P. 1
Bojan Kraut 001-697

Bojan Kraut 001-697

|Views: 2,333|Likes:
Published by Dobrica Petrovic

More info:

Published by: Dobrica Petrovic on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

PRVI

DIO

MATEMATlKA Matematicki zoakovi

'*' -

111

*
< >

jednako istovjetno, identicno nije jednako pribliZnojednako slicno sukladno, kongruentno okomito usporedno, panllelno paralelno i jednako manje od vece od
manje Hijednako veee Hijednako

lal tf"

V

V
10& Ig In are sin eos tan eot !

00

const <I: n +

-

beskonacno konstantno kut luk plus zbrajanje minus - oduzimanje

apsolutna vrijednost a na (potenciju) m kvadratni korijen n-ti korijen logaritam za bazu b dekadski logaritam prirodni logaritam arkus sinus kosinus tangens kotangens faktorijela a povrh b imaginarna jediniea
(i2

1

()

-

I
I

puta

- mnozenje

lim .....

to
6. d

dijeljenje razlomkova erta kosa razlomkova erta

limes teZi k funkcija raz1ika diferencijal

= -1)

0
[) {}

okrugla

y' =%
y" = 0 d2

prva
druga

uglata viticasta I zagrada .. . od-do . . . ( od - do iskljuCivo % postotak, procent %0 promil ppm dijelovi na miljun (partes pro millione)

I derivacija

ox

parcijalna derivacija suma, zbroj integral oznake vektora.

L
f a

razloga) .
2 - Strojarsk; priru~nik

.

U ovom su prirucniku

vektori oznaceni:

ii- u slikama, a - u tekstu (iz liskarskih

Posebnirnate~ntkiznakovi E $. C U je element skupa nije element skupa saddan u skupu unija skupova a je element skupa A) b nije element skupa A) skup A sadrzan je u skupu B) unija skupova A i B sadrZi sve elemente, koji su u skupovima A ili B) (A n B: presjek skupova A i B sadrZi sve one elemente, koji su ujedno u skupovima A i B) (aEA: (b$.A: (A C B: (A U B:

n presjek skupova

*
V nabla (Hamiltonov deriviranja) operator 6. Laplaceov operator

*
N = {I, 2, 3, . . .} Z = {O, I, -1,2, -2, . . .}

N prirodni brojevi Z cijeli brojevi R realni brojevi (racionalna i iracionalni brojevi) Q racionalni brojevi (razlomci)
.1

Q

= {mIn; rn, n E Z; n * =a +
bi
}

O}

lracionalni su svi realni brojevi koji nisu racionalni-(mogu se prikazati kao neperiodiski beskona~ni decimalni razIomci), npr. Y2, n, e C kompleksni brojevi C

I~

i

- imaginama jedinica
(i2

= -1)

a - realna komponenta
b - imaginama komponenta

a, b E R

Vaine vrijedDosti Ludolfov broj: n = 3,141592 (6535. . .) ('" 22/7, '" 355/113)

2n = 6,283185...
3n = 9,424778...

4n =
n/2 = n/3 =
n/4 =

n/6 =

= 0,636620. . . = 0,954930. . . 12,566371.. . = 1,273240. . . 1,570,796... = 1,909859. . . 1,047197... = 0,101321. . . 0,785398... 1I3n = 0,106103. .. ~ = 0,564190. . . 0,523599... 1I4n = 0,079577. .. 'l/1I2n= 0,398942. . . Inn = 1,144730. .. Ign = 0,497149.. .

= 9,869604. .. y;; = 1,772454. .. yz;;= 2,506628. .. l/n = 0,318310. .. 1I2n = 0,159155. ..

n2

2/n 3/n 4/n 6/n 1In2

*
Eulerov broj: e = 2,718282. . . e2 = 7,389056 . . .

y;
2

V;= 1,395612. . .
1ge = 0,434294 . . .

= 1,648721. . .

(Osnovaprirodnihlogaritama) lIe2 = 0,135335. . . lie = 0,367879. . . -..[lk = 0,606531. . .

RACUNANJE

S POTENCIJAMA

I KORIJENIMA

"-ije

Korijeni
Q

.. = Q

- a . . . (n-puta)

Q - osnova, baza n - eksponent

fj; = al/n a - radikand n - korijenski eksponent

.. = 1
.'. = a

a*O ~=a
liman=O za O<a<1 n-+aJ 00 za a> 1

Taki eksponenti

(a > 0)

Lihi eksponenti

(a > 0)

(:ta)2n +1 = :ta2n +1

*
-lln 1

a
d"n = (d")" = (a")m d"a" = am + " £. a" = am-n

=y;;

d"1"= 'J7o = (\Tat

a"b" = (ab)"

\TaVb=~

y;; % *
0"= 0 limJ =
"
0

w=o
00

n

limJ = 0 n n-+'"
izrazi: I~, 0°, 00°, 0/0,00/00,0. 00, 00 - 00 3

Neodredeni

v
,.'
Logaritmiranje je racunska poznate potencije c i baze a LOGARITMI operacija, pri kojoj trazimo eksponent b iz

Broj b je logaritam broja c za bazu a

b
(gdje su a i c pozitivni brojevi).

= log"c

Za bilo koju bazu a > 0, a '* 1 vrijedi: logaa = 1 log" 1 = 0

lirrJ8gx

= + '"

-

00

za

a> 1

za O<a<1

+'" za a>1 lirrJ2gx = - '" za 0 < a < 1

Racunanje s logaritmima
log" (u v)

= logau

+ log" v

log,,~ = log"u - logav v logauV= vlogau
loga V;;

= ...!..Iog"u v

Primjer 2a3~ log~

= log(2a3Yb)
1

.r.-

-log(3c2d)

=

= log2 + 3loga +Tlogb - log3 *
Pretvaranje logaritama logau

210gc - logd

= Mlogbu

(M je modul pretvorbe)

U upotrebi su dekadski (Briggsovi) logaritmi s bazom a logaritmi s bazom a = e (e = 2,718282...)

= 10

i prirodni

4

Dekadski (Briggsovi) logaritmi imaju bazu a Oznacujemo ih
npr. Ig 10

=

10

log IOU

= IgU
Ig 10" = n

=1

Svaki se dekadski logaritam sastoji od: a) k a r a k t e r i s t i k e (cijelog broja u logaritmu), tj. potencije broja 10, koja odgovara mjesnoj vrijednosti prve brojke u danom broju u; b) m ant i s e (decimale u logaritmu), koju za redoslijed brojaka u danom broju u potrafimo u tablicama na str. 6 i 7. Primer: u 642 64,2 6,42 0,642 0,0642 I Karakteristika IglO2 = 2 IgI0' = 1 Ig10. = 0 19 10-1 = -1 19 10-2 = -2
Prirodni logaritmi

Mantisa .,8075 (iz tablica za redoslije brojaka 642)

19u 2,8075 1,8075 0,8075

0,8075 - 1
0,8075 - 2

imaju bazu a
Oznacujemo ih npr.

= e = 2,718282...

Ine = 1

logeu= Inu Ine" = n

*
Odnos dekadskih i prirodnih logaritama Igu = 0,4343 Inu lzraeunavanje

Inu = 2,3026 Igu

prirodnih logaritama iz dekadskih

In 6,42 = 2,3026 . Ig 6,42 = 2,3026 . 0,8075 = 1,8593

*
Prirodni logaritmi brojeva od 100 do 999 sabrani su u tablicama na str. 8 i 9. Za sve se druge brojeve izracunavaju pomocu In 10 = 2,3026 i In 10" = 2,3026 n :rpI".
:!::IhA2

In 642 = 6,4646 (iz tablica)

= In

(642/100)

= In 642

- In 102 = 6,4646. - 2 . 2,3026 = 1,8594

5

,.
Mautlse dekadskih lopritama u 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 6 0 0000 0414 0792 1139 1461 1761 2041 2304 2553 2788 3010 3222 3424 3617 3802 3979 4150 4314 4472 4624 4771 4914 5051 5185 5315 5441 5563 5682 5798 5911 6021 6128 6232 6335 6435 6532 6628 6721 6812 6902 6990 7076 7160 7243 7324 1 0043 0453 0828 1173 1492 1790 2068 2330 2577 2810 3032 3243 3444 3636 3820 3997 4166 4330 4487 4639 4786 4928 5065 5198 5328 5453 5575 5694 5809 5922 6031 6138 6243 6345 6444 6542 6637 6730 6821 6911 6998 7084 7168 7251 7332 2 0086 0492 0864 1206 1523 1818 2095 2355 2601 2833 3054 3263 3464 3655 3838 4014 4183 4346 4502 4654 4800 4942 5079 5211 5340 5465 5587 5705 5821 5933 6042 6149 6253 6355 6454 6551 6646 6739 6830 6920 7007 7093 7177 7259 7340 3 0128 0531 0899 1239 1553 1847 2122 2380 2625 2856 3075 3284 3483 3674 3856 4031 4200 4362 4518 4669 4814 4955 5092 5224 5353 5478 5599 5717 5832 5944 6053 6160 6263 6365 6464 6561 6656 6749 6839 6928 7016 7101 7185 7267 7348 4 0170 0569 0934 1271 1584 1875 2148 2405 2648 2878 3096 3304 3502 3692 3874 4048 4216 4378 4533 4683 4829 4969 5105 5237 5366 5490 5611 5729 5843 5955 6064 6170 6274 6375 6474 6571 6665 6758 6848 6937 7024 7110 7193 7275 7356 5 0212 0607 0969 1303 1614 1903 2175 2430 2672 2900 3118 3324 3522 3711 3892 4065 4232 4393 4548 4698 4843 4983 5119 5250 5378 5502 5623 5740 5855 5966 6075 6180 6284 6385 6484 6580 6675 6767 6857 6946 7033 7118 7202 7284 7364 100...549 6 0253 0645 1004 1335 1644 1931 2201 2455 2695 2923 3139 3345 3541 3729 3909 4082 4249 4409 4564 4713 4857 4997 5132 5263 5391 5514 5635 5752 5866 5977 6085 6191 6294 6395 6493 6590 6684 6776 6866 6955 7042 7126 7210 7292 7372 7 0294 0682 1038 1367 1673 1959 2227 2480 2718 2945 3160 3365 3560 3747 3927 4099 4265 4425 4579 4728 4871 5011 5145 5276 5403 5527 5647 5763 5877 5988 6096 6201 6304 6405 6503 6599 6693 6785 6875 6964 7050 7135 7218 7300 7380 8 0334 0719 1072 1399 1703 1987 2253 2504 2742 2967 3181 3385 3579 3766 3945 4116 4281 4440 4594 4742 4886 5024 5159 5289 5416 5539 5658 5775 5888 5999 6107 6212 6314 6415 6513 6609 6702 6794 6884 6972 7059 7143 7226 7308 7388 9 0374 0755 1106 1430 1732 2014 2279 2529 2765 2989 3201 3404 3598 3784 3962 4133 4298 4456 4609 4757 4900 5038 5172 5302 5428 5551 5670 5786 5899 6010 6117 6222 6325 6425 6522 6618 6712 6803 6893 6981 7067 7152 7235 7316 7396

Mantise dekadskib logaritama 550... 999 u 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 0 1 7412 7490 7566 7642 7716 7789 7860 7931 8000 8069 8136 8202 8267 8331 8395 8457 8519 8579 8639 8698 8756 8814 8871 8927 8982 9036 9090 9143 9196 9248 9299 9350 9400 9450 9499 9547 9595 9643 9689 9736 9782 9827 9872 9917 9961 2 7419 7497 7574 7649 7723 7796 7868 7938 8007 8075 8142 8209 8274 8338 8401 8463 8525 8585 8645 8704 8762 8820 8876 8932 8987 9042 9096 9149 9201 9253 9304 9355 9405 9455 9504 9552 9600 9647 9694 9741 9786 9832 9877 9921 9965 3 7427 7505 7582 7657 7731 7803 7875 7945 8014 8082 8149 8215 8280 8344 8407 8470 8531 8591 8651 8710 8768 8825 8882 8938 8993 9047 9101 9154 9206 9258 9309 9360 9410 9460 9509 9557 9605 9652 9699 9745 9791 9836 9881 9926 9969 4 7435 7513 7589 7664 7738 7810 7882 7952 8021 8089 8156 8222 8287 8351 8414 8476 8537 8597 8657 8716 8774 8831 8887 8943 8998 9053 9106 9159 9212 9263 9315 9365 9415 9465 9513 9562 9609 9657 9703 9750 9795 9841 9886 9930 9974 5 7443 7520 7597 7672 7745 7818 7889 7959 8028 8096 8162 8228 8293 8357 8420 8482 8543 8603 8663 8722 8779 8837 8893 8949 9004 9058 9112 9165 9217 9269 9320 9370 9420 9469 9518 9566 9614 9661 9708 9754 9800 9845 9890 9934 9978 6 7451 7528 7604 7679 7752 7825 7896 7966 8035 8102 8169 8235 8399 8363 8426 8488 8549 8609 8669. 8727 8785 8842 8899 8954 9009 9063 9117 9170 9222 9274 9325 9375 9425 9474 9523 9571 9619 9666 9713 9759 9805 9850 9894 9939 9983 7 7459 7536 7612 7686 7760 7832 7903 7973 8041 8109 8176 8241 8306 8370 8432 8494 8555 8615 8675 8733 8791 8848 8904 8960 9015 9069 9122 9175 9227 9279 9330 9380 9430 9479 9528 9576 9624 9671 9717 9763 9809 9854 9899 9943 9987 8 7466 7543 7619 7694 7767 7839 7910 7980 8048 8116 8182 8248 8312 8376 8439 8500 8561 8621 8681 8739 8797 8854 8910 8965 9020 9074 9128 9180 9232 9284 9335 9385 9435 9484 9533 9581 9628 9675 9722 9768 9814 9859 9903 9948 9991 9 7474 7551 7627 7701 7774 7846 7917 7987 8055 8122 8189 8254 8319 8382 8445 8506 8567 8627 8686 8745 8802 8859 8915 8971 9025 9079 9133 9186 9238 9289 9340 9390 9440 9489 9538 9586 9633 9680 9727 9773 9818 9863 9908 9952 9996 7

7404 7482 7559 7634 7709 7782 7853 7924 7993 8062 8129 8195 8261 8325 8388 8451 8513 8573 8633 8692 8751 8808 8865 8921 8976 9031 9085 9138 9191 9243 9294 9345 9395 9445 89. 9494 90. 9542 91. 9590 92. 9638 93. 9685 94. 9731 95. 9777 96. 9823 97. 9868 98. 9912 99. 9956

f

PrIrodni

Iogaritml

brojeva od 100 do 549

u

o

1
4,6151 4,7095 4,7958 4,8752 4,9488 5,0173 5,0814 5,1417 5,1985 5,2523 5,3033 5,3519 5,3982 5,4424 5.4848 5,5255 5,5645 5,6021 5,6384 5,6733 5,7071 5,7398 5,7714 5,8021 5,8319 5,8608 5,8889 5,9162 5,9428 5,9687 5,9940 6,0186 6,0426 6,0661 6,0890 ~,1115 6,1334 6,1549 6,1759 6,1964 6,2166 6,2364 6,2558 6,2748 6,2934

2
4,6250 4,7185 4,8040 4,8828 4,9558 5,0239 5,0876 5,1475 5,2040 5,2575 5,3083 5,3566 5,4027 5,4467 5,4889 5,5294 5,5683 5,6058 5,6419 5,6768 5,7104 5,7430 5,7746 5,8051 5,8348 5,8636 5,8916 5,9189 5,9454 5,9713 5.9965 6,0210 6,0450 6,0684 6,0913 6,1137 6,1356 6,1570 6,1779 6,1985 6,2186 6,2383 6,2577 6,2766 6,2953

3
4,6347 4,7274 4,8122 4,8903 4,9628 5,0304 5,0938 5,1533 5,2095 5,2627 5,3132 5,3613 5,4072 5,4510 5,4931 5,5334 5,5722 5,6095 5,6454 5,6802 5,7137 5,7462 5,7777 5,8081 5,8377 5,8665 5,8944 5,9216 5,9480 5,9738 5,9989 6,0234 6,0474 6,0707 6,0936 6,1159 6,1377 6,1591 6,1800 6,2005 6,2206 6,2403 6,2596 6,2785 6,2971

4
4,6444 4,7362 4,8203 4,8978 4,9698 5,0370 5,0999 5,1591 5,2149 5,2679 5,3181 5,3660 5,4116 5,4553 5,4972 5,5373 5,5759 5,6131 5.6490 5.6836 5,7170 5,7494 5,7807 5,8111 5,8406 5,8693 5,8972 5,9243 5,9506 5,9764 6.0014 6,0259 6,0497 6,0730 6,0958 6,1181 6,1399 6,1612 6,1821 6,2025 6,2226 6,2422 6,2615 6,2804 6,2989

5
4,6540 4,7449 4,8283 4,9053 4,9767 5,0434 5,1059 5,1648 5,2204 5,2730 5,3230 5,3706 5,4161 5,4596 5,5013 5,5413 5,5797 5,6168 5,6525 5,6870 5,7203 5,7526 5,7838 5,8141 5,8435 5,8721 5,8999 5,9269 5,9532 5,9789 6.0039 6,0283 6,0521 6,0753 6,0981 6,1203 6,1420 6,1633 6,1841 6,2046 6,2246 6,2442 6,2634 6,2823 6,3008

6
4,6634 4,7536 4,8363 4,9127 4,9836 5,0499 5,1120 5,1705 5,2257 5,2781 5,3279 5,3753 5,4205 5,4638 5,5053 5,5452 5,5835 5,6204 5,6560 5,6904 5,7236 5,7557 5,7869 5,8171 5,8464 5,8749 5,9026 5,9296 5,9558 5,9814 6,0064 6,0307 6,0544 6,0776 6,1003 6,1225 6,1442 6,~654 6,1862 6,2066 6,2265 6,2461 6,2653 6,2841 6,3026

7
4,6728 4,7622 4,8442 4,9200 4,9904 5,0562 5,1180 5,1761 5,2311 5,2832 5,3327 5,3799 5,4250 5,4681 5,5094 5,5491 5,5872 5,6240 5,6595 5,6937 5,7268 5,7589 5,7900 5,8201 5,8493 5,8777 5,9054 5,9322 5,9584 5,9839 6,0088 6,0331 6,0568 6,0799 6,1026 6,1247 6,1463 6,1675 6,1883 6,2086 6,2285 6,2480' 6,2672 6,2860 6,3044

8
4,6821 4,7707 4,8520 4,9273 4,9972 5,0626 5,1240 5,1818 5,2364 5,2883 5,3375 5,3845 5,4293 5,4723 5,5134 5,5530 5,5910 5,6276 5,6630 5,6971 5,7301 5,7621 5,7930 5,8230' 5,8522 5,8805 5,9081 5,9349 5,9610 5,9865 6,0113 6,0355 6,0591 6,0822 6,1048 6,1269 6,1485 6,1696 6,1903 6,2106 6,2305 6,2500 6,2691 6,2879 6,3063

9
4,6913 4,7791 4,8598 4,9345 5,0039 5,0689 5,1299 5,1874 5,2417 5,2933 5,3423 5,3891 5,4337 5,4765 5,5175 5,5568 5,5947 5,6312 5,6664 5,7004 5,7333 5,7652 5,7961 5,8260 5,8551 5,8833 5,9108 5,9375 5,9636 5,9890 6,0137 6,0379 6,0615 6,0845 6,1070 6,1291 6,1506 6,1717 6,1924 6,2126 6,2324 6,2519 6,2710 6,2897 6,3081

10. 4,6052 11. 4,7005 12. 4,7875 13. 4,8675 14. 4,9416 IS. 5,0106 16. 5,0752 17. 5,1358 18. 5,1930 19. 5,2470 20. 5,2983 21. 5,3471 22. 5,3936 23. 5,4381 24. 5,4806 25. 5,5215 26. 5,5607 27. 5,5984 28. 5,6348 29. 5,6699 30. 5,7038 31. 5,7366 32. 5,7683 33. 5.7991 34. 5,8289 35. 5,8579 36. 5,8861 37. 5,9135 38. 5,9402 39. 5,9661 40. 5,9915 41. 6,0162 42. 6,0403 43. 6,0638 44. 6,0868 45. 6,1092 46. 6,1312 47.6,1527 48.6,1738 49. 6,1944 50. 6,2146 51. 6,2344 52. 6,2538 53. 6,2729 54. 6,2916 8

Prlrodnl Iogarltml brojeva od 550 do 999

"01234567891 55. 6,3099 6,3117 56. 6,3279 6,3297 57, 6,3456 6,3474 58. 6,3630 6,3648 59. 6,3801 6,3818 60. 6,3969 6,3986 61. 6,4135 6,4151 62. 6,4297 6,4313 63. 6,4457 6,4473 64. 6,4615 6,4630 65. 6,4770 6,4785 66. 6,4922 6,4938 67. 6,5073 6,5088 68. 6,5221 6,5236 69. 6,5367 6,5381 70. 6,5511 6,5525 71. 6,5653 6,5667 72, 6,5193 6,5806 73, 6,5930 6,5944 74, 6,6067 6,6080 15. 6,6201 6,6214 76. 6,6333 6,6346 77. 6,6464 6,6477 78. 6,6593 6,6606 79. 6,6720 6,6733 80. 6,6846 6,6859 81. 6,6970 6,6983 82.6,7093 6,7105 83. 6,7214 6,7226 84. 6,7334 6,7346 85. 6,7452 6,7464 86.6,1569 6,1581 87. 6,7685 6,7696 88. 6,7799 6,7811 89, 6,7912 6,7923 90. 6,8024 6,8035 91. 6,8134 6,8145 92. 6,8244 6,8255 93. 6,8352 6,8363 94. 6,8459 6,8469 95. 6,8565 6,8575 96. 6,8669 6,8680 91. 6,8773 6,8783 98. 6,8876 6,8886 99. 6,8977 6,8987

6,3135 6,3315 6,3491 6,3665 6,3835 6,4003 6,4167 6,4329 6,4489 6,4646 6,4800 6,4953 6,5103 6,5250 6,5396 6,5539 6,5681 6,5820 6,5958 6,6093 6,6227 6,6359 6,6490 6,6619 6,6746 6,6871 6,6995 6,7117 6,7238 6,7358 6,7476 6,7593 6,7708 6,7822 6,7935 6,8046 6,8156 6,8256 6,8373 6,8480 6,8586 6,8690 6,8794 6,8896 6,8997

6,3154 6,3333 6,3509 6,3682 6,3852 6,4019 6,4184 6,4345 6,4505 6,4661 6,4816 6,4968 6,5117 6,5265 6,5410 6,5554 6,5695 6,5834 6,5971 6,6107 6,6241 6,6373 6,6503 6,6631 6,6758 6,6884 6,7007 6,7130 6,7250 6,7370 6,7488 6,1604 6,7719 6,7833 6,7946 6,8057 6,8167 6,8276 6,8384 6,8491 6,8596 6,8701 6,8804 6,8906 6,9007

6,3172 6,3351 6,3526 6,3699 6,3869 6,4036 6,4200 6,4362 6,4520 6,4677 6,4831 6,4983 6,5132 6,5280 6,5425 6,5568 6,5709 6,5848 6,5985 6,6120 6,6254 6,6386 6,6516 6,6644 6,6771 6,6896 6,7020 6,7142 6,7262 6,7382 6,7499 6,1616 6,7731 6,7845 6,7957 6,8068 6,8118 6,8287 6,8395 6,8501 6,8607 6,8711 6,8814 6,8916 6,9017

6,3190 6,3368 6,3544 6,3716 6,3886 6,4052 6,4216 6,4378 6,4536 6,4693 6,4846 6,4998 6,5147 6,5294 6,5439 6,5582 6,5723 6,5862 6,5992 6,6134 6,6267 6,6399 6,6529 6,6657 6,6783 6,6908 6,7032 6,7154 6,7274 6,7393 6,7511 6,7627 6,7742 6,7856 6,7968 6,8019 6,8189 6,8298 6,8405 6,8512 6,8611 6,8721 6,8824 6,8926 6,9021

6,3208 6,3386 6,3561 6,3733 6,3902 6,4069 6,4232 6,4394 6,4552 6,4708 6,4862 6,5013 6,5162 6,5309 6,5453 6,5596 6,5737 6,5876 6,6012 6,6147 6,6280 6,6412 6,6542 6,6610 6,6196 6,6921 6,7044 6,7166 6,7286 6,7405 6,7523 6,7639 6,7754 6,7867 6,7979 6,8090 6,8200 6,8309 6,8416 6,8522 6,8628 6,8732 6,8835 6,8931 6.9037

6,3226 6,3404 6,3578 6,3750 6,3919 6,4085 6,4249 6,4409 6,4568 6,4723 6,4877 6,5028 6,5177 6,5323 6,5468 6,5610 6,5151 6,5889 6,6026 6,6161 6,6294 6,6425 6,6554 6,6682 6,6809 6,6933 6,7056 6,7178 6,7298 6,7411 6,7534 6,1650 6,7765 6,7878 6,7991 6,8101 6,8211 6,8320 6,8427 6,8533 6,8638 6,8142 6,8845 6,8947 6,9047

6,3244 6,3421 6,3596 6,3767 6,3936 6,4102 6,4265 6,4425 6,4583 6,4739 6,4892 6,5043 6,5191 6,5338 6,5482 6,5624 6,5165 6,5903 6,6039 6,6174 6,6307 6,6438 6,6561 6,6695 6,6821 6,6946 6,7069 6,7190 6,7310 6,7429 6,7546 6,7662 6,7776 6,7890 6,8002 6,8112 6,8222 6,8330 6,8437 6,8544 6,8648 6,8752 6,8855 6,8957 6,9057

6,3261 6,3439 6,3613 6,3784 6,3953 6,4118 6,4281 6,4441 6,4599 6,4754 6,4907 6,5058 6,5206 6,5352 6,5497 6,5639 6,5779 6,5917 6,6053 6,6187 6,6320 6,6451 6,6580 6,6108 6,6834 6,6958 6,7081 6,7202 6,7322 6,7441 6,7558 6,7613 6,7788 6,7901 6,8013 6,8123 6,8233 6,8341 6,8448 6,8554 6,8659 6,8763 6,8865 6,8967 6,9068 9

.

-.
TRIGONOMETRUSKE FUNKCUE U pravokutnom su trokutu: kat e t e - stranice a i b uz pravi kut, hip 0 ten u z a - stranica e nasuprot pravom kutu. Trigonometrijske funkcije kuta a su omjeri stranica pravokutnog trokuta: sin a
cos a

Ll
b sinus kosinus
Vrijednosti trigonometrijskih

= ale = ble

tangens
kotangens

tan a
cot a

= alb = bla
su

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od O. do 90. sabrane u tablicama: za sin i cos na str. 12 i 13, a za tan i cot na str. 14 in 15. funkcija re~ potrebnih kutova

a= sin a

.

rad

O.
0 0 1
0
:too

30.
n/6

45. n/4

60.
n/3

90.
n/2 1
0 :too
0

180. :n: 0
-1 0
:too

270. 3n/2 -1
0 :too
0

360. 2:n: 0
1 . 0
:too

=

cosa= tan a = cot a =

! !v'Z h'3 1 Iv'3 1£ !

lv'3 v'3
:ta :ta

1 1

lv'3

v'3

Trigonometrijske

cp=

.

funkcije u razIiatim podruCjima kutova

rad :t + :t :t

90. :t a (n/2) :t a + cos a
=+=in a s

180. :t a 270. :t a 360. :t a :n::ta (3n/2) :t a 2:n::t a =+= a sin -cos a :t tan a :t cot a -cos a :t sin a =+= a cot =+=tana
funkdja

sin a cos a tan a cot a

=+= a cot =+=tana

:t sin a +cosa :t tan a :t cot a

Omovni odnosi trigoDometrijskib sin2a + cos2a tan a
cot a

=

1
a

= sin = cos

alcos a
alsin

tanacota=l

sin a = VI - cos2a cos a = VI - sin2a 1 + tan2a = lIcos2a 1 + cot2a = lIsin2a

10

TrigoDometrijske funkdje dvaju kutova sin (a :t fJ) cos (a :t fJ)
tan (a :t 13)

= sin a cos 13:t cos = cos a cos 13 =+=sin =
tan a :t tan 13 1 + tan a tan 13

a sin 13
a sin 13

Za a

= 13 vrijedi:

cot (a :t 13) = cot a cot 13=+= 1 cot 13:t cot a sin 2a = 2 sin a cos a cos 2a = cos2a - sin2a tan 2a = 2 tan aI(l - tan2a) cot 2a

= (cot2a = 3 sin

-

1)/2 cot a

NadaIje vrijedi: sin 3 a a

cos 3 a = 4 cos3a 3 cos a 2 sin2a = 1 cos 2 a

-

- 4 sin3a -

2 cos2a = 1 + cos 2 a

sin a + sin 13= 2 sin.!!...:!..1!...cos~ 2 2

sin a - sin13 2 cos.!!..::t.../Lsin~2 = 2 cosa+cosfJ=2cos.!!..::t.../L cos~ 2 2
cos a - cos 13=

-2 sin.!!..::t.../L 2 2 sin~

sin (a :t 13) tan a :t tan 13= cos a cos {3 sin (13:t a) cot a :t cot 13= sin a sin 13
2 sin a sin {3 = -cos (a + fJ) + cos (a - 13) 2 sin a cos {3 = sin (a + fJ) + sin (a

-

13)

2 cos a cos {3= cos (a + fJ) + cos (a - (3) 11

Tr!gODometr!jske fimkdje:

I

,f

i1

cx 0° I" 2° 3° 4° S" 6° 7° 8° go 10" 11" UO 13° 14° 15° 16° lr ISO 19o 20° 21" 22° 23° 24° 25" 16° 27° 28° 2go 30" 31" 32° 33° 34° 35" 36° 3r 38° 3go 40" 41" 42° 43° 44°

0' 0,00000 0,01745 0,03490 0,05234 0,06976 0,08716 0,10453 0,12187 0,13917 0,15643 eJ,17365 0,19081 0,20791 0,22495 0,24192 0,25882 0,27564 0,29237 0,30902 0,32557 0,34202 0,35837 0,37461 0,39073 0,40674 0,42262 0,43837 0,45399 0,46947 0,48481 0,50000 0,51504 0,52992 0,54464 0,55919 0,57358 0,58779 0,60182 0,61566 0.62932 0,64279 0,65606 0,66913 0,68200 0,69466 60'

10' 0,00291 0,02036 0,03781 0,05524 0,07266 0,09005 0,10742 0,12476 0,14205 0,15931 0,17651 0,19366 0,21076 0,22778 0,24474 0,26163 0,27843 0,29515 0,31178 0,32832 0,34475 0,36108 0,37730 0,39341 0,40939 0,42525 0,44098 0,45658 0,47204 0,48735 0,50252 0,51753 0,53238 0,54708 0,56160 0,57596 0,59014 0,60414 0.61795 0,63158 0,64501 0.65825 0,67129 0.68412 0.69675 50'

sinus od 0° do 45°, kosinus od 45° do 90° sin« 20' 30' 40' SO' 60' 0,01454 0,03199 0,04943 0,06685 0,08426 0,10164 0,11898 0,13629 0,15356 0,17078 0,18795 0,20507 0,22212 0,23910 0,25601 0,27284 0,28959 0,30625 0,32282 0,33929 0,35565 0,37191 0,38805 0,40408 0,41998 0,43575 0,45140 0,46690 0,48226 0,49748 0,51254 0,52745 0,54220 0,55678 0,57119 0,58543 0,59949 0,61337 0.62706 0.64056 0,65386 0,66697 0,67987 0,69256 0.70505 10' 0,01745 0,03490 0,05234 0,06976 0,08716 0,10453 0,12187 0,13917 0,15643 0,17365 0,19081 0,20791 0,22495 0,24192 0,25882 0,27564 0,29237 0,30902 0,32557 0,34202 0,35837 0,37461 0,39073 0,40674 0,42262 0,43837 0,45399 0,46947 0,48481 0,50000 0,51504 0,52992 0,54464 0,55919 0,57358 0,58779 0,60182 0,61566 0,62932 0,64279 0,65606 0,66913 0,68200 0,69466 0.70711 0' 8go 88° 87° 86° 8S" 84° 83° 82° 81" 80° 7go 78° 7r 76° 75° 74° 73° 72° 71" 70° 6go 68° 67° 66° 65° 64° 63° 62° 61" 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53° 52° 51" 50° 49° 48° 47° 46° 4S" cx

0,00582 0,00873 0,01164 0,02327 0,02618 0,02908 0,04071 0,04362 0,04653 0,05814 0,06105 0,06395 0,07556 0,07846 . 0,08136 0,09295 0,09585 0,09874 0,11031 0,11320 0,11609 0,12764 0,13053 0,13341 0,14493 0,14781 0,15069 Q,16218 0,16505 0,16792 0,17937 0,18224 0,18509 0,19652 0,19937 0,20222 0,21360 0,21644 0,21928 0,23062 0,23345 0,23627 0,24756 0,25038 0,25320 0,26443 0,26724 0,27004 0,28123 0,28402 0,28680 0,29793 0,30071 0,30348 0,31454 0,31730 0,32006 0,33106 0,33381 0,33655 0,34748 0,35021 0,35293 0,36379 0,36650 0,36921 0,37999 0,38268 0,38537 0,39608 0,39875 0,40141 0,41204 0,41469 0,41734 0,42788 0,43051 0,43313 0,44359 0,44620 0,44880 0,45917 0,46175 0,46433 0,47460 0,47716' 0,47971 0,48989 0,49242 0,49495 0,50503 0,50754 0,51004 0,52002 0,52250 0,52498 0,53484 0,53730 0,53975 0,54951 0,55194 0,55436 0,56401 0,56641 0,56880 0,57833 0,58070 0,58307 0,59248 0,59482 0,59716 0,60645 0,60876 0,61107 0,62024 0,62251 0.62479 0,63383 0,63608 0,63832 0,64723 0,64945 0,65166 0,66044 0,66262 0,66480 0,67344 0,67559 0,67773 0,68624 0,68835 0,69046 0,69883 0.70091 0.70298 40' 30' 20' COScx

12

Trigonometrljske funkclJe: sinus od 45° do 90°, kosinus od 0° do 45°
ex 45° 46° 47° 48° 49" 50° SI" SZO 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 61° 62° 63° 64° 65° 66° 67° 68° 69° 70°
71"

0' 0,70711 0,71934 0,73135 0,74314 0,75471 0,76604 0,77715 0,78801 0,79864 0,80902 0,81915 0,82904 0,83867 0,84805 0,85717 0,86603 0,87462 0,88295 0,89101 0,89879 0,90631 0,91355 0,92050 0,92718 0,93358 0,93969 0,94552 0,95106 0,95630 0,96126 0,96593 0,97030 0,97437 0,97815 0,98163 0,98481 0,98769 0,99027 0,99255 0,99452 0,99619 0,99756 0,99863 0,99939 0.99985 60'

10' 0,70916 0,72136 0,73333 0,74509 0,75661 0,76791 0,77897 0,78980 0,80038 0,81072 0,82082 0,83066 0,84025 0,84959 0,85866 0,86748 0,87603 0,88431 0,89232 0,90007 0,90753 0,91472 0,92164 0,92827 0,93462 0,94068 0,94646 0,95195 0,95715 0,96206 0,96667 0,97100 0,97502 0,97875 0,98218 0,98531 0,98814 0,99067 0,99290 0,99482 0,99644 0,99776 0,99878 0,99949 0.99989 SO'

20'

sIn ex 30' 0,71325 0,72537 0,73728 0,74896 0,76041 0,77162 0,78261 0,79335 0,80386 0,81412 0,82413 0,83389 0,84339 0,85264 0,86163 0,87036 0,87882 0,88701 0,89493 0,90259 0,90996 0,91706 0,92388 0,93042 0,93667 0,94264 0,94832 0,95372 0,95882 0,96363 0,96815 0,97237 0,97630 0,97992 0,98325 0,98629 0,98902 0,99144 0,99357 0,99540 0,99692 0,99813 0,99905 0,99966 o99996 30' cos ex

40'

SO'

60' 0,71934 0,73135 0,74314 0,75471 0,76604 0,77715 0,78801 0,79864 0,80902 0,81915 0,82904 0,83867 0,84805 0,85717 0,86603 0,87462 0,88295 0,89101 0,89879 0,90631 0,91355 0,92050 0,92718 0,93358 0,93969 0,94552 0,95106 0,95630 0,96126 0,96593 0,97030 0,97437 0,97815 0,98163 0,98481 0,98769 0,99027 0,99255 0,99452 0,99619 0,99756 0,99863 0,99939 0,99985 1.00000 0' 44° 43° 4ZO 41" 40° 39" 38° 37° 36° 35° 34° 33° 32° 31" 30° 29° 28° 27° 26° 25° 24° 23° 22° 21° 20°
19"

72° 73° 74° 75° 76° 77° 78° 79° 80° 81" 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89°

0,71121 0,72337 0,73531 0,74703 0,75851 0,76977 0,78079 0,79158 0,80212 0,81242 0,82248 0,83228 0,84182 0,85112 0,86015 0,86892 0,87743 0,88566 0,89363 0,90133 0,90875 0,91590 0,92276 0,92935 0,93565 0,94167 0,94740 0,95284 0,95799 0,96285 0,96742 0,97169 0,97566 0,97934 0,98272 0,98580 0,98858 0,99106 0,99324 0,99511 0,99668 0,99795 0,99892 0,99958 o 99993 40'

0,71529 0,72737 0,73924 0,75088 0,76229 0,77347 0,78442 0,79512 0,80558 0,81580 0,82577 0,83549 0,84495 0,85416 0,86310 0,87178 0,88020 0;88835 0,89623 0,90383 0,91116 0,91822 0,92499 0,93148 0,93769 0,94361 0,94924 0,95459 0,95964 0,96440 0,96887 0,97304 0,97692 0,98050 0,98378 0,98676 0,98944 0,99182 0,99390 0,99567 0,99714 0,99831 0,99917 0,99973 0.99998 20'

0,71732 0,72937 0,74120 0,75280 0,76417 0,77531 0,78622 0,79688 0,80730 0,81748 0,82741 0,83708 0,84650 0,85567 0,86457 0,87321 0,88158 0,88968 0,89752 0,90507 0,91236 0,91936 0,92609 0,93253 0,93869 0,94457 0,95015 0,95545 0,96046 0,96517 0,96959 0,97371 0,97754 0,98107 0,98430 0,98723 0,98986 0,99219 0,99421 0,99594 0,99736 0,99847 0,99929 0,99979 1 00000 10'

18°

lr
16° 15° 14° 13° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° I" 0° ex

13

72211 0.28675 17° 0.90040 0.46631 26° 0.27732 0.38721 0.89515 0.48773 0.40741 0.38386 0.67451 0.67451 35° 0.28360 0.28046 0.63299 0.40403 23° 0.29938 0.13758 0.03492 3° 0.02328 0.06408 9.31850 0.32492 0.53171 29° 0.53545 0. od 0° do 45°.34758 0.27419 0.72654 0.64941 0.30573 0.10805 0.80978 0.07285 0.61681 0.95451 o 98843 20' SO' 0.37720 0.02036 0.73547 0.50953 28° 0.19136 0.48773 27° 0.42791 0.84407 0.70021 36° 0.08749 6° 0.36397 0.23087 14° 0.44175 0.59297 0.65771 0.20345 0.16734 0.88473 0.57348 0.36068 0.68728 0.49858 0.59691 0.38053 0.87441 0.32492 19° 0.64528 0.91633 0.93797 097133 SO' 0.75355 0.08163 0.26795 0.18835 0.00000 1" 0.30891 0.26483 0.11394 0.92170 0.41421 0.32814 0.64941 34° 0.00582 0.19740 0.19438 0.06116 0.07578 0.11983 0.52427 0.26172 0.08749 0.13461 0.04075 0.17333 0.71769 0.29621 0.26795 16° 0.49134 0.35740 0.06993 0.22475 0.57735 0.28675 0.15838 0.82923 0.77661 0.94896 0.04949 0.62487 0.93252 0.57735 31" 0.12869 0.55431 0.81946 0.19438 12° 0.40065 0.14054 9° 0.01746 0.74900 0.63707 0.20952 0.21560 0.42105 0.36397 21" 0.05241 0.12574 0.80498 0.20648 0.39727 0.17633 11° 0.Trlgonometrljske fankdje: tangens 20' 0.00873 0.79070 0.70455 0.99420 10' od 45° do 90° 60' 0.18233 0.60086 0.54673 0.17933 0.92709 0.15243 0.50222 0.01455 0.42447 0.46985 0.51688 0.11099 0.23087 0.23393 0.06993 S° 0.21256 13° 0.14945 0.02619 0.09335 0.33460 0.01164 0.37388 0.16137 0.79544 0.60483 0.85912 0.52057 0.31210 0.68301 0.14648 0.15838 10° 0.90040 43° 0.21864 0.23700 0.55431 30° 0.04366 0.03201 0.60086 32° 0.62487 33° 0.86929 0.48414 0.28990 0.34433 0. '" .15540 0.04658 0.41763 0.58905 0.07870 0.46631 0.55051 0.45924 0.49495 0.81461 0.24933 0.69588 0.67028 0.08456 0.75355 38° 0.39055 0.65355 0.00291 0.73100 0.10510 0.05533 0.12278 0.48055 0.17633 0.53920 0.84906 0.50953 0.54296 0.14351 0.17033 0.64117 0.78129 0.56577 0.44523 25° 0.14054 0.24316 0.75812 0.41081 0.83910 41" 0.80020 0.58124 0.22781 0.83910 0.09629 0.06700 0.24624 0.56194 0.31530 0.78598 0.56962 0.91099 0.37057 0.11688 0.62892 0.50587 0.72654 37° 0.05824 0.98270 30' cot".73996 0.90569 0.61280 0.94345 o 97700 40' tan".58513 0.70891 0.44872 0.88992 0.70021 0.76272 0.83415 0.77196 0.18534 0.76733 0.44523 0.4348 i 0.34433 20° 0. kotangcns 30' 40' 0.36727 0.32171 0.09923 0.55812 0.05241 4° 0.82434 0.30573 18° 0.30255 0.62083 0.46277 0.24933 15° 0.45222 0.96569 1.52798 0.13165 0.29305 0.33136 0.03783 0.80978 40° 0.45573 0.25552 0.86419 0.21256 0.01746 2° 0.43136 0.85408 0.67875 0.20042 0.42447 24° 0.24008 0.35085 0.03492 0.40403 0.10216 0.86929 42° 0.16435 0.43828 0.35412 0.47698 0.27107 0.71329 0.78129 39° 0.66608 0.60881 0.00000 0' 89° 88° 87° 86° 85° 84° 83° 82° 81" 80° 79° 78° 7'76° 75° '74° 73° 72° 71" 70° 69° 68° 67° 66° 65° 64° 63° 62° 61" 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53° 52° 51" 50° 49° 48° 47° 46° 45° '" 0' 0° 0.53171 0.12278 8° 0.38386 22° 0.96008 0.10510 7° 0.02910 0.87955 0.39391 0.51319 0.69157 0.25242 0.34108 0.25862 0.33783 0.47341 0.74447 0.22169 0.09042 0.93252 44° o 96569 60' 14 10' 0.66189 0.

41061 1.60033 1.20406 3.96261 2.33148 4.88073 1.3854 12.06584 5.07768 3.97680 2.04766 1.68909 3.72047 1.48256 1.2056 31.96823 7.07864 1.70901 1.34323 1.13972 3.79174 1.27994 1.7062 16.48256 1.31826 2.21132 2.56055 7.44598 1.97576 6.37504 2.05994 1.26374 2.28167 2.24604 2.82906 1.01170 1.76937 6.00583 1.56969 1.68643 1.77286 5.17085 1.77254 2.67128 6.60509 2.0594 13.10414 1.67530 1.18474 1.23490 1.11537 8.78817 11.54972 1.86671 4.77955 1.19882 1.73205 4.00569 2.72281 2.05030 2.10842 3.03553 1.35585 2.93189 3.08444 6.65109 2.44951 3.24227 1.22031 1.15715 1.91516 5.2900 00 0' 44° 43° 41° 41" 40° 39" 38° 37° 36° 35° 34° 33° 31° 31° 30° 19° 18° 17° 16° 15° 14° 13° 11° 21" 10° 19° 18° 17° 16° 15° 14° 13° UO 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° zo I" 0° ex 15 .11256 4.08496 1.58261 2.39336 1.74375 1.35142 1.43484 7.17777 1.41934 1.14451 2.33693 2.92098 2.51715 2.33148 4.11537 8.21933 4.09654 2.53987 1.13029 1.59575 8.11061 1.51436 11.42871 8.60588 3.07237 1.27230 1.08094 2.52043 1.96165 4.63185 1.4301 14.4316 49.14451 2.0780 12.64705 3.00983 10.23490 1.44942 4.05030 2.88073 1.37638 1.22566 5.94858 2.8262 14.6048 21.06613 1.75556 1.39449 2.1969 17.90741 1.63825 5.66428 1.38969 4.82694 7.19175 1.39552 5.87700 3.9244 20.1693 24.7267 18.23714 3.01783 3.3007 19.43422 2.22857 2.38484 1.9641 171.29541 1.69766 1.96261 2.47509 2. kotangens taDex ZO' 30' 40' 50' 1.56046 2.53987 1.41421 2.84300 5.41236 3.15037 1.53865 2.51436 11.85023 3.17159 3.28764 1.60033 1.14455 5.48451 6.19703 6.19175 1.45501 1.16090 2.02355 1.3678 85.16398 1.77595 4.30323 1.53010 1.9398 40' 1.51084 1.20593 1.2416 68.01078 4.15037 1.17749 2.02952 1.43703 1.35968 1.73205 1.98940 5.34496 9.40195 1.67128 6.01078 4.31375 7.5418 42.24604 2.62125 1.42815 1.27085 3.77035 9.02039 2.73205 1.86760 1.91364 4.589 30' cot ex 1.25530 11.82391 2.13694 1.7501 50' tangens od 45° do 90°.37594 3.3499 22.14435 9.42815 1.69116 7.96004 3.0811 28.67462 2.1885 114.47509 2.70463 5.47330 1.32704 1.14363 1.31110 1.37638 1.45451 2.48741 3.03526 2.65337 1.1039 343 774 10' od 0° do 45° 60' 1.11713 1.01761 1.57638 6.90421 3.04158 1.80405 1.14435 9.74748 2.69853 2.59002 1.24969 1.74748 2.22758 1.77689 10.48741 3.4301 14.4704 34.49597 2.76749 1.79802 2.84177 1.35585 2.2505 15.11061 1.0811 28.87080 6.80405 1.26873 8.99116 2.95302 9.30521 3.27994 1.66428 1.32704 1.12832 2.57981 1.50133 1.85462 1.55966 1.3007 19.16530 4.49190 1.07237 1.07768 3.25717 1.21310 1.09131 1.51071 4.29984 2.6363 57 2900 60' fankdje: 10' 1.27471 4.90421 3.7119 13.93470 2.62791 2.885 ZO' 1.73205 4.60509 2.14455 5.11233 2.52609 3.46411 1.56557 3.Trlgonometrljske ex 45° 46° 4r 48° 49" 500 5r 51° 53° 54° 55° 56° 5r 58° 59" W 6r 61° 63° 64° 65° 66° 6r 68° 69" 700 7r 71° 73° 74° 7SO 76° 7r 78° 79" 80° 81" 81° 83° 84° 85° 86° 8r 88° 89" 0' 1.04749 3.89400 1.98869 3.55555 10.64256 1.12369 1.05378 1.26471 1.06107 4.0750 26.09770 1.00000 1.06553 2.31375 7.34023 3.31904 1.03553 1.30928 5.57363 4.82083 4.33511 1.61074 1.19430 2.81649 1.70463 6.36800 1.27085 3.6363 57.9038 38.

866a & a .. e b = Vc2 .b2 cos a = ble sin p = ble b=altana=acota e = alsin a a = b tan a = blcot a e = blcos a a=esina b=ecosa trokut = (ale)Vc2 . h= 16 .h=acosa a a a a. h = (d2) sin 2 a p = 90. a b) J ednakostranicni a p = 90.a2 p = 90. V3 "" O. h=bsina p = 90. .e a = Ve2 .a b.b e = Va2 + b2 tan a = alb tan p = bla a. .a = (b) = (c) "a = (P) = (y) = 60.a h = (ble)Ve2 p = 90.a h sin a = ale cos p = ale b.) stnmica i Iwtova trokuta a+p=90. ale = sina = cosp = hlb ble = cosa = sinp = hla alb = tana = cotp bla = cota = tanp Visina nad hipotenuzom Poznato h ~ = able TraZimo C Pitagorin pouQik a2 + b2 = c2 a.a e.a2 b2 p = 90." a) Pravokutni Izraamavaoje trokut (y = 90.

c) Kosokutni trokut a + fJ + Y = 180.b2 sin2a a 1 realno rje~enje za: = b sin a 2 reaIna rje~enjaza: sin fJ = (b/a) sin a y a > b sin a = 180. b. {J. a. .2ab cos y Projekcijskipoueak a=bcosy+ccosfJ b=acosy+ccosa c=bcosa+acosfJ Visina (nad stranicom c) h = a sin fJ = b sin a Poznato TraZimo cos a = (b2 + CZ.a cos y) tan fJ a. y =b sin y/(a - b cos y) fJ = 180. a c = b cos a Z Va2 .= b2 + CZ. b. .2ab cos y tan a = a sin y/(b .Strojarski priru~nik 17 .a2)/2bc cos fJ = (a2 + CZ.b2)/2ac cos y = (a2 + b2 . sin a = sin (fJ + y) cos a = -cos (fJ + y) Sinusov poucak Kosinusov pouCak aIsin a = b/sin fJ = cl sin y tl.2bc cos a b2 = a2 + CZ.2ac cos fJ CZ= a2 + b2 .CZ)/2ab y = 180.y b = a sin f3/sin ({J + y) C = a sin y/sin (fJ + y) a = 180. c. b. - (a + fJ) a.(a + fJ) c = Ya2 + b2 . - (a + y) a.({J+ y) 3 .

Cetverokuti Stranice a. (y. D=oV2 ~b o Pravokutnik a '" b = h.y a + {J + Y = 180. h = 0 sin {J (h J. h = J! :t. A = a2 0=40 a = 90. c) A(XA' YA). h=dsina 3.£. ab sin y = 1/2 .b.ye) + XB(yC. ViSekuti (poligoni) Broj stranica n Zbroj unutamjih kutova 180. [XA(yB. LIKOVI I TIJELA Povriiua i opseg likova A .c) 2s = a + b + c = 1/2 . A = ab o = 2(a + b) Romb D o 0(= b) '" h. A=ah=a2sina h=asina 0=40 Ub a c Paralelogram 0 '" b '" h.a) (s . O=a+b+c=2s 2. C(xc. YB). <5) = % . 90.YA) + XC(yA . ac sin (3 = 1/2 . a '" 90. Opseg je zbroj svih stranica. d) Kutovi a. {J. Trokuti C b~O ~ A c A A A A B = hc/2 Stranice Kutovi Zbroj kutova Visina na c Koordinate v~aka a. a". (n 2) Pov~inu odredujemo rastavljanjemvgekuta na trokute..YB)] Dijagonala D Visina h Kvadrat ~~} a 0(= b) = h. b.opseg 1. d sin a 2 o .I. bc sin a = 1/2 . (c. ye).b) (s .. A=ah=obsina 0= 2(0 + b) h = b sin a Trapez A ~ 18 o '" b '" c '" d (a 11 c) 2 O=o+b+c+d = J! :t.povr~ina. B(XB.{3.£. 0 . - . a = 90.c a.

~.5774a a l. (= duljina kruZnice) Kruzni isjecak i odsjecak Polumjer r.1547a 1. promjer d A = ~1t = d21t/4 o = 2rn = dn.8284a2 0 3a 4a 5a 6a 8a D l.7321a 2.4142a 1..5981a2 4.. sredi~njikut 'I' Ij!(rad) Luk I = rlj! Tetiva t-= 2r sin h f '1') Visina odsjecka Povr~ina odsjecka = r (1 . Elipsa = (R + r r)12 Poluosi a. . ovr.4142a 3 4 5 6 8 1t/3 60° 1t/4 45° 1t/5 36° 1t/6 30° 1t/8 22.6132a d O.n05a2 2.5(a + b) - \lab] 19 . a X k Ir = 2'1' = T Kruzni vijenac Vanjski i unutamji polumjer R. r Vanjski i unutamji promjer D.cosf) = Ao A i .~)1t = (D2 .- J'ravilni viSekuti sa n stranica SrediSnji kut Povrlina 0= na Opseg Promjer opisane kruznice D = a/sin'I' Promjer upisane kruznice d = a/tan 'I' Pravilni likovi trokut kvadrat peterokut Sesterokut osmerokut n Q1 Ij!(rad) 21j! = 21t/n 2'1' = 3600/n A = n (a2/4) cot 'I' 'I' A 0. (Ij! - sin P .. Krug Polumjer r.5° 5.ma Is)e.7013a 2a 2. d A = (R2 .433 a2 a2 1.d2)1t/4 Uski vijenac ~irine i5 =R - Srednji polumjer (! A = 2(!1t6 6. b A = ab1t 0== 1t[l.3764a 1.

A .oplosje (ukupna povrSina). Va/jak V = Aoh Uspravni valjak 5 polumjerom r V= ~1th Ao = ~1t A = 2rn(r + h) Suplji valjak 5 polumjerima R i r V = (R2 ~)1th Ao = (R2 .b) .r R + r Srednji polumjer p=2 V = 2(J1toh Ao = 2(J1to . h visina - - - povrsina 1. Prizma V = Aoh Pravokutni paralelepiped sa stranicama a. b.~ "LCt=:J 2. Piramida 1 V = "3 Aoh Kvadratna piramida sa stranicom osnovke a i visinom h V = a2hl3 Kut a izmedu osnovke i pobocke tan a = 2hla Prikraeena kvadratna piramida sa stranicama 05novki a i b i visinom h Visina piramide h V 20 = h(a2 + ab + = hal(a b2)/3 .$ UW - 3.I' Povriine i volumeoi tijeIa V - volumen. Ao povrSina osnovke (baze). obujam. Ap plaSta.~)1t Suplji vaIjak 5 tankom stijenkom Debeljina stijenke 0 = R . e V=abe A = 2(ab + ae + be) Dijagonala Kocka 5 bridom a V=a3 Dijagonala d d Va2 + b2 + e2 Aa = a2 A = 6a2 d=aV3 h=a .

polumjeri osnovki h .)1th/3 6. 1tR2h = 2.polumjer osnovke .c?14 = + '. b Greben c V = (2a + c)bh/6 Ap = (a + c) fh2+b2/4 A = Ap + ab 5 Scalae V Ap + b Vh2 + (a . Kugla = (R - .r) r)lh :t Kut sto~ca tan(a/2) V = (R2 + rR + '.. r .- Klin Stranice osnovke a.visina Visina sto~ca H ~ ---.-r = hRl(R .1888 R3 = 61tD3 = 0.5236 DJ A = 41tR2 = 1tD2 Kuglin isje~k i odsje~k Visina odsjel!ka (kalote) h polumjer kugline paralele a volumen odsjel!ka Vo = Vh(2r= 1th2(R h) h/3) - volumen isjel!ka Vi = povdina pldta ..c: A = r1ts r) = ff+h1 Prikraceni R.:-.. promjer D 4 1 V = 31tR3 = 4. R ~ Polumjer R..1th = r1t(s + stoZac r S .-.0944 R2h odsjel!ka Ap = 21tRh 21 .

Suma n clanova aritmetickog niza Sn Neke sume: SI S2 = = ~ (al + an) = ~ [2al + (n n 1 + 2 + 3 + . . a + 3d. )= (n + . . .. .)! V.1 K. . + n = 2(1 22 + 32 + . . .! (n ( . . + n3 = +n2(n + 1)2 22 i ~I . .-. = AritmetiCki niz n f an = 1 a. d = an .bez ponavljanja . . + an + .! = ~ n! (n . .KOMBINA TORIKA Broj pe. .an-I = (an . . Red: al + a2 + a3 + . .al)/(n . . pen) =~ n' medu kojima je m jednakih B.(n) = n' NIZOVI I REDOVI Ni z: ab a2.(n) = ( ). . .2. . . .(n) = .oj va. . . .1) = konst .3.oj kombinacija n elemanata . + n2 1 l)d] + n) + 1)(2n + I) = 12 + = 6"n(n S3 = 13 + 23 + 33 + . D3.ijacija n elemenata .s ponavljanjem V. an.mutacija (poredaka) pen) za n razlicitih elelJlenata = n! = 1.-tog razreda: ~ - bez ponavljanja .I)! K. .-tog razreda: . a + d. .n Broj pennutacija za n elemenata. .. a + 2d. .1) d.s ponavljanjem ( )= n+.(n) = n! I)! B. a + (n ..

...!.. 1 1 1 nemakonacnesume . ..L + -4. 3 1 X-l 5 x>O ] = xII! = .x6/6! + .... ....+ ... al.+ . - 2/12 Vatniji Taylorovi redovi X.x4/4 :t ..x2/2 :t x3/3 . . 2 2 3 n 1 11 1 = 11. . --:r = ---z. =T n=1 1 " ~ 00 oo + 2" + 3""+ . . .. a>O -1<x<+1 In (1 :t x) = :tx . -1 < x < 1 n . -1 < x < 1 1 l+x (1 + x)n = 1 + ( )x ( ~ + ~ )X2 + ( ~ )x3 + . = konst Suma n clanova geometrijskog Sn niza = a 1 . X-l Inx=2-+-[ x+l sin x cos x I X-l 3 x+l x3/3! + x5/S! ( ) ( ) +. . + -4.L n2 n=1 n=1 = ... . . ..x2/2! + x4/4! . q. .l +~ I! x +~2 2! x + ~3 3! x + . .1 Vainiji redovi 00 "1 ~ -.. =1:tx+x2:tx3+. + -....i:.realni broj 23 . .L 12 + . .Geometrijski oiz a.x717!+ 1 ...=. .---z+ ---z n 1 2 3 -_ 4 1 2 +. .2/6 3t L a - (-1)"-1. +-S x+l . q = aJan-l ==YaJa. . . . aq. aqn-I. aq3. + ..

npr.al2 (a2l a33.DETERMINANTE Determinanta 1. da skalamo pomnotimo kojigod redak Hi stupac sa subdeterminantama tog retka Hi stupca. ako zaokrenemo glavne dijagonale (za 180°): all al2 an a2l I determinantu oko all a2l a3l a22 a23 a33 i a31 an I al2 a22 an al3 a23 a33 I Ako su u determinanti dva retka Hi dva stupca jednaka Hi proporcionalna. reda Determinanta 3.an an) . reda Determinanta 2.a3l an) + + an (a2l an . vrijednost determinante jednaka je nuli: 24 L . reda all al2 al3 a2l a22 an I = all 1 a3l an a33 =all (a22 a33 .: all al2 a13 al4 a21 a22 a23 a24 a3l an a33 a34 a4l a42 a43 a44 a22 an a24 an a33 a34 I = all a23 a24 a2l 1 al2 I a33 a34 a3l Q43 Q44 Q41 I + Q42 Q43 044 a24 a21 a22 a2l a22 a23 + an I a34a3l an Q44 Q41 Q42 1 - al4 I a3l an a33 Q41 Q42 Q43 1 Vrijednost determinante se ne mijenja.a3l a22) Vrijednost determinante n-tog reda izracunamo tako.

a svi su njeni elementi O. a nesimetricna. . ako je A' = A. aln . a sve vi~eredne determinante pa su jednake O. + ain bnk' . iB = [bikln. n mnotimo sa skalarom k (realnim brojem) tako. matrica je kvadratna. .m'ako redom zapi~emo retke u stupce i stupce u retke (bik = aki)' Ako je m = n.ndobivamo transponiranu matricu A' = [bik]n. tvoriti determinante Iz elemenata matrice A = [aik]m. Svakoj je kvadratnoj matrici pridrutena determinanta jednakog sastava. - 25 . ako imaju jednake dimenzije i odgovarajuCe elemente jednake. p je matrica n C = A B = [Cik]m. Matrica 0 ima kojugod dimenziju.n B = [bik]m. Matrica A je regulama.stupac (redak) pomnoZimo proizvoljnim brojem te ga pribrojimo k drugom (stupcu) retku. n ima m redaka i n stupaca all a12 a21 a22 - Ako je n = 1. ako je A' Matrica A = [aik]m. . K matrici A = [aik]m. da svaki element u matrici pomnotimo k A sk = [k aik1m. n je r-tog ranga. n motemo kriZanjem redaka iIi stupaca svih redova. Zbrajati motemo matrice samo jednakih dimenzija: A= [aik1m. ako: medusobno zamijenimo dva stupca (dva retka) . n Matricu A = [aik1m. =-A. n Umnotak matrica A [aik]m. a2n A= A= Dvije su matrice jednake. ako je determinanta razlicita od O..elemente nekog stupca (retka) pomnoZimo brojem k (k "* 0) . .MATRICE Matrica A dimenzije m. n A + B = [aik + bik1m. Rang matrice se ne mijenja. ako je bar jedna determinanta r-tog reda matrice A razlicna od 0. nazivamo matricu (stupnim) vektorom a1 a2 . .. p gdje je Cik = ail blk + ai2 b2k + . 'K:vadratna matrica je simetriena.

. .+..l.. .3 . 2 .. = + v. . n ( . .. .harmonicki prosjek H H=. . .IfJll la + fJl~ lal + IfJl ~ Poprecne vrijednosti Za n realnih brojeva at> a2. .. + ( -1 ) k (k )a . .k .geometrijski prosjek G G 1 = -. ..l.&.2. + ..a :t 1 a n(n () - n n-l b + ..n n = 1. an bit ce: .+.+. . .3. 2..-(al + = Val a2 a2 + ...r+t. . + (n! (k )= n! n 1) (n 1.l..2 a lal = I-al a=a-bi =a + bi Za proizvoljne kompleksne brojeve a i fJ vrijedi lafJl = lallfJl Ilal .. al an ) n n-k b k n n l) b BINOMI (a :t b)2 = a2 :t 2ab + b2 (a :t b)3 ( + b) n = a3 :t 3a2b + 3ab2 :t b3 a- - n .APSOLU1NA I SREDNJA VRIJEDNOST Apsolutna vrijednost Definicija apsolutne vrijednosti lal realnog broja a glasi lal = {-aa za a ~ 0 za a < 0 broja a definirana je jednadzbom Apsolutna vrijednost kompleksnog lal =+ v-. (n * k + 1) = k!(n .. ~+~=~+~~-~ ~-~=~+~~-~ ~:t~=~:t~W~~+~ 26 .. .. . an . .aritmeticki rosjekA p A . + an) . .3. a2 . . . .k)! =1.. .l.2) ...

. +alx+aO=O an"'O ima u opsegu kompleksnih brojeva n korijena.) rje~avamo jednostavno Sistem dviju linearnih jednadtbi s dvije nepoznanice (x. 27 . y) a.bzY Rje~enje gIasi = bZCl -azb. a potom ih zbrojimo. . Korijene takve jednadzbe odredujemo. za <1 < 0 su korijeni jednadzbe konjugirano kompleksni brojevi. c) Metoda suprotnih koeficijenata Jednadzbe mnozimo takvim brojevima. JednadZba prvog stupnja (Iineama jednadzba) ax+b=O a"'O ima jedno rje~enje x = -bla JedDadZbadmgog stupnja (kvadratna jednadzba) a '" 0 axZ+ bx + C = 0 ima dva rje~enja xl.blbzY= -b1cz x = b2c. p = -(XI + X2) cetvrtog. .2 = (-b :t Ybz . Y Iz obiju jednadzbi dobivamo nepoznanicu = (Cl - a. .cz albz . da dobijemo pri clanovima s istom nepoznanicom suprotne koeficijente.x)lbl = (C2 . pozeljnom toCno~cu metodama numericke matematike. +. vrijedi q = X.X2 in JedDadZbu viSeg stupnja (treeeg. Na isti nacin izracunavamo nepoznanicu y. Ako su XI i Xz korijeni jednadzbe x2 + px + q = 0.x .4ac Diskriminanta jednadZbe Za <1 > 0 ima jednadzba dva razliCita realna korijena. za <1 = 0 ima jednadZba dva jednaka realna korijena.ALGEBARSKEJEDNADZBE JednadZba n-tog stupnja a"xn+an-IXn-. samo ako je mozemo brzo rastaviti.a2x)lb2.b.. u opcem slucaju.4ac )/za <1 = bZ .x + bly = Cl Metode a) Metoda Iz druge b) Metoda rje~avanja: supstitucije jednadzbe Y komparacije azx + bzY = C2 = (cz - a2x)lbz uvr~tavamo u prvu jednadzbu.azb. alb2x + b.

+ anzXz + . aln aZI azz . az. .bl Cz a.Sistem 6ueamih jednadZbi Sistem n jednadZbi s nepoznanicama XI>Xz. + alnXn= bl anlx.& XI . Cl bl =~ I I A I = al bz . aln aZI bz . X + b. . .. = bn = 0.. Ako je ma i jedan bk * 0.. . . + al2xz + . . + annXn = bn Sistem je homogen. a. . .&. Cl y = ~ 28 A = a. . ako je determinanta sistema all a1Z . al2 . . = bz = . .az bl . . . . y = Cl az x + bz y za koje vrijedi A = I:~ :~ I = a. bz An = Za nehomogen sistem dviju linearnih jednadZbi s dvije nepoznanice a. . Nehomogen sistem jednoliko je rje~iv. . . . . Xn allx. . Cz. aZn all alZ . b. aZZ . .A ' gdje su: b. bz glasi rje~nje x I = Cz. . - az bl * 0. aZn A= Rje~enje sistema glasi tada -.azb.az Cl al bz . A' X n =-. sistem nije homogen. bz C. . A' all b.n bz azz . ako je b. .!!l. . aZn Xz =. .. .

jednadzbi odrediti metoRealne korijene jednadZbe f(x) = 0 pokusavamo izracunati numerickim metodama tako.TRANSCENDENTNEJEDNADZBE Eksponencijalne jednadibe Jednostavna se eksponencijalna aX = b jednadzba a > 0.. NEJEDNADZBE Linearna nejednafdba s jednom nepoznanicom ax+b~O ima dva rjesenja: -b x~za a>O x:.n)/m * Numericno rjeSavanje jednadibi U opcem slucaju mozemo korijene transcedentnih dama numericke matematike. a '*' 1 ima rjesenje Trigonometrijske jednadibe Za rjesavanje jednostavnih trigonometrijskih jednadzbi.. potrebne su tablice vrijednosti trigonometrijskih funkcija ili odgovarajuce racunalo. da iz slike ustanovimo intervale.!!. za a < 0 a a Kvadratnu nejednadzbu s jednom nepoznanicom ax2 + bx + c ~ 0 mozemo rijesiti grafom funkcije y = ax2 + bx +c tako. prikazemo tablicom ili graficki. sin (mx + n) = a m '*' 0. 29 . x =b a > 0. a '*' 1 rjesava logaritmiranjem (naravnim ili dekadnim logaritmima). da funkciju y = f(x). Rjesenje glasi x = In blln a Logaritamske jednadibe Jednostavna logaritamska jednadiba log. Korijene dobivamo pri vrijednosti y . -=. npr.. = O. gdje je y ~ O. Za jednadZbu sin (mx + n) = a traZimo iz tablica kut u mx+n=u te dobivamo rjesenje x = (u .. koja mora biti neprekidna.

I -"'0 '. 1/.Yt = m(x Jednadfba (y .X2) = (x - Xl) pravca kroz dvije zadane to~ke Pt (XI>Yt) in P2 (X2' Y2) XI) (Yt . za tan a = 0.fn:1 I.367 30 .336 1.307 1. Yo) yx'" = YoXi:' = konst ~onstrukcija krivulje 1 + tan fJ = (1 + tan a)m Npr.25 je m tan fJ 1.2 0....3 0.Yo) l\n:2 I \ I i I ..1 0.4 0. t ~ Y = Yo n = 1 Y = Yo(xlxo) n=2 Y = Yo (XIXO)2 (:J (pravac) (kvadratna parabola) (kubna parabola) n=3 Y = Yo(xlxo? Hiperbole kroz to~ku Po (xo.Y2) Potendjalne krivulje \ \ yt J!L__!O JI/ Parabole kroz tocku Po (XO.278 1. /.ANALmCKA GEOMETRIJA u ravnini Pravac OpCi oblik jednadfbe Ax + By + C = ° Eksplicitni oblik jednadfbe y=mx+b Segmentni oblik m=tana b odsjetak na osiY - xla + ylb koeficijent m) =1 Jednadfba pravca kroz zadanu tocku Pt (XI>Yt) uz prikloni kut a (priklonski Y .Yt) (XI .

YO)2= ? . 31 . Yo= 0) 2 22 x+y=r Tjemenska jednadzba gentom (xo = r. JednadZba parabole za tjeme s koordinatama (xo. Parabola Tjemenska jednadZba gentom in s koordinatama ~ ~ VIY x . Yo= Elipsa a.xO)2 + (y .parametar . Yo) (y - YO)2 = 2p(x OpCi oblik jednadZbe (za os u smjeru ordinate y) y = ax2 + bx + c Konstrukcija parabole: Simetrala udaljenosti ~to je presjeca proizvoljni pravac p kroz zari~te F s vodilicom v i paralela s osi parabole kroz presjeci~te odreduju toeku P parabole. Yo) Sredgnja jednadZba za sredi~te u ishodgtu (xo = 0.za sredi~te u toeki (xo. y) = 1 Sredi~nja jednadZba x21a2 + ilb2 Tjemenskajednadzba i = (b2Ia2) x (2a - x) $ ~ -~ Konstrukcij.: elipse: a) Ako doZinu.xo) Za parabolu s osi u smjeru ordinate y su u jednadZbi koordinate x i y zamijenjene.poluosi (u smjerovima x. b .s ordinatnom Zari~ta F (p12. pomieemo tako.s ordinantnom i = 2rx . da njene krajnje toeke kliZu po medusobno okomitim pravcima.x2 0) osi kao tan- .0) osi kao tan- l = 2px 2p . b) Presjeci~ta krufnica s polumjerima a i b iz zajedniekog sredgta 0 s proizvoljnim pravcem p odreduje toeku P elipse.CunjosjeCnice Kruinica Opta jednadZba (x . aju duljinu a + b toeka P dijeli na krakove a i b. opisuje toeka P elipsu.

sin r) = r(1 .Hiperbola (A y - asimptote) SrediSnja jednad!ba x21a2 .2a) Kod istostrane hiperbole (a = b) su asimptote medusobno okomite i zatvaraju s koordinatnim osima kut 45° X2 .l = a2 CildiCke krivulje (trohoide) Cikloida nastaje pri kotrljanju kruZnice po pravcu x y r - = r(i .cos mt/J) (R + r)lr = n + 1 t/J = rln Hipocikloida nastaje pri kotrljanju kruZnice po nutranjoj strani druge kruZnice x = rem sin t/J sin mt/J) y = rem cos t/J+ cos mt/J) m = (R r)/r = n .1 - - Jt n = Rlr t/J= rln 32 .cos r) kut kotrljanja i( rad) Epicikloida nastaje pri kotrljanju kruZnicepo vanjskoj strani druge kruZnice x Cl:: Jt y m n = rem = rem = = Rlr sin t/J .y21b2 = 1 Tjemenskajednadfba y2 = (b2Ia2) x (x . - .sin mt/J) cos t/J .

007982 0.011 709 0. b] dana funkcijaf.025214 0. kaie se.009299 0.054728 0.049064 0.016920 0.035352 0.036069 0.028121 0.019583 0.x + bo x a.xn + an-tx"-' + . Polinom iIi cijela racionalna funkcija n-tog stupnja je f(x) = anxn + an-tx"-t + .039819 0.x"'-' + . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0' 0.010158 0.031260 0.050901 0.014523 0.033260 0.026350 0. + a.008492 0.007493 0.032583 0.029348 0.024114 0.018217 0.) a y = Rlcos i = tan a rp = tan a i.007025 0..017345 0.007735 0.026931 0. da je u intervalu la.049976 0. y.013 063 0. .008756 0.023049 0.006577 0.053751 Evolventna funkcija inv a = tan a 20' 30' 10' 0.011071 0.013 418 0.025777 0.055717 0.007256 0.012038 0.014904 0.028729 0.031917 0.023577 0.056720 50' 0.020054 0.Strojarski priru~nik 33 .015293 0.006150 0.016092 0.019120 0.017777 0.033947 0.051838 0. + atX + ao an '*' 0 Razlomljena racionalna funkcija je kvocijent dvaju polinoma f( ) = bmx"'+ bm-.041395 0.022018 0.010760 0.006361 0.013779 0.009580 0..018665 0.043017 0.. = R(cos i r i cos .037537 0.057736 \ x \ a.046400 0.009866 0.036798 0. d(rad) .052788 0.030613 0.020533 0. + b.f(x» Elemeotame funkcije u ravnini x.funkcijska vrijednost - la.042201 0.x + ao 4 .043845 0.010456 0.014148 0.044685 0.022529 0.045537 0.038287 0.058765 FUNKCIJE Ako je svakoj vrijednosti X za a ~ x ~ b pridruZentocno odreden realni broj y.029975 0.Evolventa (involuta) nastaje pri odmatanju oboda s kruZnice x y = R(sin .012715 0.040602 0.021019 0..008234 0.015689 0.027521 0.034644 0.006798 0.) + fsin .021514 0.039047 0.047276 0. ~to se pge y = f(x) x - argument iIi neodvisna varijabla f(x) .d = inv a d 40' 0.024660 0. b] definicijsko podruCje funkcije Oraf funkcije f(krivulja f(x» je skup svih toeaka (x..048164 0.009025 0.016502 0.011387 0.012 373 0.

a '*' 1 x Logaritamske su funkcije inverzne eksponencijalnim funkcijama. Kntne funkdje Sinus Y Kosinus Y = sin x = cos x -1 Tangens y -1 Kotangens x x Pomaknuta sinusoida y r y=rsincp - amplituda sinusoida Za fazni kut E pomaknuta Yl = rsin (cp + E) 34 .Eksponendjalna i Iogaritamska funkdja Eksponencijalna funkcija Y Logaritamskafunkcija Y = log.x y a > 0.. a '*' 1 = IT a > 0.

arc cos x arc sin x + arc cos x = nl2 Hiperbolne funkdje Tangens hiperbolni arc cot (-x) = it arc cot x arc tan x + arc cot x = nl2 - Sinus hiperbolni eX . Ciklometricne funkcije Arkus sinus Arkus kosinus y=arcsinx Arkus tangens y=arctanx I Arkus kotangens y=arccotx y=arclsinx " I[ o x -2 Ciklometricke su funkcije inverzija kutnih funkcija.. T = 2nlw Logaritamski 11 dekrement = In 1L a ..e-x sh (x :t y) = sh x ch y :t ch x sh y ch (x :ty) = ch x ch y :t sh x sh y sh2x = (ch 2 x ch2x sh2x = 1 1 th2x = 1/(ch2x) cth2x 1 = 1/(Sh2x) - sb2x=2shxchx cb 2 x = ch2x + sh2x - - 1)/2 ch2x= (ch2x + 1)/2 35 . Yi+1 w Yi i Yi+I su ordinate dvaju susjednih ekstrema.. Medu njima postoje slijedeee veze: arc tan (-x) = -arc"tan x arc sin (-x) = -arc sin x arc cos (-x) = it .2!.Krivulja prigwenog y titranja y = ce-ax sin (wx + E) \.e-x sh x eX.e-x y=shx= 2 Kosinushiperbolni eX+ e-x y = ch x = 2 Osnovne veze medu hiperbolnim funkcijama: y = thx = ch x = eX+e"x Kotangens iperbolni h chx eX e-x + Y = cth x = shx = e' .

v'(x) y' = 0 x Derivacija elementarnih y funkcija =e y = x" y= y = y = y = y = y = y = y = y = y = y = y = Y= Y= aX V. v(x)). v(x)] = u(x)dv + v(x)du d(u(x)/v(x)] = (v(x)du . u'(x) e = konst (u(x) .reaIni broj 1I(2V.f(x) =.x Igx In x sin x cos x tan x cot x arc sin x arc cos x arc tan x arc cot x y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' = = = = = = = = = = = = = = = nx"-I n .EL dx-+O ~ dx Osnovna pravila deriviranja (u(x) :t v(x)]' = u'(x) :t v'(x) (e . du Derivacije viSega reda d(u(x) . tada je derivacija drugoga reda (druga derivacija) r(x) = (f'(x)]' = y" = d2yldx2 Derivacija n-tog reda funkcije f(x) fn>(x) = [fn-l>(x)]' = y(n) = dnyldx" 36 .. = u'(x) v(x) + u(x) v'(x) (u(x)lv(x)]' = (u'(x)v(x) . u(x)] = e. eX log. u(x)]' = e .DERIV ACIJA FUNKCIJE Derivacija funkcije y = f(x) v totki x y' = f(x) = lim f(x + M) .3026x) 1Ix cos x -sin x 1Icos2X = 1 + tan2 x -1/sin2 x = -(1 + cot2x) l/~ -l/~ 11( + X2) 1 -l/( 1 + X2) dy = f'(x)dx = df DiferencijaIWnkcijey = f(x) u tocki x je Osnovna pravila pri ratunanju diferencijala d(u(x) :t v(x)] = du :t dv d(e.u(x)v'(x)]/(v(x)f {u(v(x)]}' = u'(v) .) aXIn a eX 1I(x In a) 11(2.u(x)dv]/(v(x)f Ako je f'(x) derivacija funkcije y = f(x).

zadanejednadZbom tp(x. y) ay 6y-+0 ~y Derivacije implicitne funkcije y (x).xd --.Derio'8dja parametarski zadane funkcije Za funkciju x = x(t). y) ex cz = lim ((x + ~.))(x XI) Pt (XI> Yt) Normala na krivulju f(x) v tocki Y - .racunamo wo.. y) . y) Totalni diferencijal funkcije z ax ay 37 . I ~o ~ y) - ((x. Parcijalna derivacija po y funkcije z = f(x. IX I = [x(t) y(t) .' . da nezavisnu varijablu X deriviramo.koordinate sredi~ta kruznice zakrivljenosti p = x -(y'(1 Pardjalna derivacija + y'2)){y" q = Y + (1 + y'2){y" Parcijalnu derivaciju funkcije z = f(x.i (t) Y(t))![x(t)j3. gdje je t parametar. Parcijalna derivacija po X funkcije z = f(x.-< x Ekstremne vrijednosti funkcije f(x) bit ce 11locki. y) .EL = lim (ex. gdje y je r(xc) = 0 in Za krivulju Y = f(x) su: ... y + ~y) . = V(1 + y'2)3/1y"l . gdje je [' (x) = 0: maksimum (A): ['(XA) = 0 !"(XA) < 0 minimum (B): ['(XB) = 0 !"(XB) > 0 InfIeksijafunkcijef(x) ce biti u tocki (C)......npr.YI = ['(XI)(X YI = [-lI['(x. Geometrijsko macenje derivacije funkcije Derivacija funkcije [' (x) jednaka je koeficiIeDtu naklona tangente na krivulju f(x) u tocki X ['(X) = tan a Tangenta na krivulju f(x) v tocki Y PI (XI> YI) y y:{(x) .£!£. po varijabli X .(ex.y) = 0 y'(x) = -. dok nezavisnu varijablu y pritom smatramo konstantom.2!E. bit ce y'(x) = y(t)!x(t) .polumjer kruznice zakrivljenosti ["'(xc) * 0 x . pricem je tockom oznacena derivacija flmtcije 5 obzirom na parametar t. y = yet).

gdjeje ['(x) = f(x). f (a + bx)n dx = f t"(lIb)dl = (lib) (a + bx)n+l/(n + 1) + en*' a+bx=1 dx=(llb)dl 2.f v(x)du Neki osnovni integrali fadx=ax+e f x"dx = (x"+I)/(n + 1) + e f (lIx)dx = Inx + e f u'dx = aXllna+ e f e'dx = eX+ e f In x dx = x(1n x-I) + e f sin x dx = -cos x + e fcosxdx=sinx+e f tan x dx = -In cos x + e fcotxdx=lnsinx+e n *. f 1I(xZ + 4) dx 1 f sin n x dx = -(1In) cos n x + e x/2 = I = (114) f 1I[(xl2)2 + 1] dx = (112) arc tan (xl2) + e 38 .a ) + e Uvodenje nove integracijske varijable x = x(t) dx = i(l)dl f f(x)dx = f f[x(I)] i(l) dl Primjeri: 1. u(x)]dx e f u(x)dx = Parcijalna integracija (inlegratia per parIes) =f u'(x)dx :t f v(x)dx f u(x)dv = u(x) v(x) .INTEGRAL Neodrec1eoi iDtegral ff(x) d x = [(x) + e. e = konst integrala Osnovna pravila za izra~unavanje neodredenog f[u(x) :t v(x)]dx f[e.-1 f (lIsin2x)dx = -cot x + e f (lIcos2 x = tan x + e x)d f (1/~)dx = arc sinx + e f [11(1 + x2)] dx f (l/YxZ - a )dx = arc tan x + e = In (x + YxZ . f en%dx (1In) en% e = + nx = I dx = (1In) dl 3.

Odredeni integral b f a f(x) dx = [1(x)] = l(b) a b lea). -+. s 1. t1~ t ~ tz y Duljina luka s krivulje I. a~lp~/3. Duljina luka s krivulje ~ s=f~a dlp Povr~ina A isjecka ~ o A x = +fa . Duljina luka s krivulje b = a v'i:"""+7 dx J ds = VdxZ + dyZ Povclina A lika izmedu luka krivulje i osi x b A = I f(x) dx 2. Krivulja je zadana parametarski x = x(t). Krivuljaje zadana polarnim koordinatama r=r(lp). ~ X ~ b. kjer je l(x) = f f(x) dx L'potreba odredenog integrala Proracunanje du/jine /uka krivulje i povrsine lika . 3. Krivulja je zadana jednalUbom y = f(x).iy) dt I.z(lp) dlp 39 ..__. y = yet).~ f s = " viZ + yz dt Povi"Sina A lika o )( A = +j'(XY .

. y yof(x} Pomina A rotacijskog tijela b A b x Volumen = 2xfY~ dx V rotacijskog tijela b V = x[ ldx Guldinova pravila: y y=f(x) Povriina A rotacijskog tijela jednaka je umno~ku duljine luka s krivulje i opsega kruZnice ~to ga opisuje njeno teti~te T: x A = 2xyos Volumen V rotacijskog tijela jednak je tlmno~ku pomine plohe A.+ . + Yn-I+ +Yn) 40 . b] podijelimo na n jednakih Konaene tl>tke k-toga podintegrala su Xk-I delova ~irine h Xk = (b . NUlDe~aa integradja Cesto treba izraamati vrijednost odredenog integrala gdje je funkcija f(x) zadana u obliku tablice ili ne poznajemo njen neodredeni integral. a ~ x ~ b.a)/n. likova i tijela . 106 do 108.vidi st. Trapezna jednadiba Interval [a. f(Xk) = Yk. . ispod krivulje i opsega krmnice ~to je opisuje teti~te T: x v = 2x YoA. Teti~ta linija. Xn= b.Izralunavanje povrline i volumena rotacijskih tijela Rotacijsko tijelo nastaje rotacijom krivulje Y = f(x) oko osi x. pa je b [f(X)dx = h(+YO + Y. = Xo + (k - l)h = Xo + kh pri eemu vrijedi: Xo = a.

z)dz v a n(x) tdx. Y) fff f(x. integrala x = r. y)dx dy = f dx f f(x.Viiestruki iutegrali Dvostruki integral Dvostruki integral funkcije f(x. r sin c:p)rdr dc:p D DI Povr~ina podrucja Dl A =D ff dx dy Volumen tijela ~to ga nad podrucjem D omeduju plohe..cos y=rsinc:p 'P ff f(x. z) na podrucju V izracunavamo jednadibom b n(x) t2(X. y) na podrucju D izracunavamo jednadibom b Yl(X) Y Y=J2 (x) fff(x. y. y) gdje su: (x. y. y.rsinc:p)r2cosc:pdrdc:pdft v VI 41 .rcosc:psinft. y) in Z = Z2(X. y) Transformacija trostrukog integrala u polarne (kugline) koordinate: y=rcosc:psinft z=rsinc:p x=rcosc:pcosft fff f(x. y) E D v = ff [Z2(X. y) D Trostruki integral Zl(X. dane jednadibama: Z = ZI(X. y)dy D a n(x) x u polarne Transformacija koordinate dvostrukog q. z)dx dy dz = ffff(rcosc:pcosft. y)] dx dy Trostruki integral funkcije f(x. y. y)dx dy = ff f(r cos q. z)dx dy dz = f dx f dy f f(x.

DIFERENCIJALNE Diferencijalna jednadiba JEDNADZBE s rastavljivim varijablama f(x)dx = g(y)dy Opee rjdenje fI(x)dx = f g(y)dy + C Homogena diferencijalnajednadtba C = konst y' = ~7) Rje~avamoje supstitucijom y = ux. reda Lineama diferencijalna jednadtba OpCe rjdenje y' + g(x)y + h(x) = 0 gdjeje G(x) = f g(x)dx Homogena diferencijalnajednadtba 2.eklX = (Cl + ovisno je 0 korijenima k I i k2 karakteriy + C2ek2X - razliCiti realni brojevi jednaki realni brojevi: k) kh k2 . otkuda proizlazi karakteristicna jednadtba f<2+ alk + a2 OpCe rje~enje diferencijalne jednadtbe stiene jednadtbe: kh k2 kh k2 =0 = C. OpCe rje~enje y' = u'x + u I f(u)-=-U du + C 1. reda rje~avaju se metodom Nehomogene linearne varijacije konstanti. diferencijalne 42 . reda s konstantnim koeficijentima y" + atY' + azY = 0 Rjdenje pomocu y' = kelu.2 Y = a :t ib Y C~)elu = e"'(C1 cos bx + C2 sin bx) jednadtbe 2.konjugirano = k2 = k kompleksni brojevi: kt.

ishodista 0 do tocke Radij vektor je vektor. a njihovo hvatiste moze biti svaka tocka u prostoru (npr. y. + ax= bx ay= by r= OP a~ Vektori a = (ax>ay. Slobodni se vektori mogu pomicati u svojem smjeru ili paralelno kamo god u prostoru. radnja. z) r = (x. geometrijski ih prikazujemo orijentiranim duZinama*. koji vodi od koordinatnoga P u prostoru. f3 i y. a.Vise sila koje djeluju u istoj tocki su slobodni vektori.u slikama. Apsolutna vrijednost vektora Ia I= a je duZina kojom prikazujemo vektor. = b. a oznacujemo ga sa r z - p Njegove koordinate su i koordinate tocke P(x. a. energija. Ako je vektor zadan svojim komponentama a = (ax>ay. npr.£ r r . odredene intenzitetom . moment. Skalare oznacujemo simbolima.) su jednaki.cos y = .) i b = (bx>by. ali ako djeluju u razliCitim tockama. to su vezani vektori. 43 . sila.VEKTORI Skalari su velicine potpuno odredene samo jednim podatkom (npr.u tekstu (iz crtackih i tiskarskih razloga).. bit ce smjemi kosinusi vektora r x cosa=r cos f3 = 1'. Vektore oznacujemo znakom iznad simbola. y. masa. temperatura itd. a Hi debljim simbolom. sila. . brzina.).) (koordinatama) vrijedi Ia 1= Va. + a. moment para sila). kutna brzina). ubrzanje itd. z) Ir 1=r = Yx2 a + y2 +Z2 x Ako vektor r zatvara s osima koordinata kutove a. a. vrijeme. Vektori su velicine. a. b. npr. a sa a . npr.). ako su im jednake sve komponente a. Vektori mogu biti s lob 0 d n i Hi v e Zani. a njihovo hvatiste moze biti samo neka toeka na pravcu u kojem djeluju (npr. Vezani se vektori mogu pomicati samo u svojem smjeru. U ovom su prirucniku vektori oznaeeni sa ii .(apsolutnom vrijednoscu) i smjerom (npr..

I..b.. = a. 0) Mnoienje a)' Mnozenje vektora vektora Ikalarom m.'y. 0..-'f---~~~// a - / I S.~ b a a-a=O . koji je proizvoljan realan broj Vektor ma leti na istom praveu kao i vektor a... + b. a+b=b+a (a + b) + c = a + Cb+ c) o = 0 = (0..) su Ix=ax+bx Iy = ay + by .r Zbrajanje i oduzimanje vektora Vektore zbrajamo i oduzimamo po zakonu paraJelograma. a njegova je apsolutna vrijednost Imal = Imllal Za m > 0 vektori a i ma su istog smisla za m < 0 vektori a i ma su suprotnog smisla b) Skalarni produkt dvaju vektora a i b je skalar ab = axbx + ayby + a..... dobivamo ga iz je cos IX = ab/<I a 11b I) a ab = ba IX 0: = IX n/2: = 44 Ca+ b)c = ac + bc ~b=lallbl ab=O . d. = Iail b 1 cos IX IX kut m~u vektorima a i b... d.) su dx= ax-bx dy = ay-by (.= a. Zbroj vektora s =a + b Koordinate zbroja s = ('x. Razlika vektora d = a - b Koordinate razlike d = (dx' dy.-b.

b. nip rn= (d. b. CY'Ct). b.av Cx ax by . Cy' Ct) su: ::7 -- Cx= aybt .c) (a. c) odredeni jednadibama: n'. 1t za trokut A = 1/21a x bl POvrSina A. Njegova apsolutna vrijednost jednaka je povr~ini paralelograma. b i c je skalar (a. b.aybx (a + b) X c = a x c + b x c a xb= 0 za paralelogram A Za a = 0..ay bx Ako vektori a. a.. koju odreduju vektori a i b. b. b i c nisu u istoj ravnini (mijebni produkt (a. b i c u prostoru V = I(a. odredeni jednadibama: n = ax ell . odreden po pravilu desnovojnog vijka. koji leii u njihovoj ravnini rastavlja u obliku c=ma+nb gdje su m i n skalari. b. c)1 d) Rastavljanje vektora u ravnini i prostoru Ako vektori a = (a.a_" ~ b c=axb koji stoji okomito na ravninu vektora a i b. c) p = (d. c) '*' 0).. aY' at) i b = (b. omedenoga vektorima a i b.. tada se svaki treci vektor c = (c.. b) (a.. c) = a(b X c) = (a x b)c Apsolutna vrijednost mje~ovitog produkta jednaka je volumenu V paralelopipeda. c) 45 .atby a x b = -b x a Cy= atbx .. konstruiranoga nad vektorima a. tada svaki cetvrti vektor d u prostoru rastavljamo u obliku d=ma+nb+pc gdje su skalari rn.'~ (a. bt) nisu paralelni (a x b '*' 0).b. by.axbt je Ct = axby. Koordinate vektorskog produkta c = (c. je = la x bl c) Mjesoviti produkt vektora a.c) Vektorski produkt dvaju vektora a i b je vektor ~ . Vektor c ima smisao..

R oX . y. a ~ t ~ f3 proracunavamo jednadzbom fJ s = fVi2 + y2 + i2 dt a y = y(t). Y(x. y. odredeno jednadzbom div V = 'i1 v = oX +R + ~ oZ .) 't Ii' x i'12 Skalarnai vektonka polja Skalamo polje u = u(x. bit ce duljinaluka = I'll = r(t) . lz) ='i1u polja u je vektorsko polje gradu= (ox ' -ay . i. z(t») i' = (i(t).~ R oz 'oz ox 'ox ( ay ay ) 46 . z) Vektorsko polje V = (X(x.. y. s za a ~ x ~ b jednaka s Z = z(x). z = z(t) za Ako je krivulja dana jednadzbama y = y(x). z). -oz ) ox ay ou ou ou Divergencija vektorskog polja V je skalamo polje.l = er. Z(x. z») Operator derivacije (nabla): 'i1 = (a:' Gradijent skalamoga ~.. odredeno jednadZbom rot V = 'i1 x V = az . . y(t).Krivulje u prostoru Duljinu luka s prostome krivulje x = x(t).:. z).jJ£ Rotor vektorskog polja V je vektorsko polje. b + y'2 + Z'2 dx Za krivulju danu u vektorskom obliku jednadzbom r = (x(t). y.Ii' x i'I Q-ifr torzijska zakrivljenost . y(t). i(t») bit re: infleksijska zakrivljenost I .

Derivacija zbroja i razlike vektora (ma(t) :!: nb(t»)' = ma'(t) Derivacija skalarnog produkta (a(t)b(t»)' = a'(t)b(t) + a(t)b'(t) Derivacija vektorskoga produkta (a(t) x b(t»)' = a'(t) x b(t) + a(t) X b'(t) Vektor a(t) s komponentama ima derivaciju X. ni vrtloga. r n Y(t) dt. ako je izvedeno kao gradijent skalamoga polja u V=gradu Vektorsko je polje V solenoidalno (bez izvora). Bezvrtlozno je vektorsko polje samo tada.-' fu' fu ( ) i totalni diferencijal Neodredeni + a. Y(t). Y(t). ako je rot V = O. ako je div V = o. ako u njem nema ni izvora. r ) Z(t) dt n 47 .Vektorsko je polje V potencijalno. Y i Z (koje su skalame funkcije) Y'(t).ds integral vektorske funkcije a(t) = (X(t). Vektorsko polje V nema vrtloga.= a. Vektorsko polje Vje harmonicko (Laplaceovo). Z'(t)] a(t) = (X(t). :!: nb'(t) Funkcija a(t. Z(t)] a'(t) = (X'(t). f Y(t) dt. ako je potencijalno. f Z(t) dt) a odredeni integral za a S t S fJjednadZbom r n a(t) dt = r X(t) ( n dt. s) ima dvije parcijalne derivacije at =( at' at at' da ax ay az ) = atdt ax ay az a. Z(t») danjejednadZbom f a(t) dt = (JX(t) dt. Tada postoji takvo skalarno polje u kod kojega je a2u a2u a2u gdje je ax2 + ai + aT a2 a2 a2 fl = --axr + ay2 + aT = flu = 0 Laplaceov operator Derivacija j iDtegracija vektorskih fuokcija Definicije vektorske funkcije a(t) realne varijable t i njene derivacije su iste kao pri skalarnoj funkciji.

cos at 1/a . i (x 48 W.a2] . xfn-2)(0) fn-l)(o) = (-1)" F(n)(x) Primjeri transfonnacije: [(t) t" ea' sin at cos at I F(x) 1/x I [(t) sh at F(x) a/(x2 x/(x2 1/(x nI!x"+1 1/(x ch at teal t sin at t cos at .a2) a)2 a2)/(x2 + a2)2 .I)! 1 1/x" 1/(x ..LAPLACEOV A TRANSFORMACIJA Laplaceov transfonnat F(x) funkcije [(t) (za realni broj t) definiran je 00 jednadZbom F(x) = L{f(t)} = o e-tx [(t) J = F(x) = je: l/a .. sh at 1/[(x - .a) a/(x2 + a2) X/(X2+ a2) 2ax/(x2 + a2)2 (X2 - Primjeri inverzne transfonnacije: F(x) [(t) 6(t) (impulsna funkcija) t"-l/(n .W+ a2] eb.W- a2] ebt ch at l! .a)n . eb.b? + a2] b)/[(x 1/(1 + ax) 1/[(x (x t"-lea'/(n .b)/[(x ..[(0) L{fn>(t)} =xnF(x) x"-1[(0) r2f'(0) . F(x/a) dt xeC + b L{g(t)} Svojstva transfonnacije: L{a [(t) + b g(t)} Za L{f(t)} = a L{f(t)} L{f(at)} a>O L{e-a'[(t)} = F(x + a) L{f'(t)} = xF(x) L{t"[(t)} .a2) . ebt sin at - . e-da 1/a .I)! 1/a .

broj ponavljanja pokusa m broj koliko se puta dogadaj A zbio. uzimamo.n gdje znace n . . Ako su vrijednosti XI brojcano velike.ST A TISTIKA Matematicka se statistika bavi metodama vrednovanja pokusima dobivenih podataka. Ako je broj n vrlo velik. mOZemo odabrati sjeenu vrijednost X i racunati s razlikama priblimu pro- - . da je relativna ucestalost p priblizno jednaka statistickoj vjerojatnosti dogadaja A pri pokusu. pokusima vene vrijednosti slueajne velicine X= gdje su n XI Xl + x2 + . oko kojeg su hanizane n .Strojarski prirucnik 49 . Relativna je ueestalost uvijek O~p~1 - pri cemu vrijedi za p = 0 je m = 0: dogadaj za p = 1 je m = n: dogadaj nije moguc ni pri jednom opa:zanju. se zbiva pri svakom opa:zanju. 1~ X = X +nL. Statisticki Najznaeajnije varijanca. . + xn = ~~ n nL. Prosjecna karakteristike prosjek velicina su prosjeena vrijednosti dobi- slueajnih vrijednost x je broj. I-I Xi - broj jednakih pokusa vrijednost slucajne velicine pri i-tom pokusu. /-1 (XI-X) Zbroj odstupanja vrijednosti slueajne velicine XI od njene prosjecne vrijednosti x jednaka je 0 n L(x/-x) =0 /-1 5 . da bi ustanovila vjerojatne zakonitosti opa:zanih slucajnih pojava i velicina. Statisticka vjeroi/1tnost Relativna ucestalost p dogadaja A odredena je omjerom m p=.

Mjera rasapa S2 (varijanca) je pri n pokusa dobivena prosjecna vrijednost svote kvadrata odstupanja slucajne velicine Xi od njene prosjecne vrijednosti i Standardna devijacija s je realni korijen mjere.kardinalni broj (brojnost osnovnog skupa). Iz grafikona razdiobe ucestalosti (a) dobivamo spajanjem sredine vrhova iz. X Ako pokusom izmjerimo dvije slucajne velicine X i y.y) * Za vrlo veliki osnov~i skup vrijedi ukupna devijacija o =V ~ t .Xn in y.=1 (Xi - m)2 gdje su: N . Razdioba ucestalosti Histogram je dijagram. (kovarijanca) to ce za veliCine X i y biti karakteristiean n S. Pokusom dobiveni histogram je priblizenje zakonu razdiobe slucajne velicine. Yn broj s. Y2. m . . ...if 100%) Relativna standardna devijacija (koeficijent varijacije) je =+ X (= +.srednja vrijednost.!asapa s =+ V v n~ 1 :t isl (Xi . a na ordinatu ucestalost. . U njemu se na apscisu nanose mjerene vrijednosti. a pri n mjerenjima dobivamo za njib vrijednosti: Xb X2. ".. . 50 . = n ~ 1 L i-I (Xi - i) (Yi .. ... !ito je sitnija podjela na apscisi. koji pokazuje ucestalost vrijednosti slucajne velicine. lomljenu crtu (b) koja se to vge priblizava neprekidnoj krivulji.

k.011 Ym. x =m Ymaks = I/a& = 0.997 Gaussovu krivulju (koja vrijedi za vrIo veliki broj pokusa N) mofemo doyoljnom tocno~cu upotrebiti i pri maDjem broju pokusa n. Druge znacajnije razdiobe: OOM>mna.054/a = Y = 0. gdje je ucestalost x = m :t a "adalje vrijedi Y = 0. prosjeenom vrijedno~ X.607 Ymaks 0. a .67 a a 2 a 3 a A A A A = 0. a kod veCih (1je polofita. oissonova. = 0..standardna Gaussova krivulja protefe se od -co do +co. a simetricna je s obzirom na vrijednost x = m. Studentova.955 = 0. P 51 .004/a :t 3a Kod manjih vrijednosti a krivulja je normalne razdiobe strma.135 Ymaks 0.Norma/no razdioba Pri normalnoj razdiobi teee krivulja ueestalos~ po Gaussovu zakonu 1 '(x-m Y = -e-2--q ~ ) devijacija ~je su: m .242/a = x x = m :t =m 2a Y = 0. ako u njoj ukupDU devijaciju a zamijenimo standardBOlDdevijacijom s. razdioba i itd.5 = 0.srednja vrijednost.683 = 0.399/a Od te vrijednosti krivulja vrlo naglo pada simetricno s obje strane i ima infIeksiju u toekama x = m :t a.. gdje je najveea ueestalost . a srednju vrijednost . Cjelokupna pov~ina lika medu Gaussovom krivuljom i apscisnom osi iznosi A= a pomine iznose: x= -00 rydx=1 f!1edu Gaussovom krivuljom i apscisnom osi u pojedinim intervalima u u u u intervalu m :t intervalu m :t intervalu m :t intervalu m :t 0.

. . Mjerne gre~ke treba bezuvjetno izlueiti pri ocjeni mjernih rezultata. i stvame vrijednosti X ~x = Xi - Iz izmjerene vrijednosti. proizlaziti mjerni rezu/tat." Y. nepravilnog mjernog postupka. Ovu manu mozemo smanjiti samo veCim brojem mjerenja. - = (y - a)/x = tan a Vrijednosti broja a i b odredujemo metodom najmanjih kvadrata. koju po potrebi valja popraviti (npr. i ordinatama Yt.nx2) I =I = y . S/ueajne greIke javljaju se po mjestima i vremenu potpuno nesredeno.Regresija i korelacija . su mjerne greIke. Zelimo ustanoviti funkcionalnu zavisnost (korelaciju) Y = f(x). o~teCenog ili pokvarenog mjernog uredaja itd. mjemog uredaja) ili naknadno preracunati. netoenost = gre~ka mjemog uredaja). Linearna kore/acija Pravac regresije (p) y=a+bx a odsjecak na osi ordinata. Zbog slueajnih gre~aka postaju mjerni rezultati nepouzdani. Y2.bx Sy Y.koeficijent smjera b y.x) X . X2. b . s apscisama XI.y) Grdke mjerenja Pri svakom se mjerenju bez obzira na okolnosti X - pojavljuje mjerna greIka ~x.nxy a / )(.t x7 . trenja i sl. a otuda proizlazi 'i JednadZbe regresijskog pravca b= it ~= XiYi I .Y= ~(x Sx - . a to su mjerna odstupanja koja potieu od zabuna mjerioca. a to je razlika izmedu izmjerene vrijednosti x. 52 . Mozemo ih lako ustanoviti i odgovarajuCe raeunski ispraviti (npr. gre~ka Sistematske greIke pojavljuju se pod jednakim okolnostima i uvijek s jednakom vrijedno~u i jednakim predznakom. U suprotnosti sa sistematskim i slueajnim gre~kama koje prate svako mjerenje. X. nazivamo regresijskom krivuljom odgovarajuCih velicina X i Y.). " Krivulja koja spaja pokusom dobivenih n toeaka.x = ~(y . . Ne mozemo ih predvidjeti. zbog istro~enosti. a ne mozemo ni popravljati mjerne rezuItate. s razlienim vrijednostima i predznacima (npr.

53 . sila. U kinetici moramo tim dvjema dodati i trecu: za masu. toju smo odabrali za mjeru. - - . Za sve geometrijske veliCine dovoljna je samo jedna osnovna jedinica: za duljinu.' Velicine mjerimo usporedivanjem s odredenom vrijedno~cu iste veliCine. Od dimenzijski koherentnih jedinica mozemo samo neke odabrati po volji. elektricni otpor itd. Sve druge jedinice mozemo izvesti iz tih osnovnih jedinica. Izmedu razlicitih mjera odabiremo najprikladniju jedinicu. rad i snaga). Takav matematicki izraz. Kinematika treba vec dvije osnovne jedinice: za duljinu i vrijeme. a elektricne i magnetske veliCine traZe jo~ i cetvrtu: za jakost elektricne struje. mehanicke Imasa. svjetlosnu jakost i kolicinu tvari (materije). magnetske itd. opravdane su samo veliCinske jednadzbe. Novi me dun a rod n i sus t a v j e din i c a (SI) odlikuje se dimenzijskom koherencijom za sve znacajnije veliCine u fizici i tehnici. vec samo b r 0 j can a j e d n a d z b a. dijelimo velicine na geometrijske.trebalo uzimati u obzir i medusobne omjere razlicitih jedinica. ~azivamo ih 0 s n 0 v n i m j e din i c a m a. / Fizikalni zakoni odreduju medusobnu zavisnost raznovrsnih velicina. Broj osnovnih jedinica veoma je malen. prema rezultatima mjerenja kod pokusa) kojih medusobna fizikalna ovisnost Go~) nije poznata. Sus t a v i j e din i ca povezuju osnovne i izvedene jedinice u zajednicku dimenzijsku koherenciju. Brojeane jednadZbe Ako se pri izboru razliCitih veliCina ne bismo obazirali na jedinice ostalih velicina. mogli bismo fizikalne zakone prikazati samo jednadzbama u kojima bi kao parazitne koeficijente . Svaki matematicki izraz. U svim slueajevima kad su fizikalne ovisnosti poznate. elektricne. U ovome su priru~niku sve jednadfbe pisane u veli~inskom obliku.mna. Brojcane se jednadZbe upotrebljavaju samo kada se njima zeli prikazati medusobni omjer velicina (npr. koji pokazuje samo medusobno zavisnost velicina zovemo '-elicins k om j e d n adz born. temperatura. Jedinice koje odgovaraju velicinskim jednadZbama su dim e n z i j ski to her e n t n e j e din ice. prilagoden povoljno odabranim dimenzijski nekoherentnim jedinicama.: put. Sve ostale jedinice koje odredujemo iz osnovnih jedinica s pomocu odgovarajucih velicinskih jednadZbi (»definicijske jednadZbe«) nazivamo i z v e den i m j e din i c a m a.SUSTAVI MJERNIH JEDINlCA Velicinske jednadZbe i koberentne jedinice Vel i c i n a je svaki (fizikalni) pojam koji se moze mjeriti. vremenske. Po srodnosti fizikalnih pojava s kojima su vezane. Osim tih. :. npr. nije vi~e veliCinska jednadzba. potrebne su jo~ osnovne jedinice za temperaturu. tezina.

osim jedinica metra i kilograma te se k u n d e kao jedinice za vrijeme. odredila mnogokratnike jedinica i novome sustavu jedinica dala ima Mectonarodni sustav jedinica SI (Systeme International d'Unites). struju. preimenovan u kelvin) za temperaturu i k and e I u zajakostsvjetla. kilograma i sekunde) jo~ i eetvrtu osnovnu jedinicu - a m per kao jedinicu za elektrienu MKSA«. Taj (»Giorgijev«) sustav jedinica je pokazao velike prednosti i na drugim tehnickim podruCjima. definitivno primila kao opCe prikladan sustav jedinica. koji ima.kelvin . dodala je jo~ dvije osnovne jedinice: stupanj Kelvina (godine 1969.kilogram . dok je metarski sustav upotrebljavalo vee vi~ od 120 dlfava. tako da je konvencija nakon st~ godina imala 43 clanice potpisnice (medu njima i Jugoslaviju). Osnovne jedinice medunarodnoga sustava SI su sada: za duljinu za"masu za vrijeme za elektricnu struju . Za primanje zakljueaka Medunarodne metarske konvencije bile su zadurene Generalne konferencije la utege i mjere. napose u mehanici. ustanovljena je nova definicija za sekundu. s vaZno~Cu od 17. svibnja 1984. generalnoj konferenciji god. 1971 dodana je jo~ i sedma osnovna jedinica - m 0 I kao osnovna jedinica za koliCinu tvari. Giorgi predlofio novi »apsolutni sustav jedinica«. generalna konferencija za utege i mjere u Parizu god. Stoga ga je 9. generalnakonferencijaje god. koji je bio prvobitno sastavljen za potrebe elektrotehnike te je. Na 13. Godine 1875.metar . a na 14. generalnoj konferenciji god. osim osnovnih jedinica (metra. 1976. povezivao sve najznaeajnije elektrotehnicke jedinice. 1960. kojoj su postupno pristupale nove dlfave clanice. Godine 1901.sekunda za temperaturu za jakost svjetla za koliCinutvari . 11.kandela .amper . u Francuskoj su uredovno ustanovljene jedinice: duljinu i k i I 0 gr a m za masu. a nazvan je. generalna konferencija god.mol m kg s A K cd mol U Jugoslaviji je medunarodni sustav jedinica SI uzakonjen g.MEDUNARODNI SUSTA V JEDINICA SI met a r za Godine 1799. Novi zakon 0 mjernim jedinicama i mjerama objavljen je u veljaCi 1984. 1948. po tim osnovnim jedinicama »sustav jedinica 10. 54 . je prof. 1967. u Parizu je 17 dlfava potpisalo Medunarodnu metarsku konvenciju. 1954.

ioni. To mogu biti: atomi. Osnovna jedinica za jakost svjetla . koji stvarno odgovara masi od 1. dio temperatumog intervala izmedu apsolutne nule i trojne to~ke vode.je jakost svjetla jednovalnoga zraeenja frekvencije 540 . elektroni i druge eestice iIi pqsebno oznaeene skupine takvih eestica. - - je odredena masom Prakilogram je najprije bio odreden masom 1 dm3 destilirane vode pri 4 DC i tlaku 1.met a r (m). je bila najprije odredena razmakom dviju crtica na medunarodnom prametru od platine i iridija pri temperaam 0 DC. generalna konferencija za mjere i utege u Parizu je g.vidi str.Osuome jediuice SI: Osnovna jedinica za duljinu . Osnovna jedinica za vrijeme se k u n d a (s) kao 86400.16. Osnovna jedinica jakosti elektriene struje . i to kao Djegov 10-milijunti dio. Prametar je bio odreden mjerenjem Zemljina kvadranta. 1012 Hz i snage 1/683 W/sr. 10-7 N. Osnovna jedinica za temperaturu (termodinami~ku) . Broj eestica u molu odreduje Avogadrova konstanta 55 .je 273.000028 dm3 vode pri 4 DC. 17. Kasnijimje mjerenjinia ustanovljeno odstupanje i pri izradi prakilograma. W i sr . moraju elementarne eestice biti posebno oznaCene.01325 bar. god u Parizu utvrdila je i now definiciju sekunde: to je trajanja 9192631 770 perioda zraeenja cezija \33Cs.2 mm). molekule.k and e I a (cd) .jest ona koliCina tvari sustava koja sadrZi toliko elementamih eestica koliko je atoma u 12g ugljika 12C. odredila now definiciju metra: to je duljina puta koju u vakuumu prevali svjetlost u L'299792458 sekunde. (Hz. generalna konferencija za mjere i utege 1967.k e I v in (K) . 1983. k i log r a m (kg) Osnovna jedinica za masu medunarodnog prakilograma od platine i iridija. Kad upotrebljavamo mol.je istosmjema elektri~na struja koja protje~uCi u vakuumu kroz dva ravna i medusobno 1 m udaljena paralelna vodi~ beskona~ne duljine i zanemarljivo malena presjeka uzrokoje medu vodiCima po svakom metru duljine silu od 2 . 57) Jedinica za koliCinu tvari - m 0 I (mol) . ali je kasnijim mjerenjima ustanovljeno neznatno odstupanje od te definicije (kraCi je za 0. dio srednjeg Suneeva dana. - .a m per (A) .prvobitno je bila odredena 13.

iz kojeg slijedi dimenzijski koherentna jedinica .VIA = Q Ta jedinica elektri~nog otpora .Izvedene jedinice SI Od osnovnih jedinica medunarodnog sustava jedinica SI izvedene su dimenzijski koherentJle jedinice geometrijskih i vremenskih veliCina: za povriinu m2 za ubrzanje .lis za brzinu . slijedi dimenzijski koherentna jedinica za napon .mls za kutno ubrzanje .Nm = J »dZul (J)« - nazvana - je rad sile 1 N na putu od Im. Iz zakona 0 snazi P istosmjeme elektri~ne struje. t~a za elektrieni otpor . U medunarodnom sustavu jedinica SI J je istovremeno i koherentna jedinica za toplinu. koja je samo pose ban oblik energije.nazvana »volt (V)« . koja je umnoZak napona V i struje I (P = VI). koja je rad W obavljen u vremenu t (P = WIt) daje dimenzijski koherentnu Jedinica za snagu jedinicu za snagu .je ona sila koja tijelu mase 1 kg daje ubrzanje 1 mls2.je otpor izmedu dviju vodi~ medu kojima pri naponu od 1 V tere istosmjema struja od 1 A. izvrien u 1 s. 56 J . po kojem je napon V jednak umno~ku struje I i elektrienog otpora R (V = I R) slijedi dimenzijski koherentna jedinica .lIs2 - Jedinica za silu proizlazi iz Newtonova zakona. Na te glavne dimenzijski hoherentne jedinice medunarodnog sustava jedinica SI nastavljaju se jedinice elektrienih i magnetskih veliCina. Iz Ohmova zakona. - * . Slieno su definirane i ostaIe koherentne jedinice medunarodnoga sustava jedinica SI. Definicija za snagu P.W/A = V Ta jedinica napona .kg mls2 = N Ta jedinica sile . da je rad W umnozak sile F s putem s (W dimenzijski koherentna Ta jedinica energije = Fs) slijedi jedinica za rad (rada) .J/s nazvana »vat (W)« =W je rad 1 J.nazvana »njutn (N)« .nazvana »om (Q)« .je potencijaIna razIika izmedu dviju totaka vodi~ u kojem se pri protoku istosmeme struje od 1 A tro~i medu tim t~kama snaga od 1 W. Jedinica za - energiju (rad) je dakle i J = Ws.mls2 za volumen m3 za kutnu brzinu . Iz definicije. da je sila F jednaka umno~ku mase m s ubrzanjem a(F=ma). za silu .

prostorni kut/4rt za prostomi kut Osim navedenih izvedenih koherentnih jedinica koje imaju posebna imena. kg/m3. kg m iJi iz vec izvedenih jedinica s posebnim imenom. J/kgK. m2/s. N m = Nom W/m K = W/(m . Nslm2. m4. koje su mnozenjem izvedene iz osnovnih jedinica Hiizvedenih jedinica s posebnim imenom. 5-1. npr. rad/s J/kg. - = 1 W/m K = 1 W/(m K) = 1 W/(m 0 K) ='1 Wm-l K-1 57 . W/m2K4 Pri jedinicama. J/K.Izvedene jedinice medunarodnoga sustava jedinica SI koje nose posebno ime: za frekvenciju . N/m2. W/(moK).herc (hertz) I Hz za silu . koherentne jedinice medunarodnog sustava jedinica SI su i sve jedinice izvedene neposredno iz osnovnih jedinica mnotenjem Hi dijeljenjem. K) (ne: W/mK) Jednakovrijedni na~in pisanja 1~ mK (ne: Nm). kg/s. m/s2. W/m2K.njutn (newton) I N = I kg m/s2 dzul (joule) IJ =INm za energiju vat (watt) I W = I J/s za snagu za tlak paskal (pascal) I Pa = I N/m2 za koli~inu elektriciteta kulon (coulomb) I C = I As za elektri~ni napon volt I V = I W/A za elektri~ni otpor om (ohm) I a = I V/A za elektri~nu vodljivost simens(siemens) I S = I a-I za elektri~ni kapacitet farad I F = I C/V za elektri~ni induktivitet henri (henry) I H = I VS/A za gustocu magnetskog toka . m2. npr.sivert (sievert) I Sv = I J/kg Koherentne jedinice medunarodnoga sustava jedinica SI su i jedinice za kutove: = IS-I 0 - za ravninski kut radijan I rad = puni ravninski kut/2rt steradijan I sr = puni . Nm. m3. m3/s.tesla IT = I N/A m za magnetski tok veber (weber) I Wb = I Tm2 lumen Ilm = I cd sr za svjetlosni tok za razsvijetljenost luks (lux) I Ix = Ilm/m2 za radioaktivnost bekerel (becquerel) I Bq = I S-1 za apsorbiranu dozu zrarenja grej (gray) I Gy = I J/kg za ekvivalentnu dozu zrarenja . 5-2. K-1 m/s. kg m = kg 0m (ne: kgm). npr. N/m3. valja medu umnozenim jedinicama ostaviti vidljivprostor Hito~ku (znak za mnozenje).

izrafenim potencijom (npr. ILS. ustanovljeni su u medunarodnom sustavu jedinica SI i decimalni vi~e kra tnici jedin ica obiljezeni posebnim predmecima: predmetak deka hekto kilo mega giga tera pela eksa znak da h k M G T P E vrijedllost predmetak deci 1()2 centi 101} 103 mili 106 mikro 109 nano 1012 piko 10" femo 1018 ato . ms mN W/mK = milisekunda = milinjutn = vat po milikelvinu m s =m . cl. pri kojima se mora ostaviti razmak (vidi str. frekvenciju itd. dm'. hi. mm. cm' 58 . Pisanjem predmetaka tik uz mjerne jedinice. cm2. npr. km. 57). MJ.s m N =m . mN. dalm. Tako treba razlikovati npr. MN. 106g = 1 Mg (ne: = I kkg) Decimalni se vi~ekratnici ne dodajujedinicama.DedmaIDe mjeme jediuice S obrirom na to da se mjerena velicina gdjekada mora izraziti neprikladno velikim ili malim brojem jedinica. a pgu se ispred Jihjedinica i tik uz njih (bez razmaka). h. ILm. K) = metar-sekunda = metar-njutn = vat po metar-kelvinu Pri svakoj je decimalnoj mjemoj jedinici moguc samo jedan predmetak.mA kN. 10-1} 10-3 10-6 10-9 10-12 10-13 10-18 n P f a Ti se decimalni vgekratnici dodaju svim osnovnim i izvedenim jedinicama s posebnim imenom. jedinicama za povr~inu.) Dakle: (lQ-3m)2 = IQ-6m2 (ne: = I m (m2) = 1O-3m2) Ins-I = (1Q-9s)-1 = 109s-1 (ne: = I n (s-I) = 1O-9s-l) I mm2fs = (lQ-3m)2fs = 1O-6m2fs (ne: = I m (m2fs) = 1O-3m2fs) 1 mm2 = Upotreba vi~ekralnika da. znak d c m IL vrijednost 10-2 . dm. volumen. GW. dl. kW. . Ireba ih upolrebljavali samo u slijedecim slucajevima: dag. decimalne se mjeme jedinice razlikuju od izvedenih jedinica koje su umnozak osnovnih ili izvedenih jedinica s posebnim imenom. npr. kJ. mg. ms.N W/m K = W/(m .cm). die je ogranicena. dm' ha. MW. dag. cm. 1O-9m = 1 nm (ne: = llLmm).

zapremina) V Jedinica SI 1 kubni metar (m3) I mm3 I cm3 1 dm3 Druge mjere kubni milimetar kubni centimetar kubni decimetar = = = IO-9m3 1O-6m3 10-3 m3 Mjere za volumen litar" mikrolitar mililitar centilitar decilitar hektolitar i zracnom saobraeaju.. Volumen (obujam. Oznake za litar: 1 i L su jednakovrijedne.0cm 103m 1 852 m metar (m2) 1 mm2 Druge mjere kvadratni milimetar kvadratni ccntimetar kvadratni decimetar ar hektar kvadratni kilometar = = = = = = IO-6m2 1 cm2 1 dm2 la 1 ha 1 km2 IO-4m2 IO-2m2 102m2 104m2 = 100 a 106m2 = 100 ha 3. 59 . - tekucina (i sipkih tvari) 1I (I L) = 1O-3m3= I!J. Duljina I. put s Jedinica SI 1 metar (m) Druge nijere Iom = nanometar mikrometar 1 iJ. Smije se upotrebljavati . povrsina A.L) = 1O-9m3 = 1 ml (I mL) = 1O-6m3= I cl (1 cL) = IO-Sm3= 1dl (1 dL) = 10-4 m3 = 1 hI (1 hL) = 10-1m3 = I dm3 10-6] (10-6L) 10-31 (l0-3L) 10-21 (lo-2L) 10-11 (10-1 L) I02I (102L) rijecnom .I (I !J. S Jedinica SI 1 kvadratni 1O-9m = lO-6mm IO-6m = 1O-3mm 1O-3m 1O-2m = 10 mm 10-1 m = 1.111 = milimetar 1 mm = ccntimetar 1 cm = dccimetar Idm = 1 km = kilometar = morska milja2.JEDINICE I MJERE VEUCINA (dozvoljene jugoslavenskim zakonom 0 mjemim jedinicama i mjerilima) Geometrijske veliCiDe 1. Ploha. samo za oznaavanje udaljenosti u pomorskom.

.54 0.901 71.751 14.253 42.399 43.481 20.004 57. angulus (vidi str.918 24.24 1.42 0.502 28.48 1.96 I 55.232 34.42 1. p.28 1. :" rad 0.313 11.62 I 0 rad 0.730 6.463 67.360 82.798 85.523 36.90 0.609 68.50 1.573 1.16 1. Opeenito su u upotrebi mjere za kut ex: kutni stupanj 1° = puni kut/360 kutna minuta I' = 1°/60 kutna sekunda I" = 1'/60 = 1°/3600 Druge kutne mjere: gradus iIi gon 18 = puni kut/400 pravi kut = puni kut/4 Jedinica SI za lucnu mjeru (= analiticki ravninski kut) ci je I radijan (rad). Jedinica puni kut potpuno odgovara jedinici jedan okretaj 60 .588 60.48 0.82 0.56 0.18 0. pri kojem je luk jednak polumjeru krutnice.025 64.52 1..875 8. Pretvaranje radijana u kutne stupnjeve I I I I ° 0.146 2.30 kutovi.047 72.317 66.236 89.29578° = 57° 17'45" Zbog razlikovanja su u ovom prirucniku oznaeeni: - I.090 88.566 52.ii Ravninski kut je dio ravnine izmedu dva pravca koji se sjeku u vrhu kuta. Predlozena je (po DIN-u).897 16. no medunarodno jo~ nije usvojena.210 26.30 1.772 22.26 0.74 0.381 89.691 45.38 0.36 1.04 1. Merimo ga duljinom luka medu sjeci~tima pravaca i krutnice sa sredi~tem u vrhu kuta i to omjerima duljine luka i opsega krutnice ili duljine luka i polumjera krutnice (m/m = I).28 0.86 0.06 1.88 0.08 1.292 3. lucne mjere.26 I 0 18.755 69.52 0.485 75.64 0.46 1.54 1. p.76 0.214 81.56 1.40 1.57 I 0 73. I rad = puni kut/21t = 3600/21t= 57.66 0.08 0.545 44.858 0. Puni kut je kut pri kojem je luk jednak opsegu kruinice. mjereni u stupnjevima.02 0.043 17.356 27.794 30.630 76.815 38.954 plenus .734 61.18 1.40 0.107 41. oznaka: pIa (lat.296 58.584 5.20 1.983 48.20 0.961 40.10 0.02 0'981 1.60 0. Radijan je kut.44 1..420 51.36 0.086 33. .92 04 I 0 rad 1. ji.14 1.34 0.38 1.189 rad 0.68 0.06 0.879 63.78 0.648 29.22 1. mjerene u radijanima.712 53.837 46.12 0.128 49.24 0.438 4.339 74.922 79.193 rad 1.70 0.068 80.944 87.32 1.459 12. .776 77.670 37.14 0.626 21.46 0.80 0.72 0. oznakama ex.652 84.335 19. Prirodna jedinica za ravninski kut je I pun i k ut.12 1.50 0.442 56. q. oznakama ci.34 1.84 0.021 9.167 10.506 83.150 59.16 0. .44 0. y.00 1.064 25.32 0.10 1.04 0.274 50. Ravninski kut ex. 62). = puni kut).4.605 13.940 32.01 0.377 35.22 0.171 65.58 0.

413 1.000 0.011 Pretvaranje 0 decimala 0 stupnjeva u kutne minute I " 4" 7" 11" 14" 18" I " 22" 25" 29" 32" 36" I' " 0'36" 1'12" 1'48" 2'24" 3' 0 0.5236 0.006 0.050 0.296 7 0.067 0 0.448 1.000291 rad rad 0.000 I 4 5 6 0.082 1.500 10 0.003 0.002 20 30 10 0.1920 0. Prostomi kut Jedinica za prostorni kut je 1 steradijan (sr) 1 sr = puni prostorni kutf47t 61 .645 8 0.5 I i sekunde 0 I 36' 42' 48' 54' 60' 6' 12' 18' 24' 30' 0.030 1.117 0 20 .017 0.0 5.4189 0.553 1.8203 0.333 30.010 0.1 0.1222 0.1745 0.004 0.001 kutnih 0 7 8 9 0.628 3 o I" = 0.03 0.7330 0.396 1.069 8 0.483 1.4887 0.02 0.167 0.994 8 1.9599 0.0873 0.1396 0.344 1.6981 0.157 I 0.309 1.0349 0.008 0.518 1.204 1.09 0.9076 0.002 0.431 1.7505 0.0175 0.379 1.4014 0.5410 0.3142 o I I rad 0.Pretvaranje kutnih stupnjeva. I 0.001 0.100 0.571 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .014 0.000005 rad I rad 0.361 1.01 0.8 0.152 1.06 0.005 0.047 1.7156 0.6632 0.8727 0. 0.7679 0.117 1.9425 o I rad 0.7854 0.837 8 0.833 1.4 0.006 0.501 1.5585 0.1047 0.536 1.8552 0.6109 0.5760 0.7 0.3491 0.222 1.033 0.001 0.2269 0.169 1.4363 0.2793 0.2618 0.001 0.134 1.9774 0.9250 0.274 1. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Pretvaranje kutnih minuta i sekunda u decimale kutnih stupnjeva I I 2 3 I 0 I 4 5 6 " I 0 I 7 8 9 " I 0 I " 0 I 50 60 40 " I 0 0.5934 0.4712 0.3316 0.007 0.6 0.002 0.008 0.2094 0.083 0.133 0.0524 0.099 1.9 1.064 1. minuta i sekunda u radijane 10= 0.3 0.8029 0.04 0.08 0.890 I 0.291 1.07 0.017453 rad o l' = 0.003 50 60 40 0.6807 0.009 0.187 1.002 0.366 5 0.3840 0.239 1.256 o I rad 1.150 0.003 0.017 0 0.5061 0.10 I' 0.05 " 3'36" 4'12" 4'48" 5'24" 6' 0 0.453 8 0.2443 0.326 1.012 1.466 1.001 0.667 0 " I 2 3 I I I I I I I I 0 I I 0.2 0.

.736ks Me<tunarodno je predlofena. aIi jo§ nije usvojena.Vremenske ve6Cine 1. oznaka: rev/s (Iat. Brzina v.76b = 31 556. .458 kmls 3. S Jedinica SI Druge mjere 1/60 mls 103 mls 113.5144 mls 299 792. Brzina vrtnje n Jedinica SI 1 okretaj u sekundi (okr. revo/utio okretaj). Vrijeme t Jedinica SI Druge mjere milisekunda 1 ms = 10-3s 1 sekunda (s) kilosekunda 1 ks = 103s minuta 1 min = 60 s sat (hora) 1 h = 60 min = 3600 s dan (dies) 1 d = 24 h = 86 400 s godina (annus)*1 a = 8760 h = 31 536 ks 1 metar u sekundi (mls) 1 mlmin = metar u minuti 1 kmls = kilometar u sekundi kilometar na sat 1 kmlh = 1. a. 62 .ls Jedinica SI 1 radijan u sekundi (rad/s) 8. Frekvencijaf Jedinica SI Druge mjere 1 here (hertz) (Hz kilohere 1 kHz = S-I) = 103Hz megahere 1 MHz = 106Hz gigahere 1 GHz = 109Hz 5. Kutna brzina Cl) = 1I60okr. s Jedinica SI 1 metar u sekundi na kvadrat (mls2) Druga mjera zemaIjskoubrzanje g = 9." "- .852 kmlh = ~or (milja na sat) Co= brzina svjetlosti 2. Kutno ubrzanje E Jediniea SI 1 radijan u sekundi na kvadrat (rad/s2) = . ".6 mls 0. V. Sobziromnaprestupnegodinevrijediuprosjeku: 1 a = 8765.. Kruina frekvencija Cl) Jedinica SI 1 sekunda na minus prvu (s-1) 6..lmin 7. Jedinica okretaj potpuno odgovara jedinici puni kilt (vidi str. 60).80665mls2 4. Ubrzanje.ls)" Druga mjera okretaj u minuti 1 okr.

u = 1. Masa m Jedinica SI Droge mjere 1 kilogram (kg) miligram centigram decigram gram dekagram megagram tona kilotona megatona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mg cg dg g dag Mg t kt Mt = 10-6 kg = 10-3 g = 10-5 kg = 10-2 g = 10-4 kg = 10-1 g = 10-3 kg = 10-2 kg = 10 g = 103 kg = 1 t = = atomskajedinicamase' 2. Volumna masa. Specificni volumen v Jedinica SI Droga mjera 1 kubni metar po kilogramu (m3/kg) kubni decimetar po kilogramu 1 dm3/kg = 103 kglm3 = 10-3 m3/kg 6. gustoca (specificna masa) Jedinica SI Droge mjere 1 kilogram po kubicnom metru (kglm3) gram po kubnom decimetro gram po kubnom centimetru 1 gldm3 1 glcm3 = 1 kglm3 kilogram po kubnom decimetru 1 kgldm3 megagram po kubnom metru 1 Mglm3 ) tona po kubnom metro 1 t/m3 5. Moment tromosti mase J Jedinica SI Droge mjere 1 kilogram-kvadratni metar (kg m2) 1 g m2 1 kg mm2 gram-kvadratni metar kilogram-kvadratni milimetar = 10-3 = 10-6 kg m2 kg m2 .Maseoe veli&e 1. .H.1. Upotreba Upotreba je dozvoljena samo u kemiji i fizici.. tex" 1 teks = 10-6kglm= 1glkm metru (kglm2) 1 kilogram po kvadratnom 4. Plosna masa mA Jedinica SI 1 kilogrampo metar(kglm) kilogram po kilometro 1 kglkm = 10-3 kglm teks. 10-27 g k = 109kg = 106 t 103 kg 106 kg = = 1 Mg 103 t JedinicaSI Droge mjere 3. 63 10. je dozvoljena samo za duZinsku masu tekstilnoga vlakna ili konca.660531. . Duljinska masa m.

64 ..025 (1980). newton (N = kg m/s2) OOkronjutn 1!IN = 10-6 N milinjutn kilonjutn meganjutn 1 mN 1 kN 1 MN = 10-3 N = 103N = 106 N Upozorenje! VeliCine »tezina« i »specifiQ\a tezina« nisu spomenute zakonu 0 mjemim jedinicama i mjerilima. Pretok mase qm. m ve6&e Jedinica SI Druge mjere 1 kilogram u sekundi (kgls) gramu sekundi gram u OOnuti gram na sat kilogram u minuti kilogram na sat 1 gls tonau sekundi tona u minuti tonana sat 2. koja proistjeee iz privlaQ\osti Zemlje u jugoslavenskom za masu m (G = mg). . = mjerimo je dakle kao silu (N).A 1. t). U svakidanjem zivotu upotrebljavamo »teZinu«za vaganjem ustanovljenu masu (g. kg. Po DIN-u valja razlikovati »tefinu-silu« (Gewichlskraft). To je u smislu JUS A. TeZina G je sila.stoga je treba u potpunosti zamjeniti gustofum p (y = pg). »SpecifiQ\ateZina y« je (zbog prednosti nepromjenljive mase prema promjenljivoj teZini) izgubila svoj sOOsao. mjerene u kg. V Jedinica SI Druge mjere 1 glOOn = 10-3/60 kgls = 10-3/3600 kgls 1 gib 1 kglmin = 1/60 kgls 1 kglb = 1/3600 kgls = 10-3kgls 1 tls 1 tlmin 1 tIh = 103/60kgls = 103/3600 kgls = 1/60 m3/s = 1/3600 m3/s = 1O-3m3/s = 103kgls 1 kubni metar u sekundi (m3/s) kubni metar u minuti kubni metar na sat litar u sekundi litar u minuti litar na sat 1 m3/h 1 Us 1 Umin 1 lib 1 m3/min = 10-3/60 m3/s = 10-3/3600 m3/s Ve6&e za silu 1... mjerenu uN.Protome 1. od »tefine« (Gewichl). . Sila F Jedinica SI Druge mjere 1 njutn. Volumenski protok q. q.

s Jedinica SI Druga mjera 6 . Druge mjere = 10-3 N m 1 kN m = 103N m 1 MN m = 106N m = 10-3 N m 1 paskal.25 mbar »Relativni redovno) atmosferskog tlak Pe« je ralika apsolutnoga tlaka Pa: Pe = P Pa - tIaka P i (nekog drugog ali P > Pa P < Pa Pe > 0 Pe < 0 pretIak podtlak 4. (pascal) (Pa = N/m2) milipaskal kilopaskal megapaskal kilonjutn na kvadratni metar meganjutn na kvadratni metar njutn na kvadratni milimetar kilonjutn na kvadr.lbar = 10-1 Pa Pa = 1013. lmpuls site Ft. Dinamicka viskoznost'1 Jedinica SI 1 kN s = 103N s = 1 Mg mls 1 paskal-sekunda (Pa . okretni moment T. 'r Jedinica SI.Slrojarski prirucnik kvadratni milimeter u sekundi 1 mm2/s = 10-6 m2/s 6S 1 kvadratni metar u sekundi (m2/s) . naprezanje (J. Kinematicka viskoznost v = 10-3Pa .2. M. Moment site M. Tlak P. milimetar bar milibar mikrobar standardni atmosferski tlak 1 mPa 1 kPa = 10-3 Pa = 1 MPa 1 kN/m2 1 MN/m2 1 N/mm2 = 106 Pa = 1 kPa = 1 MPa = 1 MPa 103 Pa 1 kN/mm2= 1 OPa 1 bar = 105Pa 1 mbar = 102Pa 1 J. kolicina gibanja m v Jedinica SI Druge mjere 1 njutn-sekunda (N s) = = 1 mN s = 10-3 N s = 1 g mls 1 kilogram-metar u sekundi (kg mls) milinjutn-sekunda kilonjutn-sekunda 5. s = N slm2) Drugamjera milipaskai-sekunda 1 mPa. Jedinica SI 1 njutn-metar (N m) Druge mjere milinjutn-metar 1 mN m njutn-milimetar 1 N mm kilonjutn-metar meganjutn-metar 3. s 6.

dio temperatume razlike (pri tlaku od 1.15 K 0. T(K) . Stupanj Celzijaje 100.15 K b) Medu istim je temperaturama temperatuma razlika ~ T.t(°C) = 273. Jedinica kelvin i stupanj Celzija su jednaki: 1 K veliCiDe = 1 °C a) Temperatuma skala Apsolutna se temperatura T mjeri od apsolutne nule (0. jednaka temperatumoj razlici ~t. Energija E.01325 bar) izmedu ledista i vrelista vode.Energetske 1.00 °C 373. mjerenoj u stupnjevima Celzija eC): 66 ~T(K) = ~teC) . rod W. toplina Q veliCine Jedinica SI Druge mjere 1 dzul (Joule) (J kilodzul megadzul gigadZul vat-sekunda vat-sat kilovat-sekunda kilovat-sat = N m) 1 kJ 1 MJ 1 GJ 1Ws 1Wh 1 kW s 1 eV .00 K apsolutna nula -273.(l Jedinica SI 1 vat (watt) (W = J/s) Druge mjere milivat kilovat megavat gigavat kilodZul u sekundi kilodzul na sat Toplinske 1 MWh= 3600MJ aJ 1mW 1 kW 1MW 1GW 1 kJ/s 1 kJth = 103W = 106W = 109W = 1 kW = 1/3600 kW 1. Jedinica kelvin je 273. mjerena u kelvinima (K).160219 = 10-3 W megavat-sat elektron-volt 2. Snaga p. =1u6J = 103J = 1u9J 1 kW h = 1J = 3600 J = 1 kJ = 3600 kJ = 0. toplinski tok <P.16. Celzijeva se temperatura t mjeri od ledista vode (0.15 T t Dakle vrijedi: 0.16 K vreliste vode 100.15 °C lediste vode 273. Temperatura Jedinica SI za (termodinamicku) temperaturu je 1 kelvin (K).01 °C 273. dio temperatume razlike izmedu apsolutne nule i trojne tocke vode Druga mjera za temperaturu je stupanj Celzija eC).00 °C trojna tocka vode 0.00 0C).00 K).

.. Specificni top/inski kilpacitet c Jedinica SI 1 dZul po kilogramu i kelvinu (Jlkg K) Druga mjera kilodZul po kilogramu i kelvinu 1 kJlkg K = 103 Jlkg K 5.. fJ Jedinica SI 1 metar po metro i kelvinu mI(m . SpecifiCna 1 dZul (J) kilodZul h lkJ = 103J = 103Jlkg = 103JIK enta/pija Jedinica SI Druga mjera 1 dZul po kilogramu (Jlkg) kilodZul po kilogramu 1 kJlkg -. Ogrjevna moc gornja Hs.:. Toplinska vod/jivost A Jedinica SI Druga mjera 1 vat po metru i kelvinu (W/(m . . K) = K-1) Druga mjera mikrometar po metru i kelvinu If. Entalpija H Jedinica SI Druga mjera 6. i donja Hi Jedinica SI Druge mjere 1 dZul po kilogramu (Jlkg) kilodZul na kilogram megadtul po kilogramu = 103 J/K = 103Jlkg = 106 Jlkg kg 1 kJlkg 1 MJlkg ~:::.: Tmrperaturno raztezanjea. K) = 103 W/(m .U111(m . K) kilovat po metru i kelvinu 1 kW/(m . Entropija S Jedinica SI Druga mjera 1 dZul po kelvinu (JIK) kilodZul po kelvinu 1 kJIK s.. Toplinski prije/az a. Specificna entropija s Jednota SI 1 dZul po kelvinu i kilogramu (JIK kg) Druga mjera kilodZul po kelvinu i kilogramu 1 kJlK kg ~... K) ~1. toplinski prolaz k Jedinica SI Druga mjera 1 vat po kvadratnom metru i kelvinu (W/m2 K) kilovat po kvadratnom metru i kelvinu 67 . K) ~ Brzina zagrijavanjai ohladivanja Tit (dT/dt) Jedinica SI 1 kelvin u sekundi (Kls) Druge mjere kelvin u minuti kelvin na sat = 10-6 K-1 1 Klmin 1 KIh = 1/60 kls = 1/3600 kls .

MolDe "e1iane 1. Ekvivalenlna doza ionizirajucega zratenja BD = (biolo~ki uan raznih vrsta B=1O Jedinica SI 1 sivert. gray (Gy = J/kg) 3. Molna enlalpijahm Jedinica SI 1 dZulpo molu (J/mol) 1 Jlkmol Druge mjere dZulpo kilomolu 1 kJlkmol kilodZulpo kilomolu 1 kJ/mol kilodful po molu 6. Molna enlropijaSm Jedinica SI 1 dZulpo kelvinu i molu (JIK mol) Druge mjere dZul po kilomolu i kelvinu 1 JIK mol = 1 J/mol 10-3 J/mol = 103J/mol = 1O-3JlKmol kilodZulpo kilomolu i kelvinu 1 kJlK kmol = 1 JIK mol kilodful po molu i kelvinu 1 kJIK mol = 103J/K mol VeIi&e D'8CeDja 1. dovedena tijelu mase m) Jedinica SI 1 grej. Molna masa mm Jedinica SI 1 kilogram po molu (kg/mol) 1 g/mol Druge mlere gram po molu 1 kglkmol kilogram po kilomolu 2. npr. becquerel (Bq = S-I) 2. Koncentracija/Van (molarnosl) lIVm Jedinica SI 1 mol po kubnom metru (mol/m3) Druga mjera kilomol po kubnom metru 1 kmol/m3 103 mol/m3 4. za zrarenje a je . Aktivnosl radioaklivnogaizvoraA = dNldl (brojjezgri N raspalih u vremenu I) Jedinica SI 1 bekerel. Molni loplinski kapacilel Cm Jedinica SI 1 dZulpo molu i kelvinu (J/mol K) Druge mjere dZulpo kilomolu i kelvinu 1 JlkmolK kiloZdul po kilomolu i kelvinu 1 kJlkmolK kilodZul po molu i kelvinu 1 kJ/mol K = 1O-3J/molK = 1 J/mol K = 103 J/mol K = 5. sievert (Sv = Jlkg) 4. Apsorbirana doza ionizirajucegazratenja D = Elm (energija zrarenja E. Molni volumen Vm Jedinica SI 1 kubni metar po molu (m3/mol) Druga mjera kubni metar po kilomolu 1 m3lkmol = = 10-3 kg/mol 10-3 kg/mol = = 1O-3/mol 3. Ekspozicijska doza ionizirajucegazratenja Qlm (ionizacijom izazvan naboj Q u zraku mase m) Jedinica SI 1 kulon po kilogramu (Clkg) 68 zrarenja s obzirom na rendgensko zracenje: B = 1.

Specijicni (e/ektricni) Jedinica SI Druga nijera I om-meter om-kvadratni 7.. Elektricna jakost po/ja E Jedinica SI Druge mjere I volt po metru (V/m = N/C) milivolt po metru I mY/m = 10-3V/m kilovolt po metru I kV/m = 103V/m volt po milimetru I V/mm = 103 V/m 5. Ekktricna struja J Jedinica SI Druge mjere Elektricne velicine I amper (ampere) nanoamper mikroamper miliamper kiloamper (A) I nA I fJ-A J mA I kA = = = = 10-9 A 10-6 A 10-3A 103A :. E/ektricna vod/jivost G Jedinica SI I simens (siemens) (S = I/U) 69 . Elektricni otpor R Jedinica SI Druge nijere I om (ohm) (0 = V/A) miliom I mO kiloom I ill otpor e (Q m) milimetar na metar I Omm2/m = 10-6 Om = 10-30 = 1030 6. Kolicina e/ektriciteta Jedinica SI (e/ektricni naboj) Q (C I kulon (coulomb) = A s) = = = = 10-3 C 103C IC 3600 C Druge mjere milikulon kilokulon amper-sekunda amper-sat I mC I kC IAs I Ah 3 Elektricni napon V Jedinica SI I volt (V Druge mjere mikrovolt milivolt kilovolt megavolt = W/A) IfJ-V ImV IkV IMV = 10-6 V = 10-3 V = 103V = 106V 4.

lnduktivitet L Jedinica SI I henri (henry) (H = Vs/A) 1pH Druge mjere pikohenri nanohenri I nH mikrohenri I ILH milihenri . Jakost svjetla I Jedinica SI 1 kandela (candela) (cd) 3. Gustoca magnetskoga Jedinica SI toka (magnetska I tesJa (T = N/A in =Wb/m2) = 10-12 H = 10-9H = 10-6H = 10-3H indukcija) B Druge mjere nanotesla mikrotesla I nT lILT = 10-9 T . Kapacitet C Jedinica SI Druge mjere . Svjetlosni tok Jedinica SI 5. Magnetski tok tI> Jedinica SI 1 veber (weber) (Wb = T m2) I mWb = 10-3Wb Druga mjera miliveber 12. I mH 10. Rasvijetljenost I kandela na kvadratni I lumen (lm E metar (cd/m2) = cd . sr) Jedinica SI 70 I luks (lux) (Ix = Im/m2) . Jakost energetskoga zracenja Jedinica SI 1 vat na steradian (W/sr) 2. militesla I mT = 10-6T = 10-3 T 11. I farad (F = C/V) pikofarad nanofarad mikrofarad milifarad IpF I nF IILF ImF = 10-12F = 10-9 F = 10-6F = 10-3F 9.8. Luminancija B Jedinica SI 4. Magnetska jakost polja H JedinicaSI Druge mjere 1 amper po metru (A/m) miliamper po metru kiloamper po metru amper po milimetru I mA/m I kA/m I A/mm = 10-3A/m = = 103 A/m 103 A/m Svjetlosne velil!ine 1.

= 100 kg = 9.lmin. foot jard (yard) fadom.lsec. sec.83613 m2 1 1 1 1 cu.45359kg = 1016. 1 ft. = 6. col. yd. = R.8288m 1b = 100 fm2 = 10-28m2 1 sq. Za ufa strucna podruCja jopuStene su iznimke (koje proizlaze iz medunarodnih ugovora Jugoslavije). 6.9144 m/s = 0.3048 m/s = 0.01 m/s2 = 0. (") = 1 ft. = 10-10m = 10-6m = 0. 71 .32 dm3 = cu. 10-3 m3 0. in. inch stopa. = 0. = 16.yd. = 1 fm. 10-3 m2 1 sq. ft.9144 m = 1.Za duljinu - ongstrem. = 100 cu. pound (libre) long-tona. T. Za volumen cubic inch cubic foot cubic yard registarska tona 4. Za povrsinu barn square inch square foot square yard 3.4516 cm2= 645.0254 m = 0. Za gustocu pound per cubic inch 1 lb. per sec.lcu. in pound per cubic foot 1 lb.4 mm 12" 3' 2 yds. pound per cubic yard 1 lb.lsec. Za brzinu foot per minute foot per second yard per second 1A = 1 11 = 1 in. = 16. 10-6 m2 1 sq.1 nm 1 I1m 25.832 m3 1 ft. 1 yd.metricka centa hyl funta.lsec.lcu.3048 m = 0. long ton karat (metricki) 1q 1 hyl lib.80665 kg = 0. ft. 1 ur 1k = 2240 lb.lcu.903 .STARE JEDINICE I MJERE (ukljuCiv~i i anglosaske mjere) Zakonom 0 mjemim jedinicama i mjerilima (1984) ove su jedinice z a bra ~j e n e z a j a v n u up 0 t r e b u u Jugoslaviji.387 cm3= cu. Za masu kvintal.387 .59328 kg/m3 7. 1 ft. sec. = 0.9144 m/s2 5.3048 m/s2 = 0. = 28. ft. fathom =.00508 m/s = 0. = 0. =9. 10-6 m3 28. 1 yd. yard per sec. Za ubrzanje 1 Gal = 1 cm/s2 gal foot per sec.32 . yd.76455 m3 2. ft. in.017 kg/m3 = 0.lsec.05kg = 0. ~. per sec.2 g = 27680 kg/m3 = 16.2903 dm2= 92. (') = 1 yd. (angstrom) mikron paIac.16 .

8 68. i. s.323Pa = 9.po kvadratnom centimetru I kp/cm2 - po kvadratnom milimetru = = = I kp/mm2 I barye = 0.1 29.25 7.138254 N = 760 mm Hg Pa = I kp/cm2 = 98066.320 Pa 15444151 Pa IOn51 Pa .4 Iznad IOOE= 76 mm2/s treba za svaki IOE dodati 7.80665.1 1. n .2 1. Za dinamicku viskoznost centipoaz poaz (poise) dekapoaz 11. 103 N = 0.80665 . 10-3 N = 9. = I p.88 Pa 5.0 stupn.82 3.po kvadratnom metro barye pieze hectopieze inch of mercury inch of water pound per square inch pound per square foot pound per square yard long ton per square inch long ton per square foot 10. I cP IP I daP I eSt 1St = 10-3Pas = 10-1 Pas = I Pas = I mm2/s = 10-6 m2/s = 10-4m2/s 2.5 1.8 ~ 76.5 37. H20 = I p.0 H. Za tlak i naprezanje fizikalna atmosfera tehnifka atmosfera stupac live (0 0c) stupac vode (4°C) kilopond .82 2.41 9. I atm I at I mm Hg I mm H20 I kp/m2 = to-3p = 1O-3kp = 9.5Pa = I kp/m2 = I mm H20 = I at = 133.10-6 N = 9. s.80665 N = 9.80665 = 103kp =IOILN = 10-'N =I03N = 101325 .1N/m2 = I pz = I kN/m2 = = = I bar I hpz = I in.ievi po Engleru °E: °E 1.9 60. i. s.8 mm2/s 1.4 45. f.00 1.8.80665 Pa 9. = I p.7 21.08 6. f.66 ~ ~ ~ U ~ U ~ ~ ~ mm2/s 16.4 1.1 Pa 6895 Pa 47.3 1. = I L/T s. = I LIT s.6 1.0 1.92 5.80665 Pa 98066. y.2 52. Za kinematicnu viskoznost centistoks stoks (stokes) Imp Ip I kp IMp I dyn 1st °1pd.5 Pa 9806650 Pa 10-1 Pa 103Pa 10' Pa 3386 Pa 249.6mm2/s. Za si/u miJipond pond kilopond megapond din sthene poundal 9. Hg = I in.

1 HP h 1 BTU = 9..163W kilokalorija na sat = 10-7W 1 ergls erg u sekundi 1 ft.58. 648 . Za snagu. 106J 4.1868 J 4186. (x . toplinu kilopond-metar konjska snaga-sat kalorija kilokalorija litar-atmosfera erg foot-pound horse power-hour british thermal unit 1 kp m 1 KM h (KS h) 1 cal 1 kcal 11 at 1 erg 1 ft.-lb.8 J 98. toplinski tok = 9.1868 W 1 kcallh = 1.685 .lsec.32) + 273 K . 103J 13.3558J 2.= 10-4T = 10-8Wb = 103/4n Nm = 0.10-' C/kg 73 curie rad rem rontgen = 1 Ci = 1 rd = 1 rem =IR . Za elektricne velicine 1 gauss za gustoeu magnetskoga toka 1 maxwell za magnetski tok 1 oersted za magnetsku jakost polja 16.01 Sv = 2.7 . Za temperaturu stupanj Fahrenheita eF) je definiran temperaturama: ledi~te vode 32 "P. Za energiju.80665J = = = = = = = = 2. (x .02cd = 104 cd/m2 nit phot = 1 nt = 1 ph = 1 cd/m2 = 104Ix = 3.32) °C = 2. vrelgte vode 212 of. Za velicine zracenja za aktivnost radioaktivnoga izvora za apsorbiranu dozu ionizirajuceg zracenja za ekvivalentnu dozu ionizirajuceg zraeenja za ekspozicijsku dozu ioniziranoga zrarenja x of = 2.0665 J 10-7J 1.293W british thermal unit per hour 1~..-Ib. Prerarunavanje na temperatumoj skali 9 9 15.3558W foot-pound per second 1 HP = 745.80665 W 1 kp mls kilopond-metar u sekundi konjska snaga 1 KM (KS) = 735.12. Za svjetlosne velicine 1 hefnerova svijeca za jakost svjetla 1 medunarodna svijeea = 1 sb stilb za luminanciju za rasvijetljenost 17.7W horse power 1 BTU/h = 0.917cd = 1.499 W 1 calls kalorija u sekundi = 4. 106J 1. = 1.01 Gy = 0. 1010Bq = 0. rad.055 .

.321(134. . . . .32/(144..0 kg/dm3 N = 66 oBe pri (I = 1... npr.. .. To je masa plina (kg) koja je brojcano jednaka njegovoj gustoci (kg/m3) pa ima stoga za svaki plin drugu vrijednost. 61 8 62.8eaufortova skala« oznacuje brzinu vjetra (u meteorologiji) pomocu posebne mjere »bofor« u ovisnosti 0 brzini vjetra v: - bofor 1 2 3 4 5 6 74 v km/h 1 . a) Za kapljevine gustoCe (I.0 kg/dm3 N = 90 oBe pri (I = 0. 11lahor 12 . niti njihova disocijacija pri visokim temperaturama.117 12 > 117 orkan . .9768 kg ugljicnog dioksida Volumen »standardnoga kubnog metra« je za razlicite temperature razliCit pa iznosi za idealni plin pri temperaturi.8aume-ova areometarska skala« slufi za odredivanje gustOCe kapljevina pomoeu stupnjeva Baume-a (OBe). zastarjela mjera (u jugoslavenskom zakonu 0 mjernim jedinicama i mjerilima uopee nije spomenuta). .C volumen m3 -100 0.: 1. 49 jaCivjetar bofor v km/h 7 50..2505 kg du~ika 1. 2. 74 olujni vjetar 9 75.Standardni (nonnni) kubni metar« je masa plina koja pri standardnom stanju (pri temperaturi ° . 28 vjetric 29 . .. ...32 N) + (kg/dm3) 3.? 1 kg/dm3 odredena je Baumeova skala vrijednostima N N = ° oBe pri (I= 1. 88 10 89 . .6434 kg/dm3 Za preracunavanje vrijedi (I = 144.r POSEBNE MJERE 1. . ..663 (Pritom nije uzeto u obzir odstupanje realnih plinova od pona~anja idealnih.C i tlaku 1.) »Standardni kubni metar« je nepregledna.634 veoma ° 1 100 1. 5 6.366 1000 4..8427 kg/dm3 Za preraeunavanje vrijedi (I = 144.32 b) Za kapljevine ..N) (kg/dm3) je Baumeova skala vrijed- gustOCe (I ~ 1 kg/dm3 odredena nostima N N = 10 oBe pri (I = 1.4290 kg kisika 1.013 25 bar) zaprema volumen od 1 m3.. 19 20 ... 102 vihor 11 103. 38 39 .

tj. Mase i naboji nukleona i elektrona iznose: masa naboj proton 1. . gdje su sabrani nukleoni.675 10-24g o elektron 0. . L. N. Elektroni kruze oko atomske jezgre po odredenim stazama (kruwim odnosno elipticnim) koje teku po energetski razmje§tenim Ijuskama K.TVARI SASTAV TVARI Tvar (materija) se sastoji od kemijskih elemenata iIi qjihovih spojeva. uranov atom (Z = 92) relativne atomske mase A = 238 sastoji se iz 92 protona i 146 neutrona. prema lojem se sastoji atom svakoga elementa od jezgre. Broj elektrona u svakoj Ijusci je ogranieen (2n2): Ijuska najveci broj elektrona K 2 L 8 M 18 N 32 0 P Q (SO) (72) (98) EIektronima su sasvim popunjene samo Ijuske K.672 10-24 + 0. M.10-18 As g neutron 1. Ukupan broj nukleona. e = elektroni Naboj jezgre odreden je brojem protona koji je jednak »rednom broju Z« dementa. tj.160. J2: 22: 32: . atoma iznosi po redu velicinepribliwo 0. a jezgru okruzuju negativno nabijeni elektroni. P i Q (kojih se polumjeri odnose kao kvadrati cijelih brojeva. L.neutroni.160. daje »maseni broj A« (relativnu atomsku masu) elementa. 10-27 g -0. Dio elementa koji dalje ne motemo vi§e dijeliti nazivamo atom. Tim su nabojem odredena kemijska i fizikalna svojstva elementa.. Pri elektricki neutralnim atomima je broj elektrona jednak broju protona (= rednom broju Z).). U jezgri atoma (promjera reda velicine ::: 10-14 m) skupljena je gotovo sva masa atoma. p ""'" protoni. Sve 1PC)jevemOZemo rastaviti na eIemente koje dalje ne mozema rastavljati nikatYim kemijskim sredstvima. pozitivno nabijeni protoni i elektricki neutralni neutroni. 0. tj.1nm = 1O-lom.) Nuklearna je fizika po svojim otkricima razviJa (Bohrov) model 0 zgradi atoma. n =. 75 .9108. . Npr. MiN.10-18As . (Pro- . protona i neutrona.

S4 65.00 19.31 26.003 6.47 87.71 63.91 83.4 I K 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L M N 0 I 1 2 3 4 S 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 S 6 7 8 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 12 13 14 15 16 18 1 2 2 2 1 1 1 1 I .81 12.10 40.93 S8.08 44.62 88. redni (atomski) broj Z (= broj atomska masa A (s obzirom na ugljikov izotop 12(.09 30.18 22.22 92.01 16.72 72.94 S2.91 95.) Element vodik helij litij berilij bor ugljik duJik kisik fluor neon natrij magnezij aluminij silicij rosfor sumpor k10r argon kalij kalcij skandij titan vanadij krom mangan t.eljezo kobalt nikal bakar cink galij germanij aTSen selen brom kripton rubidij stroncij itrij cirkonij niobij molibden tehnecij rutenij rodij patadij 76 I Simbol H He Li Be B C N 0 F Ne Na Mg AI Si P S Cl Ar K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Z 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 It 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A 1.96 79.4S 39.9 106.1 102.94 (99) 101.90 SO.94 55.06 3S.37 69.97 32.939 9.96 47.008 4.80 8S.85 58.98 28.92 78.OO 54.00 20.012 10.59 74.Kemijskl Simbol.01 14.99 24.9S 39.91 91.

6 204.0 (210) (210) (222) (223) (226) (227) 232.dementi ona u atomu).2 190.9 173.9 137.0 175.9 112.3 132.6 126.4 207.9 167.9 186.3 168.9 144.2 192.7 121. relativna i raspored elektrona po Ijuskama (K do Q) Element srebro bdmij mdij kosilar antimon idur jod benon azij barij lantan a:r praseodim neodim prometij samarij europij I Simbol Z Ag Cd In Sn Sb Te J Xe Cs Ba La Cc Pr Nd Pm Srn Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta VII Re Os lr Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Tb Pa U 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 A I K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 I 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 21 P Q gadolinij.0 200. 107.2 (145) 150.9 131.0 178.2 195.2 209.4 114.8 127.9 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 9 9 1 2 2 2 2 2 77 .8 118.4 152.1 197. terbij disprozij bolmij erbij tulij iterbij lutecij bafnij tantal volfram renij osmij iridij platina zIato Ziva talij olovo bizmut polonij aslat radon francij radij aktinij torij protaktinij man 74.1 140.5 180.0 157.0 (231) 238.3 158.0 I I 183.3 138.9 162.9 140.5 164.

Takav atom. razlikuju se samo po fizikalnim svojstvima. Pri jednakom pozitivnom naboju jezgre (tj. Tosu tipicne ne k 0 v i n e (nevodeelektricnu struju). deuterij D = 2H (s protonom i jednim neutronom) i tritij T = 3H (s protonom i dvama neutronima). Izotopi se vladaju kemijski potpuno jednako. ali s razliCitim relativnim atomskim masama (masenim brojevima). Pri jednakom rednom broju Z (tj. od takvih. VeCina kemijskih elemenata su kovine. P. a vrijede za najstabilniji . Pri vodiku npr. Prirodni se elementi sastoje veCinom od stalne mje~avine svojih izotopa. koji pod odredenim okolnostima formiraju jedne ili druge atome. Na primjer: prirodni uran sadrZi 99. AI. Elemente s jednakim rednim brojem (s jednakim nabojem jezgre). tj.006% izotopa 234U. pri jednakom broju protona) moguee su razlicite atomske mase A (zbog razliCitog broja neutrona). Elementi sa eetiri elektrona u vanjskoj Ijusci samo ponekad formiraju ione. postoje elementi. tj. Medu elementima.Transurani su umjetno dobiveni (radioaktivni) Element neptunij plutonij americij kirij (curij) berkelij kaliCornij ajntajnij [ermij mendelevij nobelij lavrencij kurtatovij Simbol Np Pu Am Cm Bk CC Es Fm Md No Lw Ku Ha (Bo) . kojih u prirodi nema: Z A* :::::: 93 (237) 94 (242) 95 (243) 96 (247) 97 (247) 98 (249) 99 (254) 100 (253) 101 (256) 102 (253) 103 (257) 104 (261) 105 (262) izotop. Co itd. koji mogu odavati elektrone. Podaci se iz raznih izvora znatno raz1ikuju. F. ilazivamo ion.280% izotopa 238U. koji imaju na vanjskoj Ijusci samo jedan ili dva elektrona (pri elementimasveCim brojem protonai vi~). Tosu tipiene k 0 v i n e (dobrovode elektricnu struju). Pozitivni ioni (kationi) nastaju od atoma. koji nije vi~ elektricki neutralan. od takvih. nazivamo izotopima. "78 . (Samo 22 prirodna elementa sastoje se od samo jednoga izotopa. pri jednakom broju protona) broj elektrona moze biti veCi ili manji. koji formiraju samo katione ili anione. poznamo tri izotopa: vodik H = tH (s protonom i bez neutrona). Negativni ioni (anioni) nastaju od atoma. 0. hanii [OOriD elementi.714 % izotopa mU i 0. koji imaju na vanjskoj Ijusci sedam iIi ~est elektrona (pri elementima smalimbrojemprotonaimanje). npr.). koji mogu primati elektrone. Na.

SO.Z = 58. 2 4 7 25 Mn 26 Fe 8 27 Co 28 Ni I - Ti 22 5 29 Cu 30 Zt.103: aktinidi-. Z = 90. MgA\ 12.6 7 K Ca 19720711]: Ga RbSr 55 Cs 87 Fr 56 Ba 88 Ra JUJUfBi 83 Po 84 I At 85 I Lijevo i pod debelom crtom 4 kovine. koji tvore samo negativne lone (anione). .. Glavna skupina Period I I H 3 Li Na 11- 11 I III I IV I - V I - VI I VII I VIII - 1 2 3 1 .Periodli!ni slstem elemenata Brojcvi povrh simbola su redn. Omaka -: elementi (nekqvine)...5 --. (po Mendeljejevu) Omaka +: elementi (kovine)..I k 13 In 81 Tt 3 Se 2\ - -9 2 He 7 14Si 32 Ge 50 Sn 82 Pb - 8 - N 15P 33 As Sb O..71: Hg Ae 104---WS 89"-.-1 Ku Ha lantanidi-. Au -----:. koji tvore samo pozitivne ione (katione). 16S 34 Se Te F 17Cl 35 Br J 10 Ne 18 Ar 36 Kr 54 Xe 86 Rn -JP ---. brojevi Z. desno i iznad debele erte Sporedna skupina 6 5 23 V 24 Cr .nekovine. 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Te 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd La Hf Ta 74 W 75 Re 76 Os 77Ir 78 Pt ----5771172736 ". 79 U sporednoj skupini su svi elementi samo kovine.

282 0.8 156.448 2 1280 650 850 770 704 2300 660.6- I -183.4.7 63 39 28 0C -252.3 -218.332 2070 4810 6240 Borova skupina B AI 111 Ga In TI Ugljikova skupino C Si IV Ge Sn Pb Duiikova skupina N P V As Sb Bi Ha/kogeni VI 0 S Se Te 0.290 2 6. 2 2.--. 4.212 0. 3 2770 1110 1440 1380 1640 2550 2060 2071 1450 1460 4830 2300 2700 2270 1740 -195.1 29.1 2 2 2 2.225 0.Svojstva Promjer atoma nm 0.349 0.314 0.320 0.316 0. 2 4 4 4.250 0. 4.383 0.0 44.8 119. 5.364 I.169 0.540 TaJi~te I Elemen~ skupina slmbol H A/ka/ne kovine Li Na I K Rb Cs Zemno-alka/ne kovine 11 Be Mg Ca Sr Ba Valencija.313 0.323 0.270 0.429 0.476 0. I Vreli~te I Gustoea I I °C -259. 3 3 3 3 1. 5. 3.5 271.084 530 970 860 1530 1900 I I I I I I I .-0. 2 4. 0.234 0.0 220 450 Va/encijaje broj vodikovih atoma koje atom elementa moze vezati u molekulu ili ih u njoj moZe nadomjestiti. 3.4 300 3700 1430 958 231.393 0.216 0.3 -210.279 0.165 1820 5730 6620 9800 1.4 3. 80 .342 -.154 0.232 0.7 1370 892 770 680 690 (20°C) kg/m' 0.2 2.9 327.4 186 97.6 680 1390 . 2 3 5 5 5 - 630.0 444.106 0. 6.502 0. 3. 0.8 280 610 1440 1420 1820 1740 1550 2600 3500 2300 2699 5910 7310 11 850 2220 2330 5360 7298 11 340 1.

320 0.271 0.6 I 4540 6000 7190 7430 7870 8900 8900 8960 7133 6500 8570 10200 11460 12200 12440 12000 10490 8650 11400 16600 19300 20000 22500 22 500 21450 19320 13 550 81 2. 1 2 4 5.382 0.282 0.293 0. 3 6. 3. 7.2 114 -271.2 -34.226 0. 1 5.255 0. 2 3. 3.440 0.280 0.194 0. 5. 1 1.839 1.310 4.8 -152 -108 Gus toCa I (200C) .277 0.495 0. 2. 3 4.270 Tali~te I Elemen~ skupina stmbol Halogeni VII F Cl Br J Valencija I I °C -223 -101 -7.4.270 0.488 5.288 0.250 0. 3.257 0.317 0.275 0. period Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd Hr Ta W Re Os Ir Pt Au Hg priru~nik 0.663 3.319 0.7 58 183 -268.136 0.9 -246. 3.166 0.6 4.6 -189.294 0.252 0. 2.4 2.8 320. 6 4. 5 7 3.288 0. 2.270 0.271 0.000 3120 4930 . 7 0 0 0 0 0 Pkmeniti plinavi He Ne VIII Ar Kr Xe Kovine sporednih skupina Ti V Cr Mn Fe 4. 3 2. 2 6.267 0.4 -157 -112 I Vreli~te ° C -188. 5.elemenata Promjer atoma nm 0. 5 I. 4 2 3 3 1820 1735 1930 1245 1539 1492 1453 1083 419.578 3.5 1750 2415 2625 2500 1960 1552 960. period 7 .0 -185.Strojarski .4 1 2 4 5 6.9 5100 3400 2500 2150 2740 2900 2730 2600 906 5050 3300 4800 4900 4500 4000 2210 765 3700 6100 5930 5900 5500 5300 4410 2970 356.294' 0.250 0.4 -248.249 0. 5 I.275 0.304 0.275 0.4. 1 4.4 7. period 6. kg/m' 1.2 1.9 2996 3380 3170 2700 2443 1769 1063 -38. 6 3.400 0.

Tima su slifni takoder nekovinski nitridi (BN. dok u krutom stanju formiraju skupnu kristalnu re!etku. ~~). posebno su znafajni organski spojevi. koje su spojevi pozitivnih (kovinskih) i negativnih (oekovinskih) Iona (NaCI = Na+ + a-). npr. su atomi elektroni U kristalnim elektrona - - odavanjem medu pozitivno valentni pa se kreeu ojima u re!etki razmjerno slobodno. elektrovalentne) Ionske veze nastaju medu kovinskim i nekovinskim atomima na taj nafin. 2. pri eemu su ioni nosioci naboja. Organski spojevi sefu od malih molekula. sve atomima. Soli imaju visoka tali!ta i vreli!ta te su pravi elektroliti. polivinilklorida (~H3Cl)n. u taljevini ill otopini vode elektrifnu struju. Na20) i hidrokside (opr. U plinovitom ill tekueem stanju (ili u otopini) su pozitivni i negativni ioni slobodno gibljivi. Kovinske su veze karakteristifne za sve kovine i njihove slitine. do veoma velikih molekula. °2.KEMDSKl SPOJEVI Kemljske veze 1. nekovin- - ski elementi (H2. nekovinski oksidi i hidridi (C02. N~. PCI3). NH3. Alomske veze (homeopolame. priprostih ugljikovodika (C~. Ne vode elektrifne struje. kovine. dijamant (C) i nekovinski karbidi (SiC. da kovinski atomi odaju vanjske (valentne) elektrone (jednoga iIi vi§e) te postaju pozitivnim ionima kationima. Si3N4). Ionske veze (heteropolame. B4C). S02. kovalentne) Atomske veze su veze medu nekovinskim atomima. 3. 82 . npr. a odlikuju se narocito dobrom elektricnom i toplinskom vodljivo§Cu te tvrdoeom i gnjetljivo§Cu (mogucnost preoblikovanja. koje tvore nabijeni. tvari dijamantnog tipa (s visokim tali§tima i vreli§tima) s vrlo jakim atomskim vezama (tvrdoea!). nekovinski atomi pak primaju vanjske elektrone i postaju negativnim ionima . Ionske su veze karakteristifne za kovinske okside (npr. i to od priprostih dvoatomnih do vrlo velikih molekllla 5 vi!!: stotina iIi vi!!: tisuCa atoma. H~) i spojevi nekovina (SCI2. NaOH) a narocito za sol i.anionima. S porastom broja atoma u molekuli prelaze te tvari iz plinovitih u tekuCe i potom u krute. Kovinske veze Kovinske valentnih - veze su veze medu kovinskim re!etkama. Spojevi 5 atomskim vezama (molekularnu zgradu) obuhvaCaju razmjerno m~i broj anorganskih spojeva. npr. kovkost). npr. Anorganski spojevi 5 atomskim vezama su: pretemo plinovite tvari (s niskim tali§tima i vreli§tima). Zajednifki elektroni vi~ atoma tvore molekule.

+): 1 - + O2 = H20 . 83 .5 -14 -252.'ojstva vodika i nekovinskih T'Iar I molekularna Relativna hidrida Vrelite .9 kJ/mol ?n kemijskoj reakciji odvedena ili dovedena toplina nije ovisna 0 toku reakcije .124. pri endoterreakcijama se toplina tro~i (dovodi.64 -67.9 -133.00 -89 -77.50 5.92 127.t H: F§dridi 3-0 H:02' '3 :1 RF He HBr a.oksidacija (»red-oks«) nastaju iz djelomiCnih reakcija =iakcije (oduzimanje kisika spoju) i oksidacije (spajanje s kisikom).7 -92.016 18.5 -50.1 -33..3 -112 -88. Reakcije redukcija .03 -259.4 1. H-5 H3J' .35 0.7 0.8 1. .0 3.286. Negativno nabijena jed.:J = H2 + + O2 + 286.t = »amonij«.OWc) 1465 152.282. -).01 17.WDovitom stanju ~ :":c Pri eksotermickim reakcijama se toplina oslobada (odvodi.32 g 2 m3 1 m3 = 2 H20 2 mola 2.406.7 kJ/mol + O2 = CO2 .4 0.01 36.Kemijske reakcije ~edoIadZbe kemijskih reakcija prikazuju koliCinske odnose sudjelujuCih tvari 2 H2 + O2 2 mola 1 mol 2.novaientna skupina CN.02 34.18 g 2 m3 ~.C) Opaska masa Talite .2 g 1.= »cijan.C GustoCa kg/m' (O.771 987 19.9 kJ/mol O2 = CO2 .8 -82.7kJ/mol C + 2" O2= CO .4 (4 bar) -61. " Pozitivno nabijena jednovaletna skupina NH.7 1.0kJ/mol CO + C + '-'.4 -83.46 80. tekuci ili kruti (nekovinski su hidridi plinoviti ili tekuCi).po medustupnjevima ili neposredno (Hessov zakon).090 voda (H oksid) H peroksid amonijak Ouorovodik Idorovodik bromovodik jodovodik sumporovodik fosforovodik ciianovodik Ii'CN" 100. S.0 1000.91 34.53 26 688 3 Voda i vodikov peroksid su istodobno hidrid i oksid.03 20. Hidridi Hidridi su binami spojevi vodika s nekovinama ili nekim kovinama.C :-.66 -35.00 27.54 -87. 2.08 34.. Hidridi ~ pIinoviti.

Elementi s vie valencija mogu imati i vie razlicitih oksida.98 I 1710 P pentoksid Si dioksid.O CUO FeO Fe.01 44. TiO 151. I 32.O.O NO 30.O. kremen K. 44.5 s -102.94 I 23. I C (s Tilte = sub!.O.87 228. CU. Fe(III) oksid Mn(II) oksid Mn(Ill) oksid Mn(II).O MgO Cao BaO Al. 46.00 350 2500 2572 s 1923 2050 1275 2000 2250 2270 2320 3550 3400 5720 4000 magnezija I p«eno (tivo) vapno - - Cr.90 231. WO.926 1923 N (I) oksid N (11)oksid.0 44.7 -151 21.5 16.Oksidi Oksidi su binarni spojevi kisika s elementima te su plinoviti. 108.O 61.1 1943 2387 2320 P trioksid 60.99 143. korund Fe(U)oksid Fe(Ill) oksid Fe(II). I 1 1.01 NO.3 -103 30 s -75. tekuci iIi kruti.37 1750 - - - - 5210 2800 6000 6400 5990 5240 5180 5090 4500 4856 5026 9500 9365 Cr(U) oksid Cr(IlI) oksid Cr(1V)oksid Cu(I)oksid CU(U) oksid glinica.O. Kisik 0. N trioksid N pentoksid S dioksid S trioksid 1.54 71.O.00 Nekovinski oksidi CO 28.8 250 s s -10.08 SiO.8 0C I VreIilte -183.01325 bar) Tvar I molek. ZOO 84 215.0 I (O°C) Gust kgfm Opaska I P.08 79.3 3.06 SO. Svojstva kisika i oksida (pri Pa = 1.340 1447 1447 2050 2.85 159.5 2630 173.69 231.90 81.19 239.3 -161 -9.O. Fe. Mn(1I1)oksid Mn(1V)oksid Pb(lI) oksid Pb (IV) oksid 5500 12110 5606 1373 1700 s - 7160 I W(lV)oksid W(VI)oksid cinkovo bjelilo .01 76. N.978 1.94 157.90 2200 196 1235 1420 1595 1538 1650 1080 1705 535 - - WO.99 99.06 I0995 P. Kovinski oksidi Na.31 56. Mo.01 64.96 68.54 70.34 101.O. MnO Mn. masa Relat.81 86. MoO.01 N. 80.94 223.5 - 1.20 40.250 C monoksid -91.0.O.) -218. CrO 94.977 C dioksid 1. SO.O. CrO. N monoksid N dioksid N (Ill) oksid.19 63.4291 -191. PbO PbO.8 -207 -78.5 - 141.01 CO.01 N.08 153.

99 66..70 237.01 12..) 3700 > 3500 °C 1 1 kg/m' (O°C) 2220 3510 Opaska I ~i'9it ~ ~t.. masa 1 °C (s = sub!..83 107.55 176..25 40.~ molek. S'JOjstva duIika i nitrida Re1ativna 1 medu nekovinama pak na- TaMte T-/JIdik . C: a.92 192.91 64. -.~ '.e 2350 2700 s 2300 1890 1665 1837 2570 3500 3877 3140 2830 2777 2857 5500 4300 3900 I 2515 3170 2220 6680 6950 7680 6890 8400 8200 13960 4250 5380 15700 16060 cementit u &licima ) tvrdi karbidni metali Nltridl Nitridi su binarni spojevi du~ika s kovinama. 'i' 85 .Karbidl Karbidi su binami spojevi ugljika s kovinama.39 106.91 194. ~ 12.95 61. .86 24. " ~.86 379.00 179... Karbidi su tvrde (i vrlo tvrde) tvari visokog taliMa. .01 55.01 1-209. le s nekovinama B i Si. me -~ Crli Fe.U..95 195. ~ .01 284.:-C ca.91 62..2511 2255 3050 6350 6570 8260 14100 5190 5630 u ~elicima za nitriralije re. roCiio s B.71 I I 4830 3500 I ) gustoea amorfnoga 1970 kg/m' brusni materijal karborund s vodom: C... SPOjstvaug/jika i karbida Gustoea _ Relalivna Tali~te Vremte 1 - T~ molek.10 64.) Vreli~te 0C I Gustoe~ _ I kg/m' (O°C) Opaska I 28.00 125.95 2730 s 2200 (4 bar) 1500 200 2050 3360 3220 2320 I -195.C ~ YoC ~ 7:£ TIC ~-c ~~ "'.:..82 40...c S.. masa °C (s = sub!.8 I 1.96 59.10 180. Ok C:k F=.95 104...H.

MnS 87.8 {119.48 32'061 5ulfidi CS.3 1550 s - - I FeS FeS.95 415 1290 1100 1190 - - - 5700 6700 6350 4100 6560 6740 5390 .Sulfidi Sulfidi su binarni spojevi sumpora s kovinama.S.76 142.27 150.07 159.20 95.44 1193 1171 220 - - 4600 5010 5000 kubiean ortoromban 1375 s 1240 1200 s Fosfidi MoS.C - Cu.P Cu.C 5umpor 120 kristaliean amorfan I 256.6 1110 1350 1130 {1100 Opaska I (s =. I I 444'61 2046 1960 2070 1261 2020 4100 5600 5780 I monoklin ortoromban 46. Fe.921 123.73 252.90 119. SnP.vidi: hidridi.C subJ. Svojsrva sumpora i sulfida naro- .75 211.76 248.99 160.12 84.5 CuS 76..63 112. ZnS 1185 1114 882 1850 (150 bar) 4000 4800 7500 5080 7500 4087 I pirit Fosfidi su birani spojevi fosfora 5 kovinama.13 150.0 -111.92 44.54 85.1 83. str.70 198. PbS SnS WS. At.03 I 280 I 2690 2200 1820 plamite 725 . Svojsrva fosfora i fosfida Tvar Fosfor cmi crveni bijeli Fosfidi CrP Opaska 123.P Fe'p MnP 86 221.96 86.6 I kg/m' w.C I plamiJte400 .07 239.P. 83).) 444. a medu nekovinama ato sa C (i H .92 610 (43 bar) 1123. CrS Cu.04 97.

. natrijev hidroksid kalijev hidroksid kalcijev hidroksid (ga§eno vapno) amonijev hidroksid - = = = = = = = vodena vodena vodena vodena vodena vodena vodena otopina otopina otopina otopina otopina otopina otopina HF HCI HBr HJ H2S H)P HCN NaOH KOH Ca(OHh N~OH 2 Na + 2 H20 -+ 2 NaOH + H2 Na20 + H20 -+ 2 NaOH 2 K + 2 H20 -+ 2 KOH + H2 t t K20 + H20 Ca + 2 H20 Cao + H20 NHJ + H20 -+ 2 KOH -+ Ca(OHh -+ Ca(OHh -+ NH40H + H2 t Karakteristiena sastavina baza je negativno nabijena jednovalentna sku. ..: NaOH = Na+ + OH- 87 . npr.:czgre H +).»hidroksi1«.Iim OH.: - kiseline bez kisika iluorovodicna klorovodicna (solna) bromovodicna jodovodicna sumporovodicna fosforovodicna cijanovodicna kiseline s kisikom ugljicna H2CO) (C02 + H20 -+ H2CO) sumporasta H2SO) (S02 + H20 -+ H2SO) sumpoma H2S04 (SO) + H20 -+ H2S04) du§icna HNOJ (N20s + H20 -+ 2 HNOJ) fosforna HJP04 (P20s + 3H20 -+ 2 H)P04) Karakterlstieni sastojak svih kiselina je vodik. §to vrijedi i za taljevine Z22. Daze su hidroksidi.Kisellne i baze Kiseline su tvari.kovinskih atsida ili amonijaka s vodom. dok je drug! dio kiseline negativno nabijena neko-.ilia ill atomska skupina: HCI = H+ + CIH2COJ = H2+ + colBaze (lufine) su spojevi. Hi pak nastaju pri reakciji nekovinskih oksida s 'IIOdom (»kiseline s kisikom«). Kiseline su vodene otopine spojeva vodika s halogenima iIi drugim ne. kojih molekule ill ioni lako primaju protone.llD't'iDama(»kiseline bez kisika«). npr. kojih moiekuie Hi ioni lako odavaju protone (vodikove . koji nastaju pri reakciji odredenih kovina.. koji je u vodenoj otopini ?OZitivnonabijen ion H+. Vodene otopine baza sadrfe pozitivne kovinske ione i negativne hidroksil:le stupine (te su dobri vodici elektricne struje).

za .11 74.6.5 modar bezbojan 8 -10 erven - 4.4 tut . Baze NaOH KOH Ca(OH)2 10.PO.4 360.47 40.. HNO.za pH = -Iga proizlaze vrijednosti: kiscle otopine neutralne otopine «(!ista voda) bazi(!ne otopine a> 10-7 a = 10-7 a < 10-7 pH < 7 pH = 7 pH> 7 (. npr.14) Vrijednost pH mjerimo pomocu elektrokemijskih jeniti raznobojnim indikatorima koji pri odredenoj boju.2 tuto crven 5 .S H.amonija(!na vodica gdcno vapno Vrijednost pH Mjera za stupanj kisclosti vodenih otopina je »vrijednost pH« (= potentia hydrogenii).24 lOO Talite Kiselina = vodena otopina H.8 modar zut 6 .34 18.P CO. 1-1): Otuda . a motemo je ocivrijednosti pH promijene ~ crven 3 crveno 4.08 63.4 3.6 g/kg vodc 6.5 -42 42.Svojstva kiselina ( baza Kiselina = vodena otopina HF HCI HBr HI HCN Tvar I Topivost (O°C) koncentracija g/kg vode I max.4 580 86 213 (39) 1388 1320 1834 1508 1834 1764 2130 2044 NH.: Indikator metilorant metilno crvenilo lakmus bromtimol (modri) fcnolftalein 88 mjerila.00 56. HCIO. koja je definirana negativnim dekadskim logaritmom koncentracije vodikovih iona a (mol.4.7.OH 35. SO.4 228 I °C I Vrelite 0C I Wc) Gust kg/m I Opaska Kise!ine H2SO.kalijeva lulina - - - .% 0.7 0.05 -77 - - 2239 sumpoma kisclina dui(!na kisclina fosfoma kisc1ina kIoma kisclina (cksplozivna) vodcnc otopinc: natrijcva lulina . Topivost (O°C) koncentracija max.za .04 0. H.10 100 45 69 0. masa Relativnal 98..35 -112 318.% 00 823 2210 2.02 98.4 00 molck.00 100.67 0.

vapnenac CaSO. I I NH.K cijanid AgBr. barit NaO kuhinjska sol I Na2CO.Ag brom~d K4Fe(CN)6 K Fe(II) cijanid KJ . KNO.Na klorid KCN .Pb sulfid lmena soli iz kiselina s kisikom svrbvaju na -at (it): Na2C03 .Na karbonat KCI04 K K K K K K klorat silikat kromat bikromat manganal AI sulfal NaHCO) . tilska salitra indijska salitra .K Fe(III) cijanid PbS .hCO.hSO.NO. (NH. BaSO.+ NH.K jodid K)Fe(CN)6.SoIl Soli nastaju pri reakciji kiseline 5 bazom: Ha + NaOH ->-NaCI + H20 djelovanju halogena na kovine CI2 + 2 Na ->-2 NaCI djelovanju nekovinskih SO) + Cao ->-CaS04 2 HCI + Zn ->-ZnCI2 + H2 oksida na kovinske okside Hi baze CO2 + 2 NaOH ->-Na2CO) + H20 kovinu ili kovinski oksid Soli nastaju i pri: - djelovanju kiselina na nep]emenitu t H2S04 + CuO ->-CUS04 + H20 Nazivi za soli Imena soli iz kiselinabez kisika svrbvaju na -id: CaF2 .CI salmijak (NH.Ca ftuorid Cu)p .Cu fosfid NaCI . NH. potm K1SO. 89 NaNO. sadra Ba BaOl BaCO. kalcinirana soda Na2SO.Na hidrokarbonal Na2SO) Na2S04 Na2S20) NaNO) Na)P04 Na2HP04 NaH2P04 Sol klorid karbonat sulCat nitrat - K2SiO) K2Cr04 K2Cr207 KMn04 KAI(S04h Na sulfil Na sulfal Na liosulfat Na nitrat Na fosfat Na hidrofosfat Na bihidrofosfat K KC] K2CO. - Posebno znacajne a/ka/ne soli I Na Ca CaCl1 Caco.

35 1380 4500 baritno bjelilo 233.09 192. K2CrO.12 1540 498 103 20iJ 200 110 672 282 - 2905 993 3054 220 4600 4000 650 I 3600 150 2284 1023 2988 315 2894 - - - modra galica Fe(lI) klorid Fe(III) klorid zelena galica 64 776 634.14 1450 128 163 2320 172.10 25 200 100 2316 CaSiOJ CUCI2 CuS CuCOJ " Cu(OHh CUS04 CUS04" 5H20 FeCI2 FeClJ FeS04" H2O FeS04" 7 H2O KCI KCN 116.04 194.35 4600 253.25 4430 197. kreda 100.12 138.75 162.60 249. 100.33 782 1600 2152 110. KH2PO.21 174.09 138.6 610 1069 400 300 1560 2180 2267 2664 2100 2564 cijankalij K. CacoJ" MgCOJ CaSo4 Caso4 " 2 H2O CaJ(P04h CaHP04" 2 H2O CaCr04.19 976 240 968 236 - I 2703 2732 2690 permanganat .16 134.09 898.) Ut (O°C) Relat'j (sTali!le Ivr C !GUstoeal 962 1560 3856 208. KCIO.60 221.5 300 1417 3040 1898 1989 KHCOJ K2COJ K2S04 KNOJ KJP04 K2HPO.21 169.Svojstva Sol BaCI2 BaCOJ BaS04 Ba(N°Jh molek.02 74.56 65.40 1453 595 3245 261.27 101. bikarbonat pepeljika (potUa) indijska salitra - - 2338 2525 K2SiOJ KMnO.11 212.68 126.29 158.55 150 896 588 337 1340 252.20 294.6 s dolomit 184.45 95. °C I e kg/m' Opaska masa = sub1.28 174.08 159.16 3080 310. K2Cr207 90 154.2H2O - 172.41 2960 sadra (gips) 136.99 2711 vapnenac.14 1670 - BaCr04 PiCI2 Caco.18 136.92 278.

3H20 MgCI2 MgCO] MgS04 MgS04 7 H20 NaF NaCI NaBr NaJ NaCN NaHCO] Na2C03 Na2CO] .44 102.8 100 95 100 1088 48 5425 107.t2 H20 474.28 97. (N~hS04 N~N03 (NH4hHP04 N~H2P04 PbS PbS04 Pbcr04 ZnCI2 ZnS ZnC03 .10H20 Na2HP04.06 114.39 K]Fe(CN)6 ~Fe(CN)6 .32 120.04 I 322.90 149.18 53.01 84.89 49.7 270 860 884 306.22 84.99 344.2H20 NaH2P04.99 122.48 41.6 1412 900 - 200 1702 1449 1393 1300 1500 1750 1894 1850 2316 3010.5 60 100 169.soli Sol _ I Relai lTaJi§te V Ii§t Gustoea molek.37 246.99 286.25 323.) 210 umjetno gnojivo 1114 1000 844 283 1020 300 730 91 . .10 H20 Na2S04 Na2S04. 329. 2660 1636 2790 2165 3203 3665 2221 2533 1446 2698 1465 2267 2536 2066 1910 2400 1750 1527 2429 1573 1770 1725 1619 1794 7500 6380 6300 2910 4102 4440 I stipsa (alaun) crvena krvna sol futa krvna sol I magriezit Igorka sol I kuhinjska sol soda bikarbona kalcinirana soda kristalna soda Glauberova sol cilska salitra 380 200 70 fiksirna sol salmijak (ni§ador) bijela sol (fat.99 58.06 115.41 95.38 - 70 712 350 1124 150 993 801 756 665 563.99 137.IOH20 NaNO] Na]P04.14 142.19 84.26 422. °C ~ c kg/m3 masa l (5 = subl.10 132.14 80.06 248.95 79.04 132. H20 Na2SiO] Na2S20] 5 H20 NH4Cl NH4Br NH4HCO] (NH4hC03' H20.49 97.18 136.01 105.09 177.25 303.03 239.43 125.) C I (O°C) 92 Opaska I KAl(S04h.

KCN karbide npr. npr. npr. U principu su u organskim spojevima moguCisvi elementi. CO2 ugljicni disulfid CSz CN ugljicnu kiselinu H2CO) cijanovodik karbonate npr.H9 pentil (amil)-CsHII 92 .Orgaosld spojevi U svim organskim spojevima sadlfan je ugljik. u organske spojeve ne ubrajamo sJijedeee anorganske spojeve sa C: ugljiene okside CO. CaCz i sI.alkani. butan C. etin CH=CH - Nezasiceni ugljikovodicl teze pretvorbi u spojeve sa stabilnijom vezom (u zasieene). alifatski spojevi) iJiu kolute (kolutni = cikliCni spojevi). etan CH)-CH) . eten CH2=CHz alkini. Organski su spojevi najee~ sastavljeniod ugljika i vodika (ugljikovodici). AlikiJi (opea oznaka -R) su atomske skupine koje imaju jedan vodikov atom manje nego Ji odgovarajuCi alkani.HIO I I I H-C-C-C.alkeni. Stoga su nezasieeni ugljikovodici kemijski vrlo aktivni pa se takode spajaju u velike molekule (polimeri). atoma: prop7 atoma: heptatoma: but8 atoma: okt- Za molekule organskih spojeva karakteristiena je atomska struktura ugljika. eesto jo~ i s N i S. 1 2 3 4 Nazivi organskih spojeva po broju atoma C u molekuli: atom: met5 atoma: pent9 atoma: nonatoma: et6 atoma: heks10 atoma: dek-. U organskim spojevima prevladavaju u prvom redu atomske veze. npr. Medutim. koji se vefe u lance (Ianeani = aciklicki. npr.-C-H I I I H H H H H H I I H I H I H I I H-C-C-C-H I H H H H H-C-H I I CH)-CH2-CH2-CH) H I I H-C-C-H I I H-C-C-H I I H H H H - Ugljikovodici mogu biti: zasiceni nezasiceni: s dvojnimvezama s trojnim vezama . metil -CH) etil -C2Hs propil butil -C)H7 -C. Molekule jednakog sastava mogu imati razliene strukture (izomeri). CaCO) cijanide npr.

OH etanol (etilalkohol) CH.H.) alkanoni (ketoni) CH. CH.H.H. eten C.H.COOH propanska k. mozemo '3ZVmati s obzirom na karakteristicne skupine atoma (prema kojima imaju . sadrze i druge elemente.H. etin (acetilen) C..H. (mravlja k.OH metanol (metilalkohol) HCHO metanal (formaldehid) HCOOH metanska k.) C. C.-COO-CH. etan 3 C. C.CI-HC'O CH. propen C.) I C. osim C i H.H./tanske kisline (karbonskek.H.CHO propanal C.-NH. CH.H. CH.H. metan 2 C.=CH-CN vinil dietileter metiletanat klorepoksipropan etilamin propanamid propennitril ( vinilcianid) -0-COO=c--"O"--C= -NH.H.H.H. propin C. p Primjeri znacajnih organskih skupina Spoj eteri esteri epoksidi amini amidi mtrili Karakteristicna atomska skupina Primjer C. propan iokani Iparafini) *cm (oIefini) . -CN Aromaticni ugljikovodici (beozenskog tipa) beozen (benzol) C6HsOH C6HsCH) C6HsC.-O-C. Sistemske skupine organskih spojeva ime Skupina karakteristicni sastav CnHzn+z CnHZn CnHZn-2 -OH (hidroksil) -CHO (aldehidna skupina) -COOH (karboksil) -CO(karbonil) Broj atoma C u molekuli 1 CH.acna kemijska svojstva).H) C6HsSO)H C H 6 6 CW"'CH-CH'CH 'CH=CH"'-(fenil -C6Hs) ksilol tereftalna kiselina fenol toluol stirol sulfonska kislina C6H4(CH)h C6H4(COOHh 93 . -CONH.-CONH.OH propanol (propilalkohol) C.H.COOH etanska k.o.kini (acetileni) Wanoli (alkoholi) oOkanali (aldehidi) .CHO etanal (acetaldehid) CH.Organske spojeve koji. (octena k.

2 27 64.5 -11.S -102.11 -99 46.7 -138.09 17.08 -94.7 10* 125. .03 -92 783 807 817 etanal propanal butanal metanska kiselina CH3CHO C2H.23 114.8 99.6 16 20.04 30.668 703 764 691 1.7 butanska kiselina C3H7COOH propanon (CH3hCO propantriol (CH2OHhCHOH 58. CH COOH klsehna 3 proka mravlja kiselina octena kiselina klsehna H COOH ' 74.9 56.08 -22 88.1 164 992 964 etanka. * 968 mbar.9 30.07 -112 60.5 2** -83.S 792 290 1260 maslana kiselina aceton glicerin J) Zastarjela imena! 2>Rastopina formaldehida u vodi = formalin.8 46.C) / I -161.7 100.4 97.5 -47.10 58.7 78.3 -130 -1 -81.05 -123.C (O.5 -172 -187.CHO C3H.11 -4.05 54.3 -103.7 -88.12 56.OH C3H7OH C4H9OH HCHO - butin metanol etanol propanol butanol metanal 693 792 789 804 810 metilalkohol etilalkohol propilalkohoJ butilalkohol formaldehid2> 32.C masa 16.2 49.Reiat: Spoj I 1 Tali~te I molek.356 2.7 -32.500 733 1.09 26.703 2.10 -127 74.717 1.05 8.cHO HCOOH 44.1 1049 141.04 40.019 2.5 58.11 114.12 58.08 -81 72.6 -50 -57.07 54.12 -79.6 -42.6 92.3 -159.S 75.04 -97.4 -169 -185.2 Svojsrva nekih Gustoea Vreli~te kgJm' Opaska .0 -107.260 1.07 44. ** 972 mbar.09 -182.111 »etilen«u »propilen«" »butilen«" acetilen metan etan propan n-butan izobutan ciklobutan n-oktan izooktan eten propen buten ciklobuten etin propin CIi4 H6 C3Hs C4H1O C4H1o C4Hs CsHls CsH1s C21i4 C3H6 C4Hs C4H6 H2 C3H4 C4H6 CH30H C2H. 94 L---8 ---- .8 117 -21 0.8 1220 118.7 -6.23 28.1 -0.08 56.05 42.915 2.03 60.6 -23.

5 42 -6.9 80.2 -116.12 98.3 (20mbar) 1601 280 81 1654 ekspl.13 146 226 s 159 -104 14 - 1350 1544 - dekstro .2 76.908 1145 879 1071 1022 708 1113 1299 R12 freon 1 R21 etilklor vinilklorid naftalir »benzo fenol anilin glikol C H Cl 2 S C H Cl 2 3 CIOHs C6H6 C6HsOH C6HsNH2 (C2HshO C2H.4 I Gustoca kg/m' (00C) 1.392 216 1279 160 13. CFCI 3 metilklorid metilen klorid kloroform 137.92 159. molek.08 227.93 119.7 -63.12 62.16 183. gIukoza C6HI206 saharin C7Hs03NS salicilnakis.5 13 -12 217.2 5.- celuloza (C6HJoOs).19 138.13 74.50 128.38 153.14). masa 50.2 1.6 261 -24 -40 61.52 '62.7 -96.za salicil 1443 8.9 -29.785 1.92 64.organskih spojeva Spoj I Relat.6 -111 -155 -127 -139 -160 80. HOC6H.33 RH freon 1 diftuordiCF Cl klormetan 2 2 mnoftuordlklorm. 180.5 -22.37 120.2 14.COOH fosgen COCI2 iperit (C2H.(OHh oH1.4 34.3 -15.49 84.07 318.82 I Tali§t~ I Vreli§te °C I °C -97.6 197.11 94.09 227.18 78. nitrogliceri trotit (TNT 95 .91 102. CH Cl 3 CH2CI2 CHCI3 CCl.ClhS gIiceril(02NO)3C3Hs nitrat trinitro(N02hC6H2CH3 toluen (162.04 .11 93.336 1489 1595 1494 Opaska I monoklormetan diklormetan triklormetan tetraklormetan mooftuortrlklorm.1 182 184. monokloretan monokloreten naftalen benzen hidroksibenzen aminobenzen eter etandiol fenolftalein CHFCI 2 1426 917 0.8 24.

mogucnost preoblikovanja. (C3H6). alkanola. je odreden stupanj polimerizacije. naravni kaucuk (CsHs). Pojedine molekule polimera nisu jednake veliane. (~H3Cl).). i to bez nastajanja nusprodukata. (C6HuON).Polimeri Polimeri (umjetni organski spojevi) su makromolekularni koji nastaju nizanjem molekula osnovnih tvari organski spojevi . topivost itd. Najobifuiji oblik makromolekule proizlazi iz laneanog nizanja monomera. Polimere dobivamo iz monomera sinteticki ili pretvorbom Glavni postupci za dobivanje polimera su: prirodnih tvari. prieem nastaju makromolekule koje sadrZe medusobno povezane monomeme molekule kao osnovne skupine. (CsHs). od kojih se sastoji molekula polimera. c) Poliadicija je organska kemijska reakcija spajanja razliatih spojeva s malenim molekulama u makromolekulame tvari. fvrstoCa.monomera . poliamid (~~). Kopolimerizacijom nastaju polimeme tvari aja svojstva mogu biti u ~irokim granicama prilagodena potrebama za njihovu primjenu.monomera. Relativna molekulama masa polimera iznosi prosjefuo oko 104 do 107. Stoga se stupanj polimerizacije moZe smatrati samo prosjefuim. Brojem molekula . . (C. halogenida). BuduCi da je broj kemijski vezanih molekula (monomera) u molekuli polimera vrlo velik. (C3H3N). (RSi02).u makromolekule s vrlo velikim brojem atoma (do 1000 i vi~e). sinteticki kauCuk: polietilen polipropilen polistirol polivinilklorid poliakrilnitril bona S bona N silikon 96 - (C\2H\4).HgN). bez nastajanja nusprodukata. S porastom stupnja polimerizacije mijenjaju se i svojstva polimera (viskoznost. Kopolimerizacija je polimerizacija barem dvaju raz1ifuih monomera. b) Polikondenzacija je kemijska reakcija pri kojoj se osnovne tvari s malenim molekulama veZu u makromolekule uz izluavanje nusprodukata (naroato vode. Primjeri najznaeajnijih polimera: celuloza (CJ{\oOs). a) Polimerizacija je organska kemijska reakcija spajanja jednakih ili raz1iatih nezasieenih spojeva s malenim molekulama u makromolekulame tvari. to manje raz1ike u veliani makromolekula neee bitno utjecati na promjenu njihovih svojstava.

suspenzije se filtriraju kroz obiene filtre (otvori oCica 100 nm). . prave se otopine ne taIore. 8 .... - Filtriranje: .prave se otopine ne mogu filtrirati.a (plovucac) -krutina: suspenzije velicina eestica > lOOnm koloidni eutektik Ta/oienje (sedimentacija) (eestice se talore zbog tefine Hi pomoeu centrifuge): . - tekucina (alkohol u vodi)' -.koloidi se filtriraju kroz specijaIne filtre (otvori oCica 1 nm). prah) tekuci dispergenti .s> .krutina: koloidna otopina heterogene Smjese smjese (disperzni -jedna sistemi) tvar u raznim fazama (voda iled) iIi vik tvari (voda i ulje) velicina eestica > Inm - koloidne otopine velicina eestica 1. "" .. koloidne otopine taIore se pomoeu (ultra)centrifuge.plinova: koloidna pjena (sapunica) tekucina: koloidna emulzija (mlijeko) .IOOnm - kruti dispergenti . .plinova I krute pjene tekucir..grubodisperzne suspenzije lako se talore.. krutina (sol u vodi) krute otopine otopinski kristali (austenit) plinoviti dispergenti (aerosoli) tekucina (magla) .plinova (C02 u vodi) (prave) otopine oS c ].Pregled tvari elementi Ciste tvari spojevi homogene smjese (molekulama disperzija) velicina eestica < Inm cisti elementi (samo jedan red atoma) mijeani elementi (najmanje dva izotopa) anorganski spojevi organski spojevi plinovite smjese (zrak) tekuce otopine .krutina (dim.Strojarski priru~nik 97 .

Masa je takoder vaganjem odredena koliCina tvari. .kositrena8730 .tekuci 7025 7200 . 80..teZina« i vaganjem ustanovljenu (g. G u s t 0 c a e (kg/m3) je odnos mase m i volumena V: e Gustocom izrafena masa: m = mIV. 9000 bijelakovina 7500. .kovani eelik.lijevani . TeZina nije konstantna. Masa se ne mijenja s promjenom polofaja. . = e V.lijevano duralumin deltakovina - . oksidi str.. .MEHANIKA Masa i teiiDa M a s a m (kg) je svojstvo tijela koje se oCituje u ustrajnosti protiv promjena gibanja i u uzajamnom privlaeenju drugih tijela. 2900 s bakar. . U svakidaSnjem Zivotu oznacuje . . 88 str. .valjani . . Odredena je masom m tijela i ubrzanjem zemaljske sile teze g = 9.aluminijska 7400 . .lijevani . . Masu odredujemo usporedivanjem s drugim tijelima poznate mase (tj. 8200 cink.elektrolitski . . 95 masu Cisti elerrumti i spojevi GustoCa Cistih elemenata i spojeva sabrana je u podacima Cisti elementi str. vec se mijenja s promjenom ubrzanja g sile tefe (koja se mijenja od ekvatora do polova od 9. 8920 . t).lijevani 8400 manganin 8400 . 86 organski spojevi Tehnilke kovine i spojevi . 64!) Gustoea telmi&ih materijala (kg/m3) 0 tvarima: str. 84.kovani. 7200 7850 7850 8100.vaIjani 8800.78 do 9. .kovani aluminij lijevani - 2750 2560 aIuminijevelitine 2600 .80665 mls2. 10500 10500. . 81 kiseline. .kovano 19250 zlato. G = mg. . .tekuCi 8220 8900 . 2650 silumin 7250 sivilijev srebro. . 90. .lijevani 8300. T e z i naG (N) je sila. 10100 bronca. 8950 .83 mls2). (Vidi upozorenje na str. 91 str. . .. . 85 soli karbidi.brzorezni 98 6480 6900 7000. kojom Zemlja privlaCi tijela.lijevano 2500 . vaganjem pomocu utega). 8800 . . kg. 94. 9000 8600 2800 1800 elektron konstantan 8800 kositar . nitridi str. . 8800 mjed(mesing) 8580 monelkovina 10640 olovo tekuce 11340 . . baze hidridi.lijevano 10400 . 10600 .tekuCi .

860 .10% terpentinskoulje ~ kamenog ugljena 1020. 1380 2100. 1071 860 . ..laki -.. sirovi keramicki proizvodi koks kolofonij korund kreda kreinen (kvare) kremeno staklo kriolit led (H20) mast pamuk papir 1050. .. . .920 910 . . 1500 1250 1500. 2000 910. 2600 2100.1700 900.. . ..910 1080 780 .. . umjetna ~amot ~ecer ~krob tinjae treset.. 1080 860. .smedeg ugljena laneno ulje morska voda nafta parafinsko ulje petrolej 680 . 2500 1150 .. ..13 99 .3900 1600. .918 959. . . 2600 1420 1380 2200 . ..1200 850.... . .. . . 1090 3750. .te~ki cilindarsko uIje katran iz kamenog ugljena . .. .. 1200 - . . prirodna staklo svila. .. ..350 2150. . tvrda gumeni proizvodi kaucuk. 1900 1070. . . 890 880.. .. . posu~en troska ugljen ugljen. 1800.1020 760. Kap/jevine (pri 15°C) - benzin -. pepeo pluto poreulan smirak smola. 974 .2450 4000 1250. 1040 940 1020 1030 - 700.2600 1610 1530 2600 . 3250 2000 .4000 1800. . 3000 1200. . . . . . 2800 1200 2400...1040 1300. . 1500 1400 . .nafte . 2400 200.Nekovinske krutine asfalt azbest azbestna Ijepenka boksit celofan celuloid cement grafit guma.smedeg ugljena katransko ulje iz kamenog ugljena -. ... . . .. . 1600 2500 ...2650 2200 2950 880 . .1330 2400 . . . 3000 1250. . 720 930 I < 760 - plinsko ulje iz katrana 880 . 1700 1000 .. . 1250 - 980. . .. . . .. .. .. . 980 1020. .930 1600..1040 900. 1300 1150. 1400 1300 . .. . .. 960 1480 700. 1600 1800. 1080 - ulje za lozenje lako tclko 890.. 1018 t.. drveni ugljeni briketi vapnenae vapno zivo ga~eno vosak vuna zemlja Zemlja (planet). 3200 800 .smedegugljena repicinouIje ricinusovoulje solna otopina (NaCl).. . voda 999. 900 911.. . 900 1100. 2000 5530 Ukupna masa Zemlje iznosi 5960. . .

800 800 . . sol 1250 1200 . 1900 . grasak jecam.rastresen 1200 psenica 760 raZ . . . . . . . . . kameni smedi za nasipavanje: 700 . ugljeni cement . . krumpir. 1250. porfir mramor pjescenjak gust vapnenac porozan zid od umjetnog gradiva: obicna opeka porozna puna opeka porozna suplja opeka suplja opeka fbuka: cement sadra - - 2600 2700 2400 2600 2200 1800 1100 1000 1450 2100 1200 vapno vapno-cement beton (od sljunka) drvo (prosuseno) borovina brezovina bukovina hrastovina javorovina jelovina lipovina smrekovina topolovina 1700 1900 2200 600 . 520 . 600 500 . . 1400 treset 300 . 800 700 . . . 800 1700 sljunak . 1250 1000 fivo troska (sljaka) 1060 zemlja. 50° 27 .nabijen 1650 680 slama 45 voce 360 zob snijeg . rastreseno 500 . . . . .. 800 briketi. . 35° 45° 35 . 500 Sipke tvari 750 . 50° psenica. . . . gaseno 1150 . 600 450 . .smedi zemlja 25 .raZ ugljen. . 450 I .kameni . ilovaca zemlja 1600 . lOb koks 100 40° 35° 40 . 190 550 -mokar 200 . .od meka drveta 150 koks 320 .Gradiva zid od prirodnog kamena: granit.suha 1600 jecam 650 pijesak. . . . . . . . 35° ..nabijen.svjefe zapao 80.rastresen - - Kutovi prirodnog pokosa cement grah. .mokra 2100 fito. . .od tvrda drveta 200 materijal 800 . . . voce . . . . Ijevaonicki krumpir 750 . . . . . . 750 550 . .suh vapnenac 1400 . . 600 550 . 2000 ugljen drveni drvo u cjepanicama 330 . 900 ugljen. 45° 35 . . . 700 700 . . 2000 . . pijesak. 900 . 900 650 . .prirodnovlaZna 1800 brasno.vlaZan 2000 vapno.

+ F2 = AnalitiCko rje§enje: VRi + Ri R = VF. /FoX y y Sila u prostoru F sila s hvati§tem (xo.!!-o/7.F2oosy Rx i Ry su projekcije rezultante R na osi x i y Rx = FI + F2cos y Ry = F2sin y 101 . Yo' zo) Fx.sila s hvati§tem (Xo. Si/a u ravnini F .2 tanlX=F.. Fy. p.Yo) komponente Fx. R = F.STATIKA Sila 1 Sila F (N) je uzrok promjeni gibanja i oblika tijela.komponente y R .rezultanta trokl1t sila paralelogram sila ft.2 + F22+ 2F. smjerom i hvati§tem. y kutovi osima x. F. z - - - §to ih zatvara sila F s ~=F~IX F= Fx + Fy + Fz ~=h~P ~=h~y = I y F=VFi+F/+Fl COS21X+ COS2p + oos2y Silstav!janje dviju si/a u ravnini Sile koje sastavljamo Kut medu silama Ukupna sila Graficko rje!enje: Fh F2 .. Sila je vektor odreden velicinom. Fz komponente ex. Fy IX kut §to ga zatvara smjer sile F s osi x - - F=Fx+Fy Fx= FooslX F~= FsinlX F2 F= V x + F. y.

p. aIi suprotne sile +F' i -F'. = Culmannov pravac spaja sjeci~te pravca djelovanja sile F i jednog od zadanih pravaca sa ~eci~tem ostalih dvaju pravaca. 102 .' 2 R Fi.I) $ . I Sastavljanje vile si/a s raz/icitim hvatiltima Graficko rjdenje: verimi poligon F. 2 i 3). Sastavljanje vile si/a sa zajednickim hvatiltem Graficko rjdenje: poligon sila n AnalitiCko rjdenje Projekcija I R=2FI I-I rezultante na os x (y) jednaka je zbroju projekcija svih kompoRx nenata na os x(y): = I-IFix 2 n R. . 2 n Hvati~te rezultante je u hvati~tu sila. Rastavljanje si/e F u vile komponenata (\.' 0 AnalitiCko rjdenje DaIjnje rjebvanje n R=2Fj I-I (0 . koje se ne sijeku sve u istoj tocki Graficko rjdenje: c.po volji odabrani pol) - pomocu projekcija kao u prij~njem primjeru. = I-IFt.Pri sastavljanju dviju paralelnih sila FI i F2 dodajemo dvije jednake.

Moment sile u ravnini Momenti komponenata sHe F y Moment sile F -M" = F"yo My = Fyxo + My = My-M" n MR a 01 '0 M=(-M. gledan u suprotnom smislu.iera sile F) M=Fa Po dogovoru moment je pozitivan ako niegovo djelovanie ima smisao suprotan smislu kazaljke na satu. Te se dvije sile ne mogu sastaviti u rezultantu. Moment sprega sila iznosi ~/ M=Fa . pozitivan. 101): - ukupni moment M=VM.Stati&i moment sUe Statii!ki moment sile M (Nm) s obzirom na neku tocku (polO) je umnofak sile F i njena kraka a (tj. y i z (vidi sliku: sile Moment sile u prostoru Momenti s obzirom na pojedine koordinatne u prostoru na str. usporedne i suprotno usmjerene sHe F i -F s medusobnim razmakom a.. Vektor momenta sile ima takav smisao da je moment.2+Mi+ Ml Spreg sila (par sila) su dvije jednako velike. Moment sile je vektor kojemu je smjer okomit na ravninu odredenu smjerom sHe i kraka.) Zbrajanje momenata s obzirom na istu tocku (os) = I-I MI ~ osi x./ 103 r Spreg sHa mo~ se u istoj iIi paralelnoj ravnini po volji premj~tati ili zamijeniti drugim spregom sila koji ima isti moment: .. okomite udaljenosti te tocke od sm.

b) Zbroj svih momenata = ~M.uu (odn. Reakcije Nepomicni u osloncima oslonac (smjer) Pomicni oslonac Njihajni oslonac 104 .ue giba. nuli R=~.x I-I =0 MRy= ~M.ue ako je ~ momenata Pri tome raeunamo stabilnosti > ~ momenata prevrtanja sve momente s obzirom na brid prevrtanja. ostaje u mirova. na kojeg djeluju. Stabilnost Tijelo je stabilno s obzirom na prevrta. ne mije. Uvjeti ravnoteie a) Rezultanta svih sila mora biti jednaka n .Ramotefa sila Sile su u ravnotezi ako kruto tijelo.grafickom rj~avanju poligon sila mora biti zatvoren nuli (R = 0).-1 komponenata jednake nuli n Rz=~F.z=O Stoga moraju Rx biti i rezultante n = ~FIx = 0 i-I n Ry = I-I Fly= 0 ~ mora biti jednak n MR I-I Pri .ua).=O I-I n Zato moraju zbrojevi momenata s obzirom na pojedine koordinatne osi takoder biti jednaki nuli n n MRx= ~M.ua sta.Fj=O .y 1-1 = 0 MRz = ~M'r I-I =0 U sila koje imaju isto hvati~te nije potreban uvjet za momente.

Nosai!i Nosac na dva oslonca Reakeije u osJoncima -I -I -I Zidni (okretni) nosac Reakeije u osloncima I A". Najprije odrel1ujemo reakeije u osloneima A i B. .p.=B". .. 2 H er em on in plan sastavljen je od (zatvorenih) poligona sila koje djeluju u svakom cvoru. pri <!emutreba usvojiti isti smisao promatranja (npr. . = Culmannovpravae) J)1 U A -i -i I H " H I Re§etkasti nosac (re§etka) Reakeije u osloneima A=B=!. . a nalaze se u ravnotezi. Zatim crtamo plan tako da kod svih cvorova uzimamo u obzir redoslijed sila kakav je na sliei.=Fh Ay=F (C.3 .... A .7 ) 105 ..& . x)..s (- + vlacno naprezanje tIacno naprezanje ID .

= 2r/n. Tezi~te je'na 2.Statika uieta Uie upeto na razmaku I s progibom A K J.9549 r 106 . V2 0::0.=-.9003 r Y. h = H/p ~ 12/S[ Tezina uzeta h Prikloni kut 1= h/2 .x2 Duliina uieta 2s 0::I Tezina uieta G ~ pi Progib 10::p12/SH Prikloni kut tan ex~ 4//1 Sile u uietu: komponente V 0::pl/2 Ho:: p12/S1 rezultanta S 0::pl/S . = 2r/n ~ 0. = 3r/n 0::0. Maleni pro gib - - (ukupni) gustoea materijala uzeta ubrzanje teze (= 9. a y.SI m/s2). Duzina.2 a+b+c 3. ProizvoUni pro gib Y = h/2 (e"/h + e-xlh).6366 r Y. = r =ex ex= n/2 = 90° ex= n/4 = 45° ex= rr/6 = 30° h b+c «(rad) y.h Duljina uzeta 2s = 2V j2'+ 2/h Progib Ufe ce poprimiti oblik lan/!anice . Uie Ce poprimiti (dovolinom t<>a10~cu) oblik parabole y ~ 4//12 . V(l/f>2 + 16 2. Obod trokuta polovici duzine. Tezina jedinice duljine p = Aflg (N/m) presjek uieta - fl g 1. Krumi luk s polumjeromr i kutom ex sinex y. (~/2h + e-I/2h) - G = 2ps tan ex= s/h Sile u uietu: komponente V = ps H = ph rezultanta S = p(f + h) TeZiJta Jinija 1.

= I-I y n H A =2:Aj 1-1 ~I 107 .a + 2b 3 0 +b 3 Trn".~ O.c: >. 5. /)/2 /)/2 0 -I h y =-. . Kruzni odsjeeak 2 Yo H I 1 sin3et oc(rad) sin et cos et !- = 3r 2 u.Tefi§ta IIkova 1. KruZni isjeeak Yo 3 n et = .I '"I I 1 2r Yo = .. Isje~ak kruznog vijenca R3-r3 sinot Yo = 3.6366r n ~t 6. Tezi~te je u sjeci~tu duagonala.(rad) .- 7. 2 = . Tezgte je u sredgtu. -I 4.U- 2 sinet - et(rad) ' ~ 0.~ 04244 r 0 31: 4J12 Yo = -r 3n -I . Paralelogram. Trokut h YO="3 2. Sastavljeni lik Pojedine povriine Ai koordinate tezi~ta Xo = 2: (Alxl)/A Yo I-I (A/y. T ~ o. T a.6002r 4r Y = .)/A 2: . R2- r2 .. Pravilni vi~ekut i krug. . Oh --p\ "" .= 90.- 8.r.

Kuglina zona Yo= a = Vh. Polukugla 3 yo=-r 8 5.) -3(a4-b4) 6h(a2 + b2) + 2h3 b = Vhb(2r-hb) 8. Kuglin isjecak 3 Yo =. Kocka i prizma. 4. ~ . (2r-h) 8 7. Kugla.K:J 2. Tezi§te je u sredi§tu. (VIYj)/V I-I " V='2. Piramida i stoZac h YO=4" 3.Tdi§ta tijela J. SastavUeno tijelo Pojedini volumeni Vj koordinate tezi§ta " Xo = '2.Vj j-I " Zo = '2. Kuglin odsjecak (kalota) 3 (2r-h)2 Yo=-'-4 (3r-h) 6. ( VjXj)!V I-I " Yo = '2.(2r-h. Tezi~te je u sredi~tu. (VjZj)/V i-I 108 .

Trenje tijela Fn na kosini G Sila okomita na podlogu = Gcosex - tezina Sila u smjeru podloge (niz kosinu) Fo = G sin ex Tijelo miruje Pi. ex tan tan (10= flo tan(1 =11 120.oI Ijezo iIi broncu kovina na drvo drvo na drvo kola na kovinu kola na lijevano zeljezo Koeficijent suho: 0.. 0..2..ia - u svakom polofaju kosine ako je F.05 0.10 0. 0. .01 .12.20.0.ia I suho I 0. .18 0..ia giban.50 . .40 0. .10 0. = lIoFn = floGcos ex 110..12 10. . .. 0. 0.65.ia 3. .TRENJE Trenie je otpor pri klizanju dvaju tijela koja se dodiruju plohama.20 0.10 I suho I 0. 0.. . kojom jedna ploha tla<!idrugu.20. I.. snijeg: 0..0. Trenje mirovanj a flo Sila trenia ~ Trenje gibanja F.02.20 . 0.35.50 .20 0. .40 .60 10. .05 0.1 . Sila trenja Ft ovisi 0 hrapavosti i materijaIu kliznib ploha.56 I 0. 0.:.Fo Kut trenja zbog tren.:. .0.0. ex (10 (1 - - kut trenja mirovania kut trenja gibanja 109 .10 I I podmazano I 0. beton): 0.19.65 0.15 4. 0. Koeficijenti Parovi materijala <!elik na <!elik <!elik na lijev.5.0.:.16 0. .. .0. vlazno: 0.. ..0.16.05.30 iI 11 podmazano 0.28 trenja 11 za gumeni kotac na dobroj cesti (asfalt.12 1- 10. sredstvu za podmazivanje i 0 okomitoj (normalnoj) sili Fn.... 0.. = IIFn trenj a - koeficijent trenja mirovania Sila tren. led: 0...5.04..65 0. .22 0. fe- 11 - koeficijent tren..10 0.

Trenje 1 vijka a) Vijak s plo s n a t i m navojem . b) Vijaks trapeznim navojem Koeficijent trenja /J' = /J/cos (/3/2) Say ostali proracun s plosnim navojem. Korisnost + p) 1/ = Fo/F = tan altan (a + (!) F = Q tan (a (!o) =Q Sila samokocnosti P Uvjet samokoenosti = Q tan (a - vijka a ~ Po. Trenje u k I i zn 0 m le z aj u u kojem djeluje sila F na povr~inu A Specificni pritisak p = FI A Moment trenja: za radijalni lezaj promjera d (polumjera r) i duljine 1 M =W F P = FIId za aksijalni lezaj s polumjerom rukavca r i polumjerom otvora u lezaju ro M = 2/3 .ri) 110 . rt1 rm dl Srednji polumjer Kut uspona a Koeficijent trenja rm = tan a tan d + do 4 --L= 2rmit (! = 11 Q: F' ~ Djelovanje vijka nasuprot sili opterecenja Sila gibanja bez trenja ..I1P 2r .. /Jp it(? .F = /lo' F Stn a Koeficijent trenja klina /lo' = jIoisin a 6. Fo = Q tan a Sila gibanja s trenjem P + 2rm itl1 2rmit . trenja isti je kao i za vijak 7.5. T r e n j e u k Ii n as tom u tor u pri djelovanju sile F na klin F = 2 Fn sin a Trenje mirovanja Ft = /lo 2 Fn = -!!J1-.r03) p = Flit(r .

Hvati§te (prema sredi§tu kola uperene) sile otpora R pomaknuto je za krak f pred kotarem.5 mm na reliku (vozila na traancama) drvo na drvetu f= 5. reli/!ni lijev iIi sivi lijev f= 0. 9. optereeen silom (npr. Krak momenta kotrljanja f: kaljena relil!na tijela (kugle. beton ::. Trenje kotrljanja Kota/! (kolut.01 mm relik.0 mm Trenje kotrljanja fIr za gumene kotal!e na cesti (automobili~: asfalt ::. pijesak do 0.8. Kotrljanje pOCinje siimo pri nagibu podloge tan a > fir. .015. Kolutno obodno trenje Trenje ureta iIi trake na obodu koluta Obuhvatni kut «(rad) = 180/x. kotrlja se po ravnoj podlozi zbog sile kotrljanja F koja na nj djeluje odnosno zbog momenta kotrljanja M. kugla. Pri kotrljanju zbog momenta kotrljanja M mora biti koeficijent trenja izmedu kotal!a i podloge (tral!nice.mu = F Fo = F(e"u-I)/e"u Najveci obodni tarni moment - Mtmu = Ftmaar = Fr(e"u-l)/e"u b) Trenje na zavornom kolutu F> Fo Tarna sila Ft = F-Fo = Fo(ePu-l) I Tarni moment 111 l .03. 0.01..0 a) Trenje na u!nici F> Fo Najveea obodna tarna sila F. 0.3. valjci) na relil!noj podlozi (kotrljajua le!aji) f = 0. 0. te!inom G). valjak). makadam ::. (1. ceste) Jl > fir. Komponete sile otpora R: Rn = G Rt = F Trenje kotrljanja: fIr = Rt/Rn = F/G Sila kotrljanja i moment: F = fIr G M = fG .

do. granit.[= [. produljenje 8 = [/[0 aps. Deformacijski rad W = q 8/2. aluminij i drvo.. d duljina i promjer epruvete pri naprezanju a.7).za lijevani cink.14.IS u presjeku S samom i uzrokuju - tangencijalne sHe Ft djeluju T = FlS a) Normalna naprezanja a uzrokuju produljenje ili skraeenje materijala (npr. Za neke druge materijale je npr.04 za tlak.d = reI. gdje je 17.modu! elasticnosti - koeficijent rastezanja Hookeov zakon vrijedi (do granice linearne proporcionalnosti) za eelik. Potencijalni zakon (ustanovljen na temelju preciznih mjerenja) 8 = etoan vrijedi osobito za sivi lijev.. Pri tom se pojavljuje aps. ufad od konoplje itd. a prakticno i za bakar.0:::: I/E.CvRSTOCA Naprezsnja Pri defonnacijama nastaju u materijalu naprezanja koja djeluju suprotno uzroku defonnacija: .08 za vlak a n = 1. kod vlaka ili tlaka). \ tangencija[na naprezanja T .za kozu (n = 0.4 (zaeelik:10/3) Hookeov zanju zakon vrijedi ako je rastezanje linearno proporcionalno napre8 q = «a = 8E « E = 1/« ..[0 reI. . surenje 8q= ~ /do [0.d do. i uzrokuju normalna naprezanja a a = F. 1. [. 9 Poissonov broj /l = I/m za kovine m = 3.16) n < I .nonnalne sHe Fn djeluju okomito na promatrani presjek S. beton (n = 1.. produljenje !:J. ~ - 8/8q = m za sivi lijev m = 5 .prvobitna du!jina odnosno promjer epruvete (bez naprezanja). dok je n = 1. n> 1 .. Modul elasticnosti E (N/mm2) eelik 210000 eelicni lijev 200000 nodularni lijev ::::J80000 sivi lijev ::::IOOOJO karbidni tvrdi metali ::::580000 112 AI i AI-slitine Mg i Mg-slitine bakar mjed drvo :::: 70000 :::: 39000 125000 :::: 90000 :::: 10 000 . sUZenje !:J.

plo he Statitki moment plohe s obzirom na os kroz teZi~te je nula.) Geometrijske kankteristike presjeka S tat i t k i m 0 men t plo h e s obzirom na neku os jest suma umnofaka elementarnih povr~ina te plohe i udaIjenosti njihovih teZi~taod izabrane osi Mx = f ydS "" LyjSj a jednak je umn~ku povrline njena teZi~ta T od osi x S i udaljenosti Yu y Mx Moment tromosti = YuS .b) Ta (npr. Slitno za podruqe u kojem je tangencijalno naprezanje klizanje (deformaciji y) y= fJr fJ = lIfJ + 1) koeficijent smicanja modul smicanja r = yG G Deformacijski rad W = ry/2.385E. Aksija/ni moment p/ohe je suma umnozaka elementarnih povr~ina i kvadrata udaIjenosti njihovih teZi~ta od izabrane osi.:!osti njihovih teZi~ta od izabranog pola (0) = f (>2dS "" L (>/Sj Pri tom vrijedi ~ = x2 + y2 i Ip = Ix + Iy Moment tromosti plohe uvijek je pozitivan. G Odnos izmedu modula elastitRosti E i modula smicanja G = Em/2(m = E/2(1 + /J) (Za telik je m = 10/3 pa je G = 0. Steinerovo pravilo Aksijalni moment tromosti plohe s obzirom na os koja je paralelna s osi kroz teZi~teiznosi Iu=Ix+a2S Q Slrojarski priru~nik Iv=Iy+b2S :I@ ~ o b 113 . kod Hookeovu r linearno nge n cij a I n smicanja). Pri zakonu vrijedi proporcionalno a nap reza nj a r uzrok su klizanju materijala tom se javlja tangencijalna deformacija y. od osi x iIi y: Ix = f idS Polumjer tromosti i "" V/Sj = ViiS povr~ina Ip Po/ami moment tromosti p/ohe je suma umnofaka elementarnih i kvadrata udaIje. npr.

UT = EaT' f}. koje zammjamo da je jednoliko raspodijeljeno S.Vlak i dak Optereeenje F.: kroz tocku 0).moment tromosti presjeka S s obzirom na n W .moment otpora presjeka W = lIe Progib nosacaf slijedi iz diferencijalne jednadZbe elastiene linije y" = -MIEI Mmax. u toeki koj~.temperaturna razlika.T . Neutralna os prolazi kroz teZi~te promatranog presjeka (na sI./ ar 10' f}. I. sir. koje zami~ljamo raspodijeljeno I po presjeku razmjemo prema udaljenosti od neutralne osi n. i mogu biti Savijanje Moment savijanja M uzrokuje naprezanje u.f. vrijedi Umax Me/I = MIW = I . 157) f}.lllo M je lineamo temperatumo produljenje (skraeenje) (v. f}. ' ~ n pojavljuje se. ar .f}.~ - ~ 5 Deformacija kOO vlaka (tIaka) . W za najce~ceslueajeve dani su na str. 115 i 116. \ katkada vrlo velika. 1 IZDOSI od + Um~ = MellI -Uma. cC'-.prvobitna duljina.1= dIE T e m per a t urn a nap r e z a n j a ur pojavljuju se pri zagrijavnju ohladivanju cvrsto upeta predmeta Hi ur=EE=E.produljenje (skraeenje) f}.!e na!udaljenija f1 neutralne OSI(za eh ez).O'maks ~ Qj kS o . 158 i 159). 114 .T . Temperatuma naprezanja ne zavise od dimenzija predmeta . str. uzrokuje naprezanje + po presjeku () $=\ 5 () t--r ~r kod vlaka +U= ~ kod tlaka -u = . = MezlI s obzirom na Ako je presjek simetrican n (el = eZ = e).lin arni koeficijent temperaturnog rastezanja (K-1) (v. Maksimalno naprezanje na savijanje umaks +~ ~=r .T I = gdje su: 10.

.1 Pro gib f F El 13 3 na mjestu A (x = 0) -I :l ~ ~ 12 B I I '/ I x=Vs --1FI : 8 ___I.- 384 C(x=I/2) . -13 El QI.~ 1-0 6. El 3 185 . x = 0. prog. 1 I ! C (x -1/2) 115 AI C ~ ~l~". 'C ~: I F 13 : C (x = 1/2) El 192 ~ A . I a " B /'~ I i i QI 2 B - Q El .B /. (-)~ 12 B...:..- /3 8 A (x = 0) a QI Q 5/3 12 -~--D. a . _A. nosaca Slika optereeenja Moment savijanja Mmax FI .~t B /.b.a . ~ 384 .4215 X a I I ! . - C B i El -.- .:I [. .I .Moment.C 8 ' ~ . . I . I (-) - QI 1 8 I I I -Q .

Moment. 426 do 430). otpoTa Wx - .00686d4 0.31 8 e = 2h/3 bh3 36 V3.c 0 ah3 12 a4 8> ah2 6 a3 - ! i. Presjek . moment.288 d 8 (- 9Tt 8 )/16..I d3 E -Ttd4 64 e= (3 Ttd3 32 - i 4/Tt) d = 6 = 0. I poglavlju: Oblici kovinskih poluproizvoda (str. 116 .4= 16 = 0. .5413. tromosti Ix ..4 I I I .0238 d3 Tt D4-d4 -0-32 D D4-d4 ~O. 12 6 bh2 24 -.ID Za tanke stijenke s = (D d)/2 T = (D - + d)/2 Ttab2 4 Momente tromosti i momente otpora za standardne 4 eeliene profile vidi ..d4= = O.

117 . 118.1 d4 rp= TlIGJp Kut torzije sveden na jedinicu duljine rp(rad) U= TIGJp U(radlm) Polami momenti otpora Wp i kutovi torzije svedeni na jedinicu duljine sabrani su za najvaZnije presjeke na str.Smik (Odrez) Popreena sila F.polarni moment otpora presjeka Wp = Jp/r = nd4/32 "" Za kruZni presjekje Kut torzije rp npr. Jp 0. FIS = (4/3) . uzrokuje naprezanja na smik Ts'= FIS Naprezanja na smik uvijek su vezana s naprezanjem na savijanje.polarni tromosti presjeka Wp . Medutim. am se smicanju pridruZi i moment savijanja. Najvece torziono naprezanje pojavljuje se u toeki najudaljenijoj od tezgta (r) Ttmax -Jp F = (TIJp)r moment = TIWp . a zamiSljamo je jednoliko raspodijeljenom po presjeku S. koja djeluje u samom presjeku. U kratkih svomjaka i zakovica mozemo naprezanje na savijanje zanemariti i izv~iti proracun samo na smik. Zbog toga se pojavljuje najveee naprezanje na smik: kod pravokutnog presjeka kod okruglog presjeka kod okruglog prstena s tankom stijenkom Tsmax Tsmax = (3/2) . naprezanja na smik se raspodijele po presjeku nejednoliko. FIS Tsmax"" 2FIS Torzija (Uvijanje) Moment torzije T T= Fa uzrokuje torziono naprezanje koje zami~Ijamo jednoliko razdijeljeno po presjeku i razmjemo prema udaljenosti od teZi~ta.

.208 a3 .ab2 c2 Cl.ab2 .Clab3 G T G \ .D4-d4 D 16 "" 21tsr2 T 32 01t(D4.--21t s r3 G I a2+b2 T r = (D + d)/2 - £ .0 2 ..3i3 of 0. I ..630 + 0.Po/ami momenti otpora i kutovi torzije Presjek Polarni moment otpora Wp Kut torzije na jedinicu duljine (j (rad/m) 32 1td4 T G od3 16 Q33 Za tanke stijenke s = (D d)/2 1t -0..65 1 + n3 ) .052 n nS 0. -.d4) G T 1 ::::::.= 3( I - c2=1-1/=118 a b 0.a4 I --.

315 1.Opterecenje i progib opruga 0.L ° 1.duljina Ziceopruge (Te jednadzbe vrijede samo ako je promjer Zicevrlo malen prema promjeru opruge!) 119 .broj zavoja opruge I .nonnalno naprezanje -r.500: F = bh2 ~o f = rlfi= .progib F=-obh2 6 F 0 I 13 4/3 F 2[2 0 f=EfoT=~°F:="3h°F: nbh2 F=~o F 13 4/3 F 2/2 0 f= 1/1 EfoT =1/1ni}h'J oF: =1/10"3h oF: n .optereeenje f .2 = El F Ir2 Ir 0 = 12-:£ °~ lfi(rad) it F=_o-0-r d3 16 r = 2 TOE f= 64nr3 oL= d4 G 32/~2 oL= itd G ..160 1.000 1.2d G-d G n .283 1.tangencijalno naprezanje F .4itnr2 02-2/r ..390 1.broj lamela n 1 2 3 4 5 10 ""I 1/1 1.234 1.

i polumjer tromosti Slobodna duljina izvijanja 10za razliCite slu~jeve opterecenja na izvijanje iznosi: F - - '/ 10 . . = 21 10 = I Polumjer tromosti i I i = V/minIS gdje je S presjek nosa~. v = 6 . J.Izvijanje Najmanja sila pri kojoj se pojavljuje izvijanje je s it a i z v ij a nj a Ft. za drvo . Stvamu situ Fkojom mozemo opteretiti nosa~odredujemo pomocu faktora sigumosti v F=. za relik v = 5. izvij an j a UJc UJc= ---L Fi S Sita izvijanja Fk i naprezanje izvijanja UJcovise 0 v i t k 0 s t i J. Djelovanje te sile na nosa~ presjeka S uzrokuje u njemu naprezanje '. .Fk v .=~ I gdje znare: 10 slobodnu duljinu izvijanja. a /min njegov najmanji aksijalni moment tromosti. > 105. E u I e r 0 v a jednadzba za elasti~no izvijanje F: 2 E/min k=nlT Odatle slijedi naprezanje Ok za elasti~no izvijanje Fk 2 E/min 2E UJc=S=nt. Faktor sigumosti v iznosi: za sivi lijev v = 8. ]20 . kod ~elikaza vitkost J.TS=nJ:2 Te dvije jednadzbe vrijede samo za elasti~no tla~no podru~je. tj. 12.

41 110 120 130 140 160 180 1.8.75 10.47 3.0.55 WSIO 1.22 4. F .12.00 1.31 7.1. w koeficijent izvijanja ovisan 0 vitkosti A i materijalu nosaca.30 1.42 2.90 1.08 1.45 za drvo A o 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150 W 1.01 1.53 220 240 250 8.39 1.3:.64 6.58 200 A W360 WSIII 2.13 90 100 1..0.55 12. 10.21 1.04 1.14 A 335 .41 1.07 3.2. * » Po s t u p a k W«upotrebljavamo za celicne i drvene konstrukcije.59 15. .00 1.79 2.31 4.tlacna sila kojom je optereeen.11 2. u nosacu odredujemo F izrazom Naprezanje Sw=a gdje su: S .mekan - .17 9. v = 6.22 1.11 1. .96 6.65 4.19 1.z 303 .29 A 310 .25 121 .43 5.00 1.73 10.83 za sivi lijev A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III 1.06 3.62 A 470 .1. .T e t m a j e r 0 v e jednadZbe za naprezanje kojima se sluZimo pri gradnji strojeva: Ok pri neelasticnom izvijanju Materijal sivi lijev celicni lijev celik: E N/mm2 100000 200000 210000 210000 210000 10000 optereeenje ak N/mm2 776 .03 1. .08 1.01 1.05 1.05 2.48 8.14 1.71 1.0 A + 0.presjek nosaca.21 3. a naprezanje (normalno).32 5.43 2.tvrd CrNi drvo Dopusteno Faktor sigurnosti v iznosi: za manje strojeve za vece strojeve v = 8 . - - Koeficijenti izvijanja w za celik cvrstoee 360 N/mm2 (W360)i 510 N/mm2 (WSIO): A 0 20 30 40 50 60 70 80 WJ60 1.053 .50 4.85 3.11 1.21 6.00 1.26 14.06 1.28 4.28 1.67 2.194 A Fk F=-=~ v GkS v Vitkost A A< 80 A < 112 A< A< A< A< 105 89 86 100 .14 1.30 A 29.

u smjeru dijagonale r = 0. dakle st~ se udaljenost a povecava.a2= -F/S . * St~ se hvatgte sile F vise udaljuje od osi nosaea. = Me.1179h r = d/8 za okrugli (s promjerom d) za prstenasti (s promjerima diD) r = D/8 . Najveee naprezanje zbog savijanja +a./I -a2 = -Me/I Najveca ukupna naprezanja b) Tlak o i savijanje = Fae. to se vge smanjuju tlaena naprezanja u rubu nosaea koji je nasuprot hvatistu sile F. = -F/S + Fae. u suprotnom rubu nosaea pojavit ce se vlaena naprezanja. Naprezanja zbog tlaka Naprezanje zbog savijanja +al -a2 art -a = -F/S = Me.a2 Tlaena sila F koja djeluje na nosae u udaljenosti a od osi nosaea uzrokuje opterecenje na tlak i dodatno opterecenje momentom M = Fa.Fae/I Nosaee koji su razmjerno vitki (velike duljine s obzirom na presjek) treba proraeunati i na izvijanje. kod materijala koji ne podnose vlaena naprezanja) dobivamo ako sila djeluje na povrsini j e z g r e presjeka koja je omedena »polumjerom jezgre r« r = I/Sel Polumjer jezgre r iznosi za razlieite nosaee: r = h/6 za kvadratni (sa stranicom h) u smjeru stranice ./I = -Fae2/1 art = a + al = F/S + Fael/I ar2 = a = F/S .Slozena opterecenja a) V I a k i savijanje Nosae optereeen na vlak silom F koja djeluje na nj ekscentrieno na udaljenosti a od osi nosaea dodatno je opterecen momentom M = Fa.Fae2/1 . Sama tlaena naprezanja (npr. Naprezanje zbog vlaka a = F/S . Ta tlaena naprezanja poprimaju konaenu vrijednost jednaku nuli kad a naraste do vrijednosti a = I/Sel' Poveca Ii se udaljenost a iznad te vrijednosti./I ar2= -a ./I = Fael/I = -Me2/1 = -Fae2/1 Najveca ukupna naprezanja = -a + a. [I + (d/D)2] - 122 .

c) Smik i torzija Silu Fkoja djeluje na obodu cepa promjera. naprezanje.= T/ Wp = T/2 W - iznose normalna naprezanja zbog savijanja tangencijalna naprezanja zbog torzije Ukupna su naprezanja am-x = ~M/W IX{)= adop/I. Sila kroz sredi~te uzrokuje naprezanje na smik 's 's Okretni = (4/3) .73 rdop 'dop gdje vrijedi ~ = 0. FI7td2 tangenci- jalno naprezanje 't dviju sila uzrokuje - = 16 Tf1td3 = 8F/1td2 iznosi Najveee ukupno naprezanje 'max = 's t 't = (16/3). Okrugli presjek ima moment otpora polarni moment Kruzni vijenac ima otpora Wp = 1td3/16 W = 1t d3/32 = 2W moment otpora polarni Pojedinacna moment otpora naprezanja W = (1t/32).d mozemo zamijeniti silom koja djeluje u sredgtu eepa i momentom para sila T = Fr = Fd/2.) ~ = VI + 0. F/1td2 + 8F/1td2 = 40F/31td2 d) Savijanje i torzija istovremeno momentom ~ -~ r F1 --\ I F Presjek nosaea je optereeen nim momentom T.75 (IX{)T/M)2 . 532). FIS = moment 't (16/3) .35+ 0.(D4-d4)/D = 2W a = M/W . a 'dop je 123 . savijanja M i okret- U okruglog presjeka (ili kruznog vijenca) pojavljuju se najveee vrijednosti normalnog naprezanja a i tangencijalnog naprezanja . (D4 d4)/D Wp = (1t/16) .po Mohru ~=VI+(IX{)T/M)2 - po Bachu - IX{)= adop/2 'doP U svim je slucajevima adop dopu~teno normalno dopu~teno tangencijalno naprezanje (vidi str.65V~T/M)i po Huberu(i dr.3 IX{)= adop/l. na rubu na istom mjestu.

. koja proucava gibanje tijela bez obzira . . S obzirom na sile koje se javljaju pri gibanju. koja prouCava utjecaj djelovanja sila na gibanje tijela.I I s = So+(v + vo)t/2 s = So+ (v2. i kinetiku. ~ ~ b tl') ' ds v = Vo= .v02)/2a s = So+ vot + at2/2 v = Vo+ at Prirnjer slobodni pad Za So = s= s= s= v= ubrzanje dubina 0.'l' " . tocke brzina poeetna ubrzanje brzina v=Vo ds dt dv a=- . razlikujemo kinematiku.= konst dt s=so+vt t = (s dt (a=O) s. '0 v-v -Iconst - Zaso=O: s=vt t so)/v = s/v t t v = (s-so)/t v = sit Jednoliko ubrzano gibanje dv d2s a= .kons' t I . t ~ .1 Jednoliko gibanje I' I1 Ubrzanje + a Usporenje -a ~ b . na sile koje na nj djeluju. Vo= 0: vt/2 v2/2a at2/2 at - a = g = 9.. Kinematika a) Pravocrtno gibanje materijalne Oznake: put poeetni put vrijeme S So t ..81 m/s2 s=h I I 124 v =gt = V2gh t = v/g = V2h/g .DINAMIKA Dinamika je nauka 0 gibanju tijela.= = konst dt dt2 ' \~.. "" 1.

x = votcosex. (Smjer ubrzanja ne podudara se sa smjerom brzine. = Vocos ex.= 90° pri IX= 45° c) Kruzno gibanje Oznake: kut . . hmax = vo2/2g Domet hica I = vo2/g sin 21X Imax = v02/g ~ ~ . dt dw £=dt diP =konst dt qJ=wt Jednoliko Trajanje kruzno I okretaja gibanje (period vrtnje) W=- - Kruzna frekvencija Brzina vrtnje Obodna brzina (na polumjeru titranje r) T = 21t/w f = I/T (S-I) n = w/2rt (okr. Ubrzanje je uvijek usmjereno prema konkavnoj strani putanje. ../s) u =rw=2rrtn d) Harmonijsko Harmonijsko zanje razmjerno Otklon titranje je pravocrtno putu. y = votsinex. pri ex.) Kos i hi tac (u zrakopraznom prostoru) Poeetna brzina Vopod kutom ex. x gibanje amo-tamo pri kojem je ubr- = r sin qJ r - x = rsinwt (p(rad) amplituda = wt (w = konst) 2rt/w I/T = w/2rt rwcoswt -rw2sinwt = -W2X Period (trajanje titraja) Frekvencija Brzina Ubrzanje T= f = v = a = 125 .-gt :t Trajanje uspona (Vy = 0)' th = Vosin ex.p(rad) vrijeme t kutna brzina kutno ubrzanje W=.b) Krivocrtno gibanje materijalne tocke Svako je krivocrtno gibanje ubrzano.dq.2 .-gt2/2 Vy= vosinex.. jer se mijenja smjer brzine. v. I~Q : " : ./g Visina hica h = vo2/2g sin2ex.'.

= 0 b) Zakretni moment T sile Fna kraku r Obodna sila F = Tlr T= Fr c) Ra d W sile F na putu s iIi zakretnog momenta T pri zakretu za kut cp (rad) iIi snage P u vremenu t iznosi p F iT W = f Fds = f Fvdt Kad su vektori F.\' m.ma) nazivamo »silom tromosti«. 2 2 fo so) . Fjz) sile Fj koja djeluje na masu m proporcionalna je s komponentama ubrzanja (ax' ay." '.Kinetika a) Newt 0 no v za k 0 n (osnovni zakon dinamike) »Sila F je jednaka umno~ku mase m i ubrzanja a« F = ma Ako su vektori sile i ubrzanja istog smjera. vrijedi F = ma.F.konstanta elasticnosti opruge W = ~ds = k S2 .a. Suma komponenta (Fix. Fjy. vis F= konst W= Fs W = f Tdtj! = f Trodt istog smjera vrijedi: T= konst W= Ttj! W = f Pdt P ==konst W=Pt ~~ LW4 '0 Rad pomaka F = Fo = konst t4 '0 126 W = [:ds = F(s so) '0 Elasticni deformacijski rad F= ks k - . . az) [Fix = max [Fjy = may Izraz (.s02 = F + Fo (s . Mehanicki je sl1stavu dinamickoj ravnotezi ako je suma svih vanjskih sila koje na nj djeluju i svih sila tromosti sustava jednaka nuli (D'Alembertov princip) \' r '.

~ Stupanj nejednolikosti 15= (Wmax Wmi. S obzirom na neku ravninu. Tijelo mase m. 127 . kao toplinska iIi kemijska energija itd. Pri pravocrtnom gibanju izraZavamo kineticku energiju masom m i brzinom v Wk = mt.cd Primljeni odnosno predani rad zama~njaka.)j2 . potencijalnu energiju (energiju polozaja) Wp=mgh=Gh Osim toga primjera. 129) i kutnom brzinom w Wk = Jw2j2 na Wk = mv2j2 + J(02j2 Za promjenu od potreban je rad kineticke energije Wo = mvo2j2 + Jwo2j2 Zamdnjak Nejednoliki zakretni moment T pogonskog stroja. tj. ima. -w 2~Cl tromosti g) Potencijalna energija Wp je energija poloZaja (stanja). potencijalna se energija pojavljuje i kao energija napete opruge Hi komprimiranog plina. iznosi W = J(wmax2 Wmi. tezine G = mg. stroja Hi uredaja jest omjer izmedu korisno dobivene energije W (snage P) i utro~ene energije Wo (snage Po) 1/= WjWo= PjPo< I f) Kineticka energija Wk je energija mase u gibanju. koji ima moment mase J i prosjeenu brzinu vrtnje n. iznad koje se nalazi na visini h. (u toeki 2). vis P i pri konstantnoj snazi P vrijedi = e) Korisnost Korisnost nekog procesa.2/2 tromosti Pri kruinom gibanju izrazavamo kineticku energiju momentom mase J (vidi str. povecava kutnu brzinu zam~njaka do Wmax (u tocki I) i smanjuje je do Wmi. 47C2nmedt5 Prosjecna kutna brzina COmed (Wmax+ = - wmi.2)/2 = Jwmcd2t5 = J. koji se mijenja za vrijeme jednog okretaja (27C).d) Sn aga P je rad obavljen u jedinici vremena t P = dW = dt Wjt Fv = F ds dt P = Fv P = T dql dt P = Tw = T27Cn U isto usmjerenih vektora F.)jW". T w.

okomita udaIjenost tocke (osi) od smjera vektora brzine v.2: (rjmjvjo)= J(co. = 0 2:m. vrijedi I ! 2:m.a. a jednak 'je promjeni kolicine gibanja mv Fdt = mdv fFdt=m(v-vo) gdje je vo .). Nemali vanjskih sila (odnosno ako su u medusobnoj ravnotezi pa je njihova rezultanta jednaka nuli).h) I mpuls s ile Fdt izraZava djelovanje sile F u vremenu t.pocetna brzina. bit ce Ft=m(v-vo) * Za sustav materijalnih tocaka vrijedi 2: Fj = ao 2: mj gdje je ao ubrzanje tezi~ta. Za F = konst vrijedi' F t=m(v-vo) Ako su vektori F i v istoga smjera. konst : Tdt j'e 'moment kolicine gibanja mv s obzirom i) Moment impulsa na neku toeku (po\) i1ios u: Tdt=rmdv=Jdco 11' fTdt= rm(v-vo) =J(co-wo) gdje su: r . J - moment tromosti mase s obzirom na tocku (os).v:. co - kutna brzina. Tezi~te sustava materijalnih tocaka giba se kao da je u njemu zdruzena sva masa sustava sa svim vanjskim silama koje na nj djeluju. Pri rotaciji sustava m!lterijalnih tocaka oko neke osi vrijedi 11 f Tdt = f Frdt Moment tromosti mase = 2: (rjmjv.wo) - aksijalni (s obzirom na os x) Jx = f r}dm polarni (s obzirom na pol) J Polumjer tromosti i = f r2dm i =V J/m i = D/2 r2 = x2 + y2 + z2 J = mi2 J = mD2/4 mD2 = 4J Zam~ni moment mD2 128 . Moment impulsa je vektor koji je okomit na ravninu vektora vir.

.moment tromosti tijela s obzirom na os koja je paralelna s osi kroz tezi§te i od nje udaljena za e III Slrojarski prirutnik 129 . + me2 J.M"".I .IUen a l'r'IOII 'I'IIII'II !1t ~ @ -+z . m3she d 4 dm7tshe m Jz I h IllIln " 21' 2 7t = -mr2 = -d'e 5 60 m = 7t/6 .abh(a2 + b2)e 12 12 m = abhe Slclnerovo pravilo J. .~.. .7td4 Se m 6 m 7tdm2se 1'2) = tnnklh . = J. Jz m (R2 + 27t2 Rr2 ( R2 + 1'2) e R m 27t2Rr2e Z." Iromosti mase lijela (gustoce e) VIIUllk 6 DL : 1 m 7t Jz=-mr2=-d4he 2 32 = d27t/4.moment tromosti tijela s obzirom na os kroz lezi§te tijela J.m(a2 + b2) = . (D3-d3)e 2 Jz-mrm 3 2 =.IUcn 1\ "111 (I) + d)/2 I (D d)/2 Jz m = (D2-d2) mrm2 7t/4. he - = 2:.d)/2 2 R'-r' Jz=-m5 R3-r3 7t = -(D'-d')e 60 m = 7t/6.he (D4-d4)he I 11111'111Vlltjll 1 7t + 1'2) = - Jz= -m(R2 2 32 D Innklh . '<' 1 1 Jz = . d3 (114 : krm: 11111'1111 llgh k redi§te) e I) 2R " "Ill I 21' (D + d)/2 (D .

v.5 (E U celiku raste s tvrdocom) E = 0 potpuno plastiean sudar UI = U. 0. (1 + E)(V. v.)m.UI)/(V. Dinamicka ravnoteia Osovina je u dinamickoj ravnotezi ako na nju ne djeluju nikakve eentrifugalne sile ili se utjeeaji tih sila medusobno ponistavaju (»slobodna osovina«). m.95 celik 0. = (mtvt = + m. .)ml/(mt + m.v. Uvjeti dinamicke ravnoteze su: Lmrsina =0 Lmreosa Lmrlsina Lmrleosa =0 =0 =0 Sudar je dodir dvaju tijela koji se zbiva u vrlo kratkom vremenu razmjerno velikim silama.) - m. Centralnisudar Mase m. koje se giblju po istom praveu ~~ . i m. + m.) E 1 potpuno elastican sudar U. Zbog gubitaka je (zvuk./(ml + m2) U2 = V. odn.CentrifugalDa sila Fe mase m.).55 drvo 0. . nakon sudara (1 + E)(VI . UI = VI - sudaraju se brzinama (prije sudara) v. rn. materijal obaju tijela E staklo 0. deformacija. .) 130 . ./2(mt + m.) - - Gubitak energije pri sudaru W = (1 - ~)(VI - v. Brzine masa ml i m.6. -<: -!:: "'.)/(m.9 pluto 0.m.) ml + m.. = VI 2(v..v. koja rotira obodnom brzinom U odnosno kutnom brzinom w na polumjeru ro (udaljenost tezista tijela od osi rotacije) izn "'2 ~ OSi Fe=mu2/ro=mrow2 "'. .v. ml + m. V2) E = (U2 . v..m. Koeficient sudara = V. + 2(v.95 toplina) 0 < E < 1: slonovaca 0. + . U. .

. harmonijskoga titranja 11dlferencijalne jednadzbe neprigusenoga m(d2y/dt2) + cy I'ltIllll1zi rjesenje: =0 Ym .. ali K"protun po smjeru.amplituda Iuml= wYm laml = W2 m Y titranja put brzina Y = Ymsin (lOot + '1') U = um cos (lOot + '1') ubrzanje !Idle 1nuCe: I vrijeme Wo . 131 - .i .konstanta opruge harmonijskoga titranja VI/.tlta frekvencija f neprigusenoga = 1/211:..nepriguseno njihanje v < 1 periodicko priguseno titranje Pri aperiodicnom gibanju (v > 1) nema titranja pa se put y postupno prihlizava nuli. 211:f a = -am sin (lOot + '1') - '1' faznu konstantu »kruZna frekvencija« vlastitog - Wo = Vd. Vd.11lrllnJe I Slobodno nepriguJeno titranje (lIhll Ii se materijalna tocka periodicno s frekvencijom f tako..mJeru.vcm ~ dnbivamo Ijesenje diferencijalne jednadzbe = yoe-IJ sin (w t + '1') IIdjc je krutna frekvencija prigusenoga titranja W = V(clm) - A = Wo ~ v = 0 .. . da je sila I kolll nil nju djeluje razmjema razmaku Y od sredisnjeg polozaja.. bit ce gibanje harmonijsko F = -cy f c .pri obicnom titranju Wo = Vd. PriguJeno s/obodno titranje Djeluje li na materijalnu tocku sto titra otpor R koji je razmjeran brzini. bit ce titranje priguseno R = -k(dy/dt) k = konstanta prigusivanja jednadzba Za priguseno titranje vrijedi diferencijalna m (d2y/dt2) + k (dy/dt) + cy =0 IJvndenjem izraza A = kl2m y = VWo v = kl2 .pri "kruznom titranju Period (vrijeme njihaja) T = 1/f = 21t1wo 2. a supratna po .

udaljenom za e + y od sredi§njice osovine u mirovanju. Tome odgovaraju - kriticna kutna brzina ll'k = "I(d. koja dodatno opterecuje osovinu za vrijednost y.jo§ i vanjska sila F.. I: 132 . kriticna brzina vrtnje nk = w. Za takvo titranje m{d2yldt2) F = Fo sin wt vrijedi jednadzba + k(dyldt) + ey = Fosinwt PribliZava Ii se kruzna frekvencija w prisilnog titranja kruznoJ frekvenciji Wo vlastitog titranja. amplituda titranja se povecava i dostiZe maksimum (rezonancija) pri kruznoj frekvenciji w = woYI-2v2 odnosno. Kriticna brzina vrtnje osovine Karakteristika macije y s n je elasticnog progiba osovine omjer e izmedu sHe F i defor- c = Fly Pri ekscentricnosti e tezi§ta osovine mase m djeluje na nju pri rotaciji sila Fe. Centrifugalna sHa. Prisilno titranje Na materijalnu tocku koja titra djeluje .osim otpora R . npr. 4. iznosi pri rotaciji kutnom brzinom w Fe = mw2(e + y) = cy ~ Progib osovine pri rotaciji iznosi y = (mew2)/(e m(IJ2) Za kutnu brzinu kod koje bi bilo e = mw2 (ne uzimajuci u obzir prigu§ivanje) bHo bi y = co.r b I I I E 3. uz neznatno prigu§ivanje Wk pri kriticnoj Wo kruznoj frekvenciji Wk = = Yelm kriticne kru- g Pri prisilnom titranju bez prigu§ivanja postala bi amplituda zne frekvencije beskonacno velikom. n koja zahvaCau teZi§tu.j2n = mg: ll'k Za odredivanje omjera e elasticnog progiba moZese uzeti progib yo osovine u mirovanju §to ga izaziva tezina osovine G c = Glyo = mglyo w > ll'k = ViiYo Naraste Ii kutna brzina w iznad kriticne ll'k smanjit re se progib y osovine pri rotaciji (osovina ce se sama centrirati).

Viskoznost je otpor fluida protiv tangencijalnih r.. 212 do 214.HIDROMEHANIKA ZlIkone hidromehanike primjenjujemo za fluide (tekucine u sirem smislu).vidi str.:stica. Urea/nom fIuidu postoji trenje IZlI1cdu Cestica - fluid je viskozan. Kod nestlacivog fluida mase m jesu volumen V i gustoca (! konstantni V = konst (! = m/V = konst U idea/nom fIuidu nema sila trenja. neprave tekuCine. katran. LJ UA ' A A LJ 133 . do brzine -lIlIllIlIja oko 100 mls. ne ovisi 0 obliku posude (»hidrostaticki paradoks«).. (! Mjere za viskoznost . 11 1111 kapljevine (tekucine u uzem smislu) i na plinove do granice do koje ih sve IliAII1l1zemosmatrati prakticki nestlacivima (inkompresibilnima). lI_rllll.Y I je naprezanje na smik. dv je razlika u brzini slojeva na razmaku dy. Takav fluid ne postoji. 65 i 72. dv r = 7Jd". Ovisi samo () visini h razine (nivoa) tekucine iznad mjesta mjerenja i gustoCi tekucine (! p = h(!g gdje je g zemaljsko ubrzanje (= 9. 7Jje IIpsolutna(dinamicka) viskoznost. med i sI. Sila tlaka F na horizontalno dno posude ovisi samo 0 hidrostatickom p i 0 povrSini dna A tIaku F = pA = h(!gA ~---~--~ Ta sila tIaka. ali njime cestb l'uJednostavljujemo racunske probleme. Iskljucene su tzv. medutim. tj. Kinematicka viskoznost v je omjer dinamicke viskoznosti 7Ji gustoee (! v= .vidi u tablicama na str.8 I m/s2). sto ga uzrokuje tezina. Brojcane vrijednosti za kinematicku viskoznost .21. kao npr. sila iIi kutnih deformacija Dinamicka viskoznost 7Jdefinirana je Newtonovim zakonom. HIDROST A TIKA Hidrostaticki tlak p je tIak u tekuCini.

134 . medutim. je vertikalna udaljenost teziSta (T) omocene plohe od razine tekucine. medusobno ponistavaju. Pascalov zakon Narinuti tlak siri se po tekuCini nesmanjeno i jednako u svim smjerovima. ispod teziSta plohe. uzrokovan u tekucini silom F na stap povrsine A iznosi -<:: "00.U z g 0 n Fv je sila kojom tekucina djeluje okomito prema gore na tijelo uronjeno u tekuCinu.==:?. V volumen istisnute tekuCine (istisnine). a (J njena gustoea. pa se djelovanja. u odnosu na stijenke. na dubini hF=~ hTA gdje je I geometrijski moment tromosti omocene plohe s obzirom na njezin rub u visini razine tekuCine (0).-=-- Atmosferski tlak Pa na povrsini tekucine prouzrokuje u tekuCini stvami tlak koji je veCi od hidrostatickog i iznosi P=Pa+h(Jg Pri proracunavanju posuda s obzirom na tlak tekucine. a hvatiSte mu je u njezinu teziStu (Arhimedov zakon) Fv = mg = (JgV m je masa. HvatiSte sile Fje. atmosferski tlak u tekuCini ne uzimamo u obzir jer on djeluje i s druge strane stijenke posude. Sila tlaka na stijenke Sila tlaka F tekuCinegustoce (Jna ravnu stijenku posude kojoj je omocena ploha povrsine A iznosi h. Po velicini je jednak tezini istisnute tekucine. TIak P na dno posude u kojoj je iznad povrsine tekucine (visine h i gustoce (J) tlak Po ~ A - TIak P na dno posude.

135 1.20%.0179 30 835.195 0.5 -56.0 .202 1.413 0.945 0.25 2000 upunj lIodi~njiprosjek I 1019 1015 1 016 0 -3 16 7 8 0 1.35 13.Abnosfersko stanje Zracni tlak Po.167 1.5 -24 -37 -50 -56.5 -11 -17.5 -56.091 1. Pri potpunoj zasieenosti zraka «({J= 100%) pcraturi t: zavisi apsolutna vlaga x 0 tem- x °C -20 -10 2.7 13.46 20 17. 193) medu 60 i 100%.1 9.7 135 Kinematicka viskoznost v pri razliCitimnadmorskim visinama h: 25 10 15 20 0 5 h km v mm2/s 14.214 1.a relativna vlaga (vidi str.526 0.0406 0.05 12.026 0.75 11.1.86 10 9.4 11'.5 -56.819 0.007 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10 000 12 000 15 000 20 000 25 000 30 000 737 701 616 540 472 356 265 195 121 55 25 12 .1.5 7.736 0.2 5.03 160.179 1.25 .5 30 31.0 350.14 g/m3 0.4.225 1.10 35.191 1.23 73.0889 0. gustoca zraka za .910 0.157 1.883 0 4.25 2.996 1.5 -42.008 Zbog vremenskih upliva mijenjaju se: zracni tlak za :t 5%.0 1.660 0.314 0.8 0.111 1.61 22.8 8.International Civil Aviation Organization) t t h (J h (J Po Po °C m mbar m °C mbar kg/m3 kg/m3 0 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 JOB 1001 989 978 966 954 943 921 898 877 845 795 15 14.28 1.060 1.23 1.1 S tan d a r d n e (n 0 r m ne) v r i j e d nos t i zracnoga tlaka Po' temperature t i gustoce (Jpri razlicitimnadmorskim visinama h (po ICAO . temperatura t i gustoca (J Vi~egodi~nji prosjek (po: Mende/Simon) Tlak Po mbar Oodi~nje doba I Temperatura °C t Gustoca (J kg/m3 na visini h (m) o ~'Jccanj 2000 791 799 795 0 2000 0 1.

brzinom v i gustocom p qm = Avp = konst = = konst Za nestlaCive fluide.HIDRODINAMIKA Promatramo s t a c ion a r n 0 strujanje. + lJ. P - s pomoeu Darcyjeve 136 .2 t I a k 0 m (energijom za jedinicu volumena) v 2 <.pg + p..L + ~ = <2+ t:. J ed n adzba ko n tin u i te t a glasi daje protok maseqm = konst. pri kojem se cestice gibaju u beskonacno tankim slojevima. za koje vrijedi p = konst. qv = A v = konst BemouIlijeva jednadZba za stacionarno strujanje nestlacivog fluida (bez trenja) glasi.= H = konst pg 2g pg 2g Bemoullijeva jednadZba za stacionarno strujanje realnog fluida uzima u obzir gubitke (od presjeka 1 do 2).1!1 + ~2 pg 2g pg g U tim su jednadzbama: <i . koje izraZavamogubitkom tlaka lJ.geodetska visina nad po volji odabranim horizontom..Pt iIi tlacne visine lJ..Pt v2 V2 <. - t Ia c nom vis i nom (energijom za jedinicu tezine) v 2 <I + J!..L + L. gustoCa i Vi . i volumenski je protok q. Turbu/entno strujanje je ono.ht racunamo formule (str. ono. U obzir uzimamo samo njihovo prosjeeno gibanje u smjeru strujanja. V 2 = P = konst . 141).brzina strujanja. tj.EL om s obzirom na jedinicu mase <Ig + p + T V2 = <2g + J!J . Gubitak tlaka lJ. . + PT ili gubitkom tlacne visine !!'ht <I + J!. pri kojem brzina u odredenoj tocki ne mijenja s vremenom ni veliCinu' ni smjer. da je suma svih energija (polozajne + tlacne + brzinske) u svakom presjeku (na svakoj strujnici) konstantna. ~to se klizu jedan po drugome bez mije~anja.L + v 2 = <2Pg+ P2+ P T v 2 + !!. pri kojem se cestice gibaju nepravilno u svim smjerovima.p. + -t- V2 = e = konst V. ~to motemo izraziti presjekom A. Pi = hipg staticki tIak u fluidu (gdje je hi tlacna visina).ht 1. Laminarno strujanje je ono. .pg + PI + PT = <2Pg+ P2+ P2 n.= <2 + . Bernoullijevu jednadzbu mozemo izraziti (za dva promatrana presjeka I i 2) n - speci fie nom e nergij .

ier mlaza izvr- Ravna ploca 0 koju udara mlaz pod kutom P izvrgnuta Jc pritisku mlaza R = qmvcosp Konveksna I1loCa0 koju udara mlaz u sredini i otklanja RCod prvobitnog smjera pod kutom P izvrgnula je pritisku mlaza R = qmv(l-cosP) i skre- Konkavna ploea 0 koju udara mlaz u sredini cc unatrag pod kutom P izvrgnuta je pritisku R = qmv(l + cosP) Za kut P = O. . u ovoj jednadzbi znace: 11'.ier . treba istaknuti da je sm. Sita F kojom okolg djeluje na fluid. pritisak mlaza iznosi R = 2qmv ReakciJ a mlaza koji izlazi s prbtokom mase qm i brzinom v kroz izlazni otvor presjeka A iz posude gdje vlada tIak P iznosi R = qmv = 2Ap 137 . '"llIcije sustava.Z/2 J zzVg + pz + vwl/2 - . 136. (Npr.v.R) identiC/lD sa smjerom promjene brzine /:!. pritisak mlaza iznosi R = 2qmll Konkavna ploCa 0 koju udara mlaz pod kutom PI i skreCe unatrag pod kutom P2 izvrgnuta je pritisku mlaza R = qmv(COSPI + COSP2) Za kutove PI = P2= O. Impulsni stavak ce pod utjecajem vanjskih sita =-R Slruja fluida protoka mase qm promijenil (ko]ih je suma F) brzinu za /:!.Vg + PI + VWIZ/2 Vu. U. doku pumpama lopatice djeluju na fluid sitom Iq Pritisak mlaza nap I 0 h u Protok mase mlaza je qm' brzina mlaza je v.V F=qm' /:!.IIcrnoullijeva jednadzba za sustav koji jednoliko rotira (s gubicima) :. relativnu brzinu fIuida (s obzirom na rotirajuci kanal).sekundni impuls. dok je sita R kojom fluid djeluje na okoli§-reaktivna sila.p. jest a k t i v n a s iI a.v = qm(V2-VI) .obodnu brzinu qmv .lIe F (odn.vul/2 + f!J.u turbinama fluid \ljeluje na lopatice sitom R. Buduci da su site i brzine vektorske naravi. Osim oznaka navedenihna kraju str. Ravna ploea smje§lena okomilo I1l1utaje pritisku mlaza R= qmv na sm.

95 . vo= V e T 2--. Teoretska brzina iSljecanja iz posude u kojoj je iznad lekucine gustoce e pretlak /1p vo = V2(ih + /1pfe) Ako visinu h ne treba uzeti u obzir (kod plinova i para). 0.99. gdje je g ubrzan..Brzina istjec:anja Teorelska brzina iSljecan. /1p volumenskim pro- b) Kolicina istjecanja tokom fluida q" iznosi kroz olvor presjeka A izrafena 138 ..ie iz zalvorene tlak /1p vrijedi posude u kojoj je iznad povrsine Za h = 0 (Sto vrijedi qm = OtA e V2(glr + /1pfe) za plinove i pare) dobiva se qm = OtA V2e .ia kroz maleni olvor iz olvorene posude u kojoj je slalna razina lekucine visine h iznad izlaza (Torricellijeva formula) vo = JI2gJ. teoretska istjecanja pri pretlaku /1p brzina . Kolicina istjecanja a) Kolicina izoosi istjecaja kroz Olvor presjeka A izrafena qm = Ave gdje je v izlazna brzina i e gusloea fluida. Pri istjecanju tekucine iz otvorene qm posude je = OtAe V2glr tekucine pre- Za iSljecan. .!.ia v = 9'Vo U dobro zaobljene sapnice koeficijenl je brzine 9' = 0.ie sile leze. Zbog kontrakcije vamo Otje koeficijent istjecanja prolokom mase qm mlaza Jl i uzimajuci qm koji zdruzuje u obzir koeficijenl brzine 9' dobi- = OtAvoe koeficijente konlrakcije i brzine: Ot = Jl9'. Zbog trenja u mlazu i 0 sapnicu bit ce stvarna brzina man.

p = aA '12 .032 1.029 1.081 1.634 0.kraci.993 0.155 - I1Pt (1 .65 'r prinice 0.50 0.716 0.p/p Koeficijent protjecanja a odreden je za svaku vrstu mjernog uredaja u ovisnosti 0 omjeru m = (dlD)2.55 0. t:.768 sapnice .20 0. Protok izrafavamo: .740 0.protokom mase qm .10 0.35 0.40 0.608 0. I1p 139 .615 0.020 1.999 1.091 1.695 0.142 1.048 1.010 1.043 1. I1p (l-m)/(1+m)-l1p = 0.015 1.598 0.602 0.067 1. dolje . gdje je D promjer cijevi.183 0.005 1.120 1.30 0. t:. venturijeve sapnice 0.m) .994 1.15 0.dulji oblik) L Protjere Ii najuZim otvorom presjeka A fluid gustoee p.Protok I.645 0.989 0.1 .060 1.624 0.05 0.660 0.60 0.001 1.989 0.108 1.25 0. Za odredivanje priguInice protoka kroz cjevovod slufe: sapnice (gore Ven/Urijeve sapnice .1PI ovisan je 0 omjeru m: Koeficient a za m =( 0.volumenskim protokom qv qm qv = aA V2p .45 0. Gubitak tlaka u prigu~nici odnosno sapnici .676 0. nastat re pad tlaka t:. a d promjer otvora protjecanja kojemu je prosjek A(= d2n14).p.

3 kutni preljev visine h i ~irine b vrijedi h(m) qv=~JJhbV2gh JJ ovisan je 0 visinama H i h te iznosi I 0.800 H = 0. '1' vec ih treba i mjeriti.400 I 0.638 I 0.652 0. 212 do 214.6m H = 2.620 I 0.624 0.638 0.628 0. Za strujanje u cijevima vrijedi Re < 2320 .666 0. I karakteristiena linearna dimenzija.626 0. Reynoldsovom znaeajkom razgranieujemo laminarno i turbulentno struRe > 2320 janje.Om H= 1. 0 .osim geometrijske . y - Kinematieka viskoznost v iznosi (pri 20 GC)za vodu 1.200 0.. Reynoldsova znaeajka Re je najvi~ upotreb!javani kriterij za sHeI I nost strujanja nestlaeivih tekucina u potpuno ispunjenim cijevima gdje tezina ne utjeee na profil brzine.636 0.100 0.presjek voda.639 0. vec to motemo naeiniti i na geometrijski slienim mode- lima (manjima iIi vecima). Kinematieka viskoznost za vodo. za zrak pa 15. U tu svrhu se mora .650 Zakoni slil!nosti strujanja Promjene pri strujanju ne motemo obuhvatiti samo teoretskim sredstvima.pori: stici jo~ kinematieka i dinamieka slienost strujanja.~. Reynoldsova znaeajka (bezdimenzUska) jest omjer silii tromosti i sila trenja i iznosi Re = t!!.638 0.~ Koeficijent .693 0. zrak i druge fluide pri razlil!nim temperaturama sabrana je na str. Za pravo- I b EJ1. '-. Kod okruglih je cijevi promjera d: Opeenito vrijedi: d' je tzv.'~g.622 0.627 I 0.. ~~-. »hidraulieki promjer« Re Re = Vdly = vd'/v I' gdje su: d' = 4AIO A . kinematieka viskoznost.laminarno strujanje - turbulentno strujanje 1~ .brzina strujanja. v gdje su: v .. ne moramo mjeriti na predmetima u naravnoj velieini. Protok u otvorenim kanalima mjerimo s pomoeu preljeva.ftuidom omoeeni opseg.050 0.622 I I 0. Strujanja. medutim.~ -~-~--~I _.630 0.4m I t'l 0.V/.623 0.6m H = I.'r 2.c::1':-:-::-.629 0.7 mm2ts.025 0.627 0.630 0.01 mm2ts.

Cijevi smatramo Re ~ djk hidraulicki glatkima do .398 ReVIJ 105 0. 103 . te iznosi A = rp64j Re " je faktor oblika cijevi.01165 10' 0. I/V~ = 21g(O.31j(lgO. . Za okrugle je cijevi rp= I pa je A = 64jRe = 64vjvd Pri turbulent a) Hidraulicki nom strujanju (Re> 2320) razlikujemo: glatke cijevi. .269 kjd + 2.p ( In koeficijent gubitaka. U laminarnom podrucju (do Re < 2320) A ovisi 0 obliku cijevi loRe. sluzimo se eksplicitnorn. 141 zavrsava kod Re ~ 400djk . d je promjer cijevi. Koeficijent trenja A Koeficijent trenja A ovisi 0 Reynoldsovoj znaeajci Re i relativnoj hrapavo8.51/Re J/~ ~ 103djk. gdje je k apsolutna hrapavost (prosjecna visina izbocina) stijenke. I. 0. fluida gustoce f! brzinom v daje = 'f!v2j2 presjeka iznosi koji za ravne cijevi kruznog .143 Re)2 aproksirnativnorn uporabivom podrucju Re = 5 .04725 0. I je duljina cijevi.1 djk) ~ 2 djk Za proracun Ag sluzi PrandtI-Karmanova formula . 108 iznosi formula odstupa- b) Prelazno podrucje.018 106 0.03089 Za prakticko racunanje brookovorn formulom U cijelorn prakticki nje ~:!: 1%. Ag = 0.Ig (0. = Mjd j 10 koeficijent trenja. u kojern vrijedi Colebrookova IIV~ prakticki = -21g (0.715djk) .1cijevi kjd.005945 Cole- Vrijednosti Agza razlicite Re: Re 2320 104 A.lg(3.Otpori strujanja u cijevima i armaturama Gubitak tlaka zbog otpora pri strujanju I )I\rcyjeva formula f).008 11 108 0.

Za prakticko kova formula proracunavanje sluzi eksplicitna..02. stakla.. .25/[lg(3. .5.002 0. dok je u potpuno J'b Re ~ 00 pa formula prelazi u oblik Apsolutne prosjeene = 5. I 0. .10-3(1 podrucju 3 + V2..3 .07. . prevu~ne bitumenom rabljene.1014 i * Sa stanovitim ogranicenjima (k/d < 0. bronce. 10-6. ..15 nove inkrustirane cijevi Drvene cijevi. 10-3 + 0. aluminija.Ig (3.10 ~0.715d/k)]2 Vrijednosti d/k Ab Ab za razlicite d/k: 40 0.... . .715 d/k). jednoliko zardale nakon vi~godgnje uporabe malo inkrustirane jako inkrustirane Zakovane ~licne cijevi (prema n~inu izvedbe) nove Pociocane celi~ne cijevi Cijeviod lijevanogzeljeza - nove.3 0.. aproksimativna Peeomi- A = 0.0.4 0.25/[lg(l5/Re+ 0.5 1.15 I . 1.. u kojemu odredujemo Ab po Nikuradseovoj formuli Ab = 0.108 relativne hrapavosti kid = 10-2. . .5..li~ne cijevi - .1 1. umjetnih tvari itd..15 Vk/d k (po Richteru) kmm 3 - visine hrapavosti Materijal i stanje cijevi Vu~ene cijevi od bakra.103. 5 . 0.04. prevu~ne bitumenom rabljene. .0303 500 0.0. 3 0.10 nove - - nove..107 (dakle u svim podrucjima) Moodyjeva formula A = 5. Vu~ne malo zardale jako inkrustirane Zavarene ~li~ne cijevi ..nove - a. 104kid + 106/Re) hrapavom podrucju U glatkom je kid = 0..0.0196 10 0..0529 60 0..4 0. .103. .5. c) Podrucje pntpune hrapavosti (koje obuhvaca vrijednosti Re > 400 d/k ..5 2. .05 ~0. . malo zardale -- .0.5.0453 100 0.0378 200 0.5 ~ 1. .0.2.25 .15 ~0.0234 1000 0.1.05) i s ne~to manjom tocno~u (:t5%) vrijedi u podrucju Re = 4 . . .10 0. 0. nove (uporabom postaju glade) Betonske zagladene - sirove 142 . mjedi.01 in A < 0.8 0.269k/d)]2 koja vrijedi s maksimalnom pogre~kom od ~ 6% za Re = 4 ..40 ..

0.20 ostra sa stijenkom zaob/jena .5 (ost.05 C= 0. 11 I '-. 180.10 0. Za kutove J = 0 .1 143 . > 0.26 2.50 ost'a bez stijenke C= 1. 90.8 konicni nastavak C = 0. zide i sI.5d C= 0.3 1... treba vrijednosti za . 180.27 105.32 60.) u/hnamo dvostruke vrijednosti.4 Koljena 0.25 zaobljenje s nastavkom C =0.'" Koejicijentigubitaka C U lazna u~ca konicna (konfuzor) C = 0.0 1.i . 0.00 g~ Kru!ni lukovi polumjera zakrivJjenosti r.C II1no!itis faktorom n : .54 Vrijcdnosti Ca vrijede za gIatke.10 0.7 C.27 0. 120. .13 0. " 150 Ch 0.5 1. otvori (otvori u stijenkama) tv u stijenki cilindricni nastavak C =0.0 1. 120.11 Nllvcdeni C vrijede za tehni~ki glatke cijevi (npr. 0. f .5 2 3 4 5 6 10 0.15 0. lim).47 0. 1.80 2. ISO..20 0. sivi Jijev.24 0. a vrijednosti Ch za hrapave stijenke cijevi.ubovi) C = 1. s kruznim iIi kvadratnim I'rrljckom i kutom skretanja J = 90. 60.13 1.68 90.00 2.04 0.: 'Id C 1.7 1.- 30.13 0.06 Izlazni provrt . 30. Itllk za tehni~ki hrapave cijevi (npr.10 0. 0. 1. ~ !~'\ .17 45.

66 Odvojci jednakog kvadratnog presjeka qV)/qV! c5= 90° c5= 45° Rac v e (Y 0 2 3 2 J 0.33 0.u dovodu 2. 2: qV) l:1P2 .8 0.00 0.10 0.Odvojci Volumenski protoci: qV! qV2 Gubici .84 0.07 0.u odvojku 1.6 0.10 0.2 -0.08 0.u dovodu = qV2 + qV) .28 0.brzina u dovodu 1 ~2 (J t?/2 l:1PJ ~3(Jt?12 = = Odvojci jednakog krufnog presjeka (dl qV)!qvI c5= 90° c5= 45° 2 3 2 3 0 0.04 0.0 0.4 -0.14 0.75 1.50 =40% ~ se odnosi na brzinu v u dovodu 1.20 1.96 0.88 -0.47 0.05 0.47 0. dok je 3 zatvoren smanjenje ~ pri zaobljenju (r) za 0.89 -0.05 0.18 .91 0.65 0.04 0.04 0.0 0.29 0.15 0.49 0.70 0. 3 .21 1.33 0.07 0.35 =40% od 1 prema2i 3 od 1 prema 2.2 0.90 = d2 = dJ) 0.42 0.35 0.74 0.32 0. 0.96 0.04 0.8 0.komadi) s krufnim iIi kvadratnim presjekom povr~ine A u dovodu 1: qv Volumenski protok: Gubici: Protok l:1p = ~(Jv2/2 ~ za AI o~tre rubove = A2 = A3 2 = AJ = O.05 0.35 1.4 0.u odvodu .6 0.03 0.06 0.88 0.29 1.SA.20 0.u odvojku 3: v .79 0.29 0.75 0. 144 .55 0.

50 0. zatv.6 0.10 0.57 0.90 t a V'C i (T ( » k 111111 t i .70 =60 % @ CD =20% v u dovodu 1.. AJ ~ za o~tre rubove = A2 = AJ 0.0 0.92 -0. qV] . zatv.30 0.37 " " '111" .40 0. zatv.50 1.15 0.06 -1.00 0. 0.73 -0. 1 zatv.0 145 slrojll.'t 111111 vl'l ".' IlIIlIlIJonjc ~ pri 1.~ vredi za brzinu K 11sic i j e v nip r i k I j u c ci (45°) kruznog presjeka.ski priru~nik .50 1.40 2 =AJ = 0.20 0.I) pnJllla 3.60 0.05 0.f//I'I 0 2 J 2 J sas 0.u odvodu 1.00 1. 2. 3.komadi) kruznog ili kvadratnog presjeka A Protok II.05 0.22 0. 1.50 0.90 3.40 0.lIobljcnju (r) za .1J .1112 11\1 " 11 prcma prcma prema prcma prema prema 2. 3 zatv.I" 0.04 0.2 0. I/"} QV'2+ qV] .17 -0.18 -0.18 0.u prikljucku 3 IllIhld 11 11dovodu 2: ~ P2 u prikljucku 3: ~ PJ hrzina U odvodu 1 krufnog presjeka = ~2Qif/2 = ~J Q if/2 (d1 '1I1111IVl'l c:dnakog J = d2 = dJ) 0. .8 0. 1.47 0.05 -0. 3.38 '/I.1111pl'lJllJa 2 i 3' lIill pl'Cllla 2.4 0.'. zatv.50 3. u dovodu 2.5AI 0. ~Q)I . zatv. povr~ine A pri 1IIIIIIvljanju odnosno razdvajanju tokova (priblizne vrijednosti): Protok AJ = A2 = AJ 1111 I IIiI 2 11\1I 11.0 3.37 1. 3 3 2 2 1 1 zatv.

16 Gubitak se odnosi na brzinu v. = 0 d Naglo suienje za o§tre rubove A2IA.3 .. 2.06 0.1.0.75 2.25.jA2 Venturijeveapnice = AI/A2 s m Armature Normalni ventili Poboljbni ventili Ventili s nesmetanim .. 0. 155) Gubici u prigu§nici iIi sapnici ovise 0 omjeru povriine n. Postupno suienje (konfuzor) za kutove suzen.9 2. a odnose se na brzinu u cijevi V Prigusnice Sapnice m = AIIA2 m = A.6 0. .7 'I 9..1 0.1 17 0.5 0.16 0.50 I I IX.Promjene presjeka od povr§ine A. .5 4 249 102 53 31 19 9 0.jA2 0 0. = (l-AI/A2)2 A.(AIIA2)2) Gubitak se odnosina brzinu v..2...25 Gubitak se odnosi na brzinu VI' Za pravilna zaobljenja (r) je: ..9 0.15° = 20 . 0.4)[1. 3. .2 0. 0. .4 0.5 .15 0.2 0.8 0.05.4 7 3 2 1 0. = 0. 14° = .4 0. o 45°: .. .04 1. = (0.4 .4 0. 10.8 0.25 1.1 0. Postupno prosirenje (difuzor) za kut pro§iren.44 0.iezina otvora AI i povr§ine cijevi A2.3..25 0.. = 0.34 0.00 0.05 Zaklopke (leptiraste) 146 - prolazom (elipticni pres.10 0.7 0...iek) otvoreni otvorene Zasuni (pravilno izvedeni) - .00. 8 . . .5 0.8 0.ia IX.30 0. 30° .2 0.4 2. A21AI 1.18 0.15 0..25 0. na povr§inu A2 Prije/az okruglog presjeka u kvadratni (iIi obmuto) jednake povr§ine .6 0. 0.8 81 16 '5.4 0.3 0.9 0. 0.36 0.2 0.3 0..6 0.64 0.10 Prigu§nice i sapnice (vidi str.1.ia IX.3 0.0 0.0 0.05 0.5 0. .2 0.5 0.00 Naglo prosirenje .2 0.15 0.2.~ 0.4 1.6 'I 1.

04 1.1 0.105. .094 1t.Otpori gibanja u Duidu c 111'01 jllbanja tijela u fluidu (aerodinamicki otpor) iznosi Fr = CrApk .4 1.34 0.ll 1.93 0.33 1.2 0.18 Re < (1.lId = 1 2 5 10 40 00 -lIlIlIk i3 -r?l Re> 5.06 0.82 0.5.083 0. A povrSinu kineticki tlak.5.0. 4) 105 --Et ---Et bez doa s doom bez doa s doom Re < 9.104.98 1..20 IJlnce -tj3 -Ef) kllltlll 1"lllIkllllln kllllv..52 0... Strcllca na skiei pokazujc smjer djelovanja otpora - suprotno smjero relativne 147 .78 1.63 0.koeficijent otpora (bezdimenzijski broj).'11I0Ujola u fIuidu. .kl IRa 1"'llIkllNln kllnkllvl In Re> (1. id= 00 l Re > 105 Vd= 2 5 10 20 0.68 0.1 Pk = (!u2/2 ~''''I'I'/~'''I olpora Cr Predmet* k111'"11 ncn I' Cr -+3 Vd = 1 I.1" 11I1I~e: Cr .4) 105 0. Pk - - hhl~IIt'lIi tlak pri gibanju tijela relativnom brzioom u u fluidu gustoCe 1'1'1111.35 IIPltllllllnm l!rom 3 0. ..17 0.47 0.09.. 1""I~kl'l'e tlJcla na ravninu okomitu na smjer gibanja.74 0.5 2 3 0.

pogonski stroj H =H e =. hr . vi .tlakovi u usisnoj i tlacnoj posudi. - Sisaljke slide za prenos kapljevina s niZega na vi~i polozaj iIi s nizega na vi~i tlak iIi za oboje.zemljino ubrzanje) Potrebnu dobavnu visinu H odredujemo karakteristikom prikljucenoga cijevnoga sistema He P H . Ka<Uto slide i tome da .. Kad je izI3Z!Ia brzina malena. Povetanje specifiene energije u sisaljci iznosi e ~trca1jkama .. tokom. (Ulazna je brzina zanemarena. zanemarujemo 148 . pri ~trcaljkama. dok je izIazna - brzina katkad znatna..!:. g (g . Dobavna visina (napor) SisaIjke povetavaju specifienu engergiju e(Jlkg) kapljevine gustoee (J. npr. od ulaza u sisaljku do izIaza iz nje..) Karakteristika cijevnog sistema mijenja se s pro.. pri - T 2 e = g(h + hr) + T V.posebnim uredajem (mlaznicom) postignemo znatniju izIaznu brzinu iz cijevi (npr.l!l.2 zadnji clan.!1'Iv gdje su: PI i P2 . a nazivamo je d 0 - bavnom vis in om H H=.gubici u cijevnom sistemu.IDDRAULICKI SISAUKE STROJEVI CRPKE) (PUMPE. 9..izIazna brzina.EJ.sisa/jlal M . ~trcaljke). h = hs + hi ukupna geodetska (usisna i tlacna) visina. To poveeanje energije redovno izratavamo visinom stupca crpljene kapljevine.vrijedi = gH = ~ - + g(h + hr) + Ako su tlakovi PI i P2 jednaki zracnome Pa (PI = P2 = Pa) kao npr.::l! (Jg + h + h +-EL r 2g h Pz:.

stvarna krivulja upaljivih para!) 149 . 20 tjevine moraju uvijek pritjecati sisaljki.9 TIak zasieene pare Pr ovisi 0 vrsti kapljevine i njenoj temperaturi T.Dopu§tena usisoa visina 11 tlnku PI (apsolutnom) u prl temperaturi tekucine T.24 50 1.12 20 0. 141).26 80 4. dok pri temperaturi od 15. "Ima hp sisaljke (ovisnim 0 (geodetska) lisdop za kapljevine gustoce e ovisi donjoj (usisnoj) posudi.C od 70°C voda mora sisaljki pritjecati. npr.7 u ovisnosti 0 nadmor1000 9. (Kod bena .teoretska krivulja zina.09 10 0. Kod vode je tlacna visina zasicene pare hr(=Pr/eg) u ovisnosti 0 Icmperaturi T: - T 5 0. dopu§tena geodetska usisna viMina ovisi 0 zracnom tlaku Pa.7 m o 10. Zbog navedenihutjecajane moZegeodetska usisna visina hs u vode s temperaturom biti veea od 7 m. koji se mijenja s nadmorskom visinom./to. usisna vi. time sprijeeavamo nastajanje lako b .33m Gubitak tlaka u usisnoj cijevi racunamo prema Darcyju (str.2 300 9. Za vodu su tlacne visine zraka ha (=Pa/eg) Ikoj visini: nadmorska visina ha 500 9. tlaku PT zasicene pare gubicima u usisnoj cijevi hrs i 0 posebnim gubivrsti sisaljke) Ako je donja posuda otvorena (PI = Pa).C 10.83 100 .j.2 2500 m 7.33 ~f=7 6 L (desno) prikazanaje sina vode na povr§ini mora u ovisnosti od ternperature vode.3 100 10. - Posebn i gubici u sisaljci su ovisni: pri stapnim sisaljkama od otvaranja usisnog ventila i utjecaja usisnog vjetrenika.-. pri turbopumpama U dijagramu od pojave kavitacije. Lako hlapive kap.

. .85 0.90...Snagu. . Volumenski protok iznosi teoretski: . efektivna korisnost. Pri promenljivim uvjetima djelovanja (promjenljiv protok.0.9.0.f9. .90 1Im 0.l!. ali se upotrebljavaju i nadalje za male dobave iIi veoma visoke tlakove.. koja iznosi 11= 1Ij '1Im Korisnosti za razliCite vrste sisaljki i ventilatora iznose: 11 0. 152). . promjenljiva dobavna visina iIi brzina vrtnje) korisnosti se mijenjaju. ..90 0.0. = = gdje su: /jj - unutarnja korisnost. dobavne visine H.~.95 0.88. 1Ij p=.E.0..JJL .kod jednoradnih stapnih sisaljki promjera cilindra d. I = .!J.f9. stapaja s i brzine vrtnje n 1td2 qvo=~sn I 1 - kod dvoradnih sisaljki 5 promjerima stapajice dbl i db2 qvo I . . i to osobito znatno kod turbopumpi (vidi str.95 0. 1Im - mehanicka korisnost.0. ..55. I = ~ (2d2 .0. .db/)sn 150 . Stapne sisaljke Stapne su sisaljke izgubile svoj nekadunji znaeaj (male brzine).50. potrebnu za pogon sisaljke prorafunavamo na temelju prirasta specifime energije e odn.90 stapne sisaljke turbopumpe ventilatori /jj 0. . . Za kapljevinu gusto&: (! pri masenom protoku qm odnosno volumenskom protoku qv iznosi: teoretska snaga unutarnja snaga efektivna snaga Po = qm e = qmgH = qv(!gH p.95 Te korisnosti vrijede za najpovoljnije pogonske uvjete. .60.dbl2 ..m..= .!l=~ 1Im 11 1Ij1lm 11 11 11 11 - p = .80..

Usisna visina hs raeuna se pri stapnim pumpama do tIacnog'ventila i iznosi: .75. Dobava qv odgovara. ali la 2 cilindra (s osnacima pod kutom od 180°).. rAs gdje su: a = 4.. n .ls (= 45.duljina usisne cijevi. Is .82 s2/m. prema sI. odnos110jednoradnoj. a na tlacnoj strani su zaStita protiv hidraulickog udara.gubitak visine pri otvaranju .4. ventila itd.brzina vrtnje (okr.pri pumpama usisnog ventila ("" 2m). sI. Dobava qv je kod stapnih sisaljki nejednolika.(hv+ an2 :s ) rls cilindra pumpe. Brzina vrtnje stapnih pumpi iznosi 0.presjek radij osnaca.ls).98.pri pumpama s usisnim vjetrenikom qr =konst qv Ona se mijenja vec prema M - radna tocka gdje su: hrs ..lmin).. b dvoradnoj. A . bez usisnog vjetrenika hsdop . stvami volumenski protok qv. kod triju cilindara su osnaci medusobno razmaknuti za 120°. jednoradlIoj stapnoj sisaljci..280 okr. tj.) samo IIdjeje stupanj dobave ).0.korisni presjek . .D 0 b a vas i s a Ij k e . prema sI.gubitak visine u usisnoj cijevi.7 okr. c). Pri konstantnoj brzini vrtnje (i nepromijenjenom stapaju) bit re dobava konstantna. polotaju (kutu a) osnaca stapnog mehanizma. Nejednolikost stapnih sisaljki ublaZava se vjetrenicima (zracnim komorama) iIi veCim brojem cilindara (npr. a.. hv . Vjetrenici na usisnoj strani povecavaju usisnu visinu. 151 .93. = 0. . iznosi zbog volumetrijskih gubitaka (kod stapa. usisne cijevi. ~ .

pumpe U praksi se testo sve turbopumpe (radijalne i aksijaIne) nepravilno nazivaju >x:entrifugalnim« pumpama. izvedena za dobavnu visinu H (m).. nq = 0.radu = He). . protok (dobavu) qv (m3/s) i brzinu vrtnje n. iako su zapravo samo radijalne pumpe centrifugalne.100 okr/min okr/s = 100. manji protok i veCa nq < 0. tocke: a = {(qv) odgovaraju otvoru - radu (qv = 0). na prazno (H = 0.23.stvarnorn radu pri prikljucku pumpe na cjevovod d . 152 . Ona iznosi za razlicite turbopumpe: radijalne aksijalne (propelerne) Manjoj brzohodnosti dobavna visina. ako pod simbolima H i qv razumijevamo bezdimenzijske omjere H/H. sva se snaga pri potpuno zatvorenom izIaznorn pretvara u toplinu (porast temperature kapljevine!).10 nq odgovara 1. nq = 1. Brzohodnost (specificna brzina vrtnje) nq nq = V~ VV~ pokazuje koju bi brzinu vrtnje morala imati geometrijski slicna pumpa.. = 1 m3/s. C . Za visokotlacne sisaljke kojima je brzohodnost < 14okr/min).. da bi pri dobavnoj visini HI = 1 m dobavljala qv. 600okr/min manja brzina vrtnje. izabiremo sisaljke s vi~e stupnjeva. U dijagramu radijalne sisaljke H H P .7 .7okr/s = 14.. (H b radu pri optimalnim uvjetima (7Jmax).23 okr/s (odn. (Prividna nekoherentnost velicina u toj jednadZbi otpada.. K a r a k t e r i s t i k e turbopumpi (i ventilatora) Pri konstantnoj brzini vrtnje n dobavna visina H. Sve geometrijski slicne turbopumpe koje imaju slicne protoene uvjete (geometrijski slicne trokute brzina) imaju i jednaku brzohodnost. samo teoretski!). korisnost 7J i snaga P potrebna za pogon sisaIjke ovise 0 dobavi qv (koju mozerno mijenjati priguSivanjern).Turbopumpe Turbopumpe su skupno ime za radijalne i aksijalne (rotacijske) koje djeluju po Eulerovim zakonima za turbostrojeve. i qv/qV!') ...

!!L n2 hs je vertikalna kapljevine visina hsdop iznosi J:!L = H2 udaljenost u usisnoj () .1111'1 (okr.likom ~to - ...Ima. odnosno dobavnu visinu H izraZenu 11"IUpeU fluida. . i tzv.p = e (! = H (!g IIdJr Je (! gustoca dobavnog fluida.1 . ventilatora nq = 0. .. 1000kr.pr+ !IT na: Vcntilatore dijelimo takoder prema brzohodnosti radijalne aksijalne (propelerne) Karakteristike (vldl str.67 okr. dobavna visina H i snaga P po zakonu afiniteta 3 ~ QV2 ')_1"1111visina = . ugraduje se na njezinu dnu odbojni (»nozni«) vVlltll ili zaklopka.lnlll napllnjena tekucinom. oni se pokoravaju istim zakonima kojima i turbopumpe.287 nq 4/3 1I'. samousisnih sisaljki u kojih je 11IIIIIIIIIcnposeban uredaj da mogu usisati tekuCinu i kad je usisna eijev nnl"IIIJena zrakom.pc (= He (!g) naeelno je jednaka onoj za pumpe . obieno izraZavamo prirastom (»skokom«) tlaka (»naporom«) /\/' t:.Ivlllnll nesuvislost u toj jednadZbi ne postoji.zbog male gustoce plinova - ne uzimamo u obzir geodetsku vl_lnu h t:.17 .lmin nq = 1.ls) J'lIrhopumpne redovno ne mogu same usisati tekuCinu.ls) o == 0.n) lid povr~ine I )III'IIAlcna usisna posudi (crpili~tu).fJ == P2 (pri () . Kilo turbostrojevi.Imin u naeelu su sliene karakteristikama turbopumpi 153 ..f111. ~ ~ (!g - hrs ..III. Da bi usisna cijev i za vrijeme pogonskog prekida II. vec se mora usisna dl"v lIupuniti tekucinom. 10 okr.1"1 I'llImJcni brzine vrtnje od nl na n2 mijenjaju se za jednu te istu sisaljku 1""Ink 'Iv. Ventilatori Venlilatori sluze za transport plinova i para pa su zapravo sisaljke za I'!lnnvc i pare u podrucju njihove nestlaCivosti. pri eemu je nl = 1 okr. ."mu ~Io prirast specificne energije e.!!L 2 n2 osi pumpe ...pc = P2 - Uj2 PI + t:. medutim.oH . 152).ls = 70 .11' Ir kllvilacijski koeficijent oza pumpe (po Stepanovu) ovisan 0 brzohodno.. . ... Kllrakteristika ejevovoda t:.. ako pod nq razumijevamo I" lI!lmcnzijski omjer nr/n.!!L n2 povrlini ulaznoj Io. 1..ls = 6. 600 okr .

veeeg i najmanjeg protoka (qv. Poveeani protok izaziva porast vodenih razina. armature itd. zbog /!ega se srnanjuje geodetski pad. kad se u visokim planinama tope ledenjaci.npr. Pri razmjerno malom padu njegovo je smanjenje vrlo - I osjetljivo i moze unato/! poveeanom protoku prouzro/!iti smanjenje vodne snage Po. Visokogorske rijeke (»a« .]). Srednjogorske rijeke (»c« vodne mase qm ili volu- proljeee i ujeseo. Neretva) imaju najveeiprotok u doba zimskih ki§a. a osobito razine na izlazu. Geodetski pad h mijenja se s promjenom protoka.mi. 6 mjeseci (qv. . da je odatle u vrijeme vrinog optereeenja iskori~tavamo. Akumulacija moze biti dnevna iIi tjedna (brane) iIi godi~nja (dolinske brane). 154 . Sava) imaju po dva rnaksimuma - ~ u ~ Korisnj pad H ovisi 0 geodetskom padu h (tj.za. Drava) imaju najveei protok u kasno proljeee i rano Ijeto.. .. ovisan 0 vlafnosti . Radi prosul1ivanja rentabilnosti postrojenja i izbora turbine ustanovljujemo osim naji' I . .. 35 godina)... 1 U1UIVV VlYDWlIXXXlJCD '~ npr.MOrnO I 3 mjeseca (qv..) I .. Pri ocjenjivanju protoka uzimamo u obzir njegov prosjek kroz duzi niz godina (npr. .) iIi 9 mjeseci (Qv'9)' Nejednolikost protoka izravnavamo akumulacijom vode u vrijeme veCeg protoka odnosno manjeg potro~ka. Primorske rijeke (»b« .) H~ h-hr Tomo odredivanje raspolozivog pada H je . osim toga. Protok je ovisan 0 karakteristici rijeke kojoj pripada odrel1eno oborinsko podru/!je. 0 razlici vodenih razina na najvi~m mjestu i na izlazu iz turbinskog postrojenja) te 0 gubicima hr u dovodu (cjevovod. jo~ i protoke koji godi~nje traju (ukupno) 3 6 9 12 Irop"Jt lu m. rame vrste iurbinskih definirano u mel1unarodnim propisima za primopredaju vopostrojenja dnih turbina.VODNE TURBINE Vodna soaga Po dana je raspolotivim protokom menskim protokom qv i korisnim padom H Po = qmKH = qvl}K H gde je I} gu5tOCa vode.mu i qv. U posebnim slu/!ajevima vi~kom energije u vrijeme malog optereeenja crpimo vodu u visoko sm~tene akumulacijske bazene. Proto1C je.godine (su~ne i vlaine godine).... I .npr.

.propelerne turbine K .k kroz turbinu.).kaplanove turbine IIrzobodnost turbinll (specifiena brzina YlllljC) nq - 'I 1~---------------0.6 0). koJc uzimamo u obzir unutarnjom korisno~cu 7Ji Pi = 7Ji Po n Unutarnja korisnost turbina (umnozak hidraulicke ~orllnosti 7Jhi volumetrijske korisnosti 7Jv.1111 vrtnje n prikazana je dijagramom u kojem krivulje znace. (Koherentnost veliCina nije naru~ena ni ovdje ako pod simbolima Hi qv III/. . liIektivna snaga P smanjenaje jo~ za mehanicke gubitke (ukljuciv~i gubitke "'I"IRon pomoenih uredaja. 7Ji = 7Jh7Jv) IlIko nvisi 0 njenoj brzini vrtnje pa je dobra samo pri odredenim brzinama \IIIIJ~ (n'). 0.2 o o 20 La 60 80%100 - p I'lIkllzuje kakvu bi brzinu vrtnje morala imati geometrijski slicna turbina. regulatora itd. Ovisnost 7J=f(P) pri konstantnoj 111.75.brzohodne francisove turbine pr . .0.'1"" odnosno qvznaci maseni odnosno volumenski I'.95 I!rektivna korisnost turbina iznosi: za m\lnje turbine za veee turbine 1111 i ne h lHektivna korisnost ovisi 0 promjeni opterecenja P. .!'!nllJeIl urbine t I "Clretska snaga Po turbine jednaka je raspoloZivoj vodnoj snazi Po = qme = qrngH = qv(!gH ~oIlt.85 .o. p ~Itonove turbine F' sporohodne francisove turbine P' . ~llIdcna za korisni pad H(m).85 7J= 0.". da bi pri kllrlRnom padu HI = 1 m gutala koliCinu vode qV) = 1 m3/s. Unutarnja snaga Pi smanjena je za unutarnje gubit~. protok qv (m3/s) i brzinu vrtnje n.lImijevamo bezdimenzijske omjere HI/H i qv/qvI') 155 . za koje su izvedene turbinske lopatice.0. i to razlicito za razlicite s razllovrsnim sistemima regulacije. ~to uzimamo u obzir mehanickom k ollRno~cu 7Jrnodnosno efektivnom korisno~cu 7J = 7Ji7Jrn P = 7JrnPi = 7JPo P = 7Jqme 7JqmgH= 7Jqv(!gH = 7J= 0.

1.75 105.0... .. Najveea brzina vrtnje nm.izdrZati i najveeu brzinu vrtnje nm. Regulator koji pravilno djeluje mora sprijeciti da se pri normalnom radu vrtnje turbine poveea iznad dopu~tene vrijednosti. hd . .0)n Pri normalnom se radu brzina vrtnje turbine po pravilu ne smije povecati vi~e od 10%..33.37 nq okr. .100 100.s vi~ sapnica } Francisove ..hd)fH gdje SU:Pa . Medutim. Vodne turbine za velike padove imaju manju brzohodnost.1.0. . .17. bit ee brzohodnost nqi = nq Vi Geometrijski slicne vodne turbine imaju..16 0..2. . Brzohodnost nq odreduje se (na temelju dijagrama ispitivanja) u ovisnosti 0 minimalnom dopu~tenom koeficijentu kavitacije umin (Thominog broja) Umin '" (p. 35 1.Ima Ii turbina vi~e (i) sapnica (kod peltonovih turbina) Hi vi~ rotora na istoj osovini (kod peltonovih i francisovih turbina).normaIne ... 45 45 .3.' koju turbina moze postiCi u slueaju potpunog rastereeenja i potpuno otvorenih privodnih lopatica (»pobjegnuce«) mnogo je veea od normalne brzine vrtnje n i iznosi: kod peltonovih turbina kod francisovih turbina kod kaplanovih turbina nmaks = (1. Redovno su to elektrieni generatori koji imaju odredenu brzinu vrtnje (vidi str. 55 0. B r z i n a v r t n j e vodnih turbina prilagoduje se trafenoj brzini vrtnje gonjenih strojeva. istu brzohodnost nq. .. .5 5. .5.8. 266).67 Propeleme Kaplanove } nq = {(Umin) 35. Turbinu odabiremo tako da ima pri trafenoj brzini vrtnje najbolju korisnost 7J..0.. . .ls 0...08. svi radi sigurnosti rotirajuCi dijelovi turbine i prikljueenih strojeva moraju u slueaju gre~ke na regulatoru ... ..8.9)n nmaks = (1.j(!g.. ..s jednom sap.3.1)n nmaks = (2. . a one za manje padove vefu brzohodnost. 70 70..visina difuzora. . uz slicne protocne uvjete (slicne »trokute brzina«). ..75.9.67.zracni tlak...02.350 Peltonove . . 105 0. - 156 .lmin 1.. 511. Podruga upotrebljivosti Vrste turbina pojedinih vrsta vodnih turbina: H m 2000.1.100 okr. 2...17 55.22 20 .brzohodne 500.801 Izbor turbine ogranicen je kavitacijom.sporohodne ...

V = Vo[1 + P(T p- kubiCni koeficijenttemperatumog bit ee - To)] raste.TOPLINA "1.IJ" MII: raste. 158 i 159. 'I't'mperatuma I in ear not 11111' dTiznosi III ~IIII' MU:a -linearni koeficijent - raztezljivost (dilatacija) e m pe rat u r no r as te z a nj e zbog povi~enja temperadl = a/odT rastezanja (K-1). pi~mo Q = cm(T2 - T1) Vrljcdnosti specificnog toplinskog kapaciteta pojedinih tvari razabiru se iz Iolhlkll na str. a pV vanjska energija (energija 1'.volumen).t Ijl'm slueaju . 169 do 191. n 'illllltramo Ii da je koeficijent a konstantan.. Vrijednosti '111I'1'llicne entalpije za pare sloune su u tablicama na str.po volji . K ubi c no 11111'III dT iznosi II.prvobitna temperaturnog . inaee opeenito ovisi 0 temperaturi i 0 tlaku.'lIhcllim kapacitetom« izmedu temperatura TI i T2 Cmed = f cdT/(T2 H . 159.IllIII il.ishodi~te (npr.' dV r a s t e za nj e zbog poveeanja tempera- = P VodT rastezanja (K-1).lltalpijaje odredena izrazom = U + PV 11 IlIm je izrazu U . Njegove su I ~uhlcni koeficijent rastezanja P pri vi~im temperaturama . 10. 157 .tlak.llIra.Tt) . O°C). U'idealnih je plinova ..prvobitni Yllhullcn.konstantna. l'lll>romjenljivom specificnom kapacitetu racunamo katkada s "prosjecnim "1.Spccificna entalpija h« je entalpija jedinice mase s obzirom na . 'ill1l1lramo li c konstantnim. Vo . Mjerimo je u Jlkg. gdje je h = O. "lIIlIlramo Ii koeficijent P konstantnim. . 11''p~cificni toplinski kapacitet tijela (JlkgK).hlhrllno . str. 163 i 212 do 217. Njegove su vrijed- te m p e ra t u rno .. Illrtlnusi za tekuCine i plinove dane na str. a za vlafni 'Iolk 1111 194 do 197.". Il.'ciIiCni top6nski kapacitet IlIplina dQ mijenja tijelu mase m temperaturu dQ za dT = cmdT .. 'i prosjecnim specifienim kapacitetom racunamo kao da je konstantan.unutamja energija. V . p . vrijedi I = 10[1 + a(T - To)] KUllficijent raztezanja a pri vi~im temperaturama ""MIIIII cvrste tvari dane na str.u najpriI'fII.

.... . i 0.. I ..000 0160 0. .0000152 Slitine: bronca (kositrena) crveni lijev .. .... 18Cr8Ni.. .0000360 I kobalt ..000 023 8 ..invar (36% .000 0274 0..000 0090 0....0000095 0..0000129 metali 158 L . . ...0000130 kositar .... .... 0.. ..legir. . 0...... ..0000165 0. .0000180 0.1 %C ... . cink iridij .000 008 4 0..0000181 i 0.500°C I O.. zlato feljezo . .. .. ....... .. .0000267 krom ...0000190 I. .0000130 I 0. . 0.000 029 8 mangan ..0000045 0. . (cisto) ..... ..0000165 . I temperaturnog I rastezanja at (K-1) O.. .... . ... .... Ni)..0000168 0. ..... .....IOO°C 0.......neleg.. ... .0000184 - I 0.. .0000141 . .0000102 I platina-iridij (10% Ir) .0000194 I i 0... . .0000104 0. . .. .0000292 0. . .000 0273 0.. volfram ... sivi lijev silumin tvrdi I I 0. ..... . ... .. ... . 0....000 003 4 i 0.. . . ... . .000 0220 0.. .000 006 5 I I I I i 0. ... ..000 0142 0. I 0... ..0000102 0... . .. .... .000 001 5 0...... . I3%Cr ...0000152 I I I 0. . . 0. .. : 0...: ... . . .Linearni koeficijenti Temperaturno podrucje. . ... . . . ... ..000 022 8 0. I 0... 0. ..... .. novosrebro...000 023 5 .. ..CrNi . . . ...0000045 0. ... . 0...0000209 0.... .. ... .6%C.... . ..000 017 5 0.0000168 0....0000138 0..000 005 5 I I 0. ..0000120 I 0.0000152 I konstanan ... .. .... 0.. i 0.. .. ... 0. mjed (mesing) . . 0....... ... . .. . ... .0000115 eelik .. .. oolooO°C Kovine: aluminij bakar ..0000197 0... . srebro . . .. ....000 004 6 I I platina ..... . .. .0000052 0. .000 009 5 - 0. . molibden nikal olovo .0000123 0..0000090 0.... 0...0000117 0. . I kadmlJ. . I 0.. duralumin manganm i I I .0000260 I magnezij .. .. ..... .0000105 I 0.0000180 0..

000 090 lemperalurnog 0..000 060 0. .. .003 802 0. .. .000 097 0...0..0000005 0.. .0000064 0.. .15 159 ......000 008 1 - 1 0... ..0000082 0.000 690 0... .000 002 0.0.... .. ... .000 009 3 0.. .IOO°C 0.. ....000 180 1 20.0000126 0..jensko .003 676 0..000 550 Kapljevina benzin benzen (benzol) etanol (alkohol) ulje za mazanje pentan propantriol (gticerin) terpenlinsko ulje transformatorsko ulje ziva P 0. I I 0.. .. .. . . .. . lIuklo.000780 0. ..000 0005 Kubicni koe/icijenli raslezanja P (K-1) Kapljevina voda 0 °C 10. I'orculan. 1 i l IIOllmanl IImfll .. .. . . . . . -kremeno .000 540 0.003 661 Plin ugljicni dioksid ugljicni monoksid vodik sumporni dioksid idealni plin amonijak argon duik helij kisik neon I I P 0..001 200 0...003 674 0....500°C 10..000 110 I 0.003 670 0.000 003 6 0... ..000001 3 ' . ..003 660 0. . ...000 520 0.000 0040..... . ..000 101 0.0000123 0... I I I Plin i P 0.C 200°C 1 P -0....000 012 0. I'olivinilklorid . .000 380 0.. rnnanezija (MgO) . Iloliamidi. .003 661 = = 1/273. . knrund.000 008 I . .003 674 0... . I 0....0000043 I i ' 0. .. ...001 150 0.C...000 740 0.0000072! 0. upcka ....lImpor .000 0030 0...000200 0. ... . .... . .000 080 0. .000 006 0.000 003 5.0000139 amniI...000 160 0.0000006 I I I 0.1000°C Nckovine: htlton .. coluloid .. 0. . ...000106 0... ... .. . .C 60°C 100...003 662 0... I 0.Linearni koe/icijenli I'omperalurno podrucje: I temperalurnog : raslezanja (1 (K-1) O.. . .003 850 0..003 726 0.

= Q-W Drug! glami zakon termodinamike »Toplina ne prelazi nikada sama od sebe s hladnijega (Clausius. gdje je s = O. kompresija i ekspanzija itd. one koji su moguci u jednom ili drugom smislu. tj.so).so). Z. U tom je izrazu dQ . 1842. a So entropija tvari pri stanju okoline (To.specifiena entalpija is . prijelaz topline. Thomson.).ho .So). 1851. -dW = utro!eni rad Entalpijski teorem: H2-H. Po)' An erg i j a.So) je dio unutamje energije iz kojega ne motemo dobiti tehnicki rad. mije!anje itd). 169 do 191. 160 Te je nazive uvea prof.OSNOVNI ZAKONl TERMODINAMIKE Prvi glami zakon termodlnamike »Toplina je ekvivalentna mehanickom radu. gije U i apsolutnog rada A (dobivenoga iIi utro§enoga). »Specifiena eksergija e« je eksergija jedinice mase: e = h . Joule. gdje su: h . 1850.) na toplije tijelo. prigu!ivanje. Ljubljana (SV 1955/1 i SV 196211-2). i b) nepovrative procese.) Dovodenje iIi odvodenje topline Q uzrokuje promjenu unutamje ener. E k s erg i j a.« I Po tome razlikujemo: a) povrative procese. tvari pri tlaku i temperaturi . E je maksimalni tehnicki rad !to ga s obzirom na stanje okoline (pri temperaturi To i tlaku Po) mOZemo dobiti iz unutamje energije tvari Ho To(S .promjena topline pri apsolutnoj temperaturi T. kojoj je entalpija H i entropija S: E = H - - Ho je entalpija. trenje. ho i So su specifiena entalpija i entropija okoline. Entropija je za sve povrative procese odredena izrazom dS=dQ/T. isparivanje i kondenzacija. . koji su moguci samo u jednom smislu (npr. Entropija se zatvorenog sustava pri svim nepovrativim procesima poveCava (dS> 0). »specificna anergija« b = To(s . Njene vrijednosti za pare dane su na str. 1843. +dW = dobiveni rad dW=-Vdp -dA. odnosno promjen entalpije Hi tehnickog rada W (dobivenoga ili utro§enoga): ~ dQ = dU + dA +dQ = dovedena toplina I dQ = dH + dW -dQ = odvedena toplina Za slueaj mehanicke r&VDoteZe OZemorad izraziti tlakom p i volumenom JI m dA =pdV +dA.specifiena entropija tvari u promatranom stanju.ishodi!te (npr. Mjerimo je u Jlkg K. »Specifiena entropija S« je entropija jedinice mase racunana s obzirom na . To(S . a da pri povratku ne ostane u prirodi nikakav trag (npr. Rant.« (Mayer. kod O°C).po volji odabrano .To(s .

tlakp.. konst..IIJngramu predoeena je toplina . tehnieki rad W povra """111 IIlrvo od te krivulje 'fPdV W= -fVdp 11 1.lIjllgrumu predoeeni su: apsolutni rad A povrsinom ispod krivulje 1"""1"'11" 111I1I)n.lclska korisnost krufnog procesa I' 'lk -= WklQ = 1 .I 1"''''"111111 ispod krivulje povrative I" "'lIlplII' 111I1I)a Q = f TdS 'V.. I"" "'lIf \lmcc:1'enezatvoreoom krivuljom povrative promjene stanja predstav111111 J'.\ .QolQ " IIlcvokretnom kruznom pracesu (protivnom smislu u stici). c 11 11 I 0 v k r u z nip r 0 c e s teee izmedu dviju I 0 I.. u smi.. I Mf/. a Qo odvedeoa toplina It' VIt). vidi stiku!). temperaturu .'IA I.. rnd I1 I'I . koji odgovara procesu pogonskih strojeva.) desnokretnom kruznom pracesu (tj.S ""III'ljletska koristnost iznosi '1 1 TolT (Thomsonova jednadZba) - .uloplioskih pumpi. 1111111'"dviju izoterma.k Irristicnije promjene stanja: 1"lIhurll izobara I kOllsl p = koost ~'~ V J izoterma izentropa " T = konst S = konst ~ - v '~LL J J '\dIJllblll"« znaa promjenu stanja pri kojoj toplinu niti (izvana) dovodimo IIItI I" tltlvodimo.. ati ona moze biti proizvedena u samom sistemu zbog I ""1111'"111.dijagramu dobiveni rad Wk' u TS-dijagramu razliku toptioa Qk: Ill' Wk = Qk = Q Qo . negativni su i rad Ilk (dohlveoa) (Q < Qo)..PromjeDe staoja tvari 1'111"'111*'111 staoja odredujemo uglavoom: VOlUmeDV. - 'lIollll\ki prirutnik 161 . '11""11111111 A. koji odgovara Wk (utroseni) i razlika toptioa I'"'' ". Za nj vrijedi i Qk = (T .III""llcnl:. .To)8. U idealnom su slueaju (bez gubitaka) adijabata i izen11"III. odo. U dovedena.11. KruZni procesi 1llIlo"lnom (bez gubitaka i sI.Ill ~""\IJk~ oa satu. tehnieki rad Wi toptinu Q.

gustocu p.Cv = R Cv = R/(x - 1) Entalpija plinova specifienaentalpija h = f cpdT + C. Jednadtba stanja plina povezuje tlak p. CO2.vidi str. C2H2. C2H6. Opca plinska konstanta (umnotak molne mase mm i plinske konstante R) jednaka je za sve plinove i iznosi Rm = mmR = 8314.promjena temperature. 164. C2H4. koja ovisi samo 0 sastavu plina. Tehnicki osobito vaZni realni plinovi jesu: jednoatomni dvoatomni vi~eatomni He. Pri malom tlaku i pogotovu jo~ pri visokoj temperaturi motemo zakone idealnih plinova primijeniti i na H20.pri konstantnom tlaku cp = dh/dT . molna entalpija hm = mm f cpdT + C Podaci 0 molnoj entalpiji hm najpoznatijih plinova'11alaze na str.pri konstantnom volumenu Cv = du/dT gdje su: dh . 163.re da se pokoravaju zakonu Boyleovu i Mariotteovu (pV = konst pri T = konst) te Gay-Lussacovu (V/T = konst prip = konst). dT . NH3 itd. Vrijedl)osti za R . odnosno specificni volumen v Hi volumen V te masu m i temperaturu T: pIp = RT pv = RT pV= mRT R = plinska konstanta. Mjerimo je u J/kgK.4136m3/kmol Prema tome vrijedi za sve plinove (molne mase mm i gustoce p) Vm = a za plinove medu sobom mml/mm2 = mdp.34J/kmol K Avogadrov zakon 1 kmol bilo kojeg (idealnog) plina zauzima pri jednakom stanju uvijek isti volumen Vm. P. Ar H2' N2.koji pri O°Ci tlaku 1. zrak CH4./P2' Specificni toplinski kapacitet plinova . S02. izobarski izovolumetricki Omjer specificnih toplinskih kapaciteta Razlika cp specificnih x cp = xR/(x - toplinskih 1) kapaciteta = cp/cv . du .01325 bar iznosi Vm= RmT/p = 22.promjena specificne entalpije. Iz se molne se entalpije vrlo lako mote izracunati specificna entalpija h = hdmm' 162 . U prirodi nema idealnih plinova. O2. CO. no mnogi se realni plinovi po svojim svojstvima tako priblituju idealnim plinovima da za njih vrijede s dovoljnom tocno~cu navedeni zakoni.promj'enaspecificneunutamje energije (u = U/m).IDEALNI PLINOVI Pod "idealnim plinQvima« razumijevamo tako visoko pregrijane pa.

40 1.2928 1.40 1. Tk K 5. C.0 304. .3 + 132. CO CO.29 1.lIlIkll .66 1.C -267..96 28.hl~l~ II.6 specificni 1'1111 temperatura Ik .9 -185. kg/m' 0.7 184.2 +31. Cv .04 16.5 -10.9 190. CH.26 1.2500 1.8 40.9265 0.4 132.7834 0. 1 .2 81. C J/kK 5237 523 14245 1038 913 1005 1042 820 607 2055 1511 2156 737 561 1612 1729 .6 308.4 77. -" Pri O.01325 bar.9 73.H. simbol He Ar H.1 1 .0 296.04 50.4 -239. I 11 Ill.0 33.4 90.2 319.7 13. CH.8 -195.7 -83.7713 1.7168 2.4 +35.2 169.11.m .14 1.06 17.66 1.H.1709 0.2505 1.30 1. C. (1.32 1.\'ka konstanta.5 -78.6 78. 1'1111 Broj atoma u molekul.9 188.49 120.5 -88.1 +111.00 28.28 48.3084 5.3 87.1785 1.6 (1 kg/m' 69 531 31 311 430 310 301 460 524.3 -147.1 111111101 ".013 25 bar) Iv .6 -161.0 -191.0 -30.7 276.6 111.25 1.8 296. N.n.40 1.1 51.3 +35.3560 1.4290 1.1 -118.4 -83. C.4 37.0 -194. VeliQne kritinog stanja tlak gust.7 -24. kap.016 28.01 64.1'1.11 1 1.05 30.. 0.H.I 11 . 235 231 162 370 555 216 210 1.CI CF.6 toplinski Pk bar 2.31 1.6 518.ft('i kriticno stanje plinova Kem.7 34.2604 1.3 150.7 416.5 133.11. SO.C.8 287..C -268.5 308.2 430.8 189.2 79. 2 3 3 4 4 5 5 5 6 8 Plinska konstanta R Jlkg K 2078 208.1 154.3 20. GustoCa. 163 .9 -252.8 488.5 249.7 282.C i 1.0 63.0 kapacitet.0830 1.0 +143.02 32.20 I'rl (I.7 Specifina topl.9 50. NH.9 -122.2 243.8 129.111 tit III .9 113.40 1.Toplinska svojstva plinova I 'I~/I.CI..5 +9. I .8 -183. 111.0 -103. 111111'.5 46.2 289..8 33.01 44.7 -140.9768 2.2 4122 296. I~II.lInk ""lIlIllnk IIIIIII"llIe IIH Ililt 1IIIIIIIklm HWIIIlI 11I11I"lIlIkle 11IIIII1U J ) ""'I"III~11 11111 1'I/ll.I~ '"~ 11.4 49.7 68.3 384.41 1. '" ~ III~ - III .0899 1. 1 1 2 2 2 Molna masa mm kglkmoJ 4.7 263.2 gustoca Tv K 4.3 126.3 66.0 + 157.07 110 .27 1.94 2.7 164.= 5!.9 28.5 405.7 259.11.03 26.7 194..0 -33.003 39. Vrelite (pri 1.8 -140.

Molna enlalpija hm plinova pri kOnslall/nOIll Ilakll p = 0 (bez obzira no disocijacijll) Temperatura I T °C K 0 273 100 373 200 473 300 573 400 673 500 773 600 873 700 973 ROO 1073 900 1173 1000 1273 1100 1373 1200 1473 1300 1573 1400 1673 1773 1500 1750 2023 2000 2273 2500 2773 3000 3273 Temperatura I T °C K 0 273 100 373 200 473 300 573 400 673 500 773 600 873 700 973 800 1073 900 1173 1000 1273 1100 1373 1200 1473 1300 1573 1400 1673 1500 1773 1750 2023 2000 2273 2500 2773 3000 3273 164 hm H2 0 2897 5819 8765 11 690 14630 17610 20 620 23 630 26 690 29 790 32 970 36 140 39 380 42 660 45 960 54 380 63 040 80 960 99 500 kJ/kmol I N2 I 02 0 2951 5982 9113 12360 15680 19070 22 520 26 030 29570 33150 36 750 40 390 44 040 47720 51450 60 860 70410 89 890 109 900 I 0 2918 5860 8845 11 880 14970 18 110 21320 24610 27 960 31360 34 790 38 260 41760 45 290 48810 57 770 . 66810 85190 103 730 Zrak 0 2913 5865 8858 11920 15040 18260 21480 24 830 28210 31620 35 080 38570 42 070 45 630 49190 58190 67 330 85 330 104 600 hm kJ/kmol CO 0 2918 5860 8866 11 920 15050 18260 21520 24 870 28 250 31690 35 170 38 690 42 240 45 750 49310 58310 67440 85 940 104 500 I CO2 0 3839 8079 12 630 17410 22 500 27 700 33 060 38 490 44 080 49 690 55 460 61 240 67060 72 920 78 860 93 720 100 400 139 100 169700 I S02 0 4077 8498 13210 18150 23 250 28510 33840 39 250 44 750 50 270 55 840 61450 67 100 72710 78 360 94810 106 900 139000 164 500 I H2O 0 3361 6798 10 320 13 960 17730 21 600 25610 29770 34 060 38 340 42 900 47470 52 130 56 970 61 790 74 340 87150 113 800 141000 .

V. = T.T.lInn .. 157 do 162 veliana .-I [ ~ 1 T2 P.-H2 = m(h..VI-P2V2> . ..J mCp(T2. ..T2) .nllllni rad A =p. =P2V2 V2 PI ~"../V2 = eie. = konst .(T. otHHa P = konst V/T= konst(=mR/p) (Gay-Lussacov zakon) V..-I ..lnVI P2 = mRTln V2 = mRTln~ V.-1 .) = m (T2..hnll!ki rad W= 0 lopllna "R "P " c.V.na .> = m -(T2TI) = -(V2V.. =1-= -(P.-h2) .Povrative Oznake promjeoe stanja ptinOYB str.>=-A .-1 .VI) = mR(T2 ...) IIIhnlCki rad I"pllna '" I..T.-I I.T~ = mc..-1 I '.ohora V=konst p/T=konst(=mR/V) p. .. "-I ] IIIhnlCkirad pri izentropskoj promjeni staQia (= teoretski rad toplinskih "tnJcva> W = "A = mCp(T.-1 () ( ) 1- !2 "~I ] =~ I- () V.) 1"1./P2=T'/T2 "".V.) (P2-P.olerma T = konst P V = konst (= mRT) (Boyleov i Mariotteov zakon) P.-I mR =(T.-I T..olntni rad A =0 Iphnl~ki rad W= V(PI-P2) R v Q = mc.rntropa S=konst I'V' konst TV"-.. P2 W=A Q = A = W= T(S2-S.-1 [ ~ .TI) I.o"lIna Q= 0 165 .(T2..V..T. T (P) 1 "~1 = konst "Iolnlni rad A = ~.V.'.T~ = H.ln=p./T2 "'Iollltni rad A = p( V2..

PrigaSiTBDje o plinova vrijedi: je nepovrativa promjena stanja za koju kod idealnih izentalpa h 166 = konst T = konst . L.)=-(P.ia pri kojoj je promjena temperatu upravno razmjerna dovedenoj iIi odvedenoj toplini dQ = mcdT P VI' = konst Apsolutni rad n= c-c c-c.-P2V2) PI T2 [ ~ n:l = PI VI 11 n-I TI * kao opeenita - - obuhvaea sve prije na.. c = c.- n-IC n-I VI n-l V2 n-I A = PIVI 1n-I TcbniCki rad Toplina Prol1\iena st~a vedene povrative p n-I mR =-(TI-T~ n-I W=nA IC-n Q=-A IC-I po politropi =- PI VI () ] [ () ] (1-. Usporedba politropa politropa izohora V = konst izobara P = konst izoterma T = konst izentropa S = konst n :too c c.e) Poli tropa predstavlja opcenitu promjenu stan.iezini posebni slueajevi. cp :too o 1 IC= cplc. 101 promjene stan.V.ia koje su samo n.

.=1 '111111111% "" . I Lm. T= ..!EL R."I'~I e+Ne+Kr+Xe 0. T/V temperatura n smjese p = p' + p" + . n oznacujemo veliCine koje pripadaju pojedinim sastavi1 II"II'~ 11Iml..l.'.!ELh.- I --L Cvi m h - .1o. .cp. .nJe pUnova (nepovrativi proces) ..003 MlJr.flll'lepri V = konst 1IIIIIIIjlllnllak p'= (PI VI/TI) t Ihl~ Imjese Itl MII~. .T. MII~. p = T= Lm.=1 Lm.2." I' 8Uparciialni tIakovi pojedinih plinova u smiesi (DaItonov zakon) PI = pVI/V pz = pV2/V .. I m .. 111I11'.." '1I11olulinova vrijedi ista jednadzba stanja kao i za homogene plinove p pV = mRT 1'lIlIlkll knnstanta smjese R i prividna molna masa smjese mm f' .'llIenl toplinski kapaciteti i specificna entalpija smjese: n n C'.=1 167 .01 0. = PI + pz + .lhllll .Smjese idealnib plinova 111I.T..cv.='\'~ m Cp.c IIIhllllrlllmjcse IIH~11111010 1'1 V P = VI + Vz+ . .cp. R= ~ m ...=1 Jf m' (1.=1 cu."ldJnlni volumen -"llIlIIen smjese V' = (PI VI/Tt) . '1. T/p smjese V=V'+V"+.=1 n '\'V (1= ~ .. ~ .f(lIIlepri .I) q"..cv. ..=1 I n . .=1 temperatura n konst I n Lm.=1 n !..

(P. 170 i 171).: . = v' + x(if v') h.v') . (dpld1) Pregrijana para r = h".za pregrijanu vodenu paru na str. x = 1 s u h a par a (samo para. s) funkcije su tlaka I temperature: pv = RT + t. bez tekuCine). Pregled ~ireg podruqa (zasicene i pregrijane) vodene pare prikazuje posebno zorno Mollierov h. koja u jedinici mase sadrfi x dijelova suhe x) dijelova tekuCine. 1) h = h" + f cpdT cp = h (P. dok se visoko pregrijane pare postupno pribli2:uju svojstvima idealnih plinova. Omjer mase plinovite faze (suhe pare) i mase cjelokupne smjese (suhe pare i tekuCine) nazivamo »suhoea pare x«. S obzirom na x je zasieena para: (v rei a) x =0 o < x < 1 . = s' + x(s" .s') - Qapeyronova jednadfba prikazuje toplinu isparivanja r kao funkciju temperature zasieenja Ts. npr. VeliCine stanja pregrijane pare (P. napose gustoeu (l.----- .PARE Zasicena para je smjesa dviju faza: tekuee i plinovite.h' je realni plin koji je pregrijan iznad temperature zasieenja i ne sadrfi vi~ nikakve tekuCine. h.m 0 k rap - pare i (1 - t e k u c in a (bez pare).za zrak (ako uzimamo u obzir odstupanje od ideainih plinova) na str. = h' + x(h" h') s. . v. Para ima u zasieenom stanju za svaku temperaturu tocno odredenu vrijednost tlaka. s-dijagram (str. v. povecanja volumena pri isparivanju if - v' i diferencijal- nogkvocijenta dpldT: r = Ts (v" . 168 L--. Obiroo smatramo pregrijanom onu paru koja nije pregrijana mnogo iznad temperature zasieenja i nju moramo raronati po posebnim zakonima za pregrijanu paru. 172 do 174 i 188 v. a r a. Za mokru paru (0 < x < 1) vrijedi: specifiroi volumen specifiroa entalpija specificna entropija = 0 i x = 1 nalaze se za najvaZnije pare u tablicama na str. 175 do 187. 1) s = s" + f cp (dTI1) Za pregrijanu paru sastavljene su razne tablice 0 parama. specifi~ni volumen specifirou entalpiju h i specifi~nu entropiju s ozna~ujemo: pri stanju x = 0 oznakom pri stanju x = 1 oznakom " Temperatura i odgovarajuci tlak te ostale velicine zasieene pare pri stanju x do 191. RazliCite veliCine stanja pare. 169.

687 5.3 323.9 473.8 s izabrano " 0.2 191.046 39 0.1 20 bar I 5.03444 0. temperatur.0 365. tlaku p .1 262.3 364.668 7.9 371.9 372.204 5.356 1.775 I v ml/kg h I kJ/kg 5 bar I kJI:gK 5.026 7.04908 0.'lrnll(l1) psolutnoj nuli.403 5.007604 0.1 " IIMI III 11 III IINI ".467 6.2 368.987 6.359 je pri I 0.1073 0.900 6.02014 entropiju 170.hl"lIllc za specifinu entalpiju 11.938 5.454 5.7 686.4 100 bar 94.01936 0.09766 0. h i specificnu 169 .0 221.420 5.1 476..1 361.0 255.01811 0.729 5.7 248.056 6.9 321.6 183.1 306.2 686.03129 0." I""MIIIIIIIIIpllrn tkoji pri toenijem racunanju odstupa od zakona idealIIIIt 1'"1111"11) Topllnskasvojstvapr.859 7. specificna entropija s.7 215.011 64 0.0 195.2 311.Zrak .2716 0. n .311 6. "MI IIKI III 0 10 IIKI ItKI ItKI - 40bar 144.10 .685 5.1938 10bar 166.890 6.263 6.479 6.137 5.1 686.6 l.03897 0.221 6.071 1.2 686.01097 0.3 268.629 4.llIrllt volumen v.006 582 0.1361 0.1854 0. " I " IIMI III 11 HI IIKI ""I I'MI 11.02496 80bar 109.7K38 0.868 7.510 4.03300 0.425 159.552 5.7 219.2 471.1 322.8 223.02703 0.106 6.9 470.01365 0.06833 0.023 14 0./1393 1I.2144 0.004 512 0.3 272.O?271 0.652 5.3J5 5..862 6.114 5.8 309.07817 II.734 5.3867 0.1273 0.04798 11.01072 0.172 7.0 319.005688 0.277 6.0 471.4 207.05380 0.142 6.8 316.5 474.003 270 0.II.584 6.01750 0..424 6.656 6.899 6.063 29 0.1566 0.9265 1.009 328 0.015 6.944 5.2 686.2 60 bar 118.t '1".567 5.8 686.632 5.009 564 0.4 686.641 5.2 686.460 5.5 475.121 6.229 5.3 270.007288 0.072 6.6 374.01550 0.1 I kJI:g K 6.030 5.2 252.1 273.359 6.495I 11.830 4.843 6.009 955 0.01283 0.01411 0.930 mIlks I h kJ/kg I bar 172.097 31 0.8 475.01529 0.8 373.415 7.800 6. specifiena entalpija h*.02315 0.023 22 0.1 " III 11 III I'M' IIM' HMI IIMI 0.

... o o CD o o .. ....... g ............ai . o o o ..o . M o ai If) a) If) a) If) .. o o CD M o o CD M o o . M It) on Specificna entalpija h kJ/kg 170 . o o N o ..... ::}I o oD If) on 0 o CD o o ... ... o o CD M o 5! M o o ... ..... o o N ...

m u. 'g I :..:1 1. u.......= I '6 !J."\... 0 '" 0 0 '" N 0 0 '" N 0 0 " N 0 0 N N HI 1 '!.S " Cl> "I '" 0\ .. I- : -LN 11JI N NN r\J{ J....\}lt\j1\WfHJliJlJjf'fl:flv'tlf'?: .. ''''''\..'. \rt-! :::::- : g.."'" :'\ i-IJ--PW f'l H N'V¥ N... .I 1 ..V. c:>.1\1 VV "" "'.!.l'N"NtJ'iJl'l\'.0 0 .... o o N '" o 8 '" 8 '" N o o '" N o o " N Specificna entalpija h kJ/kg 171 .: Cl "'" :::.. 5i 1'.. "I"'" \ \ \...I'111JJ I'll' N I I'k'3\"'Nj'l". :'::N '0 ::E 1 0> .I 1_'.1'="1_'1""11>" \ 1 I .-"" IV IIIV IV ..)f-----i. .1'.....tHJ\ ..'.Jt... .

8 675.829 2.911 0. specificni volumen V'.00 1 052 0.129 1.321 2.559 0.001 000 3 0.542 0.703 5 8.2 251.419 1.173 5 0 4 4 8 4 6 5 8 9 172 .433 6.363 7.9 376.272 0.056 22 0.242 0.614 4.166 0.455 0.296 3 8.001002 0.7702 0.783 0.924 10.001 008 0.015 7.409 2.86 104.296 1.139 2.578 0 0.001 044 0.98 57.1 785.001003 0.05 9.188 6.634 7.436 5 8.239 1.1 610.258 0.354 0.193 7.157 4 0.250 7.417 1.977 1.00 21.6 632.739 1.0 293.208 1.982 1.1234 0.078 0.480 1.902 8.202 5.99 62.5 697.673 1.026 1.001015 0.668 1 0.920 8.23 V' m3/kg 0.001 0.7011 0.361 1.001 026 0.001 056 0.419 7.03 11.008 718 0.679 6.001 065 0.3610 8.84 43.3 230.036 0.001 006 0.001 0.013 3 1.001001 0.6 167.705 6.023 37 0.638 3 8.8 125.155 4.24 19.504 9 8.001 0.1 440.8310 7.613 1.508 0.748 6.4 77.767 7 7.0-1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 P bar 0.687 6.027 8.1 741.893 3 7.842 1.3 h" kJ/kg 2502 2511 2520 2529 2538 2547 2556 2565 2574 2583 2592 2601 2610 2618 2627 2635 2644 2652 2660 2668 2676 2684 2691 2699 2706 2713 2720 2727 2733 2739 2745 2751 2757 2762 2767 2772 2776 2780 s' s" kJfkg K kJ/kg K 9.355 1.0 546.001017 0.663 6.4 209.882 6.791 1.928 6.001012 0.94 83.55 15.572 1 8.134 7.3 567.3 482.0010000 0.193 0.5 503.181 7.581 7.2 653.473 7.0 419.001 040 0.C 0.2 461.433 1.346 0.042 2.001 023 0.757 1.031 66 0.04241 0.582 6.954 8 7.392 0.0 313.183 1.2 106.075 7.622 6.091 2.1510 0.528 7.001 091 0.845 3 1.073 75 0.311 6 0.216 0. V".892 1.001061 0.985 2.224 3 V" m3/kg 206.28 12.9 355.40 32.3 719.01227 0.210 1.001 036 0.701 3.001 010 0.579 7.2 147.9 398.076 2 0.001 020 0.385 5 0.668 0.001 000 2 0.001 075 0.001 080 0.1 763.001 0.791 6.00 1 004 0.001 029 0.008 7.943 1.250 1 0.5 188.01704 0.581 8 0.7 525.001 048 0.307 7.836 6.691 1.001 0.199 2 0.993 0.134 3.7 589.760 5.93 25.9 334.046 4.131 3.00 1 085 0.446 0.001 033 0.095 82 0.158 9.01 41.684 1.7 146.077 1.545 1.001 102 108 115 121 128 134 svojstva pri '5' tlak p.992 2.000 0 0. h' kJ/kg 0.Zasitena Toplinska Temperatura Is .891 5 0.00 1 070 0.4736 0.006 112 0.832 0.306 0.1 272.001 096 0.

354 6.708 5.859 5. 46 80.023 1.15 1160 1185 1211 1237 1263 1290 1317 1345 1373 1402 14.282 6.1.054 61 0.283 5.001 157 0.001 164 0.208 3.009 763 0.007 859 0.400 3.104 0.283 2.331 2. I' hit r 110 I 11111 11 III I '11 11' I' III I '11 h".839 2.885 2. 20 69.!~ '\11 0.001251 0.001 639 686 741 809 12.656 2.132 0.036 6. 50 27.001 181 0.001317 0.921 5.747 5. 70 105.785 5.I~ I~II \~~ \1111 IM 170 1 1.1 71 59 74 13 73 54 51 If III 1ft.50 64.001 199 0.501 3.103 0. III J"" '"1 "Ill "'~ 11111 .1 8 2 0 2 63 h' kJ{kg 807.111 4.449 5.045 90 0.12 1463 1494 1527 1560 1596 1633 1672 1717 1764 1818 1890 h" kJ {kg 2784 2788 2791 2794 2796 2798 2800 2801 2802 2802 2802 2802 2800 2799 2796 2794 2790 2786 2780 2774 2768 2760 2751 2741 2730 2718 2704 2688 2670 2650 2626 2599 2568 2530 2485 2428 2343 s" s' kJ{kg K kJ{kg K 2.038 0.5 165.465 6.1.8 186. 6 128. specificna entropija s'.001173 0.7 920.15 221.378 2.115 0.442 9 173 .001 190 0.5 829.55 17.001 0.0 897.10. 6 112. 5 '74. 94 50.035 0.428 6.9 852.001 473 0.1\ \Ill \I.895 5.011 85 0.211 6.1 .001 276 0.008 799 0.01833 0.00 I 500 0.014 19 0.002 4.166 0.01686 0.351 3.161 3.08 21.001 229 0.966 5.4 3.141 6.303 3.W.06 59.025 0.542 5.059 65 0. 14 98.00 I 448 0.115 3.236 2. 9 120.6 943.17.4 875.06 20 2.518 2.050 04 0.586 5.958 4.071 6.006 012 0.176 6. 04' 85. s" v" m3fkg 0.606 3.042 0.218 5.669 5.00 I .255 3.001 0.1 155. \ '11 .012 99 0.068 3.553 3.931 2.001 349 0.094 .078 35 0.001 529 0.144 v' m3{kg 0.00 I 425 0.001 149 0.111 '.021 65 0.610 2.246 6.88 55.930 5.3 1014 1038 1062 1086 1110 11.010 78 0.015 48 0.1.78 4.780 3. 48 .343 5.4 175.1.001404 0.1.471 2.55 99 1. 146.001 5.52 .814 4.001 .106 6.156 0.001 289 0. . 98 6.3 210.564 2.318 6.065 25 0. 15.004 973 "~ '.00 I 384 0.032 0.8 198.127 0.022 3. 93 92. 25.497 5.00 I 240 0.702 2.001 896 0.15"C od 111"1111 '1anlulpijah'.030 0.140 0.19 74.628 5.398 5."1"'I.748 2.391 6. 20 0.7 966.006 940 0.822 5.IIIII'III11U 0 do 374.060 4.425 2.01993 0.001 598 0.001 142 0.027 0.976 3.001 209 0.001 263 0.9 990..086 04 0.504 6.16.00 I 562 0.849 6.002 214 0.001 .662 3.071 45 0.003 17 2 107.25 46.001 0.001219 0.794 2.719 3.002016 0.450 3. 6 0.24 19.

s" P bar 0.8 170.0 1.260 7 0.1943 762.921 3.694 1.001 252 0.6 0.3 263.018 04 1408 1492 0.337 6.331 8.34 60.216 2.660 6.455 1.7 417. spec.3 561.138 2.671 7.993 3.95 93.7 340. entalp.023 53 1317 0.8 206.74 18..7184 h' kJ/kg 29.53 45.3155 670.649 3 0.16 0.204 5.519 6.533 7.001 384 0.2 0. entrop.909 7.435 7.015 s" kJ/kgK 8.001 020 0.605 6 0.9 233.C 6.001 093 0.01 do 200 bar TIak p.7 535.099 54 908.447 2.99 69.0 289.1 0.45 55.595 7.9 391.530 1.9 231.04 0.026 1.001197 0. vol.0 2.230 8.001 055 0.4 223.361 1.520 9 0.163 2 0.4 212. h".001 286 0.229 3.240 2.832 1 0.5 272.7 0.4 133.7 347.361 3.087 7.860 1.3 120.672 1.696 3 0.208 3.1237 858.4 0.991 6.001 139 0.303 1.04975 0.001 0.009 308 1651 0.253 4.941 0.462 2 604.422 5 0.476 8.6 359.001 027 0.2 67.6 798.592 5 0.9 188.3 365.8 113.001061 0.931 2.98 36.732 2.0 324.233 1.001017 0.3 0.3 317.893 2 0.500 5.89 81.6 251.9 275.001 074 0. 's.12 75.25 0.'.07991 962.127 7.Zasicena vodena para (nastavak) Toplinska svojstva pri tlaku od 0. tl".4 151.052 6.832 7. 7.001 039 0.770 7.08 0.00 1 048 0.4 0. temper.069 5.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 174 Is .8 250.583 6.001 0.977 8.001 127 0.6 0.240 3 720.360 7.001 000 001 004 006 v" m3/kg 129.001 527 0.974 5.650 6.418 6.039 43 1155 0.4 504.747 4. h'.819 6.001 068 0.0 311.374 7 640. spec.5 h" kJ/kg 2514 2534 2555 2568 2577 2585 2591 2602 2610 2618 2625 2637 2646 2654 2666 2675 2683 2696 2706 2716 2725 2738 2748 2756 2768 2776 2783 2792 2797 2801 2802 2800 2794 2785 2760 2728 2689 2585 2418 s' kJ/kgK 0.5 173.83 49.005 877 1 827 - .885 4 0.184 6. s'.725 8.428 1.6 295.087 1.002 037 439.001 030 0.091 1.4 0.987 7.001 022 0.09 64.145 1.8 158.1060 0.001 033 0.001 710 0.646 2.620 5.67 12. .772 1 0.747 5.001010 0.02 0.34 73.554 2.8 1.001084 0.0 201.001 008 0.5 143.001 0.4 0.46 121.001 101 0.001 043 0.6 2.9441 1.758 6.oJ 0.202.51 99.5 0.001319 0.2 127.6 0.10 14.4 179.298 7.066 63 1087 0.254 6.344 2.032 44 1214 0.01 34.001216 0.027 3.1 0.091 0.06 0.001 453 0.607 1.983 17.9 0.18 41.001 115 0.12 0.797 2.4 475.001 015 0.001 177 0.63 104.36 9.2 1.01428 0.151 8.7 v' m3/kg 0.891 5.35 85.001 159 0.80 23.776 1.9 191.046 2.0 1008 0.433 7.894 6.6 151. spec.001 012 0.497 3.51 28.

449 8.864 8.0002 I i I .16 10.0 2576 2539 2613 2689 2651 0.UOI001 III O.55 14.OOO 2 0. specificna pri tlaku entalpija p i temperaturi h.300 9.O 167.3 UM' 21.27 2688 I 2726 '2650 0.10 bar 1----s:Js4 8.193 0.34 - 2650 2688 2726 0.CH)! 002 - III 1111 It.04 bar .448 8.344 17.08 I 2689' i . ' 0.2963 I 11 III O.2963 8.233 I I 0.001002 15.2963 0.5 2611 2649 2687 2725 2764 I 0..785 I' 11 O.0010002 0.OOI~ I~I \9.58 72.0010002 0.90 '" 11 HI 0.014 8.04 25.0 -0.03 4'.21 76.08 bar I 8.Voda i pregr1jana vodena para I'oplinska "'''.652 0.410 Ill' I oil I I' I 67.O 2538 2576 ! 2613 2651 i .1.16 bar I' -.12 bar .1.0002 9.552 8.5721 8.001 000 24.08 lH.0002 0.34 I 83.' 'I"III volumen svojstva tI.581 8.184 9.12 16.296 3 i ! 2575 2612 2650 2688 2726 0.125 8.9 167.001008 9.089 9.337 8.46 86.659 8.9 0.IH)! 0002 O.20 18.O 83. I 8.559 .0002 8.364 8.9 .UO ItJO ill O.9 .001002 2 0.40 2575 2613 I III I'M' I'll 40.543 8.tH)IOOO2 'I 10\4.6 - 83.514 9.330 8.148 8.71 4.873 8.740 8.230 8. specificna t entropija s S mIlk" I' I kJkg 0.769 8.O .32 11.425 175 I .259 8.001008 .0010002 ! 0.0.0 83.001002 0.' 11'.OOO2 0.980 9.471 8.685 8.33 15.001002 0.2963 .06 bar 0.2 IH.9 .\ Ill' 20.167.- .972 .O 2612 2650 2688 2726 0.5' 2612 I .5721 8.68 30.13 28.2 1/1.74 11.5 2611 2649 2687 2725 2763 ~.464 8.59 27.OOO2 .7 172.9 I I I 0.84 81.01 bar I s kJ/kg K I ! I tI m3/kg h ! kJ/kg I ! kJ/kgK .2963 0.10 15.5721 ---8.ooo 2 0.0010002 I I .87 II MII UN' /111 1'111 -0.061 9.5' 1111 22.O 83.001008 12.22 I 83.570 10.77 13.548 8.02bar 11 III '11 H' I I tI.-_J 0.

9 167.001 0002 0.401 5.296 3 0.226 8.123 8.983 5.160 3.000 2 0.4 bar 0.170 4.980 -0.001 008 0.5 251.9 167. p= I s I v I m3{kg kJkg 0.000 2 0.159 .001 000 2 0.983 4.001 002 0.0 83.473 3.5 251.075 7.958 0.001008 0.989 8.694 '1 7.9 2683 2722 2761 2800 2839 2878 0.864 7.5721 0.001017 4.5 251.051 9.237 7.695 7.001017 5.9 167.901 7.5721 0.5 251.714 6.488 6.648 6.0 83.0 83.5 251.310 p= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0.219 8.338 6.749 4.936 8.8310 8.9 167.1 2645 2684 2723 2761 2800 2839 0.585 9.607 3.516 9.0 83.000 2 0.5721 0.8310 1.001 017 0.1 334. specifieD v .001 008 0.9 167.279 4.986 8.001002 0.902 7.9I6 8.00 1 008 0.001017 0.9 167.126 8.808 7.296 3 0.999 8.001 029 2.178 p= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 176 0.609 7.001008 0.8310 --r.215 0.296 3 0.515 4.021 8.831 0 1.296 3 0.001002 0.3 bar -0.296 3 0.001 002 0.022 8.00 1 002 0.796 3.074 0.074 I 8.224 8.0010002 0.25 bar I 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.0 83.001 017 6.Voda i pregrijan Toplinska t .9 2681 2721 2760 2799 2838 2877 -0.894 7.00 1 000 2 0.356 0.0010002 0.5721 -0'00021 0.8310 7.611 7.075 7.001 008 0.322 8.2 bar -0.797 7.133 8.801 7.5 251.1 2647 2685 2724 2762 2801 2840 -0.5 bar 0.6 bar -0.001017 8.413 0.628 0.001 029 3.830 7.1 2647 2686 2724 2763 2801 -0.312 0.117 8.5721 0.982 -0.844 3.8310 7.0 83.317 3.5721 0.000 2 0.C svojstva pi s kJ{kg K specifieni volumen v.001 002 0.000 2 0.1 334.037 8.711 7.1 2648 2686 2725 2763 2802 I kJ{kgK m3{kg I kJkg 0.090 8.001 000 2 0.002 3.296 3 0.027 6.042 4.418 3.

917 7.001 029 2.572 I 251.911 1.00I 000 2 1.001 008 167.730 IIHI 110 27f4 2755 2795 2835 2874 2914 2954 419.000 1 0.0 419.379 7.793 1.6bar 0.294 1.001 002 0.001 044 1.001 029 I 335.075 1.2963 167.5 0.0 bar 84.9 0.639 83.573 7. specificna ""llIlpija I "C I v m3/kg p= -- v I s I kJkg 0.413 1.00 008 I 11.021 8.996 8.. 251.749 7.8309 -0.001 017 0.217 I' ...001 000 I 0.2 0.926 7.5721 0.112 1.484 2.100 8.061 8.001000 0.998 177 IIII'III"kll'rlruCnik .001008 0.1 0.470 2719 7.7.572 I 0.2 335.832 7.453 2.--7.2 0.111 nil Nil IINI 1111 HII IfoII INil IIHI .vmlcna tlnku para (nasta yak) t entropija s s 1 p i temperaturi h.246 2.001 002 0.2679 7.249 8.0 167.173 1.307 7.471 11.307 7.043 2.359 2.000 1 1.0 0.546 2.320 0.808 1.ll iNII 11111 0.353 1.566 7.001 002 84.068 3.075 --.078 2.300 --I -0.530 1.:.365 2.000 1 0.940 8.176 8.436 7.467 7.830 9 1.965 'Ill .647 2993 3033 3073 7.132 1. 11 III III fill Nil 11.984 2..5721 0.663 7.1 0.776 IIHI 11.1 84.1 335.887 1.574 2758 7.5 251.120 2.001 000 2 0.987 8.1 -0.8310 0.527 7.8 bar 1 kJ/kg K m3/kg kJkg 1. III '..6 0.0 0.601 2.889 1.9 1.0 2676 2717 2756 2796 2836 2875 2915 2955 2994 3034 3075 1 kJ/kg K 11 W .835 7.001 044 1111 liII 1.00 002 I 11.266 2.830 9 1.340 7.0 -0..001017 0.2963 0.001 017 11.952 3.362 7.718 2.854 2876 2916 2955 2995 3035 3075 7.075 !'-.750 .296 3 0.198 2994 3034 3074 7.237 7.00 029 I -0.835 2.0 167.000 I I 334.6 251.145 8.672 2798 7.172 2.184 3.852 7.651 1111 1.588 1.660 7.001017 .2 bar 0.766 2837 7.1111 'HII IIHI 2.696 1.1 2710 2751 2792 2832 2873 2913 2953 1.234 1.001 008 0.072 8.001029 2 1.Ill It. .126 2.613 7.696 7.571 1.11 1.296 3 0.075 1.479 7.

495 I I I 2988 3070 3029 I I I 0. 503.568 7.328 7.5343 0. specificnJ v m'/kg I I h kJ/kg ! s kJ/kg K I °C i i I v m'/kg ! h kJ/kg 2.556 7.258 1.269 2871 2911 2951 2 991 3032 3072 I 419.2 335. 7.6549 I 2985 0.7840 I kJ/kg K 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 300 ' 0.118 'I 0.001044 0.0bar 84.000 I I 0.5720 -0.5831 0.001044 0.1 160 240 200 220 260 300 280 0:6506 2782 7.001017 0.3 1167.001008 0.8 .001 017 0.307 1.000 1 I 0.001029 0.-Voda i pregrija Toplinska specificni volumen t I I J svojstva pr.478 7.307 ' 0.001 002 0.6 0.001000 1 0.340 1..001 000 1 20 0. I 2824 I 2739 I I 0.001017 0.019 1.".222 7025 7:127.2 503.7 2748 0.7805 I' 2948 0.420 7.33S.222 1.7164 I 2907 2866: 0.307 1.485 7.171 1.052 3071 I i 7.033 1.8308 I 0.717 260 - 1.8 419.000 1 0.7 0.528 I.397 7.900 4 1.3.9385.128 1.014 2868 2909.'" o 0.001061 0.1 0.001008 0.748 7.3 335.001 "9 335.1486 0.0 167.001 000 0.671 7.6311 3067 3026 i I I 178 .527 1.1.739 0.4 -0.7440 I:-2827 I I I I 7.3 -0.934 9 2789 0.- "'" I 0.984 0 2830 1.2 0.307 1.5093 0.7 0.29621 60 40 100 120 80 180 140 0.1 1251'2 0.0 -0.830 9 1.2 i 503. i I I 0.001002 I 4. 2 990 1.4837 I il I i i i 1.2 2818 I 589.419 7. 0.001080 0.5720 I 419.5720 1.001044 419.8232 0.6012 0.296 3 0.703 I 0.6837 06167 251.0" 7.8: 2786 1.080 1.572 0 0.001029 0.000 1 84.075 1.001008 1 0.1 167.894 I I 0.631 7.822 7.001002 0.8438 0.075 1.001008 0.175 1.001061 I 251.296 2 0.218 7.001029 0.591 7.400 7.312 7.001 044 0.S I 0.4 167.2962 0.312 7.9763 I 2"9 0.001 017 I I 84.8308 0.001002 .789 7. v.528 I I 0.001 000 84.507 7.528 7.8753 i 0.5 bar p= 0 2.9: 0.8309 1.643 '.001 061 0.5589 2860: i 2944' 2902' 7.8123 0..2 251.8620 0.001061 503.316 I ' 0. 3030 7.230 7.

165 8.0 589.388 7.527 1.863 6.947 8.8411 0.466 3 0.307 1.369 0 0. Inu IHU IUU 11U J'\II n.856 7..638 6 0.831 7.785 3 0.709 7.001 044 0.607 4 0.669 6 0..032 8.514 7.000 1 0. .5 84.296 2 0.001 000 0.503 4 0.601 7.822 5 0.6921 0.112 8.445 7.6547 0.830 7 1.452 0.001 043 0..6172 0.367 179 0..U HU IINI I AU 1.527 1.353 8.334 6 I I i I i I "'T.529 3 0.646 7..54) 6 0.268 8.057 7.001 002 0.10 .111 r.001 080 0.148 7.250 8.966 7.739 6.5719 0.5762 0.001 029 0..300 7.5918 0.217 8.6541 0.001 061 0.3165 0.7481 0.7108 0.571 9 0.464 7 0.383 5 0.001000 0.385 7 0.001017 0.4183 0.729 4 0.434 4 0.088 8.5 2850 2894 2936 2979 3021 ! 1.6851 0.Uu h.."u para (nastavak) II"~II I' i temperaturi t s .623 0 0.u 'HO 504.425 0 0.532 7.673 4 0.001 008 0.450 4 0.075 1.318 8.513 6 0.4841 0.nO 'HO '."lilh.296 2 0.n. .001 029 0.482 1 0.3 2758 281.t.232 7.4021 0.771 7.975 8..635 9 0.001017 0.5606 0.111 i kJ/kg I kJ/kg K 5 bar 0.795 7.7667 0.307 1.075 -I -0.374 7.312 7.522 6 0.142 7.197 8.598 4 0.764 6..3520 0.545 0 0.4450 0.4 503...700 7 om Illi I~O Inu IHO ~m ~w «0 ~M ~~ 'uu '20 '.830 7 1.889 7.732 7.916 7.. specificna entropija v m'/kg p= U III .302 8. s ! I v m'/kg h I kJ/kg 6 bar I kJ/kg K 0.579 5 0..667 7.9 251.001 002 0.2 2766 2811 2855 2898 2940 2982 3023 3065 3106 3147 3189 3230 3272 3314 3356 3398 3441 3484 3527 3570 3614 3657 3702 3746 3790 .3 167.9 589.869 6.739 6.001008 0.059 7.581 7.223 7.461 7.058 8. ".001060 0.404 5 0.143 8.5 335.803 9 0.001 080 0.560 6 0. h .3 419.003 8.403 8.000 1 0.UO 020 MO I I 3062 3104 3145 3187 3229 3271 3313 3355 3397 3440 3483 3526 3569 3613 3657 .965 7.497 9 0..

2 251.129 '-TIf.509 7.306 1.706 7.287 0.812 7.363 4 0.527 1.815 6.269 7.134 8.335 0 0.001 043 0.2169 0.6 504.001080 0.396 0 0.818 7.407 8 0.030 8.000 1 0.001 029 0.296 0 8 6 3 9 84.923 7.454 9 0.7 335.001 008 0.4197 .868 7.001 102 0.5 419.8 0.001 007 0.2740 0.9 0.075 335.296 I 0.382 2 0.081 7.7 504.529 7.883 6.296 I 1.001 000 0.635 7.763 7.307 7.325 6 0.311 9 0.001 060 0.377 7.754 7.2471 0.337 7.049 7.4900 0.354 0 0.080 8.968 7.571 I 251.184 8.075 1.4104 0.478 3 0.Voda i pregrijana Toplinska svojstva pr! spedficni volumen v.4196 0.527 1.344 5 0.237 9 0.8306 1. 2827 2875 2921 2965 3009 3052 3095 3137 3180 3222 3264 3307 3350 3392 3435 3478 3522 3565 3609 3653 3697 3742 3787 0.235 7.360 3 0.348 3 0.125 7.C v m3/kg p= 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 180 0.001 001 0.1944 0.692 6.198 7.3 589. specificnA' t .306 1.739 1.227 6 0.1 589.001102 0.001017 0.001029 0.029 8.7 419.336 3 0.573 7.926 7.286 9 0.001 043 0.306 5 0.5017 0.998 7.372 8 0.384 2 0.0 168.444 7.909 6.001 060 0.978 8.5134 O.248 0 0.160 7.3 1-0.000 7 0.942 6.791 6.589 7.5718 0.205 9 0.7 1.977 8.082 8.401 0 0.258 0.260 8 0.4 675.4314 0.001 001 0.372 3 0.6 2791 2839 2884 2929 2972 3015 3057 3099 3141 3183 3225 3268 3310 3352 3395 3438 3481 3524 3567 3611 3655 3699 3744 3788 I I I V m3/kg h I I kJ/kg 10b ! I kJ/kg K 1___-0.267 0.233 0.5 675.467 7.8 84.6 168.001017 0.001000 0.3241 0.5f51 $ kJ/kg K I I I kJkg 8 bar 0.277 0.3916 0.443 2 0.872 7.830 5 1.3160 0.648 7.738 1.403 7.001080 0.712 6.942 6.695 7.466 6 0.299 5 0.

732 7. fr I I i V I fr I kJ{kg m'{kg kJ{kg I kJ{kg K 16 bar p= I) III 41) 1.232 I 0.3103 0.806 6.2021 0.941 2.044 -0.120 01.840 7.691 6.331 6.830 I 1.220 2 0.942 2.001 000 0. specificna entropija v m'{kg s s kJ{kg K .1900 0.9 0.3417 0.196 I 0.001016 252.001 079 0.303 7.1968 0.001 060 0.001 127 0.10 '1(.3024 0.442 7.294 5 0.20 MO 0.1788 0.9 504.222 2 0.1692 0.2 85.887 6.254 0.001 001 0.001 156 0.909 181 0.8 763.808 7.874 6.001 007 0.205 4 0.074 1.1 0.037 7.109 7.2261 0.2961 0.2 2814 2865 2912 2958 3003 3047 3090 3133 3176 3219 3261 3304 3347 3390 3433 3476 3520 3563 3607 3651 3696 3740 3785 -0.075 1.1714 0.944 7.4 I 336.502 7.4 589.704 7.1(1) .424 7.0 168.262 0.244 0 0.001 043 0.174 7.230 4 0.000 I 0.994 8.208 2 0.620 7.379 7.315 7.001 102 0.0 763.7 589.527 1.001 001 0.4 2843 2895 2944 2991 3036 3081 3125 3169 I 3212 3255 3298 3341 3385 3428 3472 3515 3559 3604 3648 3693 3737 3782 IHO 1(10 121) 140 1(.5717 0.9 676.5715 0.1310 0.001 029 0.650 7.1453 0.1) 'HO .587 6.0 'IHO (IO 'I I no 40 tlO HO hOO (.738 1.270 0.001 102 0.1) HI) 1(10 110 14(1 11011 12 bar 1.1879 0.001 043 0.001007 168.001 060 0.956 7.139 6.239 7.177 7 0.892 7.4 852.830 4 1.326 0 0.786 7.677 7.1838 0.2499 0.000 999 4 1.6 85.001080 0.364 7.139 2.318 I 0.964 7.000 0 0.001 127 0.248 7.482 7.5 252.2617 420.1383 0.107 7.296 0 0.786 6.333 8 0.(1 IHO 1(1(1 120 "10 1t.165 I 0.1587 0.001028 I 0.2142 0.2 504.8 419.6 675.246 7 0.238 6 0. I .001017 0.034 7.4 0.286 7 7 7 7 6 0.595 7.562 7.10 7.626 6720 6.2380 0.1521 0."""IIM pllm (nastavak) 1111 11 I' I tcmperaturi t '111111111)11 fr.278 0.2139 0.306 1.526 1.524 6.255 8 0.859 7.540 7.756 7.1 335.349 5 .306 1.738 1.

specifle t .518 6.001 127 0.083 7.001 016 0.9 420.1200 0.924 6.305 1.1160 0.1360 0.001079 0.6 2820 2876 2928 2978 3025 3071 3116 3161 3205 3249 3292 3336 3380 3423 3467 3511 3556 3600 3644 3689 3734 3779 I kJ/kg K m3/kg kJkg 25 bar I kJ/kg K 0 20 40 60 80 lOO 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 .001 001 0.098 93 0.436 7.3 763.6 763.001079 0.1995 0.130 8 0.1804 0.753 7.256 7.829 7 1.2 169.001 101 0.5 86.295 9 0.1592 0.737 1.941 2.001 007 0.1360 0.558 6.5713 0.1399 0.001 190 0.730 6.330 6.001 001 0.1461 0.Voda i pregrlJA Toplinska svojstva 0 specificni volumen ".461 6.1511 0.597 7.089 5I 0.0000 0.000 999 2 0.5711 0.849 6.329 2.001 007 0.1554 0.647 7.001060 0.1084 0.940 2.1255 0.7 2851 2907 2960 3010 3059 3105 3151 3196 3241 3285 3329 3373 3418 3462 3506 3551 3595 3640 3685 3730 3776 0.2 676.0 590.432 7.375 7.1669 2.2 252.209 0 -0.3 590.305 1.650 7.489 7.7 253.1411 0.316 7.702 7.9 852.1200 0.001 043 0.018 7.295 H 0.074 1.1241 0.1947 0.094 33 0.995 7.1630 0.8 943.383 6.647 6.494 6.1034 0.1561 0.266 7.1438 0.490 7.596 7.000 (I 0.1756 0.1320 0.00 I 059 0.1707 0.130 7.1659 0.9 505. 540 560 580 600 620 640 182 0.1118 0.526 1.1900 0.1281 0.08436 0.207 7.1477 0.6 852.204 3 0.001016 0.697 .C " I s I " I s I m'/kg p= kJkg 20 bar 2.7 169.544 7.770 6.138 2.001 101 0.5 505.5 420.951 7.1610 0.807 6.001 126 0.1144 0.001 043 0.526 1.1076 0.064 7.543 7.137 2.1852 0.685 6.829 9 1.803 0.7 336.001 156 0.2 336.146 7.0 85.594 6.1515 0.880 ' 6.324 7.000 999 0 0.074 1.737 1.381 7.35r 6.001028 0.001 156 0.194 7.1021 0.5 676.001 028 0.

064 0.wdcna para (nastavak) Ilnku p i temperaturi t .07604 3216 3262 3400 I I 3322 3367 3412 0. 3120 3 168 I 1 I i 0.001 0.137 2.0 943.031 7.180 400 420 440 460 480 I ! ' I I :~ '2902 1 0.088 71 0.176 7.1128 I I 2 995 3 045 3 094 3 141 j 187 3233 3278 1 ' 1 I I I .327 2.261 7.328 6.085 00 0.773 6.1291 600 620 640 I .570 6 0.001 0.305 0. 3456 I 3501 3546 3591 3636 3681 ' 3727 3772 i .092 32 0.I 0.455 7.001 0.3 0.1226 560 0.0.2957 0. 4.304 1.5 I 764.132 3 0. 2962 ! 3018 3070 .001 000 86.001 0.116 7.09631 I 0.1356 0.000 I 0. specificna entropije I "C' < ! v m'/kg p= kJ/kg 30 bar " r kJ/kg K I I t' m'/kg his kJ/kg i i kJ/kg K 40 bar o 20 40 60 I KO 100 120 I 140 160 180 I 0.991 7.856 6.001 100 0. .364 6.508 7.073 1.627 6.088 0.001 027 0.067 0.068 0.459 6.546 6.258 6.135 2.368 7. 1 I 0.095 84 0.8294 1.070 125 154 188 228 72 44 83 00 99 87 66 .138 8 I .093 34 86 35 84 ! 3308 3354 .000 2 0.701 6.081 16 0.3.9 "-~2 823 2 885 ' 2 942 1.1194 ~4O' 0.343 6.515 2.939 2. 0.5 I 0.709 6.402 7.6 0.001 015 .206 7.542 6.001078 0.841 6.471 183 I 421.940 2.4! 591.7 0.062 0. 171.448 6.001 126 0. 3445 500 I 0.629 6.'lInlpija h.001 042 0. 338.135 6.295 5 0.784 6.420 7. i I 87.072 0.735 1.736 1.001 058 0.086 0.091 0. I 506.00 I 078 0.907 6.001 0.559 7.9 764.292 7.120 340 .4 944.1161 520! 0.054 7.051 0.058 0.160 .1095 0.524 1.091 7.571 0 0.1259 580! 0. I 422.1012 I 0.0009999 i 0.1036 3536 3581 3627 3673 i 3719 I 3765 .0 i 254.073 38 0.970 7.6 853.8 676.001 101 0. 7 0.1027 0.001 0.073 1.0 0.2 505.525 1.099 31 0.083 81 0.001006 ' 0.001 016 253.1 I 853.001059 0.149 7.1061 0.6.001042 0.098-76 I 0.702 6.000 998 2 .235 7.610 I : 677.347 7.7 I 590.081 25 0.925 6.828 9 1.000 998 -1--.055 0.0.077 155 189 1"6 83 12 1-[ 0.4. 3490 I 0.078 66 0.00 I 007 170.001028 337.315 7.224 6.1 1 038 I 200 220 240 260 280 300 .

1 172.058 34 0.411 6.362 0.734 1.854 6.000 7.310 7.001 124 0.03874 0.053 0.001014 0.063 49 0.069 6.689 6.1 765.220 7.064 31 0.295 2 0.043 30 0.149 7.050 70 0.696 2.001041 0.8 944.6 423.936 2.001 185 0.072 59 0.522 1.258 7.056 59 0.000 2 0.8 422.789 6.523 1.211 6.045 30 0.001098 0.820 6.06179 0.00 I 225 0.001057 0.1 339.133 2.468 6.977 7.881 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 184 0.1 592.001015 0.9 255.07461 0.066 86 0.942 7.04810 0.722 6.6 171.036 7.000 999 5 0.001 273 0.733 1.062 18 0.1 88.000 999 0 0.546 6.576 6.001 027 0.001 0.302 1.001 041 0.000 997 7 0.078 62 0.698 2.053 16 0.001 076 0.068 53 .042 153 187 226 275 22 89.497 6.2 944.033 17 0.7 1038 1135 2805 2885 2954 3017 3074 3128 3180 3230 3279 3327 3375 3422 3469 3516 3563 3609 3656 3703 3750 I 5.070 55 0.384 6.060 08 0.072 1.049 0.272 ' 0.4 1038 1135 2857 2926 2987 3044 3098 3149 3198 3247 3294 3341 3387 3434 3480 3526 3572 3618 3665 3711 3757 I s kJ/kg K I v m'/kg s I kJIkg h I I kJ/kg K ':'i I 0.036 14 0.8 678.303 1.884 6.041 11 0.080 60 0.001 0.112 7.291 6.756 6.00 I 077 0.7 507.295 0 0.324 2.827 8 1.00 I 0.051 0.166 7.i specificni volumen v.054 38 31 18 02 82 60 bar 0.082 58 0.066 42 0.569 8 0.071 1.065 18 0.325 2.937 2. specificna" t °C v I m'/kg p= I kJkg 50 bar 5.8 592.001 005 0.828 3 1.513 2.134 2.651 6.001 152 0.S 6.511 2.045 39 0.001099 0.001 0.882 6.000 997 2 0.6 765.05551 0.047 0.00 1 006 0.001 123 0.316 6.3 338.068 49 0.916 6.076 62 0.927 6.Voda i pregrijana: Toplinska svojstva pri.000 3 0.06001 0.620 6.093 7.5 507.057 79 0.001 026 0.057 7.001 058 0.570 2 0.089 6.1 678.204 7.7 256.188 6.2 853.7 854.

568 2 0.519 1.001 122 I 0.845 6.001 040 0.294 6 0.079 6.1 679.957 7.306 6.001075 0.4 681.023 31 0.047 09 0.03615 0.4 174.027 79 0.508 2.4 342.039 39 0.024 26 0..121 6.Q41 70 0.5690 .001 222 .0 HO ItKI 0.024 93 0.876 3.1 0.2 425.283 6.688 2.521 1.001 014 0.934 2.786 6.030 36 0.035 04 0.6 595.8 426.001 097 0.9 945.880 6..032 76 0.000 998 I 0.034 0.249 5.050 97 I .011 6.7 0.032 65 0.001 003 0.02641 0.001 328 0.218 6.001 095 0.001 025 0.907 6.040 31 89 40 87 30 2787 2879 2955 3023 3084 3142.." para (nastavak) IIAII I' I temperaturi t '1I1"lrUnh.038 0.000 5 0.000 996 21 0.00 1 398 0.369 6.035 0.826 7 1.001 148 0.5 257.021 <.321 2.3 259.1 91.964 7.043 08 0.001120 0.0 767. 3196 3249 3300 3350 3399 3447 3496 3544 3592 3640 3687 3735 - 0.301 1.7 I h I s I kJ/kg K v I m'/kg p= 0 10 O (.692 2.294 2 0.001 265 0.127 2.318 2.715 5.788 6.726 6.001 039 0.0 509.045 77 0.. specificna entropija i v m'/kg s I kJ/kg 80 bar 8.037 0.2 176.001 074 0.01926 0.449 6.8 855.130 2.048 39 0.001013 0.1 93.070 1.126 0.063 5.504 2.028 96 0.019 7.299 1.2 594.000 4 0.524 6.664 6.3 1038 0.794 5.069 1.030 88 0.848 6. 0.073 7.9'01 6.932 2.001 056 0.001 181 0.8 766.726 6.044 43 0.595 6..001 055 0.001150 855.825 7 1.000 997 2 0.033 91 0.731 1.729 .662 6.001269 1236 0.1.011 185 1'0 140 1110 IHO IIKI !O WI 1110 1HO 100 120 \. 1135 0.599 6.1.049 69 0..187 6.001004 0.871 3.04044 0.056 3.026 81 0.5 510.8 341.001219 0.037 24 0.001 183 945.029 11 0.532 6.001 025 0.038 32 0.000 995 3 0.031 58 0.001 322 'I kJ/kg h I kJ/kg K 100 bar 10. 3375 3425 3475 3525 3574 3623 3672 3720 0.9 1038 n34 1235 1343 2784 2883 2965 3036 3100 31':i0 3216 3271 3323.10 1110 IHO 400 420 440 4110 4HO '00 '20 '40 560 '"0 toOO 620 1\40 0.386 6.952 6.461 6.

01653 i 0.022 36 0.684 2.023 20 .027 79 0.050 6.030 68 0.2 768.001 036 I 1.971 858.824 5.038 3.567 4 ! 0. 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 186 0.020 13 0. j'91 I 1337 1588 11452 I: 2951 3034 3108 .023 55 0.01811 0.824'6 ' 0.001390 0.001 374 0.914 . 3175 .020 93 0.7 682.143 6.000 992 3 0.224 3.494 2.463 2.4 428.445 5.9 i 599.001 178 0.081 6.000 6 I 0.925 i 56. i i 0.8 .C v m'fkg.024 67 0.001 254 0.639 6.0 2.000 994 3 0.024 64 0.802 6.315 2. 946.001091 0.622 6.558 6.000 8 0.6 ' I 431.01287 I 771.6 1 039 1 134 1 234 1 341 1 461 2 795 2 898 2 982 3 055 3 21 3 82 3 240 3 296 3 350 3 402 3 454 ' 3 05 3 56 3 606 3 656 3 705 ' I I 0. 95.841 5.1 596.001094 0.023 93 I 0.491 6.001317 0.001010 1. 3297 3355 ! 3410 3465 : 3518 3571 3623 ' 3675 6.295 1.517 0.001 494 0.240 3.01427 0.676 2.946 6.420 0.001 012 0.292 8 0.293 7 I 0.345 6.001 618 0.001 210 0.01751 .031 60 0.500 2.01842 ! i 5.001 001 0.050 3.033 42 : kJfkg K 1 v m'fkg h kJfkg 160 bar .379 6.1 .514 1.01929 0.265 6.866 3. kJfkg K I 0. 0.684 6.727 0.6 I 0.029 73 0.001 142 0.01969 0.026 79 0.001 118 0.001022 i 1.578 6.001 024 0.000 994 6 0.02171 0.178 6.001216 0.755 ! i I .1 ' 98.8 16.565 9 0.4' 684.001 054 0.120 2.001 307 0.001 467 0.8 181.001 073 0.021 08 0. 0.744 6.6 264.125 I 12.022 46 I 3237 .859 6.1 78.065 1.02575 0.421 3.227 6.1 i 344.309 2.01619 0.001 038 0.001 070 I 1.723 1.0 I 261.929 2.01546 0..0 512.001 052 1.001 115 0.5 347.001 146 0.028 77 0.673 I I I 6.001 174 0.001 261 0.514 6.856 3.646 '5.298 0.822 5 1.01104 0. I i h kJfkg 120 bar I I Ip = o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220.Voda i pregrijana Toplinska specificni volumen I svojstva pri v.000 996 3 0.448 6.698 6.6 I 1134 111233 . I : 2851 ! 5.032 52 0.305 6.067 0. specificna I I .0 I 514.001 003 0.

001 198 0.. 350.01688 0. I 230 .001018 0.019 38 I 1 . I 439 ! 0.001 297 0. 189.440 6.864 5.9 .141 6.915 2.302 6. 2902 . specificna entropija s .2919 .001 085 272.006014 0.013 01 0.008 246 0. 1 701 1941 I ' ! .847 3.01041 0.000 997 1 h kJIkg s kJ/kg K 250 bar '---.296 2.013 3.058 '80 3241 3304 3365 3423 3480 3536 3590 3644 6.748 5.1 107.8204 I : I i .. .001031 0.3 ! 437.00 I 570 0.001 361 0. 267.574 3.001 050 0.01413 0.1 20. 3548 I 3605 i ! i i .001047 0.000 9 0. __1_- v m'/kg ' 0.01465 0.372 6.920 2.0 602.564 3 0.609 5.001 698 0.2 862.1 0. 0.658 2.000 988 I 0.009947 0.562 3 0.714 1.001 006 0.IHO 434.1 ..001 134 I I I I I .001 089 0.8 .001 065 0.8 605.011 13 0.146 6.01120 0.001 247 0.101.506 1. I I I 0. .4 i 775.115 2.4 1.852 5.427 5.059 1.001 068 0.057 6.719 1.209 3.836 3.01517 I I 558 I . 400 420 440 460 4HO ~OO '20 '40 '60 2660 .01180 0.000 992 9 0. 0.962 6.01315 0.487 2.009 609 0.002240 0.000 990 4 0.8 .001 139 0.192 3.146 5.00134511331 i 0.292 1.400 3.007 580 0.218 6.01816 0..8178 1.303 2.026 3.290 7 0. I I .226 6.00 I 205 0.360 6. c ----- h kJ/kg 200 bar kJ/kg K i .001 827 0.01242 0.8: 102. 0.0 687.001 527 0.001 238 0.\0 ~~O ~HO lOO 120 \40 \(.3 1040 1134 1231 i 517'7 1 I ! 1.0 354.001 164 0.01358 0.376 3.426 6.001169 0. I 334 .804 4.566 6.008 696 0.001 020 0.504 6.-'-25.00 1 445 0.01224 0.8" 690.510 1.01621 0.291 6.2 ' I 042 I 134 I.018 78 0.884 I 521. 3002 3089 ' 3166 I 3238 3305 3369 3430 I I riOO 620 640 1 ..288 1.668 2.723 5.966 6.479 2.001 034 0.610 3.001 286 951.01551 0.4 949.001 112 0.017 53 0.000 8 0.0 .490 187 M ~ oI w m 0.062 0. 0.01477 0.1 773.626 I I 2582 i 2774 .108 2.para (nastavak) I'Mku" i temperaturi t IIlnll)l!uh.001 108 0.1 860.176 5.001 421 .001 008 0. 2821 2933 3024 3 103 3 174 I --- 5.559 5. I ' 100 IW I~ IM IHO ~O() !20 1.013 99 0. I 446 1 573 1 743 1 I .5 185.000 990 7 0.3Tf-1 5. I I 3490 .000 999 2 0.

05 14.072 2 -150 -319 1-373 -313 -117 -105 85.85 39.000 772 69.7 .218' 0.18 6.357 0.507 25.038 2 0.831 0.002 156 2.607 -0.460 2 0 1 3 -1.56.196 0.170 -0.30 .327 -0.460 13.80 0.9 0.000 931 0.059 55.380 0.139 .284 4.84 10.Zasicena para Toplinska svojstva tlak p.429 61.000 867 0.635 1.400 -1.119 0.15 .819 .220 0.S 36.860 0.091 0.6 5.422 1.101 1.27 16.37.097 1 -0.130 -0.4 66.001081 0.254 188 .002 0.951 0.001 677 0.004 0.048 0.101 0.140 1.005 0.146 -0.000 738 0.000 994 0. v".S 1.0166 0.51 0.000627 0.001 120 0.423 1.7 0.108 27.0 0 13.022 9 0.0 27.18 212 224 231 231 1.091 2 0. t.93 57.000 897 0.896 .050 7 0.000 723 0.002 32 26 17 99 16 .197 0.2 42.049 8 0 0.509 1.50 5.388 1.245 1.10 5 0 5 10 15 20 25 30 31 - 231 233 235 237 237 237 237 237 236 235 232 229 223 214 198 172 140 1.055 4 0.000754 0.000 661 para 0. specificni volumen t".3 58.0 0.150 0.467 -0.663 0.67 22.142 0.25 .000663 0.001 223 0.186 8.045 0.006 0.001 048 0.001 166 0.277 1.6 .10 -100 I 0.883 0.000 971 0.079 41.336 0.0195 0.726 0.154 13.465 1.252 1.248 -0.768 0.328 13.000 697 0 0.557 1.371 1.000 652 - 353 - 359 365 370 375 379 383 387 391 393 396 -0.000686 0.000 849 0.263 0.C v' m3/kg v" m3{kg h' kJ/kg h" kJ{kg .566 6.47 30.81 19.001 298 0.072 2 0.0 24.0104 0.92 13.012 1 0.000 642 0.32 71.60 4.1 56. .008 85 0.2 0.046 0 0.189 Sumporni dioksid S02 2.704 r 1.014 1.928 0.000 639 0.140 Kap/jevifUl - - 56.378 50.6 78.000657 0.302 1.554 2.89 26.000 710 0.40 .33 64.7 0.000 950 0.802 0.328 1.209 -0.72 45.2 0.06 50.043 0.S 0.180 1.566 0.7 108 140 - 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 0.4 0.20 - .s' kJ/kg K s" kJ{kgK KrutifUl I Ugljicni dioksid CO2 para 0.001417 0.S 46.007 52 0.45 34.549 -1.001019 0.398 0.357 1.410 -0.905 0.998 0.0 0.198 -0.000674 0.027 0 0.296 3.676 -0.975 0.089 -0.0142 0.

f" h" klfkg s' klfkgK s" kl/kgK 1 '11 1111 .5 69.103 -0.5266 -0.001 601 0.001 476 0.5 0 15.001 085 0.496 4..516 1.001 425 0.091 3 0.653 5.257 4 -0. III 11 \ I11 I' 111 III III .188 Diklormelan (metilenklorid) CH2CI2 353 4.8 47.294 5.55 0.057 8 0 0.756 4.980 4.218 5 1.528 0. .001 109 0.2 -267.509 0.5 .\.963 0..62 1.HI 0 0.1180 -0.772 1.909 .42 0.175 0.3286 0.128 0.f'.92 0.5 190.61 0.8 -136.001449 0.469 0.056 5 0.263 1.001 063 0.083 7 0.052 .718 1.00 I 534 0.061 4.0 0 23.643 0.797 6 7 8 0 5.750 2.7137 -0.195 1.206 0.433 5.622 4.409 11.417 0 14.131 1.297 1.307 -1. specifina v' m3fkg v" m3fkg Amonijak 9.395 1.0 46.70 2.3 .168 0.001 659 0.563 1.177 1.'.II1r<1rnIUri I.112 -0.558 4.453 1.1658 0.120 0.347 0.54 20.001 566 0.1118 0.2 - -0.hl.001 401 0.688 4.001 490 0.889 6.001 680 0.523 1.001 042 0.084 6 0 0.108 11.14 28.001 777 -180.9 93.363 2.1662 0.299 0.907 5 -0.01 4. '1'.345 8 -0.2 28.I50 7..5 44.053 2 1.2 - - 91.435 3 -0.232 189 .610 1.827 4.322 4.487 0.178 3 -0. h".065 0.0 1 154 1172 1189 1206 1222 1229 1237 1244 1250 1256 1262 1268 1272 1277 1280 1284 1287 1291 1292 CH3CI 388 394 400 406 411 416 420 424 -1.225.219 11.549 4.5 358 2.3 III III III 11 III III III .903 2.436 4.001519 0.001619 0.111 0.902 4.378 4.903 5.244 0.0 -0.000749 - 1.423 1.149 0.702 Monoklormetan 0. .109 0.001 022 0.237 5.35 .586 8.001 583 0.552 4.521 3.283 H. .001 550 0.572 tU.241 0.7 46.063 5 enlropija h' kJfkg NH3 -310.001 379 0.624 0.8 117.047 7 0.087 0.1704 -0.371 III III tU II .67 15.111 0.408 0.9 31.11 III III III .'IMnn cnlalpija P bar h'.0559 0.001 134 0..5 -114.5 240.363 - 0.693 0.23.7 64.051 (melilklorid) 3 1 1 - 46.0 31.001 726 0.331 1.399 1.158 4.000 986 0.157 fi.0 15.3 68.33 0.001 639 0.llIlh Ivarl 1'01'.486 1.001 504 0.11 11.0 363 368 372 377 0 0.083 3 0.001 004 0.290 0.266 4.772 0.419 0.14.354 0.6 141.03 11.247 8 0.

3 180.43 15.000 8.3922 0.024 0.000773 4 0.18 39.02642 0.457 17.000769 0. 81.18 54.5 210.007 47 0.000686 8 0.123 4 .051 0.000634 9 0.405 0.157 0.402 1 0.5 125.126 .93 89.21 .000717 0.22 29.56 84.191 3.031 0.000 12.005 49 0.963 0.80 60 50 40 30 20 10 0 10 20 190 0.5 140.8 171. v"l ts °C R 11 40 30 v' m3/kg v" m3/kg h' kJ/kg C F Cl3 h" kJ/kB - - - 20 10 0.332 6 1.000 625 0 1.000672 5 0.886 5 1.58 51.434 9.4 163.68 86.4 195.3 185.000 651 9 0.000 962 0.13 I .357 0.2 154.3 0 10 20 30 40 50 0.29 - 0.078 13 0.000 623 4 1.05542 0.005 1.230 5.000 661 9 0.45 22.00 33.3 150.394 11.103 0.5 200.50 43.3 175.trijluormonoklormetan 0.20 25.211 .30 - - 44.616 - - 33.53 86.92 9.000 683 3 0.1613 0.817 4.010 10 0.15 19.6424 1.533 - 0.9 159.71 34.000695 0.000842 0.0007018 0.43 66.5 135.748 2.462 19.374 0.21' 0.000 796 8 dijluordiklormetan C F2 Cl2 0.760 0.86 64.38 26.000802 0. specifi~ni volumen v'.051 8.2441 0.000646 8 0.605 6 0.086 4.001 079 .510 2. 0.0007524 0.277 0.098 2.042 0.04 25.000 894 0.003 829 - 57.0007173 0.018 04 75 33 82 - - .00 16.78 0.000 695 0 0.667 7.40 74.44 78.59.0006592 0.8 167.194 0.3 190.99 82.000 707 5 monofluortriklormetan 0.0006167 2.5 215.000741 0.582 R 13 0.000734 2 0.96 88.6394 0. .01889 0.71 170.140 0.000 658 0.58 35.4 120.092 0.2270 0.256 0.Zasleena parll Toplinska svojstvu tlak p.0006335 0.000 626 0.84 89.10 0 10 20 30 40 - 0.40 C F3 a -100.000672 2 0.407 0 0.204 6.57 11.4 145.3854 0.19 31.5 205.43.000642 5 0.01373 0.70 25.6 130.03774 0.1107 0.9 -100 - .1342 0.05667 0.077 8.261 1.26 .18.46 - R 12 70 50 40 30 20 0 0.000 9.52 28.

0006092 0.71 .33.91 .077 18 0.65 100.0008830 0.7 252.000 7.4 267.0.76 91.90 86.000587 2 0.0 210.000 551 5 0. H.96 69.0804 0.0006824 0.000 679 8 0.222 4.2 191 0.47 87.00 -108.0346 0.33 24.2 262.9 183.7 246.246 0.3746 1.03835 0.2 257.200 3.9 207.7 178.1 III~nBentalpija p bar h'.000 523 1 0.0008004 0.85 42.30 98.536 0.055 1.4 271.000 10.000758 2 0.000 708 4 0.92 .67 39.000 713 1 0.000661 2 8.000 510 8 0.445 0.Ill nil III 111 \11 111 III 11 III W \11 .44.39 99.1491 0.36.111 .54.000723 5 0.000 568 2 0.000667 1 0.9 193.51 0.000695 0 0.340 1.283 5 0.8 168.008559 0.0007405 0.36 .8 188.01 h" kJ/kg Ill" .\11 III - 20.1 h'mpcraturi t.708 6 1.48 0.305 3 0.70 33.07 7.30 0.49 monofluordik/ormetan 0.0007785 0.22 22.3477 0.292 8.52 53.34 11.50 76.11 \11 .3050 0.532 2.69 12. .12 14.55.55 82.dlllhtvarl (nastavak) 1'.1 216.027 42 0.25 88.47 20.047 1 0.0258 0.1I11t1.35 18.959 3.000 536 6 0.461 3.57 .20 96.059 1.004 969 - 29.126 2 1.64 25.647 2.000 462 0 1.535 - .0007386 0.323 0.trifluormonobrommetan 0.135 0.205 0.560 5.0654 0.7169 0.6 198.955 16.2103 0.0194 0.19 15.103 0 0.\11 R 13 B 1 .156 2.000767 2 0.0004996 0.20 53.855 9.000 M.1084 0.4 - difluormonok/ormetan I till MII (.000635 2 0.0007014 0.000 708 6 0.83 R 21.0818 2.000 752 5 0.020 04 0.775 0.56 10.5 236.111 III III III 11 III III III .457 6 - 61.0007255 0.568 6.014 91 0.22.011 25 0.02 15. .0607 CH Fz 0 0.2 158.020 6 0.000 479 5 0.48 42.8 214.169 12.000 640 9 0.89 31.6 241.66.6472 0.000 690 3 0. h" v' m3Jkg v" m3/kg h' kJ/kg C F3 Br 66.20 79.0929 0.014 8 0.68 .454 11.908 1 0.001 6.006536 0.000 8501 0.8 218.055 11 0. 0.2 202.0008244 0.31 22.458 7 CH F Oz III 1ft 11 1ft 111 \11 .970 R 22 0.69 94.

temperatura se pare pri prigu~ivanjumijenja (»Joule-Thomsonov efekt«) T * konst Ispod odredene temperature (»temperatura inverzije«) temperatura pare pri prigu~ivanju pada.sd c) Izentropa = - Kao kod plinova. za koje pri priguSivanjuvrijedi T = konst.za mokru paru (x > 0. = 1) .30 u zasicenom podrucju .mokra para v" < v . Temperatura inverzije iznosi ~esterostruku do sedmerostruku vrijednost kritiene temperature (K). a) Iz 0 h0 r a V = konst v = lip = VIm = konst Za odredeni tlak P uz odgovarajuee vrijednosti v' i v" vrijedi: v < v' tekuCina v' < v < v" .135 " = 1.VI) Toplina Q = H2 . upotrebljavamo p VX i kod para za izentropu jednadZbu = konst je podrucju cp gdje je " samo empirijski odredena vrijednost i nije ni u kojoj vezi sa specifienim toplinskim kapacitetima cp i Cv (u zasieenom Vrijednost " iznosi za vodenu paru: u pregrijanom podrucju (p < 25 bar) " = 1. 157 do 160 i 168).Ix . a iznad nje raste. A = Apsolutni rad Q = m(h2 hI) V(P2 Pt) Toplina - ° - - - b) Izobara i izoterma 11 11 I U podruCju mokre pare svakom tlaku P odgovara tocno odredena temperatura Ts. dok se izvan podrucju mokre pare od nje bitno razlikuje. dakle. str..75) d) PriguHvanje pare h = konst Za razliku od plinova.HI = m(h2 hI) T = konst Apsolutni rad A = fpdV Toplina Q = T(S2 . 192 .035 + O.= 1.pregrijana para Odgovarajuee temperature i ostale veliCineodredujemo iz tablica iIi dijagrama. Izobara je.za suho zasicenu paru (x = 00). ovdje identicna s izotermom. P = konst Apsolutni rad A p(V2 .v.SI) = mT(s2 .Promjene stanja pare racunamo pomoeu tablica odnosno dijagrama za vodenu paru (Oznake velicinQ .

314/18 0.926kJ/kgK r = 2500kJ/kg loplina isparivanja vode (pri O°C) .005 kJ/kgK specificni toplinski kapacitet vodne pare cp' = 1. 167).kll svojstva suhoga i zasicenoga zraka pri raznim temperaturama su .622p'/(P.dija. x .It. I" I It Icna entalpija smjese (kJ/kg*) u nezasicenom podrugu I. Pri povecanju "'"1"""11111' rllsle tlak zasicene pare (Ps > p'). Iltlll.I. ~1.. 198).\kl pr. m)mz = (R. 'i~11I1 IllIk suhog zraka.. 111"1.. H7kJ/kgK ~ Rv = Rm/mm= 8. Pri padu temperature pada i tlak zasieene I1 I "... 11.1.005I + x (1.SMJESE PLINOVA I PARA t I~IIl'nl IllIk smjese jednak je zbroju parcijalnih tlakova sastavina smjese .p') = O. za vlafni zrak (nezasieen) na str. te je sposobna primiti nove kolicine pare koje pocinje .Un. Sve se nil I" ""1"111''Innja vlafnog zraka najbolje mogu pratiti u Mollierovu h. "" I h.t(P 1IIIIIIIIII/IIsicenosti 1/1= x/xs I' . To je stanje zasieenosti smjese. odn. + 2500) 'IW" .926.ruCnik 193 . "'. p je ukupni tIak smjese. 11'"'lIll'crulura u °C pa je h = 1. 194.h"'II)1I Ps ffJ= p'/Ps ('" 1/1). (gdje je h = 0) bit ce nil h = cpz' + x(cpvt+ r) specificni toplinski kapacitet zraka Cpz = 1.lccnosti se naru~ava promjenom temperature.1'1'11111 sir.~.'III~l1hrijednost odnosi se na 1 kg suhog zraka u vlatnoj smjesi. """" '11 vlllfni zrak (str.. na v I1 . ~1I1I.ncsmjese.. p p' = pz je - I . '" ""l" III. 11vl1l1. 1111111 izhodi~te pri ledi~tu vode. smjesa postaje nezasicenom (a I'" 11111111 IIn~grijanom).462kJ/kgK = I .I 'lIIjcslI plinova . Smjesa zraka i vodene pare (vlaZan zrak) .nomzraku . 1'1 1111 I x (apsolutna vlaga) je omjer vodene pare mv i mase suhog S . .. 'I. 'I ~Nvlnt. .' '"lIllIrO) Icmperaturi. Ps) "11111111" 11rizasicenju (P' = Ps): Xs = O.." ~". "'II'"IPlll1om zasicenju (P' = Ps' x = xs) je h = hs.IIIIIIUVU zakonu smjesa pare i plina u ravnoteZi s tekuCinom koja je '"1"1'11"1" kllCl1lparcijalni tlak pare p' dosegne tlak zasicene pare Ps pri .622P.1111111Ickucine (s~enje).vidi str.1.~'. 195 do 197..'ulllllllli Ilak vodene pare.p') I "" I.I. 11' I")' smjesa vi~ ne moZe zadrfati sve koliane pare pa se iz smjese I 1111'IdllrlVllli suvi~ak tekucine (ro~enje).'.)Rv)p'/(p. III 11v 11 v I a f nos t rp jest omjer parcijalnog tlaka vodene pare p' a - .llIlIlcza zrak i vodenu paru /.

925 0.553 spec.36 0.034 94 0.03 0.002 300 0.761 .836 51.09 0.6.853 26.6 .892 123.953 0.900 0.973 357.011 51 0.6 578.10 0.9 111.7 0.09 0.06 0. Zasieeni vlafni zrak x h v kJ/kg m'/kg kg/kg -18.2.25 0. spec.957 65.5596 2351 0.02 0.943 0.248 1.6 0.4 157.01488 57.parcijalni tlak .281 6 811.829 45.47 1.905 44.0 0.33 0.40 66.78 42.882 36.000 777 -16.08 0.4 199.22 0.08 0.18 59.04 0.5 0.928 55.2 250.03 0.55 0.865 30.60 37.847 22.002 0.27 14.899 42.6 0.71 0.069 77 226.36 0.04 0.29 0.824 16.4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 t mbar 1.000 1.856 0.18 0.172 6.99 91.01 0.1 845.863 81.005 868 0.014 80.877 0.07 0. - Subl I zaslcenl vlafnl zrak Toplinska svojslva pri temperaturi t pare p" vlamost x.2 0.097 3.780 0.106 7.810 29.004419 0.055 8.078 15 250.42 29.000938 -13.01 15.77 0.049 53 167.207 4 1.23 0.836 20.39 0.842 0.24 0.043 9552 1.3 p.505 1.14 0.008 841 34.08 0.37 26.01912 72.7 0.013 10 0.31 0.596 3.19 0.044 12 151'.8.784 2.750 -10.41 1.001 353 0.154 7 464.859 28.911 46.773 .24 73.418 9193 3.021 62 0.796 6.20 0.002 731 + 2.82 33.06 0.817 0.07 0.7 0.72 12.916 0.28 0.7 0.0.870 0.745 .44 85.371 5.934 205.055 55 185.739 -11.6 0.24 0.316 3983 1.916 48.750 0.117 1106 0. volumen v Suhi zrak h " kJ/kg m'/kg -20.786 13.1 0.942 60.1 1.78 0.C -20 -18 -16 -14 -12 -10 .25 0.062 27 0.6.02 0.87 0.11 0.77 0.0 701.003 821 9.813 12.13 0.6 385.003 234 0.001 128 0.390 2 1.30 0.01 0.235 0.75 81.53 53.52 0.49 0.031 1.15 0.034 609.888 38.80 0.10 0.06 0.53 0.039 28 137.007 727 0.129 9.398 1.801 8.58 0.04 0.849 65.804 0.18 0.21 0.42 47.17 20.6 123.171 2.756 .50 1.-1 311.6 0.792 0.756 0.807 10.778 0 0.97 18.767 4.774 6.733 0.12 24.459 1.876 34.971 70.087 52 277.1162 1.852 1 1.684 4.001619 .99 0.870 32.810 2.345 10.922 50.057 - 194 .768 0.762 .733 -16.823 0.11 0.842 0.000 642 0.072 0.00 100.006 740 24.5 1.0 0.830 18.78 0.819 14.8.26 0.01 0.010 10 39.027 55 100.963 0.17 0.727 -18.031 04 111.985 75.28 0.8 .893 40.727 0.62 23.3.738 -14.744 -12.170 1563 1.024 42 90.908 0.01688 0.005 098 16.885 0.5 473.001 932 . entalpija h.028 90.798 20.20 0.790 4.

64 8.0 ".2 31.06 7.82 1.60 7.8 11.7 16.0 () I.5 29.1 .40 8.4 I 0.60 5.32 8.41 9.53 2.40 3.05 3.4 37.3 27.72 n.82 9.17 1.7 29.7 I 0.87 2.05 8..23 2.50 3.1 " 16.1]/1 vlaznoga zraka " (kJf(1 + X) kg vlaznoga zraka) I In.67 6.9 13.8 34.80 2.4 18.09 10.87 1.02 6.6 I 0.3 17.9 15.4 18.91 6.8 32.91 4.22 4.1 25.61 5.9 14. I I.7 5 11.6 11. IHIIIIII/lkpnre p' (mbar).29 5.05 3.94 7.1 19.48 8.13 2.97 4.55 7.I 1..82 11.9 3 10.28 6.4I B 11..2 12.55 6.28 5.5 4. 3 II.07 3.44 8.68 3.11 3. specificna "1111111.6 12.7 21.3 1'4012'8' \ () 11' 1'60 3'21 4.10 4.1 26.14 2.88 5.9' .55 1'2 Z II.81 4.10 4.3 14.6 24.65 10.89 3.')3 1.33 2.61 6.4 16. I ""'1 1 I 0.92 3.53 2.69 6.06 9.54 3.65 4.~5 6.8 19.5 23.32 5.62 3.7 2.70 5.34 2.06 1.45 3.09 10.50 3.01 8.2 I 0.94 8.5 I 0.35 1I. I \ 1.2 12.9 13.1 0.00 4.3 13.3 I 0.64 6.12 1.8 23.36 6.9 13.6 25.03 4.73 11.42 9.5 1 1 195 .68 11.77 1.84 4.70 4.0 39.8 16.11.29 5.04 12.07 4.07 I' 1nl \ /.20 5.1 21.30 3.6 23.01 5.52 3.l /' 11 Relativna vlafnost 'P I .0Z ~.9 I 1.4 11.50 7.3 20.36 8.35 7.7 1. 11'71 1.14 7.1.5 29.58 9.6 20.73 10.75 3.76 6. I" 1.8 14. vlafnost x (gfkg suhoga zraka).81 ' 3.84 /1 14.42 9.05 7.27 0.Vlaini zrak Toplinska svojstva pri temperaturi t I'.20 7.7 19.28 2.HI.74 4.50 8.60 4.50 4.5 5 2.6 14.69 5.51 4.4 11.75 2.87 '/.56 4.39 5.8 I 0.59 9.85 2.09 3.8 21.r.83 1. I I" I" I 1/1 .1 14.8 1.IH 0.2 15.00 3.43 7.30 2.74 /1 I ').35 4..68 5.8 17.17 6.59 5.0 III 0.60 11.50 1.44 1.10 9.16 7.52 7.0 1.94 5.53 3.5 27.03 7.81 11.06 6.23 2.38 6.2 16.5 16.01 2.45 8.5S 1.67 2.75 2.2 25.5 19.00 9.07 1.14 3.39 6.8 11.03 2.25 4.0 34.00 2.2' 1 4.68 4.80 6.44 I 3.'1' 1.

7 2.9 21.I .2 15.4 18.39 5.4 77.4 33.9 .97 9.56 5.8 43.0 3.8 I 0.93 10.9 52.4 28.9 71.0 2.36 4.2 13.6 26.0 17.28 2.4 50.3 43.5 .3 19.8 30.7 14.1 .2 47.51 14.7 23.9 2.1 52.1 16.S 23.7 93.8 .3 55.4 .5 21.6 I 0.19 8.2 24.67 7.6 33.06 4.09 10.0 23.4 16.6 .6 50.7 17.25 10.48 12. 13.8 17.87 5.4 51.45 7.4 16.1 67.0 I I I I I I I I I " 5.62 7.74 7.4 .32 10.4 34.3 .I .4 11.32 8.S 38.1 11.11 9.4 34.J.4 .8 47.9 3.46 h 23.4 86.9 .4 16.3 5 I 3 p' 2.30 4.2 19.96 8.3 15.9 .10 4.8 15.0 16.9 23.7 42.0 34.1 34.2 71.2 64.6 .5 53.1 30.35 8.1 47.0 21.3 78.41 11.8 27.1 vlainost rp p 16 x h I .2 .5 18.4 I 0.21 6.8 196 .9 I 1.8 .3 36.9 38.9 13.73 5.83 10. vlafnost x (glkg suhoga zraka).9 3.3 58.9 17.9 38.1 29.85 U.28 7.3 12.36 8.3 27.27 9.75 9.41 4.4 10.1 46.1 42.4 16.8 41.VV 7.6 .7 56.4 .00 10.0 2.7 13.65 5.24 8.54 12.1 18.0 40.8 26.7 I 0.34 21.9 .6 27.S 26.7 2.4 31.49 9.5 65.6 .4 h 21.6 95.71 6.95 11.0 44.2 53.47 7.8 62.9 83.17 6.VIaiui zrak Toplinska svojstva Parcijalni tlak pare p' (mbar).0 4.97 5.2 I 0.6 47.4 14.9 15.5 I 0.I I 0.8 '.3 I 0.09 10.8 18.9 .01 9.2 60.2 57.8 2.4 57.8 15.1 63.3 21.1 34.2 19.6 38. 3.2 70.2 24.57 3.5 27.56 11.7 5.72 10.66 8.87 7.92 4.3 33.35 11.2 .12 6.45 10.I .6 4.3 42.9 14.3 36.5 33.4 75.36 6.3 p' 20 x 11.1 13.9 20.7 38.81 9.78 7.0 78.8 31.8 58.6 22.9 3.7 14.6 13.0 24.2 p' h p' Z81 x h p 30 x h .0 25.5 18 x 1.J 24.8 36.0 20.9 43.1 39.1 18.1 47.5 30.8 103.6 11.6 31.5 64.2 12.6 4.5 30.0 21. specificna t .2 69.8 85.C I I Relativna 0.4 46.7 5.97 6.7 19.3 15.2 39.S .7 42.4 37.02 12.

2 49.0 19.7 168.9 43.9 49.' 5.1 39.4 33.0 78.8 82.5 I 0.5! 33.8 24.3 I 0.5 226.2 24.3 I"" 1/' \ ' 27.6 59.9 127.4 36. 16.5 17.6 I 0.U 64.3 7.49 H.1 :" 6Z.7 10.1 69.1 I "3 " 14 10.6 23.4 .7 250.3 116.111.8 104.1.2 22.'! 113'2 .0 139.0 140.2 35.4 40.3 19.0 .8 62.5 82.3 84.1 127.8 31.3 88.5 23.9 32.0 69.9 I'IN.0 86.3 114.5 47.8 100.9 I 21.0 13.1 59.8 81.0 31.0 105.71 11.2 123.7 21.3 151.5 86.3 34.4 I 0.3 65.9 23.7 58.IK 14.6 29. 59.3 11)'1018.8 156.1 126.6 226.8 39.4 45.75 15.9 17.0 15.2 33.8 41.6 55.7 I 0.lO 16.6 55.7 101..5 40.1 115.0 26.4 95.8 .21 (. I.3 61.8 30.8 33.7 184. 79.5 1.8 153. \.9 185.6 63.3 34.0 227.5 44.5 . III I I '.\I I.4 68.0 77.5 131.3 204.3 51.6 32.2 57.9 37.7 52.2 89. I'" " 11.3 25.7 K.9 95.1 18..1 103.7 120.6 17.5 68.5 276.7 73.1 143.7 61.6 32.1 26.9 197 .66 1.6 16.34 14.1 178.8 167.3 41'61 47'8153'51 59.6 90.I.0 10.1 77.0 27.1 0.7 72.32 1"(.3 13.2 37. .8 28.0 84.4 ' "I " .3 48.2 39.1' 11.U.8 55.4 26.7 154.0 49.0 76.2 37.3 98.1 50.2 104.9 91.1 70.7 19.9 42.2 42.9 44.7 " .4 65.I 11.1 I 0.4 22. 1'1'.7 74.7 21. I 46'41 53. I 9.11 29.7 30.3 100.8 11.2 75." /.5 112.8 67.5 206. IIIIOltdl" " (I.2 CI(.8 I 0.8 15.0 66.4 I \ '96.3 187.3 23.7 35.0 27.0 123.4 ".0 '.t"' 111"1" 'IIIUI'I.9 70.7 111.0 49.3 80.8 39. '/11 I x) kg vlaznoga zraka) Relativna vlaznost Ip 11.9 20.7 169.5 62.5 81.6 29.I.2 ' 35.1 89.9 202.3 149.6 23.6 251.9 'K.6 21.3 40.6 I .0 187.1 111.7 54.6 73.3 163.9 123.8 "I 112'3 24.4 136.5 I 139.5 29.7 136.0 '.2 206.2 113.35 12.05 14.3 26.6 47.2 92.4 78.1 91.4 153.3 36.5 96.4 73.7 49.8 I.2 170.0 60.0 44..h2 .0 36.9 53.7 114.4 110.7 " 70.2 CI.8 68..5 104.8 1111\ 7.5 54.7 87.9 \.'P 7.4 44.1 20.8 12.0 59'61 66.8 44..6 31.6 125.

'< . 'El . !! I 198 .g. 1"'1 ...

. + m2x2)/(ml + m2) h = (m. mase suhoga zraka m2.I.h' .specificnu entalpiju smjese h2 = = h.Promjene stanja vlainoga zraka (hi I MIJdanje vlainoga zraka s vlainim zrakom '/'''M"I'IJr vlainosli Mljl!Auli se vlafni zrak. h.x')IJ 4. mase suhoga zraka mz. Vlafnost se smanjila od x do .x. I'ri hladenju medu istim stanjima vlafnoga lIuku (od 2 do I) valja istu kolicinu topline () ndvesti.x'). a time i osu~i. + m2h2)/(m. (stanje u tocki 11 ~ vlut. Promjena slanja pri x = konsl (izohigra) I'n zagrijavanju (od stanja 1 do 2) ugrije se vlaZni zrak za temperatumu tut. 3.(x .nim zrakom. koja ima temperaturu 10 nau od tomperature rosi~ta (R). '" ~I' ~C'zu smjesu proracunati: x.h. a specificna se entalpija povecava od hI do h2.xr)/(cpz + xc v) = = (h - 2500x)/(I. x2 x vlu1nost specificna entalpija temperatura u °C x = (m. x za stanje smjese 1Iltll'kl M.926 x) five se te veliCine mogu direktno oCitati iz dijagrama h.. pa je stoga 1"tlrebno dovoditi toplinu Q = mz(h2 . mase suhoga zraka "". vlaZnosti XI i specificne entalpije hI> dobivamo: - vlafnost smjese X2 . Odvesti treba toplinu Q = mz(h2 I je konacna temperatura u cC. specificne entalpije hv vlaZnom zraku. XI + mv/mz + hv mv/mz ]99 . '''lIIperature I.llku 12 . Vlaienje vodom ili vodenom parom Dodavanjem mase mv vode Hivodene pare.OOS + 1. koja je odredena omjerom M2IMI = mt/m2' ~. pri eemu se vlafni lrllk ohladi do temperature I' « (1). Je masa suhoga zraka. moze se smatrati da je nastalo mije~anje vlafnog zraka Ilnnja 2 i granicnog sloja na rashladnoj povr~ini stanja Ro. Hladenje do lemperature pod rosiStem Pri hladenju rashladnom povr~inom. i vlaZnostix. + m2) I = (h .) "'.. . jer se izluCila masa vode mz(x . "'IIIJljlrIlture 12i vlaZnosti X2 (stanje u tocki 2).

s prosjemom gustoeom (Jmed"" konst (sli/!nost s nestla. 0.vI2)/2 B ern 0 u 1I i j e v a j e d n a d z b a za plinove i pare vrijedi za male razlikc tlakova f1p = PI P2.P2) - h2) Ao je asti presjek otvora sapnice. bninll v i gustoCu (J qm = A v (J = konst (vidi str. = aAovo(J qm iznosi: = aAo(JV2(hl b) pri malim raz1ikamatlakova «(J konst) qm = aAo V2(J(P.koeficijent nine (= 0.STRUJANJE PLINOVA I PARA Pri s t aci 0 n a r n om s truj a nj u (pri kojem se na bilo kojem mjestll bnina ne mijenja s vremenom ni po veliani ni po smjeru) protok mase je q".98 u dobrozaobljenihsapnica). konstantan. tj. dok su druge veliane promjenljive od mjesta do mjesta.P2)/(J S t v a r nab r z i n a is t j e can j a v je zbog trenja 0 stijenke i restica fluida medu sobom ne~to manja v = IpVo gdje je Ip Korisnost pri istjecanju s koeficijentom Ipje '1 = Koli/!ina istjecanja Koliana istjecanja (protok) mase qm a) pri svim razlikama tlakova "= . .95 . gdje ne dobivamo niti tro~imo rad (dW = 0). H - - dW = dH + d Wk W - dovedena iIi odvedena toplina. JednadZba kontinuiteta stacionamog strujanja povezuje presjek A. b qJ.dh = vdv hi - h2 = (vl . a je produkt koeficijenta smanjenja presjeka (kontrakcije) mlaza Jl i koeficijenta bnine Ip. - h2) konst) Vo = V2(PI . vrijedi dQ dH = dWk' a pri izentropskom procesu (dQ = 0) jo~ i -dH = dWt> odnosno izrafeno specifimom entalpijom hi bninama v - . U kojoj moremo ra/!unati sa zanemarljivo malom promjenom gustoee. avim fluidom) 2 2 - PI + (Jmed( VI 12) = P2 + Qmed( V2 /2) BniDa istjeamja V2 = vo): Teo re ts k a brzin a is tj eca nj a Vo (bez trenja) iznosi (za VI = 0 i Vo "= a) pri svim razlikama tlakova b) pri malim razlikama tlakova «(J = V2(h. Pri procesima strujanja. - dobiveni iIi utro§eni tehni/!ki entalpija. 160) uzmemo 11 Pr e t v 0 r b a e n erg i j e pri'strujanju Ako u prvom glavnom zakonu tennodinamike obzir i promjenu kineti/!ke energije Wk' vrijedi dQ gdje je: Q rad. . . 200 .

a u konacnom presjeku tlakom P2 i = brzinom V2 = V2(h. .546 zasiceni vodena para 1.0.530 pregrijana vodena para 1.). + vJ212 = h2 + vl/2 Ako je brzina slrujanja malena le je mozemo zanemarili (pri obicnom slrujanju u cijevima. = 2/(" + I) VZ= V2["/(.135 0. Plo (!. stapnim strojevima itd. mozemo pisati h = konSI. Prigusivauje Pri prigu~ivanju se suma energija ne mijenja h. a u para T '*' konst (str.aA mmV 1t..95. ... tlak i gustoea ispred sapnice T. .0.. = [2/(" + I W/I><--1) TiT. NajveCi protok mase qmax koji protjece najuzim presjekom Amin pri kriticnom omjeru tlakova pIp. (P.30 0. + I)] . postignuta brzina Vzjednaka je brzini I.hz).) i iznosi za razlicite fluide: " pz/P.40 0. 201 .vukai najveca je brzina koja se mote pojaviti u najufem presjeku sapnice Vz = V"p!(!z S pomocu jednadtbe stanja plina mozemo pisati jo~ i (!z/(!. a u najuzem presjeku sapnice Tz' Pz' (!z.98 a = 0. = [2/(" + I)r/(. ..) = V2["/(" + I)]RT.'1[2/( + I )] . 192). iznosi P'''Y(><--l) p . gdje su temperatura.577 Pri kriticnom omjeru tlakova pIp. U (idealnim) plinovima je tada T = konst.-I) Taj kriticni omjer tlakova ovisi samo 0 fluidu (.Istjecanje iz sapnica IIrzina istjecanja Vose povecava ako se povecava razlika tlakova PI I postite najvecu vrijednost Vz (»Lavalova brzina«) pri kritickom P2 omjeru - Ilnkova pz/P../(!.65 Pro ~ire n a sap n i c a (De Laval) Stanje u najuzem presjeku je odredeno kriticnim omjerom tlakova P!Pl i Lavalovom brzinom Vz V2(h. gdje je a koeficijent istjecanja i iznosi: " " kod dobro izvedenih sapnica pri o~trim rubovima a = 0. dvoatomni plinovi 1. q max.h2)... armaturama.64 .

0 za mehanieka lozi~ta A.2 - - - KoliCina dimnih plinova a) U krutih i tekucih goriva nastaje dimnih plinova (kmol/kg goriva) D = ). vodika H.3..6).2 ...Zmin gdje »faktor pretieka zraka A. du~ika N te pepela (p) i vlage (v)..21 Stvarna kolicina zraka Z = A... Omin + (H2'/2 + CO'/2 + CO2' + N2' + CH4' + C2H4' + O2') 202 . C'/12. = 1.6 A.2.2).21.2 (u eistog ugljika: u = I.4 za lozi~ta na ulje i ugljenu pra~inu za plinska lozi~ta A..21. b) U plinovitih u + (H'/4 + 0'/32 + N'/28 + v'/18) goriva) goriva nastaje dimnih plinova (kmol/kmol D = A.za kruta i tekuca goriva s obzirom na jedinicu mase C' + H' + S' + 0' + N' + p' + v' = 1 (kg/kg goriva) za plinovita goriva obieno s obzirom na jedinicu volumena H2' + CO' + CO/ + O2' + N2' + CH4' + C2H4'+ H20' = 1 (m3/m3goriva) Procesi izgaranja osnovnih sastavina krutih i lekucih goriva ugljika potpuno izgaranje C + O2 = CO2 nepotpuno izgaranje 2 C + O2 = 2 CO vodika 2 H2 + O2 = 2 H20 sumpora S + O2 = S02 - - Potreba kisika odnosno zraka a) U krutih i tekucih goriva iznosi najmanja potrebna kolieina kisika Omin = C' /12 .05. 00 r i va su veeinom organski spojevi sastavljeni uglavnom od ugljika C./0.. u lakih: u < 1.IZOARANJE Izgaranje je ekzotermni proces oksidacije goriva pri kojem se razvija ogrjevna toplina H.. 1.u kmol/kg goriva u = »karakteristika goriva«: u = 1 + 3 [H' (0' S')/8J/C' U krutih je goriva 0 < u < 1. Sastav goriva odredujemo s obzirom na jedinicu kolieine .2. .3 . u tekucih gorivaje 17> 1.= 1. .= 1.= 1.. sumpora S. kisika 0.6 . 1../O.«iznosi: za ruena lozi~ta A. 1.2 (u tdkih: u=I. b) U plinovitih goriva iznosi najmanja potrebna kolieina kisika Omin = H2'/2+ CO'/2+ 2 CH4'+ 3 C2H4' O2' kmol/kmol goriva Najmanja kolieina zraka Zmin= Omin!0.1.1. u ugljena: u= 1.1.

011 alkohol) '_'/ltllllllllllUkll . ..2500 v' 203 . " "I . Izgaranje IWlllt1lnno izgaranje IItll"'" kJ/kmol 406 900 kJ/kg kJ/m' o .11.IICI lIul.~ «('. ( Il1flaHn) . 204).01325 bar) l'tllIl" 1I1I~t'vnc moei sastavina goriva ~I1I1I1Y gorlva 11111 ".(IICCIII . 1.9800 0' .11.v.C. ugljeoa) Za kruta sluZi priblizoa formula .11111 I'"II'UII< . '1IIIyn .lrJcvna moc manja od gomje za toplinu isparivanja r vodene pare 'I'" 11'I I 11000 kJ/kmol = 2500 kJ/kg = 2000 kJ/m3 (O. " 11 r I I 11" 11111 11 j e v 0 a 100 C Hi (donja kaloriena vrijednost) je onaj dio ~ "'I' "_.I uIIII'" I vUlIII (H20" .(ho I1zol) 111.013 25 bar) I h '"1"111lIf.11. '. 889 100 799 100 1 449 200 1 359 200 1 302 300 I 257 300 - - I hlllJII ogrjevna moc fizikalnih smjesa gorivih spojeva (plinovitih goriva) (u ~ 1/11111 "1 I IltOOCO' + 10800 H2' + 35700 CH4' + 60700 C2H4' I ItllI!1I ogrjevna '11111' "kIlRom.. . ukoliko .n kllllll IlckuCa goriva .11" .ull d Mlllllpor).""l 11.H'" .11 .n pllllllvltll goriva kJlkg kJ/m3 (0 .2000 H20' odrediti (u kJlkg) moze se toeno 1/...IIIIdrosi~ta vodeoe pare (i para sumpome kiseline. I'U"" "' -)11" I 11111 Ogrjeme moCi 11g r j e V0 a 100 C Hs (gomja kaloricoa vrijednosi) fe sva VII Ill pr! izgaranju.013 25 bar . 1.Irvlld moci koji dobivamo kad dimoe plioove ohladimo samo do I '''1'' "'Ill'" 11.C. 'Mill'"1111Imc (kaloricnu vrijedoost) mjerimo s obzirom na jedinicu koliI 'lit.C. {Hi Hs {Hs H {Hs H' {Hs Hi I I 124000 296 600 286 700 241 700 3 273 900 3 138900 5 160500 4 980 500 10330 9260 142200 119900 41900 40 200 40 300 38 900 33 910 - 12800 10790 - - 1 365 100 1 230 100 282 900 29 600 26 700 12600 39 700 35 700 64 700 60 700 58100 56100 till I 41. Razlikuje se od gomje ogrjevne moo time ~to dimni . " moe sloZeoih i tekuCa spojeva goriva (opr. str.II.1noo C' + 101700 H' + 6300 N' + 19100 S' .. 1.h'II'".

. = 1 i molnu entalpiju hmDoo pri . = Iz minimalne potrebne koliCine zraka Zmin.1. 00 (Cisti zrak). . rama moZe proracunati uz poznavanje sastava dimnih plinova i molne entalpijc njihovih sastavina pri tim temperaturama (vidi str. 1) Zmin : D Otuda proizlazi molna entalpija dimnih plinova (kJlkmol) hmD 204 = hmDI - Z" (hmDl . Iz tog dijagrama mozemo za svaku izabranu temperaturu odrediti molnu entalpiju hmDI za.) : D (N2' + 79/21 .. T-dijagrama (vidi str.1. + 2C2H. + 2C2H.1....1) Omin: D .) : D (H2' + 2CH. koji uzima u obzir i disocijaciju iznad 1500 qc.1.izracunavamo relativni udio zraka u dimnim plinovima Z' Z' = (..Sastav dimDib plinova ..1. 0min) : D (. derpomoCu R os i n 0 v a i Fe h li n go v a hmD. Eutalpija dimDib plinova Molna se entalpija dimnih plinova hmD (kJlkmol) pri raznim temperatu. f05). Njihov sastav odredujemo kemijskom ana1izom(npr.1.hmDoo) . C~ itd. koliCine dimnih plinova D i poznatog faktora preticka zraka . 0min) : D O{ = (.1. 1) Omin: D - Pri nepotpunom izgaranju sadlfe dimni plinovi jo~: CO. . Orsatovim aparatom)..1. Sastav je dimnih plinova pri potpunom izgaranju s obzirom na jedinicu volumena CO2'' + H20" + N2" + O2'' = 1 (m3/m3 dimnih plinova) Udjeli pojedinih sastavina (kmollkmol dimnih plinova) iznose: - kod Cv1'stih i tekuCih goriva COt = C'/12 : D H20" = (H'/2 + v'/IS) : D N{ = (N'/28 + 79121.kod plinovitih goriva COt H20" N{ Ot = = = = (CO' + CO2' + CH. . 164): * Molnu entalpiju dimnih plinova za tehnicka goriva mozemo odrediti tako.

t. sadrZaj CO2 u suhim dimnim plinovima (bez H20).. 205 .. I ~~ Kontrola izgaranja I NI pcpco. Itublvonc molne entalpije hm D dimnih plinova odreduje se za odgova"11"'" IlIklor pretil!ka zraka. ali ipak tolik da se osigura I"IIIIIIIU 11.t teoretska temperatura izgaranja T pomoeu Ro-I" I .I leak zraka.illrlnr H" hg. to je manji udio CO2''..hIlIlIlOVD "mD...lIlIlIvlll1l\...In I Ickuca goriva s karakteristikom u pri pOlpunom izgaranju vrijedi (COn..t/O. I. Stvama temperatura izgaranjaje niu zbog ."II. T-dijagrama. Za .11111 IUtlllU 11111111' 11111111' 1)1.. 11 200 LOO 600 800 1000 1200 HOO 1600 1800 T "C Dijagram Rosina i Fehlinga 'Teoretska temperatura Izgaranja ~IIIIIIII ontnlpiju dimnih plinova hmD odredujemo iz donje ogrjevne moei ~"'.Pretil!ak zraka kontroliramo sadrZajem CO2'' u dirnnim 1..111' lco(C02").."""8 I' kolll!ine zraka Z i dimnih plinova D hmD = (Hi + hg + Zhmi)ID \'..21-1)] I . Z i D odnose se kod I!vrstih i tekucih goriva na jedinicu malIudvu." ."'1111111 ~J ..tI11 III ~ 11111111 111. CO. CH4 itd. . 1/" ~llCClfil!neentaJpije goriva hg i molne entalpije zriUca hm Z prije iz_. oslataka (ne- I ". = 1/[1 + u(..'ulI goriva. 0 kod plinovitih gorivo na jedin!cu tvari I kmol goriva.. /!ade.). ''''''11)" lopline. ni dimni plinovi ne smiju sadrZavati gorivih ".. !ho je veei faktor pretil!ka zraka .IIOranje.t (> I) mora biti ~to manji....

. drveta) suhom destilacijom. treset i ugljen. tj. tj. Koks i drveni u'gljen su kruti ostaci pri suhoj destilaciji ugljena odn. Umjetna goriva dobivaju se preradom iz prirodnih goriva iIi drugih tvarl.Prirodna goriva jesu: kruta (zemno ulje) i plinovita zemni plin. benzen).) iz ugljena. Laka pogonska ulja dobivaju se jo~ i hidriranjem (spajanjem s vodikom) i sintezom (rasplinjavanjem i zdruZivanjem molekula H2. E tan 01 C2HsOH (etilalkohol. Smjesu obaju plinova nazivamo »mije~anim plinom«. Generatorski plin dobiva se iz krutih goriva (drveta. ugljena ill koksa) rasplinjavanjem. katrana iIi ostataka nafte. Pogonska u Ij a: laka (benzin. odnosno polimerizacijom (spajanjem malih molekula u veee) iz zemnog plina (sintetski benzin). zagrijavanjem (pri 900. .katran. tekuCa - naft" Pregled glavnih metoda preradeprirodnih goriva u umjetna i nacina njillOve upotrebe Prirodna goriva: Prerado : Umjetna goriva: teiko ulJe lmo:tut) poluteiko ulje (phnskoJ lako ulje lbenzin I Nacin upotrebe: vonjsko (u IZgoronjQ loii~fjmo ) 206 . a dodavanjem vodene pare »vo. deni plin«. zesta. Et i n yH2 (acetiIen) razvija se djelovanjem vode na kalcijev karbid CaC2' - - Goriva drvo. nepotpunim izgaranjem u plinskim generatorima. Udio lakih goriva poveeava se krekiranjem (cijepanjem velikih molekula).) Re tor t nip Ii n (rasvjetni i koksni plin) dobiva se iz prirodnih krutih goriva (ugljena. njem iz ~kroba. Kao gorivo su prakticki cisti ugljik. drveta. CO itd. (Dovodenjem zraka dobiva se »zracni plin«. . polut~ka (plinsko ulje) i t~ka (Iozivo ulje. mazut) dobivaju se frakcioniranom destilacijom nafte i katrana. iz kojega su proizvedeni.1100 °C) u retortama bez pristupa zraka. a sadde jo~ i saY pepeo goriva. ~pirit) dobiva se alkoholnim vre. Pri suhoj destilaciji dobiva se jo~ i tekuci proizvod .

.60 0.019 92970 2.5 3 0.. 218 80.."k... I 'f..Pregled goriva t~~udvu SaSlav' % (u 1 kg) Oista tvarI .0 I 1 0 N 43'9 0'1 20 1." .10.II'u goriva Sastav 82 % (u I m» CO2 I i CH.0 8.II.5 78.... IDOnja kJ/kgmoe 42700 41900 41 200 \ .10 3.11.1"...0 8 1. 1""11 (11111 . .11 ".I I ..moeH.11. kJ/m) : kg/m) I O°c. '""" ~O .11.356 63 500 2.20100 27200.. I.H.. ." /0 '.12 vJaga 10.7 1 1.71 10800 54 1. 1111 I "lIn / // 50 51 49 12 6 4 8 8 42 28 23 28 - H2 CO CH.12 6000 62 1.5 2..... 1111' I HI ogr.7 15 11 11 6.11110'"0 'C..2 3 0.o C2H."" .5 0. C)H.25 4000 I 207 ."1 11~lftll . .171 56340 7 0.1111 "". C2H2 29 4 32 4 0. ~ 11'" IInrlva .1. 7 27800." . .1111111) 1"1..50 20 SOO 3 0. III ~'11 Sastav % (u H I 1kg) C 85 86 87 93.7168 36080 1. C.16700 8400.013 S 2 bar Nz 0...1 I CO .... III nllvlln .ld .H.1111 .20 12.....30300 1 I ..0 I I pepeo <0.. C2H.III~II) 1.668 121800 1.. .lc. I'"11 .0 1.Ill "" ".10 1 kJ/kg 14700....8 0.11. Ill.. ..34100 '17 0.2 - 2 2 5 3 5 8 : Gustoea :Donjaogr.1 '"n ..250 12620 0.(hlln.3 I Gustoea kg/m) 720 875 940 977 884 794 I Vreli!te °c < 120 <350 >350 I'.3 38850 40270 26750 1)1 92.260 60570 1.I~ ." 1'14H 11I. I t IH I 6 7 5 1 1 . 1..8 13 I I I ...19 4800 60 1.2 52 I ! 7. .I.53 19300 3 0.10 1 1 I.011 . .~1i"1I"1 S 0 2. ' II'~II' vl'ijcdnosti.08987 10790 1.Donja ogrJevna moe H.

6 0..2 2.5 >60 33.6 1.60 17.0 2.10 0..15 5.3 2..6 0.1 65 >60 40.6 0..6 0...} 300 19800 19300 18 800 18 500 16400 10 500 18 000 17 500 17000 16700 15 700 15 700 Trbovlje Zagorje LaSko Senovo 208 .30 10.3 >60 35.40 10.8 1....35 0.1 2.10 0. ..Doma~1 Rudnik Vrsta Velicina zma mm Kolicina sumpora vlaga pepeo va tvar % I I goriSastav u 43 43 43 43 43 43 20 22 22 22 24 34 21 22 22 24 24 32 19 20 21 22 26 36 19 19 19 19 20 20 8 8 9 9 12 5 12 14 15 16 17 19 9 10 12 13 17 18 7 8 9 11 13 25 13 15 17 18 21 21 49 49 48 48 45 52 68 64 63 62 59 47 70 68 66 63 59 50 74 72 70 67 61 39 68 66 64 63 59 59 0.3 0.3 0....6 0.4 % DOIija ogrjevo& moe HI kJ/kg Velenje komad kocka orah grah sitni prah komad kocka orah grah sitni prah komad kocka orah grah sitni prah komad kocka orah grah sitni ksilit komad kocka orah grah sitni prah >120 65.3 0.0 1......3 11 300 11 300 11 100 11 100 10 300 12000 18 000 17000 16 700 16 700 15 700 12 500 18 600 18 000 17 500 16 700 15 700 I.4 2.18 3...9 0.0 1.10 0..60 18..33 10..3 0..120 35.....1 1.0 2.....0 2.16 3.....0 2...10 0.1 0.3 0..3 >60 30.35 10...60 15.60 16.3 2..0 1.....1 2.9 2..17 3.65 10.

prah .IIgljen.7 0. kJIkg 28 100 27 800 28 400 28 400 26 800 18700 17600 16 600 16 200 21 100 20 800 20 200 19000 18 700 19000 18 800 18200 17400 15 500 14 100 15 100 12 100 10 900 17400 15 800 9600 9300 9700 6800 9800 8200 209 RaSa - Banovici - komad kocka orah grah sitni komad koeka orah sitni 2 2 2 3 3 17 17 18 20 8 8 9 9 9 14 14 15 16 18 33 32 30 30 20 19 48 49 43 36 45 41 12 13 11 10 15 16 20 21 22 21 22 23 27 28 16 17 18 20 25 9 15 20 25 16 23 10 12 14.sitni J\.2 0.3 2.orah .komad -kocka .8 2.4 1.1 1.rcka .4 0.2 2.9 0.5 2.7 0.5 34 10 21 Kukanj /.prah .sitni .4 0.8 0.2 0.komad -kocka - .cnica komad koeka .sitni .orah .4 1.5 1.Iolae KIIovo - komad sitni komad sitni I~ Slrojarski prirurnik .6 0.5 30 45 38 Koli<!ina sumpora % 9 8 8 8 8 1.5 0.3 0.1 0.3 1.4 0.orah .6 0.2 0. Sastav u Rudnik Vrsta vlaga I % va I pepeo tvar gori86 85 87 87 82 67 63 61 58 71 70 68 64 63 70 69 67 64 57 58 53 50 45 64 58 42 39 42.komad sitni komad sitni 'injskoI{csavski "olubara "".6 Donja ogrjevna moe H.4 2.

K»).81 mls2).T2){3Iv2 Nu = ad/)' (K).ubrzanje site teze (= 9.6. Nusseltova teorija slicnosti omoguCila je odre\tivanje prijelaza topline pomocu bezdimenzijskih znacajki (brojeva): Reynoldsova znacajka PrandtIova znacajka Pecletova znacajka Grasshofova znacajka Nusseltova znacajka gdje su: d (T.T = T. . pare iIi tekuCine. a kod plinova i para jo~ is tlakom. C.je koeficijent top Ii n s k e v 0 d Ij i v 0 s t i a mjerimo ga jedinicom W/(m.6.koeficijent toplinske vodljivosti [W/(m.temperaturna nog rastezanja (K-.specificni toplinski kapacitet (u plinova je C = cp) [J/(kg' K»).kinematicka viskoznost (m2/s). Pr Gr = d3g(TI . temperaturi. . Nadalje. i povrlini A - a je k oefi cij e n t pr ij e I a za izrafen jedinicom W/m2 K. Toplinska se vodljivost mijenja s temperaturom. toplinski je prijelaz opeenito jo~ i danas sasvim iskustvena vrijednost koja se moze izracunati samo u nekim posebno jednostavnim slucajevima.= ~ (T1 - T2) A ). iIi obratno. po iskustvuje upravno razmjeran temperaturnoj razlici . Prijelaz topline na slozen naCin ovisi 0 vrsti.promjer (m). a obrnuto razmjeran debljini ravne stijenke () <P= - T2 f.PRIJENOS TopliDska TOPLINE vodljivost Toplinski tok <P(tj.gustoca (kg/m3). tIaku i brzini plina.). Prijelaz topline Toplinski tok <Pkoji prelazi s plinovite iIi tekuce tvari na krutu stijenku. g . Brojcane vrijednosti)' za razlicite tvari sabrane su u tablicama na str. (! . Unatoc veoma opseznom istrafivackom radu. 210 .koeficijent prijelaza topline (W/m2K). prolaz topline Q u vremenu t) kroz tvar je po iskustvenim zakonima upravo razmjeran temperatumoj razlici . = T. i povr~ini A. Pe = vd(!cI)' = Re . koji toplinu predaju krutoj stijenki iIi je od nje primaju. v . f3 .K). Re = vd/v Pr = (! cv/). ). razlika T2) . prijelaz topline ovisi 0 obliku i kvaliteti povr~ine stijenke. a .volumenski koeficijent temperatur- - . 212 do 217.brzina (mls) . v. T2 T .

0. vrijedi: broj redova cijevi 2 4 6 8 10 vrijednost za ~ 1. = 0.65 Turbulentno strujanje ad/A.12000 W/m2K .75 Strujanje okomito na os cijevi: za osamljenu cijev ad/A.25 b) Prisilno strujanje pi in ova Strujanje duz ravne ploce duljine I pri v > 5 mls vrijedi aliA.075 . Pr)O. PeO. Za vodu iznosi: 3000.. koje su jedna iza druge.i v tekutina I pllnova na str. Reo. 4000 W/m2K Pri promjeni agregatnog stanja ima prijelaz topline optenito mnogo vere vrijednosti.= ~ ..na tekuCinu ad/A. 159. Za pravokutni je presjek cijevi 2 ab/(a + b).23 1.7 c) Prisilno strujanje tekutina Laminamo strujanje (koje se javlja u tekutina u uskim cijevima ako je U.= 0.40 .25 . = 0.092. .36 1. 212 do 214.37 .75 - .47 Strujanje kroz ravnu cijev Brzinu v treba uzeti na najuzem mjestu izmedu dV~ucijevi! ad/A = 0. 0 = opseg).075 . = 0. .. Ako cijev nije okrugla. Vrijednosti za f3 navedene su na str.kapljicastoj 30000. .0396 Pr.75 IIllJcza cijevi u poretku sahovskog polja. .c. ad/A. a vrijednosti za (1.' < 2300) kroz duge ravne cijevi ad/A"" 3. PeO. .35 (Pr . 40 W/m2K 2000.na zrak . . PeO. = 0. PeO. (Gr. * Najjednostavniji primjeri proracuna mncujke Nu = ad/A. GrO.: .75/!1+ 0.filmskoj 6000.: prijelaza topline pomotu Nusseltove 11) Slob od no strujanje plinova i tekutina I'rijelaz topline 5 vodoravne cijevi promjera d na miran zrak ili viskoznu tllkutinu vodljivosti A.43 1.'/' '/'.00 1.46000 W/m2K 211 .I») Kucficijent prijelaza topline a iznosi: za plinove za tekutine 14. A. 16000 W/m2K pri vrenju pri kondenzaciji .040. treba za d uvrstiti odgovarajuCihidraulicki promjer 4 A/O (A = povrsina.za snopcijevi ad/A..

047 1.912 1.022 6 0.875 0.164 1.218 Koef.400 2.top!.0 212 . kJ/kg K 1.0 13.7 17.017 8 0.176 0.017 1.023 7 0.0143 0.653 0.010 9 0.925 0.83 Spec.034 1.6 19.596 0.021 3 0.189 1.008 4 5 9 3 7 0 4 0 0 9 5 1 9 1 5 0 2 ).042 1.534 1.034 0. 0 50 100 200 0 50 100 200 - - - amonijak NH.391 0.029 0.358 14.022 0 0.2 39.106 4 0.164 1.027 0.139 1.746 0.6 25.025 0.004 1. - 50 0 50 100 200 - 14.8 137 181 227 278 332 69.828 0.624 0.7 24.508 0.268 0.0 13.6 35.073 4 0.032 0.2 49.626 0.086 9 0.202 0.Toplinska Sfojstva tvari Toplinska svojstva plinova i para (pri tlaku 0. kapacitet c.021 1.009 1.101 0.066 0. K) 0.23 10.9 30. viskoznost v mm'Is 9. vodljivosti W/(m.229 0.616 1. Kinemat.231 2.50 0 0.916 0.084 0.2 4.870 0.020 5 0.026 0.2 64. 0.030 0.5 17.021 1.C - - Gustoea e IcgJm' 1.425 0.013 1.030 0 - 12.76 7.4 21.980665 bar "= 1 bar) Plin (para) zrak Temperatura t .030 t.093 0.147 0.026 1.232 0.058 0.050 2 2.198 2.037 0.013 1.088 1.toplin.968 0.1 128 16 240 4.674 0.6 98.789 0.232 14.182 0.076 0.092 1.5 23.649 0.525 ugljieni dioksid CO.040 0.113 1.042 0.059 1.168 2.373 1.394 50 100 sumporni dioksid SO. .442 14.723 0.025 1 0.204 0.048 0.09 - 50 20 0 20 40 60 80 100 120 160 200 250 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 vodik H.65 12.9 15.276 0.318 0.063 6 0.540 0.252 1.65 1.004 1.5 42.720 2.1 97.

3 21. 20. 160.647 1..0.356 0.43 3.78 4..K) 0.50. 220.0.734 Spec.72 838 4.135 2.26 5.529 0...887 0.98 5..041 2. 280.330.. vodljivosti lW/(m.481 0. 200 220.9 26.0.32 3.375 0.0.35 6.. 10.15 7.384 0.123 2.5 4.0.6 3.715 1. 140.k " hili I Temperatura I .043 7 0. 300 320. 140. 0.33I 0..067 1..047 3.277 0.C lOO.0..25I 0.88 5.486 3.13 4.4 0.0..0.0.0.0.963 1..0..16 0.0.841 2.789 1.0.8 16.446 0.460. 1.7 11.834 3.0.0. 0\ I> 8 10 213 . topl..1 2.9 0.. 180.998 1.10.268 2.89 6.162 2.0.24 2.4 23.4 14.5 12. 240 260 280.0.0.20.85 2.30. viskoznost v mm'/s 21.926 0. 160.3 .48 6.294 0. 200 220. 0.046 0.93 9.367 0..110.58 5...337 0. 240. 180. 0.7 1..161 2.02 6.0. 2.88 20. 280...974 5.368 0.0.5 29..75 2.851 2.045 2...041 2. 240.0.040.037 0. 4.857 4. 120..343 0.78 2.43 8.040.0.160.265 0.8 0.650. 180.149 2. 3.199 2. 9 0. 180..998 2. 200 220.364 2.043 1 0.989 2..2 35..0.280.0.964 2. 2.999 1.30.316 0..164 2..147 Koef.0.13 8.32 1.0.. 1.394 4. 20.0..0. 180.0410. 2. 0.226 2.0.30.216 2.385 0.33 3. 260..58 7..14 4.345 0. 240.0.65 6.0.872 1.557 0. 2 0. 180..0.487 2391 4.3 4..610. 240.3 0.876 3.345 0.8 19.371 2.964 1.0.0.. 260 280.237 0. 20. 2.0.598 0. 160.0.981 1.968 0.4 32.33 0.0.040..315 2.339 3. 0..6 2.0.290.20.710..10. 300 320.186 2. 0.70.0...040.144 4. toplin.. 9 0.0.394 0.58 2.973 1.3 7. kJ/kg K 2.356 0.118 2.. 0.0..48 4. 0..2 0. Oustoc" e kg/m' 0.3 13.50..569 2.0.318 0.70.593 2.0...84 7.999 1.156 2.1 5.380. 160.585 3.0.042 2 0. 220.. 260..0.Top/inska svojstva vodene pare II.5 2. Kinemal.10.0.44 5.2 17.396 0.042 0.362 0.0. kapacitel c.265 2.

loplin.364 0.219 4.44 1.172 0.642 mazivo uljc transfonnatorsko uljc ugljii!ni dioksid CO2 sumpomi dioksid S02 amonijak NH.120 0.993 2.185 2.125 0.681 0.131 15.122 0.071 Kinemal.3 .540 0.69 5.693 1. 0.220 0.232 4.182 4.295 0.855 5.507 1.383 0. kapacilel .K) 0.627 0.140 0.390 4.054 3 0.0 7.294 3.850 1.680 0.892 1.304 0.40 2.934 2.555 0.257 4.94 3.140 0.142 0.256 0.79 1.269 1. kJ/kg K 4.644 0.144 0.199 0.360 0.139 0.0624 0.494 0. vodljivosli A W/(m.119 0.376 0.199 4.138 0.101 2.163 10.S 16.673 0.646 4.018 2. lOp\.570 1.293 0.Top/inska svojstva tekucina Temporalura t .249 0.195 0.179 0.500 4.178 4.564 0.772 1. Koef.685 0.591 0.562 4.669 0.5 9.123 0.20 3.598 0.395 4.7 8.190 4.356 1.217 0.321 0.087 0.223 0.115 Tekucina voda c. monoklormetan CH)Cl uva HS 214 - 1.651 0.143 0.141 0.658 0.585 0.665 0.91 36.C 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100.282 4. 20 30 -20 0 20 -20 0 20 -20 0 20 0 20 GUSIOCa e kg/m' 1000 998 992 983 972 958 944 926 908 887 863 794 700 871 858 845 832 820 807 866 852 842 830 818 771 596 1485 1435 1383 665 639 610 997 960 921 13 595 13546 Spec.212 0. viskoznosl v mm2/s 1.478 0.137 0.01 0.310 0.124 0.215 4.684 0.189 0.93 4.093 2.162 0.198 2.

377 0.352 0.446 0. /!isti trgovacki hlO ca. lcljelO. toplin.419 kapacitet c alUl Ilnij hllk r. lumin olok ron kosil (kalaj) .134 0.912 - 20 20 20 20 20 20 20 0 100 20 20 20 20 20 20 20 1800 7280 1740 :::::8600 8580 8800 11 340 21400 2600 :::::7250 10500 19300 19250 7850 0.O.18Cr 8 Ni 36%Ni IIlIr.2%C .Toplinska svojstva kovina i kovinskih slitina Temperatura t °C 20 20 20 20 Koef.419 0.460 0.134 0.540 0.6%C - O. alumin.900 0.top!.896 0. kJ/kg K 0.I%C 20 20 20 0 400 8750 7130 8600 7850 - 0. cisto na plllti ~lIunin Alvilijev ro arcbl volfl 'am lhtte.502 0.129 0.234 0.017 0.385 0.voIIlijev ~IIII .465 181 116 65 143 ::::: 93 26 58 24 35 34 70 159 ::::: 58 417 - - 310 67 215 . cisto 20 20 20 20 500 20 20 20 100 7850 7840 7750 7900 - 7880 8130 2700 - 0. II111g1 cisti I Il\Jcd (mesing) monel nlkaI.133 0.128 0.13 %Cr . vodljivosti A W/(m .K) 229 395 372 Kovina Gustoca I! I kg/m' 2700 8930 8300 7800 I Spec.Cr-Ni .226 1.460 0.460 0.477 0.628 600 - 44 37 50 47 29 14 21 20 16 165 .607 0.381 0.O.500 0. cisti nov(» srebro ulov0. - kositrena IIlnk ~'..465 55 113 60 59 0.383 0.393 0.502 0.ar ezij.

2 1.10 0.840 = 0.20 "" 1.36 2.710 0.33 "" 1.08 1.28 2.75 0.710 1.7 .750 0.09 0.880 0. .840 0.30 "" 0. top!.840 1.840 0.23 0. ..0 1.8 2.60 - 1450 2650 200 500 0.80 .9 "" 1.880 0.750 - = 0.15 0. 2500 .suha pijesak.130 0. 2. top!.670 - = "" 1. .8 "" 0. . ..9 0. vodljivosti }. . zidna 216 staklena vuna 1000 0 20 20 20 100 1000 20 20 20 20 20 20 - 200 50 300 2700 = 1850 0.2 2. kapacitet c kJlkgK - Koef. .840 0.10 2.2 0.840 - sulfatni kremen kremeno staklo led (H2O) mramor opeka. .8 "" 1.Toplinska svojsiva anorganskih krutina Materijal azbestne plaCe azbestna vuna beton. suhi granit kotlovac karbonatni silikatni Temperatura t °C 20 20 Gustoea IJ kg/m3 2000 300 Spec.7 0.76 - 0. 20 20 20 300 300 600 =2100 2900 1000 300 2000 - W/(m .04 0.2.930 0.840 0.800 (silika) snijeg staklo bmotna opeka tlo.06 1690 0.800 0.15 0.043 0. ilovasto vapnenac vuna od troske zid od opeke fbuka. 0. suhi pjenjak porculan silikatna opeka 300 50 20 0 -50 20 20 20 20 20 100 . . 1200 .46 0.036 0. K) 0. . 2700 = 400 2210 917 924 .08 .30 = 2600 = 1700 1520 =2220 = 2360 "" 1850 0.

06 p 20 - .16 k V' 1000 9 176 380 190 1.050 0.35 '" 0. K) kJ/kg K 0.300 1.05 '" 0.380 1.16 '" 0.14 0.055 20 20 1400 '" 550 0.670 - 0.390 0.28 0.23 0.070 0.300 1.16 h P - 1.37 0. Koef.12 0.510 - 1.840 1.790 0.420 c g' gl k dl - 0. top!.340 1.055 0.14 dl P pi u' I U: 20 20 20 20 20 20 30 0 0 50 100 20 20 - '" 700 '" 850 200 1000 200 '" 1200 730 1600 147 2.920 1.590 1.077 0.10 0.059 0.920 2.21 0.Toplinska svojstva organskih krutina Materijal Temperatura t °C 20 20 20 20 20 20 20 Gustoca (J kg/m3 2120 1270 81 245 330 1400 1190 1200 224 Spec.260 1.215 0.260 - - 0.04 0.060 '" 0.045 0.300 0.6 0.036 0.420 1. toplinske kapacitet vodljivosti c A W/(m .74 0.06 - - - 0.

> T2) i emisijskih gdje je 0": tI>= 0"[(Tt/1OO)4 - a) u vooma velikih. koju odaje pominn »sivog« tijela i energije We koju odaje pomina »apsolutno crnog« tijela: &=W. potenciji apsolutne temperature T tI>= 0'0T4A gdje je 0'0 = 5./We<1 - Po Kirchhoffovu zakonu vrijedi (pri jednakoj temperaturi): E = a. Emisijski koeficijenti tehnicki vafnih tvari sabrani su na str. Stefan-Boltzmannov zakon Toplinski tok tI>koji pri zraeenju odaSilje apsolutno crno tijelo upravno je razmjeran povr~ini A i 4. i T2 (T. Apsorpcijski koeficijent a jest omjer energije Wakoju tijeloapsor. + W(I/62 -I)] Ako je ploha AI znatno manja od plohe A2 (co ~ 0). . ec toplinski »siva«: v o < Wa< W 0< a< 1 Emisijski koeficijent &jest omjer energije W. bira (upija) i sve energije W koja dospijeva na povr~inu tijela a= Wa!W< I Wa= W a= 1 . .66961. vrijedi: c) za proizvoljno 218 smjcltene plohe AI i A2 je 0" = &. i &2 (T 2/100)4] A paralelnih i ravnih ploha tem- gdje je & emisijski koeficijent sivog tijela. (A = A.Toplinsko zra&nje (lsljavanje) Zraeenje topline jest odavanje energije elektromagnelskim valovima du.8. .10-8 U tehnici se la jednadzba upotrebljava gdje je 0' »konstanta zraeenja apsolutno 0' W/m2K4 u obliku tI>= O'(T/loor A crnog tijela« = 5.toplinski »cmo« tijelo Wa= 0 a= 0 toplinski »bijelo« tijelo Stvama tijela nisu ni toplinski »bijela« ni >>cma«. Izmjena topline zracenjem peratura T.67 W/m2 K4 Za »siva« tijela vrijedi tI>.= £O'(T/loor A izmedu dvaju tijela apsolulnih koeficijenata &. + 1/£2-1) b) ako drugo tijelo (2) potpuno okruzuje prvo tijelo (I) u' = 0'/[1/&. 219. = AI> 0" = 0'/(1fe. blizu smjcltenih.&20'.infracrvene zrake). 300 (Lm(toplinske . Ijine 0.

80 0. MhlllllllU Emisijski stanje I I I I Tem:ratura 25 230 lOO 20 130 20 20 230 20 lOO 20 20 20 ISO 20 ISO 338 300 lOO 20 130 20 20 20 20 20 20 100 0 20 20 95 20 90 20 1200 I koeficijent & MIIIIII1.77 0.030 0.85 0.rohro l.045 0.05 0.22 0.128 0.025 0.045 0.77 0.43 0.07 0.11 bronzir.24 0.966 0.25 0.93 0.76 0.61 0. emajl IlIk za radijatore led mramor opeka papir porculan staklo svilena tkanina lamot gladak poliran gruba.05 0.93 0.30 0. jetkan sjajan poliran oksidirana polirana poliran oksidirano polirano tokaren polirano polirano blanjano lIokovine: IIrvo krovna Ijepenka '"k.Iv' lijev .28 0.07 0.lnL <"Ilk I I klllltllr rnm 11\lnll nlklll u'uvo .85 0.60 219 .94 0.058 0.hllo I I I tamno oksidiran oksidiran poliran oksidiran poliran tamno zardao lijevana povl!ina valjana pomina crveno zardao bruen sjajan.93 0.90 0.Emisijski koeficijent e povrlinskog zracenja POvrSina II1l1torljnl L 11v In.93 0.78 0.925 0.90 0. crvena .025 0.06 0. "MLIII oksidiran poliran namaz I 0.

Ts\) Vrijednost 0' izraamavamo iz poznatih koeficijenata E i Es (vidi str. + t5t/A..~~a:~ prijelaza topline IX. iz jednadZbe TSI = T.(Ts.)(Tt- T2) = T. (T. Temperature na pojedinim mjestima stijenke mozemo odrediti trokutnim dijagramom (lijevo) Hi jednadzbama Ts. i koeficijenta prijelaza 01:.)i istodobno zracenjem s neke stijenke (temperature T i emisijskog koeficijenta £) na drugu stijenku (emisijskog koeficijenta £s). a temperaturu Ts. te prolazi kroz tu stijenku (debljine 15i vodljivosti A) i s nje prelazi na drugu tvar (temperature T2 i koeficijenta prijelaza O(2)iznosi <P= k(T.) na stijenku. = Tt Ts Ts2 - k (1 /Ot. .../AI+ t52/A2) . 1j = 1/01:.~Al~~~a . . 219). + t5.Prolaz topline a) Prolaz topline kroz stijenke pri dovodenju loplinskog loka dodirom Toplinski tok koji prelazi s neke tvari (temperature T. u W/m2K./IOO)4]/(T.) (T.(T. Za vi~lojne stijenke (npr..T2).k (I/Ot.k (I /Otl+ t5.. . i vodljivost AI> a drugi debljinu 152 vodljivost A2) koeficijent prolaza i topline k racunamo po jednadzbi I/k T. + t5p + I/Ot2 prolaza topline k mjerimo istim jedinicama ' a.kla + a./AI + t5JA2 + I/Ot2 ~' 1 .T2) b) Pro/az lopline kroz slijenku pri dOl'odenju loplinskog i dodirom loka zracenjem Toplinski tok koji prelazi dodirom s neke tvari (temperature T.k je koeficijent Koeficijent prolaza top line T2)A koji se dobiva iz jednadzbe kao i koeficijent I/k = I/Ot. i koeficijenta prijelaza 01:..Koeficijent k racunamo iz jednadzbe I/k = 1/(Ot+ 01:1) t5/A + I/Ot2 + gdje je Ot= u'[(T/IOO)4.tj. . za stijenke od dva sloja. od kojih jedan ima debljinu 15. 220 T2)A . kroz tu stijenku (debljine 15i koeficijenta toplinske vodljivosti l) te sa stijenke na drugu tvar (temperature T2 i koeficijenta prijelaza Ot~ iznosi za povr~inu stijenke A <P= Q/I = k(T. - T2) = Tt.

Tehnicki Toplinski h'lIIl'0rulure " izmenjivaCi pocetne topline temperature Tz' i konacne Tt' i konacne nize tok tP prelazi s tvari Tt" na tvar poeetne temperature vise temperature I Tcmperatuma razlika izmedu obiju tvari na svakom je mjestu izmjenjivaca . konacna temperatura tvari koji toplinu prima uvijek nita od konacne temperature tvari koji toplinu predaje..T - t:.povrsina izmjenjivaca. Unakrsno se strujanje po svom efektu pribliZuje protusmjernome.Tt = t:. t:. lstosmjerno stTujanje PTotusmjerno stTujanje L.L -1 t72 fin T. medutim. 220).T") Prosjecna (Iogaritamska) temperaluma razlika t:. A .T2" <P = k. : To" :J.T' /t:..T")ftn (t:.Tz" /:}. Zato u izmjenjivacima topline protusmjerno strujanje ima uvijek prednost pred istosmemim. protusmjemo i unakrsno strujanje..T' = T1' .' r =r:.l T :1. t:.T" Ti".l 11~" T 1t~ 7.Tmed gdje su: k .) temperaturna r~lika iznosi t:..Tmed pri protusmjernom strujanju veca je nego pri istosmjernom. razliku11'1110 istosmjemo. !iIobzirom na medusobni smjer strujanja obiju tvari u izmjenjivacu.koeficijent prolaza topline (vidi str.Tz' liT" = Tt" ..hukNJII. Pri istosmjernom je strujanju. 22] .T' = Tt' . Prosjecna (»Iogaritamska<.Tmed = (t:. Pri protusmjernom strujanju moze biti konacna temperatura tvari koji toplinu prima (grijuCi se) visa od konacne temperature tvari koji toplinu predaje (hladeci se). ri r L.' .Tmcd' A Toplinski tok u izmjenjivacu topline racunamo pomocu prosjecne temperatume razlike t:.

IQ] (8) -0 -<D generator (za ulje) gorionik plinski turbopumpa stapna pumpa 6 t topline ispuh potrosai! 4J I-@ {19 turbokompresor ventilator stapni kompresor transportni stroj elektrii!ni generator +> I kondenzator na mijeSanje kondenzator I <$I: povrsinski -0 I $J kondenzator (s povratnim hladeniem) povriinski rashladni .1. mjerai! I]) toranj regulator I 222 ...TOPLINSKIUREDAJI I STROJEVI - Simboli sirova voda nei!ista i!ista I \7 vode kemijska priprema parni kotao (}- turbina stapni pogonski stroj para - zrak dimni plinovi gorivi plin [J rtr- =ulje ugljen ventil n parni kotao s pregrijai!em isparivac (transformator pare) 0- elektromotor gonjeni stroj (opcenito) +t:-(}- redukcioni entil v odvodnik kondenzata otvoreni rezervoar tlal!:ni ezervaar r topline mijesanjem povrsinski izmjenjivai! topline povrsinski izmjenjivai! topline odvajai! pare odvajai! prasine (ciklon) ejektor izmjenjivai! .

.). tj. 164). . tj. 2500 kW/m3 1600.ki lok tPz = B Z hmz IIdjc su: Z koliCina zraka za iz~aranje na jedinicu kolicine goriva (kmoVkg) (sir. ..PARNI KOTLOVI Parni su kotlovi toplinski uredaji koji se sastoje od: a) uredaja za loienje. .plinom 900.. tj.2800 kW/m2. hmz . dolazi s njime jo~ i toplin. Pominu ro~tilja R (m2) odredujemo na temelju »povr~inskog toplinskog oplereeenja loZi~ta« tP/R = BHj/R kojc iznosi za: ravni rueni ro~tilj mehanicki ro~tilj stepenasti ro~tilj 600. gorionik itd. . Presjek loZi~ta Sk (m2) ocjenjujemo na osnovu »povclinskog toplinskog ol'lcreeenja presjeka loZi~ta« (tP + tPz)/Sk = B(Hj + Zhrnz)/Sk koji iznosi za loZi~ta na ugljenu pra~inu 2300. ro~tilju (ravnom rucnom iIi mehanickom.. LoZiSta su gradena za: . u kojem se izgaraIIjcm oslobada kemijski vezana energija goriva da bi pre~la na dimne plinove. u kojem toplina Ilrclazi s dimnih plinova na vodu odnosno paru. u komori za izgaranje (za ugljenu pra~inu. . ulje iIi plin). 2500 kW/m3 Pri izgaranju pod tlakom (ulja iIi plina) dostize specifieno optereeenje l(Jzl~la i do 8000 kW/m3.. . 1000 kW/m2 900. stom i sI. lozi~ta (prostora za izgaranje).molna entalpija zraka (kJ/kmol) (str.1600 kW/m2 700.ugljenom pra~inom . za komadno gorivo). 223 . . pomoenih uredaja za lozenje (ro~tilj. .. 330 kW/m3 . Toplinski tok tP koji s gorivom dolazi u lozi~te izrafavamo potro~kom jloriva B (kgls) i njegovom donjom ogrjevnom moci Hi tP = B Hi Dovodimo li u lozi~te zagrijan zrak za izgaranje.izgaranje u sloju.. 400 kW/m3 pri lozenju 170.uljem .. 800 kW/m2 na temelju »prostornog Volumen loZi~nog prostora V (m3) ocjenjujemo Inplinskog optereeenja loZi~ta« koji iznosi: (tP + tPz)/V = B(Hj + Zhmz)/V za mehanicki ro~tilj 250. . 202). b) izmjenjivaca lopline (parnog kotla u uZem smislu). stepeniea- - .izgaranje u lebdenju.

ulje ili plin) smje~ten je na krllJII puta dimnih plinova zagrijac zraka (koji vraea toplinski tok <Pz u lozi~tc).95 . nim stijenkama stvarale kiseline koje bi ih najedale). paru zagrijavamo pri konstantnom tlakup koji odrZavamo regllh! cijom lozenja. zatim pregrijacu (u kojemu pregrijana para stijenke pa ih stoga ne mozemo smjestiti u podrucje najvBih temperaturll) . pari toplinski tok <Pc <Pc= q(h . .hb) Suprotno nacelu protustrujnog izmjenjivaea topline dimni plinovi prc' daju toplinu najprije isparivacu (buduei da voda koja se isparava dovoljlll) hladi cijevne stijenke pa ih mozemo smjestiti u podrucje najvi~ih tempern' plin slabo hladi cijevno tura).Izmjenjivac topline s dimnih plinova na vodu odnosno paru izveden je kill! sistem cijevi. i njenom isparivanju. osobito ako sadrfe mnogo vlage. paru. . Proracun velicine ogrjevnih povr~ina pojedinih dijelova izmjenjivacu dovodimo - topline . (Specificne entalplJ' h' i h" odredene su tlakom p. pri cemu MO pari poveea specificna entalpija na vrijednost h '(koja je odredena tlakOlIl pare p i temperaturom V pregrijacu n. 221. U isparivacu dobivamo mokru paru ~u.h'). pri cemu napojne pumpe napajaju kotao protokom vode q (kg/I). Vodu odn. Zbog odvodenja toplinskih tokova iz dimnih plinova na isparivac i pro. Ta < Ts.) U isparivacu dovodimo vodi-pari toplinski tok <Pb <Pb = q(hb - ha) c) Pregriiac pare sluzi za su~enje pare do potpune suhoee x = 1 (suho 111' sieena para) i njenom pregrijavanju do temperature pregrijanja T. i konacno zagrijacu vode. grijac pare te na zagrijac vode i zraka. rill' ' likujemo sI ijedeee dijelove izmjenjivaca topline: a) Zagrijac vode (ekonomajzer) u kojem se napojna voda temperatllr. hoee X = 0. pri cemu joj nara~1I specificna entalpija na ha. 224 . dimni se plinovi postupno ohladuju Konacna temperatura dimnih plinova. U parnih kotlova koji upotrebljavaju zagrijan zrak J za izgaranje (Iozi~ta na ugljenu pra~inu.0. Zato je takoder ha < h'. S obzirom na razlicite uvjete prijenosa topline na vodu odn. (Specificna entalpija 11' odredena je tlakom p. m01l1 temperatura Ta biti nifu od temperature zasieenja Ts (koja odgovara tlakll p u parnom kotlu). .) U zagrijacu vode dovodimo vodi toplinski tok <Pa <Pa= q(ha - hv) b) lsparivac je namijenjen daljnjem zagrijavanju vode do temperatulo zasieenja r. Tv i specificne entalpije hv zagrijava do temperature Ta. Da se voda ne bi isparavala vee u zagrijacu.vidi str. II~ smije biti manja od 140°C (jer bi se kondenzacijom vlage na hladnim cijev.96 i entalpije hb = h' + x(h" ..

72.hv) toka ~ upotrebljava se za oznaku kapaciteta = parnih 11) proizvodnja pare q (~to nije tocno jer uz istu proizvodnju pare q toplinski hv). do 1%.77.) Najvecu korisnost T/k max postize pri naj- ~cAcemopterecenju. tj. koji prelazi na vodu-paru bit ce manji od toplinskog toka . ()sim toplinskog kllllovn tnkoder: 4>k 4>a + 4>b+ 4>c = q(h . pri 2/3... 11Izoosi za razne kotlove: za manje (5 ravnim ro~tiljem) za vece (5 mehanickim ro~tiljem) za najvece (pri lozenju ugljenom pra~inom. uljem iIi plinom) T/k = 0.0. 11%.ho) 225 .jo~ i iz toplinskog toka 4>0 ga je napojna voda primila ~to prije ulaza u parni kotao iz drugih izvora koji su joj poveeali specificnu entalpiju od ho pri temperaturi To na hv pri temperaturi Tv 4>0 = q(h.. i 4> zraeenja i prijenosa topline na okolinu do 12%. IlIk 4>kovisi jo~ i 0 razlici entalpija h h) ogrjevna pov~ina izmjenjivaca A (~to je netocno jer toplinski tok ~ uz hlll~Cjcdnake ogrjevne povr~ine ovisi i 0 koeficijentu prolaza topline k i 0 pro. tj. topline dimnih plinova do 5%. . 0.78 T/k = 0. vidi str. .. Korisnost parnog kotla T/kje omjer toplinskih tokova ~ T/k = 4>k /4> = q(h - hv)/BH..osim iz loplinskog toka 4>k. Krivulja ovisnosti korisnosti 0 oprerecenju I"cc u ~irokom pojasu opterecenja vrlo poloziIll. - 1/2 31£ 1/1<1'. i to zbog gubitaka u parnom kotlu (lo1.CO. zbog IIcizgorjelihostataka goriva u pepelu Icteceg koksa i cade IIcizgorjelihplinova . do 8%. 0. (Ovdje nisu uracunati dodatni gubici zbog pogonskih prekida djelovanja kotla...3/4 lIog kapaciteta kotla. 8 . Energija pare 5 obzirom na temperaturu okoline To proistjece . - ho) Ukupna energija pare na izlazu iz kotla izrazena je dakle toplinskim tokom 4>0+ 4>k = q(h ICl Strojarski prirufnik ./1koji dolazi u loZi~te s gorivom (~ < 4». CH.IAtui izmnjenjivacu topline). naziv1/.91 '! .83.Kapaci'e' (soaga) pUDog kotbl odreden je toplinskim tokom koji u svim tlll~lovima izmjenjivaca topline dovodimo vodi-pari .1~Olloj lemperaturnoj razlici t. Korisoost pUDoga koda - Toplinski tok ~.84 T/k= 0.T. itd. 221)..

ako pami kotao ima automatsku regulaciju.97kod stapnih pumpi s neposrednim djelovanjem pogonskog stroja na stapajicu pumpe.8.specificnu entalpiju vode pri atmosferskom turi ispred napojne pumpe. lip = 0.protocne - gubitke.9 .efektivna gdje znaci: P Po = qp[ (p P =~ . razine vode u kotlu nad razinom u napojnom rezervoaru.0.za zagrijac vode (ekonomajzer). 3 bar . Po . 226 . 2 . .tlak u napojnom spremniku.pumpi. specificnu entalpiju vode nakon izentropskc kompresije u pumpi. a protok je q ~ 30 1/h. lip = 0.. 1 bar .0. hv -...p~ + fj. a protok je q > 30 tIh iIi je pogon neposredno s glavnog pamog stroja.jl>. . kod kojih moramo uzeti u obzir povecanje gustOCe vode pri napajanju. benzinski iIi dizelski motor i sl.teoretska .0. (! . .6.5 bar za napojni regulator. - * Za visokotlacne pame kotlove. .p ocjenjujemo s: 0. fj. racunamo teoretsku snagu pumpe pomoeu entalpijske razlike vode Po = qp(hv gdje znare: hr . hg . i to: qp = 1.kod turbopumpi. Pot r e b n a s nag a za pogon napojnih pumpi iznosi: .gustocu vode pri temperaturi napajanja Tv.9 .Napojnc pumpe Svaki pami kotao mora imati najmanje dva uredaja za napajanje koji dobivaju pogonsku energiju iz medusobno nezavisnih izvora (npr. K a p a c i t e t napojnih pumpi odabire se tako da bi pri kvaru na najvecoj pumpi sve preostale dobavljale protok qp koji je veci od najveceg protoka q vode-pare kroz pami kotao.tlak u kotlu. . Za napajanje sluze ponajvise stapne pumpe i turbopumpe.81 mIs2. Pretoene gubitke fj.6q qp = 1.p .kod normalnih stapnih.za otpore u cjevovodima Koristnost napojnih pumpi lip iznosi: lip = 0. g = 9.. elektromotor i pami stroj.ako. 2.25q .geo~~ vis.5.hr) tlaku Pa i tempera- . .).p + ghg] lip . . lip korisnost pumpe.inu.Dami kotao bez automatske regulacije.9.

hI kod ispu§nihje strojeva temperatura T2 znatno vi§a (t2 = 102. So . Medutim.poloziva za pretvorbu u mehanicki rad I. . .. . pri najvi§im tlakovima Ill. citava energija pare nije na raspolaganju za pretvorbu u mehanicki rad. ho.: pri srednjim tJako- - 2. 10 bar).apolo!lvi pad entalpije I1hd dan je I' .~II. = 5.specificna anergija pare. . Eksergija pare je radna sposobnost pare (sposobnost za pretvorbu njezine unutarnje energije u mehanicki rad) s obzirom na temperaturu okoline To. t Na kraju izentropske ekspanzije pare ne postizemo temperaturu oka111111 "0. . . koja Tz (tlakom P2): <e 227 . ~. .0.specificna entalpija odn.1 .04.. speolficna entropija pregrijane pare. . s specificna entalpija odn.III. hi < h.RADNA SPOSOBNOST PARE Energija pare je upotrebljiva u cijelosti samo kao toplina koju mozemo prenositi s jednog tijela na drugo (grijanje).15 bar). razlikom specificne entalpije hh koja konacne specificne entalpije hz.08 bar).T. U cjevovodu od parnog kotla do parnllll stroja para se ohladuje s temperature r nil Tl (T. tK. T. i I.."nn60u je specificna entalpija pare n.donll lzentropom i temperaturom I1hd = hl-hz hz stoga vi§<!.". . . 1. nego temperaturu T2 koja je vi§a Tz> To. i to: To malena III kod kondenzacionih je naprava temperaturna razlika Tz 1'1 . 3 bar. Raspoloiiyi pad entalpije lHd Eksergija pare medutim nije u cijelosti rII. Temperatura TI i tlak PI odre5 So Ilnlll Il1ecificnu entalpiju hi pare ispred parnog .). . 180 QC) vhnn - I~ IlIludllovaraju i vi§i konacni tlakovi (pz = 2 . 1'1kud protutlacnih je strojeva temperatura T2 jOhi§a(tz = 120. . "lIka P na PI (uz brzinu protjecanja IU".50m/siznosip-p.. speciflena entropija vode pri stanju okoline.. Specificna eksergija pare e pokazuje koji bi se dio energije pare mogao looretski pretvoriti u mehanicki rad s obzirom na temperaturu okoline To."h'110nn paCetnim stanjem (PI. Specificna eksergija pare na izlazu iz parnog kotla iznosi e = (h-ho)-b b = To(s-so) adje su: b.llIuvurII konacnom tlaku P2 koji je vi§i od atmosferskoga za otpore tre". 104QC) I ". 42 0c) i sluzi samo za prijenos topline spare na rashladnu vodu 11-lI1poruluri T2 orlgovara u kondenzatoru tlak P2 od 0.Iijedeeih razloga: I.It.2bar). 11lapulnim vodovima (P2 = 1. . ... h.10 K) i prigu§uje .

hd. i to s obzirom na unutarnju snagu - - qlP.) i iznosi p = 'ImPi = 'I Po = 'Iqt::. Unutarnja snaga stroja Pi iznosi Pi = qt::. ili s obzirom na efektivnu snagu qlP = 1/(. Jedinicni potro§ak pare nije naime ovisan samo 0 korisnosti "i odnosno ". $ gdje je h2. npr. < t::. (Iznimno su parni strojevi gradeni i za pogon drugim parama. Teoretska snaga Po iznosi It Po = qt::. Unutarnja korisnost stroja 'Ii pare = t::. pogona regulatora itd.h = 'Iiq!1hd = 'IiPo £fektivna snaga stroja P (na pogonskoj osovini) manja je zbog vimjskih gubitaka stroja (mehanickih gubitaka zbog trenja u lezajima i zglobovima stroja. toplinska razmjena izmedu pare i stijenki stroja. zivinim. vec i 0 raspolozivom entalpijskom padu fJ. 227).) Snaga pamih strojeva proizlazi iz protoka pare q i razpolozivog entalpijskog pada Md (vidi str..) t::.hd) ~to medutim ne pokazuje stvame valjanosti stroja. to su stapni strojevi i parne turbine.h manji je od raspolozivoga zbog unutarnjih gubitaka u stroju (prigu§ivanje pare.-h2) Stvarni entalpijski pad t::.hd isko- pokazuje koji dio raspolozivoga entalpijskog pada parni stroj stvarno ri§tava i time oznacuje stupanj valjanosti stroja.h/t::.hd gdje su: "m - mehanicka korisnost stroja " 'I='Ii'lm * - cjelokupna korisnost stroja Valjanost se stroja jo§ gdjekada u praksi izrazava umjesto pravilno korisno§cu »jedinicnimpotro~kom pare".hd 5.PARNI STROJEVI Pami strojevi su pogonski strojevi koji upotrebljavaju vodenu paru kao neposredno pogonsko sredstvo. fJ. fJ. nepotpuna ekspanzija itd.. 228 . a on ne ovisi 0 stroju.hd = q(h. . stvarna specificna entalpija na izlazu iz stroja.hd) = 11(" .h = hJ -h2.

db Pmed .0. Pind stroja iznosi = (d2- db2)"::' meds2 in P 4 promjer promjer stapajice (u radnom pamog cilindra. Prosjeeni tlak u cilindru izraZavamo kao dio ulaznog tlaka Pmed = «PI «< 1 Koeficijent « ovisi 0 punjenju 8 i brzini vrtnje n te raste s veeim punjenjem (8 = 0..75 Manje se vrijednosti odnose na male. Indicirana snaga Pind IIdje znaCe: dprostoru cilindra).1 . Najbolje vrijednosti ukupne korisnosti IT= ITiITm ispu~nih stapnih strojeva na pregrijanu paru iznose . n - - brzinu vrtnje.. dok au brodske i lokomotivske parne strojeve zamijenili naroeito dizelovi moton. a iznosi: «~ Tro~nje 0.Stapnl pami strojevi Stapni parni strojevi bili su prvi i stoga posebno znaeajni pogonski toplinski strojevi. Korisnosti Indicirana korisnost ITind= Pind/PO ovisi u prvom redu 0 punjenju 8i brzini n. a priblizno je jednaka unutarnjoj korisnosti: ITind" ITi' " Mehanicka korisnost ITm takoder ovisi 0 brzini vrtnje n.. stapa.: 0. S stapaj.broj cilindara (dvoradnih). stapajice. krizne glave i dijela ojnice (oko 2/5). 229 .prosjeeni indicirani tlak u cilindru.= 0. - 1. Zanemarimo Ii gubitak lopline cilindra na okolinu i gubitke pare zbog propustnosti stapa i ra~vodnika. Iznimka su neke novije izvedbe brzih . 1\ na feljeznici jo~ i elektricna vuea. indicirana snaga Pind priblizno je jednaka unutarnjoj snazi Pi Pind ~ Pi Prosjecni indicirani flak u cilindru Pmed odredujemo i7 indikatorskog dijagrama koji dobivamo indiciranjem..>parnih motora«. On ovisi u prvom redu 0 ulaznom tlaku pare Ph punjenju 8 (dijelu stapaja za vrijeme kojega ulazi para u cilindar) i brzini vrtnje n.55. Danas su stabilne parne strojeve potisnule parne turbine..25..75 stapnih prstenova smanjujemo ogranieavanjem »prosjeene stapne brzine Vmed = 2 s n. a veCe na velike strojeve. Brzina vrtnje n ogranicena je inercijom masa mehanizama u translatornom gibanju.0.8) i manjom brzinom vrtnje n. tj.

Osim toga turbina se moze okretati samo u jednom smislu.5 0. Pri naglom rastereeenju mogla bi da pobjegne do brzine koja odgovara omjeru (ulc. . . U usporedbi sa stapnim pamim strojevima pame turbine imaju stanovite prednosti. ona ovisi 0 omjeru obodne brzine i apsolutne ulazne brzine ulc...reakcijsko). Izpu~na je para u njih prakti~ki bez ulja. Stoga su idealni strojevi za pogon elektri~nih generatora. Apsolutne brzine mlaza .) Najvecu korisnost 7Juma. S n aga tu rb in e n a 0 b od u lopatienog kola Pu je Pu = qu(cl cos al + Czcos az) gdje mare: q protok pame mase.5.0. 228). kod akcijskih stupnjeva kod reakcijskih stupnjeva 7Ju = Pu/Po = [(ulc. U pamim se turbinama toplinska energija pare (raspoloZivi entalpijski pad l!. U obodnu brzinu kola (lopatica). Kod manjih izvedbi.pretvara u mehani~ki rad. pokretne lopatice rotora . ali zu zato jednostavnije i lalli te i u tom slu~ju dolaze u obzir. u prvom redu jednoli~niji pogon i vecu moguCnost izvedbe od najmanjih do najveCihjedinica (0. al .kut kut izmedu apsolutne izmedu apsolutne ulazne brzine i obodne brzine. kao pomoeni strojevi. az izlazne brzine i obodne brzine..4.Cl na ulazu u rotorske lopatice i Czna izlazu iz njih . .Pame su turbine brzi rotacijski strojevi koji rade povoljno pri konstantnoj brzini vrtnje.akcijsko) ili u statoru i rotoru (pretla~no djelovanje .ovisne su od raspoloZivog entalpijskog pada u staroru samom (stalnotla~no djelovanje .6.200000 kW i vi~e). npr. .)max "" 2(ulc1)opt(~to regulator mora sprijeati).djelovanjem na .dobivamo pri optimalnom omjeru (ulCI)Opt oji k iznosi: 0.7 Turbina radi dakle s dobrom korisn~ samo u uskom podruqu obodnih brzina Uodnosno brzina vrtnje n. - - - Obodna brzina U odredena je promjerom lopatienog kola d i brzinom vrtnje n U = dnn Korisnost na obodu lopati~noga kola 7Ju jest omjer snage na obodu Pu i teoretske snage Po (vidi str. pame turbine imaju dodu~e manju korisnost nego stapni strojevi. 230 .hd) pretvara u kineti~ku energiju pamog mlaza koji se .0. . Pame turbine nisu prikladne za rad pri veoma promjenljivim brzinama vrtnje.

'i obzirom na Cvrstocu turbinskog rotora brzine vrtnje n ogranicene su maksiIIIlIlnimobodnim brzinama u koje iznose 120. .turbine na otpadnu paru (iz drugih izvora) imaju samo niskotlacne stupnjeve...50 100. .97 0. Pri regenerativnom zagrijavanju napojne vode (str.). Imaju velik broj stupnjeva (visokotlacnih... . uzimamo da je unutarnja snaga Pi priblizno jednaka obodnoj Unutarnja korisnost 71iiznosi 71i = Pi/PO"" 'Iu Najveee vrijednosti unutamje korisnosti turbina kupne korisnosti 'I = 71j'lm parnih 71j. . . nekoliko stupnjeva osobito male Najuobicajenije snaga 71i 0.: . Upotrebljavaju se u parnim terrnoelektranama... . je od obodne Pu za unutarnje snazi Pu: Pi "" Pu. Unutarnja snag a turbine Pj iznosi Pi gdje je Ah Unutamja = qAh gubitke trenja . 236) upotrebljavaju se kondenzacijske pame turbine s odvojcima za paru.. materijal!).78 0. . . 0. 200 500.mehanicke iznose: korisnosti 'Im i cjelo- Vrsta turbine velike.stvami entalpijski snaga Pi manja pad (vidi str. .0. npr. 400 mls.86 0.. .985 0.70. Industrijske parne turbine su turbine prilagodene posebnim potrebama. no veee se vrijednosti lIIogu postiCi samo najboljim izvedbama (oblik kola..0. Obodnu brzinu smanjujemo stupnjevanjem brzine u vi~e rotorskih vijenaca lupatica (Curtisovo kolo) iIi izvedbom s vi~e akcijskih iIi reakcijskih stupnjeva.0. . 231 . . 450 Vrste tu rbi na: Kondenzacijske pame turbine iskori~tavaju say entalpijski pad (od tlaka svjefe pare do kondenzacijskog tlaka).72. 228). 0.protutlacne turbine koje iskori~tavaju samo gomji dio entalpijskog pada. mnogo stupnjeva srednje male.98 0.600 vrijednosti tlaka p i temperature mala srednja T pare ispred turbine: velika p (bar) 15. Izvedene turbine vecinom su kombinacije osnovnih tipova.0. .. .76 0. i ventilacije: Pi < P u' BuduCi da su ti gubici neznatni.60.85 0. . 70 450.70 'Im 0.68 < 0. 500 T ("C) 320.80.79 71 . .. .58. imaju manji broj stupnjeva (visokotlacnih i srednjetlacnih) pa su razmjerno manje. srednjetlacnih i niskotlacnih) koji mogu biti rasporedeni u nekoliko kuCi~ta pa i na vi~e osovina. 30 40. (Upotrebljavaju se takoder za toplane.

100 232 mZ. dobivamo potpuno Cist kondenzat (destilacija!) koji je vrlo prikladan za napajanje parnih kotlova. 60)q u kondenzatora na mije~anje qv = (25. U kondenzatoru na rnije~anje kondenzat se mije~a s rashladnom vodom pa cistoea takve mje~avine zavisi od Cistoee rashladne vode.9) tIaka pz i odgovarajuce temperature Tz te specificne entalpije hz. . .. ..Tk = 0. Proracun prolazne povrsine kondenzatora vidi na str. . 2.T = Tv2 - Tv! = 5. prelazi toplinski tok <Pna rashladnu vodu. ..04. U kondenzatoru predaje para pri konstantnom tIaku pz toplinski tok <P. a njezin protok qv zavisi od protoka pare q i iznosi u pov~inskih kondenzatora qv = (50..Tvl) = U pov~inskih kondenzatora toplina mora prolaziti kroz stijenke. 4100 W/mz K. . 0. . Da bismo postigli ~to vea podtlak u kondenzatoru. 15°C b) pri dovodenjuvode iz rashladnog tornja 20. u kondenzatora na mije~anje para i rashladna voda su u neposrednom dodiru pa se konacne temperature izjednacuju: Tv2 = Tk' Ulazna temperatura rashladne vode TVI iznosi: a) pri dovodenjuvode neposredno iz okoline Ivl . iako je rashladna voda obicne prirodne CistoCe. . dopu~tamo samo neznatno zagrijavanje rashladne vode u kondenzatoru: t!J. .. koja se pri protoku qv ugrijava od temperature Tvt na Tv2' Ako je c specificni toplinski kapacitet vode.. . (Prosjeeno mozemo za protok pare q = 1 kgls racunati s pov~inom od 75.30)q Ovisno 0 temperaturi rashladne vode postizemo u kondenzatoru tIak s vodom iz okoline 0.07. Pri brzini rashladne vode u cijevima v = 1. jezera iIimora O.05 bar s vodom iz rashladnog tornja 0. mora rashladna voda biti u odgovarajueoj mjeri oCi~cena (kemijski omek~ana). Upotrebljavamo Ii tu mjdavinu za napajanje parnih kotIova.. 221.. . 35°C.hk) = qvC(Tv2. . . zbog eega rashladna voda mora uvijek biti hladnija od pare: Tv2< Tk.0. Zrak u pari (koji se u kondenzatoru ne kondenzira) isisavamo iz kondenzatora posebnim zracnim pumpama iIi ejektorima (vodenim iIi parnim mlazom). ..iz bunara 5 .) . .5 rnIs iznosi koeficijent prolaza topline k = 2900. 10K Zbog toga je potrebna vrlo velika koliCina rashladne vode.iz rijeke.08 bar U pov~inskom kondenzatoru.5 .KONDENZACIJA Iz parnog stroja otjece protok q vecinom vec mokre pare (x > 0.zbog cega se potpuno pretvara u kapljevinu (kondenzira) i obicno jo~ ne~to pothladi do temperature kondenzata Tk « Tz) i entalpije hk' !Tz . . . onda je <P q(hz.5 K). Zanemarimo Ii neznatan neposredni prijelaz topline s kondenzatora na okolinu. 25°C .

Jednostavno kondenzacijsko parno postrojenje s kruznim protokom vode-pare q prikazano je u siijedeeoj shemi: R Pk K C T G Ko Pko - - spremnik napojne vode napojna pumpa parni kotao parni cjevovod paroi stroj (turbina) elektricni generator kondenzator kondenzatnapumpa Voda-para na kruZnom putu mijenja svoje toplinsko stanje. Kod kratkih parnih vodova izmedu parnog kotla i parnog stroja (turbine) IlIkoder je T~ TI pll su toeke 3 i 4 takoder i P ~ PI i zato gotovo identicne.h2') za ..PARNA POSTROJENJA Kondenzacijska parna postrojenja namijenjena su iskljucivo za proizvodnju mehanicke energije.-hk) - stanja: h.- ---~S1.) Za jednostavno kondenzacijsko parno postrojenje mozemo obicno uzeti daje Tk ~ Tr ~ Tv i hk ~ hr ~ hv pu su u tom slueaju toeke 6. veeinom za pagon elektricnih generatora u parnim termoelektranama. Karakteristicna mjesta razlicitih toplinskih stanja oznaeena su u shemi brojevima od 1 do 6.(hi . Pa h. 2 Tv P hv 3 T P h 4 T.: 1 5 zbog promjene 1-2 u napojnoj pumpi za + (hv 2-3 3-4 4-5 5-6 6-1 u parnom kotlu u parnomvodu u parnomstroju (turbini) u kondenzatoru u kondenzatnojpumpi - za + (h.-. a tako i u Ts-dijagramu: Stanje TempeSpecifi~na na mjestu ratura TJak entalpija 1 T.hv) za -(h-h.) za . PI hi 5 T2 P2 h2. hk) za + (h.(h2. h ~ hJ 233 . 1 i 2 u Ts-dijagramu gotovo identicne. 6 Tk P2 hk Promjene specificne entalpije vode-pare !!r 11 6 "-T.

. . = 4>. koja je vi~a od tempera- = q(hz . S ugljenom dovodimo u parni kotao toplinski tok 4>.. = 4>d - tp. za zagrijavanje napojne vode.hd = Po hz) Unutarnji gubici u stroju tp.. = 4>k + 4>e 4>0 = q(h = 4>. jer je njezina temperatura Tv obicno vi~a od temeprature okoline To (Tv> To). - (<Pc + <Pko <Pi)= q6.~I .i odreduje unutarnju snagu stroja P. Osim toga cesto se iskori~tava jo~ i otpadna toplina ispu~ne pare iz pomocnih parnih strojeva itd.So) Za pretvorbu u rad ostaje neiskori~ten jo~ i eksergijski gubitak zbog gubitaka u parnom vodu ~ i gubitak zbog kondenzacije pare pri temperaturi ture okoline To (Tz > To) <Pko Tz.he) Preostalom raspoloZivom 4>d padu entalpije (<Pc 6. = q(hz. ~ "2. Zbog gubitaka u kotlu <Pkna napojnu vodu prelazi samo toplinski tok 4>k' Tome se pridruzuje toplinski tok 4>0~to ga dovodimo s toplom napojnom vodom.hd = hI - hz odgovarajuCi toplinski tok odreduje teoretsku snagu stroja = 4>e - + <Pko) = q6. - ho) Od toga toplinskog toka za pretvorbu u rad sposoban je samo eksergijski tok = qe = q(h . Para donosi iz parnog kotla toplinski tok 4>. 4>.he) qTo(s . i to stoga ~to je temperatura kondenzata koji pritjece u spremnik napojne vode vi~a od temperature okoline (pogotovu pri hladenju kondenzatora vodom iz rashladnog tornja).h = Pi + 234 . - smanjuju toplinski tok na 4>.

za ventilatore.. 300 i vi§e) bara. dok su tlakovi gotovo neogranieeni i iznose 12... jo§ je manja (P. BHj parne centrale p. = lIi IIm = P.'Id = !!. te!imo §to veCoj eksergiji pare. Vlastiti potro~ elektriene energije u centrali Pp slu!i za pogon elektromotora za dizalice i transponne naprave (transport ugljena i pepela).'Ith''II''Ig'-=~ <I> p. dalje za rasvjetu i grijanje te napajanje razlicitih elektricnih uredaja u centrali. onda vrijedi <1>0=0 pa je '1'0' = 'Ik . = 110) - eksergije raspolo!ivog pada entalpije ukupna 'le = e/(h'Id = !!.ukupna (turbine) elektricnoga Cjelokupna generatora korisnost IIg = Pg/Pt Pe. 650) .. ( <1>0 ) Kad je temperatura napojne vode Ty pribli!no jednaka temperaturi okoline To. pumpe itd.' - Pel Pg =- Pe.Zbog dodatnih mehanickih gubitaka u pamom stroju 9'm smanjuje se unutarnja snaga pamog stroja Pi na efektivnu (stvarnu) snagu na osovini stroja (turbine) Ph a zbog gubitaka u elektricnom generatoTu 9'. Korisnost pamog kotla termicka 1Ik = ~/<I> q(h-hy)/BH.' 'I. 560 (. tako da njihovu razliku motemo zanemariti (Ty ~ To).. .hd/e 'I'b = 'I.. . < Pt). Za taj potro~. snaga generatora p. 'lIb' '1. 235 ii . koji iznosi prosjeeno priblimo 8.Iq f>hd . . 160 (./Pi 11.. smanjuje se snaga Pe' §to je centrala predaje l1U'di. '1'01= 'Ik+ -.hd/(h - ho) pamog stroja unutarnja mehaniCka .. koju posti!emo §to vi§om temperaturom pare i odgovaraju~im visokim tlakom. BHj Najlo§ija je korisnost eksergije 'le' Da bi je popravili.C.10% snage generatora p.. lIi = Pi/PO= f>hlMd IIm = P.. Temperature su vrlo ograniCene (otpomo~u stijenki pregrijaea) i iznose 360. ..

U zagrijaCima Cl in Cn (te s kondenzatom ~to ga uvodimo u rezervoar napojne vode) prenosi ogrjevna para na napojnu vodu top1inski tok 4>g = ql(hl . prudrufuje se jo~ toplinski tok 4>g.h - [q(hl . iz koje odvodimo kod prvog odvojka I (pri tlaku PI) protok qh kod drugog odvojka 11 (pri tlaku Pn) protok qlJ dok qlJ prelazi nakon preostali protok q ql potpune ekspanzije u kondenzator. . Pri regenerativnom zagrijavanju napojne vode. voda se u jednom stupnju zagrijava za pribli!no 40 K.h2) + qlJ(hlJ. u spremnik napojne zagrijaCima ogrjevna se a kondenzat vodimo vode . se para Unutamja snaga turbine smanjila se zbog oduzimanja ogrjevne pare protoka ql i qlJ te iznosi Pi = q6. u za- grijaCima s mije~anjem ogrjevna mije~a s napojnom vodom.na izIazu iz turbine u kondenzator.Regeneratimo grijanje oapojne vode Iz pamog kotla dovodimo pami protok q u kondenzacijsku pamu turbinu s oduzimanjem. za ~to se potro~i oko 5 .~to ga s vec zagrijanom napojnom vodom dovodimo u parni s kotao (vidi shemu energijskog toga na str. bit Cc smanjenje unutamje snage turbine znatno manje od poveeanja topline koju regenerativno dovodimo napojnoj vodi. Zato se cjelokupna korisnost poveCava i to prosjeeno za 6 do 12%.hr) + qn(hn .na odvojku I.vidi sliku. hlJ .hr) gdje je hr specificna entalpija napojne vode u spremniku R. 234). h2 . 10% pare. .h2)] gdje su specifiene entalpije pare: hi . Budue da je hr -< h2. Toplinskom toku 4>0. . koja prilazi - 236 .- U povdinskim para kondenzira.na odvojku 11. Oduzetim protocima zagrijavamo napojnu vodu u zagrijaCima Cl in CIJ.

50% pare koja prilazi turbini. gdje je dovoljna i mala temperatuma raz1ika T2 . U obim turbina Tl in T2 dobivamo pri jednakom protoko pare q (tj. pa zato. Proizvodnja U kondenzacijskom znatan toplinski tok elektrime i topIinske eoergije (toplane) odvodimo s rashladnom vodom parnom postrojenju 4>2 = q(h2' . Taj se toplinski tok 4>2odvodi pri temperaturi T2' koja je u kondenzacijskom pamom postrojenju samo ndto vi~a od temperature okoline To. . 234.turbini. Medopregrijavanje Pri velikoj ekspanziji s visokoga poeetnog tlaka i temperature do vrlo niskog tIaka u kondenzatoru prdla bi para pri kraju ekspanzije u veoma vlamo podruqe (x < 0.. ~to bi u niskotlacnim stupnjevima pamih turbina izazvalo nedopu~tenu er 0 z i j u lopatica.h2) pregrijac. Da to sprijeCimo.3= q (h3 pri eemu je q h .protok pare pri ulazu u medu- - h2) + (h3 - h. 237 . pregrijavamo paru u medupregrijaeu (dimnim plinovima parnog kotIa ili svjerom vrueom parom). bez odcijepa) unutarnju snagu Pi = q[(h1 .ho) koji se sastoji od dijela toplinskog toka q To(s u rad. opeenito. od eksergijskih gubitaka q(e stroja q(4hd .) Zajednaku snagu turbine je stoga potreban osjetno veci dotok svjeze pare (q) nego pri turbini bez regenerativnog zagrijavanja. nije upotrebljiva za grijanje (osim za grijanje koparnnih bazena itd.v i od unutarnjih h.To).9). tako da u svakom slucaju ostane njena suhoea x ~ 0. (Pri peterostepenom regenerativnom zagrijavanju dolazi do kondenzatora samo jo~ 75 . Za medupregrijavanje treba nam dodatni toplinski tok 4>2.4h). U tom je slueaju prvi odvod pare u toeki stanja 2. a slijedeCi se odvodi smje~taju na drugu turbinu (T2).)] Medupregrijavanje pare je uvijek zdrufeno i s regenerativnim zagrijavanjem napojne vode. . vidi str.9. - - so) koji se ne da pretvoriti gubitaka parnog Mt.H.

. ! t ! 238 L .ho). nije vge potreban ni kondenzator sa svim uredajima za rashladnu vodu. a kondenzacijskom regulator brzine vrtnje. tekstilnoj. Tamo gdje se ne mofe vremenski potpuno uskladiti potro~ak elektriene energije i topline za grijanje. Buduci da se.kondenzacijske Tk i protutlaene Tp. para iz stroja odvodi neposredno potro~ima topline. Protutlaena turbina daje toliko mehanicke energije koliko to odgovara potro~ku topline.umjesto u kondenzator . Stoga se znatno poveeava ekonomicnost pri skupnoj proizvodnji mehanickog rada za pogon generatora i topline za grijanj~. . Pri razlicitim protutlakovima P2 post iremo slijedeee temperature T2 koje su prikladne za grijanje zgrada Hi industrijskih naprava (osobito u papirnoj.Povi~enjem protutlaka P2 povisujemo i temperaturu T2 pare iza parnog stroja. a time i unutarnja snaga stroja Pi = qAh. moramo manjak nadomjestiti oCi~cenom (umek~anom) vodom iz okoline.k potro~cima topline Q. Dovod svjeze pare objema turbinama izveden je automatskim regulatorima tako da protutlaenom turbinom upravlja tlaeni regulator. zbog rega para postaje prikladnom za grijanje. Zbog povi~enja protutlaka P2 postaje suvi~an niskotlacni dio parnog stroja (turbine). osim toga. Ukoliko se say cisti kondenzat ne vraea od potro~aca topline u spremnik napojne vode. ali zato ostaje za grijanje upotrebljiv say toplinski tok <P2= q(h2. Povi~njem protutlaka P2 smanjuje se d04u~ entalpijski pad Ah. kemijskoj i srodnoj industriji itd. dok kondenzacijska turbina dobavlja ostatak potrebne mehanicke energije. Zato takvu paru vodimo iz parnog stroja .): P2 (bar) T2 eC) 1 100 2 120 4 144 6 1'59 8 170 10 180 12 188 16 201 'j . prikladna je kombinllcija dviju turbina . Cjelokupno se postrojenje veoma pojednostavnjuje.

. . U dizelskim motorima upotrebljavamo jeftinija. Izgaranje u sistemu OUo zbiva se prilizno po izohori (Vk 1 iI - 1 1 I' t I I I vidi na str.). .uz oba zatvorena ventila - i 2-taktni moton - - 239 . Sistemi Otto i Diesel . Gorivo se za vrijeme kompresije zraka (koja nije tako velika kao u dizelskih motora) ubrizgava u posebnu komoru za izgaranje.500 bar) ~trcamo gorivo kroz fine sapnice za raspr~ivanje u cilindar.. 4-taktui ..radi lak~eg paljenja . .~trebIjavamo isto gorivo kao i za dizelske motore.radnom . prouzrocen izgaranjem.usisni i ispmni. .S is tern Die s e I. Za motore s u Zare nom g I a v 0 m (»semidizelske m~tore«) up. smjesa odnosno cisti zrak U drugom se taktu (11) . zbog eega u cilindar ulazi smjesa goriva i zraka (Ouo» odnosno cisti zrak (Diesel).slika na str. . 240). . uvodimo u cilindar u kojem je klip komprimira (do 7. U prvom taktu (I) klip se giba od unutamjeg (i vidi sliku indikatorskog dijagrama na str. a zatim po izobari (Pm.x :i 1 II . 100 bar). benzen. b) kapljevita goriva (benzin. . sluZi pri slijedeeem . smolastih ostataka itd. a zatim se gorivo tek u cilindru pretvara u paru (plin) zbog kompresije i dovodenja topline sa stijenki.stapaju slliZi za vr~enje rada. 40 bar) da se pri koje kraju kompresije postize temperatura paljenja goriva (550 . 240 lijevo) prema vanjskom mrtvom polozaju (e) pri otvorenom usisnom i zatvorenom ispu~nom ventilu. koksni. koja se liZarena.11 bar). Posebnom visokotlacnom pumpom (350.radnom . U motorima sistema OUo upotrebljavamo: .ne hladi pa je zato 4 t a k t n i m 0 tor i imaju na svakom cilindru po dva ventila . tako da nastane uljna maglica koja u vrucem komprimiranom zraku odmah plane. gdje izgaraju i oslobadajuci toplinu povisuju tlak koji djeluje na klip i obavlja mehanicki rad. koja se mijdaju sa zrakom u ventilu za mije~anje prije usisavanja ili u posebno konstruiranom usisnom ventilu. grotleni ili slican plin). U cilindru se stvara podtlak. 240).Si s tern 0 t t o. Izgaranje se zbiva najprije priblizno po izohori (Vk).) zajedno sa zrakom za izgaranje neposredno u unutra~njost cilindra.stapaju za vr~enje rada. Cisti zrak za izgaranje uvodimo u unutra~njost cilindra u kojem ga klip tako snaino komprimira (do 25 .MOTORIS NUTARNJIM IZGARANJEM Motori s nuiarnjim izgaranjem su klipni strojevi kojima dovodimo prikladna goriva (koja ne ostavljaju pepela. .40 bar) koji pri slijedecem . u tom trenutku ubrizgavamo u cilindar. alkohol itd. generatorski. polute~ka i te~ka ulja (plinska i dizelska ulja). a) plinovita goriva (rasvjetni. Pri svr~etku kompresije smjesa se pali elektricnom iskrom. Povecani Hak (60 .. na~to u cilindru poraste tlak (25 . Smjesu goriva i znika za izgaranje. 700°C). . koja se u rasplinjacu (karburatoru) raspr~uju (ne rasplinjuju!) u zraku za izgaranje kao fina maglica. pripremljenu izvan cilindra.

otvaranje . a pri ponovnom stapaju (od e do i) istiskuje klip izgorjele plinove iz cilindra (eetvrti takt . a izgorjeli plinovi se istiskuju kroz isp~ne raspore. 2-taktni motori imaju samo kompresijski i radni takt. Stoga su laki motori sistema OUo veCinoma 4-taktni.Ill).promjer klipa.zatvaranje .IV).s gdje znace: A .poretak ubrizgavanja goriva 6 .t a k t n i m 0 tor i su veCinom bez ventila. s .s~tak ubrizgavanja goriva 1 otvaranje ispu!nog raspora Pa E = Vc/Vi Barometarski tlak Kompresijski omjer = (Vk + Vs)/Vk Volumen kompresijskog prastora Stapajni volumen Vk Vs = As = 1td2/4 .otvaranje . zatvorene ventile Konacno se otvara ispu~ni ventil. 2 . ulafenje smjese odnosno zraka i ispiranje cilindra te istiskivanje plinova zbiva se za kratko vrijeme dok su raspori izmedu oba takta otvoreni. potrebna je posebna pumpa za ispiranje (u malih su motora pumpe nadomje~tene pumpnim djelovanjem kartera).povr~inuklipa. odnosno paljenje goriva ubrizganoga u vruCi zrak (Diesel). a u sistemu Olto jo~ su i gubici zbog ispiranja izgorjelih plinova gorivom smjesom. d . ventile nadomje~tene rasporima i jednolicniji zakretni moment.komprimira (od e do i). U usporedbi sa 4-taktnim motorima imaju 2-taktni slijedeee prednosti: vew snagu uz iste dimenzije. nedostaci su pak: veee toplinsko opterecenje uz iste dimenzije. a tdki motori sistema Diesel obicno 2-taktni. U njih se smjesa goriva sa zrakom (Ouo) odnosno Cist zrak (Diesel) tlaCi (pod malim pretlakom) u cilindar kroz raspore (za ispiranje). a zatim izgorjeli plinovi uz jo~ uvijek potiskuju klip (od i do e) i me nid (treCi takt . 240 . Slijedi paIjenje smjese iskrom (Olto).zatvaranje raspora za ispiranje 5 .zatvaranje ispu!nog ventila ispu!nog ventila usisnog ventila usisnog ventila 5- paljenje elektricnom iskrom 2 . Svi se raspori otvaraju u odgovarajucem polofaju klipa. - - Indikatorski dijagram p p v Vs 4-taktni motori sistema alto 1 2 3 4 v 2-taktni motori sistema Diesel .zatvaranje ispu!nog raspora 3 .otvaranje raspora za ispiranje 4 .stapaj.

koja se mote ugrijati za 40. .. IDadenje je u manjih motora obiblo zrablo. vrijedi za dva).. 2n1z - indicira- = = gdje su: d-promjer i cilindara.. do konable temperature a: . Zbog gubitaka pri izgaranju (nepotpuno izgaranje) samo dio te topline I prelazi na izgorjele plinove.9 bar. 2 snlz . (dvoradni cilindar n.7080. Pri hladenju morskom vodom ra~amo s ugrijavanjem za 20. 350 "C...broj klipa. . hladenja stroja.s-stapaj. 80 GC. . moramo motor hladiti.70 K do konable temperature 70. a u veah vodeno...640 Pri hladenju vodom najdjelotvomija je svjeta rashladna voda okoline. Zbog nepotpunog izgaranja.150160.. 90 . Hi . I Budua da se u unutrdnjosti cilindra stvaraju veoma visoke temperature 1 (maksimalno do 2000 GC.... a mehani~ku korisnost !]mpogonom motora iz stranog izvora. z. i Pmed Vi. Prosje~ni indicirani tlak Pmed krere seizmedu .broj taktova (4 ill 2).stapajni volumen svih Prosjecni indicirani tlak Pmed brzih motora ne motemo odrediti jednostavnim sredstvima.. topline ispmnib plinova i ostalih gubitaka odvodimo iz stroja toplinski tok 4>2..350 350...200 a (W/m'K) 6. Daljnji gubici nastaju zbog prigmivanja i propusnosti klipova i ventila..donja ogrjevna m~ goriva...30 40..210 230. ...12 30.EkonomiCnost motora 5 nntamjim izgaranjem S gorivom dovodimo u motor toplinski tok gdje su: B 4>1= BHi (kgls).. .2 5. Mnogo topline odlazi iz stroja j~ uvijek s vrlo vruam ispmim plinovima.100100..brzina vrtnje. 2n1z .On se sastoji od eksergijskog dijela (neiskori~tene topline koja bi se teoretski jo~ mogla pretvoriti u mehani~ki rad) i dijela koji nije iskoristiv za pretvorbu u rad. .. No motemo ga izra~ati iz efektivne snage motora P Pmed = P/(Vj . . 80 . Vi cilindara . Pri cirkulacijskom (optoblom) hladenju vodom (vozila!) ugrijavanje je 7.50 60.potro~ak goriva u jedinici vremena . Un uta r n j a s nag a motora Pi proizlazi iz raz1ike medu dovedenim i odvedenim toplinskim tokom Pi = 4>1 - 4>2 Unutarnju snagu Pi odredujemo neposredno pom~ prosjefuog nog tIaka Pmed u cilindru Pj Pmedd21f14 . !]JII) pri remu efektivnu snagu motora P OOredimo korenjem. pa se zbog toga temperatura 1 stijenki cilindara ustali na 250 ..10K.. Pri brzini rashladnog zraka v motemo ra~nati : v (mls) 1. 17 .. 5.1020. . .Strojarski prirutnik 241 .C.... Upotreba zrablog hladenja I ogranirena je zbog malog koeficijenta prijelaza topline a sa stijenki motora na s koeficijentom prijelaza I zrak. a prosjefuo matno ni!e). 40K i konablom temperaturom do 50 GC (iznimno i do 60 GC)..

240): '1j = PjlBHj = [(I k/E"-I) = - gdje znaCe:k faktor.4\ 242 . 9) = 6. . 8 (.6000 okr. ostali unutarnji gubici Cjelokupna korisnost a iznosi u najpovoljnijem kod kod kod kod 2% zavisi od optereeenja podrucju rada: motora tJ = tJ = tJ = tJ = 'I = kod lakih benzinskih plinskih motora motora s uzarenom glavom malih dizelskih motora velikih dizelskih motora 0.omjer specifiCnihtoplinskih kapaciteta (= cp/cv)' Unutarnja korisnost je dakle to veea §to je veei kompresijski omjer E.3\ . gdje znace: tJm - - Cjelokupna korisnost tJ tJ = tJitJm = PIBHi pribli- uzima u obzir sve gubitke u motoru koji su. 2400 okr. ..35 ..zbog trenja u mehanizmu elektricnog generatora za sistem paljemotora i pogon pomoenih uredaja nja (Olto) ili pumpe za ulje (Diesel). ventilatora za zracno hladenje Hi ventilatora i pumpe za vodu pri hla<1enju vodom itd.22.26 0.cjelokupnu korisnost. Prosjebta brzina klipa v = 2 s n stabilnih motora ne prem~uje vrijednost od 6 mls.10 = 8. 0. raspodijeljeni mo ovako: gubici hla<1enjem toplina ispu§nih plinova 28 % 30 % gubici zbog trenja itd.lmin). dok u dizelskih motora taj omjer moze biti znatno veei (kompresija zraka!): - motori sistemaouo motori s uzarenom dizelski motori Efektivna snaga - benzinski plinski E E E E = 5. . .. " . On je u motora sistema Ouo vrlo ogranicen zbog opasnosti od detonacije (kompresija gorive smjesef). . 0. Mehanicka korisnost tJm uzima u obzir gubitke.Brzine vrtnje plinskih i dizelskih motora iznose 2..100 okr. . a motora za vozila dosiZe do 12 mls (iznimno i do 18 mls). .12 glavom motora P iznosi = \2. . Diesel:k> 1). .. . 0. . u prosjeku.ls (3000. 0.34 0.27 . ovisi u prvom redu 0 kompresijskom omjeru E (vidi str. tJ . . .ls (120.lmin).35 0. ovisan 0 naanu izgaranja (Ouo: k = 1.22 .40 okr. (efektivna snaga stroja motora P i brzine vrtnje n.. .. 0.. .. . 35) P = Pi tJm= B Hi tJ mehanicku korisnost. . . 25 (. . Unutarnja korisnost '1j je omjer izmedu unutarnje snage Pj i dovedenog toplinskog toka <1>1 BHj. .25 0. . lakih motora za vozila 50.

lzotermna n rad (a lOb a) = m To(sz-sl) pz Konacna je temperatura To = TI = konst.2') . Potrebni rad (a 20 b a) = mCp(TITz) = WI.2) pri s = konst (tj.I-ila' : P1 S2 :b - la SI rot 2. Daljn. ukapljivanje zraka (200 bar).2' = mllh = mCp(TITr) = ~ PI VI 1.ia).-h2' Konaena temperatura Tz= TI--= cp '1'1 PI () PZ (K-IJ/K 3. Za vrijeme kompresije treba odvoditi toplinu (a lOb a) Qo = m To(sz sI) WI 0 =mRTo1n~ . kernijski procesi (do 1000 bar i vi~). o Ter-: - ~ 2" P2' 2 - i . Potrebni rad (a' 2' 0 b a') n Pz (--n/ WI.ia).) PI Pz (K-n/ l S !!hd 4I. Adijabatska kompresija(1. bez izmjene topline s okoli~em i bez unutarnjeg tren.ia upotreba kornpresora su: daljinski transport plinova (36 bar). i i :_. lzentropska kompresija (1. Pomoeu njih dobivarno kornprirnirani zrak koji sluii za pogon pneumatskog alata (6.KOMPRESORI Kornpresori su strojcvi koji kOmprirnirlUu plinove iIi pare na odredeni tJak..-h2 !! h =h.0 : . rashladni uredaji -(12 bar). Prom~c Potrebni stanja pUna pri kompresiji kompresija (1-0) 1.7 bar) iIi metaIurSkih peei itd.n-l PI Konacna ternperatura . (_-IJ/Ilh Tr=TI--=TI ~ cp PI [ () l () 243 .z = mllhd K K-l h =-PIVI Ilhd [ 1- (.pOlitropska kompresija s eksponentom politrope n > K (postize se priblimo kod brzohodnih kompresora bez hladen..

a najblire smo joj pri obilnom hladenju (WI. 169. Kompresija do visokih /lakova Pri kompresiji na manje tlakove (do 30 bar) racunamo s realnim plinovima kao da su idealni. W1.2')' ViSestepena kompreslja Vi~tepena kompresiia omogucuje da se.56 1.98 1..0 1.2")' Najveci je rad potreban kod nehladenih strojeva (Wt.0 100 1.80 .20 1.05 0.46 1.4.n-t)/n Usporedivanjem razlicitih promjena stanja dobivamo: W.0 1. bez obzira na vrstu kompresora (hladenoga Hi nehhidenoga) vrlo priblizimo izotermnoj kompre5iji.C p v =?k R T k iznose: bar I 0 1.C zrak* O.39 1000 1.o T2' > T2> Tr> To Najman.07 1.2" = nln .09 1.ii je rad potreban za izotermnu kompresiju (Wt.42 1.0 1.33 1.y. 244 .x = Vp2lp. Tlacni omjer svakog stupnja pri ukupno i stupnjeva je . Tt lza svakog stupnja kompresije hladimo ugrijani komprimirani pi in po mogucnosti do paCetne temperature To. Poli/ropska kompresija s eksponentom politrope re se priblizno kod hladenih stapnih kompresora).71 1..03 300 1.97 1. Time stedimo rad koji je predoeen u Ts dijagramu (desno) srafiranom povrsinom 2' I' 2" 1"2'" 22'.16 1.PI VI [1- (P2IPI)(n-I)/nJ Konacna temperatura Q = (K-n)/(K-l).2"> Wt. Stoga se obicno ogranicujemo na 2 do 4 stupnja.2' > W.C 100.2 > WI. Potrebni rad (a I 2" 0 b a) WI. Vi~tepena kompresiia s meduhladenjem poskupljuje uredaj to viSe sto je veei broj stupnjeva. Za rafunanje sa zrakom kao pregrijanom parom villi str.15 600 1.I Odvedena toplina (a I 2" a" a) n < K (1- 2") (pasti- ..2"/n T2" = Tl (P2Ip. .o). Pri visim tlakovima moramo jednadzbu stanja korigirati faktorom k Vriiednosti faktora p O.C 100.

= As = d2~/4. ./' . .90 A = 0.92 = WI.) s konslantnim eksponentom zatim uz znatno odvodenje Pri tom zanemarujemo neznatni rad ekspanzije prostora. d ~ prornjer . Stupanj dobave iznosi: kod malih kompresora kod puhala (npr. Stupanj dobave - - - .. . . .38. .86 .82 . I - A = Ao'lv odreden je ))volumetruskom korisno~u« 'Iv = V' / Vs (koja se znatno smanjuje poveeavanjem ~tetnog prostora) i faktorom Ao « I) koji uzima u obzir ugrijavanje plina pri usisavanju le propusnost slapa i venlila. . .0. za visoke peCi) kod kompresora za tlak do 7 bar Pogonska snaga za kompresor U nul a r n j a s nag a Pi slapnih kompresora s hladenim cilindrima pribliZno je odredena radom W1. .70 A = 0.2". . 245 . nl brzinu vrtnje u prvom stupnju. 1. a wpline (1 < n < le). Indikatorski dijagram iznosi Stapajni volumen V. (Rad WI.32.s gdje znaCe: A ci1indra. 0. . il broj paralelno djelujuCihcilindara u prvom stupnju (dvoradni cilindri racunaju se dvostruko). najprije pribliZno po izentropi (n ~ le). potrebnim za politropsku kompresiju (vidi sIr.15) V. 7) bar. VsI stapajni volumen u prvom stupnju (niskotlaenom).2" racunamo s eksponenlom Zapravo se kompresija ne zbiva po politropi n.4.0. vee. . i to pri brzini vrtnje n Pi r I I 1 A> 0.n zaoslalog plina iz ~tetnog politrope n = 1. . a vi~tepeDim postifemo u svakom stupQju tlacni ornjer 3 .stapaj.04. 244 pod 4).08 (.Stapnl kompresori l Jednostepenim stapnim kompresorima postizemo tlak do 5 (. s - presjek cilindra. v 0. Stetni prostor Vo = Dobavni volumen (pri tlaku PI): V' Dobava kompresora s obzirom na volumen plina pri poeetnom tlaku PI (ispred kompresora) iznosi kod jednoradnih kompresora qv = AVslnlil gdje znaee: A stupanj dobave. 0.

..Unutarnju snagu za svaki cilindar odredu. Pri kompresijskim omjerima preko 2.7 (.2.hd/i::.iemo takoder pomoeu prosjeenog indiciranog tlaka Pmcd U cilindru presjeka A i stapaja s pri brzini vrtnje n Pt' = pmcdAsn Prosjeeni indicirani tlak Pmed mozemo izracunati iz rada WI 2" (ako uzmemo .78.hd/tf pri eemu je mehanicka korisnost turbokompresora tfm = 0. Turbokompresori Turbokompresori su radijalni (po konstrukciji su sliCni turbopumpama) iIi aksijalni (slicni parnim turbinama).. cjelokupne korisnosti tf i izentropske razlike entalpija i::. . 243).hd je veCa zbog unutarnjih Pi = WI.W 1.2 i brzina vrtnje n gubitaka Po = W. .hd protokom DObaVDU kolicinu mOZemo takoder izraziti poeetnim volumenskim qv i poeetnom gustoeom plina (! 246 .n = qi::.5 porast je temperature tolik da je potrebno meduhladenje. a cjelokupna korisnost tf =tfitfm' ' Dobavna kolicina (protok mase) turbokompresora dobiva se iz stvarne snage P. Snaga za pogon turbokompresora Teoretsku Unutarnja gdje je unutarnja Stvarna snagu snaga odreduju izentropski rad WI. U jednom se stupnju postiZu samo manji kompresijski omjeri do 1. Ukupna unutarnja snaga za vi~e cilindara iznosi Stvarno potrebna korisnost Pi=~P.95 . Za vi~e su tlakove potrebni vi~stepeni kompresori.n = qi::.2'. .' snaga za pogon kompresora iznosi I I P=~~ gdje je mehanicka stapnih kompresora tfm = 0..4).0..h zbog vanjskih mehanickih snaga jo~jeveCa P = Pi/tfm = Po/tf = qi::. u obzir da je VI = Vo + V.98.2 /V. 0.95.) " Pmed . Kompresija se u turbokompresorima zbiva po adijabati (slueaj 3 na str.hd q = tfP/i::.h korisnost '1i = PO/tfi gubitaka (trenja) = PO/Pi = i::.

Omjer potro~ka goriva B i protoka zraka q iznosi Blq = 0. .. obi~o petrolej iIi sli~o.008. Kao gorivo mozemo upotrijebiti jeftinija tekuCa goriva. Za adijabatsku kompresiju treba kompresoru snaga Pik = qcP zraka. 850 . u kojoj izgara gorivo ubrizgano neposredno u komprimirani zrak (pri konstantnom tIaku). T.od kompresora. (T2 . Izgotjeli (dimni) plinovi struje nato kroz turbinu T koja dijelom svoje snage goni kompresor.. 243).stvarno postignuta 247 L .specificrri toplinski .protok cp .. . a preostalom snagom generator'G. adijabatska ekspanzija (s tr~njem) u turbini od tIaka P na tIak Pa' odvodenje topline u okoli~ pri tIaku Pa. adijabatska kompresija od tlaka Pa na tIak p. komore za izgaranje i turbine.PLINSKE TURBINE Plinske turbine u ~irem smislu su pogonska postrojenja koja se sastoje . Promjene stanja zraka 1-2': 2'-3: 3-4': 4'-1. dok protok dimnih plinova koji nastaju u komori za izgaranje i struje kroz turbinu iznosi q' = q + B = q a ujedno se nematno mijenja specificrri toplinski kapacitet cp' dimnih plinova. - patetna temperatura zraka.kona~a kona~a unutarnja korisnost kompresora.C Pri otvorenom procesu je q protok zraka kroz kompresor do komore za izgaranje. T2 T2' temperatura pri izentropskoj kompresiji.C 650. s).0.pri otvorenom procesu .TI)/'Iik = qcP (Tz' - T. Krufni Proces plinske turbine motemo prikazati pojednostavljeno (bez vete gre~ke) pomoeu krulnog procesa zraka (vidi dijagram T. pomoeu kojeg rafunamo toplinski tok u komori za izgaranje'i snagu turbine. Kompresor K tIaa zrak iz atmosfere u komoru za izgaranje C. 'lit< - gdje su: q .. 700 .012 (kglkg) U komorama za izgaranje postiZu se kona~e temperature: u stacionarnim strojevima u mlaznim strojevima 700 . dovodenje topline u komori za izgaranje pri tlaku P. te!Dperatura zraka (vidi str. .) kapacitet zraka.

Td topJinski korisnost kapacitet q' .0. Hi donju ogrjevnu najvi~u temperaturu u procesu (pri zavrktku dovodenja moc goriva. kod izIaza iz turbine.)/l1e gdje maCe: B . .unutamju temperaturu pri izentropskoj ekspanziji. .T2. 248 .22 0.87 Komori za izgaranje dovodimo topJinski tok = BHj = qcP (T3 . l1e - - - korisnost gorionika.protok zraka dimnih dimnih plinova (=cp). Cj e I 0 k u p n a k oris 11 n os t postrojenja iznosi + Pik)/BHi = PIBHj = (Pit .3 0.80. korisnost turbine iznosi l1it = (TJ - Td/(T3 T4) = 0. a ona ovisi 0 temperaturi okoJine (stoga je korisnost veCazimi. .) manja P= Pjl1m gdje je l1mmehani~ka korisnost postrojenja.85. b) temperatura Tt ~to nib.temperatura Unutamja . T4 . turbine. l1m Cjelokupna korisnost 11 ovisi u prvom redu 0 omjeru obiju krajnjih temperatura T31Tt (i to tako da raste s porasto~ tog omjera) i 0 tIa~om omjeruplPa. .88 (. .potrobk goriva u jedinici vremena (kgls). S t v a r n a k 0 r i s n a s nag a cjelokupnog postrojenja pJinske turbine je zbog vanjskih gubitaka (trenja u lebjima..0. ima negativnu vrijednost).specifi~ni .8 8.6 5. npr. T3 topJine).kona~u - pJinova (=q). T31Tt (pIPa)opt l1max Da bi se postigao ~to vea omjer 2.5 3.5 3 3. .) = 0. u sjevemim zem1jamaiJi na veJikimvisinama).Unutamja koristnost kompresora l1ik iznosi = (Tt <1> T2)/(Tt - T2. pogon regulatora itd. Svakom omjeru temperatura pripada odredeni optimalni tla~ omjer pri kojem je 11maksimaJan.a ona je ograniCenaotpomo~ za izgaranje i turbine.90) U nut a r n j a k 0 r i s n a s nag a cjelokupnog postrojenja pJinske turbine iznosi Pj Pit + Pik = (pri Cemu upotrijebljena snaga u kompresuru Pi!. mora biti: materijaJa komore a) temperatura T3~to vi~a. 0. . Pri adijabatskoj ekspanziji dobivamo u turbini unutarnju snagu Pit = q' cp' (T3 gdje maCe: T4' - T4)111it = q' cp' (T3 cp' l1it .18 0.24 temperatura.

Pa i zato imaju za ekspanziju do okolnog tlaka jo~ uvijek na raspolaganju toplinski (izentropski) pad l:1.izmjenjivaf topline. a snage turbine i kompresora su: Pik Pit !. tj.hd (tp = koeficijent brzine.h5 = cp. ame smanjujemo potrebnu ukupnu snagu za pogon kompresora Pi!<.hd= ho' . = qCp(Tl - T2') = q'cp(T3 . C .komora za izgaranje.p= Po . a njen ufin ne upotrebljava se samo za obavljanje vanjskoga mehanifkog rada na osovini turbine. 249 . upotreba vruCih izlaznih plinova iz poslj~dnje nubine. E .koji moramo dovoditi.turbina. vet plinovi izgaranja stvaraju potisnu (reaktivnu) silu svojim mlazom na izlazu iz stroja kroz naroatu sapnicu.kompresori. Na slici su: Kh K2 .Poboljlanje cjelokupne korisnosti Cjelokupnu korisnost pobolj~avaju: a) vi~stupna kompresija 5 meduhladenjem.z. c) regeneracija topline.T5) zbog kojega plinovi istjero kroz izlaznu sapnicu velikom brzinom v v = tpV2l:1. ~to poveCava ukupnu snagu nubina Pit.(To' . * MIami (reaktivni) motori koji slufe za pogon aviona imaju postrojenje 5 p1inskom turbinom otvorenog procesa. za zagrijavanje zraka iza kompresora. Turbina mlaznog motora goni samo kompresor i tro~i T Pit = Pik/7Jm p gdje je 7Jm mehanifka korisnost stroja u cjelini.To') Zbog toga iz turbine istjefu plinovi koji imaju jo~ matan pretlak spram okoline. ~to daje potisnu silu F = q'v = q'tp'hl:1.hd ' Za vrijeme leta ulazi u mlazni niotor zrak pod velikim dinamifkim pritiskom ~to smanjuje potrebnu snagu kompresora i poveeava potisnu silu mlaza.hladnjak. R . vidi str. b) vi~stupna ekspanzija 5 meduzagrijavanjem. l:1. Da bi postrojenje p1inske turbine (5 otvorenim procesom) postalo ~to jednostavnije (a uredaji ~to manji i jeftiniji) zadovoljavamo se a:sto samo 5 dva stupnja kompresije i jednim stupnjem ekspanzije. ~to smanjuje top1inski tok . T . 200).

kondenzator (za okolinu: v s S n aga zagrijac).toplinu s nite temperature na visu.h) Taj toplinski tok mote poslu1iti za grijanje okoline (»ogIjevni stroj«). nadalje monoklormetan (metilklorid) CH)CI. 250 . npr.isparivac. h2 . Odvedeni Faktor grijanja to pi in ski <Pc= q(h2.TOPLINSKE PUMPE energije Toplinske su pumpe uredaji kojima crpimo .specifienu entaIpiju na kraju izentropske kompresije. Kompresijske toplinske pwope su strojevi za hladenje i grijanje.regulacijski (prigusni) ventil. R 12 = difluordiklormetan CF2CI2.cjelokupnu korisnost. . Ec = 5 . R 22 = = difluormonoklormetan CHF2C1 itd. refrigerator (za okolinu: hladnjak) .).) 4-1: isparivanje pri Pr = konst (dovodenje topline pri niskoj temperaturi iz okoline). osobito rami freoni (npr. V . . sumporni dioksid S02. . C . 1/. Jednostavna kompresijska toplinska pumpa: K . hI specificnu entalpiju prije kompresije. Promjene stanja pare: 1-2': adijabatska kompresija (s trenjem) od tlaka Pr na tIak Pc 2'-3: kondenzacija pri Pc = konst (odvodenje topline pri viwj temperaturi u okalinu) 3-4: prigusivanje u regulacijskom ventilu od tlaka Pc na tIak Pr (h) = h. stvarnu specifienu entalpiju iza kompresora. 15 (i vise). Krutni praces u kompresijskim toplinskim pumpama obavljaju posebno odabrane pare. M . Eo = <pJP pokazuje koliko »ogIjevnog toka« <Pcdobivamo upotrebljavajua snagu P za pogon kompresora. h2. za po go n k 0 m p re s 0 r a (stvarna) gdje znace: q protok pare. R .pogonski motor (elektritni iIi drugi).uz dodavanje . I/m - - . Pri malim tIacnim (i temperaturnim) razlikam8'taj je faktor znatno vea od I. ugijitni dioksid CO2.kompresor.mehanicku tok - korisnost. amonijak NH) i sI. diklormetan (metilenklorid) CH202.

701 0.max.314 0. da bi nakon apsorpcije postigli temperaturu niZu od okoline. ali je ovisna 0 omjeru .438 0. * Apsorpcijske toplinske pumpe sluze za apsorpcijske rashladne uredaje.2 0.0.0 1.0 - 251 .202 0. Za grijanje u apsorpcijskom rashladnom uredaju tro~imo znatno vire energije nego .071 +80 +100 ~II - - - 2.253 0. Er = 3 (i manje) do 12 (i vi~e).364 0. npr. = q(hl Er = 4>IP .294 0.406 0.) potrebna je znatna toplina r + ra koju otopina oduzima okolini (te je »hladi«). Apsorpcijom nastaje jaka otopina (veliko .max pri temperaturi (0C) -10 0 +40 +10 +20 +60 pri tlaku -20 bar 0.: ~ Ta kJ/kg I 0.418 0.25 641 ~ 209 0.svaku posebno . U tu se svrhu iskori~tava promjenljiva topivost nekoga rashladnog sredstva u odredenom apsorpcijskom sredstvu. " .512 0.067 - Za otapanje je potrebna toplina otapanja ra' koja je gotovo neovisna 0 tIaku i temperaturi.244 0.5 0. dobivamo upotrebljavajua snagu P za pogon kompresora.ohladiti najprije na temperaturu okoline.max)' Prije ponovnog otapanja moramo amonijak i preostalu blagu otopinu .Dovedeni toplinski tok 4>. a iznosi: .378 0.00 837 I 0.h4) Taj toplinski tok sluZi za hladenje okolice (»rashladni stroj«). a voda (H20) kao apsorpcijsko sredstvo. Najce~ce se upotrebljava amonijak (NH3) kao rashladno sredstvo. koji ovisi o tlaku i temperaturi. Jakost otopine izrafavamo omjerom koliCine amonijaka i cjelokupne otopine .140 0. Rashladni faktor pokazuje koliko »rashladnog toka« 4>.347 0.0 0.pri istom rashladnom uCinu za pogon kompresora u kompresijskoj toplinskoj pumpi.141 0.068 0.228 0.) iz koje opet izlucujemo amonijak grijanjem (vi~oj tempenituri odgovara manje . Pri malim tlaCnim (i temperaturnim) razlikama i taj je faktor znatno vea od 1. Za otapanje (apsorpciju) amonijaka u vodi odnosno u blagoj (nezasieenoj) otopini (malo.483 0.325 0. = NH3/(NH3 + H20) Najvecu topivost (zasicenje) prikazuje maksimalni omjer .062 .306 0.155 0.566 0.152 0.475 0.225 0.615 0.75 42 Toplina isparivanja NH3 (pri +20 0c) iznosi r = 1189 kJlkg.

9°C -l1.NO) - 2.6°C -37.4 % NaCl' 20.) natrijev nitrat (cilska sal.Rashladne smjese Sastavni Sastavine voda amonijev klorid (salmijak) kalijev nitrat (salitra) voda amonijev nitrat duicna kiselina (razr.NO) Na2SO.9% CaCI2 -18.2% NH.4°C 36.) sumporna kiselina natrijev sulfat voda natrijev karbonat (soda) amonijev nitrat duicna kiselina (raze.CI H2O H2SO.NO) HNO) NH.) snijeg NaCl H2O NaCI NH.CI 41. Eutektiena vodeDa otopiDa NaCl ima (pri 15°C) gustofu (! = 1170 kg/m) i specifiCnitoplinski kapacitet cp (pri temperaturi t): 0 I °C -20 +20 3362 3320 3341 Jlkg K cp 252 - .) snijeg duicna kiselina (razr.NO) HNO) NaNO) H2SO.sol) snijeg kuhinjska sol salmijak snijeg sumpornakiselina(razr.O°C .) amonijev nitrat natrijev sulfat snijeg H2O NH.6 % MgCI2 35.CI KNO) H2O NH.I°C -158°C -17.7% KCI 18.9% Na2CO) 10. Na2SO. I \ J 0 0 0 0 0 0 I I I I I -20 -25 -30 -32 -35 -40 8 5 7 4 4 5 kalcijev klorid I I I I I Najnifa ledista vodenih otopina (eutekticnih) 5.9 % KNO) 19.5°C -21.9 % NaNO) 2.1 °C -55.IoC 2. H2O Na2CO) NH. H2O Temperatura poeetna °C +10 } J J I I dijelovi (tezinski) 16 5 5 I I 2 3 4 5 I I I 4 5 6 2 konacna °C -12 -15 -20 -20 -22 -40 I I I +10 +10 +10 +10 I } I I I } +10 natrijev klorid (kuh.5 % K2CO) 29.2°C -33.) snijeg solna kiselina (razr.7% NH. Hp HCI H2O HNO) H2O CaCl2 I 5 2 I 3 2.

Pri prijelazu m (kg) smjese iz stanja . Ax = m(Xt-x. a) Ljetni pogan Vanjski zrak treba hladiti i su~iti.Ah=m(ht-h.) x ~3 . U dogrijacu G2 osu~na' se smjesa zagrije do odgovarajuce temperature T (stanje 4)...t u stanje 1 smjesa preuzima iz prostorije toplinu Q=m.6: 1). a rashladna se voda zagrijava.) - - pri mirovanju i bez fizickog rada: - \ ~ ~ ~ ~ vlagu my = m. Stanje zraka u prostoriji P uzimamo kao toeku mijdanja p.vjek odaje toplinu i iz/ucuje v/agu koje (po VDI2078 Izlucivanje vlage Temperatura zraka Odavanjc toplinc QC W ~ I I 18 12S 3S 20 120 3S 22 120 40 24 liS 60 26 lIS ~ pri polutdkom radu imosi odavanje topline 270W. nuto je ventilator Vt tIaei u prostoriju P. pri Cemu se smjesa hladi i su~i (od 5lanja 2 do stanja 3). dok su zagrijae Gt i ovlazivac V iskljuCeni. 1977) iznose o. a cada je ventilator Vt tlaci u prostoriju P. dobivenu iz 5lanja ulamog (4) i stanja izlamog (I) zraka.KLlMATIZACIJA I SUSENJE KJimatizadja Svrha klimatizacije je odIiavanje temperature i vlage zraka u zatvorenoj prostOriji u granicama teljenih vrijednosti. Klimatizacija obuhvaea niz postupaka pO kojima se iz klimatiziranc prostorije P izJazeCi vlami zrak (stanja 1) mijda u mjeIKu M sa svjezim zrakom iz atmosfere A f5lanja a) u smjesu stanja 2 (koja je ovisna o omjeru mijdanja 3: 1 . da bi se u dogrijacu G2 zagrijala do stanja 4. Konacno stanje smjese na izlazu iz hladnjaka (stanje 3) ovisno je 0 njegolIOj korisnosti. nakon cega Ccta smjesa u hladnjaku H (Ijetni rad) Hiu zagrijaCu Gt i ovlaZivacu V (zimski rad) proJDijeniti svoje stanje do stanja 3. . Stoga je ukljuCen hladnjak H. U hladnjaku H prelazi toplina sa smjese (stanja 2) na rashladnu vodu temperature pod rosi~tem smjese).

u ovlafivafu V se vlafi i hladi do stanja 3. lu =' m(x. ZagrijavajuCi ga po izohigri (x = konst) do najvi~ dopmtene temperature Tmax on prelazi u stanje 1'. Nakon toga se smjesa dogrijava u dogrijafu G2 do stanja 4. dok je hladnjak H iskljuren. 3". Pri prijelazu m (kg) smjese sa stanja 4 u stanje 1 smjesa predaje prostoriji toplinu a preuzima od nje vlagu m. Optok treba ponavljati do zatrafene suhore tvari. Stoga su ukljureni zagrijai:! G. 254 . koja saddi stanovitu kolianu vode.. a tada je ventilator Vt tlaa u prostoriju P.= m . treba smanjiti tu kolianu vode do f«:ljene vrijednosti. i ovlafivai:! V. .(h. Taj se postupak vi~ puta ponavlja (2 Xi X 2' i 2' - 3 i 3' - 4) do izlazne specifii:!ne entalpije h. Za zagrijavanje mz (kg) zraka potrebna je toplina Q mv = m. zagrijava se smjesa sta. . Tako zagrijan zrak nato u su~ionoj komori prima vlagu koja ishlapljuje iz viable tvari te se hladi po izentalpi (h = konst) do stanja 2. a iz viable tvari je zrak preuzeo vlagu Pri optoi:!nom postupku mijdamo izlazni zrak (stanje 4) s ulaznim zrakom (stanje 1) u omjeru koji daje smjesu stanja npr. Ta se smjesa zagrijava do stanja 3' i mof«: u su~ari preuzeti vlagu do stanja 4. i izlazne vlablosti Xi koja treba biti ~to veeom. - X4) Suieaje v1aine tvari zagrijanim znkom Vlabloj tvari.hv) = mz(x.xv) .b) Zimski pogon Vanjski zrak valja zagrijavati i vlafiti. Uzagrijafu G. nja 2 do stanja 2'. Zrak za smenje (vanjski) neka ima ulaznu vlablost Xv i ulaznu specifii:!nu en(h) talpiju hv (stanje 1).

zJotpor promjenljivi ommetar -E3.L istosmjema i izmjenifna struja "'"'-' trofazni sistem vodifaspoj fusti spoJ rastvljivi vodifa D Y =w trokutni spoj zvjezdasti spoj o @ @ I +-!-D- ispravljaf.sklopka otpor -111) galvski struJe (£) ampermetar vatmetar o-c.. elekt. osiguraf @ @ @ generator istosmjerni generator izmjenifni motor istosmjerni motor izmjenifni CD frekvencije mjeraf ---.. tri paralelna = vodifa """'-' izmjenifna + +.. ventil izvor voltmetar 0.--11-- namot @ @ -J- 8 I I . rasvjetno tijelo w vatmetar brojilo uzemljenje spoj s masom 4-=- 1 255 .ELEKTROTEHNIKA 51mboU - struja struja istosmjema - vodif vodifa krifanje ----1.mjeraf cos registrirajuCi namot s odvojcima kondenzator kondenzator polarizirani troilo struje.

Specifi<!ni otpor PI pri temperaturi TI povetava se pri temperaturi T2 na P2 po formuli P2 = PI[l + a(T2 TI)] a = je temperaturni koeficijent elektri<!nog otpora mjeren u K-I. zbroju padova napona) .=1 Vi =. 257. I Zbroj struja -koje dolaze u neku to<!ku elektri<!ne mrefe jednak je zbroju struja koje iz te to<!ke odlaze.A za svaki materijal. tj.=1 = t (I R)i Snag.C = 293 K. ~2) ili izvedenom jc:dinicom Q mm Im (A u mm'). a sabrani su za najvamije materijale na str. Koeficijent a takoder se mijenja s temperaturom.=1 t t Ij =0 zbroju o U svakom je zatvorenom krugu zbroj narinutih napona jednak umnofaka struja i pripadnih otpora (tj. P = s P e ci f i <! n i 0 t P 0 r koji je karakteristi<!an - Speaficni otpor P i presjek vodica A mjerimo koherentnim jedinicama medunarodn~ s'!stava jedinica (SI): Q m (= Qlm .ISTOSMJERNA ObmOY mon definira otpor R kao omjer napona STRUJA V i struje ] R = UtI V =I R I = VIR je razmjeran s duljinom Dj e I a t n i (ohmski) 0 t P 0 r R upravno I i obmuto razmjeran s presjekom A vodi~ R pHA P = Rll = . i nd istosmjeme struJe S nag a P istosmjeme struje jednaka je umno§ku napona V i struje I P = V I = ]2 R V21R Ra d W istosmjeme struje jednak je umno§ku snage P i vremena t W=Pt= VIt=I2Rt 256 . Specifi<!ni otpor P ovisi 0 temperaturi T. Specifi<!ni otpori PI i temperaturni koeficijenti a odreduju se obi<!no pri temperaturi TI = 20. no te su promjene pri prakti<!ki vamim temperaturama tako nematne da ga Cesto mofemo smatrati konstantnim. zbroj svih struja jednak je nuli . Dj e I a t n a (omska) v 0 d Ij i v 0 St G je recipro<!na veliana omskom otporu R G l/R = Alpl - = Specificna KirdIholrovi moDi vodljivost je y = 1/p.

.0 .0278 Specifima vodljivosl y m Qmm' 25 36 34.10 0. .08 0.5 .12 0. .08 0..00007 0. .6 0.42 0.-lijcvani .958 10 17 4.00392 0..3 61 18.0002 0..odoama«lim 0. -Iijevani .00005 0.3.13.1.rvrdo wreni vureni .0.00014 0..001 0..21 0.kosiuena _I ..0041 0..0045 0.0048 0.0040 0.-.4 36 Tcmperatumi koeficijcnl olpora a Malerijal K-' 0. .059 11 0.5 2.3 .0 8.017 8 0.07.27.925 16. .7.45 1.38 l.Strojarski prirurnik 257 . .00006 -0.-pain 8ibI .38 0.3 23 2.0013.0045 0.09 0.7 3.1.023 0.wrena 0...12.~ orpori {!.67 0.10 0.Iijcv sdIro .029 0.. .0055 0.5 10 1.0. 0.mdo 8Ieti . 0.5 5. .1 43.s .04 Za desti1iranu vodu iznosi {! = 1010 Q mm2/m.142 0..0041 0. 4 7 7..6. .. a za morsku je vodu {!= 3 .006 0. .0006.1. 105 Q mm2/m.aJuminijska =-- . -Iimni -ti<:a 88tII: -...aman .8 2.00008 0...005 - 5 0.. - .. .9 0.0045 .0041 0. .69 2. 0.29 0..7.071 0. ..6.001 9 0..03 0. 0..97 1.004 0..12 0. .0040 0.25 0.017 5 0.00001 -.0.043 0.17 1..7.060 0.0165 0.13 0.5 57 56 7.0052 0.040 0.43 0..uIfram zIato icIjc:zo(&10) an --- 0.lijcvana .055 0.0 ::IIIIiI.00392 0.0040 0.00052 0.028 0.8 10.00393 0.32 14 14.0041 0..meki - .63 0.0040 - . ZIiI.srebro -.00099 1.0036 0.894 0.specifiCne yodJjiyosti y i temperatumi koeficijenti elektriCnog otpora a razliCitih materijala (pri 20 oq Specifian olpor (! Qmm' m 0.

.Spajuje djelatDib (omsldb) otpora a) Serijski spojeni otpornici pojedinaCnih otpora Ri imaju ukupan otpor R jednak sumi pojedinaCnih otpora (koji je vea od najveeeg otpora) R =i=1 Ri = RI f + R2 + . .=1 f lIRj = lIRI + lIR2 + . = 12= . + In c) Elektrieni spoj triju otpora Spoj u zvijezdi (T-spoj) Spoj u trokutu (IT-spoj) Otpor medu stezaljkama R 1i2 Otpor medu stezaljkama R 1i2 = R. . +Rn te propu~taju struju Ii koja je u svim otpornicima jednaka I = I. . 3 R ' =.R' I I I lIR R. = In b) Paralelno spojeni otpomici pojedinacnih otpora Ri imaju ukupan otpor R koji je reciprocna vrijednost zbroja reciprocnih vrijednosti svih otpora (te je manji od najmanjega otpora). . + lIRn jednaka je sumi Ukupna struja I koju propmtaju struja Ii kroz pojedine otpornike ~ . . I = i=1 f Ij = 11+ h + . + R2 = RdR23 + R3d RI2 + R23 + R31 :!S8 . . . a dobiva se iz jednadZbe ~ .

to = 0 °C.72 .955 3474.56 . Ciji j~ temperatumi mdicijent elektrienog otpora a lineamo ovisan 0 temperaturi. +0.035 3445. . (}o tu QC. .716 3560.637 t °C 550 600 650 700 750 800 850 a 10-6 K-1 3589. +0.841 ."'idi str.682 3936.specifiCni otpor pri temperaturi .841 t °C -220 -200 -150 -100 .557 3618. -3.67 .602 3965.47 .080 3792. +0. .80 +1.94.20 0 +0. Oni rastu s porastom tempe-0 rature.194 Termonaponi ° Termitki se naponi pojavljuju na lemIjenim mjestiut ma dviju kovina ill slitina.398 3676.79 +0. -1. ~to se iskori~tava za mjerenje temperature. a = (3907. = 273 K. TermoelektriCni naponski niz (s obzirom na platinu) za temperatumu raz1iku medu lemIjenim mjestima 100 K (100°C i 0 0c) iznosi: Kovina (zlitina) Bi konstantan Ni Pt platinrodij (10% Rh) W Termonapon mY -7. (T . .318 3705.90 Kovina (slitina) Ir Ag Cu Au Fe kromnikaJ 1.921 3850.20 259 . .159 3763.239 3734.67 +0.114 3416. +0.:ermonapon mY +0. . .761 3907.478 3647.65 .000 t °C 150 200 250 300 350 400 450 500 .To) je dakle temperatura To = NaroCito je pogodna za termometre na otpor platina.77 +0. .876 3502.88 +2.~erenje temperatnre otporom Termometri na otpor iskori~Cuju ovisnost djelatnog otpora PTO temperaturi =. .578 t) 10-6 K-1 a 10-6 K-1 3821. .50 0 50 100 a 10-6 K-1 4035.To)] gdje su.091 4023. 256) PT = po[l + a(T .7 -3. 3878.04 -1.65 +0.0.523 3994. .796 3531. .

625 14.336 11.884 9.10 9.71 19.00 2.138 13.63 53.11 23.70 32.32 7.35 41.319 8.51 42.054 -0.87 45.16 12.738 6.432 8.643 1.619 4.329 7." Termoe/ektricni noponi pri temperaturi T za razlifite kovinske parove s obzirom na baZdame temperature 0 i 20°C Temperatura t °C -200 -150 -100 konstantan O°C -8.65 -5.21 14.323 1.23 28. platina O°C 20°C I 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 .14 31.822 12.111 5.025 1.530 0.108 4.868 .64 39.935 12..221 4.95 13.31 43.80 29.33 9.665 3.299 0.251 3.738 14.24 48.80 -3.65 5.113 0.72 42.89 50.60 -4.30 5.935 15.69 .43 32.2.778 3.423 13.22 3.203 2.876 8.89 51..039 10.10 6.16 25.260 6.55 40.51 18.941 I 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 .51 0.46 -0.37 8.66 0.59 38.13 8.54 36.741 11.80 1.732 4.997 9.04 48.14 260 .216 7.40 18.00 2.67 36.56 19.36 46.22 49.186 0. 750 -9.03 29.36 22.91 27.790 7.16 47.62 35.56 38.56 -1.70 15.85 21.138 3.224 5.147 6.85 30.605 5.75 16.50 34.09 0.718 5.30 35.31 21.15 -6.05 1.224 14.337 14.316 2.09 49.34 37..152 10.912 1.58 52.75 33.763 8.23 33.60 17.625 6.11 26.51 20..17 48.41 13.00 27.67 41.eljezo- Kromnikal nikal 20°C I Platinrodij .570 10.95 26.45 44.628 11.36 39.92 20°C O°C 2.90 12.223 11.65 22.755 2.78 24.436 1. 46.15 10.34 30.000 0.36 11.677 7.20 -7.457 10.536 13.33 7.13 10.49 15.98 24.75 -2. 52.29 16.822 14.025 13.60 4.25 45.02 4.

505 7 1.160. izlucene Istom strujom u istom vremenu.0735 0.307 5 0. Drugi Faradayev zakon Mase ml i m2 razlicitlh tvari.329 4 0.Faradayevl zakonl Faradayeva konstanta F je umnozak Avogadrove konstante - NA = 6.078 9 1.238 4 0.338 7 0.289 3 0. zlato fiva olovo platina srebro !eljezo - - - * kisik (anion) vodik (kation) dvovalentno trovalentno jednovalentna dvovalentna mg/A s 1.658 8 0.405 2 0.3041 0.02205 .6812 0.1180 0.1929 2.6151 0.010 44 * Valencija se odnosi na vezu kovine u kemijskom spoju.1260 0.0395 0.202 7 Materijal* . odnose se medusobno kao kvocijenti relativnih atomskih masa A i kemijsklh valencija v tih tvari ml m2 =~ = AJ/vJ a2 A2/V2 261 . Prvi Faradayev zakon Struja I koja protjeee elektroJitom izlucit ce na elektrodi u vremenu t masu m m = alt gdje je a - elektrokemijskl ekvivalent.1023 mol-I I - elementarnoga naboja e = 0.10-18 As F= NAe = 96353As/mol Elektrokemijski ekvivalent a odreden je molskom jom v elementa te Faradayevom konstantom F masom mm i valenci- kg/A s Vrijednosti elektrokemijskog o Materijal* I ekvivalenta nekih materijala a (u mg/A s = 10-6 kg/A s) °a I zluminij bakar - jednovalentni dvovalentni ciok blij tositar - - dvovalentni retverovalentni magnezij aatrij llikal dvovalentn i - trovalentni a mg/A s 0.093 2 0.0829 0.

U vakuumu (a to vrijedi prakticki i za zrak) relativna je permeabilnost Pr = 1. (Znak ~ znaci da promatrac gleda u smjeru struje. Permeabilnost Jlo = - - - permeabilnost praznog pro- praznog prostora Po je konstanta 1. koju najlakSe odredujemo elektricne struje I. kruznom) prstenu (obodne) duljjne I H = lw/I Smjer magnetskog polja odreduje se »pravilom desnog vUka«: podudara Ii se smjer aksUalnog pomicanja vUka sa smjerom struje U vodicu. P permeabilnost.) Gustota magnetskog toka (magnetska indukcUa) B (T = Vs/m2) materija- je magnetski tok <P(V s) na jedinicu povr~ine. b Prvo magnetiziranje Celika prikazuje pOCet" na (»djevieanska«) krivulja (a).257. Relativna permeabilnost Pr (bezdimenzUski broj) ovisi 0 materijalu i jakosti magnetskog poIja H. Po stora (vakuuma). a znak 0 znaci da gleda suprotno smjeru struje. ostat ce u Celiku remanentni magnetizam BR. Pr . Za feromagnetske materijale prikazujemo ovisnost gustoce magnetskog toka 0 jakosti 'magnetskog polja »krivuljom +8 magnetiziranja« B = f(H). 262 .MAGNETSKO I ELEKTRICNO POUE magneta ili oko vodimjerenjem Magnetsko polje nastaje oko polova permanentnih ea elektriene struje. Na slici struja ulazi okomito u ravninu crteZa. 10-6 Vs/A m.relativna permeabilnost. ~to ga u razIicitim lima izaziva magnetsko polje jakosti H B = <P/A= pH = PoPrH gdje su: A presjek. koji +H -H mozemo poni~titi samo suprotnim magnetskim poljem jakosti HK (»koercitivna sila«). Magnetiziranjem Celika do zasicenja u jednom (b) i drugom smjeru (c) krivulja magne-B tiziranja opisuje petlju (»histereza«). Jakost magnetskog poija H (A/m). magnetsko ce polje imati smjer okretanja vUka. Smanjimo li zatim jakost magnetskog polja do nule. iznosi - na okomitoj udaIjenosti r od beskonacno dugog vodica H = 1/2rrr u sredini kruZnog vodiea (= 1 zavoj) promjera d H = l/d u sredini svitka sa w zavoja na cilindru promjera d H = lw/d u sredini svitka sa w zavoja na zatvorenom (npr.

Krivulja magnetiziranja B Krivu/ja magnetiziranja 1. 263- Energija svitka iznosi .I 1aII.dinamo-/im transformatorski /im cd- eelieni /ijev sivi /ijev Nosivost magneta Na nosivim polovima magneta magnetske indukcije B i povdine ~ iz8DSi nosivost magneta F F = B2A/2po Induktivitet Induktivitet L nekog svitka sa w zavoja moZe se prikazati kvocijentom promjene magnetskog toka tP i struje I koja ga stvara L = wdtP/dl Svitaksa w zavoja kojemuje presjekA i duljina I ima induktivitetL L = PoPr w2A/I Induktivitet svitka hez Zeljezne jezgre (za zrak: Pr = 1) je dakle konstan.. telici za permanentne magnete (magnetski tvrdi relici) imaju vrlo ~iroku aillereznu petlju.'0 020 ) o '00 I---1--160 250 '00 630 1000 H 1600 2500 / Looo Aim 10000 ab ./ 1. telici pogodni za izmjeni~ne magnete (magnetski meki .-'/ / / / .-/ lY" 060 0.-' / .80 T \60 = f(H) za meki celik i sivi lijev B = f(H) za meki celik (1) i sivi lijev (1l) .---:.-' ..? .00 B 0.0 ./ - V 1.20 .-' ..:zici) imaju vrlo (prakti~ki zanemarivo) usku histereznu petlju.-./ /'" 1/ .: \'0 L-----. Induktivitet svitka sa Zeljeznom jezgrom zavisi od nagiba krivulje magoetiziranja (PoPr = B/H).

10" 10" 10" mramor parafin 4. 1012 6 . Er. ..8 8 ....107 4 . 10.7. 6. 70 - polivinilklorid - . za zrak 8... a njihova udaUenost a.4.30 7 .S 20 .....dielektricna konstanta (dielektricnost vakuuma).. 3. 2. 30 -30..IO" 10".. = 1.. Dielektricna konstanta praznog prostora 80 izoosi 80 = 8.. . S.. 6 10" 2 SO SO 30 .4 20 .3 S.tvrda kremen mikanit asfalt - 8.10 10"....C 10" 10" S. 100 2. . 4 10" ..elastini tvrdi porculan staklo lak kriljevac tinjac tvrda Ijepenka ulje (Iransformalorsko) 3 ..10" S . iznosi gustoca naboja D (C/m2) Q D=-=8E=80BrE A ~ gdje su: E ..9.. Jakost elektricnog polja E (VIm) izmedu dviju paralelnih ploea medu kojima je napon U.2 . Vrijednosti za razlicite izolatore sabrane su u slijedeeoj tablici.17 10" 2.. 7 10. .... 2.. 1S.. 4 3 . 1012 S ..60 10 .3 100 SS. . 0. .. 20 - - 7S . izoosi E=!! a Na ploei koja ima naboj Q (C) na povrJini A (m2). +60 3 2.30 8 .8 -40.... .006. +80 ...Elektri&to polje nastaje izmedu medusobno izoliranih vodiea pod naponom (i opcenito: oko svakog statickog naboja)...S.. .. Specificni elektricni otpori. 4..10" 6 .. 80..meka . .12 I 130 8S 264 ...... 10-12 A s/V m Dielektricnost izolatora 8r zavisi od materijala (izmedu ploea) i izoosi za vakuum Br = I... 30 4 .. 2... 38 12 .40 1050 - 1.relativna dielektrienost izolatora.7 10< .S 0. 9 2 .7 3.20 650 6S 60.8 3S .8 20 2. ....S 11'8.dielektricnost. 8 10<. relativna dielektricnost i probojna cvrstoca elektricnih izolatora Specifibli otpor e Relativna dielektrinost Probojna vrstoCa kV/mm Doputena maksimalna temperatura Materijal am bakelit guma .854 ..... ...

Ako se magnetski tok tP mijenja u vremenu t.DCtskompolju gustoce B (T). . I-I b) u serijskom spoju (poveCavase razmak ploCa)daje ukupni kapacitet C premajednadfbi IjC = L IjC. . . se napon Vj = -w(dtPjdt) Na tome se induciranom naponu Viosniva djelovanje elektricnih generatora. Sila F (N) koja djeluje na vodic elektricne struje jakosti [(A). na duljini I (m). B 2. iznosi F=BII Sila F je usmjerena prema manjoj gustoci magnetskog potia koje rezultira iz magnetskog poUa gustoce B i magnetskog poUa §to nastaje oko vodiea struje jakosti 1. .Kapadtet Kapacitetom C definiramo omjer elektrienog naboja Q sabranog na dvjema dektrodama kondenzatorai napona V medu njima C = QIV Kondenzator kojemu je povrSinaparaleInih ploca A. Ta se sila F iskori§tava u elektromotorima. m 265 l . U vodicu duUine I (m) koji se giba brzinom v (mjs) kroz magnetsko poUe gustoce B (T) inducira se napon Vi (V) Vj=Bvl . Spoj vile kondenzatora a) u paralelnom dielektricnosti Br materijala spoju (povecava se pOvrSina ploCa). ima kapacitet C C = BOBrAja Kapacitet kondenzatora ovisi dakle 0 relativnoj medu ploeama (izolatora). u ma!. .. a razmak medu njima . + C. F Inducirani napon Vj uzrokuje struju takvoga smjera da se 'IOdic giba brzinom v prema veCoj gustoci magnetskog polja B loje rezultira iz magnetskog poUa gustoee B i magnetskog poUa nastalog oko vodiea struJe jakosti [. I-I Energija kondenzatora Wc = CV2j2 Vodlc eIektrlcne struJe u magnetskom polju 1.= IjCI + IjC2+ .= Cl + C2+ . u svitku sa w zavoja koji llliruje inducirat Cc. daje ukupni kapa- enet C C = L C. + IjC.

ls okr . struja vremenski zaostaje za naponom. Broj Broj Broj Brzina vrtnje Broj pari pari n polova polova polova polova okr. .zbog potiskivanja (skin-efekta) . + lIXLn Kut faznog pomaka rp izmedu struje i napona tan rp = X/R = (XL .5 2Y" okr.5 5 600 20 40 10 10 12 8'h 500 24 48 6 Kruma frekvencija (pulzacija): w = 21tf Otpor za izmjenimu struju Brzina vnnje n okr.IZMJENICNA STRUJA Izmjenibri napon ~to nastaje u vodiama elektribrih generatora izaziva u zatVorenom strujnom krugu izmjeni/!nu struju odredene frekvencije.. 266 .+ XLn Xc b) u paralelnom spoju lIX =i=1 t = XCI + Xa + .. 256). lIXcn lIXi lIXc = lIXc1 + lIXa lIXL = lIXLI + lIXL2 + . .ls 6. . + XCn + . - Djelatni otpor za izmjeni(!nustruju . ako je XL < Xc.=1 L n Xi = XLI + XL2 + . Pri niskim freitvencijarna.Imin p 2p p 2p 1 2 50 3000 8 16 25 2 4 1500 10 20 3 6 16'h 1000 12 24 4 8 750 16 32 12. gdje su: R2 djelatni (omski) otpor. Njoj odgovaraju slijedeCi brojevi pari polova p i brzine vrtnje n koje se najvi~ upotrebljavaju: . . medutim.lmin 375 300 250 187.25 5 4Y.. F r e k v e n c i j a f izmjeni(!ne struje ovisi 0 broju pari polova p i brzini vrtnje n generatora f = pn Normalnafrekvencijaizmjeni(!ne struje u Evropi je f = 50 Hz.nije jednak djelatnom otporu za istosmjemu struju (vidi str. . lIwC = XL Xc Jalovi 'je otpor X = wL gdje su: induktivni otpor (induktancija) XL = wL - - kapacitivni otpor (kapacitancija) Spoj vile jaIovih otpora: a) u serijskom spoju X XL Xc = lIwC =.5 150 125 R - Cjelokupni (prividIrl) otpor Z (impedancija) iznosi: Z = V + X2. ta je razlika neznatna. X jalovi otpor (reaktancija). . struja prethodi naponu za kut rp.Xc)/R Ako je XL > Xc. 3.125 4.

ezdi Spoj u trokutu p.= 0.UlcoslfJ jalova snaga p. Linijski napon Linijska struja Spoj u zvijezdi U I I -S fa2Di napon fama struja Ca2Di napon Uf = u!V3 If = I Uf --------- Spoj u trokutu =U fama struja Snaga P If = 1!V3 snaga Spoj u zvi. = 3 UrIr= V3. UltcoslfJ Pri racunaniu s~age P i rada W Caktor snage cos IfJodnosi se na fame djelatna Ur i If. = V3. omjer snage Pz = U2/2 (V A) sekundarne strane i snage PI = UI/I (VA) primarne strane. 1000 kVA) .Jednofazni Struja I Snaga p sistem prividna snaga djelatna snaga jalova snaga faktor snage - RadW Trofazni sistem I = U/Z= U!VR2+X2 p. UIsinlfJ Rad W W=Pt = V3.. 1 kVA) .= 0. = UI .985 267 i . P = UlcoslfJ p.. = PIU I = W=Pt=UltcoslfJ Trofazni sistem izmjenicne struje ima 3 napona kojima su faze medusobno pomaknute za kut 21t/3 (= 120°).92 za velike snage (npr. = UIsinlfJ COSIfJ PIP. izmjeniene struje namotu transformatora . Transformacija - prividna snaga vrijednosti Inducirani naponi Uj u primarnom i sekundarnom odnose se kao njihovi brojevi zavoja w Napon Uz na stezalikama Uj t/UjZ = wdW2 sekundarnog namota je zbog gubitaka manii Uz < UI (WZ/WI) Korisnost transjormatora ". tj. razmjerno je dobra (transCormatori nemaju gibJjjvih dije]ova): za male snage (npr. UI P =V3.

I c) za radne temperature do 1450.000 035 1100 1300 930 1100 1300 1350 - 1400 1500 1350 1400 1530 1530 1500 268 - . volfram (Mo i W u redukcijskoj atmosferi!) .C. silikarbon do 1400. omaks 1. aluminija i kobalta (cekas ekstra.C drugi) . .za laboratorijske peei.000 17 0.00008 0.C 1370 Materijal cekas cekas I Specifini otpor Omm'fm 1.00006 0.za radne temperature do 1700.C karborundni ~tapovi (silit.C elektrografit za elektrode elektricnih peei itd. nikla i kroma (cekas. taljenje i temperovanje te peei u atmosferi sumpornih i drugih plinova.za peei za farenje.C slitine feljeza. d) .12 1.00025 0.za kuhala.000 52 Maksimalna radna temperatura ..00005 0. industrijske peci..97 cekas 11 cekas ekstra nikrom nikrom V kanta1 A kantal A.) .C rodij. 1100.C slitine reljeza. peei za taljenje. peci.C Talite . laboratorijske peci itd.35 1. e) za radne temperature do 2300.06 1. molibden.00009 0.45 1. kvarcilit do 1450.za peei keramicke industrije. kantal itd. - Osnovni podaci idce upotreb/javanih otporniik ih materijala za grijanje Temperatumi koeficijent otpora K-1 0.08 1.) .40 1. kroma.08 0. nikrom itd.66 - - 930 - I 0. b) za radne temperature do 1350.ELEKTRICNo GRIJANJE Jouleova toplina Q (J) je toplina koja se razvija u vodicu otpora R (Q) kojim teee struja I (A) u vremenu t (s) Q = J2Rt Za elektricno se grijanje upotrebljavaju ponajvi~e slijedeei materijali: a) za radne temperature 800.

30 0.3 11.00 0.21 18.0 1.10 1.50 0.90 1.* mm aIm Promjcr I Otpor j 0.25 23.00 0.46 10.8 9.!!. masa gfm 5.21 I 2. Proraam pea .35 12.C Toplina q Jls mm' I 700.0 26.006 Dopu§tena optereeenja ycraturi fice oko 800.20 1.3 6.31 okrugle fice cekas 11 na §amotnoj podJozi pri tem- I I Dulj.40 0.82 1.81 1.08 29..06 5.81 15.65 3.02 1.4 0..7 16.75 2.50 5.7 4. masa gfm 0.5 7.50 0.7 3.10 0.00 1.C Jls mm' 0.10 13.Toplina q (J/s mm2) §to je otpornicka fica za grijanje predaje u jedinici wancna s jedinice povriine pri razlicitim temperaturama fice imosi priblifno: Tempcratura lice Toplina I .22 1.62 0.80 2.8 14.3 1.30 0. Pri800.60 0.45 7./m)..0 2. U fice i njezin otpor b.76 1.52 5. 0.88 4.50 0. RI 269 . 0. .45 1.C. . Za traZenu snagu elektriCnih grijalica P uz napon U odredujc se struja I = !.7 21.65 1.51 17.90 0. .3 ficc R.60 0.1roracuna se potrcbnao duljina odabrane I=.006 I .) U2 R=- P lice I (m) .. 800 900 I 1000 1100 0.44 3.25 0.95 2.10 0. struju I odabere se iz tablice odgovarajuci promjcr RI za duljinu fice 1 m (o.58 0.09 12.80 2.70 3. .008 0.76 7.99 4.30 16.C: 1* A Struja 1.58 1.37 Dulj.60 6.2 3. Iz ukupno potrebnog otpora R (0.02 0.6 0.48 1.29 fice R.40 9.2 1* A Struja 8.35 2.00 0.01 q Temperatura fice .1 .6 2.90 21.0 '12. * mm aIm PromjerI Otpor 0.16 6.55 4.80 3. .08 25.004 .8 1.

150 150. fina mehanika.. . 40 80 Lokalna i opb rasvjeta opb na na)nepoosrednja volj..0..300 na najneradnog povoljnijem mjesta mjestu 10 50... . mjcstu 20 10 30 15 40 20 50 30 75.5 13. graviranje.r I I ELEKTRICNA RASVJETA Svjetlosni tok 4> (Im) je ukupna koliana svjetlosti koju rasvjetno tijelo emitira u svim pravcima. 300 50 300..6 15. zemljani radovi i sI..3 10. kovanje. Svjetlosna jakost I (cd) je svjetlosni tok 4> na jedinicu prostomog kuta w I = 4>lw Prostorni kut w je dio prostora koji obuhvaea pla§t isjetka kugle polumjera r ako je A osnovica isje~ka w Alr2 = Rasvijetljenost (osvijetljenost) E (Ix) je gustoCa svjetlosnog toka 4> kojom izvor svjetlosti osvjetljuje povrsinu A E 4>IA = IIr2 = Rasvijetljenost opada dakle s kvadratom udaljenosti od izvora svjetlosti.1000 100 1000..1 18. pisanje i sI..3 21.1 9.. 100 20 100.8 8. . 5000 Pod pojedinim se vrstama rada razumijevaju: grubi rad osrednji rad fini rad vrlo fini rad lijevanje.. Luminancija (sjajnost) B (cdlm2) je svjetlosna jakost koju izvor svjetlosti zraa s jedinice svoje povdine.0 270 . montah.5 7..35 Svetlosni tok 4> farulje s.kovinskom niti snage P (kod 220 V) P{W) 15 25 40 60 100 200 300 500 1000 1500 2000 tlI{Im) 112 194 322 555 1070 2500 4070 7550 17100 27500 42000 tlIlP(1mIW) 7.40..rad na strojevima.. * Potrebna rasvijetljenost E (Ix) prostoriia Opta rasvjeta Vrsta rada grubi osrcdnji Iini vrlo Iini osrednja 20.. normalni rad na alatnim strojevima.15..55 indirektna razvjeta 11= 0.7 12. atanje. 40.0. cnanje i sI.1 17. zidanje i sI.. Potreban svjetlosni tok 4>za osvjetljenje povdine A rasvijetljenoSCu E 4>= EAI1I gdje korisnost rasvjete 11 ovisi0 narlivii naanu postavljanja rasvjetnog tijela te o obliku i boji zidova i stropa (veta je pri svjetlijim zidovima): direktna rasvjeta 11= 0. precizni.

Trofazni asinhronimotori djeluju na principu okretnog magnetskog polja.250% nazivnoga). Krivulja A vrijedi za ukIjueene otpore pokretaCa. a) ko/utni asinhroni motor ima rotorski namot spojen - preko kJiznih b) kavezni asinhroni motor ima £otorski namot U obliku kaveza kratko spojen. Pokretni je moment znatan (120.ELEKTROMOTORI Motorf istosmjerne struje 1. To je najjednostavniji motor i zato u veJikoj upotrebi. trolejbus). dizala itd. Kompaundni motori su kombinacija serijskog i paralelnog Upotreba: za veee snage (npr. takoder veei bd nazivnoga. Paralelni (poredni) motori (imaju uzbudni namot vezan paralelno s rotorskim namotom). a brzina vrtnje n pada. * Promjenu smjera vrtnje motora istosmjerne stroje postiiemo zamjenom stezaljki uzbudnog ili rotorskog namota.tj. Trofazni asinhroni motor ima tvrdu karakteristiku. Obrnuto: rastereeeni motor teZi da »pobjegne«. znatno veei od nazivnoga (300% i vi~e). Serijski motori imaju »meku karakteristiku«. Motorf izmjeol~ne struje . - - "t:L M 271 . tramvaj. i to: koluta . za pogon u valjaonicama). B za kratko spojeni rotor (otpori iskljueeni).. Pri porastu optereeenja raste moment M na osovini. Pokretni je moment M.. ' "~ n Pri opterecenju . pri poveeanju momenta M - brzina se vrtnje n mijenja samo n~znatno.na otpore pokretaea. Paralelni motori imaju »tvrdu karakteristiku«. Serijski motori (imaju uzbudni namot vezan u seriji s rotorskim namotom). a rotorski je zatvoren U svomu krugu. motora. 3. 2. Brzinu vrtnje istosmjernih motora reguJiramo mijenjanjem uzbude (ekonomieno) ili otpornikom u seriji s rotorskim namotom (neekonomicno) ili mijenjanjem prikIjueenog napona. 1. Upotreba: elektricna vuCa (elektricne teljeznice. Statorski i rotorski namoti medusobno su odvojeni: statorski je vezan na trofaznu mrefu. Pokretni je moment M.

). Sinhroni motor ne moze sam krenuti (osim u specijalnoj izvedbi). a pokretni moment iznosi 30 .regulacijskim transformatorom prikljueeni izmedu motora i rnreze. Karakteristike kolektorskih motora slicne su karakteristikama motora istosmjeme struje: serijski kolektorski motor ima meku karakteristiku. koji pokreeemo uz ukljueene otpore (manja struja pokretanja!). Treba ga dovesti na sinhronu brzinu (npr. ovisna samo 0 frekvenciji rnreze. Upotreba: gdje god je potrebna regulacija brzine vrtnje kod motora izmjeniene struje (papima i tekstilna industrija. prikljueenim na rnrero. pri znatnijim optereeenjima i za korekciju faznog pomaka.sinhrona. Jednofazni asinhroni motor stvara okretno magnetno polje radnim i posebnim pomo6um namotom statora. 2. a neovisna 0 optereeenju (momentu M).f . Brzina vrtnje n je konstantna . Brzina se vrtnje regulira: - . mijenjanjem broja statorskih polova preklapanjem (kod kolutnih i kaveznih motora). 3. redovno neekonomicno). i rotor s nizom polova - permanentnih magneta (za manje snage) iIi elektromagneta napajanih preko kliznih koluta istosmjemom strujom iz posebnog izvora (za veee snage). 200% nazivnoga. Jednofazni motor ima takoder tvrdu karakteristiku. odvojcima na statorskim namotima. Kolektorski rrwtor ima kolektor (komutator) (poput istosmjernih motora) koji omogucuju regulaciju brzine vrtnje u ~irokim granicama (aIi je skuplji od asinhronih motora). dizala. Brzinu vrtnje mozemo regulirati otporima u rotorskom krugu (samo kod kolutnih motora. Kod kratko spojenih rotora (kavezni motori) moze postia osmerostruku vrijednost nazivne struje. Zato se za iole veee jedinice upotrebljava kolutni motor. medutim. Gruba regulacija brzine vrtnje moguea je. a zatim otpore postupno iskljueujemo. Pri optereeenjima veam od granienoga (MmaJ sinhroni motor ispada iz koraka te se zaustavlja. 4.. posebnim motorom). 272 . Upotreba: tamo gdje je potrebna potpuno konstantna brzina vrtnje. Smjer vrtnje mozemo promijeniti medusobnom zamjenom bilo kojih dviju faza na stezaljkama statora. elektriene zeljeznice itd. pomicanjem eetkica. paralelni kolektorski motor ima tvrdu karakteristiku. Upotreba: kao maIi motori u industriji i kueanstvu. Kod kaveznih motora veee snage struju pokretanja smanjujemo posebnom preklopkom »zvijezda-trokut«. Trofazni sinhroni motor ima stator s trofaznim namotom. t 1 Struja pokretanja trofaznih asinhronih motora je vrlo velika..

snaga.. 19. Kratkotrajni pogon Motor radi kratkotrajno (npr.85. Prekidni pogon Motor radi u kraCim periodima rada i mirovanja. 0.----- To' dostiCi vrijednosti: S obzirom na klasu izolacije motora moZe temperatura 90.. .. 0.. 10 10.. .... tako da za vrijeme rada smije postiCi dopmtenu maksimalnu temperaturu.88 0. a za vrijeme mirovanja potpuno se ohladi na temperaturu oJwline.86. ali se za vrijeme prekida ne ohladi na temperaturu okoline.Strojarski prirutnik 273 .vrijeme): 1. .90 0. . sist.0.. Tlmot iznose: Vrsta struje istosmjerna jednofaz. To .30 ill 60 min).78. 10.91. . .90.78 0.91 50. Zbog toga mozemo motor kratkotrajno opteretiti znatno vi~e nego je njegova nazivna snaga u trajnom pogonu. T . 180°C (ill i vi~e). 155. tako da smije za vrijeme rada postiCi dopmtenu maksimalnu temperaturu.86 0.0. sistem do 1 0. . 50 0. = Tlmoty?' Ulcosq.temperatura okoline. 267). trofaz. Trajni pogon Motor radi bez prekida i postiZe konaenu stacionarnu temperaturu koja ne smije prem~iti dopu~tenu maksimalnu temperaturu.. v.. . . Razlikujemo razne vrste pogona motora. 120.88. 130.0.. 105. str. iznosi: za istosmjernu struju za jednofazni sistem za trofazni sistem Korisnosti elektromotora P P = TlmotUI P = TlmotUlcosq.80 Za snagu motora P kW 2..temperatura. 2.. . .Soaga elektromotora Snaga elektromotora koji iz mreze tro~i struju jakosti I pri naponu U (linijske vrijednosti.65.0. 3.0. od kojih su najkarakteristienije sIijedece (prikazane dijagramima u kojima su: P .92 boor elektromotora Pri izboru snage motora za odredeni pogon odlueno je zagrijavanje motora.100 0.93 0. t .

3 1. U tom slueaju valja proraeunane vrijednosti za pad napona u pomnoziti faktorom iz tablice: Presjek zice mm2 cosrp 0. specifiCni otpor materijala p (C mm2/m) te jakost struje I(A).2 1.1 I I 16 1. u ne!to veci zbog dodatnog induktivnog otpora. napon U(V) i fazni pomak 'P na mjestu potro!nje (za trofazni je sistem U linijski napon. iznosit ce pad napona u (V) u vodu niskog napona polofenom u cijevi iIi kablu: za istosmjernu struju u = (21/ A) e 1 = (211A) e PI U u za jednofazni sistem = (211A) e I cos rp = (21/ A) ePIU za trofazni sistem u = (1IA)eJf3.8 0.2 95 1. 267!).36 1.24 1.7 I 10 1.Pri izboru snage motora za neki pogon vrijedi pribliZno Ifl.9 2.5 1.9 0. struje peW).8 2. If. Icosrp = (IIA) eP/U Iz tih jednadzbi mofemo izracunati presjek zice A za odredeni dopu!teni pad napona u.2 2.15 i I 25 1. M = VL (MD2tD)/t gdje su: M za izbor motora odIuean jednoliki moment vrtnje u vremenu t.15 1.32 1.5 1. If. snagu el. Uz priblizno iste brzine vrtnje vrijedi to i za snagu P - - ELEKTRICNI VODOVI NISKOG NAPONA Pad napona u u vodu je razlika izmedu napona Uo na izvoru elektricne struje i napona U kod potro!aea u = Uo - U Uzmemo Ii presjek fice A (mm2).6 I Dopu!teni pad napona izrazen u postocima nazivnog napona mreze iznosi: za skupni dovod od uvoda do elektricnog brojila za rasvjetne instalacije od brojila do koje god svjetiljke za motorne instalacije od brojila do motora - 274 .7 I I 50 1. MD pojedini momenti vrtnje u pojedinim vremenima tn. Kod niskonaponskih je zracnih vodova za izmjenicnu struju pad napona . vidi str.4 1.2 I I 35 1. duljinu voda (ne fice!) I (m).9 I I 70 1. odn.7 1.6 1.

18%. III: jednozilni izolirani vodici. topline i :ill:mijskih utjecaja.5 4 6 10 16 Al I rastalnih siguraCa Presjek vodiCa mm' Cu 25 35 50 70 95 120 150 185 Al 35 50 70 95 120 150 185 240 I rastalnih siguraCa I II III Nazivna struja - 2. odgovarajuee sniziti (pri 40°C za 25 odn. . kabelski iIi vi~ezilni vodici koji nisu poIOZeni u cijevima.75 I 1. U postrojenjima s mponom od 65 do 250 V prerna zemlji zaStitne su mjere potrebne tamo pIjc je prelazni otpor covjeka prema zemlji smanjen zbog vlage. Pri vi~im temperaturama vaIja ove vrijednosti pri vodovima. jednozilni postrojenjima.5 2.ZaStita vodova Vodovi moraju biti zaStieeni od preoptereeenja kama) da se ne bi prekornjerno ugrijaIi. osiguracima (iIi rasklop- Najveea dopuitena trajna struja u vodicima (= nazivna struja osiguraea) Presjek vodiCa mm' Cu 0.5 4 6 10 16 25 10 16 20 25 35 50 63 I II III Nazivna struja 80 100 125 100 125 160 200 225 260 300 125 160 200 225 260 300 350 500 10 16 20 25 35 50 63 80 16 20 25 35 50 63 80 100 240 - - 350 430 430 I: izoIirani vodici istoga strujnog kruga. izuzev kod rucnih svjetiljki i drugih elektrimill naprava u kotlovima i slienim tijesnim prostorima. slobodno poloZeni u zraku. 42 %). u prostorijama s kamenim iIi betonskim podom. ZaStitne mjere u niskonaponsklm postrojenjirna I OSteeenjem elektricnih strojeva i naprava mogu vanjski dijelovi postrojaIja doei pod napon i time u sluCaju dodiradovesti u opasnost osoblje koje IIiima rukuje. 275 1 . Za napone preko 250 V potrebne su z~titne mjere u -u:om slueaju. kod me'. poloZeni u izolacione cijevi. spojni vodovi u rasklopnim 50 mm2 Cu iIi 70 mm2 AI.DUb konstrukcija itd. vi~ezilni savitljivi prikljucni vodovi. goIi vodovi presjeka do I Sve vrijednosti navedene u tablici vrijede za temperaturu okoli~a do 25 'C. II: cijevni (oklopljeni) vodici. izoliranim pIIIlom iIi termoplastom. Po propisima JUS 0 postrojenjima s naponom do 65 V prema zmlji nisu zaStitne mjere potrebne. pO 55°C za 62 odn.

Obifajno ga dobivamo transformatorom (s odijeljenim namotima!).U niskonaponskim zaStitne mjere: postrojenjima (do 1 kV) primjenjujemo slijedete 1. Uzemljenje (a) ima zadatak da se u slufaju kvara na troAilu. 4. vodovod. Zato se uzemljenje yeah troAila iz ekonomskih razloga izbjegava. Vafno je da strana malog napona bude galvanski potpuno odvojena od primarne strane i da ne bude uzemljena. Uzemljenje. a kod istosmjerne struje akumulatorom. kotIovnicama. ZaJtitne sklopke. male motore i dr. Primjeno malog nopono. 3 . Nulovanje. 2. ZaJtitno izoliranje. Treba onemoguati istovremeni dodir eventualno bliske vodovodne instalacije. pri kojoj je troAilo uzemljeno. Da bi se u slufaju kvara na elektriarim postrojenjima izbjegla opasnost od dodira onih metalnih dijelova koji bi tom prilikom mogli d08 pod napon (kuaAta skIopki. U vlafnim prostorijama. vew se troAila na »sistem zaStitnih vodova« (meta1ne konstrukcije zgrada. 1 'b: L--~ -' YT s T R 3. Da bi se to osiguraio. rudnici) s vlastitim generatorima ill transformatorima (s odijeljenim namotima) gdje je vafno odrZavati pogon i u slufaju dozemnog spoja jedne faze. 6. 276 . Kod s t r u j n e zaAtitne sklopke. prevlaCimo ih izolacijskim materijalom ill polafemo po tIu prostira~ od gume ill plastiarih masa. . traarice i sI. Kod nap 0 n s k e sklopke. . Primjeno siste1TllJzaJtitnih vodova.). ruace polumih prekidafa itd. Valja paziti da vodovi budu dimenzionirani tako da pri kratkom spoju izmec1u faznog vodifa i nulvoda uistinu t~ struja koja Cc sigurno isklopiti. kad vanjski dijelovi dodu pod napon. otpori uzemljenja moraju biti dovoljno maleni. 5. »mali napon«. garazama i sI. strujni krug zatvori kroz zemlju i da ta struja izbacivanjem osigurafa (b) sama prekine napajanje defektnog troAila. a osobito za prenosiva troAila (ruene svjetiljke. dolazi do isklopa kad se na kuaAtu troAila zbog defekta pojavi odrec1eni napon..) upotrebljavamo napon najviAe do 42 V.. U prostorno ograni~nim mrdama (tvornice.) koji je uzemljen. struja defekta kroz uzemljivae prouzrokuje aktiviranje sklopke. Nulovanje je spajanje dijelova postrojenja koje Zelimo zaStititi na uzemljeni neutralni vodie. tzv. pri kojoj je troAilo uzemljeno kroz samu sklopku. Tune se postiZe da svaki spoj sa zaStiCcnim dijelom ostane kratki spoj i da struja kratkog spoja izazove isklapanje defektnog troAila.

.ELEKTRICNA OPREMA MOTORNIH VOZILA Motoma vozila gone gotovo iskljuavo motori s unutamjim izgaranjem sislema OUo iIi Diesel (str. . tj. Nazivni napon instalacije je 6. Za njihovo djelovanje i za dodatne svrhe . Kad se od njega odvoji. Potrebna 'pokretna struja je veoma velika (nekoliko stotina A.mu je potrebna elektriena oprema koja se sastoji u prvom redu iz. Valja ih pokrenuti posebnim pokretacem.. 12. indukcionog svitka (T).potro~ca u vozilu (V). Pri motomim vozilima je pokretac redovno istosmjemi serijski elektromotor kojega nlipaja akumulator.j paljenje goriva). elektromotorom ili pomocu komprimiranog zraka i 51. 24 V. vozila samo za vrijeme pokretanja. »brave«) (z) redovno je na elektromagnetski nacin. Posebno je zimi optereeenje najveee kako za akumulatorsku bateriju (u kojoj niske temperature smanjuju brzinu reakcije elektrokemijskoga procesa). v M 5 Pokretai! Motori 5 unutarnjim izgaranjem ne mogu krenuti sami od sebe. . Uklapanje pokretacke sklopke (tzv. motorima sistema Otto jo~ i iz . 0 eem se brine pose- I I I 277 . 255). iznimno i 1000 A). pokretac bni rasklopni ure~aj.akumulatorske baterije (B) pokretaca (Z) generatora (G) s regulatorom (R) z pri . prekidaea (P) s kon- denzatorom (K). Pokretac je u spoju 5 motorom motor samostalno krene.. Zbog velike pokretne struje smije pokretac biti u pogonu samo kratko vrijeme.ure~lija za palje~e. razvodnika (D) i svjeeica (S). tako i za motor (u kojem niske temperature poveeavaju trenje u lefajima zbog viskoznijega maziva i koee rasplinjavanje .

Trenutak nastanka iskre (pretpaljenje!) ude§ava se relativnim pomakom prekidnog batiea s obzirom na njegov pogon s osovine. Za vrijeme pogona motora nastajanje iskre prilagodava se brzini vrtnje motora centrifugalnom regulacijom. Prekinueem primarne struje smanjuje se u svitku za paljenje magnetsko zbog polje. koja sama ne moZe inducirati napon u sekundarnom krugu.).mm. a njom se napajaju i ostali potro§a. farovi itd.Generator i regulator Generator motornog vozila sluii za punjenje akumulatorske baterije u kojoj se skuplja za pokretanje potrebna elektricna energija. Pri savremenijim motorima s unutarnjim paljenje na principu elektronike. lndukcioni svitak je u stvari transformator s primarnim (p) i sekundarnim (s) namotajem. zvucni signali. U tu je svrhu potrebna struja visokog napona koju proizvodi indukcioni svitak.m. Struja visokog Iz- - - napona vodi se nato u razvodnik koji je prenosi na svjeeice. 0.7. Generator moZe biti istosmjerni (dinamo) iIi izmjenicni (alternator). Da bi se dobio potreban jednoHki napon. da generator proizvodi vrlo promjenljivi napon. Ureofaj za paljenje Motori s unutarnjim izgaranjem sistema Otto trebaju jo§ i uredaj za paljenje kojim se stvaraju iskre na svjeeicama motora. a u ovisnosti od podtlaka u usisnoj cijevi motora. izgaranjem izveden je uredaj za 278 . §to je prilagodeno mogucnosti preskoka jake iskre. Elektrode na svjeeicama su razmaknute za 0. Za to je potreban prekidac struje tako vezan s motorom. §to znaei. §to izazove u sekundarnom krugu inducirani napon koji je velikog broja sekundarnih zavoja veama visok (do 30 kV). Razvodnik je vezan s motorom tako da iskrenje na svjeeicama odgovara potrebnom rasporedu djelovanja pojedinih cilindara motora.. Stoga je njegova brzina vrtnje isto tako promjenljiva kao i brzina motora. Kroz primarni namotaj teee istosmjerna struja (nazivnog napona instalacije).Ci u vozilu (signalne svjetiljke.5 . koje su od volframa iIi slicne kovinske sHtine) smanjuje kondenzator koji uz to inducira vi§i napon. Generator je vezan neposredno s motorom vozila. generatoru je prikljueen generatorski regulator koji upravlja njegovim pravilnim djelovanj. Preveliko iskrenje na kontaktima prekidaCa (na »platinama«. Pri Otto-motorima generator dobavlja i struju za uredaj za. mjenicni generator mora imati jo§ i ispravljac. da prekine primarnu struju u trenutku potrebne iskre na svjeeici. paljenje..

da bi se potom ustaIio za dulje vrijeme pramjenja na 2 V.. Kao elektrolit slufi kaIijeva lufina (KOH).prainjenje Cinom elektriciteta (A h) koju akumuJator.9 pun 1.8 a .17.24 24. 1. a negativna elektroda kao anoda) proces je suprotan..0 1.. aIkaInih sa eelienom odn.. ~ 0 b 120h) t I I 279 Ii . Ni k a 1. na negativnoj dektrodi (kao katodi) Cisto olovo Pb (sivo). Kad napon padne do 1.) najrdireniji je olovni akumulator.12.14 kgldm3 '1Je 15.285 29.2 V.27.. On je ovisan 0 veliCini i kakvoCi aktivnih povdina olovnih ploCa i njihovom broju u svakoj akumulatorskoj eeliji. = 2 V. dok se u elektrolitu poveeava koncentracija sumpome kiseline H2S04. bdmijevom i nikalnom elektrodom i dr..4 V. Nazivni je kapacitet odreden strujom pri kojoj se napunjeni akumulator prazni 20 sati.20.7 PrikljuCni napon akumulatorske eelije je kraju punjenja dostife napon do 2. a pramjenje vaIja prekinuti pri napon 1 V.. aIi pri poeetku pramjenja mjesta padne na = 2. Nazivni je napon 1.5 .32.. o I 0 v n i a k u m u I a tor ima .punjenje Kapacitet akumuJatora je odreden kolib . = 2.u svakoj akumuJatorskoj eeliji po dvije dektrode od olova u razrijedenoj sumpomoj kiselini kao elektrolitu.8 V. Pri 2.. Obje se dektrode u elektrolitu oblofe olovnim sulfatom PbS04. Pri punjenju akumulatora (dovodenjem istosmjeme struje) nastaju na pozitivnoj elektrodi (kao anodi) olovni dioksid Pb02 (smedi). 1.15 V.2 U 2..26.Akumulatori ElektriCni akumulatori su sabiraCi elektriene energije u kemijskom obliku.d m ij s ki a k u m u I a to r djeluje po elektrokemijskom sistemu Ni-hidroksid-Cd te mofe biti hermetski zatvoren. mofe dati pri pramjenju. vaIja pramjenje prekinuti. Kapacitet akumuJatora se smanjuje s porastom struje tokom pramjenja..8 .1 . Osim posebnih izvedbi akumulatora (kao npr. - Za vrijeme punjenja i pramjenja mijenja se gustoCa (! elektrolita: stanje akumulatora gustoCa(! prazan normaIan 1.k a. Pri pramjenju (kad pozitivna elekaoda djeluje kao katoda.0 1.. 1.

i to pri naponu U do 106 V.. Zivine ventile i poluvodi~ke ventile.5 . .. P 0 I u v 0 d i ~ i su tvari koje se po vodljivosti nalaze medu vodi~ima (kovi. elektronku.. I u Zivinim ventllima t~ struja samo u smjeru od anode ka katodi. nama) i izolatorima. Struja u Zivinim ventilima matno je veCa nego u elektronkama: J = 10 . . a pri upravljanim elektronkama jo~ i mreZica za upravljanje M. Napon na mreZici za upravljanje vrlo jako utj~ na tok elektrona.. dok su u prostoru cijevi iom Zivinih para. 106V. Elektronke su zrakoprazne (evakuirane) cijevi u kojima su ugradene anoda A i katoda K..: 102 A pri matnom naponu U = 10. Primjeri specifi~nog otpora (! u Q mm2/m: sillcij Si 102. lOs A.. ~to maa da elektronka propu~ta struju u smjeru od anode (+) prema katodi (-).l. dok je u suprotnom smjeru spretavaju (pri velikom otporu). "Paljenje« (elektriau spoj medu katodom i anodom) treba izvesti posebnom napravom. 280 . PoluvodiCki ventili . Vee i mala promjena napona UM na mreZici izaziva veliku promjenu struje J kr. Iz tdarene katode giblju se u praznom prostoru elektrom prema anodi.1010 Vodia srebro Ag "" 10-21 Poluvodia Zeljezo Fe "" 1O~1 germanij Ge 102.ELEKTRONIKA ElektriCni ventlli Elelctriau ventlli posjeduju svojstvo da provode struju u jednom smjeru (pri malom otporu).. dok je u suprotnom smjeru ne propmta. Zivini ventili su zrakoprazne cijevi u kojima je katoda Ziva.0. Prema izradi mozemo ih podijeliti na glavne skupine: elektronlce.106 Izolatori porcuIan "" 1018 Pod razliatim utjecajima imaju poluvotinjae "" 1020 dia svojstva vodi~ ill su bliZe izolatorima.. S obzirom na razne izvedbe elektronki moZe tea medu anodom i katodom struja J = 10-2.

Ge) prisutan 3-vaIr:&tni lemenat (npr. 281 . Pri difuzijskom naponu (pri Ge diodi: 0. pri Si unA).zona P nastaje. .8 V)pojavit re se struja lA. Smjer provodnosti PrikljuQ li se na anodu prema katodi pozitivni napon UA. tranzistori. Na strani zone P ima dioda anodu A.6.4 V. . koje daju kristaIu pozitivan naboj. ++ -m- + + --- + -- N - ~ci Pri neposrednom dodiru zona PiN u jednostrukom kristalu nastaje na obiju zona »zaporni sloj«. Pri visokom (»probojnom«) naponu poraste struja IK skokomice (te moZe uni§titi diodu). Diode Diode su neupravljani -zone P i zone N: ventili. koja s daIjnjim povi§enjem !'. ako je u monokristalu 4Y:!Ientnoga poluvodi~ (npr. vrste ventila na . a na strani zone N katodu K. Sb). ako je u monokristalu 4~ntnoga poluvodi~ prisutan S-valentni elemeEt (npr. Porast temperature zapomog sloja smanjuje napon U A i povefava struju h. .Poluprovodi~ki ventili (diode.nti~o svimpodruqima. pri Si diodi do SOOA i vi§e. oapona UA raste vrlo brzo.) Zaporni smjer PrikljuQ li se na anodu prema katodi negativni napon UK.2 . priSi diodi: 0. sastavljeni od dvaju slojeva poluvodi~ P . tiristori) su zbog svojih dobrih 5izitalnih svojstava i razmjemo niske cijene nadomjestili druge. Tada uzrokuju slobodni elektroni . upotrebljavaju se u prvom redu za ispravljare.samo u jednom smjeru. zaporni sloj Cc se rmiriti i propustiti samo malenu struju (pri Ge u J1A. Time nastaju u kristale 8Dj rcletki elektronske prazoine. Zbogkarakteristi~og svojstva dioda.0. "A '.. zona N nastaje. kristainoj re§etki negativan naboj. smanjit Cc se zaporni sloj.0. da izrazito provodd struju . (Plosnata izvedba mA dioda omoguQ1je struju: pri Ge diodi do 100 A.. In).

> 3.1 I 1. pomoCu motor-generatora.struju ispravljamo u istosmjernu kontaktnih iIi elektronickih ispravljaea. - akumulatorima I. IOSA pri naponu od U = 50 . znaCe: (V) (A) I. 2. prikladnu za ispravljac i ujedno izolira izlaz ispravljaea od mrefe. Sklopkama upravlja bregasta osovina koja se vrti sinhrono s frekvencijom u]aznog napona. .571 p.1 U I (poluvalno 0.. ~ 1. 103 V). L - i induktivno suprotnim optereeenje naponom (kondenzatorima. U - - izlazni napon transformatora izlaznu struju transformatora snagu transformatora istosmjerni istosmjernu otporno optereeenje napon (V) struju (A) (VA) I Uc R.85 U . Kontaktni ispravljaci su elektronicke sklopke. napose diode (za struje do 2000 A pri naponu do 4000 V). Spojevi ispravljai!a Ispred ispravljaea gotovo redoVDo je najprije transformator koji transformira struju i napon na vrijednost. U slijedeeiin shemama U.73 U 1 ispravljanje) 282 . Jo~ veca stabilnost struje postiZe se pomoCu dodatnih elektronickih stabilizatora napona ili struje. koje su sklopljene samo Z' vrijeme jedne polovine perioda izmjenicne struje. kondenzatora i prigu~nice (induktiviteta). motorima).L U. Jednosmjerni spoj i istosmjernim R.22 U I. ~ 2.Ispravljal!i Izmjenicnu . . Brzo istro~nje dijelova smanjuje ekonomicnost tih ispravljaea koja ogranicuje njihovu upotrebu jedino na podrucje jacih struja (I = 103. . p. Nepofeljne vremenske oscilacije ispravljene struje smanjuju se ispravljackim filtrima koji se sastoje iz otpora. Za elektronske ispravljaee se upotrebljavaju pretdno poluvodicki ventili.

111 1. Mosni trokutni spoj ~ ~ . Sredi§njispoj R.82 I p.74 V I.78 I P. = 0.82 I P.74 V '" I.35VI 0.L Vc I ~ ~. > 1. = 0.86 V . IUt - ~L ~ e. L e. = 1. L Vc 0. > 1. = 1. !U' + e. = 0.05 V I '7rofazno punovalno ispravljanje) 6.82 I.11 V I.74 V 0.8 V 1.24 V I 1. Mosni spoj R.05 V I 0. = 0.L Vc t'.77 V 0.74 V 0.48 V I ispravljanje) 3.11 V ] '" R. = 0.57 I p. .= 1. 8[t .57 VI "l'rofazno poluvalno ispravljanje) 5.24 V I [Punovalnoispravljanje) 4. > 1. > 1.>1.05 V I 1.111 1.2. - 283 . I 1.58I P.48 V I [Punovalno Vc 0. Sredi§nji zvjezdasti spoj U.8 V Ir. Mosni zvjezdasti spoj R.75I 1.05 V '7rofazno punovalno ispravljanje) ~ 4 I u J + I ju. u I + .82 I 0. = 0. = 0. : tt tu.

' za pojaeala i kao sklopke.Tnmzistori Bipolorni tranzistor (ukratko: tranzistor) je monokristalni germanijev i1i silicijev poluprovodni element s tri zone. kolektorska struja le je ovisna od bazne struje IB i napona izmedu kolektora i emitera UeE: IB = I. 1< 500 MA) uz faktore pojaeanja P( = 6. razlicitog tipa vodljivosti. (Pri tom moze struja IB biti 100 Hi vi~e puta manja od struje le. ) Niskofrekventni tranzistori pojaeavaju niskofrekventne (kao i istosmjerne) struje (U < 100 V. (UBE) le = . (Lijeva shema je pojednostavljena i samo naeelna. Njenom strujom lB upravlja kolektorska struja le. Tranzistori snage pojaeavaju (iIi preklapaju) struje do 100 A pri naponu od vi~ stotina V./ef6. . Tranzistor kao sklopka (sklopka S isklopljena): le = 0.12 UeE) (lB. le = O. Razlikujemo dva tipa tranzistora: Tip PNP Tip NPN c c +p+ 8 : N: +P+ E Poluprovodne elektrode ~ 8 - _8 T E ~ + - E - sredi~nja zona: vanjske zone: baza (B) emiter (E) kolektor (C) Baza je elektroda koja sluzi za upravljanje. koje slijede jedna drugu./B) = = 30 . 300.) Emiterska je struja lE zbroj bazne i kolektorske struje lE = IB + le Bazna struja IB ovisnaje od napona izmedu baze i emitera UBE.. Tranzistor kao pojaealo (sklopka S uklopljena): le =1(lB). Tranzistori se upotl'ebljavaju ~ 1/8 UCE ~ .

1 kQ 0° 100 . 500 500 Q . 10000 < 1 100 . 285 .. . . . oprem~ni elektrodom za upravljanje. Upotrebljavaju se zareguJaciju pri upravljanim ispravljaama i za isklapanje velikih snaga (svaka jedinica po vi~ desetina kW). .izIazni Pojai2nje ~ IU. . .Osnomi tranzistorski U1 .istosmjerni napojni napon . 5 MQ 10 Q . . . . 5 kQ 10 Q . .otpor kolektora . . 10000 10 . Bazni spoj Rc + \ 1~2 100 .1kQ 100 kQ .struje . .. .ulazni izmjeniCnisignal Uz .. 10 MQ 0° Pojai2nje Poja~nje struje ~ " I1 E B U2 '2 c U2> U1 lz = 11 'J'imtori Uz = U1 lz > 11 Tiristori (upravljane diode) su eetveroslojni poluprovodni elementi. .snage Otpor .napona .izIazni izmjeniCni signal RE otpor emitera Rc Us spoji - . 100000 <1 10 . 500 kQ 180° Fazni pomak lednostavni stupanj pojaeanja napona <lQ. . . .isldjueeno« i »ukljueeno«). a po djelovanju sliCni sklopkama (sa stanjem . . 500 10 . . 10000 10 Q . . 500 1000 .. .uIazni . .

2 0. Mjerilo izmjenifuog napona ili struje mora biti opremljeno ispravljarem. Mjerilo istosmjeme struje (ampermetar) Mjemo se podruCjemjerilastruje (1 mA A) more poveeati n-puta ukljuCivanjem porednog otpora (shunt) R .l 0. . :to. Kod njega je otklon kazaljke a upravno razmjeran Sistosmjemom strujom I kroz mjerilo: a = cl (c = konst). Mjerilo s okretnim svitkom mjeri lineamu prosje~nu vrijednost istosmjeme struje. 1000 R = Ro/(n . .0 :t1.1500 V) motesepoveeatin-puta dodavanjem predotpora R R = Ro(n 1) Ro - - unutamji otpor mjerila. Prosjecna vrijednost Us.5 Mjerilo-pokazuje prosjefuu vrijednost koja je jednaka efektivnoj samo u slueaju Cistih sinusnih veliCina.2 :to.5 0.O 1.1 . Efektivna vrijednost u je kvadratni korijen iz sUme kvadrata trenutnih T vrijednosti Ut = f(t) USl = ~ Jolf(t)ldt mjerila Elektrieu8 1.5 2.5 1. . :to. Pri mjerenju izmjenifue struje upotrebIjavaju se pri velikim strujama ili visokim naponima strujni odn. - ~ .O 5. je aritmeti~ka prosjefua vrijednost apsolutnih iznosa trenutnih vrijednosti. Upotrebljava se kao mjerilo napona i struje.. naponski reduktori Tofuost mjerila Mjema ~e~ka % Klasa tofuosti :t2.istosmjemog napona (voltmetar) Mjemo podruCje mjerila napona (45 mV.i) Ro.MJERENJE ELEKTRICKIH VELIClNA S obzirom na vremenski promjenljive pojave pri mjerenju elektrifuih veliCina valja razlikqvati pojmove: Trenutna vrijednost Utje vrijednost izmjenifue veliCine u bilo kojem promatranom trenutku.unutamji otpor mjerila. Mjerilo.5 :t1. .5 :t5.0 286 .(transformatori).

Mjerilo s okretpim teljezom upotrebljivo je za istosmjemu i izmjeDibtu sttUju. Elektricni otpor R mote se mjeriti pomoeu Wheatstoneovog mosta Rx Ro G S. U/I. RllRz se izmjeri. dobiva se njegova mirujuCa slika. Pri mjerenju napona (voltmetar) mote se mjemo podruqe poveeati predotporima.poznati otpor. . Upotrebljavaju se u prvom redu za mjerenje frekvencije. Kod prikazivanja periodickih pojava uz vremenski pomak. Elektrodinamicka m}erila a) Elektrodinamicko mjerilo mjeri umnofak dviju velicina.gaIvanometar (mora pokazivati 0). 4. O*lon kazaljke ex = cIII2 (c = konst). . b) Ferrarisovo mjerilo koristi se vrtlotDim strujama za mjerenje energije izmjenicne struje (elektricna brojila).om mjeri kvadratnu prosjetnu vrijednost odnosno efektivnu vrijednost mjerene veliane. Toenost brojenja iznosi 10-7. b) Osciloskop (katodni osciloskop) je kat(\dna cijev u kojoj se otklanjanjem elektronske zrake dobiva na zaslonu s ftuorescentnim slojem dvodimenzionalni prikaz trenutnih vrijednosti mjerenih velicina. . c) Brojila impuJsasu uredaji pomocu kojih se mote prebrojiti broj periodickih pojava (ako ihje moguee prikazati elektribtim impulsima). 3. 287 . U kroz otpor: R = t::. Otklon kazaljke a upravno je razmjeran s kvadratom struje I kroz mjerllo: a = cP (c = konst). 10-8.RI R2 .2. SkaIa za dektivnu vrijednost je kvadratna. Elektronska Najpoznatija mjerila elektronska mjerila su: trenutnih vrijednosti = ~. dok se pri mjerenju struje (ampermetar) ne upotrebljavaju poredni otpori v~ se umjesto toga podijeli magnetski namotaj na me odsjeka za me mjemih podmqa). Upotrebljava se za mjerenje snage (vatmetar). uskladen s frekvencijom pojave. a) Oscilograf je brzo pisalo linija za registrlranje velicina pri frekvencijama do nekoliko kHz. Mjerilo S okretnim ielje1. Mjerenje elektricnog otpora Elektribti otpor R odreduje se mjerenjem struje I i pada napona t::.

520 .1000mm mikrovalove (televizija) radiovalove A= 1 .0004 0.. 106 rnIs C C = (176 .. 1000!lm infracrveno zrafenje .inasvjetlosti: . 10000m Osjetljivost na svjetlo oka (najveea (koje se prelijevaju jedna u drugu): = 1 pri . 195) 106 rnIs = 122 . ..061 0.139 0.631 0.381 0.1000pm A= 1 .0041 0. .1. . .1.= 1 .= 555 nm) i raspoznavanje boja A DID Boja Relativna osjedjivost na svjedost 0.:.035 0.333 za staklo n = 1. ..= 0. .OPl1KA I AKUSTIKA SYjedost Vidljiva svjetlost je dio elektromagnetskih valova koji se .dijeli na: ..417 288 . 390 nm ultravioletno zrafenje A= 390 .. 10fm A= 10 .740 za dijamant n = 2.710 0.= 1 .870 0.77.954 0. 1..175 0. kozmifke zrake A= 0..995 1..1 . 106 rnIs Lom svjetlosti Clt I Indeks loma n je omjer sinusa upadnog ku!3 al i kuta loma a2 te je jednak omjeru brzina svjetlosti n = s~n at =..00012 400 .000 A DID 560 580 600 620 640 660 700 750 tuta Boja Relativna osjedjivost na svjedost 0. .u praznom prostoru (vakuumu) u vodi u staklu u dijamantu - Co C = 299792 458 rnIs = 224 .1.1. I 450 VlOetna 480 500 520 540 550 555 modra modro-zelena zelena zeleno-tuta narandfasta narandfasto-crvena crvena tamno crvena Bl7. .995 0. . 1000fm gama zrake rendgenske zrake . 770 nm vidnu svijetlost ... prema valnim dutinama A .EL sm a2 C2 S obzirom na zrak iznosi indeks loma: za vodu n = 1..323 0.

prereza A. 341 mls pri 15 GC.ina valovnog gibanja c je umnotak c =fA frekvencije f i dufine vala A Refleksija Pri refleksiji valova od ravne plohe je kut refleksije fJ jednak upadnom kutu a fJ=a Na konkavnoj kuglinoj plohi s polumjerom r upadni se valovi reflektiraju kroz Zari~te (fokus) F.! 2 2 1 (- rosa L ) Pri malim upadnim kutovima a je cos a'" ZYUk ZvuQU valovi dijele se po frekvenciji f na: I.. .ina zvuka infrazvuk Q1jni (fiziolo~ki) zvuk .. r/2 B17.Strojarski prirutnik 289 . iznosi f= 1121. 20 kHz f> 20 kHz Brzina zvuka u plinovima iznosi c = y. Brzina zvuka u zraku iznosi 332 mls pri 0 GC.. YF/A(J 20 . dufine t. . Brzina zvuka u kapljevinama i krutinama (pri 20 GC): Tvar c mls I Tvar c mls 5100 3800 5200 1430 4900 1300 2600 3700 voda led (-4 GC) drvo .tvrdo pluto guma opeka staklo 1485 3200 4500 3400 500 50 3600 5000 AI Cu Fe Hg Ni Pb Sn Zn Osnovna frekvencijaf titrajuee strune od materijala gustuee (J. koje je udaljeno od tjemena plohe za razmak t 1= .meko . 201).B17..jIT (vidi str. a napete silom F.uItrazvuk f < 16 Hz f = 16 Hz .

059463): des Ton C ~ d ~ es e f ges fu g ~ as a .26 1.19 1.59 1. 35 35 40 40 50. .12 1. soba za sjednice kongresna dvorana ured (sa strojevima) L dB 30 30.L Po enjnosti (2 gdje je P zvuCni tIak.50 70 80 90 100 110 120 130 o kt (stupnjem a v a je podruCje 21/12 tonova od poeetne frekvencije f do konaene frekven- cije 2f. .002 Pa Pa gIasan razgovor 0..Zvucni tlak Efektivna vrijednost zvuenoga tlaka (pri f = 1 kHz): Pa kIavir 0. buka ~apat razgovor gIasan govor vika automobilska sirena pneumatski bat zakivanje kotlova reaktivni avion granica bola Tonska skala L dB Dozvoljena granica buke u prostorijama koncertna dvorana bolesnicka soba Citaonica uCionica studijska soba .. 10-5 Pa).00002 ~apat 0. .78 1.60 55 70 . .33 1. a Po zvuCni tIak na granici .00 Ishodi~te tonske skale je oktava na granici enjnoga zvuka frekvencije tona c: fe = 16. f75 10. 30 40. Stupnjevanje frekvencije tonova u oktavi po 12-stupanjskoj skali = 1.06 1.0002 Pa razgovor 0.2 Pa orgulje 2 Pa sirena > 20 Pa granica cujnosti 0.50 1.. Frekvencije fa tonova a u n-toj oktavi su 2n f: Ro fa 290 27.35 Hz.02 Jakost zvuka L odredena je izrazom L zajakost zvukaje 1 decibel = 20 Ig . .41 1.5 1 55 2345678 110 220 . Jedinica (dB).89 2.b h C Stupanj 1. .68 1. Jakost zvuka L u raznim okolnostima: Sum. .00 1. . .440 880 1760 3520 7040 Hz .

O"'''''' Xi o. Prenosna funkcija P je odnos medu vremenski promjenljivom izlaznom i ulaznom veliCinom. Njen je zadatak utjecanje na ulazne veliCine na taj naCin. \. pes) = Xi« Xv s S» = 0 e -SIXj(t) j dt jj 0 e -SIX.(t) dt ri I' Ij I . a more biti linearan (K = konst) ill nelinearan (K ~konst): X." '" > >c fo f 0 f xj{t) = f[x. da se dobiju feljene izlazne veliCine. o a Ovisnost izlazne veliCine od ulazne nazivamo vremenski odziv Lc ffi i" t. Prenosna se funkcija P postupno priblifava koeficijentu pojafanja K. a u uZim se podrugima festo uzimaju priblifno lineamima. l 29] . Nelinearni odnosi trafe posebne postupke. ul aznih i izI~~lveIiCina vazd:iS ~ t r ~< ~ 0 ~ fo ~. Laplaceovom transformacijom prikazane veli&le oznafuju se velikim slovima.UPRA VUANJE - REGULAWA .(t)] Vremenski je odziv za pojedinu vrstu regulacijskog flana karakteristifan. REGULACUSKI CLANOVI Regulacijski clanovi su prelazni flanovi regulacij~ stog sistema u kojima se dobivaju iz danih ulaznih I ~Cina Xv odredene izlazne veliCine Xi' Staticka karakteristika regu/acijskog clana U svakom su regulacijskom flanu ulazna i izlazna veliCina medusobno ovisne: Koeficijent (statickog) xi = I(xv) K Xi = K Xv oOOos izlazne i ulazne veliCine poja. Dinamicka karakteristika regu/acijskog clana U ovisne 0 vremenu Promjen:. Prorafunava se pomotu Laplaceove transformacije 1 1 i I. U veani slufajeva izrafen je diferencijalnom jeOOadfbom koju jeOOostavnije IjeSavamo u obliku prenosne funkcije P.~'e je s Laplaceova varijabla.canja = Xi/Xv je . U regulacijskoj tehnici obraduju se linearni odnosi.AUTOMATIZACUA Regulacijska tehnika obraduje oOOose medu uzrokom i posljedicom u tehllifkim sistemima. stacionarnom stanju.

clan (P) x. tlak i protok plina u p1inskim cijevDim sistemima clan s usporenjem . Tt xi + xi = Kpxv o 292 Primjer: regulacija temperature . 201) nazivamo prelaznim funkcijtmUl..e-IIT) Primjeri: o 3. stupnja (PT2) x.2.Vremeusld odzM Vremenski odzivi prikazuju vremenski tok izlazne veliCine u ovisnosti o nekom vremenskom toku ulazne veliCine. 4.(t) na str.!!~-1L-o 2. (f) Xi = Kpxv Primjeri: f poluga. stupnja (PT!) x...: '"1 --~ d2x' dxi Tp2 dt2' + 2dTp .. T T(j( dxi + Xi= Kpxv ~V--f- xi = KpXv (1 .d t + - ~-~ PXi = Kpxv Tp nepngukno tltraJno vnJeme d taktor prigmivanja (npr. . . Njihovi su najmal!ajniji primjeri: 1. Proporcionalni clan s usporenjem ~ - vi~eg stupnja (PT. x. T: ~n) + .1.7) Primjer: pneumatski bat s povratnom oprugom - . x. Proporcionalni f temperatumo rastezanje.(t) x (f) . X. Proporcionalni clan s usporenjem . x. Proporcionalni x. x. dopl'" 0. tlak i protok kapljevine u cijevima ~--~. .. Vremenske odzive kod kojih je vremenski tok ulazne veliCine udama funkcija (»step«-funkcija) (kao funkcija x.) x.

x. Clan s mrtvim vremenom bez usporenja x. X. Integralni clan (I) 1 x. X. x.1 5. Derivabilni cion s usporenjem (DT1) x. 7.mrtvo vrijeme Primjer: transportna traka aT. Primjer: mije~anje u posudi. 8. o T.!)_. x Tn I Xi = KI f xvdt K( = KplTn Primjer: ~~~I I razina kapljevine u posudi I I I 6.(I) >< ~!. zagrijavanje 293 . Clan s mrtvim vremenom i usporenjem X.::~~--- t < Tz xi = 0 t > Tz xi = Kpxv Tz .

protufaznost P. izlaznih signala Xj(s) i ulaznih signala xv(s).osnovni spoj regulacijskih petlji Na slici: + faznost . :t P2)Xv Xi = P~v3 = (PI :t P2)P~v 294 . po Laplaceu transformiranih.P2 = PIXv Xi Xii = Xv2 = P2Xv2 2. = PIP2Xv Xi =~ Xi = PXv P = P. (Xv :t XR) XR = P2Xi 4. Povratna veza . Xii P. koje su omjer. 1. X v X Xi = P. Sastavljeni paralelno-serijski i-I =+= 'P2 P U jednadzbi: spoj .SpaJauje reguJadjsldh CIauova Spoj clan ova u reguladjskim sistemima najlak~e se prikazuju prenosnim funkcijama regulacijskih clanova(P). Paralelni spoj Xi = XiI :t Xi2 Xii = PIXv Xi2 = P2Xv Xi = (PI :t P2)Xv Xi = PXv P = PI :t P2 3. Serijski spoj P.faznost + protufaznost XiI Xv3 = Xii = PIXv Xv3 :t Xi2 Xi2 = = P2Xv Xi (P.

razlike izmedu stvame i zeljene (poredbene. M2) = (a + b)/a Pomak poluge u totki N t:.s = Xi t:J. site. protoka. Mjerenje mora biti veoma totno. = Xii/Xv = t:J. elektritne struje.a.prikaz promjene temperature a+b P2)P3Xv = Xi = (P.T= Xv t:J. elektritnog napona.T = l. . t:J. referentne) veliane. tj.l2 Xj2 = Prenosne funkcije p.-. Odgovarajua mjemi davaa djeluju na raznim principtma: mehanitkom. uan iz izmjerenog izvrknog rada i utroknog vremena.). temperatura iz temperaturnog rastezanja. itd.Primjer: mjemi davat temperature rastezni ~tap 1 duljina I1 temperaturna rastez1jivost al 2 pla!t duljina 12 temperatuma rastezljivost a2 3 poluga . . jer regulatori obraduju vrlo mala odstupanja velitina.).l. Za daIjnju obradu su narooto podesni signali slijede6h veliana: puta. 295 L . krakovi a.l1/t:J. kapacitivnom. a to su: (senzorima) koji - ticala (za duljine i neke druge veliane) mjemi davaei (za veCinu veliana). kontaknom. b - - - Promjena temperature Temperatumo rastezanje Pomak poluge (3) - - rasteznog ~tapa pla!ta (2) u totki M u totki N t:J.. - = (11 al - l2a2) . toplinskom. tIaka. brzina vrtnje iz centrifugalne sile. duljinu puta odredujemo iz izmjerenog vremena i brzine. vremena. Podaci se dobivaju posredno preratunavanjem iz odgovarajuah izmjerenih veliana (npr. specifitni toplinski kapacitet iz izmjerene topline i temperaturne raz1ike itd.s . P2 = Xi2/Xv = M2/t:J.t:J.l2= Xii . i Reguiacione veliane su veCinom samo posredno mjerljive (npr. frekvencije i sI. induktivnom itd.l1 XiI = t:J.l.T= l2a2 P3 = Xi/Xv3 = t:J.T ZamjeCivuje veliCiDa Veliane i njihove vrijednosti zamjeeujemo osjelnicima djeluju neposredno.s/(t:J.Xi2 = Xv3 t:.

ReguJirana veliCina Xi mora postiCi ill odrZavati odredenu vrijednost teljene veliCine Xo. . moraju se signali osjetnika promijeniti u jedinstveni . U diskriminaloru se mora signal reguJirane veliCine Xi komparirati promijenjenom teljenom veliCinom Xo. 1 .Z U objektu regulacije se ulazna veliCina Xv pretvara u izIaznu veliCinu Xi Xi = PoXv gdje je Po prelazna funkcija objekta regulacije. a uzimaju se u obzir kao smetnja (poremetajne veliCina) Z.objekt regulacije (staza. u izIaznu veliCinu Y.PY(i on ga pretvara Regulacijsko odstupanje X je ulazna veliCina regulatora.obicno elektricni . ReguJirana i teljena veliCina sistema mogu biti fizikalno i dimenzijski razliCite. Zeljena veliCina je Xo. - veliCine diskriminator pretvarac poremeeajne veliCine Regulirana veliCina je izIazna veliCina objekta regulacije Xi. (npr.zvrIna naredba Y = PR X prieem je PR prelazna funkcija regulacijskog uredaja.da se nakon odredenog vremena promijeni. a ta mote biti: konstantna. . proces) 2 regulacijski uredaj 3 pretvarac regulirane veliCine - 4 . a to je .da slijedi odredenu promjenu. a to se postiZe pretvaracima. Njihova je raz1ika regulacijsko odstupanje X 0: p"xo .) - 296 . Izvrina naredba Y i smetnje Z daju ulaznu veliCinu objekta regulacije Xv Xv 0: Y + Pr. Na sve clanove regulacijske petlje mogu uticati vanjski uplivi. puta iIi kuta i 51.pretvarac zeljene 5 6.oblik. Karakteristicne veliCine objekta regulacije mogu se u veCini slueajeva odrediti jedino ispitivanjem.RegaladJska petlJa Povratnu vezu kod regulacije prikazuje regulacijska petlja. Da bi se omoguCila medusobna komparacija.

S obzirom na povratnu vezu: I : upravljanje nema povratne veze (npr.zatvaranje pri dosegu gomje gramme vrijednosti V' zatvaranje pri dosegu donje granime vrijednosti . 3 . :. regulacijski uredaj mora obavljati. ~m - unapred obradeno). regulacija stalne brzine vrtnje turbine). - L Y J I I I I L J rl. 2. "=' - otvaranje pri padu regulirane veliane otvaranje pri dosegu gomje gramme vrijednosti pri dosegu donje granime vrijednosti A>.posebno pri regulaciji koja trafi velike sile i b pojataJom.SablOlli) <RIIlCnski nepromjenljiva . da imaju izlazne veliane Xi feljene vrijednosli.. upravljanje stroja za pranje koje.. tako da pri odredenoj uziaznoj veliani dobivamo reljenu iz . 8zme veliane iz regulacijskog objekta) Xi> odredivanja vrijednosti ~ Xo. ABtomatizacijaje zdrufivanje niza regulacijskih postupaka s automa' ~jem. prirem izlazna velicina more biti: (npr. Oznake za naan djelovanja regulacijske naprave su (po DIN 2481): otvaranje pri porastu regufuane veliane e eq:.postavni clan Granitne reguIacijske naprave spreeavaju kao sigumosni uredaj !ir.-: H 2 1--- H - 1 --~-~-6-{==J-~ - . pojaeanje signaia . reguiaciju koja ima povratnu vezu. koja je opet ulazna veliCinaslijedeteg postupka. _Ct--" 3 -. 2 . namje!tanje vrijednosti izvr!ne naredbe Y postavnim tlanom. pd8aku velianu. l ~O . Regaladjsld Osim zamjeCivanja i mjerenja stvame urec1aj vrijednosti regulirane vliCine . 3. prirem je pomoena energija elektrima..pojaCaio.' !'ri 1Ipravljanju i regulaciji. u ~ joS i slijedete funkcije: 1. alatni stroj koji radi po modelu .mje donje i gomje granime vrijednosti regulirane veliane.. .a&Iu nekog postupka. pretvaranje regufuane i reljene veliane u fizikalno i dim.otvaranje . popravak regulacijskog odstupanja X odgovarajuam regulatorom.. odredivanje regulacijskog odstupanja X s kom: ~e i reljenje veliCine.'OeIDenskiustaijena (npr. hidrauliCb pneumatska. koje su (opCenito) postupak kojim utiremo E \'C!iCinuXv na taj naCin.regulator.

Regulatori bez pomocne energije su jeftine naprave.zapomiventil(izvrinanaredba) x.Jxdt l ---.Jxdt y = Kpx + P..=+ KDdx/dt y Kpx + + - L y-----Kpx + = + KDdx/dt Prelazna funkcija: ide~ realmhregulatora . Primjer: regulacija razine kapljevine y X. Kod njih utjeee regulacijsko odstupanje neposredno na izvrinu naredbu. ("'j~ wHZ hidraulickom. Regulatori s kontinuiranim djelovanjem Kod njih je izlazna veliana Y ovisna 0 ulaznoj veliCini X.- regulatora - Navedene diferencijalne jedna<Ube vrijede za idealne regulatore.fxdt PD I D y y= Kpx I = KDdx/dt PID PI [J L + K.panje)(poremeeajna veliCina) """'. . X - Cina) pad razine (regulacijsko odstu- -1-I. Vrste kontinuirano djelujuCih regulatora: P I y = K.regulator PI: 298 . ..- -~ Z Y .-1Je>-+ K. skom) djeluju kontinuirano ili diskontinuirano. pneumat- Regulatori s pomoenom energijom (elektrienom.Regulatod Regulatori su dijelovi regulacijskih naprava koji preraduju signale regulacij'skih odstupanja X kao svoje ulazne veliane.otjecanje . Za takve regulatore vrijede zakonitosti regulacijskih clanova. . prikladne pri malim izvriuim silama i brzinama. Primjer spoja .

a to su: . I Na sliean se nacm mogu stvarati najraz1iCitije kombinacije dBIova u regulatorima..Na rad regulatorautjere vrsta regulacijskog - pamitna veza s pojaeanjem i slabljenjem: s regulacijskim clanoViina PTt . regulacijskih 299 .~ ~ vezi regulatora !'~.AjuO vremensko ponaSanjegotovo svih vrsta regulatora postizava se . povratnomvezom... .rsra povratna veza: s regulacijskim clanom P.~tna veza sa slabljenjem (derivaciona): s regulacijskim clanom D. D D serijskom spoju. ~ .paoratna veza s pojacanjem: s regulacijskim clanom PT!> . pomitnoj vezi. .c.c'"lSta povratna veza !'U9ratna veza s pojaeanjem Povratna veza sa slabljenjem Povratna veza s pojaeanjem i slabljenjem .

regulirana veliana x i dalje opada te poCinje rasti tek nakon vremenskog zaostajanja Tz.je do vrijednosti 0." ". Xmax y=O (pri Xrnax:iskIapanje) X=Xma:l~Xmin "- X (pri Xmin: ukIapanje) djelujuCih regulatora s preklopnom Vremensko ponah"iije diskontinuirano raz1ikom(uzimajuCiu obzir vremensko zaostajanje Tz) "m "0 " y yo Izvrina naredba Y izaziva pri vrijednosti Ymax porast regulirane veliane x. Y = Ymax y=O . regulirana veliana x raste . x < Xs X> Xs x Y = Ym. bimetalni) ~~O=' "s Y Yrn&II . Pri vrijednosti Xo izvdna se naredba ponovno uklapa do vrijednosti Ymax. Podrulja primjene nekih regulacijskih naprava Vrsta regulatora P I PI + + + + + ++ I I Velicina temperatura tlak protok razina kapljevine brzina vrtnje PlD + elektricninapon . I + + + ++ Znakom »+« oznaceno je prikladno. 300 .. Cim ona dosegne vrijednost xm' izvdna se naredba iskljua.Diskontinuirano djelujuci regulatori Kod tih regulatora nema kontinuirane ovisnosti medu izIaznom i uIaznom velianom.dalje do vrijednosti xmax'a tek tada poCinjeopadati. : tnL I I .uz vremensko zaostajanje Tz . vec je moguc samo ograni~n broj izIaznih veliana koje odgovaraju ulaznim veliCinama. Primjer: relejni regulator (npr. 0 "m. y=O s preklopnom razlikom x < Xmin x Y = Ym. a znakom »-« neprikladno podruCje primjene... = Xmin ~ x=xm.

slovima ill posebnim znakovima) ill funkcijama kao matematil!kim jllftlpisima 0 vrijednostima.po opecm priznanju 30] .. Obra!1cue podatke treba nato opet dekodirati u uporabivi oblik informacije. Informatika je grana znanosti i tehnike koja obuhva~ metode i postupke aade podataka (dobivenih u prvom redu automatski). u prikladnom kodu. Prerada podataka je praces pri kojem se iz uIaznih podataka po odredenom JRradbenom propisu dobivaju izIazni podaci. 1894-1964). .). Prosti oblik signalaje harmonijsko titranje (opisano krumom frekvencijom . To postize u prvom redu racunarskom tehnilcom. Wiener.u skladu s vremenskim donose podatke.igitalni iIi hibridni. Prenos podataka oznal!ujemo kao signal. prerada (mozak) dekodiranje (organi pokreta) upotreba informacija (okoli!) Tehnika automatizacije bavi se oblikovanjem automatski reguliranih procesa u fizikalno-tehnickim sistemima. Stoga podaci sadrle u prvom redu broj~ne -osjednosti zbivanja.zaporeo i naan opafnja. Kodirane podatke motemo spremiti (u memorijama). U tu su svrhu oznareni znakovima arojkama.. tokom veliane prekidno 0 kojoj (poje- s~ - t diskretni signali nifu se vremenski dinamo) i mnofinom impulsa daju podatke 0 opaZanoj veliani. U velikom opsegu upotrebljava takoder opec priznate metode . ICZIIIih na zbivanja. toplina. SignaIi .ELEKTRONICKA OB RADA PODATAKA "'formacija je vijest 0 zbivanjima u okoli~u promatranog sustava i u sustavu _. dakle 0 mjerenjima njihovih vrijednosti i promjena. Podatke obradujemo elektronil!kim ral!unarima koji mogu biti analogni. . Stoga valja signale I13jprije kodirati. . . . Za signale se veCinom upotrebljava elektricna t muja i napon (aIi i put. sillmolilll izvor informacija (okoli!) kodiranje (osjetila) pam~Dje. koji je nosilac informacija. tlak. P'odaci se prikazuju u ovisnosti 0 njihovim vremenskim promjenama I(t) i U(t). karakteristil!an za kibemetiku (koju je i utemeljio N. svjetlost itd. procesa i tokova. Vijestiprimamou oblikupodataka0 mjerenjima pojedinihveliana. Elektronil!ki rafunari mogu preradivati samo one signale podataka koji su izraZeni u prikladnom obliku. amplitudom).. Potonji se sastoje od analognih i digitalnih sastavnih ~elova. tj. obliku prikladnom za obradu.. kontinuirani iIi diskretni: - lontinuirani signali teku vremenski neprekidno .

kapacitet F dvldt M dwldt U ct/ldt = . Takva je npr.ana- logno fizikalnom procesu. razlika el. Bit programiranja analognog racunara sastoji se u postavljanju analognog fizikalnog modela kojega treba preoblikovati u matematicki model te ga pretvoriti u radni sistem ra(.T U v brzina kutna brzina volumenski protok maseni protok toplinski tok el. nazvanim po analognom naeelu djelovanja.TI<t> R = VII f:r. q = U(t) elektricno titranje = Primjeri analogriih veliCina: Koliane put kut (analit. moment tIacna razlika temper.) volumen masa toplina el. Analogni raeunari sluZe u prvom redu za simulaciju tehnicnih problema. napon Kapaciteti C = Fls Protoci s a m Q Qc) F T.~ Tromost konstanta opruge { cr = Mla m =- J L el.unara. struja Otpori konstanta prigu~ivanja v w qv qm <P = = = = = = ds/dt dlildt dVldt dmldt dQldr dQeJldr I Potencijalne razlike protocni otpor toplinski otpor el.Prindp analogne tebnike Analognim raeunarima. Za rje~avanje posebnih i zapletenih zadataka moraju biti pojedini sastavni dijelovi analognog racunara medusobno vezani odgovarajuCim redom . otpor masa moment tromosti el. 302 . induktivitet {~r : ~v = 6. prikazuju se kontinuirano dva razIiCita fizikalna sustava veliCina jednakim matematskim odnosima. naboj sila okret. Analogni raeunari djeluju kontinuirano (pa se i raeunane veliCine mogu kontinuirano mijenjati). * Najjednostavniji analogni racunar je opCe poznati logaritamski racunar pri kojem brojeve mnoZimo i dijelimo zbrajanjem i odbijanjem njihovih logaritama (predOCt:nih duZinama).M 6.plqv ilK = 6. Njihovo je djelovanje brzo pa se stoga mnogo upotrebljavaju u tehnici regulacije. slienost medu mehanickim i elektrienim titrajnim sistemom: my + Dj + ky F(t) mehanicko titranje Lq + RiJ + lIC .p 6.

5.=m ~ je B . 2° + 1 .510 . . Preradu prvenstveno brojl!anih podataka upotrebljavamo pri regulaciji nfunarom (NC . Sadanji digitalni raronari mogu obaviti vire od 107operacija u sekundi.7. 82 + 2 . C (12).9. F (15) X = 20C416 = 2 .Heksadecimalnisustav B = 16. B (11).6. 8. 81 + 0 . 23+ 1 .»prolaz zatvoren«.5.510 .3.. 102 + 8 . 6. 3.osnova brojbmog sustava. 303 . 6. N = 0. Z-I = 22. N = 0.numeric control).4. 163 + o1 0 . 101 + 7 .. 103 + 9 . 3. Optenito vrijedi za svaki broj X: x= fNiBi . h.9: brojeva. Primjeri: - - Decimalni sustav B = 10.8Ibrani brojfani sustav. 8° + 4 . 7. 1.Prindp digitalne teluUke ~ ligitalnom su raronaru informacije prikazane konaaum nizom brojki 8IIip8ros)kojima zapisujemo brojeve. 4. broju ima svaka brojka svoju vlastitu i svoju mjesnu vrijednost s obzirom . N brojka u sustavu. 8-1 = 80.akladan binarni sustav. 16° = 838810 U opeoj je upotrebi decimalni sustav.2. 2.48 = 1 . 5wako od tih dvaju stanja mac 1 bit (binary digit). 7 X = 120. 1.Binami (dua/ni) sustav B=2 N=O 1 X = 10110.12=' 1. 4. 9 X = 198710= 1. 10° . 21 + 0 . D (13). . 162 + C .Oktalni sustav B = 8. E (14).k. 2.8. 24+ O. I. N = 0. 22+ 1 . jer tehnil!ki potpuno odgovara dvjema stanjima s oznakama: »prolaz otvoren« . Brojka o 1 2 3 Zapis 0000 0001 0010 0011 Brojka 4 5 6 7 Zapis 0100 0101 0110 0111 Brojka 8 9 Zapis 1000 1001 Primjer zapisa broja 1988: 0001 1001 1000 2000 Matematske operacije tako zapisanih brojeva ureduje program raronara. . 161 + 4 . 5. Kod digitalnih raronara je narOCito . A (10). Oktalni i heksadecimalni sustav su namijenjeni laJcloj predodfbi 4-bitni binami zapis (kod) decimalnih brojki O.

C. Tako razlikujemo: .brojcane (numericke) podatke koji se sastoje iz brojki... b.002 bitova b7 . redak Y 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 NUL SOH STX ETX -EaT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI stupac X 2 4 3 Z SP 0 ! I A 2 B # 3 C S 4 D % 5 E F & 6 7 G H 8 ( I 9 ) J : + K .. #.. a rasporedeni su u znakovnim nizovima. b. brojki i posebnih znakova.. B. tj. . bl 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 1 1 0 I 0 0 0 1 0 I 0 I I 0 0 I I I I 0 0 0 I 0 0 I I 0 I 0 I 0 I I 1 I 0 0 I I 0 I I I I 0 I I I I ) I b. !. NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US I 0 I I 0 0 0 I 5 P Q R S T U V W X Y Z S f) C C I 0 6 Z a b c d e f g h i j k I m n 0 I I 7 P q r s t u v w x Y z d C C DEI I b. . . 0. b. . Znakovi la (ISO-) 7-bitne kode (JUS I..1982) sastavljeni su iz 0 I I I I 0 0 0 I I DLE DCI DC.. C. Osim ovih znakova postoje i regulacijski lnakovi (NUL. - U 7-bitnom binarnom zapisuje znak »K« odreden nizom bitova: 1001011. ..= M > N I ? 0 . .B1. DC. Znakovi proizlaze iz dogovome skupine znakova. b\: 0 : 0 0 I I .: niz decimalnih brojki (cifara) nizvelikihlatinifuihslova niz malihlatinifuihslova niz posebnihznakova A.. DC. takve podatke koje motemo oznaati samim znakovima.30« zapisom: 101 0011 111 0010 110 0101 110 0100 1100001 0100000 011 0001 011 1001 010 1110 011 0011 011 0000 304 .Kodiranje cIigitaInihpodataka Digitalni raeunari preraduju digitalne podatke... . < L . 2. DEL). I ... npr. podatak »Srijeda 19. a. 1. I b. .slovno-brojcane (alfanumericke) podatke koji se sastoje iz slova.

poeelakleksta . . Elementarne funkcije Booleove algebre Funkcija NE (NO) ILl (OR) I (AND) Simbol Funkcija NE-ILl (NOR) NE-I (NAND) Simbol Funkcija implikacija ekvivalencija antivalencija Simbol :::> $ v A v i\ Pomoeu elementamih funkcija Booleove algebre moremo u naeelu prikazati svaku logicku kombinaciju.FILE SEPARATOR .nailaza!<lOakova s promijenjenim lOa~nJem ..DELETE IX.END OF TRANSMISSION BLOCK .lOakaIanoa .izostaviti .Strojarski priru~nik .SYNCHRONOUSDLE I .T NEGATIVEACKNOWLEDGE .RECORDSEPARATOR lOakza odvajanjeslogova .srnelak teksta bloka .START OF HEADING .srnetak prenosa .prelaz - kraj medija .pomakninatrag .povralakna standardnolOa~nje .is .CANCEL ->I: .lOakza sinkronizaciju .lOak za odvajanje datoteka znak odvaJanJe blokova .".horlzontalno tatiuliranje - odredivanje pozicije na slijedecu liniju - - Logickozaldjucivanje Booleova logicka algebra sluti se skupom od dva elementa: 0 (krivo) I (pravilno).SHIFT-OUT .lOaciza kontroluuredaja .potvrdaispravnog primitka .upit .VERTICALTABULATION UNITSEPARATOR .ESCAPE Em "'F ~ !Fa J ~ ETX V4 Znakovi upravljanja u 7-bitnom kodu rx .-" .STARTOF TEXT .BELL .GROUP SEPARATOR END OF TEXT FORMAT FEED ~K ~lJL WS '0 >: SOH SI' STX SUB SYN l'S ".lOakza odvajanjepolja vertikalno tabeliranje HORIZONTAL TABULATION LINE FEED . - .CARRIAGERETURN ::.poni~titi .SPACE razmak .svrielakprenosa .prazan lOak .pomaknosaeanatrag .poeelak zaglavlja .E .DATA LINKESCAPE - END OF MEDIUM znace: .END OF TRANSMISSION ESC .potvrdaneispravnog primitka NULL .ACKNOWLEDGE ~ .SUBSTITUTE CHARACTER zamijeniti .SHIFT-IN .BACKSPACE :.c .L'Q .slijedilOakposebnog lOa~nja . a 0 0 1 1 b 0 1 0 I a I 0 b 0 I a v b 0 I I I Booleove funkcije a Ab avb aAb 0 I I I 0 0 0 0 1 1 0 0 a:::>b 1 I 0 I a=b I 0 0 I a$b 0 I I 0 305 21.ENOUlRY EOT .DEVICECONTROL DE.odredivanje J)Ozicije za .

a svaki redak u stupcu jednom bitu (0 i1i 1).uz isti kapacitet .po potrebi :. razvurenima u nizove. x 106 bit/so "Druge izvedbe magnetskih memorija su: Magnetski koluti (diskovi) (promjera 500 ..bri- sati odnosno zamjenjivati.. r r . mnogo su uZe od kartica (npr.55 mm) obil!no je podijeljena: po visini na 10 normalnih redaka (0 .. Obil!no je 6 . U magnetskim mamorijama spremljeni podaci mogu se .. na 45.. Brzina odvijanja je npr. " Magnetske memorije razlikujemo po nosivoj podlozi: Magnetske kartice su od plastil!ne umjetne tvari. 750 m).. 12 mm).5 mm i recima. veliane 187.nalik na bu~nje . Svaki stupac pripada jednom kodiranom znaku. . a njihov broj mora odgovarati upotrebljenom kodu.Magnetske trake su takoder od plastiCnih umjetnih tvari (debljine 50 !1Ill). BuJene kortice i trake upotrebljavaju Na nje buknjem zapisujemo dva stanja: se za jednokratnu 0 - snimku podataka.32 x 82. sadrZei do 107znakova. Magnetske rnemorije iskori~ju magnetska svojstva vrlo tankih (= ll!1lll) feromagnetskih slojeva (NiFe. 306 .. = . veliane npr. nanesenih na nosivu podlogu. Na presjeci~tima stupaca i redaka su mjesta za rupice. 1. NiCo itd. nebukno i 1 . 9) i na dva dodatna retka.stanjima 0 i 1.. 80 x 350 mm. 1000mm).. pre~e od feromagnetskog materijala (u obrure pravokutnog presjeka).6 .).. 12 koluta skupljeno u izmjenjivi kolutni slog. ~to odgovara .. Bukne trake su na veliku duljinu razvurene kartice sa stupcima u razmaku po 2. 10-2 J1II1. 80 i1i 90 stupaca. Te slojeve moiemo lokalno (tol!kasto) magnetizirati i to u dva suprotna magnetska stanja.. Sttujnim udarom preklapaju se izjednog u drugi magnetski smjer. Mali magnetski koluti (diskete) (promjera 80 .Magnetske obrul!ne jezgre.. 20) . po duljini pa npr.bukno. 3 ... 250mm) imaju kapacitet do 1. . Bukna kartica (od kartona bez elektril!ki vodljivih dijelova.Pobraujivauje podataka Kodirane podatke moiemo pohraniti u memorijama i to za stalno (za ~to su prikJadne bmene kartice i trake) i1i s moguCno~ mijenjenja (~to omogueuju magnetske memorije).7m1s.Magnetski bubnjevi su od slitina lakih kovina (promjera 500 . 1500 mm) iskori~tavaju za - Keramil!ke plol!e s magnetskim slojem (NiFe) koji je u vakuumu parom nanesen u debljini od samo (2 . Njihova prenosna brzina iznosi 106 bit/so - .znatno manji prostor od bubnjeva. - . smje~taj znakova obje strane i stoga zauzimaju . ali znatno dulje (npr. Izmedu redaka je niz manjih rupica za transport trake.

kolute. Peri/erne jedinice obuhvaiaju procesne jedinice (procesnu periferiju. odbijanje. i I I I L I.logil!ne operacije usporedivanje (>. .jnt~gracijskim brojem«.) predavaju korisniku rezulDIe ral!unara. 64 i vi!e bitova). . Pri abradi podataka u njima se redaju odredene operacije serijski. 60. ~.Aparatuma oprema Aparatumu opremu &le elektriCni (elektronil!ki) i mehanil!ki sklopovi. .!: 3 5 I I I I :.500 MSI > 1000 LSI > 10000 VLSI Osnovni sastav (Small Scale Integration) (Medium Scale Integration) (Large Scale Integration) (Very Large Scale Integration) digitalnog ral!unara rijetka osrednja .plotter«. mnofenje. 48. Digitalni ral!unari upotrebljavaju se za rjehvanje svih zadataka koji se 8DgU oblikovati u programima. SrediInja memorija sprema informacije-podatke i naredbe.~. Ralunska jedinica obavlja sve zahtijevane operacije: . Broj u epu zdrufenih elemenata omal!uje se . 12. 16.. Iz/Qzne jedinice (~tampal!. trake. Podatke i naredbe predstavljaju u digitalnim ral!unarima binarni makovi toji so obil!no zdrufeni u rijel!ima stalne duljine (4. . . Ral!unska i regulacijska jedinica zajedno sa&ljavaju procesor. periZme memorijske jedinice: memorijske kartice. *) i odluevanje. 307 . 1 2 3 4 5 - - ulama jedinica perifeme jedinice sredi~nja memorija ral!unskajedinica regulacijskajedinica } procesor 6 - izIame jedinice UlDvul jedinica prima podatke i naredbe korisnika (etal!.100 SSI 50. Karakteristil!an le za nju kapacitet za spremanje informacija (jedinica kapaciteta sredi~nje 210 = 1024 rijel!i) te brzina za njihovo un~nje 8eIIlorije je 1 kilobajt = i apljenje. velika gustOCa vrlo velika ) . .. tastatura . <. Broj demenata Vezivanje 10. .8 = 1 bajt (byte). dijeljenje). . ekran.aritmetil!ke operacije ( zbrajanje. funkcionalno vezanih (u velikoj gustoCi) na III3Iim ploacama -lipovima (chip). =.6.. Podaci i naredbe preraduju se u pojedinim jedinicama ral!unara u elektronil!kim spojevima koji su sastavljeni od logil!kih (pOluprovodil!kih) elemenata.. 32.organizacijske operacije (prenos podataka i naredbi medu funkcijskim jedinicama rai!unara).J .. bubnjeve). Regulacijska jedinica dirigira izvodenje naredbi po programu.).

.Programska Digitalni rafunar je automat u kojem oprema teku informacijski procesi po tofuo odredenimuputama. trigonometrijske i druge funkcije koje spremati i po se javljaju u praksi veoma resto. Izrada programa ovisna je 0 strukturi i izvedbi elektronifke naprave za preradu podataka (rafunala). Programski jezik oblikuje skup svih uputa za opis algoritama. Programi za korijene i eksponente.strojno orijentirani.: . . Naprave za elektronifku obradu podataka mogu obaviti samo osnovne rafunske operacije i odredene usporedbe po kojima moraju biti izgradeni algoritmi. da ih rafunar more »razumjeti« i izvesti. mogu se posebno izradeni potrebi ukljuati u drugi program kao potprogram.funkcija svakoga koraka mora biti izvodljiva. a svaki korak iz rafunskih propisa koji predstavljaju neku funkciju. nastaje i programski izradak u vi~ faza od kojih su najznafajnije: - specifikacija. Program je potpuni niz uputa za rjebvanje danog zadatka. ame je osigurano. Jednostavni zadaci rjebvaju se jednostavnom jedna~bom. a nisu ovisni 0 uredaju rafunara. izvedba: moduli se dalje detaljiraju i kodiraju (zapisuju u odredenom programskom jeziku). po svom su sastavu prikrojeni problemima koje treba rje~avati. Za - 308 . tj. .problemsko orijentirani. tj. odredivanje uporabnih funkcija ulaznih i izlaznih poda- taka.svaki algoritam sastoji se iz vi~ pojedinih koraka. Za zadatke iz prirodoslovlja i tehnike festo su potrebni sistemi diferencija1nihjedna~bi. . - - - svaki je korak algoritma izvedljiv jednoznafno. da je s konafnim brojem elementamih operacija ostvarljiva svaka funkcija. Algoritam je temelj programa te je takav popis svih uputa kojima se omogufuje rjeknje odredenog zadatka po koracima. . sastoje se iz uputa koje imaju jednaki ill slifni sastav kao i naredbe odredenog rafunala. Na1ik na materijalne proizvode. usporedbene naredbe za logifke operacije itd. svaki korak sadrfi osto upute za slijedea korak. tj.planiranje: program se dijeli na programske module (pojedine komponente veCihprograma). Te upute sadrfe rafunske naredbe za aritmetifke operacije. tj. Programski su jezici: . a isto tako jednoznafan je i nastavak. S Porastom kompliciranosti zadataka rastu i ~kovi za programsku opremu. U Diem su pojedini k6raci odredeni tako.

Zdrufivanje RazluCivanje Zdrufivanjel IrazluCivanje o t:::] Q kartica BukDa traka BukDa traka Magnetoa 0 protoka podataka Telekomuni.... Pojedine korake upisujemo u odgovarajure okvire (blokove). putem jednostavnih operacija. Dijagram toka programa je raeunska shema kojom je dan cjelokupan tok aIgoritma (programskog niza).aIgoritme je karakteristieno stoga.:s:. Modifikacija programa operacija Ruena Ulaz/izIaz 0 C) Linija odvijanja programa PriIdjuena toeka Ganieno mJesto <::> o Simboli za dijagrame protoka podataka i dokumenata D D '0 Obrada opeenito Pomocna funkcija Ruena operacija Rueno o '9 o Ulaz/izIaz ovisnaod Memorija postrojenja Memorija odvojena od sistema Dokument @ Magnetni disk Matriena memorija izIaz Dustrirani to c::J unDje CJ - o Linija podataka Transport Dosa V 6. da se komplicirani zadaci rje~avaju korakom. Dijagram toka ra~a se samo pri odluci da ne Simboli za dijagrame od\jjanja operacija programa (JUs A.004 -1971) ~ D DJ Operacija opeenito Odluka Potprogram o V . medusobno ih povefemo i ucrtamo smjer toka.FO.kacijska veza Povezivanje NapoeDa Z Sortiranje CD bubanj Magnetni --{ 309 .

Izracunati d [d = 07] Izraamati . svr~tak = v'idi.4ac da: prelaz na karak 2 ne: prelaz na korak 5 da: prelaz na karak 3 ne: prelaz na karak 4 da: jedna~bu ne: jedna~ba zadavaljava svaki X je pratuslovna [b = 07] [e = 07] Izraamati X = -db.2 = Algoritam: Karak 1 [a = 07] Karak 2 Karak 3 Karak 4: Karak 5 Karak 6 Karak 7 Karak 8 Karak 9 Karak 10 Karak 11 Dijagram =0 - :a :t fa Yb2. smetak raCuna. svr~tak racuna IzraCunatiXI.2 = (-b :t ei)/2a.2 = (-b :t e)/2a.Pr i mj er: kvadratna jedna~ba ax2 + bx + c AnalitiCko rje!enje:xl. IzraCunati 4 ae. = b2 - s~tak raCuna. prelaz na karak 6 da: prelaz na karak 7 ne: prelaz na karak 8 x e = -b/2a. toka programa: [d> 07] 310 . prelaz na racuna karak 9 da: prelaz na karak 10 ne: prelaz na karak 11 IzraCunatiXI.

Iz njega su se razVili specijalni jezici: ExAPT-l .) ALGOL (ALGOrithmic Language) upotrebljava se za prikaz" ra~nskih propisa. SYMAP itd. prirodoslovnih i tehni~kih problema - - (paretak razvoj: 1958 .Programski jezld Svaki je programski jezik (tj. ~PT 2 za obradu tokarenjem. LISP. a narooto za rje~avanje numeri~ko-matemati~kih. daljnji razvoj: FORTRAN 77. slovima. DIN 66027. RTL. a upotrebljiv je i na komercijalnom podruqu. 1969. na ETH. (Poretak: 1954. (Standardiziran po ISO/R 1989 i DIN 66028. PEARL. simbolima la rijeCi). Ziirich.) BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code) prikrojen je u prvom redu za probleme prirodoslovlja i tehnike. RPG.) FORTRAN (FORmular TRANslating system) upotrebljava se u prvom redu za programiranje problema iz prirodoslovlja i tehnike. (Postanak: g.) PASCAL (imenovan po francuskom matematilaru) sluZiza rjehvanje numeri~kih i nenumeri~kih problema. Posebno vaZni su naredni: -'aDA(nazvan po »prvoj programerki« Augusti Adi Byron) je jezik za programiranje u prirodoslovlju i tehnici. (Standardiziran u SAD 1978. Programskih jezika ima vrlo mnogo. FORMAC.) PT (Automaticaily Programed Tools) namijenjen tehnologiji obrade.) roBOL (COmmon Business Oriented Language) sluZi za potrebe trgovine i ra~unovodstva. - - (Nastao je 1957. posebnim znakovima.) PL 1 (Programming Language 1) upotrebljiv"za vi~namjensku primjenu. (Standardiziran u SAD g.. SNOBOL. 311 . skup uputa za opis algoritma) jednomaato sasravljen po odredenoj »gramatici«. Znakovi kao elementi jezika odredeni wodabranim nizovima (brojkama. EXAPT 3 za obradu glodanjem. (Po~etak razvoja: 1957. Standardiziran je po DIN 66025 - za sastavljanje programa za ra~unarom regulirane alatne strojeve za odvajanje restica. REDUCE. (Standardiziran po ISOIR 6160 i DIN 66225. Prvi puta upotrebljen za ra~unare IBM 360. GPSS. Standardiziran je u: ISOIR 1538 i DIN 66026. Marseille.) Ostali su programski jezici: CORAL. 1983. Standardiziran po ISOIR 1539. Veoma je rasprostranjen pri malim osobnim ra~unarima.) PROLOG (PROgramming in LOgic) razvijen je za potrebe umjetne inteligencije. nato ALGOL 60-68.ALGOL 58. (Poretak: 1972.) _~L (A Programming Language) sluZiza opis algoritama.za obradu bu§enjem. LTR.

sirovina 4. (Computer (Computer (Computer (Computer (Computer (Computer Aided Design) za konstruiranje (planiranje) Aided Manufacturing) za izradu (produkciju) Aided Engineering) za optimiranje izradaka (produkta) Integrated Manufaturing) za sastavljenu (integriranu) izradu Aided Programming) za programiranje (planiranje rada) Aided Quality Ensurance) za osiguranje kvaliteta 312 .procesni mikroraeunari veCim su dijelom sastavljeni i programirani za odredenu svrhu.Procesui nCunari Procesni raeunari (procesori) su naprave za elektronicku obradu podataka pri raznim tehnickim procesima. Razvoj tehnologije poluvodiea omoguCio je izradu raeunara znatno manjeg miniraeunar i mikroraeunar. Pomoe nCuDara Brzina. toeoost i preglednost rada s raeunarom su uzroci za sve opseZniji rad u tehnici pomoeu raeunara.izvrSna naredba 5 678- 10 - Procesor dobiva (stalno ill u odredenim vremenskim razmacima) informacije 0 ulaznim veliCinama (sirovinama i energiji). vodeni raeunarom: CAD CAM C~E CIM CAP CAQ itd. U skladu s ustanovljenim odstupanjima procesor nato utice neposredno na proces.informacije iz procesa 12 . Mikroprocesori . - - 1 .procesor 3. To su analogni signali koji se u pretvaraCima pretvaraju u digitalne signale.proces 2 .energija nemjerljive smetnje mjerljive smetnje proizvod sporedni i otpadni materijal 9 trafene informacije 10 informacije s drugoga raalDara 11. U njima je na vrlo maloj volumena (i cijene) povr~ini skupljeno mnogo tisuCa sastavnih elemenata (npr. 20000 jednopolnih tranzistora na Cipu povrline od 35 mm2). 0 toku proizvodnoga procesa (i mjerljivim smetnjama) te 0 izlaznim veliCinama (proizvodu te 0 sporednom i otpadnom materijalu). U procesoru se usporeduju mjemi podaci sa zeljama. Tako su se razvili znaeajni radni sistemi.

trajno. Epokazuje medusobnu ovisnost naprezanja i postotnog produljenja. nakon prestanka djelovanja sile -£ odn.vidi sIr. nastupaju naprezanja 0 koja izazivaju rastezanje. Povrb te granice (obieno na koncu lineamoga rastezanja) materijal se rastefe plastilno (tj. Nap r e z a n j e 0 je odnos sile F i presjeka ispitnog uzorka S (okomito na SIIIjer site) 0=- F S 0) ispitni re se uzorak Zbog djelovanja site F (i time nastalim naprezanjem 5 prvotne duljine Lo rastegnuti na duljinu L. postotno produljenje.L = ~L L Lo Lo Dijagram 0. ModuJ elastiCnosti E je odnos naprezanja i postotnog produljenja (u po- prvotnu duljinu Lo Cl Eet »Granica elastienosti« je naprezanje pri kojem osjetljiva mjerila osjete prvo primjetno.. trajno.L = L . kad tlaeno naprezaDje -0 izaziva relativno skrarenje -E. Poeetno je rastezanje lineamo (tj. postotno produljcnje materijala (pri jo~ nepromijenjenom presjeku S = So).Lo - P os t otn 0 prod u Ij e nj e epruvete je produljenje 5 obzirom na E. E nastavlja se u smislu tlaCn1b naprezanja. drugu elastienosti) E = !!n. naprezanje lea:nja Rp 0. U podruqu linearooga rastezanja materijal je elastiCan (tj. Pr o-d u I j e n j e epruvete iznosi 6.01. vec ostaje stanovito. 313 . Dijagram 0. optererenom silom F. naprezanja vraea se na prvotnu dimenziju). . E U ispitnom uzorku (pokusnom ~tapu) materijala. L Tj.= -6. postotno je produljenje upravno razmjemo naprezanju). 316. nakon prestanka djelovanja sile ne vraea se 'riSe na prvotnu dimenziju. :I presjek se suzuje: S < So).DRUGI DIO ISPITIVANJE MATERUALA DUAGRAM 0.

povrlmapopreenogpresjekaISpltnoguzorka So . 1. promjera do 4 mm moraju imati poCetnu mjerou duljinu Lo = 200 :t 2 mm ili Lo = 100 :t 1 mm. 3 mm izrezuju se na §irine b (12. .. 20 mm). = 10 do do mm 20 :t 0.5 odn."".A4.~ mi<ro. 2. uzorka Le L .-. Vi Lo kratki (normalni) k k y. s poCetnom mjemom duljinom Lo (50.5 SO :t 0.3 I dugi 11.040 I 19. 120 mm).5 55 5 :t 0. Pri upotrebi ekstenzometra: mjerna duljina mjera~a produljenja Le (ekstenzora) Leo po~etna mjerna duljina mjera~a Leo mjerna duljina mjera~a nakon ki- t .MEHANlCKO ISPITIV ANJE METALA (JUS C."'~m_.65 So Lo = 5 do Lo = 11.65 5 Lo = 5. Ispitni uzorci za Zice i §tapove.ukupna duljina ispitnog uzorka duljina ispitnog dijela ispit. . ojo. . (~".::.- ~ -.mjerna duljina' - ~ !J ~ Lo Lt Le -.075 78. .6 25 :t 0. debljine 0..0 110 10 :t 0.80 mm) i ispitnim duljinama Le (75 odn.poCetna povrlinapresjeka So najmanja povrlinapresjeka(nakon L. uzorka ~ . Dimenzije ispitnih uzoraka danja Pri proporcionalnom ispitnom uzorku je po a mjema duljina Lo razmjema s korijenom poeetnog presjeka So:Lo = k pa je kod ispitnih uzoraka kruznog presjeka proporcionalna promjeru: ~ Lo = kvSo = k -...1 . .001-1986) Vlamo Ispitivaoje (JUS C.~' - - . .".A4.3 10 Primjeri kratkih ispitnih uzoraka: VS. Ispitni uzorci za limove i trake.002-1985) Za vlaeno ispitivanje slure ispitni uzorci koji imaju rame oblike s obzirom na veliCinu i oblik raspoloZivog materijala i s obzirom na zahvatne eeljusti stroja za kidanje. . . do Uobicajene pocetne duljine Lo su: 4 za proporcionalni ispitni uzorak za presjek ispit. d kidanja) L. promjera do).25 I 28 Pri neproporcionalnim uzorcima poeetna mjema duljina Lo nije ovisna od presjeka So (odn. Oznake dlmenzlJa ISpltnlh uzoraka 50 Lt . . 314 . ." k.150 I Somm2 314 1 Lomm 100 :t 1.- S .j4 proizvoljni kruZni 5.

[ ' h J.ILLo = 80 mm). dijeljenom s poretnim presjekom 50. Dijagram F.5u/50).postotno produljenje nakon kidanja vrijedi za postotno produljenje nakon kidanja u slueaju upotrebe ispitnog uzorka s vrijedno§fu koeficijenta k = 5. V dijagramu R.~u vrijednosti npr. . PO upotrebi neproporcionalnog ispitnog uzorka. 11." = c = A = Omaka A ~ona1nog L Lu .postotno produljenje (/)'LufLo) . E = FISo = FdSo (vlacno) nazivno cvrstoca naprezanje - (vlacna) 3]5 .ti proporcionalnih zorakas drugimkoeficijentom (npr.1S tJ1 = 50 = (/)..5150) .produljenjenakonkidanja - produljenje (/)'L/Lo)' 100 % . ( PO suZivanju presjeka vrijede ozoake: . 100 % . (kontrakcija) n l.Lo mm . Pri ~ -.:-ke velicina pri rastezanju i sutivanju !'ri rastezanju vrijede oznake: ~ = . sukladno s dijagramom sile F u ovisnosti od produljenja /)"L. /)"L * Nazivna naprezanja R izrafena su silom F.postotno sqZenje Dijagram sile F u ovisnosti od produIjenja /)"L snimamo neposredno na stroju za kidanje F (vla~a) sila najveCa sila Fm - suZenj~popre~og presjeka najveee suZenje (nakon kidanja) = (/)...postotnosuZenje nakon kidanja . poretne mjeme duljine Lo JIII.' I I I I LA Dijagram R.li. vu""'" SIa I naZlYnI naprezan]a Z ~ .Lo mm . treba ozoaki A dodati kao indeks vrijednost poretne - . E dana su nazivna naprezanja R u ovisnosti 0 postotnom produIjenju E. R Rm .). An.65. . 100 = 50 - -5 5u mm2 mm2 % . Pri proporcionalnim -mm kruZnog presjeka ozoa~ujemo postotno produljenje nakon kidanja: .valja u k A dodati tu vrijednostkao indeks (npr. Aso).cr. 100 % . --71 I I I I L - l1L Pri odredivanju najveee sile Fm mora brzina razmicanja reljusti stroja za kidanje izoositi ~ Le mmlmin (Le V mm).3).pri kratkim ispitnim uzorcima As pri dugim ispitnim uzorcima Alo.

R. Znatajna postotna produ/jenja Ag. d .01 %1). Rpl pri E = 1%.. olovo) ili su gotovo neelastiCni (npr. c .6.ol pri E = 0.postotno produljenje nakon kidanja .bakar - 316 . J ~. kOO mekib relika) R Re" R.neproporcionalno postotno produljenje pri najvecoj sili . Presjek paralele s krivuljom rastezanja odreduje konvencionalno naprezanje terenja pri postotnom produljenju E = x%.sivi lijev asfalt) . npr. sivi lijev). 2 Dosada zvana »granica plasticnosti« Tok rastezanja u ovisnosti od naprezanja je za razne materijale razliCit i za njib karakteristiCan.RoB donje. 1 j I I I I rL * Rpo.2 %2).. E motemo raz1ikovati materijale: R Z i I a v i materijali se nakon poretnog elastiQiog (lineamog) rastezanja rastem do prekida vrlo plab stiQio. bakar) iIi u diskontinuitetu s pojavom terenja pri stalnom naprezanju (npr.L (npr.ukupno postotno produljenje pri najvecoj sili " 11 /I Ag A.~ 5. I To je »tehnicka granica elasticnosti«.2 pri E = 0. meki relik). d K r b k i materijali se po poretnom elastiQiom rastezanju kidaju bez (zna~jnijeg) plastickog rastezanja (npr.ukupno postotno produljenje u trenutku kidanja . R:l----11 I I I I I I . A . a tvrdi celik t mebki celik b P I a s tic n i materijali se rastem samo neznatno elastiQio (npr. i to kontinuirano (npr. RpO.: gomje. Tako po obliku dijagrama R. Konvencionalno naprezanje telenja Rp (za materijale s kontinuiranim rastezanjem) U dijagramu R. Naprezanja telenja Naprezanja prirodnog telenja R. E povuremo iz (odabrane) tDtke x na apscisi paralelu s poretnim (linearnim) dijelom krivulje rastezanja.

A4. IJUIila 317 .005 . . .1954) Polumjer pritiskivaea r 10. 30 Mjere uzoraka i uredaja (prema JUS C. Savijanje mora biti polagano i neprekidno do odredenog kuta savijanja a.1973) u mm Duljina ispil. kvadratni ill okrugli presjek. Uzorak se tlaa do odredene visine (u hladnom stanju do ho/2. Cvrstoea sivog lijeva na savijanje 0sm slijedi iz najvete site Fsm pri lomu 0sm Promjer ispit. . .A4. Pri tome se pojavljuje (tlaau stoiac« po kojem se materijaI ~iri u stranu. a ispituju se i &avi profili. a u sredini ih opterefujemo silom F do prekida.1 do3 OsIonci promjer D 20. . . u vrueem stanju do ho/3). * Sivi lijev ispituje se u pogledu fvrstoa: oa savijanje sirovim ill obradenim 2lDrcima u obliku posebno odlivenih ravnih okrug1ih ~tapova promjera do. 60 razmak 1 260 400 600 900 . uzorka 300 450 650 1000 11ablo ispitivanje (JUS C. Sirina pravokutnih uzoraka imosi 25 do 50 mm. Debljina a neka bude veea od 30 mill.1985) Ispitni uzorci imaju pravolrutni. Uzorak se tlaa lakim i a:stim udarcima rekieem ill prerom. 3do). .006 Za tlaau pokus slufi ispitni uzorak koji je za kovine redovito okruglog presjeka.mjerimaR: za a ~ 12 mm R = 25 mm za a > 12 mm R = 50 mm Promjer D vaIjka kojim savijamo uzorak uzima se prema posebnim propisima D materijaI koji se ispituje. promjera do i visine ho = 2do (izuzetno je ho = do . . uzorka do 13 20 30 45 = Fsml/4W Ut = ndo3f32 '" 0. . 30 50. PreporuCllje se da duljina I ispitnog uzorka bude . odnosno dok se na boku ne pojave pukotine. koje aslanjamo 0 dva vaIjkasta oslonca s razmakom I (izmedu osi oslonaca promjera D). odnosno do pojave prvih pukotina na vanjskoj strani uzorka. Za nekovine uzorak je obieno kocka. 15 25.IspitinDje saYijaDjem (JUs C.A4. . a 1 i I = (D + 3a) :t T Za savijanje slllte dva oslooca s polu.014 .

0 8..7). lspitiYanje ilea lzmjeniCnim prepbanjem (JUS C.A4.~ se utiskivanjem reliene kuglice u limeni ispitni uzorak.Ispitiyanje ilea torzijom (JUS C.0 50.0 30.5 Broj okretaja Zice do loma mjera je njene sposobnosti pri ispitivanju torzijom.018 . (5 100 d 1 1 5....021 .. (1 200 d 3 5 1.5 0..1962). 1.pri reliku .. 318 .6.. matrice i drfa~ limenog uzorka.1986) Ispitivani komad Zice stegnemo u pokusnu napravu u kojoj pregibamo iicu naizmjence u jednu i drugu stranu do njezina loma.5 1..5 3.1986). Broj pregiba do prekida Zice mjera je sposobnosti Zice za izmjenicno pregibanje. Sposobnost materijala za izv1arenje ispituje .0 40. Kuglica se polagano i jednoliko (brzinom oko 0. (7 50 d 0. optereeujemo je vlacnom silom koja u Zici ne smije izazvati naprezanja veeeg od 2 % evrstoee reliene Zice.0 15 15 15 20 20 2. Jednim pregibom smatramo savijanje iz pocetnog (srednjeg) polofaja za 90° u jednu stranu i natrag do poretnog polofaja (a obavljamo ga u 1 s).5 100 d 1 2 1.0).0). Ispitiyanje sposobnosti za izt'lacenje (JUS C. 8. Karakteristiene su mjere pokusne naprave (u mm) d D h d D h 0.5..ls) . Kao mjera sposobnosti materijala za izvlarenje navodi se postignuta dubina.0.. 5 % evrstoCe Zice od nereljeznih kovina.5 0.0). odn. Slobodna duljina Zice 1 i najveCa brzina sukanja n iznose: premjer fiee d (mm) slobodna duljina 1 brzina sukanja n (okr.0)..0 1..0 3.0 2.0). (1..5).. ..016 .3 ... Za limove i trake debljine do 2 mm sluZi naprava po Eriehsenu.5 5.. 4.1.0 25 35 50 75 100 Zieu pregibamo preko valjaka od kaljenog celika...019 .0 20.3. 3.0.1986) U posebnom uredaju suremo Zicu oko vlastite osi do loma.5 10. Da bi Ziea pri tom ostala ravna.0 7.A4. koja se stastoji od kaljene reliene kuglice za utiskivanje. .0 4.pri Cu i Cu-Iegurama 0.0 15.0 6..10.7 0..0). (3 100 d 1 1.5).2.1 mmls) utiskuje u uzorak do pojave prvih pukotina... Ispitiyanje ilea navijanjem (JUS C..A4.5 3..A4..

standardno + 0 11 mm mm b = 7. aeznatno Zilave su krhke materije: staklo. K = G(h. + 0 09 b = 10 mm . I~ } se uzorak prelama batom (njihalom) koji pri padu udari u sredinu . U ~irokom su temperatumom podrugu udamo vrlo Zilave kovine koje moteIIlO gnjeati: AI.S obzirom na utjecaj zareza).: pn YiSojsu vrlo Zilavi.025 .'. Ni. koji !*la s visine hI te dospije pri lomu na ~u h2 iznosi ~ ~ . T 319 .-etika ovisnost udame Zilavosti od temp. Tim se postupkom odreduje zilavost materijala pri JIIIOift.standardno ~~I~ - = :3(2)mm plit~i zarez ~tni }-. L~i rad njihajnog bata teZine G.A4.A4. Udama energija bata Ghl = 300 (ISO. lspitni uzorak s V-zarezom /spilni uzorak s U-zarezom .5 (5) mm.rus C. poduprtogana oslonce. Za obi~e retike .IspitivaDjem udarom po Cbarpyju Zz ispitivanjem udarom na savijanje po metodi Charpyja upotrebljavaju se -morci sa zarezom.' b ~ ~ = ~ mm .pri uzorku s V-zarezom: KV Udama Zilavost u opeem slu~ju raste s temperaturom.nelegirane i malo legirane (Ill) zna~jna je.1984) 55'0.uskiuzorak -.-la.h2) Oznaka udamog rada pri nazivnoj e8ergiji 300 J i pri standardnom ispit80IIl uzorku je: . pri niskoj veoma krhki. keramika. austenitni relik (I).pri uzorku s U-zarezom: KU . vrlo tvrdi retici (11)..004 .~m' / / I i Y- I \ \. . Cu.1984) (JUS C. 100) J. \.

A4. (Ta>od1 srednjeg naprezanja Um. 100000 h) pri odredenoj temperaturi T (npr. Temperatura pri kojoj se pojavljuje ptdenje ovisna je 0 materijalu (npr. 600°C). u ovisnosti od temperature.d) (primjer »c«). dok se u protivnom nastavlja do loma. Zato odredujemo dinamicka svojstva evrstote materijala za sinusoJ idna opteretenja.ISPITIV ANJE TRAJNE CVRSTOCE Ispitivauje trajne statiCke evrstoee Konstantnom (statickom) sHorn dugotrajno optereteni materijal pocet te se pod odredenim optereeenjem. Ispitivanje dinamiCke Cvrstoee (JUS C. Odrediti moremo u svakom slueaju samo vremenska staticka svojstva evrstote koja vrijede za odredeno ogranieeno trajanje optereeenja. U navedenom slueaju omaenjemo to Rm lOOOOCl600. ~to bi se za navedeni slucaj napisalo Rp 1/100000I400. pri eeliku od 200°C nawe.ltlT je naprezanje pri kojem se materijal rastegne do odredenog postotnog produljenja E (npr. postupno rastezati. Vremensko naprezanje telenja Rp . zaustavlja. vet nejednoliko (primjer »b«). Dugotrajnim je pokusima (100000 h) ustanovljeno. ako se materijal pri rastezanju uevrsti. kod kojih naprezanje koleba za otklon (amplitudu) u. 1%) za odredeno vrijeme t (npr. koju nazivamo puienje. 400 0c). 100 000 h) pri odredenoj temperaturi T (npr. Ova se pojava. ruM:{Jl U1b Potpuno nejednolika optereeenja nisu prikladna za usporedivanje ispitnih rezultata. 320 . Ta naprezanja mogu biti: I a) istosmjerna (primjeri »c« i »d«) b) izmjenicna (primjeri »e« i »f«). Vremenska statilna lvrstoca RmtlT je najvete naprezanje koje materijal podnosi odredeno vrijeme t (npr. Stoga je preporucljivo trajanje statickog ispitivanja za kovine za plastiene materijale t t = = 100000 h 10 000h.1966) Cvrstoea je materijala matno manja ako materijal u toku vremena t nije jednoliko optereeen (primjer »a« na donjoj slici).d (Tm.035 . da stvamu trajnu staticku evrstotu ni nakon !ako dugog vremena ne moremo odrediti. Najvete naprezanje kod kojega se pri odredenoj temperaturi konstantnom silom optereeeni materijal \lire trajno ne rastere (ne ptde) nazivamo trajnom statiCkom lvrstoeom materijala. pri olovu ili plastici vec kod okolimje temperature). Rezultati kratkotrajnih ispitivanja ne mogu se jednostavno upotrebiti pri dugotrajnim opteretenjima.

.2 ..Strojarski prirua.za njihajuce optereeenje. ovisnosti 0 srednjem naprezanju umed za nzna dinamicka optereeenja: d tJ. = f(N) prikazuje »W6hlero.u..za pulzirajuee opterecenje / rn -av'" .2je tom granicom u dijagramu dinamicke evrstoee ogranieeno podruqe dopmtenog opteretenja. = O. Ovisnost u.. + av'" -00.tdik. .iiagram) prikazuje dinamicku evrstocu av . DinamiCka cvrstoca <1i> najvete napreje zmje Um. Na dinarnicku evrstocu veoma jako utjeee djelovanje zareza (nejednolika rclZdioba naprezanja). pri dinamickom optereeenju povecava se broj titraja N. W6hlerova se -. trivulja« (na slici desno). ---o ~ ~ logNo ~. Crta koja u dijagramu ide iz izhodi~ta pod kutom od 45° prikazuje srednje optereeenje.. pri kojem se materijal ni pri bilo bkvom povetanju broja titraja optereeenja ae bi vi~ slomio.. .01 I 00' .za mimo optereeenje DO... Zato je dinarnicka evrstoea zavarenih spojeva (zbog zavamog »zareza«) ili predmeta 5 grubo obradenom povriinom (koja se zapravo sastoji od mnogih sitnih »zareza«) IDDogo manja. Ua pri cemu je srednje naprezanje Umed = = ~.ik 321 .. ~je :: nihajuce iti kolebljivo dinamicko opterecenje (primjer »f«). 1 av' = RpO. ~to mofe evrstoeu znatno sniziti ispod vrijednosti koju materijal ima bez zareza.Od raznih sinusoidnih opteretenja posebno su zna~jna: : pulzirajuce i/i titrajno dinamicko optereeenje (primjer »d« na slici na str. 108 za lake kovine) priblihva stal8Ij vrijednosti <1i>. ~ pri kojem naprezanje utitra (pulzira) za amplitudu Gaizmedu vrijednosti t . BuduCi da materijal u konstrukcijama po pravilu ne srnijemo optereCivati iznad naprezanja teeenja RpO. Smanjivanjem amplinaprezanja u..ulja pri odredenom broju titraja ND (107 . Dijagram dinamicke cvrstoce (Smithov .. -0. 22 . av" . ojom definirctmo »dinak 8fku evrstoeu«. = Umed = Umax12. oko srednjeg naprezanja umed. pri kojem U koleba za amplitudu Uaizmedu vrijednosti -Umax i + Um. . Udaljenosti od nje prema gore ili dolje do gomjega odnosno donjega granienog naprezanja jesu otkloni naprezanja. ~ Trcljnost materijala ovisi 0 broju titraja opterecenja.. koje -=ijal podnosibez loma. .

..2 (15. Sila pritiska F mora rasti do nazivne 2 .. 392.9 (62.VD2 . odgovarajuCe vrijednosti rasporedene u skupine po 0. .9 (62. a djelovanje nazivne sile 10 .25) .25) 245.A4. Kuglica je: do tvrdoee 450 HB od zakaljenog b:lika.25) 153. do tvrdoee 650 HB od tvrdog metala. d mora trajati U Cistu se i ravnu povrlinu pokusnog materijala (kovine) utiskuje odredenom silom F(N) kuglica promjera D(mm).5) 12.d2) HB = ~ gdje je A povrlina otiska (kalote).2 (40) 196.102 F1D2: - I 0.25 (1500) 9807 114710 (1000) I 4903 (500) I 2452 (250) I 1226 (125) 980.s1£.102 F= 750 (tj. 0.26 (1.102 F 1tD(D .5) 306.807 (1) Primjeri omaka tvrdoee po Brinellu: 350 HBS 5n50 - maCi tvrdofu 350 HB pri upo1£ebi b:liroe kuglice prom- jera D = 5 mmipri vrijednosti pritiska F = 7355 N).102 F (u zagradi) i promjeri kuglica D (mm) vrijednostima 0. IspitmmjetvnIoeepo BrineDuHB (JUS C.102 F D' 30 15 10 5 2. 11il 11' II! Upo1£ebljavaju se slijedeee sile pritiska F (N) odn.625) 76.7 (100) 2452 (250) 1226 (125) 612. (Tvrdoea iznad 650 HB ispituje se po Vickersu .003 -1985 i 032 -1986) ~ ~ .ISPmY ANJE TVRDOCE Mjera za tvrdofu ovisi 0 postupku ispitivanja.23 (4) 98. OdlufujuCa je prosjefua vrijednost koja je rezultat barem dvaju mjerenja.25) 9.5) 306.07 (10) 49.102 F 2 / = 0. 324 i 325. pri sill 322 . .5 1.102 F) 10 I 29420 (3000) 1 294. Vrijednosti Brinellove tvrdoa: HB za pojedine promjere otiska d sabrane su u tablicama na s1£.2 (30) 612. 15 s. 8 s.03 (5) 39.1 (20) 98. Mjeri se promjer otiska d(mm).61 (7. Mjera Brineliove tvrdoce iznosi 0.8125) 61.52 (2.5 (31.326).07 (10) 49.2 (25) I FN (0.29 (6.03 (5) 24. 1.5 (31.

25 .10 2. d 1 0.50 1..9 .29 0.33 0.8 . .4 2.:.00 .34 1.4 HB Usporedbena tablica (pribliZna)izmedu evrstoee i tvrdoee eelika nalazi se .2 3.5 5 d mm 2.04 Brinellove tvrdoee HB pribliZno odrediti Rm = 3.A .83 6.A 0. 80 > 80 10 30 5 10 30 1.60 1.37 0. feljezo -i bakrene slitine JIIi£tovine i slitine "IIiIRnkositar i Najmanja debljina uzorka (u mm) u ovisnosti od promjera kuglice 1J : promjera otiska d: .Cr-Ni Rm = 3.86 7.54 0.08 0. 322 i 323.34 3.91 5.102 FID2 odabiremo s obzirom na vrstu materijala ispitnog Tvrdoea HB 0.08 4.60 . .40 0.7 0.2 4.19 1.32 1.36 5.38 2..4 4.2 5.8 3.102 FID' .80 0.Cr 323 ..84 2.9 .46 1.8 . za ugljiCnieelik za legirani eelik .18 0.58 0.3 .69 0.Vrijednosti 0..4 5.5 HB .67 0.07 1..80 2 .25 2.38 1..05 1.6 4..33 6.23 1...0 Dmm 5 2.O 2 Za eelik mozemo iz pomate 1IqOvu evrstofu Rm (N/mm2) 0.42 8.68 3..3 .6 5.0 5.6 i.-.67 0.53 0.43 4.0 4.2 .72 2.5 Dmm 2..0 hi .67 2..00 ." '.8 4.6 3.6 '.25 0..2 :.02 1..92 3.4 3.5 .46 2..00 3.5tt.n i njegovoj vrdoa: t Materijal .8 6.83 1.5 5 10 15 10 15 1 1.86 1.0 3.92 1.a 30 < 140 > 140 < 35 35..51 0.6 HB Rm = 3.70 4.8 5.00 10 1.17 1.48 4.200 > 200 < 35 35.6 2.

1 10.75 2.6 147 97.1 19.1 11.10 3.90 3.8 28.5 215 143 71..67 1.9 21.25 0.3 25.0 47.4 17.50 9.3 13.9 230 154 76.35 3.40 2.6 46.71 324 .90 2.5 31.0 10.8 14.3 16.80 0.6 39.7 194 129 64.29 109 72.5 23.3 18.39 I 30 653 627 601 578 555 534 514 495 477 461 444 429 415 401 388 375 363 352 341 331 321 311 302 293 285 277 269 262 255 248 241 235 229 223 217 212 207 201 1 21.2 131 87.7 10.45 2.8 33.6 29.6 35.6 239 159 79.54 0.05 0.45 0.7 48.05 0.8 10.0 117 78.1 18.5 17.48 0.3 200 134 66.1 33.51" 1.75 0.1 19.2 12.30 0.3 20.25 Promjer otiska d.30 3.69 1.88 6.50 0.7 11.66 0.40 3.50 0.1 289 193 96.5 27.80 3.4 12.85 2.95 3.00 1.3 48.8 8.5 22.25 0.57 1.49 1.43 7.6 21.39 0.2 188 125 62.25 3.5 13.4 14.56 0.81 2.1 37.83 2.24 0.55 3.3 37.7 170 114 56.36 0.5 12.6 16.50 3.4 248 165 82.49 8.61 1.58 0.7 42.mm promjeru kuglice D mm: 5 2.79 2.8 38.77 1.5 1.70 0.00 4.72 8.6 8.0 151 101 50.2 43.4 11.80 2.4 36.85 0.85 3.40 0.7 11.6 10.2 142 95.27 0.55 2.9 138 92.83 7.4 16.63 1.28 0.70 3.9 22.4 21.65 0.6 32.20 3.4 14.52 0.4 156 104 51.3 39.00 3.1 23.75 1.4 10.62 0.2 26.3 121 80.1 301 200 100 50.42 0.1 267 178 89.40 0.3 257 171 85.1 9.70 0.60 0.1 34.4 26.78 0.55 0.6 41.9 20.75 3.8 25.8 34.59 1.9 42.70 0.9 13.41 0.95 4.3 20.82 103 68.73 1.05 106 70.90 0.8 160 107 53.3 15.74 0.9 12.35 0.60 0.00 0.5 15.8 17.95 0.95 0. 109 54.3' 38.9 24.53 111 74.4 12.70 2.2 18.31 0.34 0.1 9.10 1.85 0.63 7.90 0.61 101 67.7 44.1 16.20 4.5 35.2 10.55 1.2 20.05 4.60 2.7 13.24 7.1 176 117 58.0 19.6 41.30 0.2 165 110 55.97 8.82 0.06 6.6 9.04 7.77 9.8 13.15 3.32 0.80 0.65 1.1 25.53 1.4 40.26 8.68 0.4 11.6 124 82.84 0.0 44.65 3.5 135 89.65 2.5 2 1 1.35 0.60 3.3 23.75 0.8 19.1 278 185 92.2 8.1 11.23 8.76 0.6 182 121 60.60 0.33 0.72 0.71 1.6 9.20 0.05 3.2 222 148 74.45 3.1 27.Tvrdoca po pri 10 2.25 327 218.3 46.64 0.6 17.29 0.3 17.8 17.8 20.5 30.2 313 209 104 52.3 15.26 0.38 0.1 9.9 127 84.9 15.9 207 138 69.102FID': 15 10 5 2.15 4.65 0.50 2.79 114 76.80 0.3 14.85 Tvrdoea po Brinellu HB za vrijednost O.0 18.37 0.1 24.10 4.4 19.

0 31.55 4.13 1.95 6.00 5.43 ~.40 ~.96 3.5 64.60 95.9 13.9 65.99 1.96 4.6 13.2 17.9 13.4 20.7 10.17 1.5 95.6 48.7 31.50 3.0 25.4 35.50 0.35 0.8 71.9 50.4 24.94 0.38 4.11 0.50 5.45 179 174 0.60 2.5 54.07 1.3 66.8 41.81 5.45 2.70 5.8 55.9 41.2 30.26 8.8 16.7 24.20 1.5 47.54 156 152 149 146 143 140 137 134 25.99 7.95 3.95 5.47 163 159 0.8 11.10 8.1 56.4 32.40 2.9 37.9 93.2 16.3 59.30 5.4 38.07 4.20 2.53 0.15 0.43 3.5 16.5 50.24 5.1 26.2 83.71 3.2 85.46 4.0 40.5 52.8 68.4 72.93 4.5 2 1 .98 325 .86 0.2 15.00 1.96 0.01 1.37 3.Hrmellu H lJ Promjer otiska d mm pri promjeru kuglice D mm: 10 5 2.31 3.48 6.5 14.4 89.4 27.90 2.1 36.64 4.15 2.3 0.52 0.2 39.4 12.94 5.70 2.62 7.6 43.89 0.1 74.90 5.45 5.65 2.5 17.3 81.09 5.13 5.80 2.55 6.20 1.5 58.34 6.45 ~.34 5.05 1 6.43 5.5 60.03 0.UO 2.9 56.03 4.51 0.6 22.7 9.3 12.75 5.08 1.14 1.6 77.5 29.30 5.1 23.5 45.1 19.5 10.8 21.59 99.75 ~.85 4.2 14.57 0.58 103 101 0.15 1.94 6.5 46.9 9.3 53.48 0.60 ~.39 6.20 6.6 53.97 0.25 .9 9.18 1.8 27.7 54.1 28.73 4.5 49.85 19.05 5.16 1.2 97.87 ~.75 2.75 4.55 2.75 8.88 0.10 4.3 33.10 0.24 3.10 5.85 5.19 5.55 5.65 4.25 2.95 0.91 0.02 3.65 5.4 79.80 ~.09 1.7 62.21 4.47 18.8 12.1 57.27 7.20 1.40 1.90 0.50 2.68 5.80 5.9 59.8 16.6 48.6 91.35 2.98 0.45 1.42 8.9 63.18 98.2 13.8 55.5 15.4 22.93 0.ll 1.102 FID2: 10 5 2.64 3.55 4.7 42.9 10.95 5.9 14.6 37.10 6.25 1.29 4.5 44.12 1.3 11.02 1.3 69.81 5.6 47.28 9.10 I.35 5.3 11.7 49.9 20.59 8.5 10.0 51. 5.44 30 197 192 15 Tvrdoea po Brinellu HB za vrijednost 0.83 4.66 18.13 4.8 61.57 3.1 62.1 10.00 1.40 5.46 4.3 5.55 116 114 0.79 3.8 76.0 34.86 3.3 87.05 1.8 17.56 III 109 107 105 20.44 7.04 128 126 123 131 121 118 0.90 ~.4 60.94 3.3 8.28 4.19 4.8 11.80 7.5 51.8 7.30 2.55 ~.9 23.86 4.6 15.7 35.5 1.92 8.15 1.60 5.8 29.3 9.0 16.24 6.57 5.65 ~.3 65.25 32.4 187 183 0.00 5.06 1.50 1.19 1.1 32.6 18.92 0.69 5.07 5.19 7.7 33.1 21.78 6.70 ~.46 170 167 0.85 2.46 5.63 6.37 4.30 1.35 1.55 5.49 0.50 ~.

1984) U povriinu ispitanog materijaIa utisnemo dijamantni ~iljak u obliku piramide (5 kutom 136°) proizvoljnom silom F. 326 do 329..033 .056 .102 F HV 49. 0.08.. 1 892 0. 1 145 1 2412 2 336 2 264 1 789 1 740 1 693 1 379 I 346 1 314 I 096 I 072 1 049 326 . .102 F = 5) za promjere otisaka d jednaka tvrdoCi povrh ove vrijednosti raste Vickersova tvrdoea btfe nego Brinellova. Po pravilu upotrebljavamo slijedeee sile pritiska F. tako da je = 0. koju odredujemo mjerenjem dijagonaIa d1 i d2 (mm) F d2 HV = 0.03 N (0.OOl mm.07.03 5 HV 5 98. 50 N.1891 -. IspitiVIIDjetvrdoee po Vkkersa HV (JUS C. Vickersova tvrdoea HV se rablna iz sile p. 1 449 0. HV 10.06' O 1 2492 1 839 1 413 I 120 2 3 2 576 0.F Tvrdoea po Vickersu HV je do vrijednosti 250 HV broj~o po Brinellu HB 250 HV = 250 iiB 420 HV "" 400 HB Tvrdoca po Vickersu HV 5 pri sili pritiska F = 49.7 100 HV 100 Pri mjerenju tvrdoee veoma tankih slojeva upotrebljavamo sile pritiska od 2.05.102 A F A = 2 sin (136/2) d=~ 2 HV "" 0. HV 100) sabrane su u tablicama na str. .2. koje su rasporedene po zaokrutenim vrijednostima 0.. Za jednake otiske nekon drugom silom F iznosi Vickersova tvrdoea HV' = HV .[2 DijagonaIe dl i d2 mjerimo tOCn~ od :tO. .099 mm 4 5 2 195 1 648 1 283 I 027 6 2 957 2 129 1 605 1 254 1 006 7 2 854 2 066 1 564 1 225 985 8 2 756 2 00$ I 524 1 197 965 9 2 664 2 948 I 486 I 171 946 dmml 0..3 5U HV 50 980.09. pri mjerenju mikrotvrdoee (tvrdoee sastavina zmatih materijaIa) i manje sile od 2 F.A4. .1 20 HV 20 294. Vrijednosti Vickersove tvrdoee HV (HV 5.07 10 HV 10 196. 0.I.2 30 HV 30 490. Debljina ispitnog uzorka mora iznositi najmanje 1.5 d.ritiska F (N) i povriine utisnutog pluta piramide A (mm ).102 F dodajuCi ih (za prikaz upotrebljene sile pritiska) omaci tvrdoee po Vickersu HV: F N 0.

32.0 89.4 94.5 94..4 88.5 80. 174 173 179 178 177 176 172 171 t.6 87.53.4 69.35.9 77..31. 128 117 116 121 121 119 119 118 118 122 120 39.7 70.1097 1081 1064 1048 1033 1018 1003 920 907 894 882 870 858 847 835 .1 61.9 73...3 68. 1288 1267 1246 1226 1206 1187 1168 1150 1132 1114 988 974 960 3.6 ' .2 62..8 92. 0. 224 235 230 228 227 225 222 ':8. 170 154 159 157 156 155 153 152 . .2 .3 64.3 67. 322 279 276 294 292 290 287 285 283 281 25.5 34.4 85..0 64.6 97. 131 130 130 129 134 133 133 132 135 135 .4 72.6.5 66.1 74. . 116 115 108 107 106 106 110 109 109 108 107 -1... 112 111 115 114 114 113 113 111 AO. 126 125 124 124 123 123 128 127 126 .8 90...2 69.2 90..9 .1 96..5 79.4 90.... 87. 84.9 .2 77. 80.0 AS.0 46. 181 180 167 163 162 161 169 168 166 165 164 L33.7 72. 297 256 272 264 262 260 258 274 270 268 266 ':6..0 .3 73.5.5 67.3 . 592 585 579 634 627 620 613 606 599 642 542 536 530 525 519 572 566 560 554 548 S.6 A9.1 85... 514 441 454 450 446 437 433 429 425 ".2 79.6 73.3 76.7 . 77.2 80.9 98.8 64..8 .5 .2 .8 ..3 7..24.2 82. 74.4 1855 1818 1782 1748 1715 1682 1651 1620 1590 1561 1533 1505 1478 1452 1427 1402 1378 1355 1332 1310 .4 63. 68. ..j.2 92.8 66. 327 .6 93.5 82.1 67.4 92. 71. 95.0 97.7 69.1 62.. 247 240 238 251 249 245 243 242 254 253 ':1.5 86. 237 233 232 216 215 210 209 207 219 218 213 212 29. 140 138 137 136 143 142 142 141 139 138 .4 98.0 72. 91.8 74.48.0 65.2 76..0 84. 63..2 81..£5OID I .6 83..9 76...3 71.0 75. .5 70.07 N (0..1 68.5 78. .5 81. 100 99.0 70.. ..8 88.37.7 62.9 82.9 62.6 68. 205 191 189 186 185 183 182 193 192 188 187 .8 85.8 95.6 76.8 2.8 99.946 933 734 813 803 792 782 772 762 752 743 '...1 .3 63..6 89.7 84..3 65.9 69.1 93.2 78.549mm .3..5 .2 73. 508 503 498 493 488 483 478 473 468 9.9 94..8 79.8 81. 421 413 409 380 376 373 370 366 363 360 357 354 383 339 336 333 330 327 325 351 348 345 342 23304 302 299 319 317 314 311 309 306 .51....4 62.Tvrdoca po Vickersu HV 10 pri sill pritiska F = 98. 160 159 158 145 144 151 149 148 147 146 146 151 150 .8 67.3 86.S 65.0 83.8 61.0 ..38.0 66.8 65.7 75.i. 221 199 198 194 206 203 202 201 197 195 39.8 78.7 96. 66.100 .6 63.9 86.36. 464 459 417 405 401 397 394 390 387 ':1. 110 101 101 104 104 103 102 102 105 105 103 1.6 91.102 F = 10) za promjere otisaka d = 0. 824 690 681 673 665 657 649 724 715 707 698 :6.8 .4 75.1 71.5 98.2 88... 71.6 64.50.

7 19. 328 0 61. 0.1 56.1 19.3 19.9 53.86.3 21.58.3 37.7 20.3 26.9 40.4 26.1 20.4 26.5 51.1 32.3 35.2 26.6 45.9 21. 0.1 54.9 19.55.7 29.3 D~ 23.0 52.4 19.2 22.72.7 44.4 21.9 ~~ 24.8 21.8 20.3 48.6 37.8 48.3 40.9 31.0 34.6 43.8 41.5 56.550 .3 19.9 28.3 54.1 31.5 53.7 51.3 22.1 27.5 20.9 20.2 40.2 26.75.5 22.5 24.6 41.0 27. 0.1 27.77.6 46.6 .6 27.4 30.5 49. 0.5 20. 0.9 35. 0.4 46.0 22.2 19.2 50.9 26.5 55.7 47.3 36.93.2 21.2 34.3 44.95.1 ~.4 50.2 20.9 20.9 54.7 49.8 31.81. .2 38.0 42.4 21.8 42.6 40.0 19.3 38.3 19.4 47.7 19.0 28.2 21.4 D~ 23.0 20.3 53.7 7 59.8 29.56.87.4 22. 0.5 27.3 41.5 48.2 21.3 56.5 21.6 57.7 21.82.4 45. 0.5 30.99.2 36.2 27.1 29.0 36.76.7 8 59. .0 21.4 41.0 29. 0.1 36.9 55.5 47.2 D~ 23.0 57.4 32.1 24.67.3 27.7 30.1 21.6 D~ 32.4 37.7 26.3 28.3 20.89. 0.0 24. 0. 0.102 F = 10) za premjere otisaka d = 0.4 D~ 23.7 22.5 19.8 5 60.9 54. 0.8 28.70.7 53.7 29.4 22.07 N (0.5 20.3 20.0 32.6 26.6 28.1 46.5 36.999 mm dmm 0.4 52.0 45.4 20.7 54.0 48.5 37.5 25.79.1 53. 0.8 26.9 26.0 33.3 59.6 20.66. 0.2 42.57.3 ~~ 25.9 ~~ 24.5 35.7 52.1 40.2 29.7 48.0 36.5 19.8 44.4 36.1 19.4 43. 0.5 D~ 23.2 48.4 34.2 30.5 25.1 35.3 43.1 38.1 58.1 23.3 29.3 30.5 DA 32.6 27.0 18.9 47.97.7 20. 0.7 37.6 52.5 26.0 31.8 36.1 44.4 40.7 24.8 19.8 40.60.8 25.4 31. 0.92.4 D. 0.0 50.9 27.0 26.68.0 19.7 31.8 22.2 31.6 22.2 35.2 18.3 28.5 34.4 35.62.8 24.3 43.7 24. 0.9 22.2 45.1 22.6 29.2 49.1 39.1 32.9 56.9 22.59.1 26.4 42. 0.8 3 60. 0.8 28.5 31.0 19.84.0 26.4 22.6 19.9 27.6 38.6 44. 0.9 50.9 30.2 52.0 20.7 56.0 38.9 29.9 43.5 38.1 18.85.2 29.4 38. 0.7 35.6 28.80.6 50.1 51.7 36.7 22.6 21. 0.98.8 35.3 18.6 24.1 18.1 24.6 42.78.2 18.4 31.3 57.2 19.6 58.71.2 D~ 32.1 37. 0.9 58.8 24.7 25.2 19.7 41.0 44. 0.2 18.4 25.9 46.0 37.4 58.0 30.7 28.0 23.5 22.3 20.91.69.5 42.8 46.4 24.9 31.8 30.8 39.9 24.65.6 20.4 20.6 29.1 DA 23.5 46.0 49.0 35.4 28.9 42.6 34.4 44.64.1 28.8 31.8 57.3 25.1 39.5 32.7 40..8 52.5 39.6 '24.2 47.8 19.8 49.2 40.1 21.88.2 22.0 22.5 27.6 22.9 21.0 33.3 22.2 28.90.9 38.7 26.6 51.0 18.2 37.0 47.74. 0.3 55.9 51.8 20. 0.2 41..3 18. .4 24.9 39. 0. 0. 0.9 .3 31.6 31. 0.63.5 21.8 38.9 34.8 D~ 33.8 19..6 35.6 30.6 26.5 25.7 21.6 36.2 ~. 0.1 43.1 41.7 6 60.1 20.0 41.7 55.2 46.7 45.0 43.8 4 60.6 47.0 21.4 19.3 39.0 28. 0.0 ~.9 32.5 29.61. 0.2 24. 0.3 D.2 39.0 30.5 54. 0.4 30.5 22.3 27.73.0 ~. 0.1 30.4 20. I 61.1 57.9 29.2 20.8 21. 0. 0.2 DA 23.9 20.3 51. 0.8 22.5 28.1 34.6 39. 0.9 34.0 24.8 34.8 27..9 45.6 9 59.5 23.3 49.7 D~ 32.6 19.1 D~ 32.Tvrdoea po Vickersu BV 10 pri sill pritiska F = 98.3 45.0 18.3 21.9 19.4 29.1 55.96.7 50.3 34.8 37.7 27.9 2 60. 0.3 D~ 23.2 58.7 43.6 21.94.4 27.2 ~A 25.5 19.7 39. 0.7 34.83.

2 53.3 79.3 100) mm .7 N (0. :.954 0.9 47.18 0.992 0.8 48.02 0.043 1.8 .4 96.900 0..028 1.060 1..4 64.5 51.019 1.053 1..932 0.878 0.6 59.9 59.5 75.006 1.12 0. :.896 0.990 0.980 0.076 0.980 0.19 0.056 0.09 0.012 1.9 53. 1.038 1.963 0..4.6 50..6 182 175 171 165 178 168 151 148 145 143 140 138 127 125 123 121 119 117 108 106 105 103 102 100 92.8 69..3 .978 0.9 56.99 .945 1...020 1.961 0.890 0.8 97.7 62.920 0.8.0 61.118 1.3 60.951 0.924 0. .5 70.5 57.006 1.122 1.102 F = za promjere otisaka d = 1.0 85. 1...021 1..126 1.6 56.995 0. .059 1.2 76...8 .949 0.8 49..006 1.2.133 1.991 0.948 0.4 88.943 - 11 - - 1.ofmm :":1.989 0.7 .941 0.015 0.024 1.013 1.srednja konveksna 0.873 0. :.956 0.1.4 62.1 .950 0.977 0.025 1.853 - - 0.956 0..035 0. 1.987 0.6 82.917 0.. D promjer ispitnog uzorka - .2 71.005 0.966 0.8 50.027 1..2 57.. .978 0.977 0.062 1..944 0.952 - - 1.935 0.17 0...032 1. .0 185 153 129 110 94.141 0.009 1.016 1.2 58.953 0.085 1.07 0.3 73.13 0.4 .14 0.942 x dijagonale otiska pod 45° s osi uzorka + jedna dijagonala otiska para1elna s osi uzorka 329 .0 68.20 0.4 54.974 0.05 0.7 64.030 1.0 93..966 0.4 d Tvrdoea po Vickersu HV 100 pri sill pritiska F = 980.08 0.8 54..7 69.140 0..3.3 49.16 0.082 1.968 0.045 1..5.025 0.3 81.143 konveksna x Valjkasta povdina° konkavna konveksna + konkavna - 1.15 0.068 1.958 0.903 0.868 0.iD 0.3 80.103 1.1 67.930 0.069 0.10 Kug1astapovdina konkavna 1.994 0.905 0.940 0.3 48.925 1.949 0.085 1.0 52.884 0.2 51.03 0.071 1.5 65.104 1..0 90..895 1..3 63.910 0.969 0.994 0..031 1.21 0.2 87.7 83.037 1. .089 0.982 0..9.047 1.858 0.946 0.6.2 .018 1.8 47.973 0.8 84.972 0.06 0..04 0..11 0.4 66.01 0.045 0.3 46.2 77.009 1.988 0.945 0..983 0.986 0..959 1.096 1.9 162 156 159 135 133 131 I11 115 113 98.024 1.983 0.964 1.049 1. : .973 0.111 1.4 72.863 0.7 89.00. .985 0..100 1.118 0.148 0.915 0.015 1.036 1.961 0.2 78.5 .22 o 0.0 55..910 Kon/aumi jakJori dijagonala otiska.013 1.2 74.

mjed. Pritisna sila i trdoea su: Postupak: FoN Sile F. N FN HR. . . (i polumjera zaolcru!enja 0. I ' . pri eemu se dobiva otisak dubine ho.3 588.42 411.7 1373 1471 HRI5T 29.9 441. lspitiv8llje tvrdoee kovina po RockweDu (ISO.4 100-500 e b) Odredivanje tvrdote kuglicom .7 147. Vrijeme optereeenja ukupnom silom F ovisno je 0 naklonosti ispitivanoga materijala pufenju i traje od 2 s (za materijal bez pojave pufenja) do vi~ od 30 s (za materijal s pojavama pufenja). a) Odredivanje tvrdote swlcem )t .07 1373 1471 HRA HRI5N 29.u posebnimslueajevimao~ i postupci j HRA (za tvrde metale) i HRI5N.031-1980) Pri Rockwellovoj metodi utiskuje se odredenom silom u pominu ispitivanoga materijala posebni utiskivac.4 13(1-500 e HRG 98. JUS C..2 100-1000 e HR45N 29.0«. vec njegova dubina. = HRB 98.8 294..5875 mm.07 490. Potom se ukloni dodatna sila Ft te se pri optereeenju poeetnom silom Fo oCita na mjerilu dubinu otiska e (mm).07 490.42 117.3 330 - . HR30N i HR45N (za tanke uzorke ill male ispitne plohe). To je ishodi~ni polofaj za koji valja mjerilo za dubinu namjestiti na ishodi~nu vrijednost . bakar).07 882. Nato se poveCa pritisak utiskivaea (u vremenu od 4 do 8 s) dodatnom silom Ft na ukupnu silu F. broncu).3 '" Postupak: FoN Sile F. = 98. Debljina ispitnog uzorka mora iznositi najmanje 8 e. 'i Najvi~ se upotrebljava postupak HRC (za kaljeni eeliki slitine).42 411. HR30T i HR45T (za vrlo tanke uzorke ill male ispitne plohe).7 147.. Pritisna sila i odgovarajuCatvrdoea su: HRC 98. HRG (za slitine bakra s fosforom) te HRI5T..1 HR30T 29. Utiskivac se prisloni na pominu ispitivanoga materijala poeetnom silom Fo.6 980.9 441.7 HRF 98.3. Najvi~ se upotrebljava postupak HRB (za nekaljeni eelik.2 mm) ill eeliena kuglica promjera 1.. pri eemu se ne mjeri pomina otiska.A4.42 264.42 264.42 117.8 294.1 HR30N 29.3 588. Utiskivac je dijamantni stofac mnoga kuta 120. N FN HR. za posebne svrhe jo~ i postupci HRF (za bladno valjani tanki lim.2 100-1000 e HR45T 29.

..5 81.0 91.0 41.0 71.0 72.5 91.0 51.0 50.0 50.150 0.5 80.0 21.0 43.5 32.5 90.0 80. 25 HR.5 70.5 60.160 0.5 31.0 72.0 71.5 22.5 60.020 0.0 60.5 90.030 0.5 52.070 0.0 41..5 80.5 .5 41.050 0.5 32.5 80.5 80.0 71.0 102.0 52.5 70.0 80.0 42.0 41.5 90.5 51.0 74.130 0.0 22.0 83.0 61.010 0.0 21.0 80. HRC HRA 20 10 d(mm) 16 .5 90.0 90.5 93.5 63. lij lspravljene vrijednosti tvrdoce po Rockwellu pri ispitivanju tvrdoce no valjkastim (konveksnim) plohama promjera d HR.0 41.5 81.0 53.5 81.5 63.170 0.0 32.0 21.0 90.5 91.120 0.5 90.Podrueja upotrebljivosti e mm 0.0 100.5 34.5 82.5 101.5 42.0 30 40 - 50 60 70 80 90 100 HRT 20 30 40 50 60 70 80 90 65.5 52.0 90. .090 0.0 61.5 31.5 71.5 61.5 62.5 61.190 HRC HRA HR 15N 90 80 70 postupka za ispitivanje tvrdoce po Rockwellu razlicitim dubinoma otiska e HR 30N 80 70 60 50 40 HR 45N HRB HRF HRG HR 15T 90 80 70 60 50 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 100 95 90 85 80 75 70 65 60 100 95 90 85 80 75 70 HR 30T 80 70 60 50 40 30 20 10 pri HR 45T 1 i I! 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 90 85 80 75 70 65 60 70 60 50 40 30 20 70 60 50 40 30 20 10 I1 .0 70.180 0.140 0.5 51.0 62. HRB HRF HRG 10 d(mm) 16 25 30 40 50 60 70 80 90 HRN 20 30 40 50 60 70 80 90 42.5 70.040 0.5 31.0 51.0 22.0 32.080 0.0 71..5 44.110 0.100 0. 331 I ) 11 .060 0.

1270 1220 1190 1160 1120 1090 1060 1020 1000 970 940 920 890 870 840 820 800 780 760 740 332 .PribliZan odnos razliCitlh mjen Brinellu HB Tvrdoca po Rockwellu Vickersu HV HRB HRC 70 1175 1085 68 66 1000 64 930 845 790 735 692 645 608 575 546 520 496 473 454 62 60 58 57 55 53 52 50 49 47 46 45 115 114 114 113 113 112 111 111 110 109 108 107 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 44 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 CvrstOCaeelika u N/mm2 C 2720 2680 2560 2460 2350 2260 2160 2080 2000 1920 1850 1780 1720 1660 1600 1550 1490 1440 1400 1350 1310 1270 1220 1190 1160 1120 1090 1040 1030 1000 970 940 920 890 870 850 820 800 780 760 Cr 2640 2610 2490 2390 2290 2200 2100 2020 1940 1870 1800 1730 1670 1610 1550 1510 1450 1400 1360 1310 Cr-Ni 2560 2530 2420 2320 2220 2130 2040 1970 1880 1820 1750 1680 1620 1570 1510 1460 1410 1360 1320 1280 1240 1200 1160 1130 1090 1060 1030 990 970 940 920 890 870 840 820 800 780 760 740 720 400 388 375 363 352 341 330 321 311 302 293 285 277 269 262 255 248 241 235 229 223 217 212 437 420 404 389 375 363 350 339 327 316 305 296 287 279 270 263 256 248 241 235 229 223 217 212 .

.Brinellu HB 207 201 197 192 187 183 179 174 170 167 163 159 156 152 149 146 143 140 137 133 131 128 126 123 121 118 116 114 III 109 107 105 103 101 99 97 95 92 89 86 Tvrdoea po Rockwellu Vickersu HV HRB HRC 17 207 95 201 94 16 197 93 15 92 192 14 187 183 179 174 170 167 163 159 156 152 149 146 143 140 137 133 131 128 126 123 121 118 116 114 111 109 107 105 103 101 99 97 95 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 69 68 67 65 64 62 61 59 58 56 54 52 Cvrstoea relika u N/mm2 C 750 720 710 690 670 660 640 630 610 600 590 570 560 550 540 530 520 500 490 480 470 460 450 440 440 430 420 410 400 390 390 380 370 360 360 350 340 330 320 310 333 Cr 730 700 690 670 660 640 630 610 600 580 570 560 550 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 410 400 390 380 380 370 Cr-Ni 700 680 670 650 640 620 610 590 580 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 390 380 370 360 360 11 . 11 :1 .

805 13. a) PostupciShore A i Shore B (JUS 0.50 .305 22.55 1. aja se oprufna sila F (N) mijenja s dubinom otiska h (mm) prema jednadZbama: la postupak Shore A: F = 8.79 r .0 70 0.0 c = 2.065 44.80 4. Za tOCnijaispitivanja upotrebljava se postupak IRHD.8 mm:H = 68 Sh A. Temperatura ispitivanjaje 23 °c :t 2 °c.S2.5 d = 0 1. Utisnu iglu utiskujemo u uzorke oprugom.5 N (Shore A) odnosno 50 N (Shore D).50 - 17.S2.5 50 1.90 2.25 100 0 Oprufna sila F(N) Shore A Shore D 0 0.3.70 5.05 .75 80 0.5 10 2.5 90 0.31 40.5 mm H = 100 Sh pri h = Primjer oznake tvrdote po postupku Shore A pri nastaJoj dubini otiska h = 0. kroz koja utiskujemo utisnu iglu odredenog oblika: Shore A Shore D F ~ a = 0 3.60 7.25 60 1.006 h la postupak Shore D: F = 44.75 40 1. 334 Jcdinice Dubina tVrdOCe otiska po Shorn F(N) 0 2.40 h ~ mm tako da je: H = 0 Sh pri h = 2.25 5. Ispltivaoje tmloie tvrdote plastiCllih tvari termoplasta i gume upotrebljavaju se postupci: Za ispitivanje la meke ispitne uzorke - postupak Shore A la tvrde ispitne uzorke .125 -1986 i 0.postupak Shore D.05 8.45 2.525 -1984) Ispitni uzorak (debljine > 6 mm.555 17.10 a = 350 fi=3W Pritisnom plofum pritisnemo epruvetu na podlogu silom 12.25 do = 0 0.4. 8.81 31.06 26.065 .15 6.0 30 1. = 0.25 20 2.00 b = 0 16.30 4.35 3. promjera > 30 mm) pritisnemo na podJogu pritisnom plofum s rupom.56 35.8 h Tvrdoea H po postupcima Shore AiD odredena je dubinom otiska h: H = 100 .

6 80.5 63.24 0.15 1.44 VJC8tu h mm .1 1.20 1. Odredujemo temperaturu pri kojoj se utisna igla.8 92.1986) Po tom se postupku ispituje u prvom redu tvrdoea (meke) gume i 10 IIIisoom dubinom h (mm) reliene kuglice.30 28.1 90.s 98.4 3.3 2..7 35.9 1.6 44. .000 :t 0.0 0.8 2. bridova 10i debljine 3.5 mm h .20 0..9 1.28 0.95 19.3 31.70 22.00 18.80 2.8 36.5 86.05 18.60 1.U IRHD: H = 70 IRHD .2 1.50 14.po Upotrebljavamo ispitni uzorak oblika kvadratne ploace.90 1.143 .00 34.45 1. a ukupna 5.5 1. odredenog promjera D.8 0.90 11.0 0.7 0.95 2.10 17.3 97.80 IRHD 48.32 0.70 12.75 1.22 0.0 2. pri odreIspitne uzorke pri~mo na podlogu pritisnom plorom silom 8.30 0.6 34.6 58.4 40.4 mm.55 13.45 1.20 16. dodatna 5.7 25.03 N po metodi B.2 77.85 11.8 0.40 1.40 0.6 98.4 2.1 2.6 93.1 42.95 11..IRHD mm 100 99.4 13.35 27.3 N.6.85 20.34 0.40 0.5 0.00 1.05 Primjer oznake tvrdoee po postupku Odrectivanje .05 1.7 K *-'i sillpritiska.50 1.0 2.81 N po metodi A iIi 49.42 0.4.65 1.65 0.10 1.90 10.0 2.06 0.6 32.0 68.7 1.30 15.3 :.4 N.3 0.2 0.55 0.35 1.75 22.7 41.2 5.55 1.1970) .1 83. 90.9 71.70 1.6 2.2.15 J.4 0.1 94. 100 99.14 0.8 30.30 1.S2.6 97.1 2.26 0.6 33. u parafinu.9 30.25 2.16 0. transfoI-_torskom iIi silikonskom ulju i sl.5 mm D=lmm D .9 3.35 0." 94.0 .2 89'--" 88'87. b) Postupak po medunarodnoj skali za tvrdocu za gumu IRHD (Intenu:rtiRubber Hardness Degree) (JUS G.2 2. Ispitni uzorak zagrijavamo u tekuCini (npr.6 87.3 N.60 1. ~ se dubina otiska h koji odreduje tvrdocu IRHD po slijedecoj tablici.30 2.1 45.0 73.70 21.3 97. 335 . .6 31.80 20.8 47.1 0.6 2.20 32.10 0.0 60.7 30.02 0.C 962 95.00 11.2 52. glicerinu.45 14.15 33.8 0. Poeetna sila pritiska na kugijcu iznosi 0.80 12.6 85. promjera krufnog pesJtb 1.50 0.12 0.3 50..0 23.2 65.40 14.15 17.50 2.60 1.).75 12.40 26.015 mm utisne 1 mm duboko u uzorak pri optereeenju koje imosi 9.38 0.9 37.25 16.25 29.75 1. temperature smekSav8Dja termoplasta (JUSG.18 0. 8.55 1.45 0.5 2.0 2.0 D= Imm h mm IHRD 0.7 0.65 1.4 0.25 1.641.20 1.60 24.9 92":' 91.5 1.35 15.05 1.10 0.1 38.36 0.10 2. a Z2 ilpitivanje kuglicom promjera D: za manju tvrdofu za veliku tvrdofu D=5mm h h IRHD IRHD mm mm - za osrednju tvrdoeu D=5mm D = 2.85 2.3 56.65 13.S2.

E8~ - ~ ~ 336 . U biti'on ima ista svojstva kao i fujni zvuk if = 16. njegovu deformaciju zbog djelovanja elektrienog polja. Magnetsko je polje usmjereno uzdm predmeta te otkriva popreene pogre~ke. provlaamo elektriCni vodic kroz ~upljinu. Kombinirani uredaji omogueujo pregled na oba naana (desna slika).ultrazvuk. on re se rastezati i stezati s frekvencijom napona. uzrokuju otkloo magnetskog polja. Ultrazvuk dobivamo na razliate naane. strana tijela) ili sitne. ali se ultrazvukom moze prenositi mnogo veca energija. Ta struja izaziva okomito na svoj smjer (tj. Ispitivanje ultrazvukom Ultrazvuk je mehanicko titranje frekvencijom{> 20 kHz. popreeno) magnetsko polje. koju iskori~tavamo za ispitivanje materijala. Otklon magnetskog polja osobito je jak ako su pogrdke okomite na smjer magnetskog polja.ISPITIV ANJA BEZ OSTECIV ANJA MA TERDALA Magnetsko ispitivlllQe ~ Predmete koji se mogu magnetizirati (sivi lijev. . U homogenom materijalu nastaje jednoliko magnetsko polje. koje otkriva uzduZne pogre~ke. tj. Zato predmet treba ispitivati u magnetskim poljima koja su medusobno okomita. eelik) premaiemo slojem rijetkog ulja (petroleja) kojemu smo dodali zeleznog praha te ih magnetizi. ramo. ~to se oatuje u nejednolikoj raspodjeli Zeljeznog praha oa povr~ini i time se otkrivaju pogre~ke. b) Za uzduZne pogre~ke ukljufujemo predmet kao otpornik u elektriCni vod kojim tea: jaka struja (200. Svaka nehomogenost u materijalo (~upljine. Ako je predmet ~upalj. dok pogre~ke u smjeru polja na nj bitno ne utjefu. pri eemo se i zeljezni prah raspodijeli jednoliko. za oko nevidljive pukotine. One re se pokazati iako su pod povr~inom. .. Za ispitivanje materijala najCdre upotrebljavamo piezoelektriCni efekt kremenog kristala. . . 1500A).20000 Hz).. kako bismo mogli otkriti sve pogre~ke. a) Za popreeno smje~tene pogre~ke magnetiziramo predmet pomoeo magneta ill elektrienog svitka. IzloZimo li takav kristal djelovanju izmjenienog elektrienog napona.. Suplji predmet mOZemo upotrijebiti i kao sekundarni namot transformatora pa time u njemu otkrivamo popreene pogre~ke (lijeva slika). Nastat re mehanicko titranje .

koje se zasniva na svojstvu rendgendi zraka. y-zrake dobivamo iz radija iIi mezotorija.Strojarski priruenik 337 . to la~e prodiru kroz ~ . . Na tim se zaprekama ultrazvuk odbija.. se odbija. Pri ispitivanju rendgenskim zrakama slu.Ako je dovoljno jak. i to za: a'. Wadgenske zrake. da ih tvari manje gustoce slabije apsorbiraju nego gu&:e tvari.5 pm).2 do 0. Najfinije pak pukotine (Iroje ustanovlju.:'""Ibzzmk prenosimo na okolinu prisnim dodirom kremenog kristala predmeta. N~ taj . 300kV (iznirnno i do 600 kV). pre. P. trosku itd..3uorescentni zaslon Hi na fotografsku ploeu sjene rl!Zlicite jakosti. ar ~ deblji materijaI kroz koji treba da prodru. Sliku st~ je daju zrake dobivamo na fotografskoj ploei. da se u kristaJima ogibaju i odbijaju.r od samo 10-3mm) za ultrazvuk su . prodire do suprotne plohe predmeta (stijenke) iI8Ii .002 11& Znke vere vaIne duljine (oko 0.ana ih manje apsorbira.loo je frekvencija zvuka vi~. Te su JOke tvrde od rendgenskih i stoga dublje prodiru u materijaI. koje se zasniva na svojstvu rendgendo zraka.1 nm) nazivamo »mekim«.).000 5 nm (= 0.ODDultrazvukom) ne mOZemozapaziti rendgenskim zrakama. te -'u novije vrijeme. Na taj naCin mOZemo.pomocu reftektiranog zvuka c debljinu predmeta.~ ~ ultrazvuk ihotkriva. St~ su rendgenske zrake tvrde.osobito fz izotopa kobaIta 60.. finostrukturno ispitivanje. upotrebljavamo . koje izviru gotovo iz toeke i sire se pravocrtno.- . ~ . :3 . Energija rendgenskih zraka mora biti to veta. i tako otkrivaju njihove oblike. bacaju . 2Ipitivanje materijala. Kroz homogeni materijal prodire ultrazvuk veoma ~ Damna prodiranja ultrazvuka ovisna je 0 njegovoj frekvenciji i 0 r.timo se uredajem u kojemu je !adgenska cijev pod naponom od 80.an opliZamo bez ostetivanja materijala - pogreske u nutrini materija. ~je sivog lijeva ultrazvukom gotovo da ne dolazi u obzir zbog apsorpcije zvuka u njemu. Najmanji prekidi u materijalu (vet i zraCniraspor -.tome je li tvar gu&:a iIi rjeda. Po~u tih zraka mOZemo ispitivati materijal do debljine 250 mm.pukotine. to -=-. a one manje duljine »tvrdim«.obojna moe iznosi: pri 200 kV 60 mm Fe pri 80kV 40mmAl pri 230 kV 60 mm Cu pri 110 kV 100 mm AI l I - - - Ispitivanje y-zrakama y-zrake su elektromagnetski vaIovi duljine oko 0. Ispitivanja rendgensklm zrakama ~enske su zrake etektromagnetski titraji valne duljine 0. Time nam otkrivaju razw. i)' grubostrukturno ispitivanje.dIaj atoma u kristalima i smjer osi kristala. ~dgeriske zrake. a osvetljavanje traje i po nekoliko dana. koje dobivamo rendgenskim cijevima. -:5upljine.skoro nepremostiva zapreka.

. Spektralnom anaIizom mo!emo nadomjestiti kvalitativnu. razlikovanje pojedinib ~ta eelika. .01 % i manje. 0. 35 m/so 338 . 339). a grubo. omogucuje i anaIizu sitnih stranih primjesa u materijalu. W po njihovoj tamnocrvenoj boji (brzoremi eelici!} Tvrdi metali imaju vrlo kratke iskre tamnocrvene boje. To. Za olak~je raspomavanja sluZe komadi za usporedivan~ toeno poznate vrste eelika. Zato je taj postupak osobito prikladan kod manjih koncentracija. je po zutocrvenim iskrama. Cr se u eeliku razazna. Meki eelici daju snop iskara u obliku buzdovana s rijetkim zvjezdicr ma. U imimnim slueajevima pri analizi male kolicine nel!istoea i do I kg. SpektraIna analiza t U uZarenom stanju atomi emitiraju svjetlosne zrake koje imaju za svaki element karakteristicne valne duljine. Raspomavanje eelika i srodnih kovina po brusnim iskrama zahtije\'2 veliko iskustvo. Za brzo ustanovljivanje pojedinih elemenata u materijalu sluzimo se raz1icitim postupcima karakteristicnih povr~inskih reakcija. bez zvjezdica.1 /~ C. Odgovarajuce spektralne crte ovise samo 0 kemijskom sastavu. medutim. Ako pak za spektralnu anaIizu izradujemo posebne ispitne uzorke. Ispitivanje iskrenjem ne mOZemo primjeniti na neZeljeme kovine i slitine. . Ni: W u eeIiku smanjuju broj zvjezdica unatoe prisutnosti C. Ugljicni konstrukcijski eelici se mogu po iskrama razlikovati za svakilo. Osjetljivost je toga postupka veoma velika i !la taj se nacin mogu ustanoviti elementi kojih kolicina iznosi 0. dok "njihov intenzitet ovisi 0 udjelu pojedinih elementa u ispitivanoj tvari. koje medutim otkrivaju samo sastav pov~inskog sloja. za odredivanje primjesa i nel!istoea potrebno je IO do 50 grama. Cr. a da ih time ne o~tetimo. mozemo je primijeniti i na gotovim predmetima. Spektralna je analiza ogranieena na veoma usko podrucje uZarenog mjesta na povr~ini materijala. a u ogranieenom opsegu i kvantitativnu kemijsku anaIizu. sivoga i temperovanog lijeva te tvrdih metala sluZc" nam slike i boje pri bruknju.ISPITIVANJE SASTAVA MATERIJALA Kemijska analiza Kemijskom analizom odredujemo kvalitativni i kvantitativni sastav materijala. Za odredivanje glavnih sastavina dovoljno je nekoliko grama materijala. koje su karakteristiene za pojedini materijal (vidi str.. Za ispitivanje iskrenjem upotrebljavamo polutvrdu brusnu ploeu velicilJl: zma 60. S porastom kolicine C mnoZe se i za nj karakteristicne zvjezdice. njihove su prikladne dimenzije 30 x 5 x 1 mm. 80 pri brzini bru~nja 20. Ispitivanje iskrenjem pri br~ju Za brzo. Za nju dostaju veoma mali djeliCi materijala.

Slike iskara pri bruIenju Uglji~ni ~elici meki polutvrdi tvrdi Manganski Ner4ajuci ~lici ~lici Cr-W-alatni ~lici Brzorezni ~lici Tvrdi metali Sivi lijev Temperovani lijev 339 ..

moramo povriiou pokusoog predmeta izbrusiti smirkom. 16 (iIi 8) cm3 octene kiseline i 68 (ili 84) cm3 gIicerina. . trosku. 2.5 g kositrenog klorida SnCI2. Metalografski pregl~ Makroskopski pregled (pri poveeanju do npr.za oerdajuce kromne eelike: alkoholna solna kiselina. a za tim oa staklenu ploeu sa slojem prema gore. pOgre§ke u valjanju itd. . 8 cm3 koncentrirane du§icne kiseline. . mjehure.za bakar.za nelegirane i legirane eelike: 2%-toa (za poseboe slueajeve 4%-tnaj alkoholna du§icna kiselina. za austenitoe eelike: alkoholna zlatotopka (carska vodica) sastava: 8 crW du§ieoekiselioe(I. za olovo i olovne slitine otopina od 16 (iIi 8) cm3 du§icne kiseline (1. te konacoo najfioije polirati.4O). 12cm3 soloe kiseline(I. Najuobieajeoija sredstva za jetkanje pri metalografskim ispitivanjima su: za celik .za otkrivanje fosfomih segregata: Oberhofferovo sredstvo . pukotine. za aluminij i aluminijske slitine - I - - - najprije I g natrijeve luzine u lOO cm3 vode.5 g bakreoog klorida CuCI2 (to se sredstvo moZe samo krat~otrajoo oddati).0. 20 puta) otkriva §upljine. Za otkrivanje pojedinih sastavioa strukture mora se poliraoa povriioa jetkati. .19). a potom papir kratko is~ remo vodom i konaeno fiksiramo u normalnoj fiksimoj kupclji (Na2S203). koja je ovisna 0 kemijskom sastavu i uvjetima skrucivanja te 0 naknadnoj obradi matenjala (toploj i hladooj). 30 g Zeljeznog klorida FeCI).19)i lOOOcm3alkohola iIipakam~ ricko sredstvo: 7. . 1.40). 5OOcm3 destiIirane vode i 5OOcm3 alkohola. . za bakar i bakrene slitine za bakar i Ot-mjed: 109 amonijeva 'pcrsulfata otopljenog u loocmJ vode (otopioa mora biti uvijek svjefe pripremljena). zatim 5 %-tna du§icna kiselina: 340 za magnezij i magnezijske slitine razrijedena alkoholna dU§iena kiselina. Da bi struktura postala vidljivom. 3 cm3 koncentrirane solne kiseline i 0. Ot-p-mjed i broncu: amonijaena otopina bakrenog kloridz (lOg bakrenog amonijeva klorida otopi se u 120cm3 destiIirane vode i dodz toliko. .za otkrivanje sumpornih segregata Bauroannov postupak: fotografski se papir (srebrni bromid) stavi kratko vrijeme u 5%-tnu sumpomu kiselinu. . oblik i velicinu kristalnih zma).otopine amonijaka da se prije nastaIi talog upravo otopi). Na sloj pritiskujemo pomno oCi§Cenu bru§enu plohu ispitivanog dijela I do 10 min. 30cm3 solne kiseline (1. i to uvijek finijim. Mikroskopski pregled (pri poveeanju do 1000 puta i vi§e) otkriva strukturu (raspored.0 g bakrenog klorida CuCI2. Sredstva za jetkanje ovise 0 vrsti materijala i svrsi pregleda. ..

gere Unm): Kubna prostomo I centrirana reIetkD Kovina Fea Dim~ozija 0. Re.286 Promjer aloma d 0. Ag.405 Promjer atOIQ3 d 0. Tl T etragonalna reIetka Kovina ~'a - Sn Dimenzija a c 0. Rh.295 0.350 Takader: COp. npr. 341 .286 Kubna ploJno centrirana reIetka Kovina I"'" Fey NI Cu AI a Heksagonalna reIetkD Pb 0.473 0.256 0.520 Promjer atoma d 0.288 0.C - - MD i In kristaliziraju kubno i ortorombno.302 As.356 0.250 0.272 0. Nb.pretvorba .318 Promjer atoma d 0.260 0. Coa Cop: 420 .262 0.C Fey .495 0.Feo : 1390 . Te i Bi imaju kompleksnu kristalnu strukturu.294 0. Au. Gd.250 0. Tc.Tip: 882 . Pd.320 Takader: Zr.303 0.252 0.javlja se pri odredenoj aemperaturi.314 0.266 0. Pt.352 0. Neke se kovine mogu pojaviti u vi~ kristaInih oblika modifikacija (pOlimorfizam). Tip. Cd.292 0. Ba.407 0.C Fea Fey: 91O.362 0.583 0. Njeni najCe~ oblicl . Os.{.b--/ :~ : Cr Mo V W 0.KOVINSKI MATERUALI KristaIDa straktura koYiDa Sve kovine u krutom stanju imaju kristalnu strukturu.320 0. Sr. Rb. Promjena modifikacije .251 0. Ce. Ru.C Tia . Sb. Ta Dimenzija a 0.274 :ID .248 0.316 a Takader: Feo.248 0. Ir Kovina COa Ti" Zn Mg Dimenzija a c 0.

uglavnom u malim kolicinama. ubrajamo u neeistoCe.PiE). A u re§etki B).komponente slitine. odn. ali podrucja kristala mje§anaca (exi P) mogu biti tako neznatna (sastav kristala mje§anaca pri zasicenju gotovo je jednak cistoj kovini) da djelomicnu topivost mOZemo u tom slueaju zanemariti. t (oto. nekovina iIi spoj. -%8 E 342 . pri dobivanju) druge komponente.kristale mje§ance pine B u kristalnoj re§etki A. Legiranj~m postiZemo mnoga mehanicka i druga fizikalna. U slijedeeim dijagramima osnovnih binarnih sistema znaee: - - . Slitine takva sastava koji prelazi granicu zasicenja (otopinska praznina) mogu se sastojati samo od smjese kristala mje§anaca. Sistem potpune topivosti Komponente A i B otapaju se medusobno u krutom stanju u svim mogucim omjerima sastavina. A i B .zasicenja. ex i p .Slitine (legure) Slit i n e su sastavljene od najmanje dviju komponenata od kojih je barem jedna kovina. a u slueaju djelomicne topivosti samo . i to u slucaju potpune topivosti u svim omjerima (koncentracijama) sastavina. E . Eutektik E je sitnozrnata smjesa kristala ex i p u toeno odredenom omjeru. do odredenog sastava . Slitinama nazivamo samo takve kovinske materijale kod kojih nekoj kovini namj er no dodajemo druge (kovinske iIi nekovinske) komponente. a inaee od heterogene smjese kristala (ex.eutektik. Sistem djelomicne topivosti Komponente A i B otapaju se jedna u drugoj samo do odredenog sastava (zasicenja). svojstva koja ciste kovine nemaju. Potpune netopivosti nema. Slitina se do tog sastava sastoji od homogenih kristala mje§anaca (exin P). Slitina je sastavljena od samih homogenih kristala mje§anaca (ex). Komponente koje se medusobno otapaju i u krutom stanju stvaraju kristale mjeiance. Binarni sistemi slitilla (sistemi slitina s dvjema komponentama) Binarne (dvojne) sisteme slitina prikazujemo faznim dijagramima temperatura-sastav. dok je druga kovina'. Kovinske materijale koji sadrZe nenamjerno dodane (npr. Slitine nastaju od komponenata koje se u tekucem stanju taljevini medusobno otapaju.eutektik.taljevinu. Mnoge slitine tvore (pri najnizoj temperaturi skruCivanja) osobito sitnozrnatu smjesu kristala mje§anaca .

pi u procesu proizvodnje . Pri ugrijavanju ieljeza. koju nazivamo modifikacijom y (neI118gnetiCia). Najvi§e iskom' . male je fvrstoee (180. Totka pretvorbe A3 .A4 .ZEUEZO I NJEGOVE SLITINE Cbto zelJezo Pri zagrijavanju astog ieljeza primjeeujemo tri temperaturne (stojne) lOCke. Modifikaciju ieljeza do te granice I13Zivamo a (magnetifno). veC u dije postotka snaZno utjete na njegova svojstva.oznafuje promjenu kristalne strukture fJ u kubnu plo§no centriranu re§etku. njegovu izvanrednu sposobnost za magnetiziranje.. . - 8 Legirane vrste tehni~kog ieljeza sadrie j~ i druge elemente.06%.C. - Tehni&o ieljezo Tehni~ko ieljezo saddi uvijek ugljik C i nematne primjese. toji .06%. u kojima odredeno vrijeme zastaje porast temperature (zbog unutamjih bista1nih promjena): Stoji§te A2 768'C (»Curiejeva temperatura«) omafuje temperatumB ~cu do koje je ieljezo magnetiCio. b) kao y-ieljezo . priliCio je mekano (45. op 723 . a u y-ieljezu moie se otopili do 2.omafuje promjenu kristalne strukture y u modifikaciju 6.06% (pri 1147 . Krista1na je - - struktura za obje modifikacije ista reSetka. strukturno identiCiu modifikaciji fJ (nemagnetiCia). koje saddi ma i nematnu kolianu ugljika. T~te je astog ieljeza na 1534 . namjerno dodani radi postizanja odredenih svojstava. a iznad te granice fJ (nemagnetiCio). b) lijevano ieljezo sa C > 2.1390 . jo§ i (stojnu) totku Al Prema sadIfaju ugljika tehni~ko ieljezo dijelimo na: a) telik sa C < 2. ~ N/mm}) i vrlo rastezljivo (50.40%).C.Fey izmedu 910 i 1390 'C. - kubna prostorno centrirana kristaloa ~ 8 Totka pretvorbe.910. Ugljik ima najveCi utjecaj na nelegirano tehni~ko ieljezo. Cisto je ieljezo pri temperaturi okoline (Fea) razmjerno veoma otporBO prema koroziji. koje je magnetiCio do 768 . Zbog male fvrstoee i skupog dobiv .C. . nemagnetiCio izmedu 768 i 910"C (C izmedu 1390 i 1534 'C. a) kao ieljezo a fJ i 6). . nemagnetiCio.C).C .C .stalne pratioce mangan (Mo) i silicij (Si) te ne-fosfor (P) i sumpor (S). U a-ieljezu otapa se samo vrlo malo ugljika..55 HB). . Cisto ieljezo u fvrstom stanju kristalizira prema tome u dva oblika: Fea (koje obuhva61 krista1no jednake modifikacije Cl. (elektro1iza!) njegova je primjena u tehnici nematna.

J.s _..... 600 500 K'.80% C) kristalni oblik ugljika C..69 '-P(f+-.30 % C) eutektoid zeljeza i cementita (0.L.....900 20 Tvrdoo....06 '....C J uoo :N 1390 I 1300 - : B "'" ""- f!J' t . i C I I I I I V I+c.. -:- " 1000 910 900 T 800 768 .. .primami i sekundami cementi' .. . (N/mm') 250. c" i c.06 r! . -t +'cp 1 320 .\1./ .too. austenit cementit ledeburit perlit graftt je je je je je rastopinski kristal y-zeljeza i ugljika (0.6~ % C) eutektik u sistemu zeljezo-cementit (4..30' '..)o 35 60 10 . f - ferit...25 ferit 2 jI/'1'/////// ! t 0 0. .ledeburit. perlit grafit 344 ledeburit I Cm.. t+a lE 1 1 I I I 1+ a+Cs .I I( P+js 2.30 "IoC 6.C (ieljezo-grafit) 153 1500 -I. r-..I Pics .300 750 700. a - austenit. perlit ////I.perlit - taljevina.burit 2.69 1.02 /0.d.Sistem zeljezo-ugljik Pune linije: metastabilni sistem Fe Fe)C (zeljezo-cementit) Isprekidane linije: stabilni sistem Fe .06 % C) kristalni oblik ieljeznog karbida Fe)C (6...3 '-5 II+Cp . sastavina (prosjetne I Mehanicka svojstva struktumih vrijednosti) Sastavina ferit austenit cementit.... 38 . '/.80 -. 2. Strukturni sastojci u sistemu ieljezo-ugljik: ferit je kristalni oblik cx-zeljeza.03 I I 3 ..C 6. / '.. . p .HV 90 210 850 220 I postO(..801 0'9 ..53 a #' /f '/ a+ Cs ...I ) 1201 HO ) .! )0..... 700..

osobito Si (te AI. Taj raspad olak~va prisutnost nekih elemenata.x. a samo se ostatak ugljika izlucuje kao grafit (perlitni sivi lijev). a manjom (3") iIi prvotnom (3"') 1 brzinom ohladivanja promjenu u martenzit (m).60 HRc) od perlita. a ugljik se izlucuje u obliku kristalnih zrna (listiea) grafita. V.2eljezni karbid Fe3C (cementit) u ieljeznom Iijevu ima metastabilan karakter. osobito Mn (te Mo. Martenzit (prezasireno Ot-ieIjezo) je vrlo tvrd (~66 HRc) sastojak zakaljenog eelika. Ohladivanje velikom brzinom (3) sprijeeava u kriticnom temperaturnom podrucju (~ 550°C) raspad austenita pa se potife podrucje n~to stabilnijeg pothladenog austenita (~250°C). tj.. Martenzit pri ugrijavanju iznad 200°C raspada i prelazi postupno preko struktumih oblika trustita i sorbita iznad 600°C u zmati cementit.*) . Sliku raspada pothladenog austenita prikazuje Bainov dijagram (»TTT-diagram. koji sam sadrzi dio ugljika. Cr. (723°C) u perlit.. On nastaje (bijeli lijev) pri skrucivanju taljevine sirovog ieIjeza u okolnostima koje sprijeeavaju njegovo raspadanje. Pri polaganom ohlacfivanju raspada austenit pri perlitnoj temperaturi .Skrucivanje po metastabi/nom i/i stabi/nom sistemu ze[jezo-ug[jik CeIici se sastoje od struktumih sastavina metastabilnog sistema. i to u obliku rastopinskih kristaIa austenita. a ugIjik otprije otopljen u austenitu. u kojem zrna grafita sadrie say ugljik (feritni sivi lijev).ta martenzitne pretvorbe sv akJ Austenit raspada pri polaganom ohladivanju (I) u grubi perlit PI' a pri briem (2) u fini perlit Pr. §to omogucava izotermni raspad (3') u bainit 10 10's Irf t (b). alOO.sv". Co. Pri djelomicnom izlucivanju ugIjika osnovna se masa sastoji od perlita. S). P). Pri polaganom ohladivanju (iIi duzem iarenju) ieIjezni se karbid raspada. Ni.. Bainit je cvriCi i tvrdi (50. pri razmjemo brzom ohladivanju i u prisutnosti izvjesnih elemenata. ..k I raspada austemta I 1 11 80 . M Ms r ~- tak * Time - Temperature - Transformation.. dok ga y-ieljezo moZe prilieno dobro otapati. Pri potpunom izlucivanju ugIjika osnovna se masa sastoji od rerita. Utjecaj brzine ohla4ivanja austenita DB strukturU Celika a-ieljezo nema gotovo nikakvih sposobnosti za otapanje ugIjika. Lijevano se ieljezo sastoji od strukturnih sastavina obaju sistema: metastabilnog i stabilnog. 345 i - .poeetak . . izluet re se i pojaviti u perlitnom cementitu.

' ne mogu se kaliti. dodanog za legiranje. W. ali ti celici pri vetim detormacijama a u hladnom neobicno otvrdnu i postaju vrlo otpomi prema x -I. otporni su prema koroziji. Pri tome su osobito vaZni Mn. otpomi su prema koroziji. naginju gruboj kristalizaciji. vrlo su tvrdi i veoma otporni prema habanju. 346 . Ni in Co.terit. Mo. Slitine sa sadnajem dodanog elementa vetim od x imaju. 11 Karbidi tih kovina su znacajni zbog tvrdote i velikog utjecaja na polaganiju promjenu strukture relika. Austenitno je podruCje suzeno. Cr. dakle. Elementi koji stvaraju karbide ~ ~ 2. istezljivost u hladnom I" I stanju manja je nego kod austenitnih relika pa zato pri Y ".m.Utjecaj elemeoata DBstruktoru eelika 1. Elementi koji prosiruju austenitno podrucje U tu skupinu spadaju naroCito Mn.I. Time smanjuju kriticnu brzinu hladenja potrebnu za nastanak martenzita (~to omogutuje kaljenje u ulju ili na zraku) te povisuju temperaturu postojanosti martenzita pri napu~tanju. W._I-m habanju. Ugrijani do austenitnog podruCja otapaju se u njemu polagano. Uz brzo ohladivanje pri kaljenju se ti karbidi ne izlucuju. Elementi koji suzuju austenitno podrucje Neki elementi stvaraju neposredno sa C karbide. Takve celike nazivamo "teritnim celicima«. V. Celici jako legirani s Cr in W koji sadne vi~estruke karbide ("Iedeburitni relici«). 15~ vet imamo na svim temperaturama samo a-strukturu 1390 . Mo. U tu skupinu spadaju Be. Takve celike "~ nazivamo "austenitnim celicima«. i to stoga ~to karbidi u isti mah sprecavaju raspadanje martenzita i zadnavaju tvrdotu (kaljenog) celika i pri radu na vi~im temperaturama (brzorezni relici). Ti. ni pri kojoj se temperaturi vi~e ne pojavljuje austenit. 910 1 Znaeajna su svojstva teritnih celika da se ne mogu kaliti. hladnom gnjerenju i manje otvrdnu. Si. 1390 Znacajna su svojstva austenitnih celika da nisu magne910 }' ticni.) Austenitno se podruCje pro~iruje i postiZe temperaturu okoline pri odredenom sadnaju x (%) elementa. Cr. zadnavaju dakle raspad tvrde martenzitne strukture i na vi~im radnim temperaturama. (Ugljik pro~iruje austenitno podruCje samo u ogranirenom opsegu. P. 3. vet ostaju otopljeni u martenzitu. austenitnu strukturu postojanu i pri obicnoj temperaturi. V. evrstota i tvrdoca su im dodu~e razmjerno male. Iznad stanovitog sastava y.. Spreeavaju rast kristala i time podupiru nastanak finozmate strukture. Ti itd. AI.

- + + .. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .rstoCa (pri viim IaDpCraturama) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + :Jiaamieka eYrstoCa OIpomost prema - tan.- + + + + + + + + + + + . Dvostruki znakovi maCe :l8jaeaD utjecaj....+ + + - .+ Sposobnost za obradivanje + + + + - ..- Jiposobnost za rezanje (alat) OIpomost pn:ma poptanju + + + + + + + + + + + + + U tablici »+« maci-utjecaj u smislu poveeanja odgovarajueeg svojstva :ita.::una tilavost + . utjecajima ORffia vatri za izvlal!enje - - OIpomost 5!. 347 ..Josobnost 5!Josobnost za kovanje bnost za zavarivanje ...+ + + Sastialost Z.vanjc tog svojstva.Utjecaj legirnih elemenata na svojstva ce/ika Svojstva eelika :1UtoCa T1OIdoCa '"8IoIno produljenje + + + + + + + .+ . a »-« maci smanj..+ + + . ..+ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + - statieka e.- .+ + + + + + - .

perlitno-feritnoj strukturi takoder grubozmata. Pri pravi1nom gnjerenju mora materijal biti temeljito prognjeren do sdi. Oni mogu postati mnogo finijim gnjerenjem u toplom stanju.. pove6mje filavosti. pove6mje mekoee relika ill 0. ZareDje CeIika Zarenje relika je postupak kojim relik grijemo na odredenoj temperaturi odredeno vrijeme i zatim ga na odgovarajuCi naan hladimo. Gnjerenje dopire dublje pri valjanju i prdanju nego pri kovanju. - 3.ijsko iarenje G-O-S u sistemu uljezo-ugljik. b) iarenje radi kovanja 344) . i AI (723. Tu strukturn moumo nOIDIalizacijom uaniti finijom.zacija d) iarenje radi omeldavanja druqa. 1.80 2. ostaje pri ohladivanju ispod granice austenitnog podruqa A3u novoj. 348 .) Kristali relika nastali iz taljevine primamom kristalizacijom ill narasli difuzijskim farenjem su grubozmati. stanju ill nOIDIalizacijom. smanjenje veliane kristalnih zma. Z are n j e radi toplog gnjecenja (kovanja.arenje 2a odslTanjivanje kao granica r¥pada austenita u perlit. da bismo time postigli u. prdanja. napetosli Za legirane su relike odgovarajuCe temperature navedene u tablicama za relik. vidi str. a sluZi izjednarenju nejednolike strukture nastale pri lijevanju. To se farenje redovno izvadi veC pri proizvodnji relika. Ijene struktume promjene. koji se kovanjem ne mogu do sdi prognjeati. i gruba struktura u velikim otkovcima.TOPLINSKA OBRADA CELIKA . Zato je pa!ljivost pri farenju za kovanje osobito vama.06 . koji se zbog odrfanja oblika ne mogu gnjeati. :tarenje ugljilnog (nelegiranog) Pri farenju relika vrlo su vame tempe&/ika rature strukturnih promjena: A3 (linija a) difta.C odstranjenje unutamjih napetosti. Grubozmata struktura nastala prilikom difuzijskog farenja mou se odstraniti gnjerenjem u toplom . valjanja itd.C za ugljifue relike) e) f.kao donja granica austenitnog poc) norma1. Raz1iatim postupcima pri farenju postifemo izjednarenje kemijskog sastava i kristalne strukture. koja otefava obradu i smanjuje vrijednost proizvoda. 2.. Normalizicija Gruba struktura u reliClim odIjevcima. Difuzijsko hrenje jedugotrajnofarenje relika pri visokim temperaturama.

. izvlacenje) itd.zadrZavajufinu strukturu i pri temperaturi okojar I Pri previsokoj temperaturi iIi predugom grijanju u austenitnom podrutju aisali bi opet narasli te bi korist normalizacije propala. Ujedno je to . obrada rezanjem.zt roliko da se struktura upravo promijeni opet &85tenitnu.1 . Zbog tih se napetosti .8Ije polazi§teza ispravno kalje.00 unutarnjeg naprezanja (oslobodena naprezanja iazivaju plasticne deformacije). ..kojima se granica plastii:!nosti materijalasnizuje -. bez opasnosti da se predJr.et ZO'iIoperiiIi popuca.lRdmeti vitopere pri ugr ija vanju sve do temperatura . i to kratkovrijeme T .. hladno gnjerenje (kovanje..: relik moZe ispravno provedenom normalizacijom opet popraviti. .L- a I ' ! [ I . Pri toj se pretvorbi stvaraju novi fini ~tni kristali. va'jmje. koji se zatim pri normalnom ohlaIPo8ju na zraku raspadaju u kristale ferita i perlita. 650..6(0). c) kod nadeutektoidnih ::Gature A I' 5. ali mora biti jednolika). Mek§e stanje postizemo: a) kod podeutektoidnih C!elika duljim grijanjem pred meta (2.C temperature pretvorbe A3. izazivaju napetosti u predmetima.C IT --- _A.. T "C 500 taljem pri priblimo500(.. =. 20 h) na Zl8j)eraturi tik ispod perlitne temperature AI' a zatim ohladivanjem (pri !mm brzina ohladivanja nije osobito vazna.50. Unutarnja naprezanja u eeliku odstranjujemo la- ~ - 11 -1 .pri eemu brzina daljnjeg ohladivanja nije osobito vama). . . Pregrijani se grubozr. Xormalizacijom se pobolj~vaju svojstva cvrstoCe. prikladnom za w:baniCku obradu. Zarenje C!elika kolebanjem temperature oko perlitne tern- rad i odstranj ivanja unutarnjih napetosti Nejednoliko ohladivanje. b) kod telika oko eutektoidnog sastava jednolikim ugrijavanjem predmeta iD perlitne temperature AI' zatim pOlaganim ohladivanjem na 600. . 4..~ TIIII se postupkom C!elik zagrije za 30.C i zatimpolaganim 8tladivanjem predmeta. I 349 !I . Zarenje radi omek§avanja Stanovite VTSteeelika Zari'gO da bismo dobili C!eliku §to ~ stanju.

hladimo ih dalje u rashladnom sredstvu koje bla!e djeluje i time smanjujemo naprezanje. Ato zbog razliate temperatume rastezljivosti naprezanja i opasnost od pucanja. Velika UDutamja naprezanja koja nastaju pri kaljenju ublafujemo popuAtanjem ill napuAtanjem.1ujemoih najprije u sredstvu koje brfe hladi. a za jako legirane /!elike za ugljifni &lik dovoljno je veC ohladivanje na zraku. On nastaje pri daljnjem ohladivanju koje molemo izvditi na zraku (vidi krivulju 3" u Bainovu dijagramu na str.KalJeaje CeIika 1. tj.OO~~ ~80 "I. Temperature kaljenja treba za pojedine vrste T /!elika odabrati tofuo prema podacima u tablicaOC 1 ma. Srednje legirani /!elici imaju takvu kritiC!nu brzinu ohladivanja da TemperalUre Icaljenja je molemo postia u ulju. - - 2. 345). Pri brzom ohladivanju pojavljuju se raz1ike u temperaturama na povdini izaziva i u dubini predmeta.. Time osiguravamo kasnije stvaranje martenzita. Obi(!no kaljenje Kaljenjem nazivamo top1insku obradu brzog ohladivanja kaljivib /!elika s odredene temperature kaljenja (s podrui!ja austenita). Ohlac. ugrijavanjem do 180.1enje obavimo u solnoj ill kovinskoj kupelji pri temperaturi blizu Dad martenzitnom. ~ C postia samo hlac. a kad se dovoljno ohlade (Ato osigurava nastanak martenzita).C (gdje /!elik joA ne gubi tvrdoeu). Posebni postupci pri kaljenju a) Prekidrw kaIjenje upotrebljavamo za komplicirane predmete. UgljiC!nii neki malo legirani /!elici imaju vrlo veliku kritiC!nu brzinu ohladivanja.C kaljenja najmanje . Za izradu predmeta koje treba kaliti odabiremo po moguClosti vrstu /!elika koja ima manju kritiC!nu brzinu ohladivanja pa se zato mole kaliti u rashladnom sredstvu koje bla!e djeluje.h). b) Stupnjevito kaIjenje (termalno kaljenje) upotrebljavamo za komplicirane dijelove od legiranog /!elika. Grijanje do tih temperatura treba da bude 11" OCjednoliko i takvo da prodre kroz cijeli presjek. Zato nikada ne upotrebljavamo sredstva za hlac. Prvo hlac. pri /!emu se stvara posebno tvrda struktura (martenzit). 350 . U tu se svrhu preporufuju uljene ili solne kupelji (najmanje V.kritiC!nom brzinom ohladivanja«. Za dobivanje tvrde strukture kaljenja (martenzita) treba predmet ohladivati s temperature 723.1enje koja djeluju br!e nego je to potrebno.1enjem u vodi. koju molemo . i to neposredno nakon kaljenja Go~ prije nego se predmet potpuno ohladi do temperature okoline).

Nakon cementiranja treba predmet toplinski obraditi. . 4.Izborom temperature poptdtanja mofemo ]I8IIiCi sva feljena i meko menog stanja. 1. 10 h za cementirani sloj dubine oko 1. tj. Povr~insko kaljenje Grijanjem posebnim naeinom kojim vrlo brzo ugrijavamo povriinu predg:ta do temperature kaljenja i neposredno zatim ohladivanjem (dok su dublji sIojevi jo~ hladni) zakalimo samo povr~inski sloj. upotrebljavamo cementiranje.6 mm koji sadrfi oko 1 % C. Time postifemo tvrdu povr§nu. Posebnim postupkom pobolj~vanja ohla.2. 345). a onda jo~ pri temperaturi kaljenja za pougljireni povdinski sloj (4)..?OSWpkom se sastojiod obimog kaljenja koji : ~tanja pri vi~im temperaturama (do 8O"'C). Potrebno brzo ugrijavanje povriine mofemo postici: a) potapanjem predmeta u solnu kupelj na temperaturi mnogo imad temperature kaljenja. Na kraju predmet popu~tamo (5) pri najvi~ 180°C. S3 taj naan nastaje razmjemo tilava struktura ~ svojstva rn-store izmedu zaka- £00 500 600 'C 700 T Primjer poboljlavanja Rm RpO. b) plomenom acetiIena i kisika. farenje pri 870. )zmedu oba kaljenja mofe biti ukljureno jo~ i medufarenje (3).".. c) visokofrekventnom strujom. $Orbit)do zmatog cemen-. koje mofe biti kruto (drveni ugljen s dodatkom BaC03). pri remu martenzit raspada u finozmate ~ture (trustit. 930°C u sredstvu za cementiranje. i to nakon cementiranja (I) ga ohladimo i zatim kalimo najprije pri temperaturi kaljenja za meki relik (2). koja zbog unutamje indukcije ugrijava samo povriinu (skin-efekt).2 = l!vrstoca naprezanje lelilea te&nja "irainit). i to sloj toliko tanji koliko je vi~ frekvencija. L 351 . S. Cementiranje traje u krutom sredstvu 4. tekuCe (specijalne solne kupelji na bazi NaCN) iIi plinovito (CO).lljemo predmet s temperature kaljenja nepo8Cdoo u $Olnoj i kovinskoj kupelji na temperaturi iJIIbolj~vanja i zatim ga ostavljamo dufe vrijeme . .. wiIi krivulju 3' li Bainovu dijagramu na stt. aje78£a ostaje tilava.toj temperaturi ("izotermno pobolj~vanje«. U tekuCem iIi plinovitom sredstvu cementiranje je mamo traCe.3~ Poboljhvanje ~a rn-store relika pobolj~avamoposeb. Cementiranje (uglji~enje) Da bismo dobili na filavom (mekom) reliku osobito tvrdu povr~inu. A l- = = 7contrakclja = postotno p'rodulj.

koji obradujemo (tanji sei ~iIjasti dijelovi i rubovi brze ugriju do vi~ih temperatura).. mozemo za jednostavmje predmete i s manjim zahtjevima ocijeniti temperaturu po boji uiarenog eelika (vidi skalu boja uiarenog eelika!). Naglo je zagrijavanje uzrok nejednolike. npr. Temperatura zagrijavanja ! Da bismo postigIi ~to bolje rezultate toplinske obrade. 352 .0 mm debeo. 100 h u struji amonijakZ (NH3) pri 500°C. 3 h dobivamo nitrirani sloj dubok. moramo zagrijavati polako od temperaturel okoline do 400. Tvrdel i legirane eelike. ~to je vi~e sklon pucanju.. Odatle dalje eelik postaje mekaniji pa ga zato mOZemo i brze zagrijavati. . Ako je materijal razmjerno zilav. . Isto se tako u praksi eesto ocjenjuju' temperature eelika pri popmtanju u temperatumom podruCju od 200 do 350°C po 'oksidacijskim bojarna (vidi Ijestvicu boja pri popu~tanju eelika!).NiCr (9%Cr) do 1000°C Fe . 1100 HV (koja se naglo smanjuje prema jezgri predmeta~ Cijaniranje je nitriranje u posebnoj solnoj kupelji (na bazi NaCN\. Nitriranje Specijalne eelike za nitriranje zagrijavamo 10. Toeno mOZemo temperaturu odrediti samo razlicitim mjerilima temperature.: - CU .PtRh (lO%Rh) do 1500°C c) Opticki termometri (pirometri) upotrebljivi su od ~OO°C do najvi~ih temperatura . Boje koje odgovaraju pojedinim temperaturama popu~tanja vrijede dodu~e za vecinu eelika. temperature razlicitih dijelova predmeta. kod kojih su temperature ~to pripadaju pojedinim bojama znatno vi~e. napetosti se ublafuju plasticnom deformacijom i izvijanjem odn...3. prirodno tvrd povr~ins1i sloj tvrdoce 900.6. 0. b) Termoelementi za razIiCita temperaturna podruCja. OpCe upute za toplinsku obradu &Iika 1. . & 2.. I Celik se pri zagrijavanju rasteze.konstantan do 400°C Ni ... . 500°C. no ne vrijedi za nerdajuce celike. One. u kojoj pri 500. vitoperenjem predmeta (predmet se »baca«).1. Osim navedenih instrumenata za mjerenje temperature. potrebno je ~to je moguce toenije postici temperaturu. a) Zivini termometri se mogu upotrijebiti do 500°C (iznad 350°C u specijalnoj izvedbi punjeni s N2 iIi CO2 pod tlakom). Time dobivamo 0.125 mm tvrdoce 1100 HV.konstantan do 800°C Pt ... Zato celik treba zagrijavati to opreznije. osobito alatne. dok se kod tvrdeg materijala pojavljuju pukotine. Zagrijavanje . odredenu za pojedini postupak.se pojavljuju to vi~e ~to jCl! eeIik vi~e legiran. ~to moze izazvati jake unutarnje' napetosti. 530°C u toku I.. koji su neophodni za predmete s veam zahtjevima. jer je toplinska vodljivost pri jacem legiranju manja.

-- 14. 6OO. . Oksidacijskom utjCCliju atmosfere pri visokim temperaturama najOOlje Ijegavamo zagrijavanjem u kupeljima..C treba da iznosi oko 16 (. prema potrebnoj brzini ohladivanja (vrsta relika!) Pri g~enju u vodi kaljenje veoma ovisi 0 temperaturi i gibanju vode.Strojarski primrnik - 353 . 550. Oni su veei u elektricno grijanim komornim :ima nego u pceima na plin ili naftu.) Pri gaknju u ulju (repicnom ili mineralnom) temperatura ulja u podruc- - - ~ od 40 do 70. koji ..C 1 dio NaO kovinske kupe/ji 1 dio KCI za 250.C Pb Zagrijavanje u kupeljima je brfe od zagrijavanja u Zarnim peeima. ugrijavamo predmete veeinom u Zarnim :ima. To ovisi 0 debljini stijenki predmeta. njegovoj toplin. Naj~e upotrebljavamo: solne kupe[ji: za 770. ulje ili zrak. Potreboo je jako mij~je iIi mlaz vode da bi se odstranili nastali mjehuri pare. Ako je grijanje prekratko. ... Sredstva za hladenje Za gaknje (brzo ohladivanje s visokih temperatura) upotrebljavamo vee vodu. Sredstva za zagrijavanje Ako zagrijavamo predmete samo pri niZimtemperaturama do 180. U njima su izvrgnuti oksidacijskom djelovanju kisika iz zraka. .C 1 dio KN03 2 dijelaKCI 1 dio NaN03 iznad lOOO.. Ako temperatura mora biti visoka.ako vodi dodamo natrijeve lufine .NaOH. koji mora biti potpuno suh. lOOO. Pri hladenju zrakom upotrebljavamo zraeni mlaz. redovito upotrebljavamo mineralna ulja.. 4. iIi pak predmet naprosto hladimo na zraku. 5. (Rashladno se djelovanje vode znatno poveeava. nutrina se debljih predmeta ne ugrije do Irebne temperature. Zato su ~peraturne napetosti pri zagrijavanju u kupeljima veee. Trajanje grijanja Za toplinsku je obradu veoma vahlo 'i trajanje grijanja predmeta na edenoj temperaturi. zOOgrega tada more izostati uvjet za tok odredenog xesa toplinske obrade.spreeavaju prijelaz topline. more se pojaviti Dbozmatastruktura i smanjivanje koliane ugljika u reliku.3.C (npr. . vodijivosti i 0 sredstvu u kojem predmet grijemo.C 3 dijela BaCI2 za 250.. ~to pri nifim tempenturama (manja filavost obradivanih predmeta) poveeava opasnost od vitoperenja i pucanja.. 770. Pri osobito sporom hladenju ukopamo predmet u pepeo ili ga ostavimo u peei da se zajedno s njom ohladi. Ako je pak grijanje predugo.C Ba02 za 600.C 2 dijela Pb 1 dio BaCI2 3 dijela Sn 2 dijela Ca02 za 550. koja pri 20.C nema znatnijeg utjecaja na brzinu hladenja.50) mm2fs. Vafua je Yiskoznost ulja. Otuda gubici materijala zOOgizgaranja.. 900. a popu~tanje).

.020 1973) - 11 I1 Nelegirani i malo legirani sivi lijev Promjer neobradenog ispitnog uzorka. b) t v r d i (b ij e li) lij e v. u kojem je ugljik po cijelom presjeku Ddredenom dijelu presjeka potpuno vezan kao zeljezni karbid (Fe3C)' Lijevano zeljezo sadrZi redovno osim ugljika jos i manje kolicine drugt primjesa: Si. Sivi lijev Nor m a I n e vrste sivog lijeva s Ijuskastim grafitom (ISO) (JUS C. Mn. Standardni CvYstoCs savijanje odnose se na neobradene ispitne uzorke.J2. 100 230 180 150 110 280 230 200 160 330 280 250 210 330 300 260 380 350 310 400 360 od poscbno 260 400 600 900 260 400 600 900 340 320 300 270 410 390 360 330 7200 400 600 900 460 420 390 600 900 480 450 - - 7350 600 900 600 900 odlivcnog 540 510 600 570 uzorka dcbljine 30 mm.5%.5 . 3. a razlikujemo: a) si v i lij e v.) mm N/mm' 20 8 12.5 20 32 8 12.5 20 32 12.5 20 32 20 32 uzorak izraden Pokus savijanja razmak simetrala oslonaca (min.5 20 32 8 12. na ... 354 .5 20 32 12.06%). PiS..) N/mm' .. u kojemu je ugljik saY iIi vea dio po cijelom presjeb izIueen kao grafit (C).) mm rstoa na savijanje (min. mm 30 13 20 20 45 13 20 30 45 13 20 30 45 20 30 45 20 30 45 30 45 je ispitni Oznaka VIaCniposkus promjer obravlana cvrstoa denog Rm ispitnog uzorka (min. GustOCa kg/m' SL 10 SL 15 SL 20 SL 25 1I 11 SL 30 SL 35 I " 1\ 11 " SL 40 .LUEV ANO ZEUEZO Lijevano zeljezo dobivamo lijevanjem sirovog zeljeza (C > 2. K<iir ina ugljika C iznosi obicno 2.

.40 0. 180 Tmti 6jev Li j e v s t vr d 0 m k 0 r 0 m ima ugljik u jezgri izluren kao grafit. Mo.5%) Si. Vlabla I!vrsto6l Rm N/mm2 min..Sivi lijev posebnih magnetskih svojstava Oznaka ESL 10 Vlabla I!vrsto6l Rm N/mm2 100 Magnetska indukcija B u magnetskom polju H: H = 1250 2500 5000 10000 AIm B = 0.. = 140 ..95 T K v a lit e t n i si v i Ii j e v ima manje ugljika.s velikim .022 . 2.. 355 . Sivi lijev s kuglastim grafitom dobivamododatkomMg(Ce. 36%) i ne~to Si...... Austenitni sivi lijev mou sadrlavati Ijuskasti grafit (Rm N/mm2) ill kuglasti grafit (Rm = 380 . mIaznice za ~trcanje pijeska i sI. koja djeluju kao tllDjetneklice i pospj~uju sitnozmato izluavanje grafita).). koji dezoksidira taljevinu.. Upotrebljava se za valjke i dijelove. Ca).60 0.80 0.. Qjepljenjem postiJlcmorn-stoa: od 300 . i cjepivana bazi Si. 170. 190. Cr. 210 .. 150... 420 N/mm2). 400 N/mm2 (modificirani lijev). Nodulami lijev (JUS C. Postot. As % min. Cu. Ca~ i dr. Tvrdo6l HB Zmatost 240 280 350 400 450 380 420 500 600 700 17 12 7 2 2 140. ~to postiZemo promjenom sastava.modificiranjem I'qepivima: ferosillcijem. Cr. a u pominskom sloju (kori) vezan kao uljezni karbid.. produIj. si vi Hjev je: prema babanju . manje grafitne Ijuske i bolju osnovnu strukturu. b) austenitni i prema koroziji - otporan prema oksidaciji na visokim temperaturama dodatkom Ni (12 . silikokalcijem AI. postupkom Qijenja (vi~m temperaturom 'pregrijavanja) i cijepljenjem .J2.1974) Oznaka NL 38 NL 42 NL 50 NL 60 NL 70 Legirani a) otporan Naprezanje teeenja Rpo~ N/mm2 min. koje unosi u taljevinu klice: izlueujese kuglasti grafit (nodulami ill sferoidni ill duktilni sivi lijev itd. a upotrebljava se za m1inskekugle. Ni. 180 200 240 290 300 feritna pretemoferitna feritno-perlitna perlitno-feritna perlitna Udarna Zilavost nodularnog lijeva NL 38 iznosi: KV = 12 J.s manjim dodacima (do"" Mo.... izvrgnute babanju. B i j e Ii Ii j e v saddi ugljikpo cijelompresjeku vezan kao uljezni karbid.

40 * Fcritni lijcv. 15 13)..021-1958) Temperovani lijev dobivamo od bijelog lijevanog uljeza temperovanjem.00 B = 1.. Magnetska svojstva temperovanog lijeva Tcmpcrovani lijcv bijcli cmi 356 H BrincUova tvrdo6l HB 150 A. Dcbljina ispitnog Omaka uzorka A.. -..13 13).. .40 4 .40 4 ...10 1. . 9 9 12 9).... Perlitni lijcv..20T 1.. 9 9 12 9).13 400 C Te L 45*. . produlj.. 9 9 12 9) ..... % 8 12 140 5 250 = 2500 Magnctska indikcija B u magnctskom polju H 5000 10000Nm 1.13 370 C Te L 38* 15 13). 250 200 4 . Crni temperovani lijev ima nakeD tarenja u neutralnoj atmosferi crni prijelom (zbog ugljika izIul!enog u obliku grafita).18 18 18)..25 1.J2. .35T B = 1. ..Temperovamilijev (JUS C.. . Bijeli temperovani lijev ima nakeD tarenja u oksidacijskoj atmosferi bijeli prijelom (zbog oksidacije ugljika).15 .. 9 9).18 18 18). . Bijeli temperovani lijev BrincUova VIafna Postot.. 13 330 C Te L 35* 15 13).18 18 18). . Promjcr tvrdo6l evt'stOCa produlj. Rm % HB mm mm N/mm2 B Te L 00 B Tc L 35 - - 340 5 3 3 2 10 5 3 3 Postol...18 18). .30 B Te L 40 Crni ) temperovani 9 12 15 18 9 12 15 18 380 200 lijev VIafna Promjcr evt'sto6l Dcbljina ispitnog Omaka uzorka Rm mm mm N/mm2 4 .

Sve vrsteeelikasadde . oni koji se namjerno dodaju da bi se postigla odredena svojstva).6% jo§ ne smatramo cpanim. W. V. sastavnih dijelova sttojeva.05% Cu < 0. Upotrebljavamo ih za izradu alata.05%..6 % « 2. PiS. =) plemeniti celici dobivaju se rafinacijom iIi rafinacijom i legiranjem u elektricnim peeima (>>elektroeelici«).10%.). aparata i razlicitih uredaja. .30%. Celike koji sadrZe Mn < 0. Mo < 0. tJlatni celici su plemeniti ugljicni eelici sa sadrZajem C > 0. V itd.obicne (ugljicne iIi malo legirane) celike za opee svrhe (masovna upotreba).05% Si < 0. AI < 0.06%. obicni celici su nelegirani (ugljicni) iIi malo legirani.30%. tj. Ni. Cr < 0. malo legirani eelici imaju do 5% do- - - - danih elemenata. Razdioba cellka Pmna postupku proizvodnje: z) obicni celici dobivaju se veeinom iz Siemens-Martinovih peci (»SM eelici«) iIi iz konvertera (BessemerovihiIi Thomasovih). Cr. a upotrebljavamo ih redovno bez toplinske obrade. :. Plemeniti se celici redovno toplinski obraduju. Prema sadrZaju: a.05% Ni< 0. Mn < 0.6% iIi legirani (uglavnom sa Mn. . Co itd. ~ !'::ana upotrebi: L konstrukcijski celici su ugljicni eelici (obicni iIi plemeniti) sa sadrZajem C < 0. V < 0. W < 0. Pri veeem saddaju dodanih elemenata za legiranje moze saddaj Gb biti i nclto veei od 2.06%) iIi legirani (uglavnom sa Cr. Co < 0. Mo. Upotrebljavamo ih za izradu eelicnih konstrukcija. :. Ti < 0. 357 .).VRSTE CELIKA iIi i s drugim Celici su kovke slitine zeljeza s ugljikom do 2. a drugih elemenata ima samo u kolicinama Itoje nemaju bitnog utjecaja. a jako legirani vi~ od 5 %. Si. ugljicni celici su one vrste eelika u kojima odlucujuci utjecaj na svojstva eelika ima ugJjik.). Si.iz procesaproizvodnje jo§ i manje kolicine *.60%. legiranicelici su one vrste eelika u kojima odlucujuci utjecaj na svojstva eelika imaju legirni elementi (tj. Razlikujemo: .06 %C dl:mentima.20%. SadrZaj PiS gotovo je uvijek nepofeljan.plemenite (rafinirane) ugljicne iIi legirane celike za dijelove s veeim zahtjevima (dijelove strojeva itd. Mo.8% i Si < 0.80%.05%.

CRO. XXXX.ugljicrri b:lici s negarantiranom astorom 45 .simbol na 1..~ ~ - Omafuanje VIStaee6ka prema JUS (JUS C. 79 .) mjestu oznabIje redni broj b:lika: o . . 880 360 .. Si i Mn. i 4. smatrat Ccse najutjecajnijim elementom onaj kojemu oznaka ima vi~i broj. . mjestu: oznaka drugog (po redu) jednostruko Element: Oznaka: legirane b:like brojfani je simbol 1. .. Ugljitni i legirani telici s garantiranim sastavom Simboli na 1.480 9 890.) 358 .320 1 7 690. . . <::RN. (.002-1986)" Oznaka eelika sastoji se od tri dijela: C. udjelom C. 2. X . 44 . 99 . C Si MD Cr Ni W 1 2 3 4 5 6 Mo 7 V 8 drugi 9 Pod najutjecajnijim legimim elementom razumijeva se onaj kojemu pripada najvea umnolak saddaja u b:liku (%) i faktora vrijednosti: Element Si MD Cr Ni W' Mo V Co Ti Cu AI drugi Faktor vrijednosti 1 1 4 4 7 14 17 20 30 1 1 30 Ako visestruko legirani l!elici imaju viSe legirnih elemenata s istim umnoskom. . . mjestu: 1 .580 0 6 590 .simbol na 2.780 330 . 680 .ugljicrri b:lici s ogranil!enim . . MD itd.9% jest 9. mjestu : 0 Simbol na 2. mjestu oznabIje grupu minimalne viable ~tOCe: tvntOOl tvntOOl Simbol Simbol N/mm2 N/mni2 5 490.elici s negarantiranim sastavom Simbol na 1.. . .ugljicrri b:lici s ogranib:nim udjelom neastoCa udjelom SiP te propisanim 80 . 380 8 3 4 390. za simbol na 2. . Simbol na 3.slovnogsimbola C I osnovne oznake od b:tiriju ill petero brojfanih simbola dodatne drugih oznake dodatnih od jednoga oznaka ill vi~e slovtanih ill brojfanih simbola ~ Osnovna oznaka oznabIje vrstu b:lika: 1.. . . Mr. . i 2. . (i 5. mjestu: oznaka najutjecajnijeg - legimog elementa legimog elementa. . mjestu: a) kod ugljicrrih l!elika simbol na 1.BO. 350 2 790. CRY. Osim ovog standarda telici se po JUS-u omablju posebnim oznakama (npr. . - b) kod legiranihl!elika . mjestu: deseterostruka vrijednost maksimalnog postotka ugljika zaokru!ena na desetine: brojfani simbol za C = 0.. . ..

o 8 kODtroliranohIadeD 9 obradeDpo posebnim 3 Dorma1iziran. 80.Simboli Da 3. 1 fareD. b:lici za poboljhvanje. Ne OdDosi e Dagotove ugradeDedijelove i DeUDosi e s s 11 crtere. a dobiva se zamjeDom )roj~b simbola dodatne broj~e Brojl!ani simboli 0 1 2 3 4 Boja trakc crna bijela crvena naranfasta futa omake b:lika odgovarajurom Brojl!ani simboli 5 6 7 8 9 Boja trake zeleDa modra Ijubifasta smeda siva bojom.003 . 899) . . H. . D od a tD a 0 ZDak a oma~je stanje felika: o bez odredeDe toplinske obrade.999) . . 399) (401 . 79 (201. 4 poboljhn. 5 hIadno preoblikovan.799) . 69 70 .39 40. . a dobiva se zamjeDom broj~rib simbola oSDovne broj~e omake b:lika odgovarajurom bojom. .1957) .b:lici koji nisu DamijeDjeni toplinskoj redni broj b:lika: - obradi.59 60. 16 mm.29 30..) mjestu oma~ju O. uputama. . . 699) (701 . S. 90. . V. ugljiau i malo legirani aIatni b:lici. 8B. . .kemijski otporni i vatrostalni felici. . .brzoremi felici. SiriDa obojeDe trake treba da je prilagodeDa veliani proizvoda. . Neobojeni pojas izmedu :aka imosi poloviDU ~iriDe obojeDe trake. K. . oSDovne i dodatne - 359 . Po s e b De 0 ZDa k e mogu se dodati u pojedinaaum slu~jevima Oznaeivanje leliko u skladiItima bojom (JUS C. i 4.299) (301 . 2D. . i to: . i to santo u dokumeDtaciji u vezi s dobavom. 9 (101. . . - - Dodatne su oZDakejo~: 2A. . 2B. 7 .BO. Oznaka felika bojom sastoji se od dva dijela. (i 5. Ta se omaka upotrebljava santo za poluproizvode. b:lici s posebnim fizikalnim svojstvima. . a izmedu dijelova omake za b:lik imosi dvostruku ~irinu obojeDe trake. . . .od dodatne omake koju aoe jedna ill dvije trake. . . . . . : 199) 20. . 89 (801 . Z. . .99 (901 . 2C. BA. 6 IjuSteD. .bru~D 2 .felici za automate.fareDdo Dajbolje bradivosti. .od oSDovne omake koju aDe b:tiri trake. . 599) (601. . DO po lOgufnOSti treba upotrebljavati ~irine 5. b:lici za cemeDtiranje.

0562. 860 810..06 0.0463 (.0271 t. (.05 0..05 Upotreba Toplinska obrada i upotreba Omaka Kovanje .007 0.0645 (..22 0. Stanje = 0.05 0. smireno spec.06 0.0361 t. (.22 0...17 0.045 0.045 0.850 850 .05 0..0462 t.20 0.0545 (..05 0. - 0.007 - 0.05 0.0482 t.0000 (.OOOO CELIK celici (JUS C.007 0.50 0.0371.20 0.05 0.0745 360 .045 0..045 0.0261. (.. 840 780.045 0.06 0.. S maks.06 0.0370 t.045 0.0463 t.0261 t.22 0.25 0.0460. smireno spec.05 0.nje (.KONSTRUKCIJSKI Opci konstrukcijski Sastav (0/0) Omaka t.0461. (.. smireno spec. (.0481 t.0545 t.009 0.0561.0745 smireno 0.0371 '.06 0.05 0.06 0.007 0.0563 t.0483 1200.40 smireno nesmireno nesmireno smireno spec.20 0. (.30 0.007 0.0471 (.05 0.0482.0563 (.007 0. (.17 0.20 0.0645 - 0.009 :.05 0.0471 t..0460 t.0481.045 0.05 0. .C Normalizir.0370...900 1150. N maks. (.05 0.0483 t.17 0.0361.045 0.05 0.20 0.. 0.06 0...17 0.045 0.007 0.0462 (.007 0.0562 t. (.007 t.15 0....25 0.05 0.0270 t.0561 t. smireno smireno spec.0363 (. :.17 0..0363 t..05 0. (. <::.06 0.045 0.045 0.05 0.. t.045 0.20 0. 810 polutvrdi relik tvrdi telik vrlo tvrdi telik (.. .900 1100.009 0.500 .0362 t. . (.0270. smireno smireno smireno 0. .05 0...045 .045 0.05 0.009 0.007 0.0461 t.0271 (... . 930 1150.009 0. ..C - za sporedne svrhe meki telik 900 .900 . smireno spec. smireno nesmireno nesmireno smireno smireno spec.045 0...05 0. 880 830 .009 t.. smireno nesmireno smireno spec..045 0.20 0.0362..15 0.1970 i 1972) C p males.BO.

.1600 (. D . 0.80 0.debljina Nelegirani retici za vijke i zakovice: JUS C..0.420 370.1958) Sastav..0563 290 440 . 450 28 28 28 28 - +20 +20 0 -20 <':. .0462.1501 0.10%.1211 (.0..60 0. .1209 (.0. . Vlana vrstofu Rm N/mm2 330 . .14.0363 <':.60 0.1974.. .30.35 0.0270. . ....80 0.30. .0.0. P +. 500 Udama iilavost Pokus Postol.35 0.30. - - ....80 0. .60 (.14 0. ..600 22 20 D = 2a <':.0.0.1210 (. savijanja.60 0.1100 (. . . .50. 361 .35 0. 0.30. Svi ti relici imaju jD! Pmax = 0.1101 (.. a . . 0.BO.0.30.0362 <':. 0. UgljiCui koDStrukdjsld lelid 5 ganntlrllDlm sastavom (JUS C.1301 (.62. .42.0.70 0.0.0.<::.. 0. .52. 0.0. .0460.. 0..0271 340..0545 340 370 300 600..58. .0471 <':. % Si Omaka MD C Mn C maks 0.1701 0. Smax= 0. 0. . .58 0. . ..0562 <':.32 0.38 0.35 0.18.S ~ 0.32.35 . .0745 <':. As (a = 180.50.C % <':.036J <':.0463 = la 260 420.22 0.0. .0. ..25 0.50.1300 (..Mehanil!ka svojslVa Oznaka Naprezanje terenja Re N/mm' min..0483 <':. 540 22 D 360 520 .. . ...1500 (.. .020 .48 0. <::..48.0482 <':... 0.06%..08. .. 0.1700 0.0370.15 0. <::. . .40.1400 0.35 (.30.35 0.35 0. .0000 210 240 28 25 D = 3a D = O.. . .35.0261 <':.50.kut savijanja.0561 <':... .26.18.0.1302 Si maks. . .60 0. 0.. <::.12...60 0..5a D <':.720 700.60 0.0. .50.60 0.50.10..35 (.B2.. . 0.55 0.0371 <':.06%.38..promjer pritiskivafu.80 0..0.18 0.35 0..12 0.08... .0481 <':.35 (. .0461 <':.506 . .) J' .65 0.25 0..500 22 D = 2a = 2a 28 28 28 28 28 28 28 - +20 +20 0 -20 +20 0 -20 <':. 620 500. % Sastav.80 0. . . 850 15 10 a - - ispitnog uzorka. .80 0. 0..1601 (.80 Oznaka (.0645 <':.50. 0..45 0.. KV produlj.

RN {..030 0. RO 250 {.osnovni relik CRY.RV 500 {.. . relici za visoke temperature CRN .23 {. RV - - - (.10. 510 440 .040 0. .18 0. .040 0. . .50 0. 500 okoline) evrstOOi Rm N/mm' pri debljini do 50 mm 360 . . RN 460 0.035 0. 650 530.420 .40 0..18 0. 1.60 P males..16 0.040 0.50 0. ..035 0. RV {.35 35). .. RO 500 {.030 0.23 0. RN (.. nja' a = 180' D A..30 0. RO 280 {.5a 3.. RV {. . .Sitnozmati konstnkcijski ieHk (JUS C. . 460 . . Pokus savijaprodulj.040 0.040 0. 560 490 .030 0. RN {.20 0.. .035 0. RO 460 {.. 380 .22 Si maks.030 0.a 362 .18 0. .. CRV. 25 la la 24 2a 1.040 0.22 0. RO 420 {. 1.16 0. RN 420 {.RV 460 {. RV {.40.030 0.040 0..22 0.680 560 . 250 250 280 280 310 310 350 350 380 380 420 0.770 a - - - 0.0. CRN.1.040 0.. - debljina ispitnog uzorka.040 svojstva (pri temperaturi Naprezanje tetenja Re N/mm' (min.40 0.40 0.60.45 0...50 Mn 0. 730 610..50 0. ...5a 19 2. RO 310 (. .1979) Yrste: CRO.. . .310 . I {. 480 390. ..040 0.030 0. RO 350 {. 280 . RN Plemenili i!elici (.035 0.. 250 . reliciza nisketemperature Sastav (%) Oznaka K va/iterni i!e/ici C males.5a 3. D Postot.5a 17 3a 4a 3a 4a 16 . 350 . .035 S males. 0. . RN 500 Mehanilko Oznaka 'CRO.) pri debljini (mm) . RN {.5a 2a 23 2.50.. popr.040 0. .. . 1.60 0..040 0.1..035 0.040 0.035 I.. RV {.502 .40 0.22 0.0. . .. . 1. RO 380 (.10.040 0.1.45 0. % uzdut. 50 250 240 250 270 280 280 310 300 310 350 340 350 380 370 360 400 420 410 460 450 440 470 500 480 kut savijanja.50..60. .030 0. ..035 0..promjer pritiskivata.. .. RV {..5a 22 2a 3a 20 2.18 0. .70.1..BO...22 0.22 0.040 0.040 0.90. 630 500 .30 0. . . .16 0. 0.16 16). 0..40 0.030 0..40 0.90.

t t tRV350 RV 280 420 t RV 460 - t RV 500 41 55 38 51 34 48 31 t t RN 310 RN 250 380 t t RN 350 RN 280 420 } t t RN 460 RN 500 pop 31 24 27 24 .(NImm').KV (J). Pri debljini ispitnog uzorka do 50 mm. Pri debljini do 50 mm i u Dorma1iziranom 363 .) Zilavost celika pri niskim temperaturama Oznaka telika Smjer ispitivanja -60 tR0310 tR0350 t RO 380 t RO 420 RO 250 RO 280 t RO 460 t RO 500 tRV310 t RV 250 380 .180 220 240 260 290 310 350 120 140 160 200 220 230 260 280 400 110 120 140 170 190 210 230 250 t t RV 380 t RV 420 RV 460 t RV 500 rama 100 i 150°C naprezanja tetenja Wa za 10 N/mm2.. temperaturi r:) -40 -20 0 48 34 48 34 48 34 48 45 62 41 55 38 55 38 55 41 51 41 48 41 62 45 58 41 55 38 +20 62 41 62 41 55 41 62 41 58 41 55 41 62 45 62 45 62 41 } } uzdutno popreroo uzdutno poprdno uzdumo poprdno uzdumo poprdno uzdutno poprcblo uzdumo POPrcQ1o 34 24 41 31 38 27 34 27 stanju. mm pr.i1avost.Naprezanje tecenja celika za visoke temperature Oznaka telika 100 t t t t RV RV RV RV 250 280 310 350 220 240 260 290 320 350 390 410 150 200 230 240 270 300 330 360 380 Naprczanje tetenja R. (Pri debljinama do 35 mm su pri temperatu- :l. pri temperaturi (0C) 200 250 300 190 210 230 250 280 310 340 360 170 190 210 230 260 280 310 330 140 160 .

.95 1.1100 0.20 0..1974) Sastav i mehani. ' .65 1. .020 . 1400 800. 650 16 14 14 11 ' - 600..75 0.26 0.20 0.16 0. .05 0. . 900 800..25 0.5420 C.16 0.50 Cr drugo Za- Jezgra .25 0.Svi nelegirani celici imaju jo~ 0.75 0.50 1. 1300 900.tend za cementinmje (JUS C. 1400 1100. . 1300 1100. % Mn 0.035%. ..15 0. .18 - - 131 146 146 300 360 360 500 . ' ..7481 C.15 0.15 0.4781 C.4721 C.17 0.045%.50 1. 4321 C.45 Mo 0...7420 C. .15 1.1120 C.50 1. 1281 C.20 0.25 Mo 0.50 0.40% Smax = 0.1350 1100.25 1. . 1300 800. 1100 1000 .40 0.1100 1000 ..15 1.. 4320 C.. 4382 0.800 700 .Celici C. 1220 imaju Pmax = 0.0.21 0..15 0.95 Ni 217 207 217 207 217 217 235 C..0.55 1.45 Mo 1.kaIjena vlacna evrstoea Rm N/mm' C. Navedene su prosjecne vrijednosti.20 0. 1221 C.35% 364 . 1450 I 8 10 8 8 7 7 10 8 10 8 9 7 - C..800 600.95 - 147 1.05 1.4120 C.30 MO 229 1.045% i svi ostali celici imaju Pmax = 0. Si.75 0.15 0. .25 Mo l 217 0.50 0.55 0. .25 1. 7421 C.40 0.15. ..7480 C.20 0.26 0. ..45 Mo 0.lka svojstva Omaka C Sastav. legirani 0.45 Mo 0.45 0.55 Ni 0..B9..75 0.15 1. 1220 C...15. 4381 C.45 0. . 1121 C.1200 1200.92 1. 1120 i C. 1300 800. ...45 0.035% i Smax= 0.4520 0.450 207 217 207 217 600 700 600 700 800 800 800 600 700 600 700 650 800 10 1000.1100 1000 .5421 Si.10 0. .55 Ni 1.

C PopuAtanje .1121 ..3) Gdenje: v. .Toplinska obradal)2) Oznaka :. 4381 Tvrdoea HRC. 1221 KaIjen!e jezgre ) ..C Kaljenje povriine3) .C. u -U ulju. k 1) Kovanje pri 1100. ..4520 t.7421 t. 900 v.2) Ugljieenje pri 900.870u.. . 920 Medufarenje4) .4 520 C. 880 u... ...1220 C.5421 I I . 4320 C. 7420 C..7481 C.1281 .u vodi.. k 850...k 170. 4721 . 4321 C . .180 150. 4382 I.. k 890 .840 u 150.1120 C.7420 t. 920 t.4381 C. 950 . 210 870.4) Hladenje: p.C..7480 t.250 ..u peCi. .830u..5 47 39 49 41 48 40 50 42 49 41 52 44 47 39 49 41 3 46 35 49 39 48 40 50 41 47 35 51 41 47 38 49 41 na 5 44 31 48 36 48 39 49 39 43 30 50 37 46 36 49 40 udaljenosti 7 9 41 37 28 24 46 33 48 38 48 38 40 27 47 33 45 35 49 39 44 31 47 37 47 36 36 23 43 30 43 32 49 39 od eeone plohe (mm) 12 15 20 25 30 34 21 33 31 30 29 41 28 46 35 45 34 32 39 26 41 29 49 37 40 25 46 34 44 32 29 36 24 39 26 49 36 37 23 44 32 42 29 26 33 21 31 24 48 35 35 21 43 31 41 27 24 31 35 22 47 35 34 42 30 40 26 23 30 34 21 47 34 35 28 33 41 29 39 25 22 29 34 20 46 34 40 27 31 41 29 38 24 21 28 33 20 46 33 t.210 840.. 4321 t.7480 t.472(t. 365 ... 5420 C. 7421 C. ... Gomji i donji broj oznafuju granible vrijednosti rvrdoee. k -U solnoj kupelji 160. 5421 p . . . U C...C . 4320 C. 4382 C.4120 v..z-na zraku.800. .k - 810.C. 5420 t.4781 t..4781 C. v.210 170. I I I I I I I C. Prokaljivost Oznaka eelika t. ...7481 C.. .180 170.850 .. .C 890.

33 0.1731 t.00 0.1730 t.56 0. tvrdo.22 0.4181 t.56 0. Omaka HB Rp02 min.90 0.38 0.1480 0.40 0.1730 po 0.65 0.22 217 217 217 217 212 217 217 235 248 248 217 217 235 217 235 248 640 600 680 640 600 680 780 800 1050 1050 680 780 800 800 900 1050 800 800 900 800 800 900 1000 1000 1250 1250 900 1000 1000 1000 1100 1250 13 14 12 13 14 12 11 10 9 9 12 11 10 11 10 9 - 0. vlacna postot.4131 t.65 0.55 0.65 0.22 0. 3230) imaju jos .61 0.4731 t.05 1.22 0.25.05 1.65 0.75 0. za sve druge relike po 0.61 0.40 0.05 0.035%.1630 i C.55 0.95 1.33 0.00 V Ni Ni Ni okoO.45 - - - - - - t.32 0.4781 t.1431 t.1531 " it ~I t.38 0. 3130 i C.05 2.75 0.4830 t.55 2. - Svi celici (osim t.65 0.50 0.021 .1780 t.75 0.4733 t.42 0.56 0.48 0.1331 t.22 0.1974) Sastav i mehanicka svojstva Poboljsano" Zareno I--Sastav.65 0. A.40 0.55 2.38 0.42 0.50 1.65 0.5431 t. C.22 0.65 0. 1330.05 1.51 0.05 1.34 0.15 1.4132 t.42 0.28 0.15 V 0.35% Si. % ca taenja evrst.75 0.05 1.46 0.napr.45 0. su prpsjecne vrijednosti.36 0.05 - t.5432 0.25 0.38 Si - - - t. N/min2 N/mm2 t.4732 t.55 0.75 0.35 0.4738 t.65 0.22 0.B9.4133 t.05 1.4734 t.4130 t.20 0.tend za poboljiavuje (JUS C.4782 t.61 0.34 0.4134 - - 241 217 223 211 217 207 207 500 550 500 600 680 450 550 800 800 700 800 900 700 800 13 14 15 14 12 15 14 0.35 0.46 0. .22 0..75 0.1631 t. prod.75 1.65 0.65 0.1530.1430 t.65 0.42 0. 1530 t. t.05 1.65 0.05 1. 1430.46 0.4184 t.75 t.34 0.0.30 Ni - 0.65 0. % C Mn Cr Mo drugo max. 366 .4730 t. C.65 0.45 0.65 0.75 1.50 3.5430 t.-" PmaxiSmaxsuzasvecelike C.22 0.05 1. 1630 0. 0.05 1.045%.30 0.05 1. C.75 0.05 1.4180 t.22 0.05 1. 1580 t.30 Navedene - - - 156 156 183 183 207 183 300 300 370 370 500 500 590 590 22 22 19 19 370 420 590 670 19 16 16 16 14 14 14 14 14 207 207 229 229 229 241 241 420 420 470 470 470 500 500 670 670 750 750 750 800 800 - 3130 3135 0.46 0.50 0.35 0.65 0.1680 t. 1330 t.

. Pri manjim (v~ debljinama vrijcdnosti su za naprczanjc tea:nja i ~toCu yea: (manjc).880 830. 860 840. ..720 850 . 4731 C. 870 830 .850 830 . 860 820. 700 830 . . .120 680.. .. .. 860 850. 870 C. . 700 650 .. .880 845.810. 890 840. . 1330 C.C 880. ..900 840.880 850.850 1100. 4830 C. 880 820. . 4733 C. Popmtanjc nakon kaljcnja pri 550.. . 850 650.850 1050. .1530 C. 880 860 .. . 860 1050. .. .700 650 .. . 880 840 . .830 820 . ..720 650 . . . . . . . .. .. 4781 C. 1580 C. .3139 C. 1731 C. . . . 1531 1100.. 700 650 . .. ..720 680... 700 840 . . 850) 850. . .1630 C. 4738 C.. 1680 C.... 850 1050 . kaljcnjc uvodi kaljcnjc u ulju ... .. 367 . .870 830 . .900 880 ..850 1050. 870 830.900 830. 850 . . . ... 860 1050 . .700 650 . ... . ..870 830..850 825 .Toplinska obrada Oznaka Kovanje . . .. 3130 C. . .4180 C... . . 865 C.. .. 4132 C.. . 880 - 830. . ....C Meto !arenjc Normalizacija Poboljanje. ..860 835 .. . . ...700 680. . 700 840.720 680. 4184 820. 4130 C..720 680. .720 680..850 860 . .860 830 . 880 850 . . 4734 C. 5430 1050.1430 C.. . 4134 C.850 C...720 650 . 870 830 .... . . . 890 870. .. .850 1100. . 880 840. 4732 C.850 1050.860 830. ... 850 805 ... ....720 680.. 880 840. ..890 840. . 890 840 ..720 680. 850 1050. . 855 830.900 1100. 4133 C.. . 860 815. 850 1100.C..660 ...880 860. 4181 C. .. 920 840.. .1331 C. 700 1050.4131 C. . 700 820 . a za produl]enje manje (vea:).. . . 835 830 .. .900 1050.. . . . 890 800.850 1100. 870 830 . . . ...860 850.. . .885 860. .. 850 1050. .. . ..720 680. . . Vrijcdnosti za mehani~ka svojstva u poboljbnom stanju (str. .720 840.5431 C.700 ..850 1050. 860 .. 850 680..840 830 .. . . 850 850 .. .. . 1431 C.C C. 860 840 .850 825.910 860 . 1631 C... . .. 850 650. 850 650 . . 1730 C.. . 850 680.. .. 845 1050.720 680... . 870 1100. .. .860 820.1480 C.850 650 . .. ...870 - 850..850 820 . . 4782 C.. ..900 850 . . .870 845.. 860 830 ..860 830.. . . . . . . 855 840 . 850 1050 . .....880 840.720 680...885 850.850 1050.860 835 .860 820.. .860 820.850 1050. .C .. .850 (820. 850 680.. 366) vrijcdc pri dcbljinama matcrijala 16.. . . 890 . . ..50 mm. 880 850.850 1050.. 850 1050 .. . 880 820. . .1780 C. .720 680. . 865 840 .C 650.... .. . . 5432 850..4730 C. 850 1050... .. . .

5 55 46 57 49 61 53 59 5] 63 54 59 51 52 44 57 49 61 53 64 56 56 48 57 49 65 57 59 51 58 50 57 49 na udaljenosti 3 5 7 9 54 51 48 45 .37 35 30 27 23 2] 20 40 55 52 46 42 39 35 30 27 25 38 21 35 32 30 27 41 38 35 24 22 20 33 31 51 48 42 39 37 34 31 26 24 22 44 41 37 35 33 30 23 21 20 53 521. ].3139 C. 36R .5432 .4132 C.4131. C.4181 C.Kaljivost celika za po.boljlanje Tvrdoea"RC. 45 44 56 56 56 55 55 48 47 47 46 46 40 50 27 26 33 31 37 35 22 20 24 22 28 26 35 33 31 40 25 47 32 53 37 50 36 54 45 54 38 5] 36 55 43 55 45 31 39 24 45 32 52 36 48 34 53 44 53 37 49 33 55 41 55 44 n Gornji i donji broj oznatuju granitne vrijednosti tvrdoee.4781 C.C.5430 C.4830 C.4733 I C.1 I C. 4130.4133 I C.4731.4184 I . C.C.C.4730 C. 4782 C.4734 C.43 37 31 27 57 56 54 52 48 45 41 35 61 60 59 58 52 50 47 44 57 54 49 43 46 37' 29 25 61 57 52 46 49 40 32 28 59 58 57 55 50 48 44 39 52 51 50 48 43 40 37 34 57 57 56 55 49 48 45 42 61 61 60 60 53 52 51 50 64 64 63 63 55 54 53 51 56 56 56 56 48 47 47 46 57 57 57 57 48 48 48 47 65 64 64 63 56 56 55 53 59 58 58 57 50 49 49 48 58 58 58 57 50 49 49 48 57 57 57 56 49 49 49 48 od eeone plohe (mm) 12 15 20 25 30 40 37 33 3] 29 22 47 44 39. Oznaka eelika C. 48 45 43 38 34: 30 28 27 59 58: 56 53 51 46 43 38 35 34 61 60 59 57 55 49 46 42 40 39 56 55 54 53 52 45 44 41 39 38 57 57 56 55 55 47 46 46 46 46 62 61 60 58 56 51 48 44 41 40 57 56 55 54 53 46 45 43 ~] 39 57 56 56 56 55 48 47 46.4738 I I C.5431 C. 4732.4134. 4180 C.

..2 Toplinska obrada ' .60 1.0 Ni 245 0.20 0. povrIine tet.57 1.1 ostalo j HB ! t. 1180 11 750 785 590 780.17 369 25 ..15 V 248 248 U poboljlanom stanju naprez.650 1 - I Kaljenje °C I Popultanje °C I 1 I Magnetskl lim za transfonnatore (JUS C. . 880 ulje 580.5 Transfonnatorski MT93 MT 100 MT 110 MT 125 MT 135 MT 145 Dinamo-lim MD 170 I Magnetska indukcija B (T) 40 1 u magnetskom polju H (Aim) 160 11000 15000 1100001500001100000 lim 0..45 0.55 1. 4531 0.00 5.30 2.. 700 580. .34 1.55 0. 980 14 900 Tvrdota oitrirane Normali- Oznaka I Koyanje °C I 2arenje °C I ziranje °C C.. 4734 C.39 1.. K5.1 0. 4734 0..63 1.86 0.5 0.4739 / 1050. . 900 ulje 1050.70 1....01 2.2 t.08 2. .00 .87 0.20 0.92 0.93 .34 1.02 0. 720 860. 850 680.63 1.17 2.08 2.40 6.92 0..2 t.01 2.55 1..7 0.35 3.7.910 yoda 580.Strojarski prirufnik . . 2. N/mm' N/mm' A.80 8. 900 850. Rp..4531 C.00 2.92 0'8611 I 1.. .63 1.39 . vlabla post.10 1.. .710 900.34 1.70 1. . 3.70 4. 850 650.09 2.87 1'36 1'55 1.> I!vrstota prod.33 1.1 0. 850 680.75 1.391.34 1.25 3. .87 0.40 1.57 1.80 1. .75 1. 980 13 950 980..- 1..00 .. .0 I 1.Celici za nitriranje Sastav i mehanilka svojstva l i Oznaka po JUS C er Sastay 0/0 Mo AI 0. 0/0 HV 590 780.20 0.87 0.34 1...930 870.70 MD MD MD MD 200 140 280 700 1.45 ..20 1.16.55 1 1.87 0.00 0.10 2... 4739 0.34 1.09 2..17 2.75 2..55 1.80 2.20 0.34 1 1..660 850.34 1.30 ' 2..40 1.020 - i elektrifne 1955) strojeve Gubici (WIkg) za B (T) 1.30 2. 630 1050.08 2..

650..26 0.0.40 mm) Stanje hladno vureDO normalizirano hladno vureno normalizirano hladno vureno normalizirano poboljo hladno vureDO Dormalizirano poboljano hladno vureDo normaliziraDo hladDo vureDo DormaIizirano hladno vureno normalizirano hladno vuceDo oormalizirano Naprezanje teanja Re N/mm2 355 215 375 225 315 285 365 375 325 410 410 250 375 225 Vlaroa evrstoea N/mm2 460 . Omaka C C.15.05 do 0. . .... . . . 710 > 350 460.1..0. C. ..3190 600.. ..0.710 8 C. kaljcnje890. kup. kaljenje770. .... 830 580.60.07 poboljanje 0..1984) S Upotrcba P za max.. 700 660.0.11 0.. 680 C.. .14.30 0... .740 > 370 C..25 0.25 1. . .50 0.505 Sastav % Si Mo do 0. 0.. . ...15.0.710 > 370 540. .60. 930 1. .0. 0. .u vodi..780.10.15 C. . 3993 225 > 370 23 Toplinska obrada telika zaautomate pri cementiranju Mcko NormaliToplinska obrada Ugljirenjc Oznaka hrCDjC zacija Dakon ugljireDjaO .. ..1190 C..90..60. .30. ..10. 3993 0. ..90.10. 800/v.0. . .50 0.. ..08.12 0. C..0. 730 640 . 3990 . C. .. .Celici za automate (JUS C. 920 u sol.1.40 0. .05 do 0. 600 580 .C 650. .90 0.0. 920/v.30 0. 1190} ni relik C.40 0. ..07. C.90 0. 920 poputanje 150 (1 h) ° Gdcnjc: v 390 225 375 460.07 cemcntiraoje 0. . .18 0.BO.05 .32 1. 0.15.14 C.1290 (zavure.0. 0.0.0.40 0.07 cementiranje 0.0. .10.11 0. .07 poboljanje 0. .1490 C.760 > 380 460.. 700 u prku 850.07 cementiranje 0.710 > 370 490.24. .24. .40 do 0. ..0. .90 0. 1290 ..0..0. 1. 3990 0.40 0.0. 3991 0.00 . 370 .11 0.0.. % min.25 0.35Pb Postotoo produlj.890..10. . 1190 C..1590 C. ..C .800 510.u mcduiar.20 C. .40 0..0.u C. . 9 25 8 23 8 18 16 7 14 13 8 20 8 23 8 23 l .620 u plinu 900..39 0.. .. u .32 svojstva (pri debljini 16. A.. .. . ..14 1290 1490 1590 3190 Mehanitka Omaka 0.0. 930 2. 3991 .C .C C. .740 480 .12. 0.. . .90 0.08.10..42.20.u ulju.18.3190 C.32.0..60.25 0.25 0. 1.18.0..

.. 4830 0.1984) C.... 860/u 350 . 550 t.. 1370 . u ...... 860 830 ...30 0. 1590 650 .55 0. 2332 t. 1570 1570 1620 1620 1670 1320. 880 830 .u uIju. 1490 650 .1973. 700 t. 371 .65 0.. 860/u 350 .64 1.85 1.BO. 1570 - 6 6 6 6 6 Kovanje .05 - 0.... 880/u 830 .za poboljlanje PoboljAanje* Omaka Meko farenje ..50 0.C 530 .551 Sastav i mehanii!ko svojstva Sastav (prosjeroe vrijednosti) % C Zarenje PoboljAano Omaka tvrdoea HB maks. 550 * GaAenje: u - u ulju.C t... 1370...55 1. 6 Si Mo Cr V .0..30 0.a rn-stoea Rm N/mm' -0 ..60 1.51 0...65 0.90 Toplinska obrada Omaka t. 670 530 '" 670 .C Norroalizacija .45 1.C poptanje ...05 0..u vow.Toplinsko obrada i!eliko .60 1...C Meko tarenje .. 1370 .. 850 640 . 4230 0...50 t.C Norroalizacija . 4332 4230 t. e Q.15 - - 255 1130 1130 1130 1180 1180 1180 1130 1320 ... 1570 1320 .'<: '§ 0 6 0..C PoboljAanje* kaljenje ... tenja Rp. 680 850 . 1320 .25 0.85 t.. 2330 } t.85 t. 245 255 255 255 248 241 naprez. 2430 1050 . 870/v aIi 850 .. 2330 t. 2332 t. 2133 t.507 . 860/u poptanje .65 0....za automate - .85 .... 850 640 .25 0. 4332 0.. N/mm' vlaa. * Celici.. 890 840 ..85 - 0. 2133 t. Celld (JUS za oprage ... 680 830 .. 700 * GaAenje: v gaknje OC 840 .. 4830 } 1100 . 2430 0. 870 t..za lance: JUS C.C 860 .BO.67 1.

..501 ..040 B O. .030 t. 650 >600 .050 O.040 PZ90 I 0. Naprez.1967) Vrste jjelika: (.B3..za duboko izvlaeenje. maks.040 0.0148: j~ i dodatna oznaka SU: specijalno umireno Upotreba: <::.za veoma duboko izvlaeenje IIJadDO vaIJme CeliCDe trUe od malOUgljiClOg jjelika (JUSC. 0147 t..95 .015 er } 0.10 0.. <::.a Postot. 550 Postot.016 . Z22N PZ12 . 0. maks. maks.0147. 280 250 220 200 ..B6.~40 0.~5 O..0148 VIaa.~40 0.030 0.030 0. 410 280 280 - - - .neumireno. . .420 320 .011 .30 0. 380 .~5 0.12 0.CeIiCIIalea i (JUS C. <::..015 Ni * Vulena obilna lelilna iica (JUS C.a oo-stoCaRm N/mm' 300 .za izvlaeenje.BO.0146 .018 . .. prod.. <::.1980) Vueena lelilna iica za op'"ge (JUS C.. Prosjea.B6.521.. Rm maks.15 0.0145 . 400 550. 0148 - .45 0.1977) Sastav(%).0147 .60 0.fO O. Z22U O. Tvrdoea tDja C Mo P S A.1978) VIaa.za opCu upotrebu.50 0.0148 .1980) 372 .0145 do <::.0148: dodatna oznaka N: neumireoo Pri <::.58 O. 0146 t.050 0.. U .040 0.0maJea.050 O..45 0. 500 280..030 0.~O O. N/mm2 N/mm2 0/0 HRB HRJOT 0.~40 .B6. % 25 23 16 10 5 3 2 } Upotrebljivost ) izvlaeeDje izvlaeeoje !tancanje probijanje Skupina A Z8N 0maJea ticc.. N . .~8 0.01O . 360 28 32 36 65 57 50 60 55 50 Pri <::. C Si Mo PS drugo O.e vrijednosti.50 : 0.22 O.B4. Dopunska 0maJea Hf28 Hf30 Hf32 Hf40 Hf45 Hf55 Hf60 Stupanj tvrdOCe meko ojai!ano 1/8 tvrdo 1/4 tvrdo 1/2 tvrdo 3/4 tvrdo tvrdo (.20 0.050 0.025 Co 0.umircno. Z8U VaIJ. Al. . 0145 t.440 400 . Sastav(%) oo-stoea produlj.1980) Vueena lelilna iica za posebne svrhe (JUS C. IIJadDO vaIJani CeIibd Bm od malougljiClOg jjelika (JUS C. .. (. R.~40 0..0147 i <::.08 0. 500 450 280 .0146..~8 0.

04 0..04 0...1965) Sastav (%) Oma..50. 780 z hladenje na zraku.15 Mehanilka Oznaka - - 0. . Vlaena Ieb:nja R..0..25..3100 do 0.2....10.55 imaju P . . 450 260 450 .0..40 do 0.1215 C do 0. 570 176 440. .0 0.021 . Vlaen& fvrslota Rm prod..12. 540 22 147 440 .40 = 0.B5..10. 700 Normalizacija DC 900 ..40. Postot. u hladnom DC 650 .602. .0. 620 is...15..17 do 0.10. . .10.35 0.7401 . ..7401 do 0. .0.10. .04 0. . 0. .850 - 870. 1215 C. .05 0..40. . min. .7100 C. . 550 550 . 780 910.. .22 Si 0..9 .50 Mn do 0..0.35 0.1212 C.04 0.40 0. 700 650 . . 0.. . 0. .45 0. N/mm' % Nlmm' min. 1502 C.15. . 570 22 20 186 440 .A. POboljAanje kaljenje..80 C.0. 930 C.35 0. Naprez.7400 C.. .0.18 C.45 er Mo P males.7401 265 Vremensko .850 1100. . . Inls.40 0. ..- 1100.850 1100. ka C.1964) Sastav. ... 373 .. .7400 C. .20 0. . 25 21 17 12 22 .1215 C.0.' fvrslota Rm produlj A. 240 350 .40 do 0.35 0.7100 0. C.. .1 0.. .0.1214 C. 650 300 400 650... 750 360 520 . 0.700.0.05 0. .1402 C.CeIici Z8 valjane djeYi propisanih mebanifkih svojstava Oznaka C C.7. N/mm'. 375. 960 z - - 660..05% teHd Z8valjanedjeYi za vi~ temperature (JUS C.0.0. (JUS C..04 svojstva Naprezanje lefenja R.50 0.7100 285 295 C... Si Postot...40.. 720 680 . ....1. .50 Sve vrste felika le skupine 0.0.10.36 % Mn min.0.700 680 .022 . .7400 0. ..22 . 720 730 . . Omaka Oblikovanje u vrum DC kon oblikOV.35 0.. 440 25 Toplinska obrada brenje na.1214 C.. ...15...1214 255 206 186 157 137 128 108 255 235 206 275 255 235 245 235 226 naprezanje tefenja 186 177 167 216 206 196 216 206 196 i ~rstoCa razabiru 20 235 200 186 pri temperatuti "C 250 300 350 400 167 137 118 108 Nlmm' 450 88 500 % min C. DC popuJtanje DC - 340 . .35 0. .. ..05%.0.05 - - C.1. 590 se iz lablice na sIr.05 0.0.940 - 650 . .850 1100.10. 21 440 .22 do 0.900 910.10.. . .35 0. 940 z 900 .0.17 do 0. 1..... 0.04 0.B5.5 0.35 0.I213 C.850 1100..35 0.

...3 43.1206 C.. t.1202 t.2 500 40.9 14. 1202 do 1206 imaju najvi~ po 0.050% PiS. < 0.9 41.25 0.30 1204 < 0. N/mm' Omaka t.D . 3105 t. t. K) 374 100 200 300 400 500 600 11. 1204 t..3 600 C.35 > 0. 500 165000 600 155000 Top/inska vod/jivost i temperatumi koeficijent rastezanja 0::-1 20 t.5 49.6 51.60 7400 0.5 a 35 D = 3a 42 D =3 a 42 D =3 a ..30 1206 < 0.014-1977) Mo VmCa obrada °C Normalizacija °C 910. 7100 t.20 < 0. t. 650 650 .4 44. prod.45 1202 1000 880.650 }550 . 570 440 . 440 400. MehaniCka svojstva .30 3105 0. a Temperatura Modu1e1asti~nostiE °C N/mm' debljina ispitnog uzorka.5 a 49 D = 2a 42 D = 2. .7 50.5 40..30 1.55 0.2 100 52.-u telikt.8 48. .kut savijanja.910 . - U telici t. t. .15 < 0. . t.1 39. 620 600. .3 47. . 720 0..2 48. .1206 t.20 0.16 < 0.1 12.17 0.3 pri temperaturi °C 300 400 47. rastezanja a lUJII(m.0 48.35 > 0.1202 t.35 > 0.1204 t.. .5 34. 920 Zarenje za popu!t. dmgi relici pa najvi~ po 7400pobo1j~vaseka1jenjempri 910.940 °Ci popu!tanjem Naprezanje terenja R.9 51. 880. .7 45. 520 510.610 460 .. As % 25 22 21 18 19 21 20 400 175000 .7 53.50 1. W/mK 200 50.5 a 35 D = 3.490 430 .22 < 0.1 . .promjerpritiskivaea.16 0. t. t..9 31.4 39. . .0 42.55 < 0..7 40.9 13.30 7100 0.CeUkzakodovsld1im Sastav i top/inska obrada Omaka C Si Sastav (%)' Mo Cr (JUS C.30 3133 0. a .40 < 0.8 34.3 53.14 0. 550 440 .3105 54..940 890 ..5 13. .. 7100 7400 ZilaPokus vost savijanja KV/3 (a = 180°) J 56 D = 0.5 44.05 < 0.B4.ature °C Temperatumi koef.... 570 300 185000 Post..1 12.7 37.30 0. 7400 34. 720°C. .2 43...9 37.5 52.910 850 910..0 Toplinska vodljivost ).4 Izmedu 20°C i temper.85 0.2 43.040% PiS.940 }600.. .50 < 0. napetosti °C t.:1 t.3 44.1 45. 3133 pri temperaturi °C 20 200 300 400 450 500 215 245 265 315 275 285 295 177 206 226 265 245 255 275 137 157 177 226 206 206 235 98 118 137 176 157 177 206 78 98 118 156 136 167 147 196 176 20 210000 Vlab1a tOCa N/mm' 340 .25 0.6 39..9 45. pri 650 .

/IOO000 R./10000 R:../IOO000 R.II 00 000 380 164 118 229 165 145 R./10000 R.1202 C. 1204 C.../200000 460 199 147 279 211 193 227 167 338 252 229 400 136 95 191 132 115 167 118 250 177 158 480 166 107 228 143 121 192 133 284 190 167 179 130 240 184 170 Tempera!ura .C 500 520 540 132 99 71 74 46 28 86 177 127 93 59 38 74 45 28 157 122 90 70 46 98 172 230 125 137 94 61 115 76 47 119 147 94 103 78 58 157 123 196 142 78 108 128 95 68 480 53 30 75 42 33 63 38 90 53 44 560 500 520 38 21 54 29 24 49 39 29 22 69 54 39 30 32 26 580 600 . 3133 hRm Imm2 R .v 200000 h Oznaka eelika C...../10000 R. 7400 R .IlOOOOO C. je naprezanje koje izaziva lom: R./10000 R:.. 3105 C.v 100000 h Rm1200000 ..Vremensko naprezanje telenja i lvrstoea Vremensko naprezanje postotno produljenje 10/0: tecenja Rp!/./200000 R ../100000 R.110000 R:.7401 R.1215 C./10000 R./200000 R ./10000 R:.' C./200000 64 30 86 40 31 73 41 95 56 47 57 30 74 41 33 44 23 59 29 24 375 ..1214 C. je naprezanje koje izaziva trajno Rp1/l0000 Rp1/l00000 Vremenska -v ./10000 R:.IIOOOOO R./100000 R.7100 C./lOOOO v 10000 h Rm/l00000 .C 420 440 460 113 91 72 42 74 57 127 100 158 103 79 59 89 67 48 135 107 82 92 69 51 200 156 121 75 136 103 119 89 65 Temperatura ./10000 R./200 000 R .../100000 R.1206 C...v 100000 h - 10000 h Cvrstoea Rm/./100000 R.II 00 000 Rm/10000 R.

Polagano zagrijavati i polagano ohladivati.0 Prokron 2 0. 700 40 0. 750 Zarenje °C 750. . . 4570 100 700 700 200 650 650 300 600 600 pri °C 400 550 550 500 500 500 600 340 340 700 240 240 800 65 65 . .1030 u. .4171 C.08 18.. 4570 C. 4573 C... ..750 35 Prokron 11 spec. . 4570 Kovanje' °C 1150. 4580 C. 4570 u pobolj~anom stanju.4171 C. .08 13.. 700 Kaljenje" °C 950. }750 750 Toplinska obrada Oznaka C.4583 e Cl. 750 35 Prokron 11 Nb 0..0 2..0 + Ti 205 500. . .. .5 12.Z 1000. 4583) kujemo pri 1150.5 2. . QC. .o. 720 ..0 2. 4571 do C. 1030 u. .4574 C.10 18. 0. ..800 750. 800 16 Prokron 3 0... 4571 do C. 4583 u ga~enom stanju.700 630 .0 10. 0.0 10.. . 750 700. . . 750 35 % Oznaka Sastav ><.0 450 650 .4172 C.20 17.950 14 600 800 .800 750.0 550 800.. .0817.0 11.4171 C. 0. 1050 u Popmtanje'" °C 700...750 1050. 1150.. C. 1150.u ulju.. . N S Vlaena . . 4172 C. Rm C Cr Ni OSlo i"Q Ravne Mo c.4582 C. 950 14 Prokron 2 spec.Z 950. 750 . . . . N/mm2 .4170 C. 4170 do C. Za eelike od C.5 2.Z 980.. 1100 °C u vodi.0817.0 Mo + Nb 225 500... 1100.4170 C.0 Prokron 12 Nb 0. Cvrstoca pri viIim temperaturama Cvrstoea N/mm' Oznaka 20 C. 700 45 + Nb 205 500. .tend otporni prema kemijsldm utjecajima Sastav i mehanicka svojstva* JUS C. ..07 18. . 750 .. .4172 C. z.. za austenitne eelike od . a gasimo pri 376 .0 185 500 . ...800 660 .512. 750 . . . . u . .0 12. 750 650. Austenitne ~elike (C.0 Mo Prokron 12 spec. Gaknje: Boje popu~tanja za te eelike ne vrijede (vidi str."<: Zr:::. 0. 352)..10 18.na zraku..iNs z .5 Prokron 12 205 500 . 4572 C.0 Mo + Ti 225 500.. evrstoea Zelezama Si.700 16 Prokron I 0..15 13.20 13. 750 35 Prokron 11 ex. 1000 u.400 550.

OMn' 600 950.035.5 16. 10 12 30 30 1. Ra zraku.. 0.0 250 270 230 230 450. 4270 Prokron8 0. . .8 0. C..0 . u vatri do 1000'C } S C.0 C. . .7 - Vlatna N"'S tvrstoca Rm N/mm2 f. 820') 700.0 18.) 1100.. ..21... . 720 700 . 1100 C.0 4. Takoder: 1. .12 1. ..7 1. 720 . .. . . . telik. . 750 - - C. "-. 9001)...... 4579 1100. . 2 b na zraku.60 1.4 0.5 0.0 0.. 820 820 . "-.1080 1100.40 N.0 20.20 2..21. 650 500 . 1180 O.4581 C. . . .. . 4578 1150.0 0. 4972 1100. z 1140. e Co 15 C:4970 Prokroni(j Prokronl9 Prokron 20 C... VatrostaJoi celid Sastav i mehanicka svojstva Oznaka po JUS C. .u " - ] Co o .. . . 900. postoj.800 800 .0 3... 4578 C.. C.3 - . odn..0 - - o . 1..2 9.80 2.') Ohladivanje 1 .850 - }postojan do 1200 'C }S austenitn.\2 1. 9501) iarenje 'C 680 . 1030 700 800.5 280 N Vlatna tvrstoea Rm N/mm2 520 . 850 C. 4972 C. .2331 2Si C. . 4970 1100.680 700 . 1100 1500.12 1. ne podnosi 377 .50 . 900') 1100. ..0 24. . .2) Oznake: »u« i »Z« znate gaknje u wju. . 2331 4270 4581 4588 Kovanje 'C 1050. 4870 Prokron9 21-4-N 28-30-4-N 0.40N 540 9. 1. .750 ') Ohladivanje u pepelu.1100 685 880 . 4588 C. .. 850 1500. .. 820 1140.. 800 Toplinska obrada i upotreba Oznaka Kovanje Zarenje Ga§enje u vodi Upotreba postoj..0 1. u vatri do 850'C podnosl postoj. 850 u 1000.0 V.. . . 4579 Zelezarna Ravne C Sastav % Si Mn Cr . C.. 850 C.. .0 Mo. 1180 u..13. 4973 1100.850 C. 750 750. .. Toplinska obrada Oznaka C. 860 Kaljenje2) 'C 830 .5 25. 1130 980 . .. .0 X 10 Cr Al 13 0.0 20.0 1.....45 3...0 Nb.. 4973 X 10Cr AI 180.. 1180 v Popmtanje 'C 620..4870 770. .o oS drugo ZQ::"2 685 880 .1150 N .. .15 1. 800 550 .telid Sastav i mehanicka svojstva za ventile stanju) (u pobolj~anom Oznaka po JUS Zelezarna Ravne C Si Sastav % Cr Ni C.u vatrido 1150'C ..u B Ni NE go oS AI ZQ::"2 1.800 800 .1180 u.0 1. . 700 550 ..0 0. z 650. 12 14 5 10 10 . 1150. ..1050 u 1050.

C 1100.. 3160 Oznaka Zelez.7432 u Ohladivaoje u pepelu...C u vodi.2 poboljAano 1..C 830. 7100 i C. 850 15 16 Trajna lvrstoca pri viSim temperaturama Oznaka 400 550 (~ Upotreba (do 530 .C 900. 7432 t. otpomi Sastav i mehanilka svojstva po JUS t.C 1 1 t. Za standardirane vrste l!elika C.C 480. Mn 0. . .0 g. Austenitni relik t..2 N/mm 1050 350 VIana Postot. CeHci . A.oje: z .1400 7 800. 3160 gasimo pri 1050 .C .2 500 550 650. t.2 C!vrstoa Rm N/mm N/mm2 Postot...C) t..C .. Kovaoje. 378 . . .930 870.. .850 i ~ l Zarenje . Ravne 2Mn 12Mn Sastav C I I Staoje relika Naprez.. ..520 Popmtaoje g. prema babauJu . % V t.. O.900 u 600.nje u ulju... 800 700. 730 1100. rod.850 t.. tetenja Rpo..na zraku. 7431 7432 320 360 dijelovi pamih turbina (osovioe..5 1.. Kaljeoje".u - .... 950 u. Popmtaoje .u ulju.3134 t.8 12. A. 2 600. .710 .850 660. .. 374! Sastav i mehanilka svojstva (u pobolj~anom stanju) Oznaka po JUS VIama Naprez... 850 700..... .930 900.C 680. Zareoje" . 3134.. N/mm2 % 1200.. 680 CC Normalizacija Ohladivaoje u pea.no rstoca Rm prod. 1050. 7400 vidi podatke na str.CeHd postoJ8IIi pri viSim tempentunma .700 .. 660 900.1000 30 Top/inska obrada Oznaka Kovaoje . 7431 t.- .. teteoja Rpo.. 7431 0. diskovi) Toplinska obrada Oznaka t. 3160 1050.. 850 Normalizacija .

1948 . 930 0 61 770 .C Meko tarenjc" tvrooa. 850 v 54 800 . . t.30% Si i Mn. ... Svi ti tclici imaju najvik po 0. sjcldrc. . ..700 690. .790 v 760. . C. 800 1050. . t. 1941 t. ..2.. 10 b..720 690.ALATNI CELlCI UgUlCui alatDi Celid Sastav i upotreba Oznaka Zclczama Ravnc CK45 CK60 OC70 OC80 QC 100 QC 100 extra QC 120 OC 120 cxtra Kosc QCP 135 Sastav..800 1000 . . . .800 1050. 800 C.. .80 1. .45 0.. 200 "C. C.1% V..800 v 65 780. . . .790 v 65 760. tVrdo6t ..60 0.720 680 . . . 379 . Popu!tanjc pri 100. 800 v 63 770 . 1948 . .svrd1aza drvo tekia za kamcn. 850 1050. t.80 JUS Upotrcba kia.. C..C Kaljcnje (u vodi)"...800 v 65 65 760..720 690 "... Toplinska obrada Oznaka Kovanjc.C IIRC 820 . 1941it.720 690 . . . 1841 t. 720 690. 0. 720 690.. 1731 t. C. . . pilc.: . HB t.. . ddaIa za aIat mcki tclik za vrlo tilav alat t i la v i c Ii k za aIat za obradu mekog matcrijala til a vo. ". 1944sadde joi 0. 780 v .2 I 1. . 800 1000 . 1840 1941 1943 1944 1841 1050. . .. . . 690. .. 1940 t. . 1944 } 1. . 800 1000. . t....720 197 231 180 190 1000 . 810 0 760.720 na zraku. . 200 200 210 210 175 210 65 . .. C % 0. Nakon kovanja ohladivanje :tarenjc 3 .3 turp" t. . 1531 1740 1940 1100. Cclicit. 850 t.. . . 800 v 64 65 760.70 0. 800 650.. ..800 1000 .700 650. 1531 1731 1740 1840 I t.0" 1. t v rd i tclik za aIat koji treba da jc prilimo Md i odgovarajure tilavosti polutvrdi tclik za aIat koji trcba da jc osobito Md uz manju tilavost t. t. 1943 t. J!Ofevi.

. 980 u.0 13.450 150...47702 C.4141 C.4149 C.' HRC v 64.4 2... 850 800.. 840 1050.. .1 1.50 11.. .65 1000.....800 1050...250 150. 60 780 . 850 720.880 1100. ..15 0.250 100. hI. 820 800 ..850 770.4143 C.400 150. .. 800 1050. ..58 990.0 14.50 0. 760 220 1000 .1020 u.. .6Mo 1..760 220 1050. ..0 13.3 145V 33 1.70 0..1020 U.0 V 0.66 950.4650 C...0 1. ...67 940. ..4149 C..2 0. 900 720.53 950.760 { { { 1050.3.550 150.5840 C.41704 Legirani alatni retici z a r a d u h Ia d nom Sastav 0/0 C 1.1 2.9 Mo C.64 950.. .hIadenje pri kaljenju: v ..32 0. 1020 u.. hI..400 150. 840 U 64..8140 C.600 180. . .850 770.... 860 v 63.0 13... .4750 C. . 350 z Toplinska obrada Oznaka C..z 53 . ..67 780 .9 Ni - 1.. z 61...C 1050 . 980 u. .lermalna kupka...15 1. 1000 u.. .70 1. ..250 150...850 820.66 820 .1040 U.41702 C..2 63. . 840 v 64. 820 770. 47702 C... :840 1050 ...--Ozoaka JUS C. z 53. . .. 7440 C.. .. .4150 C. .400 150.. 450 150. .45 0.65 940. 41704 C.. . . . ... .67 840 U 63. ..66 780.zrak. 800 720.. OCR 12 extra OCR 12 VM Prokron 3 Pronon 4 Prokron 4 ex Prokron 5 84NiV4 OH 49 Upolreba 0. ... 1 .. . . .4850 C..l 63. 950 u 64. 810 v 65. 810 U 65..66 980. .740 1050.4172 C....10 W ostalo Zelezama Ravne OCR 1 OCR 3 OCR 4 extra OCR 3 extra OCR 12 OCR 12 spec.450 100.10 0. .1020 u..4143 C.85 0.850 760. 850 1100.. ..70 0.. 800 225 1000 .4145 C..850 700.45 0.C Meko wenje tvrd.. 850 800..60 er 0. .......15 0. .850 760. . .. { u .67 790.--.67 800 .l 64.. z 52.4150 C. .. . .66 v 65.5 12.15. .55 0.50Mo 0.C HB Kaljenje tvrd. 5840 C. .0 0. . . 400 150... 1020 u. .4 1. 840 1050..C 150.5 0. 4750 C.5 11. . .LegiraDi alalni CeIki . 4850 C.300 150.67 840.800 1100.800 1050.ulje.65 1..5 11.4145 C. . ... ...voda.4650 C.I.. 880 .7440 - 3. - - O.63 v 64. . . .2 62.4172 C.4141 C. z 44. . 770.. .850 770.1Mo - p Popu!lanje ..41702 C. .20 0. . 58 950..250 100. . ..850 840. . 850 800 ... 8140 Kovanje .760 220 250 250 250 250 220 225 225 250 220 240 230 .. .I.45 . 380 .800 720.

.60 Si 2. .80 0.. t.25 0.850 720.2 1.Legirani aIatnHelici S8stav i upolreba Oznaka po JUS 755 : 4756 .. ...0 Si 0. .C 150..2 1....850 690...0 0..850 720.u.0 0.20 0...66 790.50 1...850 840 ..65 u 64.. 820 800. 860 u 64.... .53 1...0 0. 820 800 .65 760.1020 u 59. 4835 . 4844 :: 6443 t. 64 890.. . .66 780.67 760. .0 1..ulje.. 860 v 52.80 0... 890 u 61..20 1. .66 800.400 150.0 0... 750 1050. . 6842 C... 840 t 63. hi.850 720...30 1. . 870 250 1050. 6850 Zelezama Ravoe CRY CRV2 OA2 31 Cr V 3 OL 2 spec.10 0.1 1. . .20 0.66 v 65.. ..0 2. t. 830 800 .30 0.750 230 Kaljeoje tvrd. . . . t. 900 u 60. 63 1000.. 860. 6444 C: 6445 { 1050.750 1050.9 Si. ..voda.. ....50 0.850 720. 300 100.68 .850 720. OW5 C 1.550 100 .720 C. .rashladno v . 6445 t 3840 t.. . 840 u 63..300 150..05 1..0 Mo Upotreba : "54 pir 2.. 930 860. .0 1...t 62. 800 t 63. ...... .850 680. 870 250 1050.... 830 u 63. .2 V 0.850 720.400 150..65 u 5"6-. Merilo Merilo extra OWl OW3 OW spec.termalna kupelj.. 381 . .zrak. 1. 3840 1050... 59 ..65 830.4 Cr 10.750 1050. 860 780. 6840 t.750 sredstvo: { 230 { 230 { 230 { 2..0 Mo 1....25 4.65 u 63. ..90 1.10 za r a d u hi a d n 0 ID Sastav % W ostalo 1.5 5.33 0. 6440 t. 900 v 61.30 { 270 . .. ... ..850 830 . 720 230 Kovaoje .15 0. . 250 t.. 6441 t.. .2 1. .C hI.. 6842 t.... . ..0 1.60 0. . . 6441 C..:.. .. ...550 150.10 0. .25 0.750 1050..550 150..850 720..2 Mo 1.. .1020 u 61.. .C 1050. .55 800...0 1.0 8.0 2..0 0... 4754 4755 4756 4835 4844 Meko fareoje tvrd... t .2 1. 980 z. 6440 C. .. OSIKRO 2 OSIKRO 4 OSIKRO sp.. .400 100.63 940. . .. .0 Mo 1.1 Mo 0.20 1.800 680 .400 160.850 720.250 150..3 0.64 860.. HRC 1000. 6443 t..300 150. 830 v 65. t. 810 u 63. 6444 t. . .720 220 1000. 6840 C..C HB 1050. u .10 1.....45 0.750 250 220 C.0 0..5 Toplinska obrada Oznaka t.250 100.. z . 750 240 1050. . . .' Popmtaoje .65 770. . .67 v 65. 870 250 1050.0 0..67 820 .. .900 840. 830 v 66.60 0. . . . 6850 1050.400 150.

4753 C. .. { 830.0 1.. .7 Ni 4..50 {1080..1040 z 59.0 Si 1.1040 { 890.3 1. . U.700 250 1100..40 0.. 850 670 . 760 250 1100. ........5 1. ... ..25 1. 6451 C...1050 t..uIje.0 5.. 1030 u.700 1080..40 0.. 9750 Zelezarna Ravne Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop Utop N Mo 1 3 Mo 2 Mo 4 Mo 6 extra 1 extra 2 1 2 33 Co 2 C 0.. . 870 z 54. kokile Toplinsko obrada Omaka Kovanje .810 1050.561550. .0 Sastav % ~ 0.411.8301250 u. 56 . ...54 {1010. 63 450.700 1050. 5742 C....10 0.50 Upotreba 1 drugo 0. 5741 C. . 4752 C...z t 47.30 1....0 Si 9. 474211080. 1040 I { 1000.. 7450 C..C hI. . .voda. 9750 1100..5 Mn 1. 1050 z 52..0 Si 0.80012501 800... 4742 C.32 Cr 1.53 550... .' tvrd..40 0..50 0. ....850 740. 4758 C. 6450 C...581400.1060 u..Legirani alatni retici z a r a d u v rue e m SasWII i upolTeba Oznaka po JUS C.0 2..0 Si 1.40 0.70 1. . 55 u. .. 870 U 57...700 1010.t 54.5 0. 1030 { 1050.0 3~ 3~ 3.72 0.0 3..... 5742 C...5862 400. ...1040 U 46.65 0..40 0..30 0.30 0.C Meko farenje tvrd. . z . 7450 C..C HB Kaljenje .1 1.850 830.50 0... 4751 C..zU 42. t . 4758 C. t 54.5 3... ..900 1100.900 1100. . 850 800. . HRC Popu!tanje .. 53 500. 900 780.. 4757 C...840 250 250 250 58.0 5.0 Si 1... 850 800 . 561570 .3 1.46 500.. 650 1000.35 1.50 1. 1040 z 52.53 550.7401230 C.. 8301 250 I { ~:~:::~~~ \U ~L:~~ { 980.0 Co utopi.850 800.4 1.680 C. . . . 700 u.termalna kupka.7 Ni 0...32 0.. . .1160 42.211.....2 1..z t 49.650 z 52 . .... . ..58 1450 1100.850 250 1000.700 1020.. 900 780..36 0.1060 42..0 1..8501700. 4753 C. t 60.rasbladno sredstvo: v .. 6450 C. 4752 C. ..... 700 860..... 61 400. 900 960... matrice tmovi..10 0.. 83012501{ 1000'.0 Si 1. 382 ..0 0.600 1080.1050 {1020. 4757 C. 700 z 50...... bl.. ...6451 C.... 4751 C.0 5.55 0. t 52.1040 890. 700 250 830 . 55 1000.850 1000. ..0 5.62 670.700 {1000.. 57 750.20 0.C 600..47 49.1040 u. 1030 1000.55 0.. t 50.9 5.. 5741 C.zrak. 1160 u.830 1100.46 U 1 .. 1000 v 49..

na zraku ill u termalnoj kupki (540. .. . . 1240 1180. . 9683 1 BRU 1.51 Co-brzoremi telik za rezanje tYrdih materijala velikim brzinama 5 debelom Strugotinom 0. .5 I 5.0 I 3. .67 540 . ..550 ...830 780.66 480 .9880 1230.91 Co-Mo-brzoremi telik za najtefu grubu obradu gdje se posebno zahtijeva tilavost C..0 I 9. 9682 1 BRC 3 0. . 6980 1 BRC 0. .C tvrdOOl HRC Toplinska obrada Oznaka Kovanje . .0 I vrlo optereteni alat.66 550 .C). .1250 1200.0 11. . ..9780 C.5 I 4.0 I 0.810 870 ... .900 1100.. . .011. .1300 1180. 590 63.5 I 4.5 I 5.66 530 ..014.5 6.65 540. 9880 I OSV I 1.514.C 800 . .. ..9682 C.0 I 3..860 780. 570 63.7 11.... .92 6.. . 1260 530.80118. 900 1100. 520 62. . .2 I univerzalni brzoremi najveteg ueinka gruboj obradi t.76118. 830 tvrdoo HB 300 300 300 300 300 300 300 KaljenjeO .7680 C. . 9780 I BRC Mol 0. . 570 64.580 63. .C C. probija- a.. .. glodaIa nofevizaobradu i kovina Popultanje .67 540 ..0 I 5.. .9683 C... .9 Mo-brzorezni telik za obradu kovina pri veCimudarnim opteretenjima.0 I 5. .6980 C. 900 800. . 900 . 830 800. ....51 jakolegiraniCo-brzoremiteIik za najve61opteretenja i za rezanje najtvrdih materijala 110. . ..7 11.1230 1250.900 1150. 1290 1260. .. 7680 1 BRM 2 t.6880 C. osobito za nofeve i glodaIa (za grubu obradu) t. Ga!enje u ulju. 810 800 .90 6.900 1150 .C 1150. ...560 63. . 560 63.5 I 3.Brzoremi teUd v Upotreba W1 standardni brzoremi telik za sve VlStebrzoremog alata t.0 I 5. .25 9.5 I 0.5 I 4. . .0 5. 383 .65 1100.0 14.. 1310 1210.900 1100. . .0 telik pri finoj ill C. 900 Zarenje .

min.40 1.33 0..25 0. 890 880. N/mm' N/mm A.50 Mehanicka svojstvaSu poboljsanom Oznaka po JUS CL.0500 CL.CELICNI LIJEV Celiau lijev je svaki eelik dobiven postupkom taljici ili elektrienoj pea i lijevan u kalupe.J3.% po JUS min..'5 - - CL.. min. .0 1. . CL. 540°C) ja optereeeni dijelovi .. 384 4731 4732 7130 7431 Naprez. 245 390 510 665 245 315 Vlaroa ~rstOCa Rm N/mm' 400. CL.1030 440. ..65 21 14 - - CL. CL.3 Mo 0. 0501 255 295 510 590 610 18 15 15 12 25 - 3a 4a 1. Naprez. CL. 1330 4730 4731 4732 7130 7431 Zelezarna Ravne Lg-C 25 CrMo 60 L CrMo 80 L CrMo 100 L LgZ-45 Mo GS17CrMo55 C 0.0 1.35 1.0H . 0601 CL. (JUS C.. te~enJa ~e N/~m mm.21 0. 0602 CL. 640 ventili (do 450°C) } optereceni dijelovi statiki i dinamiki ventili (300..25 0. 0401 27 CL. konverteru. D 2500 5000 1000c:. A S% 22 16 12 9 22 20 Upotreba CL. CL. J min. indukcija T trak.. 590.20 0. 590 490.. CL.55 1.0603 345 CL. 0300 CL.1. 590. CL.55 l.'7f 1.60 1. 35 30 34 2a 1. Rm produlj.45 1. 740 740. 1330 I stanju) i upotreba PostOI.40 0. 0301 CL. vost savijanja pri jakosti polja Z% KUI3 (a=1800) AIm min.25 0.42 0.0700 410 - 685 14 - - - - - .0400 185 225 375 440 25 22 u martenki. Postol.25 0.Pokus Magn.30 1. Svi odljevci moraju biti toplo obradeni i to: urenjem ranjem ili normaliziranjem i tarenjem na meko. Oznaka teenja Re vrst. na meko iIi normalizi- Sastav Legirani cellCni IIjev za poboljSauje Oznaka po JUS CL. CL.50 1. UgljlCni (nelegirani) cellCni IIjev Vla.ila. 4730 CL.0 1." 1.1973) Kon..0600 CL.18 Sastav % Cr 1. CL. produlj..

. 0. 300 rOO.. (v) ga.8 13. Re . 7361 tI. (v) g.. 300 HB 150. 4572 tL.0 18.1 J. 4759 CL...(v) Vlana rstoca Rm N/mm' 590.30 Mn 1. 4571 .0 +Nb cr. ... 3161 CL.0 2.640 440 .0 1.0 1.0 10.640 440. 4171 .l.45 1. "mIajua lijev CL..0 0. 4571 CL. cr.0 25.45 1. 7362 tI.4273 CL...0 2.08 0. As % 12 20 20 20 20 Upotreba otpomost prema rdi i kiselinama 250 . 385 ~ .0 1. 4574 A.0 13. .Iriru~nik j ..0 15.8 17.2 1.3160 l1.7 1. . . 4573 CL..2 1.5 1. cr.35 Si Cr Ni Mo ostalo ZelezarnaRavne Prokron Prokron Prokron Prokron Prokron 2L 11 L 11 sp. 0.5 1.7 1.0 29. terenja Re N/mm2 440 175 175 185 185 Tvrdoea 4.0 1. 4572 a.3 LC-L 15-3 HC-L Prokron 3 M-L C 0. 3462 CL.6 As 1.12 0.0 29.0 9.6 poDoIJ .0 13.8 15.8 2.640 440.40 0. g. 4771 Zelezarna Ravne 2 Mn L V 12 Mn L N 12 Mn L V 12 MnCr L 12 MnCr L 12 MnMo L V 12.5 1. .0 12. (v) g.20 0.0 12.. 3460 CL. 790 440. 4573 a...Strojarski .granica naravnog te~enja (N/mm').6 3.0 11.3 2.12 0. 4758 CL. (v) !areno fareno fareno as. ..3 0.0 2.. L 12 L 12 sp..C CeDtni Djevotporan prema babanjo Sastav i mehanitka svojstva Oznaka JUS CL.5 13. 4577 Oznaka JUS a.3 0. 3134 lL. L.0 12..0 1I Mehanitka : pobolj. 230 HB }pea dijelovi industrijskih u vatri do 1100 .0 Sastav % Cr Mo Ni 11 Svojstva toCe' 1.4171 CL.5 18. 4271 4273 4576 4577 I Prokron 16 L Prokron AS L Prokron10L Prokron 15 L svojstva i upotreba Stanje Naprez.0 18. 4574 "3!rOstalni lijev 1. ..C u vatri do 1150 . ..0 18.. 640 Postol..MnMo L 15.4271 CL.0 10. 4576 CL..postotno produljenje (%)..2 1.5 +Nb 2. (v) gas.Sastav Oznaka JUS I Kemijski otporan ceDtni Djev Sastav % C maks. prod. 330 HB 200 .0 27.08 0.0 2.0 12.

1330 C.0275 C. 0247 C.1290 C.0210 C. 1331 C. 0445 C.0147 C. SI 12 US113.0261 C. 0365 C. 0345 C.1530 C.1590 C. 0745 C.0145 C. 0246 C.1480 C. 1215 C.1431 C.1531 C. 1202 C.0148 C. 1300 C.1430 C. 1121 C.1402 C. 0482 C.1502 C.0461 C.1281 C.0361 C.0370 C.0471 C.1601 SI 60-2 SI 70-2 C.0545 C. 1400 C.0257 C.OZNAKE CELIKA JUS Omake eelika prema standanlima JUS i DIN DIN JUS DIN SI 00 SI 10 U SI 12. 0271 C. 1120 C.0355 C. 0562 C.I211 C.lloo C.0561 C.0375 C. 0211 C. 0371 C. 0411 C.llOI C. 0563 386 CIO Ckl0 (lOS 20) HI HII HllI SI 35-4 SI 45-4 SI 35-8 SI 45-8 CI5 Ck 15 Cm 15 15S 20 C22 Ck22 SI 55-4 C35 Ck 35 Cm 35 35 S 20 C45 Ck45 (C 45 W 3) Cm 45 45 S 20 . 0255 C.1580 C. 0483 C. 1302 C. 0270 C.0265 C. 0363 C.0000 C.1204 C.II90 C.1501 C.0146 C.1212 C.1540 C. 0267 C. 0463 C.1500 C. 1301 C.1220 C. 0462 C. 0460 C. 0645 C. 0446 C.1210 C.1209 C.1490 C. 0245 C.RS113 RR SI 14 U SI 35-2 R SI 35-2 U SI 36-1 (6 PlO) (U 7 S 10) U SI 36-2 U IOS6 RS134-2 UQ SI 36-2 U 10S 10 U SI 34-1 U St 34-2 R SI 36-2 U SI 38-1 U SI 38-2 R SI 37-2 SI 37-3 (SI 37-3) UQ SI 38-2 U SI 37-1 U SI 37-2 R SI 38-2 R SI 44-2 (6 P 20) R SI 42-1 R SI 42-2 SI 42-3 (SI 42-3) U SI 42-2 R SI 46-2 SI 46-3 (SI 46-3) SI 50-2 (SI 52-3) SI 52-3 (SI 52-3) C.1214 C.1221 C.0362 C.16oo C.1206 C.1213 C.0481 C.

1940 C.4738 C.2130 C.2330 C.3811 C..1946 C.4132' C.4170 C.4733 C. C.3105 C.4572 C. 1941 C.2331 C.4578 C.1631 C. ~.3111 C.4650 C.2133 .4750 C.1700 C.1680 C.2134 .2131 C.4570 115 Crv 3 140 er 3 IOOCr6 (140 Cr 2) X 210 Cr 12 X7Cr13 X15Cr13 X20Cr13 (X 40 Cr 13) X42Cr13 34 CrS 4 41 CrS 4 37 CrS 4 67 SiCr 5 X 45 CrSi 9 3 16 MnCr5 20 MnCr 5 16 MnCrS 5 20 MnCrS 5 17 CrNiMo 6 ' AIN 7 34 Cr X 22 CrNI 17 X12CrNil88 X 10 CrNiTi 189 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10 ~ ~.4588 C.4573 C.4381 C.2132 C.4134 90 MnV 8 9 SMn 28 15 Cr 3 34Cr4 41 Cr 4 38 Cr 2 46 Cr 2 37 Cr 4 C.4120 C..4230 C.4149 C.4270 C.4730 C.3100 C.4143 C.4579 C.4181 C.1701 C.3190 (6OS!Mn5) (65 SI 7) St 52-4 19 Mn 5 4OMn4 17Mn4 50Mn7 28 Mn 6 (X 120 Mn 12) - C.4172 C..4133 C.4721 X 15CrNiSi2520 X 12 CrNiSi 36 16 X 5CrNi189 X 80 CrNiSi 20 X 10 CrNiNb 189 X10CrNiMoNbl810 (X 53 CrMnNiN 219) X 210 CrW 12 20 CrMo 5 C.4141 C.4734 C.4175 C.3112 C 3130 .1944 C.4751 25CrMo4 34 CrMo4 42 CrMo 4 50 CrMo4 30CrMoV9 32 CrMo 12 34 CrAIMo 5 X 165 CrMoV 12 X 38 CrMoV 5 1 387 .4320 C.316O C. 3990 C.4321 C. C.4184 C.4131 C.4171 C.3133 C. C.1780 C.O:make celika prema standardima JUS i DIN (nastavak) JUS DIN JUS DIN C.4732 C.3840 C.1741 C.4150 C.4574 C.4520 .3134 C.1948 C.4180 C.4731 C.4581 C 4582 C:4583 C.4739 C.1740 C. 1943 C.3139 C.1840 C.4382 C.4173 C.4571 C.4145 C. C 55 Ck 55 On 55 C60 Ck60 (C67W3) (C 67 W 3) On 60 (C 80W 1) (C 105 W 1) 100 W 1 (C 125 W) (C 125 W) (CIIOW2) (C 135 W 2) (38 Si 7) 46 Si 7 51 S! 7 55 SI7 66 Si 7 .4580 C.1630 C. 4531 C.1730 C.4130 C.1731 C..

6980 C. 7420 C.5430 C.3 05-45 05-45. 4273 CL.4970 C.4770 C.4830 C. 0301 ~.7401 C.6443 C..5421 C. ~~OO CL. 4572 CL. 6850 C.6842 C. 0602 CL.Oznake celika prema standardima JUS i DIN (nastavak) JU5 C.4755 C.4759 CL. 4732 CL.3 05-70 05-C 2S (05-36 Mo S) (O-X 120 Mo 12) (O-X 120 Mo 12) (O-X 120 Mo 12) (O-X 120 Mo 12) O-X 20 cr 14 O-X 40 Cr5i 29 O-X 130 Cr5i 29 O-X 10 CrNi 18 8 O-X 7 CrNiNb 18 9 O-X 10 CrNiMo 189 O-X 7 CrNiMoNb 18 10 O-X 40 CrNi5i 27 4 O-X 35 CrNi5i 2S 12 (05-25 CrMo 4) (05-34 CrMo 4) (05-42 CrMo 4) (O-X 300 CrMo 15 3) 05-22 Mo 4 (O-X 125 MoMo 122) (O-X 125 MoMo 122) ~ .4850 C. 4271 CL.7130 CL.0603 CL.4831 "" \ 4835 C. 4731 CL.4758 CL.3 05-62 05-62.3 05-52 05-52.4781 C.7480 C.7100 C. 1330 CL 3134 CL' CL' ~:~ "" . 4571 CL. 0600 CL. 4782 C. 0501 CL.7680 C 9682 C: 9683 C . 4574 CL. C.0700 CL.5741 . 6445 C.4771 DIN X 40 CrMoV 5 I (X 50 CrMoW 9 11) X 100 CrMoV 5 I (X 50 CrVMo 5 I) X 55 CrMo 14 JU5 C.4756 C.5420 C. 7361 CL. 0300 CL. 4573 CL.7421 C.6450 C. \. "" .6451 C.L.4771 CL.4754 C.4753 C.5432 C.7432 388 42 CrMoS4 50CrY4 58CrY4 31CrY3 (X 155CrVMo121) X 10CrAI24 X 10CrAII3 15CrNi 6 18CrNi 8 36CrNiMo4 34CrNiMo6 30CrNiMo8 55NiCrMoV6 56NiCrMoV7 105wcr 6 (IIOWCrV5) 45 WCrV7 60WCrV7 80WCrV8 X 30WCrV4 I X 30wcrv 9 3 120WV4 100WV4 (142WV 13) 5 18-0-1 518-1-2-5 15Mo3 13CrMo4 4 10CrMo 910 20 MoCr4 25 MoCr4 22 CrMo44 24CrMoV5 5 C. 4576 CL.684O C.4972 C.4577 CL.7400 C.6880 C. 0601 CL.4757 C.7431 C.5742 C. 4730 CL.7481 C. 4171 CL.3 05-60 05-60..4811 C.6441 C.644O C.6444 C.5431 C.978O CL.7362 5 6-5-2-5 05-38 05-38. 460 3 CL. 9750 DIN 20 MoCrS 4 2S MoCrS 4 56-5-2 518-1-2-10 5 10-4-3-10 11 III III C. 3462 CL.

1943 C.1948 C.5741 C. . 1S40 1740 2elezarna Ravne OCSO OC70 OC80 OCIOO QC 100extra OCI20 OC 120extra Bohler (Austrija) MS45. 6980 7680 9682 9683 9780 .6840 OCR 3extra OCR 12 OCR 12spec. SSWY RCRI 2002 2002spec. o M CC Mo RapidEx.6444 C. Max.4145 OCR 4 extra C.R. 6443 C.4150 C. SSC RCRI KLZ - C.R. t.184O C.1944 TSWextra 6 5 EZH EZH spec. OCR 12extra - C.4173 C.4650 C. t. Max. t.6451 t.R. sp.4141 OCRI C.Omake domaCih i nekib stranib alatnih eelika* JUS t.4751 OWl OW3 OSIKRO2 OSIKRO4 Utop Mo I Utop extra I Utop extra 2 Utop2 Merilo Merilo extra Prokron 3 Prokron 4 SpezialK SpezialKR SpezialKNL WV. Solar AK 2 spec.6841 C.4149 C.E.1741 OCP65 OCP 110 OCP 135 VCV130 Prima hart T5P K2 2 - Y13 CV.4770 Prokron5 C. 6882 BRW BRW2 WKW4 SuperRapid Extra S.spec.spec. 212 Stabil spec. t.1941 C. 4XI3 P 18 PI8KS<I>2 PKJO t.4172 C. C.4143 OCR3 C. EMS45 Extra weich Extra zah Extra zah hart 100 Extra S Extra zah hart Extra zah hart Prima weich Pr. FS FS YI2A Y7 Y8 YII - C.3840 XBr 2X13 - - - C. 2002M X05 XI2 - - - XI2M BI 5XB2C 6XBC SXHM 45 XHM <I> 3X2B8 MY extra KL US ultra GNM GNME WKZ MST Amutit WKW2 SPS TenaxN TenaxNB TLH TBMI TBM Extra I HPS.4835 C.194O C.E. 5742 C. 6880 t.6440 C. 500 Mo RaDid Ex.HVN AK 3 spec.4750 - KlSO C.E. 1200 p MK - Max. mittel hart 11S Poldi (CsSR) I I (SSSR) (rush siova !) GOST t. BRC BRM2 BRC3 BRU BRCMo S. Gex.1946 C. C.SS - 389 - Usporedba sli<!nih <!elikaje po kvaliteti samo priblitna. 00 5 S.

1750 HV. matrice za izradu cijevi.5% C te lijevani.1250 N/mm2). Kasnije je bio Co .. manja Zilavost. ali smanjuje Zilavost.. Bitno su utjecali na razvoj tehnike obrade.C tek za 10%. .. Njihova je zilavost takoder znatna (cvrstoca na savijanje iznosi 2500. Ne mogu se kovati ni valjati.zbog visoke cijene .. vodice otpomost prema habanju i dovoljna Zilavost. oblikuju se samo lijevanjem odn.djelomice zamijenjen sa Fe. Sinterovaui tvnIi metali Nastali su u Njemackoj (Krupp. Cr (25.C mogu imati jo~ tvrdoeu do 750 HV). . matrice za duboko izvlaCenje alat za preoblikovanje pecatanje i odvajanje cestica. aIi s poveeanom Zilavoscu . savijanje.. za za jednaki alat kao pri G 30. sinterovanjem i bru~enjem. ali su krhki i vrlo osjetIjiv prema udarcima. Sastavljeni su na bazi Co (33.1974) Oznaka G05 G 10 G20 G30 G40 G50 G60 390 velika otpomost rila Upotreba prema habanju. kovanje.. . 1926) pod nazivom »widia«. TiC je tvrdi od WC. 2. Tvrdi metali nisu Celici i njihova se struktura ne moZe mijenjati nikakvom toplinskom obradom. 1.32%) i W (6. Tlacna cvrstoca je vrlo velika (oko 4250 N/mm2). opada do 1000 . prdanje (u hladnom i toplom stanju) za jednaki alat kao pri G 50. TVRDI MET ALl Tvrdi metali sastavljeni su od jednog iIi vi~e karbida kao nosilaca tvrdoee i od kobalta kao veziva. Svoju prirodnu tvrdocu zadrtavaju do visokih temperatura (pri 750 . Sinterovani tvrdi metali sa TiC jos su na 700. MoC) te Co kao veziva. 025 . za matrice.17%) s pribliZno 0. Tvrdi metali za alat za preoblikovanje (JUS K. Upotrebljavamo ih za navarivanje. Njihova tvrdoca. profilirane matrice. . LlJevaui tvnIi metali Pojavili su se najprije u USA pod nazivom »stellit«. Veoma su otporni prema habanju. aIi s povecanom Zilavo~cu aIat za odvajanje Cestica.65%).. Sinterovani tvrdi metali oblikuju se u plocice..C znatno tvrdi od brzoleznog celika pri temperaturi okoline. koje se sinteruju. za nozeve u ~tancama. TiC (TaC. A9. za matrice. koja iznosi 1400. Sastoje se od kristala WC.. mje- otpomost prema habanju.

Odvajanje restica velikom brzinom 5 ma1im presjekom stru- ~ "'. ali 5 velikim presjekorn strugotine..aluminijskihlitinasa silicijem. plasticnih tvari. slitina Al i Cu.: tima. vlaknastih tvari. papira. vurenje i valjanje...1966) Oznaka P 01 PlO PZO P30 I Upotreba Najfinije tokarenje i bu~nje relika velikom brzinom do 1. Odvajanje restica 5 relika dvostrukom brzinom brzoreznih relika 5 veam posmacima do 3 mm/okr. Obrada tvrdog Mn-eelika. '§ 1.1 mmlokr. keramike i kamenja (udarna svrdla). os- K 40 t~ 11 o C Odvajanje Cestica 5 drveta. I ~ '" . ~ tine. Tokarenje i odvajanje restica na autornatirna malorn brzinom rezanja i velikim presjekorn strugotine. . Matrice za vurenje tvrdog relika.. Blanjanje sivog :Q :I P40 PSO KOl :[ .plas k stiauh masa. Obrada austenitnih relika.!!. Odvajanje restica s tvrdog sivog lijeva (nad 220 HB). Obrada neieljeznih kovina M 10 I ~. strugotine.~.. Odvajanje restica sa sivog lijeva i relika manje evrstoee. :.~ Odvajanje restica 5 relika ~terostrukom Odvajanje restica 5 relika retverostrukom nib relika 5 najmanjim posmacima do 1 mmlokr.. ..: relika (Rm > 1800 N/mm2).. osobito na autorna0. .A9...~ os 0 u. Odvajanje restica 5 tvrdog i sivog lijeva vea: tvrdoee (do 60 ~ K 10 HRC). . cv~to~. keramike.!!.porculanaI k arnen]a. M ZO I.. VruCe i hladno ] ~ K 30 t. slitina AI i Cu.: m/s (100 m/min) 5 posmakom od 0.020 .~ Odvajanje restica sa sivog lijeva (nad 220 HB). > M 30 t. plasticnih tvari.7 os . lijeva.1.~ ~ Odvajanje restica osrednjom brzinom s osrednjim presjekom :i..~ M 40 t~:J OdvajanLe "~st~~ Ee~k31 !I1_alcr. ukorenib drvenih ploea i 51. Odvajanje restica rnalom "brzinorn 5 vearn presjecirna strugo1. aljenogrelika. keramike i kamenja..Tvrdi metaIi roDalat roDodvDjanje lestica (JUS K. ~ stakla. Obrada tvrdog Mn-eelika i austenitnih relika.. Tokarenje i odvajanje restica na autornatirna rnalorn brzinom. tvrdog I ~.. K ZO t~. brzinom brzorez- ~ ~ ~ o brzinom brzorez- nib relika 5 osrednjim posmacima do 2 mmlokr.g.~ ~ 391 .: gotine.

5. ako nakon ~to vece plasticne deformacije (70. . * Zice za aluminijsku uzad moraju imati postotno produljenje dina se Zica prije pletenja ispituje na pregib i torziju.7.06 0.5 Fe 0.05 0.18 22 I A.05 0.00 AI 99.tvrdo - 100 130 6 I 7 5 20 valjani 4 18 35 Iipke. 400°C. Najvecu kemijsku otpornost postizemo Zarenjem pri 450 . Mehanitka " svojstva aluminija (AI 99.8. fvrst.15 0.10 Mn 0.05 0.07 0. lice. 25.05 0..LAKE KOVINE Aluminij (JUS C.C2.03 0.04 Gustoca aluminija iznosi od 2560 kg/m3 (lijevanog) do 2750 kg/m3 (kovanog.03 0.03 0. lijev trake i limovi Rm N/mm' 90.7 0. 170) I 5 3 I 7 4 I 20 28 35 Najbolja svojstva u meko Zarenom stanju dobivamo. Poje- 392 .3.05 Ga ostalo 0..05 0.7 1.100 .tvrdo vureni 100 70 130 (.polutvrdo meki (prelani vureni ill 1areni) I .02 0.3 0.32 20 30 I 25 . Oznaka AI 99.00 ukupno 0.7 0.120 70 Al. 500°C.05 Si 0.20 0.40 0..05 0. Stanje aluminija Postot.05 Mg 0. > 2%.0.. 90% smanjenja presjeka) zarimo Al pri 360 .02 0.00 AI 99. . . produlj.25 0.0 Cu 0.02 0. cijevi i profiJi ..02 0. Sastav i upotreba Dopu!tene neastoee (%) maks.meki (hreni) valjani I .S) VIae.05 0.8 Zn 0.00 AI 99.5 0. Aluminij ima takoder veliku toplinsku i elektrienu vodljivost.10 Ti 0...00 AI 99.10 0.07 0. .. Tvrdoea HB 24.05 0.25 0.03 0.03 0.1986) Osobite prednosti aluminija su mala gustoea i velika otpornost prema koroziji i kemijskim utjecajima. .03 0.polutvrdo I . .03 0. .03 0.05 0.15 0. valjanog ili vurenog).2 0.

5. .5.2 Ni....4.. .. Aluminijske slitine sa Cu slabo su otpome prema koroziji.0.2 MD 0. 400 QC.1 Ti 393 . Kaljenje aluminijskih sJitina Aluminijske slitine na bazi AICu..... 9 Mg.0..8. .pri povi§enoj temperaturi ~8.Aluminijske sUtine Aluminijske sJitine imaju stanovite prednosti pred cistim aluminijem.2.. AICuMg) prirodno . dok mu je sposobnost za otapanje na liZim temperaturama neznatna.. AICuMg i AIMgSi mogu se bliti (oevr~ivati). 2. ....35.1.4 Cu.1. 0. I MD.etem. Mg itd.3.75 Si..1 MD.pri okolnoj temperaturi...6.1..5 Si..2Ti 3.13.2 Mn 3. ma.5 Mg. 0. 0.6... .'.0.0. 1. Kad se vi§ak otopIjenih elemenata s m:menom izluci u kristalnim zmcima iIi medu njio x . cenoj otopini.5 Mg.I. 0. . 0.. Cu..1....1.25.12 Mg..5.3.. .5 Si.5. Si. 0.35 Mg slitina Si. ...... 0.. 200°C).4.. O. 0.3 Ti 12. 0.1.. temperaturi odredenoj za svaku slitinu (oko 500..45 MD 12.6 Mg.2. Kaljene slitine imaju mnogo bolja svojstva cvrstoee i mogu se upotrebljavati pri temperaturarna do 120°C. 0. sJitina postaje znatno cvr~ (starenje).. Kaljenje (oevr~ivanje) aluminijskih slitina se esniva na promjenIjivoj topljivosti stanovitih eleT menata (npr.6 1.7Mg. .. AICuNi. Kaljene se slitine omek§avaju pri 360.1 Si. u drugih pak (npr..12.6 MD 2.. 2 Mg.5 Cu.0.65 MD.5 Mg 0. O.3. Alu"C 3inij moze u podrucju oko 500°C dobro otapati 660 le elemente.5 Mn.. 0.. Neke aluminijske *IDe dosezu svojom znatnom cvrstoeom svojstva felika. AIMgSi) umjetno ..0. \.. O... 0.. . 15 h pri 100... 1.. x = dodatni element Kaljenje (oevnCivanje) aluminijskih slitina poIX= kruta otopina stiZemo dakle iarenjem (4.0. .. 1. §to im daje svojstva cvrstoce sJicna onima felika.8 Mg 2..8.O. 0. i ID U pogledu cvrstoee i sposobnosti za Jijevanje i gnjeeenje..0. Primjeri poznatijih Naziv antikorodal duralumin duraJumin K duralumin W duranalij duranalij 2S bidronalij silal silalK silalV silumin silumin y tr g 0 vac k i h n a z i v a aluminijskih Sastav ("/0)A1+ 2.0. 0.. . 0.4..2.3. 0..6 h) pri.7 Si. 570°C) i ga§enjem u vodi te naknadnim starenjem.2. . 0.5 MD 3.5 Mn 1.3.) u aluminiju. otopljeni se elementi IX mogu pravovremeno izluciti. 0..5.5 Cu. Ako krutu otopi8U pri 500°C brzo ohladimo.0.OSi.25.8Mn.7 Si.6. Starenje je kod nekih slitina (npr.2 Mg.0..... pa ostaju u prezasi. .

2 0.15 0.2 0.5 0. 0.1 0.6 4.10 0.0 1.2 0. dok su druge saddane U gore navedenom standardu.Aluminijske slitine za gnjefenje (JUS C.6 1.8 0.5 0.3 0.2 0.10 0.2 0.6 1.35 0.0 0.1 0.05 0.2 0.0 0.8 0.4.5 0.2 0.25 0.7 2.5 0.4 0.1 1.7 0.4 0.8 0.2 0.9 0.2 0.7 0.5 0.3 1.10 0.8 5.5 5.4 2.10 - 0.2 0.0 3.8 1.6 0.2 samo neke zna~ajnije slitine.5 0.0 0.2 0.2 0. Gornji i donji brojevi zna~e grani~ne vrijedno5ti sadrtaja.35 0.5 0.5 4.C2.3 1.5 0.3 0.10 0.5 1..2 -.8 0.15 0.5 0. Cu - I Mg - I - Si I Fe - I Zn - I Mn 0.20 0.20 0.4 0.5 1.7 0.2 0.6 2.2 0.10 0.5 0.8 1.5 0.0 1.5 4.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.10 0.2 0.4 1.6 0.35 0.1986) Sastav (%)* Oznaka (ISO)"" AI Mal AI Ma 1 Cu AlMgl AIMgZ AIMg3 AIMg4 AIMgS AI Mg3Mn AI+ I .5 AIMglSICu AICuZMg AI Cu4MgSI AlCu4Mgl AI Cu4SIMg 0.0 3.35 0.3 1.35 0.7 - 0.35 0.100 .25 0.10 0.5 3.9 3.5 AISI1 Mg AI Ma SI 0.7 3.2 0.5 0.2 0.5 0.5 0.8 0.2 - 0.6 3.2 0.5 0.5 - 0.8 - 0.10 0.3 1.2 0.15 0.2 0.7 - 0. 0.2 0.4 0.1 0.6 0.5 l Cr - ITi + Zr 0.20 - 0.2 0.40 2.2 1.8 4.5 0.2 0.4 3.20 0.2 0. 394 .7 0.2 0.7 - 0.3 1.7 0.5 1.2 0.0 0.10 0. Uzete su U obzir .

I I 150 170 3 4 55 100 200 11 13 60 210 1110114117135180 290 8 10 50 I I I I I dobrose kaIi.:z AlMnl I t A. ". otpo.bladno gnjeeeno. I I .h..Mehanitka svojstva i upotreba nekih aluminijskih slitina za gnjeeenje (prosjecne vrijednosti) . I.:'N Oznaka Stanje* Postat. prod.-g. meko!areno . 80 450 3 70 neotpoma AICu4 SiMg I meko!areno I 3201180 1102 1121 120I vrlodobrose I I I I I I I AI Cu 5 Pb Bi I kaljeno . g.stareno pri temperaturi okoline (bladno).m automate * h. 260 400 10 12 100 koroziji kaljeno. I 250 I 380 I 10 I 12 1100 I. [ .prema kaljeno. zQ:. .h. t.h. I kaljeno.t.. 160 270 7 9 72 s porastam%Mg 220 310 3 4 85 1100 1230114 1161 521 smanjujese I I I I I I sposobnost zavarivanja 200 340 1130 1240 1147 1168 1 90 I 65 I I I I I I I 140 230 8 9 180 1180 1141161 4 3 80 260 I I I I . % Tvrdata Smjemicc za HB upotrebu polutvrdo tvrdo meko!areno I I AIMg2 I I polutvrdo tvrdo mekofareno 100 120 40 I 120 5 6 35 koroziji. prema kOroZlJI . :. ..h. Alo % 'U --:z 2 B Q:. tvrdo 220 280 2 3 75 kali. Co. Pre!ane aIuminijske slitine za gnjeeenje inlaju priblimo jednaka mehanicka svojstva kao u meko itarenom stanju. dobro 150 118120 4 I 42 se zavaruje 3 90 221 otpomaprema I I I I I I 140 230 7 8 55 koroziji 180 1180 1133 1154 I 45 I otpoma prema 80 260 65 (morske vode) I AIMg3 1 I polutrdo tvrdo meko!areno I I I I 65 75 421 I veQ otpomost 1 I AIMg4 I polutvrdo tvrdo meko!areno polutvrdo meko!areno tvrdo kaljeno I AIMg5 I I AISi1 Mg I I prema koroziji (i u morskoj vodi). .stareno pri poviknoj temperatoo (toplo). 395 .

r5) (0.0 5.00 AI Si 8 Cu 3.3 0.5 (0.5 9.0 11.3 \.20 0.9 (0.5 3.8 2.05) (0.05) 4.20 0.4 0.0 5.5 (0.5 2.1 1.15) (O.3Ni.6 0.4 0.0 1\.5 7. .01 0.00 AI Si 8 Cu 3 (Fe) .5 0.1 2.01 0.00 11. .5 9.05) (0.05) (0.3) 0.2 0.3) 0.2Pb. 0.4 0.00 AI Si 10 Mg .10 0. .3) (0.0 0.5 0.10 1) 2) 3) Gomji i donji brojevi znate granitne vrijednosli.0 13.15 0.5 0.2 0.00 AISi6Cu4 (Fe) .2 2.00 AI Si 5 Mg .0 0.1) 0.5 7.3 0.r AI uminij Sastav (%)* Oznaka Slitine za lijevanje u pijesak iIi kokilu ske sli tine za lij ev anj e (JUS C.01 0.15 0.5 5.01 0.3) (0.00 AI Mg 10.2 4.2 0.5 3.5 0.00 AI Si 12 Cu .4 0.05) (0.5 11.0 13.9 1.2 0.20 0.0 6. 3) 0.2 2.0 5.3 (0.5 5.5 2.15) (0.1) (0.20 0.0 0.1 0.1983) AI Si 12.15) (0.10) 0. 0.01 0.10 0.50 0.10 0.05) (0.0 3.50 0.5 9.4 0.6 0.2Ni.01 0.00 AI Mg 3.3 \.30 0.5 3.15) 0.00 AI Si 10 Mg (Fe) .10 0.5 3.2) O.300 .01 0.05) 0.C2.15) 0.5 11.0 (0.5 1. O.01 0. O.2 0.3 0.1 0.0 10.3 0.0 (0.0 0.9 1.5 1.0 2.1 1.0 7.2 0.0 3.5 0.05) (0.2 0.ISn.2 2.20 0.5 0.4 (0.10 0.5 0.0 7.0 0.5 5.01 0.0 13.2Pb. O.00 AI Mg 5 Si .10 0.05) 0.00 AI Si 6 Cu 4.0 13.5 8.4 0.15) (0.05) (0.15) (0.3 1.07 1) 2) 3) Slitine za tlacno lijevanje AI Si 12 (Fe) .1 Sn.01 0.5) (0. .00 11.ISn.3 1.5 1.18) (0.8 4.15) (0.10 0.00 AI Mg 3 Si 1.0 0.3 (0.00 AICu4Mg Ti .5 9.4 0.15) (0. - 396 .50 0.50 0.00 AI Si 12 Cu (Fe) .01 0.3Pb.8 0.01 0.4 0.5 0.2 0.U zagtadama su najvece dozvoljene vrijednosli saslavina kao netisloca.8 \. O.01 0.3Ni.15) (0.

.270 260...MehanilkD svojstva i upotreba slitina za lijevanje u pijesak VIaa.200 .61 Dodatne oznake znare: 01-lijevano u pijesak. 8 ..200 170. dekorativni dijelovi 1 ... 60 80.120 100. ..115 2 .210 5 . 65 75 ili kokilu Upotreba tanke stijeoke odljevaka. 280 81 240. ..10 .. . .. za motore. . 180 70..... SO... ..100 150..10 . ....01 61 81 02 62 82 AlMg5 Si . 81-lijevano u pijesak i kaljeno s na..12 SO....01 02 AI Si 8Cu 3. 160 100.. 220 1 180...01 81 02 82 AlSi5 Mg .5.190 240 . . 1 .. ... .. 85 80.. .. .240 170..440 5 3 8 3 . .. .100 60.. .180 180. .12 AlCu4MgTi. 61-lijevano u Pijesak i kaljeno (utvritivano) 62-lijevano u kokilu .. ..... ... .. .. dobra kemijska otpornost tanke stijeoke. 3 2 4 3 3 5 3 5 2 4 8 3 4 SS. ..100 60. 220 .190 150..... .. .. 82-lijevano u kokilu } } ravoim slaranjem..10 .. 125 za dijelove } 63-lijevano u pijesak i meko !areno 64-lijevano u kokilu le galeno. 75 65. . ...... s prirodnim staranjem... 60 AI Si 12 Cu ......420 350. .210 6 . 220..100 70.420 320... 75 70.150 120.... 160 160. dijelovi otpornost prema mor. Oznaka.240 2 ....260 2 160..320 180..100 SO... 65... 60 02 80.. .. 65. 2 .01 02 AI Si 10.01 70.18 .....120 210. 200 210.01 02 AlSi6Cu4..12 100. 130 dorom 95 . .15 90. 290 110....280 150.100 120...280 100..01 02 AI Mg 3 Si 1...240 240.110 180... .. SO... 1 .130 150..100 160.... vodi.. .. . 180.. 70 70. 300 160.400 350..220 160.... manje otporan vik temperalure vik temperalure veea tvrdo6l. ..220 200..100 180.320 140.. 1 .. SO... prehrambena industrija za motore. . 8 .320 . 397 ....85 SO. ..110 180.. 1 .. . 1....110 160.90 70.. . ....12 SO.2 N/mm' N/mm' % AI Si 12 ... kem. 300 140. 80 70. 130 110.... .. . ....... 60 64 80.. .. 180 220 .. 80 85.. .12 SO. 8 . 60 63 80... 1 ...240 6 . 160... .100 60.01 81 02 82 AI Mg 3....240 6 .. 300 8 260 .115 .... 0.100 90.. .... ... 2 . ... 200 2 . 4 4 3 3 3 3 6 4 6 4 SO. . 60 90 65 90 60 60 5 140...a POSIOI.110 60..250 240 . . . prehrambena industrija otpornost prema morskoj vodi vik temperature. 115 s velikom tvr- 95.260 90.. Naprezanje lo6l Tvrdo6l lerenja prod.. dekorat.......150 100. . . 2 .. 1 ..10 45 .5 . 90 90.... 380 300. 160 80...180 80..200 180..350 6... Mg .. . 290 120...01 02 80...100 120.. HB Rm As RpO.. 02-lijevano u kokilu. SO.200 220 .. 150 80...190 200. .. .. 1 . 65.

S 1...OS AIMglO.1 Cu 0.220 160. oko 1800 kg/m3. 60.OS AISiSCu3(Fe).5% Si. ~t.OS AISil2Cu. 90 motori..0S AISi6Cu4{Fc). do 2. S 70. dobro se zavaruJe djclomice se more zavarivati mofc se kaliti (titi) S. . 2 S..0 7.. 240. AI Zn Mn MJMDZ MgAl6Zn MgAJ8Zn (DIN 172911-1982} Smjernice za upotrebu otporna prema korji... VIae. dekor. Postotno produljenje ~ l.. otpornost.4 0.3 0. 2S0 220.3 Tvrdob HB 60.. 2S0 .S..... .mw.. 300 Postot. otpR v!Jc temperaL. Omaka Rm Rp... Mehanicka svojstva Napreztee. MllgnezlJske slitine Sam magnezij je premekan za neposrednu upotrebu.. .... 10 ~ I.1 Si O.. .160 200. Magnezijske se slitine odlikuju osobito malom gustooom. .2 O. . 300 O.220 I..... 190 1 ... . ..OS AISi6Cu4. . 110 vUe temper. dobiva tek legiranjem.OS 140.OS Naprezanje terenja RpO.... SO tanke stijenke... ..ISO 140. dobra kem. Gomji i donji brojcvi mare gramme vrijcdnosti saddaja. .. 220 VIaC!na ~tob Rm N/mm' 220 .2 2. 3 70.IS 0.5 0.100 220 .200 AISitOMg(Fe)..2 O.1 Si 0.S. djelovi AISitOMg.. prelrra. .OS AISiSCu3. 0/0 I .upotreba 220..0 O. do 4. ..Elektron« je zajedni~ki naziv za me magnezijskih slitina koje osim ~ sadde uglavnom do 10% Al. Potrebnu ~toe.3 70.OSCu 0. prod.2% Mo i do 1..S 7. SO tankc stijcnkc..220 MgMn2 MgAI6Zn 398 160.S 9..S. .. industrija kem..1 Si O. slaba kem. iU"a upotrcba .. .. OS AISiI2{Fe).240 ISO.2 N/mm' 140.OS AISit2Cu{Fe).MehaniCka svojstva i upotreba aluminijskih slitina za tlacni lijev Omaka° AISit2.5% Zo. 3 SO.. 300 1.2 6.... Prema koroziji nisu naroato otporne.OS 140.OSCu . Dopmtene Omaka Mg+ ne&tore DIN 0/0... A.100 ° Dodatna omaka OSma/3 tlaati lijcv.S 1.l1 Tvrdob HB 40 SS 270.. ..S. N/mm' N/mm' 100.12 0. 300 220 .. Magnezijske slitine za gnje~enje Sastav i upotreba Sastav 0/0. 310 O..

.0.100 80. .100 80.01 0.160 h 110.220 200.2.90 70.... . .!aezijske slitine za lijevanje (DIN 1"'2912-1973) Sastav % -~ i sastav Omab DIW AI Zo 9. 250 0. ...3510. tilraja.....65 60.0.. . p -lijevano Pri 50 u pijesak..120 90.0 10.3. .60 80.xe (maks..D.90 55.''I AI 8Zn 1 r.50 70. .. ..150 k u 110.. lOO 40. . . Mdumilka Omaka DIN . Vlaroa. .. rsl. 399 .250 0.70 50...310. .150 1 150...50 N/mm' A.280 2.3010..85 50. . ..220 2. 280 2. ...85 55. Tvrdo6l prod.5.. ..Al8Zo1 Q8 ..20 . } 1.5.20 8..2 " ..0 MD ne&l..6 2... ..130 Pu 140. 130 P k 90 ..5 200 . .310. .GD-MgAI9Zn I G-MgAI9Zn2 GK .15.90 40. .0.. savij.70 65.. } I 0... .10 240. .6 160. Rm N/mm' POSIOI.4 240 . G-MgAI8Znl GIC-MgAI8Znl . k . .... . . 10. .3..2010.... . .90 70. ..2 240. .. . I. ...lijevano u kokilu.31 0.100 80.5 .90 50.4 220.. ..90 65. .. 130 t 140.:.3.. .130 h 140.170 90 . 1..65 50..30 I 0.5010.. 280 6..15.ami lijev.Mg AI 8 Zn I G-MgAI9Zn GK-MgAI9Zn I I .70 60..) Si I Cu lostale o. h . .9..homogenizirano.Mg AI 9 Zn 2 oD-MgAI9Zn2 90. .... 240 1...0 10.70 65.1. Poi!etni dijeloYi omaka mate: 0 -lijevanje u pijesak.220 2..120 140.-ltIgAl9Zn2 m-MgAl9Zn2 7... tdenja Rp..-~Al9Zo1 Q-:MgAl9Znl Q-)!&Al9Znl '-MgAl9Zn2 a. .20 7. .15.. ..0 I 0.. .tlaroi li)ev. .Al8Zo1 ~-\I.280 6.5 160 . . OK -lijevanje u kokilu.5.5 160.220 2...170 160....10 240 . OD svojstva Naan lijeIvanja p k I Naprez..5. HB Dinam. .-\I. . 10... ...na :!:N/mm' 50.5 } 0.. ..85 70... 1.20 I 0.....loplo u~rsnulo. .

dobiven upotrebom kovinskih ill nekovinskih dezoksi- - danata. 0.90 ET2-Cu 99.005 .1986) Omaka Katodni bakar W Sastav.002 .015 . 0. s kisikom ETl-Cu 99.90 Tl-Cu 99..005 . As % > 38 > 10 > 6 Tvrdota HB 40.01 0.90 > 90 .04 0. 0. prod..Cu 99. svojstva bakra t.. } s moogo'p . Standardne vrste bakra (JUS C.95 I Saka..05 bakar nije odlubn } elektrolitski } za lijevanje bakar elektrolitski bakar talioni~ki bakar elektrolitski bakar s malo P ET2-Cu in ED-Cu).70 I Dezoksidirtmi bakar ED-Cu 99.99 EK2-Cu.014 0. . dezoksidirani bakar. ET1-Cu..001 0.04 0.90 T2-Cu 99.90 DNP-Cu 99. Rm N/mm2 Post. pri 20 .015 . S obzirom na naan rafiniranja raz1ikujemo: talioniCki bakar.. (% o P r Napomena 99. bakar s kisikom.C: najmanje 58 miC mm2). S obzirom na kisik u bakru razlikujemo: bakar bez kisika. 300 > 300 400 . 0..250 250 .005 .70 'EKJ:CU } za katode 0.003 0.. . dobiven pretaljivanjem katodnog bakra. I 99. 210.60 60..04 0.90 DVP1-Cu 99. namijenjen u prvom redu za pretaljivanje u elektrolitski bakar..D1. 0. taljen u oksidacijskoj atmosferi.005 . dobiven pirometaludkom rafinacijom - elektrolitski bakar.. Mehanilka Stanje meko polutvrdo tvrdo VI.... taljen u wtitnoj atmosferi ill vakuumu. Za elektrotebniW kemijski sastav (EB1-Cu.95 Sakar bez kisika EB1.90 DVP2-Cu I 99.... v~ samo elektrima vodljivost (u mekom stanju.08 .. EB2-Cu.99 EB2-Cu 99. 0...0.BAKAR I BAKRENE SLITINE . Bakar Katodni bakar je elektrolitifki rafinirani (na katodi izlufeni) bakar.

00 27 .00 Ca Za 10.00 meka 250 40 55 30 70 polutYr 320 tYrda 400 15 90 250 40 55 CuZn 15.0.S ostatak 0..0.65.. Sb) "il 63.00 meka polutYr tvrda meka polutYr tYrda meka polutYr tYrda meka polutYr tYrda meka polutYr tYrda 250 320 380 260 340 430 280 380 500 290 350 410 340 410 480 Cu Zn 30.00 Za 36. ultrasni predmeti vrlo dobra za bJadoo oblikovaoje.00 meka 260 40 55 30 70 polutYr 330 .1. .. ..00 Mehanitka Cu 94. valjanje.3 Ni. 0. 64.90 tYrda 420 15 Omaka Smjemicc za upotrebu - iostalacijski djelovi za elektrotehni1ru.81. h . Ca Ca Ca Za 30. duboke posude pove6ma sposoboost za bJadoo oblikovanje.0. Mo. .) ICa Za 20. .5 } O. cijevoe zakovicc. 68.2 Pb ostale ukupoo 0. fifane mrefe.2 Ni ostale ukupoo 0.Rm sliOOe N/mm' A.0. cijevi.00 Ca Za 15.0.D2.91. 71.0 66. . dijelovi za preianje u toplom staoju 401 Cu Zn 28.0 69.0.00 Cu Zn 37.Strojarski prirutnik . So. A.0 Zn oeastOCe (malts. . .00 ZII 33. . .0 69.I: svojstva (prosjetne vrijednosti) i smjemice za upolrebu Vlaata % prod.ukrasni predmeti cijevi za manometre.0 84. vijci. ..100 -1982) S lit i n e b a k r asci OZ1lQ/CQ i sastilv n k 0 m (»Mjedi«) Sastav % Omaka Ca Za 5.00 Za 40.. cijevi za toplo i bJadoo oblikovanje.g Staoje t.S 59. . 96. 86. .5 .0.00 40 30 18 40 24 12 40 15 5 45 25 15 30 15 10 45 32 20 50 70 90 Cu Zn 33.. ..00 Ca Za 28. preianje). Fe. mote se platirati l!elikom.0.Bllkreneslitlne Z8glQeCenje (JUS C.00 Ca C. .4. Ph.73.00 45 52 26 80 14 100 45 55 18 90 6 115 48 60 28 75 17 95 33 70 18 95 12 125 Cu Zn 40.0 89.61.00 Za 37. instalacijski dijelovi za elektrotehni1ru.0.0.3 (Al. % % Cu Zn 10.00 meka 70 30 polutYr 320 tvrda 400 15 90 Cu Zn 20..00 79. vijci najvafoija sliOOaza bJadoo oblikovanje (vul!eoje.0 62. .

5.. .0.0..011. ..0 1.0.2..1.02.4 So 1...0.63.3.O. .5...2.3..0 0 Mehanicka svojstva (prosjeate vrijednosti) i smjernice za upotrebu EN PostoL .. .59. .0 60..00 Co Zn 40 Ni 2.5 1.00 Cu 62.2.00 2 .0 M.00 2 .0.7 ..0 1.....70.00 Cu Zn 40 AI 2..9 . 2. . .3 0. .5.. . .3 0.0 1.2.0.63. .0. ..00 Co Zn 31 Si 1.5. slitine bakra s cinkom (»Posebne mjedi«) Sastav % Oznaka i sastav Omaka Cu Zn 20 AI 2.0 2.480 370 440 510 33 70 za toplo i bJadno oblikovanje. ..0. .5 57.3 Si 2.61. 1.4. .3 0. . .0 Cu Zn 39 AI Fe Mn. . 18 95 dijelovi za prdanje u toplom m 12 125 stanju 28 75 ] za 12 105 ] 'a 6 125 .0 I0..3 1..5 57..0 56.0.1..00 3 .. 62.. .61.0 .5 Zn ne&toee (maks.SIitine Oznaka i sastav bakra s cinkom i olovom (»Mjedi s olovom«) Sastav 0/0 Oznaka Co Zn Co Zn Co Zn Co Zn Co Zn Co Zn 36 36 38 39 39 44 Pb Pb Pb Pb Pb Pb 1.00 3 . 3.5.00 1.5 .3 70.59..7 .5. .3 . .. .00 CoZn38A12Mn3Ni..5 2. tvrda meka polutvr ..3.5 0.79..5 2.0. '8i:Q Stanje .0 Ni 0.0 61. 73.5 0.. .3 .035As 0. tvrda Posebne Cu Zo 39 Pb 2.§ Smjernice % Oznaka z 'EX slitine za opotrebo A. ... .1. . 59.5 59.0 57.00 Co Zn 35 Ni 2.. .7 Fe.OO Cu IAlIMD 'I I 76.3.0.5.) Ni ostale 0..5 0..5...00 meka polutvr.035 As. A.0 58.4.5. 2..5.5 Ni" 0.0 .00 Co Zn 40 AI 1. ..0 0.58.59.. .5.a:: e prod.5 1.00 340 410 . 30 15 10 25 10 5 Cu Zo 36 Pb 3.0..7..3 So" 0.2..2. .3 0.2.5 1... .0..') Takoder 0..0 Pb 0. .. 3.. .5 1.61. 402 . . 1.59.5 0.0..02..1.0.8 55.0 1...0 53.5 .5 56.5 Fe I) Takoder 0.0 59.. .0. 2.0.5. 1. 56. .0.6 0.8.0. .5.0 I 1 1 ostalo 0. 2..00 Co Zn 28 Sn 1.0 Ni 0.4 56.. .4...0 3..2 .00 Co Zn 38 Sn 1.0 0..2. 1. 1.2.5 0.5 0. 64.00 Co Zn 40 Mn 2.0.5 I 1.

.0.01. .. Fe Cu Upotreba As za kotne poja0....8 osciIacija Mn 0.11.0. . prema ]! C! selini sump.3. za elektr.0. .5 4. vodljve opruge opruge.00 Cu AI 9 Mo 2. ..0 3. . 403 ... . ..0.. ..0 2.00 CuAllOFe5Ni5.8 se.5.3 0...0.5 8.OO So 1..0..0.00 6.0.5..0.00 Cu AltO Fe 3. i oct.3. .5.5 0.5.. .0..9..0.0 As..8 0...7.4 0.6.00 Cu AI 5 As.00 CuSo4Pb4Zo4. opruge. .. .0.. sastav i upotreba Omaka Cu So 2. savitIjive cijevi za maoometre..6.4.1 0.0 Sastav % P 0.0.01.5 0.5 -= otpor. . sastav i upotreba Omaka Cu AI 5.5 5..5.5.8 1.0 1.0 Fe 0.site opruge } tatt za manometarza k1iznelefaje Slitine bakra s aluminijem (»Aluminijske bronce«) Sastav % Ni Oznaka..9.2..5.OO Cu AI 8.0. ...0 P maks 0. vodi le vatri r"P"" . sastav i upotreba Omaka Cu So 4 Zo 4.. 1.0.0 Pb 3..0 0.0.. .5 7..0... kivelika evrstoea Cu AI 8 Fe 3..5 1.0.0...5 (i na poviknoj pomost prema kiseIinama i mor.0.0 7. ..Slitine bakra s kositrom (»Kositrena bronca«) Oznaka.5.0. .0.0 8..0.5.0.8. .2.0 4.6.4 0. cijevi veCe otpomosti prema habanju i koroziji Slitine bakra s kositrom (»Crvena kovina«) Sastav % i cinkom Oznaka.4 ostatak Cu Upotreba vijci.0.11.5 8..3 3..0...1.0..10.0.00 AI 4.0.0.0. JDrdc za sita opruge.4 Cu Upotreba os a.0 2.0.5.00 Cu So 6. .00 So 3.0 Zo 3.5.5.00 Cu So g.8.. prigu!iva6: 0.5.01..

0..4.5.5 0...0.19.22.. Slilina bakra s berilijem (»berilijska bronca«) (otvrdnjava).0. .5 17.0.OC 9.0.... .0.0 0.0 17.0 Cu Ni Z5. »Kitajsko srebro« je starije ime za posrebreno novo srebro.48. kovinska sita itd.0. argentan.5.OO Cu Ni 18 Zn 20.0.1.0 sposobnost za duboko izvlarenje..5. .. .0 ..0.OC 29...0( Cu Ni 12 Zn Z4.1.19.. korozlji I kavit.0 63.5 0.(1.0 60.2.8 1.. 3.5"10 Be) .....00 CuNil8Znl9Pbl. 16.0 0..0..C i cinkom Pb - Zn Upotreba dobro se lijeva i prea.. za pribor za jelo :3 dobro se prcla.0..00 Cu Ni 18 Zn 27. za 0..67.OO 19... .2.22.0.0 0..2...U 0.O.0 - Slitine Sastav i upotreba Omaka Cu Ni 10 Zn Z7.8.C 17...0 - dobra spos. .C 13.0. Saslav "10 .66. obl. . 1 . cijcvi za kovaninovaei platiranje velika otp..0. .. . to 13 Cu Ni 10 Fe 1 Mo .0 62.0 45.. prema eroziji. .(2..11. ame se postiZe tvrdoea do 400 HB..00 Omaka [ Ni -4..0 9. arhitekturu dobro se preb i kuje... za ukrasne predmete optenito za finu mehaniku i optiku: Idiurevc - 59. 63. ...0 1.0.3..0. sposobnost oblikovanja.0.0( Co bakra s niklom <"Novo srebro«) Sastav "10 Ni 8.00 24. I Upotrcba za cijcvi i aparatc osobita ot.!'..1.0 Cu Ni 44 Mo 1. Co) . prema eroziji. .0.5 0..OC 19.1. lako oksidira Cu Ni 30 Mo 1 Fe .5"10 Si.0 S za kondcnzator..0 11.1.4.00 43. za open upotrebu 61.63. .Slitine Sastav i upotreba b a k r a s n i k 10 m ("Niklena bronca«) Mo -Fe 6. * Slilina bakra sa silicijem (»silicijska bronca«) . 1. za unut.00 CuNilOZn4ZPItZ...0.. pruge. ..sluZi za oprugc koje su clcktriari vodia. pakfong...0.32.00 Cu Ni 15 Zn Zl. ...0.13..0. kuje 0 i obraduje dobra sposobnost ob!.0..0 0.3.1.5 Poznati trgovacki nazivi za novo srebro: alpaka.19.lako se kali 404 ...0.....0 Cu Ni ZO.0..3.5 0. platiranje Cu Ni ZOMo 1 Fe .5 0.5.5..11.0.64.1. .0 59.. 26.65. Cu Ni 5 Fe 1 Mo ..45. ost. korozJjii kavit. .5"10 Mo.11.5.2..0 - 0.

prod..0 0.63.0 0..0 2.00 ..0. teoja OzuaJca Vlaf.01 K.5 0. Co Zn 33 Pb 2.01 C. 0.63.0' 0...03} N. . Postot.8 Zn ostatak 63..1Ulkai sastav OzuaJca } 120 60.. teljezom i. Cu Zo 35 AI Fe Mo .02....66.01 dijelovi 10 400 740 1900 reteui C. AI MD 3. Cu Zn 35 AI Fe MD .2.0.4.66..0 os . Postot.0 1.D2... CuZn40Pb.4.5. 1011000 Rm Nmm> Nlmm> % Rfn°" 70 80 120 180 250 250 12 25 15 450 750 750 Upotreba oost prema korOZl)I.02 .0 Cu AI Sastav % Fe MD Zn } C. Cu Zo 39 Pb . P.2. m a n g a nom ("Posebne mjedi za lijevanje«) O:t..5 AI 0...0 0.5.00 60. T...01.0 58. Cu Zo 35 AI Fe Mo ..0 MehaniCka svojstva i upolTeba Naprez.0.5. Cu Zo 33 Pb 2..03 N. Cu Zo 26 AI 4 Fe 3 Mo 3.2. TvrdOOl rn-st.5.5..5.. brodski propeleri 405 .7.00 ..65.1. .0 tatak 60.04 P.0..04 konstrukdja 300 600 P. Cu Zo 40 Pb . . HB A.03 N...Mjedi za lijevanje«) Sastav % Cu Ph 1. 2.0 MeJumiCka svojstva i upotreba Naprcz. Cu Zo 35 AIFe Mo . 101100( Rm Nmm> N/mm> % Rfn°" 400 725 10 1800 statiai jako opteP..5. Tvrd06 rn-st.0.05 Slitine bakra sa cinkom te aluminijem.00 57.300 -1980/1986) bakra sa cinkom i olovom (. Cu Zo 26 Al44 Fe 3 Mo 3..01. .. .05 T.0.0..01 18 1400 velika stati&a 1 . Cu Zo 25 AI 6 Fe 3 Mo 3.04 K.3. Cu Zo 25 AI 6 Fe 3 Mo 3..5. MD 3.3.0. Cu Zo 39 Pb . Cu Zo 35 AI Fe MD .0 4. Cu Zo 25 AI 6 Fe 3 MD3.02 } 300 170 200 600 450 475 18 20 18 1500 rn-stOOl i tvrdOOl 1100 1100 umjereoa klizna mebani&a svojstva. .Slitine OZ1Ulka i sastav BlIkroye slitine za lijeulQe (JUS C.armature armature Z8 plin ivodu armature.67.5 0.2.01 - 220 280 15 IS 750 precizna mebanika K.0 'CoZo26A14Fe3MD3. Cu Zo 40 Pb .4.5..0 Omaka .CuZn39Pb .5. okovi.05 P. Vlaf. Ozuaka toja HB Upotreba A.4.. .0.02 T. Cu Zo 35 AI Fe Mo . prod..0.

2 140 150 150 130 150 15Q 150 160 180 180 130 150 150 130 150 150 200 220 220 240 270 270 270 280 300 300 240 280 280 240 270 270 3 1. .0. N. .02 C..0.0 .0. 78.. 6. CD So 10.2.15.10..5 .0 88. 03.0 9. 13.7 87. Cu So 14..40 0. 1.0.2 .OO i Cu Sn 10 P..91.0 18. .).. kolOziji 900 i morskoj vodi 900 dobra otpomost pre1000 ma babanju.00 .0 86.00 .5 10. ..510. CD Ph 20 So 5. Cu So 14. Cu So 12 Ni 2. Cu So 10.OO MeJumiCko 85. K.0 P.03 N.01 C..87.03 N.5 11.2 0.0.79. kolOziji 900 i morskoj vodi 700 velika tilavost. ....0 1.. .11.00 406 . ...12.0 Sastav . 12.0. .0. HB A.0 85.5 10. 6.0.. Cu So 10. C N P C . .05..0..5 i upotreba svojstva Omaka P. .5 2 6 4 4 4 12 8 10 4 5 7 5 7 7 " Upotreba F r 850 950 velika otpomost oa 950 kolOziju i mor..0.5.0 9..0.5 11. Cu So 10.03 N.0 So 4. .. .87. Cu So 12 Ni 2.. Cu So 12. Vlaf.0..0. .05.2.. Cu So 14.89..-SI i ti n e b ak r ask Oznake i sastav Oznaka 0 si t rom (»Kositrena broncaza lijevanje«) So Sastav % Ni Pb 1. N.0.0.04 P.. koroziji i morsiCoj vodi. koroziji 1000 i morskoj vodi 800 dobra otpomost pre900 ma babanju. Cu So 14. .04 Naprez... Postot rrvroCa tefeoja fvnt.0 4.04 P.01 C. Cu So 12 Ni 2. Rm 1011000 Nmm2 N/mm2 % RA. Slitine bakra s olovom i kositrom (»0Iovno-kositrena Oznaka bronca za lijevanje«) Sastav % Pb 8. c.0 75.0.11. . Cu .03 N.8 84..0. ....0 78.0. vodu 800 velika otpomost pre950 ma babanju.0. CD So 12 Ni 2. Cu Sn 11 P.5 0..00 Cu P < 0.OO Cu So 12.88.0 13.0. Cu So 12 Pb 2. CD Ph So to.0.01 K.0 12..23.01 C.17.00 . Co So 12 Pb 11 P.CD Pb 15 So 8.01 C.0. P.1..04 P... ot950 pomost oa koroziju 900 i morsku vodu Slitine (P. prod. Cu So 12.5 84...00 CDSo 10 P. 11. 10. 9.8.5 - . 13. Cu So 12 Pb 2. CDPb 910So 5. ..05.0.0.0.OO (01. .OO .0..04 P.0 8.87. 82. So . .0 70. Cu So 12....03 N.87.00 Cu 80. Cu So 12 Pb 2.0 7.. C. K.9..... Cu So 12.40 0.0 . .. 02.89.15.0.00 2.. 04) su otpome prema habanju.40 0.

N/mm' % 10/lOO( 12 750 umjereno optereteni 240 270 7 850 klizni dijelovi..03 130 N.0.02." 3) Takoder K. Cu Sn 10 Zn 2.ju (za pare sumpor..0 0. prod.00 .vodu i koroziju. 6. 3. . Cu Pb C.. Cu Sn 7 Pb 7 Zn 3..0 4. .0. 6.01 5.0 84. Cu Pb P.. Cu Sn 5 Pb 5 Zn 5.Mehanillal svojstva i upotreba Oznaka P.a Omaka s kositrom. Cu Pb 9 Sn 5.ni lehji 230 9 130 80 180 7 650 dobra otpomost pre140 220 3 700 ma habanju i korozi110 220 6 700 ji.00 9.0. Cu Sn 3 Zn 9 Pb 7. 200 5 80 .. Cu Sn 5 Pb 5 Zn 5.11.03 10 Sn 10. . C!vrst. na KOrOZt] Sliti!1e bakr. .00 .0.4) Takoder N. .02 9 Sn 5.2 Nmm' P.01 10 Sn 10.5 Cu 86... .otpomost na korozi7 80 160 .. Cu Sn 7 Pb 7 Zn 3. Postot.01 N.89. C..03 149 N.6. .armature i ku&ta 230 4 ..01 C. - por.J I) Takoder K.10. Tvrd06 C!vrst. Cu Sn8 Pb 2. Cu Sn 7 Cu Sn 7 Cu Sn 5 Cu Sn 5 Pb Pb Pb Pb 7 7 5 5 Zn Zn Zn Zn 3. C.1. Cu Pb C... 9. prod. Cu Sn 8 Pb 2. tnja HB Upotreba A.03 9 Sn 5.04 140 P.0 6.Crvenilijev«) -Pb 3.0 i olovom Sastav % Sn Zn 1.pumpi 270 5 210 12 650 otpomost na mrozi260 12 750 ju i morsku vodu 200 13 600 otpomost na korozi. 6.04 150 180 5 7 500 .86. Postot.0 4. 7 270 800 na morsku vodu .00 Cu Sn 3 Zn 9 Pb 7. P. Cu Sn8 Pb 2. 8.0..04.01 15 Sn 8.82. . Cu Pb N.5.2 Nmm' N/mm' % .0 6.0 7.2) Takoder N.03 VIa.0 81.00 .02..04 Naprez.04 10 Sn 10.0.. (. za 220 2 . . 4. Cu Pb N..0.i solne kiseline). Cu Sn 10 Zn 2. kliz220 6 80 . ..0 . Cu Sn 10 Zn 2..85.01 130 130 K.0 2.0.8. VIa..0..5. Cu Pb 20 Sn 5. CuSn 5 Pb 5 Zn 5.04 P.0. Cu Pb C.0. 407 .otpomost na morsku 250 16 .0 Mehanitlal svojstva i upotreba Naprez. ...03 5. . 220 8 100 650 otpomost na sumpor..03 ) 130 lOO 120 90 100 90 lOO P.04 15 Sn 8. .0 5. Cu Pb 20 Sn 5.03 15 Sn 8. Cu Pb K..0.. 5. Tvrd06 HB Upotreba Rm A..01 120 C. Cu Sn 8 Pb 2.04.0 2.0.01 9 Sn 5.0 82.01: 3. Cu Sn 10 Zn 2.. Cu Sn 8 Pb 2.CuSn7Pb7Zn3. . .0.0 78.02 -c. klizni lehji 170 5 80 600 dobra kIizna svojstva. Cu Sn 3 Zn 9 Pb 7... otpor. 220 8 100 650 i solnu kiselinu 60 80 P. Cu Pb N.0. 10/100e Rm Rfn°. cinkom ..91. Cu Pb P. 8. terenja Oznaka O.0 4.ju i morslru vodu 250 13 200 18 500 201 16 550 j! .

za kemijske aparate (osobito za platiranje). CD AI 10 Fe e.02 P.. 450 Postot. ..5. -200 do +200DC) otpomost na korozijo i velika I!vrstoQi.92.. Co AI 10 Fe 5 Ni 5.00 CD AI 10 Fe 3. 10/1000 Rm Rp. 200 750 30.Slit i n e b a k r a s a I u m i n ij e m (»AIuminijska bronca za lijevanje«) Sastav Omaka Co AI 9.. CD 5.0.. HB A.01 K.. - Mehanilka S6tina 98. Tvrdo6l Naprez. . prod. Vl.7% Ni za anode. CD AI 10 Fe 5 Ni 5. 90 180.5 Ni 3..0% Ni svojstva Stanje meko tvrdo Vlaa. % Tvrdo6l HB 80. .5 svojstva i upotreba Postot.89. industrijo onito za mehanieki opterea:ne dijelove (pri temper.> % N/mm' N/mm' 120 140 180 200 } 250 300 600 600 680 10 12 12 1400 1500 1600 320 450 500 550 15 15 13 15 800 850 1150 1150 Upotreba otpor. .a I!vrsto6l Rm N/mm' 400 ..00 CoAlIOFeSNiS.5.6% Ni . .0.02 3.. CD AI 10 Fe N.0 3.11. Co AI 9.10. imad 98. CD AI 10 Fe 5 Ni 5.6.. Co AI 10 Fe K.02 C..0.. na koroziju.0 2.OO Mehanilka Cu 88.0. A.01 3.5.0 83.11..5. . prod. . tea:nja I!vrst...5. .0% Ni . za brodske propelere Oznaka P.za opCu upotrebu (i za slitine). 5.04 } 280 NIKAL I NIKLENE SLmNE Cisti DikaI TehniC!ki asti nikal sadJfi: imad 99.0 8.03 3.5 8...0 76 Sastav % AI Fe 8. za prehr.01 K.04 P.03 N.45 1 408 . imad 98. CDAI 9. CD AI 10 Fe 3.

OIS..19 ostalo ') 2. min.5 0.. za armature.1..> N/mm' N/mm' % min. 1.5.68 61.OSi.7. - - I) 26.. .Ni93C G.. dijelove kUCallskih aparata i sI. dobraotpomostpremakoro- I (i kavitacijskoj).33 1.OFe. Vlaaaa Postot.OC .5 3.... ve} dobra otpomost prema eroziji lika postojanost u mor.5 0.. .4.Ni90Si G-NiCu30Nb G-NiCu30Si3 G-NiCu30Si4 > 93 > 90 62. . aparate i 51. .. 409 .. Mehanilka Oznaka slitine G-Ni95 G-Ni 93C G-Ni90Si G-NiCu30Nb G-NiCu30Si3 G-NiCu30Si4 svojstva i upotreba Naprez.5.6. 120 160 350 220 350 500 320 340 500 450 650 750 12 10 3 25 10 1 80 85 180 120 220 260 Upotreba } ziji. lopatice vodnih turbiDa. 1.0.5 C ') 3) I.0 . O.. TvrdOOi tea:nja HB Rm As Rpo. 1.68 - - - 5...0. . Fe. 1.OFe.31 1. O. vodi * Monel je slitina 5 prib1i!no 66% Ni.3. l.. l.19 ostalo 3) 1.OFe.1971) Sastav Omaka po DlN G-Ni95 Sastav % Ni > 95 Cu Fe Mn Si ostaIo G. C).19 ostalo 4) 1. 0.5.5. 2.OIS. min.5Mn. 27. 1.5AI 4) 4) . 1.5 2.. tOOi prod. I.2Cu.1. . O.5.OSi. l.5 1.0 razno .7 0.Oe.0. .5Nb 4) ...N'ddeDe slitine za lijevanje (DIN 17730 .OlS.. 0. 27.0.5Mn.2Cu. 29% Cu.1.2..2. koroziji..2.68 60.33 1. l.. .5.5 .. . Upotrebljava se za kODdenzatorske cijevi.2Cu. a vcoma je otpoma prema koroziji.5Mn. min.5 0.5 Neastoec: I) 2. 1.1. 3% Mn (+ Si.

0 21 2.0 23 0. 4 Nb 1 Co 1Co.O.7 20 15 8 18 1.0 1 0.kem. mretice za elektronke tice za grijala } otpornici otpornici 1.0 O.apar.5 15 21 1 0.5 1 Si 1 Si 2 Si 3.4 1 Si. O.Nildeue sHtlne Z8 gnJeCenje (DIN 17741.0 21 2.6 2. 2 Co 1 Co 1 Si: 2 Co 5Co dijelovi otporni 2 Co. 4 W na koroziju 1 Co. 1.0 16 0.0 30 0.0 4 15 2 5 16 5 4 16 1 47 47 1.5 16 5 22 0.4 0.5 }os!. dijelovi otpor.5 vrijednosti.4 O.5 1.4 Fe NiMnI NiMn2 NiMn3A1 NiMn5 NiCr8020 NiCr7030 NiCr6015 NiCr20AlSi NiCrl5Fe NiCr23 Fe NiCr20TI NiCr20TIAI NiCu30Fe NiCu30Al NiMol6Crl6Ti NiMo28 NiCr22Mo6Cu NiCr22 Mo7Cu NiMol6Crl5W NiCr22Mo9Nb NiCr2lMo6Cu NiCr21Mo NiFelSMo NiFel6CuCr NiFel6CuMo NiFe48Cr NiFe47Cr Ni49 Ni48 Ni42 NiFe47 NiFe46 NiFe4S NiFe44 NiCo2918 NiCo2823 Sastav.5 9 3 0.0 20 0. 17744 .1983 i 17745 -1973) ostalo Upotreba otporni termometri kem.5Ti 1 Si.9Ti } slitine magnetske meke utaljivanje u mekom staklu 18 Co 23 Co .5 1. 17743. Sastav i upotreba Omaka po DIN Ni99.4Ti } vatrosta1ni dijelovi 1.0 47 0.0.20 1.6 45 44 0. 410 Prosjea.0 3.0 6 1 49 51 57 1.5 28 2 6 20 1.5 31 1.0 5. aparati motorske svjeCice termoelementi.3 TI trajno opter.5 16 3 1.0 22 2 1.e i zaokrufene .0 15 0.4 98 97 94 94 76 60 59 73 72 58 72 65 63 63 0.2 2 Si ) 39 38 79 76 76 51 47 48 46 41 50 51 53 53 28 27 1.5 1 30 1.5 54 48 0. 17742. % Ni Mo Cr Cu c Fe AI min 99.5 5 1. na koroziju 3.6Ti kaljivo .6 46 0. 2.0 20 5 1.5 22 2 7 20 1.

0.3 0.99 99.075 Fe . 3. tcfcnja prod..007 Pb 0. . '! S }0.2 0.5 70 80 90 100 80 80 Mehanilka Oznaka Upotteba T. VlafDa POSIOI.0..5 1..06 3. . Zn 99.2 3. TYrI.003 So 0.4.5. .S Zn 98... Cineane ditine Z8 6JevauJe (JUS C. izvlafcnje za cinane slitine za damo duboko za bakrcne za galvansko cinanje.5. 200 220 170 200 150 170 250 270 220 240 180 220 1.02.005 0.08 Fe 0.u ploauna (JUS C.CINK I CINCANE SLITINE Cisti dnk Tebnifki asti dnk .995 99.5 2.6.95 Zn 99.. . Zn AI 4 T. za slitine } no galvansko i toplo cinanje.5 97.99 Zn 99.5.po JUS: T.020 ..06 0. cini!aza bjelilo itd. min.06 5.95 99.03.040-1963 i DIN 1743/2 -1967 Oznaka i sastav Oznaka JUS DIN Netis 0/0 males.5 0. . zalijcvanje.0.3 0.4.Zn AI 4 Cu 3 GK .002 Sn 0.Zn AI 6 Cu 1 3.4.05 0. svojstva i upotreba Naprcz. min. .J6. slitine s cinkom.995 Zn 99..5 98.01 0.5 1 1 1.2.005 Cd 0.5..1970) Sastav i upotreba Sastav 0/0 Oznaka netist Zn min. . - Sastav 0/0 AI Cu Mg Zn . Zn AI 4 Cu 1 .5 2 0.5 Upotteba }slitine s cinkom (i niklom).2 0/0 min.005). S no netistata.6.po DIN GK .El.. data As Rm HB Nmm1 N/mm1 Rfn°. .02.009 Pb + Cd } 0. Zn AI 4 Cu 1 G-Zo AI 4 Cu 3 GK-Zo AI 4 Cu 3 G-Zo AI 6 Cu 1 GK-Zo AI 6 Cu 1 daarl odIjcvci toaJih dimenzija daarl odIjevci tankih stijenki odIjcvci u pijesku odIjevci u kokili }Ijevafld odIjevci u pijesku odnosuo kokili 411 .0. .5. .0. Zn AI 4 T..5 99.5 0. males.1. . .3 2.6 « 0.. min.0 1.1.S Zn 97.

l01 Tiskarska oznaka slitine 3/4 4/15 5/12 5/14 9/17 30/6 5/28 Sb 4 15 12 14 17 6 28 Upotreba .El.fire Upotreba .1966) Pb H. elektri~ib Sastav % Sn Sb kablove (JUS C. 99. O.9 0. za open upotrebu tvrdo.40 0. 99.04.85 0. armature plore za wtitu od radioaktivnog zrarenja }za akumulatore 412 .985 99.90 Cu neCistore males.1963) Slitine za pl~teve Sastav i upotreba i E E E E Omaka Pb Pb Pb Pb 99.1963) } I Slitine alava s antimanam Sastav % (JUS C.OLOVO I OLOVNE SI. . akumulatore za kemijske aparate } { za slitine. za posebne svrbe vrlo meko.1978) Sastav i upotreba Oznaka Pb Pb Pb Pb 99.u bloku (JUS C.El.10 Upotreba . za telefonske kabele meko.015 0.985 99. za brodske kabele .030 Sastav % .95 99.90 99.trake.99 99.04 I - - 0.20' - - Pb > 99. za opti~ko staklo.95 99.0.cijevi.9 Cu Sb So Sb Cu - 0.06 Slltine olova s kositrom i antimoDom Tiskarske slitine Sastav i upotreba Sastav Oznaka % Pb Sn 3 93 GPbSn3Sb4 4 GPbSo4Sb15 81 5 83 G Pb So 5 Sb 12 5 G Pb So 5 Sb 14 81 9 74 G Pb So 9 Sb 17 64 30 D Pb So 30 Sb 6' D Pb So 5 Sb 28' 67 5 (JUS C. ~ po Dodatne slitine.99 99.QI 0.10 0.El.ITINE tisto olovo Rafinirano olovo .El.040 ..kabelskepla!teve za kemijske aparate pri povi~nim temperaturama .05 0.9 Pb min.90 ostatak I Upotreba vrlo meko.035 l limovi.

5 ost..6 ost.Kositrene i olome slitine za leiaje (JUS C.75. 15 0. .5. .75..E1.S 19 27 20 241.. ..4 7. . .460 L. 354 L. . 450 L.1. So Cu Sb Pb 23 16 9 235. So 80 Pb L.8 79. .10 0. So 80 Pb 27 20 10 182. . 370 420 . ...7 0.. . Pb So 9 Cd }za dinamilli } } .4......1.5.5.16 0. 1. Pb So6 Cd 26 21 15 245 .5 14.6 ost.75. .3 8..5.0.PbSoS 22 13 6 240.400 440.5 13..460 L.. 520 l!potreba t: ~::~ L.5. 81 5.4 ... ... ... .1... So 89 24..5 So 0. 5. 400 440.5 14. Pb 4..10 11. .5.10.. 520 L..5.. ... 16.0 0... 12 79.0 0.PbSo9Cd 28 23 15 240.C . .16.1963) 20 Temperatura lijevanja . So Cu Sb So Cu Sb So Cu Sb Pb So Cu Sb Cd As Ni Pb So Cu Sb Cd As Ni Pb TvrdOOlHB pri . 5.. Pb So 5 za I Je d0bre kIime sposo oostipn UDlJerenun opte oJUDa 413 tdleo optereteoe letaje uz povi!eou temperaturu za dinamieki teAkoopterereoe le!aje ..420 480. . -~-' b L.. Pb So6 Cd za I Je d0bre kIime sposo oast!pn velikim opte oJuna . .. .5 0. 520 L..1.1..81 8.0.. Pb So 10 9.. Pb So 10 b L.90 3.C 50 100 12 Talilte .1..5 Cu 14.75..0 0.13 1.. 450 L.... .. . . .. .1.5.. L... So 80 10 230.5 Sb ost..0 0...... .400 450 .420 450..100 (»Bijela kovina«) Omaka Sastav % 88. . . .7 11..C 424 ..

. . . . S.61 53.02. S.e Upotreba 0..25 Bi. . * Slitine Woodova s ekstremno niskim talihem: Roseova slitina: 50% Bi. .e 275 257 249 242 237 223 200 185 185 I J 1 J . Cn 42 Zo Bakreni lemovi (DIN 8513/1 .306 .e..0.1979) Oznaka po DIN Co > > > 99.tamte 70..tamte 94 . .041 Oznaka S. 1083 1083 1040 990 } za nelegirani relik }slitine i niklene za 1eljezne Meld lemovi (JUS C. S. .005 AI.0. 12. P lemljenja .90 86 Sastav I I % So Temper.2. 12. 0.) %: 0.49 41.0. S. 25% Pb.90 91 99. S. 1eljezo }jevano 1eljezo slitine i Ii. 0. IJenJ p. za bakrene i niklene za bakrene i nikleoe slitine S. .0. S... S.02 Fe.e Upotreba LoCu Ill! IIf LoSF Cn L-Cu Sn6 LoCu Su 12 0.8 O..4 . 25% Sn slitina: 50% Bi. .4 11..2. . S.E1.c.05 As.2.. Co 85 Cn 63 Cn 60 Cn 54 Cn 48 Zo Zo Zo Zo Zn Co 84..0. 0. .LEMOVI Tvrdi lemovi Mjedeni lemovi (JUS C. 0. lemljerija .. Sn 20 Sn 25 Sn 30 Sn 33 So 35 So 40 So 50 So 60 So 75 Sastav' % Sn Pb 20 80 75 25 70 30 33 67 35 65 40 60 50 50 60 40 75 25 Najnifa temperatura .0.4 -. Dopustive neastore (maks. S.1957) Oznaka S. S.5% Sn.43 Sastav % Zn min. 1020 910 900 890 870 845 } i lijevano bakrene slitine. 13 35 38 44 50 56 Si .. 0.. 0. relik za bakar.4 . 13 0.5% Cd .86 62.005 Zn. 0. S.4 . S.2.64 59...D2.4 Temper.0. 25% Pb.1963) Upotreba lemljenja. 414 ..55 47.05 5 .

..5 L-AI Si 10 L-AI SI 12 Meki lemovi Sastav % Si AI lernljenjo 'C 605. . 96. 615 595.. . ..... CD 18 Zn Ag 49 Mn 49.12 S..26 43 S.25 94. bakra i bakrenib sUtina. S. 6 Ni ::.21 43 13. .. Cu 49 Zo Ag 15 Cd. .. . CD 36 Zn Ag 30 Cd 37.5 } 1 } za aluminij (DIN 1707 - 1981) Omaka po DIN Sastav % So Zo 8... Cu 42 Zo Ag 38 So . CD49 Zn Ag 15 Cd 19..600 Upotreba oJXenito za aJomioij (oaroeito za slitine AI Mo) 6.22 620 S.45 17.D2. .1957) Sastav % Omaka Cu razno Cd Ag aks maks. lemljenja 'C Upotreba !.: '" !! 780 730 840 - 1981) Temperatura Omaka po DIN L-AI Si 7.. S. ..16 49 8.92 L-SoZn 40 55...50 18 690 8 MD. CD 43 Zn Ag 20 Cd 24. ..6..605 590. CD42 Zn Ag25 Cd S.. .. 1 8. Cu 32 Zo Ag 50 Cd . . Cu 43 Zo Ag 20 Cd .0.... ..... Cu 32 Zo Ag 44 .2 ostatak 1 9.0...45 730 32 S. Cu 52 Zn Ag 12 Cd 14.5 11.250 - - ..26 26. ...Cu55ZnAg8 11..13 52 S. .0. S.OAI380.....kao lem otporan prema morskoj vodi. S.-So Zo 10 85. CD44 Zn Ag30 Cd 24. S.10.16 - - 10 MD. Cu 40 Zo Ag 27 Mo za kemijski otpome b:like i tvrde metaJe.. CD40 Zn Ag27 Mn S. . 7. 13.. CD 32 Zn Ag 50 Cd Upotreba Srebrni so lemovi oamijeojeni oJXenito za lemljeoje b:lika.7 700 S.. CD 42 Zn Ag 38 Sn 43...9 55 S.kao lem otporan prema koroziji.7 29.14 700 S.39 42 4 So 800 S.... .za lemljeoje b:lika (i platiranib b:Umih Umova)s bakrom.. 5 Ni S. ..51 32 3.31 36 10.... a osobito: S. S.. Co 52 Zn Ag 12 11.17 S. CD 43 Zn Ag 25 Zo TaIi!tc ..15 Cdl drugo Temper.8 -1 200..340 }!ami leD 265.9 S.. .280 manje ..Srebmi lemon (JUS C.70 L-CdZo 20 L-ZoAI5 30...kao vatrosta\ni lem.28 29.C 870 830 800 770 750 770 3. Ujeveoog:reljeza..O.46 19 18.307 . premak 4.31 42 40 44 12...8. Cu 52 Zo Ag 12 Cd.0 75.u1 komio 415 - 200. CD32 Zn Ag 44 44. \3 52 5.. CD 19 Zo Ag 45 Cd 48.. . Aluminijski lemon Tvrdi lemovi za aluminij (DIN 8513/4 S.390 lemlj.

43 0. 5 AI. 0.5 14 6 - 4Cu + Cu + Cu O5t.C 100 .22 1.4 - 27.40. Fe.C Ni Cr 80 20') 20 os\.1 I 11 21.-POSEBNE SHtine Z8 e1ektriCne SLITINE ZA ELEKTROTEHNIKU otpomike (DIN 17471 - 1983) Sastav Oznaka % po DIN MD Ni AI 2 Cu Mo 12 Ni' 12 Cu Ni 20 MD 10 10 20 Cu Ni 44" 1 44 CUMD2A1 2 0.49 1300 CrAl205 20 5 os\..ll 1. SHtine Z8 elekrieue ike Z8 vIsoke tempenture (DIN 17470 1984) Oznaka Sastav Specifiari elektriari otpor Upotreba % Q mm'/m po do"C DIN er Ni AI Fe 20. .44 1. . »Manganin«.44 1.50 } za opec - . a upotrebljava se do 1350.8 Ti 13 11.48 1.1 SHtine Z8 permaoentDe magnete Co 49 16 Sasta u % Mo Ni AI 9 1.ost..17 1.50 0.44 Q mm'/m.15 1.14 1.5 - I Cr 3 3 - I C Fe <0.417 0.13 Zo.39 1..8 Co Ni 30 Mo 3 30 5 1. Kanlal je slitiDasa (%): 30 Cr.432 otpomike 0.5 - 0.. »Konstantan«. a ima specifiari elektriari otpor 0.C.13 1.22 CrAl255 25 5 os\.') »Cekas«.45 1. 0.7 2) 416 10 7.130 0..C 1200 . 0. 22 1150 Ni Cr 60 15') 1.') »Cekas 0«.12 1. SHtine posebDe elektrieue permeablJoosti Naziv slitina »1040« Sastavu % Ni 72 I Co Mo MD 14 permalloy A permalloy B permalloy C Naziv permeDdur koerzit 15 Co 70 78.50 - 0.49 } za. reciz.. 1.50 Upotreba 0. 3 Co i ost.49 0.125 0.49 os\. ..S 24. 1.26 Ni Cr 30 20') 20 30 1100 er Ni 25 20') ost.95 1050 25 20 I. 31.S 52 18 0. .17 IS OS\. -') »Cekas 1«.37 1200 1.C 400 .04 1.S 26 27 - - razno 2V Fe 49 - 4. . otpomike 0.49 mJeme p 0.405 0. 0.5 < 0.49 0.49 0. 1. 1200 1. .6 - - koerzit30 Co 90 500 koerzit 120 700 koerzit 160 slitine Misbima: 1) 31 - 4.20 1. NikeUn je slitina sa (%): 55.C 800 .28 .68 Co.32 Ni.2 Cu MD 12 Ni AI 12 Co Specifiari elektriari otpor Q mm'/m 20.40 '0.C 300 "C 500 "C 0.43 0. .1 - <0.49 0.5 48 78.45 - - 1) »Cekas n«. .

06 0... uzd.08 0.13 0. 6..10 3.7055. mw. Dozvoljene ne&t06: (%): 0.30 I Meluutitlw svojstva lcQvanog titana VIana Naprcz. .7065.0.0.0 Sastav (0/0). maks.> N/mm2 % Nlmm2 N/mm2 111000 ZiIavosI KU/3 J 31 Upotreba do 480 .7035 0. Tvrd<Xa Wav.08 0..06 0.50 Mehanitlw Oznaka TtAI 6 V 4-F89 TiAI 5 Sn 2-F79 svojstva tifQnovih slilina (DIN 17864) VIafua Naprez.015.05 N. Modui evrsl<Xa Postol..7065 0. V T1 ost. oji kristalizira u kubnoj prostomo centra1iziranoj rdetki.25 I 3. AI 5.13 T1 0.5.. Upotreba: za kemijske aparate i u zrakoplovstvu. (20°C) fl = 4505 kgfm3 T'IJ (900°C) fl = 4320 kgfm3 Tehnitki tisti titDn (DIN 17850 - 1985) Oznaka 3..13 0.0. Njihova znama evrstoCa i razmjemo mala gustoea omogueuju konstruiranje najlak~ih dijelova (zrakoplovstvo. 30 25 120 85 60 22 20 150 40 35 170 28 16 35 25 16 15 200 25 20 Tehnicki Cisti titan je otporan pr em a koroziji. Rm Rpo. 0.75 4.10 0.200.10 >250 3. Fe.20 0.7035.10 > 390 > 410 540. E produij..7055 0.020 . lea-nja Oznaka evrsl<XaR.TITAN I TITANOVE tisti titan SLITINE Titan kristalizira u dva krjstalna oblika: pod temperaturom pretvorbe 82°C je Ti" koji kristaJizira heksagonalno.13 0. popr. = Sastav (%) C H maks.% HB uzd.05 0..35 0.25 0. 3.30 0. .7025.6. N mm2 N/mm2 Rfn0'> Rp I N/mm2..C do 500 OC - 760 820 790 890 10 8 - Titanove slitine dobro se zavaruju.30. qustoea titana lefi medu gustoeama te~kih i lakih kovina: T. 540 3.07 I 0.Strojarski prirufnik 417 . 0. otpome su prema koroziji. KU/3 J A. lea-nja e1ast. I - Poslol. GusI<Xa kg/m' 4450 4500 H. nad tom temperaturom nastaje Ti.. 740 0. 1itIUIove slitine (DIN 17851 - 1973) Oznaka TtAI 6 V 4 TtAI 5 Sn 2 0..10 I (DIN 17864 1973) I os.20 3. 28 .7025 nON mw..10 > 180 > 200 250. 0.08 C. . svemirska tehnika)...410 > 270 390 .10 > 320 > 350 460 . 590 3. . produij. 0. postojan u morskoj vodi i morskoj Idimi. popr.

.0 11.9 11.. I I D2 ' ! mm I mm . 4 j 5 200 .J1.030 .7 15.1961) Razredo Nazivni lIak bar Ispitni tlak bar za DN (mm) za DN (mm) 50..5 7.8 147..mm 84 66 I 78 82 I 94 100 98 110 116 118 137 131 157 163 144 170 183 189 222 235 241 287 294 274 326 339 346 378 398 391 429 442 449 480 494 501 532 546 553 650 657 635 738 753 760 842 857 865 945 968 960 1048 1064 1072 1152 . g uga . 1169 1177 1256 1273 1281 I D3 Dimenzije ~~(mm) h I mmlLAI I pri razredu A I B 77 80 84 88 91 94 100 103 105 107 110 112 115 120 122 125 128 130 135 140 6.0 66. .0 25.8 37.2 219.8 182.3 14..2 8.5 19..7 12.0 19.9 8.0 9.5 13.4 - I Masa Ikol~ka cijevi° l kg kg/m l 8.600 ! 600)-- . .0 16.8 17.0 29.2 10.2 25.9 141..6 14.3 116.. Mase cijevi za razrede A i B su prib1izno za 10 odnosno 20% veCe. 65 2 i3 80. 1200 .9 24.8 26. OBLICI KOVINSKIH POLUPROIZVODA ODUEVCI OD SIVOG LIJEVA za tla~e cjevovode Cijevi 5 kolMom (JUS C.8 22.8 14. .0 3.6 28.0 27.101 r'Ijev. B k LA h L A c c g c - 16 - 12.0 165.6 24.2 10.5 10.9 29.3 7.1 712.-.5 96.1 9.1 44.0 10.6 222.1 11.6 17.3 4.3 9.0 17. 4 j.3 116.9 7.8 7. 6S !80. k" graVltaCljs I Ij'" I p I D.3 8.5 centn 'f.9 12..9 431.7 6.9 8.2 15.0 13.0 11. 150 3.5 46.8 11.0 12.5 24.6 313..5 10 12.5 mm m 418 -.2 31.0 23.9 ° Masa cijevi vrijedi za razred LA.2 354.0 89.5 7.0 31.4 19.7 18.0 21.2 7.0 59.8 518.8 13...6 9..8 283.3 21. Nazivni promjeri Duljine L DN 50.7 9.6 7.3 265. .2 20.8 22.. - 25.5 10 16 20 25 20 30 15 20 15 25 c Nazivni promjer DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 - g 12.5 16.4 5.0 15.0 14..3 56.3 613.3 76.2 11.1 22.

5 169.5 8..300 1300).5 31.0 65 82 118 185 8.0 98 80 133 200 21.0 14.7 262.5 13.5 139.g gravitacijski lijev (u pje~ I kalupima).5 16.7 4.500 c = 3 4 l>N: I.. .0 25.5 21.5 32.0 SOO 532 582 670 17.1 516.0 800 842 904 1015 41.5 25 20 .0 350 378 427 505 29.0 27. 2. B g 12. .5 23.0 1100 1152 1221 1340 29.8 19.0 250 274 395 319 26.0 10.7 3.0 1200 1256 1329 1455 52.1 44.5 853.2 iIi 3 m.0 1n125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1270 1380 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32 32 I :m 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28 28 28 31 31 34 34 37 37 40 kg prirub-I kg/m.Jl.7 9.8 94.3 12..5 9. za sve ostale ~9 j .0 33.0 23.0 50.033 1961) NaRaz.0 300 326 367 445 27.. 3 iIi 4 m.zivni red.0 59.tlak I Ispitni tlak (bar) za DH (mm) I = (bar) .0 196.. 600.0 945 1004 1115 900 44.1 70. 250 300.600 1600).6 91.4 114.3 6.7 35.0 .0 12.Cijevi s prirubnicom (JUS C.4 26.0 14.1200 5 mm mm Duljinc L iznose za DN = 50..9 80. - I I I 15 L Dimenzije Rupe za vijke Masa nice CIJCV1 10.4 13.65 i 80 mm: 1.6 619.5 150 209 285 170 23.0 15.6 100 118 153 220 22.2 731.0 19.0 429 400 477 565 30.0 9.0 I ~ ..0 200 222 264 340 24.5 11.0 28.2 423. Vrijednost c na slici iznosi: DN = 50.0 8.. Nazivoi promjer DH mm mm I mm I mm I mm I mm D b 6 50 66 98 165 20.0 600 635 682 780 36.9 52.0 139.6 120.3 22. 2.n - broj rupa.0 450 480 615 528 31.0 700 738 797 895 38.7 17.0 173...0 1000 1048 1111 1230 47.3 3.2 5.9 338.0 125 144 183 250 22..3 21. .

.051) DN = 50...1400 R=250. .1100 mm 9. 19. ..7.500 b = 9.2 mm 9...1400 40.1200mm 50.3.1200 DN = SO.3.600 mm DN = dn= b.36..33.1200 DN= 50.. ..3.050) s prirubnicama (JUS C.J1.2 b = 9.36.1. .500 1= 155...33... ..06O) (JUS C. .040) (JUS C.85 DN= b= R= 10= 50.3. .J1.. .3.0 b = 9.1200 9.515 10= 40.1100mm 9...Iuk (JUS C. .1200 b= 9..2 mm 9.l1...Fazonski cijevni komadl (JUS c.2 b = 9..36...210 1= 400..081 - 1961) s prirubnicom (JUS CJl.800 (Sve su mjere u mm) Redukcijski komadi s koleacima (JUS C..155 10= 40.. ..06I) '.600 mm "32luk (JUS C.2 b = 9....1200 DN= 50...... .36..s kolcacima '..063) Lukovi.J1.8 mm 200.J1.3.8 mm 200. .3.1400 R = 250.04I) 040. ...... = <h = I~ 65.J1.1200 DN = 50.7.... . .3.1200 DN= b = 10. .2 1= 100.3..155 (Sve su mjere u mm) 420 . .36..043) 50.Iuk '.36....062) DN = SO....042) s prirubnicama (JUS C.J1. .. .. ..36.155 10= 40. ..36. . Spojni komadi s koleakom i s koleacima prirubnicom (JUS C..2 1= 150. 38.8 R = 110.J1.2 250.1200mm 50..Iuk (JUSC...Jl. = b2= 1= 65.900 DN= dn = b.JI.

.3.JI.1200mm dn =' 50.luk (JUS C..22.2 mm R = 110..080) s prirubnicama (JUS C. ..36.. .36.600 mm 9..3...2 mm 110.5 prirubnicama 'i.2 mm R = 266. = 40.064) - '/. .12oomm /j = 9..081) DN = 50.J 1.071) DN= /j = R= I.22.155 mm ~.1700 mm F~ ..JI..600 do = 50...= 40. . .JL068) DN= 50..12oomm /j = 9..940 mm DN = SO.2 mm 1= 300..11oomm 421 ..3..3.1200 mm dn = 50.1145 mm .. = -llij 50. .2....1780mm Krifni komadi s kolacima (JUS C.3... .. .1200 mm /j = 9.1200mm /j = 9.155 mm s prirubnicama (JUSC.2 mm 1= 300..22.12oomm /j = '9.. ..JI.2 mm 1= 110.070) s kolcacima i prirubnicom (JUS C. DN = SO.072) 6 DN = 50...JI.600 /j = 9.3. .luk (JUS C...940 mm DN mm mm mm = SO.2 1= 111. ... ..95 mm Odvojci s kolacima (JUSC.36.3. ...JL065) luk sa stopalom (JUS C.JI.1400 mm I.. ..36.605 mm 40.36.. .. .2mm 1= 110. .~ ~~ DN = SO..600 mm /j = 9.1.. .

75 4.5 26.4 19.5 74.4 20.260 0.3 22.9 61.8 52.86 3.44 3.6 58.6 22.5 30.1 26.888 1.5 50.14 3.6 14 10.74 2.58 10.31 7.5 113 88.12. 42 44 45 50 52 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 140 150 160 180 200 220 7.58 2.22.16.98 3.2 41.302 0.21 1.36.5 18 15.07 8.33 1.5 31.30.4 46.785 0.5 18.347 0.0 28.7 33.83 5.28.53 1.8 65.15 1.55 8.14.B3.54 2.6 12. 6.5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 27 28 30 31 32 35 37 38 Duljinska masa kg/m kvadr.2 25.K6.04 9.9 16 12.JUS0.5 6 6.2 37.18.62 Nazivni Duljinska masa kg/m zijev klju kvadr .55 3.44 8.1 Navedeni so samo telid debljine skupine A koji se obimo upotrebljavaju.13 1.5 35.7 23.55 5.020 . okrugli 0.49 4.5 39.90 1.3 18.7 22. 10.9 15 11.2 15.5 42.5 39.00 2.42 5.1-1984) Nazivna debljina mm 5.5 28.63 9.024 .8.6 20.52 6.CEUCNI POLUPROIZVODI Mase materijaIa po jedinici duljine (kglm) iIi jedinici povriine (kglm~ izraamane su s obzirom na gustoeu felika 7850 kglm3.20 2. 422 . 7.6 47.3 72.5 30.86 12.92 6.2 38.20.1955) Promjeri: 5. mm okrugli 13 9.5 34.8 52 55 121 57 139 62 158 200 62.91 Nazivna debljina mm 40 .5 16.5 7 7.187 0.47 2.25.5 49.01 2. (Za telike debljine skupine B koji se upotrebljavaju samo iznimno vidi gore navedeni standardl) - Okrugli betonski lelik (JUS C.80 4.617 0.32.7 78.54 J.40. Ce6kaiipbmavrufe valjan: ofaugli kvadrami (JUS C.5 67 247 72 298 78 83 88 93 98 103 ! 'JUSi-I984J Duljinska masa kg/m 1.222 0. Preporufuje se upotreba deblje tiskanih promjera.502 0.395 0.74 7.1 26.1984) leslOOkutni .85 4.

04 9.950 (24) 12 25 3.7 18.54 0.7 20.0314 0.55 3.1984 (wfeDi u tolerancijskom polju ISO 423 .74"6 24 0. 34.92 6.6 88.77 (15) (30) 32 16 5.441 .2 33.2 38.2 24.1984) i - wfeDi u tolerancijskom polju ISO b 11 (JUS C.611) 23 0.72 2.31 6.7 22.5 15 16 17 18 19 20 Masa Promjer d mm kg/m 21 0.83 0.5 14 14. Sesterokutni vuhni lelid .14 Masa kg/m 3.9 55.815 25 0.13 7.0 14.5 13.159 1. * b 11).0707 0.283 2.5 13 13.58 34 1.5 11 11.B3.04 28 1.90 9.237 2.13 13 4 0.01 6 0.126 1.27 (17) (35) 7 18 36 2.196 1.86 10.2 50.B3.636 3.26 3.Vu~eDi Okrugli vuleni lelki ~elici u ~ipkama .421 .2 15.15 7.00 36 2.2 78.5 26.2 12. " Standardizirano samo u tolerancijskom podrutju ISO b 11.5 49.5 44.5 0.44 Promjer d mm 38 39 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 63 65 70 Masa kglm 8.3 31.0962 1.7 39.785 3 11 0.12 30 1.38 9.1986) wfeDi u tolerancijskom polju ISO b 11 Masa Debljina a Masa Debljina a Debljinaa mm mm mm kg/m kg/m 2 10 22 0.98 3.8 96.5 5 0.4 16.85 4.55 7.55 5.3 104 121 139 158 200 247 I' .6 15.411 ISO b 9 (JUS C.0 30.JUS C.412 .39 33 1.385 40 8 (19) 2.52 4.9 12.71 7.17 4.23 37 2.78 35 2.72 6.80 4.502 20 9 45 0.5 12 12.62 10.7 74.9 11.963 27 1.6 23.07 8.33 (27) 14 28 0.83 5.5 44.47 Masa kg/m 2.49 4.B3.30 32 1.6 61.2 Promjer d mm 75 80 85 90 95' 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 Masa kg/m.1984) Promjer d mm 10 10.888 26 0.21 31 1.617 22 0.7 28.99 8. Kvadralni vuleni lelici (JUS C.5 0.B3.54 4.9 Debljina a mm 50 (55) (60) 63 (65) 70 (75) 80 100 Masa kg/m 19.5 Dimeozije u zagradama upotrebljavaju se jedino u iznimnim sluCijevima.91 5.

63 6.63 1.88 2.71 - 2.30 3.4 11.14 3.71 5.37 1.77 4.64 10.4 11.83 3.61 6.86 3.93 4.18 8.3 - 14. .71 5.769 0. dimenzije.49 1.57 1.471 0.04 7.2 12.51 2.26 1.01 3.00 0.12 2.55 2.88 2.98 3.59 2.79 1.36 2.16 8.54 1.36 2.14 3.42 9.71 1.32 1.73 1.64 9.50 10.14 2.24 4.59 7.45 2.8 130 12.02 5.36 2.14 7.57 1.40 4.025-1984) Debljine 5.48 9.PIomati CeIik ~ Sirina a mm 10 5 vru~e valjan (JUSC.10 1.08 4.95 5.57 1.27 3.07 7.707 0.1 13.75 3. 14 mm Duljinska masa kg/m za debljinu b mm 9 10 11 6 12 14 15 16 0.77 8.64 2.707 0.51 2.2 13.83 3.589 0.91 6.65 9.50 1.10 1.53 3.18 1.54 8.659 0.18 1.89 11.57 3.39 2.07 7.41 1.36 2.628 0.06 3.53 3.393 - 7 18 20 22 25 26 28 30 32 35 0.30 3.50 - - - 5.79 9.2' 11.3 165 153 Debelo otisnute mase vrijede za obiajne Duljina plosnatog relika: nonnalno: 3.54 8.16 7.13 1.3 12.0 - - 11.94 3.41 - - - 1# - 13 38 40 45 50 55 60 65 70 0.565 - - 8 - - - - 0.824 0.77 4.20 2.58 3.07 2.08 4.12 6.89 6.85 8.20 2.28 7.75 2.95 5.77 1.65 - 14 - 1.93 1.879 0.2 14.550 0.65 1.01 2.83 3. .77 5.96 2.77 4.38 1.04 2.2 11.37 1.53 3. ostale su izvanredne.88 2.32 4.52 3.27 1.65 6. .18 7.45 3.02 1.75 3.59 - - - 4.10 5.785 0.864 0.55 2.43 1.24 4.85 4.47 2.18 1.83 1.76 1.91 7.848 0.754 0.20 2.08 3.2 6.879 1.26 1.30 75 80 90 100 110 120 130 140 150 2.14 3.40 4.90 - 3.21 1.36 7. 424 .59 5.48 9. .24 4.18 5.42 2.06 3.88 4.30 3.28 6.04 2.13 1.942 0.85 - 1.92 - 2.75 2.47 2.12 2.50 6.10 5.942 1. najv~: 12 m.22 1.86 3.12 2.1 - - - 8.26 1.53 - 4.41 1.B3.65 2.981 1.0 9.25 2.2 6.18 4.42 10.4 m.96 2.16 2.65 - 1.40 4.38 1.42 10.04 1.51 1.

1.0 - 11.07 7.0 14.S 14.02 4..8 51.28 5.30 5.71 5.190 mm. .77 7..1 15.1986): fuina a ISO .1966): Vuleni plosnati lelik (JUS C.95 - - 9.7 16. 425 fuina a debljina b Tralauti (obrulni) lelik.87 7.79 11.77 4.5 10.8 20.1960): lirina a debljina b H1adno valjiIM &1ilne /rake (JUS C.S30 .6 23.1 2S.89 6.50 6.1 40.2 55.48 9...77 4.42 10.6 25.Vrute valjani plosnati &1ik (JUS C.030 .48 7. .16 8.7 15.3 13.120 mm.6 27.-.7 3.B3.6 21.7 17. debljina b 40.0 mm.3 16.47 4.65 7.B3.431 .9 Duljina plosnatog C!elika: normalna 3 .71 5.2 22.5 17. maksimaina 12 m.64 10.SS0 .27 - 17 35 40 50 -..28 6.4 34.lamele..4 - - 22.07 7.--Sirina a mm Duljinska masa kg/m za debljinu b mm 20 25 30 18 15 2. .3 37.7 17.0 18.52 3.3 14. .7 19.42 5.1 18.5 18.12 4.6 7.8 13.B3. vru~ va1jan (JUS C..6 - 12.0 23...85 9.65 6. - - 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 - 3...0 - - - - 15.42 l1..9 2S. 5 .--. .94 3.3 16.97 7.89 11.96 4. do 600 mm.02 5..0 12.50mm.025 .59 2.83 10.85 5.6 29.36 16 22 25 26 28 20 2.7 12. vru~ va1jan (JUS C.18 10.24 8.8 13.B3. 10.77 5. 12m.5 33.02 6.0 16.0 20.5 IS..1986): lirinaa debljinab fuina a debljinab 60.1 15.B3. duljina I 2.7 - - - 8.1 9. 16mm.0 9.08.91 7.0 27.3 43.za lisnate opruge.SI l1.4 35. 5.8 14.S 13.0 80 90 100 110 120 9.8 - 3.50mm.6 23.5 44.54 8.42 10.83 10.6 25.B3.0 47.S 8..6 11.14 3.2 9. I.28 - - - 5.3 12.5.4 22. vru~ va1jan (JUS C.65 8.3 30.53 3. 0.1984) .3 31.7 14. Sirold plosnati &Iik .-.3 39.8 15.4 15.6 12.1 17.46 4.8 19..0 - 130 140 150 15.5 17.24 4.07 8.3 IS.40 4.S 21. 5 mm.4 m. 10.031.6 20. Plosnati &Iik s rebrom .0 25. 1250mm.6 14..2 23.1967): .7 47.67 3.06 3..5 31.S9 6. 80mm. .0 13.4 35.3 16.1 5S.7 17.

83 14.7 30X30X4 30X 30X 5 35x 35"x4 40X40X4 4OX4OX5 45X45X 5 50 X 50 X 5 50 X 50 X 6 55 X 55 X 6 112 142 185 174 227 278 267 308 379 430 480 569 631 6.2 2.7 4.7 8..42 2.= Wy 0.6 17.61 0.8 15..48 11.76 0. 431! kutni profili Oznaka Presjek S mm2 I --rbXbXd mm 20X20X3 25 X 25 X 3 25 X 25 X 4 30 X 30 X 3 Dulj.96 11.24 7.70 0.79 7.36 1.57 3.43 3.5 12.91 1.12 1.88 1.3 0.8 5.0 14.31 0.59 5.B3.8 7. I w.7 9.15 0.0 11.18 0.40 0.57 0.polumjer - tromosti mjere Konstrukcijske Jednakokracni .77 4.48 0.22 3.39 7..35 1.101 - (JUS C.vidi str.3 426 .45 1.28 mm 3.9 1.8 7.43 12.81 9.24 1.CeUmi kutni proIDi Jednakokracni kutni profili 1962) - vruee valjani Raznokracni :.7 5.32 2.01 8.16 10.56 1.95 (= cm4) 0.80 2.4 1.40 1()3 mm3 I Wo I i - 0 mm 0.30 0.86 1.0 2.25 4.0 0.10 2.65 0.04 1.38 3.28 0.24 (= cm3) 0.91 2.1 kutni profili 1962) (JUS C.111 - d I I i Stati~ke veliane: I moment tromosti plohe W moment otpora i - .37 0.6 5.7 5.88 1.47 4.2 4.78 2.8 7.B3.86 2.7 6.61 4.18 1.8 9.18 1.58 0. masa kg/m Stati~ke veli~ine e (" = Iy I 1()4 mm4 I I.7 4.6 1.97 3.6 10.45 0.18 2.41 8.05 3.

3 31..1 35.9 45.8 29.03 75X 75X 10 1410 lI.3 22.1 29.7 4.3 86.6 130 X 130 X 14 3470 27.83 65 X 65 X 7 940 7.2 160X 160X 17 5180 40.8 17.09 60X 60X 8 870 6.3 15.4 29.7 2540 19.1 42.4 31.27 12.6 8.2 40.2 18.9 42.8 57.84 lI.5 46.7 29.5 102 116 138 177 207 239 280 341 394 472 540 692 775 845 949 1100 1230 2340 2600 I mm4 9.9 120Xl20XlI 120X 120X 13 2970 23.6 1l0x 1l0x 12 2510 19.9 44.2 30.7 lOOX 100X 10 1920 15.5 27.2 98.6 lI.6 108 162 181 3.7 20.6 150X 150X 16 4570 35.0 21.3 87.1I 14.6 116 140 162 194 223 282 318 347 391 453 506 943 1050 103 mm] IWx= (= cm3) Wyl W I mm i 5.4 58.9 80X 80x 12 1790 14.4 29.2 88.9 15.5 19.5 21.6 24.1 22.15 .4 72.5 200 X 200 X 18 6910 54.2 29.5 12.59 13.1 33.5 18.2 56.6 6.9 17.4 71.5 23.8 29.43 12.l 80X 80X 8 1230 9.1 39.25 15.4 18.6 34.29 6.4 29.2 150X 150X 14 4030 31.6 23.7 95.0 24.0 50.6 58.3 78.1 13.9 43.6 9.55 14.6 15.4 42.42 60X 60x 6 903 7.0 II '\ li I! Normalne duljine jednakokracnih kutnih profila: 3.2 28.7 42.43 10.3 121 133 m.4 49.2 69.6 5.1 100x 100x 12 2270 17.7 31.1 73.88 7.5 23.0 22.3 64.5 19.3 78.5 19.5 33.Dulj.34 75 X 75 X 8 1150 9.18 8.7 39.8 1I0x 1I0x 10 2120 16.4 37.0 47.2 140X 140X 16 4220 33.4 25.6 35.3 L Pre.2 90X 90X II 1870 14.5 21.5 10.4 24.3 39.7 7.38 70X 70x 7 70X 70X 9 1190 9.4 12.4 36.7 200 X 200 X 16 6180 48.66 80X 80X 10 1510 ll..4 52.3' 27.31 13.O 13.5 33.3 130 x 130 X 12 3000 23.6 22.9 71.0 22.3 37. 427 17.5 9.4 26.7 55.2 140x 140x 14 3720 29.4 21.2 40.2 78.1 25.9 160x 160X 15 4610 36.lednakokracni Oznaka kutni pro/ili (nastavak) I sjek s bxbxd mm2 IT!m 691 5.7 55.3 13.7 26. masa kg/m 10" Staticke velicine mm \ Ix =(= cm4) e Iy I 16.0 30.0 58.1 90X 90X 9 1550 12.4 25.6 21.6 17.95 1I.7 18.6 15.

08 1.44 0.2 9.3 21.97 50 X 100 X 10 1410 11.31 6.35 14.9 14.2 21.11 7.4 65X130Xl0 1860 14.S 68.2 15.41 40X 80x 6 50 X 65 X 5 554 4.02 2.55 0.99 22.1 46.41 9.7 46.9 24.S 8.03 5.4 21. 428 .0 44.7 100X150Xl0 2420 19.5 80X 120X 8 1550 12.5 40.4 31.2 16.8 25.91 2.1 23.9 12.1 114 141 165 198 232 247 282 I Iy I Wx 103mm3 (= cm3) 0.9 23.2 19.7 20.47 2.0 21.1 31.5 28.61 7.59 2.3 100 X 200 X 14 4030 31.7 17.0 5.2 68.25 1.73 5.9 34.5 38.45 10.S 14.9 1.91 4.7 55.1 20.1 54.4 12.3 1.4 10.6 90 X 130 X 12 2510 19.5 20.3 36.3 38.2 23.9 27.0 14.05 6.3 41.52 11.0 54.3 18.4 40.18 4.2 20.8 90X 130 X 10 2120 16.0 25.6 9.9 15.0 10.0 40.6 34.6 48.1 55 X 75X 7 866 6.79 5.6 16.8 23.0 48.0 20.S 21.0 16.44 3.8 33.81 1.12 8.S 48.7 13.7 12.14 689 5.38 0.1 141 167 321 276 226 276323 358 420 552 650 1440 1650 0.32 5.7 13.79 8.7 14.1 64.11 6.3 80.2 80X 120X 10 1910 15.38 2..07 7.8 42.5 43.59 11.3 2.62 0. sjek masa S kg/m mm2 142 185 172 287 Staticke velicine Ix ex mm I ey I 104mm4 (= cm4) 1.8 98.66 65X 100X 9 1420 11.1 I Wy I.82 60X 90X 8 1140 8.7 15.6 31.. 15 m.7 92.35 50 X 65 X 7 760 5.7 39.25 14.4 40X 60X 5 479 3.3 36.0 100X150X12 2870 22.9 71.4 25.31 8.Raznokracni kutni profili Oznaka L bXhXd mm 20X 20X 20X 30 X 30X 30X 40X 45 X 3 4 3 4 PreDulj.9 70.2 19.4 22.6 75 X 130 X 8 1590 12.3 71.1 65X 100 X 11 1710 13.74 2.96 65X 80X 8 1100 8.17 5.39 11.4 24.0 80X 120X 12 2270 17.4 10.6 24.8 30.25 5.3 33.4 4.6 100 X 200 X 12 3480 27.8 Norma1ne duljine raznokracnih kutnih profila: 3.1 29.7 11.46 40X 60X 7 655 5.1 28.2 111 128 0.6 7.29 0.76 40X 60X 6 568 4.80 60X 90X 6 869 6.0 24.30 0.1 20.78 17.0 141 47.1 40.4 19.8 5.8 19.ll 9.

8 5880 46. Normalne duljine ~Ii~nih profila [: 4.3 22.5 11.07 26. 15 Dimenzije mm Presjek s mm2 .0 33.7 925 85.1 14..8 22.0 17.09 1100 8.64 1350 10.4 19.49 60.2 mI 14.7 86.8 2800 22. Treba se kloniti dimenzija u zagradama.2 14.5 8 8.1 21.4 ( = cm4) ( Wx = cm3) I Wy 57. "" . 429 .6 47.2 20.7 5.5 IS.4 2040 16.3 3600 25.5 8 10 12 14 16 18 20 (22) 24 26 (28) 30 65 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 7.5 10.5 13 10 14 10 15 10 16 5..6 1700 13.5 9.5 6 6 903 7..CelibJi profili vruce valjani (JUS C.5 18.S 14.3 1350 114 1910 148 2690 197 248 317 399 495 17.2 67. 15m.5 9 12.2 605 62.S 6.36 41. 0 ..3 364 43.2 8.3 3740 29.5 7 9 7 10 7.0 8030 23'614820 .2 4830 37.4 206 29..4 27.S 16.5 '5 Cl I 1()3mm3 I C 6. 431! Statike veliine e Ix ly 1()4 mm4 .8 18.3 6280 27.6 39.4 4230 33.5 8 11 8. -'" .0 3220 25.1 106 19.141 Stati~ke veli~ine: 1962) W I moment tromosti moment otpora tromosti: ix plohe Polumjer = VI.7 57.B3.9 5330 41.)A iy= VIy/A Konstrukcijske mjere - vidi str.0 2400 18.4 116 150 191 245 300 371 448 535 11.

2 17. Normalne duljine eelicnih profila I: 4.15 m.5 20.3 3960 31.2 54.0 6910 54.2 84.1 5.2 54.0 61.7 8..8 131 11.32 1420 11.2 21.5 34.CeliCni pro61i I 1962) b :. 430 . 74 6.41 10.9 6.7 14..88 7.2 1830 14./A iy = VIy/A Konstrukcijske mjere - vidi str..1 9710 76.0 149 13.9 6110 48.4 2280 17.B3.3 19.8 19..1 vruce valjani (JUS C.5 137 12.6 77.4 11.0 33.2 10700 84.3 117 162 221 288 364 451 555 674 818 975 1160 (= cm3) 19. T os c N 0 os -'" Dimenzije mm t Presjek S mm2 masa kg/m Dulj.3 12.3 82 6. 782 923 1090 1250 1460 Treba se kloniti dimenzija u zagradama.1 41.2 72.5 10.7 98.9 3350 26..1 125 10.4 119 10.5 98 8.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 -.3 12..2 16.13I Staticke velicine: d I W - - moment tromosti plohe moment otpora tromosti: Polumjer i" = VI.3 18.2 143 13.6 9.7 81.1 14.95 1060 8.9 2790 21.4 .2 13.2 5340 41.1 15.0 11 800 92.7 81. Staticke velicine I" Iy IO"mm4 I Wy W" 103mm3 I I 8 10 12 14 16 18 20 (22) 24 26 (28) 30 (32) 34 (36) (38) 40 h I 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 bid I (= cm4) 5.9 90 7.4 114 131 149 42 50 58 66 3.8 26.5 35. 4250 5740 7590 9800 12510 15700 19610 24010 29210 6.00 4.5 5. .8 7.7 51.1 8680 68. 431! .2 7780 61.9 117 161 214 278 354 442 543 653 3.5 21.7 155 14..1 4610 38.7 .9 4.6 758 5.1 106 8.7 113 9.

C. 33 46 64 82 98 115 133 b 75 80 85 90 95 100 C 40 45 45 50 50 55 do max.Konstrakcijske mjere celimih profila (po DIN 997) Sve mjere u mm te/icni kutni pro/ili b b do C. C2 max. C. 11 13 13 17 17 21 21 h.4 8. 17 17 21 21 21 23 23 23 hI 208 225 241 258 274 290 306 323 22 28 32 34 40 44 48 52 56 431 .4 11 11 13 13 13 17 hi 59 75 92 109 125 142 159 176 192 b 113 119 125 131 137 143 149 155 C 60 62 64 70 74 76 82 86 do max.4 6. h h 20 12 do max. 6.3 6. b 25 " 15 17 18 30 35 - - 4.4 75 80 90 40 45 50 60 70 80 90 95 105 - 23 23 25 40 45 50 55 60 65 22 25 30 30 35 35 - 100 110 120 130 140 150 45 45 50 50 50 50 25 25 25 25 28 28 <:11 H I 70 40 21 21 160 200 60 60 115 28 150 28 I te/icni pro/ili C b 42 C 25 25 30 30 35 35 40 do max. - c." ii 1I 50 55 60 65 70 te/icni profili I b 42 50 58 66 74 82 90 98 106 C do max. 23 23 25 25 25 25 hI 151 167 184 200 216 222 cl I 45 'F 'I 1.4 11 11 13 13 17 17 8.

ZeljezniCke

traCoice (duljinske (JUS C.K1.021

mase vece od 20 kg/m) - 1963)

Oznaka tipa tracnice 22 45 49

Dulj. masa kg/m 22,12 45,44 49,43

Presjek S mm' 2818 5784 6297

Moment tromosti Ix 104 mm4 (= cm4) 375,5 1552 I 819

Momenl olpora W 103 mm3 t= cm3) 73.6 215 240

Tip 22

Ttp '5

~ ~

~ g

J Tip'9 432 L

Ce6Coi limovi

CeliCnidebeli limovi (JUS C.B4.110 - 1972)
Dcbljina u skoko400) . . . 700 vUnapo 5 ... 7 0,5 mm " skokovUn mm po 20 mm 7)...301 30) .. . 50 2 !DID " skokovUn 50) .. . 60 3 mm 5 mm po 50 mm 60) ... mm SiriDamm
700) . . . 1500 1500) . . . 300

Duljina mm .. .6000 6000) . . .

u skokovima po 50 mm" u skokovUna skokovUn skokovUna u skokovUna po 100 mm po 500 mm po 1000 mm po 100 mm

Celicni osrednji limovi (JUS C.B4.111 - 1956) Debljina 3, 3,5 4, 4,5 4,75 mm .. . 1200... 1450... 1700mm Sirina Duljina . . . 4000. . . 5000. . . 6000 . . . 7000 mm Trgova/!ki formati 1000 x 2000mm 1250 x 2500 mm Celicni tanki limovi (JUS C.B4.112 - 1962 in 113 - 1978) Debljina 0,4. . .0,8 mm u razmaku po 0,05 mm 0,9 .. .1,1 mmu razmakupo 0,1 mm 1,25. . .2,75 mm u razmaku po 0,25 mm Sirina 550. . .600, 750. . . 1000, 1100, 1200 mm Duljina 1500...2000,2250,2500,3000 mm Plo!na masa celicnih limova
DcbIjina mm 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,25 1,50 1.75 Plmna masa kglm2 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,10 5,50 5,89 6,28 6,67 7,07 7,46 7,85 9,81 11,78 13.74 DcbIjina mm 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8.0 Plona masa kglm2 15,70 17,66 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 31,40 35,32 39,25 43,18 47,10 51,03 54,95 58,88 62.80 DcbIjina mm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Plona masa kglm2 70,65 78,50 86,35 94,20 102,0 109,9 117,8 125,6 133,4 141,3 149,2 157,0 164,8 172,7 180,6 188.4 DcbIjina mm 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Plmna masa kglm2 196,2 204,1 211,9 219,8 227,6 235,5 251,2 266,9 282,6 298,3 31'4,0 329,7 345,4 361,1 376,8 392.5

.1

Pocincani lim (JUS C.B4.081 - 1984) Debljina 0,45. . .4 mm; §irina 1000 mm; duljina 2000 (2500) mm.
29
~

Strojarski prirutnik

433

Celime

beSavne cijevi (ISO)

Materijal cijevi: celik C. 0000 (JUS celik C. 1212(JUS celik C. 1213(JUS celik C. 1402(JUS eelik C. 3100 (JUS
Nazivni promjer mm 10 Vanjski Debljina promjer slijenke mm mm 16 17,2 1,8 1,8

C.B5.226 C.B5.122 C.B5.123 C.B5.124 C.B5.125 Dulj. masa kg/m

1968) 1968) 1968) 1968) 1968)
Nazivni tlak (bar) C. 14021 C. 3100 100 100 100 100

C.OOOO C. 12121 C. 1213 100 25 100 0,632 100 25 100 - 0,688

-

15 20 25

-

32
40

20 21,3 25 26,9 30 33,7 38 42,4
44,5 48,3

2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6
2,6 2,6

0,890 0,962 1,13 - 1,41 1,77 - 2,01 2,29 2,57
2,70 2,95

-

25 25 25 25 25 25 25 25
25 25

I---

100 100 100 100 100 100 100 100

-

100 100 100 100 100 100 100
100 100

-

100 100 100 100 100 100 100
100 100

-

100 100 100 100 100 100 100
100 100

100 100

100 - 100 - 100 -,100 100 80
100

50 65

57 60,3 76,1

2,9 2,9 2,9 3,2

3,90 5,28 5,80

25 25 25

100 100

80

88,9

3,6
3,2 3,6

6,49
6,81 7,63

100

108

4,0
3,6 4,0

8,43
9,33 10,3

25 25

-

-

80

100 100 100

100 64

-

-

100 100 100

-

100

80

80

80
100

100
80
100

100
80 100

100

4,5 5,0

11,4 12,7

-

64

-

80

100

-

-

-

434

(:elicne belavne Nazi~ni promJer mm Vanjs,ki D~~ljina promJer stlJenke mm I mm . 3,6 Dulj. masa kg/m . 9,90

cijevi (nastavak) Nazivni tlak (bar)

"

I

,

C.ooooC. 12121C. 12131C. 1402/ C.3100 I
25

,

lOO

114,3

4,0 4,5 5,0

11,0 12,1 13,5

-

40

-

80
I

64 80 lOO

80
I

I

100

100

lOO

-'~'~I2.82S~
133

'~I---SOllOO
64 80 lOO 80 . lOO 80 40
I

125 1-1
139,7

4,5 5,0 5,6 . 6,3
4,0 4,5

14,2 15,8 17,6 19,8
13,5 14,9

80
lOO

lOO

40 64

lOO

5,0 5,6 6,3 5,0 5,6 6,3
4,5 5,0 5,6 6,3

. 16,6 18,5 20,8 19,0 21,1 23,8
18,1 20,1 22,4 25,3

-

25

-

80 lOO 64 80 lOO

-

80
1

80
lOO

1

-1-'---:t,S17,12S~~
159

---S0 '---SO
I

lOO

1

lOO

150 I-I~~~~
168,3

-

40

64 80 lOO
I

-

25

25

-

40 64 80
.
I

-

I

80 lOO

80

--~~~~I~,-,(175).1193,7 -'-1-1-1_1-1_1-1-

1s,4...8,825...40,
6,0" 6,3 31,1 32,6

-

40

40

200 I 216.. I 7,1 8,0

36,6 41,0
45,0 50,8

64

..
;.

.

-

8,8 10,0

-

-

80

80 lOO

64
I

80
I

80
lOO

lOO

I

lOO

Nazivni promjer 175 mm JUS ne preporublje. Dimenzije nisu prema ISO. 435

Celicne be!avne cijevi (nastavak) Debljina promjer promjer stijenke mm mm NazivniI Vanjski mm Dulj. masa kg/m Nazivni tlak (bar)
1 C,OOOOC,12121 C,I213 I.C,1402 1 C.3100

200

219,1

5,9 6,3 7,1

31,0 33,2 37,2

25

S,O
S,S 10,0 6,3 7,1

41,S
45,4 51,6 40,6 45,6

-

267

25

-

40

-

40

-

64

SO

- 100
40

SO

-

-

64 SO

SO 100

100

100

-

40 64

-

-

S,O S,S 10,0 7,1 S,O

250

-

11,0 69,7 6,3 41,6
46,7 52,1
57,1 273 S,

50,9 55,S 63,4

25

-

-

40

SO

-

64 SO

100 40

-

10,0 11,0

-

31S* 300 -

12;5 SO,9
7,5* S,O S,S 10,0 11,0 12,5 14,2 7,1 S,O
S,S

64,9 71,4

16

-

64 SO 100 40

SO 100

100

-

-

- -

-

-

40
64 SO

-

SO

I

64

64
SO

-

SO

-

100
I~

100

64 SO

57,4 61,2 67,1 76,0 S3,3 94,2 -106 55,6 62,1
6S,l

100 40

100 40 SO 100 40

-

-

40
SO

SO

100

-

100 -

-

- 100

40

-

16

-

40

323,9

10,0 11,0 12,5

14,2 109

77,4 S5,3 96,7

-

-

-

-

64
SO

SO

SO

-

100

-

100 -

100

SO

-

100

-

-

* Dimenzije nisu po ISO. 436

.;.."IIi

telicne Nazivni promjer mm Vanjski Debljina promjer stijenke mm I mm

besavne cijevi (nastavak)

Doli.
I

I

.
355,6

.

8,0 8,8
10,0

Nazivni tlak (bar) masa kg/m ' C.OOOOC.12121 I C.1213~C.I402' C.3100 40 64 68,3 1~ I 40 40 74,9 80
85,2

-

-

-

I

80

I

100

I

11,0

93,9

-

-

80 100 100

12,5 14,2 16,0
350 1-1

107 120 133 70,8 77,7
88,3 97,3

80 100 40 40

40

1

8,0 8,8
368 10,0 11,0

16

-

80 100

64
80 100

64 80
100

,

80 100

12,5 14,2 16,0

110 124 138
97,8 108 122 138

-'-'
406,4

S:S
10,0 11,0

85'916~~ -

4()

I

12,5 14,2

-

80

-

-

-

I

64
I

80 100

80 100

80 100

400 I~I

17,5 168
10,0
11,0

16

100
40

40

101
111

--

40
64
I

80
100

-

80 100

64 80 100

419

12,5 14,2 16,0 17,5
12,5 14,2 16,0 17,5 20,0
22,2

126 142 158 173
154 173 193 211 241
266

80 100

-'-'Il.0135
500 508

J04040I
64 80 100 80

;W80 100

40 64 100

I -

I

100

Od pojedinih vrsta eelika je ozn~ nazivni tlak.

dolaze U obzir cijevi onih dimenzija za koje 437

..

--

Predme

Celieue cijeYi

~

vub:ne ill hladno vaIjane (JUS C.BS.2S0 - 1983)

LW
Vanjski promjer D mm 10 12 16

+
"

.

Polami moment tromosti

1p = 21x Wp= 2 Wx
Moment Moment tromosti otpora W Ix 10' mm' (= cm') 10' mm' (= cm') 0,028 98 0,057 96 0,037 30 0,074 60 0,052 0,069 0,133 0,181 0,219 70 58 1 5 9 0,087 0,116 0,166 0,226 0,274 0,215 0,296 0,363 0,270 0,375 0,463 0,536 0,596 0,331 0,463 0,576 0,672 0,752 0,435 0,614 0,770 0,905 1,022 0,552 0,785 0,992 1,174 1,334 83 0 4 9 9 I 3 0 I 4 7 9 8 4 8 9 7 9 0 1 2 6 9 7 I

x Polami moment otpora
Presjek S mmz 28,3 40,0 34,S 49,S 47,1 68,3 88,0 53,4 77,7 100,5 59,7 87,2 113,1 137,4 160,2 66,0 96,6 125,7 153,1 179,1 75,4 110,7 144,5 176,7 207,3 84,8 124,8 163,4 200,3 235,6 Duljinska masa s mm 1 1,5 1 1,5 I 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2 2,5 3 I 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 "2,5 3

Debljina

m,
kg/m 0,222 0,314 0,271 0,388 0,370 0,536 0,690 0,419 0,610 0,789 0,468 0,684 0,888 1,079 1,258 0,518 0,758 . 0,986 1,202 1,406 0,592 0,869 1,134 1,387 1,627 0,666 0,980 1,282 1,572 1,849

18

0,193 6 0,266 8 0,326 7 0,270 0,375 0,463 0,536 0,596 0,364 0,510 0,634 0,739 0,828 0,543 0,767 0,962 1,132 1,278 I 4 7 9 8 5 2 6 9 2 8 6 8

20

22

25

28

0,774 0 1,100 1,389 1,644 1,867

438

Precime

eeliCne

dJeYi

wrene Vanjski promjer D mm Debljina s mm 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 3 1 1,5 2 2,5 3 4 1 1,5 2 2,5 3 4 1 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2 2,5 3 4

30

32

35

38

ill hladno valjane (nastavak) Moment Moment Prcsjek Duljinska masa tromosti °tPOra S m, I" W" mm1 kgfm 10' mm' (= cm') 10' mm>(= cm') 91,1 0,715 0,958 9 0,639 3 134,3 1,054 1,367 0,911 3 175,9 1,381 1,733 1,155 1,695 2,059 216,0 1,373 254,5 1,997 2,347 1,565 97,4 0,764 1,171 0,731 9 143,7 1,128 1,675 1,047 188,5 2,130 1,480 1,331 231,7 2,538 1,586 1,819 273,3 2,145 2,904 1,815 106,8 0,838 1,545 0,882 9 2,219 157,9 1,239 1,268 207,3 1,627 2,833 1,619 2,003 255,2 3;390 1,937 301,6 2,225 2,367 3,894 389,5 3,058 4,757 2,718 0,912 1,991 1,048 116,2 2,869 1,510 172,0 1,350 1,935 226,2 1,776 3,676 278,8 4,414 2,323 2,189 329,9 2,589 5,088 2,678 427,2 3,354 6,259 3,294 122,5 181,4 238,8 294,5 348,7 452,4 205,0 270,2 333,8 395,8 515,2 228,5 301,6 373,1 443,0 578,0 0,962 1,424 1,874 2,312 2,737 3,551 1,609 2,121 2,620 3,107 4,044 1,794 2,367 2,929 3,477 4,537 2,331 3,367 4,322 5,200 6,007 7,419 4,854 6,258 7,563 8,773 10,929 6,727 8,701 10,551 12,281 15,405 1,166 1,684 2,161 2,600 3,004 3,710 2,157 2,781 3,361 3,899 4,857 2,691 3,480 4,220 4,912 6,162

40

45

50

439

weene Vanjski promjer D mm Debljina s mm 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2 2,5 3 .4 1,5 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4 2 2,5 3 4

56

63

Predme ceUene djevi iIi hladno valjane (nastavak) Moment Moment Presjek Duljinska masa tromosti otpora S ml 1% W% mm' 10' mm' (= cm') 10' mm' (= cm') kg/m 256,8 2.016 9,543 3,408 339,3 2,663 12,384 4,423 15.066 420,2 3,298 5,381 499,5 3,921 17.595 6,284 653,5 5.129 22.217 7,935 2,275 13.710 289,8 4,352 383,3 3,009 17.846 5,665 475.2 3,730 21,777 6,913 565,5 4,439 25.510 8,098 741.4 5,820 32,409 10,289 322,8 427.3 530,1 631.5 829,4 369,9 490,1 608,7 725,7 955,0 552.9 687.2 820,0 1080,7 615.8 765,8 914,2 1206,4 678,6 844,3 1008,5 1332,0 741.4 922,8 1102,7 1457,7 2,534 3,354 4,161 4,957 6,511 2,904 3.847 4.778 5,697 7,497 4,340 5,395 6,436 8,483 4,833 6,012 7,176 9,470 5,327 6.628 7,916 10,456 5,820 7,244 8,656. 11,443 18.942 24,717 30,235 35,504 45,326 28,505 37.296 45.746 53,866 69.145 53.550 65.823 77.670 100,127 73,952 91,054 107.624 139,215 98,971 122,028 144,435 187,351 129,080 159,334 188,809 245,476 5,412 7,062 8,639 10,144 12,950 7.126 9.324 11.437 13,467 17.286 11,900 14,627 17,260 22,250 14,790 18.211 21.525 27,843 17.995 22,187 26,261 34,064 21.513 26.556 31.468 40,913

70

1,5 .

80

90

100

110

120

440

Ce6me cijevi za cijevni oavoj Celilne cijevi propisanih mehanilkih svojstava (JUS C.B5.222 - 1968) Nazivni promjer mm col" 1/8 Vanjski promjer mm 10,2 1...50 debljina stijenke mm dulj. masa kg/m Nazivni tIak (bar) 80 debljina stijenke mm dulj. masa kg/m 100 debljina stijenke mm dulj. masa kg/m

13,5 10 17,2 15 21,3 20 26,9 25 1 33,7 32 1 1/4 42,4 40 1 1/2 48,3 SO 2 60,3. 65 21/2 76,1 80 3 88,9 100 4 114,3 125 5 139,7
150 6 165,1

.8

6

-

1/4 3/8 1/2 3/4

-

.

17,8 21,2

-

-

-

-

5,4 5,4

2,65 2,9

0,493 0,769

5,4
7,1 8,0

-

-

14,4
23,3 30,9

2,9 3,25 3,25 4,05 4,05 4,05 4,50 4,50 4,85 6,3
8,0 8,8

1,02 1,45 1,9 2,97 3,84 4,43 6,17 7,90 10,1 16,8
25,9 33,8

Celilne cijevi bez propisanih mehanilkih Nazivni promjer col mm 6 8 10 15 20 25 32 40 SO 65 80 100 125 150 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 21/2 3 4 5 6 Vanjski . promjer mm 10,2 13.5 17,2 21,3 26,9 33.7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 165,1 debljina stijenke mm 2,0 2,35 2,35 2,65 2,65 3,25 3,25 3,25 3,65 3,65 4,05 4,5 4.85 4.85

svojstava (JUS C.B5.225 - 1968) Teke cijevi debljina stijenke mm 2,65 2,9 2,9 3,25 3,25 4,05 4,05 4,05 4,5 4,5 4,85 5,4 5,4 5.4 dulj. masa kg/m 0,493 0,769 1,02 1,45 1,90 2,97 3,84 4,43 6,17 7,90 10,1 14,4 17.8 21.8 dulj. masa kg/m 0,407 0,650 0,852 1,22 1,58 2,44 3,14 3,61 5,10 6,51 8,47 12,1 16.2 19,2

Polutdke cijevi

" Nap~tena stara oznaka. 441

Ceuma iica OkruglDVuCelUl &licna lico (JUS C.B6.110 - 1982)
Nazivni promjer mm 0,1 0.12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9
.

Tolerancija mm :t 0,005 :t 0,01

Presjek mm2 0,00785 0,0113 0,0154 0,0201 0,0254 0,0314 0,0380 0,0452 0,0531 0,0616 0,0755 0,0908 0,108 0,126 0,159 0,196 0,238 0,283 0,385 0,503 0,636 0,785 0,950 1,13 1,33

Dulj. masa kglkm 0.0617 0,0888 0,121 0,158 0,200 0,247 0,298 0,355 0,417 0,483 0,592 0,713 0,844 0,986 1,25 1,54 1,87 2,22 3,02 3,95 4,99 6,17 7,46 8,88 10,4

Nazivni promjer mm 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4 4,2 4,6 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14

Tolerancija mm :t 0.04 :t 0,06

Presjek mm2 1,54 2,01 2,54 3,14 3,80 4,91 6,16 7,55 9,08 11,3 12,6 13,9 16,6 19,6 23,8 28,3 33,2 38,5 50,3 63,6 78,5 95 113 133 154

Dulj. masa kgIkm 12,1 15,8 20,0 24,7 29,8 38,5 48,3 59,2 71,3 89 99 109 130 154 187 222 260 302 395 499 617 746 888 1040 1210

:t 0,08

:t 0,015

:t 0,02

:to,IO

1

:t 0,03

I'-I 1,2 1,3 :to,04

:to,15

*
I

I'

OkruglD

vueelUl celiCna lica od malougljiCnog

celika za posebne

svrhe

(JUS

C.B6.011 - 1980) Nazivni promjer 0,1. . . 14 mm. OkruglD &liCnalica, VuCelUl bruIelUlu tolerancijskom polju ISO h 11 ili (JUS C.B6.111- 1982): Nazivni promjer 1...9,8 mm

442

(

3..::-. . .
"';

::.,/ \

:..:- \ .: ,./ t" v .' ..{ :--:..,..1...........

.
Celi\!na
..,-~{:.'(._~:~.-.,\ ,

eelima

uiad

za opCe svrhe

uiad

bez

jezgre

-r),
'.:

i

Diad bez jezgre (srZi) je spletena od Zica istog promjera. Oko srediAnjeZice sukano je u prvom
sloju 6 ill u drugome 12, ill joA u treeem 18 Zica.. Sukanje prvog sloja moZe biti desno (tj. nonnalno) ill lijevo. S~anje u.slije~~ slojevima uvijekje suprotno sukanJu u sloJu pOJe toga.

;:"", ,:<

Zice za uZad bez jezgre su od relika nazivne vla\!ne \!vrstoee Rm

= 1570 ili 1770 N/mm2

Zice mogu biti gole ili pocin\!ane.

Uie 1 x 7 (JUS C.H1.060 - 1982); Izvedba Dieta: 1 + 6 Zica DZe se sastoji od sedam Zica od kojih je §est ovijeno oko sredi§nje Zice. PrekidDa sUa Fr rafuoska, FmiD Dajmaoja Nazivoi Duljioska pri DaziVDoj toQ Hca promjer masa uteta Rm 1570 N/mmz Rm = 1770 N/mmz FmiD d FmiD Fr Fr ml kN kN kN mm kN kg/m

-

-

I1 .11 " I

=

0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 14 16

0,00181 0,003 21 0,005 02 0,011 3 0,020 1 0,031 4 0,045 2 0,061 5 0,080 3 0,102 0,126 0,181 0,246 0,321 0,407 0,502 0,723 0,984 1,29

0,342 0,608 0,950 2,14 3,80 5,93 8,55 11,6 15,2 19,2 23,7 34,2 46,5 60,8 76,9 95,0 137 186 243

0,308 0,547 0,855 1,92 3,42 5,34 7,69 10,5 13,7 17,3 21,4 30,8 41,9 54,7 69,2 85,5 123 167 219

0,385 0,685 1,07 2,41 4,28 6,69 9,63 13,1 17,1 21,7 26,8 38,5 52,4 68,5 86,7 107 154 210 274

0,347 0,617 0,963 2,17 3,85 6,02 8,67 11,8 15,4 19,5 24,1 34,7 47,2 61,7 78,0 96,3 139 189 247

'I J I

443

Vie 1 x 19 (JUS C.H1.061 - 1982) U~ se sastojiod 19 (1 + 6 + 12) fica od kojihje oko sredi§njefiee ovijeno u prvom sloju 6 fica, a u drugom 12 fica.
Nazivni promjer u!eta d mm 1, 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fr Duljinska mass m( kg/m 0,004 95 0,011 1 0,019 8 0,031 0 0,044 6 0,060 7 0,079 3 0,124 0,178 0,243 0,317 0,401 0,495 0,599 0,713 0,837 0,971 1,11 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,18 2,40 2,62 2,85 3,10 Rm Fr -kN 0,937 2,11 3,75 5,86 8,43 11,5 15,0 23,4 33,7 45,9 60,0 75,9 93,7 113 135 158 184 211 240 271 304 338 375 413 454 496 540 586

- rabmska, Fmin- oajmanja
pri nazivnoj tYrstoa fica Rm = 1770 N/mm2 Fmin kN 0,825 1,86 3,30 5,15 7,42 10,1 13,2 20,6 29,7 40,4 52,8 66,8 82,5 99,8 119 139 162 186 211 238 267 298 330 364 399 436 475 515 Fr kN 1,06 2,38 4,23 6,61 9,51 12,9 16,9 26,4 38,1 51.8 67,6 85,6 106 128 152 179 207 238 271 305 342 382 423 466 512 559 609 661 Fmin kN 0,930 2,09 3,72 5,81 8,37 11,4 14,9 23,2 33,5 45,6 59,5 75,3 93,0 112 134 157 182 209 238 269 301 336 372 410 450 492 536 581

Prekidna siIa

= 1570 N/mm2

11

444

H1.3 45.24 12.8 23.1-'.1 37.5 51.oajmDja Fr kN pri nazivnoj 00st0a tica Rm = 1570 N/mm2 Rm mm 3 4 5 6 7 Fr kN 8.7 26.062 - 1982) Ufe se sastoji od 37 (1 + 6 + 12 + 18) tica od kojih je oko sred&je ovijeno u prvom sloju 6 tica..83 4.37 2.051 Spojleeza &libzu uiad (JUS C. Fmin kN Prekidna siIa Fmin ..H1.2 80.080 .= FiN 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 . I.1 33.4 51. 300 370 448 533 625 725 832 947 1070 1200 = 1770 x.5 .- -- 5"- .0 39.9 20.1975) - ..5 104 150 204 267 338 417 505 601 705 818 939 1070 1210 1350 !..58 1.01 5. Fr tice Nazivni promjer ufeta d Duljinska masa ml kg/m 0.1 29.1983) Stremenje (JUS C.5 65.25 1.5 116 158 206 261 322 389 463 544 631 724 824 30 1040 9.1968) .044 0 0..122 0.39 16.1980} CelillUl uiad za vitw i slilno (JUS C.H1.31 3.5 133 181 237 . Celitna uiad za izvozne uretlaje u rudarstvu JUS C.03OJOS1AIS5'Q ..H1.. i3..Vie 1 x 37 (JUS C..32 14.1 66. u drugom 12 tica i u treeem 18 5ca.. -' 5:: -.96 2.34 .958 1. 7.078 2 0.176.2 74.8 84. 3:.9 92.240 0.65 6.rabmska.306 .489 0.H4.704 0. 0. &:9'::'lOO I...H1..300/301 1975) V/lee za &libzu uiad (JUS C.40 5.82 3.313 0..3 59.396 0.

089 4 0.7 23.1 28.iitani struk y .16 1.1 46.3 2.29 9.032 2 0. ovijenih oko vlaknaste jezgre. 0.Hl.61 5. v.CeliC!ria uhd s jezgrom (du§om) Utad s jezgrom ima 6 fiC!anihstrukova (u izvedbi kao kOOuZeta bez jezgre. DuIjinska masa Rm NaziVDi promjer llteta d mm 2 Fr - = 1570 Prckidna sUa FmiJI najmanja pri nazivnoj crrstoa tica rafunska.4 97.9 114 148 188 232 280 334 392 454 593 751 927 33. s .06' 2.2 63.1 102 134 169 209 252 300 353 409 534 676 835 Pri reliCioj jczgri su duIjinska masa i prekidna sila nc!to vere.0 70.8 37.129 kg/m 0.9 65.175 - - Fr kN FmiJI kN 2.915 1.604 0.080 . 443 do 445) sukanih oko vlaknene ill C!e1iC!ne jezgre. 88.5 32.5 16.1 .63 5. .1 83.515 0.432 0.88 10.9 58.1982) 446 . 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 0. str.357 0.1 110 128 167 212 261 316 376 442 512 669 847 1050 21.35 5.014 3 Fr kN 3 4 - FmiJI kN 5 6 7 0. - N/mm2 Rm = 1770 N/mm2 m.42 2. moZe biti desno .1 75.7 99. Prema tome da Ii je gomji sloj struka sukan desno ill lijevo moZe me biti sukano krifuo (normalno) iIi istosmjemo.66 4.289 0.070 .8 71.2 52.0572 0.701 0.1982) Izvedba uZeta: 6 strukova po 7 (1 + 6) fica.73 2.0 41.4 115 151 191 235 285 339 397 461 602 762 941 * Obitno uie 8 x 7 (JUSC.229 0. Sukanje fiC!anih strukova (normalno) iIi lijevo.6 58.3 79.Hl.1 84.80 3.41 '14.vlaknena jezgra Uie 6 x 7 (JUS C.72 37.8 52.43 1.4 42.6 47.1 94.

a strukovi su ovijeni oko vlaknaste jezgre.1982) Ub: se sastoji od 6 strukova po 19 (1 + 6 + 12) Dca od kojih je oko sredgnje Dee ovijeno u prvom sloju 6 Dca.8 94.5 81.99 2.70 13.9 - - - 5.90 8.3 76.ispunjeno licoma (JUS C. Ule 6 X 19 .1 54.8 44.1 107 124 162 205 253 306 364 428 496 648 820 1010 1220 1460 1710 1980 4.086 .1982) Ule 8 X 19 .2 58.Hl.38 1.8 110 144 182 224 272 323 379 440 575 727 898 1090 1290 1520 1760 30.886 1.9 39.H1.H1.69 10.ispunjeno licoma (JUS C.419 0.36 10.9 107 139 176 218 263 313 368 426 557 705 870 1050 1250 1470 1710 35.585 0. u drugom 12 Dca.4 56. Nazivni promjer uteta d mm Fr DuljiDska masa ml kglm 0.6 26.678 0.1 48.1982) Ule Seale 6 X 19 (JUS C.H1.5 91.221 0.5 94.1982) Ule Warrington6 X 19 (JUS C.3 91.97 9.Hl.H1.1 15.54 4.48 5.5 51.096 .54 6.6 124 156 193 234 278 326 378 494 625 722 934 1110 1300 1510 .1982) Ule Warrington8 X 19 (JUS C.9 45.0865 0.0554 0.1982) Ule Seale 8 X 19 (JUS C.najmanja pri nazivnoj /!vntoQ tica Rm = 1770 Nfmm2 FmiD kN Fr kN FmiD kN Prekidna sUa = 1570 Nlmm2 Fr kN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 3 0.125 0.170 0.088 .8 22.H1.l00 .67 1.8 78.70 7.0 40.1 67.12 1.8 31.090 .Ule 6 x 19 (JUS C. FmiD.4 65.34 2.346 0.072 .1982) 447 .6 19.2 63.9 80.280 0.498 0.l04 .4 69.031 1 Rm -raamska.7 34.71 3.

9 45.99 2.076 .1982) Vie 6 x 24 + 7 vlaknastihjezgri (JUS C.70 7.2 102 134 169 209 253 301 353 409 534 676 835 1010 1200 1410 1640 1880 2140 35.Hl..678 0..97 9.Hl. mm kN 18.Hl.2 63.125 0.S 46.38 1. Prekidna sUa Fr raeunska.1982) Vie Warrington-Seale6 x 36 (JUS C.419 0.6 33.0 40.5 91. u trecem 18 zica. mm kN - Fr kN 22..Hl.9 12.084 .8 110 144 182 224 272 323 379 440 575 727 898 1090 1290 1520 1760 2020 2300 29.3 56.71 3.2 90. FmiD najmaoja pri oazivnoj evrstOCitica Nazivni promjer ufeta d mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 Duljioska masa Rm - - = 1570 N/mm' Rm = 1770 N/mm' !I .Hl.48 5.8 94.078 .221 0.3 76.54 4.6 78.Hl.l08 .Vie 6 x 37 (JUS C.498 0.7 118 150 185 224 267 313 363 474 600 741 896 1070 1250 1450 1670 1900 * Obitno uie 8 x 37 (JUS C.l06 .Hl.585 0. u drugom 12 lica. a strukovi su ovijeni oko vlaknaste jezgre.1 107 124 162 205 253 306 364 428 496 648 820 1010 1220 1460 1710 1980 2280 2590 F.1982) Vie Seale 6 x 37 (JUS C.0 66.1982) Vie Warrington-Seale8 x 36 (JUS C.1 67.9 80.l02 .Hl.1982) Vze se sastoji od 6 strukova po 37 (1 + 6 + 12 + 18) lica od kojih je oko sredisnje lice ovijeno u prvom sloju 6 lica.S 51.1 75.280 0.54 6.4 42.67 1.4 56.1982) 448 .3 52.8 25.074 .6 37.346 0.34 2.36 10.1982) Vie 6 x 12 + 7 vlaknastihjezgri (JUS C.112 .1982) Vie Warrington-Seale6 x 31 (JUS C.1 88. m) kg/m 0.12 1.886 1.5 142 Fr kN - F.170 0.8 31.2 63.

.

0 Opteretenje dozvoljeno ispitno mm 13 16 18 20 23 mm 36 45 50 56 64 15.8 78.021 .77 1.2 20.1 Lanci za dizala (JUS C.4 63. Lanci za transportere s dugim clancima (JUS C.80 5.80 7.78 0.5) 18 (18.75 2.1978) (kalibrirani) Nazivni promjer d Korak h Sirina l\lanka b mm 42 52 58 65 74 Duljinska masa m. 0.9 16.1978).1978).6 Duljinska masa ml kg/m 0.Lanci za dizala (JUS C.40 1.4 9.H4. Lanci za transportere sa srednje dugim clancima (JUS C.2 21. Dimenzije u zagradama treba izbjegavati.2 47.7 24.2 23.2 49.6 16. 8 Nazivni promjer.4 44.40 5.2 8. * Komadni lanci za opeu upotrebu s kratkim clancima (JUS C.5) 21 (22) 24 27 28 31 36 41 45 50 Sirina l\lanka vanjska unutarnja b maks.H4.031 .6 23.6 27 30.H4.80 4. bn min.H4.00 12.1978).8 12 13.1978) kvalitetni razred: 5. kg/m 3.2 15.54 .030 .0 5 6 6 7.30 . 6.4 8.8 19.1 31.1 61. 450 .25 2.75 7.025 . mm mm 13.6 10. d mm 4 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 9 10 11 13 14 16 18 Korak.05 1.7 16.9 20.4 34 37.07 1.35 0. h mm 12 15 (18.5 30.0221023/024 .6 54.30 9.5 98.H4.70 3.50 0.2 7.4 49.9 39.

0 6 8.66 1.4 jek mm' Dulj.7 0.006 87 - - -5 6 7 8 10 - 26 27 28 29 30 30 32 32 34 35 35 25 25 - - 25 - Dui' kg/m 0.0166 0. vrijede za poluproizvode od aluminija.62 0.63 8.00543 0.00416 0. .766 7.477 201. masa kg/m mm I esjek m.0641 28.0429 19.4 11.00477 0.6.60 11 - 12.vucene ili preiane (JUS C.0 - 0.2 907.0103 0.131 1.848 0. Aluminijske sipke i tice Okrugle sipke i fiee od aluminija i aluminijskih slitina.5 7.00848 0.801 4.9 30 35 - 530.30 5.2 21 346.785 1.4 2.172 78.7 0.9 962.1 1.0 11 12 13 10 8 10 12 23.212 0.03 0. 452) Vrijednosti »al.0 5 5.2 1.65 6.053 0 0.J 1.0339 15.74 4.257 54 55 - 1134 1257 1385 1590 1810 1963 2124.96 6.687 0.00212 0.0217 0.17 2.8 2.030 6 al 51 omjer.142 3.13 7.00305 0.43 1.5 5.75 3.767 2.935 1.06 3.5 113.069 8.9 6.12 1.39 .45 2.613 0.104 0.5 706.0 4 4. aI.543 0.0133 0.63 0.96 10.545 0.2 3.91 2.0 3.0 2 2.1 415.076 3 0.1 227.6 615.27 42 42 45 45 48 48 50 50 45 50 55 40 63.89 5. za od aluminijskih slitina.4 22 380.48 50.29 4.22 1. 51 I mm' II vureno preSano 20 20 20 314.5 23 24 452. a vrijednosti »51.158 7.ALUMINIJSKI POLUPROIZVODl Mase poluproizvoda po jedinici duljine (kg/m) iIi jedinici povrsine (kg/m2) izracunane su sobzirom na prosjecnu gustoeu aluminija od 2700kg/m3.90 0.5 1.8 4.sl I prclano 1 1 1.41 14 15 15 16 17 18 19 - - - 15 132.8 660.539 1.76 0.5 283.C3.305 36 38 38 40 40 - 1018 6.358 153.909 6.55 1. mm vureno al sI al.54 52 52 53 95.5 2.0 9.2 2.6 1.030/031/130!131 .18 .0191 0.9 804.1963) Promjer.621 11.042 9.416 176.1 56 57 58 58 60 60 65 65 70 70 75 75 55 60 65 70 15 2463 2642 2827 3318 3848 4418 2552 0.0260 0.5 3. (Nastavak na sir.73 2206 2290 5.89 J - poluproizvode .3.57 0.27 38. 451 .03 1.0 254.9 0.136 0.8 3. 2376 2.78 1.33 490.34 0.9 572.011 3.

219 0.6 84.25 36 0. masa kg/m 61.3 30.2 25.2 5625 15.31 4.529 0.3 38.173 35 40 15 16 .8 210 120 - - - 130 140 150 160 120 13273 15394 41.132 0.4 4900 13.sl IPre§ano 22 22 484 24 576 Dolj.1 21.32 40 - - 65 70 75 - 7!} 80 100 120 150 0.3 10000 27.17 9.97 2.08 0.31 1. Vidi opasku na Sir.C3.sl 80 90 95 100 Dulj. masa kg/m 25 - - 25 27 - 28 30 30 32 - 625 729 784 1.780 0. masa kg/m 13..0243 0. 452 Vidi opasku na sir.327 0.389 45 50 55 60 - - 50 60 1024 1225 1600 2.S 35.8 2025 2500 3025 3600 5.sl vureno prebno Presjek I - 80 90 - 80 90 7088 11310 7854 9503 5027 6362 - - 100 110 100 110 19.0817 0. vucene ili preiane (nastavak) - Promjer* mm Presjek mm' vureno al 51 I pre§ano al.2 6400 17.7 54.0432 0.17 18 .sl 2 4 5 -6 3 4 4 5 4.14 - -6 -8 9 16 20.0675 0.25 25 30.S .2 mm al Promjer* 51 al.69 30 900 1.12 2.6 47.72 .43 j 49 81 100 121 144 64 0.6 17.56 1.691 0.608 0. 451! .47 6.8 17672 20 106 - 220 230 240 250 34 636 45 239 49 087 38013 103 41548 112 122 133 93.9 60. 451! i lice od aluminija i aluminijskih (JUS C.0108 slitina.273 0. masa kg/m 0.3 68.7 76.7 - I 170 180 190 200 mm' 22 698 25 447 28 353 31416 Dolj.034{035{134{135 Dolj.76 3.0547 0.097 2 Debljina* mm Presjek mm' vureno al 51 al.5 5.Okrugle Iipke i lice od aluminija i aluminijskih slitina.5 6 7 7 8 8 9 '10 10 -11 12 12 .75 8.975 1.19 20 - 15 - 10 - - 20 196 225 256 289 324 361 400 0.8'75 - - 14400 22 500 4225 11. 1963) vucene ili preiane Kvadratne Iipke Debljina* mm Presjek mm' vureno al 51 I pre§ano al.

054 0.13 0.85 7.kI 10 15 20 12 18 I 0. poluproizvode od aluminijskih slitina.1963) Presjek I mm Otvor al 51 aI.70 1. a vrijednosti »51«za .081 0.) .55 2.3 280.54 21.18 0.027 0.6 346. pres.6 312.458 0.526 - 41 41 42 45 46 46 50 50 55 - 40 - 1250 1384 1456 3.I 541.39 2.676 0.03 42. masa kg/m mm !.041 0.065 0.058 5 0.46 1. vureno klju.150 33 35 38 886.83 2.5 4.20 31. al. masa kg/m mm vueno klju.C3.15 86..42 36.794 10.086 453 (Nastavak na Sir.8 943.5 4 4 4.5 3.07 17 18 17 - - 20 19 19 20 22 22 24 24 - - Vrijednosti »al« vrijede za poluproizvode od aluminija.10 5.036j037jI36j131 . .8 0.3 631.047 3 0.283 0.2 498.234 0.043 0.sl 25 25 27 27 28 Presjek I 0.5 5.86 17. Otvor al 51 pres. 250.86 3.35 60 - .0 419.844 1.5 6 8 26.irinaXIdebljinaI p vuceno prdano 5X2 mm 5x3 5x4 6X2 6X3 - - .200j201 .049 6X4 6x5 8X2 8X3 8x4 - I I - 24 30 16 24 32 0.61 13. vucene ili prelane (JUS C.934 1. vucene ifi presane (JUS C.394 0.8 124.0210 0.95 5.0707 0.42 11. masa kg/m 1.065 0.4 DuIj.93 50 1527 1753 1833 2165 2620 4.0 1060 I 122 2.70 52. 51 II 3 3 3.12 4. 454 i 455. DuIj.44 55..0374 0. masa kg/m !.7 146.9 779.1963) res)e mml DuIj.115 0.7 194.74 3.73 4.43 36 36 - 9 9 10 10 11 11 10 - 12 12 13 14 14 - 15 70.irina X debljina vuceno preno resJC l pmm k .96 23.46 80 100 120 150 I 8660 12 470 19481 5542 14.Sesterokutne Iipke i lice od aluminija i aluminijskih slitina.38 3.4 169.0286 0.750 0.65 I DuIj.C3.3 678.337 0.032 0.8 0.084 2 - I - 30 32 30 32 30 mm' .60 I Plosnate sipke i lice od aluminija i aluminijskih slitina.189 0.5 5 6 7 8 5 6 7 8 - I mm' 7.- - 60 70 3118 4243 8.60 104.

972 1.130 0.270 0.405 0..065 0.648 0.259 0.432 0.16 - 30x 30x 30X 30X 30x 4 5 6 8 10 30X 30X 30X 30X 5 6 8 10 16X 5 16X 6 16X 8 16X 10 48 64 80 96 128 160 192 40 60 80 100 120 160 200 240 320 0.Plosnate sipke i lice od aluminija i aluminijskih (nastavak) Sirina X debljina mm vuceno preano 8X 5 8X 5 Pres jek nim2 40 Dulj.62 2.30 1.810 1.130 0.194 0.216 0.10 50X 12 50 X 16 454 .810 1.086 4 5 25x 5 6 25X 6 8 25X 8 25x 10 25X 10 25X 12 25 X 12 25 X 16 25 ><'16 25 X 20 25x 25X 25X 25 X 25 X 3 - 0.216 0.864 30 X 12 30 X 16 30 X 20 40X 5 40X 6 40X 8 40X 10 40x 12 40X 16 40X20 40x25 40x 30 30X25 30x 12 30 X 16 30 X 20 - - 40x 5 40X 6 40X 8 40X 10 40x 12 40X 16 40X20 40X25 20x 20X 5 6 - - 20x 8 20XI0 20X 12 - 50X 50 X 50X 50x 50 X 6 8 10 12 16 50X 5 50 X 6 50X 8 50 ><.648 0.324 0. masa kg/m 0.03 0.324 0.518 0.162 0.08 1.432 0.135 0. masa kg/m 8x 6 8x 6 10X 2 10x 3 IOx 4 10X 10x 10x 12x 12x 12X 12X 12X 12X 12X 16x 16X 16x 16X 16x 16x 16X 16X 20X 20x 20X 20x 20X 20X 20 X 20X 20X - 10x 10x IOX 12x 12x 12X 5 6 8 - 5 6 8 2 3 4 5 6 8 10 2 3 4 5 6 8 10 12 2 3 4 5 6 8 10 12 16 5 6 8 48 20 30 40 50 60 80 24 36 48 60 72 96 120 32 0.216 0.108 0.324 0.081 0.270 0.130 0.16 2.108 0.35 0.338 0.202 0.08 1.540 6.864 1.097 0.73 2.35 1.08 1.259 0.405 0.675 0.486 0. vucene i presane Sirina X debljina mm vuceno preano Presjek 75 lOO 125 150 200 250 300 400 500 120 150 180 240 300 360 480 600 750 200 240 320 400 480 640 800 1000 1200 250 300 400 500 600 800 mm2 I Dulj.162 0.24 0.108 slitina.173 0.540 0.346 0.540 0.675 0.810 0.70 3.62 2.054 0.30 1.648 0.162 0.

58 19.40 125 X 20 125 X 20 2500 6.73 2. mm mm2 vueeno I prno !iirinaXdebljina I PresjekI 50X20 50X20 1000 50 X'25 50 X 25 1250 50 X 30 50x30 1500 50X40 2000 360 60X 6 60X 8 60X 8 480 60XIO 60XIO 600 60 X 12 60X 12 720 60xI6 60x 16 960 60 X 20 60X20 1200 - I - 3.10 10.24 4.44 5.32 5.80 13.64 80 X 50 100 X 10 100 X 12 100X 12 100 X 16 100 X 16 100 X 20 100 X 20 IOOx25.59 masa kWm DoIj.15 14.24 4.48 1.20 21.32 160 X 20 160 X 25 160 X 30 160X40 80X25 80 X 30 80 40 80 X 25 80x30 80X40 2000 2400 3200 5.80 12.94 125 X 60 7500 20.64 10.87 1.38 125 X 12 1500 4.75 - 160X 16 160X20 160 X 25 160 X 30 160X4O 160X50 160 X 60 180X 10 2560 3200 4000 4800 6400 8000 9600 1800 6.70 3.72 12.64 10.18 60X4O 80X 10 80X 12 80x 16 80X20 60X40 80X 8 80X 10 80X 12 80X 16 80x20 2400 640 800 960 1280 1600 6.28 21.50 125 X 50 6250 16.05 4.972 125 X 25 125 X 25 3125 1.60 455 .44 0.70 3.25 2.48 200 X 16 200 X 20 I 200 X 25 200 X 30 1200X4O 3200 4000 5000 6000 8000 8.32 5.50 16.45 4. 125X 10 1250 2.83 7.60 25.13 1.86 180X 12 180X 16 2160 2880 5.30 125 X 30 125 X 30 3750 10.78 100X30 100X40 100 X 30 100 X 40 100 X 50 100 X 60 3000 4000 5000 6000 8.40 6. 100 X 25 4000 1000 1200 1600 2000 2500 10.80 2.86 60 X 25 60X30 60x25 60 X 30 1500 1800 - 160x 10 160 X 12 1600 1920 4.91 8.05 4. vucene i preSane (nastavak) !iirina X debljina mm mm2 masa kWm vueeno preano Presjek I DoIj.96 17.40 6.38 3.40 6.75 8.48 8. 180 X 20 180 X 25 180 X 30 180 X 40 200 X 10 200 X 12 3600 4500 5400 7200 2000 2400 9.80 13.40 5.05 125X 16 125X 16 2000 5.P/OS1Ulte Iipke i lice od a/uminija i a/uminijskih slitina.59 3.92 4.50 16.62 125 X 40 125 X 40 5000 13.16 2.20 - .

3725 10.5 2 10 I 12 12 1.394 Sirina noge mm 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 V.216 0.324 12 140 0. masa kg/m DuIj.51 1229 3.8 70.189 8 80 0.18 1920 5.8 95.0745 60 5 60 6 0.6 78 98 145 64 80 98 121 118 146 0.204 .5 20 2 20 2.2 28.264 0.1532 6 80 0.785 2.8 96.264 0.423 0.5 30 3 4 30 I Pres' k 19.2 27. masa J2 mm Pres'ek I kg/m 156.634 4 311 0.0 387 1.5 159 0.78 3245 8.53 2885 7.1963) Sirina v.828 307.27 krakova Ijina DuljinaII Debmm mm I 10 10 1.2 36.261 12 125 0. preiani (JUS C.296 580 1.6 2 2 2.207 lOO 8 0.099 3 50 4 5 50 0. preiani (JUS C.318 0.0 172.. Ijina eSJ~ masa mm mm \ kg/m 3 175 0.256 10 lOO 0.76 3763 10.6 43.8 23.1165 0. k DuIj.466 140 14 0.0626 0.202 .565 691 1.328 0. I ISlDa mm 30 45 45 25 25 40 40 50 50 50 I DebPr .0761 0. resJ~ mm I noge I ISlDa Ijina mm I mm I mm masa kg/m 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 I 456 1.5 2 15 15 2.055 5 485 1.L Aluminijski proflli I Jednakokracni kutni pro/iIi od aluminija i aluminijskih slitina.429 3 190 0.5 62.8 227.C3.173 0.472 3 220 0.0 112.6 2 2 3 1.18 2420 6.8 120.06 4915 13.0 76.2 15 1.86 931 2.310 ' I .15 .-.5 20 3 25 2 25 2.169 0.612 160 12 16 160 DuIj.8 0.0518 40 4 0.1963) m krakova IJlDa mm Duljina I mm b-I 40 2 0.0 I Profili T od aluminija i aluminijskih slitina.391 0.594 4 291 0.304 125 10 0.32 1549 4.5 2 2.513 3 235 0.2 56.796 4 391 1. _ 20 20 30 30 16 16 25 25 30 30 DebI p .045 480 1.839 3 295 0.212 0.C3. k DuIj.

329 50 2 138 0.38 6.335 1.19 9. PresJek 2 noge mm IJma mm I v' . II I .44 100 200 5 660 1.- .203 .kg/m 4 693 1.372 .Proftli T od aluminija i aluminijskih slirina. 100 80 2.71 140 140 2.416 .772 125 4 455 1. masa Ijina* Presjek mm mm2 .41 Proftli [ od aluminija i a(uminijskih slir/na.08 6 1653 4.30 12(10) 4219 11.35 160 100 160 100 4.27 8.055 125 125 1.05 250 I I Sirina DebI Dulj.77 13..53 16(12) 5921 15.05 140 140 2.648 140 3 316 0.39 16(12) 6121 16. * Vrijednosti u zagradama vrijede za debljinu noge.6 87. 60 40 4 391 40 485 60 5 60 5 60 585 6 699 60 60 80 50 5 635 50 759 80 6 80 80 6 939 1242 80 80 8 8 1562 100 100 10 100 1941 125 80 8 1602 100 I I J.5 240 0.59 6 1143 3.64 10 3041 8.1 0.22 8. preIani (nastavak) i.581 125 80 3 286 0.52 11.78 125 200 4 615 1. 457 .21 8 2778 7.88 8 2458 6. Presjek J. noge mm mm \ mm kg/m 80 50 1.59 7. 1991 2441 2915 2241 2675 3275 3804 3035 3524 4364 4969 m kg/m Dulj 5.15 I I 1 ~Il 11 n. preIani (JUS C.64 10 3041 8.23 160 160 5..60 100 4 455 1. 100 50 2 154 0. mm Sirina Deb-Imm . Visina IJma 2 masa mm .21 8 2458 6.87 90 140 140 90 1.05 7.87 6.58 1.310 125 125 125 1. Isma .47 8 2178 5.5 215 0.99 16(12) 6721 18.228 160 160 100 5 560 1.235 80 50 2 122 0.53 3.1963) Dui ' 11 Vlsma mm noge mm 25 16 32 16 32 20 40 20 40 25 40 30 40 40 50 25 50 30 50 40 60 30 60 30 60 40 60 40 80 40 80 40 I " Sirina I Deb.C3.87 5 860 2.228 140 90 90 2.66 250 100 125 5 760 2.33 Ijina mm Deb-/ 10 10 12 10 12 12 14 12 14 14 16 resJ Pmm kl .853 160 80 80 4 495 1.84 10.51 4 535 1.50 10 3441 9. masa noge Isma mm mm I kg/m Sirina I V" Dui' 80 1.32 5 960 2.24 160 160 4.

35 701 1.74 1668 4.72 8. resJe noge IJma mm2 mm I Deb-Ip mm I Sirina .051 /151 .050/J50 -. kI 80 8 2205 6 2208 125 125 8 2925 8 2485 90 3083 90 10 8 3285 140 140 10 4083 100 8 2805 100 10 3483 3765 160 8 160 10 4683 125 125 200 200 160 160 250 250 I 10 12 10 12 12 16 12 16 4383 5231 5883 7031 6671 8820 8831 11700 .17 12.245 319 0.0 32. HIadno valjoni lim od aluminija i aluminijskih slitino (JUS C.C3.2 21.33 8.89 871 2.019 .185 721 1.16 1471 3.2 0.5 81.57 9.947 541 1.46 621 1.238 117 0.80 23.473 218 0.C4.0 67..6 2 2 2.95 5.1963) 15ma mm 125 125 125 140 140 140 140 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 250 .5 16.316 135 0.C4.68 871 2.:r I Pro/ili I od aluminija i aluminijskih slitina.86 11. presani (JUS C. * Hladna valjane trake od aluminija i aluminijskih slitino (J US C.861 439 1. masa kg/m2 10.1963).5 54.6 1. 458 .64 11.588 461 1.364 175 0.1963) Sirina mm Debljina 4 5 6 8 10 12 Duljine: I mm do do do do do do 2 500 2500 3 000 3 000 3 000 3 000 I PloIt.90 6.90 18.97 1758 4.50 V" Toplo valjani Urn od aluminija i aluminijskih slitina (JUS C.85 14.42 10.4 mm Debljina 15 20 25 30 40 I Sirina mm do do do do do 3 000 3 000 I 000 I 000 1 000 PloIt.0 108 do 10000 mm.96 7.8 13.35 941 2.54 1171 3.02 7. masa kg/m Dulj 5.J963).60 15ma mm noge mm V" Sirina 16 25 25 25 30 20 30 30 40 40 50 50 50 60 60 60 80 80 80 80 100 100 125 25 40 30 50 50 40 50 60 50 50 80 80 100 100 80 I r' esJe J.12 15.98 18. masa kg/m2 40. ma mm2 masa mm kg/m Deb-IPr .5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 88.6 27.205 .84 31. k lour 1.C4.01 23.

49 113.413 0.49 60.022 0.15 34.50.2 1.80.72 52.80.390 0.87 92.10 0.8 I I 16 1.80.97 0.92 23.090 0.80.5 5 0.6 2 2 2.3 351.371 0.626 0.40 89.250 0.103 0.32 1. .21.076 0.305 0..242 0. §E Okruglc cijcvi od aluminija i aluminijskih slitina.2 1.238 106.15 1. Q.80.82 74.069 32.0 0.2 1.6 2 2 0.8 1 I 1.5 176.39 116.5 - 18.2 1.63 (Nastavak .560 0.136 0.2 1.38 0.50. 51 S .61.21.1 603.6 144. 87.2 1.4 78.83 24.55 12.1 490.2 1.52.63 0.str.5 3 3 4 4 - - 59.46 40.130 0.vueeno pno mm2 masa "C'.690.52.062 0. 6.21. vucene i prelane (JUS C.61.5 0.5 3 12 '-- 0.80 72.8 -I I 0.1 152.076 0.433 0. 51 al 51 ai.2 38.7 273.509 0. 460 i 461.7 207.6 0.195 - 5 6 8 5 6 8 424.8 8 I I 1.6 2 2 2.22 50.21.5 4 0.8 188.50.170 10 1.015 0.61.21.141 0.50.5 3 3 0.28 62.61.059 25.5 231.049 0.5- - -- 5.49 8.9 30.034 0.6 2 2 2.093 0.41 97.26 0.191 0.8 I I 1.12 55.6 2 2.04 .086 14.21.57 11.27 33.8 I I 1.314 0.18 42.2 1.80.161 70.42 7.64 0. a vrijednosti »sl« za cijevi od aluminijskih slitina.61.9.8 I I 1.212 0.50.164 0.950 "-- - 22.6 2 2 0.1966) 0.80.066 1.52. E Dcbljina stiDcbljina stijcnkc" mm Presjck Dulj.127 0.vueeno po kg/m "'= kg/m al 51 ai.318 0.06 28..8 I I 1.040 25 0.61.50.80.0 mm2 masa 'C'.-I 0.5 3 3 0.025 0. .80.083 48.032 0.4 160..114 0.2 1.50.204 0.35 0. E jcnkc" mm Prcsjck Dulj.1 137.049 - 0.>E .78 18.5 3 4 I I I I I - Uzcti su U obzir samo promjeri standardnih brojeva osnovnog reda RIO. Vrijednosti »al« vrijede za cijevi od a1uminija.20 47.6 2 2.12 28.27 0.52.C5.029 0.21.01 0.477 0.738 0.) 459 .151 0.286 38.17 0..6 2 2 2.61.72 117.07 10.104 0.8 .030j03Ij130jl3l .019 20 0.263 0.2 1.110 32 0.

64 1.89 5.266 122.74 4.61.20 100 5 5 6 6 1.833 383.2 565.5 3 3 4 5 233.6 2 2 - 6 8 10 1074 1382 -1665 394.94 1.96 2.3 0.8 727.'"e Debljina stiee Dulj.6 2 2.00 2.9 804.645 - 63 - 6 8 - 10 1.3 475.24 -2.497 2.6 640.8- 1 I 1.5 2..56 8 8 1.1 -1150 4 4 1521 5 5 1885 6 6 2243 8 8 1010 122941 3613 4260 12.3 301.6 1.63 3.629 308.26 4.76 11.4 8 1055 1.657 3 3 0.73 -4.90 3. 459.395 193.01 1.0 0.1 5 706.5 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 1 1.21.73 2.6 2.31 1..28 1.06 7.85 3 3 4 4 125 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 490. .-3318 8.0 0.5 741.91 10 10 2. e Q.2 4 4 1206 5 5 1492 6 6 1772 8 8 .2 911.2 1.0 masa kg/m 'c"'co: vueeno I al 51 IPreSjekl Dulj. 460 .2 1.5 3 4 5 6 8 294. al 51 mm g/ro jenke" pres.6 0..53 2.1 608.61.46 - 4 5 4 5 .9 243.11 4.416 2 2 0.66 2.96 5.2 1.06 40 I 2.3 0.9 183.04 1.6 2 2 63 - -10 0.07 2.1 5 5 1178 6 6 1385 8 8 1810 1010 2199 -615.2312 1010 2827 - I 2.5 1. mm2 asa >- 98.78 6.7 0.9 0.6 549.50 1.22 1.47 3.6 2 2 2 - .2 1.9 452.52.24 7. Vidi primjedbe na sir.5 3 4 5 6 8 -.0 4 578.521 238. mm2 'c"'co: al 51 al 51 0.03 4.18 3.48 1.795 0.5 0.7 348. vucene i preSane (nastavak) .331 146. >- 'e Debljina stiE jenke" mm Presjek Q.17 80 2.09 6.58 3.5 3 4 5 1 1.6 2 I 2.11 1.5 373.7 4 955.8 -765.8 -914.68 0.Okrugle eijevi od aluminija i a!uminijskih slitina.1 3 444.5 3 4 5 6 8 50 - 153.- 2.814 4 4 1.2 1.5 3 4 5 2.94 9.52.1 2.0 vueeno preS.9 6 829.942 1.

12 0. .19..slitine ]4 ]8 22 28 30 36 38 45 56 70 90 110 140 180 220 0. ...5. > 1480 4. ]. .5. ]2 5. 51 alsl prcl.4 ]6. 8 2..5 0....5. koje imaju promjere standardnih brojeva osnovnih redova R 20 i R 40 Vanjski promjer mm R 20 R40 6 Debljine stijenke mm aluminijvune alum.6.. ]2 4. 6 1.8.1 ]0.84 3820 10.10 5. . 6 1.... 8 2.0 16.6. 8 5. 3 1..2...3 4712 12..8. .8. 8 5. 8 2.. .12 5. 51 pre.. .. 3 0. 8 5.6..5.... S Ss e Debljinasrimm ai.8..... 10 4.... 8 3..4 12.1 ... 2 0.87 13.2. ..slitine I preMne aluminij I alum.65 3063 8.2. 3 0... vucene i prelane Debljina stijenke" mm vueeno I ai. 8 0. jenke" o 0c-... 3 0.1. 2.... 8 4... 8 2.....8..29 2425 6. 4 5J.5. masa 6' mm2 kg/m '2'.3 0......5...5.... a1 51 vueenoI > 3456160 8- -4 4 5 5 6 6 8 8 1010 ]24 4 5 5 200 10 12 - ..8 .. 4 0.Okrugle cijevi od aluminija i aluminijskih (nastavak) .2 0.. 8 3.: 6 2. . 8 2. 4 1.2. 2 0..... 8 3. .2... 66 6 8 8 81010 10 12 1256810 12 5 5 6 6 8 8 ]010 12- Presjek Dulj... 5 1.55 200 2903 7.4 24. 12 4. .8 1.6. 459! . 2....6 0.2 Vidi primjedbe * Okrugle cijevi od aluminija i aluminijsk(h s/itina.. s/itina. ]2 4.8 .10 461 - - 1.8 .. . 8 1.8 .. 8 5..... 10 4..4 20. 8 5..2.8. 45- 's S Presjek Dulj.7 5580 15..1 250 2463 6.5 ..2 0... 8 - - iii .. masa mm2 kg/m 3657 4824 5969 7087 3849 4599 6082 7540 8972 9...12 - - 1.5 0. 5 ].00 1960 5... ...27 na sir. 3 1.10 3...

.1 25.7 1. masa 'kg/m2 5. . masa kg/m2 1.POLUPROIZVODI Okrugle Iipke.2 2.5 5 5.0 0.96 3.80 0..0629 0.00252 0. . 200 mm Limovi.0 42.26 2. ~irina: 4 . duljina: 20000 mm.0856 0.06 11.75 7.30 3.79 2.1972) debljina: 2.2 1.295 0.01 1. 60 mm Plosnate Iipke.8 3 3.53 2.D4.2 27.8 1.6 0.0226 0.520 -1972) Debljina mm 2.45 5.0 0.20 2.0279 0.447 0.566 0.D3.141 0.VU (I':.0548 0. Tanki limovi.D4.211 0. .342 0.25 3.11 2. 40 mm.30 10.8 38. masa kg/m 3.D3.0 1.79 Promjer mm 22 25 28 32 36 40 45 50 56 60 63 70 75 80 Dulj.1972) otvor klju~: 3.5 0. .23 ' .1 12.40 4.5 1.1972) Plot. Iim i iiea C.5 1. .0137 0.60 I .527 .8 2.00447 0.70 0. .48 7.0437 0.7 Kvadratne Iipke.0175 0.7 34.D3:520 - 1982) Promjer mm 0.90 0.0101 0.112 Promjer mm 4.6 1. masa kg/m2 16.91 6.5 21.5 2.16 9.00175 0.846 1.80 4.5 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 Dulj.0 1.525 .1 0..5 4 Dulj.60 mm Sesterokutne Iipke.1 17.89 2.50 1 SI 0. .0 0. masa kg/m 0.5 0. ? Debljina mm Plot.9 25. masa kg/m 0. vutene (JUS C.38 4.4 1.45 9.5 6 6.252 0.u Sirina: 1000 mm. . hladno valjani (JUS C. .175 0.0338 0.5 0.00699 0.4 29.37 5. .2 0.37 1. vutene OD BAKRA I'BAKRENIH Babene (JUS SLITINA Sipke. vutene (JUS C.0 2.0 1.521 .2 39.523 .D3.1982) debljina: 2 . hlildno valjani (JUS C.6 34.3 44.38 3.3 462 .9 21. Debljina mm Plot.699 0. vutene (JUS C.35 4.60 8.2 14.

07 0.7 54.5 4.14 0.437 0.044 7 0.330 0.0 5.masa Okrugla 0.0 5.47 5.16 0.90 1.05 0.0 4.0 3.179 0.25 0.50 0.12 0.2 1.75 2.4 123 156 193 233 0.0 6.0 3.5 4.0 2.36 I mm Debljina I kglkm Dulj.4 1.99 10.5 6 7 8 9 10 11 277 378 493 624 771 933 12 13 14 17 1120 1303 1510 2238 463 .5 7.7 17.70 0.0 3.0 33.101 0.18 0.2 1.10 0.6 112 142 175 211 252 295 342 447 566 699 846 1010 1370 1790 2265 11" 6 7 8 9 10 11 320 436 570 721 890 1077 12 13 14 16 17 1282 1504 1744 2278 2572 Sesterokutna 3.5 2.D6.masa I I 0.629 0.28 0.548 0.40 Kvadratna 3.0 4.8 62.002 8 0.226 0.02 0.0 8 9 10 11 12 14 16 18 85.1 13.9 22.906 1.1 109 142 180 222 269 zica 69.Zica.8 2.66 6.017 5 0.80 0.6 28.2 2.60 0.520 - 1972) 1 mm Debljina kglkm Dulj.5 5. vucena (JUS C.9 71.280 0.22 0.5 4.5 6.5 5.068 9 0.8 43.137 0.034 2 0.0 4.6 3.52 3.42 1.42 4.06 0.025 I 0.56 0.8 3.6 1.12 zica 80.30 0.0 5.20 0.5 5.056 6 0.08 0.19 2.09 0.masa mm kglkm Debljina I Dulj.45 0.4 94.0 1.5 zica 0.

10 3.81 I.0 4.26 1.70 2.95 2.11 0.07 0.17 5.99 1.82 1.68 1.94 3.78 0.57 1.36 0.16 0.61 0.05 0.Konstrukcija uzeta Bakrena uZad (za elektricne yodice) I Vanjski Ukupni promjer presjek promjer broj iica uzeta kg/km zica x Bee mm mm mm' I Dulj.75 0.53 debljini stijenke (mm) 3.79 2.25 4.53 1.75 0.36 0.19 0.31 0.19 0.43 1.61 2.00 10.62 2.C) O/km I.10 0.D5.500-1972.13 0.03 2.50 14.09 0.68 2.27 2.5 45 - - 1.40 1.36 - 1.09 1.92 - I 1.86 - 1.- 0.89 5.50 9.92 2.85 2.715 0.22 1.70 1.28 1.08 0.35 2.48 - 4.masa x x x x x x x x 1.95 1.37 3.09 0.08 0.5 2.12 0.44 0.40 2.48 2.20 1.80 - 3.11 0.59 - 0.77 5.12 2.50 16 25 35 50 70 95 120 150 143 222 311 443 620 844 1064 1340 Omski otpor (20 . 501-1973) Vanjski promjer mm 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 Duljinska masa cijevi (kg/m)I 0.08 1.94 .06 0.57 0.1 2.25 0.26 0.67 0.52 0.68 2.15 1.8 2.Vidiprimjedbu str.15 0.15 0.25 5.01 - - .27 0.59 0.50 0.10 6.51 0.13 0.00 16.29 4.01 42 44.89 1. 465! na 464 .0 5.68 2.03 1.24 I - 0.45 0.32 0.17 0.57 1.23 1.50 12.28 0.56 0.5 2.29 1.10 2.42 0.94 1.12 1.39 0.73 0.17 0.40 24 25 28 I - - pri 1.30 7.31 036 0.14 0.53 1.24 2.80 - 0.0 0.52 3.22 0.48 0. Bakrene cijevi.57 2.94 2.78 1.19 0.52 I 48 50 - - - - 4.64 0.0 2.27 3.20 0. yucene (JUS C. 2.50 0.12 7 7 7 7 19 19 19 (19 + 18) I I .67 0.87 0.59 6.22 0.0 0.0 1.5 3. 3.30 0.10.78 0.20 0.85 30 32 35 38 40 0.97 - 3.76 2.24 0.91 3.32 .36 0.45 1.ll 0.87 0.26 2.69 0.5 2.ll 1.

Bakrene Vanjski

cijevi,

vucene

(nastavak)

Duljinska masa cijevi (kg/m)"
I

promjer mm 54 55

1,5 2,20

2,0 2,91

pri debljini stijenke (mm) 3,0 2,5 4,0

5,0

56 57 58 60

-

-

-

3,67

-

4,45

5,93 6,04
6,26

65 66 70 74 75 76 80 84 85 86 89 100 105 106 108 114 120 130 133 150

64

2,62

-

3,24 3,47

-

-

3,80
4,03

-

4,02 4,37 4,72 5,07 5,14
5,42

3,81

4,53

-

7,27 7,41
7,69

4,78

5,28

-

8,05 8,50

9,09 9,93 10,5

6,12

4,59

-

-

-

4,64

5,48 -

-

5,77 6,05
7.16

-

6,96 7,21 8,14

9,51

11,7

-

-

-

8,64 8,81 9,31

8,21

159

-

170 .190 194

-

200
219 267 273 324 368 419

-

-

-

-

-

11,6 12,3

14,4

-

-

-

10,9

-

-

-

-

-

-

-

14,4

16,1 17,5

17,3
18,6

-

20.3 21,5 25,9 27,3
23,1

21,2

-

24,0 29,4 30,1 40,7
46,4

35,8

" Standardizirane su one cijevi, za koje je u tablici navedena duljinska masa. 31 - Slrojarski prirufnik 465

Cijevi od bakrenih slitina, vUCene (JUS C.D5.520 Vanjski promjer mm 4 1972, 522 1973)

Duljinska masa cijevi (kg/m)" 0,50 0,05 0,75 0,07 1,0 pri debljini slijenke (mm) 1,5 2,5 3,0 2,0 4,0 5,0

5 6
7

0,08

0,06 0,08

-

0,09 0,11

-

0,11 0,14
0,17

0,27

0,34

0,52
0,66

8
9

0,10 0,13
0,16

0,15 0,19
0,24

0,20
0,22 0,31

-

-

-

-

-

-

-

10
12

0,25 0,36
0,39 0,42

0,36
0,44

0,45
0,56

0,59
0,75

-

0,89

14
15 16 20 22

0,19
0,20 0,22

0,28
0,30 0,32

0,52
0,57 0,61

0,67
0,73 0,78

0,80
0,87 0,94

0,92
1,01 1,09 1,26 1,43

1,12
1,23 1,34 1,57 1,79

- i -

,

18 25
28 30 32 35 38

0,24
0,27

0,36
0,40

0,48
0,53

0,69
0,78

0,89
1,01

-

-

0,45
0,51

0,59
0,67 0,75 0,81

0,86
0,99 1,11 1,20

1,12
1,29 1,45 1,57 1,85 2,01

1,22 1,57 1,78 1,92

1,82 2,10

1,59
1,85 2,10 2,26

2,01
2,35 2,68 2,91

2,38

-

-

2,80 3,22 3,50

0,87
0,95 1,03

1,28
1,40 1,53

1,68

-

-

-

-

2,27 2,48

2,68 2,94

3,47 3,80

4,19 4,61

42
44,5 45

40

-

1,09 1,15

48
50 55 57 58 60 64 65 66 70

56

-

-

-

1,61 1,70 1,80 1,82 1,95
2,03

2,12 2,24 2,38 2,40 2,57
2,68

2,62 2,76 2,94 2,97

3,32

3,10 3,27 3,48 3,52

4,03

-

4,89

4,92 5,14

-

-

1,37

-

-

-

3,94

3,67

-

4,36
4,45

-

6,29

6,99

-

2,33
2,45

3,08
3,24 3,47

-

-

-

-

-

4,02 4,37

3,81

4,53

-

-

-

2,87

3,80

-

4,78 -

6,04 6,26

-

-

-

I

7,69

4,72

5,28 5,62

7,38

9,09

" Vidi primjedbu na sir. 467! 466

Cijevi od bakrenih s/itina. vucene (nastavak) Vanjski Duljinska masa cijevi (kg/m)O
I

promjer mm 75 76 80 85 86 89 100 104 105 106 108 114 120 125 130 133 150 159 160 168 170 190 194 200 219 267 273 324

4,14 4,64

2,0

2,5

pri debljini stijenke (mm) 3,0 4,0 5,0 6,12 6,46

6,0

-

5,07 5,14 5,42 5,77 6,05 7,16

4,87 5,48 5,70

-

-

-

8,50

-

10,5 11,2 13,3

6,96 7,21 8,14 8,64 8,81 9,31

10,7

7,31 7,79
8,21 8,56

11,6

-

-

-

-

-

13,5 14,4

-

9,12

-

10,9

-

-

10,9 11,6

13,1 13,8

-

-

-

13,4 -

-

17,3 17,5 18,3

16,1 16,8 17,5 17,9 20,3 21,S 23,1 25,9

-

16,0 18,1 22,1 22,6

-

-

368 419

-

-

-

-

-

21,9 24,0 29,4 30,1 35,8 40,7 46,4

27,3 29,9 36,6 37,S 44,6 50,7 57,9

53,3 60,7 69,3

!I

11

° Standardizirane su one cijevi la koje je u tablici navedena duljiDska masa. - Masa je prorafunana la gusto6J od 8900 kg/m'. Pri gustoCi slitine (J kg/m' valja vrijednosti tablice pomnoHti s faktorom (118900.

I

I

Cijevi za kondenzatore

i izmjenjivace

topline

- JUS

C.DS.S21

- 1981.

467

POLUPROIZVODI

OD MJEDI, CINKA I OLOV A

MJedui poluproizvodi

Mjedne !ipke, istiskane Okrugle ~ipke (JUS C.D3.522 - 1982) Plosnate ~ipke (JUS C.D3.524 1956) Kvadratne ~ipke (JUS C.D3.526 - 1956) Sesterokutne ~ipke (JUS C.D3.528 - 1956)

-

Mjedeni kutni profili jedTUlkokratni,pre~ani (JUS C.D3.529 - 1956) duljine krakova 10 x 10... 60 x 60 mm raznokratni, pre~ani (JUS C.D3.530/531 - 1956) duljine krakova 10 x 20...25 x 50, 15 x 20... 30x45 nllD Mjedena zica (okrugla) prdana (JUS C.D6.5:h - 1956), .
Pri odredivanju 7180 kg/m3. mase poluproizvoda - 1970)

promjeri 5. . . 15 mm
od cinka ra~namo s gustoeom od

CiDauu poluproizvodi

Ci n ~ an i I i m (JUS C.E4.020

debljina lima 0,2...6 mm veliana plOCe 1000 x 2000 (3000) mm
OloYDi poluproizvodi

Pri odredivanju 11400 kg/m3.

mase poluproizvoda

od olova ra~namo

s gustoeom od

010 v nil i m (JUS C.E4.030 - 1963) debljina lima 1 . . . 4 mm ~irina 1000 mm duljina do 10000 mm Olovne cijevi dovodne cijevi (JUS C.E4.040 - 1963)

-

unutamji promjeri 10. . .26 mm debljina stijenki 2,0. . . 7 mm - odvodne cijevi (JUS C.E4.0411963) unutamji promjeri 30. . . 125 mm debljina stijenki 2,0. . .2,5 mm

010 vn a zi ca (JUSC.E6.050- 1965) promjeri2. . . 20 mm

468 .

,-

StaIdo

NEKOVINSKI MATERUALI ANORGANSKI NEKOVINSKI MATERUAU

Staklo se sastoji od natrijskih i kalcijskih (te kalijskib i bornih) silikata. Posebna mu svojstva daju dodaci oksida nekib kovina (Pb, Mg, AI, Zn, Te). Staklo je amorfno (nema kristaIiie strukture) i zato bez odredenog tali~ta prelazi iz tekueeg u kruto stanje. Pri temperaturi 1300 do 1500 .C moire biti tekua ta1ina (lijevanje!), pri temperaturi 1000 .C je gusta tekuCina prikladna za preradu (pubanjem, vurenjem, valjanjem, prdanjem). Temperatura smekhvanja (prelaza u krutinu) je oko 500 "C. Kremifno staklo - Si02 - smekhva se pri 1200 .C.) Pri temperaturi okolih je staIdo u amorfnom stanju pothladene tekuCine. Njegova je tIafna ~tOCa 400 ... 1300 N/mm2, vlafna ~tOCa iznosi 30 . . . 90 N/mm2. Najmaa.jnija su svojstva stakla: propustivost za svjetIo (85 . . . 90%), kemijska otpomost na zrak, vodu i kiseline (osim fIuorovodifne HF) i neprovodnost za elektrifnu struju. za armature manjih zabtjeva; bomo za Upotreba: natrijsko staklo aparate 5 veCim zahtjevima; kremicno - za dijelove kod vi~ihtemperatura. Brzim ohladivanjem vruee staklene ploce javljaju se na pomini tlacna naprezanja koje povecavaju cvrstocu na savijanje. Takvo se staklo pri lomu raspada na pruinu. Staklene plore, 5 obih strana obljepljene folijom od prozime plastike, upotrebljava se kao sigumosno staIdo (npr. za automobile). Beton Cementni beton je umjetni kamen od cementa, betonskih dodataka (pijeska i ~Ijunka) i vode, a nastaje skruCivanjem cementnog veziva (mjehvine cementa s vodom). Portland cement se sastoji od 1 dijela Si02 + Ah03 + F~03 i najmanje 1,7 dijela CaO. .

-

-

.

Volumensld omjer mjeiavine cement: pijesak 1: 4 1 :5 1: 8 Nakon 28 dana.

11ama ~toCa betona. N/mm' 22.. .30 18.. .22 9.. .12

Volumensld omjer mjeiavine cement: pijesak : !Ijunak 1:2 :3 1: 3: 5 1: 4: 6

11ama ~toCa betona. N/mm' 22.. .25 13.. . 18 10.. .12

Zbog male vlafne ~tOCe (u odnosu na tIafnu) ojaa.vaju se vlafna podruCja u betonu relicnim ulo~ma (armirani beton). Ako su reliCni ulo~ci prednapregnuti, izazivaju u neopterecenom stanju u betonu tlafna naprezanja radi kojih je moguee, da se pri optereeenju uOpCe ne pojavljuju vlafna naprezanja (prednapregnuti beton).

i I I

469

Pjenasti beton Normalni (te~ki) beton gustoee 2200. . . 2600 kg/m3 provodi toplinu razmjemo dobro. Lakim dodacima (npr. mljevenom drvenom piljevinom, drvenom vunom i 51.) te odgovarajueom obradom stvaraju se u betonu pore (zrak) koje veoma snizuju njegovu gustofu (na 300. . .500 kg/m3) pa mu zbog velikog smanjenja tlafne fvrstoee smanjuju nosivost, a1i mu veoma poveCavaju izolacijsku sposobnost. Po/imemi beton Polimarni beton je umjetni kamen pri kojemu umjesto cementa upotrebljavamo kao vezivo razna Ijepila na bazi plasitke (MMA, UP). Polimerni beton (5 5 . . . 15% veziva) postizava nakon jednog dana slijedeca mehanicka svojstva: tlafnu fvrstost 70...150 N/mm2, modul elasticnosti 15000...30000 N/m2, fvrstocu na savijanje 20... 40 N/mm2, temper. rastezljiv. (15...20) 10-6 K-1. Upotrebljava se za temelje strojeva i konstrukcija, mjerne plaCe. I polimerni OOton more biti pjenast. KeramiCld materiJaIi Keramicke tvari sadne veCinom okside. Svi Cisti oksidi su kemijski vrlo

I
I

postojani i imaju visoka ta1i~ta: A1203: 2046 .C Si02: 1702.C

BeO:
Zro2:

2530.C
2700.C

Sinterovani korund Ah03 odlikuje se velikom tvrdoeom 3800 RV 30 I i velikom tlafnom fvrstoeom. (Dodatkom Cr203 Cistom Ah03 nastaje sinterovani rubin tvrdoee 4000 RV 30.) Sinterovani korund upotrebljava se za izradu dijelova koji moraju biti posebno otporni na habanje (matrice za vurenje :fice, dijelovi tekstilnih strojeva) i postojani u visokoj temperaturi (svjeCice motora s unut. sagor. i sl.). Tvrdoea, koja se ni pri visokim temperaturama (do 1200.) bitno ne smanjuje te mala toplinska provodnost su svojstva sinterovanoga korunda koja su narocito znacajna za izradu alata za rezanje (tokarenje. glodanje) i bru~enje.
Sastavljeni keramiCki materijaI Al203

. Si02

je veoma

otporan

na habanje

(upotreba npr. pri dodirnim plohama mjerila). MaterijaI MgO . Al203 . Si02 (kao i MgO . Si02) vrlo je otporan na temperaturne promjene.
Od kvalitetne gline koja

- osim

Ah03

- sadm

i Si02 te alkalne

okside

(kao

i posebne dodatke) izraden keramicki materijal (kamen~tina) ima vlacnu cvrstocu 6.5...13 N/mm2, tlacnu cvrstocu 320...350 N/mm2. Zbog velike otpornosti prema kiselinama upotrebljava se U kemijskoj industriji za aparate i strojne dijelove (za pumpe. ventilatore, mjdaIice i sl.). Opeka Opeka je pri temperaturi 900. . . 1300.C perena glina (prven. Ah03)' llafna evrstoca opeka iznosi (po kvaIiteti) 10.. . 25(. . . 35) N/mm2. Normalni je format opeke: 240 x 115 x 71 mm.

470 ..

Vatrostalni

keramifki

materijali

Tali~te mora biti najmanje 1580.C. Za kvalitetu su odlucni jo~: temperatura na kojoj se materijal pod tlakom smek~ava; propustljivost za plinove; otpomost prema temperatumim promjenama i prema kemijskim utjecajima. Vatrostalne keramicke materijale dijelimo na: a) kisele

b) bazicne (MgO), c) neutralne

-

-

gIavna sastavina:

kremen (5i02),

glavna sastavina: dolomitna (CaO. MgO) Hi magnezitna

-

glavna sastavina: glina, kaolin (AI203' 25i02), glinica
(Cr203) iIi ugljen (C).
'' Tamte .C

(AI203)' kromit 5astav %

Otpor- I

Naziv

I
i

I

silika I silika 11

> 94,5 8iO: < 2 AI,O < 3,5 Cao > 92 5i02

:
1720
JUIV
I

i

nost prema' . tIaku i do.C '
I

Upotreba te§ko optereceni dijelovi pri

1630
a.Juv

,visokim

temperaturama. ve-

kremeni bmot (polukiseli) bmot (bazini) silllnanit

'" 905i02 +AI2O, 1650 +Cao + Fe2O, SS . ..60 5i02 36 .. .41 AI2O, >1580
0,8. .. 0,6CaO I 0,2. .. 0,2 Fe2O,

In_. ----nsrednje optereeenidijelovi manje optereeeni dijelovi loti§ta (dimni kanali) otporan prema troski i temperaturnim promjenama za peeis bazinom oblogom, velikaosjetljivost rematemp peraturnim promjenama
otporan prema visokim temperaturama, brzim temperaturnim promjenama i utjecaju troske
\

1470

1300 1620

magnezit

.
kromni magnezit karborund ugljen

55.. .60 AI:O, ost. 5iO: 85.. .88 MgO 4... 65i02 1. .. 2Cao I... 2AlzOj 4... 5 Fe20j
> 42 MgO > IS Cr:O, 45.. .808iC 10. . .25 8i02 9.. .20 AI:Oj + FezOj 85.. .90C

I '" 1875
>2000

1400

'" 1960

1560

>2000 >2000

1700 1750

neosjetljiv prema temperaturnim promjenama; iznad
dirajucih plinova

1

16oo.C raspada zbog lonci, peei, elektrode oksi471

DRVO Drvo se odlikuje malom gustoeom, razmjerno velikom ~toeom i lakom obradom. Drvo upotrebljavamo kao gradivo (u gradevinarstvu, brodogradnji, za vozila, u tekstilnoj industriji itd.) ili kao sirovinu (za izradu papira i celuloze).
Vrsta drveta brijest bukva GUSlota kg/m' 500...850 500...900 Smjer S obzir. vlakoa
11

vla 60...210 4 60...180 7 50 . . . 200 6 30 .. . 220 7 50.. .180 5 lOO 4 40 .. . 190 3

.L
11

tvrstota N/mm2 tlaena oa savij. 30...60 50.. .160 10 40.. .80 10 40.. .80 10 30...60 10 40...60 10 40 . .. 70 10 60...180

.L
11

-

smia 7 25 5 . .. 20

35
to

grab jaseo
brast

500...850 500.. . 900
400 .. . 950

.L
11

50...140 50...180 70...100

30
7 5.. . IS

.L
11

.L
11

-

30
-

orab
bor jeta

600.. . 750
300 .. . 900 300...700

.L
11

80...140

.L
11

.L
11

smreka

.L Na zraku su~eno drvo ima njem vlage ~toCa se osjetno Oplemenjeno dTVO
slepljivanjem.

300.. . 700

30 . .. 80 40. .. 200 5...15 10 90 20 50.. .120 30 .. . 50 40 . . . 100 5 2 4 25 40 . . . 240 30 .. . 70 40.. . 120 5...10 3 25 5.. . 10 oko (10)12. . . 15(20) postotaka vlage. Poveeasmanjuje.

- i njihovim

Svojstva drveta moiemo pobolj~ti rezanjem na tanke plate Ukoleno drvo su sljepljeni tumiri i to:
kao lamelirani nosaa s jednosmjernim vlaknima (dobra ~toCa

- furnire
u smjeru

kao vezane plate s vlaknima pod kutom 45 ili 90. (u svim smjeroviUla jednolika ~toea). Stolarske plole (panel-plole) imaju u unutra~njosti sljepljene letve, pokrivene s' obiju strana furnirom. Vlaknalice (Iesonit) su (razmjerno tanke) plate, izradene valjanjem drvene kak od piljevine i Ijepila. Iverice su (razmjerno deblje) plate, izradene valjanjem drvene k$e, obljepIjene obostrano tumirom. Oplemenjene drvene plate su ~ i prakticki se ne savijaju.

-

vlakana),

472

PLASTICNE

MASE

Plastifne mase (plastika) su umjetne tvari cja su glavna sastojina polimeri (str. 96). S obzirom na karakteristifna svojstva razvrstavamo ih u slijede6: glavne skupine: 1. Termoplasti Termoplasti su umjetne tvari od polimera koje imaju medusobno fizikalno vezane makromolekule. Po stanju su \'Be ill manje viskome temane. Mogu biti amorfne ill djelomifno krista1inifne. Pri temperaturi okolaa su tvrdi, a pri zagrijavanju se smekJavaju (povratno). Lako se mogu preoblikovati i zavarivati. Redovno su topivi u posebnim organskim otapalima. Njihovi se otpaci lako regeneriraju i ponovno upotrebljavaju. Ovamo se ubrajaju npr.: amorfni termoplasti (koji se skrucuju odnosno smek~avaju do taline kontinuir8!10 u ~irokom temperatumom podruCju) -

PVC - polivinilldorid

PMMA polimetilmetakrilat
PC CN

PS - polistiren (polistirol) ABS akrilnitril butadienstiren

-

-

- polikarbonat - celuloid

djelomilnokristalinilnitermoplasti koji se skrufujuiz taline u uskom (
temperaturnom

PE PP

SAN - stirenakrilnitril POM polioksimetilen 2. Elasti

- polietilen - polipropilen
-

podruCju

-

"tali~tu«)

PTFE - politetrafluoretilen PA poliamid PETP polietilentereftalat (poliester)

-

Elasti su umjetne tvari od polimera, koje imaju medusobno labavo vezane makromolekule. Dobivamo ih iz termoplasta vulkanizacijom (tj. kemijskim postupkom omretivanja). Uvijek su amorfni. Pri temperaturi okolaa su meko &Umeno elastifni. V~.i najmanja naprezanja izazivaju velika elastifna produijenja. Ovamo ubrajamo npr.:

.~

NBR akrilnitrilbutadienski SBR stirenbutadienski kauCuk kaueuk BR butadienski kaueuk SI - silikonski kauCuk 3. Duroplasti Duroplasti su umjetne tvari od polimera koje imaju kemijski mre!om vezane makromolekule (nepovratni proces). Uvijek su amorfni. Oblikuju se (i uCvriCuju)preko taline, a preoblikovanje je omedeno. Tdko se tope i zavaruju. Njihovi otpaci nisu upotrebljivi (ill samo kao dodatak). Ovamo spadaju npr.: PF - fenolna smola (fenoplast) UP poliesterska smola UF - uratna smola (aminoplast) EP epoksidna smola MF - melaminska smola PUR - poliuretanska smola

NR -- priro~ni kaucuk

PUR - poliuretanski auCuk k

IIR - buti1ni kauCuk

-

-

I I
I

I

-

473

S obzirom na broj polimera te dodatak j~ i drugih organskih iIi anorganskih tvari dijelimo plaste na slijedeee skupine: 1. Homogeni plasti sastoje se iz samo jednog polimera. Mogu biti u amorfnom, kristalinicnom ili (kristalno) mijesanom stanju. Udio kristalne tvari u cjelokupnoj tvari (mjeSavini amorfne i kristaliniene tvari) odreduje »stupanj kristalizacije« od koje ovise svojstva tvari. 2. Heterogeni plasti sastoje se od polimera i jos jedne iIi viSe kemijski razliCitih tvari koje su s polimerom vezane kemijski iIi fizikalno. Ovamo se ubrajaju i medusobno mijeSani polimeri. 3. Ukruceni plasti sastoje se od polimera i jos jedne ili vise kemijski razIienih tvari koje mogu biti organske ili anorganske te se vecim dijelom osjetno razlikuju od polimera. Tvari su medusobno vezane fizikaIno (rijetko kemijski). To su punilima ukruceni plasti. Kao punila koja se dodaju u tekuCim plastima dolaze u obzir u prvom redu: staklena vuna i predivo kameno br~no tinjac azbestna vlakna i vrpce drveno br~no celuloza pamuena vlakna i tkanine umjetna svila. ,

Svim vrstama plasta mogu se dodati svakakvi dodaci, npr. boje. S obzirom na izbor jednog iIi viSe medusobno mijesanih polimera, kojima mofemo dodati brojne druge tvari, dobivaju se plasti veoma raznovrsnih svojstava, prilagodenih zahtjevima upotrebe. Plasti se (pre )oblikuju raznim tehnoloskim postupcima (lijevanjem, presanjem, istiskavanjem, zavarivanjem, ispuhivanjem, izvlaeenjem, predenjem itd.) u: - poluproizvode (cijevi, plaCe, folije),

-

- pjene,
-

dijelove

strojeva i aparata (kuCista, strojni elementi), tvrde i meke (uloSci za blazine pokuestva, spufve

za CiSCenje,

podne obloge), vlakna (za predivo u tekstilnoj industriji) iIi se upotrebljavaju kao pomoena sredstva: lakove (za zaStitne iliIi ukrasne predmete), ljepila (za keramiku, kovine, drvo, papir).

474

MehaniCka stanja plasta Mehanicka stanja plasta su ovisna 0 temperaturi. Ovu ovisnost pregledno prikazuje dijagram modula smika G pri raznim temperaturama T.

3

~
ogranicena elasticna

T

U dijagramu se razabiru slijedeca podruCja stanja:

Tvrdoelasticno podrucje (1) obuhvaca niske temperature. U tom su podruCju plasti (umjetne tvari) tvrdi i krhki pa je za njih karakteristicna
deformacija
koji pada

velikog

modula
temperature.

elasticnosti

(E

= 200.

= ",' ,

. .4000 N/mm2),

s povi~enjem

Stoga uzev~i kod plasta ne postoji Cista elastiena deformacija, jer se dodatno uvijek javlja u ovisnosti 0 vremenu, temperaturi i opterecenju

-

.: i visokoelastican

udio preoblikovanja. malo mijenja s temperaturom (G

=

Modul smika se u tom podrucju 102...104 N/mm2).

=

I :1 I J " 'I

- Podrucje smekSavanja (2) obuhvaea temperature pri kojima je vec omoguceno pomicanje molekula (koje u tvrdoelasticnom podrucju - kad su molekule jo~ »smrznute« - nije bilo moguee). U podruCju smek~avanja prelaze plasti iz krhkoga u Zilavo stanje.

-

Gumielasticno

podrueje

(3) rasprostire

se od podruCja

smek~avanja

do

taljenja plasta. Za to je podruCje karakteristiena vrlo velika elastiena deformacija uz mali modul elasticnosti (E = 2. . .600N/mm2).

Modul smika je u tom podrucju neznatno ovisan 0 temperaturi (G = ;= 0,1...100 N/mm2). Smek~avanjei gumielasitcno podruCje se javljaju samo pri amorfnim tvarima. Pri kristalnim tvarima>tvrdoelasticno stanje seze sve do podruCja taljenja; pri djelomicno kristalnim tvarima, smek~avanjei gumielasticno podrucje su ovisni 0 stupnju kristalizacije.

! '11'

- Podrucje taljenja(4) se pri amorfnim tvarima izrazava postupnim prijelazom tvari iz gumielasticnog stanja kroz plasticno stanje (s izrazitim tecenjem tvari) do potpunog taljenja. Pri djelomicno kristalnim tvarima se taljenje zbiva u uzem temperaturnom podrucju, a jo~ izrazitije je talgte pri kristalnim tvarima.
*

, , I

!~ I ~I

.
Tennoplasti Amorfnitennoplasti Djelomitno kristalnitermoplasti PVC,PMMA,PC, PS,SAN,ABS PE, PP, POM,PA, PTFE,PETP

T T Smek~vanje i gumielastitno poSmeksavanje i gumielastitno podruqe su izraziti druqe su manje izraziti Uobitajeni stupanj kristalizacije djelomitno kristalnih termoplasta: PA 35...45% POM 70...80% PE 45 . . . 80% PTFE 60 . . . 80% PP 50 . . . 80% PETP 30 . . . 40%
Mehanii!ka svojstva termoplasta

'~

\.

'

t
-

~

Termoplast polietilen
polipropilen

Oznaka -HD PE-LD
PP PVC tvrdi. mek. PS SAN ABS pMMA pOM PTFE pA pA pA pA PC 6 66 11 12

Zarema Modul tvrstoea elast. vlaflta nasavi filavost kN/mm' N/mm' N/mm kJ/m' 36 0,7...1,4 18.. . 35 0,2. .. 0,5 8.. . 23 1,1... 1,3 1,0...3,5 21...37 43 3...17

TvrdoCa (kugl. ! N/mm 40...65 13...20
36.. .37 75. . . 155

polivinilklorid polistiren stirenakril-nitril akrilnitrilbutadienstiren polimetilmetakrilat polioksi-metilen politetrafluoretilen poliamid polikarbonat

-

50.. .75

10.. .25"

110 90 100 75 105 110 18 27 50

2.. .50

-

-

3,2. .. 3,3 3,6 1,9...2,7 2,7...3,2 2,8.. . 3,2 0,41 1,4 2,0 1,0 1,6 2,1...2,4 2,4 2,2 1.6
> 400%. -..

45 .. . 65 70.. . 85 32 . .. 45 50...77 62...70 25 .. . 36 70 .. . 85 77.. .84 56 56...65 56...67 39 28" 26"
Naprezanje

2...3 2...3 7. .. 20 2... 6 3...9 13. .. 15 8. .. 16 15. .. 20

120...130 130.. . 140 80...120 180...200 150...170 27 .. . 35 75 100 75 75 110

-

30...40
10...20 20...30 4... 5 15 30...35

100 80 44 38

polietilenpETP tereftalat eelulozni acetat CA eelul. aeetbutirat CAB
" Postotno produljenje

50 35 .. . 43

teeenja Rp 0.2'

476

Toplinska svojstva i upotreba termoplasta Ispit. Podruge Temper. Topl. Oznaka po Vicatu tali!ta rastez. vodljiv. Upotreba .C 10-' K-' W/(m. K) .C 70...75 125. . . 135 2 0,50 Cijevi, profili, plate, Collje, PE-HD < 40 -LD 110. . . 150 2,5 0,35 pjene, vlakna. Preani dijelovi otporni na vodu, lutine, 95 157. .. 170 pp 1,6 0,22 blage kisellne. 0,8 0,16 Cijevi, profili, Collje, pjene. PVC tvrdi. 70.. .90 mek. 40.. .60 1,5 0,13 Dijelovi kem. apar. (pumpe). PS 86.. .91 0,7 0,17 KuCita i dijelovi kuCnihapaSAN 100.. .110 0,7 0,15 rata, uredske tehnike, vozila ABS 90...105 (karoserije), eamaca. 1,0 PMMA POM P'IFE PA-6 -66 -11 40.. .108 173 50.. .60 220 225 .. . 265 0,7 0,9 1,6 0,8 0,9 0,19 0,22 0,24 Cisti bezbojni dijelovi (pleksistaklo) ill obojeni. Habanju podlo!. dijelovi. Klizni lefaji, zupeanici. Patentni zatvaraci. Brtve gibljivih dijelova. Lefaji (bez maziva).

\

-

-

12

172...180 145.. . 150 220 .. . 260 80 74.. . 110 65...111 255 .. .258

0,9
1,1 0,7 0,8 1,0 1,2

0,23 . Dijelovi otpomi na habanje, 0,27 udarce i dinamicko optereee-

0,23

nje. Kuffita, klizni lefaji,

0,30 0,21 0,24 0,22 0,21

PC PETP
CA

zupCanici. Ploee, . Colije. Providna kuCita. Prozime Colije,Cvrste i filave. - uo I I iIg p

:~
'.

.I

~I
..

CAB

.

.

Ukruceni termoplasti UkruCivanjem termoplasta se osjetno mijenjaju njihova mehanicka svojstva: gustoea se poveeava, evrstoea jako raste, rastezljivost se veoma smanjuje. U vezi s tim promjenama mijenjaju se i druga mehanicka svojstva. Primjeri mehanickih svojstava nekih termoplasta, ukrueenih staklenim vlaknima (sv = 30%) (zaokrufene prosjeene vrijednosti): PP PP + sv SAN SAN + sV POM POM + sv Termoplast Gustoca 906 1114 1360 1080 1410 1560 kg/m' Cvrstoea N/mm' 29 71 75 110 66 130 600 4 2 6 45 3 Post. produlj. % PA PA + sV PC PC+sv PETP PETP+sv Termoplast 1135 1400 1330 O 1200 1520 75 180 65 100 39 93 30 3 3 100 225 2 p

;1

477 !!..

s obzirom na trajanje osigurana njihova funkcionalnost). Prvotno se naprezanje uz konstantnu defonnaciju smanjuje (~to valja uzeti u obzir u stanovitim slueajevima.01 .07 0. . .14 I 0.0.25 0. . Trajna cyrs/oca /emwp/as/a CvrstoCa tennoplasta vrlo je ovisna 0 trajanju optereeenja njem izrazito smanjuje. Vremenska s/a/icka cyrs/oca tennoplasta pa se s optereee- Trajanje opterecenja min Vremenska staticka cvrstoca N/mm2 PE tennoplasta PVC PS ABS 10-6 60 210 90 135 10-3 35 90 65 80 1 20 60 45 45 103 15 40 30 25 106 10 35 25 20 109 8 32 22 18 Naprezanja u tennoplastu s vremenom popuStaju (relaksacija).za odredeno odabrati takvo optereeenje dijelova.03.. npr. Umjetna tvar PE PA PA z MoS2 478 Koeficijent trenja bez podmazivanja s podmazivanjem I 0..0.04.08.. .. . N/mm2 28 17 K/izayos/ 106 10 107 5 Termoplasti posjeduju dobre klizne sposobnosti za leZaje i vodila (u kombinaciji kovine i umjetne tvari). pri brtvama).18.0..0. dinam.. 10 19 20 .03 I Dozvoljeni pritisak N/mm2. .08 0. . evrst.01 .0.0.25 0. pri kojem je . Trajna dinamicka cyrs/aca tennoplasta Tennoplast Broj titraja Trajna dinamicka CvrstoCa N/mm2 PE 108 17 SAN 107 20 PA6 108 30 PC 107 6 Vremenska dinamicka cyrs/oca polivinilklorida PVC Broj titraja 104 IOs Vremen. . Uz konstantno opterecenje deformacija raste javlja se p u zen j e materijala. a time je i smanjena sposobnost odvodenja topline trenja. koje je ovisno 0 velicini opterecenja i njegovom trajanju (stoga treba pri projektiranju - puZenje . Mana je u maloj toplinskoj vodljivosti tennoplasta.

.. 70 PETP Kemijska postojanost termoplasta -100.. . Kemijsko raspadanje termoplasta koje pospje~uju uzrocnici starenja mogu trajati vi~e desetljeea.45.. zraeenje. kiselinama bazama oksidacijirastapalima J' . PTFE je negorljiv..nedovoljna malaotpornost otpornost U zagradama su oznaeena odstupanja od vrijednosti odredene otpornosti.. 85 POM PP ... 80 PA PS -100... .C) PE -100.145 -100.100 -100.120 -100. .. j Termoplast PE PVC PS PC Temperaturna upotrebljivostumjetne tvari (u .~ Ovisnost vlacne cvrstoce termoplasta 0 temperaturi { I Vlacna cvrstoca N/mm2 -50 59 83 88 -25 49 88 76 80 0 39 75 69 72 pri temperaturi "C 25 50 75 100 30 59 62 64 20 38 49 58 14 34 52 10 40 125 8 27 12 150 . kemijske tvari itd..... elektricna stnija. 80 PC PMMA -100. vi~e temperature... + -o I velika otpornost . ... 479 . Starenje obuhvaca sve promjene u sastavu tvari ~to ih izazi~ehaniCka opterecenja. .100 \ Termoplast PE PP PVC PS SAN ABS PMMA POM PTFE PA PC PETP vodi + + + + + + 0 + + 0 + + Otpomost' prema 1' slanojotop. + + + (-) (+) + + + (+) + (+) (+) (-) + + + (-) ~ + 0 + + 0 + + 0 0 (-) I + 0 (0) + + + + +" 0 0 (0) I + (-) (-) I I 0 + (0) I 1 u .30.165 -100.. 110 PTFE PVC .

oznaka NR PUR SBR BR HR NBR SIR 930 1260 940 940 930 1000 1250 22 20 5 2 5 6 1 28 32 25 18 21 25 10 prirodni poliuretanski (meki) stiren-butadienski butadienski butilniakrilnitril-butadienski - - .. Cvrstoea Gustoea N/mm2 kg/m) neutvr.c.EIasti TipiCnj elasti: prirodni kaueuk s 1. Postojan je u vodi i kiselinama. profili. Postojan je u ulju i mastima. ali nepostojan u kloriranim ugljikovodicima..120 Mehanitka svojstva elasta Modul elastienosti E "" 700.. (Zracnice kotaca za vozila... (Valjni koluti.) Akrilnitrilbutadienski kautuk NBR (perbunan) postojan je u minenilnim uljima.) Butadienski kautuk BR (buna CB) vrlo je otporan prema habanju pa se zato upotrebljava za vozni sloj pla~teva kotaea. 50 .) Silikonski kautuk SIR je izvanredno otporan na temperaturu. ali nepostojan u vrueoj vodi..) Po/iuretanski kautuk PUR vanredno je otporan prema habanju.. utVr. (PIMtevi toekova za osobna vozila. ugljikovodicima. uredaja. lezaji.10% S. ali neotporan prema vrueoj vodi. Tipicni termoelasti: prirodni kaucuk s vi~eod 10% S G t5'IR <ooe Elasti kaueuk T . (Gibljive cijevi za benzin.100 . luZinama i kiselinama.20. Butilni kautuk HR vrlo je otporan na vremenske uplive i starenje te vrlo malo propu~ta plinove.) 480 . (Pla~tevi kotaca za teretnjake. brtve.110 silikonski - -100 .. transportne trake. produlj. % 600 450 500 450 600 450 250 <20. . brtVe. mastima i tekuCim gorivima. 200 Prirodni kautuk NR ima odlicne elastiene sposobnosti i vrlo dobru udamu filavost.. pri dinamickom optereeenju se jako zagrijava.C . elektricne izolacije.110 . 85 -100 . gipke cijevi. . 1000 N/mm2.. Temperatura upotrebe ..) Stirenbutadienski kautuk SBR (buna) veoma je otporan prema habanju i veam temperatumim optereeenjima.45. Postojan je u mineralnim uljima. dobro upotrebljiv samo do temperature 50 .70. gumene opruge. brtVe. manje postojan u mineralnim uljima i mazivima.30.. amortizeri.C Gumielastieno podruCje poCinje vec pri temperaturama do 20 .. trake. membrane. (BrtVe prehr. gibjive cijevi. .35.C T Gumielastieno podruCje poCinje vec pri temperaturi pod 0 . . letajne blazinice...C . Gc Postol.

kJ/m' upotrebe kg/m' N/mm' N/mm' N/mm .26 0.Strojarski prirutnik 481 .C. profili. 5000 10000 19000 28000 10000 18000 30000 70 200 300 500 220 350 700 120 220 350 550 280 400 800 120 160 280 400 220 300 600 35 18 15 12 18 15 12 0. Dodatak Modul tvrsto6I Temper. ukrueeni punilima. dijelovi pokuctva. U vezi sa prehranom je neupotrebiva! Melaminska smola MF namijenjena je za predmete 5 v~tereeenjem. Ima natprosjecnu adhezijsku sposobnost (araldit). npr. N/mm' 10-6 K-' W/(m. vodljiv. Poliesterska smola UP polimerizira se s ukruCivaCem. Uzdutni smjcr (Armature.(aminoplast) melaminska poliesterska epoksidna IIOliuretanska . Durostakla elast. posude. . K) N/mm % UP 25 50 65 65' 1350 1600 1800 1800 1600 1800 1800 plctiva.15 0.C 1400 1500 1500 1200 1200 1500 700 - - 900 3500 3700 - 25 30 30 45 55 85 70 80 80 85 105 170 1. letjelice. izolacijski . camci. 32 .(fenoplast) uratna . za dekorativne ploCe (ultrapas). Upotrebljava se za dijelove s veCim zahtjevima. dijelovi vozila. vlaena tlaena rastez. Poliuretanska smola PUR je u prvom redu elektrotehnicki materijal.) Epoksidna smola EP se takoder polimerizira s ukruCivacem.(tvrda) oznaka PF UF MF UP EP PUR Zarez. elektricne instalacije).26 0. Gust.24 0.bakelit. obloge koenica. Temper. Modul tvrsto6I Gust.5 1.Duroplasti puroplasti su amorfni (kristalnih podruCja nema). elast.) Uratna smola (aminoplast) UF slufi za malo opterecene predmete (sanitamu tehniku. Top!. filav. viae.. l >500(: . mehanicki su znatno poboljbni. lopatiena se za manje opterecene dijelovi kola.26 0.EP 50 65 65' . na savij. Temperatura smek~avanja (koja nije izrazita) leZi nad 50 .5 1. Fenolna smola (fenoplast PF) upotrebljava mete. plast (pletivo) kg/m' N/mm' N/mm' na savij.5 15 12 25 < < < < < < 125 100 120 200 80 130 I I Mehanicka i toplinska svojsrva ukrucenih duroplasta Svi duroplasti. T Mehanicka svojsrva duroplasta Duroplasti smola fenolna . Taljenja nema jer duroplasti prije raspadnu. (Cijevi.24 0.26 pred- 11 I 'i .

.033 < 60 PVC 50. 400 kg/m3) i sastav eelija. . ...036 PE' { PVC' .110 -60...K) 40.. 85 -70. .15 0. za- za vrpce....1.038 20..C N/mm' W/(m...5 0. .1. . 0. mreze (ribarske.polietilen.5 0.2 . .. .2. ..036 0. . 50 -60.. -" Pretezno - - otvorene ceHje. 30 0. ...za vlakna promjera ~ 10 I!m . Pretezno PUR" { 30. Mehanicka i toplinska svojstva pjenastih plasta Cvrstoca Toplin.6 100.5 > 0.. 130 0.. 50 -40.041 0.) . . polipropilen .za elasticne odjevne predmete (earape. 35 > 0.200 0.0.) . .. cesto mije~ano vunom i pamukom.4 0.0.0. . Pjenasti plasti mogu biti krhko-tvrdi (lome se)..).akrilnitrilni polimeri poliamidi poliuretani politereftalni kiseli ester ~tita) . ..1 0.85 30..6 0.3. Sastav celija je Hi s otvorenim celijama (s neposrednim prelazom plinova i tekucina) Hi sa zatvorenim celijama (pri kojima je prelaz plinova i tekucina moguc jedino difuzijom). . . ...5 .0.9 < 130 meko-tVrdi: PF 0. .0.80 15.06. plivaju na vodi) ..3.045 0.1.za odjevne predmete (dralon.vinilni (ko)polimeri 482 - .. . 70 0.15 20.za odjevne predmete (perlon. 70 0.. trevira.1.5 { 40. 100 zatvorene Vlaknasti plasti Vlaknasti plasti (sinteticka vuna) proizvode se od odgovarajucih vrsta plasta i to iz njihove taline Hirastopine (suhim HivlaZnimpostupkom).. 60 80.. .2 0.045 -70.03 70.0 50.2. .. ..polistiren ..9 0. Temperatura Gustoca Pjenasti vlaena tlaena vodljivost upotrebe plast kg/m' N/mm' .. . zilavo tvrdi (pod tlakom se dijelom deformiraju) i meko-elasticni. najlon.1. upotrebu (remenje.3 100 0.033 > 0. .. transportne trake itd. kupace gaace) .. .25 0... Za proizvodnju vlakana dolaze u obzir u prvom redu: .8.032 tiJavo tvrdi: PS 80. .05 0. 45 ceHje. za tehn. 100 0.0.) .100 < 80 PUR 0.025 < 90 UF 5. ..05 0. 15 0..za kemijski otporne proizvode (filteri.Posebni proizvodi od plasta Pjenasti plasti Oni se proizvode posebnim tehnolo~kim postupkom (pjenu~anjem plasta u filavo-tekueemstanju).1 0.za odjevne predmete (diolen. orlon..0..85 > 0.7.0. 40 0. .01 . Karakteristicnisuzanjihmalagustoca(S.1..021 < 100 meko-elastieni: 25. .1. 0.

. R5(16.55 3. 2.061.50 2. RIO.12 2. : 4.90 3. . npr.) RIO(.: R"l0/3 (.25 1.15 3.00 .12 1. .00 10.25 3.87 4.ELEMENI1 STROJEV A Standardni brojevi (JUS A.60 6.80 1.15 5.90 2.30 6.05 2. npr.50 8.0 1.00 9.70 1.50 2..00 10.10 7.80 6. 2OVIO.75 4.50 800 8'50 9'00 9'50 10:00 1.75 ako je potrebno.45 5.18 1.12 224 2'36 . drfi svaki treei clan iz osnovnog reda RIO. Osnovni redovi imaju prednost pred izuzetnim iIi izvedenim redo. n-ti clan.80.60 5.00 4.2 2. 5) lzvedeni redovi nastaju ako se iz nekog osnovnog iIiizuzetnog reda standardnih brojeva uzme svaki drugi.06 1. ali mora sadrfavati standardni broj 80.87 5.40 1.24 2.45 1.400) R 20(2.6 5.32 140 1'50 1'60 1'70 1'80 1'90 2'00 .25 9.2 I.60 1.00 1.25 1..5 4.00 5..25 8.OOI-1983) Za broj~ne vrijednosti razlicitih velicina (duljina..03 109 1'15 1'22 1'28 1'36 ' 1.65 1.15 3.30 6. prijedlog ISO).30 6.65 2..00 4.30 6.60 1.35 3.80 1.1 2.60 1.. vima.30 6.50 4.) je red koji sa. R20i R40te izuzetni red R 80. treCi. 'VIO.55 3.00 8.50 10.75 5. 4' SO 4'75 5'00 5'30 5' 60 6'00 .80 3.70 7. Njihove broj~ne vrijednosti za decimalni interval od I do 10 vide se u tablici (desno).5 1.40 1.1 2.5 .37 4.AO.50 2. napon itd.00 9.30 5.4 4.50 2..60 1.07 3.45 3.2 2.) upotrebljavamo standard ne brojeve (prema Renardu.18 1. upotrebljavaju se pri/agodeni brojevi: 1.10 7.. Akoje upotrebastandardnih brajeva potpuno iskljueena.8 1. Ogranieenje reda oznaeujemo- .50 .00 2.00 8.95 206 2'18 ' 2.50 1.10 7. Standardni brojevi su zaokruune vrijednosti clanova geometrijskih redova sa stupnjevima VIO.35 3.12 1.00 3.62 4.72 2..75 9.6 3.00 8.00 1.75 1.. 2.30 243 28 2.65 3.00 4.32 1.25 1.25 1. OsnovO! rcd aVI R5 I RIO I R20 I R40 I 1.nom u zagradi.85 1.12 1.granicnim cIa.8 7. 3'00 3'15 3' 35 3'55 3'75 .15 3. I I I I ~ f O 4 12 25 ' 483 .25 3.00 1.00 5.2 3.80 1.70 7.00 1.00 1.50 4.01> 2.00 10.3 2.24 2.4 3.50 9.00 5. 1'10 i1i "VIO Razvrstani su u osnovne redove R5.36 2.00 6.55 1.00 2.. 6.80 2.15 6 50 6'90 130 175 ' 8. Izuzetni cd .

70 7.1 1.0160 0.011 0.50 10.200 0.80 1. 484 .35 3.400 0.00 0.75 2.630 0.0280 0.3 1.030 0.36 2.060 0.05 1.5 6.0315 I 1. yr.630 0.4 2. .00 3.00 1.800 I 1.8 3.0200 0.00 6.4 3.12 1.0100 0.0160 0.55 0.60 6.012 0.0250 0.0200 I 0.11 0.125 0.60 1.00 5.0250 0.000 11.112 0.0 0.0100 I0.vr.0400 I0.100 10.00 I0.0125 I RIO I I 0.0224 0.100 0.0400 liz.140 0.055 0.60 0.0560 0.75 4.12 2.6 3.0630 0.15 4.50 4.022 0.00 4.0800 0.50 8.500 0.355 0.400 .36 0.22 0.180 0.30 0.000 su pritagodeni brojeYi.630 I0.80 3.0500 2.32 0.00 8.1 mm R20* 0.00 10.30 6.00 6.500 I 0.315 5.1 2.yr.000 11.15 3.15 1.280 0.40 1.50 9.0630 0.900 0.250 0.036 0.50 2.30 0.00 Q.2 2.800 0.100 0.55 3.035 1.00 4.250 I 3.315 0.160 10.50 1. 10.032 0.5 0.00 liz.160 0.8 5.** R5 1.0 6...30 5.90 2.450 0. .** 0.10 mm I RIO I R4O* 1.0125 0.24 2.0315 0.32 1.5 7.30 5.0180 0.35 6.25 1.00 1.00 4.710 0.60 0.70 1.15 3.2 1.2 4. 0.50 2.0160 I0.0800 I 0.6 0.0500 0.2 3.« * BrojeYi desno - = izuzetne yrijednosti.224 0.60 0.0900 0.0100.65 2.00 1.125 0.070 2.200 0.010.0140 0.10 7.50 2.560 0.0400 0.4oo I0.250 0.0355 0.00 ** »iz.160 0.12 0.015 1. 0.00 9.25 4.0450 0.06 1.0250 I0.35 2.0710 0.70 8.0630 I0.18 1.25 0.0112 0.Standardne duljinske R5 0.

1000 1000 1000 .5 24 250 26 250 .. .5 45 47.5 28 m 12 13 125 16 16 " 111 .. I 100 Brojevi des no su prilagol1eni brojevi. 100 106 105 112 110 118 115 125 120 132 130 140 150 160 170 180 190 200 212 210 224 220 236 235 250 265 280 300 315 320 10 I 10 10.2 12.5 50 53 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 1100 32 .Aa.5 35.8 11.5 33. R5 I RIO I 100 100 R40. 315 34 36 38 42 48 35 400 400 335 355 375 340 360 380 40 40 I 01 50 500 55 630 65 70 800 630 ~406 425 420 450 475 480 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 60 63 80 100 .2 22.5 37. mjere u mm (JUS A.2 11 11.vr.« = izuzetne vrijednosti.5 I 13. w. »iz. .5 12..100mm R5 10 1959) 100. .5 I 31.5 40 42.5 14 15 16 17 18 19 20 21. . 485 .4 23. 25 25 31.6 25 26.ala 10.6 10. I RIO I I R40. liz.. ! 160 160 20 200 21 22 23.1000mm ~..5 11.

koja ovisi 0 nazivnoj mjeri N. Donje odstupanje Xi Tolerancija mjere T Polje tolerancije Nul-linija (0) I h~: ~I "'=' . 486 . Tolerancije je opeenito uveden. a mjeru tolerancije i u J.n) sve mjere u okviru tolerancije crta u graficki prikazanom tolerancijskom polju. koja odgovara nazivnoj mjeri Tolerancijsko polje moZe se rasprostirati s obje strane nul-linije. Hi pak mogu oba odstupanja biti pozitivna Hi negativna:- - - - o -x.45VN + 0. koju odredujemo mjerenjem na izradenom predmetu. Temperatura pri mjerenju: 20°C. b) Osnovne tolerancije Tolerancije su podijeljene u 18 osnovnih redova. a donje negativno. a odredena je brojcanom jednadzbom i = 0. U toj je mjeri ukljucena i netocnost mjerenja najveea iIi najmanja mjera koju jo~ dopu~tamo veCa od obiju granienih mjera manja od obiju graniCnih mjera N) razlika izmedu najveee i nazivne mjere (Nmax N) razlika izmedu najmanje i nazivne mjere (Nmin razlika izmedu najvete i najmanje mjere (T = Nmax Nm. Prema tome moze gornje odstupanje biti pozitivno.1l0/11l/1l2 pojmovi a) Osnovni Nazivna mjera N Stvama mjera Nd Granicna mjera Najveea mjera Nmax Najmanja mjera Nmin Gomje odstupanje x.001N u kojoj mjerimo nazivnu mjeru N u mm.A1. mjera. Obicno je to zaokrufena mjera (vidi standardne duljine na str. I mjera koju unosimo u crtere.DOSJEDANJE STROJNIH DIJELOV A Sustav dosjedanja ISO medunarodno diziran.lm. Mjerimo ih medunarodnom jedinicom tolerancije i. a u nas i standar. 484 i 485).1968) mjera prema ISO (JUS M. a moze cijelo biti ispod nul-linije Hi iznad nje (vidi donju sliku).

.Vrijednosti za redove tolerancija IT 2. IT 5. Upotrcba IT 01 osnovnih tolcrancija: IT3 IT4 ---- Red toleraQcijc IT5 IT6 IT7 Tolerancija 7i 10i 16 i ITS IT9 25 i 40i Red I T 1cnI -0 DCIJt tolerancije ITU lOO. ITB 250..A1. IT 11 IT 12. polja slovima. stupnju prednosti dopu~tenih dosjedanja prema JUS M.. IT 3 i IT 4 su gcomctrijski stupnjcvane izmedu redova IT I i IT 5. za veCe tolcraneije pri obradi.tolcrancijc Red IT 01 ITO IT I IT2 I T 0 IcranclJa . 487 . 640i . d} Oznake toleraneijskih polja Toleraneijska polja oznaeujemo slovom (oznaka poloZaja tolerancijskog polja) i karakteristicnom brojkom reda toleraneije. ITI2 lOO. s obzirom na potrebu da broj mjerila bude !to manji.2001201/202l203 . veCinomsvuda zadovoljavaju (a odgovaraju 1. IT 6 - ugtavnom za preciznu mehaniku i mjerila. Sustav dosjedanja ISO obuhvaea toleraneijska polja u svim poloZajima od a do zc i od A do ZC.1968). H 7 . Medutim. i to malim sloVlma: toleraneijskog mjcre (rukavec) oznaeen je s obzirom na nul-liniju - a b e cd d e ef f fg g h j Os) k m n p r s t u v x y z za zb ze za unutarnje mjere (provrtc) velikim slovima: AB C CD DE EF F FG G H J(Js)K.. .5 + O.3 + 0. upotrebljavamo u praksi samo nekoliko najprikladnijih tolerancijskih polja. Polje j seze s obje strane nul-linije. i 2.008 N 0. 488 do 491 dane su vrijednosti onih toleraneijskih polja za provrte i rukavce koje.Ol2N 0.znaei toleraneijsko polje za provrt koje se rasprostire od nul-linije navi~ za vrijednost IT7 (= 16i). 0. Toleraneijska polja A do H leZeiznad nul-linije (polje H se dotiee nul-linije).M N P R S TUVXYZZAZBZC. Polje i seZc s obje strane nul-linije. dok su polja k do zc iznad nje. Tolerancijska polja a do h IcZeispod nul-linije (polje h se dotiee nul-linije). IT 16 c) Polohj za vanjske uglavnom za dosjcdc elemenata strojeva..8 + 0. . npr.. dok su polja K do ZC ispod nje. te svako sa svim osnovnim toleraneijama od ITOI do IT 16. I IT 14 IT15 400.020 N ITIO 64i IT 16 1000 . Na str. prema iskustVuu strojarstvu.

...85 .400 -205 .450.50 -IS -172 .30 .47 '.320 -130 -142 .250 -1110 -280 -570 -1030 -285 65).. . -210.50 .480 -290 . .).95 .41 -20 .96 -44 0 0 -115 -290 250).200 .820 225). ..345 -145 -60 .=260 -170 200). ..'770 -460 -245 .600 -390 -120 .65 -40 .20 -7 18).6 -2 270 60 .580-=230 160).710 .40 .280 280).920-300 -1240 -1050 -1370 1200 - - -49 - 0 0 -130 0 0.50 -25 40).550 -340 80).. -480. -760 -1500 -440.380-170 0 0 0 0 -19 -46 . .6 .80 .140 -460 -450 .50 ..70 =-fa. -89 0.830 -480 -660 =wr 180).3 - I - ell I - d9 I c8 I f7 I g6 1 h6 -6 0 I h8 --0 -8 --0 -9 ----0 --0 ----0 -18 .50.87 -220 - - - . -320 -650 -360. -54 .75 ----0 --0 --0 0 0 0 -14 -25 .22 -12 280I=iij.355 -1560 -720. - -110 -191 .430 -240 -117 ..Tolerancije rukavaca (ILm) Nazivna mjera (mm) I a 11 20 -14 .180 .=E .68 -20..89 . - 400).400 -620 -190 -330..120 .59 .36 .28 -14 1-170 . . 0 -320.=w :=to -4 3).83 -39 0 0 0 0 -25 -63 -lOO -250 - - - -29 0 0 -72 - -lOO . -1900 -840.. .470 -280 . -81 0.43 -110 0 0 0 0 -13 -33 . -385 450..43 -14 -148 .310--120 30)..56 -17 - -10..80 .10 .630 -400 -200 120).... -40 -97 -400 488 .52 -130 - - - - 0 0 0 0 -16 -39 .50 -32 -16 -6 10)..36 -12 -126 -71 -34 - -. -155 - -360 0.13-=-s 6).. - -214 - -119 - -54 - -36 0.. 65 -340 -140 -lOO .62 -160 - - ..25 -9 . ..410 -180 -207 lOO). .60 .34 -17 -300 -110 . -230.28 -16 -8 . .520 -::no -145 140).360-ISO -174 -106 -60 -29 .25 ..50). 0 315)..270 ...100 . -135 . -140 0. . .18 .950 -530 -740 -.40 .160 .500 -20.60 I h9 I hll .38 .62 -18 355).90 - - - - 0 0 0 0 -11 -27 . -125 .290 . -232 -PI -60.. ..- 0 0 0 0 -22.8 - -32 0..370 .530-330 ..45 .225 -550 ..30 .330 -120 . -1350 -400 -350 -1710.315 . -1650.74 -190 - - - - - -72 .73 ..30 -10 ..76 .. '-880.

+479 +lOO +390 +244 +S24 +208 +435 . . +17 of 16 + 20 + 10 + 14 ----:j:23 ----:t27 + 19 + 15 +32 + 19 + 23 + 34 + 39 + 23 + 28 I 06 u8 x8 I + 32 + 34 + 18 + 20 +41 ----:j:46 + 23 + 28 +SO ---:j:S6 + 28 + 34 +67+40 +60 + 33 +72+45 +74+41 +87+54 Ij...180 180).315 315).A1... .. .120 120). ..40 40)...18 18). .500 I I +6 I I 06 r6 0 +9 + I +10 + I +12 + I +15 +2 +4 +10 + 8 -:m+10 +23 +12 +28 +15 ..6 -2 +7 6).80 80)...400 400).160 160). +236 +350 ---:+:i1i9 ---=t:TS9---:j:33O +4S7 + 80 +130 +258 +385 --:j:ITJ +169 +497 + 84 +140 +284 +425 +126 +190 +396 +556 + 94 +158 +475 +315 -:mo --:j:202 --:j:43"1 +606 + 28 -to 41 + 35 +48 +rso +114 +I66 +126 +172 +132 + 98 +I44 +108 -20 +20 +170 +350 +226 ....158 - 1968) k6 mjera (mm) j6 Nazivna +4 .. .225 225).450 450)..50 50).4-252 +540 +525 +679 +590 +749 +660 --:rnr +740 +917 +820 489 I j I ....14 + 8 -3 14)....250 250)...140 140)... .. . .10 -2 10). . .100 100)..200 200)....76 +198 +264 of 54 + 79 +144 +210 ---:j:88 +233 +3I1 + 63 +170 +248 + 92 -:ms +343 +E3 + 65 +lOO +190 +280 ----:j:133 +273 +373 + 68 +108 +210 +310 +308 +422 + 77 +122 ..355 355).+272 +S87 +490 +232 +292 +637 ..280 280).65 65).24 +9 -4 24).+33 .ISO..~1 +11 -5 +12 -7 +13 -9 t}+21 +2 +25 + 3 +39 +20 +45 +23 +14 -11 +28 + 3 +52 +27 +16 -13 +33 +4 +60 +31 +16 -16 +18 -18 +36 + 4 +40 +4 +45 + 5 +66 +34 +73 +37 +80 +40 +81+48 +97+64 +99 +119 +60 + 80 + 5a + 59 + 34 + 43 -:ti09 -:tTI6 + 70 + 97 ---:j:6O -:j:72 ----:j:133 +I68 + 41 + 53 + 87 +122 +78 +148 ----:j:T92 + 43 +146 + 59 +102 +T78 ---:j:232 + 51 + 71 +124 +178 -:j... .30 30). . ..(JUS M. .3 -2 +6 3. . .

. .. .. .400 400).120 120).+ 370 + 280 +400 + 290 + 430 + 300 + 470 + 310 +480 + 320 + 530 +340 + 550 +360 +600 + 380 -t 630 + 410 + 710 +460 + 770 + 520 . 450 450).140 140). .l Al1 ..22S 225).65 65).. prDPrla F8 07 (lUll) Nazivna "1 lIliera{mm2....160 160). . . ..3 3). .... 315 315).200 200).+ 76 + 30 +90 + 36 .. . ..+450 ' +200 +460 .6 6). .30 30)..+ 2 +16 +4 +20 +5 +24 +6 +28 +7 +34 +9 +40 +10 +47 +12 . .. .. +12 +170 +400 +180 . . .50 50)..500 + 270 + 345 + 270 ..40 40)...100 100). . TD/nanclle \. +210 +480 +230 +530 +240 +550 +260 +570 +280 +620 +300 +650 +330 +720 +360 +760 +400 +840 +440 +880 +480 +260 +120 +305 +145 +185 + 85 +106 + 43 +54 +14 +355 +170 +215 +100 +122 + 50 +61 +15 +400 +190 +440 +210 +480 +230 +240 +110 +265 +125 +290 +135 +137 + 56 +151 +62 +165 + 68 +69' +17 +75 +18 +83 +20 490 . ....18 I' I' 18).180 180). . .-.355 355)..250 250)....+ 830 + 580 + 950 +660 +1030 + 740 +1110 + 820 +1240 +920 +1370 +1050 +1560 +1200 +1710 +1350 +1900 +1500 +2050 +1650 + 330 .. CII Dl0 E9 +120 +60 +145 + 70 +170 + 80 +205 + 95 +240 +110 +280 +120 +290 +130 +330 +140 +340 +150 +390 +60 +20 + 78 + 30 + 98 +40 +120 + 50 +149 + 65 +180 + 80 +220 +100 + 39 + 14 +50 +20 + 61 + 25 + 75 + 32 + 92 + 40 +112 + 50 +134 +60 +159 +72 +20 +6 +28 + 10 + 35 +13 + 43 + 16 + 53 + 20 +64 +25 .80 80).10 10). 280 280)..

400 400).I70.80 80)... . . .315 315).... . .160 160)..(JUS M.. . . .65 65)..225 225). . .. .3 3)... ..355 355). .120 120). ...AI.100 100).280 280).6 6). .140 140). .250 250).. 40)./ . .. ... . 50 50). ...40 .200 200).180 180).30 30).500 0 + 8 0 + 9 0 +11 0 +13 '0 +16 0 +19 0 +22 0 + 6 +10 0 +12 0 +15 0 +18 0 +21 . ..177 Nazivna lI1iera (mm) I -1968) H7 H6 H8 +14 0 +18 0 +22 0 +27 0 +33 0 +39 0 +46 0 +54 0 H9 + 25 0 + 30 0 + 36 0 + 43 0 + 52 0 + 62 0 + 74 0 + 87 0 Hl1 0 + 75 0 + 90 0 +110 0 +130 0 +160 0 +190 0 +220 0 6 J +60 .450 450)...18 18)....10 10). .O +25 0 +30 0 +35 0 +25 0 +40 0 +63 0 +100 0 +250 0 I +29 0 +46 0 +72 0 +115 0 +290 0 +32 0 +36 0 +40 0 +52 0 +57 0 +63 0 +81 0 +89 0 +97 0 +130 0 +140 0 +155 0 +320 0 +360 0 +400 0 491 .

3 2 1..5 - - - ne 3).iere max N y .r2 1.najveee odstuparlie istro~enog J11. 180 492 .ierilo »ide« ispod najveCe J11. . . Vrijednosli H. Odstupanja tog rnjerila rnjerena od najrnanje rnjere rukavca Nmin iznose: :tHI2..5 3 5 2 1.A1..-----s2:5 2..najveCa mjera rukavca Nml.iznose: odstupanja novog mjerila -z:t HI2 gomje odstupanje istro~nog mjerila +y - - - - - Mjerilo »ne ide« (odrnetak) - oznacujerno ga crvenorn bojom srnije ici preko rukavca.31O .5 ---xs -..6 z Y H 6).5 1.80 80). najmanja mjera rukavca tolerancija mjere rukavca T( = Nmax Nml..r.poloiaj tolerancijskog polja za novo J11.. ..5 0 0 3 Y 1.18 18). . .10 10). . . .5 H -.-.0 " 15 13 25 0 ---rs"28 0 32 0 0 18 0 120).1983) Nmax.5 2.Tolerancije To I er a ncij mjerila e mj eri I a za ruk a vce (JUS M.50 z Y H z Y H z Y H z Y H 2 1.r7 0 8 0 9 0 7 11 0 6 0 12 0 3 3 14 0 16 0 19 0 ------s.120 z Y H z Y H z Y 4 3 6 5 4 8 6 4 S- 5 4 7 -6 5 ---n22 0 4 3 -r5 4 8 6 4 ------g-------g. z i Y (!-lm) mjerila za rukavce Red tolerancije IT Nazivna mjera Vrijednosti mm 6 7 8 I 9 I 11 H 2 2 3 3 4 z 5 10 1)..) H tolerancija izrade mierila za rukavce z .iere rukavca Nmax.r.iere max N Mjerilo »ide« (dobro) mora ici preko rukavca.30 30).5 2 4 3 3 4 3.---07 5 ---w8 6 9 6 .------s.ierila»ide« iznad najvece J11. .-----g-- 50).5 2. mjerena od najveCe Odstuparlia tog mjerila neide J11.5 1.5 2 3 3 3.5 3 3 -.5 3 4 4 2 1.5 3 2.

.liznose: odstupanja novog mjerila +zt HI2 donje odstupanje istro~nog mjerila -y - - - - ~ - Mjeril~ »ne ide« (odmetak) - oznaeujemo ga crvenom bojom tog mjerila mjercna - ne smije pristajati u provrt...120 120). .. .3 3).---s4 7 13 25 13 0 0 0 3 5 14 0 ----s 16 0 -n- 5 4 8 6 15 0 15 0 28 0 4 3 g6 4 ----g ----g ----g ----rs9 18 18 32 6 0 0 0 493 .18 18).S 6 0 7 0 4 10 0 12 0 -S -r- 8 8 4 4 0 0 ---:r-.5 2.---.5 2. z i y «(.---s.S 2 3 3 1. z y H z y H z Y H z Y H z y H z y H z y H z y H \ 1. 1 mm rlJe nosI 6 i 7 I 8 I 9 I I!I l 11 1). najveCe odstupanje istro~nog mjcrila "idc« y ispod najmanje mjerc Nmln Mjerilo »ide« (dobro) mora pristajati u provrt.5 2.80 80).Tolerancije Nmax- mjerila za provrte (JUS M..S 2 3 3 1. .5 2..5 2.5 2 2 5 0 2.---s. .6 6).5.2 1 1 1.30 30).Ut1)mjerila za provrte Nazivna mjera Red tolerancije IT v .50 50).mjercna od najmanje mjere provrta Nmln-.10 10).5 3 1.S 2.---:r-.310-1983) najveCa mjera provrta Nmln najrnanja mjera provrta T( = Nmo. .---:r-9 9 19 3 5 3 4 0 0 0 ---:r-. Odstupanja tog mjerila--=. - od najveCe . Vrijednosti H... Nm. 1.S 7 -0 2 5 0 2.5 2 3 2.r -----n-11 22 6 11 3.A1. .5 5 0 0 0 3 ---s.. .5 2 4 3 3 5 2 2 2 1. d t. Odstupanja mjerc provrta Nmox iznose: tH12.S 6 0 2. .---:r-.5 1 1.J tolerancija mjerc provrta tolcrancija izrade mjcrila za provrt H polofaj tolerancijskog polja za novo mjerilo z »ide« iznad najm~e mjcrc Nml.5 1.5 1 2 2 1..5 2.180 z y H.5 2 1..

ima uvijek zraCnost (+ z).ovisno 0 stvarnoj mjeri obaju dijelova .zraenost (+ z) iIi prisnost (-z). E E ."..razlika izmel1u najveee mjere unutarnjeg dijela i najmanje mjere vanjskog dijela. razlika izmel1u najmanje mjere vanjskog dijela i najveee mjere unutarnjeg dijela. /.Dosjedl (nalljeganja) a) Osnovni Dosjed pojmovi omaka medusobne l'Odudarnosti dvaju strojnih dijelova.. rukavca). odrel1ena »zraCno~u« iIi »prisno~u«. . I I I Cvrsti dosJed l 494 .. razIika izmedu unutarnje mjere veeega vanjskog dijela (npr. Jednaka je zbroju tolerancija vanjskog i unutarnjeg dijela.ima . provrta) i vanjske mjere manjega unutamjeg dijela (npr.ima uvijek prisnost (-z). Tolerancija - razlika izmedu najveee i najmanje zracnosti (prisnosti).razlika izmel1unajmanje mjere unutarnjeg dijela i najveee mjere vanjskog dijela. . Prisnost (preklop)-z - Najveea Najmanja prisnost -Zm. .razIika izmedu vanjske mjere veeega unutarnjeg dijela i unutamje mjere manjega vanjskog dijela (prije sastavljanja obaju dijelova). . razIika izmel1u najveee mjere vanjskog dije- Zraenost Jzazor) z - Najveea Najmanja zracnost Zmax zracnost Zmin - la i najmanje mjere unutarnjeg dijela.. . . Labavi dosjed Prelazni dosjed evrsti iIi prisn i dosjed Lobavi dosjed Prelazni dosjedi ~ . s/. b) Vrste dosjeda .x prisnost -Zmin dosjeda »negativna zraenost« .

j6.ell. i 2. u8. h6. dll - H12 HI3 Prednosni dosjedi u sustavu jedinstvenog rukavca -h12 . U tom su sustaVlrdOsjediodredeni polofajem toleraneijskog polja provrta A. kS.h9 . 06. C9. D9. sabrane su na str. f8. prednosti.labavi dosjedi J . F7. D9. H9 H9 II I . p6 H8 . h8 . hll . N7. 495 . prednosti.. s6 (6. . rS H7 . HI3 DI1. E8.ooZe.h9 H9 .labavi dosjedi j .- F8. h8 HII . R7. R6 F7. H7 F8. m6. Tolerancije dosjeda 5 1. ell.n. i to A. jS. 1- - H12 BI1. E9. f8. d9. le . J6. prcdnost hS h6 h8 h9 hll h12 hl3 I i 2. 496 do 499.g6. k6. c9. pS. x8 .prelazni i evrsti dosjedi. d) Izbor dosjeda Prema preporuci ISO (JUS M. H9 Neki dosjedi 5 3..200/201 . h .AI.j6.h9. Dosjedi su u tom sustavu odredeni poloiajem tolerancijskog polja rukavca a. H . 010 1- All. Sustav jedinstvenog rukpvca ima rukavce 5 tolerancijskim poljem u polofaju h. koji se preporu~ju samo za ogranicena podruCjapromjera. hll bll. M7.gS. 87 B9.. predoost I. J7.1968) prednost imaju slijedeei dosjedi: Prednosni dosjedi u sustavu jedinstvenog provrta 3. F8.dl0. hS.prelazni i evrsti dosjedi. 05. predoost 2. le. predoost G6. N6. H8 HII HII 1- CII. K7. K6. nisu ovdje navedeni. .. .d9. i to: a. c8 . H8 - G7 CII.c) Sustavi dosjeda Sustav jedinstvenog provrta ima provne 5 tolerancijskim poljem u polofaju H. P6.(6. mS. r6 . DI0.c9.all.. . H6. prcdoost H6 . ze .hl3 I.. prednost I I I - 3. . M6. P7. k6 .

0050 .- 40).. .+477 + 820+ 610 80)..200 ..40 + 310 +120 +340 + 120 +242 +174 +126 +103 + 80 +640 + 450 + 80 + 352+ 80 + 50 + 25 +25 +25 + 320+ 130 + 130 + 720 + 520 +404 50).100 + 380+ 170 +480 + 170 +347 +246 +177 +144 +112 I I I I I I I I I . . . .003 + 270+ 60 + 20 + 60 + 20 + 14 + 6 + 6 + 6 + 420 + 220+fIT + 175+108 + 80 -+58 + 46 + 36+270+ 70 + 30 + 70 + 30 + 20 + 10 + 10 + 10 + 460 + 44 6). 00400 496 . . 0018 - .160 + 520+ 210 +145 + 210+145 + 85 + 43 + 43 + 43 + 580 + 230 4 160).500 +1650+ 480 + 480 250)..18 180).-.6 10).80 + 360+ 150 + 150 ..-7 1 8 23 . . + 560+ 370 +279 + 292 +201 +144 +105 + 86 + 66 .. .-- - - - .. .-- 355).. ..1080+ 730 + 580 + 230 -200). + 280 + 260 +188 + 206 +134 + 97 + 71 + 57 +13 . F8 07 h6 mjeramm A 11 ell D 10 ell D 10 E9 FB F8 hll hll hll h9 h9 h9 h9 h8 h6 ' 'D Nazivna + 390 + 180+120 + 145 + 8..65 + 340 + 140 +410 +140 +294 +208 +150 +122 + 95 65)... .....0 - ... . .rn) -3).315+1050+ 330 + 330 +1920+1080 + 860 315). .......280 + 820+ 280 +1560 940 + +1400 + 860 - -+750 + 280 + 685 .355 +1200+360 +800 + 360 +580 +405 +291 +240 +187 +2070 +mo +210 +900 +210 +125 + 62 + 62 + 62 + 1350+400 +400 +2300+1240 + 995 400).5 +64 + 45 + 34 + 26 1.Tolerancije dosjeda u sustavu jedinstvenog rukavca (".30 + 300+ 110+ 65 + 110 + 65 40 + 20 + 20 + 20 + 630+440 + 342 30). 250 + 920+ 300 +720 + 300 +530 +370 +267 +218 +169 +1690+ 970 +190 + 780 +190 +110 + 56 + 56 + 56 280)..450 +1500+ 440 +880 +440 +635 +445 +320 +262 +205 +2450+1280+230 +1035+230 +135 + 68 + 68 + 68 450).-- 100).225 +1240+ 820 + + 660+240 + + 1320+840 +645 + + 740+ 260 +170 + 645 240 665 +470 +330 +237 +194 +151 260 +170 +100 + 50 + 50 + 50 90 5 00 . . 225) ..10 + 80 +40 + 80 +40 +25 + 13 + 13 + 510 + 315 +230 + 248 +163 +118 + 86 + 70 + 54 + 290+ 95 + 50 + 95 + 50 + 32 + 16 + 16 + 16 18).140 + 850+ 620+120+ 487+120+72 + 36 + 36 + 36 + 410+ 180 + 180 [+ 960+ 700 + 550 +460 + 200 + 200 +1020 +555-+ 560 +405 +285 +206 +169 +131 ' 140).120 120). + 740+ 530 +100 + 414 +100 +60 + 30 + 30 + 30 .

40 40).280 280). 180).ij-:-::T8 181. 120 ... +141 0 +108 0 - + 57 0 120)..250 250). .To/erancije dosjeda JDJera m m azivna 1."ki prirutnik 497 ..80 H - h (fLm) I HII hlJ +120 0 +11. +640 0 +720 0 +800 0 +450 0 +500 0 +555 0 +260 0 +280 0 +229 0 +163 0 +126 0 + 65 0 +187 0 +144 0 + 75 0 +211 0 +162 0 + 84 0 +178 0 + 93 0 315). . .100 100).. +103 450). .160 160).24 24 30)..200 200).355 .. +180 0 +220 0 +260 0 +320 0 +380 0 I H9 HIJ hll h9 + 85 0 +105 0 +126 0 +153 -0 +182 0 +222 0 +264 0 I h9 + 50 0 + 60 0 +72 0 + 86 0 +104 0 +124 0 H9 I H8 h9 + 39 0 + 48 0 --:j:"S8 0 + 70 0 + 85 0 +101 0 H8 h8 + 28 0 + 36 0 0 + 54 0 + 66 0 + 78 0 I H7 h6 + 16 0 + 20 0 0 -+24 + 29 0 + 34 0 + 41 0 +148 0 +120 0 - + 92 0 +440 0 +307 0 +174 0 +500 0 +350 0 +200 0 +580 0 +405 0 +230 0 - - + 49 0 80).315 .. . .140 140). . .65 65).6 6).50 50)....14 ---r.180 . .... ... .3 3).400 400)..Stroj.450 +310 0 +252 0 +194 0 .500 I 0 33 . ..10 10)... ......225 225). 355).... ..

.27 + 11 --=t8 +43 +29'+ 17 +14 +T --=--4---=-S .18 18). -80 -166 1 -172 - 69 ~ -IS1 -244 -169 -189 -292 .90 -12S ---=28 =68 ..16 .. .160 160)..6 6). Soo -20 498 I-4S I + 68 +3S +S8 1 +23 1 + 20 -20 -4S .46 -130 -SI -144 . ...3 3)..SO SO)... ..13 .23 ....29 . I-2S +22 1 +106 + 9 1 +44 1 +32 1 + 36 + 12 -13 -2S 1 1 +36 -14 +123 1 + 79 1 -28 + 43 + 14 I I +SI +37 1 -14 -28 -. .- +S9 1 +42 1 -16 -33 1 .1 - I I .6 . . .140 140).180 + 2 .76 -101 --=--2J---=-n .30 30).28 . .6 -10 .44 ..~ -IS 1 -28 ~ + 8 -33 -- -48 - - + 7S + SO +30 +23 + 2S + 9 -11 -18 ''''-- 1 +17 -21 +19 j-.400 400).450 1 1 I +101 + 17 +S4 -18 1 +32 -40 1 +176 + 62 I I +111 + 18 +7S -18 +S3 -40 +20 -73 ~ -'-1-1-1+60 ---=63 +194 +123 +83 1 4S0). 280 +48 -16 +28 -36 +160 + S6 +142 1 -33 + SO I + 90 + IS -..Tolerancije Nazivna mjera mm dosjeda H7 r6 H7 s6 I 1.7 -10 -19 .18 .)IS 31S).200 200).. .19 .S .+42 -16 +2S 1 -- 180). . .S9 =-23 ---=-n + 90 + 30 I + S9 +37 +28 + 10 ' -12 ' -21 I +10 -39 +12 I .80 80). .7!.93 -133 =-n---=-76 -106 -IS1 +IS ---=34---=--84 -60 -109 -IS9 =38~ 1 -4S ~ 1 1 -113 =-42 +68 -16 +48 -36 +18 -66 -126 .4 .62 ..100 100)...10 10). . .. .120 120). 22S 22S). .32 --------+14 +10 + S2 + 3S +21 +17 + 6 .. .20 +10 ~~ +24 +14 -:+1'l+T--=-~~ .78 --=-u.6 .3SS 3SS).9 -16 . .S7 -ISO -169 -106 -190 -118 -202 -133 280).6S 6S).9 + 10 + 4 .10 . . .2S0 2S0) ... .7 -10 + 13 + S . .8 -12 ~~~ -12 -23 ~~ 6 + 6 1 - H6 j 6 + 8 4 I H6 k6 1 H7 f7 - + 6 + 26 I H7 g6 1 H7 j 6 H7 k6 H7 n6 + 18 +12 +10 + 6 I 0 4 +17 +11 +14 I-18 + 62 + 41 +2S +19 + 6 - 7 9 SO - 14 -9 +21 -11 +26 -12 +31 -13 -IS ~--=!: 2..---=--36 '73 - 60 .40 40). . ..88 -117 +13 ---=--25---=60 -S2 . ..

. ..20 + 820 + 280 + 280 -3S6 -497 +IS60 + 940 +7SO -234 -394 250).40 ..+ 80 + 80 I 6 + 40 + 2 + 1310). .18/.18 .200 + 660 + 240 -308 -422 + 240 +1320 +3S7 +244 +168 -186 -313 200)...120 + 850 + 620 +120 +487 -198 -264 + 410 + 180 + 180 -.72 18)::" =21/. ...+ISOO + 440 +440 -S87 + 340 + 320 + 310 +120 +302 + 120 +181 +128 + 89 -99 -119 + 640 + 450 + 80 +3S2 58 + 80 + 50 + 25 =-3F + 130 + 520 + 740 +S3O + 140 +364 +140 +404 + 130 - - -109 -136 - - 4S0). .140 + 460 + 200 -233 -311 + 200 +308 +211 +146 -127 -217 140)..14 . .87 + 60 + 370 +247 + 292 +10 +106 + 74 24)..6 + 270 + 70 + 30 + 70 + 460 +166 +206 6)...+ 960 + 700 -107 -18S +SSO 120)....31S +10S0 + 970 +190 + 780 +190 +110 + S6 -431 -444 330 + 330 -606 +1920 + 1080 -301 -SOl + 860 31S).160 +1020 -+ 710 +49S +S6O + 520 + 210 +14 + 210 +145 + 85 + 43 -2S3 -343 -147 -247 +S8O 160)..3 + 270 + 60 + 20 + 60 + 420 + 220 +13 +TIS 3).50 .100 + 380 + 610 + + 170 +427 + 170 +261 +180 +125 -178 -232 +120 +72 + 36 -90 -156 100).....m) Nazivna HII HII H9 all ell l11iera m m I 1 I ell + 390 + 180 +10 + 14 1.. + 10 + 31 +203 + 248 +120 + 86 + 61 . .280 + 920 + 300 +640 + 300 +401 +272 +189 -396 -SS6 +1690 + -269 280).+ 9 -+ O....-70 -124 820 4TI 80)..x8 6 + 9 + 42 +30 34 +20 + 14 + 6 + 78 + 6 +40 -10 -46 + 30 +20 + 10 -12 + 98 +69 + O - - ---50).. .180 +1080 """TI3O + S80' + 230 -273 -373 + 230 -164 -278 +1240 + 820 ---=t64S 180).10 + 280 + 260 +40 .80 40).65 --65).40 d9 e8 f7 u8 H8 H8 I H8 I H8 H81 ....1 u sustavu jedlnstvenoll provrta (p.41 -76 +220 +152 +106 -133 -168 +100+414 +100 +60 + 30 56 -100 + 360 + 150 -148 -192 + 150 -. ......SOO I + 24S0 16S0 +1280 + 480 +785 +230 +228 + 103S +230 +135 + 68 -443 + 480 +4821 +329 -637 - 499 . 30 + 300 + 110 -+ 6 + 110 -+ 6 -+40 -+ 20 -51/-81 -31/-97 +342 -21 -=4f + 630 + 440 30)..13/-67 + 290 ..+ 9 + O +32 -+ 1614).400 +2070 +1120 +210 + 900 +210 +12S + 62 -S24 +1350 +400 +400 +2300 +1240 + 99S -393 400).212-3S3 225).3S5 +1200 + 360 +710 + 360 +439 +303 +208 -479 -679 -346 35). ..225 + 740 + 840 +75 +66S + 260 +170 + 260 +170 +100 + SO -330 -4S7 +1400 -+ 860 +68S :.... .. .

R.5 2.POVRSINSKA HRAPA VOST (JUS M. Pod pojam »hrapavost« ne svrstavamo makrogeometrijskih nepravilnosti povrSine kojih se dimenzije priblizuju duljinskoj mjeri promatrane povrline iIi je premaSuju. npr.5 .8 0. valovitost.8 0.1964) Povrlinska hrapavost su mikrogeometrijske nepravilnosti na povrlini predmeta ko je su mnogo puta manje od dimenzjja promatranog dijela povrsine. Referentne duljine / izabiremo prema vrsti i finoei obrade i mjernoj metodi: Prikladna referentna duljina / Postppak obrade (mm) blanjanje gIodanje.8 2. p profit je presjek promalrane j:iovrsine presjeeene odrec:lenom ravninom re/erentna duljina je (dogovorena) du- / - Ijina dijelaprofila izabranog za odrestivanje hrapavosti.25 0. - Prosjeeno odstupanje profi/a R.Y1 uzjmamo u apsolutnim vrijednostimabez obzjra na predznak + iIi-. 2.020/021 . 500 . ~ 2:IYt! ~ 1.A1. je srednja aritmeticka udaljenost profila od seednjelinije . razvrtavanje bcuSenje honanje.da je .25 0. profila iznosi R. lepanje m 0.5 8 8 25 Sistem srednje /inije - srednja /inija profita sijeee profil p tako .I Y odn'.8 0. bUSenje tokarenje. =7 flYI <Ix o Pribliwa vr~jednost prosjeenog odstupanja .5 2.U granicama referentne zbroj kvadrata udaljeduljine / nosti y svih toeaka profila od seednje linije jednak minimumu.

..(R2+ ~ + ... I U strojogradnjipostotak no~nja neka ne bude veei od 40%. a koji su udaljeni od najvi~ tofke profila za razmak c In = I.. 4 4).6 I Rmax(ILm) 0. ..5 2. . i to 5 najvi~ih i 5 najnifih u granicama referentne dutjine 1. paralela sa srednjom linijom.2. udaljena od najvi~ tofke profila za razmak c Duljina nolenja profila In je zbroj odsjefaka ~to ih u granicama referentne duljine I . + 1'2+ . . Vi sine neravnina p I m mz- profil referentna duljina m srednja linija profila paralela sa srednjom linijom koja ne sijeee profit Prosjecna visina neravnina Rz (mjerena u 10 toCaka) je razlika izmedu srednjih aritmetifkih vrijednosti udaljenosti R.-R2 ("'" 6.1 Postotak noIenja profila Pn In Pn = 100(% .od bilo koje linije koja toeaka profila ne sijeee profila... + R9). = slufe izrazi: Rz"'" 4R.profil - - . .6 c (ILm) 0. R. paralelnih sa srednjom linijom. 501 . + I.5). koji dotifu u granicama referentne duljine I najvi~e odnosno najnife tofke profila Rz = (R..) I m - ..4 R.6 1...... Za razmak c preporufuju se vrijednosti ovisno 0 najveeoj visini neravnina Rmax: 1). + RJ + . a paratetna je sa srednjom linijom - - 5 Najveca visina neravnina Rmu je razmak izmedu dvaju pravaca.profil odsijeca na paraleli sa srednjom linijom. + RIo) - - Kao orijentacija Rma.) p N o~enje profila referentna duljina srednja linija profila m.25 0.

1 0. .smjer obrade s obzirom na projekcijsku ravninu (usporedno: =. 250 N4 N5 N5 N5 N5 N6 N5 N6 N7 N6 N7 N7 N6 N7 N8 N7 N8 N9 N8 N9 N9 N8 N9 NlO N9 N 10 Nil N 10 Nil NU 250). pribliZno radijalno prema sredgtu: R).prosjecna odstupanja profila Ra (ILm)ili oznaka ///: ~cd ////// :~ /// b .A1. .AO.2 63 I 12.AO.4 0.065 -1981) cem prosjecnom odstupanju profila Ra Ra max fUll 0.025 . 80 80) . .025 Stupanj . u vi~e smjerova: M..5 25 50 Stupanj hrapavosti N9 N 10 NIl N 12 Oznake povrsinske hrapavosti u nacrtima (JUS M.05 0.065 .).stupnjahrapavosti(N. hrapavostl Ra max fUll u ovisnosti 0 najve- Stupanj hra~a~osti N6 N7 N8 Ra max ILm 0.. N6 N6 N7 N8 N9 N9 NlO Nil NU N 12 502 . dodatak za strojnu obradu. e f drugi podaci 0 hrapavosti. c . priblizno kruZno prema sredi~tu: C.1981) Oznake hrapavosti pri obradi odvajanjem cestica: b a .8 1. - - Oznakahrapavosti ez obradeodvajanjem b cestica: Primjeri: ~ Odnos reda tolerancije i stupnja hrapavosti (JUS M. .AO.1981 in M. 18 18).referentna duljina I.065 .Stupanj povrsinske hrapavosti (JUS M. .6 3. d . ..2 1 Nl N2 N3 N4 0.l. .3 N3 N4 N5 N5 N6 N7 N7 N8 N9 N 10 za nazivne mjere (mm) 3). pravokutno: . ..1981) Red tolerancije (ISO) 1T5 1T6 1T7 1T8 1T9 1T 10 1TU 1T 12 IT 13 1T 14 Slupanj hrapavosli . postupak obrade. unakrsno: x.

. .. .. . . . . . . . 503 I U j! /' !I I. . . 0 0 00 . . . . .012 1 2 Razred hrapavosti N . . . .. . . . . . . . .. .. .. . .... . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . ... . GIodan Bmen. . . . . . . . . . .. ju . . . . . .. . . .. . . . . . . . . Razvrta &me. ..... . . . . .. . .. PoIiran Honan. . .. . . ... . . . . . . . ... . . 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 Ra(I'M) § 00 o N 0 .Postupak obrade u ovisnosti od stupnja hrapavosti Poslupak obrade Ra(l'm) 0. . . . . . . . .. . . . oSupe Obra. ... . .. Ob: . .

5 4 4.7578 0.3248 0.2436 0.5 3 3.196 2 0.1461 0.0433 0.7217 0.0866 0.270 6 0.3789 0.7862 1. d.5196 0. D2 promjeri vanjskog navoja (matice) d=D d.BO.0866 0.2598 0.7631 5.5683 0.5774 0.2 0.25 0.1949 0.2165 0.433 ° 0.4871 O.54U 0.3608 0.541 3 0.5 6.6495 0.866 ° 0.3 0.1299 0. 1. 0.2165 0.6495 0.0825 1.0577 0.0487 0.0974 0.8119 0.541 3 0.072 2 0.H2.3301 4.7063 2.5 0.4 0.2990 0.promjeri unutarnjeg navoja (vijka) D.8944 2.8 1 1.4060 0.2436 0.1083 0.1732 0.3248 0.135 3 0.1732 0.2165 0.5954 0.1083 0.3532 .9472 1.6 0.35 0.6495 0.866025 P - P 0..1155 0.NAVOJI Metarski navoji s trokutnim profilonr ISO Profil metarskih navoja ISO (JUS M.5155 1.3897 0.6766 0. 504 I H I (5f8)H 0.1624 0.0974 0.3789 0.1804 0.25 1.5 5 5.1367 1.2476 0.0758 0.2165 0.3789 .1651 2.081 2 0.75 0.2706 0.1624 0.1894 0.6062 0.3248 0.2706 0.081 2 0.793 9 0.1083 0.2526 0.2273 0.0289 0.1010 0. d2 =D2 =d-3f4.0825 1.4641 3.1353 0. DJ.3464 0.6928 0.1894 0.065 ° 0.OIO 1972) Korak navoja: P Teoretska dubina navoja H 2 Nosiva dubina navoja 5 H.1908 1.0311 3.541266P 8 d.45 0.0825 1.433 ° 0.0650 0.9770 3.2887 0.9743 1.]624 0.2598 0.4614 1.054 1 0.113 7 0.897 1 4.1299 0.2165 0.0505 0.0541 0.043 3 0.405 9 0.6238 1.3248 0.1083 I (3f8)H I Hf4 Hf6 '.9743 1.303 1 0.433 ° 0. Mjere u mm = V3 P = 0.0217 0.433 ° .4357 2.7 0.487 1 .0758 0. 0.866 ° 1.598 1 3.1516 0..1651 2. Hf8 0.0361 0.2990 1.6495 0.043 3 0. d2 .0866 0.8119 0.0325 0.1624 0.6238 1.75 2 2.1443 0.5052 0.9486 0.065 ° 0.0271 0.7321 2.6495 0. =-H=0.5 1.2990 1.0379 0.433 ° 0.065 ° 0. = D. =d-2H.8660 0.

350 6.838 0.917 5.701 16.587 46.836 1.829 0.4 1.917 6.013 2.110 3.908 2.9 76.8 2 2.1 12.026 10.929 1.I M 1.402 3.5 2.938 1.3 65.134 4.5 2.647 8.4 0.5 4 4 4.47 1.75 0.8 43.402 39.373 1.25 1.9 26.208 2.294 17.106 11.713 2.670 34.103 I 57.211 31.294 19.1 MI.376 10.45 10.587 0.051 25.79 2.850 3.013 4.129 42.2 2.480 5.5 5 5 I I I I I ! M56 M60 M64 I ! 5. I i d=D mm I 1.242 3.077 44.729 0.5 4 4.5 3 3.2 1.5 6 56 60 64 0.75 2 2 2.494 0.752 23. 1652 I 'I 52.835 15.428 60.5 4.Metarski Oznaka* MI MI.835 \3. =D.1 1.5 1.038 1.5 M4 M4.205 1.863 12.5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 I mm 0.8 MZ M 2.25 1.421 1.5 5.188 8.103 50.25 0.188 9.5 3.3 32.727 30.2 105 144 175 225 282 325 427 519 647 759 9\3 1045 1224 1377 .567 1.7 17.6 1.35 0.5 0.376 20. 505 .459 2.221 1.98 4.670 37.727 33.2 MZ. I mm A nun2 I 0.8 52.376 22.5 MS M6 (M 7) MS (M 9) MIO (Mlt) Ml2 MI4 MI6 MI8 MW M22 MU M27 M30 M33 M36 M39 M4Z M45 M48 M52 i p mm 0.376 9.573 1.647 7.6 0.45 0. Navoji u zagradama imaju treeu prednost i valja ih upotrebljavati samo iznimno u prijeko potrebnim slujevima.626 0.6 MI.4 M 1.505 2520 2888 * Deblje tiskane oznake su navoji koji u upotrebi imaju prvu prednost.026 10.5 1. a obifno tiskane oznake su navoji koji im!\iu drugu prednost.8 I I 1.OI2 -1972) d2 =D2 --l .3 0.211 29.377 0.752 48.48 6.545 4.752 d.129 40.701 14.376 18.S M3 M3.428 56.25 0.13 2.505 61.688 4.25 I normalni navoji (JUS M.08 1.740 1.350 7.45 0.046 2227 -M68 6 68 64.675 3.075 1.7 0.5 3 3 3.046 1905 I 54.35 0.051 27.752 26.00 7.077 42.294 20.

470 1.5) M 27 x 2 M27xl.376 M Z.376 13.188 11. -" 3) Po mogucnosli ne upolrebljavali! 506 .350 23.1 x 0.188 6.5) M6xO.121 2.5 x 0.376 23.5) (M 17 x 1) M 18x2 M 18xI. = D.75) M 12 x 1.459 4.5 MI8xl MZOxZ M ZOxl.917 17.752 30.25 fini (sitni) I d.121 3.350 10.026 11.513 11.Z M 1.917 26.675 5.835 25. =D.752 27.917 14.870 0.376 29.026 26.917 22.5 M14xl (M25x2) (M 25 xl.917 15.350 26.350 mm d.15 M 2.8 xO.Metarski Oznaka 11 d(= D) x P mm M I x 0.51 (M28xl) (M 30 x 3)" M30xZ M30xl. 505! .188 9.350 18.835 31.917 Oznaka" d(= D) x P mm (M 15 x 1.675 4.959 4.7S (M 7 x 0.051 31.350 13.917 29.7S (M9xl) (M 9 x 0.S M 4.026 29.273 2.376 14.026 25.513 9.376 22.376 16.917 15. 0.376 24.376 11.835 28. 13.026 27.026 13.701 24.350 20.7S (M 11 x I) (M 11 x 0.376 26.S (M 5.513 7.188 6.350 30.917 25.5 xO.376 10.959 5.5 x 0.701 29.835 26.5) (MI5 xl) M 16xl.I xO.383 1.647 8.05 I 28.350 7.5 (M 14 x 1.835 18.1 M 1.835 23.929 2.983 1.917 7.701 31.513 10.S MZOxl M22x2 M22xl..350 16.3.026 17.701 19.773 3.729 1.350 8.4 x 0.970 1.5 M 22xl M14xZ M 14 x 1.1 14.459 3.761 23.3S M3 x 0.513 6.835 20.6xO.917 9.026 21.647 I .070 1.:.1 M1.2 x 0.75) M8xl M 8 xO.026 15.:.621 3.670 1.350 16.835 22.026 14.5) (M 33 x 3)" M 33 x 2 M33xl.026 24.270 1.') Samo za svjeCicemolora s unulamjim 1zgaranjem.701 32.5 MSxO.2 M 1.376 15.75) M 10 x 1.783 0.350 15.701 26.350 28.S) (M25 x I) (M 26 x 1.647 10.188 10.835 30.026 31.1'88 7.25 M 10 x I M IOxO.026 d.026 23..376 18.038 2.175 5.917 10.376 20.183 1. mm 0.350 25.5 I d.25)21 M 14xl I) Vidi napomenu na sir.701 21.701 27.376 28.5 M 27xl (M 28 x 2) (M 28 x 1.S M 16 x I (M 17 x 1.175 4.35 M 3.S x O.917 19.273 .701 17.917 12.917 21.917 24.188 13.188 8.5 M 12 x 1.883 0.5 M30xl (M 32 x2) (M 32 x 1.838 2.2 M 1.835 16.188 9.25 Ml2xl M 14xl.917 8.350 9.513 8.2 MZ x 0.026 19.350 22.583 1.376 25.026 16.35 M4xO.

402 56.752 42.752 47.376 40.5) Oznaka11 d(= D)xP mm (M 35 x 1.701 53.701 57.026 42. 54.701 41.376 50.l.5) M 52 x4 M 52x3 M 52x2 M 52xl.402 70.752 55.835 70.402 61.BO.navoji (JUS M.026 72.701 64.05I 56.5 (M 40 X3 (M 40 x 2 (M 40 x 1.026 33.376 57.S I I .026 62.670 44.051 38.670 61.402 50.051 50.051 40.376 63.026 37.376 63.051 73.701 54.835 59.670 58.835 38.5 M 45 x4 M 45 x 3 M 45 x2 M 45 x 1.5 (M 55 x4) (M 55 x 3) (M 55 x2) (M 55 x 1.505 65.670 71.376 70.376 55.701 35.75! 65.402 43.752 52.670 48.376 I mm mm.376 60.026 57.051 70.752 36.402 '! 61.835 34.051 53.5 (M 65 x 4) (M 65 x 3) (M 65 x2) (M 65 x 1.402 63.701 49.05 I 68.835 48.026 60.051 46.402 54.670 62.05I .752 45.752 57.835 53.701 67.835 37.5) M39x3 M 39 x 2 M 39xl.835 56.026 39.670 51.051 I 63.701 38.026 65.670 56.026 .835 68.376 36.05 I 60.835 60.670 41.5 M48x4 M48x3 M48x2 M 48 x 1.752 62.026 52.701 74.701 47.701 71.402 46. = DJ 55.752 33. 507 .026 68.505 67.376 65.026 48. Samo za matice za uevrlCivanjc valjnih Icfaja.5 (M 70x6) (M 70 x'4) (M 70x3) (M70x2) (M 70 x.670 66.835 54.5) M72x6 M72x4 M72x3 M72x2 M72xl.701 69.752 69.051 37. 45.026 37.670 38.752 39.5)4) mm mm I d2 = D21 d.5) M68x4 M68x3 M68x2 M 68 x 1.835 73.026 53.051 58.376 51.026 34.026 .376 35.376 46.376 62.051 43.026 I 62.5 (M 50x3) (M 50 x2) (M 50 x 1.376 36.835 43.752 59.402 68.701 59.835 58.026 38.752 72.701 55.701 39.051 48.402 58.5 (M 62x4) (M 62 x 3) (M 62x2) (M 62 x 1.835 40.376 32.5) M6Ox4 M6Ox3 M 6Ox2 M60xl.5 (M (M (M (M 75 x4) 75 x 3) 75 x 2) 75 x 1.701 44.376 43.051 60.026 49.701 63.752 49.5) M64x4 M64x3 M64x2 M 64 x 1.051 66.752 53.752 61.752 67.670 64.402 40.103 67..670 68.103 69.376 47.376 M36x3 M36x2 M36 x 1. = DJ 34.752 37.701 51.402 66.402 53.05I 34.376 37.013-1972) Oznaka 11 d(= D)x P mm (M 58 x4) (M 58 x 3) (M 58 x2) (M 58 x 1.5 (M 38 x 1.670 -52.5) M56x4 M56x3 M56x2 M56xl.835 50.5) M42x4 M42x3 M42x2 M42xl. d2 = D21 d. 59.835 63.835 46.835 66.670 54.402 73.026 66.

670 106.051 98. = D.402 158.670 156.752 IJ 2.835 74.402 118.051 78.103 92.701 141.505 110.051 113.402 78.670 151.701 96. =D.051 123.670 72.Metarski fini (si/ni) Oznaka * d(=D) xP mm I navoji- d.752 77.402 93.103 87.505 120.103 97.402 128.376 75.051 108.752 132.103 132.505 135.402 na SIr.505 80.701 81.701 79.835 143.752 92.835 88.103 77.701 136.670 76.103 142.670 131.701 151.670 161.752 127.505 85.402 153.051 74.103.103 102.835 133.103 147.835 73.051 88.505 160.670 91.026 80.701 146.670 136.505 71.051 133.505 100.402 163.835 123.835 118.835 138.670 86.701 111.051 138.505 155.103 73.103 82.402 123.752 153.505 105.752 147.670 146. 50S! mm mm Oznaka* d(= D) x P mm M 115 x3 M 115 x2 M M M M 120x6 120x4 120 x 3 120x2 mm I d.835 103.701 106.402 103.051 83.103 152.026 76.051 143.103 112.402 133. M 95 x4 M 95 x 3 M 95 x 2 Ml00x6 Ml00x4 M 100 x3 Ml00x2 MI05x6 M 105 x4 M 105 x 3 M 105 x2 M 110 x 6 MJlOx4 M 110 x 3 M110x2 MII5x6 M 115 x4 69.402 108.402 74.701 76.752 102.505 140.752 82.5 (M78x2) MSOx6 M80x4 M80x3 M80x2 M 80 x 1.505 145.752 158.051 93.701 121.835 93.505 150.376 79.752 137.6.752 107.752 M 76 x 6 M 76 x4 M 76 x 3 M 76 x 2 M 76x 1.505 95.835 83.752 122.835 98.670 11.701 86.835 148.103 137.670 126.752 142.103 127.835 128.402 138.402 88.402 83. M 85 x 6 M 85 x 4 M 85 x 3 M 85 x 2 M90x6 -M90x4 M90x3 M90x2 M 95 x 6 .670 81.051 156.701 91.701 131. 508 Vidi napomenu .670 101.752 87.= D'J d.051 118.103 117.835 108.505 125.505 75.505 115.505 90.5 (M 82 x 2).402 98.701 126. = Do 72.051 128.051 103.752 117.701 75.103 157.752 97.103 162.051 d.835 78.670 96.402 143. 113.835 78.670 141.670 M 125 x6 M 125 x4 M 125 x 3 M 125 x 2 M 130 x 6 M 130 x4 M 130 x 3 M 130 x 2 (M 135 x 6) (M 135 x4) (M 135 x3) (M 135 x2) M 140 x6 M 140 x4 M 140 x 3 M 140 x 2 (M 145 x6) (M 145 x4) (M 145x 3) (M 145 x2) MI50x6 M 150x4 M 150 x 3 MI50x2 (M 155 x6) (M 155 x4) (MI55x3) M 160 x 6 M 160 x 4 M 160 x3 (M 165 x6) (M 165 x4) (M 165 x 3) .701 101.835 113.752 73.051 161.402 148.051 148.701 116.670 121.103 107. mm 111.505 130. 122.

BO.402 286. I .402 173.103 197.051 251.103 227.103 262.103 247.505 170.670 268.670 241.505 250.505 215.505 275.505 195.402 193.051 211.103 282.505 255.103 192.051 236.752 . d2= D21 d.402 233.051 181.670 mm mm 166.505 230.752 238.051 231.670 263.752 (M 195 x6) (MI95x4) (MI95x3) M200x6 M200x4 M200x3 (M 205 x6) (M 205 x4) (M 205 x3) M210x6 M210x4 M 210x3 (M 215 x6) (M 215 x4) (M215x3) M220x6 M220x4 M220x3 (M 225 x 6) (M 225 x4) (M 225 x 3) - .402 178.752 198.402 243.752 188.103 297.051 .051 186.505 205.5 290.670 283.103 267.505 180.670 pl.752 203.051 241.402 223.752 233. Vidi napomenu 509 .505 200.752 218.103 167.103 232.402 223.103 292.402 208.402 198.103 242.402 168.402 276.402 228.103 177.752 178.5x3) 190x6 190x4 190x3 1972) Oznaka* d(= D) x P mm (M 230x6) (M 230x4) (M 230x3) (M 235 x 6) (M 235 x4) (M 235 x 3) M 240x6 M 240 x 4 M 240 x 3 (M 245 x 6) (M 245 x4) (M 245 x 3) MZ50x6 M 250 x 4 M250x3 (M 255 x6) (M 255 x4) M 260 x 6 M260x4 (M 265 x 6) (M 265 x4) (M 270 x 6) (M 270x4) (M 275 x 6) CM275x 4) M280x6 M280x4 (M 285 x 6) (M 285 x4) (M 290 x6) (M 290x4) (M 295 x 6) (M 295 x4) M 300 x 6 J\:13oox4 mm I d2 = D21 d.670 258.670 236.670 176.505 260.505 280.670 191.505' 185.670 16!'i.OnOznaka* d ( = D) x P mm M 170x6 M 170 x4 M 170 x 3 (M 175 x6) (MI75x4) (M 175 x3) I\U80 x 6 M 180x4 ' M180x3 (M (M (M M M M 185 x 6) 185x4) 18.402 256.402 183.220.402 296.752 173.505 245.505 295.402 281.103 287.752 243.670 201.103 272.103 172.752 168. 505! 183.103 212.402 266. = D.103 252.103 187.402 261.103 277.402 203.103 237.051 176.50.103 217.505 210.752 208.670 273.670 181.051 221.051 201. 226.752 248.103 207.505 285.505 270.402 218.505 .402 248.752 228.402 213. mm '.402 271.402 291.051 246.670 253.206.505 175.505 235.670 186.051 191.670 231.103 257.= D.752 213.051 171.103 182.402 188.670 288.103 202.051 216.051 196.505 190.505 240.505 265.670 206.670 278.670 196.670 216.670 221.670 226. 163.402 238.752 193.670 211.505 225.505 165.103 222.670 246.051 na sIr.- nastavak (JUS M.670 293.

H Ti su polozaji tolerancija: e. Gornja odstupanja.4.6h promjer: za isti navoj. izmedu najveeeg i najmanjeg promjera). od kojih upotrebljavamo: \ za promjere I veli~ine tolerancija d 4. p iznad nazivnog promjera vijka. Granicnipromjerinavoja su najveei i najmanji promjeri koje jo~ dopu~tamo. je kombinacija za velicinu tolerancije Primjer oznake tolerancije: .iz- nad nazivnog promjera matice. Tolerancijaje odredena velicinom i poloZajem s obzirom na nazivni promjer. 9 D2' D. je razli~a izmedu najveeeg odnosno najmanjeg promjera I nazlvnog promjera naVOja.6. a velikima unutarnji navoj (maticu). g ispod nazivnog promjera vijka. h ispod nazivnog promjera vijka. G - - - tik . 504 do 509). 6. a sadrze netoenosti mjerenja. .6H. 510 . Oznaka tolenrncije i njezin poloZaj (npr. Tolerancija promjera navoja je razlika izmedu gornjeg i donjeg odstupanja (odn. DJ Malim slovima oznaeujemo vanjski navoj (vijak). To su: veliki nazivni promjeri d. k. 5. 6h).8 d2. d. Yelicine tolerancija su odredene sa 7 stupnjeva. sredDonja odstupanja velikog. M20 . Gor~je odno~no ~onje.4k6h ali s tolerancijom 4k za srednji i 6h za veliki - za metarski navoj M20 s tolerancijom 6H: M20 . D srednji nazivni promjeri d2.za metarski vijcani navoj M20 s tolerancijom 6h: M20 promjer - . D2 mali nazivni promjeri dl. 7. k. 8. 7. . Stvarni promjeri navoja su promjeri koje odredujemo mjerenjem izradenog navoja. 221 . odstupanje. g.1974) Nazivni promjeri navoja jesu promjeri profila navoja ISO (vidi str. . 4. P i 2 polozaja za navoje matica: G. 3.BO. 5. 6. H - tik iznad nazivnog promjera oznaka matice. .Tolerancije metarskih navoja (ISO) (JUS M. Odredeno je: 5 poloZaja za navoje vijaka: e.220 .velikog. 8 I j Tolerancije velikoga promjera navoja matice D nisu propisane. h.koje oznacujemo brojkama 3 do 9. Polozaj tolerancije s obzirom na nazivni promjer oznacujemo slovima. sred- I j njeg i malog promjera navoja: vijka matice Qmax Amax Q2max A2max almax' Almax njeg i malog promjera navoja: vijka matice Qmin Amin Q2min A2min Qlmin Almin ! .1967.

.. 1.45 0.. .95 12).7 0.. 3p4h 5g6g 5h6h I I ~ ~ I ~ I ~ I bez labavosti srednja gruba .9 4).malalabavosti mala prisnost 4h 4k 6h. I Kratka no~iva duljina Is < INmln....6).veta prisnost ..19 8.35 °. 511 .1 3).. . ..5 1 0:35 0:8):: :2:6 ..5 1...4).1'9 112) ..3). 001..5 2.53 24)...8 1)...5).. . 5...36 15). Odstupanja (po JUS M.8 0.12 5)...3 02 0'25 0.12 6.... .25 1..25 1.'velika labavost ...18 1) 3 22.15 3.6 5.3.75 0. 22 95) 28 i5):: :45 19).... .BO. 0. .2» 6 . 224 . 1...4).36 18). 04 ....118 I !I .. .232-1974) za preporucene tolerancije uz nosivu duljinu IN sabrana su na str. 45 . ..2 05) 15 0'6)". 45 45). 2.7 .75 1 1. . 2.25 0. 4H 3p4h } 7e6e 5G 7g6g 5H 7h 6h 9g 8g 5H 6G 6H 7G 7H.7)...25 1. Tak04er 3k 4h... 180 180). IN.. Normalna nosiva duljina IN d d IN. .4 0. duljina dodira izmedu matice i vijka u smjeru osi) odredena je korakom P i srednjim nazivnim promjerom vijka d..7).8). .3 1.5).5 4 4.duga nosiva duljina IL> INmu' Preporucene tolerancije (ovisno 0 kvalileti to1erancije i nosivoj duljini I) Kvaliteta izrade navoJa lina Preporurene tolerancije za navoj vijka za navoj matice Nosiva duljina Nosiva duljina .Nosiva duljina I (tj.56 24) 71 28): :: 85 32). 1. .2 0..5).5 1 1.11 4.3).. 512 do 518.56 2 '" 2..6).........6 °'7 0 . . 5 0..230-1967 i M.75 - ~ I ~ 3h4h 4k 6h.5 15 " 2 3 4 5 5.106 20).. .4 0.355 3 3. 3p4h 6e 6g 6h 8g 5h4h 4k 6h.16 6).5). .5 2 8).7.99).2 --.4).1.bez labavosti . .80 40)..71 36). mm mm mm mm 0.7.mala labavost . I 6H 7G 7H SG 8H .6). ..5 6 2 3 4 6 3 4 6 12).5).24 10)... 30 4). 90 90)..13 5.. 1-.45 18) 53 20:: :63 7 5) . .S).11..60 26).BO. 224 112) . 2 2.bez labavost .... ..S 2..

35 - - .95 .67 .71 .5 512 80 -i -250 .0 .:.5 + 38 . ~-=--=-. 0.50 ..67 -244 . .63 i .0 + .90 .16 + 2. -206 -138 ---0 --' 71 +63 8 +92 36 .22 ---0 0 +44 +7'7 -146 I-=-112 .56 ..22 -0--0+51+82 -156 -122 -100 63 12 + 32 ~.45 -=--=0 0 .35 __. .12 + 34 .42 19 - 20 95 ---0-0+3'2+6830 .48 ..56 ~~ -60 -24 -24 0 0 +48.71 -231 -288 -307 : .2.28 -0-0+"85 ~:-:-~'-24O. ~ 5..86 ..8). srednjega Gornje i donje i 6e 8g 6g! 4h I 4k6h I 3p4h I~i-=-L-=--! 025 '~-=-=-.63 .28 .4 --1-------.81 0.60 -172 - .26 -1\2 .18 '1.86 .-125 - '- ._____: I g I. ..11. . ~ ~ -53 --=-21-0-0+39+73 85 .38...56 ..+82 -155 -174 -119 .74 .67 .34.53 .~.Tolerancije Nazivni pro-! Korak I mjer dmm : Pmm Tolerancije 6h .14 + 31 -138 -106 .32 -199 . --112 1---090 ---0 56 -+ 44 +7'732 22 -146 12 + 08 . 3 +109 + 42 + 36 0 + 96 +105 0 + 42 +113 - -172 32 lI. -216 -144 -118 6 -1780 .41i7S--=-'71.2).28 -o-o+7iJ-::j:98 1.6).56 --=-i .32 -207.42 0 0 I~ 0 0 -=--=- I ~. ~.60 .22. -221 -270 i -184 o-o+95--::j:TI9+ 44 0 1 -140 0 1 - 90 0 + 90 ~ .19 -20: I 0. 26 .40 0 0 ..26 -0---0+75 75 '-::'63j .36 1.32 -164 .34-.19 .5~ 3~-=--=.75 .6 I~.38 ---0 -198 -160 42 \ ~ -100 +100+128 --2.56 . -J~ -132 -85 ~~ 15 . -150 . 1. -256 1 -0-0+82 85 -132 - I --.-.5.95.26 .75 .25 -:-181 -218 -146 -118 .75 .67 . 42 -0-0 -170 -106 -212 0 + 48 +106 +137 0 I + 52 .28 ..5).82 .21- 0.

26 6g I 6h I 4h I 4k6h I 3p4h - 22..45 - 45).180 -=71 . .. .32 .80 .95 .0 + 80 + 99 -185 -226 -151 -125 80 0 + 36 .63.5..--0 +100 +122 1.85 .80--0 --0-- 513 .38 0 + 2 -=71 -303 -208 -0.95 -60 -60 --0 0 -+. Korak mjer dmm Pmm 6e 88 I I Tolerancije I 0 -.-106 + 106 + 133 -241 -170 0 48 1 -60 .. 48 0 --0 +132 +164 3 -297 -383 -260 -212 -132 0 + 58 . 63--0.5 -302 3 . . 355 -345 -460 -310 --01 -16Q 0 .80 -265 --01---340 -398 -530 -180 -360 I .38 .67 .85 . -418.48----0 --0 -285 -363 -248 -200 -125 -90 .I .32--0.53----0 .Strojanki prirurnik -433 -580 -395 -315 -200 -\18. .--0 +140 +182 4 -319 -415 -284 -224 -140 0 + 70 +150 +191 4.85 .4).60 -250 -\18.promjera .38 '--0. -309 -403 -272 -224 -140 0 + 58 180).80 .85 .0 +125 +158 .48 .1-555 -298 -250 -160 -335 -448 0 .32----0 1.0 +180 4 -375 -510 -340 -280 -180 0 6 4 .--0 -336 -438 -299 -236 -150 0 + 73 . 3 ..5 -100 .navoja vijka d2 odstupanje 02mu i 02min(Il-m) Nazivni pro..5 -227 -282 -192 -160 -100 0 + 42 +138 2 -=71 .5 -217 -268 -182 -150 --0+95" 0 +117 95 + 42 .67 .80 --00--380 -300 -190 .48 .5 6 -112 -377 -500 -170 -118 .--0+112 -251 -318 -218 _-180 1-\12 0 + 48 .38 0 +iTS + 143 -261 -338 --228 -190 -\18 0 + 48 381 .38.48 .50 +188 1 4 0 + 70 -331 -435 -296 -236 -150 +160 +206 5 --106-=71 -71 ----0--0 -356 -471 -160 0 + 81 3.32 .48 0 0 + 140 +170 1 -280 .80 -321 1--"0 0 1.95 -60 -60 --0.26 .48--00 +160 .60 -60 ----0.75 0 --0 I -- 1- 2 3 90).90 0 + 58 + 132 + 169 -388 -265 -212 -132 0 + 63 .48.75 .95 -60 --0 +160 -+195 + 70 +183 + 58 +210 + 70 i 6 J.53 .

25 1..8 0.75 1 1.2).6 0.355 I 514 .35 0.5 1..180 180).8). .2 -. .6). . .5 0.45 0.45 0.8 2...4 -22..5 1.4 0.25 I 70 - 1.4)..11.25 1.+19 + 104 Tolerancije 6G I 7H - I 6H - - I 5H - 45).2. +I!1O +150 +118 +200 +160 +125 + 188 +28 +212 +32 +224 +180 +140 +186 +26 +200 +160 +125 +208 +28 +224 +180 +140 +236 +190 +150 +222 t32 +234 34 +250 +200 +160 +250 +38 +265 +212 +170 +266 I +196 +232 +262 +313 +333 +360 +378 +244 +274 +328 +375 +406 +430 +455 +288 +348 +395 +480 +383 +435 +505 +42 +26 +32 +38 +48 +53 +60 +63 +32 +38 +48 +60 + 71 +75 +80 +38 +48 +60 +80 +48 +60 +80 +280 +212 +250 +280 +335 +355 +375 +400 +265 +300 +355 +400 +425 +450 +475 +315 +375 +425 +500 +475 +530 +425 +224 +170 +200 +224 +265 +280 +300 +315 +212 +236 +280 +315 +335 +355 +375 +250 +300 +335 +400 +375 +425 +335 +180 +132 +160 +180 +212 +224 +236 +250 +170 +190 +224 +250 +265 +280 +300 +200 +236 +265 +315 +265 +300 +335 ..5 2 3 4 5 5. 11.7 0.5 1 1. .Tolerancije srednjega promjera navoja matice Gomje odstupanje A1max(ILm) (Donje odstupanje A1minza sve tolerancije H je 0) I D1 Nazivni promjer Korak D=dmm Pmm 0. .5 1 1.5 4 4.2 0.5.35 0.75 0.22.75 2 2. .5 ' 2 3 3.5 6 2 3 4 6 3 4 6 +145 +161 +172 + 172 +184 +192 +216 +228 +256 +226 +252 +268 +284 +303 +322 +238 +282 +318 +383 +408 +435 +463 +297 +338 +403 +460 +496 +525 +555 +353 +423 +485 +580 +473 +535 +610 +20 +21 +22 +22 +24 +22 +26 +28 +32 +26 +28 +32 +34 +38 +42 +26 +32 +38 +48 +53 +60 +63 +32 +38 +48 +60 +71 +75 +80 +38 +48 +60 +80 +48 +60 +80 +60 + 85 + 67 +109 +19 + '90 + 71 +115 +20 + 95 + 75 +90 + 71 +109 +19 +120 +20 +125 +100 I + 80 + 133 +21 +140 +112 +90 +140 +22 +150 +118 + 95 +140 +22 +150 +118 + 95 + 149 +24 +160 +125 +100 +154 +22 +170 +132 +106 +176 +26 . .5).90 90)..6 5.

--0-636 .- -73 .810 -535 -475 100 --=-63 --0-600 863 -563 -500 106 --=-n.63 -100 -100 -120 -----0 -=zo -----0 ---0 ---0 67 .56 -196 - ---=-19 -----0 ------0 -----0 ---0 -114 .60.5 -SO -156 - 0..5 4 4.921 -601 -530 112 ---=--'is -----0 -672 975 35 -560 -118 ---=so ---=-so.25 1.-----0 ---0 -----0 -0 -90 -162 -140 -90 -140 -0 ----=22 -----0 ---0 ---0 -104 ..36 .1 Korak Pmm 0.53 -178 .67 -106 -126 -106 -----0 ----=21 -----0 ------0 ---0 .306 -206 -180 .85 .75 2 2.260 -174 -150 .56 -J96 .95 -60 .315 -500 -0- ----0- -236 -0-265 --0- --0-300 --0-315 - ---0 -335 ------0 -355 ---0 -530 -0-560 ---0 -335 ---0 -355 -375 515 ---0 -375 ------0 .95 --=--60 ---=-60 ---0 -570 ".6 0.56 .56 .95 ----0 --0---0 -112 -112 -180 -----0 ---0 ---0 -132 -212 .5 6 -60 --0-210 .95 -150 .-----0 -----0 -----0 I I I 17 0 0 0 I 3p4h ---=-19 ---0 ..25 0.95 -60 ------0 -----0 -=zo -----0 ---0 .63 ----=-28 ---=28 -----0 -275 .75 0.8 .42 -67 ---0 ---0 0...67 .407 -268 -236 -71 --=---34 --0-336 459 -299 -265 -71 --=-38 ----=38 --0-351 .80 -146 -125 .7 0.-0-240 .63 -'.80 -125 ---=-n.5 5 5.723 -478 -425 .-.53 -----0 - -162 -140 I 1. -132 ------0 --0--0-ISO -150 -236 --0---0---0 -170 -170 -265 --0 --0 ---0 -180 -180 -280 --0 ---0 ---0 -212 -212 -335 - -236 -375 ---0 ------0 -265 -425 ---0 ---0 -300 -475 -----0 -----0 . -------=-u.2 0.85 ..35 Tolerancije velikog promjera navoja vijka d Gomje i donje odstupanje a i amln(fLm) Tolerancije 6e 8g 6g 6h 4h 4k6h .4 0.363 -240 -212 67 --=---32 ---=-32 ---0 -303 .572 -377 -335 85 ----=-48 --0-460 648 -423 -375 -90 -=--sJ ---=-s3 --0-515 .5 3 3.85 .------0 -718 -1030 -680 -600 - - -90 -90 -140 ------0 --0--0.5 1.53 .45 0..488 -318 -280 80 --=---42-=--42 --0-415 .

-.s. 035 -.--54 .--204 -394 -243 -465 -284 -532 -324 -600 -360 -664 -441 -791 -249 -569 --170 -432 -208 -510 -249' -581 -287 -649 -327 -721 -403 -848 " j -144 -224 -291 .-371 -180 -355 -217 -415 -253 -474 -289 -275 -450 -327 -525 -378 -599 -432 --676 -540 -826 !-os I' '~ 11.-5.. 1 5) 2 8 .51 .6).-164 .:- --631 -593 -533 --608 2S .11. .--' . -173 -58 -58'-'-154 -129 -85 ~65 -65'-'-188 -168 -142 -70 --=-sJ -. "" I.-.. 56 I~ ~.36 ' - -291 -- I - ~.Sf .93 ..72 -156 -183 -101 -207 -108 -218 -116 -124 -208 -240 -163 -269 -174 -284 -185 .-. -122 -233 -268 -157 28) . .--=-140 :.72 -183 -215 -101 -241 -108 . -308 08 . 06 . ---..87 -144 -.4 I ~ 1.75! -=.-252 -116 -269 -108 -262 -144 -328 -180 -388 -217 -457 -144 -334 -180 -402 -217 -465 -253 -529 -289 .78 -152 -184 -119 -214 -130 -229 -139 -140 - -108 .22.-243 -451 ~ -170 -4~ -208 -488 -108 -225 -144 -287 -180 -345 -217 -410 -174 -291 -224 -367 -275 -440 -327 -520 ~---I----15 -284 -524 ---. --. . -- - ..-162 -143 -118 . .-. " -329 -176' -348 -234 -303 -245 -130 -234 -180 -308 -232 -382 -282 -457 -180 -312 -232 -389 -282 -461 -334 -535 -384 075 -164 '-318 -204 -388 . ' ~ .2)..75 . 0 35 ' -- .Sf -158 -139 -116 -128 -110.87 .99 07 '-297 ---o.21-125 .70 .Tolerancije malog Gomje i donje Nazivni pro~er dmm Korak! Pmm' 02 ' I I T oJerancije 6e 8g 6g 1-46'-29' -110 6h 1 4h 4k6h 3p4h ...- 36' -190. 516 -403 -753 -361 -711 -361 -647 -488 -753 ..92 -203 -236 -123 -263 -130 -274 -140 -293 -130 -284 -170 -354 -208 -416 -249 -489 -170 -360 -208 -430 -249 -497 -287 -563 -327 045 -.1- : - ~---77 .

.-1200 - ~ 6 1 .535.577 .828.682 .327.794 -1210 -1325 -1175 -1115 -1025 -1312 -1207 - ~ 180) 35 .694.45 I~ ~ -:.946.-1567 -1690 -1530 -145 5 -1360 -~ .577.651-. 2 ~ 90).946.284j-249.999 -1438 -1553 -1403 -1332 -1242 -1600 -1484 .282 204 i .420 .650..-.613 .505.518 .661.289'=289 .577.282" 360 .433' . .217.327-289 .899 432688648 996864384 618 590 912 794 . -946 -1658 .864.249!'.425.590 984-1097 .327 .505.693 . ~ .946.217 . .577 .465 507.648.552. -1184 - 672 .590 481 . .794-.774..376. 45.969 .8691.470 .849. 170 I 367- 144 341- 296.866 1 1 3 6 1 ~ - 518.789-1004 .899.921.674 .989.558.433. '~ 1 1 I 1- .637.432. .946.217.442.481 .793.170 401 .432 .751.289 .637 ..641 1.866--1716-1853 -1678 -1598 -1488 577 . .289 .327 .5931.771.694.672 .906 ---.607.433-'433 .433 ..249..433 . maxi o.613.781...906.713'.481.873.481.889 -1140 -1051 .637 .433.517.946-1032 .518 .530 .637 577-577 - .623 -984 -946 -1696-1828 .5 -:1196 -1300 -1161 -1101 -866 -1578 -1015 -1302 --.931 - - - - - -1731 -1878 -1693 -1613 -1498 1 - - 517 .289. 5 1 .249 .866..90 1 - :.327.384 1.648-.648.793.984.551.947.866 . -866 -1478 . .864 794 672 637 637 577 -1205 -1145 -1045 -1332 -1222 -1240 "-1375 .595.~ : 2 1 .958-1052 .650.: ~ 45)..637..558.861..-.722-1080 .756.542.485.481.972.794 -1194 -1341 - -1310 -1412 750 .864 -1280 -1149 -1089 -1005 -1292 -1273 -1210 -1124 -1446 .481 -=481 .360..180i4 .672. 22.327 .897.promjera na voj a vij ka d( odstupanje '0.637 .934-1012:.481.360 . .736 603 539 .475.984 .713.327 .315 .590 / 1 =-284! . min (fLm) Nazivni pro.869-.327-.4).384 .623.518 918 .Korak mjer dmm Pmm I 6e I I To1erancije I 8g I 6g 1 6h 1 4h 144 I 4k6h I 3p4h 224 180 I .722.217 .545..433 .684.794.909.809-1024 .-1059 -1145 -1022 .

25 0.5 3 3.75 2 2.35 0. +258 +274 +326 +363 +407 +459 +513 +602 +678 +763 +810 +913 + 971 + 1025 +1080 I I + + + + + + + + + + + + + + 180 200 224 236 250 300 335 375 425 475 560 630 710 750 ' I I I I I i+ + 850 900 + 950 +1000 +100 +112 +125 +140 +160 +180 +190 +200 +236 +265 +300 +335 +375 +450 +500 +560 +600 +670 +710 +750 +800 518 .5 6 [ 6H 5H + 56 + 80 +90 +100 +112 +125 +140 +150 +160 +190 +212 +236 +265 +300 +355 +400 +450 +475 +530 +560 +600 +630 i +200 +221 +246 .25 1.5 4 4.5 0.I u.8 I 1.45 0.5 5 5.5 1.75 0.2 0.6 0.7 0.4 0.

R 3'1.230 214.146 59.309 2.614 65.814 1.115 3.309 2. R'I. 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 R 3'/.030 125. R2'/.230 341.331 1.814 2.884 93. R 1'1. R'I.272 423.115 3. (R 1'/.157 16.309 2.662 20.115 3. mm 9.534 81.472 n I mm 2.540 2.BO.64033 P Zaobljenost r = 0.309 2. R5 R 5'1.=d-2H.872 398.309 2. d2=d-HI p I Oznaka.309 2. R6 R1 R8 R9 RIO RII RI2 R13 RI4 R 15 RI6 R 11 RI8 11 1I 11 11 11 11 11 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 R 7/.830 189.056 1952) navoja (Whitworthov) Profil cijevnih Broj navcija na 25.96049 P Nosiva dubina navoja HI = 0.891 41.680 113. R3 R 3'/.137 33P Veliki promjer Mali promjer Srednji promjer navoja navoja navoja d I 1 d d.184 81. .1 R 1'/.Treba se po mogucnosti kloniti dimenzija u zagradama. R2 R21/.955 22. Oznaka (nazivni promjer) daje priblitan unularnji promjer cijevi u (napu~Ienim) colima.Cijeml m\'ojl (JUs M.309 2.430 290. I d p I mm 100.115 ~j R'I.814 1.331 1.309 2.4 mm: n Korak navoja (mm) P = 25.472 372.309 2.030 265.309 Oznaka.309 2.441 30.115 3.803 53. R'I.540 2. 519 .430 151.115 3.907 1.309 2.728 13.309 2.249 31.130 163.540 3.130 138.115 3175 3.309 2. .323 41.110 15.309 2.980 n I mm 0.672 449.309 2.830 316.540 2.630 240. .309 2.) R 1'/.330 106.309 2. R'I.201 33. RI (R Ill.911 26.4/n Teoretska dubina navoja H = 0. R4 R4'/.910 44.309 2. R 2'1.814 1. R'I.072 474.

navoja. Mjere standardiziranih trapeznih navoja su na str. I h3=H.25 0.25 0'751 0. Nazivna - dubina navoja vijka matice h3 = HI + ac H4 = HI + ac 0'[ Zracnost Zaobljenost Mjere profila trapeznoga navoja (mm) p 1.5 14 1 15 1 0.matice DI = d.5 8 1 1 9 0.5 18 1 19 1 0.5 4.2HI Srednji promjer navoja dz = Dz= dPresjek jezgre A = dJz'ft/4 ViSevojnitrapezni navoji H.25 1.5 0.5 22 1 1 23 0.25 2.5 0.5 3.5 0.25 1.5 0.maxR2max I p 1 0.25 0.25 0.5 6 0.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 H.075 0.125 0.5 0.R2max 7 1 8 1 0.I a.5 4 4.5 0.75 2.5P .5 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 na tjemenu RI u korijenu Rz I H.25 0. * Trapezne navoje upotrebljavamo posebno za radna vretena.5 11 1 12 1 0. I a.25 2.Trapezni navoji (JUS M.25 0.5 0.125 0.BO.5 5 0.5 9 1 10 1 0.25 0.5 0. 520 . 1 R.5 21 1 20 I 0.125 0.5 0.5 0.9 1.060 Profil trapeznih navoja 1977) Korak navoja P Dubina osnovnoga profila navoja (= nosiva dubina) HI =0.5 17 I 16 1 0.5 12 I 13 I 0.15 0.25 0.5 10 1 11 1 0.5 0. Korak navoja P n-vojnih navoja yeti je n-puta od koraka jednovojnog.125 0. dok sve druge mjere ostaju nepromijenjene. I h3=H.25 3 0.25 0.I R.5 4 0.15 2 0.25 0.25 0.5 Veliki promjer navojaMali promjer navoja vijka d matice D4 = d + 2ac vijka dJ = d (=D) (= dl) - - 2h3 .max I. 521 do 523.5 5 5.5 6.75 3.

5 8.S 28.5 8.S 24.8 44.S 33 31 34.5 18.2 33.S 24...7 70.5 11.S 32 29 34 40.S 25 21 27 32.---Trapezni navoji (JUS M..25 9 10 11 10.5 14.S 24.5 13..S 20 23.18x 3 Tr18xS Tr18x8 Tr30x 6 Tr 31 x 3 Tr 31x 6 Tr31xl0 .5 13.2 7.S 38.5 IS.S 28.S 38 42 - d.S 29 25 30 36.S 21. Tr34x 6 Tr36x3 Tr36x 6 Tr36xl0 Tr 38x 7 Tr40x3 Tr40x7 Tr40xl0 Tr42 x 7 Tr44x3 Tr44x 7 Tr 44x 10 Tr 46x 8 1' 1..3 10.5 12. od navoja druge prednosti samo oni s prednosnim korakom.S 40.5 11.5 45 45 47 * Uzeti su u obzir svi navoji prve prednosti (debelo tiskani).5 20.S 25.5 12.5 IS 14 16 19 18 19.6 143 104 143 241 189 214 330 269 177 330 471 398 284 415 638 491 346 573 830 661 491 707 1046 804 661 908 1288 1018 755 1075 8.S 37 37 39 40.S 29 31 32.3 9..5 15 20.S 22.5 16. I A mm2 30.2 56.06I/062 1977) Oznaka* Tr 8x 1.7 86..5 22.S 18.5 10.5 9.S 42. 521 .5 36. mm 6.S 25 26.S 33 33 35 36.5 16.5 2 1.5 8 9 10 9 11 14 12 14 18 16 17 21 19 16 21 25 23 20 24 29 26 22 28 33 30 26 31 37 33 30 35 41 37 32 38 mm D..5 19 23 28.2 52.5 20.5 8.5 Tr 10x 2 Tr 11x 2 Tr 11x 1 Tr 11x 3 Tr 14x 3 Tr 16x 1 Tr16x 4 Tr18x4 Tr1Ox1 Tr1Ox4 Tr22x 5 Tr14x 3 Tr14x5 Tr14x8 'Tr26x 5 Tr.S 35 38.5 Tr 9x 2 Tr 10x 1.2 6. I 6.S 16.5 12.9 56.S 29 27 31 34.S 36 31 37 ~ I D.5 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 5 3 5 8 5 3 5 8 6 3 6 10 6 3 6 10 7 3 7 10 7 3 7 10 8 8 9 10 10 11 12 12 14 16 16 18 20 20 22 24 24 24 26 28 28 28 30 32 32 32 34 36 36 36 38 40 40 40 42 44 44 44 46 7.BO.S 41 41 43 44.S 26.5 10.25 8 9.5 7 8.S 20.S 22.5 17.5 24 27 30.

5 101 102 106 i1l1 117 121 122 122 127 132 137 141 142 142 I ' i m~' 1555 1195 962 1320 1847 1452 1195 1590 2507 1963 1521 2290 3370 2734 2124 3217 4477 3739 3019 ~072 5741 4657 3848 5281 7163 5945 4118 6648 7390 7698 10029 8495 7238 9331 10207 11122 13893 12076 10207 I I prednosti samo oni s prednosnimkorakom. mm 44. .5 39 I I DJ mm I D. p mm 3 I I d mm! 48 48 50 52 52 55 52 !d'=D' .5 59. l :g 54 65 76 70 64 73 86 72 83 96 88 80 93 98 101 114 106 98 III 116 121 134 126 116 78 48. 45 35 41 48. mm I I .5 49 49 51 ' 52.S I 55.5 I 91 92 96 100. 52 64 75.5 69 62 72 85.S! 44 I I 1 I 40 .S I 53 60 68 65 62 70 78 75 72 79 88 84 81 89 98 94 90 99 104 108 117 113 109 118 123 128 137 133 128 50.5 87 78 92 97 99 113 104 96 109 114 119 133 124 114 36 42 49 44 40 46 57 51 46 55 - 48 46 50. 60 60 60 65 70 70 70 75 80 80 80 85 90 90 90 95 lOO lOO 100 105 110 115 120 120 120 125 130 135 140 140 140 .8.5 77 70 82 95. 522 " Uzeti su u obzir svi navoji prve prednosti (debelo tiskani).Trapezni Oznaka" Tr 48x 3 Tr 48x 8 Tr 48x12 Tr SO 8 x Tr 51x 3 Tr Slx 8 Tr Slx12 Tr 55 x 9 Tr 60x 3 Tr 60x 9 Tr 6Ox14 Tr 65xl0 Tr 70x 4 Tr 70xl0 Tr 70x16 Tr 75xl0 Tr BOx 4 Tr BOxl0 Tr BOx16 Tr 85 x 12 Tr 90x 4 Tr 9Ox12 Tr 9Ox18 Tr 95 x 12 Trl00x 4 Tr 100x 12 Trl00x20 (Tr 105x 12) Tr 110x 12 (Tr lIS x 14) Tr120x 6 Tr 120x 14 Tr 120x22 (Tr 125x 14) Tr130x14 (Tr 135x 14) Tr 140x 6 Tr 140x 14 Tr 140x24 .S .5 53 53 56 60.5 50 44 54 65.5 61 62 66 70. od navoja druge .5 81 82 86 90.5 58. mm 42 46 1 d.5 71 72 76 80. .5 43 39 45 56.48 12 I 8 8 12 9 3 9 14 10 4 10 16 10 4 10 16 12 4 12 18 12 4 12 20 12 12 14 6 14 22 14 14 14 6 14 24 3 i 46.

523 . d.navoji (nastavak) . I~' 11311 139 154' 144 132 149 154 159 172 162 152 167 172 177 192 182 168 190 212 200 184 210 232 218 204 228 248 238 220 246 268 256 240 266 I 276 256 2881 134 D. od navoja druge prednosti samo oni s prednosnim korakom. mm 147 152 157 161 162 162 167 172 177 181 182 182 13070 13685 14741 18385 15837 13'273 16972 18146 19359 22966 20106 17671 21382 22698 24053 28652 25447 21642 27759 34967 30791 26016 33979 41910 36644 32047 40 115 47916 43744 37325 46759 55990 50671 44488 54739 64 692 50671 I 58965 I 18' 18 18 8 20 33 20. mm 14 16 16 6 16 28 16 16 16 8 18 28 145 ISO 155 160 160 160 165 170 175 180 180 180 185 190 195 200 200 200 210 220 220 220 230 240 240 240 250 260 260 260 270 280 280 280 290 300 300 300 138 142 147 157 152 146 157 162 167 176 171 166 176 181 186 196 191 184 200 216 210 202 220 236 229 222 239 254 249 240 258 274 268 260 278 294 288 278 129 132 137 153 142 130 147 152 157 171 160 ISO 165 170 175 191 180 166 188 211 198 182 208 231 216 202 226 247 236 218 244 267 254 238 264 287 274 254 Oznaka* (rr 145 x 14) Tr150x16 (rr 155 x 16) Trl60x 6 Trl60xl6 Tr 160 x28 (rr 165 x 16) Tr170x16 (Tr175 x 16) Tr 180x 8 Tr 180 x 18 Tr180x28 (rr 185 x 18) Tr 19Ox18 (rr 195 x 18) Tr200x 8 Tr 200x20 Tr 200x33 Tr . Tr260x12 Tr26Ox22 Tr 260 x40 Tr 270 x24 Tr280x 12 Tr 280 x24 Tr280 x40 Tr 290 x24 Tr 300 x 12 Tr 300 x24 Tr 300 x44 * Uzeti su u obzir svi navoji prve prednosti (debelo tiskani).Z10x20 Tr220x 8 Tr 220x20 Tr220 x36 Tr 230 x20 Tr240x 8 Tr 240 x22 Tr240 x36 Tr 250 x 22. 8 20 36 20 8 22 36 22 12 22 40 24 12 24 40 24 12 24 44 187 192 197 201 202 202 212 221 222 222 232 241 242 242 252 261 262 262 272 281 282 282 292 301 302 302 I ' .

75 4.H Korak navoja P n-vojnih pilastih navoja veti je n-puta od koraka jednovojnog navoja. a treci jos samo u starim konstrukcijama.468 Veliki promjer navoja .182 r 1.884 15.120 2.913 96 P + H A = d127t!4 =d + 1. HI 1.matice DI = D . Pilasti navoj upotrebljavamo za vretena koja mnogo rade.75P ~r dubina navoja) Zracnost b = 0.236 0.BO.182 H.0.711 38.471 4.621 0.988 2.884 2.062 3.707 0.25 6 6.25 3 3.249 0.5 5.050 14 P . Razlikujemo tri prednosna stupnja pilastog navoja: prvi je za obicajnu upotrebu. 12 13.298 3.117 77 P r = 0.070 -1981) Profil pilastih navoja Korak navoja P Teoretska dubina navoja H = 1.vijka d .471 0. ali samo u jednom smislu.2H2 d2 = DI .5 2.994 1.074 6.5 9 10.373 0.118 1.826 3.942 1.maticeD = d Mali promjer navoja Srednji promjer Presjek jezgre ViSevojni pilasti navoji .5 0.149 1.740 P 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 H. a prenose velike sile.413 1.207 6.231 3.298 27.339 5. dok sve druge mjere navoja ostaju nepromijenjene.Pilasti navoji (JUS M.124 27 P Zaobljenost P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 Mjere profila pilastog navoja (mm) b r H.746 0.5 15 16.491 1.603 3.678 10.734 2.474 4.711 5.240 34.5 21 24 27 30 33 b 1.971 5.240 4.826 22.870 0.620 17.75 7.649 0.769 31.178 1.5 18 19.091 20.562 24.810 8.355 2.391 2.977 4.86777P Dubina navoja na matici (= nosiva H2=0.vijka dl = d . drugi za posebne slucajeve.413 12.355 19.237 2.769 4.497 0.485 2.942 7.736 2.480 3.353 0. 524 .243 1.589 0.060 1.2HI . 13.73205 P Dubina navoja na vijku HI = 0.982 3.824 0.

644 42.954 39.545 25. mm 8. Upotreb1javati treba u prvom redu debelo ozna~ene navoje 525 .5 33.5 27 21 35.817 45.817 57. 48 52 52 52 60 60 60 70 70 70 mm navoji d.794 12.5 12 23.089 mm 10 12 12 16 16 20 20 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 40 40 40 44 44 44 48 48 48 52 52 52 60 60 60 70 70 70 6.528 8.Pilasti Oznaka.590 18.636 9.i81 59.058 16.545 39.227 35.5 20.116 31.636 13.794 15.272 63.5 16 27.5 39 64 55 46 D.272 21.794 27.794 21.174 54.954 42.5 16.322 14.5 25 39.3 123 64.794 25.528 6.528 9.116 26. prveprednosti D d.586 18.5 26 43. 70 X 10 S 70 x 16 p mm 2 2 3 2 4 2 4 3 5 8 3 5 8 3 6 10 3 6 10 3 7 10 3 7 12 3 8 12 3 8 12 3 9 14 4 10 16 d mm 10 12 12 16 16 20 20 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 40 40 40 44 44 44 48 48.909 29.794 31.322 10.954 14.5 40 34 55.1 36.528 13.852 23.058 52.453 67.181 41.181 33.954 46.4 215 134 277 184 80.954 27.636 10.817 49.380 35.852 22.636 17.174 42.794 19.272 18.794 44. A mm' 33.644 30.227 33.545 29.5 29.702 63.794 38.644 38.644 34.954 31.232 mm 7 9 7.909 25.116 22.954 24.586 14. S 10 X 2 S1Zx2 S lZx3 S 16 x 2 S 16 X 4 S 20 x 2 S 20 X 4 S 24 x 3 S 24X5 S 24 x 8 S 28 x 3 S 28x5 S 28 x 8 S 32 x 3 S 32 X 6 S 32 x 10 S 36 x 3 S 36 X 6 S 36 x 10 S 40 x 3 S40x7 S 40 x 10 S44x3 S44X7 S 44 x 12 S 48 x 3 S 48 X 8 S 48 x 12 S 52 x 3 S 52 X 8 S 52 x 12 S 60 x 3 S 60 X 9 S 60 x 14 S 70 x 4 S.5 46.954 35.5 23 17 31.545 43.794 34.863 50.058 18.116 27.5 13 10 17 14 19.5 36 30 47.5 57.4 408 293 156 564 370 168 745 514 273 951 609 403 1 182 797 422 1438 914 580 1720 1 141 763 2358 1547 1001 3123 2 177 1401 .174 46.954 20.590 22.954 53.181 37.

116 168.644 52.232 83.520 226.174 258.726 160.272 91. D mm 80 80 80 90 90 90 100 100 100 120 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 260 260 280 280 280 300 300 300 navoje mm 74 65 56 84 72 63 94 82 70 111 99 87 131 119 104 151 136 118 168 153 138 188 173 152 208 190 166 228 207 186 242 227 200 262 244 220 282 264 234 D. S 80 x 4 S 80 x 10 S 80 x 16 S 90 x 4 S 90 x 12 S 90 x 18 S 100 x 4 S 100 x 12 S 100 x 20 S 120 x 6 S 120 x 14 S120x22 S 140 x 6 S 140 x 14 S 140 x 24 S 160 x 6 S 160 x 16 S 160 x 28 S 180 x 8 S180x18 S 180 x 28 S 200 x 8 S200x18 S 200 x 32 S 220 x 8 S220x20 S 220 x 36 S 240 x 8 S240x22 S 240 x 36 S 260 x 12 S260x22 S260x40 S 280 x 12 S280x24 S280x40 S 300 x 12 S 300 x 24 S 300 x 44 p mm 4 10 16 4 12 18 4 12 20 6 14 22 6 14 24 6 16 28 8 18 28 8 18 32 8 20 36 8 22 36 12 22 40 12 24 40 12 24 44 d mm 80 80 80 90 90 90 100 100 100 120 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 260 260 280 280 280 300 300 300 d.404 166.174 221.058 69.907 174.586 115.634 155.174 238.290 157.453 104.116 148.998 215.179 214.726 97.174 58.462 206.116 201.174 65.520 239.702 98.545 167.817 283.817 86.909 130.724 271.272 81.817 77.634 252.451 234.586 132.362 115.089 140.362 195.634 269.545 187.724 291.760 144.760 131.760 93.089 87.545 206.726 178.998 135. mm 77.817 244.451 251. 526 Upotrebljavati treba u prvom redu debe10 oznacene .818 190.907 194.Pi I a s tin a v 0 j i prve prednosti (nastavak) mm 73.348 210.586 95.545 224.348 149.998 232.290 109.636 Oznaka.996 d.453 123. A mm' 4192 3082 2143 5418 3758 2712 6801 4923 3348 9432 7193 5258 13 189 10 514 7597 17574 13 733 9747 21 673 17 381 13 562 27 206 22 368 16 391 33 367 26 965 19488 40 156 31 990 24751 44 928 38 644 28.181 69.116 185.817 263.578 259.818 129.909 110.578 279.702 81.058 62.272 73.818 177.348 223.909 149.404 186.526 52 756 44 618 34 827 61 213 52 420 39 280 .232 111.058 79.

996 371.760 498.348 538.348 dz mm 331.174 388.348 578.817 309.Pilasti navoji prve prednosti Oznaka S 340x 12 S 340 x 44 S 380 x 12 S 420 x 18 S 460x 18 S 500x 18 S 540x24 S 580x24 S 620 x 24 P mm 12 44 12 18 18 18 24 24 24 d mm 340 340 380 420 460 500 540 580 620 d1 mm 319.760 428.174 263.634 D mm 340 340 380 420 460 500 540 580 620 Dl mm 322 274 362 393 433 473 504 544 584 A mm2 80010 54588 101321 118701 144384 172580 195053 227622 262704 S 14x S 14x 2 3 S 18 x 2 S 18x 4 S 22x S 22x S 22x S 26 x S 26x S 26 x S 30 x S 30x S 30 x S 34 x S 34x S 34 x 3 5 8 3 5 8 3 6 10 3 6 10 Pilasti navoji druge prednosti* S 38 x 3 S 75 x 4 S 170 x 6 S 38x 7 S 75 X10 S 170x16 S 38 x 10 S 75 x 16 S 170 x 28 S 42 x 3 S 85x 4 S 190 x 8 S 42 x 7 S 85 x 12 S 190x18 S 42 x 10 S 85 x 18 S 190 x 32 S 46x 3 S 95 x 4 S 210 x 8 S 46x 8 S 95 x 12 S 210x20 S 46 x 12 S 210x36 S 95 x 18 S 50 x 3 S 110 x 4 S 230 x 8 S SOx 8 S 1l0X12 S 230x20 -S 50 x 12 S 110x20 S 230 x 36 S 55 x 3 S 130 x 6 S 250x 12 S 55x 9 S 130x14 S 250x22 S 50x 14 S 130x22 S 250x40 S 65 x 4 S 150 x 6 S 270x 12 S 65 X10 S 150x16 S 270x24 S 65 x 16 S 150x24 S 270x40 S 290x 12 S 290x24 S 290x44 S 320 x 12 S 320x44 S 360x 12 S 400x 12 S 440x 18 S 480x 18 S 520 x 24 S 560x24 S 600x24 S 640 x 24 S 185 x 8 S 185x18 S 185x32 S 195 x 8 S 195x18 S 195 x 32 Pilasti navoji treeeprednosti* S 105 x 4 S 125 x 6 S 145 x 6 S 165 x 6 S 105x12 S 125x14 S 145x14 S 165x16 S 105x20 S 125x22 S 145 x 24 S 165x28 S 115 x 6 S 135 x 6 S 155 x 6 S 175 x 8 S 115x14 S 135 x 14 S 155x16 S 175x16 S 115x22 S 135 x 24 S 155x24 S 175x28 * Upotrebljavatireba u prvomredu debelooznaene navoje t 527 .634 563.726 487.726 523.634 603.636 359.760 468.726 447.817 407.

Obli navoji (JUS M.883 52.142 23.883 40. + H.540 10 7.175 4. Rd 18x 'I.318 17. Nosiva dubina navoja H. Rd 24x 'I.825 34.254 8.767 41.0 10 10 2.460 6.BO.7 Rd 16 x 'I.318 28.175 3.190 222 278 8 8 8 3.412 24.412 32.767 49.318 29.142 20.malice - - 0.540 3. 10 10 8 8 2.825 18.730 12. = d.767 45.matice R = 0.412 18.404 I 0.936 1.730.825 22. d2= d-H.1952) Profil oblih navoja Broj navoja na 25.530 vijka matice vijka Yeliki promjer navoja Mali promjer navoja Srednj i promjer Presjek jezgre .702 0.412 20.460 8.142 12.175 3.460 9.515 I 1.714 A mm' 23.412 30.081d I I n mm I t mm 8 9 I mm 5.05P Zaobljenost.813 1.233 4.233 4.23851P .412 26.175 0.233 30 32 36 40 44 48 52 565 652 846 1005 1242 1505 1792 528 .4 32.142 35. 36 x 'I.650 0.767 37.142 19.825 12.825 22.175 20 22 16.4mm n Korak navoja (mm) P = 25.86603 P Dubina navoja vijka i matice H.714 9.270 1.175 24 26 28 340 409 484 Rd 26 x 'I. Rd 22x 'I.318 33.142 172 8 8 3.0 Rd 12x 'I.730 11.825 14.730 mm 8.175 18 14.350 1.2Tt/4 1952) D Obli Oznaka normalni navoji P (JUS M.31750 0.588 2. I mm 5.211 65 0.825 16.318 21.561 0.318 13. = 0.254 7.5 P.114 10.825 30.625 d D=d+2a d.412 24.175 3.081.158 75 0.190 43.412 20.233 4.423 40.142 56. 8 8 8 6 6 6 6 3. r R a H.540 2.412 36.825 24.254 I D.540 3. 32x 'I.142 26. Rd 28 x '/. 40 x 'I.010 1.714 43.423 44.412 14.318 22.175 3. A = d.730 ' 10. I d2 mm 6.084 1.318 27. Rd 14x'/.175 11 12 14 16 8. = 0.412 16. 52 x 'I.883 48.3 92.254 9. = d-2H.606 0.0 129 8 3.175 3.2 70.318 11.22105 P Mjere profila oblog navoja (mm) P H. 48 x 'I. n mm mm mm mm mm mm mm I I I I I I I I I I IJ I 2.142 32.25597P R. 44 x 'I.265 0.=D-2H.883 44. I 0. 'I.318 26.142 28.460 d.BO.318 15. R.083SOP Zracnost a = 0.175 4. Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd 30 x 'I.0 '/.825 28.757 0.825 18.175 3.540 2.142 25.423 48. = 0.540 10 2.190 47.vijka r = 0.8 Rd 8 x '/.233 6.0 Rd 9x Rd IOx Rd 11x '/.423 36.190 39. 7.353 0.117 3..460 10.714 6.12700 D.212 0.41n Teoretska dubina navoja H = 1. Rd 20x 'I.254 9.

233 55 4.65 mm. = 43.704 mm d2= 46. = 4.233 75.143. Rd 80x'I.883 JUO.350 180. .190 3933 61.J.883 I .5 79.650 176.423 60.350 120 '4 16. 90.635 ' 134.825 133..082 .190 7203 96. Dimenzije grubog oblog navoja: P '= 7 mm. Rd 140x'/.5 34. 150.4 25. Rd BOx '. 160 153.190 i 4509 5123 81. 87.635 154.5 44.650 : 186.635 1194. R = 1.143 I Rd49x7 49 40 44.650 I 146.233 85.350 170 163.285 23 683 Rd 190x'/.5 64.285 : ~ 1 : I ' I ' I I I I Obli navoj za ie/jeznicke spojke (JUS M.67mm d = 50mm D = 50.75 mm A d2 '1 D .4 51.143 I 1256 1590 Rd54x7 54 45 49. 173.423 65.233 75 4. 4 6.4 41.5 49.6mm H2 = 0.5 74.143 962 Rd 44 x 7 44 35 39. Rd 85 x '1. Rd 120x 'I.4 . 1 l I d2 mm 52.D.4 35.883 72. mm ' A mm2 51.4 I 40.767 ' O.825 : 200.4' 45.635 184.350' 190 I 183. 140.233 : 100 95. Rd 6Ox'/6 Rd 65x'/6 Rd 70x'/6 Rd 75x'I.767 4.BO. '4 6. = 3.143 'I.635 144. D2 Oznaka I d 'd.083 .350 I 140 I !4 ' "U 100.883 Rd 55 x '1.Obli normalni navoji (nastavak) p d n Ozriaka mm mm.4 30.190 82. 1963 56.423 70.767 4. 55.423 90.190 6471 91.423 95.883 62.883 77. r = 1.767 90.635 I 124.883 57.4 Rd 59 x 7 '59 50: 54. 6. mm2 I mm.BO.55 {TIm.350.190 ' 2024 2443 56.3mm (D2 je srednji promjer matice.4 " 36.4 66.75 mm R.4 Rd64x7 64 55 ' 2376 59. = 1.635 164.825! 180.4 76. 14 .767 80 4. I mm I mm! mm mm mm 491 Rd 34-~ 7 ' 34 25 29.J'U 1 I D mm 55. Rd 90x'/6 Rd 95x'I.233 ! 95 4.! 4 .883 97.4.1952) Profil se toga navoja razlikuje od profila normalnoga oblog na.285 Rd 150x '/.5 mm R = 1.).143 2827 Rd 69 x 7 69 60 64.190 5777 86.143 Rd 74 x 7 74 65 69.650 I 156.233 70. 4 6.190 66. 61.350.650. mm I d.5 59. 143. 166.285 Obli grubi navoj za ieljeznicka vozila (JUS M. = 43 mm D. 130' 4' 6. ' 10145 12008 14029 16207 4! 6.143 707 Rd 39 x 7 39 I 30 34.143 3318 71.233 60 ! 55.233 4.883 92. 6. 6.6mm P = 7 mm H..650 I 196.767 85 80.5 69.4 60.423 85.423 75. = 1.143 50.5 54.767 4.883 67.) JVJ.825 .650 ' 126.4 46.5mm D2= 47.825 i 120. Rd 50 x 7 lijevi) -Dimenzije: r = 1.767 4.825 '160.423 D.350 200 I 193.OJU I 113.650 1116.5 39.650' 136.285 Rd 180x'/.1952) Profil toga navoja u principu je isti kao u normalnoga oblog navoja 5 promjerom vijka 50 mm i korakom navoja 7 mm: Oznaka: Rd 50 x 7 (odn.) 35 Strojarski prirutnik - 529 .4 65.233 70 65. D.G.767 4.R.825 ! 170.767 65 60.190 3397 71.285 26 489 29453 Rd 200 x 'I.4 j 70.635 114.285 123.635 mm d.825 190. Rd 160x 'I.190 I 2900 76.825 I 150.285 18542 21034 Rd 170x'/.423 80. H.'oja time ~to mu kul nosivih povrlina teoretskog profila iznosi 15° 56'. RdlooX'/6 Rd 110 x 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 50.635 ' 174.4 3848 Rd 79 x 7 79 70 I 74.5 mm.4 I 31.423 J IUt°.350.285 130.

176 0. Edisonovi navoji (JUS M.814 .977 1.53 9.BO.670 Bi 0.611 32.564 0.934 Jol.45 d.766 34..677 0.78 9.086 Profil navoja Broj navoja na 25.187 1.15 40.004 10.26 23.5327P 'Zaobljenost r = P/6 Veliki promjer d Srednji promjer dz = d.65 39.56 12.95 30.550 14.629 4. "I.90 35.233 6.BO.520 0.51 8.822 1.4/n r d dl.05 39. I r mm 0.Navoji za bicikle (JUS M. E 10 E14 E27 E33 E40 . Gornji i donji brojevi ozna~uju grani~ne vrijednosti.638 33.45 36. 2..37 24.822 3.4 mm Korak navoja Zaobljenost Veliki promjer Mali promjer Veliki promjer Mali promjer (mm) vijka vijka matice matice '.55 33.2HI Oznaka Bi Bi I d mm 9.34 12.029 13.05 I mm 8.484 9.55 36.509 12.76 8.89 13.058 1. mm 9. D DI Oznaka r-:-I 14 9 7 6 4 p mm 1. n Q P = 25.29 Bi 1. D. I mm 9.36 30.61 14..531 0.00 D.4 mm n Korak navoja (mm) P = 25.66 24.45 26.85 26.70 26.520 0.05 32.36 13.977 0.163 0.350 .202 34.850 d.16 13.HI Mali promjer dl = d.96 30. mm 9.234 d.97 26.058 HI mm 0.29 12.59 12.95 Profit navoja 1957) Broj navoja na 25.564 r mm 0.60 I mm 8.415 Bi 1. mm 8.15 33.798 26 26 20 24 24 p mm 0.270 1. 530 J .4/n Dubina navoja HI = 0.525 10.50 39.55 33.176 1952) d.45 30.163 0.025 1.05 35.212 0.37 'I.10 24.288 32.

30 37.588 1.1 d.17 0.12 2.12 I m mm 0. mm O'7 I m mm 0.59 1.17 Navoji s~oremih vijaka (]{. = d-2H.41 1.6 I mm 3.17 0.76 0.41 1.IS M.24 46.588 d.9 6.16 26.5 Rel6 Re 21 Re .090 .17 0.1 1.89 14.9 4.73 21.15 0. I p mm 1.06 21.40 22.93 19.IOO .2 4. 0.15 0.Srednji promjer navoja H = 0.8 NI 5.595875 P HI = 0.61 0.15 531 .15 0.41 1.48 52.53 17.60 20.9 3.6 I :m 4.5 3.9 3.3 NI8 NI 9. d2=d-H.06 .6 2.BO.34 0.24 58.76 0.107P d d.26 19.78 d.27 1.4 mm Korak navoja (mm) P n Profil navoja = 25.48 57.54 36. mm 11.8 5.24 53.2 I mm 2.588 1.76 r mm 0.5 NI 6.81 2..76 0.00 47.20 18.76 0.67 0.1 .BO. P m P I Oznaka NI NI NI NI NI 2.9 4.0.15 0.78 35.50 15.48 45.8 d.2 2.00 59.86 17.30 Ozoaka Re 7 Re 9 Re 11 Re 13. mm 11.1 1.41 0.2 7.00 54.14 0.67 0.83 27.67 0.15 0.2 2.15 0.15 0.1983) Veliki promjer Mali promjer Korak navoja Sirina vrha navoja d d d.9 3.2 I mm 1.50 28.5 6.67 0.2 2.588 1.41 1.588 1.1 ~ Oznaka NI 4.4/n Teoretska dubina navoja Stvarna dubina navoja Zaobljenost Veliki promjer navoja Mali promjer navoja .5 3.6 2. mm 0.4767 P r=0.17 0.1 1.15 0.3 8 9. d mm 12.28 13.Navoji za oklopne cljevi (JUS M.1952) Broj navoja na 25.81 1.54 H.6 4.29 Re 36 Re 42 Re 48 I n 20 18 18 18 18 16 16 16 16 16 I p mm 1.

napose 0 koeficijentu oblika te 0 trajnom (statickom i dinamickom) opterecenju (str. Za proracunavanje konstrukcijskih dijelova jednostavnih i isku~nih oblika. Pri proracunu eelicnih konstrukcija uzimamo za njih posebna dopu~tena naprezanja (vidi tablicu na str. veoma ovisi i 0 posebnim faktorima koji utjecu na cvrstocu materijala.dop Dopu~teno naprezanje. 532 . No. nakupina itd.DOPUSTENA NAPREZANJA U konstrukcijama se ne smiju pojaviti trajne plasticne deformacije.. odredena koeficijentom sigumosti v.).) U praksi su uvedena d 0 P u ~ten a nap r e z a n j a. (Iznimke su posebni slucajevi. koroziji itd. dakako. treba pri odredivanju dopu~tenog naprezanja uzeti u obzir joS i druge okolnosti koje utjecu na cvrstocu. da dopu~tena naprezanja u materijalu ne smiju prijeci granicu elastienosti. Zdrav materijaI mora biti homogen i ne smije imati unutamjih gre~aka (~upIjina. dinamickih) materijal neeemo naprezati ni do granice elasticnosti. za sve novo oblikovane konstrukcijske dijelove. U takvim slueajevima treba evrstocu i dopu~tena naprezanja odrediti posebnim studioznim proracunima i ispitivanjima. kao ~to je na primjer smanjenje presjeka zbog gubitka materijala pri habanju. 533 do 535). na koje djeluju potpuno poznata opterecenja. npr. Za odredivanje dopu~tenog naprezanja posebno je vai. . takav naCin proraeunavanja nije vi~ dovoljan. Medutim. kada odredenom plasticnom deformacijom postiZemo djelomicno ukruCivanje materijala. Tako postupamo u praksi pri' proraeunu jednostavnih strojnih elemenata uzimajuCi dopu~tena naprezanja prema iskustvu (sabrana u tablicama na str. - - Dopu~teno naprezanje Udop = Rmlv Dopu~teno naprezanje ovisi 0 osnovnim vrstama opterecenja jemo dopu~tena naprezanja: pa razliku- na vlak Udop na tlak . Osim toga. zbog sigumosti (u slueaju pojavljivanja nepredvidenih dodatnih opterecenja. 537 do 542). To znaCi. 536). mozemo upotrijebiti dopu~teno naprezanje koje je iskustvom odredeno za slicne slueajeve. vec mora sva konstrukcija stalno ostati u podrucju elasticnih deformacija. omjerom (vlacne) cvrstoee i dopu~tenog naprezanja od 2 do materijala.Udop na savijanje Utdop na smik (tangencijalno) Tsdop na torziju (uvijanje) Tt. koje smanjuju nosive presjeke i mogu izazvati znatna zarezna naprezanja. mjehura. Taj se koeficijent mijenja prema zahtijevanoj sigurnosti 10.no stanje materijaIa. napose za komplicirane oblike i optereeenja. tj.

.... 600 200.......70 1 1 1 1 210. . . .. .. 140 90.. 40 SL20 SL25 SL30 160. . .normalno zareni t. 110 Opei konstrukcijski celici (JUS C.340 500.600 220. 100 t.240380... 200 120..170 533 .... 120 t.170 350..... ..380 600.380210. .90 40......020 ... 400 100..280 tL... . .1973) .500 190. 130 90... 90 \ 40 ..trajnu dinamicku evrstocu za savijanje (slueaj Ill). 180 120... 210 140. ...1958) 320..021 .150 t. 0361 220. . ..80 60. . 0300 180.185 105. 45 45 . 120 520...130 450..850300. 450 170... .200 110.120 70.. . 0645 320.. 30 25 .240 130. ".. 100 60...85 70. .80 SL 15 - 30... 380 80..250 130.200115. .180 110. vrijede pri temperaturi okoline.260 1 140... 0600 280.. 160 80. 70 50.280 420..60 250..230 tL. "450 160...... i to: Sva naprezanja Omaka po JUS R pO 2 ' Sivi lijev (JUS C... 0400 220.. 140 100. . . ... 110\ 65 . .. 130 80..180 100.BO.. 250 370..330 180..210 150.420 160.J3.270 150. ....130 600. 50 BTeL40 CfeL 35 CfeL 38 Temperovani lije~ (JUS C..pri kolebanju opterecenja izmedu maksimalne vrijednosti i nule... ... . .. 160 95..0561 340.110 200. 110 t. ....220 110.. 230 340.pri dopu~teno naprezanje na tlak. 110 55..280 100...700 \ 220.... 190 100.40 35 .75 40.neobraden 40...0461 240. 160 90.620 300.....011 ....350 180..0500 250.2 Rm Gor Udop I 11 III ..95 t..110 BTeL35 I 200...140 80..60 50... 200 1 110... - mirnom optereeenju....95 80..J2... 130 1 1 90..500 . ..(dogovorno) naprezanje tecenja evrstocu na vlak.. ...250160...Dopmtena naprezanja najvaZnijih kovinskih materijala U slijedecim tablicama znace: RpO.. .1970 i 1972) . .8040.... 300 110...420700.360 1 1 C. .. 1973) .pri kolebanju optereeenja izmedu pozitivne i negativne maksimalne vrijednosti. ... . .720 280...0745 340.... .60 30...110 380.... ...520 180. .. I III .. 60 25. 85 80..420 520......140 80....230 75.320 tL.J2.140 t.. ...normalno laren 80.150 110. . 0261 200.55 110.. ...410 130. .. 120 75.. 100 1 I Celicni lijev (JUS tL. 150 1 50..50 45. 0545 280.75 60.... 180 60... 240 1 380.360 110. .

170 150.500300... 800 800.. 650bo....360 250.600 700..360200.1050400.nakon kaljenja (Podaci vrijede za svojstvajezgre pri debljini ispitnog uzorka 15 do 40 mm) ~: mnb50.280 } } 534 ..4321 C...1300350....250 170.1100 320... 800 ~OO..330 200....B9.... 3801 500.170 C.400 240.1050320...115 C. 650250.. 750.1450520.. 90 120..... .... 4732 650.230 C....350 220.11001100...3401190.. 800 1 270.330 200....280 C.280 200.380 240.180 C.420320.. 900 950..370 90. 400... 700.1000 1.500280..1100380. 4721 C..1450 360....1000340...240 130....!00.230 C...260 C.1501 90....360 230.B9...380 250. 9501000.. 1200 320.4131 550.1450 400..260 C.400220. 1200 480.........460 320...250 160.......Dopustena naprezanja najvainijih Znaeenje oznaka naprezanja Oznaka po JUS .5431 700..... ..580310..020 .4730 450.480 340.1250450.110 120..1531 1360.. 800 800.260 160. 1430 1100......2201150.400210...290 200....300 220....4731 550..200 130.170 C.1221 C...650320.1974) .....1431 }I 330..260 170.3130 500..240 160.021 . 1220 C....250 C.. 5420 C....4830 650...270 150..480260...550 300... 520bo.............620 320.150 C. 700 700...330 270.400 250.280 200..120 I 70.1100 1100...4734 800.260 C. .... 450 I 550..250 C.230 190.300 200. 380 230..580 300....320 260. 360 500...... 420 300... .2001130. 4320 C.1200 460...4120 C.440 Celici za poboljsanje (JUS C..300140..I731 440. 5432 800....420 650..1000360.........270 C....4130 550.200 230.150 140.. 950 500. 850300. 1730 C.480260.. 900 950.170 600 600...125 C..600320.4733 700..260 }300....... 850300.. ........280 210... 9501000..vidi sIr...... C......260 C.1974) -:-poboljsani ~: mnboo..... ..1100400..... 650 750.220 180......5421 3001 420....1350500....380 800..... 5430 650.2801110..1450 520..2701140......580320.280 180.. 360 9501000..1701120...400 300..380 230.....300 220. ..1350500...380 230.280 210...1501 90.2001110.. 533 III Celiciza cementiranje (JUS C. ......... ..350 240.. . 1530 I C.500 I 600....3201170... 600......260 800 800.. 800 800.420 950 1100...

400 1 1 1 1 Bakrene slitine za lijevanje (JUS C....0 60......100 .110 50..650 720.120 50..120 140...40 20...290 70.......16001350.60 30..70 20.60 I gu 220.meko.. 80 150...250 80..C2.450 120........110 40..440 ) 100...120 40.480 130. 50 20....200 110.... 60 CuZn10 t 220....551 ...60 10.. 80 u 150..02 AI Mg 5 SL01 slitine za lijevanje (JUS 70.130 60.. ...100 60.. 80 90......100 60..150 1250.150 m 70.150 370...........100/30.60 30........hladno 1982) 60........130 m 70.002 .....220 80. t .120 100.1972 140.D2...D2..140 CuSn6 360.60 30...5001300.........30 70..... .CuZn33Pb2..pobolj~ani 1100....02~ 80.80 30..cuZn40Pb..150 50......130 60. 70 30..300 90.40 20....1983 40......70 30.100 250....70 40... 90 40.. 90 140...1967 AI Cu4 S' M m 80...120 90. 40 20.100 240. ... Posebne oznake znare: m .40 Alumipijske slitine za gnjeeenje (JUS C.. C...60 70..120 40.160 510.140 180.180110..120 50... 700750. 90 70... 40 30..18090.110 150:.60 20.....260 70.....400 1 1 1 1 Aluminijske AI Si 12....110 30.110 40.. 90 n t 120....50 ( 20.420 120....200 50..150 90. I Bm ~ 1 N/mm' Celici za opruge (JUS C..300 60.200 40.430 140.C2... h .kovinskih materijala (nastavak) Sva naprezanja vrijede pri temperaturi okoline..610 180. 2133 I B".40 170......40 20 Cisti bakar JUS C..160 170. 60 70.. 535 .70 40.70 Bakrene slitine za gnjeeenje (JUS C...70 40.1500 550..40 20.. 90 70..50 40...180100....300/301 .taren -vu~en 110..40 20....70 m 50.1982 P..01 AI Si 12..5201320.460 140....60 30...OCvninuto..40 120. 50 30..50 50.120 ..200 90.50 380.100 170..260 380.170 80....380 C..BO. ...120 50...220 90.70 180....250 C.60 70...90 30.1984) .......30 K.....350 170....20 20. 50 70..880 420. 90 70...210 m h 70.40 20..30 30. 80 .40 20...70 50........320 280.....02 AI Si 6 Cu4. 60 CuZn28 t 210.200 100......900420.40 50. 80 200..D1.60 [ 300........180 AI S"1M I g AI M 2 g Cu-Ijevan ..40 50.1700580.30 50..170 50.... ~U'S....100/101l102 CUZ 39Pb2 m 100..tvrdo... 70 20.150 160.01 AI Si 6 Cu4. 90 OCvninuto..1400 1300.220120....60 30....... 4830 1200....290 80.220 230....60 30.280 350. u .70 40. ....... 80 30. 90 40..

* DopuJteno naprezanje za nekovinske materijale Modul elasticnosti E Dopu~tena naprezanja na vlak tlak smik O'dOD -Odo ~sdop N/mm' 10. korisnom tezinom teZinom snijega...0370 od C.0370 VIJCI od C. horizontalnih bocnih sila..11 7.OOOO 120 120 C..el. i to: a) za opterecenje glavnim silama: vlastitom tezinom. .. vec i od dodatnih: sile vjetra..Dopusteno naprezanje za ceJicne konstrukcije DopuJteno naprezanje za kovinske dijelove Sestavni dio konstrukcije Doputena naprezanja na vlak tlak smik 'dop °dop -odop N/mm' a b a b a b 140 160 120 120 140 160 96 96 112 128 120 120 140 160 85 100 85 100 200 180 45 85 110 85 110 220 200 50 96 96 112 128 240 240 280 320 240 240 280 320 Boeni pritisak* p a b Nosaei od C. :. bukva cmogorica "11 .L 11 14000 1000 .5..15 i zglobova 20Q 220 180 200 100 110 950 1200 850 1000 500 600 * Pod »boenim pritiskom« podrazumijevamo pritisak zakovice iIi vijka na dosjednu povr~inu provrta (rupe).3 6.OOOO od C.ini C.13 7. sile zbog temperaturnog rastezanja.L 11000 550 14000. kocne sile.0501 Idaj a SL. "j 2 1218.1430 Dijelovi CL.5 Materijal Drvo brast.0370 od C.0246 Vijci u nosacima od C.9 1 - 1. b) za opterecenje koje se ne sastoji samo od glavnih sila (kao pod a).8 536 .0370 Zakovice od C.5 0. Vrijednosti u tablici vrijede pri temperaturi okoline 20°C.5 1 2.OOOO Te.36000 Beton neanniran 9 0.0246 u nosaCima od C.OOOO C.:141 0.. Odlucan je onaj proracun opterecenja koji daje vece nosive presjeke.

025I 0.65 1. nije razdioba naprezanja vi§e jednolika po cijelom presjeku.65 1. U obicnim slueajevima koeficijent oblika dostiie vrijednost 3. I 4F 11: D-2h)2 ( I 0.4 1.3 1.64 1.9 1.48 1. h IPO r savijaIF _N.35 1. I Veliki porast napn.01 0.01 0.32 1.42 1.1 I 0.<zanja zbog oblika doveo je numo do opsemih sistematskih ispitivanja "zareme evrstoCe«.1 12.2 0.65 1. Koeficijenti Vrsta Oblik zareza I Razdioba naprezanja pri savijanju oblika Ctk za najobicnije slucajeve ! oPt~:ee-1 Nazivno naprezanje I r Koeficijent oblika a.1 torzija 11:D-2h)' ( 537 .1 32 M. a u posebnim slueajevima i do 10. a osobito 0 dubini zareza i zakrivljenosli njegova Ijemena.38 1.7 1. I D 0.43 1. 0010) Razdioba naprezanja pri vlaku Koeficijent oblika Ctk prakticki ovisi samo o naeinu optereeenja i vanjskom obliku predmeta.javlja matno veCenaprezanjeO'max koje maZe biti nekoliko puta veCe od nazivnog aaprezanja a.3 1.4 1. f1t nje .3 1. dakle opCen ilo 0 o§trini zareza.2 1.78 1.5 1.01 0.2 0.05 0.2 2. kojima se presjek matno mijcuja.05 12.2 1.05 0.85 0.55 1.55 za hID = '.12 2.05 I 0.0 1.1 0.7 1.1 0. wC se na mjestima gdje se presjek mijenja (osobito kO<! naglih prijeIaza).6 1. »Koeficijent oblika« Ctk -k. 11: (D-2h)' 16 T I 2.3 1.3 1.45 1.3 (.22 1.4 1.2 2.5 1.N Gmax G = I 00.58 1.Utjecaj obllka predmeta KO<!predmeta.2 1. koje zami§ljamo da je jednoliko raspodijeljeno po cjelokupnom presjeku.6 I 2.13 2.95 1.1 0.22 1.13 1.

kao ~to je to npr.6 1.2 1.025 0.1 h a h 1.65 1.18 1.025 0.55 1.5 1.31 1.3 2.55 2. pa je tvrdi eelik mnogo osjetljiviji prema zarezima od mekoga. U tom slueaju govorimo 0 »dinamickoj Hi udamoj zareznoj evrstoCi«.15 1.4 2. Osjetljivost celika prema zareznom naprezanju je veca ako mu je granica plasticnosti vi~a. vlak F b(a .25 1.2h) r a 0.1 0.03 savija- nje 2b (-})'. pri djelovanju udaraca.05 2.025 0.55 1.95 1.45 2.43 2.01 0.3 2.KoeJicijenti oblika ak za najobilnije s/ulajeve (naslavak) Oblikazareza Vrsta opterefenja vlak Nazivno naprezanje F b(a . tako da vrlna opterecenja cesto ne treba ni uzimati u obzir pa mozemo racunati s nazivnim naprezanjem..6 V JsN.9 rh IF /'I savijanje 0.5 1..3 :$ m -.5 0. Opeenito se pri promjenljivom optereeenju znatno povecava osjetljivost za zarezna naprezanja.88 1.0 1.5 2.2 0.6 1.5 1.7 1.15 1.88 1.45 1.8 2.55 1.28 2.h3 a 1.32 1.9 2.2 1.1 2.42 1. h I r savijanje b(a 6Mf -t-f\ a .52 1.8 1.3 0.1 1.92 1.8 1.25 1.4 1.1 0.2 1.15 1.62 1.2 Koeficijent oblika ak za h/a = 0.35 2.85 1. Lijevano reljezo prakticki nije osjetljivo prema zareznim zbog svojih »unutamjih zareza« (grafitni listiCi!).8 1. koje zami~ljamo da je jednoliko raspodijeljeno po cijelom presjeku.1 0.05 0.05 0.. ~to nuzno traZi dublje istraZivanje i studij 0 razdiobi naprezanja.6 1.h)' F b(a-2h) 3Mfh I 2. a . naptezanjima Zarezna se osjetljivost jako povecava ako opterecenje nije mimo.64 Pri mimom opterecenju vecina zilavih materijala nije posebno osjetljiva na zarezna naprezanja.15 1.05 0. 538 .8 1.45 1.8 1.05 0.58 1.2h)' om 0.81 1.05 2.23 1.95 1. vlak 2.2 2.1 2.28 .58 2.6 1.4 2.2 0.45 2.h) 6Mf b(a ..62 1.

Ne mozemo li izbjeei ostri prijelaz. Cvrstoca materijala dakle ovisi 0 trajanju opterecenja pa je ona to manja st~ optereeenje duze traje. titra). 320). Pri vrlo velikom broju titraja evrstoCa se pribliZava vrijednosti pri kojoj viSe ne ovisi 0 broju tilraja. Dinamicka cvrstoCa ovisi 0 tome kako se kolebaju naprezanja. To kolebanje optereeenja uzrokuje i kolebanje naprezanja u materijalu.rastereceni prijelaz sa zaobljenom udubinom na predmetima gdje se ne moze naCiniti pristupni prijelaz.Da smanjimo zarezno naprezanje Gmax' U konstrukcijama se dosljedno klonimo ostrih zareza i prijelaza pa izvodimo st~ je moguee postupnije prijelaze: . nazivamo t raj - - Utjecaj promjenljivog opterecenja Cvrstoea materijala znatno opada ako optereeenje nije jednoliko. i »njihajnu (kolebljivu) dinamicku cvrstoeu«. Nazivamo je »d i n am i ck 0 m cvrs t oeo m« (vidi str. valja takvo mjesto pojacati veeim dimenzijama ili upotrijebiti evrSCj materijal. Pri stanovitom manjem optereeenju pufenje moze prestati. OdgovarajuCu evrstoeu materijala koja vise ne ovisi 0 trajanju optereeenja nom statickom cvrstoeom (vidi str. Dijagrami dinamicke CvrstoCe (Smithovi dijagrami. Najcesee odredujemo »pulzirajucu (titranju) dinamicku evrstoeu«.postupni prijelaz (parabolicnog ili bar kruznog oblika) od promjera d do promjera d. Pri promjenljivom naprezanju cvrstoca se smanjuje s poveeanjem broja titraja. 540 do 542.. 321) za neke konstrukcijske celike sabrani su na str. kako bismo uspjesno sprijecili zarezno djelovanje. 321). vee se neprestano mijenja (koleba. 539 . Menje sprecavamo tako da materijal opteretimo manje nego je to dopusteno za kratkotrajno opterecenje. vec djelomice tek nakon dufeg vremena. Tu pojavu vremenskog zaostajanja deformacija iza optereeenja nazivamo p u zen j e m materijala. pri kolebanju naprezanja od 0 do neke vrijednosti vlaka ili tlaka. Utjecaj trajanja optereeenja Pri opterecivanju do odredenog naprezanja ne moraju se sve deformacije pojaviti odmah. pri kolebanju naprezanja izmedu apsolutno jednakih vrijednosti vlaka i tlaka. . sir. Svakom trajanju optereeenja odgovara odredena evrstoea materijala. a nazivamo je v rem e n s k 0 m s t a ti ck 0 m cv rsloeo m.

./ / / / 300 400 dmod d'me. 0461 (TO (Tor 400 . '-'V V.i." / . .. 400 dmed drmed rlmod o/ -100 -200 V V - -300 Obienikonstrukcijskiee/ik C. / 1/ / N/mm2 /i i .I // / ! 1001 o1/ -100 1/ -200 1 / " IQO 112 IQ 300 / / .0361 N/mm2 -200 ObiCni konstrukcijski celik C.- GD za vlak i tlak GDf za savijanje TDt za torziju i to ovisno 0 srednjim naprezanjima Gmed..Ttmed' Sva SUnaprezanja u dijagramima dana u N/mm2. 1 3001/ 200 1/ P./ --7 1/ 1/ / ./ TCl 300 200 100 vI1/ ./ .. tmec 100/ -JO . .0561 540 / -300 .Dijagrami dinamicke cvrstoceU dijagramima dinamicke cvrstoce nekih konstrukcijskih eelika oznaeene krivulje predstavljaju .. 0545 .r /. N/mm2 -100 -200 300 dmod drmod Ttm8d Obieni konstrukcijski ee/ik C.-...Grmed.- Konstrukcijskieelik C.-.

.'- / / Konstrukcijski celik C. /./ v .23'400 ./ j./ / ! /. /' / 500 400 300 200 100 v / J' .200~ / -3001. ./ 100.Si celik za poboljsanje C.3130 -400 Nelegirani celik za poboljsanje C. -100 / / -200 -300 / O'med Ttmed / .1 /./ 300 200 100 .0 ./ 1/ o 1/ / o 500 600 700 800 9C 11 med °tmed Ttmed 400 500 600 -100 Dmed dfmed f'tmed -200 / "/ /' / -300 / / -400 1/ Malo legirani Mn./ / I 11/.00 o .0754 N/mm2 ./ .:. 1/ lA' '" j .' .00 2.0645 700 600. -./ . L/ . ./ OD 500 IIDt TOt 400 -- . r~ 500 'v 1/ [7 V L/ // 1/ I / / . / / . N/mm2 0'0 600 11 . 1. / " / / 400 SOO IImed "M ./ .1530 -500 541 .Konstrukcijski celik C.

-. Cr-celik za poboljfanje t..4734 542 . Cr.'7 / I1 .ran../ / .V-celik t.V-bdik za pobolj!anje t. /: . " 0 600 '/ V v:- v: V' / 7 / . o ¥ 400 600 800 dmod dlmod 1// 1/ Tlmod 200 o/ -200 -400 -200 -400 -600 Leg./ 800 (1" od (1" >od I'll od /v../ . za pobolj!anje 4830 . ./ /' ./ / 600 400 1-' .. o/ JIP./ / / / 400 . " / / /.ran. fanje t. >od 1'. o/ 600 800 1 000 (1. N/mm2 600 400 200 ./ / / _L . od Legiran./ . Cr.4130 Leg.." / / V l' /Ii /V 1/ 200/ .--. Cr-Mo-celik 'za pobolj.Mo. .ran. / / 200 1/ / li . 600 400 200 l/ 1/ .4 0 // / / .' /.4731 Leg. Id -400 / -400 (1./.-/ // ./ / 1/ .

5 3 3 3.5 0.6 0.5 12 15.5 8. D h R mm mm mm mm 16 21 26 30 35 40 45 50 55 60 6. :. (lijevi dio slike).5 28 30.B3. d mm 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 mm 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 d. koju moze prenosti limena traka debljine s i sirine.5 28 30.)s Odop vlacno naprezanje zakovice. Presjek zakovane zakovice A = d121t/4 Dimenzije zakovica se vidi u donjoj tablici.5 Zakovice za kOllove pod lIakom mm 18 23 30 35 40 45 50 55 60 67 D h mm 7 9 12 14 16 18 20 22 24 26 R mm 9. A mm 1 1.5 4 a mm' Proracun zakovicnih spojeva Zakovice r!lcunamo s obzirom na presjek A u zakovanom stanju.NERASTA VLJIVI SPOJEVI Zakovicni spojevi Zakovice S poluokruglom glavom .dopusteno =A 'I"dop = dlSPdop ! - . Sila F.5 1. Pdop dopuSteni bocni pritisak (izmedu zakovice i lima). gdje su: Odop . Duljina sirove zakovice I ovisi o ukupnoj debljini limova h.5 34.. '1'. tj.5 18 20.5 10 12 14 16 18 20 22 24 8 11 13. jednake razmaku t medu zakovicama u redu.. je F = (t - d.5 3 3 3.4 0.021-1984).5 23 25.I 543 L .5 2 2 2 2.5 1.5 4 95 154 227 314 415 531 661 804 962 1134 mm 1 1.dopusteno smicno d naprezanje zakovice.5 15.8 1 1 1 1.5 .za kotlove pod tlakom (desni dio slike).5 18 20. prema promjeru rupe d" sto je zakovica pri zakivanju gotovo sasvim ispuni. op . ~ I I ~ .za celicne konstrukcije (JUS M.8 0.5 23 25. . Zakovice za reliene konslrukcije .5 2 2 2 2. Nazivni promjer (sirove) zakovice d Promjer zakovane zakovice d.

I ! 1 ' V-av polovieni Y-av Polovicni Y-av U-av polovieni I W! V Kutni - av f: I ! ! y : : W/"" Wly V Koritasti av !In Toekasti U-av !W//i W' /..T3. I Jl av X-av Korijenski zavar X '=" Kolutni av v 0 :§: Dopunske oznake za obIik pov.001 - 1971) Sueeoni spoj ~~~~~~+ Preklopni SPOI Prilezni spoj T-spoj Kri!ni spoj Trokraki spoj ~ I-av Ugaoni spoj ~ ~"'~~ Prirubni sueeoni spoj ~- Prirubni ugaoni spoj W- Vrste Javova i njihovi znakovi (JUS C.0H Naziv ava - 1980) Znak .Zavarl Oblici zavarenih spojeva (JUS C..sine ~ava: ravna: ispupeena: t"'\ udubljena: s ravnim V-v tjemenom Kutni av 5 udubljenim tjemenom 544 \l X-av s ispupeenim &- tjemenom U-av 5 ravnim korijenskim zavarom & - . I i1 Presjek i Znak 11 Naziv ava Sav iz priruba Presjek r r...T3. !W/! :IJl ! i ! V-av V .

0..Oznacivanje Prikaz zavara na nacrtima - strelicom Oznacivanje ~~~ ---- nad crtom strelice..3.4 0.dvostrani 0.Strojarski prirufnik B_~ ~~ -rEJ-f .9 T-spoj -jednostram 0. ~o T-spoj 0._.7 Dinamicko optcreeenje: sUCeo~isp~j .0..7 0." 02 = 02' + Q2" M ~ ~ ~~~?.9 ' 0. 0.6 Pri obicnoj izvedbi zavarenog spoja te se vrijednosti mogu smanjiti i do 50%. .- F aliI + a2/2 aJ =0..0. vrsti zavarenog spoja i izvedbi zavara.' + a.. .: 1.5. '" 2 36 .8. Njegove su vrijednosti priblizno u slijedeeim granicama: . (7= F F .7 \ 0...6. 0.~ . aka je zavar na prekrivenim plohama spoja Proracun zavarenih spojeva Naprezanja na vlak (tlak) (7 zbog djelovanja sile F i naprezanje na savijanje (7fzbog djelovanja momenta M iznose u osnovnim slucajevima zavarenih spojeva debljine zavara a i duljine I: F (7=al 6M (7f= a21 Naprezanja /1 u dvostranim If zavarima: 11 .-tY1.__.0.6...6 I 0.~.. ako je tjeme zavara na strani strelice pod crtom strelice.0. 0. .1...moment otpora zavara. Vlak (tlak) Savijanje sUeeO~ispoj .3 ..0"' " 0. .65 0.6 0.6. (7f= W gdje je W ....65 0. . .6. 545 . 0._.7.2. ako je tjeme zavara na suprotnoj strani strelice kroz crtu strelice.. Dopu~tena naprezanja u zavaru (7dopzav znatno su manja od normalnih dopu~tenih naprezanja (7dop: (7dopzav= at(7dop' Koeficijent zavarivanja at veoma ovisi 0 statickom i dinamickom optereeenju..8 I I Staticko optereeenje: :i I Smik 0. .0.

CvrstoCa se lijepljenog spoja mnogo smanjuje pri vi~im temperaturama (ako npr. CvrstoCa lijepljenih spojeva posljedica je adhezije izmedu Ijepila i slijepljenog dijela (dok je znaeenje mehanickog usidrenja mnogo manje). Sila F. a nakon 105h samo jo~ 2 N/mm2). postignutih termickom obradom (npr. araldit. a da pri 109 titraja jo~ nije pastignuta trajna dinamicka evrstoca).a pri debljini 1 mm joil samo 15 N/mm2). pri + 150°C moZe se smanjiti na samo 2 N/mm2. Deblji sloj Ijepila ima manju evrstoCu (pri debljini 0. njihova evrstoca s vremenom jako popu~ta (npr. srebrni lem pri 104 titraja ima evrstoCu 210 N/mm2. CvrstoCa mekih lemova veoma ovisi i 0 temperaturi (pa npr. bostik. metalon itd.2 mm. Kao Ijepila se upotrebljavaju tvari na bazi umjetnih smola (trgovacka imena. .). I .05 .05 mm moze iznosti npT. Za medusobno spajanje kovina dolazi u obzir lijepljenje naroeito tamo gdje treba sprijeciti gubitak svojstava. koju prenosi lemljeni spoj opterecen na smik. izmedu -50 i +80 °C iznosi oka 25 N/mm2. . Naprezanje Ts U spoju.~irina spoja. porculana itd. I I 546 . . samo jo~ 170 N/mm2. pri 150°C moze iznositi jo~ samo 15% od vrijednosti pri 20°C).Sn 40 ima kratkotrajnu evrstocu na smik 35 N/mm2.). . Proracun lemljenih spojeva Lemljene spojeve racunamo uglavnom na smik. str. stakla. iznimno na vlak.) Nadalje cvrstoca lijepljenog spoja mnogo ovisi 0 broju titraja (pa se moze izmedu 103 i 108 titraja smanjiti za 80%. 0.) Lijepljeni spojevi Lijepljeni se spojevi upotrebljavaju pri spajanju kovina i nekovina (drveta. ne smije biti vece od Ts~ Tsdop CvrstoCa na smik je najveCa pri debljini lemnog sloja 0. Cvrstoea lemljenih spojeva mnogo ovisi takoder 0 dinamickom optereeenju (npr.duljina spoja. gume. 38 N/mm2. iznosi F = bh:s gdje su: b . Meki lemovi pri opterecenju puze. 414 i 415. Pri njihovoj upotrebi treba se strogo priddavati uputa proizvodaea. optereeenom dopu~tenog naprezanja Tsdop na smik. a pri 107 titraja. kod termicki obradenog duralumina) ili kod vrlo tankih dijelova. reduks. umjetnih tvari. meki lem S.Lemljeni spojevi o lemovima v.

. Koeficijent trenja JI na plohi izmedu rukavca i obruca u stegnutom stanju iznosi 0. T2 temperatura zagrijanog obruea.d) + c.To) C.0.05. ml i m2 -L m2] gdje su: El i E2 .dh dok zagrijavanje obruea za temperaturnu razIiku T2 .moduli elasticnosti za rukavac .To uzrokuje pro~irenje obruea za c.Stezni spojevi Stezne spojeve dobivamo navlacenjem obruca unutarnjeg promjera d2 na rukavac veeeg vanjskog promjera Dh i to . Stezna deformacija c.dl gdje su: To okoline. T) . Prijenosni moment M) steznog spoja je Mt = (d2/2)F 547 .koeficijenti temperaturnog rastezanja rukavca i obruca (v.temperatura ohladenog rukavca.obicno .d2 = u2d2(T2 .d Prijenosna sila F steznog spoja je F = JlDlnlp gdje je I duljina korisne prijenosne povdine rukavca.temperatura = UIDI(To - T1) C.(d-zlD2)2Jf2 ~ O"ldop[l . potrebne pri navlaeenju: .(d-zlD2) i obruc. UI i U2 . . 157).~ 1 + (d)/D1)2 E) [ 1 (dl/Dl)2 - .hIadenjem rukavca i zagrijavanjem obruea.Poissonovi koeficijenti za rukavac i obruc.d2: - c.d = D1P(Elp) Temperaturnerazlike.19 (za srednje tvrdi eelik oko 0.dID) i obruca u stegnutom stanju ovisi Pritisak p na plohi izmedu rukavca o d?pu~t~nim naprezanjima p u rukavcu 0") i obrucu 0"2dop: dop P ~ O"2dop[l. Ukupna promjena promjera treba da je veea od trafene stezne deformacije - .~ ml ] + ~ 1 + (diD2)~ E2 [ 1 . Relativna deformacija E rukavca i obruca (s obzirom na prvobitni promjer rukavca) iznosi E = (D) - d2)/D1 = c. HIadenje rukavca za temperaturnu razliku To TI uzrokuje sufenje rukavca za c.(d)/D)2Jf2 Po Hookeovu zakonu vrijedi za rukavac i obruc p - E . str.d2 > c.16).

7 3. Pera d .3 13.-"-.020 .5 1.9 1.6 8.4 6..38 38). ..130 130).060 M.2 6.9 4.6 3.6 3.6 5.8 4..1 7.2 1.44 .65 65).7 10.5 2.17. n.5 6.9 5.i k/inovi (JUS M.ska (JUS M.500 548 45 50 56 63 70 330). 30 30). ..75 75).1 4.9 1.5 8.4 3.061 mm mm mm mm mm 12).2 3.8 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 14 15.7 4 - - - - 1.4 11.0 2. mm I mm mmjmm ' h 1 " I mm '2 I I JUS JUS M.3 2.0 4.021 M.2 18 5. . hll 3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 22). . . ...1957)..9 4.7 4.200 200)..1 2.4 2. visoka (JUS M..9 8...Pera. h .C2.060 .0 6. .9 7.. .2 2.7 4.9 16 4.2 1.3 2.12 8).9 11.4 6.5 4..5 6.150 150).2 3.- - - - -1- - Za klinove i pera upotrebljavamo celik cvrstoce Rm .0 3.9 4.061 .8 3 4 5 2 5 3 4 6 2 1..2 7.2 3.95 95).C2. .8 7.9 3.Sirina .9 8.5 13.1 6.2 2.330 380).6 1. ..C2. . .-"-.8 25 28 32 32 36 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 20 22 3.6 14.7 5.? 600 N/mm2. .4 9.4 2.8 7.50 50).9 2. .5 3.8 4..3 4..5 2.5 4..0 3.7 3.17 17)...9 1.1957).5 1.6 14.2 6.7 4.170 170)..4 2.8 1.3 19..7 9.4 2.3 17.7 - -.4 16.260 260)..9 3.440 440).8 2.1 15.1 12.9 4.1 4.7 12.. .0 1. .3 1..6 5.1 11..4 2.3 2.RASTA VLJIVI SPOJEVI Razlikujemo K/inov.9 1.9 7.9 5.0 8.4 6.7 4.7 19...8 5.C2...7 2.C2.1957)... .5 3.0 9.1957).3 13.promjerosovine b .9 11.020 .visina } khna odn..8 1.2 11. .230 230).58 58).na glaviniza kIinove 12..1 1.8 1..3 19..9 1.6 22...1 .C2.7 27.6 22.290 290)..22 10).1 2.C2.6 45 27. . .8 1.na osovini '.5 SO 30.Plosna..9 10.5 8.7 1.6 15.9 7.2 6.0 2.6 2. .4 2.1 0..4 6.0 19.C2.6 3.. .0 4.5 6. pera dubina utora: 1 .7 9.021 .5 5.- ... 44).9 12.3 2.... .4 8.5 30.4 1. .- . (JUS M.5 24..5 6.1 12. JUS d mm b mm JUS M..Per~.10 6). .4 8.7 3.380 90 100 80 40 24.85 85).8 11.4 1..110 110).1 2..4 . Spojevi klinovima kIinove (s nagibom 1 : 100) i pera.0 19.6 18.2 3.3 17.1 3.na glavini za pera Osnovni standardizirani kIinovi i pera prema JUS: K/inov...7 3.

b b I mm 8 9 n 8 I 8 26 30 32 36 40 6 6 6 6 6 8 8 I I 10 8 62 68 78 88 98 108 120 65 72 82 92 102 112 125 10 12 12 12 14 16 18 8 8 10 10 10 10 10 Svornjaci Spojevi svornjacima i zaticima Standardizirani promjeri d 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Obrac:teni bez giave(JUS M. (promjerd mjerise na uiem kraju) (JUSM.1952) - . 50 mm u tolerancijskom polju h 8 (JUS M.204 1952) d = 0.1952) d = 0. ..8.C3. .1954) d = 6..5 n I d mm 42 46 I mm 46 50 D...201 ..C3. 60 14 16 6 6 20 22 25 28 32 34 38 42 4 5 5 6 6 7 6 7 6 52 56 62 72 82 92 102 112 .C2.6 0.1952) .u tolerancijskom polju m 6 (JUS M.04O 1954) d = 3 .1958) - d D D) za laku izvedbu za srednju izvedbu D2 b Sirina utora Broj utora d n b I mm 11 13 16 I D.1954) d = 5 . svomjaci { s malom giavom (JUS M.C3.022 ..50mm u tolerancijskom polju m6 (JUS M.C2. . . 100mm Poluobrac:teni s velikom giavom (JUS M.5 3 4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 Cilindricni zatici d = 0.C3.203 .Cl.. - Zaka1jeni cilindricni zatici (60 HRC) . .8 .C2.5 2 2..u tolerancijskom polju h 11 (JUS M. SO mm 549.020 1954) d = 3 .C2.100 mm ..8 1 1. 58 I mm 48 54 D.41O..C2.. . .021 -.Utomi spojevi Unutamji promjer Vanjski promjer Utorni spojevi s ravnim bokovima (JUS M. D.202 . 100mm svomjaci{ s malomgiavom(JUSM. mm I mm I 18 21 23 26 28 32 36 - mm 3 3..8 .20 mm Konicni zatici (1: 50).6.205 1952) d = 0. 100mm Zatici Standardizirani promjeri d 0. 50 mm d= 1.

1976) Vijci sa iesterokutnam glavom Sesterokutne matice za opce svrhe (JUS M.Bl. . .220 50.220 120. 91 84 97 90 103 96 109 m-'"32 36 41 46 50 55 60 65 .. .. za/>200mm b=U+2Smm Ako je I ~ b.. . .200 mm.. . ./2 = 125). s finim navojem: JUS M.. 550 . . . 50 25.220 100... 150.220 20...220 80. 220 140.. . 80 - - - h I m I s I e 4 9 3.c za 1= 125). . .220 100. sterokutnom glavom i maticom (ISO).050/051 .B1.200 mm b = U + 12mm " ..220 - 52 65 56 69 60 73 66 79 72 85 78 ..Bl..5 8 16 30 50 80 110 150 220 3 (9) (18) (32) 55 85 (115) 160 240 4 10 20 35 60 90 120 170 260 5 (11) (22) (38) 65 (95) (125) 180 280 6 12 25 40 70 100 130 190 300 .5 7 8 10 12 13 14 15 17 19 21 23 25 26 13 17 19 22J 24 ..100 35..600 .019 . s navojem do glave: JUS M.B1.. .!~. .052 -1976. ~ I 4 I 4 16 18 22 26 ""30 navoJabvlJka Dimenzije glave vijka i matice I M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 (M 14) MI6 (M 18) M20 (M 22) M24 (M 27) M 30 (M 33) M 36 (M 39) M 42 (M 45) ' 30.220 70.bez propisanih mehani~kih svojstava.Mjereu mm ~ $ - Nazivni pro~jer I Normalne dUljini tijela I D~lji.220 180.Bl. .OI9-1972:/1 1102 108 116 115 121 129 28 30 33 36 38 42 70 75 80 PremaJUS ~ 125mm.. .Bl.200 40. .Vijami spojevi Najobieniji su vijci sa §e- Standardiziranih vijaka i matica ima mnogo.053/055 -1976.220 60..Bl.1965) Materijal: relik iIi mjed .057/060-1976.5 5 6. .5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 4 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78 84 90 32 36 40 44 48 57 61 5.220 lOO.220 45. Treba se kloniti duljina tijela u zagradama! Duljine navoja b: za I~ 125 mm b = U+ 6mm . Nazivne du/jine tijela vijka i duljine navoja (JUS M.. .. izrade C i B (JUS M. Vijci sa sesterokutnom glavom izrade A: JUS M.220 55...220 60. 10 8 27- I M 48 (M 52) 60.220 M. ..1972) Duljine tijela I (mm): 2 (7) 14 (28) 45 75 (105) 140 200 2. 13> 2oomm. . . navoj se izvodi do glave vijka. . .

34%.5 551 .1975) Razred Naprez.5 29.58%.06%.5 43 47 50. ..5 M3 Promjer svrdla mm 0.5 Oznaka navoja M36 M39 M42 M45 M48 M52 M 56 Promjer svrdla mm 32 35 37.6 I) 240 4. 300 280.9 ') 12.85 0. ') Mo .003 .6 1. 800 J) 8.7 4..8 0.12%.5 Oznaka navoja M M M M M M M M M M 3.3 3.rstoCa Tvrdo6l evrsto. S ~ 0.2 M 1.. 245 HB 225 . .2 5 6 6.0.9 0.4 M 1.0. . 0.1972) Oznaka .% 25 14 20 10 16 8 12 12 9 8 7 Tvrdoea Razred o. Preporuceni promjeri svrdla za rupe pred narezivanjem navoja (JUS M.. .8 10. . 1400 1260 1400.9 I) 360 480 540 600 .5 17.. .023 .6 Vijci Vlana evrstoea Rm N/mm' 400 .35%). Mn ~ 0. 370 330. A.150%).B1.~lici (C ~ 0.8 M2 M 2..2 M2.8 6.52%): Razred evrstore: Cr+Mo+Ni+V~ 8. 700 Matice Postot.30.5.. nelegirani (C = 0. S ~ 0...1983 i 028 .1 1.5 Oznaka navoja M 12 M 14 MI6 M 18 M 20 M22 M24 M27 M30 M 33 Promjer svrdla mm 10. .1.32.0. 170 HB 140.9 0.5 10.25 1.5 9.6 5.5 S) Nelegirani ~lici (C ~ 0. 1000 900 1000. .5 19. .2 12 14 15...Kvalitetni vijci i matice (JUS M. 440 400.5 21 24 26.6 M 1.. .2 N/mm 4. ... evrsto.... .. prod.75 2.5%. .. . ..110%.95 1.5 14.8 8. S ~ 0.tenja Re R. .45 1. 1200 1080 1200.8 J) 400 6... P ~ 0.1 M 1.9 12..9 14. .45%). 215 HB 170. .. .19.2. 550 500 .9 1. ') Pobolj~ni ~lici.0. 1600 8 10 ') 12 14 I) Nelegirani ~lici (P ~ 0.9.8 320 300 5.75 0.9 640 800 .B1.05 2.5 5 6 7 8 9 10 11 Promjer svrdla mm 2.5%) i legirani (C = 0. . navoja M1 M 1.9 3.5 4 4.8 7.N/mm' HV re 110. Pb ~ 0.510 HV HV HV HV 4 5 6 S) 400 500 600 800 1000 1200 1400 302 302 302 302 353 353 380 J) 6.5 40.07%) i ~Iici za automate (P ~ 0..

/'

i' provrta za vijke s metarskim (JUS M.B1.004 - 1986) D_...._=...... I f Promjeri navojem

I Oznaka navoja

I

I

s

I

g

I "-'JM ]4 M ]6 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M48 M 52 M 56 M 60

I

f

I

s

I

g

I ..-.-,- I
M M M M M M M M 64 68 72 76 80 85 90 95

[

I

s 70 74 78 82 86 91 96 ]0] 107 112 117 ]22 ]27 132 137 147 ]58

I

g

M] M 1.2 M 1.4 M 1.6 M 1.8 M 2 M 2.5 M 3 M 3.5 M 4 M 4.5 M 5 M 6, M 7 M 8 M 10 M ]2

f fina izrada (za finu mehaniku, precizne strojeve i alat); s - osrednja izrada (za opee strojarstVo); g gruba izrada (za grube dijelove, lijevane rupe).

.-

1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7 1.8 2 2.0 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.] 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.2 4.3 4.5 4.8 4.8 5 5.3 5.3 5.5 5.8 6.4 6.6 7 7.4 7.6 8 8.4 9 ]0 ]2 ]0.5 ]] 13 ]3.5 14.5

]5 17 19 2] 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62

]5.5 17.5 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 56 62 66

]6.5 ]8.5 2] 24 26 28 32 35 38 42 45 48 52 56 62 66 70

66 70 74 78 82 87 93 98 104 109 ]14 ]]9 ]24 ]29 ]34 144 ]55

74 78 82 86 9] 96 ]01 107 112 ] ]7 122 ]27 132 137 144 155 165

M 100 M 105 M]IO M 115 M ]20 M ]25 M 130 M ]40 M 150

-

Proraeun vijaka a) Vijci za pricvrscivanje Maksimalna sila Fmax, koje moze prenositi vijak presjeka A (s promjerom jezgre navoja dl), iznosi A = d I2nl4 F. < A Aclop maks= Dopu~teno naprezanje
nju teeenja Re (RpO,2)

0dop za vijke odredujeino adop = 0 , 3 R e

obieno ovisno 0 napreza-

Za prednapregnute vijke uzimamo Fmax = (1,3.. . 1,6) F, gdje je Fvanjska sila, kojom opterecujemo vijak na vlak. b) Vijci za prijenos gibanja (obieno s trapeznim ili pilastim navojem) Nosiva sila F odreduje se - osim proraeunom evrstoce (kao pod a) i s obzirom na boem pritisak p dodirnih ploha u navoju

- jo~

- d12)n 4 pn gdje su: d - vanjski promjer vijka; n - broj nosivih navoja.
< (d2
Fmaks

=

Boeni pritisak p kod broneanih matica iznosi:

za vijke od mekog eelika

p

za vijkeod tvrdogeelika
552

p

a 7,5 N/mm2

a 16 N/mm2

STROJNI DDELOVI ZA PRDENOS KRUZNIH GIBANJA
Osovine Okrugle osovine promjera d mogu prenositi moment vrtnje T T= Wp'tdop

gdje je Wp - polami moment otpora okrugle osovine Wp
I I

= (ro'16)d3

= 0,2 d3

a 't dopje dopu~teno naprezanje na torziju. Za osovine uzimamo celik cvrstoce Rm = 420...700 N/mm2. Ako dodatni momenti savijanja nisu poznati, racunamo s dopu~tenim naprezanjem na
torziju Ttdop ovisno 0 promjeru osovine d . d (mm) ,,<Inn (N/mm2)

.. .25
10

25... 50
20

50...80
30

80...
40

Ako su, medutim, momenti savijanja poznati, treba osovinu racunati pomocu sastavljenih optereeenja (v. str. 122). Za prijenos momenta vrtnje T treba promjer osovine d biti

d vrtnjeosovinen
Remenski prijenos

16 = V-;-.

T 'tdop

[5T =1V--;;;;

Moment vrtnje mozemo izraziti snagom P, koju osovina prenosi, i brzinom

P T=- 2nn .

Zbog trenja izmedu remena i remenice sila Ft u vucnoj strani remena veca je od sile F2 u povratnoj strani F.>F2 F,-Fe=~ F2-Fe

gdje su: e - baza prirodnih logaritama, /J

-

(rad) remeoa na remenici, Fe
duljinska masa remena (kg/m),

- sila u remenu
e - gustOCa

- koeficijent trenja, a obuhvatni kut
zbog centrifugalne sile, ml
A - presjek remena, remena,

v - brzina remena. Vrijednosti izraza em a Jl. 0,2 0,4 0,6 0.8 120' 1,52 2,31 3,51 5.34 140' 1,63 2,66 4,33 7.06 160' 1,75 3,06 5,34 9.34 180' 1,88 3,51 6,59 12.4 200' 2,01 4,04 8,12 16.3 220' 2,16 4,65 10,0 21.6

SS3

Obodna si/a F F = F] - F2 = (F] - Fe)(el'a - l)/el'a = (F2 Snaga P, koju remen prenosi pri obodnoj brzini v

-

Fe)(el'a

-

1)

= dnn

P = Fv = (F] - F2)dnn Sila Fh kojom je remen napregnut (u vucnom dijelu): F. gdje su: A presjek remena, Odop - dopusteno naprezanje remena. Prijenosni omjer i je omjer brzine vrtnje n] pogonske remenice i brzine vrtnje n2 gonjene remenice: i = n]/n2. a) Plosnati remeni izraduju se od koze, gume, tekstila, umjetnih masa itd. Sirine remena i remenica (JUS M.C1.231 - 1965) Mjere u mm b b' b b' b b' b 16 20 25 32 40 Promjeri remenica d (mm) 40 56 80 112 160 45 63 90 125 180 50 71 100 140 200 20 25 32 40 50 50 63 .63 71 71 80 80 90 90 100 100 112 125 140 160 112 125 140 160 180 180 200 224 250 280

-

= (F] -

F2)el'a/(el'a

-

1) + Fe

= AOdop

b' 200 224 250 280 315

b 315 355 400 450

b' 355 400 450 500

(JUS M.C1.241 - 1965) 224 315 450 630 250 355 500 710 280 400 560 800

500{560 630 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000

Izbocenost vijenca remenice h (JUS M.C1.242 - 1965). Mjere u mm d h d h d h 40.. . 112 0,3 160, 180 0,5 250, 280 0,8 125, 140 0,4 200, 224 0,6 315, 355 1,0 Izboeenost za d = 400. . . 2000 mm iznosi izmedu 1 i 6 mm (ovisi i 0 sirini remenice b'). Specificna snaga PIA, tj. prijenosna snaga remena P po jedinici presjeka A, ovisi 0 materijalu remena, obuhvatnom kutu a, relativnoj debljini sld (s = = debljina remena, d. = promjer remenice) i 0 obodnoj brzini v. Specificna snaga PIA za plosnati koini remen pri obuhvatnom PIA (kW/mm') sld v (mIs) 5 10 20 30 15 25 1: 400 0,013 0,025 1: 200 0,012 0,023 1 : 100 0,011 0,021 1 : 50 0,010 0,019 Prijenosni je omjer kod 0,036 0,047 0,056 0,034 0,045 0,053 0,032 0,042 0,049 0,029 0,037 0,043 plosnatih remena: i ~ 5. 0,063 0,060 0,055 0,047 kutu a = 180'

35 0,065 0,062 0,057 0,048

40 0,063 0,059 0,053 0,042

554

b) Beskonal!ni kIinasti remeni Profil klinastih remena je trapez sirine (dulje) osnovice a i visine h, dok bol!ne stranice zatvaraju kut od 40°. Normalni klinasti remeni (JUS G.E2.053 - 1964) Oznaka . Dimenzije (mm)
profila y Z A B C D E Oznaka pro/Ha SPZ SPA SPB SPC
1

alhlbllpl 6 4 10 6 13 8 17 11 22 14 32 19 25 38

1,6 2,4 3,1 4,1 5,6 8,2 9,7

Lp 200... 1250 5,3 400. .. 2800 8,5 11 560.,. 4000 14 800. .. 6300 19 1400... 9000 27 2240. . .18000 32 3150. ..18000

."

Uski klinasti remeni Dimenzije (mm)
I

~
[
I

~

/

/

,

n .c:

n - neulralna os

'" = 40:t 1°

alhlbllpl 9,7 8 12,7 10 16,3 13 22 18

2 2,75 3,5 4,8

I

8,5 11 14 19

Lp 630.., 3550 800... 4500 1250. .. 8000 2000.. .12500 G.E2.053 - 1964) 2000 3550 6300 2240 4000 7 100 2500 4500 8000 2800 5000 9000 3150 5600 10000 11200 12500 14000 16000 18000 kutu 0(, 0

Racunske

duljine Lp (mm) (JUS 200 355 630 1120 224 400 110 1250 250 450 800 1400 280 500 900 1600 315 560 1000 1800

Snaga P, sto je prenosi klinasti remen, ovisi 0 obuhvatnom najmanjem promjeru remenice dmin i 0 obodnoj brzini v. Snaga P klinastog remena pri obuhvatnom kutu 0( = 180° Oznaka rofila p y ~In mm P(kW)
I

v (mts) 2 1- 4 1 6 1 10 I 14 I 18 1 22 1 26 32 0,037 0,074 0,11 0,16 0,19 0,19 0,15' O,Q58 z 63 0,14 0,27 0,41 0,64 0,81 0,88 0,74 0,88 A 90 0,27 0,55 1,25 1,6 0,81 1,9 2,0 1,9 B 125 0,51 0,96 1,4 2,3 2,9 3,4 3,3 3,5 C 210 0,89 1,75 2,6 4,1 5,3 6,1 6,4 5,9 D 345 1,7 3,3 4,8 11,5 7,7 10,0 12,1 11,2 E 490 2,6 5,2 7,7 15,4 18,1 18,9 11,9 17,5 Pri manjem obuhvatnom kutu 0(valja vrijednosti za snagu P mnoziti s faktoroin k ",0 170 160 150 140 130 120 110 lOO 90 k 0,98 0,95 0,92 0.89 0,86 0,82 0,78 0,73 0,68
I
"

Prijenosni je omjer kod klinastih remena i~

10(..,15).

555

Laoeaniprijeoos Obodna silo Foproizlazi iz snage sto je prenosi lanae pri brzini v, odnosno iz momenta vrtnje Tlaneanika (Ianeanog zupeanika) i promjera njegove diobene krumice do P 2T Fo=-=v do pri eemu brzina lanea, koja je jednaka obodnoj brzini na diobenom valjku, ovisi o brzini vrtnje n v = doRn U laneu djeluje jos i komponenta centrifugalne sHe Fe = m, if
gdje je m( duljinska masa lanea (kg/m). Ukupna silo, kojom je opterecen lanae, iznosi

-

F = Fo+ Fe
Botni pritisak p na dodime plohe clanaka A F P = A < Pdop Dopuiiteni boeni pritisak Pdop ovisi 0 brzini lanea v, a iznosi pri uobicajenim pogonskim prilikama: v (mls) 0,1 0,5 1,0 1,5 2 3 4 5,5 7 9 12 P (N/mm2) 3100 2800 2600 2400 2250 2050 1850 1600 1400 1250 1000 Lancaniei Promjer diobenog valjka do h 1800

do = sin a = hN

a =

Z-

gdje su: h korak lanea; a (") - polovicni kut medu susjednim zupeima; z - broj zubaca laneanika.
z 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vrijednosti N N z 16 2,0000 17 2,3048 18 2,6131 19 2,9238 20 3,236 1 21 3,5495 22 3,8637 23 4,1786 24 4,4940 25 4,8097 N 5,1258 5,4422 5,7588 6,0755 6,3925 6,7095 7,0267 7,3439 7,6613 7,9787 z 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 N 8,2962 8,613 8 8,9314 9,2491 9,5668 9,8845 10,2023 10,520 I 10,8380 11,1558 z 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 N 11,4737 11,7916 12,1096 12,4275 12,7455 13,0635 13,3815 13,6995 14,0176 14,3356 i 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 N 14,6537 14,971 7 15,2898 15,6079 15,9260 16,2441 16,5622 16,8803 17,1984 17,5166

-

556

za z
Tjemeni valjalc zaz

=

zaz~.26

= 13...25

7... 12

Lancanici za clankaste lance s valjcima

h

Lanae (mm) e 5,5 5,64

Dimenzije laneanika (mm) bl 2,5 2,7 3 4,4 15,4 15,4 18 23 28 28 34 41 b2 8 8,3 b3 U

hi min 3,5 5 8 8 17 17 19 25 28 31 41 48

6 8 12,7 12,7 25,4 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 63,S 76,2

-

-

79 90,2 91 120 147 145 178 233

31,88 31,4 36,45 48,36 59,56 58,55 72,29 91,21

47 53 54,5 71,4 87,6 86,6 106 132

1,3 1,5 2 3 11 11 13 16 20 20 24 29

Lancanici za clankaste lance s tuljcima i svornjacima Tjemeni valjak laneanika:

-

za lance s tuljcima

dk = do + (0,8.. . l)d

za lance sa svornjacima dk

= do + (3. . .4 mm)
u = 0,6 b

*
bl = 0,9 b
b je nosiva ~irina lanca (vidi stc. 558 i 559).

557

Clankasti

lanci

su lanci s valjcima, tuljcima i svornjacima. b

h - korak b - nosiva sirina clanka d - nosivi promjer clanka e- razmak medu clancima

Clankasti lanci s valjcima (JUS M.C1.820 - 1960), jedno-, dvo- in troredni Dimenzije (mm) Prekidna sila (kN)

h 6
8

e
I

jedno- dvoredni redni 3
5 8 8 45 45 55 120 140 180 270 400

troredni

I

Duljin. masa (kg/m) jedno- dvo- tro-' redni redni redni 0,12 0,18
0,40 0,44 2,7 2,5 3,6 6,7 8,3 10,5 16 25

2,8
3

4
5

12,7 12,7
25,4 30) 31,75 38,1 44,45 50,8 63,5 76,2

3,3 4,88
17,02 17,02 19,56 25,4 30,99 30,99 38,1 45 75

7,75 7,75

5,64 -

100 215 250 320 480 700 9

-

-

-

0,36

115 140 300 360 450 680 1000

-

-

8

15,88 31,88 15,88 19,05 36,45 25,4 48,36 27,94 29,21 39,37 48,26 59,56 58,55 72,29 91,21

80

5,4

-

7,2 13,5 16,6 21 32 50

11 21 25 32 48 75

Clankasti lanci s va1jcima:

558

za povecano opterecenje

(JUS M.Cl.821

- 1960)

- s dugimclancima(JUSM.Cl.822 - 1960)
za poljoprivredne strojeve (JUS M.C1.827 - 1967)

Clankasti lanci s tulicima (JUS M.C1.830 -

1960) -

jednoredni

Dulj. masa hlbld siIa(kN) h I bid siIa (kN (kg/m) Dimenzije (mm) I Prekidna (kg/m) Dimenzije (mm) \ PrekidnafUlj. masa 15 14 9 5 45 30 125 12,5 1,20 13,6 60 50 32 160 20 16 12 25 2,15 14,9 200 2S 18 15 65 55 36 18,9 31,5 2,55 30 20 .17 250 40 70 65 42 24,7 4,00 35 22 18 50 80 70 44 315 4,30 31,0 40 25 20 90 80 50 400 63 41,8 5,50 45 30 22 80 100 90 56 500 48,4 7,55 50 35 26 100 9,04 J
Clankasti(Gallovi) lanci sa svorniacima (JUS M.C1.84Oj841-1960) jednoredni

h I bid sila (kN) (kg/m) h I bid sila (kN (kg/m) Dimenzije (mm) Prekidna ulj. masal Dimenzije (mm) \prekidnafUlj. masa Laid lanci 20 8 7 50 20 11 40 2,5 2,76 0,26 25 12 5 5 60 22 12 60 3,14 0,35 35 15 8 70 25 14 80 12,5 0,69 3,31 40 18 10 25 80 30 17 100 1,25 4,50 TeIki lanci 2 2 45 30 17 100 3,5 0,75 0,07 6,4 6 4 50 35 22 150 3 1,25 0,16 10,6 6 55 40 24 200 3,5 1,5 0,25 15,5 10 8 4 60 45 26 250 2,5 0,40 18,0 15 12 5 5 70 50 32 375 0,70 33,5 20 15 8 80 60 36 500 12,5 1,10 38,2 25 18 10 25 90 70 40 750 1,75 53,0 40 100 80 45 1000 30 20 11 3,4 76,6 22 12 35 60 110 90 50 1250 4,5 90,0 40 25 14 112 80 120 100 55 1500 4,7
I

Bro; clanaka lanca x

x= 2 a ZI + -+-+h

2

Z2 h a

(-

Z2-ZI

2

~
559

pri eemu ZIlaCe: - razmak osi; h - korak lanca; z. ~ broj zubacamaa
log laneanika; z2- broj zubaca veIikog laneanika.

Zupbmi prijenos Prijenosni omjer i je omjer brzine vrtnje pogonskog zupeanika n. i gonjenog zupcanika n2, odnosno broja zubaca gonjenog zupcanika Z2 i malog pogonskog Z. i

= n1ln2 = z2lz.

i > 1 - prijenos na manju brzinu; i < 1 prijenos na vecu brzinu Standardni profil evolventnih zupcanika (JUS M.C1.016 - 1958) - s novijim oznakama po ISO (DIN 876) osim oznaka po JUS:
p.mll

-

tjemona linija 0.

oD d

E

~

srediSnjica
1

standard'1ogaprofilo korijensko linija

VII,

r\
;!;O,02m

----

Standardni profil koji treba upotrebljavati pri projektiranju i kradbi evolventnih lelnika (cilindrilnih zuplanika)

Korekcija profila lroju, u slulaju pOlrebe,trebakvest;somanaglavizupca Oznaka ISO JUS
mn In hk hf hn cn mn {In h

VeliCina standardni modul korak visina zubnog vrha visina zubnog korijena visina ravnoga dijela visina zaokrufenja polumjer zaokrufenja visina zuba kut oagiba botoi kut m
p
haP

= d/z
=m" =m

hIP ~m+c hwp = 2 m cp = 0,17 m; 0,25 m; 0,3 m £lIP = 0,25 m; 0,38 m; 0,45 m hp =2m+c ap = 20" 2-ap

Standardni moduli m (mm) po ISO (JUS M.C1.015 - 1965): 1 1,375 2 2,75 3,5 4,5 6 8 11 16 22 32 45 1,125 1,5 2,25 3 (3,75) 5 (6,5) 9 12 18 25 36 50 1,25 1,75 2,5 (3,25) 4 5,5 7 10 14 20 28 40 Upotrebljavati' valja u .prvom redu debelo tiskane vrijednosti modula (1. prednost), tanko tiskane u slueaju opravdanih razloga (2. prednost), a vrijednosti u zagradama samo iznimno (3. prednost).

560 =-

Parovi celnika (cilindricnih zupeanika) kama pO ISO) ravno ozuptanje a

(JUS M.C1.012 - 1958) (5 oznakoso ozuptanje pod kutom f3 . I q

VeliCine par ova celnika Modul Zahvatni kut Diobeni ci/indar - promjer

ravno ozubljenje

koso ozubljenje m, = mr/cos fJ a, = arc tan (tan ap/cos fJ)

m = mn. a = (ap = 20°) d = ml p=m1t Pb=pcosa Pe = P cos a = Pb s=p/2+2xmtana s=p/2-2xmtana e=p-s dn = d, - 2(hfP - x,m) df2 = d, - 2(hfP - x,m)

-

korak osnovoi korak korak medu evolventnim bokovima Debljina lUpca - pri vanjskom ozupeanju - pri unutar. ozupeanju

d = m,l = m"vcos fJ p, = m,1t = mn1tlcosfJ Pbr = p, cos at
Pet = p, cos at = Pbl s, = p~2 + 2xm, tan a, s, = p~2 - 2xm, tan at

Sirina medw;ublja Promjeri korijenskih cilindara - pri vanjskom ozupeanju za pogonski zupcanik za gonjeni zupeanik - pri unut. ozupeanju za pogonski zupeanik za gonjeni zupCanik Promjeri osnovnih cilindara Promjeri tjemenskih ci/indara - pri vanjskom ozupcanju za pogonski zupcanik za gonjeni zupeanik - pri unu!. ozupeanju za pogonsld zupeanik za gonjeni zupeanik Promjeri kinematil!kih ci/indart - pri vanjskom ozupeanju za pogonski zupeanik za gonjeni zupeanik - pri unutar. ozupeanju za pogonsld zupeanik

e. = PI- s.

dn = d, - 2(hfP- x,m,) df2= d, - 2 (hfP - x,m,)
dft

dn = d, - 2(hfP- x,m)
df2

db

= dcos

= d, +

2(hfP + x,m) a

1

= d, 2(hfP x,m,) df2 =d, + 2(hfP + x,m,) db = dcos at

-

-

dal da2

= 2(a = 2(a -

O,5df2 O,5dft

- c,) - c,)
a = razmakosi

dat = df2 - 2(a + c,) da2 = dft + 2(a + Cl) dwl = 2a1(i+ 1)" dw2 = 2ai/(i + 1) = idwl dwt = 2aI(i - 1)
I

za gonjenizupeanik dw2= 2ai/(i 1) = idwl . mn- normalnimodul(modulu normalnoj avninipresjeka). r
prirucr.ik

-

37 - Strojarski

561

Pomak profila osnovne ozubnice izrazava se umnoskom koeficijenta pomaka profila osnovne ozubnice x (koji je ovisan od broja zubaca i upadnog kuta a) i modula: (Xmin = 1 0,5 z sin2 a) pri ravnom ozupcanju: xm (Xmin= 1 - 0,5 z sin2 a,) pri kosom ozupcanju: xmt

-

Pomakom profila osnovne ozubnice povecava se nosivost, sprecava pod rezivanje pri malom broju zubaca (z < 17), a smanjuje relativna brzina klizanja. Razmak osi

-

pri ravnom ozupcanju pri vanjskom ozupcanju: a = 0,5 m(zj + Z2) cos aIcos aw

pri kosom ozupcanju

- pri unutarnjem ozupCanju: a = 0,5 m(Z2 - z,)cos aIcos aw

a= 0,5 m'(Z2 7 Zt) cos a.tcos aWl

dok za pogonski zahvatni kut aw odn. awl vrijedi: - pri vanjskom ozupcanju: inv Uw, = 2(x, + X2)/(ZI + Z2) . inv aw = 2(xj + X2)/(Zl + Z2) . tan a + inv a . tan a, + inv a,

.

-

pri unutarnjem ozupCanju: inv aw 2(X2 Xj)/(Z2 - z,) .

=

. tan a + inv a

-

inv aWl= 2(X2

. tan a, + inv a,
a) - vidi str. 33!

- Xj)/(Z2

-

Zl)

.

Vrijednost evolventne funkcije inv a (= tan a Mjerni brojzubaca

-

k

= ...L(tan :Tt

ax

- inv a)

-

tan 2axt k-:Ttcosf3t,

- ...L

(

- inv at )-

- 2xtana +05' :Tt
pri ce~u je t _ anax- , an2 a + 4(x/z)(1 + x/z) cos2'a

tan axt
sin f3t,

2x tan at + 0,5 :Tt

It

=

tan2~,+ 4(x/z)(1+ x/z)
COS2 at
f3 cos Un

= sin

pri cemu je an

= ap

Mjerni broj zubaca k zaokruzujemo na najblizi cijeli,broj. Ako je x = 0, dobivamo: k = za/:Tt+ 0,5 k = z( at + tan a, . tan2 fJb)/:Tt+ 0,5 Mjera pomocu zubaca:
W

=m

cos a [:Tt(k

-

0,5) +

W

=m

cos a, [:Tt(k

-

0,5)

+ Z inv a, +

+ z inv a + 2 x tan a] 562

+ 2 x tan at] . cos fJb

Tolerancije parova evolventnih celnika (ISO) (JUS M,C1.031 - 1966) Za sve tolerancije parova celnika s evolventnim zupcima predvideno je 12 bUteta - osim za tolerancije razmaka osi, za koje je predvideno 6 kvaliteta, K:walitetaizrafava stupanj tocnosti, tj. odgovarajucu veliCinu tolerancije, Granicna odstupanja koraka zubnog profila Ato i dopu!teni zbroj odstupa. /wraka zubnog profila TTto Ato ICvaIitela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gornje (tml Ato 0,66 'Pp + 0,10 'Pp + 0,16 'Pp + 0,25 'Pp + 0,40 'Pp + 0,63 'Pp + 0,90 'Pp + 1,25 'Pp + 1,80 'Pp + 2,50 'Pp + 3,55 'Pp + 5,oo'Pn + donje

.,

1
0,80 1,25 2,00 3,20 5,00 8,00 11,00 16,00 22,00 32,00 45,00 63,00

Ato'f (I'm
'

<tun)
0,25 VN + 0,60 0,40 VN + 1,00 0,63 VN + 1,60 1,60 VN + 4,00 2,50 VN + 6,00 3,55 VN + 8,00 5,00 VN + 12,00 7,10 VN + 17,00 10,00 VN + 25,00 14,00 VN + 33,00 20,00 VN + 50,00 N = O,5zmlt m (mm)
1,00

TTto

VN +

2,50

Ato d =

=

- 'Ata,g,

'Pp = mn + O,25y;r mn (mm), d (mm)

Granicna odstupanja pri osnovnom - za zupcanike s ravnim zupcima Ato,g AtBb,g - za zupcanike s kosim zupcima
AtBb,g

koraku bokova zubaca

=

AtBb, d
AtBb,d

= Ato,

d

= Ato,g

. cos f30

= Ato,d . COS o P

Tolerancije profila Tev i bocne linije zupca TfJ

Kvalitetni razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tev (J.IIIl) 0,06 'Pp+ 0,10'Pp + 0,16'Pp + 0,25 'Pp + 0,40'Pp+ 0,63 'Pp+ 1,00 'Pp+ r,60 'Pp+ 2,50 'Pp+ 4,00 'Pp + 6,30 'Pp+ 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 16,00 25,00 40,00

TfJ (I1m) 0,315Vb+ 0,40 Vb+ 0,50 Vb+ 0,63 Vb+ 0,80 Vb + 1,00 Vb+ 1,25 Vb + 2,00 Vb+ 3)5 Vb+ 5,00 Vb+ 8,00 Vb + 12,50 Vb+ b (mm) 1,60

2,00 2,50 3,00
4,00

5,00
6,00

10,00 16,00 25,00
40,00

10,00 'Pp + 63,00

63,00

'Pf= rn. + O,lVd rnn (mm), d (mm)

Tolerancije kruinog toka Tr Kvalitetni razred 1 2 3 4 5 6 0,224 0,355 0,56 0,90 1,40 2,24
'Pp

Tr (I1m) 'Pp + 3,00 'Pp + 4,50 'Pp + 7,00 'Pp + 11,00 'Pp + 18,00 'Pp + 28,00 + 0,25 Vd

Kvalitetni razred 7 8 9 10 1) 12 3,15 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00

Tr (I1m) 'Pp + 40,00 'Pp + 50,00 'Pp + 63,00 'Pp + 80,00 'Pp + 100,00 'Pp + 125,00

= rn.

rn. (mm), d (mm)

564

80/pp l.00 71.aktivna Iirina zupcanika 0.25Vd Tolerancija paralelnosti osi Inklinacija osi Ap' je komponentno odstupanje paralelnosti osi u ravnini.OO/pp 3. d (mm) A'P.osi 565 .00 25.00 56.00/pj.20/pp 4.24 2. Dozvoljena devijacija Tp" = Tpl2 mn (mm)..razmak osi b." (JUD ) /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + /Pp + 2.25/pp+ 2.00 3.00 36.10/pp 9.80 3.00 16.00 180. (Registriramo odstupanja razmaka osi.00 4.50 t:.00 6.55 4.tolerancija odstupanja Ti' = TT10 + Toy . .) Ai' .45 0.00 40. pri kontroli zahvatom u etalonski zupcanik s.32/pp O.00 16.T.60/pp 7. a .00 12.odstupanje s obzirom na 1 korak - K valitetni razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tt I (JUD ) O. (Registriramo odstupanja stvamog kuta rotacije mpeanika.32 0.konstantnim l2IZJIIJIkomosi.00 6.Tolerancije pri tangencijalnoj kontroli zahvatom tj.odstupanje s obzirom na 1 okretaj M{ .00 10. 0.00 22. koja je odredena jednom osi i okomicom'na nju do druge osi.50/Pp 0.00 45.' = A1o.90 1.tolerancija porasta odstupanja t:.25 1.50/pp 5. ll.00 90. T.80 2.) At .56 0.00 140. koja je paralelmi s jednom osi i okomita na inklinacijsku ravninu.00 112.00 9.00/pp + + + + + + + + + + + 4.20/pp 14. pri kontroli zahvatom u etalonski zuptanik bez boene zraenosti postiZemo elasticnim radijalnim pritiskanjem zuptanika na etalonski zuptanik sralnom sHom. Dozvoljena inklinacija Tp' = Tp Devijacija osi Aa" je komponentno odstupanje paralelnosti osi u ravnini.16 0.00 /Pp = mn + 0.g + Toy nazivnim gonjenog Tolerancije pri radijalnoj kontroli zahvatom ~to tj.00 56.odstupanje s obzirom na 1 okretaj M( .odstupanje s obzirom na 1 korak .00 28.224 0. .00 0.

5 IT 6 0. od kojih oznacuje zubaca oznacujemo dvama slovima iz niza prvo .d + AW2.d tan aWt . (11111) Aa.5 IT 4 0..bez posebnih zahtjeva k == 18. 32 .. AWl d + AW2 d Imax = . . . mora . drugo .g + AW2.izmedu stvamog i nazivnog razmaka osi.Tolerancije za mjeru pomocu j ...za zupcanike s ravnim zupcima jmax jmin == - (AwI.. R..d = -Aa.- .donje granicno odstupanje AW..g.d tan aWl ..5 IT 7 6 Donje odstupanje: Aa..g pomnoZimo slijedeCim koeficijentima: niz j h g fed c b a koeficijent +1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 niz z' y' x' w' v' u' t' s' r' koeficijent -18 -22 -26 -30 -34 -38 -42 -46 -50 Primjer oznacivanja kvalitete tolerancije za mjeru pomocu zubaca: npr.. 5 fa.gomje granicno odstupanje Aw.za zupeanike s kosim zupcima . . Granicna odstupanja razmaka osi Odstupanje razmaka osi Aa je algebarska razlika.g tan aw aw (AwI.. Da sprijecimo interferenciju biti Orijentacijske modulu mn (istodobno prekrivanje) jmin> 2(Tjt" + Tin tan awt vrijednosti za kruznu zracnost u ovisnosti 0 standardnom mn (mm) j (I1m) j = k(mn + 1) pri cemu faktor k iznosi: k = 26.5 IT 8 2 5 0.cos aWlcos.50 ..g)/cos aWl + 2A. (I'm) 4 1 0.5 IT 11 3 0...u automobilskoj industriji 566 . zubnih bokova. .d)/COS + 2Aa..g Kruina zracnost .d Odstupanja dobivamo tako da gomje granicno odstupanje koraka Alo. - AWl. + cos aWl cos .za alatne strojeve k = 18.5 IT 9 0.r'. 38 . . Imin . + 2Aa g tan aWt R. + AW22Aa.. Kvalitetni Kvalitetni Gomje odstupanje Gomje odstupanje razred razred Aa.

... 8 19 I I I I i.....I pra:jzni instrumenti 'I .. fJ I' :1 ctalonski zupCanici .. I I 2 . 8 8..... . 6 6..1 . Izbor S obzirom Upotreba I na upotrebu I I 2 I 3 I 4Kvalitet tolerancije 110111112 I5I6I1!8I9 I I . " .....I I 4Kvalitet tolerancije I 5 I 6 I 1 .6 6.. .. : pra:1ZD1ngom p I . 4 I I 4. :' 20....16 16.I I I 110111112 I obrade (orijentacijski) I Standardni modul rn.. .. ' kamioni i . 8iIodnu bninu i naein obrade...3 I I 3 <3 I 4Kvalitet tolerancije 110111112 I 5 I 61 1 I 8 ! 9 I ...Izbor kvaliteta tolerancije zupcanika Kvalitet tolerancije zupeanika odabiremo S obzirom na upotrebu... (mm) 1.. 2 I I 2 I 3 I 4Kvalitet tolerancije 110111112 I 5 I 6 I 7 I 8 I9 2......... .. I I I I I Izbor S obzirom Nain na nacin obrade I obrade bru!enje brijanje ptecizno odvajanjerestica osrednjeodvajanjerestica obino odvajanjerestica Razred povrsinske I I2 I3 I ..10 10.. 'I grubi " automobili strojevi" I I I I opCe strojarstvo Izbor S obzirom na obodnu bninu Obodna brzina (mts) > 20 I I I I I (..20 4 5 "7 I T I 91 TU I I 567 I I I-II ...

400 200...ProraCuD evrstoCe eelnika (po DIN 3990) Prvi proracun -za osnovu Za poznati okretoi moment na pogonskom zupeaniku promjer diobene krumice pogonskog zupeanika d1 TI izracunavamo: - ~ V2 IL bk ..43 HV + (115. 115) 0.1650 500. HV 650.400 OHlim (N/mm2) 1450.67 HV + (55.karakteristika Tvrd. ..355) l.400 2 3t OHlim (N/mm2) 350. .310) evrstoea za naprezanje u korijenu zupca Materijal celik za cementiranje eelik za pobolj~anje. ~..7) OH6m dinamicka evrstoea za bocn! tlak (Hertzov tlak) Materijal eelikzacementiranje eelik za pobolj~anje. .750 1...40 HV + (40. QH modul gdje su: bk - i prijenosni omjer SHmin... legiran ZM ...500 0.750 140.195) 0...=EL + E2 ) Kombinacije celik eelik celik celik - materijala celik celicni lijev sivi lijev bronca ZM(~ 268 267 234 219 I 568 I ~~ ..400 200.10HV+ (210.. nelegiran legiran celicni lijev. .200 200. I SHmin ZM OH6m . .40..25 HV + (245.200 200. nelegiran legiran eelicni lijev.120) materijala ( ~ El l. HV 650.. legiran Uf6m .dinamicka - ~irina korisnog dijela boka zupca Tvrd.... . ....najmanji koeficijent sigumosti s obzirom na jamieenje (~ W) SFmin najmanji koeficijent sigumosti s obzirom na trajni lom (~ 1. ...610 1.

(It .20.30 1. .1.2 2.50 1.0 8 9 10 12 16 QH.1 < 1 < 1 Toato ozuptanje I) Po .3) Ako SUu prijelaznim dijelovima bokova zupca zarezi (npr.55.kut nagiba bOCnelinije.0. kutu nagiba boate linije f30i koeficijentu pomaka profila osnovne ozubnice X) 3.77 1.. .. QF . . p:' 30.6 3..zaobljenost u korijenu.80. stepenica pri bu~enju).2) Ako u prijelaznim' dijelovima bokova zupca nema zareza.0 2.8 2.1.45.5.. . 569 .1. QHD QF = QFA QFB QFD (>t Grubo ozupcanje > 1 >1 1..koeficijent oblika zupca (ovisi 0 broju zubaca z.YF .75 =-1 =.korekcijski faktori QHA I) QH = QHA QHB QHD QHB {P-O.. 1 > 1 > 1 1 0. .77 0. .20 0.6 2.

ZR koeficijent hrapavosti (= 0.koeficijent zahvata -'.' ~=~.KF«KFP dok pojedin i (bezdimenzijski) koeficijenti iznose: I) koeficijent brzine (~ 1)* Z.koeficijent oblika boka zupca ZH = !!..kut zahvata Pb-kutzavojnicena osnovnom valjku 1/ 4- Z.KH«KHP KFx QF' Yp Y.->SHmin - 1/2 !j . i + 1 V bk i s obzirom na trajni lom ZM QH' pri cemu su: m O'Flim 1 SF=-'-. 1)* - - ZH . KL KHx VKIK.. 570 .koeficijent zareza (~ 1)* Yp koeficijent nagiba zupca Y. Bp= [ Bp Bq ]COSPb :! [tan 2 Otkl + i tan Otk2 - (i + 1) tan Ot] tanOtk = V(dk/db)2-1 mnn Y.8. ZR QH' .Ko n t r 0 I a podataka iz prvog proracuna - Koeficijenti sigurnosti moraju biti: s obzirom na jamieenje dOl O'Hlim 1 SH= '-. samo su orijentacijske.Po/120 ~ 0.= V ~(I-Bq)+. . = I/Bp I) Vrijednosti oznacene zvijezdicom .ZHZ. .75 Y.->SFmin 2l YF QF' bkdol 1 . koeficijent razdiobe sHe Bq=- bAsinpo dk promjer tjemenog valjka db -' promjer osnovnog valjka bA sirina aktivnog dijela bokova zupca - - - - Yp = 1.. V tan Ot cos Ot eos PlOt Z.Z. KIK..

- KH.12 0. - dinamicki koeficijenl ("" I).75 1..80 1...-- -! -udarni I - - Rad radnog slroja . koeficijent razdiobe 15 .25 1.S) 0.35 1. KI koeficijenl udamog optereeenja - i. -" :jJ 'Kp.00 nejednoliki 1.82. Kp.i).O..= 1 + 2(8p-I)(QL -0.5) KH6.11 0. 1I ..85 K.10 1.KL koeficijenlmaziva(= 0. koeficijenl razdiobe site u ravnini profila KH..50 I 1..5 b.koeficijentrazdiobesite po ~irinizupca KH6 = 1.20 AtBb site u ravnini pro fila 30 1Jm 50 I ~ I1 1 .7SKH6 KH6= 2bJbA 571 .velicinski koeficijenl ("" I).. jednoliki Rad pogonskog stroja t jednoliki nejednoliki udami 1. KHx .10 q9 O~ M 10 Kp.. = I + 2(I/Zi-l)(qL-O./bA Kp6 - koeficijent razdiobe site po ~irini zupca pri jednolikoj razdiobi oplereeenja Kp6 "" (I + KH6)/2 1 < KH6< 2 pri nejednolikoj razdiobi oplereeenja 1 < Kp6:.25 1. velicinski koeficijenl ("" I).

=~ 0 2 sin 2 sin 0 Promjeri tjemenih kruinica: dae = de + 2hae cos 0 dai = dj + 2hai cos 0 Promjeri korijenskih kruznica: 2h.lucni = 2 nlz TI/T2 z2lz. = i = PI = Td/2= dnlz = ml n Modul I 572 .Zl Mjere stoinika Promjeri kinematickih kruinica: vanjski de = 2 Re sin 0 nutamji dj = 2 Ri sin 0 gdje su duljine izvodnice stosca: Re vanjska. Z. Udaljenost vanjske tjemene kruznice hae sin 0 = dJ2 . cos 0 d. K .kutni . + 02: ~ Korak 01 = arc tan sin I i + cos I i sin I l+icosI ~=aretan sin 02 -i-. sin 0. n2 zubaca pogonskog i gonjenog zupcanika.k.1980) Prijenosni omjer je i=l!L=. i n2. i Z2- Kutovi kiTJematickih stoiaca 0. cot 0 hae sin 0 K = Re cos 0 - - Kut tjemenog stosca Kut podnoznog stosea oa = 0 + Da or = 0 "'-Dr T Da= arc tan (haJRe) Dr= arc tan (hrJRe) . i ~ ovise 0 prijenosnom omjeru i te 0 kutu medu osima I = 0. Ri unutamja - - R e =~. = d.k. z.Parovi stoznika (DIN 3971 . korijena) zubaca za vanjske i nutamje duljine izvodniee stosea.2hfi COSO - hke (hre) i hkj(hfi) su visine vrha (odn. brojevi gdje su: n. dfi = dj .brzine vrtnje pogonskog i gonjenog zupcanika...

=W-~ ~~. E = POI + P02 gdje su POI i P02 kutovi nagiba boenih linija u pogonskog i gonjenog zUpCanika.z2mn 2cosP02 - Za kut medu osima E = POI+ P02 = 90' iznose: razmak os.~ } razmak os.znos. tanPol<.ba bobie l.brzine vrtnje pogonskog i gonjenog zupCanika.ca: - - pogonskog zupCanika -' "01-. Kut metlu os. ZI i Z2brojevi zubaca pogonskog i gonjenog zupeanika.:yl akoje -+-=. 1=-nl =-Z2 n2 ZI gdje su: nl i n2 . . a a = dOl + a= d02 = mn 2 ZImn 2 1 (~ cos POI cos P02 . +~ ) 2a ~~ - 2 ( COSPOI + sinPol .ma .gonjenogzupCanika -'~ "02-.(1+ y1 + 4K2) 2K2 K = a/zlmn I1 . Promjeri d. nog. = 1 a = sin 2PoI 1 . P02 I V.zlmn 2cosPOI .oben.Parovi hiperboloidnib zu~anika Evolventni hiperboloidni Prijenosni omjer je parovi zupcanika . ) kutov..nije POI. za prijenosni omjer .h kruzn.zlmn (sinPol +COSPOI) pIi eemu je SIRPOI = .

da.1.2). Moduli m (mm): 2 3 1. razlikuju se parovi cilindri~kog putnog prijenosa ZA (oblika bokova A).. vijka i putnog kola. ZN (oblika bokova N). i = n.5 1 1. Kut medu osima I je po volji. Prijenosni omjer je pri remu su: nl i n2 . prednost: 8 7 10 9 12 11 16 14 20 I 18 Kut sredi~nje zavojnice Yrn Osni korak = arc tan (z.5 2.25 10 12 16 5 6 8 Puini vijak b. = 0. 0.2 hn 574 . valjka dfl = drn.) m. koji je ovisan 0 postupku obrade.putni prijenos (ISO) (DIN 3975 .. kroz os Korak zavojnice Visina zu~anog vrha valjku u ravnini presjeka = m n/2 = z. 4 20 Promjer sredgnjeg valjka drnl = m q I Ptltna karakteristika q: 1.brojevi zubaca pumog vijka i pumog kola.lq) = arc px=mn Srnx = emx Pzl tan (m zlldrn. obi~no je I = 90. Promjer tjemenog valjka Promjer podnotnog = drnl + 2 ha. prednost: 2.brzine Cilindri~ni .3 (c.1976) S obzirom na oblik bokova zubaca pumog vijka. ZI i Z2 vrtnje .) Debljina zupca (~irina meduzublja) na sredgnjem . = m = m(1 + c./n2 putnog = z2lz.. U posebnim slu~jevima mote visina vrha zupca biti ne~toveca iIi manja od Visina korijena zupca hn pri ~em je Cl = 0. Px = ZI m n ha. . ZI (oblika bokova I) i ZK (oblika bokova K).

no kolo Promjer diobene kruznice Korak Promjer tjemene kruZoice d32 d2 = Z2m P2 = m :It = d2 :n:Jz2 = Px = d2 + 2 m(l + x) Promjer tjemenog valjka de2=da2+m Promjer anuloidne kru:znice TK = a (d32f2) Promjer podnome krumice dfl = d32 2 m(2 + C2) Visina zupca h 2.4 + 2£) za navureni pu:znivijak dm '" 2 m (5.3 (C2 '" 0.15 15. .75.x + C2) - - - : pri rem su: C2= 0.. 8 aluminijske slitine 4.ni prijenos Broj zubaca puznog vijka Zl i mehanicka korisnost 17m ovise 0 prijenosnom omjeru i: is. .85 0..65... Razmak osi a = O.... 574).43 v.0.. prijenosnog omjera i i mehanicke korisnosti 17m T2 i T... .2). x koeficijent pomaka profila..0.L T2 (N .!f 5 sivi lijev bakrene slitine s kositrom 2 . 575 -~- . 0...80 Okretni moment na pu:znom kolu T2 proizlazi iz okretnog momenta pumom vijku T. . mm) P Z2 P (Nfmm2) pri cemu ocjenjujemo bocni pritisak S obzirom na materijal puznog kola: materijaJ p (Nfmm2) Modul procjenjujemo prema jednadzbi 3 m '" 0. ..5(dm1 d2)+ xm + - * IzboT velilina za pui..1..10 10.7 Promjer sredi~njegvaljka pumog vijka dmocjenjujemo s obzirom na modul m i broj zubaca puznog vijka Zl: za puni puzni vijak dm '" 2 m (1.90 0.h 32+ h f2 Visina zupeanog vrha h32 =: m(l + x) Visina zupcanog korijena hf2 = m(l ..78.0.1 Zl) a zatim ga odabiremo s obzirom na dm = mq (str. 3 ..88 0..3 + 0.0. 17m na = m (mm) -2. 30 > 30 z\ 4 3 2 1 17m 0.Pui.55.

d . u kojem se koeficijent trenja snizuje na /J = 0. 4) 10-3 I .a-:...nosiva duljina rukavca: / = (0.7.promjer blazinice. .I' Kako se brzina vrtnje n poveeava.5. .005.5.m mu~ '.. . . U tom je stanju potrebno ulje utiskivati pod tlakom u lefaj. koja djeluje okomito na lefaj.- -~. Zbog toga se u pocetku pogona pojavljuje »suho trenje« s razmjerno velikim koefin trenja /J = 0. .~ ~. 1) 10-3 (1. Prosjecni pritisak Pmed za razlicite materijale blazinica pribliZno je u slijedeam granicania: materijalPmed (N/mm2) materijal Pmed (N/mm2) bijela kovina olovna bronca 5. . cijentom = Fld/ gdje su: F . . l)d. Vrijednosti relativne zracnosti vide se u slijedecoj tablici: Brzina vrtnje n malena velika Relativna zracnost 1/1 malen Pmed velik Pmed (0. 2) 10-3 umjetne tvari (3. .1 . 576 :. . . . 15 15. preporucljivo je odabrati slijedece relativne zracnosti prema materijalu blazinice: materijaI bijela kovina olovna bronca aluminijske slitine Toplina trenja .5) 10-3 :. . potrebna za nastajanje uljnog filma. .promjer rukavca. _:co 'o--~.01 (a zatim s poveeanjem brzine vrtnje opet raste) .4 Re/ativna zracnost 1/1 lefaju. .8 . . . Mo. 3) 10-3 (0. zbog cega se mazivo mora hladiti.d)ld gdje su: D . 3) 10-3 <P = materijal 1/1 sinterovano reljezo 0.2. 0. . d ..8 :.promjer rukavca. 1.5) 10-3 (2. . Relativna zracnost 1/1ovisi 0 prosjecnom pritisku Pmed i brzini vrtnje n. . . j .35 sivi lijev guma (u vodi) 1/1= (D . . .aa. .. .. : tok <P. .2) 10-3 (2. 1.5. .6) 10-3 (1. /JFv. T?plinski lznOSI 1/1 (0.2.0.sila. . Prosjeeni pritisak Pmed u lezaju je Pmed l LEZAJI Klimi leiaji U stanju mirovanja klizne se plohe rukavca i blazinice lefaja dodiruju neposredno. 0. . . / .3.0.5.:: -J!!I . stvara se izmedu rukavca i blazinice uljni film i podmazivanje prelazi postupno u hidrodinamicko. 0. iznosi u Uzimajua u obzir razlicite koeficijente temperaturnog rastezanja. . . koji nastaje Zbog trenja Pri . a prelazi uglavnom na mazivo.

Strojarski prirucnik lIi 11 J!II .3 5.5 1.3 17 22 :1 !! If 45 50 55 '1 .85 4.5 39 I !!i - .5 1.5 10 12 12.85 577 I I 38 .1.9 2..---.2 2.4 13.5 6. 62.3 17.. obicni (a = 0..j.5 3 3 3 I I 1 19...5 0.7 16.601l611/621 .6 9.8 24 30 31. : .6 32 34 40 43 43 56.C3.95 7.5 59 22.5 48 48 57 64 67 3.5 1. 60 BC 10 65 70 75 BC 10 80 85 90 BC 10 95 100 105 BC 10 110 120 Niz BC 02 10 BC 02 12 15 60 65 70 15 80 85 90 95 100 105 110 120 IQ 12 15 95 100 110 115 125 130 140 145 150 160 170 180 30 32 35 18 18 20 20 22 22 24 24 24 26 28 28 9 10 11 2 2 2 2 2 2 '2.1966) Niz BC: jednoredni kuglicni lezaji..5 1..4 5.5 1 I 1. BN i BG (JUS M. 597) Niz BN: jednoredni kuglicnilezaji s kosim dodirom Niz BG: dvoredni kuglicni lezaji s kosim dgdirom lednoredni Oznaka Niz BC 10 10BC 10 12 15 17BC 10 20 25 30 BC 10 35 40 45 BC 10 50 55 01 -I-. vidi str.5 0.6 45.5 31.5 1.98' 3 3..55 2.5 2.-1-.5 2.5 5 7 8.Valjni Kuglieni leiaji leiaji (ISO) Nizovi BC.2 4.5 0.5 26.5 2 kuglicni leiaji d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 Dimenzije (mm) D b 26 28 32 35 42 47' 55 62 68 "f5 80 90 Nosivost (kN) C Co 1.3 8 8 9 10 12 j'} 13 14 15 16 16 18 3.4 12.1- " W r 0.3 21.4 3.2 24.15 4.

5 42.5 1.4 14.5 50 55 63 71 80 90 6.7 16 18.6 22 30 35. C 4.5 4 4 4 4 2 2 2.6 22.5 40 44 46.55 8 8. 26 29 34.5 16.5 3.5 78 85 93 102 110 120 137 19.5 2.6 22 26 31.5 45.9 19.6 17.5 47.5 39 42.65 10.4 6.1 10 13.3 . 2.5 3 3 3.5 2.3 5.4 25 27 32.5 .8 10.5 3.5 2.5 1.5 Nosivost (kN) C.5 3.5 40.5 3 3 3 3.2 9.3 7.5 .5 1.55 7.6 4.5 48 55 63 72 80 88 98 112 132 12.5 2.5 1.5 2.4 14.5 55 63 72 81.3 21 26 32 35.4 12.5 2 2 2 2.2 6.5 3.1 16.Jednoredni kuglicni lezaji (nastavak) Oznaka Niz BC 02 17 BC 02 20 25 30 BC 02 35 40 45 BC 02 SO 55 60 BC 02 65 70 75 BC 02 80 85 90 BC 02 95 100 Niz BC 03 10 BC 03 12 15 17 BC 03 20 25 30 BC 03 35 40 45 BC 03 50 55 60 BC 03 65 70 75 BC 03 80 85 90 BC 03 95 100 Niz BC 04 17BC04 20 25 30 578 d 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 17 20 25 30 Dimenzije (mm) D b 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 35 37 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 62 72 80 90 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 17 19 21 23 1.5 2 2 2 2 2.5 2.6 19.5 I 1.5 3.7 24.8 10.5 3.3 7.5 54 61 69.5 1.

.6 25 30 35.5 106 116 127 138 148 3 51.6 26 21.3 21.2 70 79 86 90 118 127 137 143 153 Niz BC 04 35 BC 04 40 45 50 BC 04 55 60 65 BC 04 70 75 80 BC 04 85 90 lOO 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 225 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 lednoredni kug/ibzi /elaji s kosim dodirom Oznaka I zlJe (mm) d.5 54 62 69..35 10.5 3 3 3.8 13.5 78 88 96.7 19. -" 75 80 85 BN 02 90 95 lOO 105 BN 02 d = 105 D= 190 b = 36 110 BN 02 d = 110 D=200 b = 38 .65 7. b I Dien-I Nosivos! (kN) C Co 7.5 4 4 4 5 5 I Nosivos! (kN) C Co 31.5 3.5 61.5 54 62 72 83 93 104 116 129 143 170 186 216 11.5 45..3 7. b Den-I Nosivos! (kN) Co C 6.3 17.5 37.5 lOO 95 106 102 120 112 134 122 Oznaka Niz BN 03 17 BN 03 20 25 30 BN 03 35 40 45 BN 03 50 55 60 BN 03 65 70 75 BN 03 80 85 90 BN 03 95 lOO zlJe (mm) d.8 11....5 26.I( 0 70 BN 02 .5 47 53 63 71 79.5 3.3 14.5 30.3 19.5 64 65.lednoredni Oznaka kugliCni /elaji (nastavak) I d 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Dimenzije D (mm) b r 2.5 49 51 53 56 57 58.I( 0 .3 23.5 41.5 72 73. 0 U III I:! -" "8 .7 16.5 85 86. 0 40 BN 02 U III 45 SO i! -c 55 BN 02 60 "8 65 .5 3.6 12.5 46.2 29 24.4 8. D.15 5. D..5 38 33.2 4. -" r I i j ! ii i! ! 105 BN 03 d = 105 D=225 b = 49 110 BN 03 d = 110 D=240 b = 50 579 L liJ .2 29 39 45.5 106 116 127 137 156 170 190 Niz BN 02 15 BN 02 17 20 25 BN 02 30 35 .8 9..

5 2 2 2 2 2.55 5.6 23.5 2.6 18.8 11 15.5 38.7 63.6 5.1 39.4 49.0 15.5 11 13.2 34.5 56 73 80 96.5 1.5 2 2 2 2.5 20.5 3 3 3.9 14 20 27 36 45.3 68.0 73.4 30.5 68.5 3.6 60.5 1.2 33.5 3.4 49.5 47.5 2.S 112 129 140 160 180 212 240 265 300 320 6. 85 BG 33 90 95 100BG 33 105 110 580 .5 1.5 38 42.5 2.3 17.6 8.5 106 127 150 160 9.5 4 4 4 4 4 4 Nosivost (kN) Co C Niz BG 32 10 BG 32 12 15 17BG32 20 25 30 BG 32 35 40 45 BG 32 50 55 60 BG 32 65.2 52.5 3.8 27.5 1.9 15.0 58.1 r 1 1 1 1.3 19.8 82.Dvoredni kuglicni /eIaji (s kosim dodirom) Oznaka .S 39.0 30.5 43 49 63 69.3 25 33.5 80 86.5 3.7 20.5 1.7 18.5 2.3 92.5 43 55 65.3 12.6 26 34.5 71 71 78 95 102 118 137 146 13.5 37.2 22.7 41. 70 75 BG 32 80 85 90 BG 32 95 100 - I 4.3 44.5 100 114 132 137 156 113 196 216 236 255 275 Niz BG 33 15 BG 33 17 20 25 BG 33 30 35 40 BG 33 45 50 55 BG 33 60 65 70 BG 33 75 80.' d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 15 17 20 25 30 35 40 45 SO 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Dimenzije (mm) D b 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 110 180 190 200 215 225 240 14.2 25.5 2.5 3.9 17.6 87.4 28 32.5 71 80 96.0 22.5 3 3 3 3.3 36.7 44.2 54.2 30.6 20.2 30.8 7.95 7.5 2.0 77.5 54 66.4 55.3 73.9 36.

5 2 2 2 2 2 NosivosI kN) ( c. ( Cl RN { _.5 39 47. RJ. ..6 22.1:12.5 1.S 28.3 18. Niz RT: aksijalno neporniCoi leiaji.2 15. Za sve nizoveje a = 0 (vid. Niz RD-K: u oba smjera aksijalno pomicni dvoredni lezaji s vodecim nutarnjim prstenom i konicnom rupom.RJ: u jednom smjeru aksijalno pomicni leiaji s vodeCim vanjskim prstenom.5 10.2 24 25 26. b b.5 1.5 3 3 r.. RT.Q konus .8 I I I 1.C3.5 I.5 1.5 55 60 63 65.5 1. RA in RD-K 1966) (JUS M. RA.8 0.6 21.5 1.S 93 102 10 13. 45 SO SSRU 10 60 65 70 RU 10 75 80 85 RU 10 90 95 100RU 10 110 120 B d 25 30 35 40 45 SO SS 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 - Niz RA: u oba smjera aksijalno pomicnidvorednilefaji s vodecim vanjskim prstenom.5 1.631/632163S/636/637/6411642 - RU {._.5 2. D Dimenzije (mm) b r 12 13 14 IS 16 16 18 18 18 20 20 22 22 24 24 24 28 28 1 1. RD-K lednoredni va/jkasti/eiaji Oznaka Niz RV 10 25 RU 10 30 35 40RU 10.5 0.5 68 69. 0. RN.~ "'I .4 13.2 16 18.4 24 27.S 37. Niz RN: u oba smjera aksijalno pomicni lezaji s vodeCim unutarnjim prstenom.S 102 110 581 47 SS 62 68 75 80 90 95 100 110 115 125 130 140 145 ISO 170 180 .Valjkasti leiaji Nizovi RV.sIr. C 7. Niz RV: u oba smjera aksijalno pomicni leiaji s vodeCim vanjskim prstenom.5 1.S 44 53 58. 597).5 1.5 2.S 2 2 2 2 2 2 2 2.S 29 42.5 65. Ni<.5 1.

Jednoredni va/jkasti

leiaji (nastavak) Dirnenzije (mm) D b r 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 ISO 160 170 180 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 215 240 260 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 IS 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 SO SS 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 . 4

Oznaka
Niz RU02 20RU02 25 30 35 RU 02 40 55 50 RU 02 55 60 65 RU 02 70 75 80 RU 02 85 90 95 RU 02 100 ' Niz RU03 20 RU 03 25 30 35 RU 03 40 45 50 RU 03 55 60 65 RU 03 70 75 80 RU 03 85 90 95 RU 03 100 110 120

d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 20 25 30 35 40 45 SO 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120

r,
I 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 I 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4

NosivOSI (kN) C. C

8 9,65 12,9 18,6 24,5 27 29 34,S 41,S 49 52 61 69,S 80 93 110 122 10,6 15 20,4 25 32,S 40 SI 58,S 72 81,5 90 108 118 129 153 166 193 220 270

11,8 13,2 17,6 25,S 33,5 34,S 36,S 44 53 62 64 75 85 98 118 137 153 16,6 22,4 30 36 45,S 58,S 71 85 102 114 125 158 160 180 208 224 260 300 355

Nizovi RN 02, RJ 02 i RT 02 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici kao niz RU 02. Nizovi RN 03, RJ 03 i RT 03 imaju isle dimenzije i nosivosti po tablici kao niz RU03.

!ednoredni Oznaka Niz RU04 30RU04 35 40 45 RU 04 SO 55 60 RU 04 65 70 75 RU 04 80 85 90 RU 04 95 100 110 RU 04 120 Niz RU 2S RU 30 35 40 RU 45 50 55 RU 60 65 70RU 75 80 85 RU 90 95 lOORU 110 120 22 22 22 22 22 22 22

va/jkasti lezaji (nastavak) d 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 110 120 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 110 120 Dirneozije (mm) D b r 90 lOO 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 22S 240 250 280 310 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 23 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 55 58 65 72 18 20 23 23 23 23 25 28 31 31 31 33 36 40 43 46 53 58 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5. 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 I I I 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
Nosivost (kN) Co C

32 41,5 53 60 73,5 81,5 98 108 137 160 183 208 232 255 285 320 355 13,2 19 28,5 34,5 37,5 40,5 47,5 62 75 80 86,5 102 118 134 163 186 224 265

51 63 80 90 112 118 143 156 200 232 265 305 345 365 405 455 500 16,6 23,2 35,5 41,5 44 45,5 54 71 85 90 96,5 114 132 153 183 204 255 300

Nizovi RN04, RJ04 i RT04 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici kao niz RU04. Nizovi RJ 21 i RT 22 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici kao niz Run. 583

Jednoredni valjkasti lelaji (nastavak)

Oznaka
Niz RU 23 25 RU 23 30 35 40 RU 23 45 50 55RU23 60 65 70 RU 23 75 80 85 RU 23 90 95' looRU23 110 120

I

d 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120

Dimenzije (mm) D b r 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 240 260 24 27 31 33 36 40 43 '46 48 51 55 58 60 64 67 73 80 86 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4

r,
2 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4

Nosivost (kN) Co C

I

23,2 28,5 34 49 57 73,5 83 106 110 134 166 183 196 220 255 300 405 510

31,5 37,5 44 61 75 93 108 132 143 170 212
224

.

245 270 310 365 500 620 5,3 5,85 7,5 7,5 13,7 13,7 15 16,3 16,3 24 26 32,5 35,5 37,5 45,5 49 51 73,5 78 78 98 104 104 kao niz

Niz RU 49 10 RU 49 10 '22 13 4,3 0,5 12 12 24 13 0,5 5,1 15 28 13 6,55 ,15 0,5 17RU49 17 30 13 0,5 6,55 20 20 37 17 12 0,5 22 22 39 17 12 0,5 25 42 17 25 RU 49 0,5 13,7 28 28 45 17 0,5 15,6 30 47 30 17 0,5 15,6 22 32 RU 49 32 52 20 I 35 35 55 20 I 24,5 40 22 40 62 1 31 45 RU 49 45 68 22 I 34,5 72 50 50 22 38 I 55 55 80 25 1,5 47,5 60 RU 49 60 85 25 52 1,5 65 65 90 25 56 1,5 70 70 100 30 78 1,5 105 75 RU 49 75 30 85 1,5 80 80 110 30 85 1,5 85 85 120 35 2 108 90 125 35 9ORU49 2 116 95 95 130 35 2 116 Nizovi RJ 23 i RT 23 imaju iste dimenzije i nosivosti po tablici RU23. 584 ~ --

ii -

DlIOredni valjkasti leiaji Oznaka Niz RA 49 100RA 49 105 110 120 RA 49 130 140 150 RA 49 160 170 180 RA 49 lOO 200 220 RA 49 240 260 280 RA 49 300 320 Niz RD 30X. 30RD30K 35 40 45 RD 30K 50 55 6ORD30K 65 70 75RD30K 80 85 9ORD30K 95 lOO 1I0RD30K 120 130 14ORD30K 150 160 proer d lOO 105 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 220 240 260 280 300 320 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 110 120 130 140 150 160 Dimenzije (mm) D b 140 145 150 165 180 190 210 220 230 250 260 280 300 320 360 380 420 440 55 62 68 75 80 90 95 lOO 110 115 125 130 140 145 150 170 180 200 210 225 240 40 40 40 45 50 50 60 60 60 69 69 80 80 80 lOO lOO 118 118 19 20 21 23 23 26 26 26 30 30 34 34 37 37 37 45 46 52 53 56 60 r 2 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3,5 3,5
Nosivost (kN) Co C

104 108 110 137 166 176 224 236 245 305 325 390 415 455 640 680 900 915 21,2 26,5 34,5 42,5 46,5 57 63 67 83 86,5 102 110 129 134 140 200 216 275 285 335 375

98 lOO 102 125 153 160 208 216 220 285 290 365 380 400 600 620 830 850 25 31 39 46,5 49 62 65,5 67 85 88 106 110 132 134 137 208 216 275 285 325 365

.

Niz RD 30 K ima konil!nu rupu s konusom I: 12. Vrijednosli za nutamji d odnose se na uZu stranu rope. 585

Baevasti

leiaji

Nizovi SR, SE in SD (JUS M.C3.651f655f657 - 1966)

Q

"to

Niz SR: jednoredni samopodesivi lefaji s radijalnim dodirom i vodeCim nutamjim prstenom (a = 0, vidi str. 597) Niz SE: dvoredni samopodesivi lefaji s kosim dodirom i prstenastim uloskom Niz SD: dvoredni samopodesivi lezaji s radijalnim dodirom i vodecim nutarnjim prstenom

Jednoredni bacvasli /eiaji Oznaka Niz SR 02 25 SR 02 30 35 40 SR 02 45 50 55 SR 02 60 65 70 SR 02 75 80 85 SR 02 90 95 100 SR 02 110 120 130 SR 02 140 150 d 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 Dimenzije (mm) D b 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 230 250 270 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 38 40 40 42 45 r 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 Nosivost (kN) C Co 14.3 16,3 24,5 30 32 38 48 56 64 73,5 78 90 112 122 146 160 208 228 245 290 335 15 17,3 25 .30 32 37.5 47,5 55 62 71 75 85 100 120 140 156 196 216 232 275 310

I
l

586

lednoredni Oznaka Niz SR 03 20 SR 03 2S 30 35 SR 03 40 45 50 SR 03 55 60 65 SR 03 70 75 80 SR 03 85 90 95 SR 03 100 110 120SR03 130 140 150 Niz SR 04 2S SR 04 30 35 40 SR 04 45 50 55 SR 04 60 65 70 SR 04 75 80 85 SR 04 90 95 l00SR 04 110

bacvasti lefaji (nastavak) d 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 Dimenzije (mm) D b 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 240 260 280 300 320 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 230 240 250 280 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 55 58 62 65 21 23 25 27 29 31 33 35 37 42 45 48 52 54 55 58 65 r 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5
Nosivost (kN) Co C

14,6 20 28 34,5 46,5 53 68 78 96,5 112 122 146 163 183 204 224 245 290 345 400 475 530 34,5 46,5 53 68 78 96,5 112 122 146 183 204 224 255 270 . 290 340 380

16 21,6 30 36,5 50 56 71 81,5 100 116 129 146 166 186 .212 232 250 300 355 400 475 540 36,5 48 58,5 73,5 85 106 120 129 150 190 212 250 280 310 335 375 430 587

Dvoredni bacvasti /eiaji Oznaka Niz SE 13 20 SE 13 25 30 35 SE 13 40 45 50 SE 13 55 60 65 SE 13 70 75 80 SE 13 85 90 95 SE 13 100 105 110 . d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Dimenzije (mm) D b 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 225 240 15 17 19 21 23 2S 27 29. 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4
Nosivost (kN) Co C

19 27 38 45 60 78 83 98 114 137 156 176 196 220 245 265 310 340 375

28,4 30,5 43 49 63 76,5 88 104 118 140 160 180 196 220 240 260 300 325 360

Prema JUS M.C3.655-1966 standardizirani sujo~ i dvoredni baevasti lefaji (samopodesivi) : niz SO 22: d = 25 ...200mm niz SO 23: niz SD 30: niz SD31: niz SD 32: niz SO 40: niz S041:

D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b = d = D= b =

52 .. .360mm 18 ... 98mm 40 ...200mm 90 .. .420mm 33 ... 138mm 110 .. .400m11l 170 .. .600 mm 45 .. .-148 mm 110 ...360mm 180 ...600mm 56 ...192mm 90 ...500mm 160 .. .920 mm 52,4.. .336mm 120 .. .36Omm 180 ...54Omm 60 ...180mm 110 . ..300 mm 180 .. .500 mm 69 .. .200 mm

Standardi JUS za te lefaje ne propisuju nosivost Co.i C.
588

Stofasti leiaji Niz KB (JUS M.C3.735 - 1966)

Niz KB:
Stoiasti le!aji podnose velika sastavlje- lradijalna i aksijalna) optereeenja. VanjL i nutarnji prsten mogu se montirati ;lllJl5Cbice.

Omaka Niz K.B02 20 KB 02 25 30 35 KB 02 40 45 50 KB 02 55 60 65 KB 02 70 75 80 KB 02 85 90 95 KB 02 lOO 105 110KB02 120 130 140 KB 02 150

I

d 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 105 110 120 130 140 150

Dimenzije

D 47 52 62 72 80 85 90 lOO 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 250 270

b

(mm)

bl 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 24 26 27 29 30 32 34 34 36 38

,
1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4

'I 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 I I 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5

I

Nosivost (kN) C C. 12,9 15,6 20,8 26,5 31 36 40,5 52 56 65,5 71 81,5 88 106 120 132 156 170 196 216 232 280 325 18,3 19 26 32,5 38 42,5 46,5 56 62 73,5 78 85 96,5 114 127 137 lOO 176 196 220 240 280 310 589

14 15 16 ,17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42 45

I

Stolasti Oznaka

lelaji

(naslavak.)

I

d 20 2S 30 3S 40 4S SO SS 60 6S 70 7S 80 8S 90 9S 100 !OS
Sirina

Dimenzije

D S2 62 72 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 21S 22S

b

(mm)

bl 13 IS 16 18 20 22 23 2S 26 28 30 31 33 34 36 38 39 41

T

TI

I

Nosivosl (kN) C CO 16 21,6 28,S 37,S 4S S7 67 78 91,S 108 122 137
'

Niz KB 03 20 J(B 03 2S 30 3S KB 03 40 4S SOKB 03 SS 60 6S KB 03 70 7S 80 KB 03 8S 90 9S KB 03 100 10S Oznaka
I

IS 17 19 21 23 2S 27 29 31 33 3S 37 39 41 43 4S 47 49

2 2 2 2,S 2,S 2,S 3 3 3,S 3,S 3,S 3,S 3,S 4 4 4 4 4 Oznaka

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1',S I,S I,S I,S I,S

IS3
170 190 228 2SS 270

22,4 30 37,S 48 S6 68 78 90 108 12S 140 IS6 173 193 212 250 27S 290 NosivoSI (kN) Co C

NosivoSI
I

Sirina
I

(mm) b b, 20 23 23 23 23 2S 28 31 31 31 33 36 40 43 46 SO S3 S8 17 19 19 19 19 21 24 27 27 27 28 30 34 37 39 43 46 SO
le

(kN) Co C 27,S 36,S 40,S 46,S 48 63 76,S 93 93 102 116 137 166 186 212 24S 27S 340 32 43 47,S S2 S3 67 80 98 98 104 120 137 163 186 208 240 260 30S
T

(mm) b b, 21 24 27 31 33 36 40 43 46 48 SI SS S8 60 64 67 73 77
diD

I

Niz KB 22. 30 KB 22 3S 40 4S KB 22 SO SS 60 KB 22 6S 70 7S KB 22 80 8S 90 KB 22 9S 100 10S KB 22 110 120

iT, isli su kao kod odgovarajucih veli/!ina niza KB 02. 590

.

Niz KB 23" 20 KB 23 2S 30 3S KB23 40 4S . SOKB 23 SS 60 6S KB 23 70 7S 80 KB 23 8S 90 9S KB 23 100 10S

18 20 23 23 27 30 33 3S 37 39 42 4S 48 49 S3 SS 60 63

22,8 32 43 S4 67 81,S 102 120 140 160 183 212 236 27S 31S 34S 40S 4S0

29 40 S2 64 7S 90 110 127 146 170 190 216 240 27S 31S 34S 390 430
T i

Promjeri

diD

polumjeri

..

Promjeri

le polumjeri

TI isti su kao kod odgovarajucih veli/!ina niza KB 03.

Aksijalni kugliCni lefaji Nizovi TA i me (JUS M.C3.701/705 -1966)

I

o

TA
Niz TA: jednoredni aksijalni kuglifui lefaji (podnose aksijalna optereeenja u jednom smjeru). Jednoredni aksija/ni kugiicn; /eiaji Oznaka
I

me
Niz TDC: dvoredni aksijalni kuglifui lefaji (podnose aksijalna optereeenja U oba smjera).

d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110

Dimenzije

(mm)

D 24 26 28 30 35 42 47 52 60 . 65 70 78 85 90 95 100 105 110 120 135 145

h 9 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 16 17 18 18 19 19 19 22 25 25

r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I I I I I I I 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

I

Nosivost (kN) C Co 11,4 12,5 13,7 16 22 29 32,5 39 52 57 62 76,5 93 96,S 104 112 116 125 156 220 236 5,7 6,1 6,5 7,2 9,65 12,2 13,2 14,6 19,6 20,8 22,4 27 32 33,S 34,5 36,S 37,5 39 50 69,S 73,S 591

Niz TA 11 IOTA 11 12 15 17 TA 11 20 25 30 TA 11 35 40 45 TA 11 50 55 60 TA 11 65 70 . 75 TA 11 80 85 90 TA 11 100 110

Jednoredni aksijalni kug/icni /eiaji (nastavak)

Oznaka
Niz TA 12 IOTA 12 12 15 17TA 12 20 2S 30 TA 12 35 40 45 TA 12 50 55 60 TA 12 65 70 75 TA 12 80 85 90 TA 12 100 110 Niz TA 13 25 TA 13 30 35 40TA 13 45 50 55 TA 13 60 65 70 TA 13 75 80 85 TA 13 90 100 110 TA 13 120 130 140TA 13 150 160 592

d
10 12 15 17 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160

Dimenzije (mm) D h 26 28 32 35 40 47 52 62 68 73 78 90 95 100 105 110 115 125 135 150 160 52 60 68 78 85 95 105 110 115 125 135 140 150 155 170 190 210 225 240 250 270 11 11 12 12 14 15 16 18 19 20 22 25 26 27 27 27 28 31 35 38 38 18 21 24 26 28 31 35 35 36 40 44 44 49 50 55 63 70 75 80 80 87

r 1 I 1 1 1 1 I 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1;5 1,5 1,5 1,5 1,5 2' 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4

Nosivost (kN) Co C

14 15,6 20,4 22 31 41,5 48 64 76,5 86,5 91,5 132 146 156 163 173 180 220 270 340 375 51 65,5 86,5 112 134 166 204 220 236 280 325 355 405 405 490 585 720 780 930 1000 1200

7,2 7,8 9,5 10 14 18 19,6 26,5 30,5 32,5 34,5 49 53 55 57 58,5 61 72 86;5 108 114 22,8 28 36 45 53 63 76,5 81,5 85 98 112 116 132 132 156 180 216 232 260 270 320

--

-

=

lednoredni Oznaka Niz TA 14 2STA 14 30 35 40TA 14 45 50 55 TA 14 60 65 70 TA 14 75 80 85 TA 14 90 100 110 TA 14 120 130 140 TA 14 150 160 lednoredni Oznaka

aksijalni kuglicni leiaji (nastavak) d 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 Dimenzije (mm) D h 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 230 250 270 280 300 320 24 28 32 36 39 43 48 51 56 60 65 68 72 77 85 95 102 110 112 120 130 r 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4 5 5 5 5 6 Nosivost (kN) C C. 73,5 104 127 170 200 250 300 360 405 455 510 560 620 680 880 1020 1100 1460 1460 1630 2000 33,5 44 53 68 78 95 108 127 140 153 170 183 196 212 260 290 310 380 380 415 480

aksijalni kuglicni lezaji (nastavak) d 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
prirutnik

I

Dimenzije (mm) h D 10 32 15 40 20 47 25 52 30 62 30 66 35 73 40 78 45 90 50 95 55 100 55 105 60 110 65 115 70 125 22 26 28 29 34 36 37 39 45 46 47 47 47 48 55 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1.5 1,5

Nosivost (kN) C C. 20,4 31 41,5 48 64 76,5 86,5 91,5 132 146 156 163 173 180 220 9,5 14 18 19,6 26,5 30,5 32,5 34,5 49 53 55 57 58,5 61 72 593

Niz TDC 22 15TDC22 20 25 30 TOC 22 35 40 45 TDC 22 50 55 60 TDC 22 65 70 75 TDC 22 80 85
39

- Strojarski

--

.
Dvoredni aksijalni kuglicni leiaji (o3Stavak) Dimenzije (mm) Oznaka d D h a , d,
Niz TDC 22 90 TDC 22 100 110 120TDC22 130 140 Niz TDC 23 2STDC 23 30 35 40 TDC 23 45 50 55 TDC 23 60 65 70TDC23 75 80 85 TDC 23 90 lOO 110TDC23 120 130 140TDC 23 150 160 iz TDC 24 25TDC 24 30 35 4OTDC24 45 50 5STDC 24 60 65 70TDC 24 75 80 85 TDC 24 90 100 5 90 75 135 100 85 150 110 95 160 120 100 170 130 110 190 140 120 200 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 lOO 20 25 30 30 35 40 45 50 55 55 60 65 70 75 85 95 100 110 120 130 140 15 20 25 30 35 40 45 50 50 55 60 65 65 70 80 52 60 68 78 85 95 105 110 115 125 135 140 150 155 170 190 210 225 240 250 270 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 62 67 67 68 80 81 34 38 44 49 52 58 64 64 65 72 79 79 87 88 97 110 123 130 140 140 153 45 52 59 65 72 78 87 93 101 107 115 120 128 135 150 14 15 15 15 18 18 8 9 10 12 12 14 15 15 15 16 18 18 19 19 21 24 27 30 31 31 33 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 33 2 2 2 2 2,5 2,5

"
1,5 1,5 1,5 2 2 2

Nosivost (kN) C Co 270 340 375 390 510 540 51 65,5 86,5 112 134 166 204 220 236 280 325 355 405 405 490 585 720 780 930 1000 I 1200 73,5 104 127 170 200 255 300 360 405 455 510 560 620 680 880 86,5 108 114 118 150 156 22,8 28 36 45 53 63 76,5 81,5 85 98 112 116 132 132 156 180 216 232 260 275 320 33,5 44 53 68 78 95 108 127 140 153 170 183 196 212 260

1,5 0,5 1,5 . 0,5 1,5 0,5 1,5 I 1,5 I 2 I 2 I 2 I I 2 2 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 3 1,5 3,5 2 3,5 2 3,5 2 3,5 2 4 2 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

I

C3.8 23 26 28 29 29 32 32 35 38 41 41 41 45 rJ 3 3 3.lef.? 3. hk 48 48 60 60 60 73 73 73 85 85 85 95 95 95 103 103 42 48 54 5S. D a 108 117 130 139 150 162 172 183 194 202 212 225 235 245 259 268 58 64 70 76 82 87 92 96 103 110 116 125 135 148 Oznaka Niz TS 92 200 1'8 92 220 240 2601'892 280 300 320 1'8 92 340 360 3801'892 400 420 440TS 92 460 480 500 Niz TS93 1001'893 110 120 1301'893 140 150 1601'893 170 180 190 2001'893 220 240 260 d 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 D 280 300 340 360 380 420 440 460 SOO 520 540 580 600 620 650 670 170 190 210 225 240 250 270 280 300 320 340 360 380 420 Dimenzije (mm) h h.Aksijalnj baCvasti.5 3.5 4 4 4 5 5 5 5 6 Nosivost (kN) Co C 1140 1250 1800 1860 2000 2450 2600 2700 3250 3800 4050 4900 5000 5200 5700 6000 585 750 950 1080 1250 1290 1500 1560 1860 2160 2550 2650 2800 3600 425 430 630 640 680 850 880 915 1160 1270 1320 1600 1660 1660 1900 1930 280 345 430 490 550 570 655 670 800 930 1060 1080 1120 1460 t.1 I 595 .5 3.5 3 3. 60 60 67 67 73 78 85 85 85 95 15 15 19 19 19 21 21 21 25 27 27 30 30 30 33 33 14 16 18 19 20 20 23 23 25 27 29 29 29 32 24 24 30 30 30 38 38 38 38 42 42 46 46 46 55 55 20.5 3.71l/7I5 1966) Niz TS: samopodesivi aksijalni leiaji s nesimetrienim baevastim valjcicima.5 3.aji Nizovi 1'8 i 1'8A (JUS M.5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 2. Niz TSA: samopodesivi aksijalni leiaji sa simetriCnim baevastim valjcicima. f I f ! 1I .. .

niz TSA 94: d = 60...500 mm. D = 340.540 mm.715 nih baCvastih lefaja: 1966) jo§ i slijedeei nizovi aksijal- niz TSA 92: d = 240.5 3 3 3 3. ..5 3..5 3. 750 mm. .5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 Nosivost (kN) C Co 3750 4500 4750 5600 5850 7100 7350 7650 8500 9500 9650 10 200 404 520 570 670 720 830 965 1160 1370 1600 1860 2000 2280 2600 2900 3250 3600 4050 4250 4500 5500 6400 6400 1500 1800 1830 2200 2240 2700 2800 2900 3250 3550 3600 3650 232 275 300 345 375 425. Standardi JUS za te nizove lefaja ne propisuju nosivosti Co i C. D = 130..500 mm.300 mm. niz Th'A 93: d = 120.. 490 585 680 780 915 950 1080 1220 1370 1530 1660 1860 1900 1960 2360 2800 2800 Standardizirani su (JUS M.. ..C3. D = 210.670 mm. 596 . .Aksijalni batvasti leiaji (nastavak) Oznaka Niz TS93 280 TS 93 300 320 34OTS93 360 380 4OOTS93 420 440 460TS93 480 500 Niz Th'94 60TS 94 65 70 75TS94 80 85 90 TS 94 100 110 120TS 94 130 140 150TS94 160 170 180TS94 190 200 220 240TS 94 260 280 300 d 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 D 440 480 500 540 560 600 620 650 680 710 730 750 130 140 150 160 170 180 190 210 230 250 270 280 300 320 340 360 380 400 420 440 480 520 540 Dimenzije (mm) h hr hk 95 109 109 122 122 132 132 140 145 150 150 150 42 45 48 51 54 58 60 67 13 78 85 85 90 95 103 109 115 122 122 122 132 145 145 32 37 37 41 41 44 44 48 49 51 51 51 15 16 17 18 19 21 22 24 26 29 31 31 32 34 37 39 41 43 43 43 48 52 52 46 50 53 59 59 63 64 68 70 72 72 74 20 21 23 24 26 28 29 32 35 37 41 41 44 45 50 52 55 59 59 59 64 68 10 a 158 168 180 192 202 216 225 235 245 257 270 280 38 42 44 47 50 54 56 62 69 74 81 86 92 99 104 110 117 122 132 142 154 166 175 r 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 2.

) * StatiCkanosivost Co ne smije biti manja od ekvivalentnog statickog opteteCenja Fo Co ~ Fo . 597 . a = 3S. 577 do 596) Ekvivalentno staticko optereeenje Fo ovisno je 0 radijalnom optereeenju Fr i aksijalnom optereeenju Fa.853.38 0.29 0.1965). Staticka nosivost Co za pojedine vrste leiaja danaje u tablicama (s(r. aksijalno (centricno) opterecenje radijalnih odnosno aksijalnih lezaja pri kojem nastaje ukupna plasticna deformacija od 10-4 promjera valjnog tijela.S O.6 J J J J J J J O. - a) Ekvivalentno staticko opterecenje za radijalne leiaje pri Cistom radijalnom opteteCenju (Fa = 0) Fo=Fr uz istodobno radijaIno i aksijalno optereeenje - uzimamo veeu od slijedeeih dviju vrijednosti Fo Vrsta radijalnog Kugliati Jdaji lemja = XoFr + YoFa lednoredni I Fo=Fr leZaji Vrijednosti za Xo i Yo imose: Xo Yo I Dvoredni Xo ldaji Yo s radijaloimdodirom I 0.S8 O.33 0.S O.S 0. Staticka nosivost je nosivost u mirovanju.76 0. - Fo = F.C3.6 O.42 0. a = 30. 856 . (1.26 I 0. cot a..851-1963).84 0. ono radijalno odn.44 F.S O.S O.66 O.S O.C3.S O.S O.S 0..Nosivost valjnih leiaja (prema ISO) Staticka nosivost lefaja (JUS M.44 cot a Kugliati lemji s kosim dodirom a ="20.44 cot a 0. a je kut dodira (kut izmcdu dodime osi i okomicena os lefajnog provrta). Proracun staticke nosivosti (JUS M.=400 Samopodesivi kugliati ldaji Valjkasti Jdaji 0. a = 2S.22 cot a I b) Ekvivalentno staticko optereeenje zd aksijalne leiaje istodobno aksijalno i radijalno optereeenje.3 Frtancx (Za jednaredne aksijaIne leZaje ta jednadzba viSe ne vrijedi toeoo ako je Fr > 0.S2 0. + 2. tj.22cota 0.

rastavljivi valjkasti lefaji Jednoredni lefaji F.55 1.C3. Proracun dinamicke nosivosti (JUS M.31 1.31 1.014 0.30 0.04 1.04 1.028 0.28 0.za aksijalne letaje F= V. 577 do 596).30 1.2 1.56 1 0 0.38 0.Dinamicka nosivost lezaja (JUS M.084 0.42 0.15 1. aksijalno konstantno optereeenje kojim mozemo opteretiti skupinu jednakih lefaja s nazivnim trajanjem od 1()6 okretaja.56 598 X Y 2.99 1.55 1.2 1 1 1. Dinamicka nosivost radijalnog odn.28 0.00 X Y I Fa/VFr> e X Y 2.71 1..71 1.44 0.56 -. a) Ekvivalentno dinamii!ko opterecenje F pri radijalnom opterecenju Fr i aksijalnom opterecenju Fa .2 lefaji Vrijednosti X i Y za radijalne kugliene lefaje s radijalnim dodirom F -2 e I Dvoredni F. pri eemu faktor V iznosi: Vrsta radijalnog lefaja I Unutarnji prslen se okreee I miruje kuglieni lefaji samopodesivi .42 0..45 1.15 1.- .22 0.19 0.26 0.XFr + YF. Nazivno trajanje skupine jednakih lefaja je onaj broj okretaja (iIi sati rada uz konstantnu brzinu vrtnje) ~to ga dostigne iIi prema~i 90% lefaja jz te skupine prije pojave prvih znakova umora materijala.jednoredni s radijalnim dodirom.00 0.99 1..11 0.45 1.30 1.852 - 1%3) Trajnost valjnog lefaja odredena je brojem okretaja (iIi satima rada uz konstantnu brzinu vrtnje) pri kojem se pojavljuju prvi znakovi umora materijala. I:>inamicka nosivost C za pojedine vrste lefaja dana je u tablicama (str.34 0.C3./VFr> e I - s radijalnim dodirom s kosim dodirom 1. e I Co 0.056 0.. aksijalnog lefaja je cisto radijalno odn.857/858/859/8fIJ 1964)./VFr:.17 0.

35 1.47 0.056 Jednoredni leZaji Dvoredni Fa/VF. 1Co 0.54 0.014 0.27 1.17 1. i- broj rcdova kuglica u jcdnom leZaju.26 1.44 1.058 1.19 1.63 3.014 0.93 1.' e leZaji e I I Fa/VFr>e X Y X Y 2.39 1.78 2.23 2.41 0.76 1.07 0.42 1.57 I I 100 0.63 1.00 1.29 0.29 2.43 0.36 0'291 0.47 1.:.30 0. 0.21 "2.46 1.82 1.26 0.66 1.12 1.087 0.79 1.38 0. Xi Y vrijednosti su iste kao kod kuglicnih letaja s radijalnim dodirom (str.67 0.71 1.63 1.41 1.18 1.75 1.50 0.49 0.38 0.56 0.98 1.39 0.086 0.75 2.5 I X = 0.11 0.36 2.78 2.52 2.2 {Y = 2.41 1.57 1.43 0.029 0. 0.66 0.00 1.17 0.57 1.65 1.46 0.18 2. 599 .87 Ot7\.16 1.24 1.46 1.26 1.63 1.Za rastavljive jednoredne vrijedi radijalne kuglicne leZaje s radijalnim dodirom Fa/VFr > 0.72 1J1' 25° 300 35° 400 - I I I .36 0.43 0.87 1.60 0.87 1.44 0.00 1.50 Vrijednosti X i Y za radijalne kuglicne leZajes kosim dodirom et I .40 0. 0.56 0.028 0.68 0.057 0. 598) I 1.07 I Fa/VFr> e X Y 3.56 0.64 1.015 0.06 2.74 3.95 1.58 .57 0.78 0.12 1.70 0.58 1.80 0.17 0.39 2.30 0'231 o 34 .78 2.47 0.09 0.88 1.92 0.38 1.44 0.28 0.78 0.63 0.28 2.10 1.55 0.23 1.66 0.14 1.00 1.69 1.52 0.13 1.11 0.11 2.00 0.63 0.40 1.55 1.45 0.34 1.29 0.40 0.01 1.085 0.54 0.32 0..50 0.23 1.37 0.12 0.42 0.57 0.12 1.00 0.52 0.17 0.40 2.55 ISo 0.14 Za e.63 2.34 1.Fa.029 0.40 0.93 5° 0.02 1.

90 3./V F. + YFa Vrijednosti X i Y - Vrsta aksijalnog lefaja Kuglimi lefaji s kosim dodirom « = 45... X= 1 b) Ekvivalentna dinamicka aplerecenje F pri radijalnom opterecenju F.40 0. 1.54 a.5 tan« X Y F. Y=1 * Trajnost lezaja L ovisi 0 dinamickoj reeenju F te iznosi nosivosti C i ekvivalentnom (106 okretaja) opte- pri Cemu je eksponent m: za kuglimelefaje m = 3 za valjkaste lefaje m = 10/3 600 . =0.5tan« X Y - dvoredni 0.67 0. > 1. Samopodesivi valjkasti lefaji Dvosmjemi lefaji e I I Fa/F.45 cot« 0. i aksijalnom opterecenju F.52 0.5 tan« I Za «=9QO: F...66 0.89 11'18 11..lefaji I Y X Fa/F.4 cot« 0. za aksijalne letaje F=XF.92 0.4 0.25 I 2.. >e X Y Jednosmj.Vrijednosti X i Y za samopodesive radijalne lefaje Vrsta radijalnog lefaja Samopodesivi kugliarl lefaji jednoredni FJV F.17 4.4 cot« 0.> e 1.5tan« 0.e I X Y Fa/F. « = 60" « = 75.65 cot « Samopodesivi valjkasti lefaji jednoredni dvoredni - o 0.67 I tan« !1.66 0'591 1.65 0.=O.92 1.67 cot« Za «=0: F.66 tan « I 1 I 1 1.66 0.42 cot« 0...67 I 0.

sadrie vi~ vodika. ZamaJcena (kompaundirana) ulja mj~vina su mineraInih i biljnih iIi zivotinjskih ulja. »detergenti-disperzanti« osobito su potrebni za motorna ulja. veeu gustoeu.MAZIVA S obzirom na i z v 0 r m a z i v a razlikujemo slijedeee vrste: Mineralna ulja se naj~~ upotrebljavaju kao maziva u tehnici. no ujedno i trajniji te imaju dobru mazivost ako nisu previ~ rafinirani. repicino ulje) veoma su masna pa bolje maZu od mineralnih. Biljna i livotinjska ulja (ko~tano. poznat je. GustoCa pri 15 DC gotovo je za sva ulja manja od 1000 kg/m3. . Stoga se vrlo rijetko upotrebljavaju posve sama. na osnovu aluminijeva iIi drugog sapuna. jer sprije~avaju nakupljanje taloga i izgorjelih ~estica u motoru. 601 . neutralizacijski broj i druga. Uglavnom razlikujemo litijeve i natrijeve. 1200 kg/m3.. koroziju. te omogucuju detergentno djelovanje i mazanje pri visokom tlaku. Mineralna ulja s dodacima {aditivima} imaju bolja svojstva od ~istih mineralnih. naftna imaju ne~to veeu. viskoznost. masti. pjenjenje i rdanje. Natrijeve masti tvore S vodom emulziju pa izdrre vi~e temperature. Sintetska ulja iz ugljenog katrana doseiu gustoeu llOO. Dobivamo ih destilacijom iz sirovog zemnog ulja (nafte).) sve vi~ tehnici zbog specijalnib svojstava. kaplji~te. * K v a lit e t m a z i v a i mazivost prosudujemo s obzirom na ovlaiivanje i prianjanje na kovinske pomine i otpornost prema starenju. Veeinu destilata treba jo~ i rafinirati. kruti~te. Dodaci sluze za pobolj~anje mazivosti i viskoznosti. a ulja s asfaltnom osnovom jo!. KvaIitetna stabilna ulja na parafinskoj osnovi imaju gustocu oko 870 kg/m3. sprije~vaju autooksidaciju. od kojih je sastavljeno doti~no mineralno ulje. aIi bde stare nego cista mineralna ulja. ricinusovo. Tzv. Zato je njihova mazivost osobito dobra. primjenjuju u suvremenoj Masti (za strojeve i vaIjne lefaje) su smjese sapuna i mineraInih ulja.. medutim. aIi se pri upotrebi pretvaraju djelomice u smolu i razgraduju. cio niz posebnih masti izradenih npr. Opeenito so 80stoCa i viskoznost tim manje ~to ugljikovodici. Neka se sintetska ulja (silikoni i sI. plami~te. Rafinati su skuplji. Pri izboru maziva za odredenu svrhu od1u~na su fizikalna i kemijska svojstva: 8OstoCa.

- . a za promjenljive pogonske priDijagram o~isnosti viskoznosti v 0 like potrebno je ulje s blago polozenom kritemperaturi T vuljom viskoznosti. dok je pri snirenom tIaku (npr.. Te metode obicno nisu standardizirane. Viskoznost veoma ovisi I I * Buduci da laboratorijska ispitivanja spomenutih fizikalnih i kemijskih karakteristika nisu uvijek dovoljna za ocjenu radnih svojstava.. svi zajedno.. pa ulje »stari«. odlucub .b 30 Za letaje s velikom brzinom vrtnje i malim optereeenjem potrebno je ulje ma20 15 nje viskoznosti. Plamiste moramo uzeti u obzir samo ako su pogonske temperature blizu plamista. . Zbog upotrebe ulja pri visim temperaturama i katalitickog djelovanja kovina u prisustvu kisika iz zraka. Ono veoma ovisi 0 tlaku.. Ispituju se odnosno ocjenjuju slijedeea svojstva: sposobnost prianjanja i debljina sloja maziva na plohama. 65. Za veea optereeenja i pri 10 visim pogonskim temperaturama (npr. Krutiite je temperatura pri kojoj ulje vi~ ne teee. u vakuum-pumpama) znatno nife. u mineralnim se i zamaSCenim uljima stvaraju nakon dureg vremena slobodne organske kiseline. u uzorak masti utisne stoz.aja. Kapljiite je temperatura na kojoj se pojavi prva kaplja tekuCe masti kad se ona zagrijava u odredenoj posudi. juo konacnom izboru najpravilnijegmaziva. dosegli smo goriite. detergentnost i dr.ac odredenih dimenzija.lako ulje.~ 70 200 5 100 "'-. Neutralizacijski broj jest broj mg kalijeva hidroksida (KOH) kojije potreban da se neutraliziraju slobodne organske kiseline u I g ulja. Penetracija je mjera za tvrdoeu masti (tj.. 1 ""'. " '" a - Viskoznost je najvazniji podatak pri izboru ulja za odredenu svrhu.. Ako ulje nastavi dalje samo gorjeti. Mnoge se masti razgraduju vee mnogo prije nego su dosegle kapljiste. u kompresorima) plamiste je znatno vi~. u 5 vrucim prostorijama) potrebno je ulje veCe 30 £0 50 60 70 "C 100 120 viskoznosti. uskladiti s uvjetima koji. Te osnovne upute treba a polutelko (srednje) ulje.. dubina do koje se... 602 o temperaturi te se s porastom temperatu50 re znatno smanjuje. Neutralizacijski broj. Tim ocjenjujemo upotrebljivost ulja pri niskim temperaturama. uz propisane uvjete. oksidacijska stabilnost.. a osobito na motorima s nutamjim izgaranjem.. uvedena su i ispitivanja za specijalna rnaziva i neposredno na strojevima. koje je 30 do 40 stupnjeva vi~ od plamista. pri poveeanom tlaku (npr. pa zato ono mora biti znatno vi~ od pogonske temperature lez.. Plamiite je temperatura pri kojoj se uljne pare prvi put zapale kad im se priblizavamo s otvorenim plamenom... Mjere za viskoznost (kinematicku) vidi str.

45 -15 130 te~ko VI' 60. 38 -5 140 srednje LD .310/311.3211323-1956) .H3.. . 110 0 160 Cirkulacijsko ulje (JUS B.6 super super lako 90 -30 3 CP 3 super lako 110 -20 7 CP 7 ekstra ekstra lako 140 9 -20 CP 9 ekstra lako 160 -16 14 CP 14 posebno lako 165 -15 20 CP 20 vrlo lako 170 -15 27 CP 27 lako -10 180 37 CP 37 srednje -10 200 50 CP 50 te~ko 200 -10 75 CP 75 vrlo te~ko 210 100 -5 CP 100 osobito te~ko 215 150 -5 CP 150 ekstra te~ko 220 -5 215 CP 215 ekstra ekstra te~ko 230 -5 300 CP 300 super te~ko 230 425 -5 CP 425 super super te~ko I I I 603 .destilat(JUS B. 85 I -15 I 130 Vretenskoulje.za protocno mazanje Leiajno ulje . osovinska i cirkulacijska ulja Vrsta Oznaka Viskoznost mm2/s Krutite O.H3.3000/301 .. . pri 50.za optocno mazanje .za protocno mazanje pri 20. 52 -5 150 polute~ko LD . . vretenska. 316 .230 .30 21. - I I lako te~ko Osovinsko ulje (JUS B.45 40.desti~at(JUS B...za osovine tracnickih vozila pri 50. . 110 0 .C lako OL 45.C maks. .1973) .H3. 75 0 160 te~ko LD 100 80.313......C lako LD . 60 -15 150 I te~ko OT 90. .H3.H~....1956) .60 55 ..C 80 -40 CP 2 1.1956) pri 50. Plamte .1956) .C min.170 Vretensko ulje (JUS B.C lako VL 20.Lezajna.

.7) 200 11 gone...1 .2...1973) MP4-80 <23000 9.801) UVP.90 < 76000 16. zupcanike i zupeane prigone Oznaka' -17..19.5 (..5.2 (-18) 180 MP 5-140 25.12 14..9 -20 -15 -12 -10 o 1955) 150 165 180 200 220 U/je za otvorene zupcanike (JUS B.190 8. " - za mjenja~ i diferencijale.5 -20 170 MP490 16.5 .31. 604 - za zupeane prigone.8 210 MP575 < 3300 >4.. "- za pufne pri. ..5 ZU 455 455 5 I I - 180 190 200 210 220 230 235 240 240 U/je za mehanicke prigone motornih vozila (JUS B. ... 25.1 25.19.. ..8. 29 53.11.H3. Ulje za visoki flak (JUS B. 215 .9 42....3D2/303. 272 OZ 5 33 OZ10 72 OZ 15 125 I I I 190 190 190 U/je za zatvorene zupcane prigone (JUS B.1962) Plamisle °C min.H3..5 (-25) 160 MP 5 .2 150 MP5-80<llOOO 9.5.1973) ZU 40 40 -25 ZU 55 55 -20 ZU 80 80 -18 ZU 110 110 -15 ZU 150 150 -12 ZU 190 190 -12 ZU230 230 -10 ZU305 305 . 76 91...2 -15 190 MP 4-140 25.goe Krulisle Doe maks. UVP751) 1 3268 1 UVP..Ulje za visoki tlak..H3.211.319 .5.H3.11..8... .31. 42.270.9<J2) UVP-I4()2) UVP-25()3) 22.

pame i plinske turbine vrlo lako lako I . 128-1963) za uljno-hidraulickenaprave pri 50.200 .151 . .. .C: I 30.. CO2..C maks.341 za zasicenu paru za pregrijanu paru I 25... ....12 -35 81 ekstra lako HU-EL.50 I -20 I I I . ....5 230 ekstra t~ko KU-ET 220..21 -25 160 !ako HU-L 30..za stapne i rotacijske kompresore pri 50... . 382 - ..36. 50 -20 175 srednje .8 1970)-za 190 210 I 220 250 ...5 250 U/je za rashladnekompresore (JUS B.144 .za kompresore za NH3.24 I I -10 I 180 srednje TU-S t~ko i TU-T Cilindarskou/je (JUS B.141 .1962).. .1962). .. ! I CU 250 CU 300 I I pame cilindre I pri lOO. pri 50.C min.8 . 156 ..H3.53 -10 220 vrlo t~ko HU-VT 61. kompresorsko. \ 200 le~ko KH-T 36. -25 . S02... . I I Plami~te .5 215 posebno t~ko KU-NT 150..55 + 5 I I 310 605 .52 1956.120. 1 Hidraulitko u/je (JUS B.105 -10 195 vrlo t~ko KU-VT 110.C 16..C ekstraekstralako HU-EEL 10.210 - 1976) ... TU-VL TU-L pri 50...42 44. .Hidrauli&o.72 -15 185 t~ko KU-T 75. . Turbinsko u/je (JUS B. 270 . turbiosko i cilindarsko ulje Vrsta I ! Oznaka I V.26 -35 160 1 180 srednje KH-S 26...H3.. 95 I -10 I 240 Kompresorsko u/je (JUS B. 12.. .KU-S 52....140 .8' . k t IS o~os mm /s Kruti~te .. ..H3.C lako KU-L 35..C vrlolako KH-VL 10. 14 -30 100 wlo lako HU-VL 17. freone i sI.17 -40 135 I lako KH-L 18..H3.42 -15 210 I~ko HU-T 49.za vodne.H3. ...33 34. 52 ' + 5' 44.. 34 -20 200 srednje HU-S 38.75 -10 I 230 posebnote~ko HU-NT 80.

motore je ulje s dodacima.4. I Krutiste °C maks.6.3 7...H3.22. I ulja inhibirano inhibirano. Motomo upotrebljava ulje za dvotaktne benzinske se pomijeSano s benzinom.. I 200 205 SAE30 SAE 40 SAE SO - I 7.. Gradacija po SAE I -17.12.. ozna!!enoje sa SAE 10Z .3 . 9. a .8°C: 98.3. . -25 -20 .l29/139/149/169 - 1974) Razdioba mineralnih motornih u/ja po kvaliteti Klasifikaciju API su (1970/71) zajednil!ki izdali: API (American Petroleum Institute) i ASTM (American Society for Testing Materials) Klasifikacija Karakteristika I po JUS Kvalitet A B C API.6 9. 16.9.8.9 12. 7...9°C Viskoznostmm2/s 2400 9600 : .7 I -10 240 »Svesezonska ulja« obuhvacaju viskoznoscu viSe gradacija.. Plamiste °C I min. SC i SE (od SA do SE s porastom dodatka) te CA i CB (od CA do CD za poveeani stupanj kompresije motora).. Zfmska u/ja SAE 10 Z SAE 20 Z Ljetna ulja SAE 20 I I 5.8 -20 I 205 220 230 I -15 -10 I 16. ni ovisnost njegove viskoznosti 0 temperaturi). 606 J . (Ulje koje odgovara gradacijama SAE 10Z i SAE 30. .. detergentno ja!!e detergentno jako detergentno Upotreba I SB I I tezi moton laki } benzinsi SD CC CD I Klasifikacija API poznaje jos i kvalitete: SA..Motomo uIje (JUS B. D I I tezi motori laki } dizel- Razdioba po viskoznosti Po SAE (Society of Automotive Engineers) motoma su ulja podijeljena u gradacije po viskoznosti (pri !!emu nisu uzeti u obzir ni kvalitet ulja.6.30). 9..

H3..42 12.561/562 za transformatoR pri -30. UUai tekueine za obradu - za hladenje i mazanje alata pri odvajanju Neemulgiraju~a ulja (JUS B. 37 I -25 pri 50.... otopine u vodi u omjeru kotlcentrat/voda = 1 : 50..536-1974)-za emulzije s vodom u omjeru uljeJvoda = 1 : 10. I2oladjsko alje i alje za obradu Vrsta Viskomost mm2/s Kruti~te .Vllt. za preradeno 6:stica s kovina izolacijskih ulja IU-T i IU-P iznosi: za nepreradeno ulje 50 kV.. 37.S -10 12 ..eliDsko.C 30 I 120 120 140 160 I I -15 -20 -15 I lzolacijsko u/je (JUS B..37.12 12 ..C 3.37.. 607 .C 18.17 1970) pri 20.H3. 6..S -10 -10 12 .160. ... .5.C IIU-T I 1800 I --45 I 130 140 za sklopke IIU-p pri -15. I PlamBte °C min.. .C 20 .H3. N5 pri 50.12 12 .526.H3.5 -10 I neakt ut Ivna!Ja ' ..5 -20 I aktivna ulja N~O NEP I NVEP A 10 A 25 { VA I 90 100 140 160 100 140 140 Emu Ig i r aj u eau Ij a isinteticnetekucine (JUSB. 37. 1 : 1000...1973) -20 6..5 -20 6. .C maks. tehnilko (JUS B...C I 800 pri 20..C 40 I -30 I Dielektribla ~toCa ulje 30 kV.0 . 163 iostrumcnte i lake radilia: vrlo lako lako srednje tdko IVZT-VLI VZT-S VZT-T I VZT-L 1958) - pri 20. za precizne Vazelinsko u!je.5.. .25 26. 1 : 40 (1 : 60). .

1974) ..bdenovim disu/fidom MoS2 (JUS B. Antikorozijsk.H3. . 250 I 175 180 185 ..645 ...Masti za mazanje Vrsta Oznaka Viskoznost Krutgte Kapljite Penetracija mm2/s °C °C (po gnje50°C maks.295.325 AV-55 AV-65 I - AV-75 I - 90. 8 % pepela..681 ..1974) . min..za visoketemperature(JUS B.295 1 -15 -15 175 180 Sadrti: > 3 % Mo~.250 -15 150 I 1 1 1 I Grafit.H3.340 meka VM-2 > 40 265. 295 1 meka MVP 2 I srednja MVP-3 I 220.310 I Masti za visoki tlak i temperatuTu .H3. 250 -15 185 1 I I I 1 Mast.H3.205 briketna I 1 160 I MVT-B 1 - 1 < 80 - 180 Masti na osnovi Li-sopuna (JUS B. I I I I -15 I 1976) " 95 I - Masti s mo/... vaze/.n (JUS B..H3. eenju) Masti za otvorene zupcanike (JUS B.ranamast (JUS B. -15 180 srednja VM-3 > 40 I 220.H3. na osnovi Na-sapuna (JUS B.661 .H3..za vi~ namjena 175 vrlo meka VM-l -15 > 40 1 310.1955) tdka °Z-20 310...340 1 265.634 ....1970) LMG-3 > 37 200.666 I MMo-l MMo-2 1 >40 >40 310..624 .340 - vrlo tdka 1 0Z-41 1 1 290..250 srednja Saddi: 2..1977) 200..za valjne lefaje MKL-2 -15 140 meka > 35 265~..150 1 30.H3..za klizne i valjne lefaje pri povi~enim temperaturama i tIakovima (JUS B.644/648 1965) tvrda MVT-4 175. 340 265 . ..80 I 55 65 75 608 j ....213/274 .. 295 srednja MKL-3 > 35 220.... 2 % vode. 4 % grafita.1974) vrlo meka MVP-l - 310....

.. . 700 n=700..-!'tereeenje 609 .. 40°C t=O..20 CP-3OO CP-215 CP-75 = 700 . 3000 - podmazivanje n1dCu n > 3000 t = -20..Jmin) - Maziva po JUS I - Lehji Klimi letaji podmazivanje uljem.. 3000 n > 3000 t> 90°C: n<7oo n CP-loo CP-37 CP.700 O°C: n < 50 n = 50.2oo n = 200..90°C: n < 700°C n = 700 .. ru(!no ili mazalicama podmazivanje uljem. .. 125°C: normalno optereeenje u_'''.Izbor mazlva * Pogonski Mjesto i na<!in I uvjeti podmazivanja n - t temperatura eC) brzina vrtnje (okr. .. 200 n = 200 ..> 3000 O°C 60°C: mazalicama tIacno 60°C LD lOO LD60 LD45 CP-loo CP-75 CP-50 CP-37 CP-20 CP-7 KH-S LMG-3 MVP-2 MKL-3 KH-T CP-37 CP-20 CP-7 Valjni letaji podmazivanje uljem t = -25.3000 n..15oo n= 1500. 3000 n > 3000 t=60. cirkulacijsko iIi prstenom t> - podmazivanje m~u t< t< t> n< 50 n=50...... ..60°C: n < 700 n = 700 .. ...

tempcratura(..5000: Otvoreni zupcanici P<4 P=4.50 P>50 n = 1000. 70...C) .C t Puini prijenosi .2500: P<7 P = 7 ..1000: P< 11 P=11. 37 P> 37 n . Mjesto i na<!in podmazivanja Zupcani prijenosi Zatvoreni zupcanici podmazivanje cirkulacijsko n P .C: veliko opterecenje manje opterecenje t = 0.....prenesenasnaga (kW) t=-20.. ...lzbor mazi.tzup<!anika(okr.niske CeliQ1a ud u 610 t ....1 P> 15 t < 60...C: n < 350: P< 18 P= 18.1000: P< 11 P= 11.20.niske t - normalne MP4-140 MP4-80 MP4-90 }(H-T OZ5 Lanci i uhd Gallovi lanci - normalne ....../min) blZina vrtnje pogonskog Pogonski uvjeti Maziva po JUS ZU-80 ZU-40 ZU-55 ZU-80 ZU-I90 ZU-40 ZU-55 ZU-80 ZU-80 ZU-190 ZU-305 ZU-55 ZU-80 ZU-I90 ZU-40 ZU-55 ZU-80 CP-20 ZU-40 ZU-55 OZ15 - podmazivanje u uljnoj kupelji - podmazivanje cirkulacijsko ili u uljnoj kupelji = 2500.normalnei niske .65 P>65 n = 350..50 P> 50 n < 350: P< 18 P= 18...65 P> 65 n = 350.

normalne . velika brzina t < 15.C I CU-300 CU 250 D-SAE 30 D-SAE40 D-SAE 20Z D-SAE 30 - Dizel-motori (stabilni) Vertikalni motori cilindri i Iclaji I I I PI < 120kW PI> 120kW PI < 40 kW I Horizontalni motori cilindri i Iclaji Regulatori Protoeni regulatori PI > 40 kW I TlaCniregulatori Stapni kompresori za I t . (nastavak) Pogonski uvjcti Mjesto i nal!in podmazivanja I t P.5 N/mm2 I TU.C: optereeenje < 3.C mala i srednja optereeenja servomotor servomotor U osovini u glavini I TU-S LMG-3 I CP-300 TU-S n> 3000 n = 1500.3000 I TU-VL TU-S I Stapn i parn i strojevi Cilindri I Temperatura pare: tp < 320.w'..C I TU-S KU-T KU-S ' TU-S KH-L regulatore I 611 .C srednja i velika optereeenja. mala i srednja brzina t < 6O. vodivi podvodni Iclaji Glavine Kaplanovih turbina Par ne turbine LeZaji I I I mala optereeenja.T I TU-S Horizontalni potpomi i grebenasti lefaji Svomjaci statorskih lopatica../min) snaga po cilindru (kW) - btzlna - Vodne turbine Potpomi Iclaji sa cvrstim potpomim prstenom s pomicnim segmentima I I I t < 50. - n tem~tura (~C) vrtl\JC I Maziva po JUS (okr.C tp < 260.normalne t .niske t> lOoC t < 10.

NH3. propan. N2. CO. . ~H2 i sI. . kompresori za koksni iIi rasvjetni plin kompresori za metan.cirkulacijsko podmazivanje - tIaeno podmazivanje Rotacijski kompresori Jednostepeni Dvostepeni Alatni Vodila 612 strojevi p < 2. butan - p < 6 bar: vani .5 bar / < p> 2.lzbor maziva (nas/avale) Pogonski uvjeti Mjesto i nafin podmazivanja .< - - kompresori za vlabli zrak iIi plin rashladni kompresori 1< 135°C' { / > 135°C za NH) i CO2 za freon i CH3CI za S02 Lefaji i pogonski mehanizam .Hidraulicki strojevi Stapne pumpe Rotacijske pumpe Stapni kompresori Cilindri i br/ve mali jednostepeni zraeni kompresor vikstepeni kompresor 1 - konafna temperatura kompresije (0C) tlak (bar) p - Maziva po JUS normalno optereeenje normalno optereeenje veliko optereeenje HU-VL HU-S HU-VT KU-L KU-S KU-S KU-S KU-T KU-NT KU-ET KU-S KU-T KU-T KU-S KU-VT KH-S KH-T KH-T CP-75 CP-50 - - za zrak.zimi -Ijeti unutra p < 100bar: 1< 140°C 1< 160°C / < 190°C I> 190°C 140°C / > 140°C / < 140°C { .5 bar: / < /> p < 8 bar /< p> 8 bar: / < /> malo optereeenje veliko optereeenje 140°C 180°C 180°C 140°C 180°C 180°C KU-S KU-VT KU-ET KU-S KU-VT KU-ET LD-30 LD-60 .

5 4.lednokratno upotrebivi modeli izraduju se od voska (kojega po konacnoj izradi pjescanog kalupa istalimo zagrijavanjem) ili od plasta (UF Hi pjenastoga PS koji se dodirom s vrucom talinom ispare).3 2. 8 4.. faren..0 - . ...10 9.. .21 5400).5400 - 2.8 1. .2 3.H5.10 10..8 - za odljevke od celicnog lijeva 1 II 6.1215..5 1.4 4.3 1.4 5 . Stoga su dimenzije modela za nadmjeru povecane s obzirom na konstrukcijski nacrt....pri masovnoj izradi odljevaka...7 1... 6 5.. - 3. 300 300)..30 18.0 0...2600 2600).2 2..5 1..3 lijevana mjed cincani lijev aluminijski lijev N adm' era 0/0 veci manji odljevci odljevci 1. 800 800).... treba na modelu dodati za obradu: Najveca dimenzija odljevka mm .6 2.ViSekratno upotrebive modele koje izradujemo od kovine (eelik..6 14. .)800 1800). 6 3 ... 7 8.18 - 24. tareni .. 500 500)....5 5...... . sivi lijev. koje Cc biti obradene....6 5.24 izradi kovina II 3..5 3.7 6... Jezgrenici su modeli za izradu pjescanih jezgara.. II .16 16....8 1.3 3. 14 12..TEHNOLOGUA Lijevanje Mod e I i po kojima se izraduju kalupi za lijevanje dijele se na: ....2 1..5 lijevani Mn celici bijela kovina Na plohama.0 1.5 0. 5 5.. .1 . plasta. . temperovani lijev netareni bijeli..11 7...1 1..pri pojedinacnoj 613 .2 1.AI-Cu-Mg lijev 1.75 lijevana bronca lijevana AI bronca 2..5 2. ....129.0 0..5 1.16 1 ........ 12 10.. 3 3.1200 1200).16 nefeljeznih 1 2. Moraju biti dijeljivi i s kosim bocnim plohama da ih nakon kalupljenja mozemo izvuci iz pjescanog kalupa.. 4 3... ....0 1.. 4 4.200 200) ... Osnova za izradu modela je konstrukcijski nacrt.5 .3 2 . 0.10 6... aluminij.. Nadmjere Lijev sivi lijev nodularni lijev lijevova (JUS K..15 14.3800 3800).... drveta Hi sadre.5 4...).11 10.4 celicni lijev magnezijski lijev 2..9 9....3 0...18 11...3 2....3 - netareni faren.crni....0 1. 7 6.050-1959) Nadm'era % veci manji Lijev odljevci odljevci 1..7 7 .5 0. Pri dimenzioniranju modela valja uzeti u obzir kontrakciju lijeva pri skrucivanju i ohladivanju.. 9 4. ..AI-Mglijev } - ........ 13 12. . Dodatak za obradu' u mm sivog lijeva 1 II 2. 4 6.. 5 7. 8 7. 13 12. 9 8.5 1... 9 9. mjed itd..

Kremenova zma sama su sipka. . kontinuiranom itd. Manje se plobe oboje tom bojom u cjelini.PF. Suhi pijesak ima najvecu propustivost za plinove. Kalupi moraju izddati visoke temperature taline.. .. Modeli nisu potrebni pri posebnom nal!inu lijevanja (tlaenom. Vezemo ih dodatkom veziva. UF i sl. ima visoko tali~te (1720 0c) te postaje gnjecav tek povrh 1600 QC.najvere evrstoee .Zbog vea: preglednosti pri izradi kalupa i upozorenje za koji je lijev predviden pojedini model (nadmjere!) oznaeuju se pojedine plohe na modelima posebnim bojama.po Croningu).. Kalupljenje moze biti rucno (pri pojedinacnoj izradi odljevaka i pri velikim odlj~vcima) ili strojno (pri masovnoj izradi manjih odljevaka). Razlikujemo: .za su~ene kalupe.). moraju biti i kod tih lemperatura dovoljno evrsti i porozni za odvodenje nastalih plinova. Po kolicini gline u Ijevackom pijesku razlikujemo suhi. a masni .celicni lake rovani kovine kovine sivo rote erte. Li 'ev teke tempe. kokilnom. UpotrebIjavamo ga npr. ~krobna. Polumasni pijesak upotrebljavamo za svjeze kalupe.Kalupe za jednokratnu upotrebu. modro Povriine modela i jezgrenika povriine na kojima ostaju odIjevci neobradeni povriine na kojima Ccse odIjevci obraditi mjesta za rashladne ploCei ulotene tmove sastavi dijeljenib modela jezgreni oslonci crveno crveno crveno crveno crni rub cmo . Osim posebnih vrsta anorganskih veziva (gIine s odredenim mje~avinom AI203 i Si02 uz dodatke K. Kalupi su pomocno sredstvo u kojima se uljevena kovinska talina hladenjem skrucuje u odljevak. narol!ito pri izradi jezgara i Ijevackih maski (za velike serije malih odljevaka . zajezgre (do 5% gline). Najoubifajenije vezivo je gIina (2.5 mm (u ovisnosti od tra!ene gIatkoce ploha odljevka i njegove velil!ine). centrifugalnom.06. Boje model a sivi crveno rote crte* modro nodularni IjubiCasto rote erte. polumasni i masni pijesak. od plasta . modro rote crte. ne smiju s njom reagirati. koje izradujemo nabijanjem Ijevackog pijeska. ali manju cvrstocu.. Mg i sI.30%) uz dodatak vlage (5. 0.) upotrebljavamo i organska veziva (uljna.).15%). zeleno 'rote ertctuto crvene crte. Ljevacki pijesak sastoji se pretezno od kremenih zmaca (Si02). Debljina zma krere se izmedu 0. 614 .

prikladno za izradulijevanih je kolutai cijevi. Zn.AI. Postupak je prikladan za kontinuirano lijevanje punih iIi supljih profila (u duljinama koje ogranicava samo vanjski uredaj radnih prostorija).. . Zbog vise cijene upotrebljavamo kokile pri masovnoj izradi odljevaka. .ulijevak 4 . ucvrscujemo ih osloncima i opteretimo utezima. kako bi pri ulijevanju nastalim plinovima olaksali izlaz. Da uzgon u talini ne bi skrivio iIi srusio jezgre. . .razvodnik privodnik odljevak pojilo jezgreni oslonac kalup ulijevak razvodnik privodnik odljevak pojilo (odusnik) U pojilu (koje mora biti dovoljno veliko pri punim. da bi se sprecilo stvaranje lunkera u odljevku. :to.05 mm). debelim odljevcima) mora se talina odrtati tekucom (toplinskom izolacijom iIi dodatnim zagrijavanjem) sve do skrucenja odljevka.. da nastane dovoljno cvrsta vanjska kora. Talina se ulijeva u kokile otvorenim mlazom. mjedi). . I I vanjskunjenustijenku.jezgra 3 . . Zbog velikih temperaturnih opterecenja je njihova primjena ogranicena na I' I I mn 345 izradu odljevaka od slitina nizeg talista (Sn.-. Pijesak u kalupu valja na mjestima probosti (zracnici).Kalupi za vlSekratnu upotrebu izraduju se od kovina. U potpunim kokilama su i jezgre kovinske. Talina se u kokili skrucuje toliko.Pjescani kalupi Dijeljeni kalup za model za visekratnu upotrebu: 1 . da se ne bi dignuo zbog hidrostatskog uzgona. :to. Pri kontinuiranom lijevanju se kovinska talina ulijeva u obostrano otvorenu kokilu (zatvorenu samo pri pocetku postupka). koja omogucuje izvlacenje odljevka. . Mg.kalup 56. koji mogu takoder preuzeti ulogu pojjla.3. u dijeljenim kokilama su jezgre od pijeska. pri kojem se talina zbog rotacije kokile sabere uz . grafita iIi keramike. Pri dijeljenom okviru za kalup moramo gornji dio cvrsto spojiti s donjim dijelom. 2 . I I 615 . Pb Centrifugalno lijevanje. 71 2 6 1 2 6 54 8Kalup za model (od plasta) za jednokratnu upotrebu: 123456- El . Kokile su kovinski kalupi (obieno od eelika iIi sivog lijeva) pomocu kojih je moguce izraditi vrlo tocne odljevke (s toler. Za odvod zraka valja namjestiti na najvisim mjestima modela odusnike.

2000).1250 - +3 -2 +4 -3 +6 -4 +7 -5 +10 -7 :t7 +4 +5 :t8 -2 -3 :t4 :t4. +7 .5 :t3..5 -1. vel. .1000 1000). 50 SO)... .5 +6 :t9 -3 +5 +2..5 :tl :t2. deblj. 800 800). +3 -2 - kaIupljenje* ...:t 16 -4 :t8 +4..Dozvoljeno odstupanje pri dimenzijama neobrad.1600 1600). 250 250). ... - od- .Mjere u mm. . deblj.. . 315 315). 120 120). .5 Celieni lijev meno strojno vel.2000 +6 -4 +13 -9 +8 -5 (promjer..5 :t2...:t3 1- - 30). deblj.5 +2 :t3. :tl :t 1. duljina)... 6 6). 616 .5 +11 -2... .. ..5 :t2 +2 -1. deblj.5 -6 +9 -5 +12 -6 +5 -3 -+13 +11 --7 -6 +15 - - .5 -1.. 500 500).. 10 10).-4 -2 +10 :t 15 +8 :t7 -5 .. vel.-2 +4 :t2 +3 :t4 -2 :t5 :t3 1250). .. 30 kalupe). .5 +7 :t11 -3 :t5 -4 +8 :t12 . deblj. 180 180). odljevaka od sivog i lelilnog tolerancija lijeva i za 00- Preporueene smjernice (pri dimenzijama bez propisanih Ijevkeu pj~ne Nazivna mjera . Sivilijev kaluprenje* meno strojno vel. odstupanje -8 +16 -8 +18 -9 +20 -10 -7 - +14 pri velieini odljevka ~irina.2500 vel. stupanja pri debljini stijenki. . 80 80). 18 18). 630630). . . 400 400)....-4 :t6 +9 :t13 -4 +3 .

jez. 30 50 80 :t2 +3.bru~enjem se poravnavaju neravnosti ploha po odstranjenju priljevaka i sI. dij.5 +4. :!:1.6 :tl.pri jednodijelnim kaJupima. u okretnim bubnjevima..5 -3 :!:2 80).. .Dozvoljena odstupanja pri dimenzijama kovina za neobradene odljevke neieljeznih tolerancija i za Preporurene smjemice (pri dimenzijama bez propisanih odljevke u pjeRanim kalupima).8 :!:0.5 -1 +1.8 :!:3. .pri dijeljenom kalupu.5 :t2 :!:2.2 jedn.2 :!:1. 30). - 617 . deblj.5 Odljevci lakih kovina kaJupljenje fUmo stmjno dij. .5 -2..priljevci (ulijevci i pojila) odstranjuju se piljenjem.2 :tl.6 jez. . 50). vel.Mjere u mm.6 :!:1. deblj.. :!:0.25 .1 :tI. .5 f--:t2. :!:1 :!:1.za debljinu stijenki. 180 180). .2 :tt. :tl :tl.8 :!:2 10). 18 18).. . . .2 :t2. Odljevci tekih kovina Nazivna mjera .120 120). .3 :!:3 sast.2 315). . CBcenje odljevaka Postupak egcenja odljevaka: istresanje pijeska obavlja se rueno iIi strojno (vibratorima)..4 :tl.9 :t2.9 :tl. .5 :!:1.pneumatski Hi mehaniekim bacaeima. .grubim Ciseenjem odstranjuje se say pijesak i to rueno ilili strojno (pneumatskim dlijetima.4 :tt . .5 -1.4 :!:2.. . 6 10 kaJupljenje fUmo stmjno vel. :tl :!:1. :to. .5 -2 +3 -2 :!:1. Eventualne gre~ke odljevaka popravljaju se isjecanjem iIi zavarivanjem. deblj..9 :t3.8 :!:2. :!:1.5 :t2 +2.6 sas!. 250 250). brusnom ploeom. 315 :t4 :t3.6 dij.za kalupe s jezgrama. jedn.5 +3 -2 :!:1.6 :tt. :tl.2 :!:1.6 :!:2 jedn.5 I-- +5 -4 :t3 :tl....8 I-:!:1.400 Oznake za odstupanja: vel.6 :!:1. vodenim mlazom .pri sastavljenim kalupima.2 jez.za velianu odljevka.. sast. 150 bar).2 :1:3.. . . plamenim iIi luenim rezanjem. :!:0..5 +2 -1.. 6).8 :t2.5 +2 +2.2 :tl. . pjeskaranjem kremenovim ili eelienim zrnjem .5 :t2.

daje tocnije dimenzije otkovka. Naprezanja. pri cem materijal ocvrsne (povecavaju se cvrstoca i tvrdoca uz smanjenje rastegljivosti). Fino valjanje (»glacanje«) je fina obrada tokarenih iIi brusenih kovinskih ploha plasticnom deformacijom pri kojoj povrsinski sloj jako ocvrsne..h (= ho b Va/janje 618 ~ 'q'i<' - h) koja je ovisna od promjera valjaka 2 R i koeficijenta trenja /l "" .preoblikovanje u hladnom. limu) plasticnom (trajnom) deformacijom promijenimo oblik. nakon cega se materijal moie dalje preoblikovati. - - preoblikovanje u toplom.cos a) = 2 R(l . pri cem se ujedno promijeni i struktura materijala. Kovanje u kalupu (b) sastoji se iz manjeg broja udaraca. a upotrebljava se pri pojedinacnoj izradi i pri velikim otkovcima. tj.sastoji se iz velikog broja udaraca.. o "" . Pri prevelikoj deformaciji materijal se kida. mogu se iarenjem odstraniti. . S obzirom na temperaturu preoblikovanja razlikujemo: . a upotrebljava se pri masovnoj izradi. koja nastaju zbog ocvrscivanja pri preoblikovanju u hladnom. Slobodno kovanje (a) . npr. Stoga je velicina deformacije pri preoblikovanju ogranicena. Kujemo obicno u toplom. pod temperaturom rekristalizacije. . pri velikoj brzini stici ce deformacija samo do manjih dubina. tj. brzini deformacije materijal ce se prognjeciti do u dubinu presjeka. Pri kovanju u hladnom materijal jako ocvrsne. \. Preoblikovanje se zbiva u podrucju prisilnog tecenja kovine Hi slitine. jer se pritom nastala naprezanja usput gube.rucno ili strojno .je radni postupak u kojem krutom kovinskom materijalu (sirovom odljevku ili vec prije preoblikovanom poluproizvodu. nad temperaturom rekristalizacije.-t-. Znacajna je brzina deformacije. traka) u otkovke.l/ViT+l) . Pri valjanju lima ili profila medu dvama valjcima smanjujemo debljinu izratka za razliku I1..h~ 2 R(l .samo male deformacije. Najznacajniji su primjeri preoblikovanja: Kovanje Kvalitetne dijelove kompliciranih oblika i s velikim razlikama presjeka izradujemo najjednostavnije kovanjem valjanih profila (stapova. Porastom deformacije rastu i naprezanja u materijalu. I1. Pri malenoj. a tada su moguce .Plasticna obrada Plasticna obrada preoblikovanje . Na taj nacin moiemo postepenim preoblikovanjem i meduiarenjem postici vrlo velike deformacije materijala.. pri cern materijal ne ocvrsne.

).Utiskivanje Utiskivanje patrice (utisnog alata pozitivnoga oblika) u materijal izradujemo razne gravure ili udubine (negativnog oblika). cijevi (u prvom redu od Sn.a. AI. pri kompliciranijim u vge stupnjeva. d) Hi postepenim razvlacenjem preko modela (e). a c Odrezivanje Odrezivanje je postupak pri kojem smicnim optereeenjem odvajamo cestice izratka. b) iIi protiv patrice (protusmjemo . Zn. b). Istiskivanje Hladnim istiskivanjem materijala kroz matricu (istosmjemo . stvaranjerupa ulimu-a- - stih (b) Hi s prirubom (c). b) iIi valjke (c) dobivamo vua cene profile i ticu. u kalupima (c. kruZno izrezanih rondela) stavnim proizvodima u jednom stupnju. za savijanje ~tapa u koIjenCastu osovinu (a).c) oblikujemo ~tapove. Smicno preoblikovanje Smicno preoblikovanje upotrebljavamo npr.pomocuvaljaka (c). Duboko izvlacenje Duboko izvlacimo lim iz pripremljenih odrezaka pri jedno(platina odn. Savijanje Savijamo u prvom redu lim i trake i to: slobodno (a. Cu i sI. profile. Vucenje (kalibriranje) Vueenjem odvaljaka kroz matrice (a. Pb. 619 .

. W.500 J1I11) ponajprije stisnemo (hladno Hivruce) velikim tlakom (1 . kobaltom. . 180°C). Ta i sI.02. Primami oblik plasta za preradu su pr~ak i zmje. Termoplaste mozemo lijevati (teZinskim Hi centrifugalnim postupkom). npr. SINTEROVANJE Sinterovanjem spajamo materijale (kompozite) iz komponenata koji se drugim tehnoloskim metodama ne daju spajati (iIi veoma te~ko). Pri tlacnom lijevu i istiskivanju materijal se potiskuje puznim vijkom Hi klipom. ploce). molibdenovih iIi tantalovih karbida Zilavim vezivom. da bi ih nato pri visokim temperaturama sinterovali (difuzijski stopili).termoplast.. ... od duroplasta ih je manje. Ni.. korunda) kovinskim vezivom. slitine za elektricne kontakte: sinterovanje volframa ili molibdena (tvrdoes) s bakrom iIi srebrom (vodljivost). 1300 °C.. - - 620 . za karbidne tvrde metale 1400 ..3 mm). . . cijevi. .20% do 5% . 2900 °C.f Oblikovanje plasta Vea je dio oblikovanih proizvoda i poluproizvoda od plasta .vrlo evrsti strojni dijelovi Primjeri upotrebe: karbidni tvrdi metali: sinterovanje tvrdih i krhkih volframovih.»dijamantne kovine«: sinterovanje dijamantnog zrnja (iIi drugih tvrdih tvari..strojni dijelovi .. 1000 bar pri temperaturama alata 140.. . slitine komponena~a vrlo raznolikih tali~ta: sinterovanje kovina razmjerno visokog tali~ta (Fe. mehanicke (400..1500 kN) iIi hidraulicke (150. tlakom vanja utieemo na poroznost sastavljenoga volumenski udio pora do 60% do 30% pri tlacenju i temperaturom materijala: upotreba filteri klizni leZaji sintero- - 15. . Mje~avinu komponenata u obliku pr~ine (velicine zma 1.0.J . slitine za filtere i klizne leZaje: sinterovanje kovina i kovinskih spojeva reljene poroznosti (kod leZaja valja pore napojiti uljem). a za preSanje upotrebljavaju se pre~e (tijeskovi) i to: ruene (50 . Pb). Dodatnim razvlaeenjem izraduju se folije (debljine 0. 800°C. Cd. no mnogo vi~ ih oblikujemo tlaenim lifevanjem u kokilama (proizvode kabastog oblika) Hi istiskivanjem kroz sapnice (profile. . npr. za zeljezne slitine 1000 . . . .10000 kN). Co) s kovinama vrlo niskih tali~ta (Zn.. . 800 kN). 10 kbar) u konacni oblik.. za Mo.. . slitine za eetkice kolektorskih elektricnih strojeva: sinterovanje grafita (klizavost) i bakra (vodljivost). 2000. . Temperature sinterovanja su: za bakrene slitine 600 . 1600 °C. . Duroplaste lijevamo Hi pre~amo u kalupima (tlakom 150. . VeliCinom zrna komponenata.

10. oba dijela zavarimo jakim pritiskom. Pri tom se pojavljuje medusobno prodiranje elementarnih Ccstica iz jednog dijela u drugi pa se oni kovinski spoje. Hladno zavarivanje. Aluminotermijsko zavarivanje pritiskom. Zavarivanje ultrazvukom. a koji se izmjenieno dotieu i razmieu. Kovaeko za varivanj e. c) Bradavicasto zavarivatife je tockasto zavarivanje na pojedinim posebno ispupeenim mjestima lima (bradavicama) kroz koja prelazi elektricna struja. 4. oba dijela zavarimo jakim pritiskom. Na mjestu dodira stvara se Jouleova toplina pa se dodirno mjesto jako ugrije. a koji su u stalnom dodiru. Plameno zavarivanje pritiskom. Zavar i vanje eksplozijom je spajanje dvaju dijelova pritiskom ~to ga stvara sila eksplozije. . 621 . 7. tako da se pojavi iskrenje zOOg kojega se dodirno mjesto jako zagrije. 11. koja se zavaruje. 3. Kad se dostigne temperatura zavarivanja. OOraksom) te ih zavarimo udarcima eekieem. b)' Zavarivanje iskrenjemjepostupak pri kojem propu~tamo elektrienu struju kroz 000 dijela ~to ih zavarujemo. mo na limu u stanovitim razmacima b) Ko/utno zavarivanje srodno je toekastom zavarivanju. a katkada i za~titna atmosfera.1971) 1. te ih zavarimo jakim pritiskom u preSama. 9. Dijelovi se zagriju toplinoin trenja zOOg ultrazvucnog titranja. Za var ivanje difuzij om je spajanje kovina ukrutom stanju u odreI1eni Cas pri odgovarajueoj temperaturi i umjerenom pritisku. Dijelovezagrijemo u peCi do bijelog :tara. Ceono zavarivanje elektrienim otporom a) Zavarivanje pritiskom je postupak u kojem propu~tamo jaku elektricnu struju kroz oba dijela ~to ih zavarujemo. 8. dezoksidiramo povriine (npr. 2. To ponavljapo toekama. Indukcijsko za varivanje. Kad sepostigne temperatura zavarivanja. Dodirno se mjesto obaju dijelova ugrije Jouleovom toplinom te se zavari pod pritiskom. a zatim ih zavarimo pritiskom.T3. Dijelove dovedemo do tjesnog dodira te ih jako stisnemo. 6. ali su pritiskivaci izvedeni u obliku koluta koji valjanjem po dijelovima ~to ih treba zavariti J I - daju neprekinutzavar. 5. Dijelove zagrijemo visokorrekventnom 'strujom te ih zavarimo pritiskom.001 . Uvjet za uspj~n difuzijski proces je velo cista dodirna povriina. Za var i vanje trenjem.ZA VARIV ANJE KOVINA Zavarivanje pritiskom (JUS C. Preklopno zavarivanje elektricnim otporom a) ToC/aJsto zavarivatife je zavarivanje dvaju dijelova stisnutih izmel1u dva pritiskivaea. kroz koje dovodimo elektricnu struju. Dijelovezagrijemo toplinom egzotermne reakcije aluminija s oksidom kovine. Dijelove zagrijemo plamenom te ih zavarimo pritiskom. Dijelove zagrijemo trenjemizmel1udodirnih ploha mirujueeg i rotirajuceg dijela te ih zavarimo pritiskom.

6. 3.zicom za zavarivanje jo~ i dodatni materijal. 4. preIijevamo taljevinom dok se mjesto kvara ne zatali. 622 - MAG pIinova - CO2) J .T Zamivanje taljeajem (JUS C. talimo Jouleovom topIinom ~to se razvija pri prolasku elektricne struje kroz trosku.elektrodom s pl~tem . vodik Hi tdki ugljikovodici (benzen. Po potrebi dodajemo .polofenom elektrodorn b) Lueno zavarivanje u zaJtitnoj atmosferi u inertnom pIinu (Ar. izgara pri visokoj temperaturi uz oksidaciju aluminija i oslobadanje zeljeza iz feljeznog oksida. tdki benzin) s kisikom iIi zrakom. He itd. Lucno zavarivanje ugljenom elektrodom Plameni luk nastaje izmedu dviju ugljenih elektroda iIi izmedu elektrode i predmeta koji zavarujemo. sluze samo za stvaranje elektricnog luka. Ljevacko zavarivanje upotrebljavamo uglavnom za popravak pokvarenih odljevaka. rasvjetni pIin. . ~topovisujetemperaturu na mjestu zavarivanja). Ako se elektroda tali.) volframovom (»tungsten«) elektrodom (postupak TIG) kovinskom (»metal«) elektrodom (postupak MIG) - I I I - u ugljicnom dioksidu (CO~ kovinskom elektrodom (postupak u vodenoj pari iIi smjesi mtitnih I pod mtitnim prahom (postupak EPP) pod mtitom vodika atomiziranjem (disocijacijomvodikovih molekula i njihovim ponovnim spajanjem. s.T3. dobiva se taljenjem dodatne zice u plamenom luku.golom elektrodom . Kao dodatni materijal sluZe tice za zavarivanje koje talimo u plamenu. Termitni pra§ak. ugasi se plameni luk. a dodatnu zicu.. a) Lucno zavarivanje u sJobodnoj atmosferi . Aluminotermijsko zavarivanje taljenjern.elektrodom s jezgrom . a ako je potreban dodatni materijal. a upotrebljava se za tanke Iimove i za kutne zavare. Pokvareni dio. Z a v a ri v a nj e p Ia men 0 m.00l 1971) 1. koju primieemo. smjesa aluminija i feljeznog oksida u prahu. Na:jbolji plamen daje acetilen s kisikom. Kovinske elektrode koje se ne tale (volfram). Kad se skupi dovoljno troske koja pokriva rastaljenu kovinu. sluzi jo~ i kao dodatni materijal. Za stvaranje plamena sluze acetilen. Lucno zavarivanje kovinskom elektrodom Plameni luk nastaje izmedu kovinske elektrode i predmeta koji zavarujemo. 2. RastaIjenim se feljezom zavaruju eeIifui dijelovi. Postupak se moZe obavljati u slobodnoj iIi mtitnoj atmosferi. ugraden u poseban kalup. Zavarivanje pod troskorn Proces pocinje kao kod postupka EPP.

0. . tracnica i sI.5 1 2 3 4 5 6 asti lim 400 500 800 1200 1500 1900 2300 Pritisak elektrode N oksidirani lim 800 1000 1500 1900 2400 2900 3500 623 L. 1480 DC. b) Zavarivanje plazmom Kovinu talimo toplinskom energijom plazmenog luka. 15 8 8. (Plazma nastaje disocijacijom i ionizacijom plina...3 0.1.. Otpomo zavarivanje Za zavarivanje potrebna toplina stvara se u dodiru medu dijelovima koje treba zavariti kao Jouleova toplina Q=Ult=12Rt gdje su: U .sastoji se od jednog dijela aluminijskog pr~ka i triju dijelova zeljezni~ oksida (okujina) .4.3000 0C): . Pri eksotermijskoj reakciji (redoks) termita reducira aluminij zeljezne okside te i sam oksidira. .napon... . pri cem se oslobada znatna toplina (temperatura dostize2800.1.12 12.2.7.termit .2. .. . . Posebni postupci zavarivanja a) Zavarivanje elektronskim snopom Kineticka se energija ubnanih elektrona pri udaru u kovinu pretvara u toplinu kojom talimo materijal. vec samo u tockama. . Mogu se zavarivati vrIo sitni predmeti.. Reakcijska smjesa . Aluminotermijsko zavarivanje Aluminotermijsko zavarivanje je postupak zavarivanja kemijskom energijom koja se oslobada pri eksotermijskoj reakciji medu aluminijem i zeljeznim oksidima.kao eksotermijskog dijela smjese te sitnih celicnih otpadaka i legirnih dodataka za dodatnu kovinsku masu.10 Debljina pojedinog lima mm 0..l Postupak je prikladan za zavarivanje te~kih strojnih dijelova.. U medusobnom dodiru obaju dijelova moze se postici temperatura 1260.~toje dovoljno da se materijaI pod pritiskom zavari. R .vrijeme. 10. I . Debljina pojedinog lima mm 0..elektricni otpor i t .. Ne moze se zavarivati neprekinuto.0 1.) Rastaljenu kovinu ~titimo za~titnim plinom..0 3 izoad 3 Promjer elektrode mm 5 6.struja. c) Zavarivanje laserom Kovinu talimo usmjerivanjema laserskog snopa na mjesto zavarivanja. . 3 FeO + 2 AI -+ 3 Fe + AI203 + 835 kJ Fe203 + 2 Al -+ 2 Fe + Ah03 + 820 kJ - - . .

8 ..H3. KV = 100 J oznaka: P-343 Promjeri Zica: (1. .0..2. ... .....9 9.5 1..3 .. . .9 0.3 .2 2.2 . 2.. . 1..6 3.70 70. 0.30 0...5 - . 4...15 4.25 1.7..0.. 7.5.1 1.5 2..5 3. 12. 100 l 624 I 2. 4.15 .2 30.0.75 1.12 7.2 10.opCom oznakom P..5.051-1981) Za zavarivanje plamenom celika upotrebljavamo eelicne Zice koje se oznaeuju dvostrukom oznakom i to: .. 8.. postotno produljenje A u % i prekidnu energiju (udamu Zilavost) KV u J: Cvrstoea Rm N/mm' Simbol Postotno produljenje A % Simbol Prekidna energija KV J Simbol 340 340 400 430 470 510 550 590 0 Z Y 1 2 3 4 5 6 - 14 14 18 22 26 30 0 Z 1 2 3 4 5 30 30 60 90 120 150 Z 1 2 3 4 5 Primjer: svojstva Zice: Rm = 480 N/mm2.. ... .6 6.50 50..i .14 14.10 6. 0. Zavarivanje acetilenskim plamenom Kisik Debljina potroak predmeta pretlak bar Vb mm 0.75 1 1. ..3 mm..7 0.0 6.0 2.5.6) 2.. A = 29%..25 50 85 165 325 500 750 1200 1700 2500 Acetilen potroak Vb 50 75 150 300 475 700 1100 1600 2350 celik Bmna zavarivanja mIh lake kov.5 3500 4750 7350 3300 4500 7000 0. Duljina Zica: u komadima od 1000 mm. .25 3 3.3.9 .1." Zavarivanje plamenom :l:ice za zavarivanje plamenom (JUSC. u svicima do mase 40 kg.....12 .5 0.0 5. 8 5..75 2 2..5 0.4 4. .. .20 20.dodatnom oznakom s tri simbola koji oznaeuju mehanicka svojstva Zice i to (redom): vlacnu evrstoeu Rm u N/mm2.. .6 . .0) (1. . ...5 1..7 4.5 1..2.6.

75 2. bakar i lake kovine rezemo pro t a Ij i van j e m plamenom ili elektrodom (rezne povrlinenisu osobito Ciste).2.... 41 ..5-.0 13...Slrojarski priru~nik 625 .5. ..5% je rezanjem plamenom moguee jedino dodatnim zagrijavanjem.10 6.5 0..0 155..2 2..0 polro!ak Um 65 120 215 580 1240 2180 3125 5650 POlro!ak acetiJena Um 13.25 1.5.0 111..3%..5 6 5 3.0 3.0 Baina rezanja mIh 22 19.0 5. Rezanje plamenom nelegiranih celika Debljina predmela mm 5 10 20 50 100 150 200 300 Kisik pretlak bar 2...0 190.2.4 4....0.3.5 1.0..0 4.2 2.. pri tvrdem eeliku C > 0.5 0.0 22.25 1.. Razliciti posebni postupci rezanja plamenom omogucuju rezanje i u slueajevima kad obiean postupak nije upotrebljiv.5 16 11 7... 1 1..6 pretlak bar 0.75 Sivi lijev.5 2.Zavarivanje vodikovim plamenom Debljina predmela mm 0..5 9.3. Upotrebljavamo gotovo sam kisik.0 7.5 57.75 1 1 1.1 rasvjetnog plina potro!ak Vb 80 130 270 500 Rezanje kovin3 POlro!ak rasvjetnog plina Vb 200 350 600 1200 1..... Rezanje plamenom legiranih eelika ovisno je od pojedinih legirnih komponenata.5 Baina zavarivanja mlh 4.0 258. .5 1...7 Zavarivanje plamenom Debljina predmeta mm 0. Posebno se lako plamenom reze nelegirani ili slabo legirani meki celik C < 0. pri eemu se iskori~tava toplina izgaranja (oksidacijska) zeljeza.7 3..0 10.5 Kisik polrok Vb 35 75 150 300 500 Kisik Potrooak vodika Vb 140 300 675 1350 2250 Baina zavarivanja mIh 7.2 Re z a n j e k 0 v i nap I a men 0 m (»autogeno«) upotrebljava se za eelik.0 20. .3 1.5 pretiak bar 1 1...9 4.

120 .011 . . .) rutilan .oznaka mehanickih svojstava.. 1) Opca oznaka elektrode je: E 2) Oznaka mehanickih svojstava: Postotno Temperatura koja Vlana vrstob. ako je njena vrijednost veCa od 105% i to uvijek zaokruZeno na pune desetice.e 430 20 +20 431 22 0 432 430.H3.: 110 . .oznaka poloZaja zavarivanja. produljenje odgovara udamoj A Zilavosti Oznaka Rm % N/mm' KV = 28 J min.510 433 24 -20 24 -30 434 435 24 -40 1 510 18 +20 511 18 0 512 510. Obloiene elektrode za rucno zavarivanje nelegiranih ili slabo legiranih lelika s malo ugljika (JUS C. J 626 . Oznaka iskoristivosti navodi se samo u slueaju. tj.1982) je omjer kovinske mase rastaljene dodatne tvari i ukupne mase Gezgre i pla~ta) ispitivane elektrode...debeo ostale vrste Oznaka 0 R RR S 4) Iskoristivost (JUS C.130 .osrednje debeo (TiO. S obzirom gole elektrode.020 .oznaka vrste struje. elektrode s pla~tem (oblozene). .1982) Oznaku elektrode sastavljaju: . iskoristivosti.opCa oznaka. elektrode s jezgrom. .140 itd. oznaka oznaka tipa pla~ta.610 20 513 -20 20 514 -30 20 -40 515 I - - Vrsta plta kiseo kiseo ruillan baziean celulozan 3) Oznaka vrste pl~ta Oznaka A AR B - e Vrsta plta oksidan rutilan .H3.ElektroluCno zavarivanje Za elektrozavarivanje na vanj~tinu razlikujemo celika"upotrebljavaju se celicne elektrode. - - .

Rm iznad 500 N/mm2.3 3H 1 P rim j e r i z a oznake elektroda: iznad Opla~tena 71 J pri elektroda + 20°C i iznad s rutilnim 20 J pri pla~tem osrednje debljine.20°C.. produljenja A iznad 23 % . postOI.. postot. rudarne vlacne cvrstoce zilavosti KV polozajima za zavarivanje u svim izmjenicnom strujom i s naponom praznog hoda 50 V ili istosmjernom strujom na pozitivnom polu: oznaka elektrode: E 43 2 R 13 Opla~tena elektroda.. . s bazicnim pla~tem. produljenja A iznad 22% i udarne zilavosti KV iznad 47 J pri -20°C.5) Oznaka polozaja zavarivanja: Polozaj pri zavarivanju svi polozaji svi polofaji osim okomito prema dolje svi sucelni i kutni polofaji u horizontalnom i horizontalno okomitom poloiaju svi sueelni i kutni spojevi u horizontalnom polozaju svi polozaji u koritastom polozaju 6) Oznaka vrste struje Izmjenicna struja Istosmjema struja nazivni napon praznog hoda preporucen polaritet + +ili- Oznaka 1 2 3 4 5 Oznaka 0 1 - + +ili- 50 V 70V 90 V - + +ili+ 2 3 4 5 6 7 8 9 Tablica vrijedi za elektrode promjera d ~ 2.5 2H 1. iskoristivosti 158%. za zavarivanje u svim poloZajima osim okomito prema dolje pomocu istosmjerne struje. 7) Za bazicne elektrode (B) oznacuje se i kolicina vodika u cistoj kovini zavara: Kolicina vodika u ml Oznaka u 100 g ciste kovine zavara mV100 g H 3.. vlacne cvrstoce Rm iznad 560 N/mm2. uz koliCinu vodika u Cistoj kovini zavara 1. Pri manjim je promjerima potreban vi~i napon praznog hoda.2 ml!100 g: oznaka elektrode: E 51 3 B 16020 2H - 627 .5 mm..

H3. 2. legirao iz pla$ta felik slitina nikla i zeljeza slitioa nikla i bakra nikal aIumioijska brooca kositreoa brooca Ozoaka elektrode FeC I FeC2 Fe NiFe I) OpCa oznaka elektrode: 2) Oznaka kemijskog sastava: Vrsta elektrode karakteristiCoi sastav. 4.0 Si 55 Ni. u % skupioa Fe + 3. 4.1984) Oznaku elektroda tvore: opCa oznaka oznaka kemijskog sastava oznaka vrste pla~ta oznaka poloZaja zavarivanja i vrsta struje.4 C.vidi Pr i m j e r oznake elektrode: Elektroda s pl~tem sa Cistom kovinom zavara FeNi (55/45%).Elektrode s pial/em za rucno zavarivanje sivog lijeva (JUS C.15 C.5 Fe 85 Ni.03 Si zeljeza oa osoovi nikla Fe + 53 Ni. 8 Fe.5 Fe 65 Ni. E. 3) Ozoaka vrste pla$ta: . samo za horizontaIni poloZaj zavarivanja istosmjemom strujom na pozitivnom polu iIi izmjenicnom strujom pri naponu praznog hoda 75 V: oznaka elektrode: E (NiFe) G 49 I l 628 J .016 . 30Cu. 4. 0 16 .0 Si Co + lOA! Cu + 5 So Co + 8 So {NiCu I NiCu2 Ni CoAl na osnovi bakra ( CuSo 1 CoSo 2 Navedeoe su zaokruZeoe prosjeene vrijedoosti karakteristicnih sastavioa.1984. . s grafitnim pl~tem. Vrsta slitioe Cistekovioe zavara sivi lijev sivi lijev.9 Si oa osoovi Fe + 0. 627 (pod 5 i 6). 0. Vrsta pla$ta bazieao grafitao baziean s grafitom oa osoovi soli i celuloze ostaIe vrste Ozoaka B G BG S V 4) Oznaka polozaja zavarivanja i vrsta struje Ovdje vrijede jednake oznake kao kod elektroda za zavarivanje celika str. 40 Cu. Podroban kemijski sastav svih navedenih elektroda vidljiv je u staodardu JUS C. H3. 4.

5 2 3 4 5 5 6 . 5 4. 5. . 5 4. b 8 10 12 14 16 14 16 18 20 25 2 2 2 2 2 1. platem s jezgrom 2 2 2 2 2 2.. 4.25.200 5 180.250 6 240. 5 3. 4. . 5..25.. 4... 3. 4 3. .25.25.5 1. a U /N 50 60 70 80 30 36 42 48 20 24 28 32 60 60 50 50 60 60 60 60 90 100 110 120 54 60 66 72 36 40 44 48 50 50 45 45 50 50 50 50 629 : " .5 3 3. .25. 4.260 6 230. s tans debelim kim pldtem.. 70 3 90. 6 6 - 6 6 Priprema rubova za zavarivanje celika pri vecim debljinama Dubina Kut Debljina lima otvora otvora Skica s a b a mm mm mm .25 4 4 4 4 4 Priprema celika za zavarivanje (neki slucajevi) Slika . 5 4.190 5 190. 5.5 1 2 2 2 1 Promieri elektrode mm gole..25. 5 4. . 5 3.5 1.110 2.330 Debljina lima s mm Elektrode s debelim pla!tem promjer mm jakost struje A 2 50. . 4.25.5 4.j b ! 1 1. 4. 350 Razmak limova b mm 0 0. 5 4. 4 3.. 4. 5 4.5 90. . 5 3. 4. elektrode s tankim platem i elektrode s jezgrom promjer mm jakost struje A 2 50. 5 4.5 2 2 - b 4. 5 3.160 3...25. 4.. .. 80 60...Potrebna jakost struje Gole elektrode..5 1. 4. .130 4 140.25 4 130. 5 3. 5. 5 4.. 5 5 5 5 5 12 1. 4. 4.

2x2 Cu slit.. ..1000) 1. .8 (0.30.40 2.100 0. .. .Priprema rubova za zavarivanje za dvostruki Debljina ploa s mm 140 160 U-zavar kod debelih ploca: Oblik utora I a mm 60 70 Olvor utora I b mm 16 18 I x mm 20 30 40 50 60 70' y mm 8 10 12 14 16 18' Samo kod debljine ploea s Priprema celicnih ploca za celicne konstrukcije = 160 mm. . Cu 2.. Pb 2. .... ~ mm 5 6 ~ amm aO smmlamm aO 11° 2.20 - .1. mjed (do 500 mm2) Cuslit..1. 25 2. 3 &5 1~ ~~ u~~ Upotrebljivost najznacajnijih postupka zavarivanja i rezanja plamenom Debljina mm Naan zavarivanja eelik elno iskrenjem tokasto kolutno plamenom elektroluo .5....s ugljenom elektr. 10 - - J 630 . .2..u argonu .1. 0.40 2.2..... Izravnavanje deformacija Q am m smm 2 2. 15..pod prakom rezanje plamenom 5. 100) 1..500(. ...1.u vodiku za materijal lake kovine ostale kovine Cu..40 - - Cu slit.....5 1...12 1..40 1..1.40 (..3 30 15 3 8 30 30 30 35 18 3 10 3 35 I 12 I Jo 35 Deformacije konstrUkcija zbog skupljanja zavara ' Uzdufua deformacija Zavar Kut delorm..s kovinskom elektr . ..5 0.40000 mm2) (do 10000 mm2) 2 x 12 2 x 5 0.2 Cu2... .!..30 Cu 2.3 ~ ~ ~~~ ~ ~~mm 7 a...

Dodime plohe spajanih dijelova ciste se mehanicki. do temperature nad taMtem lema pri posrednom zagrijavanju lema (umetnutog) putem ugrijanih spajanih dijelova. 10 H20) s dodacima fluorida. fosfata. LEMUENJE Lemljenje (Iotanje) je spajanje kovinskih dijelova pomoeu lema kao dodatnog materijala. Pri dvokomRonentnim Ijepilima djeluje na Ijepilo (kao pastu ili tekuCinu) tik pred Ijepljenjem primje~ani otvrdivac koji izaziva polimerizaciju Ijepila. visokofrekventnom strujom. keramickih ili staklastih sastavina) su postojanija pri vi~im temperaturama. salmijak NH4CI. vruCim alatom. ili su suho umetnuta medu spajanje plohe te lijcpe pri dovodcnju toplinc.pomoena sredstva: cineani klorid ZnCh (sa solnom kiselinom HCI). npr. . - Ljepila za Ijepljenje kovina: 631 . - Tvrdo lemljenje Za tvrdo lemljenje celika i nezeljeznih kovina potrebni su: tvrdi lem. dok se spajani dijelovi samo zagriju: do temperature pod tali~tem lema uz neposredno zagrijavanje lema (Iemilom iIi plamenikom). Jednokomponentna Ijepila su pripremljena kao pasta s prikladnim rastapalom. Zilavi su. du~ikom). dok se duroplasti De mogu zavarivati. epoksidne smole) vezuju fizikalno ili kemijski. 415). Plasti se zavaruju vruCim plinom (zrakom. boraks Na2B407 .Zavarivanje plasta Od plasta prikladni su za zavarivanje termoplasti i elasti. silikata i sI. - Meko lemljenje Za meko lemljenje celika i nezeljeznih kovina upotrebljavaju se: meki lem (vidi str. Pri lemljenju se lem rastali. ali su krhkija. no postojana su samo pri nmm temperaturama (do oko 150°C). dok su taIila fluoridi i kloridi lakih kovina (Li. 414) ili srebmi lem (str. 415). kolofonij. trenjem itd.pomoena sredstva: borni spojevi (npr. a time i njegovo oCvrlCivanje. . organska Ijepila (od naravnih ili umjetnih spojeva ugljikovodika. Be). - UEPUENJE KOVINA anorganska Ijepila (mineralnih. Za lemljenje aluminija upotrebljavaju se posebni lemovi (str. koje pri Ijepljenju ishlapi. kemijski i pomoCnim sredstvima. bakreni ili mjedeni (str. 414).

brzina rezanja.T = (T2 T2 i temperature materijala Th (. = Vc sin rp/cos (rp - y) = vd8t.' . a. Strugotina klizi po prednjoj plohi brzinom vp koja ovisi 0 brzini rezanja VC. kutu rezanja rp i prednjem kutu y v. je cp= arc tan [lI8t. Vc . = hJh = cos «P - y)/sin rp > 1 alata. kc . Faktor sabijanja iznosi 8t. Toplinski tok koji zagrijava strugotinu iznosi 4>' = lJ.] Faktor sabijanja ovisi 0 brzini rezanja VC.OBRADA KOVINA ODV AJANJEM Osnovi CESTICA a Pri obradi materijala odvajanjem ces'tica nastaje strugotina debljine hc' koja je veca od debljine rezanja h. Nastali toplinski tok iznosi 4>=Avckc gdje su: A . Neprekinuta strugotina nastaje ako materijal mofe postiCi neki minimalni stupanj deformacije.zbog trenja izmedu alata (na strafnjoj plohi) i izratka te izmedu alata (na prednjoj plohi) i strugotine.kut rezanja i y.strugotina gdje maCe: rp . materijala.slraInja ploha c .alal b .gustoea.specificna sila rezanja (sila po jedinici povdine). dok je strugotina pri obradi krhkih materijala izlomljena i rastrgana. - sin y)] Za y = O.prednja ploha d . kapac.prednji kut rp = arc tan [cos y/(8t. Brzina deformacije materijala u ravnini rezanja iznosi Vs = Vc cos y/cos (cp - y) Pri obradi filavih i mekih materijala redovno nastaje neprekinuta (tekuca) strugotina. .spec. A vc!. - - 632 . Najveci se dio energije utro~en na o~trici alata za odvajanje strugotine pretvara u toplinu. c .'c < 4> T1) temperaturna razlika izmedu temperature strugotine gdje su: lJ. top!.T.zbog kidanja atomskih veza u obradivanom materijalu (u podruCju rezanja). Toplina nastaje: .presjek odvojenog materijala.

Geometrija oitrice Kutovi alata -+i ! P ..kut nagiba - mni kut astri klin zoobljenast astrice faseta no astrici fa seta no prednjaj plahi na prednjoj Pojacanje klina zaobljenjem.~~ stramji (slobodni) kut y smjer uZduin~' Pasmaka sn1er popreCnog posmaka ~ 1 .kut klina a: - Oblici oUrica .~ stepenicc zo aDlikavanje strugatine udubljenje stepenicom.. [asetom na oItrici ifi [asetom PWM.- - ~ / / prednji (radni) kul £ postavnikut A. ~ foseta no prednjaj plahi na Odvodenje strugotine olaklavamo prednjoj plohi udub/jenjem ill [asetom 633 .

17 0.18 0. h hs geometrijsku ap rezanja. f jalu.posmak.' = F. C Si~45° Cc C( sIn.26 sivi lijev SL 25 tvrdi lijev bronca mjed Al .18 0..17 0..21 0.30 0.' ) 634 .4732 kc1x1 N/mm2 1990 2110 2260 2220 2130 2100 2260 2240 2500 Cc Obradivani materijal kc1x1 N/mm2 Cc 0.. = kc1x1 bh(hslht' .25 0.26 0.26 0.. - dubinu . .5421 C.4320 C. b .specifienusilu rezanja.1531 C.30 0.slitine 1160 2060 1780 780 640 280 0. Cceksponent debljine.0545 C.0745 C.~irinurezanja.26 0.posmienu silu Ft .19 0. glavna sila Fe' iznosi F. ovisan 0 materi- Specificna si/a rezanja kc IxI i eksponent Cc Obradivani materijal relik C.postavni kut.'.1731 C.19 Za odredivanje posmicne sile Ft i odrivne sile Fp cesto upotrebljavamo omjer koji vredi za postavni kut " = 45°: Ft : Fp : Fc = 1 : 2 : 5 Vz drukCiji postavni kut .odrivnu silu Fp' .glavnu silu Fe F=YFl+Fp2+F/ Glavna sila Fe iznosi Fe b = alsin" h=fsin" gdje znare: kclxl debljinu strugotine.slitine Mg .Tokarenje Si/a rezanja alata F.14 0. rastavljamo u tri komponente: .4731 C. koja mora svladati otpor rezanja materijala.0645 C. - standardnu debljinu strugotine 1 mm.

.10 5..2 0.4 0.5 30 18 18 25 65 40 18 - - - m K 10 6 s K 10 6 -5 m PlO 12 s P 20 12 0 m K 10 0 s K 10 0 -5 15 45 25 12 - .10 0. ') Vrste tvrdih metala c.....4 220 185 5.) 0.1800 s Mo tvrdi m telini s lijev Mn tvrdi m elik s kovani nerdajuCi telik 600. : vc. 390.4 5.0. prekinuti rez s dubinom rezanja do 6 mm i posmakom do 0..10 0.10 135 110 - - 110 90 - -3 -3 0 -7 -3 -7 5.10 4.10 0.....veliki presjek.4 5.. . neprekinuti rez s dubinom rezanja do 3 mm i posmakom do 0..: VC".700 lijevani nerdajuCi telik 600.Kutovi o/trice i brzine rezanja pri tokarenju celika alatom od tvrdog metala Obradivani materijal vrsta evrstoea Nlmm' < 520 -rg !! tvrdi metal') m PlO Not prednji kut i kut nagiba (")3' ... ...8 1.4 5.brzina rezanja za postojanost T = 240 min...700 m v lijev m > 700 v meki m < 500 telik v polutvrdi 500. Vc. a = 8°...26 : 1 : 0..\ Y Yt Brzina rezanja vc..4 - 0.4 5....4 - 80 23 1) m mali presjek...osrednji presjek..1400 m v legirani telik m 1400..so = 1...5 3..1 0.4 5..10 3.. v ..Ytje kut fasete na prednjoj plohi.. 633.6 v teliCni 520. ..10 70 60 250 210 95 80 40 32 27 75 65 30 25 22 50 45 20 17 14 180 150 85 70 60 155 130 65 55 45 110 85 45 35 25 55 45 22 18 14 25 15 15 20 50 30 15 15 - 0 0 -5 4 4 -5 0.3 mm. prekinuti rez s dubinom rezanja do 10 mm i posmakom do 1.4 5..10 0.5 do dva I:0smaka.. s ..4 30 5.') m/min pri >osmaku((mm/okr.. Za druk~iju postojanost alata vrijede ovi omjeri brzina rezanja: vc. .10 0..6 165 135 5....700 m telik v m tvrdi 700. .". 3) Kutovi na aJatu-vidi str......vidi str.... ..1000 v telik 1000... ..0. ~irokeod 0.10 0...6 mm. Kut fasete na stratnjoj plohi at = 6°.1800 P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 PlO P 30 K 10 K 10 K 10 KIO P 20 P 20 6 6 6 6 6 15 12 12 10 10 8 6 6 4 4 8 - -5 -5 -7 -3 ...4 85 65 5.10 O.5 mm.89 635 - .....700 kovani 1500.

200 sivi lijev 200. .700 .5%5i AI-slitine > 13. 6 0..6 75 45 23 70 65 50 45 40 35 30 27 21 20 18 16 vanilijev 35.60 60. .40 45.1 0.. E :> m v m v m v tvrdi metal2) K 20 K 20 K 10 K 10 K 10 K 10 Not stratnji.) 0..S1.200 aluminij...7 -5 0 65 70 45 55 45 40 60 50 45 40 35 28 - vanflijev bakar.500 80.400 150......2 0..250 ...150 70.110 8 0.. bronca 85.7 6 0.400 ....90 6 = 8 .3 0 0 10 8 = 28 8 6 = 16 < 13..2300 250.. mjed 12 10 = 15 10 8 8 6 150.120 50.....7 0 0 0.4 5..1500 150.........250 sivi lijev legirani bijeli tempero250.....85 cmi tempera- m v m v m s m s m s m s m s K 10 7 P 20 7 K 10 K 10 K20 K20 K20 K 20 K20 K 10 7 7 5 5 5 5 6 0.250 200....500 = 12 = mjed..... prednji i nagibni kut (")31 a 7 7 7 7 6 6 af 5 5 5 5 4 4 y }. AI-slitine Al-slitine AI-slitine .......4 3 5..4 O..4 0 5.....400 120.5%5i - m s m s K 10 8 K05 8 6 = 11 0 0 100...7 6 0...300 120....Obradivani materijal vrsta tvrdoca HB ..200 150...7 Brzina rezanja vc'I mlmin pri posmaku f (mmlokr.4 6 5.4 0 5.

hs ... f mm 0.. K 20 h. Cc eksponent debljine ovisan 0 materijalu.~irina rezanja... = -6. j.brzina rezanja pri radnom hodu. 140. Pri gibanju stola odn..: lie'" = 1...6 60 48 40 28 23 20 55 45 38 21 17 15 40 35 30 14 11 10 50 40 30 25 18 14 55 45 35 32 26 24 - -5. j. .15 8. K 20) vidi str.0 1. j. 634).180 HB 200.5 Brzina rezanja lie'" mlOOn) pri posm. X postavni kut.vidi str.5: 1 : 0.26: 1 : 0. . 800 750.specificna - - Kutovi na noievima od tvrdog metala ili brzoreznog celika i brzine rezanja pri blanjanju ili dubljenju celika i sivog lijeva Obradivani malerijal fvrslaCa Rm vrsta I N/mm2 tvrdoca HB meki celik polulvrdi eelik rvrdi celik sivi lijev sivi lijev 400 . 15 4 -5. K20 h..: lie'" = 1. 20 12 12. 383! ') Kut nagiba ). . kutovi (")') y 15..nof ne refe. P 40 h.Blanjanje i dubljenje Pri blanjanju se giba stol s izratkom pravocrtno prema suportu s nofem. - Prosjecna brzina gibanja stola odn. . 900 No! rezni') materijal 'p 40 h.. 20 4 y.debljina rezanja. 0. .standardna debljina rezanja 1 mm. noZa za dubljenje razlikujemo: - radni hod pri gibanju napred nof rere povratni hod pri gibanju natrag ..posmak (pri dvojnom hodu).85 637 .. Uz drugu postojanost :>lata vrijede odnosi brzina rezanja: - = pri obradi eelika pri obradi sivog lijeva lIe60: lIe24.84 lIe60: lie24..20 8 15 .. Vp brzina pri povratnom hodu.5 1.-10 - I) Vrste tvrdih metala (P 40. a ... j.0. j. . . pri dubljenju (horizontalnom iIi okomitom) giba se suport s norem pravocrtno prema stolu s izratkom. je brzina rezanja pri postojanosti alata T 240 min.5 5 .h. GIavna sila rezanja (pri blanjanju iIi dubljenju) iznosi - Fe = ke1x1 b(hslh)Cc gdje su: ke I x I = alsin X h = fsin X sila rezanja.. .. ... .« brzorezni eelik vrhunskog haIiteta .10 10. Za specificnu silu rezanja ke1x1 i eksponent Ccvalja odabrati iste vrijednosti kao pri tokarenju (vidi str. 500 500 .. .-10 0. f .. P 40 h. -150 3) lIe24. 390! .dubina rezanja. b . noZa za dubljenje iznosi vrn = 2 VdVp/(Vd+ b vp) gdje su: vd .220 HB 10. . h . j.

40 30 40 18.45 VtSni kut tp(0) 118 118 118 118 140 130 140 100 Presjek odreska - za jednu ostricu . 638 Naziv »spiralno« svrdlo. nije ispravan.posmak za ostricu.5 3750 3000 2850 2500 1900 1350 1000 1100 750 475 0..20 40...slitine Mg slitine - 0. .) 0. . Prostoma krivulja po kojoj su smjestene ostrice je zavojnica.f svrdla).6 3500 2850 2700 2350 1750 1200 900 1000 650 400 0. tvrdi meki bakar.45 40. bronca AI . Kut uspona zavojnice i vrsni kut svrdla ovise 0 materijalu koji treba obraditi. Obradivani materijal eelik Kut uspona ..promjer svrdla. legirani .fz .0545 C.Busenje i razvrtavanje Vijaeno svrdlo' reze s dvije ostrice.0745 C. kako se eeslo naziva.slitine Mg - evrstoee Rm > 700 N/mm' za poboljsanje.1 5000 4000 3700 3300 2700 2100 1700 1800 1350 900 0. Sila rezanja za ostrice Fez = dfzkJ2 = dfkJ4 kc (N/mm') gdje je kc specificna sila rezanja (za jedinicu presjeka).0645 C.2 4600 3700 3450 3050 2450 1900 1500 1600 1150 750 pri f (mm/okr.posmak (za 1 okretaj pri cem su: d .slitine 30 25 35.3 4300 3450 3200 2850 2250 1700 1300 1400 1000 650 .0245 sivi lijev.evrstoCeRm < 700 N/mm' - 3:L sivi lijev bakar. . bronca mjed AI . . Obradivanimaterijal eelik Rm> 900 N/mm' C. .za obj