RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

moli drugom bogu. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. uci se: Kemeseli .Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa. i napunite ih putem pakla . (Es-Saffat. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. i zaustavite ih. Bel 'ad ibte ve jesharuun. nece da se opomenu. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib. i onih koji odvracaju. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. a kada s e opominju. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. uistinu. i budemo zemlja i kosti.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. (Es-Saffat. Fettaalijaati zikraa.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. 7) Nakon ovoga. da ne prislu kuje meleke uzvi ene. Maa lekum laa tenaasaruun. oni danas sasvim predat ce se. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. Milostivog. a oni se podruguju. i nevjernici ono to ele nece postici. I reci: "Gospodaru moj. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. pred Gospodarom svojim ce racun polagati.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. veqifuuhum innehum mes uuluun. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. a onoga koji to ugrabi . Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. i svi ce progledati odjednom. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. i kad vide Dokaz. Inne ilaahekum leva ahid. bez ikakva dokaza o njemu. Qune'am ve entum daahiruun . Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. Fezzaad iraati zed raa.stigne s vjetlica blistava. nema drugog boga osim Njega. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. Jedan. Eve aabaa'une-l-evveluun. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. a ne Allahu. oprosti i smiluj se. a potom. oni se izruguju. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . 11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . pored Allaha. Vladar istiniti. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije. (El-Mu'minun. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. 1-10) U ime Allaha. uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. Bel humu-l-jevme musteslimuun. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun.

I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha.n jih ceka nesnosna patnja. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. Onaj koji je bez nedostataka. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. kao to i vi mislite. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik. O vjernici. kunnaa taraa'iqa qidedaa. Samilosni! On je Allah . Sveti. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . ko sada p rislu kuje. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. jer njihovo prebivali te je d ehennem. ali ce onaj. Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa.On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. Hvaljen neka je Allah. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. On je Milostivi. ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. tu nedavno. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. zaista.(El-D inn. i mi ne znamo da li se onima na . jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio.d enneh. Vladar.nema drugog boga osim Njega. slu ali.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! . i oni misle. a to ce biti kazna za sve nevjernike. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve .. Onaj koji iz nicega stvara. Gospodara svjetova. Tvorac. On je Allah nema drugog boga osim Njega . koji izaziva divljenje. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra. On ima najljep a imena. (El-Ha r. svu pogubnost postupaka svojih iskusili . doista Ku r an. to su pravi grje nici. koji na pravi put upucuje . Allaha se bojt e.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. 9) S nijetom kazne nevjernika. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa.15-24) Slicni su onima koji su. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. stanovnici D enneta ce ono to ele postici. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. u kojoj ce v jecno boraviti. (El-D inn. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore. pa su im tako obijest poveca li. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo.uzeo sebi ni druge ni djeteta. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. Allaha. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite. ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati . on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun. Uzvi eni. On je Silni i Mudri. ja se. Onaj koji svemu daje oblik. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. Silni. Gordi.pa kad on postane nevjernik. da Allah nikoga nece o iviti. Onaj koji svakoga osigurava. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. Onaj koji nad svi bdi. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di. a On nije .. ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa.

Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. lem jelid ve lem juuled. vama va a vjera. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. [i]Reci: "O vi nevjernici. Allaahus-samed. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Milostivog. Lenfisaame lehaa. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. od zla ejtana napas nika. Valla ahu semii'un 'alim. 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. koji zle misli unosi u srca ljudi . uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. pred ejtanom. od svakog zla. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali. (El-Beqare.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. L ekum diinukum ve lije diin. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Boga ljudi. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. od zla onoga to On stvara. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. ve min erri haasidin izaa hased. mine-l-d inneti ven-naas. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. ilahin-naas. te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. min erri maa halaq. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. uci se: Qul huvellaahu ehad. Allaahu velijjulleziine aamenuu. ve min erri gaasiqin izaa veqab. a meni . Reci: "On je Allah . osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Vladara ljudi.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. melikin-naas. i od zla smutljivca kad smutnje sije. ima nas vrsta razlicitih. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine.

i u Njegove meleke. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. Va'fu 'annaa. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. Allah je za titnik onih koji vjeruju. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. op rosti nam. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. (En-Ned m. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. ispuniti." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. a prijetnja Gospodara moga ce se.uhvata i nebesa i Zemlju. i u Njegove Poslanike. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. njemu je u korist to dobra stekne. a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. i oprosti nam. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. i istocnim i zapadnim. sigurno . a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. E l-Misaahu fii zud ad eh. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. (En-Nur. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. Ko ne vjeruje u davola.rece on. verhamnaa. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. . i u Njegove Knjige. vagfirle naa. I On je Svevi nji. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. U vjeru nema prisile. Allah sve dobro zna. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. svjetiljka je u kandilju. o na Gospodaru. On ce ga sa zemljom sravniti. O n je velicanstveni!. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. (El-Kehf. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Allah navodi primjere ljudim a. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. Nuurun 'alaa nuur. (Et-T evbe. (El-Beqare. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali.

84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. Uzvi eni. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. On je Silni i Mudri. Vi niste mislili da ce otici. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Gordi. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. (El-Ha r. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. 'Aalimu-l-gajbi ve . zaista. 5-8 Ta. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. Tvorac. sigurno. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji.nema drugog bo ga osim Njega. Samilosni! On je Allah . Hvaljen neka je Allah. s mukom je i last. (El-Humezeh.nema drugog boga osim Njega . 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. Silni. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh. Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. koja ce do s rca dopirati. Innehaa 'alejhim mu's adeh. fii 'amedim-mumeddedeh. koji blago gomila i prebrojava ga. fiihaa kutubun qajjimeh.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. Onaj koji je bez nedostataka. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . Ona ce iznad njih biti zatvorena. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. naarullaahi-l-muuqadeh. On ima najljep a imena. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. sve dok im nij . El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir.(El-Bejjine. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh. (E l-Ha r. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. (El-In irah. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. Onaj koji svemu daje oblik. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. s mukom je i last! A kad zavr i . Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. Sveti. zaal ike limen ha ije rabbeh. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. Onaj koji svakoga os igurava.On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. zaista. On je Allah . On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo. Inne me'a-l-'usri jusraa. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. Onaj koji nad svi bdi. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. Zato uzmite iz toga pouku. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Ve maa edraake me-l-hutameh . plamenim stupovima zasvodena. ve ilaa rabbike fergab. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. Onaj koji iz nicega stvara. Vladar. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Fe izaa feragte fensab. (El-Enbija'. On je Milostivi. milo cu Na om. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu.

ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali. od Allaha Poslanik. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . ve min erri gaasiqin izaa veqa b. a meni . ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . najbolja stvo renja. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . u kojima su prop isi ispravni. Reci: "On je Allah . koji zle misli unosi u srca ljudi . i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. sigurno. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh. koji cita listove ciste. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. i od zla smutljivca kad smutnje sije.vidjece ga. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. zbilja. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. (El-Zilzal. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum.e do ao dokaz jasni. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju. kao pra vovjerni. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. mine-l-d inneti ven-naas.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. i da milostinju udjeljuju. vjeru ispovijedaju. a i oni ce biti Njime zadovoljni. ve min erri haasidin izaa hased. njih nagrada u Gospodara njihova ceka. vama . i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Koji je Zemlju postavio. u njoj ce vjecno ostati. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. Vladara ljudi. Allah ce biti njima zadovoljan. i da molitvu obavljaju. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas. a to je .vidjece ga. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci. v jetar poslao. lem jelid ve lem juuled. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. 82-83) . da Mu iskreno. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. On zbilja. Lekum diinukum ve lije diin. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. od zla onoga to On stvara. u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad.va a vjera. od zla ejtana napas nika. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. melikin-naas. ilahin-naas.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad.oni su. Boga ljudi. min erri maa halaq. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. sve mo e. Allaahus-samed. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud.ispravna vjera. oni su najgora stvorenja. (Jasin. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. u vatri d ehennemskoj. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. Reci: "O vi nevjernici. bi enne rabbeke evhaa lehaa .

a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili. (El-'A'Raf. jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka.r ece on .i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva). ma gdje do ao. uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa."ti c e . Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa.) 4) S nijetom uni tenja sihira. (Taha.rekosmo Mi . Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. uspjeti. 65-70) "O Musa. "Ne boj se!" . progutace ono to su oni napravili.i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi.i ono bude. (Junus. . 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . Ve ulqijes-seharetu saad idiin. a posebno nad onim bolesnicima. 80-82) I kad carobnjaci dodo e." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" .kada ne to hoce. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. rabb i Muusaa ve Haaruun. ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. i Musa u sebi osjeti zebnju. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa.(El-Furqa n. Uticaja sihira.povika e. kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci." ."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. a potom. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa. doista. Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. innellaahe sejubtiluh. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu. Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. innemaa sane'uu kejdu saahir. On samo za to rekne: "Budi!" . tj. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. a carobnjak nec e. krecu. zbog vrad bin e njihove. Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi.reko e oni . jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. a carobnjaci se licem na tle baci e. Allah ce svojom moci istinu utvrditi. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni.

uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. brzo ustati. a radi njegova defin itivnog izbacivanja. vallaahu serii'u-l-hisaab. 58 A i u necistom izlazi.5) S nijetom uni tenja sihira. izvr ilac sihira. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. (El-'A'raf. 9) S nijetom izbacivanja sihira. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. s Bo ijom pomoci.«. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. uci se: . pa cemo ih sve sakupiti.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. On ce ga sa zemljom sravniti. ej'aa. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. (En-Nahl. zbilja. s Bo ijom pomoci. izvr ilac sihira. uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. sigurno." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun. ali s te kom mukom. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu.rece on. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi .ura. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin. ni ta ne nade . (El-Kehf. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu.. ispuniti. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. zakletvom najvecom. 25) Zatim to to cete.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. 99) I puhnuce se u rog. a prijetnja Gospodara moga ce se."Ovo je blagodat G ospodara moga!" . (E . (En-Nur. definitivno. ali kad do tog mjesta dode. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide. (El-Kehf. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. (En-Nur.. (El-'A'ra f. 8 S nijetom da sihir. (Er-Rum.

Ibrahim. Nakon toga. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. . ve huvessemi'u-l-'aliim. ElKafirun. u krug. na to prouciti ruqje (univerzalna). (od efehasibtum. Allaahumme jaa haliqa . ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan.. a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u.. ispisati za'fera nom. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. En-Nas (7 puta). bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. ajete za sihir i zavist.ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa.do kraja). Misle li oni. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. fe darebe bejnehum bi suur.. sure Er-Ra'a. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. Tebareke. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. u cijim srcima bolest se nahodi. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. fe sejekfiikehumul-laah. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. Er-Rahman. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. El-Ihlas (7 puta). El-Feleq (7 puta). Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. Zatim.ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. Ajete za sihir Ruqje za zavist. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. El-'A'la (7 puta). Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. Qaf. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. bisimillahi-l-'a'zam turbetu. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. El-Misbaahu fii zud ad eh. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. verhamnaa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. ve min erri haasidin izaa hased. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. maaliki jevmiddiin. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. minel-d inneti ven-naas. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar.. Er-Rahmaan ir-rahim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. efemen erehallaahu sadrehuu li-l. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. vagfirl enaa. ve min erri gaasiqin izaa veqab.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve . min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. Nuurun 'alaa nuur. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ihdinessiraatal-musteqiim. Qul huvellaahu ehad. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. qaale rabbi.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii .-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii. Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. vallaahu min veraa'ihim muhiit. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Allaahus-samed.emsi ve duhaahaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. fii levhin mahfuuz. melikin-naas. bel huve Qur'aanu n med iid. ilahi n-naas. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Va'fu 'annaa. lem jelid ve lem juuled. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. jefqahuu qavlii. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. min erri maa halaq. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii.

ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. maaliki jevmiddiin. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun.« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Gospodaru na . oprosti nam. O n je velicanstveni!. i knjige Njegove. i meleke Njegove. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . i vjernici . ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na ." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Milostivog. fe fehhemnaahaa Sulejmaane. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. vagfirlenaa. (El-Beqare. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. 255) Allah je nema boga osim Njega. niti na put onih koji su zalutali. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . ihdinessiraata-l-musteqiim. Na pravi Put Ti nas uputi.ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. pobri i grijehe na e i oprosti nam. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Gospodaru svjetova. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Gospodaru na . Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. I On je Svevi nji. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Samilosnom. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. (El-Beqare.sva ki vjeruje u Allaha. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Svemilosnom. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Samilosnog! »Hvala Allahu. i smiluj se na nas. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Er-Rahmaanir-rahim. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . Va'fu 'annaa. tebi cemo se vratiti. a na njegovu t etu zlo koje uradi. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. verhamnaa.

jer On. (El-Mu'min. immaa jenzeganneke mine . 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. (El-Beqara. (Fussilet. 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah.po Allahovu naredenju nad njim bdiju. lijeci. kad se razbolim. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. (Ed-Duhan. 7) . (E . ispred njega i iza njega . (El-Is ra'. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. Gospodaru moj. i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin. 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. (Fussilet. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. ti potra i utoci te u Allaha. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . (El-'Araf. (Er-Ra' d..ejtaani nezgun feste'iz billaah.. 57) . i Tebi se. (El-Mu'min. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid. 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. (Junus. Gospodaru moj. ve huvessemi'u-l-'aliim. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. 80) i Koji me. 5) Ve 'u-lA kad tinu. (En-Na hl. 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. innehuu semii'un 'a liim. ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. obracam za za titu od prividenja ejtanskih. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah.ejaatiin. ti zatra i utoci te u Allaha. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. 11) Uz svakog od vas su meleki. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima. (Et-Tevbe. uis sve cuje i zna sve.u'ara'. On uistinu sve cu je i zna. . innehuu huves-semii 'aliim. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'.ejtaani nezgun feste'iz billaah. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. ve nahne lehuu 'aabiduun.Allah sve zna i mudar je.ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . 97-98 i reci: "Tebi se ja. (Es-Saffat. a vas ce proti v njih pomoci. 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun.

" 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. min kulli ejtaanin ve haammeh. njeg a bolna patnja ceka. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. ispuniti. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije.ejaatiin.i ono bude. On samo za t o rekne: "Budi!" . i milost." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih. (El -Kehf. On sve cuje i sve zna. ellezi d e'ale lekum-mine . rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. (Ovo se prouci tri puta) . evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. ve en jahduruuke. i Nama navodi primjer. a prijetnja Gospodara moga ce se. 178) To je olak anje od Gospodara va eg. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh. 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. (El-Enfal. On sve stvara i On je Sveznajuci. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim.rece on. 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. (Et-Tariq. 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. a Allah zna da medu vama slabih ima. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . sigurno . qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. kada ne to hoce. (Jasin. ve min hemezaati . On do bro zna sve to je stvorio. 66) Sad vam Allah olak ava." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. (El-Beqare. i opet je otvoreni protiv nik. a zaboravlja kako je stvoren. On ce ga sa zemljom sravniti. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. (El-Hid r. ve huve bikulli halqin 'aliim . A ko nasilje izvr i i poslije toga. 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. (El-En'am. Allahu je fiike bismillaahi erqiike. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa.

vallaahu zuu fadlin'aziim. Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i. Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. ve bi kelimaatihit mine . Bismillahir-rahmanir-rahim. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim.ejtaanir-rad iim. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. allaahumeme. juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu .28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Bismillahir-rahmanir-rahim.fihii ente . Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . ve-truki-l-'avrete. ve-truki-l -ved he. Allaa ekber. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-trukis-sem'a. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. ve -truki-l-batne. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. ve-trukis-sadre. bismillaahi intafe'e nuuruke. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi. Allaahu ekber. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun.

Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. ve-l-'asri innel-l. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Bismillahir-rahmanir-rahim. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. + Bismillahi-l-'aziimi . ve huves-smi'u-l-'aliim. ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve. Bismillahir-rahmanir-rahim.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve min erri ha asidin izaa hased. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin.'aziim Allaahumme. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. Bismillahir-rahmanir-rahim. melikin-naas. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . ve-l-'ajnil-laammeh. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e.da'iifaa. Fe sejekriikehumul-laah. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. Qul huvellaahu ehad. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. lem jelid ve le m juuled. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. mine-l-d i nneti ven-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . Allaahu je fiike. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. ve min erri gaasiqin izaa veqab. vallaahu hajru-l-maakiri in. min erri maa halaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. ve jemkuruune ve jemkurullaah.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.ejaatini ve en jahduruuk. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. Bismillahir-rahmanir-rahim. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig. umjesto 'abdeke.-insaane lefii husr. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Kaaf haa jaa 'ajn saad. ------------- . Bismillahir-rahmanir-rahim. ve min hemezaati .itaai ves-sajf. vel-haameh. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin. Allaahus-samed. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. ilahin-n aas. min kulli ejtaanin ve haameh. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve min kulli 'ajnin laameh. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.

(Et-Tevbe. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . (El-Isra'. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. maaliki jevmiddiin. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lenfisaame lehaa. vagfirle naa. (El-Beqare. 46) . (Jusuf.u'ara'. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Er-Rahmaanir-rahim. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. (Hud. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. (E . verhamnaa. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. (El-Beqare. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. (El-Kehf. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Va'fu 'annaa. ihdinessiraata-l-musteqiim. (Junus. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. Valla ahu semii'un 'alim. (A li 'Imran. 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . (J usuf. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin. Allaahu velijjulleziine aamenuu. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin.

30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. (Et-Tevbe. (El-Mud adele. (Taha. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. (Et-Tariq. laa tenfuzuune illaa bisultaan.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. qaale innekum maakisuun. ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (Er-Rahman. jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . (El-En'am. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . (El-Enfal. vallaahu hajru-l-maakiriin. (El-Qamer. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. (Ja sin. 8 Jaasin. 65) . tenziile-l-'aziizir-rahiim. (En-Nahl. ve-l-Quraani-l-hakiim. 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . (El-Ahzab. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. (El-Enfal. qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. (Fatir. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. inneke lemine-l-murseliin. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. 'alaa siratim-musteqii m. (El-Had d . (Ez-Zuhr uf. 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. ve jemkuruune ve jemkurullaah. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. (El-D umu' a. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin.

Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. El-Mu'minun (35. 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. Ibrahim (13) An-Nahl (69. 25). innehuu bikulli ej'in basiir. 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Er-Rum (19. ali i za uni tenje sihira. 85. (Jasin. 149-150. En -Nur (53). Al-Maide (2 2-25). 191. Et-Tariq (7). 82).Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. . pa cak i z a spaljivanje d inna. 243). Ali Imran (27). 25. An-Nisa (75). El-A'raf(13. El-En'am (93. ElMinafikun (8). Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. Et-Talaq (2).). (Fatir.). 78. El-Qasas (20-21). El-Had (22). 107). El-In iqaq (1-5). 64) Junus (31). ( Muhammed. 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. Et-Tewba (57. 18. 95). uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 58. (El-Mulk. En-Neml (37. Fatir (37). 106. 67.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful