P. 1
rukija

rukija

|Views: 352|Likes:
Published by Severdzan Ilijas

More info:

Published by: Severdzan Ilijas on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

RUKIJA-transkripcija RUQIA UNIVERZALAN PROGRAM LIJECENJA ZA SVE SLUCAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONACNOG IZLJE CENJA 1) Prvo se prouci Fatiha

s nijetom tra enja pomoci od Allaha radi izljecenja: E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijja ake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! »Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. Na pravi Put Ti nas uputi, na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili , niti na put onih koji su zalutali.« 2) S nijetom za tite cijelog tijela i poziva ejtanu da primi islam, uci se:

E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahir eti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuu n. (el-Beqare, 1-5) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif laam miim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i moli tvu obavljali i udjeljivali dio od onoga to im Mi budemo davali; i onima koji bud u vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to je objavljeno prije tebe, i oni ma koji u onaj svijet budu cvrsto vjerovali. Njima ce Gospodar njihov na Pravi p ut ukazati i oni ce ono to ele ostvariti. Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Valla ahu semii'un 'alim. Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257) Allah je nema boga osim Njega, ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme , niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao, osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. I On je Svevi nji, O n je velicanstveni!. U vjeru nema prisile, a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u davola, a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna. Allah je za titnik onih koji vjeruju. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju, njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Takvi su stanovnici Vatre. U njoj ce oni vjecno ostati!

3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvi enom Allahu da otkloni svaku n evolju i belaj, uci se: Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirle naa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali, Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce, a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove Poslanike, Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se, op rosti nam, o na Gospodaru, Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove, njemu je u korist to dobra stekne, protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi, i oprosti nam, i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 4) S nijetom poziva d ina da izgovori ehadet i s nijetom odstranjivanja e: ejtana uci s

ehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim. Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d aaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe inn ellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19) Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i uceni - i da On pos tupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjig a ba onda kada im je do lo saznanje, i to iz medusobne zavisti. A sa onima koji u A llahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce se brzo obracunati. 5) S nijetom odstranjivanja ejtana iz razuma i maternice, uci se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin s umme-stevaa 'ale-l-'ar i jug il-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen ve - emse ve-l-qamere ven nud uume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laah u rabbu-l-'aalemiin. Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin. Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahm etellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56) Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noci prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upra vlja! Uzvi en neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospoda ru svome, ne voli On one koji se previ e glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji , kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turd e'uun.

da ne prislu kuje meleke uzvi ene. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu ihaabun saaq ib. i zaustavite ih. koji ste vi la nim smatrali! Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. I reci: "Gospodaru moj. Inne ilaahekum leva ahid. Gospodara svemira velicanstvenog! A onaj koji se. oni ce zbilja biti pitani: » ta je vama. Ve hifzan min kulli ejtanin maari d. Maa lekum laa tenaasaruun. a potom. uistinu. moli drugom bogu. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-me aariq. uci se: Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Vesaaffaati saffa. Bel humu-l-jevme musteslimuun. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa fin . nece da se opomenu. Milostivog. Vladar istiniti.Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'ar i-l-keriim. bez ikakva dokaza o njemu. a oni se podruguju.Ve izaa re ev aajeten je steshiruun. nema drugog boga osim Njega. Uh uru llezinne zalemuu ve ezvaad ehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhu m ilaa siraati-l-d ehim. i kad vide Dokaz. a ne Allahu. Ve qaaluu jaa vejlena a haazaa jevmud-diin. 115-118) Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se necete povratiti?" I neka je uzvi en Allah. Innaa halqnaahum min tiinin laazib . i vele: »Ovo je samo vrad bina jasna! Zar kada pomremo Mi. zar cemo zbil ja mi biti pro ivljeni?! Zar i na i preci prvotni?!« Ti reci: »Hocete. oprosti i smiluj se.stigne s vjetlica blistava. veqifuuhum innehum mes uuluun. Qune'am ve entum daahiruun . 7) Nakon ovoga. a s nijetom da se ejtan preda i povinuje. (El-Mu'minun. fe lemmaa kefere qaale innii beri'umminke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. Fe innemaa hije zed retun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. i onih koji odvracaju. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun. oni danas sasvim predat ce se. a onoga koji to ugrabi . Eve aabaa'une-l-evveluun. (Es-Saffat. nastavljaju se ajeti is te sure: Festeftihim ehum e eddu halqan em-men halaqnaa.ejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur. i napunite ih putem pakla . Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmedu njih i Go spodar istoka! Mi smo nebo najbli e vama sjajnim zvijezdama okitili. i nevjernici ono to ele nece postici. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. i poni eni bit cete !« Bit ce to samo povik jedan. Fettaalijaati zikraa. Samilosnog! Tako Mi onih u redove poredanih. a p osebno ako se radi o d inima vladarima. Jedan. Ve qur-rabigfir verham ve e nte hajrur-raahimiin. uci se: Kemeseli .i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga. s nijetom kon trole ejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije. Bel 'ad ibte ve jesharuun. (Es-Saffat. Fezzaad iraati zed raa. oni se izruguju. pred Gospodarom svojim ce racun polagati. i svi ce progledati odjednom. Innaa ze jjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. pored Allaha. i reci: »Te ko nama! Evo Dana Sudnjega!« Ovo je Dan Odluke. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'iz aamen e innaa lemeb'uusuun. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli d aanib. Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. 11-26) (Pa ih pitaj Ti da li je te e stvoriti njih ili sve to smo stvorili Mi? A Mi smo nj ih zbilja od ilovace ljepljive stvorili! Ti se cudi . Duhuur en ve lehum 'azaabun vaasib. i onih koji opomenu cita ju va Bog je. a kada s e opominju. njih sa svih strana gada ju da ih otjeraju: njih ceka patnja neprekidna. Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisa buhuu 'inde rabbih.) 8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost. za to jedni druge ne poma et e?« Ali. 1-10) U ime Allaha. innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. Ti si najmilostiviji!" 6) S nijetom mucenja i ubistva (d ina). i budemo zemlja i kosti.

ali ce onaj. ve ennaa lemesnessemaa'e fe ved ednaahaa muli-et haresen ediiden ve uhubaa. ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi etataa. Onaj koji iz nicega stvara.uzeo sebi ni druge ni djeteta. Silni. kao to i vi mislite. On je vrlo visoko iznad on ih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. ve ennehu te'aalaa d eddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa. Uzvi eni. pa je On ucinio da sami sebe zaborave. Ve ennaa laa nedrii e errun uriide bi men fil-erdi em errade bihim rabbuhum re edaa. ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi 'i-l-aane jed id lehuu ihaaben resadaa.naari haalidiine fiiha ve zaalike d ezaa'uz-zaalimiin. to su pravi grje nici. ve ennaa zanennaa en len tequule-l-i nsu ve-l-d innu 'alellaahi kezibaa. Onaj koji je bez nedostataka. innellaahe habi irun bi maa ta'meluun. Gordi. u kojoj ce v jecno boraviti. slu ali.i mi smo u nj pov jerovali i vi e nikoga necemo Gospodaru na em ravnim smatrati . Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa h uvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mut ekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa ju rikuun. ko sada p rislu kuje. da Allah nikoga nece o iviti. O vjernici. ja se.(El-D inn. a mi smo mislili da ni ljudi ni d ini o Allahu la i ne govore. 12) Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d ina prislu kivalo i reklo: Mi smo. na zvijezdu padalicu koja vreba naici. i neka svaki covjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On do bro zna ta radite. Onaj koji svakoga osigurava. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu -l-gajbi ve . On je Silni i Mudri. i bilo je ljudi koji su pomoc od d ina tra ili. Samilosni! On je Allah . ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa. On je Milostivi. slicni su ejtanu kad ka e covjeku: "Budi nevjernik!" . jedan na bezu mnik je o Allahu la i govorio. jer njihovo prebivali te je d ehennem. Nisu jednaki stanovnici D ehennema i s tanovnici D enneta. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa d ebelin ler e'ejtehuu haa i'an mutesaddi'an min ha jetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa lin naasi le'allehum jetefekkeruun. zaista. svu pogubnost postupaka svojih iskusili . Sveti. Gospodara svjetova. kunnaa taraa'iqa qidedaa. 1-12) S nijetom da ejtan ne pobjegne. bojim!" Obojicu ih na kraju ceka vatra. doista Ku r an. as haabu-l-d enneti humu-l-faa'izuun. ve len nu rike bi rabbinaa ehadaa.n jih ceka nesnosna patnja. Da ovaj Kur an kakvom brd u objavimo. on onda rekne: "Ti se mene vi e ne tice . stanovnici D enneta ce ono to ele postici. tu nedavno. ve ennaa zanennaa en len nu'd izellaahe fi-l-er di.neka uzvi en o bude dostojanstvo Gospodara na eg! . Jaa ejjuhelleziine aamenuut -tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah. dovr e se ucenje prethodnih ajeta: Ve len nu'd izehuu hereba.nema drugog boga osim Njega. ve ennehu kaane rid aalun mine-l-insi je'uuzuune bi rid aalin mine-l-d inni fe zaaduuhum reheqaa. pa su im tako obijest poveca li. Allaha se bojt e.On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. (El-D inn.I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. i mi smo nastoj ali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mocnih cuvara i zvijezda padalica pun o.15-24) Slicni su onima koji su. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji. Tvorac. uci se: Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-d inni fe qaaluu innaa semi'naa qu r'aanen 'ad ebaa. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfuseh um ulaa'ike humu-l-faasiquun. ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duun e zalik. koji na pravi put upucuje . ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. i mi ne znamo da li se onima na . i oni misle. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to culi. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musav viru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huv e-l-'aziizu-l-hakiim. On je Allah nema drugog boga osim Njega . Hvaljen neka je Allah..ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. jehdi iler-ru di fe aamennaa bih. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. 9) S nijetom kazne nevjernika.. Allaha. On ima najljep a imena. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l. Onaj koji svemu daje oblik.pa kad on postane nevjernik. Vladar. a to ce biti kazna za sve nevjernike. Onaj koji nad svi bdi. a On nije . koji izaziva divljenje. (El-Ha r.d enneh.

ja se nisam klanjao onima kojim a ste se vi klanjali. i od zla smutljivca kad smutnje sije. Allaahus-samed. uci se: Qul huvellaahu ehad. Vladara ljudi. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. L ekum diinukum ve lije diin. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. ve laa entum 'aabiduune m a 'a'bud. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. iskrene vjer e u jednog i jedinog Allaha. od zla ejtana napas nika. Lenfisaame lehaa. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. uci se: Qul e'uuzu bi rabbin-naas.moja! 11) S nijetom tra enja pomoci od Allaha i izjvaljivanja. v e min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Valla ahu semii'un 'alim. (El-Beqare. ve min erri gaasiqin izaa veqab. od zla onih koji pu u u uzlo ve i zla zavidnika kada zavist pokazuje. Reci: "On je Allah . juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. i mi znamo da ne mo emo Allahu na Zemlji u maci i da od Njega ne mo emo pobjeci. koji zle misli unosi u srca ljudi .Zemlji eli zlo ili im Gospodar njihov eli dobro. vama va a vjera. melikin-naas. min erri-l-vesvaasi-l-hanna as. Allaahu velijjulleziine aamenuu. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. lem jelid ve lem juuled. od svakog zla. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. a medu nama ima i dobrih i onih koji to nisu. uci se: Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob . te da se ociste grud i od zlih nagovaranja ejtana i d ina. a meni . od zla onoga to On stvara. Samilosnog! Allah je nema boga osim Njega. ilahin-naas. 255-257) Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. Milostivog. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. i n iko Mu ravan nije!" 12) S nijetom tra enja za tite kod Allaha. pred ejtanom. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 13) S nijetom da nestane svakog ejtana koji zle misli unosi. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme .od d ina i od ljudi!" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE SIHIRA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. 10) S nijetom otklanjanja d inskih nagovaranja. Boga ljudi. uci se: Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. min erri maa halaq. ve min erri haasidin izaa hased. [i]Reci: "O vi nevjernici. mine-l-d inneti ven-naas. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. ima nas vrsta razlicitih.

(El-Beqare. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. I On je Svevi nji. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. sama svjetlost nad svjetlo cu! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoce. 1) Evo obznane od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo cima s kojima ugovor sklopi li ste! 3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbi d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. a Put ispravnosti se razspoznaje od zablude. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Va'fu 'annaa. verhamnaa. Mi medu Njegovim pos lanicima ne gradimo nikakve podjele! I vjernici govore: »Slu amo i pokoravamo se. svjetiljka je u kandilju. cije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. Allah sve dobro zna. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. protiv njega je zl o to ga stekne! O na Gospodaru! Ne uzmi nam za zlo ako zaboravimo ili neoprezom nj e to ucinimo! O na Gospodaru! Ne prti nam breme kakvo si natovario onima prije nas! O na Gospodaru! Du nost nam ne nala i za koju snage nemamo mi! Ti preko grijeha nam prijedi. 58 Niko ga drugi osim Allaha nece otkriti. vagfirle naa. On ce ga sa zemljom sravniti. Ko ne vjeruje u davola. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. On njih izvodi iz tmina na Svjetlo! A oni ko ji ne vjeruju. Allah ce vam za to racun tra iti! Pa kome On hoce-oprostit ce. (En-Ned m. U vjeru nema prisile. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. njihovi za titnici jesu davoli! I oni izvode njih iz Svjetla u tmin e. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. a prijetnja Gospodara moga ce se. Allah je za titnik onih koji vjeruju. i u Njegove Poslanike. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Takvi su stanovnici Vatre. a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. i oprosti nam. a koga On hoce-kaznit ce! Allah sve mo e! Poslanik vjeruje u ono to mu se objav ljuje od Gospodara njegova. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. (El-Kehf. 5) Lejse lehaa min duunillaahi kaa ifeh. 28 4-286) Allahu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Pokazivali to to je u d u ama va im ili sakrivali. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet." 4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemi kaatin fiihaa misbaah. Nuurun 'alaa nuur. U njoj ce oni vjecno ostati! Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. i istocnim i zapadnim. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. ispuniti. a kandilj je kao zvijez da blistava koja se u i e blagoslovljenim drvetom maslinovim.uhvata i nebesa i Zemlju. o na Gospodaru. O n je velicanstveni!. a vjeruje u Allaha-taj se najcrv ceg u eta prihvatio! Tom u etu nema prekid anja! A Allah sve cuje i sve zna.rece on. 35) Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. i u Njegove Knjige. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Vallaahu bikulli ej'in 'aliim. op rosti nam. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judi i'u ve lev lem temseshu naar. i u Njegove meleke. sigurno . Tebi nam je vratiti se!« Allah nijednog covjeka ne zadu uj e iznad mogucnosti njegove. 98 "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . i milo cu nas obaspi! Ti si Gospodar na ! Ti nas protiv naro da nevjernickog pomozi! 2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mu rikin. Allah navodi primjere ljudim a. njemu je u korist to dobra stekne. (En-Nur. . (Et-T evbe. E l-Misaahu fii zud ad eh.

On je Silni i Mudri. naarullaahi-l-muuqadeh. i misli d a ce ga blago njegovo besmrtnim uciniti! A ne valja tako! On ce. Innehaa 'alejhim mu's adeh. koja ce do s rca dopirati. sigurno. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Zato uzmite iz toga pouku. ce ljad njegovu i uz njih jo toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. sve dok im nij . On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah. D ezaa'uhum 'inde rabbihim d ennaatu 'adnin ted rii min tah tihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa. koji blago gomila i prebrojava ga. ti bi vidio kako je strahopo tovanja puno i kak o bi se od straha pred Allahom raspalo.84) odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu. Hvaljen neka je Allah. s mukom je i last. fii 'amedim-mumeddedeh. Subhaanellaahi 'ammaa ju riku un. zaal ike limen ha ije rabbeh. elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Ve maa edraake me-l-hutameh . Gordi. Tvorac. 21-24) Da ovaj Kur an kakvom brdu objavimo. (El-Ha r. Njega h vale oni na nebesima i na Zemlji. (El-Enbija'. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. 'Aalimu-l-gajbi ve . Sveti. On je Milostivi. Maa zanentum ejjahrud uu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribu une bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar.nema drugog bo ga osim Njega. Fe izaa feragte fensab. radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh. H uvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. On ima najljep a imena. Onaj koji svakoga os igurava. Onaj koji svemu daje oblik. 8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. zaista. biti b acen u D ehennem! A zna li ti ta je D ehennem? Vatra Allahova razbuktana. Samilosni! On je Allah . Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine h unefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obracaj! 9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh.6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. ulaa'ike hum erru-l-berijjeh. Innell eziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine fii naari d ehenneme haalidiine fi ihaa. a oni su mislili da ce ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti. Inne me'a-l-'usri jusraa. (El-In irah. s mukom je i last! A kad zavr i . 10) Fested ebnaa lehuu fe ke efnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve misl ehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. Takve primjere navodimo ljudima da bi ra zmislili. Ellezii d eme'a malev-ve'addedeh. 1-8 Nisu se nevjernici izmedu sljedbenika Knjige i mnogobo ci odvojili. (E l-Ha r. Ellezii ahred elleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-ha r . 5-8 Ta. Onaj koji nad svi bdi. ali im je Allahova kazna do la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio.On je poznavalac nevidljiv og i vidljivog svijeta. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa d a a'ethumu-l-bejjineh. Silni. Ona ce iznad njih biti zatvorena.(El-Bejjine. Onaj koji je bez nedostataka. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-m u'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbir.nema drugog boga osim Njega . Ve huve-l-'aziizu-l-hakii m. Uzvi eni. milo cu Na om. plamenim stupovima zasvodena. ve ilaa rabbike fergab. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. On je Allah . On je Silni i Mudri! On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knj ige koji nisu vjerovali. (El-Humezeh. 11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mu rikiine munfekkiine hatt aa te'tijehumu-l-bejjineh. Onaj koji iz nicega stvara. zaista. vlastitim rukama i rukama vje rnika svoje domove su ru ili. Jusebbih u lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. Vi niste mislili da ce otici. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh. o vi koji ste obdareni!* 7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa d ebelin lere ejtehuu haa i'an mutesaddi'an mi n ha jetillaah. fiihaa kutubun qajjimeh. Vladar. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula 'ike hum hajru-l-berijjeh. 1-2) Allaha hvali sve to je na nebesima i to je na Zemlji. 1-9) Te ko svakom klevetniku podrugljivcu.ehaadeti huver-rahmaanurrahiim.

ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. ja se necu klanjati onima kojima se vi klanjate. od zla ejtana napas nika. najbolja stvo renja.va a vjera. a meni . kao pra vovjerni. bi enne rabbeke evhaa lehaa . ve mejja'me-l-misqaale zerretin errejjereh. i od zla mrkle n oci kada razastre tmine. oni su najgora stvorenja.vidjece ga. 13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun. i covjek uzvikne: " ta joj je?!" . i n iko Mu ravan nije!" 15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. ve min erri gaasiqin izaa veqa b. vama .vidjece ga. od Allaha Poslanik. ve min erri haasidin izaa hased. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. ve qaale-l -insaanu maa lehaa. 1-8 Kada se Zemlja naj e cim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje. Koji je Zemlju postavio. min erri-l-vesvaasi-l-h annaas. Vladara ljudi.ispravna vjera. min erri maa halaq. Jevme'izin jasdurunnaasu e taatel-lijurev 'a'maalehum. Tog Dana ce se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka u djela njihova.e do ao dokaz jasni. Lekum diinukum ve lije diin. edenski vrtovi kroz koji ce rijeke teci. ja se nisam klanjao onima kojima s te se vi klanjali. Reci: "Tra im za titu Gospodara ljudi. A oni koji vjeruju i cine dobra djela . ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bu d. i da milostinju udjeljuju. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa.od d ina i od ljudi!" Nakon svega proucenog reci: El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve ersele rriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. a ni vi se necete klanjati Onome kome se ja klanjam. Hvala Allahu Koji je nebesa podigao bez ikakva stuba. Hvala All ahu Koji Svojom moci uzlove razvezuje.Jedan! Allah je Utoci te svakom! Nije rodio i roden nije. (Jasin. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. i da molitvu obavljaju. 82-83) . u kojima ce vjecno i zauvijek boraviti. i od zla smutljivca kad smutnje sije. u kojima su prop isi ispravni.toga Dana ce ona vijesti svoje kazivati jer ce joj Gospodar tvoj narediti. od zla onoga to On stvara. ve lem jekul-l ehuu kufuven ehad. (El-Zilzal. onaj ko bude uradio koliko trun dobra . On zbilja. Koji je stvorio ono to je vidljivo i ono to nije vidljivo. 12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa. mine-l-d inneti ven-naas. ilahin-naas. To ce biti za onoga koji se bude bojao Gospodar a svoga. a naredeno im je da se samo Allahu klanjaju. sigurno. ve laa entum 'aabiduu ne ma 'a'bud. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba onda kada im je do ao dokaz jasni. Reci: "Utjecem se Gospodaru svitanja. Reci: "O vi nevjernici.oni su. da Mu iskreno. u vatri d ehennemskoj. Boga ljudi. Reci: "On je Allah . melikin-naas. Fe mejja'me-l-misqaale ze rretin hajrejjereh. v jetar poslao. njih nagrada u Gospodara njihova ceka. koji cita listove ciste.moj a! 14) Qul huvellaahu ehad. ve ahred eti-l-erdu esqaalehaa. vjeru ispovijedaju. a to je . Oni koji ne vjeruju izmedu sljedbenika Knjige i mnogo bo ci bice. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. lem jelid ve lem juuled. a i oni ce biti Njime zadovoljni. sve mo e. i od zla zavidlji vca kad zavist ne krije!" 16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas. koji zle misli unosi u srca ljudi . Innehuu 'alaa kulli ej'in qadiir. Allaahus-samed. Allah ce biti njima zadovoljan. u njoj ce vjecno ostati. I na kraju prouci ove ajete: Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. a onaj ko bu de uradio koliko trun zla . zbilja.

Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe -l-mud rimuun. a carobnjak nec e." . Musa uzviknu: "Ono to ste priredili carolija je! Allah ce je uni titi. On samo za to rekne: "Budi!" . Qaaluu aamennaa birabbi-l-'aalemiin. ono cni slucaj) to se odnosi na svaki doti 1) S nijetom uni tenja sihira kod sihirbaza. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" . . Njemu cete se vratiti! ---------------------------------------------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJA ZA SVAKI ZASEBNI SLUCAJ ( prvo se uci rukija univerzalan program. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo la no o no to su oni priredili. zbog vrad bin e njihove. a posebno nad onim bolesnicima. innemaa sane'uu kejdu saahir. Fe ve qa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. Ve ulqijes-seharetu saad idiin. uci se: Ve qadimna ilaa maa 'amiluu min 'amelin fed e'alnaahu hebbaaen mensuuraa. (Taha. Fe lemmaa e lqav qaale Muusaa maa d i'tum bihis-sihr. uci se: Fe lemmaa d aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. 117-122) I Mi naredismo Musau: "Baci tap svoj!" . jer Allah ne dop u ta da djelo pokvaranjaka uspije. uni tenja njegovih djela i pobjede nad njim. (Junus. Pa neka je hvaljen Ona j u cijoj je ruci vlast nad svim. (El-'A'Raf. "Ne boj se!" . jer je ono to su oni napravili samo varka carobnjaka. Uticaja sihira.i on odjednom proguta sve ono cime su on i bili obmanu izveli. 65-70) "O Musa.kada ne to hoce.i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i tapovi njihovi. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'l aa. ma gdje do ao. doista.reko e oni . i tu oni bijahu pobijedeni i ostado e poni eni. 80-82) I kad carobnjaci dodo e. tj.(El-Furqa n.) 4) S nijetom uni tenja sihira. 23) I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah i pepeo ih pretvo riti. pobijediti! Samo baci to to ti je u desnoj ruci.rekosmo Mi .povika e."Gospodara Mu saova i Harunova!" 2) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. i Musa u sebi osjeti zebnju."hoce li ti ili cemo najprije mi baciti?" "Bacite vi!" .i ono bude.r ece on ."ti c e . Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu. uci se: Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. Allah ce svojom moci istinu utvrditi." I carobnjaci se baci e licem na tle govoreci: "Mi vjeruj emo u Musaova i Harunova Gospodara!" ( Ove ajete je potrebno vi e puta ponoviti. Musa im rece: "Bacite to imate baciti! I kad oni baci e. a carobnjaci se licem na tle baci e. uci se: Ve ehajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Fe ulqijes-seharetu sud d eden qaaluu aamennaa b i rabbi Haaruune ve Muusaa. innellaahe sejubtiluh. Fe evd ese fii nefsihii hiifeten Muusaa. a posebno sihira koji su napravljeni na pice i jelo ( eludac i crijeva). kojima se prikazuju d ini zmije koje slu e sihirima. makar to c e to nevjernicima krivo biti!" 3) S nijetom uni tenja sihira u tijelu. Fe gulibuu hunaalike ve-nqalebuu sa agiriin. progutace ono to su oni napravili. rabb i Muusaa ve Haaruun. krecu. innellaahe laa ju slihu 'amene-l-mufsidiin. a potom. a posebno ako se obnavljaju i ako se obnav ljaju na zvijezdama i mjesecu. uspjeti. Qaale b el elquu fe izaa hibaaluhum ve'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa t es'a.

definitivno. qaale haaza rahmetum-mir rabbii fe izaa d aa'e va'du rabbii d e'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni.rece on. (El-Kehf. uci se: Ve nufiha fissuuri fed ema'naahum d em'aa. nakon ajeta: »Innellaahe sejubtiluh« i »Ve qadimma maa 'amiluu. (Er-Rum. s Bo ijom pomoci. (El-'A'raf. uci se: . 9) S nijetom izbacivanja sihira. uci se: Ve aqsemuu billaahi d ehde ejmaanihim le'in emertehum lejahrud unne. 8 S nijetom da sihir. a prijetnja Gospodara moga ce se. (El-'A'ra f. 11) S nijetom da iz tijela izide ejtan. uci se: Fe maa jekuunu leke en tetekebbere fiiha fahrud inneke mines-saagiriin. 10) S nijetom da iz tijela izide ejtan. ali s te kom mukom. 53) I licemjeri se zaklinju Allahom. 97-98 I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. 13) Nije tvoje da se u njemu oholi ! Ti si. Ve huve 'alaa d em'ihim izaa je aa'u qadiir.a zateci ce da ga ceka kraj njega Allahova kazna i On ce mu potpuno isplatiti racun njegov jer Allah veoma brzo obracunava 6) S nijetom razvezivanja sihirskih uzlova i uni tenja za tite izvr ioca sihira u tije lu. 78 13) S nijetom da sihir definitivno izide. 58 A i u necistom izlazi. izvr ilac sihira.5) S nijetom uni tenja sihira. (El-Kehf. ispuniti. da ce doista izici na bo te a ko im ti zapovijedi . (En-Nahl. 29) On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.. a radi njegova defin itivnog izbacivanja."Ovo je blagodat G ospodara moga!" .. ni ta ne nade . 39) A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu. (E . uci se: Fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. (En-Nur. uci se: Vallaahu ahred ekum min butuuni ummehaatikum laa ta'lemuune Allah vas iz utroba majki va ih izvodi i ni ta ne znate vi. 99) I puhnuce se u rog. cim vas On samo jednom iz zemlje pozove. uci se: Velleziine keferuu 'a'maaluhum keseraabin biqii'atin jahsebuhuz-zam'aanu maaen h attaa izaa d aa'ehuu lem jed idhu ej'en ve ved edellaahe 'indehuu fe veffaahu hisaabeh. sigurno. ej'aa.ura. uci se: Vellezii habuse laa jahrud u illaa nekidaa. zbilja.sa ajetom: »Innellaahe sejubtiluh«. s Bo ijom pomoci. 25) Zatim to to cete. zakletvom najvecom. izid e iz tijela uci se: Summe izaa de'aakum da'veten mine-l-erdi izaa entum tahrud uun. pa cemo ih sve sakupiti." 7) S nijetom skupljanja sihira koji se vec nalazi u tijelu. a posebno sihira koji je napravljen na vodu kojom s e ne to poprska. brzo ustati. On ce ga sa zemljom sravniti.«. vallaahu serii'u-l-hisaab. od onih poni enih! 12) S nijetom da izide iz stomaka ejtan nastanjen u njemu. ali kad do tog mjesta dode. (En-Nur. izvr ilac sihira.

En-Nas (7 puta). innek e 'alaa kulli ej'in qadiir. ve huvessemi'u-l-'aliim. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jed idu fii nefsihii ehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l -bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Ovu smjes piti svaki dan 2-3 ca e. -------------------------------------------------------LIJECENJE ZABORAVLJANJA I DEKONCENTRACIJE Pripremiti maslinovo ulje i isto toliko ulja od curokotice. bismillaahi ve billaahi ve 'alaa ber eketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alih i ve sellem ed'uuke rabbii fe ed ib da'vetii. bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn sa ad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. na to prouciti ruqje (univerzalna). bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu ehveteke 'ank e. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Allaahumme jaa haliqa .ehevaatu fii bedenike ejjuhel-'aa iqu. bisimilla ahi-l-'a'zam tu'qadu. ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. El-Feleq (7 puta).do kraja). Sve to izmi je ati sa pcelicjim medom na koji je nauceno isto ucenje koje je malo prije navede no. Qaf. ve hiile bejnehum ve bejne maa je tehuune kemaa fe'a le bi e jaa'ihim min qabl. qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas.. ispisati za'fera nom. ve nahnu lehuu 'aabiduun. Misle li oni.. . 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'ar i-l-aziim. El-'A'la (7 puta). ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aql i'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-d udijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin.Em hasibelleziine fii quluubihim meredun el-lej-juhrid ellaahu adgaanehum. Ispisuju se sljedeci aje ti: Od kraja tacne poceti pisati ajetul-kursi Sura El-Mu'minun. Dobro skuhati nanu (metvicu) i u to staviti 11 kapi ulja curokotice. (od efehasibtum. sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah. fe sejekfiikehumul-laah. (nekoliko puta) Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Nakon toga.ehevaat inza' ehv ete kulli 'aa iqin fii haaze-l-bedeni. smij esom dobro namazati glavu gdje se nalazi kosa i to svaki dan tri puta. Tebareke. sure Er-Ra'a. Sve to dobro izmuckati i fla u iznijeti na sunce cijeli dan. bisimillahi-l-'a'zam turbetu.. qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin ed 'al bejnekum ve bejnehum redmaa. Ajete za sihir Ruqje za zavist. Er-Rahman. bisimillaahi-l-'a'zam beredeti . (ponoviti nekoliko puta) Allahumme-d 'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve ehvetehaa. Zatim. da Allah nece kivnje njihove poka zati?! --------------------------------------------RUKJA ZA VEZIVANJE D INA LJUBAVNIKA Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tek ifu bihaa 'annaa haaze-l-ke rbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir. fe darebe bejnehum bi suur. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-h tedev ve in tevellev fe innemaa hum fii iqaaq. (ponoviti nekoliko puta) Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne ehvetihii ve bejne 'avraatiha a bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Na cistu tacinu (umjesto papira) na kojoj nema slika ni ukrasa. Ibrahim. fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe ill aa huu. Na to staviti jednu ka iku kne i sve to staviti u providnu fla u. ajete za sihir i zavist. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. Bi smillaahir-rahmanir-rahiim. a najbolje ujutro nakon budenja i navecer p red spavanje po jednu ca u. u cijim srcima bolest se nahodi. El-Ihlas (7 puta). u krug. Bismillaahir-rahmanir-rahiim. tako da se pisanje zavr i na sredini tacine. ElKafirun.

ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin + DOVA Allaahumme nevvir bi-l-kitaabi besarii ve.+ Bismillahi habsun haabisun ve had ern jaabisun ve ihaabun qaabisun. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraanek e rabbena ve ilejke-l-mesiir. ve min erri gaasiqin izaa veqab. rabbi qad aatejtenii mine-l-mulki ve'allemteni i min te'viil-l-ehaadiis 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad.emsi ve duhaahaa. lem jelid ve lem juuled. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Qul huvellaahu ehad. qaale rabbi. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuri hii kemi kaatin fiihaa misbaah. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ijjaake na'budu ve ijake neste'ii. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'n aa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. melikin-naas. Ez-Zud aad etu ke ennehaa kevke bun durrijjun juuqadu min ed eretin mubaareketin zejtuunetin laa erqijjetin ve laa g arbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.islaami fe huv e 'alaa nuurin mir-rabbihii. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.rah bihii sadrii ve-sta'mil bihii beden ii . 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. er-rahmaanu 'alleme-l-qur'aane. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. a nakon njih dovu: 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.-rah lii sadrii ve jessir lii emrii va-hlul-'uqdeten min lisaanii. ilahi n-naas. ve . Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. maaliki jevmiddiin. 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. efemen erehallaahu sadrehuu li-l. ve min erri haasidin izaa hased. Bismillaahir-rahmaa nir-rahiim. Va'fu 'annaa. Jehdillaahu linuurihi mejje aa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. vallaahu min veraa'ihim muhiit. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. lehaa m aa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qabli na. + sura El-Ihlas sura El-Feleq sura En-Nas Ezan + prilikom mazanja i pijenja potrebno je uciti sljedece ajete. fii levhin mahfuuz. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. haleqa-l-insaa ne 'allemehu-l-bejjaan 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allaahus-samed. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. jefqahuu qavlii. Er-Rahmaan ir-rahim. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. ihdinessiraatal-musteqiim. verhamnaa. min erri maa halaq. minel-d inneti ven-naas.. El-Misbaahu fii zud ad eh. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad. Vallaahu bik ulli ej'in 'aliim. ve qulli-l-hamdu illaahil-lezii lem jettehiz v eleden ve lem jekul-lehuu eriikun fi-l-mulki ve lem jekul-lehuu velijjun minez-zu lli ve kebbirhu tekbiiraa. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. senuqri'uke fe laa tensaa 3x Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allaahumme rudd e 'ajne-l-'aa'ini 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi. bel huve Qur'aanu n med iid. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. Nuurun 'alaa nuur. ve qur-rabbi zidnii 'ilmaa. vagfirl enaa. siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaa lliin.

ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! G ospodaru na . Er-Rahmaanir-rahim. Vladaru Dana Sudnjega! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoc tra imo. ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice ucin imo! Gospodaru na . Gospodaru na . lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mekte sebet. (El-Beqare. Gospodaru svjetova."Allah nikoga ne opterecuj e preko mogucnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje ucini. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. ve aahiru da'vaanaa eni-l-ham du lillaahi rabbi-l-'aalemiin. 3) Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun.sva ki vjeruje u Allaha. i knjige Njegove. i meleke Njegove. a na njegovu t etu zlo koje uradi. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Rabbenaa ve laa tahmil ' alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. ---------------------------------------RUQIA ZA LIJECENJE D INSKOG VJETRA 1) E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. fe fehhemnaahaa Sulejmaane. ijja ake na'budu ve ijake neste'ii. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. Men zellezii je fe'u 'indehuu illa a bi iznih. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda ko . verhamnaa. ihdinessiraata-l-musteqiim. pobri i grijehe na e i oprosti nam. niti san! Njego vo je sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji! Ko je taj ko bi se kod Njega za uzimao. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir . Allahumme ekrimnii bi d evdeti-l-hifzi ve sur'ati-l-fehmi ve-r-zuqni-l-hikmete ve-l-ma'rifete ve sebaatez-zihni ve red aahate-l-'aqli ve-l-hilmi ve sallellaahu 'alaa sejjidinaa Muhammedin ve 'alaa aalihii ve sahbihii ve sellem. i vjernici . i poslanike Njegove: "M i ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. na pu t onih kojima si darove Svoje podario! Ne na put onih koji su srd bu Tvoju zaslu ili . Allaahumme innii estevdi'uke maa 'allemteniihi fe erdidhu ilejje 'inde haad etii ilejhi ve laa tunsiniihi jaa rabbe-l-'aalemiin. Utjecem se Allahu od prokletog ejtana U ime Allaha. ne stavljaj nam u du nost ono to ne mo emo podnijeti. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Samilosnom. Va'fu 'annaa. Na pravi Put Ti nas uputi. Kullun aamen e billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih.ve atliq bihii lisaanii ve qavvi bihii d enaanii ve esri' bihii fehmii ve qavvi bihii 'azmii bi havlike ve quvvetike fe innehuu laa havle ve laa quvvete ilaa bike jaa erhamer-raahimiin. (El-Beqare. ivi i Vjecni! Ne obuzima Ga drijme . niti na put onih koji su zalutali. I On je Svevi nji. osim s dopu tenjem Njegovim?! On zna ta je ispred ljudi i ta je iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko On eli! Njegovo Prijestolje ob uhvata i nebesa i Zemlju. i smiluj se na nas. i Njemu ne dojadi odr avanje njihovo. maaliki jevmiddiin. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'i n min 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je 'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. vagfirlenaa. siraatalleziine en'am te 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. 255) Allah je nema boga osim Njega. Samilosnog! »Hvala Allahu. tebi cemo se vratiti." I oni govore: "Cujemo i pokorava mo se. oprosti nam. Rabbenaa ve laa tuhammil naa maa laa taaqate lenaa bih. ente mevlaa naa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. O n je velicanstveni!. 285-286) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Allahumme-r-zuqnii fehmen-nebijjiine ve fesaah ate hifzi-l-murseliin ve ekrimnii Allahumme bi nuuri-l-'ilmi ve-f-tah lii ebvaabe rahmetike ve fehhimnii kemaa fehhemte Sulejmaane 'alejhisselaam ve qulte Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Svemilosnom. Gospodaru na . Milostivog.« 2) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum.

69) Iz utroba njihovih izlazi pice razlicitih boja koje je lijek ljudima. i Tebi se. (Fussilet. obracam za za titu od prividenja ejtanskih. (El-'Araf. innehuu huves-semii 'aliim. 137-138) »A tebi je dosta Allah da te zakloni od njih! Allah je Onaj Koji cuje sve i Koji j e znalac stvari svake! Allahovu vjeru vjerujemo! Koja vjera je od Allahove vjere ljep a?!« 16) Lehuu mu'aqqibaatum-min bejni jedejhi ve min halfihii jahfezuunehuu. 14-15) Borite se protiv njih! Allah ce ih rukama va im kazniti i poniziti. 13) Ve izaa meridtu fe huve je fiin.po Allahovu naredenju nad njim bdiju.. ve nahne lehuu 'aabiduun.ejtaani nezgun feste'iz billaah. ve hudevverahmetul-lil-mu'miniin. (Et-Tevbe. 36) ejtan poku a da te na zle misli navede. jer On. 80) i Koji me. 27) Musa rece: "Molim Gospodara svoga i Gospodara va ega da me za titi od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome ce se racun polagati!" 7) Ve inni 'uztu bi rabbii ve rabbikum en terd umuun. ti zatra i utoci te u Allaha. immaa jenzeganneke mine . innehuu semii'un 'a liim. 10) Ve ifaaul-limaa fissuduur. (Junus. ti potra i utoci te u Allaha. (Es-Saffat.Allah sve zna i mudar je. 5) Ve 'u-lA kad tinu. ispred njega i iza njega . (El-Mu'min. 6) Ve qaale Muusaa innii 'uztu bi rabbii ve rabbikum min kulli mutekebbirin laa ju'minu bi jevmi-l-hisaab. ve e'uuzu bike rabbi ej-jahduru un. . (El-Mu'min. 20) i ja se utjecem i svome i va em Gospodaru da me ne kamenujete.ejaatiin. kad se razbolim. A Allah ce onome kome On hoce oprostiti.ji ne vjeruje! 4) Ve immaa jenzeganneke mine . Gospodaru moj.u'ara'. ve huvessemi'u-l-'aliim. (Fussilet. i grudi vjernika zalijeciti i iz srca njihovih brigu odstraniti. sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. On uistinu sve cu je i zna. 12) Ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaauv-verahmetul-lil-mu'miniin. 17) Ve hifzam-min kulli ejtaanim-maarid.ejtaani nezgun feste'iz billaah. a vas ce proti v njih pomoci. obracam da me od njihova prisustva za titi !" 9) Qaatiluuhum ju'azzibhumullaahu bi ejdiikum ve juhzihim ve jensurkum 'alejhim ve jef i suduure qavmim-mu'miniin ve juzhib gajza quluubihim. lijeci. (En-Na hl. i lijek za va a srca i uputstvo i milost vjernicima. 44) Ti reci: 'On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek! 15) Fesejekfiikehumullaah. 200) A ako ejtan poku a da te na zlo navede. uis sve cuje i zna sve. (Er-Ra' d.. 97-98 i reci: "Tebi se ja. Gospodaru moj. (El-Is ra'. (Ed-Duhan. (El-Beqara. 11) Uz svakog od vas su meleki. 57) . 8 Ve qur-rabbi e'uuzu bike min hemezaati . 7) . (E . 11) Jahrud u min butuuniha eraabum-muhtelifun elvanuhuu fiihi ifaaul-linnaas. 14) Qul huve lilleziine aamenuu hudev-ve ifaa'. 82) Mi objavljujemo u Kur anu ono to je lijek i milost vjernicima.

(El-Beqare. fe mestaa'uu ejjazheruuhu ve mestetaa'uu lehuu naqbaa. qul juhjiihellzii en e'ehaa evvele merreh. Allahu je fiike bismillaahi erqiike. njeg a bolna patnja ceka. Onaj koji vam iz zelenog drveca vatru stvara i vi njom e potpaljujete. 25) Bismillaahi erqiike min kulli ej'in ju'ziike min aasidin. sigurno . ve min k ulli 'ajnin ve laammeh. 96-98 Donesite mi velike komade gvo da!" I kad on izravna dvije strane brda. rece: "Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. On ce ga sa zemljom sravniti. ve hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uu n. (Ovo se prouci tri puta) erri kulli nefsin ev 'ajnin h 26) U'iizuke bi kelimaatillaahit-taammeh. qaale haazaa rahmetum-mir-rabbii. a Allah zna da medu vama slabih ima. On do bro zna sve to je stvorio. (Ovo se prouci tri puta) 27) U'iizuke bilaahi-l-'aziim. (Et-Tariq. A ko nasilje izvr i i poslije toga. ve huve bikulli halqin 'aliim . ve bi ved hihi-l-keriim ve bi kelimaatihit min erris -sameti ve-l-haameti ve-l-'ajnil-laammeh." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti nj ima slicne? Jeste.ed eri-l-ahdari naren fe izaa entum minhu tuuqiduun. a prijetnja Gospodara moga ce se. qaale mej-juhji-l-'izaame ve hij e remiim. (Ovo se prouci tri puta) . ve min erri nefhi-l-d inni ve kejdihii ve hiqdihii ve tugjaanih. 20) Hattaa izaa d e'alehuu naren qaale aatuunii ufrig 'alejhi qitraa. i govori: "Ko ce o iviti kosti kad budu truhle?" Reci: "O ivice ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. 13) Njemu pripada sve to postoji u noci i danu. kada ne to hoce. ve min hemezaati . (El-Enfal.i cuvamo ga od svakog ejtana prkosnoga 18 Ve hafiznaahaa min kulli ejtaanir-rad iim. (El-Hid r. (Jasin. (El-En'am. 17) i cuvamo ih od svakog ejtana prokletog. a zaboravlja kako je stvoren. 19) In kullu nefsil-lemmaa 'alejhaa haafiz.i ono bude.ejaatiin. 77-83) Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo. ve darebe lenaa meselev-ve nesije halqah." I tako oni* nisu mogli ni da predu niti su ga mogli prokopati. evele jsellezii haleqassemaavaati ve-l-erda bi qaadirin'alaa ejjahluqa mislehum. ellezi d e'ale lekum-mine . Njemu cete se vratiti! 22) El-Aane haffefellaahu 'ankum ve 'alime enne fiikum da'faa. i Nama navodi primjer. 23) Zaalike tahfiifum-mir-rabbikum ve rahmetun femeni'tedaa ba'de zaalike fe leh uu 'azaabun eliim. "A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. Pa neka je hvaljen Onaj u cijoj je ruci vlast nad svim." 21) Evelem jere-l-insaanu ennaa halaqnaahu min nutfetin fe izaa huve hasiimum-mu biin. rece: "Pu ite !" A kad ga usija. i opet je otvoreni protiv nik. 4) Nema covjeka nad kojim neko ne bdije. i milost. belaa ve huve-l-hallaaqu-l-'aliim. On samo za t o rekne: "Budi!" . 24) Ve lehuu maa sekene fillejli vennehaari ve huvessemi'u-l-'aliim. ve en jahduruuke. ispuniti. 66) Sad vam Allah olak ava. On sve cuje i sve zna. innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu k un fe jekuun. 178) To je olak anje od Gospodara va eg. (El -Kehf. min kulli ejtaanin ve haammeh. "Ovo je blagodat Gospodara moga!" . On sve stvara i On je Sveznajuci.rece on.

Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu -l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'azi izu-l-hakiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-me liku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-d ebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa ju rikuun. Bismillahir-rahmanir-rahim. habesun habisun ve' ihaabun qaabisun. (Ovo se prouci tri puta) ----------------------------------------------------------RUQIA LIJECENJE ZAVISTI (UROKA) 1) Ucenje rukije univerzalan program 2 Bismillahi. summe-rd i'i-l-b esare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. e'azuu mimmaa ehaafu ve ahzer. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi ve . Bismillahir-rahmanir-rahim. rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. min hemzihii ve nefhihii ve nefesihii ve ezaahu. allaahumeme. Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa d ebelin lere'ejteh uu haa i'an mutesaddi'an min haj etil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi l e'alehum jetefekkeruun. Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naas i ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh. ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu.fihii ente . Bismillahir-rahmanir-rahim. (Ovo se prouci tri puta) 31) E'uuzu bi 'izzetillaahi ve qudretihii min erri maa ed idu ve uhaazir. ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve ifaa'un ve rahm etun li-l-mu'miniin. Bismillahir-rahmanir-rahim.28 U'iizuke bilaahi-l-'aziim. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-trukir-rid lejni ve-l-ketifejni. ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsa arihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemed nuun. ferd i'i-l-besare hel te raa min futuur. (Ovo se prouci tri puta) 29) Hasbunellaahu ve ni'me-l-vekiil. Allaahu ekber. Ovo se uci nekoliko puta 3) Uhrud ii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihi i. ve maa huve illaa z ikrun li-l-'aalemiin. ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah . fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin. ve-trukis-sem'a. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur. Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismillaahi intafe'e nuuruke. Bismillahir-rahmanir-rahim. ve bi kelimaatihit mine . juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu . Allaa ekber. (Ovo se prouci tri puta) 30) Bismillaahi.ejtaanir-rad iim. ve -truki-l-batne. ve-truki-l -ved he. vallaahu zuu fadlin'aziim. ve-trukis-sadre.aafii laa ifaa'e illaa ifaa' uke ifaa' elfu la jugaadiru saqmaa. (Ovo se prouci sedam puta) 32) Allaahu ekber. ve-truki-l-'avrete. Al laahu e'azzu min halqihii d emi'aa.ehaadeti huver-rahmaanur-rahiim.

Bismillahir-rahmanir-rahim. U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh. Bismillahir-rahmanir-rahim. u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taamme ti min erris-sammeh. ve nahnu lehuu 'aabiduun. li iilaafi qurej in iilaafihim rihlete . Bismillahir-rahmanir-rahim. ve-l-'asri innel-l. ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jena aluu hajraa. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allaahus-samed. min erri kulli nefsin ev 'ajnin haasid.mel haaze-l-bedene bi ifa'ikel-lezii laa saqme ve laa ved e'a ba'dehuu ebe daa. min kulli ejtaanin ve haameh. iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zelle zi je fe`u 'indehuu illaa bi iznih. vallaahu hajru-l-maakiri in. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej`in min 'illmihi illa bimaa aa`e. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi ' alejhi ve. ve min erri gaasiqin izaa veqab. Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-d ibaal. Fe sejekriikehumul-laah. ve-l-'ajnil-laammeh. ve min hemezaati . f e-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min d uu'in ve aamenehum min haw f. bismi habsi haabisi n ve had erin jaabisin ve ihaabin qaabisin. Qul e'uuzu birabbi-l-feleq. vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l. fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmern aahum ve qavmehum ed me'iin. ve jemkuruune ve jemkurullaah.te'aler-re'su ejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi eqijjaa Bismillahir-rahmanir-rahim. ellezii juvesvisu fii suduurin-naas. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. reci emeteke) min erri-l-d inni ve 'a'juni-l-insi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. qaale rabbi innii vehene-l'azmu minnii ve. vel-haameh. lem jelid ve le m juuled. zikru rahmeti rabbike 'abdeh uu Zekerijjaa. ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. ferd i'i-l-besare hel teraa min futuur.-insaane lefii husr. bismil laahi erqiike vallaahu je fiik. ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziiz aa. Allaahu je fiike. Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-ved hi-l-keriimi velij ju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-musted aabaati 'aafi 'abdeke (ako je bole snik ena. Qul huvellaahu ehad. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm.e'ni ediidi-l-burhani maa aa'ellaahu kaane.itaai ves-sajf. ilahin-n aas. bismillaahi erqiike min kul li daa'in ju'ziik.da'iifaa. ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. mine-l-d i nneti ven-naas. melikin-naas. si bgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah. U'iizuke bi ketaammaati min erri maa haleq. Qul e'uuzu bi rabbin-naas. summe-rd i'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.fihii ve-hfazhu min erri-l-haasidiin ve hasedihim ve erri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Bismillahir-rahmanir-rahim. min erri maa halaq. + Bismillahi-l-'aziimi . ve min erri ha asidin izaa hased. bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig.ejaatini ve en jahduruuk. ------------- . qulillaahu jund iikum minhaa ve min kulli kerbin. ve min kulli 'ajnin laameh. umjesto 'abdeke. ve min errin-neffaas-aati fi-l-'uqad. Bismillahir-rahmanir-rahim. Kaaf haa jaa 'ajn saad. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim . Bismillahir-rahmanir-rahim. min erri-l-vesvaasi-l-hannaas. ve huves-smi'u-l-'aliim.'aziim Allaahumme. illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr. ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.

Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'na a. Va'fu 'annaa. siraatalleziine en 'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. (El-Kehf.RUKIJA ZA MED KAO LIJEK ZA ZADR AVANJE D INA BJEGUNCA E'uuzu billahimine ejtaanir-rad iim. Allaahu velijjulleziine aamenuu. (J usuf. Valla ahu semii'un 'alim.u'ara'. 46) . Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhrid uunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. (El-Isra'. (E . Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa. qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune . 29) Ve lev eraadu-l-huruud e le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aas ehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi ej'in m in 'ilmihii illaa bimaa aa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uu duhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim. (El-Fatiha) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. maaliki jevmiddiin. 56) Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l -erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen etataa. 28 4-286) Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. 255-257) Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. (Hud. (Junus. lehaa ma a kesebet ve 'alejhaa mektesebet. (Jusuf. Er-Rahmaanir-rahim. 127) Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fi i aajaatinaa. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Lenfisaame lehaa. (El-Beqare.e jtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sid ni bid'a siniin. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. ihdinessiraata-l-musteqiim. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii v e-l-mu'minuun. 14) Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesd unun-nehuu hattaa hiin. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tu hfuuhu juhaasibkum bihillaah. verhamnaa. 8 Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune ke fd-dur-ri 'ankum ve la a tahviilaa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablin a. Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-ru du mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. 42) Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le ed 'alenneke mine-l-mesd uuniin. (A li 'Imran. i jjaake na'budu ve ijake neste'ii. 35) Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naad in minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahu . (Et-Tevbe. Fe jagfiru limej-je aa'u ve ju'azzibu mej-je aa'u vall aahu 'alaa kulli ej'in qadiir. 21) Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa ja hbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu b ihii jestehzi'uun. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nev m. vagfirle naa. juhrid uhum minez-zulumaati ilen-nuur. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Men zellezii je fe'u 'indehuu illaa b i iznih. ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare.

inneke lemine-l-murseliin. 2) Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk. ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (Et-Tariq. 83) Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih. innellaahe binn aasi lere'uufun rahiim. (Ja sin. 5) Fe in red e'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruud i fe qul le n tahrud uu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-lqu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. 135) Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa t umette'uune illaa qaliilaa. (El-Mud adele. 8 Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur. litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaa filuun. (El-Enfal. (Et-Tevbe. ve jemkuruune ve jemkurullaah.ehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. jurselu'alejkumaa uvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan . 33-36) Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke ted ri fi-l-bahri bi e mrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih. 65) . laa tenfuzuune illaa bisultaan. 30-32) Innehuu 'alaa red 'ihii leqaadir. inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaa nuu kehe iimi-l-muhtezir. 'alaa siratim-musteqii m. (En-Nahl. 1-9) Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevi jji ve meni-h-tedaa. (El-Qamer. (Fatir. ve d e'alnaa min bej ni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe ag ejnaahum fe hum laa jubsiruun.Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii d evvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu. (El-Had d . innaa d e'alnaa f ii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun. vallaahu hajru-l-maakiriin. qaale innekum maakisuun. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (Taha. 16-17) Jaa ma' er-l-d inni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati vel-erdi fe-n-fuzuu. tenziile-l-'aziizir-rahiim. (Er-Rahman. (El-Enfal. fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. 77) Ve kezaalike d e'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mud rimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa je 'uruun. (El-D umu' a. 62) Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min q ablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. (El-En'am. 8 Jaasin. (Ez-Zuhr uf. (El-Ahzab. ve-l-Quraani-l-hakiim. 30) Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrih ii ve bi-l-mu'miniin. 79) Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhrid uuke. ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir . 123) Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi ve . qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bi kum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jed iduune lehum min duunil-laahi velij jen ve laa nasiira.

pa cak i z a spaljivanje d inna. Er-Rum (19. ( Muhammed.). An-Nisa (75). (El-Mulk. 82-83) Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe uddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evz aarehaa zaalike ve lev je aa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dak um bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. 106. 25). 4) ------------------------------------------------------Ovi ajeti veoma efikasno djeluju na d inne za njihov izlazak iz tijela. Ajeti se trebaju to vi e ponavljati El-Beqare (72.Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emseke humaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. Al-Maide (2 2-25). 191. Et-Tariq (7). El-Had (22). Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli ej'in ve ilejhi tur'd e'uun. Et-Tewba (57. 95). 78. El-Qasas (20-21). 64) Junus (31). uroka ili napu tanja kuca od strane d i nna. 107). 243). ali i za uni tenje sihira. . 67. 25. (Fatir. Fatir (37). Et-Talaq (2). 19) Innemaa emruhuu izaa eraade ej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. El-A'raf(13. ElMinafikun (8). 41) Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne illerrahmaan. 82). Ali Imran (27). El-En'am (93.). (Jasin. 149-150. 18. 58. El-Mu'minun (35. Ibrahim (13) An-Nahl (69. En-Neml (37. En -Nur (53). 85. innehuu bikulli ej'in basiir. El-In iqaq (1-5).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->