Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje

Sveučilište u Splitu
Katedra za konstrukcije


Podloge za predavanja iz Metalnih konstrukcija i
Konstruiranja

NERECENZIRANI TEKST NAMIJENJEN ISKLJUČIVO
ZA INTERNU UPOTREBU!


Ž. Domazet, L. Krstulović-Opara

Split, veljača, 2006.

1. Uvod........................................................................................................................... 5
1.1 Područje primjene ................................................................................................ 5
1.2 Tipovi konstrukcija .............................................................................................. 6
1.4 Konstruiranje i projektiranje................................................................................ 6
1.5 Tehnička dokumentacija ...................................................................................... 6
1.6 Dokazi pri dimenzioniranju metalnih konstrukcija.............................................. 7
1.7 Osnovni konstrukcijski elementi.......................................................................... 8
1.7 Prednosti i nedostaci metalnih konstrukcija ........................................................ 9
1.8 Povijesni razvoj.................................................................................................. 10
1.9 Standardi ............................................................................................................ 14
1.10 Ugovaranje metalnih konstrukcija ................................................................... 15
1.10.1 Ugovor o djelu .......................................................................................... 17
1.10.2 Ugovor o grañenju .................................................................................... 18
1.11 Gradilište.......................................................................................................... 19
1.12 Automatizacija procesa rezanja i zavarivanja.................................................. 20
2. Materijali za metalne konstrukcije........................................................................... 23
2.1 Čelici .................................................................................................................. 23
2.1.1 Obični konstrukcijski čelici ........................................................................ 23
2.1.2 Legirani čelici ............................................................................................. 26
2.1.3 Izbor čelika za metalne konstrukcije........................................................... 27
2.2 Aluminij i aluminijeve slitine ............................................................................ 28
3. Opterećenje konstrukcija ......................................................................................... 33
3.1 Opterećenja prema našim propisima (HRN)...................................................... 33
3.1.1 Stalni teret ................................................................................................... 34
3.1.2 Korisno opterećenje .................................................................................... 34
3.1.3 Opterećenje snijegom.................................................................................. 34
3.1.4 Sile stalnog karaktera.................................................................................. 35
3.1.5 Vjetar........................................................................................................... 35
3.1.6 Sile kočenja................................................................................................. 36
3.1.7 Bočni udari.................................................................................................. 36
3.1.8 Sile temperaturnih razlika........................................................................... 36
3.1.9 Djelovanje potresa ...................................................................................... 36
3.2 Dinamička opterećenja....................................................................................... 37
3.3 Opterećenja prema EUROCODE 3 ................................................................... 39
3.3.1 Granična stanja............................................................................................ 39
3.3.2 Vanjski utjecaji (akcije) na konstrukciju .................................................... 39
3.3.3 Unutrašnji utjecaji na konstrukciju (koeficijenti sigurnosti) ...................... 40
4. Oblikovanje metalnih konstrukcija.......................................................................... 41
5. Spajanje elemenata................................................................................................... 51
5.1 Zakovice............................................................................................................. 51
5.2 Vijčani spojevi ................................................................................................... 51
5.2.1 Proračun vijčanih spojeva........................................................................... 52
5.2.2 Klasifikacija mehaničkih svojstava i označavanje vijaka........................... 54
5.2.3 Prednapregnuti vijčani spojevi.................................................................... 54
5.2.4 Raspored vijaka u konstrukciji.................................................................... 56
5.2.5 Proračun nastavaka opterećenih na savijanje.............................................. 57
5.3 Zavareni spojevi................................................................................................. 62
5.3.1 Statički opterećeni zavari ............................................................................ 65
5.3.2 Dinamički opterećeni zavari ....................................................................... 70
5.3.3 Utjecaj zavarenih spojeva na dinamičku izdržljivost.................................. 77

5.4. Oblikovanje vijčanih i zavarenih spojeva obzirom na zamor........................... 88
5.4.1 Oblikovanje vijčanih spojeva obzirom na zamor........................................ 88
5.4.2. Oblikovanje zavarenih spojeva obzirom na zamor.................................... 90
6. Zaštita od korozije.................................................................................................... 97
6.1 Utjecaj okoline i opterećenje ............................................................................. 97
6.2 Konstruktivne mjere........................................................................................... 99
6.3 Izvoñenje zaštite............................................................................................... 100
6.4 Kompatibilnost................................................................................................. 100
6.5 Kemijsko-fizikalna svojstva premaza i prevlaka ............................................. 101
6.6 Uloga i izgled zaštite........................................................................................ 102
6.7 Troškovi održavanja površinske zaštite........................................................... 103
6.8 Izvoñenje i ispitivanje...................................................................................... 103
6.8.1 Priprema metalne površine ....................................................................... 103
6.8.2 Nanošenje premaza i prevlaka .................................................................. 105
6.8.3 Debljina sloja, prionjivost i neporoznost .................................................. 105
6.8.4 Popravci .................................................................................................... 107
6.9 Ugovaranje....................................................................................................... 107
6.10 Obnavljanje.................................................................................................... 108


1. Uvod

5
1. Uvod


1.1 Područje primjene

Pod pojmom metalne konstrukcije podrazumijevaju se konstrukcije koje su pretežno ili potpuno
izrañene od metala. Sama konstrukcija sastoji se od dijelova, koji ugrañeni u konstrukciju
sačinjavaju funkcionalnu cjelinu. Konstrukcije se dijele prema konstruiranju, izradi i primjeni na:
- mostove
- zgrade
- transportna sredstva (brodovi, zrakoplovi, šinska vozila, cestovna vozila)
- konstrukcije industrijskih postrojenja (dizalice, pretovarni mostovi, transporteri, kopači,
rezervoari, postolja i sl.)
Kao materijal izrade se u metalnim konstrukcijama u najvećoj mjeri primjenjuje čelik, pa onda
aluminij.
Što se specifičnosti izrade tiče, metalne konstrukcije karakteriziraju vrlo mala strojna dorada
(priprema bridova i bušenje rupa) te spajanje gotovih oblika dobivenih valjanjem (limovi kod
limenih konstrukcija te štapni profili kod štapnih rešetkastih konstrukcija)


Slika 1.1.1 Dalekovodi, spremnici, dizalice
1. Uvod

6

Slika 1.2.1 Platforme i zrakoplovi


1.2 Tipovi konstrukcija

Oblik presjeka upotrijebljenih dijelova (elemenata) konstrukcije i rješenje općeg oblika
konstrukcije uvjetuju podjelu metalnih konstrukcija na:
a) rešetkaste konstrukcije
b) limene konstrukcije

U svakoj konstrukciji cilj je postići najekonomičnije iskorištenje materijala uz istovremenim
zadovoljenjem namjene i prenošenja opterećenja.
Izbor konstrukcije ipak ovisi o nizu činioca kao što je vrsta naprezanja koja se u konstrukciji
javlja.


1.4 Konstruiranje i projektiranje

Osim namjene, projekt mora zadovoljiti i arhitektonske uvjete te estetske uvjete. Svako rješenje
služi ujedno kao i izvor podataka i ideja za nova rješenja.
Projekt konstrukcije mora sadržati dovoljne podatke za konstrukcijsku razradu te detaljan
proračun, usvojene tehnološke postupke i samo izvoñenje konstrukcije. Treba osigurati lak
pristup svim dijelovima (radi podmazivanja, zaštite od korozije), omogućiti otjecanje vode sa
konstrukcije te zadovoljiti sve uvjete zaštite na radu (ograde, skele i sl.)


1.5 Tehnička dokumentacija

Tehničku dokumentaciju metalne konstrukcije čine:
- proračun
- crteži
1. Uvod

7
- tehnički opis
- posebni tehnički uvjeti

Crtež treba pregledno sadržati sve o konstrukciji čime se omogućava izrada konstrukcije.

Tehnički opis sadržava:
- opis namjene konstrukcije
- podatke o korištenju i transportu
- upute za montažu

Posebni tehnički uvjeti sadrže:
- posebne zahtjeve u vezi materijala
- plan zavarivanja
- kontrolu za vrijeme i nakon izrade


1.6 Dokazi pri dimenzioniranju metalnih konstrukcija

Osnovni zadaci čvrstoće, pa tako i proračuna metalnih konstrukcija, su odreñivanje jedne, na
temelju preostale dvije veličine prikazane slikom 1.4.1.

MATERIJALI
Mehanička
svojstva
OBLIK
I
DIMENZIJE
same konstr. te
popr. presjeka
OPTEREĆENJE
Tip, karakter
i iznos


Slika 1.4.1 Odreñivanje jedne nepoznate veličine


Svaki proračun mora sadržavati slijedeće podatke:
- podatke o opterećenju
- podatke o primijenjenom materijalu
- podatke o geometrijskim karakteristikama poprečnog presjeka elementa
- dokaze naprezanja (prema dopuštenom naprezanju σ )
- dokaze stabilnosti (izvijanje štapova, izvijanje limova)
- dokaze deformacija (funkcionalnost)
- dokaze sigurnosti veza
- dokaz sigurnosti protiv prevrtanja
- dokaz izdržljivosti na zamor
1. Uvod

8


1.7 Osnovni konstrukcijski elementi

Ekonomičnost primjene čelika u metalnim konstrukcijama proizlazi upravo iz mogućnosti
korištenja, oblikovanja i prerade gotovih osnovni konstrukcijskih elemenata koji se dijele na tri
osnovne grupe:
a) trake (lamele) i puni profili (sl. 1.6.1)
b) limovi (sl. 1.6.2)
c) profilni nosači (sl. 1.6.3):
profil (prema EN označeni kao IPN, IPEA, IPEO, IPER, IPN)
profil (Pajner-ov ili prema EN označeni HEA, HEAA, HEB, HEM)
profil (prema EN označeni kao UPN)
profil - jednakokračni kutni profil (prema EN naziva "Equal angles",
npr. L20×3)
profil - raznokračni kutni profil (prema EN naziva "Unequal angles",
npr L30×20×3),
profil - "T" profil (prema EN naziva "Tees" i oznake DEMI)
cijevi ( EN oznaka TUBE, npr. TUBE21.3×3.2)
kvadratna cijev (prema EN označeni kao TUBEC, npr. TUBEC22×2.3)
pravokutna cijev (prema EN označeni kao TUBEC, npr.
TUBER50×252.7)
d) složeni profili (sl. 1.6.4)
e) hladno oblikovani profili (sl. 1.6.5)
Slika 6.1.1 Trake i puni profili

ravni lim
koritasti lim
valoviti lim
trapezni lim


1. Uvod

9
Slika 6.1.2 LimoviSlika 6.1.3 Profilni nosači
*
Slika 6.1.4 Složeni profili
Slika 6.1.5 Hladno oblikovani profili1.7 Prednosti i nedostaci metalnih konstrukcija

Kao i sve, metalne konstrukcije imaju svoje prednosti i nedostatke.
Glavne prednosti metalnih konstrukcija su:
- moguća potpuna tvornička izrada konstrukcije te samim time montaža gotovih dijelova

*
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Džeba "Metalne konstrukcije I", IGH Zagreb, 1994.
1. Uvod

10
- zahtijevaju vrlo malo strojne obrade (rupe, brušenje rubova, poprečni zavari na
spojevima)
- laka adaptacija (prilagoñavanje novoj funkciji)
- mogućnost demontaže i premještanja
- mogućnost kombiniranja različitih materijala

Nedostaci metalnih konstrukcija:
- potrebno održavanje radi zaštite od korozije
- neotpornost na požare (dobri vodiči topline te im porastom temperature bitno padaju
mehanička svojstva)


1.8 Povijesni razvoj

Povijesni pregled važnijih datuma vezanih uz razvoj metalnih konstrukcija može se sagledati
kroz slijedeće bitne povijesne prekretnice:
- 1676., Robert Hook formulirao zakon o ovisnosti naprezanja i deformacija E = σ ε
- 1735., počinje industrijska proizvodnja čelika u redukcionim pećima
- 1744., Leonard Euler rješio izvijanje štapova,
( )
2 2 2
2 2 kr
EI E
F
KL
π π
λ
= =
- 1779., izveden prvi željezni most preko rijeke Severin u Coalbrookdale-u dužine 31 m

Slika 1.8.1 Most u Coalbrookedale-u.

- 1823., Navier formulirao diferencijalnu jednadžbu izvijanja ploča
- 1826.-28., sagrañen viseči most Convay Bridge, projektant Thomas Telford (V. Britanija)
- 1828., prvi most iz kovanog željeza u Beču
- 1846.-50.,sagrañen Brittania Bridge, raspon 17,9m+2×241,7m+91,9m projektant Robert
Stepheson
- 1853.-58., sagrañena prva zgrada s okvirom iz kovanog čelika, Cooper Union (6 katova),
SAD
- 1857., prvo putničko dizalu u robnoj kući New York što je otvorilo vrata izgradnji
visokih zgrada
1. Uvod

11
- 1870.-83., sagrañen Brooklyn Bridge, viseći most raspona 520 m, projektant J.A.
Roebling (New York)
- 1873. sagrañen Albert bridge preko Temze, lančani most od kovanog željeza

Slika 1.8.2. Albert bridge preko Temze
- 1876., sagrañen Eiffelov toranj visine 300 m (drži rekord u visini punu 41 godinu)
- 1881., početak lučnog zavarivanja
- 1882.-90., izgrañen Forth Bridge (Škotska) raspona 210,4m+2×521,5m+210,4m,
projektanti J. Folwer i B. Baker
- 1884., prva okvirna zgrada iz čelika (Chicago)
- 1886., Hall-Heroult proces elektrolize, početak masovne proizvodnje aluminija
- 1914., prvi eksperimentalni dokaz plastičnog zgloba (Gabor Kazinczy)
- 1930., Empire State Building, 102 kata, visina 384,3 m
-

Slika 1.8.3 Izgradnja zgrada iz čelika

- 1937., Golden Gate, San Francisco, viseći most raspona 1281 m
1. Uvod

12

Slika 1.8.4 Golden Gate u izgradnji

- 1970., World Trade Center, dva tornja s 110 katova i 411,8 m visine, srušeni u
terorističkom napadu 11.9.2001.
- 1974., Sears Tower, Chicago, 109 katova, visine 442,3 m
- 1996., Akasi Kaikyo Bridge, Japan, viseći most raspona 1989,7 m

Slika 1.8.5 Akasi Kaikyo Bridge


Slika 1.8.6 Akasi Kaikyo Bridge

Dodajmo ovom da je kovano željezo početkom 18 stoljeća u potpunosti kao konstrukcijski
materijal zamijenio čelik. U tablici 1.8.1 je prema [Andronić, Dujmović, Džeba, 1994] prikazano
1. Uvod

13
razdoblje primjene pojedinih vrsta konstrukcijskih materijala s pripadajućim rasponima vlačne
čvrstoće R
m
.Područje čvrstoće R
m
[N/mm
2
] Razdoblje
pretežne
primjene
Tlak Vlak
Lijevano
željezo
1750.÷1850. 400 ÷ 1000 100 ÷ 150
Kovano
željezo
1850. ÷1900. 250 ÷ 400 250 ÷ 400
Čelik
(zavarljiv)
1880. ÷ dalje 350 ÷ 700 350 ÷ 700

Tablica 1.8.1. Razdoblje primjene i čvrstoće lijevanog i kovanog željeza te čelika
1. Uvod

14

1.9 Standardi

Standardi (norme) su propisi s kojima se odreñuje izvedba i kvaliteta proizvoda i materijala,
propisuje postupak ispitivanja, kontrole, nazivlja, oznaka, mjera i preuzimanja. Propisuje se
tehničko pismo, izgled tehničkog crteža i dr. Sve države članice Meñunarodne organizacije za
standardizaciju (ISO – International Standard Organisation) obavezale su se pridržavanju
odredbi Meñunarodnog standarda (ISO-a). U Republici Hrvatskoj na snazi je HRN (Hrvatska
norma) koja je velikim dijelom nastala preuzimanjem iz JUS-a (Jugoslavenski standard) i DIN-a
(Njemački standard), te kasnije nadograñivanja usvajanje vlastitih standarda poput EN-a (Euro
norme). Primjenom standarda omogućava se jednoznačna izvedba proizvoda i zamjenjivost
dijelova (kompatibilnost) te se omogućava smanjenje asortimana materijala, poluproizvoda,
gotovih proizvoda, alata, alatnih strojeva. Standardima se omogućava masovnija, a samim time
jeftinija i kvalitetnija proizvodnja i konstruiranje. Slikom 1.9.1 opisan je način označavanja
standarda prema hrvatskoj normi. Prva dvoznamenkasta skupina brojeva označava široko
područje djelatnosti poput tehnike cestovnih vozila, elektrotehnike, kemijske tehnologije i sl.
(tablica 1.9.1). Druga troznamenkasta oznaka označava podskupinu u području, npr. za slučaj
"71 kemijske tenologije", tablica 1.9.2 prikazuje podskupine u području. Treća dvoznamenkasta
oznaka označava podskupinu u samoj skupini (sl. 1.9.1). Svi ovi podaci dostupni su na Internet
stranicama Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (http://www.dznm.hr/).


HRN 29.120.50
Široko područje
djelatnosti npr.:
25-proizvodna tehnika
29-elektrotehnika
31-elektronika
65-poljoprivreda
71-kemijska tehnlogija
…..
Oznaka podskupine u
području npr.:
120-Električni pribor
Oznaka podskupine
skupini npr.:
50-Osigurači i drugi
ureñaji za nadstrujnu
zaštituSlika 1.9.1 Primjer označavanja propisanog standarda prema hrvatskoj normi


1. Uvod

15Tablica 1.9.1 Široko područje djelatnostiTablica 1.9.2 Podskupina u području kemijske tehnologije


1.10 Ugovaranje metalnih konstrukcija

Ugovaranje je prvi problem s kojim se susreće inženjer. Pri tome on se može naći u slijedećim
ulogama:
a) kao ponuñač (ponuditelj)
b) kao naručilac (ponuñenik)

Ponuñač se javlja kod nadmetanja (licitiranja), koje se objavljuje u službenim listovima.
Prilikom nadmetanja ponuñač dostavlja naručiocu ponudu objekta i cijene, zajedno s uvjetima
01 OPĆI POJMOVI. NAZIVLJE. NORMIZACIJA. DOKUMENTACIJA
03 SOCIOLOGIJA. USLUGE. USTROJSTVO PODUZEĆA I UPRAVLJANJE PODUZEĆEM. UPRAVA. PRIJEVOZ
07 MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI
11 ZDRAVSTVENA SKRB
13 ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLIŠA. SIGURNOST
17 METROLOGIJA I MJERENJE. FIZIKALNE POJAVE
19 ISPITIVANJA
21 MEHANIČKI SUSTAVI I SASTAVNICE ZA OPĆU UPORABU
23 FLUIDIČKI SUSTAVI I SASTAVNICE ZA OPĆU UPORABU
25 PROIZVODNA TEHNIKA
27 TEHNIKA PRIJENOSA ENERGIJE I TOPLINE
29 ELEKTROTEHNIKA
31 ELEKTRONIKA
33 TELEKOMUNIKACIJE, AUDIOTEHNIKA I VIDEOTEHNIKA
35 INFORMACIJSKA TEHNIKA. UREDSKI STROJEVI
37 SLIKOVNA TEHNIKA
39 PRECIZNA MEHANIKA. NAKIT
43 TEHNIKA CESTOVNIH VOZILA
45 ŽELJEZNIČKA TEHNIKA
47 BRODOGRADNJA I POMORSKE KONSTRUKCIJE
49 ZRAKOPLOVNA I SVEMIROPLOVNA TEHNIKA
53 OPREMA ZA RUKOVANJE GRADIVIMA
55 PAKIRANJE I RASPAČAVANJE ROBA
59 TEKSTILNA I KOŽNA TEHNOLOGIJA
61 ODJEVNA INDUSTRIJA
65 POLJOPRIVREDA
67 PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
71 KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
73 RUDARSTVO I RUDE
75 NAFTNA TEHNOLOGIJA I SRODNE TEHNOLOGIJE
77 METALURGIJA
79 DRVNA TEHNOLOGIJA
81 INDUSTRIJA STAKLA I KERAMIKE
83 INDUSTRIJA GUME I PLASTIKE
85 PAPIRNA TEHNOLOGIJA
87 INDUSTRIJA BOJA
91 GRAðEVNA GRADIVA I GRADNJA
93 NISKOGRADNJA
95 VOJNA TEHNIKA
97 OPREMA ZA KUĆANSTVO I TRGOVINE. ZABAVA. ŠPORT
71 KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

71.020 Proizvodnja u kemijskoj industriji
71.040 Analitička kemija
71.080 Organske kemikalije
71.100 Proizvodi kemijske industrije
71.120 Oprema za kemijsku industriju
1. Uvod

16
plaćanja. Razlikuju se dvije vrste poziva na nadmetanje, "poziv na nadmetanje o cijeni radova"
i "poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje".
Poziv na nadmetanje o cijeni radova upućen odreñenom ili neodreñenom broju osoba na
nadmetanje za izvršenje odreñenih radova, pod odreñenim uvjetima i uz odreñena jamstva,
obvezuje pozivatelja da sklopi ugovor o tim radovima s onim koji ponudi najnižu cijenu, osim
ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje. U slučaju isključenja obveze da se sklopi
ugovor, poziv na nadmetanje smatra se pozivom zainteresiranima da dostave ponude ugovora
pod objavljenim uvjetima.
Poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje je upućen odreñenom ili
neodreñenom broju osoba na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje namjeravanih
radova, a obvezuje pozivatelja da pod uvjetima sadržanim u pozivu na nadmetanje sklopi ugovor
sa sudionikom u nadmetanju čije rješenje prihvati povjerenstvo sastav kojega je unaprijed objav-
ljen, osim ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.
Najčešće ponuñač traži tzv. "avans", tj. da mu se unaprijed isplati dio novca čime ovaj
pokriva početne troškove proizvodnje. Ponuñač može tražiti i tzv. "isplatu po situacijama",
naročito ako se objekti dulje grade (vremenski). Tada se nakon odreñenog vremena utvrñuje
koliki je dio posla obavljen pa se prema tome vrši i isplata. Ponuñač mora imati potpuno
definiran tehnički opis (na osnovu traženog).
Naručilac mora dati prilikom oglašavanja posla neki suvisli tehnički opis, tj. mora znati
što hoće. Ovo posebno komplicira posao naručiocu jer je potrebno uzeti u obzir mnoge faktore,
npr. oslanjanje na pouzdanog proizvoñača, točna procjena kvantiteta (ne naručiti previše),
problem razvijanja tehnologije (isplati li se kupovati skupe strojeve za malo posla), itd.
Ugovaranje je regulirano "Zakonom o obveznim odnosima". Pregovori koji prethode
sklapanju ugovora ne obvezuju. Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije
sklopi drugi, glavni ugovor.

Ugovor je osnovni oblik forme zaključivanja posla. Potpisivanjem ugovora preuzima se
odgovornost za potpisano.
Svaki ugovor sadrži:
1. Ugovorne stranke.
Ovlašteni predstavnici (najčešće direktor).
2. Objekt ugovora (samo osnovne dimenzije).
3. Tehnički opis (obično dodatak ugovoru, zove se i "aneks" ili "tender"), sadrži detalje i
podrobne opise.
4. Rokove izrade (u pravilu od dana potpisivanja ugovora).
Ukoliko je program obiman, predlažu se situacije ili faze.
5. Uvjeti plaćanja u što spada:
o Avans (plaćanje unaprijed) se omogućava nabava materijalu iznosu od 10% do
60% ugovorene cijene.
o Plaćanje po situacijama (fazama)
o Plaćanje 5% do 10% ugovorene cijene nakon primopredaje objekata, obično u
roku od 15 dana. Primopredaja se vrši zapisnikom (kontrola).
o Kredit kojeg banka može dati ili naručiocu ili ponuñaču. Za slučaj da naručilac
ostane bez novaca, naručilac dalje plača mjenicama kojima se obvezuje da će
novac vratiti banci, a koji je ponuñač podizao na osnovu iste.
o Potrebno je utvrditi udio kooperanata.
o Osiguravanje kvalitete (prilikom primopredaje, ako utvrdi grešku, naručilac ne
preuzima objekt te se greška mora otkloniti)
1. Uvod

17
o Cijena koja se formulira na osnovu troškova radne snage, energije i zarade a
razliku se fiksna cijena i cijena sa kliznom skalom.
o Penali kojima se za svaki dan kršenja roka ponuñač kažnjava novcem u postocima
i to nikada više od 2% do 5%.
o Utvrñuje se nadležni organ u slučaju spora, npr. Privredni sud.

Ponuñač mora imati uvjerenje o sposobnosti izvoñenja zavarivačkih radova, što je normirano
prema HRN-u, iako tu HRN nema snagu zakona. Ovakva ovlaštenja u Republici Hrvatskoj
izdaje samo Zavod za zavarivanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.10.1 Ugovor o djelu
Ugovorom o djelu izvoñač se obvezuje obaviti odreñeni posao, kao što je izrada ili
popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti
mu za to naknadu. Kod ugovora o djelu ugovaratelji moraju imati na umu osobitu vrijednost
izvoñačeva rada. Ugovor kojim se jedna strana obvezuje izraditi odreñenu pokretnu stvar od
svog materijala smatra se kupoprodajom (u Zakonu sadržano pod "Ugovor o kupoprodaji"). Ali
ugovor ostaje ugovor o djelu ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala potreban za
izradu stvari.

Obveze izvoñača su:
- kad je ugovoreno da izvoñač izradi stvar od svog materijala, a nije odreñena kakvoća,
izvoñač je dužan dati materijal najmanje srednje kakvoće te za kakvoću ugrañenog
materijala odgovara
- nad obavljanjem posla naručilac ima pravo nadzora koji mu je izvoñač dužan omogućiti
- izvoñač je dužan naručitelju predati izrañenu ili popravljenu stvar
- izvoñač je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koji mu je naručitelj
predao
- na inzistiranje naručitelja, dužan je ugraditi materijal s nedostatkom, osim ako bi time
izvoñač narušio svoj ugled, u kom slučaju ima pravo raskinuti ugovor
- izvoñač je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke u njegovu nalogu, u protivnom će
snositi štetu za nedostatke
- izvoñač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke te u dogovorenom
vremenu ili vremenu koje je razumno potrebno za takve poslove
- ukoliko se ne izvoñač ne drži uvjeta ugovora i uopće da ne radi kako bi trebalo, izvoñač
je dužan u dogovorenom roku otkloniti nedostatke, u protivnom naručilac može raskinuti
ugovor i tražiti odštetu za naknadu štete
- rok je bitan sastojak ugovora te ga se izvoñač treba pridržavati, u protivnom naručilac
ima pravo raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete pa čak ako rok nema bitnog utjecaja na
naručioca
- ako po naravi posla ili po ugovoru nije definirano, izvoñač nije dužan posao obaviti
osobno, no za propuste suradnika (kooperanta), izvoñač odgovara kao da ih je napravio
osobno
- za naplatu svojih tražbina prema izvoñaču kooperanti se mogu obratiti neposredno
naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret iznosa koji u tom času
duguje izvoñaču
- nakon pregleda i primanja izvršenog djela izvoñač više ne odgovara za nedostatke koji su
se mogli opaziti uobičajenim pregledom, osim ako je znao za njih, a nije ih pokazao
naručitelju
1. Uvod

18
- naručitelj koji je uredno obavijestio izvoñača o nedostatcima može zahtijevati otklanjanje
nedostatka u odreñenom roku te ima pravo na naknadu štete
- kad je izvoñač dao materijal, a stvar bude oštećena ili propadne prije predaje naručitelju,
rizik snosi izvoñač, te nema pravo na naknadu za dani materijal i svoj rad
- ako je naručitelj pregledao obavljeno djelo i odobrio ga, smatra se da mu je stvar predana,
a da je kod izvoñača ostala na čuvanju


Ako se postoje skriveni nedostatci koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj
se ipak može pozvati na njega pod uvjetom da u roku od mjesec dana o nedostatku obavijesti
izvoñača.
Radi osiguranja naplate naknade za rad i naknade za utrošeni materijal te ostalih tražbina
po osnovi ugovora o djelu, izvoñač ima pravo zadržavanja na stvarima što ih je napravio ili
popravio te na ostalim predmetima koje mu je predao naručitelj u vezi s njegovim radom.
Sve dok naručeno djelo nije dovršeno naručitelj može raskinuti ugovor kad god hoće, ali
je u tom slučaju dužan isplatiti izvoñaču ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje
ovaj nije imao, a koje bi inače imao da ugovor nije raskinut, a i za iznos zarade što ju je ostvario
na drugoj strani ili što ju je namjerno propustio ostvariti.

Obveze naručitelja su:
- naručitelj je dužan pregledati izvršeno djelo čim je to po redovitom tijeku stvari moguće i
o nañenim nedostacima bez odgañanja obavijestiti izvoñača, u suprotnom se djelo smatra
primljenim
- naručitelj je dužan primiti djelo obavljeno prema odredbama ugovora i pravilima struke
- ako postoji skriven nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom,
naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da u roku od mjesec dana o nedostatku
obavijesti izvoñača
- naknada se odreñuje ugovorom, ako nije odreñena obvezatnom tarifom ili kojim drugim
obvezatnim aktom, u protivnom je utvrñuje sud prema vrijednosti djela
- ako je naručitelj pao u zakašnjenje zbog neprimanja ponuñene stvari, rizik slučajne
propasti ili oštećenja stvari prelazi na naručitelja
- rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi naručitelj ako je on dao materijal za
njezinu izradu

Istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, naručitelj se više ne može pozvati na
nedostatke.

1.10.2 Ugovor o grañenju

Prema "Zakonu o gradnji" grañevina jest sve što je nastalo grañenjem i povezano je s tlom, a
sastoji se od grañevnog sklopa ili grañevnog sklopa i ugrañenog postrojenja odnosno opreme
koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu, kao i samostalna postrojenja povezana s tlom, te
objekti povezani s tlom koji nisu nastali grañenjem, ako se njime mijenja način korištenja
prostora".
Iz ovog proizlazi da je većina metalnih konstrukcija grañevna, te kako takva spada pod "Zakon o
gradnji" i "Zakon o prostornom ureñenju".

1. Uvod

19
Ugovorom o grañenju izvoñač se obvezuje prema odreñenom projektu izgraditi u ugovorenom
roku odreñenu grañevinu, odnosno na postojećoj grañevini izvesti druge grañevinske radove, a
naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to odreñenu cijenu.
Izvoñač je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor. Za svako odstupanje od projekta,
odnosno ugovorenih radova izvoñač mora imati pismenu suglasnost naručitelja, odnosno
naručiteljevog nadzora. Svako potraživanje povećanja ugovorene cijene, bez ovakve suglasnosti,
ništavno je. Bez suglasnosti izvoñač može izvesti nužne radove poput osiguranja stabilnosti
grañevine, sprječavanja opasnosti za život i okolinu te veće materijalne štete, a za ovakve
radove može tražiti naknadu. O svim nužnim radovima izvoñač je dužan obavijestiti naručitelja.
Cijena radova može se ugovoriti kao jedinična cijena (po jedinici mjere ugovorenih
radova) ili kao ukupna ugovorena cijena. Ukoliko se tijekom izvoñenja radova ugovorena cijena
radova povećala više od 2%, a da pritom nije narušen ugovor i rokovi, izvoñač može tražiti
povećanje ugovorene cijene. Isto vrijedi i obrnuto ukoliko se cijena radova smanjila za više od
2%, naručilac može tražiti smanjenje ugovorene cijene. Ukoliko rokovi nisu ispoštovani, izvoñač
može tražiti povećanje ugovorene cijene, ukoliko se cijena radova povećala više od 5%, ali samo
za dio radova koji su izvedeni u dogovorenom roku. Za slučaj da u ugovoru postoji odredba o
nepromjenljivosti cijene, izvoñač takoñer može tražiti povećanje cijene ukoliko se cijena radova
povećala više od 10%.
Ako ugovor o grañenju sadrži odredbu "ključ u ruke", izvoñač se samostalno obvezuje
izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu grañevine, pri čemu ugovorena cijena
obuhvaća i vrijednost svih nepredviñenih radova i viškova radova. Ukoliko više izvoñača izvode
radove, njihova odgovornost prema naručitelju je solidarna. Ako nije drukčije odreñeno, na
odgovornost za nedostatke grañevine primjenjuju se odgovarajuće odredbe ugovora o djelu.
Izvoñač odgovara za nedostatke grañevine i zemljišta koji se tiču ispunjavanja zakonom
odreñenih bitnih zahtjeva u roku od deset godina od predaje radova. Isto vrijedi i za projektanta
ako nedostaci potječu od nedostataka u projektu, odnosno nadzora za nedostatke u provoñenju
nadzora.
Izvoñač se ne oslobaña odgovornosti ako je pri izvoñenju odreñenih radova postupao po
zahtjevima naručitelja.


1.11 Gradilište

Kako većina metalnih konstrukcija spada pod "grañevine", tako i mjesto izvoñenja radova,
gradilište, spada pod Zakon o gradnji.
Investitor je dužan grañevinskoj inspekciji i inspekciji rada u roku od osam dana prije
početka grañenja prijaviti gradilište. Isto vrijedi i za prekid radova duži od tri mjeseca, te za
ponovno nastavljanje radova.

Izvoñač na gradilištu treba imati slijedeće dokumente:
- rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu
- akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta odnosno voditelja
radova
- akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera
- grañevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt s potvrdom tijela
graditeljstva
- izvedbene projekte ovjerene od revidenta
1. Uvod

20
- grañevni dnevnik
- dokaze o sukladnosti (ateste) za ugrañene grañevne proizvode i opremu

Uz navedene, mogu biti traženi još neki dokazi i dokumenti.

Grañevni dnevnik, čiji je izgled i sadržaj reguliran "Pravilnikom o uvjetima i načinu voñenja
grañevnog dnevnika", je dokument o tijeku gradnje kojim se dokazuje usklañenost uvjeta i
načina gradnje odnosno izvoñenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog
projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.
Grañevni dnevnik se vodi od prvog dana početka pripremnih radova pa do primopredaje
radova (popraćena pisanim dokumentom o primopredaji). Kod većih radova gdje sudjeluje više
izvoñača, izvoñač može voditi zasebni dnevnik kao dio glavnog dnevnika. Grañevni dnevnik
svakodnevno vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju (glavni inženjer gradilišta, inženjer
gradilišta, voditelj gradilišta), a svakodnevno ga takoñer supotpisuje i nadzorni inženjer uz
uvoñenje svojih zabilješki. Kako odgovorna osoba ne može uvijek osigurati da je prisutna na
gradilištu, grañevni dnevnik može voditi i osoba koju upisom u dnevnik odredi odgovorna osoba.
Sam izgled grañevnog dnevnika propisan je zakonom, a dnevnik se može kupiti u
Narodnim novinama. Grañevni dnevnik se vodi u "paricama" (ima dvostruko numerirane
stranice) te jedan primjerak zadržava za sebe nadzor, a drugi izvoñač. Podaci koje osoba koja
vodi dnevnik upisuje su: podaci o dospijeću i količini materijala i opreme skupa s dokazima o
uporabljivosti (atestima), vremenski uvjeti, poduzete i predložene mjere za usklañivanje radova,
obavljeni pregledi i ispitivanja. Nadzorni inženjer upisuje: usklañenost izvedenih radova s
projektom i tehničkim propisima, odreñuje način otklanjanja neusklañenosti i nedostataka,
zabranjuje odnosno odobrava daljnje radove. Uz svakodnevne upise odgovorne osobe od strane
izvoñača i investitora, u dnevnik revident i projektant upisuju podatke o obavljenim pregledima
radova. Odgovorna osoba i nadzor svakodnevno potpisuju stranice dnevnika, a nadzor
svakodnevno uzima i pohranjuje svoj primjerak lista dnevnika. Dnevnik se uvezuje na način da
nije moguća kasnija zamjena stranica.

Gradilište je prostor na kojem se provode radovi duže od 5 dana. Gradilište je potrebno ograditi,
kao bi se onemogućio ulaz nezaposlenima ili ugrožavanje prolaznika te na propisan način
označiti (tabla s podacima o investitoru, projektantu, izvoñaču, nadzoru, vrstu grañevine,
grañevinskoj dozvoli, itd.).
Na gradilištu je potrebno provoditi mjere zaštite na radu (Zakon o zaštiti na radu) i zaštite
od požara (Zakon o zaštiti od požara) te je potrebno provesti ureñenje gradilišta te temelju plana
o ureñenju gradilišta (regulirano Pravilnikom o sadržaju plana ureñenja privremenih i
zajedničkih privremenih radilišta).
Plan ureñenja gradilišta je sadržava shemu i opis gradilišta, način obilježavanja opasnih
zona, mjesta rada s povećanom opasnošću, energetske instalacije, projekte skela, način pružanja
prve pomoći i sl.


1.12 Automatizacija procesa rezanja i zavarivanja

Naša se tehnologija bazira na uvelike zastarjelim procesima. To npr. pokazuje činjenica da 80%
proizvodnje otpada na REL (ručno elektrolučno zavarivanje), a 20% na EPP, MIG/MAG, TIG.
REL zavarivanje je korisno pri pokretnim i vanjskim radovima, ali je primitivnije od drugih
1. Uvod

21
automatskih i poluautomatskih postupaka (EPP, MIG/MAG, TIG). Na automatske postupke
otpada jedva 5% proizvodnje.
Bez obzira na ove činjenice, javlja se problem radne snage, odnosno nestašica iste, a zbog
štetnog djelovanja procesa (toplinsko odnosno infra-crveno i ultra-ljubičasto zračenje).
Rezanje komada kod nas se još uvijek u 90% slučajeva obavlja plinski, ostatak otpada većinom
na plazma postupke. Kako se za metalne konstrukcije kod nas uglavnom koriste niskolegirani i
ugljični čelici, a vrlo rijetko je riječ o obojenim metalima, ovih 10% u potpunosti zadovoljavaju
potrebe. Automatizacija rezanja je danas na vrlo visokom numerički upravljanom nivou (CNC).
Tu se radi o numerički upravljanim strojevima čiji su kapaciteti veći od potrebe proizvodnje te
se zamjećuje nedovoljna iskorištenost ovih postupaka rezanja. CAD/CAM automatizacijom,
odnosno numerički optimiranim načinom izrezivanja, količina otpada svodi se na minimum.

Kao bi se posao obavio valjano, prvenstveno je potrebno prostudirati tehnički opis predmeta koji
uključuje:
- oblik
- materijal
- tehničke propise ili zakone

Tehnički propisi ili zakoni služe za zaštitu korisnika od eventualne nesavijesti proizvoñača. U
Republici Hrvatskoj vrijede HRN-propisi, koji uglavnom definiraju poluproizvode (vijke, profile
i sl.). Zakoni i propisi izlaze i mijenjaju se, a oglašavaju se službenim listovima. Uz ove, postoje
i neki propisi kojima je domena razna ograničenja poput Hrvatskog registra brodova, propisi za
željezničke transporte, itd. Općenito se u propisima (domaćim i stranim) velika pažnja posvećuje
materijalima i procesima zavarivanja.
Neki važniji propisi u brodogradnji su: LR, DNV, BV, ABS, registar SSSR-a, GL,..
Ostali važniji propisi: API, ASME, ASTM,...
Od stručnjaka (inženjera) se zahtijeva dobro poznavanje engleskog jezika kako bi on bio u stanju
pratiti novosti u zakonima i propisima.Literatura

B. Androić, D. Dumović, I. Džeba, Metalne konstrukcije I, Institut grañevinarstva Hrvatske,
Zagreb 1994.
A. Vukov, Uvod u metalne konstrukcije, Fakultet grañevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu,
Split 1998.
Zakon o obveznim odnosima, http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0707.htm, Narodne novine, 35,
2005.
Zakon o gradnji, http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2552.htm, Narodne novine, 175, 2003.
Zakon o prostornom ureñenju, http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0520.htm, Narodne novine, 30,
1994.
Pravilnik o uvjetima i načinu voñenja grañevnog dnevnika,
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0068.htm, Narodne novine, 6, 2000.
Pravilnik o sadržaju plana ureñenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta, Narodne
novine, 45, 1984.
Zakon o zaštiti od požara, http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/1161.htm, Narodne novine, 58,
1993.
Zakon o zaštiti na radu, http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1996/1183.htm, Narodne novine, 59, 1996.
2. Materijali za metalne konstrukcije

23
2. Materijali za metalne konstrukcije


Osnovni cilj pri odabiru materijala za metalne konstrukcije je da materijal bude čim jeftiniji, a da
pri tom zadovolji tražena mehanička svojstva. Tako se kao materijali za metalne konstrukcije
uglavnom koriste čelici (obični konstrukcijski, ugljični, legirani), aluminij (čisti aluminij i
aluminijeve slitine) i dr.


2.1 Čelici

Ukoliko je ugljik jedina primjesa, čelici su ugljični čelici. Ugljični čelici s manje od 0,9% ugljika
se koriste kao konstrukcijski čelici, a povećanjem udjela ugljika povećava se čvrstoća i tvrdoća te
smanjuje žilavost. Za kaljenje se koriste čelici s 0,3% ugljika, a povećavanjem udjela ugljika
raste zakaljivost.

2.1.1 Obični konstrukcijski čelici

Obični konstrukcijski čelici, koji se najčešće koriste za metalne konstrukcije, sadrže do 0,25% C
(iznimno 0.3%), a preko ovog postotka ugljika raste samozakaljivost te se takvi čelici
izbjegavaju. Obični konstrukcijski čelici nisu dodatno termički obrañeni osim normalizacije i
žarenja radi popuštanja zaostalih naprezanja. Ovi čelici redovito sadrže nečistoće poput sumpora,
fosfora i dušika. Sumpor i fosfor ne mogu se u potpunosti odstraniti. Udio fosfora od preko
0,045% čini čelik krtim pri niskim temperaturama (tzv. krti lom). Udio sumpora preko 0,055%
čini čelik krtim na povišenim temperaturama (tzv. vrući lom) te smanjuje sposobnost
zavarivanja. Dušik, ukoliko se u čeliku javlja kao nevezan, povećava mogućnost krtog loma i
sklonost starenju (snižava se žilavost). Ukoliko je pak dušik u čeliku kemijski vezan u obliku
nitrata, onda dušik djeluje povoljno, no problem je taj što se kemijskom analizom ne može
utvrditi u kojem je dušik stanju, vezanom ili nevezanom. Čelik s niskim postotkom ugljika
sadržava nakon pročišćavanja previše kisika koji povećava opasnost od tzv. crvenog loma te se
čelik mora dezoksidirati te se pri kraju proces pročišćavanja dodaje feromangan, po čemu se
čelik lijeva u blokove kokilno lijeva ili pak dobiva kako kontinuirani bezdani lijev.
Pri lijevanju u kokile, kako bi se spriječilo da čelik "kipi", tzv. neumireni čelik, dodaju se
dezoksidacijska sredstva, silicij i aluminij, koji na sebe vezuju plinove stvarajući šljaku te se
omogućava polagano hlañenje. Takav čelik naziva se umireni čelik kod kojeg, šljaka kao
specifično lakša, ispliva (sl. 2.1.1) te se dio bloka sa povećanom koncentracijom šljake odstrani
(tzv. jalova glava). Time se spriječilo formiranje plinovitih mjehurića u čeliku, oko kojih se
mogu koncentrirati nečistoće (npr. sumpor) što za posljedicu ima štetni utjecaj pri valjanju
čelika. Umireni čelik namijenjen je za zavarene konstrukcije i konstrukcije kod kojih se traži
veća žilavost čelika, npr. elementi izloženi dinamičkim vibracijama ili niskim temperaturama.
Poluumireni čelik je čelik koji nije u potpunosti dezoksidirao (sl. 2.1.1) te se takav čelik koristi
2. Materijali za metalne konstrukcije

24
za nosive elemente konstrukcija. U ostalim slučajevima ako se elementi ne zavaruju, može se
upotrijebiti i neumireni čelik. Sadržaj i raspored ovih primjesa ovisi o načinu dobivanja i
postupku koji se primjenjuje. Tako npr. Thomesov postupak (taljenje čelika s velikim postotkom
fosfora u pećima s dolomitnom oblogom) daje nizak postotak primjesa, no loš raspored te se u
sredini presjeka javlja neumirena zona (sl. 2.1.2).

koncentracija
nečistoća
jalova
glava
neumiren
poluumiren umiren

Slika 2.1.1 Stanje čelika pri lijevanju u kokile
Slika 2.1.2 Neumirena zona u presjeku

Mehanička svojstva čelika koja se garantiraju, moraju se i provjeravati. U tablici 2.1.1 dana su
svojstva čelika. Čelici koji su najčešće primjenjuju za metalne konstrukcije, a spadaju u skupinu
standardnih konstrukcijskih (grañevinskih) čelika su prema EUROCODE 3 dani tablicom 2.1.2,
dok su konstante za konstrukcijski čelik dane tablicom 2.1.3. Općenito se za čelike standardne
kvalitete zahtijeva dovoljno velika "rezerva" plastičnosti, odnosno σ
m
≥ 1,2· σ
V
.


2. Materijali za metalne konstrukcije

25


Tablica 2.1.1 Mehanička svojstva čelika

Debljina stjenke elementa t [mm]
t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 100 mm

EURO-
CODE 3
ISO

HRN
C.BO500 σm [N/mm
2
] σV [N/mm
2
] σm [N/mm
2
] σV [N/mm
2
]
Fe 360 Č.0361 235 360 215 340
Fe 430 Č.0451 275 430 255 410
Fe 510 Č.0551 355 510 335 490

Tablica 2.1.2 Mehanička svojstva konstrukcijski čelika prema EUROCODE 3

Modul elastičnosti E=210 000 N/mm
2

Modul smicanja G= 81 000 N/mm
2

Poissonov koeficijent ν = 0,3
Koef. temp. produljenja α = 12·10
-6
1/K
Gustoća ρ = 7850 kg/m
3

Tablica 2.1.3 Materijalne konstante konstrukcijskih čelika

Prema preporuci MIZ-a (Meñunarodni institut za zavarivanje), ovi se čelici dijele u skupine
osjetljivosti prema krtom lomu. Skupine se označavaju slovima A, B, C, D i E uz postojanje
podgrupa ovih skupina.
Preporuke za izbor pojedinog čelika za ove skupine su:
• skupina 0 (bez oznake) - za dijelove izložene slabom statičkom opterećenju.
• skupina A - za tanje, statički opterećene metalne konstrukcije koje nisu izložene velikim
temperaturnim razlikama i temperaturama nižim od -10°C.
• skupina B - za odgovorne konstrukcije gdje ne postoji opasnost od krtog loma, a u
slučaju manje odgovornih konstrukcija za sva opterećenja.
• skupina C - za odgovorne komplicirane konstrukcije izložene statičkim ili dinamičkim
opterećenjima, ali ne i niskim temperaturama. Zbog oblika može biti i zaostalih
naprezanja, koncentracije naprezanja i s tim u vezi opasnosti od krtog loma.
• skupina D - za odgovorne zavarene konstrukcije koje moraju biti sigurne od krtog loma,
npr. konstrukcije s debelim i ukliještenim dijelovima, dijelova s diskontinuitetima,
OZNAKA VRSTE ČELIKA žilavost - ISO
EURO-
CODE3
ISO
HRN
C.BO500
tehn.
oznaka

dezoksidacija
(umirenost)
vlačna
čvrstoća
σm [MPa]
granica
razvlačenja
σV [MPa]

izduženje
%
Nm/mm
2
pri
0°C
Č.000 / / 35 +20
Č.0270 / neumiren 35 +20
Č.0261 / umiren 35 +20
Č.0271 / neumiren


340-420


200


28
35 +20
Fe360B Č.0370 ČN.24-
A2
neumiren 35 +20
Fe360B Č.0361 ČN.24-
B1
umiren 35 +20
Fe360B Č.0371 ČN.24-
B2
neumiren 35 +20
Fe360C Č.0362 ČN.24-
C
spec. umiren 35 0
Fe300D Č.0363 ČN.24-
D
spec. umiren


370-450


230


25
35 -20
Č.0460 ČN.26-
A1
neumiren 35 +20
Č.0461 ČN.26-
B1
umiren 35 +20


420-540


270


22
2. Materijali za metalne konstrukcije

26
konstrukcije s jako izraženim prethodnim hladnim deformacijama (iznad 5%), sve
konstrukcije izložene niskim temperaturama (do -30°C), dinamički opterećene
konstrukcije s velikim stupnjem iskorištenja dopuštenog naprezanja, za dijelove čiji bi
lom doveo u pitanje sigurnost i funkciju cijelog objekta.
• skupina E - za razne odgovorne oblike i druge elemente u strojarstvo kao osovine, vratila,
klipove, zupčanike i sl.

Dodavanjem mangana čeliku, od 1,2 do 1,8%, povećava se čvrstoća (σ
m
>450 N/mm
2
), pri čemu
žilavost i zavarljivost ostaje ista. Ovi čelici nazivaju se manganski čelici.


2.1.2 Legirani čelici

Tendencija je, kako u svijetu, tako i kod nas, daljnje povećanje granice razvlačenja, no to ne ide
samo sa ugljikom niskog postotka i manganom, već se koriste niskolegirani čelici s dodatkom
legirnih elemenata koji utjeću na poboljšanje mehaničkih svojstava.
Tu se razlikuj tri osnovne grupe čelika:
1. Feritno-perlitni čelici s dodacima Mn, Ni, Cu, Si.
2. Niskolegirani čelici s dodacima Mn, Cr, Mo, V. Ovi elementi s ugljikom stvaraju sitno
raspršene karbide.
3. U treću skupinu visokolegiranih čelika spadaju čelici kod kojih se kao legirni elementi
koriste Nb, V, ili Ti (0,06%) pri čemu se udio ugljika smanjuje na ispod 0,1%. Razlog
ovakvog legiranja je u tome što udio ugljika bitno utječe na povećanje mehaničkih
svojstava i usitnjenost zrna, dok smanjuje granicu razvlačenja i temperaturu prelaska u
područje izražene krtost (krti lom) te se ovim legirnim elementima bitno poboljšava
otpornost prema krtom lomu.

Kod legiranih čelika, DIN razlikuje dvije skupine sitnozrnatih zavarljivih čelika:
- St E 47 (ČN 47) – normaliziran, gdje su legirni elementi:
o Ni-V
o Cu-Ni-V
o Ni-Ti
- St E 70 (ČN 70) – poboljšan, gdje su legirni elementi:
o Ni-Cr-Mo-B
o Cr-Mo-Zr

Za ove dvije skupine izdane su smjernice za upotrebu, uvjeti proizvodnje, osnove za proračun te
upute za proizvodnju i zavarivanje. Ovi visokočrvsti čelici se dijele u tri skupine, što ovisi o
postupku koji je proveden (normalizacija, poboljšanje), tablica 2.1.4. Visokočvrsti se čelici
najčešće upotrebljavaju kod spremnika i posuda pod tlakom, cjevovoda, platformi, prenosila i
dizala te u mostogradnji.
Prednosti visokočvrstih čelika su:
- manje debljine stijenki nego li to bio slučaj kod izvedbe s običnim konstrukcijski
čelikom, što ima za posljedicu manju težinu konstrukcije, manju cijenu koštanja, niži
troškovi prijevoza
- veća opterećenja koje konstrukcija može podnijeti
- veća otpornost habanju
2. Materijali za metalne konstrukcije

27
- dobra zavarljivost i sigurnost od krtog loma


2.1.3 Izbor čelika za metalne konstrukcije

Općenito se može reći da pri izboru materijala za zavarivanje na izbor utječe:
- postojanje zaostalih naprezanja od zavarivanja te zbog krutosti konstrukcije
- postojanje grešaka koje izazivaju koncentraciju naprezanja

Ove činjenice zahtijevaju ozbiljan pristup odabiru materijala, pri čemu najveću opasnost
predstavlja krti lom koji se javlja kada materijal izgubi moć lokalne plastifikacije pa se ne može
suprotstaviti širenju pukotine. Stoga je najvažniji kriterij klasifikacije čelika otpornost na krti
lom.
Kako je proizvodnja čelika napredovala, konstruktor danas ima na raspolaganju više vrsta te
mogućnosti izbora ekonomski najpovoljnijeg, a kvalitetom dovoljno dobrog čelika.
Takoñer postoje klasifikacije konstrukcija i dijelova konstrukcija s obzirom na opasnost koju bi
predstavljao lom i rušenje konstrukcije. Ovo govori u prilog tome da ne mora cijela konstrukcija
biti napravljena od kvalitetnog i skupog materijala, već se manje odgovorni dijelovi mogu
napraviti iz jeftinijeg materijala.

Prema DIN-u izbor materijala vrši se tako da se u obzir uzimaju slijedeći faktori:
- stanje naprezanja
- vrsta naprezanja
- vrsta zavara
- način izrade
- opasnost od loma
- debljina dijelova
- radna temperatura

Pri tom svaki od prethodno navedenih parametara ima odreñeni broj bodova, koji se zbrajaju i sa
sumom se ulazi u standard te odabire prikladni čelik pri čemu treba imati na umu i cijenu
koštanja odabranog čelika. Slične preporuke usvojio je i JUS 1988 (JUS U.E7.010/1988), koji je
dalje preuzet u HRN-u te se prema tim preporukama odabir vrši na način da:
- Za nezavarene konstrukcije mjerodavna je vlačna čvrstoća σ
m
i granica razvlačenja σ
v
te
produljenje.
- Za zavarene konstrukcije kao kriterij uzima se opasnost od loma izražena faktorom
opasnosti o krtog loma L K Z N = ⋅ ⋅ , gdje faktor K uzima u obzir konstrukcijsko
oblikovanje, faktor Z značenje dijela konstrukcije, a N faktor naprezanja. Uz to, u obzir
se uzima i radna temperatura T za područja 25 10 C T C − ° ≤ ≤ − ° i 10 T C > − ° .

Prema EUROCODE 3, kod računanja opasnosti na krti lom, pri zadanoj ili traženoj minimalnoj
temperaturi eksploatacije, uzima se u obzir:
- čvrstoća materijala
- debljina dijela (stjenke) t
- uvjeti eksploatacije (kategorije naprezanja S1, S2, S3, ovise o granici tečenja)
- karakter opterećenja (prirast opterećenja R1-statičko, R2-dinamičko)
- posljedice otkazivanja (kategorije C1-bez većih posljedica, C2-velike posljedice)
2. Materijali za metalne konstrukcije

28
Princip proračuna se svodi, ili na odreñivanje minimalne temperature eksploatacije T
min
, ili
obzirom na zadanu minimalnu temperaturu eksploatacije, odreñivanje najveće dopuštene
debljine stjenke. Računanje minimalne dozvoljene temperature za eksploatacije provodi se
prema izrazu
( ) ( )
0,17
min
1, 4 25 100 ln 8, 06 83 0, 08
CV IC el
T T K R ε = ⋅ + + − + − ⋅ ⋅ , (2.1)
gdje je ε prirast opterećenja (za R1 iznosi ε =0,001, a za R2 ε =1,0), T
CV
temperatura ispitivanja
žilavosti (ispituje se kod +20°C, 0°C, -20°C, -30°C), a K
IC
žilavost loma.
Napomenimo da se žilavost ispituje Charpyevim batom i nužno je postići energiju od 17
J kod temperatura +20°C (kvalitetna grupa čelika B, npr. Fe E 235 B), 0°C (grupa C, npr. Fe E
235 C), -20°C (grupa D, npr. Fe E 235 D) i kod -30°C (grupa DD, npr. Fe E 355 DD).
Žilavost loma računa se iz izraza

( )
0,55
0,5
1, 226
el
IC
a R t
K
γ ⋅ ⋅ ⋅
= . (2.2)
U prethodnom izrazu R
el
predstavlja faktor redukcije granice tečenja, ovisi o debljini elementa t
[mm] i kreće se od R
el
=0 N/mm
2
do R
el
=60 N/mm
2
za debljine od t=0 mm do t=200 mm. Za
faktor posljedice otkazivanja γ uvrštava se γ=1 kod kategorije C1 i γ=1,5 kod kategorije C2.
Faktor a računa se kao a=2/ln t za kategoriju napona S1, a=3,8/ln t za kategoriju napona S2 te za
a=6/ln t kategoriju napona S3.

2.2 Aluminij i aluminijeve slitine

Aluminij je najrašireniji metal u Zemljinoj kori (8,13%). Do izdvajanja čistog aluminija došlo je
tek početkom devetnaestog stoljeća elektrolizom glinice iz boksita. Industrijska proizvodnja
aluminija datira od 1886. godine, Cherks Marint Hall (USA).
Čisti aluminij uglavnom se koristi u kemijskoj i prehrambenoj industriji, u elektronici te za opću
namjenu (aluminijske folije i sl.). Čisti aluminij ima nisku čvrstoću (50-60 N/mm
2
), nisko talište
(658°C) te izduženje od 50%. Legiranjem bitno mu se poboljšavaju mehanička svojstva te se
isključivo kao legiran koristi za metalne konstrukcije.
Legiranjem aluminija postižu se slijedeća svojstva:
- Mangan (Mn) povećava čvrstoću i otpornost na koroziju.
- Magnezij (Mg) povećava čvrstoću, otpornost na koroziju, zavarljivost i tvrdoću.
- Silicij (Si) povećava otpornost na koroziju te snižava talište.
- Bakar (Cu) povećava čvrstoću, tvrdoću i obradivost.
- Cink (Zn) povećava čvrstoću i tvrdoću.

Legure aluminija sa silicijem, "Al Si" povoljne su za lijevanje, otporne na koroziju, mogu se
zavarivati i postižu srednju čvrstoću.
Legure "Al Si Mg", zbog 0,5% magnezija koji djeluje otvrdnjavajuće, imaju znatno veću
tvrdoću.
Legure "Al Si Cu" su povoljne za tlačni lijev.
Legure "Al Zn 4 Mg 2" su nehrñajuće legure osobina sličnih čeliku te se koriste za noseće
konstrukcije.

Kod nosećih metalnih konstrukcija najčešće se koriste slijedeće slitine:
- legure s magnezijem (3-5%):
2. Materijali za metalne konstrukcije

29
o Al Mg 3
o Al Mg 4
o Al Mg 5
- legure s magnezijem i manganom:
o Al Mg 2,5 Mn
o Al Mg 4,5 Mn
- legure sa silicijem i magnezijem:
o Al Mg Si 0,5
o Al Mg Si 1
- legure s magnezijem i cinkom:
o Al Zn 4 Mg 1
o Al Zn 4 Mg 3

Osnovne prednosti metalnih konstrukcija iz aluminija su:
- znatna ušteda u težini bez smanjenja nosivosti (tzv. "lake metalne konstrukcije).
- neznatni troškovi održavanja.
- potpuna reciklaža aluminija nakon upotrebe što uvjetuje 30-40% niže cijene sekundarnog
(recikliranog) aluminija od primarnog aluminija dobivenog iz boksita.


Nedostaci metalnih konstrukcija iz aluminija su:
- visoka cijena konstrukcije
- velike deformacije u odnosu na čelične konstrukcije (približno tri puta)
- velike temperaturne dilatacije u odnosu na čelične konstrukcije (približno dva puta)


Ovdje je potrebno naglasiti posebnu važnost primjene aluminija u pomorskim konstrukcijama.
Za korozijski otporne limove (slika 2.2.1) preporučuje se legura AlMgMn (AlMg4.5Mn,
AlMg4Mn, AlMg2.7Mn), odnosno AlMg3 koji ima veću deformabilnost pa je povoljniji pri
procesu valjanja od znatno čvršćeg AlMg4.5Mn. Za korozijski otporne profile (slika 2.2.2),
dobivene uglavnom ekstrudiranjem, preporučuje se AlMgSi legura (AlMgSi0,7, AlMgSi0,5,
AlMg1SiCu, AlMgSi1). Korozijski otporne proizvode dobivene lijevanjem (slika 2.2.3)
preporučuj se AlMg legure (3% Mg i zanemarivo Ti, te 6% Mg uz dodatak Be).


Slika 2.2.1 Kočarica od Al legure, već xx godina u upotrebi bez ikakve površinske zaštite.


2. Materijali za metalne konstrukcije

30

Slika 2.2.2 Prilaz plutajućem mulu Slika 2.2.3 Vitlo izvedeno od lijevane Al legure

Sve se gore navedene legure mogu dobro meñusobno zavarivati. Osim zavarivanja aluminij se
povezuje zakovicama, lijepljenjem i uskočnim spojevima koji se lako daju projektirati u
ekstrudiranim profilima. Aluminijeve legure, osim što su dobro zavarljive, moguće ih je
zavarivati s čelikom uz posredstvo traka koje su izrañene eksplozivnim spajanjem ("Nitro
Metall") aluminija i čelika. Ova vrsta spojeva ima dobru korozijsku otpornost te otpornost na
zamor materijala. Koristi se najčešće za spajanje aluminijskih nadgraña na čeličnom trupu broda,
čime se doprinosi stabilnosti broda.Slika 2.2.4 Spajanje aluminija i čelika pomoću trake te aluminijsko nadgrañe na čeličnoj
konstrukciji broda izvedeno ovakvim trakama

Iako navedene korozijski otporne legure nije potrebno posebno zaštićivati, često se koriste
premazi iz estetskih razloga i antivegetativni premazi na uronjenim dijelovima. Tu se koriste
razni premazi (boje) ili se površine podvrgavaju procesu eloksiranja, čime se doba tvrdi,
korozijski otporan površinski sloj kojemu se mogu pridati različiti tonovi boja.
No često su kod pomorskih konstrukcija aluminijeve legure u kontaktu s drugim metalima poput
nehrñajućeg čelika, bronce i sl. gdje se javlja bimetalna korozija (elektrolitička korozija ili tvz.
2. Materijali za metalne konstrukcije

31
"galvanska struja"). Tu aluminij, kao elekronegativniji, u prisustvu elektrolita (morska voda),
predstavlja anodu te dolazi do nagrizanja aluminija do njegovog potpunog nestanka. U cilju
sprječavana ove korozije provodi se katodna zaštita (slika 2.2.5) gdje se koriste žrtvene anode iz
cinka. Cink, kao elektronegativnije od čelika, bronce i samog aluminija, biva nagrizen i potrošen
te ga je potrebno povremeno zamjenjivati.


Slika 2.2.5 Katodna zaštita

Kako se je na plovilima uvijek prisutan električni izvor, bilo kako istosmjerna, bilo kao
izmjenična struja, potrebno je posebnu pažnju posvetiti na način spajanja elektroinstalacija kako
aluminijska konstrukcija trupa ne bi postala anodom. Tu postoje tri pravila kojih se treba
pridržavati. Aluminijski trup treba biti spojen kao uzemljenje, odnosno minus pol baterije, pri
čemu treba obratiti pažnju da se za spoj koristi aluminijski vodič (ne bakrena pletenica).
Aluminijski dijelovi i trup moraju biti električki spojeni sa svim ostalim metalnim dijelovima
(npr motor, osovina, peraja propelera i sl.). Aluminijski trup se ne smije koristi kao povratna
veza negativnog pola na bateriju (kao što je slučaj kod automobila).

Što se tiče otpornosti na požar, za aluminij se ponaša slično kao i čelik te vrijede ista pravila kao
i za čelik.
Kod pomorskih konstrukcija ova pravila uključuju:
- da onemoguće prolaz dimu i prenošenje požara za maksimum 1 sat (ovisi o požarnoj
klasifikaciji)
- da su izolirani s nezapaljivim izolacijskim materijalima


Literatura

B. Androić, D. Dumović, I. Džeba, Metalne konstrukcije I, Institut grañevinarstva Hrvatske,
Zagreb 1994.
A. Vukov, Uvod u metalne konstrukcije, Fakultet grañevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu,
Split 1998.
Aluminium and the sea, Pechiney Rhenalu, Francuska.
3. Opterećenje konstrukcija

33
3. Opterećenje konstrukcija


Opterećenja su specifična za svaku vrstu objekta i potrebno je razlikovati:
- klasifikaciju po vremenu trajanja:
o stalno
o promjenjivo:
opterećenje koje se rijetko pojavljuje
opterećenje koje se učestalo pojavljuje
- klasifikaciju po načinu nastupa:
o mirno ili statičko opterećenje
o opterećenje s dinamičkim djelovanjem

U propisima se za svaku vrstu metalnih konstrukcija navode opterećenja obzirom na uzrok te se
razlikuju:
- opterećenja od vlastite težine (uključujući težinu konstrukcije)
- opterećenja od korisnog opterećenja
- snijeg
- vjetar
- temperaturne promjene
- horizontalne sile (bočne sile ili sile kočenja kod vozila, centrifugalne sile9
- sile deformacija kao posljedice rada konstrukcije (trenje na osloncima, zakretanje
oslonaca i sl.)
- sile od neplaniranog djelovanja (udara vozila u konstrukciju)
- sile od potresa
- sile nuklearnih eksplozija


3.1 Opterećenja prema našim propisima (HRN)

Prema HRN-u postoje tri grupe opterećenja:
- osnovna opterećenja
- dopunska opterećenja
- izvanredna opterećenja

U svaku od ovih grupa spadaju slijedeća opterećenja;

A) Osnovno opterećenje:
1. stalni teret (vlastita težina konstrukcije)
2. korisno opterećenje uključujući centrifugalne sile
3. snijeg
4. sve sile stalnog karaktera
3. Opterećenje konstrukcija

34

B) Dopunsko opterećenje:
1. vjetar
2. sile kočenja
3. bočni udarci
4. sile od temperaturnih razlika
5. ostale sile s privremenim djelovanjem u većim vremenskim razmacima

C) Izvanredno opterećenje:
1. djelovanje potresa
2. slučajni udari
3. planski nepredviñena opterećenja
4. ekstremno rijetke sile (npr. nuklearne eksplozije)


3.1.1 Stalni teret

Stalni teret sastoji se od težine konstrukcije uključujući težinu svih ovisnih i neovisnih elemenata
konstrukcije. Pretpostavka vlastite težine treba biti unutar odreñenih tolerancija pa se tako za
mostove i brodove tolerira greška od 3%. Stalni se teret odreñuje tako da se volumen
konstrukcije pomnoži s gustoćom materijala [kg/m
3
].


3.1.2 Korisno opterećenje

Korisno opterećenje je statički podatak koji se obično odreñuje propisima te se tako npr. uzima
za stambene prostorije
2
2 p kN m = , za biblioteke
2
5 p kN m = , za urede
2
4 p kN m = , za
parkirališta
2
2, 5 3, 5 p kN m = ÷ , itd.


3.1.3 Opterećenje snijegom

Za važne objekte preporuča se koristiti statističke meteorološke podatke o količini snijega
godišnje. Općenito kod nas vrijede slijedeće preporuke:
- za područja gdje nema snijega uzima se zamjensko opterećenje
2
0, 35
sn
p kN m = .
- za područja gdje ima snijega uzima se
2
0, 75
sn
p kN m = .
- za područja iznad 500 m nadmorske visine
2
0, 75 ( 500) 400
sn
p A kN m ( = + −
¸ ¸
, gdje je
A nadmorska visina u metrima.
3. Opterećenje konstrukcija

35
3.1.4 Sile stalnog karaktera

Radi se o silama koje kontinuirano djeluju na konstrukciju, a tipičan primjer takve sile je aktivan
pritisak tla na podrumske zidove zgrade (sl. 3.1.1).


podrum
raspodjela
pritiska tla


Slika 3.1.1 Aktivni pritisak tla na podrumske zidove


3.1.5 Vjetar

Odreñivanje točno utjecaja vjetra na odreñenu konstrukciju vrlo je složeno i zahtijeva skupa
modelska ispitivanje u zračnim tunelima ili pak modeliranje putem konačnih elemenata za
analizu strujanja fluida. U propisima postoje pojednostavljene smjernice, koje su dobivene na
temelju modelskih ispitivanja. Prvo je potrebno odrediti osnovno brzinu vjetra, koja se odreñuje
na visini od 10 m iznad tla, obično za 25, 50 ili 100-godišnjim ponavljanjem. Brzina vjetra raste
s visinom iznad tla te se približno uzima da je

0
10
x
h
h
V V
| |
=
|
\ ¹
, (3.1)
gdje je V
0
osnovna brzina vjetra u [km/h], h visina iznad tla u [m], a x ovisi o terenu i iznosi
1 3 x = za centre gradova, 2 9 x = za prigradska i šumovita područja, 1 7 x = za ravninska
nizinska područja, 1 10 x = za ravno priobalje.
Na osnovu dobivene osnovne brzine vjetra odreñuje se opterećenje vjetra na konstrukciju.
Pritisak vjetra, izražen u [N/m
2
] na jediničnu površinu u smjeru vjetra je

2
0, 047289 p CV = , (3.2)
gdje je V brzina vjetra u [km/h], dok je C koeficijent oblika koji se za zgrade obično uzima
1, 40 C ≈ . Ovaj pritisak predstavlja konstanti dio opterećenja vjetrom, dok je varirajući dio
opterećenja vjetrom, koji nastaje od nalete vjetra ("refula"), teško odredit te se on računa samo za
vitke konstrukcije.

3. Opterećenje konstrukcija

36
3.1.6 Sile kočenja

Uslijed kočenja dolazi do akceleracije, koja zbog inercije djeluje u smjeru gibanja te je sila
kočenja

k
P ma = − , (3.1.3)
gdje je m masa vozila, a a akceleracija pri kočenju.


3.1.7 Bočni udari

Kod željeznica izraženo je opterećenje od bočnih udara, za što postoje propisi koji reguliraju
način računanja ovih opterećenja.


3.1.8 Sile temperaturnih razlika

Ova sile ovise o temperaturi, temperaturnoj vodljivosti i upetosti konstrukcije ili nekog njenog
dijela. Način računanja definiran je odgovarajućim propisima.


3.1.9 Djelovanje potresa

Potresu se mogu pojaviti u gotovo svakom dijelu svijeta, no najčešći su u pojasu gdje se
tektonske ploče nalaze u meñusobnom kontaktu i stalnom pomicanju (sl. 3.1.2). Seizmolozi
razlikuju tri vrste potresa, a za objekte su najopasniji oni koji putuju površini zemljine kore.
Utjecaj potresa na konstrukcije ovisi o mjestu objekta u odnosu na epicentar potresa, o
orijentaciji potresnih valova, o masi konstrukcije, o vlastitim frekvencijama konstrukcije te o
vrsti temeljnog tla.
Intenzitet potresa se najčešće izražava Richterovom ljestvicom, koja se zasniva na pomaku u
mikronima standardnog seizmografa udaljenog 100 km od epicentra potresa. Richterova ljestvica
ispisane je u logaritamskom mjerilu pa tako npr. Richter 6 izaziva 10 puta veću veličinu od
Richtera 5, odnosno 100 puta veću veličinu od Richtera 4. Razni propisi na različite načine
tretiraju potresne sile. Najjednostavniji se temelji na proporcionalnosti potresne sile V i težine
objekta W, a dan je izrazom
V CW = , (3.1)
gdje C predstavlja koeficijent ovisan o periodu vibriranja objekta. Obično se uzima da je
0, 22 0, 06 C ≤ ≤ , odnosno

0, 015
3
C
T
= , (3.2)
gdje je T osnovni period titranja objekta izražen u [s]. Za odreñivanje ovog perioda koristi se
empirijski izraz
0, 09
B
T
H
= , (3.3)
3. Opterećenje konstrukcija

37
gdje je H visina objekta, a B dimenzija objekta u tlocrtu u smjeru djelovanja potresnih sila. Za
okvirne konstrukcije preporuča se izraz
0,1 T N = , (3.4)
gdje je N broj katova objekta.

Slika 3.1.2 Područja najučestalijih potresa


3.2 Dinamička opterećenja

Dinamički se udari najčešće uzimaju u obzir tako da se odreñeno pokretno opterećenje pomnoži
s dinamičkim faktorom, te se dalje računa kao statičko opterećenje. Tako npr. za kranske staze,
dinamički faktor dan je tablicom 3.1.

Tablica 3.1 Dinamički faktor za kranske staze

Vrste promjenljivog opterećenja dane su tablicom 3.2.

Vrsta krana
I II III
Broj
kranova u
pogonu
1,20 1,40 1,60
1 Kranske staze
1,20 1,40 1,60
2 i više
1,10 1,20 1,40
1 Konstrukcijski elementi koji nose staze
(stupovi, okviri nosači)
1,00 1,10 1,30
2 i više

3. Opterećenje konstrukcija

38
Tablica 3.2 Vrste promjenljivog opterećenja
Naziv Značajke r Grafički prikaz
Čisto
naizmjenično
opterećenje
(naprezanje)
( )
max
min
0
0
sr
sr
g
d g
F
F F
F F F
σ
=
=
=
= = −


min
max
1
d
g
r
F F
r
F F
= −
= =

[ ] t s
F
=
a g
F F
=
a d
F FNaizmjenično s
prednatezanjem

( )
min
max
0
sr a
d
g
d g
F F
F F
F F vlak
F F
<
=
=
> > −


( )
1 0 r
vlak
− > >

[ ] t s
F
a
F
d
F
=
max g
F F
sr
F

Naizmjenično s
predtlakom

( )
max
min
0
sr a
d
g
g d
F F
F F tlak
F F
F F
<
=
=
< < −


( )
1 0 r
tlak
− > >

[ ] t s
F
a
F
sr
F
=
max d
F F
g
F

Istosmjerno u
području vlaka

min
max
0
2
sr a
d
g a
F F
F F
F F F
=
= =
= =


min
max
0 r
F
r
F
=
=

[ ] t s
F
a
F
0 =
d
F
sr
F
=
max g
F F

Istosmjerno u
području tlaka

max
min
0
sr a
d
g
F F
F F
F F
=
=
= =


min
max
0
0
r
F
r
F
=
= =

[ ] t s
F
a
F
0 =
g
F
sr
F
=
max d
F F

Istosmjerno s
prednatezanjem

max
min
0
sr a
g
d
g d
F F
F F
F F
F F
>
=
=
> >

( )
min
max
0 1
0 1
r
F
r
F
vlak
< <
= = ÷
[ ] t s
F
a
F
d
F
=
max g
F F
sr
F

Istosmjerno
promjenljivo s
predtlakom max
min
0
sr a
d
g
g d
F F
F F
F F
F F
>
=
=
> >

( )
0 1
0 1
g
d
r
F
r
F
tlak
< <
= = ÷
[ ] t s
F
a
F
sr
F
=
max d
F F
=
min g
F F

Mirno
(statičko)

max min
0
sr
a
F F F
F
= =
=


1 r = ±
[ ] t s
F
= =
max min sr
F F F


3. Opterećenje konstrukcija

39


3.3 Opterećenja prema EUROCODE 3

Osnovna razlika izmeñu dimenzioniranja po starim propisima (JUS U.E7 Nosivost i stabilnost
čeličnih konstrukcija) je tu tome što se u JUSu dimenzioniranje provodilo prema dopuštenim
naprezanjima, koja su bila naprezanja ispod granice tečenja (umanjena za koeficijent sigurnosti
1,5 za osnovno i 1,33 za dodatno opterećenje) računata prema teoriji elastičnosti. Prema
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1 "Design of steel structures"), odnosno pred normi ENV 1993-1-1,
dimenzioniranje se vrši prema teoriji plastičnosti, dakle dozvoljava se plastifikacija poprečnog
presjeka, uz korištenje probabilističkog pristupa utvrñivanja opterećenja.


3.3.1 Granična stanja

Granično stanje konstrukcije je stanje čijim prekoračenjem konstrukcija na zadovoljava zahtjeve
predviñenu projektom (npr. opterećenje veće od nosivosti ili progibi veći od dozvoljenih koji
omogućavaju nesmetanu funkciju konstrukcije). Ovdje se razlikuju granična stanja nosivosti
(djelomično ili potpuno rušenje konstrukcije) i granična stanja uporabljivosti (pomaci, vibracije,
normalno funkcioniranje). Postoje dva pristupa pri projektiranju konstrukcija, klasični
(deterministički) koji se temelji usporedbom poznatih veličina iz proračuna i propisa sa striktno
odreñenim granicama dopušteni vrijednosti, te pristup temeljen na vjerojatnosti (probabilistički).
Pristup temeljen na vjerojatnosti uključuje statističku obradu podataka te prosudbu parametara
koji utiču na nosivost konstrukcije. Kako ovakav pristup zahtjeva opsežna ispitivanja, za
uobičajene inženjerske pristupe koristi se semi-probabilistička metoda, koja se bitno ne razlikuje
od determinističke, s razlikom što opterećenje (akcija) s kojim se računa sadrži i parcijalne
koeficijente sigurnosti za akciju koji uzimaju u obzir vjerojatnost da sva opterećenja konstrukcije
nastupe istovremeno.

3.3.2 Vanjski utjecaji (akcije) na konstrukciju

Prema EUROCODE 3 djelovanja na konstrukciju, nazvana akcije na konstrukciju (vanjski
utjecaji), obuhvaćaju sva ona djelovanja koja izazivaju naprezanja nosivih dijelova konstrukcije.

Akcije na konstrukciju djeluju kao:
- neposredne (opterećenje koje neposredno djeluje na konstrukciju koja se nazivaju i
mehaničke akcije)
- posredne (proizlaze iz prisilnih ili spriječenih deformacija, npr. toplinski utjecaji,
slijeganje potpora te se nazivaju i geometrijske akcije)

Detalji proračuna akcija na konstrukciju sadržani su u EUROCODE 1, odnosno EN 1991
"Actions on structures", a sačinjavaju ga norme:
- EN 1991-1-1 "Gustoća, vlastita težina i opterećenja za zgrade"
- EN 1991-1-2 "Opterećenja na struktura pri požaru"
- EN 1991-1-3 "Opterećenje snijegom"
3. Opterećenje konstrukcija

40
- EN 1991-1-4 "Opterećenje vjetrom"
- EN 1991-1-5 "Toplinska opterećenja"
- EN 1991-1-6 "Opterećenja pri izvoñenju"
- EN 1991-1-7 "Izvanredna opterećenja zbog udara i eksplozija"
- EN 1991-2 "Opterećenja mostova uslijed prometa"
- EN 1991-3 "Opterećenja izazvana djelovanjem kranova i strojeva"
- EN 1991-4 "Opterećenja silosa i spremnika"
U trenutku pisanja skripte EUROCODE 1 je u procesu prihvaćanja te još nije objavljen u sklopu
HRN.

Podjela akcija se vrši prema:
- promjeni intenziteta tijekom vremena:
o stalne akcije G (vlastita težina konstrukcije, obloga, instalacija, opreme,
prednaprezanje, potpore)
o promjenljive akcije Q (korisno opterećenje, vjetar, snijeg, temperaturna
opterećenja)
o izvanredne akcije A (eksplozije, udari vozila, požari)
o potres AE
- promjeni u prostoru
o nepomične akcije (vlastita težina)
o pomične akcije (pomično korisno opterećenje, snijeg, vjetar)
- odzivu konstrukcije:
o statičke akcije (prostorno odreñene, djeluju uvijek na istom mjestu)
o dinamičke akcije (prostorno neodreñene ili slobodne akcije)


3.3.3 Unutrašnji utjecaji na konstrukciju (koeficijenti sigurnosti)

Unutrašnji utjecaji uključuju čvrstoću materijala (otpornost materijala) te faktor sigurnosti koji
uzima u obzir pojavu neželjenih odstupanja od karakterističnih vrijednosti za odreñeni materijal.
Uz ovo unutrašnji utjecaji uključuju odstupanje realne geometrije poprečnog presjeka nosača od
proračunske, gdje se uključuje moguće nepoželjno odstupanje od geometrije profila. Proračunska
nosivost konstrukcije zasniva se na čvrstoći materijala i geometriji, uz faktor sigurnosti koji
uključuje nepouzdanost računskog modela i pretpostavljene geometrije.Literatura

B. Androić, D. Dumović, I. Džeba, Metalne konstrukcije I, Institut grañevinarstva Hrvatske,
Zagreb 1994.
D. Beg, Projektiranje jeklenih konstrukcij po evropskem predstandardu ENV 1993-1-1
A. Vukov, Uvod u metalne konstrukcije, Fakultet grañevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu,
Split 1998.

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

41
4. Oblikovanje metalnih konstrukcija


Pri konstruiranju se redovito vodi računa o cijeni i uštedi u količini materijala, posebno u slučaju
većeg broja komada za proizvodnju. Do uštede u količini materijala može se doći na više načina:
1. Izbjegavanjem materijala koji se teško nabavlja ili je preskup te se vrši zamjena tzv.
"adekvatnim materijalom".
2. Izradom elemenata od dvaju ili više dijelova različitog materijala. Npr. zupčanici od
sivog ljeva (SL) i bronce, kombiniranje raznih ležanjih materijala i sl.
3. Iskorištenjem istaknutih osobina materijala. Npr., SL znatno boje podnosi tlak nego vlak
te se obzirom na tlačno ili vlačno naprezanje dimenzionira poprečni presjek. Tako je
rješenje na slici 4.1.1.b povoljnije je od rješenja na slici 4.1.1.a.
4. Smanjenjem otpada materijala, poput optimiranja rezanja (rješenje na sl. 4.1.2.b
povoljnije je od onog na sl. 4.1.2.a)
5. Primjenom standarda (standardizacija) gdje god je to moguće.
6. Primjenom zavarenih konstrukcija pri tom vodeći računa o svim specifičnostima
zavarivanja, kao što su:
a. ušteda materijala i troškovi zavara (sl. 4.1.3)
b. pravilna debljina i oblik šava te isprekidani zavari
c. izbjegavanje nagomilavanja zavara (slike 4.1.4 i 4.1.5, gdje su rješenja b i c
povoljnija od a)
d. izbjegavati zavare u zoni maksimalnih naprezanja (slike 4.1.6 i 4.1.7, gdje su
rješenja b povoljnija od a)
e. izbjegavati vlačna naprezanja u zoni korijena zavara (sl. 4.1.8, rješenje b
povoljnije od a)
f. izbjegavati zavare na mjestima koncentracije naprezanja, tj. naglih prijelaza (slike
4.1.9 i 4.1.10, gdje su rješenja b povoljnija od a)
g. obratiti pozornost na pristupačnost zavaru (sl. 4.1.11)
7. Težiti idealno dimenzioniranim elementima, tj. težiti jednakom iznosu naprezanja (vlak,
tlak, savijanje, torzija) u svim presjecima (sl. 4.1.12). Kloth-ov pregled težina konzolne
grede za različite izvedbe prikazan je tablicom 4.1.1. Isijecanjem profila te spajanje na
načine prikazane slikom 4.1.13, postiže se veći moment otpora pri savijanju te samim
time i znatno veća nosivost za istu težinu nosača. Kod rešetkastih nosača izloženih
savijanju i torziji potrebno je koristiti dijagonalna ukrućenja (sl. 4.1.14). Kod čiste torzije
koristiti okrugle presjeke nosača te šuplje presjeka kojima se bitno smanjuje težina (sl.
4.1.15). Kut uvijanja za različite presjeke prikazan je tablicom 4.1.2. Za slučaj savijanja
sa torzijom težiti zatvorenim profilima i zaobljenim rubovima (sl. 4.1.16). Limene plohe
potrebno je ukrutiti s ciljem sprječavanja deformacija i izvijanja (sl. 4.1.17). Koristiti
kutne ukrute (sl. 4.1.18). Kod hladno deformiranog profila zavar je potrebno postaviti
čim dalje od mjesta deformiranja na udaljenosti većoj od dvostruke debljine lima. Pri
oblikovanju postoje tri pravila kojima uvijek treba težiti:
1. Pravilo: koristiti zatvorene presjeke gdje god je to moguće
4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

42
2. Pravilo: koristiti dijagonalna ukrućenja (na slici 4.1.19 dani su
kutovi zakreta te je rješenje c 36 puta kruće uz 6% manje
materijala od rješenja b)
3. Pravilo: ukrutiti završetke nosača opterećene na torziju (sl. 4.1.20)a)
σ +
σ −

b)
σ +
σ −


Slika 4.1.1 Preuzimanje tlačnog i vlačnog naprezanja kod SL-a


a)
b)

Slika 4.1.2 Smanjenje otpada pri rezanju

100% troškovi materijala
100% troškovi zavarivanja
80% troškovi materijala
58% troškovi zavarivanja
70% troškovi materijala
50% troškovi zavarivanja
a) b) c)


Slika 4.1.3 Troškovi materijala i troškovi zavara


a) b)
c)


4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

43
Slika 4.1.4 Izbjegavanje nagomilavanja zavara

a)
b)
c)


Slika 4.1.5 Izbjegavanje nagomilavanja zavara


a)
b)


Slika 4.1.6 Izbjegavanje zavara u zonama maksimalnih naprezanja

a)
b)


Slika 4.1.7 Izbjegavanje zavara u zonama maksimalnih naprezanja

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

44
b)
a)


Slika 4.1.8 Izbjegavanje vlačnih naprezanja u korijenu zavara


a) b)


Slika 4.1.9 Izbjegavanje zavara u području koncentracije naprezanjaa) b)


Slika 4.1.10 Izbjegavanje zavara u području koncentracije naprezanja

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

45

!
!


Slika 4.1.11 Pristupačnost zavara

M
s
M
s


Slika 4.1.12 Idealno dimenzioniranje elemenata

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

46
Tablica 4.1.1 Kloth-ov pregled dežine ukliještenih greda po veličini

Težina G

F
l


[N]

[%]


f [mm]
1
47136


100


6,6
2
39120


88


8,25
3 9
8059


43


4,16
4 38
50
556


41


6,0
5 9
80
4044


32


6,95
6 9
80
4040


29


7,1
7 12
120
325


18


9,5
8 12
120
317


17,5


9,6

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

47Slika 4.1.13 Isijecanje i preoblikovanje profilaSlika 4.1.14 Dijagonalne ukrute kod rešetkastih konstrukcija

težina 100% težina 57% težina 48%


Slika 4.1.15 Smanjene težine korištenjem šupljih nosača
4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

48

Tablica 4.1.2 Kut uvijanja kod torzije
Slika 4.1.16 Zatvoreni profili s zaobljenim rubovima

Slika 4.1.17 Ukrućivanje limenih pločaOpterećenje
torzijom za
sve profile
isto
90
1,5

52
1,5
19

1,5
30

1,5
30

1,5
30

Kut
uvijanja
9° 9,5° 11° premalo za
mjerenje
premalo za
mjerenje

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

49


Slika 4.1.18 Kutne ukrute

δ
δ
2 x δ >
2 y δ >


Slika 4.1.19 Minimalna udaljenost zavara od mjesta hladnog deformiranja

M
t
M
t
10 α = °
9 α = °
0, 25 α = °
a)
b)
c)


Slika 4.1.20 Uvijanje za lim bez ukrućenja i za limove s ukrućenjima

4. Oblikovanje metalnih konstrukcija

50
M
t
M
t
a) b) c) d)


Slika 4.1.21 Ukrute završetaka nosača
5. Spajanje elemenata

51
5. Spajanje elemenata


Spajanje elemenata metalnih konstrukcija vrši se pomoću zakovica, vijaka ili zavarivanjem. Pri
tom razlikuju se rastavljivi i nerastavljivi spojevi.


5.1 Zakovice

S upotrebom zakovica započeto je tridesetih godina devetnaestog stoljeća, gdje su se čelične
zakovice koristile za spajanje limova, nosača, kotlova i sl. Spajanje zakovicama danas su u
potpunosti istisnuto spajanjem zavarivanjem te se jedino zadržalo kod nekih specifičnih područja
poput zrakoplovstva i sličnih dinamički opterećenih konstrukcija. Pri proizvodnji zakovica se
radi iz cilindričnog profila na stroju koji formira glavu zakovice. Glava može biti poluokrugla,
poluupuštena i upuštena (sl. 5.1.1). Spajanje zakovica se vrši na način da se na limovima izbuši
provrt u koji se, za slučaj čelične zakovice, umeće zakovica zagrijana na 1000°C. Zakovica se sa
strane glave pridržava, te se pneumatskim čekićima formira glava na drugoj strani lima. Pri
hlañenju zakovica se steže, pri čemu u njoj nastaju velika vlačna naprezanja koja ostvaruju
nepropustan spoj limova (sl. 5.1.2).
Slika 5.1.1 Nekoliko vrsti zakovica Slika 5.1.2 Spajanje limova zakovicom


5.2 Vijčani spojevi


Vijčani spojevi su povijesno bili prva sredstava za spajanje elemenata, no njih su kasnije
potisnuli spojevi zakovicama. Danas, kada su zavareni spojevi velikim dijelom istisnuli spojeve
zakovicama, vijci su ponovno našli svoju široku primjenu za potrebe rastavljivih spojeva te u
potpunosti prevladali nad zakovicama. Cijena samog vijka veća je od cijene zakovice, meñutim
ostvarivanje vijčanog spoja jeftinije je od spoja zakovicama. Uz to, rad s vijcima je brzi i
5. Spajanje elemenata

52
jednostavan te ne zahtijeva posebnu stručnost radnika, što onda samo po sebi dodatno smanjuje
cijenu vijčanog spoja. Ako je opterećenje takvo da je vijak, osim na smicanje, opterećen i na
vlak, tada se obavezno koristi vijčani spoj, a ne spoj zakovicama. Za metalne konstrukcije danas
se isključivo koriste vijci s metričkim navojem kojem je oznaka "M" uz numerički dio oznake
koji označava nazivni (vanjski) promjer vijka, npr. vijci koji se najčešće koriste u vijčanim
spojevima su: M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M36, M42, M48.U
vijčanom spoju postoji jedna ili dvije ravnine smicanja. Na slici 5.2.1 prikazan je vijčani spoj s
dvije ravnine smicanja. Pri tom kod vijčanih spojeva treba paziti da ravnina smicanja ne prelazi
preko navoja.


d
d
0


Slika 5.2.1 Vijčani spoj (dvosječni)

Prema točnosti vijci se dijele na:
a) obrañeni vijci kod kojih je rupa 0,2 mm veća od tijela vijka, tj.
0
max 0, 2 d d mm = +
b) neobrañeni vijci kod kojih je rupa 2 mm veća od tijela vijka,
0
2 d d mm = +

Neobrañeni vijci, obzirom da uključuju i veće rupe, omogućuju lakšu ugradbu, dok obrañeni
vijci najčešće iziskuju utiskivanje vijaka čekićem.
Prema HRN, vijčani spojevi su obuhvaćeni slijedećim standardima:
- HRN M.B1.050, HRN M.B1.051, HRN M.B1.052 – za vijke
- HRN M.B1.600, HRN M.B1.601 – za matice
- HRN M.B2.011, HRN M.B2.012 – za podloške

5.2.1 Proračun vijčanih spojeva

Proračun vijčanih spojeva vrši se na smicanje (odrez) i na površinski pritisak na plaštu valjka.
Proračun zakovica skoro je istovjetan (razlika u dop. naprezanjima) proračunu vijčanih spojeva
te se taj proračun neće posebno obrañivati. Smično tangencijalno naprezanje definirano je kao

s
F
n A
τ = (5.2.1)
gdje n predstavlja broj vijaka u spoju, dok je A površina poprečnog presjeka tijela vijka koja je
za jednosječni spoj (sl. 5.2.2) definirana kao
5. Spajanje elemenata

53

2
4
d
A
π
= (5.2.2)
dok je za dvosječni spoj (sl. 5.2.1)

2
2
4
d
A
π
= . (5.2.3)
Tangencijalno naprezanje mora biti manje od dopuštenog naprezanja, dakle izraz (5.2.1) treba
zadovoljavati uvjet

s dop
τ σ ≤ . (5.2.4)
Površinski pritisak na plaštu vijka iznosi

F
p
n A
=

, (5.2.5)
gdje je površina plašta

min
A d δ ′ = , (5.2.6)
dok je
min
δ debljina najtanjeg lima u spoju. Površinski pritisak treba biti manji od dopuštenog
koji za vijke kod jednosječnog spoja iznosi
1, 3
dop
p σ ′ ≤ , (5.2.7)
dok za vijke kod dvosječnog spoja iznosi
1, 6
dop
p σ ′′ ≤ . (5.2.8)
Vrijednosti dopuštenih naprezanja razlikuju se za obrañene i neobrañene vijke, te se te
vrijednosti mogu očitati iz tablica standarda. Za koeficijente sigurnosti, u ovisnosti o vrsti
opterećenja, uzimaju se slijedeće vrijednosti:
- S=1,50 za I slučaj opterećenja (osnovno opterećenje)
- S=1,33 za II slučaj opterećenja (osnovno + dopunsko opterećenje)
- S=1,2 za II slučaj opterećenja (izuzetno opterećenje)d
d
0
F
F
A
min
δ


Slika 5.2.2 Jednosječni vijčani spoj


5. Spajanje elemenata

54
5.2.2 Klasifikacija mehaničkih svojstava i označavanje vijaka

Pri izradi vijčanog spoja od prvenstvenog značenja su mehanička svojstva gotovih vijaka. U tom
cilju standardima su propisana mehanička svojstva čeličnih vijaka. To su najčešće kombinacije
brojeva koji označavaju vlačnu čvrstoću, granicu tečenja ili pak produljenje kod loma. Tako se
prema DIN 267 klasa mehaničkih svojstava odreñuje dvjema skupinama brojeva meñusobno
odvojenih točkom. Prvi broj (tablica 5.2.1) označava najmanju vlačnu čvrstoću, dok drugi broj
(tablica 5.2.2) označava deseterostruki odnos izmeñu donje granice tečenja i vlačne čvrstoće.
Dakle, umnožak obaju brojeva daje najmanju granicu tečenja, što je od praktičnog značenja pri
korištenju tablica. Tako npr. oznaka "4.6" označava vlačnu čvrstoću vijka
2
400
M
N mm σ = ,
dok se iz drugog broja može očitati da je donja granica tečenja ( )
2
400 6 10 240
T
N mm σ = ⋅ = .
Tablica 5.2.1 Prvi broj pri označavanje mehaničkih svojstava vijakaTablica 5.2.2 Drugi broj pri označavanje mehaničkih svojstava vijaka

5.2.3 Prednapregnuti vijčani spojevi

Osnovni nedostatak spoja s običnim vijcima su relativno velike deformacije koje se u vijcima pri
pritezanju javljaju. Kako vijčani spoj prenosi silu trenjem izmeñu limova, a ne oslanjanje limova
na bokove tijela vijka, kao bi se ostvarilo potrebno trenje potrebno je ostvariti veliku silu u tijelu
vijka. Uz to, postoji i opasnost od odvijanja vijaka, što je naročito naglašeno kod dinamički
opterećenih konstrukcija. U tom cilju koriste se visoko vrijedni vici od specijalnog čelika
čvrstoće 800 do 1100 MPa (oznaka 10.9 i 12.9) kojima se ostvaruj prednapregnuti vijčani
spojevi. Proračun ovakvih prenapretnutih vijčanih spojeva sastoji se od:
a) proračuna na smicanje i površinski pritisak (isto kao kod običnih vijaka)
b) proračuna na trenjem meñu površinama

Uz vlačno naprezanje koje se uvijek javlja u vijčanom spoju, kod ovih visokoopterećenih vijaka
za prednaprezanje javlja se i torzija uslijed pritezanja vijka i matice. Oblik i dimenzije vijaka i
matica za prednaprezanje dani su standardom HRN M.B1.051 (vijci) i HRN M.B2.912 (matice).
Provrt se izrañuje na način da je rupa 2 mm veća od tijela vijka,
0
2 d d mm = + . Ovime se
Prvi broj 3 4 5 6 8 10 12 14
Vlačna
čvrstoća
[N/mm
2
]

340

400

500

600

800

1000

1200

1400

Drugi broj .6 .7 .8 .9
10
donja granicatečenja
vlačnačvrtoća

[N/mm
2
]

6

7

8

9

5. Spajanje elemenata

55
osigurava da ne doñe do kontakta izmeñu plašta vijka i limova, odnosno da se prenošenje sile
ostvaruje trenjem, a ne oblikom.
Za pritezanje vijaka za prednaprezanje obavezno je korištenje alata (bilo ručni ili pneumatski) s
očitavanjem momenta pritezanja (tzv. moment ključ).
Ostvarena sila trenja ovisi o sili pritezanja F
p
te koeficijentu trenja izmeñu površina koji obično
iznosi od 0,15 do 0,55. Naprezanja ovakvih vijaka moraju biti manja od donje granice tečenja
T
σ . Kod vijaka za prednaprezanje potrebno je uvesti pojam dopuštene sile prednaprezanja koja
je definirana kao

1
T j
p dop
A
F
K
σ
ν
= (5.2.9)
gdje je
T
σ donja granica tečenja materijala vijka, A
j
idealni presjek jezgre vijka, K koeficijent
koji uzima u obzir istovremeno naprezanje na vlak i torziju te iznosi K=1,2, ν
1
koeficijent
sigurnosti u odnosu na granicu tečenja koji iznosi ν
1
=1,25.
Moment pritezanja matice, kojim se ostvaruje sila pritezanja F
p
, iznosi

1 p dop p dop
M d K F = , (5.2.10)
gdje je K
1
koeficijent trenja u navoju i podlozi izmeñu matice i limove te iznosi K
1
=0,2.
Vrijednosti dopuštenih sila i momenata usporeñuju se s vrijednostima iz tablica danih
standardom. Ukupna sila trenja koju ostvaruju svi vijci u spoju, a kojom se ujedno i prenosi sila
vijčanim spojem, iznosi

2
p dop
K
mn F
F
µ
ν
= (5.2.11)
gdje je µ koeficijent trenja površina u spoju, m broj spojenih površina, n broj vijaka u vezi, a ν
2

sigurnost u odnosu na proklizavanje. Koeficijent ν
2
za pojedine slučajeve opterećenja iznosi:
- ν
2
=1,4 za I slučaj opterećenja
- ν
2
=1,2 za II i III slučaj opterećenja

Sila trenja koju ostvaruje samo jedan vijak u spoju je

1
2
p dop
k
K
mF
F
F
n
µ
ν
= = (5.2.12)
Ako je su prednapregnuti vijci opterećeni još i aksijalnom silom F
a
, aksijalna sila smanjuje silu
F
K
te je onda uzima modificirana sila trenja

*
1 1
p dop a
K K
p dop
F F
F F
F

= . (5.2.13).
Iz ovog razloga aksijalno opterećenje vijka može maksimalno iznositi 0, 8
a p dop
F F = .
Pri proračunu vijčanog prednapregnutog spoja potrebno je naglasiti da:
a) u slučaju da je veza opterećena na tlak, poprečnom presjeku elemenata u spoju se ne
odbijaju otvori za vijke
b) u slučaju vlaka, svi otvori se oduzimaju jer oni u vlačnom smislu predstavljaju
oslabljenje presjeka

Za slučaj promjenljivog opterećenja spoj se redovito kontrolira na površinski pritisak omotača
(popuštanje veze) te se za takav slučaj uzima da je 3
dop dop
p σ = .
Uvijek treba nastojati da na jednoj konstrukciji bude čim manje različitih vijaka. Kombinacije
zakovica i vijaka izbjegavati, a za slučaj dinamičkih opterećenja te kombinacije nisu ni
dopuštene.
5. Spajanje elemenata

56


5.2.4 Raspored vijaka u konstrukciji

Nije preporučljivo da broj vijaka u spoju prijeñe šest iz razloga što time dolazi do izrazito
neravnomjernog prenošenja opterećenja od vijka do vijka. Minimalni meñusobni razmak vijaka
u smjeru prenošenja sile iznosi
min 0
3 e d = , dok maksimalni meñusobni razmak iznosi
max 0
6 e d = .
Minimalne i maksimalne udaljenosti središta vijaka od rubova prikazane su slikom 5.2.3.

e
1
e
2
e
2
e e
e e e


Slika 5.2.3 Minimalni razmak za jedan red vijaka

Vijci se mogu postavljati u jednom redu, kao što je to prikazano slikom 5.2.3, odnosno u dva (sl.
5.2.5) ili više redova te naizmjenično (sl. 5.2.4), što sve ovisi o širini elemenata koji se spajaju i
to na način:
- ako je b < 4,5 < d
0
→ jedan red (sl. 5.2.3)
- ako je 4,5 d
0
< b < 6 d
0
→ naizmjenično (sl. 5.2.4)
- ako je b ≥ 6 d
0
→ dva ili više redova (sl. 5.2.5)


2d
0
e e
e e e
1,5d
0
1,5d
0
1,5d
0
b


Slika 5.2.4 Naizmjenično postavljanje vijaka
5. Spajanje elemenata

57

2d
0
e e
e
1,5d
0
3d
0
1,5d
0
b=6d
0


Slika 5.2.5 Postavljanje vijaka u dva reda

5.2.5 Proračun nastavaka opterećenih na savijanje

Načini na koje štap može biti napregnut na savijanje su:
a) ako sila djeluje normalno na uzdužnu os štapa
b) ako je štap opterećen čistim momentom
c) ako se uzdužna os štapa ne podudara s pravcem sile

Ako je štap napregnut na savijanje, onda i veza u njegovom nastavku prima savijanje. Općenito
spoj kod savijanog štapa može biti opterećen:
- samo momentom
- momentom i aksijalnom (uzdužnom) silom
- momentom i poprečnom silom
- momentom, uzdužnom i poprečnom silom

Ako je spoj opterećen samo momentom, tada on teži da se pod djelovanjem momenta okreće oko
težišta spoja (težišta veze).
U svakom vijku, isto vrijedi i za zakovice, javlja se sila okomita na spojnicu vijka i težišta veze
(sl. 5.2.6). Pri tom ukupni moment koji se spojem prenosi, M
S
mora biti jednak sumi svih
momenata sila na vijke F
i
obzirom na težište veze c,

1
m n
S i i
i
M F r

=
= ⋅

(5.2.14)
gdje r
i
predstavlja udaljenost pojedinog vijka od težišta veze, n je broj vijaka u jednom redu, dok
je m broj redova vijaka. Pri dimenzioniranju vijaka mjerodavna je maksimalna sila u jednom
vijku i to onom najopterećenijem. Najopterećeniji vijak je onda najudaljeniji od težišta veze c.
Pri tome postoji proporcionalnost izmeñu sila i udaljenost,

max max
: :
i i
F F r r = , (5.2.15)

max
max
i
i
r
F F
r
= . (5.2.16)
5. Spajanje elemenata

58
Uvrštavanjem izraza (5.2.16) u (5.2.14) slijedi


max
1 max
m n
i
S i
i
r
M F r
r

=
= ⋅

, (5.2.17)

2
max
1 max
m n
S i
i
F
M r
r

=
=

, (5.2.18)
te najveća sila u vijku na osnovi prethodnog izraza iznosi

max
max
2
1
S m n
i
i
r
F M
r

=
=

. (5.2.19)
Maksimalna sila usporeñuje se sa nosivošću vijka na odrez i površinski pritisak prema

max
, ,
p p
F F F F
τ ′ ′′
> . (5.2.20)
Svi prethodno navedeni izrazi vrijede uz uvjet da je

max
2
h
b ≤ . (5.2.21)

b
h
m
a
x
M
s
c
i
F
i
F
m
a
x
r m
a
x
r
i

Slika 5.2.6 Sile u vijčanom spoju pri savijanju momentom


U slučaju da je ( )
max
2 h b > , što je čest slučaj kod limenih nosača, vertikalna komponenta sile u
vijku je mala te se može zanemariti. Za ovaj slučaj smatra se da postoji samo horizontalna
komponenta sile (sl. 5.2.7) te je kao i prije vanjski moment M
S
jednak sumi horizontalnih
komponenti sila u vijcima,
( )
1 1 2 2
...
S n n
M F l F l F l m = ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ , (5.2.22)

1 1 2 2
1
...
S n n
M F l F l F l
m
= ⋅ + ⋅ + + ⋅ . (5.2.23)
5. Spajanje elemenata

59
Iz trokuta na slici 5.2.7 slijedi odnos

1
1
: :
2 2
n
n
l l
F F = , (5.2.24)

1
1
n
n
F l
F
l

= . (5.2.25)
Nakon uvrštavanja u izraz (5.2.23) slijedi

2 2
1 2
1
...
n n
S n n
n n
F l F l
M F l
m l l
⋅ ⋅
= + + + ⋅ , (5.2.26)

( )
2 2 2
1 2
1
...
n
S n
n
F
M l l l
m l
= + + + , (5.2.27)

2
S n
n
i
M l
F
m l

=

. (5.2.28)


F
2
l
1
M
s
l
2 l
n
F
1
F
n
b
h
m
a
x

Slika 5.2.7 Sile u vijčanom spoju za slučaj kada je ( )
max
2 h b >

Izraz (5.2.28) vrijedi za slučaj kada je spoj simetričan s obzirom na težište štapa (uzdužnu os),
što je i najčešći slučaj. Za slučaj nesimetrične raspodjele vijaka, odnosno nesimetričnog položaja
neutralne osi (slika 5.2.8), suma kvadrata udaljenosti od neutralne osi je kao i prije

2 2 2 2 2
1 2 3
...
i n
l l l l l = + + + +

. (5.2.29)
Sila F
n
usporeñuje se i ovdje usporeñuje s nosivošću vijka na odrez i površinski pritisak.

5. Spajanje elemenata

60
F
2
l
1
M
s
l
2
l
n
F
1
F
n
neutralna
linija F
3
F
4


Slika 5.2.8 Sile u nesimetričnom vijčanom spoju opterećenim momentom savijanja

Za slučaj veze opterećene istovremenom momentom savijanja M
S
, uzdužnom silom F
a
i
poprečnom silom F
t
, kao što je prikazano slikom 5.2.9, maksimalna sila u jednom
(najudaljenijem) vijku dobije se kao rezultanta komponenti vanjskog opterećenja, odnosno
rezultanta sile koja nastaje kao posljedica djelovanja momenta:

2
S n
n
i
M l
F
m l

=

, (5.2.30)
sile koja nastaje u vijku kao posljedica aksijalne sile:

1
a
a
F
F
m n
=

(5.2.31)
te sile koja nastaje u vijku kao posljedica djelovanja poprečne sile:

1
t
t
F
F
m n
=

. (5.2.32)
Rezultirajuća sile na jednom vijku je dakle
( )
2
2
1 1 r t a n
F F F F = + + . (5.2.33)
Kao i u prethodnim slučajevima, ova rezultirajuća sila na jednom vijku mora biti manja od
nosivosti vijka na odrez i površinski pritisak.Nastavci složenog presjeka

Štap može biti sastavljen iz više elemenata (profila , ,

) te u slučaju nastavka štapa
potrebno je svaki od ovih pojedinih dijelova prekinuti i nastaviti. Obzirom da takav štap mora
5. Spajanje elemenata

61
biti u stanju prenositi momente te poprečne i uzdužne sile, potrebno je odrediti koliki dio
opterećenja prenosi pojedini dio štapa. Moment savijanja M
S
se tako dijeli na pojedine dijelove
štapa proporcionalno momentu tromosti tih dijelova prema

d
d S
x
I
M M
I
= , (5.2.34)
gdje M
d
predstavlja moment koji preuzima odreñeni dio čija je tromost I
d
, dok je ukupni moment
tromosti složenog presjeka I
x
.
Poprečna sila F
t
koja se prenosi, dijeli se na pojedine elemente presjeka štapa u slijedećem
odnosu
: :
d x d
t t
x d
I I
F F
S S
= , (5.2.35)
gdje je
d
t
F poprečna sila koju prenosi pojedini dio, dok je S
d
statički moment polovine
promatranog dijela štapa, odnosno S
x
statički moment polovine presjeka ukupnog štapa.
Aksijalna sila F
a
se takoñer dijeli po pojedinim elementima, proporcionalno prema površini tih
elemenata prema

d d
a a
x
A
F F
A
= , (5.2.36)
gdje je A
d
površina presjeka promatranog dijela, dok je A
x
ukupna površina presjeka štapa.
5. Spajanje elemenata

62
F
t
F
a
F
t1
F
a1
F
n


Slika 5.2.9 Veza opterećena momentom, uzdužnom i poprečnom silom5.3 Zavareni spojevi

Zavarivanje predstavlja postupak spajanja metala njihovim lokalnim zagrijavanjem iznad
temperature taljenja, sa ili bez nanošenja dodatnog materijala. Zavareni spojevi spadaju u
nerastavljive spojeve.
Zavareni sklopovi su u odnosu na lijevane ili kovane spojeve i do 50% lakši (uz jednaku
čvrstoću i krutost), dok je njihovo oblikovanje jednostavnije. Iz ovih razloga je zavarivanje
postalo jedan od najvažnijih načina spajanja metalnih konstrukcija. Zavarivanje se široko
primjenjuje u gradnji čeličnih konstrukcija poput mostova, dizalica, krovnih konstrukcija,
zgrada, spremnika, elemenata strojeva (zupčanici, remenice,..) te u brodograñevnoj industriji.
Tehnologija zavarivanja se naglo razvila u posljednjih pedesetak godina. Ima mnogo različitih
zavarivačkih postupaka. U praksi najčešće susreću slijedeći postupci:
- postupci u kojima se taljenje metala vrši u električnom luku (sl. 5.3.1): REL (ručno
elektrolučno), MIG (metal inert gas), MAG (metal active gas), TIG (thangstem inert gas).
Kod MIG, MAG i TIG zavarivanja stvaranje nepoželjnih oksida izbjegava se
5. Spajanje elemenata

63
zavarivanjem u atmosferi zaštitnih plinova). Kod REL zavarivanja zaštitna atmosfera se
stvara izgaranjem obloge elektrode.
- elektrootporni postupci (sl. 5.3.2): dijelovi koji se zavaruju priključe se na izvor
istosmjerne struje te zbog otpora prolasku struje dolazi do lokalnog zagrijavanja u
točkama dodira i taljenja materijala. Primjer ovakvog spajanja je točkasto zavarivanje u
autoindustriji.
- plinsko zavarivanje (sl. 5.3.3): dijelovi spoja i dodatni materijal se lokalno tale plinskim
plamenom (acetilen koji izgara u struji kisika).


220 V
regulacijski
trafo


Slika 5.3.1 Elektrolučno zavarivanje
220 V
regulacijski
trafo
F
F


Slika 5.3.2 Elektrootporno (točkasto) zavarivanje

5. Spajanje elemenata

64
acetilen
kisik


Slika 5.3.3 Plinsko zavarivanje


Zavar predstavlja diskontinuitet u osnovnom materijalu konstrukcije. Iako tok silnica nema
skokovitih promjena, kao što je to slučaj kod vijčanih i zakovičnih spojeva, prisutne su
koncentracije naprezanje u zoni zavara, kao što pokazuje slika 5.3.4 kod sučeonog spoja,
odnosno slika 5.3.5 kod križnog spoja.

0
1, 6σ
0
1, 0σ
0
1, 71σ
12
3
2


Slika 5.3.4 Raspored naprezanja u zavaru sučeonog spoja

δ
0
1 σ =
0,7
0,42
0,41
2,15
3,38
0, 7 a δ =


Slika 5.3.5 Raspored naprezana u križnom zavarenom spoju
5. Spajanje elemenata

65

Koncentracija naprezanja izražava se koeficijentom naprezanja

max
0
i
K
σ
α
σ
= , (5.3.1)
gdje
max i
σ predstavlja najveće naprezanje pri idealno elastičnom ponašanju, dok
0
σ predstavlja
srednje računsko naprezanje.
Koncentracija naprezanje nije toliko nepovoljna kod statičnog opterećenja jer se lokalni vrhovi
naprezanja uslijed lokalne plastifikacije istupljuju te na kraju, pri povećavanju opterećenja i
prelasku cijelog presjeka u stanje plastičnog tečenja, izjednačavaju sa srednjim naprezanjem u
presjeku.
Kod dinamičkog opterećenja konstrukcija materijal nema mogućnost da izvrši adaptaciju te na
mjestu koncentracije naprezanja dolazi do početka loma. Iz ovog se razloga značajno razlikuju
načini proračuna statički i dinamički opterećenih zavarenih konstrukcija. U oba se slučaja koriste
saznanja iz nauke o čvrstoći.


5.3.1 Statički opterećeni zavari

Proračun čeonih zavara

Za slučaj statičkog opterećenja kod čeonih zavara ne traži se posebno provoñenje dokaza
čvrstoće. U slučaju kada se i vrši kontrola moći nošenja, važno je jedino pravilno definirati
dopušteno naprezanje u zavaru iz razloga što u ovom slučaju spoj puca u osnovnom materijalu.
Za ovakav slučaj opterećenja uvodi se koeficijent

loma šava
loma osnovnog materijala
k
σ
σ
= , (5.3.2)
pa je zahtjev za računsko naprezanje

, rač z dop dop
k σ σ σ ≤ = ⋅ . (5.3.3)
Dopuštena naprezanja čelika koji se često koriste kod metalnih konstrukcija dana su tablicom
5.3.1, dok su vrijednosti koeficijenta k za te iste materijale u ovisnosti o kvaliteti zavara dani
tablicom 5.3.2.
Tablica 5.3.1 Dopušteno naprezanje osnovnog materijal

Materijal i
strojni
dijelovi
Dopušteno
ekvivalentno
naprezanje
[ ]
ekv dop
MPa σ

Dopušteno
vlačno
naprezanje
[ ]
v dop
MPa σ

Dopušteno
tlačno
naprezanje
[ ]
T dop
MPa σ

Dopušteno
smično
naprezanje
[ ]
dop
MPa τ

Č.0362 180 160 104
Č.0563 270 240 156

5. Spajanje elemenata

66Tablica 5.3.2 Koeficijent k

Proračun se dalje provodi prema izrazima iz nauke o čvrstoći, pri tom poštujući slijedeće
napomene:
1. Lokalni vrhovi naprezanja koji proističu iz uobičajenih konstrukcijskih oblika ne
uzimaju se u obzir.
2. Zaostala naprezanja ne uzimaju se u obzir.
3. Ekvivalentno (reducirajuće, usporedno) naprezanje
ekv
σ odreñuje se po hipotezi
maksimalnog deformacijskog rada (HMH – Huber, Mises, Henkijeva teorija).


( )
2 2 2 2
3
ekv dop
k σ σ σ σ σ τ τ σ
⊥ ⊥ ⊥
= + − + + ≤

(5.3.4)


σ

σ

σ
⊥ σ

τ
τ


Slika 5.3.6 Naprezanja u spoju
Vrijednos koeficijenta k Kvaliteta
zavara
Vrsta
naprezanja
ČN 24 (Č.0362) ČN 36 (Č.0563)
vlak ili savijanje
1,0 1,0
tlak
1,0 1,0
Specijalni
kvalitet
S
smik
0,6 0,6
vlak ili savijanje
0,8 0,8
tlak
1,0 1,0

kvalitet
I
smik
0,6 0,6
vlak ili savijanje
0,72 0,65
tlak
1,0 0,8

kvalitet
II
smik
0,55 0,5

5. Spajanje elemenata

67

Proračun kutnih zavara

Pokusi su pokazali veliku složenost stanja naprezanja kod kutnih spojeva:
- u kutnim spojevima vladaju višeosna stanja naprezanja
- naprezanja su neravnomjerno raspodjela po presjeku i po dužini zavara
- u zavarima postoje, i pored svih naprezanja, vrlo visoka i različita zaostala naprezanja
- u raznim stupnjevima opterećenja vrši se pregrupiranje stanja naprezanja

Novija istraživanja (Univerzitet u Delftu – Nizozemska) su pokazala da teorija HMH ne
odgovara kod kutnih spojeva iz razloga što postoje još druga maksimalna normalna naprezanja i
maksimalna tangencijalna naprezanja. Slikom 5.3.7 prikazani su ekvivalentna naprezanja prema
pojedinim hipotezama te usporedba sa pokusima statičkog opterećenja zavarenih spojeva.


0,5
0,5
0,5
1
1
1
M
σ
σ
M
τ
σ
eksperimentalno
elipsa
2 2
2 2
1
1, 8
lom lom
σ τ
σ σ
+ =
2 2
1,8
ekv
M M M
σ σ τ
σ σ σ
| | | |
= +
| |
\ ¹ \ ¹
ISO hipoteza
0, 58
M
τ σ =
2 2
3
ekv
M M M
σ σ τ
σ σ σ
| | | |
= +
| |
\ ¹ \ ¹
2 2
1
4
2 2
ekv
M M M M
σ σ σ τ
σ σ σ σ
| | | |
= + +
| |
\ ¹ \ ¹


Slika 5.3.7 Ekvivalentna naprezanja i eksperimentalni rezultati

Najbolje rezultate daje ISO-ova empirijska preporuka bazirana i na spomenutim Nizozemskim
pokusima:

2 2
ekv
k σ σ τ = + , (5.3.5)
odnosno

( )
2 2 2 2
ekv
k σ σ σ σ σ τ τ
⊥ ⊥ ⊥
= + − + +

, (5.3.6)
gdje se uzima da je k=1,8, za razliku od HMH teorije gdje je k=3. Ovu preporuku usvojili su i
naši propisi za zavarene čelične konstrukcije.
Točniji proračun kutnih zavara ne bi imao ni smisla pa su:
5. Spajanje elemenata

68
- pri mnogim pojednostavljenim pretpostavkama male šanse za točan rezultat
- ekonomski značaji mali, pošto su dimenzije ovih zavara često diktirane tehnološkim
razlozima

Neki su pokusi (Čehoslovačka, Istočna Njemačka ) pokazali da naprezanje σ

ne utječe na moć
nošenja te ostaje dilema dali uopće ekvivalentno naprezanje računati s σ

ili ne.
Dok je kod sučeonog zavara jačina zavara jednaka jačini osnovnog materijala, kod kutnih zavara
postoji odnos:

mat
zav
F
F
α = . (5.3.7)
Slika 5.3.8 prikazuje iznos odnosa α za slučaj kada nastaje lom u zavaru, odnosno lom u
osnovnom materijalu. Kad je ovaj odnos otprilike 0, 75 α ≈ tada postoji ekvivalentno naprezanje
zavara i presjeka štapa.

F
1 0, 79 α = − 0, 7 α ≤


Slika 5.3.8 Odnos α za slučaj loma u zavaru i materijalu

Oznake prilikom proračuna kutnih zavara prikazane su slikom 5.3.9. Radi pojednostavljenja
naprezanja u ravnini AB projiciraju se na ravninu AC, odnosno AB'. Oznake za naprezanja su:
- n – vlačno ili tlačno naprezanje u ravnini gdje je mjerodavni presjek zakrenut
- t

- smična naprezana okomito na dužinu zavara u ravnini AB'
- t

- smična naprezanja u pravcu dužine zavara u ravnini AB'
- σ

- vlačno ili tlačno naprezanje na zavar okomito na presjek u svom pravom položaju
- τ

- smično naprezanje okomito na dužinu zavara u ravnini pravog položaja AB
- τ

- smično naprezanje paralelno s dužinom zavara u ravnini pravog položaja AB
- σ

- normalno naprezanje koje djeluje uzduž zavara
-
ekv
σ - ekvivalentno naprezanje
-
, z dop
σ - dopušteno naprezanje zavara

Izmeñu veličina u ravnini pravog položaja AB i zakrenutoj ravnini AC (odnosno AB') vrijede
slijedeće jednakosti:

1
2
n σ τ
⊥ ⊥
= = , (5.3.8)
5. Spajanje elemenata

69

1
2
t τ σ
⊥ ⊥ ⊥
= = . (5.3.9)
t τ =

. (5.3.10)a
A
B'
C
B
t

t

n
a
τ

τ

σ

σ

Slika 5.3.9 Naprezanja u zavaru

Nosivost kutnog zavara ovisi i o debljini kutnog zavara a (sl. 5.3.9). Nosivost zavara različite
debljine obuhvaćeno je u propisima za zavarene čelične konstrukcije koeficijentom

1
0, 8 1
a
β
| |
= +
|
\ ¹
, (5.3.11)
gdje se za a<4 mm uzima da je koeficijent β=1. Iz ovog slijedi da je dopušteno naprezanje u
kutnom zavaru

, z dop dop
σ β σ = (5.3.12)
pri čemu treba biti zadovoljeno

, ekv z dop
σ σ < . (5.3.13)
Propisima je takoñer regulirana debljina nosećeg kutnog zavara i ona iznosi od 3 a mm = do
najviše
max min
0, 7 a δ = (samo iznimno se odobrava i
max min
a δ = ).

Kako je u praksi moguć velik broj kombinacija naprezanja kutnih zavara, u tablicama su dani
izrazi za najčešće slučajeve, i to (vidi prilog):
- aksijalno napregnuti štapovi (Tabela IV,4)
- spojevi izloženi normalnim i smičnim naprezanjima (Tabela IV,5)
- spojevi izloženi smičnim naprezanjima uslijed torzije (Tabela IV,6)

Kada se vrši dimenzioniranje, ovi tabelarni izrazi iz nauke o čvrstoći dovoljno su složeni da bi se
iz njih dokučila jedinstvena veza svih naprezanja te debljine i dužine zavara. Iz tog su razloga u
Tabelama IV,4 i IV,5 uokvireni izrazi koji na jedinstven način brzo vode do rješenja, tj.
dimenzioniranja zavara.
Za ekstremno aksijalno napregnute zavare to se svodi na izraz

, z dop
F
a l
σ
α, (5.3.14)
5. Spajanje elemenata

70
gdje l predstavlja dužinu zavara, dok je sila F u Tabelama označena oznakom S. Kod
kombinacija bočnih i čeonih zavara razlikuju se tri slučaja:
1. 1, 5
B Č
l l > - računa se kao da nema čeonog zavara
2. 1, 5 0, 5
B Č Č
l l l > > - ovisno o položaju čeonog zavara uzima se da bočni zavare prenose
1/3 opterećenja ili pak čeoni na suprotnoj strani 1/3 opterećenja
3. 0, 5
B Č
l l < bočni zavari prenose samo 1/3 sile, dok ostatak prenose čeoni

Za veze izložene normalnim i smičnim naprezanjima ti izrazi se svode na

, z dop
M
W
σ
α
≤ , (5.3.15)
gdje je W I y = aksijalni moment tromosti presjeka, dok koeficijent α iznosi 1, 8 α = . Ovi izraz
ne vrijedi za kratke konzole gdje je utjecaj poprečne sile velik u odnosu na moment ili je
općenito veza osjetljiva prema smičnim naprezanjima.


5.3.2 Dinamički opterećeni zavari

Zavareni spojevi izloženi promjenljivom opterećenju posebno su osjetljivi na djelovanje zareza.
Čeoni zavareni spojevi su pri tome mnogo povoljniji od kutnih zavara. Dimenzioniranje ili samo
kontrola promjenljivo opterećenog zavara se vrši na način da se izračuna vrijednosti naprezanja
usporede s dopuštenim naprezanjem na zamor
Ddop
σ .
Na veličinu dopuštenog naprezanja na zamor utječu:
- materijal
- odnos
min max
r σ σ =
- vrsta spoja

Naprezanja mogu biti normalna, tangencijalna ili ekvivalentna, pri čemu sva ta naprezanja
moraju biti manja od dopuštenog, dakle potrebno je zadovoljiti:

Ddop
σ σ < , (5.3.16)

ekv Ddop
σ σ < , (5.3.17)

Ddop
τ τ < . (5.3.18)
Podaci za
Ddop
σ u ovisnosti o gornja tri parametra nalaze se u tabelama propisa i standarda.

Ponašanje čelika pri promjenljivom opterećenju – zamor

Do loma na konstrukcijskom elementu može doći ako je naprezanje manje od dopuštene statičke
granice izdržljivosti u slučaju da se konstrukcijski elemente opterećuje dovoljno puta pri
naprezanju izmeñu
d
σ i
max g M
σ σ σ = < , pri čemu
M
σ predstavlja lomnu čvrstoću materijala
pri zavaru. Karakteristične veličine koje utječu na ovaj broj potrebnih opterećenja da doñe do
loma su:
- razlika naprezanja
( )
g d
σ σ −
- srednje naprezanje
sr
σ
5. Spajanje elemenata

71

Naprezanje
max
σ je ono naprezanje koje materijal može izdržati bezbroj puta, a da se ne slomi te
se naziva dinamička čvrstoća i označava sa
D
σ .
Lom izazvan višestrukim opterećenjem ispod njegove lomne čvrstoće (statičke) naziva se lom od
zamora i bitno se razliku od statičkog loma (po karakterističnoj prijelomnoj površini i odsutnosti
velikih plastičnih deformacija).
Lom nastaje od mjesta unutrašnje ili vanjske greške, gdje dolazi do velike lokalne koncentracije
naprezanja te zbog nedostatka vremena za plastifikaciju, ista se širi, što izaziva lom u trenutku
kada preostali dio presjeka više ne može izdržati ni statičku silu (silu prednapona). Iz ovoga
proizlazi da na dinamičku čvrstoću presudan utjecaj imaju greške, prvenstveno zarezi odnosno
vanjski oblik konstrukcije elementa i kvaliteta izrade.
Vrste promjenljivog opterećenja u ovisnosti o minimalnom i maksimalnom opterećenju, te
srednjeg opterećenja, pri čemu je odnos naprezanja

min
max
r
σ
σ
= , (5.3.19)
odnosno

min
max
F
r
σ
= . (5.3.20)

Iz velikog broja pokusa i analiza nije pronañeno precizno fizičko objašnjenje uzroka loma
(energetski temelji) niti zakonitosti meñu ovim naprezanjima i brojeva promjena opterećenja.
Sve što se sa sigurnošću može konstatirati su grafički prikazi odnosa naprezanja i broja
opterećenja do loma.
Pri tom se postavljaju dva ključna pitanja:
- koje su to vrijednosti
max
σ i
min
σ koje pri odreñenom broju ciklusa n izazivaju lom ?
- koliki je broj opterećenja potreban da pri zadanom naprezanju
max
σ i odnosu
min max
r σ σ = doñe do loma?

Zamisli li se slučaj naizmjeničnog naprezanja kada je maksimalno vlačno naprezanje jednako
maksimalno tlačnom, amplituda je definirana kao polovina razlike izmeñu
max
σ i
min
σ te se
takvo naprezanje naziva čisto naizmjenično naprezanje

max min
2
σ σ
σ

∆ = , (5.3.21)
dok je srednje naprezanje nekog promjenljivog naprezanja

max min
2
sr
σ σ
σ
+
= . (5.3.22)
Odgovor na prvo gore postavljeno pitanje dao je Stüssi (1958) po kome je osnovna veličina pri
naprezanju na zamor čisto naizmjenično naprezanje σ ∆ , kao što je prikazano slikom 5.3.10 gdje
su dani odnosni pri promjenljivom naprezanju pri čemu je bitno naglasiti da:
- za 0
sr
σ = vrijedi
( )
0 1 n DN
σ σ σ

∆ = =
- za pravac 45 α = ° vrijedi
2 DI
σ σ ∆ =
- za
sr M
σ σ = vrijedi 0 σ ∆ =


5. Spajanje elemenata

72

2 DI
σ σ ∆ =
M
σ
sr M
σ σ =


Slika 5.3.10 Odnosi pri promjenljivom naprezanja prema Stüssi-ju (1958)

Takoñer odgovor na prvo pitanje dobiveni su nizom pokusa, te obzirom što se nanosi u
dijagramima postoje različiti grafički prikazi (sl. 5.3.11, 5.3.12 i 5.3.13).


naizmjenično
promjenljivo
istosmjerno
promjenljivo
- prekidna čvrstoća
(statičko)
M
σ
M
σSlika 5.3.11 Smith-ov dijagram


istosmjerno
promjenljivo
naizmjenično
promjenljivo
M
σ - prekidna čvrstoća
(statičko)
M
σ


Slika 5.3.12 Gerber-Lourhard-ov dijagram
5. Spajanje elemenata

73


naizmjenično
promjenljivo
istosmjerno
promjenljivo
M
σ - prekidna čvrstoća
(statičko)
M
σ


Slika 5.3.13 Moore-Jaspers-ov dijagram


Koji će se od prethodnih dijagrama koristit ovisi o želji da se neka veličina posebno istakne. Kod
nas je najčešće u upotrebi Smithov dijagram.
Odgovor na drugo gore postavljeno pitanje daje predstavlja Wöhlerova krivulja (slika 5.3.14)
koja predstavlja prekidnu čvrstoću neizbrušenog elementa iz ČN24 za čisto naizmjenično
naprezanje kao funkciju broja promjena opterećenja N, odnosno i=logN. Za razne vrijednosti
srednjih naprezanja slika 5.3.15 prikazuje grafički prikaz čitavog područja zamora.


M
σ
M
σ


Slika 5.3.14 Wöhlerova krivulja

5. Spajanje elemenata

74

M
σ
M
σ


Slika 5.3.16 Grafički prikaz cijelog područja zamora

U stvarnosti se dinamička opterećenja nemaju sinusoidni karakter, kako što je to bio slučaj kod
prethodnih dijagrama, dakle nisu pravilna ni po frekvenciji ni po amplitudi već se radi o
stohastičkom karakteru naprezanja (slika 5.3.17a). Radi toga je potreban pokazatelj učestalosti
opterećenja (slika 5.4.17b) gdje sumarna linija učestalosti pokazuje koliko će puta odreñeni nivo
(razina) naprezanja biti zastupljen u odreñenom vremenu ili u cijelom vijeku trajanja
konstrukcije.


n
a
p
r
e
z
a
n
j
e

n
a
p
r
e
z
a
n
j
e

vrijeme
Broj (učestalost) prekoračenja različitih naprezanja


Slika 5.3.17 Stohastički karakter opterećenja i učestalost opterećenja

5. Spajanje elemenata

75
Naprezanje koje materijal može izdržati pod ovakvim stalno promjenljivim opterećenjem naziva
se radna čvrstoća zamora. Poznavanje ove čvrstoće važno je radi povećanja ekonomičnosti
konstrukcije jer ista može podnijeti manji broj većih naprezanja u radnom vijeku bez štete.
Uobičajeno je da se predvidi ukupni broj ciklusa N s minimalnim gornjim opterećenjem F
g
, koji
će u toku vijeka trajanja biti dosegnut ili prekoračen i to u jednom od četiri područja:
- N
1
od 2·10
4
do 2·10
5

- N
2
od 2·10
5
do 6·10
5

- N
3
od 6·10
5
do 2·10
6

- N
4
preko 2·10
6


Čvrstoća na zamor zavarenih spojeva

Prije je istaknuto da najveći utjecaj na zamornu čvrstoću, tj. dinamičku izdržljivost zavara imaju
zarezi, odnosno koncentracije naprezanja. Stoga je i logična ovisnost dinamičke čvrstoće zavara
o materijalu i obliku samog zavarenog mjesta. Ove čvrstoće prikazanje su za ČN24 na slici
5.3.18.Slika 5.3.18 Dinamička čvrstoća za ČN24

Proračun zavarenih konstrukcija pri dinamičkom (dakle promjenljivom) opterećenju vrši se u
odnosu na zamor na način da se izračunata naprezanja (prema nauci o čvrstoći) usporede s
dopuštenim naprezanjem na zamor
Ddop
σ .
5. Spajanje elemenata

76
Način odreñivanja
Ddop
σ u ovisnosti o vrste spoja, graničnih vrijednosti naprezanja i odnosa
min max
r σ σ = prikazan je za ČN24 na slici 5.3.19.


naizmjenično područje istosmjerno područje


Slika 5.3.19
Ddop
σ u ovisnosti o
min max
r σ σ = i obliku zavarenog mjesta

Kada se odredi
Ddop
σ , onda se najveće izračunate vrijednosti normalnih, tangencijalnih i
ekvivalentnih naprezanja usporeñuju s dopuštenim, tj. mora biti zadovoljeno:

max D dop
σ σ < , (5.3.23)

max D dop
τ τ < , (5.3.24)

max ekv D dop
σ σ < . (5.3.25)
Dopuštena naprezanja odnose se kako na sam zavar, tako i na okolni materija koji je uslijed
zavarivanja pretrpio promjene.
Praktički se
Ddop
σ sasvim približava dinamičkoj čvrstoći
D
σ iz razloga:
5. Spajanje elemenata

77
1. način dobivanja
D
σ je zasnovan na pokusima gdje se epruveta opterećuje neprekidno s
istom frekvencijom i amplitudom, što u stvarnosti nije slučaj
2. teško da će se maksimalna naprezanja javiti 2·10
6
puta

Može se reći da za oblik zavarenog mjesta A, B, C, D razlika izmeñu
D
σ i
Ddop
σ je oko 10%,
dok je za oblik zavarenog mjesta E i F razlika oko 25%.
Kako najviša dozvoljena vrijednost naprezanja mora biti manja od dopuštenog naprezanja na
zamor, koje je uvijek manje od dopuštenog statičkog naprezanja, općenito vrijedi za maksimalne
vrijednosti vlačnog, tlačnog i ekvivalentnog naprezanja
max
D dop dop
σ σ σ < < , (5.3.26)
max
D dop dop
τ τ τ < < , (5.3.27)
max
ekv D dop dop
σ σ σ < < . (5.3.28)


Suvremene tendencije u oblasti zavarenih spojeva izloženih
zamoru

U nisu zemalja vrše se pokusi zamaranjem zavarenih spoja iz više razloga, od kojih su
najvažniji:
- ponašanje malih epruveta u odnosu na velike konstrukcije nije jednako
- zaostala naprezanja se ne mogu zanemariti
- konstrukcija se može srušiti i sa manje od 10
5
opterećenja ako je broj velikih opterećenja
velik prema Miner-ovoj hipotezi "kumulativnog oštećenja", tj. neoštećena ako je
1 n N ≤

, gdje je n broj promjena opterećenja sa odreñenom vrijednošću
a
σ , dok je N
broj ciklusa kod kojeg pri odreñenom opterećenju
a
σ nastupa lom (Wöhlerova krivulja)
- ustanovljeno je da za lom nije toliko mjerodavan odnos
min max
r σ σ = koliko
a
σ , tj. σ ∆
koji u superpoziciji sa zaostalim naprezanjima izaziva lom
- proučava se širenje pukotina (mehanika loma)
- nakon niza eksperimenata provedenih u SAD, mijenjali su se i popisi o odreñivanju
Ddop
σ (SAD, Švicarska i dr.), na način da se konstrukcije kategoriziraju prema broju
učestalosti odreñenog opterećenja, oblika zavarenog mjesta (A, B, C, D, E, F), utjecaja
zareza ili dinamičke izdržljivosti
- uvodi se pojam relativne čvrstoće zavara
( ) D N
σ kao i pojam pogonske čvrstoće ili
pogonske izdržljivosti


5.3.3 Utjecaj zavarenih spojeva na dinamičku izdržljivost

Dinamička izdržljivost zavarenih spojeva od presudne je važnosti za pouzdanost konstrukcije u
eksploataciji. Rezultati pokusa za različite materijale i vrste naprezanja, prvenstveno vlačne-
tlačne odnose se na relativno male ispitne uzorke ili epruvete te se prikazuju Smithovim
dijagramima dobivenim iz većeg broja Wöhlerovih krivulja. Stvarno ponašanje zavara i s tim u
5. Spajanje elemenata

78
vezi cijele konstrukcije, u realnim uvjetima korištenja ovisno je o nizu drugih činioca osim
materijala i opterećenja.
Najvažniji od utjecaja na pojavu zamora su:
- utjecaj zareza
- utjecaj tehnologije zavarivanja
- utjecaj oblikovanja zavarenog spoja
- utjecaj vrste materijala
- utjecaj grešaka pri zavarivanju
- utjecaj temperature okoline
- utjecaj zaostalih naprezanja
- utjecaj krutosti konstrukcije i dr.


Utjecaj zareza na dinamičku izdržljivost

Općenito kod statički opterećenih konstrukcija, a za razliku od nosača kontinuiranog poprečnog
presjeka s jednolikom raspodjelom naprezanja, kod nosača promjenljivog poprečnog presjeka uz
mjesta promjena presjeka javlja se nejednolika raspodjela naprezanje i vršna naprezanja. Kod
koničnog štapa sa slike 5.3.20, povećanjem kuta konusa raste i vršno naprezanje koje je veće od
srednjeg naprezanja. Srednje naprezanje bi bilo naprezanje koje se javlja kod idealnog glatkog
cilindričnog štapa. U cilju dobivanja jasne slike o koncentraciji naprezanja, crta se silocrt (sl.
5.3.21), kod kojeg gustoća pokazuje intenzitet polja naprezanja, a tangente na silocrt smjer. Iz
silocrta na slici 5.3.21 vidljivo je da je naprezanje najveće u području utora, dok se podalje od
utora gubi utjecaj utora te naprezanje postaje konstanto i jednako srednjem naprezanju. Slikom
5.3.22 prikazana je razdioba naprezanja u području utora za vlačno opterećeni okrugli štap sa
zaobljenim utorom.

v
r
σ
s
r
σ

d
1
d
2
R
v
r
σ
s
r
σ
F
F

Slika 5.3.20 Konični štap Slika 5.3.21 Silocrt Slika 5.3.22 Okrugli štap sa
5. Spajanje elemenata

79
zaobljenim utorom

Za slučaj vlačno opterećenog okruglog štapa s oštrim utorom (sl. 5.3.23), vršna naprezanja su
veća od onih kod štapa s oblim utorom (sl. 5.3.22). U slučaju nastanka male površinske pukotine
(sl. 5.3.24), vršno naprezanje znatno je veće od prethodna dva slučaja kad postoje utori. Ovo je
razlog zbog kojeg dolazi do širenja pukotina i loma štapa, što je naročito naglašeno kod
dinamičkih opterećenja.

d
1
d
2
v
r
σ
s
r
σ
F
F

d
v
r
σ
s
r
σ
F
F
a

Slika 5.3.23 Okrugli štap s oštrim utorom Slika 5.3.24 Okrugli štap s površinskom pukotinom

Razni provrti, potrebni zbog konstrukcijske izvedbe štapa, imaju takoñer negativan utjecaj te
izazivaju veliko vršno naprezanje u području oko provrta (sl. 5.3.25). Aksijalno opterećena
vratila kod kojih postoji smanjenje/povećanje (redukcija) presjeka takoñer imaju znatna vršna
naprezanja (sl. 5.3.26).


5. Spajanje elemenata

80
d
D
v
r
σ
s
r
σ
F
F

d
1
d
2
v
r
σ
s
r
σ
F
F

Slika 5.3.25 Okrugli štap s poprečnom rupom Slika 5.3.26 Okrugli štap s
redukcijom presjeka

Prilikom opterećenja na savijanje (sl. 5.3.27) i uvijanje (sl. 5.3.28), takoñer dolazi do znatnih
vršnih naprezanja. Čvrstoća ravnih profila, npr. limova, ploča, traka ili valjanih profila, bitno je
smanjenja u područjima u kojima postoje provrti (sl. 5.3.29).
Na slici 5.3.29 vidljiv je veliki utjecaj vršnih naprezanja. U praksi se vršna naprezanja definiraju
preko faktora oblika

sr
vr
k
σ
σ
α = . (5.3.29)
Faktori oblika za karakteristične presjeke mogu se očitati iz tablica, odrediti eksperimentalno ili
pak numerički.
Kod dinamički opterećenih konstrukcija, utjecaj koncentracije naprezanja uzima se kroz
koeficijent ureza definiran kao
( ) 1 1
K K K
β η α = + − , (5.3.30)
gdje koeficijent
K
η , koji se kreće u granicama [ ] 0.2,....,1
K
η = , ovisi o materijalu. Koeficijent
ureza odreñuje odnos dinamičke čvrstoće izmeñu glatkog uzorka i uzorka s zarezom,

,
,
D glatki
K
D sa zarezom
σ
β
σ
= . (5.3.31)
Dinamička izdržljivost zavarene probne palice niža je od izdržljivosti nezavarene probne palice.
Sniženje dinamičke izdržljivosti je izazvano zareznim djelovanjem samog zavara. Zarezi (sl.
5.3.27) koji se u zavaru javljaju mogu biti unutrašnji (npr. pore, krajevi zavara, mjehurići plina i
razni uključci) ili vanjski (krajnji krateri, ugorine, prijelazi i dr.). Obrañivanjem zavara bitno se
povećava dinamička izdržljivost. Na slici 5.3.28 prikazan je Smitnov dijagram neobrañenog i
obrañenog navara. Sam navar uzrokuje značajan pad
DI
σ i
DN
σ do čega ne dolazi iz razloga
promjene toka sila već uslijed zareznog djelovanja koje nastaje bržim hlañenjem krajeva navara
5. Spajanje elemenata

81
što uzrokuje ugorine te "zamrzavanje" mjehurića plinova i šljake. Obradom navara odstranjuje se
ovo loše područje navara te se bitno poboljšava dinamička izdržljivost.

slaba veza osnovnog i
dodatnog materijala
uključci šljake, pore
navar
ugorina

N9
obrañeni navar

Slika 5.3.27 Neobrañeni i obrañeni navar


±
±
±
±
obrañeni
navar
N9

2
sr
N mm σ (
¸ ¸
2
max
N mm σ (
¸ ¸
140
DN
σ =
160
DN
σ =
240
DI
σ = 240
DT
σ =
95
95 −
140 −
s obrañenim
navarom
s neobrañenim
navaromSlika 5.3.28 Smithov dijagram za neobrañeni i obrañeni navar

Slično navaru, obrada kod V zavara pri spajanju dvaju limova bitno utječe na dinamičku
izdržljivost, kao što pokazuje tablica 5.3.3.

5. Spajanje elemenata

82
Tablica 5.3.3 Mehanička svojstva V-zavara

Kod kutnih se zavara, za razliku od sučeonih, lomi tok sila dva puta (sl. 5.3.29). Kao što se vidi
na slici (5.3.29) krajevi kutnih zavara izazivaju koncentraciju naprezanje te obrada krajnjih
kratera kutnog zavara povećava dinamičku izdržljivost. Oblikovanje samog zavara od bitnog je
utjecaja, naročito kod T spoja (sl. 5.3.30) gdje uvijek treba nastojati ostvariti obostrani kutni
zavar (slika 5.3.30) te meñusobno spajanje korijena kutnih zavara (sl. 5.3.31).


Mehanička svojstva [N/mm
2
] Materijal
T
σ
DI
σ
DN
σ
Č.0562


360 310 180
± ±

nezavareni limovi
Č.0362 340 240 140
Č.0562


360 170 100
±
±

V-zavara, žlijebljen uz provaren korijen
Č.0362 240 160 95
Č.0562


- - -
±
±

V-zavar bez provarenog korijena
Č.0362 240 120 70
Č.0562


360 170 100
±
±

V-zavar s potkorenom trakom
Č.0362 240 150 95
Č.0562


360 280 160
±
±
N9
N9

obrañeni V-zavar s provarenim korjenom i
žlijebom za izvoñenje kraja zavara
Č.0362 240 220 130

5. Spajanje elemenata

83
σ
max
σ
σ
m
a
x
σ
m
a
x
σ


Slika 5.3.29 Lom toka silnica kod kutnih zavara

σ
+
-
σ
σ
+
σ


Slika 5.3.30 Tok silnica kod jednostrukog i dvostrukog kutnog zavara

5. Spajanje elemenata

84


Slika 5.3.31 Meñusobno spajanje korijena kutnih zavara


Utjecaj temperature na zavarene spojeve

Svi podaci o mehaničkih svojstvima, osim iznimno žilavost materijala, daju se pri sobnoj
temperaturi. Čest je slučaj da zavarena konstrukcija biva korištena pri temperaturama znatno
nižim ili višim od sobne.
Poznavanje utjecaja eksploatacije na materijal i zavare pri višim temperaturama osnova je za
pouzdan rad energetske i procesne opreme. Praćenje pojava u materijalu i zavaru vrši se
analizom i ostalih parametara (radni tlak, naprezanje, radni medij, trajanje eksploatacije) uz
istovremeno praćenje radne temperature. Pod višim temperaturama podrazumijeva se
temperatura do 600°C. Promjene koje nastaju u materijalu, posebno u zavaru, su prvenstveno
negativne i to:
- promjena mehaničkih svojstava
- promjena strukture
- pouzdanost
- toplinska krutost
- toplinski zamor i termošokovi
- korozija
- erozija

Mehanička svojstva se u principu smanjuju, a postotak ovisi o temperaturi i sastavu (strukturi)
čelika.
Pouzdanost je svojstvo metala da se pod utjecajem dugotrajnog naprezanja na višim
temperaturama neprekidno plastično deformira (redovita pojava iznad 450°C). Ako materijal
dugo "radi" u uvjetima pouzdanosti doći će do njegovog razaranja i pri znatno nižim
temperaturama od vlačne čvrstoće za odreñene temperature.
Toplinska krtost se javlja kod fero-perlitnih čelika kod 400°-500°C gdje nakon dugog
zadržavanja naglo pada udarna žilavost dobivena kod sobne temperature. Upravo su mjesta
zavara najopasnija te se obično tu inicira lom.
5. Spajanje elemenata

85
Toplinskim zamorom naziva se razaranje metala pod djelovanjem toplinskih naprezanja
uvjetovanih naizmjeničnim zagrijavanjem i hlañenjem. Teoretska objašnjenja pojave toplinskog
zamora su vrlo štura.

Utjecaj zaostalih naprezanja

Pri formiranju zavara, kao rezultat metalurških procesa, dolazi do unutrašnjih naprezanja. Ova
naprezanja mogu dovesti do deformacije konstrukcije pa čak i hladnih pukotina. Naprezanja
mogu biti tlačna i vlačna, a zakonitosti im je teško dokučiti, osim mjerenjem na površini. Iznos
može doseći, odmah nakon zavarivanja i granicu razvlačenja. Postupkom popuštanja,
odžarivanja, mogu se ove napetosti znatno smanjiti, kao i metodom vibriranja.
U procesima eksploatacije, posebno pri višim i visokim temperaturama, ova se naprezanja brzo
relaksiraju.
Sama zaostala naprezanja ne dovode do oštećenja, ukoliko nisu kombinirana s vanjskim
opterećenjem. Iznimka je slučaj zaostalih naprezanja u zoni zavara s inicijalnim opterećenjima
(sl. 5.3.32).


l
3l 3l
V
σ
250 N/mm
2


5.3.32 Naprezanja u zoni korijena X zavara


Krti lom

Lomovi sa malom kontrakcijom ili bez nje, lomovi bez izduženja, zbog izgleda prijeloma sličnog
lomu krtog materijala (dekoheziji) nazivaju se krti lom.
Ove pojave loma zbog naglog širenja pukotine, a bez velikog naprezanja, poznate su odavno.
Krti lomovi su redovito su inicirani malim pukotinama ili oštećenjima koje su rasle do neke
kritične veličine, nakon koje je nastupio lom.
Ako se greške otkriju na vrijeme moguće je pratiti cijeli rast pukotine i predvidjeti lom. Pri tom
svakako je potrebno preispitati kriterije o prihvatljivosti ovih grešaka.
Visokim naprezanjima u vrhu pukotine, te raspodjelom naprezanja u njenoj okolini, potrebno je
posvetiti posebnu pažnju.
5. Spajanje elemenata

86
Na lom (proučava se u mehanici loma) utječu:
- osnovno materijal
- radna temperatura
- koncepcija konstrukcije:
razina radnih opterećenja
debljina elementa
krutost konstrukcije
- način naprezanja
- način hladne obrade pri izvedbi konstrukcije

Pri proučavaju loma uvodi se faktor intenziteta naprezanja K
C
koji se razlikuje za tri osnovna
slučaja otvaranja pukotine (sl. 5.3.33), te za prvi način faktor intenziteta je

I C
K c a σ = , (5.3.32)
gdje je a veličina polovine pukotine (sl. 5.3.34), σ naprezanje, a c konstanta. Odnos naprezanja i
veličine pukotine prikazan je slikom 5.3.34.

I
II III


Slika 5.3.33 Tri osnovna načina otvaranja pukotine

a
σ
a
K
c
K
c
- za žilavi čelik


Slika 5.3.34 Faktor intenziteta naprezanja u ovisnosti o pukotini i naprezanju
5. Spajanje elemenata

87


Prilikom praćenja širenja pukotine primijećeno je da se za lom epruvete mora utrošiti znatno
manje rada pri nižim temperaturama, tj. materijal pri nižim temperaturama postaje krt pa postoji
tzv. temperatura prelaska u krtost.
Krti lom se javlja ako su ispunjena slijedeća četiri uvjeta:
- sklonost materijala prema krtom lomu
- velika zaostala naprezanja
- odreñena temperatura
- postojanje greške koja izaziva koncentraciju naprezanja i početak loma

Naprezanje i deformacija oko pukotine proučavana je od strane mnogih znanstvenika meñu, a
meñu prvima su Grifiz, Irwin i Vestergard. Za beskonačnu traku s otvorom pukotine dužine 2a i
opterećenu vlačno, raspodjela naprezanja oko vrška pukotine (sl. 5.3.35) dana je izrazima

3
cos 1 sin sin
2 2 2 2
I
x
K
r
θ θ θ
σ
π
| |
= −
|
\ ¹
, (5.3.33)

3
cos 1 sin sin
2 2 2 2
I
y
K
r
θ θ θ
σ
π
| |
= +
|
\ ¹
, (5.3.34)
gdje obzirom da se pri opterećenju trake s pukotinom radi o prvom slučaju otvaranja, faktor
intenziteta naprezanja računa prema izrazu (5.3.32). Za kut 0 θ = (sl. 5.3.35) izraz (5.3.34) se
svodi na

2
I
y
K
r
σ
π
= . (5.4.35)


2a
y
σ
σ
x
σ
θ
( ) 0
y
σ θ =


Slika 5.3.35 Naprezanja vrška pukotine ploče5. Spajanje elemenata

88
5.4. Oblikovanje vijčanih i zavarenih spojeva obzirom na zamor


Pošto je zamor materijala jedan od čestih razloga lomova koji nastaju u eksploataciji, spojevi,
bilo rastavljivi, bilo nerastavljivi, zahtijevaju posebnu pažnju prilikom pravilnog oblikovanja.

5.4.1 Oblikovanje vijčanih spojeva obzirom na zamor

Obzirom na način izrade navoja, valjanjem odnosno narezivanjem, prednost treba dati navoju
napravljenom vajanjem, odnosno navoj izrañen narezivanjem treba izbjegavati.
Kod vijčanog spoja razlikujemo tri osnovna slučaja:
- vijčani spoj opterećen na vlak (slika 5.4.1)
- prednapregnuti vijci u spoju opterećenom smično (slika 5.4.2)
- vijci koji nisu prednapregnuti u spoju opterećenom smično (slika 5.4.3)

Slika 5.4.1. Vlačni spoj
Slika 5.4.2. Bez prednaprezanja

Slika 5.4.3. Prednapregnuti

Kod vlačnog spoja, najčešće je riječ o spoju kod kojeg su vijci prednapregnuti. Odnos sile
prednaprezanja u vijcima F
v
i podlozi F
p
, uslijed djelovanja radne sile F
R
prikazano je
dijagramom na slici 5.4.4. Opterećivanjem spoja, raste sila u vijku za ∆F
v
i pada sila u podlozi za
∆F
p
. Ukoliko radna sila postane veća od sile prednaprezanja, rasterećenja podloge i odvajanja te
vijci u potpunosti preuzimaju opterećenje, što je krajnje nepovoljno. Nadalje iz dijagrama se vidi
da je povoljnije da vijci budu manje krutosti C
v
(manji nagib pravca) a podloga čim kruća
(strmiji pravac). Ovime pri istoj radnoj sili je prirast sila vijku ∆F
v
manji od prirasta ∆F'
v
za
slučaj podloge manje krutosti. Dakle treba težiti čim krućim i debljim podlogama kod ovakvih
spojeva kao ne bi došlo do elastičnog savijanja podloge (smanjenje krutosti). Postavljanje
mekanih brtvi meñu podlogama djeluje nepovoljno.Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.

Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
5. Spajanje elemenata

89


∆F
p
∆F
v

F
R

λ
λ′

deformacije
F
F
max
F
V
δ
δ′

arctg C
V
arctg C
P F
p
∆F'
p

∆F'
v

F
RSlika 5.4.4. Sile i deformacije u prednapregnutim vijcima i podlozi

Obzirom na oblik samo kontaktne površine, oblik prikazan slikom 5.4.5 predstavlja povoljniji
slučaj od oblika prikazanog slikom 5.4.6 iz razloga što je kod prvog kontaktna površina bliža
mjestu djelovanja sile te je time savijanje površine manje. Kod slučaja prikazanog slikom 5.4.6
podloga je fleksibilnija. Dakle vrijedi pravilo da obzirom na otpornost vijčanog spoja na zamor,
treba nastojati da kontaktna površina bude čim bliže dijelovima na koje djeluje opterećenje.Slika 5.4.5. Slika 5.4.6.
§


Kod spojeva opterećenih smično (slika 5.4.2 i 5.4.3) površina na koju se prenosi opterećenje,
raspodjela opterećenja oko rupe i moguća mjesta pojave pukotina kod zamora prikazana su slika
5.4.7 za slučaj vijaka sa i bez prednaprezanja. Prednost za slučaj opterećenja kod kojeg postoji
opasnost od zamora treba dati vijcima s prednaprezanjem iz razloga što je vijak, a samim time i
vijčani spoj, manje podložan pojavi pukotina.


§
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
5. Spajanje elemenata

90

Slika 5.4.7. Usporedba smično opterećenih vijčanih spojeva
**


Kod sidrenih (anker) vijaka, osim što treba težiti izvedbi navoja valjanjem, pričvršćivanjem
dvjema maticama pokazalo se povoljnije obzirom na zamor. Ispitivanjem je utvrñeno da
varijante pričvršćivanja stopa b) i d) na slici 5.4.8 pokazuju boju otpornost na zamor.


Slika 5.4.8. Otpornost na zamor kod sidrenih vijaka
††


5.4.2. Oblikovanje zavarenih spojeva obzirom na zamor

Općenito strojne elemente podložne zamoru potrebno je oblikovati na način da se izbjegne
koncentracija naprezanja odnosno lom silnica u silocrtu naprezanja. Zavari, kao spojevi dijelova,

**
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
††
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
5. Spajanje elemenata

91
upravo se nalaze u zonama najvećih koncentracija naprezanja. Dakle, potrebno je preoblikovati
strojni dio da se čim više smanji koncentracija naprezanja (slika 5.4.9.), te ukoliko je moguće,
sam zavar pomaknuti iz područja najveće koncentracije naprezanja (slika 5.4.10.).


Slika 5.4.9. Smanjenje koncentracije naprezanja pravilnim oblikovanjem
‡‡
Slika 5.4.10. Pomicanje zavara iz područja velike koncentracije naprezanja

Za slučaj kada je neki neopterećeni dio konstrukcije zavaren na opterećeni dio konstrukcije,
sama geometrija neopterećenog dijela izaziva lom silnica u silocrtu (koncentraciju naprezanja).
Što je taj neopterećeni dio kraći u smjeru djelovanja sile na opterećenom dijelu, to je manji lom
silnica (koncentracija naprezanja) (slika 5.4.11).Slika 5.4.11. Postavljanje neopterećenog dijela obzirom na smjer opterećenja


‡‡
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
5. Spajanje elemenata

92
Smanjenje dimenzija kutnog zavara moguće je postići i djelomičnim provarivanjem korijena
zavara (slika 5.4.12.).

Slika 5.4.12. Smanjenje dimenzija poprečnog presjeka kutnog zavara
§§


Za slučaj kad kutni zavar povezuje nosive dijelove u cjelinu, kao što je to slučaj na slici 5.4.13.,
potrebno je osigurati dovoljnu nosivost kutnog zavara.


Slika 5.4.13. Minimalne dimenzije kutnog zavara i djelomično provarenog kutnog zvara.

Zavar u području ruba opterećenih konstrukcija smanjuje otpornost na zamor te je potrebno težiti
preporuci da se zavar nalazi na udaljenosti većoj od 10 mm od ruba (slika 5.4.14).


Slika 5.4.14. Preporuka o udaljenosti zavara od ruba nosivog dijela

Pri oblikovanju treba težiti izvedbama bez sekundarnih naprezanja koji nastaju uslijed momenata
savijanja u samom spoju. Tako je kod čvorište rešetkaste konstrukcije potrebno postići da se
neutralne osi sijeku u jednoj točki. Slično je i kod nesimetričnih priključaka koje je potrebno
zamijenit simetričnim kao što je to ilustrirano slikom 5.4.15.


§§
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
5. Spajanje elemenata

93

Slika 5.4.15. Zamjena nesimetričnog priključka simetričnim

Oštri prelazi i oštri kutovi izazivaju veliku koncentraciju naprezanja, a samim time i neotpornost
na zamor. Rješenja sa slike 5.4.9. moguće je postići naknadnom obradom zavara, kao što je
prikazano slikom 5.4.15. gdje se brušenjem izbjegavaju oštri prijelazi spojeva. Pri tom treba
izbjegavati radijuse zaobljenja manje od 15 mm odnosno radijusom zaobljenja većim od 1/3
širine priključka.


Slika 5.4.15. Naknadna obrada zavara
***


Oštre rubove potrebno je izvesti zaobljene, a samo zaobljenje potrebno je obraditi brušenjem te
brušenu površinu produžiti 20 mm izvan zaobljenja (slika 5.4.16).


Slika 5.4.16. Brušenje zaobljenja i područja oko zaobljenja


***
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb,
2004.
5. Spajanje elemenata

94
Uz navedene konstrukcijske uzroke neotpornosti na zamor, velik utjecaj ima i samo zavarivanje.
Najčešće greške koje pri zavarivanju nastaju, a bitno smanjuju otpornost na zamor su:
- prskanje pri zavarivanju
- diskontinuitet u varu uzrokovan slučajnim zastojima luka
- nedopušteno pripajanje dijelova koji nisu predviñeni za zavarivanje
- korozijska gnijezda
- pukotine u varu
- loše namještanje dijelova koji se zavaruju
- zarezi
- oštri bridovi
- ekscentričnosti i krivo meñusobno pozicioniranje dijelova
- iskrivljenje dijelova priključaka


Greške u varovima do odreñenog nivoa se toleriraju. Pri tome vrijede slijedeća pravila:
- čeoni varovi s djelomičnom penetracijom tretiraju se kao da je riječ o kutnim varovima
- debljina čeonog zavara ne smije biti manja od debljine dijelova koji se spajaju
- krak (širina) kutnog zavara ne smije varirati više od 10%
- udubljenja čeonog zavara se toleriraju ako:
duljina udubljenja nije veća od debljine elementa t
visina udubljenja nije veća od 0.1t
preostala visina zavara ispod udubljenja nije manja od debljine elementa t

Slika 5.4.17. Zahtjevi obzirom na dopustive dimenzije udubljenja zavara
†††


- uleknuća osnovnog materijala u zoni utjecaja topline, a nastala zbog taljenja osnovnog
materijala se toleriraju ukoliko s ona manja od 0,05t (ili 5 mm) kod poprečnih varova,
odnosno 0,1t (ili 1 mm) kod uzdužnih

Slika 5.4.18. Uleknuća osnovnog materijala

- troska na varu se tretira kao ulegnuće
- pukotine detektirane nerazornim metodama ne toleriraju se
- ne tolerira se kod čeonog vara s zahtijevanom punom penetracijom da dolazi do
nepotpunog taljenja osnovnog materijala koje je karakterizirano prelijevanjem zavara

†††
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb,
2004.
5. Spajanje elemenata

95

Slika 5.4.19. Nepotpuna penetracija i prelijevanje zavara

- ne toleriraju se ulegnuća zavara

Slika 5.4.20. Nedopustiva ulegnuća zavara

- Pore uslijed plinova u zavaru, ravnomjerno rasporeñeni, mogu se tolerirati te ih nije
potrebno popravljati ukoliko je najveći promjer manji od 0,25t ili 3 mm. Dopušteni
postotak ukupne veličine pora obzirom na površinu projekcije zavara iznosi se kreće od
3% do 5%, a ovisi o kategoriji detalja.

Hrapavost rubova nastalih plinskim rezanjem (slika 5.4.21) veća od 0,3 mm smanjuje otpornost
na zamor te se preporuča brušenje takvih rubova.

Slika 5.4.21. Hrapavost rubova uslijed plinskog rezanja čeličnih ploča

Prekid kontinuiranog zavara tolerira se samo ako je na mjestu prekida postignuta dobra
penetracija te ukoliko se prekid ne nalazi u zoni visoke koncentracije naprezanja.

Varovi koji se izvode samo s jedne strane, dakle kod kojih nije moguće provarivanje korijena,
moraju biti izvedeni na način da se osigura 80% stapanja. Djelomična penetracija i nepotpuna
provarenost nisu dopušteni.


5. Spajanje elemenata

96
Slika 5.4.22. Izvoñenje jednostranih zavara
‡‡‡


Pri zavarivanju dolazi do stvaranja zaostalih naprezanja koja bitno utječu na pojavu zamora. U
cilju izbjegavanja ili snižavanja zaostalih naprezanja potrebno je voditi računa o slijedu i smjeru
zavarivanja, predgrijavanju, odžarivanju, samčarenju ili čekićanju (ručno, ultrazvučnim ili
pneumatskim iglama).

Oštećenja nastala rukovanjem, zarezi, ulegnuća, oštećenje nastalo paljenjem elektrode treba
otkloniti brušenjem. Ovakva oštećenja se ne dopuštaju.

Literatura
B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb, 2004.
‡‡‡
Skenirano iz B. Andronić, D. Dujmović, I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”, IA PROJEKTIRANJE, Zagreb,
2004.
6. Zaštita od korozije

97
6. Zaštita od korozijePravilno izvoñenje zaštite od korozije jedno je od presudnih faktora koji utječu na vijek trajanja
konstrukcije. Kako se metalne konstrukcije uglavnom izvode iz konstrukcijskih čelika podložnih
koroziji, zaštiti od korozije potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Prilikom konstruiranja
konstrukcije potrebno je definirati i način zaštite od korozije. Ovaj tekst temelji se na nacionalnoj
normi Švicarske središnjice za čelične konstrukcije, a ista se preporučuje od strane Instituta
grañevinarstva Hrvatske (IGH), Zavod za metalne konstrukcije Zagreb (vidi literaturu).

Područje na koje se odnosi preporuka o zaštiti od korozije obuhvaća sve čelične konstrukcije
sačinjene od elemenata debljine stjenke veće od 3 mm. Rjeñe korišteni postupci površinske
zaštite poput kontinuiranog postupka izvoñenja metalnih prevlaka, elektronskog postupka
nanošenja, elektrostatskog prekivanja prahom, postupak pečenja (emajliranja), postupak vrućeg
štrcanja i sl., ovdje neće biti obrañivani.


6.1 Utjecaj okoline i opterećenje

Koroziju čeličnih konstrukcija uzrokuju voda i oksidacijska sredstva pri čemu presudan utjecaj
ima kisik iz atmosfere te u odsutnosti kisika nema ni korozije. Iznimku čine kiseli agresivni
mediji gdje je korozija moguća i bez utjecaja atmosferskog kisika. Korozija čelika počinje kod
relativne vlažnosti zraka od oko 60% (sl. 1.7.2, poglavlje 1). Za razvoj korozije u pravilu je
dovoljan vlažni film na površini metala, npr. kondenzat ili kapljice rose. Aktivni metali poput
čelika i pocinčanog čelika korodiraju po čitavoj izloženoj površini te im se gubitak materijala
razvija uglavnom površinski. Pasivni materijali poput krom-nikal čelika i aluminija zaštićeni su
od korozije pomoću pasiviziranog površinskog sloja. Do korozije nastupa tek kad se taj sloj
ošteti, npr. djelovanjem klorida te se korozijsko nagrizanje javlja na manjim dijelovima površine
(sl. 6.1.1). Ovakva korozija opasnija je od površinske jer može doći do neopaženog otkazivanja
nosivosti elementa uslijed napredovanja korozije u dubini materijala.
Uz naveden oblik korozije moguća je i korozija uslijed mehaničkih i toplinskih opterećenja te je
pri odabiru premaza potrebno i na ovo obratiti pažnju.


naponska
korozija
lokalna dubinska
korozija
aktivni metali pasivni metali


Slika 6.1.1 Korozija kod aktivnih i pasivnih materijala

6. Zaštita od korozije

98

Pri definiranju utjecaja okoline potrebno je razlikovati mjesnu (makroklimu) i strogo lokalnu
klimu (mikroklimu).
Utjecaj makroklime odreñen je po DIN-u prema kojem se za željezo i cink (tablica 6.1.1) navodi
godišnji iznos gubitka materijala u ovisnosti o razredu korozivnosti (mjeri se na metalnoj
zavojnici slobodno izloženoj atmosferilijama, tablica 6.1.2).


Tablica 6.1.1 Odreñivanje razreda korozivnosti makroklime


Tablica 6.1.2 Sprega makroklime i vrste atmosfere

Pod mikroklimom podrazumijevaju se utjecaji u neposrednoj blizini čelične konstrukcije ili
utjecaji koji neposredno djeluju na pojedine dijelove konstrukcije.
Mikroklimu odreñuju slijedeći faktori:
- relativna vlažnost zraka, temperatura zraka i povišena temperatura
- izloženost atmosferilijama (direktno izloženo ili zaštićeno od atmosferilija)
Razred korozivnosti
1 2 3 4 5
Gubitak
[µm/god.]
željezo
cink
≤ 20
≤ 1.25
≤ 40
≤ 2.25
≤ 60
≤ 3.25
≤ 80
≤ 4.25
> 80
> 4.25

Osnovna vrsta Razred
korozivnosti
Opis Dosadašnja vrsta
atmosfere
1 i 2
Malo korozivno
opterećenje:
Atmosfera bez spomena
vrijedne količine
sumpornog dioksida i
drugih štetin materija:
npr. seoska područja i
mali gradovi.
Selo Normalna
atmosfera
2 i 3
Umjereno korozivno
opterećenje:
Atmosfera s umjerenim
sadržajem sumpornog
dioksida i drugih štetnih
materija: npr. gusto
naseljena područja bez
jake koncentracije
industrije.
Grad
3 do 5 Jako korozivno
opterećenje:
Atmofera s visokim
sadržajem sumpornog
dioksida i drugih štetnih
materija: npr. područje s
nagomilanom industrijom
i zone koje leže u smjeru
glavnih vjetrova tih
područja.
Industrija Agresivna
atmosfera
4 do 5 Vrlo jako
korozivno
opterećenje:
Atmosfera onečišćena
korozivno posebn štetnim
materijama: npr.
kloridima i/ili sa slanom
visokom relativnom
vlagom u zraku (nad
morem i u neposrednoj
More
6. Zaštita od korozije

99
- mjestimično povećani agresivni utjecaji, npr.:
o podvoz mosta iznad vode
o područje stvaranja kondenzata na toplovodima
o područja prskanja vode
o područja na betonskim dijelovima koja su oblivena kišom
o grañevine izložene utjecaju soli
o zone u području otapanja solju (poledice)
o područja u blizini radionica za luženje ili dekapiranje
o zone taloženja štetnih materijala (zagañenje zraka, kemikalije, fekalije i sl.)
o mjesta pod elektrokemijskim utjecajem (razlike u potencijalu, galvanske struje)


6.2 Konstruktivne mjere

Pretpostavke za djelotvornu zaštitu od korozije moraju se ostvariti već pri samom konstruiranju.
Dijelovi koji se površinski zaštićuju moraju biti pristupačni za izvoñenje, ispitivanje, kontrolu,
održavanje i obnovu korozivne zaštite. Ako pak neka mjesta nisu pristupačna, potrebno je na tim
mjestima prije spajana provesti ugovorenu površinsku zaštitu, npr. površine kontakta kod
vijčanih spojeva.
Voda mora nesmetano otjecati sa svih mjesta na konstrukciji (sl. 1.7.2, poglavlje 1). Treba
izbjegavati veće horizontalne plohe te konkavne profile, uske raspone, uglove i kutove. Izrezima
i rupama potrebno je omogućiti istjecanje vode (kiša i kondenzat), npr. kod rebara iz zatvorenog
profila. Izradom okapnica smanjiti direktno slijevanje vode preko površine elementa
konstrukcije.
Betonske temelje čeličnih konstrukcija treba izvesti 20 do 30 centimetara iznad tla. Čelični
elementi koji se ubetoniravaju trebaju se očistiti od hrñe te se temeljni premaz mora izvesti
najmanje 10 do 15 centimetara duboko u beton. Kod ubetoniranih čeličnih dijelova trajno
vlaženih vodom treba izbjegavati kontakt s armaturnim metalom kao se ne bi stvorio galvanski
članak.
Kod povećanog korozijskog opterećenja treba izbjegavati isprekidane zavare, točkaste zavare i
oštre brodove koji predstavljaju mjesta lakog oštećivanja premaza pri udaru. Pri tom nezaštićene
šupljine konstrukcije treba temeljito zabrtviti od prodora zraka i vlage.
Zaštita od korozije svih spojnih elemenata treba po kvaliteti odgovarati kvaliteti zaštite od
korozije cijele konstrukcije. Kod vijaka, preporučuje se korištenje vijaka koje je proizvoñač već
površinski zaštitio. Elektrolitski pocinčani vijci i spojni elementi moraju se dodatno premazati!
Vruće pocinčane elemente, u ovisnosti o konkretnog slučaja, u principu nije potrebno dodatno
zaštićivati. Moguće je korištenje i elemenata iz nehrñajućeg čelika.
Kod čeličnih konstrukcija koje će se vruće pocinčati (uranjanjem na približno 450°C) treba se
pridržavati slijedećih preporuka:
- površinu je prije cinčanja potrebno pripremiti jetkanjem (nagrizanje i čišćenje kiselinom)
- pri konstruiranju uzeti u obzir dimenzije raspoloživih kupki za pocinčavanje
- na šupljim elementima obavezno ostaviti dovoljno velike otvore za dotok i otjecanje
cinka jer je bitno da unutrašnje površine budu vruće pocinčane
- izbjegavati velike razlike u debljini stijenki jednog te istog elementa
- izbjegavati prekidne zavare
- nalježuće površine i uske raspore treba zatvoriti neprekinutim zavarima
- izraditi otvore u "mrtvim" uglovima
- uzeti u obzir smanjivanje promjera rupa pocinčavanjem
- pravilnim postupkom i redoslijedom zavarivanja održati zaostala naprezanja čim nižima
6. Zaštita od korozije

100
- pri odabiru materijala provjeriti podobnost materijala za vruće pocinčavanje (prionjivost
prevlake i izgled ovise o sadržaju silicija u čeliku)


6.3 Izvoñenje zaštite

Pri izvoñenju zaštite, osim stvarnog vremena nanošenja prevlake, uzeti u obzir i minimalno te
maksimalno vrijeme za nanošenje zaštitnih prevlaka.
Minimalno potrebni i maksimalno dozvoljeni interval izmeñu pripreme površine i nanošenja
pokrivnog premaza ovisi o zaštitnom sustavu te utjecaju atmosferilija. Svi premazi i prevlake se
tijekom vremena izlaganja atmosferilima razgrañuju te se ne smije prekoračiti orjentaciono
vrijeme navedeno u tablicama. Pri dugotrajnoj izgradnji ili dugotrajnom transportu (posebno
prekomorskom) preporuča se nanošenje dodatnog zaštitnog premaza.
Temperatura zraka i temperatura objekta mogu značajno varirati te tako bitno utjecati na vrijeme
izvoñenja površinske zaštite. Pri tom treba obratiti pažnju na minimalnu razliku temperature
objekta i okoline kako bi se izbjeglo orošavanje. Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi i vlažnosti
zraka, a navedeno je od strane proizvoñača premaza.
Pokrivne premaze unutar grañevina, ukoliko je to moguće, nanosit nakon završetka grañevinskih
radova kako bi se izbjeglo oštećivanje premaza.


6.4 Kompatibilnost

Temeljni premazi, odnosno prevlake i pokrivni premazi moraju meñusobno biti kompatibilni
(snošljivi). Za kompatibilnost su u prvom redu mjerodavna vezivna sredstva (veziva premaza).
Preporuča se cijeli premazni sustav izvesti sredstvima istog proizvoñača. Kod nepoznatog
kemijskog sastava postojećeg premaza kompatibilnost je potrebno unaprijed ispitati. Na ovo
treba naročito obratiti pažnju pri obnovi starog premaza.
Osim kemijske kompatibilnosti, uzeti u obzir minimalno i maksimalno vrijeme meñusušenja
premaza pri nanošenju slijedećeg premaza.
Na dvokomponentne (2-K) premaze moguće je nanositi jednokomponentne ili dvokomponentne
premaze. Na jednokomponentne (1-K) premaze treba u načelu nastaviti s nanošenjem jedino
jednokomponentnih premaza (izuzetak čini 1-K poliuretanski premaz koji otvrñuje na bazi
vlage).


6. Zaštita od korozije

101

Tablica 6.3.1 Pregled kompatibilnosti (snošljivosti)

6.5 Kemijsko-fizikalna svojstva premaza i prevlaka

Skrućeni premaz se u osnovi sastoji od pigmenta i veziva. Kemijsko-fizikalna svojstva premaza
odreñena su njihovim meñudjelovanjem. Kemijsko-fizikalna svojstva navedena su u tablici
6.5.1.
Vruće pocinčana prevlaka sastoji se od različitih legiranih slojeva od kojih je prvi metalurški
povezan s čelikom. Ovi su slojevi prevučeni kompaktnim slojem čistog cinka. Kod čelika sa
sadržajem silicija (od 0,03 do 0,12%) ovi se legirani slojevi protežu duž čitave debljine prevlake
te se na površini očituju kao mat-sivi tvrdi cink osjetljiv na udarce.
Štrcano pocinčavanje karakterizira porozan sloj cinka te se veza s čelikom ostvaruje isključivo
mehanički, a ne i metalurški (ne nastaje legura!).
Isto vrijedi i za elektrolitičko pocinčavanje.


Vezivno sredstvo narednog premaza Vezivno
sredstvo
prethodnog
premaza
A
l
k
i
d

E
p
o
k
s
i
d
e
s
t
e
r

U
r
e
t
a
n
a
l
k
i
d

P
o
l
i
a
k
r
i
l
a
t

P
o
l
i
v
i
n
i
l

K
l
o
r
k
a
u
č
u
k

S
i
l
i
k
o
n

2
-
K

E
p
o
k
s
i
d

2
-
K

P
o
l
i
u
r
e
t
a
n


1
-
K

P
o
l
i
u
r
e
t
a
n

F
H

2
-
K

K
a
t
r
a
n
/
E
p
o
k
s
i
d

1
K

K
a
t
r
a
n
/
P
o
l
i
u
r
e
t
a
n

F
H

Alkid
█ ░ ░ ░

Epoksidester
█ ░ ░ ░

Uretanalkid
░ ░ ░

Poliakrilat
░ ░

Polivinil
░ ░

Klorkaučuk


Polistirol
░ ░ ░2-K Epoksid


░ ░ ░ █

█ █ ░ █ ░
2-K Poliuretan
░ ░ ░ ░ ░ ░

█ ░ ░ ░
1-K Poliuretan FH
░ ░ ░ ░ ░ ░

░ ░ █ ░ █
2K-Katran/Epoksid
░ ░
1K Katran/Poliuretan FH
░ ░
Silikat


PREVLAKE

Vruće pocinčano
█ ░

█ █

░ ░
Pocinčano prskanjem
░ ░

█ █ █ █ █
█ - uobičajene kombinacije (standardni sustavi)
░ - kompatibilno (snošljivo)
□ – nekompatibilno
6. Zaštita od korozije

102Tablica 6.5.1 Kemijsko-fizikalna svojstva premaza i prevlaka


6.6 Uloga i izgled zaštite

Ispunjenje funkcije površinske zaštite ovisi o zadaći koju treba ispuniti pri zaštiti konstrukcije.
Ovdje treba razlikovati trajnost zaštite od trajnosti estetskog izgleda te se obzirom na to vrši
obnavljanje zaštite. Pri zaštiti konstrukcije mjerodavna je činjenica dali je zbog korozije
narušena nosivost. Kod estetskog izgleda mjerodavne su promjene vidljive golim okom. Trajnost
pri zaštiti konstrukcije često je veća od trajnosti konstrukcije, dok kod estetskog izgleda često je
potrebno obnavljanje premaza.
Posebni zahtjevi na estetski izgled proističu iz tenderske dokumentacije.
Na izgled premaza i prevlaka utječe struktura, veličina i oblik čelične površine. Ovdje spadaju
mjestimične neravnine nastale proizvodnom (valjanje), manje deformacije i neravnine nekog
elementa nastale proizvodnjom te neravnine nastale postupkom izrade (posljedica zavarivanja).
Ovakve se greške površine uobičajenim premazima ne otklanjaju.
Na izgled površine (nijansa i boja) utječe se pravilnim izborom premaznog sredstava te načinom
nanošenja i to:
Svojstva
Kemijska
postojanost
Vezivno
sredstvo
P
o
s
t
o
j
a
n
o
s
t

n
i
j
a
n
s
e

i

s
j
a
j
a

u

a
t
m
o
s
f
e
r
i
l
i
j
a
m
a

M
e
h
a
n
i
č
k
a

p
o
s
t
o
j
a
n
o
s
t

T
o
p
l
i
n
s
k
a

p
o
s
t
o
j
a
n
o
s
t

O
t
p
o
r
n
o
s
t

n
a

v
o
d
u

O
t
p
o
r
n
o
s
t

n
a

s
o
l

z
a

o
t
a
p
a
n
j
e

l
e
d
a

(
p
o
l
e
d
i
c
a
)


n
a

k
i
s
e
l
i
n
e

n
a

l
u
ž
i
n
e

n
a

p
a
r
e

o
t
a
p
a
l
a

Alkid
░ ░


Epoksidester
░ ░ ░ ░ ░


Uretanalkid
░ ░ ░ ░

░ ░ ░
Poliakrilat
█ ░Polivinil
░ ░█ █

Klorkaučuk
░ ░

█ █ █ █

Silikon
█ ░ █ █

Silikat
░ █ █ █ █


2-K Epoksid
█ ░ █ █ ░ █ █
2-K Poliuretan
█ █ █ █ █ █ ░ █
1-K Poliuretan FH
░ █ █ █ █ █ ░ █
2K-Katran/Epoksid
█ ░ █ █ █ █

1K Katran/Poliuretan FH
█ ░ █ █

█ █

PREVLAKE
Vruće pocinčano
░ █ █ █ ░

░ █
Pocinčano prskanjem


█ - visoka toplinska postojanost (podnosi temperaturu preko 140°C)
░ - srednja toplinska postojanost (podnosi temperaturu do 140°C)
□ – mala toplinska postojanost (podnosi temperaturu do 70°C)
6. Zaštita od korozije

103
- pri odabiru nijanse koristiti postojeće kolekcije i sustave nijansi (NCS, RAL, VSLF, DB)
- svjetleći i zasičeni (zagasiti) tonovi teško se usklañuju
- boje na bazi organskih i kromatskih pigmenata te titanovog dioksida (bijela), na
otvorenom prostoru sklone su blijeñenju i kredanju
- svjetlucave boje nisu obuhvaćene NCS, RAL i VSLF sustavom
- nedovoljno dispergirani pigmenti boje u vezivu dovode do pojave mrlja ili crta
- što je glaña i sjajnija površina premaza sitne neravnine bit će vidljivije te je u tom slučaju
povoljno koristiti mat premaze (npr. cinkovi premazi). Štrcanjem se postiže glatka, a
nanošenjem valjkom hrapava površina

Izgled površine mijenja se pod vanjskim utjecajima te dolazi do:
- gubitka sjaja (matiranje): urok može biti prljavi zrak te utjecaj okoline poput vlage, UV-
zračenja i svjetlosti
- izmjene nijanse boje: uzrok mogu biti agresivne čestice iz zraka te UV-zračenje i svjetlo
- pojave mrlja: uzrok može biti neravnomjerno otjecanje kišnice, čaña, prašina, hrña i
dimni plinovi

6.7 Troškovi održavanja površinske zaštite


Troškove za prvo izvoñenje zaštite na čeličnoj konstrukciji treba usporediti s kasnijim izdacima
za održavanje i obnovu. Često "jeftina" prva zaštita za sobom implicira učestalu potrebu skupog
održavanja, no pri tom ne treba da površinska zaštita "nadživi" vijek upotrebe konstrukcije.
U osnovi troškovi zaštite se sastoje od:
- troškova pripreme površine
- troškova materijala
- usputnih troškova pripreme radilišta, skele, zaštite okoliša i ispitivanja kvalitete
- posrednih troškova od zaustavljanja pogona
Sustavno održavanje znatno produžuje trajnost zaštite od korozije. Tako je već u fazi planiranja
potrebno predvidjeti način i učestalost budućeg održavanja. Uz to, pri konstruiranju potrebno je
voditi računa o načinu budućeg održavanja, npr. predvidjeti pomične ili fiksne radne podeste i
ljestve, sidrene elemente i stope za postavljanje nosača skela i sl.


6.8 Izvoñenje i ispitivanje

6.8.1 Priprema metalne površine

Pažljiva predobrada i priprema čelične površine pretpostavka je kvalitetnoj i trajnoj površinskoj
zaštiti.
U okviru radioničke predobrade potrebno je voditi računa o:
- uklanjanju prskotina i šljake pri zavarivanju
- uklanjanju valjaoničkih grešaka brušenjem
- zavarivanju šupljina, gnijezda s uključcima pijeska i poroznih mjesta na odljevcima
- sveobuhvatnom skidanju rubova

6. Zaštita od korozije

104
Priprema površine obuhvaća čišćenje uklanjanjem vlastitih ili stranih naslaga te hrapavljenje
površine.
Stupanj pripreme i topografija površine mora biti usklañeni s predviñenim premazom ili
prevlakom. Hrapavost, topografija i struktura površine utječu na prionjivost premaza, utrošak
premaznog sredstva te zaštitno djelovanje premaza (potrebno je prekriti vrhove hrapavosti).
Hrapavost i struktura površine čišćene mlazom abraziva ispituje se usporeñivanje s uzorcima. Pri
pripremi površine treba težiti hrapavosti izmeñu "2" i "3" (tablica 6.8.1).

Tablica 6.8.1 Priprema površine prema ISO 8501-1

U gradnji čeličnih konstrukcija preporuča se čišćenje mlazom abraziva jer se time postiže
opitmalna površina za dobru površinsku zaštitu. Pri tom se primjenjuju slijedeće tehnike čišćenja
mlazom:
- centrifugalno čišćenje: isključivo u radionici, kod relativno jednostavnih dijelova s
dobrom pristupnošću abraziva
- čišćenje tlačnim zrakom (pjeskarenje): u radionici i na gradilištu, za jednostavne i
komplicirane dijelove

Kao abrazivi koriste se metalni ili mineralni proizvodi. Pri korištenju metalnih sredstava poput
čelične sačme, žičanih zrnaca ili čeličnog pijeska (glatka i oštrobridna zrna) nužno je sačmi
dodati čelični pijesak kako bi se ostvarila kvalitetna površina. Mineralna sredstva poput
kvarcnog pijeska, šljake iz visokih peći te korund pijeska, kod uporabe zahtijevaju posebne
mjere za zaštitu zdravlja!

U posebnim slučajevima primjenjuju se još slijedeći postupci za čišćenje i skidanje hrñe:
- ručno skidanje hrñe: potrebno postići stupanj površine St 3 (tablica 6.8.1)
- fino pjeskarenje (čišćenje mlazom)
- čišćenje bez prašine
- čišćene tlačnom tekućinom (vodeni mlaz) se eventualnim dodatkom pijeska
- čišćenje tlačnim zrakom uz dodavanje vode za vezivanje prašine
- čišćenje mlazom pare
- čišćenje plamenom
- kemijsko odmašćivanje
- kemijsko skidanje hrñe jetkanjem (nagrizanjem)
Priprema površine mlazom abraziva
Oznaka Naziv-pojam Definicija
Sa 2
Temeljito čišćenje
mlazom
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista vidljivih tragova ulja, masti i
prljavštine te skoro potpuno bez okuine, hrñe, premaza i stranih nečistoća.
Svi preostali ostaci moraju čvrsto prianjati. Vidi usporedne uzorke: B Sa 2, C
Sa 2 i D Sa 2 u ISO 8501-1.
Sa 2½
Vrlo temeljito
čišćenje mlazom
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista vidljivih tragova ulja, masti i
prljavštine te skoro potpuno bez okuine, hrñe, premaza i stranih nečistoća tako da
možda preostali tragovi mogu izgledati kao blage mrlje ili sjene. Vidi usporedne
uzorke: A Sa 2½, B Sa 2½, C Sa 2½ i D Sa 2½ u ISO 8501-1.
Sa 3
Čišćenje mlazom, do
odstranjivanja svih
nečistoća s čelika
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista vidljivih tragova ulja, masti i
prljavštine te potpuno bez okuine, hrñe, premaza i stranih nečistoća. Površina mora biti
jednoličnog metalnog izgleda. Vidi usporedne uzorke: A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3 i D Sa 3
u ISO 8501-1.
Priprema površine ručnim skidanjem hrñe
St 3
Ručno uklanjanje
hrñe ručnim ili
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista od vidljivih tragova ulja, masti i
prljavštine, te bez okuine, hrñe, premaza i stranih onečišćenja, tako da pokazuje slabi
metalni sjaj. Vidi usporedne uzorke: B St 3, C St 3 i D St 3 u ISO 8501-1.
6. Zaštita od korozije

105

Pri čišćenju površine treba izbjegavati primjenu rastvarača hrñe i stabilizator hrñe zbog
nemogućnosti potpunog odstranjivanja agresivnog sredstva te zbog loše prionjivosti takve
površine.
Preporuča se da priprema površine uslijedi u radionici nakon završetka radova, neposredno prije
nanošenja premaza ili prevlake.
Da bi se spriječila pojava mjehura i ljuštenja premaza, prethodno vruće pocinčane površine
potrebno je mehanički očistiti primjenom finog pijeska, a samo u iznimnim slučajevima
primjenjuje se brusni papir ili čelične četke.

6.8.2 Nanošenje premaza i prevlaka

Premazna sredstva treba ispravno skladištiti, u principu na temperaturi ne nižoj od 0°C i ne višoj
od 30°C. Nužno je pridržavati se uputa za izvoñenje izdanih od strane proizvoñača premaza.
Za vrijeme izvoñenja premaznih sredstava mora se prikloniti klimatskim uvjetima kao što su
temperatura, relativna vlažnost i točka rošenja (izbjegavanje kondenziranje vlage na površini).
Točka rošenje ovisi o vremenskim uvjetima te je potrebno osigurati minimalnu razliku u
temperaturi površine i točke rošenja od 3°C (za zatvorene prostore), odnosno 4°C (za rad na
otvorenom). Premaze na otvorenom potrebno je nanositi po suhom vremenu! Ukoliko to nije
moguće, nanošenje premaza nužno je odgoditi, osim ukoliko se ne radi o sredstvima koja
očvršćavaju uz pomoć vlage (npr. 1-K poliuretanska premazna sredstva).
Minimalne i maksimalne temperature za vrijeme nanošenja te za prvih 48 sati sušenja moraju se
održavati prema preporuci.

Sam premaz posebno je ugrožen na bridovima te se za konstrukcije izložene agresivnim
utjecajima preporuča dodatna zaštita bridova.
Prvi temeljni premaz potrebno je nanijeti odmah nakon površinske pripreme, odnosno još isti
dan kad je priprema izvršena.
Prije nanošenja svakog pojedinog sloja, površina se mora očistiti od nečistoća poput prašine,
korozijskih produkata, ulja masti i sl.
Potrebno se pridržavati minimalnih i maksimalnih vremena meñusušenja jer u protivnom može
doći do zadržavanja otapala, odvajanja slojeva, smanjenja postojanosti i sl.
Kod vrućeg pocinčavanja prethodno izjetkani elementi se uranjaju u rastaljeni cink pri
temperaturi od 450°C. Kod pocinčava štrcanjem (metalizacija), cinkova se žica tali u plamenom
pištolju i štrca po čeličnoj površini prethodno očišćenoj mlazom mineralnog sredstva.
Pri proizvodnji metalnih limova i profila koristi se konzervacija shopprimer-premazima. Ovakvi
premazi zahtijevaju nanošenje temeljnog premaza, a limove je potrebno ponovo očistiti prije
nanošenja temeljnog premaza.

6.8.3 Debljina sloja, prionjivost i neporoznost

Debljina sloja mjerodavna je za zaštitno djelovanje, trajnost, učestalost pora, elastičnost i tvrdoću
premaza. Dok pretanki sloj premaza ne pruža dovoljnu zaštitu, predebeli sloj može dovesti do
grešaka u premazu poput curenja, naboranosti, nepotpunog sušenja, nedovoljne prionjivosti i
odvajanja sloja.
Za premaz navode se minimalne debljine sloja koje osiguravaju dobro prekrivanje. Iskustveno je
utvrñeno da je odnos izmeñu minimalne, srednje i maksimalne debljine sloja:
minimalna:srednja:maksimalna=1:2:4, (6.8.1)
6. Zaštita od korozije

106
što bi značilo da za neku zahtijevanu minimalnu debljinu sloja od x µm, srednja debljina sloja
iznosi 2x µm, dok je maksimalna debljina sloja 4x µm. Debljina sloja računa se kao ukupna
debljina svih slojeva koji se nanose uključujući i temeljni sloj.
Kod vruće pocinčanih dijelova debljina prevlake ovisi o debljini stjenke elementa te se kreće u
granicama od 5 do 8 mm, dok je minimalna debljina prevlake 60 µm.
Veliki presjeci uobičajeno dobivaju debele prevlake.

Debljina prevlake se mjeri bezrazorno elektronskim mjernim instrumentima, pri čemu kod tanjih
prevlaka treba uzeti u obzir i hrapavost. Takoñer se debljina prevlake može mjeriti magnetnom
metodom (samo za prevlake magnetičnih metala).

Slika 6.8.1 Mjerenje debljine prevlaka magnetnom metodom


Prionjivost je jedno od najvažnijih svojstava premaza i prevlaka. Prionjivost ovisi o kvaliteti
pripreme površine i o kompatibilnosti premaznih sredstava, te za slučaj 2-K premaza, ovisi o
korištenom odnosu komponenti. Prionjivost se utvrñuje razornim metodama, kao što je
urezivanje mrežnice, odnosno kvadrata prema tablici 6.8.2. Alat koji se pri tom koristi ima vrh iz
mangankarbida i oblik prikazan slikom 6.8.2. Postupak se sastoji u usijecanju dva niza,
meñusobno okomitih linija, tako da se dobiju kvadratići koji prekrivaju površine prema tablici
6.8.2. Dubina linija mora biti takva da prolazi kroz prevlaku do metalne podloge. Pri tome ne
smije se pojaviti nikakvo odljepljivanje prevlake od metalne podloge.

Tablica 6.8.2


Slika 6.8.2 Alat za urezivanje mrežnice

Neporoznost bitno utječe na zaštitno djelovanje nekog premaza. Neporoznost je nužno potrebna
kod agresivnih medija poput soli, kiselih para ili pri visokoj vlažnosti. Neporoznost se utvrñuje
debljina prevlake koja
se ispituje
dimenzije površine
prekrivene kvadratima
meñusobni razmak
paralelni linija
do 200 µm
200 do 500 µm
iznad 500 µm
15 mm × 15 mm
25 mm × 25 mm
50 mm × 50 mm
3 mm
5 mm
10 mm

6. Zaštita od korozije

107
nerazornim visokonaponskim mjernim ureñajima. Greške zavarenog spoja poput pora, ostataka
šljake i zavarivačkih prskotina, uzrokuju mjestimične poroznosti na vruće pocinčanim
površinama.

6.8.4 Popravci

Pri okončanju svih montažnih radova potrebno je transportna i montažna oštećenja, te mjesta
montažnih zavara, pažljivo popraviti. Pri tom treba paziti na pravilno čišćenje te hrapavljenje
čelične površine i postojećeg premaza.
Prijelazna zona izmeñu očišćene metalne površine i neočišćenog premaza mora biti čim uža.
Površine se pripremaju čišćenjem mlazom, a ukoliko to nije moguće, podloga se priprema
rotirajućim četkama ili pištoljem s iglom uz nanošenje temeljnog premaza kistom.
Popravci na vruće pocinčanim površinama vrše se lokalnim zagrijavanjem plamenikom i
taljenjem žice iz cinkovog lema. Kod većih površina s greškama potrebno je cijeli element
izjetkati i ponovo vruće pocinčati. Po mogućnosti treba izbjegavati popravak vruće pocinčanih
površina premaznim sredstvima s cinkovim prahom, osim ukoliko se radi o vrlo malim
površinama. Popravke je u tom slučaju preporučljivo vršiti temeljnim ručnim uklanjanjem hrñe i
primjenom pogodnog 2-K epoksidnog temeljnog premaza pigmentiranog olovnim minijem te
potom zaštititi nekim pogodnim optički prilagoñenim zaštitnim premazom.


6.9 Ugovaranje

Ugovorom treba definirati svojstva koja naručitelj očekuje od temeljnog premaza, metalne
prevlake ili ako je potrebno cijelog premaznog sustava. Posebno je važno ugovoriti pripremu
površina, vrst premaznog sredstva, debljinu sloja, te dozvoljeno trajanje izlaganja
atmosferilijama (vrijeme u kojem neki premaz treba ostati u dobrom stanju i biti dobra podloga
za daljnje premaze).
Najvažnije pretpostavke i svojstva koje treba unijeti u uvjete isporuke i ugovor su:
- definicija makroklime i mikroklime
- predobrada
- vrsta pripreme površine
- premaz (vrst, broj slojeva, program nanošenja, debljina, prionjivost, veziva i pigmenti)
- dozvoljeno trajanje izlaganja atmosferilijama
- definiranje ispitivanja kvalitete, uključujući i odreñivanje kontrolnih polja
- jednakovrijedna površinska zaštita za vijke i montažne zavarene spojeve
- tko popravlja transportna i montažna oštećenja te oštećenja prouzrokovana od treće strane
nakon završetka montaže konstrukcije
- tko čisti temeljni premaz prije nanošenja narednih premaza (npr., čišćenje od prašine)
- dozvoljeni stupanj zahñalosti u trenutku radioničkog preuzimanja
- dozvoljeni stupanj zahrñalosti nakon isteka jamstvenog roka

Preuzimanje premaza i prevlaka obavlja se na ugovorom dogovorenim načinima, specifikacijama
i traženim karakteristikama. Rezultati se unose u zapisnik o preuzimanju.
Jamstveni rok je uglavnom isti za premaze i za samu konstrukcije te iznosi 2 godine, a započinje
trenutkom preuzimanja.

6. Zaštita od korozije

108
6.10 Obnavljanje

Površinsku zaštitu, posebno onih konstrukcija koje su na otvorenom ili izložene agresivnoj
okolini, potrebno je periodički kontrolirati i održavati. Ovi periodi su približno svakih 5 do 6
godina. Iskustvo je pokazalo da je obnavljanje potrebno vršiti svakih 24 do 40 godina, odnosno i
dulje ukoliko je konstrukcija u zatvorenom.
Prije obnavljanja treba snimiti stvarno stanje postojeće korozijske zaštite i usporediti ga sa
željenim stanjem.
Pri tom vizualno može se provjeriti:
- stanje onečišćenja (moguće kemijski isprati)
- stupanj razgradnje pokrivnog premaza
- guljenje pokrivnog premaza ili čitavog sustava
- hrña (točkasta ili površinska)
- stvaranje nabora ili usko isprepletenih pukotina uslijed stezanja
Nadalje se ureñajima mogu ispitati:
- preostala debljina sloja
- prionjivost (provjeriti urezivanjem mrežnice)
- veza meñu pojedinim slojevima (urezivanjem mrežnice)
- krutost premaza (provjeriti naponskim urezivanjem)
- hrñanje podloge ispod premaza (provjeriti urezivanjem mrežnice)
Vrsta postojećeg sustava površinske zaštite utvrñuje se na temelju arhivirane dokumentacije i
zapisnika. Ukoliko to nije moguće potrebno je laboratorijski utvrditi kemijski sastav premaza.

Odluka o ponovnom premazivanju uvjetovana je pažljivom procjenom te se tu razlikuje ponovno
premazivanje od obnove površinske zaštite. Kod ponovnog premazivanja na postojeće premaze
nanose se novi. Kod obnove je potrebno stari premaz u potpunosti ukloniti. Pri tom, a naročito
pri obnovi, potrebno je voditi računa o kompatibilnosti. Pri ponovnom premazivanju stare
premaze potrebno je ohrapaviti.
Bitumenski premazi skloni su probijanju ("cvjetanju") kod naknadnih pokrivnih premaza te je
moguće naknadno premazivanje samo s istovjetnim premazima.
Treba izbjegavati primjenu rastvarača i stabilizatora hrñe.

Prilikom površinske zaštite, kao i prilikom obnove treba poštovati državne odredbe i propise o
zaštiti na radu te zaštiti okoliša.Literatura

"B3 Površinska zaštita čeličnih konstrukcije. Zaštita od korozije premazima i prevlakama", TK-SZS Die Technische
Kommission der Schweizerischen Zentralstelle für Stahlbau, Zürich, 1990., prijevod: Institut grañevinarstva
Hrvatske, Zavod za metalne konstrukcije Zagreb, Zagreb, 1994.

1. Uvod...........................................................................................................................5 1.1 Područje primjene ................................................................................................5 1.2 Tipovi konstrukcija ..............................................................................................6 1.4 Konstruiranje i projektiranje ................................................................................6 1.5 Tehnička dokumentacija ......................................................................................6 1.6 Dokazi pri dimenzioniranju metalnih konstrukcija..............................................7 1.7 Osnovni konstrukcijski elementi..........................................................................8 1.7 Prednosti i nedostaci metalnih konstrukcija ........................................................9 1.8 Povijesni razvoj..................................................................................................10 1.9 Standardi ............................................................................................................14 1.10 Ugovaranje metalnih konstrukcija ...................................................................15 1.10.1 Ugovor o djelu ..........................................................................................17 1.10.2 Ugovor o grañenju ....................................................................................18 1.11 Gradilište..........................................................................................................19 1.12 Automatizacija procesa rezanja i zavarivanja..................................................20 2. Materijali za metalne konstrukcije...........................................................................23 2.1 Čelici ..................................................................................................................23 2.1.1 Obični konstrukcijski čelici ........................................................................23 2.1.2 Legirani čelici .............................................................................................26 2.1.3 Izbor čelika za metalne konstrukcije...........................................................27 2.2 Aluminij i aluminijeve slitine ............................................................................28 3. Opterećenje konstrukcija .........................................................................................33 3.1 Opterećenja prema našim propisima (HRN)......................................................33 3.1.1 Stalni teret ...................................................................................................34 3.1.2 Korisno opterećenje ....................................................................................34 3.1.3 Opterećenje snijegom..................................................................................34 3.1.4 Sile stalnog karaktera..................................................................................35 3.1.5 Vjetar...........................................................................................................35 3.1.6 Sile kočenja.................................................................................................36 3.1.7 Bočni udari..................................................................................................36 3.1.8 Sile temperaturnih razlika ...........................................................................36 3.1.9 Djelovanje potresa ......................................................................................36 3.2 Dinamička opterećenja.......................................................................................37 3.3 Opterećenja prema EUROCODE 3 ...................................................................39 3.3.1 Granična stanja............................................................................................39 3.3.2 Vanjski utjecaji (akcije) na konstrukciju ....................................................39 3.3.3 Unutrašnji utjecaji na konstrukciju (koeficijenti sigurnosti) ......................40 4. Oblikovanje metalnih konstrukcija ..........................................................................41 5. Spajanje elemenata...................................................................................................51 5.1 Zakovice.............................................................................................................51 5.2 Vijčani spojevi ...................................................................................................51 5.2.1 Proračun vijčanih spojeva ...........................................................................52 5.2.2 Klasifikacija mehaničkih svojstava i označavanje vijaka...........................54 5.2.3 Prednapregnuti vijčani spojevi....................................................................54 5.2.4 Raspored vijaka u konstrukciji....................................................................56 5.2.5 Proračun nastavaka opterećenih na savijanje..............................................57 5.3 Zavareni spojevi.................................................................................................62 5.3.1 Statički opterećeni zavari ............................................................................65 5.3.2 Dinamički opterećeni zavari .......................................................................70 5.3.3 Utjecaj zavarenih spojeva na dinamičku izdržljivost..................................77

5.4. Oblikovanje vijčanih i zavarenih spojeva obzirom na zamor...........................88 5.4.1 Oblikovanje vijčanih spojeva obzirom na zamor........................................88 5.4.2. Oblikovanje zavarenih spojeva obzirom na zamor....................................90 6. Zaštita od korozije....................................................................................................97 6.1 Utjecaj okoline i opterećenje .............................................................................97 6.2 Konstruktivne mjere...........................................................................................99 6.3 Izvoñenje zaštite...............................................................................................100 6.4 Kompatibilnost.................................................................................................100 6.5 Kemijsko-fizikalna svojstva premaza i prevlaka .............................................101 6.6 Uloga i izgled zaštite........................................................................................102 6.7 Troškovi održavanja površinske zaštite ...........................................................103 6.8 Izvoñenje i ispitivanje ......................................................................................103 6.8.1 Priprema metalne površine .......................................................................103 6.8.2 Nanošenje premaza i prevlaka ..................................................................105 6.8.3 Debljina sloja, prionjivost i neporoznost ..................................................105 6.8.4 Popravci ....................................................................................................107 6.9 Ugovaranje.......................................................................................................107 6.10 Obnavljanje ....................................................................................................108

spremnici.1 Dalekovodi. Konstrukcije se dijele prema konstruiranju. cestovna vozila) . pa onda aluminij. Uvod 1.zgrade . šinska vozila.mostove . Sama konstrukcija sastoji se od dijelova. dizalice . postolja i sl. transporteri.1. izradi i primjeni na: . koji ugrañeni u konstrukciju sačinjavaju funkcionalnu cjelinu.1 Područje primjene Pod pojmom metalne konstrukcije podrazumijevaju se konstrukcije koje su pretežno ili potpuno izrañene od metala. zrakoplovi.1. rezervoari. Uvod 5 1. metalne konstrukcije karakteriziraju vrlo mala strojna dorada (priprema bridova i bušenje rupa) te spajanje gotovih oblika dobivenih valjanjem (limovi kod limenih konstrukcija te štapni profili kod štapnih rešetkastih konstrukcija) Slika 1.) Kao materijal izrade se u metalnim konstrukcijama u najvećoj mjeri primjenjuje čelik.konstrukcije industrijskih postrojenja (dizalice. kopači. pretovarni mostovi.transportna sredstva (brodovi. Što se specifičnosti izrade tiče.

2 Tipovi konstrukcija Oblik presjeka upotrijebljenih dijelova (elemenata) konstrukcije i rješenje općeg oblika konstrukcije uvjetuju podjelu metalnih konstrukcija na: a) rešetkaste konstrukcije b) limene konstrukcije U svakoj konstrukciji cilj je postići najekonomičnije iskorištenje materijala uz istovremenim zadovoljenjem namjene i prenošenja opterećenja. Treba osigurati lak pristup svim dijelovima (radi podmazivanja. Projekt konstrukcije mora sadržati dovoljne podatke za konstrukcijsku razradu te detaljan proračun. usvojene tehnološke postupke i samo izvoñenje konstrukcije. Svako rješenje služi ujedno kao i izvor podataka i ideja za nova rješenja.5 Tehnička dokumentacija Tehničku dokumentaciju metalne konstrukcije čine: . zaštite od korozije). Izbor konstrukcije ipak ovisi o nizu činioca kao što je vrsta naprezanja koja se u konstrukciji javlja.4 Konstruiranje i projektiranje Osim namjene.proračun .6 1. Uvod Slika 1. skele i sl. 1.2.) 1.crteži . omogućiti otjecanje vode sa konstrukcije te zadovoljiti sve uvjete zaštite na radu (ograde.1 Platforme i zrakoplovi 1. projekt mora zadovoljiti i arhitektonske uvjete te estetske uvjete.

podatke o geometrijskim karakteristikama poprečnog presjeka elementa .4.1.4.dokaze sigurnosti veza . presjeka Slika 1.dokaze naprezanja (prema dopuštenom naprezanju σ ) .dokaze stabilnosti (izvijanje štapova. karakter i iznos OBLIK I DIMENZIJE same konstr. izvijanje limova) .dokaz izdržljivosti na zamor . su odreñivanje jedne.1. na temelju preostale dvije veličine prikazane slikom 1.1 Odreñivanje jedne nepoznate veličine Svaki proračun mora sadržavati slijedeće podatke: .plan zavarivanja .dokaz sigurnosti protiv prevrtanja . Tehnički opis sadržava: .kontrolu za vrijeme i nakon izrade 1.podatke o primijenjenom materijalu .opis namjene konstrukcije . Uvod tehnički opis posebni tehnički uvjeti 7 Crtež treba pregledno sadržati sve o konstrukciji čime se omogućava izrada konstrukcije.podatke o opterećenju . MATERIJALI Mehanička svojstva OPTEREĆENJE Tip.dokaze deformacija (funkcionalnost) . te popr.6 Dokazi pri dimenzioniranju metalnih konstrukcija Osnovni zadaci čvrstoće.upute za montažu Posebni tehnički uvjeti sadrže: . pa tako i proračuna metalnih konstrukcija.podatke o korištenju i transportu .posebne zahtjeve u vezi materijala .

"T" profil (prema EN naziva "Tees" i oznake DEMI) cijevi ( EN oznaka TUBE. npr.4) e) hladno oblikovani profili (sl.8 1.raznokračni kutni profil (prema EN naziva "Unequal angles". Uvod 1. L20×3) profil .5) Slika 6. HEB. oblikovanja i prerade gotovih osnovni konstrukcijskih elemenata koji se dijele na tri osnovne grupe: a) trake (lamele) i puni profili (sl.1) b) limovi (sl.3) pravokutna cijev (prema EN označeni kao TUBEC. 1. npr. TUBEC22×2. IPER. TUBE21.2) kvadratna cijev (prema EN označeni kao TUBEC.6. IPEA. 1. 1.7 Osnovni konstrukcijski elementi Ekonomičnost primjene čelika u metalnim konstrukcijama proizlazi upravo iz mogućnosti korištenja. 1.6.1 Trake i puni profili ravni lim koritasti lim valoviti lim trapezni lim . npr L30×20×3). 1. IPEO.6.6. IPN) profil (Pajner-ov ili prema EN označeni HEA. HEAA.1.3): profil (prema EN označeni kao IPN.2) c) profilni nosači (sl.jednakokračni kutni profil (prema EN naziva "Equal angles". profil .7) d) složeni profili (sl. TUBER50×252. HEM) profil (prema EN označeni kao UPN) profil . npr.3×3.6. npr.

1.1.1.3 Profilni nosači* Slika 6. . IGH Zagreb.moguća potpuna tvornička izrada konstrukcije te samim time montaža gotovih dijelova * Skenirano iz B.5 Hladno oblikovani profili 1. Džeba "Metalne konstrukcije I". D.4 Složeni profili Slika 6. Andronić.1. I.1. Glavne prednosti metalnih konstrukcija su: . Uvod Slika 6. metalne konstrukcije imaju svoje prednosti i nedostatke. Dujmović.7 Prednosti i nedostaci metalnih konstrukcija Kao i sve. 1994.2 Limovi 9 Slika 6.

. počinje industrijska proizvodnja čelika u redukcionim pećima π 2 EI π 2 E 2 . Cooper Union (6 katova).9m+2×241.7m+91. sagrañena prva zgrada s okvirom iz kovanog čelika.9m projektant Robert Stepheson 1853. raspon 17.-28. Britanija) 1828. prvi most iz kovanog željeza u Beču 1846.-50.-58. brušenje rubova. Fkr = = 2 λ2 ( KL ) .1735.10 - 1. Leonard Euler rješio izvijanje štapova..neotpornost na požare (dobri vodiči topline te im porastom temperature bitno padaju mehanička svojstva) 1.1779... sagrañen viseči most Convay Bridge.potrebno održavanje radi zaštite od korozije . SAD 1857.. Navier formulirao diferencijalnu jednadžbu izvijanja ploča 1826. izveden prvi željezni most preko rijeke Severin u Coalbrookdale-u dužine 31 m Slika 1.. 1823. Robert Hook formulirao zakon o ovisnosti naprezanja i deformacija σ = Eε ..1676.1744.. prvo putničko dizalu u robnoj kući New York što je otvorilo vrata izgradnji visokih zgrada . poprečni zavari na spojevima) laka adaptacija (prilagoñavanje novoj funkciji) mogućnost demontaže i premještanja mogućnost kombiniranja različitih materijala Nedostaci metalnih konstrukcija: ..8 Povijesni razvoj Povijesni pregled važnijih datuma vezanih uz razvoj metalnih konstrukcija može se sagledati kroz slijedeće bitne povijesne prekretnice: .sagrañen Brittania Bridge. projektant Thomas Telford (V.1 Most u Coalbrookedale-u.. Uvod zahtijevaju vrlo malo strojne obrade (rupe.8.

8. 102 kata. izgrañen Forth Bridge (Škotska) raspona 210. Uvod 11 - 1870. Folwer i B... San Francisco. početak masovne proizvodnje aluminija 1914. projektant J..3 m Slika 1. sagrañen Eiffelov toranj visine 300 m (drži rekord u visini punu 41 godinu) 1881. lančani most od kovanog željeza - Slika 1.2.3 Izgradnja zgrada iz čelika 1937.-83. prva okvirna zgrada iz čelika (Chicago) 1886. projektanti J.1. sagrañen Brooklyn Bridge..-90. početak lučnog zavarivanja 1882.A.4m+2×521. Empire State Building. Hall-Heroult proces elektrolize. sagrañen Albert bridge preko Temze. Roebling (New York) 1873. viseći most raspona 520 m. Albert bridge preko Temze 1876... viseći most raspona 1281 m .4m. visina 384. Golden Gate...8. Baker 1884.. prvi eksperimentalni dokaz plastičnog zgloba (Gabor Kazinczy) 1930.5m+210.

8.2001.1 je prema [Andronić.. dva tornja s 110 katova i 411.3 m 1996. Japan. Akasi Kaikyo Bridge. Uvod Slika 1. 109 katova.7 m Slika 1.6 Akasi Kaikyo Bridge Dodajmo ovom da je kovano željezo početkom 18 stoljeća u potpunosti kao konstrukcijski materijal zamijenio čelik.. srušeni u terorističkom napadu 11.. Sears Tower.5 Akasi Kaikyo Bridge Slika 1.8 m visine.4 Golden Gate u izgradnji 1970. U tablici 1. 1974.9. visine 442.12 1. 1994] prikazano . Dujmović. Chicago.8. World Trade Center. Džeba.8. viseći most raspona 1989.8.

Uvod 13 razdoblje primjene pojedinih vrsta konstrukcijskih materijala s pripadajućim rasponima vlačne čvrstoće Rm. Razdoblje primjene i čvrstoće lijevanog i kovanog željeza te čelika . ÷1900.1.÷1850. ÷ dalje 400 ÷ 1000 250 ÷ 400 350 ÷ 700 100 ÷ 150 250 ÷ 400 350 ÷ 700 Tablica 1.1.8. Razdoblje pretežne primjene Lijevano željezo Kovano željezo Čelik (zavarljiv) Područje čvrstoće Rm [N/mm ] Tlak Vlak 2 1750. 1880. 1850.

oznaka. a samim time jeftinija i kvalitetnija proizvodnja i konstruiranje.: 25-proizvodna tehnika 29-elektrotehnika 31-elektronika 65-poljoprivreda 71-kemijska tehnlogija …. kemijske tehnologije i sl.hr/). alata. Treća dvoznamenkasta oznaka označava podskupinu u samoj skupini (sl.14 1. Druga troznamenkasta oznaka označava podskupinu u području.50 Oznaka podskupine u području npr. Svi ovi podaci dostupni su na Internet stranicama Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (http://www. kontrole.120. alatnih strojeva. Oznaka podskupine skupini npr.9.: 50-Osigurači i drugi ureñaji za nadstrujnu zaštitu HRN 29. nazivlja. mjera i preuzimanja.9. izgled tehničkog crteža i dr.1). Primjenom standarda omogućava se jednoznačna izvedba proizvoda i zamjenjivost dijelova (kompatibilnost) te se omogućava smanjenje asortimana materijala. tablica 1. npr.1). propisuje postupak ispitivanja. Široko područje djelatnosti npr. Prva dvoznamenkasta skupina brojeva označava široko područje djelatnosti poput tehnike cestovnih vozila.. za slučaj "71 kemijske tenologije". U Republici Hrvatskoj na snazi je HRN (Hrvatska norma) koja je velikim dijelom nastala preuzimanjem iz JUS-a (Jugoslavenski standard) i DIN-a (Njemački standard). Propisuje se tehničko pismo.9 Standardi Standardi (norme) su propisi s kojima se odreñuje izvedba i kvaliteta proizvoda i materijala. elektrotehnike.9.9. te kasnije nadograñivanja usvajanje vlastitih standarda poput EN-a (Euro norme).: 120-Električni pribor Slika 1.1 Primjer označavanja propisanog standarda prema hrvatskoj normi .1 opisan je način označavanja standarda prema hrvatskoj normi. gotovih proizvoda.dznm. Uvod 1. Sve države članice Meñunarodne organizacije za standardizaciju (ISO – International Standard Organisation) obavezale su se pridržavanju odredbi Meñunarodnog standarda (ISO-a). Slikom 1. Standardima se omogućava masovnija. poluproizvoda.9. (tablica 1.2 prikazuje podskupine u području. 1.

Uvod 15 01 OPĆI POJMOVI. Pri tome on se može naći u slijedećim ulogama: a) kao ponuñač (ponuditelj) b) kao naručilac (ponuñenik) Ponuñač se javlja kod nadmetanja (licitiranja). UPRAVA.100 Proizvodi kemijske industrije 71. FIZIKALNE POJAVE 19 ISPITIVANJA 21 MEHANIČKI SUSTAVI I SASTAVNICE ZA OPĆU UPORABU 23 FLUIDIČKI SUSTAVI I SASTAVNICE ZA OPĆU UPORABU 25 PROIZVODNA TEHNIKA 27 TEHNIKA PRIJENOSA ENERGIJE I TOPLINE 29 ELEKTROTEHNIKA 31 ELEKTRONIKA 33 TELEKOMUNIKACIJE. SIGURNOST 17 METROLOGIJA I MJERENJE.120 Oprema za kemijsku industriju Tablica 1. ZABAVA. koje se objavljuje u službenim listovima. Prilikom nadmetanja ponuñač dostavlja naručiocu ponudu objekta i cijene. zajedno s uvjetima .9.10 Ugovaranje metalnih konstrukcija Ugovaranje je prvi problem s kojim se susreće inženjer. AUDIOTEHNIKA I VIDEOTEHNIKA 35 INFORMACIJSKA TEHNIKA.2 Podskupina u području kemijske tehnologije 1.1 Široko područje djelatnosti 71 KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 71.1.9.040 Analitička kemija 71. PRIJEVOZ 07 MATEMATIKA. NORMIZACIJA. USTROJSTVO PODUZEĆA I UPRAVLJANJE PODUZEĆEM. PRIRODNE ZNANOSTI 11 ZDRAVSTVENA SKRB 13 ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLIŠA. NAZIVLJE. USLUGE. DOKUMENTACIJA 03 SOCIOLOGIJA. NAKIT 43 TEHNIKA CESTOVNIH VOZILA 45 ŽELJEZNIČKA TEHNIKA 47 BRODOGRADNJA I POMORSKE KONSTRUKCIJE 49 ZRAKOPLOVNA I SVEMIROPLOVNA TEHNIKA 53 OPREMA ZA RUKOVANJE GRADIVIMA 55 PAKIRANJE I RASPAČAVANJE ROBA 59 TEKSTILNA I KOŽNA TEHNOLOGIJA 61 ODJEVNA INDUSTRIJA 65 POLJOPRIVREDA 67 PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 71 KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 73 RUDARSTVO I RUDE 75 NAFTNA TEHNOLOGIJA I SRODNE TEHNOLOGIJE 77 METALURGIJA 79 DRVNA TEHNOLOGIJA 81 INDUSTRIJA STAKLA I KERAMIKE 83 INDUSTRIJA GUME I PLASTIKE 85 PAPIRNA TEHNOLOGIJA 87 INDUSTRIJA BOJA 91 GRAðEVNA GRADIVA I GRADNJA 93 NISKOGRADNJA 95 VOJNA TEHNIKA 97 OPREMA ZA KUĆANSTVO I TRGOVINE. UREDSKI STROJEVI 37 SLIKOVNA TEHNIKA 39 PRECIZNA MEHANIKA.080 Organske kemikalije 71. ŠPORT Tablica 1.020 Proizvodnja u kemijskoj industriji 71.

zove se i "aneks" ili "tender"). osim ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje. Najčešće ponuñač traži tzv. obično u roku od 15 dana. "poziv na nadmetanje o cijeni radova" i "poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje". naručilac ne preuzima objekt te se greška mora otkloniti) . tj. Poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje je upućen odreñenom ili neodreñenom broju osoba na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje namjeravanih radova. Ugovaranje je regulirano "Zakonom o obveznim odnosima". 5. tj. Primopredaja se vrši zapisnikom (kontrola). glavni ugovor. poziv na nadmetanje smatra se pozivom zainteresiranima da dostave ponude ugovora pod objavljenim uvjetima. Tehnički opis (obično dodatak ugovoru. o Kredit kojeg banka može dati ili naručiocu ili ponuñaču. a obvezuje pozivatelja da pod uvjetima sadržanim u pozivu na nadmetanje sklopi ugovor sa sudionikom u nadmetanju čije rješenje prihvati povjerenstvo sastav kojega je unaprijed objavljen. obvezuje pozivatelja da sklopi ugovor o tim radovima s onim koji ponudi najnižu cijenu. Potpisivanjem ugovora preuzima se odgovornost za potpisano. o Potrebno je utvrditi udio kooperanata.16 1. U slučaju isključenja obveze da se sklopi ugovor. 2. točna procjena kvantiteta (ne naručiti previše). Za slučaj da naručilac ostane bez novaca. sadrži detalje i podrobne opise. Tada se nakon odreñenog vremena utvrñuje koliki je dio posla obavljen pa se prema tome vrši i isplata. naručilac dalje plača mjenicama kojima se obvezuje da će novac vratiti banci. Ukoliko je program obiman. o Plaćanje po situacijama (fazama) o Plaćanje 5% do 10% ugovorene cijene nakon primopredaje objekata. Ugovorne stranke. Ovo posebno komplicira posao naručiocu jer je potrebno uzeti u obzir mnoge faktore. Rokove izrade (u pravilu od dana potpisivanja ugovora). Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi. da mu se unaprijed isplati dio novca čime ovaj pokriva početne troškove proizvodnje. Pregovori koji prethode sklapanju ugovora ne obvezuju. 3. Naručilac mora dati prilikom oglašavanja posla neki suvisli tehnički opis. Razlikuju se dvije vrste poziva na nadmetanje. Ponuñač mora imati potpuno definiran tehnički opis (na osnovu traženog). Poziv na nadmetanje o cijeni radova upućen odreñenom ili neodreñenom broju osoba na nadmetanje za izvršenje odreñenih radova. predlažu se situacije ili faze. mora znati što hoće. Ugovor je osnovni oblik forme zaključivanja posla. Uvjeti plaćanja u što spada: o Avans (plaćanje unaprijed) se omogućava nabava materijalu iznosu od 10% do 60% ugovorene cijene. oslanjanje na pouzdanog proizvoñača. Ovlašteni predstavnici (najčešće direktor). "isplatu po situacijama". ako utvrdi grešku. Uvod plaćanja. npr. Svaki ugovor sadrži: 1. a koji je ponuñač podizao na osnovu iste. naročito ako se objekti dulje grade (vremenski). pod odreñenim uvjetima i uz odreñena jamstva. problem razvijanja tehnologije (isplati li se kupovati skupe strojeve za malo posla). itd. Objekt ugovora (samo osnovne dimenzije). "avans". 4. o Osiguravanje kvalitete (prilikom primopredaje. osim ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje. Ponuñač može tražiti i tzv.

Obveze izvoñača su: .nad obavljanjem posla naručilac ima pravo nadzora koji mu je izvoñač dužan omogućiti . što je normirano prema HRN-u. a nije odreñena kakvoća.izvoñač je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke u njegovu nalogu. Uvod 17 o Cijena koja se formulira na osnovu troškova radne snage. osim ako bi time izvoñač narušio svoj ugled.ako po naravi posla ili po ugovoru nije definirano.na inzistiranje naručitelja. o Utvrñuje se nadležni organ u slučaju spora. u kom slučaju ima pravo raskinuti ugovor . a nije ih pokazao naručitelju . npr. a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. o Penali kojima se za svaki dan kršenja roka ponuñač kažnjava novcem u postocima i to nikada više od 2% do 5%. energije i zarade a razliku se fiksna cijena i cijena sa kliznom skalom.izvoñač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke te u dogovorenom vremenu ili vremenu koje je razumno potrebno za takve poslove . Privredni sud.izvoñač je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koji mu je naručitelj predao .rok je bitan sastojak ugovora te ga se izvoñač treba pridržavati. dužan je ugraditi materijal s nedostatkom. 1. osim ako je znao za njih. u protivnom će snositi štetu za nedostatke . izvoñač je dužan dati materijal najmanje srednje kakvoće te za kakvoću ugrañenog materijala odgovara .1. izvoñač odgovara kao da ih je napravio osobno .kad je ugovoreno da izvoñač izradi stvar od svog materijala.10. Ponuñač mora imati uvjerenje o sposobnosti izvoñenja zavarivačkih radova. Ugovor kojim se jedna strana obvezuje izraditi odreñenu pokretnu stvar od svog materijala smatra se kupoprodajom (u Zakonu sadržano pod "Ugovor o kupoprodaji").1 Ugovor o djelu Ugovorom o djelu izvoñač se obvezuje obaviti odreñeni posao. izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl. izvoñač je dužan u dogovorenom roku otkloniti nedostatke.ukoliko se ne izvoñač ne drži uvjeta ugovora i uopće da ne radi kako bi trebalo. izvoñač nije dužan posao obaviti osobno. u protivnom naručilac može raskinuti ugovor i tražiti odštetu za naknadu štete . no za propuste suradnika (kooperanta).nakon pregleda i primanja izvršenog djela izvoñač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti uobičajenim pregledom. Ovakva ovlaštenja u Republici Hrvatskoj izdaje samo Zavod za zavarivanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.. Ali ugovor ostaje ugovor o djelu ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari.izvoñač je dužan naručitelju predati izrañenu ili popravljenu stvar . Kod ugovora o djelu ugovaratelji moraju imati na umu osobitu vrijednost izvoñačeva rada. iako tu HRN nema snagu zakona. kao što je izrada ili popravak neke stvari. u protivnom naručilac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete pa čak ako rok nema bitnog utjecaja na naručioca .za naplatu svojih tražbina prema izvoñaču kooperanti se mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret iznosa koji u tom času duguje izvoñaču .

naručitelj se više ne može pozvati na nedostatke. 1. smatra se da mu je stvar predana.ako je naručitelj pao u zakašnjenje zbog neprimanja ponuñene stvari. ako se njime mijenja način korištenja prostora". rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na naručitelja .naknada se odreñuje ugovorom. u suprotnom se djelo smatra primljenim . a sastoji se od grañevnog sklopa ili grañevnog sklopa i ugrañenog postrojenja odnosno opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu. Uvod naručitelj koji je uredno obavijestio izvoñača o nedostatcima može zahtijevati otklanjanje nedostatka u odreñenom roku te ima pravo na naknadu štete kad je izvoñač dao materijal.10. ako nije odreñena obvezatnom tarifom ili kojim drugim obvezatnim aktom. Obveze naručitelja su: .ako postoji skriven nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom. izvoñač ima pravo zadržavanja na stvarima što ih je napravio ili popravio te na ostalim predmetima koje mu je predao naručitelj u vezi s njegovim radom. naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da u roku od mjesec dana o nedostatku obavijesti izvoñača . ali je u tom slučaju dužan isplatiti izvoñaču ugovorenu naknadu. a stvar bude oštećena ili propadne prije predaje naručitelju. te kako takva spada pod "Zakon o gradnji" i "Zakon o prostornom ureñenju".naručitelj je dužan primiti djelo obavljeno prema odredbama ugovora i pravilima struke . te nema pravo na naknadu za dani materijal i svoj rad ako je naručitelj pregledao obavljeno djelo i odobrio ga. u protivnom je utvrñuje sud prema vrijednosti djela . a da je kod izvoñača ostala na čuvanju Ako se postoje skriveni nedostatci koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom. Iz ovog proizlazi da je većina metalnih konstrukcija grañevna. a i za iznos zarade što ju je ostvario na drugoj strani ili što ju je namjerno propustio ostvariti.2 Ugovor o grañenju Prema "Zakonu o gradnji" grañevina jest sve što je nastalo grañenjem i povezano je s tlom. naručitelj se ipak može pozvati na njega pod uvjetom da u roku od mjesec dana o nedostatku obavijesti izvoñača. rizik snosi izvoñač. . Sve dok naručeno djelo nije dovršeno naručitelj može raskinuti ugovor kad god hoće.18 - 1.naručitelj je dužan pregledati izvršeno djelo čim je to po redovitom tijeku stvari moguće i o nañenim nedostacima bez odgañanja obavijestiti izvoñača. a koje bi inače imao da ugovor nije raskinut. kao i samostalna postrojenja povezana s tlom. Radi osiguranja naplate naknade za rad i naknade za utrošeni materijal te ostalih tražbina po osnovi ugovora o djelu.rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi naručitelj ako je on dao materijal za njezinu izradu Istekom dviju godina od primitka obavljenog posla. umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije imao. te objekti povezani s tlom koji nisu nastali grañenjem.

Uvod 19 Ugovorom o grañenju izvoñač se obvezuje prema odreñenom projektu izgraditi u ugovorenom roku odreñenu grañevinu. a da pritom nije narušen ugovor i rokovi. odnosno obrtnicu . na odgovornost za nedostatke grañevine primjenjuju se odgovarajuće odredbe ugovora o djelu. izvoñač može tražiti povećanje ugovorene cijene. a za ovakve radove može tražiti naknadu. Za svako odstupanje od projekta. te za ponovno nastavljanje radova. inženjera gradilišta odnosno voditelja radova . Svako potraživanje povećanja ugovorene cijene.grañevinsku dozvolu s glavnim projektom. izvoñač takoñer može tražiti povećanje cijene ukoliko se cijena radova povećala više od 10%. odnosno glavni projekt s potvrdom tijela graditeljstva .rješenje o upisu u sudski registar. ali samo za dio radova koji su izvedeni u dogovorenom roku. Ukoliko se tijekom izvoñenja radova ugovorena cijena radova povećala više od 2%. bez ovakve suglasnosti. Izvoñač je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor. Izvoñač na gradilištu treba imati slijedeće dokumente: .1. Bez suglasnosti izvoñač može izvesti nužne radove poput osiguranja stabilnosti grañevine. tako i mjesto izvoñenja radova. O svim nužnim radovima izvoñač je dužan obavijestiti naručitelja. Investitor je dužan grañevinskoj inspekciji i inspekciji rada u roku od osam dana prije početka grañenja prijaviti gradilište. pri čemu ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviñenih radova i viškova radova.11 Gradilište Kako većina metalnih konstrukcija spada pod "grañevine". naručilac može tražiti smanjenje ugovorene cijene. ukoliko se cijena radova povećala više od 5%. Za slučaj da u ugovoru postoji odredba o nepromjenljivosti cijene.akt o imenovanju nadzornog inženjera. Cijena radova može se ugovoriti kao jedinična cijena (po jedinici mjere ugovorenih radova) ili kao ukupna ugovorena cijena. a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to odreñenu cijenu. izvoñač se samostalno obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu grañevine. Ako nije drukčije odreñeno. izvoñač može tražiti povećanje ugovorene cijene.izvedbene projekte ovjerene od revidenta . Izvoñač se ne oslobaña odgovornosti ako je pri izvoñenju odreñenih radova postupao po zahtjevima naručitelja. 1. odnosno glavnoga nadzornog inženjera . Ukoliko više izvoñača izvode radove. Izvoñač odgovara za nedostatke grañevine i zemljišta koji se tiču ispunjavanja zakonom odreñenih bitnih zahtjeva u roku od deset godina od predaje radova. ništavno je. Ukoliko rokovi nisu ispoštovani. Ako ugovor o grañenju sadrži odredbu "ključ u ruke". Isto vrijedi i obrnuto ukoliko se cijena radova smanjila za više od 2%. njihova odgovornost prema naručitelju je solidarna. spada pod Zakon o gradnji. odnosno ugovorenih radova izvoñač mora imati pismenu suglasnost naručitelja. Isto vrijedi i za prekid radova duži od tri mjeseca. odnosno na postojećoj grañevini izvesti druge grañevinske radove. gradilište. odnosno nadzora za nedostatke u provoñenju nadzora.akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta. Isto vrijedi i za projektanta ako nedostaci potječu od nedostataka u projektu. odnosno naručiteljevog nadzora. sprječavanja opasnosti za život i okolinu te veće materijalne štete.

1. Na gradilištu je potrebno provoditi mjere zaštite na radu (Zakon o zaštiti na radu) i zaštite od požara (Zakon o zaštiti od požara) te je potrebno provesti ureñenje gradilišta te temelju plana o ureñenju gradilišta (regulirano Pravilnikom o sadržaju plana ureñenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta). ali je primitivnije od drugih . mogu biti traženi još neki dokazi i dokumenti. Grañevni dnevnik svakodnevno vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju (glavni inženjer gradilišta.20 - 1. Grañevni dnevnik se vodi u "paricama" (ima dvostruko numerirane stranice) te jedan primjerak zadržava za sebe nadzor. vrstu grañevine. projekte skela. nadzoru. MIG/MAG. mjesta rada s povećanom opasnošću. kao bi se onemogućio ulaz nezaposlenima ili ugrožavanje prolaznika te na propisan način označiti (tabla s podacima o investitoru. TIG. način obilježavanja opasnih zona. pokazuje činjenica da 80% proizvodnje otpada na REL (ručno elektrolučno zavarivanje). izvedbenog projekta. Podaci koje osoba koja vodi dnevnik upisuje su: podaci o dospijeću i količini materijala i opreme skupa s dokazima o uporabljivosti (atestima). Odgovorna osoba i nadzor svakodnevno potpisuju stranice dnevnika. Uz svakodnevne upise odgovorne osobe od strane izvoñača i investitora. grañevni dnevnik može voditi i osoba koju upisom u dnevnik odredi odgovorna osoba. Grañevni dnevnik. Uvod grañevni dnevnik dokaze o sukladnosti (ateste) za ugrañene grañevne proizvode i opremu Uz navedene. grañevinskoj dozvoli. To npr. Kako odgovorna osoba ne može uvijek osigurati da je prisutna na gradilištu. Dnevnik se uvezuje na način da nije moguća kasnija zamjena stranica. a nadzor svakodnevno uzima i pohranjuje svoj primjerak lista dnevnika. čiji je izgled i sadržaj reguliran "Pravilnikom o uvjetima i načinu voñenja grañevnog dnevnika". voditelj gradilišta).).12 Automatizacija procesa rezanja i zavarivanja Naša se tehnologija bazira na uvelike zastarjelim procesima. obavljeni pregledi i ispitivanja. Plan ureñenja gradilišta je sadržava shemu i opis gradilišta. Gradilište je prostor na kojem se provode radovi duže od 5 dana. način pružanja prve pomoći i sl. propisa i normi. a svakodnevno ga takoñer supotpisuje i nadzorni inženjer uz uvoñenje svojih zabilješki. energetske instalacije. a dnevnik se može kupiti u Narodnim novinama. projektantu. u dnevnik revident i projektant upisuju podatke o obavljenim pregledima radova. je dokument o tijeku gradnje kojim se dokazuje usklañenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvoñenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta. vremenski uvjeti. odreñuje način otklanjanja neusklañenosti i nedostataka. REL zavarivanje je korisno pri pokretnim i vanjskim radovima. poduzete i predložene mjere za usklañivanje radova. izvoñač može voditi zasebni dnevnik kao dio glavnog dnevnika. zabranjuje odnosno odobrava daljnje radove. Gradilište je potrebno ograditi. Kod većih radova gdje sudjeluje više izvoñača. a 20% na EPP. itd. izvoñaču. Grañevni dnevnik se vodi od prvog dana početka pripremnih radova pa do primopredaje radova (popraćena pisanim dokumentom o primopredaji). a drugi izvoñač. Sam izgled grañevnog dnevnika propisan je zakonom. Nadzorni inženjer upisuje: usklañenost izvedenih radova s projektom i tehničkim propisima. inženjer gradilišta.

). a vrlo rijetko je riječ o obojenim metalima. Kao bi se posao obavio valjano. http://www. Rezanje komada kod nas se još uvijek u 90% slučajeva obavlja plinski. 2005. ABS. javlja se problem radne snage. Zakon o zaštiti od požara.hr/clanci/sluzbeno/1993/1161. A. 2000. 1994. http://www.hr/clanci/sluzbeno/2005/0707. Narodne novine.htm. Narodne novine. Ostali važniji propisi: API. 45.. Bez obzira na ove činjenice. Institut grañevinarstva Hrvatske. Kako se za metalne konstrukcije kod nas uglavnom koriste niskolegirani i ugljični čelici.htm.nn.nn.hr/clanci/sluzbeno/1996/1183. količina otpada svodi se na minimum. registar SSSR-a. Narodne novine. Metalne konstrukcije I. Od stručnjaka (inženjera) se zahtijeva dobro poznavanje engleskog jezika kako bi on bio u stanju pratiti novosti u zakonima i propisima. Narodne novine. 35. Zagreb 1994.nn.. Uz ove. Džeba. Neki važniji propisi u brodogradnji su: LR. 2003. 30. 1993.1. 1984. Zakon o zaštiti na radu.oblik . I. ASTM. itd.. DNV. Uvod 21 automatskih i poluautomatskih postupaka (EPP.nn. Split 1998. Pravilnik o uvjetima i načinu voñenja grañevnog dnevnika. Automatizacija rezanja je danas na vrlo visokom numerički upravljanom nivou (CNC). Zakon o obveznim odnosima. Tu se radi o numerički upravljanim strojevima čiji su kapaciteti veći od potrebe proizvodnje te se zamjećuje nedovoljna iskorištenost ovih postupaka rezanja. GL. CAD/CAM automatizacijom. 175. Androić. 59. a zbog štetnog djelovanja procesa (toplinsko odnosno infra-crveno i ultra-ljubičasto zračenje).htm. http://www. Zakon o prostornom ureñenju. D. Dumović. BV. TIG). Vukov. postoje i neki propisi kojima je domena razna ograničenja poput Hrvatskog registra brodova. 6.hr/clanci/sluzbeno/2003/2552.nn.nn. prvenstveno je potrebno prostudirati tehnički opis predmeta koji uključuje: . Narodne novine. odnosno numerički optimiranim načinom izrezivanja.hr/clanci/sluzbeno/2000/0068.htm. U Republici Hrvatskoj vrijede HRN-propisi.hr/clanci/sluzbeno/1994/0520. Narodne novine. Zakoni i propisi izlaze i mijenjaju se. 1996. 58. Uvod u metalne konstrukcije. Fakultet grañevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu.tehničke propise ili zakone Tehnički propisi ili zakoni služe za zaštitu korisnika od eventualne nesavijesti proizvoñača..htm. Na automatske postupke otpada jedva 5% proizvodnje. Literatura B. propisi za željezničke transporte. http://www. Pravilnik o sadržaju plana ureñenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta.materijal . . ostatak otpada većinom na plazma postupke. http://www. http://www.. ovih 10% u potpunosti zadovoljavaju potrebe. profile i sl. MIG/MAG. Zakon o gradnji. ASME. koji uglavnom definiraju poluproizvode (vijke. Narodne novine. Općenito se u propisima (domaćim i stranim) velika pažnja posvećuje materijalima i procesima zavarivanja. a oglašavaju se službenim listovima. odnosno nestašica iste.htm.

.

koji se najčešće koriste za metalne konstrukcije. čelici su ugljični čelici.3% ugljika. onda dušik djeluje povoljno. Takav čelik naziva se umireni čelik kod kojeg. 2. Time se spriječilo formiranje plinovitih mjehurića u čeliku. krti lom). silicij i aluminij.9% ugljika se koriste kao konstrukcijski čelici. Sumpor i fosfor ne mogu se u potpunosti odstraniti. Ukoliko je pak dušik u čeliku kemijski vezan u obliku nitrata.25% C (iznimno 0. vezanom ili nevezanom. a preko ovog postotka ugljika raste samozakaljivost te se takvi čelici izbjegavaju. Materijali za metalne konstrukcije Osnovni cilj pri odabiru materijala za metalne konstrukcije je da materijal bude čim jeftiniji. fosfora i dušika. aluminij (čisti aluminij i aluminijeve slitine) i dr.045% čini čelik krtim pri niskim temperaturama (tzv. a povećavanjem udjela ugljika raste zakaljivost. dodaju se dezoksidacijska sredstva. legirani). 2. Udio sumpora preko 0. ispliva (sl. Materijali za metalne konstrukcije 23 2. 2. Pri lijevanju u kokile. sadrže do 0. koji na sebe vezuju plinove stvarajući šljaku te se omogućava polagano hlañenje. Udio fosfora od preko 0. Čelik s niskim postotkom ugljika sadržava nakon pročišćavanja previše kisika koji povećava opasnost od tzv. Dušik. vrući lom) te smanjuje sposobnost zavarivanja. Umireni čelik namijenjen je za zavarene konstrukcije i konstrukcije kod kojih se traži veća žilavost čelika. šljaka kao specifično lakša. kako bi se spriječilo da čelik "kipi". Ovi čelici redovito sadrže nečistoće poput sumpora.1) te se dio bloka sa povećanom koncentracijom šljake odstrani (tzv.2.3%).1 Čelici Ukoliko je ugljik jedina primjesa. Tako se kao materijali za metalne konstrukcije uglavnom koriste čelici (obični konstrukcijski. po čemu se čelik lijeva u blokove kokilno lijeva ili pak dobiva kako kontinuirani bezdani lijev.1.055% čini čelik krtim na povišenim temperaturama (tzv. ukoliko se u čeliku javlja kao nevezan. crvenog loma te se čelik mora dezoksidirati te se pri kraju proces pročišćavanja dodaje feromangan. no problem je taj što se kemijskom analizom ne može utvrditi u kojem je dušik stanju. a da pri tom zadovolji tražena mehanička svojstva. Obični konstrukcijski čelici nisu dodatno termički obrañeni osim normalizacije i žarenja radi popuštanja zaostalih naprezanja. 2.1 Obični konstrukcijski čelici Obični konstrukcijski čelici. npr. tzv. oko kojih se mogu koncentrirati nečistoće (npr. povećava mogućnost krtog loma i sklonost starenju (snižava se žilavost). sumpor) što za posljedicu ima štetni utjecaj pri valjanju čelika. elementi izloženi dinamičkim vibracijama ili niskim temperaturama. jalova glava).1.1) te se takav čelik koristi . a povećanjem udjela ugljika povećava se čvrstoća i tvrdoća te smanjuje žilavost. Za kaljenje se koriste čelici s 0. ugljični. Ugljični čelici s manje od 0. Poluumireni čelik je čelik koji nije u potpunosti dezoksidirao (sl. neumireni čelik.1.

no loš raspored te se u sredini presjeka javlja neumirena zona (sl. dok su konstante za konstrukcijski čelik dane tablicom 2.1. Materijali za metalne konstrukcije za nosive elemente konstrukcija.2· σV.1 dana su svojstva čelika. Sadržaj i raspored ovih primjesa ovisi o načinu dobivanja i postupku koji se primjenjuje. U tablici 2.1. Thomesov postupak (taljenje čelika s velikim postotkom fosfora u pećima s dolomitnom oblogom) daje nizak postotak primjesa. U ostalim slučajevima ako se elementi ne zavaruju. Čelici koji su najčešće primjenjuju za metalne konstrukcije.1. Općenito se za čelike standardne kvalitete zahtijeva dovoljno velika "rezerva" plastičnosti. može se upotrijebiti i neumireni čelik.1. .24 2. koncentracija nečistoća jalova glava neumiren poluumiren umiren Slika 2. 2.1.2.2 Neumirena zona u presjeku Mehanička svojstva čelika koja se garantiraju. odnosno σm ≥ 1.1. moraju se i provjeravati.2). Tako npr. a spadaju u skupinu standardnih konstrukcijskih (grañevinskih) čelika su prema EUROCODE 3 dani tablicom 2.1 Stanje čelika pri lijevanju u kokile Slika 2.3.

• skupina A .za dijelove izložene slabom statičkom opterećenju.1.3 Materijalne konstante konstrukcijskih čelika Prema preporuci MIZ-a (Meñunarodni institut za zavarivanje). B.0363 ČN.za odgovorne konstrukcije gdje ne postoji opasnost od krtog loma.0361 Č. a u slučaju manje odgovornih konstrukcija za sva opterećenja.za odgovorne zavarene konstrukcije koje moraju biti sigurne od krtog loma. . dijelova s diskontinuitetima. statički opterećene metalne konstrukcije koje nisu izložene velikim temperaturnim razlikama i temperaturama nižim od -10°C.24D Č.2.BO500 Č. ali ne i niskim temperaturama. ovi se čelici dijele u skupine osjetljivosti prema krtom lomu.24C Fe300D Č.26A1 Č.26B1 dezoksidacija (umirenost) / neumiren umiren neumiren neumiren umiren neumiren spec. Materijali za metalne konstrukcije 25 OZNAKA VRSTE ČELIKA EUROHRN tehn. C.0362 ČN.0261 / Č.1.0551 t ≤ 40 mm Debljina stjenke elementa t [mm] 40 mm < t ≤ 100 mm σV [N/mm2] σm [N/mm2] σV [N/mm2] 360 430 510 215 255 335 340 410 490 σm [N/mm2] 235 275 355 Tablica 2.BO500 oznaka ISO Č.ISO Nm/mm2 pri 0° C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 0 -20 +20 +20 28 370-450 230 25 420-540 270 22 35 Tablica 2.000 / Č.24B1 Fe360B Č.3 α = 12·10-6 1/K ρ = 7850 kg/m3 Tablica 2. • skupina D .0271 / Fe360B Č. Zbog oblika može biti i zaostalih naprezanja.0460 ČN. koncentracije naprezanja i s tim u vezi opasnosti od krtog loma. Preporuke za izbor pojedinog čelika za ove skupine su: • skupina 0 (bez oznake) .24A2 Fe360B Č. CODE3 C. • skupina B .24B2 Fe360C Č. konstrukcije s debelim i ukliještenim dijelovima.0461 ČN.1 Mehanička svojstva čelika EUROCODE 3 ISO Fe 360 Fe 430 Fe 510 HRN C.0270 / Č. temp.0361 ČN.2 Mehanička svojstva konstrukcijski čelika prema EUROCODE 3 Modul elastičnosti Modul smicanja Poissonov koeficijent Koef.1. • skupina C .za tanje.0451 Č. D i E uz postojanje podgrupa ovih skupina. umiren spec. npr.0371 ČN. Skupine se označavaju slovima A. produljenja Gustoća E=210 000 N/mm2 G= 81 000 N/mm2 ν = 0.0370 ČN.za odgovorne komplicirane konstrukcije izložene statičkim ili dinamičkim opterećenjima. umiren neumiren umiren vlačna granica čvrstoća razvlačenja σm [MPa] 340-420 σV [MPa] 200 izduženje % žilavost .

platformi. sve konstrukcije izložene niskim temperaturama (do -30°C). Prednosti visokočvrstih čelika su: .8%. Ovi elementi s ugljikom stvaraju sitno raspršene karbide. Dodavanjem mangana čeliku.2 do 1. tablica 2.manje debljine stijenki nego li to bio slučaj kod izvedbe s običnim konstrukcijski čelikom. DIN razlikuje dvije skupine sitnozrnatih zavarljivih čelika: .06%) pri čemu se udio ugljika smanjuje na ispod 0. od 1. klipove. 2.veća otpornost habanju .1. Niskolegirani čelici s dodacima Mn. U treću skupinu visokolegiranih čelika spadaju čelici kod kojih se kao legirni elementi koriste Nb. osnove za proračun te upute za proizvodnju i zavarivanje. Ovi visokočrvsti čelici se dijele u tri skupine. skupina E . manju cijenu koštanja. povećava se čvrstoća (σm>450 N/mm2). V. daljnje povećanje granice razvlačenja. već se koriste niskolegirani čelici s dodatkom legirnih elemenata koji utjeću na poboljšanje mehaničkih svojstava. Mo. Cu. Si. gdje su legirni elementi: o Ni-V o Cu-Ni-V o Ni-Ti . Cr. Ovi čelici nazivaju se manganski čelici. pri čemu žilavost i zavarljivost ostaje ista. Visokočvrsti se čelici najčešće upotrebljavaju kod spremnika i posuda pod tlakom. Kod legiranih čelika.veća opterećenja koje konstrukcija može podnijeti . dinamički opterećene konstrukcije s velikim stupnjem iskorištenja dopuštenog naprezanja. što ima za posljedicu manju težinu konstrukcije. ili Ti (0.St E 70 (ČN 70) – poboljšan. za dijelove čiji bi lom doveo u pitanje sigurnost i funkciju cijelog objekta. Materijali za metalne konstrukcije • konstrukcije s jako izraženim prethodnim hladnim deformacijama (iznad 5%). cjevovoda.1. niži troškovi prijevoza .1%.4.2 Legirani čelici Tendencija je.St E 47 (ČN 47) – normaliziran. vratila. 3. kako u svijetu. što ovisi o postupku koji je proveden (normalizacija. 2. uvjeti proizvodnje. zupčanike i sl. Tu se razlikuj tri osnovne grupe čelika: 1. dok smanjuje granicu razvlačenja i temperaturu prelaska u područje izražene krtost (krti lom) te se ovim legirnim elementima bitno poboljšava otpornost prema krtom lomu. prenosila i dizala te u mostogradnji.26 2. Ni. V.za razne odgovorne oblike i druge elemente u strojarstvo kao osovine. tako i kod nas. Razlog ovakvog legiranja je u tome što udio ugljika bitno utječe na povećanje mehaničkih svojstava i usitnjenost zrna. poboljšanje). gdje su legirni elementi: o Ni-Cr-Mo-B o Cr-Mo-Zr Za ove dvije skupine izdane su smjernice za upotrebu. no to ne ide samo sa ugljikom niskog postotka i manganom. Feritno-perlitni čelici s dodacima Mn.

konstruktor danas ima na raspolaganju više vrsta te mogućnosti izbora ekonomski najpovoljnijeg. S3. .uvjeti eksploatacije (kategorije naprezanja S1.2. S2.čvrstoća materijala .Za nezavarene konstrukcije mjerodavna je vlačna čvrstoća σm i granica razvlačenja σv te produljenje. gdje faktor K uzima u obzir konstrukcijsko oblikovanje. a kvalitetom dovoljno dobrog čelika. faktor Z značenje dijela konstrukcije. C2-velike posljedice) . Takoñer postoje klasifikacije konstrukcija i dijelova konstrukcija s obzirom na opasnost koju bi predstavljao lom i rušenje konstrukcije. a N faktor naprezanja.radna temperatura Pri tom svaki od prethodno navedenih parametara ima odreñeni broj bodova.vrsta zavara . uzima se u obzir: .postojanje zaostalih naprezanja od zavarivanja te zbog krutosti konstrukcije . koji je dalje preuzet u HRN-u te se prema tim preporukama odabir vrši na način da: . Slične preporuke usvojio je i JUS 1988 (JUS U.opasnost od loma .E7.način izrade . Prema EUROCODE 3. R2-dinamičko) .karakter opterećenja (prirast opterećenja R1-statičko. Kako je proizvodnja čelika napredovala.1. Prema DIN-u izbor materijala vrši se tako da se u obzir uzimaju slijedeći faktori: . Uz to.posljedice otkazivanja (kategorije C1-bez većih posljedica.010/1988). Ovo govori u prilog tome da ne mora cijela konstrukcija biti napravljena od kvalitetnog i skupog materijala. Materijali za metalne konstrukcije 27 - dobra zavarljivost i sigurnost od krtog loma 2.postojanje grešaka koje izazivaju koncentraciju naprezanja Ove činjenice zahtijevaju ozbiljan pristup odabiru materijala.stanje naprezanja . kod računanja opasnosti na krti lom.3 Izbor čelika za metalne konstrukcije Općenito se može reći da pri izboru materijala za zavarivanje na izbor utječe: . ovise o granici tečenja) . Stoga je najvažniji kriterij klasifikacije čelika otpornost na krti lom. već se manje odgovorni dijelovi mogu napraviti iz jeftinijeg materijala. pri čemu najveću opasnost predstavlja krti lom koji se javlja kada materijal izgubi moć lokalne plastifikacije pa se ne može suprotstaviti širenju pukotine.debljina dijela (stjenke) t . koji se zbrajaju i sa sumom se ulazi u standard te odabire prikladni čelik pri čemu treba imati na umu i cijenu koštanja odabranog čelika.Za zavarene konstrukcije kao kriterij uzima se opasnost od loma izražena faktorom opasnosti o krtog loma L = K ⋅ Z ⋅ N .vrsta naprezanja . pri zadanoj ili traženoj minimalnoj temperaturi eksploatacije. u obzir se uzima i radna temperatura T za područja −25°C ≤ T ≤ −10°C i T > −10°C .debljina dijelova .

28

2. Materijali za metalne konstrukcije

Princip proračuna se svodi, ili na odreñivanje minimalne temperature eksploatacije Tmin, ili obzirom na zadanu minimalnu temperaturu eksploatacije, odreñivanje najveće dopuštene debljine stjenke. Računanje minimalne dozvoljene temperature za eksploatacije provodi se prema izrazu Tmin = 1, 4 ⋅ TCV + 25 + 100 ( ln K IC − 8, 06 ) + ( 83 − 0, 08 ⋅ Rel ) ⋅ ε 0,17 , (2.1) gdje je ε prirast opterećenja (za R1 iznosi ε =0,001, a za R2 ε =1,0), TCV temperatura ispitivanja žilavosti (ispituje se kod +20°C, 0°C, -20°C, -30°C), a KIC žilavost loma. Napomenimo da se žilavost ispituje Charpyevim batom i nužno je postići energiju od 17 J kod temperatura +20°C (kvalitetna grupa čelika B, npr. Fe E 235 B), 0°C (grupa C, npr. Fe E 235 C), -20°C (grupa D, npr. Fe E 235 D) i kod -30°C (grupa DD, npr. Fe E 355 DD). Žilavost loma računa se iz izraza

⋅ Rel ⋅ t 0,5 K IC . (2.2) 1, 226 U prethodnom izrazu Rel predstavlja faktor redukcije granice tečenja, ovisi o debljini elementa t [mm] i kreće se od Rel =0 N/mm2 do Rel =60 N/mm2 za debljine od t=0 mm do t=200 mm. Za faktor posljedice otkazivanja γ uvrštava se γ=1 kod kategorije C1 i γ=1,5 kod kategorije C2. Faktor a računa se kao a=2/ln t za kategoriju napona S1, a=3,8/ln t za kategoriju napona S2 te za a=6/ln t kategoriju napona S3.

(γ ⋅ a ) =

0,55

2.2 Aluminij i aluminijeve slitine
Aluminij je najrašireniji metal u Zemljinoj kori (8,13%). Do izdvajanja čistog aluminija došlo je tek početkom devetnaestog stoljeća elektrolizom glinice iz boksita. Industrijska proizvodnja aluminija datira od 1886. godine, Cherks Marint Hall (USA). Čisti aluminij uglavnom se koristi u kemijskoj i prehrambenoj industriji, u elektronici te za opću namjenu (aluminijske folije i sl.). Čisti aluminij ima nisku čvrstoću (50-60 N/mm2), nisko talište (658°C) te izduženje od 50%. Legiranjem bitno mu se poboljšavaju mehanička svojstva te se isključivo kao legiran koristi za metalne konstrukcije. Legiranjem aluminija postižu se slijedeća svojstva: - Mangan (Mn) povećava čvrstoću i otpornost na koroziju. - Magnezij (Mg) povećava čvrstoću, otpornost na koroziju, zavarljivost i tvrdoću. - Silicij (Si) povećava otpornost na koroziju te snižava talište. - Bakar (Cu) povećava čvrstoću, tvrdoću i obradivost. - Cink (Zn) povećava čvrstoću i tvrdoću. Legure aluminija sa silicijem, "Al Si" povoljne su za lijevanje, otporne na koroziju, mogu se zavarivati i postižu srednju čvrstoću. Legure "Al Si Mg", zbog 0,5% magnezija koji djeluje otvrdnjavajuće, imaju znatno veću tvrdoću. Legure "Al Si Cu" su povoljne za tlačni lijev. Legure "Al Zn 4 Mg 2" su nehrñajuće legure osobina sličnih čeliku te se koriste za noseće konstrukcije. Kod nosećih metalnih konstrukcija najčešće se koriste slijedeće slitine: - legure s magnezijem (3-5%):

2. Materijali za metalne konstrukcije

29

-

o Al Mg 3 o Al Mg 4 o Al Mg 5 legure s magnezijem i manganom: o Al Mg 2,5 Mn o Al Mg 4,5 Mn legure sa silicijem i magnezijem: o Al Mg Si 0,5 o Al Mg Si 1 legure s magnezijem i cinkom: o Al Zn 4 Mg 1 o Al Zn 4 Mg 3

Osnovne prednosti metalnih konstrukcija iz aluminija su: - znatna ušteda u težini bez smanjenja nosivosti (tzv. "lake metalne konstrukcije). - neznatni troškovi održavanja. - potpuna reciklaža aluminija nakon upotrebe što uvjetuje 30-40% niže cijene sekundarnog (recikliranog) aluminija od primarnog aluminija dobivenog iz boksita. Nedostaci metalnih konstrukcija iz aluminija su: - visoka cijena konstrukcije - velike deformacije u odnosu na čelične konstrukcije (približno tri puta) - velike temperaturne dilatacije u odnosu na čelične konstrukcije (približno dva puta) Ovdje je potrebno naglasiti posebnu važnost primjene aluminija u pomorskim konstrukcijama. Za korozijski otporne limove (slika 2.2.1) preporučuje se legura AlMgMn (AlMg4.5Mn, AlMg4Mn, AlMg2.7Mn), odnosno AlMg3 koji ima veću deformabilnost pa je povoljniji pri procesu valjanja od znatno čvršćeg AlMg4.5Mn. Za korozijski otporne profile (slika 2.2.2), dobivene uglavnom ekstrudiranjem, preporučuje se AlMgSi legura (AlMgSi0,7, AlMgSi0,5, AlMg1SiCu, AlMgSi1). Korozijski otporne proizvode dobivene lijevanjem (slika 2.2.3) preporučuj se AlMg legure (3% Mg i zanemarivo Ti, te 6% Mg uz dodatak Be).

Slika 2.2.1 Kočarica od Al legure, već xx godina u upotrebi bez ikakve površinske zaštite.

30

2. Materijali za metalne konstrukcije

Slika 2.2.2 Prilaz plutajućem mulu

Slika 2.2.3 Vitlo izvedeno od lijevane Al legure

Sve se gore navedene legure mogu dobro meñusobno zavarivati. Osim zavarivanja aluminij se povezuje zakovicama, lijepljenjem i uskočnim spojevima koji se lako daju projektirati u ekstrudiranim profilima. Aluminijeve legure, osim što su dobro zavarljive, moguće ih je zavarivati s čelikom uz posredstvo traka koje su izrañene eksplozivnim spajanjem ("Nitro Metall") aluminija i čelika. Ova vrsta spojeva ima dobru korozijsku otpornost te otpornost na zamor materijala. Koristi se najčešće za spajanje aluminijskih nadgraña na čeličnom trupu broda, čime se doprinosi stabilnosti broda.

Slika 2.2.4 Spajanje aluminija i čelika pomoću trake te aluminijsko nadgrañe na čeličnoj konstrukciji broda izvedeno ovakvim trakama Iako navedene korozijski otporne legure nije potrebno posebno zaštićivati, često se koriste premazi iz estetskih razloga i antivegetativni premazi na uronjenim dijelovima. Tu se koriste razni premazi (boje) ili se površine podvrgavaju procesu eloksiranja, čime se doba tvrdi, korozijski otporan površinski sloj kojemu se mogu pridati različiti tonovi boja. No često su kod pomorskih konstrukcija aluminijeve legure u kontaktu s drugim metalima poput nehrñajućeg čelika, bronce i sl. gdje se javlja bimetalna korozija (elektrolitička korozija ili tvz.

Aluminium and the sea. Tu postoje tri pravila kojih se treba pridržavati. Aluminijski trup treba biti spojen kao uzemljenje.5) gdje se koriste žrtvene anode iz cinka. Androić. u prisustvu elektrolita (morska voda).5 Katodna zaštita Kako se je na plovilima uvijek prisutan električni izvor. Slika 2. . Džeba. Zagreb 1994. Materijali za metalne konstrukcije 31 "galvanska struja"). Fakultet grañevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu. Cink. D. Aluminijski trup se ne smije koristi kao povratna veza negativnog pola na bateriju (kao što je slučaj kod automobila). Metalne konstrukcije I. Uvod u metalne konstrukcije. pri čemu treba obratiti pažnju da se za spoj koristi aluminijski vodič (ne bakrena pletenica). kao elekronegativniji. Institut grañevinarstva Hrvatske. U cilju sprječavana ove korozije provodi se katodna zaštita (slika 2. Dumović. Kod pomorskih konstrukcija ova pravila uključuju: . Francuska. osovina. bilo kao izmjenična struja. Što se tiče otpornosti na požar.).da su izolirani s nezapaljivim izolacijskim materijalima Literatura B. kao elektronegativnije od čelika. I. Tu aluminij. potrebno je posebnu pažnju posvetiti na način spajanja elektroinstalacija kako aluminijska konstrukcija trupa ne bi postala anodom. odnosno minus pol baterije. biva nagrizen i potrošen te ga je potrebno povremeno zamjenjivati. bilo kako istosmjerna.2. predstavlja anodu te dolazi do nagrizanja aluminija do njegovog potpunog nestanka. Split 1998. za aluminij se ponaša slično kao i čelik te vrijede ista pravila kao i za čelik. Vukov.da onemoguće prolaz dimu i prenošenje požara za maksimum 1 sat (ovisi o požarnoj klasifikaciji) . bronce i samog aluminija.2. peraja propelera i sl. Aluminijski dijelovi i trup moraju biti električki spojeni sa svim ostalim metalnim dijelovima (npr motor. Pechiney Rhenalu.2. A.

.

zakretanje oslonaca i sl.osnovna opterećenja . centrifugalne sile9 .3.dopunska opterećenja .opterećenja od korisnog opterećenja .) .snijeg .sile deformacija kao posljedice rada konstrukcije (trenje na osloncima. A) Osnovno opterećenje: 1.sile od neplaniranog djelovanja (udara vozila u konstrukciju) .temperaturne promjene . snijeg 4.sile od potresa .klasifikaciju po načinu nastupa: o mirno ili statičko opterećenje o opterećenje s dinamičkim djelovanjem U propisima se za svaku vrstu metalnih konstrukcija navode opterećenja obzirom na uzrok te se razlikuju: .opterećenja od vlastite težine (uključujući težinu konstrukcije) . korisno opterećenje uključujući centrifugalne sile 3. Opterećenje konstrukcija 33 3. sve sile stalnog karaktera .1 Opterećenja prema našim propisima (HRN) Prema HRN-u postoje tri grupe opterećenja: .sile nuklearnih eksplozija 3.izvanredna opterećenja U svaku od ovih grupa spadaju slijedeća opterećenja.vjetar .horizontalne sile (bočne sile ili sile kočenja kod vozila.klasifikaciju po vremenu trajanja: o stalno o promjenjivo: opterećenje koje se rijetko pojavljuje opterećenje koje se učestalo pojavljuje . stalni teret (vlastita težina konstrukcije) 2. Opterećenje konstrukcija Opterećenja su specifična za svaku vrstu objekta i potrebno je razlikovati: .

. ekstremno rijetke sile (npr. 5 kN m 2 .35 kN m 2 .2 Korisno opterećenje Korisno opterećenje je statički podatak koji se obično odreñuje propisima te se tako npr. Pretpostavka vlastite težine treba biti unutar odreñenih tolerancija pa se tako za mostove i brodove tolerira greška od 3%. 75 kN m 2 . 3. ostale sile s privremenim djelovanjem u većim vremenskim razmacima C) Izvanredno opterećenje: 1.za područja gdje nema snijega uzima se zamjensko opterećenje psn = 0. za urede p = 4 kN m 2 . itd. za parkirališta p = 2. 75 + ( A − 500) 400  kN m 2  . nuklearne eksplozije) 3. Stalni se teret odreñuje tako da se volumen konstrukcije pomnoži s gustoćom materijala [kg/m3]. za područja iznad 500 m nadmorske visine psn = 0. - za područja gdje ima snijega uzima se psn = 0. sile od temperaturnih razlika 5. bočni udarci 4. Općenito kod nas vrijede slijedeće preporuke: . 5 ÷ 3.1. slučajni udari 3. za biblioteke p = 5 kN m 2 . uzima za stambene prostorije p = 2 kN m 2 . Opterećenje konstrukcija B) Dopunsko opterećenje: 1. sile kočenja 3.34 3. 3.1.1 Stalni teret Stalni teret sastoji se od težine konstrukcije uključujući težinu svih ovisnih i neovisnih elemenata konstrukcije. planski nepredviñena opterećenja 4. vjetar 2.3 Opterećenje snijegom Za važne objekte preporuča se koristiti statističke meteorološke podatke o količini snijega godišnje. djelovanje potresa 2. gdje je   A nadmorska visina u metrima.1.

1.1. Prvo je potrebno odrediti osnovno brzinu vjetra. Ovaj pritisak predstavlja konstanti dio opterećenja vjetrom. 3. h visina iznad tla u [m]. Opterećenje konstrukcija 35 3. x . 50 ili 100-godišnjim ponavljanjem. koje su dobivene na temelju modelskih ispitivanja.5 Vjetar Odreñivanje točno utjecaja vjetra na odreñenu konstrukciju vrlo je složeno i zahtijeva skupa modelska ispitivanje u zračnim tunelima ili pak modeliranje putem konačnih elemenata za analizu strujanja fluida. 40 . 047289 C V 2 . koja se odreñuje na visini od 10 m iznad tla.3. dok je varirajući dio opterećenja vjetrom. U propisima postoje pojednostavljene smjernice.4 Sile stalnog karaktera Radi se o silama koje kontinuirano djeluju na konstrukciju. koji nastaje od nalete vjetra ("refula"). obično za 25. a tipičan primjer takve sile je aktivan pritisak tla na podrumske zidove zgrade (sl. a x ovisi o terenu i iznosi x = 1 3 za centre gradova. x = 1 7 za ravninska nizinska područja. x = 2 9 za prigradska i šumovita područja.2) gdje je V brzina vjetra u [km/h]. (3. Pritisak vjetra.1. teško odredit te se on računa samo za vitke konstrukcije. raspodjela pritiska tla podrum Slika 3.1)  10  gdje je V0 osnovna brzina vjetra u [km/h]. Na osnovu dobivene osnovne brzine vjetra odreñuje se opterećenje vjetra na konstrukciju.1 Aktivni pritisak tla na podrumske zidove 3. Brzina vjetra raste s visinom iznad tla te se približno uzima da je  h Vh = V0   . x = 1 10 za ravno priobalje.1. (3.1). dok je C koeficijent oblika koji se za zgrade obično uzima C ≈ 1. izražen u [N/m2] na jediničnu površinu u smjeru vjetra je p = 0.

09 . o vlastitim frekvencijama konstrukcije te o vrsti temeljnog tla. a dan je izrazom V = CW .2). (3.2) 3 T gdje je T osnovni period titranja objekta izražen u [s]. odnosno 100 puta veću veličinu od Richtera 4. odnosno 0. no najčešći su u pojasu gdje se tektonske ploče nalaze u meñusobnom kontaktu i stalnom pomicanju (sl. 3.1.1. 3. 015 C= .3) H . o orijentaciji potresnih valova. koja se zasniva na pomaku u mikronima standardnog seizmografa udaljenog 100 km od epicentra potresa. Richter 6 izaziva 10 puta veću veličinu od Richtera 5.8 Sile temperaturnih razlika Ova sile ovise o temperaturi. Utjecaj potresa na konstrukcije ovisi o mjestu objekta u odnosu na epicentar potresa. koja zbog inercije djeluje u smjeru gibanja te je sila kočenja Pk = − m a . Za odreñivanje ovog perioda koristi se empirijski izraz B T = 0. 3.1. (3.3) gdje je m masa vozila. Opterećenje konstrukcija 3.1) gdje C predstavlja koeficijent ovisan o periodu vibriranja objekta.36 3.1. Seizmolozi razlikuju tri vrste potresa. za što postoje propisi koji reguliraju način računanja ovih opterećenja. a za objekte su najopasniji oni koji putuju površini zemljine kore.6 Sile kočenja Uslijed kočenja dolazi do akceleracije.9 Djelovanje potresa Potresu se mogu pojaviti u gotovo svakom dijelu svijeta. Način računanja definiran je odgovarajućim propisima. temperaturnoj vodljivosti i upetosti konstrukcije ili nekog njenog dijela. o masi konstrukcije.1. Obično se uzima da je 0. 3. Razni propisi na različite načine tretiraju potresne sile. 06 . Najjednostavniji se temelji na proporcionalnosti potresne sile V i težine objekta W.7 Bočni udari Kod željeznica izraženo je opterećenje od bočnih udara. 22 ≤ C ≤ 0. Richterova ljestvica ispisane je u logaritamskom mjerilu pa tako npr. (3.1. (3. Intenzitet potresa se najčešće izražava Richterovom ljestvicom. a a akceleracija pri kočenju.

Vrsta krana Kranske staze Konstrukcijski elementi koji nose staze (stupovi.40 1. Tako npr.10 1. Opterećenje konstrukcija gdje je H visina objekta.60 1.30 Tablica 3.60 1.10 III 1.1 Dinamički faktor za kranske staze Vrste promjenljivog opterećenja dane su tablicom 3. za kranske staze.40 1. dinamički faktor dan je tablicom 3.2 Dinamička opterećenja Dinamički se udari najčešće uzimaju u obzir tako da se odreñeno pokretno opterećenje pomnoži s dinamičkim faktorom. Za okvirne konstrukcije preporuča se izraz T = 0.20 1. te se dalje računa kao statičko opterećenje.1.40 1.20 1.2 Područja najučestalijih potresa 3.3. .1. okviri nosači) Broj kranova u pogonu 1 2 i više 1 2 i više I 1.00 II 1.4) gdje je N broj katova objekta. a B dimenzija objekta u tlocrtu u smjeru djelovanja potresnih sila. 37 Slika 3.20 1.2.1 N . (3.

Opterećenje konstrukcija Naziv Čisto naizmjenično opterećenje (naprezanje) Značajke Fsr = 0 r F Grafički prikaz Fa = Fg Fa = Fd t [s ] (σ sr = 0 ) Fmax = Fg Fmin = Fd = − Fg r = −1 F F r = min = d Fmax Fg F Fsr < Fa Naizmjenično s prednatezanjem Fmin = Fd Fmax = Fg Fsr < Fa Fmax = Fd Fmin = Fg 0 < Fg < − Fd −1 > r > 0 ( vlak ) ( vlak ) F Fa Fsr Fd Fg = Fmax t [s] 0 > Fd > − Fg Naizmjenično s predtlakom ( tlak ) −1 > r > 0 Fg Fsr Fa t [s ] ( tlak ) F Fd = Fmax Istosmjerno u području vlaka Fsr = Fa Fmin = Fd = 0 Fmax = Fg = 2 Fa r=0 F r = min Fmax F Fa Fg = Fmax Fsr Fd = 0 t [s ] Istosmjerno u području tlaka Fsr = Fa Fmax = Fd Fmin = Fg = 0 r=0 r= Fmin =0 Fmax F Fg = 0 Fsr Fa t [s ] Fd = Fmax Istosmjerno s prednatezanjem Fsr > Fa Fmax = Fg Fmin = Fd Fg > Fd > 0 0 < r <1 F r = min = 0 ÷ 1 Fmax Fa Fg = Fmax Fsr Fd t [s ] ( vlak ) 0 < r <1 r= Fg Fd = 0 ÷1 F Istosmjerno promjenljivo s predtlakom Fsr > Fa Fmax = Fd Fmin = Fg 0 > Fg > Fd t [s] Fg = Fmin Fsr Fd = Fmax Fa ( tlak ) F Mirno (statičko) Fsr = Fmax = Fmin Fa = 0 r = ±1 Fsr = Fmax = Fmin t [s ] Tablica 3.2 Vrste promjenljivog opterećenja .38 3.

odnosno EN 1991 "Actions on structures". uz korištenje probabilističkog pristupa utvrñivanja opterećenja.33 za dodatno opterećenje) računata prema teoriji elastičnosti. Kako ovakav pristup zahtjeva opsežna ispitivanja.EN 1991-1-3 "Opterećenje snijegom" . dakle dozvoljava se plastifikacija poprečnog presjeka. 3. obuhvaćaju sva ona djelovanja koja izazivaju naprezanja nosivih dijelova konstrukcije. koja su bila naprezanja ispod granice tečenja (umanjena za koeficijent sigurnosti 1. vibracije. Prema EUROCODE 3 (EN 1993-1-1 "Design of steel structures"). te pristup temeljen na vjerojatnosti (probabilistički). dimenzioniranje se vrši prema teoriji plastičnosti. Akcije na konstrukciju djeluju kao: . slijeganje potpora te se nazivaju i geometrijske akcije) Detalji proračuna akcija na konstrukciju sadržani su u EUROCODE 1. koja se bitno ne razlikuje od determinističke. 3.E7 Nosivost i stabilnost čeličnih konstrukcija) je tu tome što se u JUSu dimenzioniranje provodilo prema dopuštenim naprezanjima. Opterećenje konstrukcija 39 3.3 Opterećenja prema EUROCODE 3 Osnovna razlika izmeñu dimenzioniranja po starim propisima (JUS U. Postoje dva pristupa pri projektiranju konstrukcija. klasični (deterministički) koji se temelji usporedbom poznatih veličina iz proračuna i propisa sa striktno odreñenim granicama dopušteni vrijednosti. opterećenje veće od nosivosti ili progibi veći od dozvoljenih koji omogućavaju nesmetanu funkciju konstrukcije). nazvana akcije na konstrukciju (vanjski utjecaji). za uobičajene inženjerske pristupe koristi se semi-probabilistička metoda. Ovdje se razlikuju granična stanja nosivosti (djelomično ili potpuno rušenje konstrukcije) i granična stanja uporabljivosti (pomaci.3.neposredne (opterećenje koje neposredno djeluje na konstrukciju koja se nazivaju i mehaničke akcije) . toplinski utjecaji. vlastita težina i opterećenja za zgrade" . s razlikom što opterećenje (akcija) s kojim se računa sadrži i parcijalne koeficijente sigurnosti za akciju koji uzimaju u obzir vjerojatnost da sva opterećenja konstrukcije nastupe istovremeno.3.1 Granična stanja Granično stanje konstrukcije je stanje čijim prekoračenjem konstrukcija na zadovoljava zahtjeve predviñenu projektom (npr.EN 1991-1-1 "Gustoća. normalno funkcioniranje).5 za osnovno i 1. a sačinjavaju ga norme: . npr.2 Vanjski utjecaji (akcije) na konstrukciju Prema EUROCODE 3 djelovanja na konstrukciju. odnosno pred normi ENV 1993-1-1.EN 1991-1-2 "Opterećenja na struktura pri požaru" .posredne (proizlaze iz prisilnih ili spriječenih deformacija. Pristup temeljen na vjerojatnosti uključuje statističku obradu podataka te prosudbu parametara koji utiču na nosivost konstrukcije.3.

potpore) o promjenljive akcije Q (korisno opterećenje. Beg.odzivu konstrukcije: o statičke akcije (prostorno odreñene. vjetar.promjeni u prostoru o nepomične akcije (vlastita težina) o pomične akcije (pomično korisno opterećenje.EN 1991-1-6 "Opterećenja pri izvoñenju" . snijeg. prednaprezanje. opreme. temperaturna opterećenja) o izvanredne akcije A (eksplozije. Split 1998.3 Unutrašnji utjecaji na konstrukciju (koeficijenti sigurnosti) Unutrašnji utjecaji uključuju čvrstoću materijala (otpornost materijala) te faktor sigurnosti koji uzima u obzir pojavu neželjenih odstupanja od karakterističnih vrijednosti za odreñeni materijal. Institut grañevinarstva Hrvatske. djeluju uvijek na istom mjestu) o dinamičke akcije (prostorno neodreñene ili slobodne akcije) 3. vjetar) . Fakultet grañevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu. Literatura B.EN 1991-3 "Opterećenja izazvana djelovanjem kranova i strojeva" . udari vozila. Androić.EN 1991-4 "Opterećenja silosa i spremnika" U trenutku pisanja skripte EUROCODE 1 je u procesu prihvaćanja te još nije objavljen u sklopu HRN. obloga. Uz ovo unutrašnji utjecaji uključuju odstupanje realne geometrije poprečnog presjeka nosača od proračunske.EN 1991-2 "Opterećenja mostova uslijed prometa" .promjeni intenziteta tijekom vremena: o stalne akcije G (vlastita težina konstrukcije.EN 1991-1-4 "Opterećenje vjetrom" . Opterećenje konstrukcija . Podjela akcija se vrši prema: . Zagreb 1994. Projektiranje jeklenih konstrukcij po evropskem predstandardu ENV 1993-1-1 A. I. Metalne konstrukcije I. Proračunska nosivost konstrukcije zasniva se na čvrstoći materijala i geometriji. Uvod u metalne konstrukcije. Dumović. instalacija. . Vukov. snijeg.40 3.3.EN 1991-1-5 "Toplinska opterećenja" . D. Džeba. uz faktor sigurnosti koji uključuje nepouzdanost računskog modela i pretpostavljene geometrije. D.EN 1991-1-7 "Izvanredna opterećenja zbog udara i eksplozija" . gdje se uključuje moguće nepoželjno odstupanje od geometrije profila. požari) o potres AE .

1. Primjenom zavarenih konstrukcija pri tom vodeći računa o svim specifičnostima zavarivanja. 4. naglih prijelaza (slike 4.1.1.16). obratiti pozornost na pristupačnost zavaru (sl. Oblikovanje metalnih konstrukcija Pri konstruiranju se redovito vodi računa o cijeni i uštedi u količini materijala. 6. 4.1. Limene plohe potrebno je ukrutiti s ciljem sprječavanja deformacija i izvijanja (sl. Primjenom standarda (standardizacija) gdje god je to moguće. Isijecanjem profila te spajanje na načine prikazane slikom 4. gdje su rješenja b povoljnija od a) e.2.1.11) 7. Iskorištenjem istaknutih osobina materijala. Oblikovanje metalnih konstrukcija 41 4. tlak.1.17). Pravilo: koristiti zatvorene presjeke gdje god je to moguće .1. 4. Kod čiste torzije koristiti okrugle presjeke nosača te šuplje presjeka kojima se bitno smanjuje težina (sl.4.. savijanje.1. 4. 4. Npr.1. Npr. tj. Kod rešetkastih nosača izloženih savijanju i torziji potrebno je koristiti dijagonalna ukrućenja (sl.1. rješenje b povoljnije od a) f. 4. Kut uvijanja za različite presjeke prikazan je tablicom 4. SL znatno boje podnosi tlak nego vlak te se obzirom na tlačno ili vlačno naprezanje dimenzionira poprečni presjek.12).13. kombiniranje raznih ležanjih materijala i sl.1. izbjegavati vlačna naprezanja u zoni korijena zavara (sl. Do uštede u količini materijala može se doći na više načina: 1. Smanjenjem otpada materijala. Izbjegavanjem materijala koji se teško nabavlja ili je preskup te se vrši zamjena tzv.1. težiti jednakom iznosu naprezanja (vlak. poput optimiranja rezanja (rješenje na sl.10. posebno u slučaju većeg broja komada za proizvodnju.5. Koristiti kutne ukrute (sl.a) 5.9 i 4.18).1.1. izbjegavati zavare na mjestima koncentracije naprezanja. Izradom elemenata od dvaju ili više dijelova različitog materijala. "adekvatnim materijalom". Težiti idealno dimenzioniranim elementima. 4.7.1. 4.4 i 4. 3.1. torzija) u svim presjecima (sl.a.1. izbjegavanje nagomilavanja zavara (slike 4.1. Tako je rješenje na slici 4. pravilna debljina i oblik šava te isprekidani zavari c. 4. 4. 2.b povoljnije je od rješenja na slici 4.1.6 i 4. 4.1. ušteda materijala i troškovi zavara (sl.1. Pri oblikovanju postoje tri pravila kojima uvijek treba težiti: 1. kao što su: a. gdje su rješenja b i c povoljnija od a) d.1.b povoljnije je od onog na sl.3) b.2. tj.1.15). gdje su rješenja b povoljnija od a) g.14).1. izbjegavati zavare u zoni maksimalnih naprezanja (slike 4. Kod hladno deformiranog profila zavar je potrebno postaviti čim dalje od mjesta deformiranja na udaljenosti većoj od dvostruke debljine lima.2. zupčanici od sivog ljeva (SL) i bronce. 4. postiže se veći moment otpora pri savijanju te samim time i znatno veća nosivost za istu težinu nosača.8.1. Kloth-ov pregled težina konzolne grede za različite izvedbe prikazan je tablicom 4. Za slučaj savijanja sa torzijom težiti zatvorenim profilima i zaobljenim rubovima (sl.

1 Preuzimanje tlačnog i vlačnog naprezanja kod SL-a a) b) Slika 4.1. Oblikovanje metalnih konstrukcija 2.1.2 Smanjenje otpada pri rezanju a) b) c) 100% troškovi materijala 100% troškovi zavarivanja 80% troškovi materijala 58% troškovi zavarivanja 70% troškovi materijala 50% troškovi zavarivanja Slika 4. 4.42 4.1.1.1.20) a) +σ b) +σ −σ −σ Slika 4. Pravilo: ukrutiti završetke nosača opterećene na torziju (sl. Pravilo: koristiti dijagonalna ukrućenja (na slici 4.19 dani su kutovi zakreta te je rješenje c 36 puta kruće uz 6% manje materijala od rješenja b) 3.3 Troškovi materijala i troškovi zavara a) b) c) .

4.6 Izbjegavanje zavara u zonama maksimalnih naprezanja a) b) Slika 4.1.7 Izbjegavanje zavara u zonama maksimalnih naprezanja .1.5 Izbjegavanje nagomilavanja zavara a) b) Slika 4.4 Izbjegavanje nagomilavanja zavara 43 a) b) c) Slika 4. Oblikovanje metalnih konstrukcija Slika 4.1.1.

9 Izbjegavanje zavara u području koncentracije naprezanja a) b) Slika 4. Oblikovanje metalnih konstrukcija a) b) Slika 4.44 4.10 Izbjegavanje zavara u području koncentracije naprezanja .8 Izbjegavanje vlačnih naprezanja u korijenu zavara a) b) Slika 4.1.1.1.

1. Oblikovanje metalnih konstrukcija 45 ! ! Slika 4.11 Pristupačnost zavara Ms Ms Slika 4.4.12 Idealno dimenzioniranje elemenata .1.

16 4 50 38 56 5 41 6.5 8 120 12 3 17 17.95 6 40 9 80 40 29 7.46 4.6 Tablica 4.1 Kloth-ov pregled dežine ukliještenih greda po veličini .25 59 43 4.6 120 3 9 80 88 8.1 7 120 12 3 25 18 9.1. Oblikovanje metalnih konstrukcija F Težina G f [mm] l [N] 47 [%] 1 136 2 39 100 6.5 9.0 5 40 9 80 44 32 6.

Oblikovanje metalnih konstrukcija 47 Slika 4.1.4.15 Smanjene težine korištenjem šupljih nosača .13 Isijecanje i preoblikovanje profila Slika 4.1.14 Dijagonalne ukrute kod rešetkastih konstrukcija težina 100% težina 57% težina 48% Slika 4.1.

2 Kut uvijanja kod torzije Slika 4.5 1. Oblikovanje metalnih konstrukcija 19 Opterećenje torzijom za sve profile isto 90 1.5 1.5° 11° premalo za mjerenje premalo za mjerenje Tablica 4.16 Zatvoreni profili s zaobljenim rubovima Slika 4.17 Ukrućivanje limenih ploča .1.1.5 1.5 30 30 30 Kut uvijanja 9° 9.5 52 1.1.48 4.

20 Uvijanje za lim bez ukrućenja i za limove s ukrućenjima .19 Minimalna udaljenost zavara od mjesta hladnog deformiranja a) M t b) c) Mt α = 10° α = 9° α = 0.18 Kutne ukrute δ x > 2δ y > 2δ δ Slika 4. 25° Slika 4.4.1.1.1. Oblikovanje metalnih konstrukcija 49 Slika 4.

1.50 4. Oblikovanje metalnih konstrukcija a) M t b) c) d) Mt Slika 4.21 Ukrute završetaka nosača .

2 Vijčani spojevi Vijčani spojevi su povijesno bili prva sredstava za spajanje elemenata. za slučaj čelične zakovice. te se pneumatskim čekićima formira glava na drugoj strani lima. kada su zavareni spojevi velikim dijelom istisnuli spojeve zakovicama.1. Zakovica se sa strane glave pridržava.1). no njih su kasnije potisnuli spojevi zakovicama. Danas. pri čemu u njoj nastaju velika vlačna naprezanja koja ostvaruju nepropustan spoj limova (sl.1 Nekoliko vrsti zakovica Slika 5. poluupuštena i upuštena (sl.2 Spajanje limova zakovicom 5. rad s vijcima je brzi i .1 Zakovice S upotrebom zakovica započeto je tridesetih godina devetnaestog stoljeća. vijci su ponovno našli svoju široku primjenu za potrebe rastavljivih spojeva te u potpunosti prevladali nad zakovicama. Cijena samog vijka veća je od cijene zakovice. nosača.1.5. Slika 5. Pri proizvodnji zakovica se radi iz cilindričnog profila na stroju koji formira glavu zakovice. Spajanje elemenata 51 5.1.1. Spajanje zakovicama danas su u potpunosti istisnuto spajanjem zavarivanjem te se jedino zadržalo kod nekih specifičnih područja poput zrakoplovstva i sličnih dinamički opterećenih konstrukcija. kotlova i sl.2). Spajanje zakovica se vrši na način da se na limovima izbuši provrt u koji se. meñutim ostvarivanje vijčanog spoja jeftinije je od spoja zakovicama. Pri tom razlikuju se rastavljivi i nerastavljivi spojevi. umeće zakovica zagrijana na 1000°C. Pri hlañenju zakovica se steže. 5. Uz to. Spajanje elemenata Spajanje elemenata metalnih konstrukcija vrši se pomoću zakovica. gdje su se čelične zakovice koristile za spajanje limova. Glava može biti poluokrugla. 5. vijaka ili zavarivanjem. 5.

U vijčanom spoju postoji jedna ili dvije ravnine smicanja.2. vijčani spojevi su obuhvaćeni slijedećim standardima: .B1. HRN M. Smično tangencijalno naprezanje definirano je kao F τs = (5.1 Vijčani spoj (dvosječni) Prema točnosti vijci se dijele na: a) obrañeni vijci kod kojih je rupa 0. 5. opterećen i na vlak.012 – za podloške 5. Pri tom kod vijčanih spojeva treba paziti da ravnina smicanja ne prelazi preko navoja.601 – za matice .HRN M.1 prikazan je vijčani spoj s dvije ravnine smicanja.1 Proračun vijčanih spojeva Proračun vijčanih spojeva vrši se na smicanje (odrez) i na površinski pritisak na plaštu valjka. M16.B2. M24. d 0 = d + max 0. M14.B1. M36. Za metalne konstrukcije danas se isključivo koriste vijci s metričkim navojem kojem je oznaka "M" uz numerički dio oznake koji označava nazivni (vanjski) promjer vijka.B1. dok obrañeni vijci najčešće iziskuju utiskivanje vijaka čekićem. Prema HRN. HRN M. obzirom da uključuju i veće rupe.600. M22. Na slici 5. vijci koji se najčešće koriste u vijčanim spojevima su: M12. M48. d0 d Slika 5. M42. M27.2 mm veća od tijela vijka. tada se obavezno koristi vijčani spoj. naprezanjima) proračunu vijčanih spojeva te se taj proračun neće posebno obrañivati.050.2.2.051.B1. M20.011. HRN M. M18. npr.2) definirana kao .HRN M. HRN M. što onda samo po sebi dodatno smanjuje cijenu vijčanog spoja. Ako je opterećenje takvo da je vijak.52 5.052 – za vijke . 2mm b) neobrañeni vijci kod kojih je rupa 2 mm veća od tijela vijka. d 0 = d + 2 mm Neobrañeni vijci.2.1) nA gdje n predstavlja broj vijaka u spoju. Proračun zakovica skoro je istovjetan (razlika u dop. a ne spoj zakovicama.HRN M. osim na smicanje.2. tj.B2. M30. omogućuju lakšu ugradbu.B1. dok je A površina poprečnog presjeka tijela vijka koja je za jednosječni spoj (sl. Spajanje elemenata jednostavan te ne zahtijeva posebnu stručnost radnika.

2 za II slučaj opterećenja (izuzetno opterećenje) d0 d A F F δ min Slika 5. (5. dakle izraz (5.2. 6 σ dop .5) n A′ gdje je površina plašta A′ = d δ min .33 za II slučaj opterećenja (osnovno + dopunsko opterećenje) . te se te vrijednosti mogu očitati iz tablica standarda.2. (5.3) 4 Tangencijalno naprezanje mora biti manje od dopuštenog naprezanja.50 za I slučaj opterećenja (osnovno opterećenje) .1) A=2 (5.1) treba zadovoljavati uvjet τ s ≤ σ dop .2.7) dok za vijke kod dvosječnog spoja iznosi p′′ ≤ 1.3σ dop .S=1.2.2) d 2π .6) dok je δ min debljina najtanjeg lima u spoju. (5.2.2 Jednosječni vijčani spoj . (5. (5.2.2.2.2.5.S=1. 5. (5. Površinski pritisak treba biti manji od dopuštenog koji za vijke kod jednosječnog spoja iznosi p′ ≤ 1.S=1. Za koeficijente sigurnosti.4) Površinski pritisak na plaštu vijka iznosi F p= . uzimaju se slijedeće vrijednosti: . Spajanje elemenata d 2π 4 53 A= dok je za dvosječni spoj (sl.8) Vrijednosti dopuštenih naprezanja razlikuju se za obrañene i neobrañene vijke.2. u ovisnosti o vrsti opterećenja.

Oblik i dimenzije vijaka i matica za prednaprezanje dani su standardom HRN M. Kako vijčani spoj prenosi silu trenjem izmeñu limova.3 Prednapregnuti vijčani spojevi Osnovni nedostatak spoja s običnim vijcima su relativno velike deformacije koje se u vijcima pri pritezanju javljaju.6 6 .1) označava najmanju vlačnu čvrstoću. Dakle. Uz to.B1. kod ovih visokoopterećenih vijaka za prednaprezanje javlja se i torzija uslijed pritezanja vijka i matice. dok se iz drugog broja može očitati da je donja granica tečenja σ T = ( 400 ⋅ 6 ) 10 = 240 N mm 2 . postoji i opasnost od odvijanja vijaka.7 7 .2. Provrt se izrañuje na način da je rupa 2 mm veća od tijela vijka.54 5. Ovime se . U tom cilju koriste se visoko vrijedni vici od specijalnog čelika čvrstoće 800 do 1100 MPa (oznaka 10.2.9) kojima se ostvaruj prednapregnuti vijčani spojevi.2.2) označava deseterostruki odnos izmeñu donje granice tečenja i vlačne čvrstoće. Prvi broj (tablica 5. što je od praktičnog značenja pri korištenju tablica. Prvi broj Vlačna čvrstoća [N/mm2] 3 4 5 6 8 10 12 14 340 400 500 600 800 1000 1200 1400 Tablica 5.2. Proračun ovakvih prenapretnutih vijčanih spojeva sastoji se od: a) proračuna na smicanje i površinski pritisak (isto kao kod običnih vijaka) b) proračuna na trenjem meñu površinama Uz vlačno naprezanje koje se uvijek javlja u vijčanom spoju. To su najčešće kombinacije brojeva koji označavaju vlačnu čvrstoću.2 Klasifikacija mehaničkih svojstava i označavanje vijaka Pri izradi vijčanog spoja od prvenstvenog značenja su mehanička svojstva gotovih vijaka. d 0 = d + 2 mm .2 Drugi broj pri označavanje mehaničkih svojstava vijaka 5. a ne oslanjanje limova na bokove tijela vijka.051 (vijci) i HRN M.B2. granicu tečenja ili pak produljenje kod loma.6" označava vlačnu čvrstoću vijka σ M = 400 N mm 2 . dok drugi broj (tablica 5.1 Prvi broj pri označavanje mehaničkih svojstava vijaka Drugi broj donja granica tečenja ⋅10 vlačna čvrtoća [N/mm2] . što je naročito naglašeno kod dinamički opterećenih konstrukcija. umnožak obaju brojeva daje najmanju granicu tečenja. U tom cilju standardima su propisana mehanička svojstva čeličnih vijaka. Tako npr.8 8 .2.2. kao bi se ostvarilo potrebno trenje potrebno je ostvariti veliku silu u tijelu vijka.912 (matice). oznaka "4.9 9 Tablica 5.9 i 12. Spajanje elemenata 5. Tako se prema DIN 267 klasa mehaničkih svojstava odreñuje dvjema skupinama brojeva meñusobno odvojenih točkom.

8 Fp dop . Aj idealni presjek jezgre vijka. a ne oblikom. Ukupna sila trenja koju ostvaruju svi vijci u spoju.13).5. Ostvarena sila trenja ovisi o sili pritezanja Fp te koeficijentu trenja izmeñu površina koji obično iznosi od 0. poprečnom presjeku elemenata u spoju se ne odbijaju otvori za vijke b) u slučaju vlaka. a za slučaj dinamičkih opterećenja te kombinacije nisu ni dopuštene. Spajanje elemenata 55 osigurava da ne doñe do kontakta izmeñu plašta vijka i limova.ν2=1. Fp dop Iz ovog razloga aksijalno opterećenje vijka može maksimalno iznositi Fa = 0. odnosno da se prenošenje sile ostvaruje trenjem. iznosi M p dop = d K1 Fp dop . (5. n broj vijaka u vezi. moment ključ). m broj spojenih površina.2. iznosi µ m n Fp dop FK = (5.25.2.15 do 0.11) ν2 gdje je µ koeficijent trenja površina u spoju. a ν2 sigurnost u odnosu na proklizavanje.ν2=1.2. (5. Koeficijent ν2 za pojedine slučajeve opterećenja iznosi: . Kod vijaka za prednaprezanje potrebno je uvesti pojam dopuštene sile prednaprezanja koja je definirana kao σ T Aj Fp dop = (5. . a kojom se ujedno i prenosi sila vijčanim spojem. Pri proračunu vijčanog prednapregnutog spoja potrebno je naglasiti da: a) u slučaju da je veza opterećena na tlak. Vrijednosti dopuštenih sila i momenata usporeñuju se s vrijednostima iz tablica danih standardom.55.10) gdje je K1 koeficijent trenja u navoju i podlozi izmeñu matice i limove te iznosi K1=0. Uvijek treba nastojati da na jednoj konstrukciji bude čim manje različitih vijaka. aksijalna sila smanjuje silu FK te je onda uzima modificirana sila trenja Fp dop − Fa * FK 1 = FK 1 .2. kojim se ostvaruje sila pritezanja Fp.2. Naprezanja ovakvih vijaka moraju biti manja od donje granice tečenja σ T .2. Kombinacije zakovica i vijaka izbjegavati.2 za II i III slučaj opterećenja Sila trenja koju ostvaruje samo jedan vijak u spoju je µ m Fp dop F FK 1 = k = (5.2. ν1 koeficijent sigurnosti u odnosu na granicu tečenja koji iznosi ν1=1.12) n ν2 Ako je su prednapregnuti vijci opterećeni još i aksijalnom silom Fa. Za pritezanje vijaka za prednaprezanje obavezno je korištenje alata (bilo ručni ili pneumatski) s očitavanjem momenta pritezanja (tzv. Moment pritezanja matice. K koeficijent koji uzima u obzir istovremeno naprezanje na vlak i torziju te iznosi K=1. svi otvori se oduzimaju jer oni u vlačnom smislu predstavljaju oslabljenje presjeka Za slučaj promjenljivog opterećenja spoj se redovito kontrolira na površinski pritisak omotača (popuštanje veze) te se za takav slučaj uzima da je pdop = 3σ dop .4 za I slučaj opterećenja .9) K ν1 gdje je σ T donja granica tečenja materijala vijka.

3.2.5) ili više redova te naizmjenično (sl.56 5. 5.2.5 < d0 → jedan red (sl.2.4 Naizmjenično postavljanje vijaka .ako je b < 4.5 d0 < b < 6 d0 → naizmjenično (sl.4) .3.2. e2 e2 e1 e e e e e Slika 5.2.3) .2. Spajanje elemenata 5. dok maksimalni meñusobni razmak iznosi emax = 6 d 0 .ako je 4.4 Raspored vijaka u konstrukciji Nije preporučljivo da broj vijaka u spoju prijeñe šest iz razloga što time dolazi do izrazito neravnomjernog prenošenja opterećenja od vijka do vijka.ako je b ≥ 6 d0 → dva ili više redova (sl. 5. kao što je to prikazano slikom 5.2. 5.4). 5.2.5d0 1.5d0 2d0 b e e e e e Slika 5.5) 1. odnosno u dva (sl. što sve ovisi o širini elemenata koji se spajaju i to na način: . Minimalne i maksimalne udaljenosti središta vijaka od rubova prikazane su slikom 5.5d0 1.2. 5. Minimalni meñusobni razmak vijaka u smjeru prenošenja sile iznosi emin = 3 d 0 .2.3 Minimalni razmak za jedan red vijaka Vijci se mogu postavljati u jednom redu.

5d0 b=6d0 3d0 1. MS mora biti jednak sumi svih momenata sila na vijke Fi obzirom na težište veze c. Općenito spoj kod savijanog štapa može biti opterećen: . tada on teži da se pod djelovanjem momenta okreće oko težišta spoja (težišta veze).6).momentom i poprečnom silom .samo momentom .5 Proračun nastavaka opterećenih na savijanje Načini na koje štap može biti napregnut na savijanje su: a) ako sila djeluje normalno na uzdužnu os štapa b) ako je štap opterećen čistim momentom c) ako se uzdužna os štapa ne podudara s pravcem sile Ako je štap napregnut na savijanje. n je broj vijaka u jednom redu.15) r Fi = Fmax i . (5. Pri tom ukupni moment koji se spojem prenosi. M S = ∑ Fi ⋅ ri i =1 m⋅n (5. javlja se sila okomita na spojnicu vijka i težišta veze (sl.16) rmax .momentom i aksijalnom (uzdužnom) silom . U svakom vijku. 5.2. onda i veza u njegovom nastavku prima savijanje. Spajanje elemenata 57 1. isto vrijedi i za zakovice. Najopterećeniji vijak je onda najudaljeniji od težišta veze c.momentom.14) gdje ri predstavlja udaljenost pojedinog vijka od težišta veze. (5.5 Postavljanje vijaka u dva reda 5. Pri tome postoji proporcionalnost izmeñu sila i udaljenost.2.2.5d0 2d0 e e e Slika 5.2.2.5.2. Pri dimenzioniranju vijaka mjerodavna je maksimalna sila u jednom vijku i to onom najopterećenijem. Fmax : Fi = rmax : ri . uzdužnom i poprečnom silom Ako je spoj opterećen samo momentom. dok je m broj redova vijaka.

2. (5. vertikalna komponenta sile u vijku je mala te se može zanemariti. m (5.6 Sile u vijčanom spoju pri savijanju momentom U slučaju da je ( hmax b ) > 2 .20) Svi prethodno navedeni izrazi vrijede uz uvjet da je hmax ≤ b.21) 2 Ms F i i hmax rm F ma x ax Slika 5. + Fn ⋅ ln ) ⋅ m . što je čest slučaj kod limenih nosača.2. n 2 ∑ ri i =1 i =1 MS = ∑ m ⋅n ri (5.2. (5.2. rmax i =1 te najveća sila u vijku na osnovi prethodnog izraza iznosi r Fmax = M S m⋅max . (5. Za ovaj slučaj smatra se da postoji samo horizontalna komponenta sile (sl.. Fp′′ . Spajanje elemenata Uvrštavanjem izraza (5. + Fn ⋅ ln .2.2.58 5.2.19) Maksimalna sila usporeñuje se sa nosivošću vijka na odrez i površinski pritisak prema Fmax > Fτ .22) 1 M S = F1 ⋅ l1 + F2 ⋅ l2 + .2.23) ri c b .7) te je kao i prije vanjski moment MS jednak sumi horizontalnih komponenti sila u vijcima.2. Fp′ ..2.16) u (5.18) (5.14) slijedi Fmax ⋅ ri . rmax F m ⋅n 2 M S = max ∑ ri .2. M S = ( F1 ⋅ l1 + F2 ⋅ l2 + .17) (5... 5.

što je i najčešći slučaj. + Fn ⋅ ln .2.7 slijedi odnos F1 : Fn = l1 ln : . Za slučaj nesimetrične raspodjele vijaka. . Sila Fn usporeñuje se i ovdje usporeñuje s nosivošću vijka na odrez i površinski pritisak..2..2.7 Sile u vijčanom spoju za slučaj kada je ( hmax b ) > 2 Izraz (5.2. Spajanje elemenata Iz trokuta na slici 5. suma kvadrata udaljenosti od neutralne osi je kao i prije (5.2. m ln M ⋅l Fn = S n2 . odnosno nesimetričnog položaja neutralne osi (slika 5. 2 2 F ⋅l F1 = n 1 .28) ( ) Ms Fn F2 F1 hmax ln l2 l1 b Slika 5... m ln ln 1 F 2 2 2 M S = n l1 + l2 + . ln (5.2.23) slijedi 2 2 1 F ⋅l F ⋅l M S = n 1 + n 2 + . + ln ..27) (5.2.26) (5.5.2.29) ∑ li 2 = l12 + l22 + l32 + .25) 59 Nakon uvrštavanja u izraz (5.2.28) vrijedi za slučaj kada je spoj simetričan s obzirom na težište štapa (uzdužnu os). m∑ li (5.8). + ln 2 .2.2.24) (5..

2 2 l2 ln (5. ) te u slučaju nastavka štapa potrebno je svaki od ovih pojedinih dijelova prekinuti i nastaviti. Obzirom da takav štap mora . odnosno rezultanta sile koja nastaje kao posljedica djelovanja momenta: M ⋅l Fn = S n2 . ova rezultirajuća sila na jednom vijku mora biti manja od nosivosti vijka na odrez i površinski pritisak. Spajanje elemenata Fn F2 F1 neutralna linija F4 F3 l1 Slika 5. kao što je prikazano slikom 5. (5.30) m∑ li sile koja nastaje u vijku kao posljedica aksijalne sile: F Fa1 = a (5.2.31) m⋅n te sile koja nastaje u vijku kao posljedica djelovanja poprečne sile: F Ft1 = t .2.2.9.60 Ms 5.2. Nastavci složenog presjeka Štap može biti sastavljen iz više elemenata (profila .33) Kao i u prethodnim slučajevima.32) m⋅n Rezultirajuća sile na jednom vijku je dakle Fr = Ft1 + ( Fa1 + Fn ) . maksimalna sila u jednom (najudaljenijem) vijku dobije se kao rezultanta komponenti vanjskog opterećenja. .2. uzdužnom silom Fa i poprečnom silom Ft.2.8 Sile u nesimetričnom vijčanom spoju opterećenim momentom savijanja Za slučaj veze opterećene istovremenom momentom savijanja MS. (5.

dok je Sd statički moment polovine promatranog dijela štapa.34) Ix gdje Md predstavlja moment koji preuzima odreñeni dio čija je tromost Id. Aksijalna sila Fa se takoñer dijeli po pojedinim elementima. dok je ukupni moment tromosti složenog presjeka Ix. potrebno je odrediti koliki dio opterećenja prenosi pojedini dio štapa. (5. Poprečna sila Ft koja se prenosi. proporcionalno prema površini tih elemenata prema A Fad = Fa d .5.2. odnosno Sx statički moment polovine presjeka ukupnog štapa. Moment savijanja MS se tako dijeli na pojedine dijelove štapa proporcionalno momentu tromosti tih dijelova prema I Md = MS d . (5.35) S x Sd gdje je Ft d poprečna sila koju prenosi pojedini dio. dijeli se na pojedine elemente presjeka štapa u slijedećem odnosu I I Ft : Ft d = x : d . . Spajanje elemenata 61 biti u stanju prenositi momente te poprečne i uzdužne sile.2.2.36) Ax gdje je Ad površina presjeka promatranog dijela. dok je Ax ukupna površina presjeka štapa. (5.

MIG (metal inert gas).3. Ima mnogo različitih zavarivačkih postupaka.1): REL (ručno elektrolučno). Zavareni spojevi spadaju u nerastavljive spojeve. Tehnologija zavarivanja se naglo razvila u posljednjih pedesetak godina. krovnih konstrukcija. Zavarivanje se široko primjenjuje u gradnji čeličnih konstrukcija poput mostova. remenice.) te u brodograñevnoj industriji. Iz ovih razloga je zavarivanje postalo jedan od najvažnijih načina spajanja metalnih konstrukcija. uzdužnom i poprečnom silom 5. Spajanje elemenata Ft Fa Fa1 Fn Ft1 Slika 5. dok je njihovo oblikovanje jednostavnije..2.3 Zavareni spojevi Zavarivanje predstavlja postupak spajanja metala njihovim lokalnim zagrijavanjem iznad temperature taljenja. elemenata strojeva (zupčanici. U praksi najčešće susreću slijedeći postupci: . MAG (metal active gas). sa ili bez nanošenja dodatnog materijala. zgrada. TIG (thangstem inert gas). spremnika. Kod MIG.9 Veza opterećena momentom. MAG i TIG zavarivanja stvaranje nepoželjnih oksida izbjegava se .postupci u kojima se taljenje metala vrši u električnom luku (sl.. dizalica. 5.62 5. Zavareni sklopovi su u odnosu na lijevane ili kovane spojeve i do 50% lakši (uz jednaku čvrstoću i krutost).

elektrootporni postupci (sl.3.3. Spajanje elemenata 63 - - zavarivanjem u atmosferi zaštitnih plinova).1 Elektrolučno zavarivanje F regulacijski trafo 220 V F Slika 5. 5. 5.2): dijelovi koji se zavaruju priključe se na izvor istosmjerne struje te zbog otpora prolasku struje dolazi do lokalnog zagrijavanja u točkama dodira i taljenja materijala.5.2 Elektrootporno (točkasto) zavarivanje . Kod REL zavarivanja zaštitna atmosfera se stvara izgaranjem obloge elektrode.3.3. regulacijski trafo 220 V Slika 5.3): dijelovi spoja i dodatni materijal se lokalno tale plinskim plamenom (acetilen koji izgara u struji kisika). Primjer ovakvog spajanja je točkasto zavarivanje u autoindustriji. plinsko zavarivanje (sl.

15 3.41 2.5 Raspored naprezana u križnom zavarenom spoju .7 0. 0 σ 0 3 12 2 1.4 kod sučeonog spoja.3. 7δ 0. 1. kao što je to slučaj kod vijčanih i zakovičnih spojeva.64 5. prisutne su koncentracije naprezanje u zoni zavara.5 kod križnog spoja.38 a = 0. Spajanje elemenata acetilen kisik Slika 5.3 Plinsko zavarivanje Zavar predstavlja diskontinuitet u osnovnom materijalu konstrukcije. Iako tok silnica nema skokovitih promjena.4 Raspored naprezanja u zavaru sučeonog spoja 0.3. 71σ 0 1. odnosno slika 5. 6 σ 0 Slika 5.3.42 δ σ0 =1 Slika 5. kao što pokazuje slika 5.3.3.

pri povećavanju opterećenja i prelasku cijelog presjeka u stanje plastičnog tečenja. Spajanje elemenata 65 Koncentracija naprezanja izražava se koeficijentom naprezanja αK = σ i max .3. važno je jedino pravilno definirati dopušteno naprezanje u zavaru iz razloga što u ovom slučaju spoj puca u osnovnom materijalu.3. σ ekv dop Č.3) Dopuštena naprezanja čelika koji se često koriste kod metalnih konstrukcija dana su tablicom 5. U oba se slučaja koriste saznanja iz nauke o čvrstoći.3.2) σ rač ≤ σ z . Iz ovog se razloga značajno razlikuju načini proračuna statički i dinamički opterećenih zavarenih konstrukcija. (5.0563 [ MPa ] σ v dop [ MPa ] 180 270 σ T dop [ MPa ] 160 240 τ dop [ MPa ] 104 156 Tablica 5. Materijal i strojni dijelovi Dopušteno ekvivalentno naprezanje Dopušteno vlačno naprezanje Dopušteno tlačno naprezanje Dopušteno smično naprezanje σ loma šava σ loma osnovnog materijala .1) gdje σ i max predstavlja najveće naprezanje pri idealno elastičnom ponašanju. dok su vrijednosti koeficijenta k za te iste materijale u ovisnosti o kvaliteti zavara dani tablicom 5.3.3. U slučaju kada se i vrši kontrola moći nošenja.1 Dopušteno naprezanje osnovnog materijal . 5. Koncentracija naprezanje nije toliko nepovoljna kod statičnog opterećenja jer se lokalni vrhovi naprezanja uslijed lokalne plastifikacije istupljuju te na kraju.1.1 Statički opterećeni zavari Proračun čeonih zavara Za slučaj statičkog opterećenja kod čeonih zavara ne traži se posebno provoñenje dokaza čvrstoće.3. Za ovakav slučaj opterećenja uvodi se koeficijent k= pa je zahtjev za računsko naprezanje (5. izjednačavaju sa srednjim naprezanjem u presjeku. dop = k ⋅ σ dop .0362 Č. dok σ 0 predstavlja srednje računsko naprezanje. σ0 (5. Kod dinamičkog opterećenja konstrukcija materijal nema mogućnost da izvrši adaptaciju te na mjestu koncentracije naprezanja dolazi do početka loma.5.2.3.

8 0.0563) 1.0 0.3. 2.0 0.66 5. 2 2 σ ekv = σ ⊥ + σ 2 − σ ⊥ σ + 3 (τ ⊥ + τ 2 ) ≤ k σ dop (5.6 0.0 1.2 Koeficijent k Proračun se dalje provodi prema izrazima iz nauke o čvrstoći.6 Naprezanja u spoju .4) σ τ σ⊥ σ⊥ τ σ Slika 5.0362) ČN 36 (Č.0 0. Henkijeva teorija). pri tom poštujući slijedeće napomene: 1.0 0.3.72 1.6 0. Lokalni vrhovi naprezanja koji proističu iz uobičajenih konstrukcijskih oblika ne uzimaju se u obzir. Zaostala naprezanja ne uzimaju se u obzir.55 1.6 0.6 0.0 0.65 0. 3.0 1.8 1.8 1. Mises. usporedno) naprezanje σ ekv odreñuje se po hipotezi maksimalnog deformacijskog rada (HMH – Huber. Spajanje elemenata Kvaliteta zavara Specijalni kvalitet S kvalitet I kvalitet II Vrsta naprezanja vlak ili savijanje tlak smik vlak ili savijanje tlak smik vlak ili savijanje tlak smik Vrijednos koeficijenta k ČN 24 (Č.5 Tablica 5. Ekvivalentno (reducirajuće.3.

za razliku od HMH teorije gdje je k=3.7 prikazani su ekvivalentna naprezanja prema pojedinim hipotezama te usporedba sa pokusima statičkog opterećenja zavarenih spojeva.u kutnim spojevima vladaju višeosna stanja naprezanja . Spajanje elemenata 67 Proračun kutnih zavara Pokusi su pokazali veliku složenost stanja naprezanja kod kutnih spojeva: . odnosno 2 2 σ ekv = σ ⊥ + σ 2 − σ ⊥ σ + k (τ ⊥ + τ 2 ) . Ovu preporuku usvojili su i naši propisi za zavarene čelične konstrukcije.5 1 0.3.3.6) gdje se uzima da je k=1.8   σM σM   σM  2 2 Slika 5.7 Ekvivalentna naprezanja i eksperimentalni rezultati Najbolje rezultate daje ISO-ova empirijska preporuka bazirana i na spomenutim Nizozemskim pokusima: σ ekv = σ 2 + k τ 2 .u raznim stupnjevima opterećenja vrši se pregrupiranje stanja naprezanja Novija istraživanja (Univerzitet u Delftu – Nizozemska) su pokazala da teorija HMH ne odgovara kod kutnih spojeva iz razloga što postoje još druga maksimalna normalna naprezanja i maksimalna tangencijalna naprezanja. Slikom 5. vrlo visoka i različita zaostala naprezanja .8σ lom 2  σ   τ  σ ekv =   + 1.8.5 1 τ = 0. σ σM  τ  σ ekv σ 1  σ  = +   + 4  σ M 2σ M 2  σ M  σM  2 2 1 0.5  σ   τ  σ ekv =   + 3  σM σM  σM  2 2 τ σM 0.5.3.naprezanja su neravnomjerno raspodjela po presjeku i po dužini zavara .u zavarima postoje.3. 58 σ M eksperimentalno elipsa ISO hipoteza σ2 τ2 + =1 σ lom 2 1. i pored svih naprezanja.5) (5. Točniji proračun kutnih zavara ne bi imao ni smisla pa su: . (5.

(5. pošto su dimenzije ovih zavara često diktirane tehnološkim razlozima Neki su pokusi (Čehoslovačka. Dok je kod sučeonog zavara jačina zavara jednaka jačini osnovnog materijala.dopušteno naprezanje zavara Izmeñu veličina u ravnini pravog položaja AB i zakrenutoj ravnini AC (odnosno AB') vrijede slijedeće jednakosti: 1 σ⊥ = n =τ⊥ .8 Odnos α za slučaj loma u zavaru i materijalu Oznake prilikom proračuna kutnih zavara prikazane su slikom 5.3. 75 tada postoji ekvivalentno naprezanje zavara i presjeka štapa.9. Radi pojednostavljenja naprezanja u ravnini AB projiciraju se na ravninu AC.t⊥ .3. Kad je ovaj odnos otprilike α ≈ 0.3. kod kutnih zavara postoji odnos: F α = mat . (5.smična naprezana okomito na dužinu zavara u ravnini AB' .3. F α = 1 − 0.8 prikazuje iznos odnosa α za slučaj kada nastaje lom u zavaru. odnosno lom u osnovnom materijalu. Oznake za naprezanja su: . 79 α ≤ 0.8) 2 .7) Fzav Slika 5. dop .n – vlačno ili tlačno naprezanje u ravnini gdje je mjerodavni presjek zakrenut .ekvivalentno naprezanje σ z .smično naprezanje paralelno s dužinom zavara u ravnini pravog položaja AB σ . Istočna Njemačka ) pokazali da naprezanje σ ne utječe na moć nošenja te ostaje dilema dali uopće ekvivalentno naprezanje računati s σ ili ne.vlačno ili tlačno naprezanje na zavar okomito na presjek u svom pravom položaju τ ⊥ .3.t .smična naprezanja u pravcu dužine zavara u ravnini AB' - σ ⊥ .normalno naprezanje koje djeluje uzduž zavara σ ekv . odnosno AB'. Spajanje elemenata pri mnogim pojednostavljenim pretpostavkama male šanse za točan rezultat ekonomski značaji mali.68 - 5.smično naprezanje okomito na dužinu zavara u ravnini pravog položaja AB τ . 7 Slika 5.

13) Propisima je takoñer regulirana debljina nosećeg kutnog zavara i ona iznosi od a = 3 mm do najviše amax = 0.10) C B' n t B τ t⊥ σ τ⊥ a σ⊥ A a Slika 5. (5.8 1 +  . 7 δ min (samo iznimno se odobrava i amax = δ min ).3. 5.3.6) Kada se vrši dimenzioniranje.11) β = 0.9).3. Iz ovog slijedi da je dopušteno naprezanje u kutnom zavaru σ z .5 uokvireni izrazi koji na jedinstven način brzo vode do rješenja.  a gdje se za a<4 mm uzima da je koeficijent β=1. u tablicama su dani izrazi za najčešće slučajeve.3.14) α∑ a ⋅l .12) pri čemu treba biti zadovoljeno σ ekv < σ z . 2 τ =t . Iz tog su razloga u Tabelama IV.3.4 i IV. dimenzioniranja zavara. i to (vidi prilog): .9 Naprezanja u zavaru Nosivost kutnog zavara ovisi i o debljini kutnog zavara a (sl.aksijalno napregnuti štapovi (Tabela IV.dop = β σ dop (5. dop .dop . Kako je u praksi moguć velik broj kombinacija naprezanja kutnih zavara. Spajanje elemenata 1 t⊥ = σ ⊥ .5.9) (5. Nosivost zavara različite debljine obuhvaćeno je u propisima za zavarene čelične konstrukcije koeficijentom  1 (5. ovi tabelarni izrazi iz nauke o čvrstoći dovoljno su složeni da bi se iz njih dokučila jedinstvena veza svih naprezanja te debljine i dužine zavara.4) .spojevi izloženi smičnim naprezanjima uslijed torzije (Tabela IV.3.3. Za ekstremno aksijalno napregnute zavare to se svodi na izraz F ≤ σ z . (5.3.5) . 69 τ⊥ = (5. tj.spojevi izloženi normalnim i smičnim naprezanjima (Tabela IV.

(5.70 5. Kod kombinacija bočnih i čeonih zavara razlikuju se tri slučaja: 1.materijal .15) αW gdje je W = I y aksijalni moment tromosti presjeka. dok je sila F u Tabelama označena oznakom S.2 Dinamički opterećeni zavari Zavareni spojevi izloženi promjenljivom opterećenju posebno su osjetljivi na djelovanje zareza. tangencijalna ili ekvivalentna.vrsta spoja Naprezanja mogu biti normalna.računa se kao da nema čeonog zavara 2. dakle potrebno je zadovoljiti: σ < σ D dop . Dimenzioniranje ili samo kontrola promjenljivo opterećenog zavara se vrši na način da se izračuna vrijednosti naprezanja usporede s dopuštenim naprezanjem na zamor σ D dop .17) (5. τ < τ D dop . 5. (5.5 lČ .3.5 lČ > lB > 0. dok ostatak prenose čeoni Za veze izložene normalnim i smičnim naprezanjima ti izrazi se svode na M ≤ σ z .3.3.18) Podaci za σ D dop u ovisnosti o gornja tri parametra nalaze se u tabelama propisa i standarda.3. pri čemu sva ta naprezanja moraju biti manja od dopuštenog. dop . Karakteristične veličine koje utječu na ovaj broj potrebnih opterećenja da doñe do loma su: .8 . Ovi izraz ne vrijedi za kratke konzole gdje je utjecaj poprečne sile velik u odnosu na moment ili je općenito veza osjetljiva prema smičnim naprezanjima. lB < 0. pri čemu σ M predstavlja lomnu čvrstoću materijala pri zavaru. 1.ovisno o položaju čeonog zavara uzima se da bočni zavare prenose 1/3 opterećenja ili pak čeoni na suprotnoj strani 1/3 opterećenja 3.3. Čeoni zavareni spojevi su pri tome mnogo povoljniji od kutnih zavara.5 lČ bočni zavari prenose samo 1/3 sile.16) σ ekv < σ D dop .razlika naprezanja (σ g − σ d ) srednje naprezanje σ sr . dok koeficijent α iznosi α = 1. Ponašanje čelika pri promjenljivom opterećenju – zamor Do loma na konstrukcijskom elementu može doći ako je naprezanje manje od dopuštene statičke granice izdržljivosti u slučaju da se konstrukcijski elemente opterećuje dovoljno puta pri naprezanju izmeñu σ d i σ g = σ max < σ M .5 lČ .odnos r = σ min σ max . (5. Na veličinu dopuštenog naprezanja na zamor utječu: . lB > 1. Spajanje elemenata gdje l predstavlja dužinu zavara.

σ max .koje su to vrijednosti σ max i σ min koje pri odreñenom broju ciklusa n izazivaju lom ? koliki je broj opterećenja potreban da pri zadanom naprezanju σ max i odnosu r = σ min σ max doñe do loma? Zamisli li se slučaj naizmjeničnog naprezanja kada je maksimalno vlačno naprezanje jednako maksimalno tlačnom. Iz ovoga proizlazi da na dinamičku čvrstoću presudan utjecaj imaju greške.3. Vrste promjenljivog opterećenja u ovisnosti o minimalnom i maksimalnom opterećenju. te srednjeg opterećenja.3.22) 2 Odgovor na prvo gore postavljeno pitanje dao je Stüssi (1958) po kome je osnovna veličina pri naprezanju na zamor čisto naizmjenično naprezanje ∆σ . gdje dolazi do velike lokalne koncentracije naprezanja te zbog nedostatka vremena za plastifikaciju. Lom nastaje od mjesta unutrašnje ili vanjske greške. (5. (5.za σ sr = 0 vrijedi ∆σ = σ DN ( −1) = σ n 0 za pravac α = 45° vrijedi ∆σ = σ DI 2 za σ sr = σ M vrijedi ∆σ = 0 .3. Lom izazvan višestrukim opterećenjem ispod njegove lomne čvrstoće (statičke) naziva se lom od zamora i bitno se razliku od statičkog loma (po karakterističnoj prijelomnoj površini i odsutnosti velikih plastičnih deformacija). Spajanje elemenata 71 Naprezanje σ max je ono naprezanje koje materijal može izdržati bezbroj puta. prvenstveno zarezi odnosno vanjski oblik konstrukcije elementa i kvaliteta izrade.3. pri čemu je odnos naprezanja r= odnosno r= Fmin σ min . Pri tom se postavljaju dva ključna pitanja: . što izaziva lom u trenutku kada preostali dio presjeka više ne može izdržati ni statičku silu (silu prednapona). (5. a da se ne slomi te se naziva dinamička čvrstoća i označava sa σ D .5. Sve što se sa sigurnošću može konstatirati su grafički prikazi odnosa naprezanja i broja opterećenja do loma. ista se širi.21) 2 dok je srednje naprezanje nekog promjenljivog naprezanja σ + σ min σ sr = max . amplituda je definirana kao polovina razlike izmeñu σ max i σ min te se takvo naprezanje naziva čisto naizmjenično naprezanje σ − σ min ∆σ = max . kao što je prikazano slikom 5.10 gdje su dani odnosni pri promjenljivom naprezanju pri čemu je bitno naglasiti da: .3.20) Iz velikog broja pokusa i analiza nije pronañeno precizno fizičko objašnjenje uzroka loma (energetski temelji) niti zakonitosti meñu ovim naprezanjima i brojeva promjena opterećenja.19) σ max (5.

3.13). 5.prekidna čvrstoća (statičko) Slika 5. 5.72 5.12 Gerber-Lourhard-ov dijagram .11 Smith-ov dijagram σM istosmjerno promjenljivo naizmjenično promjenljivo σ M .10 Odnosi pri promjenljivom naprezanja prema Stüssi-ju (1958) Takoñer odgovor na prvo pitanje dobiveni su nizom pokusa.3. te obzirom što se nanosi u dijagramima postoje različiti grafički prikazi (sl.12 i 5.prekidna čvrstoća (statičko) Slika 5.11. Spajanje elemenata ∆σ = σ DI 2 σM σ sr = σ M Slika 5.3. σM istosmjerno promjenljivo naizmjenično promjenljivo σ M .3.3.3.

Kod nas je najčešće u upotrebi Smithov dijagram. Za razne vrijednosti srednjih naprezanja slika 5.3.3. σM σM Slika 5.3.15 prikazuje grafički prikaz čitavog područja zamora. Spajanje elemenata 73 σM naizmjenično promjenljivo istosmjerno promjenljivo σ M . odnosno i=logN.3.13 Moore-Jaspers-ov dijagram Koji će se od prethodnih dijagrama koristit ovisi o želji da se neka veličina posebno istakne.5.14 Wöhlerova krivulja .prekidna čvrstoća (statičko) Slika 5. Odgovor na drugo gore postavljeno pitanje daje predstavlja Wöhlerova krivulja (slika 5.14) koja predstavlja prekidnu čvrstoću neizbrušenog elementa iz ČN24 za čisto naizmjenično naprezanje kao funkciju broja promjena opterećenja N.

3.74 5. naprezanje vrijeme naprezanje Broj (učestalost) prekoračenja različitih naprezanja Slika 5.17 Stohastički karakter opterećenja i učestalost opterećenja .3. Spajanje elemenata σM σM Slika 5.16 Grafički prikaz cijelog područja zamora U stvarnosti se dinamička opterećenja nemaju sinusoidni karakter. Radi toga je potreban pokazatelj učestalosti opterećenja (slika 5.4.17b) gdje sumarna linija učestalosti pokazuje koliko će puta odreñeni nivo (razina) naprezanja biti zastupljen u odreñenom vremenu ili u cijelom vijeku trajanja konstrukcije. kako što je to bio slučaj kod prethodnih dijagrama.17a).3. dakle nisu pravilna ni po frekvenciji ni po amplitudi već se radi o stohastičkom karakteru naprezanja (slika 5.

dinamičku izdržljivost zavara imaju zarezi.N1 od 2·104 do 2·105 .18 Dinamička čvrstoća za ČN24 Proračun zavarenih konstrukcija pri dinamičkom (dakle promjenljivom) opterećenju vrši se u odnosu na zamor na način da se izračunata naprezanja (prema nauci o čvrstoći) usporede s dopuštenim naprezanjem na zamor σ D dop . Poznavanje ove čvrstoće važno je radi povećanja ekonomičnosti konstrukcije jer ista može podnijeti manji broj većih naprezanja u radnom vijeku bez štete. Spajanje elemenata 75 Naprezanje koje materijal može izdržati pod ovakvim stalno promjenljivim opterećenjem naziva se radna čvrstoća zamora. odnosno koncentracije naprezanja. koji će u toku vijeka trajanja biti dosegnut ili prekoračen i to u jednom od četiri područja: . Stoga je i logična ovisnost dinamičke čvrstoće zavara o materijalu i obliku samog zavarenog mjesta.3.3.N4 preko 2·106 Čvrstoća na zamor zavarenih spojeva Prije je istaknuto da najveći utjecaj na zamornu čvrstoću.18. .N2 od 2·105 do 6·105 . Ove čvrstoće prikazanje su za ČN24 na slici 5. tj. Uobičajeno je da se predvidi ukupni broj ciklusa N s minimalnim gornjim opterećenjem Fg.5.N3 od 6·105 do 2·106 . Slika 5.

tj.19.3. (5.23) (5.24) . tangencijalnih i ekvivalentnih naprezanja usporeñuju s dopuštenim.25) Dopuštena naprezanja odnose se kako na sam zavar.76 5. Spajanje elemenata Način odreñivanja σ D dop u ovisnosti o vrste spoja. onda se najveće izračunate vrijednosti normalnih. tako i na okolni materija koji je uslijed zavarivanja pretrpio promjene. Praktički se σ D dop sasvim približava dinamičkoj čvrstoći σ D iz razloga: τ max < τ D dop . σ ekv max < σ D dop . naizmjenično područje istosmjerno područje Slika 5.3. mora biti zadovoljeno: σ max < σ D dop . graničnih vrijednosti naprezanja i odnosa r = σ min σ max prikazan je za ČN24 na slici 5.3.19 σ D dop u ovisnosti o r = σ min σ max i obliku zavarenog mjesta Kada se odredi σ D dop .3.3. (5.

gdje je n broj promjena opterećenja sa odreñenom vrijednošću σ a . Rezultati pokusa za različite materijale i vrste naprezanja. dok je N broj ciklusa kod kojeg pri odreñenom opterećenju σ a nastupa lom (Wöhlerova krivulja) ustanovljeno je da za lom nije toliko mjerodavan odnos r = σ min σ max koliko σ a . C. od kojih su najvažniji: . koje je uvijek manje od dopuštenog statičkog naprezanja. Stvarno ponašanje zavara i s tim u . Spajanje elemenata 77 1. Švicarska i dr. Kako najviša dozvoljena vrijednost naprezanja mora biti manja od dopuštenog naprezanja na zamor. B.3. C. F).5. (5. ∆σ koji u superpoziciji sa zaostalim naprezanjima izaziva lom proučava se širenje pukotina (mehanika loma) nakon niza eksperimenata provedenih u SAD.26) max τ < τ D dop < τ dop . na način da se konstrukcije kategoriziraju prema broju učestalosti odreñenog opterećenja.ponašanje malih epruveta u odnosu na velike konstrukcije nije jednako . dok je za oblik zavarenog mjesta E i F razlika oko 25%.zaostala naprezanja se ne mogu zanemariti .3 Utjecaj zavarenih spojeva na dinamičku izdržljivost Dinamička izdržljivost zavarenih spojeva od presudne je važnosti za pouzdanost konstrukcije u eksploataciji. teško da će se maksimalna naprezanja javiti 2·106 puta Može se reći da za oblik zavarenog mjesta A. max σ ekv < σ D dop < σ dop . utjecaja zareza ili dinamičke izdržljivosti uvodi se pojam relativne čvrstoće zavara σ D( N ) kao i pojam pogonske čvrstoće ili pogonske izdržljivosti - 5. što u stvarnosti nije slučaj 2. E. tj. tj. oblika zavarenog mjesta (A. D. (5. D razlika izmeñu σ D i σ D dop je oko 10%. tlačnog i ekvivalentnog naprezanja max σ < σ D dop < σ dop .3. mijenjali su se i popisi o odreñivanju σ D dop (SAD.3. prvenstveno vlačnetlačne odnose se na relativno male ispitne uzorke ili epruvete te se prikazuju Smithovim dijagramima dobivenim iz većeg broja Wöhlerovih krivulja.28) Suvremene tendencije u oblasti zavarenih spojeva izloženih zamoru U nisu zemalja vrše se pokusi zamaranjem zavarenih spoja iz više razloga.). način dobivanja σ D je zasnovan na pokusima gdje se epruveta opterećuje neprekidno s istom frekvencijom i amplitudom.konstrukcija se može srušiti i sa manje od 105 opterećenja ako je broj velikih opterećenja velik prema Miner-ovoj hipotezi "kumulativnog oštećenja". B. neoštećena ako je ∑ n N ≤ 1 .3.27) (5. općenito vrijedi za maksimalne vrijednosti vlačnog.

Najvažniji od utjecaja na pojavu zamora su: .21 Silocrt Slika 5.utjecaj grešaka pri zavarivanju .21).3.3. dok se podalje od utora gubi utjecaj utora te naprezanje postaje konstanto i jednako srednjem naprezanju. Utjecaj zareza na dinamičku izdržljivost Općenito kod statički opterećenih konstrukcija.3.3. u realnim uvjetima korištenja ovisno je o nizu drugih činioca osim materijala i opterećenja.utjecaj zaostalih naprezanja . Srednje naprezanje bi bilo naprezanje koje se javlja kod idealnog glatkog cilindričnog štapa.3.utjecaj oblikovanja zavarenog spoja .78 5. kod kojeg gustoća pokazuje intenzitet polja naprezanja. Kod koničnog štapa sa slike 5. kod nosača promjenljivog poprečnog presjeka uz mjesta promjena presjeka javlja se nejednolika raspodjela naprezanje i vršna naprezanja.utjecaj vrste materijala .3.utjecaj temperature okoline .utjecaj zareza .21 vidljivo je da je naprezanje najveće u području utora.20. Iz silocrta na slici 5. a za razliku od nosača kontinuiranog poprečnog presjeka s jednolikom raspodjelom naprezanja.utjecaj tehnologije zavarivanja .22 Okrugli štap sa .3. F σ vr σ sr R σ vr σ sr d1 d2 F Slika 5. povećanjem kuta konusa raste i vršno naprezanje koje je veće od srednjeg naprezanja.22 prikazana je razdioba naprezanja u području utora za vlačno opterećeni okrugli štap sa zaobljenim utorom. Spajanje elemenata vezi cijele konstrukcije. U cilju dobivanja jasne slike o koncentraciji naprezanja. crta se silocrt (sl. 5. Slikom 5. a tangente na silocrt smjer.20 Konični štap Slika 5.utjecaj krutosti konstrukcije i dr.

5. što je naročito naglašeno kod dinamičkih opterećenja.23).24).3.24 Okrugli štap s površinskom pukotinom Razni provrti. 5.26).3. imaju takoñer negativan utjecaj te izazivaju veliko vršno naprezanje u području oko provrta (sl. Aksijalno opterećena vratila kod kojih postoji smanjenje/povećanje (redukcija) presjeka takoñer imaju znatna vršna naprezanja (sl.3.5. F F σ vr σ vr σ sr d1 a d2 d F F Slika 5.25).3.22). vršna naprezanja su veća od onih kod štapa s oblim utorom (sl.3. vršno naprezanje znatno je veće od prethodna dva slučaja kad postoje utori. σ sr .3. Ovo je razlog zbog kojeg dolazi do širenja pukotina i loma štapa. 5.3.23 Okrugli štap s oštrim utorom Slika 5. 5. U slučaju nastanka male površinske pukotine (sl. potrebni zbog konstrukcijske izvedbe štapa. Spajanje elemenata 79 zaobljenim utorom Za slučaj vlačno opterećenog okruglog štapa s oštrim utorom (sl. 5.

(5..29 vidljiv je veliki utjecaj vršnih naprezanja. bitno je smanjenja u područjima u kojima postoje provrti (sl. Na slici 5.3.3.80 5. Čvrstoća ravnih profila.). pore. Spajanje elemenata F F σ vr σ vr σ sr d σ sr d1 D d2 F F Slika 5.26 Okrugli štap s redukcijom presjeka Prilikom opterećenja na savijanje (sl... koji se kreće u granicama η K = [ 0. ploča. βK = σ D .. krajevi zavara. 5. odrediti eksperimentalno ili pak numerički. limova. mjehurići plina i razni uključci) ili vanjski (krajnji krateri.27) i uvijanje (sl. takoñer dolazi do znatnih vršnih naprezanja.2. npr. Obrañivanjem zavara bitno se povećava dinamička izdržljivost.31) Dinamička izdržljivost zavarene probne palice niža je od izdržljivosti nezavarene probne palice. 5. σ sr (5.3. Na slici 5. traka ili valjanih profila. ovisi o materijalu.3. glatki σ D .28). Zarezi (sl.30) gdje koeficijent η K . Kod dinamički opterećenih konstrukcija.29). utjecaj koncentracije naprezanja uzima se kroz koeficijent ureza definiran kao β K = 1 + η K (α K − 1) . sa zarezom .3.27) koji se u zavaru javljaju mogu biti unutrašnji (npr. Koeficijent ureza odreñuje odnos dinamičke čvrstoće izmeñu glatkog uzorka i uzorka s zarezom.3.25 Okrugli štap s poprečnom rupom Slika 5. (5.3. ugorine.3. U praksi se vršna naprezanja definiraju preko faktora oblika αk = σ vr ..28 prikazan je Smitnov dijagram neobrañenog i obrañenog navara. Sam navar uzrokuje značajan pad σ DI i σ DN do čega ne dolazi iz razloga promjene toka sila već uslijed zareznog djelovanja koje nastaje bržim hlañenjem krajeva navara . 5.29) Faktori oblika za karakteristične presjeke mogu se očitati iz tablica. Sniženje dinamičke izdržljivosti je izazvano zareznim djelovanjem samog zavara.1] .3.3.3. 5. prijelazi i dr.

Obradom navara odstranjuje se ovo loše područje navara te se bitno poboljšava dinamička izdržljivost.5. .3. obrada kod V zavara pri spajanju dvaju limova bitno utječe na dinamičku izdržljivost.3.3. Spajanje elemenata 81 što uzrokuje ugorine te "zamrzavanje" mjehurića plinova i šljake. kao što pokazuje tablica 5.27 Neobrañeni i obrañeni navar σ max  N mm 2    σ DI = 240 σ DT = 240 σ DN = 160 σ DN = 140 ± ± 95 σ sr  N mm 2    N9 obrañeni navar s neobrañenim navarom ± ± −95 s obrañenim navarom −140 Slika 5.28 Smithov dijagram za neobrañeni i obrañeni navar Slično navaru. slaba veza osnovnog i dodatnog materijala ugorina navar uključci šljake.3. pore obrañeni navar N9 Slika 5.

0562 ± ± σ DI 310 240 170 160 120 170 150 280 220 σ DN 180 140 100 95 70 100 95 160 130 360 340 360 240 240 360 240 360 240 Č. za razliku od sučeonih.29). 5. .0362 N9 obrañeni V-zavar s provarenim korjenom i žlijebom za izvoñenje kraja zavara Tablica 5. Oblikovanje samog zavara od bitnog je utjecaja.3. 5. Kao što se vidi na slici (5.0562 ± ± Č.3.3.3.0562 ± ± Č.30) gdje uvijek treba nastojati ostvariti obostrani kutni zavar (slika 5.0362 V-zavar bez provarenog korijena Č.0362 V-zavara.0362 nezavareni limovi Č.3.3 Mehanička svojstva V-zavara Kod kutnih se zavara. žlijebljen uz provaren korijen Č. Spajanje elemenata Materijal Mehanička svojstva [N/mm2] σT Č.29) krajevi kutnih zavara izazivaju koncentraciju naprezanje te obrada krajnjih kratera kutnog zavara povećava dinamičku izdržljivost. lomi tok sila dva puta (sl. 5.0562 ± ± Č.0562 ± ± Č.82 5.30) te meñusobno spajanje korijena kutnih zavara (sl. naročito kod T spoja (sl.0362 V-zavar s potkorenom trakom N9 Č.31).3.

5.29 Lom toka silnica kod kutnih zavara + σ + σ σ σ Slika 5.30 Tok silnica kod jednostrukog i dvostrukog kutnog zavara .3.3. Spajanje elemenata 83 σ max σ max σ σ max σ Slika 5.

a postotak ovisi o temperaturi i sastavu (strukturi) čelika. Pod višim temperaturama podrazumijeva se temperatura do 600°C. daju se pri sobnoj temperaturi. su prvenstveno negativne i to: . Ako materijal dugo "radi" u uvjetima pouzdanosti doći će do njegovog razaranja i pri znatno nižim temperaturama od vlačne čvrstoće za odreñene temperature. Toplinska krtost se javlja kod fero-perlitnih čelika kod 400°-500°C gdje nakon dugog zadržavanja naglo pada udarna žilavost dobivena kod sobne temperature. Promjene koje nastaju u materijalu. . Praćenje pojava u materijalu i zavaru vrši se analizom i ostalih parametara (radni tlak. osim iznimno žilavost materijala. posebno u zavaru.31 Meñusobno spajanje korijena kutnih zavara Utjecaj temperature na zavarene spojeve Svi podaci o mehaničkih svojstvima. radni medij.84 5.toplinski zamor i termošokovi . Poznavanje utjecaja eksploatacije na materijal i zavare pri višim temperaturama osnova je za pouzdan rad energetske i procesne opreme.toplinska krutost .erozija Mehanička svojstva se u principu smanjuju. Upravo su mjesta zavara najopasnija te se obično tu inicira lom. Pouzdanost je svojstvo metala da se pod utjecajem dugotrajnog naprezanja na višim temperaturama neprekidno plastično deformira (redovita pojava iznad 450°C). Spajanje elemenata Slika 5. naprezanje. trajanje eksploatacije) uz istovremeno praćenje radne temperature.promjena strukture .pouzdanost .promjena mehaničkih svojstava .korozija . Čest je slučaj da zavarena konstrukcija biva korištena pri temperaturama znatno nižim ili višim od sobne.3.

kao i metodom vibriranja. zbog izgleda prijeloma sličnog lomu krtog materijala (dekoheziji) nazivaju se krti lom. Spajanje elemenata 85 Toplinskim zamorom naziva se razaranje metala pod djelovanjem toplinskih naprezanja uvjetovanih naizmjeničnim zagrijavanjem i hlañenjem. Ova naprezanja mogu dovesti do deformacije konstrukcije pa čak i hladnih pukotina. dolazi do unutrašnjih naprezanja. Ove pojave loma zbog naglog širenja pukotine. poznate su odavno. odžarivanja. kao rezultat metalurških procesa. Utjecaj zaostalih naprezanja Pri formiranju zavara.32). Ako se greške otkriju na vrijeme moguće je pratiti cijeli rast pukotine i predvidjeti lom. te raspodjelom naprezanja u njenoj okolini. Postupkom popuštanja. a zakonitosti im je teško dokučiti. posebno pri višim i visokim temperaturama. Visokim naprezanjima u vrhu pukotine.32 Naprezanja u zoni korijena X zavara Krti lom Lomovi sa malom kontrakcijom ili bez nje. a bez velikog naprezanja. Teoretska objašnjenja pojave toplinskog zamora su vrlo štura. Naprezanja mogu biti tlačna i vlačna. U procesima eksploatacije. ova se naprezanja brzo relaksiraju.3. Pri tom svakako je potrebno preispitati kriterije o prihvatljivosti ovih grešaka. lomovi bez izduženja. odmah nakon zavarivanja i granicu razvlačenja. Krti lomovi su redovito su inicirani malim pukotinama ili oštećenjima koje su rasle do neke kritične veličine. 5. mogu se ove napetosti znatno smanjiti. nakon koje je nastupio lom.3. osim mjerenjem na površini.5. ukoliko nisu kombinirana s vanjskim opterećenjem. potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Iznimka je slučaj zaostalih naprezanja u zoni zavara s inicijalnim opterećenjima (sl. . σV 250 N/mm2 l 3l 3l 5. Sama zaostala naprezanja ne dovode do oštećenja. Iznos može doseći.

3. (5.32) gdje je a veličina polovine pukotine (sl.33). 5.3.način hladne obrade pri izvedbi konstrukcije Pri proučavaju loma uvodi se faktor intenziteta naprezanja KC koji se razlikuje za tri osnovna slučaja otvaranja pukotine (sl.34. a c konstanta.34). Odnos naprezanja i veličine pukotine prikazan je slikom 5. te za prvi način faktor intenziteta je KI C = cσ a . σ naprezanje.način naprezanja .33 Tri osnovna načina otvaranja pukotine σ Kc.radna temperatura . I II III Slika 5.34 Faktor intenziteta naprezanja u ovisnosti o pukotini i naprezanju .za žilavi čelik a Kc a Slika 5.koncepcija konstrukcije: razina radnih opterećenja debljina elementa krutost konstrukcije .3. 5.86 5. Spajanje elemenata Na lom (proučava se u mehanici loma) utječu: .3.3.3.osnovno materijal .

3. Za kut θ = 0 (sl.3.4.35) dana je izrazima KI θ θ 3θ  (5.3. faktor intenziteta naprezanja računa prema izrazu (5.sklonost materijala prema krtom lomu .35) 2π r σ σ y (θ = 0 ) σy 2a σx θ Slika 5.odreñena temperatura .35) izraz (5. materijal pri nižim temperaturama postaje krt pa postoji tzv.postojanje greške koja izaziva koncentraciju naprezanja i početak loma Naprezanje i deformacija oko pukotine proučavana je od strane mnogih znanstvenika meñu. 2 2 2  2π r gdje obzirom da se pri opterećenju trake s pukotinom radi o prvom slučaju otvaranja. 2 2 2  2π r KI θ θ 3θ  (5. raspodjela naprezanja oko vrška pukotine (sl. Krti lom se javlja ako su ispunjena slijedeća četiri uvjeta: .5.3.3. a meñu prvima su Grifiz.3.35 Naprezanja vrška pukotine ploče .34) σy = cos  1 + sin sin  .velika zaostala naprezanja . (5. 5. Spajanje elemenata 87 Prilikom praćenja širenja pukotine primijećeno je da se za lom epruvete mora utrošiti znatno manje rada pri nižim temperaturama. temperatura prelaska u krtost.33) σx = cos 1 − sin sin  .32).34) se svodi na KI σy = .3. Za beskonačnu traku s otvorom pukotine dužine 2a i opterećenu vlačno. 5. Irwin i Vestergard. tj.

2004. Kod vijčanog spoja razlikujemo tri osnovna slučaja: .4. Dujmović. † ‡ Skenirano iz B. Zagreb.3) Slika 5. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. valjanjem odnosno narezivanjem. Zagreb.vijci koji nisu prednapregnuti u spoju opterećenom smično (slika 5. D. . IA PROJEKTIRANJE. Dujmović.1. Skenirano iz B. što je krajnje nepovoljno. Dakle treba težiti čim krućim i debljim podlogama kod ovakvih spojeva kao ne bi došlo do elastičnog savijanja podloge (smanjenje krutosti). Odnos sile prednaprezanja u vijcima Fv i podlozi Fp. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. odnosno navoj izrañen narezivanjem treba izbjegavati. Spajanje elemenata 5.4. Oblikovanje vijčanih i zavarenih spojeva obzirom na zamor Pošto je zamor materijala jedan od čestih razloga lomova koji nastaju u eksploataciji.4. Bez prednaprezanja‡ Slika 5. Andronić. IA PROJEKTIRANJE. 2004. D. bilo rastavljivi. I. zahtijevaju posebnu pažnju prilikom pravilnog oblikovanja.1 Oblikovanje vijčanih spojeva obzirom na zamor Obzirom na način izrade navoja. Ovime pri istoj radnoj sili je prirast sila vijku ∆Fv manji od prirasta ∆F'v za slučaj podloge manje krutosti. I.4.4.4.4.88 5. Vlačni spoj† Slika 5.4.prednapregnuti vijci u spoju opterećenom smično (slika 5.4.2.3. Prednapregnuti Kod vlačnog spoja. uslijed djelovanja radne sile FR prikazano je dijagramom na slici 5. Postavljanje mekanih brtvi meñu podlogama djeluje nepovoljno.1) .4. Ukoliko radna sila postane veća od sile prednaprezanja. Andronić.vijčani spoj opterećen na vlak (slika 5. rasterećenja podloge i odvajanja te vijci u potpunosti preuzimaju opterećenje. prednost treba dati navoju napravljenom vajanjem.2) . najčešće je riječ o spoju kod kojeg su vijci prednapregnuti. raste sila u vijku za ∆Fv i pada sila u podlozi za ∆Fp. spojevi. Opterećivanjem spoja. bilo nerastavljivi. 5. Nadalje iz dijagrama se vidi da je povoljnije da vijci budu manje krutosti Cv (manji nagib pravca) a podloga čim kruća (strmiji pravac).

4. a samim time i vijčani spoj.5. Dujmović.4.3) površina na koju se prenosi opterećenje.5 predstavlja povoljniji slučaj od oblika prikazanog slikom 5. raspodjela opterećenja oko rupe i moguća mjesta pojave pukotina kod zamora prikazana su slika 5. manje podložan pojavi pukotina. 2004.4.§ Kod spojeva opterećenih smično (slika 5. Zagreb.4.6 podloga je fleksibilnija. Dakle vrijedi pravilo da obzirom na otpornost vijčanog spoja na zamor. Slika 5. Spajanje elemenata 89 F Fmax ∆Fv FV ∆Fp FR ∆F'p ∆F'v FR arctg CV arctg CP Fp λ λ′ δ δ′ deformacije Slika 5. Slika 5. I.4. § Skenirano iz B. Andronić. D.4. IA PROJEKTIRANJE. oblik prikazan slikom 5. treba nastojati da kontaktna površina bude čim bliže dijelovima na koje djeluje opterećenje.6.4. Sile i deformacije u prednapregnutim vijcima i podlozi Obzirom na oblik samo kontaktne površine.4. .7 za slučaj vijaka sa i bez prednaprezanja.5.2 i 5.4. Dežba “Metalne konstrukcije 4”.6 iz razloga što je kod prvog kontaktna površina bliža mjestu djelovanja sile te je time savijanje površine manje. Prednost za slučaj opterećenja kod kojeg postoji opasnost od zamora treba dati vijcima s prednaprezanjem iz razloga što je vijak.4. Kod slučaja prikazanog slikom 5.

Dežba “Metalne konstrukcije 4”. Andronić. D. Dujmović.2. Usporedba smično opterećenih vijčanih spojeva** Kod sidrenih (anker) vijaka. pričvršćivanjem dvjema maticama pokazalo se povoljnije obzirom na zamor. I. IA PROJEKTIRANJE.7. Ispitivanjem je utvrñeno da varijante pričvršćivanja stopa b) i d) na slici 5. 2004.4. Zagreb.4. Zavari.8. osim što treba težiti izvedbi navoja valjanjem. Slika 5.8 pokazuju boju otpornost na zamor.4. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. Dujmović. . Otpornost na zamor kod sidrenih vijaka†† 5. D. Zagreb. Spajanje elemenata Slika 5.4. 2004. Andronić.90 5. Oblikovanje zavarenih spojeva obzirom na zamor Općenito strojne elemente podložne zamoru potrebno je oblikovati na način da se izbjegne koncentracija naprezanja odnosno lom silnica u silocrtu naprezanja. kao spojevi dijelova. ** †† Skenirano iz B. IA PROJEKTIRANJE. Skenirano iz B. I.

Slika 5. Zagreb. Smanjenje koncentracije naprezanja pravilnim oblikovanjem‡‡ Slika 5. Slika 5. Postavljanje neopterećenog dijela obzirom na smjer opterećenja ‡‡ Skenirano iz B. D. Dujmović. potrebno je preoblikovati strojni dio da se čim više smanji koncentracija naprezanja (slika 5. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. Andronić.9. to je manji lom silnica (koncentracija naprezanja) (slika 5. te ukoliko je moguće. Spajanje elemenata 91 upravo se nalaze u zonama najvećih koncentracija naprezanja. Pomicanje zavara iz područja velike koncentracije naprezanja Za slučaj kada je neki neopterećeni dio konstrukcije zavaren na opterećeni dio konstrukcije.10. I. 2004.11).4. Što je taj neopterećeni dio kraći u smjeru djelovanja sile na opterećenom dijelu.5. Dakle.11. IA PROJEKTIRANJE.4.9.4. .4.4.). sam zavar pomaknuti iz područja najveće koncentracije naprezanja (slika 5.).10.4. sama geometrija neopterećenog dijela izaziva lom silnica u silocrtu (koncentraciju naprezanja).

12.13. Smanjenje dimenzija poprečnog presjeka kutnog zavara§§ Za slučaj kad kutni zavar povezuje nosive dijelove u cjelinu. D..4. Preporuka o udaljenosti zavara od ruba nosivog dijela Pri oblikovanju treba težiti izvedbama bez sekundarnih naprezanja koji nastaju uslijed momenata savijanja u samom spoju. 2004. . Slika 5. kao što je to slučaj na slici 5. potrebno je osigurati dovoljnu nosivost kutnog zavara.15.14). Tako je kod čvorište rešetkaste konstrukcije potrebno postići da se neutralne osi sijeku u jednoj točki.4.14.4. IA PROJEKTIRANJE. Slika 5.4. Slika 5. Zavar u području ruba opterećenih konstrukcija smanjuje otpornost na zamor te je potrebno težiti preporuci da se zavar nalazi na udaljenosti većoj od 10 mm od ruba (slika 5. Andronić. Spajanje elemenata Smanjenje dimenzija kutnog zavara moguće je postići i djelomičnim provarivanjem korijena zavara (slika 5.92 5. §§ Skenirano iz B.13. Minimalne dimenzije kutnog zavara i djelomično provarenog kutnog zvara. I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. Dujmović. Slično je i kod nesimetričnih priključaka koje je potrebno zamijenit simetričnim kao što je to ilustrirano slikom 5.4. Zagreb.).12.4.4.

9. gdje se brušenjem izbjegavaju oštri prijelazi spojeva. a samim time i neotpornost na zamor. Rješenja sa slike 5. Slika 5. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. IA PROJEKTIRANJE.15. Brušenje zaobljenja i područja oko zaobljenja *** Skenirano iz B. Dujmović. 2004. Slika 5.15.4. Pri tom treba izbjegavati radijuse zaobljenja manje od 15 mm odnosno radijusom zaobljenja većim od 1/3 širine priključka.4. a samo zaobljenje potrebno je obraditi brušenjem te brušenu površinu produžiti 20 mm izvan zaobljenja (slika 5.4. Naknadna obrada zavara*** Oštre rubove potrebno je izvesti zaobljene. .4. I. Spajanje elemenata 93 Slika 5. moguće je postići naknadnom obradom zavara. D. Zagreb.16.4.16).5. Zamjena nesimetričnog priključka simetričnim Oštri prelazi i oštri kutovi izazivaju veliku koncentraciju naprezanja. Andronić. kao što je prikazano slikom 5.15.4.

odnosno 0.krak (širina) kutnog zavara ne smije varirati više od 10% .zarezi . Uleknuća osnovnog materijala troska na varu se tretira kao ulegnuće pukotine detektirane nerazornim metodama ne toleriraju se ne tolerira se kod čeonog vara s zahtijevanom punom penetracijom da dolazi do nepotpunog taljenja osnovnog materijala koje je karakterizirano prelijevanjem zavara ††† Skenirano iz B. .čeoni varovi s djelomičnom penetracijom tretiraju se kao da je riječ o kutnim varovima .17.94 5.prskanje pri zavarivanju .18. 2004. a bitno smanjuju otpornost na zamor su: .debljina čeonog zavara ne smije biti manja od debljine dijelova koji se spajaju .udubljenja čeonog zavara se toleriraju ako: duljina udubljenja nije veća od debljine elementa t visina udubljenja nije veća od 0. IA PROJEKTIRANJE.iskrivljenje dijelova priključaka Greške u varovima do odreñenog nivoa se toleriraju. Najčešće greške koje pri zavarivanju nastaju.1t preostala visina zavara ispod udubljenja nije manja od debljine elementa t Slika 5. Spajanje elemenata Uz navedene konstrukcijske uzroke neotpornosti na zamor. Zahtjevi obzirom na dopustive dimenzije udubljenja zavara††† uleknuća osnovnog materijala u zoni utjecaja topline.loše namještanje dijelova koji se zavaruju . velik utjecaj ima i samo zavarivanje. D.4.4. Zagreb. Dujmović.ekscentričnosti i krivo meñusobno pozicioniranje dijelova . Andronić. Pri tome vrijede slijedeća pravila: .diskontinuitet u varu uzrokovan slučajnim zastojima luka .oštri bridovi . a nastala zbog taljenja osnovnog materijala se toleriraju ukoliko s ona manja od 0.1t (ili 1 mm) kod uzdužnih Slika 5.korozijska gnijezda . I.05t (ili 5 mm) kod poprečnih varova.nedopušteno pripajanje dijelova koji nisu predviñeni za zavarivanje . Dežba “Metalne konstrukcije 4”.pukotine u varu .

4.4. Dopušteni postotak ukupne veličine pora obzirom na površinu projekcije zavara iznosi se kreće od 3% do 5%.20.3 mm smanjuje otpornost na zamor te se preporuča brušenje takvih rubova.4. moraju biti izvedeni na način da se osigura 80% stapanja.21. Nepotpuna penetracija i prelijevanje zavara ne toleriraju se ulegnuća zavara Slika 5. Hrapavost rubova uslijed plinskog rezanja čeličnih ploča Prekid kontinuiranog zavara tolerira se samo ako je na mjestu prekida postignuta dobra penetracija te ukoliko se prekid ne nalazi u zoni visoke koncentracije naprezanja. Hrapavost rubova nastalih plinskim rezanjem (slika 5. dakle kod kojih nije moguće provarivanje korijena. Spajanje elemenata 95 Slika 5.21) veća od 0. mogu se tolerirati te ih nije potrebno popravljati ukoliko je najveći promjer manji od 0.4. Djelomična penetracija i nepotpuna provarenost nisu dopušteni. .25t ili 3 mm. ravnomjerno rasporeñeni.5.19. Slika 5. Varovi koji se izvode samo s jedne strane. a ovisi o kategoriji detalja. Nedopustiva ulegnuća zavara Pore uslijed plinova u zavaru.

Literatura B. U cilju izbjegavanja ili snižavanja zaostalih naprezanja potrebno je voditi računa o slijedu i smjeru zavarivanja. D. Andronić. Oštećenja nastala rukovanjem. odžarivanju. ulegnuća. Dežba “Metalne konstrukcije 4”. predgrijavanju. I. Dujmović. Izvoñenje jednostranih zavara‡‡‡ Pri zavarivanju dolazi do stvaranja zaostalih naprezanja koja bitno utječu na pojavu zamora. 2004. D. . ultrazvučnim ili pneumatskim iglama). oštećenje nastalo paljenjem elektrode treba otkloniti brušenjem. zarezi. IA PROJEKTIRANJE. 2004. Andronić. IA PROJEKTIRANJE. Zagreb. Ovakva oštećenja se ne dopuštaju. I. Dežba “Metalne konstrukcije 4”.96 5.4. samčarenju ili čekićanju (ručno. Spajanje elemenata Slika 5.22. Dujmović. Zagreb. ‡‡‡ Skenirano iz B.

Iznimku čine kiseli agresivni mediji gdje je korozija moguća i bez utjecaja atmosferskog kisika. Ovakva korozija opasnija je od površinske jer može doći do neopaženog otkazivanja nosivosti elementa uslijed napredovanja korozije u dubini materijala. Rjeñe korišteni postupci površinske zaštite poput kontinuiranog postupka izvoñenja metalnih prevlaka. Za razvoj korozije u pravilu je dovoljan vlažni film na površini metala.1 Utjecaj okoline i opterećenje Koroziju čeličnih konstrukcija uzrokuju voda i oksidacijska sredstva pri čemu presudan utjecaj ima kisik iz atmosfere te u odsutnosti kisika nema ni korozije. npr. 6. a ista se preporučuje od strane Instituta grañevinarstva Hrvatske (IGH). Korozija čelika počinje kod relativne vlažnosti zraka od oko 60% (sl. npr. lokalna dubinska korozija naponska korozija aktivni metali pasivni metali Slika 6. Područje na koje se odnosi preporuka o zaštiti od korozije obuhvaća sve čelične konstrukcije sačinjene od elemenata debljine stjenke veće od 3 mm. 6. djelovanjem klorida te se korozijsko nagrizanje javlja na manjim dijelovima površine (sl. Prilikom konstruiranja konstrukcije potrebno je definirati i način zaštite od korozije. poglavlje 1). zaštiti od korozije potrebno je posvetiti posebnu pažnju. postupak pečenja (emajliranja).2.1. postupak vrućeg štrcanja i sl. Aktivni metali poput čelika i pocinčanog čelika korodiraju po čitavoj izloženoj površini te im se gubitak materijala razvija uglavnom površinski. Kako se metalne konstrukcije uglavnom izvode iz konstrukcijskih čelika podložnih koroziji.. Ovaj tekst temelji se na nacionalnoj normi Švicarske središnjice za čelične konstrukcije. Zavod za metalne konstrukcije Zagreb (vidi literaturu). Uz naveden oblik korozije moguća je i korozija uslijed mehaničkih i toplinskih opterećenja te je pri odabiru premaza potrebno i na ovo obratiti pažnju.1).1. elektronskog postupka nanošenja. Pasivni materijali poput krom-nikal čelika i aluminija zaštićeni su od korozije pomoću pasiviziranog površinskog sloja. Zaštita od korozije Pravilno izvoñenje zaštite od korozije jedno je od presudnih faktora koji utječu na vijek trajanja konstrukcije. Do korozije nastupa tek kad se taj sloj ošteti.1 Korozija kod aktivnih i pasivnih materijala . kondenzat ili kapljice rose. 1.6. ovdje neće biti obrañivani. elektrostatskog prekivanja prahom.7. Zaštita od korozije 97 6.

temperatura zraka i povišena temperatura . tablica 6. gusto naseljena područja bez jake koncentracije industrije.25 5 > 80 > 4.25 2 ≤ 40 ≤ 2. Utjecaj makroklime odreñen je po DIN-u prema kojem se za željezo i cink (tablica 6. kloridima i/ili sa slanom visokom relativnom vlagom u zraku (nad morem i u neposrednoj Tablica 6. područje s nagomilanom industrijom i zone koje leže u smjeru glavnih vjetrova tih područja. Razred korozivnosti Gubitak [µm/god.1.25 4 ≤ 80 ≤ 4.1.1) navodi godišnji iznos gubitka materijala u ovisnosti o razredu korozivnosti (mjeri se na metalnoj zavojnici slobodno izloženoj atmosferilijama.relativna vlažnost zraka.98 6. Umjereno korozivno opterećenje: Atmosfera s umjerenim sadržajem sumpornog dioksida i drugih štetnih materija: npr. Zaštita od korozije Pri definiranju utjecaja okoline potrebno je razlikovati mjesnu (makroklimu) i strogo lokalnu klimu (mikroklimu).1.1.25 3 ≤ 60 ≤ 3. Mikroklimu odreñuju slijedeći faktori: .izloženost atmosferilijama (direktno izloženo ili zaštićeno od atmosferilija) . Jako korozivno Industrija opterećenje: 4 do 5 Vrlo jako More korozivno opterećenje: Atmosfera onečišćena korozivno posebn štetnim materijama: npr. seoska područja i mali gradovi.1 Odreñivanje razreda korozivnosti makroklime Osnovna vrsta Normalna atmosfera Razred korozivnosti 1i2 Opis Malo korozivno opterećenje: Atmosfera bez spomena vrijedne količine sumpornog dioksida i drugih štetin materija: npr.25 Tablica 6.2).2 Sprega makroklime i vrste atmosfere Pod mikroklimom podrazumijevaju se utjecaji u neposrednoj blizini čelične konstrukcije ili utjecaji koji neposredno djeluju na pojedine dijelove konstrukcije.] željezo cink 1 ≤ 20 ≤ 1. Dosadašnja vrsta atmosfere Selo 2i3 Grad Agresivna atmosfera 3 do 5 Atmofera s visokim sadržajem sumpornog dioksida i drugih štetnih materija: npr.

Zaštita od korozije 99 - mjestimično povećani agresivni utjecaji.2.izbjegavati prekidne zavare . Ako pak neka mjesta nisu pristupačna. površine kontakta kod vijčanih spojeva. npr.7. Izrezima i rupama potrebno je omogućiti istjecanje vode (kiša i kondenzat). npr. ispitivanje. uglove i kutove.na šupljim elementima obavezno ostaviti dovoljno velike otvore za dotok i otjecanje cinka jer je bitno da unutrašnje površine budu vruće pocinčane . Pri tom nezaštićene šupljine konstrukcije treba temeljito zabrtviti od prodora zraka i vlage. kontrolu.uzeti u obzir smanjivanje promjera rupa pocinčavanjem .6. Treba izbjegavati veće horizontalne plohe te konkavne profile. Izradom okapnica smanjiti direktno slijevanje vode preko površine elementa konstrukcije. fekalije i sl.: o podvoz mosta iznad vode o područje stvaranja kondenzata na toplovodima o područja prskanja vode o područja na betonskim dijelovima koja su oblivena kišom o grañevine izložene utjecaju soli o zone u području otapanja solju (poledice) o područja u blizini radionica za luženje ili dekapiranje o zone taloženja štetnih materijala (zagañenje zraka.površinu je prije cinčanja potrebno pripremiti jetkanjem (nagrizanje i čišćenje kiselinom) . Čelični elementi koji se ubetoniravaju trebaju se očistiti od hrñe te se temeljni premaz mora izvesti najmanje 10 do 15 centimetara duboko u beton.pri konstruiranju uzeti u obzir dimenzije raspoloživih kupki za pocinčavanje . u principu nije potrebno dodatno zaštićivati.izraditi otvore u "mrtvim" uglovima . 1. poglavlje 1). galvanske struje) 6. Moguće je korištenje i elemenata iz nehrñajućeg čelika. potrebno je na tim mjestima prije spajana provesti ugovorenu površinsku zaštitu.pravilnim postupkom i redoslijedom zavarivanja održati zaostala naprezanja čim nižima . Voda mora nesmetano otjecati sa svih mjesta na konstrukciji (sl. kod rebara iz zatvorenog profila. Kod vijaka.izbjegavati velike razlike u debljini stijenki jednog te istog elementa . Kod povećanog korozijskog opterećenja treba izbjegavati isprekidane zavare. preporučuje se korištenje vijaka koje je proizvoñač već površinski zaštitio. Dijelovi koji se površinski zaštićuju moraju biti pristupačni za izvoñenje. Kod čeličnih konstrukcija koje će se vruće pocinčati (uranjanjem na približno 450°C) treba se pridržavati slijedećih preporuka: . kemikalije. Elektrolitski pocinčani vijci i spojni elementi moraju se dodatno premazati! Vruće pocinčane elemente. Zaštita od korozije svih spojnih elemenata treba po kvaliteti odgovarati kvaliteti zaštite od korozije cijele konstrukcije. uske raspone. Kod ubetoniranih čeličnih dijelova trajno vlaženih vodom treba izbjegavati kontakt s armaturnim metalom kao se ne bi stvorio galvanski članak. održavanje i obnovu korozivne zaštite. u ovisnosti o konkretnog slučaja.2 Konstruktivne mjere Pretpostavke za djelotvornu zaštitu od korozije moraju se ostvariti već pri samom konstruiranju.nalježuće površine i uske raspore treba zatvoriti neprekinutim zavarima . npr.) o mjesta pod elektrokemijskim utjecajem (razlike u potencijalu. Betonske temelje čeličnih konstrukcija treba izvesti 20 do 30 centimetara iznad tla. točkaste zavare i oštre brodove koji predstavljaju mjesta lakog oštećivanja premaza pri udaru.

4 Kompatibilnost Temeljni premazi. Na jednokomponentne (1-K) premaze treba u načelu nastaviti s nanošenjem jedino jednokomponentnih premaza (izuzetak čini 1-K poliuretanski premaz koji otvrñuje na bazi vlage). Zaštita od korozije pri odabiru materijala provjeriti podobnost materijala za vruće pocinčavanje (prionjivost prevlake i izgled ovise o sadržaju silicija u čeliku) 6. a navedeno je od strane proizvoñača premaza. Preporuča se cijeli premazni sustav izvesti sredstvima istog proizvoñača. Na ovo treba naročito obratiti pažnju pri obnovi starog premaza. Na dvokomponentne (2-K) premaze moguće je nanositi jednokomponentne ili dvokomponentne premaze. Temperatura zraka i temperatura objekta mogu značajno varirati te tako bitno utjecati na vrijeme izvoñenja površinske zaštite. Svi premazi i prevlake se tijekom vremena izlaganja atmosferilima razgrañuju te se ne smije prekoračiti orjentaciono vrijeme navedeno u tablicama. uzeti u obzir minimalno i maksimalno vrijeme meñusušenja premaza pri nanošenju slijedećeg premaza. Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka. Pokrivne premaze unutar grañevina. Kod nepoznatog kemijskog sastava postojećeg premaza kompatibilnost je potrebno unaprijed ispitati. Pri dugotrajnoj izgradnji ili dugotrajnom transportu (posebno prekomorskom) preporuča se nanošenje dodatnog zaštitnog premaza. Minimalno potrebni i maksimalno dozvoljeni interval izmeñu pripreme površine i nanošenja pokrivnog premaza ovisi o zaštitnom sustavu te utjecaju atmosferilija. odnosno prevlake i pokrivni premazi moraju meñusobno biti kompatibilni (snošljivi).3 Izvoñenje zaštite Pri izvoñenju zaštite. ukoliko je to moguće. nanosit nakon završetka grañevinskih radova kako bi se izbjeglo oštećivanje premaza. Osim kemijske kompatibilnosti. 6. . Za kompatibilnost su u prvom redu mjerodavna vezivna sredstva (veziva premaza).100 - 6. Pri tom treba obratiti pažnju na minimalnu razliku temperature objekta i okoline kako bi se izbjeglo orošavanje. osim stvarnog vremena nanošenja prevlake. uzeti u obzir i minimalno te maksimalno vrijeme za nanošenje zaštitnih prevlaka.

a ne i metalurški (ne nastaje legura!). Ovi su slojevi prevučeni kompaktnim slojem čistog cinka.1. Kemijsko-fizikalna svojstva navedena su u tablici 6.kompatibilno (snošljivo) □ – nekompatibilno Pocinčano prskanjem Vruće pocinčano █ █ █ █ █ Tablica 6.6.1 Pregled kompatibilnosti (snošljivosti) 6. Kod čelika sa sadržajem silicija (od 0.12%) ovi se legirani slojevi protežu duž čitave debljine prevlake te se na površini očituju kao mat-sivi tvrdi cink osjetljiv na udarce.3. 1K Katran/Poliuretan FH 2-K Poliuretan Epoksidester 2-K Epoksid Uretanalkid Klorkaučuk Vezivno sredstvo prethodnog premaza Alkid Vezivno sredstvo narednog premaza Poliakrilat Polivinil Silikon ░ ░ █ ░ ░ ░ █ . Zaštita od korozije 101 2-K Katran/Epoksid 1-K Poliuretan FH Alkid Epoksidester Uretanalkid Poliakrilat Polivinil Klorkaučuk Polistirol 2-K Epoksid 2-K Poliuretan 1-K Poliuretan FH 2K-Katran/Epoksid 1K Katran/Poliuretan FH Silikat █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █ ░ █ ░ ░ █ █ ░ █ █ ░ ░ ░ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ █ PREVLAKE █ ░ ░ ░ █ .5. Kemijsko-fizikalna svojstva premaza odreñena su njihovim meñudjelovanjem. Isto vrijedi i za elektrolitičko pocinčavanje.uobičajene kombinacije (standardni sustavi) ░ .03 do 0.5 Kemijsko-fizikalna svojstva premaza i prevlaka Skrućeni premaz se u osnovi sastoji od pigmenta i veziva. Vruće pocinčana prevlaka sastoji se od različitih legiranih slojeva od kojih je prvi metalurški povezan s čelikom. Štrcano pocinčavanje karakterizira porozan sloj cinka te se veza s čelikom ostvaruje isključivo mehanički.

Posebni zahtjevi na estetski izgled proističu iz tenderske dokumentacije. veličina i oblik čelične površine. manje deformacije i neravnine nekog elementa nastale proizvodnjom te neravnine nastale postupkom izrade (posljedica zavarivanja). Zaštita od korozije Mehanička postojanost Postojanost nijanse i sjaja u atmosferilijama Otpornost na sol za otapanje leda (poledica) Vezivno sredstvo Svojstva Toplinska postojanost Kemijska postojanost Otpornost na vodu na lužine Alkid Epoksidester Uretanalkid Poliakrilat Polivinil Klorkaučuk Silikon Silikat 2-K Epoksid 2-K Poliuretan 1-K Poliuretan FH 2K-Katran/Epoksid 1K Katran/Poliuretan FH Vruće pocinčano Pocinčano prskanjem ░ ░ ░ █ ░ ░ █ ░ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ █ █ ░ █ █ ░ ░ █ ░ ░ ░ ░ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ █ █ ░ █ █ █ █ ░ █ █ █ ░ ░ █ █ ░ █ █ █ █ █ █ █ ░ PREVLAKE ░ █ .visoka toplinska postojanost (podnosi temperaturu preko 140°C) ░ . Na izgled premaza i prevlaka utječe struktura. Ovdje spadaju mjestimične neravnine nastale proizvodnom (valjanje). dok kod estetskog izgleda često je potrebno obnavljanje premaza.5.1 Kemijsko-fizikalna svojstva premaza i prevlaka 6. Ovakve se greške površine uobičajenim premazima ne otklanjaju. Pri zaštiti konstrukcije mjerodavna je činjenica dali je zbog korozije narušena nosivost. Trajnost pri zaštiti konstrukcije često je veća od trajnosti konstrukcije. Kod estetskog izgleda mjerodavne su promjene vidljive golim okom. Na izgled površine (nijansa i boja) utječe se pravilnim izborom premaznog sredstava te načinom nanošenja i to: na pare otapala na kiseline ░ ░ ░ █ █ █ █ █ . Ovdje treba razlikovati trajnost zaštite od trajnosti estetskog izgleda te se obzirom na to vrši obnavljanje zaštite.102 6.6 Uloga i izgled zaštite Ispunjenje funkcije površinske zaštite ovisi o zadaći koju treba ispuniti pri zaštiti konstrukcije.srednja toplinska postojanost (podnosi temperaturu do 140°C) □ – mala toplinska postojanost (podnosi temperaturu do 70°C) Tablica 6.

Zaštita od korozije 103 - pri odabiru nijanse koristiti postojeće kolekcije i sustave nijansi (NCS. U osnovi troškovi zaštite se sastoje od: . RAL i VSLF sustavom nedovoljno dispergirani pigmenti boje u vezivu dovode do pojave mrlja ili crta što je glaña i sjajnija površina premaza sitne neravnine bit će vidljivije te je u tom slučaju povoljno koristiti mat premaze (npr. zaštite okoliša i ispitivanja kvalitete .7 Troškovi održavanja površinske zaštite Troškove za prvo izvoñenje zaštite na čeličnoj konstrukciji treba usporediti s kasnijim izdacima za održavanje i obnovu.izmjene nijanse boje: uzrok mogu biti agresivne čestice iz zraka te UV-zračenje i svjetlo . predvidjeti pomične ili fiksne radne podeste i ljestve.troškova pripreme površine . Tako je već u fazi planiranja potrebno predvidjeti način i učestalost budućeg održavanja. Štrcanjem se postiže glatka. sidrene elemente i stope za postavljanje nosača skela i sl. RAL. VSLF. na otvorenom prostoru sklone su blijeñenju i kredanju svjetlucave boje nisu obuhvaćene NCS.sveobuhvatnom skidanju rubova .troškova materijala .usputnih troškova pripreme radilišta.6. skele. pri konstruiranju potrebno je voditi računa o načinu budućeg održavanja. no pri tom ne treba da površinska zaštita "nadživi" vijek upotrebe konstrukcije.posrednih troškova od zaustavljanja pogona Sustavno održavanje znatno produžuje trajnost zaštite od korozije.8 Izvoñenje i ispitivanje 6. čaña. a nanošenjem valjkom hrapava površina Izgled površine mijenja se pod vanjskim utjecajima te dolazi do: .gubitka sjaja (matiranje): urok može biti prljavi zrak te utjecaj okoline poput vlage. npr.8. Uz to. DB) svjetleći i zasičeni (zagasiti) tonovi teško se usklañuju boje na bazi organskih i kromatskih pigmenata te titanovog dioksida (bijela). cinkovi premazi).1 Priprema metalne površine Pažljiva predobrada i priprema čelične površine pretpostavka je kvalitetnoj i trajnoj površinskoj zaštiti.uklanjanju prskotina i šljake pri zavarivanju . UVzračenja i svjetlosti .uklanjanju valjaoničkih grešaka brušenjem .zavarivanju šupljina. hrña i dimni plinovi 6. U okviru radioničke predobrade potrebno je voditi računa o: . Često "jeftina" prva zaštita za sobom implicira učestalu potrebu skupog održavanja. gnijezda s uključcima pijeska i poroznih mjesta na odljevcima . prašina.pojave mrlja: uzrok može biti neravnomjerno otjecanje kišnice. 6.

104

6. Zaštita od korozije

Priprema površine obuhvaća čišćenje uklanjanjem vlastitih ili stranih naslaga te hrapavljenje površine. Stupanj pripreme i topografija površine mora biti usklañeni s predviñenim premazom ili prevlakom. Hrapavost, topografija i struktura površine utječu na prionjivost premaza, utrošak premaznog sredstva te zaštitno djelovanje premaza (potrebno je prekriti vrhove hrapavosti). Hrapavost i struktura površine čišćene mlazom abraziva ispituje se usporeñivanje s uzorcima. Pri pripremi površine treba težiti hrapavosti izmeñu "2" i "3" (tablica 6.8.1).

Priprema površine mlazom abraziva
Oznaka Naziv-pojam Temeljito čišćenje Sa 2
mlazom

Definicija
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista vidljivih tragova ulja, masti i prljavštine te skoro potpuno bez okuine, hrñe, premaza i stranih nečistoća. Svi preostali ostaci moraju čvrsto prianjati. Vidi usporedne uzorke: B Sa 2, C Sa 2 i D Sa 2 u ISO 8501-1.
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista vidljivih tragova ulja, masti i prljavštine te skoro potpuno bez okuine, hrñe, premaza i stranih nečistoća tako da možda preostali tragovi mogu izgledati kao blage mrlje ili sjene. Vidi usporedne uzorke: A Sa 2½, B Sa 2½, C Sa 2½ i D Sa 2½ u ISO 8501-1. Površina mora biti (gledano bez povećala) čista vidljivih tragova ulja, masti i prljavštine te potpuno bez okuine, hrñe, premaza i stranih nečistoća. Površina mora biti jednoličnog metalnog izgleda. Vidi usporedne uzorke: A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3 i D Sa 3 u ISO 8501-1.

Sa 2½ Sa 3

Vrlo temeljito čišćenje mlazom Čišćenje mlazom, do odstranjivanja svih nečistoća s čelika

Priprema površine ručnim skidanjem hrñe
St 3
Ručno uklanjanje hrñe ručnim ili
Površina mora biti (gledano bez povećala) čista od vidljivih tragova ulja, masti i prljavštine, te bez okuine, hrñe, premaza i stranih onečišćenja, tako da pokazuje slabi metalni sjaj. Vidi usporedne uzorke: B St 3, C St 3 i D St 3 u ISO 8501-1.

Tablica 6.8.1 Priprema površine prema ISO 8501-1 U gradnji čeličnih konstrukcija preporuča se čišćenje mlazom abraziva jer se time postiže opitmalna površina za dobru površinsku zaštitu. Pri tom se primjenjuju slijedeće tehnike čišćenja mlazom: - centrifugalno čišćenje: isključivo u radionici, kod relativno jednostavnih dijelova s dobrom pristupnošću abraziva - čišćenje tlačnim zrakom (pjeskarenje): u radionici i na gradilištu, za jednostavne i komplicirane dijelove Kao abrazivi koriste se metalni ili mineralni proizvodi. Pri korištenju metalnih sredstava poput čelične sačme, žičanih zrnaca ili čeličnog pijeska (glatka i oštrobridna zrna) nužno je sačmi dodati čelični pijesak kako bi se ostvarila kvalitetna površina. Mineralna sredstva poput kvarcnog pijeska, šljake iz visokih peći te korund pijeska, kod uporabe zahtijevaju posebne mjere za zaštitu zdravlja! U posebnim slučajevima primjenjuju se još slijedeći postupci za čišćenje i skidanje hrñe: - ručno skidanje hrñe: potrebno postići stupanj površine St 3 (tablica 6.8.1) - fino pjeskarenje (čišćenje mlazom) - čišćenje bez prašine - čišćene tlačnom tekućinom (vodeni mlaz) se eventualnim dodatkom pijeska - čišćenje tlačnim zrakom uz dodavanje vode za vezivanje prašine - čišćenje mlazom pare - čišćenje plamenom - kemijsko odmašćivanje - kemijsko skidanje hrñe jetkanjem (nagrizanjem)

6. Zaštita od korozije

105

Pri čišćenju površine treba izbjegavati primjenu rastvarača hrñe i stabilizator hrñe zbog nemogućnosti potpunog odstranjivanja agresivnog sredstva te zbog loše prionjivosti takve površine. Preporuča se da priprema površine uslijedi u radionici nakon završetka radova, neposredno prije nanošenja premaza ili prevlake. Da bi se spriječila pojava mjehura i ljuštenja premaza, prethodno vruće pocinčane površine potrebno je mehanički očistiti primjenom finog pijeska, a samo u iznimnim slučajevima primjenjuje se brusni papir ili čelične četke.

6.8.2 Nanošenje premaza i prevlaka
Premazna sredstva treba ispravno skladištiti, u principu na temperaturi ne nižoj od 0°C i ne višoj od 30°C. Nužno je pridržavati se uputa za izvoñenje izdanih od strane proizvoñača premaza. Za vrijeme izvoñenja premaznih sredstava mora se prikloniti klimatskim uvjetima kao što su temperatura, relativna vlažnost i točka rošenja (izbjegavanje kondenziranje vlage na površini). Točka rošenje ovisi o vremenskim uvjetima te je potrebno osigurati minimalnu razliku u temperaturi površine i točke rošenja od 3°C (za zatvorene prostore), odnosno 4°C (za rad na otvorenom). Premaze na otvorenom potrebno je nanositi po suhom vremenu! Ukoliko to nije moguće, nanošenje premaza nužno je odgoditi, osim ukoliko se ne radi o sredstvima koja očvršćavaju uz pomoć vlage (npr. 1-K poliuretanska premazna sredstva). Minimalne i maksimalne temperature za vrijeme nanošenja te za prvih 48 sati sušenja moraju se održavati prema preporuci. Sam premaz posebno je ugrožen na bridovima te se za konstrukcije izložene agresivnim utjecajima preporuča dodatna zaštita bridova. Prvi temeljni premaz potrebno je nanijeti odmah nakon površinske pripreme, odnosno još isti dan kad je priprema izvršena. Prije nanošenja svakog pojedinog sloja, površina se mora očistiti od nečistoća poput prašine, korozijskih produkata, ulja masti i sl. Potrebno se pridržavati minimalnih i maksimalnih vremena meñusušenja jer u protivnom može doći do zadržavanja otapala, odvajanja slojeva, smanjenja postojanosti i sl. Kod vrućeg pocinčavanja prethodno izjetkani elementi se uranjaju u rastaljeni cink pri temperaturi od 450°C. Kod pocinčava štrcanjem (metalizacija), cinkova se žica tali u plamenom pištolju i štrca po čeličnoj površini prethodno očišćenoj mlazom mineralnog sredstva. Pri proizvodnji metalnih limova i profila koristi se konzervacija shopprimer-premazima. Ovakvi premazi zahtijevaju nanošenje temeljnog premaza, a limove je potrebno ponovo očistiti prije nanošenja temeljnog premaza.

6.8.3 Debljina sloja, prionjivost i neporoznost
Debljina sloja mjerodavna je za zaštitno djelovanje, trajnost, učestalost pora, elastičnost i tvrdoću premaza. Dok pretanki sloj premaza ne pruža dovoljnu zaštitu, predebeli sloj može dovesti do grešaka u premazu poput curenja, naboranosti, nepotpunog sušenja, nedovoljne prionjivosti i odvajanja sloja. Za premaz navode se minimalne debljine sloja koje osiguravaju dobro prekrivanje. Iskustveno je utvrñeno da je odnos izmeñu minimalne, srednje i maksimalne debljine sloja: minimalna:srednja:maksimalna=1:2:4, (6.8.1)

106

6. Zaštita od korozije

što bi značilo da za neku zahtijevanu minimalnu debljinu sloja od x µm, srednja debljina sloja iznosi 2x µm, dok je maksimalna debljina sloja 4x µm. Debljina sloja računa se kao ukupna debljina svih slojeva koji se nanose uključujući i temeljni sloj. Kod vruće pocinčanih dijelova debljina prevlake ovisi o debljini stjenke elementa te se kreće u granicama od 5 do 8 mm, dok je minimalna debljina prevlake 60 µm. Veliki presjeci uobičajeno dobivaju debele prevlake. Debljina prevlake se mjeri bezrazorno elektronskim mjernim instrumentima, pri čemu kod tanjih prevlaka treba uzeti u obzir i hrapavost. Takoñer se debljina prevlake može mjeriti magnetnom metodom (samo za prevlake magnetičnih metala).

Slika 6.8.1 Mjerenje debljine prevlaka magnetnom metodom Prionjivost je jedno od najvažnijih svojstava premaza i prevlaka. Prionjivost ovisi o kvaliteti pripreme površine i o kompatibilnosti premaznih sredstava, te za slučaj 2-K premaza, ovisi o korištenom odnosu komponenti. Prionjivost se utvrñuje razornim metodama, kao što je urezivanje mrežnice, odnosno kvadrata prema tablici 6.8.2. Alat koji se pri tom koristi ima vrh iz mangankarbida i oblik prikazan slikom 6.8.2. Postupak se sastoji u usijecanju dva niza, meñusobno okomitih linija, tako da se dobiju kvadratići koji prekrivaju površine prema tablici 6.8.2. Dubina linija mora biti takva da prolazi kroz prevlaku do metalne podloge. Pri tome ne smije se pojaviti nikakvo odljepljivanje prevlake od metalne podloge.
debljina prevlake koja se ispituje do 200 µm 200 do 500 µm iznad 500 µm dimenzije površine prekrivene kvadratima 15 mm × 15 mm 25 mm × 25 mm 50 mm × 50 mm meñusobni razmak paralelni linija 3 mm 5 mm 10 mm

Tablica 6.8.2

Slika 6.8.2 Alat za urezivanje mrežnice Neporoznost bitno utječe na zaštitno djelovanje nekog premaza. Neporoznost je nužno potrebna kod agresivnih medija poput soli, kiselih para ili pri visokoj vlažnosti. Neporoznost se utvrñuje

definiranje ispitivanja kvalitete.tko popravlja transportna i montažna oštećenja te oštećenja prouzrokovana od treće strane nakon završetka montaže konstrukcije . 6.predobrada .8. Pri tom treba paziti na pravilno čišćenje te hrapavljenje čelične površine i postojećeg premaza. pažljivo popraviti. Popravke je u tom slučaju preporučljivo vršiti temeljnim ručnim uklanjanjem hrñe i primjenom pogodnog 2-K epoksidnog temeljnog premaza pigmentiranog olovnim minijem te potom zaštititi nekim pogodnim optički prilagoñenim zaštitnim premazom. a ukoliko to nije moguće. osim ukoliko se radi o vrlo malim površinama. te mjesta montažnih zavara. ostataka šljake i zavarivačkih prskotina. a započinje trenutkom preuzimanja.tko čisti temeljni premaz prije nanošenja narednih premaza (npr. Greške zavarenog spoja poput pora. specifikacijama i traženim karakteristikama. veziva i pigmenti) . . Najvažnije pretpostavke i svojstva koje treba unijeti u uvjete isporuke i ugovor su: .9 Ugovaranje Ugovorom treba definirati svojstva koja naručitelj očekuje od temeljnog premaza. Popravci na vruće pocinčanim površinama vrše se lokalnim zagrijavanjem plamenikom i taljenjem žice iz cinkovog lema. uključujući i odreñivanje kontrolnih polja . vrst premaznog sredstva.vrsta pripreme površine . prionjivost. te dozvoljeno trajanje izlaganja atmosferilijama (vrijeme u kojem neki premaz treba ostati u dobrom stanju i biti dobra podloga za daljnje premaze).dozvoljeni stupanj zahñalosti u trenutku radioničkog preuzimanja . Po mogućnosti treba izbjegavati popravak vruće pocinčanih površina premaznim sredstvima s cinkovim prahom. 6. uzrokuju mjestimične poroznosti na vruće pocinčanim površinama. Rezultati se unose u zapisnik o preuzimanju. Površine se pripremaju čišćenjem mlazom. metalne prevlake ili ako je potrebno cijelog premaznog sustava. debljina. broj slojeva.premaz (vrst.dozvoljeno trajanje izlaganja atmosferilijama . Kod većih površina s greškama potrebno je cijeli element izjetkati i ponovo vruće pocinčati. debljinu sloja. Prijelazna zona izmeñu očišćene metalne površine i neočišćenog premaza mora biti čim uža.dozvoljeni stupanj zahrñalosti nakon isteka jamstvenog roka Preuzimanje premaza i prevlaka obavlja se na ugovorom dogovorenim načinima. Posebno je važno ugovoriti pripremu površina.jednakovrijedna površinska zaštita za vijke i montažne zavarene spojeve .6.definicija makroklime i mikroklime . Jamstveni rok je uglavnom isti za premaze i za samu konstrukcije te iznosi 2 godine. Zaštita od korozije 107 nerazornim visokonaponskim mjernim ureñajima. program nanošenja. čišćenje od prašine) .4 Popravci Pri okončanju svih montažnih radova potrebno je transportna i montažna oštećenja.. podloga se priprema rotirajućim četkama ili pištoljem s iglom uz nanošenje temeljnog premaza kistom.

stupanj razgradnje pokrivnog premaza . Kod obnove je potrebno stari premaz u potpunosti ukloniti.krutost premaza (provjeriti naponskim urezivanjem) . 1990. kao i prilikom obnove treba poštovati državne odredbe i propise o zaštiti na radu te zaštiti okoliša.guljenje pokrivnog premaza ili čitavog sustava .stvaranje nabora ili usko isprepletenih pukotina uslijed stezanja Nadalje se ureñajima mogu ispitati: .hrñanje podloge ispod premaza (provjeriti urezivanjem mrežnice) Vrsta postojećeg sustava površinske zaštite utvrñuje se na temelju arhivirane dokumentacije i zapisnika.10 Obnavljanje Površinsku zaštitu. Iskustvo je pokazalo da je obnavljanje potrebno vršiti svakih 24 do 40 godina.veza meñu pojedinim slojevima (urezivanjem mrežnice) .stanje onečišćenja (moguće kemijski isprati) . Zagreb. Pri ponovnom premazivanju stare premaze potrebno je ohrapaviti. a naročito pri obnovi.hrña (točkasta ili površinska) . Bitumenski premazi skloni su probijanju ("cvjetanju") kod naknadnih pokrivnih premaza te je moguće naknadno premazivanje samo s istovjetnim premazima. TK-SZS Die Technische Kommission der Schweizerischen Zentralstelle für Stahlbau. Pri tom vizualno može se provjeriti: . prijevod: Institut grañevinarstva Hrvatske. potrebno je periodički kontrolirati i održavati. Treba izbjegavati primjenu rastvarača i stabilizatora hrñe.108 6. Zavod za metalne konstrukcije Zagreb. Odluka o ponovnom premazivanju uvjetovana je pažljivom procjenom te se tu razlikuje ponovno premazivanje od obnove površinske zaštite. Kod ponovnog premazivanja na postojeće premaze nanose se novi. odnosno i dulje ukoliko je konstrukcija u zatvorenom. Literatura "B3 Površinska zaštita čeličnih konstrukcije. Ukoliko to nije moguće potrebno je laboratorijski utvrditi kemijski sastav premaza. Zaštita od korozije 6.prionjivost (provjeriti urezivanjem mrežnice) . Prilikom površinske zaštite. Zürich. potrebno je voditi računa o kompatibilnosti. Pri tom. posebno onih konstrukcija koje su na otvorenom ili izložene agresivnoj okolini. . Prije obnavljanja treba snimiti stvarno stanje postojeće korozijske zaštite i usporediti ga sa željenim stanjem. Zaštita od korozije premazima i prevlakama". Ovi periodi su približno svakih 5 do 6 godina.preostala debljina sloja .. 1994.