RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . za to jedni druge ne poma et e?« Ali. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. Vladar istiniti. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. (Es-Saffat. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. 1-10) U ime Allaha. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). veqifuuhum innehum mes uuluun. i kad vide Dokaz. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. pred Gospodarom svojim ce racun polagati. a kada s e opominju.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. uci se: Kemeseli . Milostivog. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. nece da se opomenu. I reci: "Gospodaru moj. a oni se podruguju. da ne prislu kuje meleke uzvi ene. Inne ilaahekum leva ahid. Jedan. bez ikakva dokaza o njemu. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. uistinu. i budemo zemlja i kosti. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. Eve aabaa'une-l-evveluun. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib.stigne s vjetlica blistava. a onoga koji to ugrabi . Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. (Es-Saffat. uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. i napunite ih putem pakla . i nevjernici ono to ele nece postici. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. oprosti i smiluj se. i svi ce progledati odjednom. i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. pored Allaha. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. Fettaalijaati zikraa. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . (El-Mu'minun. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. oni danas sasvim predat ce se. a ne Allahu. Maa lekum laa tenaasaruun. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. Bel 'ad ibte ve jesharuun. i zaustavite ih. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq. i onih koji odvracaju.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. Qune'am ve entum daahiruun . moli drugom bogu. oni se izruguju. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. a potom. Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. Bel humu-l-jevme musteslimuun. nema drugog boga osim Njega. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih. Fezzaad iraati zed raa. 7) Nakon ovoga.

ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. On ima najljep a imena.n jih ceka nesnosna patnja. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. 9) S nijetom kazne nevjernika. Samilosni! On je Allah . pa su im tako obijest poveca li.pa kad on postane nevjernik. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. Hvaljen neka je Allah. Onaj koji nad svi bdi. Uzvi eni. (El-Ha r. Gordi. to su pravi grje nici. Onaj koji je bez nedostataka. stanovnici D enneta ce ono to ele postici. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . da Allah nikoga nece o iviti. kao to i vi mislite. Sveti. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. Allaha. slu ali. svu pogubnost postupaka svojih iskusili . ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun. i mi ne znamo da li se onima na . ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa.(El-D inn.I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. Vladar.. a On nije . innellaahe habi irun bi maa ta'meluun.. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. Onaj koji svakoga osigurava. koji na pravi put upucuje . Onaj koji svemu daje oblik. kunnaa taraa'iqa qidedaa. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo. Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa. Onaj koji iz nicega stvara. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. ali ce onaj. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. On je Milostivi. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. ja se. tu nedavno. (El-D inn. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta.nema drugog boga osim Njega. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik.On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. Tvorac.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati . On je Silni i Mudri. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite.uzeo sebi ni druge ni djeteta. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. doista Ku r an.15-24) Slicni su onima koji su. Gospodara svjetova. ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di. jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore. zaista.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. i oni misle. O vjernici. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. koji izaziva divljenje. ko sada p rislu kuje. On je Allah nema drugog boga osim Njega . u kojoj ce v jecno boraviti. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. a to ce biti kazna za sve nevjernike.d enneh. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. Allaha se bojt e.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! . as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. jer njihovo prebivali te je d ehennem. Silni. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve .

Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. ilahin-naas. Allaahus-samed. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. od svakog zla. Reci: "On je Allah . vama va a vjera. od zla ejtana napas nika. Boga ljudi. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Valla ahu semii'un 'alim. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. uci se: Qul huvellaahu ehad. ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. Milostivog. Vladara ljudi. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. (El-Beqare.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. L ekum diinukum ve lije diin. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. ima nas vrsta razlicitih. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. ve min erri gaasiqin izaa veqab. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. melikin-naas. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. min erri maa halaq. te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. od zla onoga to On stvara. a meni . mine-l-d inneti ven-naas. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Allaahu velijjulleziine aamenuu.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. ve min erri haasidin izaa hased.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. koji zle misli unosi u srca ljudi . a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. Lenfisaame lehaa. lem jelid ve lem juuled. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. pred ejtanom.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . [i]Reci: "O vi nevjernici. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. i od zla smutljivca kad smutnje sije. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum.

Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Allah sve dobro zna. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. O n je velicanstveni!. vagfirle naa. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. I On je Svevi nji. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. svjetiljka je u kandilju. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. . i oprosti nam. i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin.rece on. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. njemu je u korist to dobra stekne. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. i u Njegove Poslanike. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. (En-Nur. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. Allah navodi primjere ljudim a. (Et-T evbe. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. op rosti nam. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On ce ga sa zemljom sravniti. Nuurun 'alaa nuur.uhvata i nebesa i Zemlju. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. i istocnim i zapadnim. U vjeru nema prisile. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. (En-Ned m. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. sigurno . verhamnaa. Va'fu 'annaa. ispuniti. o na Gospodaru. i u Njegove Knjige. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh. (El-Beqare. i u Njegove meleke. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. Ko ne vjeruje u davola. a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. (El-Kehf. E l-Misaahu fii zud ad eh. Takvi su stanovnici Vatre. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. a prijetnja Gospodara moga ce se.

Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . Silni. Ona ce iznad njih biti zatvorena. Onaj koji svemu daje oblik. koji blago gomila i prebrojava ga. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti.(El-Bejjine. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir. Onaj koji je bez nedostataka. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. Ve maa edraake me-l-hutameh . Hvaljen neka je Allah. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. plamenim stupovima zasvodena. sve dok im nij . Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. Onaj koji svakoga os igurava. On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. (El-In irah. On je Allah . Inne me'a-l-'usri jusraa. koja ce do s rca dopirati.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. 'Aalimu-l-gajbi ve . (El-Ha r.On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. Zato uzmite iz toga pouku.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. (El-Humezeh. Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. fiihaa kutubun qajjimeh. Fe izaa feragte fensab. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh. s mukom je i last! A kad zavr i . resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. 5-8 Ta. Onaj koji iz nicega stvara. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. s mukom je i last. On ima najljep a imena. naarullaahi-l-muuqadeh. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa.nema drugog boga osim Njega . milo cu Na om. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. On je Silni i Mudri. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. Vladar. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. zaal ike limen ha ije rabbeh. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. Samilosni! On je Allah . Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. (E l-Ha r. sigurno.nema drugog bo ga osim Njega. Sveti. Gordi. zaista. Innehaa 'alejhim mu's adeh. Tvorac. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. Uzvi eni. On je Milostivi. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. Vi niste mislili da ce otici.84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. Onaj koji nad svi bdi. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. (El-Enbija'. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. fii 'amedim-mumeddedeh. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. ve ilaa rabbike fergab. zaista.

(Jasin. i da milostinju udjeljuju. od zla ejtana napas nika. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali. u vatri d ehennemskoj. u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. najbolja stvo renja. a i oni ce biti Njime zadovoljni. sigurno.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. a to je .ispravna vjera. vama .vidjece ga. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. koji zle misli unosi u srca ljudi . od zla onoga to On stvara. ilahin-naas. min erri maa halaq.oni su. u njoj ce vjecno ostati. (El-Zilzal. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. vjeru ispovijedaju. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. i od zla smutljivca kad smutnje sije. da Mu iskreno. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. v jetar poslao. ve min erri gaasiqin izaa veqa b. melikin-naas. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . i od zla mrkle n oci kada razastre tmine.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. Reci: "O vi nevjernici. On zbilja. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa. i da molitvu obavljaju. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. Lekum diinukum ve lije diin. Vladara ljudi. Allaahus-samed. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. Allah ce biti njima zadovoljan. bi enne rabbeke evhaa lehaa . Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Reci: "On je Allah . a meni . ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. lem jelid ve lem juuled. kao pra vovjerni.e do ao dokaz jasni. 82-83) . Koji je Zemlju postavio.vidjece ga. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. zbilja. koji cita listove ciste. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. oni su najgora stvorenja. ve min erri haasidin izaa hased. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. sve mo e. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . A oni koji vjeruju i cine dobra djela . od Allaha Poslanik. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. u kojima su prop isi ispravni. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. Boga ljudi.va a vjera. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. njih nagrada u Gospodara njihova ceka. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum. mine-l-d inneti ven-naas. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju.

Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" . 80-82) I kad carobnjaci dodo e. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. ma gdje do ao. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa.rekosmo Mi . 65-70) "O Musa. krecu.kada ne to hoce.reko e oni . uspjeti. tj. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu.i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli. . uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci.i ono bude. a carobnjaci se licem na tle baci e. Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi. (Junus.(El-Furqa n. Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. a carobnjak nec e. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. Allah ce svojom moci istinu utvrditi. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni.povika e. a posebno nad onim bolesnicima. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin."ti c e ." . ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva). innemaa sane'uu kejdu saahir."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. Ve ulqijes-seharetu saad idiin. rabb i Muusaa ve Haaruun. (Taha. a potom. Uticaja sihira. Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. "Ne boj se!" . (El-'A'Raf. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . i Musa u sebi osjeti zebnju.) 4) S nijetom uni tenja sihira. progutace ono to su oni napravili.r ece on . On samo za to rekne: "Budi!" .i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi. doista. Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. zbog vrad bin e njihove. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. innellaahe sejubtiluh." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili.

s Bo ijom pomoci. izvr ilac sihira. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi . uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. definitivno. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. sigurno. 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu. 9) S nijetom izbacivanja sihira. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. (En-Nahl. (Er-Rum.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. ali s te kom mukom.. uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa.5) S nijetom uni tenja sihira. izvr ilac sihira. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. ali kad do tog mjesta dode. brzo ustati. 99) I puhnuce se u rog. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. a radi njegova defin itivnog izbacivanja. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. (E . (El-Kehf. zakletvom najvecom. uci se: . uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin.. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si.«. qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa.ura. 25) Zatim to to cete. 8 S nijetom da sihir. (El-Kehf.rece on. 58 A i u necistom izlazi. s Bo ijom pomoci. zbilja. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. a prijetnja Gospodara moga ce se.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. ej'aa. (En-Nur. (El-'A'ra f. pa cemo ih sve sakupiti." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. ispuniti. vallaahu serii'u-l-hisaab. ni ta ne nade . (En-Nur. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. (El-'A'raf. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu."Ovo je blagodat G ospodara moga!" . Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. On ce ga sa zemljom sravniti.

na to prouciti ruqje (univerzalna). fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq. (od efehasibtum. da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. Er-Rahman. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . Misle li oni. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. fe sejekfiikehumul-laah. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice. ElKafirun. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. sure Er-Ra'a. Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u.. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu. ispisati za'fera nom. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin. El-'A'la (7 puta).ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta.. El-Feleq (7 puta). a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Ibrahim. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. Nakon toga. Zatim.. u cijim srcima bolest se nahodi.do kraja). bisimillahi-l-'a'zam turbetu. . qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. Tebareke. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. Ajete za sihir Ruqje za zavist. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Qaf. ve huvessemi'u-l-'aliim. Allaahumme jaa haliqa .Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. fe darebe bejnehum bi suur. u krug. ajete za sihir i zavist. En-Nas (7 puta). Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. El-Ihlas (7 puta). bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah.ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu.

ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . ve min erri gaasiqin izaa veqab. vallaahu min veraa'ihim muhiit. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. min erri maa halaq.emsi ve duhaahaa. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. maaliki jevmiddiin. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Allaahus-samed. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. efemen erehallaahu sadrehuu li-l.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. ilahi n-naas. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. fii levhin mahfuuz. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Qul huvellaahu ehad. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. El-Misbaahu fii zud ad eh. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. bel huve Qur'aanu n med iid.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii. minel-d inneti ven-naas. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa.. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. melikin-naas. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. lem jelid ve lem juuled. ve min erri haasidin izaa hased. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. verhamnaa. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. vagfirl enaa. jefqahuu qavlii. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. ihdinessiraatal-musteqiim. Va'fu 'annaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Er-Rahmaan ir-rahim. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin. ve . Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. qaale rabbi. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Nuurun 'alaa nuur.

Na pravi Put Ti nas uputi. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. (El-Beqare. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha.« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Samilosnog! »Hvala Allahu."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. I On je Svevi nji. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. i knjige Njegove. i smiluj se na nas. verhamnaa. fe fehhemnaahaa Sulejmaane. Gospodaru svjetova. (El-Beqare. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. i vjernici . ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. Va'fu 'annaa. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. vagfirlenaa. ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na . lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. O n je velicanstveni!. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. a na njegovu t etu zlo koje uradi. Milostivog. pobri i grijehe na e i oprosti nam.sva ki vjeruje u Allaha. tebi cemo se vratiti. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. i meleke Njegove. Gospodaru na . 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. maaliki jevmiddiin. oprosti nam. ihdinessiraata-l-musteqiim. 255) Allah je nema boga osim Njega. ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim.ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . Samilosnom. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . niti na put onih koji su zalutali. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . Gospodaru na . Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. Svemilosnom. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Er-Rahmaanir-rahim.

80) i Koji me. 97-98 i reci: "Tebi se ja.ejtaani nezgun feste'iz billaah.ejtaani nezgun feste'iz billaah. (Er-Ra' d. (Es-Saffat. a vas ce proti v njih pomoci. i Tebi se. (En-Na hl. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. innehuu semii'un 'a liim. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. (E . 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. ve nahne lehuu 'aabiduun. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. ti potra i utoci te u Allaha. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. (Et-Tevbe. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. 5) Ve 'u-lA kad tinu. (El-Mu'min. immaa jenzeganneke mine . 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid. ve huvessemi'u-l-'aliim.ejaatiin. (El-Beqara.u'ara'. (Junus. 7) . (Ed-Duhan. (Fussilet. Gospodaru moj. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. (El-Mu'min. 57) . On uistinu sve cu je i zna. 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima.. jer On. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. (Fussilet. 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. lijeci. i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. uis sve cuje i zna sve. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin. Gospodaru moj.Allah sve zna i mudar je. (El-Is ra'. (El-'Araf. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. 11) Uz svakog od vas su meleki. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. ispred njega i iza njega . ti zatra i utoci te u Allaha. .po Allahovu naredenju nad njim bdiju. 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas.. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete. innehuu huves-semii 'aliim. kad se razbolim. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un.ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . obracam za za titu od prividenja ejtanskih.

"A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. ispuniti. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim. 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. ve huve bikulli halqin 'aliim . qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. On ce ga sa zemljom sravniti. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. (El-Hid r. (El-Beqare. Allahu je fiike bismillaahi erqiike. min kulli ejtaanin ve haammeh. On sve cuje i sve zna. sigurno . (Ovo se prouci tri puta) . ellezi d e'ale lekum-mine . 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. a Allah zna da medu vama slabih ima. Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. On sve stvara i On je Sveznajuci. i opet je otvoreni protiv nik. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. 66) Sad vam Allah olak ava. On samo za t o rekne: "Budi!" . ve en jahduruuke. A ko nasilje izvr i i poslije toga. a prijetnja Gospodara moga ce se. ve min hemezaati . 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa. (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. kada ne to hoce. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. On do bro zna sve to je stvorio. (El-En'am. 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. (El-Enfal. a zaboravlja kako je stvoren." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. i Nama navodi primjer.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. i milost. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. njeg a bolna patnja ceka." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. (Et-Tariq. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. 178) To je olak anje od Gospodara va eg.rece on. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. (Jasin. 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda.ejaatiin. (El -Kehf." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih.i ono bude.

Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. ve-truki-l-'avrete. Bismillahir-rahmanir-rahim. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. Bismillahir-rahmanir-rahim. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaa ekber. Bismillahir-rahmanir-rahim. juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu . Allaahu ekber. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber.ejtaanir-rad iim. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . bismillaahi intafe'e nuuruke. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. ve bi kelimaatihit mine . Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi. ve-trukis-sadre.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim.fihii ente . vallaahu zuu fadlin'aziim. ve -truki-l-batne. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . ve-trukis-sem'a. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. ve-truki-l -ved he. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. Bismillahir-rahmanir-rahim. allaahumeme.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur.

ve min hemezaati . Fe sejekriikehumul-laah. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . ve huves-smi'u-l-'aliim. Bismillahir-rahmanir-rahim. melikin-naas. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid.-insaane lefii husr. umjesto 'abdeke. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ------------- . Allaahu je fiike. Kaaf haa jaa 'ajn saad. mine-l-d i nneti ven-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-l-'asri innel-l. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. min erri maa halaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum.'aziim Allaahumme. ilahin-n aas.da'iifaa. Bismillahir-rahmanir-rahim. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. min kulli ejtaanin ve haameh. ve-l-'ajnil-laammeh. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Bismillahir-rahmanir-rahim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve.ejaatini ve en jahduruuk. Bismillahir-rahmanir-rahim. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. Allaahus-samed.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane. vallaahu hajru-l-maakiri in. ve min erri ha asidin izaa hased. ve min erri gaasiqin izaa veqab.itaai ves-sajf. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. vel-haameh. bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. ve jemkuruune ve jemkurullaah. lem jelid ve le m juuled. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. + Bismillahi-l-'aziimi . ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. ve min kulli 'ajnin laameh. Qul huvellaahu ehad. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve.

Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. (Hud. (El-Kehf. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. (El-Beqare. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. (Et-Tevbe. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa.u'ara'. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Valla ahu semii'un 'alim. maaliki jevmiddiin. Er-Rahmaanir-rahim. verhamnaa. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. (A li 'Imran. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. 46) . (Jusuf. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. vagfirle naa. Allaahu velijjulleziine aamenuu.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Va'fu 'annaa. ihdinessiraata-l-musteqiim. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. (E . Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Lenfisaame lehaa. (El-Isra'. (Junus. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. (El-Beqare. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. (J usuf.

fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (Et-Tariq. (El-Had d . vallaahu hajru-l-maakiriin. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. (El-Enfal. 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. (Ja sin. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. tenziile-l-'aziizir-rahiim. 8 Jaasin.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. qaale innekum maakisuun. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. (Ez-Zuhr uf. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. (El-D umu' a. ve-l-Quraani-l-hakiim. (Et-Tevbe. jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . (En-Nahl. ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (El-Mud adele. (El-Ahzab. (El-Qamer. (Er-Rahman. innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. 'alaa siratim-musteqii m. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. (Taha. 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . laa tenfuzuune illaa bisultaan. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. inneke lemine-l-murseliin. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. ve jemkuruune ve jemkurullaah. (El-Enfal. 65) . (El-En'am. (Fatir.

. El-A'raf(13. innehuu bikulli ej'in basiir. (Fatir. Er-Rum (19. 58. ElMinafikun (8). El-In iqaq (1-5). 82). Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. 18. 106.). Al-Maide (2 2-25). 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. El-Qasas (20-21). 107). 25). uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 25. 149-150. 95). 85. 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. 243). (El-Mulk. En -Nur (53). El-Had (22). 67. 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. Fatir (37). 191. (Jasin. ( Muhammed. Et-Tariq (7). En-Neml (37. Et-Talaq (2). El-En'am (93. An-Nisa (75). pa cak i z a spaljivanje d inna. 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. 64) Junus (31). Et-Tewba (57.). Ibrahim (13) An-Nahl (69. 78.Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. El-Mu'minun (35. Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. Ali Imran (27). ali i za uni tenje sihira.