P. 1
rukija

rukija

|Views: 353|Likes:
Published by Severdzan Ilijas

More info:

Published by: Severdzan Ilijas on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. i kad vide Dokaz. pred Gospodarom svojim ce racun polagati. bez ikakva dokaza o njemu. Inne ilaahekum leva ahid. uistinu. 11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun. a potom. Bel 'ad ibte ve jesharuun. i svi ce progledati odjednom. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. (Es-Saffat. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). nece da se opomenu. i zaustavite ih. pored Allaha. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. uci se: Kemeseli . da ne prislu kuje meleke uzvi ene. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. veqifuuhum innehum mes uuluun. i budemo zemlja i kosti. oni danas sasvim predat ce se. i napunite ih putem pakla . Bel humu-l-jevme musteslimuun. nema drugog boga osim Njega. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije. I reci: "Gospodaru moj. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. Maa lekum laa tenaasaruun. Jedan. a onoga koji to ugrabi . (Es-Saffat. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. i onih koji odvracaju. Fettaalijaati zikraa.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. a oni se podruguju. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. 1-10) U ime Allaha. 7) Nakon ovoga. Vladar istiniti. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. Milostivog. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. Qune'am ve entum daahiruun . Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. Fezzaad iraati zed raa. moli drugom bogu. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. i nevjernici ono to ele nece postici.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. (El-Mu'minun. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. a ne Allahu. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun.stigne s vjetlica blistava. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. oni se izruguju. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. Eve aabaa'une-l-evveluun. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. a kada s e opominju. oprosti i smiluj se.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin .

koji na pravi put upucuje .neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! . koji izaziva divljenje. doista Ku r an. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun.d enneh. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. Silni. svu pogubnost postupaka svojih iskusili . Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. Gordi. Onaj koji svemu daje oblik.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. na zvijezdu padalicu koja vreba naici.uzeo sebi ni druge ni djeteta. zaista. ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. (El-Ha r. ali ce onaj. a On nije . jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. Vladar. to su pravi grje nici. Sveti. Onaj koji iz nicega stvara. jer njihovo prebivali te je d ehennem. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. pa su im tako obijest poveca li. tu nedavno. O vjernici. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. Onaj koji svakoga osigurava.On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa. jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. kao to i vi mislite. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. ja se. ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. ko sada p rislu kuje. Samilosni! On je Allah . pa je On ucinio da sami sebe zaborave. On je Silni i Mudri.n jih ceka nesnosna patnja. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. da Allah nikoga nece o iviti. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. i oni misle. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. kunnaa taraa'iqa qidedaa. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. On ima najljep a imena. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve .15-24) Slicni su onima koji su. a to ce biti kazna za sve nevjernike.. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun. i mi ne znamo da li se onima na . ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. stanovnici D enneta ce ono to ele postici. Allaha se bojt e. Onaj koji je bez nedostataka. Onaj koji nad svi bdi. Gospodara svjetova.I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. On je Allah nema drugog boga osim Njega . Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. Uzvi eni. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik. Hvaljen neka je Allah. ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati .nema drugog boga osim Njega. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . u kojoj ce v jecno boraviti. 9) S nijetom kazne nevjernika. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore. slu ali. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo. Tvorac. (El-D inn. Allaha. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra.(El-D inn. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi..pa kad on postane nevjernik. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. On je Milostivi.

mine-l-d inneti ven-naas. ilahin-naas. L ekum diinukum ve lije diin. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. a meni . Reci: "On je Allah . ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. od zla ejtana napas nika. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. i od zla smutljivca kad smutnje sije. Vladara ljudi. melikin-naas. min erri maa halaq. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. [i]Reci: "O vi nevjernici. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. pred ejtanom. Milostivog. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Boga ljudi. Allaahus-samed. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . uci se: Qul huvellaahu ehad. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . vama va a vjera. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. ima nas vrsta razlicitih. ve min erri gaasiqin izaa veqab. koji zle misli unosi u srca ljudi . 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. od svakog zla. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. ve min erri haasidin izaa hased. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. (El-Beqare. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. od zla onoga to On stvara. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. Lenfisaame lehaa. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. lem jelid ve lem juuled. Valla ahu semii'un 'alim. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. Allaahu velijjulleziine aamenuu.

a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. i oprosti nam. Nuurun 'alaa nuur. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. E l-Misaahu fii zud ad eh. a prijetnja Gospodara moga ce se. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. verhamnaa. njemu je u korist to dobra stekne. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. (En-Nur. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. ispuniti. i u Njegove meleke. U vjeru nema prisile. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. . Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. I On je Svevi nji.uhvata i nebesa i Zemlju. Allah je za titnik onih koji vjeruju. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. (Et-T evbe. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. op rosti nam. i istocnim i zapadnim.rece on. Ko ne vjeruje u davola. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. vagfirle naa. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. (En-Ned m. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. On ce ga sa zemljom sravniti. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Takvi su stanovnici Vatre. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. o na Gospodaru. Allah navodi primjere ljudim a. i u Njegove Knjige. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . O n je velicanstveni!. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. (El-Beqare. svjetiljka je u kandilju. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. (El-Kehf. i u Njegove Poslanike. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. Allah sve dobro zna. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. sigurno . i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. Va'fu 'annaa. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh.

84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. Samilosni! On je Allah . Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. zaista. Zato uzmite iz toga pouku. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh.On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. 5-8 Ta. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. Inne me'a-l-'usri jusraa. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. s mukom je i last! A kad zavr i . elletii tettali'u 'ale-l-efideh. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. On je Allah . Vladar. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. zaista. sigurno. (E l-Ha r. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir. fiihaa kutubun qajjimeh. Gordi. On je Silni i Mudri. Ve maa edraake me-l-hutameh . Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. Fe izaa feragte fensab.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. sve dok im nij . Onaj koji svakoga os igurava. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. Innehaa 'alejhim mu's adeh. Sveti. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. zaal ike limen ha ije rabbeh. Ona ce iznad njih biti zatvorena. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. On ima najljep a imena. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.nema drugog bo ga osim Njega. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. plamenim stupovima zasvodena. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Onaj koji je bez nedostataka. Tvorac. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. s mukom je i last. On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. (El-Enbija'. koji blago gomila i prebrojava ga. Onaj koji iz nicega stvara. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. ve ilaa rabbike fergab. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. (El-In irah. fii 'amedim-mumeddedeh. 'Aalimu-l-gajbi ve . Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. (El-Ha r.(El-Bejjine. Hvaljen neka je Allah. On je Milostivi. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. Vi niste mislili da ce otici. naarullaahi-l-muuqadeh. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh.nema drugog boga osim Njega . (El-Humezeh. Onaj koji svemu daje oblik. Silni. koja ce do s rca dopirati. Uzvi eni. Onaj koji nad svi bdi. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. milo cu Na om.

(El-Zilzal. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . melikin-naas.ispravna vjera. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . v jetar poslao. od zla ejtana napas nika. zbilja. Reci: "On je Allah . Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun.vidjece ga. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. od zla onoga to On stvara. min erri maa halaq. a i oni ce biti Njime zadovoljni. Allaahus-samed. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. ve min erri gaasiqin izaa veqa b. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. a to je .va a vjera. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. vjeru ispovijedaju. u vatri d ehennemskoj. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. Allah ce biti njima zadovoljan. bi enne rabbeke evhaa lehaa . Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. sve mo e. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. Vladara ljudi. kao pra vovjerni. ilahin-naas. i da milostinju udjeljuju. sigurno. od Allaha Poslanik. 82-83) . ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. i da molitvu obavljaju. najbolja stvo renja. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju. On zbilja. mine-l-d inneti ven-naas. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. Reci: "O vi nevjernici. i od zla smutljivca kad smutnje sije.e do ao dokaz jasni. vama . Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. koji cita listove ciste. da Mu iskreno. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh.oni su. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. Boga ljudi. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. ve min erri haasidin izaa hased. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas.vidjece ga. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. (Jasin. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum. oni su najgora stvorenja. koji zle misli unosi u srca ljudi .moj a! 14) Qul huvellaahu ehad. Lekum diinukum ve lije diin. i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. a meni . a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. lem jelid ve lem juuled. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. Koji je Zemlju postavio. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas. njih nagrada u Gospodara njihova ceka. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. u njoj ce vjecno ostati. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . u kojima su prop isi ispravni.

ma gdje do ao. progutace ono to su oni napravili. a carobnjak nec e. rabb i Muusaa ve Haaruun. 80-82) I kad carobnjaci dodo e. innellaahe sejubtiluh. doista. zbog vrad bin e njihove. jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. innemaa sane'uu kejdu saahir. krecu." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti.rekosmo Mi . Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili. a potom. Ve ulqijes-seharetu saad idiin. "Ne boj se!" .reko e oni . uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. tj. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni. a posebno nad onim bolesnicima. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. . jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu.(El-Furqa n. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa."ti c e . "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" . uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. uspjeti. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa.povika e. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e. Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin. On samo za to rekne: "Budi!" . a carobnjaci se licem na tle baci e. uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa.i ono bude. Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. (Junus. Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi. ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa.i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli. Allah ce svojom moci istinu utvrditi. i Musa u sebi osjeti zebnju.kada ne to hoce. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun.r ece on . makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. (Taha."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . 65-70) "O Musa. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" .) 4) S nijetom uni tenja sihira. (El-'A'Raf."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. Uticaja sihira. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci." . a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva).i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi.

s Bo ijom pomoci. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. ej'aa. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. a prijetnja Gospodara moga ce se.«. (Er-Rum. 58 A i u necistom izlazi. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. izvr ilac sihira. 9) S nijetom izbacivanja sihira. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. (E . a radi njegova defin itivnog izbacivanja. 25) Zatim to to cete. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. 99) I puhnuce se u rog. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin. ni ta ne nade . ispuniti. pa cemo ih sve sakupiti. qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa.. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. (El-'A'ra f.rece on. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. zbilja. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu. izvr ilac sihira. vallaahu serii'u-l-hisaab. (El-Kehf.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. uci se: . (En-Nur. definitivno. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. brzo ustati.ura. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi . uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa."Ovo je blagodat G ospodara moga!" . 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. 8 S nijetom da sihir. zakletvom najvecom. On ce ga sa zemljom sravniti. (En-Nur. (En-Nahl. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide.. s Bo ijom pomoci.5) S nijetom uni tenja sihira. ali s te kom mukom. sigurno. ali kad do tog mjesta dode. (El-'A'raf." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. (El-Kehf.

smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. ElKafirun. sure Er-Ra'a. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. El-Ihlas (7 puta). bisimillahi-l-'a'zam turbetu.ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. Zatim. En-Nas (7 puta). Nakon toga. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. ajete za sihir i zavist. u krug.ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni. Ajete za sihir Ruqje za zavist. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. ve huvessemi'u-l-'aliim. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq. na to prouciti ruqje (univerzalna). Allaahumme jaa haliqa . El-'A'la (7 puta). ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u. ispisati za'fera nom. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. . ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa... Ibrahim. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa.. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. Tebareke. u cijim srcima bolest se nahodi. El-Feleq (7 puta). da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu. fe sejekfiikehumul-laah.do kraja). qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. (od efehasibtum. fe darebe bejnehum bi suur. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. Misle li oni. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. Er-Rahman. Qaf.

lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. efemen erehallaahu sadrehuu li-l.. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve min erri haasidin izaa hased. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. ve . ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Va'fu 'annaa. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. ve min erri gaasiqin izaa veqab. melikin-naas. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii. verhamnaa.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Er-Rahmaan ir-rahim. bel huve Qur'aanu n med iid.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. Qul huvellaahu ehad. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. fii levhin mahfuuz. Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. min erri maa halaq. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. ilahi n-naas. vagfirl enaa. Allaahus-samed. maaliki jevmiddiin. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. minel-d inneti ven-naas. El-Misbaahu fii zud ad eh. jefqahuu qavlii. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. vallaahu min veraa'ihim muhiit. lem jelid ve lem juuled. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. ihdinessiraatal-musteqiim. Nuurun 'alaa nuur. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. qaale rabbi. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa.emsi ve duhaahaa. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.

Na pravi Put Ti nas uputi. pobri i grijehe na e i oprosti nam. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin.sva ki vjeruje u Allaha. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. Samilosnog! »Hvala Allahu. Milostivog. Svemilosnom. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. Gospodaru svjetova. i meleke Njegove. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. I On je Svevi nji. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem.« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. niti na put onih koji su zalutali. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . i knjige Njegove. oprosti nam. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. Gospodaru na .ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. (El-Beqare. tebi cemo se vratiti. i vjernici ." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. Gospodaru na . a na njegovu t etu zlo koje uradi. Samilosnom. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . maaliki jevmiddiin. ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na . vagfirlenaa. Va'fu 'annaa. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Er-Rahmaanir-rahim. O n je velicanstveni!. (El-Beqare. fe fehhemnaahaa Sulejmaane. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. i smiluj se na nas. lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . ihdinessiraata-l-musteqiim. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti. 255) Allah je nema boga osim Njega. verhamnaa. 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih.

6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima. ve nahne lehuu 'aabiduun. 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. uis sve cuje i zna sve. (El-Beqara. 5) Ve 'u-lA kad tinu. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. Gospodaru moj. lijeci.. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. 80) i Koji me.. (Junus. i Tebi se. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. (El-Is ra'.u'ara'. (El-Mu'min. (Et-Tevbe.po Allahovu naredenju nad njim bdiju. (Ed-Duhan. innehuu semii'un 'a liim. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti.Allah sve zna i mudar je. ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. 57) . i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. ti zatra i utoci te u Allaha. ve huvessemi'u-l-'aliim.ejtaani nezgun feste'iz billaah. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . ti potra i utoci te u Allaha. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. (Fussilet. Gospodaru moj. (Er-Ra' d. (El-'Araf. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. (En-Na hl. kad se razbolim. a vas ce proti v njih pomoci. innehuu huves-semii 'aliim. (Fussilet. 11) Uz svakog od vas su meleki. jer On. (El-Mu'min. 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. 97-98 i reci: "Tebi se ja.ejtaani nezgun feste'iz billaah. (Es-Saffat. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin. obracam za za titu od prividenja ejtanskih. (E . ispred njega i iza njega . 7) . immaa jenzeganneke mine .ejaatiin.ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. On uistinu sve cu je i zna. .

4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. On sve stvara i On je Sveznajuci. ve min hemezaati . (El-En'am. ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih. 178) To je olak anje od Gospodara va eg. (Ovo se prouci tri puta) . qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim. a zaboravlja kako je stvoren. (Et-Tariq." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. kada ne to hoce. a prijetnja Gospodara moga ce se." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. i milost. ellezi d e'ale lekum-mine . On do bro zna sve to je stvorio. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. ve huve bikulli halqin 'aliim .i ono bude. (Jasin. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh. (El-Hid r. 66) Sad vam Allah olak ava. 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem.rece on." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. ve en jahduruuke. a Allah zna da medu vama slabih ima. ispuniti. 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . On samo za t o rekne: "Budi!" . (El -Kehf. sigurno .ejaatiin. min kulli ejtaanin ve haammeh. (El-Enfal. Allahu je fiike bismillaahi erqiike. (El-Beqare. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. A ko nasilje izvr i i poslije toga. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. njeg a bolna patnja ceka. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. On sve cuje i sve zna. i opet je otvoreni protiv nik. i Nama navodi primjer.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. On ce ga sa zemljom sravniti. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim.

Bismillahir-rahmanir-rahim. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. Bismillahir-rahmanir-rahim.fihii ente . Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-truki-l -ved he. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-truki-l-'avrete. Allaahu ekber. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu . ve-trukis-sem'a. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.ejtaanir-rad iim. ve bi kelimaatihit mine . ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. bismillaahi intafe'e nuuruke. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. ve-trukis-sadre. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Bismillahir-rahmanir-rahim. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. Bismillahir-rahmanir-rahim. vallaahu zuu fadlin'aziim. allaahumeme. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . Bismillahir-rahmanir-rahim. ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. ve -truki-l-batne. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. Bismillahir-rahmanir-rahim. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. Allaa ekber.

ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve.-insaane lefii husr. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. min kulli ejtaanin ve haameh. ve min erri gaasiqin izaa veqab. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve huves-smi'u-l-'aliim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. ------------- . Bismillahir-rahmanir-rahim. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa.'aziim Allaahumme. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . lem jelid ve le m juuled. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. Bismillahir-rahmanir-rahim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. ve nahnu lehuu 'aabiduun. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. ve-l-'ajnil-laammeh. umjesto 'abdeke. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. min erri maa halaq. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. melikin-naas. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa.ejaatini ve en jahduruuk. mine-l-d i nneti ven-naas. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Bismillahir-rahmanir-rahim.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih.da'iifaa. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Fe sejekriikehumul-laah. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-l-'asri innel-l. Allaahus-samed. Allaahu je fiike. Kaaf haa jaa 'ajn saad. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. Qul huvellaahu ehad. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. ve jemkuruune ve jemkurullaah. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve. + Bismillahi-l-'aziimi . ve min erri ha asidin izaa hased. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig.itaai ves-sajf. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Bismillahir-rahmanir-rahim. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. ve min kulli 'ajnin laameh. ve min hemezaati . ilahin-n aas. Bismillahir-rahmanir-rahim. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. vel-haameh.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. vallaahu hajru-l-maakiri in.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Bismillahir-rahmanir-rahim.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. Qul e'uuzu bi rabbin-naas.

Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. (J usuf. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin. maaliki jevmiddiin. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Allaahu velijjulleziine aamenuu. (El-Beqare. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. verhamnaa. (E . Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. (Jusuf. (A li 'Imran. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir.u'ara'. 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. Va'fu 'annaa. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. (Hud. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. (Et-Tevbe. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. vagfirle naa. Valla ahu semii'un 'alim. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Lenfisaame lehaa. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. (Junus. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. (El-Isra'. ihdinessiraata-l-musteqiim. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. 46) . Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. (El-Kehf. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Er-Rahmaanir-rahim.

ve jemkuruune ve jemkurullaah. (El-En'am. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. laa tenfuzuune illaa bisultaan. qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. (En-Nahl. (El-Had d . (Fatir. 8 Jaasin.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. (Er-Rahman. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. (Et-Tevbe. jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . (El-D umu' a. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . (Taha.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. (El-Enfal. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. (Ez-Zuhr uf. (Et-Tariq. (El-Qamer. 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. ve-l-Quraani-l-hakiim. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. tenziile-l-'aziizir-rahiim. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. inneke lemine-l-murseliin. (Ja sin. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih. 'alaa siratim-musteqii m. ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. qaale innekum maakisuun. vallaahu hajru-l-maakiriin. (El-Mud adele. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. 65) . (El-Enfal. (El-Ahzab.

243).Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. ElMinafikun (8). 25. (El-Mulk. El-In iqaq (1-5). 18. Al-Maide (2 2-25). 85. 64) Junus (31).). 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. ( Muhammed. Er-Rum (19. En-Neml (37. 95). Et-Tariq (7).). 149-150. uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 25). El-En'am (93. Et-Talaq (2). En -Nur (53). 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. El-Had (22). 58. El-A'raf(13. 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. . 106. pa cak i z a spaljivanje d inna. El-Mu'minun (35. Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. 191. 82). 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. ali i za uni tenje sihira. 107). 67. Ibrahim (13) An-Nahl (69. Fatir (37). innehuu bikulli ej'in basiir. Et-Tewba (57. El-Qasas (20-21). Ali Imran (27). (Jasin. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. An-Nisa (75). (Fatir. 78.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->