P. 1
Zavarivanje Pitanja i Odgovori

Zavarivanje Pitanja i Odgovori

|Views: 203|Likes:

More info:

Published by: Bekric Beck's Husein on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

1

DEFINICIJA ZAVARIVANJA (str 1) Zavarivanje je tehnološki proces dobivanja nerazdvojnih spojeva, ostvarenih uspostavljanjem meĎuatomskih veza izmeĎu elemenata uz postojanje difuzije, pri čemu spojevi imaju neprekidnu strukturu.

2

OGRANIĈAVAJUĆI FAKTORI TEHNOLOŠKOG POSTUPKA ZAVARIVANJA (str 2)

Kao tehnološki postupak zavarivanje ima i svojih ograničavajućih faktora, a to su : Utjecaj čovjeka na kvalitet. Postojanje strukturnih nehomogenosti. Mogućnosti prisustva grešaka materijalne nehomogenosti. Mogućnost prisustva unutrašnjih napetosti. 3 KAKVU GRAĐU IMAJU METALI U ĈVRSTOM STANJU (str 4)

Metali i njihove legure u čvrstom stanju imaju kristalnu strukturu. U čvo – rovima prostorno formirane kristalne rešetke smješteni su po odreĎenom rasporedu atomi, koji osciliraju oko svog ravnoteţnog poloţaja. 4 NACRTATI DIJAGRAM UZAJAMNOG UTJECAJA DVIJE POZITIVNO NAELEKTRISANE ĈESTICE (DIJAGRAM ZAVISNOSTI SILA PRIVLAĈENJA I ODBIJANJA) (str 4)

5 6

VRSTE ZAVARIVAĈKOG LUKA (str 6) DEFINICIJA ZAVARIVAĈKOG LUKA (str 7)

Zavarivački luk predstavlja vrstu stabilnog električnog praţnjenja kroz gasni prostor izmeĎu elektroda. Karakteristika ovakvog praţnjenja su mali napon izmeĎu elektroda, velika gustina struje i visoke temperature gasa. 7 SHEMA ZAVARIVAĈKOG LUKA (str 7)

u mm. 9 UTJECAJ FEROMAGNETNIH MASA NA SKRETANJE LUKA (str 14) Pri zavarivanju u blizini feromagnetnih masa što dovodi do skretanja luka prema tim masama (sl.napon luka.2. u V. Utjecaj feromagnetnih masa na skretanje luka a . 4. Uk.duţina luka.anodna mrlja: l. na kojoj oznake predstavljaju sljedeće: Ul .pri zavarivanju V-šava. 3. u V.Na slici 2.katodna oblast. Skretanje luka postaje znatno pri zavarivanju istosmjernom strujom iznad 300 A.). b .katodni pad napona.katodna mrlja. Pri zavarivanju naizmjeničnom strujom skretanje luka je znatno manje nego pri zavarivanju istosmjernom strujom.utjecaj ivice lima na skretanje luka. u V. 2.anodna oblast. Pri ručnom zavarivanju skretanje luka se moţe smanjiti ako se elektroda nagne na istu stranu na koju skreće luk. Us. UA.anodni pad napona.2. u V. .7.15.15). 8 SHEMA UTJECAJ SOPSTVENOG MAGNETNOG POLJA NA SKRETANJE ZAVARIVAĈKOG LUKA (str 14) Sopstveno magnetno polje stvoreno istosmjernom strujom. 5.14.stub luka. 1. c .pad napona u stubu luka. Slika 2.pri zavarivanju ugaonog šava. pri zavarivanju vrši skretanje luka u zavisnosti od mjesta vezivanja osnovnog materijala za izvor struje (sl. data je shema zavarivačkog luka. zbog stvaranja promjenjivog magnetnog polja.

Iz navedenih podataka se vidi da se toplina izdvojena u luku najraci . q = q1 nef Vrijednost koeficijenata nef za razne postupke zavarivanja: Zavarivanje netopljivom elektrodom u zaštiti argona: nef = 0. Na slici 2.70 -0.10 UKUPNA TOPLINSKA MOĆ ZAVARIVAĈKOG LUKA q (str 15) Ukupna toplinska moć zavarivačkog luka predstavlja količinu topline koja se izdvoji u luku u jedinici vremena : gdje je: Ul .17.95 11 TOPLINSKI BILANS ZAVARIVAĈKOG LUKA (str 16) Toplinski bilans zavarivačkog luka prikazuje raspodjelu ukupne toplinske moći na zagrijavanje i topljenje osnovnog i dodatnog materijala i na razne gubitke.72 Zavarivanje topljivom elektrodom u zaštiti argona: nef = 0. Dio ukupne toplinske moći luka koji se troši na zagrijavanje i topljenje osnovnog i dodatnog materijala.onalnije koristi pri automatskom zavarivanju pod praškom.Za ručno zavarivanje obloţenom elektrodom.napon luka. je prikazan toplinski bilans zavarivačkog luka za dva postupka zavarivanja.70 -0.80 Zavarivanje topljivom elektrodom sa debelom oblogom: nef = 0.60 Zavarivanje topljivom elektrodom u zaštiti ugljendioksida: nef = 0. . Slika 2. dok se drugi dio troši na odvoĎenje topline u okolnu sredinu i na gubitke usljed isparavanja i prštanja tečnog metala.50 -0.Za automatsko zavarivanje pod praškom.struja zavarivanja . b .58 -0.80 -0.85 Zavarivanje pod praškom: nef = 0. Jedan dio ukupne toplinske moći luka se troši na zagrijavanje i topljenje osnovnog i dodatnog materijala.u A.17 Toplinski bilans zavarivačkog luka a . u V Iz. zove se efektivna toplinska moć zavarivačkog luka i iznosi: q U 1 IZ n ef q1 IZ U1 (W) gdje je: nef -efektivni koeficijent korisnog dejstva zavarivačkog luka.

pokretan i brzopokretan izvor topline. u W/m K. Kod toplinskih proračuna javljaju se slije deće toplinskofizičke karakteristike metala : Količina topline Q. Zavarivanje laserom. Koeficijent temperaturne provodljivosti a= / c . Koeficijent provođenja topline . 15 . b) prema duţini djelovanja: trenutnog i neprekidnog djelovanja. Aluminotermijsko zavarivanje pritiskom. bradavičasto i šavno) 3. Zapreminski toplinski kapacitet c . TOPLINSKOFIZIĈKE KARAKTERSTIKE METALA (str 19) 14 Toplinskofizičke karakteristike metala. . Toplina q. Zavarivanje elektronskim snopom 7. Zavarivanje trenjem 5. u W. Zavarivanje ultrazvukom 8. c) prema poloţaju u odnosu na neku tačku u toku vremena: nepokretan. Koeficijent površinskog odavanja topline (zračenjem i konvekcijom) W/m2K. Zavarivanje pod troskom 4. 13 PODJELA ZAVARIVANJA TOPLJENJEM (str 17) B) Zavarivanje topljenjem 1. Aluminotermijsko zavarivanje topljenjem 5. Hladno zavarivanje 7. Zavarivanje difuzijom 9. Zavarivanje električnim otporom : a) sučeljno zavarivanje (pritiskom i razmicanjem) b) preklopno zavarivanje (točkasto. Livačko zavarivanje 6.u PODJELA IZVORA TOPLINE PRI ZAGRIJAVANJU TIJELA PROCESOM ZAVARIVANJA (str 20) Zagrijavanje tijela pri zavarivanju moţemo vršiti različitim izvorima topline. u m2/s. sadrţana u tijelu ili dobijena od izvora topline. koje dijelimo: a) prema vrsti raspodjele: koncentrisan i raspodjeljen (po nekom zakonu) izvor topline. Zavarivanje plazmom 8. Gasno zavarivanje pritiskom 2. Elektrolučno zavarivanje: a) zavarivanje obloţenom elektrodom b) zavarivanje poloţenom elektrodom c) gravitaciono zavarivanje d) zavarivanje pod praškom e) zavarivanje u zaštitnom gasu f) zavarivanje ugljenom elektrodom 3. u J. dobijena od izvora topline. Koračno zavarivanje 6. u J/kgK. Zavarivanje indukciono 4. u J/m3K .12 PODJELA ZAVARIVANJA PRISKOM (str 17 A) Zavarivanje pritiskom koje moţe biti :1. Gasno zavarivanje 2. Specificna toplina c.

20. izvo .1. Primarna kristalizacija šava. Oblik krive termičkog ciklusa zavisi od postupka zavarivanja. 17 VRSTE GORIONIKA PRI ZAGRIJAVANJU METALA GASNIM PLAMENOM (str 47) Pri zagrijavanju metala gasnim plamenom koriste se obični gorionici (sa jednim plamenom) i linijski gorionici (sa više plamenova u jednom redu).1. od zrna osnovnog materijala koja se nalaze oko rastopa. Postoje i gorionici sa više plamenova rasporeĎenih u više redova. Pri tome se front kristalizacije kreće sa izvorom topline a promjena temperature u tačkama rastopa je neravnomjerna.). Slika 3. Navedeni parametri termi . Zbog toga se temperatura pojedinih tačaka tijela u toku vremena neprekidno mijenja (slika 3. u dubinu rastopa. 18 PROCES OBRAZOVANJA ŠAVA PRI ZAVARIVANJU TOPLJENJEM (str 53) Proces obrazovanja šava. Slika 4. pri zavarivanju topljenjem vrši na slijedeći način (uz kretanje elektrode u smjeru zavarivanja): Prvo se rastopi osnovni materijal do dubine uvara i rastop potisne suprotno od smjera zavarivanja (sl. Kristaliti u šavu rastu normalno na površinu hlaĎenja u smjeru suprotnom od smjera odvoĎenja topline. Zbog toga ne postoje uvjeti da se u rastopu obrazuju centri (jezgra) kristalizacije. tj.). Temperatura u početku raste.čkog ciklusa zavarivanja vrše bitan utjecaj na strukturu i svojstva šavova i zone utjecaja topline. 4. zatim dostiţe maksimum i na kraju opada. . obrazovanje primarne strukture šava. Zatim se tako obrazovano udubljenje popuni smje . tj. Promjena temperature u toku vremena u datoj tački tijela naziva se termički ciklus. tj. Uzduţni presjek rastopa Zato kristalizacija počinje od postojećih centara kristalizacije.šom rastopljenog osnovnog i dodatnog materijala. vrijeme zadrţavanja metala iznad date temperature i brzina zagrijavanja i hlaĎenja u procesu zavarivanja. Promjena temperature pri zavarivanju u tačkama tijela A.16 TERMIĈKI CIKLUS ZAVARIVANJA (str 41) Pri zavarivanju se temperaturno polje kreće zajedno sa izvorom topline.20.di se u uvjetima istovremenog zagrijavanja rastopa zavarivačkim izvorom topline i njegovog hlaĎenja okolnom masom osnovnog materijala. B i C u toku vremena Termičkim ciklusom je definisana maksimalna temperatura do koje se zagrijao metal u datoj tački. Na kraju dolazi do kristalizacije šava.

Brzina hlađenja. koji se pri zavarivanju nije istopio niti je promjenio svoj hemijski sastav.oblasti (tj. pri zavarivanju sa vlaţnim 3. 3. “Riblje oči” obično prate mikroprsline. Obrazovanje mjehurova.7.19 FAKTORI KOJI UTIĈU NA OBTAZOVANJE VIDMANŠTETONOVE STRUKTURE (str 56)Na obrazovanje Vidmanštetenove strukture utječu slijedeći faktori Hemijski sastav čelika. 2. Ovo izaziva gubitke uslijed prštanja metala. u kojima se gaso . Prekomjerna zasićenost rastopa gasovima ili njegovo suviše brzo očvršćavanje dovodi do obrazovanja mjehurova. Ovi gasovi su najčešće jedinjenje vodika H2O. Ukoliko su više temperature pregrija vanja u . Imaju oblik bijelih kruţnih mrlja prečnika od 1 . utoliko je lakše obrazovanje Vidmanštetenove struk ture.vaju obrazovanje Vidmanštetenove strukture. 1. 20 DEFINICIJA ZONE UTJECAJA TOPLINE (str 57) IzmeĎu šava i nepromijenjenog osnovnog materijala nalazi se prelazna zona. 2. MeĎutim. ako se polazi od krupnozrnastog austenita).18. zbog termičke obrade koja je izvršena u toku procesa zavarivanja. Razlika rastvorljivosti vodika u tečnom i čvrstom metalu dovodi do njegovog burnog izdvajanja iz rastopa.18. počev od temperature pregrijavanja u .oblasti.4% (za slaba pregrijavanja). “Riblje oči” se pojavljuju u prelomima šavova.vi nalaze pod tlakom. Ukoliko su brzine hlaĎenja manje.2 . Pri sadrţaju ugljika u čeliku od 0. H2S i CH4. Slika 4. U zoni utjecaja topline nalazi se osnovni materijal. utoliko lakše dolazi do obrazovanja Vidmanštetenove strukture. prikazan je izgled “ribljeg oka” na prelomu epruvete za ispitivanje zatezne čvrstoće. Legira jući elementi mangan. obrazovanje ove strukture se proširuje u oblast niţih koncentracija ugljika. hrom i molibden olakša . Kada temperatura pregrijavanja raste. čije se obrazovanje odvija prema slijedećim reakcijama: FeO + 2H H2O + Fe H2 + S H2S Fe3C + 2H2 CH4 + 3Fe Pojava mjehurova je naročito izraţena elektrodama ili ako je okolina zasićena vlagom. u zoni utjecaja topline došlo je do promjene strukture i mehaničkih karakteristika osnovnog materijala. Na slici 4. 4. Obrazovanje “ribljih očiju”.10 mm i teţe da se obrazuju oko uključaka. dolazi do obrazovanja Vidmanštetenove strukture.oblasti. Temperatura pregrijavanja u . 21 UTJECAJ VODIKA NA OSOBINE ZAVARA (str 64) Prisustvo vodika u šavu dovodi do obrazovanja slijedećih grešaka: 1. Ova zona se naziva zona utjecaja topline (skraćeno ZUT) i ne moţe se izbjeći pri zavarivanju (sl. Prštanje metala.0.). Izgled “ribljeg oka” .

nikada se ne pojavljuju “riblje oči” (zbog velikih brzina deformacije). Na kraju. a mogu da se pojave i na površini šava.19. 23 VRSTE PRSLINA U SUĈELJENOM SPOJU (str 66) Razlikujemo nekoliko naziva za prsline u zavarenim spojevima. Pri ispitivanju epruvete na udarnu ţilavost. Zateţući naponi izazivaju plastičnu deformaciju šava. imamo prsline koje se mogu otkriti vizuelnim pregledom ili pomoću lupe. pa se njegovo očvršćavanje izvodi u uvjetima zateţućih napona. samo pri malim brzinama deformacije. Neprekidnim zavarivanjem šava. Obrazovanje “ribljih očiju” (praćeno ultrazvukom) u procesu razaranja čelika na kidalici. Prema tome. Obrazovanje “ribljih očiju” moguće je samo na prelomima šavova pri ispitivanju zatezanjem na kidalici. 3. 4. Ovaj interval se još naziva temperaturski interval krtosti. 22 FAKTORI KOJI UTIĈU NA OSTVARIVANJE VODIKA IZ ZAVARA (str 65) Faktori koji utječu na odstranjivanje vodika iz šavova. Pošto je vodik osnovni uzrok obrazovanja “ribljih očiju”. Ukoliko u temperaturskom intervalu krtosti skraćenje šava prelazi deformacionu sposobnost metala na datoj temperaturi. Zavarivanje sa dobro osušenim elektrodama i to sa niskovodičnim elektrodama (kao što su bazične elektrode).tečnom stanju metal ima povećanu krtost. koja bi nastala ako bi se šav skratio proporcionalno padu temperature u procesu hlaĎenja (sl. Zatim. Zavarivanje elektrodama velikog prečnika sa povećanom jačinom struje. doći će do obrazovanja vrućih prslina.Ukoliko se zavaruje elektrodama sa vlaţnom oblogom. ukoliko u šavu nisu obrazovane prsline pri hlaĎenju. to će se na prelomu takvog šava pojaviti “riblje oči”. šav će apsorbovati veliku količinu vodika. Pod mikroprslinama podrazumijevaju se prsline koje se mogu otkriti pod mikroskopom. To su prsline meĎukristalitnog tipa. To oteţava skraćenje šava u toku hlaĎenja. tj. imamo pukotine koje predstavljaju velike prsline.19. Navodimo slijedeće faktore : 1. čije obrazovanje počinje u procesu primarne kristalizacije šava. bez meĎuhlaĎenja. Šav pri očvršćavanju prolazi kroz efektivni interval kristalizacije u kome se nalazi u čvrsto tečnom stanju. kao i do ukliještenja zavarivanih elemenata. . Uvjeti za obrazovanje vrućih prslina nastaju kada se pojavi bitna razlika izmeĎu stvarne deformacije i toplinske deformacije. Veličina temperaturnog intervala krtosti zavisi od hemijskog sastava šava. 4. Vruće prsline mogu biti u odnosu na šav uzduţne i poprečne. 2. koja se povećava sa opadanjem temperature. 4.oblasti (pri 600-650 0C). Slika 4. Pod terminima lom ili prelom podrazumijeva se potpuno razaranje zavarenog spoja.).). “riblje oči” ne mogu imati nepovoljno dejstvo u oblasti elastičnih deformacija. pošto u čvrsto . Termička obrada zavarenih spojeva pri temperaturama ispod . 24 UZROCI NASTANKA PRSLINA U ZAVARENOM SPOJU (str 70) Pod vrućim prslinama podrazumijevaju se kristalizacione prsline. a mogu se dalje razvijati u čvrstom stanju u toku hlaĎenja.21. “Riblje oči” se obrazuju samo u procesu razaranja čelika i to poslije granice razvlačenja (sl. Pri zavarivanju dolazi do neravnomjernog zagrijavanja i hlaĎenja osnovnog materijala.

Bazičnih elektroda) i to sa većim prečnikom elektrode. Shema promjena deformacije u toku kristalizacije i hlaĎenja šava a . prikazana je veza izmeĎu tvrdoće u zoni utjecaja topline (odn. Pošto je šav okruţen osnovnim materijalom. utoliko je potrebno osnovni materijal predgrijati na višu temperaturu. čija se temperatura stalno mijenja pod utjecajem pokretnog zavarivačkog izvora topline. kako bi se izbjeglo zakaljivanje i obrazovanje prslina u zoni utjecaja topline. za (sl. Na slici 4. b . Najbolje je koristiti elektrode koje su osušene pri 300 . Pošto je šav povezan sa osnovnim materijalom.28. 4. 26 PDJELA ĈELIKA (str 103) Svi čelici se mogu podijeliti prema: .početna stvarna deformacija veća od toplinske deformacije. U toku izvoĎenja šava.stvarna deformacija.a.8% Ni.21. U toku hlaĎenja šav bi trebao da se skrati proporcionalno temperaturi. 1.21. veća rastvorljivost vodika u austenitnom materijalu šava zadrţava vodik da ne difunduje u zonu utjecaja topline. 25 POSTUPCI ZA SPREĈAVANJE OBRAZOVANJA PRSLINA U ZAVARENOM SPOJU (str 719 Za sprečavanje obrazovanja prslina u zavarenim spojevima koriste se slijedeći postupci: 1. Ukoliko je veći sadrţaj ugljika u čeliku. Pri zavarivanju sa ovim elektrodama. odnosno ukoliko je čelik više legiran. Upotreba austenitnih elektroda tipa 18% Cr .početna stvarna deformacija manja od toplinske deformacije.grijavanjem osnovnog materijala postiţe se slijedeće: strukturna transformacija se pomjera ka ravnoteţnim strukturama.400 0C. tj. dok će se drugi dijelovi zbog zagrijavanja širiti. smanjuju se lokalna naprezanja izazvana strukturnim transformacijama. 3.niji postupak za sprečavanje obrazovanja prslina u zoni utjecaja topline. Predgrijavanje osnovnog materijala smanjuje brzinu hlaĎenja. Upotreba niskovodičnih elektroda (npr. olakšava se difuzija vodika iz šava.Slika 4. To je najefikas . 2. neki dijelovi osnovnog materijala će se u datom momentu skraćivati zbog hlaĎenja.).toplinska deformacija. 2 . to stvarna deformacija šava neće biti jednaka T. Pred . obrazovanja martenzita) i predgrijavanja. njegova stvarna deformacija se moţe znatno razlikovati od toplinske deformacije T .

martenzitni. koji odreĎuje mehaničke osobine čelika. po vaţećim standardima.rutilne (srednje debljine obloge). .austenitni i dr.niskolegirane.9 % C). .martenzitni i . u ugljičnom čeliku ugljik se javlja kao osnovni legirajući elemenat.legirane Kao što je već ranije iznešeno.austenitni.kisele (rutilne).namjeni.oksidne. ovaj čelik se moţe podijeliti na: . čelici se dijele na: . B .celulozne. Prema vrsti i metalurškoj karakteristici obloge.kisele (oksid ţeljeza).hemijskom sastavu.45 % C) i .visokolegirane. O . .visokougljični (od 0.feritno . Pored ove podjele na osnovne grupe.niskougljični (do 0.martenzitno . RR . Podjela čelika prema mikrostrukturi Uzimajući u obzir strukturu.srednjelegirane i .srednjeugljični (od 0. Prema sadrţaju ugljika. Legirani čelici se mogu podijeliti na: . 27 PODJELA OBLOŢENIH ELEKTRODA (str 142) Elektrode dijelimo prema vrsti i debljini obloge. dimenzijama.45 do 0.ugljične i .feritni. dijele se na : A .mikrolegirane. Podjela čelika prema hemisjkom sastavu Prema hemijskom sastavu. R . S . . .25 % C). tehnološkim svojstvima i namjeni.načinu proizvodnje i .. mogu se izdvojiti slijedeće grupe čelika : .25 do 0.rutilne (debele obloge).mikrostrukturi. . . postoje i kombinacije : . . C . dobijenu poslije hlaĎenja uzoraka male debljine na mirnom vazduhu.feritno-perlitni. AR . .drugi tipovi obloge Tip obloge je označen oznakom koju čine slova.perlitni.bazične. .

Površina ţice mora biti glatka. 29 ŢICE ZA MIG/MAG POSTUPAK ZAVARIVANJA (str151) Kod MIG/MAG zavarivanja najĉešće se koriste pune ţice promjera od 0.6 do 2.28 FUNKCIJA OBLOGE ELEKTRODE (str 142) Obloga elektrode u procesu zavarivanja vrši tri sloţene funkcije: električnu. U zraku ga ima oko 0. Elektrode se proizvode u promjerima od 0.. Najĉešće se pri zavarivanju u zaštitnom plinu koriste argon i ugljiĉni dioksid. te njegovom prljanju u sluĉaju nehotiĉnog kontakta s radnim komadom. Trajnost elektrode duţine 170 mm prosjeĉno je 30 sati rada. Wolframova elektroda kod ovog postupka sluţi iskljuĉivo za uspostavljanje i odrţavanje elektriĉnog luka.cije i na taj način čine dobru provodljivost električnoj struji izmeĎu vrha elektrode i radnog komada. U tu svrhu dodaju se tvari (spojevi natrija i kalija) u oblogu elektrode koje kod taljenja stvaraju plinove s velikom sposobnošću ioniza . Ţice od ĉeliĉnih materijala su pobakrene ili poniklane radi boljeg elektriĉnog kontakta i zaštite od korozije. Prijenos metala kratkim spojevima vrši se uz male struje zavarivanja i mali napon elektriĉnog luka. Argon (Ar) spada u grupu inertnih gasova. Ovakvim naĉinom zavarivanja moguće je ostvariti na primjer produktivnost od 5 do 7 kg/h ţicom promjera 1. prijenos metala moţe se realizirati i pri MIG/MAG tako da se kapljice s vrha elektrode prenose kroz elektriĉni luk slobodnim letom.. koriste se inertni ili aktivni gasovi. štrcajućim. Argon se dobija iz teĉnog vazduha frakcionom destilacijom. Temperature kljuĉanja pri atmosferskom pritisku iznose: . osobito pri malim strujama. To je plin bez boje. fizikalnu i metaluršku. Naĉin oznaĉavanja je propisan pojedinim stan dardima. a dio metala na drugi naĉin. te povećavaju dozvoljeno strujno opterećenje.sferu raspadanjem jezgre. veliki unos topline. smanjuju eroziju vrha elektrode.2 mm. Time se ostvaruje velika penetracija. Metalurške karakteristike pojedinih tipova obloga utvrĎene su standardima za tehničke uvjete. Nije toksiĉan. a duţina elektrode je 200 mm. dimenzija vrlo taĉna i treba biti uredno namotana u kolutove koji se postavljaju u ureĊaj za dodavanje. pa je takav naĉin zavarivanja podesan za zavarivanje tankih limova. 30 ELEKTRODE ZA TIG POSTUPAK (str 1519 Kod TIG postupka zavarivanja koristi se netopiva Wolframova elektroda. mješovitim lukom i impulsnim strujama.ljanje i stabilan električni luk.) Wolframova elektroda se u redu ne smije topiti. Osim punih ţica koriste se i praškom punjene ţice. Električna funkcija obloge sastoji se u tome da osigura dobro uspostav . Vrh elektrode prije zavarivanja mora biti brušenjem pripremljen na pravilan oblik koji ovisi o vrsti struje. ona se ipak postupno troši.4.5 mm. Takve ţice mogu imati raznovrsne presjeke. U skladu s ranije objašnjenim naĉinom prijenosa.93 zapreminska procenta. veliĉini struje te zahtjevima na zavar (tabela 6. Prijenos se moţe ostvariti i tako da se dio metala pri zavarivanju prenese na jedan naĉin.8 do 9. stabiliziraju luk. Ovi dodaci olakšavaju uspostavljanje luka. a postoje ţice koje same stvaraju zaštitnu atmo . Prijenos štrcajućim lukom ostvaruje se uz jake struje zavarivanja i velike napone elektriĉnog luka. pa se naziva “netopivom”. što se brušenjem mora ukloniti. Osnovna uloga ove elektrode je da topi dodatni materijal. Obiĉno je kraj elektrodnog štapića oznaĉen kodnim bojama koje oznaĉavaju sastav elektrode. Time se ostvaruje mala koliĉina rastopljenog metala.2 %) torijevog ili zirkonijevog oksida. a ponekad i smješa plinova.. Elektrode se izraĊuju od ĉistog wolframa (danas rjeĊe) ili wolframa legiranog s malim dodacima (1. ovisno o naĉinu proizvodnje. koja će se primjeniti. no uslijed erozije vrha. ili da metalne kapljice s vrha elektrode ostaju uronjene u talini prilikom kratkog spoja elektrode i radnog komada. pa se ne zahtijeva dodatna zaštita plinom. Radi spreĉavanja prodora azota (N) i kisika (O) iz zraka u rastop.4. što je pogodno za zavarivanje predmeta velike debljine. Praškom punjene ţice koriste se uz plinsku zaštitu. 31 ZAŠTITNI PLINOVI PRI ZAVARIVANJU (str 152) Zaštitni plinovi pri zavarivanju. Pri MIG/MAG zavarivanju prijenos metala s elektrode (ţice) u rastop na radnom komadu obavlja se diskretnim komadićima metala ili metalnim kapljicama. Prema karakteristikama luka razlikujemo ĉetiri karakteristi . slika 6.4 mm. mirisa i ukusa.Izuzetno je inertan i ne gradi nikakva poznata hemijska jedinjenja. ali samo u poloţenom poloţaju.ĉna naĉina prijenosa: kratkim. zavarivanje korijenskog sloja i zavarivanje u prisilnim poloţajima.

Najĉešće se upotrebljavaju u tehnici zavarivanja boce zapremine 40 litara u koje moţe da se smjesti 30 kg CO2. već se moraju prenositi do radnog mjesta ruĉnim kolicima ili kotrljanjem u nagnutom poloţaju.rima. se zove trojna taĉka. Slika 6. To je plin bez boje. TakoĊe.5 do -194. Prisustvo vodene pare i dušika u boci sa CO2 veoma negativno utjeĉe na kvalitet materijala šava.96 zapreminska procenta. jer su u njoj moguće sve tri faze CO2: ĉvrsta.5. Taĉka A na slici 6.5. Izvori sirovina su: prirodni izvori ugljiĉnog dioksida. Kod trošenja argona pritisak u boci ne smije pasti ispod 1-1. Na reducir ventilu se nalazi manometar visokog pritiska i mjeraĉ protoka argona radnog pritiska. CO2 se nikakvim pritiskom ne moţe prevesti u teĉno stanje.8 0C -191. otpadni gasovi nekih procesa hemijske industrije. Pritisak argona u boci raste sa porastom temperature okoline. U jednu bocu se moţe smjestiti 10 kg argona pod pritiskom od 150 bara. Srednji sadrţaj CO2 u zraku je 0.5. Iz ovih rezervoara argon se preko isparivaĉa direktno ubacuje u razvodnu mreţu. vodik. Pune boce argona pod pritiskom ne smiju se bacati niti nositi na rukama. Na svaku bocu montira se reducir venitil koji smanjuje visoki pritisak argona u boci na potreban znatno niţi radni pritisak. vakumirati i isprati argonom. Pri zavarivanju se koristi argon ĉistoće minimum 99. U atmosferi CO2 gore samo materije ĉiji je afinitet prema kisiku mnogo veći nego kod ugljika (na primjer. Zbog toga se ta pozicija na faznom dijagramu naziva kritiĉna taĉka (slika 6. Ako se to ipak dogodi.8 zapreminska procenta. Na slici 6. je prikazan fazni dijagram CO2.Poslije preĉišćavanja dobija se argon ţeljene ĉistoće.za azot (dušik) za vazduh za argon za oksigen (kisik) -195. kako bi se gubici uslijed isparavanja argona sveli na minimum. gasovi alkoholnog vrenja skrobnih materija.Argon se u bocama nalazi u plinovitom stanju pod pritiskom od 150 bara na temperaturi od 15 0C. U tehnici zavarivanja se koristi ĉist ugljiĉnidioksid.5 bara zbog mogućnosti prodora zraka i vlage u nju.03 zapreminska procenta. dok na 311 0C iznosi 73 bara. odreĊen je maksimal ni iznos sadrţaja u argonu za kisik. Ugljendioksid (CO2) spada u grupu aktivnih plinova. kako bi se iz boce odstranili svi štetni plinovi i vlaga. Potreban pritisak za predvoĊenje CO2 u teĉno stanje na 150C iznosi 52 bara.5 0C -185. Veoma je postojan pa se razlaţe tek na visokim temperaturama. dušik i vlagu.portuje i skladišti na niskoj temperaturi u specijalnim dobro izolovanim rezervoa .5. gasovi koji se dobijaju sagorijevanjem raznih vrsta goriva. Pri hlaĊenju na atmosferskom pritisku CO2 prelazi direktno u ĉvrsto stanje ("suhi led") mimoilazeći teĉnu fazu. Ugljiĉni-dioksid ne gori i ne potpomaţe sagorijevanje. Fazni dijagram CO2 Ugljiĉnidioksid se dobija na više naĉina. Distribucija CO2 se vrši u teĉnom stanju pod pritiskom u ĉeliĉnim bocama. magnezij). bez mirisa i slabo kiselog ukusa. Iznad temperature od 310C. taĉka B). boca se mora prije punjenja sušiti.. teĉna i gasovita. Za veće potrošaĉe ekonomiĉnije je nabavljati teĉan argon koji se trans . Za potrebe zavarivanja argon se koristi iz ĉeliĉnih boca zapremine 40 litara. Uz povišenje pritiska CO2 se na normalnoj temperaturi lahko prevodi u teĉno stanje. pri ĉemu sadrţaj CO2 mora iznositi najmanje 99. Pritisak punjenja boca se kreće od 70 do 100 bara u zavisnosti od spoljne tempera - . Boce su obojene sivom bojom.92 0C -183 0C Ova razlika u temperaturama kljuĉanja omogućava izdvajanja argona iz teĉnog zraka frakcionom destilacijom. kako bi se zaštitio rastop od unošenja štetnih plinova i na taj naĉin dobio kvalitetan materijal šava.

Pošto je teţi od zraka. koja se da što lakše ionizirati. što dovodi do pada tempera . najĉešće argon (Ar). . na primjer u gradnji velikih spremnika. Oksid torijuma znatno poboljšava emisionu sposobnost volframove elektrode. Kod MIG/MAG postupka zaštitni plinovi koji se koriste kod ovih postu . te štiti vrh elektrode i talinu od kontaminacije kisikom i drugim plinovima iz okoline. He ili njihove mješavine) nema reakcije rastopljenog metala s plinom pa se takvi plinovi koriste kod zavari . jer je zabranjeno napuniti ĉitavu bocu teĉnim CO2.nje rastopa vrhom elektrode ili uspostavljanje luka dodirivanjem osnovnog materijala. za šavne cijevi većih promjera.nje elektrode se znatno povećava pri zavarivanju sa suviše velikom strujom ili zbog oksidacije usljed nedovoljne zaštite vrha elektrode inertnim gasom. gdje je mehani .paka štite rastaljeni metal od utjecaja okolne atmosfere. Postoje i polu . U boci se pored teĉne nalazi i parna faza CO 2. pošto bi pritisak u njoj naglo porastao sa porastom spoljne temperature. praškovi su vrlo sliĉni sastavu obloge kod obloţenih elektroda i imaju iste funkcije. spreĉava naglo hlaĊenje zavara i oblikuje zavar. a dovode se na mjesto zavarivanja kroz posebnu sapnicu na pištolju. Volframova elektroda se pri zavarivanju troši uglavnom zbog isparavanja. temperatura u boci moţe toliko da opadne da teĉni CO 2 preĊe u ĉvrsto stanje. Boce su obojene sivom bojom. Zbog toga je neophodno dobro provjetravati prostoriju u kojoj se vrši zavarivanje u zaštiti CO2. što dovodi do pada pritiska u boci i onemogućavanja daljeg korišćenja plina. brodogradnji. To moţe da dovede do gušenja prisutnog osoblja.bnih koliĉina gasovitog CO2. spreĉavajući zamrzavanje tog ventila uslijed nagle ekspanzije plina.vanja osjetljivih materijala na utjecaj plinova iz atmosfere (Al. za ĉeliĉne konstrukcije. U pripremi za EP zavarivanje moţe se zakljuĉiti da u procesu ostvarivanja spoja sudjeluje veći postotak osnovnog materijala u odnosu na REL zavarivanje. boca se mora prije punjenja produhavati ugljiĉnimdioksidom kako bi se iz nje odstranio zrak. Preporuĉuje se da brzina oduzimanja plina iz boce iznosi oko 2 kg/h. Troše . smanjuje temperaturu vrha elektrode i omogućava znatno povećanje gustine struje. CrNi ĉelici. on ima utjecaja na hemijski sastav metala zavara. naĉinu proizvodnje. 33 ULOGA PRAŠKA PRI EPP ZAVARIVANJA (str 164) Elektriĉni luk se u toku procesa ne vidi jer je prekriven slojem praška i troske koja nastaje taljenjem dijela tog praška.ture ĉitavog sistema. Veće koliĉine teĉnog CO2 mogu se ĉuvati i transportirati u specijalnim dobro izolovanim rezervoarima. To moţe izazvati nagli porast pritiska i dovesti do eksplozije boce. oznavanje utjecaja zaštitnih plinova je neophodno da bi se moglo ocijeniti njihovo djelovanje. koja se nalazi oko kontaktne cjevĉice. U bocama mora pritisak zaostalog plina iznositi najmanje 1-1.5 bara. Ionizacijom plina osigurava se vodljivi prostor za odrţavanje elektriĉnog luka. Na svaku bocu se montira reducir ventil radi smanjenja visokog pritiska CO2 u boci na potreban znatno niţi radni pritisak. Ti i sliĉno). Na reducir ventilu se nalazi manometar visokog pritiska i mjeraĉ protoka CO2 radnog pritiska. obliku i veliĉini zrna. Preĉnik volframove elektrode iznosi od 1-4 mm a duţina 50 ili 175 mm. Po hemijskom sastavu. Pri oduzimanju plina iz boce. Praškovi se razlikuju prema hemijskom sastavu. teĉni CO2 isparava oduzimajući toplinu od okolne sredine. a zatim helij (He). Pri zagrijavanju teĉni CO2 naglo isparava.zirano dodavanje elektrodne ţice i pomicanja u smjeru zavarivanja. takoĊe povećava trošenje volframove elektrode. tehnološke parametre. za navarivanje nehrĊajućih ĉelika na nelegirani ĉelik i sliĉno. TakoĊe. metalurške procese u talini zavara. 32 ULOGA PLINA PRI ZAVARIVANJU (str 156) Zadatak zaštitnog plina je da osigura prikladnu atmosferu. U sluĉaju primjene inertnog zaštitnog plina (Ar. Cu i njihove legure. Ako to nije ispunjeno. CO2 ispunjava prostoriju potiskujući zrak naviše.ture. Volframove elektrode su cilindriĉnog oblika. Ovaj postupak namijenjen je prvenstveno za zavarivanje i navarivanje debljih i duljih spojeva. Pune boce sa CO2 ne smiju biti izloţene udarcima niti zagrijavanju. Utjecaj zaštitnih plinova odraţava se na: elektriĉno-fizikalna svojstva elektriĉnog luka i time na prijenos metala s elektrode na radni komad. Dodiriva. Kod TIG postupka koriste se inertni plinovi. Ako je brzina oduzimanja plina veća od 3 kg/h.automatski ureĊaji gdje se voĊenje glave vrši ruĉno. Najĉešće se primjenjuje mehanizirana varijanta postupka. Prašak štiti rastaljeni metal od djelovanja okolne atmosfere. U njima se teĉni CO2 nalazi na niskoj temperaturi pod pritiskom od 20 bara. dok im je vrh zašiljen u konus. Na reducir ventil se montira specijalni isparivaĉ (elektriĉni grijaĉ niskog napona) koji omogućava dobijanje potre.

U slučaju zavarivanja tlakom šav nastaje očvršćavanjem materijala koji je pri zavarivanju bio omekšan. Miješani praškovi su praškovi koji su miješani od dva ili više tipova praška. Šav se moţe sastojati iz jednog ili više zavara ili slojeva. Nedostatak taljenih u odnosu na aglomerirane praškove je u naĉinu proizvodnje. . a izaziva se i priliĉno zagaĊivanje okoline.a.43 PREMA NAĈINU PROIZVODNJE KOJE PRAŠKOVE RAZLIKUJEMO (str 165) Prema naĉinu proizvodnje razliku . Prednost taljenih prašaka je što nisu hidroskopni za razliku od aglome ..nenti. odnosno slojeva iz kojih se sastoji.riranih koji su vrlo osjetljivi na vlagu.de u toku zavarivanja 39 DEFINICIJA ŠAVA (str 182) ŠAV je materijalizovano mjesto spajanja a predstavlja očvrsnuti rastaljeni metal koji je stvoren prilikom zavarivanja taljenjem (u jednom ili u više prolaza zavarivanja). Vrste šavova s obzirom na broj zavara a . pa ih je ĉesto puta potrebno sušiti prije upotrebe. Rastaljena masa lijeva se u vodu gdje se rastop skrućuje u obliku grumena koje se kasnije suše i drobe na potrebnu veliĉinu.1600 0C. 35 DEFINICIJA ZAVARENOG SPOJA (str 182) ZAVARENI SPOJ je cjelina.višeprolazni šav. c . Aglomerirani praškovi dobivaju se vezivanjem sitno mljevenih kompo . 37 DEFINICIJA ZAVARA (str 182) ZAVAR je očvrsnuti rastaljeni dodatni materijal nastao u jednom prolazu zavarivanja 38 DEFINICIJA SLOJA (str 182) SLOJ dobijamo ako ţlijeb ispunjavamo popreĉnim klaćenjem vrha elektro. 36 DEFINICIJA ŢLIJEBA(str 182) ŢLIJEB je pripremljeno mjesto na osnovnom materijalu radi uspješne izrade šava.jednoprolazni šav. ostvarena zavarivanjem. šav moţe biti: Jednoprolazni šav..5. Za proizvodnju taljenog praška potrebno je uloţiti znaĉajno više energije. a kao vezivo sluţi neka od vrsta vodenog stakla.5.dirne dijelove zavarenih komada. Slika 7. 40 VRSTE ŠAVOVA S OBZIROM NA BROJ ZAVARA (str 184) S obzirom na broj zavara.višeslojni šav.jemo: rastopljene praškove aglomerirane praškove sinterirane praškove miješane praškove Rastopljeni praškovi proizvode se taljenjem u elektroluĉnim ili plinskim pećima pri temperaturi iznad 1500 0C. b . koja obuhvata do .renih dijelova. Okarakteristan je meĎusobnim poloţajem zava . koji se sastoji iz jednog zavara 7..

2 .5. gubici zbog sagorijevanja i prštanja tečnog metala ne prelaze 2% teţine rastaljenog metala elektrodne ţice. 8 .tečna troska. I GDJE SE KORISTI (str 285) .električni luk. 5 .) 41 Pri SHEMA REL ZAVARIVANJA OBLOŢENOM ELEKTRODOM (str 185) ručnom elektrolučnom zavarivanju obloţenom elektrodom. koji se sastoji iz više zavara (slika 7. 6 .obloga elektrode. zaštita zavarivača nije potrebna pošto luk gori pod slojem praška. 4. što bitno utječe na ukupnu cijenu zavarivanja. luk se uspostavlja izmeĎu taljive obloţene elektrode i osnovnog materijala (slika 7. 5 . 10 . smanjuje se udio materijala elektrodne ţice u metalu šava (2/3 šava otpada na rastaljeni osnovni materijal a samo 1/3 materijal elektrodne ţice).).b. produktivnost rada se povećava u odnosu na ručno elektrolučno zavarivanje do 10 puta.). zavarivanje pod praškom ima i slijedeće nedostatke: proces zavarivanja se zbog sloja praška ne moţe pratiti.10.5. koji se sastoji iz više slojeva (slika 7. II.zona pod utjecajem topline (ZUT). 43 NEDOSTACI ZAVARIVANJA POD ZAŠTITOM PRAŠKA (str 205) Osim navedenih prednosti. Višeprolazni šav. 2.redoslijed izvoĎenja zavara. šavovi imaju glatku površinu. 42 PREDNOSTI ZAVARIVANJA POD ZAŠTITOM PRAŠKA (str 205) Zavarivanje pod praškom ima slijedeće prednosti: duboko rastapanje osnovnog materijala omogućava da se na ivicama limova izvode manja zakošenja (npr. Slika 7.šav). I. Y .1. 9 . 3. pa je potrebna velika preciznost kod obrade ivica osnovnog materijala. utrošak praška i njegova cijena su prilično veliki.c.krater.metalno jezgro elektrode. visok kvalitet i sporije se hlade (nego pri ručnom elektrolučnom zavarivanju). 7 .osnovni materijal.očvrsla troska.redoslijed izvoĎenja slojeva. ili da se zakošenja uopšte ne izvode (do odreĎene debljine limova).očvrsli metal. 44 KOJI SE GASOVI KORISTE KOD MIG A KOJI KOD MAG POSTUPKA (str 229) 45 UZROĈNICI GREŠAKA PRI MIG I MAG ZAVARIVANJU (str 266) 50 NABROJATI VRSTE ELEKKTROOTPORNOG ZAVARIVANJA.talina. 4 . Shema ručnog elektrolučnog zavarivanja obloţenom elektrodom 1 . Višeslojni šav. III .10. 3 .

tantal. Zavarivani elementi su postavljeni vertikalno.tura na mjestu udaranja elektrona dostiţe 5000 . sprečavanja isticanja taline i rastaljene troske.).70 mm. Zatim se uspostavlja električni luk izmeĎu elektrodne ţice i dna ulazne pločice. Proces zavari . ulazna i izlazna pločice se odreţu do nivoa ivica zavarenih limova. Ovaj postupak zavarivanja je posebno interesantan za spajanje elemenata u kosmosu. Prvo se prašak za zavarivanje pod troskom naspe u najniţi dio ulazne pločice.vanja se izvodi u vertikalnom poloţaju odozdo prema gore. U toku zavarivanja prašak se stalno dodaje u rastaljenu trosku. talina se hladi obrazujući šav. A Bez DM Elektrootporno tupo EOT 4 .33. A Bez DM Elektrootoprno bradavičasto EOB 1.). 53 KAKO SE MATERIJAL ZAGRIJAVA PRI ZAVARIVANJU ELEKTRONSKIM SNOPOM I GDJE SE KORISTI (str 303) Kod ovog postupka zavarivanja. vanadij. Radi oblikovanja šava. Pošto zavarivanje napreduje prema gore.15 R.29. bakra.5 – 10 PA. struja prolazi kroz rastaljenu trosku (izmeĎu elektrodne ţice i taline).6000 0C. cirkonij. A Bez DM Elektrootporno iskrenjem EOI 4 . i dr.stu spoja do topljenja izvodi se bombardovanjem snopom brzopokretnih elektrona u vakumu (slika 8. Na taj način se zagrijava osnovni materijal na mjestu spoja u toku procesa zavarivanja.nja pod praškom. Produktivnost rada je 5-15 puta veća nego kod višeslojnog automatskog zavariva .Elektrootporno točkasto EOT 1. aluminotermijsko zavarivanje ima ograničenu primjenu (npr. toplina se izdvaja pri prolasku električne struje kroz rastaljenu trosku. Aluminotermijsko zavarivanje se moţe koristiti i za remont krupnih elemenata od čelika i lijevanog gvoţĎa. molibden. Ograničivači taline se ravnomjerno pomjeraju prema gore oblikujući šav. Zavarivanje se izvodi u jednom prolazu zavarivanja. obrazovana rastaljena troska plavi i gasi luk pa proces prelazi u zavarivanje pod troskom (električnog luka više nema). Udarajući u površinu osnovnog materijala.50 PA.40 mm i to bez zakošenja njihovih ivica. zagrijavanje osnovnog materijala na mje . Zbog toga se topi elektrodna ţica i osnovni materijal obrazujući talinu ispod rastaljene troske. Koristi se za zavarivanje čelika i livenog gvoţĎa. Temperatura rastaljene troske je viša od temperature topljenja metala.30 sekundi. TakoĎe se mogu zavarivati konstrukcije iz nehrĎajućih čelika i lahkih legura.5 . uz upotrebu ulazne i izlaznih pločica (slika 8. Zavarivanje elektronskim snopom se koristi za spajanje elemenata iz teškotopljivih i kemijski aktivnih metala (kao što su volfram. sluţe bakarni ograničavači taline koji se hlade vodom. brzopokretni elektroni odaju svoju kinetičku energiju koja se pretvara u toplinu. 52 KAKO SE IZVODI ALUMINOTERMILSKO ZAVARIVANJE I GDJE SE KORISTI (str 302) Kod ovog postupka zavarivanja se koristi toplina koja se izdvaja u procesu egzotermičke reakcije izmeĎu krupnozrnastog praška aluminija i oksida ţeljeza iste veličine zrna (oko 1 mm). Pošto se navedena smješa zagrije u jednoj tački do temperature oko 1000 0C.50 PA. Tempera . titana i njihovih legura. započinje njeno gorenje koje protiče vrlo burno prema slijedećoj reakciji: 3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe + Q Smješa sagori za 20 .5 – 15 PA.vanog gvoţĎa koristi se specijalna smješa sa velikim sadrţajem ferosilicija. Inače. A Bez DM 51 KOJIM PRINCIPOM SE IZVODI ZAVARIVANJE POD TROSKOM I GDJE SE KORISTI (str 301) Pri zavarivanju pod troskom. za zavarivanje šina). A Bez DM Elektrootporno sučeono EOS 0. Dubina rastaljene troske iznosi od 25 . zatim aluminijuma. A Bez DM Elektrootporno šavno EOŠ 0. Pošto se šav izvede do kraja. meĎusobno razmaknuti za 20 . U toku daljeg procesa zavarivanja. Pri aluminotermijskom zavarivanju lije . Kada se prašak rastali.) te njihovih legura. niobij.5 – 10 R. pri čemu se izdvaja toplina koja odrţava njenu visoku temperaturu. .

54 KOJI PLINOVI SE KORISTE ZA OBRAZOVANJE PLAZME. zbog prisnog kontakta počinju djelovati meĎuatomarne sile te se oblikuje zavareni spoj. koji se odrţava najčešće izmeĎu volframove elektrode i osnovnog materijala.). Sonotroda pritiskuje odreĎenom. Zatim se jedan elemenat okreće brzinom 500 . nepomični dio. Isto . Tek tada se vrši zavarivanje kovanjem. I GDJE SE KORISTI (str 309) Zavarivanje trenjem se ostvaruje na taj način što se zavarivani elementi.). koji vibrira ultrazvučnom frekvencijom i nepomičnog dijela. KOJA SE TEMPERATURA POSTIŢE NJENIM SAGORIJEVANJEM I GDJE SE KORISTI (str 305) Za potrebe zavarivanja. kao i teškotopljivih metala. Zaštitni plin sprečava prodor vazduha u talinu i steţe mlaz plazme dajući mu cilindrični ili konusni oblik.cije pretvara u mehaničke na piezoelektričnom ili magnetostrikcijskom principu. zavarljivost čelika tlakom je vrlo loša. I GDJE SE KORISTI (str 309) Kod zavarivanja ultrazvukom radni komadi koje treba spojiti postavljaju se izmeĎu pomočnog dijela ureĎaja nazvanog sonotroda.javanja vrši se uklanjanje oksida sa mjesta spoja pomoću topitelja koji ih prevede u lahko topljive spojeve (tečne pri temperaturi zavarivanja). Pri sadrţaju ugljika iznad 0. uslijed uzajamnog trenja. Zbog trenja dolazi do plastičnog stanja i tlaka se silom F2.) dolazi do njihihovog otkidanja i odbacivanja u stranu.42. Zbog toga se ovaj postupak zavarivanja sve manje koristi.ljivost u plastičnom stanju.njem (ručno ili mašinski) izvrši zavarivanje. Sa porastom sadrţaja ugljika. Zavarivani elementi se prvo stegnu u čeljusti mašine. 55 KAKO SE IZVODI KOVAĈKO ZAVARIVANJE. Osnovni nedostatak kovačkog zavarivanja jeste sporo zagrijavanje metala i niska produktivnost rada. Ultrazvučne vibracije sonotrade. plazma se obrazuje na taj način što se radni plin (argon ili smješa argona sa vodikom) propušta kroz električni luk. Pri kovačkom zavarivanju čelik se prvo zagrije do 1100-1300 0C.7%. Zavarljivost tlakom u plastičnom stanju je različita za razne metale.vremeno zbog smičnog naprezanja na prionutim površinama (oksidi. .43. U takvom slučaju. Niskougljični čelici posjeduju odličnu zavar . Širenje plina sa porastom temperature dovodi do povećanja brzine njegovog istjecanja iz mlaznice na 300-1000 m/s.1500 (o/min) i tlaka silom F1 na drugi elemenat. nakovnja (slika 8. te dolazi do zavarivanja na mjestu spoja. pa se zatim kova . NA KOJOJ TEMPERATURI I GDJE SE KORISTI (str 309) Kovačko zavarivanje je najstariji postupak zavarivanja metala tlakom. pri dovoljno velikom tlaku i amplitudi gibanja dolazi do tečenja materijala vrškova površinskih neravnina dijelova u dodiru. Često se u drţač elektrode (plazmatron) dovode istovremeno (ali odvoje. Loše se zavaruju tlakom mnogi legirani čelici i obojeni metali dok se lijevano gvoţĎe uopće ne moţe zavariti tlakom u plastičnom stanju.no) dva plina. zagriju do plastičnog stanja a zatim tlakom izvrši njihovo spajanje (slika 8. koje su paralelne s površinom gornjeg dijela. 56 KAKO SE IZVODI ZAVARIVANJE TRENJEM. SA KOJIM BROJEM OBRTAJA. nečistoće itd. 57 KOJIM PRINCIPOM SE IZVODI ULTRAZVUĈNO ZAVARIVANJE. Mjesto zavarivanja se moţe zagrijati u raznim vrstama peći. razmjerno malom. Kod zavarivanja metala. Sonotroda je dio ureĎaja koji elektromagnetske oscilacije visoke frekven . Ostvarena toplina trenja dovodi materijal u području zavarivanja u kvazirastaljeno stanje. prenose se na njega što s druge strane dovodi do relativnog gibanja po dodirnoj površini u odnosu na donji. Plazmom se mogu zavarivati tanki limovi iz niskougljičnih i nehrĎajućih čelika. zavarljivost metala opada. Jedan plin sluţi za obrazovanje plazme a drugi se dovodi oko plazme kao zaštitni plin. Za obrazovanje plazme najčešće se koristi argon a kao zaštitni plin smješa argona sa vodikom. Poslije zagri . silom na radne komade.

Time je omogućeno kretanje elektrona preko granične površine. i to u području malih debljina (do oko 1…. Postupak se često primjenjuje za izradu višeslojnih materijala koji se ne mogu zavariti taljenjem jer bi se tada dobili krti intermetalni spojevi (na primjer čelik + Al. Cu + Al itd.7 Tt gdje je Tt temperatura taljenja. tačkasti ili preklopni. koje se odvijaju jedna iza druge ili istovremeno.Zavarivanje ultrazvukom pogodno je i pri zavarivanju neţeljeznih materi .005 mm) meĎusobno ili za deblje dijelove. Uslijed takvog djelo . Postupak je pogodan za zavarivanje tankih ţica i metalnih folija (čak i debljine 0.). bakar. a najviše se primjenjuju u elekotroindustriji za spajanje vodova i u izradi raznih aluminijskih posuda debljine 1. koje potiskuje gornji dio. tj. Postupak se primjenjuje za čelike (nelegirane. Kod idealno izvedenog zavarenog spoja ne vidi se linija spajanja niti mikroskopskim pregledom strukture. ali se ovdje difuzija ostvaruje bez zagrijavanja. Za ovaj postupak spajanja prikladni su metali koji imaju sposobnost velike plastične deformacije. te neţeljeznih materijala a naročito za kombinacije raznorodnih materijala loše zavarljivosti.mitog tlačnog opterećenja u kombinaciji s tangencijalnim. nehrĎajući čelik i drugi.Ďu dijelova koje treba zavariti ostvaruje se detonacijskim izgaranjem eksplozivnog punjenja. Nuţan visoki tlak izme . difuziju i druge slične sile meĎu česticama. Da bi se to ostvarilo nuţno je osigurati plastično tečenje materijala.5 …0. Sam postupak se odvija kroz nekoliko faza meĎusobno zavisnih. Na spojnom mjestu ostvaruje se velika plastična deformacija očišćenih površina spoja. Pri ovom postupku temperatura dostiţe vrijednost 0. Postupak je primjenljiv za zavarivanje čelika svih vrsta. kao što su aluminij. Površine materijala.stanti rešetke metala.ski. Postupak se odvija bez pojave tekuće faze. čelik + Ti.nom od 100 do 1000 m/s prema donjem nepomičnom dijelu. Ti i njihove legure).2 mm . Zavarivanje se odvija u vakuumiranim komorama (vakuum od 10-4 do -3 mb) a zagrijavanje radnih komada najčešće indukcionim putem ili nekim 10 drugim načinom indirektnog elektrootpornog zagrijavanja. gledano mikroskop .5 . plastičnih masa i stakla te kombinacija raznorodnih materijala. nikal. Cu i legure). titan. te neţeljezne metale (Al.vanja sila istiskuje se površinski sloj oksidiranog materijala na dodirnim plohama koje je potrebno spojiti.jala (Al. a koji bi onemogućio zavarivanje. u hladnom stanju. Spoj se ostvaruje kad se razmak dodirnih ploha smanji na veličinu kon . što znači da dva meĎusobno pritisnuta dijela zapravo nisu u dodiru po čitavoj dodirnoj površini. nisu nikad sasvim glatke. 59 KOJI PRINCIP SE KORISTI PRI ZAVARIVANJU EKSPLOZIJOM. 58 KOJI PRINCIP SE KORISTI PRI DIFUZIONOM ZAVARIVANJU I GDJE SE KORISTI (str 311) Difuzijsko zavarivanje je postupak spajanja materijala pod djelovanjem tlaka uz povišenu temperaturu.2 mm). legirane). Cu. obično namješten pod kutem od 2 do 250 brzi . Područje debljina za koje je primjenljiv ovaj postupak kreće se od 1 do više od 100 mm. Ni. a to ovisi o temperaturi i vremenu. 60 KOJI PRINCIP SE KORISTI PRI HLADNOM ZAVARIVANJU I GDJE SE KORISTI (str 313) Postupak hladnog zavarivanja temelji se na principu difuzije metala. Spojevi su obično sučeljeni. KOJOM BRZINOM SE KREĆE POMIĈNI DIO I GDJE SE KORISTI (str 3129 Zavarivanje eksplozijom ostvaruje se u hladnom stanju djelovanjem oko . koja omogućuje spajanje čestica metala tj. Moguće je zavarivati i raznorodne metale. Tlak u času sudara iznosi od 10 do 100 kb. Metali i legure koji se zavaruju moraju imati istezljivost od najmanje 5%.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->