RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. oni se izruguju. veqifuuhum innehum mes uuluun. 7) Nakon ovoga. (Es-Saffat. Bel 'ad ibte ve jesharuun. pred Gospodarom svojim ce racun polagati.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. Eve aabaa'une-l-evveluun. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. 1-10) U ime Allaha. i svi ce progledati odjednom. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. (Es-Saffat. uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. oni danas sasvim predat ce se. da ne prislu kuje meleke uzvi ene. i napunite ih putem pakla . (El-Mu'minun. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. uistinu. a oni se podruguju. i zaustavite ih. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije.stigne s vjetlica blistava. i onih koji odvracaju. Maa lekum laa tenaasaruun. i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. i kad vide Dokaz. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. a ne Allahu. bez ikakva dokaza o njemu. Jedan. Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. I reci: "Gospodaru moj. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. i nevjernici ono to ele nece postici. pored Allaha. Milostivog.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . oprosti i smiluj se. a onoga koji to ugrabi . i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. uci se: Kemeseli . Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. Fezzaad iraati zed raa. a potom. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. Vladar istiniti. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun. Fettaalijaati zikraa. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. nece da se opomenu. Inne ilaahekum leva ahid. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. i budemo zemlja i kosti. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. a p osebno ako se radi o d inima vladarima.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. Qune'am ve entum daahiruun . moli drugom bogu. nema drugog boga osim Njega. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. Bel humu-l-jevme musteslimuun. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. a kada s e opominju. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa.

1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. koji izaziva divljenje. jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. to su pravi grje nici. On je Allah nema drugog boga osim Njega . Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. Onaj koji nad svi bdi. ko sada p rislu kuje. 9) S nijetom kazne nevjernika. ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa. Onaj koji svakoga osigurava. Samilosni! On je Allah .pa kad on postane nevjernik. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun.uzeo sebi ni druge ni djeteta. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. zaista. ja se.15-24) Slicni su onima koji su. O vjernici. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. doista Ku r an. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik. pa su im tako obijest poveca li. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. Gospodara svjetova. (El-D inn. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di. kunnaa taraa'iqa qidedaa.On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. stanovnici D enneta ce ono to ele postici. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun.I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. Silni.n jih ceka nesnosna patnja. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. (El-Ha r. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. Allaha.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati . a On nije . koji na pravi put upucuje . slu ali. Onaj koji svemu daje oblik. Allaha se bojt e. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . da Allah nikoga nece o iviti. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa. Vladar. kao to i vi mislite.d enneh. Tvorac. Gordi.. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih.. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. jer njihovo prebivali te je d ehennem. a to ce biti kazna za sve nevjernike. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo. Sveti. On je Silni i Mudri. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. i mi ne znamo da li se onima na .(El-D inn. Hvaljen neka je Allah. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite. i oni misle. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. svu pogubnost postupaka svojih iskusili . ali ce onaj. u kojoj ce v jecno boraviti. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta. Onaj koji je bez nedostataka.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! .naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. Onaj koji iz nicega stvara. On ima najljep a imena. On je Milostivi. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. tu nedavno. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve . Uzvi eni. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore.nema drugog boga osim Njega.

ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. a meni .Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. Reci: "On je Allah . Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. lem jelid ve lem juuled. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. ilahin-naas. uci se: Qul huvellaahu ehad. Allaahus-samed. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . vama va a vjera. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. melikin-naas. ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. i od zla smutljivca kad smutnje sije.od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. Boga ljudi. ve min erri gaasiqin izaa veqab. uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. od svakog zla.Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. Vladara ljudi. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. ve min erri haasidin izaa hased. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. mine-l-d inneti ven-naas. Lenfisaame lehaa. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. od zla onoga to On stvara. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. koji zle misli unosi u srca ljudi . Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. L ekum diinukum ve lije diin. min erri maa halaq. Milostivog. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Valla ahu semii'un 'alim. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. od zla ejtana napas nika. [i]Reci: "O vi nevjernici. pred ejtanom. (El-Beqare. Allaahu velijjulleziine aamenuu. 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. ima nas vrsta razlicitih. ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.

Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. i oprosti nam. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. (El-Kehf. Allah sve dobro zna. I On je Svevi nji. . Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Va'fu 'annaa. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. verhamnaa." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. (En-Nur. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. i u Njegove Knjige. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. Takvi su stanovnici Vatre. Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. i istocnim i zapadnim. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. svjetiljka je u kandilju. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. ispuniti. op rosti nam. Allah je za titnik onih koji vjeruju. vagfirle naa. Nuurun 'alaa nuur. (Et-T evbe. o na Gospodaru. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. (El-Beqare.rece on. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. E l-Misaahu fii zud ad eh. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. Allah navodi primjere ljudim a. a prijetnja Gospodara moga ce se.uhvata i nebesa i Zemlju. sigurno . Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. i u Njegove meleke. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. U vjeru nema prisile. njemu je u korist to dobra stekne. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. i u Njegove Poslanike. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . O n je velicanstveni!. Ko ne vjeruje u davola. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. On ce ga sa zemljom sravniti. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. (En-Ned m. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo.

Tvorac. sigurno. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh.nema drugog boga osim Njega . 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. Uzvi eni. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. Gordi. s mukom je i last. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. fii 'amedim-mumeddedeh. Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji.On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. fiihaa kutubun qajjimeh. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu. Samilosni! On je Allah . On ima najljep a imena. (El-Ha r. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. s mukom je i last! A kad zavr i . koja ce do s rca dopirati. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. Onaj koji iz nicega stvara. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. Ve maa edraake me-l-hutameh . H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio. On je Allah . plamenim stupovima zasvodena. zaal ike limen ha ije rabbeh. milo cu Na om. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili.(El-Bejjine. koji blago gomila i prebrojava ga. Innehaa 'alejhim mu's adeh. Inne me'a-l-'usri jusraa. Fe izaa feragte fensab. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. Zato uzmite iz toga pouku. On je Milostivi. 'Aalimu-l-gajbi ve . Silni. sve dok im nij . Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. Ona ce iznad njih biti zatvorena. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo. Sveti. (El-In irah. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. zaista. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh. Onaj koji svakoga os igurava. Vladar. Onaj koji nad svi bdi. Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. (El-Enbija'. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. Onaj koji je bez nedostataka.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh.84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. zaista. (E l-Ha r. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. Hvaljen neka je Allah.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . Vi niste mislili da ce otici. On je Silni i Mudri. 5-8 Ta. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. Onaj koji svemu daje oblik. naarullaahi-l-muuqadeh. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. (El-Humezeh. ve ilaa rabbike fergab.nema drugog bo ga osim Njega.

i da milostinju udjeljuju. najbolja stvo renja. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. (El-Zilzal. ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas. od Allaha Poslanik.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad.oni su.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . Reci: "On je Allah . Boga ljudi. vjeru ispovijedaju. od zla onoga to On stvara. da Mu iskreno. vama . Allaahus-samed. ilahin-naas.vidjece ga. u njoj ce vjecno ostati.vidjece ga. u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti.ispravna vjera. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. ve min erri gaasiqin izaa veqa b. a i oni ce biti Njime zadovoljni. koji cita listove ciste. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. i od zla smutljivca kad smutnje sije. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. u vatri d ehennemskoj. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . od zla ejtana napas nika. i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. min erri maa halaq. sve mo e. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum. sigurno. a meni . lem jelid ve lem juuled. i da molitvu obavljaju. ve min erri haasidin izaa hased. bi enne rabbeke evhaa lehaa . On zbilja. Koji je Zemlju postavio. Lekum diinukum ve lije diin. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje. zbilja.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. mine-l-d inneti ven-naas. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. Reci: "O vi nevjernici. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh. (Jasin. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. kao pra vovjerni. oni su najgora stvorenja. njih nagrada u Gospodara njihova ceka. Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine.va a vjera. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. u kojima su prop isi ispravni. Vladara ljudi. melikin-naas.e do ao dokaz jasni. 82-83) . Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. koji zle misli unosi u srca ljudi . Allah ce biti njima zadovoljan. a to je . v jetar poslao. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci.

ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu. Ve ulqijes-seharetu saad idiin. tj. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. i Musa u sebi osjeti zebnju.i ono bude.i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi.kada ne to hoce. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a. uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. 80-82) I kad carobnjaci dodo e. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. a carobnjaci se licem na tle baci e. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. rabb i Muusaa ve Haaruun. Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin.reko e oni . uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti.povika e. Uticaja sihira. zbog vrad bin e njihove. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. 65-70) "O Musa. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci. Allah ce svojom moci istinu utvrditi. On samo za to rekne: "Budi!" . Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi. . ma gdje do ao.rekosmo Mi . kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. krecu. innemaa sane'uu kejdu saahir. innellaahe sejubtiluh. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. progutace ono to su oni napravili.(El-Furqa n. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili. (Taha. a carobnjak nec e. Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. doista. (El-'A'Raf. Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. a posebno nad onim bolesnicima. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu.) 4) S nijetom uni tenja sihira.r ece on . "Ne boj se!" . a potom. (Junus."ti c e . uspjeti. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva)."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" . "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" ." .i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli.

. (En-Nur. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. ej'aa. zbilja. (En-Nahl. definitivno. ispuniti. pa cemo ih sve sakupiti. 58 A i u necistom izlazi." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. vallaahu serii'u-l-hisaab. On ce ga sa zemljom sravniti.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. (En-Nur. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin. 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove.«.rece on. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. a radi njegova defin itivnog izbacivanja. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. 9) S nijetom izbacivanja sihira. brzo ustati. (El-Kehf. 25) Zatim to to cete. (El-'A'ra f. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. izvr ilac sihira. sigurno. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa."Ovo je blagodat G ospodara moga!" . (El-'A'raf. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi . ali s te kom mukom.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. s Bo ijom pomoci. izvr ilac sihira. ni ta ne nade .. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. a prijetnja Gospodara moga ce se. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. 99) I puhnuce se u rog. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. (Er-Rum. 8 S nijetom da sihir.ura. ali kad do tog mjesta dode. (E .5) S nijetom uni tenja sihira. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. s Bo ijom pomoci. uci se: . qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. (El-Kehf. zakletvom najvecom. 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu.

Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Ajete za sihir Ruqje za zavist. bisimillahi-l-'a'zam turbetu.do kraja). Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. Ibrahim. Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no.ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni. ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin. innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. Tebareke. u krug. ajete za sihir i zavist.. fe darebe bejnehum bi suur. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. Zatim. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. ve huvessemi'u-l-'aliim. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. ElKafirun.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. u cijim srcima bolest se nahodi. Qaf. El-Ihlas (7 puta). El-Feleq (7 puta). (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u. da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. En-Nas (7 puta). Misle li oni. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Allaahumme jaa haliqa .. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii.. ispisati za'fera nom. El-'A'la (7 puta). bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu. ve nahnu lehuu 'aabiduun. (od efehasibtum. sure Er-Ra'a. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Er-Rahman. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice.ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. fe sejekfiikehumul-laah. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. . Nakon toga. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. na to prouciti ruqje (univerzalna).

Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. bel huve Qur'aanu n med iid. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. lem jelid ve lem juuled. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Allaahus-samed.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. ve . ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. ilahi n-naas. maaliki jevmiddiin. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. verhamnaa. ihdinessiraatal-musteqiim.emsi ve duhaahaa.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. ve min erri gaasiqin izaa veqab. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. vallaahu min veraa'ihim muhiit. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. fii levhin mahfuuz. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. min erri maa halaq. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. El-Misbaahu fii zud ad eh. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. minel-d inneti ven-naas.. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Qul huvellaahu ehad. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. vagfirl enaa. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. ve min erri haasidin izaa hased. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Er-Rahmaan ir-rahim. melikin-naas. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. efemen erehallaahu sadrehuu li-l. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. jefqahuu qavlii. Va'fu 'annaa. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii. qaale rabbi. Nuurun 'alaa nuur. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa.

Gospodaru na . vagfirlenaa. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. (El-Beqare. lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. Samilosnom. i meleke Njegove. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. verhamnaa.sva ki vjeruje u Allaha. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . Na pravi Put Ti nas uputi. 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. i vjernici .« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. tebi cemo se vratiti. I On je Svevi nji. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. (El-Beqare. niti na put onih koji su zalutali. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih.ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Samilosnog! »Hvala Allahu. i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. fe fehhemnaahaa Sulejmaane."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . Er-Rahmaanir-rahim. oprosti nam. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. maaliki jevmiddiin. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Svemilosnom. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. Va'fu 'annaa. a na njegovu t etu zlo koje uradi. Gospodaru na . ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. 255) Allah je nema boga osim Njega. ihdinessiraata-l-musteqiim. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. pobri i grijehe na e i oprosti nam. Gospodaru svjetova. O n je velicanstveni!. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. i smiluj se na nas. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. i knjige Njegove. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. Milostivog. ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na .

ejtaani nezgun feste'iz billaah. 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. On uistinu sve cu je i zna. 80) i Koji me. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. (Et-Tevbe. a vas ce proti v njih pomoci.. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti. (Fussilet. (En-Na hl. 7) . 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. uis sve cuje i zna sve. innehuu semii'un 'a liim. (Es-Saffat.u'ara'. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima. i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti.Allah sve zna i mudar je. 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. jer On. ve nahne lehuu 'aabiduun. innehuu huves-semii 'aliim.po Allahovu naredenju nad njim bdiju.ejaatiin. (El-'Araf. 57) .ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . (Junus. kad se razbolim. 69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. (Er-Ra' d. (El-Beqara. Gospodaru moj. ispred njega i iza njega . ve huvessemi'u-l-'aliim. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin. (El-Mu'min. (Fussilet. (El-Mu'min. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. 5) Ve 'u-lA kad tinu. ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. lijeci. (E . 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah.ejtaani nezgun feste'iz billaah. ti zatra i utoci te u Allaha. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. i Tebi se. obracam za za titu od prividenja ejtanskih. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. Gospodaru moj. 11) Uz svakog od vas su meleki. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima. 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. ti potra i utoci te u Allaha. (El-Is ra'. . immaa jenzeganneke mine . (Ed-Duhan.. 97-98 i reci: "Tebi se ja. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete.

23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. Allahu je fiike bismillaahi erqiike. 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa. ellezi d e'ale lekum-mine . ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. (El-Beqare. (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. kada ne to hoce. 66) Sad vam Allah olak ava. (Et-Tariq. ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. (El -Kehf. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. ve en jahduruuke. A ko nasilje izvr i i poslije toga. On do bro zna sve to je stvorio. min kulli ejtaanin ve haammeh. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. 178) To je olak anje od Gospodara va eg.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. a prijetnja Gospodara moga ce se. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. (El-Hid r." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. (El-Enfal. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim.ejaatiin. rece: "Pu ite !" A kad ga usija." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste. (Jasin. njeg a bolna patnja ceka. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n.i ono bude. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz. On samo za t o rekne: "Budi!" . On sve cuje i sve zna. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. sigurno . 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim.rece on. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh. (El-En'am. On sve stvara i On je Sveznajuci. i milost. ve huve bikulli halqin 'aliim . Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. On ce ga sa zemljom sravniti. a zaboravlja kako je stvoren. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. a Allah zna da medu vama slabih ima. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. (Ovo se prouci tri puta) . i opet je otvoreni protiv nik. i Nama navodi primjer. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah. ispuniti. ve min hemezaati . qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii.

summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi. Bismillahir-rahmanir-rahim. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber.ejtaanir-rad iim. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-trukis-sadre. Bismillahir-rahmanir-rahim. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. ve-trukis-sem'a. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . bismillaahi intafe'e nuuruke. Allaahu ekber. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. ve-truki-l-'avrete. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. Allaa ekber. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve -truki-l-batne. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . vallaahu zuu fadlin'aziim. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun.fihii ente .aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve bi kelimaatihit mine . ve-truki-l -ved he. allaahumeme. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu .

bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig. umjesto 'abdeke. melikin-naas. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid. ilahin-n aas. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. lem jelid ve le m juuled.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. ------------- . ve huves-smi'u-l-'aliim. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. vel-haameh. min kulli ejtaanin ve haameh. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve. Qul e'uuzu bi rabbin-naas.'aziim Allaahumme. Fe sejekriikehumul-laah. Allaahus-samed.-insaane lefii husr. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih.ejaatini ve en jahduruuk. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Bismillahir-rahmanir-rahim.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . ve min kulli 'ajnin laameh. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . vallaahu hajru-l-maakiri in. ve min erri gaasiqin izaa veqab. Bismillahir-rahmanir-rahim. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve min erri ha asidin izaa hased. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.itaai ves-sajf. Allaahu je fiike. f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-l-'ajnil-laammeh. Bismillahir-rahmanir-rahim. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. min erri maa halaq. + Bismillahi-l-'aziimi . Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ve jemkuruune ve jemkurullaah. ve min hemezaati . Kaaf haa jaa 'ajn saad. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. ve-l-'asri innel-l.da'iifaa. mine-l-d i nneti ven-naas. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. Qul huvellaahu ehad.

28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. (A li 'Imran. (Jusuf. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Lenfisaame lehaa. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. (Junus. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. 46) . 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. verhamnaa. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. (El-Isra'. (Hud. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. vagfirle naa. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Allaahu velijjulleziine aamenuu. Va'fu 'annaa. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Valla ahu semii'un 'alim. 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa.u'ara'. (Et-Tevbe. 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. (El-Beqare. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. (E . i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. ihdinessiraata-l-musteqiim. (J usuf. maaliki jevmiddiin. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Er-Rahmaanir-rahim. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. (El-Kehf. (El-Beqare.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim.

ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (En-Nahl. (El-Ahzab. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. 8 Jaasin. (El-Enfal. innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. (El-Had d . jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. ve-l-Quraani-l-hakiim. (Fatir. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. vallaahu hajru-l-maakiriin. (Ez-Zuhr uf. qaale innekum maakisuun.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. (Er-Rahman. 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. 65) . 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. (Taha. (El-Qamer. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. ve jemkuruune ve jemkurullaah. (Ja sin. (Et-Tevbe. (El-Enfal. (El-En'am. (El-D umu' a. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. (Et-Tariq. 'alaa siratim-musteqii m. tenziile-l-'aziizir-rahiim.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. (El-Mud adele. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. laa tenfuzuune illaa bisultaan. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. inneke lemine-l-murseliin.

En -Nur (53). Et-Talaq (2). ElMinafikun (8). 67. 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. (Jasin. 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. 64) Junus (31). El-In iqaq (1-5). (Fatir. El-Mu'minun (35. Ali Imran (27). ( Muhammed. El-En'am (93. 149-150. 58. 78. Er-Rum (19. . Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72. Al-Maide (2 2-25). 25. Et-Tewba (57. Fatir (37).). En-Neml (37. El-A'raf(13. ali i za uni tenje sihira. 18. 85. An-Nisa (75). 106.). 25). uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 191. Ibrahim (13) An-Nahl (69. 107). innehuu bikulli ej'in basiir. 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum.Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. El-Had (22). 95). 243). Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. Et-Tariq (7). El-Qasas (20-21). (El-Mulk. 82). pa cak i z a spaljivanje d inna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful