PITANJA iz Računarstvo i informatika 1.Predmet izučavanja informatike 2.Računarski sistem - Hardver/Softver 3.Memorija RAM/ROM 4.

Pojam i vrste operativnog sistema 5.Način zadavanja komandi 6.Elementi prozora i osnovni postupci sa prozorima 7.Pokretanje programa 8.Elementi menija i linija sa alakama 9.Rad sa folderima i datoteka - Windovs Explorer 10. Instalacija i uklanjanje programa ll. Pokretanje Word-a, elementi radnog prozora u MS Word-u 12.Zadavanje komandi u MS Word-u 13.Podešavanje radnog okruženja 14.Snimanje dokumenata u datoteku 15.Rad sa komandom Copi/Cut - Past 16.Nabrajanje u tekstu 17.Zaglavlje o podnožje strane 18.Pravljenje tabela 19.Rad sa slikama 20.Internet i Intranet