RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. Bel humu-l-jevme musteslimuun. i svi ce progledati odjednom. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun. Jedan. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. Bel 'ad ibte ve jesharuun. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). 11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . Maa lekum laa tenaasaruun. a potom.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. (Es-Saffat. oni se izruguju. Milostivog. uistinu. oprosti i smiluj se. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. i zaustavite ih. Vladar istiniti. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq. Qune'am ve entum daahiruun . koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. da ne prislu kuje meleke uzvi ene. nece da se opomenu. pred Gospodarom svojim ce racun polagati. Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. 7) Nakon ovoga.stigne s vjetlica blistava. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. a kada s e opominju. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. oni danas sasvim predat ce se. veqifuuhum innehum mes uuluun. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. i nevjernici ono to ele nece postici. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. a onoga koji to ugrabi . a ne Allahu. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. i kad vide Dokaz. i onih koji odvracaju. uci se: Kemeseli .Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. I reci: "Gospodaru moj. Fettaalijaati zikraa. pored Allaha. i budemo zemlja i kosti. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih. nema drugog boga osim Njega. 1-10) U ime Allaha. Fezzaad iraati zed raa. moli drugom bogu. i napunite ih putem pakla . (El-Mu'minun. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. (Es-Saffat. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. Eve aabaa'une-l-evveluun. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije. bez ikakva dokaza o njemu. Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. Inne ilaahekum leva ahid. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa. a oni se podruguju.

i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati . stanovnici D enneta ce ono to ele postici. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik.d enneh. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun.n jih ceka nesnosna patnja. kunnaa taraa'iqa qidedaa. Hvaljen neka je Allah. ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. Onaj koji svakoga osigurava. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. O vjernici. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore. Vladar. ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. Onaj koji nad svi bdi. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. ja se. u kojoj ce v jecno boraviti. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . i oni misle. Onaj koji svemu daje oblik. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! .uzeo sebi ni druge ni djeteta. da Allah nikoga nece o iviti. a to ce biti kazna za sve nevjernike. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. tu nedavno. a On nije . zaista. Gordi. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. On je Milostivi.pa kad on postane nevjernik.. koji na pravi put upucuje . ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa. On ima najljep a imena. ko sada p rislu kuje. 9) S nijetom kazne nevjernika. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. kao to i vi mislite. On je Silni i Mudri. doista Ku r an. (El-Ha r. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. slu ali. (El-D inn. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. to su pravi grje nici. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. Tvorac. jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio. Allaha. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. On je Allah nema drugog boga osim Njega .I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. pa su im tako obijest poveca li. Sveti. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun.nema drugog boga osim Njega. ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di.. Gospodara svjetova. ali ce onaj. jer njihovo prebivali te je d ehennem.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Allaha se bojt e. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. Onaj koji je bez nedostataka. Onaj koji iz nicega stvara. Samilosni! On je Allah . svu pogubnost postupaka svojih iskusili .(El-D inn. i mi ne znamo da li se onima na . Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa.15-24) Slicni su onima koji su. Uzvi eni. ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve .On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. Silni. koji izaziva divljenje. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite.

Allaahu velijjulleziine aamenuu. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. ilahin-naas. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. a meni . a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. od zla ejtana napas nika. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. [i]Reci: "O vi nevjernici. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. ima nas vrsta razlicitih. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. Reci: "On je Allah . juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. od zla onoga to On stvara. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. melikin-naas. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. Milostivog. ve min erri haasidin izaa hased. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. pred ejtanom. Boga ljudi.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. (El-Beqare. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Lenfisaame lehaa.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. uci se: Qul huvellaahu ehad. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . L ekum diinukum ve lije diin. uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. koji zle misli unosi u srca ljudi . vama va a vjera. lem jelid ve lem juuled. min erri maa halaq. te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. i od zla smutljivca kad smutnje sije. mine-l-d inneti ven-naas. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahus-samed. od svakog zla. Vladara ljudi. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. ve min erri gaasiqin izaa veqab.

Takvi su stanovnici Vatre. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. Allah sve dobro zna. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. Allah je za titnik onih koji vjeruju. i istocnim i zapadnim. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. . njemu je u korist to dobra stekne.uhvata i nebesa i Zemlju. Nuurun 'alaa nuur. i oprosti nam. i u Njegove Knjige. (En-Nur. I On je Svevi nji. o na Gospodaru. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. vagfirle naa. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. a prijetnja Gospodara moga ce se. (El-Kehf. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. i u Njegove meleke. a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. verhamnaa. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. (Et-T evbe. i u Njegove Poslanike. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti.rece on. op rosti nam. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Va'fu 'annaa. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh. i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. U vjeru nema prisile. On ce ga sa zemljom sravniti. Allah navodi primjere ljudim a. Ko ne vjeruje u davola. svjetiljka je u kandilju. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. O n je velicanstveni!. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. sigurno . protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. E l-Misaahu fii zud ad eh. ispuniti. (En-Ned m. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. (El-Beqare. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih.

nema drugog boga osim Njega . 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh. Hvaljen neka je Allah. Gordi. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . ulaa'ike hum erru-l-berijjeh. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. koji blago gomila i prebrojava ga. Vladar. Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. On je Silni i Mudri. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. Onaj koji je bez nedostataka. s mukom je i last. Vi niste mislili da ce otici. sve dok im nij . On ima najljep a imena. (El-In irah. Samilosni! On je Allah .On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. (E l-Ha r.nema drugog bo ga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. Tvorac. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. Inne me'a-l-'usri jusraa. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. Sveti. s mukom je i last! A kad zavr i . zaista. 5-8 Ta. fiihaa kutubun qajjimeh. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh.84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. milo cu Na om. 'Aalimu-l-gajbi ve . naarullaahi-l-muuqadeh. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. sigurno. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ona ce iznad njih biti zatvorena. On je Milostivi. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. koja ce do s rca dopirati.(El-Bejjine. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. (El-Humezeh. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim. Silni. ve ilaa rabbike fergab. Zato uzmite iz toga pouku. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir. Innehaa 'alejhim mu's adeh. Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. Fe izaa feragte fensab. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. zaal ike limen ha ije rabbeh. plamenim stupovima zasvodena. (El-Enbija'. Ve maa edraake me-l-hutameh . fii 'amedim-mumeddedeh. Onaj koji svemu daje oblik. On je Allah . Onaj koji iz nicega stvara. Uzvi eni. Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. (El-Ha r. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. Onaj koji svakoga os igurava. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Onaj koji nad svi bdi. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. zaista. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali.

ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. koji zle misli unosi u srca ljudi . da Mu iskreno. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. a i oni ce biti Njime zadovoljni. i da milostinju udjeljuju. u vatri d ehennemskoj. v jetar poslao. i od zla smutljivca kad smutnje sije. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun.oni su. (Jasin. u njoj ce vjecno ostati. a meni . A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. kao pra vovjerni. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. vama . Koji je Zemlju postavio. 82-83) . ve min erri gaasiqin izaa veqa b. oni su najgora stvorenja. a to je .va a vjera. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. (El-Zilzal. i da molitvu obavljaju. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo.vidjece ga. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. lem jelid ve lem juuled. Allaahus-samed. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh. min erri maa halaq. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. sigurno. vjeru ispovijedaju. najbolja stvo renja. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju.e do ao dokaz jasni. zbilja. bi enne rabbeke evhaa lehaa . Vladara ljudi. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . Reci: "O vi nevjernici. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. Lekum diinukum ve lije diin. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. Boga ljudi. Allah ce biti njima zadovoljan. melikin-naas. Reci: "On je Allah . u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. u kojima su prop isi ispravni.ispravna vjera. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . koji cita listove ciste. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. od Allaha Poslanik. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja.vidjece ga. i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. sve mo e.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . njih nagrada u Gospodara njihova ceka. od zla onoga to On stvara. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. mine-l-d inneti ven-naas. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. ilahin-naas. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. od zla ejtana napas nika. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. ve min erri haasidin izaa hased. On zbilja.

"ti c e . Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. krecu. (Junus. a posebno nad onim bolesnicima. Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. ma gdje do ao. progutace ono to su oni napravili. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin.reko e oni . (Taha. zbog vrad bin e njihove. . a carobnjak nec e. rabb i Muusaa ve Haaruun. "Ne boj se!" . a potom.povika e. uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu.i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva). I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili.i ono bude. Allah ce svojom moci istinu utvrditi.(El-Furqa n.rekosmo Mi . jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa." .kada ne to hoce. (El-'A'Raf. Uticaja sihira. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. On samo za to rekne: "Budi!" . kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa. Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi. i Musa u sebi osjeti zebnju. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" . innemaa sane'uu kejdu saahir. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. Ve ulqijes-seharetu saad idiin."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. innellaahe sejubtiluh.i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli.) 4) S nijetom uni tenja sihira. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. tj." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e. 65-70) "O Musa. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu.r ece on . uspjeti. a carobnjaci se licem na tle baci e. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . 80-82) I kad carobnjaci dodo e. doista. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin.

uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne.5) S nijetom uni tenja sihira. (En-Nur. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi . (En-Nur. s Bo ijom pomoci. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. izvr ilac sihira. pa cemo ih sve sakupiti. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. sigurno. ej'aa. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa.rece on. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. zbilja. (El-'A'ra f. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. brzo ustati."Ovo je blagodat G ospodara moga!" .. izvr ilac sihira. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin. ali s te kom mukom. s Bo ijom pomoci. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. a radi njegova defin itivnog izbacivanja. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. (Er-Rum. zakletvom najvecom. definitivno. a prijetnja Gospodara moga ce se. 58 A i u necistom izlazi. uci se: . 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. (El-Kehf. (E . 9) S nijetom izbacivanja sihira. (El-'A'raf.. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. (En-Nahl. 25) Zatim to to cete. ni ta ne nade .a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni.ura. ispuniti. 99) I puhnuce se u rog. 8 S nijetom da sihir. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu. uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. vallaahu serii'u-l-hisaab. On ce ga sa zemljom sravniti.«. (El-Kehf. ali kad do tog mjesta dode.

fe darebe bejnehum bi suur. Nakon toga. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. Ajete za sihir Ruqje za zavist. El-Feleq (7 puta). Ibrahim. Er-Rahman.. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. u krug. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. (od efehasibtum. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u. ajete za sihir i zavist. bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu. ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin. Misle li oni. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu.. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. El-Ihlas (7 puta). da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii. na to prouciti ruqje (univerzalna). Qaf. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. ve huvessemi'u-l-'aliim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Zatim. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim.. ispisati za'fera nom. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. ElKafirun.ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. En-Nas (7 puta). (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. Allaahumme jaa haliqa . a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u. u cijim srcima bolest se nahodi. El-'A'la (7 puta). sure Er-Ra'a. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim.ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. Tebareke. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq.do kraja). bisimillahi-l-'a'zam turbetu. fe sejekfiikehumul-laah. .

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas.. qaale rabbi. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. vallaahu min veraa'ihim muhiit. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii. vagfirl enaa.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. jefqahuu qavlii. efemen erehallaahu sadrehuu li-l. Er-Rahmaan ir-rahim. Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. minel-d inneti ven-naas. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. lem jelid ve lem juuled. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin. ve min erri haasidin izaa hased. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Qul huvellaahu ehad.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. Va'fu 'annaa. maaliki jevmiddiin. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. ve . El-Misbaahu fii zud ad eh. Nuurun 'alaa nuur. ve min erri gaasiqin izaa veqab. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. fii levhin mahfuuz. min erri maa halaq. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. melikin-naas. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ihdinessiraatal-musteqiim. bel huve Qur'aanu n med iid. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. ilahi n-naas. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir.emsi ve duhaahaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. verhamnaa. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allaahus-samed. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas.

Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. tebi cemo se vratiti. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Na pravi Put Ti nas uputi. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . a na njegovu t etu zlo koje uradi. Er-Rahmaanir-rahim. I On je Svevi nji. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. ihdinessiraata-l-musteqiim. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir .ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. maaliki jevmiddiin. ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na .« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Gospodaru na . lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. Va'fu 'annaa. verhamnaa. (El-Beqare. Samilosnom. oprosti nam. fe fehhemnaahaa Sulejmaane. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. Samilosnog! »Hvala Allahu.sva ki vjeruje u Allaha. O n je velicanstveni!. Svemilosnom. 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. i smiluj se na nas. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . i vjernici . pobri i grijehe na e i oprosti nam. Gospodaru svjetova. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Gospodaru na . i meleke Njegove. 255) Allah je nema boga osim Njega. Milostivog. niti na put onih koji su zalutali. vagfirlenaa. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. i knjige Njegove. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. (El-Beqare. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa.

ejtaani nezgun feste'iz billaah. jer On.. (Et-Tevbe. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. innehuu huves-semii 'aliim.ejaatiin. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. (Er-Ra' d. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. . Gospodaru moj. (Ed-Duhan. i Tebi se. immaa jenzeganneke mine . 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid.. ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. lijeci. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima. (El-Beqara. ti zatra i utoci te u Allaha. (El-Mu'min. 97-98 i reci: "Tebi se ja. kad se razbolim. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. obracam za za titu od prividenja ejtanskih.po Allahovu naredenju nad njim bdiju. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete. (El-Mu'min. ve nahne lehuu 'aabiduun. 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. (Es-Saffat. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. (El-Is ra'. 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. ti potra i utoci te u Allaha. 57) .ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine .u'ara'. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. 5) Ve 'u-lA kad tinu. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin.Allah sve zna i mudar je. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. (E . ispred njega i iza njega . On uistinu sve cu je i zna. (Fussilet. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . (En-Na hl. a vas ce proti v njih pomoci. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. (Fussilet. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. (El-'Araf. ve huvessemi'u-l-'aliim. (Junus. 80) i Koji me. innehuu semii'un 'a liim. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede.ejtaani nezgun feste'iz billaah. i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. 7) . uis sve cuje i zna sve. 11) Uz svakog od vas su meleki. Gospodaru moj.

sigurno . "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. (Jasin. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. A ko nasilje izvr i i poslije toga. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. (Et-Tariq. ve huve bikulli halqin 'aliim ." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. (El -Kehf.ejaatiin. a Allah zna da medu vama slabih ima. ellezi d e'ale lekum-mine ." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. (El-En'am. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. ispuniti. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. a zaboravlja kako je stvoren. On samo za t o rekne: "Budi!" . 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. On sve stvara i On je Sveznajuci. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. njeg a bolna patnja ceka. (El-Hid r. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . 178) To je olak anje od Gospodara va eg. Allahu je fiike bismillaahi erqiike.rece on. ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. On do bro zna sve to je stvorio. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim. 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. kada ne to hoce. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. (El-Beqare. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. a prijetnja Gospodara moga ce se. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. min kulli ejtaanin ve haammeh. i milost. (Ovo se prouci tri puta) . innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. i opet je otvoreni protiv nik.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. (El-Enfal. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete.i ono bude. 66) Sad vam Allah olak ava. On ce ga sa zemljom sravniti. ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih. ve en jahduruuke. ve min hemezaati . 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. On sve cuje i sve zna. i Nama navodi primjer. 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa.

Bismillahir-rahmanir-rahim. juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu .ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. Bismillahir-rahmanir-rahim.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahu ekber. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismillaahi intafe'e nuuruke. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.fihii ente . ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. ve -truki-l-batne. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. ve-trukis-sadre. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. Bismillahir-rahmanir-rahim. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi. vallaahu zuu fadlin'aziim. ve-truki-l -ved he. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur. Allaa ekber.ejtaanir-rad iim. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun. ve bi kelimaatihit mine . Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. ve-truki-l-'avrete. ve-trukis-sem'a. Bismillahir-rahmanir-rahim. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . allaahumeme.

vallaahu hajru-l-maakiri in. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.ejaatini ve en jahduruuk. ilahin-n aas. vel-haameh.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. ve jemkuruune ve jemkurullaah.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . Bismillahir-rahmanir-rahim. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih.'aziim Allaahumme. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. ve min erri ha asidin izaa hased.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. min erri maa halaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-l-'asri innel-l. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. mine-l-d i nneti ven-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena.da'iifaa. ve min hemezaati . bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. lem jelid ve le m juuled. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve. Fe sejekriikehumul-laah. Allaahu je fiike. Bismillahir-rahmanir-rahim. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. Bismillahir-rahmanir-rahim. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve. Allaahus-samed. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. + Bismillahi-l-'aziimi .e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane.itaai ves-sajf. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve min erri gaasiqin izaa veqab. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.-insaane lefii husr. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. ve-l-'ajnil-laammeh. umjesto 'abdeke. melikin-naas. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. Bismillahir-rahmanir-rahim. min kulli ejtaanin ve haameh. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Kaaf haa jaa 'ajn saad. ve min kulli 'ajnin laameh. ------------- . illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. Bismillahir-rahmanir-rahim. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve huves-smi'u-l-'aliim. Qul huvellaahu ehad.

21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. (Junus. (A li 'Imran. ihdinessiraata-l-musteqiim. (Et-Tevbe. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. vagfirle naa.u'ara'. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Allaahu velijjulleziine aamenuu. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Va'fu 'annaa. (Jusuf. verhamnaa. Er-Rahmaanir-rahim. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. (El-Isra'. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. (J usuf. (E . 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. (El-Beqare. Valla ahu semii'un 'alim. 46) . (El-Kehf. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. (El-Beqare. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. maaliki jevmiddiin. (Hud. Lenfisaame lehaa.

Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. (El-Had d . 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. (Et-Tevbe. 'alaa siratim-musteqii m. (El-Qamer. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. (Taha. (El-Mud adele. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. tenziile-l-'aziizir-rahiim. ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. (Er-Rahman. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . inneke lemine-l-murseliin. laa tenfuzuune illaa bisultaan. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 8 Jaasin. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. (Ez-Zuhr uf. qaale innekum maakisuun. (Fatir. innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. ve-l-Quraani-l-hakiim. (El-Enfal. (El-D umu' a. 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. (El-En'am. vallaahu hajru-l-maakiriin. (Ja sin. 65) . (Et-Tariq. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. (En-Nahl. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. (El-Ahzab. 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. (El-Enfal. ve jemkuruune ve jemkurullaah.

18. (El-Mulk. 67. ( Muhammed. 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. Et-Talaq (2).). 58. Ibrahim (13) An-Nahl (69. Et-Tewba (57. 25). Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. (Fatir. 95). 107). 149-150. Er-Rum (19. Ali Imran (27). innehuu bikulli ej'in basiir. 25. . An-Nisa (75). 78. En-Neml (37. pa cak i z a spaljivanje d inna.). 85. En -Nur (53). 82). 106. ElMinafikun (8). Al-Maide (2 2-25). 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun.Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. Fatir (37). 243). Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. El-A'raf(13. El-In iqaq (1-5). 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. Et-Tariq (7). El-Qasas (20-21). 64) Junus (31). El-Mu'minun (35. ali i za uni tenje sihira. El-En'am (93. 191. 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. El-Had (22). (Jasin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful