P. 1
Neurologija

Neurologija

|Views: 1,739|Likes:
Published by dilberhelana993

More info:

Published by: dilberhelana993 on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

FUNKCIONALNA NEUROANATAOMIJA i NEUROLOŠKI PREGLED Dijelovi ţivĉanog sustava • – – • – – – • – – Središnji ţivĉani sustav Mozak kralješniĉna moţdina Periferni ţivĉani

sustav Ţivĉani korijeni i spletovi Periferni gangliji Periferni ţivci Autonomni ţivĉani sustav Simpatikus Parasimpatikus

Vrste stanica • • Neuron (ţivĉane stanice) osnova funkcije i graĊe ţivĉanog sustava Glija stanice

Astrociti-metabolizam Oligodendrocit-graĊa ovojnice Mikroglija-obrana Neuron: Tijelo,Akson,Dendriti

Sinapse: mjesto kontakta izmeĊu neurona

• Impulsi se prenose oslobaĊanjem neurotransmitera koji djeluju na receptore postsinaptiĉke membrane

Neurotransmiterski sustavi:Dopamin , Serotonin, Acetilkolin, GABA – najĉešći inhibicijski sustav, Glutamat – najĉešći ekscitacijski sustav

Osnovni dijelovi ţivĉanog sustava • • • • Tijela neurona ĉine sivu tvar Aksoni ţivĉanih stanica ĉine bijelu tvar (ţivĉani putevi) Veliki i mali mozak: siva tvar izvana, bijela unutra U leĊnoj moţdini i moţdanom deblu je obratno

Cerebrum=veliki mozak Gornji motorni neuron Bazalni gangliji

• • •

Cerebellum=mali mozak Moţdano stablo=pons+medula oblongata Kralješniĉna moţdina Donji motorni neuron

• • •

Periferni ţivci Neuromuskularna spojnica Mišić

ŢIVCI: moţdani, moţdinski • – – – • Zajedniĉki završni put: 12 pari moţdanih ţivaca = 24 31 par moţdinskih ţivaca = 62 Ukupno 86

Sve informacije ulaze i izlaze iz središnjeg ţivĉanog sustava kroz tih 86 ţivaca

31 par moţdinskih ţivaca: 8 cervikalnih, 12 torakalnih, 5 lumbalnih, 5 sakralnih 1 kokcigealni

Ţivĉani pleksusi: Cervikalni C1-C4 , Brahijalni C5-Th1, Lumbalni L1-L4, Sakralni L4-S3

Periferni ţivci: Gornji ekstremiteti: n. Axillaris, n. musculocutaneus, n. radialis, n. ulnaris, n. medianus Donji ekstremiteti: n. Femoralis, n. obturatorius, n. cutaneus femoralis laterales, n. ischiadicus, n. tibialis, n. peroneus

Mijelinizirani ţivci Ne - mijelinizirani ţivci

Gornji motorni neuron (GMN) =kortikospinalni i kortikonuklearni put= piramidni put= glavni motorički sustav

Oštećenje GMN: Kontralateralna hemipareza • • • • • • • Ţivĉane stanice motornog korteksa desne moţdane hemisfere Akson: Prolazi kroz desnu kapsulu internu Kriţa stranu u meduli oblongati Prolazi dolje kroz lijevu lateralnu kolumnu leĊne moţdine Prekapĉa se s DMN koji inervira muskulaturu lijeve noge Oštećenje GMN je kontralateralno

Ipsilateralna hemipareza - lezija smještena ipsilateralno (istostrano) u cervikalnoj meduli uzrokovat će hemiparezu sliĉnu kao kod oštećenja kontralateralne moţdane hemisfere - neće biti zahvaćeno lice, niti vid

- moţe biti prisutan ispad osjeta (disocijacija), ispod oštećenja

Ipsilateralna monopareza lezija smještena jednostrano u leĊnoj moţdini niţe od vrata: uzrokovat će slabost noge po tipu oštećenja GMN oštećen proprioceptivni osjet istostrane noge

zbog oštećenja spinotalamiĉkog puta bit će oštećen osjet boli i temperature suprotne noge Ovakva ošetećenja su poznata kao Brown-Seqardov sindrom.

Oštećenje kralješniĉne moţdine – parapareza (kljenut obje noge )

• Oštećenje u gornjem dijelu vratne medule ili moţdanom deblu – tetrapareza (kvadrupareza) kljenut ruku i nogu

Oštećenja DONJEG motornog neurona su:
 o     

Izraţena atrofija Sniţen tonus kljenut Sniţeni refleksi Nema patoloških refleksa

Oštećenja GORNJEG motornog neurona su:
    

Nema atrofija Povišeni tonus po tipu dţepnog noţića (piramidni) Povišeni refleksi i pojava klonusa Prisutni patološki refleksi Kljenuti su jaĉe izraţene u antigravitacijskim mišićima

Sindrom kapsule interne kontralateralno: plegija, centralna faciopareza, hemihipestezija homonimna hemianopsija

Oštećenje malog mozga uzrokuje: - koordinacija tjelesne reakcije-prima proprioceptivne (iz svih dijelova tijela) i motoriĉke impulse iz velikog mozga - ataksija - sniţen mišićni tonus-hipotonija - regulacija motorike pogleda –VOR - dismetrija-promašaj ciljnog pokreta, disdijadohokineza, intencioni tremor, tremor glave, rukopis – drhtav, makrografija, dizartrija, skandirajući govor, Nistagmus

Moţdano deblo: Mezencefalon-jezgre III i IV moţdanog ţivca Pons-jezgre V, VI, VII moţdanog ţivca Medulla oblongata- jezgre VIII, IX, X, XI, XII veći dio m.debla zauzima retikularna formacija - respiracijski centar - srce

Miopatije • Slabost proksimalnih mišića je tipiĉna za primarnu mišićnu bolest.

• Bolesnici imaju poteškoće pri dizanju ruku iznad visine lopatice, poteškoće pri ustajanju iz stolice. • Pri ustajanju potrebna pomoć ruku.

• U stajaćem poloţaju dolazi do do abnormalne ekstenzije lumbane muskulature tako da je trbuh izboĉen prema naprijed. • Zbog slabosti abdominalne i zdjeliĉne muskulature dolazi do ljuljanja zdjelice prema dolje i naprijed Karakteristike oštećenja:

vertebralna art. bradikardija. unutrašnja karotidna art. glatkih mišića. se dijeli na art. kutana vazokontrikcija. povećava peristaltiku. sekrecija suza. Opskrba velikog i malog mozga: Art. bronhalna dilatacija.. znojenje. Subklavijalna art. carotis int. zatvaranje vezikalnog i rektalnog sfinktera sastoji se od: paravertebralni ganglijski lanac. ţlijezda odgovoran za visceralne refl. širenje zjenice. simpatiĉki pleksusi Parasimpatikus: suţenje zjenica. Subklavijalna art.inervacija visceralnih organa.• • • • Atrofije Nema fascikulacija Tonus je uredan ili hipotonija Refleksi su uredni ili sniţeni Autonomni vegetativni ţivčani sustav . respiracija. cerebri med. cerebri ant . sekrecija ţlijezda s unutrašnjim luĉenjem Simpatikus: tahikardija. cirkulacija. koji funkcioniraju ispod svjesne razine probava. sline Krvotok: Luk aorte: Desno: Truncus brachiocephalicus. zajedniĉka karotidna art. vanjska karot art. i art. evakuacija sadrţaja mjehura i crijeva. Lijevo:Zajedniĉka karotidna art. srca.

basilaris se dijeli na 2 art. cerebri posterior Straţnja moţdana art. cerebri posterior Art. oštećenje uzrokuje: homonimna hemianopija talamiĉki sy . cerebri anterior prednja moţdana arterija oštećenje uzrokuje: pareza noge (paraplegija) inkontinencija gubitak osjeta Art.Art. oštećenje uzrokuje: KL hemiplegija KL hemihipestezija KL hemianopija disfazija/dizartrija Art. cerebri media Srednja moţdana art.

alkohol. straţnji dio velikog mozga oštećenje art. dani. vid. motorika. 1 bazilarna art. sati. mokrenje. moţdano deblo 2. tjedni Heteroanamneza. opskrba: 1. sluh. tonus. smetnje sfinktera od kada? -prvi puta . osjet. koma Glasgow coma scale . stupor.minuta. Djeĉje bolesti. motoriĉke i senzorne ispade poremećaj funkcijamalog mozga ispade kranjalnih ţivaca ANAMNEZA simptomi . bol. Obiteljska anamneza Funkcije i navike (stolica.somnolentan. mali mozak 3.Vertebrobazilarni sliv: 2 vertebralne arterije. Lijekovi NEUROLOŠKI STATUS SVIJEST .ponavljaju se-u kojem vremenskom razdoblju koliko traju . basilaris uzrokuje: poremećaj svijesti (koma) bilat.kava). tremor.svijest. Alergije. koordinacija. pušenje.

u vremenu.pisanje Diskalkulija .Otvaranje oĉiju 4 Motoriĉki odgovor 6 Verbalni odgovor 5 zbroj UKUPNO 15 ORIJENTACIJA prema sebi. dugoroĉno KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI (više ţivĉane funkcije) DOMINANTNA HEMISFERA .raĉunanje Agnozija . nejasan.LIJEVA Poremećaj govora: disfazija (poremeĉaj dominantne hemisfere) . parafrazije Razumijevanje relativno dobro oĉuvano VRSTE AFAZIJA: WERNICKEOVA • Lokalizacija-straţnji dio gornjeg temporalnog girusa . disartrija (nedominantne) Poremećaji: Disleksija . struktura reĉenice manjkava Pisanje: agramatizam.prepozavanje predmeta VRSTE AFAZIJA: BROCINA • • • • • Lokalizacija-straţnji dio donjeg frontalnog girusa Motoriĉka ili ekpresivna (izraţajna) afazija Govor:oklijevajući.ĉitanje ( i razumijevanje) Disgrafija . u prostoru PAMĆENJE: kratkoroĉno.

uopće bolesti) suoĉeni-daju racionalni odgovor. Miĉu zdravu ruku OSJET: površinski. vidno ANOZOGNOZIJA • • neprepoznavanje bolesnog stanja (hemipareza. normalna melodija i ritam Parafrazije.• • • Senzorna ili receptivna afazija.DESNA Oštećenje uzrokuje: Geografska agnozija Apraksija oblaĉenja Konstrukcijska apraksija • • ne uspijeva prostorni objekt sastaviti od njegovih pojedinaĉnih elemenata nedominantna hemisfera.motoriĉko. neologizmi. paragramatizmi VRSTE AFAZIJA: GLOBALNA • • • Poremećaj ekspresivne i receptivne govorne funkcije Jedva razumljiv govor (ako govori) Stereotipno ponavljanje rijeĉi-govorni automatizam NEDOMINANTNA HEMISFERA . taktilno. ne razumijevanje izgovorene rijeĉi Govor dobro artikuliran. vibracija POVRŠINSKI OSJET: Dermatomi . toplo/hladno. propriocepcija . parijetalni reţanj ZANEMARIVANJE • jedne strane tijela.npr. bol. gluhoća sljepoća.

ritmiĉni izmjeniĉni trzajevi oĉnih jabuĉica u stranu Vertikalni.odsustvo hiperestezija . vodoravni ili kruţni smjer .smanjenje termiĉkog osjeta termoanestezija . IV. unutarnja i kompletna oftalmoplegija Abducens • • Inervira m.odsustvo termohiperestezija .pojaĉani osjećaj dodira hipalgezija .taktilna hipestezija-smanjen osjećaj dodira anestezija .smanjena osjetljivost na bol hiperalgezija . npr. rektus lateralis Nemogućnost abdukcije oka Nistagmus • • Nevoljni. utrnulost. mravinjanje. drvensot disestezije: poremećaj interpretacije osjeta (dodir osjeća kao ţarenje ili mravinjanje) BULBOMOTORIKA: N III. bockanje.povećana termohipestezija .pojaĉanje Poremećaj kvalitete osjeta: parestezije: subjektivne osjetne senzacije bez vanjskog podraţaja. VI N oculomotorius: Vanjska.

Glossopharyngeus (IX) i n. srednji i grubi nistagmus • Nastaje kod oštećenja u vidnom. vagus (X) • • – Inerviraju mišiće farinksa i larinksa Najĉešći poremećaji: Disfagija .3 grana) intrakranijski N statoacusticus • • • Smetnje sluha – anaukuzija.2. hipakuzija Smetnje ravnoteţe i hodanja Nistagmus N. vestibularnom sustavu.• • Spora i brza komponenta Fini. moţdanom deblu ili malom mozgu • • ĉesto je praćen vrtoglavicom Fiziološki: optiĉka orijentacijska pojava N facialis • • • • Liĉni ţivac inervira mimiĉnu muskulaturu Bikortikalna inervacija za mišiće gornje 2/3 lica Centralna pareza – slabost usnog kuta Periferna pareza – slabost cijele polovine lica N Trigeminus     inervacija mišića ţvakaĉa senzibilitet lica (1.

Elektrofiziološke metode u EEG.Laboratorijske pretrage Pretage likvora .okretanje glave . hormoni. trapezius .dizanje i spuštanje ramena N hypoglosus • • – Inervira sve mišiće jezika Najĉešći poremećaj: Pareza – jezik skreće na starnu oštećenog ţivca DIJAGNOSTIČKE METODE U NEUROLOGIJI n 1.lumbalna punkcija Krvi (kemijska analiza. inervacija torakalnih i abdominalnih organa (parasimpatikus) N accessorius Inervira musculus sternocleidomastoideus i m.– – Dizartrija Pseudobulbarna i bulbarna pareza N vagus: gutanje. fonacija (n. testovi koagulacije. titar antitijela) n 2. EP n 3. Neuroradiološke metode . EMNG. toksikološka anlaiza. recurens).

MRI. MRA. PET Lumbalna punkcija: Izvodi se sjedeći uz maksimalnu kifozu i uvlaĉenje trbuha ili leţeći na boku priljubljenih koljena n Sterilna igla uvodi se u subarahnoidalni prostor izmeĊu trnastih nastavaka kraljeţaka L3-L4 u medijalnoj liniji. odnosno jedan prostor više ili niţe n Likvor se sakuplja u 3 sterilne epruvete-kemijska i bakteriološka analiza n Moţe se izmjeriti tlak likvora-leţeći poloţaj Elektroencefalogram EEG n registracija promjena potencijala koji nastaju bioelektriĉkom aktivnošću mozga pomoću skalp elektroda n valovi se razlikuju prema frekvenciji. raspodjeli i uĉestalosti n Alfa valovi osnovni ritam mozga u mirovanju (straţnji dio). Nuklearno medicinske metode u gama encefalografija. mijelografija n 4. SPECT. amplitudi.u Nativne i kontrastne rtg pretrage u CT. angiografija. otvaranjem oĉiju se gubi “blokira dobro” n Beta valovi (frontalno) u psihiĉkoj napetosti ili pri intoksikacijama n Theta valovi u djece. fMRI. Vaskularne ultrazvuĉne metode u Ekstra i intrakranijske Dopler metode n 5. u odraslih povremeno iznad temporalnih regija: u graniĉni nalaz n Delta valovi uvijek patološki u budnom stanju n Paroksizmalna izbijanja: u Epileptogenost .

registrira se slušno i vidno n Snima se aktivnost u mirovanju i pri voljnoj kontrakciji mišića n U mirovanju normalni EMG: nema elektriĉne aktivnosti . proširenje i desinkronizacija potencijala– polifazija u denervirana mišićna vlakna – fibrilacija Elektroneurografija . kod snaţne kontrakcije aktivira se mnogo motornih jedinica EMG se koristi za razlikovanje miogenih (mišićnih) oboljenja od neurogenih oštećenja (ţivaca) n Bolesti mišića: u smanjenje amplitude i trajanja mišićne kontrakcije n Bolesti ţivaca u porast.Elektromioneurografija n Registriranje elektriĉne aktivnosti unutar mišića pomoću iglaste elektrode koja se perkutano uvodi u mišić n Elektriĉna aktivnost prenosi se na ekran. vertebralnih i ostalih intarkranijskih arterija n Aneurizme kod SAH n Arteriovenske malformacije n Spinalna angiografija n CT omogućava vizualizaciju .ENG u mjerenje motoriĉke i osjetne brzine provodljivosti ţivaca Angiografija n Cerebralna panangiografija – prikaz karotidnih.elektriĉna tišina n Tijekom manje voljne kontrakcije aktiviraju se pojedine motorne jedinice.

kostiju. komora. sinusa. opticusa. bulbusa.u sive i bijele tvari. bazalnih ganglija u Davanjem kontrastnih sredstava poboljšava se prikaz pojedinih struktura Magnetska rezonaca • • • • • • Kontraindikacije: bolesnici s ugraĊenim pace-makerima i metalnim protezama MRI omogućuje vizualizaciju lezija koje se nisu mogle vidjeti na CT-u demijelinizacijeske lezije patologija straţnje lubanjske jame kraniocervikalni prijelaz kralješniĉna moţdina Dopler-ultrazvučni pregled Ekstrakranijski kolor dopler ţila vrata n gleda se: izgled (morfologija) ţile. n. subarahnoidalnih prostora. corpus calosum. patološke promjene (plakovi) i procjena hemodinamike (strujanje krvi) Glavna dijagnostiĉka podruĉja TCD-a (transkranijaki dopler) u intrakranijske stenoze i okluzije u hemodinamamska evaluacija tendemskih lezija u evaluacija kolateralnog krvotoka u procjena i monitoriranje vazospazma u dg AV malformacija u monitoriranje intraoperativno i u ICU u evaluacija moţdane smrti u evocirani fiziološki odgovori u rano otkrivanje i spreĉavanje moţdanog udara .

smanjenje incidencije i mortaliteta moţdanog udara • Uĉinkovitost primarne i sekundarne prevencije. lijeĉenja i rehabilitacije u specijaliziranim jedinicama Čimbenici rizika za nastanak moţdanog udara Nemodificirajući Dob Spol NasljeĊe Rasa Modificirajući Hipertenzija Diajbetes Hiperlipidemija Pušenje Fiziĉka neaktivnost Stres Adipozitet Alkoholizam Srĉane bolesti Hiperkoagulacija Oralni kontraceptivi “Novi ĉimbenici Infekcija Homocistein PFO Migrena .Moţdani udar • • • Vodeći uzrok invalidnosti Treći uzrok smrtnosti u svijetu. drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj Vodeći uzrok demencije • Modifikacija stila ţivota i lijeĉenje ĉimbenika rizika .

hemodinamski .iz artterije u arteriju .hemoragijski – hematom Subarahoidalno krvarenje Arteriovenska mlaformacija Simptomi i znakovi moţdanog udara Ovise o teritoriju koji je zahvaćen (krvna ţila) TRANZITORNA ISHEMIJSKA ATAKA v 5-20 min.iz srca u arteriju .ishemijski .Tranzitorna ishemijska ataka Moţdani udar .tromboza .embolijski . najdulje 24 sata v amaurosis fugax moţe trajati 30 do 60 sek MOŢDANI UDAR v simptomi traju > 24 sata v na CT-u se vidi lezija NEUROLOŠKI ISPADI U SLUĈAJU ISHEMIJE U OPSKRBNOM PODRUĈJU ACI -okluzija izaziva opseţan infarkt 2/3 moţdane hemisfere .

jednostrani ili ukriţeni motoriĉki/osjetni ispad dizartrija disfagija dvoslike udruţeni navedeni znaci . oštećenje uzrokuje: KL hemiplegija KL hemihipestezija KL hemianopija disfazija/dizartrija Vertebrobazilarni sliv: • • • • • • • Obostrani gubitak vida vrtoglavica i/ili ataksija obostrani. dizartrija v apraksija v hemianopsija (djelomiĉna ili kompletna) v ipsilateralni gubitak vida v Poremećaj svijesti i konfuzija Art. cerebri media-Srednja moţdana art.ali moţe proći i asimptomatski /ovisi o kolateralnom putu Karotidni sliv : v Kontralateralna slabost ekstremiteta v i/ili gubitak osjeta v afazija.

Kirurško lijeĉenje: evakuacija hematoma ako je na dostupnom mjestu .Antikonvulzivi.u sluĉaju epileptiĉkih napada SAH .poĉetak je nagao.u oko 70-80% sluĉajeva uzrok krvarenja je povišen krvni tlak.ĉesto višestruki hematomi sa znakovima nagnjeĉenje mozga . pontino krvarenje: 5% talamus: 10-15 % Hemoragijski infarkt . neurološki deficit progredira unutar dva sata mali mozak: 5-10%.MOŢDANO KRVARENJE .15% moţdanih udara su krvarenja .sekundarno krvarenje u ishemiĉko podruĉje ĉesto kod embolijskog moţdanog udara Trauma glave . antiedematozna terapija.spontana hipertenzivna krvarenja .“coup” i “contracoup” Terapija: kontrola hipertenzije.

traje u prosjeku oko 2 do 3 tjedna . do 9. oštećenje V.u oko 35% bolesnika s mortalitetom oko 42% .u 20% bolesnika sa SAH-om i intraokularno krvarenje .stanje svijesti .KLINIĈKA SLIKA Krvarenju ponekad prethode simptomi zbog rasta aneurizme .u oko 50% sluĉajeva glavobolja .najveći rizik unutar 24 sata Vazospazam - poĉinje nakon 2.pozitivni meningealni znaci KOMPLIKACIJE SAH-a Recidiv krvarenja .dovodi do ishemije i novih neuroloških ispada .ovisi o koliĉini izlivene krvi . dana .kliniĉka slika ovisi o koliĉini krvi i njenoj lokalizaciji . povraćanje.jaka nagla glavobolja.pareza III i IV ţivca. jednostrani egzoftalmus Ruptura aneurizme: .somnolencija do kome .krvarenje moţe biti subarahnoidalno + intracerebralno +intraventrikularno . najintentizivniji od 7. dana. fotofobija .

Krvne analize • • Antipiretici kod hiperpireksije. tjelesne temperature.Monitoriranje plućne i srĉane funkcije • Aspirin (100-300mg/dan) se moţe dati nakon moţdanog udara u neselektivnoj populaciji.registrira se pomoću TCD-a. metabolizma glukoze. novi neurološki ispadi Liječenje moţdanog udara v Opće mjere: monitoriranje plućne i srĉane funkcije.> 37. ĉak bez CT nalaza • Antitrombotska terapija .5 C Regulacija razine glukoze Lijeĉiti hiperglikemiju >10mmol inzulinom Lijeĉiti hipoglikemiju 10% glukozom • • • Oksigenacija 2-4 l/ minuta Praćenje tekućine i elektrolita lijeĉenje hipertenzije: sistoliĉki tlak > 220 mm Hg. 500ml FO/5h 2. dijastoliĉki tlak > 120 mm Hg TERAPIJA !!! • Praćenje EKG-a . tekućine i elektrolita i dr.. v Specifiĉno lijeĉenje v Prevencija i zbrinjavanje komplikacija: Opće mjere • • Ustanoviti eventualnu traumu Dva iv puta: 1. angiografije Hidrocefalus proširenje ventrikularnog sustava glavobolja.

intrakranijske stenoze. ishemije (mora biti uredan) Dob >18 godina trombociti ne smiju biti <70 tlak ne smije biti >160/90 bolesnike nije prebolio moţdani srĉani udar u prethodna 3 mjeseca • Iv rt-PA 0. 10% u bolusu.samo u nekim centrima Kirurška terapija • • stenoza karotidne arterije > 70% ulceracija . max 90 mg.9 mg/kg. ostatak unutar 60 minuta. (aspirin.• • • • • acetilsalicilna kiselina 50-300 mg/d. osim kod kardioembolizma. Aggrenox) ticlopidin (Tagren) .NE clopidogred 75 mg. Andol protect.5 sati od nastanka ishemiĉkog moţdanog udara (simptoma) • Intraarterijska tromboliza. Plavix) • • Heparin nije indiciran.5 sata (mora biti poznato vrijeme nastanka simtpoma) • • • • • • NIHSS neurološkog deficita (3-22) CT mozga bez krvarenja. unutar 4. Cardiopirin) dipiridamol 200-400 mg ASK + dipiridamol (Assasantin.Tromboliza Rt-PA (Alteplase) Indikacije: • Ishemiĉki moţdani udar. simptomi nastali unutar 4. disekcija Hemodilucija se ne preporuĉa Specifično liječenje u ishemičkom moţdanom udaru . (Zyllt.

neurolog. drugo osoblje i lijeĉenje u skladu sa preporukama 18% smanjenje mortaliteta 29% smanjenje smrtnosti ili ovisnosti o drugim osobama • 25% smanjenje smrtnosti ili potrebe za njegom u instituciji u bolesnika lijeĉenih u JMU nego na općim odjelima • • 46% smanjenje mortaliteta u JMU nego na općim odjelima (Norveška) Svi tipovi bolesnika imaju korist od lijeĉenja u JMU BOLESTI KRETANJA:podjela 1.pneumonije Prevencija DVT i plućne embolije Prevencija dekubitalniha ulcera Lijeĉenje epileptiĉkih napadaja Jedinice za moţdani udar (JMU) • • • • Bolesnici moraju biti dovezeni u specijalizirane centre – jedinice za moţdani udar – JMU Minimum: 24 h CT sken.Prevencija i zbrinjavanje komplikacija • • • • • • Lijeĉenje urinarnih infekcija Lijeĉenje edema. Diskinezije – abnormalni nevoljni pokreti a) tremor . povišenog IKT Spreĉavanje aspiracije .Akinetsko rigidni sindromi – redukcija voljnih kretnji Parkinsonova bolest 2.

i 60. neuroleptiĉki. l Atipiĉni parkinsonizam Glavni simptomi: l Tremor u mirovanju (ruka. godine ţivota l Rijedak poĉetak < 30 godina l Podmukli poĉetak: zakoĉenost. nespretnost. ĉeljust) l l l . noga. nestaje u snu . genetski faktori? l Simptomatkski parkinsonizam l postencefalitiĉki. tumori mozga.ĉesto u poĉetku zahvaćena jednu stranu (ruka) . CO itd.kod 2/3 poĉetni simptom . vaskularni. metaboliĉki poremećaji.b) korea c) mioklonus d) tikovi e) distonija Parkinsonova bolest l degeneracija dopaminergiĉkih neurona u pars compacta substantiae nigrae l Glavni biokemijski poremećaj:smanjenje razine dopamina l Bolest se javlja u dobi izmeĊu 55.intenzivira se za vrijeme stresa. usporenost l Polagano progresivan tijek bolesti Etiologija l Idiopatski parkinsonizam l utjecaj okoline.

gubitak refleksa za odrţavanje ravnoteţe– ĉesti iznenadni padovi l ne uspiju se zaštiti rukama l Hod sitnim koracima uz anteropulziju.povišen tonus mišića tijekom cijelog pokreta – fleksori l vrata. rijetko treptanje) l Gubitak posturalnih refleksa .“fleksijski poloţaj” l Hipokineza/bradikineza/akineza/ . monoton govor l Mikrografija – rukom pisana slova postaju sve manja l ponekad akatizija – potreba za kretanjem l deformiteti skeleta – zbog rigora (sli reumatoidnom artritisu) l Psihiĉke promjene u kasnijim stadijima – depresija u 1/3. tih. “facies oleosa” l poremećaj konvergencije i vertikalnog pogleda prema gore l Usporen. smanjeno tretpanje. oteţano izvoĊenje finih pokreta l “zamrzavanje” – ne mogu se pokrenuti s mjesta. tiela. prisjećanju). ekstremiteta. odsutnost kretnji (pogotovo normalnih sukretnji – mahanje rukama pri hodu. pokušavaju ubrzati hod l Hod bez sukretnji rukama l Oteţano zapoĉinjanje pokreta.osiromašenje. “cupkaju na mjestu”. usporenje. stanja konfuzije l Intelektualno propadanje – bradifrenija (sporost u mišljenju. iznenada stanu . demencija u 1520% l Poremećaj vegetativnih funkcija: l ortostatska hipotenzija l poremećaj motiliteta crijeva sklonost opstipaciji l oteţano mokrenje l pojaĉan rad znojnica i lojnica – facies oleosa l pojaĉana salivacija .pred preprekama l Hipomimija – lice poput maske.l Rigor .

hranjenju i pijenju. karbidopa. mioklonusi 2. Fluktuacija u tijeku terapije .“wearing off” – skraćenje terapijskog uĉinka L dope .ne reagira na terapiju L dopom (pogorša se) . selegilin. ponekad glavu intencijski – smetnje izraţenije pri pisanju. korea. pramipexol.smiruje se na alkohol !!! . gubi se spretnost i sposobnost baratanja alatima DG: . paranoidna psihoza Esencijalni tremor – – – – nasljedni poremećaj u 70% bolesnika poĉetak u djetinjstvu zahvaća šake i ruke. Psihijatrijski poremećaji .ostali neurološki status uredan .Terapija: levodopa. amantadin. poremećaj spavanja.“on – off” fenomen – nagli prijelazi iz stanja dobro kontroliranog parkinsonizma u stanja izraţene bolesti 3.nakon 5-10 g kod 2/3 bolesnika izgubi se uĉinak 1. Kirurške metode Matiĉne stanice (eksperimentalno) Komplikacije vezane uz dugotrajno uzimanje levodope: . konfuzija. ropinirol. entakapon.noćne more. Diskinezije – distonija. halucinacije.

psihoza) demencija primitivni refleksi. iregularne kretnje l nepredvidive. “leteće oĉi” javlja se u dobi 35 . segmentalne. velike amplitude ekstremiteta . pogoršava se kretnjama Huntingtonova chorea (bolest) – – – – – koreja psihiĉke promjene (depresija. brze. mogu biti toliko jake da izazovu pomicanje cijelog ekstremiteta balizam – oblik koreje. izmjeniĉni dijelovi tijela. odrasla dob > 20 g Terapija: injekcije botulinum toksina u zahvaćene mišiće Korea l nehotiĉne kretnje koju ĉine brzi nekontrolirani trzaji koji mogu zahvatiti razne dijelove tijela i (grĉki chorea = ples) l nehotiĉne. vrata.prestaje u snu.distribucija: fokalne.uzrok: idiopatske.40 godina.poĉetak bolesti: djetinjstvo < 12 g. generalizirane. rijetke i povremene . prolongirani i bolni spazam mišićnih skupina udova. juvenilne (12-20 g). nasljedna bolest . nesvrsishodne.– Terapija: blagi sedativi. multifokalne. glave l IzmeĊu spazama mišićni tonus je smanjen l Podjela: . beta-blokatori (propranolol) Distonije l Sporo nastali. hemidistonije .

„flapping tremor“ l Povišena koncentracija bakra u serumu i urinu l neurološke manifestacije u 40 % l smrtonosna bolest ukoliko se ne lijeĉi na vrijeme l Kayser-Flesicherov prsten.obiteljska anamneza (anticipacija) .bazalni gangliji. HEPATOLENTIKULARNA DEGENERACIJA Kliniĉki: korea.– – od pojave simptoma do smrti 15-20 g kasniji poĉetak .genetsko testiranje Wilsonova bolest l Povećanje koncentracije bakra u organizmu. ţivĉani sustav . Cu se ne izluĉuje zbog nemogućnosti transporta u ţuĉ l Bakar se taloţi i oštećuje razne organe – npr. bubrezi. kelirajući agensi DEMENCIJE Vrste: n Alzheimerova .benigniji tijek DIJAGNOSTIKA . roţnica.zelenkastosmeĊi prsten uz rub roţnice l biopsija jetre Lijeĉenje: D-penicilamin. jetra. distonije.

promjena osobnosti n Nemogućnost sjećanja na "pravu" rijeĉ. ţivota . oboljeli poĉinju zaboravljati kako se obavljaju osnovne radnje u svakodnevnom ţivotu (npr. povišeni refleksi. MoKA skala n Vaskularna demencija u osoba iznad 50. apstraknog mišljenja.tijekom godina nalazimo ĉesto epizode fokalnih neuroloških ispada i poremećaj funkcije u jednoj ili više kognitivnih domena ovisno o lokalizaciji .: ĉešljanje kose) n Gube sposobnost prepoznavanja lica i objekata n Gubi se sposobnost rasuĊivanja Mini mental scale MMS. pozitivan Babinski.iskljuĉenje drugih demencija .pozitivna anamneza za preboljele moţdane udare .“stepeniĉasto”pogoršanje tijeka bolesti . prosuĊivanja. poremećaj hoda .identifikacija dementnog sindroma . god..oštećenje: pamćenja. te promjene u ponašanju upućuju na sumnju na AD. dijagnoza izmeĊu vaskularne i Alzheimerove demencije HIS veći ili jednak 7 . apraksija. izvršnog funkcioniranja drugih viših kortikalnih funkcija (afazija. n Kako bolest napreduje.rano se mogu javiti smetnje mokrenja .obiĉno su prisutni faktori rizika za sistemsku vaskularnu bolest .dif.oštećenje ranije steĉenih intelektualnih sposobnosti tako da utjeĉe na socijalni i radni ţivotni aspekt . oteţano izraţavanje.iznenadni fokalni neurološki znakovi-motoriĉka slabost ekstremiteta. agnozija) .

godine v ţene obolijevaju 2x ĉešće od muškaraca v uĉestalost bolesti je veća u bijelaca na sjevernoj polutki a smanjuje se u zemljama bliţe ekvatoru. i praćeni su remisijama u kojima je stanje bolesnika isto kao i prije relapsa ili moţe zaostati odreĊeno oštećenje * * * * * izmeĊu relapsa nema napredovanja bolesti frekvencija egzacerbacija je varijabilna i moţe se smanjiti lijeĉenjem razmak izmeĊu dva relapsa moţe trajati od nekoliko mjeseci ili 1-2 godine broj relapsa ne utjeĉe na definitivnu invalidnost U 70-80% oboljelih prvi napad se povlaĉi bez vidljivih posljedica . rijetko prije 15. i nakon 55.OBLICI MS RELAPSIRAJUĆE-REMITENTNI OBLIK (RRMS)-85% * akutni napadi (relapsi) traju nekoliko dana ili 1-2 tjedna.g. upalna demijelinizacijska bolest središnjeg ţivĉanog sustava Multiple mijelinske lezije nazivaju se i plakovima v MS se najĉešće javlja izmeĊu 20. traju 1-3 mj. Creutzfeld Jacob) MULTIPLA SKLEROZA v Sclerosis Multiplex v Najĉešća kroniĉna. ţivota.CT ili MRI mozga .fokalne EEG promjene n Pickova demencija n demencija uz druge bolesti (Parkinson.jedna ili više vaskularnih lezija evaluacija kliniĉkih karakteristika . niska u Japanu TIJEK BOLESTI .znakovi oštećenja krvno likvorske barijere . i 45.

* drugi napad dolazi nepredvidljivo: u 25% stanje se pogoršava godinu nakon poĉetka bolesti. * relapsi su ĉešći u prvim godinama bolesti. u 5% nakon 10 i više g. traju duţe od poĉetnog napada s tendencijom produţenja * poremećaji funkcije osjeta i moţdanih ţivaca (n. opticus)-povlaĉe se brţe od motoriĉkih ispada SEKUNDARNO PROGRESIVNI OBLIK * * PRIMARNO PROGRESIVNI OBLIK-10% PROGRESIVNO RELAPSIRAJUĆI OBLIK-15% SIMPTOMI MULTIPLE SKLEROZE PIRAMIDNI ZANAKOVI i CEREBELARNI ZNAKOVI v subjektivne smetnje osjeta v kognitivni poremećaji v smanjenje oštrine vida v retrobulbarni neuritis v slabost udova i poremećaji hoda v dvoslike v malaksalost v spasticitet v poremećaji ravnoteţe i vrtoglavica v smetnje sfinktera v nespecifiĉna kroniĉna bol v toplina pogoršava simptome v SFINKTERI-poremećaj .

SSEP. CIKLOFOSFAMID.paroksizmalni poremećaj funkcije SŢS koji je rekurentan. CIKLOSPORIN. BAER) v iskljuĉiti vaskularne. upalne i druge poremećaje Lijeĉenje v kortikosteroidna terapija tzv „pulsna terapija“ v BETA INTERFERONI 1a i 1b v GLATIRAMER-ACETAT (COPAXONE) v INTRAVENOZNI GLOBULIN (IVIgG) v AZATIOPRIN (IMURAN).lokalizacija tih izbijanja odreĊuje koje će znakove napad proizvesti iz samog napada ne moţemo zakljuĉivati o njegovom uzroku l u 70% sluĉajeva uzrok pojave epileptiĉnih napada nije poznat . stereotipan i povezan s ekcesivnim sinkronim neuralnim zbivanjima . malaksalosti EPILEPSIJA .optiĉki neuritis Expanded disability status scale EDSS Kako se dijagnosticira MS? v ne postoji definitivni laboratorijski test za MS v kliniĉka slika (povijesti bolesti. simptomi) v analiza likvora v MRI-demijelinizacija v evocirani potencijali (VEP. METOTREKSAT v PLAZMAFEREZA v Lijeĉenje spasticiteta.

generalizirane . bez padanja. Febrilne konvulzije.idiopatske . velika (dnevna) uĉestalost. Psihogeni uzroci KLASIFIKACIJA EPILEPSIJA Epilepsija se moţe klasificirati na mnogo naĉina l praktiĉna kliniĉka klasifikacija epilepsija prema . trzaj rukom.etiologiji . trzaj oĉiju prema gore. ukoĉen pogled. mioklonije vjeĊa.ţarišne epilepsije . Neoplazme. nagli poĉetak i prestanak. Metaboliĉki ili prehrambeni poremećaji. EEGtipiĉan šilja-val kompleks. Infektivne bolesti. Trauma i fizikalni agensi Poremećaj moţdane cirkulacije.simptomatske ili steĉene epilepsije l prema znakovima napada l prema moţdanom podruĉju iz kojeg potjeĉu neuobiĉajena bioelektriĉna praţnjenja l prema promjenama u EEG-u GENERALIZIRANE KONVULZIJE napadi bez fokalnog poĉetka Apsans (Absence) Tipiĉni apsansi (petit mal): javljaju se od 4 do 15 godine. bez org. ĉesto genetski uvjetovanje.kliniĉkom obliku napada . traju do 30 sek. Oštećenja. ponekad oralni automatizmi . Toksiĉni faktori. Hereditarni faktori. Degenerativne bolesti.l smatra se da se u 30% sluĉajeva radi o nasljeĊivanju l nasljeĊuje se “niţi prag podraţljivosti” ţivĉanih stanica mozga što uvjetuje “predispoziciju” za epilepsiju UZROCI EPILEPSIJE Genetiĉki i poroĊajni faktori. dijete problijedi.

senzorni .motorni – frontalni reţanj. promjena srĉane frekvencije. Babinski pozitivan. pjena. oĉi otvorene u stranu. agresija .strah. kortizol. prolaktin PARCIJALNE KONVULZIJE ili napadi s fokalnim početkom l Jednostavni napadi s elementarnom simptomatologijom BEZ POREMEĆAJA SVIJESTI: .psihiĉki fenomeni (s kognitivnim simtomima). okcipitalni reţanj – bljeskovi svjetlosti ili boja .aura – dg vaţnost – lokalizacija širenja . amnezija za dogaĊaj Laboratorijski nalazi: povišen CPK.adverzivni: toniĉka ili kloniĉka devijacija oĉi. već viĊenog (deja vu) .do 25 g. na paretiĉnim ekstremitetima Toddova hemipareza -iza adverzivnih. terminalni san.inicijalni krik. glave. usne. apnoa-cijanoza. fleksija ruku) uz blagi tremor tijela.senzorni ili somatosenzorni napadi. bljedilo. crvenilo. . toniĉki grĉ (hiperekstenzija nogu.Toničke i/ili kloničke konvulzije (Grand Mal) . ruke (noga) u jednu stranu .traju do 2 minute. ĉesto poĉetak lice.autonomni –temporalni reţanj. Jacksonovih napada Kompleksni parcijalni napadi S POREMEĆAJEM SVIJESTI (psihomotorna ili temporalna epilepsija). na drugu.povišen RR. stranu tijela. postparoksizmalno: smetenost. tahikardija.Afektivni – promjena raspoloţenja. dezorijentiranost.glavobolja. kloniĉki trzaji . ĉesto ugriz jezika. traju nekoliko minuta (2 min) AURA: .osjećaj neprepoznavanja. nekontrolirano se pomokri. parijetalni reţanj – parestezije. mišićne grupe distalno prema proksimalno. veselje. mirisa (neugodni) Jacksonovi napadaji-motorni.idiopatske. poremećaj okusa. tuga. tijekom napada. širina zjenica. iza – iskljuĉiti drugu etiologiju .

Paraliza spavanja. edem pluća. Konverzivni poremećaj. mikcijska. Mjeseĉarenje. hipotenzija. (hodanje. Napadi drhtavice (tremora). povišen IKT. rabdomioliza. mljackanja. šumovi-preglasni. Valsalva. hipoglikemija. zvukovi izmijenjeni Tipiĉno. nesvrsishodne kretnje. vazovagalne. Paroksizmalni vertigo.. smijeh. Sinkope-kardiovaskularne.Tranzitorne ishemiĉke atake u verteborbazilarnom slivu. koji predhode generaliziranom napadu. laktiĉn acidoza. zakapĉanje. povećano. niski GUK . srĉani arest. gutanja.neugodnog karaktera Kompleksni parcijalni napadi S POREMEĆAJEM SVIJESTI POMUĆENJE SVIJESTI motorni automatizmi – pokreti ţvakanja.Psihosenzorni – okolina djeluje udaljeno. ritmiĉko pucketanje prstima. poremećaj elektrolita. visok mortalitet u 3 % bolesnika. DIK Diferencijalna dijagnoza epilepsija: Narkolepsija. tumor komplikacije: hipoksija. ţarišne promjene u EEG-u koje se registriraju prije generaliziranog napada pojava aure Status epilepticus hitno stanje. Paroksizmalna trbušna bol. premještanje predmeta) Vegetativni simptomi ĉesto udruţeni l Parcijalni ili ţarišni napadi sa sekundarnom generalizacijom • • • ţarišni napadi. Noćni mioklonusi. kod teških refrakternih na terapiju apstinencija od alkohola meningoencefalitis. mucanje. blijedo. hiperpireksija. Migrena – bazilarna. Afektivni respiratorni spazmi (napadi panike). smanjeno.

utjecaj na kontracepciju UvoĊenje AET – u niskim doza. moguće nuspojave.najidealnija l politerapija .u osoba s teţom epilepsijom . rizik teratogenosti. mjesece . iritativnih šiljaka l kao epileptiĉne abnormalnosti u EEG-u smatraju se samo “oštri šiljci” ili “oštri valovi” i “šiljak-val” kompleksi l MRI po protokolu za epilepsije (traţi se „fokus“. hipokampalna skleroza) l laboratorij Lijeĉenje l ovisno o vrsti napada l jedan napadaj. operacija Tm) – nije potrebna ako nema epi napadaja Objasniti: razloge uvoĊenja terapije.Dijagnostika l EEG registrirane promjene u EEG-u ovise o tipu napada i o lokalizaciji ţarišta a ne o patološkom supstratu koji ga izaziva l EEG je ĉesto uredan l abnormalan EEG u odsutnosti simptoma – AET uglavnom nije potrebna l osnovna karakteristika epilepsije na EEG-u je pojava zašiljenih valova ili tzv.više vrsta napada l djeluju na kontrolu napada. doza se povećava kroz tjedne. ne uklanjaju uzrok epilepsije l preventivna terapija (nakon ozljeda glave.NE zapoĉinje se odmah s AET l monoterapija .

refraktorni-nakon 60-90 min GLAVOBOLJE Dijagnostika A) Vremenski profil: kada je poĉela. lorazepam iv.cilj: doza kojom se kontroliraju napadi. levitiracetam Status epilepticus . Fenitoin. papiledem. pulsa. 3.muvijek ista. zonisamid. kardiorespiratorna reanimacija iv put monitoring RR. Klonazepam. postepeno. temporalno. 2.mortalitet 5-10% (bolest u podlozi) 1. ţari C) Lokalizacija:difuzno. temperature. oxcarbazepin. fokalni neurološki ispad (iskljuĉena migrena s aurom). glukoza 5 % 500 ml (50% 50 ml) uz tiamin !!! diazepam iv. tiagabin. Gabapentin Topiramat. 7. sa što manje nuspojava. 5. mjeseĉno). fenobarbiton iv. probada. praćenje laborat. Lamotrigin. povraćanje. Primidon. fenitoin anestezija. felbamat. toksikologija FO 500 ml. Novonastala bol kod osoba > 50 g. Etusukcimid. Karbamazepin. 6. Vigabatrin. 4. HIV-pozitivnin. Fenobarbiton. meningizam. Bolesnik s glavoboljom i epi napadom E) Udruţena s drugim simptomima: visoka temperatura. nastanak – naglo. poremećaj osobnosti F) Popušta na terapiju Dijagnostiĉki testovi . IKT laboratorijski parametri (acidoza).. progresivno jaĉeg intenziteta B) Karakter boli: tupa. kisik.okcipitalno. pulsira. oksimetrija. kognitivni poremećajem. jednostrano. parametara Valproatna kiselina. . frekvencija (dnevno. frontalno. mijenja se D) Demografija: Novonastala bol kod bolesnika s tumorom (maligni). sijeva.

2. HIV test Klasifikacija migrene 1.3. EEG – razlikovanje epi napada od atipiĉne migrenske aure 4. urea.Trc.1. CKS. Migrenski status 1. Bazilarni -tip migren 1. Obiteljska hemiplegiĉna migrena (FHM) 1.3.4. Ca.4.5. Laboratorijski nalazi – SE. SAH (negativan CT). sarkoidoza) 3.1. Migrenom uzrokovani epileptiĉki napadaj 1. reumatoidni faktor. Lumbalna punkcija . abnormalnost kostiju 2. antitijela na boreliozu.2. Retinalna migrena 1. tumor.5. MRI – AVM. Kroniĉna migrena 1.menigoencefalitis.3.prekursori migrene 1. Perzistentna aura bez infarkta 1. akutna trauma glave. venska tromboza. infekcija. kreatinin. Vjerojatna migrena .TSH. Periodiĉni sindromi u djetinjstvu .5.4. Tipiĉna aura s migrenom 1.2. lezije bijele supstance. benigna intrakranijska hipertenzija 5. Migrena s aurom 1. cervikomedularna lezija. Migrenozni infarkt 1.2. Tipiĉna aura s ne-migrenskom glavoboljom 1.CRP. ANA.5. Tipiĉna aura bez glavobolje 1.5. meningealna bolest (karcinomaoza.6. Komplikacije migrene 1.2. Migrena bez aure 1.1. CT – SAH.5.6.2.2.2.5.

unilateralna lokalizacija . simptomi aure su potpuno reverzibilni glavobolja-prije.> 100 godišnje Moţe proći spontano.fotofobija (> 65 %) i fonofobija (60-70 %) Migrena s aurom (klasična migrena) • • • • • Fokalni potpuno reverzibilini neurološki simptomi koji neposredno prethode glavobolji Kod 10-25 % svih migrenskih napadaja simptom aure traju do 60 min. 2 % osoba s migrenom ima blagu bol Kasna faza 1. fotofobija Trajanje: minute – dani. prosjeĉno 24 sata. Barem jedno od:. bez muĉnine. traje 4 .72 sata (ne lijeĉena) 2. ukljuĉuje barem 2 od: . varijacije < 6 .muĉnina (2/3) i/ili povraćanje (35-50 %) . istodobno.umjerena do jaka (smanjuje/onemogućuje dnevne aktivnosti) .pogoršava se fiziĉkom aktivnošću 3.Migrena bez aure Rana faza – blagog intenziteta.pulsirajuće kvalitete . Uĉestalost: 1-2 mj. nakon aure (interval ne > 60 min) Tipiĉna aura: - homonimni ispadi vidnog polja .

kada postoji prekomjerno uzimaje analgetika vjerojatan uzrok kroniĉnih simptoma Migrenski status tipiĉna kao prethodne ali traje > 72 sata i jakog je intenziteta • • • • Frekvencija i intenzitet s godinama pada Moţe se pojaviti u srednjoj i starijoj dobi MA – s dobi mogu imati više epizoda aure – bez popratne glavobolje «transformirana» migrena – promjena lokalizacije. > 3 mjeseca . jaĉine. uĉestalosti. karaktera.mogu pogoršati migrenu. S nastupom menarhe – prevalencija kod djevojĉica Vezano uz mjeseĉnicu – oscilacija nivoa hormona. simptoma Migrena i hormoni U djetinjstvu djevojĉice i djeĉaci – podjednako. Trudnice – uglavnom nemaju migrene Kontraceptivi . nisu kontraindicirani kod MO Dijagnostika: Klinička dijagnoza!!! Anamneza najvaţnija !!!!!Dnevnik glavobolja .unilateralne parestezije unilateralna slabost ekstremiteta afazija ili poremećaj govora Komplikacije migrene: Kronična migrena >15 dana/mjeseĉno.

atenolol antidepresivi . diklofenak. eletriptan. ketorolac. frovatriptan • • • Uĉinkoviti – treba uzeti NA POĈETKU NAPADAJA MIGRENE !!! Malo nuspojava.naproxen.ibuprofen. almotriptan. SSRI .Acetilsalicilna kiselina. naratriptan. NSAR . rizatriptan. dobro se podnose Najĉešća nuspojava – «ošamućenost». fenilbutazon 2. metoprolol. Analgetici. indometacin. zolmitriptan.tricikliĉki. pospanost Na recept se u Hrvatskoj mogu propisati po preporuci neurologa: Sumatriptan Imigran nazalni sprej-Imigran tbl 50 mg.medikamentozna beta -blokatori . Rizatriptan Maxalt 10 mg ploćica za otapanje Profilaksa Ø 3-4 napadaja /mjesec Ø napadaj > 48 sati Ø napadaj opisan kao “nepodnošljiv” Ø migrena udruţena s komplikacijama Terapija . piroxicam.propranolol.metoklopramid Ergotaminski preparati Triptani (7 na svjetskom trţištu): sumatriptan. Antiemetici .NSAID . ketoprofen. Zolmitriptan Zomig tbl 2.5 mg ploćice za otapanje.Terapija: akutni napadaj 1. Paracetamol .

se javlja nakon uzimanja tbl dn kroz mjesece glavobolja je kroniĉna (> 15 dana mj) glavobolja nestaje 2 mj nakon prekida uzimanja supstance Cluster glavobolja. foto ili fonofobije pojaĉana osjetljivost perikranijalne muskulature barem 2 je prisutno: . Hortonova glavobolja . bihevioralna terapija.“pritiskajuća” ili “stezajuća” (ne pulsirajuća) bol bilateralna lokalizacija 10-20 % jednostrana pulsirajuća bol blagog ili umjerenog intenziteta svakodnevne aktivnosti se mogu provoditi nema pogoršanja sa fiziĉkom aktivnošću Kroniĉna . anti stres program. botulinum toksin (Botox).barem 15 dana mj kroz 6 mj ili barem 180 dana godišnje g. promjena stila ţivota Tenzijska glavobolja Epizodijska < 180 dana godišnje. Q 10 koenzim. autogeni trening.valproat. magnezij. gabapentin.pizotifen antagonisti Ca kanala – flunarizine Komplementarna terapija: Tanacetum parthenium (obitelj suncokreta). akupunktura. topiramat antagonisti serotonina . homeopatija Dijeta.antiepileptici . Melatonin. < 15 dana mjeseĉno glavobolja traje 30 min – 7 dana nema muĉnine. riboflavin (vitamin B2). povraćanja.

. SDD. supraorbitalna i /ili temporalna bol .jaka umilateralna orbitalna. mioza. tinitus sinkron pulsu) . meningizam . fenestracija ovojnice n opticusa B Glavobolja zbog hidrocefalusa . znojenje ĉela i lica. pulsirajuća.dozvoljeno: edem papile ev. kortikosteroidi. do 8 napada dnevno . ptoza.antiepileptici (valproat do 600 mg). shunting.frekvencija: 1 u nekoliko dana (u poĉetku).udruţena s barem 1 simptomom na strani glavobolje (autonomni simptomi): konjunktivalna injekcija.antagonisti serotonina (pizotifen) Glavobolja zbog POVIŠENOG intrakranijskog tlaka A Benigna intrakranijska hipertenzija.triptani . dobi oko 30 g. mjerenje . nazalna kongestija.povišen IK tlak (> 20 cm H2O) – LP. . titrirajući sniţavati) . (ne lijeĉena) . cerebralna lezija. ). muĉnina.ergotamini Profilaksa – verapamil (do 360 mg u dozama) . . . edem vjeĊe Terapija Akutni napad – inhalacija kisika (7 L/min tijekom 15-20 min. LP. proteina iskljuĉena CVT.87% muškarci. intraventr.normalni neurološki status . rinorea.likvor – normalan broj stanica. intraventrikularno proširenje povezanost glavobolje i povišenja IK tlaka < 24 sata Terapija: acetazolamid < 2 g/dn. suzenje. pareza VI (tranzitorna zamagljenja vida <30s. pušaĉi.traje 15-180 min.jaka. .kortikosteroidi (prednison 60.javlja se periodiĉki: godišnje 1-2 ciklusa i traju do 3 mjeseca .

pogoršava se Valsalva manevrom. distalni pa proksimalni Ispitivanje osjeta lagani osjet . distalni – oteţano dizanje stopala. povraćanje. glavobolja zbog dugotrajnog uzimanja tableta Trigeminalna neuralgija. vjeţbanjem Trofiĉke promjene – hladne. oštra. CT). “sijevajući” bolovi.temperatura . difuzna bol. hiperalgezija. fascikulacije Senzorni: negativni – gubitak osjeta . drugi uzroci facijalne boli su iskljuĉeni Bolesti perifernih ţivaca i mišića Lezija perifernih ţivaca .induciraju se perkusijom mišića.opip. probadajuća ili ţareća.ventrikularno proširenje (MRI. još nema atrofije. nema neurološkog deficita. uz: papiledem. izmeĊu napadaja pacijent je asimptomatski. iznenadna. govor. disestezije. m. gubitak dlakavosti. 5 (normalna snaga) Tetivni refleksi – gube se rano. tic douloureux paroksizmalni napadaji oštre boli. oteţano ĉešljanje. distribucija u 1 ili više ogranaka V ţivca.simptomi Motorni: proksimalni mišići – oteţano penjanje uz stepenice. jaĉa ujutro.0 (nema kontrakcije). grĉevi. “ţarenje” Pregled: Inspekcija Atrofija mišića – aksonalne lezije: 1 dorzalni interosealni prostor. vjetar i sl. poremećaj svijesti. lomljivi nokti Mišićna slabost . krhki.gubitak ravnoteţe . extensor digitorum brevis Fascikulacije – oštećenje motornih neurona prednjih rogova . jakog intenziteta. bol ima karakterisitke barem 4 od slijedećeg. poremećaj ravnoteţe. IK > 20 cm H2O. cijanotiĉne okrajine. pareza VI ţivca. površinska.. traje par sek – 2 min. dodir. napadaji boli su stereotipni u dotiĉnog pacijenta. bol pozitivni – parestezije. trigeri: ţvakanje.

kalus istezanje radi oţiljka . endokrini – dijabetes.n. Suralis. homoni (T3. mastoiditis. potencijal motorne jedinice . trauma baze lubanje. GUK toksikologija.stapedius) poremećaj okusa prednje 2/3 jezika . hipertireoza n Akutno ili kroniĉno: primarno (akutno). LDH.HMSN.vasculitis. sarkoidoza Laboratorij – CPK. . avitaminoze – B.- vibracija. dijabetes. razina vitamina. tumori parotide (maligni). istezanje. brzina= udaljenost izmeĊu 2 toĉke / vrijeme 2.tunelarni sindrom n Jatrogeno (neodgovarajući poloţaj. neoplazme baze lubanje poliradikuloneuritis.bol Dijagnostika EMNG 1. propriocepcija diskriminacija 2 toĉke . otitis. sekundarno (kasno) . amiloidoza. trudnoća Kliniĉka slika • • • • kljenut mišića koji su inervirani od N VII hiposekrecija suza (prox od ganglion geniculi) hiperakuzija (prox od n.uzorak Biopsija . nagnjeĉenje. sistemski – toksiĉni – metali. . imobilizacija) n Kliniĉka slika: ispadi u inervacijskom podruĉju odreĊenog ţivca Bellova paralizan Etiologija nepoznata.T4) Uzroci oštećenja: n Uzrok mehaniĉki pritisak.

Fizikalna terapija Polineuropatije n Sustavne bolesti perifernog ţivĉevlja n Mogu se javiti u okviru – – – – sistemskih i malignih bolesti avitaminoza posljedica toksiĉkog djelovanje lijekova i alkohola posljedica autoimunih bolesti simptomi:mlohave pareze. kasnije patelarni refleks . Atrofije mišića.poĉetak izmeĊu 6. godine ţivota n Tip II (neuronalni tip) Dejerine Sottasova bolest. “hod poput glaĉanja”. higijena (noge). antiepileptici – karbamazepin. Stoga vaţno prepoznavanje uzroka. poĉetak u 2. bolovi. Kroniĉno progredijentan tok Terapija: otkrivanje otklanjanje. Samo neki oblici. analgetici NSAR.intermedius) Terapija: Virostatici. i 13. lijeĉenje uzroka. parestezije n Osjetni ispadi: oštećenje osjeta za sve kvalitete podraţaja u vidu ĉarapa ili rukavica n Simetriĉne periferne pareze s fascikulacijama. vegetativne smetnje. zahvaćenost proksimalnih dijelova. desetljeću ili kasnije n Nasljedna bolest n Osjetni podraţaji: bolni noćni krampovi. Vitamini. gabapentin Hereditarna motorno senzorna neuropatija . Ispadi najprije poĉinju na distalnim dijelovima ekstremiteta zato jer su najprije zahvaćena najduţa ţivĉana vlakna. Kortikosteroidi. “pijetlov hod”.HMSN n Tip I (neuralni tip) Mb Charcot-Marie-Tooth . polivitamina. Osjetni poremećaji u obliku ĉarapa i rukavica. osjetni ispadi. deformiteti stopala.• smanjeno luĉenje sline (n. ugasli Ahilov.

bulbarni simptomi. potreban respirator nakon 2 g nema poboljšanja n Dijagnoza: povišeni proteini u likvoru 0.n Trofiĉke promjen:edemi. kontrole sfinktera i širine zjenica n gubitak refleksa • • • 5 – 10 % letalan ishod. n. regulacije tlaka. radno sposobni do duboke starosti Poliradikuloneuritis tipa Guillain-Barre n akutni uzrok. n. poremećaj srĉanog ritma. najvjerojatnije autoimuna reakcija koja oštećuje periferno ţivĉevlje n 2 / 100 000 godišnje n 3 tj nakon preboljelog virusnog infekta (respiratorni. GI) n vrhunac bolesti 3 tj nakon poĉetka n oporavak poĉinje 2-4 tj nakon prestanka progresije Klinička slika • • • parestezije nogu.0 g/L (2-4 tj bolesti) . u 20 % respirator. mišići lica u 50 % n Manje izraţeni osjetni ispadi n Vegetativni ispadi: poremećaj znojenja. Oĉni simptomi: atrofija optikusa.Landryeva paraliza naglo nastala paraliza nogu i razvoj rep. insuficijencije mišići trupa – respiracija. pareze pokretanja oĉiju Tijek bolesti – dobroćudan. facialis. trigeminus. accesorius i n. n. vagus. traheostoma n Mogu biti zahvaćeni kranijski ţivci: n. ruku bol u LS kralješnici – ponekad inicijalni simptom (relativno) simetriĉne kljenuti-jaĉe na nogama nego na rukama (ascendentno) . ulceracije. Hypoglosus. brzoprogresivnog toka < 7 dana. 10 – 15 % trajni neurološki deficit opravak sporiji kod > 60 g.7 – 2.zahvaćeni proksimalni dijelovi ekstremiteta .

noćne parestezije.ulceracije Radikulopatije Mijelopatije Uzrok: Prolaps diska. mali mišići šaka.vibracija.III.radikulopatija . Hematom (AVM. disanje. imunoglobulini – 400 mg/kg iv kroz 5 dana. gutanje.poĉeti što prije. kortikosteroidi – samo kod kroniĉnog oblika CIDP Dijabetička polineuropatija 30 % svih polineuropatija moţe se pojaviti već u juvenilnom dijabetesu. Tumor. bolovi-ţarenje. IX.mišićna slabost – distalna-simetriĉna-stopala. simptomatsko – monitoring RR. citostatici. antikoagulantna – heparin. Siringomijelija • razina lezije – iznad L1 kralješka – oštećenje moţdine i ţivaca ispod . propriocepcija – ataksija . VII. VI. unutar 2 tj. X. SDD. potkoljenice.5 puta. proksimalna – asimetriĉna .osjetni ispadi – “ĉarape i rukavice”-bol. fizikalna terapija. XII moţdani ţivci . spontani). toplina .Trauma.EMNG: usporenje brzine provodljivosti imunološka obrada: anti GM 1 antitijela kod 40 % na spinalnim korijenovima n Liječenje: plazmafereza . bolni mišićni krampi .vegetativni ŢS – zjenice.najĉešće iza 50 g 30 % neurološke smetnje i prije nego se dg dijabetes 70-80 % dijabetiĉara ima znakove (lakše) polineuropatije Klinika: . puls.trofiĉke promjene . peristaltika.oštećenje samo ţivaca . Infekcija. RR .

nema dostatne depolarizacije. Uloga timusa u 75% bolesnika 7. gutanje. aspiracija hrane 4. slabija kontrakcija n Prevalencija 1/10000 stanovnika n Najĉešće u Ţ u 20-30 tim godinama i u M u 50-60 tim godinama n ţene:muškarci3:2 n Varijabilan tijek n Infekcije i sistemske bolesti dovode do pogrošanja slabosti mišića / krize n selektivno zahvaćanje grupa mišića Kliniĉka podjela: 1. dizatrija. Umjereni gener. oblik + okulo-bulbarna slabost: oteţano ţvakanje.refleksi oĉuvani . U 10% timom Dijagnostika: Kliniĉki pregled-vl. lokalna osjetljivost MIASTHENIA GRAVIS n Neuromuskularni poremećaj koji karakterizira slabost i zamorljivost mišića n Slabost se pogoršava tijekom fiziĉke aktivnosti. U 65% hiperplazija timusa sa zametnim centrima 8. n Smanjenje neuromišićne provodljivosti. oštra. Blagi generalizirani oblik (85 %) 3. Mijasteniĉka kriza 6. ptoze (15-20 %) 2. oporavlja za vrijeme odmora i spavanja n Smanjen broj AchR na neuromišićnoj spojnici zbog autoimunog procesa. Jaki generl oblik + okulo-bulbarna slabost 5. Samo oĉni mišići: dvoslike. palećabol iradira u kutanu distribuciju mišićne skupine koju ţivac inervira • • segmentalna razina – kontinuirana. nazalan govor. duboka bol iradira u cijelu nogu ili pola tijela kost – kontinuirana. tupa bol.Klinika • razina korijena – jaka.

RTG / CT toraksa Terapija 1. 3.zbog muĉnine. 2. Antitijela na Ach R u 90 % (specifiĉni za bolest) 5.1. Tensilonski test/prostigmin (edrofonij) 2-10 mg iv (u pripremi atropin. ciklosporin Timektomija Plazmafereza Imunoglobulini iv – 400 mg/kg MIOPATIJE n Nasljedne progresivne bolesti n Bolesti poĉinju u ranoj dobi n Pojedini tipovi mišićnih distrofija imaju odreĊene fenotipske i genetske karakteristike Duchennova mišićna distrofija n Progresivna slabost i degeneracija skeletnih mišića n Najĉešća distrofija (1/3000 djeĉaka) n X. 6. 5. bradikardije) 4. ciklofosfamid.vezano recesivna bolest: nema distrofina-protein u mišićima skeleta n Simptomi izmeĊu 4-6 godine n slabost mišića ramena i zdjelice n Trĉanje i skakanje poremećeno . 4. Single fiber EMG 3. Inhibitori kolinesteraze – piridostigmin (Mestinon) max 4x60 mg Kortikosteroidi – prednoson 60 mg dn Imunosupresivi – azatioprin. Elektrofiziološko testiranje: repetitivna stimulacija: smanjenje odgovora na ponavljanu nervnu stimulaciju 2.

godina: neophodan pojas. orbicularis oculi i vanjski pokretaĉi oĉnih jabuĉica TRAUMA MOZGA n otvorene traume SŢS-prekid tvrde moţdane ovojnice n zatvorene traume SŢS-neoštećena tvrda moţdana ovojnica n SŢS se nalazi u likvoru unutar tvrdog koštanog oklopa (kosti glave i kraljeţnica) n pomicanje mozga prema kostima n direktan uĉinak sile-coup . biopsija MIOTONIJA n Abnormalno produţeno trajanja mišićne kontrakcije i više sekundi nakon što je podraţaj prestao.n Mišići listova nogu jaki – pseudohipertrofija: mišići zamijenjeni masnim i vezivnim tkivom n U šestoj godini kontrakture petnih i zdjeliĉno-potkoljeniĉih veza uz hod na palcima nogu i hiperlordotiĉno drţanje n Noge jaĉa zahvaćene od ruku n 8-10. god. n Oteţano popuštanje kontrakcije mišića moţe izazvati mehaniĉki ili elektriĉni podraţaj n Najĉešće zahvaćen m. kontrakture n 12. respiratorni infekti n Miokardiopatija n smrt izmeĊu 20-30 godine ţivota n Intelektualni poremećaj n CPK povišen. EMNG. god. kolica n Oštećenje plućne funkcije n 16-18.

sumraĉno stanje amnestiĉko stanje . kontralateralna hemipareza. dezorijentiranost.n indirektan uĉinak sile-contre coup Komocija mozga – potres mozga – – – – opće funkcionalne smetnje kratkotrajni (sekunde.retrogradna. meningicae med. MR mozga posttraumatske psihoze Epiduralni hematom – – – – arterijsko ekstraduralno krvarenje iz a. – fraktura temporalne kosti gubitak svijesti zbog udarca slobodni interval – sati ponovni gubitak svijesti. minute) gubitak svijesti zbunjenost. ipsilateralna midrijaza . anterogradna amnezija – – – vegetativni simptomi nema strukturalnih lezija postkomocijski sindrom Kontuzija mozga – nagnjeĉenje mozga – – – – – – – ozbiljnija ozljeda strukturalna oštećenja moţdanog tkiva (krvarenja) prateći edem pogoršava stanje poremećaji svijesti dulji od sata ţarišni neurologijski sindromi u dijagnostici: CT.

gljivice.tetraplegija – Fraktura gornjih vratnih kralješaka: poremećaji vitalnih funkcija – disanje – smrt. prioni Meningitis l gnojni – bakterije (piogene). paraziti. ţarišni neurološki ispadi KRALJEŠNICA – Komocija – nema strukturalnih oštećenja. protozoa l serozni – virusi. tuberkuloza. smetnje mokrenja – Kontuzija – strukturalna oštećenja. asimetrija refleksa.Subduralni hematom – – – – vensko krvarenje iz mosnih vena kliniĉka slika sporije napreduje sat. lues). lues . prolazni poremećaji osjeta. prekid silaznih i uzlaznih puteva. dani. gljivice. neurološki ispadi (potpuni ili djelomiĉni ispad svih funkcija kralješniĉne moţdine) – Kompresija – epiduralni spinalni hematom – Fraktura vratne kralješnice: razdor kralješniĉne moţdine. kvadruplegija . virusi. smetenost. rikecije. oprez pri transportu ozlijeĊenih sa sumnjom na ozljedu vratne kralješnice UPALNI PROCESI SŢS l Meningitis-upala moţdanih ovojnica l Encefalitis-upala parenhima mozga l Mijelitis-upala parenhima moţdine l Meningoencefalomijelitis l Apsces l Uzroĉnici:bakterije (tbc. tjedni nema slobodnog intervala glavobolja. poremećaji svijesti.

ţarišni neurološki znaci l ĉesto su zahvaćene i moţdane ovojnice – meningoencefalitis l ĉesto zahvaćena moţdina – (meningo)encefalomijelitis . malaksalost. fotofobija. neurokirurški zahvati) Meningealni sindrom:glavobolja (povišen intrakranijski tlak). streptokoki. ukoĉena šija (nadraţaj meninga) – opistotonus.) l Patogeneza l hematogenim putem (iz primarnog ţarišta) l per continuitatem (sinuitis. nagli poĉetak. pseudomonas. hiperalgezija. povišena temperatura. psihomotorni nemir. visoka temperatura. lumbalna punkcija.) l izravna inokulacija (otvorena trauma. povraćanje. psihomotorni nemir. alergijskih reakcija – demijelinizacija. gram-negativne bakterije (hemofilus. pneumokoki. otitis itd. stafilokoki. poremećaji svijesti. pomućenje svijesti. Ostali simptomi. karcinomatozni l Uzroĉnici: meningokoki.lues Encefalitis l primarni encefalitisi – – virusi ulaze putem ţivaca ili hematogeno izravno oštećuju sivu tvar (neurone) l sekundarni (postinfekcijski i postvakcinalni) encefalitisi – posljedica imunoloških. enterobakterije itd. simptomatska terapija Serozni meningitis l Uzroĉnici: virusi. tuberkuloza. opća slabost. povraćanje.l hemoragiĉni – virusi. ubrzano disanje Terapija:antibiotici prema antibiogramu likvora. perivenske infiltracije u bijeloj tvari Kliniĉka slika: l glavobolja.

povraćanje. primarni. maligni . supratentorijalni u prema vrsti: benigni.Apsces mozga l ograniĉena inkapsulirana gnojna upala mozga – – – – per continuitatem. muĉnina.: infarkt. hematogeno. otvorena trauma solitatrni ili multipli opći infektivni sindrom. papila stagnans) u epileptiĉki napadaji u psihiĉki poremećaji u poremećaji svijesti u poremećaji pulsa i disanja u Lokalni simptomi u ţarišni neurološki ispadi ovisno o lokalizaciji u prethode općim simptomima u laţni ţarišni simptomi – zbog pratećeg edema . apsces) n Etiologija tumora mozga: u nepoznata n Podjela: u prema lokalizaciji:infraterntorijalni. sekundarni u Opći simptomi: u simptomi povišenog intrakranijskog tlaka (glavobolja. fokalni neurološki znaci porast intrakranisjkog tlaka TUMORI MOZGA n Tumori su nove tvorevine koje zauzimaju prostor potiskujući ostala tkiva za razliku od od lezija koje razaraju tkivo (npr.

dojke. kalcificiraju u Metastatski tumori: solitarne – operacija. sinus sagitalis superior. hematogene. uzduţ Silvijeve fisure. kod djece.tumori nervnih korjenova i perifernih ţivaca. omotani ĉahurom. Cushing.ĉesta krvarenja u Ependimom. hormonski inaktivni: sekundarni hipopituitarizam. tm bronha. prostate. najĉešće u okolini IV komore. u velikom mozgu. metastazira likvorom u Meningeomi: benigni tumori. vrlo maligan. rijetko < 30 godina. Schwanomi. skloni kalcifikacijama u Neurinomi: neurinom akustikusa (pontocerebelarni kut). kemoterapija. širi se brzo razarajući okolno tkivo u Oligodendrogliom: dijelom kalcificirani tumori velikog mozga.sela turcica. sporo rastu.ispadi vidnog polja . smrt nastupi godinu dana nakon dg. ţeluca. ometa cirkulaciju likvora u Meduloblastom: cerebelarni tumor djece i u mlaĊoj ţivotnoj dobi. melanom Terapija:operativna.porast malignosti. Neurofibromi u Tumori hipofize:hormonski aktivni: gigantizam. najĉešći u srednjoj ţivotnoj dobi.homonimni u Kraniofaringeom:djeca i mlaĊe osobe. komprimiraju mozgovinu.u Astrocitomi: I-IV stupanj . godina. najĉešće lokalizacije. bubrega. primarni tumor u Tok i prognoza u progresivan tok u brzina rasta ovisi o vrsti tumora u tok i prognoza ovise o vrsti i lokalizaciji tumora . – 45. najĉešći od svih glioma. a nepoznat. 13-18% intrakranijskih tumora. iradijaciona. vrlo maligan. rijetki maligni sarkomi. polagana rasta.multiple. kroniĉni progresivan rast.metastaza u mozgu.. epileptiĉki napadi u Glioblastoma multiforme: IV stupanj astrocitoma.cistiĉni. u dobi 35. inicijalni simptomi: epilepsija.ostatci kraniofaringealnog duktusa. akromegalija itd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->