FUNKCIONALNA NEUROANATAOMIJA i NEUROLOŠKI PREGLED Dijelovi ţivĉanog sustava • – – • – – – • – – Središnji ţivĉani sustav Mozak kralješniĉna moţdina Periferni ţivĉani

sustav Ţivĉani korijeni i spletovi Periferni gangliji Periferni ţivci Autonomni ţivĉani sustav Simpatikus Parasimpatikus

Vrste stanica • • Neuron (ţivĉane stanice) osnova funkcije i graĊe ţivĉanog sustava Glija stanice

Astrociti-metabolizam Oligodendrocit-graĊa ovojnice Mikroglija-obrana Neuron: Tijelo,Akson,Dendriti

Sinapse: mjesto kontakta izmeĊu neurona

• Impulsi se prenose oslobaĊanjem neurotransmitera koji djeluju na receptore postsinaptiĉke membrane

Neurotransmiterski sustavi:Dopamin , Serotonin, Acetilkolin, GABA – najĉešći inhibicijski sustav, Glutamat – najĉešći ekscitacijski sustav

Osnovni dijelovi ţivĉanog sustava • • • • Tijela neurona ĉine sivu tvar Aksoni ţivĉanih stanica ĉine bijelu tvar (ţivĉani putevi) Veliki i mali mozak: siva tvar izvana, bijela unutra U leĊnoj moţdini i moţdanom deblu je obratno

Cerebrum=veliki mozak Gornji motorni neuron Bazalni gangliji

• • •

Cerebellum=mali mozak Moţdano stablo=pons+medula oblongata Kralješniĉna moţdina Donji motorni neuron

• • •

Periferni ţivci Neuromuskularna spojnica Mišić

ŢIVCI: moţdani, moţdinski • – – – • Zajedniĉki završni put: 12 pari moţdanih ţivaca = 24 31 par moţdinskih ţivaca = 62 Ukupno 86

Sve informacije ulaze i izlaze iz središnjeg ţivĉanog sustava kroz tih 86 ţivaca

31 par moţdinskih ţivaca: 8 cervikalnih, 12 torakalnih, 5 lumbalnih, 5 sakralnih 1 kokcigealni

Ţivĉani pleksusi: Cervikalni C1-C4 , Brahijalni C5-Th1, Lumbalni L1-L4, Sakralni L4-S3

Periferni ţivci: Gornji ekstremiteti: n. Axillaris, n. musculocutaneus, n. radialis, n. ulnaris, n. medianus Donji ekstremiteti: n. Femoralis, n. obturatorius, n. cutaneus femoralis laterales, n. ischiadicus, n. tibialis, n. peroneus

Mijelinizirani ţivci Ne - mijelinizirani ţivci

Gornji motorni neuron (GMN) =kortikospinalni i kortikonuklearni put= piramidni put= glavni motorički sustav

Oštećenje GMN: Kontralateralna hemipareza • • • • • • • Ţivĉane stanice motornog korteksa desne moţdane hemisfere Akson: Prolazi kroz desnu kapsulu internu Kriţa stranu u meduli oblongati Prolazi dolje kroz lijevu lateralnu kolumnu leĊne moţdine Prekapĉa se s DMN koji inervira muskulaturu lijeve noge Oštećenje GMN je kontralateralno

Ipsilateralna hemipareza - lezija smještena ipsilateralno (istostrano) u cervikalnoj meduli uzrokovat će hemiparezu sliĉnu kao kod oštećenja kontralateralne moţdane hemisfere - neće biti zahvaćeno lice, niti vid

- moţe biti prisutan ispad osjeta (disocijacija), ispod oštećenja

Ipsilateralna monopareza lezija smještena jednostrano u leĊnoj moţdini niţe od vrata: uzrokovat će slabost noge po tipu oštećenja GMN oštećen proprioceptivni osjet istostrane noge

zbog oštećenja spinotalamiĉkog puta bit će oštećen osjet boli i temperature suprotne noge Ovakva ošetećenja su poznata kao Brown-Seqardov sindrom.

Oštećenje kralješniĉne moţdine – parapareza (kljenut obje noge )

• Oštećenje u gornjem dijelu vratne medule ili moţdanom deblu – tetrapareza (kvadrupareza) kljenut ruku i nogu

Oštećenja DONJEG motornog neurona su:
 o     

Izraţena atrofija Sniţen tonus kljenut Sniţeni refleksi Nema patoloških refleksa

Oštećenja GORNJEG motornog neurona su:
    

Nema atrofija Povišeni tonus po tipu dţepnog noţića (piramidni) Povišeni refleksi i pojava klonusa Prisutni patološki refleksi Kljenuti su jaĉe izraţene u antigravitacijskim mišićima

Sindrom kapsule interne kontralateralno: plegija, centralna faciopareza, hemihipestezija homonimna hemianopsija

Oštećenje malog mozga uzrokuje: - koordinacija tjelesne reakcije-prima proprioceptivne (iz svih dijelova tijela) i motoriĉke impulse iz velikog mozga - ataksija - sniţen mišićni tonus-hipotonija - regulacija motorike pogleda –VOR - dismetrija-promašaj ciljnog pokreta, disdijadohokineza, intencioni tremor, tremor glave, rukopis – drhtav, makrografija, dizartrija, skandirajući govor, Nistagmus

Moţdano deblo: Mezencefalon-jezgre III i IV moţdanog ţivca Pons-jezgre V, VI, VII moţdanog ţivca Medulla oblongata- jezgre VIII, IX, X, XI, XII veći dio m.debla zauzima retikularna formacija - respiracijski centar - srce

Miopatije • Slabost proksimalnih mišića je tipiĉna za primarnu mišićnu bolest.

• Bolesnici imaju poteškoće pri dizanju ruku iznad visine lopatice, poteškoće pri ustajanju iz stolice. • Pri ustajanju potrebna pomoć ruku.

• U stajaćem poloţaju dolazi do do abnormalne ekstenzije lumbane muskulature tako da je trbuh izboĉen prema naprijed. • Zbog slabosti abdominalne i zdjeliĉne muskulature dolazi do ljuljanja zdjelice prema dolje i naprijed Karakteristike oštećenja:

vanjska karot art. carotis int. cerebri ant . unutrašnja karotidna art.inervacija visceralnih organa. Subklavijalna art. srca. se dijeli na art. zajedniĉka karotidna art. ţlijezda odgovoran za visceralne refl. zatvaranje vezikalnog i rektalnog sfinktera sastoji se od: paravertebralni ganglijski lanac.. i art. sekrecija suza. znojenje. glatkih mišića. Subklavijalna art. bradikardija. koji funkcioniraju ispod svjesne razine probava. cirkulacija. cerebri med. povećava peristaltiku. kutana vazokontrikcija. bronhalna dilatacija. širenje zjenice. sekrecija ţlijezda s unutrašnjim luĉenjem Simpatikus: tahikardija. vertebralna art.• • • • Atrofije Nema fascikulacija Tonus je uredan ili hipotonija Refleksi su uredni ili sniţeni Autonomni vegetativni ţivčani sustav . respiracija. sline Krvotok: Luk aorte: Desno: Truncus brachiocephalicus. simpatiĉki pleksusi Parasimpatikus: suţenje zjenica. evakuacija sadrţaja mjehura i crijeva. Opskrba velikog i malog mozga: Art. Lijevo:Zajedniĉka karotidna art.

oštećenje uzrokuje: KL hemiplegija KL hemihipestezija KL hemianopija disfazija/dizartrija Art. cerebri anterior prednja moţdana arterija oštećenje uzrokuje: pareza noge (paraplegija) inkontinencija gubitak osjeta Art. cerebri posterior Art. oštećenje uzrokuje: homonimna hemianopija talamiĉki sy . basilaris se dijeli na 2 art. cerebri posterior Straţnja moţdana art. cerebri media Srednja moţdana art.Art.

koma Glasgow coma scale . basilaris uzrokuje: poremećaj svijesti (koma) bilat. bol. alkohol. moţdano deblo 2. motoriĉke i senzorne ispade poremećaj funkcijamalog mozga ispade kranjalnih ţivaca ANAMNEZA simptomi . Djeĉje bolesti. straţnji dio velikog mozga oštećenje art. 1 bazilarna art. tjedni Heteroanamneza.kava). koordinacija. pušenje. vid. tonus. Lijekovi NEUROLOŠKI STATUS SVIJEST . sluh.Vertebrobazilarni sliv: 2 vertebralne arterije. osjet.minuta. smetnje sfinktera od kada? -prvi puta . mokrenje.ponavljaju se-u kojem vremenskom razdoblju koliko traju .svijest. Obiteljska anamneza Funkcije i navike (stolica. opskrba: 1. sati. stupor. Alergije. tremor. dani. mali mozak 3.somnolentan. motorika.

raĉunanje Agnozija .ĉitanje ( i razumijevanje) Disgrafija . nejasan. u prostoru PAMĆENJE: kratkoroĉno. struktura reĉenice manjkava Pisanje: agramatizam.pisanje Diskalkulija . disartrija (nedominantne) Poremećaji: Disleksija . u vremenu.Otvaranje oĉiju 4 Motoriĉki odgovor 6 Verbalni odgovor 5 zbroj UKUPNO 15 ORIJENTACIJA prema sebi.LIJEVA Poremećaj govora: disfazija (poremeĉaj dominantne hemisfere) . parafrazije Razumijevanje relativno dobro oĉuvano VRSTE AFAZIJA: WERNICKEOVA • Lokalizacija-straţnji dio gornjeg temporalnog girusa . dugoroĉno KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI (više ţivĉane funkcije) DOMINANTNA HEMISFERA .prepozavanje predmeta VRSTE AFAZIJA: BROCINA • • • • • Lokalizacija-straţnji dio donjeg frontalnog girusa Motoriĉka ili ekpresivna (izraţajna) afazija Govor:oklijevajući.

bol. ne razumijevanje izgovorene rijeĉi Govor dobro artikuliran. vidno ANOZOGNOZIJA • • neprepoznavanje bolesnog stanja (hemipareza.motoriĉko. uopće bolesti) suoĉeni-daju racionalni odgovor. normalna melodija i ritam Parafrazije.npr. taktilno. gluhoća sljepoća. toplo/hladno. vibracija POVRŠINSKI OSJET: Dermatomi .DESNA Oštećenje uzrokuje: Geografska agnozija Apraksija oblaĉenja Konstrukcijska apraksija • • ne uspijeva prostorni objekt sastaviti od njegovih pojedinaĉnih elemenata nedominantna hemisfera. paragramatizmi VRSTE AFAZIJA: GLOBALNA • • • Poremećaj ekspresivne i receptivne govorne funkcije Jedva razumljiv govor (ako govori) Stereotipno ponavljanje rijeĉi-govorni automatizam NEDOMINANTNA HEMISFERA .• • • Senzorna ili receptivna afazija. parijetalni reţanj ZANEMARIVANJE • jedne strane tijela. propriocepcija . neologizmi. Miĉu zdravu ruku OSJET: površinski.

VI N oculomotorius: Vanjska.pojaĉani osjećaj dodira hipalgezija . IV. ritmiĉni izmjeniĉni trzajevi oĉnih jabuĉica u stranu Vertikalni. vodoravni ili kruţni smjer . unutarnja i kompletna oftalmoplegija Abducens • • Inervira m.taktilna hipestezija-smanjen osjećaj dodira anestezija .odsustvo termohiperestezija . rektus lateralis Nemogućnost abdukcije oka Nistagmus • • Nevoljni.smanjena osjetljivost na bol hiperalgezija . npr. mravinjanje.pojaĉanje Poremećaj kvalitete osjeta: parestezije: subjektivne osjetne senzacije bez vanjskog podraţaja.povećana termohipestezija . drvensot disestezije: poremećaj interpretacije osjeta (dodir osjeća kao ţarenje ili mravinjanje) BULBOMOTORIKA: N III. bockanje.smanjenje termiĉkog osjeta termoanestezija . utrnulost.odsustvo hiperestezija .

vagus (X) • • – Inerviraju mišiće farinksa i larinksa Najĉešći poremećaji: Disfagija . hipakuzija Smetnje ravnoteţe i hodanja Nistagmus N. srednji i grubi nistagmus • Nastaje kod oštećenja u vidnom. moţdanom deblu ili malom mozgu • • ĉesto je praćen vrtoglavicom Fiziološki: optiĉka orijentacijska pojava N facialis • • • • Liĉni ţivac inervira mimiĉnu muskulaturu Bikortikalna inervacija za mišiće gornje 2/3 lica Centralna pareza – slabost usnog kuta Periferna pareza – slabost cijele polovine lica N Trigeminus     inervacija mišića ţvakaĉa senzibilitet lica (1.2.3 grana) intrakranijski N statoacusticus • • • Smetnje sluha – anaukuzija.• • Spora i brza komponenta Fini. vestibularnom sustavu. Glossopharyngeus (IX) i n.

lumbalna punkcija Krvi (kemijska analiza. EP n 3. EMNG. titar antitijela) n 2. inervacija torakalnih i abdominalnih organa (parasimpatikus) N accessorius Inervira musculus sternocleidomastoideus i m. testovi koagulacije.– – Dizartrija Pseudobulbarna i bulbarna pareza N vagus: gutanje.okretanje glave . recurens). Neuroradiološke metode . Elektrofiziološke metode u EEG. toksikološka anlaiza. hormoni. trapezius . fonacija (n.Laboratorijske pretrage Pretage likvora .dizanje i spuštanje ramena N hypoglosus • • – Inervira sve mišiće jezika Najĉešći poremećaj: Pareza – jezik skreće na starnu oštećenog ţivca DIJAGNOSTIČKE METODE U NEUROLOGIJI n 1.

Nuklearno medicinske metode u gama encefalografija. PET Lumbalna punkcija: Izvodi se sjedeći uz maksimalnu kifozu i uvlaĉenje trbuha ili leţeći na boku priljubljenih koljena n Sterilna igla uvodi se u subarahnoidalni prostor izmeĊu trnastih nastavaka kraljeţaka L3-L4 u medijalnoj liniji. odnosno jedan prostor više ili niţe n Likvor se sakuplja u 3 sterilne epruvete-kemijska i bakteriološka analiza n Moţe se izmjeriti tlak likvora-leţeći poloţaj Elektroencefalogram EEG n registracija promjena potencijala koji nastaju bioelektriĉkom aktivnošću mozga pomoću skalp elektroda n valovi se razlikuju prema frekvenciji. raspodjeli i uĉestalosti n Alfa valovi osnovni ritam mozga u mirovanju (straţnji dio). otvaranjem oĉiju se gubi “blokira dobro” n Beta valovi (frontalno) u psihiĉkoj napetosti ili pri intoksikacijama n Theta valovi u djece. Vaskularne ultrazvuĉne metode u Ekstra i intrakranijske Dopler metode n 5. u odraslih povremeno iznad temporalnih regija: u graniĉni nalaz n Delta valovi uvijek patološki u budnom stanju n Paroksizmalna izbijanja: u Epileptogenost . SPECT. MRI. MRA. fMRI. angiografija. amplitudi. mijelografija n 4.u Nativne i kontrastne rtg pretrage u CT.

registrira se slušno i vidno n Snima se aktivnost u mirovanju i pri voljnoj kontrakciji mišića n U mirovanju normalni EMG: nema elektriĉne aktivnosti .elektriĉna tišina n Tijekom manje voljne kontrakcije aktiviraju se pojedine motorne jedinice.Elektromioneurografija n Registriranje elektriĉne aktivnosti unutar mišića pomoću iglaste elektrode koja se perkutano uvodi u mišić n Elektriĉna aktivnost prenosi se na ekran.ENG u mjerenje motoriĉke i osjetne brzine provodljivosti ţivaca Angiografija n Cerebralna panangiografija – prikaz karotidnih. proširenje i desinkronizacija potencijala– polifazija u denervirana mišićna vlakna – fibrilacija Elektroneurografija . kod snaţne kontrakcije aktivira se mnogo motornih jedinica EMG se koristi za razlikovanje miogenih (mišićnih) oboljenja od neurogenih oštećenja (ţivaca) n Bolesti mišića: u smanjenje amplitude i trajanja mišićne kontrakcije n Bolesti ţivaca u porast. vertebralnih i ostalih intarkranijskih arterija n Aneurizme kod SAH n Arteriovenske malformacije n Spinalna angiografija n CT omogućava vizualizaciju .

patološke promjene (plakovi) i procjena hemodinamike (strujanje krvi) Glavna dijagnostiĉka podruĉja TCD-a (transkranijaki dopler) u intrakranijske stenoze i okluzije u hemodinamamska evaluacija tendemskih lezija u evaluacija kolateralnog krvotoka u procjena i monitoriranje vazospazma u dg AV malformacija u monitoriranje intraoperativno i u ICU u evaluacija moţdane smrti u evocirani fiziološki odgovori u rano otkrivanje i spreĉavanje moţdanog udara . corpus calosum. kostiju. sinusa. bazalnih ganglija u Davanjem kontrastnih sredstava poboljšava se prikaz pojedinih struktura Magnetska rezonaca • • • • • • Kontraindikacije: bolesnici s ugraĊenim pace-makerima i metalnim protezama MRI omogućuje vizualizaciju lezija koje se nisu mogle vidjeti na CT-u demijelinizacijeske lezije patologija straţnje lubanjske jame kraniocervikalni prijelaz kralješniĉna moţdina Dopler-ultrazvučni pregled Ekstrakranijski kolor dopler ţila vrata n gleda se: izgled (morfologija) ţile. subarahnoidalnih prostora. bulbusa.u sive i bijele tvari. opticusa. n. komora.

Moţdani udar • • • Vodeći uzrok invalidnosti Treći uzrok smrtnosti u svijetu. drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj Vodeći uzrok demencije • Modifikacija stila ţivota i lijeĉenje ĉimbenika rizika .smanjenje incidencije i mortaliteta moţdanog udara • Uĉinkovitost primarne i sekundarne prevencije. lijeĉenja i rehabilitacije u specijaliziranim jedinicama Čimbenici rizika za nastanak moţdanog udara Nemodificirajući Dob Spol NasljeĊe Rasa Modificirajući Hipertenzija Diajbetes Hiperlipidemija Pušenje Fiziĉka neaktivnost Stres Adipozitet Alkoholizam Srĉane bolesti Hiperkoagulacija Oralni kontraceptivi “Novi ĉimbenici Infekcija Homocistein PFO Migrena .

hemodinamski . najdulje 24 sata v amaurosis fugax moţe trajati 30 do 60 sek MOŢDANI UDAR v simptomi traju > 24 sata v na CT-u se vidi lezija NEUROLOŠKI ISPADI U SLUĈAJU ISHEMIJE U OPSKRBNOM PODRUĈJU ACI -okluzija izaziva opseţan infarkt 2/3 moţdane hemisfere .hemoragijski – hematom Subarahoidalno krvarenje Arteriovenska mlaformacija Simptomi i znakovi moţdanog udara Ovise o teritoriju koji je zahvaćen (krvna ţila) TRANZITORNA ISHEMIJSKA ATAKA v 5-20 min.tromboza .ishemijski .iz srca u arteriju .Tranzitorna ishemijska ataka Moţdani udar .embolijski .iz artterije u arteriju .

ali moţe proći i asimptomatski /ovisi o kolateralnom putu Karotidni sliv : v Kontralateralna slabost ekstremiteta v i/ili gubitak osjeta v afazija. cerebri media-Srednja moţdana art. dizartrija v apraksija v hemianopsija (djelomiĉna ili kompletna) v ipsilateralni gubitak vida v Poremećaj svijesti i konfuzija Art. oštećenje uzrokuje: KL hemiplegija KL hemihipestezija KL hemianopija disfazija/dizartrija Vertebrobazilarni sliv: • • • • • • • Obostrani gubitak vida vrtoglavica i/ili ataksija obostrani. jednostrani ili ukriţeni motoriĉki/osjetni ispad dizartrija disfagija dvoslike udruţeni navedeni znaci .

spontana hipertenzivna krvarenja .Antikonvulzivi. antiedematozna terapija.poĉetak je nagao.sekundarno krvarenje u ishemiĉko podruĉje ĉesto kod embolijskog moţdanog udara Trauma glave . neurološki deficit progredira unutar dva sata mali mozak: 5-10%.u oko 70-80% sluĉajeva uzrok krvarenja je povišen krvni tlak.15% moţdanih udara su krvarenja .u sluĉaju epileptiĉkih napada SAH . Kirurško lijeĉenje: evakuacija hematoma ako je na dostupnom mjestu .MOŢDANO KRVARENJE . pontino krvarenje: 5% talamus: 10-15 % Hemoragijski infarkt .ĉesto višestruki hematomi sa znakovima nagnjeĉenje mozga .“coup” i “contracoup” Terapija: kontrola hipertenzije.

pareza III i IV ţivca.somnolencija do kome .KLINIĈKA SLIKA Krvarenju ponekad prethode simptomi zbog rasta aneurizme . najintentizivniji od 7.kliniĉka slika ovisi o koliĉini krvi i njenoj lokalizaciji .stanje svijesti . dana . povraćanje.ovisi o koliĉini izlivene krvi .u 20% bolesnika sa SAH-om i intraokularno krvarenje . do 9. oštećenje V.traje u prosjeku oko 2 do 3 tjedna . fotofobija .jaka nagla glavobolja.u oko 35% bolesnika s mortalitetom oko 42% .pozitivni meningealni znaci KOMPLIKACIJE SAH-a Recidiv krvarenja .dovodi do ishemije i novih neuroloških ispada .krvarenje moţe biti subarahnoidalno + intracerebralno +intraventrikularno .u oko 50% sluĉajeva glavobolja .najveći rizik unutar 24 sata Vazospazam - poĉinje nakon 2. jednostrani egzoftalmus Ruptura aneurizme: . dana.

500ml FO/5h 2. v Specifiĉno lijeĉenje v Prevencija i zbrinjavanje komplikacija: Opće mjere • • Ustanoviti eventualnu traumu Dva iv puta: 1. tjelesne temperature.5 C Regulacija razine glukoze Lijeĉiti hiperglikemiju >10mmol inzulinom Lijeĉiti hipoglikemiju 10% glukozom • • • Oksigenacija 2-4 l/ minuta Praćenje tekućine i elektrolita lijeĉenje hipertenzije: sistoliĉki tlak > 220 mm Hg.> 37. angiografije Hidrocefalus proširenje ventrikularnog sustava glavobolja. ĉak bez CT nalaza • Antitrombotska terapija .registrira se pomoću TCD-a. metabolizma glukoze. tekućine i elektrolita i dr. Krvne analize • • Antipiretici kod hiperpireksije..Monitoriranje plućne i srĉane funkcije • Aspirin (100-300mg/dan) se moţe dati nakon moţdanog udara u neselektivnoj populaciji. dijastoliĉki tlak > 120 mm Hg TERAPIJA !!! • Praćenje EKG-a . novi neurološki ispadi Liječenje moţdanog udara v Opće mjere: monitoriranje plućne i srĉane funkcije.

Cardiopirin) dipiridamol 200-400 mg ASK + dipiridamol (Assasantin.5 sati od nastanka ishemiĉkog moţdanog udara (simptoma) • Intraarterijska tromboliza. Plavix) • • Heparin nije indiciran.• • • • • acetilsalicilna kiselina 50-300 mg/d. Andol protect.9 mg/kg. 10% u bolusu. (aspirin. (Zyllt. osim kod kardioembolizma. intrakranijske stenoze.5 sata (mora biti poznato vrijeme nastanka simtpoma) • • • • • • NIHSS neurološkog deficita (3-22) CT mozga bez krvarenja. max 90 mg. Aggrenox) ticlopidin (Tagren) . disekcija Hemodilucija se ne preporuĉa Specifično liječenje u ishemičkom moţdanom udaru . ishemije (mora biti uredan) Dob >18 godina trombociti ne smiju biti <70 tlak ne smije biti >160/90 bolesnike nije prebolio moţdani srĉani udar u prethodna 3 mjeseca • Iv rt-PA 0. simptomi nastali unutar 4.samo u nekim centrima Kirurška terapija • • stenoza karotidne arterije > 70% ulceracija .Tromboliza Rt-PA (Alteplase) Indikacije: • Ishemiĉki moţdani udar.NE clopidogred 75 mg. ostatak unutar 60 minuta. unutar 4.

neurolog.Prevencija i zbrinjavanje komplikacija • • • • • • Lijeĉenje urinarnih infekcija Lijeĉenje edema.Akinetsko rigidni sindromi – redukcija voljnih kretnji Parkinsonova bolest 2. povišenog IKT Spreĉavanje aspiracije .pneumonije Prevencija DVT i plućne embolije Prevencija dekubitalniha ulcera Lijeĉenje epileptiĉkih napadaja Jedinice za moţdani udar (JMU) • • • • Bolesnici moraju biti dovezeni u specijalizirane centre – jedinice za moţdani udar – JMU Minimum: 24 h CT sken. Diskinezije – abnormalni nevoljni pokreti a) tremor . drugo osoblje i lijeĉenje u skladu sa preporukama 18% smanjenje mortaliteta 29% smanjenje smrtnosti ili ovisnosti o drugim osobama • 25% smanjenje smrtnosti ili potrebe za njegom u instituciji u bolesnika lijeĉenih u JMU nego na općim odjelima • • 46% smanjenje mortaliteta u JMU nego na općim odjelima (Norveška) Svi tipovi bolesnika imaju korist od lijeĉenja u JMU BOLESTI KRETANJA:podjela 1.

tumori mozga. usporenost l Polagano progresivan tijek bolesti Etiologija l Idiopatski parkinsonizam l utjecaj okoline.kod 2/3 poĉetni simptom . ĉeljust) l l l . nespretnost. vaskularni. noga. i 60.intenzivira se za vrijeme stresa. godine ţivota l Rijedak poĉetak < 30 godina l Podmukli poĉetak: zakoĉenost. neuroleptiĉki. l Atipiĉni parkinsonizam Glavni simptomi: l Tremor u mirovanju (ruka. genetski faktori? l Simptomatkski parkinsonizam l postencefalitiĉki. metaboliĉki poremećaji.b) korea c) mioklonus d) tikovi e) distonija Parkinsonova bolest l degeneracija dopaminergiĉkih neurona u pars compacta substantiae nigrae l Glavni biokemijski poremećaj:smanjenje razine dopamina l Bolest se javlja u dobi izmeĊu 55. CO itd. nestaje u snu .ĉesto u poĉetku zahvaćena jednu stranu (ruka) .

usporenje. “facies oleosa” l poremećaj konvergencije i vertikalnog pogleda prema gore l Usporen. prisjećanju).l Rigor . odsutnost kretnji (pogotovo normalnih sukretnji – mahanje rukama pri hodu. tiela. oteţano izvoĊenje finih pokreta l “zamrzavanje” – ne mogu se pokrenuti s mjesta.povišen tonus mišića tijekom cijelog pokreta – fleksori l vrata. smanjeno tretpanje. iznenada stanu . demencija u 1520% l Poremećaj vegetativnih funkcija: l ortostatska hipotenzija l poremećaj motiliteta crijeva sklonost opstipaciji l oteţano mokrenje l pojaĉan rad znojnica i lojnica – facies oleosa l pojaĉana salivacija .pred preprekama l Hipomimija – lice poput maske. pokušavaju ubrzati hod l Hod bez sukretnji rukama l Oteţano zapoĉinjanje pokreta. “cupkaju na mjestu”. ekstremiteta.gubitak refleksa za odrţavanje ravnoteţe– ĉesti iznenadni padovi l ne uspiju se zaštiti rukama l Hod sitnim koracima uz anteropulziju. monoton govor l Mikrografija – rukom pisana slova postaju sve manja l ponekad akatizija – potreba za kretanjem l deformiteti skeleta – zbog rigora (sli reumatoidnom artritisu) l Psihiĉke promjene u kasnijim stadijima – depresija u 1/3.“fleksijski poloţaj” l Hipokineza/bradikineza/akineza/ .osiromašenje. stanja konfuzije l Intelektualno propadanje – bradifrenija (sporost u mišljenju. rijetko treptanje) l Gubitak posturalnih refleksa . tih.

Diskinezije – distonija. gubi se spretnost i sposobnost baratanja alatima DG: .“wearing off” – skraćenje terapijskog uĉinka L dope .ostali neurološki status uredan . amantadin. entakapon. ropinirol. pramipexol.ne reagira na terapiju L dopom (pogorša se) .smiruje se na alkohol !!! . poremećaj spavanja. konfuzija. karbidopa. ponekad glavu intencijski – smetnje izraţenije pri pisanju. korea. selegilin.“on – off” fenomen – nagli prijelazi iz stanja dobro kontroliranog parkinsonizma u stanja izraţene bolesti 3.Terapija: levodopa.nakon 5-10 g kod 2/3 bolesnika izgubi se uĉinak 1. Fluktuacija u tijeku terapije . mioklonusi 2. Psihijatrijski poremećaji . paranoidna psihoza Esencijalni tremor – – – – nasljedni poremećaj u 70% bolesnika poĉetak u djetinjstvu zahvaća šake i ruke.noćne more. Kirurške metode Matiĉne stanice (eksperimentalno) Komplikacije vezane uz dugotrajno uzimanje levodope: . halucinacije. hranjenju i pijenju.

mogu biti toliko jake da izazovu pomicanje cijelog ekstremiteta balizam – oblik koreje. glave l IzmeĊu spazama mišićni tonus je smanjen l Podjela: .poĉetak bolesti: djetinjstvo < 12 g.uzrok: idiopatske.distribucija: fokalne.40 godina.– Terapija: blagi sedativi. nesvrsishodne. vrata.prestaje u snu. generalizirane. velike amplitude ekstremiteta . iregularne kretnje l nepredvidive. nasljedna bolest . multifokalne. izmjeniĉni dijelovi tijela. hemidistonije . pogoršava se kretnjama Huntingtonova chorea (bolest) – – – – – koreja psihiĉke promjene (depresija. segmentalne. “leteće oĉi” javlja se u dobi 35 . prolongirani i bolni spazam mišićnih skupina udova. juvenilne (12-20 g). odrasla dob > 20 g Terapija: injekcije botulinum toksina u zahvaćene mišiće Korea l nehotiĉne kretnje koju ĉine brzi nekontrolirani trzaji koji mogu zahvatiti razne dijelove tijela i (grĉki chorea = ples) l nehotiĉne. psihoza) demencija primitivni refleksi. rijetke i povremene . beta-blokatori (propranolol) Distonije l Sporo nastali. brze.

bazalni gangliji. „flapping tremor“ l Povišena koncentracija bakra u serumu i urinu l neurološke manifestacije u 40 % l smrtonosna bolest ukoliko se ne lijeĉi na vrijeme l Kayser-Flesicherov prsten. bubrezi.genetsko testiranje Wilsonova bolest l Povećanje koncentracije bakra u organizmu.obiteljska anamneza (anticipacija) . distonije. ţivĉani sustav .zelenkastosmeĊi prsten uz rub roţnice l biopsija jetre Lijeĉenje: D-penicilamin. jetra.benigniji tijek DIJAGNOSTIKA . roţnica. Cu se ne izluĉuje zbog nemogućnosti transporta u ţuĉ l Bakar se taloţi i oštećuje razne organe – npr.– – od pojave simptoma do smrti 15-20 g kasniji poĉetak . kelirajući agensi DEMENCIJE Vrste: n Alzheimerova . HEPATOLENTIKULARNA DEGENERACIJA Kliniĉki: korea.

ţivota . pozitivan Babinski.iskljuĉenje drugih demencija .dif. povišeni refleksi.. poremećaj hoda .obiĉno su prisutni faktori rizika za sistemsku vaskularnu bolest . apraksija.identifikacija dementnog sindroma .rano se mogu javiti smetnje mokrenja . god.tijekom godina nalazimo ĉesto epizode fokalnih neuroloških ispada i poremećaj funkcije u jednoj ili više kognitivnih domena ovisno o lokalizaciji .: ĉešljanje kose) n Gube sposobnost prepoznavanja lica i objekata n Gubi se sposobnost rasuĊivanja Mini mental scale MMS. dijagnoza izmeĊu vaskularne i Alzheimerove demencije HIS veći ili jednak 7 . n Kako bolest napreduje.“stepeniĉasto”pogoršanje tijeka bolesti . prosuĊivanja.iznenadni fokalni neurološki znakovi-motoriĉka slabost ekstremiteta. izvršnog funkcioniranja drugih viših kortikalnih funkcija (afazija. MoKA skala n Vaskularna demencija u osoba iznad 50. oboljeli poĉinju zaboravljati kako se obavljaju osnovne radnje u svakodnevnom ţivotu (npr.pozitivna anamneza za preboljele moţdane udare .oštećenje: pamćenja. apstraknog mišljenja. agnozija) .promjena osobnosti n Nemogućnost sjećanja na "pravu" rijeĉ. te promjene u ponašanju upućuju na sumnju na AD.oštećenje ranije steĉenih intelektualnih sposobnosti tako da utjeĉe na socijalni i radni ţivotni aspekt . oteţano izraţavanje.

jedna ili više vaskularnih lezija evaluacija kliniĉkih karakteristika . traju 1-3 mj. i praćeni su remisijama u kojima je stanje bolesnika isto kao i prije relapsa ili moţe zaostati odreĊeno oštećenje * * * * * izmeĊu relapsa nema napredovanja bolesti frekvencija egzacerbacija je varijabilna i moţe se smanjiti lijeĉenjem razmak izmeĊu dva relapsa moţe trajati od nekoliko mjeseci ili 1-2 godine broj relapsa ne utjeĉe na definitivnu invalidnost U 70-80% oboljelih prvi napad se povlaĉi bez vidljivih posljedica . niska u Japanu TIJEK BOLESTI . i 45.fokalne EEG promjene n Pickova demencija n demencija uz druge bolesti (Parkinson. ţivota. upalna demijelinizacijska bolest središnjeg ţivĉanog sustava Multiple mijelinske lezije nazivaju se i plakovima v MS se najĉešće javlja izmeĊu 20.CT ili MRI mozga .OBLICI MS RELAPSIRAJUĆE-REMITENTNI OBLIK (RRMS)-85% * akutni napadi (relapsi) traju nekoliko dana ili 1-2 tjedna.g. i nakon 55. rijetko prije 15. Creutzfeld Jacob) MULTIPLA SKLEROZA v Sclerosis Multiplex v Najĉešća kroniĉna.godine v ţene obolijevaju 2x ĉešće od muškaraca v uĉestalost bolesti je veća u bijelaca na sjevernoj polutki a smanjuje se u zemljama bliţe ekvatoru.znakovi oštećenja krvno likvorske barijere .

* drugi napad dolazi nepredvidljivo: u 25% stanje se pogoršava godinu nakon poĉetka bolesti. opticus)-povlaĉe se brţe od motoriĉkih ispada SEKUNDARNO PROGRESIVNI OBLIK * * PRIMARNO PROGRESIVNI OBLIK-10% PROGRESIVNO RELAPSIRAJUĆI OBLIK-15% SIMPTOMI MULTIPLE SKLEROZE PIRAMIDNI ZANAKOVI i CEREBELARNI ZNAKOVI v subjektivne smetnje osjeta v kognitivni poremećaji v smanjenje oštrine vida v retrobulbarni neuritis v slabost udova i poremećaji hoda v dvoslike v malaksalost v spasticitet v poremećaji ravnoteţe i vrtoglavica v smetnje sfinktera v nespecifiĉna kroniĉna bol v toplina pogoršava simptome v SFINKTERI-poremećaj . * relapsi su ĉešći u prvim godinama bolesti. u 5% nakon 10 i više g. traju duţe od poĉetnog napada s tendencijom produţenja * poremećaji funkcije osjeta i moţdanih ţivaca (n.

upalne i druge poremećaje Lijeĉenje v kortikosteroidna terapija tzv „pulsna terapija“ v BETA INTERFERONI 1a i 1b v GLATIRAMER-ACETAT (COPAXONE) v INTRAVENOZNI GLOBULIN (IVIgG) v AZATIOPRIN (IMURAN). CIKLOFOSFAMID. stereotipan i povezan s ekcesivnim sinkronim neuralnim zbivanjima . CIKLOSPORIN. METOTREKSAT v PLAZMAFEREZA v Lijeĉenje spasticiteta. simptomi) v analiza likvora v MRI-demijelinizacija v evocirani potencijali (VEP.lokalizacija tih izbijanja odreĊuje koje će znakove napad proizvesti iz samog napada ne moţemo zakljuĉivati o njegovom uzroku l u 70% sluĉajeva uzrok pojave epileptiĉnih napada nije poznat .optiĉki neuritis Expanded disability status scale EDSS Kako se dijagnosticira MS? v ne postoji definitivni laboratorijski test za MS v kliniĉka slika (povijesti bolesti. malaksalosti EPILEPSIJA . SSEP. BAER) v iskljuĉiti vaskularne.paroksizmalni poremećaj funkcije SŢS koji je rekurentan.

Infektivne bolesti. velika (dnevna) uĉestalost.generalizirane . bez org. Neoplazme. Trauma i fizikalni agensi Poremećaj moţdane cirkulacije. Toksiĉni faktori. Degenerativne bolesti. Metaboliĉki ili prehrambeni poremećaji.kliniĉkom obliku napada . Febrilne konvulzije. mioklonije vjeĊa.etiologiji . traju do 30 sek. Hereditarni faktori. bez padanja.idiopatske . trzaj rukom. Oštećenja. ponekad oralni automatizmi . ukoĉen pogled.simptomatske ili steĉene epilepsije l prema znakovima napada l prema moţdanom podruĉju iz kojeg potjeĉu neuobiĉajena bioelektriĉna praţnjenja l prema promjenama u EEG-u GENERALIZIRANE KONVULZIJE napadi bez fokalnog poĉetka Apsans (Absence) Tipiĉni apsansi (petit mal): javljaju se od 4 do 15 godine. Psihogeni uzroci KLASIFIKACIJA EPILEPSIJA Epilepsija se moţe klasificirati na mnogo naĉina l praktiĉna kliniĉka klasifikacija epilepsija prema . ĉesto genetski uvjetovanje. dijete problijedi.l smatra se da se u 30% sluĉajeva radi o nasljeĊivanju l nasljeĊuje se “niţi prag podraţljivosti” ţivĉanih stanica mozga što uvjetuje “predispoziciju” za epilepsiju UZROCI EPILEPSIJE Genetiĉki i poroĊajni faktori. trzaj oĉiju prema gore. nagli poĉetak i prestanak.ţarišne epilepsije . EEGtipiĉan šilja-val kompleks.

toniĉki grĉ (hiperekstenzija nogu. oĉi otvorene u stranu. okcipitalni reţanj – bljeskovi svjetlosti ili boja . kortizol. Jacksonovih napada Kompleksni parcijalni napadi S POREMEĆAJEM SVIJESTI (psihomotorna ili temporalna epilepsija). ĉesto ugriz jezika. mišićne grupe distalno prema proksimalno.povišen RR. prolaktin PARCIJALNE KONVULZIJE ili napadi s fokalnim početkom l Jednostavni napadi s elementarnom simptomatologijom BEZ POREMEĆAJA SVIJESTI: .idiopatske.osjećaj neprepoznavanja.strah. na drugu. glave. stranu tijela.Afektivni – promjena raspoloţenja. dezorijentiranost. traju nekoliko minuta (2 min) AURA: .traju do 2 minute. veselje. usne. apnoa-cijanoza.glavobolja. postparoksizmalno: smetenost. senzorni . iza – iskljuĉiti drugu etiologiju . bljedilo. na paretiĉnim ekstremitetima Toddova hemipareza -iza adverzivnih. tuga.motorni – frontalni reţanj.Toničke i/ili kloničke konvulzije (Grand Mal) . tahikardija. amnezija za dogaĊaj Laboratorijski nalazi: povišen CPK.adverzivni: toniĉka ili kloniĉka devijacija oĉi.do 25 g. crvenilo. ĉesto poĉetak lice.psihiĉki fenomeni (s kognitivnim simtomima).inicijalni krik. mirisa (neugodni) Jacksonovi napadaji-motorni. nekontrolirano se pomokri. tijekom napada. kloniĉki trzaji . terminalni san. Babinski pozitivan. . već viĊenog (deja vu) . agresija .autonomni –temporalni reţanj. širina zjenica. fleksija ruku) uz blagi tremor tijela. pjena. promjena srĉane frekvencije. poremećaj okusa. ruke (noga) u jednu stranu . parijetalni reţanj – parestezije.aura – dg vaţnost – lokalizacija širenja .senzorni ili somatosenzorni napadi.

povišen IKT.Tranzitorne ishemiĉke atake u verteborbazilarnom slivu.neugodnog karaktera Kompleksni parcijalni napadi S POREMEĆAJEM SVIJESTI POMUĆENJE SVIJESTI motorni automatizmi – pokreti ţvakanja. mucanje. ţarišne promjene u EEG-u koje se registriraju prije generaliziranog napada pojava aure Status epilepticus hitno stanje. mikcijska. povećano. rabdomioliza. zvukovi izmijenjeni Tipiĉno. niski GUK . edem pluća. nesvrsishodne kretnje. smijeh. tumor komplikacije: hipoksija. Mjeseĉarenje. Napadi drhtavice (tremora). Valsalva. visok mortalitet u 3 % bolesnika. Afektivni respiratorni spazmi (napadi panike). Noćni mioklonusi. laktiĉn acidoza.Psihosenzorni – okolina djeluje udaljeno. hipoglikemija. srĉani arest. hiperpireksija. hipotenzija. DIK Diferencijalna dijagnoza epilepsija: Narkolepsija. poremećaj elektrolita. premještanje predmeta) Vegetativni simptomi ĉesto udruţeni l Parcijalni ili ţarišni napadi sa sekundarnom generalizacijom • • • ţarišni napadi. koji predhode generaliziranom napadu. (hodanje. gutanja. vazovagalne. ritmiĉko pucketanje prstima. Paroksizmalna trbušna bol. kod teških refrakternih na terapiju apstinencija od alkohola meningoencefalitis. Paraliza spavanja. šumovi-preglasni.. Konverzivni poremećaj. Migrena – bazilarna. smanjeno. blijedo. zakapĉanje. Paroksizmalni vertigo. Sinkope-kardiovaskularne. mljackanja.

rizik teratogenosti.najidealnija l politerapija .u osoba s teţom epilepsijom .NE zapoĉinje se odmah s AET l monoterapija . mjesece .Dijagnostika l EEG registrirane promjene u EEG-u ovise o tipu napada i o lokalizaciji ţarišta a ne o patološkom supstratu koji ga izaziva l EEG je ĉesto uredan l abnormalan EEG u odsutnosti simptoma – AET uglavnom nije potrebna l osnovna karakteristika epilepsije na EEG-u je pojava zašiljenih valova ili tzv. operacija Tm) – nije potrebna ako nema epi napadaja Objasniti: razloge uvoĊenja terapije. ne uklanjaju uzrok epilepsije l preventivna terapija (nakon ozljeda glave. doza se povećava kroz tjedne.više vrsta napada l djeluju na kontrolu napada. moguće nuspojave. utjecaj na kontracepciju UvoĊenje AET – u niskim doza. iritativnih šiljaka l kao epileptiĉne abnormalnosti u EEG-u smatraju se samo “oštri šiljci” ili “oštri valovi” i “šiljak-val” kompleksi l MRI po protokolu za epilepsije (traţi se „fokus“. hipokampalna skleroza) l laboratorij Lijeĉenje l ovisno o vrsti napada l jedan napadaj.

temporalno. pulsira. frekvencija (dnevno. levitiracetam Status epilepticus . HIV-pozitivnin. Gabapentin Topiramat. Fenitoin. nastanak – naglo.mortalitet 5-10% (bolest u podlozi) 1. glukoza 5 % 500 ml (50% 50 ml) uz tiamin !!! diazepam iv. progresivno jaĉeg intenziteta B) Karakter boli: tupa. mijenja se D) Demografija: Novonastala bol kod bolesnika s tumorom (maligni). frontalno. 2. jednostrano. 6. papiledem. felbamat. kisik.cilj: doza kojom se kontroliraju napadi. praćenje laborat. 3. kognitivni poremećajem. kardiorespiratorna reanimacija iv put monitoring RR. povraćanje. sa što manje nuspojava. Novonastala bol kod osoba > 50 g. . Klonazepam. fenobarbiton iv. mjeseĉno). ţari C) Lokalizacija:difuzno. probada. poremećaj osobnosti F) Popušta na terapiju Dijagnostiĉki testovi . Primidon. zonisamid. Bolesnik s glavoboljom i epi napadom E) Udruţena s drugim simptomima: visoka temperatura.refraktorni-nakon 60-90 min GLAVOBOLJE Dijagnostika A) Vremenski profil: kada je poĉela. IKT laboratorijski parametri (acidoza). Lamotrigin. lorazepam iv. Karbamazepin. Etusukcimid.okcipitalno. 5. Fenobarbiton. 7. parametara Valproatna kiselina. sijeva.muvijek ista. temperature. Vigabatrin. oksimetrija. 4. pulsa.. fokalni neurološki ispad (iskljuĉena migrena s aurom). toksikologija FO 500 ml. fenitoin anestezija. postepeno. tiagabin. oxcarbazepin. meningizam.

TSH.2.2.4. cervikomedularna lezija. Migrenom uzrokovani epileptiĉki napadaj 1. HIV test Klasifikacija migrene 1.4. ANA. abnormalnost kostiju 2.2. Ca. Obiteljska hemiplegiĉna migrena (FHM) 1. benigna intrakranijska hipertenzija 5.5.2. antitijela na boreliozu. Tipiĉna aura bez glavobolje 1.2.5.2. reumatoidni faktor.4.5. meningealna bolest (karcinomaoza. Tipiĉna aura s ne-migrenskom glavoboljom 1. infekcija.2. urea. CT – SAH.2.Trc. Migrenozni infarkt 1. lezije bijele supstance. kreatinin. Retinalna migrena 1.1. Bazilarni -tip migren 1. Perzistentna aura bez infarkta 1. Migrena s aurom 1. venska tromboza. sarkoidoza) 3.5. MRI – AVM.CRP.5.3. Lumbalna punkcija . akutna trauma glave.5.5. Periodiĉni sindromi u djetinjstvu . Tipiĉna aura s migrenom 1.1. Vjerojatna migrena .menigoencefalitis.3. Kroniĉna migrena 1. EEG – razlikovanje epi napada od atipiĉne migrenske aure 4.3. SAH (negativan CT). Migrena bez aure 1. Komplikacije migrene 1. tumor. Migrenski status 1.6.6. Laboratorijski nalazi – SE. CKS.prekursori migrene 1.1.

ukljuĉuje barem 2 od: . prosjeĉno 24 sata. simptomi aure su potpuno reverzibilni glavobolja-prije. traje 4 .umjerena do jaka (smanjuje/onemogućuje dnevne aktivnosti) . nakon aure (interval ne > 60 min) Tipiĉna aura: - homonimni ispadi vidnog polja .pogoršava se fiziĉkom aktivnošću 3.> 100 godišnje Moţe proći spontano. Uĉestalost: 1-2 mj.72 sata (ne lijeĉena) 2.pulsirajuće kvalitete . bez muĉnine. varijacije < 6 .Migrena bez aure Rana faza – blagog intenziteta. Barem jedno od:. istodobno.fotofobija (> 65 %) i fonofobija (60-70 %) Migrena s aurom (klasična migrena) • • • • • Fokalni potpuno reverzibilini neurološki simptomi koji neposredno prethode glavobolji Kod 10-25 % svih migrenskih napadaja simptom aure traju do 60 min. 2 % osoba s migrenom ima blagu bol Kasna faza 1.unilateralna lokalizacija . fotofobija Trajanje: minute – dani.muĉnina (2/3) i/ili povraćanje (35-50 %) .

simptoma Migrena i hormoni U djetinjstvu djevojĉice i djeĉaci – podjednako. uĉestalosti. Trudnice – uglavnom nemaju migrene Kontraceptivi .unilateralne parestezije unilateralna slabost ekstremiteta afazija ili poremećaj govora Komplikacije migrene: Kronična migrena >15 dana/mjeseĉno. S nastupom menarhe – prevalencija kod djevojĉica Vezano uz mjeseĉnicu – oscilacija nivoa hormona. > 3 mjeseca . nisu kontraindicirani kod MO Dijagnostika: Klinička dijagnoza!!! Anamneza najvaţnija !!!!!Dnevnik glavobolja .kada postoji prekomjerno uzimaje analgetika vjerojatan uzrok kroniĉnih simptoma Migrenski status tipiĉna kao prethodne ali traje > 72 sata i jakog je intenziteta • • • • Frekvencija i intenzitet s godinama pada Moţe se pojaviti u srednjoj i starijoj dobi MA – s dobi mogu imati više epizoda aure – bez popratne glavobolje «transformirana» migrena – promjena lokalizacije. jaĉine.mogu pogoršati migrenu. karaktera.

Acetilsalicilna kiselina. fenilbutazon 2. indometacin.ibuprofen. atenolol antidepresivi . dobro se podnose Najĉešća nuspojava – «ošamućenost». NSAR . Rizatriptan Maxalt 10 mg ploćica za otapanje Profilaksa Ø 3-4 napadaja /mjesec Ø napadaj > 48 sati Ø napadaj opisan kao “nepodnošljiv” Ø migrena udruţena s komplikacijama Terapija . ketorolac.medikamentozna beta -blokatori .tricikliĉki. Analgetici. frovatriptan • • • Uĉinkoviti – treba uzeti NA POĈETKU NAPADAJA MIGRENE !!! Malo nuspojava.5 mg ploćice za otapanje. almotriptan.NSAID . zolmitriptan. Antiemetici . metoprolol.Terapija: akutni napadaj 1.metoklopramid Ergotaminski preparati Triptani (7 na svjetskom trţištu): sumatriptan. naratriptan. piroxicam. rizatriptan. Paracetamol . diklofenak. Zolmitriptan Zomig tbl 2.propranolol. pospanost Na recept se u Hrvatskoj mogu propisati po preporuci neurologa: Sumatriptan Imigran nazalni sprej-Imigran tbl 50 mg. ketoprofen.naproxen. SSRI . eletriptan.

Q 10 koenzim. topiramat antagonisti serotonina . gabapentin. akupunktura.valproat. botulinum toksin (Botox). se javlja nakon uzimanja tbl dn kroz mjesece glavobolja je kroniĉna (> 15 dana mj) glavobolja nestaje 2 mj nakon prekida uzimanja supstance Cluster glavobolja. Melatonin. povraćanja. foto ili fonofobije pojaĉana osjetljivost perikranijalne muskulature barem 2 je prisutno: . Hortonova glavobolja . promjena stila ţivota Tenzijska glavobolja Epizodijska < 180 dana godišnje. anti stres program. riboflavin (vitamin B2). < 15 dana mjeseĉno glavobolja traje 30 min – 7 dana nema muĉnine.barem 15 dana mj kroz 6 mj ili barem 180 dana godišnje g. homeopatija Dijeta. autogeni trening. magnezij.pizotifen antagonisti Ca kanala – flunarizine Komplementarna terapija: Tanacetum parthenium (obitelj suncokreta).antiepileptici . bihevioralna terapija.“pritiskajuća” ili “stezajuća” (ne pulsirajuća) bol bilateralna lokalizacija 10-20 % jednostrana pulsirajuća bol blagog ili umjerenog intenziteta svakodnevne aktivnosti se mogu provoditi nema pogoršanja sa fiziĉkom aktivnošću Kroniĉna .

frekvencija: 1 u nekoliko dana (u poĉetku). titrirajući sniţavati) . LP. ).likvor – normalan broj stanica.jaka. shunting. muĉnina. rinorea. .87% muškarci. intraventr. . mioza.udruţena s barem 1 simptomom na strani glavobolje (autonomni simptomi): konjunktivalna injekcija. pušaĉi. supraorbitalna i /ili temporalna bol . . tinitus sinkron pulsu) .traje 15-180 min.dozvoljeno: edem papile ev. . proteina iskljuĉena CVT.kortikosteroidi (prednison 60.antiepileptici (valproat do 600 mg). do 8 napada dnevno . znojenje ĉela i lica. suzenje.antagonisti serotonina (pizotifen) Glavobolja zbog POVIŠENOG intrakranijskog tlaka A Benigna intrakranijska hipertenzija. kortikosteroidi. fenestracija ovojnice n opticusa B Glavobolja zbog hidrocefalusa . pulsirajuća..javlja se periodiĉki: godišnje 1-2 ciklusa i traju do 3 mjeseca . intraventrikularno proširenje povezanost glavobolje i povišenja IK tlaka < 24 sata Terapija: acetazolamid < 2 g/dn. nazalna kongestija.normalni neurološki status .povišen IK tlak (> 20 cm H2O) – LP. (ne lijeĉena) .triptani . mjerenje . dobi oko 30 g. pareza VI (tranzitorna zamagljenja vida <30s. ptoza. cerebralna lezija. edem vjeĊe Terapija Akutni napad – inhalacija kisika (7 L/min tijekom 15-20 min.ergotamini Profilaksa – verapamil (do 360 mg u dozama) . SDD. meningizam .jaka umilateralna orbitalna.

disestezije. govor. extensor digitorum brevis Fascikulacije – oštećenje motornih neurona prednjih rogova . 5 (normalna snaga) Tetivni refleksi – gube se rano. jakog intenziteta. oteţano ĉešljanje.simptomi Motorni: proksimalni mišići – oteţano penjanje uz stepenice. vjeţbanjem Trofiĉke promjene – hladne. distribucija u 1 ili više ogranaka V ţivca. krhki. uz: papiledem.ventrikularno proširenje (MRI. distalni pa proksimalni Ispitivanje osjeta lagani osjet . lomljivi nokti Mišićna slabost . bol ima karakterisitke barem 4 od slijedećeg. “sijevajući” bolovi. difuzna bol. nema neurološkog deficita. cijanotiĉne okrajine. oštra. bol pozitivni – parestezije. tic douloureux paroksizmalni napadaji oštre boli. fascikulacije Senzorni: negativni – gubitak osjeta . dodir. poremećaj svijesti. gubitak dlakavosti. pareza VI ţivca..induciraju se perkusijom mišića. površinska. pogoršava se Valsalva manevrom. iznenadna. probadajuća ili ţareća.gubitak ravnoteţe . grĉevi. poremećaj ravnoteţe. još nema atrofije. “ţarenje” Pregled: Inspekcija Atrofija mišića – aksonalne lezije: 1 dorzalni interosealni prostor. izmeĊu napadaja pacijent je asimptomatski. trigeri: ţvakanje. traje par sek – 2 min. hiperalgezija. m.0 (nema kontrakcije). glavobolja zbog dugotrajnog uzimanja tableta Trigeminalna neuralgija.opip. jaĉa ujutro. napadaji boli su stereotipni u dotiĉnog pacijenta. IK > 20 cm H2O.temperatura . povraćanje. distalni – oteţano dizanje stopala. CT). vjetar i sl. drugi uzroci facijalne boli su iskljuĉeni Bolesti perifernih ţivaca i mišića Lezija perifernih ţivaca .

stapedius) poremećaj okusa prednje 2/3 jezika . endokrini – dijabetes.tunelarni sindrom n Jatrogeno (neodgovarajući poloţaj. potencijal motorne jedinice . dijabetes. istezanje.bol Dijagnostika EMNG 1.uzorak Biopsija . razina vitamina. sistemski – toksiĉni – metali.n. amiloidoza. otitis. Suralis.T4) Uzroci oštećenja: n Uzrok mehaniĉki pritisak. trudnoća Kliniĉka slika • • • • kljenut mišića koji su inervirani od N VII hiposekrecija suza (prox od ganglion geniculi) hiperakuzija (prox od n.HMSN. brzina= udaljenost izmeĊu 2 toĉke / vrijeme 2. GUK toksikologija. hipertireoza n Akutno ili kroniĉno: primarno (akutno). mastoiditis. LDH. propriocepcija diskriminacija 2 toĉke . sarkoidoza Laboratorij – CPK. imobilizacija) n Kliniĉka slika: ispadi u inervacijskom podruĉju odreĊenog ţivca Bellova paralizan Etiologija nepoznata. nagnjeĉenje. sekundarno (kasno) . neoplazme baze lubanje poliradikuloneuritis. . avitaminoze – B. homoni (T3.vasculitis. . trauma baze lubanje.kalus istezanje radi oţiljka .- vibracija. tumori parotide (maligni).

godine ţivota n Tip II (neuronalni tip) Dejerine Sottasova bolest. poĉetak u 2. vegetativne smetnje. polivitamina. antiepileptici – karbamazepin. desetljeću ili kasnije n Nasljedna bolest n Osjetni podraţaji: bolni noćni krampovi. Atrofije mišića. Fizikalna terapija Polineuropatije n Sustavne bolesti perifernog ţivĉevlja n Mogu se javiti u okviru – – – – sistemskih i malignih bolesti avitaminoza posljedica toksiĉkog djelovanje lijekova i alkohola posljedica autoimunih bolesti simptomi:mlohave pareze. osjetni ispadi. zahvaćenost proksimalnih dijelova.intermedius) Terapija: Virostatici. analgetici NSAR. deformiteti stopala. Kortikosteroidi.• smanjeno luĉenje sline (n.HMSN n Tip I (neuralni tip) Mb Charcot-Marie-Tooth . Osjetni poremećaji u obliku ĉarapa i rukavica.poĉetak izmeĊu 6. gabapentin Hereditarna motorno senzorna neuropatija . “pijetlov hod”. ugasli Ahilov. kasnije patelarni refleks . parestezije n Osjetni ispadi: oštećenje osjeta za sve kvalitete podraţaja u vidu ĉarapa ili rukavica n Simetriĉne periferne pareze s fascikulacijama. Kroniĉno progredijentan tok Terapija: otkrivanje otklanjanje. i 13. Samo neki oblici. Vitamini. “hod poput glaĉanja”. lijeĉenje uzroka. Ispadi najprije poĉinju na distalnim dijelovima ekstremiteta zato jer su najprije zahvaćena najduţa ţivĉana vlakna. higijena (noge). bolovi. Stoga vaţno prepoznavanje uzroka.

poremećaj srĉanog ritma. najvjerojatnije autoimuna reakcija koja oštećuje periferno ţivĉevlje n 2 / 100 000 godišnje n 3 tj nakon preboljelog virusnog infekta (respiratorni.n Trofiĉke promjen:edemi. GI) n vrhunac bolesti 3 tj nakon poĉetka n oporavak poĉinje 2-4 tj nakon prestanka progresije Klinička slika • • • parestezije nogu. mišići lica u 50 % n Manje izraţeni osjetni ispadi n Vegetativni ispadi: poremećaj znojenja. traheostoma n Mogu biti zahvaćeni kranijski ţivci: n.Landryeva paraliza naglo nastala paraliza nogu i razvoj rep. Hypoglosus. bulbarni simptomi. radno sposobni do duboke starosti Poliradikuloneuritis tipa Guillain-Barre n akutni uzrok.7 – 2. ulceracije. potreban respirator nakon 2 g nema poboljšanja n Dijagnoza: povišeni proteini u likvoru 0.0 g/L (2-4 tj bolesti) . Oĉni simptomi: atrofija optikusa. n. accesorius i n. insuficijencije mišići trupa – respiracija. n. n. vagus. u 20 % respirator. ruku bol u LS kralješnici – ponekad inicijalni simptom (relativno) simetriĉne kljenuti-jaĉe na nogama nego na rukama (ascendentno) . regulacije tlaka. kontrole sfinktera i širine zjenica n gubitak refleksa • • • 5 – 10 % letalan ishod.zahvaćeni proksimalni dijelovi ekstremiteta . trigeminus. brzoprogresivnog toka < 7 dana. pareze pokretanja oĉiju Tijek bolesti – dobroćudan. 10 – 15 % trajni neurološki deficit opravak sporiji kod > 60 g. facialis.

potkoljenice.trofiĉke promjene . simptomatsko – monitoring RR.EMNG: usporenje brzine provodljivosti imunološka obrada: anti GM 1 antitijela kod 40 % na spinalnim korijenovima n Liječenje: plazmafereza . SDD. Tumor. Infekcija.5 puta.radikulopatija . propriocepcija – ataksija . X. bolovi-ţarenje.mišićna slabost – distalna-simetriĉna-stopala.poĉeti što prije. IX. disanje.najĉešće iza 50 g 30 % neurološke smetnje i prije nego se dg dijabetes 70-80 % dijabetiĉara ima znakove (lakše) polineuropatije Klinika: .Trauma.vegetativni ŢS – zjenice. VI.osjetni ispadi – “ĉarape i rukavice”-bol.vibracija. puls.oštećenje samo ţivaca . Hematom (AVM. imunoglobulini – 400 mg/kg iv kroz 5 dana. XII moţdani ţivci . peristaltika. mali mišići šaka. antikoagulantna – heparin.III. VII. proksimalna – asimetriĉna . unutar 2 tj.noćne parestezije. gutanje. Siringomijelija • razina lezije – iznad L1 kralješka – oštećenje moţdine i ţivaca ispod . RR . kortikosteroidi – samo kod kroniĉnog oblika CIDP Dijabetička polineuropatija 30 % svih polineuropatija moţe se pojaviti već u juvenilnom dijabetesu. citostatici. fizikalna terapija. toplina . bolni mišićni krampi .ulceracije Radikulopatije Mijelopatije Uzrok: Prolaps diska. spontani).

Umjereni gener.refleksi oĉuvani . Samo oĉni mišići: dvoslike. Jaki generl oblik + okulo-bulbarna slabost 5. duboka bol iradira u cijelu nogu ili pola tijela kost – kontinuirana. palećabol iradira u kutanu distribuciju mišićne skupine koju ţivac inervira • • segmentalna razina – kontinuirana. oporavlja za vrijeme odmora i spavanja n Smanjen broj AchR na neuromišićnoj spojnici zbog autoimunog procesa. Blagi generalizirani oblik (85 %) 3. lokalna osjetljivost MIASTHENIA GRAVIS n Neuromuskularni poremećaj koji karakterizira slabost i zamorljivost mišića n Slabost se pogoršava tijekom fiziĉke aktivnosti. Uloga timusa u 75% bolesnika 7. U 10% timom Dijagnostika: Kliniĉki pregled-vl. aspiracija hrane 4. oštra. slabija kontrakcija n Prevalencija 1/10000 stanovnika n Najĉešće u Ţ u 20-30 tim godinama i u M u 50-60 tim godinama n ţene:muškarci3:2 n Varijabilan tijek n Infekcije i sistemske bolesti dovode do pogrošanja slabosti mišića / krize n selektivno zahvaćanje grupa mišića Kliniĉka podjela: 1. Mijasteniĉka kriza 6. gutanje. oblik + okulo-bulbarna slabost: oteţano ţvakanje. ptoze (15-20 %) 2.Klinika • razina korijena – jaka. nazalan govor. nema dostatne depolarizacije. dizatrija. tupa bol. U 65% hiperplazija timusa sa zametnim centrima 8. n Smanjenje neuromišićne provodljivosti.

zbog muĉnine. ciklosporin Timektomija Plazmafereza Imunoglobulini iv – 400 mg/kg MIOPATIJE n Nasljedne progresivne bolesti n Bolesti poĉinju u ranoj dobi n Pojedini tipovi mišićnih distrofija imaju odreĊene fenotipske i genetske karakteristike Duchennova mišićna distrofija n Progresivna slabost i degeneracija skeletnih mišića n Najĉešća distrofija (1/3000 djeĉaka) n X. Tensilonski test/prostigmin (edrofonij) 2-10 mg iv (u pripremi atropin. Elektrofiziološko testiranje: repetitivna stimulacija: smanjenje odgovora na ponavljanu nervnu stimulaciju 2.vezano recesivna bolest: nema distrofina-protein u mišićima skeleta n Simptomi izmeĊu 4-6 godine n slabost mišića ramena i zdjelice n Trĉanje i skakanje poremećeno . 5. Inhibitori kolinesteraze – piridostigmin (Mestinon) max 4x60 mg Kortikosteroidi – prednoson 60 mg dn Imunosupresivi – azatioprin. 2. 6.1. 4. bradikardije) 4. Antitijela na Ach R u 90 % (specifiĉni za bolest) 5. RTG / CT toraksa Terapija 1. Single fiber EMG 3. 3. ciklofosfamid.

kolica n Oštećenje plućne funkcije n 16-18. biopsija MIOTONIJA n Abnormalno produţeno trajanja mišićne kontrakcije i više sekundi nakon što je podraţaj prestao. kontrakture n 12. orbicularis oculi i vanjski pokretaĉi oĉnih jabuĉica TRAUMA MOZGA n otvorene traume SŢS-prekid tvrde moţdane ovojnice n zatvorene traume SŢS-neoštećena tvrda moţdana ovojnica n SŢS se nalazi u likvoru unutar tvrdog koštanog oklopa (kosti glave i kraljeţnica) n pomicanje mozga prema kostima n direktan uĉinak sile-coup . god. EMNG.n Mišići listova nogu jaki – pseudohipertrofija: mišići zamijenjeni masnim i vezivnim tkivom n U šestoj godini kontrakture petnih i zdjeliĉno-potkoljeniĉih veza uz hod na palcima nogu i hiperlordotiĉno drţanje n Noge jaĉa zahvaćene od ruku n 8-10. respiratorni infekti n Miokardiopatija n smrt izmeĊu 20-30 godine ţivota n Intelektualni poremećaj n CPK povišen. godina: neophodan pojas. n Oteţano popuštanje kontrakcije mišića moţe izazvati mehaniĉki ili elektriĉni podraţaj n Najĉešće zahvaćen m. god.

dezorijentiranost. meningicae med. kontralateralna hemipareza.retrogradna. minute) gubitak svijesti zbunjenost. – fraktura temporalne kosti gubitak svijesti zbog udarca slobodni interval – sati ponovni gubitak svijesti.n indirektan uĉinak sile-contre coup Komocija mozga – potres mozga – – – – opće funkcionalne smetnje kratkotrajni (sekunde. anterogradna amnezija – – – vegetativni simptomi nema strukturalnih lezija postkomocijski sindrom Kontuzija mozga – nagnjeĉenje mozga – – – – – – – ozbiljnija ozljeda strukturalna oštećenja moţdanog tkiva (krvarenja) prateći edem pogoršava stanje poremećaji svijesti dulji od sata ţarišni neurologijski sindromi u dijagnostici: CT. ipsilateralna midrijaza . MR mozga posttraumatske psihoze Epiduralni hematom – – – – arterijsko ekstraduralno krvarenje iz a. sumraĉno stanje amnestiĉko stanje .

tjedni nema slobodnog intervala glavobolja. gljivice. oprez pri transportu ozlijeĊenih sa sumnjom na ozljedu vratne kralješnice UPALNI PROCESI SŢS l Meningitis-upala moţdanih ovojnica l Encefalitis-upala parenhima mozga l Mijelitis-upala parenhima moţdine l Meningoencefalomijelitis l Apsces l Uzroĉnici:bakterije (tbc. smetnje mokrenja – Kontuzija – strukturalna oštećenja. prioni Meningitis l gnojni – bakterije (piogene). gljivice. protozoa l serozni – virusi. kvadruplegija . virusi. neurološki ispadi (potpuni ili djelomiĉni ispad svih funkcija kralješniĉne moţdine) – Kompresija – epiduralni spinalni hematom – Fraktura vratne kralješnice: razdor kralješniĉne moţdine. ţarišni neurološki ispadi KRALJEŠNICA – Komocija – nema strukturalnih oštećenja. poremećaji svijesti. dani. asimetrija refleksa. prekid silaznih i uzlaznih puteva. smetenost. rikecije.Subduralni hematom – – – – vensko krvarenje iz mosnih vena kliniĉka slika sporije napreduje sat. tuberkuloza. prolazni poremećaji osjeta.tetraplegija – Fraktura gornjih vratnih kralješaka: poremećaji vitalnih funkcija – disanje – smrt. lues). lues . paraziti.

povišena temperatura. karcinomatozni l Uzroĉnici: meningokoki. pomućenje svijesti. ubrzano disanje Terapija:antibiotici prema antibiogramu likvora. malaksalost. opća slabost. ţarišni neurološki znaci l ĉesto su zahvaćene i moţdane ovojnice – meningoencefalitis l ĉesto zahvaćena moţdina – (meningo)encefalomijelitis . enterobakterije itd. lumbalna punkcija. nagli poĉetak. neurokirurški zahvati) Meningealni sindrom:glavobolja (povišen intrakranijski tlak). alergijskih reakcija – demijelinizacija. pseudomonas.lues Encefalitis l primarni encefalitisi – – virusi ulaze putem ţivaca ili hematogeno izravno oštećuju sivu tvar (neurone) l sekundarni (postinfekcijski i postvakcinalni) encefalitisi – posljedica imunoloških. hiperalgezija. povraćanje. pneumokoki. povraćanje. poremećaji svijesti. otitis itd. simptomatska terapija Serozni meningitis l Uzroĉnici: virusi. streptokoki. Ostali simptomi. gram-negativne bakterije (hemofilus. perivenske infiltracije u bijeloj tvari Kliniĉka slika: l glavobolja. ukoĉena šija (nadraţaj meninga) – opistotonus. fotofobija. tuberkuloza.l hemoragiĉni – virusi.) l Patogeneza l hematogenim putem (iz primarnog ţarišta) l per continuitatem (sinuitis. psihomotorni nemir. stafilokoki. visoka temperatura.) l izravna inokulacija (otvorena trauma. psihomotorni nemir.

papila stagnans) u epileptiĉki napadaji u psihiĉki poremećaji u poremećaji svijesti u poremećaji pulsa i disanja u Lokalni simptomi u ţarišni neurološki ispadi ovisno o lokalizaciji u prethode općim simptomima u laţni ţarišni simptomi – zbog pratećeg edema . supratentorijalni u prema vrsti: benigni.Apsces mozga l ograniĉena inkapsulirana gnojna upala mozga – – – – per continuitatem. muĉnina. primarni.: infarkt. otvorena trauma solitatrni ili multipli opći infektivni sindrom. sekundarni u Opći simptomi: u simptomi povišenog intrakranijskog tlaka (glavobolja. maligni . fokalni neurološki znaci porast intrakranisjkog tlaka TUMORI MOZGA n Tumori su nove tvorevine koje zauzimaju prostor potiskujući ostala tkiva za razliku od od lezija koje razaraju tkivo (npr. hematogeno. apsces) n Etiologija tumora mozga: u nepoznata n Podjela: u prema lokalizaciji:infraterntorijalni. povraćanje.

iradijaciona. primarni tumor u Tok i prognoza u progresivan tok u brzina rasta ovisi o vrsti tumora u tok i prognoza ovise o vrsti i lokalizaciji tumora .metastaza u mozgu. metastazira likvorom u Meningeomi: benigni tumori. Schwanomi. ometa cirkulaciju likvora u Meduloblastom: cerebelarni tumor djece i u mlaĊoj ţivotnoj dobi. kod djece. sinus sagitalis superior. tm bronha.tumori nervnih korjenova i perifernih ţivaca. omotani ĉahurom. akromegalija itd. sporo rastu. – 45.u Astrocitomi: I-IV stupanj .ispadi vidnog polja . 13-18% intrakranijskih tumora. bubrega. polagana rasta.porast malignosti.cistiĉni. kalcificiraju u Metastatski tumori: solitarne – operacija. najĉešći od svih glioma. hormonski inaktivni: sekundarni hipopituitarizam. najĉešći u srednjoj ţivotnoj dobi. rijetko < 30 godina.sela turcica. vrlo maligan. širi se brzo razarajući okolno tkivo u Oligodendrogliom: dijelom kalcificirani tumori velikog mozga.multiple. skloni kalcifikacijama u Neurinomi: neurinom akustikusa (pontocerebelarni kut). a nepoznat. najĉešće u okolini IV komore. melanom Terapija:operativna. ţeluca. kemoterapija. hematogene.ĉesta krvarenja u Ependimom. Neurofibromi u Tumori hipofize:hormonski aktivni: gigantizam. uzduţ Silvijeve fisure. vrlo maligan.ostatci kraniofaringealnog duktusa. dojke. smrt nastupi godinu dana nakon dg. godina. Cushing. u velikom mozgu. prostate.homonimni u Kraniofaringeom:djeca i mlaĊe osobe.. epileptiĉki napadi u Glioblastoma multiforme: IV stupanj astrocitoma. kroniĉni progresivan rast. rijetki maligni sarkomi. najĉešće lokalizacije. inicijalni simptomi: epilepsija. u dobi 35. komprimiraju mozgovinu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful