RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. bez ikakva dokaza o njemu.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. Fettaalijaati zikraa. 1-10) U ime Allaha. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. 7) Nakon ovoga. uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa. Qune'am ve entum daahiruun . i svi ce progledati odjednom. 11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. (El-Mu'minun. Bel 'ad ibte ve jesharuun. veqifuuhum innehum mes uuluun. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. a onoga koji to ugrabi . njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna.stigne s vjetlica blistava. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. a ne Allahu. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. nece da se opomenu. oni danas sasvim predat ce se. nema drugog boga osim Njega. Inne ilaahekum leva ahid. Milostivog. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). i napunite ih putem pakla . Bel humu-l-jevme musteslimuun. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. oprosti i smiluj se.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. Eve aabaa'une-l-evveluun. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . pred Gospodarom svojim ce racun polagati. pored Allaha. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. i nevjernici ono to ele nece postici. i zaustavite ih. a kada s e opominju. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. da ne prislu kuje meleke uzvi ene. i onih koji odvracaju.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih. Vladar istiniti. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. oni se izruguju. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. Fezzaad iraati zed raa. uci se: Kemeseli . moli drugom bogu. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. (Es-Saffat. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije. i budemo zemlja i kosti. a potom. uistinu. a oni se podruguju. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. (Es-Saffat. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. I reci: "Gospodaru moj.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . i kad vide Dokaz. Jedan. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. Maa lekum laa tenaasaruun. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali.

a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra. a to ce biti kazna za sve nevjernike. svu pogubnost postupaka svojih iskusili .I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. Gospodara svjetova. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. kunnaa taraa'iqa qidedaa.15-24) Slicni su onima koji su. zaista. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. slu ali. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. da Allah nikoga nece o iviti. ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di.. a On nije . Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa. On je Silni i Mudri. (El-D inn. Samilosni! On je Allah . ali ce onaj.nema drugog boga osim Njega. i mi ne znamo da li se onima na . Silni. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne.(El-D inn. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. Allaha. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. Onaj koji nad svi bdi. ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. stanovnici D enneta ce ono to ele postici.pa kad on postane nevjernik. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo. On ima najljep a imena.d enneh. Onaj koji svakoga osigurava. ja se. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta.. Hvaljen neka je Allah. Onaj koji iz nicega stvara. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. On je Allah nema drugog boga osim Njega . tu nedavno.uzeo sebi ni druge ni djeteta. jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. Tvorac. Allaha se bojt e. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. pa su im tako obijest poveca li.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. to su pravi grje nici. Onaj koji svemu daje oblik. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili.On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . (El-Ha r. doista Ku r an. Vladar. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. i oni misle. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite. jer njihovo prebivali te je d ehennem.n jih ceka nesnosna patnja. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. koji na pravi put upucuje . koji izaziva divljenje. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun. u kojoj ce v jecno boraviti. On je Milostivi. ko sada p rislu kuje. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. Sveti. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik. O vjernici. kao to i vi mislite. Onaj koji je bez nedostataka. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve . Gordi.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! . ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. Uzvi eni. ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. 9) S nijetom kazne nevjernika. ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati .

Valla ahu semii'un 'alim. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. Milostivog. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. koji zle misli unosi u srca ljudi . te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. Vladara ljudi. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Reci: "On je Allah . uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Allaahu velijjulleziine aamenuu. uci se: Qul huvellaahu ehad. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. od zla ejtana napas nika. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. vama va a vjera. a meni . melikin-naas. ve min erri gaasiqin izaa veqab. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . Allaahus-samed. od zla onoga to On stvara. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. od svakog zla. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. L ekum diinukum ve lije diin. ima nas vrsta razlicitih. mine-l-d inneti ven-naas. min erri maa halaq. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. i od zla smutljivca kad smutnje sije. Lenfisaame lehaa. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. pred ejtanom. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . ilahin-naas. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. [i]Reci: "O vi nevjernici.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Boga ljudi. lem jelid ve lem juuled. (El-Beqare. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. ve min erri haasidin izaa hased. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun.

Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" .uhvata i nebesa i Zemlju. svjetiljka je u kandilju. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. Nuurun 'alaa nuur. i oprosti nam. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. a prijetnja Gospodara moga ce se.rece on. (Et-T evbe. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. verhamnaa. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. i u Njegove Knjige. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. Allah navodi primjere ljudim a. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. op rosti nam. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Allah je za titnik onih koji vjeruju. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. . Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. i u Njegove meleke. (En-Ned m. U vjeru nema prisile. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. I On je Svevi nji. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. O n je velicanstveni!. Va'fu 'annaa. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. (En-Nur. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh. Ko ne vjeruje u davola. Allah sve dobro zna. i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. E l-Misaahu fii zud ad eh. On ce ga sa zemljom sravniti. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. o na Gospodaru. a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. njemu je u korist to dobra stekne. vagfirle naa." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. ispuniti. sigurno . Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. i u Njegove Poslanike. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. (El-Beqare. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. i istocnim i zapadnim. Takvi su stanovnici Vatre. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. (El-Kehf. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih.

Inne me'a-l-'usri jusraa. s mukom je i last! A kad zavr i . Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh.84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. On je Allah .nema drugog bo ga osim Njega. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. fiihaa kutubun qajjimeh. Zato uzmite iz toga pouku. ve ilaa rabbike fergab. (El-Enbija'. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. (El-Humezeh. fii 'amedim-mumeddedeh. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. Ona ce iznad njih biti zatvorena. Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. (El-In irah. On ima najljep a imena. Onaj koji nad svi bdi. 'Aalimu-l-gajbi ve . zaista.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Vladar. zaal ike limen ha ije rabbeh.On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. plamenim stupovima zasvodena. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. On je Milostivi. Samilosni! On je Allah . Fe izaa feragte fensab. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. Hvaljen neka je Allah. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. On je Silni i Mudri. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. 5-8 Ta. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. Sveti. On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh.nema drugog boga osim Njega . (El-Ha r. Onaj koji iz nicega stvara. Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. milo cu Na om. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. sigurno. naarullaahi-l-muuqadeh. Innehaa 'alejhim mu's adeh. Ve maa edraake me-l-hutameh . koja ce do s rca dopirati.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim. Onaj koji svemu daje oblik. (E l-Ha r. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . s mukom je i last. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. zaista. Vi niste mislili da ce otici. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Onaj koji je bez nedostataka. Gordi. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. Tvorac. Onaj koji svakoga os igurava. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili.(El-Bejjine. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. Uzvi eni. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo. Silni. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. koji blago gomila i prebrojava ga. sve dok im nij .

Vladara ljudi. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum.e do ao dokaz jasni. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. mine-l-d inneti ven-naas. bi enne rabbeke evhaa lehaa . u njoj ce vjecno ostati. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. i da molitvu obavljaju. od Allaha Poslanik. vjeru ispovijedaju. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. koji zle misli unosi u srca ljudi . Reci: "O vi nevjernici. melikin-naas. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . od zla onoga to On stvara.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. i da milostinju udjeljuju. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. i od zla smutljivca kad smutnje sije. vama . Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. Reci: "On je Allah . Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. (Jasin. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci. lem jelid ve lem juuled. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. od zla ejtana napas nika. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. najbolja stvo renja. sigurno.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. Lekum diinukum ve lije diin. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. a to je . Allah ce biti njima zadovoljan. On zbilja. 82-83) . i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. sve mo e. Allaahus-samed. ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali.vidjece ga.va a vjera. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. kao pra vovjerni. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad.ispravna vjera. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. ve min erri haasidin izaa hased. u kojima su prop isi ispravni.vidjece ga. oni su najgora stvorenja. a i oni ce biti Njime zadovoljni. a meni . da Mu iskreno. v jetar poslao. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju. min erri maa halaq. ilahin-naas. Koji je Zemlju postavio. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Boga ljudi. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. zbilja. ve min erri gaasiqin izaa veqa b. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. koji cita listove ciste. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. njih nagrada u Gospodara njihova ceka.oni su. u vatri d ehennemskoj. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . (El-Zilzal. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam.

Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. Ve ulqijes-seharetu saad idiin." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti. kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili. uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. (Junus. tj.rekosmo Mi .kada ne to hoce. "Ne boj se!" . uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . progutace ono to su oni napravili. (Taha. a carobnjak nec e. ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. innemaa sane'uu kejdu saahir. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu. (El-'A'Raf.i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli. doista. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. zbog vrad bin e njihove. On samo za to rekne: "Budi!" . Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" . jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. rabb i Muusaa ve Haaruun.r ece on . jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. 65-70) "O Musa. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. a posebno nad onim bolesnicima. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu.povika e. krecu."ti c e . innellaahe sejubtiluh. ma gdje do ao.(El-Furqa n. i Musa u sebi osjeti zebnju. uspjeti. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa. 80-82) I kad carobnjaci dodo e. a potom. Uticaja sihira.) 4) S nijetom uni tenja sihira. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr." . ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa.i ono bude.i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Allah ce svojom moci istinu utvrditi. .reko e oni . Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin. a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva). Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. a carobnjaci se licem na tle baci e. Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni.

8 S nijetom da sihir. (Er-Rum.rece on. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa. ali s te kom mukom. a radi njegova defin itivnog izbacivanja. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun.. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa.ura. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. pa cemo ih sve sakupiti. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi .«. (E . definitivno. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. (El-'A'raf.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. brzo ustati. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. uci se: ." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati.5) S nijetom uni tenja sihira.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. ispuniti. 58 A i u necistom izlazi. (En-Nur. zakletvom najvecom. zbilja. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide. (En-Nahl. 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. 9) S nijetom izbacivanja sihira. s Bo ijom pomoci. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. s Bo ijom pomoci. a prijetnja Gospodara moga ce se. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni."Ovo je blagodat G ospodara moga!" . 99) I puhnuce se u rog. On ce ga sa zemljom sravniti. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin. ali kad do tog mjesta dode. uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. (El-Kehf. (El-Kehf. (El-'A'ra f. ni ta ne nade . 25) Zatim to to cete. (En-Nur.. ej'aa. qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. izvr ilac sihira. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. sigurno. izvr ilac sihira. vallaahu serii'u-l-hisaab. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.

tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii. u cijim srcima bolest se nahodi. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. El-'A'la (7 puta). Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u. En-Nas (7 puta). Nakon toga. fe darebe bejnehum bi suur. ispisati za'fera nom. Er-Rahman. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu.. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. (od efehasibtum. qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Zatim. ve huvessemi'u-l-'aliim.ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. Misle li oni.. Ajete za sihir Ruqje za zavist. Allaahumme jaa haliqa . El-Ihlas (7 puta). qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. Ibrahim. da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin.. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. na to prouciti ruqje (univerzalna). ElKafirun. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. sure Er-Ra'a. Qaf. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. El-Feleq (7 puta). fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. Tebareke. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq.do kraja). fe sejekfiikehumul-laah. .ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. ajete za sihir i zavist. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. u krug. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. bisimillahi-l-'a'zam turbetu.

Qul huvellaahu ehad. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Nuurun 'alaa nuur. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Va'fu 'annaa. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. melikin-naas. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve min erri haasidin izaa hased.emsi ve duhaahaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. minel-d inneti ven-naas. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin. bel huve Qur'aanu n med iid. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. vagfirl enaa. fii levhin mahfuuz. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. El-Misbaahu fii zud ad eh. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. min erri maa halaq. qaale rabbi. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Er-Rahmaan ir-rahim. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. vallaahu min veraa'ihim muhiit. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. ihdinessiraatal-musteqiim. verhamnaa. ilahi n-naas. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Allaahus-samed. jefqahuu qavlii. efemen erehallaahu sadrehuu li-l. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. lem jelid ve lem juuled.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . ve min erri gaasiqin izaa veqab. maaliki jevmiddiin. ve .islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet.

i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin.ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. tebi cemo se vratiti.sva ki vjeruje u Allaha. 255) Allah je nema boga osim Njega. (El-Beqare. Er-Rahmaanir-rahim. Milostivog. lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Gospodaru na . i vjernici . 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Samilosnog! »Hvala Allahu. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. verhamnaa. a na njegovu t etu zlo koje uradi. (El-Beqare. ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na . ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Na pravi Put Ti nas uputi. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . ihdinessiraata-l-musteqiim. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. I On je Svevi nji. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Gospodaru na . Samilosnom. niti na put onih koji su zalutali. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. maaliki jevmiddiin. i knjige Njegove. pobri i grijehe na e i oprosti nam. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . Gospodaru svjetova. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. Svemilosnom. i meleke Njegove. vagfirlenaa. O n je velicanstveni!. oprosti nam. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. Va'fu 'annaa. i smiluj se na nas. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. fe fehhemnaahaa Sulejmaane." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se.

. Gospodaru moj. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim.ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . 7) . ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. (Ed-Duhan. (El-Is ra'. 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah.u'ara'.po Allahovu naredenju nad njim bdiju. innehuu huves-semii 'aliim. Gospodaru moj. ve huvessemi'u-l-'aliim. immaa jenzeganneke mine . 57) . On uistinu sve cu je i zna. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin.Allah sve zna i mudar je. (El-Mu'min. 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. 11) Uz svakog od vas su meleki. uis sve cuje i zna sve. ispred njega i iza njega . 80) i Koji me. innehuu semii'un 'a liim. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. 5) Ve 'u-lA kad tinu. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. (Fussilet. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid. (Fussilet. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. (Et-Tevbe.ejtaani nezgun feste'iz billaah. lijeci. ve nahne lehuu 'aabiduun. (Es-Saffat. (El-'Araf. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. a vas ce proti v njih pomoci. ti zatra i utoci te u Allaha. ti potra i utoci te u Allaha. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. jer On. 97-98 i reci: "Tebi se ja. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. kad se razbolim. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete.ejaatiin. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima.ejtaani nezgun feste'iz billaah. i Tebi se.. obracam za za titu od prividenja ejtanskih. (En-Na hl. . 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. (E . 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. (Er-Ra' d. (Junus. (El-Beqara. (El-Mu'min.

(Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. Allahu je fiike bismillaahi erqiike. 178) To je olak anje od Gospodara va eg. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. (El-Beqare." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. On ce ga sa zemljom sravniti. Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih. (El-En'am. (Ovo se prouci tri puta) . ve huve bikulli halqin 'aliim . On do bro zna sve to je stvorio. kada ne to hoce. ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. ispuniti. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. a zaboravlja kako je stvoren. sigurno . a prijetnja Gospodara moga ce se. ve en jahduruuke. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. ellezi d e'ale lekum-mine . 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa.ejaatiin. (El-Hid r. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. min kulli ejtaanin ve haammeh. On samo za t o rekne: "Budi!" . i opet je otvoreni protiv nik. ve min hemezaati . 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. (El-Enfal. A ko nasilje izvr i i poslije toga. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. njeg a bolna patnja ceka." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. On sve stvara i On je Sveznajuci. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. (Jasin.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim. On sve cuje i sve zna. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. i Nama navodi primjer." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. 66) Sad vam Allah olak ava. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. i milost. 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. a Allah zna da medu vama slabih ima. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. (El -Kehf. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. (Et-Tariq.i ono bude. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni.rece on.

Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. vallaahu zuu fadlin'aziim. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Bismillahir-rahmanir-rahim. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. ve-trukis-sadre. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. Bismillahir-rahmanir-rahim. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. allaahumeme. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber.fihii ente .ejtaanir-rad iim. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. ve bi kelimaatihit mine . ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahu ekber. Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Allaa ekber. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . Bismillahir-rahmanir-rahim. Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. ve-truki-l -ved he. bismillaahi intafe'e nuuruke. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. ve -truki-l-batne. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. ve-truki-l-'avrete.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu . Bismillahir-rahmanir-rahim. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. ve-trukis-sem'a.

U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. Allaahus-samed.ejaatini ve en jahduruuk. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. ve-l-'asri innel-l. Allaahu je fiike. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. ve huves-smi'u-l-'aliim. Bismillahir-rahmanir-rahim. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. Bismillahir-rahmanir-rahim. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. Bismillahir-rahmanir-rahim.-insaane lefii husr. ve-l-'ajnil-laammeh. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. ve min hemezaati . lem jelid ve le m juuled. Bismillahir-rahmanir-rahim. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. vel-haameh. Kaaf haa jaa 'ajn saad.itaai ves-sajf. min kulli ejtaanin ve haameh. ------------- . summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. melikin-naas. ve min kulli 'ajnin laameh. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ilahin-n aas. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Bismillahir-rahmanir-rahim. vallaahu hajru-l-maakiri in. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. + Bismillahi-l-'aziimi . mine-l-d i nneti ven-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim.'aziim Allaahumme. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. ve jemkuruune ve jemkurullaah. Bismillahir-rahmanir-rahim.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Qul huvellaahu ehad. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.da'iifaa. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. min erri maa halaq. umjesto 'abdeke. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. Bismillahir-rahmanir-rahim. Fe sejekriikehumul-laah.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. ve min erri gaasiqin izaa veqab. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin. ve min erri ha asidin izaa hased.

Va'fu 'annaa. maaliki jevmiddiin.u'ara'. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. (Jusuf. vagfirle naa. (Et-Tevbe. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Allaahu velijjulleziine aamenuu. (El-Isra'. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. (El-Beqare. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. 46) . 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. Lenfisaame lehaa. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. (El-Beqare. (Junus. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. (J usuf. verhamnaa. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. ihdinessiraata-l-musteqiim.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. (A li 'Imran. (E . Valla ahu semii'un 'alim.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. (Hud. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. (El-Kehf.

jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. ve-l-Quraani-l-hakiim. inneke lemine-l-murseliin. (Taha. innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. qaale innekum maakisuun. vallaahu hajru-l-maakiriin. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (Et-Tariq. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. (Et-Tevbe. 'alaa siratim-musteqii m. (El-Enfal. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. (El-Mud adele. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. (Fatir. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. (El-Qamer. ve jemkuruune ve jemkurullaah. laa tenfuzuune illaa bisultaan. 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. (Er-Rahman. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. tenziile-l-'aziizir-rahiim. (Ez-Zuhr uf. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. (El-Enfal. (El-Ahzab. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (En-Nahl. 65) . (El-En'am. qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 8 Jaasin. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. (El-Had d . (El-D umu' a. (Ja sin.

Et-Tariq (7). Er-Rum (19. 149-150. El-Mu'minun (35. Fatir (37). El-In iqaq (1-5). 64) Junus (31). El-Had (22). uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 95). Ibrahim (13) An-Nahl (69. 85. En-Neml (37. Ali Imran (27). 25. 82). 107).).). Et-Talaq (2). El-A'raf(13. An-Nisa (75). 18. 191. (Fatir. pa cak i z a spaljivanje d inna. 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. En -Nur (53). 58. 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. El-En'am (93. Al-Maide (2 2-25). 78. Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. (Jasin. (El-Mulk. 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. 67. 106. ali i za uni tenje sihira. Et-Tewba (57. ( Muhammed. ElMinafikun (8). 25). Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. . El-Qasas (20-21). innehuu bikulli ej'in basiir.Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. 243).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful