PRVI

DIO

MATEMATlKA Matematicki zoakovi

'*' -

111

*
< >

jednako istovjetno, identicno nije jednako pribliZnojednako slicno sukladno, kongruentno okomito usporedno, panllelno paralelno i jednako manje od vece od
manje Hijednako veee Hijednako

lal tf"

V

V
10& Ig In are sin eos tan eot !

00

const <I: n +

-

beskonacno konstantno kut luk plus zbrajanje minus - oduzimanje

apsolutna vrijednost a na (potenciju) m kvadratni korijen n-ti korijen logaritam za bazu b dekadski logaritam prirodni logaritam arkus sinus kosinus tangens kotangens faktorijela a povrh b imaginarna jediniea
(i2

1

()

-

I
I

puta

- mnozenje

lim .....

to
6. d

dijeljenje razlomkova erta kosa razlomkova erta

limes teZi k funkcija raz1ika diferencijal

= -1)

0
[) {}

okrugla

y' =%
y" = 0 d2

prva
druga

uglata viticasta I zagrada .. . od-do . . . ( od - do iskljuCivo % postotak, procent %0 promil ppm dijelovi na miljun (partes pro millione)

I derivacija

ox

parcijalna derivacija suma, zbroj integral oznake vektora.

L
f a

razloga) .
2 - Strojarsk; priru~nik

.

U ovom su prirucniku

vektori oznaceni:

ii- u slikama, a - u tekstu (iz liskarskih

Posebnirnate~ntkiznakovi E $. C U je element skupa nije element skupa saddan u skupu unija skupova a je element skupa A) b nije element skupa A) skup A sadrzan je u skupu B) unija skupova A i B sadrZi sve elemente, koji su u skupovima A ili B) (A n B: presjek skupova A i B sadrZi sve one elemente, koji su ujedno u skupovima A i B) (aEA: (b$.A: (A C B: (A U B:

n presjek skupova

*
V nabla (Hamiltonov deriviranja) operator 6. Laplaceov operator

*
N = {I, 2, 3, . . .} Z = {O, I, -1,2, -2, . . .}

N prirodni brojevi Z cijeli brojevi R realni brojevi (racionalna i iracionalni brojevi) Q racionalni brojevi (razlomci)
.1

Q

= {mIn; rn, n E Z; n * =a +
bi
}

O}

lracionalni su svi realni brojevi koji nisu racionalni-(mogu se prikazati kao neperiodiski beskona~ni decimalni razIomci), npr. Y2, n, e C kompleksni brojevi C

I~

i

- imaginama jedinica
(i2

= -1)

a - realna komponenta
b - imaginama komponenta

a, b E R

Vaine vrijedDosti Ludolfov broj: n = 3,141592 (6535. . .) ('" 22/7, '" 355/113)

2n = 6,283185...
3n = 9,424778...

4n =
n/2 = n/3 =
n/4 =

n/6 =

= 0,636620. . . = 0,954930. . . 12,566371.. . = 1,273240. . . 1,570,796... = 1,909859. . . 1,047197... = 0,101321. . . 0,785398... 1I3n = 0,106103. .. ~ = 0,564190. . . 0,523599... 1I4n = 0,079577. .. 'l/1I2n= 0,398942. . . Inn = 1,144730. .. Ign = 0,497149.. .

= 9,869604. .. y;; = 1,772454. .. yz;;= 2,506628. .. l/n = 0,318310. .. 1I2n = 0,159155. ..

n2

2/n 3/n 4/n 6/n 1In2

*
Eulerov broj: e = 2,718282. . . e2 = 7,389056 . . .

y;
2

V;= 1,395612. . .
1ge = 0,434294 . . .

= 1,648721. . .

(Osnovaprirodnihlogaritama) lIe2 = 0,135335. . . lie = 0,367879. . . -..[lk = 0,606531. . .

RACUNANJE

S POTENCIJAMA

I KORIJENIMA

"-ije

Korijeni
Q

.. = Q

- a . . . (n-puta)

Q - osnova, baza n - eksponent

fj; = al/n a - radikand n - korijenski eksponent

.. = 1
.'. = a

a*O ~=a
liman=O za O<a<1 n-+aJ 00 za a> 1

Taki eksponenti

(a > 0)

Lihi eksponenti

(a > 0)

(:ta)2n +1 = :ta2n +1

*
-lln 1

a
d"n = (d")" = (a")m d"a" = am + " £. a" = am-n

=y;;

d"1"= 'J7o = (\Tat

a"b" = (ab)"

\TaVb=~

y;; % *
0"= 0 limJ =
"
0

w=o
00

n

limJ = 0 n n-+'"
izrazi: I~, 0°, 00°, 0/0,00/00,0. 00, 00 - 00 3

Neodredeni

v
,.'
Logaritmiranje je racunska poznate potencije c i baze a LOGARITMI operacija, pri kojoj trazimo eksponent b iz

Broj b je logaritam broja c za bazu a

b
(gdje su a i c pozitivni brojevi).

= log"c

Za bilo koju bazu a > 0, a '* 1 vrijedi: logaa = 1 log" 1 = 0

lirrJ8gx

= + '"

-

00

za

a> 1

za O<a<1

+'" za a>1 lirrJ2gx = - '" za 0 < a < 1

Racunanje s logaritmima
log" (u v)

= logau

+ log" v

log,,~ = log"u - logav v logauV= vlogau
loga V;;

= ...!..Iog"u v

Primjer 2a3~ log~

= log(2a3Yb)
1

.r.-

-log(3c2d)

=

= log2 + 3loga +Tlogb - log3 *
Pretvaranje logaritama logau

210gc - logd

= Mlogbu

(M je modul pretvorbe)

U upotrebi su dekadski (Briggsovi) logaritmi s bazom a logaritmi s bazom a = e (e = 2,718282...)

= 10

i prirodni

4

Dekadski (Briggsovi) logaritmi imaju bazu a Oznacujemo ih
npr. Ig 10

=

10

log IOU

= IgU
Ig 10" = n

=1

Svaki se dekadski logaritam sastoji od: a) k a r a k t e r i s t i k e (cijelog broja u logaritmu), tj. potencije broja 10, koja odgovara mjesnoj vrijednosti prve brojke u danom broju u; b) m ant i s e (decimale u logaritmu), koju za redoslijed brojaka u danom broju u potrafimo u tablicama na str. 6 i 7. Primer: u 642 64,2 6,42 0,642 0,0642 I Karakteristika IglO2 = 2 IgI0' = 1 Ig10. = 0 19 10-1 = -1 19 10-2 = -2
Prirodni logaritmi

Mantisa .,8075 (iz tablica za redoslije brojaka 642)

19u 2,8075 1,8075 0,8075

0,8075 - 1
0,8075 - 2

imaju bazu a
Oznacujemo ih npr.

= e = 2,718282...

Ine = 1

logeu= Inu Ine" = n

*
Odnos dekadskih i prirodnih logaritama Igu = 0,4343 Inu lzraeunavanje

Inu = 2,3026 Igu

prirodnih logaritama iz dekadskih

In 6,42 = 2,3026 . Ig 6,42 = 2,3026 . 0,8075 = 1,8593

*
Prirodni logaritmi brojeva od 100 do 999 sabrani su u tablicama na str. 8 i 9. Za sve se druge brojeve izracunavaju pomocu In 10 = 2,3026 i In 10" = 2,3026 n :rpI".
:!::IhA2

In 642 = 6,4646 (iz tablica)

= In

(642/100)

= In 642

- In 102 = 6,4646. - 2 . 2,3026 = 1,8594

5

,.
Mautlse dekadskih lopritama u 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 6 0 0000 0414 0792 1139 1461 1761 2041 2304 2553 2788 3010 3222 3424 3617 3802 3979 4150 4314 4472 4624 4771 4914 5051 5185 5315 5441 5563 5682 5798 5911 6021 6128 6232 6335 6435 6532 6628 6721 6812 6902 6990 7076 7160 7243 7324 1 0043 0453 0828 1173 1492 1790 2068 2330 2577 2810 3032 3243 3444 3636 3820 3997 4166 4330 4487 4639 4786 4928 5065 5198 5328 5453 5575 5694 5809 5922 6031 6138 6243 6345 6444 6542 6637 6730 6821 6911 6998 7084 7168 7251 7332 2 0086 0492 0864 1206 1523 1818 2095 2355 2601 2833 3054 3263 3464 3655 3838 4014 4183 4346 4502 4654 4800 4942 5079 5211 5340 5465 5587 5705 5821 5933 6042 6149 6253 6355 6454 6551 6646 6739 6830 6920 7007 7093 7177 7259 7340 3 0128 0531 0899 1239 1553 1847 2122 2380 2625 2856 3075 3284 3483 3674 3856 4031 4200 4362 4518 4669 4814 4955 5092 5224 5353 5478 5599 5717 5832 5944 6053 6160 6263 6365 6464 6561 6656 6749 6839 6928 7016 7101 7185 7267 7348 4 0170 0569 0934 1271 1584 1875 2148 2405 2648 2878 3096 3304 3502 3692 3874 4048 4216 4378 4533 4683 4829 4969 5105 5237 5366 5490 5611 5729 5843 5955 6064 6170 6274 6375 6474 6571 6665 6758 6848 6937 7024 7110 7193 7275 7356 5 0212 0607 0969 1303 1614 1903 2175 2430 2672 2900 3118 3324 3522 3711 3892 4065 4232 4393 4548 4698 4843 4983 5119 5250 5378 5502 5623 5740 5855 5966 6075 6180 6284 6385 6484 6580 6675 6767 6857 6946 7033 7118 7202 7284 7364 100...549 6 0253 0645 1004 1335 1644 1931 2201 2455 2695 2923 3139 3345 3541 3729 3909 4082 4249 4409 4564 4713 4857 4997 5132 5263 5391 5514 5635 5752 5866 5977 6085 6191 6294 6395 6493 6590 6684 6776 6866 6955 7042 7126 7210 7292 7372 7 0294 0682 1038 1367 1673 1959 2227 2480 2718 2945 3160 3365 3560 3747 3927 4099 4265 4425 4579 4728 4871 5011 5145 5276 5403 5527 5647 5763 5877 5988 6096 6201 6304 6405 6503 6599 6693 6785 6875 6964 7050 7135 7218 7300 7380 8 0334 0719 1072 1399 1703 1987 2253 2504 2742 2967 3181 3385 3579 3766 3945 4116 4281 4440 4594 4742 4886 5024 5159 5289 5416 5539 5658 5775 5888 5999 6107 6212 6314 6415 6513 6609 6702 6794 6884 6972 7059 7143 7226 7308 7388 9 0374 0755 1106 1430 1732 2014 2279 2529 2765 2989 3201 3404 3598 3784 3962 4133 4298 4456 4609 4757 4900 5038 5172 5302 5428 5551 5670 5786 5899 6010 6117 6222 6325 6425 6522 6618 6712 6803 6893 6981 7067 7152 7235 7316 7396

Mantise dekadskib logaritama 550... 999 u 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 0 1 7412 7490 7566 7642 7716 7789 7860 7931 8000 8069 8136 8202 8267 8331 8395 8457 8519 8579 8639 8698 8756 8814 8871 8927 8982 9036 9090 9143 9196 9248 9299 9350 9400 9450 9499 9547 9595 9643 9689 9736 9782 9827 9872 9917 9961 2 7419 7497 7574 7649 7723 7796 7868 7938 8007 8075 8142 8209 8274 8338 8401 8463 8525 8585 8645 8704 8762 8820 8876 8932 8987 9042 9096 9149 9201 9253 9304 9355 9405 9455 9504 9552 9600 9647 9694 9741 9786 9832 9877 9921 9965 3 7427 7505 7582 7657 7731 7803 7875 7945 8014 8082 8149 8215 8280 8344 8407 8470 8531 8591 8651 8710 8768 8825 8882 8938 8993 9047 9101 9154 9206 9258 9309 9360 9410 9460 9509 9557 9605 9652 9699 9745 9791 9836 9881 9926 9969 4 7435 7513 7589 7664 7738 7810 7882 7952 8021 8089 8156 8222 8287 8351 8414 8476 8537 8597 8657 8716 8774 8831 8887 8943 8998 9053 9106 9159 9212 9263 9315 9365 9415 9465 9513 9562 9609 9657 9703 9750 9795 9841 9886 9930 9974 5 7443 7520 7597 7672 7745 7818 7889 7959 8028 8096 8162 8228 8293 8357 8420 8482 8543 8603 8663 8722 8779 8837 8893 8949 9004 9058 9112 9165 9217 9269 9320 9370 9420 9469 9518 9566 9614 9661 9708 9754 9800 9845 9890 9934 9978 6 7451 7528 7604 7679 7752 7825 7896 7966 8035 8102 8169 8235 8399 8363 8426 8488 8549 8609 8669. 8727 8785 8842 8899 8954 9009 9063 9117 9170 9222 9274 9325 9375 9425 9474 9523 9571 9619 9666 9713 9759 9805 9850 9894 9939 9983 7 7459 7536 7612 7686 7760 7832 7903 7973 8041 8109 8176 8241 8306 8370 8432 8494 8555 8615 8675 8733 8791 8848 8904 8960 9015 9069 9122 9175 9227 9279 9330 9380 9430 9479 9528 9576 9624 9671 9717 9763 9809 9854 9899 9943 9987 8 7466 7543 7619 7694 7767 7839 7910 7980 8048 8116 8182 8248 8312 8376 8439 8500 8561 8621 8681 8739 8797 8854 8910 8965 9020 9074 9128 9180 9232 9284 9335 9385 9435 9484 9533 9581 9628 9675 9722 9768 9814 9859 9903 9948 9991 9 7474 7551 7627 7701 7774 7846 7917 7987 8055 8122 8189 8254 8319 8382 8445 8506 8567 8627 8686 8745 8802 8859 8915 8971 9025 9079 9133 9186 9238 9289 9340 9390 9440 9489 9538 9586 9633 9680 9727 9773 9818 9863 9908 9952 9996 7

7404 7482 7559 7634 7709 7782 7853 7924 7993 8062 8129 8195 8261 8325 8388 8451 8513 8573 8633 8692 8751 8808 8865 8921 8976 9031 9085 9138 9191 9243 9294 9345 9395 9445 89. 9494 90. 9542 91. 9590 92. 9638 93. 9685 94. 9731 95. 9777 96. 9823 97. 9868 98. 9912 99. 9956

f

PrIrodni

Iogaritml

brojeva od 100 do 549

u

o

1
4,6151 4,7095 4,7958 4,8752 4,9488 5,0173 5,0814 5,1417 5,1985 5,2523 5,3033 5,3519 5,3982 5,4424 5.4848 5,5255 5,5645 5,6021 5,6384 5,6733 5,7071 5,7398 5,7714 5,8021 5,8319 5,8608 5,8889 5,9162 5,9428 5,9687 5,9940 6,0186 6,0426 6,0661 6,0890 ~,1115 6,1334 6,1549 6,1759 6,1964 6,2166 6,2364 6,2558 6,2748 6,2934

2
4,6250 4,7185 4,8040 4,8828 4,9558 5,0239 5,0876 5,1475 5,2040 5,2575 5,3083 5,3566 5,4027 5,4467 5,4889 5,5294 5,5683 5,6058 5,6419 5,6768 5,7104 5,7430 5,7746 5,8051 5,8348 5,8636 5,8916 5,9189 5,9454 5,9713 5.9965 6,0210 6,0450 6,0684 6,0913 6,1137 6,1356 6,1570 6,1779 6,1985 6,2186 6,2383 6,2577 6,2766 6,2953

3
4,6347 4,7274 4,8122 4,8903 4,9628 5,0304 5,0938 5,1533 5,2095 5,2627 5,3132 5,3613 5,4072 5,4510 5,4931 5,5334 5,5722 5,6095 5,6454 5,6802 5,7137 5,7462 5,7777 5,8081 5,8377 5,8665 5,8944 5,9216 5,9480 5,9738 5,9989 6,0234 6,0474 6,0707 6,0936 6,1159 6,1377 6,1591 6,1800 6,2005 6,2206 6,2403 6,2596 6,2785 6,2971

4
4,6444 4,7362 4,8203 4,8978 4,9698 5,0370 5,0999 5,1591 5,2149 5,2679 5,3181 5,3660 5,4116 5,4553 5,4972 5,5373 5,5759 5,6131 5.6490 5.6836 5,7170 5,7494 5,7807 5,8111 5,8406 5,8693 5,8972 5,9243 5,9506 5,9764 6.0014 6,0259 6,0497 6,0730 6,0958 6,1181 6,1399 6,1612 6,1821 6,2025 6,2226 6,2422 6,2615 6,2804 6,2989

5
4,6540 4,7449 4,8283 4,9053 4,9767 5,0434 5,1059 5,1648 5,2204 5,2730 5,3230 5,3706 5,4161 5,4596 5,5013 5,5413 5,5797 5,6168 5,6525 5,6870 5,7203 5,7526 5,7838 5,8141 5,8435 5,8721 5,8999 5,9269 5,9532 5,9789 6.0039 6,0283 6,0521 6,0753 6,0981 6,1203 6,1420 6,1633 6,1841 6,2046 6,2246 6,2442 6,2634 6,2823 6,3008

6
4,6634 4,7536 4,8363 4,9127 4,9836 5,0499 5,1120 5,1705 5,2257 5,2781 5,3279 5,3753 5,4205 5,4638 5,5053 5,5452 5,5835 5,6204 5,6560 5,6904 5,7236 5,7557 5,7869 5,8171 5,8464 5,8749 5,9026 5,9296 5,9558 5,9814 6,0064 6,0307 6,0544 6,0776 6,1003 6,1225 6,1442 6,~654 6,1862 6,2066 6,2265 6,2461 6,2653 6,2841 6,3026

7
4,6728 4,7622 4,8442 4,9200 4,9904 5,0562 5,1180 5,1761 5,2311 5,2832 5,3327 5,3799 5,4250 5,4681 5,5094 5,5491 5,5872 5,6240 5,6595 5,6937 5,7268 5,7589 5,7900 5,8201 5,8493 5,8777 5,9054 5,9322 5,9584 5,9839 6,0088 6,0331 6,0568 6,0799 6,1026 6,1247 6,1463 6,1675 6,1883 6,2086 6,2285 6,2480' 6,2672 6,2860 6,3044

8
4,6821 4,7707 4,8520 4,9273 4,9972 5,0626 5,1240 5,1818 5,2364 5,2883 5,3375 5,3845 5,4293 5,4723 5,5134 5,5530 5,5910 5,6276 5,6630 5,6971 5,7301 5,7621 5,7930 5,8230' 5,8522 5,8805 5,9081 5,9349 5,9610 5,9865 6,0113 6,0355 6,0591 6,0822 6,1048 6,1269 6,1485 6,1696 6,1903 6,2106 6,2305 6,2500 6,2691 6,2879 6,3063

9
4,6913 4,7791 4,8598 4,9345 5,0039 5,0689 5,1299 5,1874 5,2417 5,2933 5,3423 5,3891 5,4337 5,4765 5,5175 5,5568 5,5947 5,6312 5,6664 5,7004 5,7333 5,7652 5,7961 5,8260 5,8551 5,8833 5,9108 5,9375 5,9636 5,9890 6,0137 6,0379 6,0615 6,0845 6,1070 6,1291 6,1506 6,1717 6,1924 6,2126 6,2324 6,2519 6,2710 6,2897 6,3081

10. 4,6052 11. 4,7005 12. 4,7875 13. 4,8675 14. 4,9416 IS. 5,0106 16. 5,0752 17. 5,1358 18. 5,1930 19. 5,2470 20. 5,2983 21. 5,3471 22. 5,3936 23. 5,4381 24. 5,4806 25. 5,5215 26. 5,5607 27. 5,5984 28. 5,6348 29. 5,6699 30. 5,7038 31. 5,7366 32. 5,7683 33. 5.7991 34. 5,8289 35. 5,8579 36. 5,8861 37. 5,9135 38. 5,9402 39. 5,9661 40. 5,9915 41. 6,0162 42. 6,0403 43. 6,0638 44. 6,0868 45. 6,1092 46. 6,1312 47.6,1527 48.6,1738 49. 6,1944 50. 6,2146 51. 6,2344 52. 6,2538 53. 6,2729 54. 6,2916 8

Prlrodnl Iogarltml brojeva od 550 do 999

"01234567891 55. 6,3099 6,3117 56. 6,3279 6,3297 57, 6,3456 6,3474 58. 6,3630 6,3648 59. 6,3801 6,3818 60. 6,3969 6,3986 61. 6,4135 6,4151 62. 6,4297 6,4313 63. 6,4457 6,4473 64. 6,4615 6,4630 65. 6,4770 6,4785 66. 6,4922 6,4938 67. 6,5073 6,5088 68. 6,5221 6,5236 69. 6,5367 6,5381 70. 6,5511 6,5525 71. 6,5653 6,5667 72, 6,5193 6,5806 73, 6,5930 6,5944 74, 6,6067 6,6080 15. 6,6201 6,6214 76. 6,6333 6,6346 77. 6,6464 6,6477 78. 6,6593 6,6606 79. 6,6720 6,6733 80. 6,6846 6,6859 81. 6,6970 6,6983 82.6,7093 6,7105 83. 6,7214 6,7226 84. 6,7334 6,7346 85. 6,7452 6,7464 86.6,1569 6,1581 87. 6,7685 6,7696 88. 6,7799 6,7811 89, 6,7912 6,7923 90. 6,8024 6,8035 91. 6,8134 6,8145 92. 6,8244 6,8255 93. 6,8352 6,8363 94. 6,8459 6,8469 95. 6,8565 6,8575 96. 6,8669 6,8680 91. 6,8773 6,8783 98. 6,8876 6,8886 99. 6,8977 6,8987

6,3135 6,3315 6,3491 6,3665 6,3835 6,4003 6,4167 6,4329 6,4489 6,4646 6,4800 6,4953 6,5103 6,5250 6,5396 6,5539 6,5681 6,5820 6,5958 6,6093 6,6227 6,6359 6,6490 6,6619 6,6746 6,6871 6,6995 6,7117 6,7238 6,7358 6,7476 6,7593 6,7708 6,7822 6,7935 6,8046 6,8156 6,8256 6,8373 6,8480 6,8586 6,8690 6,8794 6,8896 6,8997

6,3154 6,3333 6,3509 6,3682 6,3852 6,4019 6,4184 6,4345 6,4505 6,4661 6,4816 6,4968 6,5117 6,5265 6,5410 6,5554 6,5695 6,5834 6,5971 6,6107 6,6241 6,6373 6,6503 6,6631 6,6758 6,6884 6,7007 6,7130 6,7250 6,7370 6,7488 6,1604 6,7719 6,7833 6,7946 6,8057 6,8167 6,8276 6,8384 6,8491 6,8596 6,8701 6,8804 6,8906 6,9007

6,3172 6,3351 6,3526 6,3699 6,3869 6,4036 6,4200 6,4362 6,4520 6,4677 6,4831 6,4983 6,5132 6,5280 6,5425 6,5568 6,5709 6,5848 6,5985 6,6120 6,6254 6,6386 6,6516 6,6644 6,6771 6,6896 6,7020 6,7142 6,7262 6,7382 6,7499 6,1616 6,7731 6,7845 6,7957 6,8068 6,8118 6,8287 6,8395 6,8501 6,8607 6,8711 6,8814 6,8916 6,9017

6,3190 6,3368 6,3544 6,3716 6,3886 6,4052 6,4216 6,4378 6,4536 6,4693 6,4846 6,4998 6,5147 6,5294 6,5439 6,5582 6,5723 6,5862 6,5992 6,6134 6,6267 6,6399 6,6529 6,6657 6,6783 6,6908 6,7032 6,7154 6,7274 6,7393 6,7511 6,7627 6,7742 6,7856 6,7968 6,8019 6,8189 6,8298 6,8405 6,8512 6,8611 6,8721 6,8824 6,8926 6,9021

6,3208 6,3386 6,3561 6,3733 6,3902 6,4069 6,4232 6,4394 6,4552 6,4708 6,4862 6,5013 6,5162 6,5309 6,5453 6,5596 6,5737 6,5876 6,6012 6,6147 6,6280 6,6412 6,6542 6,6610 6,6196 6,6921 6,7044 6,7166 6,7286 6,7405 6,7523 6,7639 6,7754 6,7867 6,7979 6,8090 6,8200 6,8309 6,8416 6,8522 6,8628 6,8732 6,8835 6,8931 6.9037

6,3226 6,3404 6,3578 6,3750 6,3919 6,4085 6,4249 6,4409 6,4568 6,4723 6,4877 6,5028 6,5177 6,5323 6,5468 6,5610 6,5151 6,5889 6,6026 6,6161 6,6294 6,6425 6,6554 6,6682 6,6809 6,6933 6,7056 6,7178 6,7298 6,7411 6,7534 6,1650 6,7765 6,7878 6,7991 6,8101 6,8211 6,8320 6,8427 6,8533 6,8638 6,8142 6,8845 6,8947 6,9047

6,3244 6,3421 6,3596 6,3767 6,3936 6,4102 6,4265 6,4425 6,4583 6,4739 6,4892 6,5043 6,5191 6,5338 6,5482 6,5624 6,5165 6,5903 6,6039 6,6174 6,6307 6,6438 6,6561 6,6695 6,6821 6,6946 6,7069 6,7190 6,7310 6,7429 6,7546 6,7662 6,7776 6,7890 6,8002 6,8112 6,8222 6,8330 6,8437 6,8544 6,8648 6,8752 6,8855 6,8957 6,9057

6,3261 6,3439 6,3613 6,3784 6,3953 6,4118 6,4281 6,4441 6,4599 6,4754 6,4907 6,5058 6,5206 6,5352 6,5497 6,5639 6,5779 6,5917 6,6053 6,6187 6,6320 6,6451 6,6580 6,6108 6,6834 6,6958 6,7081 6,7202 6,7322 6,7441 6,7558 6,7613 6,7788 6,7901 6,8013 6,8123 6,8233 6,8341 6,8448 6,8554 6,8659 6,8763 6,8865 6,8967 6,9068 9

.

-.
TRIGONOMETRUSKE FUNKCUE U pravokutnom su trokutu: kat e t e - stranice a i b uz pravi kut, hip 0 ten u z a - stranica e nasuprot pravom kutu. Trigonometrijske funkcije kuta a su omjeri stranica pravokutnog trokuta: sin a
cos a

Ll
b sinus kosinus
Vrijednosti trigonometrijskih

= ale = ble

tangens
kotangens

tan a
cot a

= alb = bla
su

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od O. do 90. sabrane u tablicama: za sin i cos na str. 12 i 13, a za tan i cot na str. 14 in 15. funkcija re~ potrebnih kutova

a= sin a

.

rad

O.
0 0 1
0
:too

30.
n/6

45. n/4

60.
n/3

90.
n/2 1
0 :too
0

180. :n: 0
-1 0
:too

270. 3n/2 -1
0 :too
0

360. 2:n: 0
1 . 0
:too

=

cosa= tan a = cot a =

! !v'Z h'3 1 Iv'3 1£ !

lv'3 v'3
:ta :ta

1 1

lv'3

v'3

Trigonometrijske

cp=

.

funkcije u razIiatim podruCjima kutova

rad :t + :t :t

90. :t a (n/2) :t a + cos a
=+=in a s

180. :t a 270. :t a 360. :t a :n::ta (3n/2) :t a 2:n::t a =+= a sin -cos a :t tan a :t cot a -cos a :t sin a =+= a cot =+=tana
funkdja

sin a cos a tan a cot a

=+= a cot =+=tana

:t sin a +cosa :t tan a :t cot a

Omovni odnosi trigoDometrijskib sin2a + cos2a tan a
cot a

=

1
a

= sin = cos

alcos a
alsin

tanacota=l

sin a = VI - cos2a cos a = VI - sin2a 1 + tan2a = lIcos2a 1 + cot2a = lIsin2a

10

TrigoDometrijske funkdje dvaju kutova sin (a :t fJ) cos (a :t fJ)
tan (a :t 13)

= sin a cos 13:t cos = cos a cos 13 =+=sin =
tan a :t tan 13 1 + tan a tan 13

a sin 13
a sin 13

Za a

= 13 vrijedi:

cot (a :t 13) = cot a cot 13=+= 1 cot 13:t cot a sin 2a = 2 sin a cos a cos 2a = cos2a - sin2a tan 2a = 2 tan aI(l - tan2a) cot 2a

= (cot2a = 3 sin

-

1)/2 cot a

NadaIje vrijedi: sin 3 a a

cos 3 a = 4 cos3a 3 cos a 2 sin2a = 1 cos 2 a

-

- 4 sin3a -

2 cos2a = 1 + cos 2 a

sin a + sin 13= 2 sin.!!...:!..1!...cos~ 2 2

sin a - sin13 2 cos.!!..::t.../Lsin~2 = 2 cosa+cosfJ=2cos.!!..::t.../L cos~ 2 2
cos a - cos 13=

-2 sin.!!..::t.../L 2 2 sin~

sin (a :t 13) tan a :t tan 13= cos a cos {3 sin (13:t a) cot a :t cot 13= sin a sin 13
2 sin a sin {3 = -cos (a + fJ) + cos (a - 13) 2 sin a cos {3 = sin (a + fJ) + sin (a

-

13)

2 cos a cos {3= cos (a + fJ) + cos (a - (3) 11

Tr!gODometr!jske fimkdje:

I

,f

i1

cx 0° I" 2° 3° 4° S" 6° 7° 8° go 10" 11" UO 13° 14° 15° 16° lr ISO 19o 20° 21" 22° 23° 24° 25" 16° 27° 28° 2go 30" 31" 32° 33° 34° 35" 36° 3r 38° 3go 40" 41" 42° 43° 44°

0' 0,00000 0,01745 0,03490 0,05234 0,06976 0,08716 0,10453 0,12187 0,13917 0,15643 eJ,17365 0,19081 0,20791 0,22495 0,24192 0,25882 0,27564 0,29237 0,30902 0,32557 0,34202 0,35837 0,37461 0,39073 0,40674 0,42262 0,43837 0,45399 0,46947 0,48481 0,50000 0,51504 0,52992 0,54464 0,55919 0,57358 0,58779 0,60182 0,61566 0.62932 0,64279 0,65606 0,66913 0,68200 0,69466 60'

10' 0,00291 0,02036 0,03781 0,05524 0,07266 0,09005 0,10742 0,12476 0,14205 0,15931 0,17651 0,19366 0,21076 0,22778 0,24474 0,26163 0,27843 0,29515 0,31178 0,32832 0,34475 0,36108 0,37730 0,39341 0,40939 0,42525 0,44098 0,45658 0,47204 0,48735 0,50252 0,51753 0,53238 0,54708 0,56160 0,57596 0,59014 0,60414 0.61795 0,63158 0,64501 0.65825 0,67129 0.68412 0.69675 50'

sinus od 0° do 45°, kosinus od 45° do 90° sin« 20' 30' 40' SO' 60' 0,01454 0,03199 0,04943 0,06685 0,08426 0,10164 0,11898 0,13629 0,15356 0,17078 0,18795 0,20507 0,22212 0,23910 0,25601 0,27284 0,28959 0,30625 0,32282 0,33929 0,35565 0,37191 0,38805 0,40408 0,41998 0,43575 0,45140 0,46690 0,48226 0,49748 0,51254 0,52745 0,54220 0,55678 0,57119 0,58543 0,59949 0,61337 0.62706 0.64056 0,65386 0,66697 0,67987 0,69256 0.70505 10' 0,01745 0,03490 0,05234 0,06976 0,08716 0,10453 0,12187 0,13917 0,15643 0,17365 0,19081 0,20791 0,22495 0,24192 0,25882 0,27564 0,29237 0,30902 0,32557 0,34202 0,35837 0,37461 0,39073 0,40674 0,42262 0,43837 0,45399 0,46947 0,48481 0,50000 0,51504 0,52992 0,54464 0,55919 0,57358 0,58779 0,60182 0,61566 0,62932 0,64279 0,65606 0,66913 0,68200 0,69466 0.70711 0' 8go 88° 87° 86° 8S" 84° 83° 82° 81" 80° 7go 78° 7r 76° 75° 74° 73° 72° 71" 70° 6go 68° 67° 66° 65° 64° 63° 62° 61" 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53° 52° 51" 50° 49° 48° 47° 46° 4S" cx

0,00582 0,00873 0,01164 0,02327 0,02618 0,02908 0,04071 0,04362 0,04653 0,05814 0,06105 0,06395 0,07556 0,07846 . 0,08136 0,09295 0,09585 0,09874 0,11031 0,11320 0,11609 0,12764 0,13053 0,13341 0,14493 0,14781 0,15069 Q,16218 0,16505 0,16792 0,17937 0,18224 0,18509 0,19652 0,19937 0,20222 0,21360 0,21644 0,21928 0,23062 0,23345 0,23627 0,24756 0,25038 0,25320 0,26443 0,26724 0,27004 0,28123 0,28402 0,28680 0,29793 0,30071 0,30348 0,31454 0,31730 0,32006 0,33106 0,33381 0,33655 0,34748 0,35021 0,35293 0,36379 0,36650 0,36921 0,37999 0,38268 0,38537 0,39608 0,39875 0,40141 0,41204 0,41469 0,41734 0,42788 0,43051 0,43313 0,44359 0,44620 0,44880 0,45917 0,46175 0,46433 0,47460 0,47716' 0,47971 0,48989 0,49242 0,49495 0,50503 0,50754 0,51004 0,52002 0,52250 0,52498 0,53484 0,53730 0,53975 0,54951 0,55194 0,55436 0,56401 0,56641 0,56880 0,57833 0,58070 0,58307 0,59248 0,59482 0,59716 0,60645 0,60876 0,61107 0,62024 0,62251 0.62479 0,63383 0,63608 0,63832 0,64723 0,64945 0,65166 0,66044 0,66262 0,66480 0,67344 0,67559 0,67773 0,68624 0,68835 0,69046 0,69883 0.70091 0.70298 40' 30' 20' COScx

12

Trigonometrljske funkclJe: sinus od 45° do 90°, kosinus od 0° do 45°
ex 45° 46° 47° 48° 49" 50° SI" SZO 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 61° 62° 63° 64° 65° 66° 67° 68° 69° 70°
71"

0' 0,70711 0,71934 0,73135 0,74314 0,75471 0,76604 0,77715 0,78801 0,79864 0,80902 0,81915 0,82904 0,83867 0,84805 0,85717 0,86603 0,87462 0,88295 0,89101 0,89879 0,90631 0,91355 0,92050 0,92718 0,93358 0,93969 0,94552 0,95106 0,95630 0,96126 0,96593 0,97030 0,97437 0,97815 0,98163 0,98481 0,98769 0,99027 0,99255 0,99452 0,99619 0,99756 0,99863 0,99939 0.99985 60'

10' 0,70916 0,72136 0,73333 0,74509 0,75661 0,76791 0,77897 0,78980 0,80038 0,81072 0,82082 0,83066 0,84025 0,84959 0,85866 0,86748 0,87603 0,88431 0,89232 0,90007 0,90753 0,91472 0,92164 0,92827 0,93462 0,94068 0,94646 0,95195 0,95715 0,96206 0,96667 0,97100 0,97502 0,97875 0,98218 0,98531 0,98814 0,99067 0,99290 0,99482 0,99644 0,99776 0,99878 0,99949 0.99989 SO'

20'

sIn ex 30' 0,71325 0,72537 0,73728 0,74896 0,76041 0,77162 0,78261 0,79335 0,80386 0,81412 0,82413 0,83389 0,84339 0,85264 0,86163 0,87036 0,87882 0,88701 0,89493 0,90259 0,90996 0,91706 0,92388 0,93042 0,93667 0,94264 0,94832 0,95372 0,95882 0,96363 0,96815 0,97237 0,97630 0,97992 0,98325 0,98629 0,98902 0,99144 0,99357 0,99540 0,99692 0,99813 0,99905 0,99966 o99996 30' cos ex

40'

SO'

60' 0,71934 0,73135 0,74314 0,75471 0,76604 0,77715 0,78801 0,79864 0,80902 0,81915 0,82904 0,83867 0,84805 0,85717 0,86603 0,87462 0,88295 0,89101 0,89879 0,90631 0,91355 0,92050 0,92718 0,93358 0,93969 0,94552 0,95106 0,95630 0,96126 0,96593 0,97030 0,97437 0,97815 0,98163 0,98481 0,98769 0,99027 0,99255 0,99452 0,99619 0,99756 0,99863 0,99939 0,99985 1.00000 0' 44° 43° 4ZO 41" 40° 39" 38° 37° 36° 35° 34° 33° 32° 31" 30° 29° 28° 27° 26° 25° 24° 23° 22° 21° 20°
19"

72° 73° 74° 75° 76° 77° 78° 79° 80° 81" 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89°

0,71121 0,72337 0,73531 0,74703 0,75851 0,76977 0,78079 0,79158 0,80212 0,81242 0,82248 0,83228 0,84182 0,85112 0,86015 0,86892 0,87743 0,88566 0,89363 0,90133 0,90875 0,91590 0,92276 0,92935 0,93565 0,94167 0,94740 0,95284 0,95799 0,96285 0,96742 0,97169 0,97566 0,97934 0,98272 0,98580 0,98858 0,99106 0,99324 0,99511 0,99668 0,99795 0,99892 0,99958 o 99993 40'

0,71529 0,72737 0,73924 0,75088 0,76229 0,77347 0,78442 0,79512 0,80558 0,81580 0,82577 0,83549 0,84495 0,85416 0,86310 0,87178 0,88020 0;88835 0,89623 0,90383 0,91116 0,91822 0,92499 0,93148 0,93769 0,94361 0,94924 0,95459 0,95964 0,96440 0,96887 0,97304 0,97692 0,98050 0,98378 0,98676 0,98944 0,99182 0,99390 0,99567 0,99714 0,99831 0,99917 0,99973 0.99998 20'

0,71732 0,72937 0,74120 0,75280 0,76417 0,77531 0,78622 0,79688 0,80730 0,81748 0,82741 0,83708 0,84650 0,85567 0,86457 0,87321 0,88158 0,88968 0,89752 0,90507 0,91236 0,91936 0,92609 0,93253 0,93869 0,94457 0,95015 0,95545 0,96046 0,96517 0,96959 0,97371 0,97754 0,98107 0,98430 0,98723 0,98986 0,99219 0,99421 0,99594 0,99736 0,99847 0,99929 0,99979 1 00000 10'

18°

lr
16° 15° 14° 13° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° I" 0° ex

13

19438 12° 0.35412 0.38386 0.76272 0.76733 0.14351 0.09335 0.07870 0.39727 0.44523 25° 0.19740 0.45222 0.31210 0.42105 0.65355 0.51688 0.46631 0.04949 0.23087 14° 0.22781 0.39391 0.42447 24° 0.64941 34° 0.28675 17° 0.31850 0.16137 0.17933 0.71329 0.32814 0.62083 0.77196 0.29621 0.92709 0.06408 9.49134 0.85408 0.56194 0.06116 0.08749 0.60086 0.22475 0.55812 0.66608 0.40403 0.72654 37° 0.53171 0.11983 0.70021 36° 0.55051 0.32171 0.58513 0.89515 0.00000 1" 0.71769 0.70891 0.75355 38° 0.26483 0.15838 0.36068 0.37057 0.52798 0.80978 0.06993 0.57735 0.10510 0.90040 43° 0.12278 0.67028 0.14648 0.16435 0.21864 0.74447 0.93252 0.26795 0.75812 0.86419 0.30255 0.67875 0.18534 0.47341 0.29938 0.82434 0.21560 0.03492 3° 0. kotangcns 30' 40' 0.04075 0.55431 30° 0.41421 0.09629 0.37720 0.35085 0.94345 o 97700 40' tan".57735 31" 0.17033 0.66189 0.36727 0.44872 0.24008 0.59297 0.96569 1.34433 0.88992 0.92170 0.00873 0.25862 0.10805 0.09042 0.77661 0.20042 0.98270 30' cot".62487 33° 0.35740 0.27732 0.16734 0.94896 0.02910 0.53171 29° 0.99420 10' od 45° do 90° 60' 0.80020 0.05241 4° 0.03783 0.29305 0.11394 0.13165 0.79544 0.40065 0.43828 0.01746 2° 0.41081 0.93797 097133 SO' 0.55431 0.04366 0.38053 0.13461 0.81946 0.33783 0.07578 0.46985 0.82923 0.78129 39° 0.13758 0.09923 0.08163 0.23087 0.49858 0.32492 0.22169 0.91633 0.32492 19° 0.10216 0.31530 0.74900 0.33136 0.70455 0.00291 0. od 0° do 45°.61681 0.78598 0.14054 9° 0.53920 0.36397 0.40403 23° 0.93252 44° o 96569 60' 14 10' 0.60881 0.37388 0.02328 0.81461 0.27419 0. '" .44175 0.25242 0.03492 0.15838 10° 0.80978 40° 0.24933 0.90040 0.24316 0.23700 0.83415 0.38721 0.63707 0.90569 0.64941 0.62487 0.02619 0.45924 0.10510 7° 0.91099 0.79070 0.60483 0.48055 0.34108 0.06993 S° 0.84407 0.12574 0.86929 42° 0.78129 0.73996 0.48414 0.11688 0.00582 0.06700 0.07285 0.72211 0.69157 0.58124 0.30573 18° 0.50222 0.28360 0.28675 0.54673 0.02036 0.14945 0.53545 0.17633 11° 0.70021 0.01746 0.50953 28° 0.34433 20° 0.38386 22° 0.39055 0.69588 0.15243 0.67451 35° 0.95451 o 98843 20' SO' 0.33460 0.24933 15° 0.67451 0.43136 0.18835 0.28046 0.46277 0.87955 0.85912 0.21256 13° 0.83910 41" 0.64528 0.00000 0' 89° 88° 87° 86° 85° 84° 83° 82° 81" 80° 79° 78° 7'76° 75° '74° 73° 72° 71" 70° 69° 68° 67° 66° 65° 64° 63° 62° 61" 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53° 52° 51" 50° 49° 48° 47° 46° 45° '" 0' 0° 0.05824 0.40741 0.11099 0.75355 0.68728 0.72654 0.48773 0.57348 0.08749 6° 0.25552 0.73100 0.62892 0.64117 0.47698 0.59691 0.26172 0.23393 0.52057 0.34758 0.51319 0.18233 0.88473 0.56577 0.41763 0.42447 0.46631 26° 0.45573 0.4348 i 0.05241 0.48773 27° 0.08456 0.84906 0.68301 0.87441 0.52427 0.24624 0.60086 32° 0.49495 0.96008 0.05533 0.54296 0.50587 0.42791 0.83910 0.15540 0.01164 0.20345 0.03201 0.73547 0.01455 0.14054 0.30891 0.12869 0.19438 0.58905 0.61280 0.04658 0.27107 0.19136 0.17333 0.65771 0.28990 0.21256 0.44523 0.30573 0.63299 0.36397 21" 0.17633 0.86929 0.50953 0.12278 8° 0.20648 0.80498 0.Trlgonometrljske fankdje: tangens 20' 0.26795 16° 0.20952 0.56962 0.

16090 2.60033 1.3678 85.48451 6.4316 49.72047 1.14435 9.06553 2.33148 4.64705 3.45501 1.37594 3.50133 1.4301 14.11537 8.27085 3.74748 2.88073 1.88073 1.1885 114.90421 3.17777 1.53010 1.41934 1.96004 3.07768 3.98869 3.66428 1.35142 1.15715 1.14451 2.01761 1.67530 1.63185 1.04766 1.08496 1.19703 6.85023 3.4301 14.65109 2.45451 2.96823 7.80405 1.43484 7.32704 1.87700 3.22857 2.11537 8.73205 1.00000 1.98940 5.31826 2.7062 16.19175 1.89400 1.95302 9.29541 1.37504 2.42815 1.1039 343 774 10' od 0° do 45° 60' 1.27085 3.60588 3.34496 9.70463 5.14451 2.22566 5.11233 2.07864 1.91516 5.90741 1.72281 2.78817 11.16398 1.70463 6.0750 26.01783 3.04158 1.9038 38.51436 11.58261 2.61074 1.35585 2.5418 42.12369 1.57363 4.43703 1.65337 1.87080 6.53865 2.31904 1.9641 171.56046 2.21310 1.26471 1.73205 4.44951 3.67462 2.33148 4.82083 4.39449 2.80405 1.01170 1.91364 4.02039 2.02355 1.12832 2.23714 3.84300 5.0811 28.76937 6.23490 1.6363 57 2900 60' fankdje: 10' 1.17085 1.26873 8.18474 1.57981 1.24604 2.51084 1.31110 1.17749 2.15037 1.06584 5.7501 50' tangens od 45° do 90°.8262 14.93189 3.57638 6.96165 4.92098 2.77689 10.49597 2.69766 1.26374 2.35585 2.2416 68.19175 1.13694 1.24604 2.10842 3.14455 5.15037 1.21933 4.39552 5.59002 1.24227 1.05030 2.27994 1.60509 2.70901 1.4704 34.6363 57.99116 2.64256 1.35968 1.49190 1.28764 1.30323 1.9244 20.14435 9.94858 2.51436 11.48741 3.6048 21.51715 2.42815 1.82694 7.74375 1.01078 4.90421 3.589 30' cot ex 1.67128 6.07237 1.60033 1.67128 6.17159 3. kotangens taDex ZO' 30' 40' 50' 1.79802 2.27230 1.2056 31.1969 17.34323 1.76749 1.20593 1.06613 1.40195 1.48256 1.3007 19.24969 1.46411 1.22031 1.56055 7.30521 3.08444 6.86671 4.33693 2.28167 2.11256 4.68909 3.77286 5.Trlgonometrljske ex 45° 46° 4r 48° 49" 500 5r 51° 53° 54° 55° 56° 5r 58° 59" W 6r 61° 63° 64° 65° 66° 6r 68° 69" 700 7r 71° 73° 74° 7SO 76° 7r 78° 79" 80° 81" 81° 83° 84° 85° 86° 8r 88° 89" 0' 1.42871 8.44942 4.3499 22.62791 2.69116 7.77955 1.48741 3.25530 11.0594 13.96261 2.00569 2.79174 1.09654 2.85462 1.48256 1.03553 1.81649 1.3854 12.36800 1.47330 1.96261 2.13029 1.11713 1.44598 1.55966 1.53987 1.84177 1.74748 2.31375 7.09770 1.82391 2.05030 2.9398 40' 1.7119 13.14363 1.21132 2.97576 6.38484 1.33511 1.93470 2.41236 3.01078 4.30928 5.03553 1.47509 2.11061 1.77595 4.41061 1.11061 1.885 ZO' 1.37638 1.56969 1.7267 18.3007 19.56557 3.53987 1.0780 12.38969 4.68643 1.16530 4.2900 00 0' 44° 43° 41° 41" 40° 39" 38° 37° 36° 35° 34° 33° 31° 31° 30° 19° 18° 17° 16° 15° 14° 13° 11° 21" 10° 19° 18° 17° 16° 15° 14° 13° UO 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° zo I" 0° ex 15 .69853 2.51071 4.60509 2.27471 4.63825 5.19882 1.97680 2.10414 1.77254 2.00583 1.59575 8.05994 1.43422 2.1693 24.32704 1.73205 1.82906 1.52609 3.55555 10.05378 1.03526 2.08094 2.39336 1.75556 1.41421 2.34023 3.19430 2.14455 5.2505 15.0811 28.20406 3.29984 2.13972 3.04749 3.66428 1.77035 9.54972 1.37638 1.22758 1.27994 1.25717 1.09131 1.06107 4.00983 10.31375 7.47509 2.07768 3.02952 1.23490 1.62125 1.07237 1.52043 1.86760 1.73205 4.

e b = Vc2 ..) stnmica i Iwtova trokuta a+p=90.866a & a .a b.b2 cos a = ble sin p = ble b=altana=acota e = alsin a a = b tan a = blcot a e = blcos a a=esina b=ecosa trokut = (ale)Vc2 ." a) Pravokutni Izraamavaoje trokut (y = 90. a b) J ednakostranicni a p = 90. . ale = sina = cosp = hlb ble = cosa = sinp = hla alb = tana = cotp bla = cota = tanp Visina nad hipotenuzom Poznato h ~ = able TraZimo C Pitagorin pouQik a2 + b2 = c2 a.a2 b2 p = 90. h= 16 .e a = Ve2 . h = (d2) sin 2 a p = 90.a h sin a = ale cos p = ale b.a2 p = 90.h=acosa a a a a.a h = (ble)Ve2 p = 90.a = (b) = (c) "a = (P) = (y) = 60. V3 "" O.b e = Va2 + b2 tan a = alb tan p = bla a.a e. . h=bsina p = 90.

y b = a sin f3/sin ({J + y) C = a sin y/sin (fJ + y) a = 180.c) Kosokutni trokut a + fJ + Y = 180.2ac cos fJ CZ= a2 + b2 .2ab cos y Projekcijskipoueak a=bcosy+ccosfJ b=acosy+ccosa c=bcosa+acosfJ Visina (nad stranicom c) h = a sin fJ = b sin a Poznato TraZimo cos a = (b2 + CZ. b. a.= b2 + CZ.(a + fJ) c = Ya2 + b2 .b2)/2ac cos y = (a2 + b2 .2ab cos y tan a = a sin y/(b .({J+ y) 3 .CZ)/2ab y = 180. - (a + fJ) a.a2)/2bc cos fJ = (a2 + CZ. {J. a c = b cos a Z Va2 . y =b sin y/(a - b cos y) fJ = 180. b. c.Strojarski priru~nik 17 . b. . . sin a = sin (fJ + y) cos a = -cos (fJ + y) Sinusov poucak Kosinusov pouCak aIsin a = b/sin fJ = cl sin y tl.a cos y) tan fJ a.b2 sin2a a 1 realno rje~enje za: = b sin a 2 reaIna rje~enjaza: sin fJ = (b/a) sin a y a > b sin a = 180.2bc cos a b2 = a2 + CZ. - (a + y) a.

B(XB. a '" 90. {J. (y.b. C(xc.b) (s . - . h = J! :t. YB).YB)] Dijagonala D Visina h Kvadrat ~~} a 0(= b) = h. Opseg je zbroj svih stranica. D=oV2 ~b o Pravokutnik a '" b = h. O=a+b+c=2s 2. h = 0 sin {J (h J.YA) + XC(yA . A = a2 0=40 a = 90.c) 2s = a + b + c = 1/2 . 90.opseg 1. Trokuti C b~O ~ A c A A A A B = hc/2 Stranice Kutovi Zbroj kutova Visina na c Koordinate v~aka a. bc sin a = 1/2 .. ye).£. (c. A=ah=obsina 0= 2(0 + b) h = b sin a Trapez A ~ 18 o '" b '" c '" d (a 11 c) 2 O=o+b+c+d = J! :t.povr~ina.c a. h=dsina 3.I. ac sin (3 = 1/2 . d) Kutovi a.{3. <5) = % .y a + {J + Y = 180. b. d sin a 2 o . LIKOVI I TIJELA Povriiua i opseg likova A . ViSekuti (poligoni) Broj stranica n Zbroj unutamjih kutova 180. ab sin y = 1/2 . a = 90. A = ab o = 2(a + b) Romb D o 0(= b) '" h.ye) + XB(yC. [XA(yB. Cetverokuti Stranice a. c) A(XA' YA). 0 .a) (s . a". A=ah=a2sina h=asina 0=40 Ub a c Paralelogram 0 '" b '" h.£.. (n 2) Pov~inu odredujemo rastavljanjemvgekuta na trokute.

promjer d A = ~1t = d21t/4 o = 2rn = dn. Elipsa = (R + r r)12 Poluosi a. b A = ab1t 0== 1t[l..4142a 1.1547a 1.5(a + b) - \lab] 19 .~)1t = (D2 . (Ij! - sin P .n05a2 2.4142a 3 4 5 6 8 1t/3 60° 1t/4 45° 1t/5 36° 1t/6 30° 1t/8 22.5774a a l.3764a 1.5981a2 4. (= duljina kruZnice) Kruzni isjecak i odsjecak Polumjer r.433 a2 a2 1.- J'ravilni viSekuti sa n stranica SrediSnji kut Povrlina 0= na Opseg Promjer opisane kruznice D = a/sin'I' Promjer upisane kruznice d = a/tan 'I' Pravilni likovi trokut kvadrat peterokut Sesterokut osmerokut n Q1 Ij!(rad) 21j! = 21t/n 2'1' = 3600/n A = n (a2/4) cot 'I' 'I' A 0.d2)1t/4 Uski vijenac ~irine i5 =R - Srednji polumjer (! A = 2(!1t6 6.6132a d O. ovr. sredi~njikut 'I' Ij!(rad) Luk I = rlj! Tetiva t-= 2r sin h f '1') Visina odsjecka Povr~ina odsjecka = r (1 .7013a 2a 2.ma Is)e.8284a2 0 3a 4a 5a 6a 8a D l. Krug Polumjer r.. d A = (R2 ..5° 5. r Vanjski i unutamji promjer D. ~.cosf) = Ao A i . a X k Ir = 2'1' = T Kruzni vijenac Vanjski i unutamji polumjer R.7321a 2. .

h visina - - - povrsina 1. Piramida 1 V = "3 Aoh Kvadratna piramida sa stranicom osnovke a i visinom h V = a2hl3 Kut a izmedu osnovke i pobocke tan a = 2hla Prikraeena kvadratna piramida sa stranicama 05novki a i b i visinom h Visina piramide h V 20 = h(a2 + ab + = hal(a b2)/3 . e V=abe A = 2(ab + ae + be) Dijagonala Kocka 5 bridom a V=a3 Dijagonala d d Va2 + b2 + e2 Aa = a2 A = 6a2 d=aV3 h=a .I' Povriine i volumeoi tijeIa V - volumen. A . obujam. Ao povrSina osnovke (baze). Prizma V = Aoh Pravokutni paralelepiped sa stranicama a.b) . b.$ UW - 3.r R + r Srednji polumjer p=2 V = 2(J1toh Ao = 2(J1to . Ap plaSta.oplosje (ukupna povrSina).~)1t Suplji vaIjak 5 tankom stijenkom Debeljina stijenke 0 = R .~ "LCt=:J 2. Va/jak V = Aoh Uspravni valjak 5 polumjerom r V= ~1th Ao = ~1t A = 2rn(r + h) Suplji valjak 5 polumjerima R i r V = (R2 ~)1th Ao = (R2 .

r .:-.1th = r1t(s + stoZac r S .visina Visina sto~ca H ~ ---.- Klin Stranice osnovke a. R ~ Polumjer R..5236 DJ A = 41tR2 = 1tD2 Kuglin isje~k i odsje~k Visina odsjel!ka (kalote) h polumjer kugline paralele a volumen odsjel!ka Vo = Vh(2r= 1th2(R h) h/3) - volumen isjel!ka Vi = povdina pldta .polumjer osnovke .. b Greben c V = (2a + c)bh/6 Ap = (a + c) fh2+b2/4 A = Ap + ab 5 Scalae V Ap + b Vh2 + (a .r) r)lh :t Kut sto~ca tan(a/2) V = (R2 + rR + '.1888 R3 = 61tD3 = 0.0944 R2h odsjel!ka Ap = 21tRh 21 .polumjeri osnovki h . Kugla = (R - .)1th/3 6.-.c: A = r1ts r) = ff+h1 Prikraceni R..c?14 = + '. promjer D 4 1 V = 31tR3 = 4.. 1tR2h = 2.-r = hRl(R .

.(n) = n! I)! B. + n = 2(1 22 + 32 + . .ijacija n elemenata .2.)! V. Red: al + a2 + a3 + . . D3. . .. d = an . pen) =~ n' medu kojima je m jednakih B.oj kombinacija n elemanata .! (n ( . . . + n3 = +n2(n + 1)2 22 i ~I . .s ponavljanjem ( )= n+. Suma n clanova aritmetickog niza Sn Neke sume: SI S2 = = ~ (al + an) = ~ [2al + (n n 1 + 2 + 3 + .an-I = (an .1) = konst . .bez ponavljanja . an. a + (n .mutacija (poredaka) pen) za n razlicitih elelJlenata = n! = 1.3. . . . .(n) = .(n) = ( ). )= (n + . .! = ~ n! (n . .s ponavljanjem V.1) d.(n) = n' NIZOVI I REDOVI Ni z: ab a2.-.KOMBINA TORIKA Broj pe. + an + .-tog razreda: ~ - bez ponavljanja .-tog razreda: . . a + 2d. . .. . + n2 1 l)d] + n) + 1)(2n + I) = 12 + = 6"n(n S3 = 13 + 23 + 33 + . . . . = AritmetiCki niz n f an = 1 a.1 K. a + 3d.oj va.I)! K. .n Broj pennutacija za n elemenata.. a + d.al)/(n . . . . .

+ . . --:r = ---z. . + -4. q = aJan-l ==YaJa..=. . =T n=1 1 " ~ 00 oo + 2" + 3""+ . - 2/12 Vatniji Taylorovi redovi X. 2 2 3 n 1 11 1 = 11.x2/2! + x4/4! . al. 1 1 1 nemakonacnesume .2/6 3t L a - (-1)"-1..x6/6! + . ... aqn-I.---z+ ---z n 1 2 3 -_ 4 1 2 +. + ..L n2 n=1 n=1 = .x717!+ 1 .. -1 < x < 1 1 l+x (1 + x)n = 1 + ( )x ( ~ + ~ )X2 + ( ~ )x3 + .l +~ I! x +~2 2! x + ~3 3! x + . . . .i:. + -.x4/4 :t . . .. = konst Suma n clanova geometrijskog Sn niza = a 1 . . ...+ ... +-S x+l . . ..!.L + -4. X-l Inx=2-+-[ x+l sin x cos x I X-l 3 x+l x3/3! + x5/S! ( ) ( ) +.1 Vainiji redovi 00 "1 ~ -. =1:tx+x2:tx3+... -1 < x < 1 n . . .. aq.realni broj 23 . ..L 12 + . 3 1 X-l 5 x>O ] = xII! = . aq3. ....x2/2 :t x3/3 . . a>O -1<x<+1 In (1 :t x) = :tx ... q.. ..Geometrijski oiz a. ..

ako zaokrenemo glavne dijagonale (za 180°): all al2 an a2l I determinantu oko all a2l a3l a22 a23 a33 i a31 an I al2 a22 an al3 a23 a33 I Ako su u determinanti dva retka Hi dva stupca jednaka Hi proporcionalna. da skalamo pomnotimo kojigod redak Hi stupac sa subdeterminantama tog retka Hi stupca.a3l an) + + an (a2l an .: all al2 a13 al4 a21 a22 a23 a24 a3l an a33 a34 a4l a42 a43 a44 a22 an a24 an a33 a34 I = all a23 a24 a2l 1 al2 I a33 a34 a3l Q43 Q44 Q41 I + Q42 Q43 044 a24 a21 a22 a2l a22 a23 + an I a34a3l an Q44 Q41 Q42 1 - al4 I a3l an a33 Q41 Q42 Q43 1 Vrijednost determinante se ne mijenja.an an) . reda Determinanta 2. reda Determinanta 3.a3l a22) Vrijednost determinante n-tog reda izracunamo tako.DETERMINANTE Determinanta 1. npr.al2 (a2l a33. reda all al2 al3 a2l a22 an I = all 1 a3l an a33 =all (a22 a33 . vrijednost determinante jednaka je nuli: 24 L .

'K:vadratna matrica je simetriena. Rang matrice se ne mijenja. nazivamo matricu (stupnim) vektorom a1 a2 .stupac (redak) pomnoZimo proizvoljnim brojem te ga pribrojimo k drugom (stupcu) retku. ako je bar jedna determinanta r-tog reda matrice A razlicna od 0. .ndobivamo transponiranu matricu A' = [bik]n. K matrici A = [aik]m. iB = [bikln. ako imaju jednake dimenzije i odgovarajuCe elemente jednake. - 25 . n mnotimo sa skalarom k (realnim brojem) tako. . aln . n motemo kriZanjem redaka iIi stupaca svih redova. a sve vi~eredne determinante pa su jednake O. p gdje je Cik = ail blk + ai2 b2k + . ako: medusobno zamijenimo dva stupca (dva retka) .m'ako redom zapi~emo retke u stupce i stupce u retke (bik = aki)' Ako je m = n. p je matrica n C = A B = [Cik]m. da svaki element u matrici pomnotimo k A sk = [k aik1m. =-A. ako je A' = A. n ima m redaka i n stupaca all a12 a21 a22 - Ako je n = 1. . a2n A= A= Dvije su matrice jednake. n Umnotak matrica A [aik]m..elemente nekog stupca (retka) pomnoZimo brojem k (k "* 0) . ako je A' Matrica A = [aik]m. . matrica je kvadratna. Matrica 0 ima kojugod dimenziju. Zbrajati motemo matrice samo jednakih dimenzija: A= [aik1m. a svi su njeni elementi O.. a nesimetricna. . tvoriti determinante Iz elemenata matrice A = [aik]m. n Matricu A = [aik1m. n A + B = [aik + bik1m. + ain bnk' .MATRICE Matrica A dimenzije m. Svakoj je kvadratnoj matrici pridrutena determinanta jednakog sastava. Matrica A je regulama. n je r-tog ranga.n B = [bik]m. ako je determinanta razlicita od O.

. .+..a :t 1 a n(n () - n n-l b + .n n = 1.2.. . . ~+~=~+~~-~ ~-~=~+~~-~ ~:t~=~:t~W~~+~ 26 .3 .IfJll la + fJl~ lal + IfJl ~ Poprecne vrijednosti Za n realnih brojeva at> a2. + .&. . .l.l. a2 .aritmeticki rosjekA p A .APSOLU1NA I SREDNJA VRIJEDNOST Apsolutna vrijednost Definicija apsolutne vrijednosti lal realnog broja a glasi lal = {-aa za a ~ 0 za a < 0 broja a definirana je jednadzbom Apsolutna vrijednost kompleksnog lal =+ v-.. . an .. .... . . n ( . . . . 2 .k)! =1... .. al an ) n n-k b k n n l) b BINOMI (a :t b)2 = a2 :t 2ab + b2 (a :t b)3 ( + b) n = a3 :t 3a2b + 3ab2 :t b3 a- - n . + ( -1 ) k (k )a .. .+. .geometrijski prosjek G G 1 = -.l.+. .harmonicki prosjek H H=.l.. .-(al + = Val a2 a2 + .r+t. .. + an) ...2) . . + (n! (k )= n! n 1) (n 1. ... = + v. an bit ce: .3. .k .2 a lal = I-al a=a-bi =a + bi Za proizvoljne kompleksne brojeve a i fJ vrijedi lafJl = lallfJl Ilal . 2.3. .. (n * k + 1) = k!(n .

ALGEBARSKEJEDNADZBE JednadZba n-tog stupnja a"xn+an-IXn-. . za <1 < 0 su korijeni jednadzbe konjugirano kompleksni brojevi. Ako su XI i Xz korijeni jednadzbe x2 + px + q = 0. Y Iz obiju jednadzbi dobivamo nepoznanicu = (Cl - a.blbzY= -b1cz x = b2c.. Korijene takve jednadzbe odredujemo. +alx+aO=O an"'O ima u opsegu kompleksnih brojeva n korijena. .bzY Rje~enje gIasi = bZCl -azb. .. za <1 = 0 ima jednadZba dva jednaka realna korijena. pozeljnom toCno~cu metodama numericke matematike.x . c) Metoda suprotnih koeficijenata Jednadzbe mnozimo takvim brojevima. y) a. JednadZba prvog stupnja (Iineama jednadzba) ax+b=O a"'O ima jedno rje~enje x = -bla JedDadZbadmgog stupnja (kvadratna jednadzba) a '" 0 axZ+ bx + C = 0 ima dva rje~enja xl. +.x + bly = Cl Metode a) Metoda Iz druge b) Metoda rje~avanja: supstitucije jednadzbe Y komparacije azx + bzY = C2 = (cz - a2x)lbz uvr~tavamo u prvu jednadzbu.2 = (-b :t Ybz . alb2x + b. vrijedi q = X. samo ako je mozemo brzo rastaviti.x)lbl = (C2 .) rje~avamo jednostavno Sistem dviju linearnih jednadtbi s dvije nepoznanice (x.cz albz . u opcem slucaju.4ac Diskriminanta jednadZbe Za <1 > 0 ima jednadzba dva razliCita realna korijena.4ac )/za <1 = bZ .a2x)lb2. Na isti nacin izracunavamo nepoznanicu y. p = -(XI + X2) cetvrtog. da dobijemo pri clanovima s istom nepoznanicom suprotne koeficijente.azb. a potom ih zbrojimo.b.X2 in JedDadZbu viSeg stupnja (treeeg. 27 .

aln aZI azz . bz glasi rje~nje x I = Cz.. .az Cl al bz . + al2xz + . aZn all alZ . aZn Xz =. . aln aZI bz .az bl . Cz. bz C. . aZn A= Rje~enje sistema glasi tada -.azb.& XI . . az. . . Cl bl =~ I I A I = al bz . .. . .. .n bz azz .!!l. Ako je ma i jedan bk * 0. Nehomogen sistem jednoliko je rje~iv. . . . al2 . aZZ .bl Cz a.A ' gdje su: b. + annXn = bn Sistem je homogen. + alnXn= bl anlx.. . ako je b. a. = bn = 0. Cl y = ~ 28 A = a.Sistem 6ueamih jednadZbi Sistem n jednadZbi s nepoznanicama XI>Xz. . + anzXz + . ako je determinanta sistema all a1Z . . A' all b. . . . bz An = Za nehomogen sistem dviju linearnih jednadZbi s dvije nepoznanice a. = bz = . - az bl * 0. b. Xn allx. . . . A' X n =-. . sistem nije homogen. . . . y = Cl az x + bz y za koje vrijedi A = I:~ :~ I = a. . X + b.&.

= O. x =b a > 0.!!. potrebne su tablice vrijednosti trigonometrijskih funkcija ili odgovarajuce racunalo. -=. gdje je y ~ O.. Rjesenje glasi x = In blln a Logaritamske jednadibe Jednostavna logaritamska jednadiba log. Za jednadZbu sin (mx + n) = a traZimo iz tablica kut u mx+n=u te dobivamo rjesenje x = (u . a '*' 1 ima rjesenje Trigonometrijske jednadibe Za rjesavanje jednostavnih trigonometrijskih jednadzbi. Korijene dobivamo pri vrijednosti y . npr...TRANSCENDENTNEJEDNADZBE Eksponencijalne jednadibe Jednostavna se eksponencijalna aX = b jednadzba a > 0. prikazemo tablicom ili graficki. da funkciju y = f(x). koja mora biti neprekidna. sin (mx + n) = a m '*' 0. a '*' 1 rjesava logaritmiranjem (naravnim ili dekadnim logaritmima).. NEJEDNADZBE Linearna nejednafdba s jednom nepoznanicom ax+b~O ima dva rjesenja: -b x~za a>O x:. da iz slike ustanovimo intervale. 29 . za a < 0 a a Kvadratnu nejednadzbu s jednom nepoznanicom ax2 + bx + c ~ 0 mozemo rijesiti grafom funkcije y = ax2 + bx +c tako.n)/m * Numericno rjeSavanje jednadibi U opcem slucaju mozemo korijene transcedentnih dama numericke matematike. jednadzbi odrediti metoRealne korijene jednadZbe f(x) = 0 pokusavamo izracunati numerickim metodama tako.

fn:1 I.25 je m tan fJ 1.Y2) Potendjalne krivulje \ \ yt J!L__!O JI/ Parabole kroz tocku Po (XO. /. t ~ Y = Yo n = 1 Y = Yo(xlxo) n=2 Y = Yo (XIXO)2 (:J (pravac) (kvadratna parabola) (kubna parabola) n=3 Y = Yo(xlxo? Hiperbole kroz to~ku Po (xo. za tan a = 0.3 0.307 1.278 1.Yo) l\n:2 I \ I i I .. 1/...1 0. Yo) yx'" = YoXi:' = konst ~onstrukcija krivulje 1 + tan fJ = (1 + tan a)m Npr.Yt = m(x Jednadfba (y .2 0.4 0.X2) = (x - Xl) pravca kroz dvije zadane to~ke Pt (XI>Yt) in P2 (X2' Y2) XI) (Yt .Yt) (XI .336 1..ANALmCKA GEOMETRIJA u ravnini Pravac OpCi oblik jednadfbe Ax + By + C = ° Eksplicitni oblik jednadfbe y=mx+b Segmentni oblik m=tana b odsjetak na osiY - xla + ylb koeficijent m) =1 Jednadfba pravca kroz zadanu tocku Pt (XI>Yt) uz prikloni kut a (priklonski Y .367 30 . I -"'0 '.

Parabola Tjemenska jednadZba gentom in s koordinatama ~ ~ VIY x . da njene krajnje toeke kliZu po medusobno okomitim pravcima.s ordinantnom i = 2rx .xO)2 + (y .parametar . 31 .xo) Za parabolu s osi u smjeru ordinate y su u jednadZbi koordinate x i y zamijenjene.: elipse: a) Ako doZinu.za sredi~te u toeki (xo.poluosi (u smjerovima x.s ordinatnom Zari~ta F (p12. b . Yo= 0) 2 22 x+y=r Tjemenska jednadzba gentom (xo = r. opisuje toeka P elipsu.CunjosjeCnice Kruinica Opta jednadZba (x . b) Presjeci~ta krufnica s polumjerima a i b iz zajedniekog sredgta 0 s proizvoljnim pravcem p odreduje toeku P elipse. y) = 1 Sredi~nja jednadZba x21a2 + ilb2 Tjemenskajednadzba i = (b2Ia2) x (2a - x) $ ~ -~ Konstrukcij. aju duljinu a + b toeka P dijeli na krakove a i b. JednadZba parabole za tjeme s koordinatama (xo. pomieemo tako.0) osi kao tan- l = 2px 2p .YO)2= ? . Yo) Sredgnja jednadZba za sredi~te u ishodgtu (xo = 0. Yo) (y - YO)2 = 2p(x OpCi oblik jednadZbe (za os u smjeru ordinate y) y = ax2 + bx + c Konstrukcija parabole: Simetrala udaljenosti ~to je presjeca proizvoljni pravac p kroz zari~te F s vodilicom v i paralela s osi parabole kroz presjeci~te odreduju toeku P parabole.x2 0) osi kao tan- . Yo= Elipsa a.

1 - - Jt n = Rlr t/J= rln 32 .sin mt/J) cos t/J .Hiperbola (A y - asimptote) SrediSnja jednad!ba x21a2 .sin r) = r(1 .l = a2 CildiCke krivulje (trohoide) Cikloida nastaje pri kotrljanju kruZnice po pravcu x y r - = r(i .y21b2 = 1 Tjemenskajednadfba y2 = (b2Ia2) x (x .cos r) kut kotrljanja i( rad) Epicikloida nastaje pri kotrljanju kruZnicepo vanjskoj strani druge kruZnice x Cl:: Jt y m n = rem = rem = = Rlr sin t/J .2a) Kod istostrane hiperbole (a = b) su asimptote medusobno okomite i zatvaraju s koordinatnim osima kut 45° X2 . - .cos mt/J) (R + r)lr = n + 1 t/J = rln Hipocikloida nastaje pri kotrljanju kruZnice po nutranjoj strani druge kruZnice x = rem sin t/J sin mt/J) y = rem cos t/J+ cos mt/J) m = (R r)/r = n .

034644 0.036798 0..058765 FUNKCIJE Ako je svakoj vrijednosti X za a ~ x ~ b pridruZentocno odreden realni broj y.016092 0..021514 0.x"'-' + .041395 0.007735 0.019120 0.018217 0.x + bo x a.036069 0. .048164 0.015293 0.038287 0.008492 0.042201 0. kaie se.009299 0.013 418 0.027521 0.051838 0.026931 0.) a y = Rlcos i = tan a rp = tan a i.017777 0. = R(cos i r i cos . + atX + ao an '*' 0 Razlomljena racionalna funkcija je kvocijent dvaju polinoma f( ) = bmx"'+ bm-.049064 0.011 709 0.d = inv a d 40' 0.043845 0. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0' 0.033947 0.039819 0.029348 0.010158 0.009580 0.037537 0.015689 0.045537 0.032583 0.054728 0. y.020054 0.053751 Evolventna funkcija inv a = tan a 20' 30' 10' 0.033260 0.020533 0.018665 0. b] dana funkcijaf.xn + an-tx"-' + .016502 0.013779 0.022529 0.009025 0.028729 0.031917 0.006798 0.012038 0.014523 0.050901 0.007982 0.049976 0.011387 0. + a.026350 0.035352 0.019583 0. d(rad) .024114 0.006577 0. Polinom iIi cijela racionalna funkcija n-tog stupnja je f(x) = anxn + an-tx"-t + .024660 0.008756 0.031260 0.014148 0.052788 0.009866 0.047276 0.055717 0.021019 0.012 373 0.funkcijska vrijednost - la.022018 0. + b.010760 0.Strojarski priru~nik 33 ..007493 0.025214 0. da je u intervalu la.007256 0. ~to se pge y = f(x) x - argument iIi neodvisna varijabla f(x) .011071 0.023049 0.043017 0.046400 0.006150 0.028121 0.Evolventa (involuta) nastaje pri odmatanju oboda s kruZnice x y = R(sin .007025 0.056720 50' 0.014904 0.025777 0.023577 0.016920 0.012715 0.017345 0.044685 0.) + fsin .039047 0.008234 0. b] definicijsko podruCje funkcije Oraf funkcije f(krivulja f(x» je skup svih toeaka (x.x + ao 4 .013 063 0.f(x» Elemeotame funkcije u ravnini x.006361 0.057736 \ x \ a.040602 0.010456 0..030613 0..029975 0.

a '*' 1 = IT a > 0.. Kntne funkdje Sinus Y Kosinus Y = sin x = cos x -1 Tangens y -1 Kotangens x x Pomaknuta sinusoida y r y=rsincp - amplituda sinusoida Za fazni kut E pomaknuta Yl = rsin (cp + E) 34 . a '*' 1 x Logaritamske su funkcije inverzne eksponencijalnim funkcijama.Eksponendjalna i Iogaritamska funkdja Eksponencijalna funkcija Y Logaritamskafunkcija Y = log.x y a > 0.

e-x sh x eX..arc cos x arc sin x + arc cos x = nl2 Hiperbolne funkdje Tangens hiperbolni arc cot (-x) = it arc cot x arc tan x + arc cot x = nl2 - Sinus hiperbolni eX .. T = 2nlw Logaritamski 11 dekrement = In 1L a .2!. Yi+1 w Yi i Yi+I su ordinate dvaju susjednih ekstrema.Krivulja prigwenog y titranja y = ce-ax sin (wx + E) \.e-x y=shx= 2 Kosinushiperbolni eX+ e-x y = ch x = 2 Osnovne veze medu hiperbolnim funkcijama: y = thx = ch x = eX+e"x Kotangens iperbolni h chx eX e-x + Y = cth x = shx = e' . Medu njima postoje slijedeee veze: arc tan (-x) = -arc"tan x arc sin (-x) = -arc sin x arc cos (-x) = it . Ciklometricne funkcije Arkus sinus Arkus kosinus y=arcsinx Arkus tangens y=arctanx I Arkus kotangens y=arccotx y=arclsinx " I[ o x -2 Ciklometricke su funkcije inverzija kutnih funkcija.e-x sh (x :t y) = sh x ch y :t ch x sh y ch (x :ty) = ch x ch y :t sh x sh y sh2x = (ch 2 x ch2x sh2x = 1 1 th2x = 1/(ch2x) cth2x 1 = 1/(Sh2x) - sb2x=2shxchx cb 2 x = ch2x + sh2x - - 1)/2 ch2x= (ch2x + 1)/2 35 ..

tada je derivacija drugoga reda (druga derivacija) r(x) = (f'(x)]' = y" = d2yldx2 Derivacija n-tog reda funkcije f(x) fn>(x) = [fn-l>(x)]' = y(n) = dnyldx" 36 .EL dx-+O ~ dx Osnovna pravila deriviranja (u(x) :t v(x)]' = u'(x) :t v'(x) (e . u'(x) e = konst (u(x) . v'(x) y' = 0 x Derivacija elementarnih y funkcija =e y = x" y= y = y = y = y = y = y = y = y = y = y = y = Y= Y= aX V. u(x)]' = e .u(x)dv]/(v(x)f Ako je f'(x) derivacija funkcije y = f(x). du Derivacije viSega reda d(u(x) . v(x)). u(x)] = e. eX log.reaIni broj 1I(2V.x Igx In x sin x cos x tan x cot x arc sin x arc cos x arc tan x arc cot x y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' = = = = = = = = = = = = = = = nx"-I n .f(x) =.3026x) 1Ix cos x -sin x 1Icos2X = 1 + tan2 x -1/sin2 x = -(1 + cot2x) l/~ -l/~ 11( + X2) 1 -l/( 1 + X2) dy = f'(x)dx = df DiferencijaIWnkcijey = f(x) u tocki x je Osnovna pravila pri ratunanju diferencijala d(u(x) :t v(x)] = du :t dv d(e. = u'(x) v(x) + u(x) v'(x) (u(x)lv(x)]' = (u'(x)v(x) .u(x)v'(x)]/(v(x)f {u(v(x)]}' = u'(v) .DERIV ACIJA FUNKCIJE Derivacija funkcije y = f(x) v totki x y' = f(x) = lim f(x + M) . v(x)] = u(x)dv + v(x)du d(u(x)/v(x)] = (v(x)du ..) aXIn a eX 1I(x In a) 11(2.

.-< x Ekstremne vrijednosti funkcije f(x) bit ce 11locki.Derio'8dja parametarski zadane funkcije Za funkciju x = x(t)...2!E. gdje je t parametar.. bit ce y'(x) = y(t)!x(t) .koordinate sredi~ta kruznice zakrivljenosti p = x -(y'(1 Pardjalna derivacija + y'2)){y" q = Y + (1 + y'2){y" Parcijalnu derivaciju funkcije z = f(x. pricem je tockom oznacena derivacija flmtcije 5 obzirom na parametar t. Parcijalna derivacija po X funkcije z = f(x. IX I = [x(t) y(t) . = V(1 + y'2)3/1y"l . da nezavisnu varijablu X deriviramo. y + ~y) . dok nezavisnu varijablu y pritom smatramo konstantom.' . gdje je [' (x) = 0: maksimum (A): ['(XA) = 0 !"(XA) < 0 minimum (B): ['(XB) = 0 !"(XB) > 0 InfIeksijafunkcijef(x) ce biti u tocki (C).racunamo wo. y) ay 6y-+0 ~y Derivacije implicitne funkcije y (x). I ~o ~ y) - ((x.i (t) Y(t))![x(t)j3. y) . y) Totalni diferencijal funkcije z ax ay 37 .. Geometrijsko macenje derivacije funkcije Derivacija funkcije [' (x) jednaka je koeficiIeDtu naklona tangente na krivulju f(x) u tocki X ['(X) = tan a Tangenta na krivulju f(x) v tocki Y PI (XI> YI) y y:{(x) . y) .npr. gdje y je r(xc) = 0 in Za krivulju Y = f(x) su: . y = yet).EL = lim (ex.(ex.YI = ['(XI)(X YI = [-lI['(x..))(x XI) Pt (XI> Yt) Normala na krivulju f(x) v tocki Y - . po varijabli X . zadanejednadZbom tp(x.y) = 0 y'(x) = -..£!£.xd --. y) ex cz = lim ((x + ~.polumjer kruznice zakrivljenosti ["'(xc) * 0 x . Parcijalna derivacija po y funkcije z = f(x..

INTEGRAL Neodrec1eoi iDtegral ff(x) d x = [(x) + e. e = konst integrala Osnovna pravila za izra~unavanje neodredenog f[u(x) :t v(x)]dx f[e. f en%dx (1In) en% e = + nx = I dx = (1In) dl 3.-1 f (lIsin2x)dx = -cot x + e f (lIcos2 x = tan x + e x)d f (1/~)dx = arc sinx + e f [11(1 + x2)] dx f (l/YxZ - a )dx = arc tan x + e = In (x + YxZ .f v(x)du Neki osnovni integrali fadx=ax+e f x"dx = (x"+I)/(n + 1) + e f (lIx)dx = Inx + e f u'dx = aXllna+ e f e'dx = eX+ e f In x dx = x(1n x-I) + e f sin x dx = -cos x + e fcosxdx=sinx+e f tan x dx = -In cos x + e fcotxdx=lnsinx+e n *. gdjeje ['(x) = f(x).a ) + e Uvodenje nove integracijske varijable x = x(t) dx = i(l)dl f f(x)dx = f f[x(I)] i(l) dl Primjeri: 1. u(x)]dx e f u(x)dx = Parcijalna integracija (inlegratia per parIes) =f u'(x)dx :t f v(x)dx f u(x)dv = u(x) v(x) . f (a + bx)n dx = f t"(lIb)dl = (lib) (a + bx)n+l/(n + 1) + en*' a+bx=1 dx=(llb)dl 2. f 1I(xZ + 4) dx 1 f sin n x dx = -(1In) cos n x + e x/2 = I = (114) f 1I[(xl2)2 + 1] dx = (112) arc tan (xl2) + e 38 .

~ X ~ b. Duljina luka s krivulje ~ s=f~a dlp Povr~ina A isjecka ~ o A x = +fa .Odredeni integral b f a f(x) dx = [1(x)] = l(b) a b lea). 3. Krivuljaje zadana polarnim koordinatama r=r(lp).. t1~ t ~ tz y Duljina luka s krivulje I.__.~ f s = " viZ + yz dt Povi"Sina A lika o )( A = +j'(XY . Krivulja je zadana parametarski x = x(t). Duljina luka s krivulje b = a v'i:"""+7 dx J ds = VdxZ + dyZ Povclina A lika izmedu luka krivulje i osi x b A = I f(x) dx 2. Krivulja je zadana jednalUbom y = f(x).iy) dt I. kjer je l(x) = f f(x) dx L'potreba odredenog integrala Proracunanje du/jine /uka krivulje i povrsine lika .z(lp) dlp 39 . s 1. y = yet). a~lp~/3. -+.

+ Yn-I+ +Yn) 40 . b] podijelimo na n jednakih Konaene tl>tke k-toga podintegrala su Xk-I delova ~irine h Xk = (b . a ~ x ~ b. Xn= b. 106 do 108. .Izralunavanje povrline i volumena rotacijskih tijela Rotacijsko tijelo nastaje rotacijom krivulje Y = f(x) oko osi x. ispod krivulje i opsega krmnice ~to je opisuje teti~te T: x v = 2x YoA. . likova i tijela . f(Xk) = Yk.+ . pa je b [f(X)dx = h(+YO + Y.a)/n.vidi st. = Xo + (k - l)h = Xo + kh pri eemu vrijedi: Xo = a. Trapezna jednadiba Interval [a. Teti~ta linija. y yof(x} Pomina A rotacijskog tijela b A b x Volumen = 2xfY~ dx V rotacijskog tijela b V = x[ ldx Guldinova pravila: y y=f(x) Povriina A rotacijskog tijela jednaka je umno~ku duljine luka s krivulje i opsega kruZnice ~to ga opisuje njeno teti~te T: x A = 2xyos Volumen V rotacijskog tijela jednak je tlmno~ku pomine plohe A. NUlDe~aa integradja Cesto treba izraamati vrijednost odredenog integrala gdje je funkcija f(x) zadana u obliku tablice ili ne poznajemo njen neodredeni integral.

z) na podrucju V izracunavamo jednadibom b n(x) t2(X.. y.cos y=rsinc:p 'P ff f(x. y)dx dy = ff f(r cos q. Y) fff f(x. y. y. y)] dx dy Trostruki integral funkcije f(x. y)dx dy = f dx f f(x. y)dy D a n(x) x u polarne Transformacija koordinate dvostrukog q. z)dz v a n(x) tdx. z)dx dy dz = ffff(rcosc:pcosft. y) in Z = Z2(X. r sin c:p)rdr dc:p D DI Povr~ina podrucja Dl A =D ff dx dy Volumen tijela ~to ga nad podrucjem D omeduju plohe. y) D Trostruki integral Zl(X. y) E D v = ff [Z2(X. z)dx dy dz = f dx f dy f f(x.rcosc:psinft. y) gdje su: (x.Viiestruki iutegrali Dvostruki integral Dvostruki integral funkcije f(x. integrala x = r. y) Transformacija trostrukog integrala u polarne (kugline) koordinate: y=rcosc:psinft z=rsinc:p x=rcosc:pcosft fff f(x. y.rsinc:p)r2cosc:pdrdc:pdft v VI 41 . y) na podrucju D izracunavamo jednadibom b Yl(X) Y Y=J2 (x) fff(x. dane jednadibama: Z = ZI(X.

konjugirano = k2 = k kompleksni brojevi: kt. otkuda proizlazi karakteristicna jednadtba f<2+ alk + a2 OpCe rje~enje diferencijalne jednadtbe stiene jednadtbe: kh k2 kh k2 =0 = C. OpCe rje~enje y' = u'x + u I f(u)-=-U du + C 1. reda s konstantnim koeficijentima y" + atY' + azY = 0 Rjdenje pomocu y' = kelu. diferencijalne 42 .DIFERENCIJALNE Diferencijalna jednadiba JEDNADZBE s rastavljivim varijablama f(x)dx = g(y)dy Opee rjdenje fI(x)dx = f g(y)dy + C Homogena diferencijalnajednadtba C = konst y' = ~7) Rje~avamoje supstitucijom y = ux.eklX = (Cl + ovisno je 0 korijenima k I i k2 karakteriy + C2ek2X - razliCiti realni brojevi jednaki realni brojevi: k) kh k2 . reda Lineama diferencijalna jednadtba OpCe rjdenje y' + g(x)y + h(x) = 0 gdjeje G(x) = f g(x)dx Homogena diferencijalnajednadtba 2. reda rje~avaju se metodom Nehomogene linearne varijacije konstanti.2 Y = a :t ib Y C~)elu = e"'(C1 cos bx + C2 sin bx) jednadtbe 2.

) (koordinatama) vrijedi Ia 1= Va.. geometrijski ih prikazujemo orijentiranim duZinama*.). Slobodni se vektori mogu pomicati u svojem smjeru ili paralelno kamo god u prostoru. a. f3 i y.) i b = (bx>by. Ako je vektor zadan svojim komponentama a = (ax>ay. z) r = (x. Vektori su velicine. ishodista 0 do tocke Radij vektor je vektor.VEKTORI Skalari su velicine potpuno odredene samo jednim podatkom (npr. kutna brzina).£ r r . Apsolutna vrijednost vektora Ia I= a je duZina kojom prikazujemo vektor. ali ako djeluju u razliCitim tockama. odredene intenzitetom . + a. npr. + ax= bx ay= by r= OP a~ Vektori a = (ax>ay.) su jednaki. z) Ir 1=r = Yx2 a + y2 +Z2 x Ako vektor r zatvara s osima koordinata kutove a. U ovom su prirucniku vektori oznaeeni sa ii . a.u slikama.(apsolutnom vrijednoscu) i smjerom (npr. npr. b. moment. Vektore oznacujemo znakom iznad simbola. y. masa. energija. temperatura itd. Vezani se vektori mogu pomicati samo u svojem smjeru. a sa a .. ubrzanje itd.u tekstu (iz crtackih i tiskarskih razloga). Skalare oznacujemo simbolima. bit ce smjemi kosinusi vektora r x cosa=r cos f3 = 1'. radnja. a oznacujemo ga sa r z - p Njegove koordinate su i koordinate tocke P(x. 43 . to su vezani vektori. a.cos y = . y. a njihovo hvatiste moze biti svaka tocka u prostoru (npr. a Hi debljim simbolom. brzina.Vise sila koje djeluju u istoj tocki su slobodni vektori. npr. = b. sila. moment para sila). ako su im jednake sve komponente a. sila. . a.). koji vodi od koordinatnoga P u prostoru. Vektori mogu biti s lob 0 d n i Hi v e Zani. vrijeme. a njihovo hvatiste moze biti samo neka toeka na pravcu u kojem djeluju (npr.

Zbroj vektora s =a + b Koordinate zbroja s = ('x. Razlika vektora d = a - b Koordinate razlike d = (dx' dy. dobivamo ga iz je cos IX = ab/<I a 11b I) a ab = ba IX 0: = IX n/2: = 44 Ca+ b)c = ac + bc ~b=lallbl ab=O .'y. = a..) su dx= ax-bx dy = ay-by (.= a.. 0) Mnoienje a)' Mnozenje vektora vektora Ikalarom m.. + b. 0. d...) su Ix=ax+bx Iy = ay + by ..~ b a a-a=O .b.-'f---~~~// a - / I S.. = Iail b 1 cos IX IX kut m~u vektorima a i b. d. a+b=b+a (a + b) + c = a + Cb+ c) o = 0 = (0. a njegova je apsolutna vrijednost Imal = Imllal Za m > 0 vektori a i ma su istog smisla za m < 0 vektori a i ma su suprotnog smisla b) Skalarni produkt dvaju vektora a i b je skalar ab = axbx + ayby + a.. I.. koji je proizvoljan realan broj Vektor ma leti na istom praveu kao i vektor a.r Zbrajanje i oduzimanje vektora Vektore zbrajamo i oduzimamo po zakonu paraJelograma...-b..

av Cx ax by .. c) = a(b X c) = (a x b)c Apsolutna vrijednost mje~ovitog produkta jednaka je volumenu V paralelopipeda. Koordinate vektorskog produkta c = (c.. 1t za trokut A = 1/21a x bl POvrSina A. b. nip rn= (d. Cy' Ct) su: ::7 -- Cx= aybt . a. je = la x bl c) Mjesoviti produkt vektora a. c) 45 . odreden po pravilu desnovojnog vijka. odredeni jednadibama: n = ax ell . CY'Ct).axbt je Ct = axby.c) Vektorski produkt dvaju vektora a i b je vektor ~ . koji leii u njihovoj ravnini rastavlja u obliku c=ma+nb gdje su m i n skalari..aybx (a + b) X c = a x c + b x c a xb= 0 za paralelogram A Za a = 0. Njegova apsolutna vrijednost jednaka je povr~ini paralelograma.a_" ~ b c=axb koji stoji okomito na ravninu vektora a i b.c) (a. c) p = (d. b i c nisu u istoj ravnini (mijebni produkt (a.atby a x b = -b x a Cy= atbx . Vektor c ima smisao. bt) nisu paralelni (a x b '*' 0). b i c je skalar (a. b) (a. by.b. c) odredeni jednadibama: n'. c) '*' 0).. konstruiranoga nad vektorima a. b.... koju odreduju vektori a i b.ay bx Ako vektori a. b. aY' at) i b = (b. b i c u prostoru V = I(a. omedenoga vektorima a i b. c)1 d) Rastavljanje vektora u ravnini i prostoru Ako vektori a = (a.. tada svaki cetvrti vektor d u prostoru rastavljamo u obliku d=ma+nb+pc gdje su skalari rn.'~ (a. b. tada se svaki treci vektor c = (c. b. b.

z). z = z(t) za Ako je krivulja dana jednadzbama y = y(x). s za a ~ x ~ b jednaka s Z = z(x)..jJ£ Rotor vektorskog polja V je vektorsko polje.l = er. bit ce duljinaluka = I'll = r(t) . z(t») i' = (i(t).. -oz ) ox ay ou ou ou Divergencija vektorskog polja V je skalamo polje. z») Operator derivacije (nabla): 'i1 = (a:' Gradijent skalamoga ~.Krivulje u prostoru Duljinu luka s prostome krivulje x = x(t). Z(x. odredeno jednadzbom div V = 'i1 v = oX +R + ~ oZ . y. y. y(t). b + y'2 + Z'2 dx Za krivulju danu u vektorskom obliku jednadzbom r = (x(t). z) Vektorsko polje V = (X(x. y(t). lz) ='i1u polja u je vektorsko polje gradu= (ox ' -ay . y.:. .R oX .Ii' x i'I Q-ifr torzijska zakrivljenost . Y(x. z). y. odredeno jednadZbom rot V = 'i1 x V = az . i. a ~ t ~ f3 proracunavamo jednadzbom fJ s = fVi2 + y2 + i2 dt a y = y(t).) 't Ii' x i'12 Skalarnai vektonka polja Skalamo polje u = u(x.~ R oz 'oz ox 'ox ( ay ay ) 46 . i(t») bit re: infleksijska zakrivljenost I .

ni vrtloga.-' fu' fu ( ) i totalni diferencijal Neodredeni + a. r n Y(t) dt. Derivacija zbroja i razlike vektora (ma(t) :!: nb(t»)' = ma'(t) Derivacija skalarnog produkta (a(t)b(t»)' = a'(t)b(t) + a(t)b'(t) Derivacija vektorskoga produkta (a(t) x b(t»)' = a'(t) x b(t) + a(t) X b'(t) Vektor a(t) s komponentama ima derivaciju X.= a.Vektorsko je polje V potencijalno. f Z(t) dt) a odredeni integral za a S t S fJjednadZbom r n a(t) dt = r X(t) ( n dt. s) ima dvije parcijalne derivacije at =( at' at at' da ax ay az ) = atdt ax ay az a. Tada postoji takvo skalarno polje u kod kojega je a2u a2u a2u gdje je ax2 + ai + aT a2 a2 a2 fl = --axr + ay2 + aT = flu = 0 Laplaceov operator Derivacija j iDtegracija vektorskih fuokcija Definicije vektorske funkcije a(t) realne varijable t i njene derivacije su iste kao pri skalarnoj funkciji. ako je potencijalno. ako u njem nema ni izvora. Y(t). Y(t). Bezvrtlozno je vektorsko polje samo tada. Y i Z (koje su skalame funkcije) Y'(t). f Y(t) dt. ako je izvedeno kao gradijent skalamoga polja u V=gradu Vektorsko je polje V solenoidalno (bez izvora). r ) Z(t) dt n 47 . Z'(t)] a(t) = (X(t).ds integral vektorske funkcije a(t) = (X(t). Z(t)] a'(t) = (X'(t). ako je rot V = O. Vektorsko polje V nema vrtloga. Z(t») danjejednadZbom f a(t) dt = (JX(t) dt. :!: nb'(t) Funkcija a(t. Vektorsko polje Vje harmonicko (Laplaceovo). ako je div V = o.

sh at 1/[(x - .cos at 1/a .a2) . eb.LAPLACEOV A TRANSFORMACIJA Laplaceov transfonnat F(x) funkcije [(t) (za realni broj t) definiran je 00 jednadZbom F(x) = L{f(t)} = o e-tx [(t) J = F(x) = je: l/a .[(0) L{fn>(t)} =xnF(x) x"-1[(0) r2f'(0) .a2] .b? + a2] b)/[(x 1/(1 + ax) 1/[(x (x t"-lea'/(n .a)n ..b)/[(x .I)! 1/a . ebt sin at - . i (x 48 W. e-da 1/a .. xfn-2)(0) fn-l)(o) = (-1)" F(n)(x) Primjeri transfonnacije: [(t) t" ea' sin at cos at I F(x) 1/x I [(t) sh at F(x) a/(x2 x/(x2 1/(x nI!x"+1 1/(x ch at teal t sin at t cos at .a) a/(x2 + a2) X/(X2+ a2) 2ax/(x2 + a2)2 (X2 - Primjeri inverzne transfonnacije: F(x) [(t) 6(t) (impulsna funkcija) t"-l/(n .W+ a2] eb..a2) a)2 a2)/(x2 + a2)2 .W- a2] ebt ch at l! . F(x/a) dt xeC + b L{g(t)} Svojstva transfonnacije: L{a [(t) + b g(t)} Za L{f(t)} = a L{f(t)} L{f(at)} a>O L{e-a'[(t)} = F(x + a) L{f'(t)} = xF(x) L{t"[(t)} .I)! 1 1/x" 1/(x .

Ako je broj n vrlo velik. se zbiva pri svakom opa:zanju. Relativna je ueestalost uvijek O~p~1 - pri cemu vrijedi za p = 0 je m = 0: dogadaj za p = 1 je m = n: dogadaj nije moguc ni pri jednom opa:zanju.broj ponavljanja pokusa m broj koliko se puta dogadaj A zbio. Statisticka vjeroi/1tnost Relativna ucestalost p dogadaja A odredena je omjerom m p=.n gdje znace n . /-1 (XI-X) Zbroj odstupanja vrijednosti slueajne velicine XI od njene prosjecne vrijednosti x jednaka je 0 n L(x/-x) =0 /-1 5 . . uzimamo. mOZemo odabrati sjeenu vrijednost X i racunati s razlikama priblimu pro- - . da bi ustanovila vjerojatne zakonitosti opa:zanih slucajnih pojava i velicina. da je relativna ucestalost p priblizno jednaka statistickoj vjerojatnosti dogadaja A pri pokusu.ST A TISTIKA Matematicka se statistika bavi metodama vrednovanja pokusima dobivenih podataka. Statisticki Najznaeajnije varijanca. Ako su vrijednosti XI brojcano velike. Prosjecna karakteristike prosjek velicina su prosjeena vrijednosti dobi- slueajnih vrijednost x je broj. . oko kojeg su hanizane n . 1~ X = X +nL. I-I Xi - broj jednakih pokusa vrijednost slucajne velicine pri i-tom pokusu. pokusima vene vrijednosti slueajne velicine X= gdje su n XI Xl + x2 + .Strojarski prirucnik 49 . + xn = ~~ n nL.

.. Razdioba ucestalosti Histogram je dijagram.. Yn broj s. 50 . U njemu se na apscisu nanose mjerene vrijednosti. . .if 100%) Relativna standardna devijacija (koeficijent varijacije) je =+ X (= +.srednja vrijednost.. lomljenu crtu (b) koja se to vge priblizava neprekidnoj krivulji. . a na ordinatu ucestalost..kardinalni broj (brojnost osnovnog skupa). a pri n mjerenjima dobivamo za njib vrijednosti: Xb X2.Xn in y.=1 (Xi - m)2 gdje su: N .y) * Za vrlo veliki osnov~i skup vrijedi ukupna devijacija o =V ~ t . = n ~ 1 L i-I (Xi - i) (Yi .. Pokusom dobiveni histogram je priblizenje zakonu razdiobe slucajne velicine. . X Ako pokusom izmjerimo dvije slucajne velicine X i y.Mjera rasapa S2 (varijanca) je pri n pokusa dobivena prosjecna vrijednost svote kvadrata odstupanja slucajne velicine Xi od njene prosjecne vrijednosti i Standardna devijacija s je realni korijen mjere. Iz grafikona razdiobe ucestalosti (a) dobivamo spajanjem sredine vrhova iz. (kovarijanca) to ce za veliCine X i y biti karakteristiean n S. !ito je sitnija podjela na apscisi. . m .!asapa s =+ V v n~ 1 :t isl (Xi . Y2. koji pokazuje ucestalost vrijednosti slucajne velicine. ".

Norma/no razdioba Pri normalnoj razdiobi teee krivulja ueestalos~ po Gaussovu zakonu 1 '(x-m Y = -e-2--q ~ ) devijacija ~je su: m . = 0.242/a = x x = m :t =m 2a Y = 0.5 = 0. gdje je najveea ueestalost . x =m Ymaks = I/a& = 0.955 = 0. oissonova. prosjeenom vrijedno~ X. gdje je ucestalost x = m :t a "adalje vrijedi Y = 0.399/a Od te vrijednosti krivulja vrlo naglo pada simetricno s obje strane i ima infIeksiju u toekama x = m :t a. razdioba i itd.135 Ymaks 0.011 Ym. ako u njoj ukupDU devijaciju a zamijenimo standardBOlDdevijacijom s..67 a a 2 a 3 a A A A A = 0.054/a = Y = 0. a simetricna je s obzirom na vrijednost x = m.standardna Gaussova krivulja protefe se od -co do +co. a . Druge znacajnije razdiobe: OOM>mna. Studentova.srednja vrijednost. a srednju vrijednost .004/a :t 3a Kod manjih vrijednosti a krivulja je normalne razdiobe strma. a kod veCih (1je polofita. P 51 .997 Gaussovu krivulju (koja vrijedi za vrIo veliki broj pokusa N) mofemo doyoljnom tocno~cu upotrebiti i pri maDjem broju pokusa n.. Cjelokupna pov~ina lika medu Gaussovom krivuljom i apscisnom osi iznosi A= a pomine iznose: x= -00 rydx=1 f!1edu Gaussovom krivuljom i apscisnom osi u pojedinim intervalima u u u u intervalu m :t intervalu m :t intervalu m :t intervalu m :t 0.683 = 0.k.607 Ymaks 0.

Ne mozemo ih predvidjeti. 52 ." Y. o~teCenog ili pokvarenog mjernog uredaja itd. nazivamo regresijskom krivuljom odgovarajuCih velicina X i Y. a ne mozemo ni popravljati mjerne rezuItate. " Krivulja koja spaja pokusom dobivenih n toeaka. X.t x7 . su mjerne greIke. a otuda proizlazi 'i JednadZbe regresijskog pravca b= it ~= XiYi I .. nepravilnog mjernog postupka. netoenost = gre~ka mjemog uredaja). s apscisama XI.x) X . i ordinatama Yt.koeficijent smjera b y. Mjerne gre~ke treba bezuvjetno izlueiti pri ocjeni mjernih rezultata. Y2.y) Grdke mjerenja Pri svakom se mjerenju bez obzira na okolnosti X - pojavljuje mjerna greIka ~x. . S/ueajne greIke javljaju se po mjestima i vremenu potpuno nesredeno. zbog istro~enosti.x = ~(y . X2.Regresija i korelacija . gre~ka Sistematske greIke pojavljuju se pod jednakim okolnostima i uvijek s jednakom vrijedno~u i jednakim predznakom.nxy a / )(. U suprotnosti sa sistematskim i slueajnim gre~kama koje prate svako mjerenje. proizlaziti mjerni rezu/tat. mjemog uredaja) ili naknadno preracunati. Ovu manu mozemo smanjiti samo veCim brojem mjerenja. s razlienim vrijednostima i predznacima (npr. trenja i sl.Y= ~(x Sx - . - = (y - a)/x = tan a Vrijednosti broja a i b odredujemo metodom najmanjih kvadrata. Mozemo ih lako ustanoviti i odgovarajuCe raeunski ispraviti (npr. . koju po potrebi valja popraviti (npr. a to su mjerna odstupanja koja potieu od zabuna mjerioca. i stvame vrijednosti X ~x = Xi - Iz izmjerene vrijednosti.).bx Sy Y. b . Linearna kore/acija Pravac regresije (p) y=a+bx a odsjecak na osi ordinata.nx2) I =I = y . Zbog slueajnih gre~aka postaju mjerni rezultati nepouzdani. Zelimo ustanoviti funkcionalnu zavisnost (korelaciju) Y = f(x). a to je razlika izmedu izmjerene vrijednosti x.

koji pokazuje samo medusobno zavisnost velicina zovemo '-elicins k om j e d n adz born. Svaki matematicki izraz.' Velicine mjerimo usporedivanjem s odredenom vrijedno~cu iste veliCine. prema rezultatima mjerenja kod pokusa) kojih medusobna fizikalna ovisnost Go~) nije poznata. Novi me dun a rod n i sus t a v j e din i c a (SI) odlikuje se dimenzijskom koherencijom za sve znacajnije veliCine u fizici i tehnici. U svim slueajevima kad su fizikalne ovisnosti poznate. rad i snaga). a elektricne i magnetske veliCine traZe jo~ i cetvrtu: za jakost elektricne struje. - - . sila. npr. Za sve geometrijske veliCine dovoljna je samo jedna osnovna jedinica: za duljinu. elektricni otpor itd.mna. magnetske itd. Brojcane se jednadZbe upotrebljavaju samo kada se njima zeli prikazati medusobni omjer velicina (npr. Brojeane jednadZbe Ako se pri izboru razliCitih veliCina ne bismo obazirali na jedinice ostalih velicina. 53 . svjetlosnu jakost i kolicinu tvari (materije). / Fizikalni zakoni odreduju medusobnu zavisnost raznovrsnih velicina. Jedinice koje odgovaraju velicinskim jednadZbama su dim e n z i j ski to her e n t n e j e din ice. elektricne. dijelimo velicine na geometrijske. :.: put. temperatura. vec samo b r 0 j can a j e d n a d z b a. nije vi~e veliCinska jednadzba. U ovome su priru~niku sve jednadfbe pisane u veli~inskom obliku. mehanicke Imasa. mogli bismo fizikalne zakone prikazati samo jednadzbama u kojima bi kao parazitne koeficijente . vremenske. Kinematika treba vec dvije osnovne jedinice: za duljinu i vrijeme. Izmedu razlicitih mjera odabiremo najprikladniju jedinicu. Od dimenzijski koherentnih jedinica mozemo samo neke odabrati po volji. Sve druge jedinice mozemo izvesti iz tih osnovnih jedinica. Sus t a v i j e din i ca povezuju osnovne i izvedene jedinice u zajednicku dimenzijsku koherenciju. opravdane su samo veliCinske jednadzbe. toju smo odabrali za mjeru. Broj osnovnih jedinica veoma je malen.SUSTAVI MJERNIH JEDINlCA Velicinske jednadZbe i koberentne jedinice Vel i c i n a je svaki (fizikalni) pojam koji se moze mjeriti. tezina. U kinetici moramo tim dvjema dodati i trecu: za masu. prilagoden povoljno odabranim dimenzijski nekoherentnim jedinicama.trebalo uzimati u obzir i medusobne omjere razlicitih jedinica. Po srodnosti fizikalnih pojava s kojima su vezane. ~azivamo ih 0 s n 0 v n i m j e din i c a m a. Sve ostale jedinice koje odredujemo iz osnovnih jedinica s pomocu odgovarajucih velicinskih jednadZbi (»definicijske jednadZbe«) nazivamo i z v e den i m j e din i c a m a. Takav matematicki izraz. Osim tih. potrebne su jo~ osnovne jedinice za temperaturu.

amper . generalnoj konferenciji god. Osnovne jedinice medunarodnoga sustava SI su sada: za duljinu za"masu za vrijeme za elektricnu struju . po tim osnovnim jedinicama »sustav jedinica 10. svibnja 1984. 1971 dodana je jo~ i sedma osnovna jedinica - m 0 I kao osnovna jedinica za koliCinu tvari. generalna konferencija za utege i mjere u Parizu god. generalnoj konferenciji god. tako da je konvencija nakon st~ godina imala 43 clanice potpisnice (medu njima i Jugoslaviju). kilograma i sekunde) jo~ i eetvrtu osnovnu jedinicu - a m per kao jedinicu za elektrienu MKSA«. koji ima. 1948. Na 13. a nazvan je.MEDUNARODNI SUSTA V JEDINICA SI met a r za Godine 1799. osim jedinica metra i kilograma te se k u n d e kao jedinice za vrijeme. Stoga ga je 9. koji je bio prvobitno sastavljen za potrebe elektrotehnike te je. dok je metarski sustav upotrebljavalo vee vi~ od 120 dlfava.kandela .sekunda za temperaturu za jakost svjetla za koliCinutvari . Giorgi predlofio novi »apsolutni sustav jedinica«. 11. definitivno primila kao opCe prikladan sustav jedinica. kojoj su postupno pristupale nove dlfave clanice.metar . 54 . u Francuskoj su uredovno ustanovljene jedinice: duljinu i k i I 0 gr a m za masu. odredila mnogokratnike jedinica i novome sustavu jedinica dala ima Mectonarodni sustav jedinica SI (Systeme International d'Unites). Godine 1901. generalnakonferencijaje god. a na 14. povezivao sve najznaeajnije elektrotehnicke jedinice. struju. 1967. Taj (»Giorgijev«) sustav jedinica je pokazao velike prednosti i na drugim tehnickim podruCjima. osim osnovnih jedinica (metra. Novi zakon 0 mjernim jedinicama i mjerama objavljen je u veljaCi 1984.kilogram . ustanovljena je nova definicija za sekundu. Godine 1875. 1954. je prof. preimenovan u kelvin) za temperaturu i k and e I u zajakostsvjetla. napose u mehanici.kelvin . generalna konferencija god. u Parizu je 17 dlfava potpisalo Medunarodnu metarsku konvenciju. 1960. dodala je jo~ dvije osnovne jedinice: stupanj Kelvina (godine 1969. 1976. Za primanje zakljueaka Medunarodne metarske konvencije bile su zadurene Generalne konferencije la utege i mjere. s vaZno~Cu od 17.mol m kg s A K cd mol U Jugoslaviji je medunarodni sustav jedinica SI uzakonjen g.

- .k e I v in (K) . generalna konferencija za mjere i utege u Parizu je g. 1983.Osuome jediuice SI: Osnovna jedinica za duljinu . god u Parizu utvrdila je i now definiciju sekunde: to je trajanja 9192631 770 perioda zraeenja cezija \33Cs.je jakost svjetla jednovalnoga zraeenja frekvencije 540 . i to kao Djegov 10-milijunti dio.000028 dm3 vode pri 4 DC.je istosmjema elektri~na struja koja protje~uCi u vakuumu kroz dva ravna i medusobno 1 m udaljena paralelna vodi~ beskona~ne duljine i zanemarljivo malena presjeka uzrokoje medu vodiCima po svakom metru duljine silu od 2 . ali je kasnijim mjerenjima ustanovljeno neznatno odstupanje od te definicije (kraCi je za 0.01325 bar. Osnovna jedinica za jakost svjetla . Kad upotrebljavamo mol. To mogu biti: atomi.2 mm).prvobitno je bila odredena 13. k i log r a m (kg) Osnovna jedinica za masu medunarodnog prakilograma od platine i iridija.je 273. Kasnijimje mjerenjinia ustanovljeno odstupanje i pri izradi prakilograma. dio srednjeg Suneeva dana. elektroni i druge eestice iIi pqsebno oznaeene skupine takvih eestica. dio temperatumog intervala izmedu apsolutne nule i trojne to~ke vode. (Hz. koji stvarno odgovara masi od 1.16.a m per (A) .met a r (m). - - je odredena masom Prakilogram je najprije bio odreden masom 1 dm3 destilirane vode pri 4 DC i tlaku 1.jest ona koliCina tvari sustava koja sadrZi toliko elementamih eestica koliko je atoma u 12g ugljika 12C.k and e I a (cd) . je bila najprije odredena razmakom dviju crtica na medunarodnom prametru od platine i iridija pri temperaam 0 DC. 1012 Hz i snage 1/683 W/sr.vidi str. Osnovna jedinica za vrijeme se k u n d a (s) kao 86400. generalna konferencija za mjere i utege 1967. Broj eestica u molu odreduje Avogadrova konstanta 55 . Prametar je bio odreden mjerenjem Zemljina kvadranta. odredila now definiciju metra: to je duljina puta koju u vakuumu prevali svjetlost u L'299792458 sekunde. 10-7 N. Osnovna jedinica za temperaturu (termodinami~ku) . W i sr . 17. moraju elementarne eestice biti posebno oznaCene. ioni. Osnovna jedinica jakosti elektriene struje . molekule. 57) Jedinica za koliCinu tvari - m 0 I (mol) .

Iz zakona 0 snazi P istosmjeme elektri~ne struje. koja je samo pose ban oblik energije. Jedinica za - energiju (rad) je dakle i J = Ws. za silu . Iz definicije. Na te glavne dimenzijski hoherentne jedinice medunarodnog sustava jedinica SI nastavljaju se jedinice elektrienih i magnetskih veliCina.Izvedene jedinice SI Od osnovnih jedinica medunarodnog sustava jedinica SI izvedene su dimenzijski koherentJle jedinice geometrijskih i vremenskih veliCina: za povriinu m2 za ubrzanje .nazvana »volt (V)« . po kojem je napon V jednak umno~ku struje I i elektrienog otpora R (V = I R) slijedi dimenzijski koherentna jedinica .kg mls2 = N Ta jedinica sile .lis za brzinu .je potencijaIna razIika izmedu dviju totaka vodi~ u kojem se pri protoku istosmeme struje od 1 A tro~i medu tim t~kama snaga od 1 W. 56 J .Nm = J »dZul (J)« - nazvana - je rad sile 1 N na putu od Im. - * . slijedi dimenzijski koherentna jedinica za napon .lIs2 - Jedinica za silu proizlazi iz Newtonova zakona. Iz Ohmova zakona.nazvana »om (Q)« .J/s nazvana »vat (W)« =W je rad 1 J. koja je umnoZak napona V i struje I (P = VI). izvrien u 1 s.mls za kutno ubrzanje .VIA = Q Ta jedinica elektri~nog otpora .je otpor izmedu dviju vodi~ medu kojima pri naponu od 1 V tere istosmjema struja od 1 A. koja je rad W obavljen u vremenu t (P = WIt) daje dimenzijski koherentnu Jedinica za snagu jedinicu za snagu .mls2 za volumen m3 za kutnu brzinu . t~a za elektrieni otpor . iz kojeg slijedi dimenzijski koherentna jedinica .W/A = V Ta jedinica napona .nazvana »njutn (N)« . da je sila F jednaka umno~ku mase m s ubrzanjem a(F=ma). Slieno su definirane i ostaIe koherentne jedinice medunarodnoga sustava jedinica SI. U medunarodnom sustavu jedinica SI J je istovremeno i koherentna jedinica za toplinu. da je rad W umnozak sile F s putem s (W dimenzijski koherentna Ta jedinica energije = Fs) slijedi jedinica za rad (rada) . Definicija za snagu P.je ona sila koja tijelu mase 1 kg daje ubrzanje 1 mls2.

Izvedene jedinice medunarodnoga sustava jedinica SI koje nose posebno ime: za frekvenciju . npr. N/m2. Nm.tesla IT = I N/A m za magnetski tok veber (weber) I Wb = I Tm2 lumen Ilm = I cd sr za svjetlosni tok za razsvijetljenost luks (lux) I Ix = Ilm/m2 za radioaktivnost bekerel (becquerel) I Bq = I S-1 za apsorbiranu dozu zrarenja grej (gray) I Gy = I J/kg za ekvivalentnu dozu zrarenja . W/m2K4 Pri jedinicama. m4. N m = Nom W/m K = W/(m . m2/s. kg/m3.prostorni kut/4rt za prostomi kut Osim navedenih izvedenih koherentnih jedinica koje imaju posebna imena. J/K. - = 1 W/m K = 1 W/(m K) = 1 W/(m 0 K) ='1 Wm-l K-1 57 . Nslm2. m3. J/kgK. kg m = kg 0m (ne: kgm). koje su mnozenjem izvedene iz osnovnih jedinica Hiizvedenih jedinica s posebnim imenom. N/m3. K-1 m/s. m3/s. koherentne jedinice medunarodnog sustava jedinica SI su i sve jedinice izvedene neposredno iz osnovnih jedinica mnotenjem Hi dijeljenjem. npr.herc (hertz) I Hz za silu . kg m iJi iz vec izvedenih jedinica s posebnim imenom. K) (ne: W/mK) Jednakovrijedni na~in pisanja 1~ mK (ne: Nm). 5-1. W/m2K. m/s2. valja medu umnozenim jedinicama ostaviti vidljivprostor Hito~ku (znak za mnozenje). kg/s.njutn (newton) I N = I kg m/s2 dzul (joule) IJ =INm za energiju vat (watt) I W = I J/s za snagu za tlak paskal (pascal) I Pa = I N/m2 za koli~inu elektriciteta kulon (coulomb) I C = I As za elektri~ni napon volt I V = I W/A za elektri~ni otpor om (ohm) I a = I V/A za elektri~nu vodljivost simens(siemens) I S = I a-I za elektri~ni kapacitet farad I F = I C/V za elektri~ni induktivitet henri (henry) I H = I VS/A za gustocu magnetskog toka .sivert (sievert) I Sv = I J/kg Koherentne jedinice medunarodnoga sustava jedinica SI su i jedinice za kutove: = IS-I 0 - za ravninski kut radijan I rad = puni ravninski kut/2rt steradijan I sr = puni . W/(moK). 5-2. npr. m2. rad/s J/kg.

cm. 57). km. npr. MJ. hi. ustanovljeni su u medunarodnom sustavu jedinica SI i decimalni vi~e kra tnici jedin ica obiljezeni posebnim predmecima: predmetak deka hekto kilo mega giga tera pela eksa znak da h k M G T P E vrijedllost predmetak deci 1()2 centi 101} 103 mili 106 mikro 109 nano 1012 piko 10" femo 1018 ato . Pisanjem predmetaka tik uz mjerne jedinice. volumen. izrafenim potencijom (npr.s m N =m . ms. kJ. dag. die je ogranicena.N W/m K = W/(m . 10-1} 10-3 10-6 10-9 10-12 10-13 10-18 n P f a Ti se decimalni vgekratnici dodaju svim osnovnim i izvedenim jedinicama s posebnim imenom. pri kojima se mora ostaviti razmak (vidi str. kW. mg.cm). cl. K) = metar-sekunda = metar-njutn = vat po metar-kelvinu Pri svakoj je decimalnoj mjemoj jedinici moguc samo jedan predmetak. 1O-9m = 1 nm (ne: = llLmm). ms mN W/mK = milisekunda = milinjutn = vat po milikelvinu m s =m . ILm. jedinicama za povr~inu. Tako treba razlikovati npr. dl. dalm. npr. decimalne se mjeme jedinice razlikuju od izvedenih jedinica koje su umnozak osnovnih ili izvedenih jedinica s posebnim imenom. dm' ha. cm' 58 . Ireba ih upolrebljavali samo u slijedecim slucajevima: dag. mm. MN. MW. znak d c m IL vrijednost 10-2 . dm'. cm2. ILS. h. dm.) Dakle: (lQ-3m)2 = IQ-6m2 (ne: = I m (m2) = 1O-3m2) Ins-I = (1Q-9s)-1 = 109s-1 (ne: = I n (s-I) = 1O-9s-l) I mm2fs = (lQ-3m)2fs = 1O-6m2fs (ne: = I m (m2fs) = 1O-3m2fs) 1 mm2 = Upotreba vi~ekralnika da. frekvenciju itd. GW. mN.DedmaIDe mjeme jediuice S obrirom na to da se mjerena velicina gdjekada mora izraziti neprikladno velikim ili malim brojem jedinica. a pgu se ispred Jihjedinica i tik uz njih (bez razmaka). 106g = 1 Mg (ne: = I kkg) Decimalni se vi~ekratnici ne dodajujedinicama.mA kN. .

samo za oznaavanje udaljenosti u pomorskom. S Jedinica SI 1 kvadratni 1O-9m = lO-6mm IO-6m = 1O-3mm 1O-3m 1O-2m = 10 mm 10-1 m = 1. Oznake za litar: 1 i L su jednakovrijedne.L) = 1O-9m3 = 1 ml (I mL) = 1O-6m3= I cl (1 cL) = IO-Sm3= 1dl (1 dL) = 10-4 m3 = 1 hI (1 hL) = 10-1m3 = I dm3 10-6] (10-6L) 10-31 (l0-3L) 10-21 (lo-2L) 10-11 (10-1 L) I02I (102L) rijecnom . povrsina A.0cm 103m 1 852 m metar (m2) 1 mm2 Druge mjere kvadratni milimetar kvadratni ccntimetar kvadratni decimetar ar hektar kvadratni kilometar = = = = = = IO-6m2 1 cm2 1 dm2 la 1 ha 1 km2 IO-4m2 IO-2m2 102m2 104m2 = 100 a 106m2 = 100 ha 3.. put s Jedinica SI 1 metar (m) Druge nijere Iom = nanometar mikrometar 1 iJ. Smije se upotrebljavati . 59 .JEDINICE I MJERE VEUCINA (dozvoljene jugoslavenskim zakonom 0 mjemim jedinicama i mjerilima) Geometrijske veliCiDe 1.I (I !J. zapremina) V Jedinica SI 1 kubni metar (m3) I mm3 I cm3 1 dm3 Druge mjere kubni milimetar kubni centimetar kubni decimetar = = = IO-9m3 1O-6m3 10-3 m3 Mjere za volumen litar" mikrolitar mililitar centilitar decilitar hektolitar i zracnom saobraeaju. Volumen (obujam. Duljina I. Ploha. - tekucina (i sipkih tvari) 1I (I L) = 1O-3m3= I!J.111 = milimetar 1 mm = ccntimetar 1 cm = dccimetar Idm = 1 km = kilometar = morska milja2.

573 1.961 40.944 87. .584 5.24 0. Puni kut je kut pri kojem je luk jednak opsegu kruinice.626 21.506 83.566 52.12 0.14 0.734 61.04 0.940 32.30 1.313 11.58 0.82 0. ji.652 84.545 44.399 43.96 I 55. pri kojem je luk jednak polumjeru krutnice.56 1.274 50.57 I 0 73.772 22.02 0'981 1.28 0.292 3.32 0. Prirodna jedinica za ravninski kut je I pun i k ut.068 80. .755 69.01 0.80 0.712 53.50 0. = puni kut).983 48.38 1.107 41.66 0.16 0. Merimo ga duljinom luka medu sjeci~tima pravaca i krutnice sa sredi~tem u vrhu kuta i to omjerima duljine luka i opsega krutnice ili duljine luka i polumjera krutnice (m/m = I).858 0. q. p. p.46 1.34 1.88 0.837 46.751 14.901 71.776 77. mjerene u radijanima. 62).04 1.92 04 I 0 rad 1.922 79.442 56.26 I 0 18.317 66. .648 29.043 17.090 88.48 1.605 13.438 4.46 0..86 0.232 34.481 20.210 26.02 0.339 74.4.00 1.897 16.10 0.253 42.18 1. lucne mjere. oznakama ci.ii Ravninski kut je dio ravnine izmedu dva pravca koji se sjeku u vrhu kuta. Opeenito su u upotrebi mjere za kut ex: kutni stupanj 1° = puni kut/360 kutna minuta I' = 1°/60 kutna sekunda I" = 1'/60 = 1°/3600 Druge kutne mjere: gradus iIi gon 18 = puni kut/400 pravi kut = puni kut/4 Jedinica SI za lucnu mjeru (= analiticki ravninski kut) ci je I radijan (rad).360 82.381 89..12 1.28 1.16 1.24 1.72 0.74 0.78 0.32 1.463 67.086 33.588 60.52 0.420 51. no medunarodno jo~ nije usvojena.485 75.44 0.630 76.70 0.459 12.36 0.60 0.356 27. Predlozena je (po DIN-u). oznaka: pIa (lat.146 2.10 1. y.20 0.76 0..42 1.189 rad 0.68 0.691 45. angulus (vidi str.52 1.128 49.047 72.08 0.44 1.296 58.40 0.54 1.167 10.502 28.48 0. oznakama ex.08 1. :" rad 0.50 1. Radijan je kut.171 65.06 1.06 0.025 64.954 plenus .798 85.875 8.38 0. Ravninski kut ex.918 24.523 36.064 25.214 81.377 35.84 0.670 37.879 63.150 59.794 30.34 0.18 0.22 1.56 0.22 0.004 57.26 0.236 89. mjereni u stupnjevima.29578° = 57° 17'45" Zbog razlikovanja su u ovom prirucniku oznaeeni: - I. I rad = puni kut/21t = 3600/21t= 57.14 1.609 68.40 1.54 0.30 kutovi. Pretvaranje radijana u kutne stupnjeve I I I I ° 0. Jedinica puni kut potpuno odgovara jedinici jedan okretaj 60 .36 1.193 rad 1.021 9.730 6.90 0.62 I 0 rad 0.20 1.64 0.42 0.335 19.815 38.

003 0.05 " 3'36" 4'12" 4'48" 5'24" 6' 0 0.008 0.239 1.3142 o I I rad 0.117 0 20 .628 3 o I" = 0.396 1.1745 0.001 0.5760 0.8203 0.169 1.222 1.501 1.4014 0.431 1.6109 0.006 0.011 Pretvaranje 0 decimala 0 stupnjeva u kutne minute I " 4" 7" 11" 14" 18" I " 22" 25" 29" 32" 36" I' " 0'36" 1'12" 1'48" 2'24" 3' 0 0.005 0.518 1.000005 rad I rad 0.256 o I rad 1.500 10 0.006 0.001 0.10 I' 0.5236 0.9 1.082 1.0524 0.08 0.361 1.050 0.9076 0.007 0.04 0.187 1.008 0.012 1.5585 0.4887 0.667 0 " I 2 3 I I I I I I I I 0 I I 0.890 I 0.2443 0.069 8 0. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Pretvaranje kutnih minuta i sekunda u decimale kutnih stupnjeva I I 2 3 I 0 I 4 5 6 " I 0 I 7 8 9 " I 0 I " 0 I 50 60 40 " I 0 0.0873 0.296 7 0. I 0.8 0.1 0.117 1.017 0 0.157 I 0.3491 0.571 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .06 0.5410 0.413 1.03 0.994 8 1.7679 0.204 1.009 0.02 0.001 0.067 0 0.099 1.000 0.001 0.6 0.100 0.8029 0.003 0.833 1. 0. Prostomi kut Jedinica za prostorni kut je 1 steradijan (sr) 1 sr = puni prostorni kutf47t 61 .083 0.553 1.333 30.004 0.133 0.09 0.2618 0.6632 0.5934 0.344 1.07 0.002 0.8552 0.9599 0.4189 0.7156 0.01 0.014 0.9425 o I rad 0.017 0.1222 0.134 1.002 0.453 8 0.366 5 0.000291 rad rad 0.1047 0.2793 0.030 1.064 1.167 0.536 1.017453 rad o l' = 0.7505 0.645 8 0.003 50 60 40 0.7330 0.1396 0.9250 0.3316 0.9774 0.379 1.047 1.0 5.6807 0.4712 0.1920 0.010 0.033 0.6981 0.002 0.326 1.152 1.448 1.150 0.274 1.0175 0.002 20 30 10 0.309 1.291 1.2269 0.001 kutnih 0 7 8 9 0.3840 0.4363 0.4 0.8727 0.5061 0. minuta i sekunda u radijane 10= 0.Pretvaranje kutnih stupnjeva.837 8 0.483 1.3 0.0349 0.7854 0.2094 0.5 I i sekunde 0 I 36' 42' 48' 54' 60' 6' 12' 18' 24' 30' 0.7 0.000 I 4 5 6 0.2 0.466 1.

. Vrijeme t Jedinica SI Druge mjere milisekunda 1 ms = 10-3s 1 sekunda (s) kilosekunda 1 ks = 103s minuta 1 min = 60 s sat (hora) 1 h = 60 min = 3600 s dan (dies) 1 d = 24 h = 86 400 s godina (annus)*1 a = 8760 h = 31 536 ks 1 metar u sekundi (mls) 1 mlmin = metar u minuti 1 kmls = kilometar u sekundi kilometar na sat 1 kmlh = 1.ls)" Druga mjera okretaj u minuti 1 okr... revo/utio okretaj). Sobziromnaprestupnegodinevrijediuprosjeku: 1 a = 8765. Kutno ubrzanje E Jediniea SI 1 radijan u sekundi na kvadrat (rad/s2) = .458 kmls 3. Brzina v.6 mls 0. s Jedinica SI 1 metar u sekundi na kvadrat (mls2) Druga mjera zemaIjskoubrzanje g = 9. a.lmin 7.76b = 31 556." "- .Vremenske ve6Cine 1. Kruina frekvencija Cl) Jedinica SI 1 sekunda na minus prvu (s-1) 6. Frekvencijaf Jedinica SI Druge mjere 1 here (hertz) (Hz kilohere 1 kHz = S-I) = 103Hz megahere 1 MHz = 106Hz gigahere 1 GHz = 109Hz 5. aIi jo§ nije usvojena. V. Ubrzanje. 62 . Brzina vrtnje n Jedinica SI 1 okretaj u sekundi (okr. ". S Jedinica SI Druge mjere 1/60 mls 103 mls 113. Kutna brzina Cl) = 1I60okr. Jedinica okretaj potpuno odgovara jedinici puni kilt (vidi str. 60).852 kmlh = ~or (milja na sat) Co= brzina svjetlosti 2.5144 mls 299 792. .80665mls2 4.ls Jedinica SI 1 radijan u sekundi (rad/s) 8.736ks Me<tunarodno je predlofena. oznaka: rev/s (Iat.

H. gustoca (specificna masa) Jedinica SI Droge mjere 1 kilogram po kubicnom metru (kglm3) gram po kubnom decimetro gram po kubnom centimetru 1 gldm3 1 glcm3 = 1 kglm3 kilogram po kubnom decimetru 1 kgldm3 megagram po kubnom metru 1 Mglm3 ) tona po kubnom metro 1 t/m3 5. Upotreba Upotreba je dozvoljena samo u kemiji i fizici.Maseoe veli&e 1. Masa m Jedinica SI Droge mjere 1 kilogram (kg) miligram centigram decigram gram dekagram megagram tona kilotona megatona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mg cg dg g dag Mg t kt Mt = 10-6 kg = 10-3 g = 10-5 kg = 10-2 g = 10-4 kg = 10-1 g = 10-3 kg = 10-2 kg = 10 g = 103 kg = 1 t = = atomskajedinicamase' 2. Plosna masa mA Jedinica SI 1 kilogrampo metar(kglm) kilogram po kilometro 1 kglkm = 10-3 kglm teks. .1. je dozvoljena samo za duZinsku masu tekstilnoga vlakna ili konca. Volumna masa. Specificni volumen v Jedinica SI Droga mjera 1 kubni metar po kilogramu (m3/kg) kubni decimetar po kilogramu 1 dm3/kg = 103 kglm3 = 10-3 m3/kg 6. Duljinska masa m. u = 1. 63 10. .660531. tex" 1 teks = 10-6kglm= 1glkm metru (kglm2) 1 kilogram po kvadratnom 4.. Moment tromosti mase J Jedinica SI Droge mjere 1 kilogram-kvadratni metar (kg m2) 1 g m2 1 kg mm2 gram-kvadratni metar kilogram-kvadratni milimetar = 10-3 = 10-6 kg m2 kg m2 . 10-27 g k = 109kg = 106 t 103 kg 106 kg = = 1 Mg 103 t JedinicaSI Droge mjere 3.

m ve6&e Jedinica SI Druge mjere 1 kilogram u sekundi (kgls) gramu sekundi gram u OOnuti gram na sat kilogram u minuti kilogram na sat 1 gls tonau sekundi tona u minuti tonana sat 2. Pretok mase qm. kg. . Volumenski protok q. koja proistjeee iz privlaQ\osti Zemlje u jugoslavenskom za masu m (G = mg). mjerene u kg. V Jedinica SI Druge mjere 1 glOOn = 10-3/60 kgls = 10-3/3600 kgls 1 gib 1 kglmin = 1/60 kgls 1 kglb = 1/3600 kgls = 10-3kgls 1 tls 1 tlmin 1 tIh = 103/60kgls = 103/3600 kgls = 1/60 m3/s = 1/3600 m3/s = 1O-3m3/s = 103kgls 1 kubni metar u sekundi (m3/s) kubni metar u minuti kubni metar na sat litar u sekundi litar u minuti litar na sat 1 m3/h 1 Us 1 Umin 1 lib 1 m3/min = 10-3/60 m3/s = 10-3/3600 m3/s Ve6&e za silu 1. Po DIN-u valja razlikovati »tefinu-silu« (Gewichlskraft)..A 1. = mjerimo je dakle kao silu (N).. »SpecifiQ\ateZina y« je (zbog prednosti nepromjenljive mase prema promjenljivoj teZini) izgubila svoj sOOsao. q. TeZina G je sila. U svakidanjem zivotu upotrebljavamo »teZinu«za vaganjem ustanovljenu masu (g. od »tefine« (Gewichl). ..Protome 1.stoga je treba u potpunosti zamjeniti gustofum p (y = pg). To je u smislu JUS A. newton (N = kg m/s2) OOkronjutn 1!IN = 10-6 N milinjutn kilonjutn meganjutn 1 mN 1 kN 1 MN = 10-3 N = 103N = 106 N Upozorenje! VeliCine »tezina« i »specifiQ\a tezina« nisu spomenute zakonu 0 mjemim jedinicama i mjerilima. t).025 (1980). 64 . mjerenu uN. Sila F Jedinica SI Druge mjere 1 njutn.

lbar = 10-1 Pa Pa = 1013. Druge mjere = 10-3 N m 1 kN m = 103N m 1 MN m = 106N m = 10-3 N m 1 paskal. (pascal) (Pa = N/m2) milipaskal kilopaskal megapaskal kilonjutn na kvadratni metar meganjutn na kvadratni metar njutn na kvadratni milimetar kilonjutn na kvadr. lmpuls site Ft. Jedinica SI 1 njutn-metar (N m) Druge mjere milinjutn-metar 1 mN m njutn-milimetar 1 N mm kilonjutn-metar meganjutn-metar 3. s Jedinica SI Druga mjera 6 . kolicina gibanja m v Jedinica SI Druge mjere 1 njutn-sekunda (N s) = = 1 mN s = 10-3 N s = 1 g mls 1 kilogram-metar u sekundi (kg mls) milinjutn-sekunda kilonjutn-sekunda 5. Dinamicka viskoznost'1 Jedinica SI 1 kN s = 103N s = 1 Mg mls 1 paskal-sekunda (Pa .Slrojarski prirucnik kvadratni milimeter u sekundi 1 mm2/s = 10-6 m2/s 6S 1 kvadratni metar u sekundi (m2/s) . okretni moment T. Tlak P.2. 'r Jedinica SI. M. milimetar bar milibar mikrobar standardni atmosferski tlak 1 mPa 1 kPa = 10-3 Pa = 1 MPa 1 kN/m2 1 MN/m2 1 N/mm2 = 106 Pa = 1 kPa = 1 MPa = 1 MPa 103 Pa 1 kN/mm2= 1 OPa 1 bar = 105Pa 1 mbar = 102Pa 1 J. s = N slm2) Drugamjera milipaskai-sekunda 1 mPa. Moment site M. s 6. naprezanje (J. Kinematicka viskoznost v = 10-3Pa .25 mbar »Relativni redovno) atmosferskog tlak Pe« je ralika apsolutnoga tlaka Pa: Pe = P Pa - tIaka P i (nekog drugog ali P > Pa P < Pa Pe > 0 Pe < 0 pretIak podtlak 4.

(l Jedinica SI 1 vat (watt) (W = J/s) Druge mjere milivat kilovat megavat gigavat kilodZul u sekundi kilodzul na sat Toplinske 1 MWh= 3600MJ aJ 1mW 1 kW 1MW 1GW 1 kJ/s 1 kJth = 103W = 106W = 109W = 1 kW = 1/3600 kW 1. Jedinica kelvin i stupanj Celzija su jednaki: 1 K veliCiDe = 1 °C a) Temperatuma skala Apsolutna se temperatura T mjeri od apsolutne nule (0. Temperatura Jedinica SI za (termodinamicku) temperaturu je 1 kelvin (K). rod W.00 °C trojna tocka vode 0. toplina Q veliCine Jedinica SI Druge mjere 1 dzul (Joule) (J kilodzul megadzul gigadZul vat-sekunda vat-sat kilovat-sekunda kilovat-sat = N m) 1 kJ 1 MJ 1 GJ 1Ws 1Wh 1 kW s 1 eV . dio temperatume razlike (pri tlaku od 1.15 K 0.16 K vreliste vode 100. mjerena u kelvinima (K).00 K apsolutna nula -273.00 0C).160219 = 10-3 W megavat-sat elektron-volt 2.15 K b) Medu istim je temperaturama temperatuma razlika ~ T. T(K) .00 °C 373.15 T t Dakle vrijedi: 0. =1u6J = 103J = 1u9J 1 kW h = 1J = 3600 J = 1 kJ = 3600 kJ = 0. jednaka temperatumoj razlici ~t.16. mjerenoj u stupnjevima Celzija eC): 66 ~T(K) = ~teC) . dio temperatume razlike izmedu apsolutne nule i trojne tocke vode Druga mjera za temperaturu je stupanj Celzija eC).00 K).15 °C lediste vode 273.01 °C 273. Snaga p.Energetske 1. Energija E. Stupanj Celzijaje 100.01325 bar) izmedu ledista i vrelista vode. Jedinica kelvin je 273.t(°C) = 273. Celzijeva se temperatura t mjeri od ledista vode (0. toplinski tok <P.

U111(m . K) kilovat po metru i kelvinu 1 kW/(m .: Tmrperaturno raztezanjea..... Entalpija H Jedinica SI Druga mjera 6. Ogrjevna moc gornja Hs.. . Specificna entropija s Jednota SI 1 dZul po kelvinu i kilogramu (JIK kg) Druga mjera kilodZul po kelvinu i kilogramu 1 kJlK kg ~. Toplinska vod/jivost A Jedinica SI Druga mjera 1 vat po metru i kelvinu (W/(m .. K) ~ Brzina zagrijavanjai ohladivanja Tit (dT/dt) Jedinica SI 1 kelvin u sekundi (Kls) Druge mjere kelvin u minuti kelvin na sat = 10-6 K-1 1 Klmin 1 KIh = 1/60 kls = 1/3600 kls . Entropija S Jedinica SI Druga mjera 1 dZul po kelvinu (JIK) kilodZul po kelvinu 1 kJIK s. K) ~1. SpecifiCna 1 dZul (J) kilodZul h lkJ = 103J = 103Jlkg = 103JIK enta/pija Jedinica SI Druga mjera 1 dZul po kilogramu (Jlkg) kilodZul po kilogramu 1 kJlkg -. K) = 103 W/(m . i donja Hi Jedinica SI Druge mjere 1 dZul po kilogramu (Jlkg) kilodZul na kilogram megadtul po kilogramu = 103 J/K = 103Jlkg = 106 Jlkg kg 1 kJlkg 1 MJlkg ~:::. fJ Jedinica SI 1 metar po metro i kelvinu mI(m . K) = K-1) Druga mjera mikrometar po metru i kelvinu If. Specificni top/inski kilpacitet c Jedinica SI 1 dZul po kilogramu i kelvinu (Jlkg K) Druga mjera kilodZul po kilogramu i kelvinu 1 kJlkg K = 103 Jlkg K 5. Toplinski prije/az a. toplinski prolaz k Jedinica SI Druga mjera 1 vat po kvadratnom metru i kelvinu (W/m2 K) kilovat po kvadratnom metru i kelvinu 67 .:.

Aktivnosl radioaklivnogaizvoraA = dNldl (brojjezgri N raspalih u vremenu I) Jedinica SI 1 bekerel. Molni loplinski kapacilel Cm Jedinica SI 1 dZulpo molu i kelvinu (J/mol K) Druge mjere dZulpo kilomolu i kelvinu 1 JlkmolK kiloZdul po kilomolu i kelvinu 1 kJlkmolK kilodZul po molu i kelvinu 1 kJ/mol K = 1O-3J/molK = 1 J/mol K = 103 J/mol K = 5. za zrarenje a je . Molni volumen Vm Jedinica SI 1 kubni metar po molu (m3/mol) Druga mjera kubni metar po kilomolu 1 m3lkmol = = 10-3 kg/mol 10-3 kg/mol = = 1O-3/mol 3. gray (Gy = J/kg) 3. becquerel (Bq = S-I) 2. Koncentracija/Van (molarnosl) lIVm Jedinica SI 1 mol po kubnom metru (mol/m3) Druga mjera kilomol po kubnom metru 1 kmol/m3 103 mol/m3 4. Apsorbirana doza ionizirajucegazratenja D = Elm (energija zrarenja E. Molna enlalpijahm Jedinica SI 1 dZulpo molu (J/mol) 1 Jlkmol Druge mjere dZulpo kilomolu 1 kJlkmol kilodZulpo kilomolu 1 kJ/mol kilodful po molu 6. npr. Molna masa mm Jedinica SI 1 kilogram po molu (kg/mol) 1 g/mol Druge mlere gram po molu 1 kglkmol kilogram po kilomolu 2.MolDe "e1iane 1. Ekspozicijska doza ionizirajucegazratenja Qlm (ionizacijom izazvan naboj Q u zraku mase m) Jedinica SI 1 kulon po kilogramu (Clkg) 68 zrarenja s obzirom na rendgensko zracenje: B = 1. Molna enlropijaSm Jedinica SI 1 dZulpo kelvinu i molu (JIK mol) Druge mjere dZul po kilomolu i kelvinu 1 JIK mol = 1 J/mol 10-3 J/mol = 103J/mol = 1O-3JlKmol kilodZulpo kilomolu i kelvinu 1 kJlK kmol = 1 JIK mol kilodful po molu i kelvinu 1 kJIK mol = 103J/K mol VeIi&e D'8CeDja 1. Ekvivalenlna doza ionizirajucega zratenja BD = (biolo~ki uan raznih vrsta B=1O Jedinica SI 1 sivert. dovedena tijelu mase m) Jedinica SI 1 grej. sievert (Sv = Jlkg) 4.

. Ekktricna struja J Jedinica SI Druge mjere Elektricne velicine I amper (ampere) nanoamper mikroamper miliamper kiloamper (A) I nA I fJ-A J mA I kA = = = = 10-9 A 10-6 A 10-3A 103A :. Elektricna jakost po/ja E Jedinica SI Druge mjere I volt po metru (V/m = N/C) milivolt po metru I mY/m = 10-3V/m kilovolt po metru I kV/m = 103V/m volt po milimetru I V/mm = 103 V/m 5. E/ektricna vod/jivost G Jedinica SI I simens (siemens) (S = I/U) 69 . Kolicina e/ektriciteta Jedinica SI (e/ektricni naboj) Q (C I kulon (coulomb) = A s) = = = = 10-3 C 103C IC 3600 C Druge mjere milikulon kilokulon amper-sekunda amper-sat I mC I kC IAs I Ah 3 Elektricni napon V Jedinica SI I volt (V Druge mjere mikrovolt milivolt kilovolt megavolt = W/A) IfJ-V ImV IkV IMV = 10-6 V = 10-3 V = 103V = 106V 4. Elektricni otpor R Jedinica SI Druge nijere I om (ohm) (0 = V/A) miliom I mO kiloom I ill otpor e (Q m) milimetar na metar I Omm2/m = 10-6 Om = 10-30 = 1030 6. Specijicni (e/ektricni) Jedinica SI Druga nijera I om-meter om-kvadratni 7.

Svjetlosni tok Jedinica SI 5. Luminancija B Jedinica SI 4.8. Jakost energetskoga zracenja Jedinica SI 1 vat na steradian (W/sr) 2. lnduktivitet L Jedinica SI I henri (henry) (H = Vs/A) 1pH Druge mjere pikohenri nanohenri I nH mikrohenri I ILH milihenri . I farad (F = C/V) pikofarad nanofarad mikrofarad milifarad IpF I nF IILF ImF = 10-12F = 10-9 F = 10-6F = 10-3F 9. Jakost svjetla I Jedinica SI 1 kandela (candela) (cd) 3. Magnetska jakost polja H JedinicaSI Druge mjere 1 amper po metru (A/m) miliamper po metru kiloamper po metru amper po milimetru I mA/m I kA/m I A/mm = 10-3A/m = = 103 A/m 103 A/m Svjetlosne velil!ine 1. sr) Jedinica SI 70 I luks (lux) (Ix = Im/m2) . Rasvijetljenost I kandela na kvadratni I lumen (lm E metar (cd/m2) = cd . I mH 10. Kapacitet C Jedinica SI Druge mjere . Magnetski tok tI> Jedinica SI 1 veber (weber) (Wb = T m2) I mWb = 10-3Wb Druga mjera miliveber 12. Gustoca magnetskoga Jedinica SI toka (magnetska I tesJa (T = N/A in =Wb/m2) = 10-12 H = 10-9H = 10-6H = 10-3H indukcija) B Druge mjere nanotesla mikrotesla I nT lILT = 10-9 T . militesla I mT = 10-6T = 10-3 T 11.

8288m 1b = 100 fm2 = 10-28m2 1 sq. = 0. sec. Za brzinu foot per minute foot per second yard per second 1A = 1 11 = 1 in. 6. 1 yd.76455 m3 2. 1 yd.45359kg = 1016. T. col.16 .0254 m = 0. 10-3 m2 1 sq. = 100 cu.2903 dm2= 92.4 mm 12" 3' 2 yds.3048 m/s2 = 0.017 kg/m3 = 0.STARE JEDINICE I MJERE (ukljuCiv~i i anglosaske mjere) Zakonom 0 mjemim jedinicama i mjerilima (1984) ove su jedinice z a bra ~j e n e z a j a v n u up 0 t r e b u u Jugoslaviji. = 0.9144 m/s2 5.yd.lcu.387 cm3= cu. foot jard (yard) fadom. = 28. Za ufa strucna podruCja jopuStene su iznimke (koje proizlaze iz medunarodnih ugovora Jugoslavije). = 100 kg = 9. = 16.lcu. pound per cubic yard 1 lb. in pound per cubic foot 1 lb.9144 m/s = 0. 1 ft. 10-6 m2 1 sq.3048 m = 0.2 g = 27680 kg/m3 = 16.903 . 10-6 m3 28. =9. (") = 1 ft. sec. Za gustocu pound per cubic inch 1 lb. (') = 1 yd.59328 kg/m3 7. in. = 6. ft. ~. yd.lsec. Za ubrzanje 1 Gal = 1 cm/s2 gal foot per sec.3048 m/s = 0.lsec. 10-3 m3 0.83613 m2 1 1 1 1 cu. ft.lsec. long ton karat (metricki) 1q 1 hyl lib. = 0. yard per sec.832 m3 1 ft.lcu. ft.00508 m/s = 0.Za duljinu - ongstrem.01 m/s2 = 0. 71 .lmin. Za masu kvintal. = 1 fm. pound (libre) long-tona.80665 kg = 0.metricka centa hyl funta. (angstrom) mikron paIac. fathom =.4516 cm2= 645.lsec. = R.32 dm3 = cu. = 16.05kg = 0. 1 ft. Za volumen cubic inch cubic foot cubic yard registarska tona 4.387 . per sec. Za povrsinu barn square inch square foot square yard 3. ft.1 nm 1 I1m 25. in. = 10-10m = 10-6m = 0.32 . per sec. yd.9144 m = 1. inch stopa. 1 ur 1k = 2240 lb.

I atm I at I mm Hg I mm H20 I kp/m2 = to-3p = 1O-3kp = 9. Za kinematicnu viskoznost centistoks stoks (stokes) Imp Ip I kp IMp I dyn 1st °1pd.66 ~ ~ ~ U ~ U ~ ~ ~ mm2/s 16.8 mm2/s 1. Hg = I in. s.1 29.80665 Pa 98066.1N/m2 = I pz = I kN/m2 = = = I bar I hpz = I in.7 21.3 1. = I LIT s. I cP IP I daP I eSt 1St = 10-3Pas = 10-1 Pas = I Pas = I mm2/s = 10-6 m2/s = 10-4m2/s 2. 10-3 N = 9. n .80665 N = 9.8 68. H20 = I p. y.41 9. = I L/T s.82 3. = I p.10-6 N = 9.4 Iznad IOOE= 76 mm2/s treba za svaki IOE dodati 7. f.8. s. Za si/u miJipond pond kilopond megapond din sthene poundal 9.08 6.00 1.80665 .5 Pa 9806650 Pa 10-1 Pa 103Pa 10' Pa 3386 Pa 249. i.138254 N = 760 mm Hg Pa = I kp/cm2 = 98066.1 1.0 H.6mm2/s.25 7.0 stupn.5Pa = I kp/m2 = I mm H20 = I at = 133.88 Pa 5.6 1.5 1.4 45.1 Pa 6895 Pa 47. s.8 ~ 76.po kvadratnom metro barye pieze hectopieze inch of mercury inch of water pound per square inch pound per square foot pound per square yard long ton per square inch long ton per square foot 10.80665.9 60. i.80665 Pa 9. Za dinamicku viskoznost centipoaz poaz (poise) dekapoaz 11. = I p.ievi po Engleru °E: °E 1.323Pa = 9.5 37.0 1. f.320 Pa 15444151 Pa IOn51 Pa .80665 = 103kp =IOILN = 10-'N =I03N = 101325 .2 52.82 2.po kvadratnom centimetru I kp/cm2 - po kvadratnom milimetru = = = I kp/mm2 I barye = 0.92 5.2 1. Za tlak i naprezanje fizikalna atmosfera tehnifka atmosfera stupac live (0 0c) stupac vode (4°C) kilopond . 103 N = 0.4 1.

01 Gy = 0.7W horse power 1 BTU/h = 0.1868 W 1 kcallh = 1. Za svjetlosne velicine 1 hefnerova svijeca za jakost svjetla 1 medunarodna svijeea = 1 sb stilb za luminanciju za rasvijetljenost 17.685 . (x .-Ib..12.499 W 1 calls kalorija u sekundi = 4.163W kilokalorija na sat = 10-7W 1 ergls erg u sekundi 1 ft. Za snagu. toplinu kilopond-metar konjska snaga-sat kalorija kilokalorija litar-atmosfera erg foot-pound horse power-hour british thermal unit 1 kp m 1 KM h (KS h) 1 cal 1 kcal 11 at 1 erg 1 ft. 648 .01 Sv = 2. = 1.80665J = = = = = = = = 2. vrelgte vode 212 of.3558W foot-pound per second 1 HP = 745.7 .32) + 273 K .1868 J 4186. 1010Bq = 0. (x .lsec.10-' C/kg 73 curie rad rem rontgen = 1 Ci = 1 rd = 1 rem =IR .-lb. rad. 106J 1.8 J 98.02cd = 104 cd/m2 nit phot = 1 nt = 1 ph = 1 cd/m2 = 104Ix = 3.= 10-4T = 10-8Wb = 103/4n Nm = 0.917cd = 1.80665 W 1 kp mls kilopond-metar u sekundi konjska snaga 1 KM (KS) = 735.055 . toplinski tok = 9. 103J 13.293W british thermal unit per hour 1~.3558J 2.32) °C = 2. Za velicine zracenja za aktivnost radioaktivnoga izvora za apsorbiranu dozu ionizirajuceg zracenja za ekvivalentnu dozu ionizirajuceg zraeenja za ekspozicijsku dozu ioniziranoga zrarenja x of = 2. Prerarunavanje na temperatumoj skali 9 9 15. Za energiju. Za elektricne velicine 1 gauss za gustoeu magnetskoga toka 1 maxwell za magnetski tok 1 oersted za magnetsku jakost polja 16.0665 J 10-7J 1. Za temperaturu stupanj Fahrenheita eF) je definiran temperaturama: ledi~te vode 32 "P.58. 1 HP h 1 BTU = 9. 106J 4..

.32 b) Za kapljevine ..117 12 > 117 orkan . niti njihova disocijacija pri visokim temperaturama.8aume-ova areometarska skala« slufi za odredivanje gustOCe kapljevina pomoeu stupnjeva Baume-a (OBe). .. .r POSEBNE MJERE 1..321(134. .32/(144..9768 kg ugljicnog dioksida Volumen »standardnoga kubnog metra« je za razlicite temperature razliCit pa iznosi za idealni plin pri temperaturi..? 1 kg/dm3 odredena je Baumeova skala vrijednostima N N = ° oBe pri (I= 1. . npr.C i tlaku 1. . 11lahor 12 .. 88 10 89 .013 25 bar) zaprema volumen od 1 m3. 38 39 . . . 74 olujni vjetar 9 75.N) (kg/dm3) je Baumeova skala vrijed- gustOCe (I ~ 1 kg/dm3 odredena nostima N N = 10 oBe pri (I = 1. 49 jaCivjetar bofor v km/h 7 50. 28 vjetric 29 .Standardni (nonnni) kubni metar« je masa plina koja pri standardnom stanju (pri temperaturi ° . 5 6. . zastarjela mjera (u jugoslavenskom zakonu 0 mjernim jedinicama i mjerilima uopee nije spomenuta). .2505 kg du~ika 1. 102 vihor 11 103.0 kg/dm3 N = 66 oBe pri (I = 1.8427 kg/dm3 Za preraeunavanje vrijedi (I = 144... ...32 N) + (kg/dm3) 3. a) Za kapljevine gustoCe (I.C volumen m3 -100 0.) »Standardni kubni metar« je nepregledna..634 veoma ° 1 100 1... To je masa plina (kg) koja je brojcano jednaka njegovoj gustoci (kg/m3) pa ima stoga za svaki plin drugu vrijednost. 2.8eaufortova skala« oznacuje brzinu vjetra (u meteorologiji) pomocu posebne mjere »bofor« u ovisnosti 0 brzini vjetra v: - bofor 1 2 3 4 5 6 74 v km/h 1 . 61 8 62..: 1.663 (Pritom nije uzeto u obzir odstupanje realnih plinova od pona~anja idealnih.366 1000 4.6434 kg/dm3 Za preracunavanje vrijedi (I = 144. .0 kg/dm3 N = 90 oBe pri (I = 0. 19 20 .4290 kg kisika 1. ..

Elektroni kruze oko atomske jezgre po odredenim stazama (kruwim odnosno elipticnim) koje teku po energetski razmje§tenim Ijuskama K. . atoma iznosi po redu velicinepribliwo 0.675 10-24g o elektron 0. N. Sve 1PC)jevemOZemo rastaviti na eIemente koje dalje ne mozema rastavljati nikatYim kemijskim sredstvima. Dio elementa koji dalje ne motemo vi§e dijeliti nazivamo atom. 0. e = elektroni Naboj jezgre odreden je brojem protona koji je jednak »rednom broju Z« dementa. J2: 22: 32: . L..9108.10-18 As g neutron 1.160. Tim su nabojem odredena kemijska i fizikalna svojstva elementa. gdje su sabrani nukleoni.TVARI SASTAV TVARI Tvar (materija) se sastoji od kemijskih elemenata iIi qjihovih spojeva. Ukupan broj nukleona. uranov atom (Z = 92) relativne atomske mase A = 238 sastoji se iz 92 protona i 146 neutrona. .). Pri elektricki neutralnim atomima je broj elektrona jednak broju protona (= rednom broju Z). (Pro- . Broj elektrona u svakoj Ijusci je ogranieen (2n2): Ijuska najveci broj elektrona K 2 L 8 M 18 N 32 0 P Q (SO) (72) (98) EIektronima su sasvim popunjene samo Ijuske K. Mase i naboji nukleona i elektrona iznose: masa naboj proton 1. a jezgru okruzuju negativno nabijeni elektroni. prema lojem se sastoji atom svakoga elementa od jezgre. n =.neutroni. daje »maseni broj A« (relativnu atomsku masu) elementa. protona i neutrona. tj. MiN. P i Q (kojih se polumjeri odnose kao kvadrati cijelih brojeva. M.) Nuklearna je fizika po svojim otkricima razviJa (Bohrov) model 0 zgradi atoma. 75 . .10-18As . Npr. 10-27 g -0. U jezgri atoma (promjera reda velicine ::: 10-14 m) skupljena je gotovo sva masa atoma. p ""'" protoni.672 10-24 + 0. pozitivno nabijeni protoni i elektricki neutralni neutroni.1nm = 1O-lom. L. tj.160. tj.

18 22.9S 39.10 40.4S 39.96 79.94 S2.00 19.62 88.008 4.Kemijskl Simbol.eljezo kobalt nikal bakar cink galij germanij aTSen selen brom kripton rubidij stroncij itrij cirkonij niobij molibden tehnecij rutenij rodij patadij 76 I Simbol H He Li Be B C N 0 F Ne Na Mg AI Si P S Cl Ar K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Z 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 It 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A 1.S4 65.91 91.00 20.08 44.80 8S.99 24.92 78.91 95.37 69.72 72.06 3S.96 47. redni (atomski) broj Z (= broj atomska masa A (s obzirom na ugljikov izotop 12(.01 16.97 32.94 55.OO 54.71 63.59 74.09 30.91 83.98 28.939 9.47 87.94 (99) 101.22 92.01 14.1 102.90 SO.31 26.85 58.003 6.93 S8.012 10.9 106.4 I K 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L M N 0 I 1 2 3 4 S 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 S 6 7 8 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 12 13 14 15 16 18 1 2 2 2 1 1 1 1 I .81 12.) Element vodik helij litij berilij bor ugljik duJik kisik fluor neon natrij magnezij aluminij silicij rosfor sumpor k10r argon kalij kalcij skandij titan vanadij krom mangan t.

4 207.4 114.8 118.1 197.8 127.1 140.5 180.9 112.0 (210) (210) (222) (223) (226) (227) 232.6 204.dementi ona u atomu).6 126. terbij disprozij bolmij erbij tulij iterbij lutecij bafnij tantal volfram renij osmij iridij platina zIato Ziva talij olovo bizmut polonij aslat radon francij radij aktinij torij protaktinij man 74.0 200.9 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 9 9 1 2 2 2 2 2 77 .3 138.5 164.0 157.9 173.9 140. 107.9 137. relativna i raspored elektrona po Ijuskama (K do Q) Element srebro bdmij mdij kosilar antimon idur jod benon azij barij lantan a:r praseodim neodim prometij samarij europij I Simbol Z Ag Cd In Sn Sb Te J Xe Cs Ba La Cc Pr Nd Pm Srn Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta VII Re Os lr Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Tb Pa U 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 A I K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 I 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 21 P Q gadolinij.3 132.9 167.9 131.3 158.9 144.7 121.9 186.9 162.0 I I 183.2 195.2 (145) 150.3 168.0 178.0 (231) 238.4 152.2 192.2 209.2 190.0 175.

pri jednakom broju protona) broj elektrona moze biti veCi ili manji. kojih u prirodi nema: Z A* :::::: 93 (237) 94 (242) 95 (243) 96 (247) 97 (247) 98 (249) 99 (254) 100 (253) 101 (256) 102 (253) 103 (257) 104 (261) 105 (262) izotop. koji mogu primati elektrone. (Samo 22 prirodna elementa sastoje se od samo jednoga izotopa.Transurani su umjetno dobiveni (radioaktivni) Element neptunij plutonij americij kirij (curij) berkelij kaliCornij ajntajnij [ermij mendelevij nobelij lavrencij kurtatovij Simbol Np Pu Am Cm Bk CC Es Fm Md No Lw Ku Ha (Bo) . Medu elementima. VeCina kemijskih elemenata su kovine. tj. koji formiraju samo katione ili anione. koji mogu odavati elektrone. koji imaju na vanjskoj Ijusci sedam iIi ~est elektrona (pri elementima smalimbrojemprotonaimanje). AI. npr. Tosu tipicne ne k 0 v i n e (nevodeelektricnu struju). Pri jednakom pozitivnom naboju jezgre (tj. od takvih. Negativni ioni (anioni) nastaju od atoma. Elemente s jednakim rednim brojem (s jednakim nabojem jezgre). Tosu tipiene k 0 v i n e (dobrovode elektricnu struju). hanii [OOriD elementi. Pozitivni ioni (kationi) nastaju od atoma. Na. razlikuju se samo po fizikalnim svojstvima. pri jednakom broju protona) moguee su razlicite atomske mase A (zbog razliCitog broja neutrona). "78 . poznamo tri izotopa: vodik H = tH (s protonom i bez neutrona).280% izotopa 238U. 0. F. Izotopi se vladaju kemijski potpuno jednako. Elementi sa eetiri elektrona u vanjskoj Ijusci samo ponekad formiraju ione.). Prirodni se elementi sastoje veCinom od stalne mje~avine svojih izotopa. nazivamo izotopima. P. koji pod odredenim okolnostima formiraju jedne ili druge atome. Na primjer: prirodni uran sadrZi 99. Pri vodiku npr. Takav atom. Co itd. Podaci se iz raznih izvora znatno raz1ikuju. deuterij D = 2H (s protonom i jednim neutronom) i tritij T = 3H (s protonom i dvama neutronima).006% izotopa 234U. koji nije vi~ elektricki neutralan. koji imaju na vanjskoj Ijusci samo jedan ili dva elektrona (pri elementimasveCim brojem protonai vi~). ilazivamo ion. ali s razliCitim relativnim atomskim masama (masenim brojevima). od takvih. tj. a vrijede za najstabilniji . Pri jednakom rednom broju Z (tj. postoje elementi.714 % izotopa mU i 0.

Z = 58.5 --. koji tvore samo negativne lone (anione). 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Te 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd La Hf Ta 74 W 75 Re 76 Os 77Ir 78 Pt ----5771172736 ".. MgA\ 12. Au -----:. (po Mendeljejevu) Omaka +: elementi (kovine). Z = 90... SO.6 7 K Ca 19720711]: Ga RbSr 55 Cs 87 Fr 56 Ba 88 Ra JUJUfBi 83 Po 84 I At 85 I Lijevo i pod debelom crtom 4 kovine.I k 13 In 81 Tt 3 Se 2\ - -9 2 He 7 14Si 32 Ge 50 Sn 82 Pb - 8 - N 15P 33 As Sb O. 16S 34 Se Te F 17Cl 35 Br J 10 Ne 18 Ar 36 Kr 54 Xe 86 Rn -JP ---. brojevi Z.103: aktinidi-. 2 4 7 25 Mn 26 Fe 8 27 Co 28 Ni I - Ti 22 5 29 Cu 30 Zt. desno i iznad debele erte Sporedna skupina 6 5 23 V 24 Cr ..-1 Ku Ha lantanidi-.Periodli!ni slstem elemenata Brojcvi povrh simbola su redn. . Omaka -: elementi (nekqvine).71: Hg Ae 104---WS 89"-.. 79 U sporednoj skupini su svi elementi samo kovine. Glavna skupina Period I I H 3 Li Na 11- 11 I III I IV I - V I - VI I VII I VIII - 1 2 3 1 . koji tvore samo pozitivne ione (katione).nekovine.

448 2 1280 650 850 770 704 2300 660.106 0. 5. 2 4 4 4.Svojstva Promjer atoma nm 0.225 0.9 327. 3.154 0. 6.8 280 610 1440 1420 1820 1740 1550 2600 3500 2300 2699 5910 7310 11 850 2220 2330 5360 7298 11 340 1.290 2 6.--.4. 2 2.3 -210.393 0.313 0. I Vreli~te I Gustoea I I °C -259.316 0.8 156.084 530 970 860 1530 1900 I I I I I I I .216 0.270 0.383 0.4 186 97. 2 4.323 0. 3 3 3 3 1.212 0.8 119. 4.250 0.169 0.332 2070 4810 6240 Borova skupina B AI 111 Ga In TI Ugljikova skupino C Si IV Ge Sn Pb Duiikova skupina N P V As Sb Bi Ha/kogeni VI 0 S Se Te 0. 4. 2 3 5 5 5 - 630.2 2.349 0. 3 2770 1110 1440 1380 1640 2550 2060 2071 1450 1460 4830 2300 2700 2270 1740 -195. 3.4 300 3700 1430 958 231.0 444.7 63 39 28 0C -252.320 0.4 3.476 0.6 680 1390 .3 -218.282 0.6- I -183.279 0. 0.429 0. 3.234 0.5 271.0 44.232 0. 80 .0 220 450 Va/encijaje broj vodikovih atoma koje atom elementa moze vezati u molekulu ili ih u njoj moZe nadomjestiti.364 I.314 0.1 2 2 2 2.-0.7 1370 892 770 680 690 (20°C) kg/m' 0. 0.502 0.1 29.540 TaJi~te I Elemen~ skupina slmbol H A/ka/ne kovine Li Na I K Rb Cs Zemno-alka/ne kovine 11 Be Mg Ca Sr Ba Valencija.342 -. 5.165 1820 5730 6620 9800 1.

6 I 4540 6000 7190 7430 7870 8900 8900 8960 7133 6500 8570 10200 11460 12200 12440 12000 10490 8650 11400 16600 19300 20000 22500 22 500 21450 19320 13 550 81 2.257 0.400 0.0 -185. 2. 4 2 3 3 1820 1735 1930 1245 1539 1492 1453 1083 419.304 0.382 0.2 114 -271.839 1.6 4.310 4.Strojarski .294 0.250 0.293 0.4 -248. 5. 3. period 7 .elemenata Promjer atoma nm 0.270 Tali~te I Elemen~ skupina stmbol Halogeni VII F Cl Br J Valencija I I °C -223 -101 -7. 2.4. period Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd Hr Ta W Re Os Ir Pt Au Hg priru~nik 0.578 3.288 0.282 0.495 0.271 0. 7 0 0 0 0 0 Pkmeniti plinavi He Ne VIII Ar Kr Xe Kovine sporednih skupina Ti V Cr Mn Fe 4.275 0.136 0.255 0.166 0.226 0.194 0. 5 7 3. 3 6.6 -189. 3.000 3120 4930 . 3 4. 3.275 0.280 0. 5 I.317 0. 3 2.7 58 183 -268.4 2.4 1 2 4 5 6.277 0.4 7.288 0. 2 6.294' 0. 2 3.2 -34.488 5. 2. 6 4.320 0.663 3.250 0. 3. 1 5. kg/m' 1.252 0.270 0.2 1.8 -152 -108 Gus toCa I (200C) .4. 1 4. period 6.9 2996 3380 3170 2700 2443 1769 1063 -38. 7.319 0.9 -246. 5.249 0.267 0.440 0.275 0. 6 3.8 320.270 0. 1 1.271 0. 5 I. 1 2 4 5.9 5100 3400 2500 2150 2740 2900 2730 2600 906 5050 3300 4800 4900 4500 4000 2210 765 3700 6100 5930 5900 5500 5300 4410 2970 356.4 -157 -112 I Vreli~te ° C -188.5 1750 2415 2625 2500 1960 1552 960.

npr. S porastom broja atoma u molekuli prelaze te tvari iz plinovitih u tekuCe i potom u krute. NH3. Zajednifki elektroni vi~ atoma tvore molekule. Kovinske veze Kovinske valentnih - veze su veze medu kovinskim re!etkama. koje tvore nabijeni. dijamant (C) i nekovinski karbidi (SiC. kovalentne) Atomske veze su veze medu nekovinskim atomima. Si3N4). 3. S02. Ne vode elektrifne struje. tvari dijamantnog tipa (s visokim tali§tima i vreli§tima) s vrlo jakim atomskim vezama (tvrdoea!). pri eemu su ioni nosioci naboja. nekovin- - ski elementi (H2. kovkost). su atomi elektroni U kristalnim elektrona - - odavanjem medu pozitivno valentni pa se kreeu ojima u re!etki razmjerno slobodno. priprostih ugljikovodika (C~. nekovinski oksidi i hidridi (C02. H~) i spojevi nekovina (SCI2. Anorganski spojevi 5 atomskim vezama su: pretemo plinovite tvari (s niskim tali§tima i vreli§tima). 82 . °2. 2. polivinilklorida (~H3Cl)n.anionima. npr. i to od priprostih dvoatomnih do vrlo velikih molekllla 5 vi!!: stotina iIi vi!!: tisuCa atoma. do veoma velikih molekula. u taljevini ill otopini vode elektrifnu struju. npr.KEMDSKl SPOJEVI Kemljske veze 1. Alomske veze (homeopolame. da kovinski atomi odaju vanjske (valentne) elektrone (jednoga iIi vi§e) te postaju pozitivnim ionima kationima. a odlikuju se narocito dobrom elektricnom i toplinskom vodljivo§Cu te tvrdoeom i gnjetljivo§Cu (mogucnost preoblikovanja. Kovinske su veze karakteristifne za sve kovine i njihove slitine. elektrovalentne) Ionske veze nastaju medu kovinskim i nekovinskim atomima na taj nafin. Organski spojevi sefu od malih molekula. Tima su slifni takoder nekovinski nitridi (BN. U plinovitom ill tekueem stanju (ili u otopini) su pozitivni i negativni ioni slobodno gibljivi. dok u krutom stanju formiraju skupnu kristalnu re!etku. ~~). nekovinski atomi pak primaju vanjske elektrone i postaju negativnim ionima . koje su spojevi pozitivnih (kovinskih) i negativnih (oekovinskih) Iona (NaCI = Na+ + a-). B4C). Spojevi 5 atomskim vezama (molekularnu zgradu) obuhvaCaju razmjerno m~i broj anorganskih spojeva. Ionske veze (heteropolame. Ionske su veze karakteristifne za kovinske okside (npr. Soli imaju visoka tali!ta i vreli!ta te su pravi elektroliti. kovine. PCI3). NaOH) a narocito za sol i. posebno su znafajni organski spojevi. N~. npr. Na20) i hidrokside (opr. sve atomima.

oksidacija (»red-oks«) nastaju iz djelomiCnih reakcija =iakcije (oduzimanje kisika spoju) i oksidacije (spajanje s kisikom).7 -92.7 0.18 g 2 m3 ~.50 5.66 -35. .7 1.016 18. Reakcije redukcija .91 34.= »cijan.0kJ/mol CO + C + '-'.0 3. pri endoterreakcijama se toplina tro~i (dovodi. 83 .01 36.090 voda (H oksid) H peroksid amonijak Ouorovodik Idorovodik bromovodik jodovodik sumporovodik fosforovodik ciianovodik Ii'CN" 100.po medustupnjevima ili neposredno (Hessov zakon). -).46 80.64 -67. 2.t H: F§dridi 3-0 H:02' '3 :1 RF He HBr a.00 27.OWc) 1465 152.4 (4 bar) -61.C :-.03 -259.1 -33.54 -87.53 26 688 3 Voda i vodikov peroksid su istodobno hidrid i oksid.8 -82.'ojstva vodika i nekovinskih T'Iar I molekularna Relativna hidrida Vrelite .32 g 2 m3 1 m3 = 2 H20 2 mola 2. +): 1 - + O2 = H20 .03 20.08 34.9 kJ/mol ?n kemijskoj reakciji odvedena ili dovedena toplina nije ovisna 0 toku reakcije .4 -83.4 1.124. Negativno nabijena jed.WDovitom stanju ~ :":c Pri eksotermickim reakcijama se toplina oslobada (odvodi.:J = H2 + + O2 + 286.92 127. Hidridi Hidridi su binami spojevi vodika s nekovinama ili nekim kovinama.01 17.5 -50.282.771 987 19.35 0.7 kJ/mol + O2 = CO2 .5 -14 -252. " Pozitivno nabijena jednovaletna skupina NH. tekuci ili kruti (nekovinski su hidridi plinoviti ili tekuCi).0 1000.406. S.02 34.Kemijske reakcije ~edoIadZbe kemijskih reakcija prikazuju koliCinske odnose sudjelujuCih tvari 2 H2 + O2 2 mola 1 mol 2.00 -89 -77.2 g 1.8 1..7kJ/mol C + 2" O2= CO ..C GustoCa kg/m' (O. H-5 H3J' .9 -133. Hidridi ~ pIinoviti.286.C) Opaska masa Talite .4 0.9 kJ/mol O2 = CO2 .novaientna skupina CN.3 -112 -88.t = »amonij«.

O CUO FeO Fe. 108.O.08 153. Fe(III) oksid Mn(II) oksid Mn(Ill) oksid Mn(II). CrO 94.3 -103 30 s -75.01 N.08 SiO. I 1 1.O.) -218.O.94 I 23.Oksidi Oksidi su binarni spojevi kisika s elementima te su plinoviti.01 44. MoO.01 CO.34 101.O 61.98 I 1710 P pentoksid Si dioksid.4291 -191. 46.85 159.5 16. Kisik 0.8 -207 -78.01 N. Svojstva kisika i oksida (pri Pa = 1.250 C monoksid -91.90 2200 196 1235 1420 1595 1538 1650 1080 1705 535 - - WO.87 228.00 350 2500 2572 s 1923 2050 1275 2000 2250 2270 2320 3550 3400 5720 4000 magnezija I p«eno (tivo) vapno - - Cr. Elementi s vie valencija mogu imati i vie razlicitih oksida.06 I0995 P. N. 44.O.94 157.340 1447 1447 2050 2.01 64.926 1923 N (I) oksid N (11)oksid.90 81. ZOO 84 215. TiO 151.99 99.00 Nekovinski oksidi CO 28.5 - 141.31 56.54 70. Mn(1I1)oksid Mn(1V)oksid Pb(lI) oksid Pb (IV) oksid 5500 12110 5606 1373 1700 s - 7160 I W(lV)oksid W(VI)oksid cinkovo bjelilo .O.O. I C (s Tilte = sub!. Mo.O. I 32.7 -151 21. MnO Mn.O MgO Cao BaO Al.978 1.20 40.0 44. CrO.06 SO.01 NO. 80. N monoksid N dioksid N (Ill) oksid.0.01325 bar) Tvar I molek.O.19 63. Fe.08 79.5 s -102.977 C dioksid 1. SO.0 I (O°C) Gust kgfm Opaska I P.90 231.94 223.1 1943 2387 2320 P trioksid 60.69 231.19 239.5 - 1.8 0C I VreIilte -183. PbO PbO.3 3. WO.8 250 s s -10. CU. kremen K.54 71.O NO 30.96 68.99 143. korund Fe(U)oksid Fe(Ill) oksid Fe(II). Kovinski oksidi Na. N trioksid N pentoksid S dioksid S trioksid 1.3 -161 -9. masa Relat.01 76.O.81 86.5 2630 173.37 1750 - - - - 5210 2800 6000 6400 5990 5240 5180 5090 4500 4856 5026 9500 9365 Cr(U) oksid Cr(IlI) oksid Cr(1V)oksid Cu(I)oksid CU(U) oksid glinica. tekuci iIi kruti.

39 106. .) Vreli~te 0C I Gustoe~ _ I kg/m' (O°C) Opaska I 28.U. ~ 12...91 62. me -~ Crli Fe. " ~..25 40..:-C ca..c S.91 194.91 64...H. le s nekovinama B i Si.01 55. C: a.92 192.55 176.70 237.99 66. masa 1 °C (s = sub!. Karbidi su tvrde (i vrlo tvrde) tvari visokog taliMa. -.C ~ YoC ~ 7:£ TIC ~-c ~~ "'.01 1-209.10 180. 'i' 85 ..95 195.01 284.:...96 59.8 I 1.e 2350 2700 s 2300 1890 1665 1837 2570 3500 3877 3140 2830 2777 2857 5500 4300 3900 I 2515 3170 2220 6680 6950 7680 6890 8400 8200 13960 4250 5380 15700 16060 cementit u &licima ) tvrdi karbidni metali Nltridl Nitridi su binarni spojevi du~ika s kovinama.2511 2255 3050 6350 6570 8260 14100 5190 5630 u ~elicima za nitriralije re....~ '.95 104. ~ . .71 I I 4830 3500 I ) gustoea amorfnoga 1970 kg/m' brusni materijal karborund s vodom: C. S'JOjstva duIika i nitrida Re1ativna 1 medu nekovinama pak na- TaMte T-/JIdik . roCiio s B..01 12.Karbidl Karbidi su binami spojevi ugljika s kovinama.95 61.00 179. Ok C:k F=.95 2730 s 2200 (4 bar) 1500 200 2050 3360 3220 2320 I -195.82 40.83 107.. SPOjstvaug/jika i karbida Gustoea _ Relalivna Tali~te Vremte 1 - T~ molek.) 3700 > 3500 °C 1 1 kg/m' (O°C) 2220 3510 Opaska I ~i'9it ~ ~t.~ molek...86 24.00 125. masa °C (s = sub!.10 64.86 379.

75 211.8 {119.54 85.C - Cu.90 119.73 252.70 198. 83).76 142.5 CuS 76.92 610 (43 bar) 1123.44 1193 1171 220 - - 4600 5010 5000 kubiean ortoromban 1375 s 1240 1200 s Fosfidi MoS. ZnS 1185 1114 882 1850 (150 bar) 4000 4800 7500 5080 7500 4087 I pirit Fosfidi su birani spojevi fosfora 5 kovinama. Fe. Svojsrva sumpora i sulfida naro- .96 86.92 44. I I 444'61 2046 1960 2070 1261 2020 4100 5600 5780 I monoklin ortoromban 46. At.1 83.13 150.6 I kg/m' w.07 239.20 95.99 160.27 150. PbS SnS WS.76 248.Sulfidi Sulfidi su binarni spojevi sumpora s kovinama.921 123.0 -111.12 84.04 97.48 32'061 5ulfidi CS.C I plamiJte400 . a medu nekovinama ato sa C (i H .C subJ..S.P Cu.03 I 280 I 2690 2200 1820 plamite 725 .07 159.vidi: hidridi. CrS Cu.95 415 1290 1100 1190 - - - 5700 6700 6350 4100 6560 6740 5390 .P.) 444.P Fe'p MnP 86 221. Svojsrva fosfora i fosfida Tvar Fosfor cmi crveni bijeli Fosfidi CrP Opaska 123.3 1550 s - - I FeS FeS. str. MnS 87.6 1110 1350 1130 {1100 Opaska I (s =. SnP.63 112.C 5umpor 120 kristaliean amorfan I 256.

Hi pak nastaju pri reakciji nekovinskih oksida s 'IIOdom (»kiseline s kisikom«). kojih molekule ill ioni lako primaju protone. Vodene otopine baza sadrfe pozitivne kovinske ione i negativne hidroksil:le stupine (te su dobri vodici elektricne struje). npr. §to vrijedi i za taljevine Z22. dok je drug! dio kiseline negativno nabijena neko-.kovinskih atsida ili amonijaka s vodom..llD't'iDama(»kiseline bez kisika«). koji nastaju pri reakciji odredenih kovina..»hidroksi1«.: NaOH = Na+ + OH- 87 . npr. kojih moiekuie Hi ioni lako odavaju protone (vodikove .: - kiseline bez kisika iluorovodicna klorovodicna (solna) bromovodicna jodovodicna sumporovodicna fosforovodicna cijanovodicna kiseline s kisikom ugljicna H2CO) (C02 + H20 -+ H2CO) sumporasta H2SO) (S02 + H20 -+ H2SO) sumpoma H2S04 (SO) + H20 -+ H2S04) du§icna HNOJ (N20s + H20 -+ 2 HNOJ) fosforna HJP04 (P20s + 3H20 -+ 2 H)P04) Karakterlstieni sastojak svih kiselina je vodik.:czgre H +). ..Iim OH.ilia ill atomska skupina: HCI = H+ + CIH2COJ = H2+ + colBaze (lufine) su spojevi. natrijev hidroksid kalijev hidroksid kalcijev hidroksid (ga§eno vapno) amonijev hidroksid - = = = = = = = vodena vodena vodena vodena vodena vodena vodena otopina otopina otopina otopina otopina otopina otopina HF HCI HBr HJ H2S H)P HCN NaOH KOH Ca(OHh N~OH 2 Na + 2 H20 -+ 2 NaOH + H2 Na20 + H20 -+ 2 NaOH 2 K + 2 H20 -+ 2 KOH + H2 t t K20 + H20 Ca + 2 H20 Cao + H20 NHJ + H20 -+ 2 KOH -+ Ca(OHh -+ Ca(OHh -+ NH40H + H2 t Karakteristiena sastavina baza je negativno nabijena jednovalentna sku. Daze su hidroksidi.Kisellne i baze Kiseline su tvari. Kiseline su vodene otopine spojeva vodika s halogenima iIi drugim ne. koji je u vodenoj otopini ?OZitivnonabijen ion H+.

PO.10 100 45 69 0.8 modar zut 6 . koja je definirana negativnim dekadskim logaritmom koncentracije vodikovih iona a (mol. SO.amonija(!na vodica gdcno vapno Vrijednost pH Mjera za stupanj kisclosti vodenih otopina je »vrijednost pH« (= potentia hydrogenii).4 360.00 56.4 tut .4 580 86 213 (39) 1388 1320 1834 1508 1834 1764 2130 2044 NH.00 100.kalijeva lulina - - - .35 -112 318.24 lOO Talite Kiselina = vodena otopina H.47 40.4. npr.7 0.5 -42 42. HNO.34 18.5 modar bezbojan 8 -10 erven - 4.P CO. masa Relativnal 98.za pH = -Iga proizlaze vrijednosti: kiscle otopine neutralne otopine «(!ista voda) bazi(!ne otopine a> 10-7 a = 10-7 a < 10-7 pH < 7 pH = 7 pH> 7 (. Baze NaOH KOH Ca(OH)2 10.08 63..: Indikator metilorant metilno crvenilo lakmus bromtimol (modri) fcnolftalein 88 mjerila. H.4 00 molck.02 98. 1-1): Otuda .% 0.OH 35.6 g/kg vodc 6. Topivost (O°C) koncentracija max.11 74.Svojstva kiselina ( baza Kiselina = vodena otopina HF HCI HBr HI HCN Tvar I Topivost (O°C) koncentracija g/kg vode I max.2 tuto crven 5 .04 0.4 3.14) Vrijednost pH mjerimo pomocu elektrokemijskih jeniti raznobojnim indikatorima koji pri odredenoj boju.4 228 I °C I Vrelite 0C I Wc) Gust kg/m I Opaska Kise!ine H2SO.7.za .S H. a motemo je ocivrijednosti pH promijene ~ crven 3 crveno 4.za .% 00 823 2210 2.. HCIO.6.67 0.05 -77 - - 2239 sumpoma kisclina dui(!na kisclina fosfoma kisc1ina kIoma kisclina (cksplozivna) vodcnc otopinc: natrijcva lulina .

sadra Ba BaOl BaCO. (NH.Cu fosfid NaCI .hCO.SoIl Soli nastaju pri reakciji kiseline 5 bazom: Ha + NaOH ->-NaCI + H20 djelovanju halogena na kovine CI2 + 2 Na ->-2 NaCI djelovanju nekovinskih SO) + Cao ->-CaS04 2 HCI + Zn ->-ZnCI2 + H2 oksida na kovinske okside Hi baze CO2 + 2 NaOH ->-Na2CO) + H20 kovinu ili kovinski oksid Soli nastaju i pri: - djelovanju kiselina na nep]emenitu t H2S04 + CuO ->-CUS04 + H20 Nazivi za soli Imena soli iz kiselinabez kisika svrbvaju na -id: CaF2 . barit NaO kuhinjska sol I Na2CO.Pb sulfid lmena soli iz kiselina s kisikom svrbvaju na -at (it): Na2C03 .hSO.Na klorid KCN .+ NH.K jodid K)Fe(CN)6.Ca ftuorid Cu)p .Ag brom~d K4Fe(CN)6 K Fe(II) cijanid KJ . vapnenac CaSO. - Posebno znacajne a/ka/ne soli I Na Ca CaCl1 Caco. I I NH. 89 NaNO. tilska salitra indijska salitra .NO.Na hidrokarbonal Na2SO) Na2S04 Na2S20) NaNO) Na)P04 Na2HP04 NaH2P04 Sol klorid karbonat sulCat nitrat - K2SiO) K2Cr04 K2Cr207 KMn04 KAI(S04h Na sulfil Na sulfal Na liosulfat Na nitrat Na fosfat Na hidrofosfat Na bihidrofosfat K KC] K2CO.K Fe(III) cijanid PbS . kalcinirana soda Na2SO. BaSO. potm K1SO.CI salmijak (NH. KNO.Na karbonat KCI04 K K K K K K klorat silikat kromat bikromat manganal AI sulfal NaHCO) . NH.K cijanid AgBr.

45 95.11 212. kreda 100.6 610 1069 400 300 1560 2180 2267 2664 2100 2564 cijankalij K.02 74.56 65.16 134. KH2PO.2H2O - 172.6 s dolomit 184.35 1380 4500 baritno bjelilo 233.60 249.21 169.09 898.10 25 200 100 2316 CaSiOJ CUCI2 CuS CuCOJ " Cu(OHh CUS04 CUS04" 5H20 FeCI2 FeClJ FeS04" H2O FeS04" 7 H2O KCI KCN 116.99 2711 vapnenac.18 136.41 2960 sadra (gips) 136.75 162.09 138.35 4600 253.20 294. 100.19 976 240 968 236 - I 2703 2732 2690 permanganat .33 782 1600 2152 110.92 278.14 1450 128 163 2320 172. CacoJ" MgCOJ CaSo4 Caso4 " 2 H2O CaJ(P04h CaHP04" 2 H2O CaCr04.14 1670 - BaCr04 PiCI2 Caco.16 3080 310. bikarbonat pepeljika (potUa) indijska salitra - - 2338 2525 K2SiOJ KMnO.12 1540 498 103 20iJ 200 110 672 282 - 2905 993 3054 220 4600 4000 650 I 3600 150 2284 1023 2988 315 2894 - - - modra galica Fe(lI) klorid Fe(III) klorid zelena galica 64 776 634. K2CrO.09 192.55 150 896 588 337 1340 252.5 300 1417 3040 1898 1989 KHCOJ K2COJ K2S04 KNOJ KJP04 K2HPO.08 159.28 174.29 158.) Ut (O°C) Relat'j (sTali!le Ivr C !GUstoeal 962 1560 3856 208.04 194. K2Cr207 90 154. °C I e kg/m' Opaska masa = sub1.25 4430 197.27 101.40 1453 595 3245 261.12 138.Svojstva Sol BaCI2 BaCOJ BaS04 Ba(N°Jh molek.21 174.68 126. KCIO.60 221.

°C ~ c kg/m3 masa l (5 = subl.14 80.49 97.89 49.14 142.41 95. 329.01 105.44 102.soli Sol _ I Relai lTaJi§te V Ii§t Gustoea molek.19 84.8 100 95 100 1088 48 5425 107.95 79.39 K]Fe(CN)6 ~Fe(CN)6 . 3H20 MgCI2 MgCO] MgS04 MgS04 7 H20 NaF NaCI NaBr NaJ NaCN NaHCO] Na2C03 Na2CO] .99 286. . (N~hS04 N~N03 (NH4hHP04 N~H2P04 PbS PbS04 Pbcr04 ZnCI2 ZnS ZnC03 . H20 Na2SiO] Na2S20] 5 H20 NH4Cl NH4Br NH4HCO] (NH4hC03' H20.37 246.04 132.10 132.2H20 NaH2P04.10H20 Na2HP04.48 41.03 239.99 122.09 177.01 84.99 58.06 248.t2 H20 474.) C I (O°C) 92 Opaska I KAl(S04h.32 120.IOH20 NaNO] Na]P04.6 1412 900 - 200 1702 1449 1393 1300 1500 1750 1894 1850 2316 3010.5 60 100 169.25 323.10 H20 Na2S04 Na2S04. 2660 1636 2790 2165 3203 3665 2221 2533 1446 2698 1465 2267 2536 2066 1910 2400 1750 1527 2429 1573 1770 1725 1619 1794 7500 6380 6300 2910 4102 4440 I stipsa (alaun) crvena krvna sol futa krvna sol I magriezit Igorka sol I kuhinjska sol soda bikarbona kalcinirana soda kristalna soda Glauberova sol cilska salitra 380 200 70 fiksirna sol salmijak (ni§ador) bijela sol (fat.) 210 umjetno gnojivo 1114 1000 844 283 1020 300 730 91 .43 125.26 422.99 344.06 115.22 84.28 97.18 53.7 270 860 884 306.90 149.38 - 70 712 350 1124 150 993 801 756 665 563.99 137.04 I 322.25 303.06 114.18 136.

alkeni. CaCO) cijanide npr. AlikiJi (opea oznaka -R) su atomske skupine koje imaju jedan vodikov atom manje nego Ji odgovarajuCi alkani. eesto jo~ i s N i S. 1 2 3 4 Nazivi organskih spojeva po broju atoma C u molekuli: atom: met5 atoma: pent9 atoma: nonatoma: et6 atoma: heks10 atoma: dek-. npr. alifatski spojevi) iJiu kolute (kolutni = cikliCni spojevi).alkani. etan CH)-CH) .HIO I I I H-C-C-C. koji se vefe u lance (Ianeani = aciklicki. Stoga su nezasieeni ugljikovodici kemijski vrlo aktivni pa se takode spajaju u velike molekule (polimeri). U organskim spojevima prevladavaju u prvom redu atomske veze. Organski su spojevi najee~ sastavljeniod ugljika i vodika (ugljikovodici).-C-H I I I H H H H H H I I H I H I H I I H-C-C-C-H I H H H H H-C-H I I CH)-CH2-CH2-CH) H I I H-C-C-H I I H-C-C-H I I H H H H - Ugljikovodici mogu biti: zasiceni nezasiceni: s dvojnimvezama s trojnim vezama . eten CH2=CHz alkini.H9 pentil (amil)-CsHII 92 . npr. Molekule jednakog sastava mogu imati razliene strukture (izomeri). CaCz i sI. npr. Medutim. etin CH=CH - Nezasiceni ugljikovodicl teze pretvorbi u spojeve sa stabilnijom vezom (u zasieene). butan C. u organske spojeve ne ubrajamo sJijedeee anorganske spojeve sa C: ugljiene okside CO. KCN karbide npr. CO2 ugljicni disulfid CSz CN ugljicnu kiselinu H2CO) cijanovodik karbonate npr.Orgaosld spojevi U svim organskim spojevima sadlfan je ugljik. U principu su u organskim spojevima moguCisvi elementi. npr. atoma: prop7 atoma: heptatoma: but8 atoma: okt- Za molekule organskih spojeva karakteristiena je atomska struktura ugljika. metil -CH) etil -C2Hs propil butil -C)H7 -C.

sadrze i druge elemente. propen C.=CH-CN vinil dietileter metiletanat klorepoksipropan etilamin propanamid propennitril ( vinilcianid) -0-COO=c--"O"--C= -NH. metan 2 C.H.) I C.H. C. p Primjeri znacajnih organskih skupina Spoj eteri esteri epoksidi amini amidi mtrili Karakteristicna atomska skupina Primjer C.H. -CONH.CHO propanal C.H.H./tanske kisline (karbonskek.COOH etanska k.. -CN Aromaticni ugljikovodici (beozenskog tipa) beozen (benzol) C6HsOH C6HsCH) C6HsC.H.-COO-CH. etin (acetilen) C.H.H.OH etanol (etilalkohol) CH.OH propanol (propilalkohol) C. C.o.H. CH.-O-C. mozemo '3ZVmati s obzirom na karakteristicne skupine atoma (prema kojima imaju .acna kemijska svojstva). (octena k. etan 3 C.H.COOH propanska k.-NH. (mravlja k. propin C. CH. CH. Sistemske skupine organskih spojeva ime Skupina karakteristicni sastav CnHzn+z CnHZn CnHZn-2 -OH (hidroksil) -CHO (aldehidna skupina) -COOH (karboksil) -CO(karbonil) Broj atoma C u molekuli 1 CH.H.) alkanoni (ketoni) CH. propan iokani Iparafini) *cm (oIefini) .) C. osim C i H.CHO etanal (acetaldehid) CH.-CONH.H) C6HsSO)H C H 6 6 CW"'CH-CH'CH 'CH=CH"'-(fenil -C6Hs) ksilol tereftalna kiselina fenol toluol stirol sulfonska kislina C6H4(CH)h C6H4(COOHh 93 . eten C.H.H.H.OH metanol (metilalkohol) HCHO metanal (formaldehid) HCOOH metanska k.kini (acetileni) Wanoli (alkoholi) oOkanali (aldehidi) .Organske spojeve koji.CI-HC'O CH.

CHO C3H.7 78.08 56.1 1049 141.03 60.11 -4.11 114.C) / I -161.260 1.7 -6.08 -22 88.S -102.8 46.717 1.6 -42.7 -88.5 58.7 butanska kiselina C3H7COOH propanon (CH3hCO propantriol (CH2OHhCHOH 58.4 -169 -185.7 10* 125.12 58.09 26. CH COOH klsehna 3 proka mravlja kiselina octena kiselina klsehna H COOH ' 74.11 -99 46.S 792 290 1260 maslana kiselina aceton glicerin J) Zastarjela imena! 2>Rastopina formaldehida u vodi = formalin.08 -94.04 40.111 »etilen«u »propilen«" »butilen«" acetilen metan etan propan n-butan izobutan ciklobutan n-oktan izooktan eten propen buten ciklobuten etin propin CIi4 H6 C3Hs C4H1O C4H1o C4Hs CsHls CsH1s C21i4 C3H6 C4Hs C4H6 H2 C3H4 C4H6 CH30H C2H.8 117 -21 0.5 -11.04 30.3 -103.2 49.356 2.12 56.6 16 20.cHO HCOOH 44.23 114.5 -47. 94 L---8 ---- .C masa 16.1 -0.05 8.7 -138.Reiat: Spoj I 1 Tali~te I molek.09 17.3 -130 -1 -81.668 703 764 691 1.C (O.12 -79.5 2** -83.500 733 1.05 -123. ** 972 mbar.9 56.07 -112 60.07 44.6 -50 -57.04 -97.7 100.2 27 64.3 -159.2 Svojsrva nekih Gustoea Vreli~te kgJm' Opaska .S 75.05 54.10 58.4 97.03 -92 783 807 817 etanal propanal butanal metanska kiselina CH3CHO C2H.703 2.8 99.915 2.08 -81 72.09 -182.9 30.6 92.6 -23.1 164 992 964 etanka.10 -127 74.23 28.5 -172 -187.7 -32.07 54.8 1220 118. .05 42.OH C3H7OH C4H9OH HCHO - butin metanol etanol propanol butanol metanal 693 792 789 804 810 metilalkohol etilalkohol propilalkohoJ butilalkohol formaldehid2> 32. * 968 mbar.019 2.0 -107.

91 102. CFCI 3 metilklorid metilen klorid kloroform 137.13 74.08 227. masa 50.52 '62.13 146 226 s 159 -104 14 - 1350 1544 - dekstro . HOC6H.336 1489 1595 1494 Opaska I monoklormetan diklormetan triklormetan tetraklormetan mooftuortrlklorm.3 (20mbar) 1601 280 81 1654 ekspl.392 216 1279 160 13.82 I Tali§t~ I Vreli§te °C I °C -97. nitrogliceri trotit (TNT 95 .ClhS gIiceril(02NO)3C3Hs nitrat trinitro(N02hC6H2CH3 toluen (162. 180.5 -22.33 RH freon 1 diftuordiCF Cl klormetan 2 2 mnoftuordlklorm.7 -96.7 -63.92 159.785 1.38 153.9 -29.04 .- celuloza (C6HJoOs). molek.93 119.1 182 184.6 197.49 84.50 128.za salicil 1443 8.2 76.2 1.14).6 -111 -155 -127 -139 -160 80.organskih spojeva Spoj I Relat.12 98.4 34.12 62.4 I Gustoca kg/m' (00C) 1.07 318.6 261 -24 -40 61.16 183.2 14.2 -116.9 80.5 13 -12 217.3 -15.2 5.908 1145 879 1071 1022 708 1113 1299 R12 freon 1 R21 etilklor vinilklorid naftalir »benzo fenol anilin glikol C H Cl 2 S C H Cl 2 3 CIOHs C6H6 C6HsOH C6HsNH2 (C2HshO C2H.11 94. CH Cl 3 CH2CI2 CHCI3 CCl.11 93.5 42 -6.18 78.19 138.COOH fosgen COCI2 iperit (C2H. monokloretan monokloreten naftalen benzen hidroksibenzen aminobenzen eter etandiol fenolftalein CHFCI 2 1426 917 0.8 24.92 64.09 227. gIukoza C6HI206 saharin C7Hs03NS salicilnakis.37 120.(OHh oH1.

Kopolimerizacija je polimerizacija barem dvaju raz1ifuih monomera.HgN).). (C3H6). bez nastajanja nusprodukata. Polimere dobivamo iz monomera sinteticki ili pretvorbom Glavni postupci za dobivanje polimera su: prirodnih tvari. Najobifuiji oblik makromolekule proizlazi iz laneanog nizanja monomera. od kojih se sastoji molekula polimera.monomera. Kopolimerizacijom nastaju polimeme tvari aja svojstva mogu biti u ~irokim granicama prilagodena potrebama za njihovu primjenu. . (C6HuON). sinteticki kauCuk: polietilen polipropilen polistirol polivinilklorid poliakrilnitril bona S bona N silikon 96 - (C\2H\4). Pojedine molekule polimera nisu jednake veliane. prieem nastaju makromolekule koje sadrZe medusobno povezane monomeme molekule kao osnovne skupine. (CsHs).monomera . to manje raz1ike u veliani makromolekula neee bitno utjecati na promjenu njihovih svojstava. mogucnost preoblikovanja. fvrstoCa. BuduCi da je broj kemijski vezanih molekula (monomera) u molekuli polimera vrlo velik. i to bez nastajanja nusprodukata. topivost itd. S porastom stupnja polimerizacije mijenjaju se i svojstva polimera (viskoznost. alkanola.u makromolekule s vrlo velikim brojem atoma (do 1000 i vi~e). (RSi02). b) Polikondenzacija je kemijska reakcija pri kojoj se osnovne tvari s malenim molekulama veZu u makromolekule uz izluavanje nusprodukata (naroato vode. poliamid (~~). (C. (~H3Cl). c) Poliadicija je organska kemijska reakcija spajanja razliatih spojeva s malenim molekulama u makromolekulame tvari. je odreden stupanj polimerizacije. naravni kaucuk (CsHs).Polimeri Polimeri (umjetni organski spojevi) su makromolekularni koji nastaju nizanjem molekula osnovnih tvari organski spojevi . Relativna molekulama masa polimera iznosi prosjefuo oko 104 do 107. Primjeri najznaeajnijih polimera: celuloza (CJ{\oOs). (C3H3N). Stoga se stupanj polimerizacije moZe smatrati samo prosjefuim. halogenida). Brojem molekula . a) Polimerizacija je organska kemijska reakcija spajanja jednakih ili raz1iatih nezasieenih spojeva s malenim molekulama u makromolekulame tvari.

s> . . koloidne otopine taIore se pomoeu (ultra)centrifuge.plinova I krute pjene tekucir..plinova: koloidna pjena (sapunica) tekucina: koloidna emulzija (mlijeko) . "" .plinova (C02 u vodi) (prave) otopine oS c ].krutina (dim.IOOnm - kruti dispergenti .koloidi se filtriraju kroz specijaIne filtre (otvori oCica 1 nm).grubodisperzne suspenzije lako se talore.. krutina (sol u vodi) krute otopine otopinski kristali (austenit) plinoviti dispergenti (aerosoli) tekucina (magla) . - Filtriranje: ..Strojarski priru~nik 97 .a (plovucac) -krutina: suspenzije velicina eestica > lOOnm koloidni eutektik Ta/oienje (sedimentacija) (eestice se talore zbog tefine Hi pomoeu centrifuge): .krutina: koloidna otopina heterogene Smjese smjese (disperzni -jedna sistemi) tvar u raznim fazama (voda iled) iIi vik tvari (voda i ulje) velicina eestica > Inm - koloidne otopine velicina eestica 1.prave se otopine ne mogu filtrirati.. . 8 .. prah) tekuci dispergenti . prave se otopine ne taIore.suspenzije se filtriraju kroz obiene filtre (otvori oCica 100 nm).. - tekucina (alkohol u vodi)' -.Pregled tvari elementi Ciste tvari spojevi homogene smjese (molekulama disperzija) velicina eestica < Inm cisti elementi (samo jedan red atoma) mijeani elementi (najmanje dva izotopa) anorganski spojevi organski spojevi plinovite smjese (zrak) tekuce otopine .

kovano 19250 zlato.teZina« i vaganjem ustanovljenu (g.kovani. . baze hidridi. G = mg. .MEHANIKA Masa i teiiDa M a s a m (kg) je svojstvo tijela koje se oCituje u ustrajnosti protiv promjena gibanja i u uzajamnom privlaeenju drugih tijela. .valjani . 10500 10500. 8800 mjed(mesing) 8580 monelkovina 10640 olovo tekuce 11340 . . 2650 silumin 7250 sivilijev srebro. 8200 cink. ..brzorezni 98 6480 6900 7000. . 81 kiseline. 90. . .tekuCi .tekuci 7025 7200 . . T e z i naG (N) je sila. kg.80665 mls2. . 9000 8600 2800 1800 elektron konstantan 8800 kositar . . . 2900 s bakar.elektrolitski . . 94. 64!) Gustoea telmi&ih materijala (kg/m3) 0 tvarima: str. . 91 str. 8920 . 10600 . Masa se ne mijenja s promjenom polofaja. . = e V.78 do 9. Masu odredujemo usporedivanjem s drugim tijelima poznate mase (tj.lijevano duralumin deltakovina - . . 10100 bronca. . 9000 bijelakovina 7500. (Vidi upozorenje na str. . TeZina nije konstantna. Odredena je masom m tijela i ubrzanjem zemaljske sile teze g = 9. 7200 7850 7850 8100.kovani aluminij lijevani - 2750 2560 aIuminijevelitine 2600 .lijevani 8300. 88 str. 8950 .vaIjani 8800.lijevani 8400 manganin 8400 . Masa je takoder vaganjem odredena koliCina tvari. oksidi str. U svakidaSnjem Zivotu oznacuje . . . vec se mijenja s promjenom ubrzanja g sile tefe (koja se mijenja od ekvatora do polova od 9. 95 masu Cisti elerrumti i spojevi GustoCa Cistih elemenata i spojeva sabrana je u podacima Cisti elementi str.tekuCi 8220 8900 .83 mls2).lijevani .kovani eelik. . G u s t 0 c a e (kg/m3) je odnos mase m i volumena V: e Gustocom izrafena masa: m = mIV. 80. kojom Zemlja privlaCi tijela. t). 86 organski spojevi Tehnilke kovine i spojevi . vaganjem pomocu utega). 85 soli karbidi. 84.lijevano 10400 ..kositrena8730 .aluminijska 7400 . nitridi str. . 8800 . ..lijevano 2500 . .lijevani .

.. 1090 3750. . .350 2150. . 1200 - . .1040 1300. . .. 860 .. ... 1250 - 980.1330 2400 . . 900 911.2450 4000 1250. 3250 2000 . . . . . . sirovi keramicki proizvodi koks kolofonij korund kreda kreinen (kvare) kremeno staklo kriolit led (H20) mast pamuk papir 1050.10% terpentinskoulje ~ kamenog ugljena 1020. . 3000 1200.. .. . 1900 1070... .1700 900. . . . . 1500 1400 . . 1018 t.3900 1600. 1600 1800. .. 1040 940 1020 1030 - 700.te~ki cilindarsko uIje katran iz kamenog ugljena . 2000 910. 1800.. .. 2600 1420 1380 2200 .930 1600.Nekovinske krutine asfalt azbest azbestna Ijepenka boksit celofan celuloid cement grafit guma. . . . 1080 860.smedeg ugljena laneno ulje morska voda nafta parafinsko ulje petrolej 680 . .. . . umjetna ~amot ~ecer ~krob tinjae treset. tvrda gumeni proizvodi kaucuk. .920 910 . 1071 860 . 900 1100. .. . posu~en troska ugljen ugljen. Kap/jevine (pri 15°C) - benzin -. 1700 1000 .. 1080 - ulje za lozenje lako tclko 890... . 3200 800 . . . . .... 1300 1150.1020 760. .. .smedegugljena repicinouIje ricinusovoulje solna otopina (NaCl).nafte .. 2000 5530 Ukupna masa Zemlje iznosi 5960.13 99 .1200 850.1040 900. . .. . 890 880. . 720 930 I < 760 - plinsko ulje iz katrana 880 . . .....smedeg ugljena katransko ulje iz kamenog ugljena -.. 974 . .2650 2200 2950 880 . . . .918 959. 1400 1300 . .. .. . 2400 200.2600 1610 1530 2600 . pepeo pluto poreulan smirak smola. ..laki -.. . . . 2500 1150 .. voda 999. 3000 1250.. . . 960 1480 700. .. 1600 2500 . 2600 2100.. drveni ugljeni briketi vapnenae vapno zivo ga~eno vosak vuna zemlja Zemlja (planet).. prirodna staklo svila.4000 1800.910 1080 780 . . 1500 1250 1500. 2800 1200 2400.. 1380 2100. . 980 1020..

. . 1250 1000 fivo troska (sljaka) 1060 zemlja. . . porfir mramor pjescenjak gust vapnenac porozan zid od umjetnog gradiva: obicna opeka porozna puna opeka porozna suplja opeka suplja opeka fbuka: cement sadra - - 2600 2700 2400 2600 2200 1800 1100 1000 1450 2100 1200 vapno vapno-cement beton (od sljunka) drvo (prosuseno) borovina brezovina bukovina hrastovina javorovina jelovina lipovina smrekovina topolovina 1700 1900 2200 600 . ugljeni cement . voce . . . . . 900 ugljen.mokra 2100 fito. .. . lOb koks 100 40° 35° 40 . .nabijen. . 800 briketi. . 1900 . . 900 .vlaZan 2000 vapno. . grasak jecam. .od tvrda drveta 200 materijal 800 . . . . Ijevaonicki krumpir 750 .smedi zemlja 25 . . 1250. 35° . . sol 1250 1200 . 2000 .rastresen - - Kutovi prirodnog pokosa cement grah. . 600 500 . 800 800 . . . . ..prirodnovlaZna 1800 brasno. .Gradiva zid od prirodnog kamena: granit. 750 550 . 500 Sipke tvari 750 . . krumpir. ilovaca zemlja 1600 .suha 1600 jecam 650 pijesak. 2000 ugljen drveni drvo u cjepanicama 330 . . 50° 27 . . 900 650 . . gaseno 1150 . . . .nabijen 1650 680 slama 45 voce 360 zob snijeg .raZ ugljen.svjefe zapao 80. . . 800 700 . . 1400 treset 300 . . . 700 700 . 450 I . 35° 45° 35 . .rastresen 1200 psenica 760 raZ . 800 1700 sljunak . .suh vapnenac 1400 . 520 . 600 450 .kameni . 190 550 -mokar 200 . . . 50° psenica. .od meka drveta 150 koks 320 . . kameni smedi za nasipavanje: 700 . 45° 35 . pijesak. . . . rastreseno 500 . . 600 550 . . .

Fz komponente ex. Yo' zo) Fx. Fy IX kut §to ga zatvara smjer sile F s osi x - - F=Fx+Fy Fx= FooslX F~= FsinlX F2 F= V x + F. y. smjerom i hvati§tem. Sila je vektor odreden velicinom.STATIKA Sila 1 Sila F (N) je uzrok promjeni gibanja i oblika tijela.Yo) komponente Fx.2 + F22+ 2F..komponente y R . z - - - §to ih zatvara sila F s ~=F~IX F= Fx + Fy + Fz ~=h~P ~=h~y = I y F=VFi+F/+Fl COS21X+ COS2p + oos2y Silstav!janje dviju si/a u ravnini Sile koje sastavljamo Kut medu silama Ukupna sila Graficko rje!enje: Fh F2 .sila s hvati§tem (Xo. y kutovi osima x. Fy.!!-o/7. p.F2oosy Rx i Ry su projekcije rezultante R na osi x i y Rx = FI + F2cos y Ry = F2sin y 101 .rezultanta trokl1t sila paralelogram sila ft. /FoX y y Sila u prostoru F sila s hvati§tem (xo. + F2 = AnalitiCko rje§enje: VRi + Ri R = VF.. Si/a u ravnini F .2 tanlX=F. F. R = F.

' 0 AnalitiCko rjdenje DaIjnje rjebvanje n R=2Fj I-I (0 . I Sastavljanje vile si/a s raz/icitim hvatiltima Graficko rjdenje: verimi poligon F. koje se ne sijeku sve u istoj tocki Graficko rjdenje: c.po volji odabrani pol) - pomocu projekcija kao u prij~njem primjeru.Pri sastavljanju dviju paralelnih sila FI i F2 dodajemo dvije jednake.I) $ . . Rastavljanje si/e F u vile komponenata (\. = I-IFt. 2 i 3).' 2 R Fi. 102 . = Culmannov pravac spaja sjeci~te pravca djelovanja sile F i jednog od zadanih pravaca sa ~eci~tem ostalih dvaju pravaca. 2 n Hvati~te rezultante je u hvati~tu sila. aIi suprotne sile +F' i -F'. p. Sastavljanje vile si/a sa zajednickim hvatiltem Graficko rjdenje: poligon sila n AnalitiCko rjdenje Projekcija I R=2FI I-I rezultante na os x (y) jednaka je zbroju projekcija svih kompoRx nenata na os x(y): = I-IFix 2 n R.

Moment sile u ravnini Momenti komponenata sHe F y Moment sile F -M" = F"yo My = Fyxo + My = My-M" n MR a 01 '0 M=(-M. Vektor momenta sile ima takav smisao da je moment. Moment sprega sila iznosi ~/ M=Fa . gledan u suprotnom smislu. y i z (vidi sliku: sile Moment sile u prostoru Momenti s obzirom na pojedine koordinatne u prostoru na str.. 101): - ukupni moment M=VM. pozitivan./ 103 r Spreg sHa mo~ se u istoj iIi paralelnoj ravnini po volji premj~tati ili zamijeniti drugim spregom sila koji ima isti moment: .Stati&i moment sUe Statii!ki moment sile M (Nm) s obzirom na neku tocku (polO) je umnofak sile F i njena kraka a (tj. usporedne i suprotno usmjerene sHe F i -F s medusobnim razmakom a. okomite udaljenosti te tocke od sm. Moment sile je vektor kojemu je smjer okomit na ravninu odredenu smjerom sHe i kraka..2+Mi+ Ml Spreg sila (par sila) su dvije jednako velike.) Zbrajanje momenata s obzirom na istu tocku (os) = I-I MI ~ osi x.iera sile F) M=Fa Po dogovoru moment je pozitivan ako niegovo djelovanie ima smisao suprotan smislu kazaljke na satu. Te se dvije sile ne mogu sastaviti u rezultantu.

-1 komponenata jednake nuli n Rz=~F. ne mije.grafickom rj~avanju poligon sila mora biti zatvoren nuli (R = 0).uu (odn.Fj=O .ue ako je ~ momenata Pri tome raeunamo stabilnosti > ~ momenata prevrtanja sve momente s obzirom na brid prevrtanja. Stabilnost Tijelo je stabilno s obzirom na prevrta.=O I-I n Zato moraju zbrojevi momenata s obzirom na pojedine koordinatne osi takoder biti jednaki nuli n n MRx= ~M. Reakcije Nepomicni u osloncima oslonac (smjer) Pomicni oslonac Njihajni oslonac 104 . ostaje u mirova. b) Zbroj svih momenata = ~M. na kojeg djeluju.ue giba.z=O Stoga moraju Rx biti i rezultante n = ~FIx = 0 i-I n Ry = I-I Fly= 0 ~ mora biti jednak n MR I-I Pri .ua). Uvjeti ravnoteie a) Rezultanta svih sila mora biti jednaka n .ua sta.Ramotefa sila Sile su u ravnotezi ako kruto tijelo.y 1-1 = 0 MRz = ~M'r I-I =0 U sila koje imaju isto hvati~te nije potreban uvjet za momente. nuli R=~.x I-I =0 MRy= ~M.

.. 2 H er em on in plan sastavljen je od (zatvorenih) poligona sila koje djeluju u svakom cvoru.s (- + vlacno naprezanje tIacno naprezanje ID . Zatim crtamo plan tako da kod svih cvorova uzimamo u obzir redoslijed sila kakav je na sliei..Nosai!i Nosac na dva oslonca Reakeije u osJoncima -I -I -I Zidni (okretni) nosac Reakeije u osloncima I A".7 ) 105 . .p. = Culmannovpravae) J)1 U A -i -i I H " H I Re§etkasti nosac (re§etka) Reakeije u osloneima A=B=!.. pri <!emutreba usvojiti isti smisao promatranja (npr.=B". ...=Fh Ay=F (C. A . x). Najprije odrel1ujemo reakeije u osloneima A i B.3 . .& . a nalaze se u ravnotezi..

Krumi luk s polumjeromr i kutom ex sinex y.Statika uieta Uie upeto na razmaku I s progibom A K J. h = H/p ~ 12/S[ Tezina uzeta h Prikloni kut 1= h/2 . Tezi~te je'na 2. Uie Ce poprimiti (dovolinom t<>a10~cu) oblik parabole y ~ 4//12 . = 2r/n ~ 0. a y.=-. Duzina. Tezina jedinice duljine p = Aflg (N/m) presjek uieta - fl g 1.9549 r 106 . Obod trokuta polovici duzine. (~/2h + e-I/2h) - G = 2ps tan ex= s/h Sile u uietu: komponente V = ps H = ph rezultanta S = p(f + h) TeZiJta Jinija 1.6366 r Y. Maleni pro gib - - (ukupni) gustoea materijala uzeta ubrzanje teze (= 9. V(l/f>2 + 16 2.2 a+b+c 3. = 2r/n. ProizvoUni pro gib Y = h/2 (e"/h + e-xlh). = r =ex ex= n/2 = 90° ex= n/4 = 45° ex= rr/6 = 30° h b+c «(rad) y.SI m/s2).9003 r Y. = 3r/n 0::0. V2 0::0.h Duljina uzeta 2s = 2V j2'+ 2/h Progib Ufe ce poprimiti oblik lan/!anice .x2 Duliina uieta 2s 0::I Tezina uieta G ~ pi Progib 10::p12/SH Prikloni kut tan ex~ 4//1 Sile u uietu: komponente V 0::pl/2 Ho:: p12/S1 rezultanta S 0::pl/S .

. Tezgte je u sredgtu.c: >.6002r 4r Y = .r. T a. KruZni isjeeak Yo 3 n et = . Oh --p\ "" . Kruzni odsjeeak 2 Yo H I 1 sin3et oc(rad) sin et cos et !- = 3r 2 u.~ 04244 r 0 31: 4J12 Yo = -r 3n -I .6366r n ~t 6.- 8.. Isje~ak kruznog vijenca R3-r3 sinot Yo = 3. -I 4..a + 2b 3 0 +b 3 Trn".)/A 2: . = I-I y n H A =2:Aj 1-1 ~I 107 .(rad) . T ~ o.I '"I I 1 2r Yo = .- 7. Trokut h YO="3 2. Pravilni vi~ekut i krug. /)/2 /)/2 0 -I h y =-.~ O. R2- r2 . Sastavljeni lik Pojedine povriine Ai koordinate tezi~ta Xo = 2: (Alxl)/A Yo I-I (A/y. Tezi~te je u sjeci~tu duagonala.= 90. . 2 = .U- 2 sinet - et(rad) ' ~ 0. 5.Tefi§ta IIkova 1. Paralelogram.

4. (2r-h) 8 7. Tezi~te je u sredi~tu. (VIYj)/V I-I " V='2.(2r-h. Tezi§te je u sredi§tu. SastavUeno tijelo Pojedini volumeni Vj koordinate tezi§ta " Xo = '2. ( VjXj)!V I-I " Yo = '2.Tdi§ta tijela J.Vj j-I " Zo = '2.K:J 2.) -3(a4-b4) 6h(a2 + b2) + 2h3 b = Vhb(2r-hb) 8. Kocka i prizma. (VjZj)/V i-I 108 . ~ . Polukugla 3 yo=-r 8 5. Kuglina zona Yo= a = Vh. Kuglin isjecak 3 Yo =. Piramida i stoZac h YO=4" 3. Kugla. Kuglin odsjecak (kalota) 3 (2r-h)2 Yo=-'-4 (3r-h) 6.

0.56 I 0.05 0..10 0. Trenje tijela Fn na kosini G Sila okomita na podlogu = Gcosex - tezina Sila u smjeru podloge (niz kosinu) Fo = G sin ex Tijelo miruje Pi.ia I suho I 0.40 .. = IIFn trenj a - koeficijent trenja mirovania Sila tren..20 0. beton): 0.. .60 10. . fe- 11 - koeficijent tren. .12 1- 10.04. 0.ia giban.2..20..10 0.ia 3.65 0. . ..10 I suho I 0. kojom jedna ploha tla<!idrugu.:. 0. I.18 0..ia - u svakom polofaju kosine ako je F.. snijeg: 0. .0.20 0. 0.40 0. ex tan tan (10= flo tan(1 =11 120.19. .28 trenja 11 za gumeni kotac na dobroj cesti (asfalt.15 4. .0. 0.05 0. vlazno: 0.65 0.oI Ijezo iIi broncu kovina na drvo drvo na drvo kola na kovinu kola na lijevano zeljezo Koeficijent suho: 0. 0. sredstvu za podmazivanje i 0 okomitoj (normalnoj) sili Fn.1 .0. = lIoFn = floGcos ex 110..22 0.12. 0.0.:.35. 0.16 0.. ..TRENJE Trenie je otpor pri klizanju dvaju tijela koja se dodiruju plohama.65. led: 0. . ..10 I I podmazano I 0..0.Fo Kut trenja zbog tren. .. Sila trenja Ft ovisi 0 hrapavosti i materijaIu kliznib ploha.20 .02.30 iI 11 podmazano 0.10 0. .. .0..0.16.20.5.50 .:.50 . 0. . Koeficijenti Parovi materijala <!elik na <!elik <!elik na lijev..05..5.01 . Trenje mirovanj a flo Sila trenia ~ Trenje gibanja F.12 10. ex (10 (1 - - kut trenja mirovania kut trenja gibanja 109 ..

b) Vijaks trapeznim navojem Koeficijent trenja /J' = /J/cos (/3/2) Say ostali proracun s plosnim navojem. rt1 rm dl Srednji polumjer Kut uspona a Koeficijent trenja rm = tan a tan d + do 4 --L= 2rmit (! = 11 Q: F' ~ Djelovanje vijka nasuprot sili opterecenja Sila gibanja bez trenja .ri) 110 . trenja isti je kao i za vijak 7.F = /lo' F Stn a Koeficijent trenja klina /lo' = jIoisin a 6.I1P 2r . /Jp it(? . Trenje 1 vijka a) Vijak s plo s n a t i m navojem .. Trenje u k I i zn 0 m le z aj u u kojem djeluje sila F na povr~inu A Specificni pritisak p = FI A Moment trenja: za radijalni lezaj promjera d (polumjera r) i duljine 1 M =W F P = FIId za aksijalni lezaj s polumjerom rukavca r i polumjerom otvora u lezaju ro M = 2/3 .r03) p = Flit(r . T r e n j e u k Ii n as tom u tor u pri djelovanju sile F na klin F = 2 Fn sin a Trenje mirovanja Ft = /lo 2 Fn = -!!J1-.. Korisnost + p) 1/ = Fo/F = tan altan (a + (!) F = Q tan (a (!o) =Q Sila samokocnosti P Uvjet samokoenosti = Q tan (a - vijka a ~ Po. Fo = Q tan a Sila gibanja s trenjem P + 2rm itl1 2rmit .5.

0 mm Trenje kotrljanja fIr za gumene kotal!e na cesti (automobili~: asfalt ::.8. valjak)..5 mm na reliku (vozila na traancama) drvo na drvetu f= 5.3. 0. te!inom G). makadam ::. Trenje kotrljanja Kota/! (kolut. (1.01. 0. 9.01 mm relik. Pri kotrljanju zbog momenta kotrljanja M mora biti koeficijent trenja izmedu kotal!a i podloge (tral!nice. ceste) Jl > fir. Krak momenta kotrljanja f: kaljena relil!na tijela (kugle. beton ::. pijesak do 0.mu = F Fo = F(e"u-I)/e"u Najveci obodni tarni moment - Mtmu = Ftmaar = Fr(e"u-l)/e"u b) Trenje na zavornom kolutu F> Fo Tarna sila Ft = F-Fo = Fo(ePu-l) I Tarni moment 111 l . . Kolutno obodno trenje Trenje ureta iIi trake na obodu koluta Obuhvatni kut «(rad) = 180/x. valjci) na relil!noj podlozi (kotrljajua le!aji) f = 0.015. Kotrljanje pOCinje siimo pri nagibu podloge tan a > fir. kugla.0 a) Trenje na u!nici F> Fo Najveea obodna tarna sila F. Hvati§te (prema sredi§tu kola uperene) sile otpora R pomaknuto je za krak f pred kotarem. Komponete sile otpora R: Rn = G Rt = F Trenje kotrljanja: fIr = Rt/Rn = F/G Sila kotrljanja i moment: F = fIr G M = fG . kotrlja se po ravnoj podlozi zbog sile kotrljanja F koja na nj djeluje odnosno zbog momenta kotrljanja M.03. 0. optereeen silom (npr. reli/!ni lijev iIi sivi lijev f= 0.

do.modu! elasticnosti - koeficijent rastezanja Hookeov zakon vrijedi (do granice linearne proporcionalnosti) za eelik. 1. d duljina i promjer epruvete pri naprezanju a. surenje 8q= ~ /do [0. i uzrokuju normalna naprezanja a a = F. kod vlaka ili tlaka).[0 reI.7). beton (n = 1.za kozu (n = 0. a prakticno i za bakar. n> 1 .4 (zaeelik:10/3) Hookeov zanju zakon vrijedi ako je rastezanje linearno proporcionalno napre8 q = «a = 8E « E = 1/« .za lijevani cink.04 za tlak. ufad od konoplje itd. Pri tom se pojavljuje aps.. ~ - 8/8q = m za sivi lijev m = 5 . .16) n < I .0:::: I/E.d = reI... granit. Modul elasticnosti E (N/mm2) eelik 210000 eelicni lijev 200000 nodularni lijev ::::J80000 sivi lijev ::::IOOOJO karbidni tvrdi metali ::::580000 112 AI i AI-slitine Mg i Mg-slitine bakar mjed drvo :::: 70000 :::: 39000 125000 :::: 90000 :::: 10 000 . Potencijalni zakon (ustanovljen na temelju preciznih mjerenja) 8 = etoan vrijedi osobito za sivi lijev. Za neke druge materijale je npr. aluminij i drvo.nonnalne sHe Fn djeluju okomito na promatrani presjek S.. dok je n = 1.CvRSTOCA Naprezsnja Pri defonnacijama nastaju u materijalu naprezanja koja djeluju suprotno uzroku defonnacija: .08 za vlak a n = 1. [. produljenje !:J.IS u presjeku S samom i uzrokuju - tangencijalne sHe Ft djeluju T = FlS a) Normalna naprezanja a uzrokuju produljenje ili skraeenje materijala (npr. produljenje 8 = [/[0 aps. Deformacijski rad W = q 8/2.prvobitna du!jina odnosno promjer epruvete (bez naprezanja). \ tangencija[na naprezanja T . gdje je 17. sUZenje !:J..[= [. 9 Poissonov broj /l = I/m za kovine m = 3.14.d do.

Slitno za podruqe u kojem je tangencijalno naprezanje klizanje (deformaciji y) y= fJr fJ = lIfJ + 1) koeficijent smicanja modul smicanja r = yG G Deformacijski rad W = ry/2.) Geometrijske kankteristike presjeka S tat i t k i m 0 men t plo h e s obzirom na neku os jest suma umnofaka elementarnih povr~ina te plohe i udaIjenosti njihovih teZi~taod izabrane osi Mx = f ydS "" LyjSj a jednak je umn~ku povrline njena teZi~ta T od osi x S i udaljenosti Yu y Mx Moment tromosti = YuS .b) Ta (npr. Steinerovo pravilo Aksijalni moment tromosti plohe s obzirom na os koja je paralelna s osi kroz teZi~teiznosi Iu=Ix+a2S Q Slrojarski priru~nik Iv=Iy+b2S :I@ ~ o b 113 . Aksija/ni moment p/ohe je suma umnozaka elementarnih povr~ina i kvadrata udaIjenosti njihovih teZi~ta od izabrane osi. plo he Statitki moment plohe s obzirom na os kroz teZi~te je nula.385E. Pri zakonu vrijedi proporcionalno a nap reza nj a r uzrok su klizanju materijala tom se javlja tangencijalna deformacija y. npr. G Odnos izmedu modula elastitRosti E i modula smicanja G = Em/2(m = E/2(1 + /J) (Za telik je m = 10/3 pa je G = 0. kod Hookeovu r linearno nge n cij a I n smicanja).:!osti njihovih teZi~ta od izabranog pola (0) = f (>2dS "" L (>/Sj Pri tom vrijedi ~ = x2 + y2 i Ip = Ix + Iy Moment tromosti plohe uvijek je pozitivan. od osi x iIi y: Ix = f idS Polumjer tromosti i "" V/Sj = ViiS povr~ina Ip Po/ami moment tromosti p/ohe je suma umnofaka elementarnih i kvadrata udaIje.

\ katkada vrlo velika. f}. Temperatuma naprezanja ne zavise od dimenzija predmeta . koje zammjamo da je jednoliko raspodijeljeno S.: kroz tocku 0).lllo M je lineamo temperatumo produljenje (skraeenje) (v.Vlak i dak Optereeenje F.moment otpora presjeka W = lIe Progib nosacaf slijedi iz diferencijalne jednadZbe elastiene linije y" = -MIEI Mmax. cC'-. str. Neutralna os prolazi kroz teZi~te promatranog presjeka (na sI.O'maks ~ Qj kS o . I. vrijedi Umax Me/I = MIW = I . 115 i 116. W za najce~ceslueajeve dani su na str. 114 . uzrokuje naprezanje + po presjeku () $=\ 5 () t--r ~r kod vlaka +U= ~ kod tlaka -u = . 157) f}./ ar 10' f}.!e na!udaljenija f1 neutralne OSI(za eh ez). 158 i 159). i mogu biti Savijanje Moment savijanja M uzrokuje naprezanje u. UT = EaT' f}.T .lin arni koeficijent temperaturnog rastezanja (K-1) (v.moment tromosti presjeka S s obzirom na n W . koje zami~ljamo raspodijeljeno I po presjeku razmjemo prema udaljenosti od neutralne osi n. Maksimalno naprezanje na savijanje umaks +~ ~=r . = MezlI s obzirom na Ako je presjek simetrican n (el = eZ = e).T I = gdje su: 10.T . u toeki koj~.prvobitna duljina.f}.~ - ~ 5 Deformacija kOO vlaka (tIaka) . ' ~ n pojavljuje se.temperaturna razlika.1= dIE T e m per a t urn a nap r e z a n j a ur pojavljuju se pri zagrijavnju ohladivanju cvrsto upeta predmeta Hi ur=EE=E. 1 IZDOSI od + Um~ = MellI -Uma. ar . sir.produljenje (skraeenje) f}.f.

- C B i El -.- .b. 'C ~: I F 13 : C (x = 1/2) El 192 ~ A .:I [. nosaca Slika optereeenja Moment savijanja Mmax FI .- /3 8 A (x = 0) a QI Q 5/3 12 -~--D. . _A..Moment.. El 3 185 . ~ 384 . x = 0. ..I .C 8 ' ~ .~t B /.1 Pro gib f F El 13 3 na mjestu A (x = 0) -I :l ~ ~ 12 B I I '/ I x=Vs --1FI : 8 ___I.B /.a .:.4215 X a I I ! . I (-) - QI 1 8 I I I -Q . a . -13 El QI.. prog. I . I a " B /'~ I i i QI 2 B - Q El . 1 I ! C (x -1/2) 115 AI C ~ ~l~".- 384 C(x=I/2) . (-)~ 12 B.~ 1-0 6.

..d4= = O.c 0 ah3 12 a4 8> ah2 6 a3 - ! i.4= 16 = 0. otpoTa Wx - . I poglavlju: Oblici kovinskih poluproizvoda (str. Presjek . .31 8 e = 2h/3 bh3 36 V3.I d3 E -Ttd4 64 e= (3 Ttd3 32 - i 4/Tt) d = 6 = 0.00686d4 0. 116 . 12 6 bh2 24 -.5413.288 d 8 (- 9Tt 8 )/16. tromosti Ix .0238 d3 Tt D4-d4 -0-32 D D4-d4 ~O. moment.. 426 do 430).ID Za tanke stijenke s = (D d)/2 T = (D - + d)/2 Ttab2 4 Momente tromosti i momente otpora za standardne 4 eeliene profile vidi .Moment.4 I I I .

117 . koja djeluje u samom presjeku. FIS Tsmax"" 2FIS Torzija (Uvijanje) Moment torzije T T= Fa uzrokuje torziono naprezanje koje zami~Ijamo jednoliko razdijeljeno po presjeku i razmjemo prema udaljenosti od teZi~ta. 118.polarni moment otpora presjeka Wp = Jp/r = nd4/32 "" Za kruZni presjekje Kut torzije rp npr. am se smicanju pridruZi i moment savijanja. a zamiSljamo je jednoliko raspodijeljenom po presjeku S. naprezanja na smik se raspodijele po presjeku nejednoliko. Medutim.Smik (Odrez) Popreena sila F. Najvece torziono naprezanje pojavljuje se u toeki najudaljenijoj od tezgta (r) Ttmax -Jp F = (TIJp)r moment = TIWp . Jp 0. uzrokuje naprezanja na smik Ts'= FIS Naprezanja na smik uvijek su vezana s naprezanjem na savijanje. Zbog toga se pojavljuje najveee naprezanje na smik: kod pravokutnog presjeka kod okruglog presjeka kod okruglog prstena s tankom stijenkom Tsmax Tsmax = (3/2) .polarni tromosti presjeka Wp . U kratkih svomjaka i zakovica mozemo naprezanje na savijanje zanemariti i izv~iti proracun samo na smik.1 d4 rp= TlIGJp Kut torzije sveden na jedinicu duljine rp(rad) U= TIGJp U(radlm) Polami momenti otpora Wp i kutovi torzije svedeni na jedinicu duljine sabrani su za najvaZnije presjeke na str. FIS = (4/3) .

0 2 .630 + 0. -.Clab3 G T G \ .ab2 c2 Cl.65 1 + n3 ) .052 n nS 0. .a4 I --.--21t s r3 G I a2+b2 T r = (D + d)/2 - £ .3i3 of 0. I .Po/ami momenti otpora i kutovi torzije Presjek Polarni moment otpora Wp Kut torzije na jedinicu duljine (j (rad/m) 32 1td4 T G od3 16 Q33 Za tanke stijenke s = (D d)/2 1t -0...d4) G T 1 ::::::..208 a3 .= 3( I - c2=1-1/=118 a b 0.ab2 .D4-d4 D 16 "" 21tsr2 T 32 01t(D4.

283 1.optereeenje f .390 1.160 1.2d G-d G n .500: F = bh2 ~o f = rlfi= .Opterecenje i progib opruga 0.progib F=-obh2 6 F 0 I 13 4/3 F 2[2 0 f=EfoT=~°F:="3h°F: nbh2 F=~o F 13 4/3 F 2/2 0 f= 1/1 EfoT =1/1ni}h'J oF: =1/10"3h oF: n ..tangencijalno naprezanje F .nonnalno naprezanje -r.broj zavoja opruge I .4itnr2 02-2/r .315 1.2 = El F Ir2 Ir 0 = 12-:£ °~ lfi(rad) it F=_o-0-r d3 16 r = 2 TOE f= 64nr3 oL= d4 G 32/~2 oL= itd G ..L ° 1.234 1.broj lamela n 1 2 3 4 5 10 ""I 1/1 1.000 1.duljina Ziceopruge (Te jednadzbe vrijede samo ako je promjer Zicevrlo malen prema promjeru opruge!) 119 .

Izvijanje Najmanja sila pri kojoj se pojavljuje izvijanje je s it a i z v ij a nj a Ft. i polumjer tromosti Slobodna duljina izvijanja 10za razliCite slu~jeve opterecenja na izvijanje iznosi: F - - '/ 10 . Djelovanje te sile na nosa~ presjeka S uzrokuje u njemu naprezanje '. .=~ I gdje znare: 10 slobodnu duljinu izvijanja. a /min njegov najmanji aksijalni moment tromosti. izvij an j a UJc UJc= ---L Fi S Sita izvijanja Fk i naprezanje izvijanja UJcovise 0 v i t k 0 s t i J. Faktor sigumosti v iznosi: za sivi lijev v = 8. J. 12. za drvo .Fk v . . v = 6 . = 21 10 = I Polumjer tromosti i I i = V/minIS gdje je S presjek nosa~. ]20 .TS=nJ:2 Te dvije jednadzbe vrijede samo za elasti~no tla~no podru~je. za relik v = 5. Stvamu situ Fkojom mozemo opteretiti nosa~odredujemo pomocu faktora sigumosti v F=. tj. E u I e r 0 v a jednadzba za elasti~no izvijanje F: 2 E/min k=nlT Odatle slijedi naprezanje Ok za elasti~no izvijanje Fk 2 E/min 2E UJc=S=nt. kod ~elikaza vitkost J. > 105.

75 10.06 1.11 1.30 A 29.26 14.50 4.0.28 4.mekan - .053 .53 220 240 250 8.00 1.06 3.73 10.11 1.3:..08 1.14 1.41 110 120 130 140 160 180 1.8.21 1.67 2.25 121 . F .85 3. .14 A 335 .71 1.28 1.62 A 470 . v = 6.194 A Fk F=-=~ v GkS v Vitkost A A< 80 A < 112 A< A< A< A< 105 89 86 100 .43 5.32 5.03 1.0 A + 0.11 2.96 6.43 2.T e t m a j e r 0 v e jednadZbe za naprezanje kojima se sluZimo pri gradnji strojeva: Ok pri neelasticnom izvijanju Materijal sivi lijev celicni lijev celik: E N/mm2 100000 200000 210000 210000 210000 10000 optereeenje ak N/mm2 776 .55 WSIO 1.47 3. . u nosacu odredujemo F izrazom Naprezanje Sw=a gdje su: S .00 1.31 4.17 9.65 4.z 303 . - - Koeficijenti izvijanja w za celik cvrstoee 360 N/mm2 (W360)i 510 N/mm2 (WSIO): A 0 20 30 40 50 60 70 80 WJ60 1.0.tvrd CrNi drvo Dopusteno Faktor sigurnosti v iznosi: za manje strojeve za vece strojeve v = 8 .1.2.19 1.01 1.14 1.04 1.41 1.05 2.55 12.00 1.45 za drvo A o 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150 W 1.13 90 100 1.30 1.05 1.79 2.64 6.00 1.83 za sivi lijev A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III 1.21 3.tlacna sila kojom je optereeen.07 3.90 1. .21 6.12.29 A 310 .01 1.22 1. w koeficijent izvijanja ovisan 0 vitkosti A i materijalu nosaca.42 2.59 15.31 7. * » Po s t u p a k W«upotrebljavamo za celicne i drvene konstrukcije.08 1.39 1.1.48 8. a naprezanje (normalno).presjek nosaca. .58 200 A W360 WSIII 2.22 4. 10.

Sama tlaena naprezanja (npr.1179h r = d/8 za okrugli (s promjerom d) za prstenasti (s promjerima diD) r = D/8 . to se vge smanjuju tlaena naprezanja u rubu nosaea koji je nasuprot hvatistu sile F. u suprotnom rubu nosaea pojavit ce se vlaena naprezanja.Slozena opterecenja a) V I a k i savijanje Nosae optereeen na vlak silom F koja djeluje na nj ekscentrieno na udaljenosti a od osi nosaea dodatno je opterecen momentom M = Fa. * St~ se hvatgte sile F vise udaljuje od osi nosaea.Fae2/1 . = Me.Fae/I Nosaee koji su razmjerno vitki (velike duljine s obzirom na presjek) treba proraeunati i na izvijanje./I ar2= -a . = -F/S + Fae.a2= -F/S . dakle st~ se udaljenost a povecava. Ta tlaena naprezanja poprimaju konaenu vrijednost jednaku nuli kad a naraste do vrijednosti a = I/Sel' Poveca Ii se udaljenost a iznad te vrijednosti. Najveee naprezanje zbog savijanja +a./I -a2 = -Me/I Najveca ukupna naprezanja b) Tlak o i savijanje = Fae. Naprezanja zbog tlaka Naprezanje zbog savijanja +al -a2 art -a = -F/S = Me. [I + (d/D)2] - 122 ./I = Fael/I = -Me2/1 = -Fae2/1 Najveca ukupna naprezanja = -a + a.u smjeru dijagonale r = 0. Naprezanje zbog vlaka a = F/S ./I = -Fae2/1 art = a + al = F/S + Fael/I ar2 = a = F/S .a2 Tlaena sila F koja djeluje na nosae u udaljenosti a od osi nosaea uzrokuje opterecenje na tlak i dodatno opterecenje momentom M = Fa. kod materijala koji ne podnose vlaena naprezanja) dobivamo ako sila djeluje na povrsini j e z g r e presjeka koja je omedena »polumjerom jezgre r« r = I/Sel Polumjer jezgre r iznosi za razlieite nosaee: r = h/6 za kvadratni (sa stranicom h) u smjeru stranice .

savijanja M i okret- U okruglog presjeka (ili kruznog vijenca) pojavljuju se najveee vrijednosti normalnog naprezanja a i tangencijalnog naprezanja .c) Smik i torzija Silu Fkoja djeluje na obodu cepa promjera. 532).73 rdop 'dop gdje vrijedi ~ = 0. Okrugli presjek ima moment otpora polarni moment Kruzni vijenac ima otpora Wp = 1td3/16 W = 1t d3/32 = 2W moment otpora polarni Pojedinacna moment otpora naprezanja W = (1t/32). a 'dop je 123 .) ~ = VI + 0. (D4 d4)/D Wp = (1t/16) .d mozemo zamijeniti silom koja djeluje u sredgtu eepa i momentom para sila T = Fr = Fd/2. F/1td2 + 8F/1td2 = 40F/31td2 d) Savijanje i torzija istovremeno momentom ~ -~ r F1 --\ I F Presjek nosaea je optereeen nim momentom T.75 (IX{)T/M)2 .3 IX{)= adop/l. na rubu na istom mjestu. Sila kroz sredi~te uzrokuje naprezanje na smik 's 's Okretni = (4/3) . FIS = moment 't (16/3) .= T/ Wp = T/2 W - iznose normalna naprezanja zbog savijanja tangencijalna naprezanja zbog torzije Ukupna su naprezanja am-x = ~M/W IX{)= adop/I. naprezanje.35+ 0. FI7td2 tangenci- jalno naprezanje 't dviju sila uzrokuje - = 16 Tf1td3 = 8F/1td2 iznosi Najveee ukupno naprezanje 'max = 's t 't = (16/3).65V~T/M)i po Huberu(i dr.(D4-d4)/D = 2W a = M/W .po Mohru ~=VI+(IX{)T/M)2 - po Bachu - IX{)= adop/2 'doP U svim je slucajevima adop dopu~teno normalno dopu~teno tangencijalno naprezanje (vidi str.

~ ~ b tl') ' ds v = Vo= . '0 v-v -Iconst - Zaso=O: s=vt t so)/v = s/v t t v = (s-so)/t v = sit Jednoliko ubrzano gibanje dv d2s a= ..= = konst dt dt2 ' \~. Kinematika a) Pravocrtno gibanje materijalne Oznake: put poeetni put vrijeme S So t .kons' t I .1 Jednoliko gibanje I' I1 Ubrzanje + a Usporenje -a ~ b . . koja proucava gibanje tijela bez obzira .. tocke brzina poeetna ubrzanje brzina v=Vo ds dt dv a=- . koja prouCava utjecaj djelovanja sila na gibanje tijela.DINAMIKA Dinamika je nauka 0 gibanju tijela. S obzirom na sile koje se javljaju pri gibanju. razlikujemo kinematiku.= konst dt s=so+vt t = (s dt (a=O) s. Vo= 0: vt/2 v2/2a at2/2 at - a = g = 9. "" 1..v02)/2a s = So+ vot + at2/2 v = Vo+ at Prirnjer slobodni pad Za So = s= s= s= v= ubrzanje dubina 0.81 m/s2 s=h I I 124 v =gt = V2gh t = v/g = V2h/g .'l' " . i kinetiku.. t ~ . na sile koje na nj djeluju.I I s = So+(v + vo)t/2 s = So+ (v2.

. pri ex.p(rad) vrijeme t kutna brzina kutno ubrzanje W=. = Vocos ex. hmax = vo2/2g Domet hica I = vo2/g sin 21X Imax = v02/g ~ ~ .2 . (Smjer ubrzanja ne podudara se sa smjerom brzine. v.. jer se mijenja smjer brzine./s) u =rw=2rrtn d) Harmonijsko Harmonijsko zanje razmjerno Otklon titranje je pravocrtno putu.dq.) Kos i hi tac (u zrakopraznom prostoru) Poeetna brzina Vopod kutom ex. Ubrzanje je uvijek usmjereno prema konkavnoj strani putanje. x = votcosex./g Visina hica h = vo2/2g sin2ex.'. .b) Krivocrtno gibanje materijalne tocke Svako je krivocrtno gibanje ubrzano. y = votsinex. dt dw £=dt diP =konst dt qJ=wt Jednoliko Trajanje kruzno I okretaja gibanje (period vrtnje) W=- - Kruzna frekvencija Brzina vrtnje Obodna brzina (na polumjeru titranje r) T = 21t/w f = I/T (S-I) n = w/2rt (okr.= 90° pri IX= 45° c) Kruzno gibanje Oznake: kut . .-gt2/2 Vy= vosinex.-gt :t Trajanje uspona (Vy = 0)' th = Vosin ex. x gibanje amo-tamo pri kojem je ubr- = r sin qJ r - x = rsinwt (p(rad) amplituda = wt (w = konst) 2rt/w I/T = w/2rt rwcoswt -rw2sinwt = -W2X Period (trajanje titraja) Frekvencija Brzina Ubrzanje T= f = v = a = 125 . I~Q : " : .

konstanta elasticnosti opruge W = ~ds = k S2 .ma) nazivamo »silom tromosti«. = 0 b) Zakretni moment T sile Fna kraku r Obodna sila F = Tlr T= Fr c) Ra d W sile F na putu s iIi zakretnog momenta T pri zakretu za kut cp (rad) iIi snage P u vremenu t iznosi p F iT W = f Fds = f Fvdt Kad su vektori F. . vis F= konst W= Fs W = f Tdtj! = f Trodt istog smjera vrijedi: T= konst W= Ttj! W = f Pdt P ==konst W=Pt ~~ LW4 '0 Rad pomaka F = Fo = konst t4 '0 126 W = [:ds = F(s so) '0 Elasticni deformacijski rad F= ks k - . 2 2 fo so) .\' m. Fjy.Kinetika a) Newt 0 no v za k 0 n (osnovni zakon dinamike) »Sila F je jednaka umno~ku mase m i ubrzanja a« F = ma Ako su vektori sile i ubrzanja istog smjera.s02 = F + Fo (s . az) [Fix = max [Fjy = may Izraz (.F.a. Suma komponenta (Fix." '. Mehanicki je sl1stavu dinamickoj ravnotezi ako je suma svih vanjskih sila koje na nj djeluju i svih sila tromosti sustava jednaka nuli (D'Alembertov princip) \' r '. Fjz) sile Fj koja djeluje na masu m proporcionalna je s komponentama ubrzanja (ax' ay. vrijedi F = ma.

Tijelo mase m. tezine G = mg. (u toeki 2).)j2 . 127 . -w 2~Cl tromosti g) Potencijalna energija Wp je energija poloZaja (stanja).d) Sn aga P je rad obavljen u jedinici vremena t P = dW = dt Wjt Fv = F ds dt P = Fv P = T dql dt P = Tw = T27Cn U isto usmjerenih vektora F. potencijalnu energiju (energiju polozaja) Wp=mgh=Gh Osim toga primjera. ima.2/2 tromosti Pri kruinom gibanju izrazavamo kineticku energiju momentom mase J (vidi str. iznosi W = J(wmax2 Wmi.)jW". tj. koji ima moment mase J i prosjeenu brzinu vrtnje n. 129) i kutnom brzinom w Wk = Jw2j2 na Wk = mv2j2 + J(02j2 Za promjenu od potreban je rad kineticke energije Wo = mvo2j2 + Jwo2j2 Zamdnjak Nejednoliki zakretni moment T pogonskog stroja. ~ Stupanj nejednolikosti 15= (Wmax Wmi. stroja Hi uredaja jest omjer izmedu korisno dobivene energije W (snage P) i utro~ene energije Wo (snage Po) 1/= WjWo= PjPo< I f) Kineticka energija Wk je energija mase u gibanju. Pri pravocrtnom gibanju izraZavamo kineticku energiju masom m i brzinom v Wk = mt.2)/2 = Jwmcd2t5 = J. S obzirom na neku ravninu. koji se mijenja za vrijeme jednog okretaja (27C). povecava kutnu brzinu zam~njaka do Wmax (u tocki I) i smanjuje je do Wmi. T w. vis P i pri konstantnoj snazi P vrijedi = e) Korisnost Korisnost nekog procesa.cd Primljeni odnosno predani rad zama~njaka. kao toplinska iIi kemijska energija itd. iznad koje se nalazi na visini h. 47C2nmedt5 Prosjecna kutna brzina COmed (Wmax+ = - wmi. potencijalna se energija pojavljuje i kao energija napete opruge Hi komprimiranog plina.

okomita udaIjenost tocke (osi) od smjera vektora brzine v.v:.2: (rjmjvjo)= J(co. Tezi~te sustava materijalnih tocaka giba se kao da je u njemu zdruzena sva masa sustava sa svim vanjskim silama koje na nj djeluju. co - kutna brzina. Pri rotaciji sustava m!lterijalnih tocaka oko neke osi vrijedi 11 f Tdt = f Frdt Moment tromosti mase = 2: (rjmjv. bit ce Ft=m(v-vo) * Za sustav materijalnih tocaka vrijedi 2: Fj = ao 2: mj gdje je ao ubrzanje tezi~ta. Moment impulsa je vektor koji je okomit na ravninu vektora vir.pocetna brzina. = 0 2:m.wo) - aksijalni (s obzirom na os x) Jx = f r}dm polarni (s obzirom na pol) J Polumjer tromosti i = f r2dm i =V J/m i = D/2 r2 = x2 + y2 + z2 J = mi2 J = mD2/4 mD2 = 4J Zam~ni moment mD2 128 .h) I mpuls s ile Fdt izraZava djelovanje sile F u vremenu t.). Za F = konst vrijedi' F t=m(v-vo) Ako su vektori F i v istoga smjera. J - moment tromosti mase s obzirom na tocku (os). Nemali vanjskih sila (odnosno ako su u medusobnoj ravnotezi pa je njihova rezultanta jednaka nuli). vrijedi I ! 2:m. a jednak 'je promjeni kolicine gibanja mv Fdt = mdv fFdt=m(v-vo) gdje je vo . konst : Tdt j'e 'moment kolicine gibanja mv s obzirom i) Moment impulsa na neku toeku (po\) i1ios u: Tdt=rmdv=Jdco 11' fTdt= rm(v-vo) =J(co-wo) gdje su: r .a.

.he (D4-d4)he I 11111'111Vlltjll 1 7t + 1'2) = - Jz= -m(R2 2 32 D Innklh .I ." Iromosti mase lijela (gustoce e) VIIUllk 6 DL : 1 m 7t Jz=-mr2=-d4he 2 32 = d27t/4.d)/2 2 R'-r' Jz=-m5 R3-r3 7t = -(D'-d')e 60 m = 7t/6.moment tromosti tijela s obzirom na os kroz lezi§te tijela J. + me2 J. .m(a2 + b2) = . m3she d 4 dm7tshe m Jz I h IllIln " 21' 2 7t = -mr2 = -d'e 5 60 m = 7t/6 . .M"". = J.7td4 Se m 6 m 7tdm2se 1'2) = tnnklh .moment tromosti tijela s obzirom na os koja je paralelna s osi kroz tezi§te i od nje udaljena za e III Slrojarski prirutnik 129 ..abh(a2 + b2)e 12 12 m = abhe Slclnerovo pravilo J.~. '<' 1 1 Jz = . he - = 2:. (D3-d3)e 2 Jz-mrm 3 2 =. d3 (114 : krm: 11111'1111 llgh k redi§te) e I) 2R " "Ill I 21' (D + d)/2 (D .IUcn 1\ "111 (I) + d)/2 I (D d)/2 Jz m = (D2-d2) mrm2 7t/4.IUen a l'r'IOII 'I'IIII'II !1t ~ @ -+z . Jz m (R2 + 27t2 Rr2 ( R2 + 1'2) e R m 27t2Rr2e Z.

materijal obaju tijela E staklo 0. + m.)/(m.)ml/(mt + m. v.CentrifugalDa sila Fe mase m. Brzine masa ml i m. Dinamicka ravnoteia Osovina je u dinamickoj ravnotezi ako na nju ne djeluju nikakve eentrifugalne sile ili se utjeeaji tih sila medusobno ponistavaju (»slobodna osovina«).. v. m. = (mtvt = + m. UI = VI - sudaraju se brzinama (prije sudara) v.) ml + m.5 (E U celiku raste s tvrdocom) E = 0 potpuno plastiean sudar UI = U.) - - Gubitak energije pri sudaru W = (1 - ~)(VI - v./2(mt + m. odn. ml + m. V2) E = (U2 . . . rn.UI)/(V.6. Uvjeti dinamicke ravnoteze su: Lmrsina =0 Lmreosa Lmrlsina Lmrleosa =0 =0 =0 Sudar je dodir dvaju tijela koji se zbiva u vrlo kratkom vremenu razmjerno velikim silama.95 celik 0.) 130 . + . koja rotira obodnom brzinom U odnosno kutnom brzinom w na polumjeru ro (udaljenost tezista tijela od osi rotacije) izn "'2 ~ OSi Fe=mu2/ro=mrow2 "'. . i m.. (1 + E)(V. nakon sudara (1 + E)(VI . .9 pluto 0. Zbog gubitaka je (zvuk..v. + 2(v.)m.).v. koje se giblju po istom praveu ~~ . U.95 toplina) 0 < E < 1: slonovaca 0. 0. .) - m.) E 1 potpuno elastican sudar U. deformacija.55 drvo 0. Centralnisudar Mase m.m. -<: -!:: "'.v.m. .v. = VI 2(v./(ml + m2) U2 = V. Koeficient sudara = V.

vcm ~ dnbivamo Ijesenje diferencijalne jednadzbe = yoe-IJ sin (w t + '1') IIdjc je krutna frekvencija prigusenoga titranja W = V(clm) - A = Wo ~ v = 0 .11lrllnJe I Slobodno nepriguJeno titranje (lIhll Ii se materijalna tocka periodicno s frekvencijom f tako. 131 - ..amplituda Iuml= wYm laml = W2 m Y titranja put brzina Y = Ymsin (lOot + '1') U = um cos (lOot + '1') ubrzanje !Idle 1nuCe: I vrijeme Wo .. Vd. PriguJeno s/obodno titranje Djeluje li na materijalnu tocku sto titra otpor R koji je razmjeran brzini.pri obicnom titranju Wo = Vd.. harmonijskoga titranja 11dlferencijalne jednadzbe neprigusenoga m(d2y/dt2) + cy I'ltIllll1zi rjesenje: =0 Ym . ali K"protun po smjeru. bit ce titranje priguseno R = -k(dy/dt) k = konstanta prigusivanja jednadzba Za priguseno titranje vrijedi diferencijalna m (d2y/dt2) + k (dy/dt) + cy =0 IJvndenjem izraza A = kl2m y = VWo v = kl2 .konstanta opruge harmonijskoga titranja VI/. . bit ce gibanje harmonijsko F = -cy f c ...nepriguseno njihanje v < 1 periodicko priguseno titranje Pri aperiodicnom gibanju (v > 1) nema titranja pa se put y postupno prihlizava nuli.tlta frekvencija f neprigusenoga = 1/211:.pri "kruznom titranju Period (vrijeme njihaja) T = 1/f = 21t1wo 2.i . da je sila I kolll nil nju djeluje razmjema razmaku Y od sredisnjeg polozaja..mJeru. 211:f a = -am sin (lOot + '1') - '1' faznu konstantu »kruZna frekvencija« vlastitog - Wo = Vd. a supratna po .

j2n = mg: ll'k Za odredivanje omjera e elasticnog progiba moZese uzeti progib yo osovine u mirovanju §to ga izaziva tezina osovine G c = Glyo = mglyo w > ll'k = ViiYo Naraste Ii kutna brzina w iznad kriticne ll'k smanjit re se progib y osovine pri rotaciji (osovina ce se sama centrirati). kriticna brzina vrtnje nk = w. iznosi pri rotaciji kutnom brzinom w Fe = mw2(e + y) = cy ~ Progib osovine pri rotaciji iznosi y = (mew2)/(e m(IJ2) Za kutnu brzinu kod koje bi bilo e = mw2 (ne uzimajuci u obzir prigu§ivanje) bHo bi y = co. 4. Kriticna brzina vrtnje osovine Karakteristika macije y s n je elasticnog progiba osovine omjer e izmedu sHe F i defor- c = Fly Pri ekscentricnosti e tezi§ta osovine mase m djeluje na nju pri rotaciji sila Fe. Za takvo titranje m{d2yldt2) F = Fo sin wt vrijedi jednadzba + k(dyldt) + ey = Fosinwt PribliZava Ii se kruzna frekvencija w prisilnog titranja kruznoJ frekvenciji Wo vlastitog titranja. Prisilno titranje Na materijalnu tocku koja titra djeluje . Centrifugalna sHa. I: 132 . amplituda titranja se povecava i dostiZe maksimum (rezonancija) pri kruznoj frekvenciji w = woYI-2v2 odnosno. npr. uz neznatno prigu§ivanje Wk pri kriticnoj Wo kruznoj frekvenciji Wk = = Yelm kriticne kru- g Pri prisilnom titranju bez prigu§ivanja postala bi amplituda zne frekvencije beskonacno velikom..jo§ i vanjska sila F. Tome odgovaraju - kriticna kutna brzina ll'k = "I(d. n koja zahvaCau teZi§tu. udaljenom za e + y od sredi§njice osovine u mirovanju.osim otpora R .r b I I I E 3. koja dodatno opterecuje osovinu za vrijednost y.

65 i 72. Sila tlaka F na horizontalno dno posude ovisi samo 0 hidrostatickom p i 0 povrSini dna A tIaku F = pA = h(!gA ~---~--~ Ta sila tIaka. kao npr. Kod nestlacivog fluida mase m jesu volumen V i gustoca (! konstantni V = konst (! = m/V = konst U idea/nom fIuidu nema sila trenja. (! Mjere za viskoznost . Brojcane vrijednosti za kinematicku viskoznost . neprave tekuCine. Urea/nom fIuidu postoji trenje IZlI1cdu Cestica - fluid je viskozan.8 I m/s2). 11 1111 kapljevine (tekucine u uzem smislu) i na plinove do granice do koje ih sve IliAII1l1zemosmatrati prakticki nestlacivima (inkompresibilnima).Y I je naprezanje na smik. Viskoznost je otpor fluida protiv tangencijalnih r. Ovisi samo () visini h razine (nivoa) tekucine iznad mjesta mjerenja i gustoCi tekucine (! p = h(!g gdje je g zemaljsko ubrzanje (= 9. dv je razlika u brzini slojeva na razmaku dy. medutim. do brzine -lIlIllIlIja oko 100 mls.. 212 do 214.. tj. Takav fluid ne postoji.HIDROMEHANIKA ZlIkone hidromehanike primjenjujemo za fluide (tekucine u sirem smislu). sto ga uzrokuje tezina.vidi str. med i sI. LJ UA ' A A LJ 133 .vidi u tablicama na str. ne ovisi 0 obliku posude (»hidrostaticki paradoks«). Kinematicka viskoznost v je omjer dinamicke viskoznosti 7Ji gustoee (! v= . 7Jje IIpsolutna(dinamicka) viskoznost. sila iIi kutnih deformacija Dinamicka viskoznost 7Jdefinirana je Newtonovim zakonom. HIDROST A TIKA Hidrostaticki tlak p je tIak u tekuCini.:stica. ali njime cestb l'uJednostavljujemo racunske probleme. katran. dv r = 7Jd". Iskljucene su tzv. lI_rllll.21.

uzrokovan u tekucini silom F na stap povrsine A iznosi -<:: "00. Po velicini je jednak tezini istisnute tekucine. 134 . pa se djelovanja. a (J njena gustoea.U z g 0 n Fv je sila kojom tekucina djeluje okomito prema gore na tijelo uronjeno u tekuCinu. na dubini hF=~ hTA gdje je I geometrijski moment tromosti omocene plohe s obzirom na njezin rub u visini razine tekuCine (0). TIak P na dno posude u kojoj je iznad povrsine tekucine (visine h i gustoce (J) tlak Po ~ A - TIak P na dno posude. je vertikalna udaljenost teziSta (T) omocene plohe od razine tekucine. Pascalov zakon Narinuti tlak siri se po tekuCini nesmanjeno i jednako u svim smjerovima. atmosferski tlak u tekuCini ne uzimamo u obzir jer on djeluje i s druge strane stijenke posude. V volumen istisnute tekuCine (istisnine). u odnosu na stijenke. medutim. ispod teziSta plohe. a hvatiSte mu je u njezinu teziStu (Arhimedov zakon) Fv = mg = (JgV m je masa. medusobno ponistavaju. Sila tlaka na stijenke Sila tlaka F tekuCinegustoce (Jna ravnu stijenku posude kojoj je omocena ploha povrsine A iznosi h.-=-- Atmosferski tlak Pa na povrsini tekucine prouzrokuje u tekuCini stvami tlak koji je veCi od hidrostatickog i iznosi P=Pa+h(Jg Pri proracunavanju posuda s obzirom na tlak tekucine.==:?. HvatiSte sile Fje.

28 1.526 0. 193) medu 60 i 100%.2 5.14 g/m3 0.225 1.8 0.61 22.03 160.10 35.091 1.157 1.945 0. Pri potpunoj zasieenosti zraka «({J= 100%) pcraturi t: zavisi apsolutna vlaga x 0 tem- x °C -20 -10 2.314 0.910 0.1 9.202 1.135 1.660 0.996 1.026 0.International Civil Aviation Organization) t t h (J h (J Po Po °C m mbar m °C mbar kg/m3 kg/m3 0 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 JOB 1001 989 978 966 954 943 921 898 877 845 795 15 14.86 10 9.0 1.25 .007 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10 000 12 000 15 000 20 000 25 000 30 000 737 701 616 540 472 356 265 195 121 55 25 12 .060 1.214 1.5 -24 -37 -50 -56.75 11.5 30 31.195 0.5 7.0179 30 835.0 350.736 0.a relativna vlaga (vidi str.23 1.111 1.0889 0.25 2.819 0.46 20 17.5 -11 -17.413 0.8 8.167 1.4.25 2000 upunj lIodi~njiprosjek I 1019 1015 1 016 0 -3 16 7 8 0 1.7 13. temperatura t i gustoca (J Vi~egodi~nji prosjek (po: Mende/Simon) Tlak Po mbar Oodi~nje doba I Temperatura °C t Gustoca (J kg/m3 na visini h (m) o ~'Jccanj 2000 791 799 795 0 2000 0 1.35 13.7 135 Kinematicka viskoznost v pri razliCitimnadmorskim visinama h: 25 10 15 20 0 5 h km v mm2/s 14.0 . gustoca zraka za .1 S tan d a r d n e (n 0 r m ne) v r i j e d nos t i zracnoga tlaka Po' temperature t i gustoce (Jpri razlicitimnadmorskim visinama h (po ICAO .23 73.5 -56.191 1.5 -42.0406 0.1.883 0 4.179 1.20%.5 -56.4 11'.008 Zbog vremenskih upliva mijenjaju se: zracni tlak za :t 5%.05 12.5 -56.Abnosfersko stanje Zracni tlak Po.1.

. Bernoullijevu jednadzbu mozemo izraziti (za dva promatrana presjeka I i 2) n - speci fie nom e nergij .= H = konst pg 2g pg 2g Bemoullijeva jednadZba za stacionarno strujanje realnog fluida uzima u obzir gubitke (od presjeka 1 do 2).1!1 + ~2 pg 2g pg g U tim su jednadzbama: <i .brzina strujanja. . Laminarno strujanje je ono. - t Ia c nom vis i nom (energijom za jedinicu tezine) v 2 <I + J!.HIDRODINAMIKA Promatramo s t a c ion a r n 0 strujanje. ~to se klizu jedan po drugome bez mije~anja.ht racunamo formule (str.. Turbu/entno strujanje je ono. J ed n adzba ko n tin u i te t a glasi daje protok maseqm = konst.pg + PI + PT = <2Pg+ P2+ P2 n.L + v 2 = <2Pg+ P2+ P T v 2 + !!. ~to motemo izraziti presjekom A. ono.EL om s obzirom na jedinicu mase <Ig + p + T V2 = <2g + J!J . + PT ili gubitkom tlacne visine !!'ht <I + J!. + -t- V2 = e = konst V. tj. i volumenski je protok q.L + L.geodetska visina nad po volji odabranim horizontom. V 2 = P = konst . pri kojem brzina u odredenoj tocki ne mijenja s vremenom ni veliCinu' ni smjer. pri kojem se cestice gibaju nepravilno u svim smjerovima.Pt v2 V2 <.. gustoCa i Vi .2 t I a k 0 m (energijom za jedinicu volumena) v 2 <. pri kojem se cestice gibaju u beskonacno tankim slojevima. Pi = hipg staticki tIak u fluidu (gdje je hi tlacna visina). P - s pomoeu Darcyjeve 136 .p. U obzir uzimamo samo njihovo prosjeeno gibanje u smjeru strujanja.L + ~ = <2+ t:. brzinom v i gustocom p qm = Avp = konst = = konst Za nestlaCive fluide.ht 1. + lJ. qv = A v = konst BemouIlijeva jednadZba za stacionarno strujanje nestlacivog fluida (bez trenja) glasi..= <2 + .Pt iIi tlacne visine lJ. Gubitak tlaka lJ. za koje vrijedi p = konst.pg + p.. koje izraZavamogubitkom tlaka lJ. 141). da je suma svih energija (polozajne + tlacne + brzinske) u svakom presjeku (na svakoj strujnici) konstantna.

Osim oznaka navedenihna kraju str. Impulsni stavak ce pod utjecajem vanjskih sita =-R Slruja fluida protoka mase qm promijenil (ko]ih je suma F) brzinu za /:!. relativnu brzinu fIuida (s obzirom na rotirajuci kanal).Vg + PI + VWIZ/2 Vu.Z/2 J zzVg + pz + vwl/2 - .V F=qm' /:!. .v. Sita F kojom okolg djeluje na fluid. 136. u ovoj jednadzbi znace: 11'. Buduci da su site i brzine vektorske naravi.lIe F (odn.ier mlaza izvr- Ravna ploca 0 koju udara mlaz pod kutom P izvrgnuta Jc pritisku mlaza R = qmvcosp Konveksna I1loCa0 koju udara mlaz u sredini i otklanja RCod prvobitnog smjera pod kutom P izvrgnula je pritisku mlaza R = qmv(l-cosP) i skre- Konkavna ploea 0 koju udara mlaz u sredini cc unatrag pod kutom P izvrgnuta je pritisku R = qmv(l + cosP) Za kut P = O.vul/2 + f!J. U. jest a k t i v n a s iI a. doku pumpama lopatice djeluju na fluid sitom Iq Pritisak mlaza nap I 0 h u Protok mase mlaza je qm' brzina mlaza je v. treba istaknuti da je sm.sekundni impuls.v = qm(V2-VI) . pritisak mlaza iznosi R = 2qmv ReakciJ a mlaza koji izlazi s prbtokom mase qm i brzinom v kroz izlazni otvor presjeka A iz posude gdje vlada tIak P iznosi R = qmv = 2Ap 137 .obodnu brzinu qmv .u turbinama fluid \ljeluje na lopatice sitom R.ier . (Npr. dok je sita R kojom fluid djeluje na okoli§-reaktivna sila. '"llIcije sustava. pritisak mlaza iznosi R = 2qmll Konkavna ploCa 0 koju udara mlaz pod kutom PI i skreCe unatrag pod kutom P2 izvrgnuta je pritisku mlaza R = qmv(COSPI + COSP2) Za kutove PI = P2= O.p. Ravna ploea smje§lena okomilo I1l1utaje pritisku mlaza R= qmv na sm.IIcrnoullijeva jednadzba za sustav koji jednoliko rotira (s gubicima) :.R) identiC/lD sa smjerom promjene brzine /:!.

Zbog trenja u mlazu i 0 sapnicu bit ce stvarna brzina man.!.ia kroz maleni olvor iz olvorene posude u kojoj je slalna razina lekucine visine h iznad izlaza (Torricellijeva formula) vo = JI2gJ. Zbog kontrakcije vamo Otje koeficijent istjecanja prolokom mase qm mlaza Jl i uzimajuci qm koji zdruzuje u obzir koeficijenl brzine 9' dobi- = OtAvoe koeficijente konlrakcije i brzine: Ot = Jl9'. vo= V e T 2--.ie sile leze. Teoretska brzina iSljecanja iz posude u kojoj je iznad lekucine gustoce e pretlak /1p vo = V2(ih + /1pfe) Ako visinu h ne treba uzeti u obzir (kod plinova i para).ie iz zalvorene tlak /1p vrijedi posude u kojoj je iznad povrsine Za h = 0 (Sto vrijedi qm = OtA e V2(glr + /1pfe) za plinove i pare) dobiva se qm = OtA V2e ... /1p volumenskim pro- b) Kolicina istjecanja tokom fluida q" iznosi kroz olvor presjeka A izrafena 138 . . Kolicina istjecanja a) Kolicina izoosi istjecaja kroz Olvor presjeka A izrafena qm = Ave gdje je v izlazna brzina i e gusloea fluida. gdje je g ubrzan. Pri istjecanju tekucine iz otvorene qm posude je = OtAe V2glr tekucine pre- Za iSljecan.95 . 0.Brzina istjec:anja Teorelska brzina iSljecan. teoretska istjecanja pri pretlaku /1p brzina .ia v = 9'Vo U dobro zaobljene sapnice koeficijenl je brzine 9' = 0.99.

768 sapnice .645 0.55 0. Za odredivanje priguInice protoka kroz cjevovod slufe: sapnice (gore Ven/Urijeve sapnice .010 1. t:.p/p Koeficijent protjecanja a odreden je za svaku vrstu mjernog uredaja u ovisnosti 0 omjeru m = (dlD)2.015 1.043 1.001 1.Protok I.1 .dulji oblik) L Protjere Ii najuZim otvorom presjeka A fluid gustoee p.05 0. nastat re pad tlaka t:.048 1.15 0.35 0.volumenskim protokom qv qm qv = aA V2p .120 1.20 0.660 0.45 0.994 1.602 0.10 0. I1p (l-m)/(1+m)-l1p = 0.p.608 0.740 0.716 0.624 0.25 0.183 0. Protok izrafavamo: .kraci.30 0.993 0.m) .155 - I1Pt (1 .1PI ovisan je 0 omjeru m: Koeficient a za m =( 0.615 0.676 0.081 1.060 1.091 1. dolje .020 1. gdje je D promjer cijevi.142 1.protokom mase qm . Gubitak tlaka u prigu~nici odnosno sapnici . venturijeve sapnice 0.032 1.695 0. I1p 139 .999 1.108 1.029 1.65 'r prinice 0.634 0.598 0. a d promjer otvora protjecanja kojemu je prosjek A(= d2n14).005 1.067 1.p = aA '12 .989 0.40 0.989 0.60 0.50 0. t:.

kinematieka viskoznost. ne moramo mjeriti na predmetima u naravnoj velieini.pori: stici jo~ kinematieka i dinamieka slienost strujanja.666 0. Kinematieka viskoznost za vodo.6m H = I.V/.4m I t'l 0.620 I 0.'r 2.01 mm2ts.693 0. Za pravo- I b EJ1.628 0.627 I 0.638 0.6m H = 2.025 0.Om H= 1. Reynoldsova znaeajka Re je najvi~ upotreb!javani kriterij za sHeI I nost strujanja nestlaeivih tekucina u potpuno ispunjenim cijevima gdje tezina ne utjeee na profil brzine.400 I 0.presjek voda. v gdje su: v . Reynoldsova znaeajka (bezdimenzUska) jest omjer silii tromosti i sila trenja i iznosi Re = t!!. 0 .626 0. Strujanja. '1' vec ih treba i mjeriti.622 I I 0. y - Kinematieka viskoznost v iznosi (pri 20 GC)za vodu 1.c::1':-:-::-. medutim.652 0. zrak i druge fluide pri razlil!nim temperaturama sabrana je na str. '-. I karakteristiena linearna dimenzija.629 0.050 0..800 H = 0.622 0.7 mm2ts. Kod okruglih je cijevi promjera d: Opeenito vrijedi: d' je tzv. 212 do 214.650 Zakoni slil!nosti strujanja Promjene pri strujanju ne motemo obuhvatiti samo teoretskim sredstvima.~.100 0.'~g. U tu svrhu se mora .~ -~-~--~I _. 3 kutni preljev visine h i ~irine b vrijedi h(m) qv=~JJhbV2gh JJ ovisan je 0 visinama H i h te iznosi I 0. Protok u otvorenim kanalima mjerimo s pomoeu preljeva.630 0.636 0.639 0. Za strujanje u cijevima vrijedi Re < 2320 .638 I 0.osim geometrijske . za zrak pa 15. vec to motemo naeiniti i na geometrijski slienim mode- lima (manjima iIi vecima)..laminarno strujanje - turbulentno strujanje 1~ . »hidraulieki promjer« Re Re = Vdly = vd'/v I' gdje su: d' = 4AIO A .630 0. Reynoldsovom znaeajkom razgranieujemo laminarno i turbulentno struRe > 2320 janje.624 0..627 0.623 0.brzina strujanja.638 0.200 0.~ Koeficijent . ~~-.ftuidom omoeeni opseg.

0. . . Koeficijent trenja A Koeficijent trenja A ovisi 0 Reynoldsovoj znaeajci Re i relativnoj hrapavo8.Otpori strujanja u cijevima i armaturama Gubitak tlaka zbog otpora pri strujanju I )I\rcyjeva formula f). gdje je k apsolutna hrapavost (prosjecna visina izbocina) stijenke.31j(lgO. Za okrugle je cijevi rp= I pa je A = 64jRe = 64vjvd Pri turbulent a) Hidraulicki nom strujanju (Re> 2320) razlikujemo: glatke cijevi.1cijevi kjd. Cijevi smatramo Re ~ djk hidraulicki glatkima do . I. I je duljina cijevi. 108 iznosi formula odstupa- b) Prelazno podrucje.lg(3.p ( In koeficijent gubitaka.51/Re J/~ ~ 103djk.04725 0.Ig (0. sluzimo se eksplicitnorn. u kojern vrijedi Colebrookova IIV~ prakticki = -21g (0.143 Re)2 aproksirnativnorn uporabivom podrucju Re = 5 . te iznosi A = rp64j Re " je faktor oblika cijevi. = Mjd j 10 koeficijent trenja. 103 . 141 zavrsava kod Re ~ 400djk . Ag = 0. I/V~ = 21g(O.005945 Cole- Vrijednosti Agza razlicite Re: Re 2320 104 A. U laminarnom podrucju (do Re < 2320) A ovisi 0 obliku cijevi loRe.1 djk) ~ 2 djk Za proracun Ag sluzi PrandtI-Karmanova formula . fluida gustoce f! brzinom v daje = 'f!v2j2 presjeka iznosi koji za ravne cijevi kruznog .01165 10' 0.008 11 108 0.269 kjd + 2. d je promjer cijevi.018 106 0.398 ReVIJ 105 0.715djk) .03089 Za prakticko racunanje brookovorn formulom U cijelorn prakticki nje ~:!: 1%.

3 . umjetnih tvari itd. . .... .5.0196 10 0.05) i s ne~to manjom tocno~u (:t5%) vrijedi u podrucju Re = 4 . mjedi. .8 0. 0.li~ne cijevi - . 104kid + 106/Re) hrapavom podrucju U glatkom je kid = 0.4 0. 1.. .0. aproksimativna Peeomi- A = 0. .715 d/k).0378 200 0. stakla.002 0..Ig (3.15 ~0...1.1 1..1014 i * Sa stanovitim ogranicenjima (k/d < 0.5. .01 in A < 0.3 0.Za prakticko kova formula proracunavanje sluzi eksplicitna.... .0303 500 0.04. .0.10 nove - - nove.15 nove inkrustirane cijevi Drvene cijevi. aluminija.5 2. c) Podrucje pntpune hrapavosti (koje obuhvaca vrijednosti Re > 400 d/k ..05 ~0.15 I .10 0. .5 1.. 3 0..10-3(1 podrucju 3 + V2. I 0. nove (uporabom postaju glade) Betonske zagladene - sirove 142 .. bronce. .0. .5 ~ 1..40 .10 ~0.103. . 10-3 + 0.02. .25 .103. dok je u potpuno J'b Re ~ 00 pa formula prelazi u oblik Apsolutne prosjeene = 5.715d/k)]2 Vrijednosti d/k Ab Ab za razlicite d/k: 40 0.15 Vk/d k (po Richteru) kmm 3 - visine hrapavosti Materijal i stanje cijevi Vu~ene cijevi od bakra.2. u kojemu odredujemo Ab po Nikuradseovoj formuli Ab = 0.25/[lg(3..07.0.269k/d)]2 koja vrijedi s maksimalnom pogre~kom od ~ 6% za Re = 4 .0.. 5 .107 (dakle u svim podrucjima) Moodyjeva formula A = 5.0453 100 0.4 0.0234 1000 0.5.nove - a. malo zardale -- . . 10-6..108 relativne hrapavosti kid = 10-2. .25/[lg(l5/Re+ 0.0529 60 0. prevu~ne bitumenom rabljene. jednoliko zardale nakon vi~godgnje uporabe malo inkrustirane jako inkrustirane Zakovane ~licne cijevi (prema n~inu izvedbe) nove Pociocane celi~ne cijevi Cijeviod lijevanogzeljeza - nove. Vu~ne malo zardale jako inkrustirane Zavarene ~li~ne cijevi . .5. 0. prevu~ne bitumenom rabljene.

25 zaobljenje s nastavkom C =0. 60.06 Izlazni provrt . f ..8 konicni nastavak C = 0.4 Koljena 0.54 Vrijcdnosti Ca vrijede za gIatke.00 2. zide i sI.: 'Id C 1. otvori (otvori u stijenkama) tv u stijenki cilindricni nastavak C =0.'" Koejicijentigubitaka C U lazna u~ca konicna (konfuzor) C = 0. 30..C II1no!itis faktorom n : .5 1.i .47 0.26 2. 0.00 g~ Kru!ni lukovi polumjera zakrivJjenosti r.04 0. 180. > 0.10 0. Itllk za tehni~ki hrapave cijevi (npr.20 0. s kruznim iIi kvadratnim I'rrljckom i kutom skretanja J = 90.32 60. sivi Jijev.05 C= 0.27 0.- 30.5d C= 0.10 0. 180.68 90. 0.5 (ost. 120.7 1.10 0.7 C.) u/hnamo dvostruke vrijednosti.27 105.13 0.0 1. 0.20 ostra sa stijenkom zaob/jena . ISO. 120.0 1. 11 I '-.15 0.17 45. treba vrijednosti za . " 150 Ch 0.24 0.11 Nllvcdeni C vrijede za tehni~ki glatke cijevi (npr.1 143 . ~ !~'\ .13 0.50 ost'a bez stijenke C= 1. Za kutove J = 0 .ubovi) C = 1.5 2 3 4 5 6 10 0. 90.13 1. . 1. 0. 1. a vrijednosti Ch za hrapave stijenke cijevi.80 2. lim)..3 1.

66 Odvojci jednakog kvadratnog presjeka qV)/qV! c5= 90° c5= 45° Rac v e (Y 0 2 3 2 J 0. 2: qV) l:1P2 .50 =40% ~ se odnosi na brzinu v u dovodu 1.29 0.33 0.u odvojku 3: v .07 0.brzina u dovodu 1 ~2 (J t?/2 l:1PJ ~3(Jt?12 = = Odvojci jednakog krufnog presjeka (dl qV)!qvI c5= 90° c5= 45° 2 3 2 3 0 0.2 0.10 0.29 1.20 1.04 0.18 .21 1.0 0.u dovodu 2.komadi) s krufnim iIi kvadratnim presjekom povr~ine A u dovodu 1: qv Volumenski protok: Gubici: Protok l:1p = ~(Jv2/2 ~ za AI o~tre rubove = A2 = A3 2 = AJ = O.91 0.75 1.96 0.10 0.14 0.04 0.32 0.u dovodu = qV2 + qV) .05 0.75 0.35 1.u odvojku 1.65 0.06 0.88 -0.47 0. 3 .84 0.70 0.Odvojci Volumenski protoci: qV! qV2 Gubici . 0.29 0.79 0.28 0.u odvodu .88 0. 144 .SA.4 0.15 0.42 0.6 0.8 0.00 0.90 = d2 = dJ) 0.4 -0.05 0.03 0.05 0.08 0.04 0.47 0.33 0.89 -0.2 -0.20 0.35 =40% od 1 prema2i 3 od 1 prema 2. dok je 3 zatvoren smanjenje ~ pri zaobljenju (r) za 0.35 0.04 0.96 0.0 0.6 0.8 0.74 0.07 0.49 0.55 0.

.70 =60 % @ CD =20% v u dovodu 1.00 1.17 -0.50 1. I/"} QV'2+ qV] .ski priru~nik .40 0. 2.40 2 =AJ = 0.05 0. 1 zatv.90 t a V'C i (T ( » k 111111 t i .lIobljcnju (r) za .1112 11\1 " 11 prcma prcma prema prcma prema prema 2.60 0. zatv. zatv. 3.50 1.47 0.0 0.05 -0. 1.37 " " '111" .06 -1.50 0.50 3.90 3.18 0.6 0.50 0.05 0.37 1. AJ ~ za o~tre rubove = A2 = AJ 0.'.18 -0. zatv.0 145 slrojll.73 -0. povr~ine A pri 1IIIIIIvljanju odnosno razdvajanju tokova (priblizne vrijednosti): Protok AJ = A2 = AJ 1111 I IIiI 2 11\1I 11.40 0.10 0. 3 zatv. 3 3 2 2 1 1 zatv.' IlIIlIlIJonjc ~ pri 1. 1.92 -0.04 0. ~Q)I .1J .I) pnJllla 3. 0.00 0.15 0.0 3. u dovodu 2. qV] . 3.8 0.f//I'I 0 2 J 2 J sas 0.38 '/I.~ vredi za brzinu K 11sic i j e v nip r i k I j u c ci (45°) kruznog presjeka.57 0.30 0.5AI 0.2 0.I" 0. zatv.komadi) kruznog ili kvadratnog presjeka A Protok II.4 0.20 0.1111pl'lJllJa 2 i 3' lIill pl'Cllla 2.22 0.u odvodu 1.u prikljucku 3 IllIhld 11 11dovodu 2: ~ P2 u prikljucku 3: ~ PJ hrzina U odvodu 1 krufnog presjeka = ~2Qif/2 = ~J Q if/2 (d1 '1I1111IVl'l c:dnakog J = d2 = dJ) 0.'t 111111 vl'l ". zatv..

00. = 0. ..1.2.9 0.ia IX.25 0.1 0.36 0.4 ..15° = 20 . .4 0. ..4 0.1.5 0.25 Gubitak se odnosi na brzinu VI' Za pravilna zaobljenja (r) je: . ..2 0. 30° .6 'I 1.8 0.3 .. = 0.75 2.iezina otvora AI i povr§ine cijevi A2. Postupno suienje (konfuzor) za kutove suzen.(AIIA2)2) Gubitak se odnosina brzinu v.0.7 'I 9.3.2 0..25. . . = 0 d Naglo suienje za o§tre rubove A2IA. Postupno prosirenje (difuzor) za kut pro§iren.5 0. 8 . .0 0.2..15 0. 10.6 0..jA2 Venturijeveapnice = AI/A2 s m Armature Normalni ventili Poboljbni ventili Ventili s nesmetanim .50 I I IX. 155) Gubici u prigu§nici iIi sapnici ovise 0 omjeru povriine n.04 1.2 0.15 0.4 0.05 Zaklopke (leptiraste) 146 - prolazom (elipticni pres.30 0. A21AI 1.4)[1. 0.7 0.6 0. 3. a odnose se na brzinu u cijevi V Prigusnice Sapnice m = AIIA2 m = A. = (l-AI/A2)2 A.16 Gubitak se odnosi na brzinu v.5 0. 0.jA2 0 0. = (0. 0.4 1.2 0.1 17 0.3 0.06 0..2 0.8 0.~ 0.15 0. na povr§inu A2 Prije/az okruglog presjeka u kvadratni (iIi obmuto) jednake povr§ine .iek) otvoreni otvorene Zasuni (pravilno izvedeni) - . .16 0.4 0.34 0.9 2.0 0. 0.3 0. 14° = .44 0..05.Promjene presjeka od povr§ine A.8 0.05 0.10 0. o 45°: .00 0..6 0.00 Naglo prosirenje ..4 2.3 0.ia IX.5 0.64 0.8 81 16 '5.5 4 249 102 53 31 19 9 0..2 0.25 0.1 0.9 0.. 2.5 .4 7 3 2 1 0.18 0.25 1. 0.10 Prigu§nice i sapnice (vidi str.

. Pk - - hhl~IIt'lIi tlak pri gibanju tijela relativnom brzioom u u fluidu gustoCe 1'1'1111. A povrSinu kineticki tlak..105.09.0.4 1.52 0.koeficijent otpora (bezdimenzijski broj)..104.Otpori gibanja u Duidu c 111'01 jllbanja tijela u fluidu (aerodinamicki otpor) iznosi Fr = CrApk .18 Re < (1.20 IJlnce -tj3 -Ef) kllltlll 1"lllIkllllln kllllv.47 0.68 0. Strcllca na skiei pokazujc smjer djelovanja otpora - suprotno smjero relativne 147 .98 1. .35 IIPltllllllnm l!rom 3 0.1 Pk = (!u2/2 ~''''I'I'/~'''I olpora Cr Predmet* k111'"11 ncn I' Cr -+3 Vd = 1 I.34 0.82 0.33 1. .93 0.083 0.. 4) 105 --Et ---Et bez doa s doom bez doa s doom Re < 9.kl IRa 1"'llIkllNln kllnkllvl In Re> (1.06 0.1" 11I1I~e: Cr .ll 1.5 2 3 0.4) 105 0.63 0.lId = 1 2 5 10 40 00 -lIlIlIk i3 -r?l Re> 5.'11I0Ujola u fIuidu.04 1.5. . id= 00 l Re > 105 Vd= 2 5 10 20 0.74 0.5.17 0.1 0.78 1..094 1t.2 0.. 1""I~kl'l'e tlJcla na ravninu okomitu na smjer gibanja.

vrijedi = gH = ~ - + g(h + hr) + Ako su tlakovi PI i P2 jednaki zracnome Pa (PI = P2 = Pa) kao npr. pri - T 2 e = g(h + hr) + T V.tlakovi u usisnoj i tlacnoj posudi... Dobavna visina (napor) SisaIjke povetavaju specifienu engergiju e(Jlkg) kapljevine gustoee (J. (Ulazna je brzina zanemarena. pri ~trcaljkama. Povetanje specifiene energije u sisaljci iznosi e ~trca1jkama .gubici u cijevnom sistemu.zemljino ubrzanje) Potrebnu dobavnu visinu H odredujemo karakteristikom prikljucenoga cijevnoga sistema He P H .IDDRAULICKI SISAUKE STROJEVI CRPKE) (PUMPE. dok je izIazna - brzina katkad znatna. hr .l!l.izIazna brzina. a nazivamo je d 0 - bavnom vis in om H H=. ~trcaljke). To poveeanje energije redovno izratavamo visinom stupca crpljene kapljevine. Ka<Uto slide i tome da .) Karakteristika cijevnog sistema mijenja se s pro. Kad je izI3Z!Ia brzina malena. h = hs + hi ukupna geodetska (usisna i tlacna) visina.posebnim uredajem (mlaznicom) postignemo znatniju izIaznu brzinu iz cijevi (npr..2 zadnji clan. zanemarujemo 148 . g (g .sisa/jlal M . vi .!1'Iv gdje su: PI i P2 .!:. - Sisaljke slide za prenos kapljevina s niZega na vi~i polozaj iIi s nizega na vi~i tlak iIi za oboje.EJ. od ulaza u sisaljku do izIaza iz nje. 9...pogonski stroj H =H e =. npr..::l! (Jg + h + h +-EL r 2g h Pz:. tokom.

dok pri temperaturi od 15.9 TIak zasieene pare Pr ovisi 0 vrsti kapljevine i njenoj temperaturi T.teoretska krivulja zina. "Ima hp sisaljke (ovisnim 0 (geodetska) lisdop za kapljevine gustoce e ovisi donjoj (usisnoj) posudi. (Kod bena .7 m o 10. pri turbopumpama U dijagramu od pojave kavitacije. Lako hlapive kap.24 50 1.j. time sprijeeavamo nastajanje lako b . Zbog navedenihutjecajane moZegeodetska usisna visina hs u vode s temperaturom biti veea od 7 m.12 20 0.33 ~f=7 6 L (desno) prikazanaje sina vode na povr§ini mora u ovisnosti od ternperature vode. npr. Kod vode je tlacna visina zasicene pare hr(=Pr/eg) u ovisnosti 0 Icmperaturi T: - T 5 0.83 100 .7 u ovisnosti 0 nadmor1000 9.stvarna krivulja upaljivih para!) 149 . dopu§tena geodetska usisna viMina ovisi 0 zracnom tlaku Pa.33m Gubitak tlaka u usisnoj cijevi racunamo prema Darcyju (str.2 2500 m 7.2 300 9.-.C 10.26 80 4. - Posebn i gubici u sisaljci su ovisni: pri stapnim sisaljkama od otvaranja usisnog ventila i utjecaja usisnog vjetrenika. 20 tjevine moraju uvijek pritjecati sisaljki.Dopu§tena usisoa visina 11 tlnku PI (apsolutnom) u prl temperaturi tekucine T.C od 70°C voda mora sisaljki pritjecati. usisna vi.3 100 10. koji se mijenja s nadmorskom visinom. Za vodu su tlacne visine zraka ha (=Pa/eg) Ikoj visini: nadmorska visina ha 500 9. 141)./to. tlaku PT zasicene pare gubicima u usisnoj cijevi hrs i 0 posebnim gubivrsti sisaljke) Ako je donja posuda otvorena (PI = Pa).09 10 0.

9. .90.0.90 1Im 0. Za kapljevinu gusto&: (! pri masenom protoku qm odnosno volumenskom protoku qv iznosi: teoretska snaga unutarnja snaga efektivna snaga Po = qm e = qmgH = qv(!gH p.0.0. .!J. 1Ij p=. 152).95 0.. ali se upotrebljavaju i nadalje za male dobave iIi veoma visoke tlakove. promjenljiva dobavna visina iIi brzina vrtnje) korisnosti se mijenjaju.0.90 0. . . dobavne visine H.~.kod jednoradnih stapnih sisaljki promjera cilindra d..JJL .0. . I = ~ (2d2 ..Snagu.0..90 stapne sisaljke turbopumpe ventilatori /jj 0..!l=~ 1Im 11 1Ij1lm 11 11 11 11 - p = . i to osobito znatno kod turbopumpi (vidi str. potrebnu za pogon sisaljke prorafunavamo na temelju prirasta specifime energije e odn.dbl2 .E. Pri promenljivim uvjetima djelovanja (promjenljiv protok. stapaja s i brzine vrtnje n 1td2 qvo=~sn I 1 - kod dvoradnih sisaljki 5 promjerima stapajice dbl i db2 qvo I ..db/)sn 150 . = = gdje su: /jj - unutarnja korisnost.l!. 1Im - mehanicka korisnost.f9.60. . .50.f9. . . I = .85 0..m.95 0. koja iznosi 11= 1Ij '1Im Korisnosti za razliCite vrste sisaljki i ventilatora iznose: 11 0.80..55.= . .95 Te korisnosti vrijede za najpovoljnije pogonske uvjete. Volumenski protok iznosi teoretski: .. . efektivna korisnost. Stapne sisaljke Stapne su sisaljke izgubile svoj nekadunji znaeaj (male brzine).88. .

. 151 .ls). a. iznosi zbog volumetrijskih gubitaka (kod stapa.pri pumpama s usisnim vjetrenikom qr =konst qv Ona se mijenja vec prema M - radna tocka gdje su: hrs . b dvoradnoj. kod triju cilindara su osnaci medusobno razmaknuti za 120°.98.brzina vrtnje (okr. Usisna visina hs raeuna se pri stapnim pumpama do tIacnog'ventila i iznosi: .gubitak visine pri otvaranju . sI. bez usisnog vjetrenika hsdop .. tj..0. polotaju (kutu a) osnaca stapnog mehanizma. Vjetrenici na usisnoj strani povecavaju usisnu visinu. Pri konstantnoj brzini vrtnje (i nepromijenjenom stapaju) bit re dobava konstantna. prema sI.presjek radij osnaca. usisne cijevi. ventila itd.korisni presjek .lmin). . Brzina vrtnje stapnih pumpi iznosi 0.pri pumpama usisnog ventila ("" 2m). c). Is . ~ . n .4. ali la 2 cilindra (s osnacima pod kutom od 180°).280 okr. prema sI. hv . . jednoradlIoj stapnoj sisaljci.gubitak visine u usisnoj cijevi.duljina usisne cijevi.82 s2/m..93.) samo IIdjeje stupanj dobave ). Dobava qv je kod stapnih sisaljki nejednolika.(hv+ an2 :s ) rls cilindra pumpe. A . odnos110jednoradnoj..ls (= 45. = 0.. rAs gdje su: a = 4. Dobava qv odgovara. Nejednolikost stapnih sisaljki ublaZava se vjetrenicima (zracnim komorama) iIi veCim brojem cilindara (npr.D 0 b a vas i s a Ij k e .7 okr.75. a na tlacnoj strani su zaStita protiv hidraulickog udara. stvami volumenski protok qv.

Za visokotlacne sisaljke kojima je brzohodnost < 14okr/min). pumpe U praksi se testo sve turbopumpe (radijalne i aksijaIne) nepravilno nazivaju >x:entrifugalnim« pumpama. C . manji protok i veCa nq < 0.. izabiremo sisaljke s vi~e stupnjeva.10 nq odgovara 1. K a r a k t e r i s t i k e turbopumpi (i ventilatora) Pri konstantnoj brzini vrtnje n dobavna visina H.23. Ona iznosi za razlicite turbopumpe: radijalne aksijalne (propelerne) Manjoj brzohodnosti dobavna visina.. korisnost 7J i snaga P potrebna za pogon sisaIjke ovise 0 dobavi qv (koju mozerno mijenjati priguSivanjern). izvedena za dobavnu visinu H (m). tocke: a = {(qv) odgovaraju otvoru - radu (qv = 0). iako su zapravo samo radijalne pumpe centrifugalne. . 600okr/min manja brzina vrtnje.stvarnorn radu pri prikljucku pumpe na cjevovod d .7okr/s = 14..Turbopumpe Turbopumpe su skupno ime za radijalne i aksijalne (rotacijske) koje djeluju po Eulerovim zakonima za turbostrojeve.7 . protok (dobavu) qv (m3/s) i brzinu vrtnje n.23 okr/s (odn. Sve geometrijski slicne turbopumpe koje imaju slicne protoene uvjete (geometrijski slicne trokute brzina) imaju i jednaku brzohodnost. = 1 m3/s. 152 . nq = 0.. (H b radu pri optimalnim uvjetima (7Jmax).. samo teoretski!). da bi pri dobavnoj visini HI = 1 m dobavljala qv. i qv/qV!') .radu = He). sva se snaga pri potpuno zatvorenom izIaznorn pretvara u toplinu (porast temperature kapljevine!).. Brzohodnost (specificna brzina vrtnje) nq nq = V~ VV~ pokazuje koju bi brzinu vrtnje morala imati geometrijski slicna pumpa. ako pod simbolima H i qv razumijevamo bezdimenzijske omjere H/H. (Prividna nekoherentnost velicina u toj jednadZbi otpada. U dijagramu radijalne sisaljke H H P .100 okr/min okr/s = 100. na prazno (H = 0. nq = 1..

Ima. samousisnih sisaljki u kojih je 11IIIIIIIIIcnposeban uredaj da mogu usisati tekuCinu i kad je usisna eijev nnl"IIIJena zrakom. dobavna visina H i snaga P po zakonu afiniteta 3 ~ QV2 ')_1"1111visina = .!!L n2 hs je vertikalna kapljevine visina hsdop iznosi J:!L = H2 udaljenost u usisnoj () .1"1 I'llImJcni brzine vrtnje od nl na n2 mijenjaju se za jednu te istu sisaljku 1""Ink 'Iv. Ventilatori Venlilatori sluze za transport plinova i para pa su zapravo sisaljke za I'!lnnvc i pare u podrucju njihove nestlaCivosti... 1.n) lid povr~ine I )III'IIAlcna usisna posudi (crpili~tu)..ls) J'lIrhopumpne redovno ne mogu same usisati tekuCinu.III. ventilatora nq = 0. 1000kr.ls = 6.1 .287 nq 4/3 1I'.likom ~to - . . Da bi usisna cijev i za vrijeme pogonskog prekida II.ls = 70 .pc (= He (!g) naeelno je jednaka onoj za pumpe .. medutim.ls) o == 0. Kilo turbostrojevi.17 . pri eemu je nl = 1 okr. 600 okr .1111'1 (okr.. ako pod nq razumijevamo I" lI!lmcnzijski omjer nr/n..Ivlllnll nesuvislost u toj jednadZbi ne postoji.lmin nq = 1. . ~ ~ (!g - hrs . 10 okr. oni se pokoravaju istim zakonima kojima i turbopumpe. ugraduje se na njezinu dnu odbojni (»nozni«) vVlltll ili zaklopka. i tzv.Imin u naeelu su sliene karakteristikama turbopumpi 153 ..."mu ~Io prirast specificne energije e.!!L 2 n2 osi pumpe .oH ..f111. .pc = P2 - Uj2 PI + t:.!!L n2 povrlini ulaznoj Io.11' Ir kllvilacijski koeficijent oza pumpe (po Stepanovu) ovisan 0 brzohodno.pr+ !IT na: Vcntilatore dijelimo takoder prema brzohodnosti radijalne aksijalne (propelerne) Karakteristike (vldl str. 152). . Kllrakteristika ejevovoda t:.. odnosno dobavnu visinu H izraZenu 11"IUpeU fluida.p = e (! = H (!g IIdJr Je (! gustoca dobavnog fluida. vec se mora usisna dl"v lIupuniti tekucinom. .zbog male gustoce plinova - ne uzimamo u obzir geodetsku vl_lnu h t:.lnlll napllnjena tekucinom.fJ == P2 (pri () . obieno izraZavamo prirastom (»skokom«) tlaka (»naporom«) /\/' t:..67 okr..

) I . 154 .npr. a osobito razine na izlazu. Drava) imaju najveei protok u kasno proljeee i rano Ijeto. veeeg i najmanjeg protoka (qv.. . da je odatle u vrijeme vrinog optereeenja iskori~tavamo. 1 U1UIVV VlYDWlIXXXlJCD '~ npr.mi. Sava) imaju po dva rnaksimuma - ~ u ~ Korisnj pad H ovisi 0 geodetskom padu h (tj. Pri ocjenjivanju protoka uzimamo u obzir njegov prosjek kroz duzi niz godina (npr. U posebnim slu/!ajevima vi~kom energije u vrijeme malog optereeenja crpimo vodu u visoko sm~tene akumulacijske bazene. zbog /!ega se srnanjuje geodetski pad. 0 razlici vodenih razina na najvi~m mjestu i na izlazu iz turbinskog postrojenja) te 0 gubicima hr u dovodu (cjevovod. I .mu i qv.VODNE TURBINE Vodna soaga Po dana je raspolotivim protokom menskim protokom qv i korisnim padom H Po = qmKH = qvl}K H gde je I} gu5tOCa vode.. armature itd. Primorske rijeke (»b« . Geodetski pad h mijenja se s promjenom protoka. 6 mjeseci (qv. Poveeani protok izaziva porast vodenih razina.godine (su~ne i vlaine godine). Neretva) imaju najveeiprotok u doba zimskih ki§a. Srednjogorske rijeke (»c« vodne mase qm ili volu- proljeee i ujeseo. kad se u visokim planinama tope ledenjaci.za. Protok je ovisan 0 karakteristici rijeke kojoj pripada odrel1eno oborinsko podru/!je. osim toga. 35 godina)..]).. ovisan 0 vlafnosti .) iIi 9 mjeseci (Qv'9)' Nejednolikost protoka izravnavamo akumulacijom vode u vrijeme veCeg protoka odnosno manjeg potro~ka. . Akumulacija moze biti dnevna iIi tjedna (brane) iIi godi~nja (dolinske brane). Radi prosul1ivanja rentabilnosti postrojenja i izbora turbine ustanovljujemo osim naji' I ...npr. Pri razmjerno malom padu njegovo je smanjenje vrlo - I osjetljivo i moze unato/! poveeanom protoku prouzro/!iti smanjenje vodne snage Po.) H~ h-hr Tomo odredivanje raspolozivog pada H je . Visokogorske rijeke (»a« .MOrnO I 3 mjeseca (qv.. jo~ i protoke koji godi~nje traju (ukupno) 3 6 9 12 Irop"Jt lu m. Proto1C je.. . rame vrste iurbinskih definirano u mel1unarodnim propisima za primopredaju vopostrojenja dnih turbina... .

(Koherentnost veliCina nije naru~ena ni ovdje ako pod simbolima Hi qv III/.!'!nllJeIl urbine t I "Clretska snaga Po turbine jednaka je raspoloZivoj vodnoj snazi Po = qme = qrngH = qv(!gH ~oIlt. Unutarnja snaga Pi smanjena je za unutarnje gubit~. .k kroz turbinu. . da bi pri kllrlRnom padu HI = 1 m gutala koliCinu vode qV) = 1 m3/s.85 7J= 0. ~llIdcna za korisni pad H(m). regulatora itd.95 I!rektivna korisnost turbina iznosi: za m\lnje turbine za veee turbine 1111 i ne h lHektivna korisnost ovisi 0 promjeni opterecenja P.).brzohodne francisove turbine pr . . p ~Itonove turbine F' sporohodne francisove turbine P' . i to razlicito za razlicite s razllovrsnim sistemima regulacije.6 0). Ovisnost 7J=f(P) pri konstantnoj 111. .1111 vrtnje n prikazana je dijagramom u kojem krivulje znace. 7Ji = 7Jh7Jv) IlIko nvisi 0 njenoj brzini vrtnje pa je dobra samo pri odredenim brzinama \IIIIJ~ (n'). za koje su izvedene turbinske lopatice.".0. liIektivna snaga P smanjenaje jo~ za mehanicke gubitke (ukljuciv~i gubitke "'I"IRon pomoenih uredaja.2 o o 20 La 60 80%100 - p I'lIkllzuje kakvu bi brzinu vrtnje morala imati geometrijski slicna turbina.75.85 . koJc uzimamo u obzir unutarnjom korisno~cu 7Ji Pi = 7Ji Po n Unutarnja korisnost turbina (umnozak hidraulicke ~orllnosti 7Jhi volumetrijske korisnosti 7Jv. ~to uzimamo u obzir mehanickom k ollRno~cu 7Jrnodnosno efektivnom korisno~cu 7J = 7Ji7Jrn P = 7JrnPi = 7JPo P = 7Jqme 7JqmgH= 7Jqv(!gH = 7J= 0.'1"" odnosno qvznaci maseni odnosno volumenski I'. 0. protok qv (m3/s) i brzinu vrtnje n.lImijevamo bezdimenzijske omjere HI/H i qv/qvI') 155 .0.o.propelerne turbine K .kaplanove turbine IIrzobodnost turbinll (specifiena brzina YlllljC) nq - 'I 1~---------------0.

Brzohodnost nq odreduje se (na temelju dijagrama ispitivanja) u ovisnosti 0 minimalnom dopu~tenom koeficijentu kavitacije umin (Thominog broja) Umin '" (p.1. ..02.17.izdrZati i najveeu brzinu vrtnje nm.75 105.22 20 .67 Propeleme Kaplanove } nq = {(Umin) 35..3. bit ee brzohodnost nqi = nq Vi Geometrijski slicne vodne turbine imaju..100 okr. 45 45 .75. . - 156 ..1. .5.3..' koju turbina moze postiCi u slueaju potpunog rastereeenja i potpuno otvorenih privodnih lopatica (»pobjegnuce«) mnogo je veea od normalne brzine vrtnje n i iznosi: kod peltonovih turbina kod francisovih turbina kod kaplanovih turbina nmaks = (1.. istu brzohodnost nq. Podruga upotrebljivosti Vrste turbina pojedinih vrsta vodnih turbina: H m 2000.. 511..lmin 1. a one za manje padove vefu brzohodnost. Turbinu odabiremo tako da ima pri trafenoj brzini vrtnje najbolju korisnost 7J. ...normaIne ..1..0..100 100. ... . hd .0. . Medutim.hd)fH gdje SU:Pa .. 266).0.. Vodne turbine za velike padove imaju manju brzohodnost. 2.j(!g. Najveea brzina vrtnje nm. Regulator koji pravilno djeluje mora sprijeciti da se pri normalnom radu vrtnje turbine poveea iznad dopu~tene vrijednosti.8. .5 5.2.33.Ima Ii turbina vi~e (i) sapnica (kod peltonovih turbina) Hi vi~ rotora na istoj osovini (kod peltonovih i francisovih turbina)..zracni tlak.16 0.1)n nmaks = (2.9.s jednom sap.. 70 70. .s vi~ sapnica } Francisove .17 55..9)n nmaks = (1. .. .37 nq okr. .ls 0.. uz slicne protocne uvjete (slicne »trokute brzina«). . 55 0.08. .sporohodne .visina difuzora. B r z i n a v r t n j e vodnih turbina prilagoduje se trafenoj brzini vrtnje gonjenih strojeva..801 Izbor turbine ogranicen je kavitacijom.. ... 35 1.brzohodne 500.8. Redovno su to elektrieni generatori koji imaju odredenu brzinu vrtnje (vidi str. .. .67. 105 0. svi radi sigurnosti rotirajuCi dijelovi turbine i prikljueenih strojeva moraju u slueaju gre~ke na regulatoru ..0)n Pri normalnom se radu brzina vrtnje turbine po pravilu ne smije povecati vi~e od 10%.350 Peltonove .

n 'illllltramo Ii da je koeficijent a konstantan..u najpriI'fII.t Ijl'm slueaju .". V = Vo[1 + P(T p- kubiCni koeficijenttemperatumog bit ee - To)] raste.. 'i prosjecnim specifienim kapacitetom racunamo kao da je konstantan.volumen).hlhrllno . V .TOPLINA "1. 'I't'mperatuma I in ear not 11111' dTiznosi III ~IIII' MU:a -linearni koeficijent - raztezljivost (dilatacija) e m pe rat u r no r as te z a nj e zbog povi~enja temperadl = a/odT rastezanja (K-1). l'lll>romjenljivom specificnom kapacitetu racunamo katkada s "prosjecnim "1. Vo . 'ill1l1lramo li c konstantnim. . 163 i 212 do 217.unutamja energija.Spccificna entalpija h« je entalpija jedinice mase s obzirom na .Tt) .IllIII il. 10. a za vlafni 'Iolk 1111 194 do 197.'ciIiCni top6nski kapacitet IlIplina dQ mijenja tijelu mase m temperaturu dQ za dT = cmdT .lltalpijaje odredena izrazom = U + PV 11 IlIm je izrazu U . str.ishodi~te (npr. U'idealnih je plinova .prvobitni Yllhullcn. vrijedi I = 10[1 + a(T - To)] KUllficijent raztezanja a pri vi~im temperaturama ""MIIIII cvrste tvari dane na str.konstantna.' dV r a s t e za nj e zbog poveeanja tempera- = P VodT rastezanja (K-1).IJ" MII: raste.prvobitna temperaturnog . inaee opeenito ovisi 0 temperaturi i 0 tlaku.. pi~mo Q = cm(T2 - T1) Vrljcdnosti specificnog toplinskog kapaciteta pojedinih tvari razabiru se iz Iolhlkll na str.'lIhcllim kapacitetom« izmedu temperatura TI i T2 Cmed = f cdT/(T2 H . 159. gdje je h = O. a pV vanjska energija (energija 1'.llIra. 169 do 191. O°C). Illrtlnusi za tekuCine i plinove dane na str. Njegove su I ~uhlcni koeficijent rastezanja P pri vi~im temperaturama . p . Njegove su vrijed- te m p e ra t u rno .. Vrijednosti '111I'1'llicne entalpije za pare sloune su u tablicama na str. 158 i 159. Il.tlak. K ubi c no 11111'III dT iznosi II. "lIIlIlramo Ii koeficijent P konstantnim. 157 . Mjerimo je u Jlkg. 11''p~cificni toplinski kapacitet tijela (JlkgK).po volji .

..0000045 0. Ni). .. .. . .. . .0000165 0. . ...CrNi .0000260 I magnezij .0000120 I 0.. I kadmlJ. mjed (mesing) ..1 %C . . 0. .... i 0.0000197 0.. . . ..000 0160 0... I 0...000 004 6 I I platina . .000 003 4 i 0...... .. ..0000152 I konstanan ..0000095 0..0000267 krom .. ..0000152 Slitine: bronca (kositrena) crveni lijev .0000115 eelik .. (cisto) .. . 0. . .000 023 5 .000 005 5 I I 0....000 0090 0. : 0. .....0000168 0.. . .Linearni koeficijenti Temperaturno podrucje. zlato feljezo .IOO°C 0. . ..000 0273 0.000 0274 0.. ....000 0142 0..legir. . cink iridij .. . .. . ..000 017 5 0..... .6%C.. .. . 0.0000102 0.0000194 I i 0..... . . . ..... .. . .. .0000129 metali 158 L .0000045 0............0000052 0... sivi lijev silumin tvrdi I I 0. .. . . .... .. 0. molibden nikal olovo . 18Cr8Ni... .0000123 0..000 0220 0. ....0000181 i 0. .0000117 0.000 029 8 mangan . .. . ..0000104 0. 0.. . . .... ..invar (36% .....0000152 I I I 0..0000130 I 0... .....0000130 kositar .. ..: . ..... . .0000360 I kobalt .. .. ... . .0000209 0...0000180 0. . . . . . .. duralumin manganm i I I .. ..0000105 I 0..... i 0.... .. novosrebro.0000141 ... I ..000 001 5 0....0000138 0... .....0000168 0.0000165 ... . .. .0000292 0... I temperaturnog I rastezanja at (K-1) O. 0.... . ..... .0000090 0. .. oolooO°C Kovine: aluminij bakar ...500°C I O..0000180 0..000 006 5 I I I I i 0.....0000190 I. ..... I3%Cr .. .000 023 8 . .0000184 - I 0.. 0. ... .... . ... .... .... ..0000102 I platina-iridij (10% Ir) .. . ... . ... I 0. . .. . .... volfram . .000 008 4 0..... 0. 0..000 009 5 - 0. .... ..neleg..... .. . .... . I 0. . 0. .. .. 0.. .. srebro .000 022 8 0.....

000 0030 0. .. . . . ..0000126 0...C 200°C 1 P -0. -kremeno . ..003 661 Plin ugljicni dioksid ugljicni monoksid vodik sumporni dioksid idealni plin amonijak argon duik helij kisik neon I I P 0.000 006 0.0..000 080 0..0000064 0. I 0. . . ...000 003 6 0......000 740 0.000 520 0.000 060 0.000 008 I ..000 101 0.C....001 200 0. .000001 3 ' .. .... .000 008 1 - 1 0.000 540 0.. I'orculan... Iloliamidi. ..0000005 0.003 661 = = 1/273. coluloid . .003 670 0. .. . . . .000 550 Kapljevina benzin benzen (benzol) etanol (alkohol) ulje za mazanje pentan propantriol (gticerin) terpenlinsko ulje transformatorsko ulje ziva P 0.. ...003 726 0. . knrund..0000043 I i ' 0.003 660 0. . . .000 002 0.IOO°C 0...lImpor . ... .. rnnanezija (MgO) .. .. ... I I 0... .0000139 amniI. . .... ..000 097 0.500°C 10. .0000082 0.1000°C Nckovine: htlton .. upcka .000 180 1 20.000 110 I 0.003 662 0.000 0005 Kubicni koe/icijenli raslezanja P (K-1) Kapljevina voda 0 °C 10... .003 850 0.003 676 0. .000106 0. ...000 380 0...... .....000200 0.. I 0... 0.000 003 5.15 159 .... lIuklo.Linearni koe/icijenli I'omperalurno podrucje: I temperalurnog : raslezanja (1 (K-1) O..0000006 I I I 0.000 012 0.. ..0000123 0. .....003 674 0. .... .. I I I Plin i P 0.0..000 160 0.C 60°C 100...003 674 0. . .. ..003 802 0...000 690 0.. . .000 009 3 0. . .. 1 i l IIOllmanl IImfll .000780 0.....000 0040...001 150 0. ... ..0000072! 0. .jensko .. .. .000 090 lemperalurnog 0. I'olivinilklorid ...

160 Te je nazive uvea prof. ho i So su specifiena entalpija i entropija okoline. Joule.To(s . Njene vrijednosti za pare dane su na str. Ljubljana (SV 1955/1 i SV 196211-2).) na toplije tijelo. isparivanje i kondenzacija. -dW = utro!eni rad Entalpijski teorem: H2-H. 169 do 191. kod O°C). Rant. 1843.specifiena entropija tvari u promatranom stanju. U tom je izrazu dQ . gije U i apsolutnog rada A (dobivenoga iIi utro§enoga). 1850. prigu!ivanje. Entropija je za sve povrative procese odredena izrazom dS=dQ/T. . Entropija se zatvorenog sustava pri svim nepovrativim procesima poveCava (dS> 0).So). gdje je s = O. odnosno promjen entalpije Hi tehnickog rada W (dobivenoga ili utro§enoga): ~ dQ = dU + dA +dQ = dovedena toplina I dQ = dH + dW -dQ = odvedena toplina Za slueaj mehanicke r&VDoteZe OZemorad izraziti tlakom p i volumenom JI m dA =pdV +dA. tj.OSNOVNI ZAKONl TERMODINAMIKE Prvi glami zakon termodlnamike »Toplina je ekvivalentna mehanickom radu. tvari pri tlaku i temperaturi . kojoj je entalpija H i entropija S: E = H - - Ho je entalpija. Z.) Dovodenje iIi odvodenje topline Q uzrokuje promjenu unutamje ener. E k s erg i j a.so).so). 1851.So) je dio unutamje energije iz kojega ne motemo dobiti tehnicki rad.« I Po tome razlikujemo: a) povrative procese.).specifiena entalpija is .« (Mayer.po volji odabrano . a da pri povratku ne ostane u prirodi nikakav trag (npr. prijelaz topline. koji su moguci samo u jednom smislu (npr. +dW = dobiveni rad dW=-Vdp -dA. trenje.ho . a So entropija tvari pri stanju okoline (To. one koji su moguci u jednom ili drugom smislu. Mjerimo je u Jlkg K. Thomson. gdje su: h . »specificna anergija« b = To(s . = Q-W Drug! glami zakon termodinamike »Toplina ne prelazi nikada sama od sebe s hladnijega (Clausius.ishodi!te (npr. »Specifiena entropija S« je entropija jedinice mase racunana s obzirom na . kompresija i ekspanzija itd. i b) nepovrative procese. To(S . »Specifiena eksergija e« je eksergija jedinice mase: e = h . mije!anje itd). Po)' An erg i j a.promjena topline pri apsolutnoj temperaturi T. E je maksimalni tehnicki rad !to ga s obzirom na stanje okoline (pri temperaturi To i tlaku Po) mOZemo dobiti iz unutamje energije tvari Ho To(S . 1842.

c 11 11 I 0 v k r u z nip r 0 c e s teee izmedu dviju I 0 I.. - 'lIollll\ki prirutnik 161 . U dovedena.'IA I.IIJngramu predoeena je toplina . 1111111'"dviju izoterma. tehnieki rad W povra """111 IIlrvo od te krivulje 'fPdV W= -fVdp 11 1.uloplioskih pumpi.\ ..Ill ~""\IJk~ oa satu.. U idealnom su slueaju (bez gubitaka) adijabata i izen11"III. koji odgovara Wk (utroseni) i razlika toptioa I'"'' ".dijagramu dobiveni rad Wk' u TS-dijagramu razliku toptioa Qk: Ill' Wk = Qk = Q Qo . negativni su i rad Ilk (dohlveoa) (Q < Qo). vidi stiku!). Za nj vrijedi i Qk = (T .) desnokretnom kruznom pracesu (tj. KruZni procesi 1llIlo"lnom (bez gubitaka i sI.I 1"''''"111111 ispod krivulje povrative I" "'lIlplII' 111I1I)a Q = f TdS 'V. ati ona moze biti proizvedena u samom sistemu zbog I ""1111'"111. '11""11111111 A.k Irristicnije promjene stanja: 1"lIhurll izobara I kOllsl p = koost ~'~ V J izoterma izentropa " T = konst S = konst ~ - v '~LL J J '\dIJllblll"« znaa promjenu stanja pri kojoj toplinu niti (izvana) dovodimo IIItI I" tltlvodimo.lclska korisnost krufnog procesa I' 'lk -= WklQ = 1 . konst. I Mf/..S ""III'ljletska koristnost iznosi '1 1 TolT (Thomsonova jednadZba) - . rnd I1 I'I .. I"" "'lIf \lmcc:1'enezatvoreoom krivuljom povrative promjene stanja predstav111111 J'.QolQ " IIlcvokretnom kruznom pracesu (protivnom smislu u stici). .To)8.PromjeDe staoja tvari 1'111"'111*'111 staoja odredujemo uglavoom: VOlUmeDV.III""llcnl:.11. u smi... tehnieki rad Wi toptinu Q.. odo. temperaturu .lIjllgrumu predoeeni su: apsolutni rad A povrsinom ispod krivulje 1"""1"'11" 111I1I)n. koji odgovara procesu pogonskih strojeva. tlakp. a Qo odvedeoa toplina It' VIt).

pri konstantnom volumenu Cv = du/dT gdje su: dh .pri konstantnom tlaku cp = dh/dT . U prirodi nema idealnih plinova. zrak CH4. gustocu p. Ar H2' N2. Iz se molne se entalpije vrlo lako mote izracunati specificna entalpija h = hdmm' 162 .re da se pokoravaju zakonu Boyleovu i Mariotteovu (pV = konst pri T = konst) te Gay-Lussacovu (V/T = konst prip = konst). C2H6. O2. Tehnicki osobito vaZni realni plinovi jesu: jednoatomni dvoatomni vi~eatomni He. NH3 itd./P2' Specificni toplinski kapacitet plinova .promjena specificne entalpije. P. dT .01325 bar iznosi Vm= RmT/p = 22. odnosno specificni volumen v Hi volumen V te masu m i temperaturu T: pIp = RT pv = RT pV= mRT R = plinska konstanta. 163. no mnogi se realni plinovi po svojim svojstvima tako priblituju idealnim plinovima da za njih vrijede s dovoljnom tocno~cu navedeni zakoni.Cv = R Cv = R/(x - 1) Entalpija plinova specifienaentalpija h = f cpdT + C. CO2. Pri malom tlaku i pogotovu jo~ pri visokoj temperaturi motemo zakone idealnih plinova primijeniti i na H20. koja ovisi samo 0 sastavu plina.koji pri O°Ci tlaku 1.IDEALNI PLINOVI Pod "idealnim plinQvima« razumijevamo tako visoko pregrijane pa. C2H2. du . Jednadtba stanja plina povezuje tlak p. 164. molna entalpija hm = mm f cpdT + C Podaci 0 molnoj entalpiji hm najpoznatijih plinova'11alaze na str. izobarski izovolumetricki Omjer specificnih toplinskih kapaciteta Razlika cp specificnih x cp = xR/(x - toplinskih 1) kapaciteta = cp/cv . S02.vidi str.4136m3/kmol Prema tome vrijedi za sve plinove (molne mase mm i gustoce p) Vm = a za plinove medu sobom mml/mm2 = mdp.promjena temperature. Mjerimo je u J/kgK. Opca plinska konstanta (umnotak molne mase mm i plinske konstante R) jednaka je za sve plinove i iznosi Rm = mmR = 8314. CO.34J/kmol K Avogadrov zakon 1 kmol bilo kojeg (idealnog) plina zauzima pri jednakom stanju uvijek isti volumen Vm.promj'enaspecificneunutamje energije (u = U/m). Vrijedl)osti za R . C2H4.

VeliQne kritinog stanja tlak gust.7 282. SO.25 1.8 189.06 17.66 1.0 296.9265 0.C -268.9 -252.04 50.2928 1.0 304.2 81.7 -83.3 20.11.3 +35.9 50.7168 2.6 308.Toplinska svojstva plinova I 'I~/I.2604 1.4290 1.I~ '"~ 11.4 -239.9 188.9 73.6 -161.3 -147.1 -118. Vrelite (pri 1. Cv .7 164.6 (1 kg/m' 69 531 31 311 430 310 301 460 524.0 -103.9 -185.3 126.3 + 132.ft('i kriticno stanje plinova Kem.96 28.07 110 .9 28.5 133.9768 2.0 -191.0 -194.7 184.1785 1.016 28.26 1.8 33.7 -140. kap. 2 3 3 4 4 5 5 5 6 8 Plinska konstanta R Jlkg K 2078 208.6 78.2500 1.5 249..6 specificni 1'1111 temperatura Ik .8 488. N.2 430.CI.CI CF.1709 0. NH.6 111.00 28.0 -30.0830 1.1'1. C. C J/kK 5237 523 14245 1038 913 1005 1042 820 607 2055 1511 2156 737 561 1612 1729 . CO CO.01 64.2 gustoca Tv K 4.8 -195. GustoCa.H.C.C i 1.6 toplinski Pk bar 2.= 5!.03 26.2 +31.7 13.8 287.3 384.3 150. 235 231 162 370 555 216 210 1.2 289. 111111'.2 4122 296.2 169.3 87.4 49.5 -78.7834 0. CH. I~II.n. 1 1 2 2 2 Molna masa mm kglkmoJ 4.9 190.3084 5.5 +9.40 1. '" ~ III~ - III .1 +111.3 66.7 416.9 113. kg/m' 0.0 +143.4 +35.9 -122.66 1. 1 .7 34.7 259. CH.2 243.7713 1.4 37.hl~l~ II.4 132..I 11 .2505 1.40 1.11 1 1.C -267.8 -140.7 -24.0 63.30 1.0899 1.7 263. C.5 46. Tk K 5.31 1.32 1.1 154.\'ka konstanta.29 1.lInk ""lIlIllnk IIIIIII"llIe IIH Ililt 1IIIIIIIklm HWIIIlI 11I11I"lIlIkle 11IIIII1U J ) ""'I"III~11 11111 1'I/ll. 0.lIlIkll .8 40.49 120.41 1..2 79.4 90.94 2.m .28 48..5 -88.20 I'rl (I.1 1 . C.6 518.40 1.8 129.8 296.0 -33. simbol He Ar H.5 405.3560 1.14 1.7 Specifina topl.7 68.1 111111101 ".5 -10.0 kapacitet.01 44.4 77.11. 1'1111 Broj atoma u molekul.11.H.. I 11 Ill.05 30.27 1.7 276.8 -183.111 tit III . (1.01325 bar.2 319.H. -" Pri O.5 308..0 + 157.02 32.7 194.40 1.1 51. 163 . I .013 25 bar) Iv .0 33.003 39. 111.4 -83. .04 16.

Molna enlalpija hm plinova pri kOnslall/nOIll Ilakll p = 0 (bez obzira no disocijacijll) Temperatura I T °C K 0 273 100 373 200 473 300 573 400 673 500 773 600 873 700 973 ROO 1073 900 1173 1000 1273 1100 1373 1200 1473 1300 1573 1400 1673 1773 1500 1750 2023 2000 2273 2500 2773 3000 3273 Temperatura I T °C K 0 273 100 373 200 473 300 573 400 673 500 773 600 873 700 973 800 1073 900 1173 1000 1273 1100 1373 1200 1473 1300 1573 1400 1673 1500 1773 1750 2023 2000 2273 2500 2773 3000 3273 164 hm H2 0 2897 5819 8765 11 690 14630 17610 20 620 23 630 26 690 29 790 32 970 36 140 39 380 42 660 45 960 54 380 63 040 80 960 99 500 kJ/kmol I N2 I 02 0 2951 5982 9113 12360 15680 19070 22 520 26 030 29570 33150 36 750 40 390 44 040 47720 51450 60 860 70410 89 890 109 900 I 0 2918 5860 8845 11 880 14970 18 110 21320 24610 27 960 31360 34 790 38 260 41760 45 290 48810 57 770 . 66810 85190 103 730 Zrak 0 2913 5865 8858 11920 15040 18260 21480 24 830 28210 31620 35 080 38570 42 070 45 630 49190 58190 67 330 85 330 104 600 hm kJ/kmol CO 0 2918 5860 8866 11 920 15050 18260 21520 24 870 28 250 31690 35 170 38 690 42 240 45 750 49310 58310 67440 85 940 104 500 I CO2 0 3839 8079 12 630 17410 22 500 27 700 33 060 38 490 44 080 49 690 55 460 61 240 67060 72 920 78 860 93 720 100 400 139 100 169700 I S02 0 4077 8498 13210 18150 23 250 28510 33840 39 250 44 750 50 270 55 840 61450 67 100 72710 78 360 94810 106 900 139000 164 500 I H2O 0 3361 6798 10 320 13 960 17730 21 600 25610 29770 34 060 38 340 42 900 47470 52 130 56 970 61 790 74 340 87150 113 800 141000 .

/P2=T'/T2 ""...-I ..V. otHHa P = konst V/T= konst(=mR/p) (Gay-Lussacov zakon) V.na .-I I.>=-A .../T2 "'Iollltni rad A = p( V2. . .nllllni rad A =p.o"lIna Q= 0 165 . "-I ] IIIhnlCkirad pri izentropskoj promjeni staQia (= teoretski rad toplinskih "tnJcva> W = "A = mCp(T.hnll!ki rad W= 0 lopllna "R "P " c.T~ = H.) (P2-P.-1 .-I mR =(T.T.ohora V=konst p/T=konst(=mR/V) p..-1 () ( ) 1- !2 "~I ] =~ I- () V.ln=p. = T.-h2) .TI) I.VI-P2V2> .V.) 1"1.V.rntropa S=konst I'V' konst TV"-... 157 do 162 veliana .VI) = mR(T2 ..Povrative Oznake promjeoe stanja ptinOYB str. =1-= -(P.) IIIhnlCki rad I"pllna '" I. P2 W=A Q = A = W= T(S2-S.T~ = mc.> = m -(T2TI) = -(V2V.T..olerma T = konst P V = konst (= mRT) (Boyleov i Mariotteov zakon) P.../V2 = eie..-1 I '.) = m (T2.T2) . = konst .'..-I T..-1 [ ~ .J mCp(T2.olntni rad A =0 Iphnl~ki rad W= V(PI-P2) R v Q = mc.lnVI P2 = mRTln V2 = mRTln~ V.-1 ...(T.V.(T2. .. =P2V2 V2 PI ~".lInn . T (P) 1 "~1 = konst "Iolnlni rad A = ~.T..V.-H2 = m(h.-I [ ~ 1 T2 P.

- n-IC n-I VI n-l V2 n-I A = PIVI 1n-I TcbniCki rad Toplina Prol1\iena st~a vedene povrative p n-I mR =-(TI-T~ n-I W=nA IC-n Q=-A IC-I po politropi =- PI VI () ] [ () ] (1-.-P2V2) PI T2 [ ~ n:l = PI VI 11 n-I TI * kao opeenita - - obuhvaea sve prije na. Usporedba politropa politropa izohora V = konst izobara P = konst izoterma T = konst izentropa S = konst n :too c c.ia koje su samo n..)=-(P. 101 promjene stan.e) Poli tropa predstavlja opcenitu promjenu stan.ia pri kojoj je promjena temperatu upravno razmjerna dovedenoj iIi odvedenoj toplini dQ = mcdT P VI' = konst Apsolutni rad n= c-c c-c. L.iezini posebni slueajevi. c = c. cp :too o 1 IC= cplc.V. PrigaSiTBDje o plinova vrijedi: je nepovrativa promjena stanja za koju kod idealnih izentalpa h 166 = konst T = konst .

."I'~I e+Ne+Kr+Xe 0. I Lm..'llIenl toplinski kapaciteti i specificna entalpija smjese: n n C'.=1 I n .flll'lepri V = konst 1IIIIIIIjlllnllak p'= (PI VI/TI) t Ihl~ Imjese Itl MII~. . '1. .003 MlJr.=1 '111111111% "" .!EL R.'..nJe pUnova (nepovrativi proces) .T..=1 temperatura n konst I n Lm.01 0..c IIIhllllrlllmjcse IIH~11111010 1'1 V P = VI + Vz+ .l.. .cv.. R= ~ m .=1 n !.cp. 111I11'. p = T= Lm..=1 cu...- I --L Cvi m h - .T..=1 167 . = PI + pz + .lhllll ." '1I11olulinova vrijedi ista jednadzba stanja kao i za homogene plinove p pV = mRT 1'lIlIlkll knnstanta smjese R i prividna molna masa smjese mm f' .cp..f(lIIlepri . ~ .!ELh.Smjese idealnib plinova 111I." I' 8Uparciialni tIakovi pojedinih plinova u smiesi (DaItonov zakon) PI = pVI/V pz = pV2/V .. MII~. T= . .I) q". n oznacujemo veliCine koje pripadaju pojedinim sastavi1 II"II'~ 11Iml.1o."ldJnlni volumen -"llIlIIen smjese V' = (PI VI/Tt) . I m .=1 Jf m' (1.cv.=1 Lm. .. T/p smjese V=V'+V"+.='\'~ m Cp.2.=1 n '\'V (1= ~ . . T/V temperatura n smjese p = p' + p" + .

dok se visoko pregrijane pare postupno pribli2:uju svojstvima idealnih plinova. 1) h = h" + f cpdT cp = h (P. bez tekuCine).s') - Qapeyronova jednadfba prikazuje toplinu isparivanja r kao funkciju temperature zasieenja Ts. a r a.: . povecanja volumena pri isparivanju if - v' i diferencijal- nogkvocijenta dpldT: r = Ts (v" . (dpld1) Pregrijana para r = h". koja u jedinici mase sadrfi x dijelova suhe x) dijelova tekuCine.v') . = s' + x(s" . (P. 172 do 174 i 188 v. Za mokru paru (0 < x < 1) vrijedi: specifiroi volumen specifiroa entalpija specificna entropija = 0 i x = 1 nalaze se za najvaZnije pare u tablicama na str.h' je realni plin koji je pregrijan iznad temperature zasieenja i ne sadrfi vi~ nikakve tekuCine. S obzirom na x je zasieena para: (v rei a) x =0 o < x < 1 . Omjer mase plinovite faze (suhe pare) i mase cjelokupne smjese (suhe pare i tekuCine) nazivamo »suhoea pare x«. s) funkcije su tlaka I temperature: pv = RT + t. 1) s = s" + f cp (dTI1) Za pregrijanu paru sastavljene su razne tablice 0 parama. = h' + x(h" h') s. 170 i 171).m 0 k rap - pare i (1 - t e k u c in a (bez pare). s-dijagram (str.za zrak (ako uzimamo u obzir odstupanje od ideainih plinova) na str. VeliCine stanja pregrijane pare (P. 175 do 187. x = 1 s u h a par a (samo para. . v.za pregrijanu vodenu paru na str. napose gustoeu (l. Para ima u zasieenom stanju za svaku temperaturu tocno odredenu vrijednost tlaka.----- . h. 169.PARE Zasicena para je smjesa dviju faza: tekuee i plinovite. Pregled ~ireg podruqa (zasicene i pregrijane) vodene pare prikazuje posebno zorno Mollierov h. Obiroo smatramo pregrijanom onu paru koja nije pregrijana mnogo iznad temperature zasieenja i nju moramo raronati po posebnim zakonima za pregrijanu paru. v. npr. RazliCite veliCine stanja pare. specifi~ni volumen specifirou entalpiju h i specifi~nu entropiju s ozna~ujemo: pri stanju x = 0 oznakom pri stanju x = 1 oznakom " Temperatura i odgovarajuci tlak te ostale velicine zasieene pare pri stanju x do 191. 168 L--. = v' + x(if v') h.

2 686. specifiena entalpija h*.1566 0.9 372.1 20 bar I 5.llIrllt volumen v.7K38 0.1 361. tlaku p .9 470.900 6.467 6.007288 0.004 512 0. n .5 475.5 474.3 323.01936 0.O?271 0.868 7.1273 0.830 4.1 I kJI:g K 6.775 I v ml/kg h I kJ/kg 5 bar I kJI:gK 5.944 5.2 191.277 6.652 5.2 252.01097 0.09766 0.311 6.'lrnll(l1) psolutnoj nuli.097 31 0.584 6.6 374.2 686.495I 11.8 s izabrano " 0.668 7..356 1.009 955 0.0 255.2144 0.7 215.106 6.4 207.04908 0. " I " IIMI III 11 HI IIKI ""I I'MI 11.03129 0.006 582 0.172 7.011 64 0.800 6.567 5.9265 1.10 .221 6.06833 0.023 14 0.1 476." I""MIIIIIIIIIpllrn tkoji pri toenijem racunanju odstupa od zakona idealIIIIt 1'"1111"11) Topllnskasvojstvapr.987 6. specificna entropija s.071 1.425 159.930 mIlks I h kJ/kg I bar 172.II.3 364.114 5.729 5.02014 entropiju 170.6 l.01411 0.2 686.02703 0.0 471.01529 0.8 316. h i specificnu 169 .424 6.063 29 0.03300 0.1 " IIMI III 11 III IINI ".229 5.015 6.8 373.01283 0.7 248.734 5.862 6.9 473.01811 0.687 5.01072 0.359 6.460 5.0 221.4 100 bar 94.01750 0.403 5./1393 1I.005688 0.510 4.890 6.8 223.030 5.843 6.1 322.02496 80bar 109.1 273.479 6.263 6.009 328 0.552 5..003 270 0.3 270.3 272.1361 0.859 7.629 4.9 371.142 6.415 7. temperatur.641 5.632 5.454 5.2 471.6 183.8 686.656 6.8 309.01550 0.0 365.7 686.137 5.7 219.938 5.072 6..204 5.1 " III 11 III I'M' IIM' HMI IIMI 0.03897 0.3867 0.0 195.04798 11.1 306.0 319.2 368.046 39 0.1073 0.2716 0.hl"lIllc za specifinu entalpiju 11.056 6.2 686. "MI IIKI III 0 10 IIKI ItKI ItKI - 40bar 144.1938 10bar 166.07817 II.1854 0.05380 0.026 7.1 262.3 268.899 6.420 5.121 6.3J5 5.9 321.8 475.009 564 0.2 311.007604 0.03444 0.023 22 0.685 5.4 686.2 60 bar 118.359 je pri I 0.1 686.t '1".Zrak .02315 0.01365 0.

o o N . o o N o .... o o o .... o o CD M o 5! M o o . .. o o CD o o ..ai ..o ....... M It) on Specificna entalpija h kJ/kg 170 ..... ::}I o oD If) on 0 o CD o o ..... g ... . M o ai If) a) If) a) If) ...... o o CD M o o CD M o o .. .........

.'.. u... :'::N '0 ::E 1 0> .. ''''''\..!.l'N"NtJ'iJl'l\'..S " Cl> "I '" 0\ .Jt. o o N '" o 8 '" 8 '" N o o '" N o o " N Specificna entalpija h kJ/kg 171 .'.V. \rt-! :::::- : g..m u.: Cl "'" :::.tHJ\ ..."'" :'\ i-IJ--PW f'l H N'V¥ N.\}lt\j1\WfHJliJlJjf'fl:flv'tlf'?: ... "I"'" \ \ \..1'..I'111JJ I'll' N I I'k'3\"'Nj'l".= I '6 !J.I 1_'.. 5i 1'. I- : -LN 11JI N NN r\J{ J... .. 0 '" 0 0 '" N 0 0 '" N 0 0 " N 0 0 N N HI 1 '!.0 0 .....)f-----i..1'="1_'1""11>" \ 1 I ...I 1 ."\... . 'g I :.1\1 VV "" "'..-"" IV IIIV IV .. c:>..... ..:1 1.

158 9.668 0.306 0.504 9 8.842 1.663 6.001 040 0.008 7.6 167.473 7.40 32.417 1.056 22 0.015 7.992 2.075 7. h' kJ/kg 0.157 4 0.7 146.93 25.046 4.911 0.2 653.5 188.622 6.272 0.2 461.673 1.023 37 0.001 091 0.001 056 0.2 147.006 112 0.528 7.C 0.078 0.9 398.05 9.208 1.001 008 0.001 096 0.001 0.00 21.224 3 V" m3/kg 206.28 12.668 1 0.3 719.4736 0.9 334.545 1.84 43.0 313.000 0 0.55 15.2 106.613 1.7011 0.703 5 8.99 62.582 6.361 1.419 7.98 57.924 10.829 2.001 102 108 115 121 128 134 svojstva pri '5' tlak p.001 075 0.446 0.216 0.001015 0.23 V' m3/kg 0.296 1.455 0.311 6 0.9 355.001 029 0.767 7 7.001 026 0.00 1 070 0.258 0.193 7.210 1.202 5.173 5 0 4 4 8 4 6 5 8 9 172 .480 1.982 1.001 023 0.001 010 0.4 209.783 0.5 697.578 0 0.679 6.01227 0.684 1.579 7.001001 0.832 0.04241 0.001 000 2 0.791 6.3 567.00 1 004 0.86 104.701 3.9 376.073 75 0.013 3 1.954 8 7.001012 0.346 0.01704 0.03 11.129 1.634 7.188 6.00 1 085 0.5 503.638 3 8.760 5.001 065 0.1 741.892 1.7 589.1 272.24 19.739 1.166 0.7 525.581 8 0.134 3.8 675.791 1.077 1.748 6.131 3.001 0.307 7.001 0.893 3 7.6 632.001 036 0.139 2.691 1.1 610.1510 0.8310 7.354 0.3 230.0-1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 P bar 0.001 0.0 419.882 6.001061 0.993 0.242 0.385 5 0.94 83.0 293.091 2.581 7.001017 0.687 6.508 0.902 8.542 0.7702 0.419 1.572 1 8.027 8.928 6.0010000 0.031 66 0.Zasitena Toplinska Temperatura Is .239 1.183 1.409 2.4 77.559 0.757 1.296 3 8.845 3 1.181 7.891 5 0.042 2.943 1.001 0.2 251.250 1 0.3610 8.3 482.008 718 0.001 000 3 0.1 785.433 6. V".977 1.001 044 0.001 080 0.1 440.321 2.134 7.1234 0.0 546.001002 0. specificni volumen V'.355 1.1 763.001003 0.01 41.3 h" kJ/kg 2502 2511 2520 2529 2538 2547 2556 2565 2574 2583 2592 2601 2610 2618 2627 2635 2644 2652 2660 2668 2676 2684 2691 2699 2706 2713 2720 2727 2733 2739 2745 2751 2757 2762 2767 2772 2776 2780 s' s" kJfkg K kJ/kg K 9.199 2 0.836 6.250 7.00 1 052 0.920 8.001 020 0.001 048 0.8 125.193 0.614 4.433 1.436 5 8.026 1.001 006 0.001 033 0.392 0.705 6.363 7.985 2.155 4.095 82 0.036 0.076 2 0.

06 20 2.001 896 0.391 6.001 0.246 6.88 55.001 .282 6. 70 105.071 45 0.001 289 0.55 99 1.140 0.849 6.161 3.398 5. \ '11 .15"C od 111"1111 '1anlulpijah'.001 199 0. III J"" '"1 "Ill "'~ 11111 .5 829.086 04 0.08 21.038 0.921 5.8 186.00 I .24 19.006 940 0.885 2."1"'I.586 5.501 3.351 3.141 6.218 5.065 25 0.111 '.442 9 173 .104 0.001 349 0.111 4.010 78 0.001 598 0.00 I 240 0.7 966.211 6.16.106 6.318 6.748 2. I' hit r 110 I 11111 11 III I '11 11' I' III I '11 h".1.518 2.001 190 0.428 6.606 3.127 0.976 3.071 6. 9 120.303 3.001 142 0.025 0.343 5.01686 0.7 920.425 2.656 2.06 59.132 0.176 6.156 0.001 0.060 4.008 799 0.1.W. 5 '74.4 3.00 I 384 0.50 64.001 529 0.3 210.00 I 425 0.001 0. 98 6.504 6. .542 5. 04' 85.719 3.9 990.8 198.839 2.035 0.15 221.859 5.042 0.014 19 0.001 473 0. 20 69.465 6.702 2.00 I 500 0.01833 0.10. 46 80.966 5. 50 27.045 90 0.449 5.001 263 0.930 5.1 .9 852.001219 0.002016 0.822 5.I~ I~II \~~ \1111 IM 170 1 1.780 3.003 17 2 107.25 46.00 I 562 0.001404 0.255 3.1.001 164 0. 14 98.115 0. s" v" m3fkg 0.354 6.4 875.054 61 0.078 35 0.958 4.001 5.1.023 1. 25. 6 128.1 71 59 74 13 73 54 51 If III 1ft.1\ \Ill \I.01993 0.747 5.001 639 686 741 809 12.669 5.011 85 0. 94 50.553 3. 20 0.283 5.!~ '\11 0.0 897.009 763 0.059 65 0.001 157 0.166 0.002 4. specificna entropija s'..001317 0.103 0.236 2.012 99 0.52 .564 2. 6 0.115 3.001251 0.610 2.015 48 0. 48 .895 5. 15.032 0.208 3.006 012 0. 146.1 8 2 0 2 63 h' kJ{kg 807. 6 112.1 155.001 149 0.3 1014 1038 1062 1086 1110 11.331 2.708 5.001 229 0.094 .6 943.12 1463 1494 1527 1560 1596 1633 1672 1717 1764 1818 1890 h" kJ {kg 2784 2788 2791 2794 2796 2798 2800 2801 2802 2802 2802 2802 2800 2799 2796 2794 2790 2786 2780 2774 2768 2760 2751 2741 2730 2718 2704 2688 2670 2650 2626 2599 2568 2530 2485 2428 2343 s" s' kJ{kg K kJ{kg K 2.283 2.001 276 0.497 5.4 175.001 .450 3.068 3.00 I 448 0.78 4.144 v' m3{kg 0.001173 0.004 973 "~ '.001 209 0.036 6.1.5 165.785 5.400 3.007 859 0.022 3. 93 92.931 2.030 0.050 04 0.027 0.002 214 0.662 3.15 1160 1185 1211 1237 1263 1290 1317 1345 1373 1402 14.378 2.19 74.628 5.021 65 0.001 181 0.794 2.IIIII'III11U 0 do 374.814 4.55 17.17.471 2.

671 7.8 250.01 do 200 bar TIak p.001 039 0.747 4.046 2.95 93.4 212.C 6.1060 0.605 6 0.520 9 0.001061 0.4 475.202.983 17.7 417.0 324.001 074 0.5 0.694 1.254 6.2 0.374 7 640.7 535.001 0.6 359.16 0.732 2.001 0.660 6.0 201.595 7.35 85.9441 1.649 3 0.6 0.3 0.001 033 0.069 5.620 5.46 121.894 6.891 5.6 0.18 41.433 7. .001 030 0. entalp..860 1.027 3.233 1.001 027 0.331 8.592 5 0.2 127.001 043 0.001 0.1943 762.260 7 0.6 0.3 317.497 3.455 1.428 1.001 127 0.500 5. entrop.001 020 0.5 272.298 7.4 504.360 7.184 6.7 v' m3/kg 0.9 275.026 1.650 6.8 170.51 28.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 174 Is .0 1008 0.145 1.941 0.1 0.51 99.3 263.001084 0.04975 0.993 3.418 6.01428 0.240 2.001 115 0.607 1.018 04 1408 1492 0.0 289.4 179.204 5.67 12.9 0.9 391.361 3.001 101 0. s'.1237 858.9 233.885 4 0.80 23.725 8.6 2. s" P bar 0.07991 962.001 384 0.344 2.519 6.009 308 1651 0.672 1.462 2 604.909 7.001 527 0.696 3 0.087 7.921 3.977 8.98 36.052 6.337 6.001 022 0.001 139 0.5 143.oJ 0.015 s" kJ/kgK 8.229 3.001 177 0.931 2.09 64.893 2 0.12 75.533 7.10 14.45 55.83 49.216 2.001 055 0.00 1 048 0.001 093 0.001319 0. h'.001197 0.3 120. 's. h".099 54 908.36 9.002 037 439.001 012 0.63 104.4 151.987 7. spec.832 1 0.7 340.34 73.8 158.5 h" kJ/kg 2514 2534 2555 2568 2577 2585 2591 2602 2610 2618 2625 2637 2646 2654 2666 2675 2683 2696 2706 2716 2725 2738 2748 2756 2768 2776 2783 2792 2797 2801 2802 2800 2794 2785 2760 2728 2689 2585 2418 s' kJ/kgK 0.'.4 0.253 4.6 251.7 0. spec.208 3.032 44 1214 0.9 188.001 068 0.89 81.4 0.0 311. vol.1 0.2 67.066 63 1087 0.001 252 0.646 2.4 133.005 877 1 827 - .023 53 1317 0.08 0.797 2.819 6.02 0.001 000 001 004 006 v" m3/kg 129.001017 0.240 3 720.091 0.8 206.163 2 0.7 347.001 015 0.230 8.53 45.001216 0.361 1.554 2.9 231.476 8.2 1.974 5. tl".Zasicena vodena para (nastavak) Toplinska svojstva pri tlaku od 0.151 8.4 0.747 5.04 0.001 286 0.0 1.832 7.99 69. temper.3 365.039 43 1155 0.34 60.6 151.8 1.138 2.6 798.087 1.6 295.8 113.758 6.0 2.7184 h' kJ/kg 29.127 7.772 1 0.4 0.530 1.25 0.091 1. 7.776 1.74 18.001 159 0.991 6.435 7.06 0.01 34.12 0. spec.001 710 0.422 5 0.3155 670.4 223.583 6.447 2.001 008 0.303 1.3 561.001010 0.5 173.770 7.9 191.001 453 0.

tH)IOOO2 'I 10\4.548 8.330 8.58 72.001002 15.5 2611 2649 2687 2725 2764 I 0.6 - 83.9 0.UOI001 III O.0002 8.O 2538 2576 ! 2613 2651 i .22 I 83.001008 9.001002 2 0.2963 0.514 9.769 8.O 83.2963 8.87 II MII UN' /111 1'111 -0.5' 1111 22.16 bar I' -.1.21 76.40 2575 2613 I III I'M' I'll 40.' 11'.559 .46 86.27 2688 I 2726 '2650 0.873 8.9 .5' 2612 I .184 9.552 8.652 0.68 30.740 8.02bar 11 III '11 H' I I tI.0010002 I I . specificna pri tlaku entalpija p i temperaturi h.259 8.0002 0.001008 12.04 bar .O .1.581 8.0010002 0.OOI~ I~I \9.74 11.9 167.O 83.10 15.5721 8.08 I 2689' i .03 4'.71 4.0010002 ! 0.OOO 2 0.32 11.UO ItJO ill O.01 bar I s kJ/kg K I ! I tI m3/kg h ! kJ/kg I ! kJ/kgK .O 2612 2650 2688 2726 0.OOO2 0.33 15.10 bar 1----s:Js4 8.230 8.04 25.001008 .296 3 i ! 2575 2612 2650 2688 2726 0.193 0.0 -0.0. I 8.' 'I"III volumen svojstva tI.061 9.84 81.7 172.O 167.2 IH.5 2611 2649 2687 2725 2763 ~. specificna t entropija s S mIlk" I' I kJkg 0.167.OOO2 .089 9.9 I I I 0.2963 .20 18.34 - 2650 2688 2726 0.364 8.9 .0002 I i I .148 8.864 8.2963 0.014 8.06 bar 0.233 I I 0.659 8.9 ..59 27.001002 0.570 10.08 bar I 8.685 8.449 8.08 lH.344 17.34 I 83.2 1/1.125 8.300 9.CH)! 002 - III 1111 It.410 Ill' I oil I I' I 67.90 '" 11 HI 0.543 8.77 13.471 8.5721 8.0010002 0.0 83.3 UM' 21.980 9.16 10.448 8.ooo 2 0.5721 ---8.001002 0.55 14.2963 I 11 III O.425 175 I . ' 0.-_J 0.13 28.12 16.- .\ Ill' 20.12 bar .Voda i pregr1jana vodena para I'oplinska "'''.464 8.972 .0 2576 2539 2613 2689 2651 0.IH)! 0002 O.0002 9.337 8.785 I' 11 O.001 000 24.

001008 0.473 3. p= I s I v I m3{kg kJkg 0.178 p= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 176 0.160 3.5 251.000 2 0.2 bar -0.609 7. specifieD v .0 83.749 4.694 '1 7.001002 0.714 6.170 4.5721 0.9 167.711 7.001 017 6.628 0.1 2648 2686 2725 2763 2802 I kJ{kgK m3{kg I kJkg 0.488 6.0 83.5721 0.296 3 0.0 83.797 7.00 1 002 0.075 7.0 83.5 251.356 0.9 2683 2722 2761 2800 2839 2878 0.9 167.902 7.296 3 0.958 0.808 7.611 7.215 0.001 008 0.1 334.5721 0.312 0.983 4.844 3.001008 0.515 4.296 3 0.237 7.5 251.000 2 0.5721 0.296 3 0.830 7.279 4.9I6 8.074 0.831 0 1.117 8.585 9.00 1 000 2 0.219 8.001 029 2.001 0002 0.9 167.051 9.000 2 0.001 029 3.001 017 0.001017 0.3 bar -0.516 9.037 8.9 167.8310 7.5 251.021 8.9 167.1 2645 2684 2723 2761 2800 2839 0.042 4.226 8.8310 7.001 002 0.5 bar 0.0 83.159 .901 7.401 5.5721 0.074 I 8.936 8.607 3.1 2647 2685 2724 2762 2801 2840 -0.001 008 0.000 2 0.090 8.4 bar 0.25 bar I 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.986 8.980 -0.123 8.001017 5.8310 --r.C svojstva pi s kJ{kg K specifieni volumen v.001 002 0.224 8.001 002 0.001017 8.317 3.695 7.5 251.001002 0.0010002 0.Voda i pregrijan Toplinska t .0010002 0.027 6.982 -0.989 8.801 7.001 000 2 0.796 3.310 p= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0.296 3 0.6 bar -0.00 1 008 0.418 3.1 334.894 7.001 000 2 0.9 2681 2721 2760 2799 2838 2877 -0.338 6.1 2647 2686 2724 2763 2801 -0.000 2 0.5721 -0'00021 0.864 7.022 8.296 3 0.002 3.322 8.9 167.133 8.8310 8.8310 1.999 8.413 0.075 7.001 008 0.0 83.5 251.126 8.648 6.001017 4.983 5.

639 83.5721 0.--7.1 0. specificna ""llIlpija I "C I v m3/kg p= -- v I s I kJkg 0.0 419.889 1.379 7.546 2.854 2876 2916 2955 2995 3035 3075 7.112 1.940 8..5 0.987 8.574 2758 7.613 7.571 1.467 7.120 2.001017 .6 251.132 1.672 2798 7.249 8.00 008 I 11.001 044 1.340 7.911 1.573 7.0 -0.530 1.808 1.2963 167.00 029 I -0.075 1.830 9 1.663 7.572 I 0.075 --. 251..021 8.730 IIHI 110 27f4 2755 2795 2835 2874 2914 2954 419.307 7.320 0.8309 -0.001 008 0.2 0.00 002 I 11.601 2.246 2.Ill It.001 029 I 335.075 !'-.0 167.001 000 I 0.832 7.1 84.365 2.000 1 1.11 1.043 2.7.2 bar 0.1111 'HII IIHI 2.001 008 167.830 9 1.413 1.001 002 0.436 7.061 8.266 2.000 1 0.126 2.588 1.001029 2 1.296 3 0.068 3.184 3.001008 0. .072 8.307 7.001 017 11.479 7.2963 0.952 3.237 7.749 7.527 7.917 7.001 017 0.172 2.470 2719 7.001 000 2 0. III '.145 8.6 0.001000 0.835 2. 11 III III fill Nil 11.776 IIHI 11.0 2676 2717 2756 2796 2836 2875 2915 2955 2994 3034 3075 1 kJ/kg K 11 W .078 2..453 2.234 1.2679 7.vmlcna tlnku para (nasta yak) t entropija s s 1 p i temperaturi h.100 8.111 nil Nil IINI 1111 HII IfoII INil IIHI .718 2.766 2837 7.835 7.362 7.001 002 0.000 1 0.1 0.300 --I -0.075 1.572 I 251.998 177 IIII'III"kll'rlruCnik .5721 0.173 1.8310 0.176 8.2 0.984 2.001017 0..9 1.793 1.1 2710 2751 2792 2832 2873 2913 2953 1.001 029 2.696 1.9 0.566 7.001 044 1111 liII 1.651 1111 1.0 bar 84.8 bar 1 kJ/kg K m3/kg kJkg 1.484 2.296 3 0.965 'Ill .6bar 0.750 .198 2994 3034 3074 7.0 167.5 251.000 I I 334.1 -0.001 002 84.660 7.926 7.359 2.996 8..2 335.0 0.217 I' .887 1.00I 000 2 1.471 11.852 7.353 1.294 1.696 7..0 0.:.1 335.647 2993 3033 3073 7.ll iNII 11111 0.

748 7.3.7164 I 2907 2866: 0.717 260 - 1.001061 503.1 0.8753 i 0. specificnJ v m'/kg I I h kJ/kg ! s kJ/kg K I °C i i I v m'/kg ! h kJ/kg 2.".7 2748 0.3 1167.739 0.001029 0.528 7.218 7.556 7.478 7.307 ' 0.307 1.0 167.001061 I 251.1 167.8308 0.001017 0.33S.5589 2860: i 2944' 2902' 7.591 7.2 0.269 2871 2911 2951 2 991 3032 3072 I 419. 0. I 2824 I 2739 I I 0.052 3071 I i 7.001 017 I I 84.7840 I kJ/kg K 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 300 ' 0.5720 -0.S I 0. 2 990 1.8: 2786 1.1 160 240 200 220 260 300 280 0:6506 2782 7.001080 0.000 I I 0.001 017 0.8438 0.572 0 0.001000 1 0.014 2868 2909.000 1 0..2 251.222 7025 7:127.830 9 1.001029 0.420 7.643 '.5093 0.307 1.001 000 1 20 0.7805 I' 2948 0.001044 0.001002 .001 061 0.2 i 503.001 "9 335.8123 0.6311 3067 3026 i I I 178 .296 2 0.2 2818 I 589.5 bar p= 0 2.6 0.1486 0.2 503.001008 0.568 7.789 7.296 3 0.001044 419.001002 0.8 419.001 000 84.6549 I 2985 0.001029 0.5831 0.934 9 2789 0.001002 I 4.2 335.001008 0.8309 1.- "'" I 0.9385.0bar 84.900 4 1.3 -0.400 7. 503.001017 0.5343 0.1 1251'2 0.2962 0.507 7.8308 I 0.328 7.631 7.258 1.316 I ' 0.9763 I 2"9 0.001 002 0..075 1. i I I 0.118 'I 0.822 7.000 1 I 0.001044 0.0" 7.7 0.128 1.9: 0.000 1 84. 7.528 I.528 I I 0.033 1.075 1.312 7.495 I I I 2988 3070 3029 I I I 0.8 .001008 0.'" o 0. 3030 7.-Voda i pregrija Toplinska specificni volumen t I I J svojstva pr.312 7.307 1.671 7.1.171 1.0 -0.419 7.6837 06167 251. v.984 0 2830 1.485 7.5720 1.001061 0.3 335.8232 0.230 7.019 1.7440 I:-2827 I I I I 7.001008 1 0.001 044 0.175 1.222 1.001 000 0.4 167.527 1.340 1.703 I 0.6012 0.397 7.29621 60 40 100 120 80 180 140 0.894 I I 0.5720 I 419.4837 I il I i i i 1.4 -0.080 1.7 0.8620 0.

001 029 0.088 8.889 7.001 061 0.6921 0.312 7.6172 0.232 7.822 5 0.001 080 0.601 7.t.452 0.10 .U HU IINI I AU 1.4450 0.032 8.3 2758 281.223 7.700 7 om Illi I~O Inu IHO ~m ~w «0 ~M ~~ 'uu '20 '.057 7.527 1.5 335.UO 020 MO I I 3062 3104 3145 3187 3229 3271 3313 3355 3397 3440 3483 3526 3569 3613 3657 .785 3 0.4841 0.445 7.3 167.353 8.916 7.n.075 1.803 9 0.527 1.5719 0.001 080 0.975 8.7667 0..403 8.729 4 0.250 8.6851 0.966 7.461 7.579 5 0.9 589.545 0 0.709 7.450 4 0.497 9 0.369 0 0.296 2 0....001000 0.148 7.404 5 0.367 179 0.965 7.111 i kJ/kg I kJ/kg K 5 bar 0.795 7.5 2850 2894 2936 2979 3021 ! 1.. h .302 8. . specificna entropija v m'/kg p= U III ..667 7.669 6 0."u para (nastavak) II"~II I' i temperaturi t s .5 84.863 6..4021 0.000 1 0.830 7 1.268 8.635 9 0.764 6.334 6 I I i I i I "'T. .9 251. Inu IHU IUU 11U J'\II n.732 7..001 000 0.830 7 1..739 6.831 7.197 8.058 8.503 4 0.001 002 0.560 6 0..5606 0.581 7.111 r.5762 0.307 1.464 7 0.434 4 0.001 044 0.4183 0.598 4 0. ".466 3 0.385 7 0.383 5 0..513 6 0.869 6.u 'HO 504.623 0 0.nO 'HO '.Uu h.003 8.374 7.165 8.001060 0.571 9 0.217 8.638 6 0.001 002 0.300 7.001008 0.947 8.7481 0.3165 0.54) 6 0.6541 0.000 1 0.001017 0.532 7.001 043 0.3 419.059 7.307 1.771 7."lilh.607 4 0.856 7.143 8.5918 0.001 029 0. s ! I v m'/kg h I kJ/kg 6 bar I kJ/kg K 0.3520 0.112 8.8411 0.425 0 0.4 503.075 -I -0.522 6 0.296 2 0...646 7.673 4 0..514 7.0 589.7108 0.001017 0.6547 0.529 3 0.388 7.142 7.2 2766 2811 2855 2898 2940 2982 3023 3065 3106 3147 3189 3230 3272 3314 3356 3398 3441 3484 3527 3570 3614 3657 3702 3746 3790 .482 1 0.001 008 0.739 6.318 8.

348 3 0.6 168.4314 0.082 8.909 6.6 504.5f51 $ kJ/kg K I I I kJkg 8 bar 0.081 7.407 8 0.382 2 0.372 8 0.235 7.384 2 0.571 I 251.8306 1.2169 0.134 8.7 335.030 8.337 7.9 0.001 000 0.307 7.818 7.8 0.001 008 0.287 0.075 335.692 6.2471 0.075 1.001080 0.3160 0.3241 0.001 102 0.977 8.4 675.403 7. 2827 2875 2921 2965 3009 3052 3095 3137 3180 3222 3264 3307 3350 3392 3435 3478 3522 3565 3609 3653 3697 3742 3787 0.527 1.325 6 0.000 7 0.248 0 0.001 043 0.695 7.360 3 0.3916 0.7 419.5017 0.443 2 0.5134 O.444 7.001017 0.125 7.635 7.001080 0.299 5 0.001017 0.336 3 0.396 0 0.2740 0.237 9 0.184 8.7 1.754 7.589 7.763 7.296 0 8 6 3 9 84.868 7.001 007 0.C v m3/kg p= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 180 0.529 7.509 7.001 060 0.812 7.306 1.3 589.573 7.4104 0.049 7.4900 0.466 6 0.998 7.2 251.401 0 0.1944 0.001 043 0.6 2791 2839 2884 2929 2972 3015 3057 3099 3141 3183 3225 3268 3310 3352 3395 3438 3481 3524 3567 3611 3655 3699 3744 3788 I I I V m3/kg h I I kJ/kg 10b ! I kJ/kg K 1___-0.001102 0.Voda i pregrijana Toplinska svojstva pr! spedficni volumen v.260 8 0.648 7.001029 0.978 8.000 1 0.815 6.354 0 0.277 0.830 5 1.267 0.311 9 0. specificnA' t .205 9 0.467 7.001 001 0.001 029 0.706 7.269 7.1 589.160 7.5 675.344 5 0.739 1.286 9 0.001000 0.306 1.258 0.001 001 0.080 8.926 7.478 3 0.372 3 0.883 6.4197 .738 1.377 7.029 8.001 060 0.227 6 0.791 6.968 7.5 419.527 1.8 84.5718 0.233 0.454 9 0.296 I 1.923 7.942 6.129 '-TIf.198 7.0 168.363 4 0.712 6.335 0 0.942 6.7 504.296 I 0.3 1-0.306 5 0.4196 0.872 7.

6 675.691 6.20 MO 0.738 1.10 7.442 7.1310 0.278 0.2139 0.120 01.315 7.8 419.303 7.2021 0.4 852.2499 0.1) 'HO .956 7.830 I 1.255 8 0.482 7.859 7.2617 420.262 0.000 I 0.1788 0. specificna entropija v m'{kg s s kJ{kg K .732 7.4 2843 2895 2944 2991 3036 3081 3125 3169 I 3212 3255 3298 3341 3385 3428 3472 3515 3559 3604 3648 3693 3737 3782 IHO 1(10 121) 140 1(.075 1.6 85.1968 0.527 1.001 127 0.8 763.001 156 0.205 4 0.887 6.109 7.5 252.909 181 0.2 504.139 6.001 102 0.3103 0.0 168.424 7.677 7.220 2 0.3024 0.001 001 0.1879 0.331 6.10 '1(.177 7 0.001 029 0.944 7.270 0.232 I 0.286 7 7 7 7 6 0.165 I 0.502 7.3417 0.1 0.2380 0.874 6.1838 0.001 079 0.840 7.1692 0.001007 168.526 1.001 102 0.196 I 0.001017 0.892 7.9 504.230 4 0.5717 0.620 7.4 0.107 7.044 -0.244 0 0.2142 0.1521 0.1) HI) 1(10 110 14(1 11011 12 bar 1.2961 0.587 6.001 007 0.001080 0.0 763.222 2 0.5715 0.294 5 0.1 335.333 8 0.000 0 0. I .034 7.2261 0.364 7.001016 252.254 0.306 1.738 1.942 2.001 043 0.174 7.001 060 0.562 7.786 7.994 8.318 I 0.001 001 0.806 6."""IIM pllm (nastavak) 1111 11 I' I tcmperaturi t '111111111)11 fr.0 'IHO (IO 'I I no 40 tlO HO hOO (.524 6.306 1.704 7.037 7.626 6720 6.239 7.001028 I 0.964 7.246 7 0.379 7.296 0 0.540 7.001 043 0.756 7.595 7.2 85.238 6 0.001 127 0.1453 0.4 589.4 I 336.808 7.9 676.208 2 0.650 7.941 2.326 0 0.786 6.074 1.248 7.000 999 4 1.830 4 1.001 000 0.1383 0.139 2.1587 0.2 2814 2865 2912 2958 3003 3047 3090 3133 3176 3219 3261 3304 3347 3390 3433 3476 3520 3563 3607 3651 3696 3740 3785 -0.9 0.1900 0.1(1) .349 5 .1714 0. fr I I i V I fr I kJ{kg m'{kg kJ{kg I kJ{kg K 16 bar p= I) III 41) 1.001 060 0.(1 IHO 1(1(1 120 "10 1t.7 589.

1561 0.001 101 0.001079 0.518 6.001 156 0.5 505.7 2851 2907 2960 3010 3059 3105 3151 3196 3241 3285 3329 3373 3418 3462 3506 3551 3595 3640 3685 3730 3776 0.995 7.001028 0.1900 0.647 6.324 7.596 7.489 7.880 ' 6.829 7 1.1241 0.018 7.209 0 -0.130 7.9 420.558 6.1118 0.000 999 2 0.001079 0.1659 0.1592 0.1804 0.001 043 0.207 7.316 7.1669 2.1034 0.1707 0.7 253.685 6.432 7.001 001 0.329 2.1360 0.1411 0.1144 0.295 9 0.3 590.305 1.5713 0.137 2.737 1.940 2.000 999 0 0.9 505.650 7.9 852.001 101 0.5 676.074 1.1160 0.697 .1021 0.1610 0.146 7.00 I 059 0.7 169.543 7.1076 0.35r 6.5 420.1554 0.1477 0.490 7.924 6.7 336.702 7.1461 0.094 33 0.001 126 0.1995 0.770 6.330 6.807 6.383 6.0 590.849 6.1320 0.130 8 0.1281 0.3 763.436 7.0000 0.647 7.C " I s I " I s I m'/kg p= kJkg 20 bar 2.064 7.001 007 0.1630 0.Voda i pregrlJA Toplinska svojstva 0 specificni volumen ".6 763.000 (I 0.753 7.2 252.375 7. 540 560 580 600 620 640 182 0.1200 0.001 028 0.526 1.597 7.138 2.001 016 0.526 1.941 2.089 5I 0.074 1.5711 0.6 2820 2876 2928 2978 3025 3071 3116 3161 3205 3249 3292 3336 3380 3423 3467 3511 3556 3600 3644 3689 3734 3779 I kJ/kg K m3/kg kJkg 25 bar I kJ/kg K 0 20 40 60 80 lOO 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 .2 169.737 1.1511 0.266 7.730 6.001 190 0.2 336.8 943.001 127 0.001 001 0.001016 0.544 7.256 7.001 156 0.803 0.1756 0.461 6.1360 0.594 6.1852 0.083 7.1399 0.08436 0.001 043 0.194 7.305 1.2 676.0 85.204 3 0.829 9 1.1255 0.295 H 0.098 93 0.494 6.381 7.6 852.1200 0.001060 0.1947 0.1438 0.951 7.5 86.001 007 0.1515 0. specifle t .1084 0.

559 7.1 I 853.368 7.295 5 0.120 340 .1161 520! 0.116 7.9 "-~2 823 2 885 ' 2 942 1. 171.1027 0.055 0.001078 0.735 1. 2962 ! 3018 3070 .4 944.098-76 I 0.001 042 0.000 I 0. specificna entropije I "C' < ! v m'/kg p= kJ/kg 30 bar " r kJ/kg K I I t' m'/kg his kJ/kg i i kJ/kg K 40 bar o 20 40 60 I KO 100 120 I 140 160 180 I 0.627 6.5 I 764.347 7.001 100 0.001 015 .081 16 0. I 422.099 31 0.9 764.206 7. 3120 3 168 I 1 I i 0.001042 0.064 0.305 0.092 32 0.258 6.160 .wdcna para (nastavak) Ilnku p i temperaturi t .6.2 505.068 0.570 6 0.524 1.073 1.1291 600 620 640 I .0.088 0.784 6.077 155 189 1"6 83 12 1-[ 0.525 1. 4.828 9 1. 1 I 0.001006 ' 0.001059 0.629 6.304 1.420 7.085 00 0.091 0.709 6.135 6.00 I 078 0.940 2.542 6.292 7.001 0.001 000 86.001 0.448 6.000 998 -1--.7 0.546 6.1356 0.328 6.180 400 420 440 460 480 I ! ' I I :~ '2902 1 0.000 2 0.1128 I I 2 995 3 045 3 094 3 141 j 187 3233 3278 1 ' 1 I I I .471 183 I 421.051 0.702 6.0 0.1036 3536 3581 3627 3673 i 3719 I 3765 . 3445 500 I 0.841 6.8294 1.4.571 0 0.8 676.1226 560 0.2957 0.0009999 i 0.078 66 0.137 2.095 84 0.402 7.1095 0.327 2.1061 0.970 7.086 0.07604 3216 3262 3400 I I 3322 3367 3412 0.067 0.6 853.5 I 0.1194 ~4O' 0.073 1.001 058 0.I 0.508 7.062 0.856 6.054 7.001 016 253.459 6. .1259 580! 0.3.083 81 0.515 2.001028 337.610 I : 677. 3456 I 3501 3546 3591 3636 3681 ' 3727 3772 i .001 126 0.343 6.0 943.081 25 0.3 0.1 1 038 I 200 220 240 260 280 300 .001 027 0.'lInlpija h.315 7.736 1.031 7.0.0 i 254. i I 87.224 6.773 6.925 6.091 7.001 0.1012 I 0.907 6.991 7.939 2.132 3 0.001 101 0.4! 591.001 0.701 6.7 I 590.070 125 154 188 228 72 44 83 00 99 87 66 .455 7.058 0. 3490 I 0.001 0. 0.235 7.088 71 0.072 0.261 7.000 998 2 . I 506. 338.149 7.364 6.001 0. 7 0.6 0.176 7.09631 I 0.00 I 007 170.138 8 I .073 38 0.135 2.093 34 86 35 84 ! 3308 3354 .

411 6.056 59 0.000 999 5 0.06001 0.1 172.523 1.065 18 0.149 7.066 42 0.258 7.054 38 31 18 02 82 60 bar 0.04810 0.001041 0.5 507.8 422.00 1 006 0.057 79 0.134 2.789 6.7 1038 1135 2805 2885 2954 3017 3074 3128 3180 3230 3279 3327 3375 3422 3469 3516 3563 3609 3656 3703 3750 I 5.064 31 0.916 6.001 041 0.Voda i pregrijana: Toplinska svojstva pri.513 2.295 0 0.310 7.302 1.03874 0.272 ' 0.204 7.1 592.001015 0.689 6.8 592.303 1.001099 0.820 6.977 7.080 60 0.071 1.6 423.854 6.927 6.i specificni volumen v.001 0.001 026 0.082 58 0.882 6.756 6.1 765.062 18 0.7 256.166 7.001098 0.546 6.1 339.063 49 0.078 62 0.070 55 0.8 944.00 I 0.734 1.001 0.001 005 0.1 88.033 17 0.00 I 077 0.468 6.6 171.6 765.316 6.000 3 0.058 34 0.057 7.001057 0.045 39 0.569 8 0.570 2 0.053 0.295 2 0.000 7.000 997 7 0.9 255.362 0.696 2.211 6.042 153 187 226 275 22 89.220 7.8 678.072 59 0.384 6.1 678.043 30 0.047 0.076 62 0.733 1.576 6.036 7.2 944.049 0.937 2.051 0.511 2.291 6.001 058 0.05551 0.4 1038 1135 2857 2926 2987 3044 3098 3149 3198 3247 3294 3341 3387 3434 3480 3526 3572 3618 3665 3711 3757 I s kJ/kg K I v m'/kg s I kJIkg h I I kJ/kg K ':'i I 0.001 273 0.000 997 2 0.827 8 1.001 124 0.828 3 1.06179 0.942 7.093 7.7 507.881 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 184 0.053 16 0.698 2.7 854.884 6.07461 0.3 338.001 076 0.045 30 0.620 6.001 0.651 6.00 I 225 0. specificna" t °C v I m'/kg p= I kJkg 50 bar 5.001 185 0.2 853.036 14 0.324 2.089 6.001 152 0.060 08 0.325 2.069 6.497 6.050 70 0.066 86 0.722 6.S 6.112 7.001 123 0.188 6.000 2 0.522 1.001014 0.041 11 0.000 999 0 0.001 027 0.068 49 0.133 2.072 1.936 2.068 53 .

038 32 0.028 96 0.848 6.001 265 0.218 6. 3196 3249 3300 3350 3399 3447 3496 3544 3592 3640 3687 3735 - 0.001 322 'I kJ/kg h I kJ/kg K 100 bar 10.02641 0.532 6.664 6.788 6.249 5.001120 0.044 43 0.568 2 0.4 681.871 3.024 26 0.001 055 0.521 1.030 88 0.001219 0.952 6.5690 .508 2.3 1038 0.845 6.03615 0.001 122 I 0.Q41 70 0.001 183 945.1 93.021 <.001150 855.321 2.079 6.056 3.688 2..369 6.001269 1236 0.000 4 0.001013 0.127 2.001075 0.731 1. 3375 3425 3475 3525 3574 3623 3672 3720 0." para (nastavak) IIAII I' I temperaturi t '1I1"lrUnh.011 185 1'0 140 1110 IHO IIKI !O WI 1110 1HO 100 120 \.9 945.0 HO ItKI 0.024 93 0.001 222 .386 6.4 342.034 0.826 7 1.318 2.9 1038 n34 1235 1343 2784 2883 2965 3036 3100 31':i0 3216 3271 3323.001 074 0.1 0.662 6.000 997 2 0.294 6 0.063 5.001 014 0.301 1.050 97 I .039 39 0.000 998 I 0.1.035 04 0.01926 0.037 24 0.825 7 1.001 328 0.8 855.037 0.040 31 89 40 87 30 2787 2879 2955 3023 3084 3142.011 6.023 31 0.000 995 3 0.1 91.8 766.073 7.9'01 6.794 5.8 426.5 257.033 91 0.461 6.449 6.294 2 0.595 6.001 056 0.00 1 398 0.786 6.2 176.001004 0.726 6. 0. specificna entropija i v m'/kg s I kJ/kg 80 bar 8..715 5.130 2.964 7.070 1.4 174.726 6.001 095 0.019 7.000 5 0.7 I h I s I kJ/kg K v I m'/kg p= 0 10 O (.599 6.5 510.045 77 0.692 2.932 2.907 6.524 6.047 09 0. 1135 0.038 0..8 341.306 6.049 69 0..1 679.026 81 0.001 040 0.029 11 0.069 1.6 595.032 76 0.043 08 0.000 996 21 0.0 509.504 2.001 039 0.876 3.001 148 0.729 .2 425.001 025 0.1..299 1.001 181 0.3 259.001 025 0.126 0..035 0.001 097 0.283 6.121 6.7 0.934 2.032 65 0.030 36 0.2 594.10 1110 IHO 400 420 440 4110 4HO '00 '20 '40 560 '"0 toOO 620 1\40 0.519 1.027 79 0.048 39 0.187 6.04044 0.031 58 0.0 767.001 003 0.957 7.880 6.

020 13 0.6 I 0.293 7 I 0.001091 0.Voda i pregrijana Toplinska specificni volumen I svojstva pri v.023 55 0.8 .001010 1.067 0.578 6.802 6.C v m'fkg.020 93 0.265 6.856 3.001 001 0.000 992 3 0.01427 0.050 3.622 6.345 6.822 5 1.309 2. I i h kJfkg 120 bar I I Ip = o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220.0 I 514.6 ' I 431.315 2.925 i 56.0 2.081 6.000 996 3 0.6 I 1134 111233 .558 6.6 1 039 1 134 1 234 1 341 1 461 2 795 2 898 2 982 3 055 3 21 3 82 3 240 3 296 3 350 3 402 3 454 ' 3 05 3 56 3 606 3 656 3 705 ' I I 0.01842 ! i 5.6 264.027 79 0. 0. j'91 I 1337 1588 11452 I: 2951 3034 3108 .01104 0.001 494 0.1 596.1 .8 181.001216 0.001317 0.001 618 0.001 036 I 1.143 6.065 1.022 36 0. specificna I I .02575 0.723 1.024 67 0.514 6.178 6.030 68 0.491 6. 3297 3355 ! 3410 3465 : 3518 3571 3623 ' 3675 6.971 858.2 768.038 3.. 95.295 1.001 054 0.001 146 0.01619 0.567 4 ! 0.023 93 I 0.001 307 0.9 i 599.000 994 3 0.866 3.001 070 I 1.4' 684.227 6.0 I 261.305 6.024 64 0.01929 0.1 78. kJfkg K I 0.379 6.001 003 0.001 052 1.001 118 0.001 467 0.001 115 0.684 2.001 178 0.1 ' 98.1 i 344.946 6.639 6.026 79 0.445 5.698 6.463 2.684 6.824'6 ' 0.050 6.001094 0.298 0.565 9 0.7 682.000 8 0.031 60 0.01969 0.02171 0. 3175 .494 2.029 73 0.000 994 6 0.5 347.421 3.033 42 : kJfkg K 1 v m'fkg h kJfkg 160 bar .001390 0.01546 0.0 512.914 .859 6.001 142 0.500 2.001 038 0.125 I 12.676 2.4 428.028 77 0.292 8 0.120 2.824 5.01811 0.744 6.001 374 0.001 210 0.021 08 0. I : 2851 ! 5.727 0.841 5.001 073 0.646 '5. 0.01287 I 771.01653 i 0.000 6 I 0.8 16.022 46 I 3237 .01751 .023 20 .755 ! i I . i i 0.001 261 0.001 024 0.001 254 0.224 3. 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 186 0.673 I I I 6.929 2.420 0.032 52 0.514 1.001022 i 1.240 3.448 6.001 174 0. 946.001 012 0.517 0.

I ' 100 IW I~ IM IHO ~O() !20 1.001 112 0.218 6.057 6.847 3.610 3.. .001 085 272.\0 ~~O ~HO lOO 120 \40 \(.000 999 2 0.574 3.427 5.059 1.8" 690.009 609 0.8: 102.001 698 0. 0.01551 0.376 3.001169 0.001018 0.007 580 0.668 2.001 108 0.000 997 1 h kJIkg s kJ/kg K 250 bar '---.001 065 0..1 860. I 439 ! 0.292 1. I I .504 6.01688 0.852 5.001 134 I I I I I . .01358 0.8204 I : I i ..9 . I 230 .001047 0.058 '80 3241 3304 3365 3423 3480 3536 3590 3644 6.226 6.714 1.2 ' I 042 I 134 I.3Tf-1 5.017 53 0.01517 I I 558 I .0 687. 3548 I 3605 i ! i i .001031 0.002240 0.-'-25.001 247 0.101. I 446 1 573 1 743 1 I .864 5.01041 0. c ----- h kJ/kg 200 bar kJ/kg K i .01242 0.000 988 I 0.000 990 7 0.290 7 0.108 2.001 050 0.566 6.3 1040 1134 1231 i 517'7 1 I ! 1. 0.609 5. 2821 2933 3024 3 103 3 174 I --- 5.146 5.4 1. 350.01816 0. 2902 .019 38 I 1 .001 527 0.288 1.836 3.01621 0.490 187 M ~ oI w m 0.013 01 0.303 2.0 602.018 78 0.IHO 434.192 3.para (nastavak) I'Mku" i temperaturi t IIlnll)l!uh.01413 0.001 006 0. 267.564 3 0.302 6.001 008 0.1 .0 354.001 198 0. I 334 .001 421 .1 773.748 5.00 I 570 0.00134511331 i 0.884 I 521.000 9 0.8 .01477 0.026 3.176 5.559 5.8 605. I I I 0.562 3 0.0 .146 6.00 I 205 0. 0.920 2.8178 1.013 99 0. specificna entropija s .001 089 0.3 ! 437.013 3.426 6.360 6.209 3.440 6.487 2.479 2.966 6.01224 0.723 5. 0.00 1 445 0.001 068 0.01180 0. I I 3490 .000 8 0.001 361 0.1 20.001 238 0.009947 0.4 i 775.001 297 0.658 2.915 2.8 .001 827 0.001 020 0.296 2.001 034 0.400 3.006014 0.01465 0.000 990 4 0.141 6.510 1.000 992 9 0.372 6.008 246 0.01120 0.001 164 0.008 696 0.506 1.626 I I 2582 i 2774 .4 949.001 139 0. 400 420 440 460 4HO ~OO '20 '40 '60 2660 .962 6. __1_- v m'/kg ' 0. 1 701 1941 I ' ! .1 107.2 862.115 2. 3002 3089 ' 3166 I 3238 3305 3369 3430 I I riOO 620 640 1 . 189.011 13 0.804 4.5 185.01315 0.291 6.1 0.001 286 951.062 0.2919 .719 1...

000 931 0.186 8.3 58.005 0.27 16.001 048 0.327 -0.549 -1.7 .726 0.296 3.072 2 -150 -319 1-373 -313 -117 -105 85.252 1.000 950 0.209 -0.245 1.S 1.248 -0.001081 0.139 .509 1. specificni volumen t".0142 0.18 6.000 723 0.091 0.0 0 13. t.40 .905 0.676 -0.C v' m3/kg v" m3{kg h' kJ/kg h" kJ{kg .001417 0.10 5 0 5 10 15 20 25 30 31 - 231 233 235 237 237 237 237 237 236 235 232 229 223 214 198 172 140 1.4 0.045 0.001019 0.566 0.S 36.Zasicena para Toplinska svojstva tlak p.56.85 39.000 994 0.357 0.001 223 0.6 78.92 13.25 .6 5.398 0.140 Kap/jevifUl - - 56.097 1 -0.154 13.043 0.67 22.0 0.45 34.465 1.30 .038 2 0.277 1.928 0.15 .7 0.146 -0.000 652 - 353 - 359 365 370 375 379 383 387 391 393 396 -0.108 27.951 0.554 2.002 32 26 17 99 16 .001 166 0.635 1.2 0.302 1. .089 -0.s' kJ/kg K s" kJ{kgK KrutifUl I Ugljicni dioksid CO2 para 0.410 -0.000 897 0.150 0.93 57.000754 0.429 61.50 5.050 7 0.460 2 0 1 3 -1.000 661 para 0.37.663 0.819 .860 0.189 Sumporni dioksid S02 2.072 2 0.000627 0.180 1.60 4.704 r 1.1 56.048 0.000 971 0.0 27.06 50.027 0 0.059 55.998 0.9 0.32 71.81 19.001 298 0.357 1.000686 0.000 642 0.008 85 0.091 2 0.607 -0.0195 0.000 867 0.000 738 0.975 0.05 14.380 0.566 6.7 0.000 697 0 0.6 .022 9 0.079 41.049 8 0 0.000657 0.72 45.046 0 0.002 0.7 108 140 - 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 0.371 1.170 -0. v".507 25.001 120 0.006 0.896 .S 46.0104 0.001 677 0.423 1.328 1.336 0.557 1.4 66.002 156 2.254 188 .768 0.101 0.80 0.422 1.140 1.055 4 0.328 13.000 710 0.0 0.000 849 0.263 0.000674 0.000 639 0.000663 0.10 -100 I 0.33 64.014 1.197 0.831 0.388 1.2 42.0 24.89 26.51 0.S 0.000 772 69.007 52 0.460 13.467 -0.142 0.47 30.220 0.284 4.0166 0.004 0.84 10.883 0.400 -1.101 1.218' 0.130 -0.378 50.2 0.802 0.196 0.012 1 0.119 0.18 212 224 231 231 1.20 - .198 -0.

195 1.232 189 .111 0.610 1.1658 0.653 5.5 44.0 -0.903 5. specifina v' m3fkg v" m3fkg Amonijak 9.109 0.7 64.01 4.218 5 1.408 0.219 11.395 1.5 358 2.624 0.001 401 0.\.168 0.42 0.718 1.62 1.907 5 -0.5 69.1180 -0.3 68.001 583 0.55 0.5 190.363 - 0.487 0.047 7 0.2 - -0.902 4.001 680 0.516 1.001449 0.'.178 3 -0.083 3 0.175 0.345 8 -0.552 4.453 1.001519 0.001 566 0.523 1.149 0.001 109 0.llIlh Ivarl 1'01'.II1r<1rnIUri I.643 0.528 0.158 4.419 0.f" h" klfkg s' klfkgK s" kl/kgK 1 '11 1111 .797 6 7 8 0 5.371 III III tU II .0 0 23.6 141.3 III III III 11 III III III .065 0.297 1.063 5 enlropija h' kJfkg NH3 -310.299 0.322 4. .056 5 0.128 0.509 0.1662 0.188 Diklormelan (metilenklorid) CH2CI2 353 4.903 2.8 -136.35 .112 -0.120 0.2 28.331 1.521 3.244 0.827 4.435 3 -0.0 46.23.92 0.206 0.051 (melilklorid) 3 1 1 - 46.772 1.14.772 0.33 0.5266 -0.157 fi.11 III III III .756 4.177 1.417 0 14.f'.11 11. .9 31.750 2. III 11 \ I11 I' 111 III III .549 4.70 2.1704 -0.67 15.0559 0.091 3 0.496 4.307 -1.0 15.001 085 0.001 490 0.378 4.2 - - 91.423 1.001 379 0.061 4.1118 0.294 5.2 -267.0 31.688 4.363 2.263 1.001 659 0.702 Monoklormetan 0.5 0 15..563 1.001 134 0.247 8 0.290 0.I50 7.14 28.693 0.03 11.7 46.001 726 0.8 117.283 H.001 042 0.5 -114.108 11.001 601 0.131 1.409 11.'IMnn cnlalpija P bar h'.558 4.347 0.103 -0.354 0.257 4 -0. h".111 0.057 8 0 0.54 20.433 5.61 0. .001 504 0.266 4.963 0.586 8.001 425 0.469 0.0 363 368 372 377 0 0.001 639 0.000 986 0.087 0.241 0.909 .001 022 0.. '1'.083 7 0.3286 0.225.3 .572 tU.7137 -0.5 .000749 - 1.0 1 154 1172 1189 1206 1222 1229 1237 1244 1250 1256 1262 1268 1272 1277 1280 1284 1287 1291 1292 CH3CI 388 394 400 406 411 416 420 424 -1.399 1.001 004 0.5 240.9 93.436 4.084 6 0 0.hl.001619 0.622 4.001 550 0.001 777 -180.052 .486 1.00 I 534 0.237 5.HI 0 0..053 2 1.980 4.001 063 0.889 6.001 476 0..8 47.

817 4.031 0.000741 0.000 9. v"l ts °C R 11 40 30 v' m3/kg v" m3/kg h' kJ/kg C F Cl3 h" kJ/kB - - - 20 10 0.126 .051 8.000672 5 0.5 200.005 49 0.2270 0.078 13 0.000672 2 0.000 8.3 175.3 190.00 16.194 0.trijluormonoklormetan 0.000 651 9 0.510 2.40 C F3 a -100.605 6 0.21 .58 35.4 120.000646 8 0.44 78.19 31.6424 1.010 10 0.57 11.0006592 0.001 079 .4 163.2 154.29 - 0.0007524 0.43 66.52 28.051 0.3 0 10 20 30 40 50 0.394 11.18 39.018 04 75 33 82 - - . 0.6394 0.43.71 34.5 215.18 54.000 683 3 0.000842 0.000 625 0 1.3 185.9 159.098 2.43 15. .000769 0.18.204 6.457 17.01889 0.462 19.000 661 9 0.71 170.000 626 0.434 9.5 210.46 - R 12 70 50 40 30 20 0 0.53 86.3 180.000695 0.3854 0.50 43.86 64.3 150.230 5.8 167.22 29. 81.21' 0.374 0.05542 0.533 - 0.748 2.886 5 1.01373 0.38 26.332 6 1.4 195.086 4.256 0.407 0 0.26 .99 82.092 0. specifi~ni volumen v'.0007173 0.140 0.02642 0.616 - - 33.Zasleena parll Toplinska svojstvu tlak p.000686 8 0.000642 5 0.13 I .56 84.000773 4 0.024 0.20 25.68 86.077 8.405 0.667 7.0006335 0.1342 0.003 829 - 57.103 0.007 47 0.5 205.402 1 0.000717 0.157 0.211 .042 0.277 0.3922 0.0006167 2.000 623 4 1.000 658 0.000 962 0.000 796 8 dijluordiklormetan C F2 Cl2 0.15 19.261 1.30 - - 44.70 25.760 0.9 -100 - .2441 0.04 25.40 74.59.357 0.5 125.05667 0.10 0 10 20 30 40 - 0.78 0.96 88.58 51.123 4 .1613 0.92 9.45 22.191 3.000 707 5 monofluortriklormetan 0.8 171.000 12.0007018 0.03774 0.963 0.5 135.00 33.84 89.005 1.93 89.5 140.000 695 0 0.4 145.000734 2 0.80 60 50 40 30 20 10 0 10 20 190 0.000634 9 0.000 894 0.1107 0.582 R 13 0.6 130.000802 0.

57 .64 25.156 2.000 690 3 0.65 100.111 III III III 11 III III III .2 202.000 8501 0.8 214.340 1.47 87.955 16. h" v' m3Jkg v" m3/kg h' kJ/kg C F3 Br 66.20 96.0006092 0.1 216.647 2.008559 0.34 11.01 h" kJ/kg Ill" .445 0.\11 R 13 B 1 .305 3 0.0007785 0.135 0.0006824 0.30 98.047 1 0.000 523 1 0.000 640 9 0.22.959 3.457 6 - 61.00 -108.56 10.246 0.48 0.76 91.44.0008244 0.077 18 0. .169 12.0804 0.111 .560 5.dlllhtvarl (nastavak) 1'.0258 0.000758 2 0.0 210.trifluormonobrommetan 0.7 178.55 82.000 679 8 0.000 536 6 0.000 568 2 0.02 15. 0.0008830 0.000 713 1 0.855 9.1491 0.970 R 22 0.0007255 0.000767 2 0.92 .775 0.07 7.9 183.0008004 0.67 39.52 53.908 1 0.3050 0.000 551 5 0.1 h'mpcraturi t.027 42 0.19 15.69 12.205 0.4 271.36 .11 \11 .0.292 8.71 .1I11t1.4 - difluormonok/ormetan I till MII (.000 708 4 0.25 88.22 22.1 III~nBentalpija p bar h'.000 752 5 0.001 6.30 0.055 11 0.0194 0.454 11.9 193.3477 0.461 3.33 24.51 0.014 91 0.000 708 6 0.0818 2.3746 1.2 191 0.35 18.50 76.055 1.000667 1 0.004 969 - 29.1084 0.6 241.20 79.000635 2 0.0929 0.000695 0 0.222 4. H.69 94.458 7 CH F Oz III 1ft 11 1ft 111 \11 .8 168.000723 5 0.0654 0.011 25 0.006536 0.000 479 5 0.85 42.7 252.91 .0007405 0.55.03835 0.8 188.000 462 0 1.059 1.47 20.39 99.6 198.000 M.0007014 0.66.54.49 monofluordik/ormetan 0.8 218.0346 0.000587 2 0.33.708 6 1.126 2 1.7169 0.36.2 257.9 207.536 0.90 86.014 8 0.6472 0.20 53.31 22.2 158.12 14.0004996 0.70 33.000661 2 8.568 6. .89 31.\11 III - 20.48 42.7 246.535 - .020 6 0.83 R 21.200 3.103 0 0.532 2.000 510 8 0.283 5 0.323 0.Ill nil III 111 \11 111 III 11 III W \11 .2 262.96 69.4 267.5 236.020 04 0.0607 CH Fz 0 0.000 10.2103 0.0007386 0.68 .000 7.

Izobara je..za mokru paru (x > 0. upotrebljavamo p VX i kod para za izentropu jednadZbu = konst je podrucju cp gdje je " samo empirijski odredena vrijednost i nije ni u kojoj vezi sa specifienim toplinskim kapacitetima cp i Cv (u zasieenom Vrijednost " iznosi za vodenu paru: u pregrijanom podrucju (p < 25 bar) " = 1.mokra para v" < v . ovdje identicna s izotermom. Temperatura inverzije iznosi ~esterostruku do sedmerostruku vrijednost kritiene temperature (K).30 u zasicenom podrucju . 157 do 160 i 168). A = Apsolutni rad Q = m(h2 hI) V(P2 Pt) Toplina - ° - - - b) Izobara i izoterma 11 11 I U podruCju mokre pare svakom tlaku P odgovara tocno odredena temperatura Ts.pregrijana para Odgovarajuee temperature i ostale veliCineodredujemo iz tablica iIi dijagrama.VI) Toplina Q = H2 . 192 .Promjene stanja pare racunamo pomoeu tablica odnosno dijagrama za vodenu paru (Oznake velicinQ . dok se izvan podrucju mokre pare od nje bitno razlikuje.135 " = 1.035 + O. a) Iz 0 h0 r a V = konst v = lip = VIm = konst Za odredeni tlak P uz odgovarajuee vrijednosti v' i v" vrijedi: v < v' tekuCina v' < v < v" .SI) = mT(s2 .HI = m(h2 hI) T = konst Apsolutni rad A = fpdV Toplina Q = T(S2 .v.75) d) PriguHvanje pare h = konst Za razliku od plinova. za koje pri priguSivanjuvrijedi T = konst.Ix .sd c) Izentropa = - Kao kod plinova. str.= 1. P = konst Apsolutni rad A p(V2 . = 1) . a iznad nje raste.temperatura se pare pri prigu~ivanjumijenja (»Joule-Thomsonov efekt«) T * konst Ispod odredene temperature (»temperatura inverzije«) temperatura pare pri prigu~ivanju pada. dakle.za suho zasicenu paru (x = 00).

za vlafni zrak (nezasieen) na str. p p' = pz je - I .926kJ/kgK r = 2500kJ/kg loplina isparivanja vode (pri O°C) .314/18 0.1. "'. 194..462kJ/kgK = I . 195 do 197. Sve se nil I" ""1"111''Innja vlafnog zraka najbolje mogu pratiti u Mollierovu h..p') = O..' '"lIllIrO) Icmperaturi.1111111Ickucine (s~enje). To je stanje zasieenosti smjese.p') I "" I.vidi str. "'II'"IPlll1om zasicenju (P' = Ps' x = xs) je h = hs. 11' I")' smjesa vi~ ne moZe zadrfati sve koliane pare pa se iz smjese I 1111'IdllrlVllli suvi~ak tekucine (ro~enje).1.Un. 11. 'I ~Nvlnt. 11'"'lIll'crulura u °C pa je h = 1. 11vl1l1. . Ps) "11111111" 11rizasicenju (P' = Ps): Xs = O. smjesa postaje nezasicenom (a I'" 11111111 IIn~grijanom).~'. na v I1 . 1'1 1111 I x (apsolutna vlaga) je omjer vodene pare mv i mase suhog S .1'1'11111 sir.I. Iltlll.nomzraku . ~1.~. "" I h. + 2500) 'IW" .. (gdje je h = 0) bit ce nil h = cpz' + x(cpvt+ r) specificni toplinski kapacitet zraka Cpz = 1.SMJESE PLINOVA I PARA t I~IIl'nl IllIk smjese jednak je zbroju parcijalnih tlakova sastavina smjese . """" '11 vlllfni zrak (str.'.\kl pr..t(P 1IIIIIIIIII/IIsicenosti 1/1= x/xs I' .ruCnik 193 . '" ""l" III.I. 1111111 izhodi~te pri ledi~tu vode.622p'/(P.ncsmjese." ~".h"'II)1I Ps ffJ= p'/Ps ('" 1/1). H7kJ/kgK ~ Rv = Rm/mm= 8. 111"1. 198). . I" I It Icna entalpija smjese (kJ/kg*) u nezasicenom podrugu I.. Smjesa zraka i vodene pare (vlaZan zrak) . 'i~11I1 IllIk suhog zraka.005I + x (1.926. III 11v 11 v I a f nos t rp jest omjer parcijalnog tlaka vodene pare p' a - . m)mz = (R. x .'III~l1hrijednost odnosi se na 1 kg suhog zraka u vlatnoj smjesi.dija... Pri padu temperature pada i tlak zasieene I1 I "..IIIIIIUVU zakonu smjesa pare i plina u ravnoteZi s tekuCinom koja je '"1"1'11"1" kllCl1lparcijalni tlak pare p' dosegne tlak zasicene pare Ps pri .)Rv)p'/(p.llIlIlcza zrak i vodenu paru /.622P. 167).I 'lIIjcslI plinova . Pri povecanju "'"1"""11111' rllsle tlak zasicene pare (Ps > p'). 'I.. te je sposobna primiti nove kolicine pare koje pocinje .kll svojstva suhoga i zasicenoga zraka pri raznim temperaturama su . p je ukupni tIak smjese.It.'ulllllllli Ilak vodene pare.005 kJ/kgK specificni toplinski kapacitet vodne pare cp' = 1.lccnosti se naru~ava promjenom temperature. ~1I1I. odn.

170 1563 1. Zasieeni vlafni zrak x h v kJ/kg m'/kg kg/kg -18.836 51.97 18.028 90.849 65.15 0.78 0.10 0.792 0.810 29.072 0.12 24.316 3983 1.77 0.1 1.001 932 .09 0.37 26.911 46.207 4 1.6 .971 70.003 234 0.4 157.31 0.002 300 0.900 0.6 0.002 731 + 2.52 0.30 0.780 0.0 701.011 51 0.03 0.23 0.739 -11.08 0.58 0.C -20 -18 -16 -14 -12 -10 .078 15 250.684 4.856 0.963 0.418 9193 3.000 642 0.024 42 90. spec.08 0.001 353 0.36 0.6 123.870 0.596 3.06 0.25 0.049 53 167.25 0.005 868 0.106 7.824 16.905 44.934 205.8.53 53.129 9.007 727 0.6 0.943 0.27 14.36 0.53 0.810 2.830 18.973 357.18 0.055 8.2 0.7 0.804 0.13 0.000 1.097 3.756 .801 8.006 740 24.786 13.877 0.796 6.78 42.865 30.5 473.04 0.807 10.06 0.5 1.000 777 -16.01 0.50 1.62 23.021 62 0.893 40.813 12.20 0.916 0.77 0.6 578.22 0.5596 2351 0.870 32.836 20.24 0.876 34.013 10 0.06 0.80 0.04 0.031 1.19 0.087 52 277.750 0.55 0.034 94 0.2 250.02 0.882 36.942 60.29 0.7 0.235 0.parcijalni tlak .034 609.11 0.774 6.888 38.04 0.885 0.371 5.01 15.6 385.-1 311.014 80.154 7 464.01 0.10 0.01 0.057 - 194 .756 0.002 0.9 111.07 0.928 55.00 100.01688 0.24 73.1 0.790 4.7 0.01912 72.044 12 151'.18 59.008 841 34.6.859 28.398 1.14 0.8 .823 0.72 12.6.03 0.761 .5 0.8.1 845.20 0.778 0 0.908 0.26 0.005 098 16.062 27 0.99 91.2.027 55 100.1162 1.727 0.07 0.18 0.842 0.7 0.003 821 9.28 0.745 .727 -18.0 0.78 0.953 0.784 2.82 33.172 6.75 81.863 81.02 0.117 1106 0.08 0.957 65.21 0.916 48. entalpija h.4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 t mbar 1.750 -10.852 1 1.004419 0.842 0.87 0.281 6 811.069 77 226.798 20.6 0.0.42 47.768 0.42 29.17 20.817 0.3.010 10 39.41 1.49 0.39 0.899 42.11 0.733 -16.000938 -13.44 85.853 26. - Subl I zaslcenl vlafnl zrak Toplinska svojslva pri temperaturi t pare p" vlamost x.248 1.039 28 137.33 0.744 -12.01488 57.6 0.17 0.28 0.553 spec.847 22.71 0.829 45.925 0.47 1.767 4.505 1.985 75.09 0.24 0.345 10.40 66.001 128 0.390 2 1.3 p.99 0.0 0.001619 .819 14.922 50.055 55 185.171 2.60 37.892 123.043 9552 1.031 04 111.733 0.4 199.459 1.738 -14.773 . volumen v Suhi zrak h " kJ/kg m'/kg -20.762 .

5 29.73 11.5 16.83 1.7 2.45 8. 3 II.89 3.8 11.~5 6.53 3.1 .28 6.0 III 0. I ""'1 1 I 0.67 6.50 4.50 3.84 4.73 10.44 1.8 23.11 3.55 1'2 Z II.06 9.11.9 13.3 14.7 16.07 4.70 5.75 3.7 I 0. I \ 1.68 5.85 2.4 37.9 14.8 34.01 2.23 2.14 2.4 18.69 6.65 4.54 3.42 9.1]/1 vlaznoga zraka " (kJf(1 + X) kg vlaznoga zraka) I In.00 3. IHIIIIII/lkpnre p' (mbar).8 14.06 1.03 2.07 I' 1nl \ /.09 3.12 1.8 19.41 9.HI.14 3.10 9. I I" I" I 1/1 .3 27.I 1.2 12.36 8.7 21.74 4.55 7.87 '/.65 10.72 n.5 19.36 6.75 2.1 26.9 I 1.00 9.81 ' 3.5 5 2.6 23.32 8.6 12.8 32.9' .Vlaini zrak Toplinska svojstva pri temperaturi t I'.3 1'4012'8' \ () 11' 1'60 3'21 4.64 6.69 5.0 1.42 9.4 18.80 6.02 6.00 4.2 16.22 4.4 11.17 1.40 3.3 20.80 2.35 1I.6 14.05 8.64 8.50 7.06 7.94 8.35 4.51 4.13 2.39 6.09 10.91 6. vlafnost x (gfkg suhoga zraka).2' 1 4.20 7.82 9.6 20.38 6.'1' 1.5 29.28 5.6 11..43 7.05 7.45 3..8 21.01 5. 11'71 1.7 29.')3 1.60 7.1.1 21.07 1.35 7.48 8.03 4.25 4.67 2.60 5.52 7.14 7.60 11.3 13.9 13.40 8.27 0.33 2..94 5.53 2.82 1.0 () I.4I B 11.50 1.0Z ~.r.8 11.6 25.8 16.9 3 10.75 2.2 15.0 34.1 0.16 7.06 6.68 11.10 4.59 9.59 5.28 2.3 I 0.76 6.81 4.68 4.44 8.29 5.91 4..03 7.5 27.74 /1 I ').92 3.5 1 1 195 .7 5 11.04 12. specificna "1111111.56 4.7 1.09 10.94 7.58 9.4 11. I" 1.3 17.82 11.2 31.10 4.61 5.20 5.1 " 16.0 ".9 13.81 11.7 19.62 3.4 16.50 8.50 3.61 6.2 12.8 17.IH 0.88 5.87 2.9 15.32 5.6 I 0.2 25.44 I 3.2 I 0.87 1.l /' 11 Relativna vlafnost 'P I .39 5.5 4.00 2.6 24.84 /1 14.4 I 0.23 2.05 3.0 39.17 6.01 8.1 19.5 23.05 3.55 6.30 3.8 1.52 3.29 5. I I.8 I 0.34 2.30 2.5S 1.07 3.97 4.1 25.53 2.77 1.70 4.5 I 0.68 3.60 4.1 14.

4 33.0 4.4 34.4 75.6 13.I .95 11.3 42.9 .7 56.1 vlainost rp p 16 x h I .1 63.9 2. 3.7 5.47 7.S 26.8 85.73 5.4 57.0 34.3 55.5 18 x 1.7 42.3 36.7 93.1 18.8 30.8 .J 24.0 3.87 7.3 78.3 27.3 43.4 77.97 5.3 I 0.96 8.02 12.3 12.45 10.28 2.6 31.2 I 0.8 103.9 3.25 10.4 16.6 38.5 53.2 60. vlafnost x (glkg suhoga zraka).8 15.09 10.0 25.6 4.41 4.3 33.2 15.7 14.83 10.7 38.8 17.6 11.0 17.5 18.4 10.19 8.36 6.74 7.8 58.2 69.S .9 21.3 p' 20 x 11.8 31.3 .11 9.1 47.I I 0.S 38.2 .2 70.8 I 0.9 .00 10.8 41.1 47.62 7.41 11.9 83.3 15.4 18.0 78.6 4.1 67.4 46.0 20.7 42.3 58.9 38.2 12.2 71.2 19.8 .1 42.J.48 12.7 17.49 9.0 21.9 17.0 2.9 43.4 .67 7.36 8.34 21.4 .1 16.9 52.5 I 0.8 2.5 21.65 5.6 26.35 8.8 62.4 .C I I Relativna 0.9 14.35 11.0 I I I I I I I I I " 5.66 8.3 21.8 18.0 44.97 9.4 I 0.09 10.3 36.6 .VV 7.8 15.4 14.6 50.4 31.1 .8 '.6 .7 5.9 13.9 15.2 p' h p' Z81 x h p 30 x h .3 5 I 3 p' 2.6 33.I .1 18.7 13.32 8.4 16.9 .92 4.51 14.28 7.81 9.1 52.87 5.5 33.46 h 23.4 86.4 16.0 21.72 10.2 19.24 8.0 2.1 13.7 23.0 24.9 23.4 .8 36.4 37.93 10.06 4.9 .0 40.3 19.8 26.2 64.9 .10 4. specificna t .1 11.97 6.9 38.2 39.0 23.1 30.9 20.2 57.1 34.85 U.7 2.54 12.9 3.5 27.7 2.2 .32 10.4 34.6 .6 22.2 53.S 23.12 6.17 6.6 27.4 28.39 5.1 46.27 9.5 64.9 71.71 6.4 16.9 3.8 43.01 9.2 24.6 47.VIaiui zrak Toplinska svojstva Parcijalni tlak pare p' (mbar).1 39.8 27.30 4.5 65.2 13.8 196 .4 50.75 9.7 14.6 .6 95.6 I 0.56 11.2 47.4 11.3 15.8 47.7 19. 13.5 .1 29.7 I 0.45 7.36 4.57 3.4 h 21.2 24.9 I 1.I .21 6.1 34.4 51.0 16.56 5.5 30.5 30.78 7.

7 154. 79.1 103.9 91.5 54.0 105.5 86.3 114.h2 .4 ' "I " .2 75.6 226.8 62.4 36.7 250.1 69.6 90. 16.2 35.5 82. '/11 I x) kg vlaznoga zraka) Relativna vlaznost Ip 11.0 86.9 70. I 46'41 53.3 151.8 153.9 197 .3 116.5 .7 87.0 139.2 ' 35.3 13.3 84. I'" " 11.5 226.2 49.3 23.8 30.1 89.3 163.2 113.8 .1 178.8 82.9 185.8 104.1 39.7 49.1 127.5 17.I.3 26.9 123.9 127..0 59'61 66.4 ".9 95.8 44.\I I.7 30.8 156.1 50.3 34.7 58.9 32..1 0.7 114. .1 26.1 59.6 55.5 131.8 81.2 89.5 276.7 " .6 47.32 1"(.6 73.4 68.3 7.5 206.t"' 111"1" 'IIIUI'I.0 123.1 18. IIIIOltdl" " (I.1 I "3 " 14 10.4 40.7 10.5 I 139.5 104.0 66.0 .7 136.1 70.4 153.5 44.66 1.0 49.7 K.7 61.4 33.7 54.8 100.8 I 0.6 31.8 41.8 12.0 60.1 20.IK 14.0 76.4 I 0.1 I 0.4 I \ '96.4 73.2 104. I 9.1 91.9 23.0 27.5 23.0 '.0 27.lO 16.9 43.8 1111\ 7.4 26.0 36.6 55.7 I 0.7 120.0 13.6 29.3 100..4 110.3 36.3 88.9 44.7 19.9 49.3 41'61 47'8153'51 59.3 61.2 CI.2 92.8 39.2 22.21 (.3 34.7 " 70.3 51.5 81.6 21.9 I 21. 1'1'.8 15.5 1.0 49.5 112.4 45.3 19.1 115.6 I 0.8 67.6 17.35 12.5 29.6 63.2 123.6 16.6 251.9 53.6 23.5 40. \.U.71 11.05 14.0 26.9 17.7 21.0 187.3 25.4 44.0 78.9 37.' 5.4 78.5 68.1 143..6 I .8 31.2 170.5 62.9 42.2 206.8 "I 112'3 24.'P 7.1 :" 6Z.0 84. 59.0 44.3 65.0 140.8 33.'! 113'2 .8 11.2 33.3 I"" 1/' \ ' 27.4 22.2 42.U 64.8 I.7 35.7 111.3 187.7 52.7 168.7 21.2 24.9 202.1' 11.6 59.8 39.3 48.3 I 0.I 11.75 15.4 95.9 I'IN.0 31.7 169.8 55.7 73.0 77.8 167.1 111.4 .6 125.1 77.3 98.1 126.0 15.9 20.1.I.6 32.2 57.4 136.2 37.7 101.0 10.5! 33.2 39.5 I 0.8 68.49 H.0 '.9 'K.0 227.3 80.4 65.5 47.6 29.3 40.2 37.0 19.8 24..9 \.3 149.34 14.3 204.7 74. I.7 184.5 96.0 69.8 28.11 29." /.3 11)'1018.7 72.6 32. III I I '.111.6 23.2 CI(.

1"'1 .g. '< .. 'El . !! I 198 ..

+ m2) I = (h . 3. Promjena slanja pri x = konsl (izohigra) I'n zagrijavanju (od stanja 1 do 2) ugrije se vlaZni zrak za temperatumu tut. mase suhoga zraka mz.x')IJ 4.Promjene stanja vlainoga zraka (hi I MIJdanje vlainoga zraka s vlainim zrakom '/'''M"I'IJr vlainosli Mljl!Auli se vlafni zrak. pri eemu se vlafni lrllk ohladi do temperature I' « (1). . koja je odredena omjerom M2IMI = mt/m2' ~.OOS + 1. Je masa suhoga zraka. (stanje u tocki 11 ~ vlut.llku 12 . x2 x vlu1nost specificna entalpija temperatura u °C x = (m. i vlaZnostix.xr)/(cpz + xc v) = = (h - 2500x)/(I. + m2x2)/(ml + m2) h = (m. jer se izluCila masa vode mz(x . pa je stoga 1"tlrebno dovoditi toplinu Q = mz(h2 .) "'. mase suhoga zraka m2. I'ri hladenju medu istim stanjima vlafnoga lIuku (od 2 do I) valja istu kolicinu topline () ndvesti. moze se smatrati da je nastalo mije~anje vlafnog zraka Ilnnja 2 i granicnog sloja na rashladnoj povr~ini stanja Ro. a specificna se entalpija povecava od hI do h2. x za stanje smjese 1Iltll'kl M..(x . '" ~I' ~C'zu smjesu proracunati: x. vlaZnosti XI i specificne entalpije hI> dobivamo: - vlafnost smjese X2 . a time i osu~i.h' . mase suhoga zraka "". h.h. + m2h2)/(m.. '''lIIperature I..926 x) five se te veliCine mogu direktno oCitati iz dijagrama h. koja ima temperaturu 10 nau od tomperature rosi~ta (R). Hladenje do lemperature pod rosiStem Pri hladenju rashladnom povr~inom.x').I.nim zrakom.x. XI + mv/mz + hv mv/mz ]99 . specificne entalpije hv vlaZnom zraku. Vlaienje vodom ili vodenom parom Dodavanjem mase mv vode Hivodene pare.specificnu entalpiju smjese h2 = = h. "'IIIJljlrIlture 12i vlaZnosti X2 (stanje u tocki 2). Vlafnost se smanjila od x do . Odvesti treba toplinu Q = mz(h2 I je konacna temperatura u cC.

95 . avim fluidom) 2 2 - PI + (Jmed( VI 12) = P2 + Qmed( V2 /2) BniDa istjeamja V2 = vo): Teo re ts k a brzin a is tj eca nj a Vo (bez trenja) iznosi (za VI = 0 i Vo "= a) pri svim razlikama tlakova b) pri malim razlikama tlakova «(J = V2(h. s prosjemom gustoeom (Jmed"" konst (sli/!nost s nestla.vI2)/2 B ern 0 u 1I i j e v a j e d n a d z b a za plinove i pare vrijedi za male razlikc tlakova f1p = PI P2. U kojoj moremo ra/!unati sa zanemarljivo malom promjenom gustoee. . JednadZba kontinuiteta stacionamog strujanja povezuje presjek A. b qJ.koeficijent nine (= 0. 0. dok su druge veliane promjenljive od mjesta do mjesta. gdje ne dobivamo niti tro~imo rad (dW = 0). . . = aAovo(J qm iznosi: = aAo(JV2(hl b) pri malim raz1ikamatlakova «(J konst) qm = aAo V2(J(P. - dobiveni iIi utro§eni tehni/!ki entalpija. a je produkt koeficijenta smanjenja presjeka (kontrakcije) mlaza Jl i koeficijenta bnine Ip. tj. 160) uzmemo 11 Pr e t v 0 r b a e n erg i j e pri'strujanju Ako u prvom glavnom zakonu tennodinamike obzir i promjenu kineti/!ke energije Wk' vrijedi dQ gdje je: Q rad. konstantan.STRUJANJE PLINOVA I PARA Pri s t aci 0 n a r n om s truj a nj u (pri kojem se na bilo kojem mjestll bnina ne mijenja s vremenom ni po veliani ni po smjeru) protok mase je q". Pri procesima strujanja. vrijedi dQ dH = dWk' a pri izentropskom procesu (dQ = 0) jo~ i -dH = dWt> odnosno izrafeno specifimom entalpijom hi bninama v - . H - - dW = dH + d Wk W - dovedena iIi odvedena toplina.P2) - h2) Ao je asti presjek otvora sapnice. - h2) konst) Vo = V2(PI .98 u dobrozaobljenihsapnica). bninll v i gustoCu (J qm = A v (J = konst (vidi str. 200 .dh = vdv hi - h2 = (vl .P2)/(J S t v a r nab r z i n a is t j e can j a v je zbog trenja 0 stijenke i restica fluida medu sobom ne~to manja v = IpVo gdje je Ip Korisnost pri istjecanju s koeficijentom Ipje '1 = Koli/!ina istjecanja Koliana istjecanja (protok) mase qm a) pri svim razlikama tlakova "= .

h2).530 pregrijana vodena para 1.'1[2/( + I )] .hz). tlak i gustoea ispred sapnice T.546 zasiceni vodena para 1.-I) Taj kriticni omjer tlakova ovisi samo 0 fluidu (.) i iznosi za razlicite fluide: " pz/P. gdje su temperatura. NajveCi protok mase qmax koji protjece najuzim presjekom Amin pri kriticnom omjeru tlakova pIp. stapnim strojevima itd. armaturama. = 2/(" + I) VZ= V2["/(.)...577 Pri kriticnom omjeru tlakova pIp.. gdje je a koeficijent istjecanja i iznosi: " " kod dobro izvedenih sapnica pri o~trim rubovima a = 0. mozemo pisati h = konSI.aA mmV 1t./(!... iznosi P'''Y(><--l) p .30 0.64 . (P.Istjecanje iz sapnica IIrzina istjecanja Vose povecava ako se povecava razlika tlakova PI I postite najvecu vrijednost Vz (»Lavalova brzina«) pri kritickom P2 omjeru - Ilnkova pz/P.0. U (idealnim) plinovima je tada T = konst.. . = [2/(" + I)r/(. + I)] . = [2/(" + I W/I><--1) TiT.) = V2["/(" + I)]RT. a u konacnom presjeku tlakom P2 i = brzinom V2 = V2(h. Plo (!.. + vJ212 = h2 + vl/2 Ako je brzina slrujanja malena le je mozemo zanemarili (pri obicnom slrujanju u cijevima.40 0. .vukai najveca je brzina koja se mote pojaviti u najufem presjeku sapnice Vz = V"p!(!z S pomocu jednadtbe stanja plina mozemo pisati jo~ i (!z/(!.65 Pro ~ire n a sap n i c a (De Laval) Stanje u najuzem presjeku je odredeno kriticnim omjerom tlakova P!Pl i Lavalovom brzinom Vz V2(h.. .98 a = 0. dvoatomni plinovi 1. 192).0. q max. 201 .95. a u najuzem presjeku sapnice Tz' Pz' (!z. postignuta brzina Vzjednaka je brzini I. . Prigusivauje Pri prigu~ivanju se suma energija ne mijenja h.135 0. a u para T '*' konst (str.

= 1.. sumpora S.6 . kisika 0.21 Stvarna kolicina zraka Z = A.2.0 za mehanieka lozi~ta A.2 (u tdkih: u=I...Zmin gdje »faktor pretieka zraka A. u tekucih gorivaje 17> 1.05. .21.= 1.2 (u eistog ugljika: u = I.2.1. ./O..2 - - - KoliCina dimnih plinova a) U krutih i tekucih goriva nastaje dimnih plinova (kmol/kg goriva) D = ).1..3 . b) U plinovitih u + (H'/4 + 0'/32 + N'/28 + v'/18) goriva) goriva nastaje dimnih plinova (kmol/kmol D = A.. du~ika N te pepela (p) i vlage (v)...2). 1.1.= 1. 1.u kmol/kg goriva u = »karakteristika goriva«: u = 1 + 3 [H' (0' S')/8J/C' U krutih je goriva 0 < u < 1. vodika H.. 00 r i va su veeinom organski spojevi sastavljeni uglavnom od ugljika C.IZOARANJE Izgaranje je ekzotermni proces oksidacije goriva pri kojem se razvija ogrjevna toplina H..3.za kruta i tekuca goriva s obzirom na jedinicu mase C' + H' + S' + 0' + N' + p' + v' = 1 (kg/kg goriva) za plinovita goriva obieno s obzirom na jedinicu volumena H2' + CO' + CO/ + O2' + N2' + CH4' + C2H4'+ H20' = 1 (m3/m3goriva) Procesi izgaranja osnovnih sastavina krutih i lekucih goriva ugljika potpuno izgaranje C + O2 = CO2 nepotpuno izgaranje 2 C + O2 = 2 CO vodika 2 H2 + O2 = 2 H20 sumpora S + O2 = S02 - - Potreba kisika odnosno zraka a) U krutih i tekucih goriva iznosi najmanja potrebna kolieina kisika Omin = C' /12 . = 1. 1. b) U plinovitih goriva iznosi najmanja potrebna kolieina kisika Omin = H2'/2+ CO'/2+ 2 CH4'+ 3 C2H4' O2' kmol/kmol goriva Najmanja kolieina zraka Zmin= Omin!0.6). u ugljena: u= 1./0..21.4 za lozi~ta na ulje i ugljenu pra~inu za plinska lozi~ta A. u lakih: u < 1.6 A. C'/12.«iznosi: za ruena lozi~ta A.2 . Sastav goriva odredujemo s obzirom na jedinicu kolieine . Omin + (H2'/2 + CO'/2 + CO2' + N2' + CH4' + C2H4' + O2') 202 .

I uIIII'" I vUlIII (H20" . ( Il1flaHn) .~ «('. " "I .IICI lIul.n kllllll IlckuCa goriva . str.011 alkohol) '_'/ltllllllllllUkll . 1.h'II'".01325 bar) l'tllIl" 1I1I~t'vnc moei sastavina goriva ~I1I1I1Y gorlva 11111 ".2500 v' 203 .9800 0' .. I'U"" "' -)11" I 11111 Ogrjeme moCi 11g r j e V0 a 100 C Hs (gomja kaloricoa vrijednosi) fe sva VII Ill pr! izgaranju.IIIIdrosi~ta vodeoe pare (i para sumpome kiseline. '..(IICCIII .H'" . Razlikuje se od gomje ogrjevne moo time ~to dimni .v. 1.11111 I'"II'UII< . ukoliko . ..1noo C' + 101700 H' + 6300 N' + 19100 S' .(ho I1zol) 111.n pllllllvltll goriva kJlkg kJ/m3 (0 .C. Izgaranje IWlllt1lnno izgaranje IItll"'" kJ/kmol 406 900 kJ/kg kJ/m' o . '1IIIyn .013 25 bar .. " moe sloZeoih i tekuCa spojeva goriva (opr.ull d Mlllllpor). ugljeoa) Za kruta sluZi priblizoa formula . .. 889 100 799 100 1 449 200 1 359 200 1 302 300 I 257 300 - - I hlllJII ogrjevna moc fizikalnih smjesa gorivih spojeva (plinovitih goriva) (u ~ 1/11111 "1 I IltOOCO' + 10800 H2' + 35700 CH4' + 60700 C2H4' I ItllI!1I ogrjevna '11111' "kIlRom.11" . 204).lrJcvna moc manja od gomje za toplinu isparivanja r vodene pare 'I'" 11'I I 11000 kJ/kmol = 2500 kJ/kg = 2000 kJ/m3 (O.11 .11. " 11 r I I 11" 11111 11 j e v 0 a 100 C Hi (donja kaloriena vrijednost) je onaj dio ~ "'I' "_. 1. {Hi Hs {Hs H {Hs H' {Hs Hi I I 124000 296 600 286 700 241 700 3 273 900 3 138900 5 160500 4 980 500 10330 9260 142200 119900 41900 40 200 40 300 38 900 33 910 - 12800 10790 - - 1 365 100 1 230 100 282 900 29 600 26 700 12600 39 700 35 700 64 700 60 700 58100 56100 till I 41.Irvlld moci koji dobivamo kad dimoe plioove ohladimo samo do I '''1'' "'Ill'" 11.C. 'Mill'"1111Imc (kaloricnu vrijedoost) mjerimo s obzirom na jedinicu koliI 'lit.11.2000 H20' odrediti (u kJlkg) moze se toeno 1/.11.C.II.013 25 bar) I h '"1"111lIf.""l 11.

00 (Cisti zrak).1. rama moZe proracunati uz poznavanje sastava dimnih plinova i molne entalpijc njihovih sastavina pri tim temperaturama (vidi str.kod plinovitih goriva COt H20" N{ Ot = = = = (CO' + CO2' + CH. f05). 164): * Molnu entalpiju dimnih plinova za tehnicka goriva mozemo odrediti tako. = Iz minimalne potrebne koliCine zraka Zmin. T-dijagrama (vidi str.Sastav dimDib plinova . 1) Omin: D - Pri nepotpunom izgaranju sadlfe dimni plinovi jo~: CO.. .) : D (N2' + 79/21 .1. koliCine dimnih plinova D i poznatog faktora preticka zraka ..1. 0min) : D (.1. 0min) : D O{ = (.hmDoo) .1) Omin: D .1.izracunavamo relativni udio zraka u dimnim plinovima Z' Z' = (..1. + 2C2H. Njihov sastav odredujemo kemijskom ana1izom(npr. derpomoCu R os i n 0 v a i Fe h li n go v a hmD. . + 2C2H.) : D (H2' + 2CH.. 1) Zmin : D Otuda proizlazi molna entalpija dimnih plinova (kJlkmol) hmD 204 = hmDI - Z" (hmDl .1. . C~ itd.. Iz tog dijagrama mozemo za svaku izabranu temperaturu odrediti molnu entalpiju hmDI za..1. Orsatovim aparatom). Eutalpija dimDib plinova Molna se entalpija dimnih plinova hmD (kJlkmol) pri raznim temperatu. koji uzima u obzir i disocijaciju iznad 1500 qc.. = 1 i molnu entalpiju hmDoo pri . Sastav je dimnih plinova pri potpunom izgaranju s obzirom na jedinicu volumena CO2'' + H20" + N2" + O2'' = 1 (m3/m3 dimnih plinova) Udjeli pojedinih sastavina (kmollkmol dimnih plinova) iznose: - kod Cv1'stih i tekuCih goriva COt = C'/12 : D H20" = (H'/2 + v'/IS) : D N{ = (N'/28 + 79121..

.. ''''''11)" lopline.t.hIlIlIlOVD "mD.I leak zraka.'ulI goriva. 1/" ~llCClfil!neentaJpije goriva hg i molne entalpije zriUca hm Z prije iz_. T-dijagrama.In I Ickuca goriva s karakteristikom u pri pOlpunom izgaranju vrijedi (COn. !ho je veei faktor pretil!ka zraka ."II.)... I ~~ Kontrola izgaranja I NI pcpco. to je manji udio CO2''.t teoretska temperatura izgaranja T pomoeu Ro-I" I . sadrZaj CO2 u suhim dimnim plinovima (bez H20).. Stvama temperatura izgaranjaje niu zbog ... CH4 itd. 205 ."'1111111 ~J . ali ipak tolik da se osigura I"IIIIIIIU 11... 0 kod plinovitih gorivo na jedin!cu tvari I kmol goriva.IIOranje. /!ade. Za .. CO.11111 IUtlllU 11111111' 11111111' 1)1. = 1/[1 + u(...21-1)] I .111' lco(C02").t (> I) mora biti ~to manji." .Pretil!ak zraka kontroliramo sadrZajem CO2'' u dirnnim 1.. 11 200 LOO 600 800 1000 1200 HOO 1600 1800 T "C Dijagram Rosina i Fehlinga 'Teoretska temperatura Izgaranja ~IIIIIIII ontnlpiju dimnih plinova hmD odredujemo iz donje ogrjevne moei ~"'.lIlIlIvlll1l\.....t/O. Z i D odnose se kod I!vrstih i tekucih goriva na jedinicu malIudvu. I. oslataka (ne- I ".tI11 III ~ 11111111 111. ni dimni plinovi ne smiju sadrZavati gorivih "."""8 I' kolll!ine zraka Z i dimnih plinova D hmD = (Hi + hg + Zhmi)ID \'.. .illrlnr H" hg.. Itublvonc molne entalpije hm D dimnih plinova odreduje se za odgova"11"'" IlIklor pretil!ka zraka.

katrana iIi ostataka nafte. odnosno polimerizacijom (spajanjem malih molekula u veee) iz zemnog plina (sintetski benzin). .Prirodna goriva jesu: kruta (zemno ulje) i plinovita zemni plin. drveta. Smjesu obaju plinova nazivamo »mije~anim plinom«. treset i ugljen. Et i n yH2 (acetiIen) razvija se djelovanjem vode na kalcijev karbid CaC2' - - Goriva drvo.katran. . ugljena ill koksa) rasplinjavanjem. zesta. a sadde jo~ i saY pepeo goriva. zagrijavanjem (pri 900. deni plin«. tj.) Re tor t nip Ii n (rasvjetni i koksni plin) dobiva se iz prirodnih krutih goriva (ugljena. benzen). nepotpunim izgaranjem u plinskim generatorima. Generatorski plin dobiva se iz krutih goriva (drveta. drveta) suhom destilacijom.1100 °C) u retortama bez pristupa zraka. polut~ka (plinsko ulje) i t~ka (Iozivo ulje.. tj. CO itd. iz kojega su proizvedeni. Pogonska u Ij a: laka (benzin. Laka pogonska ulja dobivaju se jo~ i hidriranjem (spajanjem s vodikom) i sintezom (rasplinjavanjem i zdruZivanjem molekula H2. Koks i drveni u'gljen su kruti ostaci pri suhoj destilaciji ugljena odn. (Dovodenjem zraka dobiva se »zracni plin«. ~pirit) dobiva se alkoholnim vre. Umjetna goriva dobivaju se preradom iz prirodnih goriva iIi drugih tvarl. mazut) dobivaju se frakcioniranom destilacijom nafte i katrana. Kao gorivo su prakticki cisti ugljik. a dodavanjem vodene pare »vo. Udio lakih goriva poveeava se krekiranjem (cijepanjem velikih molekula). Pri suhoj destilaciji dobiva se jo~ i tekuci proizvod . tekuCa - naft" Pregled glavnih metoda preradeprirodnih goriva u umjetna i nacina njillOve upotrebe Prirodna goriva: Prerado : Umjetna goriva: teiko ulJe lmo:tut) poluteiko ulje (phnskoJ lako ulje lbenzin I Nacin upotrebe: vonjsko (u IZgoronjQ loii~fjmo ) 206 .) iz ugljena. E tan 01 C2HsOH (etilalkohol. njem iz ~kroba.

C2H2 29 4 32 4 0.. III ~'11 Sastav % (u H I 1kg) C 85 86 87 93.5 3 0..."1 11~lftll ...0 I 1 0 N 43'9 0'1 20 1.H.(hlln..5 0.16700 8400.19 4800 60 1..11.1 I CO .Donja ogrJevna moe H. . I'"11 .1".60 0...12 6000 62 1.019 92970 2.ld . '""" ~O .0 8.2 - 2 2 5 3 5 8 : Gustoea :Donjaogr.11..260 60570 1... 1. C2H.3 I Gustoea kg/m) 720 875 940 977 884 794 I Vreli!te °c < 120 <350 >350 I'.8 0. IDOnja kJ/kgmoe 42700 41900 41 200 \ .lc.. .10 1 1 I.. 1""11 (11111 .I I .12 vJaga 10." . Ill. .25 4000 I 207 .I...~1i"1I"1 S 0 2.8 13 I I I ." /0 '..1.10 1 kJ/kg 14700.10. 1111' I HI ogr.II'u goriva Sastav 82 % (u I m» CO2 I i CH.0 8 1.." .356 63 500 2. C...53 19300 3 0.011 .1111 .013 S 2 bar Nz 0.1 '"n ..50 20 SOO 3 0. I 'f.20100 27200. .11110'"0 'C..20 12.171 56340 7 0.11..II. C)H.7168 36080 1.2 52 I ! 7...." 1'14H 11I. 7 27800.5 78. I. 218 80.H.0 1. kJ/m) : kg/m) I O°c.Ill "" ".71 10800 54 1.2 3 0. .7 1 1.."k..I~ .250 12620 0.7 15 11 11 6..1111 "". 1111 I "lIn / // 50 51 49 12 6 4 8 8 42 28 23 28 - H2 CO CH.moeH. .668 121800 1. III nllvlln .3 38850 40270 26750 1)1 92.11.III~II) 1.08987 10790 1..30300 1 I ... ~ 11'" IInrlva ...Pregled goriva t~~udvu SaSlav' % (u 1 kg) Oista tvarI ...o C2H.5 2. ..34100 '17 0..11 ".10 3. . I t IH I 6 7 5 1 1 .1111111) 1"1..."" . ' II'~II' vl'ijcdnosti.0 I I pepeo <0..

Doma~1 Rudnik Vrsta Velicina zma mm Kolicina sumpora vlaga pepeo va tvar % I I goriSastav u 43 43 43 43 43 43 20 22 22 22 24 34 21 22 22 24 24 32 19 20 21 22 26 36 19 19 19 19 20 20 8 8 9 9 12 5 12 14 15 16 17 19 9 10 12 13 17 18 7 8 9 11 13 25 13 15 17 18 21 21 49 49 48 48 45 52 68 64 63 62 59 47 70 68 66 63 59 50 74 72 70 67 61 39 68 66 64 63 59 59 0..10 0..6 0...6 0.1 0...3 >60 35...33 10.10 0.60 15....3 2.35 0.3 0.10 0.0 1...0 2.0 2.6 0...8 1.15 5...17 3...} 300 19800 19300 18 800 18 500 16400 10 500 18 000 17 500 17000 16700 15 700 15 700 Trbovlje Zagorje LaSko Senovo 208 .10 0..120 35.....18 3.2 2.4 % DOIija ogrjevo& moe HI kJ/kg Velenje komad kocka orah grah sitni prah komad kocka orah grah sitni prah komad kocka orah grah sitni prah komad kocka orah grah sitni ksilit komad kocka orah grah sitni prah >120 65...0 2...40 10.16 3..0 1.65 10....9 2. .3 0.60 16.3 0..3 11 300 11 300 11 100 11 100 10 300 12000 18 000 17000 16 700 16 700 15 700 12 500 18 600 18 000 17 500 16 700 15 700 I.4 2.....6 0.30 10..1 2.9 0.3 0.60 17.3 2.0 2.6 1...60 18.6 0..35 10.1 2.3 0.....5 >60 33.3 >60 30.0 1..1 1.1 65 >60 40..

komad sitni komad sitni 'injskoI{csavski "olubara "".komad -kocka .2 0.4 0.8 0.sitni .3 0.4 0.1 0.7 0.prah .4 0. kJIkg 28 100 27 800 28 400 28 400 26 800 18700 17600 16 600 16 200 21 100 20 800 20 200 19000 18 700 19000 18 800 18200 17400 15 500 14 100 15 100 12 100 10 900 17400 15 800 9600 9300 9700 6800 9800 8200 209 RaSa - Banovici - komad kocka orah grah sitni komad koeka orah sitni 2 2 2 3 3 17 17 18 20 8 8 9 9 9 14 14 15 16 18 33 32 30 30 20 19 48 49 43 36 45 41 12 13 11 10 15 16 20 21 22 21 22 23 27 28 16 17 18 20 25 9 15 20 25 16 23 10 12 14.sitni .3 1.4 1.2 0.1 1.sitni J\. Sastav u Rudnik Vrsta vlaga I % va I pepeo tvar gori86 85 87 87 82 67 63 61 58 71 70 68 64 63 70 69 67 64 57 58 53 50 45 64 58 42 39 42.4 2.6 Donja ogrjevna moe H.3 2.Iolae KIIovo - komad sitni komad sitni I~ Slrojarski prirurnik .IIgljen.7 0.6 0.8 2.5 2.orah .5 34 10 21 Kukanj /.2 2.4 1.rcka .5 0.2 0.9 0.orah .prah .cnica komad koeka .6 0.5 30 45 38 Koli<!ina sumpora % 9 8 8 8 8 1.5 1.komad -kocka - .orah .

gustoca (kg/m3).K). Nadalje. K»).T2){3Iv2 Nu = ad/)' (K). Nusseltova teorija slicnosti omoguCila je odre\tivanje prijelaza topline pomocu bezdimenzijskih znacajki (brojeva): Reynoldsova znacajka PrandtIova znacajka Pecletova znacajka Grasshofova znacajka Nusseltova znacajka gdje su: d (T. g . Pr Gr = d3g(TI . Pe = vd(!cI)' = Re . f3 .je koeficijent top Ii n s k e v 0 d Ij i v 0 s t i a mjerimo ga jedinicom W/(m. pare iIi tekuCine.promjer (m). toplinski je prijelaz opeenito jo~ i danas sasvim iskustvena vrijednost koja se moze izracunati samo u nekim posebno jednostavnim slucajevima. prolaz topline Q u vremenu t) kroz tvar je po iskustvenim zakonima upravo razmjeran temperatumoj razlici . Prijelaz topline Toplinski tok <Pkoji prelazi s plinovite iIi tekuce tvari na krutu stijenku.specificni toplinski kapacitet (u plinova je C = cp) [J/(kg' K»). 210 . a .6.ubrzanje site teze (= 9. Toplinska se vodljivost mijenja s temperaturom. iIi obratno. = T. v. temperaturi. (! .6. . tIaku i brzini plina. razlika T2) . 212 do 217. C. Re = vd/v Pr = (! cv/).koeficijent prijelaza topline (W/m2K). .). Prijelaz topline na slozen naCin ovisi 0 vrsti.volumenski koeficijent temperatur- - .kinematicka viskoznost (m2/s).PRIJENOS TopliDska TOPLINE vodljivost Toplinski tok <P(tj. i povr~ini A. i povrlini A - a je k oefi cij e n t pr ij e I a za izrafen jedinicom W/m2 K. v .= ~ (T1 - T2) A ). T2 T . prijelaz topline ovisi 0 obliku i kvaliteti povr~ine stijenke.brzina (mls) . a kod plinova i para jo~ is tlakom. po iskustvuje upravno razmjeran temperaturnoj razlici . Unatoc veoma opseznom istrafivackom radu.koeficijent toplinske vodljivosti [W/(m. koji toplinu predaju krutoj stijenki iIi je od nje primaju.temperaturna nog rastezanja (K-. Brojcane vrijednosti)' za razlicite tvari sabrane su u tablicama na str.T = T. a obrnuto razmjeran debljini ravne stijenke () <P= - T2 f. ).81 mls2).

= 0.43 1.: prijelaza topline pomotu Nusseltove 11) Slob od no strujanje plinova i tekutina I'rijelaz topline 5 vodoravne cijevi promjera d na miran zrak ili viskoznu tllkutinu vodljivosti A.na zrak .25 . treba za d uvrstiti odgovarajuCihidraulicki promjer 4 A/O (A = povrsina.37 . * Najjednostavniji primjeri proracuna mncujke Nu = ad/A.: .= 0.na tekuCinu ad/A. Ako cijev nije okrugla. Reo. . 212 do 214. = 0. . 4000 W/m2K Pri promjeni agregatnog stanja ima prijelaz topline optenito mnogo vere vrijednosti.00 1. GrO.I») Kucficijent prijelaza topline a iznosi: za plinove za tekutine 14.46000 W/m2K 211 .092.0396 Pr..23 1. Za pravokutni je presjek cijevi 2 ab/(a + b).za snopcijevi ad/A. 40 W/m2K 2000. Vrijednosti za f3 navedene su na str. (Gr.'/' '/'. = 0. .i v tekutina I pllnova na str..75/!1+ 0.12000 W/m2K . koje su jedna iza druge.40 . A..c.25 b) Prisilno strujanje pi in ova Strujanje duz ravne ploce duljine I pri v > 5 mls vrijedi aliA.75 Strujanje okomito na os cijevi: za osamljenu cijev ad/A.36 1. PeO. Za vodu iznosi: 3000.47 Strujanje kroz ravnu cijev Brzinu v treba uzeti na najuzem mjestu izmedu dV~ucijevi! ad/A = 0. = 0.kapljicastoj 30000.65 Turbulentno strujanje ad/A. .' < 2300) kroz duge ravne cijevi ad/A"" 3. 0. ad/A. 159. PeO.= ~ . vrijedi: broj redova cijevi 2 4 6 8 10 vrijednost za ~ 1. .75 IIllJcza cijevi u poretku sahovskog polja.075 . PeO.filmskoj 6000.075 ..7 c) Prisilno strujanje tekutina Laminamo strujanje (koje se javlja u tekutina u uskim cijevima ako je U.35 (Pr . 16000 W/m2K pri vrenju pri kondenzaciji . PeO. Pr)O.75 - .040. 0 = opseg). . a vrijednosti za (1.

828 0.9 15.4 21.182 0.139 1.040 0.027 0.025 0.616 1.626 0. kapacitet c.7 24.624 0.063 6 0.596 0.6 25. viskoznost v mm'Is 9.391 0.020 5 0.925 0.101 0.525 ugljieni dioksid CO.023 7 0.021 1.0 212 .030 t.674 0.toplin.022 0 0.106 4 0.720 2.013 1.189 1.017 1.092 1. Kinemat.6 19.017 8 0.050 2 2.916 0.358 14.009 1.980665 bar "= 1 bar) Plin (para) zrak Temperatura t .004 1.Toplinska Sfojstva tvari Toplinska svojstva plinova i para (pri tlaku 0.268 0.8 137 181 227 278 332 69.442 14.875 0.5 17.65 12.2 49.2 39.394 50 100 sumporni dioksid SO.C - - Gustoea e IcgJm' 1.9 30.746 0.65 1.2 64.649 0.912 1.276 0.1 128 16 240 4.042 1.004 1.034 1.5 23.5 42.09 - 50 20 0 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 vodik H.030 0.021 1.400 2.029 0.086 9 0.073 4 0.318 0.088 1.021 3 0.010 9 0.093 0.top!.723 0.059 1.540 0.058 0.50 0 0.425 0.022 6 0.204 0.164 1.013 1.008 4 5 9 3 7 0 4 0 0 9 5 1 9 1 5 0 2 ).176 0.83 Spec.032 0.048 0.025 1 0.23 10.6 35.026 1. 0.7 17.232 14.6 98. .113 1.037 0.76 7.252 1.047 1. 0 50 100 200 0 50 100 200 - - - amonijak NH.870 0.1 97.968 0.034 0.0 13.789 0.026 0.168 2.0 13.373 1.066 0.231 2.0143 0.030 0 - 12.164 1. kJ/kg K 1.198 2.229 0. K) 0. - 50 0 50 100 200 - 14.202 0.076 0.232 0.2 4.147 0.084 0.042 0.653 0.508 0. vodljivosti W/(m.218 Koef.534 1.

15 7. toplin.045 2.237 0.84 7. 260.481 0. 180.8 16.0..4 23.1 5.963 1. 9 0..199 2.0.123 2.0.0..834 3.93 9. 200 220.147 Koef..0.343 0.0.0.50. kJ/kg K 2..981 1.30.3 4..186 2.876 3.569 2..2 0.598 0..040.43 3.0.88 20.3 7. 0..0.367 0. 240.989 2.2 17.32 3.486 3.371 2. 240.0.715 1.0.610.78 4.926 0. 220.0.0.067 1.10.20.384 0.851 2. 300 320.58 5.280.0. 0\ I> 8 10 213 . 2.396 0.110.043 1 0.K) 0.368 0. 160.4 32. 2.70.041 2.0.65 6..887 0. 160.89 6.k " hili I Temperatura I . 20..710..557 0..33 0. 1. 2.529 0.265 0..0. Oustoc" e kg/m' 0. 140. 180.164 2..857 4.0.. 120.043 7 0.0. 280.037 0.0.0.973 1.0...0. 20. 160... 260 280.380. 0.5 2...964 2.7 1.3 13.040.647 1.3 .040.294 0...375 0.6 2. 240.9 0.290. 2.144 4.1 2.394 0...0.35 6.330.24 2.0.345 0.13 4.50.999 1. 9 0. 240 260 280.0.315 2.. 3. 1.356 0.10. 180.5 29. 4.964 1.70. Kinemal.364 2.78 2.98 5.C lOO..88 5. vodljivosti lW/(m.0. 2 0.161 2.20.14 4. 0.43 8.30.58 2.Top/inska svojstva vodene pare II.7 11.789 1. topl.26 5. 20..394 4.0.226 2.968 0.. 220.48 4..... 180.58 7.362 0..33 3.0.0.0.268 2. 0.316 0. 140.265 2.841 2. 300 320..3 0. 0.216 2.0.5 4..13 8.0..872 1.8 19.118 2.44 5..040.345 0.0.0.30.75 2.041 2.149 2..72 838 4.339 3.318 0.734 Spec.135 2.33I 0. 180.3 21.385 0.446 0.156 2.10. 180.. viskoznost v mm'/s 21.0.487 2391 4.160.8 0.585 3.0.. 0.0.0.32 1.356 0..593 2.042 0. kapacitel c.6 3..974 5.047 3..046 0.0.0..998 1. 280..460.337 0.85 2.998 2. 260.0.0. 200 220.0410.277 0. 0.25I 0. 10.4 0.5 12..999 1..48 6.162 2.16 0.02 6. 0. 240..0.042 2 0.0. 160.0.2 35.4 14.0..0.9 26. 200 220.650.0.

190 4.179 0.124 0.293 0. Koef.232 4.364 0.685 0.182 4.684 0.295 0.120 0.125 0.087 0. kapacilel .91 36.219 4.646 4.627 0.115 Tekucina voda c.123 0. 0.892 1. vodljivosli A W/(m.138 0.555 0.199 4.249 0.215 4.993 2.598 0.0 7.220 0.162 0.101 2.673 0.142 0.282 4. monoklormetan CH)Cl uva HS 214 - 1.40 2.185 2.680 0.137 0.7 8.591 0.500 4.651 0.321 0.310 0.178 4.478 0.383 0.119 0.3 .376 0.540 0.44 1.0624 0.131 15.94 3.C 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100.018 2.K) 0.665 0.642 mazivo uljc transfonnatorsko uljc ugljii!ni dioksid CO2 sumpomi dioksid S02 amonijak NH.212 0.360 0.01 0.934 2.071 Kinemal.189 0.93 4.850 1.257 4.79 1.140 0.658 0.562 4.20 3.217 0. 20 30 -20 0 20 -20 0 20 -20 0 20 0 20 GUSIOCa e kg/m' 1000 998 992 983 972 958 944 926 908 887 863 794 700 871 858 845 832 820 807 866 852 842 830 818 771 596 1485 1435 1383 665 639 610 997 960 921 13 595 13546 Spec.855 5.172 0.5 9.195 0. kJ/kg K 4.141 0.139 0.564 0.198 2.S 16.Top/inska svojstva tekucina Temporalura t .772 1.054 3 0.681 0.585 0.294 3.140 0.304 0.356 1.69 5.669 0.390 4.269 1.507 1. lOp\.loplin.644 0.143 0.093 2.395 4.693 1. viskoznosl v mm2/s 1.494 0.256 0.570 1.122 0.223 0.144 0.163 10.199 0.

alumin.128 0. II111g1 cisti I Il\Jcd (mesing) monel nlkaI.465 55 113 60 59 0.017 0.O.234 0.465 181 116 65 143 ::::: 93 26 58 24 35 34 70 159 ::::: 58 417 - - 310 67 215 .446 0.460 0.628 600 - 44 37 50 47 29 14 21 20 16 165 .502 0. toplin.top!.896 0.500 0.377 0.502 0. lumin olok ron kosil (kalaj) . cisto 20 20 20 20 500 20 20 20 100 7850 7840 7750 7900 - 7880 8130 2700 - 0.352 0.607 0.Toplinska svojstva kovina i kovinskih slitina Temperatura t °C 20 20 20 20 Koef. lcljelO.900 0. - kositrena IIlnk ~'. cisti nov(» srebro ulov0.226 1.6%C - O. vodljivosti A W/(m .460 0.134 0.Cr-Ni .K) 229 395 372 Kovina Gustoca I! I kg/m' 2700 8930 8300 7800 I Spec.2%C ..I%C 20 20 20 0 400 8750 7130 8600 7850 - 0.ar ezij.O.381 0.129 0.134 0.13 %Cr .477 0.393 0.460 0.419 0.133 0.voIIlijev ~IIII .18Cr 8 Ni 36%Ni IIlIr.419 kapacitet c alUl Ilnij hllk r. cisto na plllti ~lIunin Alvilijev ro arcbl volfl 'am lhtte.912 - 20 20 20 20 20 20 20 0 100 20 20 20 20 20 20 20 1800 7280 1740 :::::8600 8580 8800 11 340 21400 2600 :::::7250 10500 19300 19250 7850 0. /!isti trgovacki hlO ca. kJ/kg K 0.383 0.385 0.540 0.

36 2.15 0. .2 0. .Toplinska svojsiva anorganskih krutina Materijal azbestne plaCe azbestna vuna beton.33 "" 1.75 0. .840 1. 1200 . vodljivosti }. kapacitet c kJlkgK - Koef.60 - 1450 2650 200 500 0. top!. suhi granit kotlovac karbonatni silikatni Temperatura t °C 20 20 Gustoea IJ kg/m3 2000 300 Spec. .suha pijesak.76 - 0.10 0.840 0.06 1690 0.840 0.9 0. K) 0.710 1.750 0. ilovasto vapnenac vuna od troske zid od opeke fbuka. .130 0.880 0. zidna 216 staklena vuna 1000 0 20 20 20 100 1000 20 20 20 20 20 20 - 200 50 300 2700 = 1850 0. 2500 . .840 - sulfatni kremen kremeno staklo led (H2O) mramor opeka. 20 20 20 300 300 600 =2100 2900 1000 300 2000 - W/(m .7 0. .2 1.800 (silika) snijeg staklo bmotna opeka tlo. 2.880 0.930 0.09 0. 2700 = 400 2210 917 924 .840 = 0. . 0.8 2.2 2.10 2.710 0..750 - = 0.04 0.08 1.08 .840 0.8 "" 1.036 0. top!. .0 1. .46 0.20 "" 1.15 0.670 - = "" 1.30 "" 0.9 "" 1.840 0. suhi pjenjak porculan silikatna opeka 300 50 20 0 -50 20 20 20 20 20 100 .043 0.30 = 2600 = 1700 1520 =2220 = 2360 "" 1850 0.23 0.7 .2.28 2.800 0.8 "" 0.80 ..

036 0.260 1.04 0.06 - - - 0.23 0.059 0.340 1.420 1.74 0.14 0.10 0.920 1.050 0.920 2.12 0.790 0.Toplinska svojstva organskih krutina Materijal Temperatura t °C 20 20 20 20 20 20 20 Gustoca (J kg/m3 2120 1270 81 245 330 1400 1190 1200 224 Spec. toplinske kapacitet vodljivosti c A W/(m .260 - - 0.380 1.300 1.6 0.16 '" 0.35 '" 0.510 - 1.840 1.06 p 20 - .28 0.590 1.077 0.420 c g' gl k dl - 0.055 20 20 1400 '" 550 0.37 0.300 1.21 0.300 0.215 0.05 '" 0.060 '" 0.16 k V' 1000 9 176 380 190 1. top!.670 - 0. Koef.16 h P - 1.14 dl P pi u' I U: 20 20 20 20 20 20 30 0 0 50 100 20 20 - '" 700 '" 850 200 1000 200 '" 1200 730 1600 147 2.045 0. K) kJ/kg K 0.055 0.070 0.390 0.

> T2) i emisijskih gdje je 0": tI>= 0"[(Tt/1OO)4 - a) u vooma velikih.&20'.67 W/m2 K4 Za »siva« tijela vrijedi tI>. Emisijski koeficijenti tehnicki vafnih tvari sabrani su na str. Apsorpcijski koeficijent a jest omjer energije Wakoju tijeloapsor.= £O'(T/loor A izmedu dvaju tijela apsolulnih koeficijenata &.infracrvene zrake). . ec toplinski »siva«: v o < Wa< W 0< a< 1 Emisijski koeficijent &jest omjer energije W. blizu smjcltenih. Stefan-Boltzmannov zakon Toplinski tok tI>koji pri zraeenju odaSilje apsolutno crno tijelo upravno je razmjeran povr~ini A i 4. Ijine 0. + 1/£2-1) b) ako drugo tijelo (2) potpuno okruzuje prvo tijelo (I) u' = 0'/[1/&. 300 (Lm(toplinske . + W(I/62 -I)] Ako je ploha AI znatno manja od plohe A2 (co ~ 0). potenciji apsolutne temperature T tI>= 0'0T4A gdje je 0'0 = 5. (A = A.Toplinsko zra&nje (lsljavanje) Zraeenje topline jest odavanje energije elektromagnelskim valovima du.8. = AI> 0" = 0'/(1fe. ./We<1 - Po Kirchhoffovu zakonu vrijedi (pri jednakoj temperaturi): E = a. bira (upija) i sve energije W koja dospijeva na povr~inu tijela a= Wa!W< I Wa= W a= 1 .toplinski »cmo« tijelo Wa= 0 a= 0 toplinski »bijelo« tijelo Stvama tijela nisu ni toplinski »bijela« ni >>cma«.10-8 U tehnici se la jednadzba upotrebljava gdje je 0' »konstanta zraeenja apsolutno 0' W/m2K4 u obliku tI>= O'(T/loor A crnog tijela« = 5. . 219. vrijedi: c) za proizvoljno 218 smjcltene plohe AI i A2 je 0" = &.66961. i &2 (T 2/100)4] A paralelnih i ravnih ploha tem- gdje je & emisijski koeficijent sivog tijela. koju odaje pominn »sivog« tijela i energije We koju odaje pomina »apsolutno crnog« tijela: &=W. Izmjena topline zracenjem peratura T. i T2 (T.

045 0.93 0.25 0.Emisijski koeficijent e povrlinskog zracenja POvrSina II1l1torljnl L 11v In.30 0.925 0.hllo I I I tamno oksidiran oksidiran poliran oksidiran poliran tamno zardao lijevana povl!ina valjana pomina crveno zardao bruen sjajan.28 0.lnL <"Ilk I I klllltllr rnm 11\lnll nlklll u'uvo .030 0.85 0.76 0.045 0.06 0.05 0.90 0. emajl IlIk za radijatore led mramor opeka papir porculan staklo svilena tkanina lamot gladak poliran gruba.61 0.77 0.93 0. "MLIII oksidiran poliran namaz I 0.93 0.058 0.07 0.025 0. MhlllllllU Emisijski stanje I I I I Tem:ratura 25 230 lOO 20 130 20 20 230 20 lOO 20 20 20 ISO 20 ISO 338 300 lOO 20 130 20 20 20 20 20 20 100 0 20 20 95 20 90 20 1200 I koeficijent & MIIIIII1.05 0.22 0.94 0.93 0. jetkan sjajan poliran oksidirana polirana poliran oksidirano polirano tokaren polirano polirano blanjano lIokovine: IIrvo krovna Ijepenka '"k.07 0. crvena .025 0.11 bronzir.90 0.77 0.rohro l.78 0.Iv' lijev .966 0.43 0.85 0.60 219 .80 0.24 0.128 0.

.T2) b) Pro/az lopline kroz slijenku pri dOl'odenju loplinskog i dodirom loka zracenjem Toplinski tok koji prelazi dodirom s neke tvari (temperature T. od kojih jedan ima debljinu 15.(T..Ts\) Vrijednost 0' izraamavamo iz poznatih koeficijenata E i Es (vidi str.T2).~~a:~ prijelaza topline IX..(Ts. . kroz tu stijenku (debljine 15i koeficijenta toplinske vodljivosti l) te sa stijenke na drugu tvar (temperature T2 i koeficijenta prijelaza Ot~ iznosi za povr~inu stijenke A <P= Q/I = k(T. u W/m2K. a temperaturu Ts.. = Tt Ts Ts2 - k (1 /Ot. 219). + t5t/A.kla + a.~Al~~~a . i vodljivost AI> a drugi debljinu 152 vodljivost A2) koeficijent prolaza i topline k racunamo po jednadzbi I/k T. 220 T2)A . Temperature na pojedinim mjestima stijenke mozemo odrediti trokutnim dijagramom (lijevo) Hi jednadzbama Ts./AI + t5JA2 + I/Ot2 ~' 1 .k (I/Ot.Koeficijent k racunamo iz jednadzbe I/k = 1/(Ot+ 01:1) t5/A + I/Ot2 + gdje je Ot= u'[(T/IOO)4.)(Tt- T2) = T. + t5p + I/Ot2 prolaza topline k mjerimo istim jedinicama ' a.) na stijenku. 1j = 1/01:./AI+ t52/A2) .. iz jednadZbe TSI = T.) (T. i koeficijenta prijelaza 01:.. + t5.Prolaz topline a) Prolaz topline kroz stijenke pri dovodenju loplinskog loka dodirom Toplinski tok koji prelazi s neke tvari (temperature T. te prolazi kroz tu stijenku (debljine 15i vodljivosti A) i s nje prelazi na drugu tvar (temperature T2 i koeficijenta prijelaza O(2)iznosi <P= k(T. .k je koeficijent Koeficijent prolaza top line T2)A koji se dobiva iz jednadzbe kao i koeficijent I/k = I/Ot. i koeficijenta prijelaza 01:.)i istodobno zracenjem s neke stijenke (temperature T i emisijskog koeficijenta £) na drugu stijenku (emisijskog koeficijenta £s).tj. - T2) = Tt. za stijenke od dva sloja. .k (I /Otl+ t5./IOO)4]/(T. Za vi~lojne stijenke (npr. (T..

Tmed gdje su: k . t:. lstosmjerno stTujanje PTotusmjerno stTujanje L.l 11~" T 1t~ 7.hukNJII. Pri protusmjernom strujanju moze biti konacna temperatura tvari koji toplinu prima (grijuCi se) visa od konacne temperature tvari koji toplinu predaje (hladeci se). razliku11'1110 istosmjemo.Tmed pri protusmjernom strujanju veca je nego pri istosmjernom.T")ftn (t:.) temperaturna r~lika iznosi t:...Tt = t:.T' = Tt' .' . 22] .T' /t:. 220). Prosjecna (»Iogaritamska<.T") Prosjecna (Iogaritamska) temperaluma razlika t:.T - t:.povrsina izmjenjivaca. ri r L.Tmed = (t:.. medutim..L -1 t72 fin T. t:.T2" <P = k. Zato u izmjenjivacima topline protusmjerno strujanje ima uvijek prednost pred istosmemim. : To" :J. Pri istosmjernom je strujanju. !iIobzirom na medusobni smjer strujanja obiju tvari u izmjenjivacu.koeficijent prolaza topline (vidi str.T' = T1' .. A .Tz' liT" = Tt" .T" Ti". protusmjemo i unakrsno strujanje.l T :1.Tmcd' A Toplinski tok u izmjenjivacu topline racunamo pomocu prosjecne temperatume razlike t:.Tz" /:}. konacna temperatura tvari koji toplinu prima uvijek nita od konacne temperature tvari koji toplinu predaje.Tehnicki Toplinski h'lIIl'0rulure " izmenjivaCi pocetne topline temperature Tz' i konacne Tt' i konacne nize tok tP prelazi s tvari Tt" na tvar poeetne temperature vise temperature I Tcmperatuma razlika izmedu obiju tvari na svakom je mjestu izmjenjivaca .' r =r:. Unakrsno se strujanje po svom efektu pribliZuje protusmjernome.

.1. mjerai! I]) toranj regulator I 222 ..TOPLINSKIUREDAJI I STROJEVI - Simboli sirova voda nei!ista i!ista I \7 vode kemijska priprema parni kotao (}- turbina stapni pogonski stroj para - zrak dimni plinovi gorivi plin [J rtr- =ulje ugljen ventil n parni kotao s pregrijai!em isparivac (transformator pare) 0- elektromotor gonjeni stroj (opcenito) +t:-(}- redukcioni entil v odvodnik kondenzata otvoreni rezervoar tlal!:ni ezervaar r topline mijesanjem povrsinski izmjenjivai! topline povrsinski izmjenjivai! topline odvajai! pare odvajai! prasine (ciklon) ejektor izmjenjivai! . IQ] (8) -0 -<D generator (za ulje) gorionik plinski turbopumpa stapna pumpa 6 t topline ispuh potrosai! 4J I-@ {19 turbokompresor ventilator stapni kompresor transportni stroj elektrii!ni generator +> I kondenzator na mijeSanje kondenzator I <$I: povrsinski -0 I $J kondenzator (s povratnim hladeniem) povriinski rashladni .

. 2500 kW/m3 Pri izgaranju pod tlakom (ulja iIi plina) dostize specifieno optereeenje l(Jzl~la i do 8000 kW/m3.PARNI KOTLOVI Parni su kotlovi toplinski uredaji koji se sastoje od: a) uredaja za loienje. . . Pominu ro~tilja R (m2) odredujemo na temelju »povr~inskog toplinskog oplereeenja loZi~ta« tP/R = BHj/R kojc iznosi za: ravni rueni ro~tilj mehanicki ro~tilj stepenasti ro~tilj 600.molna entalpija zraka (kJ/kmol) (str. lozi~ta (prostora za izgaranje). stepeniea- - . pomoenih uredaja za lozenje (ro~tilj.izgaranje u sloju. 2500 kW/m3 1600. 164).uljem . 400 kW/m3 pri lozenju 170. tj. u komori za izgaranje (za ugljenu pra~inu.plinom 900. . Toplinski tok tP koji s gorivom dolazi u lozi~te izrafavamo potro~kom jloriva B (kgls) i njegovom donjom ogrjevnom moci Hi tP = B Hi Dovodimo li u lozi~te zagrijan zrak za izgaranje. .). dolazi s njime jo~ i toplin.. 223 . 330 kW/m3 . . .2800 kW/m2. tj. . 800 kW/m2 na temelju »prostornog Volumen loZi~nog prostora V (m3) ocjenjujemo Inplinskog optereeenja loZi~ta« koji iznosi: (tP + tPz)/V = B(Hj + Zhmz)/V za mehanicki ro~tilj 250.ki lok tPz = B Z hmz IIdjc su: Z koliCina zraka za iz~aranje na jedinicu kolicine goriva (kmoVkg) (sir. hmz ... stom i sI. u kojem se izgaraIIjcm oslobada kemijski vezana energija goriva da bi pre~la na dimne plinove. . 1000 kW/m2 900. 202). gorionik itd.... ro~tilju (ravnom rucnom iIi mehanickom.1600 kW/m2 700. LoZiSta su gradena za: . b) izmjenjivaca lopline (parnog kotla u uZem smislu). tj. ulje iIi plin).ugljenom pra~inom . .izgaranje u lebdenju. u kojem toplina Ilrclazi s dimnih plinova na vodu odnosno paru. . Presjek loZi~ta Sk (m2) ocjenjujemo na osnovu »povclinskog toplinskog ol'lcreeenja presjeka loZi~ta« (tP + tPz)/Sk = B(Hj + Zhrnz)/Sk koji iznosi za loZi~ta na ugljenu pra~inu 2300. za komadno gorivo).

Ta < Ts. osobito ako sadrfe mnogo vlage. 224 . Proracun velicine ogrjevnih povr~ina pojedinih dijelova izmjenjivacu dovodimo - topline . nim stijenkama stvarale kiseline koje bi ih najedale). U isparivacu dobivamo mokru paru ~u. II~ smije biti manja od 140°C (jer bi se kondenzacijom vlage na hladnim cijev. . pri cemu joj nara~1I specificna entalpija na ha. hoee X = 0. Zbog odvodenja toplinskih tokova iz dimnih plinova na isparivac i pro.) U isparivacu dovodimo vodi-pari toplinski tok <Pb <Pb = q(hb - ha) c) Pregriiac pare sluzi za su~enje pare do potpune suhoee x = 1 (suho 111' sieena para) i njenom pregrijavanju do temperature pregrijanja T. grijac pare te na zagrijac vode i zraka. Vodu odn.) U zagrijacu vode dovodimo vodi toplinski tok <Pa <Pa= q(ha - hv) b) lsparivac je namijenjen daljnjem zagrijavanju vode do temperatulo zasieenja r. ulje ili plin) smje~ten je na krllJII puta dimnih plinova zagrijac zraka (koji vraea toplinski tok <Pz u lozi~tc). . i konacno zagrijacu vode. 221. (Specificna entalpija 11' odredena je tlakom p.96 i entalpije hb = h' + x(h" .h').vidi str. paru zagrijavamo pri konstantnom tlakup koji odrZavamo regllh! cijom lozenja.95 . zatim pregrijacu (u kojemu pregrijana para stijenke pa ih stoga ne mozemo smjestiti u podrucje najvBih temperaturll) .Izmjenjivac topline s dimnih plinova na vodu odnosno paru izveden je kill! sistem cijevi. U parnih kotlova koji upotrebljavaju zagrijan zrak J za izgaranje (Iozi~ta na ugljenu pra~inu. pari toplinski tok <Pc <Pc= q(h .. m01l1 temperatura Ta biti nifu od temperature zasieenja Ts (koja odgovara tlakll p u parnom kotlu). S obzirom na razlicite uvjete prijenosa topline na vodu odn.hb) Suprotno nacelu protustrujnog izmjenjivaea topline dimni plinovi prc' daju toplinu najprije isparivacu (buduei da voda koja se isparava dovoljlll) hladi cijevne stijenke pa ih mozemo smjestiti u podrucje najvi~ih tempern' plin slabo hladi cijevno tura). Da se voda ne bi isparavala vee u zagrijacu. dimni se plinovi postupno ohladuju Konacna temperatura dimnih plinova. Zato je takoder ha < h'. pri cemu MO pari poveea specificna entalpija na vrijednost h '(koja je odredena tlakOlIl pare p i temperaturom V pregrijacu n. pri cemu napojne pumpe napajaju kotao protokom vode q (kg/I).0. i njenom isparivanju. (Specificne entalplJ' h' i h" odredene su tlakom p. Tv i specificne entalpije hv zagrijava do temperature Ta. paru. rill' ' likujemo sI ijedeee dijelove izmjenjivaca topline: a) Zagrijac vode (ekonomajzer) u kojem se napojna voda temperatllr. .

Energija pare 5 obzirom na temperaturu okoline To proistjece .83.ho) 225 . - 1/2 31£ 1/1<1'. Krivulja ovisnosti korisnosti 0 oprerecenju I"cc u ~irokom pojasu opterecenja vrlo poloziIll. topline dimnih plinova do 5%.osim iz loplinskog toka 4>k.91 '! . . 0. vidi str. 8 .. pri 2/3. 0..84 T/k= 0. koji prelazi na vodu-paru bit ce manji od toplinskog toka .3/4 lIog kapaciteta kotla.78 T/k = 0.) Najvecu korisnost T/k max postize pri naj- ~cAcemopterecenju. CH. i to zbog gubitaka u parnom kotlu (lo1.. 221). tj. do 8%. 11Izoosi za razne kotlove: za manje (5 ravnim ro~tiljem) za vece (5 mehanickim ro~tiljem) za najvece (pri lozenju ugljenom pra~inom.T.. uljem iIi plinom) T/k = 0.72. (Ovdje nisu uracunati dodatni gubici zbog pogonskih prekida djelovanja kotla. itd.77.hv) toka ~ upotrebljava se za oznaku kapaciteta = parnih 11) proizvodnja pare q (~to nije tocno jer uz istu proizvodnju pare q toplinski hv). i 4> zraeenja i prijenosa topline na okolinu do 12%.IAtui izmnjenjivacu topline)... naziv1/. . - ho) Ukupna energija pare na izlazu iz kotla izrazena je dakle toplinskim tokom 4>0+ 4>k = q(h ICl Strojarski prirufnik . Korisnost parnog kotla T/kje omjer toplinskih tokova ~ T/k = 4>k /4> = q(h - hv)/BH. zbog IIcizgorjelihostataka goriva u pepelu Icteceg koksa i cade IIcizgorjelihplinova .. Korisoost pUDoga koda - Toplinski tok ~. IlIk 4>kovisi jo~ i 0 razlici entalpija h h) ogrjevna pov~ina izmjenjivaca A (~to je netocno jer toplinski tok ~ uz hlll~Cjcdnake ogrjevne povr~ine ovisi i 0 koeficijentu prolaza topline k i 0 pro. tj.jo~ i iz toplinskog toka 4>0 ga je napojna voda primila ~to prije ulaza u parni kotao iz drugih izvora koji su joj poveeali specificnu entalpiju od ho pri temperaturi To na hv pri temperaturi Tv 4>0 = q(h./1koji dolazi u loZi~te s gorivom (~ < 4». 11%..1~Olloj lemperaturnoj razlici t.Kapaci'e' (soaga) pUDog kotbl odreden je toplinskim tokom koji u svim tlll~lovima izmjenjivaca topline dovodimo vodi-pari .CO.0. do 1%. ()sim toplinskog kllllovn tnkoder: 4>k 4>a + 4>b+ 4>c = q(h .

teoretska .p ocjenjujemo s: 0.5 bar za napojni regulator. 2 .efektivna gdje znaci: P Po = qp[ (p P =~ .geo~~ vis.0.9 . . a protok je q > 30 tIh iIi je pogon neposredno s glavnog pamog stroja.6.5.).81 mIs2..9 .8. benzinski iIi dizelski motor i sl.p + ghg] lip . racunamo teoretsku snagu pumpe pomoeu entalpijske razlike vode Po = qp(hv gdje znare: hr . fj.. elektromotor i pami stroj.pumpi. lip korisnost pumpe.hr) tlaku Pa i tempera- . . 3 bar .tlak u napojnom spremniku. lip = 0. Pretoene gubitke fj. 226 .97kod stapnih pumpi s neposrednim djelovanjem pogonskog stroja na stapajicu pumpe.Dami kotao bez automatske regulacije.. specificnu entalpiju vode nakon izentropskc kompresije u pumpi. g = 9. 1 bar .kod normalnih stapnih.specificnu entalpiju vode pri atmosferskom turi ispred napojne pumpe. Za napajanje sluze ponajvise stapne pumpe i turbopumpe.protocne - gubitke. .gustocu vode pri temperaturi napajanja Tv. . hv -.9..p . . .Napojnc pumpe Svaki pami kotao mora imati najmanje dva uredaja za napajanje koji dobivaju pogonsku energiju iz medusobno nezavisnih izvora (npr.ako. lip = 0.za zagrijac vode (ekonomajzer). K a p a c i t e t napojnih pumpi odabire se tako da bi pri kvaru na najvecoj pumpi sve preostale dobavljale protok qp koji je veci od najveceg protoka q vode-pare kroz pami kotao. 2.0.p~ + fj. . - * Za visokotlacne pame kotlove.ako pami kotao ima automatsku regulaciju.tlak u kotlu. razine vode u kotlu nad razinom u napojnom rezervoaru.inu. i to: qp = 1. (! .25q .0.jl>. Po . a protok je q ~ 30 1/h.kod turbopumpi.za otpore u cjevovodima Koristnost napojnih pumpi lip iznosi: lip = 0. kod kojih moramo uzeti u obzir povecanje gustOCe vode pri napajanju. Pot r e b n a s nag a za pogon napojnih pumpi iznosi: .6q qp = 1. hg .

11lapulnim vodovima (P2 = 1. h.specificna entalpija odn. . "lIka P na PI (uz brzinu protjecanja IU". . Temperatura TI i tlak PI odre5 So Ilnlll Il1ecificnu entalpiju hi pare ispred parnog .). i to: To malena III kod kondenzacionih je naprava temperaturna razlika Tz 1'1 .RADNA SPOSOBNOST PARE Energija pare je upotrebljiva u cijelosti samo kao toplina koju mozemo prenositi s jednog tijela na drugo (grijanje).~II. t Na kraju izentropske ekspanzije pare ne postizemo temperaturu oka111111 "0. 10 bar). ~. hI kod ispu§nihje strojeva temperatura T2 znatno vi§a (t2 = 102. koja Tz (tlakom P2): <e 227 . . ho. speolficna entropija pregrijane pare.donll lzentropom i temperaturom I1hd = hl-hz hz stoga vi§<!. 104QC) I ". .". .."h'110nn paCetnim stanjem (PI. So . T.1 . 180 QC) vhnn - I~ IlIludllovaraju i vi§i konacni tlakovi (pz = 2 .10 K) i prigu§uje .08 bar). . tK. .04. Specificna eksergija pare e pokazuje koji bi se dio energije pare mogao looretski pretvoriti u mehanicki rad s obzirom na temperaturu okoline To.It."nn60u je specificna entalpija pare n. pri najvi§im tlakovima Ill.. speciflena entropija vode pri stanju okoline.. razlikom specificne entalpije hh koja konacne specificne entalpije hz. = 5.: pri srednjim tJako- - 2.15 bar). Eksergija pare je radna sposobnost pare (sposobnost za pretvorbu njezine unutarnje energije u mehanicki rad) s obzirom na temperaturu okoline To. Specificna eksergija pare na izlazu iz parnog kotla iznosi e = (h-ho)-b b = To(s-so) adje su: b. 1. Medutim.llIuvurII konacnom tlaku P2 koji je vi§i od atmosferskoga za otpore tre". . .. 3 bar.specificna anergija pare..III.Iijedeeih razloga: I. .. U cjevovodu od parnog kotla do parnllll stroja para se ohladuje s temperature r nil Tl (T..T.50m/siznosip-p. hi < h.2bar). . Raspoloiiyi pad entalpije lHd Eksergija pare medutim nije u cijelosti rII. .poloziva za pretvorbu u mehanicki rad I. i I. 42 0c) i sluzi samo za prijenos topline spare na rashladnu vodu 11-lI1poruluri T2 orlgovara u kondenzatoru tlak P2 od 0. . . s specificna entalpija odn. 1'1kud protutlacnih je strojeva temperatura T2 jOhi§a(tz = 120. nego temperaturu T2 koja je vi§a Tz> To. citava energija pare nije na raspolaganju za pretvorbu u mehanicki rad.0.apolo!lvi pad entalpije I1hd dan je I' .

h = hJ -h2. stvarna specificna entalpija na izlazu iz stroja.) Snaga pamih strojeva proizlazi iz protoka pare q i razpolozivog entalpijskog pada Md (vidi str.hd gdje su: "m - mehanicka korisnost stroja " 'I='Ii'lm * - cjelokupna korisnost stroja Valjanost se stroja jo§ gdjekada u praksi izrazava umjesto pravilno korisno§cu »jedinicnimpotro~kom pare".. vec i 0 raspolozivom entalpijskom padu fJ. fJ. nepotpuna ekspanzija itd.PARNI STROJEVI Pami strojevi su pogonski strojevi koji upotrebljavaju vodenu paru kao neposredno pogonsko sredstvo. i to s obzirom na unutarnju snagu - - qlP. ili s obzirom na efektivnu snagu qlP = 1/(. zivinim. Jedinicni potro§ak pare nije naime ovisan samo 0 korisnosti "i odnosno ". Teoretska snaga Po iznosi It Po = qt::.hd 5. (Iznimno su parni strojevi gradeni i za pogon drugim parama. . a on ne ovisi 0 stroju.) i iznosi p = 'ImPi = 'I Po = 'Iqt::. pogona regulatora itd. fJ.hd = q(h. 228 .hd isko- pokazuje koji dio raspolozivoga entalpijskog pada parni stroj stvarno ri§tava i time oznacuje stupanj valjanosti stroja.h manji je od raspolozivoga zbog unutarnjih gubitaka u stroju (prigu§ivanje pare. Unutarnja korisnost stroja 'Ii pare = t::..hd) = 11(" . < t::.) t::. Unutarnja snaga stroja Pi iznosi Pi = qt::.h/t::.h = 'Iiq!1hd = 'IiPo £fektivna snaga stroja P (na pogonskoj osovini) manja je zbog vimjskih gubitaka stroja (mehanickih gubitaka zbog trenja u lezajima i zglobovima stroja.hd.hd) ~to medutim ne pokazuje stvame valjanosti stroja.-h2) Stvarni entalpijski pad t::. toplinska razmjena izmedu pare i stijenki stroja. to su stapni strojevi i parne turbine. npr. 227). $ gdje je h2.

Danas su stabilne parne strojeve potisnule parne turbine. a priblizno je jednaka unutarnjoj korisnosti: ITind" ITi' " Mehanicka korisnost ITm takoder ovisi 0 brzini vrtnje n. On ovisi u prvom redu 0 ulaznom tlaku pare Ph punjenju 8 (dijelu stapaja za vrijeme kojega ulazi para u cilindar) i brzini vrtnje n..55. stapajice.Stapnl pami strojevi Stapni parni strojevi bili su prvi i stoga posebno znaeajni pogonski toplinski strojevi. Pind stroja iznosi = (d2- db2)"::' meds2 in P 4 promjer promjer stapajice (u radnom pamog cilindra.broj cilindara (dvoradnih)..75 stapnih prstenova smanjujemo ogranieavanjem »prosjeene stapne brzine Vmed = 2 s n.25. indicirana snaga Pind priblizno je jednaka unutarnjoj snazi Pi Pind ~ Pi Prosjecni indicirani flak u cilindru Pmed odredujemo i7 indikatorskog dijagrama koji dobivamo indiciranjem.. a veCe na velike strojeve. n - - brzinu vrtnje. S stapaj.= 0. - 1. Brzina vrtnje n ogranicena je inercijom masa mehanizama u translatornom gibanju. db Pmed . Indicirana snaga Pind IIdje znaCe: dprostoru cilindra). krizne glave i dijela ojnice (oko 2/5).75 Manje se vrijednosti odnose na male.>parnih motora«. stapa. Zanemarimo Ii gubitak lopline cilindra na okolinu i gubitke pare zbog propustnosti stapa i ra~vodnika. dok au brodske i lokomotivske parne strojeve zamijenili naroeito dizelovi moton. Najbolje vrijednosti ukupne korisnosti IT= ITiITm ispu~nih stapnih strojeva na pregrijanu paru iznose .. a iznosi: «~ Tro~nje 0. Iznimka su neke novije izvedbe brzih . Korisnosti Indicirana korisnost ITind= Pind/PO ovisi u prvom redu 0 punjenju 8i brzini n.prosjeeni indicirani tlak u cilindru.8) i manjom brzinom vrtnje n. 1\ na feljeznici jo~ i elektricna vuea... 229 . tj.1 .0. Prosjeeni tlak u cilindru izraZavamo kao dio ulaznog tlaka Pmed = «PI «< 1 Koeficijent « ovisi 0 punjenju 8 i brzini vrtnje n te raste s veeim punjenjem (8 = 0.: 0.0.

. Stoga su idealni strojevi za pogon elektri~nih generatora. al .ovisne su od raspoloZivog entalpijskog pada u staroru samom (stalnotla~no djelovanje . Izpu~na je para u njih prakti~ki bez ulja. U obodnu brzinu kola (lopatica). .0.djelovanjem na .200000 kW i vi~e).. Osim toga turbina se moze okretati samo u jednom smislu. 228). Kod manjih izvedbi. u prvom redu jednoli~niji pogon i vecu moguCnost izvedbe od najmanjih do najveCihjedinica (0. kao pomoeni strojevi. 230 .pretvara u mehani~ki rad. U usporedbi sa stapnim pamim strojevima pame turbine imaju stanovite prednosti. S n aga tu rb in e n a 0 b od u lopatienog kola Pu je Pu = qu(cl cos al + Czcos az) gdje mare: q protok pame mase.. ali zu zato jednostavnije i lalli te i u tom slu~ju dolaze u obzir. Pri naglom rastereeenju mogla bi da pobjegne do brzine koja odgovara omjeru (ulc..dobivamo pri optimalnom omjeru (ulCI)Opt oji k iznosi: 0. . pame turbine imaju dodu~e manju korisnost nego stapni strojevi.) Najvecu korisnost 7Juma.)max "" 2(ulc1)opt(~to regulator mora sprijeati).5 0. .hd) pretvara u kineti~ku energiju pamog mlaza koji se . ona ovisi 0 omjeru obodne brzine i apsolutne ulazne brzine ulc.0. Pame turbine nisu prikladne za rad pri veoma promjenljivim brzinama vrtnje. .7 Turbina radi dakle s dobrom korisn~ samo u uskom podruqu obodnih brzina Uodnosno brzina vrtnje n. U pamim se turbinama toplinska energija pare (raspoloZivi entalpijski pad l!.reakcijsko).Cl na ulazu u rotorske lopatice i Czna izlazu iz njih . kod akcijskih stupnjeva kod reakcijskih stupnjeva 7Ju = Pu/Po = [(ulc. az izlazne brzine i obodne brzine. npr.5.kut kut izmedu apsolutne izmedu apsolutne ulazne brzine i obodne brzine.akcijsko) ili u statoru i rotoru (pretla~no djelovanje . Apsolutne brzine mlaza .6.4.Pame su turbine brzi rotacijski strojevi koji rade povoljno pri konstantnoj brzini vrtnje. pokretne lopatice rotora . - - - Obodna brzina U odredena je promjerom lopatienog kola d i brzinom vrtnje n U = dnn Korisnost na obodu lopati~noga kola 7Ju jest omjer snage na obodu Pu i teoretske snage Po (vidi str.

turbine na otpadnu paru (iz drugih izvora) imaju samo niskotlacne stupnjeve. Pri regenerativnom zagrijavanju napojne vode (str. Imaju velik broj stupnjeva (visokotlacnih.. Industrijske parne turbine su turbine prilagodene posebnim potrebama.58. 400 mls. 228). . i ventilacije: Pi < P u' BuduCi da su ti gubici neznatni.85 0.72. 200 500. npr.70.'i obzirom na Cvrstocu turbinskog rotora brzine vrtnje n ogranicene su maksiIIIlIlnimobodnim brzinama u koje iznose 120. 500 T ("C) 320. Unutarnja snag a turbine Pj iznosi Pi gdje je Ah Unutamja = qAh gubitke trenja . 0.. . Obodnu brzinu smanjujemo stupnjevanjem brzine u vi~e rotorskih vijenaca lupatica (Curtisovo kolo) iIi izvedbom s vi~e akcijskih iIi reakcijskih stupnjeva. no veee se vrijednosti lIIogu postiCi samo najboljim izvedbama (oblik kola.97 0. . .0. 236) upotrebljavaju se kondenzacijske pame turbine s odvojcima za paru. .70 'Im 0. . imaju manji broj stupnjeva (visokotlacnih i srednjetlacnih) pa su razmjerno manje.0.: .).. .985 0..0..80. . materijal!). Izvedene turbine vecinom su kombinacije osnovnih tipova. 30 40.protutlacne turbine koje iskori~tavaju samo gomji dio entalpijskog pada. ... 70 450.stvami entalpijski snaga Pi manja pad (vidi str. . je od obodne Pu za unutarnje snazi Pu: Pi "" Pu..50 100.. (Upotrebljavaju se takoder za toplane. mnogo stupnjeva srednje male. .60. . uzimamo da je unutarnja snaga Pi priblizno jednaka obodnoj Unutarnja korisnost 71iiznosi 71i = Pi/PO"" 'Iu Najveee vrijednosti unutamje korisnosti turbina kupne korisnosti 'I = 71j'lm parnih 71j.mehanicke iznose: korisnosti 'Im i cjelo- Vrsta turbine velike.76 0. srednjetlacnih i niskotlacnih) koji mogu biti rasporedeni u nekoliko kuCi~ta pa i na vi~e osovina. .79 71 ..0.600 vrijednosti tlaka p i temperature mala srednja T pare ispred turbine: velika p (bar) 15. nekoliko stupnjeva osobito male Najuobicajenije snaga 71i 0. .78 0. .86 0. Upotrebljavaju se u parnim terrnoelektranama..98 0. 231 . . 0. 450 Vrste tu rbi na: Kondenzacijske pame turbine iskori~tavaju say entalpijski pad (od tlaka svjefe pare do kondenzacijskog tlaka).68 < 0. .

U kondenzatoru predaje para pri konstantnom tIaku pz toplinski tok <P. .08 bar U pov~inskom kondenzatoru. iako je rashladna voda obicne prirodne CistoCe.. onda je <P q(hz. Proracun prolazne povrsine kondenzatora vidi na str. .Tvl) = U pov~inskih kondenzatora toplina mora prolaziti kroz stijenke.KONDENZACIJA Iz parnog stroja otjece protok q vecinom vec mokre pare (x > 0.30)q Ovisno 0 temperaturi rashladne vode postizemo u kondenzatoru tIak s vodom iz okoline 0. Pri brzini rashladne vode u cijevima v = 1.T = Tv2 - Tv! = 5.5 K).. .5 rnIs iznosi koeficijent prolaza topline k = 2900. .. 2. Zanemarimo Ii neznatan neposredni prijelaz topline s kondenzatora na okolinu.iz bunara 5 . . . 0.100 232 mZ. 25°C .) .. . 4100 W/mz K. dobivamo potpuno Cist kondenzat (destilacija!) koji je vrlo prikladan za napajanje parnih kotlova. Da bismo postigli ~to vea podtlak u kondenzatoru. 35°C.. . Zrak u pari (koji se u kondenzatoru ne kondenzira) isisavamo iz kondenzatora posebnim zracnim pumpama iIi ejektorima (vodenim iIi parnim mlazom). mora rashladna voda biti u odgovarajueoj mjeri oCi~cena (kemijski omek~ana). Upotrebljavamo Ii tu mjdavinu za napajanje parnih kotIova. . 15°C b) pri dovodenjuvode iz rashladnog tornja 20.07. (Prosjeeno mozemo za protok pare q = 1 kgls racunati s pov~inom od 75. . .0...zbog cega se potpuno pretvara u kapljevinu (kondenzira) i obicno jo~ ne~to pothladi do temperature kondenzata Tk « Tz) i entalpije hk' !Tz . . U kondenzatoru na rnije~anje kondenzat se mije~a s rashladnom vodom pa cistoea takve mje~avine zavisi od Cistoee rashladne vode.04. . zbog eega rashladna voda mora uvijek biti hladnija od pare: Tv2< Tk. prelazi toplinski tok <Pna rashladnu vodu. . a njezin protok qv zavisi od protoka pare q i iznosi u pov~inskih kondenzatora qv = (50.hk) = qvC(Tv2..iz rijeke. jezera iIimora O.5 . . . 10K Zbog toga je potrebna vrlo velika koliCina rashladne vode.. u kondenzatora na mije~anje para i rashladna voda su u neposrednom dodiru pa se konacne temperature izjednacuju: Tv2 = Tk' Ulazna temperatura rashladne vode TVI iznosi: a) pri dovodenjuvode neposredno iz okoline Ivl .Tk = 0.9) tIaka pz i odgovarajuce temperature Tz te specificne entalpije hz. 60)q u kondenzatora na mije~anje qv = (25. dopu~tamo samo neznatno zagrijavanje rashladne vode u kondenzatoru: t!J. 221.05 bar s vodom iz rashladnog tornja 0. koja se pri protoku qv ugrijava od temperature Tvt na Tv2' Ako je c specificni toplinski kapacitet vode. .

) Za jednostavno kondenzacijsko parno postrojenje mozemo obicno uzeti daje Tk ~ Tr ~ Tv i hk ~ hr ~ hv pu su u tom slueaju toeke 6.(hi .h2') za . Kod kratkih parnih vodova izmedu parnog kotla i parnog stroja (turbine) IlIkoder je T~ TI pll su toeke 3 i 4 takoder i P ~ PI i zato gotovo identicne. veeinom za pagon elektricnih generatora u parnim termoelektranama.) za . Jednostavno kondenzacijsko parno postrojenje s kruznim protokom vode-pare q prikazano je u siijedeeoj shemi: R Pk K C T G Ko Pko - - spremnik napojne vode napojna pumpa parni kotao parni cjevovod paroi stroj (turbina) elektricni generator kondenzator kondenzatnapumpa Voda-para na kruZnom putu mijenja svoje toplinsko stanje.hv) za -(h-h. 1 i 2 u Ts-dijagramu gotovo identicne. PI hi 5 T2 P2 h2. 6 Tk P2 hk Promjene specificne entalpije vode-pare !!r 11 6 "-T. h ~ hJ 233 . a tako i u Ts-dijagramu: Stanje TempeSpecifi~na na mjestu ratura TJak entalpija 1 T. Karakteristicna mjesta razlicitih toplinskih stanja oznaeena su u shemi brojevima od 1 do 6. hk) za + (h. 2 Tv P hv 3 T P h 4 T.: 1 5 zbog promjene 1-2 u napojnoj pumpi za + (hv 2-3 3-4 4-5 5-6 6-1 u parnom kotlu u parnomvodu u parnomstroju (turbini) u kondenzatoru u kondenzatnojpumpi - za + (h.PARNA POSTROJENJA Kondenzacijska parna postrojenja namijenjena su iskljucivo za proizvodnju mehanicke energije.-.. Pa h.- ---~S1.(h2.-hk) - stanja: h.

koja je vi~a od tempera- = q(hz .hd = Po hz) Unutarnji gubici u stroju tp. S ugljenom dovodimo u parni kotao toplinski tok 4>. 4>. za zagrijavanje napojne vode. = 4>. = q(hz.~I . - (<Pc + <Pko <Pi)= q6. - ho) Od toga toplinskog toka za pretvorbu u rad sposoban je samo eksergijski tok = qe = q(h . . = 4>k + 4>e 4>0 = q(h = 4>.i odreduje unutarnju snagu stroja P.hd = hI - hz odgovarajuCi toplinski tok odreduje teoretsku snagu stroja = 4>e - + <Pko) = q6.So) Za pretvorbu u rad ostaje neiskori~ten jo~ i eksergijski gubitak zbog gubitaka u parnom vodu ~ i gubitak zbog kondenzacije pare pri temperaturi ture okoline To (Tz > To) <Pko Tz. = 4>d - tp. Osim toga cesto se iskori~tava jo~ i otpadna toplina ispu~ne pare iz pomocnih parnih strojeva itd. ~ "2.he) qTo(s . Zbog gubitaka u kotlu <Pkna napojnu vodu prelazi samo toplinski tok 4>k' Tome se pridruzuje toplinski tok 4>0~to ga dovodimo s toplom napojnom vodom. Para donosi iz parnog kotla toplinski tok 4>. jer je njezina temperatura Tv obicno vi~a od temeprature okoline To (Tv> To). - smanjuju toplinski tok na 4>.h = Pi + 234 .he) Preostalom raspoloZivom 4>d padu entalpije (<Pc 6.. i to stoga ~to je temperatura kondenzata koji pritjece u spremnik napojne vode vi~a od temperature okoline (pogotovu pri hladenju kondenzatora vodom iz rashladnog tornja)...

< Pt).... 560 (.hd/e 'I'b = 'I. = 110) - eksergije raspolo!ivog pada entalpije ukupna 'le = e/(h'Id = !!. 650) . smanjuje se snaga Pe' §to je centrala predaje l1U'di... BHj Najlo§ija je korisnost eksergije 'le' Da bi je popravili.Iq f>hd . Temperature su vrlo ograniCene (otpomo~u stijenki pregrijaea) i iznose 360.Zbog dodatnih mehanickih gubitaka u pamom stroju 9'm smanjuje se unutarnja snaga pamog stroja Pi na efektivnu (stvarnu) snagu na osovini stroja (turbine) Ph a zbog gubitaka u elektricnom generatoTu 9'.'Id = !!. te!imo §to veCoj eksergiji pare. Za taj potro~.. pumpe itd../Pi 11. '1'01= 'Ik+ -. . tako da njihovu razliku motemo zanemariti (Ty ~ To). ( <1>0 ) Kad je temperatura napojne vode Ty pribli!no jednaka temperaturi okoline To. .' - Pel Pg =- Pe... koju posti!emo §to vi§om temperaturom pare i odgovaraju~im visokim tlakom. 160 (.10% snage generatora p. Korisnost pamog kotla termicka 1Ik = ~/<I> q(h-hy)/BH. 235 ii .' 'I. koji iznosi prosjeeno priblimo 8.'Ith''II''Ig'-=~ <I> p. lIi = Pi/PO= f>hlMd IIm = P.hd/(h - ho) pamog stroja unutarnja mehaniCka . .. dalje za rasvjetu i grijanje te napajanje razlicitih elektricnih uredaja u centrali. Vlastiti potro~ elektriene energije u centrali Pp slu!i za pogon elektromotora za dizalice i transponne naprave (transport ugljena i pepela). = lIi IIm = P.ukupna (turbine) elektricnoga Cjelokupna generatora korisnost IIg = Pg/Pt Pe. onda vrijedi <1>0=0 pa je '1'0' = 'Ik . dok su tlakovi gotovo neogranieeni i iznose 12. 'lIb' '1. za ventilatore.C. snaga generatora p. 300 i vi§e) bara. jo§ je manja (P. . BHj parne centrale p..

koja prilazi - 236 .hr) + qn(hn . . h2 .na odvojku 11. za ~to se potro~i oko 5 . U zagrijaCima Cl in Cn (te s kondenzatom ~to ga uvodimo u rezervoar napojne vode) prenosi ogrjevna para na napojnu vodu top1inski tok 4>g = ql(hl .h2) + qlJ(hlJ. Oduzetim protocima zagrijavamo napojnu vodu u zagrijaCima Cl in CIJ. se para Unutamja snaga turbine smanjila se zbog oduzimanja ogrjevne pare protoka ql i qlJ te iznosi Pi = q6. Pri regenerativnom zagrijavanju napojne vode. Budue da je hr -< h2.h2)] gdje su specifiene entalpije pare: hi . . u spremnik napojne zagrijaCima ogrjevna se a kondenzat vodimo vode . bit Cc smanjenje unutamje snage turbine znatno manje od poveeanja topline koju regenerativno dovodimo napojnoj vodi.h - [q(hl .- U povdinskim para kondenzira.na izIazu iz turbine u kondenzator. u za- grijaCima s mije~anjem ogrjevna mije~a s napojnom vodom.na odvojku I. 10% pare.hr) gdje je hr specificna entalpija napojne vode u spremniku R. voda se u jednom stupnju zagrijava za pribli!no 40 K. Zato se cjelokupna korisnost poveCava i to prosjeeno za 6 do 12%.~to ga s vec zagrijanom napojnom vodom dovodimo u parni s kotao (vidi shemu energijskog toga na str. Toplinskom toku 4>0. iz koje odvodimo kod prvog odvojka I (pri tlaku PI) protok qh kod drugog odvojka 11 (pri tlaku Pn) protok qlJ dok qlJ prelazi nakon preostali protok q ql potpune ekspanzije u kondenzator.Regeneratimo grijanje oapojne vode Iz pamog kotla dovodimo pami protok q u kondenzacijsku pamu turbinu s oduzimanjem. hlJ .vidi sliku. 234). . prudrufuje se jo~ toplinski tok 4>g.

) Zajednaku snagu turbine je stoga potreban osjetno veci dotok svjeze pare (q) nego pri turbini bez regenerativnog zagrijavanja.50% pare koja prilazi turbini. U obim turbina Tl in T2 dobivamo pri jednakom protoko pare q (tj.h2) pregrijac. gdje je dovoljna i mala temperatuma raz1ika T2 .v i od unutarnjih h. tako da u svakom slucaju ostane njena suhoea x ~ 0. Za medupregrijavanje treba nam dodatni toplinski tok 4>2. Proizvodnja U kondenzacijskom znatan toplinski tok elektrime i topIinske eoergije (toplane) odvodimo s rashladnom vodom parnom postrojenju 4>2 = q(h2' . pa zato.9. pregrijavamo paru u medupregrijaeu (dimnim plinovima parnog kotIa ili svjerom vrueom parom). Medopregrijavanje Pri velikoj ekspanziji s visokoga poeetnog tlaka i temperature do vrlo niskog tIaka u kondenzatoru prdla bi para pri kraju ekspanzije u veoma vlamo podruqe (x < 0.3= q (h3 pri eemu je q h . od eksergijskih gubitaka q(e stroja q(4hd .)] Medupregrijavanje pare je uvijek zdrufeno i s regenerativnim zagrijavanjem napojne vode. - - so) koji se ne da pretvoriti gubitaka parnog Mt.4h). opeenito. 237 . Da to sprijeCimo. nije upotrebljiva za grijanje (osim za grijanje koparnnih bazena itd. vidi str.. bez odcijepa) unutarnju snagu Pi = q[(h1 . . a slijedeCi se odvodi smje~taju na drugu turbinu (T2). 234.9). ~to bi u niskotlacnim stupnjevima pamih turbina izazvalo nedopu~tenu er 0 z i j u lopatica.H.protok pare pri ulazu u medu- - h2) + (h3 - h.turbini.To). .ho) koji se sastoji od dijela toplinskog toka q To(s u rad. Taj se toplinski tok 4>2odvodi pri temperaturi T2' koja je u kondenzacijskom pamom postrojenju samo ndto vi~a od temperature okoline To. U tom je slueaju prvi odvod pare u toeki stanja 2. (Pri peterostepenom regenerativnom zagrijavanju dolazi do kondenzatora samo jo~ 75 .

Dovod svjeze pare objema turbinama izveden je automatskim regulatorima tako da protutlaenom turbinom upravlja tlaeni regulator. Tamo gdje se ne mofe vremenski potpuno uskladiti potro~ak elektriene energije i topline za grijanje. Cjelokupno se postrojenje veoma pojednostavnjuje. Protutlaena turbina daje toliko mehanicke energije koliko to odgovara potro~ku topline. Ukoliko se say cisti kondenzat ne vraea od potro~aca topline u spremnik napojne vode. tekstilnoj.): P2 (bar) T2 eC) 1 100 2 120 4 144 6 1'59 8 170 10 180 12 188 16 201 'j .ho). ali zato ostaje za grijanje upotrebljiv say toplinski tok <P2= q(h2. a kondenzacijskom regulator brzine vrtnje. dok kondenzacijska turbina dobavlja ostatak potrebne mehanicke energije. Povi~njem protutlaka P2 smanjuje se d04u~ entalpijski pad Ah. nije vge potreban ni kondenzator sa svim uredajima za rashladnu vodu. a time i unutarnja snaga stroja Pi = qAh. moramo manjak nadomjestiti oCi~cenom (umek~anom) vodom iz okoline.kondenzacijske Tk i protutlaene Tp. ! t ! 238 L . . para iz stroja odvodi neposredno potro~ima topline. prikladna je kombinllcija dviju turbina .Povi~enjem protutlaka P2 povisujemo i temperaturu T2 pare iza parnog stroja. Zbog povi~enja protutlaka P2 postaje suvi~an niskotlacni dio parnog stroja (turbine). kemijskoj i srodnoj industriji itd. zbog rega para postaje prikladnom za grijanje. Buduci da se.umjesto u kondenzator . Zato takvu paru vodimo iz parnog stroja . Pri razlicitim protutlakovima P2 post iremo slijedeee temperature T2 koje su prikladne za grijanje zgrada Hi industrijskih naprava (osobito u papirnoj. osim toga.k potro~cima topline Q. . Stoga se znatno poveeava ekonomicnost pri skupnoj proizvodnji mehanickog rada za pogon generatora i topline za grijanj~.

prouzrocen izgaranjem. alkohol itd. uvodimo u cilindar u kojem je klip komprimira (do 7.) zajedno sa zrakom za izgaranje neposredno u unutra~njost cilindra. sluZi pri slijedeeem . . zbog eega u cilindar ulazi smjesa goriva i zraka (Ouo» odnosno cisti zrak (Diesel).40 bar) koji pri slijedecem .stapaju slliZi za vr~enje rada.11 bar). grotleni ili slican plin). .MOTORIS NUTARNJIM IZGARANJEM Motori s nuiarnjim izgaranjem su klipni strojevi kojima dovodimo prikladna goriva (koja ne ostavljaju pepela.radnom . U motorima sistema OUo upotrebljavamo: . koksni. Sistemi Otto i Diesel . 240). benzen. koja se mijdaju sa zrakom u ventilu za mije~anje prije usisavanja ili u posebno konstruiranom usisnom ventilu. 4-taktui . koja se liZarena.ne hladi pa je zato 4 t a k t n i m 0 tor i imaju na svakom cilindru po dva ventila .. b) kapljevita goriva (benzin.S is tern Die s e I.usisni i ispmni. a zatim se gorivo tek u cilindru pretvara u paru (plin) zbog kompresije i dovodenja topline sa stijenki. smjesa odnosno cisti zrak U drugom se taktu (11) . . Izgaranje se zbiva najprije priblizno po izohori (Vk). 700°C). Gorivo se za vrijeme kompresije zraka (koja nije tako velika kao u dizelskih motora) ubrizgava u posebnu komoru za izgaranje. U prvom taktu (I) klip se giba od unutamjeg (i vidi sliku indikatorskog dijagrama na str. Pri svr~etku kompresije smjesa se pali elektricnom iskrom. . na~to u cilindru poraste tlak (25 . 100 bar).stapaju za vr~enje rada.500 bar) ~trcamo gorivo kroz fine sapnice za raspr~ivanje u cilindar.Si s tern 0 t t o.slika na str. Cisti zrak za izgaranje uvodimo u unutra~njost cilindra u kojem ga klip tako snaino komprimira (do 25 . U dizelskim motorima upotrebljavamo jeftinija. Izgaranje u sistemu OUo zbiva se prilizno po izohori (Vk 1 iI - 1 1 I' t I I I vidi na str.). tako da nastane uljna maglica koja u vrucem komprimiranom zraku odmah plane. 240 lijevo) prema vanjskom mrtvom polozaju (e) pri otvorenom usisnom i zatvorenom ispu~nom ventilu. . koja se u rasplinjacu (karburatoru) raspr~uju (ne rasplinjuju!) u zraku za izgaranje kao fina maglica. . Za motore s u Zare nom g I a v 0 m (»semidizelske m~tore«) up.x :i 1 II . smolastih ostataka itd. U cilindru se stvara podtlak. polute~ka i te~ka ulja (plinska i dizelska ulja).radi lak~eg paljenja . gdje izgaraju i oslobadajuci toplinu povisuju tlak koji djeluje na klip i obavlja mehanicki rad. Povecani Hak (60 . a zatim po izobari (Pm.radnom . u tom trenutku ubrizgavamo u cilindar. pripremljenu izvan cilindra. Smjesu goriva i znika za izgaranje. generatorski. a) plinovita goriva (rasvjetni. . . .. . 240)..~trebIjavamo isto gorivo kao i za dizelske motore. Posebnom visokotlacnom pumpom (350. 40 bar) da se pri koje kraju kompresije postize temperatura paljenja goriva (550 .uz oba zatvorena ventila - i 2-taktni moton - - 239 .

Svi se raspori otvaraju u odgovarajucem polofaju klipa. d .s~tak ubrizgavanja goriva 1 otvaranje ispu!nog raspora Pa E = Vc/Vi Barometarski tlak Kompresijski omjer = (Vk + Vs)/Vk Volumen kompresijskog prastora Stapajni volumen Vk Vs = As = 1td2/4 .povr~inuklipa. odnosno paljenje goriva ubrizganoga u vruCi zrak (Diesel). Slijedi paIjenje smjese iskrom (Olto). ventile nadomje~tene rasporima i jednolicniji zakretni moment. 2-taktni motori imaju samo kompresijski i radni takt.poretak ubrizgavanja goriva 6 .otvaranje .komprimira (od e do i).Ill). potrebna je posebna pumpa za ispiranje (u malih su motora pumpe nadomje~tene pumpnim djelovanjem kartera). U usporedbi sa 4-taktnim motorima imaju 2-taktni slijedeee prednosti: vew snagu uz iste dimenzije. a zatim izgorjeli plinovi uz jo~ uvijek potiskuju klip (od i do e) i me nid (treCi takt . a u sistemu Olto jo~ su i gubici zbog ispiranja izgorjelih plinova gorivom smjesom. 2 .zatvaranje ispu!nog raspora 3 .IV). 240 .zatvaranje . U njih se smjesa goriva sa zrakom (Ouo) odnosno Cist zrak (Diesel) tlaCi (pod malim pretlakom) u cilindar kroz raspore (za ispiranje).otvaranje raspora za ispiranje 4 .s gdje znace: A . ulafenje smjese odnosno zraka i ispiranje cilindra te istiskivanje plinova zbiva se za kratko vrijeme dok su raspori izmedu oba takta otvoreni. zatvorene ventile Konacno se otvara ispu~ni ventil.promjer klipa.zatvaranje ispu!nog ventila ispu!nog ventila usisnog ventila usisnog ventila 5- paljenje elektricnom iskrom 2 .t a k t n i m 0 tor i su veCinom bez ventila. - - Indikatorski dijagram p p v Vs 4-taktni motori sistema alto 1 2 3 4 v 2-taktni motori sistema Diesel . Stoga su laki motori sistema OUo veCinoma 4-taktni. a pri ponovnom stapaju (od e do i) istiskuje klip izgorjele plinove iz cilindra (eetvrti takt .stapaj. nedostaci su pak: veee toplinsko opterecenje uz iste dimenzije.otvaranje . a tdki motori sistema Diesel obicno 2-taktni. s . a izgorjeli plinovi se istiskuju kroz isp~ne raspore.zatvaranje raspora za ispiranje 5 .

. a u veah vodeno. Daljnji gubici nastaju zbog prigmivanja i propusnosti klipova i ventila.7080. z. 2n1z - indicira- = = gdje su: d-promjer i cilindara.640 Pri hladenju vodom najdjelotvomija je svjeta rashladna voda okoline.210 230. . pa se zbog toga temperatura 1 stijenki cilindara ustali na 250 .On se sastoji od eksergijskog dijela (neiskori~tene topline koja bi se teoretski jo~ mogla pretvoriti u mehani~ki rad) i dijela koji nije iskoristiv za pretvorbu u rad. 90 ..10K.12 30. moramo motor hladiti..donja ogrjevna m~ goriva. Un uta r n j a s nag a motora Pi proizlazi iz raz1ike medu dovedenim i odvedenim toplinskim tokom Pi = 4>1 - 4>2 Unutarnju snagu Pi odredujemo neposredno pom~ prosjefuog nog tIaka Pmed u cilindru Pj Pmedd21f14 . .brzina vrtnje.200 a (W/m'K) 6..9 bar.2 5..350 350. . 2n1z . 80 GC.. Prosje~ni indicirani tlak Pmed krere seizmedu .broj taktova (4 ill 2). Mnogo topline odlazi iz stroja j~ uvijek s vrlo vruam ispmim plinovima. 80 . . vrijedi za dva). 5.C. Hi .100100. !]JII) pri remu efektivnu snagu motora P OOredimo korenjem.. Pri hladenju morskom vodom ra~amo s ugrijavanjem za 20.30 40.150160. Upotreba zrablog hladenja I ogranirena je zbog malog koeficijenta prijelaza topline a sa stijenki motora na s koeficijentom prijelaza I zrak..potro~ak goriva u jedinici vremena .s-stapaj.. ..broj klipa. (dvoradni cilindar n.. a mehani~ku korisnost !]mpogonom motora iz stranog izvora.... . a prosjefuo matno ni!e). Pri brzini rashladnog zraka v motemo ra~nati : v (mls) 1. .. do konable temperature a: .1020.. Zbog gubitaka pri izgaranju (nepotpuno izgaranje) samo dio te topline I prelazi na izgorjele plinove. IDadenje je u manjih motora obiblo zrablo.50 60.. i Pmed Vi. Pri cirkulacijskom (optoblom) hladenju vodom (vozila!) ugrijavanje je 7.... 40K i konablom temperaturom do 50 GC (iznimno i do 60 GC)...70 K do konable temperature 70. hladenja stroja. No motemo ga izra~ati iz efektivne snage motora P Pmed = P/(Vj . I Budua da se u unutrdnjosti cilindra stvaraju veoma visoke temperature 1 (maksimalno do 2000 GC..... koja se mote ugrijati za 40.. Zbog nepotpunog izgaranja. . topline ispmnib plinova i ostalih gubitaka odvodimo iz stroja toplinski tok 4>2.stapajni volumen svih Prosjecni indicirani tlak Pmed brzih motora ne motemo odrediti jednostavnim sredstvima.. . 2 snlz . 350 "C.Strojarski prirutnik 241 .. Vi cilindara . 17 ..EkonomiCnost motora 5 nntamjim izgaranjem S gorivom dovodimo u motor toplinski tok gdje su: B 4>1= BHi (kgls)..

. raspodijeljeni mo ovako: gubici hla<1enjem toplina ispu§nih plinova 28 % 30 % gubici zbog trenja itd. Unutarnja korisnost '1j je omjer izmedu unutarnje snage Pj i dovedenog toplinskog toka <1>1 BHj.34 0.40 okr. . 240): '1j = PjlBHj = [(I k/E"-I) = - gdje znaCe:k faktor. 0.. " .omjer specifiCnihtoplinskih kapaciteta (= cp/cv)' Unutarnja korisnost je dakle to veea §to je veei kompresijski omjer E.Brzine vrtnje plinskih i dizelskih motora iznose 2..6000 okr. u prosjeku.. a motora za vozila dosiZe do 12 mls (iznimno i do 18 mls). 35) P = Pi tJm= B Hi tJ mehanicku korisnost. gdje znace: tJm - - Cjelokupna korisnost tJ tJ = tJitJm = PIBHi pribli- uzima u obzir sve gubitke u motoru koji su.ls (3000. Prosjebta brzina klipa v = 2 s n stabilnih motora ne prem~uje vrijednost od 6 mls. . 8 (..35 ..lmin). 25 (.22 . . ovisan 0 naanu izgaranja (Ouo: k = 1. ostali unutarnji gubici Cjelokupna korisnost a iznosi u najpovoljnijem kod kod kod kod 2% zavisi od optereeenja podrucju rada: motora tJ = tJ = tJ = tJ = 'I = kod lakih benzinskih plinskih motora motora s uzarenom glavom malih dizelskih motora velikih dizelskih motora 0.cjelokupnu korisnost. 0. . lakih motora za vozila 50. ...25 0.100 okr.22.26 0. 9) = 6.12 glavom motora P iznosi = \2.10 = 8. . . 0. . ovisi u prvom redu 0 kompresijskom omjeru E (vidi str. tJ .3\ . .ls (120. .. 0. . .. ventilatora za zracno hladenje Hi ventilatora i pumpe za vodu pri hla<1enju vodom itd.35 0. Mehanicka korisnost tJm uzima u obzir gubitke. 2400 okr. . On je u motora sistema Ouo vrlo ogranicen zbog opasnosti od detonacije (kompresija gorive smjesef).lmin). .zbog trenja u mehanizmu elektricnog generatora za sistem paljemotora i pogon pomoenih uredaja nja (Olto) ili pumpe za ulje (Diesel). . dok u dizelskih motora taj omjer moze biti znatno veei (kompresija zraka!): - motori sistemaouo motori s uzarenom dizelski motori Efektivna snaga - benzinski plinski E E E E = 5. (efektivna snaga stroja motora P i brzine vrtnje n. Diesel:k> 1). . .27 . . .4\ 242 . 0. .

) PI Pz (K-n/ l S !!hd 4I.7 bar) iIi metaIurSkih peei itd. bez izmjene topline s okoli~em i bez unutarnjeg tren.n-l PI Konacna ternperatura . lzentropska kompresija (1.2' = mllh = mCp(TITr) = ~ PI VI 1. lzotermna n rad (a lOb a) = m To(sz-sl) pz Konacna je temperatura To = TI = konst.2') . (_-IJ/Ilh Tr=TI--=TI ~ cp PI [ () l () 243 . i i :_.I-ila' : P1 S2 :b - la SI rot 2. Pomoeu njih dobivarno kornprirnirani zrak koji sluii za pogon pneumatskog alata (6.ia). ukapljivanje zraka (200 bar). Prom~c Potrebni stanja pUna pri kompresiji kompresija (1-0) 1. Adijabatska kompresija(1. Za vrijeme kompresije treba odvoditi toplinu (a lOb a) Qo = m To(sz sI) WI 0 =mRTo1n~ . o Ter-: - ~ 2" P2' 2 - i . kernijski procesi (do 1000 bar i vi~).-h2' Konaena temperatura Tz= TI--= cp '1'1 PI () PZ (K-IJ/K 3.. Potrebni rad (a' 2' 0 b a') n Pz (--n/ WI.ia). rashladni uredaji -(12 bar). Potrebni rad (a 20 b a) = mCp(TITz) = WI.pOlitropska kompresija s eksponentom politrope n > K (postize se priblimo kod brzohodnih kompresora bez hladen.-h2 !! h =h.ia upotreba kornpresora su: daljinski transport plinova (36 bar).0 : .KOMPRESORI Kornpresori su strojcvi koji kOmprirnirlUu plinove iIi pare na odredeni tJak.z = mllhd K K-l h =-PIVI Ilhd [ 1- (. Daljn.2) pri s = konst (tj..

05 0. Time stedimo rad koji je predoeen u Ts dijagramu (desno) srafiranom povrsinom 2' I' 2" 1"2'" 22'.56 1.I Odvedena toplina (a I 2" a" a) n < K (1- 2") (pasti- .15 600 1.2')' ViSestepena kompreslja Vi~tepena kompresiia omogucuje da se. Za rafunanje sa zrakom kao pregrijanom parom villi str.PI VI [1- (P2IPI)(n-I)/nJ Konacna temperatura Q = (K-n)/(K-l).2' > W.97 1.2"/n T2" = Tl (P2Ip. W1.09 1.0 100 1. 169.71 1.16 1.n-t)/n Usporedivanjem razlicitih promjena stanja dobivamo: W.2 > WI..4. Stoga se obicno ogranicujemo na 2 do 4 stupnja. Vi~tepena kompresiia s meduhladenjem poskupljuje uredaj to viSe sto je veei broj stupnjeva. bez obzira na vrstu kompresora (hladenoga Hi nehhidenoga) vrlo priblizimo izotermnoj kompre5iji.0 1.07 1..x = Vp2lp. Tt lza svakog stupnja kompresije hladimo ugrijani komprimirani pi in po mogucnosti do paCetne temperature To. a najblire smo joj pri obilnom hladenju (WI.46 1.ii je rad potreban za izotermnu kompresiju (Wt.C p v =?k R T k iznose: bar I 0 1.C 100. 244 . Tlacni omjer svakog stupnja pri ukupno i stupnjeva je .2"> Wt.80 .98 1.y.33 1.0 1. Kompresija do visokih /lakova Pri kompresiji na manje tlakove (do 30 bar) racunamo s realnim plinovima kao da su idealni.o T2' > T2> Tr> To Najman.C 100..2" = nln .03 300 1.20 1.o).39 1000 1. Potrebni rad (a I 2" 0 b a) WI.2")' Najveci je rad potreban kod nehladenih strojeva (Wt. Pri visim tlakovima moramo jednadzbu stanja korigirati faktorom k Vriiednosti faktora p O. .0 1.42 1.C zrak* O. Poli/ropska kompresija s eksponentom politrope re se priblizno kod hladenih stapnih kompresora).

0. .) s konslantnim eksponentom zatim uz znatno odvodenje Pri tom zanemarujemo neznatni rad ekspanzije prostora. 0. . il broj paralelno djelujuCihcilindara u prvom stupnju (dvoradni cilindri racunaju se dvostruko). . a wpline (1 < n < le).08 (.90 A = 0. 0.0./' .70 A = 0.32. . .38. najprije pribliZno po izentropi (n ~ le).. v 0. .4.15) V. .04. 244 pod 4).92 = WI. nl brzinu vrtnje u prvom stupnju.2" racunamo s eksponenlom Zapravo se kompresija ne zbiva po politropi n. Stetni prostor Vo = Dobavni volumen (pri tlaku PI): V' Dobava kompresora s obzirom na volumen plina pri poeetnom tlaku PI (ispred kompresora) iznosi kod jednoradnih kompresora qv = AVslnlil gdje znaee: A stupanj dobave.2".stapaj. s - presjek cilindra. Stupanj dobave - - - . d ~ prornjer . Indikatorski dijagram iznosi Stapajni volumen V. VsI stapajni volumen u prvom stupnju (niskotlaenom). za visoke peCi) kod kompresora za tlak do 7 bar Pogonska snaga za kompresor U nul a r n j a s nag a Pi slapnih kompresora s hladenim cilindrima pribliZno je odredena radom W1. a vi~tepeDim postifemo u svakom stupQju tlacni ornjer 3 . . . i to pri brzini vrtnje n Pi r I I 1 A> 0. vee.86 . .s gdje znaCe: A ci1indra.= As = d2~/4.82 . (Rad WI. I - A = Ao'lv odreden je ))volumetruskom korisno~u« 'Iv = V' / Vs (koja se znatno smanjuje poveeavanjem ~tetnog prostora) i faktorom Ao « I) koji uzima u obzir ugrijavanje plina pri usisavanju le propusnost slapa i venlila.Stapnl kompresori l Jednostepenim stapnim kompresorima postizemo tlak do 5 (. 7) bar. . .n zaoslalog plina iz ~tetnog politrope n = 1. 245 . potrebnim za politropsku kompresiju (vidi sIr. . Stupanj dobave iznosi: kod malih kompresora kod puhala (npr. 1.

.5 porast je temperature tolik da je potrebno meduhladenje..n = qi::. Za vi~e su tlakove potrebni vi~stepeni kompresori. Snaga za pogon turbokompresora Teoretsku Unutarnja gdje je unutarnja Stvarna snagu snaga odreduju izentropski rad WI. .7 (.95. cjelokupne korisnosti tf i izentropske razlike entalpija i::.h korisnost '1i = PO/tfi gubitaka (trenja) = PO/Pi = i::.2 /V.4). Pri kompresijskim omjerima preko 2.Unutarnju snagu za svaki cilindar odredu.. .98.2'.. .hd je veCa zbog unutarnjih Pi = WI.hd/i::. u obzir da je VI = Vo + V. U jednom se stupnju postiZu samo manji kompresijski omjeri do 1. Kompresija se u turbokompresorima zbiva po adijabati (slueaj 3 na str. Turbokompresori Turbokompresori su radijalni (po konstrukciji su sliCni turbopumpama) iIi aksijalni (slicni parnim turbinama). .0.W 1.hd q = tfP/i::.hd/tf pri eemu je mehanicka korisnost turbokompresora tfm = 0. 243).hd protokom DObaVDU kolicinu mOZemo takoder izraziti poeetnim volumenskim qv i poeetnom gustoeom plina (! 246 .2 i brzina vrtnje n gubitaka Po = W.95 .h zbog vanjskih mehanickih snaga jo~jeveCa P = Pi/tfm = Po/tf = qi::.' snaga za pogon kompresora iznosi I I P=~~ gdje je mehanicka stapnih kompresora tfm = 0.iemo takoder pomoeu prosjeenog indiciranog tlaka Pmcd U cilindru presjeka A i stapaja s pri brzini vrtnje n Pt' = pmcdAsn Prosjeeni indicirani tlak Pmed mozemo izracunati iz rada WI 2" (ako uzmemo . 0. Ukupna unutarnja snaga za vi~e cilindara iznosi Stvarno potrebna korisnost Pi=~P.78. a cjelokupna korisnost tf =tfitfm' ' Dobavna kolicina (protok mase) turbokompresora dobiva se iz stvarne snage P.n = qi::.) " Pmed .2.

Za adijabatsku kompresiju treba kompresoru snaga Pik = qcP zraka.stvarno postignuta 247 L . 243). Kao gorivo mozemo upotrijebiti jeftinija tekuCa goriva. adijabatska ekspanzija (s tr~njem) u turbini od tIaka P na tIak Pa' odvodenje topline u okoli~ pri tIaku Pa. 850 . Promjene stanja zraka 1-2': 2'-3: 3-4': 4'-1. dovodenje topline u komori za izgaranje pri tlaku P. . (T2 .012 (kglkg) U komorama za izgaranje postiZu se kona~e temperature: u stacionarnim strojevima u mlaznim strojevima 700 . te!Dperatura zraka (vidi str. - patetna temperatura zraka. .008.. pomoeu kojeg rafunamo toplinski tok u komori za izgaranje'i snagu turbine.C Pri otvorenom procesu je q protok zraka kroz kompresor do komore za izgaranje.. Kompresor K tIaa zrak iz atmosfere u komoru za izgaranje C. Izgotjeli (dimni) plinovi struje nato kroz turbinu T koja dijelom svoje snage goni kompresor. u kojoj izgara gorivo ubrizgano neposredno u komprimirani zrak (pri konstantnom tIaku). . 700 . a preostalom snagom generator'G. adijabatska kompresija od tlaka Pa na tIak p.PLINSKE TURBINE Plinske turbine u ~irem smislu su pogonska postrojenja koja se sastoje .protok cp . T. Omjer potro~ka goriva B i protoka zraka q iznosi Blq = 0..od kompresora.TI)/'Iik = qcP (Tz' - T. s). Krufni Proces plinske turbine motemo prikazati pojednostavljeno (bez vete gre~ke) pomoeu krulnog procesa zraka (vidi dijagram T. obi~o petrolej iIi sli~o.0.. 'lit< - gdje su: q . komore za izgaranje i turbine.C 650. T2 T2' temperatura pri izentropskoj kompresiji.kona~a kona~a unutarnja korisnost kompresora. dok protok dimnih plinova koji nastaju u komori za izgaranje i struje kroz turbinu iznosi q' = q + B = q a ujedno se nematno mijenja specificrri toplinski kapacitet cp' dimnih plinova.specificrri toplinski .pri otvorenom procesu .) kapacitet zraka.

. mora biti: materijaJa komore a) temperatura T3~to vi~a.) manja P= Pjl1m gdje je l1mmehani~ka korisnost postrojenja. .protok zraka dimnih dimnih plinova (=cp).a ona je ograniCenaotpomo~ za izgaranje i turbine. .5 3. .specifi~ni . u sjevemim zem1jamaiJi na veJikimvisinama).) = 0. T4 .87 Komori za izgaranje dovodimo topJinski tok = BHj = qcP (T3 .22 0. T31Tt (pIPa)opt l1max Da bi se postigao ~to vea omjer 2. ima negativnu vrijednost). l1e - - - korisnost gorionika. kod izIaza iz turbine.T2.90) U nut a r n j a k 0 r i s n a s nag a cjelokupnog postrojenja pJinske turbine iznosi Pj Pit + Pik = (pri Cemu upotrijebljena snaga u kompresuru Pi!.Unutamja koristnost kompresora l1ik iznosi = (Tt <1> T2)/(Tt - T2. Pri adijabatskoj ekspanziji dobivamo u turbini unutarnju snagu Pit = q' cp' (T3 gdje maCe: T4' - T4)111it = q' cp' (T3 cp' l1it . .0.6 5.8 8.temperatura Unutamja .5 3 3. Cj e I 0 k u p n a k oris 11 n os t postrojenja iznosi + Pik)/BHi = PIBHj = (Pit .potrobk goriva u jedinici vremena (kgls). pogon regulatora itd. Svakom omjeru temperatura pripada odredeni optimalni tla~ omjer pri kojem je 11maksimaJan. Hi donju ogrjevnu najvi~u temperaturu u procesu (pri zavrktku dovodenja moc goriva.unutamju temperaturu pri izentropskoj ekspanziji.18 0. l1m Cjelokupna korisnost 11 ovisi u prvom redu 0 omjeru obiju krajnjih temperatura T31Tt (i to tako da raste s porasto~ tog omjera) i 0 tIa~om omjeruplPa. b) temperatura Tt ~to nib.kona~u - pJinova (=q).0. T3 topJine). turbine.80.88 (. 0.. npr.Td topJinski korisnost kapacitet q' . . a ona ovisi 0 temperaturi okoJine (stoga je korisnost veCazimi. 248 .24 temperatura. korisnost turbine iznosi l1it = (TJ - Td/(T3 T4) = 0. . S t v a r n a k 0 r i s n a s nag a cjelokupnog postrojenja pJinske turbine je zbog vanjskih gubitaka (trenja u lebjima.3 0.)/l1e gdje maCe: B .85.

Da bi postrojenje p1inske turbine (5 otvorenim procesom) postalo ~to jednostavnije (a uredaji ~to manji i jeftiniji) zadovoljavamo se a:sto samo 5 dva stupnja kompresije i jednim stupnjem ekspanzije.T5) zbog kojega plinovi istjero kroz izlaznu sapnicu velikom brzinom v v = tpV2l:1. ~to poveCava ukupnu snagu nubina Pit. l:1.turbina. b) vi~stupna ekspanzija 5 meduzagrijavanjem. E .koji moramo dovoditi. za zagrijavanje zraka iza kompresora. tj. c) regeneracija topline. * MIami (reaktivni) motori koji slufe za pogon aviona imaju postrojenje 5 p1inskom turbinom otvorenog procesa.izmjenjivaf topline. R .hd= ho' . Na slici su: Kh K2 .Poboljlanje cjelokupne korisnosti Cjelokupnu korisnost pobolj~avaju: a) vi~stupna kompresija 5 meduhladenjem.h5 = cp. vidi str.p= Po . 200).hd ' Za vrijeme leta ulazi u mlazni niotor zrak pod velikim dinamifkim pritiskom ~to smanjuje potrebnu snagu kompresora i poveeava potisnu silu mlaza. 249 . vet plinovi izgaranja stvaraju potisnu (reaktivnu) silu svojim mlazom na izlazu iz stroja kroz naroatu sapnicu. ame smanjujemo potrebnu ukupnu snagu za pogon kompresora Pi!<.kompresori. = qCp(Tl - T2') = q'cp(T3 .hladnjak.To') Zbog toga iz turbine istjefu plinovi koji imaju jo~ matan pretlak spram okoline.z. C . Turbina mlaznog motora goni samo kompresor i tro~i T Pit = Pik/7Jm p gdje je 7Jm mehanifka korisnost stroja u cjelini. ~to daje potisnu silu F = q'v = q'tp'hl:1.(To' . ~to smanjuje top1inski tok . a snage turbine i kompresora su: Pik Pit !. upotreba vruCih izlaznih plinova iz poslj~dnje nubine. a njen ufin ne upotrebljava se samo za obavljanje vanjskoga mehanifkog rada na osovini turbine.komora za izgaranje.Pa i zato imaju za ekspanziju do okolnog tlaka jo~ uvijek na raspolaganju toplinski (izentropski) pad l:1. T .hd (tp = koeficijent brzine.

h2 . sumporni dioksid S02.TOPLINSKE PUMPE energije Toplinske su pumpe uredaji kojima crpimo . Jednostavna kompresijska toplinska pumpa: K .kondenzator (za okolinu: v s S n aga zagrijac). Promjene stanja pare: 1-2': adijabatska kompresija (s trenjem) od tlaka Pr na tIak Pc 2'-3: kondenzacija pri Pc = konst (odvodenje topline pri viwj temperaturi u okalinu) 3-4: prigusivanje u regulacijskom ventilu od tlaka Pc na tIak Pr (h) = h. . C .uz dodavanje . Kompresijske toplinske pwope su strojevi za hladenje i grijanje.pogonski motor (elektritni iIi drugi). V . h2.) 4-1: isparivanje pri Pr = konst (dovodenje topline pri niskoj temperaturi iz okoline).). za po go n k 0 m p re s 0 r a (stvarna) gdje znace: q protok pare. R 22 = = difluormonoklormetan CHF2C1 itd. . I/m - - .regulacijski (prigusni) ventil.cjelokupnu korisnost.isparivac. stvarnu specifienu entalpiju iza kompresora. nadalje monoklormetan (metilklorid) CH)CI. Ec = 5 . R . refrigerator (za okolinu: hladnjak) .specifienu entaIpiju na kraju izentropske kompresije.kompresor. npr.mehanicku tok - korisnost. 1/. Pri malim tIacnim (i temperaturnim) razlikam8'taj je faktor znatno vea od I.h) Taj toplinski tok mote poslu1iti za grijanje okoline (»ogIjevni stroj«). .toplinu s nite temperature na visu. 15 (i vise). osobito rami freoni (npr. R 12 = difluordiklormetan CF2CI2. Eo = <pJP pokazuje koliko »ogIjevnog toka« <Pcdobivamo upotrebljavajua snagu P za pogon kompresora. 250 . hI specificnu entalpiju prije kompresije. M . Odvedeni Faktor grijanja to pi in ski <Pc= q(h2. diklormetan (metilenklorid) CH202. amonijak NH) i sI. Krutni praces u kompresijskim toplinskim pumpama obavljaju posebno odabrane pare. ugijitni dioksid CO2.

U tu se svrhu iskori~tava promjenljiva topivost nekoga rashladnog sredstva u odredenom apsorpcijskom sredstvu.75 42 Toplina isparivanja NH3 (pri +20 0c) iznosi r = 1189 kJlkg.406 0.701 0.max)' Prije ponovnog otapanja moramo amonijak i preostalu blagu otopinu . Er = 3 (i manje) do 12 (i vi~e). koji ovisi o tlaku i temperaturi.h4) Taj toplinski tok sluZi za hladenje okolice (»rashladni stroj«).Dovedeni toplinski tok 4>. = q(hl Er = 4>IP . * Apsorpcijske toplinske pumpe sluze za apsorpcijske rashladne uredaje.566 0.140 0.25 641 ~ 209 0. Za otapanje (apsorpciju) amonijaka u vodi odnosno u blagoj (nezasieenoj) otopini (malo. Rashladni faktor pokazuje koliko »rashladnog toka« 4>. a iznosi: . dobivamo upotrebljavajua snagu P za pogon kompresora.ohladiti najprije na temperaturu okoline. Jakost otopine izrafavamo omjerom koliCine amonijaka i cjelokupne otopine .202 0. " .152 0.068 0.071 +80 +100 ~II - - - 2. = NH3/(NH3 + H20) Najvecu topivost (zasicenje) prikazuje maksimalni omjer .067 - Za otapanje je potrebna toplina otapanja ra' koja je gotovo neovisna 0 tIaku i temperaturi.max.325 0.00 837 I 0. Najce~ce se upotrebljava amonijak (NH3) kao rashladno sredstvo.244 0.0 1. ali je ovisna 0 omjeru .155 0.306 0.294 0.314 0. Apsorpcijom nastaje jaka otopina (veliko .) potrebna je znatna toplina r + ra koju otopina oduzima okolini (te je »hladi«). a voda (H20) kao apsorpcijsko sredstvo.378 0.141 0.) iz koje opet izlucujemo amonijak grijanjem (vi~oj tempenituri odgovara manje .0.5 0.475 0.364 0. Pri malim tlaCnim (i temperaturnim) razlikama i taj je faktor znatno vea od 1.483 0.253 0.347 0.svaku posebno .228 0.418 0.: ~ Ta kJ/kg I 0. da bi nakon apsorpcije postigli temperaturu niZu od okoline.2 0.0 - 251 .pri istom rashladnom uCinu za pogon kompresora u kompresijskoj toplinskoj pumpi.0 0. Za grijanje u apsorpcijskom rashladnom uredaju tro~imo znatno vire energije nego .615 0.225 0.438 0.062 .max pri temperaturi (0C) -10 0 +40 +10 +20 +60 pri tlaku -20 bar 0. npr.512 0.

CI H2O H2SO.7% KCI 18.Rashladne smjese Sastavni Sastavine voda amonijev klorid (salmijak) kalijev nitrat (salitra) voda amonijev nitrat duicna kiselina (razr.9% CaCI2 -18.4 % NaCl' 20.O°C .IoC 2.6°C -37. Hp HCI H2O HNO) H2O CaCl2 I 5 2 I 3 2.NO) HNO) NaNO) H2SO.sol) snijeg kuhinjska sol salmijak snijeg sumpornakiselina(razr.5 % K2CO) 29. H2O Temperatura poeetna °C +10 } J J I I dijelovi (tezinski) 16 5 5 I I 2 3 4 5 I I I 4 5 6 2 konacna °C -12 -15 -20 -20 -22 -40 I I I +10 +10 +10 +10 I } I I I } +10 natrijev klorid (kuh.NO) Na2SO.) snijeg NaCl H2O NaCI NH.9 % NaNO) 2.1 °C -55.9 % KNO) 19.7% NH. I \ J 0 0 0 0 0 0 I I I I I -20 -25 -30 -32 -35 -40 8 5 7 4 4 5 kalcijev klorid I I I I I Najnifa ledista vodenih otopina (eutekticnih) 5.6 % MgCI2 35.5°C -21. Na2SO.) amonijev nitrat natrijev sulfat snijeg H2O NH.CI KNO) H2O NH.CI 41.) natrijev nitrat (cilska sal.) sumporna kiselina natrijev sulfat voda natrijev karbonat (soda) amonijev nitrat duicna kiselina (raze.9% Na2CO) 10.9°C -l1.4°C 36.NO) HNO) NH. Eutektiena vodeDa otopiDa NaCl ima (pri 15°C) gustofu (! = 1170 kg/m) i specifiCnitoplinski kapacitet cp (pri temperaturi t): 0 I °C -20 +20 3362 3320 3341 Jlkg K cp 252 - .2% NH.) snijeg duicna kiselina (razr.I°C -158°C -17. H2O Na2CO) NH.) snijeg solna kiselina (razr.2°C -33.NO) - 2.

Ah=m(ht-h. dobivenu iz 5lanja ulamog (4) i stanja izlamog (I) zraka.) x ~3 ...) - - pri mirovanju i bez fizickog rada: - \ ~ ~ ~ ~ vlagu my = m. a rashladna se voda zagrijava. Pri prijelazu m (kg) smjese iz stanja . Klimatizacija obuhvaea niz postupaka pO kojima se iz klimatiziranc prostorije P izJazeCi vlami zrak (stanja 1) mijda u mjeIKu M sa svjezim zrakom iz atmosfere A f5lanja a) u smjesu stanja 2 (koja je ovisna o omjeru mijdanja 3: 1 .KLlMATIZACIJA I SUSENJE KJimatizadja Svrha klimatizacije je odIiavanje temperature i vlage zraka u zatvorenoj prostOriji u granicama teljenih vrijednosti. nakon cega Ccta smjesa u hladnjaku H (Ijetni rad) Hiu zagrijaCu Gt i ovlaZivacu V (zimski rad) proJDijeniti svoje stanje do stanja 3. a cada je ventilator Vt tlaci u prostoriju P. . pri Cemu se smjesa hladi i su~i (od 5lanja 2 do stanja 3). U dogrijacu G2 osu~na' se smjesa zagrije do odgovarajuce temperature T (stanje 4). Konacno stanje smjese na izlazu iz hladnjaka (stanje 3) ovisno je 0 njegolIOj korisnosti.vjek odaje toplinu i iz/ucuje v/agu koje (po VDI2078 Izlucivanje vlage Temperatura zraka Odavanjc toplinc QC W ~ I I 18 12S 3S 20 120 3S 22 120 40 24 liS 60 26 lIS ~ pri polutdkom radu imosi odavanje topline 270W. nuto je ventilator Vt tIaei u prostoriju P. U hladnjaku H prelazi toplina sa smjese (stanja 2) na rashladnu vodu temperature pod rosi~tem smjese). 1977) iznose o. Ax = m(Xt-x.6: 1). dok su zagrijae Gt i ovlazivac V iskljuCeni. da bi se u dogrijacu G2 zagrijala do stanja 4. Stanje zraka u prostoriji P uzimamo kao toeku mijdanja p.t u stanje 1 smjesa preuzima iz prostorije toplinu Q=m. Stoga je ukljuCen hladnjak H. a) Ljetni pogan Vanjski zrak treba hladiti i su~iti.

b) Zimski pogon Vanjski zrak valja zagrijavati i vlafiti. treba smanjiti tu kolianu vode do f«:ljene vrijednosti. a iz viable tvari je zrak preuzeo vlagu Pri optoi:!nom postupku mijdamo izlazni zrak (stanje 4) s ulaznim zrakom (stanje 1) u omjeru koji daje smjesu stanja npr. zagrijava se smjesa sta. 254 .xv) . i ovlafivai:! V. ZagrijavajuCi ga po izohigri (x = konst) do najvi~ dopmtene temperature Tmax on prelazi u stanje 1'. Stoga su ukljureni zagrijai:! G. Nakon toga se smjesa dogrijava u dogrijafu G2 do stanja 4. Za zagrijavanje mz (kg) zraka potrebna je toplina Q mv = m.(h. Uzagrijafu G. Ta se smjesa zagrijava do stanja 3' i mof«: u su~ari preuzeti vlagu do stanja 4. lu =' m(x. nja 2 do stanja 2'. i izlazne vlablosti Xi koja treba biti ~to veeom. . koja saddi stanovitu kolianu vode. Pri prijelazu m (kg) smjese sa stanja 4 u stanje 1 smjesa predaje prostoriji toplinu a preuzima od nje vlagu m. - X4) Suieaje v1aine tvari zagrijanim znkom Vlabloj tvari. 3". Zrak za smenje (vanjski) neka ima ulaznu vlablost Xv i ulaznu specifii:!nu en(h) talpiju hv (stanje 1). dok je hladnjak H iskljuren.hv) = mz(x. . Tako zagrijan zrak nato u su~ionoj komori prima vlagu koja ishlapljuje iz viable tvari te se hladi po izentalpi (h = konst) do stanja 2. Taj se postupak vi~ puta ponavlja (2 Xi X 2' i 2' - 3 i 3' - 4) do izlazne specifii:!ne entalpije h.. Optok treba ponavljati do zatrafene suhore tvari.= m . a tada je ventilator Vt tlaa u prostoriju P. u ovlafivafu V se vlafi i hladi do stanja 3.

ELEKTROTEHNIKA 51mboU - struja struja istosmjema - vodif vodifa krifanje ----1. rasvjetno tijelo w vatmetar brojilo uzemljenje spoj s masom 4-=- 1 255 .mjeraf cos registrirajuCi namot s odvojcima kondenzator kondenzator polarizirani troilo struje.--11-- namot @ @ -J- 8 I I .sklopka otpor -111) galvski struJe (£) ampermetar vatmetar o-c..zJotpor promjenljivi ommetar -E3. osiguraf @ @ @ generator istosmjerni generator izmjenifni motor istosmjerni motor izmjenifni CD frekvencije mjeraf ---.L istosmjema i izmjenifna struja "'"'-' trofazni sistem vodifaspoj fusti spoJ rastvljivi vodifa D Y =w trokutni spoj zvjezdasti spoj o @ @ I +-!-D- ispravljaf.. ventil izvor voltmetar 0. tri paralelna = vodifa """'-' izmjenifna + +. elekt..

i nd istosmjeme struJe S nag a P istosmjeme struje jednaka je umno§ku napona V i struje I P = V I = ]2 R V21R Ra d W istosmjeme struje jednak je umno§ku snage P i vremena t W=Pt= VIt=I2Rt 256 . Dj e I a t n a (omska) v 0 d Ij i v 0 St G je recipro<!na veliana omskom otporu R G l/R = Alpl - = Specificna KirdIholrovi moDi vodljivost je y = 1/p. Specifi<!ni otpor P ovisi 0 temperaturi T. a sabrani su za najvamije materijale na str.=1 = t (I R)i Snag. no te su promjene pri prakti<!ki vamim temperaturama tako nematne da ga Cesto mofemo smatrati konstantnim. Koeficijent a takoder se mijenja s temperaturom. Specifi<!ni otpor PI pri temperaturi TI povetava se pri temperaturi T2 na P2 po formuli P2 = PI[l + a(T2 TI)] a = je temperaturni koeficijent elektri<!nog otpora mjeren u K-I.C = 293 K. zbroj svih struja jednak je nuli .=1 t t Ij =0 zbroju o U svakom je zatvorenom krugu zbroj narinutih napona jednak umnofaka struja i pripadnih otpora (tj.=1 Vi =. P = s P e ci f i <! n i 0 t P 0 r koji je karakteristi<!an - Speaficni otpor P i presjek vodica A mjerimo koherentnim jedinicama medunarodn~ s'!stava jedinica (SI): Q m (= Qlm . tj. 257. I Zbroj struja -koje dolaze u neku to<!ku elektri<!ne mrefe jednak je zbroju struja koje iz te to<!ke odlaze.A za svaki materijal. Specifi<!ni otpori PI i temperaturni koeficijenti a odreduju se obi<!no pri temperaturi TI = 20. zbroju padova napona) . ~2) ili izvedenom jc:dinicom Q mm Im (A u mm').ISTOSMJERNA ObmOY mon definira otpor R kao omjer napona STRUJA V i struje ] R = UtI V =I R I = VIR je razmjeran s duljinom Dj e I a t n i (ohmski) 0 t P 0 r R upravno I i obmuto razmjeran s presjekom A vodi~ R pHA P = Rll = .

0040 0.3 23 2. . ..-lijcvani .38 l.7.~ orpori {!.odoama«lim 0.5 5.12..5 10 1. 0.894 0. . .0278 Specifima vodljivosl y m Qmm' 25 36 34.s .mdo 8Ieti .00393 0.958 10 17 4. 0.3 .0165 0.meki - .25 0..00006 -0.6 0.029 0.Iijcv sdIro .5 .5 2.38 0.0041 0.0040 0. - .aJuminijska =-- .1.0040 - . ZIiI.-..005 - 5 0.0036 0.0.aman ..03 0.004 0.10 0. .060 0.0 8..42 0. .04 Za desti1iranu vodu iznosi {! = 1010 Q mm2/m. .0002 0.1 43. .17 1.00014 0.0 ::IIIIiI.63 0.Strojarski prirurnik 257 .0041 0.wrena 0.00052 0.00005 0.071 0..08 0..3 61 18.0006.09 0.08 0.055 0..12 0.001 0.1..lijcvana .12 0..0048 0..specifiCne yodJjiyosti y i temperatumi koeficijenti elektriCnog otpora a razliCitih materijala (pri 20 oq Specifian olpor (! Qmm' m 0.9 0.21 0.0045 0.0041 0..srebro -.028 0.00392 0..4 36 Tcmperatumi koeficijcnl olpora a Malerijal K-' 0. 0.8 10.040 0.00001 -.006 0.43 0. . -Iijevani .142 0..27.13..059 11 0. . .07.0.0052 0. -Iimni -ti<:a 88tII: -.6.00099 1.0013.69 2. a za morsku je vodu {!= 3 .7 3...0045 .0041 0.0.kosiuena _I .043 0.45 1.. 0.29 0.1.6.023 0.0 .001 9 0.7.32 14 14.00392 0.0040 0.67 0.0055 0.5 57 56 7..rvrdo wreni vureni .8 2. .10 0..13 0.017 5 0....017 8 0.-pain 8ibI .. 4 7 7. .0045 0. 105 Q mm2/m.uIfram zIato icIjc:zo(&10) an --- 0..00007 0.925 16. ..7..00008 0.3.97 1.

+ In c) Elektrieni spoj triju otpora Spoj u zvijezdi (T-spoj) Spoj u trokutu (IT-spoj) Otpor medu stezaljkama R 1i2 Otpor medu stezaljkama R 1i2 = R. + lIRn jednaka je sumi Ukupna struja I koju propmtaju struja Ii kroz pojedine otpornike ~ .R' I I I lIR R. . . +Rn te propu~taju struju Ii koja je u svim otpornicima jednaka I = I. . a dobiva se iz jednadZbe ~ . = 12= . .Spajuje djelatDib (omsldb) otpora a) Serijski spojeni otpornici pojedinaCnih otpora Ri imaju ukupan otpor R jednak sumi pojedinaCnih otpora (koji je vea od najveeeg otpora) R =i=1 Ri = RI f + R2 + . . = In b) Paralelno spojeni otpomici pojedinacnih otpora Ri imaju ukupan otpor R koji je reciprocna vrijednost zbroja reciprocnih vrijednosti svih otpora (te je manji od najmanjega otpora). . 3 R ' =. I = i=1 f Ij = 11+ h + . . + R2 = RdR23 + R3d RI2 + R23 + R31 :!S8 .=1 f lIRj = lIRI + lIR2 + . .

.To)] gdje su.20 0 +0. +0.65 .841 t °C -220 -200 -150 -100 . 3878. a = (3907.523 3994.159 3763. . -1.682 3936.000 t °C 150 200 250 300 350 400 450 500 .0.091 4023. . ."'idi str. +0.77 +0. to = 0 °C.716 3560.79 +0.114 3416.To) je dakle temperatura To = NaroCito je pogodna za termometre na otpor platina.50 0 50 100 a 10-6 K-1 4035. (T .67 . Oni rastu s porastom tempe-0 rature.72 .90 Kovina (slitina) Ir Ag Cu Au Fe kromnikaJ 1.7 -3.318 3705. +0.761 3907. . . .398 3676. . TermoelektriCni naponski niz (s obzirom na platinu) za temperatumu raz1iku medu lemIjenim mjestima 100 K (100°C i 0 0c) iznosi: Kovina (zlitina) Bi konstantan Ni Pt platinrodij (10% Rh) W Termonapon mY -7.88 +2.478 3647.557 3618.80 +1.637 t °C 550 600 650 700 750 800 850 a 10-6 K-1 3589.796 3531.035 3445. .04 -1.239 3734.~erenje temperatnre otporom Termometri na otpor iskori~Cuju ovisnost djelatnog otpora PTO temperaturi =.841 .955 3474.47 .67 +0.94. +0. (}o tu QC.080 3792. Ciji j~ temperatumi mdicijent elektrienog otpora a lineamo ovisan 0 temperaturi.20 259 .578 t) 10-6 K-1 a 10-6 K-1 3821.876 3502. .65 +0. 256) PT = po[l + a(T .602 3965.56 . -3.specifiCni otpor pri temperaturi . .194 Termonaponi ° Termitki se naponi pojavljuju na lemIjenim mjestiut ma dviju kovina ill slitina. = 273 K. ~to se iskori~tava za mjerenje temperature.:ermonapon mY +0. .921 3850.

eljezo- Kromnikal nikal 20°C I Platinrodij .22 3.186 0.054 -0.605 5.432 8.00 2.80 29.763 8.111 5.23 28.822 14.336 11.738 14.13 8.316 2.299 0.49 15.912 1.95 13.22 49.11 26.43 32.251 3.732 4.790 7.13 10.2.15 10.025 13.224 5.70 32.822 12.33 9.000 0." Termoe/ektricni noponi pri temperaturi T za razlifite kovinske parove s obzirom na baZdame temperature 0 i 20°C Temperatura t °C -200 -150 -100 konstantan O°C -8.50 34.530 0.66 0.997 9.643 1.11 23.16 12.025 1.62 35.02 4.741 11.56 -1.51 20.75 -2.423 13.80 1.30 5.60 4.625 6..25 45.260 6.35 41.55 40.36 46.31 43.75 33.319 8.65 -5.29 16.71 19.536 13.67 36.677 7.224 14.78 24.223 11.36 22.41 13.00 27.65 22.30 35.46 -0.16 47.85 21.34 30.152 10.16 25.89 50. 52.24 48.935 12.113 0.09 0.868 .755 2..51 18.87 45.58 52.89 51.436 1.69 ..216 7.64 39.91 27.75 16.21 14.10 9.628 11.138 3.00 2.54 36.59 38.20 -7.04 48.72 42.56 19.03 29.17 48.14 260 .108 4.33 7. 750 -9.203 2.45 44.570 10.34 37.05 1.40 18.80 -3.60 17.138 13.70 15.15 -6.98 24.039 10.23 33.14 31.67 41.876 8.36 11.37 8.329 7.65 5.625 14.63 53.323 1.778 3.718 5.221 4.92 20°C O°C 2.56 38.32 7.85 30.147 6.884 9.51 42. 46.935 15.738 6.09 49.665 3.51 0.95 26.10 6.619 4.941 I 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 .90 12.337 14.60 -4.31 21. platina O°C 20°C I 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 .36 39.457 10..

658 8 0.329 4 0. Drugi Faradayev zakon Mase ml i m2 razlicitlh tvari. Prvi Faradayev zakon Struja I koja protjeee elektroJitom izlucit ce na elektrodi u vremenu t masu m m = alt gdje je a - elektrokemijskl ekvivalent.093 2 0.202 7 Materijal* .6812 0.0735 0.1929 2.405 2 0.6151 0.238 4 0. odnose se medusobno kao kvocijenti relativnih atomskih masa A i kemijsklh valencija v tih tvari ml m2 =~ = AJ/vJ a2 A2/V2 261 .10-18 As F= NAe = 96353As/mol Elektrokemijski ekvivalent a odreden je molskom jom v elementa te Faradayevom konstantom F masom mm i valenci- kg/A s Vrijednosti elektrokemijskog o Materijal* I ekvivalenta nekih materijala a (u mg/A s = 10-6 kg/A s) °a I zluminij bakar - jednovalentni dvovalentni ciok blij tositar - - dvovalentni retverovalentni magnezij aatrij llikal dvovalentn i - trovalentni a mg/A s 0. izlucene Istom strujom u istom vremenu.338 7 0. zlato fiva olovo platina srebro !eljezo - - - * kisik (anion) vodik (kation) dvovalentno trovalentno jednovalentna dvovalentna mg/A s 1.0395 0.505 7 1.0829 0.1260 0.1023 mol-I I - elementarnoga naboja e = 0.Faradayevl zakonl Faradayeva konstanta F je umnozak Avogadrove konstante - NA = 6.3041 0.307 5 0.1180 0.02205 .078 9 1.160.010 44 * Valencija se odnosi na vezu kovine u kemijskom spoju.289 3 0.

MAGNETSKO I ELEKTRICNO POUE magneta ili oko vodimjerenjem Magnetsko polje nastaje oko polova permanentnih ea elektriene struje. Na slici struja ulazi okomito u ravninu crteZa. Jakost magnetskog poija H (A/m). 10-6 Vs/A m. Smanjimo li zatim jakost magnetskog polja do nule. U vakuumu (a to vrijedi prakticki i za zrak) relativna je permeabilnost Pr = 1. Za feromagnetske materijale prikazujemo ovisnost gustoce magnetskog toka 0 jakosti 'magnetskog polja »krivuljom +8 magnetiziranja« B = f(H).257. Magnetiziranjem Celika do zasicenja u jednom (b) i drugom smjeru (c) krivulja magne-B tiziranja opisuje petlju (»histereza«). kruznom) prstenu (obodne) duljjne I H = lw/I Smjer magnetskog polja odreduje se »pravilom desnog vUka«: podudara Ii se smjer aksUalnog pomicanja vUka sa smjerom struje U vodicu. koji +H -H mozemo poni~titi samo suprotnim magnetskim poljem jakosti HK (»koercitivna sila«).) Gustota magnetskog toka (magnetska indukcUa) B (T = Vs/m2) materija- je magnetski tok <P(V s) na jedinicu povr~ine. b Prvo magnetiziranje Celika prikazuje pOCet" na (»djevieanska«) krivulja (a). 262 . (Znak ~ znaci da promatrac gleda u smjeru struje. Pr . Po stora (vakuuma). ostat ce u Celiku remanentni magnetizam BR. magnetsko ce polje imati smjer okretanja vUka.relativna permeabilnost. Permeabilnost Jlo = - - - permeabilnost praznog pro- praznog prostora Po je konstanta 1. ~to ga u razIicitim lima izaziva magnetsko polje jakosti H B = <P/A= pH = PoPrH gdje su: A presjek. koju najlakSe odredujemo elektricne struje I. P permeabilnost. Relativna permeabilnost Pr (bezdimenzUski broj) ovisi 0 materijalu i jakosti magnetskog poIja H. iznosi - na okomitoj udaIjenosti r od beskonacno dugog vodica H = 1/2rrr u sredini kruZnog vodiea (= 1 zavoj) promjera d H = l/d u sredini svitka sa w zavoja na cilindru promjera d H = lw/d u sredini svitka sa w zavoja na zatvorenom (npr. a znak 0 znaci da gleda suprotno smjeru struje.

I 1aII. telici pogodni za izmjeni~ne magnete (magnetski meki .? .-' / ./ 1.-' ./ /'" 1/ .---:. 263- Energija svitka iznosi . Induktivitet svitka sa Zeljeznom jezgrom zavisi od nagiba krivulje magoetiziranja (PoPr = B/H).:zici) imaju vrlo (prakti~ki zanemarivo) usku histereznu petlju..-'/ / / / . telici za permanentne magnete (magnetski tvrdi relici) imaju vrlo ~iroku aillereznu petlju.'0 020 ) o '00 I---1--160 250 '00 630 1000 H 1600 2500 / Looo Aim 10000 ab .20 ..80 T \60 = f(H) za meki celik i sivi lijev B = f(H) za meki celik (1) i sivi lijev (1l) .-' . Krivulja magnetiziranja B Krivu/ja magnetiziranja 1.0 ..-.-/ lY" 060 0.: \'0 L-----.dinamo-/im transformatorski /im cd- eelieni /ijev sivi /ijev Nosivost magneta Na nosivim polovima magneta magnetske indukcije B i povdine ~ iz8DSi nosivost magneta F F = B2A/2po Induktivitet Induktivitet L nekog svitka sa w zavoja moZe se prikazati kvocijentom promjene magnetskog toka tP i struje I koja ga stvara L = wdtP/dl Svitaksa w zavoja kojemuje presjekA i duljina I ima induktivitetL L = PoPr w2A/I Induktivitet svitka hez Zeljezne jezgre (za zrak: Pr = 1) je dakle konstan.00 B 0./ - V 1.

2... ...7.S 11'8. Jakost elektricnog polja E (VIm) izmedu dviju paralelnih ploea medu kojima je napon U.dielektricna konstanta (dielektricnost vakuuma)... 4 3 ...Elektri&to polje nastaje izmedu medusobno izoliranih vodiea pod naponom (i opcenito: oko svakog statickog naboja).... 3.. . relativna dielektricnost i probojna cvrstoca elektricnih izolatora Specifibli otpor e Relativna dielektrinost Probojna vrstoCa kV/mm Doputena maksimalna temperatura Materijal am bakelit guma .10" S . .8 8 .. Dielektricna konstanta praznog prostora 80 izoosi 80 = 8.. ..10 10".. 2.3 100 SS.....8 3S .854 . . Specificni elektricni otpori....IO" 10".4.30 8 ..60 10 .4 20 .S 20 .30 7 .40 1050 - 1. 20 - - 7S ... 100 2. 9 2 . 4.. . 4 10" . za zrak 8.17 10" 2.7 3.. +80 ... . +60 3 2.. 30 -30. 1S.S 0.. iznosi gustoca naboja D (C/m2) Q D=-=8E=80BrE A ~ gdje su: E .... 2.8 -40.9.107 4 . 30 4 . = 1...006.. 8 10<...dielektricnost. S. 38 12 ... 70 - polivinilklorid - . a njihova udaUenost a.20 650 6S 60.. . izoosi E=!! a Na ploei koja ima naboj Q (C) na povrJini A (m2).10" 6 ..tvrda kremen mikanit asfalt - 8.8 20 2...relativna dielektrienost izolatora. 10... 1012 S .7 10< .. 6.3 S..S. 0. . 1012 6 . Er..C 10" 10" S.. 6 10" 2 SO SO 30 .. 10-12 A s/V m Dielektricnost izolatora 8r zavisi od materijala (izmedu ploea) i izoosi za vakuum Br = I..2 ... 10" 10" 10" mramor parafin 4....12 I 130 8S 264 . 80.meka . Vrijednosti za razlicite izolatore sabrane su u slijedeeoj tablici.elastini tvrdi porculan staklo lak kriljevac tinjac tvrda Ijepenka ulje (Iransformalorsko) 3 ... .. . 7 10.

+ C. .= IjCI + IjC2+ .. u ma!. daje ukupni kapa- enet C C = L C. a razmak medu njima .DCtskompolju gustoce B (T). B 2. iznosi F=BII Sila F je usmjerena prema manjoj gustoci magnetskog potia koje rezultira iz magnetskog poUa gustoce B i magnetskog poUa §to nastaje oko vodiea struje jakosti 1. . . Ta se sila F iskori§tava u elektromotorima. .Kapadtet Kapacitetom C definiramo omjer elektrienog naboja Q sabranog na dvjema dektrodama kondenzatorai napona V medu njima C = QIV Kondenzator kojemu je povrSinaparaleInih ploca A. Spoj vile kondenzatora a) u paralelnom dielektricnosti Br materijala spoju (povecava se pOvrSina ploCa). u svitku sa w zavoja koji llliruje inducirat Cc. Ako se magnetski tok tP mijenja u vremenu t. se napon Vj = -w(dtPjdt) Na tome se induciranom naponu Viosniva djelovanje elektricnih generatora. na duljini I (m). ima kapacitet C C = BOBrAja Kapacitet kondenzatora ovisi dakle 0 relativnoj medu ploeama (izolatora). F Inducirani napon Vj uzrokuje struju takvoga smjera da se 'IOdic giba brzinom v prema veCoj gustoci magnetskog polja B loje rezultira iz magnetskog poUa gustoee B i magnetskog poUa nastalog oko vodiea struJe jakosti [. .= Cl + C2+ . U vodicu duUine I (m) koji se giba brzinom v (mjs) kroz magnetsko poUe gustoce B (T) inducira se napon Vi (V) Vj=Bvl . Sila F (N) koja djeluje na vodic elektricne struje jakosti [(A). I-I Energija kondenzatora Wc = CV2j2 Vodlc eIektrlcne struJe u magnetskom polju 1. + IjC. m 265 l . I-I b) u serijskom spoju (poveCavase razmak ploCa)daje ukupni kapacitet C premajednadfbi IjC = L IjC.

+ lIXLn Kut faznog pomaka rp izmedu struje i napona tan rp = X/R = (XL . ta je razlika neznatna. X jalovi otpor (reaktancija). Broj Broj Broj Brzina vrtnje Broj pari pari n polova polova polova polova okr.25 5 4Y. struja vremenski zaostaje za naponom. ako je XL < Xc. . medutim.125 4. .lmin 375 300 250 187. 266 . lIXcn lIXi lIXc = lIXc1 + lIXa lIXL = lIXLI + lIXL2 + . - Djelatni otpor za izmjeni(!nustruju .. 3. . . lIwC = XL Xc Jalovi 'je otpor X = wL gdje su: induktivni otpor (induktancija) XL = wL - - kapacitivni otpor (kapacitancija) Spoj vile jaIovih otpora: a) u serijskom spoju X XL Xc = lIwC =.5 5 600 20 40 10 10 12 8'h 500 24 48 6 Kruma frekvencija (pulzacija): w = 21tf Otpor za izmjenimu struju Brzina vnnje n okr.5 150 125 R - Cjelokupni (prividIrl) otpor Z (impedancija) iznosi: Z = V + X2. F r e k v e n c i j a f izmjeni(!ne struje ovisi 0 broju pari polova p i brzini vrtnje n generatora f = pn Normalnafrekvencijaizmjeni(!ne struje u Evropi je f = 50 Hz. .nije jednak djelatnom otporu za istosmjemu struju (vidi str.=1 L n Xi = XLI + XL2 + .IZMJENICNA STRUJA Izmjenibri napon ~to nastaje u vodiama elektribrih generatora izaziva u zatVorenom strujnom krugu izmjeni/!nu struju odredene frekvencije. 256). ..Imin p 2p p 2p 1 2 50 3000 8 16 25 2 4 1500 10 20 3 6 16'h 1000 12 24 4 8 750 16 32 12.+ XLn Xc b) u paralelnom spoju lIX =i=1 t = XCI + Xa + . struja prethodi naponu za kut rp.zbog potiskivanja (skin-efekta) .ls okr .5 2Y" okr. + XCn + . Njoj odgovaraju slijedeCi brojevi pari polova p i brzine vrtnje n koje se najvi~ upotrebljavaju: . gdje su: R2 djelatni (omski) otpor.ls 6.Xc)/R Ako je XL > Xc.. Pri niskim freitvencijarna.

razmjerno je dobra (transCormatori nemaju gibJjjvih dije]ova): za male snage (npr. = V3.. UI P =V3..= 0. P = UlcoslfJ p. Linijski napon Linijska struja Spoj u zvijezdi U I I -S fa2Di napon fama struja Ca2Di napon Uf = u!V3 If = I Uf --------- Spoj u trokutu =U fama struja Snaga P If = 1!V3 snaga Spoj u zvi.92 za velike snage (npr.= 0. 1000 kVA) . = 3 UrIr= V3. = UI .ezdi Spoj u trokutu p. omjer snage Pz = U2/2 (V A) sekundarne strane i snage PI = UI/I (VA) primarne strane. Transformacija - prividna snaga vrijednosti Inducirani naponi Uj u primarnom i sekundarnom odnose se kao njihovi brojevi zavoja w Napon Uz na stezalikama Uj t/UjZ = wdW2 sekundarnog namota je zbog gubitaka manii Uz < UI (WZ/WI) Korisnost transjormatora ".985 267 i . UIsinlfJ Rad W W=Pt = V3. izmjeniene struje namotu transformatora . UltcoslfJ Pri racunaniu s~age P i rada W Caktor snage cos IfJodnosi se na fame djelatna Ur i If.UlcoslfJ jalova snaga p. = UIsinlfJ COSIfJ PIP. 1 kVA) . = PIU I = W=Pt=UltcoslfJ Trofazni sistem izmjenicne struje ima 3 napona kojima su faze medusobno pomaknute za kut 21t/3 (= 120°). tj.Jednofazni Struja I Snaga p sistem prividna snaga djelatna snaga jalova snaga faktor snage - RadW Trofazni sistem I = U/Z= U!VR2+X2 p.

d) .) . - Osnovni podaci idce upotreb/javanih otporniik ih materijala za grijanje Temperatumi koeficijent otpora K-1 0.08 0. I c) za radne temperature do 1450.00025 0. laboratorijske peci itd.za peei za farenje. molibden.C slitine feljeza.000 035 1100 1300 930 1100 1300 1350 - 1400 1500 1350 1400 1530 1530 1500 268 - .C elektrografit za elektrode elektricnih peei itd. silikarbon do 1400.97 cekas 11 cekas ekstra nikrom nikrom V kanta1 A kantal A..66 - - 930 - I 0.za kuhala.za radne temperature do 1700.35 1.C.08 1.ELEKTRICNo GRIJANJE Jouleova toplina Q (J) je toplina koja se razvija u vodicu otpora R (Q) kojim teee struja I (A) u vremenu t (s) Q = J2Rt Za elektricno se grijanje upotrebljavaju ponajvi~e slijedeei materijali: a) za radne temperature 800. industrijske peci. 1100. nikrom itd.C slitine reljeza.za peei keramicke industrije. .40 1. aluminija i kobalta (cekas ekstra. kvarcilit do 1450.000 52 Maksimalna radna temperatura .06 1. volfram (Mo i W u redukcijskoj atmosferi!) . b) za radne temperature do 1350.C drugi) .) .12 1.45 1. peei za taljenje. nikla i kroma (cekas. peci. kantal itd.C 1370 Materijal cekas cekas I Specifini otpor Omm'fm 1.00006 0.00008 0. taljenje i temperovanje te peei u atmosferi sumpornih i drugih plinova. e) za radne temperature do 2300. omaks 1.00005 0. kroma.00009 0.C rodij.000 17 0..C Talite .C karborundni ~tapovi (silit.za laboratorijske peei.

) U2 R=- P lice I (m) .8 1.08 29.10 0.80 3. .95 2.01 q Temperatura fice .31 okrugle fice cekas 11 na §amotnoj podJozi pri tem- I I Dulj.30 0.7 4. Iz ukupno potrebnog otpora R (0.02 0.50 0.10 13.02 1. masa gfm 0.58 1. Za traZenu snagu elektriCnih grijalica P uz napon U odredujc se struja I = !.35 12.00 0.00 1.C.!!.99 4.0 1..65 1.0 '12.22 1.0 2.30 0. 800 900 I 1000 1100 0.3 1. RI 269 .44 3.6 2.76 1.30 16..008 0..40 0. struju I odabere se iz tablice odgovarajuci promjcr RI za duljinu fice 1 m (o.2 1* A Struja 8.21 I 2. 0. 0.1 .Toplina q (J/s mm2) §to je otpornicka fica za grijanje predaje u jedinici wancna s jedinice povriine pri razlicitim temperaturama fice imosi priblifno: Tempcratura lice Toplina I .C Jls mm' 0..25 0.16 6.76 7.10 0.10 1.00 0.80 2.4 0. U fice i njezin otpor b.7 3.46 10.50 5.20 1.6 0.60 0.50 0. .55 4. * mm aIm PromjerI Otpor 0.2 3.8 14.58 0.3 11.3 6. . masa gfm 5.25 23.29 fice R.62 0.50 0. Proraam pea .C Toplina q Jls mm' I 700.0 26.004 .82 1.00 0.80 2.90 21.08 25.C: 1* A Struja 1.90 0.8 9.45 1.35 2.90 1.75 2.40 9.1roracuna se potrcbnao duljina odabrane I=.06 5.006 I .45 7.81 15. Pri800.48 1.7 16.3 ficc R.5 7.09 12.51 17.37 Dulj.88 4. .21 18.60 6.60 0.* mm aIm Promjcr I Otpor j 0./m).70 3.52 5.65 3.7 21. .006 Dopu§tena optereeenja ycraturi fice oko 800.81 1.

zidanje i sI.300 na najneradnog povoljnijem mjesta mjestu 10 50. 100 20 100. cnanje i sI.0..0... pisanje i sI... * Potrebna rasvijetljenost E (Ix) prostoriia Opta rasvjeta Vrsta rada grubi osrcdnji Iini vrlo Iini osrednja 20. Luminancija (sjajnost) B (cdlm2) je svjetlosna jakost koju izvor svjetlosti zraa s jedinice svoje povdine. 40 80 Lokalna i opb rasvjeta opb na na)nepoosrednja volj.6 15. .r I I ELEKTRICNA RASVJETA Svjetlosni tok 4> (Im) je ukupna koliana svjetlosti koju rasvjetno tijelo emitira u svim pravcima. 5000 Pod pojedinim se vrstama rada razumijevaju: grubi rad osrednji rad fini rad vrlo fini rad lijevanje. 150 150.. .3 21.. 40. mjcstu 20 10 30 15 40 20 50 30 75.kovinskom niti snage P (kod 220 V) P{W) 15 25 40 60 100 200 300 500 1000 1500 2000 tlI{Im) 112 194 322 555 1070 2500 4070 7550 17100 27500 42000 tlIlP(1mIW) 7. normalni rad na alatnim strojevima.1 9. Potreban svjetlosni tok 4>za osvjetljenje povdine A rasvijetljenoSCu E 4>= EAI1I gdje korisnost rasvjete 11 ovisi0 narlivii naanu postavljanja rasvjetnog tijela te o obliku i boji zidova i stropa (veta je pri svjetlijim zidovima): direktna rasvjeta 11= 0... 300 50 300..35 Svetlosni tok 4> farulje s.8 8.15.. zemljani radovi i sI.1000 100 1000.5 13. kovanje.5 7. precizni.. graviranje...1 17. atanje.40.55 indirektna razvjeta 11= 0.7 12.... montah. fina mehanika.0 270 .3 10. Svjetlosna jakost I (cd) je svjetlosni tok 4> na jedinicu prostomog kuta w I = 4>lw Prostorni kut w je dio prostora koji obuhvaea pla§t isjetka kugle polumjera r ako je A osnovica isje~ka w Alr2 = Rasvijetljenost (osvijetljenost) E (Ix) je gustoCa svjetlosnog toka 4> kojom izvor svjetlosti osvjetljuje povrsinu A E 4>IA = IIr2 = Rasvijetljenost opada dakle s kvadratom udaljenosti od izvora svjetlosti.rad na strojevima.1 18. .

Obrnuto: rastereeeni motor teZi da »pobjegne«.. motora. Kompaundni motori su kombinacija serijskog i paralelnog Upotreba: za veee snage (npr. Serijski motori imaju »meku karakteristiku«.na otpore pokretaea. Trofazni asinhroni motor ima tvrdu karakteristiku. 3. takoder veei bd nazivnoga. Pokretni je moment M. Pokretni je moment M. i to: koluta . pri poveeanju momenta M - brzina se vrtnje n mijenja samo n~znatno.250% nazivnoga). za pogon u valjaonicama). a brzina vrtnje n pada. Pri porastu optereeenja raste moment M na osovini. dizala itd. B za kratko spojeni rotor (otpori iskljueeni). Pokretni je moment znatan (120. Upotreba: elektricna vuCa (elektricne teljeznice.ELEKTROMOTORI Motorf istosmjerne struje 1. Paralelni (poredni) motori (imaju uzbudni namot vezan paralelno s rotorskim namotom).. Krivulja A vrijedi za ukIjueene otpore pokretaCa. tramvaj. Paralelni motori imaju »tvrdu karakteristiku«. ' "~ n Pri opterecenju . * Promjenu smjera vrtnje motora istosmjerne stroje postiiemo zamjenom stezaljki uzbudnog ili rotorskog namota. Serijski motori (imaju uzbudni namot vezan u seriji s rotorskim namotom). Brzinu vrtnje istosmjernih motora reguJiramo mijenjanjem uzbude (ekonomieno) ili otpornikom u seriji s rotorskim namotom (neekonomicno) ili mijenjanjem prikIjueenog napona. Trofazni asinhronimotori djeluju na principu okretnog magnetskog polja.tj. Statorski i rotorski namoti medusobno su odvojeni: statorski je vezan na trofaznu mrefu. - - "t:L M 271 . a rotorski je zatvoren U svomu krugu. To je najjednostavniji motor i zato u veJikoj upotrebi. 2. 1. Motorf izmjeol~ne struje . trolejbus). a) ko/utni asinhroni motor ima rotorski namot spojen - preko kJiznih b) kavezni asinhroni motor ima £otorski namot U obliku kaveza kratko spojen. znatno veei od nazivnoga (300% i vi~e).

Upotreba: kao maIi motori u industriji i kueanstvu. pomicanjem eetkica.). Jednofazni motor ima takoder tvrdu karakteristiku.regulacijskim transformatorom prikljueeni izmedu motora i rnreze. koji pokreeemo uz ukljueene otpore (manja struja pokretanja!). Kolektorski rrwtor ima kolektor (komutator) (poput istosmjernih motora) koji omogucuju regulaciju brzine vrtnje u ~irokim granicama (aIi je skuplji od asinhronih motora). Treba ga dovesti na sinhronu brzinu (npr.. 200% nazivnoga. a zatim otpore postupno iskljueujemo.sinhrona. redovno neekonomicno). prikljueenim na rnrero. 272 . Pri optereeenjima veam od granienoga (MmaJ sinhroni motor ispada iz koraka te se zaustavlja. Trofazni sinhroni motor ima stator s trofaznim namotom. elektriene zeljeznice itd. 2. mijenjanjem broja statorskih polova preklapanjem (kod kolutnih i kaveznih motora). posebnim motorom). a neovisna 0 optereeenju (momentu M). pri znatnijim optereeenjima i za korekciju faznog pomaka. paralelni kolektorski motor ima tvrdu karakteristiku. a pokretni moment iznosi 30 . medutim. Brzina vrtnje n je konstantna . Kod kaveznih motora veee snage struju pokretanja smanjujemo posebnom preklopkom »zvijezda-trokut«. t 1 Struja pokretanja trofaznih asinhronih motora je vrlo velika. Brzinu vrtnje mozemo regulirati otporima u rotorskom krugu (samo kod kolutnih motora..f . dizala. odvojcima na statorskim namotima. Sinhroni motor ne moze sam krenuti (osim u specijalnoj izvedbi). Upotreba: gdje god je potrebna regulacija brzine vrtnje kod motora izmjeniene struje (papima i tekstilna industrija. Brzina se vrtnje regulira: - . Zato se za iole veee jedinice upotrebljava kolutni motor. Jednofazni asinhroni motor stvara okretno magnetno polje radnim i posebnim pomo6um namotom statora. ovisna samo 0 frekvenciji rnreze. 4. Smjer vrtnje mozemo promijeniti medusobnom zamjenom bilo kojih dviju faza na stezaljkama statora. 3. Karakteristike kolektorskih motora slicne su karakteristikama motora istosmjeme struje: serijski kolektorski motor ima meku karakteristiku. Kod kratko spojenih rotora (kavezni motori) moze postia osmerostruku vrijednost nazivne struje. i rotor s nizom polova - permanentnih magneta (za manje snage) iIi elektromagneta napajanih preko kliznih koluta istosmjemom strujom iz posebnog izvora (za veee snage). Gruba regulacija brzine vrtnje moguea je. Upotreba: tamo gdje je potrebna potpuno konstantna brzina vrtnje.

t . 180°C (ill i vi~e). 155.vrijeme): 1.30 ill 60 min).. 0.0.. tako da smije za vrijeme rada postiCi dopmtenu maksimalnu temperaturu..80 Za snagu motora P kW 2.100 0. 50 0. . .93 0.90 0. .88 0.Soaga elektromotora Snaga elektromotora koji iz mreze tro~i struju jakosti I pri naponu U (linijske vrijednosti. ali se za vrijeme prekida ne ohladi na temperaturu okoline. 3.85. 130.. .temperatura. Razlikujemo razne vrste pogona motora. a za vrijeme mirovanja potpuno se ohladi na temperaturu oJwline. T . 10 10. Kratkotrajni pogon Motor radi kratkotrajno (npr. Prekidni pogon Motor radi u kraCim periodima rada i mirovanja. . sist.0.91 50. Zbog toga mozemo motor kratkotrajno opteretiti znatno vi~e nego je njegova nazivna snaga u trajnom pogonu. Trajni pogon Motor radi bez prekida i postiZe konaenu stacionarnu temperaturu koja ne smije prem~iti dopu~tenu maksimalnu temperaturu.0. 10.snaga..78 0. To . 19.0.. tako da za vrijeme rada smije postiCi dopmtenu maksimalnu temperaturu.. .----- To' dostiCi vrijednosti: S obzirom na klasu izolacije motora moZe temperatura 90. Tlmot iznose: Vrsta struje istosmjerna jednofaz. 105.78. .0. 267). str.. 2.Strojarski prirutnik 273 . . iznosi: za istosmjernu struju za jednofazni sistem za trofazni sistem Korisnosti elektromotora P P = TlmotUI P = TlmotUlcosq..88.91... .. v. = Tlmoty?' Ulcosq.86 0.92 boor elektromotora Pri izboru snage motora za odredeni pogon odlueno je zagrijavanje motora. . sistem do 1 0.temperatura okoline.65.. trofaz.86. . 120. od kojih su najkarakteristienije sIijedece (prikazane dijagramima u kojima su: P .. 0.90.

Icosrp = (IIA) eP/U Iz tih jednadzbi mofemo izracunati presjek zice A za odredeni dopu!teni pad napona u.4 1.5 1. iznosit ce pad napona u (V) u vodu niskog napona polofenom u cijevi iIi kablu: za istosmjernu struju u = (21/ A) e 1 = (211A) e PI U u za jednofazni sistem = (211A) e I cos rp = (21/ A) ePIU za trofazni sistem u = (1IA)eJf3.24 1.8 2.9 2. Uz priblizno iste brzine vrtnje vrijedi to i za snagu P - - ELEKTRICNI VODOVI NISKOG NAPONA Pad napona u u vodu je razlika izmedu napona Uo na izvoru elektricne struje i napona U kod potro!aea u = Uo - U Uzmemo Ii presjek fice A (mm2). 267!). M = VL (MD2tD)/t gdje su: M za izbor motora odIuean jednoliki moment vrtnje u vremenu t. napon U(V) i fazni pomak 'P na mjestu potro!nje (za trofazni je sistem U linijski napon.1 I I 16 1.36 1.15 i I 25 1.2 1. odn.9 I I 70 1.32 1. If.7 I 10 1.15 1. duljinu voda (ne fice!) I (m). snagu el. MD pojedini momenti vrtnje u pojedinim vremenima tn.6 1.9 0. specifiCni otpor materijala p (C mm2/m) te jakost struje I(A). struje peW). If.7 1. U tom slueaju valja proraeunane vrijednosti za pad napona u pomnoziti faktorom iz tablice: Presjek zice mm2 cosrp 0.5 1.2 2.7 I I 50 1.2 I I 35 1. u ne!to veci zbog dodatnog induktivnog otpora. Kod niskonaponskih je zracnih vodova za izmjenicnu struju pad napona .8 0.6 I Dopu!teni pad napona izrazen u postocima nazivnog napona mreze iznosi: za skupni dovod od uvoda do elektricnog brojila za rasvjetne instalacije od brojila do koje god svjetiljke za motorne instalacije od brojila do motora - 274 .3 1. vidi str.Pri izboru snage motora za neki pogon vrijedi pribliZno Ifl.2 95 1.

5 2. poloZeni u izolacione cijevi. spojni vodovi u rasklopnim 50 mm2 Cu iIi 70 mm2 AI.5 4 6 10 16 Al I rastalnih siguraCa Presjek vodiCa mm' Cu 25 35 50 70 95 120 150 185 Al 35 50 70 95 120 150 185 240 I rastalnih siguraCa I II III Nazivna struja - 2. III: jednozilni izolirani vodici. jednozilni postrojenjima. u prostorijama s kamenim iIi betonskim podom. U postrojenjima s mponom od 65 do 250 V prerna zemlji zaStitne su mjere potrebne tamo pIjc je prelazni otpor covjeka prema zemlji smanjen zbog vlage.DUb konstrukcija itd. ZaStitne mjere u niskonaponsklm postrojenjirna I OSteeenjem elektricnih strojeva i naprava mogu vanjski dijelovi postrojaIja doei pod napon i time u sluCaju dodiradovesti u opasnost osoblje koje IIiima rukuje. goIi vodovi presjeka do I Sve vrijednosti navedene u tablici vrijede za temperaturu okoli~a do 25 'C. 18%. vi~ezilni savitljivi prikljucni vodovi.ZaStita vodova Vodovi moraju biti zaStieeni od preoptereeenja kama) da se ne bi prekornjerno ugrijaIi.5 4 6 10 16 25 10 16 20 25 35 50 63 I II III Nazivna struja 80 100 125 100 125 160 200 225 260 300 125 160 200 225 260 300 350 500 10 16 20 25 35 50 63 80 16 20 25 35 50 63 80 100 240 - - 350 430 430 I: izoIirani vodici istoga strujnog kruga. osiguracima (iIi rasklop- Najveea dopuitena trajna struja u vodicima (= nazivna struja osiguraea) Presjek vodiCa mm' Cu 0. izoliranim pIIIlom iIi termoplastom. Za napone preko 250 V potrebne su z~titne mjere u -u:om slueaju. kabelski iIi vi~ezilni vodici koji nisu poIOZeni u cijevima. pO 55°C za 62 odn. 275 1 . II: cijevni (oklopljeni) vodici. slobodno poloZeni u zraku. . topline i :ill:mijskih utjecaja. Po propisima JUS 0 postrojenjima s naponom do 65 V prema zmlji nisu zaStitne mjere potrebne. izuzev kod rucnih svjetiljki i drugih elektrimill naprava u kotlovima i slienim tijesnim prostorima. Pri vi~im temperaturama vaIja ove vrijednosti pri vodovima. 42 %). odgovarajuee sniziti (pri 40°C za 25 odn. kod me'.75 I 1.

276 . pri kojoj je troAilo uzemljeno kroz samu sklopku. Uzemljenje (a) ima zadatak da se u slufaju kvara na troAilu. Obifajno ga dobivamo transformatorom (s odijeljenim namotima!). Primjeno siste1TllJzaJtitnih vodova. U prostorno ograni~nim mrdama (tvornice. dolazi do isklopa kad se na kuaAtu troAila zbog defekta pojavi odrec1eni napon.. rudnici) s vlastitim generatorima ill transformatorima (s odijeljenim namotima) gdje je vafno odrZavati pogon i u slufaju dozemnog spoja jedne faze.) upotrebljavamo napon najviAe do 42 V. struja defekta kroz uzemljivae prouzrokuje aktiviranje sklopke. vew se troAila na »sistem zaStitnih vodova« (meta1ne konstrukcije zgrada. ruace polumih prekidafa itd.) koji je uzemljen. kotIovnicama. Da bi se u slufaju kvara na elektriarim postrojenjima izbjegla opasnost od dodira onih metalnih dijelova koji bi tom prilikom mogli d08 pod napon (kuaAta skIopki. Kod s t r u j n e zaAtitne sklopke. . 4. 6. Uzemljenje. pri kojoj je troAilo uzemljeno. »mali napon«. Vafno je da strana malog napona bude galvanski potpuno odvojena od primarne strane i da ne bude uzemljena. Valja paziti da vodovi budu dimenzionirani tako da pri kratkom spoju izmec1u faznog vodifa i nulvoda uistinu t~ struja koja Cc sigurno isklopiti. 2. Da bi se to osiguraio. U vlafnim prostorijama. garazama i sI. male motore i dr. Zato se uzemljenje yeah troAila iz ekonomskih razloga izbjegava. Kod nap 0 n s k e sklopke. a osobito za prenosiva troAila (ruene svjetiljke. strujni krug zatvori kroz zemlju i da ta struja izbacivanjem osigurafa (b) sama prekine napajanje defektnog troAila. kad vanjski dijelovi dodu pod napon. prevlaCimo ih izolacijskim materijalom ill polafemo po tIu prostira~ od gume ill plastiarih masa.). Treba onemoguati istovremeni dodir eventualno bliske vodovodne instalacije. ZaJtitno izoliranje. tzv. 3 .U niskonaponskim zaStitne mjere: postrojenjima (do 1 kV) primjenjujemo slijedete 1. ZaJtitne sklopke. Primjeno malog nopono. Nulovanje. . Tune se postiZe da svaki spoj sa zaStiCcnim dijelom ostane kratki spoj i da struja kratkog spoja izazove isklapanje defektnog troAila. 1 'b: L--~ -' YT s T R 3. otpori uzemljenja moraju biti dovoljno maleni. a kod istosmjerne struje akumulatorom. 5. vodovod. traarice i sI. Nulovanje je spajanje dijelova postrojenja koje Zelimo zaStititi na uzemljeni neutralni vodie..

potro~ca u vozilu (V). Kad se od njega odvoji. razvodnika (D) i svjeeica (S).mu je potrebna elektriena oprema koja se sastoji u prvom redu iz.j paljenje goriva). elektromotorom ili pomocu komprimiranog zraka i 51.ELEKTRICNA OPREMA MOTORNIH VOZILA Motoma vozila gone gotovo iskljuavo motori s unutamjim izgaranjem sislema OUo iIi Diesel (str. . iznimno i 1000 A). . tj. tako i za motor (u kojem niske temperature poveeavaju trenje u lefajima zbog viskoznijega maziva i koee rasplinjavanje . Pokretac je u spoju 5 motorom motor samostalno krene. 255). Za njihovo djelovanje i za dodatne svrhe . prekidaea (P) s kon- denzatorom (K). 12. »brave«) (z) redovno je na elektromagnetski nacin.akumulatorske baterije (B) pokretaca (Z) generatora (G) s regulatorom (R) z pri . Pri motomim vozilima je pokretac redovno istosmjemi serijski elektromotor kojega nlipaja akumulator. Posebno je zimi optereeenje najveee kako za akumulatorsku bateriju (u kojoj niske temperature smanjuju brzinu reakcije elektrokemijskoga procesa). pokretac bni rasklopni ure~aj. indukcionog svitka (T). Valja ih pokrenuti posebnim pokretacem. Nazivni napon instalacije je 6. Uklapanje pokretacke sklopke (tzv. 24 V. Potrebna 'pokretna struja je veoma velika (nekoliko stotina A. v M 5 Pokretai! Motori 5 unutarnjim izgaranjem ne mogu krenuti sami od sebe... . motorima sistema Otto jo~ i iz . vozila samo za vrijeme pokretanja. 0 eem se brine pose- I I I 277 .ure~lija za palje~e. Zbog velike pokretne struje smije pokretac biti u pogonu samo kratko vrijeme.

Stoga je njegova brzina vrtnje isto tako promjenljiva kao i brzina motora. Pri Otto-motorima generator dobavlja i struju za uredaj za.). 0. §to je prilagodeno mogucnosti preskoka jake iskre.5 . farovi itd. Razvodnik je vezan s motorom tako da iskrenje na svjeeicama odgovara potrebnom rasporedu djelovanja pojedinih cilindara motora. Preveliko iskrenje na kontaktima prekidaCa (na »platinama«. generatoru je prikljueen generatorski regulator koji upravlja njegovim pravilnim djelovanj. Da bi se dobio potreban jednoHki napon. U tu je svrhu potrebna struja visokog napona koju proizvodi indukcioni svitak. §to znaei. koja sama ne moZe inducirati napon u sekundarnom krugu. Za vrijeme pogona motora nastajanje iskre prilagodava se brzini vrtnje motora centrifugalnom regulacijom. zvucni signali. Za to je potreban prekidac struje tako vezan s motorom. izgaranjem izveden je uredaj za 278 .7. Ureofaj za paljenje Motori s unutarnjim izgaranjem sistema Otto trebaju jo§ i uredaj za paljenje kojim se stvaraju iskre na svjeeicama motora. Trenutak nastanka iskre (pretpaljenje!) ude§ava se relativnim pomakom prekidnog batiea s obzirom na njegov pogon s osovine. mjenicni generator mora imati jo§ i ispravljac. a njom se napajaju i ostali potro§a. Kroz primarni namotaj teee istosmjerna struja (nazivnog napona instalacije).Ci u vozilu (signalne svjetiljke. Generator moZe biti istosmjerni (dinamo) iIi izmjenicni (alternator)..m. §to izazove u sekundarnom krugu inducirani napon koji je velikog broja sekundarnih zavoja veama visok (do 30 kV). koje su od volframa iIi slicne kovinske sHtine) smanjuje kondenzator koji uz to inducira vi§i napon. a u ovisnosti od podtlaka u usisnoj cijevi motora. paljenje.Generator i regulator Generator motornog vozila sluii za punjenje akumulatorske baterije u kojoj se skuplja za pokretanje potrebna elektricna energija. lndukcioni svitak je u stvari transformator s primarnim (p) i sekundarnim (s) namotajem.. Elektrode na svjeeicama su razmaknute za 0. Pri savremenijim motorima s unutarnjim paljenje na principu elektronike. da prekine primarnu struju u trenutku potrebne iskre na svjeeici. Struja visokog Iz- - - napona vodi se nato u razvodnik koji je prenosi na svjeeice. da generator proizvodi vrlo promjenljivi napon. Generator je vezan neposredno s motorom vozila.mm. Prekinueem primarne struje smanjuje se u svitku za paljenje magnetsko zbog polje.

u svakoj akumuJatorskoj eeliji po dvije dektrode od olova u razrijedenoj sumpomoj kiselini kao elektrolitu. - Za vrijeme punjenja i pramjenja mijenja se gustoCa (! elektrolita: stanje akumulatora gustoCa(! prazan normaIan 1.d m ij s ki a k u m u I a to r djeluje po elektrokemijskom sistemu Ni-hidroksid-Cd te mofe biti hermetski zatvoren.27.1 .9 pun 1.2 U 2.. Osim posebnih izvedbi akumulatora (kao npr. a pramjenje vaIja prekinuti pri napon 1 V. ~ 0 b 120h) t I I 279 Ii ..5 .8 a .0 1.24 24. Pri punjenju akumulatora (dovodenjem istosmjeme struje) nastaju na pozitivnoj elektrodi (kao anodi) olovni dioksid Pb02 (smedi).Akumulatori ElektriCni akumulatori su sabiraCi elektriene energije u kemijskom obliku. Obje se dektrode u elektrolitu oblofe olovnim sulfatom PbS04. da bi se potom ustaIio za dulje vrijeme pramjenja na 2 V. dok se u elektrolitu poveeava koncentracija sumpome kiseline H2S04.. aIkaInih sa eelienom odn.k a.14 kgldm3 '1Je 15. o I 0 v n i a k u m u I a tor ima . Kapacitet akumuJatora se smanjuje s porastom struje tokom pramjenja.) najrdireniji je olovni akumulator. Nazivni je kapacitet odreden strujom pri kojoj se napunjeni akumulator prazni 20 sati. 1.285 29..32. = 2. Kao elektrolit slufi kaIijeva lufina (KOH). = 2 V. Ni k a 1.8 V.2 V.. On je ovisan 0 veliCini i kakvoCi aktivnih povdina olovnih ploCa i njihovom broju u svakoj akumulatorskoj eeliji..17.. a negativna elektroda kao anoda) proces je suprotan. Pri pramjenju (kad pozitivna elekaoda djeluje kao katoda.8 .prainjenje Cinom elektriciteta (A h) koju akumuJator..7 PrikljuCni napon akumulatorske eelije je kraju punjenja dostife napon do 2. 1. aIi pri poeetku pramjenja mjesta padne na = 2. Nazivni je napon 1.4 V.. vaIja pramjenje prekinuti.26.0 1..20. na negativnoj dektrodi (kao katodi) Cisto olovo Pb (sivo). 1. Pri 2. bdmijevom i nikalnom elektrodom i dr.15 V..punjenje Kapacitet akumuJatora je odreden kolib ..12. mofe dati pri pramjenju. Kad napon padne do 1.

.0.. Napon na mreZici za upravljanje vrlo jako utj~ na tok elektrona.: 102 A pri matnom naponu U = 10.5 . elektronku. I u Zivinim ventllima t~ struja samo u smjeru od anode ka katodi. Struja u Zivinim ventilima matno je veCa nego u elektronkama: J = 10 . dok su u prostoru cijevi iom Zivinih para. 280 . . a pri upravljanim elektronkama jo~ i mreZica za upravljanje M.. nama) i izolatorima... i to pri naponu U do 106 V. Zivini ventili su zrakoprazne cijevi u kojima je katoda Ziva.ELEKTRONIKA ElektriCni ventlli Elelctriau ventlli posjeduju svojstvo da provode struju u jednom smjeru (pri malom otporu). PoluvodiCki ventili . P 0 I u v 0 d i ~ i su tvari koje se po vodljivosti nalaze medu vodi~ima (kovi. ~to maa da elektronka propu~ta struju u smjeru od anode (+) prema katodi (-).l. 106V. Primjeri specifi~nog otpora (! u Q mm2/m: sillcij Si 102. Iz tdarene katode giblju se u praznom prostoru elektrom prema anodi.106 Izolatori porcuIan "" 1018 Pod razliatim utjecajima imaju poluvotinjae "" 1020 dia svojstva vodi~ ill su bliZe izolatorima. Zivine ventile i poluvodi~ke ventile.1010 Vodia srebro Ag "" 10-21 Poluvodia Zeljezo Fe "" 1O~1 germanij Ge 102. "Paljenje« (elektriau spoj medu katodom i anodom) treba izvesti posebnom napravom.. Elektronke su zrakoprazne (evakuirane) cijevi u kojima su ugradene anoda A i katoda K. dok je u suprotnom smjeru ne propmta.. Prema izradi mozemo ih podijeliti na glavne skupine: elektronlce. S obzirom na razne izvedbe elektronki moZe tea medu anodom i katodom struja J = 10-2. dok je u suprotnom smjeru spretavaju (pri velikom otporu).. Vee i mala promjena napona UM na mreZici izaziva veliku promjenu struje J kr.. lOs A.

Diode Diode su neupravljani -zone P i zone N: ventili. a na strani zone N katodu K. vrste ventila na . Zbogkarakteristi~og svojstva dioda. upotrebljavaju se u prvom redu za ispravljare. Ge) prisutan 3-vaIr:&tni lemenat (npr. . zaporni sloj Cc se rmiriti i propustiti samo malenu struju (pri Ge u J1A.. . kristainoj re§etki negativan naboj. Pri visokom (»probojnom«) naponu poraste struja IK skokomice (te moZe uni§titi diodu).samo u jednom smjeru. sastavljeni od dvaju slojeva poluvodi~ P .nti~o svimpodruqima.6. zona N nastaje. priSi diodi: 0.0. "A '. Tada uzrokuju slobodni elektroni . Na strani zone P ima dioda anodu A. koja s daIjnjim povi§enjem !'. oapona UA raste vrlo brzo. pri Si diodi do SOOA i vi§e. ako je u monokristalu 4~ntnoga poluvodi~ prisutan S-valentni elemeEt (npr.0. koje daju kristaIu pozitivan naboj. In). ako je u monokristalu 4Y:!Ientnoga poluvodi~ (npr. (Plosnata izvedba mA dioda omoguQ1je struju: pri Ge diodi do 100 A. da izrazito provodd struju . .2 . Time nastaju u kristale 8Dj rcletki elektronske prazoine. Pri difuzijskom naponu (pri Ge diodi: 0. pri Si unA). smanjit Cc se zaporni sloj.) Zaporni smjer PrikljuQ li se na anodu prema katodi negativni napon UK.4 V. tiristori) su zbog svojih dobrih 5izitalnih svojstava i razmjemo niske cijene nadomjestili druge.. 281 . Smjer provodnosti PrikljuQ li se na anodu prema katodi pozitivni napon UA. tranzistori.8 V)pojavit re se struja lA.zona P nastaje.Poluprovodi~ki ventili (diode. ++ -m- + + --- + -- N - ~ci Pri neposrednom dodiru zona PiN u jednostrukom kristalu nastaje na obiju zona »zaporni sloj«. Porast temperature zapomog sloja smanjuje napon U A i povefava struju h. Sb).

85 U . Sklopkama upravlja bregasta osovina koja se vrti sinhrono s frekvencijom u]aznog napona.L U. .Ispravljal!i Izmjenicnu . p.. motorima). koje su sklopljene samo Z' vrijeme jedne polovine perioda izmjenicne struje.1 I 1. ~ 1. Kontaktni ispravljaci su elektronicke sklopke. pomoCu motor-generatora.571 p. > 3. znaCe: (V) (A) I. Brzo istro~nje dijelova smanjuje ekonomicnost tih ispravljaea koja ogranicuje njihovu upotrebu jedino na podrucje jacih struja (I = 103. kondenzatora i prigu~nice (induktiviteta).1 U I (poluvalno 0.22 U I.struju ispravljamo u istosmjernu kontaktnih iIi elektronickih ispravljaea. ~ 2. U - - izlazni napon transformatora izlaznu struju transformatora snagu transformatora istosmjerni istosmjernu otporno optereeenje napon (V) struju (A) (VA) I Uc R. Nepofeljne vremenske oscilacije ispravljene struje smanjuju se ispravljackim filtrima koji se sastoje iz otpora.73 U 1 ispravljanje) 282 . Spojevi ispravljai!a Ispred ispravljaea gotovo redoVDo je najprije transformator koji transformira struju i napon na vrijednost. Jo~ veca stabilnost struje postiZe se pomoCu dodatnih elektronickih stabilizatora napona ili struje. L - i induktivno suprotnim optereeenje naponom (kondenzatorima. Za elektronske ispravljaee se upotrebljavaju pretdno poluvodicki ventili. prikladnu za ispravljac i ujedno izolira izlaz ispravljaea od mrefe. IOSA pri naponu od U = 50 . 103 V). . U slijedeeiin shemama U. - akumulatorima I. Jednosmjerni spoj i istosmjernim R. napose diode (za struje do 2000 A pri naponu do 4000 V). 2. .

> 1.24 V I 1.86 V .82 I 0. > 1.05 V I '7rofazno punovalno ispravljanje) 6.L Vc I ~ ~.48 V I ispravljanje) 3.74 V '" I.05 V '7rofazno punovalno ispravljanje) ~ 4 I u J + I ju.74 V 0. u I + . Mosni zvjezdasti spoj R. 8[t . Sredi§nji zvjezdasti spoj U. I 1.8 V Ir. = 1.L Vc t'. Mosni spoj R.11 V I.78 I P. > 1. = 0.111 1.82 I P. = 0.57 I p. L e. L Vc 0.>1. = 0.82 I. = 0.= 1.05 V I 0. = 0.8 V 1.11 V ] '" R. = 0.24 V I [Punovalnoispravljanje) 4.58I P. : tt tu.111 1. Sredi§njispoj R. = 1.35VI 0.77 V 0.48 V I [Punovalno Vc 0.05 V I 1. !U' + e. > 1. = 0.75I 1.74 V 0.57 VI "l'rofazno poluvalno ispravljanje) 5. IUt - ~L ~ e. - 283 . .82 I p.74 V I. Mosni trokutni spoj ~ ~ .2.

le = O. (Lijeva shema je pojednostavljena i samo naeelna./B) = = 30 . kolektorska struja le je ovisna od bazne struje IB i napona izmedu kolektora i emitera UeE: IB = I./ef6. . koje slijede jedna drugu. Tranzistori se upotl'ebljavaju ~ 1/8 UCE ~ .Tnmzistori Bipolorni tranzistor (ukratko: tranzistor) je monokristalni germanijev i1i silicijev poluprovodni element s tri zone. Razlikujemo dva tipa tranzistora: Tip PNP Tip NPN c c +p+ 8 : N: +P+ E Poluprovodne elektrode ~ 8 - _8 T E ~ + - E - sredi~nja zona: vanjske zone: baza (B) emiter (E) kolektor (C) Baza je elektroda koja sluzi za upravljanje. razlicitog tipa vodljivosti. (Pri tom moze struja IB biti 100 Hi vi~e puta manja od struje le. ' za pojaeala i kao sklopke.12 UeE) (lB. 300. 1< 500 MA) uz faktore pojaeanja P( = 6.) Emiterska je struja lE zbroj bazne i kolektorske struje lE = IB + le Bazna struja IB ovisnaje od napona izmedu baze i emitera UBE. Njenom strujom lB upravlja kolektorska struja le. Tranzistori snage pojaeavaju (iIi preklapaju) struje do 100 A pri naponu od vi~ stotina V. Tranzistor kao sklopka (sklopka S isklopljena): le = 0. Tranzistor kao pojaealo (sklopka S uklopljena): le =1(lB).. ) Niskofrekventni tranzistori pojaeavaju niskofrekventne (kao i istosmjerne) struje (U < 100 V. (UBE) le = .

ulazni izmjeniCnisignal Uz . 5 MQ 10 Q . 10000 10 . . 10000 10 Q . .. 500 kQ 180° Fazni pomak lednostavni stupanj pojaeanja napona <lQ. . a po djelovanju sliCni sklopkama (sa stanjem .. . 10 MQ 0° Pojai2nje Poja~nje struje ~ " I1 E B U2 '2 c U2> U1 lz = 11 'J'imtori Uz = U1 lz > 11 Tiristori (upravljane diode) su eetveroslojni poluprovodni elementi. .snage Otpor .otpor kolektora . .. . 500 10 .izIazni izmjeniCni signal RE otpor emitera Rc Us spoji - .istosmjerni napojni napon . 100000 <1 10 .. .Osnomi tranzistorski U1 .1kQ 100 kQ . 1 kQ 0° 100 . 5 kQ 10 Q .uIazni . . oprem~ni elektrodom za upravljanje. 500 500 Q . . .izIazni Pojai2nje ~ IU.napona . . Upotrebljavaju se zareguJaciju pri upravljanim ispravljaama i za isklapanje velikih snaga (svaka jedinica po vi~ desetina kW). Bazni spoj Rc + \ 1~2 100 . . 285 . . 10000 < 1 100 . . .isldjueeno« i »ukljueeno«).struje . . . . . 500 1000 . . .

Prosjecna vrijednost Us. Upotrebljava se kao mjerilo napona i struje.(transformatori).unutamji otpor mjerila. Mjerilo istosmjeme struje (ampermetar) Mjemo se podruCjemjerilastruje (1 mA A) more poveeati n-puta ukljuCivanjem porednog otpora (shunt) R .5 Mjerilo-pokazuje prosjefuu vrijednost koja je jednaka efektivnoj samo u slueaju Cistih sinusnih veliCina.l 0.i) Ro.5 2. :to.O 5.1 . :to. .1500 V) motesepoveeatin-puta dodavanjem predotpora R R = Ro(n 1) Ro - - unutamji otpor mjerila. je aritmeti~ka prosjefua vrijednost apsolutnih iznosa trenutnih vrijednosti. Mjerilo.5 0. Pri mjerenju izmjenifue struje upotrebIjavaju se pri velikim strujama ili visokim naponima strujni odn.O 1. Mjerilo s okretnim svitkom mjeri lineamu prosje~nu vrijednost istosmjeme struje.5 1. naponski reduktori Tofuost mjerila Mjema ~e~ka % Klasa tofuosti :t2. Efektivna vrijednost u je kvadratni korijen iz sUme kvadrata trenutnih T vrijednosti Ut = f(t) USl = ~ Jolf(t)ldt mjerila Elektrieu8 1.5 :t1. Kod njega je otklon kazaljke a upravno razmjeran Sistosmjemom strujom I kroz mjerilo: a = cl (c = konst). Mjerilo izmjenifuog napona ili struje mora biti opremljeno ispravljarem. .0 :t1.2 0. 1000 R = Ro/(n . .MJERENJE ELEKTRICKIH VELIClNA S obzirom na vremenski promjenljive pojave pri mjerenju elektrifuih veliCina valja razlikqvati pojmove: Trenutna vrijednost Utje vrijednost izmjenifue veliCine u bilo kojem promatranom trenutku.istosmjemog napona (voltmetar) Mjemo podruCje mjerila napona (45 mV. .0 286 .2 :to.5 :t5. - ~ ..

dok se pri mjerenju struje (ampermetar) ne upotrebljavaju poredni otpori v~ se umjesto toga podijeli magnetski namotaj na me odsjeka za me mjemih podmqa). 287 . b) Ferrarisovo mjerilo koristi se vrtlotDim strujama za mjerenje energije izmjenicne struje (elektricna brojila). a) Oscilograf je brzo pisalo linija za registrlranje velicina pri frekvencijama do nekoliko kHz. .2. O*lon kazaljke ex = cIII2 (c = konst). 3. Mjerilo s okretpim teljezom upotrebljivo je za istosmjemu i izmjeDibtu sttUju. Pri mjerenju napona (voltmetar) mote se mjemo podruqe poveeati predotporima. RllRz se izmjeri. SkaIa za dektivnu vrijednost je kvadratna. Elektricni otpor R mote se mjeriti pomoeu Wheatstoneovog mosta Rx Ro G S. Toenost brojenja iznosi 10-7. . U kroz otpor: R = t::. b) Osciloskop (katodni osciloskop) je kat(\dna cijev u kojoj se otklanjanjem elektronske zrake dobiva na zaslonu s ftuorescentnim slojem dvodimenzionalni prikaz trenutnih vrijednosti mjerenih velicina. 4.RI R2 .poznati otpor. Mjerilo S okretnim ielje1. . 10-8. Elektronska Najpoznatija mjerila elektronska mjerila su: trenutnih vrijednosti = ~. Otklon kazaljke a upravno je razmjeran s kvadratom struje I kroz mjerllo: a = cP (c = konst).gaIvanometar (mora pokazivati 0). Upotrebljava se za mjerenje snage (vatmetar). dobiva se njegova mirujuCa slika. Upotrebljavaju se u prvom redu za mjerenje frekvencije. uskladen s frekvencijom pojave. Kod prikazivanja periodickih pojava uz vremenski pomak. c) Brojila impuJsasu uredaji pomocu kojih se mote prebrojiti broj periodickih pojava (ako ihje moguee prikazati elektribtim impulsima). Elektrodinamicka m}erila a) Elektrodinamicko mjerilo mjeri umnofak dviju velicina. U/I.om mjeri kvadratnu prosjetnu vrijednost odnosno efektivnu vrijednost mjerene veliane. Mjerenje elektricnog otpora Elektribti otpor R odreduje se mjerenjem struje I i pada napona t::.

u praznom prostoru (vakuumu) u vodi u staklu u dijamantu - Co C = 299792 458 rnIs = 224 .333 za staklo n = 1. prema valnim dutinama A .1..dijeli na: . kozmifke zrake A= 0.035 0.= 555 nm) i raspoznavanje boja A DID Boja Relativna osjedjivost na svjedost 0. .954 0. 1000fm gama zrake rendgenske zrake .870 0.175 0. ..= 1 . 1..995 1.381 0.EL sm a2 C2 S obzirom na zrak iznosi indeks loma: za vodu n = 1.= 1 . . . 770 nm vidnu svijetlost ....00012 400 .417 288 . .0004 0.1.1.323 0.139 0. 106 rnIs Lom svjetlosti Clt I Indeks loma n je omjer sinusa upadnog ku!3 al i kuta loma a2 te je jednak omjeru brzina svjetlosti n = s~n at =. 1000!lm infracrveno zrafenje .1 .1000mm mikrovalove (televizija) radiovalove A= 1 . .710 0.1000pm A= 1 .000 A DID 560 580 600 620 640 660 700 750 tuta Boja Relativna osjedjivost na svjedost 0.= 0.0041 0.. 10000m Osjetljivost na svjetlo oka (najveea (koje se prelijevaju jedna u drugu): = 1 pri .:. .740 za dijamant n = 2. 10fm A= 10 . I 450 VlOetna 480 500 520 540 550 555 modra modro-zelena zelena zeleno-tuta narandfasta narandfasto-crvena crvena tamno crvena Bl7. ...1..061 0.inasvjetlosti: .631 0.995 0.520 .. 390 nm ultravioletno zrafenje A= 390 . 106 rnIs C C = (176 . .OPl1KA I AKUSTIKA SYjedost Vidljiva svjetlost je dio elektromagnetskih valova koji se ...77. 195) 106 rnIs = 122 .

..tvrdo pluto guma opeka staklo 1485 3200 4500 3400 500 50 3600 5000 AI Cu Fe Hg Ni Pb Sn Zn Osnovna frekvencijaf titrajuee strune od materijala gustuee (J.uItrazvuk f < 16 Hz f = 16 Hz . Brzina zvuka u kapljevinama i krutinama (pri 20 GC): Tvar c mls I Tvar c mls 5100 3800 5200 1430 4900 1300 2600 3700 voda led (-4 GC) drvo . . koje je udaljeno od tjemena plohe za razmak t 1= . Brzina zvuka u zraku iznosi 332 mls pri 0 GC. YF/A(J 20 .Strojarski prirutnik 289 . 201). r/2 B17.prereza A.meko . a napete silom F.ina zvuka infrazvuk Q1jni (fiziolo~ki) zvuk . 20 kHz f> 20 kHz Brzina zvuka u plinovima iznosi c = y.B17. dufine t.. 341 mls pri 15 GC.! 2 2 1 (- rosa L ) Pri malim upadnim kutovima a je cos a'" ZYUk ZvuQU valovi dijele se po frekvenciji f na: I. .jIT (vidi str.ina valovnog gibanja c je umnotak c =fA frekvencije f i dufine vala A Refleksija Pri refleksiji valova od ravne plohe je kut refleksije fJ jednak upadnom kutu a fJ=a Na konkavnoj kuglinoj plohi s polumjerom r upadni se valovi reflektiraju kroz Zari~te (fokus) F.. iznosi f= 1121.

2 Pa orgulje 2 Pa sirena > 20 Pa granica cujnosti 0. . Jedinica (dB)..41 1..02 Jakost zvuka L odredena je izrazom L zajakost zvukaje 1 decibel = 20 Ig . .35 Hz. . 30 40.06 1. Stupnjevanje frekvencije tonova u oktavi po 12-stupanjskoj skali = 1.b h C Stupanj 1. . f75 10. Frekvencije fa tonova a u n-toj oktavi su 2n f: Ro fa 290 27.60 55 70 .19 1. .50 1.059463): des Ton C ~ d ~ es e f ges fu g ~ as a . buka ~apat razgovor gIasan govor vika automobilska sirena pneumatski bat zakivanje kotlova reaktivni avion granica bola Tonska skala L dB Dozvoljena granica buke u prostorijama koncertna dvorana bolesnicka soba Citaonica uCionica studijska soba .33 1. Jakost zvuka L u raznim okolnostima: Sum.12 1.5 1 55 2345678 110 220 .00002 ~apat 0.. 35 35 40 40 50.L Po enjnosti (2 gdje je P zvuCni tIak. .59 1.50 70 80 90 100 110 120 130 o kt (stupnjem a v a je podruCje 21/12 tonova od poeetne frekvencije f do konaene frekven- cije 2f.68 1. soba za sjednice kongresna dvorana ured (sa strojevima) L dB 30 30. a Po zvuCni tIak na granici . .78 1. .26 1. . 10-5 Pa).89 2.440 880 1760 3520 7040 Hz .002 Pa Pa gIasan razgovor 0.00 1.00 Ishodi~te tonske skale je oktava na granici enjnoga zvuka frekvencije tona c: fe = 16.0002 Pa razgovor 0.Zvucni tlak Efektivna vrijednost zvuenoga tlaka (pri f = 1 kHz): Pa kIavir 0.

o a Ovisnost izlazne veliCine od ulazne nazivamo vremenski odziv Lc ffi i" t. Njen je zadatak utjecanje na ulazne veliCine na taj naCin. a u uZim se podrugima festo uzimaju priblifno lineamima. Laplaceovom transformacijom prikazane veli&le oznafuju se velikim slovima." '" > >c fo f 0 f xj{t) = f[x. U veani slufajeva izrafen je diferencijalnom jeOOadfbom koju jeOOostavnije IjeSavamo u obliku prenosne funkcije P. REGULACUSKI CLANOVI Regulacijski clanovi su prelazni flanovi regulacij~ stog sistema u kojima se dobivaju iz danih ulaznih I ~Cina Xv odredene izlazne veliCine Xi' Staticka karakteristika regu/acijskog clana U svakom su regulacijskom flanu ulazna i izlazna veliCina medusobno ovisne: Koeficijent (statickog) xi = I(xv) K Xi = K Xv oOOos izlazne i ulazne veliCine poja.canja = Xi/Xv je . Prenosna se funkcija P postupno priblifava koeficijentu pojafanja K. O"'''''' Xi o. Prorafunava se pomotu Laplaceove transformacije 1 1 i I. l 29] .AUTOMATIZACUA Regulacijska tehnika obraduje oOOose medu uzrokom i posljedicom u tehllifkim sistemima. ul aznih i izI~~lveIiCina vazd:iS ~ t r ~< ~ 0 ~ fo ~. Prenosna funkcija P je odnos medu vremenski promjenljivom izlaznom i ulaznom veliCinom.(t) dt ri I' Ij I . \.UPRA VUANJE - REGULAWA . da se dobiju feljene izlazne veliCine. Dinamicka karakteristika regu/acijskog clana U ovisne 0 vremenu Promjen:. U regulacijskoj tehnici obraduju se linearni odnosi.(t)] Vremenski je odziv za pojedinu vrstu regulacijskog flana karakteristifan. Nelinearni odnosi trafe posebne postupke. pes) = Xi« Xv s S» = 0 e -SIXj(t) j dt jj 0 e -SIX.~'e je s Laplaceova varijabla. a more biti linearan (K = konst) ill nelinearan (K ~konst): X. stacionarnom stanju.

!!~-1L-o 2. . clan (P) x. x.) x. Proporcionalni clan s usporenjem . stupnja (PT!) x. Tt xi + xi = Kpxv o 292 Primjer: regulacija temperature . Proporcionalni clan s usporenjem ~ - vi~eg stupnja (PT. . x. Proporcionalni f temperatumo rastezanje.(t) x (f) .. Proporcionalni x. x..(t) na str. . 201) nazivamo prelaznim funkcijtmUl.. X..d t + - ~-~ PXi = Kpxv Tp nepngukno tltraJno vnJeme d taktor prigmivanja (npr. dopl'" 0. 4. (f) Xi = Kpxv Primjeri: f poluga.Vremeusld odzM Vremenski odzivi prikazuju vremenski tok izlazne veliCine u ovisnosti o nekom vremenskom toku ulazne veliCine.: '"1 --~ d2x' dxi Tp2 dt2' + 2dTp .. T: ~n) + .2. tlak i protok plina u p1inskim cijevDim sistemima clan s usporenjem . T T(j( dxi + Xi= Kpxv ~V--f- xi = KpXv (1 . x.e-IIT) Primjeri: o 3. tlak i protok kapljevine u cijevima ~--~. Vremenske odzive kod kojih je vremenski tok ulazne veliCine udama funkcija (»step«-funkcija) (kao funkcija x. Njihovi su najmal!ajniji primjeri: 1. stupnja (PT2) x.7) Primjer: pneumatski bat s povratnom oprugom - .1.

Derivabilni cion s usporenjem (DT1) x. x.1 5. Primjer: mije~anje u posudi.mrtvo vrijeme Primjer: transportna traka aT. x.!)_.(I) >< ~!. Clan s mrtvim vremenom bez usporenja x. o T. 8. zagrijavanje 293 . X. X. x Tn I Xi = KI f xvdt K( = KplTn Primjer: ~~~I I razina kapljevine u posudi I I I 6. Integralni clan (I) 1 x. Clan s mrtvim vremenom i usporenjem X. 7.::~~--- t < Tz xi = 0 t > Tz xi = Kpxv Tz .

osnovni spoj regulacijskih petlji Na slici: + faznost . X v X Xi = P. Xii P. :t P2)Xv Xi = P~v3 = (PI :t P2)P~v 294 . izlaznih signala Xj(s) i ulaznih signala xv(s).faznost + protufaznost XiI Xv3 = Xii = PIXv Xv3 :t Xi2 Xi2 = = P2Xv Xi (P. Povratna veza . Sastavljeni paralelno-serijski i-I =+= 'P2 P U jednadzbi: spoj .protufaznost P. Serijski spoj P. po Laplaceu transformiranih.SpaJauje reguJadjsldh CIauova Spoj clan ova u reguladjskim sistemima najlak~e se prikazuju prenosnim funkcijama regulacijskih clanova(P). 1. = PIP2Xv Xi =~ Xi = PXv P = P. (Xv :t XR) XR = P2Xi 4. koje su omjer. Paralelni spoj Xi = XiI :t Xi2 Xii = PIXv Xi2 = P2Xv Xi = (PI :t P2)Xv Xi = PXv P = PI :t P2 3.P2 = PIXv Xi Xii = Xv2 = P2Xv2 2.

l. = Xii/Xv = t:J.prikaz promjene temperature a+b P2)P3Xv = Xi = (P.). Odgovarajua mjemi davaa djeluju na raznim principtma: mehanitkom.l1 XiI = t:J.Primjer: mjemi davat temperature rastezni ~tap 1 duljina I1 temperaturna rastez1jivost al 2 pla!t duljina 12 temperatuma rastezljivost a2 3 poluga . vremena. induktivnom itd. . frekvencije i sI. razlike izmedu stvame i zeljene (poredbene.T= Xv t:J. i Reguiacione veliane su veCinom samo posredno mjerljive (npr. toplinskom.t:J. elektritnog napona. temperatura iz temperaturnog rastezanja.-. 295 L .T= l2a2 P3 = Xi/Xv3 = t:J.T ZamjeCivuje veliCiDa Veliane i njihove vrijednosti zamjeeujemo osjelnicima djeluju neposredno. itd. Mjerenje mora biti veoma totno. brzina vrtnje iz centrifugalne sile. krakovi a.a. - = (11 al - l2a2) .Xi2 = Xv3 t:. t:J.. tj. kapacitivnom. . referentne) veliane.).T = l.s . duljinu puta odredujemo iz izmjerenog vremena i brzine.l2 Xj2 = Prenosne funkcije p.s/(t:J. site. b - - - Promjena temperature Temperatumo rastezanje Pomak poluge (3) - - rasteznog ~tapa pla!ta (2) u totki M u totki N t:J. kontaknom.l1/t:J.l2= Xii . Podaci se dobivaju posredno preratunavanjem iz odgovarajuah izmjerenih veliana (npr. a to su: (senzorima) koji - ticala (za duljine i neke druge veliane) mjemi davaei (za veCinu veliana).l.s = Xi t:J. elektritne struje. specifitni toplinski kapacitet iz izmjerene topline i temperaturne raz1ike itd. protoka. M2) = (a + b)/a Pomak poluge u totki N t:. P2 = Xi2/Xv = M2/t:J. tIaka. jer regulatori obraduju vrlo mala odstupanja velitina. Za daIjnju obradu su narooto podesni signali slijede6h veliana: puta. uan iz izmjerenog izvrknog rada i utroknog vremena.

Izvrina naredba Y i smetnje Z daju ulaznu veliCinu objekta regulacije Xv Xv 0: Y + Pr. Zeljena veliCina je Xo. a to se postiZe pretvaracima.objekt regulacije (staza. Na sve clanove regulacijske petlje mogu uticati vanjski uplivi. Karakteristicne veliCine objekta regulacije mogu se u veCini slueajeva odrediti jedino ispitivanjem.oblik. - veliCine diskriminator pretvarac poremeeajne veliCine Regulirana veliCina je izIazna veliCina objekta regulacije Xi. . proces) 2 regulacijski uredaj 3 pretvarac regulirane veliCine - 4 .da se nakon odredenog vremena promijeni.) - 296 . a to je .da slijedi odredenu promjenu. Da bi se omoguCila medusobna komparacija. moraju se signali osjetnika promijeniti u jedinstveni . Njihova je raz1ika regulacijsko odstupanje X 0: p"xo . 1 . .pretvarac zeljene 5 6.zvrIna naredba Y = PR X prieem je PR prelazna funkcija regulacijskog uredaja. ReguJirana veliCina Xi mora postiCi ill odrZavati odredenu vrijednost teljene veliCine Xo.obicno elektricni .RegaladJska petlJa Povratnu vezu kod regulacije prikazuje regulacijska petlja. ReguJirana i teljena veliCina sistema mogu biti fizikalno i dimenzijski razliCite.Z U objektu regulacije se ulazna veliCina Xv pretvara u izIaznu veliCinu Xi Xi = PoXv gdje je Po prelazna funkcija objekta regulacije. u izIaznu veliCinu Y. (npr. a ta mote biti: konstantna. a uzimaju se u obzir kao smetnja (poremetajne veliCina) Z. puta iIi kuta i 51. U diskriminaloru se mora signal reguJirane veliCine Xi komparirati promijenjenom teljenom veliCinom Xo.PY(i on ga pretvara Regulacijsko odstupanje X je ulazna veliCina regulatora.

. 3 .posebno pri regulaciji koja trafi velike sile i b pojataJom.otvaranje . . Regaladjsld Osim zamjeCivanja i mjerenja stvame urec1aj vrijednosti regulirane vliCine . pd8aku velianu. tako da pri odredenoj uziaznoj veliani dobivamo reljenu iz .'OeIDenskiustaijena (npr. upravljanje stroja za pranje koje. :. odredivanje regulacijskog odstupanja X s kom: ~e i reljenje veliCine.regulator. ABtomatizacijaje zdrufivanje niza regulacijskih postupaka s automa' ~jem. "=' - otvaranje pri padu regulirane veliane otvaranje pri dosegu gomje gramme vrijednosti pri dosegu donje granime vrijednosti A>. namje!tanje vrijednosti izvr!ne naredbe Y postavnim tlanom.. 2. l ~O ..mje donje i gomje granime vrijednosti regulirane veliane.a&Iu nekog postupka. 3. prirem je pomoena energija elektrima. u ~ joS i slijedete funkcije: 1. - L Y J I I I I L J rl. koja je opet ulazna veliCinaslijedeteg postupka. pojaeanje signaia . reguiaciju koja ima povratnu vezu.. hidrauliCb pneumatska. da imaju izlazne veliane Xi feljene vrijednosli. pretvaranje regufuane i reljene veliane u fizikalno i dim. 2 .-: H 2 1--- H - 1 --~-~-6-{==J-~ - .pojaCaio.postavni clan Granitne reguIacijske naprave spreeavaju kao sigumosni uredaj !ir.zatvaranje pri dosegu gomje gramme vrijednosti V' zatvaranje pri dosegu donje granime vrijednosti . _Ct--" 3 -.. prirem izlazna velicina more biti: (npr. Oznake za naan djelovanja regulacijske naprave su (po DIN 2481): otvaranje pri porastu regufuane veliane e eq:. 8zme veliane iz regulacijskog objekta) Xi> odredivanja vrijednosti ~ Xo. koje su (opCenito) postupak kojim utiremo E \'C!iCinuXv na taj naCin. popravak regulacijskog odstupanja X odgovarajuam regulatorom. regulacijski uredaj mora obavljati.SablOlli) <RIIlCnski nepromjenljiva .S obzirom na povratnu vezu: I : upravljanje nema povratne veze (npr. alatni stroj koji radi po modelu .' !'ri 1Ipravljanju i regulaciji. ~m - unapred obradeno). regulacija stalne brzine vrtnje turbine).

skom) djeluju kontinuirano ili diskontinuirano.Jxdt l ---.Jxdt y = Kpx + P. . Za takve regulatore vrijede zakonitosti regulacijskih clanova.fxdt PD I D y y= Kpx I = KDdx/dt PID PI [J L + K.regulator PI: 298 . Regulatori s kontinuiranim djelovanjem Kod njih je izlazna veliana Y ovisna 0 ulaznoj veliCini X. Primjer spoja .zapomiventil(izvrinanaredba) x.. ("'j~ wHZ hidraulickom.otjecanje .. .- -~ Z Y . Primjer: regulacija razine kapljevine y X. Vrste kontinuirano djelujuCih regulatora: P I y = K. X - Cina) pad razine (regulacijsko odstu- -1-I. .- regulatora - Navedene diferencijalne jedna<Ube vrijede za idealne regulatore.=+ KDdx/dt y Kpx + + - L y-----Kpx + = + KDdx/dt Prelazna funkcija: ide~ realmhregulatora . Regulatori bez pomocne energije su jeftine naprave.-1Je>-+ K. pneumat- Regulatori s pomoenom energijom (elektrienom.panje)(poremeeajna veliCina) """'. prikladne pri malim izvriuim silama i brzinama. Kod njih utjeee regulacijsko odstupanje neposredno na izvrinu naredbu.Regulatod Regulatori su dijelovi regulacijskih naprava koji preraduju signale regulacij'skih odstupanja X kao svoje ulazne veliane.

D D serijskom spoju.c. . pomitnoj vezi.Na rad regulatorautjere vrsta regulacijskog - pamitna veza s pojaeanjem i slabljenjem: s regulacijskim clanoViina PTt .c'"lSta povratna veza !'U9ratna veza s pojaeanjem Povratna veza sa slabljenjem Povratna veza s pojaeanjem i slabljenjem . I Na sliean se nacm mogu stvarati najraz1iCitije kombinacije dBIova u regulatorima.. a to su: .~tna veza sa slabljenjem (derivaciona): s regulacijskim clanom D.. ~ .~ ~ vezi regulatora !'~. . povratnomvezom.AjuO vremensko ponaSanjegotovo svih vrsta regulatora postizava se .. regulacijskih 299 .paoratna veza s pojacanjem: s regulacijskim clanom PT!> .rsra povratna veza: s regulacijskim clanom P.

Y = Ymax y=O . Cim ona dosegne vrijednost xm' izvdna se naredba iskljua. regulirana veliana x raste .. regulirana veliana x i dalje opada te poCinje rasti tek nakon vremenskog zaostajanja Tz. 300 . Xmax y=O (pri Xrnax:iskIapanje) X=Xma:l~Xmin "- X (pri Xmin: ukIapanje) djelujuCih regulatora s preklopnom Vremensko ponah"iije diskontinuirano raz1ikom(uzimajuCiu obzir vremensko zaostajanje Tz) "m "0 " y yo Izvrina naredba Y izaziva pri vrijednosti Ymax porast regulirane veliane x. y=O s preklopnom razlikom x < Xmin x Y = Ym. a znakom »-« neprikladno podruCje primjene. Primjer: relejni regulator (npr.. I + + + ++ Znakom »+« oznaceno je prikladno. : tnL I I . x < Xs X> Xs x Y = Ym. bimetalni) ~~O=' "s Y Yrn&II .Diskontinuirano djelujuci regulatori Kod tih regulatora nema kontinuirane ovisnosti medu izIaznom i uIaznom velianom..dalje do vrijednosti xmax'a tek tada poCinjeopadati." ". 0 "m. Pri vrijednosti Xo izvdna se naredba ponovno uklapa do vrijednosti Ymax.uz vremensko zaostajanje Tz . = Xmin ~ x=xm. Podrulja primjene nekih regulacijskih naprava Vrsta regulatora P I PI + + + + + ++ I I Velicina temperatura tlak protok razina kapljevine brzina vrtnje PlD + elektricninapon . vec je moguc samo ograni~n broj izIaznih veliana koje odgovaraju ulaznim veliCinama.je do vrijednosti 0.

Podatke obradujemo elektronil!kim ral!unarima koji mogu biti analogni.ELEKTRONICKA OB RADA PODATAKA "'formacija je vijest 0 zbivanjima u okoli~u promatranog sustava i u sustavu _. amplitudom). svjetlost itd.). koji je nosilac informacija. Za signale se veCinom upotrebljava elektricna t muja i napon (aIi i put.. Informatika je grana znanosti i tehnike koja obuhva~ metode i postupke aade podataka (dobivenih u prvom redu automatski). . sillmolilll izvor informacija (okoli!) kodiranje (osjetila) pam~Dje. Prosti oblik signalaje harmonijsko titranje (opisano krumom frekvencijom . . P'odaci se prikazuju u ovisnosti 0 njihovim vremenskim promjenama I(t) i U(t). Elektronil!ki rafunari mogu preradivati samo one signale podataka koji su izraZeni u prikladnom obliku. ICZIIIih na zbivanja. tokom veliane prekidno 0 kojoj (poje- s~ - t diskretni signali nifu se vremenski dinamo) i mnofinom impulsa daju podatke 0 opaZanoj veliani. Obra!1cue podatke treba nato opet dekodirati u uporabivi oblik informacije. To postize u prvom redu racunarskom tehnilcom. 1894-1964). Wiener.po opecm priznanju 30] . . Stoga valja signale I13jprije kodirati. U velikom opsegu upotrebljava takoder opec priznate metode . Kodirane podatke motemo spremiti (u memorijama). dakle 0 mjerenjima njihovih vrijednosti i promjena.. kontinuirani iIi diskretni: - lontinuirani signali teku vremenski neprekidno . Stoga podaci sadrle u prvom redu broj~ne -osjednosti zbivanja. Prenos podataka oznal!ujemo kao signal. Prerada podataka je praces pri kojem se iz uIaznih podataka po odredenom JRradbenom propisu dobivaju izIazni podaci. . karakteristil!an za kibemetiku (koju je i utemeljio N. Potonji se sastoje od analognih i digitalnih sastavnih ~elova. prerada (mozak) dekodiranje (organi pokreta) upotreba informacija (okoli!) Tehnika automatizacije bavi se oblikovanjem automatski reguliranih procesa u fizikalno-tehnickim sistemima. . u prikladnom kodu..igitalni iIi hibridni. tlak. SignaIi . tj. toplina.zaporeo i naan opafnja. procesa i tokova. slovima ill posebnim znakovima) ill funkcijama kao matematil!kim jllftlpisima 0 vrijednostima. Vijestiprimamou oblikupodataka0 mjerenjima pojedinihveliana. obliku prikladnom za obradu. U tu su svrhu oznareni znakovima arojkama..u skladu s vremenskim donose podatke.

unara. * Najjednostavniji analogni racunar je opCe poznati logaritamski racunar pri kojem brojeve mnoZimo i dijelimo zbrajanjem i odbijanjem njihovih logaritama (predOCt:nih duZinama).) volumen masa toplina el. kapacitet F dvldt M dwldt U ct/ldt = .TI<t> R = VII f:r. Njihovo je djelovanje brzo pa se stoga mnogo upotrebljavaju u tehnici regulacije.T U v brzina kutna brzina volumenski protok maseni protok toplinski tok el. Analogni raeunari sluZe u prvom redu za simulaciju tehnicnih problema. Analogni raeunari djeluju kontinuirano (pa se i raeunane veliCine mogu kontinuirano mijenjati). Takva je npr. slienost medu mehanickim i elektrienim titrajnim sistemom: my + Dj + ky F(t) mehanicko titranje Lq + RiJ + lIC . moment tIacna razlika temper. Za rje~avanje posebnih i zapletenih zadataka moraju biti pojedini sastavni dijelovi analognog racunara medusobno vezani odgovarajuCim redom . napon Kapaciteti C = Fls Protoci s a m Q Qc) F T.plqv ilK = 6.M 6. induktivitet {~r : ~v = 6. q = U(t) elektricno titranje = Primjeri analogriih veliCina: Koliane put kut (analit.~ Tromost konstanta opruge { cr = Mla m =- J L el. struja Otpori konstanta prigu~ivanja v w qv qm <P = = = = = = ds/dt dlildt dVldt dmldt dQldr dQeJldr I Potencijalne razlike protocni otpor toplinski otpor el. Bit programiranja analognog racunara sastoji se u postavljanju analognog fizikalnog modela kojega treba preoblikovati u matematicki model te ga pretvoriti u radni sistem ra(. prikazuju se kontinuirano dva razIiCita fizikalna sustava veliCina jednakim matematskim odnosima.p 6. naboj sila okret.ana- logno fizikalnom procesu. nazvanim po analognom naeelu djelovanja. otpor masa moment tromosti el. 302 . razlika el.Prindp analogne tebnike Analognim raeunarima.

Prindp digitalne teluUke ~ ligitalnom su raronaru informacije prikazane konaaum nizom brojki 8IIip8ros)kojima zapisujemo brojeve. h.8Ibrani brojfani sustav. 21 + 0 .numeric control). Kod digitalnih raronara je narOCito .=m ~ je B . F (15) X = 20C416 = 2 . N brojka u sustavu. 2. I. 303 . 4. 3. 5. N = 0. 2° + 1 . B (11).k. 10° . N = 0. .12=' 1. Primjeri: - - Decimalni sustav B = 10. 163 + o1 0 . 2. 8-1 = 80. A (10). 82 + 2 . jer tehnil!ki potpuno odgovara dvjema stanjima s oznakama: »prolaz otvoren« .9: brojeva. 81 + 0 . 6.510 . 9 X = 198710= 1.. 23+ 1 . 22+ 1 .Heksadecimalnisustav B = 16. E (14). 102 + 8 . Optenito vrijedi za svaki broj X: x= fNiBi . 7 X = 120. 16° = 838810 U opeoj je upotrebi decimalni sustav.akladan binarni sustav.9. 1. . 161 + 4 . 5. 4. broju ima svaka brojka svoju vlastitu i svoju mjesnu vrijednost s obzirom . 103 + 9 . 101 + 7 .2.510 .7.5.4. 6.Binami (dua/ni) sustav B=2 N=O 1 X = 10110.48 = 1 . 1. Preradu prvenstveno brojl!anih podataka upotrebljavamo pri regulaciji nfunarom (NC .3.»prolaz zatvoren«. 8.8. Brojka o 1 2 3 Zapis 0000 0001 0010 0011 Brojka 4 5 6 7 Zapis 0100 0101 0110 0111 Brojka 8 9 Zapis 1000 1001 Primjer zapisa broja 1988: 0001 1001 1000 2000 Matematske operacije tako zapisanih brojeva ureduje program raronara. Z-I = 22.Oktalni sustav B = 8. . 8° + 4 . D (13). 7. 24+ O. C (12). 3.osnova brojbmog sustava. 5wako od tih dvaju stanja mac 1 bit (binary digit). N = 0. Sadanji digitalni raronari mogu obaviti vire od 107operacija u sekundi.. 162 + C . Oktalni i heksadecimalni sustav su namijenjeni laJcloj predodfbi 4-bitni binami zapis (kod) decimalnih brojki O.6.

. a rasporedeni su u znakovnim nizovima. bl 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 1 1 0 I 0 0 0 1 0 I 0 I I 0 0 I I I I 0 0 0 I 0 0 I I 0 I 0 I 0 I I 1 I 0 0 I I 0 I I I I 0 I I I I ) I b. . 1..30« zapisom: 101 0011 111 0010 110 0101 110 0100 1100001 0100000 011 0001 011 1001 010 1110 011 0011 011 0000 304 .= M > N I ? 0 . < L ... Osim ovih znakova postoje i regulacijski lnakovi (NUL. b. B. . I b. #. brojki i posebnih znakova..: niz decimalnih brojki (cifara) nizvelikihlatinifuihslova niz malihlatinifuihslova niz posebnihznakova A. DC..Kodiranje cIigitaInihpodataka Digitalni raeunari preraduju digitalne podatke. DEL). - U 7-bitnom binarnom zapisuje znak »K« odreden nizom bitova: 1001011.B1. b\: 0 : 0 0 I I . . DC. tj. . I . . a. 0. b. . Znakovi proizlaze iz dogovome skupine znakova. !.1982) sastavljeni su iz 0 I I I I 0 0 0 I I DLE DCI DC. C... npr..brojcane (numericke) podatke koji se sastoje iz brojki.002 bitova b7 . Tako razlikujemo: . C. 2. redak Y 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 NUL SOH STX ETX -EaT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI stupac X 2 4 3 Z SP 0 ! I A 2 B # 3 C S 4 D % 5 E F & 6 7 G H 8 ( I 9 ) J : + K . takve podatke koje motemo oznaati samim znakovima. . podatak »Srijeda 19.. b. .. NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US I 0 I I 0 0 0 I 5 P Q R S T U V W X Y Z S f) C C I 0 6 Z a b c d e f g h i j k I m n 0 I I 7 P q r s t u v w x Y z d C C DEI I b... Znakovi la (ISO-) 7-bitne kode (JUS I.slovno-brojcane (alfanumericke) podatke koji se sastoje iz slova.

FILE SEPARATOR .pomaknosaeanatrag .DELETE IX.SHIFT-IN .BELL .srnetak prenosa .horlzontalno tatiuliranje - odredivanje pozicije na slijedecu liniju - - Logickozaldjucivanje Booleova logicka algebra sluti se skupom od dva elementa: 0 (krivo) I (pravilno).slijedilOakposebnog lOa~nja .T NEGATIVEACKNOWLEDGE .ENOUlRY EOT . Elementarne funkcije Booleove algebre Funkcija NE (NO) ILl (OR) I (AND) Simbol Funkcija NE-ILl (NOR) NE-I (NAND) Simbol Funkcija implikacija ekvivalencija antivalencija Simbol :::> $ v A v i\ Pomoeu elementamih funkcija Booleove algebre moremo u naeelu prikazati svaku logicku kombinaciju.ESCAPE Em "'F ~ !Fa J ~ ETX V4 Znakovi upravljanja u 7-bitnom kodu rx .poni~titi .SHIFT-OUT .izostaviti . .GROUP SEPARATOR END OF TEXT FORMAT FEED ~K ~lJL WS '0 >: SOH SI' STX SUB SYN l'S ".svrielakprenosa .lOak za odvajanje datoteka znak odvaJanJe blokova .upit .E .poeelak zaglavlja .lOakza odvajanjepolja vertikalno tabeliranje HORIZONTAL TABULATION LINE FEED .BACKSPACE :.is .END OF TRANSMISSION ESC ..potvrdaneispravnog primitka NULL .CARRIAGERETURN ::. - .poeelakleksta .Strojarski priru~nik .-" .lOakza sinkronizaciju .potvrdaispravnog primitka .DEVICECONTROL DE.END OF TRANSMISSION BLOCK .L'Q .lOakaIanoa .nailaza!<lOakova s promijenjenim lOa~nJem .".srnelak teksta bloka .pomakninatrag .SUBSTITUTE CHARACTER zamijeniti .prelaz - kraj medija .povralakna standardnolOa~nje .odredivanje J)Ozicije za .SPACE razmak .lOaciza kontroluuredaja .RECORDSEPARATOR lOakza odvajanjeslogova .CANCEL ->I: .START OF HEADING .ACKNOWLEDGE ~ .c .prazan lOak . a 0 0 1 1 b 0 1 0 I a I 0 b 0 I a v b 0 I I I Booleove funkcije a Ab avb aAb 0 I I I 0 0 0 0 1 1 0 0 a:::>b 1 I 0 I a=b I 0 0 I a$b 0 I I 0 305 21.VERTICALTABULATION UNITSEPARATOR .STARTOF TEXT .DATA LINKESCAPE - END OF MEDIUM znace: .SYNCHRONOUSDLE I .

stanjima 0 i 1. 20) . Bukne trake su na veliku duljinu razvurene kartice sa stupcima u razmaku po 2. Mali magnetski koluti (diskete) (promjera 80 .uz isti kapacitet .Pobraujivauje podataka Kodirane podatke moiemo pohraniti u memorijama i to za stalno (za ~to su prikJadne bmene kartice i trake) i1i s moguCno~ mijenjenja (~to omogueuju magnetske memorije). smje~taj znakova obje strane i stoga zauzimaju . veliane 187. mnogo su uZe od kartica (npr.. Svaki stupac pripada jednom kodiranom znaku.bukno..5 mm i recima. 12 koluta skupljeno u izmjenjivi kolutni slog.Magnetske obrul!ne jezgre. po duljini pa npr.).. . 306 ..7m1s. sadrZei do 107znakova.bri- sati odnosno zamjenjivati. BuJene kortice i trake upotrebljavaju Na nje buknjem zapisujemo dva stanja: se za jednokratnu 0 - snimku podataka. ali znatno dulje (npr. x 106 bit/so "Druge izvedbe magnetskih memorija su: Magnetski koluti (diskovi) (promjera 500 . NiCo itd.32 x 82.. - . Obil!no je 6 . nanesenih na nosivu podlogu. Magnetske rnemorije iskori~ju magnetska svojstva vrlo tankih (= ll!1lll) feromagnetskih slojeva (NiFe. Njihova prenosna brzina iznosi 106 bit/so - . 3 . 10-2 J1II1. Na presjeci~tima stupaca i redaka su mjesta za rupice.. Te slojeve moiemo lokalno (tol!kasto) magnetizirati i to u dva suprotna magnetska stanja. r r . veliane npr.. 1500 mm) iskori~tavaju za - Keramil!ke plol!e s magnetskim slojem (NiFe) koji je u vakuumu parom nanesen u debljini od samo (2 . = . Bukna kartica (od kartona bez elektril!ki vodljivih dijelova. Izmedu redaka je niz manjih rupica za transport trake. 1000mm). Sttujnim udarom preklapaju se izjednog u drugi magnetski smjer.Magnetske trake su takoder od plastiCnih umjetnih tvari (debljine 50 !1Ill).... 1. U magnetskim mamorijama spremljeni podaci mogu se ... 250mm) imaju kapacitet do 1.Magnetski bubnjevi su od slitina lakih kovina (promjera 500 . 12 mm). Brzina odvijanja je npr.nalik na bu~nje .. . razvurenima u nizove.po potrebi :.znatno manji prostor od bubnjeva.. 80 i1i 90 stupaca. a svaki redak u stupcu jednom bitu (0 i1i 1).55 mm) obil!no je podijeljena: po visini na 10 normalnih redaka (0 . 9) i na dva dodatna retka. " Magnetske memorije razlikujemo po nosivoj podlozi: Magnetske kartice su od plastil!ne umjetne tvari. 80 x 350 mm..6 . 750 m). nebukno i 1 . pre~e od feromagnetskog materijala (u obrure pravokutnog presjeka). ~to odgovara . a njihov broj mora odgovarati upotrebljenom kodu. na 45.

Karakteristil!an le za nju kapacitet za spremanje informacija (jedinica kapaciteta sredi~nje 210 = 1024 rijel!i) te brzina za njihovo un~nje 8eIIlorije je 1 kilobajt = i apljenje. 32.logil!ne operacije usporedivanje (>. Ral!unska i regulacijska jedinica zajedno sa&ljavaju procesor. . ~.) predavaju korisniku rezulDIe ral!unara.plotter«.. Pri abradi podataka u njima se redaju odredene operacije serijski. .Aparatuma oprema Aparatumu opremu &le elektriCni (elektronil!ki) i mehanil!ki sklopovi.J . bubnjeve).. Digitalni ral!unari upotrebljavaju se za rjehvanje svih zadataka koji se 8DgU oblikovati u programima. Peri/erne jedinice obuhvaiaju procesne jedinice (procesnu periferiju. *) i odluevanje.8 = 1 bajt (byte). 64 i vi!e bitova).500 MSI > 1000 LSI > 10000 VLSI Osnovni sastav (Small Scale Integration) (Medium Scale Integration) (Large Scale Integration) (Very Large Scale Integration) digitalnog ral!unara rijetka osrednja . Podaci i naredbe preraduju se u pojedinim jedinicama ral!unara u elektronil!kim spojevima koji su sastavljeni od logil!kih (pOluprovodil!kih) elemenata.~. 48. Iz/Qzne jedinice (~tampal!. .organizacijske operacije (prenos podataka i naredbi medu funkcijskim jedinicama rai!unara). . periZme memorijske jedinice: memorijske kartice. trake. funkcionalno vezanih (u velikoj gustoCi) na III3Iim ploacama -lipovima (chip). velika gustOCa vrlo velika ) . dijeljenje). <. i I I I L I. Broj demenata Vezivanje 10.. . Broj u epu zdrufenih elemenata omal!uje se . Regulacijska jedinica dirigira izvodenje naredbi po programu. SrediInja memorija sprema informacije-podatke i naredbe. 1 2 3 4 5 - - ulama jedinica perifeme jedinice sredi~nja memorija ral!unskajedinica regulacijskajedinica } procesor 6 - izIame jedinice UlDvul jedinica prima podatke i naredbe korisnika (etal!. . 60. Ralunska jedinica obavlja sve zahtijevane operacije: .6.. kolute. Podatke i naredbe predstavljaju u digitalnim ral!unarima binarni makovi toji so obil!no zdrufeni u rijel!ima stalne duljine (4. . ekran. 12.!: 3 5 I I I I :. .). 16. mnofenje.jnt~gracijskim brojem«.aritmetil!ke operacije ( zbrajanje. odbijanje.100 SSI 50. =. tastatura .. 307 .

svaki korak sadrfi osto upute za slijedea korak. trigonometrijske i druge funkcije koje spremati i po se javljaju u praksi veoma resto.svaki algoritam sastoji se iz vi~ pojedinih koraka. sastoje se iz uputa koje imaju jednaki ill slifni sastav kao i naredbe odredenog rafunala.problemsko orijentirani. Izrada programa ovisna je 0 strukturi i izvedbi elektronifke naprave za preradu podataka (rafunala). Na1ik na materijalne proizvode.planiranje: program se dijeli na programske module (pojedine komponente veCihprograma).strojno orijentirani. da ih rafunar more »razumjeti« i izvesti. Te upute sadrfe rafunske naredbe za aritmetifke operacije. .funkcija svakoga koraka mora biti izvodljiva. mogu se posebno izradeni potrebi ukljuati u drugi program kao potprogram. U Diem su pojedini k6raci odredeni tako. da je s konafnim brojem elementamih operacija ostvarljiva svaka funkcija. tj. Jednostavni zadaci rjebvaju se jednostavnom jedna~bom. tj. a svaki korak iz rafunskih propisa koji predstavljaju neku funkciju. po svom su sastavu prikrojeni problemima koje treba rje~avati. ame je osigurano. Za - 308 . . a nisu ovisni 0 uredaju rafunara. izvedba: moduli se dalje detaljiraju i kodiraju (zapisuju u odredenom programskom jeziku). nastaje i programski izradak u vi~ faza od kojih su najznafajnije: - specifikacija. Program je potpuni niz uputa za rjebvanje danog zadatka. usporedbene naredbe za logifke operacije itd. Programski jezik oblikuje skup svih uputa za opis algoritama.: . tj.Programska Digitalni rafunar je automat u kojem oprema teku informacijski procesi po tofuo odredenimuputama. . Algoritam je temelj programa te je takav popis svih uputa kojima se omogufuje rjeknje odredenog zadatka po koracima. . - - - svaki je korak algoritma izvedljiv jednoznafno. Za zadatke iz prirodoslovlja i tehnike festo su potrebni sistemi diferencija1nihjedna~bi. Programi za korijene i eksponente. tj. a isto tako jednoznafan je i nastavak. S Porastom kompliciranosti zadataka rastu i ~kovi za programsku opremu. odredivanje uporabnih funkcija ulaznih i izlaznih poda- taka. Naprave za elektronifku obradu podataka mogu obaviti samo osnovne rafunske operacije i odredene usporedbe po kojima moraju biti izgradeni algoritmi. Programski su jezici: . .

Dijagram toka programa je raeunska shema kojom je dan cjelokupan tok aIgoritma (programskog niza).. medusobno ih povefemo i ucrtamo smjer toka. Dijagram toka ra~a se samo pri odluci da ne Simboli za dijagrame od\jjanja operacija programa (JUs A.kacijska veza Povezivanje NapoeDa Z Sortiranje CD bubanj Magnetni --{ 309 .004 -1971) ~ D DJ Operacija opeenito Odluka Potprogram o V . Zdrufivanje RazluCivanje Zdrufivanjel IrazluCivanje o t:::] Q kartica BukDa traka BukDa traka Magnetoa 0 protoka podataka Telekomuni.:s:. Modifikacija programa operacija Ruena Ulaz/izIaz 0 C) Linija odvijanja programa PriIdjuena toeka Ganieno mJesto <::> o Simboli za dijagrame protoka podataka i dokumenata D D '0 Obrada opeenito Pomocna funkcija Ruena operacija Rueno o '9 o Ulaz/izIaz ovisnaod Memorija postrojenja Memorija odvojena od sistema Dokument @ Magnetni disk Matriena memorija izIaz Dustrirani to c::J unDje CJ - o Linija podataka Transport Dosa V 6... putem jednostavnih operacija. da se komplicirani zadaci rje~avaju korakom.aIgoritme je karakteristieno stoga. Pojedine korake upisujemo u odgovarajure okvire (blokove).FO.

2 = (-b :t ei)/2a. smetak raCuna. Izracunati d [d = 07] Izraamati . toka programa: [d> 07] 310 . svr~tak racuna IzraCunatiXI.4ac da: prelaz na karak 2 ne: prelaz na korak 5 da: prelaz na karak 3 ne: prelaz na karak 4 da: jedna~bu ne: jedna~ba zadavaljava svaki X je pratuslovna [b = 07] [e = 07] Izraamati X = -db.2 = Algoritam: Karak 1 [a = 07] Karak 2 Karak 3 Karak 4: Karak 5 Karak 6 Karak 7 Karak 8 Karak 9 Karak 10 Karak 11 Dijagram =0 - :a :t fa Yb2. IzraCunati 4 ae. svr~tak = v'idi. prelaz na racuna karak 9 da: prelaz na karak 10 ne: prelaz na karak 11 IzraCunatiXI.2 = (-b :t e)/2a.Pr i mj er: kvadratna jedna~ba ax2 + bx + c AnalitiCko rje!enje:xl. = b2 - s~tak raCuna. prelaz na karak 6 da: prelaz na karak 7 ne: prelaz na karak 8 x e = -b/2a.

Posebno vaZni su naredni: -'aDA(nazvan po »prvoj programerki« Augusti Adi Byron) je jezik za programiranje u prirodoslovlju i tehnici. (Standardiziran po ISO/R 1989 i DIN 66028.) Ostali su programski jezici: CORAL. daljnji razvoj: FORTRAN 77.) PASCAL (imenovan po francuskom matematilaru) sluZiza rjehvanje numeri~kih i nenumeri~kih problema. PEARL. FORMAC. (Standardiziran u SAD g. Programskih jezika ima vrlo mnogo. Ziirich. EXAPT 3 za obradu glodanjem.) ALGOL (ALGOrithmic Language) upotrebljava se za prikaz" ra~nskih propisa. a upotrebljiv je i na komercijalnom podruqu.) FORTRAN (FORmular TRANslating system) upotrebljava se u prvom redu za programiranje problema iz prirodoslovlja i tehnike.) _~L (A Programming Language) sluZiza opis algoritama. skup uputa za opis algoritma) jednomaato sasravljen po odredenoj »gramatici«. Veoma je rasprostranjen pri malim osobnim ra~unarima. (Poretak: 1972. SYMAP itd. (Poretak: 1954. nato ALGOL 60-68. Standardiziran po ISOIR 1539. Marseille. DIN 66027.) PT (Automaticaily Programed Tools) namijenjen tehnologiji obrade.) BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code) prikrojen je u prvom redu za probleme prirodoslovlja i tehnike.. RTL. - - (Nastao je 1957. Prvi puta upotrebljen za ra~unare IBM 360.za obradu bu§enjem. ~PT 2 za obradu tokarenjem. Znakovi kao elementi jezika odredeni wodabranim nizovima (brojkama.Programski jezld Svaki je programski jezik (tj. (Standardiziran u SAD 1978. GPSS. Standardiziran je u: ISOIR 1538 i DIN 66026. a narooto za rje~avanje numeri~ko-matemati~kih. 1983. Iz njega su se razVili specijalni jezici: ExAPT-l . Standardiziran je po DIN 66025 - za sastavljanje programa za ra~unarom regulirane alatne strojeve za odvajanje restica. LTR. (Standardiziran po ISOIR 6160 i DIN 66225. (Po~etak razvoja: 1957. (Postanak: g. simbolima la rijeCi). posebnim znakovima.ALGOL 58. 1969.) PL 1 (Programming Language 1) upotrebljiv"za vi~namjensku primjenu. REDUCE. LISP. na ETH. SNOBOL. 311 . RPG. prirodoslovnih i tehni~kih problema - - (paretak razvoj: 1958 .) PROLOG (PROgramming in LOgic) razvijen je za potrebe umjetne inteligencije.) roBOL (COmmon Business Oriented Language) sluZi za potrebe trgovine i ra~unovodstva. slovima.

- - 1 . Tako su se razvili znaeajni radni sistemi.procesni mikroraeunari veCim su dijelom sastavljeni i programirani za odredenu svrhu. 0 toku proizvodnoga procesa (i mjerljivim smetnjama) te 0 izlaznim veliCinama (proizvodu te 0 sporednom i otpadnom materijalu). (Computer (Computer (Computer (Computer (Computer (Computer Aided Design) za konstruiranje (planiranje) Aided Manufacturing) za izradu (produkciju) Aided Engineering) za optimiranje izradaka (produkta) Integrated Manufaturing) za sastavljenu (integriranu) izradu Aided Programming) za programiranje (planiranje rada) Aided Quality Ensurance) za osiguranje kvaliteta 312 . U procesoru se usporeduju mjemi podaci sa zeljama.informacije iz procesa 12 .izvrSna naredba 5 678- 10 - Procesor dobiva (stalno ill u odredenim vremenskim razmacima) informacije 0 ulaznim veliCinama (sirovinama i energiji). Mikroprocesori .proces 2 . To su analogni signali koji se u pretvaraCima pretvaraju u digitalne signale. vodeni raeunarom: CAD CAM C~E CIM CAP CAQ itd. U skladu s ustanovljenim odstupanjima procesor nato utice neposredno na proces.procesor 3.sirovina 4. U njima je na vrlo maloj volumena (i cijene) povr~ini skupljeno mnogo tisuCa sastavnih elemenata (npr.energija nemjerljive smetnje mjerljive smetnje proizvod sporedni i otpadni materijal 9 trafene informacije 10 informacije s drugoga raalDara 11. Pomoe nCuDara Brzina. toeoost i preglednost rada s raeunarom su uzroci za sve opseZniji rad u tehnici pomoeu raeunara. 20000 jednopolnih tranzistora na Cipu povrline od 35 mm2).Procesui nCunari Procesni raeunari (procesori) su naprave za elektronicku obradu podataka pri raznim tehnickim procesima. Razvoj tehnologije poluvodiea omoguCio je izradu raeunara znatno manjeg miniraeunar i mikroraeunar.

nakon prestanka djelovanja sile -£ odn. L Tj. Epokazuje medusobnu ovisnost naprezanja i postotnog produljenja.= -6. E U ispitnom uzorku (pokusnom ~tapu) materijala. U podruqu linearooga rastezanja materijal je elastiCan (tj. Pr o-d u I j e n j e epruvete iznosi 6. naprezanje lea:nja Rp 0. postotno produljenje. vec ostaje stanovito. :I presjek se suzuje: S < So).. kad tlaeno naprezaDje -0 izaziva relativno skrarenje -E. naprezanja vraea se na prvotnu dimenziju).L = L .Lo - P os t otn 0 prod u Ij e nj e epruvete je produljenje 5 obzirom na E. nakon prestanka djelovanja sile ne vraea se 'riSe na prvotnu dimenziju. 316. postotno je produljenje upravno razmjemo naprezanju).L = ~L L Lo Lo Dijagram 0. E nastavlja se u smislu tlaCn1b naprezanja. trajno. nastupaju naprezanja 0 koja izazivaju rastezanje. Poeetno je rastezanje lineamo (tj. Dijagram 0. Povrb te granice (obieno na koncu lineamoga rastezanja) materijal se rastefe plastilno (tj. . drugu elastienosti) E = !!n. postotno produljcnje materijala (pri jo~ nepromijenjenom presjeku S = So).vidi sIr. Nap r e z a n j e 0 je odnos sile F i presjeka ispitnog uzorka S (okomito na SIIIjer site) 0=- F S 0) ispitni re se uzorak Zbog djelovanja site F (i time nastalim naprezanjem 5 prvotne duljine Lo rastegnuti na duljinu L.DRUGI DIO ISPITIVANJE MATERUALA DUAGRAM 0. trajno. 313 .01. optererenom silom F. ModuJ elastiCnosti E je odnos naprezanja i postotnog produljenja (u po- prvotnu duljinu Lo Cl Eet »Granica elastienosti« je naprezanje pri kojem osjetljiva mjerila osjete prvo primjetno.

.A4. 1. uzorka Le L .001-1986) Vlamo Ispitivaoje (JUS C... .-. Dimenzije ispitnih uzoraka danja Pri proporcionalnom ispitnom uzorku je po a mjema duljina Lo razmjema s korijenom poeetnog presjeka So:Lo = k pa je kod ispitnih uzoraka kruznog presjeka proporcionalna promjeru: ~ Lo = kvSo = k -.~' - - .65 5 Lo = 5. Oznake dlmenzlJa ISpltnlh uzoraka 50 Lt . 20 mm).- S . ojo.. Vi Lo kratki (normalni) k k y.~ mi<ro. do Uobicajene pocetne duljine Lo su: 4 za proporcionalni ispitni uzorak za presjek ispit.002-1985) Za vlaeno ispitivanje slure ispitni uzorci koji imaju rame oblike s obzirom na veliCinu i oblik raspoloZivog materijala i s obzirom na zahvatne eeljusti stroja za kidanje.6 25 :t 0. .040 I 19.- ~ -.3 10 Primjeri kratkih ispitnih uzoraka: VS. .0 110 10 :t 0.80 mm) i ispitnim duljinama Le (75 odn. (~". promjera do). debljine 0. uzorka ~ . = 10 do do mm 20 :t 0.1 .3 I dugi 11."'~m_. . d kidanja) L.5 SO :t 0.150 I Somm2 314 1 Lomm 100 :t 1.j4 proizvoljni kruZni 5. 3 mm izrezuju se na §irine b (12. .MEHANlCKO ISPITIV ANJE METALA (JUS C.poCetna povrlinapresjeka So najmanja povrlinapresjeka(nakon L.65 So Lo = 5 do Lo = 11. s poCetnom mjemom duljinom Lo (50.povrlmapopreenogpresjekaISpltnoguzorka So ."". .ukupna duljina ispitnog uzorka duljina ispitnog dijela ispit. . Pri upotrebi ekstenzometra: mjerna duljina mjera~a produljenja Le (ekstenzora) Leo po~etna mjerna duljina mjera~a Leo mjerna duljina mjera~a nakon ki- t .::. . Ispitni uzorci za limove i trake.. . 314 . promjera do 4 mm moraju imati poCetnu mjerou duljinu Lo = 200 :t 2 mm ili Lo = 100 :t 1 mm. 2.".5 odn. 120 mm).075 78.25 I 28 Pri neproporcionalnim uzorcima poeetna mjema duljina Lo nije ovisna od presjeka So (odn. Ispitni uzorci za Zice i §tapove." k.5 55 5 :t 0.A4.mjerna duljina' - ~ !J ~ Lo Lt Le -.

100 % .65.~u vrijednosti npr. poretne mjeme duljine Lo JIII.5150) . dijeljenom s poretnim presjekom 50. 100 = 50 - -5 5u mm2 mm2 % . E = FISo = FdSo (vlacno) nazivno cvrstoca naprezanje - (vlacna) 3]5 .li. . V dijagramu R. 11. An.. vu""'" SIa I naZlYnI naprezan]a Z ~ . Pri ~ -.postotno sqZenje Dijagram sile F u ovisnosti od produIjenja /)"L snimamo neposredno na stroju za kidanje F (vla~a) sila najveCa sila Fm - suZenj~popre~og presjeka najveee suZenje (nakon kidanja) = (/). E dana su nazivna naprezanja R u ovisnosti 0 postotnom produIjenju E. --71 I I I I L - l1L Pri odredivanju najveee sile Fm mora brzina razmicanja reljusti stroja za kidanje izoositi ~ Le mmlmin (Le V mm).5u/50).produljenjenakonkidanja - produljenje (/)'L/Lo)' 100 % .)..ti proporcionalnih zorakas drugimkoeficijentom (npr.postotnosuZenje nakon kidanja .' I I I I LA Dijagram R. 100 % . /)"L * Nazivna naprezanja R izrafena su silom F.Lo mm .ILLo = 80 mm).pri kratkim ispitnim uzorcima As pri dugim ispitnim uzorcima Alo.postotno produljenje (/)'LufLo) . (kontrakcija) n l. PO upotrebi neproporcionalnog ispitnog uzorka. Pri proporcionalnim -mm kruZnog presjeka ozoa~ujemo postotno produljenje nakon kidanja: .cr. R Rm . Aso).1S tJ1 = 50 = (/). .valja u k A dodati tu vrijednostkao indeks (npr.Lo mm . sukladno s dijagramom sile F u ovisnosti od produljenja /)"L. Dijagram F.3). treba ozoaki A dodati kao indeks vrijednost poretne - .postotno produljenje nakon kidanja vrijedi za postotno produljenje nakon kidanja u slueaju upotrebe ispitnog uzorka s vrijedno§fu koeficijenta k = 5.:-ke velicina pri rastezanju i sutivanju !'ri rastezanju vrijede oznake: ~ = . ( PO suZivanju presjeka vrijede ozoake: ." = c = A = Omaka A ~ona1nog L Lu .[ ' h J..

A . E motemo raz1ikovati materijale: R Z i I a v i materijali se nakon poretnog elastiQiog (lineamog) rastezanja rastem do prekida vrlo plab stiQio. I To je »tehnicka granica elasticnosti«.neproporcionalno postotno produljenje pri najvecoj sili . R:l----11 I I I I I I . d .ol pri E = 0. 2 Dosada zvana »granica plasticnosti« Tok rastezanja u ovisnosti od naprezanja je za razne materijale razliCit i za njib karakteristiCan.01 %1). Znatajna postotna produ/jenja Ag. Presjek paralele s krivuljom rastezanja odreduje konvencionalno naprezanje terenja pri postotnom produljenju E = x%.2 pri E = 0.sivi lijev asfalt) ..6. 1 j I I I I rL * Rpo. Konvencionalno naprezanje telenja Rp (za materijale s kontinuiranim rastezanjem) U dijagramu R.: gomje. d K r b k i materijali se po poretnom elastiQiom rastezanju kidaju bez (zna~jnijeg) plastickog rastezanja (npr. a tvrdi celik t mebki celik b P I a s tic n i materijali se rastem samo neznatno elastiQio (npr.. J ~.ukupno postotno produljenje pri najvecoj sili " 11 /I Ag A.ukupno postotno produljenje u trenutku kidanja .~ 5. bakar) iIi u diskontinuitetu s pojavom terenja pri stalnom naprezanju (npr.L (npr.R. olovo) ili su gotovo neelastiCni (npr. E povuremo iz (odabrane) tDtke x na apscisi paralelu s poretnim (linearnim) dijelom krivulje rastezanja. c . sivi lijev). kOO mekib relika) R Re" R. Naprezanja telenja Naprezanja prirodnog telenja R.2 %2). RpO.bakar - 316 . meki relik).RoB donje. i to kontinuirano (npr.postotno produljenje nakon kidanja . Rpl pri E = 1%. Tako po obliku dijagrama R. npr.

uzorka 300 450 650 1000 11ablo ispitivanje (JUS C. Uzorak se tlaa lakim i a:stim udarcima rekieem ill prerom. Sirina pravokutnih uzoraka imosi 25 do 50 mm. koje aslanjamo 0 dva vaIjkasta oslonca s razmakom I (izmedu osi oslonaca promjera D). . .014 . 30 50. a 1 i I = (D + 3a) :t T Za savijanje slllte dva oslooca s polu.A4. kvadratni ill okrugli presjek. 15 25. odnosno dok se na boku ne pojave pukotine. .006 Za tlaau pokus slufi ispitni uzorak koji je za kovine redovito okruglog presjeka. 60 razmak 1 260 400 600 900 . odnosno do pojave prvih pukotina na vanjskoj strani uzorka.mjerimaR: za a ~ 12 mm R = 25 mm za a > 12 mm R = 50 mm Promjer D vaIjka kojim savijamo uzorak uzima se prema posebnim propisima D materijaI koji se ispituje. uzorka do 13 20 30 45 = Fsml/4W Ut = ndo3f32 '" 0. u vrueem stanju do ho/3). .A4. 30 Mjere uzoraka i uredaja (prema JUS C. IJUIila 317 . Savijanje mora biti polagano i neprekidno do odredenog kuta savijanja a. . . promjera do i visine ho = 2do (izuzetno je ho = do .IspitinDje saYijaDjem (JUs C.1954) Polumjer pritiskivaea r 10. . * Sivi lijev ispituje se u pogledu fvrstoa: oa savijanje sirovim ill obradenim 2lDrcima u obliku posebno odlivenih ravnih okrug1ih ~tapova promjera do. Pri tome se pojavljuje (tlaau stoiac« po kojem se materijaI ~iri u stranu.1 do3 OsIonci promjer D 20. a u sredini ih opterefujemo silom F do prekida.1985) Ispitni uzorci imaju pravolrutni. .A4. Za nekovine uzorak je obieno kocka. . PreporuCllje se da duljina I ispitnog uzorka bude . Cvrstoea sivog lijeva na savijanje 0sm slijedi iz najvete site Fsm pri lomu 0sm Promjer ispit. Uzorak se tlaa do odredene visine (u hladnom stanju do ho/2. 3do). Debljina a neka bude veea od 30 mill. .005 . a ispituju se i &avi profili.1973) u mm Duljina ispil.

Karakteristiene su mjere pokusne naprave (u mm) d D h d D h 0...1962).0 3. Jednim pregibom smatramo savijanje iz pocetnog (srednjeg) polofaja za 90° u jednu stranu i natrag do poretnog polofaja (a obavljamo ga u 1 s).019 .0 1.5 3.5).ls) ..A4. 318 .0).. (3 100 d 1 1. 5 % evrstoCe Zice od nereljeznih kovina..1 mmls) utiskuje u uzorak do pojave prvih pukotina..0). Da bi Ziea pri tom ostala ravna...0)..5 0.. (1 200 d 3 5 1.0 25 35 50 75 100 Zieu pregibamo preko valjaka od kaljenog celika..5 100 d 1 2 1.5)...0).3 .pri Cu i Cu-Iegurama 0. Kuglica se polagano i jednoliko (brzinom oko 0.3.0 20.1986) U posebnom uredaju suremo Zicu oko vlastite osi do loma.6.0 7. optereeujemo je vlacnom silom koja u Zici ne smije izazvati naprezanja veeeg od 2 % evrstoee reliene Zice..0 4. Za limove i trake debljine do 2 mm sluZi naprava po Eriehsenu.. Broj pregiba do prekida Zice mjera je sposobnosti Zice za izmjenicno pregibanje. 4.5 5.5 3.A4. 1. Ispitiyanje sposobnosti za izt'lacenje (JUS C.018 . (1. Kao mjera sposobnosti materijala za izvlarenje navodi se postignuta dubina.5 Broj okretaja Zice do loma mjera je njene sposobnosti pri ispitivanju torzijom.5.10.7).5 1..1986).Ispitiyanje ilea torzijom (JUS C.016 ...0 8.0 40. koja se stastoji od kaljene reliene kuglice za utiskivanje.. (5 100 d 1 1 5.0 6.0).1.0 15.0. matrice i drfa~ limenog uzorka.021 .0).0. Slobodna duljina Zice 1 i najveCa brzina sukanja n iznose: premjer fiee d (mm) slobodna duljina 1 brzina sukanja n (okr. Ispitiyanje ilea navijanjem (JUS C... lspitiYanje ilea lzmjeniCnim prepbanjem (JUS C.0 50.5 10.. . 8.0 2...pri reliku ..A4. odn.A4.0 15 15 15 20 20 2.~ se utiskivanjem reliene kuglice u limeni ispitni uzorak.0 30. . Sposobnost materijala za izv1arenje ispituje . (7 50 d 0.5 0..1986) Ispitivani komad Zice stegnemo u pokusnu napravu u kojoj pregibamo iicu naizmjence u jednu i drugu stranu do njezina loma..7 0. 3.2..

Cu. Tim se postupkom odreduje zilavost materijala pri JIIIOift. K = G(h. T 319 . poduprtogana oslonce.-etika ovisnost udame Zilavosti od temp. U ~irokom su temperatumom podrugu udamo vrlo Zilave kovine koje moteIIlO gnjeati: AI.rus C. aeznatno Zilave su krhke materije: staklo.'.uskiuzorak -.. .5 (5) mm. vrlo tvrdi retici (11).1984) 55'0.nelegirane i malo legirane (Ill) zna~jna je.S obzirom na utjecaj zareza). koji !*la s visine hI te dospije pri lomu na ~u h2 iznosi ~ ~ .h2) Oznaka udamog rada pri nazivnoj e8ergiji 300 J i pri standardnom ispit80IIl uzorku je: .1984) (JUS C.standardno ~~I~ - = :3(2)mm plit~i zarez ~tni }-. austenitni relik (I). \.025 .004 .~m' / / I i Y- I \ \.A4. I~ } se uzorak prelama batom (njihalom) koji pri padu udari u sredinu .IspitivaDjem udarom po Cbarpyju Zz ispitivanjem udarom na savijanje po metodi Charpyja upotrebljavaju se -morci sa zarezom.pri uzorku s U-zarezom: KU . pri niskoj veoma krhki.: pn YiSojsu vrlo Zilavi. Udama energija bata Ghl = 300 (ISO. keramika.standardno + 0 11 mm mm b = 7.' b ~ ~ = ~ mm .pri uzorku s V-zarezom: KV Udama Zilavost u opeem slu~ju raste s temperaturom. Za obi~e retike . 100) J. L~i rad njihajnog bata teZine G.A4.-la. Ni. + 0 09 b = 10 mm . lspitni uzorak s V-zarezom /spilni uzorak s U-zarezom .

Vremensko naprezanje telenja Rp . pri olovu ili plastici vec kod okolimje temperature). Vremenska statilna lvrstoca RmtlT je najvete naprezanje koje materijal podnosi odredeno vrijeme t (npr. koju nazivamo puienje. pri eeliku od 200°C nawe. 100000 h) pri odredenoj temperaturi T (npr. U navedenom slueaju omaenjemo to Rm lOOOOCl600. postupno rastezati. ~to bi se za navedeni slucaj napisalo Rp 1/100000I400.d (Tm. (Ta>od1 srednjeg naprezanja Um. Stoga je preporucljivo trajanje statickog ispitivanja za kovine za plastiene materijale t t = = 100000 h 10 000h. u ovisnosti od temperature. 100 000 h) pri odredenoj temperaturi T (npr. Dugotrajnim je pokusima (100000 h) ustanovljeno. Zato odredujemo dinamicka svojstva evrstote materijala za sinusoJ idna opteretenja. ako se materijal pri rastezanju uevrsti. Ispitivanje dinamiCke Cvrstoee (JUS C. Rezultati kratkotrajnih ispitivanja ne mogu se jednostavno upotrebiti pri dugotrajnim opteretenjima. Ova se pojava. dok se u protivnom nastavlja do loma. vet nejednoliko (primjer »b«).ltlT je naprezanje pri kojem se materijal rastegne do odredenog postotnog produljenja E (npr. 320 .ISPITIV ANJE TRAJNE CVRSTOCE Ispitivauje trajne statiCke evrstoee Konstantnom (statickom) sHorn dugotrajno optereteni materijal pocet te se pod odredenim optereeenjem. Odrediti moremo u svakom slueaju samo vremenska staticka svojstva evrstote koja vrijede za odredeno ogranieeno trajanje optereeenja. da stvamu trajnu staticku evrstotu ni nakon !ako dugog vremena ne moremo odrediti. ruM:{Jl U1b Potpuno nejednolika optereeenja nisu prikladna za usporedivanje ispitnih rezultata. Temperatura pri kojoj se pojavljuje ptdenje ovisna je 0 materijalu (npr. Najvete naprezanje kod kojega se pri odredenoj temperaturi konstantnom silom optereeeni materijal \lire trajno ne rastere (ne ptde) nazivamo trajnom statiCkom lvrstoeom materijala. 400 0c). 600°C). Ta naprezanja mogu biti: I a) istosmjerna (primjeri »c« i »d«) b) izmjenicna (primjeri »e« i »f«). 1%) za odredeno vrijeme t (npr.A4.1966) Cvrstoea je materijala matno manja ako materijal u toku vremena t nije jednoliko optereeen (primjer »a« na donjoj slici).035 .d) (primjer »c«). kod kojih naprezanje koleba za otklon (amplitudu) u. zaustavlja.

.ulja pri odredenom broju titraja ND (107 . Udaljenosti od nje prema gore ili dolje do gomjega odnosno donjega granienog naprezanja jesu otkloni naprezanja. 1 av' = RpO. 108 za lake kovine) priblihva stal8Ij vrijednosti <1i>.za njihajuce optereeenje.2 . koje -=ijal podnosibez loma..iiagram) prikazuje dinamicku evrstocu av . ~je :: nihajuce iti kolebljivo dinamicko opterecenje (primjer »f«)..za mimo optereeenje DO. + av'" -00.. Smanjivanjem amplinaprezanja u. ovisnosti 0 srednjem naprezanju umed za nzna dinamicka optereeenja: d tJ. = f(N) prikazuje »W6hlero. Na dinarnicku evrstocu veoma jako utjeee djelovanje zareza (nejednolika rclZdioba naprezanja). W6hlerova se -. Crta koja u dijagramu ide iz izhodi~ta pod kutom od 45° prikazuje srednje optereeenje.za pulzirajuee opterecenje / rn -av'" . . -0. pri kojem U koleba za amplitudu Uaizmedu vrijednosti -Umax i + Um.tdik. DinamiCka cvrstoca <1i> najvete napreje zmje Um. = Umed = Umax12. Ua pri cemu je srednje naprezanje Umed = = ~. 22 . ---o ~ ~ logNo ~. . Dijagram dinamicke cvrstoce (Smithov . oko srednjeg naprezanja umed...u. ~ pri kojem naprezanje utitra (pulzira) za amplitudu Gaizmedu vrijednosti t . .ik 321 .2je tom granicom u dijagramu dinamicke evrstoee ogranieeno podruqe dopmtenog opteretenja.Od raznih sinusoidnih opteretenja posebno su zna~jna: : pulzirajuce i/i titrajno dinamicko optereeenje (primjer »d« na slici na str. pri kojem se materijal ni pri bilo bkvom povetanju broja titraja optereeenja ae bi vi~ slomio. Zato je dinarnicka evrstoea zavarenih spojeva (zbog zavamog »zareza«) ili predmeta 5 grubo obradenom povriinom (koja se zapravo sastoji od mnogih sitnih »zareza«) IDDogo manja. Ovisnost u. .. trivulja« (na slici desno). BuduCi da materijal u konstrukcijama po pravilu ne srnijemo optereCivati iznad naprezanja teeenja RpO. ~ Trcljnost materijala ovisi 0 broju titraja opterecenja...Strojarski prirua. ojom definirctmo »dinak 8fku evrstoeu«. . = O.. pri dinamickom optereeenju povecava se broj titraja N.01 I 00' . av" .. ~to mofe evrstoeu znatno sniziti ispod vrijednosti koju materijal ima bez zareza.

52 (2.s1£.003 -1985 i 032 -1986) ~ ~ .5 (31.25) 245.625) 76.07 (10) 49.807 (1) Primjeri omaka tvrdoee po Brinellu: 350 HBS 5n50 - maCi tvrdofu 350 HB pri upo1£ebi b:liroe kuglice prom- jera D = 5 mmipri vrijednosti pritiska F = 7355 N).25 (1500) 9807 114710 (1000) I 4903 (500) I 2452 (250) I 1226 (125) 980. Vrijednosti Brinellove tvrdoa: HB za pojedine promjere otiska d sabrane su u tablicama na s1£.ISPmY ANJE TVRDOCE Mjera za tvrdofu ovisi 0 postupku ispitivanja.61 (7.102 F D' 30 15 10 5 2. 11il 11' II! Upo1£ebljavaju se slijedeee sile pritiska F (N) odn.23 (4) 98. Sila pritiska F mora rasti do nazivne 2 .102 F (u zagradi) i promjeri kuglica D (mm) vrijednostima 0.26 (1. 0.29 (6. odgovarajuCe vrijednosti rasporedene u skupine po 0..5 1.102 F1D2: - I 0. a djelovanje nazivne sile 10 .. Kuglica je: do tvrdoee 450 HB od zakaljenog b:lika. 324 i 325..25) 153. 392.102 F= 750 (tj.A4.9 (62.03 (5) 39. 15 s. .2 (30) 612.d2) HB = ~ gdje je A povrlina otiska (kalote).102 F 2 / = 0. 8 s.8125) 61.102 F 1tD(D .5) 306.VD2 . d mora trajati U Cistu se i ravnu povrlinu pokusnog materijala (kovine) utiskuje odredenom silom F(N) kuglica promjera D(mm).2 (40) 196. 1.2 (15. OdlufujuCa je prosjefua vrijednost koja je rezultat barem dvaju mjerenja.1 (20) 98.5) 306. do tvrdoee 650 HB od tvrdog metala. pri sill 322 .07 (10) 49.03 (5) 24.2 (25) I FN (0. Mjeri se promjer otiska d(mm).5) 12. (Tvrdoea iznad 650 HB ispituje se po Vickersu .25) 9. .9 (62.25) .7 (100) 2452 (250) 1226 (125) 612.326). IspitmmjetvnIoeepo BrineDuHB (JUS C.102 F) 10 I 29420 (3000) 1 294. Mjera Brineliove tvrdoce iznosi 0.5 (31.

" '.60 1...102 FID' .33 0.67 0.9 .43 4.-.4 3.40 0.37 0.6 HB Rm = 3.Cr 323 .00 10 1.80 0.42 8.3 .67 2.53 0.6 3.a 30 < 140 > 140 < 35 35.80 2 . 80 > 80 10 30 5 10 30 1.18 0.83 1.4 HB Usporedbena tablica (pribliZna)izmedu evrstoee i tvrdoee eelika nalazi se .A .8 6.48 4.200 > 200 < 35 35.69 0.29 0..n i njegovoj vrdoa: t Materijal .4 4.A 0.6 i..7 0.8 3.5 .34 1..17 1.9 .8 .72 2.0 Dmm 5 2..33 6.51 0.:.5 HB .. feljezo -i bakrene slitine JIIi£tovine i slitine "IIiIRnkositar i Najmanja debljina uzorka (u mm) u ovisnosti od promjera kuglice 1J : promjera otiska d: ..0 hi ..2 3.3 .Vrijednosti 0.5 5 d mm 2.0 4.46 2.00 .05 1.86 1.54 0. za ugljiCnieelik za legirani eelik .6 2.34 3.102 FID2 odabiremo s obzirom na vrstu materijala ispitnog Tvrdoea HB 0.4 2.25 0.5 5 10 15 10 15 1 1.2 5..25 2.08 4.38 1.86 7.70 4.6 4.68 3..46 1.38 2.6 5.0 5... .58 0.50 1.92 1.Cr-Ni Rm = 3.08 0.32 1.25 .67 0.2 :.83 6..5tt.8 5.91 5.84 2.O 2 Za eelik mozemo iz pomate 1IqOvu evrstofu Rm (N/mm2) 0.2 .19 1. d 1 0.10 2.00 3.0 3..4 5.5 Dmm 2.2 4. .60 .92 3. 322 i 323.23 1.07 1.04 Brinellove tvrdoee HB pribliZno odrediti Rm = 3.8 .00 .6 '.8 4.36 5..02 1.

41 0.1 23.65 1.9 138 92.0 44.66 0.82 103 68.8 34.5 215 143 71.9 24.0 47.5 1.9 230 154 76.57 1.1 10.29 0.6 39.25 0.2 12.40 3.4 26.6 17.6 41.mm promjeru kuglice D mm: 5 2.1 19.51" 1.9 12.2 10.3 13.9 15.8 14.9 20.6 35.20 0.20 4.33 0.1 27.9 207 138 69.55 0.7 170 114 56.3 18.39 0.77 9.65 2.0 19.9 13.1 11.54 0.3 23.72 8.10 4.36 0.59 1.1 19.85 0.3 15.56 0.40 2.4 248 165 82.4 14.55 3.5 12.85 Tvrdoea po Brinellu HB za vrijednost O.3 46.20 3.79 2.27 0.6 124 82.63 7.9 127 84.3' 38.15 3.63 1.1 9.26 0.05 0.3 257 171 85.2 20.8 20.34 0.35 0.6 29.6 21.25 3.23 8.7 44.3 20.2 131 87.7 194 129 64.5 13.64 0.90 0.70 0.60 3.6 16.31 0.83 2.80 0.4 12.4 36.3 121 80.24 0.3 200 134 66.30 3.80 0.5 30.8 17.00 4.85 0.2 188 125 62.79 114 76.70 0.1 24.1 289 193 96.95 0.4 17.37 0.6 147 97.8 38.8 19.48 0.85 2.1 9.88 6.3 17.7 11.1 34.7 42.73 1.52 0.45 0..0 10.35 0.50 0.05 4.1 267 178 89.0 151 101 50.5 2 1 1.2 18.49 1.6 10.40 0.82 0.60 0.2 313 209 104 52.8 13.80 0.95 0.6 9.5 31.95 4.05 106 70. 109 54.00 0.50 2.28 0.50 9.78 0.06 6.102FID': 15 10 5 2.74 0.10 1.1 18.65 3.70 0.2 142 95.2 222 148 74.61 1.75 0.8 33.6 8.2 8.6 182 121 60.55 2.81 2.80 2.60 0.58 0.83 7.4 10.68 0.10 3.29 109 72.6 46.1 25.84 0.45 2.6 239 159 79.8 10.8 160 107 53.4 156 104 51.9 42.70 3.42 0.3 25.1 37.3 48.77 1.35 3.1 9.90 3.3 15.00 3.55 1.90 0.60 2.8 28.Tvrdoca po pri 10 2.1 33.2 165 110 55.0 117 78.1 176 117 58.8 25.50 0.7 13.7 48.6 41.95 3.62 0.1 301 200 100 50.3 16.9 22.24 7.30 0.4 11.43 7.32 0.6 32.25 Promjer otiska d.61 101 67.5 15.2 43.2 26.65 0.40 0.5 35.00 1.5 135 89.05 0.75 1.65 0.4 21.4 14.72 0.8 8.70 2.8 17.9 21.4 11.4 16.53 1.15 4.7 10.76 0.38 0.5 27.67 1.5 23.75 3.6 9.4 12.71 1.3 39.4 19.53 111 74.1 16.1 11.3 37.75 2.69 1.90 2.3 20.39 I 30 653 627 601 578 555 534 514 495 477 461 444 429 415 401 388 375 363 352 341 331 321 311 302 293 285 277 269 262 255 248 241 235 229 223 217 212 207 201 1 21.26 8.0 18.25 327 218.80 3.7 11.4 40.5 17.97 8.25 0.04 7.30 0.1 278 185 92.49 8.75 0.71 324 .05 3.45 3.50 3.85 3.5 22.3 14.60 0.

0 25.57 0.4 79.94 6.35 1.1 28.5 15.10 6.2 39.68 5.19 7.85 2.93 4.5 29.47 18.10 4.19 1.6 37.6 91.7 9.8 55.37 4.2 83.9 59.15 1.48 0.30 5.80 7.80 2.43 ~.9 41.0 51.52 0.8 71. 5.27 7.64 4.55 4.1 21.85 4.03 0.9 56.75 5.3 53.UO 2.25 2.4 35.98 325 .8 61.69 5.02 3.10 I.94 0.60 5.6 43.6 18.9 13.4 27.7 35.8 55.06 1.3 11.07 1.1 36.63 6.5 44.3 5.8 41.6 53.25 1.2 17.07 5.10 8.5 46.3 65.20 1.50 2.86 4.10 5.9 9.66 18.25 .6 77.4 32.43 5.5 50.3 9.59 8.05 1.44 30 197 192 15 Tvrdoea po Brinellu HB za vrijednost 0.7 33.94 5.55 5.40 1.2 13.5 64.45 ~.15 2.90 5.7 42.4 12.00 5.38 4.24 6.40 ~.20 2.5 49.4 24.17 1.96 0.0 40.5 17.40 2.3 33.55 4.9 10.70 5.5 10.8 16.1 74.8 11.8 16.73 4.5 95.50 ~.46 4.75 8.1 23.6 13.96 4.85 5.09 5.5 2 1 .0 16.86 0.94 3.5 16.71 3.8 76.4 38.55 ~.58 103 101 0.65 5.18 1.87 ~.5 52.35 0.3 11.93 0.28 4.5 60.75 4.3 12.98 0.50 3.89 0.45 1.02 1.9 14.7 24.8 21.05 5.54 156 152 149 146 143 140 137 134 25.92 0.35 2.09 1.91 0.64 3.35 5.9 37.28 9.24 3.44 7.7 49.80 ~.70 ~.39 6.0 31.8 29.59 99.20 1.3 81.1 57.55 5.31 3.57 3.42 8.3 69.1 19.65 2.5 14.15 0.16 1.ll 1.5 10.2 97.8 11.6 47.4 22.62 7.60 95.55 2.30 1.7 31.5 51.57 5.2 85.00 1.24 5.86 3.0 34.13 5.7 54.30 2.8 7.85 19.20 1.90 2.26 8.95 5.50 5.56 III 109 107 105 20.75 2.78 6.5 54.19 5.18 98.8 68.79 3.95 3.95 6.21 4.45 5.34 5.50 1.45 179 174 0.6 48.03 4.4 187 183 0.60 2.19 4.15 1.00 1.01 1.40 5.1 10.29 4.49 0.7 62.90 ~.30 5.4 20.2 14.4 72.9 50.90 0.70 2.1 32.9 20.25 32.92 8.97 0.37 3.88 0.80 5.6 22.9 65.6 15.96 3.51 0.20 6.11 0.3 87.13 4.9 9.99 7.46 170 167 0.3 0.7 10.46 4.4 89.14 1.47 163 159 0.48 6.53 0.3 66.5 47.5 45.2 16.9 93.6 48.8 27.Hrmellu H lJ Promjer otiska d mm pri promjeru kuglice D mm: 10 5 2.34 6.13 1.3 8.8 17.65 4.43 3.95 5.2 15.1 56.55 116 114 0.00 5.9 13.9 23.05 1 6.81 5.9 63.60 ~.1 26.81 5.99 1.5 1.65 ~.50 0.5 58.2 30.45 2.12 1.95 0.83 4.08 1.102 FID2: 10 5 2.1 62.10 0.07 4.75 ~.55 6.8 12.4 60.04 128 126 123 131 121 118 0.46 5.3 59.

koju odredujemo mjerenjem dijagonaIa d1 i d2 (mm) F d2 HV = 0.07.05.2.OOl mm. 1 145 1 2412 2 336 2 264 1 789 1 740 1 693 1 379 I 346 1 314 I 096 I 072 1 049 326 . pri mjerenju mikrotvrdoee (tvrdoee sastavina zmatih materijaIa) i manje sile od 2 F. Debljina ispitnog uzorka mora iznositi najmanje 1.102 F = 5) za promjere otisaka d jednaka tvrdoCi povrh ove vrijednosti raste Vickersova tvrdoea btfe nego Brinellova. 1 449 0.1891 -.03 5 HV 5 98. 0. Za jednake otiske nekon drugom silom F iznosi Vickersova tvrdoea HV' = HV .03 N (0. 0.102 F dodajuCi ih (za prikaz upotrebljene sile pritiska) omaci tvrdoee po Vickersu HV: F N 0.2 30 HV 30 490. .1984) U povriinu ispitanog materijaIa utisnemo dijamantni ~iljak u obliku piramide (5 kutom 136°) proizvoljnom silom F.09.F Tvrdoea po Vickersu HV je do vrijednosti 250 HV broj~o po Brinellu HB 250 HV = 250 iiB 420 HV "" 400 HB Tvrdoca po Vickersu HV 5 pri sili pritiska F = 49.08.A4.07 10 HV 10 196. . koje su rasporedene po zaokrutenim vrijednostima 0. .102 A F A = 2 sin (136/2) d=~ 2 HV "" 0. HV 100) sabrane su u tablicama na str. IspitiVIIDjetvrdoee po Vkkersa HV (JUS C.056 .ritiska F (N) i povriine utisnutog pluta piramide A (mm ).5 d. Po pravilu upotrebljavamo slijedeee sile pritiska F. Vickersova tvrdoea HV se rablna iz sile p.1 20 HV 20 294. 326 do 329. 50 N.. tako da je = 0.102 F HV 49.06' O 1 2492 1 839 1 413 I 120 2 3 2 576 0. Vrijednosti Vickersove tvrdoee HV (HV 5.. 1 892 0.099 mm 4 5 2 195 1 648 1 283 I 027 6 2 957 2 129 1 605 1 254 1 006 7 2 854 2 066 1 564 1 225 985 8 2 756 2 00$ I 524 1 197 965 9 2 664 2 948 I 486 I 171 946 dmml 0. .3 5U HV 50 980...033 .I.7 100 HV 100 Pri mjerenju tvrdoee veoma tankih slojeva upotrebljavamo sile pritiska od 2.[2 DijagonaIe dl i d2 mjerimo tOCn~ od :tO. HV 10.

0 75.5 70. 71...0 66.8 78. 126 125 124 124 123 123 128 127 126 .1 . . 160 159 158 145 144 151 149 148 147 146 146 151 150 . 140 138 137 136 143 142 142 141 139 138 . 237 233 232 216 215 210 209 207 219 218 213 212 29.36.35. 247 240 238 251 249 245 243 242 254 253 ':1..8 2.5 81.9 86.8 81.5 34.07 N (0. 174 173 179 178 177 176 172 171 t.1 62.4 88.6 68.6 A9..0 97.102 F = 10) za promjere otisaka d = 0..6 93..24. 170 154 159 157 156 155 153 152 .. 0.3 63.2 69..3 67.100 . 63.. .8 79.6 97.2 73.5 67.6 73. .8 92..32.5. .4 98.5 86.3 64.7 72.1 96...6 63.3 73..1 71..2 88.0 AS..2 .8 85.9 94.8 67.946 933 734 813 803 792 782 772 762 752 743 '.0 .6 89. 80. 514 441 454 450 446 437 433 429 425 ".4 69.5 78.8 95. 131 130 130 129 134 133 133 132 135 135 . 100 99.8 .4 75.2 62. 421 413 409 380 376 373 370 366 363 360 357 354 383 339 336 333 330 327 325 351 348 345 342 23304 302 299 319 317 314 311 309 306 .0 65.9 98.1 67.4 63.0 70.2 90..9 73.549mm .9 77. 68.7 84. 95. 87.5 98.. 77.6.1 68....4 62..7 62.3 ..2 77. 824 690 681 673 665 657 649 724 715 707 698 :6.3 65..6 ' .1 85..0 . 508 503 498 493 488 483 478 473 468 9.3 68.2 81. 205 191 189 186 185 183 182 193 192 188 187 .7 70.7 69.5 94.9 82.9 76.4 1855 1818 1782 1748 1715 1682 1651 1620 1590 1561 1533 1505 1478 1452 1427 1402 1378 1355 1332 1310 ..2 82. 84..i.8 .j.8 74. 181 180 167 163 162 161 169 168 166 165 164 L33. 110 101 101 104 104 103 102 102 105 105 103 1.53..0 64.4 92.3 76.. 71.3 7..50..8 65. 66.3 71.6 76...4 90.S 65. 112 111 115 114 114 113 113 111 AO.7 .48.9 .5 .Tvrdoca po Vickersu HV 10 pri sill pritiska F = 98. 464 459 417 405 401 397 394 390 387 ':1..0 84. 74. 1288 1267 1246 1226 1206 1187 1168 1150 1132 1114 988 974 960 3. 322 279 276 294 292 290 287 285 283 281 25.6 91.2 78.0 46.4 72.3..31. 128 117 116 121 121 119 119 118 118 122 120 39.4 94.51.2 92.3 86.9 69.5 66.6 83....8 90.5 80.6 64.37.0 89.6 87.8 99.1097 1081 1064 1048 1033 1018 1003 920 907 894 882 870 858 847 835 .2 80.1 93.. .1 61. 221 199 198 194 206 203 202 201 197 195 39.8 .8 64.0 83.£5OID I ..8 61. 297 256 272 264 262 260 258 274 270 268 266 ':6. 592 585 579 634 627 620 613 606 599 642 542 536 530 525 519 572 566 560 554 548 S. 91.8 66.5 82.1 74.2 79. 327 .0 72.7 75..38.9 62..2 .2 76. 224 235 230 228 227 225 222 ':8.8 88..5 79. 116 115 108 107 106 106 110 109 109 108 107 -1.4 85.9 .. .7 96.5 ..

55. 0. 328 0 61.3 37.0 42.3 41.5 20.2 35. 0. 0.70.7 40.5 49.8 41.9 46.5 22.7 22.4 19.58.3 18.2 21. 0.6 24.0 19.7 28.2 D~ 23.1 53.1 34.6 29.7 29.9 35. 0.2 46.2 37.6 29.6 40.7 29.6 27.98. 0.56.3 35.0 26.5 35.1 37.5 38.1 21.9 2 60. 0.61.2 52.60.2 40.6 19.2 48.8 19.9 ~~ 24.2 49.8 38.7 43.2 20.1 55.6 '24.2 29.9 31.0 30.7 52.1 36.66.90.9 22.7 6 60.9 50.4 31.2 18.91.8 37.0 35.8 36.2 36.1 43.3 40.2 22.5 28.8 28.7 49.3 D.8 44.4 50.0 18.77.1 32.2 19.8 19.1 27.7 55. 0.4 22.1 29.1 24.2 34.4 28. 0.1 41.6 42.3 59.1 30.8 28.9 29.9 58.5 56.9 ~~ 24.8 20.3 43. 0.8 D~ 33.8 20. 0.0 52.7 21.5 21.0 57.5 19.5 31. 0.7 35.4 42.7 20.9 32.0 34.6 41.5 27. 0.4 31.5 55.1 20.0 43.9 39.1 21.2 18.9 55.9 40.5 47.3 49.3 D~ 23. 0.4 24.9 20.2 20.1 46. 0.1 18.7 41. 0.6 51.4 D~ 23.7 25.5 37.4 43.8 40.8 52.999 mm dmm 0.3 19.8 39.0 44.0 24.9 38.6 36.79.4 24.4 41.88. 0.6 21.8 3 60. 0.0 21.2 58.3 57.5 48.7 53.2 39. 0.2 19.3 22.9 54.67.7 D~ 32.3 53.3 30.8 46.2 47.5 20.3 18.0 20. 0.6 31.2 21. 0.0 24. 0. 0.9 51.4 38.0 30.3 28.3 38.6 43.5 29..6 52.93.9 19.63.2 41.7 50.9 27.9 54.0 38. 0.9 56.9 47. 0.5 39.8 26. 0.1 44. .3 51.6 34. 0.4 45.0 28.1 27.550 .9 42.6 38.6 22. 0.2 19.7 21. 0.1 56.3 36.4 36.1 23.6 44.3 25.9 21.6 26.0 23.76.0 19.75.4 32.4 30.2 DA 23.2 27.3 34.6 50.7 45.73. 0.2 22.7 8 59.0 18.7 31.4 40. 0.1 DA 23.0 45.0 19.9 31.3 55.0 27.8 31.0 41.6 27.0 28.3 20.4 44.9 30..0 21.3 19.2 31.83.7 22.8 48.3 54.3 D~ 23.0 31.2 45.4 D~ 23.3 21.9 43. 0. 0. 0.92.8 24.4 20.2 29.84.78.5 25.0 33.6 D~ 32.4 26.2 D~ 32.7 19.3 56.3 27.4 22.102 F = 10) za premjere otisaka d = 0.5 25.6 20.9 28.59.2 18.4 21.9 26. 0.8 22.7 56.4 26.7 51.8 49.0 ~.8 21.3 26.1 51.1 31.6 39.2 30.5 22.9 27.3 31.1 ~. 0.4 D.0 22.5 27.2 28.9 34.5 DA 32.5 24.9 20.7 54.72.0 48.82.95.6 28. 0.74.1 32. 0.7 7 59.5 46.2 24.2 42. 0.68.7 30.1 24.1 D~ 32.1 22.8 19.1 19.5 21. 0.4 21.8 4 60.7 36.2 ~A 25.6 20.2 21.9 19.4 34.1 19.57.6 26.4 30.9 34.4 47.2 ~.3 29.4 46.1 38.6 37.7 48.0 22.07 N (0.9 53.3 48.0 36. 0.3 20.8 30.0 49.5 36. 0.0 ~.7 44.0 32.9 20.9 22.99.97. 0.4 25.6 45.7 34.6 22.1 28.5 D~ 23.64.8 22.3 22.3 ~~ 25.0 26.4 27.4 52.81.9 21.89.86.0 50.9 45.4 58.5 34.8 57.1 39.0 36.8 29.9 29.7 24.5 22.5 51.69.7 47.5 54.7 37.6 46.6 30.4 37.65.4 35.3 19.2 26.62. .2 38.80.4 20.96.7 26.4 29.3 28.8 31. .7 20.5 53.1 57.5 19.Tvrdoea po Vickersu BV 10 pri sill pritiska F = 98.8 5 60.7 39.7 24.8 21.1 35.4 22.2 50.3 20.1 54.6 58.3 43.8 27.6 19.87.6 9 59.9 26.7 27.71.8 42.3 39.5 30.0 20.5 19.8 24..8 25..6 47.1 40.5 32.8 34.0 18. 0.5 26.6 35.6 57.0 37. I 61.5 42.1 58.0 47.6 28. 0.6 21.1 39.1 26.3 44.4 20.3 45.5 20.7 26.3 21.85.5 25.94.1 18.8 35.7 19.9 .0 33.2 26.9 24.6 .3 27.4 19.2 40.1 20.0 29.5 23.

924 0.059 1..6 59.7 62.991 0.3 .053 1.940 0..7 .013 1.986 0..143 konveksna x Valjkasta povdina° konkavna konveksna + konkavna - 1.994 0.082 1..9 47.096 1. 1.8 69.878 0.4 96.ofmm :":1.930 0.045 1.036 1.0 55..3 80.17 0.043 1.992 0.982 0.950 0..0 61.3 73.4 88.0 93.0 90.09 0..100 1.016 1.900 0.07 0..952 - - 1.049 1.8 .964 1.978 0.910 Kon/aumi jakJori dijagonala otiska.994 0.2 87.961 0.2 77.071 1.027 1.977 0.953 0..01 0.917 0. .974 0.012 1.2 51...995 0.069 0..038 1.062 1.8 97.1 .13 0.056 0.9 56.2 76.122 1.006 1.863 0.102 F = za promjere otisaka d = 1.11 0..895 1.943 - 11 - - 1.956 0.945 0. : .949 0.8 54. :. .10 Kug1astapovdina konkavna 1..958 0.961 0.945 1..024 1..076 0.19 0.14 0.978 0.126 1.966 0.868 0.969 0.16 0.2 74.8 50.21 0..8 .3 46.946 0.905 0.983 0.949 0.2 58.941 0.3.22 o 0. 1.009 1.988 0.925 1..9.2 57.5 65.7 89.005 0. .030 1.983 0.8 49.028 1.3 79.089 0.7 83...959 1.060 1..966 0.019 1.990 0.0 185 153 129 110 94...06 0.4 54.942 x dijagonale otiska pod 45° s osi uzorka + jedna dijagonala otiska para1elna s osi uzorka 329 .7 69.118 1.935 0.141 0.085 1.6 82.2 78.853 - - 0...4 72..068 1. D promjer ispitnog uzorka - .956 0.20 0.9 162 156 159 135 133 131 I11 115 113 98.896 0.5 70.3 60.920 0.018 1.2.015 0.srednja konveksna 0.3 49.7 64.05 0.9 53.2 53.085 1.037 1.103 1.915 0.18 0.980 0.006 1.99 .8 84.890 0.903 0.7 N (0.133 1.020 1.118 0.5 .977 0.1 67.8 47.5 51.12 0.858 0.0 52...0 68.015 1.006 1.03 0.8.021 1.045 0. :.6 182 175 171 165 178 168 151 148 145 143 140 138 127 125 123 121 119 117 108 106 105 103 102 100 92.. .031 1..009 1..4 d Tvrdoea po Vickersu HV 100 pri sill pritiska F = 980.951 0.025 0.3 48. .2 71.1.884 0.3 63.973 0.6.032 1.104 1. :.08 0.3 100) mm .973 0.968 0. 1.9 59.148 0. .5.8 48..035 0.4 .15 0.111 1.025 1.0 85.6 56.3 81...972 0.04 0.985 0.989 0.948 0.980 0.4.944 0..024 1.047 1.963 0.00.6 50.4 66..5 75.02 0.140 0.873 0.987 0.013 1.2 .iD 0.932 0.4 62.4 64.954 0.5 57.910 0.

1 HR30N 29. N FN HR. vec njegova dubina.7 147.4 13(1-500 e HRG 98.42 264.3 588.8 294. HR30N i HR45N (za tanke uzorke ill male ispitne plohe). bakar).42 117. za posebne svrhe jo~ i postupci HRF (za bladno valjani tanki lim.42 117.42 264. = HRB 98.2 100-1000 e HR45N 29.. Pritisna sila i odgovarajuCatvrdoea su: HRC 98.. a) Odredivanje tvrdote swlcem )t .4 100-500 e b) Odredivanje tvrdote kuglicom .1 HR30T 29.07 490.7 1373 1471 HRI5T 29.07 490.031-1980) Pri Rockwellovoj metodi utiskuje se odredenom silom u pominu ispitivanoga materijala posebni utiskivac. pri eemu se dobiva otisak dubine ho. Potom se ukloni dodatna sila Ft te se pri optereeenju poeetnom silom Fo oCita na mjerilu dubinu otiska e (mm). Utiskivac se prisloni na pominu ispitivanoga materijala poeetnom silom Fo.7 147.5875 mm.2 mm) ill eeliena kuglica promjera 1. lspitiv8llje tvrdoee kovina po RockweDu (ISO.9 441. broncu).9 441.u posebnimslueajevimao~ i postupci j HRA (za tvrde metale) i HRI5N.8 294.2 100-1000 e HR45T 29. HRG (za slitine bakra s fosforom) te HRI5T.3 330 - .07 882.3 588.7 HRF 98. 'i Najvi~ se upotrebljava postupak HRC (za kaljeni eeliki slitine).3 '" Postupak: FoN Sile F.0«. Debljina ispitnog uzorka mora iznositi najmanje 8 e.. (i polumjera zaolcru!enja 0. JUS C. N FN HR. I ' .42 411. Najvi~ se upotrebljava postupak HRB (za nekaljeni eelik. .6 980. Vrijeme optereeenja ukupnom silom F ovisno je 0 naklonosti ispitivanoga materijala pufenju i traje od 2 s (za materijal bez pojave pufenja) do vi~ od 30 s (za materijal s pojavama pufenja). To je ishodi~ni polofaj za koji valja mjerilo za dubinu namjestiti na ishodi~nu vrijednost .A4.07 1373 1471 HRA HRI5N 29. Utiskivac je dijamantni stofac mnoga kuta 120. = 98. Nato se poveCa pritisak utiskivaea (u vremenu od 4 do 8 s) dodatnom silom Ft na ukupnu silu F.42 411.3. pri eemu se ne mjeri pomina otiska. Pritisna sila i trdoea su: Postupak: FoN Sile F. . HR30T i HR45T (za vrlo tanke uzorke ill male ispitne plohe)... mjed.

5 42.070 0.0 21.160 0.5 61.5 61.5 80.0 43.0 41.0 22.0 71.5 63.5 93.0 72.0 71.0 53. .0 51.0 90. HRC HRA 20 10 d(mm) 16 .0 32.120 0.5 91.5 32.130 0.180 0.5 22.030 0.5 101.5 60.5 82.5 52.5 81.0 100. .0 41. 331 I ) 11 .090 0.150 0.0 60.0 21.0 51.5 81.0 72.0 32.0 52.0 61.5 80.5 91. lij lspravljene vrijednosti tvrdoce po Rockwellu pri ispitivanju tvrdoce no valjkastim (konveksnim) plohama promjera d HR. HRB HRF HRG 10 d(mm) 16 25 30 40 50 60 70 80 90 HRN 20 30 40 50 60 70 80 90 42.5 90.5 70.5 80.0 90.5 62.060 0.0 61.0 30 40 - 50 60 70 80 90 100 HRT 20 30 40 50 60 70 80 90 65.0 80.0 62.5 51.0 42.5 63.0 71.0 21.0 70.5 41.5 32.5 90.0 80.0 71.140 0.5 31.110 0.5 34.5 81.050 0.Podrueja upotrebljivosti e mm 0.0 80.0 50.0 50.5 70.0 22..0 83.5 90.0 41.0 91.040 0.5 44. 25 HR.5 90.5 31.0 41..5 80.5 71.5 .080 0.5 90.5 70.100 0.5 51.5 60.0 74.010 0..0 102.0 90.170 0.020 0.5 31.190 HRC HRA HR 15N 90 80 70 postupka za ispitivanje tvrdoce po Rockwellu razlicitim dubinoma otiska e HR 30N 80 70 60 50 40 HR 45N HRB HRF HRG HR 15T 90 80 70 60 50 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 100 95 90 85 80 75 70 65 60 100 95 90 85 80 75 70 HR 30T 80 70 60 50 40 30 20 10 pri HR 45T 1 i I! 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 90 85 80 75 70 65 60 70 60 50 40 30 20 70 60 50 40 30 20 10 I1 .5 52.

1270 1220 1190 1160 1120 1090 1060 1020 1000 970 940 920 890 870 840 820 800 780 760 740 332 .PribliZan odnos razliCitlh mjen Brinellu HB Tvrdoca po Rockwellu Vickersu HV HRB HRC 70 1175 1085 68 66 1000 64 930 845 790 735 692 645 608 575 546 520 496 473 454 62 60 58 57 55 53 52 50 49 47 46 45 115 114 114 113 113 112 111 111 110 109 108 107 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 44 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 CvrstOCaeelika u N/mm2 C 2720 2680 2560 2460 2350 2260 2160 2080 2000 1920 1850 1780 1720 1660 1600 1550 1490 1440 1400 1350 1310 1270 1220 1190 1160 1120 1090 1040 1030 1000 970 940 920 890 870 850 820 800 780 760 Cr 2640 2610 2490 2390 2290 2200 2100 2020 1940 1870 1800 1730 1670 1610 1550 1510 1450 1400 1360 1310 Cr-Ni 2560 2530 2420 2320 2220 2130 2040 1970 1880 1820 1750 1680 1620 1570 1510 1460 1410 1360 1320 1280 1240 1200 1160 1130 1090 1060 1030 990 970 940 920 890 870 840 820 800 780 760 740 720 400 388 375 363 352 341 330 321 311 302 293 285 277 269 262 255 248 241 235 229 223 217 212 437 420 404 389 375 363 350 339 327 316 305 296 287 279 270 263 256 248 241 235 229 223 217 212 .

11 :1 ..Brinellu HB 207 201 197 192 187 183 179 174 170 167 163 159 156 152 149 146 143 140 137 133 131 128 126 123 121 118 116 114 III 109 107 105 103 101 99 97 95 92 89 86 Tvrdoea po Rockwellu Vickersu HV HRB HRC 17 207 95 201 94 16 197 93 15 92 192 14 187 183 179 174 170 167 163 159 156 152 149 146 143 140 137 133 131 128 126 123 121 118 116 114 111 109 107 105 103 101 99 97 95 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 69 68 67 65 64 62 61 59 58 56 54 52 Cvrstoea relika u N/mm2 C 750 720 710 690 670 660 640 630 610 600 590 570 560 550 540 530 520 500 490 480 470 460 450 440 440 430 420 410 400 390 390 380 370 360 360 350 340 330 320 310 333 Cr 730 700 690 670 660 640 630 610 600 580 570 560 550 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 410 400 390 380 380 370 Cr-Ni 700 680 670 650 640 620 610 590 580 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 390 380 370 360 360 11 .

79 r .125 -1986 i 0.45 2. Za tOCnijaispitivanja upotrebljava se postupak IRHD. Ispltivaoje tmloie tvrdote plastiCllih tvari termoplasta i gume upotrebljavaju se postupci: Za ispitivanje la meke ispitne uzorke - postupak Shore A la tvrde ispitne uzorke .06 26.0 70 0.0 30 1.006 h la postupak Shore D: F = 44. aja se oprufna sila F (N) mijenja s dubinom otiska h (mm) prema jednadZbama: la postupak Shore A: F = 8.75 40 1.25 do = 0 0.0 c = 2.00 b = 0 16.56 35.80 4.5 90 0.25 100 0 Oprufna sila F(N) Shore A Shore D 0 0. 334 Jcdinice Dubina tVrdOCe otiska po Shorn F(N) 0 2.525 -1984) Ispitni uzorak (debljine > 6 mm.3.S2.75 80 0.5 10 2.25 20 2.25 5. Utisnu iglu utiskujemo u uzorke oprugom.postupak Shore D.55 1.40 h ~ mm tako da je: H = 0 Sh pri h = 2.065 44.90 2. promjera > 30 mm) pritisnemo na podJogu pritisnom plofum s rupom.8 h Tvrdoea H po postupcima Shore AiD odredena je dubinom otiska h: H = 100 . Temperatura ispitivanjaje 23 °c :t 2 °c.60 7.805 13. 8.5 50 1.555 17.30 4.50 .S2.25 60 1.5 mm H = 100 Sh pri h = Primjer oznake tvrdote po postupku Shore A pri nastaJoj dubini otiska h = 0.10 a = 350 fi=3W Pritisnom plofum pritisnemo epruvetu na podlogu silom 12.35 3.05 8.31 40.70 5.305 22.4. kroz koja utiskujemo utisnu iglu odredenog oblika: Shore A Shore D F ~ a = 0 3.8 mm:H = 68 Sh A. = 0.5 N (Shore A) odnosno 50 N (Shore D).81 31.05 .50 - 17.15 6.5 d = 0 1. a) PostupciShore A i Shore B (JUS 0.065 .

2 52.7 1.60 1.35 1.6.2 2.6 34.3 31.4 0.6 58.0 .2.60 24.1 83.8 0.55 1.00 34.5 86.3 56.5 1.40 1.18 0.80 20.95 11.8 0.6 87. dodatna 5.02 0. Odredujemo temperaturu pri kojoj se utisna igla.45 1.641.40 26.8 30.30 28.25 16.1 1.10 17.10 2.81 N po metodi A iIi 49.42 0.32 0.8 2. a Z2 ilpitivanje kuglicom promjera D: za manju tvrdofu za veliku tvrdofu D=5mm h h IRHD IRHD mm mm - za osrednju tvrdoeu D=5mm D = 2.6 93." 94.0 2.80 IRHD 48.1970) .1986) Po tom se postupku ispituje u prvom redu tvrdoea (meke) gume i 10 IIIisoom dubinom h (mm) reliene kuglice.3 50.90 11.65 0.90 1.38 0.90 10.3 :.10 1.05 18.5 mm D=lmm D .0 2.65 13..05 1.00 11.0 73.95 2.30 2. .po Upotrebljavamo ispitni uzorak oblika kvadratne ploace.2 77.95 19.70 12.0 60.35 27.24 0.9 71.2 0.03 N po metodi B.4 2.15 1.50 1.36 0.65 1.40 0. u parafinu.2 1.7 0.50 2.000 :t 0.0 2.4 mm.20 16.S2. 100 99.22 0.143 .2 89'--" 88'87.45 1.25 1.3 97.U IRHD: H = 70 IRHD .20 32.7 0.6 2. .1 42. promjera krufnog pesJtb 1.26 0.6 32.1 2.8 47.1 94.4 40.00 18.60 1.20 1.3 N.6 31.55 13.70 21.7 41.44 VJC8tu h mm .5 2.7 35..15 J.8 36.4 N.IRHD mm 100 99.5 63.0 D= Imm h mm IHRD 0.06 0.1 2.0 23.9 1.9 3.0 68.05 1.00 1.20 1.4 3.9 37.28 0.C 962 95.65 1.50 14. Poeetna sila pritiska na kugijcu iznosi 0.6 85.50 0. transfoI-_torskom iIi silikonskom ulju i sl.5 0.6 98.1 38.85 2.60 1.7 K *-'i sillpritiska.45 14.40 0. temperature smekSav8Dja termoplasta (JUSG.S2.85 11.0 0. ~ se dubina otiska h koji odreduje tvrdocu IRHD po slijedecoj tablici.4.25 2.10 0.05 Primjer oznake tvrdoee po postupku Odrectivanje . odredenog promjera D.14 0.6 97. a ukupna 5.7 25.015 mm utisne 1 mm duboko u uzorak pri optereeenju koje imosi 9.9 92":' 91.0 0.75 1. b) Postupak po medunarodnoj skali za tvrdocu za gumu IRHD (Intenu:rtiRubber Hardness Degree) (JUS G.10 0.9 30.1 45. Ispitni uzorak zagrijavamo u tekuCini (npr.5 1.75 22.1 90.3 N.55 0.45 0.3 97.75 1.s 98.55 1.8 0.6 80.30 15.70 1.4 13.35 15.20 0.80 2.2 65.6 2. pri odreIspitne uzorke pri~mo na podlogu pritisnom plorom silom 8...30 0. 8. 335 . 90.).15 33.4 0.12 0.8 92.35 0.70 22.2 5.9 1. bridova 10i debljine 3.3 2.5 mm h .85 20.0 2.25 29.30 1.6 44.75 12.80 12. glicerinu.7 30.34 0.1 0.6 33.16 0.40 14.15 17.3 0.

. ~to se oatuje u nejednolikoj raspodjeli Zeljeznog praha oa povr~ini i time se otkrivaju pogre~ke. uzrokuju otkloo magnetskog polja. Suplji predmet mOZemo upotrijebiti i kao sekundarni namot transformatora pa time u njemu otkrivamo popreene pogre~ke (lijeva slika). Ako je predmet ~upalj. Zato predmet treba ispitivati u magnetskim poljima koja su medusobno okomita. b) Za uzduZne pogre~ke ukljufujemo predmet kao otpornik u elektriCni vod kojim tea: jaka struja (200.ISPITIV ANJA BEZ OSTECIV ANJA MA TERDALA Magnetsko ispitivlllQe ~ Predmete koji se mogu magnetizirati (sivi lijev. Magnetsko je polje usmjereno uzdm predmeta te otkriva popreene pogre~ke.. U biti'on ima ista svojstva kao i fujni zvuk if = 16.ultrazvuk. eelik) premaiemo slojem rijetkog ulja (petroleja) kojemu smo dodali zeleznog praha te ih magnetizi. za oko nevidljive pukotine. on re se rastezati i stezati s frekvencijom napona. Ta struja izaziva okomito na svoj smjer (tj. . . popreeno) magnetsko polje. tj. Ultrazvuk dobivamo na razliate naane. dok pogre~ke u smjeru polja na nj bitno ne utjefu. Kombinirani uredaji omogueujo pregled na oba naana (desna slika).20000 Hz). . provlaamo elektriCni vodic kroz ~upljinu. koje otkriva uzduZne pogre~ke. Za ispitivanje materijala najCdre upotrebljavamo piezoelektriCni efekt kremenog kristala. ramo. One re se pokazati iako su pod povr~inom.. 1500A). a) Za popreeno smje~tene pogre~ke magnetiziramo predmet pomoeo magneta ill elektrienog svitka. pri eemo se i zeljezni prah raspodijeli jednoliko. Svaka nehomogenost u materijalo (~upljine. IzloZimo li takav kristal djelovanju izmjenienog elektrienog napona. kako bismo mogli otkriti sve pogre~ke. njegovu deformaciju zbog djelovanja elektrienog polja. Otklon magnetskog polja osobito je jak ako su pogrdke okomite na smjer magnetskog polja. Ispitivanje ultrazvukom Ultrazvuk je mehanicko titranje frekvencijom{> 20 kHz. strana tijela) ili sitne. U homogenom materijalu nastaje jednoliko magnetsko polje. Nastat re mehanicko titranje . ali se ultrazvukom moze prenositi mnogo veca energija. koju iskori~tavamo za ispitivanje materijala. E8~ - ~ ~ 336 . .

5 pm). ~je sivog lijeva ultrazvukom gotovo da ne dolazi u obzir zbog apsorpcije zvuka u njemu.timo se uredajem u kojemu je !adgenska cijev pod naponom od 80.. N~ taj .Ako je dovoljno jak.3uorescentni zaslon Hi na fotografsku ploeu sjene rl!Zlicite jakosti.tome je li tvar gu&:a iIi rjeda.ODDultrazvukom) ne mOZemozapaziti rendgenskim zrakama. trosku itd. Kroz homogeni materijal prodire ultrazvuk veoma ~ Damna prodiranja ultrazvuka ovisna je 0 njegovoj frekvenciji i 0 r.pukotine.obojna moe iznosi: pri 200 kV 60 mm Fe pri 80kV 40mmAl pri 230 kV 60 mm Cu pri 110 kV 100 mm AI l I - - - Ispitivanje y-zrakama y-zrake su elektromagnetski vaIovi duljine oko 0. bacaju .loo je frekvencija zvuka vi~. upotrebljavamo . i to za: a'. a one manje duljine »tvrdim«.osobito fz izotopa kobaIta 60. da se u kristaJima ogibaju i odbijaju. koje se zasniva na svojstvu rendgendo zraka. ~ . Najmanji prekidi u materijalu (vet i zraCniraspor -. ~dgeriske zrake.r od samo 10-3mm) za ultrazvuk su .Strojarski priruenik 337 . pre. i tako otkrivaju njihove oblike.an opliZamo bez ostetivanja materijala - pogreske u nutrini materija.~ ~ ultrazvuk ihotkriva. Sliku st~ je daju zrake dobivamo na fotografskoj ploei.skoro nepremostiva zapreka.). -:5upljine.002 11& Znke vere vaIne duljine (oko 0. 300kV (iznirnno i do 600 kV). koje izviru gotovo iz toeke i sire se pravocrtno.2 do 0. 2Ipitivanje materijala. Najfinije pak pukotine (Iroje ustanovlju. . to -=-.ana ih manje apsorbira.pomocu reftektiranog zvuka c debljinu predmeta. Time nam otkrivaju razw. Po~u tih zraka mOZemo ispitivati materijal do debljine 250 mm. P. Pri ispitivanju rendgenskim zrakama slu. :3 .. a osvetljavanje traje i po nekoliko dana. St~ su rendgenske zrake tvrde. ar ~ deblji materijaI kroz koji treba da prodru. y-zrake dobivamo iz radija iIi mezotorija. Na tim se zaprekama ultrazvuk odbija. te -'u novije vrijeme. Te su JOke tvrde od rendgenskih i stoga dublje prodiru u materijaI. i)' grubostrukturno ispitivanje. to la~e prodiru kroz ~ .- .. Na taj naCin mOZemo.000 5 nm (= 0. Wadgenske zrake.dIaj atoma u kristalima i smjer osi kristala. da ih tvari manje gustoce slabije apsorbiraju nego gu&:e tvari. koje se zasniva na svojstvu rendgendi zraka.1 nm) nazivamo »mekim«. Ispitivanja rendgensklm zrakama ~enske su zrake etektromagnetski titraji valne duljine 0. Energija rendgenskih zraka mora biti to veta. se odbija. koje dobivamo rendgenskim cijevima. finostrukturno ispitivanje.:'""Ibzzmk prenosimo na okolinu prisnim dodirom kremenog kristala predmeta. prodire do suprotne plohe predmeta (stijenke) iI8Ii .

SpektraIna analiza t U uZarenom stanju atomi emitiraju svjetlosne zrake koje imaju za svaki element karakteristicne valne duljine. a grubo. a u ogranieenom opsegu i kvantitativnu kemijsku anaIizu. U imimnim slueajevima pri analizi male kolicine nel!istoea i do I kg. Ispitivanje iskrenjem ne mOZemo primjeniti na neZeljeme kovine i slitine.01 % i manje. 35 m/so 338 . koje su karakteristiene za pojedini materijal (vidi str. Ugljicni konstrukcijski eelici se mogu po iskrama razlikovati za svakilo. dok "njihov intenzitet ovisi 0 udjelu pojedinih elementa u ispitivanoj tvari. koje medutim otkrivaju samo sastav pov~inskog sloja. Za odredivanje glavnih sastavina dovoljno je nekoliko grama materijala. Spektralnom anaIizom mo!emo nadomjestiti kvalitativnu. omogucuje i anaIizu sitnih stranih primjesa u materijalu. Za ispitivanje iskrenjem upotrebljavamo polutvrdu brusnu ploeu velicilJl: zma 60. Meki eelici daju snop iskara u obliku buzdovana s rijetkim zvjezdicr ma. Osjetljivost je toga postupka veoma velika i !la taj se nacin mogu ustanoviti elementi kojih kolicina iznosi 0. . Ispitivanje iskrenjem pri br~ju Za brzo. Cr se u eeliku razazna. bez zvjezdica.ISPITIVANJE SASTAVA MATERIJALA Kemijska analiza Kemijskom analizom odredujemo kvalitativni i kvantitativni sastav materijala. Za brzo ustanovljivanje pojedinih elemenata u materijalu sluzimo se raz1icitim postupcima karakteristicnih povr~inskih reakcija.1 /~ C. 80 pri brzini bru~nja 20. Ako pak za spektralnu anaIizu izradujemo posebne ispitne uzorke. Raspomavanje eelika i srodnih kovina po brusnim iskrama zahtije\'2 veliko iskustvo. S porastom kolicine C mnoZe se i za nj karakteristicne zvjezdice. za odredivanje primjesa i nel!istoea potrebno je IO do 50 grama. 339). Zato je taj postupak osobito prikladan kod manjih koncentracija. medutim. sivoga i temperovanog lijeva te tvrdih metala sluZc" nam slike i boje pri bruknju. Cr. a da ih time ne o~tetimo. Za nju dostaju veoma mali djeliCi materijala. Spektralna je analiza ogranieena na veoma usko podrucje uZarenog mjesta na povr~ini materijala. W po njihovoj tamnocrvenoj boji (brzoremi eelici!} Tvrdi metali imaju vrlo kratke iskre tamnocrvene boje. razlikovanje pojedinib ~ta eelika. .. 0. Odgovarajuce spektralne crte ovise samo 0 kemijskom sastavu. je po zutocrvenim iskrama. njihove su prikladne dimenzije 30 x 5 x 1 mm. Ni: W u eeIiku smanjuju broj zvjezdica unatoe prisutnosti C. Za olak~je raspomavanja sluZe komadi za usporedivan~ toeno poznate vrste eelika. . To. mozemo je primijeniti i na gotovim predmetima.

Slike iskara pri bruIenju Uglji~ni ~elici meki polutvrdi tvrdi Manganski Ner4ajuci ~lici ~lici Cr-W-alatni ~lici Brzorezni ~lici Tvrdi metali Sivi lijev Temperovani lijev 339 ..

zatim 5 %-tna du§icna kiselina: 340 za magnezij i magnezijske slitine razrijedena alkoholna dU§iena kiselina. pOgre§ke u valjanju itd. i to uvijek finijim. za aluminij i aluminijske slitine - I - - - najprije I g natrijeve luzine u lOO cm3 vode. 30 g Zeljeznog klorida FeCI). Ot-p-mjed i broncu: amonijaena otopina bakrenog kloridz (lOg bakrenog amonijeva klorida otopi se u 120cm3 destiIirane vode i dodz toliko. Najuobieajeoija sredstva za jetkanje pri metalografskim ispitivanjima su: za celik . Na sloj pritiskujemo pomno oCi§Cenu bru§enu plohu ispitivanog dijela I do 10 min. .40). 30cm3 solne kiseline (1. 2.0 g bakrenog klorida CuCI2.za otkrivanje sumpornih segregata Bauroannov postupak: fotografski se papir (srebrni bromid) stavi kratko vrijeme u 5%-tnu sumpomu kiselinu. . Za otkrivanje pojedinih sastavioa strukture mora se poliraoa povriioa jetkati. a potom papir kratko is~ remo vodom i konaeno fiksiramo u normalnoj fiksimoj kupclji (Na2S203). koja je ovisna 0 kemijskom sastavu i uvjetima skrucivanja te 0 naknadnoj obradi matenjala (toploj i hladooj). . oblik i velicinu kristalnih zma). moramo povriiou pokusoog predmeta izbrusiti smirkom. 3 cm3 koncentrirane solne kiseline i 0. trosku.5 g kositrenog klorida SnCI2. za bakar i bakrene slitine za bakar i Ot-mjed: 109 amonijeva 'pcrsulfata otopljenog u loocmJ vode (otopioa mora biti uvijek svjefe pripremljena). .otopine amonijaka da se prije nastaIi talog upravo otopi).za nelegirane i legirane eelike: 2%-toa (za poseboe slueajeve 4%-tnaj alkoholna du§icna kiselina.za otkrivanje fosfomih segregata: Oberhofferovo sredstvo .4O).5 g bakreoog klorida CuCI2 (to se sredstvo moZe samo krat~otrajoo oddati). 12cm3 soloe kiseline(I. . 8 cm3 koncentrirane du§icne kiseline.19). 16 (iIi 8) cm3 octene kiseline i 68 (ili 84) cm3 gIicerina. Sredstva za jetkanje ovise 0 vrsti materijala i svrsi pregleda.19)i lOOOcm3alkohola iIipakam~ ricko sredstvo: 7.. te konacoo najfioije polirati. pukotine. Da bi struktura postala vidljivom. . .za bakar. mjehure.za oerdajuce kromne eelike: alkoholna solna kiselina. 1. . za austenitoe eelike: alkoholna zlatotopka (carska vodica) sastava: 8 crW du§ieoekiselioe(I. 5OOcm3 destiIirane vode i 5OOcm3 alkohola. za olovo i olovne slitine otopina od 16 (iIi 8) cm3 du§icne kiseline (1. 20 puta) otkriva §upljine.0. a za tim oa staklenu ploeu sa slojem prema gore. . Metalografski pregl~ Makroskopski pregled (pri poveeanju do npr. Mikroskopski pregled (pri poveeanju do 1000 puta i vi§e) otkriva strukturu (raspored.

356 0. Re.272 0.b--/ :~ : Cr Mo V W 0. Sb. Tl T etragonalna reIetka Kovina ~'a - Sn Dimenzija a c 0.251 0. Pd.362 0.495 0.Feo : 1390 .520 Promjer atoma d 0.gere Unm): Kubna prostomo I centrirana reIetkD Kovina Fea Dim~ozija 0.248 0. Njeni najCe~ oblicl .320 Takader: Zr. Neke se kovine mogu pojaviti u vi~ kristaInih oblika modifikacija (pOlimorfizam). Ba.266 0.248 0.318 Promjer atoma d 0. Ta Dimenzija a 0.Tip: 882 . Ag.C - - MD i In kristaliziraju kubno i ortorombno.583 0. Rh.javlja se pri odredenoj aemperaturi.288 0. Coa Cop: 420 .256 0. Rb.286 Promjer aloma d 0. Tc.KOVINSKI MATERUALI KristaIDa straktura koYiDa Sve kovine u krutom stanju imaju kristalnu strukturu.295 0. Ce.352 0.294 0.250 0.pretvorba . Pt.274 :ID . Cd. Sr. Tip. Ir Kovina COa Ti" Zn Mg Dimenzija a c 0.320 0.252 0.C Fey . Nb. Te i Bi imaju kompleksnu kristalnu strukturu. npr.303 0.C Tia .250 0.262 0. Ru. Au. Os.314 0.407 0. 341 .316 a Takader: Feo. Promjena modifikacije .C Fea Fey: 91O.{.302 As. Gd.292 0.260 0.350 Takader: COp.473 0.286 Kubna ploJno centrirana reIetka Kovina I"'" Fey NI Cu AI a Heksagonalna reIetkD Pb 0.405 Promjer atOIQ3 d 0.

zasicenja. -%8 E 342 . Kovinske materijale koji sadrZe nenamjerno dodane (npr.taljevinu.eutektik. a inaee od heterogene smjese kristala (ex. t (oto. Slitina se do tog sastava sastoji od homogenih kristala mje§anaca (exin P).Slitine (legure) Slit i n e su sastavljene od najmanje dviju komponenata od kojih je barem jedna kovina. Binarni sistemi slitilla (sistemi slitina s dvjema komponentama) Binarne (dvojne) sisteme slitina prikazujemo faznim dijagramima temperatura-sastav. A u re§etki B). U slijedeeim dijagramima osnovnih binarnih sistema znaee: - - .komponente slitine. svojstva koja ciste kovine nemaju. i to u slucaju potpune topivosti u svim omjerima (koncentracijama) sastavina. E . Mnoge slitine tvore (pri najnizoj temperaturi skruCivanja) osobito sitnozrnatu smjesu kristala mje§anaca . Slitinama nazivamo samo takve kovinske materijale kod kojih nekoj kovini namj er no dodajemo druge (kovinske iIi nekovinske) komponente.eutektik. Sistem djelomicne topivosti Komponente A i B otapaju se jedna u drugoj samo do odredenog sastava (zasicenja). nekovina iIi spoj. uglavnom u malim kolicinama. pri dobivanju) druge komponente. Komponente koje se medusobno otapaju i u krutom stanju stvaraju kristale mjeiance. a u slueaju djelomicne topivosti samo .kristale mje§ance pine B u kristalnoj re§etki A. ali podrucja kristala mje§anaca (exi P) mogu biti tako neznatna (sastav kristala mje§anaca pri zasicenju gotovo je jednak cistoj kovini) da djelomicnu topivost mOZemo u tom slueaju zanemariti. do odredenog sastava . Slitine nastaju od komponenata koje se u tekucem stanju taljevini medusobno otapaju.PiE). Eutektik E je sitnozrnata smjesa kristala ex i p u toeno odredenom omjeru. odn. Legiranj~m postiZemo mnoga mehanicka i druga fizikalna. Slitina je sastavljena od samih homogenih kristala mje§anaca (ex). Slitine takva sastava koji prelazi granicu zasicenja (otopinska praznina) mogu se sastojati samo od smjese kristala mje§anaca. ex i p . A i B . ubrajamo u neeistoCe. Sistem potpune topivosti Komponente A i B otapaju se medusobno u krutom stanju u svim mogucim omjerima sastavina. dok je druga kovina'. Potpune netopivosti nema.

Fey izmedu 910 i 1390 'C.55 HB). nemagnetiCio.C. ~ N/mm}) i vrlo rastezljivo (50.ZEUEZO I NJEGOVE SLITINE Cbto zelJezo Pri zagrijavanju astog ieljeza primjeeujemo tri temperaturne (stojne) lOCke.40%). Modifikaciju ieljeza do te granice I13Zivamo a (magnetifno). njegovu izvanrednu sposobnost za magnetiziranje. Zbog male fvrstoee i skupog dobiv .A4 . - 8 Legirane vrste tehni~kog ieljeza sadrie j~ i druge elemente. koje je magnetiCio do 768 . - kubna prostorno centrirana kristaloa ~ 8 Totka pretvorbe. - Tehni&o ieljezo Tehni~ko ieljezo saddi uvijek ugljik C i nematne primjese.C .C.C . Ugljik ima najveCi utjecaj na nelegirano tehni~ko ieljezo.1390 . u kojima odredeno vrijeme zastaje porast temperature (zbog unutamjih bista1nih promjena): Stoji§te A2 768'C (»Curiejeva temperatura«) omafuje temperatumB ~cu do koje je ieljezo magnetiCio. Cisto ieljezo u fvrstom stanju kristalizira prema tome u dva oblika: Fea (koje obuhva61 krista1no jednake modifikacije Cl. Pri ugrijavanju ieljeza.C.. op 723 . koje saddi ma i nematnu kolianu ugljika. veC u dije postotka snaZno utjete na njegova svojstva. b) lijevano ieljezo sa C > 2.stalne pratioce mangan (Mo) i silicij (Si) te ne-fosfor (P) i sumpor (S). pi u procesu proizvodnje . U a-ieljezu otapa se samo vrlo malo ugljika. . Totka pretvorbe A3 . Najvi§e iskom' . jo§ i (stojnu) totku Al Prema sadIfaju ugljika tehni~ko ieljezo dijelimo na: a) telik sa C < 2. male je fvrstoee (180. . T~te je astog ieljeza na 1534 . strukturno identiCiu modifikaciji fJ (nemagnetiCia).910. a iznad te granice fJ (nemagnetiCio). Cisto je ieljezo pri temperaturi okoline (Fea) razmjerno veoma otporBO prema koroziji. .06%. . a u y-ieljezu moie se otopili do 2.06%.omafuje promjenu kristalne strukture y u modifikaciju 6. koju nazivamo modifikacijom y (neI118gnetiCia).oznafuje promjenu kristalne strukture fJ u kubnu plo§no centriranu re§etku. (elektro1iza!) njegova je primjena u tehnici nematna. Krista1na je - - struktura za obje modifikacije ista reSetka.06% (pri 1147 . toji . b) kao y-ieljezo .C). nemagnetiCio izmedu 768 i 910"C (C izmedu 1390 i 1534 'C. priliCio je mekano (45.. a) kao ieljezo a fJ i 6). namjerno dodani radi postizanja odredenih svojstava.

. p ...I ) 1201 HO ) .L.. .80% C) kristalni oblik ugljika C.C J uoo :N 1390 I 1300 - : B "'" ""- f!J' t .)o 35 60 10 ..30 % C) eutektoid zeljeza i cementita (0. t+a lE 1 1 I I I 1+ a+Cs . .d. 700..C 6.! )0. austenit cementit ledeburit perlit graftt je je je je je rastopinski kristal y-zeljeza i ugljika (0.06 '.burit 2./ ...C (ieljezo-grafit) 153 1500 -I.. a - austenit.I Pics .. . r-.. sastavina (prosjetne I Mehanicka svojstva struktumih vrijednosti) Sastavina ferit austenit cementit.s _.06 % C) kristalni oblik ieljeznog karbida Fe)C (6. perlit grafit 344 ledeburit I Cm.80 -.. .03 I I 3 ...\1..30' '..Sistem zeljezo-ugljik Pune linije: metastabilni sistem Fe Fe)C (zeljezo-cementit) Isprekidane linije: stabilni sistem Fe . f - ferit.. -:- " 1000 910 900 T 800 768 .801 0'9 ..I I( P+js 2. Strukturni sastojci u sistemu ieljezo-ugljik: ferit je kristalni oblik cx-zeljeza..6~ % C) eutektik u sistemu zeljezo-cementit (4.. perlit ////I. / '.. 2. -t +'cp 1 320 . i C I I I I I V I+c...3 '-5 II+Cp .primami i sekundami cementi' ....HV 90 210 850 220 I postO(.69 '-P(f+-. 38 ....53 a #' /f '/ a+ Cs .25 ferit 2 jI/'1'/////// ! t 0 0..06 r! .900 20 Tvrdoo. '/.too... 600 500 K'..J.300 750 700. (N/mm') 250..perlit - taljevina.02 /0.69 1..30 "IoC 6. c" i c.....ledeburit..

V. a ugljik se izlucuje u obliku kristalnih zrna (listiea) grafita.sv". Utjecaj brzine ohla4ivanja austenita DB strukturU Celika a-ieljezo nema gotovo nikakvih sposobnosti za otapanje ugIjika. izluet re se i pojaviti u perlitnom cementitu.. dok ga y-ieljezo moZe prilieno dobro otapati. . u kojem zrna grafita sadrie say ugljik (feritni sivi lijev).2eljezni karbid Fe3C (cementit) u ieljeznom Iijevu ima metastabilan karakter. osobito Si (te AI... Pri polaganom ohlacfivanju raspada austenit pri perlitnoj temperaturi . P).poeetak . pri razmjemo brzom ohladivanju i u prisutnosti izvjesnih elemenata. Ni. Sliku raspada pothladenog austenita prikazuje Bainov dijagram (»TTT-diagram.Skrucivanje po metastabi/nom i/i stabi/nom sistemu ze[jezo-ug[jik CeIici se sastoje od struktumih sastavina metastabilnog sistema.. alOO.k I raspada austemta I 1 11 80 .x.ta martenzitne pretvorbe sv akJ Austenit raspada pri polaganom ohladivanju (I) u grubi perlit PI' a pri briem (2) u fini perlit Pr. a samo se ostatak ugljika izlucuje kao grafit (perlitni sivi lijev).*) . a manjom (3") iIi prvotnom (3"') 1 brzinom ohladivanja promjenu u martenzit (m). 345 i - . Pri polaganom ohladivanju (iIi duzem iarenju) ieIjezni se karbid raspada. Pri djelomicnom izlucivanju ugIjika osnovna se masa sastoji od perlita. Cr. §to omogucava izotermni raspad (3') u bainit 10 10's Irf t (b). i to u obliku rastopinskih kristaIa austenita. tj. Co. osobito Mn (te Mo. Ohladivanje velikom brzinom (3) sprijeeava u kriticnom temperaturnom podrucju (~ 550°C) raspad austenita pa se potife podrucje n~to stabilnijeg pothladenog austenita (~250°C). On nastaje (bijeli lijev) pri skrucivanju taljevine sirovog ieIjeza u okolnostima koje sprijeeavaju njegovo raspadanje. koji sam sadrzi dio ugljika. (723°C) u perlit. S). . Pri potpunom izlucivanju ugIjika osnovna se masa sastoji od rerita. Bainit je cvriCi i tvrdi (50. Taj raspad olak~va prisutnost nekih elemenata.. Lijevano se ieljezo sastoji od strukturnih sastavina obaju sistema: metastabilnog i stabilnog. Martenzit pri ugrijavanju iznad 200°C raspada i prelazi postupno preko struktumih oblika trustita i sorbita iznad 600°C u zmati cementit.60 HRc) od perlita. M Ms r ~- tak * Time - Temperature - Transformation. Martenzit (prezasireno Ot-ieIjezo) je vrlo tvrd (~66 HRc) sastojak zakaljenog eelika. a ugIjik otprije otopljen u austenitu.

W. Mo.) Austenitno se podruCje pro~iruje i postiZe temperaturu okoline pri odredenom sadnaju x (%) elementa. ni pri kojoj se temperaturi vi~e ne pojavljuje austenit. austenitnu strukturu postojanu i pri obicnoj temperaturi. hladnom gnjerenju i manje otvrdnu. 1390 Znacajna su svojstva austenitnih celika da nisu magne910 }' ticni. V. Iznad stanovitog sastava y. zadnavaju dakle raspad tvrde martenzitne strukture i na vi~im radnim temperaturama. dodanog za legiranje. otporni su prema koroziji. U tu skupinu spadaju Be. Celici jako legirani s Cr in W koji sadne vi~estruke karbide ("Iedeburitni relici«).m. Ti. istezljivost u hladnom I" I stanju manja je nego kod austenitnih relika pa zato pri Y ". Uz brzo ohladivanje pri kaljenju se ti karbidi ne izlucuju.' ne mogu se kaliti. ali ti celici pri vetim detormacijama a u hladnom neobicno otvrdnu i postaju vrlo otpomi prema x -I. Ugrijani do austenitnog podruCja otapaju se u njemu polagano. Slitine sa sadnajem dodanog elementa vetim od x imaju. Ti itd. Elementi koji suzuju austenitno podrucje Neki elementi stvaraju neposredno sa C karbide. i to stoga ~to karbidi u isti mah sprecavaju raspadanje martenzita i zadnavaju tvrdotu (kaljenog) celika i pri radu na vi~im temperaturama (brzorezni relici). Cr. evrstota i tvrdoca su im dodu~e razmjerno male. Si. 11 Karbidi tih kovina su znacajni zbog tvrdote i velikog utjecaja na polaganiju promjenu strukture relika. 346 . otpomi su prema koroziji. (Ugljik pro~iruje austenitno podruCje samo u ogranirenom opsegu. Time smanjuju kriticnu brzinu hladenja potrebnu za nastanak martenzita (~to omogutuje kaljenje u ulju ili na zraku) te povisuju temperaturu postojanosti martenzita pri napu~tanju. 15~ vet imamo na svim temperaturama samo a-strukturu 1390 . P. naginju gruboj kristalizaciji. Elementi koji prosiruju austenitno podrucje U tu skupinu spadaju naroCito Mn. vet ostaju otopljeni u martenzitu. dakle. 3.Utjecaj elemeoata DBstruktoru eelika 1. AI. Ni in Co.terit. 910 1 Znaeajna su svojstva teritnih celika da se ne mogu kaliti. Spreeavaju rast kristala i time podupiru nastanak finozmate strukture. Pri tome su osobito vaZni Mn. Takve celike "~ nazivamo "austenitnim celicima«._I-m habanju.I. Elementi koji stvaraju karbide ~ ~ 2. Austenitno je podruCje suzeno. W. Takve celike nazivamo "teritnim celicima«. vrlo su tvrdi i veoma otporni prema habanju. V.. Cr. Mo.

.- Jiposobnost za rezanje (alat) OIpomost pn:ma poptanju + + + + + + + + + + + + + U tablici »+« maci-utjecaj u smislu poveeanja odgovarajueeg svojstva :ita. Dvostruki znakovi maCe :l8jaeaD utjecaj. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .+ + + - .- .::una tilavost + .+ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + - statieka e..+ Sposobnost za obradivanje + + + + - ..- + + .+ + + . utjecajima ORffia vatri za izvlal!enje - - OIpomost 5!..Josobnost 5!Josobnost za kovanje bnost za zavarivanje ..- + + + + + + + + + + + .vanjc tog svojstva.. a »-« maci smanj.+ + + Sastialost Z..+ .. 347 .Utjecaj legirnih elemenata na svojstva ce/ika Svojstva eelika :1UtoCa T1OIdoCa '"8IoIno produljenje + + + + + + + .+ + + + + + - ..rstoCa (pri viim IaDpCraturama) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + :Jiaamieka eYrstoCa OIpomost prema - tan. ..

prdanja. Ijene struktume promjene.kao donja granica austenitnog poc) norma1. Difuzijsko hrenje jedugotrajnofarenje relika pri visokim temperaturama. To se farenje redovno izvadi veC pri proizvodnji relika. Normalizicija Gruba struktura u reliClim odIjevcima. vidi str. :tarenje ugljilnog (nelegiranog) Pri farenju relika vrlo su vame tempe&/ika rature strukturnih promjena: A3 (linija a) difta.C odstranjenje unutamjih napetosti. Raz1iatim postupcima pri farenju postifemo izjednarenje kemijskog sastava i kristalne strukture. Zato je pa!ljivost pri farenju za kovanje osobito vama. ostaje pri ohladivanju ispod granice austenitnog podruqa A3u novoj. koji se zbog odrfanja oblika ne mogu gnjeati. 1. a sluZi izjednarenju nejednolike strukture nastale pri lijevanju.arenje 2a odslTanjivanje kao granica r¥pada austenita u perlit. b) iarenje radi kovanja 344) . Oni mogu postati mnogo finijim gnjerenjem u toplom stanju. stanju ill nOIDIalizacijom. perlitno-feritnoj strukturi takoder grubozmata. Gnjerenje dopire dublje pri valjanju i prdanju nego pri kovanju.) Kristali relika nastali iz taljevine primamom kristalizacijom ill narasli difuzijskim farenjem su grubozmati. da bismo time postigli u. Z are n j e radi toplog gnjecenja (kovanja. koji se kovanjem ne mogu do sdi prognjeati. Tu strukturn moumo nOIDIalizacijom uaniti finijom. Pri pravi1nom gnjerenju mora materijal biti temeljito prognjeren do sdi.C za ugljifue relike) e) f. pove6mje mekoee relika ill 0. 348 . koja otefava obradu i smanjuje vrijednost proizvoda. - 3. ZareDje CeIika Zarenje relika je postupak kojim relik grijemo na odredenoj temperaturi odredeno vrijeme i zatim ga na odgovarajuCi naan hladimo.. valjanja itd. smanjenje veliane kristalnih zma.. napetosli Za legirane su relike odgovarajuCe temperature navedene u tablicama za relik.zacija d) iarenje radi omeldavanja druqa.80 2. pove6mje filavosti. 2. i AI (723. Grubozmata struktura nastala prilikom difuzijskog farenja mou se odstraniti gnjerenjem u toplom .ijsko iarenje G-O-S u sistemu uljezo-ugljik. i gruba struktura u velikim otkovcima.06 .TOPLINSKA OBRADA CELIKA .

1 .C temperature pretvorbe A3.6(0). Zbog tih se napetosti .~ TIIII se postupkom C!elik zagrije za 30. Zarenje radi omek§avanja Stanovite VTSteeelika Zari'gO da bismo dobili C!eliku §to ~ stanju. hladno gnjerenje (kovanje. Ujedno je to .et ZO'iIoperiiIi popuca. ali mora biti jednolika). i to kratkovrijeme T .zt roliko da se struktura upravo promijeni opet &85tenitnu. b) kod telika oko eutektoidnog sastava jednolikim ugrijavanjem predmeta iD perlitne temperature AI' zatim pOlaganim ohladivanjem na 600.. obrada rezanjem.00 unutarnjeg naprezanja (oslobodena naprezanja iazivaju plasticne deformacije).C IT --- _A. I 349 !I . izvlacenje) itd.zadrZavajufinu strukturu i pri temperaturi okojar I Pri previsokoj temperaturi iIi predugom grijanju u austenitnom podrutju aisali bi opet narasli te bi korist normalizacije propala. prikladnom za w:baniCku obradu.. Mek§e stanje postizemo: a) kod podeutektoidnih C!elika duljim grijanjem pred meta (2. .C i zatimpolaganim 8tladivanjem predmeta. izazivaju napetosti u predmetima. Zarenje C!elika kolebanjem temperature oko perlitne tern- rad i odstranj ivanja unutarnjih napetosti Nejednoliko ohladivanje. . .8Ije polazi§teza ispravno kalje..lRdmeti vitopere pri ugr ija vanju sve do temperatura . Pri toj se pretvorbi stvaraju novi fini ~tni kristali.: relik moZe ispravno provedenom normalizacijom opet popraviti. 20 h) na Zl8j)eraturi tik ispod perlitne temperature AI' a zatim ohladivanjem (pri !mm brzina ohladivanja nije osobito vazna..50.. Xormalizacijom se pobolj~vaju svojstva cvrstoCe.. . koji se zatim pri normalnom ohlaIPo8ju na zraku raspadaju u kristale ferita i perlita. Unutarnja naprezanja u eeliku odstranjujemo la- ~ - 11 -1 .. .kojima se granica plastii:!nosti materijalasnizuje -. =. va'jmje. .pri eemu brzina daljnjeg ohladivanja nije osobito vama). 650. 4.L- a I ' ! [ I . T "C 500 taljem pri priblimo500(. Pregrijani se grubozr. bez opasnosti da se predJr. c) kod nadeutektoidnih ::Gature A I' 5.

koju molemo . Grijanje do tih temperatura treba da bude 11" OCjednoliko i takvo da prodre kroz cijeli presjek. 345). ugrijavanjem do 180. i to neposredno nakon kaljenja Go~ prije nego se predmet potpuno ohladi do temperature okoline). b) Stupnjevito kaIjenje (termalno kaljenje) upotrebljavamo za komplicirane dijelove od legiranog /!elika. 350 . Ohlac. - - 2.C kaljenja najmanje .1enje obavimo u solnoj ill kovinskoj kupelji pri temperaturi blizu Dad martenzitnom. pri /!emu se stvara posebno tvrda struktura (martenzit). Posebni postupci pri kaljenju a) Prekidrw kaIjenje upotrebljavamo za komplicirane predmete. Pri brzom ohladivanju pojavljuju se raz1ike u temperaturama na povdini izaziva i u dubini predmeta.1enje koja djeluju br!e nego je to potrebno. Srednje legirani /!elici imaju takvu kritiC!nu brzinu ohladivanja da TemperalUre Icaljenja je molemo postia u ulju. Za izradu predmeta koje treba kaliti odabiremo po moguClosti vrstu /!elika koja ima manju kritiC!nu brzinu ohladivanja pa se zato mole kaliti u rashladnom sredstvu koje bla!e djeluje. Zato nikada ne upotrebljavamo sredstva za hlac. ~ C postia samo hlac. tj. a kad se dovoljno ohlade (Ato osigurava nastanak martenzita).h).kritiC!nom brzinom ohladivanja«. On nastaje pri daljnjem ohladivanju koje molemo izvditi na zraku (vidi krivulju 3" u Bainovu dijagramu na str. U tu se svrhu preporufuju uljene ili solne kupelji (najmanje V. Ato zbog razliate temperatume rastezljivosti naprezanja i opasnost od pucanja.OO~~ ~80 "I. Za dobivanje tvrde strukture kaljenja (martenzita) treba predmet ohladivati s temperature 723. Velika UDutamja naprezanja koja nastaju pri kaljenju ublafujemo popuAtanjem ill napuAtanjem..KalJeaje CeIika 1. hladimo ih dalje u rashladnom sredstvu koje bla!e djeluje i time smanjujemo naprezanje. Temperature kaljenja treba za pojedine vrste T /!elika odabrati tofuo prema podacima u tablicaOC 1 ma.C (gdje /!elik joA ne gubi tvrdoeu).1enjem u vodi. UgljiC!nii neki malo legirani /!elici imaju vrlo veliku kritiC!nu brzinu ohladivanja. Prvo hlac. Obi(!no kaljenje Kaljenjem nazivamo top1insku obradu brzog ohladivanja kaljivib /!elika s odredene temperature kaljenja (s podrui!ja austenita).1ujemoih najprije u sredstvu koje brfe hladi. a za jako legirane /!elike za ugljifni &lik dovoljno je veC ohladivanje na zraku. Time osiguravamo kasnije stvaranje martenzita.

tj.. S3 taj naan nastaje razmjemo tilava struktura ~ svojstva rn-store izmedu zaka- £00 500 600 'C 700 T Primjer poboljlavanja Rm RpO. A l- = = 7contrakclja = postotno p'rodulj. Nakon cementiranja treba predmet toplinski obraditi.. Cementiranje (uglji~enje) Da bismo dobili na filavom (mekom) reliku osobito tvrdu povr~inu.3~ Poboljhvanje ~a rn-store relika pobolj~avamoposeb. L 351 .". i to sloj toliko tanji koliko je vi~ frekvencija. c) visokofrekventnom strujom. koje mofe biti kruto (drveni ugljen s dodatkom BaC03). a onda jo~ pri temperaturi kaljenja za pougljireni povdinski sloj (4).2 = l!vrstoca naprezanje lelilea te&nja "irainit). Cementiranje traje u krutom sredstvu 4.6 mm koji sadrfi oko 1 % C. .lljemo predmet s temperature kaljenja nepo8Cdoo u $Olnoj i kovinskoj kupelji na temperaturi iJIIbolj~vanja i zatim ga ostavljamo dufe vrijeme . S. i to nakon cementiranja (I) ga ohladimo i zatim kalimo najprije pri temperaturi kaljenja za meki relik (2). b) plomenom acetiIena i kisika.Izborom temperature poptdtanja mofemo ]I8IIiCi sva feljena i meko menog stanja. 930°C u sredstvu za cementiranje. Potrebno brzo ugrijavanje povriine mofemo postici: a) potapanjem predmeta u solnu kupelj na temperaturi mnogo imad temperature kaljenja. Povr~insko kaljenje Grijanjem posebnim naeinom kojim vrlo brzo ugrijavamo povriinu predg:ta do temperature kaljenja i neposredno zatim ohladivanjem (dok su dublji sIojevi jo~ hladni) zakalimo samo povr~inski sloj. 4. wiIi krivulju 3' li Bainovu dijagramu na stt. U tekuCem iIi plinovitom sredstvu cementiranje je mamo traCe. aje78£a ostaje tilava.2. koja zbog unutamje indukcije ugrijava samo povriinu (skin-efekt).. pri remu martenzit raspada u finozmate ~ture (trustit. 10 h za cementirani sloj dubine oko 1. Time postifemo tvrdu povr§nu.toj temperaturi ("izotermno pobolj~vanje«. tekuCe (specijalne solne kupelji na bazi NaCN) iIi plinovito (CO). 1. upotrebljavamo cementiranje. $Orbit)do zmatog cemen-. Posebnim postupkom pobolj~vanja ohla. farenje pri 870.?OSWpkom se sastojiod obimog kaljenja koji : ~tanja pri vi~im temperaturama (do 8O"'C). Na kraju predmet popu~tamo (5) pri najvi~ 180°C. 345). )zmedu oba kaljenja mofe biti ukljureno jo~ i medufarenje (3). .

Nitriranje Specijalne eelike za nitriranje zagrijavamo 10.. 1100 HV (koja se naglo smanjuje prema jezgri predmeta~ Cijaniranje je nitriranje u posebnoj solnoj kupelji (na bazi NaCN\. 530°C u toku I.125 mm tvrdoce 1100 HV. koji su neophodni za predmete s veam zahtjevima.. Zato celik treba zagrijavati to opreznije.3. dok se kod tvrdeg materijala pojavljuju pukotine... b) Termoelementi za razIiCita temperaturna podruCja.konstantan do 800°C Pt .NiCr (9%Cr) do 1000°C Fe . 0. Odatle dalje eelik postaje mekaniji pa ga zato mOZemo i brze zagrijavati. Time dobivamo 0.6. prirodno tvrd povr~ins1i sloj tvrdoce 900. u kojoj pri 500. Naglo je zagrijavanje uzrok nejednolike.konstantan do 400°C Ni . 100 h u struji amonijakZ (NH3) pri 500°C. & 2. ~to je vi~e sklon pucanju. 352 . . I Celik se pri zagrijavanju rasteze. jer je toplinska vodljivost pri jacem legiranju manja. Isto se tako u praksi eesto ocjenjuju' temperature eelika pri popmtanju u temperatumom podruCju od 200 do 350°C po 'oksidacijskim bojarna (vidi Ijestvicu boja pri popu~tanju eelika!). npr.se pojavljuju to vi~e ~to jCl! eeIik vi~e legiran. . moramo zagrijavati polako od temperaturel okoline do 400. mozemo za jednostavmje predmete i s manjim zahtjevima ocijeniti temperaturu po boji uiarenog eelika (vidi skalu boja uiarenog eelika!). odredenu za pojedini postupak. 3 h dobivamo nitrirani sloj dubok. Boje koje odgovaraju pojedinim temperaturama popu~tanja vrijede dodu~e za vecinu eelika. Tvrdel i legirane eelike... napetosti se ublafuju plasticnom deformacijom i izvijanjem odn.. . osobito alatne. Osim navedenih instrumenata za mjerenje temperature..0 mm debeo. Zagrijavanje . a) Zivini termometri se mogu upotrijebiti do 500°C (iznad 350°C u specijalnoj izvedbi punjeni s N2 iIi CO2 pod tlakom). OpCe upute za toplinsku obradu &Iika 1. potrebno je ~to je moguce toenije postici temperaturu. temperature razlicitih dijelova predmeta. One. Toeno mOZemo temperaturu odrediti samo razlicitim mjerilima temperature. ~to moze izazvati jake unutarnje' napetosti. kod kojih su temperature ~to pripadaju pojedinim bojama znatno vi~e.PtRh (lO%Rh) do 1500°C c) Opticki termometri (pirometri) upotrebljivi su od ~OO°C do najvi~ih temperatura . . no ne vrijedi za nerdajuce celike.. 500°C. koji obradujemo (tanji sei ~iIjasti dijelovi i rubovi brze ugriju do vi~ih temperatura). vitoperenjem predmeta (predmet se »baca«). Temperatura zagrijavanja ! Da bismo postigIi ~to bolje rezultate toplinske obrade.1.. Ako je materijal razmjerno zilav.: - CU .

-- 14. . koji .. . 550. Pri osobito sporom hladenju ukopamo predmet u pepeo ili ga ostavimo u peei da se zajedno s njom ohladi.ako vodi dodamo natrijeve lufine . Sredstva za zagrijavanje Ako zagrijavamo predmete samo pri niZimtemperaturama do 180.C 1 dio KN03 2 dijelaKCI 1 dio NaN03 iznad lOOO. To ovisi 0 debljini stijenki predmeta. Ako temperatura mora biti visoka.C 1 dio NaO kovinske kupe/ji 1 dio KCI za 250.. 6OO. Otuda gubici materijala zOOgizgaranja. ulje ili zrak.50) mm2fs. Potreboo je jako mij~je iIi mlaz vode da bi se odstranili nastali mjehuri pare..Strojarski primrnik - 353 . ~to pri nifim tempenturama (manja filavost obradivanih predmeta) poveeava opasnost od vitoperenja i pucanja. lOOO.. U njima su izvrgnuti oksidacijskom djelovanju kisika iz zraka.) Pri gaknju u ulju (repicnom ili mineralnom) temperatura ulja u podruc- - - ~ od 40 do 70. 4. Oni su veei u elektricno grijanim komornim :ima nego u pceima na plin ili naftu. prema potrebnoj brzini ohladivanja (vrsta relika!) Pri g~enju u vodi kaljenje veoma ovisi 0 temperaturi i gibanju vode. redovito upotrebljavamo mineralna ulja. . 900. 5. njegovoj toplin. Ako je pak grijanje predugo. Vafua je Yiskoznost ulja... a popu~tanje). 770.C nema znatnijeg utjecaja na brzinu hladenja.. iIi pak predmet naprosto hladimo na zraku. .spreeavaju prijelaz topline.3.C Pb Zagrijavanje u kupeljima je brfe od zagrijavanja u Zarnim peeima. Trajanje grijanja Za toplinsku je obradu veoma vahlo 'i trajanje grijanja predmeta na edenoj temperaturi. Pri hladenju zrakom upotrebljavamo zraeni mlaz.C (npr. nutrina se debljih predmeta ne ugrije do Irebne temperature. Naj~e upotrebljavamo: solne kupe[ji: za 770. Sredstva za hladenje Za gaknje (brzo ohladivanje s visokih temperatura) upotrebljavamo vee vodu. vodijivosti i 0 sredstvu u kojem predmet grijemo.C 3 dijela BaCI2 za 250. ugrijavamo predmete veeinom u Zarnim :ima. Ako je grijanje prekratko. zOOgrega tada more izostati uvjet za tok odredenog xesa toplinske obrade..C treba da iznosi oko 16 (. koji mora biti potpuno suh. koja pri 20. Oksidacijskom utjCCliju atmosfere pri visokim temperaturama najOOlje Ijegavamo zagrijavanjem u kupeljima.C 2 dijela Pb 1 dio BaCI2 3 dijela Sn 2 dijela Ca02 za 550. Zato su ~peraturne napetosti pri zagrijavanju u kupeljima veee.NaOH. (Rashladno se djelovanje vode znatno poveeava..C Ba02 za 600. more se pojaviti Dbozmatastruktura i smanjivanje koliane ugljika u reliku.

) mm rstoa na savijanje (min. u kojem je ugljik po cijelom presjeku Ddredenom dijelu presjeka potpuno vezan kao zeljezni karbid (Fe3C)' Lijevano zeljezo sadrZi redovno osim ugljika jos i manje kolicine drugt primjesa: Si.5%.J2.06%).) mm N/mm' 20 8 12.5 20 32 8 12. b) t v r d i (b ij e li) lij e v.5 20 32 20 32 uzorak izraden Pokus savijanja razmak simetrala oslonaca (min. a razlikujemo: a) si v i lij e v.5 20 32 12.. Sivi lijev Nor m a I n e vrste sivog lijeva s Ijuskastim grafitom (ISO) (JUS C. mm 30 13 20 20 45 13 20 30 45 13 20 30 45 20 30 45 20 30 45 30 45 je ispitni Oznaka VIaCniposkus promjer obravlana cvrstoa denog Rm ispitnog uzorka (min.) N/mm' . na .5 20 32 12.. u kojemu je ugljik saY iIi vea dio po cijelom presjeb izIueen kao grafit (C).LUEV ANO ZEUEZO Lijevano zeljezo dobivamo lijevanjem sirovog zeljeza (C > 2. 100 230 180 150 110 280 230 200 160 330 280 250 210 330 300 260 380 350 310 400 360 od poscbno 260 400 600 900 260 400 600 900 340 320 300 270 410 390 360 330 7200 400 600 900 460 420 390 600 900 480 450 - - 7350 600 900 600 900 odlivcnog 540 510 600 570 uzorka dcbljine 30 mm. Standardni CvYstoCs savijanje odnose se na neobradene ispitne uzorke.020 1973) - 11 I1 Nelegirani i malo legirani sivi lijev Promjer neobradenog ispitnog uzorka... K<iir ina ugljika C iznosi obicno 2. GustOCa kg/m' SL 10 SL 15 SL 20 SL 25 1I 11 SL 30 SL 35 I " 1\ 11 " SL 40 . 3. 354 .5 . Mn. PiS..5 20 32 8 12.

a upotrebljava se za m1inskekugle..80 0. 2. a u pominskom sloju (kori) vezan kao uljezni karbid. Ca).. si vi Hjev je: prema babanju .J2. B i j e Ii Ii j e v saddi ugljikpo cijelompresjeku vezan kao uljezni karbid.. Cr.40 0. Upotrebljava se za valjke i dijelove. b) austenitni i prema koroziji - otporan prema oksidaciji na visokim temperaturama dodatkom Ni (12 . postupkom Qijenja (vi~m temperaturom 'pregrijavanja) i cijepljenjem .... i cjepivana bazi Si. Ca~ i dr. Nodulami lijev (JUS C. manje grafitne Ijuske i bolju osnovnu strukturu. koji dezoksidira taljevinu. koje unosi u taljevinu klice: izlueujese kuglasti grafit (nodulami ill sferoidni ill duktilni sivi lijev itd. 400 N/mm2 (modificirani lijev)... Qjepljenjem postiJlcmorn-stoa: od 300 . Mo. silikokalcijem AI.). izvrgnute babanju. Sivi lijev s kuglastim grafitom dobivamododatkomMg(Ce.Sivi lijev posebnih magnetskih svojstava Oznaka ESL 10 Vlabla I!vrsto6l Rm N/mm2 100 Magnetska indukcija B u magnetskom polju H: H = 1250 2500 5000 10000 AIm B = 0.60 0. 36%) i ne~to Si.1974) Oznaka NL 38 NL 42 NL 50 NL 60 NL 70 Legirani a) otporan Naprezanje teeenja Rpo~ N/mm2 min. 420 N/mm2). produIj. Austenitni sivi lijev mou sadrlavati Ijuskasti grafit (Rm N/mm2) ill kuglasti grafit (Rm = 380 . Cu. Ni.modificiranjem I'qepivima: ferosillcijem.. 180 200 240 290 300 feritna pretemoferitna feritno-perlitna perlitno-feritna perlitna Udarna Zilavost nodularnog lijeva NL 38 iznosi: KV = 12 J. 150.s velikim .... Vlabla I!vrsto6l Rm N/mm2 min. Postot. 355 . Tvrdo6l HB Zmatost 240 280 350 400 450 380 420 500 600 700 17 12 7 2 2 140.022 . ~to postiZemo promjenom sastava. mIaznice za ~trcanje pijeska i sI. Cr. 170.. As % min.. 210 ..95 T K v a lit e t n i si v i Ii j e v ima manje ugljika.. koja djeluju kao tllDjetneklice i pospj~uju sitnozmato izluavanje grafita). = 140 ...s manjim dodacima (do"" Mo. 180 Tmti 6jev Li j e v s t vr d 0 m k 0 r 0 m ima ugljik u jezgri izluren kao grafit.. 190.5%) Si.

Dcbljina ispitnog Omaka uzorka A. Promjcr tvrdo6l evt'stOCa produlj. 9 9)..J2..40 * Fcritni lijcv.. Magnetska svojstva temperovanog lijeva Tcmpcrovani lijcv bijcli cmi 356 H BrincUova tvrdo6l HB 150 A.. ..13 400 C Te L 45*. % 8 12 140 5 250 = 2500 Magnctska indikcija B u magnctskom polju H 5000 10000Nm 1. Perlitni lijcv.. -. 250 200 4 . Crni temperovani lijev ima nakeD tarenja u neutralnoj atmosferi crni prijelom (zbog ugljika izIul!enog u obliku grafita). produlj.18 18 18). 9 9 12 9).10 1. . Bijeli temperovani lijev BrincUova VIafna Postot.. . .15 .25 1.. Bijeli temperovani lijev ima nakeD tarenja u oksidacijskoj atmosferi bijeli prijelom (zbog oksidacije ugljika).... ....18 18 18).30 B Te L 40 Crni ) temperovani 9 12 15 18 9 12 15 18 380 200 lijev VIafna Promjcr evt'sto6l Dcbljina ispitnog Omaka uzorka Rm mm mm N/mm2 4 ..18 18). 13 330 C Te L 35* 15 13). .40 4 .13 370 C Te L 38* 15 13)..00 B = 1..20T 1.Temperovamilijev (JUS C.40 4 .. Rm % HB mm mm N/mm2 B Te L 00 B Tc L 35 - - 340 5 3 3 2 10 5 3 3 Postol..18 18 18)..021-1958) Temperovani lijev dobivamo od bijelog lijevanog uljeza temperovanjem...35T B = 1. 9 9 12 9) . . .13 13)... 9 9 12 9). 15 13). .

. Pri veeem saddaju dodanih elemenata za legiranje moze saddaj Gb biti i nclto veei od 2. V itd. =) plemeniti celici dobivaju se rafinacijom iIi rafinacijom i legiranjem u elektricnim peeima (>>elektroeelici«). . 357 . Razlikujemo: . a upotrebljavamo ih redovno bez toplinske obrade.obicne (ugljicne iIi malo legirane) celike za opee svrhe (masovna upotreba).10%.6 % « 2.05%. obicni celici su nelegirani (ugljicni) iIi malo legirani.). Upotrebljavamo ih za izradu eelicnih konstrukcija. Co < 0. legiranicelici su one vrste eelika u kojima odlucujuci utjecaj na svojstva eelika imaju legirni elementi (tj.05% Cu < 0. Plemeniti se celici redovno toplinski obraduju. Cr < 0. oni koji se namjerno dodaju da bi se postigla odredena svojstva). a jako legirani vi~ od 5 %.VRSTE CELIKA iIi i s drugim Celici su kovke slitine zeljeza s ugljikom do 2.20%.6% jo§ ne smatramo cpanim. Co itd. ~ !'::ana upotrebi: L konstrukcijski celici su ugljicni eelici (obicni iIi plemeniti) sa sadrZajem C < 0. Sve vrsteeelikasadde .06%) iIi legirani (uglavnom sa Cr. sastavnih dijelova sttojeva.6% iIi legirani (uglavnom sa Mn.iz procesaproizvodnje jo§ i manje kolicine *.60%. W < 0. ugljicni celici su one vrste eelika u kojima odlucujuci utjecaj na svojstva eelika ima ugJjik.05% Ni< 0. SadrZaj PiS gotovo je uvijek nepofeljan.plemenite (rafinirane) ugljicne iIi legirane celike za dijelove s veeim zahtjevima (dijelove strojeva itd. a drugih elemenata ima samo u kolicinama Itoje nemaju bitnog utjecaja.05% Si < 0. W. Prema sadrZaju: a.80%. :.05%. tJlatni celici su plemeniti ugljicni eelici sa sadrZajem C > 0. Mo. aparata i razlicitih uredaja.06%. PiS. Mo < 0. V < 0. malo legirani eelici imaju do 5% do- - - - danih elemenata. Ti < 0. tj. Cr.).30%.). :. Razdioba cellka Pmna postupku proizvodnje: z) obicni celici dobivaju se veeinom iz Siemens-Martinovih peci (»SM eelici«) iIi iz konvertera (BessemerovihiIi Thomasovih).30%. Ni. . Upotrebljavamo ih za izradu alata. V. Si. AI < 0. Mn < 0. Si. Mo.8% i Si < 0. Celike koji sadrZe Mn < 0.06 %C dl:mentima.

~ ~ - Omafuanje VIStaee6ka prema JUS (JUS C. smatrat Ccse najutjecajnijim elementom onaj kojemu oznaka ima vi~i broj. XXXX.. 79 . . .002-1986)" Oznaka eelika sastoji se od tri dijela: C. udjelom C.480 9 890..) mjestu oznabIje redni broj b:lika: o ..ugljicrri b:lici s ogranil!enim . Si i Mn. (..9% jest 9. .BO. . MD itd. . . . X .CRO. . 380 8 3 4 390. . . 350 2 790. mjestu: 1 . mjestu: oznaka drugog (po redu) jednostruko Element: Oznaka: legirane b:like brojfani je simbol 1.. 2. . Ugljitni i legirani telici s garantiranim sastavom Simboli na 1. za simbol na 2. . CRY. C Si MD Cr Ni W 1 2 3 4 5 6 Mo 7 V 8 drugi 9 Pod najutjecajnijim legimim elementom razumijeva se onaj kojemu pripada najvea umnolak saddaja u b:liku (%) i faktora vrijednosti: Element Si MD Cr Ni W' Mo V Co Ti Cu AI drugi Faktor vrijednosti 1 1 4 4 7 14 17 20 30 1 1 30 Ako visestruko legirani l!elici imaju viSe legirnih elemenata s istim umnoskom. - b) kod legiranihl!elika . Mr..simbol na 2..slovnogsimbola C I osnovne oznake od b:tiriju ill petero brojfanih simbola dodatne drugih oznake dodatnih od jednoga oznaka ill vi~e slovtanih ill brojfanih simbola ~ Osnovna oznaka oznabIje vrstu b:lika: 1.simbol na 1. i 2. 44 .ugljicrri b:lici s ogranib:nim udjelom neastoCa udjelom SiP te propisanim 80 . mjestu: deseterostruka vrijednost maksimalnog postotka ugljika zaokru!ena na desetine: brojfani simbol za C = 0.580 0 6 590 . 880 360 . (i 5. . Simbol na 3. 99 . Osim ovog standarda telici se po JUS-u omablju posebnim oznakama (npr. mjestu: oznaka najutjecajnijeg - legimog elementa legimog elementa. . <::RN. .) 358 .780 330 . . . mjestu oznabIje grupu minimalne viable ~tOCe: tvntOOl tvntOOl Simbol Simbol N/mm2 N/mni2 5 490.ugljicrri b:lici s negarantiranom astorom 45 .elici s negarantiranim sastavom Simbol na 1.320 1 7 690. 680 . mjestu : 0 Simbol na 2. . mjestu: a) kod ugljicrrih l!elika simbol na 1. i 4. .

Oznaka felika bojom sastoji se od dva dijela. . . . S. a dobiva se zamjeDom )roj~b simbola dodatne broj~e Brojl!ani simboli 0 1 2 3 4 Boja trakc crna bijela crvena naranfasta futa omake b:lika odgovarajurom Brojl!ani simboli 5 6 7 8 9 Boja trake zeleDa modra Ijubifasta smeda siva bojom. Z. . a dobiva se zamjeDom broj~rib simbola oSDovne broj~e omake b:lika odgovarajurom bojom. . . oSDovne i dodatne - 359 . . 899) . 6 IjuSteD.29 30.kemijski otporni i vatrostalni felici.fareDdo Dajbolje bradivosti.299) (301 .od dodatne omake koju aoe jedna ill dvije trake. . . . 1 fareD.Simboli Da 3.003 . ugljiau i malo legirani aIatni b:lici. b:lici s posebnim fizikalnim svojstvima. . 2C. .39 40. . 4 poboljhn. 9 (101. . 69 70 .99 (901 . - - Dodatne su oZDakejo~: 2A. : 199) 20. 5 hIadno preoblikovan. V. o 8 kODtroliranohIadeD 9 obradeDpo posebnim 3 Dorma1iziran. D od a tD a 0 ZDak a oma~je stanje felika: o bez odredeDe toplinske obrade. . i 4. . Neobojeni pojas izmedu :aka imosi poloviDU ~iriDe obojeDe trake. i to: . 599) (601. . uputama. SiriDa obojeDe trake treba da je prilagodeDa veliani proizvoda.brzoremi felici. . . . Ta se omaka upotrebljava santo za poluproizvode. . 89 (801 . 8B. i to santo u dokumeDtaciji u vezi s dobavom. 7 .. DO po lOgufnOSti treba upotrebljavati ~irine 5. (i 5. . Ne OdDosi e Dagotove ugradeDedijelove i DeUDosi e s s 11 crtere. K. H.999) . 699) (701 . 90. Po s e b De 0 ZDa k e mogu se dodati u pojedinaaum slu~jevima Oznaeivanje leliko u skladiItima bojom (JUS C. .1957) .59 60. . . . 2D. . . 79 (201. . b:lici za poboljhvanje. .) mjestu oma~ju O. .felici za automate. 399) (401 .b:lici koji nisu DamijeDjeni toplinskoj redni broj b:lika: - obradi. b:lici za cemeDtiranje.BO. 16 mm. 2B.799) . . . a izmedu dijelova omake za b:lik imosi dvostruku ~irinu obojeDe trake. 80.bru~D 2 . BA.od oSDovne omake koju aDe b:tiri trake. .

.17 0.0745 smireno 0.06 0.0270 t. 810 polutvrdi relik tvrdi telik vrlo tvrdi telik (.0361.0645 - 0..0370 t.009 0. smireno smireno spec.OOOO CELIK celici (JUS C.0482 t.009 0.30 0. .009 0.06 0. .05 0. t...20 0.20 0.0361 t.045 0. smireno spec.0471 t...0463 (.0271 (.007 0..20 0.900 1100.007 0.045 0.900 .05 0. - 0.17 0..0561.0363 (.0483 t.045 0.045 0.15 0..0561 t. smireno spec. S maks.17 0.0462 t.KONSTRUKCIJSKI Opci konstrukcijski Sastav (0/0) Omaka t.007 0.900 1150..009 t.05 0. 0.05 0.0460 t.0483 1200. Stanje = 0.045 0.06 0.06 0..20 0. smireno nesmireno smireno spec. (. 860 810.20 0.045 0.C Normalizir.009 0.05 0.045 0. :. .17 0.0261.C - za sporedne svrhe meki telik 900 . (..0461.05 0.045 .0645 (.05 0. <::..0362 t...05 0.22 0.05 0.0371.06 0.0270. N maks..05 0..40 smireno nesmireno nesmireno smireno spec.06 0.0482..05 0. 930 1150....045 0.20 0.05 0.045 0. .0363 t.0745 360 .BO.17 0.25 0..850 850 . (.25 0...045 0.0471 (.0545 (.22 0.1970 i 1972) C p males.007 0. (.05 0. (. 880 830 .05 0.. (..0562. .nje (.0462 (. . 840 780.045 0. smireno spec.0370.05 0.05 0.50 0..045 0.0463 t.0481 t.0545 t.0000 (.045 0.045 0.06 0...045 0. (. smireno nesmireno nesmireno smireno smireno spec. smireno spec. (.20 0.007 0.06 0.05 Upotreba Toplinska obrada i upotreba Omaka Kovanje .0362.05 0. (.0460.007 0. smireno smireno smireno 0.007 - 0.0271 t.0563 (.0562 t.007 0.007 0..009 :...0371 '.500 .05 0. (.. (.15 0.0461 t.22 0.0481.0261 t..0563 t.007 t.05 0.

..35 (.0463 = la 260 420..0482 <':.18 0. .48 0..debljina Nelegirani retici za vijke i zakovice: JUS C..80 0..38 0. .0. .1211 (. .30. 0... 0. 0. .42.....35 0. .35 . P +.0481 <':.08..80 0...35 (.0271 340.500 22 D = 2a = 2a 28 28 28 28 28 28 28 - +20 +20 0 -20 +20 0 -20 <':. 0.0645 <':. 0.48..14.32.0.506 .0.35 0. . .14 0.06%.35 0.26.35 0..420 370. UgljiCui koDStrukdjsld lelid 5 ganntlrllDlm sastavom (JUS C..35 0.0561 <':.1600 (.020 . . .0.. KV produlj. . 0..50. .50.60 0. .0.0462.60 (.08..52.30.0. .<::.35 0. . ..18...0000 210 240 28 25 D = 3a D = O..1500 (.0270. % Sastav.70 0. 620 500. . As (a = 180.0.0460..30.. 500 Udama iilavost Pokus Postol.12. .10%.kut savijanja. 450 28 28 28 28 - +20 +20 0 -20 <':.0363 <':.0362 <':.65 0... Smax= 0.06%.0745 <':. a .. .Mehanil!ka svojslVa Oznaka Naprezanje terenja Re N/mm' min.0483 <':. 361 . - - .0..0.60 0.. .0. .0461 <':.50. 0.80 0. .60 0.35.35 0..38. .0. .0.. .1974.. .10.32 0.58 0.0.0471 <':..0.62. . .1601 (. <::.. .50... <::.12 0. 540 22 D 360 520 .0371 <':.) J' . . .720 700.1400 0.1701 0.50.0.promjer pritiskivafu.45 0.1300 (. savijanja.35 (.30. .5a D <':. . <::.80 Oznaka (. 0.40. .50. .BO.0545 340 370 300 600. .1210 (.15 0.1700 0.30.22 0. .1100 (.60 0. .25 0.60 0.60 0...0261 <':.0563 290 440 .60 0.80 0.1302 Si maks.. ..25 0. 0.S ~ 0.1209 (.30. % Si Omaka MD C Mn C maks 0.1301 (.58. ..50. 850 15 10 a - - ispitnog uzorka.0562 <':.C % <':. 0.B2....80 0. . . 0.0.1501 0.80 0.. .1958) Sastav.1101 (.55 0. 0..18..0370.036J <':. Svi ti relici imaju jD! Pmax = 0.0. 0. . 0.600 22 20 D = 2a <':. D . Vlana vrstofu Rm N/mm2 330 .

770 a - - - 0. RV {.040 0. 350 . .18 0.50 0. 1.035 I.040 0. 560 490 .035 0. .RV 500 {.5a 3. 0...70.50. 380 .22 0.16 16)..030 0. 250 .040 0.040 0.040 svojstva (pri temperaturi Naprezanje tetenja Re N/mm' (min..035 0.a 362 .040 0..040 0...502 . . RV {. ..310 . 510 440 .RV 460 {.040 0.23 0. .Sitnozmati konstnkcijski ieHk (JUS C.50 0.40 0.....22 Si maks.18 0.BO.. RV {.) pri debljini (mm) .22 0. RN 460 0. 1.60 P males. I {.420 . . nja' a = 180' D A.16 0. .035 0. ..035 0.16 0.18 0. RV - - - (. 730 610.40. RO 350 {..5a 19 2. ..0. .. . ..1. CRV.40 0. . % uzdut. RV {.osnovni relik CRY.5a 17 3a 4a 3a 4a 16 .10. 460 .30 0.035 0..22 0.040 0. - debljina ispitnog uzorka.040 0. .035 0.0.1. 50 250 240 250 270 280 280 310 300 310 350 340 350 380 370 360 400 420 410 460 450 440 470 500 480 kut savijanja.. 0.22 0..1979) Yrste: CRO. RV {. RO 460 {.50...... RO 420 {. RN {.10.90. 500 okoline) evrstOOi Rm N/mm' pri debljini do 50 mm 360 . RO 380 (.035 S males.40 0..030 0.23 {. 1.030 0.040 0. 630 500 . 0. ... . . .030 0. .. popr.030 0.030 0. RN 420 {..040 0.20 0. .45 0. D Postot.. .16 0.50 0.45 0. .030 0. 480 390.5a 3.. . ..60.30 0. RN (.18 0.030 0.60 0.60.. reliciza nisketemperature Sastav (%) Oznaka K va/iterni i!e/ici C males. . . . 25 la la 24 2a 1. RO 280 {. RN {.40 0. RO 250 {. RN 500 Mehanilko Oznaka 'CRO.1..040 0. .040 0.40 0. .22 0. . relici za visoke temperature CRN . RO 500 {. .040 0..5a 22 2a 3a 20 2.50 Mn 0.35 35)..promjer pritiskivata. RN Plemenili i!elici (. CRN. 1.1. . RO 310 (.040 0..40 0. RN {. .90.680 560 . 250 250 280 280 310 310 350 350 380 380 420 0. 280 .5a 2a 23 2. 650 530. Pokus savijaprodulj.

mm pr.(NImm'). Pri debljini do 50 mm i u Dorma1iziranom 363 .Naprezanje tecenja celika za visoke temperature Oznaka telika 100 t t t t RV RV RV RV 250 280 310 350 220 240 260 290 320 350 390 410 150 200 230 240 270 300 330 360 380 Naprczanje tetenja R. pri temperaturi (0C) 200 250 300 190 210 230 250 280 310 340 360 170 190 210 230 260 280 310 330 140 160 . Pri debljini ispitnog uzorka do 50 mm.180 220 240 260 290 310 350 120 140 160 200 220 230 260 280 400 110 120 140 170 190 210 230 250 t t RV 380 t RV 420 RV 460 t RV 500 rama 100 i 150°C naprezanja tetenja Wa za 10 N/mm2.KV (J). temperaturi r:) -40 -20 0 48 34 48 34 48 34 48 45 62 41 55 38 55 38 55 41 51 41 48 41 62 45 58 41 55 38 +20 62 41 62 41 55 41 62 41 58 41 55 41 62 45 62 45 62 41 } } uzdutno popreroo uzdutno poprdno uzdumo poprdno uzdumo poprdno uzdutno poprcblo uzdumo POPrcQ1o 34 24 41 31 38 27 34 27 stanju.) Zilavost celika pri niskim temperaturama Oznaka telika Smjer ispitivanja -60 tR0310 tR0350 t RO 380 t RO 420 RO 250 RO 280 t RO 460 t RO 500 tRV310 t RV 250 380 . t t tRV350 RV 280 420 t RV 460 - t RV 500 41 55 38 51 34 48 31 t t RN 310 RN 250 380 t t RN 350 RN 280 420 } t t RN 460 RN 500 pop 31 24 27 24 ..i1avost. (Pri debljinama do 35 mm su pri temperatu- :l.

1300 800. ' .Svi nelegirani celici imaju jo~ 0. ..Celici C..10 0. ' .92 1.B9. 4321 C. 900 800. 1100 1000 . Si.15 1.800 600..15 0.50 Cr drugo Za- Jezgra .20 0.1100 0.045%.kaIjena vlacna evrstoea Rm N/mm' C. .5421 Si..50 0.0.21 0.30 MO 229 1. 1220 imaju Pmax = 0.55 1. ..55 0.40% Smax = 0.800 700 .tend za cementinmje (JUS C.1974) Sastav i mehani.45 Mo 0. .1100 1000 . .45 0.5420 C.50 1.4781 C.95 - 147 1..16 0..25 1. % Mn 0.40 0.15 0. 1300 1100. .17 0.450 207 217 207 217 600 700 600 700 800 800 800 600 700 600 700 650 800 10 1000. 650 16 14 14 11 ' - 600. 7421 C.. 1121 C. 1300 900.lka svojstva Omaka C Sastav.25 0. .50 1.035%. 1450 I 8 10 8 8 7 7 10 8 10 8 9 7 - C.15 1. .15 0..25 0.0.55 Ni 0.20 0. 1400 1100.. . Navedene su prosjecne vrijednosti.40 0.4721 C.55 Ni 1. ... 1221 C.1120 C.65 1.16 0.25 Mo l 217 0..4520 0.45 Mo 1.50 1. 1220 C.4120 C.1350 1100..35% 364 .7480 C.75 0.45 Mo 0.95 1.45 0.7420 C.26 0.15 0.. 1400 800.15.035% i Smax= 0.20 0. 1120 i C.15 0. legirani 0.05 0.1200 1200.18 - - 131 146 146 300 360 360 500 .020 .20 0.05 1.. 1300 800.1100 1000 ..95 Ni 217 207 217 207 217 217 235 C. 4382 0.45 Mo 0.45 0. .75 0. .045% i svi ostali celici imaju Pmax = 0. 4381 C. .75 0..50 0. 1281 C. 4320 C.25 1. ..15 1..26 0.25 Mo 0. .15.20 0...75 0.7481 C.

...u peCi..1281 .z-na zraku. . v. 4382 C.1120 C. .840 u 150.C PopuAtanje .. Prokaljivost Oznaka eelika t. . 210 870.7421 t. .210 170..C.1220 C. .C 890.180 150. 7420 C.1121 .850 ..4781 t. 4721 . . . 5420 C. . Gomji i donji broj oznafuju granible vrijednosti rvrdoee..C.4781 C.5421 I I .7480 t. .4520 t. 880 u.k 170. I I I I I I I C..C .180 170. .7481 C.472(t. 4321 C .870u.210 840.. 920 t.2) Ugljieenje pri 900. k 890 . 5421 p . 365 .4 520 C.Toplinska obradal)2) Oznaka :.C.. 4382 I. 4381 Tvrdoea HRC.. 950 .830u. k 1) Kovanje pri 1100. ... 4320 C. . 1221 KaIjen!e jezgre ) ..7480 t...k - 810.800.3) Gdenje: v.7481 C. 920 Medufarenje4) . 900 v..C Kaljenje povriine3) ..4) Hladenje: p.... 7421 C.4381 C.250 . U C.7420 t. k 850. 4320 C. k -U solnoj kupelji 160.....5 47 39 49 41 48 40 50 42 49 41 52 44 47 39 49 41 3 46 35 49 39 48 40 50 41 47 35 51 41 47 38 49 41 na 5 44 31 48 36 48 39 49 39 43 30 50 37 46 36 49 40 udaljenosti 7 9 41 37 28 24 46 33 48 38 48 38 40 27 47 33 45 35 49 39 44 31 47 37 47 36 36 23 43 30 43 32 49 39 od eeone plohe (mm) 12 15 20 25 30 34 21 33 31 30 29 41 28 46 35 45 34 32 39 26 41 29 49 37 40 25 46 34 44 32 29 36 24 39 26 49 36 37 23 44 32 42 29 26 33 21 31 24 48 35 35 21 43 31 41 27 24 31 35 22 47 35 34 42 30 40 26 23 30 34 21 47 34 35 28 33 41 29 39 25 22 29 34 20 46 34 40 27 31 41 29 38 24 21 28 33 20 46 33 t.. 4321 t. . u -U ulju..4120 v. 5420 t.u vodi..

50 0.65 0.25.34 0.4134 - - 241 217 223 211 217 207 207 500 550 500 600 680 450 550 800 800 700 800 900 700 800 13 14 15 14 12 15 14 0.33 0.4184 t.5432 0. 3230) imaju jos .4731 t.65 0.45 - - - - - - t.75 0.56 0.35% Si. 1330 t.35 0.46 0. 1330.46 0.35 0.22 0.05 1.42 0.22 0.5431 t. 0.42 0.4132 t.61 0.38 0.46 0.55 0.05 1.65 0.75 0.00 0. N/min2 N/mm2 t.05 1.65 0.22 0.1530.021 .65 0.05 1.30 Ni - 0.1974) Sastav i mehanicka svojstva Poboljsano" Zareno I--Sastav.65 0. % C Mn Cr Mo drugo max.035%. za sve druge relike po 0.90 0.05 1.75 0. C.25 0.65 0.4782 t.22 0.30 Navedene - - - 156 156 183 183 207 183 300 300 370 370 500 500 590 590 22 22 19 19 370 420 590 670 19 16 16 16 14 14 14 14 14 207 207 229 229 229 241 241 420 420 470 470 470 500 500 670 670 750 750 750 800 800 - 3130 3135 0.51 0.05 1. 366 .56 0.1631 t.-" PmaxiSmaxsuzasvecelike C.95 1.05 1.65 0.48 0.61 0. t.15 1.75 0.55 0.36 0. su prpsjecne vrijednosti.28 0.05 2.1780 t.4730 t.50 3.1731 t.75 t.45 0.22 217 217 217 217 212 217 217 235 248 248 217 217 235 217 235 248 640 600 680 640 600 680 780 800 1050 1050 680 780 800 800 900 1050 800 800 900 800 800 900 1000 1000 1250 1250 900 1000 1000 1000 1100 1250 13 14 12 13 14 12 11 10 9 9 12 11 10 11 10 9 - 0.1531 " it ~I t.05 1.40 0. 3130 i C.4181 t.05 1.65 0.15 V 0.50 0.napr.045%.22 0.65 0. vlacna postot.38 Si - - - t.tend za poboljiavuje (JUS C.05 0.22 0.B9.65 0.65 0.38 0.61 0..22 0. 1430.4732 t.5430 t.45 0.35 0.34 0.4133 t.50 1.75 0.1730 po 0.65 0.1630 i C.65 0. prod.4180 t.38 0.42 0.75 0.4734 t. 1530 t.1680 t.56 0.1331 t. - Svi celici (osim t.05 1.00 V Ni Ni Ni okoO.4733 t. Omaka HB Rp02 min. C.75 1.55 2. tvrdo.32 0.22 0. % ca taenja evrst.0.46 0.1730 t.1431 t.4781 t.42 0.05 1. 1630 0.34 0.65 0.4131 t.65 0.55 2. 1580 t. C.40 0.4830 t.75 0. .40 0.05 - t.30 0.65 0.22 0.4738 t.4130 t.55 0.05 1.05 1.20 0.1430 t.75 1. A.1480 0.33 0.

.. 860 1050. ... 880 820..700 650 .. . ..1331 C. 700 820 . . . . . . . .. 880 850. . 850) 850... ... . .890 840.870 830 .1780 C. 850 680..700 650 .660 .900 830. . . . 4133 C. . 850 1050. .. 3130 C.. .. . . ..870 - 850. . 4731 C..720 650 .860 835 ... . . . . . 4781 C..860 850.720 850 .. 890 .720 680. 850 850 .. .860 830 ...870 830. . .4131 C. 366) vrijcdc pri dcbljinama matcrijala 16..850 1050..850 1100. 4130 C. ..50 mm. 865 C. . 4181 C. .. .. . 860 . 700 840. Vrijcdnosti za mehani~ka svojstva u poboljbnom stanju (str.850 1050..900 850 . 850 805 ...885 860. 880 820. ..720 680. .... . 880 840.. 850 1050.. .720 680. 1631 C.860 820.. .. 4134 C. 1431 C. .850 1050. 855 840 . Pri manjim (v~ debljinama vrijcdnosti su za naprczanjc tea:nja i ~toCu yea: (manjc). .870 845. 870 1100..850 (820. . . ..720 680. 890 870. . 850 650. . . 880 - 830...880 845. .. 4734 C.700 . . .850 1100.. ... 850 .850 1050. .. .840 830 ..720 680. . .. . .C.4180 C.Toplinska obrada Oznaka Kovanje . 850 1050 .. . 5430 1050.. . Popmtanjc nakon kaljcnja pri 550. .. 700 830 ... 5432 850. . 4732 C. ...720 840.. ..4730 C.. .. . 1580 C. . . 850 680.720 650 . 700 1050. . . . . . . 1531 1100.C . . . .. 870 C. . .720 680. 860 840.850 830 .... . .850 825 . 860 830 . . 860 1050 .900 1050. .. 870 830 . 1680 C. a za produl]enje manje (vea:). .850 1050.850 1100.. 850 1050 . .. 4184 820.860 835 .830 820 .880 860. .C 880.850 1050.... . . .. . .880 830.. .. . . 4782 C. .... .. 4733 C. ..860 830. .. 880 850 . 850 650. 890 840 . ..885 850. .. . . . 890 800. 890 840. 850 680..3139 C...... 880 840.. kaljcnjc uvodi kaljcnjc u ulju .850 860 ..120 680.860 830.. 1731 C.. . .700 680.. .. 880 860 . 865 840 . . 835 830 .. 700 840 .. 850 650 .. .880 850.860 820.. 700 650 .880 840.. .C 650. . .. . 845 1050. . .1480 C. 860 815.900 1100. 850 1050 . 860 820. . .910 860 .. .. 1330 C. 1730 C.1630 C.720 680. .720 680. .... .850 1050.C C.. 4738 C. . .... . 880 840 . ... .850 650 . 855 830.720 680..900 880 ... .. . 860 850..1530 C. 860 840 .. 920 840. 870 830. . .. . .900 840. 870 830 .850 825.850 820 . 870 830 .1430 C.. 850 1100. . 700 650 .850 C.5431 C..860 820.720 680. . 4132 C... . .. . 367 .. 850 1050.C Meto !arenjc Normalizacija Poboljanje. . 4830 C.810.

4730 C.5 55 46 57 49 61 53 59 5] 63 54 59 51 52 44 57 49 61 53 64 56 56 48 57 49 65 57 59 51 58 50 57 49 na udaljenosti 3 5 7 9 54 51 48 45 . Oznaka eelika C. 45 44 56 56 56 55 55 48 47 47 46 46 40 50 27 26 33 31 37 35 22 20 24 22 28 26 35 33 31 40 25 47 32 53 37 50 36 54 45 54 38 5] 36 55 43 55 45 31 39 24 45 32 52 36 48 34 53 44 53 37 49 33 55 41 55 44 n Gornji i donji broj oznatuju granitne vrijednosti tvrdoee.43 37 31 27 57 56 54 52 48 45 41 35 61 60 59 58 52 50 47 44 57 54 49 43 46 37' 29 25 61 57 52 46 49 40 32 28 59 58 57 55 50 48 44 39 52 51 50 48 43 40 37 34 57 57 56 55 49 48 45 42 61 61 60 60 53 52 51 50 64 64 63 63 55 54 53 51 56 56 56 56 48 47 47 46 57 57 57 57 48 48 48 47 65 64 64 63 56 56 55 53 59 58 58 57 50 49 49 48 58 58 58 57 50 49 49 48 57 57 57 56 49 49 49 48 od eeone plohe (mm) 12 15 20 25 30 40 37 33 3] 29 22 47 44 39.5432 .4131.3139 C.C.1 I C. 4782 C.Kaljivost celika za po.4733 I C.boljlanje Tvrdoea"RC.C.4133 I C. 36R .5430 C.C. 4130.4181 C.4830 C.4134.4738 I I C.37 35 30 27 23 2] 20 40 55 52 46 42 39 35 30 27 25 38 21 35 32 30 27 41 38 35 24 22 20 33 31 51 48 42 39 37 34 31 26 24 22 44 41 37 35 33 30 23 21 20 53 521. 4732. ]. C.4731.4184 I .4734 C. 48 45 43 38 34: 30 28 27 59 58: 56 53 51 46 43 38 35 34 61 60 59 57 55 49 46 42 40 39 56 55 54 53 52 45 44 41 39 38 57 57 56 55 55 47 46 46 46 46 62 61 60 58 56 51 48 44 41 40 57 56 55 54 53 46 45 43 ~] 39 57 56 56 56 55 48 47 46.4132 C.4781 C. 4180 C.5431 C. C.

..17 2.1 0. .30 ' 2..10 2..35 3.40 1.45 . .15 V 248 248 U poboljlanom stanju naprez.. 900 850. . 2.00 . K5.30 2.25 3..45 0.- 1.1 0.16.5 0.75 2. 4531 0.20 0.930 870..910 yoda 580.75 1. 880 ulje 580.17 2.. .20 0.01 2. Rp..34 1.30 2.. 980 14 900 Tvrdota oitrirane Normali- Oznaka I Koyanje °C I 2arenje °C I ziranje °C C.7. 0/0 HV 590 780.57 1.20 0.34 1. . 1180 11 750 785 590 780. .92 0.09 2. 4734 0. 4734 C.1 ostalo j HB ! t..08 2.33 1.660 850. vlabla post.55 1 1.34 1 1.55 1.63 1.87 0.55 1. .86 0.20 0.80 8.63 1..00 5.75 1.10 1...5 Transfonnatorski MT93 MT 100 MT 110 MT 125 MT 135 MT 145 Dinamo-lim MD 170 I Magnetska indukcija B (T) 40 1 u magnetskom polju H (Aim) 160 11000 15000 1100001500001100000 lim 0.391. 900 ulje 1050.Celici za nitriranje Sastav i mehanilka svojstva l i Oznaka po JUS C er Sastay 0/0 Mo AI 0.92 0'8611 I 1.87 1'36 1'55 1.Strojarski prirufnik .39 . .55 1.0 Ni 245 0.57 1. N/mm' N/mm' A.40 6.34 1.710 900.02 0.87 0.09 2..34 1.92 0.40 1.....08 2.63 1.2 t.80 1.70 1.7 0.70 MD MD MD MD 200 140 280 700 1.87 0. .70 4.00 ....17 369 25 .93 .. 630 1050.. .020 - i elektrifne 1955) strojeve Gubici (WIkg) za B (T) 1.2 Toplinska obrada ' . 980 13 950 980.08 2. povrIine tet.. 720 860. 3. 850 680.34 1.34 1.4531 C. 4739 0. 850 680..> I!vrstota prod.70 1.00 0. .87 0. 850 650.55 0..39 1.4739 / 1050.20 1.01 2.60 1.2 t. 700 580..0 I 1..80 2.34 1.00 2.650 1 - I Kaljenje °C I Popultanje °C I 1 I Magnetskl lim za transfonnatore (JUS C.

.10. ... kaljenje770. 710 > 350 460.Celici za automate (JUS C. 920 u sol. .C . 1190 C.39 0. 1290 . .50 0. . .90.24.890.... C..25 0.07 cemcntiraoje 0. . 700 660. A.0..... 3990 0.42.1290 (zavure. 800/v..25 1. .0.90 0.11 0. ..07 cementiranje 0.14.0..32 svojstva (pri debljini 16.08.760 > 380 460. . 0.35Pb Postotoo produlj.15. .07 poboljanje 0.. . .0..u C. kup.40 mm) Stanje hladno vureDO normalizirano hladno vureno normalizirano hladno vureno normalizirano poboljo hladno vureDO Dormalizirano poboljano hladno vureDo normaliziraDo hladDo vureDo DormaIizirano hladno vureno normalizirano hladno vuceDo oormalizirano Naprezanje teanja Re N/mm2 355 215 375 225 315 285 365 375 325 410 410 250 375 225 Vlaroa evrstoea N/mm2 460 .60. . .650.1.C 650..07 poboljanje 0.620 u plinu 900.14 C. ..60.05 do 0. 680 C.40 0..60.0. .3190 600. 0.0.. . . % min..10.. 920/v.. . . ..40 do 0.40 0.0..14 1290 1490 1590 3190 Mehanitka Omaka 0.10.. ..0. . .12 0. 700 u prku 850.20 C..0. 930 1.800 510.10..50 0.u ulju...32.05 do 0. 730 640 ... 830 580.0. 0.0. 930 2.710 > 370 540.740 480 . .505 Sastav % Si Mo do 0. .710 8 C.0.30 0.40 0.10. 1. . 0.1190 C.u mcduiar.32 1..07. C.C C.... .90.. .40 0. 3993 0..0. Omaka C C.30. .0. ..05 .0.0.0. ..25 0.. .. .15.08.0.3190 C. u .BO. 1.25 0. . . .710 > 370 490.60.25 0..18 0.07 cementiranje 0.18. 9 25 8 23 8 18 16 7 14 13 8 20 8 23 8 23 l . C. C.1590 C.12. 3991 .. 370 .0. 600 580 ..90 0. . . 3993 225 > 370 23 Toplinska obrada telika zaautomate pri cementiranju Mcko NormaliToplinska obrada Ugljirenjc Oznaka hrCDjC zacija Dakon ugljireDjaO .0. .. 1190} ni relik C. .15..740 > 370 C. . .18..90 0.1. .1984) S Upotrcba P za max.00 . .11 0. . .0... .20.0.24. 0. 3991 0..15 C.26 0.780.30 0.u vodi.11 0.10. 920 poputanje 150 (1 h) ° Gdcnjc: v 390 225 375 460. kaljcnje890. . 3990 .1490 C..C .90 0.40 0.

85 1.50 t. 4830 0. 680 830 .. 870/v aIi 850 ...50 0.. 1570 1320 ..30 0.64 1... tenja Rp.C Meko tarenje .. 245 255 255 255 248 241 naprez.u vow. 860 830 . 2430 0.65 0...C poptanje .C Norroalizacija ... 850 640 .....BO.C Norroalizacija . 4230 0..51 0. 2332 t. 1570 - 6 6 6 6 6 Kovanje .za automate - .45 1.1973. Celld (JUS za oprage . 2133 t.. 1370 .90 Toplinska obrada Omaka t... 4830 } 1100 .551 Sastav i mehanii!ko svojstva Sastav (prosjeroe vrijednosti) % C Zarenje PoboljAano Omaka tvrdoea HB maks..85 - 0. 1590 650 ....C t.55 0.. 860/u 350 . 1370. 2330 t..67 1.05 - 0. 2133 t. 870 t.. 2332 t.. e Q. 550 t... 550 * GaAenje: u - u ulju..u uIju. * Celici. 880/u 830 .za lance: JUS C.BO.. 4332 0.60 1.60 1.. u . 700 t.1984) C. 6 Si Mo Cr V ..C 860 ....05 0... 860/u poptanje .0...a rn-stoea Rm N/mm' -0 .. 1320 . 371 .C PoboljAanje* kaljenje .507 . 1570 1570 1620 1620 1670 1320....za poboljlanje PoboljAanje* Omaka Meko farenje ..85 t.15 - - 255 1130 1130 1130 1180 1180 1180 1130 1320 . 1370 . 890 840 ..65 0. 860/u 350 . 880 830 . 4332 4230 t.Toplinsko obrada i!eliko . 680 850 .'<: '§ 0 6 0..65 0.25 0. 1490 650 . 2430 1050 . N/mm' vlaa. 2330 } t.25 0.. 700 * GaAenje: v gaknje OC 840 .55 1.. 670 530 '" 670 .85 t.30 0. 850 640 .85 ..C 530 ......

~8 0. Tvrdoea tDja C Mo P S A..050 O. 380 . Prosjea. <::.0148: j~ i dodatna oznaka SU: specijalno umireno Upotreba: <::.neumireno. ..B3. 0. .20 0. % 25 23 16 10 5 3 2 } Upotrebljivost ) izvlaeeDje izvlaeeoje !tancanje probijanje Skupina A Z8N 0maJea ticc. Sastav(%) oo-stoea produlj.fO O.1980) Vueena lelilna iica za posebne svrhe (JUS C.95 .za izvlaeenje.0146 .60 0. 400 550.040 PZ90 I 0.440 400 .018 ..~8 0. .015 er } 0.~40 0.0145 .420 320 .521.~40 ..0147 i <::. Rm maks.~5 O. .za opCu upotrebu.040 0.45 0.1978) VIaa. R.45 0.umircno.22 O. maks.030 t. Dopunska 0maJea Hf28 Hf30 Hf32 Hf40 Hf45 Hf55 Hf60 Stupanj tvrdOCe meko ojai!ano 1/8 tvrdo 1/4 tvrdo 1/2 tvrdo 3/4 tvrdo tvrdo (.0147 . (.030 0.. N/mm2 N/mm2 0/0 HRB HRJOT 0.B6.. Z8U VaIJ..050 O.0146. maks.B6.0148: dodatna oznaka N: neumireoo Pri <::. . 500 280.. 650 >600 ..12 0.0145 do <::..0maJea.15 0.1967) Vrste jjelika: (.030 0.30 0.~40 0. U .CeIiCIIalea i (JUS C.011 .. 280 250 220 200 .050 0..e vrijednosti. 500 450 280 . <::.040 B O.~O O. 0146 t. <::.~5 0. 410 280 280 - - - .040 0.a oo-stoCaRm N/mm' 300 . N .025 Co 0. prod.030 0. .za duboko izvlaeenje..a Postot.za veoma duboko izvlaeenje IIJadDO vaIJme CeliCDe trUe od malOUgljiClOg jjelika (JUSC.1977) Sastav(%).08 0. 0148 - ...016 .501 .50 0.050 0.0147.10 0. 550 Postot.BO. 0147 t.1980) Vueena lelilna iica za op'"ge (JUS C.50 : 0. Al.0148 .1980) 372 . .B4. Z22N PZ12 . Naprez. 360 28 32 36 65 57 50 60 55 50 Pri <::. .. maks.58 O.0148 VIaa.01O .. IIJadDO vaIJani CeIibd Bm od malougljiClOg jjelika (JUS C.B6. Z22U O...015 Ni * Vulena obilna lelilna iica (JUS C. C Si Mo PS drugo O. 0145 t.~40 0.

12.7.40 do 0.7100 0.7401 do 0.7400 C. 1215 C. Vlaen& fvrslota Rm prod.1965) Sastav (%) Oma.0.850 1100. . .1215 C do 0.80 C. . Naprez. 750 360 520 ..45 er Mo P males.0. . ..3100 do 0..04 svojstva Naprezanje lefenja R. . 940 z 900 . .. 0. .50 Sve vrste felika le skupine 0. ...B5.35 0.17 do 0.A... ... 0. 1502 C. 540 22 147 440 .10. 1. .35 0.05 0..22 . 590 se iz lablice na sIr.10.0.18 C.0.. 21 440 .35 0.850 1100...04 0... 720 680 .17 do 0.022 .35 0...7401 .0. N/mm'. 570 22 20 186 440 ..602.0. 720 730 . ..22 do 0. .35 0. .0.5 0.. N/mm' % Nlmm' min.40.940 - 650 . Si Postot.7400 C...04 0.10.' fvrslota Rm produlj A.850 1100.0.7100 285 295 C. .. POboljAanje kaljenje.35 0.B5.50... .850 - 870.15 Mehanilka Oznaka - - 0... ..0.10. 375. .1214 255 206 186 157 137 128 108 255 235 206 275 255 235 245 235 226 naprezanje tefenja 186 177 167 216 206 196 216 206 196 i ~rstoCa razabiru 20 235 200 186 pri temperatuti "C 250 300 350 400 167 137 118 108 Nlmm' 450 88 500 % min C.05% teHd Z8valjanedjeYi za vi~ temperature (JUS C. .45 0. Vlaena Ieb:nja R.40 do 0....0.35 0. C..04 0. .35 0.. 650 300 400 650.1964) Sastav.. .40 0.. Inls. 780 z hladenje na zraku. 0.. 450 260 450 . 373 .0. 960 z - - 660.. .10.1214 C.. .15. . 440 25 Toplinska obrada brenje na.05 0.021 .. .04 0. 700 650 . .2.0. 550 550 .05%. ..10.7400 0. 570 176 440. (JUS C.0. u hladnom DC 650 . .9 . ... 0... 780 910.50 Mn do 0. ka C.I213 C.40 = 0.22 Si 0.1402 C.0 0..700..15.15. ..05 0.850 1100...05 - - C..1214 C..04 0. Postot. . 700 Normalizacija DC 900 . 25 21 17 12 22 .. . .. 240 350 . .700 680 . .1.. DC popuJtanje DC - 340 .10.- 1100. . 620 is.0. Omaka Oblikovanje u vrum DC kon oblikOV.40.55 imaju P . 930 C.40.7401 265 Vremensko .20 0.. min.1.35 0.1215 C.7100 C. . .50 0.25. .. . 0.900 910. .36 % Mn min.40 0.1 0. .0.0.CeIici Z8 valjane djeYi propisanih mebanifkih svojstava Oznaka C C. .1212 C.0..10.

9 41.2 43. 3133 pri temperaturi °C 20 200 300 400 450 500 215 245 265 315 275 285 295 177 206 226 265 245 255 275 137 157 177 226 206 206 235 98 118 137 176 157 177 206 78 98 118 156 136 167 147 196 176 20 210000 Vlab1a tOCa N/mm' 340 .-u telikt.30 1204 < 0.30 3133 0. t.3 43.1 45. 550 440 .85 0.0 Toplinska vodljivost ).. 7100 t.60 7400 0. W/mK 200 50.5 13.040% PiS..3 47..050% PiS.. .0 42.7 40. 650 650 . rastezanja a lUJII(m.25 0.610 460 ..45 1202 1000 880.6 51.9 37.35 > 0. .35 > 0. 500 165000 600 155000 Top/inska vod/jivost i temperatumi koeficijent rastezanja 0::-1 20 t.5 a 35 D = 3a 42 D =3 a 42 D =3 a ..4 Izmedu 20°C i temper.940 °Ci popu!tanjem Naprezanje terenja R. dmgi relici pa najvi~ po 7400pobo1j~vaseka1jenjempri 910..1202 t. 720°C.. 7100 7400 ZilaPokus vost savijanja KV/3 (a = 180°) J 56 D = 0.promjerpritiskivaea.490 430 . 620 600.17 0..40 < 0. .8 34.940 }600.50 < 0. a Temperatura Modu1e1asti~nostiE °C N/mm' debljina ispitnog uzorka.014-1977) Mo VmCa obrada °C Normalizacija °C 910.D .. a .5 49. t.1 12. . 7400 34.. - U telici t. pri 650 . . 880.55 < 0..50 1.650 }550 .30 1206 < 0...B4.1 12. K) 374 100 200 300 400 500 600 11. 3105 t. t.1 .30 1.1204 t.:1 t.kut savijanja.9 14.2 100 52. .0 48.20 < 0.5 34.3 44.5 a 49 D = 2a 42 D = 2. . 520 510.20 0. t.. 440 400.7 50.4 44.5 44.3 53.910 . 1202 do 1206 imaju najvi~ po 0.35 > 0.3105 54.6 39.9 31. < 0.16 < 0..910 850 910.CeUkzakodovsld1im Sastav i top/inska obrada Omaka C Si Sastav (%)' Mo Cr (JUS C.2 500 40. 1204 t.30 3105 0. . napetosti °C t.3 pri temperaturi °C 300 400 47.1 39.. . As % 25 22 21 18 19 21 20 400 175000 .5 a 35 D = 3.30 0.2 43.55 0.14 0. N/mm' Omaka t.. t.7 37.5 40..9 13.1206 t.ature °C Temperatumi koef. t.25 0..16 0. .7 45.3 600 C. prod.7 53. .2 48.4 39.9 51..9 45.8 48.1202 t. 720 0. 920 Zarenje za popu!t.15 < 0. 570 300 185000 Post. MehaniCka svojstva .940 890 .. . t. . .5 52.30 7100 0. 570 440 .. . .22 < 0.1206 C.05 < 0.

7400 R ./200 000 R .C 500 520 540 132 99 71 74 46 28 86 177 127 93 59 38 74 45 28 157 122 90 70 46 98 172 230 125 137 94 61 115 76 47 119 147 94 103 78 58 157 123 196 142 78 108 128 95 68 480 53 30 75 42 33 63 38 90 53 44 560 500 520 38 21 54 29 24 49 39 29 22 69 54 39 30 32 26 580 600 ./IOO000 R. 3133 hRm Imm2 R ./10000 R:.C 420 440 460 113 91 72 42 74 57 127 100 158 103 79 59 89 67 48 135 107 82 92 69 51 200 156 121 75 136 103 119 89 65 Temperatura ./lOOOO v 10000 h Rm/l00000 ./200000 R ../100000 R../200000 R . 1204 C.7100 C. je naprezanje koje izaziva trajno Rp1/l0000 Rp1/l00000 Vremenska -v .7401 R./IOO000 R.../10000 R.II 00 000 380 164 118 229 165 145 R./200000 460 199 147 279 211 193 227 167 338 252 229 400 136 95 191 132 115 167 118 250 177 158 480 166 107 228 143 121 192 133 284 190 167 179 130 240 184 170 Tempera!ura ..v 100000 h Rm1200000 . je naprezanje koje izaziva lom: R.II 00 000 Rm/10000 R. 3105 C./10000 R.' C.1206 C.v 100000 h - 10000 h Cvrstoea Rm/.IlOOOOO C.../10000 R:./10000 R:.1214 C../100000 R./10000 R./100000 R...v 200000 h Oznaka eelika C..1215 C..IIOOOOO R./10000 R./200000 64 30 86 40 31 73 41 95 56 47 57 30 74 41 33 44 23 59 29 24 375 ..../100000 R./10000 R:.1202 C.Vremensko naprezanje telenja i lvrstoea Vremensko naprezanje postotno produljenje 10/0: tecenja Rp!/.110000 R:.

. . .. .800 750..0 185 500 . 750 . 750 Zarenje °C 750.800 750.4171 C. 4571 do C.700 630 . N/mm2 .. 750 35 Prokron 11 Nb 0. Austenitne ~elike (C. 1100 °C u vodi.10 18. 1030 u. 750 .. . .0 + Ti 205 500...4170 C..Z 1000.950 14 600 800 ... 4573 C. 4580 C. 4583) kujemo pri 1150.1030 u. 700 40 0. u .5 2.750 35 Prokron 11 spec.0 Prokron 2 0. evrstoea Zelezama Si.. 4570 C... .4172 C."<: Zr:::.. 4572 C.400 550. 700 45 + Nb 205 500. . .. 4570 100 700 700 200 650 650 300 600 600 pri °C 400 550 550 500 500 500 600 340 340 700 240 240 800 65 65 .. 700 Kaljenje" °C 950.4170 C.750 1050.4171 C.10 18.0 2. . 352). 1150..20 17.5 2. .. ..20 13...08 13.15 13. .0 11. . 750 35 Prokron 11 ex. 4170 do C.07 18. . .800 660 .0817.Z 950. . 4570 u pobolj~anom stanju. .0 12. N S Vlaena .. 1050 u Popmtanje'" °C 700.512.4172 C.. 1000 u. za austenitne eelike od . 720 . 0.5 12.na zraku. .4171 C.4574 C.0 Mo Prokron 12 spec.. 750 700. 0. C. .0 550 800. Cvrstoca pri viIim temperaturama Cvrstoea N/mm' Oznaka 20 C. 0. 1100. }750 750 Toplinska obrada Oznaka C. .0 2. .. Gaknje: Boje popu~tanja za te eelike ne vrijede (vidi str.. . .08 18..o. .iNs z . . 750 35 % Oznaka Sastav ><.. 0. .4582 C. 4583 u ga~enom stanju. a gasimo pri 376 ..4583 e Cl.5 Prokron 12 205 500 . 750 650.0 450 650 . .Z 980. .0 10.0 Prokron 12 Nb 0. . 750 . 4172 C. .. 950 14 Prokron 2 spec.0 10.0817. Rm C Cr Ni OSlo i"Q Ravne Mo c. 4571 do C. 4570 Kovanje' °C 1150. QC.0 Mo + Ti 225 500.tend otporni prema kemijsldm utjecajima Sastav i mehanicka svojstva* JUS C. 1150. 800 16 Prokron 3 0.u ulju. Polagano zagrijavati i polagano ohladivati. z.700 16 Prokron I 0.0 Mo + Nb 225 500. .. Za eelike od C.

u vatri do 1000'C } S C..8 0.60 1. . 9501) iarenje 'C 680 . 720 700 ... 860 Kaljenje2) 'C 830 . 4972 1100.13. .4 0... .. .0 . 820 1140. .telid Sastav i mehanicka svojstva za ventile stanju) (u pobolj~anom Oznaka po JUS Zelezarna Ravne C Si Sastav % Cr Ni C. 1180 O. 1.. 850 u 1000.1180 u.15 1. 1030 700 800. e Co 15 C:4970 Prokroni(j Prokronl9 Prokron 20 C.12 1. .7 - Vlatna N"'S tvrstoca Rm N/mm2 f...0 0.. 4579 Zelezarna Ravne C Sastav % Si Mn Cr .40 N..80 2. . Ra zraku. . .0 250 270 230 230 450.4870 770...1080 1100.40N 540 9. .. 4270 Prokron8 0. .. . z 1140. 1180 v Popmtanje 'C 620. C.2 9.1100 685 880 ..0 0. . "-. ... odn. 4588 C. 850 C.. 720 . .\2 1.o oS drugo ZQ::"2 685 880 . .5 16. VatrostaJoi celid Sastav i mehanicka svojstva Oznaka po JUS C.7 1.0 20. 2 b na zraku. 1100 1500. 820') 700..45 3. 12 14 5 10 10 . "-. 850 1500. 0... .0 4.0 1.... 1. ..20 2. 4973 X 10Cr AI 180. .12 1. .0 20. ...') Ohladivanje 1 .. .. 820 820 .035.0 Mo. 900. .2331 2Si C. .) 1100.21. 1150.u vatrido 1150'C .0 X 10 Cr Al 13 0.5 25. 800 550 .21..0 1. .. 1130 980 . . . 700 550 .4581 C...3 - . 4578 1150. . .. 750 750.1150 N . .. telik.. 2331 4270 4581 4588 Kovanje 'C 1050.0 - - o .0 0. . C.0 C. 4870 Prokron9 21-4-N 28-30-4-N 0. Toplinska obrada Oznaka C. . . u vatri do 850'C podnosl postoj. 9001)..u " - ] Co o . .. 4579 1100..800 800 . ne podnosi 377 . 4972 C.0 24. postoj.850 C. 750 - - C. 900') 1100. .. ..0 V.0 1.0 3. 4578 C.850 - }postojan do 1200 'C }S austenitn. . 800 Toplinska obrada i upotreba Oznaka Kovanje Zarenje Ga§enje u vodi Upotreba postoj.750 ') Ohladivanje u pepelu.0 Nb. 10 12 30 30 1.1050 u 1050. . 1180 u.OMn' 600 950.2) Oznake: »u« i »Z« znate gaknje u wju.800 800 . . . C.. 1100 C.. 850 C. Takoder: 1..0 18..5 0. 4970 1100. 650 500 . 4973 1100..680 700 .u B Ni NE go oS AI ZQ::"2 1. z 650.50 .5 280 N Vlatna tvrstoea Rm N/mm2 520 ..

930 900..- .2 poboljAano 1. 800 700.C . Ravne 2Mn 12Mn Sastav C I I Staoje relika Naprez. 3160 gasimo pri 1050 . rod. 7431 0.520 Popmtaoje g. 850 Normalizacija ..850 660. Kovaoje....C 830.C 1100. N/mm2 % 1200. 378 .900 u 600.5 1. 7431 t.. 850 15 16 Trajna lvrstoca pri viSim temperaturama Oznaka 400 550 (~ Upotreba (do 530 ..na zraku..7432 u Ohladivaoje u pepelu.C . teteoja Rpo.. 2 600. 850 700.2 N/mm 1050 350 VIana Postot.. . 7100 i C.. 730 1100..3134 t.. t. 1050.C 900.u ulju..0 g.. O.C 1 1 t..2 C!vrstoa Rm N/mm N/mm2 Postot.. 3160 1050. % V t..oje: z .. 660 900... . . 7432 t. Mn 0. .. .8 12.C 680. otpomi Sastav i mehanilka svojstva po JUS t. CeHci .. 7400 vidi podatke na str.. 7431 7432 320 360 dijelovi pamih turbina (osovioe.CeHd postoJ8IIi pri viSim tempentunma .930 870. A. Kaljeoje"..1000 30 Top/inska obrada Oznaka Kovaoje . 3160 Oznaka Zelez.C 480.850 t.. Austenitni relik t.. A. Popmtaoje ...1400 7 800. tetenja Rpo. Zareoje" .710 . 950 u. .700 .. Za standardirane vrste l!elika C. 374! Sastav i mehanilka svojstva (u pobolj~anom stanju) Oznaka po JUS VIama Naprez..C) t...2 500 550 650.850 i ~ l Zarenje . ... 3134.C u vodi.u - .no rstoca Rm prod. diskovi) Toplinska obrada Oznaka t.nje u ulju. . 680 CC Normalizacija Ohladivaoje u pea. . prema babauJu .

pilc. C. Nakon kovanja ohladivanje :tarenjc 3 .. .. Toplinska obrada Oznaka Kovanjc. t.C IIRC 820 .svrd1aza drvo tekia za kamcn. 1941 t.. 0. 1940 t. ..720 690 ". .800 1000 . 379 . .720 197 231 180 190 1000 .80 JUS Upotrcba kia. 800 1000 .. .720 690 . Popu!tanjc pri 100... 800 1050.. . 1944sadde joi 0.720 690.790 v 760.. 200 200 210 210 175 210 65 . .45 0. . 850 1050. .. 1531 1731 1740 1840 I t. Cclicit.70 0.1% V. . . 1948 .80 1. HB t..800 1000 . 1943 t. . 1941it. . 10 b. 720 690. 1840 1941 1943 1944 1841 1050. . 780 v . 800 650.. .C Kaljcnje (u vodi)". . C.700 690. . 1841 t. 850 v 54 800 . .30% Si i Mn.. . 800 v 64 65 760..700 650. t v rd i tclik za aIat koji treba da jc prilimo Md i odgovarajure tilavosti polutvrdi tclik za aIat koji trcba da jc osobito Md uz manju tilavost t..790 v 65 760.. 720 690. 800 1000. .. . tVrdo6t .720 680 .. 690. . 1731 t.: .... .. . 800 v 63 770 .2. . . ".800 v 65 65 760. . J!Ofevi. Svi ti tclici imaju najvik po 0.. . 810 0 760. 800 C. ddaIa za aIat mcki tclik za vrlo tilav alat t i la v i c Ii k za aIat za obradu mekog matcrijala til a vo. 850 t. 1531 1740 1940 1100.C Meko tarenjc" tvrooa.0" 1. . 200 "C. .2 I 1.800 1050..720 na zraku..3 turp" t. . . t. t. . C % 0. C.. 930 0 61 770 .. 1948 .. .. .60 0.800 v 65 780. C. . t. . . t. sjcldrc. .ALATNI CELlCI UgUlCui alatDi Celid Sastav i upotreba Oznaka Zclczama Ravnc CK45 CK60 OC70 OC80 QC 100 QC 100 extra QC 120 OC 120 cxtra Kosc QCP 135 Sastav. 1944 } 1.

.800 720.. .5 11.0 13.47702 C. . z 53. 980 u.. . .. .. ..I. OCR 12 extra OCR 12 VM Prokron 3 Pronon 4 Prokron 4 ex Prokron 5 84NiV4 OH 49 Upolreba 0. ...50 0.4143 C.2 62.400 150. . 850 1100..5 12. 1020 u..1020 U.. 450 150.. .250 150.4141 C.... .64 950. ... :840 1050 .. ..760 220 250 250 250 250 220 225 225 250 220 240 230 .. .760 220 1050.. hI...10 0. ..450 100. .. .9 Ni - 1.. 1000 u..65 1000..C Meko wenje tvrd.0 14. . .4150 C. .ulje. .. 350 z Toplinska obrada Oznaka C. 7440 C.1020 u..5 0. 800 225 1000 .70 0.41702 C.. 1020 u..8140 C..67 780 ..4172 C.66 820 ..3 145V 33 1. z 44.LegiraDi alalni CeIki . . .67 840..6Mo 1....50 11. { u .15 0.1020 u.800 1100.4850 C. 760 220 1000 . .66 950.50Mo 0. .600 180.850 770.... . . 840 U 64... 770. . ..15. 60 780 .. ..45 0.550 150.. .250 100..1040 U.1Mo - p Popu!lanje ..4149 C.--..0 13.65 940. .2 63.4650 C. 840 v 64.66 v 65. .4650 C... .10 W ostalo Zelezama Ravne OCR 1 OCR 3 OCR 4 extra OCR 3 extra OCR 12 OCR 12 spec. . . 820 800 ..--Ozoaka JUS C.15 1.65 1.z 53 .4750 C. 880 .. 8140 Kovanje . ..45 .760 { { { 1050.55 0.C 150. 800 720. .' HRC v 64.70 1.0 0.lermalna kupka.70 0... .. z 61. - - O.0 13.C 1050 ..67 840 U 63...58 990.1 1.41702 C..67 790. 400 150. . .. 850 800. . 840 1050.32 0.l 64. .15 0. .. 810 U 65.250 100. 47702 C. 5840 C.250 150.4172 C.. ...4150 C..20 0. .850 770.C HB Kaljenje tvrd.zrak.. .4141 C. .66 780.2 0. . z 52. hI.. 380 .53 950.. 850 800. 850 720.45 0. ..4143 C.4149 C. 980 u...850 700.. 41704 C....850 760.4145 C. .voda.67 800 .850 770...7440 - 3.0 1. 900 720.4 1.3. 4850 C....I.5 11.4145 C. 850 800 . .4 2..85 0. . . . .63 v 64.1 2.. ...400 150.l 63. .. 4750 C.. 58 950. ..850 820.. 1 ..850 760. . .. .450 150.41704 Legirani alatni retici z a r a d u h Ia d nom Sastav 0/0 C 1... 950 u 64.300 150. . 840 1050.5840 C..400 150.0 V 0. .9 Mo C.hIadenje pri kaljenju: v .60 er 0..67 940.880 1100.800 1050. 820 770..66 980. 810 v 65.800 1050.. 800 1050.740 1050.. . . 860 v 63. .850 840...

720 220 1000.60 0.. 6444 t.1 Mo 0. 860 v 52..10 za r a d u hi a d n 0 ID Sastav % W ostalo 1. . .0 Mo Upotreba : "54 pir 2.65 770. 830 800 ... . .850 690. 870 250 1050. 6441 t.66 790..750 250 220 C..C HB 1050.. OW5 C 1.. ..20 0.. 381 ..750 230 Kaljeoje tvrd.0 0.65 u 64.0 1.1 1..45 0.0 0.0 0.. 820 800 .0 1. . .63 940.400 150. . 840 t 63.. .. 840 u 63. 870 250 1050. hi. 930 860. . .25 0..65 u 63. ..80 0. 860 u 64. 4754 4755 4756 4835 4844 Meko fareoje tvrd.. 3840 1050. .300 150.. . t .850 720. 6445 t 3840 t. HRC 1000.15 0....2 1.Legirani aIatnHelici S8stav i upolreba Oznaka po JUS 755 : 4756 . .850 720.. u .66 780. 890 u 61..voda.0 2.. 980 z.. 830 v 66... 750 1050.0 0.66 800.67 760..64 860.. 750 240 1050... 900 v 61.20 1.60 Si 2.20 0. . Merilo Merilo extra OWl OW3 OW spec..400 100.750 1050. 6440 t. 63 1000.25 0.850 830 . 6444 C: 6445 { 1050. . . .. .750 1050.. 830 v 65..0 8.850 720..C 150. .5 5.55 800. ..' Popmtaoje .. . .750 1050.60 0. t.... . 4835 .850 720. ..900 840... 860...67 820 ..300 150. 59 ...68 ...400 150. . .. 6840 C. .t 62.0 0... . .0 1. 860 780.400 160.0 Si 0. 1. 300 100. t. 6842 t.80 0.1020 u 59.. 800 t 63..5 Toplinska obrada Oznaka t...67 v 65. .rashladno v .. 820 800...0 Mo 1. .termalna kupelj.10 1.. 6441 C.800 680 . .30 { 270 .90 1.. .850 680.2 1. z .400 150.. . .250 100.C 1050.. ...850 720...33 0....2 1.. .850 720. OSIKRO 2 OSIKRO 4 OSIKRO sp. 64 890. ..30 0. 810 u 63.2 1. . 720 230 Kovaoje .. 6850 1050.750 sredstvo: { 230 { 230 { 230 { 2.. . . .3 0.0 0... 6440 C..50 0.10 0....2 Mo 1.0 1.ulje. .9 Si. 4844 :: 6443 t.... .C hI.zrak.25 4.2 V 0. t.850 720..550 150. 900 u 60.65 830.:... .05 1....65 u 5"6-.550 150. .. 250 t. t.. . ..850 720. .53 1. 6840 t. ....20 1. 870 250 1050.66 v 65.4 Cr 10.720 C.0 0..0 Mo 1..550 100 .50 1.u..1020 u 61.850 840 . 6850 Zelezama Ravoe CRY CRV2 OA2 31 Cr V 3 OL 2 spec..250 150. 6842 C. 6443 t. . . . 830 u 63. . ...30 1.65 760..0 2. ....10 0. ...

. . 1030 1000. t 54. .. 4752 C.0 Si 9. . 900 780...1050 {1020.0 Si 0...zrak.0 Si 1.53 550.0 3.650 z 52 . 700 u.5 1. bl.0 1. 4757 C. 5741 C. .700 1020... matrice tmovi.. 4758 C.. 6451 C.58 1450 1100...581400..80012501 800.. U.0 5.4 1.40 0. 870 U 57.700 250 1100. 382 .....1160 42. 870 z 54. ...40 0.1040 890.. . .. . 900 780.5862 400... . 4753 C.1040 U 46.0 Si 1. 700 860.uIje. 4753 C. . 850 800.900 1100. ... 561570 .. 56 . 1030 u.. . t . 63 450.. .7401230 C.voda. 474211080. t 52..46 500.850 800.1040 u.55 0. .0 2. 760 250 1100... kokile Toplinsko obrada Omaka Kovanje ...30 0. .C HB Kaljenje .850 1000.36 0.1040 z 59.8301250 u...700 1080.t 54...25 1.850 830. 700 z 50.30 0. .70 1.zU 42. 8301 250 I { ~:~:::~~~ \U ~L:~~ { 980. 4742 C. . 5742 C.. 4751 C.65 0.... 850 670 . .830 1100..50 Upotreba 1 drugo 0.7 Ni 0.0 0..1 1..z t 49.54 {1010.700 {1000.Legirani alatni retici z a r a d u v rue e m SasWII i upolTeba Oznaka po JUS C...8501700..... 1040 z 52.55 0...700 1050. .46 U 1 ..680 C.840 250 250 250 58.9 5...... 57 750.1050 t. 9750 Zelezarna Ravne Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop N Mo 1 3 Mo 2 Mo 4 Mo 6 extra 1 extra 2 1 2 33 Co 2 C 0.2 1.. .. 5742 C..850 250 1000. 900 960.. { 830.0 5.411.561550..0 5.47 49..termalna kupka. t 60. 1050 z 52.3 1...40 0. 55 1000.. 850 800 .0 Si 1....1060 42. ..50 0.. .. 83012501{ 1000'. 7450 C...0 5. 650 1000.3 1.C Meko farenje tvrd. t 50. 9750 1100.. .1040 { 890..10 0..... 5741 C.5 0. ..700 1010... 1160 u.0 Sastav % ~ 0.' tvrd....40 0...10 0.20 0. 1000 v 49... 4758 C...0 Si 1.50 1... 6450 C..6451 C..z t 47.C 600.. .. ...600 1080.32 Cr 1.72 0..211..53 550.. 53 500... 1030 { 1050.0 1..1060 u.50 0..850 740. z .. 7450 C..5 Mn 1.62 670.30 1.. 4752 C.40 0..32 0..0 Co utopi.0 3~ 3~ 3. . 1040 I { 1000. . 4757 C....rasbladno sredstvo: v . 700 250 830 .... . HRC Popu!tanje .C hI. 55 u.. 61 400..5 3. .810 1050.900 1100. 4751 C.7 Ni 4.50 {1080. 6450 C.. .35 1. ....

9780 I BRC Mol 0. .0 I 0.5 I 4.580 63. 7680 1 BRM 2 t.5 I 3.0 I 5. 383 . .0 I 5.9 Mo-brzorezni telik za obradu kovina pri veCimudarnim opteretenjima.014.0 5.830 780. .51 Co-brzoremi telik za rezanje tYrdih materijala velikim brzinama 5 debelom Strugotinom 0. 570 64. ..C tvrdOOl HRC Toplinska obrada Oznaka Kovanje . . 900 . . osobito za nofeve i glodaIa (za grubu obradu) t.. .0 I vrlo optereteni alat.5 I 0.66 530 ... . Ga!enje u ulju..C C.0 telik pri finoj ill C. . 6980 1 BRC 0. ... 830 tvrdoo HB 300 300 300 300 300 300 300 KaljenjeO .. .65 1100.6980 C. . .C 800 .. 900 1100.91 Co-Mo-brzoremi telik za najtefu grubu obradu gdje se posebno zahtijeva tilavost C. 560 63. . 1310 1210. probija- a. 830 800.0 14.1250 1200..560 63. 590 63. .92 6. ..550 . . 570 63..9683 C. 900 Zarenje .67 540 . ...6880 C.1300 1180..76118..2 I univerzalni brzoremi najveteg ueinka gruboj obradi t. 9682 1 BRC 3 0. 1260 530. na zraku ill u termalnoj kupki (540.0 I 9.25 9.. .514.90 6. 1290 1260. .. .0 11.5 6.0 I 3. .7 11.900 1150.0 I 5.9780 C. . 900 800. 9880 I OSV I 1. 1240 1180.66 480 ..900 1150 .. . 520 62. .65 540.. glodaIa nofevizaobradu i kovina Popultanje .5 I 4.. .. .900 1100. .1230 1250. . .9682 C.. . . .67 540 .7680 C..5 I 5.011. . .5 I 4. .900 1100. ..5 I 5.80118. 9683 1 BRU 1.Brzoremi teUd v Upotreba W1 standardni brzoremi telik za sve VlStebrzoremog alata t. 810 800 ..9880 1230.51 jakolegiraniCo-brzoremiteIik za najve61opteretenja i za rezanje najtvrdih materijala 110.0 I 3.7 11. . . .C 1150.810 870 ..C).860 780. ... ..66 550 .

384 4731 4732 7130 7431 Naprez. 0300 CL.50 1.'5 - - CL. (JUS C. te~enJa ~e N/~m mm. A S% 22 16 12 9 22 20 Upotreba CL. 0601 CL. na meko iIi normalizi- Sastav Legirani cellCni IIjev za poboljSauje Oznaka po JUS CL.35 1. 0602 CL.0400 185 225 375 440 25 22 u martenki. 740 740. Postol. CL.1030 440.1... 1330 I stanju) i upotreba PostOI. 35 30 34 2a 1.25 0.0H .21 0.. J min.0500 CL.0 1." 1. Naprez. .20 0.CELICNI LIJEV Celiau lijev je svaki eelik dobiven postupkom taljici ili elektrienoj pea i lijevan u kalupe.40 1.J3. CL.'7f 1. 640 ventili (do 450°C) } optereceni dijelovi statiki i dinamiki ventili (300. 590. . 4730 CL. 540°C) ja optereeeni dijelovi . CL. 0301 CL.. UgljlCni (nelegirani) cellCni IIjev Vla.25 0. CL.0 1. 1330 4730 4731 4732 7130 7431 Zelezarna Ravne Lg-C 25 CrMo 60 L CrMo 80 L CrMo 100 L LgZ-45 Mo GS17CrMo55 C 0. 890 880. 0501 255 295 510 590 610 18 15 15 12 25 - 3a 4a 1.ila.. Svi odljevci moraju biti toplo obradeni i to: urenjem ranjem ili normaliziranjem i tarenjem na meko. min.42 0.1973) Kon. Rm produlj. .. 590. 245 390 510 665 245 315 Vlaroa ~rstOCa Rm N/mm' 400...55 1.40 0. N/mm' N/mm A.3 Mo 0.Pokus Magn.25 0.0600 CL. konverteru. 590 490.25 0.0603 345 CL.30 1. CL.50 Mehanicka svojstvaSu poboljsanom Oznaka po JUS CL.55 l..33 0.65 21 14 - - CL.% po JUS min.0700 410 - 685 14 - - - - - .60 1.45 1.18 Sastav % Cr 1.0 1. CL. indukcija T trak. CL. min. CL.. D 2500 5000 1000c:.. CL. 0401 27 CL. Oznaka teenja Re vrst. produlj. vost savijanja pri jakosti polja Z% KUI3 (a=1800) AIm min.

0 9. 4573 CL.0 10.4271 CL.45 1.45 1. L 12 L 12 sp.0 2.3 0.08 0. .5 +Nb 2.0 2.0 29.640 440 ..0 0.0 11. 230 HB }pea dijelovi industrijskih u vatri do 1100 . 3460 CL. prod. Re .4273 CL. 4572 tL.0 1. 3134 lL. 4572 a.30 Mn 1. (v) gas..08 0.20 0. (v) g.3 0. 4573 a. 0.0 +Nb cr.640 440.0 25.5 13.0 Sastav % Cr Mo Ni 11 Svojstva toCe' 1.5 1..5 18.. 4571 CL.8 15.6 As 1..4171 CL. (v) ga. "mIajua lijev CL.7 1.0 12. 4574 A. .0 15. 385 ~ ..(v) Vlana rstoca Rm N/mm' 590. 4171 .. 300 HB 150.3 2.8 13.. (v) g..5 1. 3462 CL.7 1.0 1.0 18. 7361 tI.0 12. 640 Postol. cr.postotno produljenje (%)....6 3.5 1. 330 HB 200 ..12 0.0 12.MnMo L 15. 3161 CL.Sastav Oznaka JUS I Kemijski otporan ceDtni Djev Sastav % C maks.0 18. cr.3160 l1.0 18. L.2 1.0 13. 4771 Zelezarna Ravne 2 Mn L V 12 Mn L N 12 Mn L V 12 MnCr L 12 MnCr L 12 MnMo L V 12..0 29.1 J.0 2. .0 13.0 12.Strojarski .640 440. g... 4576 CL. . 790 440.35 Si Cr Ni Mo ostalo ZelezarnaRavne Prokron Prokron Prokron Prokron Prokron 2L 11 L 11 sp. terenja Re N/mm2 440 175 175 185 185 Tvrdoea 4..l.0 1I Mehanitka : pobolj.C CeDtni Djevotporan prema babanjo Sastav i mehanitka svojstva Oznaka JUS CL. 4571 . 7362 tI.. As % 12 20 20 20 20 Upotreba otpomost prema rdi i kiselinama 250 ... 4758 CL.. 300 rOO. .12 0..C u vatri do 1150 . (v) !areno fareno fareno as.0 1. 0.granica naravnog te~enja (N/mm').3 LC-L 15-3 HC-L Prokron 3 M-L C 0. ..0 27. .40 0.8 2.. 4577 Oznaka JUS a. ..Iriru~nik j .8 17.0 2. 4271 4273 4576 4577 I Prokron 16 L Prokron AS L Prokron10L Prokron 15 L svojstva i upotreba Stanje Naprez.2 1.0 10.6 poDoIJ .2 1. 4574 "3!rOstalni lijev 1. 4759 CL.0 1.

1530 C. 0563 386 CIO Ckl0 (lOS 20) HI HII HllI SI 35-4 SI 45-4 SI 35-8 SI 45-8 CI5 Ck 15 Cm 15 15S 20 C22 Ck22 SI 55-4 C35 Ck 35 Cm 35 35 S 20 C45 Ck45 (C 45 W 3) Cm 45 45 S 20 . 0247 C. 1330 C. 0363 C. 0645 C.0000 C.0145 C.1220 C.RS113 RR SI 14 U SI 35-2 R SI 35-2 U SI 36-1 (6 PlO) (U 7 S 10) U SI 36-2 U IOS6 RS134-2 UQ SI 36-2 U 10S 10 U SI 34-1 U St 34-2 R SI 36-2 U SI 38-1 U SI 38-2 R SI 37-2 SI 37-3 (SI 37-3) UQ SI 38-2 U SI 37-1 U SI 37-2 R SI 38-2 R SI 44-2 (6 P 20) R SI 42-1 R SI 42-2 SI 42-3 (SI 42-3) U SI 42-2 R SI 46-2 SI 46-3 (SI 46-3) SI 50-2 (SI 52-3) SI 52-3 (SI 52-3) C. 1400 C. 1302 C.1531 C.1430 C.0461 C.1500 C.0362 C.1213 C.1402 C.0355 C. 0211 C.16oo C. 0371 C.1281 C. 1331 C.1580 C.1212 C. 0246 C.0147 C.0471 C. 0270 C. 1215 C.1214 C. 0445 C. 0255 C.0148 C.0375 C.1210 C. 0462 C.1480 C. 0446 C.0370 C.0261 C. 0365 C.1204 C.1221 C.0210 C. 1301 C.1540 C. 0411 C.0361 C.0481 C.lloo C.0545 C. 0483 C. 0745 C. 0271 C. SI 12 US113. 1300 C.1601 SI 60-2 SI 70-2 C.1501 C.0146 C.0265 C.llOI C.II90 C. 0562 C. 1121 C.0561 C.1206 C.1290 C.I211 C.0275 C.OZNAKE CELIKA JUS Omake eelika prema standanlima JUS i DIN DIN JUS DIN SI 00 SI 10 U SI 12.0257 C. 0345 C. 0267 C. 0463 C.1431 C. 1120 C. 0460 C.1502 C.1209 C. 0482 C.1590 C.1490 C. 0245 C. 1202 C.

1740 C.4133 C.1700 C.4381 C.4571 C.4184 C.4750 C.4739 C.3111 C.4588 C.3100 C. C.2330 C.3811 C.1741 C.1946 C.4170 C.4732 C.1944 C.1680 C.4321 C.3133 C.4181 C.O:make celika prema standardima JUS i DIN (nastavak) JUS DIN JUS DIN C.4734 C.4172 C.1731 C.4141 C.1840 C.3190 (6OS!Mn5) (65 SI 7) St 52-4 19 Mn 5 4OMn4 17Mn4 50Mn7 28 Mn 6 (X 120 Mn 12) - C.4270 C.4650 C.4579 C. ~.4320 C. 4531 C.4382 C.3139 C.1730 C.4143 C.4573 C.4230 C.3112 C 3130 .4572 C. 1941 C.2130 C.4578 C.4733 C.4150 C.4132' C.3840 C.4580 C. 1943 C..1701 C.4751 25CrMo4 34 CrMo4 42 CrMo 4 50 CrMo4 30CrMoV9 32 CrMo 12 34 CrAIMo 5 X 165 CrMoV 12 X 38 CrMoV 5 1 387 .3105 C.1630 C.316O C.. 3990 C..4120 C.4738 C.2331 C. C.1948 C.1940 C..1631 C.4180 C.4574 C.4731 C.2133 .2132 C.2131 C.4130 C.2134 .4131 C.1780 C.4173 C.4581 C 4582 C:4583 C.4149 C.4520 .4721 X 15CrNiSi2520 X 12 CrNiSi 36 16 X 5CrNi189 X 80 CrNiSi 20 X 10 CrNiNb 189 X10CrNiMoNbl810 (X 53 CrMnNiN 219) X 210 CrW 12 20 CrMo 5 C.4171 C.4730 C.4134 90 MnV 8 9 SMn 28 15 Cr 3 34Cr4 41 Cr 4 38 Cr 2 46 Cr 2 37 Cr 4 C.4570 115 Crv 3 140 er 3 IOOCr6 (140 Cr 2) X 210 Cr 12 X7Cr13 X15Cr13 X20Cr13 (X 40 Cr 13) X42Cr13 34 CrS 4 41 CrS 4 37 CrS 4 67 SiCr 5 X 45 CrSi 9 3 16 MnCr5 20 MnCr 5 16 MnCrS 5 20 MnCrS 5 17 CrNiMo 6 ' AIN 7 34 Cr X 22 CrNI 17 X12CrNil88 X 10 CrNiTi 189 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10 ~ ~. C.4175 C.4145 C. C 55 Ck 55 On 55 C60 Ck60 (C67W3) (C 67 W 3) On 60 (C 80W 1) (C 105 W 1) 100 W 1 (C 125 W) (C 125 W) (CIIOW2) (C 135 W 2) (38 Si 7) 46 Si 7 51 S! 7 55 SI7 66 Si 7 .3134 C.

460 3 CL. C.4811 C.6444 C. 9750 DIN 20 MoCrS 4 2S MoCrS 4 56-5-2 518-1-2-10 5 10-4-3-10 11 III III C. 0501 CL. 4576 CL.644O C.4781 C.4970 C.4850 C. 1330 CL 3134 CL' CL' ~:~ "" .6450 C. 4732 CL.7130 CL. 0600 CL.5742 C. ~~OO CL.7400 C. 0301 ~. \. "" .6451 C.7421 C.5421 C.4756 C. 4571 CL.4831 "" \ 4835 C.4753 C. 0601 CL.4755 C. 4271 CL.4759 CL. 7361 CL..7100 C. 4273 CL.5420 C.Oznake celika prema standardima JUS i DIN (nastavak) JU5 C. 4782 C.7431 C.684O C.6842 C. 4730 CL.3 05-45 05-45.4577 CL. 4573 CL.4754 C. 0300 CL.7432 388 42 CrMoS4 50CrY4 58CrY4 31CrY3 (X 155CrVMo121) X 10CrAI24 X 10CrAII3 15CrNi 6 18CrNi 8 36CrNiMo4 34CrNiMo6 30CrNiMo8 55NiCrMoV6 56NiCrMoV7 105wcr 6 (IIOWCrV5) 45 WCrV7 60WCrV7 80WCrV8 X 30WCrV4 I X 30wcrv 9 3 120WV4 100WV4 (142WV 13) 5 18-0-1 518-1-2-5 15Mo3 13CrMo4 4 10CrMo 910 20 MoCr4 25 MoCr4 22 CrMo44 24CrMoV5 5 C.3 05-62 05-62.4972 C.0603 CL.6980 C. 4574 CL.7680 C 9682 C: 9683 C .5432 C. 0602 CL.5431 C.3 05-70 05-C 2S (05-36 Mo S) (O-X 120 Mo 12) (O-X 120 Mo 12) (O-X 120 Mo 12) (O-X 120 Mo 12) O-X 20 cr 14 O-X 40 Cr5i 29 O-X 130 Cr5i 29 O-X 10 CrNi 18 8 O-X 7 CrNiNb 18 9 O-X 10 CrNiMo 189 O-X 7 CrNiMoNb 18 10 O-X 40 CrNi5i 27 4 O-X 35 CrNi5i 2S 12 (05-25 CrMo 4) (05-34 CrMo 4) (05-42 CrMo 4) (O-X 300 CrMo 15 3) 05-22 Mo 4 (O-X 125 MoMo 122) (O-X 125 MoMo 122) ~ .3 05-60 05-60.4830 C.3 05-52 05-52.7362 5 6-5-2-5 05-38 05-38. 4572 CL.7480 C.7401 C.5430 C..4771 DIN X 40 CrMoV 5 I (X 50 CrMoW 9 11) X 100 CrMoV 5 I (X 50 CrVMo 5 I) X 55 CrMo 14 JU5 C.6441 C.5741 .4770 C. 6850 C. 7420 C.4757 C. 3462 CL. 4171 CL.4758 CL.4771 CL.L.978O CL.0700 CL.6880 C. 4731 CL.7481 C.6443 C. 6445 C.

1941 C.E.1741 OCP65 OCP 110 OCP 135 VCV130 Prima hart T5P K2 2 - Y13 CV.194O C.4750 - KlSO C. o M CC Mo RapidEx.4141 OCRI C.1946 C. Solar AK 2 spec.4751 OWl OW3 OSIKRO2 OSIKRO4 Utop Mo I Utop extra I Utop extra 2 Utop2 Merilo Merilo extra Prokron 3 Prokron 4 SpezialK SpezialKR SpezialKNL WV. FS FS YI2A Y7 Y8 YII - C.4145 OCR 4 extra C. t. sp. mittel hart 11S Poldi (CsSR) I I (SSSR) (rush siova !) GOST t.4143 OCR3 C. Max. 1200 p MK - Max.Omake domaCih i nekib stranib alatnih eelika* JUS t.4650 C.1944 TSWextra 6 5 EZH EZH spec. 6880 t. 6443 C.4835 C.R.6444 C. 6882 BRW BRW2 WKW4 SuperRapid Extra S.1943 C. t.6841 C. BRC BRM2 BRC3 BRU BRCMo S. 4XI3 P 18 PI8KS<I>2 PKJO t.HVN AK 3 spec.184O C. C.4150 C. SSWY RCRI 2002 2002spec. C. SSC RCRI KLZ - C.R.6451 t. t. 212 Stabil spec. Max. 2002M X05 XI2 - - - XI2M BI 5XB2C 6XBC SXHM 45 XHM <I> 3X2B8 MY extra KL US ultra GNM GNME WKZ MST Amutit WKW2 SPS TenaxN TenaxNB TLH TBMI TBM Extra I HPS.SS - 389 - Usporedba sli<!nih <!elikaje po kvaliteti samo priblitna. EMS45 Extra weich Extra zah Extra zah hart 100 Extra S Extra zah hart Extra zah hart Prima weich Pr.3840 XBr 2X13 - - - C.4770 Prokron5 C. . Gex.6440 C.4149 C.spec.4172 C. t. 00 5 S. 1S40 1740 2elezarna Ravne OCSO OC70 OC80 OCIOO QC 100extra OCI20 OC 120extra Bohler (Austrija) MS45. 5742 C.E.1948 C.6840 OCR 3extra OCR 12 OCR 12spec.spec.E. 6980 7680 9682 9683 9780 . OCR 12extra - C.R. 500 Mo RaDid Ex.5741 C.4173 C.

LlJevaui tvnIi metali Pojavili su se najprije u USA pod nazivom »stellit«.. 2.. . Tvrdi metali za alat za preoblikovanje (JUS K. A9. 1926) pod nazivom »widia«.. 1750 HV. za matrice. ali su krhki i vrlo osjetIjiv prema udarcima. TiC (TaC.. savijanje. 1.. prdanje (u hladnom i toplom stanju) za jednaki alat kao pri G 50. za nozeve u ~tancama. vodice otpomost prema habanju i dovoljna Zilavost. oblikuju se samo lijevanjem odn. koje se sinteruju.. Ne mogu se kovati ni valjati. aIi s povecanom Zilavo~cu aIat za odvajanje Cestica. profilirane matrice. Tvrdi metali nisu Celici i njihova se struktura ne moZe mijenjati nikakvom toplinskom obradom. manja Zilavost.1250 N/mm2)..32%) i W (6. 025 . TiC je tvrdi od WC. za za jednaki alat kao pri G 30. MoC) te Co kao veziva. matrice za izradu cijevi. koja iznosi 1400. Sastoje se od kristala WC. opada do 1000 . Kasnije je bio Co . Svoju prirodnu tvrdocu zadrtavaju do visokih temperatura (pri 750 .5% C te lijevani. Njihova je zilavost takoder znatna (cvrstoca na savijanje iznosi 2500.1974) Oznaka G05 G 10 G20 G30 G40 G50 G60 390 velika otpomost rila Upotreba prema habanju. Cr (25. Veoma su otporni prema habanju. za matrice. Njihova tvrdoca..17%) s pribliZno 0.65%)..C znatno tvrdi od brzoleznog celika pri temperaturi okoline. aIi s poveeanom Zilavoscu .C mogu imati jo~ tvrdoeu do 750 HV). Sastavljeni su na bazi Co (33. . mje- otpomost prema habanju. kovanje.C tek za 10%. ali smanjuje Zilavost. Sinterovani tvrdi metali oblikuju se u plocice. Bitno su utjecali na razvoj tehnike obrade. Upotrebljavamo ih za navarivanje. matrice za duboko izvlaCenje alat za preoblikovanje pecatanje i odvajanje cestica. Sinterovaui tvnIi metali Nastali su u Njemackoj (Krupp. TVRDI MET ALl Tvrdi metali sastavljeni su od jednog iIi vi~e karbida kao nosilaca tvrdoee i od kobalta kao veziva. Tlacna cvrstoca je vrlo velika (oko 4250 N/mm2). . sinterovanjem i bru~enjem. . Sinterovani tvrdi metali sa TiC jos su na 700.zbog visoke cijene .djelomice zamijenjen sa Fe.

~ os 0 u.1. Odvajanje restica 5 relika dvostrukom brzinom brzoreznih relika 5 veam posmacima do 3 mm/okr.1 mmlokr. ~ tine.plas k stiauh masa. . Tokarenje i odvajanje restica na autornatirna rnalorn brzinom. Odvajanje restica rnalom "brzinorn 5 vearn presjecirna strugo1.!!. brzinom brzorez- ~ ~ ~ o brzinom brzorez- nib relika 5 osrednjim posmacima do 2 mmlokr. cv~to~. . plasticnih tvari. ~ stakla. Matrice za vurenje tvrdog relika..A9.1966) Oznaka P 01 PlO PZO P30 I Upotreba Najfinije tokarenje i bu~nje relika velikom brzinom do 1. keramike.porculanaI k arnen]a.~ Odvajanje restica sa sivog lijeva (nad 220 HB). Tokarenje i odvajanje restica na autornatirna malorn brzinom rezanja i velikim presjekorn strugotine. VruCe i hladno ] ~ K 30 t. vlaknastih tvari.~ ~ 391 .~. Odvajanje restica 5 tvrdog i sivog lijeva vea: tvrdoee (do 60 ~ K 10 HRC). Obrada tvrdog Mn-eelika i austenitnih relika. I ~ '" .g.Tvrdi metaIi roDalat roDodvDjanje lestica (JUS K.020 .... slitina AI i Cu.~ ~ Odvajanje restica osrednjom brzinom s osrednjim presjekom :i. M ZO I....: relika (Rm > 1800 N/mm2).. Obrada neieljeznih kovina M 10 I ~. ali 5 velikim presjekorn strugotine. Blanjanje sivog :Q :I P40 PSO KOl :[ . keramike i kamenja (udarna svrdla).7 os .. papira. os- K 40 t~ 11 o C Odvajanje Cestica 5 drveta.!!. K ZO t~..: m/s (100 m/min) 5 posmakom od 0. :..: gotine.aluminijskihlitinasa silicijem. plasticnih tvari. strugotine. > M 30 t. . Odvajanje restica sa sivog lijeva i relika manje evrstoee..: tima. osobito na autorna0. vurenje i valjanje... Obrada tvrdog Mn-eelika. Odvajanje restica velikom brzinom 5 ma1im presjekom stru- ~ "'. slitina Al i Cu. Odvajanje restica s tvrdog sivog lijeva (nad 220 HB).~ M 40 t~:J OdvajanLe "~st~~ Ee~k31 !I1_alcr.~ Odvajanje restica 5 relika ~terostrukom Odvajanje restica 5 relika retverostrukom nib relika 5 najmanjim posmacima do 1 mmlokr. ukorenib drvenih ploea i 51. '§ 1. keramike i kamenja. aljenogrelika.. . tvrdog I ~. Obrada austenitnih relika. lijeva.

10 Mn 0.10 Ti 0.32 20 30 I 25 .tvrdo vureni 100 70 130 (. 170) I 5 3 I 7 4 I 20 28 35 Najbolja svojstva u meko Zarenom stanju dobivamo. lice. .0 Cu 0. > 2%.5 0. 500°C.5. 25.05 Ga ostalo 0.7 0.7 1. Najvecu kemijsku otpornost postizemo Zarenjem pri 450 .03 0.C2.40 0.04 Gustoca aluminija iznosi od 2560 kg/m3 (lijevanog) do 2750 kg/m3 (kovanog.polutvrdo I ..00 AI 99.7 0.100 . Oznaka AI 99. cijevi i profiJi .00 ukupno 0.00 AI 99. Sastav i upotreba Dopu!tene neastoee (%) maks..07 0.03 0. * Zice za aluminijsku uzad moraju imati postotno produljenje dina se Zica prije pletenja ispituje na pregib i torziju.8. Stanje aluminija Postot. Tvrdoea HB 24. 400°C.15 0..05 0.8 Zn 0.2 0. Mehanitka " svojstva aluminija (AI 99.LAKE KOVINE Aluminij (JUS C.120 70 Al.02 0.05 Si 0. Aluminij ima takoder veliku toplinsku i elektrienu vodljivost. Poje- 392 . .03 0. ako nakon ~to vece plasticne deformacije (70.05 0.20 0.S) VIae. .0. valjanog ili vurenog).03 0..00 AI 99.polutvrdo meki (prelani vureni ill 1areni) I .05 0.02 0. .05 0. lijev trake i limovi Rm N/mm' 90.3 0.02 0.18 22 I A.06 0.. .02 0.10 0. .00 AI 99.7.25 0. 90% smanjenja presjeka) zarimo Al pri 360 .07 0.meki (hreni) valjani I .03 0.5 Fe 0.3. .05 0.05 0.05 0.05 0..03 0.1986) Osobite prednosti aluminija su mala gustoea i velika otpornost prema koroziji i kemijskim utjecajima.tvrdo - 100 130 6 I 7 5 20 valjani 4 18 35 Iipke.. produlj. fvrst.03 0.03 0.25 0.05 0..05 Mg 0.15 0.

8.75 Si. 2 Mg..6.2 Mn 3.1 MD...5... 0..6 h) pri. 0. 0. 400 QC.3.5 Cu. 0.2 MD 0.3 Ti 12.7Mg.5 Cu. Cu...7 Si. 1.. Mg itd. 1... O. pa ostaju u prezasi. 0.O.1.. 0.4. 0. Kad se vi§ak otopIjenih elemenata s m:menom izluci u kristalnim zmcima iIi medu njio x . .1 Si.. . ma. §to im daje svojstva cvrstoce sJicna onima felika. \. Kaljenje (oevr~ivanje) aluminijskih slitina se esniva na promjenIjivoj topljivosti stanovitih eleT menata (npr. 0.'. O.3.0... AICuNi.65 MD... 9 Mg.13. .. 2.45 MD 12...6. 0. 0..5 Mg. x = dodatni element Kaljenje (oevnCivanje) aluminijskih slitina poIX= kruta otopina stiZemo dakle iarenjem (4. AICuMg) prirodno .2.12. 0.0.5 Si.35.2 Mg.2 Ni.pri povi§enoj temperaturi ~8. Primjeri poznatijih Naziv antikorodal duralumin duraJumin K duralumin W duranalij duranalij 2S bidronalij silal silalK silalV silumin silumin y tr g 0 vac k i h n a z i v a aluminijskih Sastav ("/0)A1+ 2. ..5 Mg. .5 Mn 1.5..I. Kaljene slitine imaju mnogo bolja svojstva cvrstoee i mogu se upotrebljavati pri temperaturarna do 120°C.) u aluminiju. 0....35 Mg slitina Si.0.7 Si.3. sJitina postaje znatno cvr~ (starenje). . 0..6.. 0. AIMgSi) umjetno . 0..6 1... otopljeni se elementi IX mogu pravovremeno izluciti....5 Mg 0.. .5. 200°C).5 Mn...1.0.5.2. O. ... Kaljene se slitine omek§avaju pri 360.5 Si..Aluminijske sUtine Aluminijske sJitine imaju stanovite prednosti pred cistim aluminijem..5..3. AICuMg i AIMgSi mogu se bliti (oevr~ivati). Starenje je kod nekih slitina (npr.. 0...0.8 Mg 2. Si..1 Ti 393 . Ako krutu otopi8U pri 500°C brzo ohladimo.25.. 570°C) i ga§enjem u vodi te naknadnim starenjem.2.0. I MD. ..0. u drugih pak (npr.12 Mg. temperaturi odredenoj za svaku slitinu (oko 500. 0.5 MD 3.1.4 Cu. ..2Ti 3.1.pri okolnoj temperaturi..0.0.OSi. Kaljenje aluminijskih sJitina Aluminijske slitine na bazi AICu. 15 h pri 100.etem.3. 1.8.6 MD 2. 0.1... i ID U pogledu cvrstoee i sposobnosti za Jijevanje i gnjeeenje..6 Mg. dok mu je sposobnost za otapanje na liZim temperaturama neznatna.. Alu"C 3inij moze u podrucju oko 500°C dobro otapati 660 le elemente..1. .4.0.4. .0..25.. cenoj otopini.. .8Mn. Aluminijske slitine sa Cu slabo su otpome prema koroziji....2.. .. Neke aluminijske *IDe dosezu svojom znatnom cvrstoeom svojstva felika.

10 0.10 0.7 0.2 0.25 0.35 0.7 0.2 0.9 3.8 1.2 0.7 2.20 0. Uzete su U obzir .8 5.C2.1 0.3 0.2 samo neke zna~ajnije slitine.25 0.2 0.0 1.5 0..5 0.4 0.5 0.1 0.35 0.35 0.2 0.2 0.5 AISI1 Mg AI Ma SI 0.5 0.1 0.2 0.0 0.5 3. 0. Cu - I Mg - I - Si I Fe - I Zn - I Mn 0.4 3.2 0.2 0.0 3.5 0.5 4.10 0.9 0.0 0.10 0.20 - 0.7 - 0.6 2.5 0.20 0.1 1.2 0.3 1.15 0.8 0.10 0.3 0.5 0.6 0.5 0.3 1.35 0.3 0.4 0.8 1.0 0.2 -.4 0.8 - 0.15 0.2 0.5 4.6 1.3 1.5 0.40 2. dok su druge saddane U gore navedenom standardu.2 0.6 3.8 0.0 3.5 1.2 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 - 0.3 1.3 1.6 0.5 1.5 l Cr - ITi + Zr 0.35 0.2 0.7 - 0.5 - 0.7 - 0.5 0.2 0.5 0.1986) Sastav (%)* Oznaka (ISO)"" AI Mal AI Ma 1 Cu AlMgl AIMgZ AIMg3 AIMg4 AIMgS AI Mg3Mn AI+ I .2 0.20 0.0 0.2 1.5 AIMglSICu AICuZMg AI Cu4MgSI AlCu4Mgl AI Cu4SIMg 0.8 0.Aluminijske slitine za gnjefenje (JUS C.05 0.10 0.4.5 0.35 0.8 4.8 0.5 5.2 0.7 3.4 0.2 0.10 - 0.6 4.6 1.5 0.10 0.4 1.4 2.5 1.5 0.0 1.2 0.10 0.2 0.8 0.2 0.10 0.6 0.7 0.2 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 0.15 0.2 0.2 0.100 . Gornji i donji brojevi zna~e grani~ne vrijedno5ti sadrtaja. 394 . 0.2 0.

prema kOroZlJI . g.:z AlMnl I t A. dobro 150 118120 4 I 42 se zavaruje 3 90 221 otpomaprema I I I I I I 140 230 7 8 55 koroziji 180 1180 1133 1154 I 45 I otpoma prema 80 260 65 (morske vode) I AIMg3 1 I polutrdo tvrdo meko!areno I I I I 65 75 421 I veQ otpomost 1 I AIMg4 I polutvrdo tvrdo meko!areno polutvrdo meko!areno tvrdo kaljeno I AIMg5 I I AISi1 Mg I I prema koroziji (i u morskoj vodi).h.Mehanitka svojstva i upotreba nekih aluminijskih slitina za gnjeeenje (prosjecne vrijednosti) . % Tvrdata Smjemicc za HB upotrebu polutvrdo tvrdo meko!areno I I AIMg2 I I polutvrdo tvrdo mekofareno 100 120 40 I 120 5 6 35 koroziji..h.. [ .t. I kaljeno. I I . ".prema kaljeno.stareno pri poviknoj temperatoo (toplo). otpo.stareno pri temperaturi okoline (bladno). I I 150 170 3 4 55 100 200 11 13 60 210 1110114117135180 290 8 10 50 I I I I I dobrose kaIi.bladno gnjeeeno. t. 160 270 7 9 72 s porastam%Mg 220 310 3 4 85 1100 1230114 1161 521 smanjujese I I I I I I sposobnost zavarivanja 200 340 1130 1240 1147 1168 1 90 I 65 I I I I I I I 140 230 8 9 180 1180 1141161 4 3 80 260 I I I I .-g. I 250 I 380 I 10 I 12 1100 I. Pre!ane aIuminijske slitine za gnjeeenje inlaju priblimo jednaka mehanicka svojstva kao u meko itarenom stanju.. 260 400 10 12 100 koroziji kaljeno. . Alo % 'U --:z 2 B Q:.:'N Oznaka Stanje* Postat. I. . 395 .h. Co.m automate * h. 80 450 3 70 neotpoma AICu4 SiMg I meko!areno I 3201180 1102 1121 120I vrlodobrose I I I I I I I AI Cu 5 Pb Bi I kaljeno . :. prod. .h. zQ:. meko!areno . tvrdo 220 280 2 3 75 kali.

4 0.05) 4.5 5.5 3.5 0.ISn.3) (0.U zagtadama su najvece dozvoljene vrijednosli saslavina kao netisloca.15 0.5 11.01 0.3 1.10 1) 2) 3) Gomji i donji brojevi znate granitne vrijednosli.4 (0.ISn.01 0.50 0.05) (0.0 0.01 0. .5 3.10 0.0 (0. .0 7.00 AI Mg 3.00 AI Si 5 Mg .5 1.01 0.5) (0.0 0.4 0.0 13.5 (0.05) (0.2 0.00 AI Mg 10.10 0.3 (0.20 0.10 0.2 0.0 13. O.5 9.00 AICu4Mg Ti .5 5.01 0.3Ni.4 0. 0.15) (0.05) (0.1 0.10) 0.0 1\.15) (0.20 0.3 1.5 (0.00 AI Mg 5 Si .50 0.15) (0.05) (0.2Pb.3 \.00 AI Si 6 Cu 4.0 7.4 0.5 1.1 0.5 7.0 3.5 0.0 6.05) 0.3) (0.6 0.15) (O.20 0.2) O.5 11.2 2.5 8.0 0.0 0.2 0.00 11.5 5.01 0.9 1.5 9. 3) 0.00 AI Si 8 Cu 3. O.5 2.0 5.3 0.00 AI Si 8 Cu 3 (Fe) .2 4.00 AISi6Cu4 (Fe) .1 1.2 0.5 2.1) 0.300 .6 0.01 0.4 0.3Pb.3 \.50 0.0 13.3 0.0 3.05) (0.2 0.1 1. .3 (0.00 AI Si 12 Cu (Fe) .C2. - 396 .0 5.2Pb.10 0.5 3.2 0.01 0.8 2.00 AI Si 10 Mg (Fe) .05) (0.1 2.4 0.10 0.9 (0.1) (0.0 11.4 0.1983) AI Si 12.15) 0.01 0.0 10.50 0.4 0.3 0.07 1) 2) 3) Slitine za tlacno lijevanje AI Si 12 (Fe) .0 2. O.8 4.5 3.0 5.5 0.15) (0.01 0.00 AI Si 12 Cu .01 0.05) 0.2 0.3 0.2 2.01 0.20 0.10 0.15) (0.30 0.8 0.5 0.20 0.2Ni.r5) (0.0 0.5 0.00 AI Mg 3 Si 1.5 9.00 AI Si 10 Mg .5 0.0 (0.15 0.2 2.0 13. .01 0.0 0.10 0.5 0.5 1.3) 0.5 0.18) (0.05) (0.15) (0.3Ni. 0.00 11.15) (0.1 Sn. O.r AI uminij Sastav (%)* Oznaka Slitine za lijevanje u pijesak iIi kokilu ske sli tine za lij ev anj e (JUS C.5 7.15) 0.3) 0.2 0.8 \.9 1.5 9.

75 70.. ... 180 70. 300 140... . Mg .5 . 60 02 80. .12 SO. 130 dorom 95 ..120 100.100 160. 80 85..... .190 240 .. za motore.100 60.. SO..12 100.320 180... 4 4 3 3 3 3 6 4 6 4 SO.01 02 AI Si 8Cu 3. . 90 90.260 2 160. 81-lijevano u pijesak i kaljeno s na. 2 ....85 SO.. 1 ... .... 65 75 ili kokilu Upotreba tanke stijeoke odljevaka.200 170. .. 397 ...180 180.. 60 80.200 . 85 80.2 N/mm' N/mm' % AI Si 12 ..100 120. 150 80.. 1 ........ .. Naprezanje lo6l Tvrdo6l lerenja prod..... 8 . ..120 210. .200 220 ... . prehrambena industrija za motore... . .01 02 AlSi6Cu4....350 6. dekorat.. .....240 6 . .. 8 ...320 140..210 6 . .01 02 AI Si 10. SO.. . .. 1 .115 . 1 ... 2 . .130 150. 65.. .. 3 2 4 3 3 5 3 5 2 4 8 3 4 SS.200 180... .. vodi... 160 160. 60 AI Si 12 Cu .420 350.400 350.. . s prirodnim staranjem..61 Dodatne oznake znare: 01-lijevano u pijesak..110 180. .... .. 60 64 80. 220 ....240 170... 220 1 180.10 45 . ....01 70. ...270 260.. 380 300...10 .. 300 160. .12 SO..100 180... 180 220 ..100 90... 60 90 65 90 60 60 5 140. 65.. 220.280 150.440 5 3 8 3 .. 180. ..240 240. manje otporan vik temperalure vik temperalure veea tvrdo6l.12 SO........180 80. .. 61-lijevano u Pijesak i kaljeno (utvritivano) 62-lijevano u kokilu ... dijelovi otpornost prema mor. HB Rm As RpO.... 115 s velikom tvr- 95... 1. . dobra kemijska otpornost tanke stijeoke..150 120.a POSIOI.190 150.01 81 02 82 AlSi5 Mg . 160.250 240 ....210 5 . .. .. . 02-lijevano u kokilu....15 90.100 SO. 60 63 80.. . 130 110.. . . ... 200 2 ...18 ...100 120...12 AlCu4MgTi.115 2 .. 290 120.. 8 . 65. ...110 180.. 160 80. 200 210. . . ...... 70 70. 125 za dijelove } 63-lijevano u pijesak i meko !areno 64-lijevano u kokilu le galeno.240 6 .320 .. .. Oznaka.260 90. . 75 65.220 160.420 320. .. ..01 02 80... 1 . 0. kem. ..150 100. 290 110. ....110 160.100 70.. . .. 80 70....190 200.... . 2 .. 300 8 260 .10 .10 .. prehrambena industrija otpornost prema morskoj vodi vik temperature..220 200.. .. . 280 81 240..240 2 .... 1 ..5. SO...... .... 160 100..01 81 02 82 AI Mg 3...100 60. .. SO.01 02 AI Mg 3 Si 1...... 1 . . dekorativni dijelovi 1 ..100 150..100 60...01 61 81 02 62 82 AlMg5 Si ...280 100....110 60...90 70. 82-lijevano u kokilu } } ravoim slaranjem.MehanilkD svojstva i upotreba slitina za lijevanje u pijesak VIaa...

ISO 140. do 2. Prema koroziji nisu naroato otporne...OS AIMglO.. dobro se zavaruJe djclomice se more zavarivati mofc se kaliti (titi) S. . Omaka Rm Rp.S. otpornost.2 N/mm' 140. .OSCu .OS 140.1 Si O. S 70.220 I.4 0.. 10 ~ I.1 Si 0..200 AISitOMg(Fe).....S 1. N/mm' N/mm' 100. .. . 190 1 .l1 Tvrdob HB 40 SS 270. . OS AISiI2{Fe).OS AISit2Cu{Fe).... djelovi AISitOMg. 3 SO.100 ° Dodatna omaka OSma/3 tlaati lijcv.12 0.. ...3 Tvrdob HB 60. . Magnezijske se slitine odlikuju osobito malom gustooom.S.5% Zo. 310 O.upotreba 220. prelrra.. slaba kem...... prod.S 9.2% Mo i do 1..220 MgMn2 MgAI6Zn 398 160.S 1.OS 140.S.OS AISil2Cu.IS 0. do 4....Elektron« je zajedni~ki naziv za me magnezijskih slitina koje osim ~ sadde uglavnom do 10% Al. .5% Si.0S AISi6Cu4{Fc). Dopmtene Omaka Mg+ ne&tore DIN 0/0..160 200. 2 S.. A.3 0. .MehaniCka svojstva i upotreba aluminijskih slitina za tlacni lijev Omaka° AISit2...220 160..OSCu 0. SO tankc stijcnkc. AI Zn Mn MJMDZ MgAl6Zn MgAJ8Zn (DIN 172911-1982} Smjernice za upotrebu otporna prema korji.S 7.. .OS Naprezanje terenja RpO. 300 O.2 2. Potrebnu ~toe... . 220 VIaC!na ~tob Rm N/mm' 220 . oko 1800 kg/m3.2 O.. otpR v!Jc temperaL..0 7..1 Si O. Postotno produljenje ~ l.2 6. 3 70.. 240. 300 1. 90 motori. dekor... Magnezijske slitine za gnje~enje Sastav i upotreba Sastav 0/0.. MllgnezlJske slitine Sam magnezij je premekan za neposrednu upotrebu...OS AISiSCu3(Fe)..mw. 300 220 .5 0..OS AISiSCu3.. industrija kem.. SO tanke stijenke. VIae. dobiva tek legiranjem. 0/0 I . 300 Postot.. Mehanicka svojstva Napreztee.. .. 2S0 . dobra kem.OS AISi6Cu4.... Gomji i donji brojcvi mare gramme vrijcdnosti saddaja. . . .1 Cu 0..2 O.3 70. ~t. 2S0 220.S. 60.100 220 .240 ISO. iU"a upotrcba . .. 110 vUe temper..0 O.

2 240. h ..10 240.. .0 10.tlaroi li)ev.0 I 0.70 65. Rm N/mm' POSIOI.85 55.20 . ...85 70...5 160. . ... .. tilraja. k .. . ..90 55.0. . I.....-~Al9Zo1 Q-:MgAl9Znl Q-)!&Al9Znl '-MgAl9Zn2 a..30 I 0.. .Mg AI 8 Zn I G-MgAI9Zn GK-MgAI9Zn I I .5 160 . ..Mg AI 9 Zn 2 oD-MgAI9Zn2 90.. ..Al8Zo1 Q8 .4 240 .60 80..250 0. . ..90 50.. .. .100 80.) Si I Cu lostale o..20 8.''I AI 8Zn 1 r.65 50. ....220 2. . . .. ..90 70. .D.90 70..0..150 1 150.3010.3510.1.na :!:N/mm' 50.65 60. OK -lijevanje u kokilu.90 65.xe (maks. . lOO 40.01 0. Poi!etni dijeloYi omaka mate: 0 -lijevanje u pijesak..9..15..15. 1.85 50.. .. .90 40. .. .50 N/mm' A..130 h 140.. HB Dinam.220 2..170 90 . 130 P k 90 .. savij. ..3.5. p -lijevano Pri 50 u pijesak... ..20 I 0. .. . .150 k u 110.10 240 .220 200.. 1.15..5 . ..310.100 80.Al8Zo1 ~-\I.3...20 7. OD svojstva Naan lijeIvanja p k I Naprez. ..0. . tdenja Rp. .. } I 0. ..6 2..loplo u~rsnulo..5 200 .-ltIgAl9Zn2 m-MgAl9Zn2 7. 10... . Vlaroa.. G-MgAI8Znl GIC-MgAI8Znl .120 90.4 220.. 130 t 140.70 50. ....6 160.5... 240 1. Mdumilka Omaka DIN . } 1... 280 6. rsl. .70 60.100 80. . . . ..GD-MgAI9Zn I G-MgAI9Zn2 GK ..170 160...ami lijev.70 65.0 10.2 " .130 Pu 140. ..homogenizirano.120 140. 250 0.220 2.31 0..2..160 h 110. 399 .....280 2..310.lijevano u kokilu. .5010.5..:.280 6. 10..5.50 70..-\I.3.2010.. . .. .!aezijske slitine za lijevanje (DIN 1"'2912-1973) Sastav % -~ i sastav Omab DIW AI Zo 9...0 MD ne&l... Tvrdo6l prod. .5 } 0. 280 2.

I 99. 0.015 . 0.90 ET2-Cu 99.99 EB2-Cu 99.005 ..90 DVP1-Cu 99. } s moogo'p . 0.08 .D1...90 T2-Cu 99. svojstva bakra t..70 I Dezoksidirtmi bakar ED-Cu 99.. taljen u oksidacijskoj atmosferi. Standardne vrste bakra (JUS C.. v~ samo elektrima vodljivost (u mekom stanju.95 Sakar bez kisika EB1.60 60.90 DNP-Cu 99.. (% o P r Napomena 99.. taljen u wtitnoj atmosferi ill vakuumu.70 'EKJ:CU } za katode 0.. 210. 0. Za elektrotebniW kemijski sastav (EB1-Cu.Cu 99.005 .1986) Omaka Katodni bakar W Sastav. dobiven pretaljivanjem katodnog bakra...90 Tl-Cu 99.BAKAR I BAKRENE SLITINE . Mehanilka Stanje meko polutvrdo tvrdo VI.90 > 90 . ET1-Cu.04 0.015 .01 0.. Rm N/mm2 Post. dobiven upotrebom kovinskih ill nekovinskih dezoksi- - danata.0... Bakar Katodni bakar je elektrolitifki rafinirani (na katodi izlufeni) bakar. EB2-Cu. namijenjen u prvom redu za pretaljivanje u elektrolitski bakar. dobiven pirometaludkom rafinacijom - elektrolitski bakar.. 300 > 300 400 . prod. pri 20 . S obzirom na kisik u bakru razlikujemo: bakar bez kisika. bakar s kisikom.001 0..90 DVP2-Cu I 99. s kisikom ETl-Cu 99. S obzirom na naan rafiniranja raz1ikujemo: talioniCki bakar.. 0.04 0. . dezoksidirani bakar. .250 250 .04 0..014 0.002 ..C: najmanje 58 miC mm2).005 .05 bakar nije odlubn } elektrolitski } za lijevanje bakar elektrolitski bakar talioni~ki bakar elektrolitski bakar s malo P ET2-Cu in ED-Cu).95 I Saka. As % > 38 > 10 > 6 Tvrdota HB 40. 0.003 0.005 .99 EK2-Cu..

00 Za 36. A..2 Pb ostale ukupoo 0. .2 Ni ostale ukupoo 0.0 69. . vijci.00 Ca Za 10.g Staoje t.00 meka polutYr tvrda meka polutYr tYrda meka polutYr tYrda meka polutYr tYrda meka polutYr tYrda 250 320 380 260 340 430 280 380 500 290 350 410 340 410 480 Cu Zn 30. Fe. ultrasni predmeti vrlo dobra za bJadoo oblikovaoje.73. fifane mrefe. preianje). .) ICa Za 20. instalacijski dijelovi za elektrotehni1ru.0.0 84.91.. So.0.00 meka 70 30 polutYr 320 tvrda 400 15 90 Cu Zn 20.00 ZII 33.0.0. Mo.81. 71.0.00 meka 250 40 55 30 70 polutYr 320 tYrda 400 15 90 250 40 55 CuZn 15. .00 Za 37.00 meka 260 40 55 30 70 polutYr 330 .5 } O. duboke posude pove6ma sposoboost za bJadoo oblikovanje. 86. .4.Rm sliOOe N/mm' A..S 59. .0 89..00 40 30 18 40 24 12 40 15 5 45 25 15 30 15 10 45 32 20 50 70 90 Cu Zn 33. Ca Ca Ca Za 30. .0 Zn oeastOCe (malts.Strojarski prirutnik . mote se platirati l!elikom. 64.00 79.00 Cu Zn 37.0.0 62.I: svojstva (prosjetne vrijednosti) i smjemice za upolrebu Vlaata % prod.00 45 52 26 80 14 100 45 55 18 90 6 115 48 60 28 75 17 95 33 70 18 95 12 125 Cu Zn 40.0. 96.. . Ph. ..65... .S ostatak 0. 0. % % Cu Zn 10.61.0 69. vijci najvafoija sliOOaza bJadoo oblikovanje (vul!eoje.00 Za 40.00 Ca Za 15.D2.Bllkreneslitlne Z8glQeCenje (JUS C.0 66. dijelovi za preianje u toplom staoju 401 Cu Zn 28.100 -1982) S lit i n e b a k r asci OZ1lQ/CQ i sastilv n k 0 m (»Mjedi«) Sastav % Omaka Ca Za 5. .3 Ni. . cijevoe zakovicc.0.5 .. 68. . Sb) "il 63.00 Mehanitka Cu 94.0.ukrasni predmeti cijevi za manometre.90 tYrda 420 15 Omaka Smjemicc za upotrebu - iostalacijski djelovi za elektrotehni1ru. h . cijevi.00 27 . cijevi za toplo i bJadoo oblikovanje.1.00 Ca Za 28.3 (Al. valjanje. .00 Ca C. .0.

5 Ni" 0.0 Pb 0.5 1.0.0. ...00 meka polutvr. .O.2.0 1.1.2.59. tvrda Posebne Cu Zo 39 Pb 2.70.1.3.0 0.0. .035As 0.0 0 Mehanicka svojstva (prosjeate vrijednosti) i smjernice za upotrebu EN PostoL .4 So 1.0 I0. 73. .5 0. .. tvrda meka polutvr ..0.0 Ni 0.5 1...0. 18 95 dijelovi za prdanje u toplom m 12 125 stanju 28 75 ] za 12 105 ] 'a 6 125 ...79. .0. 2.5 I 1.61...0.5 2. 1...3 70.0 Cu Zn 39 AI Fe Mn.. ..§ Smjernice % Oznaka z 'EX slitine za opotrebo A.5.00 Cu 62.0.011.0. .00 3 .2.6 0.3 0.) Ni ostale 0.0..0 56.7 . 2..02.00 Co Zn 31 Si 1.2. 56.3.5...02.. 1... .5 56..00 2 .3 0. 3.. .0.5 0.4 56.4.0 2.2. 2.63..5. ..4..00 Co Zn 40 Ni 2.. 2.0 M.0. .0 .5.8 55... 1.5 0.00 3 . 3. . ....00 Cu Zn 40 AI 2. .5.5. 59..0.5 Fe I) Takoder 0.5 57.3 . 1.5 ...5. .1.0.5 0.035 As.00 Co Zn 40 AI 1.. .2.0. .5.59.... .3 0. 30 15 10 25 10 5 Cu Zo 36 Pb 3. .0 3.00 Co Zn 40 Mn 2.a:: e prod.8. 1..61.7.3. slitine bakra s cinkom (»Posebne mjedi«) Sastav % Oznaka i sastav Omaka Cu Zn 20 AI 2.7 . '8i:Q Stanje .0 1..2.0 57.5 0..3.5 59.61.00 Co Zn 38 Sn 1. A.0. 64. .. 402 ..0.3 So" 0.5 2. 62.0 I 1 1 ostalo 0. ..5 ..3 0.0 0...5 57.5 0..') Takoder 0. . . .0 1.5.3 Si 2.0 Ni 0.OO Cu IAlIMD 'I I 76...0.0 1..00 CoZn38A12Mn3Ni.00 2 .2..0. .SIitine Oznaka i sastav bakra s cinkom i olovom (»Mjedi s olovom«) Sastav 0/0 Oznaka Co Zn Co Zn Co Zn Co Zn Co Zn Co Zn 36 36 38 39 39 44 Pb Pb Pb Pb Pb Pb 1.2 ..5.0 58...480 370 440 510 33 70 za toplo i bJadno oblikovanje.5.58.5 1.0 53. .0 60.3 . .5. ..00 340 410 .9 .3 1..0 61.00 Co Zn 35 Ni 2..4.5 Zn ne&toee (maks.0..59.2. .0 . . ..5. . ..63. .1. .7 Fe.59.00 Co Zn 28 Sn 1.00 1.5 1.0 59. . .

0.0.4..00 Cu AI 9 Mo 2.0..0. .9. Fe Cu Upotreba As za kotne poja0..0.0.5 0.5 (i na poviknoj pomost prema kiseIinama i mor.. prigu!iva6: 0....0 7.5. sastav i upotreba Omaka Cu So 4 Zo 4. opruge..6. ...0.5 8.3 0..OO So 1.8 0..2.0 Pb 3. vodljve opruge opruge.00 Cu So g.5 5.0.0. ..00 AI 4.00 Cu AI 5 As.Slitine bakra s kositrom (»Kositrena bronca«) Oznaka. kivelika evrstoea Cu AI 8 Fe 3.0 2.0.00 CuAllOFe5Ni5.8 1.5.5 8.5.5 1.0..0 P maks 0.0 Sastav % P 0.5.5 7..2.0..4 0.0.11.01.1. ..0 0.0 Zo 3.. savitIjive cijevi za maoometre.5.9.8..site opruge } tatt za manometarza k1iznelefaje Slitine bakra s aluminijem (»Aluminijske bronce«) Sastav % Ni Oznaka.0. 1.0. prema ]! C! selini sump.4 Cu Upotreba os a. 403 .1 0. JDrdc za sita opruge.0 As.0.8. .0. ..5.00 So 3.8 osciIacija Mn 0.. ..7.6..0 Fe 0. . sastav i upotreba Omaka Cu So 2..3 3. ..0. .01.5 -= otpor. .5 0... i oct..0.0. .00 Cu AltO Fe 3.5.0 1..0..0. .00 6..0.3.0.0...0.0.5.0 2..0 3.5.... sastav i upotreba Omaka Cu AI 5.10..00 Cu So 6.0.4 0.6.01.8 se.4 ostatak Cu Upotreba vijci. za elektr.0.5. vodi le vatri r"P"" ..0. .5 4.5.0 4.5.00 CuSo4Pb4Zo4.OO Cu AI 8.11. cijevi veCe otpomosti prema habanju i koroziji Slitine bakra s kositrom (»Crvena kovina«) Sastav % i cinkom Oznaka..0. ... .0 8.. .5...0.... .3. .

prema eroziji. pakfong.0 Cu Ni Z5....5 Poznati trgovacki nazivi za novo srebro: alpaka..0. 63.0. .0.5 17. ame se postiZe tvrdoea do 400 HB...66.. 26. lako oksidira Cu Ni 30 Mo 1 Fe .0.0.lako se kali 404 .0 62..0.C i cinkom Pb - Zn Upotreba dobro se lijeva i prea.0.5 0. .. 1. za pribor za jelo :3 dobro se prcla..5 0.1.00 43.0. ..5.!'.. za 0..5..Slitine Sastav i upotreba b a k r a s n i k 10 m ("Niklena bronca«) Mo -Fe 6.11. . obl. 16..0.. ..2.0.O.. .. sposobnost oblikovanja..5 0.0 11. za open upotrebu 61.OO Cu Ni 18 Zn 20. arhitekturu dobro se preb i kuje. .45......0 S za kondcnzator.2.. .0.13.. »Kitajsko srebro« je starije ime za posrebreno novo srebro.5.. Cu Ni 5 Fe 1 Mo ..0 59.0 60.OC 19.3..0 sposobnost za duboko izvlarenje.4..5"10 Be) .0 63. 1 ..0.0.OC 9.2.64.. Saslav "10 .0 17.. .67.OO 19.0.. prema eroziji.3.C 13.0 0.0.. cijcvi za kovaninovaei platiranje velika otp.1..1..5. ost.1...0..0 0.65. pruge.5.sluZi za oprugc koje su clcktriari vodia.....0 1.. . * Slilina bakra sa silicijem (»silicijska bronca«) .22.8.0 - dobra spos.63..11. kuje 0 i obraduje dobra sposobnost ob!.C 17. .0 Cu Ni ZO. .00 CuNilOZn4ZPItZ.(2..U 0..0. za unut.(1.0( Co bakra s niklom <"Novo srebro«) Sastav "10 Ni 8..0 - 0.. korozJjii kavit.OC 29.3..1.0..19.00 CuNil8Znl9Pbl. to 13 Cu Ni 10 Fe 1 Mo .00 Cu Ni 15 Zn Zl.0.. 3.5"10 Mo.0 - Slitine Sastav i upotreba Omaka Cu Ni 10 Zn Z7.22..48.00 Cu Ni 18 Zn 27. kovinska sita itd..0 45.0.00 Omaka [ Ni -4.5"10 Si.0. Co) ..0.1.5..0 Cu Ni 44 Mo 1.1.5 0. Slilina bakra s berilijem (»berilijska bronca«) (otvrdnjava).0 0. I Upotrcba za cijcvi i aparatc osobita ot.0 0.0 9. argentan..19. ..0( Cu Ni 12 Zn Z4. .32...19.0..0.5 0. platiranje Cu Ni ZOMo 1 Fe .11.2. korozlji I kavit. za ukrasne predmete optenito za finu mehaniku i optiku: Idiurevc - 59. .0.0 .4..8 1.. .00 24. .0.

01 dijelovi 10 400 740 1900 reteui C....0. CuZn40Pb...02 . 0.Mjedi za lijevanje«) Sastav % Cu Ph 1.300 -1980/1986) bakra sa cinkom i olovom (.0.63.5 AI 0.5.5..0.05 T. Cu Zn 35 AI Fe MD .01 K.05 Slitine bakra sa cinkom te aluminijem. Tvrd06 rn-st.7.66. Ozuaka toja HB Upotreba A.0 tatak 60.0.5. Co Zn 33 Pb 2.. prod.02 } 300 170 200 600 450 475 18 20 18 1500 rn-stOOl i tvrdOOl 1100 1100 umjereoa klizna mebani&a svojstva. Cu Zo 26 Al44 Fe 3 Mo 3.03 N.. 101100( Rm Nmm> N/mm> % Rfn°" 400 725 10 1800 statiai jako opteP. teljezom i.0.63. TvrdOOl rn-st. HB A.0 MeJumiCka svojstva i upotreba Naprcz. ..... . Cu Zo 25 AI 6 Fe 3 Mo 3..0 0.5.2.01. okovi.04 konstrukdja 300 600 P..0.01 - 220 280 15 IS 750 precizna mebanika K.0 2.4.0 'CoZo26A14Fe3MD3.5. Cu Zo 35 AI Fe Mo ..02 T. Cu Zo 33 Pb 2.5 0. prod..0 MehaniCka svojstva i upolTeba Naprez.01 C. 1011000 Rm Nmm> Nlmm> % Rfn°" 70 80 120 180 250 250 12 25 15 450 750 750 Upotreba oost prema korOZl)I.1.2..8 Zn ostatak 63. Cu Zo 35 AI Fe MD . T.5.4.D2. Vlaf..0 1.01..5..3.0 0..65. .0. . Cu Zo 35 AIFe Mo .0 58.05 P.0 0..00 60.04 P.3. brodski propeleri 405 ..00 57.02.0 4.2.Slitine OZ1Ulka i sastav BlIkroye slitine za lijeulQe (JUS C..4..66. .armature armature Z8 plin ivodu armature.5. AI MD 3.. . MD 3. P.5.0 os . Cu Zo 39 Pb ..0 Omaka . Cu Zo 35 AI Fe Mo . Cu Zo 40 Pb .0.0' 0.5. Cu Zo 39 Pb . . m a n g a nom ("Posebne mjedi za lijevanje«) O:t...04 K... Cu Zo 40 Pb ..03} N.CuZn39Pb . Postot.00 ..00 .1Ulkai sastav OzuaJca } 120 60. Postot. Cu Zo 26 AI 4 Fe 3 Mo 3.0. Cu Zo 25 AI 6 Fe 3 Mo 3.01 18 1400 velika stati&a 1 .4.03 N..2. Cu Zo 25 AI 6 Fe 3 MD3.67. 2.5 0. teoja OzuaJca Vlaf.0 Cu AI Sastav % Fe MD Zn } C.0. Cu Zo 35 AI Fe Mo .

12.0.0 86. C.40 0.5.5 2 6 4 4 4 12 8 10 4 5 7 5 7 7 " Upotreba F r 850 950 velika otpomost oa 950 kolOziju i mor. 13.0 .01 C. koroziji 1000 i morskoj vodi 800 dobra otpomost pre900 ma babanju.0 9.89. ...0 P. Cu So 10... Cu So 12 Pb 2.5 - .10..0 70..00 Cu P < 0. CD Ph So to..0..0 8..11.0.5 84.0.00 Cu 80.01 C..0 78.0 13. 6.-SI i ti n e b ak r ask Oznake i sastav Oznaka 0 si t rom (»Kositrena broncaza lijevanje«) So Sastav % Ni Pb 1.510. . .0. Cu So 14. .05..0.CD Pb 15 So 8. .OO (01. .0.. .0.87.00 2..0. P. Postot rrvroCa tefeoja fvnt. Cu So 12 Ni 2.. Cu So 10. ot950 pomost oa koroziju 900 i morsku vodu Slitine (P.0.02 C.0 .0..88. . Cu So 12 Pb 2. kolOziji 900 i morskoj vodi 700 velika tilavost. . .7 87...04 Naprez.0.. .0. CD So 12 Ni 2.15. kolOziji 900 i morskoj vodi 900 dobra otpomost pre1000 ma babanju.40 0..40 0. 13.0 1.04 P. Rm 1011000 Nmm2 N/mm2 % RA. 03.. .2.0 Sastav . So .0.00 .).00 CDSo 10 P. 82. K.04 P... Cu So 12.0. Cu So 14. Cu So 12... koroziji i morsiCoj vodi.0 75. 12. Cu So 10.2 0. 02. c.0.87. HB A. .0 7.1.0 9.0 12.03 N.0.5 11. Cu .03 N.2 .. CDPb 910So 5.. .OO Cu So 12.0 18.05.17.. .00 . C N P C . K. 1.OO .2..87..0. prod... CD So 10. 9.9. 78. ..5 11. Cu So 12 Ni 2.03 N.5 i upotreba svojstva Omaka P. Slitine bakra s olovom i kositrom (»0Iovno-kositrena Oznaka bronca za lijevanje«) Sastav % Pb 8.79.5 0.0 88..5 10..15.23..5 . Cu So 12 Pb 2. Cu So 14.. 10. 11.00 ..8 84.87. . vodu 800 velika otpomost pre950 ma babanju. Cu So 12.0.01 C..04 P.. 6. N.. Cu So 12... Vlaf.. Cu Sn 11 P..11. Co So 12 Pb 11 P.0.0.03 N.0. Cu So 14..0. .2 140 150 150 130 150 15Q 150 160 180 180 130 150 150 130 150 150 200 220 220 240 270 270 270 280 300 300 240 280 280 240 270 270 3 1.0 85.00 406 . 04) su otpome prema habanju..0 4.91.03 N.05.8.0.0..OO i Cu Sn 10 P..0.5 10. . N. Cu So 12 Ni 2.01 C.OO MeJumiCko 85..89.0.0 So 4. CD Ph 20 So 5.01 K.04 P.. .

0 .0 2. .0. .01: 3. 8.. na KOrOZt] Sliti!1e bakr.0. 3..89. 220 8 100 650 otpomost na sumpor.03 VIa.0 82...0.4) Takoder N. . Cu Pb 9 Sn 5.0 84.01 C.04 140 P..01 120 C. .5..5 Cu 86. .. . Cu Sn 10 Zn 2.03 149 N.03 15 Sn 8. 8.01 9 Sn 5.0 4.03 5. N/mm' % 10/lOO( 12 750 umjereno optereteni 240 270 7 850 klizni dijelovi. ... Cu Sn 7 Pb 7 Zn 3.01 15 Sn 8. 9.pumpi 270 5 210 12 650 otpomost na mrozi260 12 750 ju i morsku vodu 200 13 600 otpomost na korozi.0.0 2.0 78. Postot.04 P.i solne kiseline).0. klizni lehji 170 5 80 600 dobra kIizna svojstva.. Cu Sn 7 Cu Sn 7 Cu Sn 5 Cu Sn 5 Pb Pb Pb Pb 7 7 5 5 Zn Zn Zn Zn 3.armature i ku&ta 230 4 . - por.ju i morslru vodu 250 13 200 18 500 201 16 550 j! .CuSn7Pb7Zn3. tnja HB Upotreba A..0 6. Cu Pb N. 200 5 80 .2 Nmm' N/mm' % . Cu Pb P.0 6..vodu i koroziju.0 Mehanitlal svojstva i upotreba Naprez.0 4. .0. Cu Sn 8 Pb 2.00 .0 5. .02 9 Sn 5..Mehanillal svojstva i upotreba Oznaka P.01 130 130 K.0.. 5.03 9 Sn 5.11.04 Naprez. VIa. 6. 407 . Cu Pb P. Cu Sn 3 Zn 9 Pb 7.. (. 7 270 800 na morsku vodu . C.00 . otpor. Cu Pb 20 Sn 5.82.ju (za pare sumpor.85. Cu Pb K.10. Cu Pb N. terenja Oznaka O.." 3) Takoder K.91.. CuSn 5 Pb 5 Zn 5. kliz220 6 80 . P. Cu Sn 7 Pb 7 Zn 3.03 130 N. Cu Sn 10 Zn 2. Cu Sn8 Pb 2. Cu Sn 5 Pb 5 Zn 5. C!vrst.. Cu Pb C.Crvenilijev«) -Pb 3.0.03 10 Sn 10.0 81.04 150 180 5 7 500 . .. Cu Pb C... prod.01 10 Sn 10.2) Takoder N.01 5. 220 8 100 650 i solnu kiselinu 60 80 P.1. Cu Sn8 Pb 2.02.0. Cu Pb N.02. Cu Sn 10 Zn 2. 10/100e Rm Rfn°. prod.04 10 Sn 10... Cu Sn 3 Zn 9 Pb 7. . 4.0 0.0 7. 6.0. C..00 9. cinkom . Cu Sn 5 Pb 5 Zn 5.86. .8. Postot..otpomost na korozi7 80 160 . 6.ni lehji 230 9 130 80 180 7 650 dobra otpomost pre140 220 3 700 ma habanju i korozi110 220 6 700 ji.00 .J I) Takoder K.0.02 -c.0 i olovom Sastav % Sn Zn 1.a Omaka s kositrom. Cu Pb C.. Cu Sn 8 Pb 2.0.04 15 Sn 8.00 Cu Sn 3 Zn 9 Pb 7.6.otpomost na morsku 250 16 . .2 Nmm' P. Cu Sn 10 Zn 2. Cu Pb 20 Sn 5. za 220 2 .01 N..0.04..0. Tvrd06 HB Upotreba Rm A. . Tvrd06 C!vrst.04. . Cu Sn 8 Pb 2.0 4...03 ) 130 lOO 120 90 100 90 lOO P.5.0..

CD AI 10 Fe 5 Ni 5. CD AI 10 Fe N.02 C.5. 10/1000 Rm Rp..5.00 CoAlIOFeSNiS.04 } 280 NIKAL I NIKLENE SLmNE Cisti DikaI TehniC!ki asti nikal sadJfi: imad 99.> % N/mm' N/mm' 120 140 180 200 } 250 300 600 600 680 10 12 12 1400 1500 1600 320 450 500 550 15 15 13 15 800 850 1150 1150 Upotreba otpor.5. CD AI 10 Fe 5 Ni 5. imad 98. . CD AI 10 Fe e... % Tvrdo6l HB 80. A. Tvrdo6l Naprez. Co AI 10 Fe K.5.0 76 Sastav % AI Fe 8. ..02 3.za kemijske aparate (osobito za platiranje). prod. 90 180. Co AI 9. 200 750 30. CD AI 10 Fe 3. za prehr.45 1 408 .0.0 3. .10. Co AI 10 Fe 5 Ni 5.0..6. Vl.0 2.. tea:nja I!vrst.89.01 K. CDAI 9.5 8.6% Ni .02 P.01 K.0 83.OO Mehanilka Cu 88.04 P.92. imad 98.03 N.0% Ni svojstva Stanje meko tvrdo Vlaa.. HB A.0. - Mehanilka S6tina 98.11. .7% Ni za anode.5 Ni 3..5 svojstva i upotreba Postot.0% Ni .za opCu upotrebu (i za slitine). .0 8. 450 Postot. . za brodske propelere Oznaka P...01 3.Slit i n e b a k r a s a I u m i n ij e m (»AIuminijska bronca za lijevanje«) Sastav Omaka Co AI 9. prod.03 3... -200 do +200DC) otpomost na korozijo i velika I!vrstoQi. .00 CD AI 10 Fe 3. CD 5... industrijo onito za mehanieki opterea:ne dijelove (pri temper.0. ..11. na koroziju... 5.5.a I!vrsto6l Rm N/mm' 400 .

dijelove kUCallskih aparata i sI.0.0 razno .5. l.OIS. 27.1. 3% Mn (+ Si. l..OIS. 1. .. .OFe.2. l. 120 160 350 220 350 500 320 340 500 450 650 750 12 10 3 25 10 1 80 85 180 120 220 260 Upotreba } ziji.. 1.OFe.5 C ') 3) I.5 1.OSi.7 0.5 Neastoec: I) 2.Ni90Si G-NiCu30Nb G-NiCu30Si3 G-NiCu30Si4 > 93 > 90 62.5 0. . O. min. .5AI 4) 4) .. .2. Fe..4. .31 1.N'ddeDe slitine za lijevanje (DIN 17730 . Vlaaaa Postot.5Mn. ..Ni93C G. . 409 .Oe..1. lopatice vodnih turbiDa. min..5 0. ve} dobra otpomost prema eroziji lika postojanost u mor.. TvrdOOi tea:nja HB Rm As Rpo. koroziji.2Cu. 2.19 ostalo 4) 1.19 ostalo 3) 1..5.68 61.33 1. l. tOOi prod.7.. I.5 0.1.5 3.68 60. Upotrebljava se za kODdenzatorske cijevi. 1.68 - - - 5..5.OFe..33 1. 1. ..5Mn..0 .OSi. a vcoma je otpoma prema koroziji.OlS. 1.OC .3... O.19 ostalo ') 2.0. za armature.0.> N/mm' N/mm' % min. 27. aparate i 51..2Cu.. min.. 1.5..5. 29% Cu. C).2.5Nb 4) . Mehanilka Oznaka slitine G-Ni95 G-Ni 93C G-Ni90Si G-NiCu30Nb G-NiCu30Si3 G-NiCu30Si4 svojstva i upotreba Naprez.0.5Mn.1971) Sastav Omaka po DlN G-Ni95 Sastav % Ni > 95 Cu Fe Mn Si ostaIo G.2Cu. O. 0.1.. 1. dobraotpomostpremakoro- I (i kavitacijskoj). vodi * Monel je slitina 5 prib1i!no 66% Ni..5.5 .5 2. - - I) 26. 0.6.

0 21 2. na koroziju 3.1983 i 17745 -1973) ostalo Upotreba otporni termometri kem.5 15 21 1 0. 17742.5 }os!.4 98 97 94 94 76 60 59 73 72 58 72 65 63 63 0.e i zaokrufene .5 54 48 0.0 20 5 1.apar.9Ti } slitine magnetske meke utaljivanje u mekom staklu 18 Co 23 Co .5 vrijednosti.0 5.0 20 0.5 16 3 1.5 28 2 6 20 1.4 0. 4 W na koroziju 1 Co.5 1. 4 Nb 1 Co 1Co.0 47 0.6 2.0 30 0.3 TI trajno opter. mretice za elektronke tice za grijala } otpornici otpornici 1. 410 Prosjea. 2.6 46 0. 17744 .4Ti } vatrosta1ni dijelovi 1.0 21 2. O.4 Fe NiMnI NiMn2 NiMn3A1 NiMn5 NiCr8020 NiCr7030 NiCr6015 NiCr20AlSi NiCrl5Fe NiCr23 Fe NiCr20TI NiCr20TIAI NiCu30Fe NiCu30Al NiMol6Crl6Ti NiMo28 NiCr22Mo6Cu NiCr22 Mo7Cu NiMol6Crl5W NiCr22Mo9Nb NiCr2lMo6Cu NiCr21Mo NiFelSMo NiFel6CuCr NiFel6CuMo NiFe48Cr NiFe47Cr Ni49 Ni48 Ni42 NiFe47 NiFe46 NiFe4S NiFe44 NiCo2918 NiCo2823 Sastav.5 31 1.5 1 30 1. 1.5 22 2 7 20 1.0. 17743.6Ti kaljivo .5 1.0 3.5Ti 1 Si.0 4 15 2 5 16 5 4 16 1 47 47 1.5 16 5 22 0.0 1 0. % Ni Mo Cr Cu c Fe AI min 99. Sastav i upotreba Omaka po DIN Ni99.Nildeue sHtlne Z8 gnJeCenje (DIN 17741. dijelovi otpor.0 15 0.5 1 Si 1 Si 2 Si 3.4 1 Si. 2 Co 1 Co 1 Si: 2 Co 5Co dijelovi otporni 2 Co.0 16 0.kem.7 20 15 8 18 1.0 O.0 22 2 1.20 1.6 45 44 0.4 O.0 23 0.0 6 1 49 51 57 1.5 5 1.2 2 Si ) 39 38 79 76 76 51 47 48 46 41 50 51 53 53 28 27 1. aparati motorske svjeCice termoelementi.O.5 9 3 0.

Zn AI 4 Cu 1 G-Zo AI 4 Cu 3 GK-Zo AI 4 Cu 3 G-Zo AI 6 Cu 1 GK-Zo AI 6 Cu 1 daarl odIjcvci toaJih dimenzija daarl odIjevci tankih stijenki odIjcvci u pijesku odIjevci u kokili }Ijevafld odIjevci u pijesku odnosuo kokili 411 .5 0.4. Zn AI 4 Cu 1 . zalijcvanje.02.2 3.1. min.4.06 3. . males...075 Fe .003 So 0.5 2.040-1963 i DIN 1743/2 -1967 Oznaka i sastav Oznaka JUS DIN Netis 0/0 males. min.002 Sn 0.005 Cd 0. . tcfcnja prod.5.5 97.5 1 1 1.020 . .. Zn AI 4 T.5 99.995 Zn 99.0.5.06 5.6 « 0.5 98. izvlafcnje za cinane slitine za damo duboko za bakrcne za galvansko cinanje. 200 220 170 200 150 170 250 270 220 240 180 220 1.Zn AI 4 Cu 3 GK .2.J6.0.08 Fe 0.95 Zn 99. - Sastav 0/0 AI Cu Mg Zn .5 70 80 90 100 80 80 Mehanilka Oznaka Upotteba T.S Zn 98. svojstva i upotreba Naprcz.El..99 Zn 99.007 Pb 0. S no netistata. data As Rm HB Nmm1 N/mm1 Rfn°.6. slitine s cinkom..009 Pb + Cd } 0. .5.0 1.05 0. .CINK I CINCANE SLITINE Cisti dnk Tebnifki asti dnk . .005). TYrI.01 0. Cineane ditine Z8 6JevauJe (JUS C.. min.3 0. . 3. .02..005 0.5 1.99 99. VlafDa POSIOI. za slitine } no galvansko i toplo cinanje.. ..3 2.po JUS: T.0.5 Upotteba }slitine s cinkom (i niklom).0.4. cini!aza bjelilo itd.03. Zn 99.995 99.po DIN GK .2 0.3 0. '! S }0. .2 0/0 min.1970) Sastav i upotreba Sastav 0/0 Oznaka netist Zn min.u ploauna (JUS C.06 0.1..5.5 2 0..6.Zn AI 6 Cu 1 3.5..5 0. Zn AI 4 T.0.S Zn 97. . .95 99.

04.u bloku (JUS C.l01 Tiskarska oznaka slitine 3/4 4/15 5/12 5/14 9/17 30/6 5/28 Sb 4 15 12 14 17 6 28 Upotreba . za brodske kabele .1963) Slitine za pl~teve Sastav i upotreba i E E E E Omaka Pb Pb Pb Pb 99.1966) Pb H.10 Upotreba .9 Pb min.99 99.El. za telefonske kabele meko.El.04 I - - 0.90 ostatak I Upotreba vrlo meko.OLOVO I OLOVNE SI.06 Slltine olova s kositrom i antimoDom Tiskarske slitine Sastav i upotreba Sastav Oznaka % Pb Sn 3 93 GPbSn3Sb4 4 GPbSo4Sb15 81 5 83 G Pb So 5 Sb 12 5 G Pb So 5 Sb 14 81 9 74 G Pb So 9 Sb 17 64 30 D Pb So 30 Sb 6' D Pb So 5 Sb 28' 67 5 (JUS C. za posebne svrbe vrlo meko.85 0.985 99. 99.040 .95 99.El. za opti~ko staklo.ITINE tisto olovo Rafinirano olovo .035 l limovi. 99. ~ po Dodatne slitine.trake.99 99.QI 0.90 Cu neCistore males.kabelskepla!teve za kemijske aparate pri povi~nim temperaturama . .1963) } I Slitine alava s antimanam Sastav % (JUS C..9 0.40 0.015 0. za open upotrebu tvrdo.1978) Sastav i upotreba Oznaka Pb Pb Pb Pb 99.10 0.05 0.fire Upotreba .985 99.20' - - Pb > 99. elektri~ib Sastav % Sn Sb kablove (JUS C.9 Cu Sb So Sb Cu - 0. armature plore za wtitu od radioaktivnog zrarenja }za akumulatore 412 .0. O.El.030 Sastav % .90 99.cijevi.95 99. akumulatore za kemijske aparate } { za slitine.

. . 16. 12 79.7 11.... .1...PbSoS 22 13 6 240.5. 370 420 .10 11...81 8.16.5 So 0.4 .0 0.. . .. ..75. .E1...75..8 79..S 19 27 20 241.5.4.460 L.5.5 13. Pb So6 Cd za I Je d0bre kIime sposo oast!pn velikim opte oJuna .5. 520 L.420 480.100 (»Bijela kovina«) Omaka Sastav % 88. So 80 10 230. 520 L. . .90 3...5 14. 5.16 0..5 Cu 14... . 400 440.10 0. .. So Cu Sb So Cu Sb So Cu Sb Pb So Cu Sb Cd As Ni Pb So Cu Sb Cd As Ni Pb TvrdOOlHB pri .1..5 14.. ... ... Pb So 5 za I Je d0bre kIime sposo oostipn UDlJerenun opte oJUDa 413 tdleo optereteoe letaje uz povi!eou temperaturu za dinamieki teAkoopterereoe le!aje .5. .C 424 .. .3 8.420 450..460 L.75. 520 l!potreba t: ~::~ L.5 Sb ost.5.0 0.10. 5.0. . . . .5 ost.0. L. . 1. 354 L. .. 450 L.5... ..... .4 7. Pb So6 Cd 26 21 15 245 . So 80 Pb 27 20 10 182.400 440. Pb So 10 b L.1.0 0.Kositrene i olome slitine za leiaje (JUS C..1.. Pb 4.C 50 100 12 Talilte .400 450 ..1963) 20 Temperatura lijevanja .. ..7 0... . 15 0.1.1... ..1.C .. 81 5. So 80 Pb L.. Pb So 9 Cd }za dinamilli } } . ..5 0. So Cu Sb Pb 23 16 9 235.6 ost.....75. So 89 24.0 0.. ..5. 450 L..PbSo9Cd 28 23 15 240.. .... .6 ost.13 1. Pb So 10 9. -~-' b L.

. S.2.4 . S.1957) Oznaka S. ...0.e Upotreba 0.25 Bi. S. P lemljenja . ..e Upotreba LoCu Ill! IIf LoSF Cn L-Cu Sn6 LoCu Su 12 0.005 AI.D2.0. * Slitine Woodova s ekstremno niskim talihem: Roseova slitina: 50% Bi. 12.0.0.55 47. S. Cn 42 Zo Bakreni lemovi (DIN 8513/1 .E1.LEMOVI Tvrdi lemovi Mjedeni lemovi (JUS C.4 . 25% Pb.. . .e 275 257 249 242 237 223 200 185 185 I J 1 J . S. S. 1083 1083 1040 990 } za nelegirani relik }slitine i niklene za 1eljezne Meld lemovi (JUS C. 0..0.1963) Upotreba lemljenja. 414 .. 13 35 38 44 50 56 Si .041 Oznaka S. .61 53. 0. S.5% Sn...05 5 .43 Sastav % Zn min.c. lemljerija . 0. . 1eljezo }jevano 1eljezo slitine i Ii.. S. relik za bakar.02.90 91 99.1979) Oznaka po DIN Co > > > 99.86 62.49 41.306 . 12.0. 0. . 25% Pb. za bakrene i niklene za bakrene i nikleoe slitine S..4 -. . 13 0.05 As.005 Zn..2.tamte 70.4 11. Co 85 Cn 63 Cn 60 Cn 54 Cn 48 Zo Zo Zo Zo Zn Co 84. IJenJ p.. 0.90 86 Sastav I I % So Temper.tamte 94 . 1020 910 900 890 870 845 } i lijevano bakrene slitine. 0.8 O.4 Temper. 0.0.02 Fe. .5% Cd . S.. . Sn 20 Sn 25 Sn 30 Sn 33 So 35 So 40 So 50 So 60 So 75 Sastav' % Sn Pb 20 80 75 25 70 30 33 67 35 65 40 60 50 50 60 40 75 25 Najnifa temperatura ..) %: 0. S.. .4 . S. S. 25% Sn slitina: 50% Bi.e.2.2. Dopustive neastore (maks.64 59.

.. . S... .7 700 S..OAI380...D2...51 32 3.2 ostatak 1 9... CD 18 Zn Ag 49 Mn 49.. 6 Ni ::.: '" !! 780 730 840 - 1981) Temperatura Omaka po DIN L-AI Si 7.15 Cdl drugo Temper.7 29.. Aluminijski lemon Tvrdi lemovi za aluminij (DIN 8513/4 S..-So Zo 10 85.605 590.600 Upotreba oJXenito za aJomioij (oaroeito za slitine AI Mo) 6. S. Cu 43 Zo Ag 20 Cd .45 17. CD40 Zn Ag27 Mn S..14 700 S. \3 52 5.kao lem otporan prema koroziji..92 L-SoZn 40 55. 13.u1 komio 415 - 200. . S.10..5 L-AI Si 10 L-AI SI 12 Meki lemovi Sastav % Si AI lernljenjo 'C 605. ..5 11.. Co 52 Zn Ag 12 11.0. CD 32 Zn Ag 50 Cd Upotreba Srebrni so lemovi oamijeojeni oJXenito za lemljeoje b:lika.kao vatrosta\ni lem... CD42 Zn Ag25 Cd S.8.16 49 8.. . lemljenja 'C Upotreba !. ....280 manje .5 } 1 } za aluminij (DIN 1707 - 1981) Omaka po DIN Sastav % So Zo 8.Srebmi lemon (JUS C. S. . Cu 32 Zo Ag 50 Cd ...C 870 830 800 770 750 770 3. bakra i bakrenib sUtina.12 S... Cu 52 Zo Ag 12 Cd. Cu 42 Zo Ag 38 So .31 42 40 44 12.. a osobito: S. CD 42 Zn Ag 38 Sn 43. Cu 40 Zo Ag 27 Mo za kemijski otpome b:like i tvrde metaJe...39 42 4 So 800 S..21 43 13.13 52 S.25 94..O... .46 19 18. . 7.9 55 S.. . CD 19 Zo Ag 45 Cd 48..8 -1 200. Cu 49 Zo Ag 15 Cd.45 730 32 S.kao lem otporan prema morskoj vodi...50 18 690 8 MD.....0 75. .. Cu 32 Zo Ag 44 .... S..22 620 S.za lemljeoje b:lika (i platiranib b:Umih Umova)s bakrom... CD32 Zn Ag 44 44.16 - - 10 MD.. CD49 Zn Ag 15 Cd 19.28 29. ..340 }!ami leD 265.. 615 595.250 - - .. .0... Cu 52 Zn Ag 12 Cd 14. . 96.17 S.. 5 Ni S. .Cu55ZnAg8 11. Ujeveoog:reljeza..31 36 10.1957) Sastav % Omaka Cu razno Cd Ag aks maks. CD 43 Zn Ag 25 Zo TaIi!tc . premak 4.. CD 43 Zn Ag 20 Cd 24.26 43 S. .. . CD44 Zn Ag30 Cd 24.. .6..70 L-CdZo 20 L-ZoAI5 30.0.9 S. 1 8.390 lemlj.307 ..26 26. CD 36 Zn Ag 30 Cd 37. S.

5 48 78.28 . Fe. a upotrebljava se do 1350.417 0.C.405 0. Kanlal je slitiDasa (%): 30 Cr. . 1200 1. »Konstantan«.45 1.49 mJeme p 0. -') »Cekas 1«.40 '0..1 I 11 21.5 < 0.C 100 .48 1. NikeUn je slitina sa (%): 55.43 0.95 1050 25 20 I.7 2) 416 10 7.5 - 0. 31.1 - <0. 1. 0.49 os\. .') »Cekas 0«.04 1.432 otpomike 0.8 Ti 13 11.. SHtine posebDe elektrieue permeablJoosti Naziv slitina »1040« Sastavu % Ni 72 I Co Mo MD 14 permalloy A permalloy B permalloy C Naziv permeDdur koerzit 15 Co 70 78.50 Upotreba 0.39 1.S 26 27 - - razno 2V Fe 49 - 4.-POSEBNE SHtine Z8 e1ektriCne SLITINE ZA ELEKTROTEHNIKU otpomike (DIN 17471 - 1983) Sastav Oznaka % po DIN MD Ni AI 2 Cu Mo 12 Ni' 12 Cu Ni 20 MD 10 10 20 Cu Ni 44" 1 44 CUMD2A1 2 0.40.125 0. »Manganin«.12 1.C Ni Cr 80 20') 20 os\.17 1. 22 1150 Ni Cr 60 15') 1.22 CrAl255 25 5 os\. .32 Ni.C 800 . 0.44 Q mm'/m.26 Ni Cr 30 20') 20 30 1100 er Ni 25 20') ost. 5 AI.C 300 "C 500 "C 0.43 0.5 - I Cr 3 3 - I C Fe <0.14 1.ost.20 1.5 14 6 - 4Cu + Cu + Cu O5t. 1.17 IS OS\.S 24. .. .2 Cu MD 12 Ni AI 12 Co Specifiari elektriari otpor Q mm'/m 20. SHtine Z8 elekrieue ike Z8 vIsoke tempenture (DIN 17470 1984) Oznaka Sastav Specifiari elektriari otpor Upotreba % Q mm'/m po do"C DIN er Ni AI Fe 20.45 - - 1) »Cekas n«.50 0.49 0.C 400 . .13 1.44 1. 0.C 1200 ..ll 1.6 - - koerzit30 Co 90 500 koerzit 120 700 koerzit 160 slitine Misbima: 1) 31 - 4.8 Co Ni 30 Mo 3 30 5 1.68 Co.37 1200 1. 3 Co i ost.49 0.13 Zo. 1..') »Cekas«. otpomike 0.22 1..49 1300 CrAl205 20 5 os\.15 1.S 52 18 0.50 - 0.49 0. reciz.50 } za opec - .49 0. . .4 - 27. a ima specifiari elektriari otpor 0.130 0.49 } za.44 1. 0.1 SHtine Z8 permaoentDe magnete Co 49 16 Sasta u % Mo Ni AI 9 1..

10 I (DIN 17864 1973) I os.30. 0. oji kristalizira u kubnoj prostomo centra1iziranoj rdetki.Strojarski prirufnik 417 .10 > 320 > 350 460 . AI 5. (20°C) fl = 4505 kgfm3 T'IJ (900°C) fl = 4320 kgfm3 Tehnitki tisti titDn (DIN 17850 - 1985) Oznaka 3.10 > 180 > 200 250.08 C.13 T1 0. N mm2 N/mm2 Rfn0'> Rp I N/mm2.75 4. lea-nja e1ast.C do 500 OC - 760 820 790 890 10 8 - Titanove slitine dobro se zavaruju.08 0. Tvrd<Xa Wav.07 I 0. Modui evrsl<Xa Postol.7065.7055.13 0. Fe. lea-nja Oznaka evrsl<XaR. KU/3 J A.10 > 390 > 410 540. 590 3. svemirska tehnika).. 1itIUIove slitine (DIN 17851 - 1973) Oznaka TtAI 6 V 4 TtAI 5 Sn 2 0. . postojan u morskoj vodi i morskoj Idimi. Rm Rpo..08 0. 28 . Dozvoljene ne&t06: (%): 0. 0. .35 0. qustoea titana lefi medu gustoeama te~kih i lakih kovina: T. .20 0. = Sastav (%) C H maks..% HB uzd.> N/mm2 % Nlmm2 N/mm2 111000 ZiIavosI KU/3 J 31 Upotreba do 480 .13 0. E produij.0.0. . GusI<Xa kg/m' 4450 4500 H...30 I Meluutitlw svojstva lcQvanog titana VIana Naprcz..50 Mehanitlw Oznaka TtAI 6 V 4-F89 TiAI 5 Sn 2-F79 svojstva tifQnovih slilina (DIN 17864) VIafua Naprez. produij. 740 0.30 0.7065 0.7035 0.020 .13 0.10 0..05 N.05 0.10 3.06 0.20 3.7025 nON mw. 6. 30 25 120 85 60 22 20 150 40 35 170 28 16 35 25 16 15 200 25 20 Tehnicki Cisti titan je otporan pr em a koroziji..5.25 0.06 0. mw.TITAN I TITANOVE tisti titan SLITINE Titan kristalizira u dva krjstalna oblika: pod temperaturom pretvorbe 82°C je Ti" koji kristaJizira heksagonalno. popr.10 >250 3.0.7035.410 > 270 390 . 540 3. 0. nad tom temperaturom nastaje Ti. 3.. Njihova znama evrstoCa i razmjemo mala gustoea omogueuju konstruiranje najlak~ih dijelova (zrakoplovstvo.25 I 3.015. 0... maks. V T1 ost. Upotreba: za kemijske aparate i u zrakoplovstvu.6.7055 0. uzd.. popr..200. otpome su prema koroziji.. I - Poslol.0 Sastav (0/0)..7025.

8 13.0 11.1 22.3 14.9 141.600 ! 600)-- . 65 2 i3 80.0 9.3 56.2 10.2 8. 1200 . .8 7.6 9.8 14.0 25. I I D2 ' ! mm I mm ..0 23.7 6.0 10.9 7.9 ° Masa cijevi vrijedi za razred LA.6 24.2 219. .5 10 16 20 25 20 30 15 20 15 25 c Nazivni promjer DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 - g 12.9 8.9 24.9 431.3 265.5 19.3 116.-. Mase cijevi za razrede A i B su prib1izno za 10 odnosno 20% veCe.J1.5 10 12.3 7. - 25.5 centn 'f.1 44.4 - I Masa Ikol~ka cijevi° l kg kg/m l 8.. OBLICI KOVINSKIH POLUPROIZVODA ODUEVCI OD SIVOG LIJEVA za tla~e cjevovode Cijevi 5 kolMom (JUS C.7 18. k" graVltaCljs I Ij'" I p I D.0 11. Nazivni promjeri Duljine L DN 50.6 313.5 mm m 418 -.0 16. B k LA h L A c c g c - 16 - 12.2 11...2 10.8 22.0 17.8 26.5 10.8 147.6 7. 4 j.8 22.2 7.3 116.0 3.5 16.. g uga .5 7.. 150 3.7 12.3 4.2 25.6 28.8 17.. .1 9.0 27..6 17.6 14.8 11.8 283. 1169 1177 1256 1273 1281 I D3 Dimenzije ~~(mm) h I mmlLAI I pri razredu A I B 77 80 84 88 91 94 100 103 105 107 110 112 115 120 122 125 128 130 135 140 6.0 14.. 6S !80.1961) Razredo Nazivni lIak bar Ispitni tlak bar za DN (mm) za DN (mm) 50.3 613.mm 84 66 I 78 82 I 94 100 98 110 116 118 137 131 157 163 144 170 183 189 222 235 241 287 294 274 326 339 346 378 398 391 429 442 449 480 494 501 532 546 553 650 657 635 738 753 760 842 857 865 945 968 960 1048 1064 1072 1152 .5 46.2 354.7 9.7 15.0 165..030 .0 21.0 15. .3 9.101 r'Ijev..3 76..8 37..0 12. 4 j 5 200 .4 5.1 712.5 24.6 222.8 518.2 31.0 31.5 7.0 89.1 11.9 29.0 66.0 19.4 19.2 15.5 13.5 96.9 11.2 20.3 21.0 29..0 13.0 59.9 12.3 8..9 8.8 182.

5 13.0 200 222 264 340 24. za sve ostale ~9 j .9 52.3 12.7 35. - I I I 15 L Dimenzije Rupe za vijke Masa nice CIJCV1 10.7 262.Jl.7 17.. .0 65 82 118 185 8.0 800 842 904 1015 41.1200 5 mm mm Duljinc L iznose za DN = 50..5 8.1 70.3 21.5 16.6 619.0 59.0 25.0 14..7 4.0 600 635 682 780 36...0 125 144 183 250 22.0 1100 1152 1221 1340 29.3 22.tlak I Ispitni tlak (bar) za DH (mm) I = (bar) .7 9.5 9.9 338. .0 12.500 c = 3 4 l>N: I.0 10.0 196. 600.0 1n125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1270 1380 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32 32 I :m 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28 28 28 31 31 34 34 37 37 40 kg prirub-I kg/m. 2.2 iIi 3 m. Vrijednost c na slici iznosi: DN = 50.0 28.600 1600).4 13.1 516.0 8.0 700 738 797 895 38.0 1000 1048 1111 1230 47.6 100 118 153 220 22.0 19.4 26.0 9.8 19.zivni red.6 120.0 23.5 11.0 429 400 477 565 30. B g 12.65 i 80 mm: 1.... 250 300.0 350 378 427 505 29.n - broj rupa.5 32.2 423.4 114.0 945 1004 1115 900 44.3 3..g gravitacijski lijev (u pje~ I kalupima).2 5..0 SOO 532 582 670 17.8 94.9 80.0 33.0 250 274 395 319 26.5 169.0 450 480 615 528 31.5 23.5 31.0 50.5 150 209 285 170 23..5 853. Nazivoi promjer DH mm mm I mm I mm I mm I mm D b 6 50 66 98 165 20.5 21.0 1200 1256 1329 1455 52.0 27.0 139.0 300 326 367 445 27.5 25 20 .1 44.0 15. .0 14.3 6.0 .0 173.2 731.5 139. 3 iIi 4 m.300 1300).6 91.Cijevi s prirubnicom (JUS C. 2.0 98 80 133 200 21.0 I ~ .7 3.033 1961) NaRaz.

... ..1200 DN = SO.. .J1...Iuk '.2 1= 150.2 b = 9.1400 R = 250. ..8 mm 200.600 mm "32luk (JUS C.36.050) s prirubnicama (JUS C..3.8 mm 200.3. Spojni komadi s koleakom i s koleacima prirubnicom (JUS C.36.515 10= 40. .1200 DN= b = 10.J1.155 10= 40.36.155 (Sve su mjere u mm) 420 .7.3..900 DN= dn = b.1200 b= 9.500 1= 155........04I) 040.600 mm DN = dn= b..J1.7.042) s prirubnicama (JUS C.... . .JI. = <h = I~ 65. ...043) 50..8 R = 110..2 b = 9.. 19..33.500 b = 9.J1..J1.s kolcacima '.051) DN = 50..1100 mm 9. .J1... ..l1.800 (Sve su mjere u mm) Redukcijski komadi s koleacima (JUS C..1400 R=250. .1200mm 50.155 10= 40.. . .3.062) DN = SO. ..1200 DN = 50...3. ...1200mm 50.36..36.. .Fazonski cijevni komadl (JUS c.2 b = 9.36... .0 b = 9...081 - 1961) s prirubnicom (JUS CJl. .... .36.06O) (JUS C.3...36.1200 9.2 mm 9. .Iuk (JUSC.040) (JUS C.2 mm 9.3.Jl.. .3..1100mm 9.3.85 DN= b= R= 10= 50.....Iuk (JUS C.210 1= 400.1200 DN= 50..2 250.2 1= 100.06I) '. ..J1.1200 DN= 50. = b2= 1= 65.33.1.1400 40. 38..063) Lukovi. ...

12oomm /j = '9.155 mm s prirubnicama (JUSC.940 mm DN = SO. .1200 mm dn = 50..1200mm dn =' 50. ..2 1= 111.J 1.2 mm 1= 300.064) - '/.1145 mm . .2 mm R = 110. .155 mm ~.3..1200mm /j = 9.= 40.. .1780mm Krifni komadi s kolacima (JUS C...080) s prirubnicama (JUS C. .36..22.36.3..940 mm DN mm mm mm = SO... = 40. ..3.36.12oomm /j = 9..3.600 /j = 9.JI..1. .1200 mm /j = 9...luk (JUS C.11oomm 421 .2mm 1= 110. .1400 mm I..605 mm 40. DN = SO. ..2 mm 110..95 mm Odvojci s kolacima (JUSC.JI. .072) 6 DN = 50..22..071) DN= /j = R= I.070) s kolcacima i prirubnicom (JUS C..JL065) luk sa stopalom (JUS C.JL068) DN= 50.. . = -llij 50.2 mm R = 266.3.36.081) DN = 50..600 mm 9. ... .luk (JUS C..3. .JI.600 mm /j = 9... .22...5 prirubnicama 'i.600 do = 50...12oomm /j = 9.2 mm 1= 110. .......3.~ ~~ DN = SO.2.JI..36...2 mm 1= 300.JI.. .1700 mm F~ . .

1-1984) Nazivna debljina mm 5.49 4.7 33.5 30.502 0.5 49. 42 44 45 50 52 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 140 150 160 180 200 220 7.JUS0.0 28.2 37.63 9.5 7 7.5 39.5 113 88.617 0.6 14 10.12.5 16.5 28.2 15.5 18. Preporufuje se upotreba deblje tiskanih promjera.18.33 1. 6.98 3.5 18 15.5 6 6.47 2.9 61.14 3.22.1 Navedeni so samo telid debljine skupine A koji se obimo upotrebljavaju.8 52.2 25.785 0.80 4.54 2.15 1. (Za telike debljine skupine B koji se upotrebljavaju samo iznimno vidi gore navedeni standardl) - Okrugli betonski lelik (JUS C.74 7.16.302 0.K6.00 2.40.5 31.020 .92 6.5 34.3 18.14.5 35. mm okrugli 13 9.58 10.04 9.5 74.21 1.5 30.5 39.260 0.024 .6 58.55 3.91 Nazivna debljina mm 40 .8 52 55 121 57 139 62 158 200 62.6 12.01 2.83 5.8.1955) Promjeri: 5.7 22.5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 28 30 31 32 35 37 38 Duljinska masa kg/m kvadr.5 26.1 26.55 8.6 47.20.5 42.07 8.55 5.13 1.6 20.2 41. 422 .30.54 J.25.44 3.8 65.7 78.42 5.3 72. 10.85 4.B3.5 67 247 72 298 78 83 88 93 98 103 ! 'JUSi-I984J Duljinska masa kg/m 1.44 8.4 20. Ce6kaiipbmavrufe valjan: ofaugli kvadrami (JUS C.9 16 12.5 50.9 15 11.222 0.90 1.6 22.31 7. okrugli 0.2 38.86 3. 7.74 2.53 1.395 0.58 2.52 6.32.347 0.3 22.20 2.7 23.62 Nazivni Duljinska masa kg/m zijev klju kvadr .4 46.75 4.28.36.888 1.1 26.4 19.187 0.1984) leslOOkutni .CEUCNI POLUPROIZVODI Mase materijaIa po jedinici duljine (kglm) iIi jedinici povriine (kglm~ izraamane su s obzirom na gustoeu felika 7850 kglm3.86 12.

0707 0.7 28.92 6.5 26.611) 23 0.30 32 1.411 ISO b 9 (JUS C.98 3.07 8.Vu~eDi Okrugli vuleni lelki ~elici u ~ipkama .2 15.8 96.15 7.55 7.80 4.04 9.7 22.21 31 1.5 15 16 17 18 19 20 Masa Promjer d mm kg/m 21 0.636 3.7 18.9 55.283 2.5 12 12.B3.1986) wfeDi u tolerancijskom polju ISO b 11 Masa Debljina a Masa Debljina a Debljinaa mm mm mm kg/m kg/m 2 10 22 0.5 44.159 1.2 38.04 28 1.26 3.74"6 24 0.01 6 0. 34.85 4.7 39.4 16.617 22 0.2 12.14 Masa kg/m 3.13 7.38 9.62 10.0314 0.52 4. " Standardizirano samo u tolerancijskom podrutju ISO b 11.2 33.91 5.72 6.502 20 9 45 0.78 35 2.9 Debljina a mm 50 (55) (60) 63 (65) 70 (75) 80 100 Masa kg/m 19.6 88.385 40 8 (19) 2.785 3 11 0.237 2.72 2.2 Promjer d mm 75 80 85 90 95' 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 Masa kg/m.815 25 0.B3.2 50.31 6.5 14 14.412 .441 . Kvadralni vuleni lelici (JUS C.44 Promjer d mm 38 39 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 63 65 70 Masa kglm 8.83 5.5 5 0.12 30 1.421 .2 24.5 Dimeozije u zagradama upotrebljavaju se jedino u iznimnim sluCijevima.3 104 121 139 158 200 247 I' .1984 (wfeDi u tolerancijskom polju ISO 423 .2 78.5 49.963 27 1.6 23.83 0.5 0.126 1.5 0.54 4.27 (17) (35) 7 18 36 2.0 30.86 10.71 7.6 61.49 4.1984) i - wfeDi u tolerancijskom polju ISO b 11 (JUS C.950 (24) 12 25 3.7 74.JUS C.196 1.888 26 0.B3.47 Masa kg/m 2. * b 11).5 13 13.13 13 4 0.33 (27) 14 28 0.5 13.9 12.5 11 11.54 0.23 37 2.B3.9 11.5 44.7 20.0962 1.99 8.55 5.55 3.90 9. Sesterokutni vuhni lelid .6 15.00 36 2.3 31.39 33 1.1984) Promjer d mm 10 10.58 34 1.0 14.77 (15) (30) 32 16 5.17 4.

424 .04 7.10 5. .3 165 153 Debelo otisnute mase vrijede za obiajne Duljina plosnatog relika: nonnalno: 3.02 5.2 11.98 3.08 4.942 0.16 8.565 - - 8 - - - - 0. .92 - 2.18 7.41 1.12 6.14 7.08 4.42 9.14 3.77 4.63 6.12 2.64 9.18 1.71 - 2.2 12.50 1.45 3.3 12.88 4.61 6.54 8.41 - - - 1# - 13 38 40 45 50 55 60 65 70 0.65 2.36 2.628 0.71 5.65 - 1.95 5.50 - - - 5.2 6.4 m.18 1.43 1.2 6.2 13.77 4.40 4.4 11.48 9.24 4.8 130 12.75 3.36 2.86 3.24 4.04 2.769 0.53 - 4.55 2.75 2.22 1.54 8.83 1.42 10.83 3.0 9.59 7. .88 2.754 0.71 5.659 0.65 - 14 - 1.40 4.06 3.26 1.10 1.879 1.04 1.53 3.13 1.79 1.1 - - - 8.2' 11.707 0.10 5.79 9.848 0.01 3.07 7.30 3.20 2.96 2.77 8.86 3.4 11.88 2.53 3.55 2.07 7.85 - 1.24 4.96 2. .28 7.14 3.707 0.89 6.26 1. 14 mm Duljinska masa kg/m za debljinu b mm 9 10 11 6 12 14 15 16 0.51 1.71 1. dimenzije.30 3. najv~: 12 m.54 1.48 9.00 0.59 5.77 1.83 3.59 2.57 1.785 0.90 - 3.85 4.51 2.04 2.58 3.93 4.42 10.38 1.91 6.12 2.942 1.94 3.PIomati CeIik ~ Sirina a mm 10 5 vru~e valjan (JUSC.47 2.91 7.879 0.85 8.20 2.64 10.3 - 14.50 10.42 2.01 2.20 2.63 1.27 1.73 1.50 6.1 13.95 5.13 1.52 3.10 1.26 1.40 4.393 - 7 18 20 22 25 26 28 30 32 35 0.36 2.53 3.37 1.B3.36 7.18 5.25 2.18 4.32 4.77 5.550 0.18 1.75 2.51 2.57 3.47 2.41 1.981 1.14 2.59 - - - 4.64 2.471 0.16 2.824 0.89 11.16 7.02 1.0 - - 11.27 3.2 14.30 3.75 3.08 3. ostale su izvanredne.77 4.32 1.57 1.88 2.57 1.65 1.76 1.14 3.45 2.12 2.39 2.36 2.83 3.65 9.30 75 80 90 100 110 120 130 140 150 2.06 3.37 1.21 1.025-1984) Debljine 5.38 1.93 1.65 6.864 0.49 1.07 2.589 0.28 6.18 8.

77 4.77 7.8 51..64 10.42 10..28 - - - 5.0 14...7 47.8 14.16 8.1966): Vuleni plosnati lelik (JUS C. . . Sirold plosnati &Iik .3 IS.1960): lirina a debljina b H1adno valjiIM &1ilne /rake (JUS C. vru~ va1jan (JUS C.89 11.59 2.431 .lamele.3 39.6 14. 12m.5 18.6 27.7 14.77 5.190 mm. maksimaina 12 m.B3.1 5S..02 5.8 19.3 14.7 17.B3.40 4.30 5. - - 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 - 3..0 13.5 31.S 8. .28 5.1 15.SS0 .7 16.48 9.5.0 - 11.08.3 31.42 5.6 21.79 11.7 12.07 8.6 29.3 43.4 35.8 20.Vrute valjani plosnati &1ik (JUS C.97 7.7 17.1986): lirinaa debljinab fuina a debljinab 60.0 - 130 140 150 15.7 15.77 4.3 30.0 27. . 16mm.6 25.1 2S.6 7.91 7.3 16.4 15. do 600 mm. 80mm.0 80 90 100 110 120 9.24 8.8 13..42 l1.14 3.. I..50mm.3 16.65 6.4 - - 22..95 - - 9.1 17.8 13.5 10. 1.3 12. 425 fuina a debljina b Tralauti (obrulni) lelik.2 23.031.5 44.9 2S.B3.3 37.1984) ..--Sirina a mm Duljinska masa kg/m za debljinu b mm 20 25 30 18 15 2.S 21. 10.7 19.50mm.24 4.89 6.65 7. 10. .12 4.SI l1.50 6.0 20.4 22.47 4.28 6.83 10.87 7.... 5 .36 16 22 25 26 28 20 2.7 - - - 8.6 20. debljina b 40.06 3.3 13.02 4.1 40.1986): fuina a ISO .6 23.0 9.53 3.6 11. vru~ va1jan (JUS C.0 25..18 10. Plosnati &Iik s rebrom .7 3. 5.5 17. 5 mm. duljina I 2.8 - 3.6 23. vru~ va1jan (JUS C.65 8.S 14.1 15.42 10.46 4.71 5.1967): .0 12.67 3.S 13..83 10. 1250mm. 0.48 7.85 9.6 25.2 9.8 15.4 m.6 - 12.B3.02 6.za lisnate opruge..07 7.2 22..54 8.0 47.-.5 33.94 3.B3.96 4.025 .0 mm.0 16.5 IS.2 55.6 12.0 23. .0 - - - - 15.1 9.27 - 17 35 40 50 -.3 16.0 18.B3.030 .85 5.9 Duljina plosnatog C!elika: normalna 3 .4 34.120 mm.7 17.-.71 5.4 35.52 3.--.07 7.1 18.5 17.S30 .S9 6.

28 mm 3.7 30X30X4 30X 30X 5 35x 35"x4 40X40X4 4OX4OX5 45X45X 5 50 X 50 X 5 50 X 50 X 6 55 X 55 X 6 112 142 185 174 227 278 267 308 379 430 480 569 631 6.61 0.86 1.24 1.79 7..77 4.83 14.3 426 .2 2. 431! kutni profili Oznaka Presjek S mm2 I --rbXbXd mm 20X20X3 25 X 25 X 3 25 X 25 X 4 30 X 30 X 3 Dulj.61 4.7 8..24 7.15 0.6 1.1 kutni profili 1962) (JUS C.7 5.8 5.45 0.48 11.32 2.42 2.B3.18 1.8 7.47 4.10 2.81 9.7 4.8 9.B3.48 0.43 3.59 5.7 9.0 0.80 2.6 5.91 1.0 14.78 2.2 4.12 1.18 2.31 0.7 4.= Wy 0.39 7.04 1.30 0.43 12.40 1()3 mm3 I Wo I i - 0 mm 0.8 7.. masa kg/m Stati~ke veli~ine e (" = Iy I 1()4 mm4 I I.4 1.9 1.polumjer - tromosti mjere Konstrukcijske Jednakokracni .88 1.vidi str.CeUmi kutni proIDi Jednakokracni kutni profili 1962) - vruee valjani Raznokracni :.35 1.6 10.56 1.95 (= cm4) 0.6 17.76 0.57 3.05 3.0 11.86 2.101 - (JUS C.57 0.16 10.41 8.58 0.96 11.18 1.36 1.65 0.97 3.37 0.18 0.22 3.45 1.3 0.7 6.8 15.5 12.8 7.0 2.01 8.111 - d I I i Stati~ke veliane: I moment tromosti plohe W moment otpora i - .88 1.40 0.25 4.91 2.38 3.28 0.7 5.70 0. I w.24 (= cm3) 0.

59 13.8 29.6 116 140 162 194 223 282 318 347 391 453 506 943 1050 103 mm] IWx= (= cm3) Wyl W I mm i 5.7 7.4 36.6 15.4 21.3 22.5 10.6 35.4 58.2 30.7 26.3 15.8 1I0x 1I0x 10 2120 16.5 27.2 28.4 31.2 140X 140X 16 4220 33. masa kg/m 10" Staticke velicine mm \ Ix =(= cm4) e Iy I 16.95 1I.0 22.7 42.8 29.0 21.4 37.2 18.0 24.4 29. 427 17.7 31.2 78.4 26.6 130 X 130 X 14 3470 27.09 60X 60X 8 870 6.2 29.5 19.Dulj.6 6.18 8.25 15.0 30.4 25.2 98.4 29.0 58.2 140x 140x 14 3720 29.2 90X 90X II 1870 14.5 19.3 121 133 m.6 15.lednakokracni Oznaka kutni pro/ili (nastavak) I sjek s bxbxd mm2 IT!m 691 5.6 22.4 24.9 42.84 lI.1 42.42 60X 60x 6 903 7.4 12.6 5.0 50.5 23.7 200 X 200 X 16 6180 48.5 102 116 138 177 207 239 280 341 394 472 540 692 775 845 949 1100 1230 2340 2600 I mm4 9.6 24.7 18.7 55.6 21.2 40.88 7.1I 14.0 22.9 45.6 1l0x 1l0x 12 2510 19.2 69.3 86.29 6.1 13.9 44.55 14.43 12.3 37.3 13.4 72.3 78.4 18.15 .6 17.7 39.3 130 x 130 X 12 3000 23.4 52.l 80X 80X 8 1230 9.9 43.3 L Pre.0 47.8 17.3 87.7 29.2 160X 160X 17 5180 40.5 33.5 33.5 46.6 9.03 75X 75X 10 1410 lI.7 lOOX 100X 10 1920 15.8 57.2 56.5 21.31 13.9 120Xl20XlI 120X 120X 13 2970 23.1 73.3' 27.9 71.0 II '\ li I! Normalne duljine jednakokracnih kutnih profila: 3.5 12.27 12.6 lI.1 33.6 34.34 75 X 75 X 8 1150 9.4 25.3 31.5 21.3 39.7 55.O 13.1 90X 90X 9 1550 12.66 80X 80X 10 1510 ll..7 4.7 20.7 2540 19.83 65 X 65 X 7 940 7.7 95.4 29.1 25.43 10.5 18.9 160x 160X 15 4610 36.2 88.4 42.3 78.6 58.9 17.6 23.5 19.5 23.1 35.2 40.6 150X 150X 16 4570 35.6 8.1 100x 100x 12 2270 17.1 22.1 39.1 29.6 108 162 181 3.3 64.4 49.5 9..2 150X 150X 14 4030 31.4 71.38 70X 70x 7 70X 70X 9 1190 9.9 15.9 80X 80x 12 1790 14.5 200 X 200 X 18 6910 54.

0 10.9 24.9 34.38 0.2 80X 120X 10 1910 15.6 16.07 7.1 54.8 Norma1ne duljine raznokracnih kutnih profila: 3.5 38.44 3.1 141 167 321 276 226 276323 358 420 552 650 1440 1650 0.35 14.9 14.6 75 X 130 X 8 1590 12.3 71.6 100 X 200 X 12 3480 27.31 8.79 8.4 40X 60X 5 479 3.Raznokracni kutni profili Oznaka L bXhXd mm 20X 20X 20X 30 X 30X 30X 40X 45 X 3 4 3 4 PreDulj.62 0.2 9.2 16.3 36.4 21.4 10.0 5.6 24.91 2.7 100X150Xl0 2420 19.25 5.66 65X 100X 9 1420 11.3 100 X 200 X 14 4030 31.5 80X 120X 8 1550 12.S 68..5 20.11 7.55 0.05 6.7 11.99 22.0 24.9 71.4 10.1 23.47 2.0 16.3 1.45 10.2 15.S 48.35 50 X 65 X 7 760 5.11 6.4 24.80 60X 90X 6 869 6.4 65X130Xl0 1860 14.25 14.7 55.44 0.3 38.1 40.3 21.9 15.9 23.1 29.31 6.7 15.59 2.8 5.03 5.1 55 X 75X 7 866 6.1 20.8 23.0 20.3 18.1 20.5 43.12 8..79 5.0 14.76 40X 60X 6 568 4.46 40X 60X 7 655 5. 428 .0 141 47.59 11.4 4.17 5.5 40.2 19.8 30.5 28.97 50 X 100 X 10 1410 11.2 19.8 98.0 48.0 100X150X12 2870 22.18 4.96 65X 80X 8 1100 8.6 34.8 90X 130 X 10 2120 16.81 1.9 1.7 92.7 46.0 54.8 25.2 68.73 5.7 17.14 689 5.2 21.9 27.S 21.2 23.1 46.3 33.1 31.7 13. 15 m.1 28.6 48.38 2.9 70.4 22.82 60X 90X 8 1140 8.9 12.41 9.61 7.7 14.0 80X 120X 12 2270 17.0 25.4 25.ll 9.1 I Wy I.7 13.32 5.41 40X 80x 6 50 X 65 X 5 554 4.2 111 128 0.1 114 141 165 198 232 247 282 I Iy I Wx 103mm3 (= cm3) 0.39 11.1 65X 100 X 11 1710 13.3 36.S 8.91 4.7 12.6 9.52 11.7 39.3 80.4 12.78 17.S 14.02 2.3 2.6 90 X 130 X 12 2510 19.8 19.74 2.8 42.30 0.4 31.8 33.6 31.6 7.3 41.25 1.0 21. sjek masa S kg/m mm2 142 185 172 287 Staticke velicine Ix ex mm I ey I 104mm4 (= cm4) 1.4 40.4 19.1 64.2 20.7 20.29 0.08 1.0 44.0 40.

4 27.4 4230 33.5 9.CelibJi profili vruce valjani (JUS C.5 6 6 903 7.)A iy= VIy/A Konstrukcijske mjere - vidi str.7 86.3 364 43.7 925 85.3 22..1 106 19.2 605 62.7 5.0 33.0 8030 23'614820 .5 9 12.8 22.07 26.5 '5 Cl I 1()3mm3 I C 6.8 18.4 19.0 17. 0 .6 1700 13.4 206 29..5 11.141 Stati~ke veli~ine: 1962) W I moment tromosti moment otpora tromosti: ix plohe Polumjer = VI.S 6. 15m. -'" .2 20.5 7 9 7 10 7. Treba se kloniti dimenzija u zagradama.3 3600 25.3 3740 29.2 67.4 ( = cm4) ( Wx = cm3) I Wy 57.09 1100 8.8 2800 22.2 mI 14.49 60.2 4830 37.S 16.64 1350 10.1 14.0 2400 18.5 18.4 116 150 191 245 300 371 448 535 11. "" .2 8..5 10.6 47.3 6280 27.5 IS.7 57.6 39.1 21.5 8 11 8.5 8 10 12 14 16 18 20 (22) 24 26 (28) 30 65 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 7. 15 Dimenzije mm Presjek s mm2 .S 14..3 1350 114 1910 148 2690 197 248 317 399 495 17. 431! Statike veliine e Ix ly 1()4 mm4 .B3. 429 .4 2040 16.5 13 10 14 10 15 10 16 5.2 14.5 8 8. Normalne duljine ~Ii~nih profila [: 4.0 3220 25..9 5330 41.36 41.8 5880 46.

1 5.00 4.B3.2 17.8 7.4 .2 72.3 12.3 82 6..7 81.3 3960 31.8 19.7 98. Normalne duljine eelicnih profila I: 4. 74 6.9 90 7.7 14.6 758 5.9 6.1 106 8.1 41./A iy = VIy/A Konstrukcijske mjere - vidi str.7 155 14.9 117 161 214 278 354 442 543 653 3.8 131 11. 782 923 1090 1250 1460 Treba se kloniti dimenzija u zagradama.0 11 800 92.5 34.7 51.3 18.4 2280 17. T os c N 0 os -'" Dimenzije mm t Presjek S mm2 masa kg/m Dulj. 430 .5 21. Staticke velicine I" Iy IO"mm4 I Wy W" 103mm3 I I 8 10 12 14 16 18 20 (22) 24 26 (28) 30 (32) 34 (36) (38) 40 h I 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 bid I (= cm4) 5.88 7.4 114 131 149 42 50 58 66 3..7 113 9..0 149 13.. 431! .5 35.2 21.2 143 13.4 119 10.7 8.41 10.5 20.0 6910 54.7 81.2 7780 61.2 54.6 9.6 77..1 vruce valjani (JUS C.5 98 8.5 10. 4250 5740 7590 9800 12510 15700 19610 24010 29210 6.95 1060 8.5 137 12.13I Staticke velicine: d I W - - moment tromosti plohe moment otpora tromosti: Polumjer i" = VI.9 3350 26.7 .CeliCni pro61i I 1962) b :.9 6110 48.2 84.2 5340 41.15 m.1 125 10.0 33.2 1830 14.5 5.3 12.2 54. .1 9710 76.8 26.2 13.9 2790 21.2 16.1 14.1 4610 38.3 19.0 61..4 11.3 117 162 221 288 364 451 555 674 818 975 1160 (= cm3) 19.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 -..2 10700 84.32 1420 11.9 4.1 15.1 8680 68.

23 23 25 25 25 25 hI 151 167 184 200 216 222 cl I 45 'F 'I 1. h h 20 12 do max.4 11 11 13 13 17 17 8. C. 17 17 21 21 21 23 23 23 hI 208 225 241 258 274 290 306 323 22 28 32 34 40 44 48 52 56 431 . C2 max. 11 13 13 17 17 21 21 h.4 11 11 13 13 13 17 hi 59 75 92 109 125 142 159 176 192 b 113 119 125 131 137 143 149 155 C 60 62 64 70 74 76 82 86 do max.4 8. b 25 " 15 17 18 30 35 - - 4." ii 1I 50 55 60 65 70 te/icni profili I b 42 50 58 66 74 82 90 98 106 C do max.3 6. C. - c.Konstrakcijske mjere celimih profila (po DIN 997) Sve mjere u mm te/icni kutni pro/ili b b do C. 6. 33 46 64 82 98 115 133 b 75 80 85 90 95 100 C 40 45 45 50 50 55 do max.4 6.4 75 80 90 40 45 50 60 70 80 90 95 105 - 23 23 25 40 45 50 55 60 65 22 25 30 30 35 35 - 100 110 120 130 140 150 45 45 50 50 50 50 25 25 25 25 28 28 <:11 H I 70 40 21 21 160 200 60 60 115 28 150 28 I te/icni pro/ili C b 42 C 25 25 30 30 35 35 40 do max.

ZeljezniCke

traCoice (duljinske (JUS C.K1.021

mase vece od 20 kg/m) - 1963)

Oznaka tipa tracnice 22 45 49

Dulj. masa kg/m 22,12 45,44 49,43

Presjek S mm' 2818 5784 6297

Moment tromosti Ix 104 mm4 (= cm4) 375,5 1552 I 819

Momenl olpora W 103 mm3 t= cm3) 73.6 215 240

Tip 22

Ttp '5

~ ~

~ g

J Tip'9 432 L

Ce6Coi limovi

CeliCnidebeli limovi (JUS C.B4.110 - 1972)
Dcbljina u skoko400) . . . 700 vUnapo 5 ... 7 0,5 mm " skokovUn mm po 20 mm 7)...301 30) .. . 50 2 !DID " skokovUn 50) .. . 60 3 mm 5 mm po 50 mm 60) ... mm SiriDamm
700) . . . 1500 1500) . . . 300

Duljina mm .. .6000 6000) . . .

u skokovima po 50 mm" u skokovUna skokovUn skokovUna u skokovUna po 100 mm po 500 mm po 1000 mm po 100 mm

Celicni osrednji limovi (JUS C.B4.111 - 1956) Debljina 3, 3,5 4, 4,5 4,75 mm .. . 1200... 1450... 1700mm Sirina Duljina . . . 4000. . . 5000. . . 6000 . . . 7000 mm Trgova/!ki formati 1000 x 2000mm 1250 x 2500 mm Celicni tanki limovi (JUS C.B4.112 - 1962 in 113 - 1978) Debljina 0,4. . .0,8 mm u razmaku po 0,05 mm 0,9 .. .1,1 mmu razmakupo 0,1 mm 1,25. . .2,75 mm u razmaku po 0,25 mm Sirina 550. . .600, 750. . . 1000, 1100, 1200 mm Duljina 1500...2000,2250,2500,3000 mm Plo!na masa celicnih limova
DcbIjina mm 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,25 1,50 1.75 Plmna masa kglm2 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,10 5,50 5,89 6,28 6,67 7,07 7,46 7,85 9,81 11,78 13.74 DcbIjina mm 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8.0 Plona masa kglm2 15,70 17,66 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 31,40 35,32 39,25 43,18 47,10 51,03 54,95 58,88 62.80 DcbIjina mm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Plona masa kglm2 70,65 78,50 86,35 94,20 102,0 109,9 117,8 125,6 133,4 141,3 149,2 157,0 164,8 172,7 180,6 188.4 DcbIjina mm 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Plmna masa kglm2 196,2 204,1 211,9 219,8 227,6 235,5 251,2 266,9 282,6 298,3 31'4,0 329,7 345,4 361,1 376,8 392.5

.1

Pocincani lim (JUS C.B4.081 - 1984) Debljina 0,45. . .4 mm; §irina 1000 mm; duljina 2000 (2500) mm.
29
~

Strojarski prirutnik

433

Celime

beSavne cijevi (ISO)

Materijal cijevi: celik C. 0000 (JUS celik C. 1212(JUS celik C. 1213(JUS celik C. 1402(JUS eelik C. 3100 (JUS
Nazivni promjer mm 10 Vanjski Debljina promjer slijenke mm mm 16 17,2 1,8 1,8

C.B5.226 C.B5.122 C.B5.123 C.B5.124 C.B5.125 Dulj. masa kg/m

1968) 1968) 1968) 1968) 1968)
Nazivni tlak (bar) C. 14021 C. 3100 100 100 100 100

C.OOOO C. 12121 C. 1213 100 25 100 0,632 100 25 100 - 0,688

-

15 20 25

-

32
40

20 21,3 25 26,9 30 33,7 38 42,4
44,5 48,3

2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6
2,6 2,6

0,890 0,962 1,13 - 1,41 1,77 - 2,01 2,29 2,57
2,70 2,95

-

25 25 25 25 25 25 25 25
25 25

I---

100 100 100 100 100 100 100 100

-

100 100 100 100 100 100 100
100 100

-

100 100 100 100 100 100 100
100 100

-

100 100 100 100 100 100 100
100 100

100 100

100 - 100 - 100 -,100 100 80
100

50 65

57 60,3 76,1

2,9 2,9 2,9 3,2

3,90 5,28 5,80

25 25 25

100 100

80

88,9

3,6
3,2 3,6

6,49
6,81 7,63

100

108

4,0
3,6 4,0

8,43
9,33 10,3

25 25

-

-

80

100 100 100

100 64

-

-

100 100 100

-

100

80

80

80
100

100
80
100

100
80 100

100

4,5 5,0

11,4 12,7

-

64

-

80

100

-

-

-

434

(:elicne belavne Nazi~ni promJer mm Vanjs,ki D~~ljina promJer stlJenke mm I mm . 3,6 Dulj. masa kg/m . 9,90

cijevi (nastavak) Nazivni tlak (bar)

"

I

,

C.ooooC. 12121C. 12131C. 1402/ C.3100 I
25

,

lOO

114,3

4,0 4,5 5,0

11,0 12,1 13,5

-

40

-

80
I

64 80 lOO

80
I

I

100

100

lOO

-'~'~I2.82S~
133

'~I---SOllOO
64 80 lOO 80 . lOO 80 40
I

125 1-1
139,7

4,5 5,0 5,6 . 6,3
4,0 4,5

14,2 15,8 17,6 19,8
13,5 14,9

80
lOO

lOO

40 64

lOO

5,0 5,6 6,3 5,0 5,6 6,3
4,5 5,0 5,6 6,3

. 16,6 18,5 20,8 19,0 21,1 23,8
18,1 20,1 22,4 25,3

-

25

-

80 lOO 64 80 lOO

-

80
1

80
lOO

1

-1-'---:t,S17,12S~~
159

---S0 '---SO
I

lOO

1

lOO

150 I-I~~~~
168,3

-

40

64 80 lOO
I

-

25

25

-

40 64 80
.
I

-

I

80 lOO

80

--~~~~I~,-,(175).1193,7 -'-1-1-1_1-1_1-1-

1s,4...8,825...40,
6,0" 6,3 31,1 32,6

-

40

40

200 I 216.. I 7,1 8,0

36,6 41,0
45,0 50,8

64

..
;.

.

-

8,8 10,0

-

-

80

80 lOO

64
I

80
I

80
lOO

lOO

I

lOO

Nazivni promjer 175 mm JUS ne preporublje. Dimenzije nisu prema ISO. 435

Celicne be!avne cijevi (nastavak) Debljina promjer promjer stijenke mm mm NazivniI Vanjski mm Dulj. masa kg/m Nazivni tlak (bar)
1 C,OOOOC,12121 C,I213 I.C,1402 1 C.3100

200

219,1

5,9 6,3 7,1

31,0 33,2 37,2

25

S,O
S,S 10,0 6,3 7,1

41,S
45,4 51,6 40,6 45,6

-

267

25

-

40

-

40

-

64

SO

- 100
40

SO

-

-

64 SO

SO 100

100

100

-

40 64

-

-

S,O S,S 10,0 7,1 S,O

250

-

11,0 69,7 6,3 41,6
46,7 52,1
57,1 273 S,

50,9 55,S 63,4

25

-

-

40

SO

-

64 SO

100 40

-

10,0 11,0

-

31S* 300 -

12;5 SO,9
7,5* S,O S,S 10,0 11,0 12,5 14,2 7,1 S,O
S,S

64,9 71,4

16

-

64 SO 100 40

SO 100

100

-

-

- -

-

-

40
64 SO

-

SO

I

64

64
SO

-

SO

-

100
I~

100

64 SO

57,4 61,2 67,1 76,0 S3,3 94,2 -106 55,6 62,1
6S,l

100 40

100 40 SO 100 40

-

-

40
SO

SO

100

-

100 -

-

- 100

40

-

16

-

40

323,9

10,0 11,0 12,5

14,2 109

77,4 S5,3 96,7

-

-

-

-

64
SO

SO

SO

-

100

-

100 -

100

SO

-

100

-

-

* Dimenzije nisu po ISO. 436

.;.."IIi

telicne Nazivni promjer mm Vanjski Debljina promjer stijenke mm I mm

besavne cijevi (nastavak)

Doli.
I

I

.
355,6

.

8,0 8,8
10,0

Nazivni tlak (bar) masa kg/m ' C.OOOOC.12121 I C.1213~C.I402' C.3100 40 64 68,3 1~ I 40 40 74,9 80
85,2

-

-

-

I

80

I

100

I

11,0

93,9

-

-

80 100 100

12,5 14,2 16,0
350 1-1

107 120 133 70,8 77,7
88,3 97,3

80 100 40 40

40

1

8,0 8,8
368 10,0 11,0

16

-

80 100

64
80 100

64 80
100

,

80 100

12,5 14,2 16,0

110 124 138
97,8 108 122 138

-'-'
406,4

S:S
10,0 11,0

85'916~~ -

4()

I

12,5 14,2

-

80

-

-

-

I

64
I

80 100

80 100

80 100

400 I~I

17,5 168
10,0
11,0

16

100
40

40

101
111

--

40
64
I

80
100

-

80 100

64 80 100

419

12,5 14,2 16,0 17,5
12,5 14,2 16,0 17,5 20,0
22,2

126 142 158 173
154 173 193 211 241
266

80 100

-'-'Il.0135
500 508

J04040I
64 80 100 80

;W80 100

40 64 100

I -

I

100

Od pojedinih vrsta eelika je ozn~ nazivni tlak.

dolaze U obzir cijevi onih dimenzija za koje 437

..

--

Predme

Celieue cijeYi

~

vub:ne ill hladno vaIjane (JUS C.BS.2S0 - 1983)

LW
Vanjski promjer D mm 10 12 16

+
"

.

Polami moment tromosti

1p = 21x Wp= 2 Wx
Moment Moment tromosti otpora W Ix 10' mm' (= cm') 10' mm' (= cm') 0,028 98 0,057 96 0,037 30 0,074 60 0,052 0,069 0,133 0,181 0,219 70 58 1 5 9 0,087 0,116 0,166 0,226 0,274 0,215 0,296 0,363 0,270 0,375 0,463 0,536 0,596 0,331 0,463 0,576 0,672 0,752 0,435 0,614 0,770 0,905 1,022 0,552 0,785 0,992 1,174 1,334 83 0 4 9 9 I 3 0 I 4 7 9 8 4 8 9 7 9 0 1 2 6 9 7 I

x Polami moment otpora
Presjek S mmz 28,3 40,0 34,S 49,S 47,1 68,3 88,0 53,4 77,7 100,5 59,7 87,2 113,1 137,4 160,2 66,0 96,6 125,7 153,1 179,1 75,4 110,7 144,5 176,7 207,3 84,8 124,8 163,4 200,3 235,6 Duljinska masa s mm 1 1,5 1 1,5 I 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2 2,5 3 I 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 "2,5 3

Debljina

m,
kg/m 0,222 0,314 0,271 0,388 0,370 0,536 0,690 0,419 0,610 0,789 0,468 0,684 0,888 1,079 1,258 0,518 0,758 . 0,986 1,202 1,406 0,592 0,869 1,134 1,387 1,627 0,666 0,980 1,282 1,572 1,849

18

0,193 6 0,266 8 0,326 7 0,270 0,375 0,463 0,536 0,596 0,364 0,510 0,634 0,739 0,828 0,543 0,767 0,962 1,132 1,278 I 4 7 9 8 5 2 6 9 2 8 6 8

20

22

25

28

0,774 0 1,100 1,389 1,644 1,867

438

Precime

eeliCne

dJeYi

wrene Vanjski promjer D mm Debljina s mm 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 3 4 1 1,5 2 2,5 3 4 1 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2 2,5 3 4

30

32

35

38

ill hladno valjane (nastavak) Moment Moment Prcsjek Duljinska masa tromosti °tPOra S m, I" W" mm1 kgfm 10' mm' (= cm') 10' mm>(= cm') 91,1 0,715 0,958 9 0,639 3 134,3 1,054 1,367 0,911 3 175,9 1,381 1,733 1,155 1,695 2,059 216,0 1,373 254,5 1,997 2,347 1,565 97,4 0,764 1,171 0,731 9 143,7 1,128 1,675 1,047 188,5 2,130 1,480 1,331 231,7 2,538 1,586 1,819 273,3 2,145 2,904 1,815 106,8 0,838 1,545 0,882 9 2,219 157,9 1,239 1,268 207,3 1,627 2,833 1,619 2,003 255,2 3;390 1,937 301,6 2,225 2,367 3,894 389,5 3,058 4,757 2,718 0,912 1,991 1,048 116,2 2,869 1,510 172,0 1,350 1,935 226,2 1,776 3,676 278,8 4,414 2,323 2,189 329,9 2,589 5,088 2,678 427,2 3,354 6,259 3,294 122,5 181,4 238,8 294,5 348,7 452,4 205,0 270,2 333,8 395,8 515,2 228,5 301,6 373,1 443,0 578,0 0,962 1,424 1,874 2,312 2,737 3,551 1,609 2,121 2,620 3,107 4,044 1,794 2,367 2,929 3,477 4,537 2,331 3,367 4,322 5,200 6,007 7,419 4,854 6,258 7,563 8,773 10,929 6,727 8,701 10,551 12,281 15,405 1,166 1,684 2,161 2,600 3,004 3,710 2,157 2,781 3,361 3,899 4,857 2,691 3,480 4,220 4,912 6,162

40

45

50

439

weene Vanjski promjer D mm Debljina s mm 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2 2,5 3 .4 1,5 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4

56

63

Predme ceUene djevi iIi hladno valjane (nastavak) Moment Moment Presjek Duljinska masa tromosti otpora S ml 1% W% mm' 10' mm' (= cm') 10' mm' (= cm') kg/m 256,8 2.016 9,543 3,408 339,3 2,663 12,384 4,423 15.066 420,2 3,298 5,381 499,5 3,921 17.595 6,284 653,5 5.129 22.217 7,935 2,275 13.710 289,8 4,352 383,3 3,009 17.846 5,665 475.2 3,730 21,777 6,913 565,5 4,439 25.510 8,098 741.4 5,820 32,409 10,289 322,8 427.3 530,1 631.5 829,4 369,9 490,1 608,7 725,7 955,0 552.9 687.2 820,0 1080,7 615.8 765,8 914,2 1206,4 678,6 844,3 1008,5 1332,0 741.4 922,8 1102,7 1457,7 2,534 3,354 4,161 4,957 6,511 2,904 3.847 4.778 5,697 7,497 4,340 5,395 6,436 8,483 4,833 6,012 7,176 9,470 5,327 6.628 7,916 10,456 5,820 7,244 8,656. 11,443 18.942 24,717 30,235 35,504 45,326 28,505 37.296 45.746 53,866 69.145 53.550 65.823 77.670 100,127 73,952 91,054 107.624 139,215 98,971 122,028 144,435 187,351 129,080 159,334 188,809 245,476 5,412 7,062 8,639 10,144 12,950 7.126 9.324 11.437 13,467 17.286 11,900 14,627 17,260 22,250 14,790 18.211 21.525 27,843 17.995 22,187 26,261 34,064 21.513 26.556 31.468 40,913

70

1,5 .

80

90

100

110

120

440

Ce6me cijevi za cijevni oavoj Celilne cijevi propisanih mehanilkih svojstava (JUS C.B5.222 - 1968) Nazivni promjer mm col" 1/8 Vanjski promjer mm 10,2 1...50 debljina stijenke mm dulj. masa kg/m Nazivni tIak (bar) 80 debljina stijenke mm dulj. masa kg/m 100 debljina stijenke mm dulj. masa kg/m

13,5 10 17,2 15 21,3 20 26,9 25 1 33,7 32 1 1/4 42,4 40 1 1/2 48,3 SO 2 60,3. 65 21/2 76,1 80 3 88,9 100 4 114,3 125 5 139,7
150 6 165,1

.8

6

-

1/4 3/8 1/2 3/4

-

.

17,8 21,2

-

-

-

-

5,4 5,4

2,65 2,9

0,493 0,769

5,4
7,1 8,0

-

-

14,4
23,3 30,9

2,9 3,25 3,25 4,05 4,05 4,05 4,50 4,50 4,85 6,3
8,0 8,8

1,02 1,45 1,9 2,97 3,84 4,43 6,17 7,90 10,1 16,8
25,9 33,8

Celilne cijevi bez propisanih mehanilkih Nazivni promjer col mm 6 8 10 15 20 25 32 40 SO 65 80 100 125 150 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 21/2 3 4 5 6 Vanjski . promjer mm 10,2 13.5 17,2 21,3 26,9 33.7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 165,1 debljina stijenke mm 2,0 2,35 2,35 2,65 2,65 3,25 3,25 3,25 3,65 3,65 4,05 4,5 4.85 4.85

svojstava (JUS C.B5.225 - 1968) Teke cijevi debljina stijenke mm 2,65 2,9 2,9 3,25 3,25 4,05 4,05 4,05 4,5 4,5 4,85 5,4 5,4 5.4 dulj. masa kg/m 0,493 0,769 1,02 1,45 1,90 2,97 3,84 4,43 6,17 7,90 10,1 14,4 17.8 21.8 dulj. masa kg/m 0,407 0,650 0,852 1,22 1,58 2,44 3,14 3,61 5,10 6,51 8,47 12,1 16.2 19,2

Polutdke cijevi

" Nap~tena stara oznaka. 441

Ceuma iica OkruglDVuCelUl &licna lico (JUS C.B6.110 - 1982)
Nazivni promjer mm 0,1 0.12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9
.

Tolerancija mm :t 0,005 :t 0,01

Presjek mm2 0,00785 0,0113 0,0154 0,0201 0,0254 0,0314 0,0380 0,0452 0,0531 0,0616 0,0755 0,0908 0,108 0,126 0,159 0,196 0,238 0,283 0,385 0,503 0,636 0,785 0,950 1,13 1,33

Dulj. masa kglkm 0.0617 0,0888 0,121 0,158 0,200 0,247 0,298 0,355 0,417 0,483 0,592 0,713 0,844 0,986 1,25 1,54 1,87 2,22 3,02 3,95 4,99 6,17 7,46 8,88 10,4

Nazivni promjer mm 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4 4,2 4,6 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14

Tolerancija mm :t 0.04 :t 0,06

Presjek mm2 1,54 2,01 2,54 3,14 3,80 4,91 6,16 7,55 9,08 11,3 12,6 13,9 16,6 19,6 23,8 28,3 33,2 38,5 50,3 63,6 78,5 95 113 133 154

Dulj. masa kgIkm 12,1 15,8 20,0 24,7 29,8 38,5 48,3 59,2 71,3 89 99 109 130 154 187 222 260 302 395 499 617 746 888 1040 1210

:t 0,08

:t 0,015

:t 0,02

:to,IO

1

:t 0,03

I'-I 1,2 1,3 :to,04

:to,15

*
I

I'

OkruglD

vueelUl celiCna lica od malougljiCnog

celika za posebne

svrhe

(JUS

C.B6.011 - 1980) Nazivni promjer 0,1. . . 14 mm. OkruglD &liCnalica, VuCelUl bruIelUlu tolerancijskom polju ISO h 11 ili (JUS C.B6.111- 1982): Nazivni promjer 1...9,8 mm

442

(

3..::-. . .
"';

::.,/ \

:..:- \ .: ,./ t" v .' ..{ :--:..,..1...........

.
Celi\!na
..,-~{:.'(._~:~.-.,\ ,

eelima

uiad

za opCe svrhe

uiad

bez

jezgre

-r),
'.:

i

Diad bez jezgre (srZi) je spletena od Zica istog promjera. Oko srediAnjeZice sukano je u prvom
sloju 6 ill u drugome 12, ill joA u treeem 18 Zica.. Sukanje prvog sloja moZe biti desno (tj. nonnalno) ill lijevo. S~anje u.slije~~ slojevima uvijekje suprotno sukanJu u sloJu pOJe toga.

;:"", ,:<

Zice za uZad bez jezgre su od relika nazivne vla\!ne \!vrstoee Rm

= 1570 ili 1770 N/mm2

Zice mogu biti gole ili pocin\!ane.

Uie 1 x 7 (JUS C.H1.060 - 1982); Izvedba Dieta: 1 + 6 Zica DZe se sastoji od sedam Zica od kojih je §est ovijeno oko sredi§nje Zice. PrekidDa sUa Fr rafuoska, FmiD Dajmaoja Nazivoi Duljioska pri DaziVDoj toQ Hca promjer masa uteta Rm 1570 N/mmz Rm = 1770 N/mmz FmiD d FmiD Fr Fr ml kN kN kN mm kN kg/m

-

-

I1 .11 " I

=

0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 14 16

0,00181 0,003 21 0,005 02 0,011 3 0,020 1 0,031 4 0,045 2 0,061 5 0,080 3 0,102 0,126 0,181 0,246 0,321 0,407 0,502 0,723 0,984 1,29

0,342 0,608 0,950 2,14 3,80 5,93 8,55 11,6 15,2 19,2 23,7 34,2 46,5 60,8 76,9 95,0 137 186 243

0,308 0,547 0,855 1,92 3,42 5,34 7,69 10,5 13,7 17,3 21,4 30,8 41,9 54,7 69,2 85,5 123 167 219

0,385 0,685 1,07 2,41 4,28 6,69 9,63 13,1 17,1 21,7 26,8 38,5 52,4 68,5 86,7 107 154 210 274

0,347 0,617 0,963 2,17 3,85 6,02 8,67 11,8 15,4 19,5 24,1 34,7 47,2 61,7 78,0 96,3 139 189 247

'I J I

443

Vie 1 x 19 (JUS C.H1.061 - 1982) U~ se sastojiod 19 (1 + 6 + 12) fica od kojihje oko sredi§njefiee ovijeno u prvom sloju 6 fica, a u drugom 12 fica.
Nazivni promjer u!eta d mm 1, 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fr Duljinska mass m( kg/m 0,004 95 0,011 1 0,019 8 0,031 0 0,044 6 0,060 7 0,079 3 0,124 0,178 0,243 0,317 0,401 0,495 0,599 0,713 0,837 0,971 1,11 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,18 2,40 2,62 2,85 3,10 Rm Fr -kN 0,937 2,11 3,75 5,86 8,43 11,5 15,0 23,4 33,7 45,9 60,0 75,9 93,7 113 135 158 184 211 240 271 304 338 375 413 454 496 540 586

- rabmska, Fmin- oajmanja
pri nazivnoj tYrstoa fica Rm = 1770 N/mm2 Fmin kN 0,825 1,86 3,30 5,15 7,42 10,1 13,2 20,6 29,7 40,4 52,8 66,8 82,5 99,8 119 139 162 186 211 238 267 298 330 364 399 436 475 515 Fr kN 1,06 2,38 4,23 6,61 9,51 12,9 16,9 26,4 38,1 51.8 67,6 85,6 106 128 152 179 207 238 271 305 342 382 423 466 512 559 609 661 Fmin kN 0,930 2,09 3,72 5,81 8,37 11,4 14,9 23,2 33,5 45,6 59,5 75,3 93,0 112 134 157 182 209 238 269 301 336 372 410 450 492 536 581

Prekidna siIa

= 1570 N/mm2

11

444

1983) Stremenje (JUS C.5 51.5 116 158 206 261 322 389 463 544 631 724 824 30 1040 9. i3.1 66.39 16. Fmin kN Prekidna siIa Fmin .- -- 5"- .25 1.34 ....1 33. Fr tice Nazivni promjer ufeta d Duljinska masa ml kg/m 0.82 3. Celitna uiad za izvozne uretlaje u rudarstvu JUS C..1980} CelillUl uiad za vitw i slilno (JUS C. I.H1.oajmDja Fr kN pri nazivnoj 00st0a tica Rm = 1570 N/mm2 Rm mm 3 4 5 6 7 Fr kN 8.1 29.5 65.704 0..1975) - .313 0.= FiN 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 .2 74.080 .31 3.489 0.062 - 1982) Ufe se sastoji od 37 (1 + 6 + 12 + 18) tica od kojih je oko sred&je ovijeno u prvom sloju 6 tica.051 Spojleeza &libzu uiad (JUS C. u drugom 12 tica i u treeem 18 5ca.H1.37 2..H1.8 84...58 1.32 14.Vie 1 x 37 (JUS C.176. &:9'::'lOO I.2 80..3 45.5 104 150 204 267 338 417 505 601 705 818 939 1070 1210 1350 !.01 5.7 26.H1. 300 370 448 533 625 725 832 947 1070 1200 = 1770 x.65 6.96 2.40 5.1 37.9 20.H1..078 2 0.9 92.044 0 0. 7.240 0.rabmska.300/301 1975) V/lee za &libzu uiad (JUS C.1-'..4 51.5 133 181 237 .83 4.H4. 0.0 39.5 .03OJOS1AIS5'Q .24 12.122 0.958 1.1968) ..8 23.. -' 5:: -.306 . 3:.396 0.3 59..

1 84.35 5.80 3.42 2.1982) 446 .0 70. 88. 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 0.357 0. s .8 37.1 83.8 52.06' 2.CeliC!ria uhd s jezgrom (du§om) Utad s jezgrom ima 6 fiC!anihstrukova (u izvedbi kao kOOuZeta bez jezgre.63 5.73 2.72 37. ovijenih oko vlaknaste jezgre.61 5. DuIjinska masa Rm NaziVDi promjer llteta d mm 2 Fr - = 1570 Prckidna sUa FmiJI najmanja pri nazivnoj crrstoa tica rafunska. 0. str.1 75. Prema tome da Ii je gomji sloj struka sukan desno ill lijevo moZe me biti sukano krifuo (normalno) iIi istosmjemo.vlaknena jezgra Uie 6 x 7 (JUS C.014 3 Fr kN 3 4 - FmiJI kN 5 6 7 0.229 0.0 41.Hl.4 42.Hl. .9 58.4 115 151 191 235 285 339 397 461 602 762 941 * Obitno uie 8 x 7 (JUSC. 443 do 445) sukanih oko vlaknene ill C!e1iC!ne jezgre.432 0.0572 0.9 114 148 188 232 280 334 392 454 593 751 927 33. moZe biti desno .089 4 0.604 0.1 46.3 79.915 1.7 99.289 0.1 110 128 167 212 261 316 376 442 512 669 847 1050 21.iitani struk y .41 '14.8 71.2 52.5 32.66 4.1 28.129 kg/m 0.5 16.1 102 134 169 209 252 300 353 409 534 676 835 Pri reliCioj jczgri su duIjinska masa i prekidna sila nc!to vere.1982) Izvedba uZeta: 6 strukova po 7 (1 + 6) fica.175 - - Fr kN FmiJI kN 2.43 1.6 47.6 58.2 63.032 2 0.4 97.7 23.1 94.3 2.070 . - N/mm2 Rm = 1770 N/mm2 m.29 9. Sukanje fiC!anih strukova (normalno) iIi lijevo.080 .701 0.515 0. v.9 65.88 10.1 .16 1.

12 1.1982) Ule Warrington8 X 19 (JUS C.70 7.5 94.Hl.0554 0.70 13. Ule 6 X 19 .7 34.4 56.69 10.36 10.088 .096 .71 3.8 31.2 63.99 2.1982) Ule 8 X 19 .9 107 139 176 218 263 313 368 426 557 705 870 1050 1250 1470 1710 35.5 91.4 65.9 - - - 5.Ule 6 x 19 (JUS C.1982) Ub: se sastoji od 6 strukova po 19 (1 + 6 + 12) Dca od kojih je oko sredgnje Dee ovijeno u prvom sloju 6 Dca.1 67.Hl.34 2. FmiD.9 45.0865 0.ispunjeno licoma (JUS C.9 80.4 69.498 0.090 .8 94. a strukovi su ovijeni oko vlaknaste jezgre.5 51.8 22.419 0. Nazivni promjer uteta d mm Fr DuljiDska masa ml kglm 0.ispunjeno licoma (JUS C.5 81.48 5.886 1.najmanja pri nazivnoj /!vntoQ tica Rm = 1770 Nfmm2 FmiD kN Fr kN FmiD kN Prekidna sUa = 1570 Nlmm2 Fr kN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 3 0.1982) Ule Warrington6 X 19 (JUS C.H1.125 0.280 0.H1.1 107 124 162 205 253 306 364 428 496 648 820 1010 1220 1460 1710 1980 4.90 8.086 .6 26.8 110 144 182 224 272 323 379 440 575 727 898 1090 1290 1520 1760 30.8 78.67 1.1982) 447 .H1.346 0.H1.3 76.6 19.l00 .0 40.9 39.54 4.1 54.6 124 156 193 234 278 326 378 494 625 722 934 1110 1300 1510 .1982) Ule Seale 8 X 19 (JUS C. u drugom 12 Dca.1 48.170 0.97 9.678 0.1 15.1982) Ule Seale 6 X 19 (JUS C.585 0.l04 .072 .54 6.2 58.221 0.38 1.H1.3 91.031 1 Rm -raamska.8 44.

a strukovi su ovijeni oko vlaknaste jezgre.1982) Vie Warrington-Seale8 x 36 (JUS C.1 107 124 162 205 253 306 364 428 496 648 820 1010 1220 1460 1710 1980 2280 2590 F.71 3. m) kg/m 0.1982) Vze se sastoji od 6 strukova po 37 (1 + 6 + 12 + 18) lica od kojih je oko sredisnje lice ovijeno u prvom sloju 6 lica.084 .8 25. mm kN - Fr kN 22..886 1. Prekidna sUa Fr raeunska.Hl.1982) 448 .2 63.1982) Vie Warrington-Seale6 x 31 (JUS C.280 0.1982) Vie Seale 6 x 37 (JUS C.074 .9 80.l08 .0 66.97 9.Vie 6 x 37 (JUS C.6 37.125 0.9 45.Hl.3 52.221 0.36 10.99 2.1 67.1 88. FmiD najmaoja pri oazivnoj evrstOCitica Nazivni promjer ufeta d mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 Duljioska masa Rm - - = 1570 N/mm' Rm = 1770 N/mm' !I .2 63.076 .38 1.1982) Vie 6 x 12 + 7 vlaknastihjezgri (JUS C.3 76.346 0.498 0.54 6.67 1. u trecem 18 zica. mm kN 18.Hl.l06 .5 91. u drugom 12 lica.1982) Vie Warrington-Seale6 x 36 (JUS C.4 42.078 .Hl.8 110 144 182 224 272 323 379 440 575 727 898 1090 1290 1520 1760 2020 2300 29.Hl.0 40.170 0.Hl.2 102 134 169 209 253 301 353 409 534 676 835 1010 1200 1410 1640 1880 2140 35.2 90.34 2.Hl.9 12.S 46.6 78.48 5.70 7.54 4..1982) Vie 6 x 24 + 7 vlaknastihjezgri (JUS C.12 1.l02 .419 0.678 0.S 51.1 75.7 118 150 185 224 267 313 363 474 600 741 896 1070 1250 1450 1670 1900 * Obitno uie 8 x 37 (JUS C.4 56..8 94.112 .585 0.Hl.5 142 Fr kN - F.3 56.8 31.6 33.

.

1 61.0 Opteretenje dozvoljeno ispitno mm 13 16 18 20 23 mm 36 45 50 56 64 15.54 .1978).75 7. 6.1 31.25 2.021 .00 12.1978) kvalitetni razred: 5.2 49.2 47.4 9.6 10.5) 21 (22) 24 27 28 31 36 41 45 50 Sirina l\lanka vanjska unutarnja b maks.7 24.4 49.031 . Lanci za transportere s dugim clancima (JUS C.30 9.2 20.9 39.6 23.H4.2 15.4 63.2 21. Lanci za transportere sa srednje dugim clancima (JUS C.05 1.40 1.78 0.0221023/024 .6 54.07 1. Dimenzije u zagradama treba izbjegavati.1978) (kalibrirani) Nazivni promjer d Korak h Sirina l\lanka b mm 42 52 58 65 74 Duljinska masa m.H4.80 4.H4.1978).0 5 6 6 7. mm mm 13.H4.2 7.2 8. h mm 12 15 (18. 8 Nazivni promjer.4 8.40 5.030 . * Komadni lanci za opeu upotrebu s kratkim clancima (JUS C.50 0. kg/m 3. 450 .1 Lanci za dizala (JUS C.8 19. 0.75 2.Lanci za dizala (JUS C. d mm 4 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 9 10 11 13 14 16 18 Korak.77 1.9 20.80 5.5 98.025 .80 7.H4.8 12 13.9 16.7 16.6 Duljinska masa ml kg/m 0.1978).70 3.8 78.5 30.4 34 37. bn min.6 16.35 0.2 23.6 27 30.5) 18 (18.30 .4 44.

00212 0.8 2.1963) Promjer. mm vureno al sI al.0 - 0. a vrijednosti »51.5 2.63 8.0 2 2.0 9. Aluminijske sipke i tice Okrugle sipke i fiee od aluminija i aluminijskih slitina.2 2.5 113.5 23 24 452.909 6.96 10.74 4. 2376 2.91 2.848 0.ALUMINIJSKI POLUPROIZVODl Mase poluproizvoda po jedinici duljine (kg/m) iIi jedinici povrsine (kg/m2) izracunane su sobzirom na prosjecnu gustoeu aluminija od 2700kg/m3.358 153.5 3.4 jek mm' Dulj.8 3.545 0.785 1.053 0 0.54 52 52 53 95.7 0.2 21 346.011 3.6 615.5 706.0429 19.9 6. 451 .030 6 al 51 omjer.66 1.305 36 38 38 40 40 - 1018 6.801 4.96 6.9 572.0191 0.6.2 907.18 .4 2.543 0. za od aluminijskih slitina.7 0.29 4.73 2206 2290 5.104 0.00477 0.J 1.0133 0.12 1.935 1. (Nastavak na sir.C3.1 227.75 3.767 2.076 3 0.142 3.1 1.6 1.687 0.5 1.62 0.30 5.63 0.477 201.0641 28. aI.212 0.89 J - poluproizvode .65 6.0103 0.0217 0.78 1.2 3.45 2.17 2.27 38. .76 0.136 0.34 0. 452) Vrijednosti »al.5 7.00305 0.4 11.069 8.9 30 35 - 530. masa kg/m mm I esjek m.0 254.766 7.621 11.9 804.39 .06 3.vucene ili preiane (JUS C.030/031/130!131 .89 5. 51 I mm' II vureno preSano 20 20 20 314.57 0.13 7.8 4.0339 15.00543 0.257 54 55 - 1134 1257 1385 1590 1810 1963 2124.613 0.5 283.131 1.27 42 42 45 45 48 48 50 50 45 50 55 40 63.0 3.sl I prclano 1 1 1.0 4 4.1 415.9 962. vrijede za poluproizvode od aluminija.00416 0.03 1.43 1.22 1.172 78.0260 0.158 7.0 5 5.60 11 - 12.48 50.1 56 57 58 58 60 60 65 65 70 70 75 75 55 60 65 70 15 2463 2642 2827 3318 3848 4418 2552 0.03 0.042 9.55 1.00848 0.539 1.0 6 8.3.90 0.5 5.0166 0.33 490.41 14 15 15 16 17 18 19 - - - 15 132.0 11 12 13 10 8 10 12 23.2 1.416 176.4 22 380.8 660.006 87 - - -5 6 7 8 10 - 26 27 28 29 30 30 32 32 34 35 35 25 25 - - 25 - Dui' kg/m 0.9 0.

72 .Okrugle Iipke i lice od aluminija i aluminijskih slitina.97 2.31 1. masa kg/m 25 - - 25 27 - 28 30 30 32 - 625 729 784 1.780 0.6 17. 1963) vucene ili preiane Kvadratne Iipke Debljina* mm Presjek mm' vureno al 51 I pre§ano al.8 210 120 - - - 130 140 150 160 120 13273 15394 41.5 5.4 4900 13.0817 0.S .25 25 30.6 47.327 0.3 30. 451! .097 2 Debljina* mm Presjek mm' vureno al 51 al.S 35.sl 2 4 5 -6 3 4 4 5 4.7 76.9 60. masa kg/m 0.47 6.17 9.3 68. masa kg/m 61.31 4.7 - I 170 180 190 200 mm' 22 698 25 447 28 353 31416 Dolj.0547 0.3 10000 27.608 0..3 38.75 8. Vidi opasku na Sir.sl IPre§ano 22 22 484 24 576 Dolj.273 0. masa kg/m 13.sl 80 90 95 100 Dulj.6 84. 452 Vidi opasku na sir.25 36 0.034{035{134{135 Dolj.5 6 7 7 8 8 9 '10 10 -11 12 12 .1 21.43 j 49 81 100 121 144 64 0.8 17672 20 106 - 220 230 240 250 34 636 45 239 49 087 38013 103 41548 112 122 133 93.389 45 50 55 60 - - 50 60 1024 1225 1600 2.0675 0.69 30 900 1.0243 0.2 25.2 mm al Promjer* 51 al.76 3.08 0.132 0.32 40 - - 65 70 75 - 7!} 80 100 120 150 0.975 1.8 2025 2500 3025 3600 5.2 5625 15.14 - -6 -8 9 16 20.17 18 .529 0.19 20 - 15 - 10 - - 20 196 225 256 289 324 361 400 0.7 54.C3.691 0.219 0. 451! i lice od aluminija i aluminijskih (JUS C.56 1.8'75 - - 14400 22 500 4225 11.0432 0.2 6400 17.sl vureno prebno Presjek I - 80 90 - 80 90 7088 11310 7854 9503 5027 6362 - - 100 110 100 110 19.173 35 40 15 16 .0108 slitina. vucene ili preiane (nastavak) - Promjer* mm Presjek mm' vureno al 51 I pre§ano al.12 2.

676 0.95 5.337 0.73 4.7 146.0 419.750 0.2 498. pres.96 23.047 3 0.35 60 - .42 36.394 0.1963) Presjek I mm Otvor al 51 aI.20 31. masa kg/m 1.) .70 1.8 0. 250.5 3.93 50 1527 1753 1833 2165 2620 4.13 0.54 21.03 42. masa kg/m mm vueno klju.041 0.44 55.0286 0.036j037jI36j131 .8 943.8 0.6 312.065 0.55 2. masa kg/m mm !.058 5 0.C3.15 86.38 3.0210 0.200j201 .74 3. vureno klju. .43 36 36 - 9 9 10 10 11 11 10 - 12 12 13 14 14 - 15 70.032 0.5 6 8 26.10 5.61 13.60 104. vucene ifi presane (JUS C.46 80 100 120 150 I 8660 12 470 19481 5542 14.sl 25 25 27 27 28 Presjek I 0.027 0.081 0.65 I DuIj. 51 II 3 3 3.189 0.18 0. 454 i 455.9 779.irina X debljina vuceno preno resJC l pmm k .234 0.- - 60 70 3118 4243 8.150 33 35 38 886.1963) res)e mml DuIj.043 0. al. DuIj.065 0.42 11.844 1.5 4 4 4.794 10..60 I Plosnate sipke i lice od aluminija i aluminijskih slitina.7 194.46 1. masa kg/m !.458 0.084 2 - I - 30 32 30 32 30 mm' .049 6X4 6x5 8X2 8X3 8x4 - I I - 24 30 16 24 32 0.6 346.086 453 (Nastavak na Sir.0707 0.39 2..115 0.5 5.5 4.C3.I 541.86 17.5 5 6 7 8 5 6 7 8 - I mm' 7.85 7.irinaXIdebljinaI p vuceno prdano 5X2 mm 5x3 5x4 6X2 6X3 - - .Sesterokutne Iipke i lice od aluminija i aluminijskih slitina.12 4. vucene ili prelane (JUS C.283 0.83 2.07 17 18 17 - - 20 19 19 20 22 22 24 24 - - Vrijednosti »al« vrijede za poluproizvode od aluminija.054 0.0374 0.4 DuIj. poluproizvode od aluminijskih slitina.934 1.0 1060 I 122 2.86 3.3 280.3 631.70 52. Otvor al 51 pres. a vrijednosti »51«za .kI 10 15 20 12 18 I 0.4 169.3 678.526 - 41 41 42 45 46 46 50 50 55 - 40 - 1250 1384 1456 3.8 124.

24 0. masa kg/m 8x 6 8x 6 10X 2 10x 3 IOx 4 10X 10x 10x 12x 12x 12X 12X 12X 12X 12X 16x 16X 16x 16X 16x 16x 16X 16X 20X 20x 20X 20x 20X 20X 20 X 20X 20X - 10x 10x IOX 12x 12x 12X 5 6 8 - 5 6 8 2 3 4 5 6 8 10 2 3 4 5 6 8 10 12 2 3 4 5 6 8 10 12 16 5 6 8 48 20 30 40 50 60 80 24 36 48 60 72 96 120 32 0.065 0.130 0.648 0.540 0.35 1.259 0.130 0.432 0.08 1.03 0.73 2.10 50X 12 50 X 16 454 .108 0.097 0.35 0.675 0.30 1.08 1.108 0. masa kg/m 0.135 0.130 0.810 0.648 0.270 0.540 0.16 - 30x 30x 30X 30X 30x 4 5 6 8 10 30X 30X 30X 30X 5 6 8 10 16X 5 16X 6 16X 8 16X 10 48 64 80 96 128 160 192 40 60 80 100 120 160 200 240 320 0.810 1.648 0.173 0.70 3.216 0.324 0.216 0.108 slitina.162 0.270 0.972 1.62 2.324 0.405 0.259 0.30 1.405 0.432 0.086 4 5 25x 5 6 25X 6 8 25X 8 25x 10 25X 10 25X 12 25 X 12 25 X 16 25 ><'16 25 X 20 25x 25X 25X 25 X 25 X 3 - 0.518 0. vucene i presane Sirina X debljina mm vuceno preano Presjek 75 lOO 125 150 200 250 300 400 500 120 150 180 240 300 360 480 600 750 200 240 320 400 480 640 800 1000 1200 250 300 400 500 600 800 mm2 I Dulj.864 30 X 12 30 X 16 30 X 20 40X 5 40X 6 40X 8 40X 10 40x 12 40X 16 40X20 40x25 40x 30 30X25 30x 12 30 X 16 30 X 20 - - 40x 5 40X 6 40X 8 40X 10 40x 12 40X 16 40X20 40X25 20x 20X 5 6 - - 20x 8 20XI0 20X 12 - 50X 50 X 50X 50x 50 X 6 8 10 12 16 50X 5 50 X 6 50X 8 50 ><.810 1.346 0.Plosnate sipke i lice od aluminija i aluminijskih (nastavak) Sirina X debljina mm vuceno preano 8X 5 8X 5 Pres jek nim2 40 Dulj.540 6.324 0.62 2.216 0.162 0.054 0.864 1.16 2.675 0.194 0.202 0..162 0.338 0.486 0.081 0.08 1.

60 455 .40 5.05 125X 16 125X 16 2000 5.83 7.80 13.64 80 X 50 100 X 10 100 X 12 100X 12 100 X 16 100 X 16 100 X 20 100 X 20 IOOx25.92 4.96 17.60 25.30 125 X 30 125 X 30 3750 10.50 125 X 50 6250 16.13 1.75 8.32 5.75 - 160X 16 160X20 160 X 25 160 X 30 160X4O 160X50 160 X 60 180X 10 2560 3200 4000 4800 6400 8000 9600 1800 6.P/OS1Ulte Iipke i lice od a/uminija i a/uminijskih slitina.20 21.62 125 X 40 125 X 40 5000 13. 100 X 25 4000 1000 1200 1600 2000 2500 10.80 13.20 - .16 2. 125X 10 1250 2.40 125 X 20 125 X 20 2500 6.24 4.38 125 X 12 1500 4.64 10.40 6.72 12.80 12.59 masa kWm DoIj.87 1.73 2.44 0.25 2.40 6.59 3.32 5. 180 X 20 180 X 25 180 X 30 180 X 40 200 X 10 200 X 12 3600 4500 5400 7200 2000 2400 9.48 200 X 16 200 X 20 I 200 X 25 200 X 30 1200X4O 3200 4000 5000 6000 8000 8. mm mm2 vueeno I prno !iirinaXdebljina I PresjekI 50X20 50X20 1000 50 X'25 50 X 25 1250 50 X 30 50x30 1500 50X40 2000 360 60X 6 60X 8 60X 8 480 60XIO 60XIO 600 60 X 12 60X 12 720 60xI6 60x 16 960 60 X 20 60X20 1200 - I - 3.86 60 X 25 60X30 60x25 60 X 30 1500 1800 - 160x 10 160 X 12 1600 1920 4.94 125 X 60 7500 20.80 2.44 5.58 19.38 3.05 4.78 100X30 100X40 100 X 30 100 X 40 100 X 50 100 X 60 3000 4000 5000 6000 8.91 8.18 60X4O 80X 10 80X 12 80x 16 80X20 60X40 80X 8 80X 10 80X 12 80X 16 80x20 2400 640 800 960 1280 1600 6. vucene i preSane (nastavak) !iirina X debljina mm mm2 masa kWm vueeno preano Presjek I DoIj.70 3.70 3.50 16.45 4.48 1.50 16.32 160 X 20 160 X 25 160 X 30 160X40 80X25 80 X 30 80 40 80 X 25 80x30 80X40 2000 2400 3200 5.86 180X 12 180X 16 2160 2880 5.10 10.972 125 X 25 125 X 25 3125 1.64 10.48 8.40 6.24 4.15 14.28 21.05 4.

565 691 1.318 0.8 70.264 0.099 3 50 4 5 50 0.324 12 140 0.216 0.18 1920 5.0 I Profili T od aluminija i aluminijskih slitina.189 8 80 0.06 4915 13.18 2420 6.472 3 220 0. masa kg/m DuIj.32 1549 4.310 ' I .53 2885 7.78 3245 8.3725 10.2 36. resJ~ mm I noge I ISlDa Ijina mm I mm I mm masa kg/m 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 I 456 1.0 112.1532 6 80 0.429 3 190 0. preiani (JUS C.328 0.C3.1165 0.0745 60 5 60 6 0.0 76. I ISlDa mm 30 45 45 25 25 40 40 50 50 50 I DebPr .8 0.261 12 125 0.394 Sirina noge mm 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 V.1963) m krakova IJlDa mm Duljina I mm b-I 40 2 0.0 172.8 96.2 56.5 2 10 I 12 12 1.045 480 1.204 .2 27.0 387 1.169 0.6 2 2 2.5 2 15 15 2. preiani (JUS C.264 0.0518 40 4 0.8 227.055 5 485 1.5 159 0.634 4 311 0.1963) Sirina v. k DuIj.173 0.256 10 lOO 0.6 78 98 145 64 80 98 121 118 146 0.304 125 10 0.594 4 291 0.27 krakova Ijina DuljinaII Debmm mm I 10 10 1.0761 0.828 307.296 580 1.8 23.212 0.5 20 3 25 2 25 2.5 20 2 20 2.51 1229 3.513 3 235 0. masa J2 mm Pres'ek I kg/m 156.466 140 14 0.-.86 931 2. Ijina eSJ~ masa mm mm \ kg/m 3 175 0.C3.. k DuIj.8 95.76 3763 10.423 0.6 2 2 3 1.6 43.L Aluminijski proflli I Jednakokracni kutni pro/iIi od aluminija i aluminijskih slitina.5 30 3 4 30 I Pres' k 19.391 0.796 4 391 1.5 2 2.2 15 1.612 160 12 16 160 DuIj.207 lOO 8 0.2 28.8 120.785 2.0626 0. _ 20 20 30 30 16 16 25 25 30 30 DebI p .5 62.15 .839 3 295 0.202 .

05 7.5 215 0.22 8.5 240 0.23 160 160 5..35 160 100 160 100 4.52 11. Isma .60 100 4 455 1.203 .853 160 80 80 4 495 1.648 140 3 316 0.21 8 2458 6. preIani (nastavak) i.08 6 1653 4. 1991 2441 2915 2241 2675 3275 3804 3035 3524 4364 4969 m kg/m Dulj 5.53 3.055 125 125 1.21 8 2778 7.24 160 160 4.235 80 50 2 122 0.41 Proftli [ od aluminija i a(uminijskih slir/na. preIani (JUS C.32 5 960 2.58 1.47 8 2178 5.416 . mm Sirina Deb-Imm .88 8 2458 6.1 0.329 50 2 138 0. masa noge Isma mm mm I kg/m Sirina I V" Dui' 80 1.310 125 125 125 1..51 4 535 1.772 125 4 455 1.228 160 160 100 5 560 1.64 10 3041 8.66 250 100 125 5 760 2. Presjek J.38 6. 100 50 2 154 0.228 140 90 90 2.59 6 1143 3.581 125 80 3 286 0.53 16(12) 5921 15.- . II I .kg/m 4 693 1.84 10.77 13.33 Ijina mm Deb-/ 10 10 12 10 12 12 14 12 14 14 16 resJ Pmm kl .335 1. Visina IJma 2 masa mm .372 . noge mm mm \ mm kg/m 80 50 1.78 125 200 4 615 1.30 12(10) 4219 11.1963) Dui ' 11 Vlsma mm noge mm 25 16 32 16 32 20 40 20 40 25 40 30 40 40 50 25 50 30 50 40 60 30 60 30 60 40 60 40 80 40 80 40 I " Sirina I Deb.59 7.87 6.19 9.Proftli T od aluminija i aluminijskih slirina. 100 80 2.05 140 140 2.15 I I 1 ~Il 11 n. masa Ijina* Presjek mm mm2 . 457 .99 16(12) 6721 18.87 5 860 2.6 87.71 140 140 2.39 16(12) 6121 16.44 100 200 5 660 1.64 10 3041 8.C3.50 10 3441 9. * Vrijednosti u zagradama vrijede za debljinu noge.87 90 140 140 90 1. 60 40 4 391 40 485 60 5 60 5 60 585 6 699 60 60 80 50 5 635 50 759 80 6 80 80 6 939 1242 80 80 8 8 1562 100 100 10 100 1941 125 80 8 1602 100 I I J.05 250 I I Sirina DebI Dulj. PresJek 2 noge mm IJma mm I v' .27 8.

kI 80 8 2205 6 2208 125 125 8 2925 8 2485 90 3083 90 10 8 3285 140 140 10 4083 100 8 2805 100 10 3483 3765 160 8 160 10 4683 125 125 200 200 160 160 250 250 I 10 12 10 12 12 16 12 16 4383 5231 5883 7031 6671 8820 8831 11700 . resJe noge IJma mm2 mm I Deb-Ip mm I Sirina . masa kg/m2 40. * Hladna valjane trake od aluminija i aluminijskih slitino (J US C.8 13.85 14.6 1. masa kg/m2 10. presani (JUS C.245 319 0.02 7.205 .68 871 2.33 8.364 175 0.861 439 1.46 621 1.86 11.6 27.C4.50 V" Toplo valjani Urn od aluminija i aluminijskih slitina (JUS C.947 541 1.96 7.238 117 0.051 /151 . ma mm2 masa mm kg/m Deb-IPr ..5 16.1963) Sirina mm Debljina 4 5 6 8 10 12 Duljine: I mm do do do do do do 2 500 2500 3 000 3 000 3 000 3 000 I PloIt.5 81.97 1758 4.35 701 1.050/J50 -.C4. k lour 1.J963).C3.98 18. HIadno valjoni lim od aluminija i aluminijskih slitino (JUS C.5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 88.316 135 0.0 67.5 54.17 12.473 218 0.54 1171 3.60 15ma mm noge mm V" Sirina 16 25 25 25 30 20 30 30 40 40 50 50 50 60 60 60 80 80 80 80 100 100 125 25 40 30 50 50 40 50 60 50 50 80 80 100 100 80 I r' esJe J.90 6. 458 .4 mm Debljina 15 20 25 30 40 I Sirina mm do do do do do 3 000 3 000 I 000 I 000 1 000 PloIt.0 108 do 10000 mm.1963).84 31.95 5.72 8.6 2 2 2.57 9.019 .12 15.89 871 2.185 721 1.:r I Pro/ili I od aluminija i aluminijskih slitina.35 941 2.42 10.74 1668 4.588 461 1.64 11.80 23.01 23.0 32.1963) 15ma mm 125 125 125 140 140 140 140 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 250 .16 1471 3. masa kg/m Dulj 5.2 0.C4.2 21.90 18.

066 1. vucene i prelane (JUS C.090 0.50.2 1.136 0.21.49 8.18 42.2 1.130 0.97 0.82 74.5 0.72 52.5 176.26 0.-I 0.2 1.15 34.50.238 106. .52.161 70.4 78.50.286 38.022 0.2 1..195 - 5 6 8 5 6 8 424.27 33.059 25.560 0.50.242 0.80. E jcnkc" mm Prcsjck Dulj.626 0.5 3 3 0.27 0.42 7.5 5 0.250 0.5 231.076 0.9 30.5 4 0.20 47.032 0.21.030j03Ij130jl3l .029 0.92 23.vueeno pno mm2 masa "C'.21.80 72.8 .0 0.3 351.690. §E Okruglc cijcvi od aluminija i aluminijskih slitina.8 I I 16 1.12 55.8 I I 1.019 20 0.21.01 0.) 459 .2 1. a vrijednosti »sl« za cijevi od aluminijskih slitina.103 0.61. 51 al 51 ai.80..8 -I I 0.06 28.61.63 0.61. 51 S .204 0.10 0.2 1.6 2 2.034 0.64 0.80..8 1 I 1. Vrijednosti »al« vrijede za cijevi od a1uminija.17 0.8 188. E Dcbljina stiDcbljina stijcnkc" mm Presjck Dulj.212 0.55 12.8 I I 1.07 10.5 - 18.40 89.076 0.104 0.1966) 0.C5.509 0.6 2 2 2.46 40.5 3 3 4 4 - - 59.141 0..049 - 0.5 3 4 I I I I I - Uzcti su U obzir samo promjeri standardnih brojeva osnovnog reda RIO.50.5 3 3 0.6 2 2 0.04 .50.083 48.1 490. Q.127 0.318 0.8 I I 1.63 (Nastavak .80.80.8 8 I I 1.0 mm2 masa 'C'.2 1.72 117.062 0.52.6 2 2 0.5- - -- 5.61.6 0.80.8 I I 1.>E .6 2 2 2.32 1.314 0.1 137.7 273.4 160.57 11.80.35 0.390 0.2 1.040 25 0.21.015 0. 460 i 461.7 207.49 113.6 2 2.413 0.50.49 60.2 38.069 32.1 603.2 1. 6.6 2 2 2.28 62.950 "-- - 22.110 32 0.6 144.21.52.263 0.80.39 116.61.22 50.80.305 0.6 2 2 2.371 0.12 28.41 97. 87. .9.191 0.093 0.164 0.52.151 0.738 0.025 0.170 10 1.049 0.78 18.83 24.433 0.114 0.15 1.21.vueeno po kg/m "'= kg/m al 51 ai.1 152.61.38 0.2 1.086 14.str.87 92.477 0.5 3 12 '-- 0.61.

5 3 3 4 5 233.6 2 2 2 - .06 7.1 -1150 4 4 1521 5 5 1885 6 6 2243 8 8 1010 122941 3613 4260 12.26 4.56 8 8 1.31 1.2 911.73 2.833 383.52. vucene i preSane (nastavak) .53 2.9 6 829. 459.645 - 63 - 6 8 - 10 1.94 9.47 3.6 2 2.9 452.96 2..9 243.63 3.629 308.7 348.5 3 4 5 6 8 294.03 4.24 -2. 460 .5 2.17 80 2.5 0.6 549.06 40 I 2.395 193.2 1.8 -914.00 2.331 146.8 727.5 1.- 2.52.61.6 2 2 63 - -10 0. mm2 'c"'co: al 51 al 51 0. .2 565.76 11.04 1.73 -4.5 3 4 5 6 8 50 - 153.1 5 5 1178 6 6 1385 8 8 1810 1010 2199 -615.3 0. mm2 asa >- 98.814 4 4 1.68 0.21. >- 'e Debljina stiE jenke" mm Presjek Q. Vidi primjedbe na sir..46 - 4 5 4 5 .90 3.7 0.942 1.24 7.5 3 4 5 6 8 -.'"e Debljina stiee Dulj.416 2 2 0.74 4.6 1.-3318 8.266 122.61.1 608.6 2 I 2.89 5.3 0.4 8 1055 1.66 2.91 10 10 2.64 1.01 1.2 1.3 475.1 3 444.Okrugle eijevi od aluminija i a!uminijskih slitina.22 1.9 183.0 masa kg/m 'c"'co: vueeno I al 51 IPreSjekl Dulj.795 0.6 640.497 2.2 1. e Q.28 1.2 4 4 1206 5 5 1492 6 6 1772 8 8 .11 1.0 4 578.78 6.2 1.07 2..48 1.0 0.521 238.0 0.20 100 5 5 6 6 1.7 4 955.1 2.94 1.5 3 4 5 1 1.6 0.9 0.6 2. al 51 mm g/ro jenke" pres.96 5.0 vueeno preS.3 301.5 741.8- 1 I 1.657 3 3 0.58 3.5 3 4 5 2.2312 1010 2827 - I 2.5 373.9 804.5 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 1 1.8 -765.2 1.18 3.50 1.11 4.85 3 3 4 4 125 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 490.6 2 2 - 6 8 10 1074 1382 -1665 394.09 6.1 5 706.

.. ..10 461 - - 1. S Ss e Debljinasrimm ai.4 12....5.: 6 2. 8 2..8 . 10 4...65 3063 8.. 2... 51 pre.. 6 1..5.. 8 2. 2..2. koje imaju promjere standardnih brojeva osnovnih redova R 20 i R 40 Vanjski promjer mm R 20 R40 6 Debljine stijenke mm aluminijvune alum. 3 0.5. 51 alsl prcl....2.. 45- 's S Presjek Dulj..2 Vidi primjedbe * Okrugle cijevi od aluminija i aluminijsk(h s/itina. . 8 - - iii ...5... 8 2. jenke" o 0c-.. ..84 3820 10. ]2 4..6.8.2.8 1..7 5580 15.12 - - 1....1 . 8 5.12 0. 6 1. 4 5J..2.. ...10 3.6. 8 0.8... s/itina.8 . vucene i prelane Debljina stijenke" mm vueeno I ai....8...8. 5 1..1 ]0. 3 1..4 20.. 4 0..8.4 ]6.2 0... ..10 5.8 .. 459! .5 . 8 2..5. 8 5.... 8 4. 5 ]. 8 3. 8 1. 10 4..... ..55 200 2903 7..0 16.......00 1960 5.6. 8 5. .5 0..5 0. ..19. 12 4.4 24.3 4712 12..5.3 0.6.. ]2 4. masa mm2 kg/m 3657 4824 5969 7087 3849 4599 6082 7540 8972 9.5..slitine I preMne aluminij I alum. 8 3.. . 2 0.. 2 0.. 3 0.slitine ]4 ]8 22 28 30 36 38 45 56 70 90 110 140 180 220 0.2 0. 3 0. a1 51 vueenoI > 3456160 8- -4 4 5 5 6 6 8 8 1010 ]24 4 5 5 200 10 12 - .6 0..8.Okrugle cijevi od aluminija i aluminijskih (nastavak) .12 5.1 250 2463 6........ 3 1... 8 5.87 13. 4 1.. ]. 66 6 8 8 81010 10 12 1256810 12 5 5 6 6 8 8 ]010 12- Presjek Dulj.. 8 5.2. > 1480 4.. 8 3.1.29 2425 6. .....2. ]2 5.8 . . masa 6' mm2 kg/m '2'. 8 2... .27 na sir.

30 10.1982) debljina: 2 .D4.5 2. ~irina: 4 .79 2. .0175 0.60 8.80 4. .20 2.8 1.5 0.48 7.5 21.. .VU (I':. .1 17. masa kg/m 0.0 1.7 34.5 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 Dulj.D3.9 25.2 39.70 0.295 0.4 29.06 11.37 1.520 -1972) Debljina mm 2.0 42.699 0.0 0. vutene (JUS C.POLUPROIZVODI Okrugle Iipke.16 9.40 4.252 0. duljina: 20000 mm.527 .175 0.38 4. masa kg/m2 16.523 .35 4.0629 0.525 . masa 'kg/m2 5.5 1.9 21. masa kg/m2 1. hladno valjani (JUS C.1 25.8 3 3.0338 0.0 0.26 2.00699 0.01 1.90 0.00175 0.45 5. 200 mm Limovi.7 Kvadratne Iipke.1 0.0 1.0 2.45 9.8 38.7 1.342 0.0279 0.00252 0.u Sirina: 1000 mm..3 462 .521 .8 2. .2 0.75 7.566 0.0 1.5 1.5 5 5.2 2.30 3.D3. ? Debljina mm Plot.79 Promjer mm 22 25 28 32 36 40 45 50 56 60 63 70 75 80 Dulj. vutene (JUS C. ..5 6 6.6 1.1972) Plot.38 3.53 2.50 1 SI 0.447 0.5 0.0548 0. Debljina mm Plot.37 5.0856 0.0101 0.141 0. masa kg/m 0.1972) otvor klju~: 3. .00447 0.23 ' .96 3. 40 mm. .846 1.6 34.0 0. hlildno valjani (JUS C.4 1.60 I .25 3.5 4 Dulj.D4.2 14.60 mm Sesterokutne Iipke.0226 0.6 0. .11 2.91 6.0137 0.D3:520 - 1982) Promjer mm 0.2 27. Tanki limovi.1972) debljina: 2.0437 0. vutene OD BAKRA I'BAKRENIH Babene (JUS SLITINA Sipke. .211 0.1 12.80 0. vutene (JUS C.5 0. Iim i iiea C.89 2. masa kg/m 3. 60 mm Plosnate Iipke.2 1.112 Promjer mm 4.3 44.D3.

16 0.06 0.6 1.0 5.4 1.0 5.masa mm kglkm Debljina I Dulj.2 1.masa Okrugla 0.52 3.07 0.5 4.80 0.034 2 0.5 2.437 0.2 1.068 9 0.0 4.056 6 0.5 zica 0.5 5.1 13.280 0.025 I 0.09 0.002 8 0.masa I I 0.45 0.5 4.5 6 7 8 9 10 11 277 378 493 624 771 933 12 13 14 17 1120 1303 1510 2238 463 .14 0.1 109 142 180 222 269 zica 69.56 0.6 28.5 5.70 0.25 0.9 22.017 5 0.226 0.179 0.60 0.0 3.5 6.330 0.137 0.044 7 0.0 1.520 - 1972) 1 mm Debljina kglkm Dulj.12 0.0 3.906 1.0 4.2 2.0 5.D6.02 0.548 0.0 33.18 0.Zica.42 4.05 0.7 17.47 5.42 1.66 6.30 0.5 7.0 8 9 10 11 12 14 16 18 85.10 0.4 123 156 193 233 0.8 62.50 0.40 Kvadratna 3.75 2.8 43.0 3.5 5.28 0.08 0.4 94.6 112 142 175 211 252 295 342 447 566 699 846 1010 1370 1790 2265 11" 6 7 8 9 10 11 320 436 570 721 890 1077 12 13 14 16 17 1282 1504 1744 2278 2572 Sesterokutna 3.20 0.36 I mm Debljina I kglkm Dulj.99 10.101 0.22 0.8 2.90 1.0 2.0 4.9 71. vucena (JUS C.8 3.12 zica 80.19 2.6 3.7 54.0 6.5 4.629 0.

28 0.80 - 3.01 42 44.61 0.15 0.715 0.Vidiprimjedbu str.31 0.29 1.70 1.97 - 3.80 - 0.05 0.68 2.85 30 32 35 38 40 0.59 0.ll 0.22 1.11 0. 465! na 464 .85 2.57 2.42 0.0 5.82 1.62 2. Bakrene cijevi.86 - 1.ll 1.22 0.50 9.12 0.1 2.08 0.32 .24 I - 0.00 10.0 4.94 .64 0.10 6.43 1.5 45 - - 1.75 0.24 0.52 3.57 1.26 0.19 0.95 2.20 0.15 1.44 0.5 2.59 6.70 2.27 0.94 2.36 0.92 - I 1.95 1.36 0.36 - 1.94 3.10 3.0 0.0 2.08 0.25 4. 501-1973) Vanjski promjer mm 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 Duljinska masa cijevi (kg/m)I 0.masa x x x x x x x x 1.11 0.52 0.25 0.26 1.500-1972.8 2.78 0.57 0.89 1.26 2.23 1.5 2.19 0.Konstrukcija uzeta Bakrena uZad (za elektricne yodice) I Vanjski Ukupni promjer presjek promjer broj iica uzeta kg/km zica x Bee mm mm mm' I Dulj.48 - 4.- 0.73 0.16 0.94 1.09 0. yucene (JUS C.68 1.13 0.28 1.5 3.15 0. 3.76 2.17 0.12 2. 2.30 0.09 0.25 5.69 0.03 2.17 5.87 0.C) O/km I.30 7.78 0.56 0.50 14.87 0.61 2.12 7 7 7 7 19 19 19 (19 + 18) I I .0 1.50 12.50 0.19 0.78 1.99 1.48 2.52 I 48 50 - - - - 4.53 1.17 0.24 2.08 1.35 2.68 2.10 2.50 0.57 1.75 0.79 2.5 2.06 0.53 1.27 2.22 0.48 0.91 3.0 0.40 1.01 - - .14 0.32 0.53 debljini stijenke (mm) 3.09 1.40 2.07 0.92 2.68 2.59 - 0.03 1.67 0.20 1.39 0.51 0.12 1.D5.89 5.10 0.45 0.67 0.50 16 25 35 50 70 95 120 150 143 222 311 443 620 844 1064 1340 Omski otpor (20 .31 036 0.77 5.13 0.27 3.20 0.37 3.40 24 25 28 I - - pri 1.36 0.45 1.29 4.10.00 16.81 I.

Bakrene Vanjski

cijevi,

vucene

(nastavak)

Duljinska masa cijevi (kg/m)"
I

promjer mm 54 55

1,5 2,20

2,0 2,91

pri debljini stijenke (mm) 3,0 2,5 4,0

5,0

56 57 58 60

-

-

-

3,67

-

4,45

5,93 6,04
6,26

65 66 70 74 75 76 80 84 85 86 89 100 105 106 108 114 120 130 133 150

64

2,62

-

3,24 3,47

-

-

3,80
4,03

-

4,02 4,37 4,72 5,07 5,14
5,42

3,81

4,53

-

7,27 7,41
7,69

4,78

5,28

-

8,05 8,50

9,09 9,93 10,5

6,12

4,59

-

-

-

4,64

5,48 -

-

5,77 6,05
7.16

-

6,96 7,21 8,14

9,51

11,7

-

-

-

8,64 8,81 9,31

8,21

159

-

170 .190 194

-

200
219 267 273 324 368 419

-

-

-

-

-

11,6 12,3

14,4

-

-

-

10,9

-

-

-

-

-

-

-

14,4

16,1 17,5

17,3
18,6

-

20.3 21,5 25,9 27,3
23,1

21,2

-

24,0 29,4 30,1 40,7
46,4

35,8

" Standardizirane su one cijevi, za koje je u tablici navedena duljinska masa. 31 - Slrojarski prirufnik 465

Cijevi od bakrenih slitina, vUCene (JUS C.D5.520 Vanjski promjer mm 4 1972, 522 1973)

Duljinska masa cijevi (kg/m)" 0,50 0,05 0,75 0,07 1,0 pri debljini slijenke (mm) 1,5 2,5 3,0 2,0 4,0 5,0

5 6
7

0,08

0,06 0,08

-

0,09 0,11

-

0,11 0,14
0,17

0,27

0,34

0,52
0,66

8
9

0,10 0,13
0,16

0,15 0,19
0,24

0,20
0,22 0,31

-

-

-

-

-

-

-

10
12

0,25 0,36
0,39 0,42

0,36
0,44

0,45
0,56

0,59
0,75

-

0,89

14
15 16 20 22

0,19
0,20 0,22

0,28
0,30 0,32

0,52
0,57 0,61

0,67
0,73 0,78

0,80
0,87 0,94

0,92
1,01 1,09 1,26 1,43

1,12
1,23 1,34 1,57 1,79

- i -

,

18 25
28 30 32 35 38

0,24
0,27

0,36
0,40

0,48
0,53

0,69
0,78

0,89
1,01

-

-

0,45
0,51

0,59
0,67 0,75 0,81

0,86
0,99 1,11 1,20

1,12
1,29 1,45 1,57 1,85 2,01

1,22 1,57 1,78 1,92

1,82 2,10

1,59
1,85 2,10 2,26

2,01
2,35 2,68 2,91

2,38

-

-

2,80 3,22 3,50

0,87
0,95 1,03

1,28
1,40 1,53

1,68

-

-

-

-

2,27 2,48

2,68 2,94

3,47 3,80

4,19 4,61

42
44,5 45

40

-

1,09 1,15

48
50 55 57 58 60 64 65 66 70

56

-

-

-

1,61 1,70 1,80 1,82 1,95
2,03

2,12 2,24 2,38 2,40 2,57
2,68

2,62 2,76 2,94 2,97

3,32

3,10 3,27 3,48 3,52

4,03

-

4,89

4,92 5,14

-

-

1,37

-

-

-

3,94

3,67

-

4,36
4,45

-

6,29

6,99

-

2,33
2,45

3,08
3,24 3,47

-

-

-

-

-

4,02 4,37

3,81

4,53

-

-

-

2,87

3,80

-

4,78 -

6,04 6,26

-

-

-

I

7,69

4,72

5,28 5,62

7,38

9,09

" Vidi primjedbu na sir. 467! 466

Cijevi od bakrenih s/itina. vucene (nastavak) Vanjski Duljinska masa cijevi (kg/m)O
I

promjer mm 75 76 80 85 86 89 100 104 105 106 108 114 120 125 130 133 150 159 160 168 170 190 194 200 219 267 273 324

4,14 4,64

2,0

2,5

pri debljini stijenke (mm) 3,0 4,0 5,0 6,12 6,46

6,0

-

5,07 5,14 5,42 5,77 6,05 7,16

4,87 5,48 5,70

-

-

-

8,50

-

10,5 11,2 13,3

6,96 7,21 8,14 8,64 8,81 9,31

10,7

7,31 7,79
8,21 8,56

11,6

-

-

-

-

-

13,5 14,4

-

9,12

-

10,9

-

-

10,9 11,6

13,1 13,8

-

-

-

13,4 -

-

17,3 17,5 18,3

16,1 16,8 17,5 17,9 20,3 21,S 23,1 25,9

-

16,0 18,1 22,1 22,6

-

-

368 419

-

-

-

-

-

21,9 24,0 29,4 30,1 35,8 40,7 46,4

27,3 29,9 36,6 37,S 44,6 50,7 57,9

53,3 60,7 69,3

!I

11

° Standardizirane su one cijevi la koje je u tablici navedena duljiDska masa. - Masa je prorafunana la gusto6J od 8900 kg/m'. Pri gustoCi slitine (J kg/m' valja vrijednosti tablice pomnoHti s faktorom (118900.

I

I

Cijevi za kondenzatore

i izmjenjivace

topline

- JUS

C.DS.S21

- 1981.

467

POLUPROIZVODI

OD MJEDI, CINKA I OLOV A

MJedui poluproizvodi

Mjedne !ipke, istiskane Okrugle ~ipke (JUS C.D3.522 - 1982) Plosnate ~ipke (JUS C.D3.524 1956) Kvadratne ~ipke (JUS C.D3.526 - 1956) Sesterokutne ~ipke (JUS C.D3.528 - 1956)

-

Mjedeni kutni profili jedTUlkokratni,pre~ani (JUS C.D3.529 - 1956) duljine krakova 10 x 10... 60 x 60 mm raznokratni, pre~ani (JUS C.D3.530/531 - 1956) duljine krakova 10 x 20...25 x 50, 15 x 20... 30x45 nllD Mjedena zica (okrugla) prdana (JUS C.D6.5:h - 1956), .
Pri odredivanju 7180 kg/m3. mase poluproizvoda - 1970)

promjeri 5. . . 15 mm
od cinka ra~namo s gustoeom od

CiDauu poluproizvodi

Ci n ~ an i I i m (JUS C.E4.020

debljina lima 0,2...6 mm veliana plOCe 1000 x 2000 (3000) mm
OloYDi poluproizvodi

Pri odredivanju 11400 kg/m3.

mase poluproizvoda

od olova ra~namo

s gustoeom od

010 v nil i m (JUS C.E4.030 - 1963) debljina lima 1 . . . 4 mm ~irina 1000 mm duljina do 10000 mm Olovne cijevi dovodne cijevi (JUS C.E4.040 - 1963)

-

unutamji promjeri 10. . .26 mm debljina stijenki 2,0. . . 7 mm - odvodne cijevi (JUS C.E4.0411963) unutamji promjeri 30. . . 125 mm debljina stijenki 2,0. . .2,5 mm

010 vn a zi ca (JUSC.E6.050- 1965) promjeri2. . . 20 mm

468 .

,-

StaIdo

NEKOVINSKI MATERUALI ANORGANSKI NEKOVINSKI MATERUAU

Staklo se sastoji od natrijskih i kalcijskih (te kalijskib i bornih) silikata. Posebna mu svojstva daju dodaci oksida nekib kovina (Pb, Mg, AI, Zn, Te). Staklo je amorfno (nema kristaIiie strukture) i zato bez odredenog tali~ta prelazi iz tekueeg u kruto stanje. Pri temperaturi 1300 do 1500 .C moire biti tekua ta1ina (lijevanje!), pri temperaturi 1000 .C je gusta tekuCina prikladna za preradu (pubanjem, vurenjem, valjanjem, prdanjem). Temperatura smekhvanja (prelaza u krutinu) je oko 500 "C. Kremifno staklo - Si02 - smekhva se pri 1200 .C.) Pri temperaturi okolih je staIdo u amorfnom stanju pothladene tekuCine. Njegova je tIafna ~tOCa 400 ... 1300 N/mm2, vlafna ~tOCa iznosi 30 . . . 90 N/mm2. Najmaa.jnija su svojstva stakla: propustivost za svjetIo (85 . . . 90%), kemijska otpomost na zrak, vodu i kiseline (osim fIuorovodifne HF) i neprovodnost za elektrifnu struju. za armature manjih zabtjeva; bomo za Upotreba: natrijsko staklo aparate 5 veCim zahtjevima; kremicno - za dijelove kod vi~ihtemperatura. Brzim ohladivanjem vruee staklene ploce javljaju se na pomini tlacna naprezanja koje povecavaju cvrstocu na savijanje. Takvo se staklo pri lomu raspada na pruinu. Staklene plore, 5 obih strana obljepljene folijom od prozime plastike, upotrebljava se kao sigumosno staIdo (npr. za automobile). Beton Cementni beton je umjetni kamen od cementa, betonskih dodataka (pijeska i ~Ijunka) i vode, a nastaje skruCivanjem cementnog veziva (mjehvine cementa s vodom). Portland cement se sastoji od 1 dijela Si02 + Ah03 + F~03 i najmanje 1,7 dijela CaO. .

-

-

.

Volumensld omjer mjeiavine cement: pijesak 1: 4 1 :5 1: 8 Nakon 28 dana.

11ama ~toCa betona. N/mm' 22.. .30 18.. .22 9.. .12

Volumensld omjer mjeiavine cement: pijesak : !Ijunak 1:2 :3 1: 3: 5 1: 4: 6

11ama ~toCa betona. N/mm' 22.. .25 13.. . 18 10.. .12

Zbog male vlafne ~tOCe (u odnosu na tIafnu) ojaa.vaju se vlafna podruCja u betonu relicnim ulo~ma (armirani beton). Ako su reliCni ulo~ci prednapregnuti, izazivaju u neopterecenom stanju u betonu tlafna naprezanja radi kojih je moguee, da se pri optereeenju uOpCe ne pojavljuju vlafna naprezanja (prednapregnuti beton).

i I I

469

Pjenasti beton Normalni (te~ki) beton gustoee 2200. . . 2600 kg/m3 provodi toplinu razmjemo dobro. Lakim dodacima (npr. mljevenom drvenom piljevinom, drvenom vunom i 51.) te odgovarajueom obradom stvaraju se u betonu pore (zrak) koje veoma snizuju njegovu gustofu (na 300. . .500 kg/m3) pa mu zbog velikog smanjenja tlafne fvrstoee smanjuju nosivost, a1i mu veoma poveCavaju izolacijsku sposobnost. Po/imemi beton Polimarni beton je umjetni kamen pri kojemu umjesto cementa upotrebljavamo kao vezivo razna Ijepila na bazi plasitke (MMA, UP). Polimerni beton (5 5 . . . 15% veziva) postizava nakon jednog dana slijedeca mehanicka svojstva: tlafnu fvrstost 70...150 N/mm2, modul elasticnosti 15000...30000 N/m2, fvrstocu na savijanje 20... 40 N/mm2, temper. rastezljiv. (15...20) 10-6 K-1. Upotrebljava se za temelje strojeva i konstrukcija, mjerne plaCe. I polimerni OOton more biti pjenast. KeramiCld materiJaIi Keramicke tvari sadne veCinom okside. Svi Cisti oksidi su kemijski vrlo

I
I

postojani i imaju visoka ta1i~ta: A1203: 2046 .C Si02: 1702.C

BeO:
Zro2:

2530.C
2700.C

Sinterovani korund Ah03 odlikuje se velikom tvrdoeom 3800 RV 30 I i velikom tlafnom fvrstoeom. (Dodatkom Cr203 Cistom Ah03 nastaje sinterovani rubin tvrdoee 4000 RV 30.) Sinterovani korund upotrebljava se za izradu dijelova koji moraju biti posebno otporni na habanje (matrice za vurenje :fice, dijelovi tekstilnih strojeva) i postojani u visokoj temperaturi (svjeCice motora s unut. sagor. i sl.). Tvrdoea, koja se ni pri visokim temperaturama (do 1200.) bitno ne smanjuje te mala toplinska provodnost su svojstva sinterovanoga korunda koja su narocito znacajna za izradu alata za rezanje (tokarenje. glodanje) i bru~enje.
Sastavljeni keramiCki materijaI Al203

. Si02

je veoma

otporan

na habanje

(upotreba npr. pri dodirnim plohama mjerila). MaterijaI MgO . Al203 . Si02 (kao i MgO . Si02) vrlo je otporan na temperaturne promjene.
Od kvalitetne gline koja

- osim

Ah03

- sadm

i Si02 te alkalne

okside

(kao

i posebne dodatke) izraden keramicki materijal (kamen~tina) ima vlacnu cvrstocu 6.5...13 N/mm2, tlacnu cvrstocu 320...350 N/mm2. Zbog velike otpornosti prema kiselinama upotrebljava se U kemijskoj industriji za aparate i strojne dijelove (za pumpe. ventilatore, mjdaIice i sl.). Opeka Opeka je pri temperaturi 900. . . 1300.C perena glina (prven. Ah03)' llafna evrstoca opeka iznosi (po kvaIiteti) 10.. . 25(. . . 35) N/mm2. Normalni je format opeke: 240 x 115 x 71 mm.

470 ..

Vatrostalni

keramifki

materijali

Tali~te mora biti najmanje 1580.C. Za kvalitetu su odlucni jo~: temperatura na kojoj se materijal pod tlakom smek~ava; propustljivost za plinove; otpomost prema temperatumim promjenama i prema kemijskim utjecajima. Vatrostalne keramicke materijale dijelimo na: a) kisele

b) bazicne (MgO), c) neutralne

-

-

gIavna sastavina:

kremen (5i02),

glavna sastavina: dolomitna (CaO. MgO) Hi magnezitna

-

glavna sastavina: glina, kaolin (AI203' 25i02), glinica
(Cr203) iIi ugljen (C).
'' Tamte .C

(AI203)' kromit 5astav %

Otpor- I

Naziv

I
i

I

silika I silika 11

> 94,5 8iO: < 2 AI,O < 3,5 Cao > 92 5i02

:
1720
JUIV
I

i

nost prema' . tIaku i do.C '
I

Upotreba te§ko optereceni dijelovi pri

1630
a.Juv

,visokim

temperaturama. ve-

kremeni bmot (polukiseli) bmot (bazini) silllnanit

'" 905i02 +AI2O, 1650 +Cao + Fe2O, SS . ..60 5i02 36 .. .41 AI2O, >1580
0,8. .. 0,6CaO I 0,2. .. 0,2 Fe2O,

In_. ----nsrednje optereeenidijelovi manje optereeeni dijelovi loti§ta (dimni kanali) otporan prema troski i temperaturnim promjenama za peeis bazinom oblogom, velikaosjetljivost rematemp peraturnim promjenama
otporan prema visokim temperaturama, brzim temperaturnim promjenama i utjecaju troske
\

1470

1300 1620

magnezit

.
kromni magnezit karborund ugljen

55.. .60 AI:O, ost. 5iO: 85.. .88 MgO 4... 65i02 1. .. 2Cao I... 2AlzOj 4... 5 Fe20j
> 42 MgO > IS Cr:O, 45.. .808iC 10. . .25 8i02 9.. .20 AI:Oj + FezOj 85.. .90C

I '" 1875
>2000

1400

'" 1960

1560

>2000 >2000

1700 1750

neosjetljiv prema temperaturnim promjenama; iznad
dirajucih plinova

1

16oo.C raspada zbog lonci, peei, elektrode oksi471

DRVO Drvo se odlikuje malom gustoeom, razmjerno velikom ~toeom i lakom obradom. Drvo upotrebljavamo kao gradivo (u gradevinarstvu, brodogradnji, za vozila, u tekstilnoj industriji itd.) ili kao sirovinu (za izradu papira i celuloze).
Vrsta drveta brijest bukva GUSlota kg/m' 500...850 500...900 Smjer S obzir. vlakoa
11

vla 60...210 4 60...180 7 50 . . . 200 6 30 .. . 220 7 50.. .180 5 lOO 4 40 .. . 190 3

.L
11

tvrstota N/mm2 tlaena oa savij. 30...60 50.. .160 10 40.. .80 10 40.. .80 10 30...60 10 40...60 10 40 . .. 70 10 60...180

.L
11

-

smia 7 25 5 . .. 20

35
to

grab jaseo
brast

500...850 500.. . 900
400 .. . 950

.L
11

50...140 50...180 70...100

30
7 5.. . IS

.L
11

.L
11

-

30
-

orab
bor jeta

600.. . 750
300 .. . 900 300...700

.L
11

80...140

.L
11

.L
11

smreka

.L Na zraku su~eno drvo ima njem vlage ~toCa se osjetno Oplemenjeno dTVO
slepljivanjem.

300.. . 700

30 . .. 80 40. .. 200 5...15 10 90 20 50.. .120 30 .. . 50 40 . . . 100 5 2 4 25 40 . . . 240 30 .. . 70 40.. . 120 5...10 3 25 5.. . 10 oko (10)12. . . 15(20) postotaka vlage. Poveeasmanjuje.

- i njihovim

Svojstva drveta moiemo pobolj~ti rezanjem na tanke plate Ukoleno drvo su sljepljeni tumiri i to:
kao lamelirani nosaa s jednosmjernim vlaknima (dobra ~toCa

- furnire
u smjeru

kao vezane plate s vlaknima pod kutom 45 ili 90. (u svim smjeroviUla jednolika ~toea). Stolarske plole (panel-plole) imaju u unutra~njosti sljepljene letve, pokrivene s' obiju strana furnirom. Vlaknalice (Iesonit) su (razmjerno tanke) plate, izradene valjanjem drvene kak od piljevine i Ijepila. Iverice su (razmjerno deblje) plate, izradene valjanjem drvene k$e, obljepIjene obostrano tumirom. Oplemenjene drvene plate su ~ i prakticki se ne savijaju.

-

vlakana),

472

PLASTICNE

MASE

Plastifne mase (plastika) su umjetne tvari cja su glavna sastojina polimeri (str. 96). S obzirom na karakteristifna svojstva razvrstavamo ih u slijede6: glavne skupine: 1. Termoplasti Termoplasti su umjetne tvari od polimera koje imaju medusobno fizikalno vezane makromolekule. Po stanju su \'Be ill manje viskome temane. Mogu biti amorfne ill djelomifno krista1inifne. Pri temperaturi okolaa su tvrdi, a pri zagrijavanju se smekJavaju (povratno). Lako se mogu preoblikovati i zavarivati. Redovno su topivi u posebnim organskim otapalima. Njihovi se otpaci lako regeneriraju i ponovno upotrebljavaju. Ovamo se ubrajaju npr.: amorfni termoplasti (koji se skrucuju odnosno smek~avaju do taline kontinuir8!10 u ~irokom temperatumom podruCju) -

PVC - polivinilldorid

PMMA polimetilmetakrilat
PC CN

PS - polistiren (polistirol) ABS akrilnitril butadienstiren

-

-

- polikarbonat - celuloid

djelomilnokristalinilnitermoplasti koji se skrufujuiz taline u uskom (
temperaturnom

PE PP

SAN - stirenakrilnitril POM polioksimetilen 2. Elasti

- polietilen - polipropilen
-

podruCju

-

"tali~tu«)

PTFE - politetrafluoretilen PA poliamid PETP polietilentereftalat (poliester)

-

Elasti su umjetne tvari od polimera, koje imaju medusobno labavo vezane makromolekule. Dobivamo ih iz termoplasta vulkanizacijom (tj. kemijskim postupkom omretivanja). Uvijek su amorfni. Pri temperaturi okolaa su meko &Umeno elastifni. V~.i najmanja naprezanja izazivaju velika elastifna produijenja. Ovamo ubrajamo npr.:

.~

NBR akrilnitrilbutadienski SBR stirenbutadienski kauCuk kaueuk BR butadienski kaueuk SI - silikonski kauCuk 3. Duroplasti Duroplasti su umjetne tvari od polimera koje imaju kemijski mre!om vezane makromolekule (nepovratni proces). Uvijek su amorfni. Oblikuju se (i uCvriCuju)preko taline, a preoblikovanje je omedeno. Tdko se tope i zavaruju. Njihovi otpaci nisu upotrebljivi (ill samo kao dodatak). Ovamo spadaju npr.: PF - fenolna smola (fenoplast) UP poliesterska smola UF - uratna smola (aminoplast) EP epoksidna smola MF - melaminska smola PUR - poliuretanska smola

NR -- priro~ni kaucuk

PUR - poliuretanski auCuk k

IIR - buti1ni kauCuk

-

-

I I
I

I

-

473

S obzirom na broj polimera te dodatak j~ i drugih organskih iIi anorganskih tvari dijelimo plaste na slijedeee skupine: 1. Homogeni plasti sastoje se iz samo jednog polimera. Mogu biti u amorfnom, kristalinicnom ili (kristalno) mijesanom stanju. Udio kristalne tvari u cjelokupnoj tvari (mjeSavini amorfne i kristaliniene tvari) odreduje »stupanj kristalizacije« od koje ovise svojstva tvari. 2. Heterogeni plasti sastoje se od polimera i jos jedne iIi viSe kemijski razliCitih tvari koje su s polimerom vezane kemijski iIi fizikalno. Ovamo se ubrajaju i medusobno mijeSani polimeri. 3. Ukruceni plasti sastoje se od polimera i jos jedne ili vise kemijski razIienih tvari koje mogu biti organske ili anorganske te se vecim dijelom osjetno razlikuju od polimera. Tvari su medusobno vezane fizikaIno (rijetko kemijski). To su punilima ukruceni plasti. Kao punila koja se dodaju u tekuCim plastima dolaze u obzir u prvom redu: staklena vuna i predivo kameno br~no tinjac azbestna vlakna i vrpce drveno br~no celuloza pamuena vlakna i tkanine umjetna svila. ,

Svim vrstama plasta mogu se dodati svakakvi dodaci, npr. boje. S obzirom na izbor jednog iIi viSe medusobno mijesanih polimera, kojima mofemo dodati brojne druge tvari, dobivaju se plasti veoma raznovrsnih svojstava, prilagodenih zahtjevima upotrebe. Plasti se (pre )oblikuju raznim tehnoloskim postupcima (lijevanjem, presanjem, istiskavanjem, zavarivanjem, ispuhivanjem, izvlaeenjem, predenjem itd.) u: - poluproizvode (cijevi, plaCe, folije),

-

- pjene,
-

dijelove

strojeva i aparata (kuCista, strojni elementi), tvrde i meke (uloSci za blazine pokuestva, spufve

za CiSCenje,

podne obloge), vlakna (za predivo u tekstilnoj industriji) iIi se upotrebljavaju kao pomoena sredstva: lakove (za zaStitne iliIi ukrasne predmete), ljepila (za keramiku, kovine, drvo, papir).

474

MehaniCka stanja plasta Mehanicka stanja plasta su ovisna 0 temperaturi. Ovu ovisnost pregledno prikazuje dijagram modula smika G pri raznim temperaturama T.

3

~
ogranicena elasticna

T

U dijagramu se razabiru slijedeca podruCja stanja:

Tvrdoelasticno podrucje (1) obuhvaca niske temperature. U tom su podruCju plasti (umjetne tvari) tvrdi i krhki pa je za njih karakteristicna
deformacija
koji pada

velikog

modula
temperature.

elasticnosti

(E

= 200.

= ",' ,

. .4000 N/mm2),

s povi~enjem

Stoga uzev~i kod plasta ne postoji Cista elastiena deformacija, jer se dodatno uvijek javlja u ovisnosti 0 vremenu, temperaturi i opterecenju

-

.: i visokoelastican

udio preoblikovanja. malo mijenja s temperaturom (G

=

Modul smika se u tom podrucju 102...104 N/mm2).

=

I :1 I J " 'I

- Podrucje smekSavanja (2) obuhvaea temperature pri kojima je vec omoguceno pomicanje molekula (koje u tvrdoelasticnom podrucju - kad su molekule jo~ »smrznute« - nije bilo moguee). U podruCju smek~avanja prelaze plasti iz krhkoga u Zilavo stanje.

-

Gumielasticno

podrueje

(3) rasprostire

se od podruCja

smek~avanja

do

taljenja plasta. Za to je podruCje karakteristiena vrlo velika elastiena deformacija uz mali modul elasticnosti (E = 2. . .600N/mm2).

Modul smika je u tom podrucju neznatno ovisan 0 temperaturi (G = ;= 0,1...100 N/mm2). Smek~avanjei gumielasitcno podruCje se javljaju samo pri amorfnim tvarima. Pri kristalnim tvarima>tvrdoelasticno stanje seze sve do podruCja taljenja; pri djelomicno kristalnim tvarima, smek~avanjei gumielasticno podrucje su ovisni 0 stupnju kristalizacije.

! '11'

- Podrucje taljenja(4) se pri amorfnim tvarima izrazava postupnim prijelazom tvari iz gumielasticnog stanja kroz plasticno stanje (s izrazitim tecenjem tvari) do potpunog taljenja. Pri djelomicno kristalnim tvarima se taljenje zbiva u uzem temperaturnom podrucju, a jo~ izrazitije je talgte pri kristalnim tvarima.
*

, , I

!~ I ~I

.
Tennoplasti Amorfnitennoplasti Djelomitno kristalnitermoplasti PVC,PMMA,PC, PS,SAN,ABS PE, PP, POM,PA, PTFE,PETP

T T Smek~vanje i gumielastitno poSmeksavanje i gumielastitno podruqe su izraziti druqe su manje izraziti Uobitajeni stupanj kristalizacije djelomitno kristalnih termoplasta: PA 35...45% POM 70...80% PE 45 . . . 80% PTFE 60 . . . 80% PP 50 . . . 80% PETP 30 . . . 40%
Mehanii!ka svojstva termoplasta

'~

\.

'

t
-

~

Termoplast polietilen
polipropilen

Oznaka -HD PE-LD
PP PVC tvrdi. mek. PS SAN ABS pMMA pOM PTFE pA pA pA pA PC 6 66 11 12

Zarema Modul tvrstoea elast. vlaflta nasavi filavost kN/mm' N/mm' N/mm kJ/m' 36 0,7...1,4 18.. . 35 0,2. .. 0,5 8.. . 23 1,1... 1,3 1,0...3,5 21...37 43 3...17

TvrdoCa (kugl. ! N/mm 40...65 13...20
36.. .37 75. . . 155

polivinilklorid polistiren stirenakril-nitril akrilnitrilbutadienstiren polimetilmetakrilat polioksi-metilen politetrafluoretilen poliamid polikarbonat

-

50.. .75

10.. .25"

110 90 100 75 105 110 18 27 50

2.. .50

-

-

3,2. .. 3,3 3,6 1,9...2,7 2,7...3,2 2,8.. . 3,2 0,41 1,4 2,0 1,0 1,6 2,1...2,4 2,4 2,2 1.6
> 400%. -..

45 .. . 65 70.. . 85 32 . .. 45 50...77 62...70 25 .. . 36 70 .. . 85 77.. .84 56 56...65 56...67 39 28" 26"
Naprezanje

2...3 2...3 7. .. 20 2... 6 3...9 13. .. 15 8. .. 16 15. .. 20

120...130 130.. . 140 80...120 180...200 150...170 27 .. . 35 75 100 75 75 110

-

30...40
10...20 20...30 4... 5 15 30...35

100 80 44 38

polietilenpETP tereftalat eelulozni acetat CA eelul. aeetbutirat CAB
" Postotno produljenje

50 35 .. . 43

teeenja Rp 0.2'

476

Toplinska svojstva i upotreba termoplasta Ispit. Podruge Temper. Topl. Oznaka po Vicatu tali!ta rastez. vodljiv. Upotreba .C 10-' K-' W/(m. K) .C 70...75 125. . . 135 2 0,50 Cijevi, profili, plate, Collje, PE-HD < 40 -LD 110. . . 150 2,5 0,35 pjene, vlakna. Preani dijelovi otporni na vodu, lutine, 95 157. .. 170 pp 1,6 0,22 blage kisellne. 0,8 0,16 Cijevi, profili, Collje, pjene. PVC tvrdi. 70.. .90 mek. 40.. .60 1,5 0,13 Dijelovi kem. apar. (pumpe). PS 86.. .91 0,7 0,17 KuCita i dijelovi kuCnihapaSAN 100.. .110 0,7 0,15 rata, uredske tehnike, vozila ABS 90...105 (karoserije), eamaca. 1,0 PMMA POM P'IFE PA-6 -66 -11 40.. .108 173 50.. .60 220 225 .. . 265 0,7 0,9 1,6 0,8 0,9 0,19 0,22 0,24 Cisti bezbojni dijelovi (pleksistaklo) ill obojeni. Habanju podlo!. dijelovi. Klizni lefaji, zupeanici. Patentni zatvaraci. Brtve gibljivih dijelova. Lefaji (bez maziva).

\

-

-

12

172...180 145.. . 150 220 .. . 260 80 74.. . 110 65...111 255 .. .258

0,9
1,1 0,7 0,8 1,0 1,2

0,23 . Dijelovi otpomi na habanje, 0,27 udarce i dinamicko optereee-

0,23

nje. Kuffita, klizni lefaji,

0,30 0,21 0,24 0,22 0,21

PC PETP
CA

zupCanici. Ploee, . Colije. Providna kuCita. Prozime Colije,Cvrste i filave. - uo I I iIg p

:~
'.

.I

~I
..

CAB

.

.

Ukruceni termoplasti UkruCivanjem termoplasta se osjetno mijenjaju njihova mehanicka svojstva: gustoea se poveeava, evrstoea jako raste, rastezljivost se veoma smanjuje. U vezi s tim promjenama mijenjaju se i druga mehanicka svojstva. Primjeri mehanickih svojstava nekih termoplasta, ukrueenih staklenim vlaknima (sv = 30%) (zaokrufene prosjeene vrijednosti): PP PP + sv SAN SAN + sV POM POM + sv Termoplast Gustoca 906 1114 1360 1080 1410 1560 kg/m' Cvrstoea N/mm' 29 71 75 110 66 130 600 4 2 6 45 3 Post. produlj. % PA PA + sV PC PC+sv PETP PETP+sv Termoplast 1135 1400 1330 O 1200 1520 75 180 65 100 39 93 30 3 3 100 225 2 p

;1

477 !!..

Trajna cyrs/oca /emwp/as/a CvrstoCa tennoplasta vrlo je ovisna 0 trajanju optereeenja njem izrazito smanjuje..18.04. Trajna dinamicka cyrs/aca tennoplasta Tennoplast Broj titraja Trajna dinamicka CvrstoCa N/mm2 PE 108 17 SAN 107 20 PA6 108 30 PC 107 6 Vremenska dinamicka cyrs/oca polivinilklorida PVC Broj titraja 104 IOs Vremen. .08 0.0. 10 19 20 . .25 0. N/mm2 28 17 K/izayos/ 106 10 107 5 Termoplasti posjeduju dobre klizne sposobnosti za leZaje i vodila (u kombinaciji kovine i umjetne tvari). Vremenska s/a/icka cyrs/oca tennoplasta pa se s optereee- Trajanje opterecenja min Vremenska staticka cvrstoca N/mm2 PE tennoplasta PVC PS ABS 10-6 60 210 90 135 10-3 35 90 65 80 1 20 60 45 45 103 15 40 30 25 106 10 35 25 20 109 8 32 22 18 Naprezanja u tennoplastu s vremenom popuStaju (relaksacija). Umjetna tvar PE PA PA z MoS2 478 Koeficijent trenja bez podmazivanja s podmazivanjem I 0... . pri brtvama).03. a time je i smanjena sposobnost odvodenja topline trenja. . Prvotno se naprezanje uz konstantnu defonnaciju smanjuje (~to valja uzeti u obzir u stanovitim slueajevima. . .za odredeno odabrati takvo optereeenje dijelova. evrst. Uz konstantno opterecenje deformacija raste javlja se p u zen j e materijala.01 .0. koje je ovisno 0 velicini opterecenja i njegovom trajanju (stoga treba pri projektiranju - puZenje . . Mana je u maloj toplinskoj vodljivosti tennoplasta.01 .0. npr..0. dinam.0... pri kojem je .s obzirom na trajanje osigurana njihova funkcionalnost).08. .25 0.0.14 I 0.03 I Dozvoljeni pritisak N/mm2.07 0.

.100 \ Termoplast PE PP PVC PS SAN ABS PMMA POM PTFE PA PC PETP vodi + + + + + + 0 + + 0 + + Otpomost' prema 1' slanojotop.nedovoljna malaotpornost otpornost U zagradama su oznaeena odstupanja od vrijednosti odredene otpornosti.. 85 POM PP . 80 PA PS -100...30.100 -100. + -o I velika otpornost . 80 PC PMMA -100. .~ Ovisnost vlacne cvrstoce termoplasta 0 temperaturi { I Vlacna cvrstoca N/mm2 -50 59 83 88 -25 49 88 76 80 0 39 75 69 72 pri temperaturi "C 25 50 75 100 30 59 62 64 20 38 49 58 14 34 52 10 40 125 8 27 12 150 . 110 PTFE PVC ... kiselinama bazama oksidacijirastapalima J' .120 -100. j Termoplast PE PVC PS PC Temperaturna upotrebljivostumjetne tvari (u . .. PTFE je negorljiv. elektricna stnija. vi~e temperature. .. 479 ..... Starenje obuhvaca sve promjene u sastavu tvari ~to ih izazi~ehaniCka opterecenja... ... zraeenje.. . + + + (-) (+) + + + (+) + (+) (+) (-) + + + (-) ~ + 0 + + 0 + + 0 0 (-) I + 0 (0) + + + + +" 0 0 (0) I + (-) (-) I I 0 + (0) I 1 u .45. kemijske tvari itd..C) PE -100.. 70 PETP Kemijska postojanost termoplasta -100.145 -100..165 -100. Kemijsko raspadanje termoplasta koje pospje~uju uzrocnici starenja mogu trajati vi~e desetljeea.

.C T Gumielastieno podruCje poCinje vec pri temperaturi pod 0 ..20.. 200 Prirodni kautuk NR ima odlicne elastiene sposobnosti i vrlo dobru udamu filavost. ugljikovodicima..70. amortizeri. transportne trake.) Stirenbutadienski kautuk SBR (buna) veoma je otporan prema habanju i veam temperatumim optereeenjima. mastima i tekuCim gorivima. brtVe. oznaka NR PUR SBR BR HR NBR SIR 930 1260 940 940 930 1000 1250 22 20 5 2 5 6 1 28 32 25 18 21 25 10 prirodni poliuretanski (meki) stiren-butadienski butadienski butilniakrilnitril-butadienski - - . dobro upotrebljiv samo do temperature 50 . Tipicni termoelasti: prirodni kaucuk s vi~eod 10% S G t5'IR <ooe Elasti kaueuk T . Cvrstoea Gustoea N/mm2 kg/m) neutvr. produlj. .) Akrilnitrilbutadienski kautuk NBR (perbunan) postojan je u minenilnim uljima. . ali nepostojan u kloriranim ugljikovodicima. (PIMtevi toekova za osobna vozila. Butilni kautuk HR vrlo je otporan na vremenske uplive i starenje te vrlo malo propu~ta plinove.100 . manje postojan u mineralnim uljima i mazivima. trake.. ali neotporan prema vrueoj vodi. elektricne izolacije. pri dinamickom optereeenju se jako zagrijava..C Gumielastieno podruCje poCinje vec pri temperaturama do 20 . lezaji. membrane. % 600 450 500 450 600 450 250 <20.10% S. Temperatura upotrebe .) Po/iuretanski kautuk PUR vanredno je otporan prema habanju....120 Mehanitka svojstva elasta Modul elastienosti E "" 700. profili. (BrtVe prehr.c. Gc Postol. . utVr.35.) Butadienski kautuk BR (buna CB) vrlo je otporan prema habanju pa se zato upotrebljava za vozni sloj pla~teva kotaea. Postojan je u mineralnim uljima.30...C ...) Silikonski kautuk SIR je izvanredno otporan na temperaturu. luZinama i kiselinama. brtVe. Postojan je u vodi i kiselinama. Postojan je u ulju i mastima.) 480 . gumene opruge. 85 -100 . (Pla~tevi kotaca za teretnjake.45. uredaja. letajne blazinice.. ali nepostojan u vrueoj vodi. 50 . brtve. gibjive cijevi..C . 1000 N/mm2.EIasti TipiCnj elasti: prirodni kaueuk s 1. (Valjni koluti. (Zracnice kotaca za vozila. (Gibljive cijevi za benzin.110 silikonski - -100 . .110 . gipke cijevi.

(Cijevi. Top!. . na savij. filav.EP 50 65 65' .bakelit. N/mm' 10-6 K-' W/(m.C. Fenolna smola (fenoplast PF) upotrebljava mete. Modul tvrsto6I Gust.26 0.(aminoplast) melaminska poliesterska epoksidna IIOliuretanska . Temperatura smek~avanja (koja nije izrazita) leZi nad 50 . Taljenja nema jer duroplasti prije raspadnu. profili. Upotrebljava se za dijelove s veCim zahtjevima. kJ/m' upotrebe kg/m' N/mm' N/mm' N/mm . izolacijski . mehanicki su znatno poboljbni.15 0. Temper.C 1400 1500 1500 1200 1200 1500 700 - - 900 3500 3700 - 25 30 30 45 55 85 70 80 80 85 105 170 1. Poliesterska smola UP polimerizira se s ukruCivaCem.Strojarski prirutnik 481 .) Uratna smola (aminoplast) UF slufi za malo opterecene predmete (sanitamu tehniku. camci. obloge koenica. vodljiv. Dodatak Modul tvrsto6I Temper.26 0. za dekorativne ploCe (ultrapas).24 0. letjelice.(fenoplast) uratna . Gust. lopatiena se za manje opterecene dijelovi kola. npr. elast. 32 .26 pred- 11 I 'i . ukrueeni punilima. Ima natprosjecnu adhezijsku sposobnost (araldit). l >500(: . Poliuretanska smola PUR je u prvom redu elektrotehnicki materijal. Uzdutni smjcr (Armature..24 0. U vezi sa prehranom je neupotrebiva! Melaminska smola MF namijenjena je za predmete 5 v~tereeenjem. T Mehanicka svojsrva duroplasta Duroplasti smola fenolna .26 0. 5000 10000 19000 28000 10000 18000 30000 70 200 300 500 220 350 700 120 220 350 550 280 400 800 120 160 280 400 220 300 600 35 18 15 12 18 15 12 0. vlaena tlaena rastez. viae. dijelovi pokuctva. plast (pletivo) kg/m' N/mm' N/mm' na savij.5 1.(tvrda) oznaka PF UF MF UP EP PUR Zarez.5 1. K) N/mm % UP 25 50 65 65' 1350 1600 1800 1800 1600 1800 1800 plctiva. posude. dijelovi vozila.Duroplasti puroplasti su amorfni (kristalnih podruCja nema).5 15 12 25 < < < < < < 125 100 120 200 80 130 I I Mehanicka i toplinska svojsrva ukrucenih duroplasta Svi duroplasti. elektricne instalacije).) Epoksidna smola EP se takoder polimerizira s ukruCivacem. Durostakla elast.

... plivaju na vodi) . .5 > 0. 35 > 0. .. za tehn. 400 kg/m3) i sastav eelija.. .0.4 0.9 < 130 meko-tVrdi: PF 0.06. . 100 0.021 < 100 meko-elastieni: 25. .C N/mm' W/(m.5 0.2.K) 40.. 15 0. 0. 85 -70..110 -60.15 20.za odjevne predmete (diolen. . 70 0. 60 80.) . .1.5 0.25 0. ..15 0.045 -70..01 .1. za- za vrpce.za vlakna promjera ~ 10 I!m . Temperatura Gustoca Pjenasti vlaena tlaena vodljivost upotrebe plast kg/m' N/mm' . . 30 0. .03 70. orlon.1 0.2..akrilnitrilni polimeri poliamidi poliuretani politereftalni kiseli ester ~tita) . 50 -60. kupace gaace) .6 100.. zilavo tvrdi (pod tlakom se dijelom deformiraju) i meko-elasticni. Karakteristicnisuzanjihmalagustoca(S. 50 -40.025 < 90 UF 5. . .85 > 0...80 15.3..za odjevne predmete (dralon. transportne trake itd.041 0.033 > 0.. .) ...033 < 60 PVC 50..1 0. cesto mije~ano vunom i pamukom... 100 zatvorene Vlaknasti plasti Vlaknasti plasti (sinteticka vuna) proizvode se od odgovarajucih vrsta plasta i to iz njihove taline Hirastopine (suhim HivlaZnimpostupkom).... . .. . Pretezno PUR" { 30. 0.1... .3.05 0..038 20. .1. .2 . .. Mehanicka i toplinska svojstva pjenastih plasta Cvrstoca Toplin..Posebni proizvodi od plasta Pjenasti plasti Oni se proizvode posebnim tehnolo~kim postupkom (pjenu~anjem plasta u filavo-tekueemstanju).05 0.. trevira..0.0.1.. . najlon.0.3 100 0.200 0.5 .. . 40 0. mreze (ribarske. . ...8.036 0. . 130 0. 70 0.polistiren ...100 < 80 PUR 0.. -" Pretezno - - otvorene ceHje. .036 PE' { PVC' .85 30..0. Sastav celija je Hi s otvorenim celijama (s neposrednim prelazom plinova i tekucina) Hi sa zatvorenim celijama (pri kojima je prelaz plinova i tekucina moguc jedino difuzijom).). upotrebu (remenje.2 0.7.vinilni (ko)polimeri 482 - .0.. polipropilen .) . Pjenasti plasti mogu biti krhko-tvrdi (lome se).0...za elasticne odjevne predmete (earape. 45 ceHje.za kemijski otporne proizvode (filteri.045 0..1.6 0.032 tiJavo tvrdi: PS 80.9 0.0 50.5 { 40.1. .0.polietilen. Za proizvodnju vlakana dolaze u obzir u prvom redu: .za odjevne predmete (perlon.. .

.5 1.061..25 3..6 3.00 8. napon itd.50 2.50 2.25 1..80 2.10 7.18 1.00 1.15 3. npr. n-ti clan. Njihove broj~ne vrijednosti za decimalni interval od I do 10 vide se u tablici (desno). Osnovni redovi imaju prednost pred izuzetnim iIi izvedenim redo. Akoje upotrebastandardnih brajeva potpuno iskljueena.) upotrebljavamo standard ne brojeve (prema Renardu.12 1. Ogranieenje reda oznaeujemo- .07 3. .12 2.50 2.32 1.granicnim cIa.00 4.03 109 1'15 1'22 1'28 1'36 ' 1.50 8.35 3.50 1.nom u zagradi.00 9.75 1.75 9.87 5.37 4.00 1. drfi svaki treei clan iz osnovnog reda RIO.2 3.) RIO(..6 5. npr.55 3.5 4.12 1.30 6.400) R 20(2.80 1. R5(16.15 6 50 6'90 130 175 ' 8.10 7.40 1.00 5.06 1.70 1.55 3. RIO.45 5. 1'10 i1i "VIO Razvrstani su u osnovne redove R5.35 3.50 800 8'50 9'00 9'50 10:00 1. 4' SO 4'75 5'00 5'30 5' 60 6'00 .24 2.75 ako je potrebno.60 1.72 2. 5) lzvedeni redovi nastaju ako se iz nekog osnovnog iIiizuzetnog reda standardnih brojeva uzme svaki drugi.OOI-1983) Za broj~ne vrijednosti razlicitih velicina (duljina.30 243 28 2.1 2. R20i R40te izuzetni red R 80.00 1.00 10.50 10. 'VIO.25 1.25 1.00 3.25 3. 2OVIO.25 8.00 6.60 6. 6.00 5.30 5.00 8.. vima.55 1.10 7.40 1.00 4.: R"l0/3 (.00 ..2 I.30 6.4 4. OsnovO! rcd aVI R5 I RIO I R20 I R40 I 1.50 4. : 4. ali mora sadrfavati standardni broj 80.01> 2. prijedlog ISO).80 3. .) je red koji sa.65 3.00 5.24 2.00 10.85 1..12 1. treCi.30 6.80 6.00 2.70 7.ELEMENI1 STROJEV A Standardni brojevi (JUS A.87 4.2 2.25 1.50 4.60 1.80 1.95 206 2'18 ' 2. 2.75 4.5 .00 10..60 5.25 9. Standardni brojevi su zaokruune vrijednosti clanova geometrijskih redova sa stupnjevima VIO.0 1.18 1.80 1.2 2.70 7. upotrebljavaju se pri/agodeni brojevi: 1.50 .8 1.00 4.60 1.65 2.15 5. 2.00 8.05 2.36 2.75 5.00 1. I I I I ~ f O 4 12 25 ' 483 .4 3.00 1.15 3.65 1.00 9.90 3.45 1.50 2.AO.62 4.12 224 2'36 .15 3.90 2.30 6.1 2.80.50 9.3 2.8 7..30 6.45 3.32 140 1'50 1'60 1'70 1'80 1'90 2'00 .00 2. 3'00 3'15 3' 35 3'55 3'75 .. Izuzetni cd .60 1..

0100 0.50 2.00 4.125 0.2 4.05 1.032 0.160 0.022 0.yr.200 0.0250 0.50 10.315 0.630 0.70 1.15 3.315 5.1 2.250 0.800 I 1.00 1.0800 I 0.00 4.070 2.36 2.0500 0.Standardne duljinske R5 0.90 2. 484 .0450 0.035 1.0100.0400 0.60 1.112 0.50 2.12 0.015 1.1 1.0160 0.55 3.70 7.30 0.0355 0.« * BrojeYi desno - = izuzetne yrijednosti. .0630 I0.000 11.36 0.60 0.15 1.25 4.800 0.50 9.50 2.8 5.011 0.80 3.0200 I 0.0140 0.70 8.30 5.500 0.180 0.10 mm I RIO I R4O* 1.6 3.0315 I 1.32 1.0200 0.0800 0.00 10.** 0.012 0.0 0.036 0.2 3.2 2.0315 0.30 6.06 1.0630 0. 0.30 0.160 0.140 0.400 0.35 2.0900 0.35 3.100 10.12 2.00 6.55 0.0500 2.0180 0.24 2.75 4.4oo I0.450 0.250 0.60 0.000 11.500 I 0.125 0. .0400 liz.00 Q.0400 I0.100 0.0560 0.710 0.32 0.3 1.00 1.0224 0.50 8..25 1.0710 0.000 su pritagodeni brojeYi.355 0.5 7.630 I0. yr.15 4.00 9.30 5.80 1.11 0. 10. 0.224 0.5 6.0112 0.00 0.055 0.10 7.4 3.40 1.00 liz.60 0.280 0.0630 0.vr.00 6.8 3.50 1.0100 I0.560 0.010.** R5 1.22 0.030 0.630 0.100 0.0250 I0.65 2.160 10.0125 I RIO I I 0.25 0.00 4.1 mm R20* 0.18 1.900 0.4 2.5 0.0160 I0.250 I 3.00 5.0125 0.0 6.35 6.400 .00 8.00 I0.60 6.50 4.200 0.00 1.0160 0.2 1.060 0.6 0.00 3..0280 0.12 1.00 ** »iz.0250 0.15 3.75 2.

5 50 53 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 1100 32 . »iz. w.5 28 m 12 13 125 16 16 " 111 . .Aa.6 10. 315 34 36 38 42 48 35 400 400 335 355 375 340 360 380 40 40 I 01 50 500 55 630 65 70 800 630 ~406 425 420 450 475 480 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 60 63 80 100 ..ala 10.5 14 15 16 17 18 19 20 21. I RIO I I R40. mjere u mm (JUS A.8 11. . R5 I RIO I 100 100 R40.vr. 485 ..5 12. I 100 Brojevi des no su prilagol1eni brojevi.2 11 11. .1000mm ~.5 35. . 1000 1000 1000 .5 45 47.6 25 26.2 12. liz.5 40 42.5 24 250 26 250 .5 11..100mm R5 10 1959) 100.2 22.5 37.5 I 13. 25 25 31.4 23.5 33. ! 160 160 20 200 21 22 23...« = izuzetne vrijednosti.5 I 31. 100 106 105 112 110 118 115 125 120 132 130 140 150 160 170 180 190 200 212 210 224 220 236 235 250 265 280 300 315 320 10 I 10 10.

Donje odstupanje Xi Tolerancija mjere T Polje tolerancije Nul-linija (0) I h~: ~I "'=' . Mjerimo ih medunarodnom jedinicom tolerancije i. koja odgovara nazivnoj mjeri Tolerancijsko polje moZe se rasprostirati s obje strane nul-linije.1l0/11l/1l2 pojmovi a) Osnovni Nazivna mjera N Stvama mjera Nd Granicna mjera Najveea mjera Nmax Najmanja mjera Nmin Gomje odstupanje x. a moze cijelo biti ispod nul-linije Hi iznad nje (vidi donju sliku). koju odredujemo mjerenjem na izradenom predmetu. Temperatura pri mjerenju: 20°C.45VN + 0. mjera. 484 i 485).1968) mjera prema ISO (JUS M. koja ovisi 0 nazivnoj mjeri N.n) sve mjere u okviru tolerancije crta u graficki prikazanom tolerancijskom polju.DOSJEDANJE STROJNIH DIJELOV A Sustav dosjedanja ISO medunarodno diziran.lm. a u nas i standar. Prema tome moze gornje odstupanje biti pozitivno. b) Osnovne tolerancije Tolerancije su podijeljene u 18 osnovnih redova. Tolerancije je opeenito uveden. I mjera koju unosimo u crtere. a mjeru tolerancije i u J. Obicno je to zaokrufena mjera (vidi standardne duljine na str. U toj je mjeri ukljucena i netocnost mjerenja najveea iIi najmanja mjera koju jo~ dopu~tamo veCa od obiju granienih mjera manja od obiju graniCnih mjera N) razlika izmedu najveee i nazivne mjere (Nmax N) razlika izmedu najmanje i nazivne mjere (Nmin razlika izmedu najvete i najmanje mjere (T = Nmax Nm. Hi pak mogu oba odstupanja biti pozitivna Hi negativna:- - - - o -x.001N u kojoj mjerimo nazivnu mjeru N u mm.A1. a donje negativno. 486 . a odredena je brojcanom jednadzbom i = 0.

polja slovima. npr.. ITI2 lOO.. Toleraneijska polja A do H leZeiznad nul-linije (polje H se dotiee nul-linije). prema iskustVuu strojarstvu. . IT 11 IT 12. 0.5 + O.8 + 0. veCinomsvuda zadovoljavaju (a odgovaraju 1. IT 5.2001201/202l203 .1968). H 7 . I IT 14 IT15 400.3 + 0. Upotrcba IT 01 osnovnih tolcrancija: IT3 IT4 ---- Red toleraQcijc IT5 IT6 IT7 Tolerancija 7i 10i 16 i ITS IT9 25 i 40i Red I T 1cnI -0 DCIJt tolerancije ITU lOO.M N P R S TUVXYZZAZBZC.Vrijednosti za redove tolerancija IT 2. Na str. i 2.Ol2N 0. IT 3 i IT 4 su gcomctrijski stupnjcvane izmedu redova IT I i IT 5.. Polje i seZc s obje strane nul-linije. Tolerancijska polja a do h IcZeispod nul-linije (polje h se dotiee nul-linije). d} Oznake toleraneijskih polja Toleraneijska polja oznaeujemo slovom (oznaka poloZaja tolerancijskog polja) i karakteristicnom brojkom reda toleraneije.tolcrancijc Red IT 01 ITO IT I IT2 I T 0 IcranclJa . dok su polja k do zc iznad nje. .008 N 0..znaei toleraneijsko polje za provrt koje se rasprostire od nul-linije navi~ za vrijednost IT7 (= 16i).020 N ITIO 64i IT 16 1000 .A1. s obzirom na potrebu da broj mjerila bude !to manji. Medutim. Sustav dosjedanja ISO obuhvaea toleraneijska polja u svim poloZajima od a do zc i od A do ZC. te svako sa svim osnovnim toleraneijama od ITOI do IT 16. upotrebljavamo u praksi samo nekoliko najprikladnijih tolerancijskih polja.. IT 16 c) Polohj za vanjske uglavnom za dosjcdc elemenata strojeva. 487 . ITB 250. IT 6 - ugtavnom za preciznu mehaniku i mjerila. 488 do 491 dane su vrijednosti onih toleraneijskih polja za provrte i rukavce koje. i to malim sloVlma: toleraneijskog mjcre (rukavec) oznaeen je s obzirom na nul-liniju - a b e cd d e ef f fg g h j Os) k m n p r s t u v x y z za zb ze za unutarnje mjere (provrtc) velikim slovima: AB C CD DE EF F FG G H J(Js)K. za veCe tolcraneije pri obradi. Polje j seze s obje strane nul-linije.. stupnju prednosti dopu~tenih dosjedanja prema JUS M. dok su polja K do ZC ispod nje. 640i .

18 .25 .450..8 - -32 0. .290 .41 -20 ..25 -9 .20 -7 18).28 -16 -8 . -81 0.180 . -89 0. .710 .62 -160 - - .60 I h9 I hll ..47 '.30 -10 .90 - - - - 0 0 0 0 -11 -27 .830 -480 -660 =wr 180).40 . ..50 -IS -172 .. .60 .95 ..=w :=to -4 3).43 -14 -148 .200 .370 . ..80 ..410 -180 -207 lOO).530-330 . . 0 315). '-880.68 -20.345 -145 -60 . -230.160 . .360-ISO -174 -106 -60 -29 .920-300 -1240 -1050 -1370 1200 - - -49 - 0 0 -130 0 0.430 -240 -117 .30 . -1350 -400 -350 -1710..225 -550 .470 -280 .320 -130 -142 .280 280)..43 -110 0 0 0 0 -13 -33 ..- 0 0 0 0 -22. -54 . -135 .85 .40 .Tolerancije rukavaca (ILm) Nazivna mjera (mm) I a 11 20 -14 . - 400)..38 .70 =-fa... 0 -320.83 -39 0 0 0 0 -25 -63 -lOO -250 - - - -29 0 0 -72 - -lOO ..80 . . .59 ...89 .380-170 0 0 0 0 -19 -46 .65 -40 . -1900 -840. -140 0.73 ..600 -390 -120 .50 -25 40). -125 .96 -44 0 0 -115 -290 250). -320 -650 -360.140 -460 -450 ..950 -530 -740 -.50. -210.270 .87 -220 - - - .76 . 65 -340 -140 -lOO .22 -12 280I=iij.310--120 30).'770 -460 -245 .75 ----0 --0 --0 0 0 0 -14 -25 ..400 -205 . -760 -1500 -440.=260 -170 200).400 -620 -190 -330.250 -1110 -280 -570 -1030 -285 65). -385 450.50 . - -110 -191 .36 -12 -126 -71 -34 - -.52 -130 - - - - 0 0 0 0 -16 -39 . - -214 - -119 - -54 - -36 0..=E .62 -18 355).45 .28 -14 1-170 .6 .56 -17 - -10. .)..630 -400 -200 120).330 -120 . -480.315 ..550 -340 80)..480 -290 .6 -2 270 60 .13-=-s 6).50 -32 -16 -6 10)...36 .120 . -40 -97 -400 488 .820 225).520 -::no -145 140).74 -190 - - - - - -72 .3 - I - ell I - d9 I c8 I f7 I g6 1 h6 -6 0 I h8 --0 -8 --0 -9 ----0 --0 ----0 -18 .10 .30 .50 .. -155 - -360 0.34 -17 -300 -110 ... ..355 -1560 -720. -232 -PI -60..50).100 . ..580-=230 160)....500 -20. . -1650.

.6 -2 +7 6).355 355).... .. .4-252 +540 +525 +679 +590 +749 +660 --:rnr +740 +917 +820 489 I j I .100 100). .24 +9 -4 24).~1 +11 -5 +12 -7 +13 -9 t}+21 +2 +25 + 3 +39 +20 +45 +23 +14 -11 +28 + 3 +52 +27 +16 -13 +33 +4 +60 +31 +16 -16 +18 -18 +36 + 4 +40 +4 +45 + 5 +66 +34 +73 +37 +80 +40 +81+48 +97+64 +99 +119 +60 + 80 + 5a + 59 + 34 + 43 -:ti09 -:tTI6 + 70 + 97 ---:j:6O -:j:72 ----:j:133 +I68 + 41 + 53 + 87 +122 +78 +148 ----:j:T92 + 43 +146 + 59 +102 +T78 ---:j:232 + 51 + 71 +124 +178 -:j.280 280).....158 - 1968) k6 mjera (mm) j6 Nazivna +4 .+272 +S87 +490 +232 +292 +637 ... .250 250). .14 + 8 -3 14).65 65). +236 +350 ---:+:i1i9 ---=t:TS9---:j:33O +4S7 + 80 +130 +258 +385 --:j:ITJ +169 +497 + 84 +140 +284 +425 +126 +190 +396 +556 + 94 +158 +475 +315 -:mo --:j:202 --:j:43"1 +606 + 28 -to 41 + 35 +48 +rso +114 +I66 +126 +172 +132 + 98 +I44 +108 -20 +20 +170 +350 +226 .+33 .40 40).50 50)......A1. .450 450)...500 I I +6 I I 06 r6 0 +9 + I +10 + I +12 + I +15 +2 +4 +10 + 8 -:m+10 +23 +12 +28 +15 . . .80 80).(JUS M.315 315). ..400 400).. +17 of 16 + 20 + 10 + 14 ----:j:23 ----:t27 + 19 + 15 +32 + 19 + 23 + 34 + 39 + 23 + 28 I 06 u8 x8 I + 32 + 34 + 18 + 20 +41 ----:j:46 + 23 + 28 +SO ---:j:S6 + 28 + 34 +67+40 +60 + 33 +72+45 +74+41 +87+54 Ij.200 200)... .30 30)..140 140). .3 -2 +6 3. ......18 18).+479 +lOO +390 +244 +S24 +208 +435 ..120 120)... .225 225)..160 160).10 -2 10).76 +198 +264 of 54 + 79 +144 +210 ---:j:88 +233 +3I1 + 63 +170 +248 + 92 -:ms +343 +E3 + 65 +lOO +190 +280 ----:j:133 +273 +373 + 68 +108 +210 +310 +308 +422 + 77 +122 .. . .ISO...180 180).. ...

280 280).. TD/nanclle \.400 400). +12 +170 +400 +180 .+ 76 + 30 +90 + 36 .+ 830 + 580 + 950 +660 +1030 + 740 +1110 + 820 +1240 +920 +1370 +1050 +1560 +1200 +1710 +1350 +1900 +1500 +2050 +1650 + 330 .200 200).-.22S 225).+ 2 +16 +4 +20 +5 +24 +6 +28 +7 +34 +9 +40 +10 +47 +12 .. .355 355).140 140).80 80).3 3)..120 120).. . .180 180). .. . . CII Dl0 E9 +120 +60 +145 + 70 +170 + 80 +205 + 95 +240 +110 +280 +120 +290 +130 +330 +140 +340 +150 +390 +60 +20 + 78 + 30 + 98 +40 +120 + 50 +149 + 65 +180 + 80 +220 +100 + 39 + 14 +50 +20 + 61 + 25 + 75 + 32 + 92 + 40 +112 + 50 +134 +60 +159 +72 +20 +6 +28 + 10 + 35 +13 + 43 + 16 + 53 + 20 +64 +25 ..6 6).50 50). . prDPrla F8 07 (lUll) Nazivna "1 lIliera{mm2......500 + 270 + 345 + 270 .250 250). .. .. . 450 450)..l Al1 ..18 I' I' 18)...40 40).65 65).100 100).+ 370 + 280 +400 + 290 + 430 + 300 + 470 + 310 +480 + 320 + 530 +340 + 550 +360 +600 + 380 -t 630 + 410 + 710 +460 + 770 + 520 .. .... . +210 +480 +230 +530 +240 +550 +260 +570 +280 +620 +300 +650 +330 +720 +360 +760 +400 +840 +440 +880 +480 +260 +120 +305 +145 +185 + 85 +106 + 43 +54 +14 +355 +170 +215 +100 +122 + 50 +61 +15 +400 +190 +440 +210 +480 +230 +240 +110 +265 +125 +290 +135 +137 + 56 +151 +62 +165 + 68 +69' +17 +75 +18 +83 +20 490 .+450 ' +200 +460 . . ... .160 160).. ... .10 10). 315 315).30 30).. .. ...

..140 140)..160 160).. 50 50).100 100).65 65).AI. .(JUS M...355 355)...30 30). . 40).. .. .400 400). .200 200).O +25 0 +30 0 +35 0 +25 0 +40 0 +63 0 +100 0 +250 0 I +29 0 +46 0 +72 0 +115 0 +290 0 +32 0 +36 0 +40 0 +52 0 +57 0 +63 0 +81 0 +89 0 +97 0 +130 0 +140 0 +155 0 +320 0 +360 0 +400 0 491 . . ...180 180).80 80). .. .... . ..450 450)... .120 120). .500 0 + 8 0 + 9 0 +11 0 +13 '0 +16 0 +19 0 +22 0 + 6 +10 0 +12 0 +15 0 +18 0 +21 ...40 . . . .. . . .I70..315 315)./ ...225 225)..18 18). .6 6). .3 3). .250 250).10 10).177 Nazivna lI1iera (mm) I -1968) H7 H6 H8 +14 0 +18 0 +22 0 +27 0 +33 0 +39 0 +46 0 +54 0 H9 + 25 0 + 30 0 + 36 0 + 43 0 + 52 0 + 62 0 + 74 0 + 87 0 Hl1 0 + 75 0 + 90 0 +110 0 +130 0 +160 0 +190 0 +220 0 6 J +60 .280 280).

.iere rukavca Nmax.r.80 80).ierila»ide« iznad najvece J11.3 2 1.5 2..Tolerancije To I er a ncij mjerila e mj eri I a za ruk a vce (JUS M.. .ierilo »ide« ispod najveCe J11. Vrijednosli H.5 2 3 3 3.najveee odstuparlie istro~enog J11.5 2 4 3 3 4 3. ..------s.-.. ..) H tolerancija izrade mierila za rukavce z . . .120 z Y H z Y H z Y 4 3 6 5 4 8 6 4 S- 5 4 7 -6 5 ---n22 0 4 3 -r5 4 8 6 4 ------g-------g.18 18). z i Y (!-lm) mjerila za rukavce Red tolerancije IT Nazivna mjera Vrijednosti mm 6 7 8 I 9 I 11 H 2 2 3 3 4 z 5 10 1)...6 z Y H 6). . Odstupanja tog rnjerila rnjerena od najrnanje rnjere rukavca Nmin iznose: :tHI2.poloiaj tolerancijskog polja za novo J11. mjerena od najveCe Odstuparlia tog mjerila neide J11.5 3 3 -. .---07 5 ---w8 6 9 6 .iere max N y .r7 0 8 0 9 0 7 11 0 6 0 12 0 3 3 14 0 16 0 19 0 ------s.iznose: odstupanja novog mjerila -z:t HI2 gomje odstupanje istro~nog mjerila +y - - - - - Mjerilo »ne ide« (odrnetak) - oznacujerno ga crvenorn bojom srnije ici preko rukavca.5 H -..5 2.5 0 0 3 Y 1.0 " 15 13 25 0 ---rs"28 0 32 0 0 18 0 120).30 30).50 z Y H z Y H z Y H z Y H 2 1.iere max N Mjerilo »ide« (dobro) mora ici preko rukavca.5 3 5 2 1.5 1.31O .5 ---xs -.A1.r2 1.1983) Nmax.5 3 4 4 2 1.5 - - - ne 3)..najveCa mjera rukavca Nml.10 10). .-----g-- 50). 180 492 .r.-----s2:5 2. najmanja mjera rukavca tolerancija mjere rukavca T( = Nmax Nml.5 3 2.5 1.

5 5 0 0 0 3 ---s.mjercna od najmanje mjere provrta Nmln-.5 2 4 3 3 5 2 2 2 1..S 2 3 3 1.5 2.5 1. 1 mm rlJe nosI 6 i 7 I 8 I 9 I I!I l 11 1).3 3).r -----n-11 22 6 11 3...310-1983) najveCa mjera provrta Nmln najrnanja mjera provrta T( = Nmo.50 50).S 7 -0 2 5 0 2.J tolerancija mjerc provrta tolcrancija izrade mjcrila za provrt H polofaj tolerancijskog polja za novo mjerilo z »ide« iznad najm~e mjcrc Nml.S 2 3 3 1.. ...Tolerancije Nmax- mjerila za provrte (JUS M.---:r-.5 2..5 2..liznose: odstupanja novog mjerila +zt HI2 donje odstupanje istro~nog mjerila -y - - - - ~ - Mjeril~ »ne ide« (odmetak) - oznaeujemo ga crvenom bojom tog mjerila mjercna - ne smije pristajati u provrt. . . .5 2 1.5 3 1. Odstupanja tog mjerila--=. . Vrijednosti H.---s.5 1 2 2 1.S 6 0 7 0 4 10 0 12 0 -S -r- 8 8 4 4 0 0 ---:r-.5 2. najveCe odstupanje istro~nog mjcrila "idc« y ispod najmanje mjerc Nmln Mjerilo »ide« (dobro) mora pristajati u provrt.5.S 6 0 2. .---s4 7 13 25 13 0 0 0 3 5 14 0 ----s 16 0 -n- 5 4 8 6 15 0 15 0 28 0 4 3 g6 4 ----g ----g ----g ----rs9 18 18 32 6 0 0 0 493 .5 2 2 5 0 2.---:r-. .---s.---:r-9 9 19 3 5 3 4 0 0 0 ---:r-.S 2.. .80 80).5 2 3 2.5 2. 1.120 120).18 18).. - od najveCe .6 6). Nm. d t.Ut1)mjerila za provrte Nazivna mjera Red tolerancije IT v .2 1 1 1.5 1 1. z y H z y H z Y H z Y H z y H z y H z y H z y H \ 1.---.180 z y H.A1.5 2.10 10). . Odstupanja mjerc provrta Nmox iznose: tH12. z i y «(.30 30).

b) Vrste dosjeda . provrta) i vanjske mjere manjega unutamjeg dijela (npr. . odrel1ena »zraCno~u« iIi »prisno~u«. . Prisnost (preklop)-z - Najveea Najmanja prisnost -Zm.ima . /. razIika izmedu unutarnje mjere veeega vanjskog dijela (npr. rukavca). E E .. razIika izmel1u najveee mjere vanjskog dije- Zraenost Jzazor) z - Najveea Najmanja zracnost Zmax zracnost Zmin - la i najmanje mjere unutarnjeg dijela. .x prisnost -Zmin dosjeda »negativna zraenost« . s/.Dosjedl (nalljeganja) a) Osnovni Dosjed pojmovi omaka medusobne l'Odudarnosti dvaju strojnih dijelova.zraenost (+ z) iIi prisnost (-z).. .ovisno 0 stvarnoj mjeri obaju dijelova .. .razIika izmedu vanjske mjere veeega unutarnjeg dijela i unutamje mjere manjega vanjskog dijela (prije sastavljanja obaju dijelova).. razlika izmel1u najmanje mjere vanjskog dijela i najveee mjere unutarnjeg dijela.razlika izmel1unajmanje mjere unutarnjeg dijela i najveee mjere vanjskog dijela. .". Tolerancija - razlika izmedu najveee i najmanje zracnosti (prisnosti). I I I Cvrsti dosJed l 494 .ima uvijek prisnost (-z).ima uvijek zraCnost (+ z). Jednaka je zbroju tolerancija vanjskog i unutarnjeg dijela.razlika izmel1u najveee mjere unutarnjeg dijela i najmanje mjere vanjskog dijela. Labavi dosjed Prelazni dosjed evrsti iIi prisn i dosjed Lobavi dosjed Prelazni dosjedi ~ .

koji se preporu~ju samo za ogranicena podruCjapromjera.h9 H9 . H7 F8. F7.all. m6. DI0. 496 do 499. rS H7 . u8. k6 . j6. H9 Neki dosjedi 5 3. . D9. .n. hS. R6 F7. ze . 05. F8. H ..gS. h6. Dosjedi su u tom sustavu odredeni poloiajem tolerancijskog polja rukavca a. k6.h9. x8 .hl3 I.. H8 HII HII 1- CII.g6.labavi dosjedi J . le . 06. E8. M6. hll . mS.ooZe. H8 - G7 CII. P7. ell. K6. predoost 2. hll bll. J6. 87 B9.prelazni i evrsti dosjedi.dl0. R7. f8. jS. .ell. prcdoost H6 . prednosti. P6. c9. r6 . 495 . sabrane su na str. kS.c) Sustavi dosjeda Sustav jedinstvenog provrta ima provne 5 tolerancijskim poljem u polofaju H. h8 . U tom su sustaVlrdOsjediodredeni polofajem toleraneijskog polja provrta A. d) Izbor dosjeda Prema preporuci ISO (JUS M. i to A. nisu ovdje navedeni. K7. h8 HII . C9. J7. D9. N7.d9.j6. Tolerancije dosjeda 5 1.AI. E9. N6. dll - H12 HI3 Prednosni dosjedi u sustavu jedinstvenog rukavca -h12 . s6 (6.h9 . prcdnost hS h6 h8 h9 hll h12 hl3 I i 2. c8 . i to: a.. p6 H8 . predoost I. HI3 DI1. .. f8. M7.- F8. le. H6.200/201 ..1968) prednost imaju slijedeei dosjedi: Prednosni dosjedi u sustavu jedinstvenog provrta 3..labavi dosjedi j . Sustav jedinstvenog rukpvca ima rukavce 5 tolerancijskim poljem u polofaju h. 010 1- All. pS. i 2. H9 H9 II I .(6.prelazni i evrsti dosjedi. . prednost I I I - 3. d9. h . prednosti.c9. 1- - H12 BI1. predoost G6.

... + 280 + 260 +188 + 206 +134 + 97 + 71 + 57 +13 .160 + 520+ 210 +145 + 210+145 + 85 + 43 + 43 + 43 + 580 + 230 4 160).225 +1240+ 820 + + 660+240 + + 1320+840 +645 + + 740+ 260 +170 + 645 240 665 +470 +330 +237 +194 +151 260 +170 +100 + 50 + 50 + 50 90 5 00 .0 - . ..-- 355).10 + 80 +40 + 80 +40 +25 + 13 + 13 + 510 + 315 +230 + 248 +163 +118 + 86 + 70 + 54 + 290+ 95 + 50 + 95 + 50 + 32 + 16 + 16 + 16 18).-7 1 8 23 . + 560+ 370 +279 + 292 +201 +144 +105 + 86 + 66 . F8 07 h6 mjeramm A 11 ell D 10 ell D 10 E9 FB F8 hll hll hll h9 h9 h9 h9 h8 h6 ' 'D Nazivna + 390 + 180+120 + 145 + 8. .. 0050 .100 + 380+ 170 +480 + 170 +347 +246 +177 +144 +112 I I I I I I I I I .-- - - - ..140 + 850+ 620+120+ 487+120+72 + 36 + 36 + 36 + 410+ 180 + 180 [+ 960+ 700 + 550 +460 + 200 + 200 +1020 +555-+ 560 +405 +285 +206 +169 +131 ' 140).500 +1650+ 480 + 480 250).80 + 360+ 150 + 150 .65 + 340 + 140 +410 +140 +294 +208 +150 +122 + 95 65).6 10).. 0018 - .+477 + 820+ 610 80). 225) ..- 40).450 +1500+ 440 +880 +440 +635 +445 +320 +262 +205 +2450+1280+230 +1035+230 +135 + 68 + 68 + 68 450).rn) -3)..5 +64 + 45 + 34 + 26 1..280 + 820+ 280 +1560 940 + +1400 + 860 - -+750 + 280 + 685 .. ..Tolerancije dosjeda u sustavu jedinstvenog rukavca (".40 + 310 +120 +340 + 120 +242 +174 +126 +103 + 80 +640 + 450 + 80 + 352+ 80 + 50 + 25 +25 +25 + 320+ 130 + 130 + 720 + 520 +404 50)..200 .. ..30 + 300+ 110+ 65 + 110 + 65 40 + 20 + 20 + 20 + 630+440 + 342 30)..-- 100).. 00400 496 . . ..120 120). ... .-... . . 250 + 920+ 300 +720 + 300 +530 +370 +267 +218 +169 +1690+ 970 +190 + 780 +190 +110 + 56 + 56 + 56 280)... ... .355 +1200+360 +800 + 360 +580 +405 +291 +240 +187 +2070 +mo +210 +900 +210 +125 + 62 + 62 + 62 + 1350+400 +400 +2300+1240 + 995 400).315+1050+ 330 + 330 +1920+1080 + 860 315). ..18 180). + 740+ 530 +100 + 414 +100 +60 + 30 + 30 + 30 .003 + 270+ 60 + 20 + 60 + 20 + 14 + 6 + 6 + 6 + 420 + 220+fIT + 175+108 + 80 -+58 + 46 + 36+270+ 70 + 30 + 70 + 30 + 20 + 10 + 10 + 10 + 460 + 44 6).1080+ 730 + 580 + 230 -200).

"ki prirutnik 497 .180 ..Stroj...3 3). ..400 400).355 .....65 65)..To/erancije dosjeda JDJera m m azivna 1. ........ . 180)..14 ---r.. 120 . +141 0 +108 0 - + 57 0 120)..10 10).160 160). . . ..280 280).ij-:-::T8 181.100 100). ..315 . +180 0 +220 0 +260 0 +320 0 +380 0 I H9 HIJ hll h9 + 85 0 +105 0 +126 0 +153 -0 +182 0 +222 0 +264 0 I h9 + 50 0 + 60 0 +72 0 + 86 0 +104 0 +124 0 H9 I H8 h9 + 39 0 + 48 0 --:j:"S8 0 + 70 0 + 85 0 +101 0 H8 h8 + 28 0 + 36 0 0 + 54 0 + 66 0 + 78 0 I H7 h6 + 16 0 + 20 0 0 -+24 + 29 0 + 34 0 + 41 0 +148 0 +120 0 - + 92 0 +440 0 +307 0 +174 0 +500 0 +350 0 +200 0 +580 0 +405 0 +230 0 - - + 49 0 80).50 50)..200 200).140 140).. +103 450).250 250)..225 225). .6 6). +640 0 +720 0 +800 0 +450 0 +500 0 +555 0 +260 0 +280 0 +229 0 +163 0 +126 0 + 65 0 +187 0 +144 0 + 75 0 +211 0 +162 0 + 84 0 +178 0 + 93 0 315)..80 H - h (fLm) I HII hlJ +120 0 +11. .24 24 30).. 355). ..40 40).500 I 0 33 .450 +310 0 +252 0 +194 0 . . . . ...

. Soo -20 498 I-4S I + 68 +3S +S8 1 +23 1 + 20 -20 -4S . .4 . -80 -166 1 -172 - 69 ~ -IS1 -244 -169 -189 -292 . 280 +48 -16 +28 -36 +160 + S6 +142 1 -33 + SO I + 90 + IS -.1 - I I .16 ... .. . . ..100 100). .160 160).40 40). I-2S +22 1 +106 + 9 1 +44 1 +32 1 + 36 + 12 -13 -2S 1 1 +36 -14 +123 1 + 79 1 -28 + 43 + 14 I I +SI +37 1 -14 -28 -..---=--36 '73 - 60 . . .~ -IS 1 -28 ~ + 8 -33 -- -48 - - + 7S + SO +30 +23 + 2S + 9 -11 -18 ''''-- 1 +17 -21 +19 j-.46 -130 -SI -144 .120 120).7 -10 + 13 + S .S7 -ISO -169 -106 -190 -118 -202 -133 280).27 + 11 --=t8 +43 +29'+ 17 +14 +T --=--4---=-S ..20 +10 ~~ +24 +14 -:+1'l+T--=-~~ .180 + 2 ..9 + 10 + 4 .90 -12S ---=28 =68 .62 .29 .10 10).200 200)..6S 6S). .6 6)..450 1 1 I +101 + 17 +S4 -18 1 +32 -40 1 +176 + 62 I I +111 + 18 +7S -18 +S3 -40 +20 -73 ~ -'-1-1-1+60 ---=63 +194 +123 +83 1 4S0). .3SS 3SS).93 -133 =-n---=-76 -106 -IS1 +IS ---=34---=--84 -60 -109 -IS9 =38~ 1 -4S ~ 1 1 -113 =-42 +68 -16 +48 -36 +18 -66 -126 .6 . .S9 =-23 ---=-n + 90 + 30 I + S9 +37 +28 + 10 ' -12 ' -21 I +10 -39 +12 I . .7 -10 -19 .88 -117 +13 ---=--25---=60 -S2 . . .28 .2S0 2S0) . .13 .10 . . .30 30).78 --=-u.8 -12 ~~~ -12 -23 ~~ 6 + 6 1 - H6 j 6 + 8 4 I H6 k6 1 H7 f7 - + 6 + 26 I H7 g6 1 H7 j 6 H7 k6 H7 n6 + 18 +12 +10 + 6 I 0 4 +17 +11 +14 I-18 + 62 + 41 +2S +19 + 6 - 7 9 SO - 14 -9 +21 -11 +26 -12 +31 -13 -IS ~--=!: 2.9 -16 ..Tolerancije Nazivna mjera mm dosjeda H7 r6 H7 s6 I 1....+42 -16 +2S 1 -- 180).3 3)...44 . 22S 22S). .19 .SO SO). ...80 80)..7!..32 --------+14 +10 + S2 + 3S +21 +17 + 6 .6 -10 .... .18 18).S .76 -101 --=--2J---=-n .18 .23 . .6 . .)IS 31S)....400 400). .140 140).- +S9 1 +42 1 -16 -33 1 . .

120 + 850 + 620 +120 +487 -198 -264 + 410 + 180 + 180 -.18/...40 d9 e8 f7 u8 H8 H8 I H8 I H8 H81 ..180 +1080 """TI3O + S80' + 230 -273 -373 + 230 -164 -278 +1240 + 820 ---=t64S 180).72 18)::" =21/.....80 40).1 u sustavu jedlnstvenoll provrta (p...40 .. .3S5 +1200 + 360 +710 + 360 +439 +303 +208 -479 -679 -346 35).m) Nazivna HII HII H9 all ell l11iera m m I 1 I ell + 390 + 180 +10 + 14 1. 30 + 300 + 110 -+ 6 + 110 -+ 6 -+40 -+ 20 -51/-81 -31/-97 +342 -21 -=4f + 630 + 440 30).18 .400 +2070 +1120 +210 + 900 +210 +12S + 62 -S24 +1350 +400 +400 +2300 +1240 + 99S -393 400). ..+ 960 + 700 -107 -18S +SSO 120).. .+ 9 -+ O..31S +10S0 + 970 +190 + 780 +190 +110 + S6 -431 -444 330 + 330 -606 +1920 + 1080 -301 -SOl + 860 31S).140 + 460 + 200 -233 -311 + 200 +308 +211 +146 -127 -217 140)...212-3S3 225).6 + 270 + 70 + 30 + 70 + 460 +166 +206 6). . + 10 + 31 +203 + 248 +120 + 86 + 61 .3 + 270 + 60 + 20 + 60 + 420 + 220 +13 +TIS 3).x8 6 + 9 + 42 +30 34 +20 + 14 + 6 + 78 + 6 +40 -10 -46 + 30 +20 + 10 -12 + 98 +69 + O - - ---50). .-70 -124 820 4TI 80).....87 + 60 + 370 +247 + 292 +10 +106 + 74 24).14 .....+ 9 + O +32 -+ 1614)...50 . . . ..225 + 740 + 840 +75 +66S + 260 +170 + 260 +170 +100 + SO -330 -4S7 +1400 -+ 860 +68S :.20 + 820 + 280 + 280 -3S6 -497 +IS60 + 940 +7SO -234 -394 250).41 -76 +220 +152 +106 -133 -168 +100+414 +100 +60 + 30 56 -100 + 360 + 150 -148 -192 + 150 -.+ 80 + 80 I 6 + 40 + 2 + 1310). .13/-67 + 290 .280 + 920 + 300 +640 + 300 +401 +272 +189 -396 -SS6 +1690 + -269 280). .200 + 660 + 240 -308 -422 + 240 +1320 +3S7 +244 +168 -186 -313 200)..160 +1020 -+ 710 +49S +S6O + 520 + 210 +14 + 210 +145 + 85 + 43 -2S3 -343 -147 -247 +S8O 160)...65 --65).10 + 280 + 260 +40 .100 + 380 + 610 + + 170 +427 + 170 +261 +180 +125 -178 -232 +120 +72 + 36 -90 -156 100).... ..+ISOO + 440 +440 -S87 + 340 + 320 + 310 +120 +302 + 120 +181 +128 + 89 -99 -119 + 640 + 450 + 80 +3S2 58 + 80 + 50 + 25 =-3F + 130 + 520 + 740 +S3O + 140 +364 +140 +404 + 130 - - -109 -136 - - 4S0)....SOO I + 24S0 16S0 +1280 + 480 +785 +230 +228 + 103S +230 +135 + 68 -443 + 480 +4821 +329 -637 - 499 .....

I Y odn'. profila iznosi R.25 0.U granicama referentne zbroj kvadrata udaljeduljine / nosti y svih toeaka profila od seednje linije jednak minimumu.Y1 uzjmamo u apsolutnim vrijednostimabez obzjra na predznak + iIi-. 2. je srednja aritmeticka udaljenost profila od seednjelinije .8 2.25 0.8 0.da je . =7 flYI <Ix o Pribliwa vr~jednost prosjeenog odstupanja .5 .1964) Povrlinska hrapavost su mikrogeometrijske nepravilnosti na povrlini predmeta ko je su mnogo puta manje od dimenzjja promatranog dijela povrsine.020/021 . 500 .A1. bUSenje tokarenje. Pod pojam »hrapavost« ne svrstavamo makrogeometrijskih nepravilnosti povrSine kojih se dimenzije priblizuju duljinskoj mjeri promatrane povrline iIi je premaSuju. lepanje m 0.5 8 8 25 Sistem srednje /inije - srednja /inija profita sijeee profil p tako . Referentne duljine / izabiremo prema vrsti i finoei obrade i mjernoj metodi: Prikladna referentna duljina / Postppak obrade (mm) blanjanje gIodanje.POVRSINSKA HRAPA VOST (JUS M.5 2.8 0.5 2. R. npr. - Prosjeeno odstupanje profi/a R. ~ 2:IYt! ~ 1. razvrtavanje bcuSenje honanje.8 0. valovitost. p profit je presjek promalrane j:iovrsine presjeeene odrec:lenom ravninom re/erentna duljina je (dogovorena) du- / - Ijina dijelaprofila izabranog za odrestivanje hrapavosti.

+ RJ + .6 c (ILm) 0.4 R. .. paralelnih sa srednjom linijom. + R9).. a koji su udaljeni od najvi~ tofke profila za razmak c In = I..1 Postotak noIenja profila Pn In Pn = 100(% .. 501 . 4 4). koji dotifu u granicama referentne duljine I najvi~e odnosno najnife tofke profila Rz = (R.od bilo koje linije koja toeaka profila ne sijeee profila. paralela sa srednjom linijom.. . udaljena od najvi~ tofke profila za razmak c Duljina nolenja profila In je zbroj odsjefaka ~to ih u granicama referentne duljine I ... .(R2+ ~ + .. Za razmak c preporufuju se vrijednosti ovisno 0 najveeoj visini neravnina Rmax: 1). + I.. = slufe izrazi: Rz"'" 4R.5). a paratetna je sa srednjom linijom - - 5 Najveca visina neravnina Rmu je razmak izmedu dvaju pravaca.. . + 1'2+ . i to 5 najvi~ih i 5 najnifih u granicama referentne dutjine 1.) p N o~enje profila referentna duljina srednja linija profila m.profil odsijeca na paraleli sa srednjom linijom.5 2.-R2 ("'" 6. + RIo) - - Kao orijentacija Rma...6 I Rmax(ILm) 0. R.2.6 1. Vi sine neravnina p I m mz- profil referentna duljina m srednja linija profila paralela sa srednjom linijom koja ne sijeee profit Prosjecna visina neravnina Rz (mjerena u 10 toCaka) je razlika izmedu srednjih aritmetifkih vrijednosti udaljenosti R.profil - - . I U strojogradnjipostotak no~nja neka ne bude veei od 40%....25 0.) I m - .

. unakrsno: x.6 3.prosjecna odstupanja profila Ra (ILm)ili oznaka ///: ~cd ////// :~ /// b .AO.A1. N6 N6 N7 N8 N9 N9 NlO Nil NU N 12 502 ..AO.referentna duljina I. - - Oznakahrapavosti ez obradeodvajanjem b cestica: Primjeri: ~ Odnos reda tolerancije i stupnja hrapavosti (JUS M. pribliZno radijalno prema sredgtu: R).stupnjahrapavosti(N.4 0.025 .8 1. dodatak za strojnu obradu. . u vi~e smjerova: M.025 Stupanj . . . 80 80) .smjer obrade s obzirom na projekcijsku ravninu (usporedno: =.Stupanj povrsinske hrapavosti (JUS M.065 -1981) cem prosjecnom odstupanju profila Ra Ra max fUll 0. . c . postupak obrade.1981) Oznake hrapavosti pri obradi odvajanjem cestica: b a .2 1 Nl N2 N3 N4 0. .l...1981) Red tolerancije (ISO) 1T5 1T6 1T7 1T8 1T9 1T 10 1TU 1T 12 IT 13 1T 14 Slupanj hrapavosli . 250 N4 N5 N5 N5 N5 N6 N5 N6 N7 N6 N7 N7 N6 N7 N8 N7 N8 N9 N8 N9 N9 N8 N9 NlO N9 N 10 Nil N 10 Nil NU 250). hrapavostl Ra max fUll u ovisnosti 0 najve- Stupanj hra~a~osti N6 N7 N8 Ra max ILm 0.1981 in M.065 . .1 0.AO.065 .). .05 0.. 18 18). pravokutno: . d .3 N3 N4 N5 N5 N6 N7 N7 N8 N9 N 10 za nazivne mjere (mm) 3).5 25 50 Stupanj hrapavosti N9 N 10 NIl N 12 Oznake povrsinske hrapavosti u nacrtima (JUS M. priblizno kruZno prema sredi~tu: C.2 63 I 12. e f drugi podaci 0 hrapavosti.

. . .. . . . . . ju .. . . . . ..Postupak obrade u ovisnosti od stupnja hrapavosti Poslupak obrade Ra(l'm) 0. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 503 I U j! /' !I I. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . oSupe Obra.. . .. 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 Ra(I'M) § 00 o N 0 . . .. . . ... Ob: .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . Razvrta &me. . . ... . . .. .... . . ... .. . .. . . . . . . . . .. GIodan Bmen. . .. PoIiran Honan.. .. . . . . . . .. 0 0 00 ..012 1 2 Razred hrapavosti N . . . . ..

promjeri unutarnjeg navoja (vijka) D.8660 0.2706 0.2 0.3 0.75 2 2.6495 0. 0.2598 0. 504 I H I (5f8)H 0.7217 0.5683 0.541266P 8 d.]624 0.35 0.H2.5774 0.065 ° 0.866 ° 1. 1.065 ° 0.3248 0.1804 0.866025 P - P 0.433 ° 0.4614 1.1443 0.1367 1.081 2 0.5 4 4.0758 0.0379 0.1908 1.5 6.1010 0.1894 0. =d-2H.043 3 0.6238 1.1949 0. Mjere u mm = V3 P = 0.1461 0.2436 0.3789 .433 ° .0361 0.1299 0.0974 0.3897 0.OIO 1972) Korak navoja: P Teoretska dubina navoja H 2 Nosiva dubina navoja 5 H.1083 0.6495 0.0577 0.1624 0.4 0.75 0.1083 0.BO.0866 0.3608 0.1624 0.2273 0.1299 0.043 3 0. 0.5954 0.303 1 0.2436 0.8119 0.6766 0. = D.1083 0.135 3 0.6062 0.113 7 0.2476 0.7862 1.25 0. =-H=0.270 6 0.0311 3.1083 I (3f8)H I Hf4 Hf6 '.072 2 0.4871 O. D2 promjeri vanjskog navoja (matice) d=D d.0289 0.2990 1.3301 4.897 1 4.8119 0.0217 0.405 9 0.7 0.866 ° 0.0866 0.2165 0.5196 0.487 1 .25 1.0505 0.2706 0.3789 0.54U 0. d.9743 1.1732 0.0271 0.0825 1.7631 5.5155 1.0974 0.0650 0.7578 0.NAVOJI Metarski navoji s trokutnim profilonr ISO Profil metarskih navoja ISO (JUS M.081 2 0. DJ.7063 2.433 ° 0.8944 2.1651 2.1894 0.0866 0.433 ° 0.5 1.2526 0.1353 0.9743 1.0825 1.3248 0.9472 1.3789 0.3248 0.793 9 0..0487 0.6495 0.3532 .196 2 0.3248 0.45 0.0758 0.6238 1.1651 2.5 0. Hf8 0.2165 0.2165 0..1155 0.9770 3.2165 0.8 1 1.065 ° 0.0433 0.4060 0.2887 0.2990 1. d2 =D2 =d-3f4.4641 3.0541 0.6 0.3464 0.541 3 0.1516 0.433 ° 0.2598 0.6495 0.054 1 0.2165 0.2990 0.0825 1.5 3 3.541 3 0.5 5 5.6928 0.9486 0.1624 0.1732 0.4357 2.7321 2.598 1 3. d2 .6495 0.0325 0.5052 0.

701 14.752 26.45 0.376 9.727 30.S M3 M3.8 I I 1.863 12.752 48. 505 .7 17.8 MZ M 2.075 1.242 3.6 0.98 4.402 39.25 I normalni navoji (JUS M.2 105 144 175 225 282 325 427 519 647 759 9\3 1045 1224 1377 .350 6.5 6 56 60 64 0.188 8.5 0. =D.I M 1. I i d=D mm I 1.573 1.727 33.567 1.9 76. 1652 I 'I 52.211 29.835 \3.373 1.129 40.48 6.2 2.205 1.026 10. a obifno tiskane oznake su navoji koji im!\iu drugu prednost.046 2227 -M68 6 68 64.838 0.75 2 2 2.740 1.077 44.45 10. Navoji u zagradama imaju treeu prednost i valja ih upotrebljavati samo iznimno u prijeko potrebnim slujevima.Metarski Oznaka* MI MI.25 1.077 42.5 5.376 22.25 1.5 3 3.013 2.938 1.5 5 5 I I I I I ! M56 M60 M64 I ! 5.428 60.5 2.752 23.110 3.8 43.494 0.421 1.45 0.3 32.6 MI.188 9.850 3.428 56.5 M4 M4.908 2.038 1.5 MS M6 (M 7) MS (M 9) MIO (Mlt) Ml2 MI4 MI6 MI8 MW M22 MU M27 M30 M33 M36 M39 M4Z M45 M48 M52 i p mm 0.2 1.013 4.208 2.75 0.917 6.294 19.459 2.829 0.103 I 57.701 16.713 2.688 4.545 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 I mm 0.402 3.836 1.729 0.3 0.103 50.5 1.8 52.134 4.211 31.376 18.350 7.626 0.79 2.2 MZ.4 0.647 7.5 4 4.5 3 3 3.647 8.1 1.505 61.051 27.752 d.5 4.13 2.5 1.221 1.026 10.917 5.00 7.129 42.25 0.4 M 1. I mm A nun2 I 0.9 26.5 3.294 20.1 MI.OI2 -1972) d2 =D2 --l .7 0.106 11.08 1.35 0.47 1.051 25.587 0.376 10.5 4 4 4.3 65.294 17.376 20.6 1.1 12.587 46.377 0.505 2520 2888 * Deblje tiskane oznake su navoji koji u upotrebi imaju prvu prednost.675 3.25 0.480 5.929 1.35 0.4 1.835 15.8 2 2.5 2.670 34.670 37.046 1905 I 54.

5 MI8xl MZOxZ M ZOxl.701 29.835 18.6xO.835 28.2 M 1.675 4.188 13.S M 4..026 19.35 M4xO.459 4.376 13.4 x 0.175 5.701 26.835 22.350 23.5 (M 14 x 1.917 24.188 10.I xO.917 15.883 0.350 10.470 1.2 M 1.Z M 1.350 mm d.5) (M 17 x 1) M 18x2 M 18xI.35 M 3.121 2.350 22.026 29.376 24.835 26.75) M 10 x 1.026 d.917 9.917 7.838 2.917 17.026 26.513 10.376 18.350 15.376 16.350 13.376 28.026 21.S) (M25 x I) (M 26 x 1.25)21 M 14xl I) Vidi napomenu na sir.917 8.05 I 28.970 1.026 31.070 1.761 23.376 23.1'88 7. 505! .270 1.647 8.701 19.1 M1.350 16.870 0.188 6.Metarski Oznaka 11 d(= D) x P mm M I x 0.026 11.273 .188 9.5 M14xl (M25x2) (M 25 xl.376 10.1 x 0.701 27.376 22.376 29.188 6.350 8.983 1. = D.026 16.917 21.621 3.5 M30xl (M 32 x2) (M 32 x 1.701 32.917 12.917 15.25 Ml2xl M 14xl.1 M 1.917 19.835 16.:.S M 16 x I (M 17 x 1.026 15.350 16.5 xO.917 22.7S (M 7 x 0.917 Oznaka" d(= D) x P mm (M 15 x 1.5) M 27 x 2 M27xl.026 13.5) (MI5 xl) M 16xl.350 30.5 I d.') Samo za svjeCicemolora s unulamjim 1zgaranjem.350 28.051 31.383 1.583 1.350 25.175 4.5 x 0.376 26.752 30.350 18.729 1.15 M 2.835 25.:.5 MSxO.51 (M28xl) (M 30 x 3)" M30xZ M30xl.1 14.5) M6xO.5 M 22xl M14xZ M 14 x 1.929 2.75) M8xl M 8 xO.038 2. mm 0.376 11. =D.75) M 12 x 1.350 7.513 8.3S M3 x 0.701 31.752 27.350 20.121 3.25 fini (sitni) I d.7S (M 11 x I) (M 11 x 0.513 9.376 25.835 31.670 1.917 10.647 I .S x O.513 7.917 25.835 23.917 14.917 29.188 8.026 25.675 5.25 M 10 x I M IOxO.026 14.835 20.188 9.2 MZ x 0.783 0.773 3.376 20.5) (M 33 x 3)" M 33 x 2 M33xl.183 1.3.8 xO.701 21.835 30.026 17.273 2.513 6.5 x 0.376 14.5 M 12 x 1.459 3.5 M 27xl (M 28 x 2) (M 28 x 1.959 4.026 23.376 M Z.7S (M9xl) (M 9 x 0.701 17.647 10.026 27.350 26.959 5.188 11..701 24.2 x 0.S MZOxl M22x2 M22xl. -" 3) Po mogucnosli ne upolrebljavali! 506 . 0.513 11. 13.026 24.376 15.917 26.350 9.S (M 5.

103 67.670 71.670 44.05 I 60.5 (M 65 x 4) (M 65 x 3) (M 65 x2) (M 65 x 1.051 46.026 48.402 50.752 62.402 54.051 60.752 39. Samo za matice za uevrlCivanjc valjnih Icfaja.701 59.670 -52.701 39.5) M39x3 M 39 x 2 M 39xl. = DJ 55.376 63.670 56.013-1972) Oznaka 11 d(= D)x P mm (M 58 x4) (M 58 x 3) (M 58 x2) (M 58 x 1.5) M 52 x4 M 52x3 M 52x2 M 52xl. 507 .835 63.752 42.402 61.5) Oznaka11 d(= D)xP mm (M 35 x 1.670 38.051 70.376 57.376 51.376 60.505 65.5)4) mm mm I d2 = D21 d.835 59.376 32.026 34.402 40.835 68. 45.BO.701 67.835 66.5) M72x6 M72x4 M72x3 M72x2 M72xl.376 36.752 47.402 58.835 54.752 61.05I .051 53.670 41. = DJ 34. d2 = D21 d.670 66.752 72.752 49.835 48.026 62.752 55.026 37.835 58.835 53.835 56.670 54.701 35.75! 65.701 69.402 70.670 64.376 63.05I 56.376 46.5 (M 55 x4) (M 55 x 3) (M 55 x2) (M 55 x 1.026 49.835 38.670 58.402 66.376 50.376 35.835 60.835 43.5 (M 50x3) (M 50 x2) (M 50 x 1.051 40.l.05I 34.670 51.402 56.835 70.505 67.026 33.026 38.402 '! 61.5) M56x4 M56x3 M56x2 M56xl.5 (M 38 x 1.026 52.05 I 68.752 53.402 73.5 (M 62x4) (M 62 x 3) (M 62x2) (M 62 x 1.376 I mm mm.376 62.376 55.5 (M 70x6) (M 70 x'4) (M 70x3) (M70x2) (M 70 x.402 53.5 M48x4 M48x3 M48x2 M 48 x 1.026 39.835 46.026 .376 47.701 74.376 43.402 46.051 66.5) M42x4 M42x3 M42x2 M42xl.026 65.376 40.701 71.701 54.051 48.S I I .026 53.051 50.701 44.026 57.701 57.835 37.701 55.5) M64x4 M64x3 M64x2 M 64 x 1.051 37.051 43.670 68.026 I 62.051 38.026 72.402 63.026 60.701 63.026 .752 37.376 M36x3 M36x2 M36 x 1.026 37.402 43.103 69.402 68.670 48.5) M68x4 M68x3 M68x2 M 68 x 1.5 M 45 x4 M 45 x 3 M 45 x2 M 45 x 1.026 66.051 I 63.752 45.752 67.701 53.701 41.835 73.752 33.376 36.701 47.701 51.701 64.051 58.670 61. 59.752 57.701 38..752 36.670 62.051 73.835 40.376 70.5 (M 40 X3 (M 40 x 2 (M 40 x 1.752 59.835 50.navoji (JUS M.701 49.752 69. 54.376 37.835 34.026 42.752 52.5) M6Ox4 M6Ox3 M 6Ox2 M60xl.376 65.026 68.5 (M (M (M (M 75 x4) 75 x 3) 75 x 2) 75 x 1.

752 137.835 83.670 M 125 x6 M 125 x4 M 125 x 3 M 125 x 2 M 130 x 6 M 130 x4 M 130 x 3 M 130 x 2 (M 135 x 6) (M 135 x4) (M 135 x3) (M 135 x2) M 140 x6 M 140 x4 M 140 x 3 M 140 x 2 (M 145 x6) (M 145 x4) (M 145x 3) (M 145 x2) MI50x6 M 150x4 M 150 x 3 MI50x2 (M 155 x6) (M 155 x4) (MI55x3) M 160 x 6 M 160 x 4 M 160 x3 (M 165 x6) (M 165 x4) (M 165 x 3) .835 93.505 130.835 73.752 132.402 118.5 (M78x2) MSOx6 M80x4 M80x3 M80x2 M 80 x 1.835 74.051 123.402 158.505 105.103 92.051 98.670 96.752 147.835 103.103 77.701 79.701 101.402 143.670 126.505 140.051 156.376 75.752 87.402 108.402 133. = D. 508 Vidi napomenu .103 142.051 138.505 110.670 156.051 74.505 115.103 162.505 80.701 131.051 133.103 137.752 142.051 103.505 90.402 103.051 118.701 81.Metarski fini (si/ni) Oznaka * d(=D) xP mm I navoji- d.402 148.670 151.103 132.103 82.835 128.103 152.505 125.752 158.051 108.051 143.752 77.835 108.505 145.051 148.402 78.051 128.402 na SIr.402 98.402 88.701 91.835 98.505 155.051 d.051 93.701 146.402 93.103 107.505 160.835 123.103 127.505 100.670 141.835 78.670 91.701 106.051 83.835 78.752 107.752 73.670 131.701 116. M 95 x4 M 95 x 3 M 95 x 2 Ml00x6 Ml00x4 M 100 x3 Ml00x2 MI05x6 M 105 x4 M 105 x 3 M 105 x2 M 110 x 6 MJlOx4 M 110 x 3 M110x2 MII5x6 M 115 x4 69.670 86.835 88.402 153.670 136.670 11.103 97.701 86. =D.103 87.670 121.701 75.752 122.752 92.701 121.835 118.701 96.752 IJ 2.670 81.835 113.103 73.701 136.505 75.701 126.835 148.103 102.670 146.752 M 76 x 6 M 76 x4 M 76 x 3 M 76 x 2 M 76x 1.752 127.402 83.402 138.752 97.505 71.402 74.670 76.701 76.376 79.026 76.752 117.670 101.701 111.505 85.701 141.103 147.402 128.051 88.026 80.505 120. = Do 72.402 123.505 150. M 85 x 6 M 85 x 4 M 85 x 3 M 85 x 2 M90x6 -M90x4 M90x3 M90x2 M 95 x 6 .701 151.103.835 143.670 161.051 113.103 112.051 78.752 82.670 106. 50S! mm mm Oznaka* d(= D) x P mm M 115 x3 M 115 x2 M M M M 120x6 120x4 120 x 3 120x2 mm I d.5 (M 82 x 2). mm 111.051 161. 113.835 138.103 157.505 135.752 102.835 133.752 153.6.103 117.505 95.670 72.402 163. 122.= D'J d.

051 186.= D.670 231.505 .505 255.402 296.752 178.670 206.670 268.752 198.505 235.402 168.103 232.051 236.BO.402 208.051 201.752 188.505 210.752 218.402 233.402 203.051 241.402 286.670 191.103 197.103 212.402 276.752 173.5 290.051 251.505 175.402 228.505 205.051 216.670 pl.402 266.670 16!'i.505 170.670 253.402 173.402 183.505 200. mm '.402 238.402 256.752 193.103 247. d2= D21 d.752 228. 163.670 216.670 263.505 265.OnOznaka* d ( = D) x P mm M 170x6 M 170 x4 M 170 x 3 (M 175 x6) (MI75x4) (M 175 x3) I\U80 x 6 M 180x4 ' M180x3 (M (M (M M M M 185 x 6) 185x4) 18.103 217.670 241.752 213.670 196.752 243.670 293.103 222.505 240.670 mm mm 166.752 233.505 250.670 201. 226.103 292.051 196.670 181.103 227.402 178.103 192.103 167.103 187.402 223.051 246.051 181.505 165.752 .752 208.103 282.505 180.402 291.402 213.670 186.- nastavak (JUS M. Vidi napomenu 509 .505 230.505' 185.103 242.670 288.670 246.505 275.5x3) 190x6 190x4 190x3 1972) Oznaka* d(= D) x P mm (M 230x6) (M 230x4) (M 230x3) (M 235 x 6) (M 235 x4) (M 235 x 3) M 240x6 M 240 x 4 M 240 x 3 (M 245 x 6) (M 245 x4) (M 245 x 3) MZ50x6 M 250 x 4 M250x3 (M 255 x6) (M 255 x4) M 260 x 6 M260x4 (M 265 x 6) (M 265 x4) (M 270 x 6) (M 270x4) (M 275 x 6) CM275x 4) M280x6 M280x4 (M 285 x 6) (M 285 x4) (M 290 x6) (M 290x4) (M 295 x 6) (M 295 x4) M 300 x 6 J\:13oox4 mm I d2 = D21 d.051 .670 211.402 281.103 262.505 215.103 237.752 203.402 248.051 211.752 (M 195 x6) (MI95x4) (MI95x3) M200x6 M200x4 M200x3 (M 205 x6) (M 205 x4) (M 205 x3) M210x6 M210x4 M 210x3 (M 215 x6) (M 215 x4) (M215x3) M220x6 M220x4 M220x3 (M 225 x 6) (M 225 x4) (M 225 x 3) - .50.206.103 182.505 270.670 258.103 277.670 278.051 171.103 267.103 177.670 273.103 272.402 218.103 287.670 236. I .103 257.402 193.402 188.103 297.505 225.505 195.752 238.670 176.670 226.752 248.103 172.505 285.505 245.103 252. = D.051 191.220.402 243.752 168.051 231.505 295.505 260.670 283.505 190.402 198.051 176.103 207.505 280.051 221.402 261.103 202. 505! 183.402 271.670 221.402 223.051 na sIr.

510 . sred- I j njeg i malog promjera navoja: vijka matice Qmax Amax Q2max A2max almax' Almax njeg i malog promjera navoja: vijka matice Qmin Amin Q2min A2min Qlmin Almin ! . sredDonja odstupanja velikog.iz- nad nazivnog promjera matice. G - - - tik . Stvarni promjeri navoja su promjeri koje odredujemo mjerenjem izradenog navoja. 221 . . .velikog.BO. M20 .koje oznacujemo brojkama 3 do 9. h ispod nazivnog promjera vijka. a sadrze netoenosti mjerenja.za metarski vijcani navoj M20 s tolerancijom 6h: M20 promjer - . k. 6. g. 4. P i 2 polozaja za navoje matica: G. H Ti su polozaji tolerancija: e. Granicnipromjerinavoja su najveei i najmanji promjeri koje jo~ dopu~tamo. Oznaka tolenrncije i njezin poloZaj (npr. k. Odredeno je: 5 poloZaja za navoje vijaka: e.6. 504 do 509). .220 . od kojih upotrebljavamo: \ za promjere I veli~ine tolerancija d 4. izmedu najveeeg i najmanjeg promjera). 5. Yelicine tolerancija su odredene sa 7 stupnjeva. 5. To su: veliki nazivni promjeri d.6h promjer: za isti navoj. . H - tik iznad nazivnog promjera oznaka matice. je razli~a izmedu najveeeg odnosno najmanjeg promjera I nazlvnog promjera naVOja.1974) Nazivni promjeri navoja jesu promjeri profila navoja ISO (vidi str.Tolerancije metarskih navoja (ISO) (JUS M. 9 D2' D. Polozaj tolerancije s obzirom na nazivni promjer oznacujemo slovima. 7. 6h). Gornja odstupanja. D srednji nazivni promjeri d2.4. D2 mali nazivni promjeri dl. 6. 3. Tolerancijaje odredena velicinom i poloZajem s obzirom na nazivni promjer. h.1967. odstupanje.8 d2. Gor~je odno~no ~onje. 8 I j Tolerancije velikoga promjera navoja matice D nisu propisane. g ispod nazivnog promjera vijka.6H. 7. DJ Malim slovima oznaeujemo vanjski navoj (vijak). 8. p iznad nazivnog promjera vijka. Tolerancija promjera navoja je razlika izmedu gornjeg i donjeg odstupanja (odn. a velikima unutarnji navoj (maticu). d. je kombinacija za velicinu tolerancije Primjer oznake tolerancije: .4k6h ali s tolerancijom 4k za srednji i 6h za veliki - za metarski navoj M20 s tolerancijom 6H: M20 .

16 6)..5).12 6..S 2. 4H 3p4h } 7e6e 5G 7g6g 5H 7h 6h 9g 8g 5H 6G 6H 7G 7H....6). ..56 24) 71 28): :: 85 32).. ..45 0.... 04 . ..5 15 " 2 3 4 5 5.80 40).8 1)... . IN.7..malalabavosti mala prisnost 4h 4k 6h.....5 4 4.bez labavosti . 224 112) ..3.5 2 8). . .6).35 °..75 0.. . mm mm mm mm 0.6). 511 . 3p4h 6e 6g 6h 8g 5h4h 4k 6h.. 45 . 5 0.Nosiva duljina I (tj. 001.....25 1..duga nosiva duljina IL> INmu' Preporucene tolerancije (ovisno 0 kvalileti to1erancije i nosivoj duljini I) Kvaliteta izrade navoJa lina Preporurene tolerancije za navoj vijka za navoj matice Nosiva duljina Nosiva duljina ..118 I !I ..36 18).mala labavost .5 1. 1.36 15).230-1967 i M. duljina dodira izmedu matice i vijka u smjeru osi) odredena je korakom P i srednjim nazivnim promjerom vijka d.71 36)..BO..60 26)..6 °'7 0 . ...3 1. 2. 1-.53 24).5).2 05) 15 0'6)". .24 10). . 0...4).2 0.. ..7 0. .1'9 112) .. 512 do 518.5).18 1) 3 22. 2.99)..6 5. .4). I Kratka no~iva duljina Is < INmln.. 90 90).. 1..3).12 5).5 1 1. ..75 - ~ I ~ 3h4h 4k 6h.S).25 0.7).'velika labavost ..5 1 0:35 0:8):: :2:6 .15 3. I 6H 7G 7H SG 8H ..BO.7).355 3 3.. . Normalna nosiva duljina IN d d IN.1.. 2 2. . 5.3 02 0'25 0. 30 4)..75 1 1.8 0.4 0.25 1.. ..veta prisnost ..9 4).. 45 45).5).11 4. Odstupanja (po JUS M..56 2 '" 2...25 1.4 0..1 3).. Tak04er 3k 4h. 180 180).5).5 2.45 18) 53 20:: :63 7 5) . .. 1...95 12). 3p4h 5g6g 5h6h I I ~ ~ I ~ I ~ I bez labavosti srednja gruba ....7 .7.2 --..8).4).bez labavost . 22 95) 28 i5):: :45 19). ..232-1974) za preporucene tolerancije uz nosivu duljinu IN sabrana su na str.5 6 2 3 4 6 3 4 6 12)..11.3).106 20).13 5. . 224 .19 8....2» 6 .

.67 .95 .67 -244 .Tolerancije Nazivni pro-! Korak I mjer dmm : Pmm Tolerancije 6h .26 -0---0+75 75 '-::'63j .19 -20: I 0.6 I~.36 1.12 + 34 .86 . 0.81 0.40 0 0 ..56 --=-i . -206 -138 ---0 --' 71 +63 8 +92 36 .86 ...75 .34-.26 .71 .:.95. ~ ~ -53 --=-21-0-0+39+73 85 .60 -172 - . ~-=--=-.28 .5 + 38 .28 .75 .5). . -J~ -132 -85 ~~ 15 .56 .71 -231 -288 -307 : .42 19 - 20 95 ---0-0+3'2+6830 .53 .0 .82 .38 ---0 -198 -160 42 \ ~ -100 +100+128 --2.5.. .38.56 .28 -o-o+7iJ-::j:98 1.16 + 2.35 __.2.41i7S--=-'71..56 ~~ -60 -24 -24 0 0 +48.6).67 . . -150 .42 0 0 I~ 0 0 -=--=- I ~.45 -=--=0 0 .14 + 31 -138 -106 .26 -1\2 .25 -:-181 -218 -146 -118 .19 .. 3 +109 + 42 + 36 0 + 96 +105 0 + 42 +113 - -172 32 lI. --112 1---090 ---0 56 -+ 44 +7'732 22 -146 12 + 08 . -256 1 -0-0+82 85 -132 - I --.22 -0--0+51+82 -156 -122 -100 63 12 + 32 ~. 1.28 -0-0+"85 ~:-:-~'-24O.5 512 80 -i -250 . .75 .-. -216 -144 -118 6 -1780 .4 --1-------.8).67 .5~ 3~-=--=.2).63 .90 .~.. ~.74 .60 .18 '1.63 i . 42 -0-0 -170 -106 -212 0 + 48 +106 +137 0 I + 52 .56 .32 -164 . 26 . srednjega Gornje i donje i 6e 8g 6g! 4h I 4k6h I 3p4h I~i-=-L-=--! 025 '~-=-=-. ~ 5.21- 0.48 .22.22 ---0 0 +44 +7'7 -146 I-=-112 ._____: I g I.32 -207..+82 -155 -174 -119 .0 + .-125 - '- .50 .32 -199 ..34. -221 -270 i -184 o-o+95--::j:TI9+ 44 0 1 -140 0 1 - 90 0 + 90 ~ ..35 - - .11.

--0+112 -251 -318 -218 _-180 1-\12 0 + 48 .5 -217 -268 -182 -150 --0+95" 0 +117 95 + 42 .45 - 45).67 ...Strojanki prirurnik -433 -580 -395 -315 -200 -\18.80--0 --0-- 513 .48--00 +160 . 3 .85 .75 0 --0 I -- 1- 2 3 90).1-555 -298 -250 -160 -335 -448 0 .-106 + 106 + 133 -241 -170 0 48 1 -60 .5.63.38 0 + 2 -=71 -303 -208 -0..32 . 355 -345 -460 -310 --01 -16Q 0 .--0 +100 +122 1.48 .85 .48----0 --0 -285 -363 -248 -200 -125 -90 .navoja vijka d2 odstupanje 02mu i 02min(Il-m) Nazivni pro.0 +125 +158 . .95 .32 .promjera .5 -227 -282 -192 -160 -100 0 + 42 +138 2 -=71 .5 6 -112 -377 -500 -170 -118 .0 +180 4 -375 -510 -340 -280 -180 0 6 4 . 63--0.95 -60 -60 --0 0 -+.53----0 .32----0 1..48 .--0 +140 +182 4 -319 -415 -284 -224 -140 0 + 70 +150 +191 4. . . -418.80 -321 1--"0 0 1.67 .5 -100 .85 .48 .38.26 6g I 6h I 4h I 4k6h I 3p4h - 22. 48 0 --0 +132 +164 3 -297 -383 -260 -212 -132 0 + 58 .38 '--0.80 -265 --01---340 -398 -530 -180 -360 I .90 0 + 58 + 132 + 169 -388 -265 -212 -132 0 + 63 . -309 -403 -272 -224 -140 0 + 58 180).32--0.180 -=71 .5 -302 3 .0 + 80 + 99 -185 -226 -151 -125 80 0 + 36 .--0 -336 -438 -299 -236 -150 0 + 73 . .95 -60 -60 --0.80 .60 -60 ----0.48 0 0 + 140 +170 1 -280 .80 --00--380 -300 -190 .75 ..38 0 +iTS + 143 -261 -338 --228 -190 -\18 0 + 48 381 .38 .85 .53 .4)..95 -60 --0 +160 -+195 + 70 +183 + 58 +210 + 70 i 6 J.I .48.80 . Korak mjer dmm Pmm 6e 88 I I Tolerancije I 0 -.50 +188 1 4 0 + 70 -331 -435 -296 -236 -150 +160 +206 5 --106-=71 -71 ----0--0 -356 -471 -160 0 + 81 3.60 -250 -\18.26 .

6 0. .5 1.180 180).11.5 ' 2 3 3.35 0.45 0.6).6 5..+19 + 104 Tolerancije 6G I 7H - I 6H - - I 5H - 45). +I!1O +150 +118 +200 +160 +125 + 188 +28 +212 +32 +224 +180 +140 +186 +26 +200 +160 +125 +208 +28 +224 +180 +140 +236 +190 +150 +222 t32 +234 34 +250 +200 +160 +250 +38 +265 +212 +170 +266 I +196 +232 +262 +313 +333 +360 +378 +244 +274 +328 +375 +406 +430 +455 +288 +348 +395 +480 +383 +435 +505 +42 +26 +32 +38 +48 +53 +60 +63 +32 +38 +48 +60 + 71 +75 +80 +38 +48 +60 +80 +48 +60 +80 +280 +212 +250 +280 +335 +355 +375 +400 +265 +300 +355 +400 +425 +450 +475 +315 +375 +425 +500 +475 +530 +425 +224 +170 +200 +224 +265 +280 +300 +315 +212 +236 +280 +315 +335 +355 +375 +250 +300 +335 +400 +375 +425 +335 +180 +132 +160 +180 +212 +224 +236 +250 +170 +190 +224 +250 +265 +280 +300 +200 +236 +265 +315 +265 +300 +335 ..45 0.8 0. .2 0.5 2 3 4 5 5. .5).2).4).75 1 1..90 90).25 I 70 - 1. .2 -.5 0.25 1.8).35 0.5 1.Tolerancije srednjega promjera navoja matice Gomje odstupanje A1max(ILm) (Donje odstupanje A1minza sve tolerancije H je 0) I D1 Nazivni promjer Korak D=dmm Pmm 0..5 4 4.. .4 0. .8 2.5 6 2 3 4 6 3 4 6 +145 +161 +172 + 172 +184 +192 +216 +228 +256 +226 +252 +268 +284 +303 +322 +238 +282 +318 +383 +408 +435 +463 +297 +338 +403 +460 +496 +525 +555 +353 +423 +485 +580 +473 +535 +610 +20 +21 +22 +22 +24 +22 +26 +28 +32 +26 +28 +32 +34 +38 +42 +26 +32 +38 +48 +53 +60 +63 +32 +38 +48 +60 +71 +75 +80 +38 +48 +60 +80 +48 +60 +80 +60 + 85 + 67 +109 +19 + '90 + 71 +115 +20 + 95 + 75 +90 + 71 +109 +19 +120 +20 +125 +100 I + 80 + 133 +21 +140 +112 +90 +140 +22 +150 +118 + 95 +140 +22 +150 +118 + 95 + 149 +24 +160 +125 +100 +154 +22 +170 +132 +106 +176 +26 .4 -22. 11.355 I 514 . .22.2.7 0..75 0.5 1 1. .5 1 1.25 1.75 2 2.5...

.2 0.25 1. -------=-u..56 .85 .53 -178 .5 3 3.63 -100 -100 -120 -----0 -=zo -----0 ---0 ---0 67 ..8 .85 .-----0 ---0 -----0 -0 -90 -162 -140 -90 -140 -0 ----=22 -----0 ---0 ---0 -104 .1 Korak Pmm 0.80 -125 ---=-n.56 -J96 .36 .95 --=--60 ---=-60 ---0 -570 ".75 2 2.95 -60 ------0 -----0 -=zo -----0 ---0 ..407 -268 -236 -71 --=---34 --0-336 459 -299 -265 -71 --=-38 ----=38 --0-351 .35 Tolerancije velikog promjera navoja vijka d Gomje i donje odstupanje a i amln(fLm) Tolerancije 6e 8g 6g 6h 4h 4k6h .5 1.5 6 -60 --0-210 ..63 -'.-----0 -----0 -----0 I I I 17 0 0 0 I 3p4h ---=-19 ---0 .572 -377 -335 85 ----=-48 --0-460 648 -423 -375 -90 -=--sJ ---=-s3 --0-515 .306 -206 -180 .723 -478 -425 .-.95 ----0 --0---0 -112 -112 -180 -----0 ---0 ---0 -132 -212 .7 0.56 .45 0.315 -500 -0- ----0- -236 -0-265 --0- --0-300 --0-315 - ---0 -335 ------0 -355 ---0 -530 -0-560 ---0 -335 ---0 -355 -375 515 ---0 -375 ------0 .53 ..810 -535 -475 100 --=-63 --0-600 863 -563 -500 106 --=-n.56 -196 - ---=-19 -----0 ------0 -----0 ---0 -114 .53 -----0 - -162 -140 I 1.488 -318 -280 80 --=---42-=--42 --0-415 .-0-240 .5 -SO -156 - 0.6 0.--0-636 .25 0..80 -146 -125 .260 -174 -150 .5 4 4.85 .75 0.5 5 5.67 .95 -150 .------0 -718 -1030 -680 -600 - - -90 -90 -140 ------0 --0--0.42 -67 ---0 ---0 0.63 ----=-28 ---=28 -----0 -275 .4 0.363 -240 -212 67 --=---32 ---=-32 ---0 -303 . -132 ------0 --0--0-ISO -150 -236 --0---0---0 -170 -170 -265 --0 --0 ---0 -180 -180 -280 --0 ---0 ---0 -212 -212 -335 - -236 -375 ---0 ------0 -265 -425 ---0 ---0 -300 -475 -----0 -----0 .60.- -73 .95 -60 .67 -106 -126 -106 -----0 ----=21 -----0 ------0 ---0 .921 -601 -530 112 ---=--'is -----0 -672 975 35 -560 -118 ---=so ---=-so.

---.-.Tolerancije malog Gomje i donje Nazivni pro~er dmm Korak! Pmm' 02 ' I I T oJerancije 6e 8g 6g 1-46'-29' -110 6h 1 4h 4k6h 3p4h .6). -122 -233 -268 -157 28) .-5..72 -156 -183 -101 -207 -108 -218 -116 -124 -208 -240 -163 -269 -174 -284 -185 .:- --631 -593 -533 --608 2S . 1 5) 2 8 .2).s.99 07 '-297 ---o. ..Sf -158 -139 -116 -128 -110.- 36' -190.-252 -116 -269 -108 -262 -144 -328 -180 -388 -217 -457 -144 -334 -180 -402 -217 -465 -253 -529 -289 .78 -152 -184 -119 -214 -130 -229 -139 -140 - -108 .72 -183 -215 -101 -241 -108 .--54 . -173 -58 -58'-'-154 -129 -85 ~65 -65'-'-188 -168 -142 -70 --=-sJ -.51 ..-.--=-140 :.70 .-371 -180 -355 -217 -415 -253 -474 -289 -275 -450 -327 -525 -378 -599 -432 --676 -540 -826 !-os I' '~ 11.-.93 . 035 -.11.--' .75! -=. 0 35 ' -- ..87 -144 -. " -329 -176' -348 -234 -303 -245 -130 -234 -180 -308 -232 -382 -282 -457 -180 -312 -232 -389 -282 -461 -334 -535 -384 075 -164 '-318 -204 -388 .-164 .4 I ~ 1. 56 I~ ~. 516 -403 -753 -361 -711 -361 -647 -488 -753 .. -308 08 .22. --.92 -203 -236 -123 -263 -130 -274 -140 -293 -130 -284 -170 -354 -208 -416 -249 -489 -170 -360 -208 -430 -249 -497 -287 -563 -327 045 -..-243 -451 ~ -170 -4~ -208 -488 -108 -225 -144 -287 -180 -345 -217 -410 -174 -291 -224 -367 -275 -440 -327 -520 ~---I----15 -284 -524 ---. -- - .Sf . .--204 -394 -243 -465 -284 -532 -324 -600 -360 -664 -441 -791 -249 -569 --170 -432 -208 -510 -249' -581 -287 -649 -327 -721 -403 -848 " j -144 -224 -291 .-162 -143 -118 .87 ..1- : - ~---77 .-. "" I.21-125 . .. ' ~ .36 ' - -291 -- I - ~.75 .. 06 . .

551.4).694.906 ---.558.505.897. ..518 918 .781. maxi o.217 .789-1004 .217.518 .637 . -866 -1478 .650.794 -1210 -1325 -1175 -1115 -1025 -1312 -1207 - ~ 180) 35 .771.651-.289 ..-1567 -1690 -1530 -145 5 -1360 -~ .282" 360 .217.984 .899 432688648 996864384 618 590 912 794 .946.946. min (fLm) Nazivni pro.958-1052 .931 - - - - - -1731 -1878 -1693 -1613 -1498 1 - - 517 ..284j-249.327 ..623.425.637.: ~ 45).535.. '~ 1 1 I 1- ..661.595.794 -1194 -1341 - -1310 -1412 750 .751..420 .170 401 .921.249!'.722-1080 .793.946.906.433' .-.558.360 .969 .637 .866--1716-1853 -1678 -1598 -1488 577 .542. -946 -1658 .433.713.946-1032 .693 .481.289 .481 -=481 .999 -1438 -1553 -1403 -1332 -1242 -1600 -1484 . .637.289'=289 .984.180i4 .433.384 1.485.360.433 .934-1012:.736 603 539 .648.545.376.828.432. .8691.433 ..864..674 .384 .552.641 1.637 577-577 - .481.282 204 i . 22.517. -1184 - 672 . ~ .613 .470 .327 .590 984-1097 .249 .989.909.866 .861.-1059 -1145 -1022 .249.45 I~ ~ -:. 170 I 367- 144 341- 296.590 481 ..873.590 / 1 =-284! ..637 .327. 45.289.866. 2 ~ 90)..327 .433-'433 . .684.713'.672.623 -984 -946 -1696-1828 .577 .327.481. .889 -1140 -1051 .794.327-289 .475.~ : 2 1 .465 507.648.774.650.694.864 794 672 637 637 577 -1205 -1145 -1045 -1332 -1222 -1240 "-1375 .607.866 1 1 3 6 1 ~ - 518. 5 1 .947.-.-1200 - ~ 6 1 .432 .648-.518 ..5931.217 .577.481 .327 .849.864 -1280 -1149 -1089 -1005 -1292 -1273 -1210 -1124 -1446 .promjera na voj a vij ka d( odstupanje '0.327-. ..5 -:1196 -1300 -1161 -1101 -866 -1578 -1015 -1302 --.577.682 .577 .613.481.530 .809-1024 .756.946.899.433 .90 1 - :.794-.793.505.315 .972. .869-.Korak mjer dmm Pmm I 6e I I To1erancije I 8g I 6g 1 6h 1 4h 144 I 4k6h I 3p4h 224 180 I .722.672 .442.

25 1.4 0.5 5 5.35 0.5 3 3.75 0.5 1.25 0.5 4 4. +258 +274 +326 +363 +407 +459 +513 +602 +678 +763 +810 +913 + 971 + 1025 +1080 I I + + + + + + + + + + + + + + 180 200 224 236 250 300 335 375 425 475 560 630 710 750 ' I I I I I i+ + 850 900 + 950 +1000 +100 +112 +125 +140 +160 +180 +190 +200 +236 +265 +300 +335 +375 +450 +500 +560 +600 +670 +710 +750 +800 518 .8 I 1.2 0.45 0.5 6 [ 6H 5H + 56 + 80 +90 +100 +112 +125 +140 +150 +160 +190 +212 +236 +265 +300 +355 +400 +450 +475 +530 +560 +600 +630 i +200 +221 +246 .5 0.7 0.6 0.I u.75 2 2.

830 316.249 31.230 214.309 2.630 240.64033 P Zaobljenost r = 0.540 3.4/n Teoretska dubina navoja H = 0.115 3.309 2.) R 1'/.540 2. mm 9.Cijeml m\'ojl (JUs M.072 474.309 2.130 138.030 125.803 53.814 1.430 151.955 22. RI (R Ill. R'I. .441 30. d2=d-HI p I Oznaka.184 81. (R 1'/.146 59.472 372. I d p I mm 100.157 16. R 1'1.056 1952) navoja (Whitworthov) Profil cijevnih Broj navcija na 25. 519 .309 2.910 44.540 2. R4 R4'/.540 2.331 1. .814 1.309 2. Oznaka (nazivni promjer) daje priblitan unularnji promjer cijevi u (napu~Ienim) colima.662 20.980 n I mm 0.614 65.430 290.309 2.472 n I mm 2.130 163.115 ~j R'I.911 26.309 Oznaka.907 1.309 2.672 449.309 2.309 2.115 3. R'I.309 2.137 33P Veliki promjer Mali promjer Srednji promjer navoja navoja navoja d I 1 d d. R 3'1.309 2.201 33.872 398.110 15.814 2.830 189.309 2. R5 R 5'1.534 81.=d-2H. R2 R21/. .4 mm: n Korak navoja (mm) P = 25.330 106. 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 R 3'/. R2'/.309 2.96049 P Nosiva dubina navoja HI = 0.323 41.272 423. R3 R 3'/.728 13.1 R 1'/.Treba se po mogucnosti kloniti dimenzija u zagradama.230 341.891 41.331 1.309 2.030 265. R6 R1 R8 R9 RIO RII RI2 R13 RI4 R 15 RI6 R 11 RI8 11 1I 11 11 11 11 11 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 R 7/.309 2.115 3.115 3. R 2'1.309 2.814 1. R'I. R'I.115 3175 3.884 93. R'I.309 2.BO.115 3.680 113.309 2.

navoja.5 0.maxR2max I p 1 0.125 0.max I.15 0.R2max 7 1 8 1 0.5 4.5 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 na tjemenu RI u korijenu Rz I H. 520 .5 Veliki promjer navojaMali promjer navoja vijka d matice D4 = d + 2ac vijka dJ = d (=D) (= dl) - - 2h3 .Trapezni navoji (JUS M. Nazivna - dubina navoja vijka matice h3 = HI + ac H4 = HI + ac 0'[ Zracnost Zaobljenost Mjere profila trapeznoga navoja (mm) p 1.25 0.5 0.2HI Srednji promjer navoja dz = Dz= dPresjek jezgre A = dJz'ft/4 ViSevojnitrapezni navoji H.5 0.5 6 0.75 3.125 0.125 0. * Trapezne navoje upotrebljavamo posebno za radna vretena.25 0.75 2.25 0.5 0.25 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 H.5 3.25 0.5 0.5 22 1 1 23 0.5 4 0.125 0.25 2.25 0.I a.25 1.5 0.15 2 0.5P .075 0.5 0.25 0.25 0.5 0. Mjere standardiziranih trapeznih navoja su na str.5 17 I 16 1 0.25 0'751 0.5 10 1 11 1 0.5 0.9 1.matice DI = d. Korak navoja P n-vojnih navoja yeti je n-puta od koraka jednovojnog.BO.5 9 1 10 1 0.060 Profil trapeznih navoja 1977) Korak navoja P Dubina osnovnoga profila navoja (= nosiva dubina) HI =0.5 18 1 19 1 0.25 0.I R.5 0.5 11 1 12 1 0.5 5 5.5 14 1 15 1 0.5 21 1 20 I 0.5 6.5 8 1 1 9 0. I a. dok sve druge mjere ostaju nepromijenjene.25 0.25 3 0.25 2.25 0. I h3=H.5 4 4.5 0. 1 R. I h3=H. 521 do 523.5 5 0.5 12 I 13 I 0.

5 12.5 10.3 9.5 IS.2 56.5 8.S 29 25 30 36.5 8.6 143 104 143 241 189 214 330 269 177 330 471 398 284 415 638 491 346 573 830 661 491 707 1046 804 661 908 1288 1018 755 1075 8.5 2 1.S 24.5 9.S 38 42 - d.5 14.S 20.S 41 41 43 44.S 28..06I/062 1977) Oznaka* Tr 8x 1.5 16. od navoja druge prednosti samo oni s prednosnim korakom. mm 6.S 38.5 45 45 47 * Uzeti su u obzir svi navoji prve prednosti (debelo tiskani).5 36.5 Tr 10x 2 Tr 11x 2 Tr 11x 1 Tr 11x 3 Tr 14x 3 Tr 16x 1 Tr16x 4 Tr18x4 Tr1Ox1 Tr1Ox4 Tr22x 5 Tr14x 3 Tr14x5 Tr14x8 'Tr26x 5 Tr.5 19 23 28.S 25 26.18x 3 Tr18xS Tr18x8 Tr30x 6 Tr 31 x 3 Tr 31x 6 Tr31xl0 .5 13.S 32 29 34 40.25 9 10 11 10..5 16.5 20.S 21.5 15 20. 521 .2 7.S 22.5 11. Tr34x 6 Tr36x3 Tr36x 6 Tr36xl0 Tr 38x 7 Tr40x3 Tr40x7 Tr40xl0 Tr42 x 7 Tr44x3 Tr44x 7 Tr 44x 10 Tr 46x 8 1' 1.S 18.5 8.2 33..5 11.S 33 31 34.S 29 31 32.5 18.S 37 37 39 40.5 22.7 70.5 17.S 35 38..8 44..S 28.S 40.BO. I 6.5 20.S 24. I A mm2 30.S 16.5 Tr 9x 2 Tr 10x 1.5 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 5 3 5 8 5 3 5 8 6 3 6 10 6 3 6 10 7 3 7 10 7 3 7 10 8 8 9 10 10 11 12 12 14 16 16 18 20 20 22 24 24 24 26 28 28 28 30 32 32 32 34 36 36 36 38 40 40 40 42 44 44 44 46 7.5 IS 14 16 19 18 19.3 10.2 6.5 10.S 36 31 37 ~ I D.5 13.S 33 33 35 36.5 8 9 10 9 11 14 12 14 18 16 17 21 19 16 21 25 23 20 24 29 26 22 28 33 30 26 31 37 33 30 35 41 37 32 38 mm D.5 24 27 30.S 22..5 12...7 86.5 7 8.5 12.S 25 21 27 32.---Trapezni navoji (JUS M.2 52.S 26.S 20 23.9 56.S 29 27 31 34.S 42.S 24.25 8 9.S 25.

5 81 82 86 90. mm 44.5 69 62 72 85.5 101 102 106 i1l1 117 121 122 122 127 132 137 141 142 142 I ' i m~' 1555 1195 962 1320 1847 1452 1195 1590 2507 1963 1521 2290 3370 2734 2124 3217 4477 3739 3019 ~072 5741 4657 3848 5281 7163 5945 4118 6648 7390 7698 10029 8495 7238 9331 10207 11122 13893 12076 10207 I I prednosti samo oni s prednosnimkorakom. p mm 3 I I d mm! 48 48 50 52 52 55 52 !d'=D' .48 12 I 8 8 12 9 3 9 14 10 4 10 16 10 4 10 16 12 4 12 18 12 4 12 20 12 12 14 6 14 22 14 14 14 6 14 24 3 i 46.S .5 61 62 66 70. 522 " Uzeti su u obzir svi navoji prve prednosti (debelo tiskani). od navoja druge . l :g 54 65 76 70 64 73 86 72 83 96 88 80 93 98 101 114 106 98 III 116 121 134 126 116 78 48.5 50 44 54 65.5 53 53 56 60.S! 44 I I 1 I 40 .Trapezni Oznaka" Tr 48x 3 Tr 48x 8 Tr 48x12 Tr SO 8 x Tr 51x 3 Tr Slx 8 Tr Slx12 Tr 55 x 9 Tr 60x 3 Tr 60x 9 Tr 6Ox14 Tr 65xl0 Tr 70x 4 Tr 70xl0 Tr 70x16 Tr 75xl0 Tr BOx 4 Tr BOxl0 Tr BOx16 Tr 85 x 12 Tr 90x 4 Tr 9Ox12 Tr 9Ox18 Tr 95 x 12 Trl00x 4 Tr 100x 12 Trl00x20 (Tr 105x 12) Tr 110x 12 (Tr lIS x 14) Tr120x 6 Tr 120x 14 Tr 120x22 (Tr 125x 14) Tr130x14 (Tr 135x 14) Tr 140x 6 Tr 140x 14 Tr 140x24 .5 39 I I DJ mm I D. .5 I 91 92 96 100. 45 35 41 48.S I 55. . 60 60 60 65 70 70 70 75 80 80 80 85 90 90 90 95 lOO lOO 100 105 110 115 120 120 120 125 130 135 140 140 140 .5 43 39 45 56.5 71 72 76 80.8. mm 42 46 1 d.S I 53 60 68 65 62 70 78 75 72 79 88 84 81 89 98 94 90 99 104 108 117 113 109 118 123 128 137 133 128 50. mm I I .5 49 49 51 ' 52. 52 64 75.5 58.5 87 78 92 97 99 113 104 96 109 114 119 133 124 114 36 42 49 44 40 46 57 51 46 55 - 48 46 50.5 59.5 77 70 82 95.

8 20 36 20 8 22 36 22 12 22 40 24 12 24 40 24 12 24 44 187 192 197 201 202 202 212 221 222 222 232 241 242 242 252 261 262 262 272 281 282 282 292 301 302 302 I ' . d. I~' 11311 139 154' 144 132 149 154 159 172 162 152 167 172 177 192 182 168 190 212 200 184 210 232 218 204 228 248 238 220 246 268 256 240 266 I 276 256 2881 134 D.Z10x20 Tr220x 8 Tr 220x20 Tr220 x36 Tr 230 x20 Tr240x 8 Tr 240 x22 Tr240 x36 Tr 250 x 22. mm 147 152 157 161 162 162 167 172 177 181 182 182 13070 13685 14741 18385 15837 13'273 16972 18146 19359 22966 20106 17671 21382 22698 24053 28652 25447 21642 27759 34967 30791 26016 33979 41910 36644 32047 40 115 47916 43744 37325 46759 55990 50671 44488 54739 64 692 50671 I 58965 I 18' 18 18 8 20 33 20. Tr260x12 Tr26Ox22 Tr 260 x40 Tr 270 x24 Tr280x 12 Tr 280 x24 Tr280 x40 Tr 290 x24 Tr 300 x 12 Tr 300 x24 Tr 300 x44 * Uzeti su u obzir svi navoji prve prednosti (debelo tiskani).navoji (nastavak) . 523 . mm 14 16 16 6 16 28 16 16 16 8 18 28 145 ISO 155 160 160 160 165 170 175 180 180 180 185 190 195 200 200 200 210 220 220 220 230 240 240 240 250 260 260 260 270 280 280 280 290 300 300 300 138 142 147 157 152 146 157 162 167 176 171 166 176 181 186 196 191 184 200 216 210 202 220 236 229 222 239 254 249 240 258 274 268 260 278 294 288 278 129 132 137 153 142 130 147 152 157 171 160 ISO 165 170 175 191 180 166 188 211 198 182 208 231 216 202 226 247 236 218 244 267 254 238 264 287 274 254 Oznaka* (rr 145 x 14) Tr150x16 (rr 155 x 16) Trl60x 6 Trl60xl6 Tr 160 x28 (rr 165 x 16) Tr170x16 (Tr175 x 16) Tr 180x 8 Tr 180 x 18 Tr180x28 (rr 185 x 18) Tr 19Ox18 (rr 195 x 18) Tr200x 8 Tr 200x20 Tr 200x33 Tr . od navoja druge prednosti samo oni s prednosnim korakom.

298 3.355 2.678 10.074 6.73205 P Dubina navoja na vijku HI = 0.769 4. Pilasti navoj upotrebljavamo za vretena koja mnogo rade. ali samo u jednom smislu.988 2.240 34.621 0.091 20.117 77 P r = 0.25 3 3.BO.182 H.491 1.746 0.5 0.5 2.620 17. 12 13. HI 1.884 2.824 0.977 4.870 0.884 15.769 31.810 8.339 5.243 1.711 5. drugi za posebne slucajeve.75 4.413 1.603 3.118 1.86777P Dubina navoja na matici (= nosiva H2=0.562 24.994 1.942 1.471 4.497 0.373 0. 13.480 3.826 3.25 6 6.75 7.060 1.H Korak navoja P n-vojnih pilastih navoja veti je n-puta od koraka jednovojnog navoja.5 5.0.231 3.711 38.149 1.124 27 P Zaobljenost P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 Mjere profila pilastog navoja (mm) b r H.413 12.982 3.736 2.355 19.391 2.707 0. a treci jos samo u starim konstrukcijama.182 r 1.Pilasti navoji (JUS M.649 0.913 96 P + H A = d127t!4 =d + 1. a prenose velike sile.353 0.826 22.485 2. 524 .5 9 10.75P ~r dubina navoja) Zracnost b = 0.237 2.050 14 P .5 15 16.589 0.120 2.298 27.5 18 19.maticeD = d Mali promjer navoja Srednji promjer Presjek jezgre ViSevojni pilasti navoji .5 21 24 27 30 33 b 1. dok sve druge mjere navoja ostaju nepromijenjene. Razlikujemo tri prednosna stupnja pilastog navoja: prvi je za obicajnu upotrebu.249 0.471 0.vijka dl = d .062 3.240 4.971 5.207 6.2HI .734 2.178 1.468 Veliki promjer navoja .740 P 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 H.2H2 d2 = DI .236 0.matice DI = D .474 4.070 -1981) Profil pilastih navoja Korak navoja P Teoretska dubina navoja H = 1.942 7.vijka d .

644 30.852 23.5 29.702 63.794 38.5 25 39.3 123 64.954 14.322 10.794 34.954 39.545 25.586 18.181 41. mm 8.644 38.5 20.i81 59.5 36 30 47. Upotreb1javati treba u prvom redu debelo ozna~ene navoje 525 .272 63.5 13 10 17 14 19.5 57.528 9.174 46.528 8.232 mm 7 9 7.5 16.227 35.636 9.636 17.590 18.852 22.817 49.5 46.954 53.058 52.5 12 23.794 31.116 22.794 15.545 43.089 mm 10 12 12 16 16 20 20 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 40 40 40 44 44 44 48 48 48 52 52 52 60 60 60 70 70 70 6.794 21.817 57.174 54. S 10 X 2 S1Zx2 S lZx3 S 16 x 2 S 16 X 4 S 20 x 2 S 20 X 4 S 24 x 3 S 24X5 S 24 x 8 S 28 x 3 S 28x5 S 28 x 8 S 32 x 3 S 32 X 6 S 32 x 10 S 36 x 3 S 36 X 6 S 36 x 10 S 40 x 3 S40x7 S 40 x 10 S44x3 S44X7 S 44 x 12 S 48 x 3 S 48 X 8 S 48 x 12 S 52 x 3 S 52 X 8 S 52 x 12 S 60 x 3 S 60 X 9 S 60 x 14 S 70 x 4 S.954 24.817 45.794 19.322 14.4 215 134 277 184 80.116 27.058 18.954 20. 48 52 52 52 60 60 60 70 70 70 mm navoji d.5 40 34 55.644 42.181 37.5 33.181 33.644 34.863 50.954 27.Pilasti Oznaka.586 14.909 29. 70 X 10 S 70 x 16 p mm 2 2 3 2 4 2 4 3 5 8 3 5 8 3 6 10 3 6 10 3 7 10 3 7 12 3 8 12 3 8 12 3 9 14 4 10 16 d mm 10 12 12 16 16 20 20 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 40 40 40 44 44 44 48 48. A mm' 33.794 25.590 22.4 408 293 156 564 370 168 745 514 273 951 609 403 1 182 797 422 1438 914 580 1720 1 141 763 2358 1547 1001 3123 2 177 1401 .636 10.272 18.954 42.794 44.954 46.058 16.909 25.453 67.545 39.227 33.528 13.380 35.116 26.174 42.5 27 21 35. prveprednosti D d.528 6.954 31.5 16 27.116 31.794 12.5 26 43.5 23 17 31.636 13.1 36.954 35.545 29.272 21.794 27.5 39 64 55 46 D.

909 110.520 239.174 65.526 52 756 44 618 34 827 61 213 52 420 39 280 .818 129.058 69.760 93.232 111.174 221.998 135.907 174.181 69.726 178.545 206.272 73.817 263.818 177.520 226.362 195.089 87. 526 Upotrebljavati treba u prvom redu debe10 oznacene . A mm' 4192 3082 2143 5418 3758 2712 6801 4923 3348 9432 7193 5258 13 189 10 514 7597 17574 13 733 9747 21 673 17 381 13 562 27 206 22 368 16 391 33 367 26 965 19488 40 156 31 990 24751 44 928 38 644 28.760 144.453 104.760 131.451 234.179 214.Pi I a s tin a v 0 j i prve prednosti (nastavak) mm 73.462 206.817 244.116 168.578 259.817 86.116 185.818 190.636 Oznaka.290 109.174 258.586 95.174 238.998 215.404 186.724 291.909 130.348 223.586 132.909 149.726 97.724 271.634 155. S 80 x 4 S 80 x 10 S 80 x 16 S 90 x 4 S 90 x 12 S 90 x 18 S 100 x 4 S 100 x 12 S 100 x 20 S 120 x 6 S 120 x 14 S120x22 S 140 x 6 S 140 x 14 S 140 x 24 S 160 x 6 S 160 x 16 S 160 x 28 S 180 x 8 S180x18 S 180 x 28 S 200 x 8 S200x18 S 200 x 32 S 220 x 8 S220x20 S 220 x 36 S 240 x 8 S240x22 S 240 x 36 S 260 x 12 S260x22 S260x40 S 280 x 12 S280x24 S280x40 S 300 x 12 S 300 x 24 S 300 x 44 p mm 4 10 16 4 12 18 4 12 20 6 14 22 6 14 24 6 16 28 8 18 28 8 18 32 8 20 36 8 22 36 12 22 40 12 24 40 12 24 44 d mm 80 80 80 90 90 90 100 100 100 120 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 260 260 280 280 280 300 300 300 d.453 123.545 224.998 232.545 167.272 91.116 201.726 160.996 d.634 252.272 81.232 83.348 149.089 140.634 269.290 157.116 148.348 210.362 115.578 279.586 115.702 98.058 62.817 77.702 81.644 52.545 187. D mm 80 80 80 90 90 90 100 100 100 120 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 260 260 280 280 280 300 300 300 navoje mm 74 65 56 84 72 63 94 82 70 111 99 87 131 119 104 151 136 118 168 153 138 188 173 152 208 190 166 228 207 186 242 227 200 262 244 220 282 264 234 D.058 79.174 58.404 166.907 194. mm 77.451 251.817 283.

760 468.348 538.634 603.726 447.996 371.760 498.634 D mm 340 340 380 420 460 500 540 580 620 Dl mm 322 274 362 393 433 473 504 544 584 A mm2 80010 54588 101321 118701 144384 172580 195053 227622 262704 S 14x S 14x 2 3 S 18 x 2 S 18x 4 S 22x S 22x S 22x S 26 x S 26x S 26 x S 30 x S 30x S 30 x S 34 x S 34x S 34 x 3 5 8 3 5 8 3 6 10 3 6 10 Pilasti navoji druge prednosti* S 38 x 3 S 75 x 4 S 170 x 6 S 38x 7 S 75 X10 S 170x16 S 38 x 10 S 75 x 16 S 170 x 28 S 42 x 3 S 85x 4 S 190 x 8 S 42 x 7 S 85 x 12 S 190x18 S 42 x 10 S 85 x 18 S 190 x 32 S 46x 3 S 95 x 4 S 210 x 8 S 46x 8 S 95 x 12 S 210x20 S 46 x 12 S 210x36 S 95 x 18 S 50 x 3 S 110 x 4 S 230 x 8 S SOx 8 S 1l0X12 S 230x20 -S 50 x 12 S 110x20 S 230 x 36 S 55 x 3 S 130 x 6 S 250x 12 S 55x 9 S 130x14 S 250x22 S 50x 14 S 130x22 S 250x40 S 65 x 4 S 150 x 6 S 270x 12 S 65 X10 S 150x16 S 270x24 S 65 x 16 S 150x24 S 270x40 S 290x 12 S 290x24 S 290x44 S 320 x 12 S 320x44 S 360x 12 S 400x 12 S 440x 18 S 480x 18 S 520 x 24 S 560x24 S 600x24 S 640 x 24 S 185 x 8 S 185x18 S 185x32 S 195 x 8 S 195x18 S 195 x 32 Pilasti navoji treeeprednosti* S 105 x 4 S 125 x 6 S 145 x 6 S 165 x 6 S 105x12 S 125x14 S 145x14 S 165x16 S 105x20 S 125x22 S 145 x 24 S 165x28 S 115 x 6 S 135 x 6 S 155 x 6 S 175 x 8 S 115x14 S 135 x 14 S 155x16 S 175x16 S 115x22 S 135 x 24 S 155x24 S 175x28 * Upotrebljavatireba u prvomredu debelooznaene navoje t 527 .636 359.634 563.817 407.760 428.174 388.348 578.174 263.726 523.Pilasti navoji prve prednosti Oznaka S 340x 12 S 340 x 44 S 380 x 12 S 420 x 18 S 460x 18 S 500x 18 S 540x24 S 580x24 S 620 x 24 P mm 12 44 12 18 18 18 24 24 24 d mm 340 340 380 420 460 500 540 580 620 d1 mm 319.817 309.348 dz mm 331.726 487.

31750 0.233 6. Rd 28 x '/.412 24. = 0.825 18.25597P R.254 9.625 d D=d+2a d.825 18.540 2. = d. 48 x 'I.561 0.7 Rd 16 x 'I.606 0.412 30.702 0.142 23.142 56.142 12.083SOP Zracnost a = 0.190 47.318 11.767 41.0 '/.2 70. I d2 mm 6. 10 10 8 8 2.730 mm 8.540 10 7. 8 8 8 6 6 6 6 3.730 12.175 18 14.767 45.588 2.175 4.3 92.730 11.460 6.825 16.883 44.142 26.158 75 0.142 25.081.318 21.318 26.23851P .412 16.233 4.423 40.212 0.714 43. A = d.254 8. 52 x 'I.142 20.vijka r = 0..412 32.412 26.142 172 8 8 3.86603 P Dubina navoja vijka i matice H.318 27.142 19.233 4.175 3.265 0.114 10.0 129 8 3.883 48.714 9.22105 P Mjere profila oblog navoja (mm) P H.254 7.175 3.BO.175 0.142 28.825 22.540 3.254 9.825 22.142 35.190 43.825 24.423 36.084 1. 44 x 'I.540 3.412 20.081d I I n mm I t mm 8 9 I mm 5.010 1. d2= d-H. 'I.05P Zaobljenost. Rd 14x'/.5 P.412 36.353 0.460 9.117 3.825 14. Nosiva dubina navoja H.813 1.883 52.175 3. I mm 5.318 28. + H.825 28.883 40.530 vijka matice vijka Yeliki promjer navoja Mali promjer navoja Srednj i promjer Presjek jezgre . 36 x 'I.12700 D.175 20 22 16. Rd 20x 'I.4 32.233 30 32 36 40 44 48 52 565 652 846 1005 1242 1505 1792 528 . = 0.825 34.2Tt/4 1952) D Obli Oznaka normalni navoji P (JUS M.211 65 0.318 17.460 10.175 3.190 222 278 8 8 8 3.460 d.767 49.730 ' 10. Rd 18x 'I.4mm n Korak navoja (mm) P = 25. 7.714 6.190 39.936 1.460 8.142 32.254 I D. 32x 'I.412 18. Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd 30 x 'I. R. = 0. Rd 24x 'I.412 20.650 0. r R a H.Obli navoji (JUS M.0 Rd 12x 'I.423 48.175 4. 40 x 'I.412 14.318 22.175 24 26 28 340 409 484 Rd 26 x 'I. I 0.malice - - 0.350 1.=D-2H.175 3.175 11 12 14 16 8.540 10 2.0 10 10 2.318 15.BO.540 2.825 30.318 13.41n Teoretska dubina navoja H = 1.175 3.767 37.0 Rd 9x Rd IOx Rd 11x '/.318 33.825 12.404 I 0.757 0.515 I 1. = d-2H.714 A mm' 23.412 24.233 4.8 Rd 8 x '/. Rd 22x 'I.1952) Profil oblih navoja Broj navoja na 25.318 29.423 44.270 1.730. n mm mm mm mm mm mm mm I I I I I I I I I I IJ I 2.matice R = 0.

RdlooX'/6 Rd 110 x 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 50.4. '4 6.190 82.767 4. 143.4 Rd64x7 64 55 ' 2376 59.Obli normalni navoji (nastavak) p d n Ozriaka mm mm.423 80.825 : 200.143 Rd 74 x 7 74 65 69.190 7203 96. 173.285 123.4 46.767 4. D.143 2827 Rd 69 x 7 69 60 64. 140.143 50.190 i 4509 5123 81.883 57.OJU I 113.285 Rd 180x'/.6mm H2 = 0. mm2 I mm.190 66.635 ' 134.350 I 140 I !4 ' "U 100.767 80 4. 61.423 95.635 ' 174.883 I ..883 97.650 I 156.4 I 40. .1952) Profil toga navoja u principu je isti kao u normalnoga oblog navoja 5 promjerom vijka 50 mm i korakom navoja 7 mm: Oznaka: Rd 50 x 7 (odn.75 mm R.4 35.5 39. 160 153.825! 180. Rd 120x 'I.4 65. 130' 4' 6.143 'I. R = 1. 6.285 : ~ 1 : I ' I ' I I I I Obli navoj za ie/jeznicke spojke (JUS M.233 60 ! 55.4 76. = 43 mm D.635 164.143.350 170 163. 14 .) 35 Strojarski prirutnik - 529 .J.423 J IUt°.55 {TIm.825 i 120.4 .883 67.4 30. 6.883 92. 1 l I d2 mm 52. = 1.883 Rd 55 x '1.350 120 '4 16.635 1194.143 I 1256 1590 Rd54x7 54 45 49.650 1116.635 184.5 49.4 j 70.4 60.233 70 65.190 3933 61.4' 45.825 190.350 180.635 I 124.4 " 36.635 114.767 90.190 5777 86.65 mm. = 4.082 .635 mm d.! 4 .767 ' O.3mm (D2 je srednji promjer matice. Rd 90x'/6 Rd 95x'I.75 mm A d2 '1 D .423 65. 4 6. Rd 6Ox'/6 Rd 65x'/6 Rd 70x'/6 Rd 75x'I. ' 10145 12008 14029 16207 4! 6.350. Rd 160x 'I.883 72.233 55 4.143 3318 71. 4 6.4 51.'oja time ~to mu kul nosivih povrlina teoretskog profila iznosi 15° 56'.4 41. I mm I mm! mm mm mm 491 Rd 34-~ 7 ' 34 25 29.190 I 2900 76.5 54.4 25.650 I 146. 87.635 144. mm ' A mm2 51.883 77.650 : 186.767 85 80.767 4. 150.190 3397 71.233 85.767 65 60.285 26 489 29453 Rd 200 x 'I.R.825 .350' 190 I 183. Rd 50 x 7 lijevi) -Dimenzije: r = 1.350.883 JUO.5 44.5 59.083 .233 70.143 I Rd49x7 49 40 44.BO.233 : 100 95.67mm d = 50mm D = 50.4 I 31.285 130.5 69. = 3.143 707 Rd 39 x 7 39 I 30 34.6mm P = 7 mm H.423 D.) JVJ.285 23 683 Rd 190x'/.233 75 4.423 60. 90.1952) Profil se toga navoja razlikuje od profila normalnoga oblog na.233 4. = 43. Rd 140x'/.5 34.767 4. H.5mm D2= 47. mm I d. Rd BOx '.825 ! 170.285 Obli grubi navoj za ieljeznicka vozila (JUS M.883 62.G.5 mm.650 ' 126.233 ! 95 4.233 75.635 154.D.650 176.423 75.285 Rd 150x '/. Rd 85 x '1.5 74. 6. 1963 56.825 133.423 85. Rd 80x'I.190 ' 2024 2443 56. 55.350 200 I 193.767 4.. = 1.J'U 1 I D mm 55.704 mm d2= 46.285 18542 21034 Rd 170x'/.650 I 196.5 mm R = 1.423 70.650' 136.825 I 150.).350. Dimenzije grubog oblog navoja: P '= 7 mm.4 66. 166.4 Rd 59 x 7 '59 50: 54.4 3848 Rd 79 x 7 79 70 I 74.5 79.143 962 Rd 44 x 7 44 35 39. r = 1.BO.190 6471 91. D2 Oznaka I d 'd.5 64.650.825 '160.423 90.

Edisonovi navoji (JUS M. I r mm 0.822 1.4 mm n Korak navoja (mm) P = 25.004 10.95 30.90 35.798 26 26 20 24 24 p mm 0.270 1.176 0.934 Jol. mm 9.233 6.65 39. D DI Oznaka r-:-I 14 9 7 6 4 p mm 1.629 4.85 26.BO.850 d.05 39..51 8.163 0.29 12.822 3.484 9.086 Profil navoja Broj navoja na 25.638 33.97 26.60 I mm 8.Navoji za bicikle (JUS M. n Q P = 25.55 33.977 0.288 32.50 39.611 32. mm 8.61 14.202 34.058 HI mm 0.37 'I.10 24.59 12.95 Profit navoja 1957) Broj navoja na 25.520 0.36 13.531 0.29 Bi 1.15 40.55 33.45 26.00 D.2HI Oznaka Bi Bi I d mm 9.76 8.4 mm Korak navoja Zaobljenost Veliki promjer Mali promjer Veliki promjer Mali promjer (mm) vijka vijka matice matice '.058 1.05 I mm 8.53 9.36 30.520 0.26 23.814 .45 36.234 d.766 34.025 1.564 r mm 0. 2.163 0. I mm 9.37 24.564 0.15 33.977 1.05 32.029 13.78 9.16 13.55 36.212 0.187 1.509 12.525 10.4/n Dubina navoja HI = 0.670 Bi 0. D..05 35.677 0.5327P 'Zaobljenost r = P/6 Veliki promjer d Srednji promjer dz = d.45 30.66 24.89 13.350 . 530 J .34 12.56 12. "I.176 1952) d.HI Mali promjer dl = d.BO. E 10 E14 E27 E33 E40 . mm 9.45 d.550 14.4/n r d dl.96 30.415 Bi 1.70 26.. Gornji i donji brojevi ozna~uju grani~ne vrijednosti.

86 17.00 47.9 4.83 27.9 3.67 0.588 1.9 6.48 45.06 .67 0. mm 11.15 0.15 0.8 NI 5.78 35.06 21.15 0.67 0.090 .30 37.4767 P r=0.26 19.588 1.34 0.5 Rel6 Re 21 Re .15 531 .50 15.3 NI8 NI 9. P m P I Oznaka NI NI NI NI NI 2.93 19.3 8 9.Navoji za oklopne cljevi (JUS M.1983) Veliki promjer Mali promjer Korak navoja Sirina vrha navoja d d d.4 mm Korak navoja (mm) P n Profil navoja = 25. mm 0.2 7.81 1.16 26.76 0.5 3. = d-2H.30 Ozoaka Re 7 Re 9 Re 11 Re 13.00 54.29 Re 36 Re 42 Re 48 I n 20 18 18 18 18 16 16 16 16 16 I p mm 1.8 5. I p mm 1.15 0.12 2.9 3.78 d.41 1.2 2.67 0.BO.6 2.IS M.50 28.8 d.1 .76 r mm 0. mm O'7 I m mm 0.54 H.76 0.1 1.28 13.24 58. 0.1 d.17 Navoji s~oremih vijaka (]{.2 2.53 17.1952) Broj navoja na 25.Srednji promjer navoja H = 0.48 52.107P d d.0.5 3.1 1.24 53. d2=d-H.76 0..15 0.41 0.48 57.41 1.1 ~ Oznaka NI 4.15 0.6 I :m 4.17 0.6 2. d mm 12.61 0.BO.81 2.17 0.9 4.59 1.2 I mm 2.41 1.588 1.14 0.60 20.15 0.54 36.5 6.76 0. mm 11.24 46.41 1.4/n Teoretska dubina navoja Stvarna dubina navoja Zaobljenost Veliki promjer navoja Mali promjer navoja .00 59.17 0.27 1.20 18.9 3.588 d.17 0.89 14.5 NI 6.12 I m mm 0.40 22.6 4.588 1.2 2.6 I mm 3.15 0.IOO .2 4.73 21.1 1.595875 P HI = 0.2 I mm 1.

Za proracunavanje konstrukcijskih dijelova jednostavnih i isku~nih oblika. 536). mjehura. No. 532 .no stanje materijaIa. Osim toga. nakupina itd. takav naCin proraeunavanja nije vi~ dovoljan. napose za komplicirane oblike i optereeenja. . Medutim. 533 do 535). dinamickih) materijal neeemo naprezati ni do granice elasticnosti.DOPUSTENA NAPREZANJA U konstrukcijama se ne smiju pojaviti trajne plasticne deformacije. - - Dopu~teno naprezanje Udop = Rmlv Dopu~teno naprezanje ovisi 0 osnovnim vrstama opterecenja jemo dopu~tena naprezanja: pa razliku- na vlak Udop na tlak . odredena koeficijentom sigumosti v. na koje djeluju potpuno poznata opterecenja.. Pri proracunu eelicnih konstrukcija uzimamo za njih posebna dopu~tena naprezanja (vidi tablicu na str. da dopu~tena naprezanja u materijalu ne smiju prijeci granicu elastienosti. To znaCi. napose 0 koeficijentu oblika te 0 trajnom (statickom i dinamickom) opterecenju (str. 537 do 542). Tako postupamo u praksi pri' proraeunu jednostavnih strojnih elemenata uzimajuCi dopu~tena naprezanja prema iskustvu (sabrana u tablicama na str. omjerom (vlacne) cvrstoee i dopu~tenog naprezanja od 2 do materijala. koroziji itd. U takvim slueajevima treba evrstocu i dopu~tena naprezanja odrediti posebnim studioznim proracunima i ispitivanjima. tj.Udop na savijanje Utdop na smik (tangencijalno) Tsdop na torziju (uvijanje) Tt. treba pri odredivanju dopu~tenog naprezanja uzeti u obzir joS i druge okolnosti koje utjecu na cvrstocu.). Zdrav materijaI mora biti homogen i ne smije imati unutamjih gre~aka (~upIjina.) U praksi su uvedena d 0 P u ~ten a nap r e z a n j a.dop Dopu~teno naprezanje. npr. koje smanjuju nosive presjeke i mogu izazvati znatna zarezna naprezanja. zbog sigumosti (u slueaju pojavljivanja nepredvidenih dodatnih opterecenja. Taj se koeficijent mijenja prema zahtijevanoj sigurnosti 10. vec mora sva konstrukcija stalno ostati u podrucju elasticnih deformacija. kao ~to je na primjer smanjenje presjeka zbog gubitka materijala pri habanju. za sve novo oblikovane konstrukcijske dijelove. mozemo upotrijebiti dopu~teno naprezanje koje je iskustvom odredeno za slicne slueajeve. Za odredivanje dopu~tenog naprezanja posebno je vai. veoma ovisi i 0 posebnim faktorima koji utjecu na cvrstocu materijala. (Iznimke su posebni slucajevi. dakako. kada odredenom plasticnom deformacijom postiZemo djelomicno ukruCivanje materijala.

200115.. ... 85 80..340 500. .700 \ 220.. . 1973) .....220 110... 140 90.. "450 160....J3.75 60.380210.. 100 1 I Celicni lijev (JUS tL. 100 60.60 250..180 110.....1958) 320.. .600 220. 160 95... . . 230 340.250160. .. .0500 250.. 30 25 .pri dopu~teno naprezanje na tlak.. 200 120. ....180 100.... 400 100. .170 533 . 160 80. 180 120.. ... 0400 220.280 100..420 520... ..(dogovorno) naprezanje tecenja evrstocu na vlak..150 t.. 600 200.200 110. ..520 180.. ..260 1 140...850300...130 600. 40 SL20 SL25 SL30 160... 150 1 50.85 70..pri kolebanju opterecenja izmedu maksimalne vrijednosti i nule..trajnu dinamicku evrstocu za savijanje (slueaj Ill)...150 110..380 600... 110 t. ...420700..60 30... .2 Rm Gor Udop I 11 III .. 210 140. - mirnom optereeenju..... . .140 t.0461 240..... ..140 80.. 0261 200..350 180.360 1 1 C. .0745 340...1973) .40 35 .270 150... 0645 320..240380.pri kolebanju optereeenja izmedu pozitivne i negativne maksimalne vrijednosti. .....8040.420 160.. .80 60. 0545 280..011 ..110 380.Dopmtena naprezanja najvaZnijih kovinskih materijala U slijedecim tablicama znace: RpO..020 . 130 90..240 130.360 110..170 350....BO.... 60 25. ..210 150.500 . 250 370..021 .110 BTeL35 I 200.90 40.J2. 110\ 65 . . .. 0300 180..720 280. "..50 45.. ..250 130. .....110 200.. 120 75.. 0600 280. . 200 1 110. 120 t. . 300 110..... 240 1 380. 120 520... I III .. vrijede pri temperaturi okoline...620 300.80 SL 15 - 30.120 70...55 110. 130 1 1 90..280 420.. . 70 50.. . ... 160 90.500 190. 130 80. . 190 100....320 tL.. 110 55..230 tL.. .185 105....95 80.0561 340. 380 80..... . ...130 450. ..... 90 \ 40 .410 130. .. 110 Opei konstrukcijski celici (JUS C.normalno zareni t.neobraden 40....230 75. ... 0361 220.75 40...140 80. .....280 tL... 100 t.. .normalno laren 80.J2..... ... .1970 i 1972) .95 t. 450 170.70 1 1 1 1 210. 45 45 . 50 BTeL40 CfeL 35 CfeL 38 Temperovani lije~ (JUS C...330 180.. ..60 50.. i to: Sva naprezanja Omaka po JUS R pO 2 ' Sivi lijev (JUS C.. 180 60.. 140 100..

260 800 800... 1730 C....Dopustena naprezanja najvainijih Znaeenje oznaka naprezanja Oznaka po JUS ....1000 1...330 270. C.280 200..4734 800.250 170.500280. 1430 1100....B9..1350500...2001110. .. 533 III Celiciza cementiranje (JUS C...370 90......2001130.. 850300.120 I 70. 850300... 4721 C.260 C.280 180.1450520......4830 650.1200 460....260 }300..11001100..300140..260 C....B9.400 250. 650bo.290 200. 1530 I C..480260..260 C... 3801 500..500 I 600. 700. 400...170 600 600.1450 520..1701120.110 120..vidi sIr..200 130.....1221 C..350 220.1100380.5431 700....200 230........360 250........4130 550....... 90 120.... ...280 } } 534 ..4731 550.170 C. .170 150.. 800 800.3401190..... 360 9501000....I731 440....230 C. 1200 480...150 C.. 450 I 550... .. 1220 C.1050400.3201170........250 160.1000360..3130 500. 650 750.. 5430 650. 9501000.330 200.600320. .280 210...280 200....1300350.1100400...260 160.2801110. ......260 170.420 950 1100.360 230..4730 450...250 C...380 250. 800 1 270.400210.. 4320 C.400220.. 9501000..420320.....021 .580 300..260 C.400 300....230 C.. 5420 C.....270 150..220 180. 800 800...1350500......5421 3001 420.250 C.1000340.350 240......550 300....580310......500300...!00.....460 320.2701140.440 Celici za poboljsanje (JUS C.420 650. 650250.2201150.....650320....620 320... 5432 800.nakon kaljenja (Podaci vrijede za svojstvajezgre pri debljini ispitnog uzorka 15 do 40 mm) ~: mnb50. . 4732 650.320 260.380 240. ..240 130......360200.. 750....380 800...1974) ...4131 550...480260.........1531 1360. 900 950..580320...... 700 700. 950 500......... 520bo........1050320.... 1200 320..600 700.300 200..4120 C...240 160....4733 700..125 C.1501 90.....1450 400......115 C.. 420 300... 600..1431 }I 330. 380 230... 800 800. .150 140..... 360 500.1501 90.300 220..280 C..300 220.. ..1450 360.380 230..330 200..180 C...1250450..270 C.. 800 ~OO.280 210.230 190.380 230....020 ..170 C..4321 C..480 340.400 240. 900 950.1974) -:-poboljsani ~: mnboo.1100 320..1100 1100......

....150 160..130 60..02 AI Mg 5 SL01 slitine za lijevanje (JUS 70....D2....150 370.551 ...130 m 70. 80 200.120 50... 80 ..120 40.200 90... 50 30..100 ..120 90.290 80......120 100.70 30....110 30.01 AI Si 6 Cu4..320 280...170 50.180110.260 70.. 90 70......250 80..1700580...02 AI Si 6 Cu4..100 240..30 70.... 90 40.. 50 20. 90 n t 120.120 40.430 140..200 40.1967 AI Cu4 S' M m 80.....150 m 70..350 170...cuZn40Pb.. Posebne oznake znare: m ..18090... 80 150... h ....70 50.300/301 ......160 510.180 AI S"1M I g AI M 2 g Cu-Ijevan .. 60 70.380 C....400 1 1 1 1 Bakrene slitine za lijevanje (JUS C..120 50..70 m 50..420 120.60 I gu 220...60 70. 90 OCvninuto. C.tvrdo....002 . 50 70. 700750.1500 550..300 90......CuZn33Pb2..40 120.450 120. ........290 70..300 60.150 1250.....210 m h 70..220 80..... 90 70.meko..40 50.....160 170.650 720...30 K....C2. I Bm ~ 1 N/mm' Celici za opruge (JUS C..........140 180....40 20 Cisti bakar JUS C.880 420. ....100/101l102 CUZ 39Pb2 m 100.....110 40.. ~U'S.70 Bakrene slitine za gnjeeenje (JUS C......C2..50 380.5001300.400 1 1 1 1 Aluminijske AI Si 12.1983 40.60 30.. 535 ..40 20.130 60......70 40.80 30.kovinskih materijala (nastavak) Sva naprezanja vrijede pri temperaturi okoline.D1.60 30........01 AI Si 12...........50 40.hladno 1982) 60.5201320.....200 110.30 50.... u .280 350.200 50..... 60 CuZn10 t 220........1984) ..... t .. 90 70....120 ....02~ 80... 4830 1200....150 90. 70 30..40 170.40 20...0 60.440 ) 100...60 [ 300.170 80.... .20 20.40 Alumipijske slitine za gnjeeenje (JUS C. .100/30.150 50..70 40....50 ( 20.100 170..40 20.. 2133 I B".460 140.1400 1300.40 20.. 70 20. 60 CuZn28 t 210.90 30.BO...180100.OCvninuto.60 20.110 40......60 70.900420....60 30........120 140.70 20..260 380.. 90 40..220 90.. 40 30.50 50.70 40...1982 P.30 30.........200 100....60 10.100 60... 80 u 150.... 90 140....120 50......taren -vu~en 110.70 180.......60 30..100 60.....70 40. 80 90..60 30..220120.40 50.110 50..1972 140..40 20.220 230..100 250...250 C.D2.480 130. 80 30.110 150:.40 20.....610 180.. 40 20.pobolj~ani 1100...140 CuSn6 360....60 30.. .16001350.

OOOO od C.0501 Idaj a SL.3 6.. sile zbog temperaturnog rastezanja.5.13 7.. i to: a) za opterecenje glavnim silama: vlastitom tezinom.OOOO C. horizontalnih bocnih sila.OOOO Te.36000 Beton neanniran 9 0.:141 0.ini C.OOOO 120 120 C. Odlucan je onaj proracun opterecenja koji daje vece nosive presjeke. vec i od dodatnih: sile vjetra.11 7.L 11 14000 1000 .el.9 1 - 1. korisnom tezinom teZinom snijega.0370 od C.8 536 . b) za opterecenje koje se ne sastoji samo od glavnih sila (kao pod a).0370 Zakovice od C. :. bukva cmogorica "11 .5 0. * DopuJteno naprezanje za nekovinske materijale Modul elasticnosti E Dopu~tena naprezanja na vlak tlak smik O'dOD -Odo ~sdop N/mm' 10.Dopusteno naprezanje za ceJicne konstrukcije DopuJteno naprezanje za kovinske dijelove Sestavni dio konstrukcije Doputena naprezanja na vlak tlak smik 'dop °dop -odop N/mm' a b a b a b 140 160 120 120 140 160 96 96 112 128 120 120 140 160 85 100 85 100 200 180 45 85 110 85 110 220 200 50 96 96 112 128 240 240 280 320 240 240 280 320 Boeni pritisak* p a b Nosaei od C.0370 VIJCI od C... "j 2 1218..L 11000 550 14000.0246 Vijci u nosacima od C...5 Materijal Drvo brast..1430 Dijelovi CL.5 1 2. Vrijednosti u tablici vrijede pri temperaturi okoline 20°C.15 i zglobova 20Q 220 180 200 100 110 950 1200 850 1000 500 600 * Pod »boenim pritiskom« podrazumijevamo pritisak zakovice iIi vijka na dosjednu povr~inu provrta (rupe). kocne sile.0370 od C. .0246 u nosaCima od C.

a u posebnim slueajevima i do 10.65 1. 11: (D-2h)' 16 T I 2.javlja matno veCenaprezanjeO'max koje maZe biti nekoliko puta veCe od nazivnog aaprezanja a.01 0.55 1.42 1.<zanja zbog oblika doveo je numo do opsemih sistematskih ispitivanja "zareme evrstoCe«.1 0. I Veliki porast napn.58 1.12 2. h IPO r savijaIF _N.4 1.2 2. I 4F 11: D-2h)2 ( I 0.22 1.01 0.64 1.2 1.5 1.3 1.2 1.45 1.01 0.95 1.N Gmax G = I 00. Koeficijenti Vrsta Oblik zareza I Razdioba naprezanja pri savijanju oblika Ctk za najobicnije slucajeve ! oPt~:ee-1 Nazivno naprezanje I r Koeficijent oblika a.05 12.05 I 0.025I 0.65 1. »Koeficijent oblika« Ctk -k.3 1.65 1.1 torzija 11:D-2h)' ( 537 .38 1.1 0.4 1.05 0. f1t nje . 0010) Razdioba naprezanja pri vlaku Koeficijent oblika Ctk prakticki ovisi samo o naeinu optereeenja i vanjskom obliku predmeta.13 1. koje zami§ljamo da je jednoliko raspodijeljeno po cjelokupnom presjeku. dakle opCen ilo 0 o§trini zareza.43 1.3 (.2 2.3 1.05 0. kojima se presjek matno mijcuja.0 1.55 za hID = '.13 2.3 1.6 1. nije razdioba naprezanja vi§e jednolika po cijelom presjeku.1 12.4 1.1 I 0.1 0.1 32 M. I D 0.85 0.2 0.9 1.2 0.7 1. U obicnim slueajevima koeficijent oblika dostiie vrijednost 3.3 1. a osobito 0 dubini zareza i zakrivljenosli njegova Ijemena.22 1.6 I 2.2 1.32 1.35 1. wC se na mjestima gdje se presjek mijenja (osobito kO<! naglih prijeIaza).5 1.78 1.Utjecaj obllka predmeta KO<!predmeta.7 1.48 1.

4 2.58 2.23 1..4 1.KoeJicijenti oblika ak za najobilnije s/ulajeve (naslavak) Oblikazareza Vrsta opterefenja vlak Nazivno naprezanje F b(a .1 0. pa je tvrdi eelik mnogo osjetljiviji prema zarezima od mekoga.2 2.4 2. koje zami~ljamo da je jednoliko raspodijeljeno po cijelom presjeku.35 2.18 1.1 1.6 1.01 0..5 1.28 .32 1.03 savija- nje 2b (-})'.05 0.1 h a h 1.h) 6Mf b(a . U tom slueaju govorimo 0 »dinamickoj Hi udamoj zareznoj evrstoCi«.h)' F b(a-2h) 3Mfh I 2.85 1.9 rh IF /'I savijanje 0. Opeenito se pri promjenljivom optereeenju znatno povecava osjetljivost za zarezna naprezanja.88 1.05 2.1 2.45 1.7 1.88 1.15 1. Lijevano reljezo prakticki nije osjetljivo prema zareznim zbog svojih »unutamjih zareza« (grafitni listiCi!).2 1.15 1. ~to nuzno traZi dublje istraZivanje i studij 0 razdiobi naprezanja. 538 . kao ~to je to npr.05 0.6 1.3 2.05 0.5 1.0 1.2h)' om 0.6 1.2 1. a .8 1.025 0.55 1.25 1.28 2.2 0.15 1.45 2.92 1.2 Koeficijent oblika ak za h/a = 0.3 :$ m -.6 1.05 2. tako da vrlna opterecenja cesto ne treba ni uzimati u obzir pa mozemo racunati s nazivnim naprezanjem.1 2.55 1.43 2. pri djelovanju udaraca.3 0.95 1.3 2.9 2.2h) r a 0.8 2. vlak 2.95 1.81 1.5 2..8 1.8 1.58 1. Osjetljivost celika prema zareznom naprezanju je veca ako mu je granica plasticnosti vi~a.62 1.5 0.5 1. h I r savijanje b(a 6Mf -t-f\ a .25 1..8 1.31 1.62 1.025 0.2 0.52 1. vlak F b(a .1 0.55 2.05 0. naptezanjima Zarezna se osjetljivost jako povecava ako opterecenje nije mimo.15 1.55 1.8 1.64 Pri mimom opterecenju vecina zilavih materijala nije posebno osjetljiva na zarezna naprezanja.6 V JsN.025 0.65 1.h3 a 1.42 1.45 1.2 1.1 0.45 2.

321) za neke konstrukcijske celike sabrani su na str. Tu pojavu vremenskog zaostajanja deformacija iza optereeenja nazivamo p u zen j e m materijala. Najcesee odredujemo »pulzirajucu (titranju) dinamicku evrstoeu«. pri kolebanju naprezanja izmedu apsolutno jednakih vrijednosti vlaka i tlaka. Dinamicka cvrstoCa ovisi 0 tome kako se kolebaju naprezanja. vee se neprestano mijenja (koleba. Pri stanovitom manjem optereeenju pufenje moze prestati. nazivamo t raj - - Utjecaj promjenljivog opterecenja Cvrstoea materijala znatno opada ako optereeenje nije jednoliko. valja takvo mjesto pojacati veeim dimenzijama ili upotrijebiti evrSCj materijal. 321).. OdgovarajuCu evrstoeu materijala koja vise ne ovisi 0 trajanju optereeenja nom statickom cvrstoeom (vidi str. . 320). vec djelomice tek nakon dufeg vremena. Svakom trajanju optereeenja odgovara odredena evrstoea materijala. Menje sprecavamo tako da materijal opteretimo manje nego je to dopusteno za kratkotrajno opterecenje. Pri vrlo velikom broju titraja evrstoCa se pribliZava vrijednosti pri kojoj viSe ne ovisi 0 broju tilraja. kako bismo uspjesno sprijecili zarezno djelovanje. Ne mozemo li izbjeei ostri prijelaz.postupni prijelaz (parabolicnog ili bar kruznog oblika) od promjera d do promjera d. sir. pri kolebanju naprezanja od 0 do neke vrijednosti vlaka ili tlaka. To kolebanje optereeenja uzrokuje i kolebanje naprezanja u materijalu. Utjecaj trajanja optereeenja Pri opterecivanju do odredenog naprezanja ne moraju se sve deformacije pojaviti odmah. Dijagrami dinamicke CvrstoCe (Smithovi dijagrami. a nazivamo je v rem e n s k 0 m s t a ti ck 0 m cv rsloeo m. Pri promjenljivom naprezanju cvrstoca se smanjuje s poveeanjem broja titraja. i »njihajnu (kolebljivu) dinamicku cvrstoeu«.rastereceni prijelaz sa zaobljenom udubinom na predmetima gdje se ne moze naCiniti pristupni prijelaz. 540 do 542.Da smanjimo zarezno naprezanje Gmax' U konstrukcijama se dosljedno klonimo ostrih zareza i prijelaza pa izvodimo st~ je moguee postupnije prijelaze: . Cvrstoca materijala dakle ovisi 0 trajanju opterecenja pa je ona to manja st~ optereeenje duze traje. Nazivamo je »d i n am i ck 0 m cvrs t oeo m« (vidi str. titra). 539 .

i../ ./ TCl 300 200 100 vI1/ . / 1/ / N/mm2 /i i ..0561 540 / -300 .Dijagrami dinamicke cvrstoceU dijagramima dinamicke cvrstoce nekih konstrukcijskih eelika oznaeene krivulje predstavljaju .r /. '-'V V.Ttmed' Sva SUnaprezanja u dijagramima dana u N/mm2.I // / ! 1001 o1/ -100 1/ -200 1 / " IQO 112 IQ 300 / / . 0461 (TO (Tor 400 . N/mm2 -100 -200 300 dmod drmod Ttm8d Obieni konstrukcijski ee/ik C./ / / / 300 400 dmod d'me. tmec 100/ -JO ./ --7 1/ 1/ / .Grmed.- Konstrukcijskieelik C.. 400 dmed drmed rlmod o/ -100 -200 V V - -300 Obienikonstrukcijskiee/ik C. ..0361 N/mm2 -200 ObiCni konstrukcijski celik C.-.. 1 3001/ 200 1/ P..-.- GD za vlak i tlak GDf za savijanje TDt za torziju i to ovisno 0 srednjim naprezanjima Gmed. 0545 . .." / .

0 .1 /.'- / / Konstrukcijski celik C./ v .200~ / -3001. ./ / I 11/.' . r~ 500 'v 1/ [7 V L/ // 1/ I / / . /' / 500 400 300 200 100 v / J' . L/ .:./ 300 200 100 . -100 / / -200 -300 / O'med Ttmed / .Konstrukcijski celik C. / / . / " / / 400 SOO IImed "M .0754 N/mm2 .23'400 ./ ./ OD 500 IIDt TOt 400 -- ./ ./ . /. 1./ 1/ o 1/ / o 500 600 700 800 9C 11 med °tmed Ttmed 400 500 600 -100 Dmed dfmed f'tmed -200 / "/ /' / -300 / / -400 1/ Malo legirani Mn. 1/ lA' '" j .1530 -500 541 ./ / ! /./ 100. N/mm2 0'0 600 11 .3130 -400 Nelegirani celik za poboljsanje C.00 2. .Si celik za poboljsanje C. -.0645 700 600.00 o ../ j.

ran. >od 1'. o/ 600 800 1 000 (1." / / V l' /Ii /V 1/ 200/ ./. za pobolj!anje 4830 ./ . " / / /. Cr. o/ JIP..4734 542 . N/mm2 600 400 200 . 600 400 200 l/ 1/ . Id -400 / -400 (1. " 0 600 '/ V v:- v: V' / 7 / . od Legiran.--./ / / _L .V-celik t. /: ../ 800 (1" od (1" >od I'll od /v. Cr-Mo-celik 'za pobolj..-/ // ./ / / / 400 . o ¥ 400 600 800 dmod dlmod 1// 1/ Tlmod 200 o/ -200 -400 -200 -400 -600 Leg. ...4 0 // / / ./ /' .4130 Leg. fanje t. Cr./ ./ / 1/ .Mo. Cr-celik za poboljfanje t. / / 200 1/ / li .V-bdik za pobolj!anje t.-./ / 600 400 1-' . ./ / .' /.ran.4731 Leg.'7 / I1 .ran.

D h R mm mm mm mm 16 21 26 30 35 40 45 50 55 60 6. '1'. A mm 1 1.5 3 3 3.5 4 a mm' Proracun zakovicnih spojeva Zakovice r!lcunamo s obzirom na presjek A u zakovanom stanju.5 1.dopusteno =A 'I"dop = dlSPdop ! - .5 Zakovice za kOllove pod lIakom mm 18 23 30 35 40 45 50 55 60 67 D h mm 7 9 12 14 16 18 20 22 24 26 R mm 9. op .6 0.5 34. Zakovice za reliene konslrukcije .5 28 30.5 . Sila F.5 0. ~ I I ~ .dopusteno smicno d naprezanje zakovice.4 0.8 1 1 1 1.5 1.5 15.. Presjek zakovane zakovice A = d121t/4 Dimenzije zakovica se vidi u donjoj tablici. prema promjeru rupe d" sto je zakovica pri zakivanju gotovo sasvim ispuni.za celicne konstrukcije (JUS M.5 28 30.)s Odop vlacno naprezanje zakovice. Pdop dopuSteni bocni pritisak (izmedu zakovice i lima).NERASTA VLJIVI SPOJEVI Zakovicni spojevi Zakovice S poluokruglom glavom .5 23 25. je F = (t - d.5 2 2 2 2. :. gdje su: Odop .5 4 95 154 227 314 415 531 661 804 962 1134 mm 1 1.5 18 20.5 3 3 3. Nazivni promjer (sirove) zakovice d Promjer zakovane zakovice d.021-1984). jednake razmaku t medu zakovicama u redu.. Duljina sirove zakovice I ovisi o ukupnoj debljini limova h.5 18 20.8 0.B3.5 23 25. (lijevi dio slike). tj.5 8.za kotlove pod tlakom (desni dio slike). .5 10 12 14 16 18 20 22 24 8 11 13.I 543 L . koju moze prenosti limena traka debljine s i sirine.5 2 2 2 2. d mm 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 mm 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 d.5 12 15.

sine ~ava: ravna: ispupeena: t"'\ udubljena: s ravnim V-v tjemenom Kutni av 5 udubljenim tjemenom 544 \l X-av s ispupeenim &- tjemenom U-av 5 ravnim korijenskim zavarom & - . I i1 Presjek i Znak 11 Naziv ava Sav iz priruba Presjek r r... I Jl av X-av Korijenski zavar X '=" Kolutni av v 0 :§: Dopunske oznake za obIik pov..T3.Zavarl Oblici zavarenih spojeva (JUS C.T3.001 - 1971) Sueeoni spoj ~~~~~~+ Preklopni SPOI Prilezni spoj T-spoj Kri!ni spoj Trokraki spoj ~ I-av Ugaoni spoj ~ ~"'~~ Prirubni sueeoni spoj ~- Prirubni ugaoni spoj W- Vrste Javova i njihovi znakovi (JUS C.0H Naziv ava - 1980) Znak . I ! 1 ' V-av polovieni Y-av Polovicni Y-av U-av polovieni I W! V Kutni - av f: I ! ! y : : W/"" Wly V Koritasti av !In Toekasti U-av !W//i W' /.. !W/! :IJl ! i ! V-av V .

. 545 .6 0. (7f= W gdje je W .65 0." 02 = 02' + Q2" M ~ ~ ~~~?.0"' " 0.7 \ 0.3 ..1.0.8. .7.9 T-spoj -jednostram 0.: 1.__.9 ' 0. ._.4 0.0.Oznacivanje Prikaz zavara na nacrtima - strelicom Oznacivanje ~~~ ---- nad crtom strelice.0. (7= F F .7 0.6 I 0. ..7 Dinamicko optcreeenje: sUCeo~isp~j ...8 I I Staticko optereeenje: :i I Smik 0.0.2.. Njegove su vrijednosti priblizno u slijedeeim granicama: . 0.3. . Vlak (tlak) Savijanje sUeeO~ispoj . ..~.65 0. 0.._.moment otpora zavara.6..0.6.. 0.6 Pri obicnoj izvedbi zavarenog spoja te se vrijednosti mogu smanjiti i do 50%.. . vrsti zavarenog spoja i izvedbi zavara.' + a.0.5.6. ako je tjeme zavara na strani strelice pod crtom strelice. aka je zavar na prekrivenim plohama spoja Proracun zavarenih spojeva Naprezanja na vlak (tlak) (7 zbog djelovanja sile F i naprezanje na savijanje (7fzbog djelovanja momenta M iznose u osnovnim slucajevima zavarenih spojeva debljine zavara a i duljine I: F (7=al 6M (7f= a21 Naprezanja /1 u dvostranim If zavarima: 11 ..6..dvostrani 0.~ .-tY1.. . Dopu~tena naprezanja u zavaru (7dopzav znatno su manja od normalnih dopu~tenih naprezanja (7dop: (7dopzav= at(7dop' Koeficijent zavarivanja at veoma ovisi 0 statickom i dinamickom optereeenju.Strojarski prirufnik B_~ ~~ -rEJ-f . 0.. '" 2 36 ...- F aliI + a2/2 aJ =0.. ako je tjeme zavara na suprotnoj strani strelice kroz crtu strelice. ~o T-spoj 0.

2 mm. a pri 107 titraja. Proracun lemljenih spojeva Lemljene spojeve racunamo uglavnom na smik.) Nadalje cvrstoca lijepljenog spoja mnogo ovisi 0 broju titraja (pa se moze izmedu 103 i 108 titraja smanjiti za 80%. meki lem S. postignutih termickom obradom (npr. str. stakla. porculana itd. Deblji sloj Ijepila ima manju evrstoCu (pri debljini 0.). bostik. optereeenom dopu~tenog naprezanja Tsdop na smik. 0. njihova evrstoca s vremenom jako popu~ta (npr. . iznosi F = bh:s gdje su: b . iznimno na vlak. .05 . umjetnih tvari. CvrstoCa se lijepljenog spoja mnogo smanjuje pri vi~im temperaturama (ako npr. araldit. gume. Za medusobno spajanje kovina dolazi u obzir lijepljenje naroeito tamo gdje treba sprijeciti gubitak svojstava.a pri debljini 1 mm joil samo 15 N/mm2). metalon itd. Sila F. Kao Ijepila se upotrebljavaju tvari na bazi umjetnih smola (trgovacka imena.duljina spoja. I I 546 . a da pri 109 titraja jo~ nije pastignuta trajna dinamicka evrstoca). pri + 150°C moZe se smanjiti na samo 2 N/mm2. 38 N/mm2. Meki lemovi pri opterecenju puze. izmedu -50 i +80 °C iznosi oka 25 N/mm2. Pri njihovoj upotrebi treba se strogo priddavati uputa proizvodaea. Cvrstoea lemljenih spojeva mnogo ovisi takoder 0 dinamickom optereeenju (npr. 414 i 415. reduks.). samo jo~ 170 N/mm2. pri 150°C moze iznositi jo~ samo 15% od vrijednosti pri 20°C).Lemljeni spojevi o lemovima v. srebrni lem pri 104 titraja ima evrstoCu 210 N/mm2. kod termicki obradenog duralumina) ili kod vrlo tankih dijelova.~irina spoja. . CvrstoCa mekih lemova veoma ovisi i 0 temperaturi (pa npr. I .) Lijepljeni spojevi Lijepljeni se spojevi upotrebljavaju pri spajanju kovina i nekovina (drveta. Naprezanje Ts U spoju.05 mm moze iznosti npT.Sn 40 ima kratkotrajnu evrstocu na smik 35 N/mm2. koju prenosi lemljeni spoj opterecen na smik. a nakon 105h samo jo~ 2 N/mm2). . CvrstoCa lijepljenih spojeva posljedica je adhezije izmedu Ijepila i slijepljenog dijela (dok je znaeenje mehanickog usidrenja mnogo manje). ne smije biti vece od Ts~ Tsdop CvrstoCa na smik je najveCa pri debljini lemnog sloja 0.

T) . Prijenosni moment M) steznog spoja je Mt = (d2/2)F 547 . Stezna deformacija c.~ 1 + (d)/D1)2 E) [ 1 (dl/Dl)2 - .To) C.temperatura ohladenog rukavca.~ ml ] + ~ 1 + (diD2)~ E2 [ 1 .16). 157).Poissonovi koeficijenti za rukavac i obruc.To uzrokuje pro~irenje obruea za c. Relativna deformacija E rukavca i obruca (s obzirom na prvobitni promjer rukavca) iznosi E = (D) - d2)/D1 = c. str. T2 temperatura zagrijanog obruea.dl gdje su: To okoline.temperatura = UIDI(To - T1) C.(d)/D)2Jf2 Po Hookeovu zakonu vrijedi za rukavac i obruc p - E . ml i m2 -L m2] gdje su: El i E2 . Koeficijent trenja JI na plohi izmedu rukavca i obruca u stegnutom stanju iznosi 0.d2: - c.hIadenjem rukavca i zagrijavanjem obruea. . Ukupna promjena promjera treba da je veea od trafene stezne deformacije - .(d-zlD2) i obruc. .d = D1P(Elp) Temperaturnerazlike.d2 > c.05.d Prijenosna sila F steznog spoja je F = JlDlnlp gdje je I duljina korisne prijenosne povdine rukavca.d2 = u2d2(T2 .(d-zlD2)2Jf2 ~ O"ldop[l .19 (za srednje tvrdi eelik oko 0.moduli elasticnosti za rukavac .Stezni spojevi Stezne spojeve dobivamo navlacenjem obruca unutarnjeg promjera d2 na rukavac veeeg vanjskog promjera Dh i to .dID) i obruca u stegnutom stanju ovisi Pritisak p na plohi izmedu rukavca o d?pu~t~nim naprezanjima p u rukavcu 0") i obrucu 0"2dop: dop P ~ O"2dop[l.koeficijenti temperaturnog rastezanja rukavca i obruca (v.obicno .dh dok zagrijavanje obruea za temperaturnu razIiku T2 . UI i U2 .d) + c. potrebne pri navlaeenju: . HIadenje rukavca za temperaturnu razliku To TI uzrokuje sufenje rukavca za c.0.

? 600 N/mm2..9 4.58 58).8 1.- .3 1.0 3.. .2 2.1 4.3 2.7 3..2 6.7 3.2 3.1 15.330 380)..4 2. Spojevi klinovima kIinove (s nagibom 1 : 100) i pera.6 2.9 2. mm I mm mmjmm ' h 1 " I mm '2 I I JUS JUS M. .2 6.0 1.5 2..2 7.020 .5 30..na osovini '.060 M.9 7.6 1.061 .7 1. .RASTA VLJIVI SPOJEVI Razlikujemo K/inov.9 4.4 16. n..1 12.1 2...C2.170 170)..8 4.021 M.1 2.500 548 45 50 56 63 70 330)..75 75). pera dubina utora: 1 ...1 4.7 4.8 25 28 32 32 36 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 20 22 3.8 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 14 15.440 440).9 1.0 6.44 .C2.5 1.7 2. .4 6.8 4.7 3..2 2.8 7.3 19.65 65).C2.ska (JUS M.- - - - -1- - Za klinove i pera upotrebljavamo celik cvrstoce Rm . .8 5. .060 .visina } khna odn.. ..4 .4 3.9 1.9 1..4 11.0 9.7 27.110 110).9 5.0 19.1 12.17.4 6.4 2.9 10. Pera d . .C2.1 0.4 6.4 2..5 SO 30.Pera.9 11...1 .1 2. .1957).5 4.0 3.6 14. .5 6.7 4 - - - - 1.4 6.4 1..2 3.3 13.8 2.5 6. .C2..9 8. (JUS M.50 50). .. .9 8.promjerosovine b .8 7.7 5.1 3.3 19.5 2.C2.6 45 27.12 8)...021 .5 3. 44). .6 3.5 6.- ..7 - -.5 8.9 3.na glavini za pera Osnovni standardizirani kIinovi i pera prema JUS: K/inov.9 7.4 8.1 11.Plosna.0 4.8 11.2 3.3 17.3 2.7 9.. .1 1.3 13.130 130).0 2.150 150).9 12..380 90 100 80 40 24.4 1.17 17).2 1.260 260).6 8.9 1.1 6.8 1.2 11...4 8.3 4.0 4..1 7...9 7. visoka (JUS M..4 9.5 13... .9 4.0 19.1957).9 1.5 24..8 3 4 5 2 5 3 4 6 2 1.2 18 5.9 16 4..6 18.5 5.8 1.6 14. ..9 5.7 19.7 10...7 3. .5 1.i k/inovi (JUS M.C2.3 17.85 85).0 8.9 4.3 2...C2..4 2..5 3.6 3.7 4.4 2.7 9..061 mm mm mm mm mm 12).3 2.2 1. .6 15.Sirina .-"-. . 30 30).9 11.95 95). .6 5. ...1957).9 3. JUS d mm b mm JUS M.200 200)..6 22.5 4. . h .290 290)..22 10).7 12.6 5.6 22.6 3.Per~..2 6.-"-.. . .10 6).na glaviniza kIinove 12.8 1.7 4.0 2.38 38). hll 3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 22).020 .1957).2 3.7 4.230 230).5 8.4 2.5 6..

C2...8.u tolerancijskom polju m 6 (JUS M. ..5 2 2. SO mm 549.04O 1954) d = 3 .203 ..204 1952) d = 0. - Zaka1jeni cilindricni zatici (60 HRC) .C2.1952) - .50mm u tolerancijskom polju m6 (JUS M. 50 mm d= 1.5 3 4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 Cilindricni zatici d = 0. 58 I mm 48 54 D.1952) ..C3..100 mm . .1952) d = 0. 60 14 16 6 6 20 22 25 28 32 34 38 42 4 5 5 6 6 7 6 7 6 52 56 62 72 82 92 102 112 ..C3. mm I mm I 18 21 23 26 28 32 36 - mm 3 3.Cl. 50 mm u tolerancijskom polju h 8 (JUS M.41O. b b I mm 8 9 n 8 I 8 26 30 32 36 40 6 6 6 6 6 8 8 I I 10 8 62 68 78 88 98 108 120 65 72 82 92 102 112 125 10 12 12 12 14 16 18 8 8 10 10 10 10 10 Svornjaci Spojevi svornjacima i zaticima Standardizirani promjeri d 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Obrac:teni bez giave(JUS M.20 mm Konicni zatici (1: 50).1954) d = 6..022 .8 .Utomi spojevi Unutamji promjer Vanjski promjer Utorni spojevi s ravnim bokovima (JUS M... 100mm Zatici Standardizirani promjeri d 0.C3. . svomjaci { s malom giavom (JUS M.C2.6.u tolerancijskom polju h 11 (JUS M.. . .C2. D. 100mm Poluobrac:teni s velikom giavom (JUS M. .8 1 1.201 .021 -.020 1954) d = 3 . . 100mm svomjaci{ s malomgiavom(JUSM.C3.1958) - d D D) za laku izvedbu za srednju izvedbu D2 b Sirina utora Broj utora d n b I mm 11 13 16 I D.6 0.1954) d = 5 ..5 n I d mm 42 46 I mm 46 50 D.202 .C2.205 1952) d = 0. (promjerd mjerise na uiem kraju) (JUSM.8 .

5 5 6. 150..Bl.220 80...052 -1976. ..220 100./2 = 125).220 lOO. .. s navojem do glave: JUS M. ...B1. . . . izrade C i B (JUS M.220 60.Bl..220 45. Nazivne du/jine tijela vijka i duljine navoja (JUS M. 50 25.220 120.200 mm.220 M.057/060-1976.. 10 8 27- I M 48 (M 52) 60. . . 91 84 97 90 103 96 109 m-'"32 36 41 46 50 55 60 65 . .bez propisanih mehani~kih svojstava. . .Bl. s finim navojem: JUS M.Vijami spojevi Najobieniji su vijci sa §e- Standardiziranih vijaka i matica ima mnogo. . Vijci sa sesterokutnom glavom izrade A: JUS M. . .600 ...050/051 .Bl. ~ I 4 I 4 16 18 22 26 ""30 navoJabvlJka Dimenzije glave vijka i matice I M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 (M 14) MI6 (M 18) M20 (M 22) M24 (M 27) M 30 (M 33) M 36 (M 39) M 42 (M 45) ' 30. .220 100. sterokutnom glavom i maticom (ISO). .1976) Vijci sa iesterokutnam glavom Sesterokutne matice za opce svrhe (JUS M. 220 140.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 4 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78 84 90 32 36 40 44 48 57 61 5.1972) Duljine tijela I (mm): 2 (7) 14 (28) 45 75 (105) 140 200 2. .B1. .053/055 -1976.200 40.220 55.220 50.220 60.100 35.. 550 .5 8 16 30 50 80 110 150 220 3 (9) (18) (32) 55 85 (115) 160 240 4 10 20 35 60 90 120 170 260 5 (11) (22) (38) 65 (95) (125) 180 280 6 12 25 40 70 100 130 190 300 .. 80 - - - h I m I s I e 4 9 3.Bl...OI9-1972:/1 1102 108 116 115 121 129 28 30 33 36 38 42 70 75 80 PremaJUS ~ 125mm. .1965) Materijal: relik iIi mjed . navoj se izvodi do glave vijka.. za/>200mm b=U+2Smm Ako je I ~ b.220 180. .. Treba se kloniti duljina tijela u zagradama! Duljine navoja b: za I~ 125 mm b = U+ 6mm ..5 7 8 10 12 13 14 15 17 19 21 23 25 26 13 17 19 22J 24 .220 70. .220 20..!~.c za 1= 125)....220 - 52 65 56 69 60 73 66 79 72 85 78 .019 . .200 mm b = U + 12mm " .Mjereu mm ~ $ - Nazivni pro~jer I Normalne dUljini tijela I D~lji.. . 13> 2oomm. .

. S ~ 0. .35%).2 N/mm 4.9 0.% 25 14 20 10 16 8 12 12 9 8 7 Tvrdoea Razred o. 0. 550 500 .6 5.7 4.05 2. 245 HB 225 . . . 1000 900 1000. ..5 551 .5 21 24 26.8 6. navoja M1 M 1.5 43 47 50.5 19.32.8 7.0. S ~ 0.75 2...8 320 300 5.2.2 M 1. .5 Oznaka navoja M36 M39 M42 M45 M48 M52 M 56 Promjer svrdla mm 32 35 37.6 1.9 14.8 8.2 M2.150%).5 M3 Promjer svrdla mm 0..5 Oznaka navoja M M M M M M M M M M 3.9 640 800 .2 5 6 6.~lici (C ~ 0.510 HV HV HV HV 4 5 6 S) 400 500 600 800 1000 1200 1400 302 302 302 302 353 353 380 J) 6. ') Pobolj~ni ~lici.6 I) 240 4.8 0.rstoCa Tvrdo6l evrsto.1972) Oznaka ..9 0.3 3.8 M2 M 2..8 J) 400 6.75 0.5 14. . .9 1.. . .. 1200 1080 1200.5 S) Nelegirani ~lici (C ~ 0.N/mm' HV re 110...9 ') 12. .5 17..0.B1.6 Vijci Vlana evrstoea Rm N/mm' 400 .tenja Re R.. Preporuceni promjeri svrdla za rupe pred narezivanjem navoja (JUS M...58%.30.5 29. .5 Oznaka navoja M 12 M 14 MI6 M 18 M 20 M22 M24 M27 M30 M 33 Promjer svrdla mm 10.5 5 6 7 8 9 10 11 Promjer svrdla mm 2. nelegirani (C = 0.2 12 14 15. evrsto. Pb ~ 0..1975) Razred Naprez. S ~ 0.9 I) 360 480 540 600 .. prod.1 M 1.5 10.. Mn ~ 0.5 9.5%) i legirani (C = 0. .110%.5%.07%) i ~Iici za automate (P ~ 0. ') Mo .. . 1400 1260 1400.5.0.5 40.0. .25 1.1 1...023 .45%).. P ~ 0.19.6 M 1. 215 HB 170. 700 Matice Postot. 370 330.52%): Razred evrstore: Cr+Mo+Ni+V~ 8.06%. A.B1..Kvalitetni vijci i matice (JUS M.8 10.85 0.34%. .003 ..95 1.5 4 4. . 1600 8 10 ') 12 14 I) Nelegirani ~lici (P ~ 0.12%. .1983 i 028 . 800 J) 8. . 170 HB 140.4 M 1..9 12. .45 1.1. 300 280.9 3. 440 400.9. .

/'

i' provrta za vijke s metarskim (JUS M.B1.004 - 1986) D_...._=...... I f Promjeri navojem

I Oznaka navoja

I

I

s

I

g

I "-'JM ]4 M ]6 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M48 M 52 M 56 M 60

I

f

I

s

I

g

I ..-.-,- I
M M M M M M M M 64 68 72 76 80 85 90 95

[

I

s 70 74 78 82 86 91 96 ]0] 107 112 117 ]22 ]27 132 137 147 ]58

I

g

M] M 1.2 M 1.4 M 1.6 M 1.8 M 2 M 2.5 M 3 M 3.5 M 4 M 4.5 M 5 M 6, M 7 M 8 M 10 M ]2

f fina izrada (za finu mehaniku, precizne strojeve i alat); s - osrednja izrada (za opee strojarstVo); g gruba izrada (za grube dijelove, lijevane rupe).

.-

1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7 1.8 2 2.0 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.] 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.2 4.3 4.5 4.8 4.8 5 5.3 5.3 5.5 5.8 6.4 6.6 7 7.4 7.6 8 8.4 9 ]0 ]2 ]0.5 ]] 13 ]3.5 14.5

]5 17 19 2] 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62

]5.5 17.5 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 56 62 66

]6.5 ]8.5 2] 24 26 28 32 35 38 42 45 48 52 56 62 66 70

66 70 74 78 82 87 93 98 104 109 ]14 ]]9 ]24 ]29 ]34 144 ]55

74 78 82 86 9] 96 ]01 107 112 ] ]7 122 ]27 132 137 144 155 165

M 100 M 105 M]IO M 115 M ]20 M ]25 M 130 M ]40 M 150

-

Proraeun vijaka a) Vijci za pricvrscivanje Maksimalna sila Fmax, koje moze prenositi vijak presjeka A (s promjerom jezgre navoja dl), iznosi A = d I2nl4 F. < A Aclop maks= Dopu~teno naprezanje
nju teeenja Re (RpO,2)

0dop za vijke odredujeino adop = 0 , 3 R e

obieno ovisno 0 napreza-

Za prednapregnute vijke uzimamo Fmax = (1,3.. . 1,6) F, gdje je Fvanjska sila, kojom opterecujemo vijak na vlak. b) Vijci za prijenos gibanja (obieno s trapeznim ili pilastim navojem) Nosiva sila F odreduje se - osim proraeunom evrstoce (kao pod a) i s obzirom na boem pritisak p dodirnih ploha u navoju

- jo~

- d12)n 4 pn gdje su: d - vanjski promjer vijka; n - broj nosivih navoja.
< (d2
Fmaks

=

Boeni pritisak p kod broneanih matica iznosi:

za vijke od mekog eelika

p

za vijkeod tvrdogeelika
552

p

a 7,5 N/mm2

a 16 N/mm2

STROJNI DDELOVI ZA PRDENOS KRUZNIH GIBANJA
Osovine Okrugle osovine promjera d mogu prenositi moment vrtnje T T= Wp'tdop

gdje je Wp - polami moment otpora okrugle osovine Wp
I I

= (ro'16)d3

= 0,2 d3

a 't dopje dopu~teno naprezanje na torziju. Za osovine uzimamo celik cvrstoce Rm = 420...700 N/mm2. Ako dodatni momenti savijanja nisu poznati, racunamo s dopu~tenim naprezanjem na
torziju Ttdop ovisno 0 promjeru osovine d . d (mm) ,,<Inn (N/mm2)

.. .25
10

25... 50
20

50...80
30

80...
40

Ako su, medutim, momenti savijanja poznati, treba osovinu racunati pomocu sastavljenih optereeenja (v. str. 122). Za prijenos momenta vrtnje T treba promjer osovine d biti

d vrtnjeosovinen
Remenski prijenos

16 = V-;-.

T 'tdop

[5T =1V--;;;;

Moment vrtnje mozemo izraziti snagom P, koju osovina prenosi, i brzinom

P T=- 2nn .

Zbog trenja izmedu remena i remenice sila Ft u vucnoj strani remena veca je od sile F2 u povratnoj strani F.>F2 F,-Fe=~ F2-Fe

gdje su: e - baza prirodnih logaritama, /J

-

(rad) remeoa na remenici, Fe
duljinska masa remena (kg/m),

- sila u remenu
e - gustOCa

- koeficijent trenja, a obuhvatni kut
zbog centrifugalne sile, ml
A - presjek remena, remena,

v - brzina remena. Vrijednosti izraza em a Jl. 0,2 0,4 0,6 0.8 120' 1,52 2,31 3,51 5.34 140' 1,63 2,66 4,33 7.06 160' 1,75 3,06 5,34 9.34 180' 1,88 3,51 6,59 12.4 200' 2,01 4,04 8,12 16.3 220' 2,16 4,65 10,0 21.6

SS3

Obodna si/a F F = F] - F2 = (F] - Fe)(el'a - l)/el'a = (F2 Snaga P, koju remen prenosi pri obodnoj brzini v

-

Fe)(el'a

-

1)

= dnn

P = Fv = (F] - F2)dnn Sila Fh kojom je remen napregnut (u vucnom dijelu): F. gdje su: A presjek remena, Odop - dopusteno naprezanje remena. Prijenosni omjer i je omjer brzine vrtnje n] pogonske remenice i brzine vrtnje n2 gonjene remenice: i = n]/n2. a) Plosnati remeni izraduju se od koze, gume, tekstila, umjetnih masa itd. Sirine remena i remenica (JUS M.C1.231 - 1965) Mjere u mm b b' b b' b b' b 16 20 25 32 40 Promjeri remenica d (mm) 40 56 80 112 160 45 63 90 125 180 50 71 100 140 200 20 25 32 40 50 50 63 .63 71 71 80 80 90 90 100 100 112 125 140 160 112 125 140 160 180 180 200 224 250 280

-

= (F] -

F2)el'a/(el'a

-

1) + Fe

= AOdop

b' 200 224 250 280 315

b 315 355 400 450

b' 355 400 450 500

(JUS M.C1.241 - 1965) 224 315 450 630 250 355 500 710 280 400 560 800

500{560 630 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000

Izbocenost vijenca remenice h (JUS M.C1.242 - 1965). Mjere u mm d h d h d h 40.. . 112 0,3 160, 180 0,5 250, 280 0,8 125, 140 0,4 200, 224 0,6 315, 355 1,0 Izboeenost za d = 400. . . 2000 mm iznosi izmedu 1 i 6 mm (ovisi i 0 sirini remenice b'). Specificna snaga PIA, tj. prijenosna snaga remena P po jedinici presjeka A, ovisi 0 materijalu remena, obuhvatnom kutu a, relativnoj debljini sld (s = = debljina remena, d. = promjer remenice) i 0 obodnoj brzini v. Specificna snaga PIA za plosnati koini remen pri obuhvatnom PIA (kW/mm') sld v (mIs) 5 10 20 30 15 25 1: 400 0,013 0,025 1: 200 0,012 0,023 1 : 100 0,011 0,021 1 : 50 0,010 0,019 Prijenosni je omjer kod 0,036 0,047 0,056 0,034 0,045 0,053 0,032 0,042 0,049 0,029 0,037 0,043 plosnatih remena: i ~ 5. 0,063 0,060 0,055 0,047 kutu a = 180'

35 0,065 0,062 0,057 0,048

40 0,063 0,059 0,053 0,042

554

b) Beskonal!ni kIinasti remeni Profil klinastih remena je trapez sirine (dulje) osnovice a i visine h, dok bol!ne stranice zatvaraju kut od 40°. Normalni klinasti remeni (JUS G.E2.053 - 1964) Oznaka . Dimenzije (mm)
profila y Z A B C D E Oznaka pro/Ha SPZ SPA SPB SPC
1

alhlbllpl 6 4 10 6 13 8 17 11 22 14 32 19 25 38

1,6 2,4 3,1 4,1 5,6 8,2 9,7

Lp 200... 1250 5,3 400. .. 2800 8,5 11 560.,. 4000 14 800. .. 6300 19 1400... 9000 27 2240. . .18000 32 3150. ..18000

."

Uski klinasti remeni Dimenzije (mm)
I

~
[
I

~

/

/

,

n .c:

n - neulralna os

'" = 40:t 1°

alhlbllpl 9,7 8 12,7 10 16,3 13 22 18

2 2,75 3,5 4,8

I

8,5 11 14 19

Lp 630.., 3550 800... 4500 1250. .. 8000 2000.. .12500 G.E2.053 - 1964) 2000 3550 6300 2240 4000 7 100 2500 4500 8000 2800 5000 9000 3150 5600 10000 11200 12500 14000 16000 18000 kutu 0(, 0

Racunske

duljine Lp (mm) (JUS 200 355 630 1120 224 400 110 1250 250 450 800 1400 280 500 900 1600 315 560 1000 1800

Snaga P, sto je prenosi klinasti remen, ovisi 0 obuhvatnom najmanjem promjeru remenice dmin i 0 obodnoj brzini v. Snaga P klinastog remena pri obuhvatnom kutu 0( = 180° Oznaka rofila p y ~In mm P(kW)
I

v (mts) 2 1- 4 1 6 1 10 I 14 I 18 1 22 1 26 32 0,037 0,074 0,11 0,16 0,19 0,19 0,15' O,Q58 z 63 0,14 0,27 0,41 0,64 0,81 0,88 0,74 0,88 A 90 0,27 0,55 1,25 1,6 0,81 1,9 2,0 1,9 B 125 0,51 0,96 1,4 2,3 2,9 3,4 3,3 3,5 C 210 0,89 1,75 2,6 4,1 5,3 6,1 6,4 5,9 D 345 1,7 3,3 4,8 11,5 7,7 10,0 12,1 11,2 E 490 2,6 5,2 7,7 15,4 18,1 18,9 11,9 17,5 Pri manjem obuhvatnom kutu 0(valja vrijednosti za snagu P mnoziti s faktoroin k ",0 170 160 150 140 130 120 110 lOO 90 k 0,98 0,95 0,92 0.89 0,86 0,82 0,78 0,73 0,68
I
"

Prijenosni je omjer kod klinastih remena i~

10(..,15).

555

Laoeaniprijeoos Obodna silo Foproizlazi iz snage sto je prenosi lanae pri brzini v, odnosno iz momenta vrtnje Tlaneanika (Ianeanog zupeanika) i promjera njegove diobene krumice do P 2T Fo=-=v do pri eemu brzina lanea, koja je jednaka obodnoj brzini na diobenom valjku, ovisi o brzini vrtnje n v = doRn U laneu djeluje jos i komponenta centrifugalne sHe Fe = m, if
gdje je m( duljinska masa lanea (kg/m). Ukupna silo, kojom je opterecen lanae, iznosi

-

F = Fo+ Fe
Botni pritisak p na dodime plohe clanaka A F P = A < Pdop Dopuiiteni boeni pritisak Pdop ovisi 0 brzini lanea v, a iznosi pri uobicajenim pogonskim prilikama: v (mls) 0,1 0,5 1,0 1,5 2 3 4 5,5 7 9 12 P (N/mm2) 3100 2800 2600 2400 2250 2050 1850 1600 1400 1250 1000 Lancaniei Promjer diobenog valjka do h 1800

do = sin a = hN

a =

Z-

gdje su: h korak lanea; a (") - polovicni kut medu susjednim zupeima; z - broj zubaca laneanika.
z 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vrijednosti N N z 16 2,0000 17 2,3048 18 2,6131 19 2,9238 20 3,236 1 21 3,5495 22 3,8637 23 4,1786 24 4,4940 25 4,8097 N 5,1258 5,4422 5,7588 6,0755 6,3925 6,7095 7,0267 7,3439 7,6613 7,9787 z 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 N 8,2962 8,613 8 8,9314 9,2491 9,5668 9,8845 10,2023 10,520 I 10,8380 11,1558 z 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 N 11,4737 11,7916 12,1096 12,4275 12,7455 13,0635 13,3815 13,6995 14,0176 14,3356 i 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 N 14,6537 14,971 7 15,2898 15,6079 15,9260 16,2441 16,5622 16,8803 17,1984 17,5166

-

556

za z
Tjemeni valjalc zaz

=

zaz~.26

= 13...25

7... 12

Lancanici za clankaste lance s valjcima

h

Lanae (mm) e 5,5 5,64

Dimenzije laneanika (mm) bl 2,5 2,7 3 4,4 15,4 15,4 18 23 28 28 34 41 b2 8 8,3 b3 U

hi min 3,5 5 8 8 17 17 19 25 28 31 41 48

6 8 12,7 12,7 25,4 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 63,S 76,2

-

-

79 90,2 91 120 147 145 178 233

31,88 31,4 36,45 48,36 59,56 58,55 72,29 91,21

47 53 54,5 71,4 87,6 86,6 106 132

1,3 1,5 2 3 11 11 13 16 20 20 24 29

Lancanici za clankaste lance s tuljcima i svornjacima Tjemeni valjak laneanika:

-

za lance s tuljcima

dk = do + (0,8.. . l)d

za lance sa svornjacima dk

= do + (3. . .4 mm)
u = 0,6 b

*
bl = 0,9 b
b je nosiva ~irina lanca (vidi stc. 558 i 559).

557

Clankasti

lanci

su lanci s valjcima, tuljcima i svornjacima. b

h - korak b - nosiva sirina clanka d - nosivi promjer clanka e- razmak medu clancima

Clankasti lanci s valjcima (JUS M.C1.820 - 1960), jedno-, dvo- in troredni Dimenzije (mm) Prekidna sila (kN)

h 6
8

e
I

jedno- dvoredni redni 3
5 8 8 45 45 55 120 140 180 270 400

troredni

I

Duljin. masa (kg/m) jedno- dvo- tro-' redni redni redni 0,12 0,18
0,40 0,44 2,7 2,5 3,6 6,7 8,3 10,5 16 25

2,8
3

4
5

12,7 12,7
25,4 30) 31,75 38,1 44,45 50,8 63,5 76,2

3,3 4,88
17,02 17,02 19,56 25,4 30,99 30,99 38,1 45 75

7,75 7,75

5,64 -

100 215 250 320 480 700 9

-

-

-

0,36

115 140 300 360 450 680 1000

-

-

8

15,88 31,88 15,88 19,05 36,45 25,4 48,36 27,94 29,21 39,37 48,26 59,56 58,55 72,29 91,21

80

5,4

-

7,2 13,5 16,6 21 32 50

11 21 25 32 48 75

Clankasti lanci s va1jcima:

558

za povecano opterecenje

(JUS M.Cl.821

- 1960)

- s dugimclancima(JUSM.Cl.822 - 1960)
za poljoprivredne strojeve (JUS M.C1.827 - 1967)

Clankasti lanci s tulicima (JUS M.C1.830 -

1960) -

jednoredni

Dulj. masa hlbld siIa(kN) h I bid siIa (kN (kg/m) Dimenzije (mm) I Prekidna (kg/m) Dimenzije (mm) \ PrekidnafUlj. masa 15 14 9 5 45 30 125 12,5 1,20 13,6 60 50 32 160 20 16 12 25 2,15 14,9 200 2S 18 15 65 55 36 18,9 31,5 2,55 30 20 .17 250 40 70 65 42 24,7 4,00 35 22 18 50 80 70 44 315 4,30 31,0 40 25 20 90 80 50 400 63 41,8 5,50 45 30 22 80 100 90 56 500 48,4 7,55 50 35 26 100 9,04 J
Clankasti(Gallovi) lanci sa svorniacima (JUS M.C1.84Oj841-1960) jednoredni

h I bid sila (kN) (kg/m) h I bid sila (kN (kg/m) Dimenzije (mm) Prekidna ulj. masal Dimenzije (mm) \prekidnafUlj. masa Laid lanci 20 8 7 50 20 11 40 2,5 2,76 0,26 25 12 5 5 60 22 12 60 3,14 0,35 35 15 8 70 25 14 80 12,5 0,69 3,31 40 18 10 25 80 30 17 100 1,25 4,50 TeIki lanci 2 2 45 30 17 100 3,5 0,75 0,07 6,4 6 4 50 35 22 150 3 1,25 0,16 10,6 6 55 40 24 200 3,5 1,5 0,25 15,5 10 8 4 60 45 26 250 2,5 0,40 18,0 15 12 5 5 70 50 32 375 0,70 33,5 20 15 8 80 60 36 500 12,5 1,10 38,2 25 18 10 25 90 70 40 750 1,75 53,0 40 100 80 45 1000 30 20 11 3,4 76,6 22 12 35 60 110 90 50 1250 4,5 90,0 40 25 14 112 80 120 100 55 1500 4,7
I

Bro; clanaka lanca x

x= 2 a ZI + -+-+h

2

Z2 h a

(-

Z2-ZI

2

~
559

pri eemu ZIlaCe: - razmak osi; h - korak lanca; z. ~ broj zubacamaa
log laneanika; z2- broj zubaca veIikog laneanika.

Zupbmi prijenos Prijenosni omjer i je omjer brzine vrtnje pogonskog zupeanika n. i gonjenog zupcanika n2, odnosno broja zubaca gonjenog zupcanika Z2 i malog pogonskog Z. i

= n1ln2 = z2lz.

i > 1 - prijenos na manju brzinu; i < 1 prijenos na vecu brzinu Standardni profil evolventnih zupcanika (JUS M.C1.016 - 1958) - s novijim oznakama po ISO (DIN 876) osim oznaka po JUS:
p.mll

-

tjemona linija 0.

oD d

E

~

srediSnjica
1

standard'1ogaprofilo korijensko linija

VII,

r\
;!;O,02m

----

Standardni profil koji treba upotrebljavati pri projektiranju i kradbi evolventnih lelnika (cilindrilnih zuplanika)

Korekcija profila lroju, u slulaju pOlrebe,trebakvest;somanaglavizupca Oznaka ISO JUS
mn In hk hf hn cn mn {In h

VeliCina standardni modul korak visina zubnog vrha visina zubnog korijena visina ravnoga dijela visina zaokrufenja polumjer zaokrufenja visina zuba kut oagiba botoi kut m
p
haP

= d/z
=m" =m

hIP ~m+c hwp = 2 m cp = 0,17 m; 0,25 m; 0,3 m £lIP = 0,25 m; 0,38 m; 0,45 m hp =2m+c ap = 20" 2-ap

Standardni moduli m (mm) po ISO (JUS M.C1.015 - 1965): 1 1,375 2 2,75 3,5 4,5 6 8 11 16 22 32 45 1,125 1,5 2,25 3 (3,75) 5 (6,5) 9 12 18 25 36 50 1,25 1,75 2,5 (3,25) 4 5,5 7 10 14 20 28 40 Upotrebljavati' valja u .prvom redu debelo tiskane vrijednosti modula (1. prednost), tanko tiskane u slueaju opravdanih razloga (2. prednost), a vrijednosti u zagradama samo iznimno (3. prednost).

560 =-

Parovi celnika (cilindricnih zupeanika) kama pO ISO) ravno ozuptanje a

(JUS M.C1.012 - 1958) (5 oznakoso ozuptanje pod kutom f3 . I q

VeliCine par ova celnika Modul Zahvatni kut Diobeni ci/indar - promjer

ravno ozubljenje

koso ozubljenje m, = mr/cos fJ a, = arc tan (tan ap/cos fJ)

m = mn. a = (ap = 20°) d = ml p=m1t Pb=pcosa Pe = P cos a = Pb s=p/2+2xmtana s=p/2-2xmtana e=p-s dn = d, - 2(hfP - x,m) df2 = d, - 2(hfP - x,m)

-

korak osnovoi korak korak medu evolventnim bokovima Debljina lUpca - pri vanjskom ozupeanju - pri unutar. ozupeanju

d = m,l = m"vcos fJ p, = m,1t = mn1tlcosfJ Pbr = p, cos at
Pet = p, cos at = Pbl s, = p~2 + 2xm, tan a, s, = p~2 - 2xm, tan at

Sirina medw;ublja Promjeri korijenskih cilindara - pri vanjskom ozupeanju za pogonski zupcanik za gonjeni zupeanik - pri unut. ozupeanju za pogonski zupeanik za gonjeni zupCanik Promjeri osnovnih cilindara Promjeri tjemenskih ci/indara - pri vanjskom ozupcanju za pogonski zupcanik za gonjeni zupeanik - pri unu!. ozupeanju za pogonsld zupeanik za gonjeni zupeanik Promjeri kinematil!kih ci/indart - pri vanjskom ozupeanju za pogonski zupeanik za gonjeni zupeanik - pri unutar. ozupeanju za pogonsld zupeanik

e. = PI- s.

dn = d, - 2(hfP- x,m,) df2= d, - 2 (hfP - x,m,)
dft

dn = d, - 2(hfP- x,m)
df2

db

= dcos

= d, +

2(hfP + x,m) a

1

= d, 2(hfP x,m,) df2 =d, + 2(hfP + x,m,) db = dcos at

-

-

dal da2

= 2(a = 2(a -

O,5df2 O,5dft

- c,) - c,)
a = razmakosi

dat = df2 - 2(a + c,) da2 = dft + 2(a + Cl) dwl = 2a1(i+ 1)" dw2 = 2ai/(i + 1) = idwl dwt = 2aI(i - 1)
I

za gonjenizupeanik dw2= 2ai/(i 1) = idwl . mn- normalnimodul(modulu normalnoj avninipresjeka). r
prirucr.ik

-

37 - Strojarski

561

Pomak profila osnovne ozubnice izrazava se umnoskom koeficijenta pomaka profila osnovne ozubnice x (koji je ovisan od broja zubaca i upadnog kuta a) i modula: (Xmin = 1 0,5 z sin2 a) pri ravnom ozupcanju: xm (Xmin= 1 - 0,5 z sin2 a,) pri kosom ozupcanju: xmt

-

Pomakom profila osnovne ozubnice povecava se nosivost, sprecava pod rezivanje pri malom broju zubaca (z < 17), a smanjuje relativna brzina klizanja. Razmak osi

-

pri ravnom ozupcanju pri vanjskom ozupcanju: a = 0,5 m(zj + Z2) cos aIcos aw

pri kosom ozupcanju

- pri unutarnjem ozupCanju: a = 0,5 m(Z2 - z,)cos aIcos aw

a= 0,5 m'(Z2 7 Zt) cos a.tcos aWl

dok za pogonski zahvatni kut aw odn. awl vrijedi: - pri vanjskom ozupcanju: inv Uw, = 2(x, + X2)/(ZI + Z2) . inv aw = 2(xj + X2)/(Zl + Z2) . tan a + inv a . tan a, + inv a,

.

-

pri unutarnjem ozupCanju: inv aw 2(X2 Xj)/(Z2 - z,) .

=

. tan a + inv a

-

inv aWl= 2(X2

. tan a, + inv a,
a) - vidi str. 33!

- Xj)/(Z2

-

Zl)

.

Vrijednost evolventne funkcije inv a (= tan a Mjerni brojzubaca

-

k

= ...L(tan :Tt

ax

- inv a)

-

tan 2axt k-:Ttcosf3t,

- ...L

(

- inv at )-

- 2xtana +05' :Tt
pri ce~u je t _ anax- , an2 a + 4(x/z)(1 + x/z) cos2'a

tan axt
sin f3t,

2x tan at + 0,5 :Tt

It

=

tan2~,+ 4(x/z)(1+ x/z)
COS2 at
f3 cos Un

= sin

pri cemu je an

= ap

Mjerni broj zubaca k zaokruzujemo na najblizi cijeli,broj. Ako je x = 0, dobivamo: k = za/:Tt+ 0,5 k = z( at + tan a, . tan2 fJb)/:Tt+ 0,5 Mjera pomocu zubaca:
W

=m

cos a [:Tt(k

-

0,5) +

W

=m

cos a, [:Tt(k

-

0,5)

+ Z inv a, +

+ z inv a + 2 x tan a] 562

+ 2 x tan at] . cos fJb

Tolerancije parova evolventnih celnika (ISO) (JUS M,C1.031 - 1966) Za sve tolerancije parova celnika s evolventnim zupcima predvideno je 12 bUteta - osim za tolerancije razmaka osi, za koje je predvideno 6 kvaliteta, K:walitetaizrafava stupanj tocnosti, tj. odgovarajucu veliCinu tolerancije, Granicna odstupanja koraka zubnog profila Ato i dopu!teni zbroj odstupa. /wraka zubnog profila TTto Ato ICvaIitela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gornje (tml Ato 0,66 'Pp + 0,10 'Pp + 0,16 'Pp + 0,25 'Pp + 0,40 'Pp + 0,63 'Pp + 0,90 'Pp + 1,25 'Pp + 1,80 'Pp + 2,50 'Pp + 3,55 'Pp + 5,oo'Pn + donje

.,

1
0,80 1,25 2,00 3,20 5,00 8,00 11,00 16,00 22,00 32,00 45,00 63,00

Ato'f (I'm
'

<tun)
0,25 VN + 0,60 0,40 VN + 1,00 0,63 VN + 1,60 1,60 VN + 4,00 2,50 VN + 6,00 3,55 VN + 8,00 5,00 VN + 12,00 7,10 VN + 17,00 10,00 VN + 25,00 14,00 VN + 33,00 20,00 VN + 50,00 N = O,5zmlt m (mm)
1,00

TTto

VN +

2,50

Ato d =

=

- 'Ata,g,

'Pp = mn + O,25y;r mn (mm), d (mm)

Granicna odstupanja pri osnovnom - za zupcanike s ravnim zupcima Ato,g AtBb,g - za zupcanike s kosim zupcima
AtBb,g

koraku bokova zubaca

=

AtBb, d
AtBb,d

= Ato,

d

= Ato,g

. cos f30

= Ato,d . COS o P

Tolerancije profila Tev i bocne linije zupca TfJ

Kvalitetni razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tev (J.IIIl) 0,06 'Pp+ 0,10'Pp + 0,16'Pp + 0,25 'Pp + 0,40'Pp+ 0,63 'Pp+ 1,00 'Pp+ r,60 'Pp+ 2,50 'Pp+ 4,00 'Pp + 6,30 'Pp+ 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 16,00 25,00 40,00

TfJ (I1m) 0,315Vb+ 0,40 Vb+ 0,50 Vb+ 0,63 Vb+ 0,80 Vb + 1,00 Vb+ 1,25 Vb + 2,00 Vb+ 3)5 Vb+ 5,00 Vb+ 8,00 Vb + 12,50 Vb+ b (mm) 1,60

2,00 2,50 3,00
4,00

5,00
6,00

10,00 16,00 25,00
40,00

10,00 'Pp + 63,00

63,00

'Pf= rn. + O,lVd rnn (mm), d (mm)

Tolerancije kruinog toka Tr Kvalitetni razred 1 2 3 4 5 6 0,224 0,355 0,56 0,90 1,40 2,24
'Pp

Tr (I1m) 'Pp + 3,00 'Pp + 4,50 'Pp + 7,00 'Pp + 11,00 'Pp + 18,00 'Pp + 28,00 + 0,25 Vd

Kvalitetni razred 7 8 9 10 1) 12 3,15 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00

Tr (I1m) 'Pp + 40,00 'Pp + 50,00 'Pp + 63,00 'Pp + 80,00 'Pp + 100,00 'Pp + 125,00

= rn.

rn. (mm), d (mm)

564

00 56.224 0.00 10.00 12.00 0.00 112.80 2. Dozvoljena devijacija Tp" = Tpl2 mn (mm).00 90.odstupanje s obzirom na 1 korak .55 4.00 25.00 /Pp = mn + 0. koja je paralelmi s jednom osi i okomita na inklinacijsku ravninu.00 16.00 6.32/pp O. (Registriramo odstupanja razmaka osi. ll.90 1.56 0.00 28.80 3." (JUD ) /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + 2.00 56.00 9.Tolerancije pri tangencijalnoj kontroli zahvatom tj.50/pp 5. koja je odredena jednom osi i okomicom'na nju do druge osi.razmak osi b. a .' = A1o.20/pp 14. .tolerancija porasta odstupanja t:. pri kontroli zahvatom u etalonski zuptanik bez boene zraenosti postiZemo elasticnim radijalnim pritiskanjem zuptanika na etalonski zuptanik sralnom sHom..00 36.aktivna Iirina zupcanika 0.00 16.g + Toy nazivnim gonjenog Tolerancije pri radijalnoj kontroli zahvatom ~to tj.10/pp 9. pri kontroli zahvatom u etalonski zupcanik s.24 2.OO/pp 3.00/pj.odstupanje s obzirom na 1 okretaj M{ .konstantnim l2IZJIIJIkomosi.00 140.odstupanje s obzirom na 1 korak - K valitetni razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tt I (JUD ) O.odstupanje s obzirom na 1 okretaj M( .T.80/pp l.00 180.60/pp 7.00/pp + + + + + + + + + + + 4. . 0.00 3.00 71.45 0.) Ai' .25 1.00 22.20/pp 4. Dozvoljena inklinacija Tp' = Tp Devijacija osi Aa" je komponentno odstupanje paralelnosti osi u ravnini.50/Pp 0.tolerancija odstupanja Ti' = TT10 + Toy .25Vd Tolerancija paralelnosti osi Inklinacija osi Ap' je komponentno odstupanje paralelnosti osi u ravnini.25/pp+ 2.32 0.00 6. d (mm) A'P.00 45. (Registriramo odstupanja stvamog kuta rotacije mpeanika.50 t:.) At .00 4.osi 565 .00 40.16 0. T.

..d Odstupanja dobivamo tako da gomje granicno odstupanje koraka Alo. 38 . AWl d + AW2 d Imax = . . od kojih oznacuje zubaca oznacujemo dvama slovima iz niza prvo .. (11111) Aa. Imin .g. 5 fa.cos aWlcos. ..d tan aWt .5 IT 8 2 5 0.5 IT 9 0.bez posebnih zahtjeva k == 18. 32 .d = -Aa.- . + 2Aa g tan aWt R.5 IT 11 3 0. .donje granicno odstupanje AW.g)/cos aWl + 2A. - AWl. mora .za alatne strojeve k = 18.g + AW2.. R.g Kruina zracnost . drugo .5 IT 6 0.. (I'm) 4 1 0. Granicna odstupanja razmaka osi Odstupanje razmaka osi Aa je algebarska razlika..r'.g tan aw aw (AwI.g pomnoZimo slijedeCim koeficijentima: niz j h g fed c b a koeficijent +1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 niz z' y' x' w' v' u' t' s' r' koeficijent -18 -22 -26 -30 -34 -38 -42 -46 -50 Primjer oznacivanja kvalitete tolerancije za mjeru pomocu zubaca: npr..d tan aWl ..izmedu stvamog i nazivnog razmaka osi.5 IT 4 0.. .za zupeanike s kosim zupcima ..5 IT 7 6 Donje odstupanje: Aa.50 . Kvalitetni Kvalitetni Gomje odstupanje Gomje odstupanje razred razred Aa. .. + AW22Aa.gomje granicno odstupanje Aw.za zupcanike s ravnim zupcima jmax jmin == - (AwI. zubnih bokova. Da sprijecimo interferenciju biti Orijentacijske modulu mn (istodobno prekrivanje) jmin> 2(Tjt" + Tin tan awt vrijednosti za kruznu zracnost u ovisnosti 0 standardnom mn (mm) j (I1m) j = k(mn + 1) pri cemu faktor k iznosi: k = 26.d)/COS + 2Aa...d + AW2.. + cos aWl cos .Tolerancije za mjeru pomocu j .u automobilskoj industriji 566 ..

. ...... 4 I I 4.Izbor kvaliteta tolerancije zupcanika Kvalitet tolerancije zupeanika odabiremo S obzirom na upotrebu. 6 6....... " . 8 19 I I I I i. I I I I I Izbor S obzirom Nain na nacin obrade I obrade bru!enje brijanje ptecizno odvajanjerestica osrednjeodvajanjerestica obino odvajanjerestica Razred povrsinske I I2 I3 I .... I I 2 ..16 16. (mm) 1. 2 I I 2 I 3 I 4Kvalitet tolerancije 110111112 I 5 I 6 I 7 I 8 I9 2.20 4 5 "7 I T I 91 TU I I 567 I I I-II .. 8iIodnu bninu i naein obrade. ..I I 4Kvalitet tolerancije I 5 I 6 I 1 . :' 20....I pra:jzni instrumenti 'I .6 6. fJ I' :1 ctalonski zupCanici ... 'I grubi " automobili strojevi" I I I I opCe strojarstvo Izbor S obzirom na obodnu bninu Obodna brzina (mts) > 20 I I I I I (. ' kamioni i ..... : pra:1ZD1ngom p I ..I I I 110111112 I obrade (orijentacijski) I Standardni modul rn... Izbor S obzirom Upotreba I na upotrebu I I 2 I 3 I 4Kvalitet tolerancije 110111112 I5I6I1!8I9 I I . 8 8...... ..3 I I 3 <3 I 4Kvalitet tolerancije 110111112 I 5 I 61 1 I 8 ! 9 I ..1 ..........10 10..

... 115) 0.400 2 3t OHlim (N/mm2) 350.120) materijala ( ~ El l.. HV 650..40 HV + (40.dinamicka - ~irina korisnog dijela boka zupca Tvrd. legiran ZM ..610 1.. .. . HV 650.500 0.195) 0.750 140. QH modul gdje su: bk - i prijenosni omjer SHmin..1650 500..=EL + E2 ) Kombinacije celik eelik celik celik - materijala celik celicni lijev sivi lijev bronca ZM(~ 268 267 234 219 I 568 I ~~ ..200 200. legiran Uf6m . .najmanji koeficijent sigumosti s obzirom na jamieenje (~ W) SFmin najmanji koeficijent sigumosti s obzirom na trajni lom (~ 1..karakteristika Tvrd.40.... ~.310) evrstoea za naprezanje u korijenu zupca Materijal celik za cementiranje eelik za pobolj~anje.355) l....10HV+ (210.ProraCuD evrstoCe eelnika (po DIN 3990) Prvi proracun -za osnovu Za poznati okretoi moment na pogonskom zupeaniku promjer diobene krumice pogonskog zupeanika d1 TI izracunavamo: - ~ V2 IL bk . .7) OH6m dinamicka evrstoea za bocn! tlak (Hertzov tlak) Materijal eelikzacementiranje eelik za pobolj~anje.. nelegiran legiran eelicni lijev..750 1. I SHmin ZM OH6m .25 HV + (245.400 OHlim (N/mm2) 1450.67 HV + (55. .200 200.. .. .400 200.. nelegiran legiran celicni lijev... 400 200.43 HV + (115..

77 1.45.55. stepenica pri bu~enju). .1 < 1 < 1 Toato ozuptanje I) Po .3) Ako SUu prijelaznim dijelovima bokova zupca zarezi (npr..korekcijski faktori QHA I) QH = QHA QHB QHD QHB {P-O..0.77 0. 1 > 1 > 1 1 0. .30 1.80.zaobljenost u korijenu..8 2.0 8 9 10 12 16 QH.0 2.YF . .2 2.5.50 1.20. . kutu nagiba boate linije f30i koeficijentu pomaka profila osnovne ozubnice X) 3.. (It .2) Ako u prijelaznim' dijelovima bokova zupca nema zareza.20 0.75 =-1 =.kut nagiba bOCnelinije. 569 .6 2. QHD QF = QFA QFB QFD (>t Grubo ozupcanje > 1 >1 1.1.6 3.. QF . p:' 30. ..koeficijent oblika zupca (ovisi 0 broju zubaca z.1. .1.

koeficijent razdiobe sHe Bq=- bAsinpo dk promjer tjemenog valjka db -' promjer osnovnog valjka bA sirina aktivnog dijela bokova zupca - - - - Yp = 1..8.Ko n t r 0 I a podataka iz prvog proracuna - Koeficijenti sigurnosti moraju biti: s obzirom na jamieenje dOl O'Hlim 1 SH= '-. KIK.->SHmin - 1/2 !j . ZR koeficijent hrapavosti (= 0. ZR QH' . = I/Bp I) Vrijednosti oznacene zvijezdicom . 1)* - - ZH .Po/120 ~ 0.kut zahvata Pb-kutzavojnicena osnovnom valjku 1/ 4- Z. KL KHx VKIK..ZHZ.koeficijent zareza (~ 1)* Yp koeficijent nagiba zupca Y. V tan Ot cos Ot eos PlOt Z.koeficijent zahvata -'. .. i + 1 V bk i s obzirom na trajni lom ZM QH' pri cemu su: m O'Flim 1 SF=-'-.. 570 .' ~=~.KH«KHP KFx QF' Yp Y.->SFmin 2l YF QF' bkdol 1 . .75 Y.Z.= V ~(I-Bq)+.KF«KFP dok pojedin i (bezdimenzijski) koeficijenti iznose: I) koeficijent brzine (~ 1)* Z. samo su orijentacijske. Bp= [ Bp Bq ]COSPb :! [tan 2 Otkl + i tan Otk2 - (i + 1) tan Ot] tanOtk = V(dk/db)2-1 mnn Y.koeficijent oblika boka zupca ZH = !!.

82. koeficijenl razdiobe site u ravnini profila KH...KL koeficijenlmaziva(= 0. - KH.75 1.35 1..velicinski koeficijenl ("" I)./bA Kp6 - koeficijent razdiobe site po ~irini zupca pri jednolikoj razdiobi oplereeenja Kp6 "" (I + KH6)/2 1 < KH6< 2 pri nejednolikoj razdiobi oplereeenja 1 < Kp6:.-- -! -udarni I - - Rad radnog slroja . 1I ..10 q9 O~ M 10 Kp.i).25 1. = I + 2(I/Zi-l)(qL-O.10 1.50 I 1.25 1.O.= 1 + 2(8p-I)(QL -0. Kp.80 1.11 0. KI koeficijenl udamog optereeenja - i. koeficijent razdiobe 15 .7SKH6 KH6= 2bJbA 571 .koeficijentrazdiobesite po ~irinizupca KH6 = 1.. -" :jJ 'Kp. velicinski koeficijenl ("" I)..12 0.5) KH6..85 K.00 nejednoliki 1. KHx . - dinamicki koeficijenl ("" I).20 AtBb site u ravnini pro fila 30 1Jm 50 I ~ I1 1 .S) 0.5 b.. jednoliki Rad pogonskog stroja t jednoliki nejednoliki udami 1..

2hfi COSO - hke (hre) i hkj(hfi) su visine vrha (odn.lucni = 2 nlz TI/T2 z2lz. = i = PI = Td/2= dnlz = ml n Modul I 572 . brojevi gdje su: n.brzine vrtnje pogonskog i gonjenog zupcanika. dfi = dj .Parovi stoznika (DIN 3971 . K .1980) Prijenosni omjer je i=l!L=. i Z2- Kutovi kiTJematickih stoiaca 0. sin 0.k.Zl Mjere stoinika Promjeri kinematickih kruinica: vanjski de = 2 Re sin 0 nutamji dj = 2 Ri sin 0 gdje su duljine izvodnice stosca: Re vanjska. + 02: ~ Korak 01 = arc tan sin I i + cos I i sin I l+icosI ~=aretan sin 02 -i-. i ~ ovise 0 prijenosnom omjeru i te 0 kutu medu osima I = 0. i n2. z.k. n2 zubaca pogonskog i gonjenog zupcanika. = d.. cot 0 hae sin 0 K = Re cos 0 - - Kut tjemenog stosca Kut podnoznog stosea oa = 0 + Da or = 0 "'-Dr T Da= arc tan (haJRe) Dr= arc tan (hrJRe) .kutni . Z. Udaljenost vanjske tjemene kruznice hae sin 0 = dJ2 .. Ri unutamja - - R e =~. cos 0 d. korijena) zubaca za vanjske i nutamje duljine izvodniee stosea.=~ 0 2 sin 2 sin 0 Promjeri tjemenih kruinica: dae = de + 2hae cos 0 dai = dj + 2hai cos 0 Promjeri korijenskih kruznica: 2h.

1=-nl =-Z2 n2 ZI gdje su: nl i n2 .ba bobie l.zlmn (sinPol +COSPOI) pIi eemu je SIRPOI = .gonjenogzupCanika -'~ "02-.(1+ y1 + 4K2) 2K2 K = a/zlmn I1 .. P02 I V. nog. ) kutov. = 1 a = sin 2PoI 1 .nije POI.z2mn 2cosP02 - Za kut medu osima E = POI+ P02 = 90' iznose: razmak os.zlmn 2cosPOI .ma . . a a = dOl + a= d02 = mn 2 ZImn 2 1 (~ cos POI cos P02 . za prijenosni omjer .znos.Parovi hiperboloidnib zu~anika Evolventni hiperboloidni Prijenosni omjer je parovi zupcanika . +~ ) 2a ~~ - 2 ( COSPOI + sinPol .:yl akoje -+-=.ca: - - pogonskog zupCanika -' "01-. E = POI + P02 gdje su POI i P02 kutovi nagiba boenih linija u pogonskog i gonjenog zUpCanika. Kut metlu os. ZI i Z2brojevi zubaca pogonskog i gonjenog zupeanika.brzine vrtnje pogonskog i gonjenog zupCanika. Promjeri d.oben.=W-~ ~~. tanPol<.~ } razmak os.h kruzn.

2 hn 574 . = 0.) Debljina zupca (~irina meduzublja) na sredgnjem . Kut medu osima I je po volji.brojevi zubaca pumog vijka i pumog kola.3 (c. Moduli m (mm): 2 3 1.brzine Cilindri~ni . 0. 4 20 Promjer sredgnjeg valjka drnl = m q I Ptltna karakteristika q: 1. da.. razlikuju se parovi cilindri~kog putnog prijenosa ZA (oblika bokova A). prednost: 8 7 10 9 12 11 16 14 20 I 18 Kut sredi~nje zavojnice Yrn Osni korak = arc tan (z. U posebnim slu~jevima mote visina vrha zupca biti ne~toveca iIi manja od Visina korijena zupca hn pri ~em je Cl = 0. valjka dfl = drn.lq) = arc px=mn Srnx = emx Pzl tan (m zlldrn. ZI i Z2 vrtnje . Prijenosni omjer je pri remu su: nl i n2 . vijka i putnog kola. obi~no je I = 90. Px = ZI m n ha.. = m = m(1 + c.1976) S obzirom na oblik bokova zubaca pumog vijka. koji je ovisan 0 postupku obrade.25 10 12 16 5 6 8 Puini vijak b. kroz os Korak zavojnice Visina zu~anog vrha valjku u ravnini presjeka = m n/2 = z..5 2.2). ZN (oblika bokova N). . Promjer tjemenog valjka Promjer podnotnog = drnl + 2 ha.putni prijenos (ISO) (DIN 3975 .5 1 1./n2 putnog = z2lz. ZI (oblika bokova I) i ZK (oblika bokova K).1.) m. prednost: 2. i = n.

4 + 2£) za navureni pu:znivijak dm '" 2 m (5. 0. 8 aluminijske slitine 4.. 17m na = m (mm) -2. Razmak osi a = O.88 0.55.!f 5 sivi lijev bakrene slitine s kositrom 2 ..85 0.3 + 0. 575 -~- .1.Pui.5(dm1 d2)+ xm + - * IzboT velilina za pui..0.78....ni prijenos Broj zubaca puznog vijka Zl i mehanicka korisnost 17m ovise 0 prijenosnom omjeru i: is.0.7 Promjer sredi~njegvaljka pumog vijka dmocjenjujemo s obzirom na modul m i broj zubaca puznog vijka Zl: za puni puzni vijak dm '" 2 m (1. ...3 (C2 '" 0. mm) P Z2 P (Nfmm2) pri cemu ocjenjujemo bocni pritisak S obzirom na materijal puznog kola: materijaJ p (Nfmm2) Modul procjenjujemo prema jednadzbi 3 m '" 0. 574). x koeficijent pomaka profila.10 10.43 v...80 Okretni moment na pu:znom kolu T2 proizlazi iz okretnog momenta pumom vijku T. ..h 32+ h f2 Visina zupeanog vrha h32 =: m(l + x) Visina zupcanog korijena hf2 = m(l . prijenosnog omjera i i mehanicke korisnosti 17m T2 i T. . 3 . 30 > 30 z\ 4 3 2 1 17m 0...no kolo Promjer diobene kruznice Korak Promjer tjemene kruZoice d32 d2 = Z2m P2 = m :It = d2 :n:Jz2 = Px = d2 + 2 m(l + x) Promjer tjemenog valjka de2=da2+m Promjer anuloidne kru:znice TK = a (d32f2) Promjer podnome krumice dfl = d32 2 m(2 + C2) Visina zupca h 2......75.L T2 (N .15 15. . .x + C2) - - - : pri rem su: C2= 0.0.90 0.65..1 Zl) a zatim ga odabiremo s obzirom na dm = mq (str.2).0.

Vrijednosti relativne zracnosti vide se u slijedecoj tablici: Brzina vrtnje n malena velika Relativna zracnost 1/1 malen Pmed velik Pmed (0. .- -~.. Prosjeeni pritisak Pmed u lezaju je Pmed l LEZAJI Klimi leiaji U stanju mirovanja klizne se plohe rukavca i blazinice lefaja dodiruju neposredno. 3) 10-3 <P = materijal 1/1 sinterovano reljezo 0. 15 15. T?plinski lznOSI 1/1 (0. . u kojem se koeficijent trenja snizuje na /J = 0. iznosi u Uzimajua u obzir razlicite koeficijente temperaturnog rastezanja.aa. zbog cega se mazivo mora hladiti. . d . koja djeluje okomito na lefaj. Mo.0. l)d.0.5) 10-3 (2. koji nastaje Zbog trenja Pri .~ ~. Relativna zracnost 1/1ovisi 0 prosjecnom pritisku Pmed i brzini vrtnje n. . preporucljivo je odabrati slijedece relativne zracnosti prema materijalu blazinice: materijaI bijela kovina olovna bronca aluminijske slitine Toplina trenja . .promjer rukavca.a-:.2. potrebna za nastajanje uljnog filma.6) 10-3 (1. .1 .:: -J!!I . . . .5. 2) 10-3 umjetne tvari (3. . 0.7. . . . stvara se izmedu rukavca i blazinice uljni film i podmazivanje prelazi postupno u hidrodinamicko. .. Zbog toga se u pocetku pogona pojavljuje »suho trenje« s razmjerno velikim koefin trenja /J = 0. .8 . 1) 10-3 (1. .sila. : tok <P.promjer blazinice. . . 1.nosiva duljina rukavca: / = (0. U tom je stanju potrebno ulje utiskivati pod tlakom u lefaj.2. . .. 3) 10-3 (0. cijentom = Fld/ gdje su: F .promjer rukavca. Prosjecni pritisak Pmed za razlicite materijale blazinica pribliZno je u slijedeam granicania: materijalPmed (N/mm2) materijal Pmed (N/mm2) bijela kovina olovna bronca 5. .5..5) 10-3 :.5. 1. j . /JFv.35 sivi lijev guma (u vodi) 1/1= (D .m mu~ '. . . / . a prelazi uglavnom na mazivo.. . 0. 0.. 576 :.2) 10-3 (2.5. 4) 10-3 I .8 :. .005.01 (a zatim s poveeanjem brzine vrtnje opet raste) . . . . d . _:co 'o--~.I' Kako se brzina vrtnje n poveeava. .d)ld gdje su: D . . .4 Re/ativna zracnost 1/1 lefaju.3.

15 4.5 31.3 17.5 48 48 57 64 67 3.601l611/621 .5 2.85 577 I I 38 .3 17 22 :1 !! If 45 50 55 '1 .98' 3 3.95 7.8 24 30 31..C3.5 0.4 13.5 1.5 5 7 8.3 5.4 3..5 1.7 16.2 4.1966) Niz BC: jednoredni kuglicni lezaji.6 9.5 26.. 597) Niz BN: jednoredni kuglicnilezaji s kosim dodirom Niz BG: dvoredni kuglicni lezaji s kosim dgdirom lednoredni Oznaka Niz BC 10 10BC 10 12 15 17BC 10 20 25 30 BC 10 35 40 45 BC 10 50 55 01 -I-.5 1.-1-.Strojarski prirucnik lIi 11 J!II .85 4. obicni (a = 0.6 45.5 0.5 59 22..5 2.2 24.5 39 I !!i - .5 1 I 1.5 10 12 12. 60 BC 10 65 70 75 BC 10 80 85 90 BC 10 95 100 105 BC 10 110 120 Niz BC 02 10 BC 02 12 15 60 65 70 15 80 85 90 95 100 105 110 120 IQ 12 15 95 100 110 115 125 130 140 145 150 160 170 180 30 32 35 18 18 20 20 22 22 24 24 24 26 28 28 9 10 11 2 2 2 2 2 2 '2.9 2.5 1. BN i BG (JUS M.5 3 3 3 I I 1 19. 62..5 6.j.---. vidi str.3 21.4 5..4 12..5 0.1- " W r 0. : .6 32 34 40 43 43 56..3 8 8 9 10 12 j'} 13 14 15 16 16 18 3.5 1.55 2.2 2.Valjni Kuglieni leiaji leiaji (ISO) Nizovi BC.1.5 2 kuglicni leiaji d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 Dimenzije (mm) D b 26 28 32 35 42 47' 55 62 68 "f5 80 90 Nosivost (kN) C Co 1.

1 10 13.5 3.7 24.5 3. C 4. 2.7 16 18.5 2.55 7.6 22 30 35.5 2.8 10.2 9.5 .5 3.65 10.5 55 63 72 81.6 19.5 1.5 1.5 54 61 69. 26 29 34.5 40 44 46.5 2.5 2 2 2 2 2.5 48 55 63 72 80 88 98 112 132 12.5 3.5 39 42.5 2 2 2 2.5 2.5 I 1.4 25 27 32.4 6.5 2.5 78 85 93 102 110 120 137 19.5 1.6 4.6 22.3 7.5 3 3 3.4 12.5 47.Jednoredni kuglicni lezaji (nastavak) Oznaka Niz BC 02 17 BC 02 20 25 30 BC 02 35 40 45 BC 02 SO 55 60 BC 02 65 70 75 BC 02 80 85 90 BC 02 95 100 Niz BC 03 10 BC 03 12 15 17 BC 03 20 25 30 BC 03 35 40 45 BC 03 50 55 60 BC 03 65 70 75 BC 03 80 85 90 BC 03 95 100 Niz BC 04 17BC04 20 25 30 578 d 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 17 20 25 30 Dimenzije (mm) D b 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 35 37 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 62 72 80 90 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 17 19 21 23 1.1 16.2 6.5 Nosivost (kN) C.8 10.6 17.3 7.3 21 26 32 35.5 .4 14.5 4 4 4 4 2 2 2.5 2.3 .5 40.9 19.5 3 3 3 3.5 3.4 14.6 22 26 31.5 1.55 8 8.5 45.5 50 55 63 71 80 90 6.3 5.5 3.5 1.5 16.5 42.

-" 75 80 85 BN 02 90 95 lOO 105 BN 02 d = 105 D= 190 b = 36 110 BN 02 d = 110 D=200 b = 38 .5 47 53 63 71 79.4 8.3 23. 0 U III I:! -" "8 .5 lOO 95 106 102 120 112 134 122 Oznaka Niz BN 03 17 BN 03 20 25 30 BN 03 35 40 45 BN 03 50 55 60 BN 03 65 70 75 BN 03 80 85 90 BN 03 95 lOO zlJe (mm) d.8 13.2 29 24.5 49 51 53 56 57 58.5 4 4 4 5 5 I Nosivos! (kN) C Co 31.5 106 116 127 137 156 170 190 Niz BN 02 15 BN 02 17 20 25 BN 02 30 35 . b I Dien-I Nosivos! (kN) C Co 7.3 21.5 3..lednoredni Oznaka kugliCni /elaji (nastavak) I d 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Dimenzije D (mm) b r 2.3 7.35 10.3 19.I( 0 .7 19..5 46.3 17. -" r I i j ! ii i! ! 105 BN 03 d = 105 D=225 b = 49 110 BN 03 d = 110 D=240 b = 50 579 L liJ ..8 11.6 26 21.5 41..I( 0 70 BN 02 .6 25 30 35. D.5 72 73.5 54 62 72 83 93 104 116 129 143 170 186 216 11.5 3.2 29 39 45.5 26.5 85 86.5 37.65 7.2 70 79 86 90 118 127 137 143 153 Niz BC 04 35 BC 04 40 45 50 BC 04 55 60 65 BC 04 70 75 80 BC 04 85 90 lOO 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 225 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 lednoredni kug/ibzi /elaji s kosim dodirom Oznaka I zlJe (mm) d.8 9.15 5.5 3. D.5 61. b Den-I Nosivos! (kN) Co C 6..5 3 3 3..5 106 116 127 138 148 3 51.3 14. 0 40 BN 02 U III 45 SO i! -c 55 BN 02 60 "8 65 .5 64 65.5 45.7 16.5 78 88 96.5 38 33.6 12.2 4..5 54 62 69..5 30.

4 30.2 33.5 11 13.3 12.7 44.5 1. 70 75 BG 32 80 85 90 BG 32 95 100 - I 4.6 60.5 106 127 150 160 9.3 44.5 2.0 58.0 77.S 112 129 140 160 180 212 240 265 300 320 6.8 27.7 41.0 15.2 52.4 28 32.7 63.1 r 1 1 1 1.5 2 2 2 2.4 49.55 5.' d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 15 17 20 25 30 35 40 45 SO 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Dimenzije (mm) D b 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 110 180 190 200 215 225 240 14.6 87.8 11 15.5 71 71 78 95 102 118 137 146 13.6 8.5 2.5 71 80 96.5 37.5 1.5 3.3 25 33.S 39.5 56 73 80 96.6 23.3 68.0 73.5 3 3 3.5 2.5 43 49 63 69.1 39.2 30.5 1.7 18.9 17.3 19.3 92.0 22.5 54 66.3 73.2 34.2 30.4 49.5 38.5 2.2 25.5 2.Dvoredni kuglicni /eIaji (s kosim dodirom) Oznaka .5 1.6 20.5 68.5 3.7 20.9 15.5 2.5 20.5 80 86.5 38 42.4 55.5 2 2 2 2 2.8 82.6 5.5 3.5 4 4 4 4 4 4 Nosivost (kN) Co C Niz BG 32 10 BG 32 12 15 17BG32 20 25 30 BG 32 35 40 45 BG 32 50 55 60 BG 32 65.6 18.5 3.5 47.5 3 3 3 3.6 26 34.5 3.5 1.8 7.2 22.3 36.95 7.9 36.5 43 55 65.2 54.5 100 114 132 137 156 113 196 216 236 255 275 Niz BG 33 15 BG 33 17 20 25 BG 33 30 35 40 BG 33 45 50 55 BG 33 60 65 70 BG 33 75 80.9 14 20 27 36 45.3 17. 85 BG 33 90 95 100BG 33 105 110 580 .0 30.

b b. 0. Ni<. RA in RD-K 1966) (JUS M. RA. 597).5 1.5 1.Valjkasti leiaji Nizovi RV. Niz RT: aksijalno neporniCoi leiaji.631/632163S/636/637/6411642 - RU {.5 1.5 68 69. RD-K lednoredni va/jkasti/eiaji Oznaka Niz RV 10 25 RU 10 30 35 40RU 10. 45 SO SSRU 10 60 65 70 RU 10 75 80 85 RU 10 90 95 100RU 10 110 120 B d 25 30 35 40 45 SO SS 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 - Niz RA: u oba smjera aksijalno pomicnidvorednilefaji s vodecim vanjskim prstenom.S 37.5 1.8 I I I 1. Niz RD-K: u oba smjera aksijalno pomicni dvoredni lezaji s vodecim nutarnjim prstenom i konicnom rupom.5 3 3 r.S 102 110 581 47 SS 62 68 75 80 90 95 100 110 115 125 130 140 145 ISO 170 180 . .5 55 60 63 65.2 24 25 26. D Dimenzije (mm) b r 12 13 14 IS 16 16 18 18 18 20 20 22 22 24 24 24 28 28 1 1.S 2 2 2 2 2 2 2 2.5 39 47.5 2. Za sve nizoveje a = 0 (vid. Niz RN: u oba smjera aksijalno pomicni lezaji s vodeCim unutarnjim prstenom.5 2.6 22.5 1.5 0.C3.5 1.5 I.S 29 42.. RT. RJ.2 15.4 24 27. C 7.5 2 2 2 2 2 NosivosI kN) ( c.RJ: u jednom smjeru aksijalno pomicni leiaji s vodeCim vanjskim prstenom.sIr.8 0..6 21.S 44 53 58.5 1. RN. ( Cl RN { _.S 28.4 13.5 1.5 1.5 10._.~ "'I .1:12.3 18.Q konus . Niz RV: u oba smjera aksijalno pomicni leiaji s vodeCim vanjskim prstenom.5 65.S 93 102 10 13.2 16 18.

Jednoredni va/jkasti

leiaji (nastavak) Dirnenzije (mm) D b r 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 ISO 160 170 180 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 215 240 260 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 IS 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 SO SS 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 . 4

Oznaka
Niz RU02 20RU02 25 30 35 RU 02 40 55 50 RU 02 55 60 65 RU 02 70 75 80 RU 02 85 90 95 RU 02 100 ' Niz RU03 20 RU 03 25 30 35 RU 03 40 45 50 RU 03 55 60 65 RU 03 70 75 80 RU 03 85 90 95 RU 03 100 110 120

d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 20 25 30 35 40 45 SO 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120

r,
I 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 I 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4

NosivOSI (kN) C. C

8 9,65 12,9 18,6 24,5 27 29 34,S 41,S 49 52 61 69,S 80 93 110 122 10,6 15 20,4 25 32,S 40 SI 58,S 72 81,5 90 108 118 129 153 166 193 220 270

11,8 13,2 17,6 25,S 33,5 34,S 36,S 44 53 62 64 75 85 98 118 137 153 16,6 22,4 30 36 45,S 58,S 71 85 102 114 125 158 160 180 208 224 260 300 355

Nizovi RN 02, RJ 02 i RT 02 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici kao niz RU 02. Nizovi RN 03, RJ 03 i RT 03 imaju isle dimenzije i nosivosti po tablici kao niz RU03.

!ednoredni Oznaka Niz RU04 30RU04 35 40 45 RU 04 SO 55 60 RU 04 65 70 75 RU 04 80 85 90 RU 04 95 100 110 RU 04 120 Niz RU 2S RU 30 35 40 RU 45 50 55 RU 60 65 70RU 75 80 85 RU 90 95 lOORU 110 120 22 22 22 22 22 22 22

va/jkasti lezaji (nastavak) d 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 110 120 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 110 120 Dirneozije (mm) D b r 90 lOO 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 22S 240 250 280 310 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 23 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 55 58 65 72 18 20 23 23 23 23 25 28 31 31 31 33 36 40 43 46 53 58 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5. 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 I I I 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
Nosivost (kN) Co C

32 41,5 53 60 73,5 81,5 98 108 137 160 183 208 232 255 285 320 355 13,2 19 28,5 34,5 37,5 40,5 47,5 62 75 80 86,5 102 118 134 163 186 224 265

51 63 80 90 112 118 143 156 200 232 265 305 345 365 405 455 500 16,6 23,2 35,5 41,5 44 45,5 54 71 85 90 96,5 114 132 153 183 204 255 300

Nizovi RN04, RJ04 i RT04 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici kao niz RU04. Nizovi RJ 21 i RT 22 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici kao niz Run. 583

Jednoredni valjkasti lelaji (nastavak)

Oznaka
Niz RU 23 25 RU 23 30 35 40 RU 23 45 50 55RU23 60 65 70 RU 23 75 80 85 RU 23 90 95' looRU23 110 120

I

d 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120

Dimenzije (mm) D b r 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 240 260 24 27 31 33 36 40 43 '46 48 51 55 58 60 64 67 73 80 86 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4

r,
2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4

Nosivost (kN) Co C

I

23,2 28,5 34 49 57 73,5 83 106 110 134 166 183 196 220 255 300 405 510

31,5 37,5 44 61 75 93 108 132 143 170 212
224

.

245 270 310 365 500 620 5,3 5,85 7,5 7,5 13,7 13,7 15 16,3 16,3 24 26 32,5 35,5 37,5 45,5 49 51 73,5 78 78 98 104 104 kao niz

Niz RU 49 10 RU 49 10 '22 13 4,3 0,5 12 12 24 13 0,5 5,1 15 28 13 6,55 ,15 0,5 17RU49 17 30 13 0,5 6,55 20 20 37 17 12 0,5 22 22 39 17 12 0,5 25 42 17 25 RU 49 0,5 13,7 28 28 45 17 0,5 15,6 30 47 30 17 0,5 15,6 22 32 RU 49 32 52 20 I 35 35 55 20 I 24,5 40 22 40 62 1 31 45 RU 49 45 68 22 I 34,5 72 50 50 22 38 I 55 55 80 25 1,5 47,5 60 RU 49 60 85 25 52 1,5 65 65 90 25 56 1,5 70 70 100 30 78 1,5 105 75 RU 49 75 30 85 1,5 80 80 110 30 85 1,5 85 85 120 35 2 108 90 125 35 9ORU49 2 116 95 95 130 35 2 116 Nizovi RJ 23 i RT 23 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici RU23. 584 ~ --

ii -

DlIOredni valjkasti leiaji Oznaka Niz RA 49 100RA 49 105 110 120 RA 49 130 140 150 RA 49 160 170 180 RA 49 lOO 200 220 RA 49 240 260 280 RA 49 300 320 Niz RD 30X. 30RD30K 35 40 45 RD 30K 50 55 6ORD30K 65 70 75RD30K 80 85 9ORD30K 95 lOO 1I0RD30K 120 130 14ORD30K 150 160 proer d lOO 105 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 220 240 260 280 300 320 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 110 120 130 140 150 160 Dimenzije (mm) D b 140 145 150 165 180 190 210 220 230 250 260 280 300 320 360 380 420 440 55 62 68 75 80 90 95 lOO 110 115 125 130 140 145 150 170 180 200 210 225 240 40 40 40 45 50 50 60 60 60 69 69 80 80 80 lOO lOO 118 118 19 20 21 23 23 26 26 26 30 30 34 34 37 37 37 45 46 52 53 56 60 r 2 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3,5 3,5
Nosivost (kN) Co C

104 108 110 137 166 176 224 236 245 305 325 390 415 455 640 680 900 915 21,2 26,5 34,5 42,5 46,5 57 63 67 83 86,5 102 110 129 134 140 200 216 275 285 335 375

98 lOO 102 125 153 160 208 216 220 285 290 365 380 400 600 620 830 850 25 31 39 46,5 49 62 65,5 67 85 88 106 110 132 134 137 208 216 275 285 325 365

.

Niz RD 30 K ima konil!nu rupu s konusom I: 12. Vrijednosli za nutamji d odnose se na uZu stranu rope. 585

Baevasti

leiaji

Nizovi SR, SE in SD (JUS M.C3.651f655f657 - 1966)

Q

"to

Niz SR: jednoredni samopodesivi lefaji s radijalnim dodirom i vodeCim nutamjim prstenom (a = 0, vidi str. 597) Niz SE: dvoredni samopodesivi lefaji s kosim dodirom i prstenastim uloskom Niz SD: dvoredni samopodesivi lezaji s radijalnim dodirom i vodecim nutarnjim prstenom

Jednoredni bacvasli /eiaji Oznaka Niz SR 02 25 SR 02 30 35 40 SR 02 45 50 55 SR 02 60 65 70 SR 02 75 80 85 SR 02 90 95 100 SR 02 110 120 130 SR 02 140 150 d 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 Dimenzije (mm) D b 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 230 250 270 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 38 40 40 42 45 r 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 Nosivost (kN) C Co 14.3 16,3 24,5 30 32 38 48 56 64 73,5 78 90 112 122 146 160 208 228 245 290 335 15 17,3 25 .30 32 37.5 47,5 55 62 71 75 85 100 120 140 156 196 216 232 275 310

I
l

586

lednoredni Oznaka Niz SR 03 20 SR 03 2S 30 35 SR 03 40 45 50 SR 03 55 60 65 SR 03 70 75 80 SR 03 85 90 95 SR 03 100 110 120SR03 130 140 150 Niz SR 04 2S SR 04 30 35 40 SR 04 45 50 55 SR 04 60 65 70 SR 04 75 80 85 SR 04 90 95 l00SR 04 110

bacvasti lefaji (nastavak) d 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 Dimenzije (mm) D b 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 240 260 280 300 320 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 230 240 250 280 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 55 58 62 65 21 23 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 55 58 65 r 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5
Nosivost (kN) Co C

14,6 20 28 34,5 46,5 53 68 78 96,5 112 122 146 163 183 204 224 245 290 345 400 475 530 34,5 46,5 53 68 78 96,5 112 122 146 183 204 224 255 270 . 290 340 380

16 21,6 30 36,5 50 56 71 81,5 100 116 129 146 166 186 .212 232 250 300 355 400 475 540 36,5 48 58,5 73,5 85 106 120 129 150 190 212 250 280 310 335 375 430 587

Dvoredni bacvasti /eiaji Oznaka Niz SE 13 20 SE 13 25 30 35 SE 13 40 45 50 SE 13 55 60 65 SE 13 70 75 80 SE 13 85 90 95 SE 13 100 105 110 . d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Dimenzije (mm) D b 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 225 240 15 17 19 21 23 2S 27 29. 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4
Nosivost (kN) Co C

19 27 38 45 60 78 83 98 114 137 156 176 196 220 245 265 310 340 375

28,4 30,5 43 49 63 76,5 88 104 118 140 160 180 196 220 240 260 300 325 360

Prema JUS M.C3.655-1966 standardizirani sujo~ i dvoredni baevasti lefaji (samopodesivi) : niz SO 22: d = 25 ...200mm niz SO 23: niz SD 30: niz SD31: niz SD 32: niz SO 40: niz S041:

D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b =

52 .. .360mm 18 ... 98mm 40 ...200mm 90 .. .420mm 33 ... 138mm 110 .. .400m11l 170 .. .600 mm 45 .. .-148 mm 110 ...360mm 180 ...600mm 56 ...192mm 90 ...500mm 160 .. .920 mm 52,4.. .336mm 120 .. .36Omm 180 ...54Omm 60 ...180mm 110 . ..300 mm 180 .. .500 mm 69 .. .200 mm

Standardi JUS za te lefaje ne propisuju nosivost Co.i C.
588

Stofasti leiaji Niz KB (JUS M.C3.735 - 1966)

Niz KB:
Stoiasti le!aji podnose velika sastavlje- lradijalna i aksijalna) optereeenja. VanjL i nutarnji prsten mogu se montirati ;lllJl5Cbice.

Omaka Niz K.B02 20 KB 02 25 30 35 KB 02 40 45 50 KB 02 55 60 65 KB 02 70 75 80 KB 02 85 90 95 KB 02 lOO 105 110KB02 120 130 140 KB 02 150

I

d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 105 110 120 130 140 150

Dimenzije

D 47 52 62 72 80 85 90 lOO 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 250 270

b

(mm)

bl 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 24 26 27 29 30 32 34 34 36 38

,
1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4

'I 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 I I 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5

I

Nosivost (kN) C C. 12,9 15,6 20,8 26,5 31 36 40,5 52 56 65,5 71 81,5 88 106 120 132 156 170 196 216 232 280 325 18,3 19 26 32,5 38 42,5 46,5 56 62 73,5 78 85 96,5 114 127 137 lOO 176 196 220 240 280 310 589

14 15 16 ,17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42 45

I

Stolasti Oznaka

lelaji

(naslavak.)

I

d 20 2S 30 3S 40 4S SO SS 60 6S 70 7S 80 8S 90 9S 100 !OS
Sirina

Dimenzije

D S2 62 72 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 21S 22S

b

(mm)

bl 13 IS 16 18 20 22 23 2S 26 28 30 31 33 34 36 38 39 41

T

TI

I

Nosivosl (kN) C CO 16 21,6 28,S 37,S 4S S7 67 78 91,S 108 122 137
'

Niz KB 03 20 J(B 03 2S 30 3S KB 03 40 4S SOKB 03 SS 60 6S KB 03 70 7S 80 KB 03 8S 90 9S KB 03 100 10S Oznaka
I

IS 17 19 21 23 2S 27 29 31 33 3S 37 39 41 43 4S 47 49

2 2 2 2,S 2,S 2,S 3 3 3,S 3,S 3,S 3,S 3,S 4 4 4 4 4 Oznaka

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1',S I,S I,S I,S I,S

IS3
170 190 228 2SS 270

22,4 30 37,S 48 S6 68 78 90 108 12S 140 IS6 173 193 212 250 27S 290 NosivoSI (kN) Co C

NosivoSI
I

Sirina
I

(mm) b b, 20 23 23 23 23 2S 28 31 31 31 33 36 40 43 46 SO S3 S8 17 19 19 19 19 21 24 27 27 27 28 30 34 37 39 43 46 SO
le

(kN) Co C 27,S 36,S 40,S 46,S 48 63 76,S 93 93 102 116 137 166 186 212 24S 27S 340 32 43 47,S S2 S3 67 80 98 98 104 120 137 163 186 208 240 260 30S
T

(mm) b b, 21 24 27 31 33 36 40 43 46 48 SI SS S8 60 64 67 73 77
diD

I

Niz KB 22. 30 KB 22 3S 40 4S KB 22 SO SS 60 KB 22 6S 70 7S KB 22 80 8S 90 KB 22 9S 100 10S KB 22 110 120

iT, isli su kao kod odgovarajucih veli/!ina niza KB 02. 590

.

Niz KB 23" 20 KB 23 2S 30 3S KB23 40 4S . SOKB 23 SS 60 6S KB 23 70 7S 80 KB 23 8S 90 9S KB 23 100 10S

18 20 23 23 27 30 33 3S 37 39 42 4S 48 49 S3 SS 60 63

22,8 32 43 S4 67 81,S 102 120 140 160 183 212 236 27S 31S 34S 40S 4S0

29 40 S2 64 7S 90 110 127 146 170 190 216 240 27S 31S 34S 390 430
T i

Promjeri

diD

polumjeri

..

Promjeri

le polumjeri

TI isti su kao kod odgovarajucih veli/!ina niza KB 03.

Aksijalni kugliCni lefaji Nizovi TA i me (JUS M.C3.701/705 -1966)

I

o

TA
Niz TA: jednoredni aksijalni kuglifui lefaji (podnose aksijalna optereeenja u jednom smjeru). Jednoredni aksija/ni kugiicn; /eiaji Oznaka
I

me
Niz TDC: dvoredni aksijalni kuglifui lefaji (podnose aksijalna optereeenja U oba smjera).

d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110

Dimenzije

(mm)

D 24 26 28 30 35 42 47 52 60 . 65 70 78 85 90 95 100 105 110 120 135 145

h 9 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 16 17 18 18 19 19 19 22 25 25

r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I I I I I I I 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

I

Nosivost (kN) C Co 11,4 12,5 13,7 16 22 29 32,5 39 52 57 62 76,5 93 96,S 104 112 116 125 156 220 236 5,7 6,1 6,5 7,2 9,65 12,2 13,2 14,6 19,6 20,8 22,4 27 32 33,S 34,5 36,S 37,5 39 50 69,S 73,S 591

Niz TA 11 IOTA 11 12 15 17 TA 11 20 25 30 TA 11 35 40 45 TA 11 50 55 60 TA 11 65 70 . 75 TA 11 80 85 90 TA 11 100 110

Jednoredni aksijalni kug/icni /eiaji (nastavak)

Oznaka
Niz TA 12 IOTA 12 12 15 17TA 12 20 2S 30 TA 12 35 40 45 TA 12 50 55 60 TA 12 65 70 75 TA 12 80 85 90 TA 12 100 110 Niz TA 13 25 TA 13 30 35 40TA 13 45 50 55 TA 13 60 65 70 TA 13 75 80 85 TA 13 90 100 110 TA 13 120 130 140TA 13 150 160 592

d
10 12 15 17 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160

Dimenzije (mm) D h 26 28 32 35 40 47 52 62 68 73 78 90 95 100 105 110 115 125 135 150 160 52 60 68 78 85 95 105 110 115 125 135 140 150 155 170 190 210 225 240 250 270 11 11 12 12 14 15 16 18 19 20 22 25 26 27 27 27 28 31 35 38 38 18 21 24 26 28 31 35 35 36 40 44 44 49 50 55 63 70 75 80 80 87

r 1 I 1 1 1 1 I 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1;5 1,5 1,5 1,5 1,5 2' 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4

Nosivost (kN) Co C

14 15,6 20,4 22 31 41,5 48 64 76,5 86,5 91,5 132 146 156 163 173 180 220 270 340 375 51 65,5 86,5 112 134 166 204 220 236 280 325 355 405 405 490 585 720 780 930 1000 1200

7,2 7,8 9,5 10 14 18 19,6 26,5 30,5 32,5 34,5 49 53 55 57 58,5 61 72 86;5 108 114 22,8 28 36 45 53 63 76,5 81,5 85 98 112 116 132 132 156 180 216 232 260 270 320

--

-

=

lednoredni Oznaka Niz TA 14 2STA 14 30 35 40TA 14 45 50 55 TA 14 60 65 70 TA 14 75 80 85 TA 14 90 100 110 TA 14 120 130 140 TA 14 150 160 lednoredni Oznaka

aksijalni kuglicni leiaji (nastavak) d 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 Dimenzije (mm) D h 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 230 250 270 280 300 320 24 28 32 36 39 43 48 51 56 60 65 68 72 77 85 95 102 110 112 120 130 r 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4 5 5 5 5 6 Nosivost (kN) C C. 73,5 104 127 170 200 250 300 360 405 455 510 560 620 680 880 1020 1100 1460 1460 1630 2000 33,5 44 53 68 78 95 108 127 140 153 170 183 196 212 260 290 310 380 380 415 480

aksijalni kuglicni lezaji (nastavak) d 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
prirutnik

I

Dimenzije (mm) h D 10 32 15 40 20 47 25 52 30 62 30 66 35 73 40 78 45 90 50 95 55 100 55 105 60 110 65 115 70 125 22 26 28 29 34 36 37 39 45 46 47 47 47 48 55 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1.5 1,5

Nosivost (kN) C C. 20,4 31 41,5 48 64 76,5 86,5 91,5 132 146 156 163 173 180 220 9,5 14 18 19,6 26,5 30,5 32,5 34,5 49 53 55 57 58,5 61 72 593

Niz TDC 22 15TDC22 20 25 30 TOC 22 35 40 45 TDC 22 50 55 60 TDC 22 65 70 75 TDC 22 80 85
39

- Strojarski

--

.
Dvoredni aksijalni kuglicni leiaji (o3Stavak) Dimenzije (mm) Oznaka d D h a , d,
Niz TDC 22 90 TDC 22 100 110 120TDC22 130 140 Niz TDC 23 2STDC 23 30 35 40 TDC 23 45 50 55 TDC 23 60 65 70TDC23 75 80 85 TDC 23 90 lOO 110TDC23 120 130 140TDC 23 150 160 iz TDC 24 25TDC 24 30 35 4OTDC24 45 50 5STDC 24 60 65 70TDC 24 75 80 85 TDC 24 90 100 5 90 75 135 100 85 150 110 95 160 120 100 170 130 110 190 140 120 200 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 lOO 20 25 30 30 35 40 45 50 55 55 60 65 70 75 85 95 100 110 120 130 140 15 20 25 30 35 40 45 50 50 55 60 65 65 70 80 52 60 68 78 85 95 105 110 115 125 135 140 150 155 170 190 210 225 240 250 270 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 62 67 67 68 80 81 34 38 44 49 52 58 64 64 65 72 79 79 87 88 97 110 123 130 140 140 153 45 52 59 65 72 78 87 93 101 107 115 120 128 135 150 14 15 15 15 18 18 8 9 10 12 12 14 15 15 15 16 18 18 19 19 21 24 27 30 31 31 33 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 33 2 2 2 2 2,5 2,5

"
1,5 1,5 1,5 2 2 2

Nosivost (kN) C Co 270 340 375 390 510 540 51 65,5 86,5 112 134 166 204 220 236 280 325 355 405 405 490 585 720 780 930 1000 I 1200 73,5 104 127 170 200 255 300 360 405 455 510 560 620 680 880 86,5 108 114 118 150 156 22,8 28 36 45 53 63 76,5 81,5 85 98 112 116 132 132 156 180 216 232 260 275 320 33,5 44 53 68 78 95 108 127 140 153 170 183 196 212 260

1,5 0,5 1,5 . 0,5 1,5 0,5 1,5 I 1,5 I 2 I 2 I 2 I I 2 2 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 3 1,5 3,5 2 3,5 2 3,5 2 3,5 2 4 2 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

I

.5 3.? 3.5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 2.8 23 26 28 29 29 32 32 35 38 41 41 41 45 rJ 3 3 3.C3..1 I 595 .5 4 4 4 5 5 5 5 6 Nosivost (kN) Co C 1140 1250 1800 1860 2000 2450 2600 2700 3250 3800 4050 4900 5000 5200 5700 6000 585 750 950 1080 1250 1290 1500 1560 1860 2160 2550 2650 2800 3600 425 430 630 640 680 850 880 915 1160 1270 1320 1600 1660 1660 1900 1930 280 345 430 490 550 570 655 670 800 930 1060 1080 1120 1460 t.5 3.Aksijalnj baCvasti.5 3 3.71l/7I5 1966) Niz TS: samopodesivi aksijalni leiaji s nesimetrienim baevastim valjcicima. hk 48 48 60 60 60 73 73 73 85 85 85 95 95 95 103 103 42 48 54 5S. 60 60 67 67 73 78 85 85 85 95 15 15 19 19 19 21 21 21 25 27 27 30 30 30 33 33 14 16 18 19 20 20 23 23 25 27 29 29 29 32 24 24 30 30 30 38 38 38 38 42 42 46 46 46 55 55 20.5 3. D a 108 117 130 139 150 162 172 183 194 202 212 225 235 245 259 268 58 64 70 76 82 87 92 96 103 110 116 125 135 148 Oznaka Niz TS 92 200 1'8 92 220 240 2601'892 280 300 320 1'8 92 340 360 3801'892 400 420 440TS 92 460 480 500 Niz TS93 1001'893 110 120 1301'893 140 150 1601'893 170 180 190 2001'893 220 240 260 d 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 D 280 300 340 360 380 420 440 460 SOO 520 540 580 600 620 650 670 170 190 210 225 240 250 270 280 300 320 340 360 380 420 Dimenzije (mm) h h.5 3.lef. Niz TSA: samopodesivi aksijalni leiaji sa simetriCnim baevastim valjcicima. f I f ! 1I .aji Nizovi 1'8 i 1'8A (JUS M.

490 585 680 780 915 950 1080 1220 1370 1530 1660 1860 1900 1960 2360 2800 2800 Standardizirani su (JUS M.5 3 3 3 3. .500 mm.540 mm.5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 Nosivost (kN) C Co 3750 4500 4750 5600 5850 7100 7350 7650 8500 9500 9650 10 200 404 520 570 670 720 830 965 1160 1370 1600 1860 2000 2280 2600 2900 3250 3600 4050 4250 4500 5500 6400 6400 1500 1800 1830 2200 2240 2700 2800 2900 3250 3550 3600 3650 232 275 300 345 375 425.C3.... niz TSA 94: d = 60..500 mm.. Standardi JUS za te nizove lefaja ne propisuju nosivosti Co i C.715 nih baCvastih lefaja: 1966) jo§ i slijedeei nizovi aksijal- niz TSA 92: d = 240.670 mm.300 mm. D = 130. 750 mm. . D = 340. .. D = 210.Aksijalni batvasti leiaji (nastavak) Oznaka Niz TS93 280 TS 93 300 320 34OTS93 360 380 4OOTS93 420 440 460TS93 480 500 Niz Th'94 60TS 94 65 70 75TS94 80 85 90 TS 94 100 110 120TS 94 130 140 150TS94 160 170 180TS94 190 200 220 240TS 94 260 280 300 d 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 D 440 480 500 540 560 600 620 650 680 710 730 750 130 140 150 160 170 180 190 210 230 250 270 280 300 320 340 360 380 400 420 440 480 520 540 Dimenzije (mm) h hr hk 95 109 109 122 122 132 132 140 145 150 150 150 42 45 48 51 54 58 60 67 13 78 85 85 90 95 103 109 115 122 122 122 132 145 145 32 37 37 41 41 44 44 48 49 51 51 51 15 16 17 18 19 21 22 24 26 29 31 31 32 34 37 39 41 43 43 43 48 52 52 46 50 53 59 59 63 64 68 70 72 72 74 20 21 23 24 26 28 29 32 35 37 41 41 44 45 50 52 55 59 59 59 64 68 10 a 158 168 180 192 202 216 225 235 245 257 270 280 38 42 44 47 50 54 56 62 69 74 81 86 92 99 104 110 117 122 132 142 154 166 175 r 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 2.5 3..5 3. . 596 . niz Th'A 93: d = 120..

.22cota 0.S2 0.6 J J J J J J J O.) * StatiCkanosivost Co ne smije biti manja od ekvivalentnog statickog opteteCenja Fo Co ~ Fo .853.S O. + 2.22 cot a I b) Ekvivalentno staticko optereeenje zd aksijalne leiaje istodobno aksijalno i radijalno optereeenje. Proracun staticke nosivosti (JUS M. 856 .S O.84 0.76 0.851-1963).C3. a = 30.=400 Samopodesivi kugliati ldaji Valjkasti Jdaji 0.C3. - a) Ekvivalentno staticko opterecenje za radijalne leiaje pri Cistom radijalnom opteteCenju (Fa = 0) Fo=Fr uz istodobno radijaIno i aksijalno optereeenje - uzimamo veeu od slijedeeih dviju vrijednosti Fo Vrsta radijalnog Kugliati Jdaji lemja = XoFr + YoFa lednoredni I Fo=Fr leZaji Vrijednosti za Xo i Yo imose: Xo Yo I Dvoredni Xo ldaji Yo s radijaloimdodirom I 0.S 0.S8 O. a je kut dodira (kut izmcdu dodime osi i okomicena os lefajnog provrta). ono radijalno odn. aksijalno (centricno) opterecenje radijalnih odnosno aksijalnih lezaja pri kojem nastaje ukupna plasticna deformacija od 10-4 promjera valjnog tijela.44 cot a Kugliati lemji s kosim dodirom a ="20.S O.. cot a. a = 3S.44 F. - Fo = F. 577 do 596) Ekvivalentno staticko optereeenje Fo ovisno je 0 radijalnom optereeenju Fr i aksijalnom optereeenju Fa.S O. (1. Staticka nosivost Co za pojedine vrste leiaja danaje u tablicama (s(r.38 0. a = 2S.6 O.S O.44 cot a 0.S 0.66 O.29 0.Nosivost valjnih leiaja (prema ISO) Staticka nosivost lefaja (JUS M.1965).26 I 0.42 0. 597 .S O. Staticka nosivost je nosivost u mirovanju.3 Frtancx (Za jednaredne aksijaIne leZaje ta jednadzba viSe ne vrijedi toeoo ako je Fr > 0. tj.33 0.S O.

00 X Y I Fa/VFr> e X Y 2./VFr> e I - s radijalnim dodirom s kosim dodirom 1.857/858/859/8fIJ 1964).31 1..45 1.99 1.45 1..56 598 X Y 2.42 0.30 1.Dinamicka nosivost lezaja (JUS M.15 1.17 0. a) Ekvivalentno dinamii!ko opterecenje F pri radijalnom opterecenju Fr i aksijalnom opterecenju Fa . 577 do 596)..26 0.38 0.55 1.56 1 0 0.852 - 1%3) Trajnost valjnog lefaja odredena je brojem okretaja (iIi satima rada uz konstantnu brzinu vrtnje) pri kojem se pojavljuju prvi znakovi umora materijala. Dinamicka nosivost radijalnog odn.71 1.2 lefaji Vrijednosti X i Y za radijalne kugliene lefaje s radijalnim dodirom F -2 e I Dvoredni F.028 0.42 0.31 1.28 0..30 1.34 0.084 0. pri eemu faktor V iznosi: Vrsta radijalnog lefaja I Unutarnji prslen se okreee I miruje kuglieni lefaji samopodesivi .30 0.44 0.99 1.C3.04 1.28 0.22 0.XFr + YF.19 0.00 0.jednoredni s radijalnim dodirom.56 -. e I Co 0.15 1.014 0.za aksijalne letaje F= V.11 0. Proracun dinamicke nosivosti (JUS M. Nazivno trajanje skupine jednakih lefaja je onaj broj okretaja (iIi sati rada uz konstantnu brzinu vrtnje) ~to ga dostigne iIi prema~i 90% lefaja jz te skupine prije pojave prvih znakova umora materijala.04 1. rastavljivi valjkasti lefaji Jednoredni lefaji F./VFr:.2 1 1 1. aksijalnog lefaja je cisto radijalno odn.C3.2 1.056 0.- .55 1. I:>inamicka nosivost C za pojedine vrste lefaja dana je u tablicama (str.71 1. aksijalno konstantno optereeenje kojim mozemo opteretiti skupinu jednakih lefaja s nazivnim trajanjem od 1()6 okretaja.

39 2.65 1.13 1.38 0.30 0'231 o 34 .056 Jednoredni leZaji Dvoredni Fa/VF.43 0. 1Co 0.39 0.46 1.41 1.60 0.10 1.29 0.46 0.57 0.00 1.47 1.087 0.02 1.63 2.47 0.44 0.82 1.74 3.Fa.87 1.75 2. 599 .014 0.11 0. 0. Xi Y vrijednosti su iste kao kod kuglicnih letaja s radijalnim dodirom (str.' e leZaji e I I Fa/VFr>e X Y X Y 2.11 0.57 I I 100 0.68 0.95 1.71 1.17 0. i- broj rcdova kuglica u jcdnom leZaju.32 0.28 2.23 1.14 1.57 1.086 0.29 0.78 2.058 1.63 0.34 1.64 1.40 0.00 0.41 1.79 1.23 1..12 1.78 0.57 1.45 0.52 2.49 0.70 0.07 0. 598) I 1.63 1.66 0.40 0.36 2.38 0.:.55 ISo 0.19 1.40 2.35 1.69 1.50 Vrijednosti X i Y za radijalne kuglicne leZajes kosim dodirom et I .40 1.18 2.30 0.63 1.78 2.66 0.87 Ot7\.54 0.75 1. 0.87 1.47 0.43 0.26 0.50 0.63 1.27 1.98 1.014 0.14 Za e.58 1.44 1.24 1.44 0.56 0.Za rastavljive jednoredne vrijedi radijalne kuglicne leZaje s radijalnim dodirom Fa/VFr > 0.00 1.67 0.36 0.16 1.39 1.55 1.5 I X = 0.52 0.12 0.34 1.78 2.17 0.38 1.93 5° 0.92 0.78 0.17 0.015 0.63 3.41 0.057 0.028 0.55 0.029 0.50 0.07 I Fa/VFr> e X Y 3.42 1.72 1J1' 25° 300 35° 400 - I I I .40 0.46 1.42 0.26 1.76 1.06 2.88 1.36 0'291 0.66 1.63 0.23 2.52 0.00 0.18 1. 0.12 1.00 1.09 0.26 1.57 0.17 1.58 .93 1.01 1.54 0.21 "2.80 0.28 0.11 2.12 1.029 0.37 0.56 0.43 0.00 1.56 0.29 2.2 {Y = 2.085 0.

89 11'18 11.4 cot« 0.42 cot« 0. 1..90 3.92 1.=O.67 I 0.66 0'591 1.65 0.45 cot« 0.52 0./V F.40 0.. + YFa Vrijednosti X i Y - Vrsta aksijalnog lefaja Kuglimi lefaji s kosim dodirom « = 45.> e 1.66 0.lefaji I Y X Fa/F. X= 1 b) Ekvivalentna dinamicka aplerecenje F pri radijalnom opterecenju F..25 I 2. i aksijalnom opterecenju F. za aksijalne letaje F=XF.5 tan« I Za «=9QO: F.66 tan « I 1 I 1 1..54 a. > 1.67 0.e I X Y Fa/F.67 I tan« !1.4 cot« 0.66 0.67 cot« Za «=0: F. « = 60" « = 75...5tan« X Y - dvoredni 0.4 0.Vrijednosti X i Y za samopodesive radijalne lefaje Vrsta radijalnog lefaja Samopodesivi kugliarl lefaji jednoredni FJV F. >e X Y Jednosmj.5 tan« X Y F.17 4.. Samopodesivi valjkasti lefaji Dvosmjemi lefaji e I I Fa/F.5tan« 0. =0.65 cot « Samopodesivi valjkasti lefaji jednoredni dvoredni - o 0.92 0. Y=1 * Trajnost lezaja L ovisi 0 dinamickoj reeenju F te iznosi nosivosti C i ekvivalentnom (106 okretaja) opte- pri Cemu je eksponent m: za kuglimelefaje m = 3 za valjkaste lefaje m = 10/3 600 ..

Veeinu destilata treba jo~ i rafinirati. masti. cio niz posebnih masti izradenih npr. 601 . Dodaci sluze za pobolj~anje mazivosti i viskoznosti. * K v a lit e t m a z i v a i mazivost prosudujemo s obzirom na ovlaiivanje i prianjanje na kovinske pomine i otpornost prema starenju. pjenjenje i rdanje. naftna imaju ne~to veeu. Zato je njihova mazivost osobito dobra. Opeenito so 80stoCa i viskoznost tim manje ~to ugljikovodici. ZamaJcena (kompaundirana) ulja mj~vina su mineraInih i biljnih iIi zivotinjskih ulja. poznat je. Sintetska ulja iz ugljenog katrana doseiu gustoeu llOO. te omogucuju detergentno djelovanje i mazanje pri visokom tlaku. na osnovu aluminijeva iIi drugog sapuna. Pri izboru maziva za odredenu svrhu od1u~na su fizikalna i kemijska svojstva: 8OstoCa.. »detergenti-disperzanti« osobito su potrebni za motorna ulja. veeu gustoeu. Stoga se vrlo rijetko upotrebljavaju posve sama. kruti~te. . KvaIitetna stabilna ulja na parafinskoj osnovi imaju gustocu oko 870 kg/m3. Uglavnom razlikujemo litijeve i natrijeve. 1200 kg/m3. no ujedno i trajniji te imaju dobru mazivost ako nisu previ~ rafinirani. aIi se pri upotrebi pretvaraju djelomice u smolu i razgraduju. aIi bde stare nego cista mineralna ulja. Biljna i livotinjska ulja (ko~tano.. sprije~vaju autooksidaciju. jer sprije~avaju nakupljanje taloga i izgorjelih ~estica u motoru.) sve vi~ tehnici zbog specijalnib svojstava. viskoznost. Tzv. Rafinati su skuplji. medutim. primjenjuju u suvremenoj Masti (za strojeve i vaIjne lefaje) su smjese sapuna i mineraInih ulja. kaplji~te. Mineralna ulja s dodacima {aditivima} imaju bolja svojstva od ~istih mineralnih. sadrie vi~ vodika. a ulja s asfaltnom osnovom jo!. GustoCa pri 15 DC gotovo je za sva ulja manja od 1000 kg/m3. repicino ulje) veoma su masna pa bolje maZu od mineralnih. ricinusovo. Dobivamo ih destilacijom iz sirovog zemnog ulja (nafte). koroziju. neutralizacijski broj i druga. plami~te. Neka se sintetska ulja (silikoni i sI.MAZIVA S obzirom na i z v 0 r m a z i v a razlikujemo slijedeee vrste: Mineralna ulja se naj~~ upotrebljavaju kao maziva u tehnici. Natrijeve masti tvore S vodom emulziju pa izdrre vi~e temperature. od kojih je sastavljeno doti~no mineralno ulje.

. dosegli smo goriite.. Tim ocjenjujemo upotrebljivost ulja pri niskim temperaturama.~ 70 200 5 100 "'-.. Ispituju se odnosno ocjenjuju slijedeea svojstva: sposobnost prianjanja i debljina sloja maziva na plohama.. Ako ulje nastavi dalje samo gorjeti. svi zajedno. uskladiti s uvjetima koji.... Te metode obicno nisu standardizirane. u uzorak masti utisne stoz.. Neutralizacijski broj jest broj mg kalijeva hidroksida (KOH) kojije potreban da se neutraliziraju slobodne organske kiseline u I g ulja. odlucub .. detergentnost i dr. 1 ""'.. " '" a - Viskoznost je najvazniji podatak pri izboru ulja za odredenu svrhu.aja. 602 o temperaturi te se s porastom temperatu50 re znatno smanjuje. dok je pri snirenom tIaku (npr. Penetracija je mjera za tvrdoeu masti (tj. a za promjenljive pogonske priDijagram o~isnosti viskoznosti v 0 like potrebno je ulje s blago polozenom kritemperaturi T vuljom viskoznosti. pa zato ono mora biti znatno vi~ od pogonske temperature lez. 65. Te osnovne upute treba a polutelko (srednje) ulje. Krutiite je temperatura pri kojoj ulje vi~ ne teee. Neutralizacijski broj.lako ulje. u vakuum-pumpama) znatno nife. a osobito na motorima s nutamjim izgaranjem. juo konacnom izboru najpravilnijegmaziva. u mineralnim se i zamaSCenim uljima stvaraju nakon dureg vremena slobodne organske kiseline. oksidacijska stabilnost. Zbog upotrebe ulja pri visim temperaturama i katalitickog djelovanja kovina u prisustvu kisika iz zraka.ac odredenih dimenzija. u kompresorima) plamiste je znatno vi~. u 5 vrucim prostorijama) potrebno je ulje veCe 30 £0 50 60 70 "C 100 120 viskoznosti. . Za veea optereeenja i pri 10 visim pogonskim temperaturama (npr. Plamiite je temperatura pri kojoj se uljne pare prvi put zapale kad im se priblizavamo s otvorenim plamenom.. dubina do koje se. Plamiste moramo uzeti u obzir samo ako su pogonske temperature blizu plamista. Viskoznost veoma ovisi I I * Buduci da laboratorijska ispitivanja spomenutih fizikalnih i kemijskih karakteristika nisu uvijek dovoljna za ocjenu radnih svojstava.. koje je 30 do 40 stupnjeva vi~ od plamista. uz propisane uvjete. Mjere za viskoznost (kinematicku) vidi str. pa ulje »stari«. Ono veoma ovisi 0 tlaku. - . pri poveeanom tlaku (npr. Kapljiite je temperatura na kojoj se pojavi prva kaplja tekuCe masti kad se ona zagrijava u odredenoj posudi.. uvedena su i ispitivanja za specijalna rnaziva i neposredno na strojevima..b 30 Za letaje s velikom brzinom vrtnje i malim optereeenjem potrebno je ulje ma20 15 nje viskoznosti. Mnoge se masti razgraduju vee mnogo prije nego su dosegle kapljiste.

Plamte .za protocno mazanje Leiajno ulje ... 85 I -15 I 130 Vretenskoulje.za optocno mazanje .destilat(JUS B.1973) . - I I lako te~ko Osovinsko ulje (JUS B.C min.Lezajna.H3. 110 0 .C lako OL 45.230 ..C lako LD . .H3. .desti~at(JUS B.1956) pri 50.C lako VL 20.1956) ..1956) .3000/301 .313.170 Vretensko ulje (JUS B.za protocno mazanje pri 20...C 80 -40 CP 2 1. 52 -5 150 polute~ko LD . 45 -15 130 te~ko VI' 60.H3. .30 21. .... 60 -15 150 I te~ko OT 90. pri 50. 316 .C maks.za osovine tracnickih vozila pri 50.310/311. osovinska i cirkulacijska ulja Vrsta Oznaka Viskoznost mm2/s Krutite O.H~. vretenska. . 110 0 160 Cirkulacijsko ulje (JUS B.6 super super lako 90 -30 3 CP 3 super lako 110 -20 7 CP 7 ekstra ekstra lako 140 9 -20 CP 9 ekstra lako 160 -16 14 CP 14 posebno lako 165 -15 20 CP 20 vrlo lako 170 -15 27 CP 27 lako -10 180 37 CP 37 srednje -10 200 50 CP 50 te~ko 200 -10 75 CP 75 vrlo te~ko 210 100 -5 CP 100 osobito te~ko 215 150 -5 CP 150 ekstra te~ko 220 -5 215 CP 215 ekstra ekstra te~ko 230 -5 300 CP 300 super te~ko 230 425 -5 CP 425 super super te~ko I I I 603 ..60 55 . 75 0 160 te~ko LD 100 80.H3.. .. 38 -5 140 srednje LD .3211323-1956) ..45 40.

270.H3...1 .2.8 210 MP575 < 3300 >4..2 (-18) 180 MP 5-140 25..9 42.5 ZU 455 455 5 I I - 180 190 200 210 220 230 235 240 240 U/je za mehanicke prigone motornih vozila (JUS B. .319 .2 150 MP5-80<llOOO 9.H3.H3.5.5 .1973) ZU 40 40 -25 ZU 55 55 -20 ZU 80 80 -18 ZU 110 110 -15 ZU 150 150 -12 ZU 190 190 -12 ZU230 230 -10 ZU305 305 .5 (. zupcanike i zupeane prigone Oznaka' -17.3D2/303.5. " - za mjenja~ i diferencijale.goe Krulisle Doe maks.12 14.1962) Plamisle °C min.31.. 42. 25.190 8.2 -15 190 MP 4-140 25...9<J2) UVP-I4()2) UVP-25()3) 22. Ulje za visoki flak (JUS B.... UVP751) 1 3268 1 UVP.. "- za pufne pri. 604 - za zupeane prigone..H3.19.211..8.11.8.. .5 (-25) 160 MP 5 .7) 200 11 gone..9 -20 -15 -12 -10 o 1955) 150 165 180 200 220 U/je za otvorene zupcanike (JUS B.Ulje za visoki tlak.. . 272 OZ 5 33 OZ10 72 OZ 15 125 I I I 190 190 190 U/je za zatvorene zupcane prigone (JUS B.. 76 91.19.11... .31.1973) MP4-80 <23000 9.. .1 25. 215 . 29 53.....5.90 < 76000 16.5 -20 170 MP490 16.801) UVP.

36..1962).C maks.210 - 1976) ..C 16..C ekstraekstralako HU-EEL 10..120. pri 50.. S02..C: I 30.KU-S 52. .1962).. 382 - . turbiosko i cilindarsko ulje Vrsta I ! Oznaka I V. .H3.. .. CO2. freone i sI..za vodne.12 -35 81 ekstra lako HU-EL.55 + 5 I I 310 605 . .33 34.200 .... .C lako KU-L 35.140 . pame i plinske turbine vrlo lako lako I . ... 14 -30 100 wlo lako HU-VL 17. 34 -20 200 srednje HU-S 38.. kompresorsko. 52 ' + 5' 44.53 -10 220 vrlo t~ko HU-VT 61...8' .141 .C min..21 -25 160 !ako HU-L 30. -25 ... .341 za zasicenu paru za pregrijanu paru I 25...5 250 U/je za rashladnekompresore (JUS B. k t IS o~os mm /s Kruti~te .. 12.144 . 270 . I I Plami~te . ! I CU 250 CU 300 I I pame cilindre I pri lOO.5 215 posebno t~ko KU-NT 150..17 -40 135 I lako KH-L 18.52 1956....8 1970)-za 190 210 I 220 250 ..72 -15 185 t~ko KU-T 75.8 . 128-1963) za uljno-hidraulickenaprave pri 50..42 -15 210 I~ko HU-T 49.... Turbinsko u/je (JUS B.26 -35 160 1 180 srednje KH-S 26.. . TU-VL TU-L pri 50.H3.5 230 ekstra t~ko KU-ET 220... \ 200 le~ko KH-T 36.H3. 50 -20 175 srednje . 1 Hidraulitko u/je (JUS B..42 44. . .50 I -20 I I I .. .75 -10 I 230 posebnote~ko HU-NT 80..151 .H3.. 156 ..za kompresore za NH3.H3. . 95 I -10 I 240 Kompresorsko u/je (JUS B. .za stapne i rotacijske kompresore pri 50.C vrlolako KH-VL 10..Hidrauli&o..24 I I -10 I 180 srednje TU-S t~ko i TU-T Cilindarskou/je (JUS B.105 -10 195 vrlo t~ko KU-VT 110.

H3.4.9°C Viskoznostmm2/s 2400 9600 : . motore je ulje s dodacima. . ni ovisnost njegove viskoznosti 0 temperaturi).6 9. 7. Plamiste °C I min. -25 -20 . I ulja inhibirano inhibirano.30). 9... (Ulje koje odgovara gradacijama SAE 10Z i SAE 30.9. Motomo upotrebljava ulje za dvotaktne benzinske se pomijeSano s benzinom.3 7.6.9 12.6. D I I tezi motori laki } dizel- Razdioba po viskoznosti Po SAE (Society of Automotive Engineers) motoma su ulja podijeljena u gradacije po viskoznosti (pri !!emu nisu uzeti u obzir ni kvalitet ulja. detergentno ja!!e detergentno jako detergentno Upotreba I SB I I tezi moton laki } benzinsi SD CC CD I Klasifikacija API poznaje jos i kvalitete: SA.. I Krutiste °C maks. SC i SE (od SA do SE s porastom dodatka) te CA i CB (od CA do CD za poveeani stupanj kompresije motora).Motomo uIje (JUS B.. 606 J .3 ... ozna!!enoje sa SAE 10Z . a .l29/139/149/169 - 1974) Razdioba mineralnih motornih u/ja po kvaliteti Klasifikaciju API su (1970/71) zajednil!ki izdali: API (American Petroleum Institute) i ASTM (American Society for Testing Materials) Klasifikacija Karakteristika I po JUS Kvalitet A B C API.3. Gradacija po SAE I -17.8... 16.12. I 200 205 SAE30 SAE 40 SAE SO - I 7. . 9. Zfmska u/ja SAE 10 Z SAE 20 Z Ljetna ulja SAE 20 I I 5.8 -20 I 205 220 230 I -15 -10 I 16.22.....7 I -10 240 »Svesezonska ulja« obuhvacaju viskoznoscu viSe gradacija.8°C: 98.

.37.C 20 ..5.C 40 I -30 I Dielektribla ~toCa ulje 30 kV. 37.. 1 : 40 (1 : 60).Vllt..... I2oladjsko alje i alje za obradu Vrsta Viskomost mm2/s Kruti~te ..C I 800 pri 20. ..17 1970) pri 20.1973) -20 6. I PlamBte °C min. za precizne Vazelinsko u!je. 607 . tehnilko (JUS B..eliDsko.C 18.12 12 . 1 : 1000.0 .12 12 ..C maks.. . 163 iostrumcnte i lake radilia: vrlo lako lako srednje tdko IVZT-VLI VZT-S VZT-T I VZT-L 1958) - pri 20.H3.. UUai tekueine za obradu - za hladenje i mazanje alata pri odvajanju Neemulgiraju~a ulja (JUS B.561/562 za transformatoR pri -30.536-1974)-za emulzije s vodom u omjeru uljeJvoda = 1 : 10. .S -10 12 .526. N5 pri 50.. 37 I -25 pri 50.H3..C IIU-T I 1800 I --45 I 130 140 za sklopke IIU-p pri -15. 37.37.25 26.. za preradeno 6:stica s kovina izolacijskih ulja IU-T i IU-P iznosi: za nepreradeno ulje 50 kV.C 30 I 120 120 140 160 I I -15 -20 -15 I lzolacijsko u/je (JUS B. 6.5 -10 I neakt ut Ivna!Ja ' .C 3...H3. .160..5.5 -20 6.S -10 -10 12 .5 -20 I aktivna ulja N~O NEP I NVEP A 10 A 25 { VA I 90 100 140 160 100 140 140 Emu Ig i r aj u eau Ij a isinteticnetekucine (JUSB.H3... . .. otopine u vodi u omjeru kotlcentrat/voda = 1 : 50.42 12.

eenju) Masti za otvorene zupcanike (JUS B. 250 I 175 180 185 . 295 1 meka MVP 2 I srednja MVP-3 I 220.....340 meka VM-2 > 40 265.1974) .H3.1974) ..634 .ranamast (JUS B.213/274 .H3.. .H3... -15 180 srednja VM-3 > 40 I 220. 295 srednja MKL-3 > 35 220.1970) LMG-3 > 37 200.340 1 265.80 I 55 65 75 608 j ... 8 % pepela.n (JUS B.150 1 30. 2 % vode.661 ..295 1 -15 -15 175 180 Sadrti: > 3 % Mo~.. Antikorozijsk...340 - vrlo tdka 1 0Z-41 1 1 290. 340 265 .250 -15 150 I 1 1 1 I Grafit.H3. ..za vi~ namjena 175 vrlo meka VM-l -15 > 40 1 310.Masti za mazanje Vrsta Oznaka Viskoznost Krutgte Kapljite Penetracija mm2/s °C °C (po gnje50°C maks..250 srednja Saddi: 2...bdenovim disu/fidom MoS2 (JUS B.H3..325 AV-55 AV-65 I - AV-75 I - 90.295.za klizne i valjne lefaje pri povi~enim temperaturama i tIakovima (JUS B........ 250 -15 185 1 I I I 1 Mast...H3.1974) vrlo meka MVP-l - 310. na osnovi Na-sapuna (JUS B..1955) tdka °Z-20 310.1977) 200.H3.310 I Masti za visoki tlak i temperatuTu .645 .za visoketemperature(JUS B. 4 % grafita.624 . vaze/.H3.za valjne lefaje MKL-2 -15 140 meka > 35 265~.644/648 1965) tvrda MVT-4 175. min. I I I I -15 I 1976) " 95 I - Masti s mo/.681 .666 I MMo-l MMo-2 1 >40 >40 310..205 briketna I 1 160 I MVT-B 1 - 1 < 80 - 180 Masti na osnovi Li-sopuna (JUS B....

.15oo n= 1500. ..... 700 n=700.> 3000 O°C 60°C: mazalicama tIacno 60°C LD lOO LD60 LD45 CP-loo CP-75 CP-50 CP-37 CP-20 CP-7 KH-S LMG-3 MVP-2 MKL-3 KH-T CP-37 CP-20 CP-7 Valjni letaji podmazivanje uljem t = -25..90°C: n < 700°C n = 700 .. ... .-!'tereeenje 609 . ru(!no ili mazalicama podmazivanje uljem..Izbor mazlva * Pogonski Mjesto i na<!in I uvjeti podmazivanja n - t temperatura eC) brzina vrtnje (okr.... 125°C: normalno optereeenje u_'''..3000 n.... cirkulacijsko iIi prstenom t> - podmazivanje m~u t< t< t> n< 50 n=50. . 3000 - podmazivanje n1dCu n > 3000 t = -20..700 O°C: n < 50 n = 50.20 CP-3OO CP-215 CP-75 = 700 .Jmin) - Maziva po JUS I - Lehji Klimi letaji podmazivanje uljem.2oo n = 200. 40°C t=O.. 3000 n > 3000 t> 90°C: n<7oo n CP-loo CP-37 CP. ..60°C: n < 700 n = 700 .. 200 n = 200 .. 3000 n > 3000 t=60.

50 P> 50 n < 350: P< 18 P= 18.lzbor mazi.65 P> 65 n = 350.C: n < 350: P< 18 P= 18.tzup<!anika(okr... 37 P> 37 n ..C t Puini prijenosi .C) .1 P> 15 t < 60.2500: P<7 P = 7 ....tempcratura(.50 P>50 n = 1000.20...1000: P< 11 P=11..../min) blZina vrtnje pogonskog Pogonski uvjeti Maziva po JUS ZU-80 ZU-40 ZU-55 ZU-80 ZU-I90 ZU-40 ZU-55 ZU-80 ZU-80 ZU-190 ZU-305 ZU-55 ZU-80 ZU-I90 ZU-40 ZU-55 ZU-80 CP-20 ZU-40 ZU-55 OZ15 - podmazivanje u uljnoj kupelji - podmazivanje cirkulacijsko ili u uljnoj kupelji = 2500....niske t - normalne MP4-140 MP4-80 MP4-90 }(H-T OZ5 Lanci i uhd Gallovi lanci - normalne .normalnei niske .1000: P< 11 P= 11.niske CeliQ1a ud u 610 t .. 70..C: veliko opterecenje manje opterecenje t = 0...5000: Otvoreni zupcanici P<4 P=4...65 P>65 n = 350.... . Mjesto i na<!in podmazivanja Zupcani prijenosi Zatvoreni zupcanici podmazivanje cirkulacijsko n P ..prenesenasnaga (kW) t=-20.

C mala i srednja optereeenja servomotor servomotor U osovini u glavini I TU-S LMG-3 I CP-300 TU-S n> 3000 n = 1500.normalne .T I TU-S Horizontalni potpomi i grebenasti lefaji Svomjaci statorskih lopatica.C I CU-300 CU 250 D-SAE 30 D-SAE40 D-SAE 20Z D-SAE 30 - Dizel-motori (stabilni) Vertikalni motori cilindri i Iclaji I I I PI < 120kW PI> 120kW PI < 40 kW I Horizontalni motori cilindri i Iclaji Regulatori Protoeni regulatori PI > 40 kW I TlaCniregulatori Stapni kompresori za I t ./min) snaga po cilindru (kW) - btzlna - Vodne turbine Potpomi Iclaji sa cvrstim potpomim prstenom s pomicnim segmentima I I I t < 50.C tp < 260.. - n tem~tura (~C) vrtl\JC I Maziva po JUS (okr. velika brzina t < 15. vodivi podvodni Iclaji Glavine Kaplanovih turbina Par ne turbine LeZaji I I I mala optereeenja.C I TU-S KU-T KU-S ' TU-S KH-L regulatore I 611 .w'. (nastavak) Pogonski uvjcti Mjesto i nal!in podmazivanja I t P.5 N/mm2 I TU.3000 I TU-VL TU-S I Stapn i parn i strojevi Cilindri I Temperatura pare: tp < 320.C: optereeenje < 3. mala i srednja brzina t < 6O..C srednja i velika optereeenja.niske t> lOoC t < 10.normalne t .

cirkulacijsko podmazivanje - tIaeno podmazivanje Rotacijski kompresori Jednostepeni Dvostepeni Alatni Vodila 612 strojevi p < 2. . CO. butan - p < 6 bar: vani . kompresori za koksni iIi rasvjetni plin kompresori za metan.5 bar: / < /> p < 8 bar /< p> 8 bar: / < /> malo optereeenje veliko optereeenje 140°C 180°C 180°C 140°C 180°C 180°C KU-S KU-VT KU-ET KU-S KU-VT KU-ET LD-30 LD-60 .5 bar / < p> 2. NH3. propan.lzbor maziva (nas/avale) Pogonski uvjeti Mjesto i nafin podmazivanja .zimi -Ijeti unutra p < 100bar: 1< 140°C 1< 160°C / < 190°C I> 190°C 140°C / > 140°C / < 140°C { . . ~H2 i sI.< - - kompresori za vlabli zrak iIi plin rashladni kompresori 1< 135°C' { / > 135°C za NH) i CO2 za freon i CH3CI za S02 Lefaji i pogonski mehanizam . N2.Hidraulicki strojevi Stapne pumpe Rotacijske pumpe Stapni kompresori Cilindri i br/ve mali jednostepeni zraeni kompresor vikstepeni kompresor 1 - konafna temperatura kompresije (0C) tlak (bar) p - Maziva po JUS normalno optereeenje normalno optereeenje veliko optereeenje HU-VL HU-S HU-VT KU-L KU-S KU-S KU-S KU-T KU-NT KU-ET KU-S KU-T KU-T KU-S KU-VT KH-S KH-T KH-T CP-75 CP-50 - - za zrak.

15 14.. .. ... 5 4..3 1.0 - .)..16 16. 7 6. 8 7.AI-Mglijev } - .. treba na modelu dodati za obradu: Najveca dimenzija odljevka mm ..pri masovnoj izradi odljevaka. 9 8...5 lijevani Mn celici bijela kovina Na plohama.crni.5 5.11 7.3 0... mjed itd....5 3..10 9.3 - netareni faren. Stoga su dimenzije modela za nadmjeru povecane s obzirom na konstrukcijski nacrt. .3 2..... 12 10.. 4 4. .5 2.1200 1200).1 ..2 2... 4 6.30 18.. Osnova za izradu modela je konstrukcijski nacrt.5 1.10 6..... faren.8 1.4 celicni lijev magnezijski lijev 2. drveta Hi sadre.. 6 3 . 13 12.0 1.H5. 14 12.. sivi lijev.11 10..4 5 ...0 1..5 0. 7 8.6 2.24 izradi kovina II 3.129.3 3....1 1. Pri dimenzioniranju modela valja uzeti u obzir kontrakciju lijeva pri skrucivanju i ohladivanju......9 9......200 200) .050-1959) Nadm'era % veci manji Lijev odljevci odljevci 1..ViSekratno upotrebive modele koje izradujemo od kovine (eelik..0 1. 13 12. 5 7..6 14......3 lijevana mjed cincani lijev aluminijski lijev N adm' era 0/0 veci manji odljevci odljevci 1.16 nefeljeznih 1 2...21 5400)....3 2..2 3. .... temperovani lijev netareni bijeli.75 lijevana bronca lijevana AI bronca 2..7 7 ... 9 4.18 - 24.. ..5 0.pri pojedinacnoj 613 ...lednokratno upotrebivi modeli izraduju se od voska (kojega po konacnoj izradi pjescanog kalupa istalimo zagrijavanjem) ili od plasta (UF Hi pjenastoga PS koji se dodirom s vrucom talinom ispare). 8 4.10 10.5 .. Moraju biti dijeljivi i s kosim bocnim plohama da ih nakon kalupljenja mozemo izvuci iz pjescanog kalupa..TEHNOLOGUA Lijevanje Mod e I i po kojima se izraduju kalupi za lijevanje dijele se na: . 4 3.. 300 300).5 1. . Jezgrenici su modeli za izradu pjescanih jezgara.AI-Cu-Mg lijev 1.)800 1800).7 6.4 4...18 11.0 0.5 1.7 1.... 5 5.5400 - 2. . plasta.... 3 3..... 6 5. II . ... 0.8 1...1215.. 500 500). Dodatak za obradu' u mm sivog lijeva 1 II 2.8 - za odljevke od celicnog lijeva 1 II 6. tareni .. aluminij..2 1... .. 800 800)..3800 3800).3 2 ......6 5. koje Cc biti obradene..0 0...2600 2600). - 3.... Nadmjere Lijev sivi lijev nodularni lijev lijevova (JUS K..5 4.. 9 9.16 1 ...5 1.2 1.. .

Debljina zma krere se izmedu 0. Vezemo ih dodatkom veziva.. zajezgre (do 5% gline). a masni .najvere evrstoee . ne smiju s njom reagirati.za su~ene kalupe. zeleno 'rote ertctuto crvene crte. Li 'ev teke tempe.celicni lake rovani kovine kovine sivo rote erte..).Kalupe za jednokratnu upotrebu. kontinuiranom itd. moraju biti i kod tih lemperatura dovoljno evrsti i porozni za odvodenje nastalih plinova. ~krobna. koje izradujemo nabijanjem Ijevackog pijeska. Manje se plobe oboje tom bojom u cjelini. Razlikujemo: . Osim posebnih vrsta anorganskih veziva (gIine s odredenim mje~avinom AI203 i Si02 uz dodatke K. Polumasni pijesak upotrebljavamo za svjeze kalupe. UpotrebIjavamo ga npr.15%). modro Povriine modela i jezgrenika povriine na kojima ostaju odIjevci neobradeni povriine na kojima Ccse odIjevci obraditi mjesta za rashladne ploCei ulotene tmove sastavi dijeljenib modela jezgreni oslonci crveno crveno crveno crveno crni rub cmo ..Zbog vea: preglednosti pri izradi kalupa i upozorenje za koji je lijev predviden pojedini model (nadmjere!) oznaeuju se pojedine plohe na modelima posebnim bojama. . UF i sl. Najoubifajenije vezivo je gIina (2. Boje model a sivi crveno rote crte* modro nodularni IjubiCasto rote erte. Kalupljenje moze biti rucno (pri pojedinacnoj izradi odljevaka i pri velikim odlj~vcima) ili strojno (pri masovnoj izradi manjih odljevaka).. od plasta . ima visoko tali~te (1720 0c) te postaje gnjecav tek povrh 1600 QC. 614 .06. modro rote crte. Kalupi su pomocno sredstvo u kojima se uljevena kovinska talina hladenjem skrucuje u odljevak. Mg i sI. Kalupi moraju izddati visoke temperature taline. ali manju cvrstocu.5 mm (u ovisnosti od tra!ene gIatkoce ploha odljevka i njegove velil!ine). narol!ito pri izradi jezgara i Ijevackih maski (za velike serije malih odljevaka .). Kremenova zma sama su sipka.po Croningu). centrifugalnom. kokilnom.PF. .30%) uz dodatak vlage (5. Po kolicini gline u Ijevackom pijesku razlikujemo suhi. Ljevacki pijesak sastoji se pretezno od kremenih zmaca (Si02). Suhi pijesak ima najvecu propustivost za plinove. polumasni i masni pijesak. 0.) upotrebljavamo i organska veziva (uljna. Modeli nisu potrebni pri posebnom nal!inu lijevanja (tlaenom.

Mg. koja omogucuje izvlacenje odljevka. Talina se ulijeva u kokile otvorenim mlazom. :to. . debelim odljevcima) mora se talina odrtati tekucom (toplinskom izolacijom iIi dodatnim zagrijavanjem) sve do skrucenja odljevka. I I vanjskunjenustijenku. :to. ucvrscujemo ih osloncima i opteretimo utezima. Pri kontinuiranom lijevanju se kovinska talina ulijeva u obostrano otvorenu kokilu (zatvorenu samo pri pocetku postupka). U potpunim kokilama su i jezgre kovinske. . .kalup 56. grafita iIi keramike. Pijesak u kalupu valja na mjestima probosti (zracnici). Pb Centrifugalno lijevanje. Za odvod zraka valja namjestiti na najvisim mjestima modela odusnike. kako bi pri ulijevanju nastalim plinovima olaksali izlaz. . Kokile su kovinski kalupi (obieno od eelika iIi sivog lijeva) pomocu kojih je moguce izraditi vrlo tocne odljevke (s toler.AI. 71 2 6 1 2 6 54 8Kalup za model (od plasta) za jednokratnu upotrebu: 123456- El . Pri dijeljenom okviru za kalup moramo gornji dio cvrsto spojiti s donjim dijelom. da se ne bi dignuo zbog hidrostatskog uzgona. pri kojem se talina zbog rotacije kokile sabere uz . . I I 615 .05 mm). . mjedi). Da uzgon u talini ne bi skrivio iIi srusio jezgre.Pjescani kalupi Dijeljeni kalup za model za visekratnu upotrebu: 1 .ulijevak 4 .. da nastane dovoljno cvrsta vanjska kora. Zn. Zbog vise cijene upotrebljavamo kokile pri masovnoj izradi odljevaka.jezgra 3 ..-.Kalupi za vlSekratnu upotrebu izraduju se od kovina. 2 .prikladno za izradulijevanih je kolutai cijevi.razvodnik privodnik odljevak pojilo jezgreni oslonac kalup ulijevak razvodnik privodnik odljevak pojilo (odusnik) U pojilu (koje mora biti dovoljno veliko pri punim. koji mogu takoder preuzeti ulogu pojjla. da bi se sprecilo stvaranje lunkera u odljevku.3. Talina se u kokili skrucuje toliko. . u dijeljenim kokilama su jezgre od pijeska. Postupak je prikladan za kontinuirano lijevanje punih iIi supljih profila (u duljinama koje ogranicava samo vanjski uredaj radnih prostorija). Zbog velikih temperaturnih opterecenja je njihova primjena ogranicena na I' I I mn 345 izradu odljevaka od slitina nizeg talista (Sn.

50 SO)... .-4 -2 +10 :t 15 +8 :t7 -5 . .. ....5 -1.. ..5 +2 :t3. 18 18). +7 .5 :tl :t2.5 -6 +9 -5 +12 -6 +5 -3 -+13 +11 --7 -6 +15 - - .1250 - +3 -2 +4 -3 +6 -4 +7 -5 +10 -7 :t7 +4 +5 :t8 -2 -3 :t4 :t4. 616 . 500 500).:t3 1- - 30).1000 1000). - od- ..5 :t2 +2 -1. 400 400).. 10 10). odstupanje -8 +16 -8 +18 -9 +20 -10 -7 - +14 pri velieini odljevka ~irina.. 2000). . stupanja pri debljini stijenki. 250 250)...5 :t3. Sivilijev kaluprenje* meno strojno vel. 6 6). odljevaka od sivog i lelilnog tolerancija lijeva i za 00- Preporueene smjernice (pri dimenzijama bez propisanih Ijevkeu pj~ne Nazivna mjera .5 :t2. .. .5 -1. . +3 -2 - kaIupljenje* .. . :tl :t 1..1600 1600)...5 Celieni lijev meno strojno vel. .. deblj. deblj.:t 16 -4 :t8 +4. 630630). 800 800). 180 180). duljina).2000 +6 -4 +13 -9 +8 -5 (promjer.. 80 80).5 +11 -2.. vel..2500 vel.Mjere u mm..-2 +4 :t2 +3 :t4 -2 :t5 :t3 1250).5 +6 :t9 -3 +5 +2. deblj.-4 :t6 +9 :t13 -4 +3 . deblj. . . vel...5 +7 :t11 -3 :t5 -4 +8 :t12 . . 30 kalupe). deblj. 315 315). 120 120)..Dozvoljeno odstupanje pri dimenzijama neobrad.

.120 120).. . 18 18).9 :tl.priljevci (ulijevci i pojila) odstranjuju se piljenjem. :to.Dozvoljena odstupanja pri dimenzijama kovina za neobradene odljevke neieljeznih tolerancija i za Preporurene smjemice (pri dimenzijama bez propisanih odljevke u pjeRanim kalupima).5 -2. ..5 +2 -1.. . :!:0.5 -2 +3 -2 :!:1.Mjere u mm. 6 10 kaJupljenje fUmo stmjno vel. .. dij.6 sas!.5 +4...5 :t2 +2.2 jez. jedn..2 :!:1. deblj.6 :tl. .6 jez. 50). sast.2 315). deblj. Eventualne gre~ke odljevaka popravljaju se isjecanjem iIi zavarivanjem.. .... . 30 50 80 :t2 +3.pri dijeljenom kalupu. 315 :t4 :t3.2 :1:3.9 :t2.6 :!:1. .5 f--:t2.5 :!:1.8 :!:2. :!:1. . :tl.pneumatski Hi mehaniekim bacaeima. .za kalupe s jezgrama. vodenim mlazom . 150 bar). Odljevci tekih kovina Nazivna mjera . 180 180).5 Odljevci lakih kovina kaJupljenje fUmo stmjno dij.5 -3 :!:2 80).pri sastavljenim kalupima.5 :t2 :!:2.5 -1 +1.6 :!:2 jedn.pri jednodijelnim kaJupima. 30). deblj.2 :tl.5 +2 +2.400 Oznake za odstupanja: vel.5 I-- +5 -4 :t3 :tl.5 +3 -2 :!:1.2 :tt. :tl :!:1.4 :tl.. jez. 250 250).8 :t2.8 I-:!:1. :!:0.8 :!:0.grubim Ciseenjem odstranjuje se say pijesak i to rueno ilili strojno (pneumatskim dlijetima. CBcenje odljevaka Postupak egcenja odljevaka: istresanje pijeska obavlja se rueno iIi strojno (vibratorima).6 :tt. brusnom ploeom.. .2 :t2. .2 :!:1. plamenim iIi luenim rezanjem. u okretnim bubnjevima.5 :t2.bru~enjem se poravnavaju neravnosti ploha po odstranjenju priljevaka i sI. . .8 :!:2 10).5 -1.2 :tl.25 .4 :!:2.9 :t3. pjeskaranjem kremenovim ili eelienim zrnjem .6 :!:1. :tl :tl.2 jedn. .1 :tI.za debljinu stijenki. .4 :tt . . :!:1 :!:1. - 617 .za velianu odljevka. :!:1. vel..8 :!:3. 6).6 dij.. .3 :!:3 sast.

tj. Pri kovanju u hladnom materijal jako ocvrsne. brzini deformacije materijal ce se prognjeciti do u dubinu presjeka. \.h~ 2 R(l . Stoga je velicina deformacije pri preoblikovanju ogranicena. . npr. daje tocnije dimenzije otkovka. pod temperaturom rekristalizacije. Preoblikovanje se zbiva u podrucju prisilnog tecenja kovine Hi slitine. mogu se iarenjem odstraniti.. limu) plasticnom (trajnom) deformacijom promijenimo oblik.. Kovanje u kalupu (b) sastoji se iz manjeg broja udaraca. I1.Plasticna obrada Plasticna obrada preoblikovanje . pri cern materijal ne ocvrsne. - - preoblikovanje u toplom. pri velikoj brzini stici ce deformacija samo do manjih dubina. a upotrebljava se pri masovnoj izradi. o "" .-t-. koja nastaju zbog ocvrscivanja pri preoblikovanju u hladnom. nad temperaturom rekristalizacije. Pri valjanju lima ili profila medu dvama valjcima smanjujemo debljinu izratka za razliku I1. Pri prevelikoj deformaciji materijal se kida..cos a) = 2 R(l . a tada su moguce . Znacajna je brzina deformacije. Pri malenoj. Slobodno kovanje (a) .. jer se pritom nastala naprezanja usput gube. Kujemo obicno u toplom.rucno ili strojno . pri cem se ujedno promijeni i struktura materijala. Porastom deformacije rastu i naprezanja u materijalu.sastoji se iz velikog broja udaraca.h (= ho b Va/janje 618 ~ 'q'i<' - h) koja je ovisna od promjera valjaka 2 R i koeficijenta trenja /l "" . tj. Na taj nacin moiemo postepenim preoblikovanjem i meduiarenjem postici vrlo velike deformacije materijala. Najznacajniji su primjeri preoblikovanja: Kovanje Kvalitetne dijelove kompliciranih oblika i s velikim razlikama presjeka izradujemo najjednostavnije kovanjem valjanih profila (stapova. nakon cega se materijal moie dalje preoblikovati.l/ViT+l) . S obzirom na temperaturu preoblikovanja razlikujemo: . a upotrebljava se pri pojedinacnoj izradi i pri velikim otkovcima. Fino valjanje (»glacanje«) je fina obrada tokarenih iIi brusenih kovinskih ploha plasticnom deformacijom pri kojoj povrsinski sloj jako ocvrsne.samo male deformacije.preoblikovanje u hladnom. Naprezanja. pri cem materijal ocvrsne (povecavaju se cvrstoca i tvrdoca uz smanjenje rastegljivosti). . traka) u otkovke.je radni postupak u kojem krutom kovinskom materijalu (sirovom odljevku ili vec prije preoblikovanom poluproizvodu.

AI. b). Smicno preoblikovanje Smicno preoblikovanje upotrebljavamo npr. za savijanje ~tapa u koIjenCastu osovinu (a).pomocuvaljaka (c).c) oblikujemo ~tapove. Istiskivanje Hladnim istiskivanjem materijala kroz matricu (istosmjemo . 619 . Duboko izvlacenje Duboko izvlacimo lim iz pripremljenih odrezaka pri jedno(platina odn. Zn. Pb.Utiskivanje Utiskivanje patrice (utisnog alata pozitivnoga oblika) u materijal izradujemo razne gravure ili udubine (negativnog oblika). profile. b) iIi protiv patrice (protusmjemo . d) Hi postepenim razvlacenjem preko modela (e).). a c Odrezivanje Odrezivanje je postupak pri kojem smicnim optereeenjem odvajamo cestice izratka. pri kompliciranijim u vge stupnjeva. Vucenje (kalibriranje) Vueenjem odvaljaka kroz matrice (a. stvaranjerupa ulimu-a- - stih (b) Hi s prirubom (c). kruZno izrezanih rondela) stavnim proizvodima u jednom stupnju. Savijanje Savijamo u prvom redu lim i trake i to: slobodno (a. u kalupima (c. b) iIi valjke (c) dobivamo vua cene profile i ticu.a. Cu i sI. cijevi (u prvom redu od Sn.

Temperature sinterovanja su: za bakrene slitine 600 . npr. a za preSanje upotrebljavaju se pre~e (tijeskovi) i to: ruene (50 .f Oblikovanje plasta Vea je dio oblikovanih proizvoda i poluproizvoda od plasta . 1300 °C. cijevi.termoplast. 800 kN). .strojni dijelovi . 10 kbar) u konacni oblik. . slitine za eetkice kolektorskih elektricnih strojeva: sinterovanje grafita (klizavost) i bakra (vodljivost). . . . kobaltom. slitine za elektricne kontakte: sinterovanje volframa ili molibdena (tvrdoes) s bakrom iIi srebrom (vodljivost).J . mehanicke (400. . Ni.. .. molibdenovih iIi tantalovih karbida Zilavim vezivom. . Ta i sI. tlakom vanja utieemo na poroznost sastavljenoga volumenski udio pora do 60% do 30% pri tlacenju i temperaturom materijala: upotreba filteri klizni leZaji sintero- - 15. - - 620 . Pb). npr.500 J1I11) ponajprije stisnemo (hladno Hivruce) velikim tlakom (1 . no mnogo vi~ ih oblikujemo tlaenim lifevanjem u kokilama (proizvode kabastog oblika) Hi istiskivanjem kroz sapnice (profile..02. 1600 °C. za karbidne tvrde metale 1400 .. W. Termoplaste mozemo lijevati (teZinskim Hi centrifugalnim postupkom). za zeljezne slitine 1000 . 2000.3 mm). slitine za filtere i klizne leZaje: sinterovanje kovina i kovinskih spojeva reljene poroznosti (kod leZaja valja pore napojiti uljem).. .. Dodatnim razvlaeenjem izraduju se folije (debljine 0.0. VeliCinom zrna komponenata..»dijamantne kovine«: sinterovanje dijamantnog zrnja (iIi drugih tvrdih tvari. 800°C. Duroplaste lijevamo Hi pre~amo u kalupima (tlakom 150. od duroplasta ih je manje. .. . slitine komponena~a vrlo raznolikih tali~ta: sinterovanje kovina razmjerno visokog tali~ta (Fe..1500 kN) iIi hidraulicke (150. . .10000 kN).vrlo evrsti strojni dijelovi Primjeri upotrebe: karbidni tvrdi metali: sinterovanje tvrdih i krhkih volframovih. Pri tlacnom lijevu i istiskivanju materijal se potiskuje puznim vijkom Hi klipom. 1000 bar pri temperaturama alata 140. . da bi ih nato pri visokim temperaturama sinterovali (difuzijski stopili). 2900 °C.. . Cd. . korunda) kovinskim vezivom. SINTEROVANJE Sinterovanjem spajamo materijale (kompozite) iz komponenata koji se drugim tehnoloskim metodama ne daju spajati (iIi veoma te~ko).. za Mo. Co) s kovinama vrlo niskih tali~ta (Zn. ploce). 180°C)..20% do 5% . . Primami oblik plasta za preradu su pr~ak i zmje.. Mje~avinu komponenata u obliku pr~ine (velicine zma 1.

Kad se dostigne temperatura zavarivanja. Dijelove zagrijemo visokorrekventnom 'strujom te ih zavarimo pritiskom. Dijelovezagrijemo u peCi do bijelog :tara. ali su pritiskivaci izvedeni u obliku koluta koji valjanjem po dijelovima ~to ih treba zavariti J I - daju neprekinutzavar. . koja se zavaruje. 5. c) Bradavicasto zavarivatife je tockasto zavarivanje na pojedinim posebno ispupeenim mjestima lima (bradavicama) kroz koja prelazi elektricna struja. Za var ivanje difuzij om je spajanje kovina ukrutom stanju u odreI1eni Cas pri odgovarajueoj temperaturi i umjerenom pritisku. To ponavljapo toekama. a koji su u stalnom dodiru. Zavarivanje ultrazvukom. Preklopno zavarivanje elektricnim otporom a) ToC/aJsto zavarivatife je zavarivanje dvaju dijelova stisnutih izmel1u dva pritiskivaea. Indukcijsko za varivanje. 11. Hladno zavarivanje. oba dijela zavarimo jakim pritiskom.T3. OOraksom) te ih zavarimo udarcima eekieem. 4. Dijelovi se zagriju toplinoin trenja zOOg ultrazvucnog titranja. 2. Pri tom se pojavljuje medusobno prodiranje elementarnih Ccstica iz jednog dijela u drugi pa se oni kovinski spoje. oba dijela zavarimo jakim pritiskom. 10. 3. 6. Dijelove dovedemo do tjesnog dodira te ih jako stisnemo. Za var i vanje trenjem. 8. Zavar i vanje eksplozijom je spajanje dvaju dijelova pritiskom ~to ga stvara sila eksplozije. 7.001 . b)' Zavarivanje iskrenjemjepostupak pri kojem propu~tamo elektrienu struju kroz 000 dijela ~to ih zavarujemo. Dijelove zagrijemo trenjemizmel1udodirnih ploha mirujueeg i rotirajuceg dijela te ih zavarimo pritiskom. tako da se pojavi iskrenje zOOg kojega se dodirno mjesto jako zagrije. Kad sepostigne temperatura zavarivanja. Dodirno se mjesto obaju dijelova ugrije Jouleovom toplinom te se zavari pod pritiskom. 9. Aluminotermijsko zavarivanje pritiskom.1971) 1. Dijelovezagrijemo toplinom egzotermne reakcije aluminija s oksidom kovine. a zatim ih zavarimo pritiskom. Plameno zavarivanje pritiskom. Uvjet za uspj~n difuzijski proces je velo cista dodirna povriina. Ceono zavarivanje elektrienim otporom a) Zavarivanje pritiskom je postupak u kojem propu~tamo jaku elektricnu struju kroz oba dijela ~to ih zavarujemo. te ih zavarimo jakim pritiskom u preSama.ZA VARIV ANJE KOVINA Zavarivanje pritiskom (JUS C. kroz koje dovodimo elektricnu struju. Dijelove zagrijemo plamenom te ih zavarimo pritiskom. 621 . Kovaeko za varivanj e. dezoksidiramo povriine (npr. mo na limu u stanovitim razmacima b) Ko/utno zavarivanje srodno je toekastom zavarivanju. a koji se izmjenieno dotieu i razmieu. a katkada i za~titna atmosfera. Na mjestu dodira stvara se Jouleova toplina pa se dodirno mjesto jako ugrije.

Aluminotermijsko zavarivanje taljenjern. 622 - MAG pIinova - CO2) J . preIijevamo taljevinom dok se mjesto kvara ne zatali. Postupak se moZe obavljati u slobodnoj iIi mtitnoj atmosferi. s.T Zamivanje taljeajem (JUS C. RastaIjenim se feljezom zavaruju eeIifui dijelovi. koju primieemo.elektrodom s jezgrom . 3. Ljevacko zavarivanje upotrebljavamo uglavnom za popravak pokvarenih odljevaka. ~topovisujetemperaturu na mjestu zavarivanja). Kovinske elektrode koje se ne tale (volfram). Na:jbolji plamen daje acetilen s kisikom. izgara pri visokoj temperaturi uz oksidaciju aluminija i oslobadanje zeljeza iz feljeznog oksida. a upotrebljava se za tanke Iimove i za kutne zavare. Za stvaranje plamena sluze acetilen. He itd. Kao dodatni materijal sluZe tice za zavarivanje koje talimo u plamenu. 4. dobiva se taljenjem dodatne zice u plamenom luku. sluzi jo~ i kao dodatni materijal. Po potrebi dodajemo . ugraden u poseban kalup. a dodatnu zicu. a) Lucno zavarivanje u sJobodnoj atmosferi .zicom za zavarivanje jo~ i dodatni materijal. vodik Hi tdki ugljikovodici (benzen.00l 1971) 1. Ako se elektroda tali. sluze samo za stvaranje elektricnog luka. a ako je potreban dodatni materijal. 6.golom elektrodom . Kad se skupi dovoljno troske koja pokriva rastaljenu kovinu.. Zavarivanje pod troskorn Proces pocinje kao kod postupka EPP. Pokvareni dio. ugasi se plameni luk. Termitni pra§ak. Lucno zavarivanje ugljenom elektrodom Plameni luk nastaje izmedu dviju ugljenih elektroda iIi izmedu elektrode i predmeta koji zavarujemo. talimo Jouleovom topIinom ~to se razvija pri prolasku elektricne struje kroz trosku. rasvjetni pIin.elektrodom s pl~tem . tdki benzin) s kisikom iIi zrakom. Z a v a ri v a nj e p Ia men 0 m. smjesa aluminija i feljeznog oksida u prahu.T3.polofenom elektrodorn b) Lueno zavarivanje u zaJtitnoj atmosferi u inertnom pIinu (Ar.) volframovom (»tungsten«) elektrodom (postupak TIG) kovinskom (»metal«) elektrodom (postupak MIG) - I I I - u ugljicnom dioksidu (CO~ kovinskom elektrodom (postupak u vodenoj pari iIi smjesi mtitnih I pod mtitnim prahom (postupak EPP) pod mtitom vodika atomiziranjem (disocijacijomvodikovih molekula i njihovim ponovnim spajanjem. . Lucno zavarivanje kovinskom elektrodom Plameni luk nastaje izmedu kovinske elektrode i predmeta koji zavarujemo. 2.

0. .. U medusobnom dodiru obaju dijelova moze se postici temperatura 1260.1.. 15 8 8. Pri eksotermijskoj reakciji (redoks) termita reducira aluminij zeljezne okside te i sam oksidira..struja. Reakcijska smjesa . .napon. Mogu se zavarivati vrIo sitni predmeti. (Plazma nastaje disocijacijom i ionizacijom plina. R . I .. vec samo u tockama. Ne moze se zavarivati neprekinuto.. . ..2.elektricni otpor i t . b) Zavarivanje plazmom Kovinu talimo toplinskom energijom plazmenog luka.0 3 izoad 3 Promjer elektrode mm 5 6.vrijeme.5 1 2 3 4 5 6 asti lim 400 500 800 1200 1500 1900 2300 Pritisak elektrode N oksidirani lim 800 1000 1500 1900 2400 2900 3500 623 L. .7. 1480 DC. 10. c) Zavarivanje laserom Kovinu talimo usmjerivanjema laserskog snopa na mjesto zavarivanja. .10 Debljina pojedinog lima mm 0.kao eksotermijskog dijela smjese te sitnih celicnih otpadaka i legirnih dodataka za dodatnu kovinsku masu.) Rastaljenu kovinu ~titimo za~titnim plinom. 3 FeO + 2 AI -+ 3 Fe + AI203 + 835 kJ Fe203 + 2 Al -+ 2 Fe + Ah03 + 820 kJ - - .0 1.4.. Aluminotermijsko zavarivanje Aluminotermijsko zavarivanje je postupak zavarivanja kemijskom energijom koja se oslobada pri eksotermijskoj reakciji medu aluminijem i zeljeznim oksidima.. .3 0.12 12. Posebni postupci zavarivanja a) Zavarivanje elektronskim snopom Kineticka se energija ubnanih elektrona pri udaru u kovinu pretvara u toplinu kojom talimo materijal.termit .sastoji se od jednog dijela aluminijskog pr~ka i triju dijelova zeljezni~ oksida (okujina) . .1..l Postupak je prikladan za zavarivanje te~kih strojnih dijelova. . Debljina pojedinog lima mm 0. tracnica i sI..2. pri cem se oslobada znatna toplina (temperatura dostize2800.3000 0C): ..~toje dovoljno da se materijaI pod pritiskom zavari.. Otpomo zavarivanje Za zavarivanje potrebna toplina stvara se u dodiru medu dijelovima koje treba zavariti kao Jouleova toplina Q=Ult=12Rt gdje su: U .

H3. .6 3....25 3 3.1 1.. 4..0 2.6 6. .5.75 1 1..2. A = 29%.. 12. .3 mm..7 4. Zavarivanje acetilenskim plamenom Kisik Debljina potroak predmeta pretlak bar Vb mm 0.1......5 1.25 1.5 0. . 8 5.25 50 85 165 325 500 750 1200 1700 2500 Acetilen potroak Vb 50 75 150 300 475 700 1100 1600 2350 celik Bmna zavarivanja mIh lake kov.. 7.i . .14 14.20 20..5 3. 4.70 70...5 1..6 . postotno produljenje A u % i prekidnu energiju (udamu Zilavost) KV u J: Cvrstoea Rm N/mm' Simbol Postotno produljenje A % Simbol Prekidna energija KV J Simbol 340 340 400 430 470 510 550 590 0 Z Y 1 2 3 4 5 6 - 14 14 18 22 26 30 0 Z 1 2 3 4 5 30 30 60 90 120 150 Z 1 2 3 4 5 Primjer: svojstva Zice: Rm = 480 N/mm2.9 ..6..15 4.dodatnom oznakom s tri simbola koji oznaeuju mehanicka svojstva Zice i to (redom): vlacnu evrstoeu Rm u N/mm2.5 0. .15 .5 3500 4750 7350 3300 4500 7000 0. 0. 8..0.0) (1. .50 50. ... .5.. 2...5 2.4 4.. KV = 100 J oznaka: P-343 Promjeri Zica: (1.. Duljina Zica: u komadima od 1000 mm.3 ...2 30.0." Zavarivanje plamenom :l:ice za zavarivanje plamenom (JUSC.8 .75 1.2 2.9 9.051-1981) Za zavarivanje plamenom celika upotrebljavamo eelicne Zice koje se oznaeuju dvostrukom oznakom i to: .12 7. 0..3. . . 1.12 .0.30 0.3 . .. ...0 6..6) 2..7.2.5.2 .. 100 l 624 I 2.2 10... u svicima do mase 40 kg.9 0.5 - .opCom oznakom P.0 5.5 1.10 6.. .7 0.. ..75 2 2. .

5 0. . 1 1.5 1.2 2....2.2..5 Baina zavarivanja mlh 4. .5-...0 258..0 20.0 polro!ak Um 65 120 215 580 1240 2180 3125 5650 POlro!ak acetiJena Um 13.0 7..5 pretiak bar 1 1.5 1...7 3..0 111...25 1.. 41 .2 Re z a n j e k 0 v i nap I a men 0 m (»autogeno«) upotrebljava se za eelik.5.Zavarivanje vodikovim plamenom Debljina predmela mm 0.25 1.5 2.9 4..0.0 3.7 Zavarivanje plamenom Debljina predmeta mm 0..0 Baina rezanja mIh 22 19..5 6 5 3...5% je rezanjem plamenom moguee jedino dodatnim zagrijavanjem.. .5.0 190.3.1 rasvjetnog plina potro!ak Vb 80 130 270 500 Rezanje kovin3 POlro!ak rasvjetnog plina Vb 200 350 600 1200 1.3..5 Kisik polrok Vb 35 75 150 300 500 Kisik Potrooak vodika Vb 140 300 675 1350 2250 Baina zavarivanja mIh 7....5 0..5 16 11 7..0 5. pri tvrdem eeliku C > 0.10 6.0 22.75 2. Razliciti posebni postupci rezanja plamenom omogucuju rezanje i u slueajevima kad obiean postupak nije upotrebljiv.4 4.6 pretlak bar 0...5 57.0 155. Rezanje plamenom nelegiranih celika Debljina predmela mm 5 10 20 50 100 150 200 300 Kisik pretlak bar 2. pri eemu se iskori~tava toplina izgaranja (oksidacijska) zeljeza.... Rezanje plamenom legiranih eelika ovisno je od pojedinih legirnih komponenata.0 4. Upotrebljavamo gotovo sam kisik.2 2..5 9.0 10.0.75 1 1 1. bakar i lake kovine rezemo pro t a Ij i van j e m plamenom ili elektrodom (rezne povrlinenisu osobito Ciste).3%.Slrojarski priru~nik 625 .0 13.75 Sivi lijev..3 1. Posebno se lako plamenom reze nelegirani ili slabo legirani meki celik C < 0.

J 626 . . tj.oznaka poloZaja zavarivanja. oznaka oznaka tipa pla~ta.oznaka vrste struje.e 430 20 +20 431 22 0 432 430. .opCa oznaka. iskoristivosti. S obzirom gole elektrode..: 110 .011 .H3..oznaka mehanickih svojstava. . .020 .1982) Oznaku elektrode sastavljaju: .120 . Obloiene elektrode za rucno zavarivanje nelegiranih ili slabo legiranih lelika s malo ugljika (JUS C. Oznaka iskoristivosti navodi se samo u slueaju. - - .510 433 24 -20 24 -30 434 435 24 -40 1 510 18 +20 511 18 0 512 510.debeo ostale vrste Oznaka 0 R RR S 4) Iskoristivost (JUS C.130 . produljenje odgovara udamoj A Zilavosti Oznaka Rm % N/mm' KV = 28 J min.H3. ako je njena vrijednost veCa od 105% i to uvijek zaokruZeno na pune desetice.1982) je omjer kovinske mase rastaljene dodatne tvari i ukupne mase Gezgre i pla~ta) ispitivane elektrode..) rutilan . 1) Opca oznaka elektrode je: E 2) Oznaka mehanickih svojstava: Postotno Temperatura koja Vlana vrstob.140 itd.ElektroluCno zavarivanje Za elektrozavarivanje na vanj~tinu razlikujemo celika"upotrebljavaju se celicne elektrode. elektrode s pla~tem (oblozene). elektrode s jezgrom.610 20 513 -20 20 514 -30 20 -40 515 I - - Vrsta plta kiseo kiseo ruillan baziean celulozan 3) Oznaka vrste pl~ta Oznaka A AR B - e Vrsta plta oksidan rutilan .osrednje debeo (TiO. .

. produljenja A iznad 23 % . vlacne cvrstoce Rm iznad 560 N/mm2.5) Oznaka polozaja zavarivanja: Polozaj pri zavarivanju svi polozaji svi polofaji osim okomito prema dolje svi sucelni i kutni polofaji u horizontalnom i horizontalno okomitom poloiaju svi sueelni i kutni spojevi u horizontalnom polozaju svi polozaji u koritastom polozaju 6) Oznaka vrste struje Izmjenicna struja Istosmjema struja nazivni napon praznog hoda preporucen polaritet + +ili- Oznaka 1 2 3 4 5 Oznaka 0 1 - + +ili- 50 V 70V 90 V - + +ili+ 2 3 4 5 6 7 8 9 Tablica vrijedi za elektrode promjera d ~ 2. iskoristivosti 158%.. s bazicnim pla~tem. rudarne vlacne cvrstoce zilavosti KV polozajima za zavarivanje u svim izmjenicnom strujom i s naponom praznog hoda 50 V ili istosmjernom strujom na pozitivnom polu: oznaka elektrode: E 43 2 R 13 Opla~tena elektroda. produljenja A iznad 22% i udarne zilavosti KV iznad 47 J pri -20°C. Pri manjim je promjerima potreban vi~i napon praznog hoda.. postOI.2 ml!100 g: oznaka elektrode: E 51 3 B 16020 2H - 627 . uz koliCinu vodika u Cistoj kovini zavara 1. za zavarivanje u svim poloZajima osim okomito prema dolje pomocu istosmjerne struje. Rm iznad 500 N/mm2.5 2H 1.. 7) Za bazicne elektrode (B) oznacuje se i kolicina vodika u cistoj kovini zavara: Kolicina vodika u ml Oznaka u 100 g ciste kovine zavara mV100 g H 3...5 mm.3 3H 1 P rim j e r i z a oznake elektroda: iznad Opla~tena 71 J pri elektroda + 20°C i iznad s rutilnim 20 J pri pla~tem osrednje debljine. postot.20°C.

Vrsta pla$ta bazieao grafitao baziean s grafitom oa osoovi soli i celuloze ostaIe vrste Ozoaka B G BG S V 4) Oznaka polozaja zavarivanja i vrsta struje Ovdje vrijede jednake oznake kao kod elektroda za zavarivanje celika str.5 Fe 85 Ni.03 Si zeljeza oa osoovi nikla Fe + 53 Ni. 0 16 .4 C.15 C. 4.0 Si 55 Ni.1984) Oznaku elektroda tvore: opCa oznaka oznaka kemijskog sastava oznaka vrste pla~ta oznaka poloZaja zavarivanja i vrsta struje. . 627 (pod 5 i 6).H3.0 Si Co + lOA! Cu + 5 So Co + 8 So {NiCu I NiCu2 Ni CoAl na osnovi bakra ( CuSo 1 CoSo 2 Navedeoe su zaokruZeoe prosjeene vrijedoosti karakteristicnih sastavioa. E.016 . 3) Ozoaka vrste pla$ta: .1984. H3. 40 Cu. Vrsta slitioe Cistekovioe zavara sivi lijev sivi lijev.Elektrode s pial/em za rucno zavarivanje sivog lijeva (JUS C. Podroban kemijski sastav svih navedenih elektroda vidljiv je u staodardu JUS C. 0. 4. s grafitnim pl~tem. 2. 8 Fe. legirao iz pla$ta felik slitina nikla i zeljeza slitioa nikla i bakra nikal aIumioijska brooca kositreoa brooca Ozoaka elektrode FeC I FeC2 Fe NiFe I) OpCa oznaka elektrode: 2) Oznaka kemijskog sastava: Vrsta elektrode karakteristiCoi sastav. samo za horizontaIni poloZaj zavarivanja istosmjemom strujom na pozitivnom polu iIi izmjenicnom strujom pri naponu praznog hoda 75 V: oznaka elektrode: E (NiFe) G 49 I l 628 J .5 Fe 65 Ni. 30Cu.9 Si oa osoovi Fe + 0. u % skupioa Fe + 3. 4.vidi Pr i m j e r oznake elektrode: Elektroda s pl~tem sa Cistom kovinom zavara FeNi (55/45%). 4.

25.25..j b ! 1 1. b 8 10 12 14 16 14 16 18 20 25 2 2 2 2 2 1. 5 4. 4.5 90. 4. . 4. . 5 4. 350 Razmak limova b mm 0 0.260 6 230. .5 2 2 - b 4.200 5 180. 4 3. 5 3..5 1 2 2 2 1 Promieri elektrode mm gole.... . 4.5 2 3 4 5 5 6 . 3. . 4. 5 4. 5 3. 5. .110 2.250 6 240. 5 3. 4.25. 5.190 5 190..25.. 80 60. 4.. .25 4 130. platem s jezgrom 2 2 2 2 2 2.5 1. 4.25. 5 4.25..160 3. 5 4. 5 5 5 5 5 12 1. 4.25 4 4 4 4 4 Priprema celika za zavarivanje (neki slucajevi) Slika . .. a U /N 50 60 70 80 30 36 42 48 20 24 28 32 60 60 50 50 60 60 60 60 90 100 110 120 54 60 66 72 36 40 44 48 50 50 45 45 50 50 50 50 629 : " . 6 6 - 6 6 Priprema rubova za zavarivanje celika pri vecim debljinama Dubina Kut Debljina lima otvora otvora Skica s a b a mm mm mm .Potrebna jakost struje Gole elektrode.. 5 4.25. 5 4. s tans debelim kim pldtem.25.5 1.. elektrode s tankim platem i elektrode s jezgrom promjer mm jakost struje A 2 50. 5 4.. 70 3 90. 4 3.5 1.330 Debljina lima s mm Elektrode s debelim pla!tem promjer mm jakost struje A 2 50. 4. 5 3. 4.5 4.. 5. 5 3. 5. 4. ..5 3 3.130 4 140..

.500(.. Pb 2... ... 3 &5 1~ ~~ u~~ Upotrebljivost najznacajnijih postupka zavarivanja i rezanja plamenom Debljina mm Naan zavarivanja eelik elno iskrenjem tokasto kolutno plamenom elektroluo ..40 1..1. mjed (do 500 mm2) Cuslit.5 0..30 Cu 2. . ..u vodiku za materijal lake kovine ostale kovine Cu. ~ mm 5 6 ~ amm aO smmlamm aO 11° 2.. 0.pod prakom rezanje plamenom 5..1.2.....2x2 Cu slit.1..1.s ugljenom elektr. 15..40 2. ...20 - .40000 mm2) (do 10000 mm2) 2 x 12 2 x 5 0.2.......12 1.. 100) 1.1. ..3 ~ ~ ~~~ ~ ~~mm 7 a. 10 - - J 630 .Priprema rubova za zavarivanje za dvostruki Debljina ploa s mm 140 160 U-zavar kod debelih ploca: Oblik utora I a mm 60 70 Olvor utora I b mm 16 18 I x mm 20 30 40 50 60 70' y mm 8 10 12 14 16 18' Samo kod debljine ploea s Priprema celicnih ploca za celicne konstrukcije = 160 mm.s kovinskom elektr . .1000) 1. 25 2..3 30 15 3 8 30 30 30 35 18 3 10 3 35 I 12 I Jo 35 Deformacije konstrUkcija zbog skupljanja zavara ' Uzdufua deformacija Zavar Kut delorm.5.30. Izravnavanje deformacija Q am m smm 2 2..40 (..40 2.40 - - Cu slit. .100 0. ...!.5 1..2 Cu2. . Cu 2..u argonu ...8 (0. .

Zilavi su. kolofonij. - Tvrdo lemljenje Za tvrdo lemljenje celika i nezeljeznih kovina potrebni su: tvrdi lem. du~ikom). 415). bakreni ili mjedeni (str.pomoena sredstva: cineani klorid ZnCh (sa solnom kiselinom HCI). salmijak NH4CI. Pri dvokomRonentnim Ijepilima djeluje na Ijepilo (kao pastu ili tekuCinu) tik pred Ijepljenjem primje~ani otvrdivac koji izaziva polimerizaciju Ijepila.Zavarivanje plasta Od plasta prikladni su za zavarivanje termoplasti i elasti. . organska Ijepila (od naravnih ili umjetnih spojeva ugljikovodika. epoksidne smole) vezuju fizikalno ili kemijski. 414). - Meko lemljenje Za meko lemljenje celika i nezeljeznih kovina upotrebljavaju se: meki lem (vidi str. a time i njegovo oCvrlCivanje. keramickih ili staklastih sastavina) su postojanija pri vi~im temperaturama. Plasti se zavaruju vruCim plinom (zrakom. Jednokomponentna Ijepila su pripremljena kao pasta s prikladnim rastapalom. npr. fosfata. Za lemljenje aluminija upotrebljavaju se posebni lemovi (str. 10 H20) s dodacima fluorida. kemijski i pomoCnim sredstvima. ili su suho umetnuta medu spajanje plohe te lijcpe pri dovodcnju toplinc. . boraks Na2B407 . Be). 414) ili srebmi lem (str. 415). vruCim alatom. - Ljepila za Ijepljenje kovina: 631 . Pri lemljenju se lem rastali. do temperature nad taMtem lema pri posrednom zagrijavanju lema (umetnutog) putem ugrijanih spajanih dijelova. - UEPUENJE KOVINA anorganska Ijepila (mineralnih. koje pri Ijepljenju ishlapi. Dodime plohe spajanih dijelova ciste se mehanicki. dok se duroplasti De mogu zavarivati. LEMUENJE Lemljenje (Iotanje) je spajanje kovinskih dijelova pomoeu lema kao dodatnog materijala. silikata i sI. visokofrekventnom strujom. no postojana su samo pri nmm temperaturama (do oko 150°C). trenjem itd.pomoena sredstva: borni spojevi (npr. ali su krhkija. dok se spajani dijelovi samo zagriju: do temperature pod tali~tem lema uz neposredno zagrijavanje lema (Iemilom iIi plamenikom). dok su taIila fluoridi i kloridi lakih kovina (Li.

- sin y)] Za y = O.slraInja ploha c . .OBRADA KOVINA ODV AJANJEM Osnovi CESTICA a Pri obradi materijala odvajanjem ces'tica nastaje strugotina debljine hc' koja je veca od debljine rezanja h.strugotina gdje maCe: rp . materijala. Najveci se dio energije utro~en na o~trici alata za odvajanje strugotine pretvara u toplinu.' .zbog kidanja atomskih veza u obradivanom materijalu (u podruCju rezanja).kut rezanja i y. kutu rezanja rp i prednjem kutu y v. Faktor sabijanja iznosi 8t.T = (T2 T2 i temperature materijala Th (.] Faktor sabijanja ovisi 0 brzini rezanja VC. Toplinski tok koji zagrijava strugotinu iznosi 4>' = lJ. - - 632 . = Vc sin rp/cos (rp - y) = vd8t. kc . Vc . dok je strugotina pri obradi krhkih materijala izlomljena i rastrgana. = hJh = cos «P - y)/sin rp > 1 alata.prednja ploha d . top!.specificna sila rezanja (sila po jedinici povdine). Nastali toplinski tok iznosi 4>=Avckc gdje su: A . c . je cp= arc tan [lI8t.zbog trenja izmedu alata (na strafnjoj plohi) i izratka te izmedu alata (na prednjoj plohi) i strugotine. kapac. Brzina deformacije materijala u ravnini rezanja iznosi Vs = Vc cos y/cos (cp - y) Pri obradi filavih i mekih materijala redovno nastaje neprekinuta (tekuca) strugotina.brzina rezanja.alal b . a. A vc!. Strugotina klizi po prednjoj plohi brzinom vp koja ovisi 0 brzini rezanja VC. Toplina nastaje: .T.spec.presjek odvojenog materijala.prednji kut rp = arc tan [cos y/(8t.'c < 4> T1) temperaturna razlika izmedu temperature strugotine gdje su: lJ.gustoea. Neprekinuta strugotina nastaje ako materijal mofe postiCi neki minimalni stupanj deformacije.

~ stepenicc zo aDlikavanje strugatine udubljenje stepenicom.~~ stramji (slobodni) kut y smjer uZduin~' Pasmaka sn1er popreCnog posmaka ~ 1 ..- - ~ / / prednji (radni) kul £ postavnikut A. ~ foseta no prednjaj plahi na Odvodenje strugotine olaklavamo prednjoj plohi udub/jenjem ill [asetom 633 . [asetom na oItrici ifi [asetom PWM.kut klina a: - Oblici oUrica .kut nagiba - mni kut astri klin zoobljenast astrice faseta no astrici fa seta no prednjaj plahi na prednjoj Pojacanje klina zaobljenjem..Geometrija oitrice Kutovi alata -+i ! P .

. Cceksponent debljine.Tokarenje Si/a rezanja alata F.slitine 1160 2060 1780 780 640 280 0.18 0. rastavljamo u tri komponente: .posmak..slitine Mg .4731 C. - dubinu .17 0.odrivnu silu Fp' .postavni kut. ovisan 0 materi- Specificna si/a rezanja kc IxI i eksponent Cc Obradivani materijal relik C.0645 C.~irinurezanja..0745 C.26 sivi lijev SL 25 tvrdi lijev bronca mjed Al .5421 C.19 0.26 0.1731 C. C Si~45° Cc C( sIn.30 0. glavna sila Fe' iznosi F.30 0.17 0. h hs geometrijsku ap rezanja. b .4320 C.specifienusilu rezanja.26 0.glavnu silu Fe F=YFl+Fp2+F/ Glavna sila Fe iznosi Fe b = alsin" h=fsin" gdje znare: kclxl debljinu strugotine.1531 C.21 0.4732 kc1x1 N/mm2 1990 2110 2260 2220 2130 2100 2260 2240 2500 Cc Obradivani materijal kc1x1 N/mm2 Cc 0.19 Za odredivanje posmicne sile Ft i odrivne sile Fp cesto upotrebljavamo omjer koji vredi za postavni kut " = 45°: Ft : Fp : Fc = 1 : 2 : 5 Vz drukCiji postavni kut . .0545 C.' ) 634 ..posmienu silu Ft .'.25 0. - standardnu debljinu strugotine 1 mm.18 0. f jalu. koja mora svladati otpor rezanja materijala.14 0.26 0.' = F. = kc1x1 bh(hslht' .

....1000 v telik 1000.4 - 0.4 5. s .26 : 1 : 0. 3) Kutovi na aJatu-vidi str.700 m v lijev m > 700 v meki m < 500 telik v polutvrdi 500.. ') Vrste tvrdih metala c.4 5. .') m/min pri >osmaku((mm/okr.700 m telik v m tvrdi 700.4 0.vidi str.4 220 185 5..... prekinuti rez s dubinom rezanja do 10 mm i posmakom do 1. . .5 do dva I:0smaka.". Za druk~iju postojanost alata vrijede ovi omjeri brzina rezanja: vc...1800 s Mo tvrdi m telini s lijev Mn tvrdi m elik s kovani nerdajuCi telik 600.4 5.10 3.\ Y Yt Brzina rezanja vc...10 0. .8 1.: VC"....0...10 0. prekinuti rez s dubinom rezanja do 6 mm i posmakom do 0.5 mm.4 5....10 135 110 - - 110 90 - -3 -3 0 -7 -3 -7 5.700 lijevani nerdajuCi telik 600...2 0.4 - 80 23 1) m mali presjek.. 633...so = 1. .6 165 135 5.1800 P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 K 10 K 10 K 10 KIO P 20 P 20 6 6 6 6 6 15 12 12 10 10 8 6 6 4 4 8 - -5 -5 -7 -3 .10 4....5 3.10 0..4 85 65 5.4 5.veliki presjek...700 kovani 1500.89 635 - .10 70 60 250 210 95 80 40 32 27 75 65 30 25 22 50 45 20 17 14 180 150 85 70 60 155 130 65 55 45 110 85 45 35 25 55 45 22 18 14 25 15 15 20 50 30 15 15 - 0 0 -5 4 4 -5 0. : vc. 390....Ytje kut fasete na prednjoj plohi. .5 30 18 18 25 65 40 18 - - - m K 10 6 s K 10 6 -5 m PlO 12 s P 20 12 0 m K 10 0 s K 10 0 -5 15 45 25 12 - ....4 30 5. ~irokeod 0..1 0.......10 0... Kut fasete na stratnjoj plohi at = 6°......Kutovi o/trice i brzine rezanja pri tokarenju celika alatom od tvrdog metala Obradivani materijal vrsta evrstoea Nlmm' < 520 -rg !! tvrdi metal') m PlO Not prednji kut i kut nagiba (")3' ... v .) 0.1400 m v legirani telik m 1400. Vc.6 mm.. .0.10 5.10 O..10 0.... neprekinuti rez s dubinom rezanja do 3 mm i posmakom do 0.4 5..3 mm.brzina rezanja za postojanost T = 240 min....10 0.6 v teliCni 520.osrednji presjek. a = 8°....

.400 120..200 sivi lijev 200..400 150. prednji i nagibni kut (")31 a 7 7 7 7 6 6 af 5 5 5 5 4 4 y }.120 50....4 0 5...7 -5 0 65 70 45 55 45 40 60 50 45 40 35 28 - vanflijev bakar.40 45...5%5i - m s m s K 10 8 K05 8 6 = 11 0 0 100. 6 0..S1...200 150... bronca 85.... AI-slitine Al-slitine AI-slitine ...85 cmi tempera- m v m v m s m s m s m s m s K 10 7 P 20 7 K 10 K 10 K20 K20 K20 K 20 K20 K 10 7 7 5 5 5 5 6 0.150 70...250 200.) 0..1500 150..4 3 5...200 aluminij.1 0..7 6 0... mjed 12 10 = 15 10 8 8 6 150.60 60..2300 250..2 0..250 .3 0 0 10 8 = 28 8 6 = 16 < 13...400 ...110 8 0.5%5i AI-slitine > 13... ......... E :> m v m v m v tvrdi metal2) K 20 K 20 K 10 K 10 K 10 K 10 Not stratnji.Obradivani materijal vrsta tvrdoca HB .500 80.7 0 0 0.250 sivi lijev legirani bijeli tempero250....700 .90 6 = 8 ..7 6 0.4 5.... ....6 75 45 23 70 65 50 45 40 35 30 27 21 20 18 16 vanilijev 35.....500 = 12 = mjed...4 O..7 Brzina rezanja vc'I mlmin pri posmaku f (mmlokr.4 6 5.4 0 5..300 120..

6 60 48 40 28 23 20 55 45 38 21 17 15 40 35 30 14 11 10 50 40 30 25 18 14 55 45 35 32 26 24 - -5. GIavna sila rezanja (pri blanjanju iIi dubljenju) iznosi - Fe = ke1x1 b(hslh)Cc gdje su: ke I x I = alsin X h = fsin X sila rezanja.5 5 . j. ..: lie'" = 1. 900 No! rezni') materijal 'p 40 h.10 10. 0. hs . ..220 HB 10.0 1. f .~irina rezanja...Blanjanje i dubljenje Pri blanjanju se giba stol s izratkom pravocrtno prema suportu s nofem.h... . 140. j. Vp brzina pri povratnom hodu.85 637 ... Uz drugu postojanost :>lata vrijede odnosi brzina rezanja: - = pri obradi eelika pri obradi sivog lijeva lIe60: lIe24.. . kutovi (")') y 15.posmak (pri dvojnom hodu).specificna - - Kutovi na noievima od tvrdog metala ili brzoreznog celika i brzine rezanja pri blanjanju ili dubljenju celika i sivog lijeva Obradivani malerijal fvrslaCa Rm vrsta I N/mm2 tvrdoca HB meki celik polulvrdi eelik rvrdi celik sivi lijev sivi lijev 400 ... f mm 0. .: lie'" = 1. noZa za dubljenje razlikujemo: - radni hod pri gibanju napred nof rere povratni hod pri gibanju natrag . . K 20) vidi str.0.180 HB 200.dubina rezanja.. - Prosjecna brzina gibanja stola odn. pri dubljenju (horizontalnom iIi okomitom) giba se suport s norem pravocrtno prema stolu s izratkom.standardna debljina rezanja 1 mm. Za specificnu silu rezanja ke1x1 i eksponent Ccvalja odabrati iste vrijednosti kao pri tokarenju (vidi str.. j. Cc eksponent debljine ovisan 0 materijalu. a . 15 4 -5.. b ... -150 3) lIe24...84 lIe60: lie24.debljina rezanja. .« brzorezni eelik vrhunskog haIiteta . 634). P 40 h. K20 h. .20 8 15 . j. 20 4 y.5 1. 500 500 . j. 800 750.vidi str. . .. . ... X postavni kut.5: 1 : 0. K 20 h. 383! ') Kut nagiba ). j. 390! .26: 1 : 0.-10 - I) Vrste tvrdih metala (P 40.brzina rezanja pri radnom hodu.. P 40 h. noZa za dubljenje iznosi vrn = 2 VdVp/(Vd+ b vp) gdje su: vd . je brzina rezanja pri postojanosti alata T 240 min.15 8.5 Brzina rezanja lie'" mlOOn) pri posm. = -6. h ..-10 0.nof ne refe. Pri gibanju stola odn. 20 12 12.

slitine 30 25 35. bronca mjed AI . kako se eeslo naziva.za obje ostrici At = dfJ2 = df/4 A = dfz = df/2 .0245 sivi lijev.) 0. Obradivani materijal eelik Kut uspona .fz .5 3750 3000 2850 2500 1900 1350 1000 1100 750 475 0..f svrdla).1 5000 4000 3700 3300 2700 2100 1700 1800 1350 900 0.Busenje i razvrtavanje Vijaeno svrdlo' reze s dvije ostrice.0545 C. Sila rezanja za ostrice Fez = dfzkJ2 = dfkJ4 kc (N/mm') gdje je kc specificna sila rezanja (za jedinicu presjeka). nije ispravan.promjer svrdla. .posmak (za 1 okretaj pri cem su: d .4 4000 3200 3000 2650 2050 1500 1150 1250 850 550 0. legirani .45 40.0745 C. . Kut uspona zavojnice i vrsni kut svrdla ovise 0 materijalu koji treba obraditi. 638 Naziv »spiralno« svrdlo.20 40. bronca AI . Obradivanimaterijal eelik Rm> 900 N/mm' C.slitine Mg slitine - 0. . tvrdi meki bakar. Prostoma krivulja po kojoj su smjestene ostrice je zavojnica.6 3500 2850 2700 2350 1750 1200 900 1000 650 400 0.evrstoCeRm < 700 N/mm' - 3:L sivi lijev bakar.slitine Mg - evrstoee Rm > 700 N/mm' za poboljsanje.0645 C. .45 VtSni kut tp(0) 118 118 118 118 140 130 140 100 Presjek odreska - za jednu ostricu . ..2 4600 3700 3450 3050 2450 1900 1500 1600 1150 750 pri f (mm/okr.. 40 30 40 18.3 4300 3450 3200 2850 2250 1700 1300 1400 1000 650 .posmak za ostricu..

lmin fmm/okr.50 90 1.25 355 0.2 0.25 180 1.16 355 0.5 1. d (mm) .0 22.40 140 1. n okr.40 180 0.45 Ra z v r t a van j e razvrtalima od brzoreznog celika Obradivani materijal relik do 700 N/mm relik iznad 700 N/mm2 Brzina Brzina rezanja Vc vrtnje n i m/min posmak f 7.25 140 0.0 n okr.80 1120 0.80 280 0.20 560 0.71 45 0.2 mm za promjere 6.28 355 0.45 140 0.4 11.90 180 0.3 i 10 mm -0.6 14.32 280 0.56 450 0. n okr.B u ~ e n j e svrdlima od brzoreznog relika Obradivani materijat relik 500 N/mm2 Brzina Brzina rezanja Vc vrtnje n i m/min posmak f 35.40 11.20 140 0.0 2.18 710 0.36 63 180 0.lmin fmm/okr. n okr.00 450 1.lmin fmm/okr. n okr.28 280 0.40 71 1.lmin f mm/okr.25 45 0.lmin f mm/okr.3 mm za promjere 16 i 25 mm -0.2 5.5 n okr. celik 700 N/mm2 legirani relik sivi lijev do SL 20 sivi lijev do SL 25 6.25 90 0.36 224 0.lmin fmm/okr.56 71 0.40 112 1. Odstupanje od promjera: -0.12 355 0.22 450 0.lmin fmm/okr.20 710 0.3 355 0.00 90 0.40 28 1.20 224 0.31 224 1.90 710 0.12 280 1.12 560 0.lmin fmm/okr.63 56 1.25 63 35.90 180 1.40 . n okr. n okr.lmin fmm/okr. n okr.90 28 0.56 90 0.90 140 0.71 280 1.10 16 25 40 224 0.10 560 0.lmin fmm/okr.50 112 0.S 22.12 71 0.25 450 0.10 18 0.32 56 0. n okr.10 112 1.45 710 0.lmin fmm/okr.4 mm za promjere 40 i 63 mm 639 .00 112 0.08 1400 0.24 11.45 112 0.2 28.80 Promjer razvrtala. n okr.3 1800 0.18 900 0.14 Promjer swdla d (mm) 10 16 25 40 1120 0.16 224 0. sivi lijev do 200 HB sivi lijev iznad 200 HB bakar i bakrene slitine lake kovine 6.16 1120 0.12 56 1.10 900 0.22 560 0.0 18.

. 10 6.5 4. ..5 2... 8 5....7 2. 10 6.. . .. .... . . .12 4.5 2.34 30.. 3.10 6... ..20 4.5 2. 12 1..5 4. 55 35 . 16 10.3 2.4 3. .. . 12 2. 1300 Pi/jenje tracnim Brzina rezanja Vc m/min srednja 30 20 14 pi/ama Broj hodova (dvojnih) u min 140 pri hodu pile (mm) 150 160 93 108 98 73 67 63 50 47 43 Brzina rezanja Vc m/min 80 lOO 400 . ..30 60 20.5 4.. 60 100.. .3 3.... ..5 2... Pi/jenje kruinim pi/ama Obradivani materijal sivi lijev eelik mjed... ..3 4... .. 3 2.9 8.. . crveni lijev lake kovine Priljevci s grubom..2 1. 45 20....6 2. 12 2. ... . 6 5. 700 700.6 9.. 12 20 30 (i revolverskim tokarilicama) alatom od Brzina rezanja Vc (m/min) tokarski ili navoj.... 6000 50 .. .Rezanje navoja na tokarilicama brzoreznog eelika Obradivani materijal . .5 3. 4. . bronca lake kovine Hladno rezanje brzina brzina rezanja Vc posmaka vf m/min mm/min 15..... 10 8.5... 1200 najveCa 47 32 22 Obradivani materijal sivi lijev' konstrukcijski eelik alatni eelik Brzina rezanja Vc m/min 20...8 6.40 40 automatska navojna glava g Piljenje kovina Piljenje okvimim pi/ama Cvrstoea obradivanog materijala N/mm' ...4 3...5 2. .200 100...... . . 55 30..5 3.. 12 9.4 3... ..4..300 Vruee rezanje brzina brzina rezanjaVc posmaka vf m/min mm/min ..5 4... 600 100.5. .12 6.. .5.3 3.. 1. . 12 10..5. . .8 12. . .30 tvrdom korom...5.5 3..5. 12 2. 4 4. .. Obradivani materijal bakar mjed. 300 400 .. .. 4..... . ... .5 4...5 2..6 4.... .5 9...8 4... "_u ureznici i Dareznice 2. .. .... . . .....4 1..8 6.14 25.3 3.. 14 9..5 1.75 1..... .4 1...3 2...3. I 4. 250 640 . 8 25 25 25 25 30 40 40 40 14.1000 1000 . ..5.. 5 4.8 5...... 10 8.6 4...9 3. 12 8...... korak navoja P (ml1!t nof 6..4 4.18 12.

30.17 0.promjer glodala B . hs .promjer glodala.~irinaobradivane plohe Obradivani malerijal eelik <'::.26 0. Zf broj zubaca glodala.brzina vrtnje trna glodala.Glodanje Glodanje povezuje krutno gibanje glodala (brzina rezanja) i pravocrtno gibanje izratka (posmak).26 0. Pri obodnom glodanju razlikujemo protusmjerno glodanje (glodanje protivno smjeru posmaka) i istosmjerno glodanje (glodanje u smjeru posmaka). gdje su: kc I x I .specificna qJs Zj = ZfqJ.1731 N/mm2 2050 2200 2200 2300 2200 kClxt b = alsin" hmed qJI Cc 0. qJ: Ceono glodanje Obodno glodanje --en b=B hmed= 2 asiqJsd qJs= arc cos (1 - 2a1d) a . (B 11qJI + IP2 = arc sin (2B2/d) Cc 0. Zj sila rezanja.14 0.4320 <'::.eksponent debljine. Posmak za svaki zubac gIodala fz gdje znace: f posmaka. Zj .18 = arc sin (2B1/d) Obradivani malerijal eelik <'::.4731 <'::.geometrijska ~irina strugotine..21 0. b . ovisan 0 materijalu.brzinu - = flZfn .prosjeena geometrijska debljina strugotine. .19 041 B21rh) N/mm2 2200 2300 2300 2600 1050 2100 kC1X1 42 Strojarski prirufnik - .prosjeCni broj zubiju gIodala koji refu u zom kuta qJs(rad). n .1531 C. Glodanje mofe biti obodno ili ceono.26 0. Z .0745 C.0645 <'::.20 0. hmed .l2n = n/180. 0.standardna debljina strugotine 1 mm.26 0.4732 sivi lijev tvrdi lijev = Sz sin xl d . Brzina rezanja iznosi Vc= d:lt n gdje su: d . Prosjecna glavna si/a pri glodanju Fzmed = bhmedkclxl(hslhmed)C.5421 <'::.0545 <'::.dubina glodanja d .

.-8 .34 40 44 ..... vi~e zubaca. )' - - - I 71230 4 815 61230 61030 81530 71020 6 615 61245 61235 6 JO 30 JO 25 40 JO 25 40 61240 4 830 5 1240 51240 7 1545 61240 5 835 6 20 45 61545 51240 ..-.- 8 8 10 12 12 10 10 12 14 14 10 10 10 12 14 12 10 10 9 9 8 JO 12 12 - za navoje ravno ozup&no vijeano ozup&no pilasto glodalneglave (s nOZevima) - 8 12 14 10 12 .8 .Smjernice za broj zubaca na glodalu od brzorez 1UJgcelika (za obradu normalnih materijala) Glodalo la duge rupe I I ' Broj zubaca gIodala za promjer glodala (mm) 3 I..6 6 =1= 6 8 8 10 10 6 6 8 8 8 10 12 12 14 16 10 12 14 16 18 20 22 24 I 50 160 .5 61215 3 610 5 1220 10 20 61512 3 5 5 51212 510 7 7 15 15 61020 567 625 15 6 812 615 12 8 25 20 8 30 25 5 12 0 3 8 -5 410 +5 410 +5 6 15 410 3 6 6 15 4 12 3 10 8 25 8 25 + 10 +5 +5 +20 +12 -5 +30 +30 7 1520 61215 5 710 61520 61520 61215 8 25 50 8 25 30 82550182530 642 .'20 16118 14 16118 .... .. 7:) i 90 i I JO i 13011501200 ! - .I 8 56 10 10 64 12 OpCenito je za obradu ~ilavih i tvrdih materijala potrebno a za lake kovine manje nego za normalne materijale. zatokareno odvaljno za utore T IJ - . kut nagiba) Glodala od brzoreznoga:lika Glodalne s I ploeasta glave s glave odnozevima tvrkrizno nOZevima dog metala ozup&na " y l " y l vretenasta valjkasta " y l " y l " y l kut... Smjernice za kutove na glodalima od brzoreznog celika i glodalnim glavama s noievima od tvrdih metal a (ex - strawji Obradivani materijal sivi lijev tvrdi lijev temperni lijev a:li(!ni lijev a:lik 600 Nfmm2 900 Nfmm2 1000 Nfmm2 bakar mjed bronca AI-slitine Mg-slitine prednjikut... 201 30140 vretenasto valjkasto 6 - valjkasto-a:ono kutno feono ploeasto ravno ozupCano krimo ozup&no promno..- 14 16 16 9 16 18 18 8 - 18 20 .

.50 30. ploeasta 14..07 0.25 0..20 12.400 vaIjkasto.120 100. 0...20 12..20 16.06 0.07 0.20 18..15. ..1 0..15 0.25 10.3 0.06 0. . 500 Posmaci za svaki zubac glodalafz Obradivani materijaI sivi lijev SL20 SL25 CL.1 0.250 300.15 0.. ..1 0.1 0.08 0..28 18.16 12. 1530 C.400 valjkasta.28 17.50 25.07 0. slitine magnez..00.2 0..22 18.500 300.1 0.15 0.06 ..........20 40...06 0..07 0. ..160 80...40 300 .28 16..50 60...04 0......28 18.. 250 400.05 0.. .3 0.1000 GlodaIa od brzoreznog relika vretenasta 16.60 400...3 0.22 12...25 0..23 18.18 16.05 0.02 0. .Bn:ine rezanja Vc(mlmin) pri protusmjemom Obradivani materijal sivi lijev SL20 SL25 reliCni lijev CL.24 18.. ..22 14.08 0... . slitine l!eliCni lijev (mmlzubac) pri protusmjernom glodanju vretenasta 0. slitine glodanju GlodaIne glave s no.800 800..2 0..200 100.08 0..116 0.....24 15..07 0.06 0... ..28 17.1 0.4730 C.2 0.glave s plocasta vaIjkasta reona nozevima tvrdog met..22 12.1 0. 4732 bakar mjed bronca (Sn) aIuminij aIumin.. .2 0.2 0...25 14.30 18.60 40.07 0.15 0.100 40.. 0500 l!elik 500 N/mm' 600 N/mm' 700 N/mm' C.1000 600.2 0.....3 0.15 0.1 0.1 0.. 60...50 300...2 0..24 16.2 0..50 40. 0500 l!elik 500 N/mm' 600 N/mm' 700 N/mm' C. slitine magnez. 4732 bakar mjed bronca (Sn) alurninij aIumin...15 0... 4730 C.150 800.18 15..02 0.05 0....25 0.. .180 300...400 200.03 0.12 0.1 0..20 10.28 15.2 0.1 0.15 0.400 200.200 100.22 40......... 0...100 120.50 40....04 Glodalne Glodala od brzoreznog relika glave s nozevima od vaIjkasto...25 0.60 50.15 0.100 30.. l!eona 16..18 11.2 0..08 0........ 300 140.70 100......18 30.06 0. .16 14.15 0..15 0.2 0.03 0.06 0..70 40.400 400 .17 14...25 18.2 0.26 14.1 0.15 0.40 250.3 0.2 0.05 0.05 0...20 30..25 12. zevima od tvrdog met..03 0