RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

i napunite ih putem pakla . da ne prislu kuje meleke uzvi ene. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. a potom. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. a onoga koji to ugrabi . Bel 'ad ibte ve jesharuun. Jedan. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. Eve aabaa'une-l-evveluun. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. i budemo zemlja i kosti. i zaustavite ih. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. Bel humu-l-jevme musteslimuun. (El-Mu'minun. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. Fezzaad iraati zed raa. 7) Nakon ovoga. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. a oni se podruguju. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq. bez ikakva dokaza o njemu. Maa lekum laa tenaasaruun. a ne Allahu. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. oprosti i smiluj se. Fettaalijaati zikraa.stigne s vjetlica blistava. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. (Es-Saffat.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. Inne ilaahekum leva ahid. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. nema drugog boga osim Njega. I reci: "Gospodaru moj. Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. i nevjernici ono to ele nece postici. Qune'am ve entum daahiruun . oni se izruguju. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib. moli drugom bogu. i kad vide Dokaz. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. (Es-Saffat. nece da se opomenu. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. veqifuuhum innehum mes uuluun. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. i svi ce progledati odjednom. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. uci se: Kemeseli . Vladar istiniti. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih. i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije. 11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . uistinu. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. oni danas sasvim predat ce se. 1-10) U ime Allaha. a kada s e opominju. pored Allaha. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. pred Gospodarom svojim ce racun polagati. i onih koji odvracaju. Milostivog. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun.

slu ali. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l.n jih ceka nesnosna patnja. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.(El-D inn. ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. svu pogubnost postupaka svojih iskusili . ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. ko sada p rislu kuje. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. Vladar. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite. On je Allah nema drugog boga osim Njega . On ima najljep a imena. Onaj koji nad svi bdi. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo.d enneh. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati . u kojoj ce v jecno boraviti.pa kad on postane nevjernik. Uzvi eni. Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. jer njihovo prebivali te je d ehennem. Onaj koji iz nicega stvara. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. Allaha. to su pravi grje nici. koji na pravi put upucuje . (El-Ha r. Gordi. jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. Samilosni! On je Allah . Tvorac. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice .15-24) Slicni su onima koji su. pa su im tako obijest poveca li. ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. da Allah nikoga nece o iviti. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun. Silni. i oni misle. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. On je Silni i Mudri.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. a to ce biti kazna za sve nevjernike. On je Milostivi. ali ce onaj. ja se. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. kunnaa taraa'iqa qidedaa. zaista. a On nije .ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve . Onaj koji svakoga osigurava. (El-D inn. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. tu nedavno. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. Onaj koji je bez nedostataka. Hvaljen neka je Allah. Allaha se bojt e. doista Ku r an. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di. stanovnici D enneta ce ono to ele postici. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji.nema drugog boga osim Njega. koji izaziva divljenje.I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. Gospodara svjetova. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. 9) S nijetom kazne nevjernika. kao to i vi mislite. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! .On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta.uzeo sebi ni druge ni djeteta. ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa. Onaj koji svemu daje oblik.. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore.. Sveti. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra. O vjernici. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. i mi ne znamo da li se onima na .

ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. ilahin-naas. lem jelid ve lem juuled. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. a meni . i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. i od zla smutljivca kad smutnje sije. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. vama va a vjera.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. min erri maa halaq. uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. ve min erri gaasiqin izaa veqab. ve min erri haasidin izaa hased. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. pred ejtanom. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. uci se: Qul huvellaahu ehad. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Lenfisaame lehaa. koji zle misli unosi u srca ljudi . od svakog zla. ima nas vrsta razlicitih. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. L ekum diinukum ve lije diin. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. mine-l-d inneti ven-naas. ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. [i]Reci: "O vi nevjernici. Reci: "On je Allah . 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. (El-Beqare. Valla ahu semii'un 'alim. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . Milostivog. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . od zla ejtana napas nika. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. Allaahus-samed. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Boga ljudi. te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. od zla onoga to On stvara.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Vladara ljudi. Allaahu velijjulleziine aamenuu. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. melikin-naas.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam.

(En-Nur. (El-Kehf. I On je Svevi nji. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. svjetiljka je u kandilju. i u Njegove Knjige. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Allah sve dobro zna. Nuurun 'alaa nuur. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Allah navodi primjere ljudim a. i istocnim i zapadnim. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. (El-Beqare. Ko ne vjeruje u davola. On ce ga sa zemljom sravniti. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. vagfirle naa. i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. sigurno . ispuniti. Allah je za titnik onih koji vjeruju. op rosti nam. Takvi su stanovnici Vatre. (Et-T evbe.rece on. . a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. E l-Misaahu fii zud ad eh. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo.uhvata i nebesa i Zemlju. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. verhamnaa. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. o na Gospodaru. O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. a prijetnja Gospodara moga ce se. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. i u Njegove meleke. njemu je u korist to dobra stekne. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. i u Njegove Poslanike. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Va'fu 'annaa. (En-Ned m. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. i oprosti nam. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh.

(El-In irah. zaista. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Vi niste mislili da ce otici. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. Samilosni! On je Allah . sve dok im nij .On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. Zato uzmite iz toga pouku. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. (El-Humezeh. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim.nema drugog bo ga osim Njega. naarullaahi-l-muuqadeh. Onaj koji iz nicega stvara. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. On je Allah . s mukom je i last.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Hvaljen neka je Allah. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. fiihaa kutubun qajjimeh. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. Onaj koji je bez nedostataka. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. koji blago gomila i prebrojava ga. 'Aalimu-l-gajbi ve .nema drugog boga osim Njega . biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. zaista. Tvorac. Ve maa edraake me-l-hutameh . (El-Enbija'. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. Gordi. Innehaa 'alejhim mu's adeh. milo cu Na om. Ona ce iznad njih biti zatvorena. koja ce do s rca dopirati. sigurno. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. On je Milostivi. Onaj koji svemu daje oblik. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. Onaj koji svakoga os igurava. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Onaj koji nad svi bdi. 5-8 Ta. On ima najljep a imena. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. fii 'amedim-mumeddedeh. ve ilaa rabbike fergab. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. (El-Ha r. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh.(El-Bejjine. Fe izaa feragte fensab. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. Inne me'a-l-'usri jusraa.84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. (E l-Ha r. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. On je Silni i Mudri. Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. Silni. Uzvi eni. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. plamenim stupovima zasvodena. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. Vladar. On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. zaal ike limen ha ije rabbeh. s mukom je i last! A kad zavr i . Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. Sveti.

Allaahus-samed.vidjece ga.va a vjera. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad. ve min erri haasidin izaa hased. koji cita listove ciste. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci. ve min erri gaasiqin izaa veqa b. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti.vidjece ga. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. kao pra vovjerni. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. Allah ce biti njima zadovoljan. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. Reci: "On je Allah . sve mo e. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. vama . bi enne rabbeke evhaa lehaa . a to je . zbilja. i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. a i oni ce biti Njime zadovoljni. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. lem jelid ve lem juuled. Reci: "O vi nevjernici. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun.ispravna vjera. Lekum diinukum ve lije diin. On zbilja. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. vjeru ispovijedaju. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum. Boga ljudi. Vladara ljudi. (Jasin. od Allaha Poslanik. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. i od zla smutljivca kad smutnje sije. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. (El-Zilzal. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. najbolja stvo renja. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . melikin-naas. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. i da molitvu obavljaju. od zla onoga to On stvara. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. a meni . min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. v jetar poslao. u kojima su prop isi ispravni.e do ao dokaz jasni. Koji je Zemlju postavio. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. min erri maa halaq. sigurno. od zla ejtana napas nika.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. 82-83) .oni su. u vatri d ehennemskoj. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. i da milostinju udjeljuju. oni su najgora stvorenja. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. ilahin-naas. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. njih nagrada u Gospodara njihova ceka. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. koji zle misli unosi u srca ljudi . a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. u njoj ce vjecno ostati. da Mu iskreno. mine-l-d inneti ven-naas.

Ve ulqijes-seharetu saad idiin. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili.povika e. (El-'A'Raf. Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa.kada ne to hoce. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva). a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . innemaa sane'uu kejdu saahir."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. 80-82) I kad carobnjaci dodo e. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. "Ne boj se!" ."ti c e . uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. . "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" . Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. 65-70) "O Musa. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci. doista. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin. a potom.) 4) S nijetom uni tenja sihira. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. On samo za to rekne: "Budi!" .(El-Furqa n. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni. Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa.i ono bude. tj. a posebno nad onim bolesnicima. a carobnjak nec e." . innellaahe sejubtiluh. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. progutace ono to su oni napravili. uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. (Taha.i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e. zbog vrad bin e njihove. Allah ce svojom moci istinu utvrditi. krecu. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. a carobnjaci se licem na tle baci e. ma gdje do ao.i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli.reko e oni . Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu. (Junus. uspjeti.r ece on . rabb i Muusaa ve Haaruun. Uticaja sihira. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. i Musa u sebi osjeti zebnju. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa.rekosmo Mi . Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti.

a radi njegova defin itivnog izbacivanja. izvr ilac sihira. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin.rece on. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi . uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. definitivno. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa. (El-'A'raf. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. ali kad do tog mjesta dode.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide. 25) Zatim to to cete. On ce ga sa zemljom sravniti. (En-Nahl. (En-Nur. (El-Kehf. 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. ali s te kom mukom. pa cemo ih sve sakupiti. (El-Kehf. (Er-Rum. zbilja. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. 58 A i u necistom izlazi. (El-'A'ra f."Ovo je blagodat G ospodara moga!" . a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu. s Bo ijom pomoci. uci se: . qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa.ura. sigurno. uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu.«. (En-Nur. ni ta ne nade . izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun. (E . izvr ilac sihira.5) S nijetom uni tenja sihira. 99) I puhnuce se u rog. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. ispuniti. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. zakletvom najvecom." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. 8 S nijetom da sihir. s Bo ijom pomoci. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. a prijetnja Gospodara moga ce se. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. vallaahu serii'u-l-hisaab.. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. brzo ustati. ej'aa. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.. 9) S nijetom izbacivanja sihira. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom.

El-Ihlas (7 puta). Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Ibrahim. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . El-Feleq (7 puta). . Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. Ajete za sihir Ruqje za zavist. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. ve huvessemi'u-l-'aliim. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq. Zatim. qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. Qaf. (od efehasibtum. fe sejekfiikehumul-laah. El-'A'la (7 puta). Er-Rahman. Tebareke. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. u krug. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u.. ajete za sihir i zavist. u cijim srcima bolest se nahodi. sure Er-Ra'a. na to prouciti ruqje (univerzalna).ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni.ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii.do kraja). (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. fe darebe bejnehum bi suur. ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. ve nahnu lehuu 'aabiduun.. bisimillahi-l-'a'zam turbetu. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. En-Nas (7 puta). Bismillaahir-rahmanir-rahiim. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. Nakon toga. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Misle li oni. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice. ispisati za'fera nom. a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u. bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu.. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. Allaahumme jaa haliqa . ElKafirun.

melikin-naas. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. efemen erehallaahu sadrehuu li-l. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. ilahi n-naas. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve min erri gaasiqin izaa veqab. minel-d inneti ven-naas. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. ve . 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Nuurun 'alaa nuur. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. ve min erri haasidin izaa hased. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ihdinessiraatal-musteqiim. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allaahus-samed. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. vagfirl enaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . lem jelid ve lem juuled. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. Va'fu 'annaa. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. fii levhin mahfuuz. Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. maaliki jevmiddiin. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. Er-Rahmaan ir-rahim. El-Misbaahu fii zud ad eh. Qul huvellaahu ehad. jefqahuu qavlii.emsi ve duhaahaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. bel huve Qur'aanu n med iid. min erri maa halaq. vallaahu min veraa'ihim muhiit. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. qaale rabbi. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. verhamnaa. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin.

Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti. Samilosnog! »Hvala Allahu. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . i knjige Njegove. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. Na pravi Put Ti nas uputi. O n je velicanstveni!. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Gospodaru na ." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Va'fu 'annaa. ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. i smiluj se na nas. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. verhamnaa. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . ihdinessiraata-l-musteqiim. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na . lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. I On je Svevi nji. i meleke Njegove. fe fehhemnaahaa Sulejmaane. 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. tebi cemo se vratiti. (El-Beqare. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. maaliki jevmiddiin. Svemilosnom."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. oprosti nam. vagfirlenaa. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. 255) Allah je nema boga osim Njega.sva ki vjeruje u Allaha. Milostivog.ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. Gospodaru svjetova. a na njegovu t etu zlo koje uradi. Gospodaru na . Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. i vjernici .« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. (El-Beqare. niti na put onih koji su zalutali. Samilosnom. Er-Rahmaanir-rahim. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. pobri i grijehe na e i oprosti nam. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin.

57) . i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. 97-98 i reci: "Tebi se ja. (E . 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. obracam za za titu od prividenja ejtanskih. 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. immaa jenzeganneke mine . A Allah ce onome kome On hoce oprostiti.. ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. ti zatra i utoci te u Allaha. 5) Ve 'u-lA kad tinu. 7) . ti potra i utoci te u Allaha. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete.Allah sve zna i mudar je. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. (Ed-Duhan. ve huvessemi'u-l-'aliim. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. (Fussilet. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . 80) i Koji me. innehuu huves-semii 'aliim. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur.u'ara'. (Er-Ra' d. i Tebi se. Gospodaru moj. (El-Mu'min. (Es-Saffat. innehuu semii'un 'a liim. Gospodaru moj. uis sve cuje i zna sve. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu.ejaatiin. 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima.ejtaani nezgun feste'iz billaah. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid. (Junus.ejtaani nezgun feste'iz billaah. (El-Beqara. On uistinu sve cu je i zna. lijeci. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin.ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . (El-Mu'min. (El-Is ra'.po Allahovu naredenju nad njim bdiju. (Fussilet. 11) Uz svakog od vas su meleki.. (Et-Tevbe. . ve nahne lehuu 'aabiduun. (El-'Araf. kad se razbolim. a vas ce proti v njih pomoci. 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. ispred njega i iza njega . (En-Na hl. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. jer On. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima.

rece on.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. kada ne to hoce. 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. (El-Enfal. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim.i ono bude. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. On ce ga sa zemljom sravniti. 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. On sve stvara i On je Sveznajuci. (Ovo se prouci tri puta) . (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. a Allah zna da medu vama slabih ima. a prijetnja Gospodara moga ce se.ejaatiin. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. ve en jahduruuke. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. ve huve bikulli halqin 'aliim . ispuniti. (El-Beqare. 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa. (El -Kehf. (El-Hid r." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. 178) To je olak anje od Gospodara va eg. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. i Nama navodi primjer. ellezi d e'ale lekum-mine . 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. njeg a bolna patnja ceka. ve min hemezaati . A ko nasilje izvr i i poslije toga. ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih. a zaboravlja kako je stvoren. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. (El-En'am. i milost. (Jasin. On samo za t o rekne: "Budi!" . i opet je otvoreni protiv nik. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. (Et-Tariq. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. min kulli ejtaanin ve haammeh. 66) Sad vam Allah olak ava. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. sigurno . 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. On do bro zna sve to je stvorio. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. On sve cuje i sve zna. Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. Allahu je fiike bismillaahi erqiike.

summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. Bismillahir-rahmanir-rahim.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu . Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. allaahumeme. Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-truki-l -ved he. ve-trukis-sadre. ve-truki-l-'avrete. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Bismillahir-rahmanir-rahim. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. ve-trukis-sem'a. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi.ejtaanir-rad iim. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . Bismillahir-rahmanir-rahim. ve -truki-l-batne. ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Bismillahir-rahmanir-rahim. vallaahu zuu fadlin'aziim. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. Bismillahir-rahmanir-rahim.fihii ente . Allaa ekber. Allaahu ekber.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. ve bi kelimaatihit mine . bismillaahi intafe'e nuuruke. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer.

mine-l-d i nneti ven-naas. melikin-naas. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. ve min erri gaasiqin izaa veqab. lem jelid ve le m juuled. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve nahnu lehuu 'aabiduun. bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig. ve min kulli 'ajnin laameh. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.'aziim Allaahumme. Bismillahir-rahmanir-rahim.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ------------- . Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Bismillahir-rahmanir-rahim. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. Qul huvellaahu ehad. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahu je fiike. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. ve-l-'asri innel-l. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. Bismillahir-rahmanir-rahim. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. ve jemkuruune ve jemkurullaah. vel-haameh. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve. min erri maa halaq.ejaatini ve en jahduruuk. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. min kulli ejtaanin ve haameh. Bismillahir-rahmanir-rahim. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. vallaahu hajru-l-maakiri in. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas.-insaane lefii husr. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve min hemezaati . ilahin-n aas. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. ve huves-smi'u-l-'aliim. ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. Fe sejekriikehumul-laah. ve-l-'ajnil-laammeh. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. ve min erri ha asidin izaa hased.da'iifaa. Allaahus-samed. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. umjesto 'abdeke. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. Kaaf haa jaa 'ajn saad. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.itaai ves-sajf. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. + Bismillahi-l-'aziimi . u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh.

maaliki jevmiddiin. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. (Junus. (J usuf. (A li 'Imran. Er-Rahmaanir-rahim. (Jusuf. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Valla ahu semii'un 'alim. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. 46) . Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Allaahu velijjulleziine aamenuu. (Et-Tevbe. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. (Hud. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. Lenfisaame lehaa. (El-Isra'. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. (El-Beqare. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Va'fu 'annaa. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin.u'ara'. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. (E . Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. vagfirle naa. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. (El-Beqare. 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. ihdinessiraata-l-musteqiim. (El-Kehf.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. verhamnaa. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih.

innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. (Ez-Zuhr uf. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. inneke lemine-l-murseliin. laa tenfuzuune illaa bisultaan. 'alaa siratim-musteqii m. 65) .ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. (El-Qamer. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. (Er-Rahman. (El-Enfal. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. (El-Enfal. (El-D umu' a. 8 Jaasin. (Et-Tevbe. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira. 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. (El-Mud adele.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. tenziile-l-'aziizir-rahiim. (En-Nahl. ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (Fatir. (Ja sin. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . qaale innekum maakisuun. ve jemkuruune ve jemkurullaah. ve-l-Quraani-l-hakiim. (El-En'am. (El-Had d . innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. (Taha. (El-Ahzab. jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih. vallaahu hajru-l-maakiriin. (Et-Tariq.

ElMinafikun (8). Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. En -Nur (53). Et-Talaq (2). 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Ali Imran (27). Et-Tewba (57. El-Mu'minun (35.).Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. 67. 191. 85. 25. En-Neml (37. ( Muhammed. 78. El-A'raf(13. 58. uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 18. Er-Rum (19. El-Had (22). 106. 82). 64) Junus (31). 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. 25). El-In iqaq (1-5). Et-Tariq (7). 243). (El-Mulk. El-Qasas (20-21). Ibrahim (13) An-Nahl (69.). (Jasin. innehuu bikulli ej'in basiir. 149-150. 107). Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. Al-Maide (2 2-25). 95). 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. . Fatir (37). El-En'am (93. An-Nisa (75). ali i za uni tenje sihira. pa cak i z a spaljivanje d inna. (Fatir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful