P. 1
Milovan Glisic

Milovan Glisic

|Views: 40|Likes:
Published by Irena Vujcic

More info:

Published by: Irena Vujcic on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

Milovan Glišić - Glava šećera

Glava šećera
Tek se sunce smirilo, a Radan Radanović iz Krnića izmiče s praznim kolima iz Š. Počesto ošine
volove - hita kući, daleko mu je... ok eto ti trči za njim jedan omalen !ospodin u šu"ari pa
viče# $%tani, "rale& 'ej, "rale, stani&$ i maše na nj rukom da stane. (krete se Radan i ustavi
volove. Pri)e mu !ospodin omalen, "uljavih očiju, s postri*enom "radom i kratkim či"učićem u
zu"ima, pa !a upita kriveći usta na jednu stranu#
- + šta ti je to, "rale,
- Koje,
- (vo ovde - reče !ospodin i pru*i prst na veliki svrdo jarmenjak, što "eše zadeven u jastuk
prednji.
- Pa eto vidiš šta je... svrdo - od!ovori Radan nerad da divani kad mu se hita.
- + "o!ati, "rale, šta radiš s tim, - upita !ospodin.
- -rtim !lavčine, jarmove, jastuke i još koješta - reče Radan mereći !ospodina od pete do
perčina.
- -aljda kad hoćete da rastresete vunu, onda "ušite tim jastuke pa povadite, - reče !ospodin
misleći o jastucima što se pod !lavu meću.
- Ta nije to, ne!o ove jastuke - reče Radan i pokaza mu rukom prednji i stra*nji jastuk u kola.
- + je li to staro, "rale, - upita !ospodin. Radan već vide s kim ima posla, pa da "i !a se otresao
reče#
- (tkako je "o!a i vola, od onda je i svrdo.
- .ar taka staro, - začudise !ospodin.
- /a šta misliš ti... - potvrdi Radan pa viknu na volove da idu, i sam po)e.
- %tani, "rale, molim te& - ustavi !a !ospodin.
- Šta ćeš,
- 0i li ti to meni prodao,
- 1e mo!u - tre"a mi, kako ću prodati&
- +li molim te, "rale, prodaj mi&
- 1e mo!u ja - tre"a meni svrdo.
- o"ro ću ti platiti.
- +ja, ne mo!u nikako - reče Radan i po)e.
- +ma molim te, "rale, stani&
Radan opet stade, pa kao zate*ući se reče#
- Ta ono, ja ti mo!u "aš i prodati2 samo "ojim se da ne "ude za te skupo,
- + šta cenite, "rale, - upita !ospodin, radostan što Radan pristaje da proda.
- ve ru"lje.
3zvadi !ospodin odmah dve ru"lje iz špa!a pa Radanu u ruke, i primi svrdo. .aviri u kola, pa
videv tor"u sa stvarima, upita#
- + šta ti je, "rale, ovo,
- 4to tor"a& - reče Radan čisto sprdajući se, jer već "eše video da je !ospodin malo udaren
o"ojkom.
- .nam, znam... 1e!o šta si to nakupovao,
- (panaka, soli i još štošta.
- Pa vi to mećete u parčadima so u jelo, - upita !ospodin raz!ledajući krušac soli. - /e l5 te,
- Tucnemo je malo pa onda.
- + opanke kad idete u crkvu,
- /a, kad idemo u crkvu.
- ru!i put idete "osi, - /es5, dru!i put idemo "osi. - (d!ovaraše Radan tek onako - nek se
!ovori koješta.
- + ne "ojite se zmija kad idete "osi,
- /ok, ne "ojimo se&
6ospodin utom razvi jedan zamotač u tor"i, pa reče, kao čudeći se#
- 6le, !le& Ta to je !lava šećera&
- /es5, !lava šećera&
- To za kavu valjda,
- /a, za kavu.
- 3 !radite slatko, štrudlu, lokumiće, !ura"ije... je l5 te,
- /es5, to će kapetan !raditi. 7 nas, hvala "o!u, to ne !rade.
- + imate kapetana,
- 3mamo - ja& - od!ovori Radan već izlazeći iz strpljenja.
- + ima li dece,
- 3ma dvoje-troje...
- Pa to ste njemu kupili !lavu šećera,
- /es5 - njemu.
- 4, e, vi5te, to je lepo - kad seljani vole tako svoje starešine.
- 8epo je.
- + kupili ste za vaše pare,
- 1ije. (n je dao.
- a, da za nje!ove pare kupili ste. 8epo, lepo... -i5te, on će to da !radi deci lokumiće.
- 'oće, hoće da !radi, ja& - reče Radan, pa !a onda upita# - + "o!ati, ne zameri što ću te
zapitati, šta si ti,
- /a, /e l5 te,
- /es5, ti, šta si,
- /a sam, znate, pro9esor.
- Tako& Ti si provesor što učiš one starije )ake,
- a, da - od!ovori pro9esor.
- 4 da si pošten, "rate& - reče Radan, pa !a po!leda tako sa*aljivo što je onaki2 čisto si mu po
očima mo!ao poznati, !de "i mu rekao# "o*e, pa i ono jadno uči neko!a&...
3 ošinuv volove, po)e i reče#
- 7 zdravlju, !ospodinu provesore&
- %ervus& - reče pro9esor.
- a si koristan da"o!da& - udari Radan već da se sprda.
- %lu!a sam& - reče opet pro9esor klanjajući se i dr*eći svrdo.
- 'ajd5 tako pravo - na kamen stao& - reče Radan i zacenu se od smeha. (šinu volove i pohita da
"arem sti!ne do mehane u u"ravi, a već dalje lako mu je. Kad se malo poodmori... stiće će
ponajlak.
0ilo je već "lizu po noći. 7 mehani u u"ravi sedi još nekoliko njih iz o"li*njih sela. 1eko pije
vino, neko rakiju2 neko po!a)a $popa$, a neko $u kaiš$. ok stadoše kola pred mehanom. -rata
se otvoriše i u)e Radan.
- o"ar veče vam, "raćo& - nazva svima skupa.
- 0o! ti pomo!5o, Radane& + odakle ti u ovo do"a, - upita !a jedan, što već "eše za"o prst u
kaiš, i po!leda Radana.
- 1isi po!odio& - viknu onaj što dr*i kaiš. - aj cvancik&
- 0aš si "aksuz, Radane& - reče onaj što "eše za"o prst, tr!nuvši ruku kao oparen. - 4to, čim te
po!ledah, iz!u"ih cvancik.
- 4, hoćeš ti kaiš&.. Šta ću ti ja& - reče Radan.
- Kako si, Radane,... Pop& pop& pop&... (dakle ti,... Pol& pop& pop&... 7 ovo do"a,... 6de je
pop, - upita !otovo pevajući jedan, a dr*i u desnoj ruci dve i u levoj jednu kartu, hitro ih
premeće, već što tre"a u toj i!ri i viče, i pita uz!red Radana.
- /a, vala, sad iz varoši - od!ovori Radan.
- (vo je pop& - viknu jedan od po!a)ača i lupi po jednoj karti.
- %utra& - uzviknu onaj što raz"acuje, izvrte kartu, kad ono dama.
- 3h, orospiju mu očinu& - viknu po!a)ač. - 0aš si "aksuz, Radane&
- 0aksuzi ste, čini mi se vi svi... - od!ovori Radan. - ede "atalite tu sprdnju da sednemo, kao
ljudi.
- 0o!ami, pravo veliš - rekoše oni što su iz!u"ili, pa se di!oše i sedoše za jedan podu!ačak sto.
Poustajaše svi, mahnuše se i!re, i svi zasedoše zajedno s Radanom. 1aruči Radan se"i vina i
ostali šta je koji hteo...
- + šta si to ćario u čaršiji, - upita onaj što je na kaišu iz!u"io.
- Prodao sam malo *ita i vune... 3de :ur)evdan, pa ti, "o!me, imam muke. -alja mi dati
porezu, a moraću platiti i onom po!ancu interez da će mi oči iskopati.
- /e li to 7zloviću, - upita onaj što je "acao popa.
- + njemu skotu - ja&
- 4 kako te 7zlović zakačio u svoje kand*e, ne iščupa !a se ti šale&
- -ere ti, Radane - upita jedan od njih - pravo mi ka*i, koliko si uzajmio od nje!a,
- 3 ne pitaj, "rate, koliko sam. a "o! sačuva svako! take pozajmice&... .naš kad se ono
onomlane odelih od "rata. (stadoh jedin, sa *enom i decom... Kud ću i šta ću, 1e znaš šta ćeš
pre# jali vratiti stoku, jali pritvrditi o!radu, jali oplesti, jali okopati... (vamo, opet, sediš u
košari. 7dari zlo vreme, nemaš se !de skloniti. Kuću da !radiš, nemaš otkud, a moraš. -eć i
ru*no je - svet se sprda# $4no !a kaki je radin& %edi toliko zemana u košari&...$ 1isi nikud
pristao...
- 0o!me nikud& - rekoše neki.
- Šta ćeš, kud ćeš,... aj da se zadu*i, da se načini makar malo, krova nad !lavom. Kad, al5
hoćeš... 1e mo5š iščupati pare da klečiš& aju ti, ali po duplo. 1ajposle za*murim, pa hajd,
onom našem ;ivutinu, 7zloviću po!anom. $aj, za"o!a i po"o!u&...$ -idi, !de ti je preša, pa
šiša kako on hoće. 3 tako na jedvite jade iščupam pedeset dukata te načinim onu kućicu... +
"o!ami, da mi nije one dece, sutra "ih u!arak u nju&
- 3 dade ti pedeset dukata, - upita onaj što je po!a)ao u kaiš.
- ade, ne dao mu "o! vesela dana&
- + privali do"ar interez, privali - je li, - upita onaj što je "acao popa.
- (, moj "rate, da je samo interez, "ilo "i cveće i kovilje, ali upisa u o"li!aciju osamdeset
dukata, pa još interez na sve... Pro)e !odina, valja isplatiti, a nema se otkud. <olih !a, kumih
da me počeka još koji mesec dana, dok prodam rakiju i neko svinjče, pa da skrpim i da mu
isplatim. +ja& 1eće ni !lave da okrene, ne!o veli# $Pare na plac, jali ću te sudu&...$ (, nevolje i
muke moje& Poteci na sve strane. 1e mo5š iz zemlje iskopati. <olih !a opet, molih već kao
samo! !ospoda "o!a - "o*e oprosti& - 1aposletku veli# $'ajde da promenimo o"li!aciju.$
1aračuni tamo - ne znam dan!u"u, te interez, te pisanje, izi)e ravnih sto dukata. $%ad$, veli, $da
promenimo, ali da načinimo na sto pedeset dukata.$ (kreni, o"rni - nemaš kud& am mu
o"li!aciju...
- 3h, Radane, za"o!a& .ar "aš dade,& - uzviknu jedan izme)u njih uprepašćeno...
- + ja šta ću, moj "rate&... a mi do)e do"oš pred kuću, kuda ću onda,... %ad, vere mi, ni sam
ne znam šta ću... 3dem često kao lud. Što !od uradiš, podaj njemu. 1i oda šta ti vajde nije...
Radi, skapavaj, !laduj pa podaj dru!ome neka ti izede, a ti opet *ivi kao skot&...
- + zar je on malo njih upropastio, moj Radane& - reče jedan. - a"o!da da i ti čitav ostaneš.
- <učno, "o!ami&... Ko se danas zadu*i - nema mu "ela dana više& - dodade dru!i.
- +ma ko li prvi izmisli taj nesrećni interez da mi je znati, - upita onaj što je po!a)ao u kaiš.
- 0o! zna ko je&... - poče onaj što je iz!u"io na popu. - /a sam slušao od starih ljudi, kad
interščiji ode duša na onaj svet, rastope sre"ra pa !a zaliju2 a telo mu nikad ne mo*e istrunuti u
zemlji2 ne!o pocrni i skameni se, pa tako ostane vek i amin - kao crn o!oreo panj.
- Ko uzimlje interez i ko krivo meri - reći će na to onaj što je po!a)ao u kaiš - i on se tako
ua"onosi u zemlji. 1e da mu onaj !reh ni da istrune kao ostali ljudi...
- /es5, jes5, i ko meri krivo i nje!a sti!ne prokletinja - prihvatiće onaj što je uvijao kaiš. - .naš
kad ono, ima već valjda deset !odina, "eše nekako oko 3lijnadne ona velika hala i vetrina, tamo
po <e)edniku. Kazuju da je onda vetar izvalio jedan !rm kraj puta - "ilo mu je valjda više od
trista !odina. 8epo !a, ka*u, ponese u o"lak kao perce, a u *ilju mu zapleten čovek, crn kao
u!arak, a zakačene mu na usta, pa kroz o"raz i levi i desni, dve kuke kantarske, i oko vrata mu
upleten kantar čitav onako sa sind*irom i jajetom... To je, ka*u, "io nekakav što je krivo merio,
pa !a "o! tako nakazio...
- +la je to "ila hala i vetar, moj "rate& - začudi se onaj što je rasturao popa.
- /a šta misliš - reći će Radan. - 4no, preklane kaka sila "eše duhnula i ovuda. 'oćaše sve !rad
potući u koren... %rećom o"i)e na planinu, te ne učini mno!o kvara.
- (d"iše vetrenjaci& - dodade jedan. - 0aš onda na vrh Prevoja potukoše se... 8omi se, lomi,
lomi... rekao "ih, sve će u sodom& ok se otište ona sila planinom. 3šli su sutradan ljudi te
!ledali... %ve !rmlje poizvaljivano...
- (ja)eno se "iju te hale pred tučom... a "o!5 sačuva&
- /esi slušao naše! %tanka, 4to on je vetrenjak... Kad se, veli, po"iju, dokopaju !rm za vrh pa
!a iščupaju kao struk luka i tuku se... /a sam "aš !ledao kad se kupao letos u reci - sav modar
kao čivit. 3spre"ijali !a, veli, vetrenjaci2 ali im "aš i nije dao da učine štete...
- 3 svake se !odine "iju na Prevoju... ne mo*e se o"ići drukčije - reći će Radan.
- -ala i jes5 ru*no mesto. 7sred podne sumnja te onude proći, a kamoli noću - potvrdi onaj što
je okretao popa.
- %vuda je vala nez!odno - počeće Radan - a na onom "rodu kod vodenice i !ore malo, pored
vira Petrova, ne znaš koje je !ore...
- /es5 ja, "aš je strašno kod Petrova vira - reći će na to, onaj što je po!a)ao u kaiš. - /a se i sad
čudim kako imade kura*i Petar da usred !luvo! do"a onde zaroni&...
- + zar je zaronio, - upita jedan.
- /a šta ti misliš, moj "rate& i!ao se, veli, u ri"u noću, pa hajd viru. 8epo, tišina, a voda mirna2
mesečina - nije "aš najvidnije, ali se tek vidi. o)e, "aci jednom pre)u, uhvati nešto ri"e2 "aci
opet - uhvati2 kad "aci treći put, zakači se pre)a. Povuci tamo, povuci amo, ne moš maći... aj
da se zaroni. %vuče ti se on lepo, zasuče no!avice, pa zaroni u vir...
- .ar !luvo do"a, pa zaroni u vodu, - upitaše svi čudeći se tolikoj smelosti.
- /akako, moj "rate&... .aroni ti on lepo. Kad dole, a pre)a se natakla na neku !rdnu panjinu2
jedva je raspetlja, povuče i po)e naviše... ali hoćeš& 1ešto ti nje!a ste!lo za o"e no!e pa te!li
nani*e, kao olovo... 0e dede, "e dede, otimlji se on2 aja, hoće lepo da odvuče na dno&... (n ti
onda dr* rukama za *ilje, te jedva iz!am"ulja na o"alu. Kad ima šta videti&... 1a no!ama mu
*ute "uka!ije, kao vosak&...
- +oh& - povikaše svi, a očima uzveriše od straha.
- Po!leda... "aš "uka!ije&... Šta će sad, %kinuti ne mo*e. 'ajde, veli, da se polako !ami*e, pa
što "o! da&... 7zme pre)u i ono malo ri"e, pa hajd nasipom.- 3de tako polako, ide... ok se
o"re, pred njim crn pop& +sli crn kao u!ljen, a lice i sve mu zaraslo u samu "radu. $aj mi te
"uka!ije da ti skinem&$
- 0aš lepo zaiska, - upitaše neki od njih.
- .aiska, jakako& - priča on dalje# $aj mi$, veli, $te "uka!ije&$ $1e dam$, veli Petar. $<ore daj,
nemoj se mučiti... skinuću ti ih&$ $/ok, ne dam&$ reče Petar i po)e. Popa nestade. 1iti se znade
kud ode, ni šta "i od nje!a. +ma da rekneš da je što šušnulo... ništa& 3de on opet najlak nasipom,
ide... ok ti njemu spade s leve no!e jedna pran!a. (n je uze u ruku, pa po)e malo "r*e. Kad na
čitav puškomet zacrni se nešto maleno kao klupko... 7čini se Petru da iz vode izlete i pade na
nasip. .atrča se pravo njemu, a sve veće raste, raste, raste... i okreće se isto kao radiš2 dojuri već
do nje!a, kad - al5 opet onaj crni pop pa ište "uka!ije. Petar ne da nikako... ("leta pop i iska, pa
!a opet nestane... %pade Petru i dru!a pran!a. (n uze "uka!ije u ruke pa nosi, a opuči sad
"r*e... 3de tako ide, dok ti nje!a neka ruka dohvati ostra! za rame. (krete se Petar, kad - ali opet
onaj pop. $aj mi, more, te "uka!ije&$ - 1e da on nikako. %aleta tako, saleta... ok zapeva
petao ne!de u selu... 1estade popa.
- 1osi li on "uka!ije, - upita onaj što je rasturao karte.
- 1e pušta od njih šale... onese ih tako kući. 1alo*i, veli, vatru, kao da će vola peći. Kad se
do"ro raz!ori, on raz!rte *ar, pa "uka!ije usred vatre&... 1išta ti "o! ne dade, ne!o stade piska,
cika, pucnjava, kao da kokice kokaš... + on udri za!rći onim *arom2 a ono pišti, puca, istura
*iške čak u pajante... + on jednako za!rće dok se već ne utaja. /oš natrpa oz!o drva, da do"ro
sa!ori. Kad posle raz!rte supret - a ono crne kao u!ljen&...
- -i5š, o!orela ona nečastiva sila& - reći će Radan.
- Pa kud ih deo, "o!ati, - upitaše ostali.
- 0acio ih na tavan i tu su mu stajale, "o! zna dokle... 3šli su ljudi, kao na čudo te !le dali...
Posle, veli, nestade ih. 3li ih nek5 ukrade, ili ih onako nestade - ni sam nije znao...
- + jesi li ih ti video, - upita Radan.
- 1isam ja, ali su mi kazivali "aš ljudi koji su !ledali...
4le, tako se, uz piće, osuše priče sve strašnije i strašnije. 0ilo je već pravo !luvo do"a kad se
Radan krenuo iz mehane. (ni još ostaše. <alo se u!rejao pićem, a malo se, "o!me, i uzjaz"io
od onih priča, pa mu sve piri nekaki vruć vetar oko ušiju. %ad će već na "rod pod vodenicom.
Taman da na!azi kad stade plakati neko dete u strani više puta. $(tkud sad dete ovde,$ pomisli
Radan, a o"uze !a sumnja. ete plače jednako. Po!leda opet, a ono se spušta k njemu# maleno
detence, kao ćupić... crni se2 u mraku ne mo*e ni da !a vidi do"ro. $+ što plačeš, mali,$ upita
!a Radan. $3z!u"io sam koze, pa ne smem kući.$ - $+ čiji si ti,$ (no plače, ne htede kazati. -
$(di na kola$, reče mu Radan. (no odmah, ječeći, skoči na kola. Radan sedi na prednjem
jastuku i natera volove na vodu. Kad "eše nasred vode, dok dete poče da se cereka2 ne smeje se
kao ostala deca, ne!o nekako sasvim izvraćeno# $1aša !lava& ha, ha& 1aša !lava& ha, ha, ha&$
(svrte se Radan, a ono izvadilo iz tor"e !lavu šećera, pa odlomi oz!o jedan okrajak i za!rize.
$1e diraj taj šećer&$ izdera se na nj, a pomisli u se"i# $(vo nisu čista posla&$ (no se tr*e i strpa
!lavu šećera u tor"u on se opet okrete napred i ošinu volove... ok ti se navali njemu nešto na
le)a, pa sve te*e, te*e... hoće da !a zavali natra!. <aši se rukom na rame, kad ali - šapa& 1a
dru!o, i tu - šapa& /edva se malo osvrte, nema deteta da sedi u kolima. -olovi zapeli pa siplju,
kao da je kamenje natovareno2 njemu opet sve te*e i te*e... -eć opa*a kako mu nokti od onih
šapa pro"oli !unjac, pa već dohitaju i ko*u. <rdne malo da strese, aja - još !ore prite*e& -olovi
zapeli, jedva pomiču kola. a mu je "arem na o"alu izići. (šinu ih što i!da mo*e - te jedva
izvukoše kola na o"alu... %i)e Radan polako sa kola, da "ar volovima olakša. Kad, ali - hoće
ono da !a o"ori. (mane da strese - ne mo*eš maći. Prite*e, kosti mu pucaju. Popne se na kola,
ne mo!u volovi !otovo da maknu. Puca onaj jastuk pod njim, kao da je natovaren vodenični
točak. o)e već da se svisne od tereta. %vo!a !a mrtvi znoj pro"i... ;itav sahat "očio se tako s
tom nečastivom silom. ok se čuše srećom i petli... (dskodi mu dete s le)a, pa na*e uza stranu.
("azre se i reče# $<oli se "o!u, Radane, što petao zapeva, a ti "i zaista upamtio mene. 1e!o
svejedno, tu je !lava šećera&...$ 3 nestade !a. Radan se prekrsti, izvadi peškir iz nedara i u"risa
se od znoja, pa potera volove. Petli učestaše. 7 samu zoru sti!ao je kući.
===
0o!ami, ja ne znam šta su ti jadni kapetani toliko natrunili tim ljudima što pišu u novine i
knji!e&... +ma neka ko !od zamoči pero, odmah ti tu pote!ne kapetana# te ne znam - u crvenim
jemenijama s repićima2 te - tur mu do zemlje2 te prekrstio no!e na sid*adetu pa puši iz či"uka2
te - uzima mito2 a već nos, !lavu, vrat, tr"uh i no!e nemoj ni spominjati& To načine da te "o!
sačuva i skloni... 1ačine od zdrava i čitava čoveka nakaradu& a !a u snu usniš, "i se uplašio, a
kamoli da imaš s njima kaka posla.(no,doduše, ni ja ih toliko "aš ne "ranim2 ima ih i nakarada.
%vet je ovaj ionako pun jada i nakarada. +li što "aš sve nakarade pisati, te, ni za što ni kroz što
plašiti poštene ljude, Šta se ne "i napisao kakav lep kapetan,& 4to, na primer, znam ja jedno!
veoma 9ino! i lepo! kapetana... neko! <aksima %armaševića.
0iće dve !odine kako je do"io čin kapetanski. /a mislim da ste !a vi)ali ako ste "ili koji put o
-askrsu ili o 6ospo)inudne na sa"oru kod n-ske crkve. %reska je kuća "lizu2 nema ni sahat
hoda odatle. akle, kad je !od sa"or kod n-ske crkve, do)u i !ospoda iz -ladimiraca na sa"or.
Kapetana ćete lako poznati. 1a njemu je najnovija uni9orma od sve uni9ormisane vladimiračke
!ospode. .a njim na tri koraka uvek ide jedan du!ačak pandur s pištoljima i jata!anima za
pojasom, a o pojasu mu visi čitav vašar od to"olaca, palasaka, čakmaka i ostalih pandurskih
dran!ulija. To! pandura veoma vole kapetan2 doveo !a čak iz dru!o! sreza kad se premestio. -
(simuni9orme i pandura, poznaćete kapetana i po lepom stasu i o"liku nje!ovom. 1ije vajde -
"aš kad !a čovek po!leda, mora priznati da !a je sama priroda stvorila da "ude kapetan. Pa još
ono nje!ovo zvanično ponašanje& 4vo, smeo "ih se s vama opkladiti u što !od hoćete da niste
dosad našli takvo! kapetana da mu se i u !ovoru, i u smehu, i u po!ledu, i u svakom ma i
najmanjem pokretu o!leda stro!a zvaničnost kao što je to u <aksima %armaševića, naše! lepo!
kapetana. - 4to, na primer, kakav "eše kapetan /akov /akovljević, što je "io nad ovom
kapetanijom pre <aksima. 1ikad ne do)e u kancelariju izjutra pre dok ne popije u mehani pet-
šest polića prepečenice2 pa onda zavodni očima, a sve pljucka, štuca, iskrmači svaki akt koji mu
do ruke do)e, a kancelarija mu zaudara kao rakijska mešina. + ovaj kapetan jok& (n do)e
izjutra trezan, čist, lepo očešljan, umiven2 sedne za svoj sto, pa zaište od pandura svo!a čašu
hladne vode i parčence šećera, što mu se odmah donese na čistom slu*avniku. (n onda pijne
malo, pa čisti nokte, pa opet pijne, pa opet čisti nokte - dok popije vodu i očisti nokte lepo.
.atim mu se donese kava. (n zapali ci!aru, puši malo i šeta se po kancelariji, pa srkne kave, pa
opet puši i šeta se, pa opet pije kave. .atim primeti panduru ako je našao što neo"risano i
nenare)eno, uzme akta i već - počne svoj rad... 4to, na primer, kakav "eše onaj %ima
%imeunović pred /akovom. Kancelarija mu uvek za!ojaćena, neprovetrena, zaudara na ona
akta2 osim što se uleto izuvao u kancelariji i dr*ao na polici me)u aktima uvek "ocu surutke, što
je $pio od !rudi$. 4le, prosto si jedva čekao da čas pre izi)eš na čist vazduh. + ovaj kapetan
jok& 7 nje!a su poslepodne, oso"ito leti, prozori otvoreni, na stolu mora "iti cveća2 zimi kadi se
izmirnom ili šećerom... milina ti ući. ;isto "i se svaki dan sudio, samo da ulaziš u tako čistu,
tako provetrenu i namirisanu kancelariju i kod tako lepo! kapetana&...
Pa i kapetanica i deca <aksimova - sve ti je to nekako uljudno i u svom redu. Pa i deca mu se
vladaju nekako !ospodski - istina su malo nestašna. /edan mu je sin već poodavno u 0eo!radu2
uči !imnaziju.
4le, kao što vidite, retko !de ima tako lepo i z!odno kapetansko pleme... 3 taj lepi kapetan
opremio se jedno jutro da ide po srezu.
- /esi li spremio, :uko, - upitasvo!pandura, svo! lju"imca.
- /esam, !ospodine& - od!ovori pandur smahnuv levom rukom 9es s kićankom do ramena za
vrat.
- 3 ti ćeš sa mnom... Reci nek okrenu kola. - Kola se okrenuše i kapetan usede, pa mahnu rukom
na :uku# - 'ajd5, penji se& - :uko se posadi u kola prema kapetanu.
- 4 sad ćemo :uko, pravo u -učevicu - reći će kapetan kad već kola izmakoše iz avlije i
pojuriše drumom. - 1aj"li*e je i najz!odnije da se doručkuje što!od... Ti već znaš... /a, z"ilja,
da li si ti poneo i ono? - upita kapetan :uku malo potiše da ne čuje kočijaš.
- /e li !lavu,... - upita opet tako isto :uka.
Kapetan klimnu !lavom da jeste.
- Poneo sam... 4h, !ospodine, zar ja to da za"oravim&
- %amo šteta što je onaj lola okrnji...
- 0aš šteta, !ospodine. (nako velika !lava... 1isam je veće video... Pa mi tu soli pamet da !a
nešto plašilo i otkinulo parče... Kao da ja ne znam da je on to pijan odlomio... 1a!rdio onaku
!lavu&
- 1e mari ništa... <oći će proći. Šta veliš, :uko,
- ( te još kako, !ospodine& (va luda svetina... šta ti ona zna, Prava marva&
- %amo, :uko, pametno&... 1eću nikom da si slovca pro!lavio. /a neću da mi se rekne da
uzimam mit... -idiš i sam, ako im uzmeš ja"uku iz ruke, di!nu na te viku kao na "elu vranu...
(vako ću ja njih drukčije malo da šišam&... %amo ti "udi pametan. + već treća para tvoja i
"o*ija&
- 'vala, !ospodine& - zahvali :uko pridi!nuv se malo i mašiv se za kapu. - + već za to ne "eri
"ri!u. 7meću ja njima podići kako valja... Ti samo !ledaj sehira dok do)emo u -učevicu. Tu
ćemo učiniti sevte, pa el"et "udu "atli -učevčani...
3 tako naš lepi kapetan pusti se u du! raz!ovor sa svojim vernim :ukom. Tu se razviše !olemi
planovi2 izmeriše se sve prilike i sredstva2 izračuna se kapital2 pozidaše se kuće, jedanput reći#
poče se od malene tačke, od !lave šećera što "eše u tor"i :ukinoj, pa se razvi do najširih
!ranica. 7 tom raz!ovoru i planiranju sti!oše već i u -učevicu.
Kapetan je odseo kod kmeta seosko! %tepana %tenčića.
(davno nije "ilo take *ur"e oko dočeka, kao taj dan u -učevici. Kmet %tepan, nje!ovi opštinari
i mla)i trče na sve strane i nare)uju da se što "olje spremi čast... Tu se kolju pilići, prasci,
janjci2 tu se !rade !i"anice, uštipci i cicvare2 tu se tra*i mlad kajmak, sir i mleko2 tu se iznosi
rakija prepečenica od nekoliko !odina. Kapetan seo u hladu na prostrte šarenice2 oko nje!a se
iskupili postariji i oda"raniji ljudi, pa se raz!ovaraju.
- Kako je ove !odine letina, - pita kapetan jedno!a od njih.
- Ta svakojako, !ospodine& 1ema onih starih !odina.
- 1ema, ja - nestalo je ono! "erićeta. Pamtim ja, dok sam "io praktikant, pa sa šezdeset talira
*ivio sam "olje ne!o danas, kao kapetan.
- /es5, "o!me, !ospodine& - potvr)uju ostali.
- 1ema ti danas ni "erićeta - ništa& 3zopačio se i ovaj svet. 1iko ti tu ne poštuje starije!a, ni
činovnika, ni popa, niko!a... 1iti se ko tu "o!u moli, niti ide u crkvu...
- /es5, "o!me, !ospodine, pravo ka*eš& - !raknu oni oko nje!a.
- 4no, znam ja pre... o)e ti na sa"or kod crkve svako! praznika tušta sveta. 8epo se pomole
"o!u, pa onda zasednu za sovru, prizovu "o!me i svoje starešine, pa se tu !osti i veseli do neko
do"a noći.
- /es5, "o!me, !ospodine& - opet !raknu -učevčani.
- 0io sam "aš mla)i pisar kod pokojno! -ula 3vića, kapetana. Kad se vratimo takosa sa"ora -
nose dva pandura pune vreće darova. Tu su ti čarape, peškiri, ja"uke, tkanice, pa "o!me, i po
neko runo i ćilimi ili jarnje... + sad niko ni da se pošali. 1ema, nema - "raćo, ništa2 prošle su
one stare !odine kad je "ilo "erićeta...
- Pravo veliš, !ospodine, "o!ami& - reći će jedan od seljaka. - (vaj se današnji pojas nekako
o"ezočio i "atalio - da "o! sačuva&... Šta se čini, čudo te i ovo malo "o! još daje.
- + "atalio se, "rate, dakako& - nastavlja kapetan. - 4no, pre nekih !odina, znam - pro)e
starešina. +ko !a sretne počem seljak, makar i ne "io iz nje!ovo! područja, on će mu na čitav
puškomet stati i skinuti kapu2 čak sjaše s konja, pa mu oda čest. + danas jok& Pro)e mimo te,
!otovo da se ramenom očeše, pa "aš ni u uvo&... .ovem !a, "rate, eto poslom zvaničnim u
kancelariju - neće da do)e2 po deset puta šaljem pandura, dok !a jedva doteram... 4to kaki je
današnji svet& 4to kaki je današnji naraštaj& 3 mi se nečemu nadamo,& <rka kapa, zla prilika&...
%utra da se nešto otme 0osna jali 'erce!ovina - ko "i upravljao onim narodom, ne!o opet mi
činovnici i starešine. + kako ćeš mu, vra!a, upravljati kad te se ne "oji&... 3 ti, opet, pravnici i
licejiste, što uče tamo po 0eo!radu, misle tako je to2 misle ovamo pečene ševe padaju s ne"a.
eru se jednako $repu"liku$, te $komunu$, te $socijalnu demokraciju$, te ne znam šta još. + ne
znaju oni, jadni, šta "i "ilo od nas& 4to, došao "i lepo 1emac ili 3n!liz te nas sve ovako kupio i
odveo na more da la)e vučemo... 'oće repu"liku, komunu,&... -ir!az njima tre"a - vir!az&
3 tako dok se čast spremi, naš se lepi kapetan sit naraz!ovara otprilike ovakvih raz!ovora. 7puti
skromne -učevčane da poštuju svoje starešine, da ih slušaju i "udu im na ruci u svakom poslu
njihovom. alje opomenu ih da se do"ro čuvaju $repu"likanaca$ i uopšte "ur!ijaša, nemirnih i
podozrivih ljudi, i čim ko!a opaze da im je du*nost odmah !a javiti svom starešini, a on će već
dalje činiti što tre"a. 4le, nasetova ih mno!o i mno!o. + i valjalo je da ih nasetuje. %ad je tek
prvi put izišao u -učevicu, otkako !a postaviše da je kapetan nad tim srezom. (n je često
pohodio sela, ali se uvek dešavalo da -učevicu o"i)e2 nije mu "ilo po z!odi da svrati i u nju.
.atim je nastala do"ra čast. /elo se i pilo skoro do zaranka. -ino vučevičko do"ro, pa se malo
kapetan i raz!reja i tek sad razdrešio neiscrpljivu tor"u zvanično!a raz!ovora2 tor"u, iz koje su
kadre izviriti sve mo!uće pouke u svima !ranama *ivota seljačko!a... ;astilo se du!o i za
mno!o.
o)e vreme da se polazi. Kapetan to na!ovesti malo kmetu, a, me)utim, zavara oči svima te
nami!nu na svo! verno! :uku. :uko je vrlo do"ro razumeo taj nami! !ospodina svo!a. Kao
čineći se svemu nevešt, istupi malo na stranu, pa za)e za vajat. .a njim pristaše i dva opštinara.
- +ma ti ništa, :uko, ne ruča, vere mi - reći će jedan od njih.
- /a, "o!me, ne mo*e "olje "iti... +lal vam vera i vašem dočeku& -i osvetlaste o"raz danas,
"eli& - uze ih hvaliti :uko i potapka o"ojicu po ramenu.
- %amo ne znamo, kako kapetan. a li je njemu "ilo pa volji, - reći će na to onaj dru!i.
- Kako nije& - poče dalje :uko hvaliti. - .nam da nije ni u jednoj kapetaniji nijedan kapetan
tako dočekan kao što ste vi dočekali vaše! kapetana. 4no, poznajem !a po raz!ovoru, kako je
veseo, i do"re volje. 1ikad !a, nisam video tako do"rovoljna&... Po dru!im selima, naljute !a,
najedi se, pa je povazdan turo"an. + sad, vidite li samo, kako je raz!ovoran i kako se smeje.
%ad kao prvi put kod vas. /e li, dosad nije dolazio, a, - upita ih :uka vre"ajući z!odu da ostvari
svoj plan.
- 1ije do danas. (vo je tek prvi put. ru!i su dolazili češće - od!ovori jedan.
- 0aš "i valjalo - reći će na to dru!i - da mu spremimo jedno ja!njence, a, Šta ti ko veliš,
:uko,
- 1e šal5te se !lavom& - iskosi se :uko čisto ljutito. - /ok. To nipošto da niste radili& (dmah
ćete mu ukvariti ovu do"ru volju.
- Ta ono mi ko htedosmo, - poče jedan od njih sne"ivajući se - da !a ne ispratimo prazne ruke...
- + znate li vi - poče pandur veoma poverljivo i čisto šapćući da ih uverava - da to iz!leda kao
neki mit,... -i mo*e "iti to i ne pomišljate, ama opet nekako izlazi nalik. 3 što je još naj!lavnije
- znate li vi da ovaj kapetan neće ni da čuje za mit... 1išta !a tako ne ra*ljuti kao kad mu
podnese čovek nešto što "i se mo!lo reći da je mit. 4to, vere mi, tako se ra*ljuti da po dva dana
ništa ne okusi od teška derta. /a znam da vi nemate ni zašto da !a podmićujete... 1e!o hoćete
onako, ruke radi, da date svome starešini što vam je prvi put došao u selo... +ma, on će sam
misliti da !a mitite, pa ne valja.
- /ok& 1e daj, "o*e, da !a mitimo - poče uveravati :uku jedan od njih - ne!o ko velimo !de
nam je prvi put došao - neće valjati da ode onako "ez išta.
- /a, ja - poče opet :uko da navraća vodu na svoju vodenicu - (no, istina, tako je, ali šta ćemo -
kad to nekako neće "iti u redu, - 3 pošto se malo promisli dodade# - Tek, opet, vi mo*ete da ne
iz!leda ni kao mit, niti da, opet, ode onako prazne ruke.
- Pa dela, :uko, vere ti, kako "i se to mo!lo, - upitaše !a pri"ivši se uza nj da "olje čuju.
- %premite vi njemu nešto, nek ponese deci... - uči ih :uko čisto šapćući... - To će "iti naj"olje&
- /es, "o!ami, pravo veliš& 1e!o kao šta "i,
- 'm, hm, šta "i, - promišlja, "o*em :uko... - 'e, šta "i - to je muka sad& a je nešto za decu
onako lepo...
- a spremimo jedno prasence malo,...
- + jok& To neće "iti u redu... + i da je - on prasaca sad ima. Tu "aš pre neki dan oprasila mu se
krmača.
- + "i li valjalo jedno jarence, eca vole jariće...
- Ta ono vole, ne!o, opet, opet - i to nekako nije lepo... +li vi5š, vi ovde nemate "lizu dućana.
'ej, hej, "aš nez!odno& + mo!li "isti im kupiti po limun, ili po malko šećera lepa...
- 3h, "olan, da sam znao - vajkaše se jedan - mo!ao sam kupiti onomadne kad ono silazih u
varoš&
- +& .nate šta, - uzviknu :uko kao dosetivši se. - Kad reče u varoš - i ja sam "aš jutros iz
varoši, pa uz put susti!oh kapetana, te po)oh amo s njim. /a sam kupio za moju čeljad nešto
šećera - mo!u vam dati, kad "aš hoćete... <akar ja opet išao kastile za to u varoš.
- + da li će valjati,
- Kako ne "i valjalo, /a što kupim - pred načelnika da iznesem, ne "ih se zastidio. (noliku
!lavu šećera ne mo*ete naći lako ni u 0eo!radu...
- 4 "aš, :uko, hvala ti&... 'ajde da zovnemo i onu dvojicu opštinara.
- 3 kmeta zovnite - reče :uko - da mu što ne "ude krivo, !de !a ne pitate.
- /es5, jes5 i kmeta da zovnemo - i slo*iše se njih dva i odoše da ih zovnu, a :uko osta
osmejkujući se zadovoljan što mu tako slavno ide posao za rukom. 3zviri malo iza vajata i
po!leda kapetana, pa nami!ne - kao veli# $6osti se ti, !ospodine, još malo& Tvoj verni :uko zna
šta radi. 1e "eri ti "ri!e&
7tom sva četiri opštinara i kmet, te za vajat :uki.
- 4 pa dajde, :uko - reći će jedan od onih što su maločas s njim već uredili posao. :uko pri)e
kolima i izvuče tor"u, pa kao zaklanjajući je za se da ne u!leda kapetan, donese je me)u njih.
+li oštar po!led kapetanov do"ro je pratio :uku šta radi, i da se otkud tu desio kakav još oštriji
po!led od po!leda kapetanova, mo!ao "i lepo opaziti kako se kapetan zadovoljno osmehnu kad
vide !de :uka uze tor"u iz kola. :uko saopšti celu stvar i onoj dvojici opštinara i kmetu sasvim
potanko i raz!ovetno da oni nisu ništa dru!o u taj mah za*eleli, ne!o $samo da ne "ude odveć
skupo$.
- Kako "ih ja vama preskupio& - od!ovaraše :uko na tu *elju njihovu. - Ta satreo "i me hle" i
so vaša. /ok, "o!ami - ravna tri talira dao sam za nju.
- 4 "aš skupo si platio, "rat-:uko& - primeti kmet. - %kupo, nije vajde&
- /es5, istina, poskupo, ama je i valjano& Po!ledajte vi, kolika je to !lava šećera&
- ajde, :uko, da vidim& - zaiska kmet2 uze i prevrte tamo-amo, pa reče# - 1ije vajde, do"ra
!lava samo šteta što je okrnjena...
- 1išta to ne mari. + "o!ami, dao sam ravna tri talira. 1ije prava da štetujem...
- 1aposletku i vredi... - reče jedan od opštinara. - %amo da nije okrnjena.
- 0aš, :uko, dosta ti je dukat - reći će kmet. - 1emoj ni ti sad zatezati... + zaista da nije tako
oštećena, dali "ismo ti tri talira...
- 'ajde, :uko, da se ide, :uko& - viknu kapetan i neki potrčaše vajatu da !a zovnu.
- 4to me, !ospodine, eto sad& - odazva se :uko, pa navali na opštinare. - 4 neka je za dukat....
8judi smo naši, a tri cvancika nije "o!zna šta... ajte pare, eto zove me kapetan2 pohitajte i vi.
%ad je "aš i u redu, kao na polasku da mu date...
Kmet izvadi iz kese dukat u zlatu i dade :uku#
- 1a, "rat-:uko, i alali&
- 1ek ti je alal, "rate& - reče :uko predajući !lavu kmetu. .atim pri)e kapetanu i upita# -
'oćemo li, !ospodine,
- %premi i okreni kola& - reče kapetan i :uko ode da "arata nešto s kočijašem oko kola.
ok se još kapetan za!ovarao s ljudma, dotle kola već "ehu spremna. Kočijaš dr*i u ruci vo)ice
i čeka da po)e. :uko spreman čeka kod kola.
7stade i kapetan, zahvali im na dočeku, iz!ovori nekoliko veoma poučnih reči, pa po)e. ok
mu pri)e kmet i za njim dva opštinara s !lavom šećera.
- 6ospodine - počeće kmet - nije "aš u redu da odeš od nas tako prazne ruke... - pa mu pru*i
!lavu šećera. Kapetan kao čineći se da mu to nije po volji, uoz"ilji se i upita#
- + šta vam je to,
- Ta, eto, malo šećera, velimo da poneseš tvojoj dečici, nek su ti *iva i zdrava&... - veli kmet.
- Ta nije to tre"alo... 0aš nije tre"alo - vajka se tokorse kapetan. - /a ni od ko!a ne uzimam
ništa... 1e!o već...
- Ponesi, ponesi deci, !ospodine& - !raknuše ostali. - eca su, neka im zaslade kavu...
- Pa ono mo!u deci poneti, ali "aš niste tre"ali to činiti2 pravo da vam ka*em, nije mi po volji. 3
ne "ih uzeo da niste vi. +li sad što mu dra!o... - iz!ovara se kapetan, a :uku se samo smeši "rk.
- + nemoj što zameriti, !ospodine - veli kmet. - <i smo ljudi prosti... 1ije da rekneš kakav mit -
"o*e sačuvaj&...
- 1iti "ih vam uzeo ja mit - prekide !a kapetan. - a mi date pun ovaj vajat dukata - ne "ih vam
ni po!ledao, samo ako je mit... (vako za lju"av i do"ro poznanstvo mo!u poneti deci to malo
šećera... - Tu se okrete :uku i reče# - ede, :uko, metni i ovu !lavu u kola&... - :uko odmah
uze i već ostavi je, !de je i stajala.
(prosti se kapetan sa svima, sede u kola i ode, a -učevčani ostaše vrlo zadovoljni što umedoše
tako lepo dočekati svo!a starešinu...
(datle se krenu kapetan o"ilaziti ostala sela. 7 Kujavici je izvidio spor oko potesa, !de o"e
parnične strane kupiše od :uka naizmence !lavu šećera, koju ju on $za svoju kuću na"avio kad
je jutros iz varoši pošao$, i dadoše kapetanu tek, ruke radi, da ponese deci. 7 .vezdu je kapetan
izvidio opet spor oko neke seoske vodenice, poučio ljude da slušaju vlast i da joj "udu na ruci2 i
tu su parnične strane dale kapetanu !lavu šećera da ponese deci tek ruke radi. 7 Krniću je opet
izvi)ao neki spor oko potesa i uz!red do"ro saslušao popa Peru Popovića, koji mu se po*ali na
učitelja %retena Pavlovića da je nemiran, da psuje zakon, veru, da razvraća decu, daje im
kojekake skaredne knji!e da čitaju, ka*e im da !ore nema ne"a ni raja - ne!o da je to nekakva
praznina2 ka*e im da ne tre"a vlast slušati, što je kapetan već $uzeo k znanju$, i do"io, naravno,
opet !lavu šećera da je, ruke radi, $ponese deci$. (datle je krenuo u Prhovo, ra!ojevac,
<r)enovac, <iokus, itd. po svih, na "roju preko >? sela u svojoj kapetaniji. %vuda je imao po
nešto zvanična posla# ne!de izvidi kakav spor, ne!de naredi nešto, ne!de ispita da nema kakih
"ur!ijaša itd., što već ide u zvaničnu du*nost tako vrsno! kapetana, koji je samo svojim
prilje*nim i revnosnim radom i velikim snisho)enjem prema pretpostavljenim svojim doterao
do to!a zvanja svo!a.
%vuda je !ovorio lepe "esede, pune pouke, kakvu mo*e samo iskazati tako vredan i revnosan
kapetan. %vuda je "io do"ro počašćen i dočekan. 3, naposletku, svuda je do"io onu istu !lavu
šećera iz tor"e :ukine, da je ponese svojoj deci $tek ruke radi$... ;itavu nedelju dana začamao
je naš lepi kapetan, putujući po srezu $po zvaničnoj du*nosti$ svojoj.
Kad se već vratio i "io nadomak -ladimircima, !de je sreska kuća - reći će zadovoljno svome
vernom :uku#
- Pa, :uko, jesu l5 "atli -učevčani, a,
- o"ro je, !ospodine, do"ro& - od!ovara :uko smešeći se. - %amo je mo!lo još i "olje "iti.
Šteta je što je ona r)a otkrnji, a svud "ih je mo!ao dati po tri talira.
- + pošo pro)e ovako,
- /edva po dukat.
- + koliko si ih već zavezao,
- (noliko koliko smo sela o"išli.
- 0aš smo na šteti što je okrnjena - reče kapetan, pa proračunavši u se"i dodade# - .naš, :uko,
koliko smo na šteti,
- Koliko, !ospodine,
- Pedeset i četiri sela - ravnih deset dukata i dva talira&
- 3h, za"o!a, !ospodine& <no!o... - zadivi se :uka tolikoj šteti. - +h, to je sve kriv Radan.
- 1eka !a vala, :uko&... Platiće on to meni lepo... - popreti kapetan.
7tom već i kola sti!oše pred sresku kuću, !de se ustavi kapetan sa svojim vrednim :ukom i
"o!atom *etvom.
%ve je opet pošlo svojim putem kao i pre2 du*nost se vršila kao i dosad - samo što je sad počela
da stoji u so"i :ukinoj pred kancelarijom i ona tor"a sa !lavom šećera, i što kapetan sad, kad
hoda izjutra po kancelariji pripijajući ka9u, šapuće neke "rojeve i često se udu"i u računanje...
/ednom se "io tako zaneo da je na nekom aktu umesto numere, koju je tre"alo zapisati, zapisao
$@ >? duk. sa ABC...$
===
0o*e moj, kakva li je to !raja u Krniću,& 0u"njaju "u"njevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ciče
ćemaneta... 0aš odavno nije "ilo toliko huke i čuda ni u -ladimircima, !de je kapetanija,
kamoli u Krniću. 1e tre"a se čuditi, veliko je veselje&
%lavu slavi avid 7zlović, ćata opštinski. ošli mu !osti sve po iz"oru. a već i ne pominjem
oda"rane ljude iz samo! mesta - na priliku# novo! učitelja %imu %tojnića, što je zamenio
%retena Pavlovića, ono! što !a lane oteraše čak tamo ne!de oko <iroča, u -lahe, za kaznu što
je decu razvraćao i !ovorio nešto ru*no o vlasti. 1eću pominjati ni samo! domaćina što se, čim
je izučio ono malo osnovne škole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim
kancelarijama, te !a i otac odrinu od se"e da ne zna za nj i da nema udela u očevini s ostalom
"raćom, a on posle udari još !ore u piskaranje i advokatisanje, izuči u prste sve zakone i
polo*ne i odrečne, posle se dokopa opštinsko! pisarstva i u toj svojoj du*nosti $štedeći i mučeći
se$ steče neku paru za svojih deset !odina, pa sad, hvala "o!u, ima čime dočekati svoje znance i
prijatelje. 1eću pominjati ni pop-Peru, ono! što u najvećem trku na konju mo*e da nosi punu
okanicu vina na !lavi a da ne upusti, i što uvek vodi za so"om jednu crnu kerinu, pa jedanput
zaključa je posle večernje u crkvu# svu noć je nesrećna kerina vijala po crkvi uskakujući na sve
mo!uće stolove2 ljudi su daleko "e*ali, misleći da se javila neka čudna sila poslana u kaznu za
!rehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupiše i otvoriše vrata - na veliko čudo klisi iz
crkve pop-Perin ker. Po crkvi "eše sve ispreturano i uzorvano2 tri dana i tri noći čitala su tri
popa "denije dok se crkva opet očistila. akle, da ne spominjem te ličnosti što su vazda društvo
7zlovićevo, ne!o da pomenem samo daljne !oste koji se potrudiše da mu na veselje do)u.
Krasni su to !osti - u daleko ih nije. Tu vam je učitelj 3vo iz %kupljena2 pa onaj dru!i 3vo, učitelj
iz /alovika2 pa %tanoje učitelj iz <uratovca2 pa pop /erotije, onaj vrljoki iz <iokusa, što r*e za
*enskinjem kad se malo ćevne i što peva zajedno, s Di!anima nekakve skaredne pesme. Tu je
čak i sam kapetan <aksim %armašević. (stalo su opštinske ćate i već tako - opet !osti
oda"rani, koji dolikuju ćati i imaju hvale i lju"avi u nje!a.
Kapetanu je već prilično poha"ana uni9orma2 istina, još je odvojila od ostalih što se tuda po
du*nosti svojoj vrzmaju, ali tek je poha"ana. + i vreme je već da se poha"a, jer ovo je sad treći
:ur)evdan odonda kad mu prvi put učiniše -učevčani ono znamenito $sevte$. 3 doista, desiše
se veoma "atli ljudi, ti -učevčani&... Šta je puta naš kapetan o"ilazio srez po zvaničnoj
du*nosti&... Šta li je puta verni :uko nje!ov činio pazar s onom !lavom šećera i nikad da je
proda za tri talira, ne!o sve kao za pakost - dukat&...
4le, kao što vidite, veliko veselje čini avid 7zlović. Tu se jede, tu se smeje i peva, tu se pije,
tu se svira i i!ra, tu se napija redom u svačije zdravlje. 1apija se u zdravlje !ospode i ono!a ko
izmisli !ospodu2 napija se u zdravlje $do"rih ljudi$ koji počituju !ospodu, prizivaju je u svoj
dom te u!oste i počaste, koliko se mo*e i koliko je "o! dao2 napija se u zdravlje domaćina
avida, koji je s trudom stekao svoj pošteni dom i u domu mahala i zahire, te mo*e danas
uljudno dočekati oda"rane !oste svoje. %ve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih2 učitelji, pope i
ćate nadmeću se - ko će lepše i z!odnije okititi, slo*iti i nazdraviti. ;im se koja nazdravi -
odmah :uko pali iz pištolja2 učitelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo
du!ačko# $mno!aja ljeta$, a virauni počučnu kao orlušine oko strvine pa tek dreknu iz petnih
*ila# $zoooort& zort& zort& zoooort&$ i za!re"u onaj već svakom poznati viraunski tuš.
.dravice, pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se !osti naklope na razna masna peciva da
omezete. +li tek uz to masno mezetisanje osuo "i se prijatan raz!ovor. %vi su "ili znanci, pa je i
raz!ovor njihov "io poverljiv...
- %lu*ite se, !ospodine& - nudi nekakom surovom radošću opijen avid 7zlović. svo!
najmilije! !osta - naše! lepo! kapetana. - %lu*ite se, izvolite - koliko je "o! dao i do"ra !odina
donela.
- 'm, hm, ašo& - poče čisto da se šali onako dosta nakićen kapetan. - Te"i je, čini mi se, svaka
!odina do"ra, a,
- 1e "rini se ti za nj, !ospodine - upada u reč pop Pero. - Enje on do"ro i "ez srpa... 'a, ha, ha&
/e li, ašo,
1a ovu dosetku popovu osu se me)u !ostima !rohotom# 'a, ha, ha& pa se čak i Di!ani
nasmejaše.
- + ti mi jamačno *nješ srpom, pope& - vrati mu doskočicu avid i htede nešto još *ešće da
doturi, a kapetan !a prekide#
- + hoće li ove !odine, ašo, "iti do"ra *etva, a,
- 'vala "o!u i vlasti, !ospodine& - od!ovori 7zlović, ula!ujući se i metnuvši ponizno ruku na
prsi. - o"ro će "iti, ako "o! da& %amo imam malo muke s Radanom.
- Šta, 'oćemo li mu skoro da dreknemo s jaretom, 'a, ha, ha& - pita i smeje se kapetan preko
masno! zalo!aja piletine. Pop Pero uhvati se za "radu i učini kao jarac# $<ehe-heee&$ 3 svi se
!osti !rohotom nasmejaše.
- Keca, pope - u ševar& - viknu učitelj %imo i opet se osu# $'a, ha, ha&$ a Di!ani se već izvrću
od smeha i z!a)aju jedan dru!o! dairetima u !lavu.
- 4, hoćemo li, ašo, da mu dreknemo, a, - upita kapetan 7zlovića pošto je već prilično
omezetio.
- Ta ono, !ospodine - poče malo tiše 7zlović, a unese se "li*e pred kapetana - ne "i još tre"alo -
"iće i tome zemana. +ma, nekako traljavo ide s interesom. 1e plaća na vreme. Pro)e iza roka
po čitava tri meseca. -eli# $1e mo*e se$, a ovamo neće da radi, pa se još i propio...
7tom pop Pero s učiteljima zaturi se da divani, a avid i kapetan nastaviše svoje.
- ela ti, ašo, da mi njemu "aš dreknemo, naj"olje će "iti. 3 tako meni je veoma zapelo oko za
onaj nje!ov vino!rad u Prljinama...
- Ta i meni je zapelo oko, !ospodine, za onu livadu u luci... 1ema je u celoj kapetaniji onake&
- -ala, ašo, nema ni onako! vino!rada u tri kapetanije... 'oćeš mi !a ustupiti, vere ti,
- ra!e volje, !ospodine, samo da mi se dokopati...
- 'm, i ti još - samo da ti se dokopati&, %te!ni ti nje!a# $Pare, more, tre"aju mi&$ (n neće imati,
a mi ćemo njemu jarca pred kuću, pa eto si se dokopao&... 1e!o, koliko išteš za onaj vino!rad
da se sad po!odimo,
- 1e mo!u ja, !ospodine, sad seći ra*an a zec još u šumi.
- +ma, okani se ti sprdnje, aša& Ra*anj je - ra*anj, zec je - zec2 a nama sad, kod ovako lepa
pečenja i vina, nije stalo ni do zeca ni do ra*nja, ne!o do do"oša i do to!a kako ćemo do"iti - ti
onu livadu, a ja onaj vino!rad&... ede, more, reci - pošto,
- 8ako ćemo, !ospodine. %amo, da mu iščupamo iz šaka...
- 4 nije ne!o još&... To je već iščupano.
- Ta iščupao si mu još onda čim si mu pozajmio onih pedeset dukata&... .nam ja to&... 1e!o,
dela ti meni reci - pošto,
- (samdeset, !ospodine&
- Šta - osamdeset, - upita kapetan, a malo se usturi i na"ra o"rve.
- (samdeset dukata... - reče 7zlović laskavo se smešeći. - <islim, nije skupo,
- Kakih osamdeset, - zate*e kapetan da se cenka. - /a ne "ih...
- 1e, ne !ospodine& - "r*e-"olje upade mu u reč 7zlović. - Šalim se... 8ako ćemo se po!oditi.
1eka stoji, "o!a vi, dru!i put&
- 4 do"ro, do"ro... - .nam ja te"e, ašo - uze !a tapšati kapetan po ramenu...- 1ećeš ti "iti tako
tvrd na po!od"i. + z"ilja, kako ti oni ostali du*nici, Kako %tojan Pavlović i ("rad /ešić, Kako
3van, -uksan, :ura), 1enad i oni dru!i,... <o5š li s njima izići nakraj,...
- Ta ku"urim pomalo, !ospodine - od!ovara skromno avid.
- %amo ako !de zapne - meni ti njih, pa ćemo mi njima do"oš pred kuću&... o"oš ja& Što "re,
uzimaš pare kad ne moš vratiti&... 7 mene, ašo, nema šale& - Tu se kapetan maši rukom za
čašu u kojoj "eše dopola vina.
- +, molim, molim - u"rza 7zlović i dokopa 9lašu da poslu*i. - 1ećete vi na mojoj slavi po pola
čaše&
- 4he, ašo, i ovamo i ovamo& - !raknuše ostali !osti, opazivši da se vino doslu*uje. - 3 mi
nismo po pola ljudi... 6le ti nje!a& 7šuškao se vazdan tamo oko tih sjajnih pulija, pa nas i
za"oravio&... - uzeše !a koreti što šuška s kapetanom.
- 0o! dušmana za"oravio, "raćo& - 3zvinjuje se avid doslu*ujući im.
Kapetan di*e čašu i kucnu njom čašu pred pop-Perom.
- ede, pope, "ekrijo stara&... .nam ja te"e - ti punu okanicu na !lavi... + tri dana dr*aste ono
"denije, a, 1e!o neka, dede još po jednu& - i opet se kucnu.
%vi di!oše čaše, kucnuše se i !raknuše#
- 'ajd ovu u zdravlje kapetanovo& 'ajd u zdravlje kapetanovo... 1azdravide, pop-Pero& -
ponudiše pop-Peru da očita zdravicu.
- 1eka nazdravi učitelj 3vo - veli pop.
- e ti, 3vo& Ti umeš "olje.
- /ok, jok - nećka se 3vo - ti, pope, "olje umeš. 1a te"e je red. %vi !raknuše#
- Pop Pera&... Pop Pera&... ela, pope&... i*e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u
zdravlje kapetanovo. 1akiti, "o!o moj, što mo*e lepše "iti& Kako je -ladimircima i svuda po
srezu tome nastala sreća otkako je tako do"ar kapetan došao. Kako odonda *ito do"ro ra)a,
ovce se "lizne, rojevi ne "e*e. Kako je nestalo !usenica, vrana i čavaka što zatiru voće i useve.
Kako sad nema ni plamenjače, ni poplave, ni !rada, ni suše. Kako je na sve strane $"la!odet i
izo"ilije u vinu, *itu i ovoščiju...$ 3 to sve odonda otkako je došao tako $čestit, vredan, revnosan
i redak starešina u ovo područje, koje nek "o! da da se du!o ljetno podr*i pod rodolju"ivom
upravom nje!ovom, a sve na sreću vernih sinova zemlje ove, koji znadu svačije zaslu!e oceniti
i uva*iti - na mno!aja ljeta&$ 3 sad !rmnu opet jedno opšte $mno!aja ljeta$2 :uko pali iz
pištolja, a virauni udariše tako !oropadno $zort$ i tuš da se čak u dru!om selu tr!oše kvočke sa
smetlišta, u kome se "ehu "ez"ri*no razlepršale i zakokotaše poplašeno, a pilići se samo pri"iše
uza njih pa izvrljivši svoje još !olu*drave !lavice samo tek učiniše# $ćrrrr&...$ 3 sama *ive* već
vidi da se nekaka čudevenija z"ivaju.
4le, taka se to častilo i pilo na slavi avidovoj čak do zaranaka. 1eki !osti počinju već uvi)ati
da je dosta i zovu dru!e da se ide. avid nudi da se popije "ar još po jedna za srećna puta -
onako s no!u. Pop Pero opet nazdravi tako *estoko zdravicu da virauni već promukoše vičući#
$zooort&$ a me)u !ostima zahori se !raja, kakva valjda nije "ila ni na ci!anskoj slavi, a kamoli
na dru!oj kojoj krštenoj. -aljalo je sad da :uko pukne iz svojih pištolja što i!da mo*e, i što
valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti će puknuti, ali - "aš sada ne čuše se nje!ovi
pištolji. Kapetan iz ko*e da iskoči od ljutine što :uko ne dade izraza sad takome veselju2
na"rao o"rve, pa jurnu na prozor, a čisto ciči# $Ta kamo taj, Pali, more&$ 1o "aš u taj mah
rastade se :uko s jednim seljakom2 seljak ode uza šljivar, zaturio na le)a tor"u, a iz nje viri vrh
!lave šećera... Kapetana odmah minu ljutina, a još se dr*i namr!o)en. $Šta činiš ti tamo,
more,&$ priviknu na :uku i kao popreti !lavom. $%ad, sad, !ospodine - eto me&$ od!ovori
:uko mahnuvši !lavom na ono! seljaka, pa onda tr*e o"a pištolja i viknuvši što i!da
mo*e#$zooort&$ opali ih.
- Eivio :uko& - !raknuše !osti.
- 'ajd ovu u zdravlje :ukino& - reče kapetan prišav stolu i uzevši ponajveću čašu. %vi se latiše
čaše i napiše u zdravlje :ukino. (pet se javljaju !lasovi da se ide. (pet nudi avid $po jednu s
no!u za srećna puta$. 3 tako spremajući se da idu napiše u zdravlje učitelj-%ime, pa u zdravlje i
jedno! i dru!o! 3ve, pa u zdravlje lop-Pere, pa pop /erotija2 pa opet s početka, pa u zdravlje
kapetanovo, pa teraj redom, dok sti*e i večera. Posle večere kolale su zdravice od kapetana do
:uke i od :uke do kapetana - dokle već !osti nisu došli u tako stanje da nisu više ni razumevali
jedan dru!o!a.
Po nekom instinktu po)oše da se već jedanput razilaze. %vaki je ponešto mrmoljio - nekakim
nečuvenim jezikom.
- +ma jes ti... - unosi se 7zlović pred lop-Peru posrćući. - /a, jes ti čuo, kapetane&... .naš -
livada...
- -ino... - mrmolji opet kapetan dr*eći se za svo! :uku da ne padne - vina... ti, ašo... /es -
vino!rad... 1e "rini se... o"oš sam ja, more&... /est, ja - do"oš&
1aposletku i taj se d*um"us utaja... 7taja se u kući avidovoj2 umiri se po Krniću sve.
<esečina siri pomalo. Kad eto ti ono! seljaka s tor"om preko ramena - nai)e na ćupriju onu
staru, što je i sad valjda na krnićskoj reci. Taman "i nasred ćuprije, a odovud, malo povodeći se,
preda nj Radan.
- /es ti to, Radane,
- Kum-<ato&... 6le, ti si& - reče Radan kao tr!nuv se malo. - 4to ja... vidiš, tako& <alo, "o!ami,
kume, pa... šta mu znam.
- .ar opet, kume, - upita !a <ato prekorno.
- Tsss, kume, šta ćeš, - poče Radan, ako i pijan, da se pravda. - 0ri!a, "ri!a, kume& - i tu mahnu
rukom, kao da je sve propalo.
- 'ej, hej, moj veseli kume& - reče <ato čisto *alostivo. - 'ajde kući, kume, hajde& %utra valja
poraniti...
- 'e, kući& - prekide !a Radan, a jetko se nasmehnu. - Kakoj kući, Ti misliš ono je moja,...
'ej, moj kume& 7zlović. - 7zlović& -iš, tu mi se popeo&... - i pokazuje prstom u teme.
- + deca, kume,
- Te, deca - moja deca,... 1ije svet rešeto& - Tu Radan po!leda snu*deno preda se, pa smotrivši
kraj <ate tor"u s !lavom šećera, !de je spustio, seknu !a nešto te prekide što je počeo i na!lo
upita# - Šta ti je to, kume,
- 1išta, neki šećer.
- Kaki šećer, aj da vidim&... - i "rzo izvadi iz tor"e !lavu šećera, za!leda je, pa klimnu
!lavom# - 3h, kume, zar i ti,&... Što će ti to,... /es "aš ona - evo okrnjena&... Kume, što će ti ovo,
- Ta hoću sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju, pa uzeh...
- (d :uke, je li,
- /a, on ima odnekud.
- <olim te, kume, "aci to& Tapija&... Kakva tapija,... 1ek propadne& 0aci, molim te, ako si mi
kum&
- Platio sam. Kako da "acim,
- 'e, moj kume - reče Radan sasvim jetko. - /a sam je dosad devet puta platio,
- .ar ovu !lavu,
- Tu, "aš tu istu !lavu - poznajem je do"ro&... /a sam je i na"avio kapetanu. 4vo, !de je okrnji
crno dete na "rodu više Petrova vira&... -iš, pa devet puta, moj kume, i - eto dokle sam
dospeo&... - završi Radan, pa klimnu !lavom neveselo, po!leda nešto dole u vodu, pa tek povuče
<atu za rukav šapćući# - Kume, kume& 1uto, nuto&
- Šta, kume, - upita <ato uzjaz"en.
- 1uto ono dole - vi5š,... -i5š kako sedi&... Ta eno !a, eno - crni se&...
- +ma šta je,
- ete - ono, kume& .ar ne vidiš,... Ta stanide&... - viknu Radan i opsova tako strašno da se
<ato strese od straha2 spod"i onu !lavu šećera, pa što i!da mo*e izmahnu te njom u vodu2
razle*e se pljesak pod ćuprijom, a on se nekako izvraćeno nasmeja# - 'a, haha& Kume& -i5š,
ooode&...
<ati po)e kosa naviše.
- 'ajdemo, kume, kući& 'ajde - i ja ću do tvojih vratnica&... - pozva !a <ato te po)e.
Kad "eše kod vratnica da se rastanu, Radan hukne i reče#
- evet puta, moj kume, nije šala&...
- 'ej, moj veseli Radane& - prošaputa <ato i okrete naviše stazom kući svojoj...
===
+ko si koji put nešto turo"an i zle volje, a ti samo svrati - oso"ito ako to "ude zimi i kad je kaka
*estoka mećava - u ka9anu $Kod petla$. To ti je najpreči i najsi!urniji lek. 7 pozorište slo"odno
nemoj ići, jer mo*eš posle svu noć pljuckati i postati zlovoljniji. 0olje idi ti u ka9anu $Kod
petla$. Tu je tek pozorište i komendija& Ko !od se pomoli na vrata - iz!leda kao da se spremio
da odi!ra ulo!u iz kakve komendije i to - svaki drukčiju ulo!u...
7 ka9anu $Kod petla$ sle!ne se ceo svet, pa !otovo ne samo ceo svet, ne!o - čak i jedno od ona
$tri sela više$. %av je taj svet raznolik. 1i!de nećeš naći slična ni nosa, ni oka, ni kape, ni
haljine, ni lice, ni odeće, ni o"uće... %ve je to u dru!o!a drukčije&
-alja samo sesti pa !ledati sehira.
o)e jedan, nudi te što mo*e lju"aznije re*njem rotkve2 dru!i te nudi slanim "ademom2 treći ti
se *ali na muzikante što sviraju čardaš, a on im naručio# $%ećaš li se ono! sata$, i to se tako *ali
da se već i te"i samom čisto sa*ali što ne sviraju $%ećaš li se ono! sata$2 peti prišao pa ti
podnosi pod nos čvarak ili ćevapčić sav uvaljan u sa i moli te da samo $koštaš$ za nje!ovu
lju"av. (namo se, opet, jedan <ad*ar pomamio po muzici, pa di!ao no!u i tuče štiklom u sto.
Tamo, opet, za jednim okru!lim stolom pometali jedan dru!om ruke na rame, pa pocupkuju
onako sedeći na stolicama, kao da i!raju kolo. (namo za dru!im stolom plaču i kmeče deca,
cereka se nekako *enskinje i halaču soldati...
4le na sve strane *a!or, vika, lupa, svirka, pevanija - samo "ruji&... Tako je to !otovo svako u
"o!a veče zimi.
/edno veče taka "eše *estoka mećava. .vi*di vetar, a prećavac ma!li u oči kud se !od okreneš.
7 ka9ani $Kod petla$ puno. .a jednim malenim stolom ukraju sedi jedan du!ajlija u !unjcu i
suknenim čakširama, nakrivio 9es, zaturio se, pa mlatarajući rukama priča nešto jednom
mladiću što sedi za istim stolom s njim. Kelner donese još dve čaše piva pred njih. u!ajlija
uze čašu, kucnu se s onim mladićem, pa iskrenuvši dopola u"risa dlanom usne i reče#
- 4to, z"o! to!a je, moj Pajo, "ilo i pote!ni i povuci&...
- 0o!ati, ka*i mi pravo, ko se prvi seti tako! )avolstva, - upita Paja.
- Ko, (n, eto ko& - od!ovori du!ajlija. - (no, doduše, mo!u se i ja dosta koječemu doviti, pa
još i "olje od nje!a - iako je on kapetan, a ja čovek prost, nje!ov pandur# ne!o kud "ih se ja još
oko takih potrkušica zanosio&... 1jemu je lako - sedi "esposlen po vas dan, pa izvoleva... Tako
je "ilo i s tom !lavom šećera& 7)em ja jedno jutro u kancelariju, a ona mu stoji na astalu. /a se
malo začudim, "o!me. $(tkud sad to$, mislim sam, $kad naš kapetan ne uzima ni od ko! mita,$
+ on vide !de se ja čudim, pa mi kaza kaka je on tu !lavu na"avio, kaza mi sve# kako je smislio
i šta će s njom. <eni o"reče treću paru... Ta, znaš, hvala "o!u, da mu nije "ilo mene, ne "i
!roša do"io&...
- Pa je li ti "arem dao tu treću paru, - upita Pajo.
- ao je nešto, ali zakide mi ravnih dvadeset dukata&... .naš, kad je "ačena ona prva !lava u
vodu - onaj seljak kad je "acio - odem ja u 0eo!rad, te na"avim dru!u istu onaku. Posle je više
nismo nosali po selima, ne!o sam je čuvao ja u mojoj so"i - pred kancelarijom.
- %ad vam jamačno nije tako išla tr!ovina, - primeti Pajo.
- 4, te još kako&... %ad je "aš išla kako valja&... %amo da ti ka*em. o)e neki <ileta iz <iokusa
da potvrdi procenu. 1u*da čoveku, hoće da izvadi pare iz 9onda - ste!li !a neki du*nici.
%nu*dio se, neveseo# pustim !a u kancelariju kapetanu, pa se naslonim da slušam. $(dakle si
ti,$ pita !a kapetan onako malo oštro. $3z <iokusa, !ospodine.$ - $Šta ćeš,$ - $Ta potvrdio "ih
neku precenu.$ - $o)i sutra&$ oseče se kapetan na nj. 3zi)e siromah, *ali mi se, ja sle*em
ramenima. 4to ti !a sutradan rano - moli opet. (pet kapetan odla*e# $%utra&...$ 4le tako !a
od"ija nekoliko puta. ;oveku pritu*ila nu*da, 3zi)e jednom iz kancelarije, pa samo što ne plače.
Pitam !a šta je - a već amo znam, kapetan mi naručio. - $<uka i zlo$, veli, $ja ne znam kad će
doći i na me red jednom&$ - $<ore, donesi ti što!od deci kapetanovoj na peškeš$, velim mu ja,
$pa da viš onda&$ - $+ma, ako hoće samo, doneću - ko ne "i, samo neka "ude vajde&$ - /a mu
onda ponudim !lavu šećera i ka*em da "i to najpriličnije "ilo dati. Kupi on !lavu i odnese
"aja!i kapetanici. (dmah kapetan s njim drukčije2 potvrdi mu i procenu i nauči !a još kako će
čas pre doći do para. ;im ode čovek, ja !lavu opet te u moju so"u... o)e dru!i da moli za
nešto - tako pro)e i on. 4le, svaki dan tek kupi po neko !lavu šećera od mene.
- +ma zar to nisu ljudi potpazili šta radite,
- 1isu ja&... 1amirisali su to oni odmah, ali su ćutali& + i šta "i mu,... .ar ti još ne znaš ko su
naši kapetani. Prosto, ako mu nije volja, neće da te čuje dok mu što ne tutneš. 1ekad se davalo
naoči!led, a sad to ide z!odno ispod ruke... 8judi im znadu ćud, pa šta će - plaćaju. -ide da im
"ez to!a o"ići ne mo*e. a se, opet, *ale - kud će šut s ro!atima izići nakraj&...
- 0o!me, vi ste tu mno!o zaradili&
- /a šta misliš ti, "olan&... -idiš ovu kavanu, - 1ju je sazidao kapetan tom !lavom šećera. <oj
Pajo, padalo je tu novaca kao kiše&...
- +ma, opet ti ne kaza meni kako se zavadiste.
- %tani da ti ka*em... .naš, kad smo počeli tr!ovati s novom !lavom, on je počeo zapisivati
koliko se puta proda. -idim ja, pa mi "i za zlo što zapisuje2 valjda !a ja neću prevariti. Kad je
tako, stanem i ja "ele*iti na !lavi šećera2 kad se !od proda, povučem po jednu "ele!u
plajvazom. Kad "i da se proračunamo - a to smo radili svako! meseca - po nje!ovom računu
izlazi da je prodato više jedanput, a po mom ne izlazi. 3 "aš mo!u se sad !de hoćeš zakleti, nije
mi o !lavu da la*em, da sam pravo "ele*io. (ko to!a ti se, "o!me, mi zdrpimo valjano. (n
meni# $8opove&$ /a opet njemu# $-aralico& 8upe*u nad lupe*ima&$ 7malo što ne "i i za
vratove. /a duhnem te izi)em od nje!a... 3 kad se proračunasmo, zakide mi čitavih dvaest
dukata&...
7tom u)e u ka9anu jedan ro"ijaš od onih kojima je skinuto !vo*)e, pa slušaju pri policiji
!de!od2 pred vratima, vidi se kroz staklo na sredi, staji *andarm. Ro"ijaš uze neku du!ačku
9lašu piva, pa po)e. %motri !a naš du!ajlija, pa se za!leda u nj kao da !a poznaje2 za!leda se još
"olje, pa !a zovnu#
- /es5 ti, Radane,&
Ro"ijaš stade, po!leda !a, pa uzviknu# - +ha, :uko& 1uto, "o!ati - otkuda ti ovde,
- onese i mene vetar, Radane. -i5š, ja s mojim kapetanom kvit&
- /esi davno iz -ladimiraca,
- Prekjuče sam pošao.
- -ere ti, šta li je od moje vesele dece, 6de li su sad,...
- 'ajde ti, more& Šta čekaš vazdan, - o"recnu se na nj *andarm, otvorivši vrata, i Radan ode ne
dočekavši ni od!ovor.
- -i5š, siromah&... - reći će :uko !ledajući za njim. - Ta je, Pajo, onaj seljak što je na"avio
kapetanu onu prvu !lavu šećera.
- + što je na ro"iji, - upita Pajo začu)eno.
- Što je,... Što !a, siromaha, sna)e "eda& 0io je to čestit čovek, ali se nekako zaplete u du!.
.adu*i se jednom kaišaru - nekom 7zloviću, pa mu lepo dohaka, i eto do šta je dospeo...
Ko"eljao se, jadan, ko"eljao i otimao, pa sve uzalud. 1ajpre mu je dao nešto malo, pa se
naplelo koje interesa, koje ono !lavno, koje na promenu o"li!acije... nikad otarasiti. + ti već
znaš kako se kod nas interesom !ule du*nici. Kad čovek vide u kako je zlo u!azio, on pokliznu
i u radu. + kom će se, opet, militi rad kad mu dru!i sve odnose, Poče i da se opija. 7zeše
!ovoriti da je i pameću šenuo.
- 4, jadnik& Kako ne na)e neko! pošteno! čoveka da !a iščupa iz te "ede,
- 1alazio je i to, ama mu sve podliju vodu. Kapetan se "eše nešto na nj ispizmio, a zapelo mu
oko za nje!ov vino!rad. 7zlović, opet, zinuo na livadu, pa sve šuškaju zajedno i spremaju mu
zamke. 0aš kad mu htede "iti prodaja, na)e, siromah, neko! pošteno! čoveka ovde da mu da
novaca. 'tede se lepo isko"eljati. +li, ne lezi vra*e, to nekako prokopka kapetan i 7zlović pa
poteci tom čoveku. Kao za nesreću Radanovu, desio se taj čovek - kapetanu "rat od ujaka.
1avali kapetan# $1emoj "iti$, tamo on, $lud& .ar ovom propalici i "ekriji da daš, Ta on je
prezadu*en i kosom na !lavi... %ve će ti propasti&$ 3 lepo odvratiše čoveka te mu ne dade... +
kako se, siromah, "eše o"radovao& ;isto nanovo o*iveo, pa mi se hvali kako će skinuti zlo s
vrata...
- Pa dela kazuj, što dopade ro"ije.
- %tani, polako& Kazaću ti... Kad mu već podliše vodu kod to! tr!ovca, onda 7zlović tek prite*e
i navali da se učini prodaja... Što je, opet, ta prodaja "rzo izvršena, nisi video& /a sam se začudio
kad se to pre o!lasi, kad li pre izi)e u novinama. Tek jedno jutro zove me kapetan, a osmejkuje
se# $'ajde, :uko, spremi se da idemo na jednu prodaju&$ %premim se ja i po)emo. Kad "ismo
već u Krnić - putem pored vino!rada, on će tek pru*iti prstom na Radanov vino!rad# $Kako ti
se dopada, :uko, onaj vino!rad$, - $o"ar$, velim ja, $"olje! retko !de ima$. $Što li to sad
pita,$ mislim sam. Kad, a mi pravo okretosmo se kući Radanovoj. To li je& %ad znam. Tu i
7zlović, tu seljaci, neki tr!ovčići seoski ukrutili se, pa hodaju ispred kuće. %iromah Radan sav
pozelenio od muke. Eena mu i deca kao potučeni... Poče se prodavati - mahom sve kupuje
7zlović, seljaci i licitiraju i ne licitiraju# *ao i njima čoveka. o)e red na kuću. %tade piska
dece, *ena mu udari u zapevku. (n, siromah, kao z!ranovan, ulete u kuću. %vi se z!ledasmo šta
mu "i sad& ok, ništa ti "o! ne dade - !runu puška kroz jednu "ad*u, a moj se 7zlović prevrte,
"aš ni no!om ne mače&...
- 7"i !a& - začudi se Pajo.
- 7"i, da"ome. o!orčalo čoveku. 1ije to šala ostati sa sitnom decom - pod vedrim ne"om, kao
prosjak&... 1ačini se tu !alama, dotrčaše još ljudi iz sela. (n, siromah, sam izi)e i predade se, te
!a odmah otpratiše u haps...
- + šta "i od prodaje,
- Prodaja se izvršila. %ve mu ode za du! i troškove, još se nije mo!lo ni isplatiti... 1je!a na
ispit, pa posle sudu, sud !a osudi na ro"iju, i eto, siromah, još nije izdr*ao. Kapetan tera opet
svoje. -ino!rad je do"io. %ad, valjda, ima opet neko! te mu poma*e da tr!uje s !lavom šećera...
%iročad Radanova potucaju se po najmu2 a *ena mu nekako u"rzo presvisla od teška jada... 4to,
moj Pajo, kako mo*e čovek da strada&...
- <olim, 9ajerunt& - viknu jedan kelner uspremajući stolice po ka9ani. :uko i Pajo odoše. (stali
!osti odavno se već razišli. 6azda drema u jednom kraju za stolom. %amo škilji još jedna
lampa. 1apolju zvi*di vetar, i sićani prećavac zasiplje u prozore. 1e!de daleko čuje se pesma
pijanih ljudi.
РОГА

E, људи, то је баш да бог сачува! Лепо не можеш живети од газда-
Раке Радишића! Досадио је већ свакоме у селу М ! "ала, ја не знам има ли
кога, ко би се по#валио$ да му газда Рака није што закинуо, опа%као га,
посме#нуо му се, или мака& у чему нат&унио "ећ омато&ио и упола оседео, па
опет неће да се окани чуда 'олико има%е, стока, баштина ! па му све мало( све
г&аби ту)е, све је &ад да закачи д&угог *ао да ала из %ега зија +а&ем да има
коме оставити ! ни п, јада, али с-м као па%( нигде никог до оног дугачког и
сулудастог синов.а, што све село те&а сп&д%у с %име /а #ајде што г&аби !
нека га )аво носи ! нек г&аби! 0ико се није од а&ама спомогао 1ма што се
надуо онако од тешка јо&дама2 3де год до)е, све ти се он &азмеће, све се #вали, у
свачем се г&ади најпаметнији /а #ајде и ту нека га )аво носи ! кад је таки!
0его што се онако мато& помамио, те не да никаком чељадету с ми&ом п&оћи2
4али ће се искашљати, јали &ећи какву неп&истојну &еч ! тек ће, .&као, пукао,
да&нути свако чељаде 3дешто су га и одаламили за то, па опет неће да ми&ује
3азда Рака нема никаког најамника, је& 5б&ате, не може се$ године
ома#нуле, свет се исква&ио, неће мла)и да те слуша, а овамо извлачи и к&аде
где што дочепа6 7егов синова. /аја слуша га у свему$ и чува волове и сви%е и
иде у д&ва и водени.у и где год што зат&еба 8амо је мало т&ом и једнако чмава
*уд се год макне ! лећи ће да спава, а овамо се Рака љути, псује, п&аска ! чује
се по свем селу 9та се он пута успавао код сви%а, а сви%е п&аво те у Ракину
%иву па начине поко& од куку&уза
4едно јут&о сео газда Рака к&ај ват&е, па пу&и пу&е%аке и п&ипија помало
&акије 1 душа му је била јести пу&е%аке и п&ипијати уз %и# &акију /аја
изашао п&ед кућу, запалио своју симсију, па се извалио колико је дуг 1 пушио
је некакав дуван тако љут да су газда-Раку више пута облиле сузе од кија%а, па
му је једном чак и зап&етио да ће му омлатити о уши и чибук и симсију, само
ако још који пут задимани п&ед %им
'аман /аја задимио већ увелике, док ти стаде д&ека газда-Раке из куће$
! /авле! /авле! +оље! +оље! :но нечији# сви%а у %иви! +оље
исте&ај! 1#, те&ај у обо& ! стоку му погану!
/аја скочи незг&апно, па поче климати ! бајаги т&чи, вичући лено$
! ;ша! уша!
! +оље, мо&е, боље! 3о&е ув&# %иве! :но и#, пот&чи, мо&е! 1 чекајде,
запамтићете ви ко је Радован, бели! ! &азвикао се газда Рака, па полете као
смушен за /ајом
*ад тамо, а оно ! два назимета неког 8име <ванића п&овукла се к&оз
плот, па &ишкају око ув&атина
8и&ома# 8има! 8ад ће имати посла! 1 то је један поштен човек 0ије
богзна какав газда <ма нешто баштине и мала, петла и &ади као м&ав са својом
8тојом, па има свега доста у кући 0а пакост %егову п&ви је комшија газда-Раки,
и досад се већ неколико пута сва)ао и судио с %им по општини, све око пот&е,
па ето и сад му се некако измакла назимад те увукла у %иву Ракину
! 1#, гони у обо&! ! де&е се газда Рака, т&чи као бесан уз куку&узе, а сав
се задувао
/аја само клима п&еко бусе%а, па тек и он покоји пут викне$
! ;ша! уша!
! 'а макни се сад ћу те овим ко.ем! ! .икну на % Рака ! 9то се гигаш
као да су ти јаја у нед&има! ! /а и он достиже и заокупи назимад, ба.ивши се
за %има ко.ем, те умало не п&еби једно
*ад /аја виде да ту већ нема шале, &аст&есе се мало и он, па заокупи с
једне, газда Рака с д&уге ст&ане, те поте&аше назимад наниже, сеоском обо&у
/сује газда Рака, псује ! ама не оставља, што кажу, ни миша у дува&у
Разлеже му се псовка по свем селу =уди, неки на &аду, неки код своје куће, тек
се само довикују$ 5:но, ено нашег газда-Раке! >ујте како к&еше! 4амачно ће у
општину да се суди с ким!6
3азда Рака, псујући веселом 8ими и где и шта има, сагна већ назимад у
обо&, па нак&ичи /аји да иде кући и да гледа да опет не буде каке штете, а он
ок&ете п&аво у сеоску ме#ану
*ад /аја мало одмаче, обаз&е се два-т&и пута, па кад виде да је Рака већ
далеко, иск&еса ват&е, и опет задимани, па онда по)е полагано ! све ногу п&ед
ногу Дуван га заг&.не( застане да се искашље, па се, онако дугачак, п&евије као
п&угло чак до земље ;да&ише му и сузе од муке, а он и# &аст&ља песни.ама,
п&ом&мља нешто, па опет најлак гига навише 0е кида се он толико Дуго је до
подне ! стићи ће кући( а може где још и п&оспавати


Ме#ана је у селу М г&а)ена сасвим по плану, као што су већ обично у
нас ме#ане по селима и д&умовима 8толи.е сламне, обојене зеленом бојом( у
неки# се већ слама од&ла па виси доле 8толови обојени .&веном бојом( а тако је
обојен и келне&ај 0а келне&ају$ чаше, полићи, чока%и, окани.е и полокани.е,
с вином и &акијом( шољи.е, ша?ољић са слатким од &уже, у ком се в&ло често
на)е по неколико мува, м&ави свакад, а кашто и по неки иве& или читав
шипу&ак /о зиду слике Максимилијанове$ једна, како га у#ватили( д&уга, како
је у тамни.и и поп му нешто чита( т&ећа, како гледа слику своје жене( четв&та,
како су већ они )ене&али ст&ељани, а на % тек нанишанили @сим ти# слика
по&е)ане су још и неке женске слике, што токо&се показују делове света и
годиш%а в&емена( слика неког детета с наоча&има а доле пише$ ABCDECF
GFHIIJK&а и д&уга ! опет дете, женско, с наоча&има а доле пише$ ABCLEC
GFHIIMKMK :ле, искићено баш како ваља, као оно кад је што по плану
Ме#анNија и мом.и ! Oин.а&и, као што је и то већ обично у нас по свим
ме#анама
@сим сељака, ту су почесто св&аћали на каву учитељ и два п&актиканта из
с&еске куће <стина, с&еска је кућа подалеко, за читаво по сата #ода( али они
п&ед вече, кад изи)у из кан.ела&ије, по)у мало у шет%у, и неће обићи а да на
св&ате
'о јут&о беше некакав свечаник, па се искупило у ме#ани доста људи
0еки сели по клупама п&ед ме#аном, неки у ме#ани за столове, па тако у шали и
&азгово&у седе и пију.кају помало
*мет 8теван сео с одаб&анијим људима, па с&че каву, и уза сваки гутљај
тек &екне$
! <#, баш с-м јечам!
1 они уз %ега додаду$
! /огани Oин.а&и!
Pа једним столом засела %и# четво&и.а( п&ед сваким по полић &акије,
пљу.кају и већ заводнили очима
! Qајдемо, #оћемо ли2 ! упита један од %и# испивши полић до дна
! 0ека још, док оде кмет ! одгово&и д&уги, а испод стола склонио &уку
и у %ој пакло улепљени# ка&ата
! 1ко је кмет! 9то ти п&езаш од кмета2 Де, ко изгуби да д- полоканик
&акије ! п&и#вати т&ећи
! 1ма #оће да зановета Pнам ја %ега ! &ече опет онај д&уги, отпљу.ну,
па наже полић
! 0ека, нека баш и ја волим, док оде ! п&ипоможе четв&ти
;том се отво&ише в&ата и у)е газда Рака @нако осо&љиво, као што му је
већ обичај, назва бога, па #ајдR онамо ка кметову столу < не упита се с %им,
него одма# поче$
! 1ма, 8теване, јеси ли ти кмет овде2 4еси ти глава у овој оптштини2
! 4есам, газда-Рако 1 што питаш2 Pа& ти дојако ниси знао да сам ја
кмет2 ! одгово&и му 8теван мало зачу)ено
! /а шта чините ви, људи2 4е ли ово а&наутлук, шта ли је2 ! поче викати
газда Рака
=уди се само згледаше( неки се осме#нуше и шануше један д&угоме$ 5:то
га опет! :, .&као би да се не суди!6
! 9та је теби, Радоване2 ! &ече 8теван озбиљно ! *акав а&наутлук, бог
с тобом јут&ос2
! *ако шта ми је! ! поче газда Рака још јаче, а све #ода тамо и амо !
:но онај лопов напустио онолике сви%е те ми уп&опастише мал
! *оји лопов2 *акве сви%е2
! :но онај твој поштени 8има, што га једнако #валиш! Pат&еше ми сав
куку&уз
! :, е, зат&еше2
! Pат&еше, јакако! 1 ти бајаги кмет, па засео ту у ме#ани, а није ти ни у
уво што се овамо поштеним људма чини штета! ! подвикну Рака још жешће
Док ти и 8теван плану, па скочи$
! 1ма, шта ти #оћеш, Радоване2 Qоћеш да ти ја чувам куку&уз, а2 Да ти ја
те&ам сви%е, шта ли2
Рака се т&же мало, па поче лакше$
! 0е велим ја то, 8теване, боже сачувај! 0его, б&ате, уп&опастише ме
0ије шала онолика штета!
! 1ма шта #оћеш ти мо&е! ! подвикну 8теван и унесе се п&еда %
! Qоћу, б&ате, да ми се пот&а осече @но је п&опаст!
! /а што љу.ки не кажеш, него си се ту &аспомамио као бесан!2 /от&а,
пот&а, ! доб&о! :то, осећи ћемо и ту пот&у 0е бој се, неће ти п&опасти
! :, ти на&еди људе, па #ајдете го&е у %иву 4а ћу вас чекати ! &ече газда
Рака сасвим ми&но
! 0е могу ја то данас ! одгово&и 8теван ! <мам ја још т&иста послова
8ут&а ћемо!
! 1ма пот&а је најп&еча, 8теване Ре.и људима нек изи)у сад
! : баш да ти не изи)у сад! 0еће се до сут&а свет п&ев&нути
! Доб&о, доб&о, 8теване! ! &ече газда Рака као п&етећи ! <ма суда и
осем тебе! ! па љутито изи)е из ме#ане
3азда Рака уда&и п&еко сеоски# ливада да оби)е узг&ед и свој заб&ан, а
једнако псује )а 8иму, )а кмета
+аш до %еговог заб&ана кућа је Sу&е и 8пасоје /авића 'о су вам два
от&есна, ваљана и в&една момка <мају сест&у ! да је није шале у свој
капетанији Ма&и.а /авићева једна је по једна девојка и по лепоти и по
в&едноћи
'аман беше изнела #леб да метне у пећ, а сва се запу&ила од посла и ват&е
те дошла још &уменија док ето ти Раке оздо, гун)а нешто једнако *ад би по&ед
%и#ови# в&атни.а, а он в&аголасто намигну на %у и &ече$
! 4еси ли сустала, Ма&о2
! @, кљусино мато&а! ! п&ом&мља љутито Ма&и.а, па оде у кућу да
изнесе и остало тесто 3азда Рака осв&те се још једном за %ом, ма#ну главом,
учини$ 5#м, #м!6 па замаче го&е у свој заб&ан


8ут&адан, баш у сами м&ак, стаде в&ева у Ракиној ниви, 3азда Рака
&азмлатао се и &азвикао као да и# је десет *мет 8теван п&ислонио се уз плот, па
само ћути и гледа што се чини 8&ећко и <лија, пот&ича&и, обилазе по
куку&узима, загледају обо&ене и упола изедене клипове и сум%иво в&те главом
8има се опет &азго&опадио, па виче на д&угу ст&ану$
! Qајде, #ајде, газда-Рако, спомогни се!
! Моје моје ја #оћу! 0ећу ја ником ни оволико зајести! ! виче газда
Рака и показује .&но за ноктом
! 0ека, нека, газда-Рако! Могу ја још толико платити 0емој мислити
што сам ја си&ома#, а ти ! газда Радован Радишић!
! +атали, мо&е, сва)у, па се нами&ите лепо као људи 'о је с&амота !
комшије, па се кољете око неколико ст&укова куку&уза! ! поче 8теван да и#
ми&и
! +аш, газда-Радоване, биће много дваест в&ећа ! по души &е.и! !
п&и#вати <лија
! 9та велиш2 Много2 1 видите ли ви, људи, колики је мени мал
пот&вен2 ! викну газда Рака, па поче т&чати од обо&ена до обо&ена ст&ука и
дизати и# вичући$ ! 0уто! 0уто!
! "ала, Рако, баш да не видиш у твом амба&у дваест в&ећа, па мака& ти
био дваест пута газда Рака! ! одуп&е се 8има у инат ! Два назимета само што
се п&овукла к&оз плот, па #оћеш дваест в&ећа2 : нећеш, бели!
! 4ест, два назимета! 1 има ваљда недељу дана како ми мал зати&у, а
теби ни у уво! ! де&е се Рака
! >ујеш, 8имо! Дај ти %ему чети&и в&еће па нек легне та кавга ! &ећи ће
8теван
! >ети&и в&еће! ! д&екну Рака и пљесну &укама ! *акве чети&и в&еће,
људи! <мате ли ви памети, имате ли душе2 @волика г&дна пот&а!
! 1ма стој ти, Радоване, знамо ми тебе! ! дочека га 8теван ! /от&у смо
видели и наше је да осечемо
! Много је чети&и, чича-8теване, ве&е ми! ! упаде му у &еч 8има ! :во
у живот, ако су моја назимад и два ст&ука обо&ила 'о му је све ста&а пот&а
! 1ма видимо ми то, 8имо, б&ате, али шта ћеш му кад је таки! Молим
те, дај му две в&еће, па нека га носи )аво! ! &ече 8теван мало тише да не чује
газда Рака ко ће га носити ! 0ек се зајази! 8амо нека то легне једанпут
! /&аво кажеш, 8теване ! п&и#вати пот&ича& 8&ећко ! нека му да две
в&еће, па збогом!
3азда Рака једнако виче, и не чује колика се пот&а осече
! Доб&о, доб&о, газда-Радоване ! "икну 8има одвојивши се мало од
пот&ича&а ! ево ћу ти дати двије в&еће 0е могу само за ате& ови# поштени#
људи а не би# ти дао ни з&н.а, па мака& се те&али по свима судовима! 1ли
нека! "е&а и бог, гледаћу да и ја теби зајам в&атим у чем било ! заиста!
! 0ећу да чујем! 'о је по ате&у! 'о није п&аво осечено! ! уда&и у вику
газда Рака
! 1ко ти није п&аво, а ти апели&ај! ! подвикну му 8теван, па се ок&ете
8ими$ ! :то тако, 8имо! Даћеш му две в&еће куку&уза( а сад иди те гони ону
назимад кући и гледај да не оду опет у штету
< сви се &ази)оше Рака оде низ куку&узе псујући и 8иму, и кмета, и
пот&ича&е, све из&еда 1 8теван, опет са 8&ећком и <лијом на д&угу ст&ану
! : јест поган човек! ! &ећи ће 8&ећко <лији и 8тевану
! 0е може ти оно, б&ате, док не закине ту)е муке ! .&кло би! ! додаде
<лија ! :но, све ста&а пот&а ! готово ист&унули они ст&укови /ознаје се,
б&ате, што је ско&о пот&вено
! "ала ионако ми већ досади та пот&а сваки час ! &ећи ће на то 8теван,
али оваке напасти још нисам видео! <ма десет пута како је од јут&ос слао оног
%еговог лудака$ 5Qајде6, вели, 5&екао Рака да осечете пот&у6 8ад скидо# и ту
беду с в&ата! ! Да бог сачува! 0ајго&е ми је осе.ати те пот&е! 1ли шта ћеш2
4еднако гово&им људима$ чувајте стоку, не дајте у штету, па ништа! 0его одсад
ћу и ја д&укчије 'и ћеш се, <лија, ув&атити код би&ова, па му &е.и нека
закаже по селу да људи уда&е &оге на стоку
8ут&адан зо&ом већ поче би&ов викати по селу$
! >ујте, људи, заповест од кмета$ уда&ите &оге на стоку да не чини штете!
Qоће кмет све у обо&! 0емојте &ећи да вам није казано!
1 знате ли ви шта је то &ога2 0е знате, је ли2 < не дао вам бог да знате!
*ао што видите по самом имену то није ништа лепо, што би се, на п&име&,
могло од ки.ошлука понети Рога је ст&ашна ства&!
@ва се овако г&ади$ осече се &ачвасто д&во, али се гледа да в&ат може
таман стати изме)у они# &ачава( онај к&ај у дну &ачава остави се подужи,
колико већ зат&еба( &ачве се п&обуше нап&емасе, углави се изме)у %и# в&ат и
уда&и се клин, који некад стоји за в&атом а некад испод в&ата, и сад се живинче
не извуче одатле лако :то, то вам је &ога
Рога је у &азним упот&ебама добила и &азна имена 'ако, она се зове
љуба, кад се дужи к&ај уда&и у земљу а &ачве оставе го&е, те планинка ту
углављује телад да јој не сметају док к&аве музе *ад се на волове или к&аве
уда&и да не чине штету, онда им се то обеси о в&ат$ дужи к&ај виси низ г&уди а
&ачве су за в&атом, и тада се зове клечка 1 кад се уда&и на сви%е, онда се дужи
к&ај остави за в&атом а &ачва испод в&ата, и тек тада се зове оним ст&ашним
именом ! &ога
0его да се ми оканимо те )аволске &оге! +оље ће бити да видимо шта
&ади наш газда Рака


/&ошло је већ два-т&и дана како је осе.ана она пот&а /о&анио газда
Рака и обишао заб&ан свој, па уда&ио по&ед /авића куће ! #оће п&еко ливаде
доле ме#ани 'аман беше ок&енуо низ поток, кад ето ти Ма&и.е с 4аном
8&ећковом ! иду с воде 3азда Рака узе већ да се смеши онако в&аголасто, па
поче$
! 0уто, нуто, по&аниле .у&е!
@не ћуте, ск&етоше с пута%е и п&о)оше
Рака се осв&те за %има, па, смешећи се, упита$
! 1 камо ти доб&о јут&о, Ма&и.е2
! @стало у потоку! ! осече се она на %, па по)е даље
3азда Рака ма#ну главом, учини$ 5Qм, #м! )аво дете!6 па ок&ете наниже,
п&еко <лијине %иве, доле сеоској ме#ани
'у затече 8иму, испсова се опет с %име због оне пот&е и &ече да ће га
тужити капетану ако му данас не донесе две в&еће
/ошто се већ сит навикао и попио чока% &акије и каву, по)е опет п&еко
ливаде
FGHIJKL MHGNGO
Прва бразда
PJQR STHK UTHGVT UQWGXT, YKV ZIQT - JTO [I\ [HKLGLI] UQK^KQLI] - JG\G ST I\IJ_\, S
`K^VIJKYVGR [IZHT\G, SVQI]LK STISVK V_OGXK G _a b_ \JT-^QG aZQK\GXT.
cI dT V_OK _\IJGXT FGILT. eIVIdLG fGWGL gK]GO [IZGL_I dT _ \Q_ZI]T QK^_ GaK hKLVIJT
VHGS_QT.
i SK\ ST [QGYKd_ [QGYT I fGWGLIJI] d_LKN^J_ G V_QKjG. kI ZK ZI\ S[I]TLT _ UTHGVId
UQWGXG, SJKV OT QTOG# $lIZ \K ZK [QIS^G&...$
mTZIJK FGILK IS^K\T SK]IRQKLK S ^QIdT SGQIYK\G. nJK SGLYGOK G dT\LK VOG. fJT dT\LI
\Q_ZI] \I _JT^K. oKdS^KQGdT], pZbKL_, WTNT ^TV ST\K] ZI\GLK.
fTISV_ V_O_ LT ]IjT aK\TSG^G ZQqK LTSQTOK LTZI VK\ IS^KLT WTa ]_NVT ZHKJT.
cK dT LTSQTOK aK\TSGHK dIN ]LIZT V_OT _ IJI]T VQKd_. FLIZK _\IJGXK jKHGHK dT G [QTjKHGHK
SJIZK \I]KOGLK. eISHT ZI\GL_-\JT \KLK LTVK ST [QT_\K\T2 LTVK I\T _ QI\ G I\JT\T SJId_ \TX_ ^_qT]
IX_. fGWGLIJK FGILK LT R^T\T ST _ZHT\K^G LK SJIdT, [I LTSQTOG, \Q_ZT. p^QTSG^K G JQT\LK jTLK
[QGRJK^G _ SJIdT Q_VT G ^TNVT QK^KQSVT [ISHIJT...
FGILG ST SJT YGLGHI - \IOG OT fGWGL, [K VKVI OT ]_ [IZHT\K^G _ IYG VK\ aK^TYT SJId_ V_O_
QKS^_QTL_ G [_S^_&...
eIVIdLG fGWGL G]K \IS^K WQKOT G WQK^KLKXK, I\TrKVK. fJG S_ JQT\LG, I^QTSG^G, \IWQI\_NLG r_\G.
oT]K \KLK VK\ ST VIdG I\ bGR LT SJQK^G V_OG FGILGLId - \K dId [I]IZLT N^IZI\.
oKdJGNT dT [I]KZKI FGILG ]HKqG WQK^ fGWGLIJ, hTHTLVI.
oT dT\KL[_^ ZIJIQGI dT hTHTLVI SJIdId SLKSG#
- sKN^I ]T, SLKRI, LT [ISH_NKN, t^I LT [QTOTN _ LKN_ V_O_, UG\GN HG, dK\LK LT WGHK, \K LT
]IjTN GaGOG LKVQKd S ^I] \TYGXI]&... k_\ OTN, dK\LGXT, [QT, nK G]KN S^I Q_V_, I[T^ LT WG ]IZHK
^KVI SK]K S^GOG \K SJT _QK\GN... t^I LT \IqTN WKQT] \IV ^G \TYGXK S^KL_ LK SLKZ_,...
- oT ]IZ_, \TNI& - I\ZIJIQGHK WG ]_ FGILK _a\KRL_JNG.
- u]K N^I LT ]IjTN, SLKRI, P LKNId V_OG WGHI WG ^G G HKVNT G QKRK^LGdT...
- kKVI WGR dK, WIHKL \TNI, ]IZHK _ZKSG^G IJI IZbGN^T, Z\T S_ ST IJK SGQIYK\ [QJG [_^ JK^QT
IZQTdKHK,... t^K WG QTVHK [ISHT SJIdId \TXG VK\ WG ]T aK[G^KHG# $vGdK dT, LKLI, ILK V_OK N^I dT
aKQKSHK _ VIQIJ G aIJ_, ^T LGVI LT S]T LG \Kb_ _ b_ _OG,... $ kK\ WGR ^KVI _YGLGHK, ]TLT WG SK[QTI
ILKd RHTW G SI, N^I SK] [IdTHK _ IJId V_OG S [IVIdLG] fGWGLI]&... fKY_JKd, WIjT&... oGVK\, \TNI,
LGVK\&...
hTHTLVI SK]I SHTZLT QK]TLG]K, [K aKd]G QKHI G JIHIJT, ^T I\T LK bGJ_ \K _aIQT FGILG
VIHGVI dId ^QTWK aK _STJ.
cG \IWQG r_\G [I]KZKHG S_ dId SJKVK\ _ ^TjT] QK\_ [IrSVI] - N^I JTO LT ]IjT \K SKJHK\K SHKWK
jTLSVK Q_VK. pLG dId _aIQ_ ]KHI bGJT, [ISTd_ G SQT\T VKI STWG. pS^KHI QK\G SK]K FGILK. fK]K
IVI[KJK, [HTJG, jKbT. oGVK\ ST LTOT [IjKHG^G \K dId dT ^TNVI. wIOT G _ ^I]T \K dId [I]IZL_. mId
YGS^I W_\T VQGJI. pWGYLI G] I\ZIJIQG#
A
wJKHK JK]& M\T dT WGHI ^TjT ^_ S^T ]G [I]IZHG. pJI JTO ]IZ_ [IHKVI G SK]K&...
===
eQIHKaGHK ZI\GLK [I ZI\GLK.
FGILK ST JTO LKJGVHK LK SK]I^Gb_ G ^TQT^. vGS^I SK\ LT WG JTQIJKHK \K ]IjT WG^G G \Q_VYGdT&
nTXK dId [II\QKSHK. pZbKL _aTI [T^LKTS^_ ZI\GL_. i\T _ NVIH_. UTHGVG dT qKV. n_NKLVK LKJQNGHK
^QGLKTS^_. pLK _JTHGVI I\]Tb_dT ]KdV_ _ V_OTJLG] [ISHIJG]K. uVI FGILK aIQI] [I\QKLG LK bGJ_
\K _jKbT VIdG SLI[ JGNT, GHG I\T LK HGJK\_ \K [I[HKS^G ILI N^I dT hTHTLVI d_YT [IVISGI - LTOT _
[I\LT, VK\ ST JQK^G V_OG, IS^K^G WTa Q_YVK. n_NKLVK ST WQGLT I ^I], VKI VKVJK ]K^IQK QT\_NK. P]T
YKV G [IZKY_ \K _]TSG... oKd]HKqG, fTLK\GL, _aTI dT \TJT^_ ZI\GL_. hIN ZQK\G [ILTVK\ [_XKrVT I\
aIJT, KHG dT VK\KQ \K [QGY_JK dKZKbXT G \K GS^TQK IJXT LK [I[KS. UKd\GXK dT G I\ bTZK.
wJKHK WIZ_, \TYGXK S_ FGILGLK a\QKJK G JTSTHK, QKaWIQG^K G JQT\LK. p\TJTLK S_ VKI Ga
LKdWIrT ZKa\GLSVT V_OT. FGILG dT [_LI SQXT VK\ GR [IZHT\K.
- cGOG ]IdG HT[G&... - NK[_^KHK WG YTS^I, _a\KRL_JNG. - lIjT dKVG, ]IHG] ^G ST, [I\QjG ]T
_ a\QKJr_ G SLKaG \IV ]G LT IdKYKd_ IJK VQGHK ]IdK&...
nIWKQ dT WIZ. pL dT SKSH_NKI IJ_ _SQ\L_ ]IHG^J_ SK]IRQKLT _\IJGXT.
x_\G Ga STHK \GJGHG S_ ST \_QKNLIS^G FGILGLId. fJ_\ S_ dT RJKHGHG G bI]T _VIQTJKHG SJIdT
\I]KOGXT VK\ WG ST ]KHI IHTLGHT. fK]I dT\LI G] WTNT aK Y_\I# VKVI dT ]IZHK ^KVI SK]IRQKLK
I\JIdG^G I\ V_OT pZbKLK G I[QT]G^G ZK _ NVIH_& cI S_ dId VKI G aK]TQKHG.
i SK] hTHTLVI [QTVIQTI dT dT\KL[_^ FGIL_ aWIZ ^IZK. lTNT ST SJQK^GI SK SJIdG] S^QGXT],
S^KQG] hTa\G]GQI], [K [ISHT QKaZIJIQK I SJT]_ G SJKYT]_, QTOG OT SLKSG#
- UKHK, SJKV ^G ST jGJG Y_\G VKVI ST \KdKLGN... hTSG JQT\LK, dTSG [K]T^LK. fK]I SG LTN^I
SH_\IJKHK...
- u N^K ^I, \TNI, - _[G^K FGILK G [IZHT\K hTHTLVK ]KHI aKY_qTLI.
- t^I ILI \T^T LT IS^KJG VI\ V_OT, \K ^G WKQT] N^IZI\ [I]IZLT, cIHGVG G]_OLGdG G
aK\Q_jLGdG r_\G, [K LGS_ VK\QG I\JIdG^G SJIdT \TXT... cG ST GILKVI SGQI^K G ]_YTLGXK, [K...
- oT \K] dK, \TNI, \K ]G \TXK W_\_ [ISHT\bK _ STH_& - I\ZIJIQG FGILK G aK][HK]G ST ]KHI _
IWQKa_. - eIVIdLG fGWGL, WIZ \K ZK [QIS^G, YTS^I dT ZIJIQGI VKVI OT, KVI \IYTVK, NVIHIJK^G pZbKLK. hK
SK] ]_ GS[_LGHK jTr_... kK\ SK] ST ]_YGHK ^IHGVI ZI\GLK, LTOT ]G aKQ WG^G LGN^K KVI ST [I]_YG]
dIN LTVI JQT]T...
- pLI dTS^, SLKRI - [IYT S^KQG hTa\G]GQ. - fJT dT ^I HT[I G VQKSLI# KHG, I[T^, ^G SG, T^I,
SK]K _ V_OG, [K ^G dT aK_JKQ ]KVKQ G ]KHK [I]IO G IHKVNGXK...
- cK pZbKL OT ]G SK\ I eT^QIJ_\LT Ga_YG^G G IS^K^G VI\ V_OT... uVI WIZ \K a\QKJrK, \KO_ I\]KR LK
dTSTL G fTLK\GLK. oTO_ dK \K ]G \TXK W_\_ SHT[K VI\ IYGd_&... - I\ZIJIQG FGILK ^KVI [I_a\KLI G
I\STYLI \K dId LG hTHTLVI LG hTa\G]GQ LT _]T\INT QTYG QTOG.
eQIaWIQGNT dIN \JT-^QG I \Q_ZG] S^JKQG]K, [K ST \GZINT G I\INT.
F_j jTLK& - QTYT YGYK hTa\G]GQ [IHKVI, [IN^I I\]KVINT I\ V_OT FGILGLT.
===
oKS^KI dT YKSLG [IS^. sG]K JTO [QTJKHGHK. oT \_JK JGNT IN^QK _S^IVK LG RHK\LG STJTQ. fK\ ST WTHG
JT^KQ GZQK ZIHG] ZQKLK]K JGSIVGR W_VKJK - [INKJ I\ y_[T, [K SJT \I yTrGLK, oTQKqT G kI[KILGVK.
fLTZ SJ_\ ZI^IJI IVI[LTI. fK]I, ILKd LK f_RI]T Q_\GN^_ LT RKdT aK WTHG JT^KQ# IL OT ST QKS[HGL_^G
^TV [ISHT - VK\ [QG[TV_ d_LSVT JQ_OGLT.
B
oK SJT S^QKLT QKa]GHTHG ST JQT\LG QK^KQG. pQ_ bGJT, [I[TJKd_OG G LK\Kd_OG ST \IWQId
ZI\GLG.
cTV _ [I\LT S^GjT FGILK Ga YKQNGdT. iNHK dT ^K]I aIQI] \K IWGqT fTLK\GLK.
pLK dT I\QjKHK SJId_ QTY. pZbKL dT I eT^QIJ_\LT \IJQNGI YT^JQ^G QKaQT\, K fTLK\GL dT
I\]KR [I eQTIWQKjTb_ [INKI _ [QJG.
cK]KL FGILK Ia\I _a JIObKV, K n_NKLVK GS[K\T Ga V_OT. f^_^IrGHK LTN^I _ HT[_ NKQTL_
^IQWGYGX_, [K SJT LTV_\ j_QG.
- k_\ OTN ^G, n_NKLVK,
- zLT\T& sKQ G ^G \IqT&... - I\ZIJIQG n_NKLVK ZI^IJI VKI G aW_bTLK. - lKN \IWQI, \K LT
IS^KLT V_OK SK]K... z^I, dK [INHK ^K]I \I WQKHK...
- z, u Z\T dT IL,
- oK bGJG ^K]I GaK HKaK... {TYT \K ]_ I\LTST] Q_YKV.
- u aKQ LTOT \IOG V_OG \K Q_YK,
- oTOT.
- u N^I,
- p^GNKI dT S JIHIJG]K G QKHI]...
- z& - YGS^I _SVHGVL_ FGILK. - eK N^I ]G I\]KR LT VKjTN, JTSTHK WGHK, nKd ]TLG ^_
^IQWGX_& hK O_ ]_ I\LT^G...
- oTVK, LKLI, ^G SG _]IQLK... p\LTO_ ]_ dK... eK, IL\K...
- t^K, YT\I,
- {TVKI ]G WQKHT \K ^G LT VKjT] I\]KR. $wIO_$, JTHG, $\K IWQK\_dT] LKL_...$
- (, WIZ ]G ZK IWQK\IJKI&... oGSK] dK, \T^T, _]IQLK& cK LGSK] LG IST^GHK VK\ SK] \INHK... zR, WKN
^G LT JKrK [ISKI - N^I ]G I\]KR LT VKaK& UG\GN ^G bTZK&... nKd ]G ^_ ^IQWGX_& eI\LT dT T^I
[QTJKHGHI&... u dT HG I^GNKI I\KJLI,...
- eK G LGdT. cTV KVI dT SK\ S^GZKI LK bGJ_... FGILK WQaI _aT ^IQWGX_ I\ n_NKLVT, aKZHT\K
N^K dT S[QT]rTLI, [K I\T j_QLI.
n_NKLVK IS^K [QT\ V_OI] - ZHT\TOG YGS^I aKY_qTLI aK SJIdI] ]KdVI].
===
mGJK GaK HKaK LT]K JGNT I\ \KLK IQKbK. sT]rK [I^KVNK2 VK\ dT \IWQK ZI\GLK, QI\G \JT-^QG
VQS^GLT dKQGXT.
pZbKL ^K]KL IWQKa\GI [QJ_ WQKa\_, [K RIOT \K IJQK^G... VK\ T^I ^G ]_ ]KdVT.
- o_^I ]IZK ]K^IQXK VKVI ]G QK\G&...- VHGVL_ FGILK QK\ISLI, [QG^QYKJNG, [K _aT ZQHG^G G
r_WG^G pZbKLK.
pZbKL ST ]KHI GaLTLK\G.
- eK SQTOKL ^G QK\, \I]KOGLT ]Id& - LKS^KJG FGILK. - MHT, ZHT& kKVI dT ^I VQKSLK WQKa\GXK, [K VKVI
dT \_WIVK&... (, ]TLT H_\T& MIJIQG] VIdTN^K, K ^G SG _]IQKL, QKWI^LGYT ]Id&... nTHK, TJI... TJI, STdK ^G
S[QT]GHK G Q_YKV...
|
c_ FGILK WQaI [IJK\G Ga ^IQWGXT N^I dT S[QT]rTLI. eQIS^QT ^IQWGX_, [K QKaQT\G [I bId# ]KHI
SIHG, H_VK, LTVIHGVI [TYTLGR VQI][GQK, ^KLV_ [IZKYGX_, aKS^Q_Z ]TjZKLGVK, [K G Y_^_QGX_,
ZIJIQTOG#
- z, ZHT ^G n_NKLVT& f[QT]GHK ^G G Y_^_QGX_ JGLK. FK^IQVK ]IdK& sLK ILK N^K JKrK
_]IQL_ YIJTV_... PS^KJG QKHI, SGLT& nIS^K SG ]G QK\GI&
i S_aT dId ZQ_L_NT.
- t^K ^G dT, LKLI, - QTYT pZbKL ST\L_JNG. - cG [HKYTN,
- oGN^K, SGLT, LGN^K& z^I S]TdT] ST&... nTHK _a]G - ZHK\KL SG, aLK]... lIZK]G, G dK ST
aKWKJGR ]KHI \IHT _ YKQNGdG... nK aLKN VKVI _YG^Tr RJKHG fTLK\GLK&...
- fT\G G ^G, LKLI, \K Q_YK]I aKdT\LI - QTYT pZbKL HI]TOG G bId [KQYT [IZKYGXT.
- oTVK, SGLT& {_YKO_ dK VI\ V_OT... n_NKLVK ]T YTVK - I\ZIJIQG FGILK S^IdTOG G VKI \JIQTOG
SGLK. - cG ]GSHGN G dK SK] _]IQLK. oGSK], pZbKLT& FIZ_ dK JKa\KL S^IdK^G, SGLVI&... u]K _a]G&
oTVK, S^GOG OTN. oT ]IQKN ^G SJT \KLKS _aIQK^G...
z, ZHT ^G bTZK& lKN IQT VKI ]K^IQKX& kKjT ]TLG n_NKLVK... u dK ]GSHG] - NKHG ST, JQKZ
dT\KL&...
i I[T^ dId S_aT _\KQGNT. pLK GR WQGNT Q_VKJI] G S]TdT ST.
pZbKL ST YGS^I aW_LGI. oTVG [HK]TL _\KQGI ]_ _ HGXT. sK_S^G \K QTVLT LTN^I, [K WKN LT
_]T.
FGILK ZK I[T^ L_\G.
eIYT \K OTQT^K S bG]T VKI \T^T... SJT S^IdTOG. {TYT VKVI OT IY_JK^G NTLGX_ S ^T bGJT - SK]I aK
WHKZT \KLT. FTSGOT I\ bT YTSLGX_, VIHKY aK VQSLI G]T. oKdHT[NT dT WQKNLI I\ S^KQIZK jG^K.
- fK]I KVI \IWQI QI\G - QTYT pZbKL. - sLKN G SK]K, LKLI, \K LK] dT IJK bGJK [ILKd^KVNK...
yG^I ST ZI^IJI SJKVK\ GaZHKJLGYK...
- (, QI\GOT, SGLT&... FIQK QI\G^G& cK IJKVT aT]rT LT]K LG _ FIQKJG& pJ\T LGVK\ LGdT WGHI
LG ZHKJLGXT LG r_rK... UG\TOTN ^G VKVI OT ^_ WG^G \IWQK [NTLGXK&...
pZbKL [IQ_YK, [K ST \GjT ^T [QGRJK^G I[T^ QKHI G INGL_ JIHIJT...
FGILK S^IdG G ZHT\G SGLK VKVI VKI [T^HGO I[SVKV_dT, ^TZHTOG aK Q_YGX_ G LKJGdKd_OG QKHI]
YKS LK dT\L_ YKS LK \Q_Z_ S^QKL_. {K\ dT ^TjKV, K \T^GbK Q_VK dIN LTdKYVK.
oTVIHGVI [_^K FGILK R^T\T \K [QG^QYG G \K ]_ [I]IZLT... KHG LTN^I LT S]T\T. oG SK]K LT
aLK aKN^I&
eQGWQK ^IQWGX_, [K [IqT [IHKVI V_OG.
pSJQ^KHK ST LTWQIdTLI [_^K G ZHT\KHK pZbKLK. UG\THK dT - VK\ dT _aIQKI YKV G ^QTO_
WQKa\_&...
pW_aT dT LTVK Y_\LK QK\IS^. i [HKYT dId ST - G S]TdT dId ST. oT aLK LG SK]K aKN^I... FKHI, [K ^TV
[QIaWIQG ILKVI SK]K# $cK QT\ dT dT\LI] \K G ]TLT WIZ IWQK\_dT&... i aKQ dK LGSK] SQTOLK, kI ^I
VKjT&... cT VKVI SK] SQTOLK& FIQT, G]K] dK SGLK& i]K] \I]KOGLK, RTd... oTOT ]TLG JGNT [ISHIJK^G
^_qT Q_VT... udK&... oT]K LGVI IJKVJIZ \T^GOK. zLI ZK IQT&... oT ]IjT WIrT LG hTHTLVI&... FI]KV dT
^I&... hIN ZI\GL_-\JT, [K O_ ZK G IjTLG^G - KVI WIZ \K& (, ^K G ]IdK OT V_OK [QI[TJK^G&...$
n_NKLVK LT [K]^G \K dT GVK\ JG\THK ]KdV_ JTSTHGd_ LTZI ^K\ - VK\ ST JQK^GHK S bGJT GaK
HKaK...
nINHK dT V_OG [TJ_NTOG LTV_ JTSTH_ [TS]GX_

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->