Termin

:
19.06.2007 u 14,00
Mjesto održavanja:
Economic, Kabinet za prezentacije
Dobro došli! Dobro došli!
VODIÈ ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
UVOD
SISTEMI GRIJANJA KROZ POVIJEST
PREPORUKE ZA IZBOR SISTEMA GRIJANJA
Osnovni elementi sistema toplovodno grijanja
Potrošnja goriva
1. IZBOR IZVORA TOPLINE I OPREME U KOTLOVNICI
1.1. IZVORI TOPLINE I NJIHOVA KLASIFIKACIJA
1.1.1. IZVORI TOPLINE NA KRUTA GORIVA
Izvori topline za etažna grijanja
Kotlovi na kruta goriva
Èelièni kotlovi
Gusani kotlovi
Kombinirani kotlovi
Kotlovi na biomasu
1.1.2. ULJNI IZVORI TOPLINE
Uljno-plinski kotlovi
Uljni plamenici
1.1.3. PLINSKI IZVORI TOPLINE
Zidni kombinirani plinski kotlovi
Kondenzacijski plinski kotlovi
Plinski plamenici
1.1.4. ELEKTRIÈNI IZVORI TOPLINE
Elektro kotlovi
1.1.5. SOLARNI SISTEMI GRIJANJA
Solarni kolektori
Spremnici tople vode
Solarna stanica
1.2. CIRKULACIONE PUMPE
1.3. SIGURNOSNA I REGULACIJSKA OPREMA
Sigurnosni ventili, mjerna oprema, regulatori propuha i termièka zaštita
Ekspanzione posude
2. CIJEVNA MREŽA I PRIPADAJUÆA ARMATURA
2.1. UVOD I PODJELA CIJEVI
Èeliène cijevi
Bakarne cijevi
Polimerne cijevi
2.2. VRSTE SPOJEVA
2.3. POSTAVLJANJE CJEVNOG RAZVODA
2.4. CIJEVNA IZOLACIJA
2.5. OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA
3. RADIJATORI I OSTALA GREJNA TIJELA
3.1. UVOD I PODJELA GREJNIH TIJELA
3.2. RADIJATORI
Odabir radijatora
Èlankasti radijatori
Ploèasti radijatori
Cijevni (kupaonièki) radijatori
3.3. POSTAVLJANJE RADIJATORA
3.4. SISTEMI PODNOG I OSTALIH POVRŠINSKIH GRIJANJA
4. POTROŠNA TOPLA VODA (PTV)
4.1. UVOD I PODJELA
4.2. DIMENZIONIRANJE SISTEMA PTV-a
4.3. OPREMA SISTEMA PTV-a
Kombinirani bojleri
5. Dimovodna insta lacija
5.1. OPÆI DIO
5.2. DIMENZIONIRANJE I IZBOR DIMNJAKA
Dimnjaci
Dimovodne cijevi i koljena
USLUGE ECONOMICA
Usluge projektnog biroa
Konsalting
Specifikacija materijala
Idejno rješenje
Investicijski projekt
Glavni projekt
Usluge instaliranja i montaže
Usluge servisiranja
Pogodnosti za instalatere
OSNOVNI POJMOVI, SIMBOLI I MJERE U GRIJANJU
Osnovni pojmovi tehnike grijanja
Osnovni simboli u tehnici grijanja
Osnovne mjere u grijanju
KARTICA CLUB INTER
KONTAKT OSOBE:
S
A
D
R
Ž
A
J
Izdavač:
Economic d.o.o. Vitez
Za izdavača:
Služba marketinga
Voditelj projekta:
Alan Lisica, dipl. ing. str.
Učesnici u projektu:
Nedim Crnkić, dipl.ing.
Saša Šantić, dipl.ing.
Vanjski stručni suradnici:
Danijel Novak, dipl.ing.str. - Centrometal
Fabio Crestan, dipl.ing.str. - Ferroli
Kenan Cerić, dipl.ing.str. - Viessmann
Nenad Lehpaner, dipl.ing.str. - Grundfos
Dražen Kocet, dipl.ing.str. - Lipovica
Danilo Agostini, dipl.ing.str. - Topling
Dino Juriša, dipl.ing.str. - Junkers
Matjaž Hribar, dipl.ing.str. - IMP Pumps
Adnan Bajrović, dipl.ing.str. - Weishaupt
Grafčka priprema, dizajn:
Mario Rajić, assistent manager
Lektor:
Darija Rajković, marketing assistent
Tisak:
Suton, Široki Brijeg
Impressum

ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
TOPLOTA - jednA Od OsnOvnIh LjudskIh POTrebA!
RIM I DIM
U početku stari Rimljani su palili vatru na
sredini dnevnog boravka-atrija. Zaključuje-
mo da su imali problema sa dimom jer se
na latinskom za dnevni boravak kaže atri-
um po riječi ater što znači crno.
RIMSKA UDOBNOST
Oko 400. godine Rimljani su usavršili je-
dan oblik centralnog grijanja. Vatra je lo-
žena vani u peći sa kanalom za topli zrak
ispod poda i u zidovima. Bili su to prapo-
čeci podnog i zidnog grijanja.
VATRA
18. VIJEK
Staklenici su došli u modu pri kraju 18. vijeka. Gri-
janje sa odvođenjem dima bilo je potrebno zbog
biljaka. Na ovaj način razvilo se i današnje centralno
grijanje koje koristi cijevni razvod i radijatore.
8
VODIČ
Voda, grijana u boj-
leru, pumpa se kroz
radijatore i vraća se
nazad da se ponovno
ugrije
CIJEVI I RADIJATORI
Cijevi za punjenje sistema s
vodom iz rezervoara smje-
štenog na tavanu.
Preljevna cijev omogućuje širenje
vode usljed njenog zagrijavanja.
Bojler
Rezervoar
KOROZIJA
Kako voda nije nikada u potpunosti čista, unutraš-
njost sistema može biti dosta korodirana. Također,
može doći do povećanja koncentracije zraka i ka-
menca u sistemu te elektrokemijskih reakcija koje
dovode do odvajanja čestica materijala ftinga od
mesinga i stvaranja vodika i kisika.
9
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
GORIVO
Centralno grijanje u domovima nije bilo
popularno sve do 1930. godina. Rani siste-
mi uglavnom su bili na ugalj. Danas se kao
gorivo koriste: ugalj, plin, ulje i električna
energija. U zadnje vrijeme plin je postao
najjeftiniji i najčešći.
IZOLACIJA
Najjednostavnija i najefektivnija je
krovna izolacija. Toplotna izolacija
prozora je također dobra, jer može
smanjiti gubitak toplote više nego sve
ostalo zajedno.
30% krov
20%
prozori
15%
ventilacija
25%
zidovi
10%
pod
JEDNOSTAVNOST
Mnoge tradicionalne kuće su energent-
ski štedljive. Imaju izolirane tavane i kro-
vove. Većinom su okrenute prema jugu
da bi se smanjili gubici toplote. Dimnjak
obično prolazi kroz središte kuće i tako
služi kao masivni radijator koji grije ci-
jelu kuću.
10
VODIČ
PLINSKO GRIJANJE
Plin je prvo korišten samo za osvjetljenje. Godi-
ne 1855. prof. Robert Wilhelm Von Bunsen otkrio
je efekt miješanja zraka s plinom prije zapaljenja.
“Bunsen-ov plamenik” je usisavao zrak podižući
temperaturu plamena, čineći tako plin praktičnim
izvorom grijanja.
Z
I
D
PLINSKI KOTAO
izlazni plinovi
zrak
Bez obzira na vjetar vani,
ulazni tlak zraka uvijek ba-
lansira izlazne plinove.
Plinski kotlovi su kompaktni, jer u
njima je vrlo mala količina vode
koja prolazi kroz cijevi iznad pla-
mena.
Izgubljena toplota je
mnogo manja nego što
se izgubi kroz dimnjak
otvorene vatre.
Plin je najmanje korozivna vrsta
goriva tako da je konstrukcija ovih
kotlova mnogo manje zahtvjevna u
odnosu na kotlove na čvrsto gorivo i
uljne kotlove.
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Predgovor
11
V
odič za instalatere centralnog gri-
janja, projekt je kojim je Economic
pokazao da ima specifčan odnos i
pristup prema svojim partnerima kada je u
pitanju problematika centralnog grijanja i
jedinstveno je djelo ovakve vrste u izdanju
trgovačke kuće Economic.
Brojni su instalateri tražili pristupačan pri-
ručnik kojim se mogu koristiti u svakod-
nevnom radu i na terenu, jer centralno
grijanje danas predstavlja jedan od naj-
bitnijih dijelova primjenjene termodina-
mike, i nemoguće je današnji način živo-
ta zamisliti bez tih komponenti koje čine
sastavni dio komfora. Vodič za instalatere
centralnog grijanja specifčan je po svom
sadržaju, jer vrlo pregledno daje korisne i
aktuelne informacije iz oblasti termoinsta-
lacija i opreme za sve one koji sa sistemima
grijanja na bilo koji način dolaze u vezu u
svakodnevnom radu: projektanti i inžinjeri,
instalateri i serviseri, trgovci i oni koji se tek
upoznaju sa ovom problematikom.
Kroz pet glavnih poglavlja obrađeni su
osnovni elementi sistema toplovodnog
grijanja. Osim kraćeg teoretskog dijela,
najvažniji su opisi i ilustracije različitih tipo-
va uređaja i opreme najpoznatijih svjetskih
brendova sa kojima Economic ima uspješ-
nu dugogodišnju suradnju.
Ovim projektom Economic uspješno pri-
mjenjuje ideju edukacije potrošača u cilju
plasmana i primjene artikala iz svog pro-
dajnog asortimana.
Nedim Crnkić, dipl.ing.
voditelj poslovnice
Termoinstalacije i oprema
13
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
P
oštovani instalateri, kupci, ser-
viseri, projektanti i svi ostali koje
interesuje ova oblast, pred vama
je “Vodič za instalatere centralnog grija-
nja”. Projekt je realiziran kao dio stalnog
nastojanja da svojim partnerima pruži-
mo svu potrebnu pomoć i informacije
pri odabiru i kupovini instalacijskog
materijala - u ovom slučaju materijala
za centralno grijanje.
Nismo imali ambicija ulaziti dublje u
ovu oblast i baviti se njome sa naučnog
stajališta. Želja nam je bila da na jedan
jednostavan i svima razumljiv način (od
kupaca do projektanata) prikažemo
osnovne dijelove sistema centralnog
grijanja, pružimo određene savjete i
kroz skraćeni kataloški prikaz robnog
asortimana iz oblasti termoinstalacija i
opreme damo niz korisnih podataka te
na taj način približimo korisnicima ovu
problematiku i olakšamo im izbor ma-
terijala.
Ovaj Vodič ne bi ugledao svjetlo dana
da nismo imali podršku naših cijenje-
nih dobavljača - proizvođača opreme za
centralno grijanje, čije smo materijale
koristili te im se na njihovoj svesrdnoj
pomoći toplo zahvaljujemo.
A Vama, poštovani čitaoci, obećavamo
da je ovo samo prvi u nizu sličnih pro-
jekta kojima želimo da opravdamo naš
slogan:
Economic - Vaš pr(a)vi partner...
O vodiču...
15
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto
Kontakt
telefon
- kotlovi za grijanje
- kombinirani bojleri
- solarni sistemi
31
33
36
41
43
48
50
54
75
80
82
85
88
132
137
TERMO FERING d.o.o. Malitrga11 Travnik
030518760
030511735
DELMONT d.o.o. Ritešići20 Gračanica
035818757
035788819
KASSEK d.o.o. Maoča Brčko 049520858
METALSKOP d.o.o. Tešanjka 032666475
PP VULETA d.o.o. Gudeljibb Busovača 030732755
PROMING d.o.o. Žepče Žepče
032881623
032881079
SEMO-MONTING d.o.o. Dubokipotokbb Srebrenik 035653319
TERMAL d.o.o. Donjepijavicebb Jajce 030658067
ECONOMIC d.o.o. Poslovnicentar96 Vitez 061821816
ACS d.o.o. Binježevo Sarajevo
033625138
061184426
- kotlovi za grijanje
45
52
53
77
78
146
TOPLING d.o.o. Vijakabb Prnjavor 051663696
Proizvođači materijala za grijanje
i ovlašteni serviseri
16
VODIČ
Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto
Kontakt
telefon
- plinski bojleri
- pribor za plinske bojl.
- kotlovi za grijanje
- solarni sistemi
- sobni termostati
51
56
66
70
83
84
87
132
GRIZELJ dd Bojnička28 Ilidža 033542992
TEPI INŽENJERING M.Preloga27 Sarajevo
033523535
061156474
BATISTUTI RuđeraBoškovića9 Sarajevo
033647917
061145633
ELEKTROTERM BranilacaBiH Ključ
037663054
061166964
SOLAR d.o.o. 5.Korpusabb B.Krupa
037473351
061180993
FIKO-TERM d.o.o. Bašćebb Cazin
037514288
061138771
HEATING d.o.o. Vukovarska20 livno 034200205
TERMOMONT Sovićibb Sovići 063348767
ALFA THERM Bleiburškihžrtava27C Mostar
036312930
063312381
IVEX d.o.o. Žabljak Usora 032893948
1
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto
Kontakt
telefon
- plinski bojleri
- pribor uz plinske bojl.
- sobni termostati
- kotlovi na čvrsto gor.
38
40
64
65
69
73
BOSS GASS-PLIN d.o.o. Kolo-Tomislavgrad Tomislavgrad
034352816
034353653
ECONOMIC d.o.o. Poslovnicentar96 Vitez 030718333
ACS d.o.o. Binježevo Sarajevo
033628138
061184426
HIDROINŽENJERING &
ECONOMIC
BulevarV.S.Stepanovića1 Banjaluka
051436820
051436816
MADEEX d.o.o. lukavička90 Sarajevo 033466467
REBEX d.o.o. Priobalniputbb Zvornik
056210772
065683117
UNIPROMET d.o.o. MarkaMarulićabr.2 Sarajevo
033641489
061227232
MEGATERM d.o.o. Industrijskazonabb Gradačac 061737736
TERMO GAS SERVIS Ul.BraćeJugovićB-16 Zvornik
056211057
065955029
HIDRO TERMO CENTAR Zvornička27 Sarajevo
033660855
033660856
JUNKO Ul.B.Mutevelića103 Sarajevo
033660908
061175077
METAL-AS Kakanjska4 Visoko
032735537
032739016
VMS GROUP NedimaFilipovića12 Sarajevo
033717170
061744963
- pumpe za grijanje i
sanitarnu vodu
91
GRIZELJ dd Nikolešopa46 Sarajevo
033542992
033457141
061133911
EUROMARKET PereZrelca13 Brčko
049232221
049232220
065511689
ELEKTROKOVINA MOSTAR MileBudaka118 Mostar
036333277
036319012
063316096
HIDROINŽINJERING BraćeĆuskića17 Brčko
049214571
049214571
065588865
18
VODIČ
Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto
Kontakt
telefon
- pumpe za grijanje i
sanitarnu vodu
92
ECONOMIC d.o.o. Poslovnicentar96 Vitez 030711333
ELEKTRO M.M.M. Ul.KnezaVišeslava77a Mostar 036313736
CENTRALNO GRIJANJE dd Krečanska1 Tuzla
035264127
035264128
FIDGES INŽINJERING Kolodvorska12 Sarajevo
033712701
033712700
- plamenici
59
71
SZD BATISTUTI Ul.RuđeraBoškovića11 Sarajevo
033445362
061145633
ELKOMONT Ul.Soukbunar48 Sarajevo
033555516
033222443
GRIZELJ dd Ul.Nikolešopa46 Sarajevo
033457141
033453321
IMC Ul.Gorička2 livno
034201355
034203796
ITG Ul.HifziBjelavcabb Sarajevo
033468269
033468267
PROMETEJ Ul.AnteStarčevićabr.50 Sarajevo
063348767
036348169
TERMO ELEKTRO NS Ul.M.D.Nikolajevića20 Gradiška
051814927
065513363
KJKP TOPLANE SemiraFrašte22 Sarajevo
033450523
033450030
19
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto
Kontakt
telefon
- kombinirani bojleri
131
SERVIS KUĆ. APARATA DŽIDŽO KovačušaVbr.17 Bugojno
030251841
061173688
UNIVERZAL IzetaNanića51a Cazin
037511590
061165677
EUROLUX d.o.o. Obrtničkabb livno
034203184
063330488
FENIKS d.o.o. N.š.Zrinskibb Busovača
030732332
063336655
ARIS ELEKTRONIK Doboskihbrigada27 Doboj
053202112
065808050
TEHNIKA PAM Splitskabb Mostar
036320644
063345895
ELEKTROCENTAR HarmanineboderH5 Bihać 037222645
TEHNIKA d.o.o. Mravinjacbb Goražde
038822222
061156046
SIMBA Sedrenik7 Sarajevo
033631405
061223382
ELEKTRO SERVIS RAIN GoranaDokića13 Brčko
049214780
065621645
ELEKTRO MEHANIKA Gaziferhatbegovabb Jelah
032666792
061736536
S.O.R. TURUDIĆ Modrič13 Čapljina
036826550
063426246
SERVIS MIĆO KraljaPetraoslobodiocabb Bileća
059370240
065904109
SERVIS PRERADOVIĆ Oplenička2 Banjaluka
051280505
065689505
AGIĆ d.o.o. Konator2D Travnik
030511223
061143708
SEMR SERVIS LTH Branilacagradabb B.Krupa
037471616
061770817
EL.MEHANIČ. SERVIS REDŽO Naselje17VKB30 S.Most
037681269
061790438
EUROLINE d.o.o. StupineB7lamela2 Tuzla
035276228
061101717
SZR ELEKTRO SERVIS HuseinaKulenovića23a Zenica
032407706
061781797
ELLTEH SERVIS Branilaca63 Visoko
032735310
061166337
20
VODIČ
Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto
Kontakt
telefon
- pločasti radijatori
- aluminijski radijatori
- plamenici
- kotlovi za grijanje
39
61
67
116
117
SINCOM TržnicentarSlatina,9 Tuzla 035250558
- radijatori cijevni za
kupaonice
120 METAL-AS Kakanjska4 Visoko
032735537
032739016
Proizvođač Stranica Program
35 Etažništednjacinakrutogorivo
Kamini
Kamini,dimovodniprogram
113
114
115
Aluminijskiradijatori
110
118
119
Pločastiradijatori
116 Aluminijskiradijatori
U vodiču su također zastupljeni:
21
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Proizvođač Stranica Program
97
132
Visokoučinskikombiniranibojeri
Ekspanzioneposude
60
72
Plamenici
101 Bakarnecijevi
104
Cijevizapodnogrijanje
Fiting,razdjelnici
103
124
Cijevizapodnogrijanje
Izolacijazapodnogrijanje
Razdjelnici
Ventilizaradijatore
Pressfting
126
128
Izolacijazapodnogrijanje
111 Bakarnifting
22
VODIČ
Proizvođač Stranica Program
94
Ventilizaradijatore
Razdjelnicizagrijanje
Cijevnifting
Sobnitermostati
109 Ventilizaradijatore
109
Ventilizaradijatore
Termomanometri
94
Kuglastiventili
Sigurnosniventili
Slavinezainstalacijevodeiplina
125
Ventilizaradijatore
Razdjelnicizagrijanje
Sobnitermostati
Miješajućiventili
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Počeci economica (17.12.1987.)
Presa za proizvodnju
radijatorskih brtvi
CenTrALnO
GrIjAnje
2
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
uvOd
sIsTeMI GrIjAnjA krOZ POvIjesT

Na svakom dijelu zemaljske kugle se sa pravom može kazati da je potreba za grija-
njem jedna od osnovnih čovjekovih potreba.
Nakon otkrivanja vatre, čovjeku je, osim jednostavnog pripremanja hrane, omoguće-
na zaštita od hladnog vremena u svako doba dana i godine. Ognjište, odnosno ložište
s otvorenim plamenom u pravilu se nalazilo u središnjem dijelu nastambe i ujedno je
služilo za pripremanje hrane i kao sistem grijanja.
Prvi složeni sistemi grijanja na području Europe nastaju u antičko doba. Bili su to si-
stemi centralnog toplozračnog površinskog grijanja (hipokaustično grijanje). Kao pri-
jenosnik energije služio je topli zrak zagrijan u otvorenom ložištu (hipokaustu) koje je
bilo smješteno na jednom mjestu u građevini, najčešće u podrumu (poput današnjih
kotlovnica). Tako zagrijan zrak se zajedno sa dimnim plinovima do prostorija razvodio
u posebno izvedene šupljine u zidovima i podovima (tabule).
Slijedili su otvoreni kamini sa dimnjacima, a potom kalijeve peći, koje su se uz određe-
ne tehničke izmjene i poboljšanja održale do danas.
Najznačajnije novosti pojavljuju se u 18. vijeku - 1716. godine u Švedskoj je izveden
prvi sistem centralne pripreme potrošne tople vode, a 1745. godine u Engleskoj je
izveden prvi sistem parnog grijanja.
U Francuskoj, 1777. godine, započinje primjena centralnog toplovodnog grijanja u
inkubatorima za uzgoj pilića i staklenicima. Krajem 18. vijeka konstruisana je prva že-
ljezna peć i ljevanoželjezni kotao. U prvoj polovici 19. vijeka izveden je prvi sistem
centralnog toplovodnog grijanja u glasovitom dvorcu Neuschwannstein u južnoj Ba-
varskoj. U drugoj polovini 19. vijeka intezivira se tvornička proizvodnja kotlova, radi-
jatora .... i druge opreme za grijanje. Osim promjene u tehnologiji izrade i izvedbe, u
to vrijeme dolazi i do promjene u gorivu. Do tada isključive energente kao što su drvo,
biljni otpaci, životinjski izmet i treset polako počinju zamjenjivati fosilna goriva: ugalj,
nafta i plin.
Tehnički razvoj u 20. vijeku donosi brojne novosti kao što su toplane i toplifkacijski
sistemi: parni i toplovodni, zatim cirkulacijske pumpe i drugu opremu za grijanje. Na-
28
VODIČ
kon II svjetskog rata dolazi do veće primjene novih tehnologija i značajnijeg porasta
životnog standarda velikog dijela svjetskog stanovništva te i masovnije primjene si-
stema grijanja i povezivanja istih sa sistemima potrošne tople vode.
Izraženija energetska kriza sedamdesetih godina prošlog vijeka dovodi do velikih pro-
mjena u tehnici grijanja jer zahtjeva smanjenje potrošnje goriva uz očuvanje ugodno-
sti boravka i smanjenju zagađenja okoliša. Tako nastaju prvi niskotemperaturni kotlo-
vi, počinje priprema regulacije u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, donose se propisi
o smanjenju toplinskih gubitaka građevina poboljšanjem toplinske izolacije čime se
stvaraju pretpostavke za primjenu niskotemperaturnih sistema grijanja (podno i dru-
ga površinska grijanja). Sljedeći veliki korak u razvoju tehnike grijanja predstavljaju
kondenzacijski kotlovi, čija primjena kreće početkom 90. godina prošlog vijeka, a u
posljednje vrijeme su česti u kombinaciji sa solarnim sistemima. Kao gorivo u njima se
najčešće koristi plin, iako su sve češće u izvedbi i za loživo ulje.
U posljednje vrijeme se može primjetiti sve veća težnja za primjenom energije iz ob-
novljivih izvora topline (solarni sistemi i toplinske pumpe).
29
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
PrePOruke ZA IZbOr sIsTeMA GrIjAnjA
Spriječite gubitak topline
Jedan od važnih elemenata je kvalitetna izolacija. Ako su zidovi, prozori i stropovi
hladni, osjećat ćete se neugodno, ma koliko topao bio zrak u sobama. To se može lako
objasniti jednostavnom činjenicom da topla tijela (uključujući i vaše) gube toplinu
u dodiru s hladnijim tijelima. I s vama se događa nešto slično kad uđete u prostoriju
s hladnim pokućstvom i zidovima. Temperatura ljudskog tijela iznosi između 36,5 i
37°C, no čovjek se sasvim ugodno osjeća i na mnogo nižoj temperaturi, pod uvjetom
da je prostorija dobro izolirana i da se toplina u njoj zadržava.
Kontrola temperature
Za čovjeka je u prosjeku najudobnija temperatura od 20 do 22°C. Suvremeni sistemi
grijanja opremljeni termostatima omogućuju uz manja odstupanja stalno održava-
nje temperature u tim granicama. U tako zagrijanim domovima troškovi grijanja su,
vjerovali ili ne, manji nego drugdje, a boravak je vrlo ugodan. U idealnim uvjetima,
temperatura bi se u pojedinim prostorijama trebala razlikovati za nekoliko stupnjeva.
Tako je danju u dnevnoj sobi i kupaonici optimalna temperatura oko 21°C, a u drugim
dijelovima kuće 18 do 20°C. Noću bi temperatura trebala biti niža za 5 do 6°C. Ovakvi
rezultati mogu se, dakako, postići samo pomoću dobrog sistema grijanja, a dobrim
sistemom smatra se onaj koji održava navedene temperature u stanu kad je vani tem-
peratura ispod nule.
Raspoređivanje topline
Ljudi se osjećaju ugodno kad su im noge toplije ili barem isto toliko tople kao i ruke.
No, kao što je poznato i svakom djetetu, topli zrak se diže. Zato dobro izolirajte podove
u svom domu, uvedite grijanje koje zagrijava pod ili grijalice koje se nalaze blizu poda
kako bi se toplina ravnomjerno širila prostorijama. Zanimljivo je da stropno grijanje
ne zagrijava samo gornje dijelove prostorije kako bi se u prvi mah moglo pomisliti. Za-
hvaljujući specifčnim svojstvima stropnog grijanja toplina se ravnomjerno refektira
od zidova i poda (ali strop mora biti visok najmanje 2,2 m).
Količina topline
Kod centralnog grijanja toplinski kapacitet radijatora ovisi o njegovoj površini, odno-
sno broju članaka. Potrebnu površinu radijatora uvjetuje volumen prostorije koji tre-
ba zagrijati. Točni odnosi između volumena prostorije i veličine radijatora poznati su
svakom stručnjaku. Ne dozvolite da vam se dogodi da zbog estetskog izgleda ili zbog
30
VODIČ
želje za većom zidnom površinom, ugradite u stan premalo radijatora. Od takvog gri-
janja ima više štete nego koristi.
Raspored grijaćih tijela u stanu
Nekoliko manjih, promišljeno raspoređenih radijatora mnogo bolje zagrijavaju stan
nego jedan veliki, premda im je ukupna odana toplina jednaka. Grijanje se poboljšava
i ugradnjom izo stakla sa specijalnim staklom i plinom (lowe + argon) kao i sprečava-
njem propuha.
Provjetravanje
Za efkasno grijanje potrebna je česta izmjena zraka. Kako provjeriti prostorije bez
velikog gubitka topline? Najbolje je rješenje kontrolirano provjetravanje (ventilacija).
Na principu istovremene izmjene i grijanja zraka djeluju svi suvremeni klima uređaji.
Vlažnost
Suhi zrak iritira oči, kožu, nos i grlo; oštećuje starinske predmete i slike; uzrokuje su-
šenje i pucanje drvenih predmeta, poda i pokućstva. Grijanje s umjerenim tempera-
turama manje suši zrak od grijanja pomoću visokih temperatura (otvoreni plamen
kamina na kruta goriva i sl.). Sve ovo govori u prilog centralnom grijanju. Pri uvođenju
centralnog grijanja ne zaboravite riješiti i problem ovlaživanja zraka.
Čisti zrak
U današnjim gradskim uvjetima teško je govoriti o čistom zraku. Suvremeni (i skupi)
sistemi grijanja opremljeni su prečistačima zraka. Prašina i nečistoća u ugrijanom zra-
ku, uzrok su mnogih nedaća kao što je trajno prljanje zidova, stropova i pokućstva u
stanu a da o štetnosti po ljudsko zdravlje i ne govorimo (bronhitis i astma). Dvostruka
stakla na prozorima, kontrolirana ventilacija i sprečavanje propuha mnogo doprinose
čistoći zraka.
Buka
Mnogi sistemi grijanja uzrokuju neugodne zvukove bilo da je riječ o klokotanju vode,
šumu bojlera, zujanju ventilatora ili sličnom. Zvukovi uglavnom nastaju zbog vibracija
pokretnih dijelova uređaja za grijanje. Potrudite se da vam izvođači uvedu grijanje sa
što manje popratnih zvukova i provjerite na vrijeme rezultate njihova rada. Ovdje tre-
ba napomenuti da električni elementi u sistemima grijanja katkad uzrokuju smetnje
na televizorima i hi-f uređajima. Dolazi do tzv. interferencije koju također treba na
vrijeme ukloniti.
31
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Udobnosti radi treba kombinirati centralno grijanje s drugim grijalicama. Dok ima do-
voljno goriva (npr. plina) s centralnim grijanjem je sve u redu. No, zimi, često oslabi
pritisak plina ili nestane ulja za loženje. Tada, kad je najpotrebnije, centralno grijanje
nema učinka. Za takve slučajeve nabavite rezervne grijalice drugačijeg tipa.
Praktičnost
Teško je reći koje je grijanje najpraktičnije i najprikladnije. To ovisi o mnogim elemen-
tima: održavanje, brzina zagrijavanja prostorije, brzo reagiranje na komande, tihi rad,
čistoća, sigurnost, dobra servisna mreža, dobra opskrba gorivom, cijene energenata
itd.
Centralno grijanje
Centralno grijanje se karakterizira time što za prostorije koje treba grijati postoji samo
jedno mjesto za loženje - u za to namjenjenom prostoru (kotlovnica) ili u boravišnom
prostoru (etažno), a toplota koja se tu razvija razvodi se u pojedine prostorije posred-
stvom nosioca toplote. Kao nosioci toplote koriste se voda, para ili zrak, tako da se
centralno grijanje dijeli na toplovodno, parno i zračno grijanje.
Ovdje će biti govora uglavnom o najčešće primjenjivanom toplovodnom grijanju.
32
VODIČ
OsnOvnI eLeMenTI sIsTeMA TOPLOvOdnOG GrIjAnjA
Sistem toplovodnog grijanja čine:
- izvor topline sa pripadajućom mjernom, regulacionom, sigurnosnom, upravljačkom
i dr. opremom koja po mjestu ugradnje ide uz izvor topline (pripada “kotlovnici”),
- sistem za prijenos toplotne energije od izvora topline do potrošača (cirkulaciona
pumpa, cijevi, elementi za spajanje cijevi, elementi za kontrolu, mjerenje i regulaciju
protoka i dr.),
- grejna tijela sa svim elementima za formiranje i regulaciju rada istih (potrošači to-
plotne energije), i
- dimovodni sistem koji služi za odvod produkata izgaranja materije za proizvodnju
toplotne energije (izuzev elektro toplovodnih sistema) i elemenata za ventilaciju kot-
lovnica.
Osnovni elementi sistema toplovodnog grijanja
11
6
2
1
2 13
12
15
15
12
8
14
15
9
15
9
1
1
9
12
5
11
10
3
4
7
1
1. Razdjelnici, ormarići za razdjelnik
2. Spojni i regulacioni elementi
jedinica za grijanje
3. Ventili
4. Regulator tlaka
5. Ozračni i sigurnosni ventili,
cirkulacione pumpe i flteri
6. Termostati
7. Distribucija vode za grijanje i
potrošne tople vode
8. Distribucija vode za grijanje i
potrošne tople vode
9. Sistemi za površinsko grijanje
i hlađenje
10. Kotao i dimovodne cijevi
11. Kotao i solarni paneli
12. Centralni vakuumski čistač
13. Fiting, pribor i ostalo
14. Toplotna izolacija
15. Baterije, tuševi i kupaonički
radijatori
33
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
POTrOšnjA GOrIvA
Godišnju potrošnju goriva (plina, loživog ulja, krutog goriva) treba povjeriti stručnim
licima, a za pouzdano približno određivanje iste može se koristiti Tabela 1. :
Gorivo
Toplotna moć H
u
Jedinica mjere
Potrošnja goriva B
a
MJ/kg kWh/kg prosječno za bv=1600 h
Briketmrkoguglja 19,7 5,46 kg/god. 0,261*bv*Q
N
418*Q
N
Kameniugalj 31 8,6 kg/god. 0,166*bv*Q
N
266*Q
N
Koks 27 7,5 kg/god. 0,190*bv*Q
N
304*Q
N
loživouljeEl 42,7 11,86 kg/god. 0,105*bv*Q
N
168*Q
N
loživouljeT 41 11,4 kg/god. 0,110*bv*Q
N
176*Q
N
Gradskiplin 17,3 4,8 m³/god. 0,260*bv*Q
N
416*Q
N
ZemniplinH 37,5 10,4 m³/god. 0,120*bv*Q
N
192*Q
N
Zemniplinl 31,7 8,8 m³/god. 0,142*bv*Q
N
227*Q
N
El.energija(ηuk=0,95) 3,6 1 kWh/god. 1,05*bv*Q
N
1680*Q
N
Tabela 1. Godišnja potrošnja goriva u starijim grejnim postrojenjima
Primjer približnog izračuna godišnjih potreba za zagrijavanje porodične kuće čije je
toplinsko opterećenje 20 kW a ista treba da se zagrijava sa kotlom na čvrsto gorivo-
ugalj:
Ukoliko bi gore navedeni objekat zagrijavali sa lož uljem istog bi nam bilo potrebno
za sezonu grijanja:
Donja ogrjevna
vrijednost Hd
kWh/kJ
Gorivo Jed.
Kameni
ugljen
kg EKU
Prirodni
plin m
3
Propan
kg
Butan
kg
Ekstralako
loživo ulje
kg /l
Električna
struja
kWh
8,14 29310 Kameniugljen 1kg 1 0,74 0,63 0,64 0,69 0,81 8,14
11,04 39740 Prirodniplin 1m
3
1,36 1 0,86 0,87 0,93 1,1 11,04
12,87 46343 Propan 1kg 1,58 1,17 1 1,01 1,09 1,29 12,87
12,69 45707 Butan 1kg 1,56 1,15 0,99 1 1,07 1,27 12,7
11,86 42700
loživouljeEl
1kg 1,46 1,07 0,92 0,93 1 1,19 11,9
10,0 36000 1l 1,23 0,91 0,78 0,79 0,84 1 10,0
1 3600 Elektr.struja 1kWh 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08 0,1 1
Tabela 2. Usporedba ogrjevnih vrijednosti najvažnijih goriva-energenata
34
VODIČ
1. IZbOr IZvOrA TOPLIne I OPreMe u kOTLOvnICI
1.1. IZVORI TOPLINE I NJIHOVA KLASIFIKACIJA
Izvori topline su dijelovi sistema grijanja u kojima dolazi do pretvorbe prikladnog pri-
marnog izvora energije (npr. kemijske energije goriva, električne energije, Sunčeve
energije, energije iz okoliša itd.) u toplinu koja se potom neposredno ili posredno (po-
moću odgovarajućeg prijenosnika energije - ogrjevnog medija) predaje u prostoriju.
Najćešće korišteni prijenosnik energije je topla voda (do 110ºC) pa se takav sistem
grijanja zove toplovodni. Oni se razlikuju:
- prema sili koja osigurava cirkulaciju ogrjevne vode: gravitaciono i pumpno;
- prema vođenju vode cijevnom sistemu: jednocijevni i dvocijevni;
- prema vezi sa atmosferom: otvoreni i zatvoreni; i
- prema vrsti energije: sa čvrstim gorivom, uljem, plinom, električnom energijom i
kombinirano.
Osnovna podjela izvora topline koji se danas koriste u sistemima grijanja je prema
vrsti goriva: na kruto gorivo i biomasu, uljni, plinski, električni, solarni, na toplinu iz
okoliša (toplinske pumpe), izmjenjivački (toplinske stanice i sl.);
1.1.1. IZVORI TOPLINE NA KRUTA GORIVA
Kao primarni izvor energije koriste neko kruto gorivo: ugljen ili biomasu (cjepanice,
piljevinu, brikete, pelete i sl.). Prema mjestu ugradnje mogu se svrstati na kotlove za:
- etažna grijanja
ugradnja u stambene prostore (kamini i «etažne peći sa i bez rerne»),
- centralna grijanja
ugradnja u samostalne prostorije (kotlovnice).
Kotlove za centralno grijanje možemo podijeliti prema konstrukciji ložišta na:
a) kotlove na kruta goriva
(namjenjene za sagorjevanje uglja i drva),
b) kombinirane kotlove
(namjenjene za sagorjevanje uglja, drva, tečnog i gasovitog goriva),
c) kotlove na bio masu
(namjenjene za sagorjevanje drva, piljevine i drugog bio-otpada).
35
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Tip EKO-CET A/B
Toplinskiučinakkotla kW 23
Toplinskiučinakgrejneploče kW 2,6
Sadržajvodeukotlu l 37
Promjerdimnjače(gornja/bočnaizadnja mm 118/130
Potlakdimnjaka Pa 10
Dubinakotla mm 620
širinakotla mm 600
Visinakotla mm 885
Visinabočnedimnjače(H) mm 1”(vanjskinavoj)
Polaznivod R 1”(vanjskinavoj)
Povratnivod R 1”(unutarnjinavoj)
Sigurnosnipovratnivod(EKO-CETA) R 1/2”(unutarnjinavoj)
Mjestozaugradnjuosjetnikatermičkogventila R 1”(vanjskinavoj)
Max.radnatemperatura °C 90
Max.radnipredtlak bar 3
Masakotla kg 139
Električnipriključak V/Hz 220/50
Dimenzijeotvoragornjihvrata(A)širinaxvisina mm 150x240
Dimenzijeotvoradonjihvrata(A)širinaxvisina mm 215x240
eTAžnI kOTAO
ekO-CeT A/b
Izvori topline za etažna grijanja
Polaznivod
Gornjavrata
Termomanometar
Donjavrata
Cirkulacijskapumpa
Regulatorpropuha
Slavinaza
punjenje/pražnjenje
Povratnivod
CeT 23 A s ugrađenom cirkulacijskom pumpom i slavinom za punjenje i pražnjenje,
CeT 23 b bez pumpe i slavine za punjenje/pražnjenje, ali s kutijom za ogrjev.
36
VODIČ
Zaklopkaza
potpalu/grijanje
Grejnaploča
Kutijazadrva
Gornjavrata
Donjavrata
EKO-CET B lijEva izvEdBa
Termostat
Termomanometar
Regulatorpropuha
Donjakotlovskavrata
Otvorzasekundarnizrak
Cirkulacijskapumpa
Slavinaza
punjenje/pražnjenje
Mogućiotvor
zadimovodnucijev
Mogućiotvor
zadimovodnucijev
EKO-CET a lijEva izvEdBa
Pribor
Donja
kotlovska
vrata
Gornja
kotlovska
vrata
EKO-CET dEsna izvEdBa
Mjestozaugradnjuosjetnika
termičkogventila(zatvorenisistem)
Polaznivodkotla
Mogućiotvorza
dimovodnucijev
Priključak od-
voda
Sigurnosni
povratnivod
Rednastezaljka
Povratnivodkotla
1
4
0
4
5
0
7
2
0 8
1
0
8
5
0
8
8
5
H
620 600
Čelični toplovodni kotlovi EKO-CET su predviđeni za loženje krutim gorivom, a namje-
njeni grijanju manjih objekata te kuhanju hrane. Izrađuju se u dvije veličine, nazivnog
toplinskog učinka 17 i 23 kW. Sam naziv “etažni” ne isključuje njihovo korištenje za
zagrijavanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplinom u skladu s njihovim
nazivnim učinkom. Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sisteme centralnog
grijanja. Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinj-
skih elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom
dijelu kuće ili stana, gdje postoji priključak na dimnjak. Za zatvorene sisteme grijanja
“obavezna” je ugradnja termičkog ventila.
3
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
eTAžnI kOTAO sA
rernOM ekO-Pek A/b
Potpala
Pečenje
Grijanje
Tip EKO-PEK A/B
Toplinskiučinakkotla kW 23
Toplin.učinakgrejneploče kW 2,6
Sadržajvodeukotlu l 37
Promjerdimnjače mm 130
Podtlakdimnjaka Pa 10
Dubinakotla mm 620
širinakotla mm 1200
Visinakotla mm 885
Polaznivod R 1”
Povratnivod R 1”
Zaštitnivod R 3/4”
Max.radnatemperatura °C 90
Max.radnipredtlak bar 3
Masakotla kg 194
kotao ekO-Pek 23 A/b
Nazivni toplinski učinak na strani vode je 23 kW.
Izrađuje se u dvije izvedbe:
- EKO-PEK A se izrađuje s ugrađenom cirkulacijskom
pumpom i slavinom za punjenje i pražnjenje,
- EKO-PEK B je bez pumpe i slavine, ali s kutijom za
ogrjev.
38
VODIČ
Gornjavrata
Donjavrata
Cirkulacijska
pumpa
Termomanometar
Regulatorpropuha
Dimovodnipriključak
Termometar
Pećnica
Kutijazadrva
620
8
8
5
Polaznivodkotla
8
5
0
8
1
0
7
2
0
1
4
0
4
5
0
Priključaktermičkog
izmjenjivača
Čelični toplovodni kotlovi
EKO-PEK su predviđeni za lo-
ženje krutim gorivom, a na-
mjenjeni su grijanju manjih
objekata te pripremi hrane
kuhanjem i pečenjem. Izrađu-
ju se u dvije veličine, nazivnog
toplinskog učinka 17 i 23 kW.
Dodatan učinak postižu u obli-
ku topline predane okolnom
prostoru kroz gornju grejnu
ploču. Ugrađivati se mogu na
zatvorene i otvorene sisteme
centralnog grijanja. Moderan
dizajn i dimenzije koje se ukla-
paju u standardne dimenzije
kuhinjskih elemenata čine nji-
hovu ugradnju prihvatljivom
u kuhinji ali i u nekom drugom
dijelu kuće ili stana, gdje po-
stoji priključak na dimnjak.
39
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
eTAžnI kOTAO
C25 I C35
Ljetni režim: kuhanje, pečenje i grijanje
sanitarne vode
Zimski režim: kuhanje, pečenje, grijanje
sanitarne vode i grijanje radijatora
OSTALE KARAKTERISTIKE:
• ljetno i zimsko ložište...
• grijač (kotao) od kotlovskog lima 5 mm de-
bljine
• ploča za kuhanje od vatrootpornog lima 8
mm debljine
• termomanometri za kontrolu pritiska u si-
stemu grijanja i za kontrolu temperature u
grijaču (kotlu)
• okvir od rostfraja
• unutrašnjost štednjaka obložena šamotom
i šamotnim pločama
• izrađen od rostfraja u kombinaciji mesing
ili chrom elemenata
• 5 GODINA GARANCIJE na grijač (kotao) od
kotlovskog lima debljine 5 mm
Kuhanje, pečenje, grijanje sanitarne
vode i grijanje cijele kuće - central-
no grijanje sa štednjacima na kruta
goriva C-25 i C-35. Konstruirani jed-
nako kvalitetno kao i manji modeli
C-20 i C-30, ali s dodanom pećni-
com kako bi opet ostavili utisak
šarma tradicionalnog klasičnog ku-
hinjskog štednjaka, a ujedno funk-
cionalno zagrijavajući čitav objekt
sistemom centralnog grijanja.
DIMENZIJE (Š X D X V):
100 X 63 X 85 cm
NAZIVNA SNAGA: 25 KW
TEŽINA: 315 kg
ODVOD DIMNIH PLINOVA:
Ø 118 mm, lijevo ili desno
(bočno i otraga, po narudžbi može i gore)
40
VODIČ
CenTrOkAMIn
29/34 kW
- moderan dizajn
- visoka kvaliteta materijala i izvedbe
- jednostavno rukovanje
- veliko ložište, loženje cjepanice
- zagrijavanje okolnog zraka
i vode u sistemu grijanja
- zagrijavanje sanitarne vode
Presjek kamina:
1. Ulaz primarnog zraka ispod vrata.
2. Ulaz sekundarnog zraka za čišćenje stakla
3. Izmjenjivač za proizvodnju tople sanitarne vode
4. Ventil za izlaz dimnih plinova sa klapnom za otvaranje.
5. Registri za proizvodnju tople vode za grijanje.
6. Postolje kamina sa mogućnošću reguliranja visine.
Kamini tvrtke Centrometal predviđeni su za loženje
drvom ili drvom i peletima, a uz svoju prvotnu funk-
ciju, stvaranju ugođaja u prostoru, ovi su kamini na-
mijenjeni zagrijavanju prostora preko zagrijavanja
zraka u prostoriji i vode u krugu grijanja. Posebnost
ovih kamina je i mogućnost zagrijavanja sanitarne
vode. Uz vrhunsku kvalitetu izrade, kamini su mo-
dernog dizajna koji se lako uklapa u svaki prostor.
41
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Tip CentroKamin29 CentroKamin34
CentroKamin
Kombi 29
Toplinskiučinakkotla kW 29 34 29
Toplinskiučinakpredanvodi kW 21,5 25,2 21,5
Toplinskiučinakpredanzraku kW 7,5 8,8 7,5
Ukupnatežina kg 290 310 340
Sadržajvodeukaminu l 51 63 51
Toplasanitarnavoda l/min 12 12 12
Ukupnedimenzijekamina(š/v/d) mm 969x1711x867 1119x1711x966 2245x1711x867
Promjerdimnjače* f(mm) 250 250 250
CenTrOkAMIn
kOMbI 29 kW
* unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi ko-
tla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera
dimnjače
42
VODIČ
Kotlovi na kruta goriva
Skupina kotlova na kruta goriva je starije izvedbe i rađena u širokom rasponu toplin-
ske moći, od kućnih instalacija do onih za stambene blokove i komplekse.
Čelični kotlovi
1. Kotao
2. Regulator propuha
3. Vrata za punjenje
4. Vrata za čišćenje
5. Regulacija primarnog zraka
6. Sekundarni zrak
7. Ručica zaklopke za potpalu
8. Termometar/Manometar
9. Sigurnosna termička zaštita
vrsTe kOTLOvA suPrACLAss s
Supraclass S K XX-1 S 61
(61=drvo, ugljen, koks..., S=čelik)
Supraclass S K XX-1 SW 61
(W=sigurnosna termička zaštita)
Supraclass S K XX-1 S 62
(62=povećano ložište prilagođeno za loženje drvom)
Supraclass S K XX-1 SW 62
Kotao Tip K 16-1 SW 61 K 20-1 SW 61 K 24-1 SW 61 K 25-1 SW 61 K 32-1 SW 61 K 32-1 SW 62 K 45-1 SW 62
Toplinskiučinak kW 16 20 24 25 32 32 45
VisinaA mm 920 1040 1040 1040 1040 1060 1045
širinaC mm 600 700 700 700 700 700 770
DubinaD mm 730 770 770 870 870 870 980
kOTAO čeLIčnI
nA kruTO GOrIvO
suPrACLAss
COMfOrT s
43
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Modeli GF N 4 GF N 5 GF N 6 GF N 7 GF N 8
Toplinskiučinak kW 12,3 16,1 19,9 23,7 27,5
Brojčlanaka kom 4 5 6 7 8
Dijam.protoka mm 153 153 153 153 153
Vodeukotlu l 16 20 24 28 32
DubinaA mm 447 547 647 747 847
Max.radnipritisak bar 3 3 3 3 3
Masaisporučenogkotla kg 130 160 190 220 250
1. Regulator propuha
2. Termometar
3. Zaklopka za protok dimnih gasova
4. Gornja vrata - loženje (400x400)
5. Donja vrata - čišćenje
6. Ulaz zraka
a1. 6/4” potisni vod
a2. 6/4” povratni vod
a3. Punjenje/pražnjenje kotla
a4. Sigurnosni vod
a5. Sigurnosni ventil
Karakteristike:
- toplinski učinak od 12,3 do 27,5 kW
- tijelo kotla od lijevanog željeza
- specijalno oblikovani elementi, dobra distribucija i malo
vode u kotlu osiguravaju odličnu izmjenu toplote i mali
termički otpor
- mali kapacitet grijaćih članaka za bolje iskorištenje ko-
tla i manje robusnu konstrukciju
- ložište je prilagođeno i za veće cjepanice
- ispunjava EN 303-5 standard za iskorištenje toplote
GusAnI kOTAO nA
kruTO GOrIvO
(drvO) Gf n
Gusani kotlovi
44
VODIČ
GusAnI kOTAO
nA kruTO GOrIvO
suPrACLAss s
1. Prostor za punjenje
2. Šamotna opeka
3. Komora za izgaranje
4. Prednja rešetka
5. Rešetka za treskanje
6. Ogrjevne površine
7. Zaklopka za potpalu
Kotao Tip K 20-1 G 62 K 26-1 G 62 K 32-1 G 62 K36-1 G 62 K 42-1 G 62
Toplinskiučinak kW 20 26 32 36 42
Visina mm 1033
širina mm 490
Dubinal mm 840 940 1040 1140 1240
vrste kotlova supraclass Comfort s
Supraclass comfort S K XX-1 G
(G=lijevano željezo)
Supraclass comfort S K XX-1 G 62
(62=povećano ložište prilagođeno za loženje drvom)
45
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Kombinirani kotlovi
Skupina kombiniranih kotlova je nešto mlađe izvedbe, a kotlovi manje snage imaju
izvedbu sa bojlerom (mogućnost direktne pripreme potrošne tople vode) i bez boj-
lera u svom sastavu. Oni također na vratima ložišta imaju mogućnost ugradnje go-
rionika za sagorjevanje tečnih ili gasovitih goriva. Zbog konstrukcije ložišta koje je
prvenstveno napravljeno za sagorjevanje krutih goriva, stepen iskorištenja tečnog ili
gasovitog goriva je nešto manji nego kod kotlova posebno namjenjenih za ove vrste
goriva.
kOMbInIrAnI TOPLOvOdnI
kOTAO ekO-Ck
Karakteristike kotlova EKO-CK
- Toplovodni kotao za cent. grijanje predviđen za loženje s više
vrsta goriva (kruto, tekuće ili plinovito), nazivnog topliskog učinka
od 20 do 110 kW.
- Odgovarajuće dimenzionirano ložište, vođenje plinova izgaranja
u tri prolaza i dodatne orebrene površine za izmjenu topline osi-
guravaju visoki stupanj iskorištenja kotla (do 91,0%), što ga čini
“štedljivim”.
- Ekološki je prihvatljiv, za što posjeduje certifkate prema zahtjev-
nim ekološkim propisima austrijske pokrajine Štajerske (Fan1G).
- Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostav-
no čišćenje i održavanje.
- Montaža oplate je jednostavno, brza i bez vijaka
- U osnovu isporuke kotla je uključen pokazivač temp. kotlovske vode te pribor za
čišćenje i pepeljara.
- Kotao je ispitan i cetifciran po europskoj normi EN 303-5 i En 304 na Fakultetu stro-
jarstva i brodogradnje u Zagrebu.
Kotlovskaregulacija
Sigurnosnivod
Polaznivod
Dimnjača
Regulatorpropuha
Otvorzačišćenje
Gornjakotlovskavrata
Donjakotlovskavrata
Vratašcazaprimarnizrak
Povratnivod
Punjenje/pražnjenje
EKO-CK (kruto gorivo) EKO-CK (ulje/plin)
46
VODIČ
Otvorzaugradnju
plamenika
Otvorzaregulacijupropuha
Termometar
Otvorizaugradnju
termičkogosigurača
C
D
B
E
F
I
G
140
A
Tip
EKO - CK
20 25 30 35 40 50 70 90 110
Toplinskiučinak kW 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-70 70-90 90-110
Sadržajvodeukotlu l 95 102 106 110 115 125 175 193 214
Masakotla kg 238 250 267 282 297 325 395 423 451
Promjer/visinadimnjače mm 150/905 150/905 160/900 160/900 180/890 180/890 200/975 200/975 200/975
Otvorzaplamenik f(mm) 102 102 102 102 102 102 110 110 110
Podtlakdimnjaka Pa 16 20 21 22 23 24 27 30 32
Polazni/povratnivod R 5/4” 5/4” 5/4 5/4” 5/4” 5/4” 6/4” 2” 2”
Punjenje/pražnjenje R 1/2” 1/2” 1/2 1/2” 1/2” 1/2” 1” 1” 1”
Sigurnosnivod R 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
Temp.dimnihplinova °C 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Maxradnatemp. °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Maxradnipredtlak bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
DubinakotlaA mm 1020 1055 1055 1055 1055 1130 1250 1250 1250
VisinakotlaB mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300
širinatijelakotlaC mm 450 450 500 550 600 600 600 650 700
UkupnaširinakotlaD mm 526 526 576 626 676 676 676 726 776
Visina(E/F) mm 80/480 80/480 80/480 80/480 80/480 80/480 120/500 120/500 120/500
VisinaG mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170
Maxdužinacjepanice mm 500 500 550 550 550 550 550 550 550
4
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Čelični toplovodni kotlovi EKO-
CKS nazivnog toplinskog učinka
od 150 do 380 kW predviđeni su
za loženje krutim gorivom. Na-
mijenjeni su grijanju srednjih pa
do velikih objekata. Prepoznat-
ljivi su po uspješnom spoju mo-
dernih tehnologija i kvalitetnih
ugradbenih materijala s jedno-
stavnošću ugradnje i nadzora.
Niz provjerenih tehničkih rješe-
nja čini ove kotlove sigurnim i
pouzdanim u radu. Izrađeni su
u skladu s europskom normom
EN 303-5.
kOMbInIrAnI
TOPLOvOdnI kOTAO
ekO-Cks
polaznivod
gornjavrata
donjavrata
vrataprimarnog
zraka/čišćenje
sigurnosni
polaznivod
regulacijska
zaklopka
dimovodna
cijev
otvorza
čišćenje
sigurnosni
povratnivod
povratnivod
punjenje/pražnjenje
48
VODIČ
Karakteristike kotlova EKO-CKS:
- Toplovodni čelični kotao za centralno grijanje snaga 150-380 kW na kruto gorivo
(drvo, ugljen,...).
- Odgovarajuće dimenzionirano ložište te vođenje plinova izgaranja u tri prolaza osi-
guravaju visoki stupanj iskorištenja kotla (iznad 75%), što ga čini “štedljivim”.
- Maksimalna radna temperatura kotla je 110°C, što omogućuje korištenje u raznim
tehnološkim procesima.
- Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostav-
no čišćenje i održavanje.
- Maksimalni radni predtlak kotla je 4 bara, što omogućuje ugradnju u veće sisteme
grijanja.
- Prostrana gornja kotlovska vrata omogućuju jednostavno i brzo čišćenje kotla s
prednje strane.
- Isporučuje se zasebno tijelo kotla, zasebno oplata s toplinskom izolacijom što omo-
gućuje jednostavan transport te smanjuje rizik od oštećenja.
- Prednost ovih kotlova je mogućnost ugradnje oplate kotla nakon spajanja kotla na
instalaciju.
- Ovi se kotlovi ugrađuju na otvorene sisteme centralnog grijanja.
- Kotao je ispitan i certifciran po europskoj normi EN 303-5 na Fakultetu strojarstva i
brodogradnje u Zagrebu.
Tip
EKO - CKS
150 200 250 300 380
Toplinskiučinka kW 110-150 150-200 200-250 250-300 300-380
Sadržajvodeukotlu l 380 520 790 963 1155
Ukupnamasakotla kg 800 1050 1405 1625 1885
Dimovodnacijev-promjer* f(mm) 250 300 300 300 300
Dim.cijev-spojsaciklonom (mm) 250x90 250x90 300x100 350x100 350x100
Visinadimnjače mm 1285 1285 1710 1710 1710
Podtlakdimnjaka Pa 34 38 42 45 50
Polazni/Povratnivod DN 80 80 80 80 80
Punjenje/pražnjenje G 1” 1” 1” 1” 1”
Sigurnosnivod DN 40 40 40 40 40
Max.radnatemperatura °C 100 100 100 100 100
Max.radnipredtlak bar 4 4 4 4 4
Ukupnadubinakotla mm 1600 2000 2000 2350 2350
Ukupnavisinakotla mm 1600 1600 2100 2100 2100
Ukupnaširinakotla mm 900 900 1000 1000 1150
Visinapolaznogvoda mm 1600 1600 2100 2100 2100
Visinapovratnogvoda mm 250 250 250 250 250
Visinasig.povr.voda mm 500 500 500 500 500
Visinapunj./pražnjenja mm 155 155 155 155 155
Dim.otvoraložišta mm 450x300 450x300 500x400 500x400 600x400
Max.dužinacjepanice mm 606 1006 1006 1365 1356
49
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
TOPLOvOdnI
kOTLOvI TPk I Tk
R2
R1
R3
B
H
D
E
R1
R2
A
C
TIP
Nazivna
snaga kW
DIMENZIJE mm Priključci col
Masa
kotla kg
Po rebru
prom. Pa
Količina vode
u kotlu l
A B C D H E R1 R2 R3
TPK-15 15 460 660 1020 160 810 190 5/4” 1/2” 3/4” 188 21 75
TPK-25 25 460 710 1120 155 960 200 5/4” 1/2” 3/4” 220 21 85
TPK-30 30 490 770 1330 175 1065 200 5/4” 1/2” 3/4” 260 23 109
TPK-35 35 540 775 1335 175 1065 200 5/4” 1/2” 3/4” 265 25 124
TPK-40 40 570 780 1250 175 1065 200 5/4” 1/2” 3/4” 274 26 137
TPK-50 50 715 780 1360 175 990 200 5/4” 1/2” 3/4” 310 28 150
TPK-65 65 735 900 1330 200 1030 220 5/4” 1/2” 3/4” 420 30 200
TPK-80 80 770 980 1650 200 1060 220 5/4” 1/2” 3/4” 520 30 220
Toplovodni kotao namjenjen je za centralno
grijanje manjih stambenih jedinica, porodič-
nih kuća i manjih proizvodnih jedinica. Radi na
čvrsto gorivo i lož ulja (sa dodatkom gorionika
i regulac. automatike). Predviđen je za temperaturni režim
90/70 °C. Ložišni i konvektivni dio kotla izrađeni su od kva-
litetnog kotlovskog lima tehnologijom zavarivanja. Čišćenje
kotla je jednostavno i pristupačno, a pribor za čišćenje se
isporučuju uz kotao. Vrata za loženje su dovoljno velika da
omoguće loženje krupnijih komada ogrjeva. Kotao je dobro
izolovan tvrdo presanom mineralnom vunom u kvalitetnoj
urednoj limenoj oplati. Montaža i puštanje u rad kotla su
jednostavni, a priključci su standardni.
50
VODIČ
Izrađuju se u dvije varijante: sa policama bez bojlera (tip TPK) i sa cijevnim konvektiv-
nim snopom (tip TK). Kotlovi su atestirani od strane Mašinskog fakulteta Banja Luka.
TIP
Nazivna
snaga kW
DIMENZIJE mm Priključci col
Masa
kotla kg
Po rebru
prom. Pa
Kol. vode
u kotlu l
A B C D H E F DN R1 R2 R3
TK-80 80 825 880 1450 200 1130 300 325 6/4 / 3/4 3/4 500 35 260
TK-100 100 890 1000 1633 230 1280 300 360 2 1 3/4 3/4 680 38 358
TK-125 125 920 1065 1670 230 1360 300 399 21/2 5/4 3/4 3/4 720 42 405
TK-150 150 905 1180 1840 250 1450 300 426 21/2 5/4 3/4 3/4 940 45 482
TK-175 175 1060 1203 1846 260 1440 300 436 3 6/4 3/4 3/4 1040 47 613
TK-200 200 1065 1276 1941 300 1490 300 450 3 2 3/4 3/4 1170 50 670
TK-250 250 1140 1336 2015 330 1600 340 439 3 2 3/4 3/4 1260 53 695
TK-300 300 1135 1346 2060 330 1650 340 439 3 2 3/4 3/4 1360 53 720
TK-350 350 1250 1525 2152 350 1680 370 524 3 2 3/4 3/4 2120 53 1090
TK-450 450 1350 1600 2300 450 1735 400 559 4 2 3/4 3/4 2420 53 1100
TK-550 550 1450 1757 2410 450 1750 405 497 4 2 3/4 3/4 3150 57 1280
TK-750 750 1610 1953 2420 500 1830 430 474 4 2
1/2
3/4 3/4 3500 59 1570
TK-850 850 1650 2100 2460 500 2000 430 474 4 2
1/2
3/4 3/4 3780 65 1680
TK-1000 1000 1760 2140 2600 500 2050 430 588 4 2
1/2
3/4 3/4 4060 65 1910
TK-1500 1500 1960 2560 2715 500 2050 420 588 5 2
1/2
3/4 3/4 4060 70 2350
R1
B
DN
R2
R3
R1
DN
D
H
C
A
51
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Toplovodnikotlovi‘’ABCPROIZVOD’’-anamjenjenisuzazagrijevanjeprostorija,loženjem
čvrstimgorivimasvihvrstaugljaidrveta.Mogućajeugradnjaplamenikazatečnoiga-
sovitogorivo.
PremaJUSM.E6201i202,kotlovisemogupriključitiinaotvoreneizatvoreneinstalacije
zaradnepritiskeod1do3bara.
Kotlovisuizrađeniodatestiranihkotlovskihlimova,zavareninajsuvremenijimpostupci-
maiispitanipodpritiskomvodeizrakatrostrukovećimodradnog.
Svipriključcinakotlu(izlazno-ulaznecijevivode,cijevdimnjače,izvodregulatorapro-
puhaisl.)ustandardnojsuizraditakodanezahtijevajuposebnuadaptaciju.
Kotlovi‘’ABCPROIZVOD’’-aprepoznatljivisuipopojedinimelementimaitehničkimrje-
šenjimakojisenemogunaćinasličnimproizvodima:
- tresač pepela koji sprječava zatvaranje međucijevnog prostora u ložištu produktima
sagorjevanjaitimeomogućujeboljidovodzrakauzonusagorjevanja.Tresačjemoguće
montiratisalijeveilisadesnestranekotla.
-pepeljarazalakšeskupljanjeiiznošenjepepelaizkotla.
TOPLOvOdnI TrAjnOžArećI
kOTAO CLAssIC
Tehnički podaci
Tip kotla
ABC25 ABC30 ABC35 ABC40 ABC50 ABC60 ABC80 ABC100
Snaga (kW)* 25 30 35 40 50 60 80 100
Količina vode (l) 53 66 69 72 87 97 120 137
Masa (kg) 214 248 253 256 300 331 379 453
a (mm) 600 605 605 605 680 710 750 805
b (col) R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R2 R2
c (mm) f160 f160 f160 f160 f180 f180 f180 f200
d1 (mm) 985 1090 1120 1165 1175 1280 1425 1425
d2 (mm) 340 340 340 345 350 370 390 390
l1 (mm) 570 655 655 655 690 690 761 845
l2 (mm) 880 970 970 970 1010 1015 1040 1150
h1 (mm) 1090 1190 1225 1270 1275 1380 1530 1530
h2 (mm) 850 945 1005 1030 1030 1145 1280 1280
Potrebni propuh (Pa) 15 16 18 20 22 24 27 30
*Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suhim ugljem donje toplotne moći H>=12500 kj/kg i granulacije kocka >=30mm.
Promjena goriva uvjetuje promjenu snage kotla kao i promjenu stepena iskorištenja.
1. Gornja vrata
2. Donja vrata
3. Vrata za gorionik
4. Poklopac otvora za sekundarni propuh
5. Priključak regulatora propuha 3/4”
6. Cijevni priključak povratne vode
7. Cijevni priključak razvodne vode
8. Dimna cijev
9. Otvor za čišćenje i otvor za gorionik za plin
10. Otvor za čišćenje sa zadnje strane
11. Tresač pepela
12. Vrata pepeljare
13. Pepeljara
14. Priključak za punjenje i pražnjenje R 1/2”
vodene zone tok dimnih plinova izolacioni sloj
52
VODIČ
Kotlovi na biomasu
Skupina kotlova na bio masu je najmlađe izvedbe i sa ekološkog stanovišta oni su
sve više u primjeni. Posebno su u novije vrijeme našli primjenu kotlovi koji u svom
sastavu imaju i dopunsku komoru u kojoj se iz dimnih gasova izdvaja i sagorjeva vo-
dik – tzv. piroliza čime je značajno smanjena temperatura izlaznih dimnih gasova i
povećan stepen iskorištenja goriva. Karakteristika ovih kotlova je i vrlo mali otpad-pe-
peo, produžen proces sagorjevanja (10 do12 sati), elektronsko upravljanje procesom
sagorjevanja itd.
kOTAO nA drvA
bIO-TeC
Čelični toplovodni kotlovi Bio-Tec nazivnog toplinskog
učinka od 20 do 80 kW predviđeni su za loženje drvom i
drvenim ostacima. Namijenjeni su grijanju od najmanjih
pa do objekata srednjih veličina. Principom pirolize gori-
vo temeljito izgara. Prostrano ložište omogućuje loženje
gorivom dužine 500 mm za manje snage pa sve do 900
mm za snage do 80 kW. Vrijeme izgaranja jednog punje-
nja iznosi do 12 sati. Kotao ima mogućnost održavanja
žara do 24 sata te je nepotrebno u tom roku provoditi pro-
ces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Radom kotla
upravlja tvornički ugrađena regulacija. Kotao se ugrađuje
direktno na instalaciju centralnog grijanja ili pak posred-
no preko akumulacijskog spremnika CAS.
Kotlovskaregulacija
Gornjidioložišta
Kanalizazrak
Plamenik
šamot
Donjidioležišta
Povratnivodkotla
Polaznivodkotla
Dimnjača
Zaštitaregulatorapropuha
53
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Regulacijskaploča
Gornjavrata
Donjavrata
Odsisniventilator
Povratnivod
punjenje/pražnjenje
Termičkiizmjenjivač
Temperaturniosjetnik
Sigurnosnivod
funkcijsketipke
lED-display
tipkazaodržavanježara
signalnelampice
glavnasklopka
Regulacija kotla:
-održavanamještenutemperaturukotla
-upravljacirkulacionompumpom
-upravljaventilatorom
-dajeinformacijuopotrebi
zapunjenjemložištagorivom
Proces izgaranja postupkom pirolize
Proces izgaranja se provodi u dvodjelom lo-
žištu u više faza. Nakon ubacivanja i sušenja
goriva slijedi otplinjavanje, a odvija se na
temperaturama od 100 do 300 °C. Iz drvene
mase izdvajaju se gorivi plinovi i različiti C H
spojevi. Nastali plinovi se miješaju sa zrakom
i temeljito izgaraju na visokoj temperaturi.
Gorivo
Loženje kotla je predviđeno drvom vlažno-
sti do 20% (max. 25%), minimalne dužine
100mm i debljine 30mm. Uvjet vlažnosti za-
dovoljava drvo sušeno na zraku najmanje 12
mjeseci.
Dodatna oprema
Termostatski troputni ventil CTV je obave-
zan, a akumulacijski spremnik CAS se prepo-
ručuje.
54
VODIČ
Kompleti za centralno grijanje Cm Pelet -set namijenjeni
su za ugradnju na nove ili već prije ugrađene toplovodne
kotlove CentroMini, EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplin-
skog učinka od 14 do 50 kW. Cm Pelet - set i toplovodni
kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu ‘’mini postrojenje’’
predviđeno za loženje peletima a namijenjeno grijanju od
najmanjih pa do objekata srednjih veličina. Automatski rad
ovih ‘’mini-postrojenja’’ pruža korisniku zavidan komfor te
čini postrojenja prikladnim za široku primjenu. Sa gledišta
funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za
uljnim ili plinskim sistemima grijanja dok su po potrošnji
goriva uveliko isplativija. Ušteda u pogonu Cm pelet - seta
i pripadajućeg kotla je i do 40 % u usporedbi sa kotlom na
EL loživo ulje. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije
što znači da su ekološki veoma prihvatljivo gorivo. Spre-
mnik peleta koji je sastavni dio postrojenja potrebno je
puniti prema potrebi.
A 625
1
5
4
5
810
1.KotaoCentroMini,EKO-CKiliEKO-CKB
2.Peletplamenik
3.Spremnikzapelet
4.Transporterpeleta
5.Regulacija
6.Donjakotlovskavrata
SASTAVNIDIJElOVIPElETSETA:
spremnikzapelete,peletplamenik,
digitalnaregulacija,transporterpeleta,
donjakotlovskavrata
SHEMAPOSTROJENJACMPElET-SET+KOTAO
Cm Pelet-set
Toplinskiučinak kW 14-35
Volumensprem. l 330
širinakotla mm 526 526 526 576 626
kOMPLeT ZA GrIjAnje
CM PeLeT-seT
55
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
elektronička regulacija kružnog toka u kotlu
Elektroničkom regulacijom kružnog
toka u kotlu upravlja se procesom sa-
gorijevanja; upravljačka veličina je tem-
peratura prostora koji treba grijati. Ona
se mjeri osjetnikom. Rukovanje regula-
cijom je jednostavno i pregledno. U regulator je integrira-
no i signaliziranje potrebe za punjenjem.
kOTAO nA drvA
vITOLIG 150
Pregled prednosti ovakvog rješenja
• učinkoviti kotao za loženje drva postupkom pirolize: veli-
ki prostor za punjenje s komorom za sagorijevanje iz kera-
mičkog betona za trupce duljine 50 cm (kotao od 18 do 40
kW), 75 cm (kotao od 60 kW) i 100 cm (kotao od 80 kW). Za
punjenje se mogu koristiti i drveni otpaci ili drveni briketi.
• snažni ventilator za zrak potreban za sagorijevanje, s regu-
lacijom broja okretaja od 40 do 100%.
• optimiranjem procesa izgaranja postiže se visoki stupanj
iskorištenja i niska emisija štetnih tvari.
• integrirano termičko osiguranje kotla i indikacija nedo-
statka goriva.
• elektronička regulacija kružnog toka u kotlu, s osjetnikom
za temperaturu u grijanom prostoru i jednostavnim ruko-
vanjem.
• veliki prostor za punjenje gorivom i dugo trajanje izgara-
nja (do 12 sati) bez potrebe dopunjavanja goriva.
• jednostavno mehaničko čišćenje ogrjevnih površina čet-
kama koje se isporučuju zajedno sa kotlom.
• nazivna toplinska snaga od 18 do 80 kW.
Vitolig 150
Izvedba s prijenosnikom topline
zatermičkoprocesnoosiguranje
Nazivna toplinska snaga (kW)
18 25 40 60 80 Jed.mj.
Vanjske dimenzije
Dužina 950 1045 1045 1360 1640
mm širina 590 660 660 790 790
Visina 1050 1300 1500 1510 1510
Težina (stoplinskomregulacijom) 377 506 558 902 1075 kg
Nastavak za dimne plinove 180 200 200 225 225 fmm
56
VODIČ
TOPLOvOdnI kOTAO-
PIrOLIZA
TurbOTOPLInG
karakteristike procesa
Korišteni princip za sagorijevanje je PIROLIZA drveta.
Prilikom sagorijevanja drvo u potpunosti izgara uz mini-
malni udio CO
2
u dimnim gasovima.
Ložište u kojem se odvija proces sagorijevanja je dvo-
djelno. U prvom dijelu se vrši odvajanje različitih uglji-
kovodoničnih spojeva, a u drugom dijelu ovi spojevi
izgaraju u potpunosti.
Goriva
Kao gorivo koristi se drvo čija vlažnost ne prelazi 30%.
Praktično to znači da se koristi drvo, koje se prirodno su-
šilo 12-18 mjeseci.
kotao
Kotao snage 35 kW je namijenjen za loženje drvetom,
drvenim otpacima i drvenim briketima. Ložište je do-
voljno veliko da u njega stane količina drveta potrebna
za neprekidan rad do 12 sati. Koliko će jedno drvo trajati
zavisi od toga koliko sam objekat traži energije. Stepen
iskorištenja kotla iznosi 90%. Emisije dimnih gasova se
uklapaju u norme Europske Unije, te se ovaj kotao može
smatrati EKOLOŠKIM KOTLOM. Digitalna kotlovska re-
gulacija održava zadanu temeperaturu vode u kotlu,
putem upravljanja cirkulacionom pumpom i ventilato-
rom. Ložište kotla je podpritisno. Kotao je projektovan
i proizveden, te ispitan
po europskim normama
EN303.5 i EN304. Nazivna
snaga kotla je 35 kW, uz
napomenu da će se paleta
ovih kotlova kretati od 25
do 250 kW. Kotao može da
se koristi direktno spojen
na mrežu, ali daje daleko
bolji efekat kad se koristi
uz akumulator toplote po
principu 50 litara akumula-
tora po 1 kW kotla.
1450
600
1
4
0
0
5
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
1
2
3
4
5
6
13
12
7
8
10
11
9
670
1
2
4
0
780
namjena
Toplovodni kotao je namjenjen za centralno grijanje ma-
njih stambenih jedinica, porodičnih kuća, lokala i manjih
proizvodnih jedinica. Automatski rad kotla pruža korisniku
zavidan komfor s obzirom na to da treba da vodi računa
samo o napunjenosti rezervoara peletom.
konstrukcija
Kotao ‘’BIOTOPLING’’ je savremene konstrukcije i dizajna,
izrađen od atestiranih materijala visoke kvalitete. Kon-
strukcija kotla je usaglašena prema europskim direkti-
vama 98/37/EC, 97/23/EC, i europskim normativima EN
292-1:1991, EN 292-2:1991, EN 12952-2, EN 12952-3, EN
12952-4, EN 12952-5. Ispitivanje kotla je urađeno prema
EN 303-5 i EN 304 te ispunjava sve uvjete za priključenje
na instalaciju centralnog grijanja. Rukovanje kotlom je
veoma jednostavno i svodi se na uključivanje rada preko
glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Kotao
je atestiran od strane Mašinskog fakulteta, Banja Luka.
Gorivo
Pelet je ekološki čisto gorivo, proizvedeno od piljevine i
drvenih otpadaka čiji je stoprocentni sastav drvo. Piljevina i drveni otpatci se presuju
pod visokim pritiskom i potom isušuju. Finalni proizvod je gorivo izuzetne kalorijske
moći i čistog sastava bez ikakvih kemijskih dodataka. Procent pepela kod sagorijeva-
nja peleta je izuzetno nizak i iznosi 1%. Kalorijska moć peleta iznosi oko 18000 kJ/kg
što znači da 2 kg peleta odgovara 1l lož ulja. Sa gledišta funkcionalnosti kotao na pelet
u ničemu ne zaostaje za uljnim ili gasnim sistemima grijanja dok je po potrošnji goriva
uveliko isplativiji. U poređenju sa kotlovima na lož ulje ušteda kotlom na pelet je i do
60%. Pelet je obnovljiv izvor energije, što znači da je kao takav i ekološki prihvatljiv.
TOPLOvOdnI
kOTAO nA PeLeT
bIOTOPLInG
1. Ložište
2. Konvektivni snop
3. Rezervoar za pelet
4. Dozirni puž
5. Motor reduktora puža
6. Poklopac kovenktivnog snopa
7. Ventilator
8. Vrata ložišta
9. Dimnjača
10. Ormar sa komandnom tablom
11. Sonda dimnih gasova
12. Otvor za čišćenje
13. Mehanizam za čišćenje turbulatora
58
VODIČ
1.1.2. uLjnI IZvOrI TOPLIne
Ovi kotlovi kao primarni izvor energije koriste neko kapljevito gorivo, odnosno loži-
vo ulje koje može biti mineralnog ili biološkog porijekla (tzv. biodizel). Takvi kotlovi
uglavnom se postavljaju u zasebne prostorije (kotlovnice), iako su sve češće kompak-
tne izvedbe koje se mogu postavljati i u stambene prostore.
Savremeni se uljni kotlovi pojavljuju u standardnoj, niskotemperaturnoj i kondenza-
cijskoj izvedbi, mogu se postavljati na pod ili na zid, a isto tako mogu služiti samo za
grijanje ili imati dodatnu mogućnost pripreme PTV-a. Uz to isporučuju se u kompak-
tnoj (posebno za manje učinke), jediničnoj (s već ugrađenim plamenikom) ili izvedbi
s mogućnošću naknadne ugradnje plamenika, kada je vrlo često moguća primjena
plina kao goriva. U posljednje vrijeme sve su češći i kondenzacijski uljni kotlovi pri
čemu se postavljaju visoki zahtjevi za kvalitetu loživog ulja. Potrebno je napomenuti
i potrebu podešavanja i puštanja u rad plamenika od strane stručnih lica radi postiza-
nja adekvatnog stepena iskorištenja pošto se radi o skupom energentu.
Uljno-plinski kotlovi
Kotlovi ove skupine najčešće su identične izvedbe za sagorjevanje ulja ili plina pa su
to kombinirani uljno-plinski kotlovi koji samo koriste adekvatan plamenik ovisno od
vrste goriva. Već su u završnoj fazi izrade i kombinirani plamenici za ulje i plin.
uLjnO/PLInskI kOTAO
eCO-CuP M3
Polaznivodkotla
Sigurnosnivod(3/4”)
Odvoddim.plinova
Otvorzačišćenje
Povratnivodkotla
Punjenje/pražnjenje(1/2”)
1
4
0 H
I J K
59
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
F
G
C
B=E
A
D
Tip
EKO - CUP M3
18 25 35 50 65 80
Toplinskiučinak kW 15-18 18-25 25-35 35-50 50-65 65-80
Sadržajvodeukotlu l 48 54 80 85 105 130
Masakotla kg 105 117 147 168 206 235
Promjerdimnjače/visina(l) mm 130/440 130/440 130/490 150/515 160/580 160/580
Otvorzaplamenik f(mm) 100 100 100 100 110 110
Podtlakdimnjaka Pa 8 10 12 14 16 18
Polazni/povratnivod R 1” 1” 5/4” 5/4” 6/4” 6/4”
Temp.dimnihplinova °C 170 170 170 170 170 170
Maxradnatemp. °C 90 90 90 90 90 90
Maxradnipredtlak bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
DuljinatijelakotlaA mm 781 881 881 881 881 1024
širinatijelakotlaB mm 505 505 582 632 692 692
VisinatijelakotlaC mm 629 629 699 729 799 799
UkupnaduljinaD mm 1090 1190 1190 1190 1190 1340
UkupnaširinaE mm 505 505 582 632 692 692
UkupnavisinaF mm 805 805 885 910 1005 1005
Visine(G/H) mm 690/215 690/215 770/230 795/250 890/250 890/250
Visine(J/K) mm 540/595 540/595 620/660 645/700 710/760 710/760
60
VODIČ
uLjnO/PLInskI kOTAO
beZ OGrAnIčenjA dOnje TeMPerATure
vITOLA 200
Nazivni toplinski učinak
-tipVB2
kW 15 18 22 27 33 40 50 63
-tipVX2 kW - 18 22 27 - - - -
Mjere tijela kotla
Duljina
mm 510 589 655 753 817 817 956 1070
širina mm 537 537 565 599 599 674 702 702
Visina mm 706 706 726 743 743 819 853 853
Ukupne dimenzije
Ukupnaduljina
mm 1076 1155 1221 1319 1383 1421 1560 1674
Ukupnaširina mm 640 640 667 700 700 776 804 804
Ukupnavisina(pogon) mm 830 930 850 865 865 940 975 975
-Visina1(regu.-poz.opslu.) mm 940 940 960 975 975 1050 1085 1085
-Visina1(regul.upoz.održ.) mm 1160 1160 1180 1200 12000 1275 1310 1310
Visinapostolja mm 250 250 250 250 250 250 250 250
PTV-akaopostolje
-Volumen130do200lit.
mm 654 654 654 6564 654 654 - -
-Volumen350lit. mm - - - 786 786 786 786 -
Težinatijelokotla kg 122 130 152 185 195 260 335 367
Ukupna težina kg 153 168 192 227 541 311 388 422
Volumenkotlovskevode l 61 70 88 108 118 140 199 223
Normnistupanjiskorištenja
kodtemp.sus.grija.75/60°C
% 96 96 96 96 96 150 96 9
Nastavcidim.cijevivanjskif mm 130 130 130 130 130 110 150 150
Visoka kvaliteta sa primjerenom cijenom: dvoslojna, bife-
ralna kombinirana ogrjevna površina Vitole 200 je značajno
otkriće u povijesti tehnike grijanja. Vitola 200 spaja komfor
sa štedljivošću - kada nije potrebna toplina, ista se potpuno
isključuje. Izgaranje sa malim sastojkom štetnih tvari zbog
uljnog plamenika Vitofame 200 i prilagođene geometrije
komore za izgaranje: granične vrijednosti ekološkog znaka
“Plavi anđeo” i švicarske odredbe o čistom zraku se ne pre-
koračuju. Montaža je jednostavna kao i puštanje u pogon.
61
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
V
i
s
i
n
a

1
U
k
u
p
n
a

v
i
s
i
n
a
a
širina
Ukupnaširina
KTS
V
i
s
i
n
a

2
A
Duljina
Ukupnaduljina
70
c
156
15-33kW=410
40-63kW=448
b
V
i
s
i
n
a
d d
SA
KV
KV
KR
KR
AGA
E
2
5
0
1
4
5
f
e
Svi Viessmann Unit plamenici su već tvornički podešeni na nazivni toplinski učinak i
toplo ispitani pomoću kompjuterskog programa.
Osobito štedljiv i ekološki prihvatljiv zbog klizno vođene temperature vode u kotlu,
potpuno se isključuje, ako nije potrebna toplina. Sigurno prenošenje topline zbog
širokih stijenki na strani vode i zbog velikog sadržaja vode.
Brza montaža pomoću Viessmann Fastfx sistema. Do 50% uštede vremena kod mon-
taže obloga kotla i regulacije kotla. Dijelovi se samo zajedno utiču, poseban alat nije
potreban.
Učinkovita
toplinska
izolacija
Biferalnakombiniranaogrjevna
površinaodlijevaičelikanudi
visokupogonskusigurnosti
dugotranokorištenje
ložišteodple-
menitogčelika;
lakosevadi
Vitotronic200-nova
generacijaregulacija:
inteligentan,laganza
montažu,rukovanjei
održavanje
Vitofame200uljnipla-
menik-sakompjuterskim
programtoploispitani
usklađennaučinakkotla
62
VODIČ
uLjnO/PLInskI
kOTAO Gn1 n
400
8
5
0
A 1”1/2
2
7
0
5
4
2
1

1
/
2
7
1
1
8
0
6
4
85
1/2”
Modeli GN1 N 02 GN1 N 03 GN1 N 04 GN1 N 05 GN1 N 06 GN1 N 07 GN1 N 08
Toplinskiučinak
kW 23,3 31,4 46,5 58,1 69,8 81,4 93,0
kcal/h 20000 27000 40000 50000 60000 70000 80000
Minimalnitoplotniučinak kW 15 24,4 32,5 40,5 48,8 57 65
Max.toplotniulaz
kW 25,8 34,8 51,6 64,5 77,5 90,4 103,3
kcal/h 22200 29900 44400 55500 66600 77700 88800
Sadržajvodeukotlu l 11 14 17 20 23 26 29
Dužinakomorezaizgaranje mm 286 386 486 586 686 786 886
Radnipritisak bar 4 4 4 4 4 4 4
Padpritiskakomora mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
vodat10°C mbar 1,0 1,8 4,2 7,2 11 15 20
vodat20°C mbar - - 1 1,6 2,3 3,3 4,5
DimenzijeA mm 332 432 532 632 732 832 932
B mm 105 105 105 105 125 125 125
f mm 130 130 130 180 180 180 180
Indekszaštite IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Težina(praznogkotla) kg 75 100 125 150 175 200 225
GN1 N je uljno/plinski kotao sa
vrlo visokim stepenom iskorište-
nja (čak do 90%). Modeli se kreću
od 23,3 do 93 kW u preko 7 razli-
čitih modela. Lako održavanje,
upravljanje na dohvat ruke kao i
moderan dizajn čine ovaj tip kotla
poželjnim u svakom prostoru.
63
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Uljni plamenici
Uljni plamenik je dio uljnog izvora topline u kojem dolazi do stvaranja smjese loživog
ulja i zraka, odnosno njegovog raspršavanja u struji zraka te do njegovog izgaranja pri
čemu nastaje toplina. Postoje različiti tipovi i izvedbe istih a najčešće korišteni plame-
nici su:
- jednostupanjski (za manje nazivne snage kotlova),
- dvostupanjski (za srednje i veće nazivne snage kotlova), i
- modulirajući (za veće nazivne snage kotlova).
PLAMenIk uLjnI
WL5
Elektronski
uređajza
paljenje
Vijakza
podešavanje
raspršne
ploče
Prirubnica
plamenika
Ventilatorsko
kolo
Plamenaglava
samješalištem
Digitalnipro-
gramskisklop
(W-FM05)
Pumpazaulje
smagnetskim
poklopcem
Poklopac Motor
plamenika
Kućišteza
podešavanje
zrakasa
namještanjem
zaklopke
Kućišteusisa
(zvučnoprigušeno)
Crijeva
zaulje
Novi Weishaupt plamenik model
W5 je od temelja nova konstruk-
cija Weishauptovog istraživačkog
i razvojnog instituta za plinske i
uljne plamenike. Cilj je bio ostva-
renje zamisli o jednom posebno
jeftinom visoko učinskom ti-
pnom redu plamenika za veliko
serijsku proizvodnju. Plinski i ulj-
ni plamenik zasnovan je na iden-
tičnoj tehničkoj platformi. Nude
sve glavne izvedbene osobine
moderne tehnike plamenika i sve
sigurnosne standarde koji se oče-
kuju od Weishaupt plamenika.
Posebno obilježje: radijalno postavljeno venti-
latorsko kolo, zvučno prigušeno usisno kućište,
zaklopka za zrak za podešavanje usisnog zraka
(pogonski sklop uz doplatu) i mikroprocesorski
upravljani programski sklop. Za pouzdano palje-
nje skrbi novi elektronski uređaj za paljenje W-
ZG01, koji je kod svih plamenika tipnog reda W
zamjenio uobičajene transformatore za paljenje.
64
VODIČ
PLAMenIk uLjnI GL10
252
243
2
8
5
447
166 91 190
5
9
2
2
6
min.88
150
M8
Izvedbene mjere Priključne mjere kotla
Optička pomoć
Mjera“A” na plameniku omogućava jed-
nostavnonamještanjezrakazaizgaranje
itopomoćusamojednogvijka.
Dvostruko zračni regulacijski sistem
osigurava u svakom stupnju učinka op-
timalne vrijednosti izgaranja. Količina i
brzinazrakanamještajusesamopomo-
ćujednogvijka.
Mješalište Visoka preciznost izrade
plamene cijevi kao i zastojne ploče
jamčeoptimalnomiješanjezrakaiulja
Prigušivanje bukePlamenikGl10opremljen
jevisokoučinkovitimprigušivačembuke,ko-
jimbukausisavanjazrakaosjetnosmanjuje
Hibridna ventilatorska tehnologija
Visoko učinkovito kućište štedi električnu
energiju
Kompaktne izvedbene mjereolakšavajurukovanjeplamenikom.Održavanjeiservisiranjemožeizvoditisamoovlaštenaosoba.
Kod izrade Gierschovog uljnog plamenika GL10 primje-
njena je najnovija ventilatorska tehnologija tzv. hibridna
vent. tehnologija. Visoki tlak zraka za izgaranje u spoju
s vrlo precizno izrađenim mješalištem osiguravaju opti-
malno miješanje zraka i ulja. Hibridna ventilatorska teh-
nologija jamči stabilno i sigurno pokretanje, pouzdan
pogon i vrlo dobru sliku čađavosti. Jedinstven je već
skoro 30 godina prokušani Gierschov dvostruko-zračni
regulacijski sistem. Pomoću samo jednog vijka namje-
štaju se potrebna količina i
tlak zraka, što omogućuje
vrlo dobro izgaranje. Visoko
kvalitetne komponente, bri-
žljiva montaža i najmodernije
kompjuterski upravljane me-
tode ispitivanja jamče bespri-
jekornu funkciju i pogonsku
sigurnost svakog Gierscho-
vog proizvoda.
65
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
PLAMenICI ZA
LOžIvO uLje
G6r-G10-G20-G50-G70
SUN G6 R G10
Protokgoriva
min. kg/h 1,12 4
maks. kg/h 4,9 10
Toplinskiučinak
min. kW 13,3 47,5
maks. kW 58,1 118,6
Napajanjeelektrič.ener. V/Hz 230/50 230/50
Ulaznasnaga W 220 160
Klasazaštite IP40 IP40
Plamenici za ko-
tlove u kućanstvu,
s nazivnim toplin-
skom snagama između 13,3 i 58,1
kW. Kompaktan i privlačan dizajn
čini ovaj plamenik pogodnim
za upotrebu s većinom kotlova
trenutno raspoloživih na tržištu.
Tvrtka FERROLI proizvela je ove
uređaje korištenjem suvremenih
tehnologija, koje omogućavaju
optimizaciju funkcije miješanja
zraka i goriva. Na taj se način po-
stiže visoka učinkovitost, niske
razine CO i NO
x
, kao i vrlo tih rad.
Najvažnije tehničke karakteristi-
ke su:
• fno podešavanje položaja pla-
mene glave u odnosu na mla-
znicu pomoću mikrometarskog
vijka,
• precizno podešavanje zraka na
ulazu,
• blokiranje zraka s gravitacij-
skim zatvaranjem po prestanku
rada plamenika. Na ovaj se način
značajno ograničavaju disperzije
zraka dok je kotao u stanju miro-
vanja,
• plamenik sadrži predgrijač na
liniji mlaznica. Na taj se način po-
boljšava izgaranje i omogućava
brzo paljenje nakon dužih razdo-
blja bez aktivnosti, tijekom hlad-
nijeg vremena ili kada se koristi
parafnsko ulje za grijanje,
• postupci pregleda i servisiranja
vrlo su jednostavni za sve mode-
le.
SUN G20 G30 G50 G70
Protokgoriva
min.1. kg/h 8 9,5 16 22
min.2. kg/h 10 18 30 40
maks.2. kg/h 20 30 60 80
Toplinskiučinak
min.1. kW 95 112,7 189,8 260,9
min.2. kW 118,6 213,5 335,8 474,4
maks.2. kW 237,2 355,8 711,6 948,8
Napajanjeelektrič.ener. V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50
Ulaznasnaga W 400 400 1150 1150
Klasazaštite IP40 IP40 IP40 IP40
SUN M20 M30
Protokgoriva
min.1. kW 85 106
min.2. kW 134 150
maks.2. kW 271 364
Gorivo G20-G31 G20-G31
Napajanjeelektrič.ener. V/Hz 230/50 230/50
Ulaznasnaga W 380 380
Klasazaštite IP40 IP40
PLAMenICI ZA
PLIn
M20-M30
66
VODIČ
1.1.3. PLInskI IZvOrI TOPLIne
Oni kao primarni izvor energije koriste neko plinsko gorivo (prirodni, ukapljeni naftni
plin, gradski ili bioplin) Mogu se podijeliti:
a) prema izvedbi s obzirom na dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova:
vrsta A) zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalazi
i nisu opremljeni sistemom za odvod dimnih plinova,
vrsta B) zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalazi
i opremljeni su sistemom za odvod dimnih plinova,
vrsta C) zrak za izgaranje uzimaju izvana kroz posebno izveden
kanal i opremljeni su sistemom za odvod dimnih plinova;
b) prema vrsti plina koji se koristi kao gorivo:
1. kategorija – samo za jednu vrstu plina
(za plinove samo jedne skupine i podskupine),
2. kategorija –za više plinova (za plinove dviju skupina),
3. kategorija –za sve vrste plinova (za skupine plinova),
Postavljanje plinskih izvora topline
Ne smiju se postavljati:
- na stubištima, osim u manjim zgradama s najviše dva stana,
- u nužnim izlazima,
- u garažama (osim vrste C čija površinska temperatura nije viša od 300ºC),
- u prostorima u kojima se nalaze ili mogu nastati eksplozivne
ili lako zapaljive stvari.
Plinska trošila čiji je nazivni učinak veći od 50 kW smiju se postavljati samo u za to
namjenjenu prostoriju - kotlovnicu. U njoj se mogu nalaziti još samo uređaji i oprema
slične namjene. One prema susjednim prostorijama ne smiju imati nikakve otvore,
osim dobro zaptivenih vrata sa automatskim zatvaranjem. Moraju imati mogućnost
dobrog prozračivanja, a izvan njih mora postojati sigurnosna sklopka kojom se izvor
topline može isključiti bez ulaska u prostoriju i koja se mora posebno označiti. Ina-
če, plinska trošila i instalacije u njihovoj neposrednoj blizini trebaju biti opremljeni
termički zapornim osiguračima koji pri temperaturama većim od 100ºC automatski
zatvaraju protok plina.
Za trošila sa ukupnim toplinskim opterećenjem manjim od 11 kW najmanji potrebni
volumen prostorije u koju se postavljaju iznosi 20 m³, pri čemu se mora zadovoljiti
6
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
uvjet od 4 m³ raspoloživog prostora po 1 kW toplinskog učinka. Isto tako, izmjena zra-
ka mora biti takva da se u prostoriji dovodi 30 m³/h svježeg zraka po 1 kW toplinskog
opterećenja trošila.
UPOZORENJE:
Instalaciju centralnog grijanja na plin treba
prepustiti ovlaštenim stručnim licima od ideje do realizacije.
Grijanje i priprema tople vode plinskim kombiniranim uređajem.
68
VODIČ
junkers PLInskI uređAj
eurOLIne
Tehnički podaci Jed. ZS/ZW 18-1 AE ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 AE ZS/ZW 23-1 KE
Priprematoplevode Nazivnitoplinskiučinak kW 6,0-20,0 6,0-23,0 7,0-23,0 7,0-22,6
Učinakgrijanja Nazivnitoplinskiučinak kW 6,0-18,0 10,0-23,0 10,0-23,0 8,0-22,6
Priključnavrijednost
plina
Prir.plinH(H
UB
=9,6kWh/m
3
) m
3
/h 2,3 2,3 2,7 2,7
TekućiplinH(H
U
=12,8kWh/kg) kg/h 1,7 1,7 2,0 2,0
Dopuštenipriklj.tlak
plina
PrirodniplinH mbar 17-25 17-25 17-25 17-25
Tekućiplin mbar 28-37 27-37 28-37 28-37
Ekspanzionaposuda
Predtlak bar 0,75 0,75 0,75 0,75
Ukupnisadržaj l 6 6 6 6
Vrijednostidimnih
plinova
Potrebanpropuh mbar 0,015 0,015 0,015 0,015
Maseniprotokdim.plin. kg/h 57 57 57 57
Centralnogrijanje
Temperatura °C 45-90 45-90 45-90 45-90
Maksimalnitlak bar 3 3 3 3
Naz.kol.vodet=20K,18kW l/h 800 800 800 800
Preos.dobav.vis.kodnaz.kol.vode bar 0,2 0,2 0,2 0,2
Priprematople
vode(ZW)
Temperatura °C 40-60 40-60 40-60 40-60
Maksimalnitlakvode bar 10 10 10 10
Maksimalnakoličinavode l/min 8 8 10 10
Minimalnitlakvode bar 0,35 0,35 0,35 0,35
Općenito
Dimenzije(VxšxD) mm 700x400x295 700x400x295 700x400x295 700x400x295
Masa,bezambalaže kg 33,5 28 33,5 28
Električninapon VAC 230 230 230 230
Frekvencija Hz 50 50 50 50
Primljenasnaga W 165 115 165 115
Tipzaštite IP X4D X4D X4D X4D
Ispitanoprema EN 483 297 483 297
Male dimenzije, jednostavno instaliranje kao i odr-
žavanje, komfor trošenja tople vode u donjem se-
gmentu cijena: novi Junkers Euroline plinski uređaji
za centralno grijanje postavljaju nova mjerila kvalite-
te u području rješenja s ekonomičnim, kompaktnim
i komfornim plinskim uređajima za centralno grijanje.
Na raspolaganju su uređaji s učinkom od 18-23 kW,
koji mogu raditi s priključkom na dimnjak ili fasadnim
priključkom, te na prirodni ili tekući plin.
Zidni kombinirani plinski kotlovi
69
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Tehnički podaci Jed. ZE 24-4 MFK ZWE 24-4 MFK ZE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA ZWE 28-4 MFA
Nazivnitoplinskiučinak kW 7,3-24,3 7,3-24,3 7,9-24,0 7,9-24,0 9,2-28,0
Priprematoplevode kW 24,3 24,3 24,0 24,0 28,0
Max.toplinskiučinak kW 27,9 27,9 27,0 27,0 31,1
Min.toplinskiučinak kW 7,3 7,3 10,9 10,9 11,2
Potrošnjazemnogplina m
3
/h 3,0 3,0 2,9 2,9 3,3
Potrošnjatekućegplina kg/h 2,2 2,2 2,1 2,1 2,4
Toplavoda l/min - 2-12 - 2-12 2-12
Max.protokvode l/min - 12 - 12 12
Podesivostizlj.temp. °C - 40-60 - 40-60 40-60
Dozvoljenipredtlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Max.temp.polaza °C 90 90 90 90 90
Eksp.pos.-ukup.sadržaj l 8 8 8 8 8
El.priključak/Snaga V/Hz/W 230/50/120 230/50/120 230/50/160 230/50/160 230/50/360
VisinaxširinaxDubina mm 850x440x360 850x440x360 850x512x376,5 850x512x360 850x512x360
Težina kg 36 36 53 53 53
Većiservisniiopslužnikomfor:BoshHeatronic
Preklopka
zapripremu
toplevodeu
komfornom
režimu
Preklopka
zadimnjačara
Višefunkcijski
displej
Regulatortempera-
turesavanjskim
osjetnikomTA211E
Vremenski
uklopnisatovi
Servisna
preklopka
Toplavoda
odabir
temperature
junkers PLInskI
uređAj eurOsTAr
s bOsh heATrOnIC
Novi Junkers Eurostar nudi vam kompaktno, zidno i kom-
pletno rješenje za grijanje i pripremu tople vode. Priprema
tople vode temelji se na protočnom principu i može se ko-
ristiti na više izljevnih mjesta. Zbog malih dimenzija uređaj
može praktički svugdje naći mjesto i to u kuhinji, kupao-
nici, nišama, hodniku, podrumu ili ispod krova, jednostav-
no svugdje gdje postoji 0,5 m
2
zidne površine za montažu.
Stalna modulirana regulacija brine o prilagođavanju sna-
ge grijanja na trenutno potrebnu toplinu. To štedi cca 5%
energije i smanjuje količinu dimnih gasova.
0
VODIČ
Pregled prednosti:
• Visoki standard kvalitete i visoka pogonska sigurnost zbog
sveukupnih provjera pri razvoju i provjera serija.
• Plinski kombinirani grijač vode za pogon ovisan o zraku u
prostoru i pogon neovisan o zraku u prostoru: 10,5 do 24
kW.
• Visoki komfor pri trošenju sanitarne vode zbog integriranog
pločastog izmjenjivača topline - to znači brza priprema po-
trošne tople vode sa jednolikom temperaturom.
• Regulacija vođena temperaturom prostora sa integriranim
sistemom dijagnoze.
• Dugotrajna raspoloživost rezervnih dijelova.
• Posebne prednosti montaže, održavanja i servisa zbog je-
dinstvene platforme sa modularnom tehnikom i istovrsnosti
sastavnih dijelova.
• Čitavo vođenje vode integrirano je u aqua-platinu i polože-
no u stražnju stijenku.
• Multi uklopni sistem: svim ugradnim dijelovima se lako pri-
stupa i isti se bez posebnog alata mogu naprijed jednostav-
no skinuti. Nije potreban razmak za servisiranje sa strane.
• Opsegu isporuke Vitopend 100 pripada i predpodešeni pri-
bor (posebno zapakirano u kartonu).
Modeli
Plinski
cirkularni grijač
vode - dimnjačni
Plinski kombin.
grijač vode -
dimnjačni
Plinski
cirkularni grijač
vode - fasadni
Plinski kombin.
grijač vode -
fasadni
Toplinski učinak za grijanje kW 10,5-24 10,5-24 10,5-24 10,5-24
Nazivno topl. opterećenje kW 12,1-26,7 12,1-26,7 12,1-26,7 12,1-26,7
Priklj. tlak plina Zemni plin
Tekući plin
mbar 20/25 20/25 20/25 20/25
mbar 37/50 37/50 37/50 37/50
Težina kg 46 49 55 58
Duljina mm 406 406 406 406
Širina mm 500 500 500 500
Visina mm 900 900 900 900
Nastavci dimnovdni. cijevi fmm - - 70 70
Cijev dovodnog zraka fmm - - 110 110
Promjer dimnjače fmm 130 130 - -
PLInskI
kOMbInIrAnI
uređAj
vITOPend 100
1
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
unuTrAšnjI ZIdnI PLInskI
kOTAO s TrenuTOM
PrIPreMOM TOPLe vOde
dOMICOMPACT d
VENTIlATORSKISKlOP
KONSTANTNA BRZINA VENTI-
lATORA S DIFERENCIJAlNIM
PRESOSTATOMDIMNIHPlINOVA
(SIGURNOSNIUREđAJ)
ECO/COMFORTSENZOR
SENZOR TEMPERATURE GRI-
JANJA S FUNKCIJOM ECO/
COMFORT ZA PROIZVODNJU
TOPlEVODE
SKlOPVODENIH PRIKlJUČA-
KA MJEDENI SKlOP S PRE-
SOSTATOM VODE, SIGURNO-
SNIMVENTIlOM,SENZOROM
TOPlEVODEIPIPCEM
ZAPUNJENJESISTEMA.
PlINSKISKlOP
PlINSKIVENTIlS
MODUlATOROMPROTOKA.
ElEKTRIČNAPlOČA
PlASTIČNA UPRAVlJAČKA
KUTIJA, OTVARA SE BEZ VI-
JAKA RADI BRŽEG I JEDNO-
STAVNIJEGPRISTUPA
ElEKTRONICI
EKSPANZIONAPOSUDA
UGRAđENA8-lITARSKA
EKSPANZIONAPOSUDA
IZMJENJIVAČTOPlINE
UGRAđENI DVOSTRUKI IZMJE-
NJIVAČ TOPlINE VISOKIH PER-
FORMANSI
KOMORAIZGARANJA
IZOlIRANA EKOlOšKIM VlA-
KNIMA
SISTEMPAlJENJA
ElEKTRODEPAlJENJAIDETEKCI-
JEPlAMENA
PUMPA
TROBRZINSKA PUMPA S UGRA-
đENIMODZRAČIVANJEMISlAVI-
NOMZAPRAŽNJENJESISTEMA
MJERAČTlAKA
MJERAČ TlAKA S RASPONOM
PRIKAZAOD0DO4BARA
MODElF-24
Serija kotlova DOMIcompact rezultat je
trajnog istraživanja Ferroli grupe s ciljem
odgovaranja na stalno rastuća očekivanja
korisnika i tržišta. Kompaktnost novog diza-
jna i jednostavnost kontrolne ploče i oznaka
ostvaruju udobnost i funkcionalnost elegan-
tnog i originalnog stila. Ugrađeni dvostruki
izmjenjivač provjerene pouzdanosti, moguć-
nost upravljanja uređajem modulirajućim da-
ljinskim tajmerom i nova funkcija ECO/COM-
FORT za proizvodnju tople vode osiguravaju
uređaju DOMIcompact visoke performanse
uz uobičajenu pouzdanost i kvalitetu koje su
oduvijek bile odlika proizvoda marke FERRO-
LI. DOMIcompact obuhvaća dva modela za
centralno grijanje i trenutnu proizvodnju to-
ple vode:
- C 24 otvorena komora 24 kW,
- f 24 nepropusna komora 24 kW.
2
VODIČ
DOMIcompact C 24 F 24
Snaga Pmax Pmin Pmax Pmin
Toplinskoopterećenje kW 25,8 11,5 25,8 11,5
Toplinskiučinakgrijanja(80/60°C) kW 23,3 9,7 23,8 9,7
Toplinskiučinakvode kW 23,3 9,7 23,8 9,7
Korisnost
Prinazivnomopterećenju(80/60°C) % 90,3 82,2
Prismanjenomopterećenju(30%Pmax) % 88,6 89,4
Energetskaklasa(Dir.92/42) ** **
KlasaemisijeNOx(EN297/A5) 2 2
Centralno grijanje
Maksim.radnatemp.,centralnogrijanje °C 90 90
Radnitlak,centralnogrij.maximalni bar 3 3
minimalni bar 0,8 0,8
Kapacitetekspanioneposude l 8 8
Predtlakekspanzioneposude bar 1 1
Količinavodeukotlu l 1,5 1,5
Proizvodnja tople vode
Makism.proizvodnjatoplevodeΔ25°C l/min 13,6 13,6
Δ30°C l/min 11,3 11,3
Radnitlak,proizv.toplevode.maximalni bar 9 9
minimalni bar 0,25 0,25
Sadržajvode,proizvodnjatoplevode l 0,5 0,5
Predtlakekspanzioneposude bar 1 1
Dimenzije, mase, priključci
Visina mm 680 680
širina mm 460 460
Dubina mm 266 266
Masasambalažom kg 31 38
Priključakplinskogsistema inč 1/2” 1/2”
Priključakcentralnoggrijanja inč 3/4” 3/4”
Priključaktoplevode inč 1/2” 1/2”
Napajanje električnom energijom
Maksimalnaulaznasnaga W 85 125
Napon/frekvencija V/Hz 230/50 230/50
Indekszaštite OP X4D X4D
Modeli C otvorenakomora
Modeli F forsiraniodvoddimnihplinova,nepropusnakomora
3
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Kondenzacijski plinski kotlovi
Kondenzacijski plinski kotlovi su izvori topline sistema grijanja koji kao gorivo kori-
ste plin i imaju mogućnost dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije (latentne
topline) vodene pare iz dimnih plinova u posebnom izmjenjivaču topline kojim se
predgrijava ogrjevni medij (voda) iz povratnog voda sistema grijanja. Time se postiže
mnogo bolje iskorištenje goriva (plina) i povećanje stepena iskorištenja za 15-20 % u
odnosu na standardne izvedbe plinskih kotlova. S obzirom na to da se ponajviše služe
i za pripremu PTV-a, kondenzacijski su kotlovi najčešće izvedeni kao kombinirani.
PLInskI kOndenZACIjskI uređAj CerAPur
Modeli
Fasadni
CERAPUR ZBR 11-42 A
Fasadni
CERAPUR ZSBR 07-28 A
Toplinski učinak za grijanje kW 39,1 25,7
Nazivno toplotno opterećenje kW 12,1-26,7 12,1-26,7
Toplinski učinak za sanitarnu vodu kW 39,1 39,1
Priključni tlak plina Zemni plin
Tekući plin
mbar 18-24 18-24
mbar 28-37 28-37
Duljina mm 370 370
Širina mm 512 512
Visina mm 850 850
Nastavci dimnovodnih cijevi fmm 80 80
Cijev dovodnog zraka fmm 125 125
Prednosti:
• Vrlo jednostavna preinaka i vrlo pouzdan rad na tekućem plinu
• S razinom buke od 33 dB Cerapur je najtiši plinski uređaj na tr-
žištu
• Posebno energetski učinkovit
• Jednostavan za posluživanje
• S ugrađenom regulacijom grijanja vođenom vanjskim uvjetima
varijante:
• Raspon snage od 7-28 kW i 11-42 kW
• Zidni plinski uređaj s izvedbom na prirodni i tekući plin
• Varijanta od 28 kW isporučuje se kao kompletan uređaj (ekpan-
zijska posuda, cirkulacijska pumpa...) i dolazi kao kombinirani
uređaj (ZWBR), te kao uređaj za grijanje pripremljen za spoj s
akumulacijskim spremnikom (ZSBR)
• Osnovna izvedba 28 kW uređaja isporučuje se s “pametnom”
Bosch Heatronic® pumpom (pumpa koja prepoznaje optereće-
nje instalacije)
4
VODIČ
Vitodens200,4do32kWVitodens200,10do60kW
1.MatriX-compactplinskiplamenik
2.InoX-Radialogrjevnapovršina
3.Regulacijasasistemomdijagnoze
Presjek proizvoda vitodens 200
ZIdnI PLInskI
kOndenZACIjskI
uređAj
vITOdens 200
Kod Vitodensa 200 na raspolaganju Vam stoji ne samo uređaj atrak-
tivne cijene, već i sve prednosti koje nudi kondenzacijski uređaj od
nehrđajućeg čelika. Pokazuje da ne ulazi u kompromise kod iskori-
štenja energije: zahvaljujući kondenzacijskoj tehnici sa moduliraju-
ćim MatriX-compact plinskim plamenikom i novo razvijenom Inox-
Radial ogrjevnom površinom od nehrđajućeg Inox čelika dostiže
normni stupanj iskorištenja do 109 %
Pregled prednosti:
* Zidni plinski kondenzacijski uređaj u cirko izvedbi: 4 - 60 kW i u
kombi izvedbi: 6 - 24 kW
* Normni stupanj iskorištenja: do 106 %
* Izgaranje s malo štetnih tvari. Jasno podkoračuje granične vri-
jednosti koje propisuje znak zaštite okoliša “Plavi anđeo”
* Mala potrošnja električne energije postignuta ventilatorom s
istosmjernim motorom s regulacijom broja okretaja i trostupanj-
skom pumpom kruga grijanja
* U kombi izvedbi: visoki komfor trošenja tople vode zahvaljujući
integriranim Quick sistemom za toplu vodu i komfor pogonu › od-
mah topla voda jednolične temperature.
* Komforna regulacija vođena temperaturom prostora ili vanj-
skom temperaturom sa integriranim sistemom dijagnoze grešaka
i optolink sučeljem za laptop i novim funkcijama regulacije. Sa ka-
skadnom regulacijom može se postići nazivni toplinski učinka do
265 kW
* Pogodan za montažu, rado-
ve održavanja i servisa zbog je-
dinstvene platfome s principom
dogradnih jedinica i Multi-Steck
sistemom
* Štedi prostor jer nisu potrebni
servisni razmaci s bočne strane
* Kod izvedbe neovisne o zraku
u prostoru, automatska prilagod-
ba dimnih plinova kod prvog pu-
štanja u pogon i daljeg rada, nije
potrebno naknadno podešavanje
jer se to vrši samostalno, obzirom
na vanjske uvjete
5
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Plinski plamenici
Plinski plamenik je dio plinskog izvora topline u kojem dolazi do mješanja plina sa
zrakom i potom do njegovog izgaranja pri čemu nastaje toplina. Plinski se plamenici
mogu podjeliti na nekoliko osnovnih načina:
a) prema vrsti plamena:
- difuzijski (sa svjetlim plamenom),
- injektorski (sa plavim plamenom);
b) prema vrsti plina:
- za prirodni plin,
- za gradski plin,
- za ukapljeni naftni plin,
- za više vrsta plinova,
- za više vrsta goriva;
c) prema tlaku plina:
- niskotlačni (za tlak manji od 100 mbar),
- visokotlačni (za tlak veći od 100 mbar).
PLAMenIk PLInskI WG10-WG40
upravljačka
kutija
Motor
Impuls
pritiska
zraka
Impuls
pritiska
paljenja
Duplimagnetni
ventilsa
regulatorom
Digitalno
analogni
pretvarač
Frekventni
pretvarač
Svi dijelovi su vidljivi i dostupni za rad.
Sve elektrokomponente su sa “jack-
om” i lako su zamjenjive. Plamenici su
izvedeni sa vrlo niskim stupnjem NO
X

gasova, a isto je postignuto internom
recirkulacijom gasova. Stupanj buke
vrlo je nizak. Na raspolaganju su pro-
gramski paketi sa specijalnim adap-
terom za laptop za dijagnosticiranje
kvara.
6
VODIČ
PLInskI PLAMenIk
rG 20n
Tehnički podaci / Modeli RG20-N(-F) RG20-L-N(-F) RG20-Z-L-N(-F) RG20-M-L-N
Učinak plamenika min. kW 40
Učinak plamenika max. kW 120
Vrsta plina zazemniplinll+E=”-N”/zaukapljeniplin3B/P=“-F”
Pogon jednostupanjski dvostupanjski modulacijski
Napon mreže 1/N/PE~50hZ-230V
Max. uzimanje struje start/pogon 2,5A/1,2A 2,6A/1,3A
Motor (2800 okr./min.) 0,18kW
Osjetilo plamena Ionizacijskaelektroda
Programator DMG970 DMG972
Kontrolnik tlaka zraka Dl2E-150Pa Dl2E-40Pa
Težina u kg 26 29
Buka u dB (A) <=72
Giersch-ova tipska serija plamenika R je neo-
bično uspješna serija plamenika. Već godina-
ma u programu, neprekidno i dosljedno teh-
nički usavršavana i nekoliko stotina tisuća puta
prokušana. Za mali kotao u jednoobiteljskoj
kući ili za veću stambenu zgradu, za termogen
ili za krušnu peć i sušilicu. Tipska serija za skoro
svaku primjenu.
1
0
0
kodupotrebe
prigušivačazraka
2
8
5

(
+
-
5
)
1
5
0
f

3
3
7
3
4
1
1
0
3
min.243
min.427 165
Izvedbene mjere/ Priključne mjere plamenika

ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
1.1.4. eLekTrIčnI IZvOrI TOPLIne
Oni kao primarni izvor koriste električnu energiju. Pojavljuju se u izvedbama kao ko-
tlovi za sisteme centralnog grijanja ili kao razni individualni izvori topline, odnosno
objedinjeni s ogrjevnim tijelom (npr. električne grijalice, peći zagrijači zraka i sl.).
Pošto nema posebne opskrbe gorivom, produkata sagorjevanja i dr. elemenata ve-
zanih za sagorijevanje, za postavljanje električnih izvora topline u stambenim pro-
storima ne postoje neki posebni zahtjevi, osim za sigurnost električnih instalacija i
sprječavanje strujnog udara.
Posebne klasifkacije nema osim one koja je vezana za izvedbu:
-samostalni kotao velikog raspona snage, a instalira se u za to predviđen prostor,
-agregatno izveden kotao sa pratećom sigurnosnom opremom, pumpom i posudom,
namjenjen za pojedinačne stambene jedinice (manje snage), tzv “termoblok”.
Elektro kotlovi
ZIdnI, IZrAvnO ZAGrIjAvAnI
eLekTrIčnI kOTAO
dALIne PTe-sM
poklopacnaskidanje
upravljačkeploče
upravljačkaploča
senzortlakavode
izmjenjivačtopline
crpkazaogrjevnuvodu
kontrolna
lampica
radakotla
termostat
termometar
manometar
prekidač
učinka
blokadni
termostat
glavna
sklopka
Električni kotao DALINE PTE - S M
pružit će vam visoki komfor grijanja
i rad bez posluživanja, uz vrlo niske
troškove eksploatacije.
PREDNOSTI:
– visoki stupanj djelovanja, čak do 99%
– ugrađena tlačna ekspanziona posuda
od 7 lit. i sigurnosni ventil
– tihi rad i sklopnici koji
ne stvaraju buku
– elektronički starter
– višestupanjska crpka
– dugi vijek trajanja i pouzdanost
– jednostavno posluživanje
– jednostavna montaža
– siguran rad
– male dimenzije
8
VODIČ

P
a
r
a
m
e
t
a
r
M
U
DAILINE PFE-S4M
DAILINE PFE-S6M
DAILINE PFE-S8M
DAILINE PFE-S10M
DAILINE PFE-S12M
DAILINE PFE-S14M
DAILINE PFE-S16M
DAILINE PFE-S18M
PTE 7
PTE 9
PTE 12
PTE 15
PTE 17
PTE 19
PTE 22
PTE 24
PTE 27
PTE 30
PTE 37
PTE45
PTE 52
PTE 60
T
o
p
l
i
n
s
k
i

u
č
i
n
a
k
k
W
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
7
9
1
2
1
5
1
7
1
9
2
2
2
4
2
7
3
0
3
7
4
5
5
2
6
0
U
k
u
p
n
a

m
a
x
.

u
l
a
z
n
a

s
n
a
g
a
k
W
4
,
6
6
,
1
8
,
1
1
0
,
6
1
2
,
1
1
4
,
1
1
6
,
6
1
8
,
1
7
,
6
9
,
1
1
2
,
1
1
5
,
1
1
7
,
1
1
9
,
6
2
2
,
6
2
4
,
6
2
7
,
1
3
0
,
1
3
8
4
5
,
5
5
3
6
0
,
5
S
t
r
u
j
a
A
7
9
1
2
1
6
1
8
2
1
2
5
2
7
1
2
1
4
1
8
2
3
2
6
2
9
3
4
3
7
4
1
4
5
5
7
6
9
8
0
9
2
S
t
u
p
a
n
j

d
j
e
l
o
v
a
n
j
a
%
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
9
9
,
1
V
o
l
u
m
e
n

v
o
d
e
l
9
,
5
9
,
5
9
,
5
9
,
5
9
,
5
9
,
5
9
,
5
9
,
5
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
0
3
0
3
0
3
0
N
a
p
o
n
V
3
x
4
0
0
/
2
3
0
V

-

1

X

2
3
0

V

/

5
0

H
z
3
x
4
0
0
/
2
3
0
V
Z
a
š
t
i
t
a
-
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
I
P
4
0
U
l
a
z
n
i

p
r
i
k
l
j
.

(
v
a
n
j
s
k
i

n
a
v
o
j
)
-
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
1
1
/
2
G
1
1
/
2
G
1
1
/
2
G
1
1
/
2
I
z
l
a
z
n
i

p
r
i
k
l
j
.

(
u
n
u
t
a
r
n
j
i

n
a
v
o
j
)
-
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
3
/
4
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
G
1
1
/
2
G
1
1
/
2
G
1
1
/
2
G
1
1
/
2
M
a
x
.

r
a
d
n
i

t
l
a
k
b
a
r
2
,
5
(
2
)
2
,
5
(
2
)
M
i
n
.

r
a
d
n
i

t
l
a
k
b
a
r
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
0
,
6
M
a
x
.

t
e
m
p
.

z
a
g
r
i
j
a
v
a
n
e

v
o
d
e
°
C
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
T
e
ž
i
n
a

k
o
t
l
a

b
e
z

v
o
d
e
k
g
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
7
6
7
6
7
6
7
T
l
a
č
n
a

e
k
s
p
a
n
z
i
o
n
a

p
o
s
u
d
a
l
7
7
7
7
7
7
7
7
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
S
i
g
u
r
n
o
s
n
i

v
e
n
t
i
l
1
/
2

b
a
r
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
2
2
,
5
3
2
,
5
3
2
,
5
3
2
,
5
3
S
e
n
z
o
r

t
l
a
k
a

v
o
d
e

P
N
b
a
r
0
,
6
-
2
0
,
6
-
2
Š
i
r
i
n
a
m
m
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
V
i
s
i
n
a
m
m
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
5
8
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
D
u
b
i
n
a
m
m
2
8
0
2
8
0
2
8
0
2
8
0
2
8
0
2
8
0
2
8
0
2
8
0

3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
Pouzdani, štedljivi
i ekološki izvori to-
pline, suvremene
konstrukcije, pred-
viđeni za zagrijava-
nje obiteljskih kuća,
vikendica, poslov-
nih prostora i sličnih
objekata. Električni
kotlovi PTE M proi-
zvode se za učinke
od 7 do 60 kW.
U kućište kotla
ugrađeni su elek-
trični grijači čiji je
broj ovisan o učin-
ku kotla. Radom
kotla se upravlja
automatski, preko
termostata kotla ili
termostata prosto-
rije, ovisno o zada-
noj temperaturi.
ZIdnI,
IZrAvnO
ZAGrIjAvAnI
eLekTrIčnI
kOTAO
vIsOkOG
učInkA PTe
9
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
eL-CM COMPACT
eLekTrO kOTLOvI
Toplovodni elekro kotlovi El-Cm Compact proizvode se
u širokom rasponu snaga, nazivnih toplinskih učinka od
6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 kW. Predviđeni su za centralno
grijanje manjih kuća ili stanova kao samostalni ili kao
pomoćni izvor topline na električnu energiju. Danas se
sve više koriste i za zagrijavanje potrošne tople vode u
akumulacijskim i solarnim bojlerima, spajanjem na ci-
jevni izmjenjivač bojlera.
Kotao El-Cm Compact, serijski je opremljen sa cirkulacij-
skom pumpom, ekspanzionom posudom, sigurnosnim
ventilom, sigurnosnim termostatom, tlačnom sklop-
kom, slavinom za punjenje i pražnjenje te digitalnom
kotlovskom regulacijom. Bešuman rad i moderan dizajn
čini ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili
stana, tim više što ne zahtjevaju ventilaciju ili dimnjak.
Korištenje modernih tehnologija izrade, kvalitetnih ma-
terijala gradnje, te provjerenih tehničkih rješenja koja
uključuju i kontrolu postepenog puštanja električnih
grijača u rad, a sve zbog izbjegavanja strujnih udara u
električnoj mreži, čine ove kotlove sigurnim i pouzda-
nim u radu.
230
Punjenje/Pražnjenje
Ekspanzionaposuda
Cirkulacionapumpa
Toplinskaizolacija
Električnigrijač
Tijelokotla
100
8
3
0
410 270
Sigurnosniventil
Regulacija
80
VODIČ
Tip
El - Cm Compact
6 9 12 15 18 21 24
Toplinskiučinak kW 6 9 12 15 18 21 24
Volumen l 12 12 12 12 12 12 12
Masakotla kg 39 40 40 41 41 42 42
Max.radnipredlak bar 3 3 3 3 3 3 3
Električnigrijač kW 6 3+6 2x6 2x6+3 3x6 3x6+3 4x6
Presjekvodiča mm
2
5x2,5 5x2,5 5x4 5x4 5x6 5x6 5x6
Polaznivod/Povratnivod R 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
Karakteristike kotlova El-Cm Compact:
- Toplovodni kotlovi predviđeni za grijanje na električnu energiju, nazivnog toplin-
skog učinka 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 kW.
- Kotlovi El-Cm Compact su kao “kotlovnice” u malom, jer su im svi bitni dijelovi inte-
grirani.
- Ekološki su potpuno prihvatljivi.
- Serijski se isporučuju sa ugrađenom cirkulacijskom pumpom, ekspanzionom posu-
dom, sigurnosnim ventilom, sigurnosnim termostatom, tlačnom sklopkom, slavinom
za punjenje/pražnjenje te digitalnom kotlovskom regulacijom.
- Regulacija s upravljačkom mikroprocesorskom elektronikom brine za siguran i bešu-
man rad kotla, postupno uključuje električne grijače od 0 - 100% snage čime smanjuje
početni strujni udar na električnu mrežu i štiti električne grijače.
- Bešuman rad, moderan dizajn i male dimenzije čine ih prihvatljivim za ugradnju u
bilo koji dio kuće ili stana, tim više što ne zahtijevaju niti ventilaciju niti dimnjak.
- Malih su težina te jednostavni za ugradnju i održavanje.
- Kotao El-Cm Compact 6 kW moguće je priključiti i na jednofazni električni priklju-
čak.
Digitalna kotlovska regulacija
- Omogućuje jednostavno praćenje rada kotla preko LED-displeja i kon-
trolnih LED dioda.
- Na LED-displeju prikazuje se trenutačna temperatura kotla.
- Jednostavno podešavanje željene temperature kotla.
- Ukoliko dođe do greške u radu kotla, na displeju se prikazuje kod greške
radi lakšeg detektiranja iste.
81
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Električni kotao “TOPLING” - EK je mali
uređaj velikog toplotnog kapaciteta.
Prikladan je za zagrijavanje vode u ra-
dijatorskom sistemu ili sistemu podnog
grijanja, 90/70 . Električni kotao “TO-
PLING”-EK može se koristiti kao osnovni
izvor toplote u stanovima, kućama, vi-
kendicama, lokalima ili kao kombinacija
grijanja u već postojećim kotlovnicama
na čvrsto i tečno gorivo za prelazne re-
žime na početku i kraju sezone grijanja.
Kotao “TOPLING”-EK ne proizvodi buku,
ne zagađuje okolinu, ne treba skladišni
prostor za ogrjev i ne treba veliki i pose-
ban prostor za ugradnju. Kotao radi na
principu protočnog zagrijavanja manje
količine vode, tako da mu je iskorištenje
energije gotovo 100%. “TOPLING”-EK je
predviđen za vješanje na zid i postav-
ljanje na podu. Izvodi se u varijantama
sljedećih snaga: 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36,
42, 48 kW.
eLekTrIčnI kOTAO
TOPLInG-ek
Tip EK-24 EK-30 EK-36 EK-42 EK-48 EK-60 EK-72 EK-100
Snaga kW 24 30 36 42 48 60 72 100
Grijači 4x6 5x6 6x6 7x6 8x6 10x6 12x6 11x9
Napojni vod mm 5x6 5x10 5x10 5x16 5x25 5x25 5x25 5x25
Osigurači A 3x35 3x50 3x63 3x63 3x80 3x100 3x125 3x150
Radni pritisak bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Priključci col 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 2 2
Visina A mm 760 760 760 760 760 800 800 800
Širina B mm 440 440 440 500 500 800 800 800
Dubina C mm 240 330 330 330 330 370 370 370
Tehnički podaci - postavljanje na pod
Tip EK-6 EK-9 EK-18 EK-24
Snaga kW 6 9 18 24
Grijači 1x6 1x9 3x6 4x6
Napojni vod mm 5x2,5 5x2,5 5x4 5x6
Osigurači A 3x10 3x16 3x35 3x35
Radni pritisak bar 2,5 2,5 2,5 2,5
Priključci col 1x 1 1 1
Visina A mm 700 700 700 760
Širina B mm 330 330 340 440
Dubina C mm 220 220 220 240
Tehnički podaci - montaža na zid
82
VODIČ
TerMO bLOk
TOPLInG-Tb
Termo blok “TOPLING”-TB
pored elektro kotla sadrži
i cirkulacionu pumpu, ek-
spanzionu posudu i sigur-
nosni ventil koji su ukom-
ponovani uz rezervoar
vode, dok je termomano-
metar smješten na oplati
termobloka. Termoblokovi
se izrađuju u varijantama
6, 9, 12, 18, i 24 kW, a po
narudžbi i većih snaga.
Tip TB-6 TB-9 TB-12 TB-18 TB-24
Snaga kW 6 9 12 18 25
Grijači 1x6 1x9 2x6 3x6 4x6
Napojni vod mm 5x2,5 5x2,5 5x4 5x4 5x6
Osigurači A 3x10 3x16 3x20 3x35 3x35
Radni pritisak bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Priključci col 1 1 1 1 5/4
Visina A mm 380 380 380 440 570
Širina B mm 740 840 740 740 640
Dubina C mm 195 195 195 225 360
83
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
1.1.5. sOLArnI sIsTeMI GrIjAnjA
Solarni sistemi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor
energije koriste toplinu dozračenu od Sunca, odnosno Sunčevu energiju. Solarni se
sistemi za grijanje u najvećem broju slučajeva koriste kao dodatni izvor topline, dok
kao osnovni služe plinski, uljni ili električni kotlovi. Njihova je primjena kao osnovnog
izvora topline za grijanje ograničena na područja sa dovoljnom količinom sunčevog
zračenja tokom cijele godine, u kojima su ujedno i klimatski uvjeti povoljniji pa je
sezona grijanja kratka. Solarni se sistemi stoga najviše koriste za pripremu potrošne
tople vode.
Osnovni dijelovi solarnog sistema su:
- kolektor,
- spremnik tople vode,
- solarna stanica sa pumpom i regulacijom i
- razvod sa odgovarajućim radnim (solarnim) medijem.
Shemasolarnog
sistemasajednim
solarnimbojleromi
dodatnimakumula-
cijskimbojlerom
1.solarnikolektori;2.solarnibojlersregulacijom;3. akumulacijskibojler;4.solarnapumpa;5.dodatnasolarna
pumpa;6.ekspanzionaposuda; 7.solarniozračnilončić;8. termičkitroputimješ.ventilzaPTV;9.kotao
84
VODIČ
Solarni kolektori
Kolektor je osnovni dio svakog solarnog sistema i u njemu dolazi do pretvorbe Sun-
čeve u toplinsku energiju. Dozračena Sunčeva energija prolazi kroz prozirnu površinu
koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu koja se preda-
je prikladnom prenosniku topline, solarnom radnom mediju - najčešće smjesi vode i
glikola.
U najvažnije dijelove kolektora ubrajaju se:
- kućište sa odgovarajućom toplinskom izolacijom i drugim elementima veze,
- apsorberske plohe koje služe za potpunu apsorpciju toplinskog (IC) dijela Sunčevog
zračenja i njegovu pretvorbu u korisnu toplinu,
- pokrov koji se izrađuje od uobičajenog prozorskog ili vodenog bijelog stakla ili od
polimernih materijala ojačanih staklenim vlaknima.
Kolektori se pojavljuju u dvije osnovne izvedbe:
- pločasti ili ravni, primjereni za primorske i terene sa više “sunčanih” dana u godini,
- cijevni, vakumski ili sa vakumskim cijevima primjereni za kontinentalne terene.
PLOčAsTI sOLArnI
kOLekTOr CPk 7210n
Kolektori se mogu montirati na kosi krov (montažni set
za kosi krov 1, 2 ili 3 kolektora) te na ravni krov pod ku-
tom od 45° (montažni set za ravni krov 1, 2 ili 3 kolektora).
Nagibi kolektora između 0° i 45° rješavaju se prilagođava-
njem montažnog seta za ravni krov.
Pločasti kolektor serije CPK 7210N
predstavlja suvremen proizvod vi-
soke kvalitete i suvremenog diza-
jna. Namijenjen je prvenstveno za
sisteme zagrijavanja potrošne tople
vode i vode za bazene te za sisteme
centralnog grijanja s akumulacijom
topline. Pločasti kolektor CPK 7210N
izrađen je od kvalitetnih materijala
što mu omogućuje dugi vijek eksplo-
atacije u svim vremenskim uvjetima.
Uporabom visokoučinskih selektiv-
nih premaza te jedne apsorberske
ploče preko cijele površine kolekto-
ra, postiže se najbolji mogući prijelaz
topline na osnovi maksimalnog kori-
štenja površine kolektora.
85
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Karakteristike pločastih kolektora CPK 7210N:
• Najmodernijim načinom zavarivanja pomoću lasera regi-
star bakrenih cijevi je pričvršćen za bakrenu ploču koja je
premazana visokoučinskim selektivnim “Sunselect” prema-
zom čime se postiže efekt termičke ploče.
• Bakrena ploča smještena je preko cijele površine kolektora čime se sprečavaju pojave zračnih turbu-
lencija, a time i nepotrebnih gubitaka energije.
• Gornja razvodna cijev je blokirana na polovini svoje duljine čime su ostvarena dva prolaza radnog
medija kroz kolektor.
• Kućište kolektora izrađeno je od aluminija u obliku korita te je suho zabrtvljeno uprešavanjem bez
silikona.
• Solarno staklo debljine 4 mm zabrtvljeno je pomoću gumenog obruča.
• Bakreni apsorber sa registrom cijevi leži na 50 mm
debelom sloju izolacije od kamene vune.
• Zbog dobro promišljenog protočnog sistema, kolek-
tor ima samo dva gornja 1” priključka za spajanje.
• Međusobno spajanje kolektora vrši se pomoću pri-
premljene “holender-matice”.
• Kolektor je moguće ugraditi u krov, na krov i kao slo-
bodno stojeći na posebne nosače.
• Naš dokazani sistem ugradnje osigurava nekom-
pliciranu, sigurnu i kvalitetnu montažu u najkraćem
vremenu.
• U jednu kolektorsku granu spaja se maksimalno 6
pločastih kolektora.
• Ugradnjom kolektora u sisteme zagrijavanja potroš-
ne tople vode (na spremnik STEB, vode za bazene i si-
steme centralnog grijanja (na spremnik KSB) štedi se
gorivo za konvencionalne izvore energije te se time
ujedno i manje zagađuje okolina.
• Kolektor je ispitan i certifciran na Fakultetu strojar-
stva i brodogradnje u Zagrebu.
Tehnički podaci pločasti kolektor CPK 7210N
Bruto površina m
2
2,11
Površina upada svjetlosti m
2
2,0
Površina apsorbera m
2
1,9
Materijal apsorbera Culimsaselekt.slojem
Apsorpcijski koefcijent % 95+-2
Emisijski koefcijent % 5+-3
Optički stupanj djelovanja % 81,8
Koef. gubitka topline k
1
W(m
2
K) 3,29
Koef. gubitka topline k
1
W(m
2
K
2
) 0,0134
Cijevni registri mm f8x0,5
Sakupljačke cijevi mm f22x0,8
Volumen apsorbera l 1,4
Transparentni pokrov 4mmkaljenostaklo
Transmisija svjetla u staklu % 90,8+-2
Transm. energije u staklu % 90+-2
Broj priključaka 2
Priključci R 1”
Max. radni tlak bar 10
Temperatura mirovanja °C 180
Izolacija kamenavuna
Visina kolektora mm 2036
Širina kolektora mm 1035
Debljina kolektora mm 98
Masa kolektora kg 39
Medij u sistemu mješ.glikolaivode
U seriju se spaja maks. 6 kolektora, a naviše
paralelno više serija po 6 kolektora
86
VODIČ
CIjevnI vAkuuMskI
sOLArnI kOLekTOr
CvskC-10
Tehnički podaci pločasti kolektor CVSKC-10
Bruto cijevi kom 10
Bruto površina m
2
1,84
Površina upada svjetlosti m
2
1,6
Površina apsorbera m
2
0,97
Volumen apsorbera l 1,63
Visina kolektora mm 1647
Širina kolektora mm 1120
Debljina kolektora mm 107
Masa kolektora kg 31
Optički stupanj djelovanja % 64,1
Koef. gubitka topline k
1
W(m
2
K) 1,059
Koef. gubitka topline k
1
W(m
2
K
2
) 0,0045
Materijal vakuumske cijevi borosilikatnostaklo
Masa vakuumske cijevi kg 1,2
Apsorpcijski koef. % 96+-1
Emisijski koefcijent % 6+-1
Izolacija apsorbera vakuum
Izolacija sakupljača mm mineralnavuna
Bakrene cijevi mm f8x0,5
Sakupljačke cijevi mm f18x1
Broj priključaka kom 2
Priključci R 3/4”
Max. radni tlak bar 10
Temperatura mirovanja °C 270
Refeksija ogledala % 95
Medij u sistemu mješ.glikolaivode
Vrste
montaže
kolektora
Solarno tržište zahtijeva tehnologiju s visokom učinkovi-
tošću i kod manje povoljnih uvjeta te je zbog toga kon-
struiran cijevni vakuumski kolektor. Novi cijevni vakuum-
ski kolektor serije CVSKC-10 pokazuje svoju snagu najviše
tamo gdje pločasti kolektori gube svoju učinkovitost - kod
smanjenog zračenja odnosno kod velikih temperaturnih
razlika. Cijevi kolektora vakuumirane su čime se spreča-
va gubitak energije, a ispod cijevi su postavljena refekti-
rajuća parabolna ogledala koja usmjeravaju zračenje na
cijelu površinu apsorbera čime se povećava učinkovitost
kolektora.
Karakteristike cijevnih vakumskih kolektora
CVSKC-10:
• Visokoučinski cijevni vakuumski kolektor sa 10
cijevi i 1,6 m2 površine upada svjetlosti.
• Vakuum se nalazi u staklenoj cijevi pa nisu
potrebne brtve koje su bile slabost vakuumske
tehnologije.
• Apsorber je premazan visokoučinskim selektiv-
nim premazom te okružuje bakrene cijevi koje
se nalaze u vakuumskoj cijevi od borosilikatnog
stakla.
• Sakupljačke cijevi nalaze se u vodonepropu-
snom aluminijskom kućištu.
• Max. temperatura mirovanja kolektora je 270
°C.
• Ispod svake vakumske cijevi nalazi se refekti-
rajuće parabolno ogledalo koje omogućuje kori-
štenje cijele cijevne odnosno apsorberske povr-
šine što naročito dolazi do izražaja u prijelaznim
razdobljima kod malih kutova upada sunčeva
zračenja.
• Montaža je olakšana zbog već ugrađenog okvi-
ra na samom kolektoru.
• Kolektor se montira na krov ili na samostojeći
stalak.
• Ugradnjom kolektora u sisteme zagrijavanja
potrošne tople vode (na spremnik STEB), vode
za bazene i sisteme centralnog grijanja (na spre-
mnik KSB) štedi se gorivo za konvencionalne
izvore energije te se time ujedno i manje zaga-
đuje okolina.
• Naš dokazani sistem ugradnje osigurava ne-
kompliciranu, sigurnu i kvalitetnu montažu u
najkraćem vremenu.
8
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
PLOčAsTI sOLArnI kOLekTOr
vITOsOL 100 s/W 2,5
PLOčAsTI kOLekTOr veLIke
POvršIne vITOsOL 100 5dI
Za okomitu ili vodoravnu motažu, za monta-
žu na ravni ili kosi krov kao i za integraciju u
krov i slobodnu montažu.
Za integraciju u krov na kosim krovovima sa
pokrivanjem sa žlijebnjacima.
Tip s2,5 w2,5 5DI
Bruto površina m
2
2,71 2,71 5,25
Površina apsorbera m
2
2,50 2,50 4,76
Aperturna površina m
2
2,50 2,50 4,92
Mjere širina mm 1138 2385 2,570
Visina mm 2385 1138 2040
Dubina mm 102 102 116
Optički stupanj učinka
*1
% 84 84 84
Koefcijent gubitka topline k
1
*1
W/(m
2
•K) 3,36 3,36 4,16
k
2
*1
W/(m
2
•K
2
) 0,013 0,013 0,0073
Toplinski kapacitet kJ/(m
2
•K) 6,4 6,4 7,2
Težina kg 60 60 105
Volumen tekućine (toplinski medij) l 2,2 3,0 4,2
Dozvoljeni pogonski predtlak
*2
bar 6 6 6
Maks. temperatura u stanju mirovanja
*3
°C 211 211 185
Priključak fmm 22 22 22
Postavna površina na ravnim krovovima m
2
- ca.2,15 -
Zahtjevi za podlogu i učvršćenja zadovoljnostabilnukrovnukonstrukcijuprijakomvjetru
Osnovni sastavni dio Vitosola 100 je bakreni apsorber presvućen slatinastim titanom.
Isti jamči visoko upijanje sunčevog zračenja i nisku emisiju toplinskog zračenja. Na ap-
sorberu se nalazi bakrena cijev, kroz koju struji toplinski medij. Toplinski medij preu-
zima toplinu apsorbera preko bakrene cijevi. Apsorber je okružen kućištem kolektora
toplinski izoliranim od velikih toplina, čime se minimiziraju gubici topline kolektora.
Kolektor se pokriva solarnom staklenom pločom. Ista je karakteristična po malom sa-
držaju željeza, čime se smanjuju gubici preko refeksije. Kućište kolektora se sastoji od
aluminijskog okvira (sek. al.), kod tipova s/w2,5 presvučen praškom (boja smeđa, RAL
8019) kod tipa 5DI sjajno, u kojem je obuhvaćena solarna staklena ploča.
*1
Odnosisenapovršinuapsorbera.
*2
Ukolektorimakodzatvorenihsistemuuhladnomstanjumorapostojatipretlakodnajmanje1,5bara.
*3
Temperaturaustanjumirovanjajetemperatura,kojasepojavljujenanajtoplijemmjestukolektora,kod1000Wglobalnejakostiozračivanja,akomuseneoduzimatoplina.
88
VODIČ
vAkuuM CIjevnI
kOLekTOr vITOsOL 300
Za montažu na ravni i kosi krov kao i slobod-
nu montažu. Za zagrijavanje pitke vode, ni-
kotemperaturna grijanja i vodu bazena pre-
ko izmjenjivača topline
Izvedba H20 H30
Broj cijevi 20 30
Bruto površina m
2
2,94 4,38
Površina apsorbera m
2
2 3
Aperturna površina m
2
2,14 3,21
Mjere širina mm 1450 2159
Visina mm 2024 2024
Dubina mm 138 138
Optički stupanj učinka
*1
% 82,5 82,5
Koefcijent gubitka topline k
1
*1
W/(m
2
•K) 1,19 1,19
k
2
*1
W/(m
2
•K
2
) 0,009 0,009
Težina kg 45 68
Volumen tekućine (toplinski medij) l 1,2 1,8
Dozvoljeni pogonski predtlak
*2
bar 6 6
Maks. temperatura u stanju mirovanja
*3
°C 150 150
Priključak fmm 22 22
Postavna površina na ravnim krovovima m
2
ca.1,3 ca.2,1
Zahtjevi za podlogu i učvršćenja zadovoljnostabilnukrovnukonstrukcijuprijakomvjetru
Duotecdvocjevniizmjenjivačtopline
Savitljivacijev
odbronze
Presvučeno
slatinastimtitanom
Cijevzagrijanje
Vitosol 300 - vakuum cijevni
kolektor prema Heatpipe
principu
Prednosti ukratko:
• Osobito visok stupanj djelovanja postignut je apsorberom
presvučenim slatinastim titanom; reduciranje termičkih gubi-
taka putem vakuum cijevnih kolektora.
• Bolje iskorištavanje topline zbog patentiranog dvocjevnog
izmjenjivača topline “Duotec”, koji skoro potpuno okružuje
kondenzatore.
• Univerzalno primjenjiv za ravne krovove, kose krovove i slo-
bodnu montažu. Cijevi se mogu optimalno usmjeriti prema
Suncu.
• Suho povezivanje cijevi kondenzatora omogućuje montažu i
demontažu pojedinih cijevi, a da se solarna instalacija pri tome
ne mora isprazniti.
• Visokovrijedni materijali otporni na koroziju poput borosilikat
stakla, bakra i plemenitog čelika jamče visoku pogonsku sigur-
nost i dugotrajno korištenje.
• Integrirano ograničavanje temperature za zaštitu od pregri-
javanja.
• CE oznaka, test kvalitete instituta SPF Rapperswil. Ispunjava
zahtjeve ekološkog znaka “Plavi anđeo”.
*1
Odnosisenapovršinuapsorbera.
*2
U kolektorima kod zatvorenih
sisitema u hladnom stanju mora
postojati predtlak od najmanje
1,5bara.
*3
Temperatura u stanju mirovanja
je temperatura, koja se pojavljuje
na najtoplijem mjestu kolektora,
kod 1000W globalne jakosti
ozračivanja,akomuseneoduzima
toplina.
89
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Spremnici tople vode
Spremnik tople vode je dio solarnog sistema koji služi za izmjenu topline s ogrjevnim
medijem sistema grijanja ili potrošnom toplom vodom te za njihovu pohranu.
Toplovodni solarni bojleri STEB volumena 200, 300 i 600 li-
tara, namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potrošne
tople vode korištenjem energije Sunca, dogrijavanju ko-
tlovskom vodom, te alternativno dogrijavanje električnim
grijačem. Bojleri su izrađeni od nehrđajućeg čelika, čime su
zagarantirani visoki higijenski uvjeti. Korištenjem modernih
tehnologija i provjerenih tehničkih rješenja omogućeno je
ekonomično korištenje raspoloživih izvora energije. Posebna
vrijednost ovih bojlera je integrirana automatska regulacija,
koja upravlja i povezuje sve navedene mogućnosti u auto-
matizirani proces.
sOLArnI InOx
bOjLer
sTeb
regulacija pumpama
1krugkolektora
2bojlera
2kotla
regulacija ventilom
1krugkolektora
2bojlera
2kotla
regulacija pumpama
2krugakolektora
2bojlera
1kotao
regulacija ventilom
2krugakolektora
2bojlera
1kotao
CPK7210N
CVSKC-10
TB
STEB
EKO-CUP
EKO-CK
TB
STEB
EKO-CUP
EKO-CK
TB
STEB
EKO-CUP
CPK7210N
CVSKC-10
CPK7210N
CVSKC-10
CPK7210N
CVSKC-10
TB
STEB
EKO-CUP
CPK7210N
CVSKC-10
CPK7210N
CVSKC-10
RegulacijskapločasolarneautomatikeSTEB
KontrolnelED-diode
Multifunkcionalnidisplej
Funkcijsketipke
Glavnasklopka
90
VODIČ
Karakteristike solarnih bojlera STEB:
• Toplovodni solarni bojleri volumena 200, 300 i 600 litara namijenjeni su zagrijavanju
potrošne tople vode korištenjem energije Sunca, kotlovskom vodom te alternativno
dogrijavanje električnim grijačem.
• Spremnici su izrađeni od kvalitetnog nehrđajućeg čelika, čime su zagarantirani viso-
ki higijenski uvjeti.
• Mjesta za priključke su smještena sa stražnje strane, što omogućuje jednostavno i
brzo spajanje na instalaciju.
• Izolacijski sloj mineralne vune na Alu-foliji debljine 50 mm učinkovito štiti bojler od
toplinskih gubitaka.
• Sva potrebna ožičenja i osjetnici su tvornički ugrađeni.
Automatska regulacija STEB:
• Regulacija temperature potrošne tople vode.
• Regulacija kolektorskog kruga.
• Regulacija kotlovskog kruga preko cirkulacijske crpke.
• Regulacija električnog grijača.
• Mogućnost očitanja karakterističnih temperatura prikazom na displayu.
Tehnički podaci STEB 200 STEB 300 STEB 600
Volumen l 200 300 600
Ogrjevna spirala gornja donja gornja donja gornja donja
Trajni učinak
(1)
80°C kW 16,6 33,1 19,7 43,3 31,6 63,0
l/h 408 814 486 1066 778 1551
70°C kW 13,3 26,7 16,0 35,0 25,5 50,9
60°C
l/h 330 658 393 862 629 1254
kW 8,3 16,5 9,5 21,6 15,8 31,4
l/h 204 406 243 532 389 774
Ogrjevna površina m
2
0,42 0,84 0,5 1,1 0,8 1,6
Volumen ogrjevne vode l 1,9 3,8 3,0 5,9 4,4 8,8
Protok kotlovske vode m
3
/h 1,5 1,5 1,5
Dimenzije bojlera mm 710x560x1550 760x610x1850 910x760x2030
Pol/pov. vod - kotl. krug R 3/4” 1” 1”
Pol/pov. vod - sol. krug R 3/4” 1“ 1”
Max. radni tlak bar 6 6 6
Električni grijač W 1x2000 1x3000 2x2000
Masa bojlera kg 80 120 230
91
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
sTOjećI sPreMnIk
PTv-A
vITOCeLL-v 300
Otvorzanadzoričišćenje
Cirkulacija
Polaznivodogrjevnevode
Visoko učinkovita sveobuhvatna toplinska izolacija
odpoliuretansketvrdepjene(bezFCKW-a)
Ogrjevnaspiralaodplemenitognehrđajućegčelika
vođena sasvim do dna spremnika-spremnik PTV-a
jetimepotpunoprogrijanihigijenskičist
Povratnivodogrjevnevode
Prirubničkiotvorkao˝dodatniotvorzačišćenje
odnosnozaugradnjuelektričnoggrijača
Za zagrijavanje pitke vode u spoju sa kotlovima za grijanje,
Prikladno za instalacije sa
•temperaturomogrjevnepolaznogvodado110°C
•pogonskimpretlakomsa strane ogrjevne vodedo 3 bara
•pogonskimpretlakom od strane pitke vode do 10 bara
Volumen spremnika l 130 160 200
Trajni učinak
*1
kodzagrijavanjapitkevode
sa10 na 45°Ci
temperatureogrjevne vodepolaznogvoda
od....
koddoljenavedenogprotokaogrjevnevode
90°C
kW 37 40 62
l/h 909 982 1523
80°C
kW 30 32 49
l/h 737 786 1024
70°C
kW 22 24 38
l/h 540 589 933
60°C
kW 13 15 25
l/h 319 368 614
50°C
kW 9 10 12
l/h 221 245 294
Trajni učinak
*1
kodzagrijavanjapitkevode
sa10 na 60°Ci
temperatureogrjevne vodepolaznogvoda
od....
koddoljenavedenogprotokaogrjevnevode
90°C
kW 32 36 57
l/h 550 619 980
80°C
kW 25 28 43
l/h 430 481 739
70°C
kW 16 19 25
l/h 275 326 430
Protok ogrjevne vode zanavedenetrajneučinke m
3
/h 3,0 3,0 3,0
Potrebna toplina za stanje spremnosti na pogon q
BS
ko45Ktemp.razlike kWh/24h 11,30 1,40 1,60
Mjere Duljina(f) mm 633 633 633
širina mm 667 667 667
Visina mm 1111 1203 1423
Pregibnamjera mm 1217 1297 1493
Težina (spremnikpPTV-asatoplinskomizolacijom) kg 77 84 98
Volumen ogrjevne vode l 25 28 35
Grijaća površina m
2
1,1 1,3 1,6
PriključciPolazniipovratnivodogrjevnevode R(vanj.navoj) 1 1 1
Hladnavoda,toplavoda R(vanj.navoj) 3/4 3/4 3/4
Cirkulacija R(vanj.navoj) 1/2 1/2 1/2
*1
TrajniučinakkoddrugihprotokaogrjevnevodevidiuputuzaprojektiranjeVitocell.Kodprojektiranjasanavedenimodn.određenimtrajnimučinkom,uplaniratina
odgovarajućucirkulacijskupumpu.Navedenitrajniučinaksedostižesamoonda,akojenazivnitoplinskiučinakkotlavećiilijednakodtrajnogučinka.
92
VODIČ
Solarna stanica
Solarna stanica s pumpom predstavlja središnji dio cijelog solarnog sistema jer omo-
gućava strujanje solarnog medija, dok automatska regulacija vodi računa o sigurnom
pogonu cijelog sistema i usklađivanju njihovog rada sa sistemom grijanja i pripreme
PTV-a, odnosno uvjetima u okolini (vanjskoj i unutarnjoj temperaturi).
sOLArne PuMPne
GruPe CsPG-260/060
Važan element solarnih sistema svakako su i solar-
ne pumpne grupe CSPG. U solarnoj pumpnoj grupi
CSPG-260 nalaze se svi potrebni elementi (uz kolek-
tore, spremnik s automatikom, solarni ozračni lončić i
ekspanzionu posudu) za normalno funkcioniranje so-
larnog sistema. Ako imamo dodatni krug kolektora ili
dodatni akumulacijski spremnik, uz solarnu pumpnu
grupu CSPG-260 trebamo ugraditi dodatnu pumpnu
grupu CSPG-060 koja služi za proširenje solarnog si-
stema. Uz to što imamo sve potrebne funkcionalne i
sigurnosne elemente na jednom mjestu, solarne pum-
pne grupe su termički i zvučno izolirane te zahtjevaju
malo mjesta i jednostavno se ugrađuju.
Elementi solarne pumpne grupe CSPG-260: Elementi solarne pumpne grupe CSPG-060:
• 2 kuglasta ventila sa gravitacijskom kočnicom • kuglasti ventil sa gravitacijskom kočnicom
• 2 termometra • termometar
• manometar • cirkulacijska crpka Wilo 20/6
• sigurnosni ventil, 6 bar • ventil za punjenje/pražnjenje
• cirkulacijska crpka Wilo 20/6 • regulator protoka (1-13 lit./min.)
• ventil za punjenje/pražnjenje • dvodjelna izolacijska pjena
• regulator protoka (1-13 lit./min.)
• ručni ozračnik
• priključak za ekspanzionu posudu
• dvodjelna izolacijska pjena
Tehnički podaci CSPG-260 CSPG-060
Pumpa tip WiloST20/6 WiloST20/6
Max. radni tlak bar 6 6
Radna temp. polaza °C 140 -
Radna temp. povrata °C 120 120
Medij Vodasamax.50%glikola
Priključci NO20 NO20
Vijčani spojevi R 3/4” 3/4”
Širina mm 305 213
Visina mm 550 550
Dubina mm 166 166
93
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
1.2. CIrkuLACIOne PuMPe
Pumpe su uređaji koji služe za prijenos ogrjevnog fuida (vode) s niže na višu razinu,
odnosno sa nižeg na viši pritisak. Drugim riječima, njima se ostvaruje odgovarajuća
dobava, odnosno pokrivaju svi gubici (padovi pritisaka) do kojih dolazi pri strujanju
kroz cjelokupnu instalaciju sistema grijanja (izvor topline, cijevni razvod, ogrjevna ti-
jela).
Pumpe se uobičajeno dijele prema načinu ostvarivanja potpritiska i prema izvedbi
kućišta, ali je ovdje bitno istaći podjelu istih prema namjeni:
- pumpe za grijanje, i
- pumpe za potrošnu toplu vodu.
Pumpu određuje nekoliko osnovnih karakteristika:
- visina dobave,
- dobavni protok,
- broj obrtaja,
- snaga i stepen djelovanja.
Visina dobave je karakteristika pumpe koja je po iznosu jednaka razlici pritisaka na
ulazu i izlazu iz nje, odnosno pokazuje koliki pritisak pumpa može postići.Uobičajeno
je da se izražava u jedinicama za pritisak (Pa), iako se zapravo radi o visini stupca vode
(m).
Protok kroz pumpu je određen kao omjer ukupnog toplinskog učinka sistema grijanja
(potreba “zgrade” za toplotom) i umnoška specifčnog toplotnog kapaciteta i razlike
temperature polaznog i povratnog voda ogrjevnog medija.
Broj okretaja pumpe je veličina koja je određena njenom izvedbom, a pri čijoj promje-
ni dolazi do proporcionalnih promjena svih ostalih veličina koje je opisuju: volumen
protoka, visina dobave i snaga.
Snaga i stepen djelovanja pokazuju kolika je potrošnja električne energije neke pum-
pe, odnosno koliko su efkasni procesi pretvorbe energije koji se u njoj zbivaju.
Za ugradnju pumpe u instalaciju sistema grijanja postoje dvije osnovne mogućnosti:
- u polazni vod (za izvore toplote sa malim otporima strujanja),
- u povratni vod (za izvore toplote sa velikim otporima strujanja).
94
VODIČ
Mjesto na kojemu se pumpa ugrađuje ima velik uticaj na odnose pritiska u instalaciji,
a pri tome polazište predstavlja tzv. neutralna tačka.
Radi sprječavanja pojave mjehurića zraka i smanjenja šumova, ona se treba postaviti
što je moguće bliže usisnom (ulaznom) priključku pumpe.
KORISNI SAVJETI:
Optočne pumpe za grijanje - puštanje pumpe u pogon
Kako bi smo izbjegli probleme vezane za šumove izazvane zrakom, treba
uređaj ispravno ozračiti:
1. napunite uređaj do ispravnog statičkog tlaka;
2. ozračite uređaj;
3. pustite kotao u rad;
4. pustite pumpu u pogon te otvorite radijatorski ventil kako biste bili
sigurni da postoji protok u sistemu;
5. neka pumpa radi nekoliko minuta;
6. zaustavite pumpu te ponovo ozračite uređaj;
7. provjerite statički pritisak te ga nadopunite ukoliko je prenizak:
8. ponovo pusitite pumpu u pogon te izvršite namještanja
ukoliko su potrebna.
recirkulacija potrošne tople vode (PTv)
Puštanje pumpe u pogon
Kako bismo izbjegli probleme vezane za šumove izazvane zrakom, treba
uređaj ispravno ozračiti:
1. otvorite dovod vode;
2. otvorite slavinu na kraju uređaja, sve dok sav zrak nije iz njega izašao;
3. pustite pumpu u pogon;
4. neka pumpa radi nekoliko minuta;
5. ukoliko ipak još ima zraka u uređaju, startajte i zaustavite pumpu 4-5
puta, sve dok nije izašao sav zrak;
6. namjestite tajmer /ili termostat.
95
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
MODEL/
Tehničke karak.
UP Basic
Protokdo6m
3
/h
Visinadizanjado6m
puzdanost
raspoloživost
UPS
Protokdo70m
3
/h
Visinadizanjado18m
potrošnjaenergije+
feksibilnost
ALPHA+
Protokdo3.5m
3
/h
Visinadizanjado6m
jednostavnamontaža+
odgovarasvimprimjenama
ALPHA Pro
Protokdo3.5m
3
/h
Visinadizanjado6m
Niskapotrošnjaenergije
Energetska klasifkacija
nemaenergetske
klasifkacije
25/32-40B
B A 25/32-50B
25/32-60C
Max. ulazna snaga
Nap.: sukladno oznaci
“Plavi anđeo” sezona
grijanja traje 285 dana
XX-40 60W/400kWh 45W/290kWh 45W/280kWh 25W/90kWh
XX-50 80W/515kWh 50W/325kWh -- --
XX-60 90W/550kWh 70W/420kWh 80W/460kWh 50W/145kWh
Elektronička regulacija brzine x x
Ručno namještanje brzine x x x x
Prema EnEV § par. 3 x x
AUTOadapt
BUS komunikacija
IR (infrared) komu.. s R100 daljins. up.
Signal rada/smetnje Zaseriju200poizboru
ALPHA utikač (brzo spajanje na mrežu) x x
Motor s perman. magnetima (ECM teh.) x
Automatsko sniženje tijekom noći x x
Kućište od nehrđajućeg čelika x
Kućište od bronce x x x
Kućište s ozračnim lončićem x x x
Oznaka za potrošnju energije: sad i za pumpe
Dobro poznato označavanje potrošnje električne energije od sada i na
protočnim pumpama. Oznaka A predstavlja nisku potrošnju električne
energije, dok visoku potrošnju predstavlja oznaka G. Izborom pumpe s
oznakom A postižete do 80% uštede energije u odnosu na standardnu
tržišnu pumpu oznake D.
Europska industrija pumpi dobrovoljno će označiti sve nove protočne
pumpe sukladno njihovom korištenju energije. Do sada je sistem označa-
vanja potrošnje energije u Europskoj Uniji uspješno korišten u industriji
proizvoda kućanske primjene, autoindustriji, te industriji žarulja.
96
VODIČ
MODEL/
Tehničke karak.
G
H
N

2
5
/
6
0
-
1
8
0
G
H
N

2
5
/
7
0
-
1
8
0
G
H
N

3
2
/
6
0
-
1
8
0
G
H
N

3
2
/
7
0
-
1
8
0
G
H
N

3
2
/
8
0
-
1
8
0
G
H
N

4
0
-
1
2
0

F
G
H
N

5
0
-
1
2
0

F
G
H
N

6
5
-
1
2
0

F
G
H
N

8
0
-
1
2
0

F
E
G
H
N

2
5
/
6
0
-
1
8
E
G
H
N

3
2
/
6
0
-
1
8
0
E
G
H
N

4
0
-
1
0
0

F
E
G
H
N

5
0
-
1
0
0

F
N
M
T

4
0
N
M
T

5
0
Priključak DN 25 25 32 32 32 40-80 40-80 40-80
Protok max Q(m
3
/h) 3,5 6,0 3,5 6,0 8,4 80 80 80
Tlak max H (m) 6,0 6,8 6,0 6,8 8,0 12 12 12
Nazivni tlak PN (bar) 10 10 10 10 10 6/10 6/10 6/10
Pumpa se odabire na osnovu ukupnog pada pritiska u instalaciji sistema grijanja (uku-
pni pad pritiska za najnepovoljniji “ogranak” što proizilazi iz dimenzioniranja) i proto-
ka koji se određuje na osnovu potrebnog toplinskog učinka.
Predimenzioniranje pumpe za posljedicu ima samo povećanje njene snage, ali ne i
povećanje učinka ogrjevnih tijela, dok poddimenzioniranje za posljedicu može imati
i smanjenje njihovog učinka čak za polovicu. Zbog toga u većini sistema grijanja tre-
ba naknadno provesti prilagodbu pumpe stvarnim uslovima korištenja na jedan od
sljedećih načina:
- prigušivanjem protoka pomoću zapornih elemenata na potisnoj strani pumpe izla-
znoj strani
- ugradnjom premosnog voda između usisnog i potisnog priključka pumpe (npr.
ugradnja prestrujnog kanala u kućištu pumpe ili prestrujnog regulacijskog ventila di-
ferencijalnog pritiska)
- promjenom broja obrtaja pumpe
- izmjeničnim pogonom više pumpi.
9
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
1.3. sIGurnOsnA I reGuLACIjskA OPreMA
Sigurnosna oprema sistema centralnog toplovodnog grijanja uključuje sve elemente
kojima se onemogućava prekoračenje najvećih dopuštenih vrijednosti radne tempe-
rature i pritiska, dok regulacijsko nadzorna oprema obuhvaća sve elemente kojima se
osigurava pouzdanost i ekonomičnost pogona.
Sigurnosna oprema sistema grijanja se projektuje, izvodi i ugrađuje s obzirom na:
izvedbu sistema (otvoren ili zatvoren), energent koji se koristi, način rada, odnosno
regulacije izvora toplote (ručna ili automatska) i njegov nazivni učinak.
Sigurnosna oprema sastoji se od raznih elemenata, što ovisi o izvedbi sistema:
1. za zatvorene sisteme:
a) elementi za zaštitu od prekoračenja najvećeg dopuštenog radnog pritiska:
- sigurnosni ventil,
- graničnik pritiska;
b) elementi za zaštitu od prekoračenja najveće dopuštene radne temperature:
- graničnik temperature;
c) elementi za zaštitu od smanjenja količine vode u sistemu:
- osigurač količine vode;
d) ekspanziona posuda;
2. za otvorene sisteme: otvorena ekspanziona posuda, sigurnosni polazni i povratni
vod.
nadzorno regulacijska oprema obuhvaća:
- elemente za nadzor pogonskih parametara kao što su temperatura,
pritisak i količina vode,
- elementi za regulaciju radne temperature i/ili dovoda primarnog izvora energije
koji radi na način uključeno-isključeno ili u kliznom pogonu,
- elementi za regulaciju radnog pritiska.
Sigurnosni ventili, mjerna oprema,
regulatori propuha i termička zaštita
sigurnosni ventil služi za zaštitu sistema grijanja i svih njegovih dijelova od preko-
račenja najvećeg dopuštenog radnog pritiska, a djeluje tako da u tom slučaju ispušta
određenu količinu medija. Ugrađuje se u polazni vod u neposrednoj blizini izvora to-
pline (ili na sam izvor topline) pri čemu između njih ne smije biti zapornih elemena-
ta.
98
VODIČ
Sw
G1
DN
G
2
H
sIGurnOsnI
venTIL
vv 611 - vv613
art. PN (bar) DN (mm) G1 (coll) G2 (coll) H (mm) Sw P(kW) Težina
VV 611 2,5 15 1/2” 3/4” 72 27 75 0,175
VV 612 3 15 1/2” 3/4” 72 27 75 0,175
VV 613 6 15 1/2” 3/4” 72 27 75 0,175
sIGurnOsnI venTIL
CALeffI 311
reGuLATOr PrOPuhA
CALeffI 529
art. f Radna temp. Težina
529 3/4” 30-100°C 0,67
art. Pritisak f Radna temp. Težina
311 3bar 1/2” 5-110°C 0,13
art. Post. temp. Max. radni prit. Radna temp. Težina
543 95°C 10bar 5-110°C 1,06
ZAšTITA TerMIčkA CALeffI 543 reGuLATOr PrOPuhA
sAMsOn 3/4”
99
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Promjer f64mm
Nazivni pritisak 0-4bar
Temperaturno područje 0-120°C
Priključak M18x1
TerMOMAnOMeTAr
101.11.063/080
TerMOMAnOMeTAr
101.11.080
TerMOMAnOMeTAr
bIMeTALnI A 46
Promjer f80if100mm
Temperaturno područje 0-120°C
Priključak 1/2”
100
VODIČ
Ekspanzione posude
Ekspanzija vode kao ogrjevnog medija u sistemima centralnog toplovodnog grijanja
nastala usljed promjene temperature vode uobičajeno se rješava pomoću:
- zatvorene ekspanzione posude ili
- otvorene ekspanzione posude (obavezne kod tzv.”potopljenih” radijatorskih sistema
bez sigurnog rezervnog napajanja energijom za rad cirkulacione pumpe).
Ekspanziona posuda služi za preuzimanje toplotnih širenja ogrjevnog medija u siste-
mima grijanja.
Otvorena ekspanziona posuda u otvorenim sistemima toplovodnog grijanja ima istu
ulogu kao zatvorena u zatvorenim sistemima - preuzimanje toplotnog širenja ogr-
jevnog medija. Ugrađuje se u najviše mjesto u sistemu i dimenzionira tako da može
preuzimati cjelokupne promjene volumena vode pri njenom zagrijavanju i hlađenju.
Opremljena je ozračnim i preljevnim vodovima koji se ne mogu zatvarati i koji su di-
menzionirani tako da je omogućeno sigurno odvođenje cjelokupnog protoka medija
koji je određen veličinom posude (npr. promjer preljevnog voda se odabire za jednu
veličinu nazivnog promjera više od sigurnosnog polaznog voda). Pri tome se posuda,
preljevni i ozračni vod postavljaju tako da su zaštićeni od smrzavanja.
Sigurnosni polazni i povratni vod u otvorenom sistemu toplovodnog grijanja služe za
povezivanje otvorene ekspanzione posude i izvora topline-kotla. Sigurnosni se po-
vratni vod pri tome spaja na donji dio posude i na povratni vod sistema grijanja, a
sigurnosni se potisni vod spaja na gornji dio posude i na potisni vod sistema grijanja ,
pri čemu se ni na jednom ne smiju ugrađivati zaporni elementi.
a) sistem s otvorenom ekspanzionom posudom
b) sistem sa zatvorenom ekspanzionom posudom
sigurnosni
polaznivod
otvorenaekspanzionaposuda-vodaizsistemaudoticajusazrakom
sigurnosnipovratnivod
preljevni
vod
izvor
topline
cirkulaciona
pumpa
sigurnosni
ventil
zatvorenaekspan.
posuda-vodaiz
sistemanijeu
doticajusazrakom
izvor
topline
cirkulaciona
pumpa
ventilsamogućnošćusprječavanjaneovlaštenogrukovanja
Otvoreni i zatvoreni sistem
grijanja sa ekspanzionim
posudama
101
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Ekspanzione posude ELBI cilindrične, Pmax=10 bar
Zapremina (lit.) Dimenzije (mm) Navojna veza Jed. mj.
5 204x240 3/4” kom
8 204x315 3/4” kom
12 270x300 3/4” kom
18 270x430 3/4” kom
24 270x470 3/4” kom
35 400x390 3/4” kom
Posuda ekspanzione sa držačem (postoljem)
50 400x600 1” kom
80 410x815 1” kom
100 500x805 1” kom
150 500x1030 5/4” kom
200 600x1065 5/4” kom
300 650x1270 5/4” kom
Posude ekspanzione za termoblok
6 516x196 3/4” kom
8 516x196 3/4” kom
10 516x196 3/4” kom
12 516x196 3/4” kom
Posuda ekspanziona za solar
25 320x355 1” kom
35 400x390 1” kom
102
VODIČ
U nastavku je data tabela za odabir potrebne zatvorene ekspanzione posude u odno-
su na početni pritisak sistema, pritisak sigurnosnog ventila i ukupnu količinu vode u
sistemu grijanja.
Tlaknamješt.sigurn.ventilap
sv
,bar 3,0 2,5 2,0
Početnitlakusistemup
o
,bar 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5
Ukupnivolum.vodeusist.V
sus
,l volumenekspanzioneposudeV
eksp
,min,l
25 2,1 2,7 3,9 2,3 3,3 5,9 2,8 5 5,9
50 4,2 5,4 7,8 4,7 6,7 11,8 5,6 10 11,8
75 6,3 8,2 11,7 7 10 17,7 8,4 15 17,7
100 8,3 10,9 15,6 9,4 13,4 23,7 11,3 20 23,7
125 10,4 13,6 19,5 11,7 16,7 29,6 14,1 25 29,6
150 12,5 16,3 23,4 14,1 20,1 35,5 16,9 30 35,5
175 14,6 19,1 27,3 16,4 23,4 41,4 19,7 35 41,4
200 16,7 21,8 31,2 18,8 26,8 47,4 22,6 40 47,4
225 18,7 24,5 25,1 21,1 30,1 53,3 25,4 45 53,3
250 20,8 27,2 39 23,5 33,5 59,2 28,2 50 59,2
275 22,9 30 42,9 25,8 36,8 65,1 31 55 65,1
300 25 32,7 46,8 28,2 40,2 71,1 33,9 60 71,1
325 27 35,7 50,7 30,5 43,5 77 36,7 65 77
350 29,1 38,1 54,6 32,9 46,9 82,9 39,5 70 82,9
375 31,2 40,9 58,5 35,2 50,2 88,8 42,3 75 88,8
400 33,3 43,6 62,4 37,6 53,6 94,8 45,2 80 94,8
425 35,4 46,3 66,3 39,9 56,9 100,7 48 85 100,7
450 37,5 49 70,2 42,3 60,3 106,6 50,8 90 106,6
475 39,6 51,8 74,1 44,6 63,6 112,5 53,6 95 112,5
500 41,6 54,5 78 47 67 118,5 56,5 100 118,5
Množiteljizaostalevolumene 0,083 0,109 0,156 0,094 0,134 0,237 0,113 0,2 0,237
Napomena:Podacivrijedezanadtemperaturuυ
max
=110ºCizalihuvodeV
zal
=0.
103
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
2. CIjevnA MrežA I PrIPAdAjućA ArMATurA
2.1. UVOD I PODJELA CIJEVI
Za prenošenje toplote od izvora do ogrjevnog tijela koristi se cijevni razvod.
Osnovni elementi cijevnog razvoda :
- cijevi,
- elementi za zatvaranje (loptaste slavine, klapne, zaporni ventili, ventili sa
prirubnicom, ventili sa naglavkom, ventili sa pravim
sjedištem i naglavkom, ventil za regulaciju i zatvaranje,
ventil za jednocijevni sistem, zatvarajući navijak),
- zasuni za zatvaranje,
- prigušne klapne,
- nepovratne klapne i ventili,
- višekraki ventili,
- specijalni ventili (sigurnosni i dr.),
- regulatori pritiska,
- kompenzatori,
- odvajači kondenzata, nečistoća i dr.
- elementi za ozračivanje,
- razvodnik i sabirnik,
- spojni elementi - ”fting” i dr.
Za izvođenje cijevnog razvoda uglavnom se koriste:
- čelične cijevi
- bakarne cijevi
- polimerne cijevi
Za opisivanje elemenata cijevnog razvoda (a i svih drugih instalacija: vodovodnih,
plinskih i sl.) koriste se dvije bezdimenzionalne značajke:
- nazivni promjer (DN)
- nazivni pritisak (PN)
DN 10 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100
DN 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
PN 2,5 6 10 16 25 40 63 100
Uobičajena vrijednost nazivnih promjera
Vrijednost razreda pritisaka dijelova instalacije
104
VODIČ
Nazivni promjer (DN) pokazuje koliko dimenzije pojedinog elementa instalacije od-
govaraju drugom pri njihovom međusobnom spajanju. Ne radi se o mjerljivoj veličini
pa se ne smije koristiti u proračunima, iako je približno jednaka unutarnjem promjeru
cijevi. Nazivni pritisak (PN) pokazuje kolika je najveća otpornost pojedinog elementa
instalacije na djelovanje pritiska.
Čelične cijevi
Čelične cijevi koje se koriste za izradu cijevnog razvoda u toplovodnim instalacijama
grijanja mogu biti:
- navojne čelične cijevi,
- bešavne i šavne čelične cijevi
- precizne čelične cijevi
Osnovne dimenzije bešavnih i šavnih čeličnih cijevi za instalacije sistema grijanja
Nazivni promjer Cijevni navoj
Vanjski promjer
dv, mm
Debljina stijenke
s, mm
Unutarnji promjer
d,mm
Duljinska masa,
kg/m
Bešavne cijevi prema DIN 2448
DN15 1/2” 21,3 2,65 16 1,225
DN20 3/4” 26,9 2,65 21,6 1,585
DN25 1” 33,7 3,25 27,2 2,449
DN32 11/4” 42,4 3,25 35,9 3,146
DN40 11/2” 48,3 3,25 41,8 3,61
DN50 2” 60,3 3,65 53 5,099
DN65 21/2” 76,1 3,2 69,7 5,228
DN80 3” 88,9 3,2 82,5 6,771
DN100 4” 114,3 3,6 107,1 9,269
Šavne cijevi prema DIN 2440
DN10 3/8” 17,2 2,35 12,5
DN15 1/2” 21,3 2,65 16,0
DN20 3/4” 26,9 2,65 21,6
DN25 1” 33,7 3,25 27,2
DN32 11/4” 42,4 3,25 35,9
DN40 11/2” 48,3 3,25 41,8
DN50 2” 60,3 3,65 53,0
DN65 21/2” 76,1 3,65 68,8
DN80 3” 88,9 4,05 80,8
DN100 4” 114,3 4,50 105,3
105
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Bakarne cijevi
bakarne cijevi koje se koriste za izradu cijevnog razvoda sistema toplovodnog grija-
nja mogu se podijeliti:
- prema načinu isporuke
(šipkama 4-5 m i kolutovima 25-50 m),
- prema mehaničkim svojstvima
(mekane R 220, polutvrde R 250 i tvrde R 280),
- prema načinu zaštite
(bez zaštite, s ovojnicom i predizolirane s PE ili PUR izolacijom).
Za izradu instalacija sistema toplovodnih grijanja koriste se bešavne i vučene bakarne
cijevi.
Naziv artikla Pakovanje Jed. mjere
CijevCuukolutuf6x1 50/50 m
CijevCuukolutuf8x1 50/50 m
CijevCuukolutuf10x1 50/50 m
CijevCuukolutuf12x1 50/50 m
Naziv artikla Pakovanje Jed. mjere
CijevCuuPVC-uf15x1 50/1000 m
CijevCuuPVC-uf16x1 50/1000 m
CijevCuuPVC-uf18x1 50/900 m
CijevCuuPVC-uf22x1 25/500 m
CijevCuukolutuf16SMART 50/1000 m
CijevCuukolutuf18SMART 50/900 m
CijevCuukolutuf20SMART 50/800 m
FleksibilnebakarnecijeviCUSMART
TM
suneprevaziđeneusvakomtehničkomaspektu,ionepružajuvelikoolakšanje
uinstalaciji.Njihovaizuzetnafeksibilnostomogućavahladnosavijanje,pačakiručnooblikovanjebezefekta“pam-
ćenja”. Korištenje feksibilnih bakarnih cijevi CUSMART
TM
u vodovodnim i instalacijama centranog grijanja skraćuje
vrijemeitroškovepostavljanja,pružajućisavršenusigurnost.FleksibilnebakarnecijeviCUSMART
TM
zadržavajusvoje
fzičkeitehničkeosobinetijekomcijelogsvogvijekatrajanjaipokrivenesugarancijomproizvođačaod30godina.
Debljina stijenke cijevi je 1mm (standardna debljina).
106
VODIČ
Polimerne cijevi
Polimerne cijevi koje se koriste za izradu cijevnog razvoda sistema toplovodnog gri-
janja dijele se prema materijalu izrade, a najčešće korištene su:
a) polibutilenske “PE-X” cijevi
b) polibutilenske “PE-Xc” cijevi sa antioksigenskom barijerom:
c) višeslojne “PEX-AL-PEX”cijevi
PE-X za grijanje sa anti-
oksigenskom barijerom
PE-X za grijanje sa anti-
oksigenskombarijerom
Rifeng fex cijev mm Specifkacija Količina(m) Veličinapakovanja(mm)
PE(X)
Vezivo
Zavarenaaluminijskacijev
B1-1216 200 700x230x700
100 600x230x600
B1-1418 200 800x230x800
100 650x230x650
B1-1620 200 850x230x850
100 680x230x680
B1-2025 100 800x230x680
50 650x230x650
B1-2632 100 1000x230x1000
50 850x230x850
Konstrukcija Rifeng
PE-X cijevi
vanjskipromjer16mm
Primjeroznačavanjacijevi:
unutarnjipromjer12mm
Pex-Al-Pexcijevzatoplu
vodu/grijanje
A-1216
Dimenzijecijevivanjski
promjerxdebljinastijenke
(mm)
Zapremina
(l/m)
Nominalna
težina(kg/m)
Dimenzijecijevivanjski
promjerxdebljina
stijenke(mm)
Zapremina
(l/m)
Nominalna
težina
(kg/m)
6x1.00 0.013 0.140 35x1.50 0.804 1.410
8x1.00 0.028 0.196 35x2.00 0.754 1.844
10x1.00 0.050 0.252 42x1.00 1.256 1.148
12x1.00 0.079 0.308 42x1.50 1.193 1.700
14x1.00 0.113 0.363 42x2.00 1.133 2.236
15x1.00 0.133 0.391 54x1.00 2.123 1.484
16x1.00 0.154 0.419 54x1.50 2.041 2.201
18x1.00 0.201 0.475 54x2.00 1.962 2.906
22x1.00 0.314 0.587 64x12.00 2.827 3.467
28x1.00 0.531 0.758 76.1x2.00 4.083 4.144
28x1.50 0.491 1.111 88.9x2.00 5.658 4.857
35x1.00 0.856 0.950 108x2.50 8.328 7.370
10
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Veličina
Vanjski
promjer
(mm)
Unutanji
promjer
(mm)
Debljina
(mm)
Težina
(g/m)
Sadržaj
vode(l/m)
Mimalni
radijus
savij.*
PE-X/Al/PE-X
14x2 14,0 10,0 2,0 99 0,078 70(mm)
16x2 16,0 12,0 2,0 115 0,154 80(mm)
18x2 18,0 14,0 2,0 132 0,201 90(mm)
20x2 20,0 16,0 2,0 148 0,177 100(mm)
26x3 26,0 20,0 3,0 260 0,314 130(mm)
2.2. VRSTE SPOJEVA
Spojevi cijevnog razvoda sistema grijanja mogu biti izvedeni kao nerastavljivi i rastav-
ljivi i, s obzirom na to, najčešće se koriste sljedeće tehnike spajanja:
1. za izvođenje nerastavljivih spojeva:
a) zavarivanje - za metalne materijale (čelične i bakarne cijevi):
plinsko, elektrolučno i u zaštitnoj atmosferi,
b) lemljenje - za bakarne i precizne čelične cijevi:
meko lemljenje i tvrdo lemljenje
c) lijepljenje - za polimerne cijevi,
d) pritiskom - za precizne čelične, bakarne i višeslojne cijevi (tzv.presovanje),
e) pritisnom čahurom - za polimerne i višeslojne cijevi.
2. za izvođenje rastavljivih spojeva:
a) navojni spojevi: s dugim navojem, s maticom i sa steznim spojevima,
b) prirubnice,
c) cijevne spojke.
108
VODIČ
a) Priprema
cijevi
1.Rifengcijevisemogurezatisarezačemcijevi
2. Zaoblite i proširite krajeve cijevi i napravite
kosinunemanjuod2mm.
3. Ručno savijanje - Cijev držite čvrsto na oko 40
centimetaraudaljenostiodtočkesavijanjaisavijte
natraženipoluprečnik.
4.Savijanjesaalatomzasavijanje-Preciznijesa-
vijanjecijevisemožepostićisaalatomzasavijanje
rifengcijevi.
5.Oprezkodsavijanja-Minimalnipoluprečniksavijanjabitrebaobitibar5putavećiodprečnika
cijevi.Pazitedaneoštetitecijevkodsavijanja,posebnokadsesavijanjevrširučno.
Poprečnipresjekmorabitiokomitnaosucijevi
109
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
b) Instalacija
press ftinga
1.Odaberitepravuveličinuftinga,uložakumet-
niteucijevigurajtesvedopregradnogprstenai
dokjecijevvidljivakrozkontrolniotvor.Posebnu
pažnjuobratitedaneoštetiteO-prsten.
2.Odaberitepravuveličinustegeoznačenuna
kalupukojaodgovarapressftingu.
kontrolniotvor
3.Otvoritečeljuststegeipostaviteftingukalup,osigurajtedapregradniprstenpressftinganaliježetačnonakalup.
4.Stisnite.Osigurajtedajekalupčistidajeupotpunostizatvorenprilikomstezanja.
110
VODIČ
Cijev, fting i alat
za spajanje -
formiranje
cijevne mreže
Fiting bakarni
Press Obični
Fiting crni
Višeslojni
111
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
2.3. POSTAVLJANJE CIJEVNOG RAZVODA
Osnovno pravilo pri postavljanju cijevnog razvoda je da se cijevi trebaju voditi uspo-
redno sa zidovima i stropom-podom. Instalacije se pri tome mogu postavljati podž-
bukno (u zidu), nadžbukno (po zidu) ili kroz posebno izvedene kanale i okna. U svim
ovim slučajevima instalacije moraju biti pričvršćene za podlogu i zaštićene od korozi-
je na odgovarajući način.
Kod podžbuknog načina vođenja instalacja u zid se urezuju kanali pri čemu valja voditi
računa o određenim dimenzijama kanala, odnosno okna s obzirom na dimenzije zida
i njihovu izvedbu. U novije vrijeme sve je zastupljeniji i poseban vid načina postavlja-
nja instalacija-polaganje istih na i u pod. Ovaj vid instalacija cijevnog razvoda najviše
odgovara cijevima koje se isporučuju u kolutu a postavljaju se u jednom komadu od
razdjelnika-sabirnika do tijela za grijanje. Cijevi se prethodno zaštite cijevnom izolaci-
jom ili se provuku kroz zaštitnu PVC cijev (tzv. podžbuknu) prije zalijevanja u beton.
Kod nadžbuknog vođenja instalacije, na odgovarajućim se mjestima postavljaju pri-
čvrsni elementi čiji su zadaci:
- preuzimanje mehaničkih opterećenja,
- preuzimanje toplinskih rastezanja,
- prilagođavanje promjeru instalacije,
- smanjenje prenosa buke,
- ostvarenje pogonske sigurnosti.
112
VODIČ
2.4. CIJEVNA IZOLACIJA
Toplinska izolacija cijevnog razvoda i drugih dijelova sistema grijanja služi za sprje-
čavanje nepotrebnog odavanja toplote u okolinu, odnosno za smanjenje toplotnih
gubitaka. Ujedno materijali kojima se oblaže cijevni razvod i drugi dijelovi sistema
grijanja ujedno mogu poslužiti i za smanjivanje prenosa buke i vibracija na okolinu.
Materijali za toplotnu izolaciju su tvari čiji je koefcijent toplotne vodljivosti manji od
0,1 W/mK. Uglavnom se isporučuju u obliku već gotovih ploča (panela), cijevi ili polu-
cijevi potrebnog promjera pa se jednostavno postavljaju, a obzirom na sastav mogu
biti:
a) anorganskog porijekla (staklena vuna, kamena vuna, mineralna vuna),
b) organskog porijekla (prirodni: npr.pluto; umjetni: npr.pjenast, ekspandirani ela-
stomer na osnovi sintetičkog kaučuka)
Na materijale za toplinsku izolaciju se, osim na toplinsku vodljivost, postavljaju zahtje-
vi s obzirom na protupožarna svojstva i otpornost difuziji vodene pare.
Izolacija cijevna u kolutu l=25m Oznaka
f15x4mm-1/4” f42x4mm-5/4”
f18x4mm-3/8” f48x4mm-6/4”
f22x4mm-1/2” f60x4mm-2”
f28x4mm-3/4” f76x4mm-21/2”
f35x4mm-1”
Izolacija cijevna u šipci l= 2m Oznaka
f15x9mm-1/4” f42x9mm-5/4”
f18x9mm-3/8” f48x9mm-6/4”
f22x9mm-1/2” f60x9mm-2”
f28x9mm-3/4” f76x9mm-21/2”
f35x9mm-1” f89x9mm-3”
113
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
2.5. OSTALI ELEMENTI
CIJEVNOG RAZVODA
Ostali elementi cijevnog razvoda su:
- elementi za zatvaranje (kuglaste slavi-
ne, klapne, zaporni ventili, ventili sa pri-
rubnicom, ventili sa naglavkom, ventili sa
pravim sjedištem i naglavkom, ventil za
regulaciju i zatvaranje, ventil za jednoci-
jevni sistem, zatvarajući navijak),
- zasuni za zatvaranje,
- prigušne klapne,
- nepovratne klapne i ventili,
- višekraki ventili,
- specijalni ventili (sigurnosni i dr.),
- regulatori pritiska,
- kompenzatori,
- odvajači kondenzata, nečistoća i dr.
- elementi za ozračivanje,
- razvodnik i sabirnik,
- spojni elementi - ”fting” i dr.
Ventilkuglastisaholend.1/2”
Ventilkuglastisaprirubnicama
DN40NP6
Zasun3/8”
Ventilmješajući3/4”3/P
Ventilradijatorskikutni1/2”
ARMAl
Ventilsatermostatskom
glavomkutni1/2”ARMAl
Ventilsatermostatskom
glavomravni1/2”ARMAl
Ventilsaterm.glavomravni
1/2”HERZ
TermostatskaglavaD-EG
Ventilkup.term.ravni1/2”za
jednocij.sistemHERZ
Ventilzajednocijevnisistemf
1/2”termostatskiEK
114
VODIČ
Ventiluronskizajednocijevniili
dvocijevnisistem1/2”Calef
Ventilusponski
sanavijkom1/2”R438
GIACOMINI
SetventilskiD-EGzadvocijevni
sistem-ravniUCS1
SetventilskiD-EGzadvocijevni
sistem-kutniUCS2
Ventil-Hdvocijevni
ravni1/2”-3/4”
Navijakradijarorski1/2”kutni
R16/2GIACOMINI
Navijakusponski1/2”Calef
Ventilozračni1/2”Calef
Ventilozračni
automatski3/4”Calef
Ventilsigurnosni
1/2”6baraCalef
Razdjelnikkompletan
1”2izlaza
Razdjelnik1”2izlaza
saventilima
Razdjelniksapodventilom
1”2izlazaEK
Razdjelniknikl.1”
2izlazabalansirajući
Razdjelnikmodularni
1”R580MGIACOMINI
Razdjelnikmodularni
1”saventilomzavršni
R585TGIACOMINI
KapicaCuŽf15
KoljenoCu90ŽŽf15
KoljenoM.S.f15-1/2”MŽ
OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA
115
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
lukzaobilazniCuMŽf15
PrijelazM.S.f28-1”MŽ
RedukcijaCuŽŽ18-15
SpojnicaCuŽŽf35
“T”komadCuf22
“T”komadM.S.28-1/2”-28
HolenderpressbronzanizaCu
MŽf22-3/4”
Koljeno90pressCuŽŽf28
Koljeno90pressbronzaŽŽ
f18-3/4”
Koljeno90pressbronzanozidno
ŽŽf15-1/2”
OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA
lukzaobilaznipressCuŽŽf15
PrijelazpressbronzaMŽ
f18-3/4”
“T”komadpressCuf22-15-22
Koljeno90press16
RP12
Koljeno90presszidno
16-1/2”ŽRP139
Spojnicapress16
RP102
Spojnicapressprijelazna
16-1/2”ŽRP109
“T”komadpress26-20-26
RP151
PoluspojnicazaPe-Xcijevi
f16x2
116
VODIČ
3. rAdIjATOrI I OsTALA GrejnA TIjeLA
3.1. UVOD I PODJELA GREJNIH TIJELA
U pravilu, toplota koju proizvode generator toplote dospijeva pomoću vode, zraka,
vodene pare te u rijetkim slučajevima čak i pomoću električne struje do grejnih povr-
šina. U najširoj upotrebi je pri tome grijanje na vodu. Voda za grijanje preuzima toplo-
tu izvora u “ložištu” i transportira je cjevovodima do grejnih tijela, a zatim se toplota
predaje u prostor u obliku konvekcije i zračenja.
Postoje dvije osnovne vrste sobnog grijanja po vrsti primjenjenog grejnog tijela:
- radijatorsko i
- panelno grijanje,
Veoma je veliki izbor grejnih tijela kao što su: radijatori, konvektori, pločasta grejna
tijela, cijevasta grejna tijela, paneli za grijanje, električna grejna tijela.
3.2. RADIJATORI
Radijatori su ogrjevna tijela sistema grijanja kod kojih se izmjena toplote odvija zrače-
njem i konvekcijom, a građeni su od jedne ili više ogrjevnih površina različitog oblika,
izvedbe i veličine. Postoje različiti oblici i konstrukcije ali pod pojmom radijatora da-
nas se uglavnom podrazumijevaju oni koji se koriste u centralnim sistemima toplo-
vodnog grijanja.
Radijatori se mogu podijeliti na dva osnovna načina:
a) prema materijalu izrade:
ljevanoželjezni, čelični, aluminijski i od posebnih materijala,
b) prema izvedbi ogrjevnih površina:
člankasti, pločasti, cijevni (tzv.kupaonički) i u posebnim izvedbama.
Odabir radijatora
Današnji sistemi toplovodnih grijanja, a posebno etažnih, traže radijatore koji brzo re-
agiraju i dostižu radnu temperaturu sa dostupnom cijenom i kvalitetnom regulacijom
što nije slučaj kod gusanih radijatora.
Osnovna veličina prema kojoj se dimenzioniraju i odabiru radijatori (i druga ogrjevna
tijela) je toplinski učinak koji je po iznosu jednak potrebama prostorije za toplotom.
Na osnovu toplotnog opterećenja prostorije, a prema tehničkim karakteristikama
proizvođača pristupa se izboru adekvatnog ogrjevnog tijela - radijatora. Pri tome se
mora voditi računa o raznim detaljima kao što su: gabariti prostorije, broj vanjskih
zidova, visina parapeta, vrsta cijevnog razvoda, zahtjevi korisnika i dr. Ovdje posebno
11
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
treba voditi računa o temperaturnom gradijentu jer je preporučljivo birati ga za sve
više zastupljeno niskotemperaturno grijanje.
Člankasti radijatori
Člankasti ili rebrasti radijatori sastoje se od više članaka izrađenih od tlačno lijevanog
aluminija, lijevanog željeza ili čelika koji su međusobno povezani navojnim spojnica-
ma.
ekOnOMIk ALuMInIjskI rAdIjATOr
MODEL SE 690 SE 500S SE 350S SE-285
Avisinačlanka mm 690 600 450 285
Bpriključnamjera mm 610 500 350 200
Cširinačlanka mm 60 60 60 60
Dugradbenamjera mm 95 75 75 160
težinačlanka kg 1,80 1,45 1,12 1,06
sadržajvodeučlanku l 0,53 0,40 0,34 0,48
ogrjevnapovršina m
2
/čl 0,44 0,37 0,26 0,25
toplinskiučinak90/70/20°C W/čl 168 129 98 105
toplinskiučinak75/65/20°C W/čl 131 101 78 84
toplinskiučinak55/45/20°C W/čl 65 52 40 45
eksponenttoplinskogučinka n 1,36 1,32 1,29 1,22
PremanormiDIN4703,odnosno,ISO3148,3150,
štoodgovaraHRNM.E6.081iM.E6.082
D C >=50
1
0
0
B A
Radijatori Ekonomik izrađe-
ni su tehnologijom zračnog
lijeva od aluminijske slitine
čija korozijska stabilnost
garantira gotovo neogra-
ničen vijek trajanja. Svojim
oblikom i bojom skladno
se uklapaju u svaki interijer
bez obzira da li je opremljen
klasičnim ili suvremenim na-
mještajem. Ljepota oblika i
toplina radijatora Ekonomik
stvaraju ugodan osjećaj si-
gurnosti toliko potrebne u
životu čovjeka.
118
VODIČ
sOLAr ALuMInIjskI rAdIjATOr
MODEL 700/80 600/80 500/80 350/80
Avisinačlanka mm 776 676 576 426
Bpriključnamjera mm 700 600 500 350
Cširinačlanka mm 81 81 81 81
Dugradbenamjera mm 80 80 80 80
težinačlanka kg 1,67 1,54 1,33 1,01
sadržajvodeučlanku l 0,43 0,38 0,34 0,30
ogrjevnapovršina m
2
/čl 0,58 0,49 0,41 0,29
toplinskiučinak90/70/20°C W/čl 210 175 145 104
toplinskiučinak75/65/20°C W/čl 167 138 114 82
toplinskiučinak55/45/20°C W/čl 87 71 59 41
eksponenttoplinskogučinka n 1,27 1,30 1,31 1,35
PremanormiDIN4703,odnosno,ISO3148,
štoodgovaraHRNM.E6.081iM.E6.082
D C 50
1
0
0
B A
Solar je aluminijski radijator
nove generacije. Nova estet-
ska linija radijatora Solar re-
zultat je pažljivog istraživa-
nja želja kupaca.
Odlikuje se jednostavnošću i
elegancijom oblika te odlič-
nim termičkim osobinama.
Izrađen je od aluminijske
slitine koja omogućava brzi
prijenos topline, a zbog svo-
je korozijske stabilnosti ga-
rantira gotovo neograničen
vijek trajanja.
Na temelju eksperimentalnih ispitivanja i laboratorijskih analiza obavljenih na Fakul-
tetu strojarstva i brodogradnje Sveučilista u Zagrebu ustanovljeno je da radijatori
Ekonomik i Solar izrađeni iz aluminijske slitine AlSi12Cu2 tijekom eksploatacije za-
državaju stalnu kvalitetu unutrašnje površine, te da se brzina korozije nalazi ispod
tolerantnih granica 0,1 mm/godinu (VDI-2035).
119
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
OrIOn ALuMInIjskI rAdIjATOr
D C 50
1
0
0
B A
MODEL 500/95 600/95
Avisinačlanka mm 580 680
Bpriključnamjera mm 500 600
Cširinačlanka mm 80 80
Dugradbenamjera mm 95 95
težinačlanka kg 1,58 1,76
sadržajvodeučlanku l 0,34 0,38
ogrjevnapovršina m
2
/čl 0,51 0,61
toplinskiučinak T°C W/čl 163 185
toplinskiučinak T°C W/čl 128 145
eksponenttoplinskogučinka n 1,32 1,33
PremanormiDIN4703,odnosno,ISO3148,
štoodgovaraHRNM.E6.081iM.E6.082
Izuzetnim dizajnom, izradom od alu-
minijske slitine koja omogućava brz
prijenos topline i gotovo neograničen
vijek trajanja te bogatstvom boja treća
generacija Lipovica radijatora nastavlja
tradiciju kvalitete prethodnika. Estetski i
tehnički usavršen ORION u svaki će pro-
stor unijeti obilje topline i stila.
Ustanovljena brzina korozije je manja
od 0,03 mm/godinu. Pored ispitivanja
provedenih na Fakultetu strojarstva i
brodogradnje Sveučilista u Zagrebu
kvaliteta se prati i tijekom proizvodnog
procesa. Kontrola počinje kemijskom
analizom taline i završava ispitivanjem
nepropusnosti pojedinog članka i radi-
jatorske baterije.
120
VODIČ
98
80
I H
Pogled
straga
Pogled
sastrane
Pogled
sprijeda
MODEL CLAN N 5 CLAN N 6 CLAN N 7 CLAN N 8
Dubina mm 98,0 98,0 98,0 98,0
Visina mm 581,5 681,5 781,5 881,5
Udaljenostizmeđuotvora mm 500 600 700 800
širina mm 80 80 80 80
Sadržajvode l 0,40 0,43 0,48 0,52
Masa kg 1,3 1,5 1,8 2,0
Izlaznasnagapoelementupri t50°CpremaEN442 Watt 122 141 159 173
Izlaznasnagapoelementupri t60°CpremaEN442 Watt 155 179 203 220
GLObAL vOx radijator
3
10
10
MODEL
Dimenzije u mm
f
Navoj
težina praznog
radijatora
sadržaj vode
u litrama
Toplinski učinak UNI EN 442
Eksponent n.
A B C D T 50°C T 60°C
ukupna
visina
širina dubina
razmak
između osi
Wat Kcal/h Wat Kcal/h
VOX800 890 80 95 800 1” 2,21 0,56 181 156 231 199 1,33709
VOX700 790 80 95 700 1” 1,95 0,53 164 141 209 180 1,32938
VOX600 690 80 95 600 1” 1,68 0,50 146 126 185 160 1,31199
VOX500 590 80 95 500 1” 1,45 0,46 127 127 161 139 1,30495
VOX350 440 80 95 350 1” 1,12 0,35 95 95 120 103 1,28445
Komfor, energetska ušteda i eksklu-
zivni dizajn. Posljednji nastao u kući
Global objedinjuje najbolje karakte-
ristike radijatora dosad. Sa radijatori-
ma Global regulacija temperature je
jednostavna i ekonomična. Tako se u
kratkom vremenu dobiva optimalna
temperatura za svaki prostor, ovisno
o osobnim potrebama sa značajnom
energetskom uštedom.
CLAn n rAdIjATOr
121
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Pločasti radijatori
Pločasti - čelični radijatori sastoje se od tijela koje čini ogrjevna površina, odnosno
ploča sa ravnom i glatkom vanjskom površinom koja je izrađena od čeličnog lima i
koja je najvećim dijelom svoje unutrašnje površine u dodiru sa ogrjevnim medijem.
Ploče se mogu postaviti u više redova, a za poboljšanje izmjene toplote na njih se
postavljaju tzv. konvekcijske lamele.
U odnosu na člankaste imaju nekoliko osnovnih prednosti:
- razmjerno male ugradbene dimenzije
- glatke površine za izmjenu toplote čime se olakšava održavanje i čišćenje
- kompaktna izvedba što olakšava odabir, isporuku i ugradnju.
Model Model 11 Model 21
Visina 300 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900
W/mpri75/65/20 524 661 793 919 1103 1276 753 951 1140 1321 1585 1834
n-koefcijent 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,32 1,29 1,29 1,30 1,31 1,31 1,33
Težina(kg/m) 7,95 10,60 13,25 15,90 19,88 23,85 13,55 18,07 22,58 27,10 33,88 40,65
Sadržajvode(l/m) 1,65 2,20 2,75 3,30 4,13 4,95 3,20 4,27 5,33 6,40 8,00 9,60
Model Model 22 Model 33
Visina 300 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900
W/mpri75/65/20 962 1226 1473 1687 2024 2347 1313 1657 1987 2303 2764 3196
n-koefcijent 1,29 1,31 1,31 1,31 1,32 1,33 1,30 1,30 1,31 1,32 1,32 1,34
Težina(kg/m) 13,55 21,07 26,33 31,60 39,50 47,40 23,05 30,73 38,42 46,10 57,63 69,15
Sadržajvode(l/m) 3,20 4,33 5,42 6,50 8,13 9,75 4,60 6,13 7,67 9,20 11,50 13,80
Tabela izlaznih podataka
Ulaz 75°C
Izlaz 65°C
Tempsobe 20°C
ΔT 50°C
ferrOLI PLOčAsTI rAdIjATOr
122
VODIČ
d-eG PLOčAsTI rAdIjATOr
sA uGrAđenOM
usPOnskOM CIjevI
tip 10, E 11b, BEK 22, DK 33, DKEK
sirina
(L) mm
visina (H) mm
300 500 600 900 300 500 600 900 300 500 600 900 300 500 600 900
400
193 297 345 479 286 436 508 712 510 784 940 1228 706 1076 1237 1708
152 234 272 378 226 344 401 562 402 618 742 969 557 849 976 1347
500
241 372 431 599 358 545 635 890 638 980 1176 1536 882 1346 1547 2135
190 293 340 473 282 430 501 702 503 773 927 1211 696 1062 1220 1684
600
289 446 517 719 429 654 762 1068 765 1176 1411 1843 1058 1615 1856 2561
228 352 408 567 339 516 601 843 604 927 1113 1454 835 1274 1464 2021
700
337 520 603 839 501 763 889 1246 893 1371 1646 2150 1235 1884 2165 2988
266 410 476 662 395 602 702 983 704 1082 1298 1696 974 1486 1708 2358
800
386 594 690 958 572 872 1016 1424 1020 1567 1881 2457 1411 2153 2474 3415
304 469 544 756 452 688 802 1124 805 1237 1484 1938 1113 1699 1952 2695
900
434 669 776 1078 644 980 1143 1602 1148 1763 2116 2764 1588 2422 2784 3842
342 528 612 851 508 774 902 1264 905 1391 1669 2181 1253 1911 2196 3031
1000
482 743 862 1198 716 1089 1270 1780 1275 1959 2351 3071 1764 2691 3093 4269
380 586 680 945 565 860 1002 1405 1006 1546 1855 2423 1392 2123 2440 3368
1100
530 817 948 1318 787 1198 1398 1958 1403 2155 2586 3378 1940 2960 3402 4696
418 645 748 1040 621 945 1103 1545 1107 1700 2040 2665 1531 2335 2684 3705
1200
578 892 1034 1438 859 1307 1525 2137 1530 2351 2821 3685 2117 3229 3712 5123
456 703 816 1134 677 1031 1203 1686 1207 1855 2226 2908 1670 2548 2928 4042
1300
627 966 1121 1557 930 1416 1652 2315 1658 2547 3056 3992 2293 3498 4021 5550
494 762 884 1229 734 1117 1303 1826 1308 2009 2411 3150 1809 2760 3172 4379
1400
675 1040 1207 1677 1002 1525 1779 2493 1785 2743 3291 4299 2470 3767 4330 5977
532 821 952 1323 790 1203 1403 1967 1408 2164 2597 3392 1948 2972 3416 4715
1500
723 1115 1293 1797 1073 1634 1906 2671 1913 2939 3527 4607 2646 4037 4640 6404
570 879 1020 1418 847 1289 1504 2107 1509 2319 2782 3634 2088 3185 3660 5052
1600
771 1189 1379 1917 1145 1743 2033 2849 2040 3135 3762 4914 2822 4306 4949 6830
608 938 1088 1512 903 1375 1604 2248 1610 2473 2968 3877 2227 3397 3904 5389
1700
819 1263 1465 2037 1216 1852 2160 3027 2168 3331 3997 5221 2999 4575 5258 7257
646 997 1156 1607 960 1461 1704 2388 1710 2628 3153 4119 2366 3609 4149 5726
1800
868 1337 1552 2156 1288 1961 2287 3205 2295 3527 4232 5528 3175 4844 5567 7684
685 1055 1224 1701 1016 1547 1804 2529 1811 2782 3339 4361 2505 3822 4393 6063
1900
916 1412 1638 2276 1359 2070 2414 3383 2423 3722 4467 5835 3352 5113 5877 8111
723 1114 1292 1796 1073 1633 1905 2669 1911 2937 3524 4604 2644 4034 4637 6399
2000
964 1486 1724 2396 1431 2179 2541 3561 2550 3918 4702 6142 3528 5382 6186 8538
761 1172 1360 1890 1129 1719 2005 2809 2012 3091 3710 4846 2784 4246 4881 6736
2200
1060 1635 1896 2636 1574 2397 2795 3917 2805 4310 5172 6756 3881 5920 6805 9392
837 1290 1496 2079 1242 1891 2205 3090 2213 3401 4081 5330 3062 4671 5369 7410
2400
1157 1783 2069 2875 1717 2615 3049 4273 3060 4702 5642 7370 4234 6458 7423 10246
913 1407 1632 2268 1355 2063 2406 3371 2414 3710 4452 5815 3340 5096 5857 8084
2600
1253 1932 2241 3115 1860 2832 3303 4629 3315 5094 6113 7985 4586 6997 8042 11099
989 1524 1768 2458 1468 2235 2606 3652 2615 4019 4823 6300 3619 5520 6345 8757
2800
1350 2080 2414 3354 2003 3050 3557 4985 3570 5486 6583 8599 4939 7535 8660 11953
1065 1641 1904 2647 1581 2407 2807 3933 2817 4328 5194 6784 3897 5945 6833 9431
3000
1446 2229 2586 3594 2147 3268 3811 5341 3825 5878 7053 9213 5292 8073 9279 12807
1141 1759 2040 2836 1694 2579 3007 4214 3018 4637 5565 7269 4175 6369 7321 10104
Iskustvo u proizvodnji radijatora u posljednjih 50 godina,
brižno kompjutersko projektiranje, proširena naučna istra-
živanja, estetski izgled, veoma visok učinak i odličan kvali-
tet primjenljiv pri montaži svih sistema štedljivih grijanja,
rezultirao je nastankom jednog univerzalnog radijatora.
D-EG LUX-uNi radijatori su proizvedeni sa šest ulaza, tako
postoji mogućnost za klasičnu montažu cijevi izvan zida
sa strane - odnosno kod novogradnje primjenjivane do-
nje - ugradnje cijevi
u izvedbi sa ventili-
ma. Ako se odabere
metoda ugradnje sa
donjim ugrađenim
ventilima primjenju-
jući D-EG uNi Tech
sistem ugradnje, u
vašem stanu će se vi-
djeti samo isključivo
radijator bez cijevi i
termostatska glava
za podešavanje tem-
perature u pojedinim
prostorijama.
uNi Tech sistem za
grijanje je komple-
tan, estetski dopad-
ljiv i štedi energiju
kod radijatorskog
grijanja, kao i kod
podnog grijanja. Do
posljednjih detalja
razrađena brza i ef-
kasna tehnologija
montaže se sastoji
do posljednjeg ele-
menta od D-EG-ove
palete proizvoda. Po-
čev od D-EG LUX uNi
- radijatora do različi-
tih cijevnih sistema,
preko neophodnih
sastavnih dijelova
sistema širi se sve do
kotlova.
123
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
D-EG radijator 6 izlaza.
Jedini takav na tržištu!
124
VODIČ
Cijevni (kupaonički) radijatori
Cijevni radijatori se sastoje od dvije ili više čeličnih cijevi postavljenih vodoravno
ili okomito koje su na odgovarajući način spojene na krajevima - najčešće zavariva-
njem.
MeTAL-As
CIjevnI rAdIjATOrI
Čelični kupaonički radijator je proizvod koji je danas
postao standard u opremanjima svih kupaoničkih
prostora. Proizveden je od visokokvalitetnih varenih
čeličnih cijevi prema svim danas važećim standar-
dima. Zahvaljujući kvaliteti materijala i proizvodnog
procesa u skladu sa međunarodnim normama stan-
darda ISO9001:2000 kupaonički radijator je postao
standardno kvalitetno rješenje koje je odlično pri-
hvaćeno na svim tržištima. Kupaonički radijator se
proizvodi kao ravan ili zaobljen pod imenom RON-
DO. Zahvaljujući svom dizajnu kupaonički radijator
je idealno rješenje za zagrijavanje i korištenje kao
sušača ručnika , sa ili bez dodatnih nosača. Razno-
likost dimenzija u kojima se proizvodi ostavlja mo-
gućnost prilagodbe svakom prostoru, od najmanjih
do najvećih kupaonica. Standardno se isporučuje
u bijeloj boji, no prema željama kupca moguća je
i proizvodnja u boji prema RAL karti. Uz kupaonič-
ki radijator u kompletu dolazi sav ovjesni priključni
pribor osim ventila i prigušnice.
Visina H - mm Širina L - mm Toplinski učinak 90/70/20°C (wat)
974
450 484
500 548
600 664
750 807
1325
450 645
500 731
600 869
750 1074
1676
450 843
500 947
600 1130
750 1380
125
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
3.3. POSTAVLJANJE RADIJATORA
Osnovni priključci radijatora dati su na ilustracijama:
a) priključci s jedne strane - priklju-
čak polaznog voda na gornjem dijelu,
apovratnogvodanadonjemdijelu
pol.
pov.
pol.
pov.
b) priključci s različitih strana - priključak
polaznog voda na gornjem dijelu, a povrat-
nogvodanadonjemdijelu
pol. pov.
c) priključci s različitih strana - oba
priključkanadonjemdijelus
kratkospojenimvodom
d) priključci s jedne strane-obapriključka
na donjem dijelu izvedena kao jednostavan
jednocijevniventil
pol.
pov.
e) priključci s jedne strane - oba
priključka na donjem dijelu izvedena
kao jednostavan jednocijevni ventil s
kratkospojenimvodom
f) priključci s jedne strane-obapriključka
sdonjestraneizvedenakaojednostavanjed-
nocijevniventil
pol.
pov.
pol. pov.
Osnovni načini priključivanja radijatora
Najmanja potrebna udaljenost pri ugradnji radijatora
50
1
0
0
40
4
0
7
0
r
u
b

n
i
š
e
40
4
0
6
5
7
0
a) radijatorpostavljennazid
bezsmetnjiizmjenitopline
b) radijator ugrađen u nišu - moguće
smanjenjeučinkado15%
c) radijatorzaklonjenpokrovom-moguće
smanjenjeučinkado15%
126
VODIČ
Postavljanje radijatora
- Radijatori se mogu upotrebljavati u svim instalacijama grijanja sa toplom vodom do
90°C
- Mogu se instalirati u sistemu koristeći čelične, bakarne ili termoplastične cijevi
- Postavljanje radijatora se vrši upotrebom sljedećih distanci: ne manje od 5 cm od
zida, ne manje od 10 cm od poda (DIN 4701) i ne manje od 10 cm od police ili ivice
prozora
- Da bi izbjegli probleme vezane za taloženje i koroziju kada se u sistemu za grijanje
koriste različiti metali preporučuje se da se PH vode provjeri (poželjno je da PH vode
bude između 6.5-8) kao i da se koriste odgovarajući aditivi koji sprječavaju ove pro-
bleme, prema preporuci proizvođača.
- Preporučujemo instalaciju plivajućih automatskih ili ručnih ozračnih ventila radi
maksimalne sigurnosti i učinkovitosti.
- Da bi se izbjegli problemi sa zrakom koji može biti prisutan u sistemu grijanja ili pro-
blemi sa velikim pritiskom preporučujemo da ne zatvarate u potpunosti ventil.
- Ako je potrebno da izolirate jedan ili više radijatora od navedenih problema prepo-
ručljivo je staviti ozračne automatske ventile na svaki radijator.
- Za izbor radijatora koristiti tehničke kataloge iz kojih se može očitati predviđeni
toplotni učinak pri radnom režimu 70/55 °C, prema preporukama vodećih proizvo-
đača radijatora dobija se bolja udobnost i osjećaj komfora nego na radnom režimu
90/70°C.
- Izbjeći postavljanje prepreka između radijatora i grijanog prostora (zavjesa može
smanjiti stepen iskorištenja radijatora do 30%).
Treba napomenuti da je sistem grijanja poželjno zaštititi od eventualnog smrzavanja,
korozije i stvaranja kamenca. Zato se isti nakon uspješno obavljene hladne, tople hi-
drauličke probe i ispiranja sistema pune sa adekvatnom tečnošću na bazi “glikola” i
omekšane vode.
Temperatura smrzavanja Termofriz Voda
-36°C 50% 50%
-30°C 45% 55%
-25°C 40% 60%
-18°C 33% 67%
-15°C 30% 70%
Prema asTM d 1384
12
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
3.4. SISTEMI PODNOG I OSTALIH POVRŠINSKIH GRIJANJA
Sistemi površinskog grijanja kao ogrjevna tijela koriste građevinske elemente, odno-
sno površine prostorije: pod, zid i strop, pri čemu se toplota izmjenjuje zračenjem i
konvekcijom, a s obzirom na ogrjevnu plohu dijele se na: podne, zidne i stropne.
Uobičajeno i najrasprostranjenije danas je tzv. podno grijanje. Ono ima niz prednosti
u odnosu na radijatorsko grijanje, ali je ograničenih mogućnosti pa zahtjeva prilikom
gradnje korištenje građevinskih elemenata koji osiguravaju visok stepen termoizola-
cije objekta. Zbog toga je kod nas prihvatljiva primjena kombinacija podnog sa radija-
torskim grijanjem, pogotovo na objektima sa slabijom termoizolacijom. Postoje četiri
osnovne izvedbe sistema površinskog grijanja s obzirom na izvedbu podloge:
podnaobloga
estrih
cijevsekundarnogkruga
folijazasprječavanjeprolaskapare
slojtoplinskeizolacije
nosivapodloga
4
5
m
m
a) izvedba u mokrom i suhom estrihu s polaganjem na podlogu
b) izvedba u mokrom i suhom estrihu s polaganjem u estrih
c) izvedba u suhom estrihu s polaganjem u pokrovni sloj (za električna podna grijanja)
d) izvedba u suhom estrihu s uležištenjem u toplinskoj izolaciji
6
5
m
m
4
5
m
m
podnaobloga
estrih
cijevsekundarnogkruga
folijazasprječavanjeprolaskapare
slojtoplinskeizolacije
nosivapodloga
podnaobloga
estrih
pokrovnisloj
grijaćielement
slojtoplinskeizolacije
nosivapodloga
podnaobloga
estrih
razdjelnisloj-folijazaspječavanjeprolaskapare
cijevsekundarnogkruga
nosivilim
sistemskaploča-slojtoplinskeizolacije
nosivapodloga
Izvedbe podnog grijanja s obzirom na izvedbu podloge
128
VODIČ
Najčešće korištena je varijanta a - izvedba podnog grijanja u mokrom i suhom estrihu
s polaganjem na podlogu sa debljinom estriha 45 mm.
Dimenzioniranje sistema podnog grijanja je dato u normama DIN 4725.
Podno grijanje radi sa temperaturnim gradijentom 45/40ºC (50/45ºC u rubnoj zoni)
te zato toplotna moć podnog panela iznosi 70-100 W/m², odnosno 100-175 W/m² u
rubnoj zoni.
Osnovna ograničenja kod podnog grijanja su:
- maksimalna temperatura ogrjevnog medija u potisnom vodu iznosi 45ºC (50ºC),
- maksimalna površinska temperatura poda iznosi 29ºC u boravišnoj zoni, 33ºC u sani-
tarnim prostorima, 35ºC u rubnoj zoni (do 1 m od vanjskog zida sa prozorom),
- maksimalni pad pritiska u krugovima podnog grijanja je 25-35 kPa.
Zbog gore datih ograničenja sistem podnog grijanja zahtjeva primjenu određenog
načina termoregulacije koja se može voditi preko:
- maksimalne temperature ogrjevnog medija u potisnom vodu,
- maksimalne temperature površine podnog panela,
- unutrašnje temperature prostorije.
Setovi za podno grijanje
129
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
dimenzioniranje sistema podnog grijanja vrši se isključivo proračunom, a ne na
osnovu iskustva.
Cijevni razvod sistema površinskog toplovodnog grijanja sastoji se od primarnog i se-
kundarnog kruga. Primarni dio čine polazni i povratni vodovi od izvora topline do raz-
djelnog ormarića smještenog u prostoriji, a sekundarni dio polazni i povratni vodovi
ugrađeni u ogrjevnu površinu prostorije, koji zapravo predstavljaju ogrjevno tijelo. Za
formiranje primarnog kruga koriste se najčešće bakarne cijevi u šipci, a za formiranje
sekundarnog kruga u pravilu se koriste polimerne cijevi u kolutu (polipropilenske-PP,
polibutenske-PB i polietilenske-PE). Osnovni dijelovi sekundarnog kruga dati su na
ilustraciji, a dužine cijevi istih za uobičajene razmake cijevi po jedinici površine date su
u tabeli. Dimenzije cijevi i dužine krugova pri tome se određuju uz ograničenja, kako
se u njima ne bi pojavili ekstremno visoki padovi pritiska pri čemu okvirne vrijednosti
iznose 25-35 kPa.
Osnovni dijelovi sekundarnog kruga
razmak cijevi t, mm
dužina cijevi po jedinici
površine l m/m²
75/80 13,3/12,5
150/160 6,6/6,25
225/240 4,4/4,16
300/320 3,3/3,12
Dužina cijevi po jedinici površine
za uobičajene vrijednosti
cijevnog razmaka
rAZdjeLnICI eMMeTI
130
VODIČ
Ormarić sa razdjelnikom za podno grijanje
IZOLACIjskI PAneL ePs LAšTrO
- panel sa folijom 55 mm
- panel bez folije 55 mm
Traka rubna Giacomini Emulzija za estrih Giacomini
131
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Prenos toplote s ogrjevne površine u prostoriji ovisi o protoku ogrjevnog medija i
razlici temperatura polaznog i povratnog voda, dimenziji i razmaku cijevi (75-300
mm), dužini ogrjevnog kruga, ogrjevnoj površini, modelu koji je korišten u proračunu
i temperaturi zraka u prostoriji. Svi navedeni parametri se moraju u proračunu pažljivo
ukomponirati.
Broj ogrjevnih krugova ovisi o potrebnom toplinskom opterećenju, veličini i obliku
prostorije te tehničkim mogućnostima. Pri tome se ogrjevni krug uobičajeno razvodi
na četiri osnovna načina:
a)jedankrugzacijelupovršinu b)jedankrugzacijelupovrši-
nusgušćeraspoređenim
cijevimauobrubnojpovršini
c)odvojenikrugovizabora-
višnuiobrubnupovršinu
c)jedankrugzacijelupovr-
šinusazasebnimizdvojenim
krugomuobrubnojpovršini
Četiri osnovne izvedbe spiralnog razvoda cijevi
u ogrjevnim površinama podnog grijanja
hladna i topla hidraulička proba sistema podnog grijanja
(dIn 4725, dIn 18560 i dIn en 1264).
Nakon montaže i ugradnje cijevi te pričvršćenja cijevi za podlogu, treba pristupiti ispi-
tivanju instalacije - postupak je:
1. zatvoriti glavne priključne armature za opskrbu
2. isključiti osjetljive mjerne instrumente
3. puniti svaki krug vodom
4. ozračiti promatrani ogrjevni krug
5. evidentirati temperaturno stanje medija u instalaciji
6. jednako postupiti sa svakim toplinskim krugom
7. kada se u cjelosti napuni instalacija (ozrači) staviti pod hidraulički pritisak 6 bar za
deklarirani tlak od 4 bar
8. ostaviti instalacije pod pritiskom punih 24 sata. Ako nema puštanja, staviti pod pri-
tisak od 10 bara narednih 24 sata.
Potrebno je pažljivo postupati sa cijevima. Nakon završene probe ostaviti instalaciju
pod manjim pritiskom od 4 bar radi nasipanja estriha, ostaviti sve dok se ne završi
proces sušenja estriha.
132
VODIČ
Estrih se treba nanositi samo pri temperaturama iznad 5ºC i za vrijeme povezivanja
(cementni estrih minimalno 21 dan, a anhidritni estrih prema preporukama proizvo-
đača - minimalno 7 dana) mora se zaštititi od smrzavanja. Nepropusnost se mora osi-
gurati neposredno prije i u toku nanošenja estriha.
Nakon toga potrebno je izvršiti toplu probu sistema podnog grijanja i to tako što će
se isti tretirati:
- radnim temperaturama od 25ºC tri dana,
- radnim temperaturama od 45ºC (50ºC) -maksimalno dopuštena 60ºC četiri dana, na-
kon čega (po ohlađivanju podnog panela-estriha) se može pristupiti nanošenju završ-
nog-pokrivnog sloja (keramičke pločice, kamene ploče, laminat ..).
eksPAndIrAnI POLIsTIren (ePs)
Toplotna izolacija podova
Kako uraditi toplotnu izolaciju podova ovisi prvenstveno od vrste poda. U praksi razli-
kujemo dva osnova tipa: “brodski” i “plivajući” pod.
“Plivajući”
pod
“Brodski”
pod
tankistiropor(EPS-T)
parket,keramikaisl.
betonskaploča
PVCfolija
stiropor(EPS-20iliEPS-25)
stiropor(EPS-T)
hidroizolacijailiPVCfolija
betonski“estrih”
drvenegredice
“brodski”pod
PVCfolija
stiropor(EPS-15)
hidroizolacijailiPVCfolija
betonskaploča
133
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Redoslijed radnji kod izvedbe “plivajućeg” poda
Obzirom da je izvedba “plivajućeg” poda nešto složenija ukratko ćemo pojasniti redo-
slijed radnji pri izvedbi takvog poda.
1. Očistiti i nanijeti
podlogu
2. Nanijeti predpremaz za
hidroizolaciju
3. Postaviti hidroizolaciju
4. Postaviti diletacionu
traku
5. Postaviti EPS table, pre-
poručljivo u dva sloja
6. Prekriti table PVC
folijom
7. Nanijeti “estrih”
134
VODIČ
4. POTrOšnA TOPLA vOdA (PTv)
4.1. UVOD I PODJELA
Sistemi za pripremu potrošne tople vode služe za zagrijavanje pitke vode, a zbog slič-
nosti sa sistemima grijanja promatraju se kao jedna cjelina i često se izvode sa istim
izvorom topline.
U njihove se osnovne dijelove ubrajaju:
- odgovarajuće izveden izvor topline (samostalan ili u sastavu sa sistemom grijanja),
- cijevni razvod potrošne tople vode(PTV-a) od izvora do izlivnih mjesta koji može biti
gravitacijski-jednocijevni ili pumpni sa recirkulacionim vodom,
- sigurnosni i regulacijski elementi.
Preporučljive temperature na koje se voda treba zagrijati iznose:
- za kupanje 35-45 ºC
- za kuhinjske potrebe 55-60 ºC
4.2. DIMENZIONIRANJE SISTEMA PTV-a
Dimenzioniranje sistema potrošne tople vode u obiteljskoj kući se radi prema:
Modelpotrošača Oprema Potrošnja,l/d
1 Umivaonik,tuškabina,perilicasuđa 15-47
2 Umivaonik,običnakada,perilicasuđa 33-56
3 Umivaonik,velikakada,perilicasuđa 48-71
4 Umivaonik,običnakada,tuškabina,perilicasuđa 22-54
Modeli potrošača u proračunu godišnje potrošnje PTV-a
135
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
4.3. OPREMA SISTEMA PTV-a
Kao izvori topline sistema PTV-a u stanovima, obiteljskim kućama i zgradama razne
namjene najčešće se koriste: mali protočni ili plinski zagrijači, tzv. brzogrijalice, veliki
protočni ili cirkulacijski električni ili plinski zagrijači, akumulacijski zagrijači sa spre-
mnikom u raznim izvedbama s obzirom na energente, kombinirani kotlovi za sistem
grijanja i pripremu PTV-a, solarni sistemi, toplinske podstanice (ako je zgrada spojena
na toplinarski sistem).
Sigurnosna oprema u sistemima za pripremu PTV-a obuhvaća razne sigurnosne i re-
gulacijske elemente čija vrsta i namjena ovise o izvedbi i volumenu sistema te ener-
gentu zagrijača.
Kombinirani bojleri
Tipska oznaka EGVK 81.21 RLI/RDI
Obim (l) 80
Snaga grijača (W) 20
Napon (V) 230
Radni tlak (MPa) 0,6
1)
Vrijeme zagr. na max.temp. 85+-5°C (h) 3,6
Masa grijalice/sa vodom (kg) 35/116
Način priključenja na vodovodnu instalaciju zatvoreni(tlačni)
Zaštita spremnika od hrđanja emajliMgkatoda
Stupanj zaštite kućišta IP24
Toplinska izolacija tvrdapoliuret.pjena
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE IZMJENJIVAČA TOPLINE
Radni tlak (MPa) do0,6
Površina izmjenjivača (m
2
) 0,19
Najviša ulazna temp. grijućeg sredstva (°C) 85
2)
Snaga izmjenjivača topline (kW) 4,1
a
c
d
f
i
b
e
G1/2
h
1
0
0
lijevipriključakG3/4
Desni
priključak
G3/4
eGvk 81.21 rLI/rdI
kOMbInIrAnI bOjLer
1)
Vrijediakojeulaznatemperaturavodeizvodovodneinstalacije10°C.
2)
Vrijediakojeulaznatemperaturagrijućegsredstva70°C,temperaturavodeizvodovodneinstalacije15°C,izlaznatemperaturavode40°C.
Ugradbene
mjere (mm)
EGVK 81.21
RLI/RDI
a 505
b 795
c 290
d -
e 110
f 282
h 355
i 592
136
VODIČ
8 6 5 8
2
8 4 5 8
8 4 5 8 10
7
1
8
9
3
toplavoda
8 10
odvod
1-ElBIbojler
2-Sigurnosniventil
3-Ekspanzionaposuda
4-Cirkulacionapumpa
5-Ventil
6-Reducirtlaka
7-Zračniventil
8-Ventil
9-Magnezijumanoda
10-Termometar
Tip(Centrometal) SKB80 SKB100 SKB120 lKB100 lKB120
Zapremina l 80 100 120 100 120
širina mm 475 475 475 475 475
Dužina mm 800 940 1080 940 1080
Cijevniizmjenjivač m
2
0,38 0,42 0,42 0,42 0,42
Priključakcjevnogizmj. R 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Dovodhladnevode R 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
Odvodtoplevode R 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
Cirkulacijskivod R 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Priključak V 230 230 230 230 230
Električnigrijač kW 2 2 2 2 2
Težina kg 31,4 35,4 39,8 36,0 40,5
Max.radnipretlak bar 6 6 6 6 6
13
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
5. dIMOvOdnA InsTALACIjA
5.1. OPĆI DIO
Dimovodna instalacija je sistem koji služi za odvod dimnih gasova od ložišta izvora
topline sistema grijanja-kotla u okolicu, a njeni osnovni dijelovi su:
- ložište izvora topline,
- dimovodni nastavak-dio ložišta koji povezuje ložište i spojnu dimovodnu cijev,
- spojna dimovodna cijev-spoj ložišta od dimovodnog nastavka do priključka na dim-
njak,
- priključak na dimnjak-dio dimnjaka koji povezuje spojnu dimovodnu cijev s dimnja-
kom,
- dimnjak-okomiti kanal u zgradi ili izvan nje koji se sastoji od nosive konstrukcije s
jednom ili više unutarnjih cijevi za protok dimnih plinova, i
- oprema -dijelovi namjenjeni za održavanje , regulaciju i ostvarenje sigurnog pogo-
na.
U sklopu instalacije grijanja jedan od najvažnijih dijelova je dimnjak, jer ako se dim-
njakom ne osigura dovoljan propuh, ugrađeni kotlovi zakazuju sa radom. Radi toga
istom treba prilikom dimenzioniranja posvetiti dužnu pažnju, jer su greške na pogreš-
no dimenzioniranom dimnjaku faktički neispravljive bez radikalnih građevinskih za-
hvata.
Osnovne vrste dimnjaka:
a) prema vrsti izrade
- jednoslojni (zidani od jednog sloja opeke),
- višeslojni (sastoji se od unutrašnje cijevi, zračni međuprostor
ili izolacija i vanjskog nosivog elementa),
- sa ograničenom otpornošću na temperaturu i vlagu
(kod niskotemperaturnih odnosno kondenzacijskih ložišta),
b)prema materijalu unutrašnje cijevi
- od opeke,
- šamotni,
- keramički,
- nehrđajući (od nehrđajučeg čeličnog lima),
- polimerni-plastični (za kondenzacijska ložišta),
- stakleni za (za niskotemperaturna i kondenzacijska ložišta), i dr.
138
VODIČ
5.2. DIMENZIONIRANJE I IZBOR DIMNJAKA
Svrha dimnjaka je da dovede zrak potreban za sagorjevanje, osigura normalno stru-
janje u ložištu i odvede gasove koji nastaju sagorjevanjem. Kod određivanja svijetle
mjere i visine vertikalnog dimnjaka treba prije svega voditi računa o preporukama
proizvođača izvora topline - kotla, a isto treba prepustiti stručnim licima.
Proračun dimnjaka dat je u normama DIN 4705.
Samo pravilno dimenzionisan dimnjak osigurava punu funkcionalnost projektovanog
kotla i ispunjenja strogih ekoloških zahtjeva.
Izbor dimnjaka za kotlove ložene ugljem
Korisnavisinadimnjaka(m)
N
o
m
i
n
a
l
n
i

t
o
p
l
i
n
s
k
i

k
a
p
a
c
i
t
e
t

(
k
W
)
P
o
t
r
e
b
n
i

t
l
a
k

d
i
z
a
n
j
a

(
v
l
a
č
n
a

s
i
l
a
)

k
o
t
l
a

z
a

g
r
i
j
a
n
j
e

(
P
a
)
Kotaozagrijanjespotrebnimpodtlakom
Temperaturaplinasagorijevanja
nakrajukotlat
w
=240°C
240°C
DIN 4705 Dio 1.
139
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Pored navedenog mora se voditi računa kod odabira dimenzija dimnjaka i o fzičkim
barijerama kao što su visina krova, blizine susjednih objekata, makro lokacije objek-
ta i drugo sa aspekta negativnog uticaja vjetra. Tako npr. kućni dimnjaci prema DIN
18160 trebaju imati minimalan presjek-svijetli otvor 13,5x13,5 cm, odnosno Ø 13 cm,
a minimalna visina je 4m.
Krajnja tačka dimnjaka ne mora prelaziti nivo objekta ali ne smije biti ni puno ispod
istog zbog mogućih problema od vjetra.
Izbor dimnjaka - ograničenje vezano za visinu u odnosu na krov
Najčešće korišteni dimnjaci su višeslojni: građevinski ozidani ili metalni montažni, koji
se često naknadno rade uz objekat. Isti su dati u narednim ilustracijama.
Dimnjaci
Izolovani rosfrajni dimnjaci. Unutarnji urađen od kvalitetnog
nehrđajućeg lima W.nr. 1.4404 ili 1.4571 (0,6mm) i vanjskog
W.nr. 1.4301 (0,5mm) visokog sjaja. Izolacija od kamene vune
debljine 30mm. Odlike dimnjaka: otpornost na plinove i viso-
ke temperature, ušteda pri loženju, nekondenzira, prenosivi
su, lakši su od zidanih dimnjaka.
vIšesLOjnI MeTALnI
dIMnjAk
140
VODIČ
300
13.Zazavršetakdimnjakajeprikladnabetonskapločasalimenimventu-
rijusom.
12.Ispodkrovnepločepostavljasedistancionarozetaodbakarnogilialu-
minijskoglima.
11.Izmeđugornjeivicekeramičkedimovodnecijeviidonjestranekrovne
pločemorabitirazmak2mmzasvakimetarvisinedimnjaka,odnosnomi-
nimum3cmzbogneometanogširenjakeramičkecijevi
10. U hladnom dijelu zgrade i nad krovom stavlja se fasadna obloga koja
dodatnozaštićujedimnjakodatmosferskihpadavinaihlađenja.Ovuzašti-
tumoramoizvestiprijeupotrebedimnjaka.Sastojiseod2cmtervola(10A)
izmeđukeramičkecijeviiplaštafasadneobloge.
9. Konzolna ploča koja preuzima težinu obloge dimnjaka montira se na
plašt(9A)neposrednoispodkrova.
8. Otvor u međuspratnoj tavanici mora biti veći za nekoliko cm od kera-
mičke dimovodne cijevi da bi se ispunio tvrdom izolacijom (stiropor, tre-
vol). Kroz međuspratnu konstrukciju zgrade ugrađuje se dimovodna cijev
zajednosaplaštom.
7. Na visini potrebnoj za priključak peći se postavlja odbojni plašt sa pri-
ključkomzakotao(peć).Okosvihpriključakapotrebnojeobmotatiizola-
cionupletenicu.
6.Izolacionupletenicuizrezatinakomadedugetolikodasekrajeviprekla-
pajuzaoko5cmistavljatitamogdjesespajajuplaštevi.Izmeđuplaštai
keramičke dimovodne cijevi mora ostati zračni prostor, a malter ne smije
dodirivaticijevi.
5. Zatim se položi odbojni element plašta za vratašca za čišćenje u okru-
gli otvor, tako da je spoljna ivica žlijeba keramičke cijevi odozgo. One se
spajajusmjesomšamotnogbrašnaivodenogstakla,kojasemožekoristiti
oko 30 minuta i koja se nanosi na čiste i suhe ivice žlijebova. Poslije tog
vremenamasaočvrsne.
4. Preko toga se postavi odbojni plašt kod kojeg se može ukloniti ravna
stranicazbogmontiranjavratanacazačišćenje.
3.Zidaseprodužnimcementnimmalterom.
2.Otvorprvogplaštaispunisebetonomdopolovinevisine(16,5cm)čime
se postiže pomjeranje spoja plašta i keramičke dimovodne cijevi za 16,5
cm.
1.Prekopripremljenogtemeljaihidroizolacijepoložiseprvielemenatpla-
šta koji je otvoren na gore u produžnom cementnom malteru. Temelj za
dimnjakeseizlivazajednosatemeljomkuće.
ekOLOškI dIMnjAk
200
100
5
0
Pravilno Pogrešno
Minimalnevisine
dimnjakaiotvora
Proizvođač preporučuje montažu ekološkog dimnjaka
prema svom uputstvu za montažu.
13.VENTURIJUS
12.KROVNAPlOČA
11.DIlATACIONIZAZOR
10A.IZOlACIJA
10.FASADNAOBlOGA
9.KONZOlNAPlOČA
9A.PlAšT
8.TVRDAIZOlACIJA
6.IZOlACIONAPlETENICA
7.PRIKlJUČAKZAKOTAO
3.PRODUŽNICEMENTNIMAlTER
4.ODBOJNIPlAšTZAVRATAšCA
5.PRIKlJUČAKZAČIšĆENJE
2.BETON
1.TEMElJ
141
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
dIMOvOdne CIjevI I kOLjenA
DIMOVODNO KOLJENO mm f130 f150 f160 f180 f200 f250 f300
Težina kg 2,3 2,9 3,1 3,5 3,9 5,5 11,6
DIMOVODNA CIJEV l=500 mm f130x500 f150x500 f160x500 f180x500 f200x500 f250x500 f300x500
Težina kg 3,3 3,8 4,1 4,5 5,1 6,3 11,3
DIMOVODNA CIJEV l=1000 mm f130x1000 f150x1000 f160x1000 f180x1000 f200x1000 f250x1000 f300x1000
Težina kg 6,6 7,6 8,2 9,0 10,2 12,6 22,6
Dimovodne cijevi i koljena
Dimovodna koljena i cijevi namijenjena su za jed-
nostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa
kotla na dimnjak u objektu.

Karakteristike dimovodnih koljena i cijevi:
- Izrađena su od čeličnog lima (RSt 37.2), debljine 2
mm, osim promjera 300 mm koji je izrađen iz lima
debljine 3 mm.
- Površinski su zaštićena postupkom plastifcira-
nja.
- Dimovodne cijevi i koljena s jedne strane su pro-
širena u dužini cca. 40 mm, tako da se lako i jedno-
stavno međusobno spajaju.
- Dimovodna koljena izrađena su iz tri dijela (se-
gmenta), podesiva pod kutom od 0-90°, sa ugrađe-
nim otvorom za čišćenje.
dIMOvOdne CIjevI
I kOLjenA
142
VODIČ
usluge economica
Ono po čemu se Economic razlikuje od drugih trgovačkih poduzeće je činjenica da
Economic sa svojim kupcima želi izgraditi partnerski odnos i pružiti im kompletnu
uslugu - od pomoći prilikom izbora optimalnog i najprikladnijeg proizvoda na tržištu
pa sve do servisiranja kupljenih proizvoda. Sve ovo je doprinijelo da nas prepoznaju i
prihvate brojni kupci u zemlji i inozemstvu.
Economic nudi sljedeće usluge:
- Usluge projektnog biroa
- Usluge instaliranja i montaže
- Usluge servisiranja u i van garantnog roka
- Špeditersko-transportne usluge
- Ugostiteljske usluge
- Usluge marketinga
- Prodaja i obuka za rad sa poslovnim software-om WICO
usLuGe PrOjekTnOG bIrOA
U sastavu Economica djeluje projektni biro koji pruža sljedeće usluge:
Konsalting
stručno savjetovanje i usaglašavanje pri odabiru sistema grijanja
Specifkacija materijala
izrada popisa artikala za odabrani sistem, način grijanja, na osnovu kojeg se u Malo-
prodajnom centru Economic radi predračun materijala
Idejno rješenje
izrada shematskih crteža na osnovu Vašeg priloženog materijala, kao i određivanje
okvirne cijene odabranog načina grijanja
Investicijski projekt
izrada tehničkih crteža s detaljnim tehničkim podacima, specifkacijom materijala te
konačnom cijenom Vaše investicije
Glavni projekt
brzo, efkasno i pouzdano projektiranje glavnih mašinskih termotehničkih instalacija
143
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Usluge Projektnog biroa se obračunavaju na sljedeći način:
- konsalting - 15,00 KM
- specifkacija - 15,00 KM
- idejno rješenje - 30,00 KM
- investicijski projekt - 150,00 KM
- glavni projekt - po ugovoru
Potrebno je naglasiti da Economic ove usluge, osim izrade glavnih projekata, svojim
kupcima i partnerima pruža besplatno, ukoliko obave kupovinu u Economicu.
usLuGe InsTALIrAnjA I MOnTAže
Economic pruža sljedeće usluge instaliranja i montaže:
- termotehničkih instalacija
- klima uređaja
- hidromasažnih sistema i tuš kabina
- montaža kuhinja, uredskog namještaja i trgovačke opreme
iz proizvodnog programa
Usluge instaliranja i montaže termotehničkih instalacija, klima uređaja, hidromasaž-
nih sistema i tuš kabina se vrše po ugovorenoj cijeni u zavisnosti od vrste i obima
poslova. Economic nudi i usluge tehničkog nadzora nad izvođenjem radova termo-
tehničkih instalacija i klimatizacije u stambenim i poslovnim objektima.
usLuGe servIsIrAnjA
Kvalitetni kadrovi i vrhunski opremljen servis garancija su da ćete sa našim proizvo-
dima biti zadovoljni tokom njihovog cijelog životnog ciklusa. Za veliki broj artikala iz
prodajnog asortimana Economica za koje je u garantnom listu navedeno da je Eco-
nomic ovlašteni serviser nudimo brzu i efkasnu uslugu servisiranja na obostrano za-
dovoljstvo. Također, nudimo i uslugu servisiranja van garantnog roka. Na sve pružene
usluge servisiranja dajemo garanciju.
POGOdnOsTI ZA InsTALATere
1. Kupac u maloprodaji
2. Kupac u veleprodaji
3. Kupac u Franšiznoj mreži Economic
4. Edukacije
5. Prezentacije
144
VODIČ
6. Stručne ekskurzije
7. Usluge projektnog biroa
8. Korištenje alata
9. Prijevoz robe
10. Financijsko-računovodstveni konzalting
11. Ugovoreni poslovi
12. Rezervacije sobe
13. Korisnik kartice Club Inter96
14. Povrat neutrošene robe
15. Marketinški materijal
16. Reklamna odjeća
17. Usluge servisa u garantnom roku
18. Radni sastanci
145
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Osnovni pojmovi, simboli i mjere u grijanju
OsnOvnI POjMOvI TehnIke GrIjAnjA
sistem grijanja su svi elementi (izvori topline, ogrjevna tijela, razvod,regulacija, op-
skrba energentom itd.) koji u nekom objektu služe za grijanje prostorija.
Izvor topline je glavni dio sistema grijanja i u njemu dolazi do pretvorbe energije iz
njenog primarnog oblika ili izvora (npr. kemijske energije goriva, električne, Sunčeve
itd.) u toplinu. U lokalnom je sistemu grijanja objedinjen s ogrjevnim tijelom, tj. njime
se prostorija zagrijava izravno (npr. plinska peć, kamin na drva, električna grijalica i
sl.) dok kod centralnih sistema grijanja izvor topline najprije zagrijava prikladni pri-
jenosnik energije (voda) koji se potom do ogrjevnih tijela smještenih u prostorijama
prenosi odgovarajućim cijevnim razvodom.
Ložište je dio izvora topline u kojemu dolazi do pretvorbe kemijske energije goriva u
toplinu procesom izgaranja. Toplina se pri tome pomoću odgovarajućeg izmjenjivača
topline prenosi izravno na prostoriju ili na prikladni prijenosnik energije.
razvod je dio centralnog sistema grijanja koji služi za prijenos toplinske energije do
prostorija pomoću odgovarajućeg prijenosnika energije (najčešće tople vode).
Prijenosnik energije ili ogrjevni medij - uglavnom se koriste topla ili vrela voda,
para ili topli zrak.
Ogrjevno tijelo je dio sistema grijanja koji služi za prijenos topline na prostoriju.U
lokalnim je sistemima grijanja ogrjevno tijelo ujedno izvor topline, dok kod centralnih
sistema grijanja predstavlja zaseban element (npr. radijator, cijevi podnog grijanja,
toplovodni zračni zagrijač zraka i sl.).
standardni kotao je izvor topline u centralnim sistemima grijanja s konstantnim
temperaturama polaznog i povratnog voda 90/70 °C te izlaznom temperaturom di-
mnih plinova 230-300 °C, odnosno kod kojeg su pogonske temperature ograničene
njegovom izvedbom (prema Direktivi 92/42/EC).
niskotemperaturni kotao je izvor topline u centralnim sistemima grijanja koji ima
mogućnost trajnog pogona pri temperaturi povratnog voda između 35-40 °C te kod
kojeg pri određenim okolnostima može doći do kondenzacije vodene pare iz dimnih
146
VODIČ
plinova( prema Direktivi 92/42/EC), odnosno kod kojeg se zahvaljujući njegovoj izved-
bi temperatura u izmjenjivaču topline može spustiti do 40 °C ili niže (prema HRN EN 303).
kondenzacijski kotao je izvor topline u centralnim sistemima grijanja kod kojeg po-
stoji mogućnost iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova,
odnosno latentne topline ili energije promjene agregatnog stanja vode iz parovitog
u kapljevito pri čemu dolazi do izdvajanja vodene pare u kapljevitom obliku, kao kon-
denzat.
učinak (Q) je veličina koja pokazuje koliko neki izvor topline u jedinici vremena na
neki prijenosnik energije ili na neposrednu okolicu (prostoriju) može predati toplin-
ske energije.
nazivni toplinski učinak (Q
N
) je najveći dopušteni učinak nekog izvora topline koji
se pri trajnom pogonu može predavati prijenosniku energije ili neposredno okolici,
a određuje ga proizvođač uređaja. Kod plinskih ili uljnih kotlova za centralno grijanje
jednak je gornjoj granici područja toplinskog učinka.
nazivno toplinsko opterećenje (Q
opt
) je toplinski učinak koji je određen u odnosu na
donju ogrjevnu vrijednost, a po iznosu je jednak toplinskom učinku izgaranja.
normalni stepen iskoristivosti (ηk) je osnovna vrijednost za uspoređivanje izvora
topline. Izračunava se na temelju pet vrijednosti djelomičnog opterećenja prema od-
govarajućim dnevnim vanjskim temperaturama iz kojih se dobiva pet pojedinačnih
stupnjeva iskoristivosti iz kojih se potom kao srednja vrijednost računa normalni stu-
panj iskoristivosti.
14
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
OsnOvnI sIMbOLI u TehnICI GrIjAnjA
R.b. Simbol Opis
1. Cijevizagrijanje
2. Kotlovi
3. Kombiniranibojler
4. Ekspanzionaposuda
5. Pumpa
6. Duplexpumpe
7. Pločastiradijator
8. Rebrastiradijator
9. Cijevniradijator
10.
Ogrjevnotijelo
(općenito)
R.b. Simbol Opis
11.
-Kalorifer
-Ventilkonvektor
12. Izmjenjivačtoplote
13. Ozračniventil
14. Ozračniventil
15.
Kompenzator
(općenito)
16. Diletacijskalira
17. Zaporniventil
18.
Zaporniventilsa
elektromotornim
pogonom
19. Filter
20. Kutniventil
148
VODIČ
R.b. Simbol Opis
21. Nepovratniventil
22. Troputiventil
23.
Troputiventilsaelektro
motornimpogonom
24. Četveroputiventil
25.
Četveroputiventil
saelektromotornim
pogonom
26. Redukcijskiventil
27. Radijatorskiventil
28. Radijatorskipodventil
29.
Radijatorskiusponski
ventil
R.b. Simbol Opis
30.
Radijatorskiventil
saelektromotornim
pogonom
31.
Ventildiferencijalnog
pritiska
32. Termometar
33. Manometar
34. Kutnisigurnosniventil
35. Razdjelnikventilski
36. Razdjelnikpodventilski
37. Referentnaordinata
38. Prirubničkispoj
149
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Fizička veličina
Jedinica
Naziv Oznaka
Dužina Metar m
Masa Kilogram kg
Vrijeme Sekunda s
Jačinael.struje Amper A
Temperatura Kelvin K
Jačinasvijetla Kandela cd
Količinaenergije Mol mol
OsnOvne Mjere u GrIjAnju
Osnovne veličine u SI sistemu
Fizička veličina Defnicija Oznaka Odnos prema osnovnim veličinama SI sistema
Sila Masa•ubrzanje N
(Njutn)
Pritisak Sila/Površina
Pa
N/mm
2
Rad Sila•Put J
(Džul)
Snaga Rad/Vrijeme W
(Watt)
150
VODIČ
Fizička veličina Defnicija Oznaka Odnos prema osnovnim veličinama SI sistema
Toplota Energija J
(Džul)
Provodljivosttoplote Kapacitet/Put•Temp.razlika W/m•K
Spec.topl.kapacitet Energija/Masa•Temprazlika J/kg•K
Električnikapacitet Jačinastruje•Vrijeme C

(Kulon)
Električninapon El.rad/Jačinael.struje V
(Volt)
Električniotpor Napon/Jačinael.struje Ω
(Om)
Prostornikut
Površinaloptinogisječka/
Kvadratloptinogradijusa
sr
(Steridijan)
Jačinasvjetlosti
Jač.svjetlosti•Prostornikut/
Površina
lx
(luks)
151
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Gorivo Donja toplotna moć
Gornja toplotna
moć
Max. emisija CO
2
(kg/kWh) u odnosu na
donja topl. moć gornja topl.moć
Kameniugalj 8,14kWh/kg 8,41kWh/kg 0,350 0,339
Koks 7,50kWh/kg 7,53kWh/kg 0,420 0,418
Mrkiugalj(sirovi) 2,68kWh/kg 3,20kWh/kg 0,380 0,343
Briketiodmrkoguglja 5,35kWh/kg 5,75kWh/kg 0,312 0,354
loženouljeEl 10,08kWh/l 10,57kWh/l 0,290 0,298
loženouljeT 10,61kWh/l 11,27kWh/l 0,200 0,273
Zemniplinl 8,87kWh/m
n3
9,76kWh/m
n3
0,200 0,182
ZemniplinH 10,42kWh/m
n3
11,42kWh/m
n3
0,200 0,182
Gradskiplin 4,48kWh/m
n3
5,00kWh/m
n3
0,200 0,179
važne veličine u odnosu na sI sistem
Jedinice za energiju: preračunavanje
Jedinica J kWh kcal kg EU
1J=Nm=1Ws 1 2,778·10
-7
2,39·10
-4
3,42·10
-8
1kWh 3,6·10
6
1 860 0,123
1kcal 4,187·10
3
1,163·10
-4
1 1,43·10
-4
1kgEU 2,927·10
7
8,14 7,0·10
3
1
Jedinice za pritisak: preračunavanje
Jedinica Pa kPa bar mbar mm WS atm at Torr lb/in
2
1N/m
2
=1Pa 1 10
-3
10
-5
10
-2
0,102 9,87·10
-6
1,02·10
-5
7,5·10
-5
1,45·10
-4
1kPa 10
3
10
-2
10
-2
10 102 9,87·10
-3
1,02·10
-2
7,50 0,145
1bar 10
5
1 1 10
3
1,02·10
4
9,87·10
-1
1,02 750 14,5
1mbar=1hPa 10
2
10
-3
10
-3
1 10,2 9,87·10
-4
1,02·10
-3
0,75 1,45·10
-2
1mmWS 9,81 9,81·10
-5
9,81·10
-4
9,81·10
-2
1 9,7·10
-5
10
-4
7,4·10
-2
1,45·10
-3
1atm 1,01·10
5
1,01·10
2
1,01·10
-5
1,01·10
5
1,03·10
4
1 1,033 760 14,7
1at 9,81·10
4
98,1 0,981 981 10
4
0,968 1 735 14,22
1Torr 133 0,133 1,33·10
-3
1,33 13,6 1,32·10
-3
1,36·10
-3
1 1,9·10
-2
1lb/in
2
6,89·10
3
6,89 6,9·10
-2
68,9 703 6,8·10
-2
7,0·10
-2
51,7 1
Exa=10
18
PPeta=10
15
TTera=10
12
GGiga=10
9

MMega=10
6
kKilo=10
3
hHekto=10
2
daDeka=10
1
Prefksi za označavanje
dDeci=10
-1
cCenti=10
-2
mMili=10
-3
µMikro=10
-6
nNano=10
-9
pPiko=10
-12
fFemto=10
-15
aAtto=10
-18
ZA INSTALATERE
CENTRALNOG GRIJANJA
Zašto je ova brošura u vašim rukama?
Publikacija koju imate u rukama je s razlogom našla put
do vas.
Namijenjena je svima onima koji imaju dodira sa pro-
jektiranjem, uvođenjem, održavanjem i korištenjem cen-
tralnog grijanja....
Namjera nam je bila obraditi ovu temu na pristupačan
način, potom je publicirati i pozabaviti se distribuci-
jom. Ovo prvo izdanje naći će se ispod 5000 krovova.
Na pitanje koliko dugo zagrijavamo svoje domove, svi
bismo se zamislili i potom dali otprilike ovakav odgo-
vor:
Kalendarski, zima traje tri mjeseca.
U našoj kontinentalnoj klimi stanove zagrijavamo duže
od šest mjeseci.
A koliki su nam tek gubici u tom periodu??
Sredstva koja izdvajamo za taj period značajna su.
Zato smo ukazali kako se dugoročnim razmišljanjem
i promišljenim ulaganjem značajno smanjuju troškovi
koje imamo gotovo svi.
Kako poboljšati kvalitetu života, na moguć, dostupan
način? Kako ujedno biti nježan prema prirodi....?
Šta je najbolje u vašem slučaju? Mi smo ponudili ne-
koliko mogućnosti.....
Zaključit ćete sami.
Mi ostajemo uvijek – Economic, Vaš partner...
I na kraju...
U
cijelom lancu tr-
govina i drugih
poduzeća - članica Club Inter 96 kupci
imaju zagarantiran minimalni popust od 3% kao i
veće popuste ovisno o poduzeću i ugovoru. Pri tome svaka čla-
nica zadržava pravo da daje i veće popuste. Provjerite kakve su pogod-
nosti koje Vam nudimo!
- club inter 96 - još povoljnija kupovina!
- jedna kartica - popust u lancu trgovina!
- štedite i kad kupujete!
- vaša vjernost je nagrađena!
- nagradne igre...
Zašto
postati
član
Cluba
Inter 96?
N
a
g
r
a
đ
u
j
e
m
o
p
o
v
j
e
r
e
n
j
e
i
v
j
e
r
n
o
s
t
!
N
a
š
i
k
u
p
c
i

s
u
p
r
i
v
i
l
e
g
i
r
a
n
i
.
155
kontakt osobe:
Organizacijska jedinica naziv radnog mjesta Telefoni
sektor komercijalnih poslova Direktor SKP 713-747, 718-(311)
služba nabave Voditelj službe nabave 714-831, 718-(332)
Termoinstalacije i oprema Voditelj poslovnice 718-(318), 718-(330)
služba veleprodaje Voditelj službe veleprodaje 714-831, 718-(312)
služba maloprodaje
Voditelj SM 718-(329)
Odjel 1 710-353, 718-(327), 711-589
Odjel 2 (a/v bijela tehnika, alati) 718-(328)
Projektni biro
Voditelj projektnog biroa 718-(309)
Samostalni projektanti 718-(360), 718-(350)
servisna služba Voditelj servisne službe 718-(324)
Napomena: brojevi u zagradama su ujedno i lokali. Pozivni broj: ++387 30
156
Želja za ugodnim i zdravim životom motivira nas da sve češće vodi-
mo računa o kvaliteti zraka koji udišemo, o energiji koju trošimo i
zagađenju koje sami proizvodimo korištenjem raznih uređaja. Vivax
cool uređaji dizajnirani su vodeći računa o prirodi, potrošnji energije
te stvaranju ugodnog i zdravog prostora. Vivax cool koristi ekološki
prihvatljive plinove R407C i R410A, a potrošnja energije je optimalna.
Stvaranje zdravog unutarnjeg prostora, te smanjenje količine praši-
ne, dima, bakterija postiže se ventilacijom, flitriranjem i kontrolom
vlage. Vivax cool klima uređaji opremljeni su različitim fltrima koji
omogućavaju pročišćavanje zraka, te funkcijama koje olakšavaju
upravljanje i upotrebu.
• Model: ACP-18CH50AEB
• Tip: zidni split sistem
• Kapacitet hlađenja: 5,2 kW
• Kapacitet grijanja: 5,5 kW
• Ekološki plin: R407C
• Energetska klasa (g/h): D/D
• EER koefcijent: 2,66
• COP koefcijent: 2,89
• Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, timer
• Ostalo: flter protiv prašine, aktivni karbonski flter
• Ulazna snaga hlađenja: 1950 W
• Ulazna snaga grijanja: 1900 W
• Protok zraka: 800m
3
• Kapacitet odvlaživanja: 1,90 l/h
• Buka (UJ): 35-41 dB(A)
• Buka (VJ): 56 dB(A)
• Garancija: 36 mjeseci (uz redoviti servis)
15
Kralja Trvtka b.b. • Tel./fax: 030/713-745
www.economic-vitez.com
pitanja
i
odgovori
Hvala na pažnji!
www.economic-vitez.com

UVOD SISTEMI GRIJANJA KROZ POVIJEST PREPORUKE ZA IZBOR SISTEMA GRIJANJA Osnovni elementi sistema toplovodno grijanja Potrošnja goriva 1. IZBOR IZVORA TOPLINE I OPREME U KOTLOVNICI 1.1. IZVORI TOPLINE I NJIHOVA KLASIFIKACIJA 1.1.1. IZVORI TOPLINE NA KRUTA GORIVA Izvori topline za etažna grijanja Kotlovi na kruta goriva Èelièni kotlovi Gusani kotlovi Kombinirani kotlovi Kotlovi na biomasu 1.1.2. ULJNI IZVORI TOPLINE Uljno-plinski kotlovi Uljni plamenici 1.1.3. PLINSKI IZVORI TOPLINE Zidni kombinirani plinski kotlovi Kondenzacijski plinski kotlovi Plinski plamenici 1.1.4. ELEKTRIÈNI IZVORI TOPLINE Elektro kotlovi 1.1.5. SOLARNI SISTEMI GRIJANJA Solarni kolektori Spremnici tople vode Solarna stanica 1.2. CIRKULACIONE PUMPE 1.3. SIGURNOSNA I REGULACIJSKA OPREMA Sigurnosni ventili, mjerna oprema, regulatori propuha i termièka zaštita Ekspanzione posude 2. CIJEVNA MREŽA I PRIPADAJUÆA ARMATURA 2.1. UVOD I PODJELA CIJEVI Èeliène cijevi Bakarne cijevi Polimerne cijevi 2.2. VRSTE SPOJEVA 2.3. POSTAVLJANJE CJEVNOG RAZVODA 2.4. CIJEVNA IZOLACIJA

DIMENZIONIRANJE I IZBOR DIMNJAKA Dimnjaci Dimovodne cijevi i koljena USLUGE ECONOMICA Usluge projektnog biroa Konsalting Specifikacija materijala Idejno rješenje Investicijski projekt Glavni projekt Usluge instaliranja i montaže Usluge servisiranja Pogodnosti za instalatere OSNOVNI POJMOVI. OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA 3.3.2.2. OPÆI DIO 5. POTROŠNA TOPLA VODA (PTV) 4.5. SISTEMI PODNOG I OSTALIH POVRŠINSKIH GRIJANJA 4. Dimovodna insta lacija 5. RADIJATORI I OSTALA GREJNA TIJELA 3. UVOD I PODJELA 4.4. RADIJATORI Odabir radijatora Èlankasti radijatori Ploèasti radijatori Cijevni (kupaonièki) radijatori 3. POSTAVLJANJE RADIJATORA 3.1.1.3. SIMBOLI I MJERE U GRIJANJU Osnovni pojmovi tehnike grijanja Osnovni simboli u tehnici grijanja Osnovne mjere u grijanju KARTICA CLUB INTER KONTAKT OSOBE: SADRŽAJ . UVOD I PODJELA GREJNIH TIJELA 3.1.2. OPREMA SISTEMA PTV-a Kombinirani bojleri 5.2. DIMENZIONIRANJE SISTEMA PTV-a 4.

str.str. assistent manager Lektor: Darija Rajković. .str.ing.Lipovica Danilo Agostini.o. dipl.ing.Viessmann Nenad Lehpaner. ing. dipl. dipl.Centrometal Fabio Crestan.ing.ing. dipl.Topling Dino Juriša.str. dipl.Grundfos Dražen Kocet. . Saša Šantić. dipl. dipl.str. . .Weishaupt Grafička priprema. dipl.Junkers Matjaž Hribar. Vanjski stručni suradnici: Danijel Novak.ing.str. dizajn: Mario Rajić.ing.ing. .str. .ing. dipl. dipl. dipl. Učesnici u projektu: Nedim Crnkić.str.Impressum Izdavač: Economic d.str. . .Ferroli Kenan Cerić.o. .ing. Vitez Za izdavača: Služba marketinga Voditelj projekta: Alan Lisica. Široki Brijeg .IMP Pumps Adnan Bajrović. str. marketing assistent Tisak: Suton. dipl.ing.ing.

jednA Od OsnOvnIh LjudskIh POTrebA! RIM I DIM U početku stari Rimljani su palili vatru na sredini dnevnog boravka-atrija. Bili su to prapočeci podnog i zidnog grijanja. godine Rimljani su usavršili jedan oblik centralnog grijanja. VIJEK Staklenici su došli u modu pri kraju 18. Na ovaj način razvilo se i današnje centralno grijanje koje koristi cijevni razvod i radijatore. vijeka. 18.TOPLOTA . Zaključujemo da su imali problema sa dimom jer se na latinskom za dnevni boravak kaže atrium po riječi ater što znači crno. Grijanje sa odvođenjem dima bilo je potrebno zbog biljaka. Vatra je ložena vani u peći sa kanalom za topli zrak ispod poda i u zidovima. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . RIMSKA UDOBNOST VATRA Oko 400.

CIJEVI I RADIJATORI Voda. pumpa se kroz radijatore i vraća se nazad da se ponovno ugrije Rezervoar Cijevi za punjenje sistema s vodom iz rezervoara smještenog na tavanu. Bojler Preljevna cijev omogućuje širenje vode usljed njenog zagrijavanja. KOROZIJA Kako voda nije nikada u potpunosti čista. unutrašnjost sistema može biti dosta korodirana. Također. VODIČ . može doći do povećanja koncentracije zraka i kamenca u sistemu te elektrokemijskih reakcija koje dovode do odvajanja čestica materijala fitinga od mesinga i stvaranja vodika i kisika. grijana u bojleru.

godina. Dimnjak obično prolazi kroz središte kuće i tako služi kao masivni radijator koji grije cijelu kuću. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Većinom su okrenute prema jugu da bi se smanjili gubici toplote. JEDNOSTAVNOST Mnoge tradicionalne kuće su energentski štedljive. Rani sistemi uglavnom su bili na ugalj. jer može smanjiti gubitak toplote više nego sve ostalo zajedno. ulje i električna energija. Imaju izolirane tavane i krovove. Danas se kao gorivo koriste: ugalj. plin. U zadnje vrijeme plin je postao najjeftiniji i najčešći. Toplotna izolacija prozora je također dobra. 30% krov 20% prozori 15% ventilacija IZOLACIJA 25% zidovi 10% pod Najjednostavnija i najefektivnija je krovna izolacija.GORIVO Centralno grijanje u domovima nije bilo popularno sve do 1930.

jer u njima je vrlo mala količina vode koja prolazi kroz cijevi iznad plamena. prof. 0 VODIČ . čineći tako plin praktičnim izvorom grijanja. “Bunsen-ov plamenik” je usisavao zrak podižući temperaturu plamena. PLINSKI KOTAO Bez obzira na vjetar vani. izlazni plinovi zrak Izgubljena toplota je mnogo manja nego što se izgubi kroz dimnjak otvorene vatre. Robert Wilhelm Von Bunsen otkrio je efekt miješanja zraka s plinom prije zapaljenja. ulazni tlak zraka uvijek balansira izlazne plinove. Z I D Plin je najmanje korozivna vrsta goriva tako da je konstrukcija ovih kotlova mnogo manje zahtvjevna u odnosu na kotlove na čvrsto gorivo i uljne kotlove.PLINSKO GRIJANJE Plin je prvo korišten samo za osvjetljenje. Godine 1855. Plinski kotlovi su kompaktni.

voditelj poslovnice Termoinstalacije i oprema ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .Predgovor V odič za instalatere centralnog grijanja. Brojni su instalateri tražili pristupačan priručnik kojim se mogu koristiti u svakodnevnom radu i na terenu. instalateri i serviseri. projekt je kojim je Economic pokazao da ima specifičan odnos i pristup prema svojim partnerima kada je u pitanju problematika centralnog grijanja i jedinstveno je djelo ovakve vrste u izdanju trgovačke kuće Economic. Ovim projektom Economic uspješno primjenjuje ideju edukacije potrošača u cilju plasmana i primjene artikala iz svog prodajnog asortimana. jer centralno grijanje danas predstavlja jedan od najbitnijih dijelova primjenjene termodinamike. Kroz pet glavnih poglavlja obrađeni su osnovni elementi sistema toplovodnog grijanja. jer vrlo pregledno daje korisne i aktuelne informacije iz oblasti termoinstalacija i opreme za sve one koji sa sistemima grijanja na bilo koji način dolaze u vezu u svakodnevnom radu: projektanti i inžinjeri. Nedim Crnkić.ing. najvažniji su opisi i ilustracije različitih tipova uređaja i opreme najpoznatijih svjetskih brendova sa kojima Economic ima uspješnu dugogodišnju suradnju. trgovci i oni koji se tek upoznaju sa ovom problematikom. Vodič za instalatere centralnog grijanja specifičan je po svom sadržaju. dipl. Osim kraćeg teoretskog dijela. i nemoguće je današnji način života zamisliti bez tih komponenti koje čine sastavni dio komfora.

čije smo materijale koristili te im se na njihovoj svesrdnoj pomoći toplo zahvaljujemo.. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . obećavamo da je ovo samo prvi u nizu sličnih projekta kojima želimo da opravdamo naš slogan: Economic .u ovom slučaju materijala za centralno grijanje. Projekt je realiziran kao dio stalnog nastojanja da svojim partnerima pružimo svu potrebnu pomoć i informacije pri odabiru i kupovini instalacijskog materijala . Nismo imali ambicija ulaziti dublje u ovu oblast i baviti se njome sa naučnog stajališta.Vaš pr(a)vi partner...proizvođača opreme za centralno grijanje. A Vama. serviseri. P oštovani instalateri. projektanti i svi ostali koje interesuje ova oblast. poštovani čitaoci. pružimo određene savjete i kroz skraćeni kataloški prikaz robnog asortimana iz oblasti termoinstalacija i opreme damo niz korisnih podataka te na taj način približimo korisnicima ovu problematiku i olakšamo im izbor materijala. Želja nam je bila da na jedan jednostavan i svima razumljiv način (od kupaca do projektanata) prikažemo osnovne dijelove sistema centralnog grijanja.. Ovaj Vodič ne bi ugledao svjetlo dana da nismo imali podršku naših cijenjenih dobavljača . pred vama je “Vodič za instalatere centralnog grijanja”. kupci.O vodiču.

solarni sistemi 31 33 36 41 43 48 50 54 75 80 82 85 88 132 137 KASSEK d. Ritešići20 Gračanica .o. Maoča Brčko METALSKOP d. 45 52 53 77 78 146 Binježevo Sarajevo TOPLING d.o.o. Donjepijavicebb Jajce 030658067 ECONOMIC d.o. Poslovnicentar96 Vitez 061821816 033625138 061184426 ACS d. Vijakabb Prnjavor 051663696 . Adresa Malitrga11 Mjesto Travnik Kontakt telefon 030518760 030511735 035818757 035788819 049520858 DELMONT d.o.kotlovi za grijanje ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 .o.o. Tešanjka 032666475 PP VULETA d.o.o.o.o.o. Dubokipotokbb Srebrenik TERMAL d.o.o.o.o.o.o.o.kotlovi za grijanje .Proizvođači materijala za grijanje i ovlašteni serviseri Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser TERMO FERING d.o.kombinirani bojleri .o. Gudeljibb Busovača 030732755 032881623 032881079 035653319 PROMING d.o. Žepče Žepče SEMO-MONTING d.

o.o.kotlovi za grijanje .sobni termostati SOLAR d.solarni sistemi .o. 5.o.o.o. . Žabljak Usora 032893948 6 VODIČ .plinski bojleri .pribor za plinske bojl. Vukovarska20 livno 034200205 TERMOMONT Sovićibb Sovići 063348767 ALFA THERM Bleiburškihžrtava27C Mostar 036312930 063312381 IVEX d.o.Krupa 037473351 061180993 FIKO-TERM d. Bašćebb Cazin 037514288 061138771 HEATING d.Korpusabb B.Preloga27 Sarajevo 033523535 061156474 BATISTUTI RuđeraBoškovića9 Sarajevo 033647917 061145633 ELEKTROTERM 51 56 66 70 83 84 87 132 BranilacaBiH Ključ 037663054 061166964 .o.Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto Kontakt telefon 033542992 GRIZELJ dd Bojnička28 Ilidža TEPI INŽENJERING M.

o.o. Adresa Kolo-Tomislavgrad Poslovnicentar96 Binježevo BulevarV.B.o.o.o. 38 40 64 65 69 73 REBEX d.sobni termostati .o.S.Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser BOSS GASS-PLIN d.o.o.plinski bojleri .o.o.BraćeJugovićB-16 Zvornička27 Ul.pribor uz plinske bojl. . TERMO GAS SERVIS HIDRO TERMO CENTAR JUNKO METAL-AS VMS GROUP GRIZELJ dd EUROMARKET . HIDROINŽENJERING & ECONOMIC MADEEX d.Mutevelića103 Kakanjska4 NedimaFilipovića12 Nikolešopa46 Mjesto Tomislavgrad Vitez Sarajevo Banjaluka Sarajevo Zvornik Sarajevo Gradačac Zvornik Sarajevo Sarajevo Visoko Sarajevo Sarajevo Kontakt telefon 034352816 034353653 030718333 033628138 061184426 051436820 051436816 033466467 056210772 065683117 033641489 061227232 061737736 056211057 065955029 033660855 033660856 033660908 061175077 032735537 032739016 033717170 061744963 033542992 033457141 061133911 049232221 049232220 065511689 036333277 036319012 063316096 049214571 049214571 065588865 .Stepanovića1 lukavička90 Priobalniputbb MarkaMarulićabr. ACS d.2 Industrijskazonabb Ul.o. UNIPROMET d.o. MEGATERM d.kotlovi na čvrsto gor. ECONOMIC d.o.o.pumpe za grijanje i sanitarnu vodu 91 ELEKTROKOVINA MOSTAR PereZrelca13 Brčko MileBudaka118 Mostar HIDROINŽINJERING BraćeĆuskića17 Brčko ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .

Gorička2 livno Ul.plamenici 59 71 ITG Ul.KnezaVišeslava77a Mostar 036313736 035264127 035264128 033712701 033712700 033445362 061145633 033555516 033222443 033457141 033453321 034201355 034203796 033468269 033468267 063348767 036348169 051814927 065513363 033450523 033450030 Krečanska1 Tuzla FIDGES INŽINJERING Kolodvorska12 Sarajevo SZD BATISTUTI Ul.Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser ECONOMIC d.M.HifziBjelavcabb Sarajevo PROMETEJ Ul. Adresa Poslovnicentar96 Mjesto Vitez Kontakt telefon 030711333 ELEKTRO M.Nikolešopa46 Sarajevo IMC .M.o.RuđeraBoškovića11 Sarajevo ELKOMONT Ul.Nikolajevića20 Gradiška KJKP TOPLANE SemiraFrašte22 Sarajevo VODIČ .Soukbunar48 Sarajevo GRIZELJ dd Ul.AnteStarčevićabr.50 Sarajevo TERMO ELEKTRO NS Ul.D. .o.pumpe za grijanje i sanitarnu vodu 92 CENTRALNO GRIJANJE dd Ul.M.

š. APARATA DŽIDŽO KovačušaVbr.17 UNIVERZAL EUROLUX d. TURUDIĆ SERVIS MIĆO SERVIS PRERADOVIĆ AGIĆ d.o.o. SERVIS REDŽO EUROLINE d.kombinirani bojleri ELEKTRO MEHANIKA S.R.o.Zrinskibb Doboskihbrigada27 Splitskabb HarmanineboderH5 Mravinjacbb Sedrenik7 GoranaDokića13 Kontakt telefon 030251841 061173688 037511590 061165677 034203184 063330488 030732332 063336655 053202112 065808050 036320644 063345895 037222645 038822222 061156046 033631405 061223382 049214780 065621645 032666792 061736536 036826550 063426246 059370240 065904109 051280505 065689505 030511223 061143708 037471616 061770817 037681269 061790438 035276228 061101717 032407706 061781797 032735310 061166337 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . SZR ELEKTRO SERVIS ELLTEH SERVIS Gaziferhatbegovabb Modrič13 KraljaPetraoslobodiocabb Oplenička2 Konator2D Branilacagradabb Naselje17VKB30 StupineB7lamela2 HuseinaKulenovića23a Branilaca63 IzetaNanića51a Obrtničkabb N. SEMR SERVIS LTH EL.o.Krupa S.O.o. FENIKS d.o.o.o. SIMBA ELEKTRO SERVIS RAIN 131 .o.Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto Bugojno Cazin livno Busovača Doboj Mostar Bihać Goražde Sarajevo Brčko Jelah Čapljina Bileća Banjaluka Travnik B. ARIS ELEKTRONIK TEHNIKA PAM ELEKTROCENTAR TEHNIKA d.MEHANIČ.o.Most Tuzla Zenica Visoko SERVIS KUĆ.

pločasti radijatori .dimovodniprogram 113 114 115 110 118 119 116 Aluminijskiradijatori Pločastiradijatori Aluminijskiradijatori 0 VODIČ .aluminijski radijatori .9 Tuzla 035250558 .Proizvođač Stranica Ovlašteni serviser Adresa Mjesto Kontakt telefon .radijatori cijevni za kupaonice 120 METAL-AS Kakanjska4 Visoko 032735537 032739016 U vodiču su također zastupljeni: Proizvođač Stranica 35 Program Etažništednjacinakrutogorivo Kamini Kamini.kotlovi za grijanje 39 61 67 116 117 SINCOM TržnicentarSlatina.plamenici .

Proizvođač Stranica Program Visokoučinskikombiniranibojeri Ekspanzioneposude Plamenici Bakarnecijevi Cijevizapodnogrijanje 97 132 60 72 101 104 Fiting.razdjelnici Cijevizapodnogrijanje Izolacijazapodnogrijanje 103 124 Razdjelnici Ventilizaradijatore Pressfiting 126 128 Izolacijazapodnogrijanje 111 Bakarnifiting ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .

Proizvođač Stranica Ventilizaradijatore Razdjelnicizagrijanje 94 Cijevnifiting Sobnitermostati Program 109 Ventilizaradijatore Ventilizaradijatore 109 Termomanometri Kuglastiventili 94 Sigurnosniventili Slavinezainstalacijevodeiplina Ventilizaradijatore 125 Razdjelnicizagrijanje Sobnitermostati Miješajućiventili VODIČ .

CenTrALnO GrIjAnje Počeci economica (17.1987.) Presa za proizvodnju radijatorskih brtvi ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .12.

. Kao prijenosnik energije služio je topli zrak zagrijan u otvorenom ložištu (hipokaustu) koje je bilo smješteno na jednom mjestu u građevini. vijeka konstruisana je prva željezna peć i ljevanoželjezni kotao. a potom kalijeve peći. Osim promjene u tehnologiji izrade i izvedbe. omogućena zaštita od hladnog vremena u svako doba dana i godine.. Najznačajnije novosti pojavljuju se u 18. vijeka intezivira se tvornička proizvodnja kotlova. a 1745. Bili su to sistemi centralnog toplozračnog površinskog grijanja (hipokaustično grijanje). koje su se uz određene tehničke izmjene i poboljšanja održale do danas. 1777. NaZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . U Francuskoj. i druge opreme za grijanje. Do tada isključive energente kao što su drvo. odnosno ložište s otvorenim plamenom u pravilu se nalazilo u središnjem dijelu nastambe i ujedno je služilo za pripremanje hrane i kao sistem grijanja. godine. U prvoj polovici 19. Tehnički razvoj u 20.uvOd sIsTeMI GrIjAnjA krOZ POvIjesT Na svakom dijelu zemaljske kugle se sa pravom može kazati da je potreba za grijanjem jedna od osnovnih čovjekovih potreba. U drugoj polovini 19. nafta i plin. godine u Švedskoj je izveden prvi sistem centralne pripreme potrošne tople vode. Prvi složeni sistemi grijanja na području Europe nastaju u antičko doba.1716. biljni otpaci. vijeka izveden je prvi sistem centralnog toplovodnog grijanja u glasovitom dvorcu Neuschwannstein u južnoj Bavarskoj. godine u Engleskoj je izveden prvi sistem parnog grijanja. radijatora . započinje primjena centralnog toplovodnog grijanja u inkubatorima za uzgoj pilića i staklenicima. vijeku . vijeku donosi brojne novosti kao što su toplane i toplifikacijski sistemi: parni i toplovodni. u to vrijeme dolazi i do promjene u gorivu. Slijedili su otvoreni kamini sa dimnjacima. Krajem 18. Nakon otkrivanja vatre. čovjeku je. životinjski izmet i treset polako počinju zamjenjivati fosilna goriva: ugalj. najčešće u podrumu (poput današnjih kotlovnica).. Ognjište. zatim cirkulacijske pumpe i drugu opremu za grijanje. osim jednostavnog pripremanja hrane. Tako zagrijan zrak se zajedno sa dimnim plinovima do prostorija razvodio u posebno izvedene šupljine u zidovima i podovima (tabule).

U posljednje vrijeme se može primjetiti sve veća težnja za primjenom energije iz obnovljivih izvora topline (solarni sistemi i toplinske pumpe). Sljedeći veliki korak u razvoju tehnike grijanja predstavljaju kondenzacijski kotlovi. donose se propisi o smanjenju toplinskih gubitaka građevina poboljšanjem toplinske izolacije čime se stvaraju pretpostavke za primjenu niskotemperaturnih sistema grijanja (podno i druga površinska grijanja). čija primjena kreće početkom 90. Kao gorivo u njima se najčešće koristi plin. iako su sve češće u izvedbi i za loživo ulje. a u posljednje vrijeme su česti u kombinaciji sa solarnim sistemima.kon II svjetskog rata dolazi do veće primjene novih tehnologija i značajnijeg porasta životnog standarda velikog dijela svjetskog stanovništva te i masovnije primjene sistema grijanja i povezivanja istih sa sistemima potrošne tople vode. Izraženija energetska kriza sedamdesetih godina prošlog vijeka dovodi do velikih promjena u tehnici grijanja jer zahtjeva smanjenje potrošnje goriva uz očuvanje ugodnosti boravka i smanjenju zagađenja okoliša. počinje priprema regulacije u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. godina prošlog vijeka. Tako nastaju prvi niskotemperaturni kotlovi. VODIČ .

Suvremeni sistemi grijanja opremljeni termostatima omogućuju uz manja odstupanja stalno održavanje temperature u tim granicama. topli zrak se diže. prozori i stropovi hladni. U idealnim uvjetima. Zahvaljujući specifičnim svojstvima stropnog grijanja toplina se ravnomjerno reflektira od zidova i poda (ali strop mora biti visok najmanje 2. kao što je poznato i svakom djetetu. no čovjek se sasvim ugodno osjeća i na mnogo nižoj temperaturi. Tako je danju u dnevnoj sobi i kupaonici optimalna temperatura oko 21°C. Temperatura ljudskog tijela iznosi između 36. Količina topline Kod centralnog grijanja toplinski kapacitet radijatora ovisi o njegovoj površini. Točni odnosi između volumena prostorije i veličine radijatora poznati su svakom stručnjaku. manji nego drugdje. No. pod uvjetom da je prostorija dobro izolirana i da se toplina u njoj zadržava. a u drugim dijelovima kuće 18 do 20°C. Ako su zidovi. U tako zagrijanim domovima troškovi grijanja su. osjećat ćete se neugodno. Raspoređivanje topline Ljudi se osjećaju ugodno kad su im noge toplije ili barem isto toliko tople kao i ruke. vjerovali ili ne. postići samo pomoću dobrog sistema grijanja. a dobrim sistemom smatra se onaj koji održava navedene temperature u stanu kad je vani temperatura ispod nule. dakako. a boravak je vrlo ugodan. uvedite grijanje koje zagrijava pod ili grijalice koje se nalaze blizu poda kako bi se toplina ravnomjerno širila prostorijama. Potrebnu površinu radijatora uvjetuje volumen prostorije koji treba zagrijati. Ne dozvolite da vam se dogodi da zbog estetskog izgleda ili zbog ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Kontrola temperature Za čovjeka je u prosjeku najudobnija temperatura od 20 do 22°C. To se može lako objasniti jednostavnom činjenicom da topla tijela (uključujući i vaše) gube toplinu u dodiru s hladnijim tijelima.2 m). Zato dobro izolirajte podove u svom domu. Ovakvi rezultati mogu se. I s vama se događa nešto slično kad uđete u prostoriju s hladnim pokućstvom i zidovima. odnosno broju članaka. temperatura bi se u pojedinim prostorijama trebala razlikovati za nekoliko stupnjeva.5 i 37°C.PrePOruke ZA IZbOr sIsTeMA GrIjAnjA Spriječite gubitak topline Jedan od važnih elemenata je kvalitetna izolacija. Noću bi temperatura trebala biti niža za 5 do 6°C. ma koliko topao bio zrak u sobama. Zanimljivo je da stropno grijanje ne zagrijava samo gornje dijelove prostorije kako bi se u prvi mah moglo pomisliti.

Vlažnost Suhi zrak iritira oči. kožu. Dolazi do tzv. promišljeno raspoređenih radijatora mnogo bolje zagrijavaju stan nego jedan veliki. Provjetravanje Za efikasno grijanje potrebna je česta izmjena zraka. Suvremeni (i skupi) sistemi grijanja opremljeni su prečistačima zraka. Prašina i nečistoća u ugrijanom zraku. uzrok su mnogih nedaća kao što je trajno prljanje zidova. stropova i pokućstva u stanu a da o štetnosti po ljudsko zdravlje i ne govorimo (bronhitis i astma). Zvukovi uglavnom nastaju zbog vibracija pokretnih dijelova uređaja za grijanje.želje za većom zidnom površinom. kontrolirana ventilacija i sprečavanje propuha mnogo doprinose čistoći zraka. 0 VODIČ . Kako provjeriti prostorije bez velikog gubitka topline? Najbolje je rješenje kontrolirano provjetravanje (ventilacija). šumu bojlera. zujanju ventilatora ili sličnom. Buka Mnogi sistemi grijanja uzrokuju neugodne zvukove bilo da je riječ o klokotanju vode. Grijanje se poboljšava i ugradnjom izo stakla sa specijalnim staklom i plinom (lowe + argon) kao i sprečavanjem propuha.). ugradite u stan premalo radijatora. Na principu istovremene izmjene i grijanja zraka djeluju svi suvremeni klima uređaji. Raspored grijaćih tijela u stanu Nekoliko manjih. nos i grlo. Sve ovo govori u prilog centralnom grijanju. interferencije koju također treba na vrijeme ukloniti. Od takvog grijanja ima više štete nego koristi. premda im je ukupna odana toplina jednaka. uzrokuje sušenje i pucanje drvenih predmeta. Grijanje s umjerenim temperaturama manje suši zrak od grijanja pomoću visokih temperatura (otvoreni plamen kamina na kruta goriva i sl. Pri uvođenju centralnog grijanja ne zaboravite riješiti i problem ovlaživanja zraka. Dvostruka stakla na prozorima. Čisti zrak U današnjim gradskim uvjetima teško je govoriti o čistom zraku. poda i pokućstva. Potrudite se da vam izvođači uvedu grijanje sa što manje popratnih zvukova i provjerite na vrijeme rezultate njihova rada. oštećuje starinske predmete i slike. Ovdje treba napomenuti da električni elementi u sistemima grijanja katkad uzrokuju smetnje na televizorima i hi-fi uređajima.

Tada. kad je najpotrebnije. Za takve slučajeve nabavite rezervne grijalice drugačijeg tipa. plina) s centralnim grijanjem je sve u redu.Udobnosti radi treba kombinirati centralno grijanje s drugim grijalicama. Ovdje će biti govora uglavnom o najčešće primjenjivanom toplovodnom grijanju. Dok ima dovoljno goriva (npr. brzo reagiranje na komande. tako da se centralno grijanje dijeli na toplovodno. a toplota koja se tu razvija razvodi se u pojedine prostorije posredstvom nosioca toplote. tihi rad.u za to namjenjenom prostoru (kotlovnica) ili u boravišnom prostoru (etažno). parno i zračno grijanje. centralno grijanje nema učinka. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . zimi. dobra servisna mreža. cijene energenata itd. sigurnost. Centralno grijanje Centralno grijanje se karakterizira time što za prostorije koje treba grijati postoji samo jedno mjesto za loženje . dobra opskrba gorivom. brzina zagrijavanja prostorije. čistoća. često oslabi pritisak plina ili nestane ulja za loženje. para ili zrak. Kao nosioci toplote koriste se voda. Praktičnost Teško je reći koje je grijanje najpraktičnije i najprikladnije. No. To ovisi o mnogim elementima: održavanje.

mjerenje i regulaciju protoka i dr. Distribucija vode za grijanje i potrošne tople vode 8. Kotao i solarni paneli 12. cirkulacione pumpe i filteri 6. Fiting.OsnOvnI eLeMenTI sIsTeMA TOPLOvOdnOG GrIjAnjA Sistem toplovodnog grijanja čine: . Ozračni i sigurnosni ventili. Kotao i dimovodne cijevi 11. opremom koja po mjestu ugradnje ide uz izvor topline (pripada “kotlovnici”). Toplotna izolacija 15. Termostati 7. i . upravljačkom i dr. tuševi i kupaonički radijatori 9 Osnovni elementi sistema toplovodnog grijanja VODIČ . . 1. regulacionom. Regulator tlaka 5. elementi za spajanje cijevi. . Distribucija vode za grijanje i potrošne tople vode 12 1 15 15 11 5 9 9 4 3 2 6 7 1 1 1 13 2 15 9. Razdjelnici. ormarići za razdjelnik 2.sistem za prijenos toplotne energije od izvora topline do potrošača (cirkulaciona pumpa. Sistemi za površinsko grijanje i hlađenje 10 12 15 12 8 14 10. elementi za kontrolu.izvor topline sa pripadajućom mjernom.dimovodni sistem koji služi za odvod produkata izgaranja materije za proizvodnju toplotne energije (izuzev elektro toplovodnih sistema) i elemenata za ventilaciju kotlovnica. Spojni i regulacioni elementi jedinica za grijanje 3. Baterije. sigurnosnom.).grejna tijela sa svim elementima za formiranje i regulaciju rada istih (potrošači toplotne energije). Ventili 11 4. Centralni vakuumski čistač 13. cijevi. pribor i ostalo 14.

110*bv*QN 176*QN Gradskiplin 17.9 loživouljeEl 10.08 0.63 0. 0.4 m³/god.95) 3. : Toplotna moć Hu Potrošnja goriva Ba Jedinica mjere MJ/kg kWh/kg prosječno za bv=1600 h 19. Usporedba ogrjevnih vrijednosti najvažnijih goriva-energenata ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .POTrOšnjA GOrIvA Godišnju potrošnju goriva (plina.struja 1kWh 0.46 kg/god.87 0. 1. a za pouzdano približno određivanje iste može se koristiti Tabela 1.79 0.08 0.87 12.56 1.3 4. 0.07 1.1 1 Tabela 2. krutog goriva) treba povjeriti stručnim licima.74 0.7 8.84 1 10.07 0.04 12.166*bv*QN 266*QN Koks 27 7.0 1 3600 Elektr. 0.04 39740 Prirodniplin 1m3 1.142*bv*QN 227*QN El. 0.5 kg/god.46 1.86 kg/god.08 0.23 0.0 36000 1l 1.81 8.260*bv*QN 416*QN ZemniplinH 37.64 0.91 0.86 0.6 kg/god.105*bv*QN 168*QN loživouljeT 41 11.87 46343 Propan 1kg 1.1 11.01 1.6 1 kWh/god.69 0.energija(ηuk=0.7 11.99 1 1. ugljen loživo ulje struja plin m3 kg kg kWh/kJ kg EKU kg /l kWh 8.261*bv*QN 418*QN Briketmrkoguglja Kameniugalj 31 8.7 11.27 12.12 0.14 29310 Kameniugljen 1kg 1 0.17 1 1. Godišnja potrošnja goriva u starijim grejnim postrojenjima Gorivo Primjer približnog izračuna godišnjih potreba za zagrijavanje porodične kuće čije je toplinsko opterećenje 20 kW a ista treba da se zagrijava sa kotlom na čvrsto gorivougalj: Ukoliko bi gore navedeni objekat zagrijavali sa lož uljem istog bi nam bilo potrebno za sezonu grijanja: Donja ogrjevna Kameni Ekstralako Električna Prirodni Propan Butan vrijednost Hd Gorivo Jed. 0.93 1 1.78 0.92 0.8 m³/god.69 45707 Butan 1kg 1.4 kg/god.14 11.120*bv*QN 192*QN Zemniplinl 31.7 5.58 1.09 1.05*bv*QN 1680*QN Tabela 1. 0.86 42700 1kg 1.93 1.29 12. 0. loživog ulja.5 10.09 0.19 11.8 m³/god. 0.36 1 0.15 0.190*bv*QN 304*QN loživouljeEl 42.

Kotlove za centralno grijanje možemo podijeliti prema konstrukciji ložišta na: a) kotlove na kruta goriva (namjenjene za sagorjevanje uglja i drva). . električnom energijom i kombinirano.etažna grijanja ugradnja u stambene prostore (kamini i «etažne peći sa i bez rerne»).centralna grijanja ugradnja u samostalne prostorije (kotlovnice).1. uljem. b) kombinirane kotlove (namjenjene za sagorjevanje uglja. drva. kemijske energije goriva. IZVORI TOPLINE I NJIHOVA KLASIFIKACIJA Izvori topline su dijelovi sistema grijanja u kojima dolazi do pretvorbe prikladnog primarnog izvora energije (npr. i . IZbOr IZvOrA TOPLIne I OPreMe u kOTLOvnICI 1. plinom. . na toplinu iz okoliša (toplinske pumpe).prema vrsti energije: sa čvrstim gorivom.ogrjevnog medija) predaje u prostoriju.prema vezi sa atmosferom: otvoreni i zatvoreni. Najćešće korišteni prijenosnik energije je topla voda (do 110ºC) pa se takav sistem grijanja zove toplovodni. VODIČ . 1. tečnog i gasovitog goriva). Osnovna podjela izvora topline koji se danas koriste u sistemima grijanja je prema vrsti goriva: na kruto gorivo i biomasu. pelete i sl. IZVORI TOPLINE NA KRUTA GORIVA Kao primarni izvor energije koriste neko kruto gorivo: ugljen ili biomasu (cjepanice. piljevinu. izmjenjivački (toplinske stanice i sl. . Prema mjestu ugradnje mogu se svrstati na kotlove za: .) u toplinu koja se potom neposredno ili posredno (pomoću odgovarajućeg prijenosnika energije .).prema vođenju vode cijevnom sistemu: jednocijevni i dvocijevni. c) kotlove na bio masu (namjenjene za sagorjevanje drva.1.1. plinski. energije iz okoliša itd. Sunčeve energije.). brikete. solarni. piljevine i drugog bio-otpada). Oni se razlikuju: . uljni.prema sili koja osigurava cirkulaciju ogrjevne vode: gravitaciono i pumpno. električne energije. električni.1.

6 l 37 mm 118/130 Pa 10 mm 620 mm 600 mm 885 mm 1”(vanjskinavoj) R 1”(vanjskinavoj) R 1”(unutarnjinavoj) R 1/2”(unutarnjinavoj) R 1”(vanjskinavoj) °C 90 bar 3 kg 139 V/Hz 220/50 mm 150x240 mm 215x240 Termomanometar Donjavrata Regulatorpropuha Cirkulacijskapumpa Slavinaza punjenje/pražnjenje Povratnivod CeT 23 A s ugrađenom cirkulacijskom pumpom i slavinom za punjenje i pražnjenje.radnatemperatura Max. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . ali s kutijom za ogrjev. CeT 23 b bez pumpe i slavine za punjenje/pražnjenje.radnipredtlak Masakotla Električnipriključak Dimenzijeotvoragornjihvrata(A)širinaxvisina Dimenzijeotvoradonjihvrata(A)širinaxvisina Polaznivod Gornjavrata EKO-CET A/B kW 23 kW 2.Izvori topline za etažna grijanja eTAžnI kOTAO ekO-CeT A/b Tip Toplinskiučinakkotla Toplinskiučinakgrejneploče Sadržajvodeukotlu Promjerdimnjače(gornja/bočnaizadnja Potlakdimnjaka Dubinakotla širinakotla Visinakotla Visinabočnedimnjače(H) Polaznivod Povratnivod Sigurnosnipovratnivod(EKO-CETA) Mjestozaugradnjuosjetnikatermičkogventila Max.

ako je potreba za toplinom u skladu s njihovim nazivnim učinkom.Zaklopkaza potpalu/grijanje Gornjavrata Grejnaploča Mogućiotvor zadimovodnucijev Mogućiotvor zadimovodnucijev Termostat Termomanometar Regulatorpropuha Donjakotlovskavrata Otvorzasekundarnizrak Cirkulacijskapumpa Slavinaza punjenje/pražnjenje Gornja kotlovska vrata Pribor Donjavrata Kutijazadrva Donja kotlovska vrata EKO-CET B lijEva izvEdBa EKO-CET a lijEva izvEdBa Čelični toplovodni kotlovi EKO-CET su predviđeni za loženje krutim gorivom. a namjenjeni grijanju manjih objekata te kuhanju hrane. Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sisteme centralnog grijanja. Sam naziv “etažni” ne isključuje njihovo korištenje za zagrijavanje i više od jedne etaže. Polaznivodkotla Mogućiotvorza dimovodnucijev Priključak odvoda Sigurnosni povratnivod Rednastezaljka Povratnivodkotla Mjestozaugradnjuosjetnika termičkogventila(zatvorenisistem) 720 810 850 885 450 H EKO-CET dEsna izvEdBa 6 140 620 600 VODIČ . Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom dijelu kuće ili stana. Za zatvorene sisteme grijanja “obavezna” je ugradnja termičkog ventila. Izrađuju se u dvije veličine. nazivnog toplinskog učinka 17 i 23 kW. gdje postoji priključak na dimnjak.

Izrađuje se u dvije izvedbe: .6 37 130 10 620 1200 885 1” 1” 3/4” 90 3 194 Pečenje Grijanje ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .učinakgrejneploče Sadržajvodeukotlu Promjerdimnjače Podtlakdimnjaka Dubinakotla širinakotla Visinakotla Polaznivod Povratnivod Zaštitnivod Max. ali s kutijom za ogrjev. Tip Toplinskiučinakkotla Toplin.EKO-PEK B je bez pumpe i slavine.eTAžnI kOTAO sA rernOM ekO-Pek A/b Potpala kotao ekO-Pek 23 A/b Nazivni toplinski učinak na strani vode je 23 kW.radnipredtlak Masakotla kW kW l mm Pa mm mm mm R R R °C bar kg EKO-PEK A/B 23 2. .EKO-PEK A se izrađuje s ugrađenom cirkulacijskom pumpom i slavinom za punjenje i pražnjenje.radnatemperatura Max.

a namjenjeni su grijanju manjih objekata te pripremi hrane kuhanjem i pečenjem. Izrađuju se u dvije veličine.Gornjavrata Donjavrata Cirkulacijska pumpa Termomanometar Regulatorpropuha Dimovodnipriključak Termometar Pećnica Čelični toplovodni kotlovi EKO-PEK su predviđeni za loženje krutim gorivom. Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sisteme centralnog grijanja. Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom dijelu kuće ili stana. nazivnog toplinskog učinka 17 i 23 kW. Dodatan učinak postižu u obliku topline predane okolnom prostoru kroz gornju grejnu ploču. gdje postoji priključak na dimnjak. Kutijazadrva Priključaktermičkog izmjenjivača Polaznivodkotla 885 850 810 720 140 450 620 VODIČ .

grijanje sanitarne vode i grijanje radijatora Kuhanje. ali s dodanom pećnicom kako bi opet ostavili utisak šarma tradicionalnog klasičnog kuhinjskog štednjaka. • grijač (kotao) od kotlovskog lima 5 mm debljine • ploča za kuhanje od vatrootpornog lima 8 mm debljine • termomanometri za kontrolu pritiska u sistemu grijanja i za kontrolu temperature u grijaču (kotlu) • okvir od rostfraja • unutrašnjost štednjaka obložena šamotom i šamotnim pločama • izrađen od rostfraja u kombinaciji mesing ili chrom elemenata • 5 GODINA GARANCIJE na grijač (kotao) od kotlovskog lima debljine 5 mm DIMENZIJE (Š X D X V): 100 X 63 X 85 cm NAZIVNA SNAGA: 25 KW TEŽINA: 315 kg ODVOD DIMNIH PLINOVA: Ø 118 mm.centralno grijanje sa štednjacima na kruta goriva C-25 i C-35. OSTALE KARAKTERISTIKE: • ljetno i zimsko ložište... pečenje. pečenje. grijanje sanitarne vode i grijanje cijele kuće . Konstruirani jednako kvalitetno kao i manji modeli C-20 i C-30. po narudžbi može i gore) ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . pečenje i grijanje sanitarne vode Zimski režim: kuhanje.eTAžnI kOTAO C25 I C35 Ljetni režim: kuhanje. a ujedno funkcionalno zagrijavajući čitav objekt sistemom centralnog grijanja. lijevo ili desno (bočno i otraga.

Postolje kamina sa mogućnošću reguliranja visine.zagrijavanje sanitarne vode Presjek kamina: 1.CenTrOkAMIn 29/34 kW Kamini tvrtke Centrometal predviđeni su za loženje drvom ili drvom i peletima.zagrijavanje okolnog zraka i vode u sistemu grijanja . Ulaz sekundarnog zraka za čišćenje stakla 3. 2.moderan dizajn . Posebnost ovih kamina je i mogućnost zagrijavanja sanitarne vode. Registri za proizvodnju tople vode za grijanje. 5.visoka kvaliteta materijala i izvedbe . loženje cjepanice . Izmjenjivač za proizvodnju tople sanitarne vode 4. a uz svoju prvotnu funkciju. kamini su modernog dizajna koji se lako uklapa u svaki prostor. Uz vrhunsku kvalitetu izrade.veliko ložište. 0 VODIČ . . 6. stvaranju ugođaja u prostoru. ovi su kamini namijenjeni zagrijavanju prostora preko zagrijavanja zraka u prostoriji i vode u krugu grijanja.jednostavno rukovanje . Ventil za izlaz dimnih plinova sa klapnom za otvaranje. Ulaz primarnog zraka ispod vrata.

Tip Toplinskiučinakkotla Toplinskiučinakpredanvodi Toplinskiučinakpredanzraku Ukupnatežina Sadržajvodeukaminu Toplasanitarnavoda Ukupnedimenzijekamina(š/v/d) Promjerdimnjače* kW kW kW kg l l/min mm fi(mm) CentroKamin29 29 21.5 340 51 12 2245x1711x867 250 * unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače CenTrOkAMIn kOMbI 29 kW ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .5 7.5 290 51 12 969x1711x867 250 CentroKamin34 34 25.5 7.2 8.8 310 63 12 1119x1711x966 250 CentroKamin Kombi 29 29 21.

Vrata za punjenje 4.. Sekundarni zrak 7. koks..Kotlovi na kruta goriva Skupina kotlova na kruta goriva je starije izvedbe i rađena u širokom rasponu toplinske moći. Vrata za čišćenje 5.. Kotao 2. od kućnih instalacija do onih za stambene blokove i komplekse. Ručica zaklopke za potpalu 8. Termometar/Manometar 9. S=čelik) Supraclass S K XX-1 SW 61 (W=sigurnosna termička zaštita) Supraclass S K XX-1 S 62 (62=povećano ložište prilagođeno za loženje drvom) Supraclass S K XX-1 SW 62 vrsTe kOTLOvA suPrACLAss s Kotao Toplinskiučinak VisinaA širinaC DubinaD Tip K 16-1 SW 61 K 20-1 SW 61 K 24-1 SW 61 K 25-1 SW 61 K 32-1 SW 61 K 32-1 SW 62 K 45-1 SW 62 kW 16 20 24 25 32 32 45 mm 920 1040 1040 1040 1040 1060 1045 mm 600 700 700 700 700 700 770 mm 730 770 770 870 870 870 980 VODIČ . Sigurnosna termička zaštita Supraclass S K XX-1 S 61 (61=drvo. Čelični kotlovi kOTAO čeLIčnI nA kruTO GOrIvO suPrACLAss COMfOrT s 1. ugljen. Regulator propuha 3. Regulacija primarnog zraka 6.

Termometar 3. Donja vrata . Punjenje/pražnjenje kotla a4.3 do 27.7 7 153 28 747 3 220 GF N 8 27.toplinski učinak od 12.1 5 153 20 547 3 160 GF N 6 19. Gornja vrata .protoka Vodeukotlu DubinaA Max.mali kapacitet grijaćih članaka za bolje iskorištenje kotla i manje robusnu konstrukciju .9 6 153 24 647 3 190 GF N 7 23.čišćenje 6.5 kW . Ulaz zraka a1. dobra distribucija i malo vode u kotlu osiguravaju odličnu izmjenu toplote i mali termički otpor .specijalno oblikovani elementi. 6/4” potisni vod a2. Sigurnosni ventil Modeli Toplinskiučinak Brojčlanaka Dijam.tijelo kotla od lijevanog željeza . 6/4” povratni vod a3.Gusani kotlovi GusAnI kOTAO nA kruTO GOrIvO (drvO) Gf n Karakteristike: .5 8 153 32 847 3 250 . Sigurnosni vod a5. Regulator propuha 2.ispunjava EN 303-5 standard za iskorištenje toplote 1.radnipritisak Masaisporučenogkotla ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA kW kom mm l mm bar kg GF N 4 12. Zaklopka za protok dimnih gasova 4.loženje (400x400) 5.ložište je prilagođeno i za veće cjepanice .3 4 153 16 447 3 130 GF N 5 16.

Prostor za punjenje 2. Zaklopka za potpalu vrste kotlova supraclass Comfort s Supraclass comfort S K XX-1 G (G=lijevano željezo) Supraclass comfort S K XX-1 G 62 (62=povećano ložište prilagođeno za loženje drvom) Kotao Toplinskiučinak Visina širina Dubinal Tip kW mm mm mm K 20-1 G 62 20 840 K 26-1 G 62 K 32-1 G 62 K36-1 G 62 26 32 36 1033 490 940 1040 1140 K 42-1 G 62 42 1240 VODIČ . Šamotna opeka 3. Prednja rešetka 5. Ogrjevne površine 7. Komora za izgaranje 4. Rešetka za treskanje 6.GusAnI kOTAO nA kruTO GOrIvO suPrACLAss s 1.

brza i bez vijaka .Montaža oplate je jednostavno. kotlovske vode te pribor za čišćenje i pepeljara. grijanje predviđen za loženje s više vrsta goriva (kruto.Ekološki je prihvatljiv.Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje.Odgovarajuće dimenzionirano ložište. Karakteristike kotlova EKO-CK .Kotao je ispitan i cetificiran po europskoj normi EN 303-5 i En 304 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. .Kombinirani kotlovi Skupina kombiniranih kotlova je nešto mlađe izvedbe.Toplovodni kotao za cent. vođenje plinova izgaranja u tri prolaza i dodatne orebrene površine za izmjenu topline osiguravaju visoki stupanj iskorištenja kotla (do 91. . Oni također na vratima ložišta imaju mogućnost ugradnje gorionika za sagorjevanje tečnih ili gasovitih goriva. što ga čini “štedljivim”. nazivnog topliskog učinka od 20 do 110 kW. tekuće ili plinovito). Zbog konstrukcije ložišta koje je prvenstveno napravljeno za sagorjevanje krutih goriva. Kotlovskaregulacija Sigurnosnivod Polaznivod kOMbInIrAnI TOPLOvOdnI kOTAO ekO-Ck Regulatorpropuha Dimnjača Otvorzačišćenje Gornjakotlovskavrata Donjakotlovskavrata Povratnivod Vratašcazaprimarnizrak Punjenje/pražnjenje EKO-CK (kruto gorivo) EKO-CK (ulje/plin) ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . . . stepen iskorištenja tečnog ili gasovitog goriva je nešto manji nego kod kotlova posebno namjenjenih za ove vrste goriva.U osnovu isporuke kotla je uključen pokazivač temp. .0%). a kotlovi manje snage imaju izvedbu sa bojlerom (mogućnost direktne pripreme potrošne tople vode) i bez bojlera u svom sastavu. za što posjeduje certifikate prema zahtjevnim ekološkim propisima austrijske pokrajine Štajerske (Fan1G).

5 2. bar 2.5 Maxradnipredtlak mm 1020 1055 1055 1055 1055 1130 1250 1250 1250 DubinakotlaA mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 VisinakotlaB mm 450 450 500 550 600 600 600 650 700 širinatijelakotlaC mm 526 526 576 626 676 676 676 726 776 UkupnaširinakotlaD mm 80/480 80/480 80/480 80/480 80/480 80/480 120/500 120/500 120/500 Visina(E/F) mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170 VisinaG mm 500 500 550 550 550 550 550 550 550 Maxdužinacjepanice Tip 6 VODIČ .5 2.CK 20 25 30 35 40 50 70 90 110 kW 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-70 70-90 90-110 Toplinskiučinak l 95 102 106 110 115 125 175 193 214 Sadržajvodeukotlu kg 238 250 267 282 297 325 395 423 451 Masakotla Promjer/visinadimnjače mm 150/905 150/905 160/900 160/900 180/890 180/890 200/975 200/975 200/975 fi(mm) 102 102 102 102 102 102 110 110 110 Otvorzaplamenik Pa 16 20 21 22 23 24 27 30 32 Podtlakdimnjaka R 5/4” 5/4” 5/4 5/4” 5/4” 5/4” 6/4” 2” 2” Polazni/povratnivod Punjenje/pražnjenje R 1/2” 1/2” 1/2 1/2” 1/2” 1/2” 1” 1” 1” R 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” Sigurnosnivod °C 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Temp.Termometar Otvorzaregulacijupropuha Otvorizaugradnju termičkogosigurača G Otvorzaugradnju plamenika B 140 C D E F I A EKO .5 2.5 2.5 2.5 2.dimnihplinova °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Maxradnatemp.5 2.5 2.

Namijenjeni su grijanju srednjih pa do velikih objekata. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu.kOMbInIrAnI TOPLOvOdnI kOTAO ekO-Cks Čelični toplovodni kotlovi EKOCKS nazivnog toplinskog učinka od 150 do 380 kW predviđeni su za loženje krutim gorivom. polaznivod gornjavrata sigurnosni polaznivod regulacijska zaklopka dimovodna cijev otvorza čišćenje sigurnosni povratnivod povratnivod punjenje/pražnjenje donjavrata vrataprimarnog zraka/čišćenje ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Izrađeni su u skladu s europskom normom EN 303-5. Prepoznatljivi su po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih ugradbenih materijala s jednostavnošću ugradnje i nadzora.

što omogućuje korištenje u raznim tehnološkim procesima.povr. .dužinacjepanice mm 150 110-150 380 800 250 250x90 1285 34 80 1” 40 100 4 1600 1600 900 1600 250 500 155 450x300 606 200 150-200 520 1050 300 250x90 1285 38 80 1” 40 100 4 2000 1600 900 1600 250 500 155 450x300 1006 EKO .radnipredtlak bar Ukupnadubinakotla mm Ukupnavisinakotla mm Ukupnaširinakotla mm Visinapolaznogvoda mm Visinapovratnogvoda mm Visinasig.). .Prostrana gornja kotlovska vrata omogućuju jednostavno i brzo čišćenje kotla s prednje strane.otvoraložišta mm Max.voda mm Visinapunj. što omogućuje ugradnju u veće sisteme grijanja.Maksimalna radna temperatura kotla je 110°C.cijev-spojsaciklonom (mm) Visinadimnjače mm Podtlakdimnjaka Pa Polazni/Povratnivod DN Punjenje/pražnjenje G Sigurnosnivod DN Max..Kotao je ispitan i certificiran po europskoj normi EN 303-5 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.radnatemperatura °C Max. VODIČ .. zasebno oplata s toplinskom izolacijom što omogućuje jednostavan transport te smanjuje rizik od oštećenja.Toplovodni čelični kotao za centralno grijanje snaga 150-380 kW na kruto gorivo (drvo.Maksimalni radni predtlak kotla je 4 bara./pražnjenja mm Dim. . . ugljen.Tip Toplinskiučinka kW Sadržajvodeukotlu l Ukupnamasakotla kg Dimovodnacijev-promjer* fi(mm) Dim.CKS 250 200-250 790 1405 300 300x100 1710 42 80 1” 40 100 4 2000 2100 1000 2100 250 500 155 500x400 1006 300 250-300 963 1625 300 350x100 1710 45 80 1” 40 100 4 2350 2100 1000 2100 250 500 155 500x400 1365 380 300-380 1155 1885 300 350x100 1710 50 80 1” 40 100 4 2350 2100 1150 2100 250 500 155 600x400 1356 Karakteristike kotlova EKO-CKS: . .Prednost ovih kotlova je mogućnost ugradnje oplate kotla nakon spajanja kotla na instalaciju..Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje.Ovi se kotlovi ugrađuju na otvorene sisteme centralnog grijanja. što ga čini “štedljivim”. . . .Odgovarajuće dimenzionirano ložište te vođenje plinova izgaranja u tri prolaza osiguravaju visoki stupanj iskorištenja kotla (iznad 75%).Isporučuje se zasebno tijelo kotla. .

TOPLOvOdnI kOTLOvI TPk I Tk Toplovodni kotao namjenjen je za centralno grijanje manjih stambenih jedinica. a pribor za čišćenje se isporučuju uz kotao. Montaža i puštanje u rad kotla su jednostavni. Pa u kotlu l R1 R2 R3 5/4” 1/2” 3/4” 188 21 75 5/4” 1/2” 3/4” 220 21 85 5/4” 1/2” 3/4” 260 23 109 5/4” 1/2” 3/4” 265 25 124 5/4” 1/2” 3/4” 274 26 137 5/4” 1/2” 3/4” 310 28 150 5/4” 1/2” 3/4” 420 30 200 5/4” 1/2” 3/4” 520 30 220 D E H C R1 R2 B A ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . porodičnih kuća i manjih proizvodnih jedinica. Čišćenje kotla je jednostavno i pristupačno. automatike). Predviđen je za temperaturni režim 90/70 °C. Kotao je dobro izolovan tvrdo presanom mineralnom vunom u kvalitetnoj urednoj limenoj oplati. Vrata za loženje su dovoljno velika da omoguće loženje krupnijih komada ogrjeva. Ložišni i konvektivni dio kotla izrađeni su od kvalitetnog kotlovskog lima tehnologijom zavarivanja. a priključci su standardni. Radi na čvrsto gorivo i lož ulja (sa dodatkom gorionika i regulac. TIP TPK-15 TPK-25 TPK-30 TPK-35 TPK-40 TPK-50 TPK-65 TPK-80 Nazivna snaga kW A 15 460 25 460 30 490 35 540 40 570 50 715 65 735 80 770 R2 R1 DIMENZIJE mm B C D H 660 1020 160 810 710 1120 155 960 770 1330 175 1065 775 1335 175 1065 780 1250 175 1065 780 1360 175 990 900 1330 200 1030 980 1650 200 1060 R3 E 190 200 200 200 200 200 220 220 Priključci col Masa Po rebru Količina vode kotla kg prom.

Pa u kotlu l TK-80 80 825 880 1450 200 1130 300 325 6/4 / 3/4 3/4 500 35 260 TIP TK-100 TK-125 TK-150 TK-175 TK-200 TK-250 TK-300 TK-350 TK-450 TK-550 TK-750 TK-850 TK-1000 TK-1500 100 125 150 175 200 250 300 350 450 550 750 850 1000 1500 890 1000 1633 920 1065 1670 905 1180 1840 1060 1203 1846 1065 1276 1941 1140 1336 2015 1135 1346 2060 1250 1525 2152 1350 1600 2300 230 230 250 260 300 330 330 350 450 1280 1360 1450 1440 1490 1600 1650 1680 1735 300 300 300 300 300 340 340 370 400 360 399 426 436 450 439 439 524 559 2 21/2 21/2 3 3 3 3 3 4 1 5/4 5/4 6/4 2 2 2 2 2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 680 720 940 1040 1170 1260 1360 2120 2420 3150 3500 3780 4060 4060 38 42 45 47 50 53 53 53 53 57 59 65 65 70 358 405 482 613 670 695 720 1090 1100 1280 1570 1680 1910 2350 1450 1757 2410 450 1750 405 497 4 2 3/4 3/4 1610 1953 2420 500 1830 430 474 4 21/2 3/4 3/4 1650 2100 2460 500 2000 430 474 4 21/2 3/4 3/4 1760 2140 2600 500 2050 430 588 4 21/2 3/4 3/4 1960 2560 2715 500 2050 420 588 5 21/2 3/4 3/4 50 VODIČ . vode snaga kW A B C D H E F DN R1 R2 R3 kotla kg prom. Kotlovi su atestirani od strane Mašinskog fakulteta Banja Luka.Izrađuju se u dvije varijante: sa policama bez bojlera (tip TPK) i sa cijevnim konvektivnim snopom (tip TK). R1 D DN R3 C H R1 DN R2 A B DIMENZIJE mm Priključci col Nazivna Masa Po rebru Kol.

Cijevni priključak povratne vode 7. Promjena goriva uvjetuje promjenu snage kotla kao i promjenu stepena iskorištenja. Kotlovi‘’ABCPROIZVOD’’-aprepoznatljivisuipopojedinimelementimaitehničkimrješenjimakojisenemogunaćinasličnimproizvodima: -tresačpepelakojisprječavazatvaranjemeđucijevnogprostorauložištuproduktima sagorjevanjaitimeomogućujeboljidovodzrakauzonusagorjevanja. Tehnički podaci Tip kotla ABC40 ABC50 40 50 72 87 256 300 605 680 R5/4 R5/4 fi160 fi180 1165 1175 345 350 655 690 970 1010 1270 1275 1030 1030 20 22 ABC60 ABC80 ABC100 Snaga (kW)* 60 80 100 Količina vode (l) 97 120 137 Masa (kg) 331 379 453 a (mm) 710 750 805 b (col) R6/4 R2 R2 c (mm) fi180 fi180 fi200 d1 (mm) 1280 1425 1425 d2 (mm) 370 390 390 l1 (mm) 690 761 845 l2 (mm) 1015 1040 1150 h1 (mm) 1380 1530 1530 h2 (mm) 1145 1280 1280 Potrebni propuh (Pa) 24 27 30 *Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suhim ugljem donje toplotne moći H>=12500 kj/kg i granulacije kocka >=30mm. 1.loženjem čvrstimgorivimasvihvrstaugljaidrveta.Mogućajeugradnjaplamenikazatečnoigasovitogorivo. Dimna cijev 9.kotlovisemogupriključitiinaotvoreneizatvoreneinstalacije zaradnepritiskeod1do3bara. Otvor za čišćenje sa zadnje strane 11.)ustandardnojsuizraditakodanezahtijevajuposebnuadaptaciju. PremaJUSM. Poklopac otvora za sekundarni propuh 5.zavareninajsuvremenijimpostupcimaiispitanipodpritiskomvodeizrakatrostrukovećimodradnog. Cijevni priključak razvodne vode 8. Priključak regulatora propuha 3/4” 6. -pepeljarazalakšeskupljanjeiiznošenjepepelaizkotla.E6201i202.TOPLOvOdnI TrAjnOžArećI kOTAO CLAssIC Toplovodnikotlovi‘’ABCPROIZVOD’’-anamjenjenisuzazagrijevanjeprostorija.Tresačjemoguće montiratisalijeveilisadesnestranekotla. Vrata pepeljare 13. Svipriključcinakotlu(izlazno-ulaznecijevivode. Tresač pepela 12. Pepeljara 14.cijevdimnjače. Vrata za gorionik 4. Kotlovisuizrađeniodatestiranihkotlovskihlimova. Otvor za čišćenje i otvor za gorionik za plin 10.izvodregulatorapropuhaisl. Donja vrata 3. Priključak za punjenje i pražnjenje R 1/2” vodene zone tok dimnih plinova izolacioni sloj ABC25 25 53 214 600 R5/4 fi160 985 340 570 880 1090 850 15 ABC30 30 66 248 605 R5/4 fi160 1090 340 655 970 1190 945 16 ABC35 35 69 253 605 R5/4 fi160 1120 340 655 970 1225 1005 18 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . Gornja vrata 2.

Radom kotla upravlja tvornički ugrađena regulacija. produžen proces sagorjevanja (10 do12 sati). Vrijeme izgaranja jednog punjenja iznosi do 12 sati. kOTAO nA drvA bIO-TeC Čelični toplovodni kotlovi Bio-Tec nazivnog toplinskog učinka od 20 do 80 kW predviđeni su za loženje drvom i drvenim ostacima. Prostrano ložište omogućuje loženje gorivom dužine 500 mm za manje snage pa sve do 900 mm za snage do 80 kW. elektronsko upravljanje procesom sagorjevanja itd. Posebno su u novije vrijeme našli primjenu kotlovi koji u svom sastavu imaju i dopunsku komoru u kojoj se iz dimnih gasova izdvaja i sagorjeva vodik – tzv. Kotao se ugrađuje direktno na instalaciju centralnog grijanja ili pak posredno preko akumulacijskog spremnika CAS. Kotlovskaregulacija Dimnjača Polaznivodkotla Gornjidioložišta Zaštitaregulatorapropuha Kanalizazrak Plamenik šamot Donjidioležišta Povratnivodkotla 5 VODIČ . piroliza čime je značajno smanjena temperatura izlaznih dimnih gasova i povećan stepen iskorištenja goriva. Namijenjeni su grijanju od najmanjih pa do objekata srednjih veličina. Kotao ima mogućnost održavanja žara do 24 sata te je nepotrebno u tom roku provoditi proces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Karakteristika ovih kotlova je i vrlo mali otpad-pepeo. Principom pirolize gorivo temeljito izgara.Kotlovi na biomasu Skupina kotlova na bio masu je najmlađe izvedbe i sa ekološkog stanovišta oni su sve više u primjeni.

25%). Uvjet vlažnosti zadovoljava drvo sušeno na zraku najmanje 12 mjeseci. Nastali plinovi se miješaju sa zrakom i temeljito izgaraju na visokoj temperaturi. Iz drvene mase izdvajaju se gorivi plinovi i različiti C H spojevi. Dodatna oprema Termostatski troputni ventil CTV je obavezan. a odvija se na temperaturama od 100 do 300 °C.Regulacijskaploča Temperaturniosjetnik Sigurnosnivod Termičkiizmjenjivač Gornjavrata Odsisniventilator Donjavrata Povratnivod punjenje/pražnjenje Proces izgaranja postupkom pirolize Proces izgaranja se provodi u dvodjelom ložištu u više faza. funkcijsketipke lED-display glavnasklopka signalnelampice tipkazaodržavanježara Gorivo Regulacija kotla: -održavanamještenutemperaturukotla -upravljacirkulacionompumpom -upravljaventilatorom -dajeinformacijuopotrebi zapunjenjemložištagorivom Loženje kotla je predviđeno drvom vlažnosti do 20% (max. a akumulacijski spremnik CAS se preporučuje. Nakon ubacivanja i sušenja goriva slijedi otplinjavanje. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . minimalne dužine 100mm i debljine 30mm.

seta i pripadajućeg kotla je i do 40 % u usporedbi sa kotlom na EL loživo ulje. digitalnaregulacija.Donjakotlovskavrata SASTAVNIDIJElOVIPElETSETA: spremnikzapelete. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sistemima grijanja dok su po potrošnji goriva uveliko isplativija. Cm Pelet .EKO-CKiliEKO-CKB 2. Automatski rad ovih ‘’mini-postrojenja’’ pruža korisniku zavidan komfor te čini postrojenja prikladnim za široku primjenu.Spremnikzapelet 4.Peletplamenik 3. SHEMAPOSTROJENJACMPElET-SET+KOTAO 1. EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učinka od 14 do 50 kW.peletplamenik.KotaoCentroMini.Transporterpeleta 5. Ušteda u pogonu Cm pelet . donjakotlovskavrata Cm Pelet-set Toplinskiučinak kW 14-35 Volumensprem. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije što znači da su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.transporterpeleta.Regulacija 6.set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu ‘’mini postrojenje’’ predviđeno za loženje peletima a namijenjeno grijanju od najmanjih pa do objekata srednjih veličina. l 330 širinakotla mm 526 526 526 576 626 A 625 1545 810 5 VODIČ . Spremnik peleta koji je sastavni dio postrojenja potrebno je puniti prema potrebi.kOMPLeT ZA GrIjAnje CM PeLeT-seT Kompleti za centralno grijanje Cm Pelet -set namijenjeni su za ugradnju na nove ili već prije ugrađene toplovodne kotlove CentroMini.

s regulacijom broja okretaja od 40 do 100%. Rukovanje regulacijom je jednostavno i pregledno. • optimiranjem procesa izgaranja postiže se visoki stupanj iskorištenja i niska emisija štetnih tvari. • integrirano termičko osiguranje kotla i indikacija nedostatka goriva. U regulator je integrirano i signaliziranje potrebe za punjenjem. upravljačka veličina je temperatura prostora koji treba grijati. • elektronička regulacija kružnog toka u kotlu. • nazivna toplinska snaga od 18 do 80 kW. mm kg fimm CENTRALNOG GRIJANJA 55 . s osjetnikom za temperaturu u grijanom prostoru i jednostavnim rukovanjem.mj. Pregled prednosti ovakvog rješenja • učinkoviti kotao za loženje drva postupkom pirolize: veliki prostor za punjenje s komorom za sagorijevanje iz keramičkog betona za trupce duljine 50 cm (kotao od 18 do 40 kW). Vitolig 150 Izvedba s prijenosnikom topline zatermičkoprocesnoosiguranje Dužina Vanjske dimenzije širina Visina Težina (stoplinskomregulacijom) Nastavak za dimne plinove ZA INSTALATERE Nazivna toplinska snaga (kW) 18 950 590 1050 377 180 25 1045 660 1300 506 200 40 1045 660 1500 558 200 60 1360 790 1510 902 225 80 1640 790 1510 1075 225 Jed.kOTAO nA drvA vITOLIG 150 elektronička regulacija kružnog toka u kotlu Elektroničkom regulacijom kružnog toka u kotlu upravlja se procesom sagorijevanja. • jednostavno mehaničko čišćenje ogrjevnih površina četkama koje se isporučuju zajedno sa kotlom. Za punjenje se mogu koristiti i drveni otpaci ili drveni briketi. 75 cm (kotao od 60 kW) i 100 cm (kotao od 80 kW). Ona se mjeri osjetnikom. • snažni ventilator za zrak potreban za sagorijevanje. • veliki prostor za punjenje gorivom i dugo trajanje izgaranja (do 12 sati) bez potrebe dopunjavanja goriva.

Kotao može da se koristi direktno spojen na mrežu. Kotao je projektovan i proizveden.TOPLOvOdnI kOTAO.karakteristike procesa Korišteni princip za sagorijevanje je PIROLIZA drveta. koje se prirodno sušilo 12-18 mjeseci. putem upravljanja cirkulacionom pumpom i ventilatorom. a u drugom dijelu ovi spojevi izgaraju u potpunosti. Stepen iskorištenja kotla iznosi 90%. Ložište u kojem se odvija proces sagorijevanja je dvodjelno. drvenim otpacima i drvenim briketima. ali daje daleko bolji efekat kad se koristi uz akumulator toplote po principu 50 litara akumulatora po 1 kW kotla. U prvom dijelu se vrši odvajanje različitih ugljikovodoničnih spojeva. Koliko će jedno drvo trajati zavisi od toga koliko sam objekat traži energije. te se ovaj kotao može smatrati EKOLOŠKIM KOTLOM. uz napomenu da će se paleta ovih kotlova kretati od 25 do 250 kW. Ložište je dovoljno veliko da u njega stane količina drveta potrebna za neprekidan rad do 12 sati. Nazivna snaga kotla je 35 kW. PIrOLIZA Prilikom sagorijevanja drvo u potpunosti izgara uz miniTurbOTOPLInG 1450 malni udio CO2 u dimnim gasovima. Digitalna kotlovska regulacija održava zadanu temeperaturu vode u kotlu. Emisije dimnih gasova se uklapaju u norme Europske Unije. kotao Kotao snage 35 kW je namijenjen za loženje drvetom. te ispitan po europskim normama EN303.5 i EN304. 600 1400 56 VODIČ . Goriva Kao gorivo koristi se drvo čija vlažnost ne prelazi 30%. Praktično to znači da se koristi drvo. Ložište kotla je podpritisno.

Sonda dimnih gasova 12. lokala i manjih bIOTOPLInG 1 12 670 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . Kalorijska moć peleta iznosi oko 18000 kJ/kg što znači da 2 kg peleta odgovara 1l lož ulja. Pelet je obnovljiv izvor energije. Gorivo Pelet je ekološki čisto gorivo. 97/23/EC. Automatski rad kotla pruža korisniku zavidan komfor s obzirom na to da treba da vodi računa samo o napunjenosti rezervoara peletom. Kotao je atestiran od strane Mašinskog fakulteta. proizvedeno od piljevine i drvenih otpadaka čiji je stoprocentni sastav drvo. Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5 i EN 304 te ispunjava sve uvjete za priključenje na instalaciju centralnog grijanja. Rezervoar za pelet 4. EN 12952-5. Konstrukcija kotla je usaglašena prema europskim direktivama 98/37/EC. Ložište 2. konstrukcija Kotao ‘’BIOTOPLING’’ je savremene konstrukcije i dizajna. Konvektivni snop 3. Sa gledišta funkcionalnosti kotao na pelet u ničemu ne zaostaje za uljnim ili gasnim sistemima grijanja dok je po potrošnji goriva uveliko isplativiji. porodičnih kuća. i europskim normativima EN 292-1:1991. EN 12952-3. Procent pepela kod sagorijevanja peleta je izuzetno nizak i iznosi 1%. EN 12952-4. Dimnjača 10. Ventilator 8.proizvodnih jedinica. EN 12952-2. Piljevina i drveni otpatci se presuju pod visokim pritiskom i potom isušuju. Finalni proizvod je gorivo izuzetne kalorijske moći i čistog sastava bez ikakvih kemijskih dodataka. U poređenju sa kotlovima na lož ulje ušteda kotlom na pelet je i do 60%. Motor reduktora puža 6. Otvor za čišćenje 13. Vrata ložišta 9. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i svodi se na uključivanje rada preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. EN 292-2:1991. Poklopac kovenktivnog snopa 7. Mehanizam za čišćenje turbulatora namjena TOPLOvOdnI kOTAO nA PeLeT Toplovodni kotao je namjenjen za centralno grijanje manjih stambenih jedinica. Ormar sa komandnom tablom 11. Banja Luka. što znači da je kao takav i ekološki prihvatljiv. Dozirni puž 5. 11 9 10 780 6 13 3 2 4 8 5 7 1240 1. izrađen od atestiranih materijala visoke kvalitete.

kada je vrlo često moguća primjena plina kao goriva.2. odnosno loživo ulje koje može biti mineralnog ili biološkog porijekla (tzv. mogu se postavljati na pod ili na zid. U posljednje vrijeme sve su češći i kondenzacijski uljni kotlovi pri čemu se postavljaju visoki zahtjevi za kvalitetu loživog ulja. Takvi kotlovi uglavnom se postavljaju u zasebne prostorije (kotlovnice). uLjnO/PLInskI kOTAO eCO-CuP M3 Polaznivodkotla Sigurnosnivod(3/4”) Odvoddim. Uz to isporučuju se u kompaktnoj (posebno za manje učinke). Uljno-plinski kotlovi Kotlovi ove skupine najčešće su identične izvedbe za sagorjevanje ulja ili plina pa su to kombinirani uljno-plinski kotlovi koji samo koriste adekvatan plamenik ovisno od vrste goriva. biodizel).plinova Otvorzačišćenje Povratnivodkotla Punjenje/pražnjenje(1/2”) I J K 5 VODIČ 140 H .1. Savremeni se uljni kotlovi pojavljuju u standardnoj. Potrebno je napomenuti i potrebu podešavanja i puštanja u rad plamenika od strane stručnih lica radi postizanja adekvatnog stepena iskorištenja pošto se radi o skupom energentu. a isto tako mogu služiti samo za grijanje ili imati dodatnu mogućnost pripreme PTV-a. Već su u završnoj fazi izrade i kombinirani plamenici za ulje i plin. iako su sve češće kompaktne izvedbe koje se mogu postavljati i u stambene prostore.1. jediničnoj (s već ugrađenim plamenikom) ili izvedbi s mogućnošću naknadne ugradnje plamenika. niskotemperaturnoj i kondenzacijskoj izvedbi. uLjnI IZvOrI TOPLIne Ovi kotlovi kao primarni izvor energije koriste neko kapljevito gorivo.

5 881 881 582 632 699 729 1190 1190 582 632 885 910 770/230 795/250 620/660 645/700 65 50-65 105 206 160/580 110 16 6/4” 170 90 2.5 881 692 799 1190 692 1005 890/250 710/760 C 80 65-80 130 235 160/580 110 18 6/4” 170 90 2.CUP M3 35 50 25-35 35-50 80 85 147 168 130/490 150/515 100 100 12 14 5/4” 5/4” 170 170 90 90 2.5 Maxradnipredtlak mm 781 DuljinatijelakotlaA mm 505 širinatijelakotlaB mm 629 VisinatijelakotlaC mm 1090 UkupnaduljinaD mm 505 UkupnaširinaE mm 805 UkupnavisinaF mm 690/215 Visine(G/H) mm 540/595 Visine(J/K) ZA INSTALATERE Tip 25 18-25 54 117 130/440 100 10 1” 170 90 2.5 1024 692 799 1340 692 1005 890/250 710/760 5 CENTRALNOG GRIJANJA .F G B=E A D 18 kW 15-18 Toplinskiučinak l 48 Sadržajvodeukotlu kg 105 Masakotla Promjerdimnjače/visina(l) mm 130/440 fi(mm) 100 Otvorzaplamenik Pa 8 Podtlakdimnjaka R 1” Polazni/povratnivod °C 170 Temp. bar 2.dimnihplinova °C 90 Maxradnatemp.5 881 505 629 1190 505 805 690/215 540/595 EKO .5 2.

ista se potpuno isključuje. Montaža je jednostavna kao i puštanje u pogon.) -Visina1(regul.opslu. Težinatijelokotla Ukupna težina Volumenkotlovskevode Normnistupanjiskorištenja kodtemp.održ.upoz.) Visinapostolja PTV-akaopostolje -Volumen130do200lit.cijevivanjskifi kW kW mm mm mm 15 510 537 706 18 18 589 537 706 1155 640 930 940 1160 250 654 130 168 70 96 130 22 22 655 565 726 1221 667 850 960 1180 250 654 152 192 88 96 130 27 27 753 599 743 1319 700 865 975 1200 250 6564 786 185 227 108 96 130 33 817 599 743 1383 700 865 975 12000 250 654 786 195 541 118 96 130 40 817 674 819 1421 776 940 1050 1275 250 654 786 260 311 140 150 110 50 956 702 853 1560 804 975 1085 1310 250 786 335 388 199 96 150 63 1070 702 853 1674 804 975 1085 1310 250 367 422 223 9 150 mm 1076 mm 640 mm 830 mm 940 mm 1160 mm 250 mm mm kg kg l % mm 654 122 153 61 96 130 60 VODIČ . Nazivni toplinski učinak -tipVB2 -tipVX2 Mjere tijela kotla Duljina širina Visina Ukupne dimenzije Ukupnaduljina Ukupnaširina Ukupnavisina(pogon) -Visina1(regu.-poz.75/60°C Nastavcidim.sus. Vitola 200 spaja komfor sa štedljivošću .uLjnO/PLInskI kOTAO beZ OGrAnIčenjA dOnje TeMPerATure vITOLA 200 Visoka kvaliteta sa primjerenom cijenom: dvoslojna. -Volumen350lit.kada nije potrebna toplina. Izgaranje sa malim sastojkom štetnih tvari zbog uljnog plamenika Vitoflame 200 i prilagođene geometrije komore za izgaranje: granične vrijednosti ekološkog znaka “Plavi anđeo” i švicarske odredbe o čistom zraku se ne prekoračuju. biferalna kombinirana ogrjevna površina Vitole 200 je značajno otkriće u povijesti tehnike grijanja.grija.

Brza montaža pomoću Viessmann Fastfix sistema. Do 50% uštede vremena kod montaže obloga kotla i regulacije kotla. poseban alat nije potreban. Osobito štedljiv i ekološki prihvatljiv zbog klizno vođene temperature vode u kotlu. Dijelovi se samo zajedno utiču. potpuno se isključuje. ako nije potrebna toplina. programtoploispitani lakosevadi usklađennaučinakkotla d SA KV KV KR KR AGA E d Visina1 Ukupnavisina a KTS Visina2 Visina 145 250 e f A širina Ukupnaširina 15-33kW=410 40-63kW=448 70 Duljina Ukupnaduljina c 156 ZA INSTALATERE b CENTRALNOG GRIJANJA 6 .rukovanjei održavanje Vitoflame200uljniplaložišteodplemenik-sakompjuterskim menitogčelika.laganza montažu.Svi Viessmann Unit plamenici su već tvornički podešeni na nazivni toplinski učinak i toplo ispitani pomoću kompjuterskog programa. Sigurno prenošenje topline zbog širokih stijenki na strani vode i zbog velikog sadržaja vode. Biferalnakombiniranaogrjevna površinaodlijevaičelikanudi visokupogonskusigurnosti dugotranokorištenje Učinkovita toplinska izolacija Vitotronic200-nova generacijaregulacija: inteligentan.

4 70000 57 90.2 1. Modeli se kreću od 23.5 932 125 180 IP40 225 VODIČ 64 80 1/2” 711 . Lako održavanje.4 34.5 40000 32.8 22200 11 286 4 0. upravljanje na dohvat ruke kao i moderan dizajn čine ovaj tip kotla poželjnim u svakom prostoru.1 50000 40.3 20000 15 25.5 66600 23 686 4 0. 400 A 1”1/2 850 542 270 1”1/2 85 Modeli Toplinskiučinak Minimalnitoplotniučinak Max.0 80000 65 103.8 432 105 130 IP40 100 46.8 60000 48.2 7.3 do 93 kW u preko 7 različitih modela.toplotniulaz Sadržajvodeukotlu Dužinakomorezaizgaranje Radnipritisak Padpritiskakomora vodat10°C vodat20°C DimenzijeA B fi Indekszaštite Težina(praznogkotla) 6 GN1 N 02 GN1 N 03 GN1 N 04 GN1 N 05 GN1 N 06 GN1 N 07 GN1 N 08 kW kcal/h kW kW kcal/h l mm bar mbar mbar mbar mm mm mm kg 23.5 51.3 88800 29 886 4 0.0 332 105 130 IP40 75 31.6 632 105 180 IP40 150 69.2 20 4.3 832 125 180 IP40 200 93.uLjnO/PLInskI kOTAO Gn1 n GN1 N je uljno/plinski kotao sa vrlo visokim stepenom iskorištenja (čak do 90%).2 4.5 55500 20 586 4 0.8 29900 14 386 4 0.2 1 532 105 130 IP40 125 58.6 44400 17 486 4 0.3 732 125 180 IP40 175 81.2 1.2 15 3.4 77700 26 786 4 0.2 1.8 77.4 27000 24.5 64.2 11 2.

zvučno prigušeno usisno kućište. .modulirajući (za veće nazivne snage kotlova). Za pouzdano paljenje skrbi novi elektronski uređaj za paljenje WZG01. i .poklopcem gramskisklop (W-FM05) Poklopac Kućišteusisa (zvučnoprigušeno) Kućišteza podešavanje Crijeva zrakasa Motor namještanjem zaulje plamenika zaklopke Posebno obilježje: radijalno postavljeno ventilatorsko kolo. odnosno njegovog raspršavanja u struji zraka te do njegovog izgaranja pri čemu nastaje toplina. Postoje različiti tipovi i izvedbe istih a najčešće korišteni plamenici su: . Cilj je bio ostvarenje zamisli o jednom posebno jeftinom visoko učinskom tipnom redu plamenika za veliko serijsku proizvodnju. ZA INSTALATERE Pumpazaulje smagnetskim Digitalnipro.jednostupanjski (za manje nazivne snage kotlova). Nude sve glavne izvedbene osobine moderne tehnike plamenika i sve sigurnosne standarde koji se očekuju od Weishaupt plamenika. 6 CENTRALNOG GRIJANJA . Plinski i uljni plamenik zasnovan je na identičnoj tehničkoj platformi. zaklopka za zrak za podešavanje usisnog zraka (pogonski sklop uz doplatu) i mikroprocesorski upravljani programski sklop.dvostupanjski (za srednje i veće nazivne snage kotlova). PLAMenIk uLjnI WL5 Elektronski uređajza paljenje Vijakza podešavanje raspršne ploče Prirubnica plamenika Ventilatorsko kolo Plamenaglava samješalištem Novi Weishaupt plamenik model W5 je od temelja nova konstrukcija Weishauptovog istraživačkog i razvojnog instituta za plinske i uljne plamenike.Uljni plamenici Uljni plamenik je dio uljnog izvora topline u kojem dolazi do stvaranja smjese loživog ulja i zraka. koji je kod svih plamenika tipnog reda W zamjenio uobičajene transformatore za paljenje.

kojimbukausisavanjazrakaosjetnosmanjuje Hibridna ventilatorska tehnologija Visoko učinkovito kućište štedi električnu energiju Kompaktne izvedbene mjereolakšavajurukovanjeplamenikom.88 166 91 190 150 Izvedbene mjere 6 Priključne mjere kotla VODIČ . Količina i brzinazrakanamještajusesamopomoćujednogvijka. Optička pomoć Mjera“A”naplamenikuomogućavajednostavnonamještanjezrakazaizgaranje itopomoćusamojednogvijka. štaju se potrebna količina i tlak zraka. 59 M8 285 226 min. pouzdan pogon i vrlo dobru sliku čađavosti. Visoko kvalitetne komponente. Jedinstven je već skoro 30 godina prokušani Gierschov dvostruko-zračni regulacijski sistem. Visoki tlak zraka za izgaranje u spoju s vrlo precizno izrađenim mješalištem osiguravaju optimalno miješanje zraka i ulja. 252 243 447 Mješalište Visoka preciznost izrade plamene cijevi kao i zastojne ploče jamčeoptimalnomiješanjezrakaiulja Prigušivanje bukePlamenikGl10opremljen jevisokoučinkovitimprigušivačembuke.Održavanjeiservisiranjemožeizvoditisamoovlaštenaosoba. brižljiva montaža i najmodernije kompjuterski upravljane metode ispitivanja jamče besprijekornu funkciju i pogonsku sigurnost svakog Gierschovog proizvoda. hibridna vent. tehnologija. što omogućuje vrlo dobro izgaranje. Hibridna ventilatorska tehnologija jamči stabilno i sigurno pokretanje. Pomoću samo jednog vijka namjeDvostruko zračni regulacijski sistem osigurava u svakom stupnju učinka optimalne vrijednosti izgaranja.PLAMenIk uLjnI GL10 Kod izrade Gierschovog uljnog plamenika GL10 primje- njena je najnovija ventilatorska tehnologija tzv.

kW 271 Gorivo G20-G31 G20-G31 V/Hz 230/50 230/50 Napajanjeelektrič.1. W 400 400 1150 1150 Ulaznasnaga Klasazaštite IP40 IP40 IP40 IP40 Protokgoriva M20 M30 min.ener.8 711.ener.12 4 4. kg/h 20 Toplinskiučinak min.2. kW 95 112. kg/h Toplinskiučinak min.5 335. • plamenik sadrži predgrijač na liniji mlaznica. W Ulaznasnaga Klasazaštite Protokgoriva SUN Protokgoriva SUN G6 R G10 1.8 V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50 Napajanjeelektrič. kW maks.1.2.6 230/50 230/50 220 160 IP40 IP40 G20 G30 G50 G70 min.3 47.1 kW.2.1 118.6 213. koje omogućavaju optimizaciju funkcije miješanja zraka i goriva. • blokiranje zraka s gravitacijskim zatvaranjem po prestanku rada plamenika. kao i vrlo tih rad. • precizno podešavanje zraka na ulazu.9 min.8 474.3 i 58. Na taj se način postiže visoka učinkovitost.6 948. niske razine CO i NOx.5 58.2 355.2.7 189.2. kW 134 364 maks.ener. s nazivnim toplinskom snagama između 13. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA PLAMenICI ZA PLAMenICI ZA LOžIvO uLje PLIn G6r-G10-G20-G50-G70 M20-M30 min.2. • postupci pregleda i servisiranja vrlo su jednostavni za sve modele. kW 85 106 150 min.8 260. kW V/Hz Napajanjeelektrič. Kompaktan i privlačan dizajn čini ovaj plamenik pogodnim za upotrebu s većinom kotlova trenutno raspoloživih na tržištu. kW 118.5 16 22 18 30 40 min. tijekom hladnijeg vremena ili kada se koristi parafinsko ulje za grijanje. kg/h maks. W 380 380 Ulaznasnaga Klasazaštite IP40 IP40 65 SUN . Tvrtka FERROLI proizvela je ove uređaje korištenjem suvremenih tehnologija.9 10 13.Plamenici za kotlove u kućanstvu. kg/h 10 30 60 80 maks. Na ovaj se način značajno ograničavaju disperzije zraka dok je kotao u stanju mirovanja. kW 237. kg/h 8 9. Najvažnije tehničke karakteristike su: • fino podešavanje položaja plamene glave u odnosu na mlaznicu pomoću mikrometarskog vijka.4 maks.1. Na taj se način poboljšava izgaranje i omogućava brzo paljenje nakon dužih razdoblja bez aktivnosti.

u prostorima u kojima se nalaze ili mogu nastati eksplozivne ili lako zapaljive stvari. ukapljeni naftni plin. osim dobro zaptivenih vrata sa automatskim zatvaranjem. One prema susjednim prostorijama ne smiju imati nikakve otvore. vrsta C) zrak za izgaranje uzimaju izvana kroz posebno izveden kanal i opremljeni su sistemom za odvod dimnih plinova. U njoj se mogu nalaziti još samo uređaji i oprema slične namjene.kotlovnicu. 3.3. kategorija –za više plinova (za plinove dviju skupina).1. a izvan njih mora postojati sigurnosna sklopka kojom se izvor topline može isključiti bez ulaska u prostoriju i koja se mora posebno označiti. plinska trošila i instalacije u njihovoj neposrednoj blizini trebaju biti opremljeni termički zapornim osiguračima koji pri temperaturama većim od 100ºC automatski zatvaraju protok plina. Plinska trošila čiji je nazivni učinak veći od 50 kW smiju se postavljati samo u za to namjenjenu prostoriju .u nužnim izlazima. gradski ili bioplin) Mogu se podijeliti: a) prema izvedbi s obzirom na dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova: vrsta A) zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalazi i nisu opremljeni sistemom za odvod dimnih plinova. pri čemu se mora zadovoljiti 66 VODIČ . kategorija – samo za jednu vrstu plina (za plinove samo jedne skupine i podskupine). b) prema vrsti plina koji se koristi kao gorivo: 1. kategorija –za sve vrste plinova (za skupine plinova). . osim u manjim zgradama s najviše dva stana. . Moraju imati mogućnost dobrog prozračivanja.1. Inače. vrsta B) zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalazi i opremljeni su sistemom za odvod dimnih plinova.u garažama (osim vrste C čija površinska temperatura nije viša od 300ºC). Za trošila sa ukupnim toplinskim opterećenjem manjim od 11 kW najmanji potrebni volumen prostorije u koju se postavljaju iznosi 20 m³. . PLInskI IZvOrI TOPLIne Oni kao primarni izvor energije koriste neko plinsko gorivo (prirodni. Postavljanje plinskih izvora topline Ne smiju se postavljati: .na stubištima. 2.

UPOZORENJE: Instalaciju centralnog grijanja na plin treba prepustiti ovlaštenim stručnim licima od ideje do realizacije.uvjet od 4 m³ raspoloživog prostora po 1 kW toplinskog učinka. Grijanje i priprema tople vode plinskim kombiniranim uređajem. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 6 . Isto tako. izmjena zraka mora biti takva da se u prostoriji dovodi 30 m³/h svježeg zraka po 1 kW toplinskog opterećenja trošila.

35 0.6 m3/h 2.5 28 33.7 2. ZS/ZW 18-1 AE ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 AE ZS/ZW 23-1 KE kW 6.bezambalaže Električninapon Općenito Frekvencija Primljenasnaga Tipzaštite Ispitanoprema Jed.75 0.0 10. Tehnički podaci Priprematoplevode Nazivnitoplinskiučinak Učinakgrijanja Nazivnitoplinskiučinak Priključnavrijednost Prir.0 mbar 17-25 17-25 17-25 17-25 mbar 28-37 27-37 28-37 28-37 bar 0.kol.7 kg/h 1.75 0.3 2.2 °C 40-60 40-60 40-60 40-60 bar 10 10 10 10 l/min 8 8 10 10 bar 0.kodnaz.015 kg/h 57 57 57 57 °C 45-90 45-90 45-90 45-90 bar 3 3 3 3 l/h 800 800 800 800 bar 0.0 7.3 2.vis.35 mm 700x400x295 700x400x295 700x400x295 700x400x295 kg 33.75 0.plin.7 1.dobav. Temperatura Maksimalnitlak Centralnogrijanje Naz.0-22. kompaktnim i komfornim plinskim uređajima za centralno grijanje.0 7.2 0.0-22.0-23.plinH(HUB=9.2 0.0-23.35 0.6 kW 6.0-23. komfor trošenja tople vode u donjem segmentu cijena: novi Junkers Euroline plinski uređaji za centralno grijanje postavljaju nova mjerila kvalitete u području rješenja s ekonomičnim.kol. te na prirodni ili tekući plin.tlak PrirodniplinH plina Tekućiplin Predtlak Ekspanzionaposuda Ukupnisadržaj Vrijednostidimnih Potrebanpropuh plinova Maseniprotokdim.5 28 VAC 230 230 230 230 Hz 50 50 50 50 W 165 115 165 115 IP X4D X4D X4D X4D EN 483 297 483 297 6 VODIČ .0-18.0 2.6kWh/m3) plina TekućiplinH(HU=12.35 0.0 8. koji mogu raditi s priključkom na dimnjak ili fasadnim priključkom.0 10.015 0.vodet=20K.0-20.0-23. jednostavno instaliranje kao i održavanje.18kW Preos.015 0.vode Temperatura Maksimalnitlakvode Priprematople vode(ZW) Maksimalnakoličinavode Minimalnitlakvode Dimenzije(VxšxD) Masa.0 6.2 0.Zidni kombinirani plinski kotlovi junkers PLInskI uređAj eurOLIne Male dimenzije.75 l 6 6 6 6 mbar 0. Na raspolaganju su uređaji s učinkom od 18-23 kW.7 2.015 0.8kWh/kg) Dopuštenipriklj.

junkers PLInskI Novi Junkers Eurostar nudi vam kompaktno, zidno i komuređAj eurOsTAr pletno rješenje za grijanje i pripremu tople vode. Priprema s bOsh heATrOnIC tople vode temelji se na protočnom principu i može se koristiti na više izljevnih mjesta. Zbog malih dimenzija uređaj može praktički svugdje naći mjesto i to u kuhinji, kupaonici, nišama, hodniku, podrumu ili ispod krova, jednostavno svugdje gdje postoji 0,5 m2 zidne površine za montažu. Stalna modulirana regulacija brine o prilagođavanju snage grijanja na trenutno potrebnu toplinu. To štedi cca 5% energije i smanjuje količinu dimnih gasova. Većiservisniiopslužnikomfor:BoshHeatronic Servisna preklopka Preklopka zapripremu toplevodeu komfornom režimu

Toplavoda Višefunkcijski RegulatortemperaPreklopka displej odabir zadimnjačara turesavanjskim Vremenski temperature osjetnikomTA211E uklopnisatovi Tehnički podaci Nazivnitoplinskiučinak Priprematoplevode Max.toplinskiučinak Min.toplinskiučinak Potrošnjazemnogplina Potrošnjatekućegplina Toplavoda Max.protokvode Podesivostizlj.temp. Dozvoljenipredtlak Max.temp.polaza Eksp.pos.-ukup.sadržaj El.priključak/Snaga VisinaxširinaxDubina Težina
ZA INSTALATERE

Jed. ZE 24-4 MFK ZWE 24-4 MFK ZE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA ZWE 28-4 MFA kW 7,3-24,3 7,3-24,3 7,9-24,0 7,9-24,0 9,2-28,0 kW 24,3 24,3 24,0 24,0 28,0 kW 27,9 27,9 27,0 27,0 31,1 kW 7,3 7,3 10,9 10,9 11,2 3 m /h 3,0 3,0 2,9 2,9 3,3 kg/h 2,2 2,2 2,1 2,1 2,4 l/min 2-12 2-12 2-12 l/min 12 12 12 °C 40-60 40-60 40-60 bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 °C 90 90 90 90 90 l 8 8 8 8 8 V/Hz/W 230/50/120 230/50/120 230/50/160 230/50/160 230/50/360 mm 850x440x360 850x440x360 850x512x376,5 850x512x360 850x512x360 kg 36 36 53 53 53
6

CENTRALNOG GRIJANJA

PLInskI kOMbInIrAnI uređAj vITOPend 100

Pregled prednosti: • Visoki standard kvalitete i visoka pogonska sigurnost zbog sveukupnih provjera pri razvoju i provjera serija. • Plinski kombinirani grijač vode za pogon ovisan o zraku u prostoru i pogon neovisan o zraku u prostoru: 10,5 do 24 kW. • Visoki komfor pri trošenju sanitarne vode zbog integriranog pločastog izmjenjivača topline - to znači brza priprema potrošne tople vode sa jednolikom temperaturom. • Regulacija vođena temperaturom prostora sa integriranim sistemom dijagnoze. • Dugotrajna raspoloživost rezervnih dijelova. • Posebne prednosti montaže, održavanja i servisa zbog jedinstvene platforme sa modularnom tehnikom i istovrsnosti sastavnih dijelova. • Čitavo vođenje vode integrirano je u aqua-platinu i položeno u stražnju stijenku. • Multi uklopni sistem: svim ugradnim dijelovima se lako pristupa i isti se bez posebnog alata mogu naprijed jednostavno skinuti. Nije potreban razmak za servisiranje sa strane. • Opsegu isporuke Vitopend 100 pripada i predpodešeni pribor (posebno zapakirano u kartonu). Plinski Plinski kombin. Plinski Plinski kombin. cirkularni grijač grijač vode - cirkularni grijač grijač vode vode - dimnjačni dimnjačni vode - fasadni fasadni 10,5-24 12,1-26,7 20/25 37/50 46 406 500 900 - 130 10,5-24 12,1-26,7 20/25 37/50 49 406 500 900 - 130 10,5-24 12,1-26,7 20/25 37/50 55 406 500 900 70 110 - 10,5-24 12,1-26,7 20/25 37/50 58 406 500 900 70 110 -

Modeli Toplinski učinak za grijanje kW Nazivno topl. opterećenje kW Priklj. tlak plina Zemni plin mbar Tekući plin mbar Težina kg Duljina mm Širina mm Visina mm Nastavci dimnovdni. cijevi fimm Cijev dovodnog zraka fimm Promjer dimnjače fimm 
0

VODIČ

unuTrAšnjI ZIdnI PLInskI kOTAO s TrenuTOM PrIPreMOM TOPLe vOde dOMICOMPACT d

Serija kotlova DOMIcompact rezultat je trajnog istraživanja Ferroli grupe s ciljem odgovaranja na stalno rastuća očekivanja korisnika i tržišta. Kompaktnost novog dizajna i jednostavnost kontrolne ploče i oznaka ostvaruju udobnost i funkcionalnost elegantnog i originalnog stila. Ugrađeni dvostruki izmjenjivač provjerene pouzdanosti, mogućnost upravljanja uređajem modulirajućim daljinskim tajmerom i nova funkcija ECO/COMFORT za proizvodnju tople vode osiguravaju uređaju DOMIcompact visoke performanse uz uobičajenu pouzdanost i kvalitetu koje su oduvijek bile odlika proizvoda marke FERROLI. DOMIcompact obuhvaća dva modela za centralno grijanje i trenutnu proizvodnju tople vode: - C 24 otvorena komora 24 kW, - f 24 nepropusna komora 24 kW.

VENTIlATORSKISKlOP KONSTANTNA BRZINA VENTIlATORA S DIFERENCIJAlNIM PRESOSTATOMDIMNIHPlINOVA (SIGURNOSNIUREđAJ) ECO/COMFORTSENZOR SENZOR TEMPERATURE GRIJANJA S FUNKCIJOM ECO/ COMFORT ZA PROIZVODNJU TOPlEVODE SKlOPVODENIHPRIKlJUČAKA MJEDENI SKlOP S PRESOSTATOM VODE, SIGURNOSNIMVENTIlOM,SENZOROM TOPlEVODEIPIPCEM ZAPUNJENJESISTEMA. PlINSKISKlOP PlINSKIVENTIlS MODUlATOROMPROTOKA. ElEKTRIČNAPlOČA PlASTIČNA UPRAVlJAČKA KUTIJA, OTVARA SE BEZ VIJAKA RADI BRŽEG I JEDNOSTAVNIJEGPRISTUPA ElEKTRONICI

EKSPANZIONAPOSUDA UGRAđENA8-lITARSKA EKSPANZIONAPOSUDA IZMJENJIVAČTOPlINE UGRAđENI DVOSTRUKI IZMJENJIVAČ TOPlINE VISOKIH PERFORMANSI KOMORAIZGARANJA IZOlIRANA EKOlOšKIM VlAKNIMA SISTEMPAlJENJA ElEKTRODEPAlJENJAIDETEKCIJEPlAMENA PUMPA TROBRZINSKA PUMPA S UGRAđENIMODZRAČIVANJEMISlAVINOMZAPRAŽNJENJESISTEMA MJERAČTlAKA MJERAČ TlAKA S RASPONOM PRIKAZAOD0DO4BARA MODElF-24

ZA INSTALATERE

CENTRALNOG GRIJANJA 

DOMIcompact

C 24 Pmax 25,8 23,8 23,8

F 24 Pmin 11,5 9,7 9,7 82,2 89,4 ** 2 90 3 0,8 8 1 1,5 13,6 11,3 9 0,25 0,5 1 680 460 266 38 1/2” 3/4” 1/2” 125 230/50 X4D

Snaga Pmax Pmin kW 25,8 11,5 Toplinskoopterećenje kW 23,3 9,7 Toplinskiučinakgrijanja(80/60°C) kW 23,3 9,7 Toplinskiučinakvode Korisnost % 90,3 Prinazivnomopterećenju(80/60°C) % 88,6 Prismanjenomopterećenju(30%Pmax) ** Energetskaklasa(Dir.92/42) 2 KlasaemisijeNOx(EN297/A5) Centralno grijanje °C 90 Maksim.radnatemp.,centralnogrijanje bar 3 Radnitlak,centralnogrij.maximalni bar 0,8 minimalni l 8 Kapacitetekspanioneposude bar 1 Predtlakekspanzioneposude l 1,5 Količinavodeukotlu Proizvodnja tople vode l/min 13,6 Makism.proizvodnjatoplevodeΔ25°C l/min 11,3 Δ30°C bar 9 Radnitlak,proizv.toplevode.maximalni bar 0,25 minimalni l 0,5 Sadržajvode,proizvodnjatoplevode bar 1 Predtlakekspanzioneposude Dimenzije, mase, priključci Visina mm 680 mm 460 širina Dubina mm 266 kg 31 Masasambalažom inč 1/2” Priključakplinskogsistema inč 3/4” Priključakcentralnoggrijanja inč 1/2” Priključaktoplevode Napajanje električnom energijom W 85 Maksimalnaulaznasnaga Napon/frekvencija V/Hz 230/50 OP X4D Indekszaštite Modeli C otvorenakomora Modeli F forsiraniodvoddimnihplinova,nepropusnakomora 

VODIČ

7 39. S obzirom na to da se ponajviše služe i za pripremu PTV-a.1 18-24 28-37 370 512 850 80 125 Fasadni CERAPUR ZSBR 07-28 A 25. kondenzacijski su kotlovi najčešće izvedeni kao kombinirani.1 18-24 28-37 370 512 850 80 125 CENTRALNOG GRIJANJA . cirkulacijska pumpa. PLInskI kOndenZACIjskI uređAj CerAPur Prednosti: • Vrlo jednostavna preinaka i vrlo pouzdan rad na tekućem plinu • S razinom buke od 33 dB Cerapur je najtiši plinski uređaj na tržištu • Posebno energetski učinkovit • Jednostavan za posluživanje • S ugrađenom regulacijom grijanja vođenom vanjskim uvjetima varijante: • Raspon snage od 7-28 kW i 11-42 kW • Zidni plinski uređaj s izvedbom na prirodni i tekući plin • Varijanta od 28 kW isporučuje se kao kompletan uređaj (ekpanzijska posuda.1-26..Kondenzacijski plinski kotlovi Kondenzacijski plinski kotlovi su izvori topline sistema grijanja koji kao gorivo koriste plin i imaju mogućnost dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije (latentne topline) vodene pare iz dimnih plinova u posebnom izmjenjivaču topline kojim se predgrijava ogrjevni medij (voda) iz povratnog voda sistema grijanja.7 12.7 39.1 12.1-26.. te kao uređaj za grijanje pripremljen za spoj s akumulacijskim spremnikom (ZSBR) • Osnovna izvedba 28 kW uređaja isporučuje se s “pametnom” Bosch Heatronic® pumpom (pumpa koja prepoznaje opterećenje instalacije) Modeli Toplinski učinak za grijanje Nazivno toplotno opterećenje Toplinski učinak za sanitarnu vodu Priključni tlak plina Zemni plin Tekući plin Duljina Širina Visina Nastavci dimnovodnih cijevi Cijev dovodnog zraka ZA INSTALATERE kW kW kW mbar mbar mm mm mm fimm fimm Fasadni CERAPUR ZBR 11-42 A 39. Time se postiže mnogo bolje iskorištenje goriva (plina) i povećanje stepena iskorištenja za 15-20 % u odnosu na standardne izvedbe plinskih kotlova.) i dolazi kao kombinirani uređaj (ZWBR).

MatriX-compactplinskiplamenik 2. radove održavanja i servisa zbog jedinstvene platfome s principom dogradnih jedinica i Multi-Steck sistemom * Štedi prostor jer nisu potrebni servisni razmaci s bočne strane * Kod izvedbe neovisne o zraku u prostoru.InoX-Radialogrjevnapovršina 3. obzirom na vanjske uvjete Vitodens200.10do60kW 1. Sa kaskadnom regulacijom može se postići nazivni toplinski učinka do 265 kW Presjek proizvoda vitodens 200 * Pogodan za montažu.4do32kWVitodens200.24 kW * Normni stupanj iskorištenja: do 106 % * Izgaranje s malo štetnih tvari. Pokazuje da ne ulazi u kompromise kod iskorištenja energije: zahvaljujući kondenzacijskoj tehnici sa modulirajućim MatriX-compact plinskim plamenikom i novo razvijenom InoxRadial ogrjevnom površinom od nehrđajućeg Inox čelika dostiže normni stupanj iskorištenja do 109 % Pregled prednosti: * Zidni plinski kondenzacijski uređaj u cirko izvedbi: 4 . * Komforna regulacija vođena temperaturom prostora ili vanjskom temperaturom sa integriranim sistemom dijagnoze grešaka i optolink sučeljem za laptop i novim funkcijama regulacije. automatska prilagodba dimnih plinova kod prvog puštanja u pogon i daljeg rada. Jasno podkoračuje granične vrijednosti koje propisuje znak zaštite okoliša “Plavi anđeo” * Mala potrošnja električne energije postignuta ventilatorom s istosmjernim motorom s regulacijom broja okretaja i trostupanjskom pumpom kruga grijanja * U kombi izvedbi: visoki komfor trošenja tople vode zahvaljujući integriranim Quick sistemom za toplu vodu i komfor pogonu › odmah topla voda jednolične temperature.60 kW i u kombi izvedbi: 6 .ZIdnI PLInskI kOndenZACIjskI uređAj vITOdens 200 Kod Vitodensa 200 na raspolaganju Vam stoji ne samo uređaj atraktivne cijene. nije potrebno naknadno podešavanje jer se to vrši samostalno.Regulacijasasistemomdijagnoze VODIČ . već i sve prednosti koje nudi kondenzacijski uređaj od nehrđajućeg čelika.

Plamenici su izvedeni sa vrlo niskim stupnjem NOX gasova. Stupanj buke vrlo je nizak. . . PLAMenIk PLInskI WG10-WG40 Impuls pritiska zraka Motor Impuls pritiska paljenja upravljačka kutija Svi dijelovi su vidljivi i dostupni za rad. a isto je postignuto internom recirkulacijom gasova. . b) prema vrsti plina: .Plinski plamenici Plinski plamenik je dio plinskog izvora topline u kojem dolazi do mješanja plina sa zrakom i potom do njegovog izgaranja pri čemu nastaje toplina.za gradski plin. . Plinski se plamenici mogu podjeliti na nekoliko osnovnih načina: a) prema vrsti plamena: . c) prema tlaku plina: .niskotlačni (za tlak manji od 100 mbar). .difuzijski (sa svjetlim plamenom).visokotlačni (za tlak veći od 100 mbar). ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA Digitalno Frekventni analogni pretvarač pretvarač Duplimagnetni ventilsa regulatorom 5 .za više vrsta goriva.za više vrsta plinova. Na raspolaganju su programski paketi sa specijalnim adapterom za laptop za dijagnosticiranje kvara.injektorski (sa plavim plamenom). .za prirodni plin.za ukapljeni naftni plin. Sve elektrokomponente su sa “jackom” i lako su zamjenjive.

6A/1. neprekidno i dosljedno tehnički usavršavana i nekoliko stotina tisuća puta prokušana.427 Izvedbene mjere/ Priključne mjere plamenika Tehnički podaci / Modeli Učinak plamenika min. kW Učinak plamenika max. Tipska serija za skoro svaku primjenu. kodupotrebe prigušivačazraka 285(+-5) 100 150 fi337 341 103 min.PLInskI PLAMenIk rG 20n Giersch-ova tipska serija plamenika R je neobično uspješna serija plamenika. Za mali kotao u jednoobiteljskoj kući ili za veću stambenu zgradu.) Osjetilo plamena Programator Kontrolnik tlaka zraka Težina u kg Buka u dB (A) 6 RG20-N(-F) RG20-L-N(-F) RG20-Z-L-N(-F) RG20-M-L-N 40 120 zazemniplinll+E=”-N”/zaukapljeniplin3B/P=“-F” jednostupanjski dvostupanjski modulacijski 1/N/PE~50hZ-230V 2.3A 0. za termogen ili za krušnu peć i sušilicu.5A/1. kW Vrsta plina Pogon Napon mreže Max./min.243 165 min.18kW Ionizacijskaelektroda DMG970 DMG972 Dl2E-150Pa Dl2E-40Pa 26 29 <=72 VODIČ . Već godinama u programu.2A 2. uzimanje struje start/pogon Motor (2800 okr.

).S M pružit će vam visoki komfor grijanja i rad bez posluživanja. električne grijalice. a instalira se u za to predviđen prostor. namjenjen za pojedinačne stambene jedinice (manje snage). eLekTrIčnI IZvOrI TOPLIne Oni kao primarni izvor koriste električnu energiju. peći zagrijači zraka i sl. čak do 99% – ugrađena tlačna ekspanziona posuda od 7 lit. tzv “termoblok”. za postavljanje električnih izvora topline u stambenim prostorima ne postoje neki posebni zahtjevi. pumpom i posudom. Pojavljuju se u izvedbama kao kotlovi za sisteme centralnog grijanja ili kao razni individualni izvori topline.1. osim za sigurnost električnih instalacija i sprječavanje strujnog udara.4. uz vrlo niske troškove eksploatacije. Posebne klasifikacije nema osim one koja je vezana za izvedbu: -samostalni kotao velikog raspona snage. Pošto nema posebne opskrbe gorivom. -agregatno izveden kotao sa pratećom sigurnosnom opremom. IZrAvnO ZAGrIjAvAnI eLekTrIčnI kOTAO dALIne PTe-sM poklopacnaskidanje upravljačkeploče upravljačkaploča senzortlakavode izmjenjivačtopline crpkazaogrjevnuvodu termometar manometar Električni kotao DALINE PTE . Elektro kotlovi ZIdnI. produkata sagorjevanja i dr. i sigurnosni ventil – tihi rad i sklopnici koji ne stvaraju buku – elektronički starter – višestupanjska crpka – dugi vijek trajanja i pouzdanost – jednostavno posluživanje – jednostavna montaža – siguran rad – male dimenzije kontrolna lampica radakotla termostat prekidač učinka blokadni termostat glavna sklopka ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . odnosno objedinjeni s ogrjevnim tijelom (npr. elemenata vezanih za sagorijevanje.1. PREDNOSTI: – visoki stupanj djelovanja.

6 0.5 53 60.5 9. ulazna snaga Struja Stupanj djelovanja Volumen vode Napon Zaštita Ulazni priklj.1 10. (unutarnji navoj) Max.5 2.1 99.6 22.1 99.1 99.5 2.6 0.1 16. (vanjski navoj) Izlazni priklj. preko termostata kotla ili termostata prostorije.5 9.6 9.5 2.5 9.6-2 0.1 38 45.53 2.52 2. suvremene konstrukcije.1 99.52 2.6 °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1001 1001 1001 1001 kg 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 67 67 67 67 l 7 7 7 7 7 7 7 7 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 bar 2. radni tlak Min.1 99.6 0.5 9.1 l 9. poslovnih prostora i sličnih objekata.6 0. zagrijavane vode Težina kotla bez vode Tlačna ekspanziona posuda Sigurnosni ventil1/2” Senzor tlaka vode PN Širina Visina Dubina kW 4 6 8 10 12 14 16 18 7 9 12 15 17 19 22 24 27 30 37 45 52 60 kW 4.6 0.6 6.1 99. MU PTE 12 PTE 15 PTE 17 PTE 19 PTE 22 PTE 7 PTE 9 PTE45 PTE 24 PTE 27 PTE 30 PTE 37 PTE 52 PTE 60 DAILINE PFE-S10M DAILINE PFE-S12M DAILINE PFE-S14M DAILINE PFE-S16M DAILINE PFE-S18M DAILINE PFE-S4M DAILINE PFE-S6M DAILINE PFE-S8M ZIdnI. štedljivi i ekološki izvori topline.1 99. radni tlak Max.1 99.5(2) 2.1 30.53 bar 0.5 A 7 9 12 16 18 21 25 27 12 14 18 23 26 29 34 37 41 45 57 69 80 92 % 99. temp.1 99. Električni kotlovi PTE M proizvode se za učinke od 7 do 60 kW.6 24.G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G11/2 G11/2 G11/2 G11/2 bar 2. U kućište kotla ugrađeni su električni grijači čiji je broj ovisan o učinku kotla.6 0.Pouzdani.6 18.52 2.1 99.1 7.IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 .5 9.1 99.1 99. ovisno o zadanoj temperaturi.6 0.6 0.1 12.6 0.1 99.6 0. IZrAvnO ZAGrIjAvAnI eLekTrIčnI kOTAO vIsOkOG učInkA PTe Parametar VODIČ Toplinski učinak Ukupna max.6 0.6 0.1 99.5 9.52 2.6 0.1 X 230 V / 50 Hz 3x400/230V .1 99.5 9.1 99.6 0.6 0.1 15.5 2. vikendica.1 8.5 2.6 0.53 2.52 2.52 2.52 2.53 2.6 0.1 14.1 99.6-2 mm 555 555 555 555 555 555 555 555 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 582 582 582 582 mm 600 600 600 600 600 600 600 600 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 822 822 822 822 mm 280 280 280 280 280 280 280 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 .1 99.1 99.6 27.52 2.6 12.6 0.5 2.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 30 30 30 30 V 3x400/230V .5 2.6 0. predviđeni za zagrijavanje obiteljskih kuća.1 19.6 0.1 17.5(2) bar 0. Radom kotla se upravlja automatski.52 2.1 99.G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G11/2 G11/2 G11/2 G11/2 .52 2.1 99.6 0.5 2.

sigurnosnim ventilom. Predviđeni su za centralno grijanje manjih kuća ili stanova kao samostalni ili kao pomoćni izvor topline na električnu energiju. spajanjem na cijevni izmjenjivač bojlera. a sve zbog izbjegavanja strujnih udara u električnoj mreži. 12.eL-CM COMPACT eLekTrO kOTLOvI Toplovodni elekro kotlovi El-Cm Compact proizvode se u širokom rasponu snaga. 230 Regulacija Cirkulacionapumpa Ekspanzionaposuda Električnigrijač Tijelokotla 100 Punjenje/Pražnjenje Sigurnosniventil 270 410 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 830 Toplinskaizolacija . čine ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Kotao El-Cm Compact. 18. Bešuman rad i moderan dizajn čini ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana. serijski je opremljen sa cirkulacijskom pumpom. 9. te provjerenih tehničkih rješenja koja uključuju i kontrolu postepenog puštanja električnih grijača u rad. 15. Korištenje modernih tehnologija izrade. nazivnih toplinskih učinka od 6. 21 i 24 kW. tlačnom sklopkom. slavinom za punjenje i pražnjenje te digitalnom kotlovskom regulacijom. tim više što ne zahtjevaju ventilaciju ili dimnjak. Danas se sve više koriste i za zagrijavanje potrošne tople vode u akumulacijskim i solarnim bojlerima. kvalitetnih materijala gradnje. ekspanzionom posudom. sigurnosnim termostatom.

Karakteristike kotlova El-Cm Compact: - Toplovodni kotlovi predviđeni za grijanje na električnu energiju, nazivnog toplinskog učinka 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 kW. - Kotlovi El-Cm Compact su kao “kotlovnice” u malom, jer su im svi bitni dijelovi integrirani. - Ekološki su potpuno prihvatljivi. - Serijski se isporučuju sa ugrađenom cirkulacijskom pumpom, ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom, sigurnosnim termostatom, tlačnom sklopkom, slavinom za punjenje/pražnjenje te digitalnom kotlovskom regulacijom. - Regulacija s upravljačkom mikroprocesorskom elektronikom brine za siguran i bešuman rad kotla, postupno uključuje električne grijače od 0 - 100% snage čime smanjuje početni strujni udar na električnu mrežu i štiti električne grijače. - Bešuman rad, moderan dizajn i male dimenzije čine ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana, tim više što ne zahtijevaju niti ventilaciju niti dimnjak. - Malih su težina te jednostavni za ugradnju i održavanje. - Kotao El-Cm Compact 6 kW moguće je priključiti i na jednofazni električni priključak. El - Cm Compact 12 15 18 12 15 18 12 12 12 40 41 41 3 3 3 2x6 2x6+3 3x6 5x4 5x4 5x6 1” 1” 1”

Tip Toplinskiučinak Volumen Masakotla Max.radnipredlak Električnigrijač Presjekvodiča Polaznivod/Povratnivod kW l kg bar kW mm2 R

6 6 12 39 3 6 5x2,5 1”

9 9 12 40 3 3+6 5x2,5 1”

21 21 12 42 3 3x6+3 5x6 1”

24 24 12 42 3 4x6 5x6 1”

Digitalna kotlovska regulacija - Omogućuje jednostavno praćenje rada kotla preko LED-displeja i kontrolnih LED dioda. - Na LED-displeju prikazuje se trenutačna temperatura kotla. - Jednostavno podešavanje željene temperature kotla. - Ukoliko dođe do greške u radu kotla, na displeju se prikazuje kod greške radi lakšeg detektiranja iste. 

0

VODIČ

eLekTrIčnI kOTAO uređaj velikog toplotnog kapaciteta. TOPLInG-ek Prikladan je za zagrijavanje vode u ra-

Električni kotao “TOPLING” - EK je mali

dijatorskom sistemu ili sistemu podnog grijanja, 90/70 . Električni kotao “TOPLING”-EK može se koristiti kao osnovni izvor toplote u stanovima, kućama, vikendicama, lokalima ili kao kombinacija grijanja u već postojećim kotlovnicama na čvrsto i tečno gorivo za prelazne režime na početku i kraju sezone grijanja. Kotao “TOPLING”-EK ne proizvodi buku, ne zagađuje okolinu, ne treba skladišni prostor za ogrjev i ne treba veliki i poseban prostor za ugradnju. Kotao radi na principu protočnog zagrijavanja manje količine vode, tako da mu je iskorištenje energije gotovo 100%. “TOPLING”-EK je predviđen za vješanje na zid i postavljanje na podu. Izvodi se u varijantama sljedećih snaga: 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 kW.
EK-42 42 7x6 5x16 3x63 2,5 5/4 760 500 330 EK-24 24 4x6 5x6 3x35 2,5 1 760 440 240 EK-48 48 8x6 5x25 3x80 2,5 6/4 760 500 330 EK-60 60 10x6 5x25 3x100 2,5 6/4 800 800 370 EK-72 72 12x6 5x25 3x125 2,5 2 800 800 370 EK-100 100 11x9 5x25 3x150 2,5 2 800 800 370

Tehnički podaci - postavljanje na pod
Tip Snaga Grijači Napojni vod Osigurači Radni pritisak Priključci Visina A Širina B Dubina C Tip Snaga Grijači Napojni vod Osigurači Radni pritisak Priključci Visina A Širina B Dubina C kW mm A bar col mm mm mm EK-24 24 4x6 5x6 3x35 2,5 5/4 760 440 240 EK-6 6 1x6 5x2,5 3x10 2,5 1x 700 330 220 EK-30 30 5x6 5x10 3x50 2,5 5/4 760 440 330 EK-9 9 1x9 5x2,5 3x16 2,5 1 700 330 220 EK-36 36 6x6 5x10 3x63 2,5 5/4 760 440 330 EK-18 18 3x6 5x4 3x35 2,5 1 700 340 220

Tehnički podaci - montaža na zid
kW mm A bar col mm mm mm

ZA INSTALATERE

CENTRALNOG GRIJANJA 

TerMO bLOk TOPLInG-Tb

Termo blok “TOPLING”-TB pored elektro kotla sadrži i cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu i sigurnosni ventil koji su ukomponovani uz rezervoar vode, dok je termomanometar smješten na oplati termobloka. Termoblokovi se izrađuju u varijantama 6, 9, 12, 18, i 24 kW, a po narudžbi i većih snaga.

Tip Snaga Grijači Napojni vod Osigurači Radni pritisak Priključci Visina A Širina B Dubina C

kW mm A bar col mm mm mm

TB-6 6 1x6 5x2,5 3x10 2,5 1 380 740 195

TB-9 9 1x9 5x2,5 3x16 2,5 1 380 840 195

TB-12 12 2x6 5x4 3x20 2,5 1 380 740 195

TB-18 18 3x6 5x4 3x35 2,5 1 440 740 225

TB-24 25 4x6 5x6 3x35 2,5 5/4 570 640 360 

VODIČ

dok kao osnovni služe plinski. termičkitroputimješ.spremnik tople vode.2. . Njihova je primjena kao osnovnog izvora topline za grijanje ograničena na područja sa dovoljnom količinom sunčevog zračenja tokom cijele godine. Solarni se sistemi za grijanje u najvećem broju slučajeva koriste kao dodatni izvor topline.3. sOLArnI sIsTeMI GrIjAnjA Solarni sistemi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.5.razvod sa odgovarajućim radnim (solarnim) medijem. akumulacijskibojler. .1.9. odnosno Sunčevu energiju.8.ventilzaPTV.dodatnasolarna pumpa.kotao ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . 7.solarna stanica sa pumpom i regulacijom i . Osnovni dijelovi solarnog sistema su: .solarnikolektori. Solarni se sistemi stoga najviše koriste za pripremu potrošne tople vode.solarnapumpa.kolektor.5.solarniozračnilončić.6.solarnibojlersregulacijom.ekspanzionaposuda. uljni ili električni kotlovi.1.4. u kojima su ujedno i klimatski uvjeti povoljniji pa je sezona grijanja kratka. Shemasolarnog sistemasajednim solarnimbojleromi dodatnimakumulacijskimbojlerom 1.

Kolektori se pojavljuju u dvije osnovne izvedbe: . U najvažnije dijelove kolektora ubrajaju se: . Namijenjen je prvenstveno za sisteme zagrijavanja potrošne tople vode i vode za bazene te za sisteme centralnog grijanja s akumulacijom topline. primjereni za primorske i terene sa više “sunčanih” dana u godini. Pločasti kolektor serije CPK 7210N predstavlja suvremen proizvod visoke kvalitete i suvremenog dizajna.cijevni. Nagibi kolektora između 0° i 45° rješavaju se prilagođavanjem montažnog seta za ravni krov.Solarni kolektori Kolektor je osnovni dio svakog solarnog sistema i u njemu dolazi do pretvorbe Sunčeve u toplinsku energiju.kućište sa odgovarajućom toplinskom izolacijom i drugim elementima veze. VODIČ .pločasti ili ravni. . . 2 ili 3 kolektora).apsorberske plohe koje služe za potpunu apsorpciju toplinskog (IC) dijela Sunčevog zračenja i njegovu pretvorbu u korisnu toplinu. Uporabom visokoučinskih selektivnih premaza te jedne apsorberske ploče preko cijele površine kolektora. PLOčAsTI sOLArnI kOLekTOr CPk 7210n Kolektori se mogu montirati na kosi krov (montažni set za kosi krov 1. vakumski ili sa vakumskim cijevima primjereni za kontinentalne terene. . Dozračena Sunčeva energija prolazi kroz prozirnu površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu koja se predaje prikladnom prenosniku topline. Pločasti kolektor CPK 7210N izrađen je od kvalitetnih materijala što mu omogućuje dugi vijek eksploatacije u svim vremenskim uvjetima. 2 ili 3 kolektora) te na ravni krov pod kutom od 45° (montažni set za ravni krov 1. postiže se najbolji mogući prijelaz topline na osnovi maksimalnog korištenja površine kolektora.pokrov koji se izrađuje od uobičajenog prozorskog ili vodenog bijelog stakla ili od polimernih materijala ojačanih staklenim vlaknima.najčešće smjesi vode i glikola. solarnom radnom mediju .

U seriju se spaja maks. kolektor ima samo dva gornja 1” priključka za spajanje. gubitka topline k1 W(m2K) 3. • Kućište kolektora izrađeno je od aluminija u obliku korita te je suho zabrtvljeno uprešavanjem bez silikona. • Gornja razvodna cijev je blokirana na polovini svoje duljine čime su ostvarena dva prolaza radnog medija kroz kolektor. gubitka topline k1 W(m2K2) 0. • Naš dokazani sistem ugradnje osigurava nekompliciranu. • Kolektor je ispitan i certificiran na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.slojem Apsorpcijski koeficijent % 95+-2 Emisijski koeficijent % 5+-3 Optički stupanj djelovanja % 81. Tehnički podaci pločasti kolektor CPK 7210N Bruto površina m2 2.8 Koef. 6 kolektora.4 Transparentni pokrov 4mmkaljenostaklo Transmisija svjetla u staklu % 90. • Ugradnjom kolektora u sisteme zagrijavanja potrošne tople vode (na spremnik STEB.8+-2 Transm. • Međusobno spajanje kolektora vrši se pomoću pripremljene “holender-matice”.glikolaivode ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . vode za bazene i sisteme centralnog grijanja (na spremnik KSB) štedi se gorivo za konvencionalne izvore energije te se time ujedno i manje zagađuje okolina. • U jednu kolektorsku granu spaja se maksimalno 6 pločastih kolektora.0 Površina apsorbera m2 1. a time i nepotrebnih gubitaka energije.9 Materijal apsorbera Culimsaselekt. energije u staklu % 90+-2 Broj priključaka 2 Priključci R 1” Max.29 Koef. na krov i kao slobodno stojeći na posebne nosače.11 Površina upada svjetlosti m2 2. radni tlak bar 10 Temperatura mirovanja °C 180 Izolacija kamenavuna Visina kolektora mm 2036 Širina kolektora mm 1035 Debljina kolektora mm 98 Masa kolektora kg 39 Medij u sistemu mješ. • Solarno staklo debljine 4 mm zabrtvljeno je pomoću gumenog obruča. • Zbog dobro promišljenog protočnog sistema.0134 Cijevni registri mm fi8x0.Karakteristike pločastih kolektora CPK 7210N: • Najmodernijim načinom zavarivanja pomoću lasera registar bakrenih cijevi je pričvršćen za bakrenu ploču koja je premazana visokoučinskim selektivnim “Sunselect” premazom čime se postiže efekt termičke ploče. • Kolektor je moguće ugraditi u krov.8 Volumen apsorbera l 1. • Bakreni apsorber sa registrom cijevi leži na 50 mm debelom sloju izolacije od kamene vune.5 Sakupljačke cijevi mm fi22x0. sigurnu i kvalitetnu montažu u najkraćem vremenu. a naviše paralelno više serija po 6 kolektora • Bakrena ploča smještena je preko cijele površine kolektora čime se sprečavaju pojave zračnih turbulencija.

• Montaža je olakšana zbog već ugrađenog okvira na samom kolektoru.1 Koef. gubitka topline k1 W(m2K) 1. • Kolektor se montira na krov ili na samostojeći stalak. • Ispod svake vakumske cijevi nalazi se reflektirajuće parabolno ogledalo koje omogućuje korištenje cijele cijevne odnosno apsorberske površine što naročito dolazi do izražaja u prijelaznim razdobljima kod malih kutova upada sunčeva zračenja.kod smanjenog zračenja odnosno kod velikih temperaturnih razlika. • Apsorber je premazan visokoučinskim selektivnim premazom te okružuje bakrene cijevi koje se nalaze u vakuumskoj cijevi od borosilikatnog stakla.2 Apsorpcijski koef. • Max. temperatura mirovanja kolektora je 270 °C.97 Volumen apsorbera l 1.CIjevnI vAkuuMskI sOLArnI kOLekTOr CvskC-10 Solarno tržište zahtijeva tehnologiju s visokom učinkovitošću i kod manje povoljnih uvjeta te je zbog toga konstruiran cijevni vakuumski kolektor.63 Visina kolektora mm 1647 Širina kolektora mm 1120 Debljina kolektora mm 107 Masa kolektora kg 31 Optički stupanj djelovanja % 64. Novi cijevni vakuumski kolektor serije CVSKC-10 pokazuje svoju snagu najviše tamo gdje pločasti kolektori gube svoju učinkovitost .5 Sakupljačke cijevi mm fi18x1 Broj priključaka kom 2 Priključci R 3/4” Max. 6 VODIČ .059 Koef.6 Površina apsorbera m2 0. • Naš dokazani sistem ugradnje osigurava nekompliciranu. Vrste montaže kolektora Tehnički podaci pločasti kolektor CVSKC-10 Bruto cijevi kom 10 Bruto površina m2 1. sigurnu i kvalitetnu montažu u najkraćem vremenu.6 m2 površine upada svjetlosti.0045 Materijal vakuumske cijevi borosilikatnostaklo Masa vakuumske cijevi kg 1. % 96+-1 Emisijski koeficijent % 6+-1 Izolacija apsorbera vakuum Izolacija sakupljača mm mineralnavuna Bakrene cijevi mm fi8x0. • Sakupljačke cijevi nalaze se u vodonepropusnom aluminijskom kućištu. radni tlak bar 10 Temperatura mirovanja °C 270 Refleksija ogledala % 95 Medij u sistemu mješ. • Ugradnjom kolektora u sisteme zagrijavanja potrošne tople vode (na spremnik STEB). a ispod cijevi su postavljena reflektirajuća parabolna ogledala koja usmjeravaju zračenje na cijelu površinu apsorbera čime se povećava učinkovitost kolektora.glikolaivode Karakteristike cijevnih vakumskih kolektora CVSKC-10: • Visokoučinski cijevni vakuumski kolektor sa 10 cijevi i 1. gubitka topline k1 W(m2K2) 0. • Vakuum se nalazi u staklenoj cijevi pa nisu potrebne brtve koje su bile slabost vakuumske tehnologije.84 Površina upada svjetlosti m2 1. Cijevi kolektora vakuumirane su čime se sprečava gubitak energije. vode za bazene i sisteme centralnog grijanja (na spremnik KSB) štedi se gorivo za konvencionalne izvore energije te se time ujedno i manje zagađuje okolina.

temperatura u stanju mirovanja*3 °C Priključak fimm Postavna površina na ravnim krovovima m2 Zahtjevi za podlogu i učvršćenja *1 *3 s2. Kućište kolektora se sastoji od aluminijskog okvira (sek.36 4.50 4. u kojem je obuhvaćena solarna staklena ploča.kojasepojavljujenanajtoplijemmjestukolektora. Temperaturaustanjumirovanjajetemperatura.570 1138 2040 102 116 84 84 3.013 6. za montažu na ravni ili kosi krov kao i za integraciju u krov i slobodnu montažu.akomuseneoduzimatoplina.5 presvučen praškom (boja smeđa.PLOčAsTI sOLArnI kOLekTOr vITOsOL 100 s/W 2.013 0.71 2.4 60 2.). Toplinski medij preuzima toplinu apsorbera preko bakrene cijevi.25 2.5 2.15 zadovoljnostabilnukrovnukonstrukcijuprijakomvjetru Odnosisenapovršinuapsorbera.0 4. Osnovni sastavni dio Vitosola 100 je bakreni apsorber presvućen slatinastim titanom.2 6 211 22 - w2. Kolektor se pokriva solarnom staklenom pločom.5bara. Ista je karakteristična po malom sadržaju željeza.16 0.4 7.92 2385 2.kod1000Wglobalnejakostiozračivanja. Tip Bruto površina Površina apsorbera Aperturna površina Mjere širina Visina Dubina Optički stupanj učinka*1 Koeficijent gubitka topline m2 m2 m2 mm mm mm % k1*1 W/(m2•K) k2*1 W/(m2•K2) Toplinski kapacitet kJ/(m2•K) Težina kg Volumen tekućine (toplinski medij) l Dozvoljeni pogonski predtlak *2 bar Maks.50 2. čime se smanjuju gubici preko refleksije.*2 Ukolektorimakodzatvorenihsistemuuhladnomstanjumorapostojatipretlakodnajmanje1.5 5DI 2. kroz koju struji toplinski medij.2 60 105 3.36 0. Za integraciju u krov na kosim krovovima sa pokrivanjem sa žlijebnjacima. čime se minimiziraju gubici topline kolektora.76 2.2. Apsorber je okružen kućištem kolektora toplinski izoliranim od velikih toplina.5 PLOčAsTI kOLekTOr veLIke POvršIne vITOsOL 100 5dI Za okomitu ili vodoravnu motažu.50 1138 2385 102 84 3. Isti jamči visoko upijanje sunčevog zračenja i nisku emisiju toplinskog zračenja. kod tipova s/w2.0073 6. RAL 8019) kod tipa 5DI sjajno.71 5. Na apsorberu se nalazi bakrena cijev. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .2 6 6 211 185 22 22 ca. al.50 4.

 koja se pojavljuje na najtoplijem mjestu kolektora. nikotemperaturna grijanja i vodu bazena preko izmjenjivača topline Izvedba Broj cijevi Bruto površina m2 Površina apsorbera m2 Aperturna površina m2 Mjere širina mm Visina mm Dubina mm Optički stupanj učinka*1 % Koeficijent gubitka topline k1*1 W/(m2•K) k2*1 W/(m2•K2) Težina kg Volumen tekućine (toplinski medij) l Dozvoljeni pogonski predtlak *2 bar Maks. koji skoro potpuno okružuje kondenzatore.19 0. kod 1000W globalne jakosti ozračivanja.5 82.94 4. Cijevi se mogu optimalno usmjeriti prema Suncu. • Suho povezivanje cijevi kondenzatora omogućuje montažu i demontažu pojedinih cijevi. Duotecdvocjevniizmjenjivačtopline Savitljivacijev odbronze Presvučeno slatinastimtitanom Za montažu na ravni i kosi krov kao i slobodnu montažu.5 1.009 45 68 1. reduciranje termičkih gubitaka putem vakuum cijevnih kolektora.21 1450 2159 2024 2024 138 138 82.3 ca.8 6 6 150 150 22 22 ca.14 3.2. *2 U kolektorima kod zatvorenih sisitema u hladnom stanju mora postojati predtlak od najmanje 1. • Bolje iskorištavanje topline zbog patentiranog dvocjevnog izmjenjivača topline “Duotec”. bakra i plemenitog čelika jamče visoku pogonsku sigurnost i dugotrajno korištenje.akomuseneoduzima toplina. *3 Temperatura u stanju mirovanja je temperatura. test kvalitete instituta SPF Rapperswil. • CE oznaka. Ispunjava zahtjeve ekološkog znaka “Plavi anđeo”.2 1. VODIČ .1.vAkuuM CIjevnI kOLekTOr vITOsOL 300 Prednosti ukratko: • Osobito visok stupanj djelovanja postignut je apsorberom presvučenim slatinastim titanom.1 zadovoljnostabilnukrovnukonstrukcijuprijakomvjetru *1 Odnosisenapovršinuapsorbera.38 2 3 2. Za zagrijavanje pitke vode.5bara.19 1. • Visokovrijedni materijali otporni na koroziju poput borosilikat stakla. • Univerzalno primjenjiv za ravne krovove. kose krovove i slobodnu montažu. temperatura u stanju mirovanja*3 °C Priključak fimm Postavna površina na ravnim krovovima m2 Zahtjevi za podlogu i učvršćenja Cijevzagrijanje Vitosol300-vakuumcijevni kolektor prema Heatpipe principu H20 H30 20 30 2. a da se solarna instalacija pri tome ne mora isprazniti. • Integrirano ograničavanje temperature za zaštitu od pregrijavanja.009 0.

namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potrošne tople vode korištenjem energije Sunca. Korištenjem modernih tehnologija i provjerenih tehničkih rješenja omogućeno je ekonomično korištenje raspoloživih izvora energije. Posebna vrijednost ovih bojlera je integrirana automatska regulacija. Bojleri su izrađeni od nehrđajućeg čelika. 300 i 600 litara. čime su zagarantirani visoki higijenski uvjeti.Spremnici tople vode Spremnik tople vode je dio solarnog sistema koji služi za izmjenu topline s ogrjevnim medijem sistema grijanja ili potrošnom toplom vodom te za njihovu pohranu. sOLArnI InOx bOjLer sTeb Toplovodni solarni bojleri STEB volumena 200. koja upravlja i povezuje sve navedene mogućnosti u automatizirani proces. dogrijavanju kotlovskom vodom. te alternativno dogrijavanje električnim grijačem. RegulacijskapločasolarneautomatikeSTEB KontrolnelED-diode Multifunkcionalnidisplej Funkcijsketipke Glavnasklopka CPK7210N CVSKC-10 TB regulacija pumpama 1krugkolektora 2bojlera 2kotla CPK7210N CVSKC-10 STEB CPK7210N CVSKC-10 EKO-CUP EKO-CK CPK7210N CVSKC-10 TB STEB EKO-CUP regulacija pumpama 2krugakolektora 2bojlera 1kotao regulacija ventilom 2krugakolektora 2bojlera 1kotao regulacija ventilom 1krugkolektora 2bojlera 2kotla TB STEB CPK7210N CVSKC-10 EKO-CUP EKO-CK CPK7210N CVSKC-10 TB STEB EKO-CUP ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .

6 4. • Mjesta za priključke su smještena sa stražnje strane. Automatska regulacija STEB: • Regulacija temperature potrošne tople vode. kotlovskom vodom te alternativno dogrijavanje električnim grijačem. 0 VODIČ .0 778 1551 25.0 35.3 26. • Sva potrebna ožičenja i osjetnici su tvornički ugrađeni.6 63.8 1.42 0.sol.6 243 532 0.3 486 1066 16.7 43.5 50.84 1.8 31.9 629 1254 15. što omogućuje jednostavno i brzo spajanje na instalaciju. krug Max.1 3.8 1.5 1.5 21. radni tlak Električni grijač Masa bojlera l kW l/h kW l/h kW l/h m2 l m3/h mm R R bar W kg STEB 200 200 gornja donja 16.7 330 658 8.1 408 814 13.5 710x560x1550 3/4” 3/4” 6 1x2000 80 STEB 300 300 gornja donja 19.Tehnički podaci Volumen Ogrjevna spirala Trajni učinak(1) 80°C 70°C 60°C Ogrjevna površina Volumen ogrjevne vode Protok kotlovske vode Dimenzije bojlera Pol/pov. • Regulacija kotlovskog kruga preko cirkulacijske crpke.4 8.5 204 406 0.0 5. čime su zagarantirani visoki higijenski uvjeti.9 3.8 1.6 33. 300 i 600 litara namijenjeni su zagrijavanju potrošne tople vode korištenjem energije Sunca.4 389 774 0.9 1.5 760x610x1850 1” 1“ 6 1x3000 120 STEB 600 600 gornja donja 31. • Mogućnost očitanja karakterističnih temperatura prikazom na displayu.0 393 862 9. krug Pol/pov. • Regulacija električnog grijača.kotl.3 16. vod .5 910x760x2030 1” 1” 6 2x2000 230 Karakteristike solarnih bojlera STEB: • Toplovodni solarni bojleri volumena 200. • Regulacija kolektorskog kruga. • Izolacijski sloj mineralne vune na Alu-foliji debljine 50 mm učinkovito štiti bojler od toplinskih gubitaka. vod . • Spremnici su izrađeni od kvalitetnog nehrđajućeg čelika.

3 1 3/4 1/2 200 62 1523 49 1024 38 933 25 614 12 294 57 980 43 739 25 430 3.akojenazivnitoplinskiučinakkotlavećiilijednakodtrajnogučinka.30 633 667 1111 1217 77 25 1.Kodprojektiranjasanavedenimodn.Navedenitrajniučinaksedostižesamoonda.0 1.0 11. Volumen spremnika Trajni učinak*1 kodzagrijavanjapitkevode sa10 na 45°Ci temperatureogrjevne vodepolaznogvoda od. koddoljenavedenogprotokaogrjevnevode l kW 90°C l/h kW 80°C l/h kW 70°C l/h kW 60°C l/h kW 50°C l/h kW 90°C l/h kW 80°C l/h kW 70°C l/h m3/h kWh/24h mm mm mm mm kg l m2 R(vanj.0 1..navoj) R(vanj. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA ..navoj) Prikladno za instalacije sa •temperaturomogrjevnepolaznogvodado110°C •pogonskimpretlakomsa strane ogrjevne vodedo 3 bara •pogonskimpretlakom od strane pitke vode do 10 bara Trajni učinak*1 kodzagrijavanjapitkevode sa10 na 60°Ci temperatureogrjevne vodepolaznogvoda od.sTOjećI sPreMnIk PTv-A vITOCeLL-v 300 Otvorzanadzoričišćenje Cirkulacija Polaznivodogrjevnevode Visokoučinkovitasveobuhvatnatoplinskaizolacija odpoliuretansketvrdepjene(bezFCKW-a) Ogrjevnaspiralaodplemenitognehrđajućegčelika vođenasasvimdodnaspremnika-spremnikPTV-a jetimepotpunoprogrijanihigijenskičist Povratnivodogrjevnevode Prirubničkiotvorkao˝dodatniotvorzačišćenje odnosnozaugradnjuelektričnoggrijača Za zagrijavanje pitke vode u spoju sa kotlovima za grijanje.toplavoda Cirkulacija 130 37 909 30 737 22 540 13 319 9 221 32 550 25 430 16 275 3.određenimtrajnimučinkom.uplaniratina odgovarajućucirkulacijskupumpu..1 1 3/4 1/2 160 40 982 32 786 24 589 15 368 10 245 36 619 28 481 19 326 3.60 633 667 1423 1493 98 35 1. koddoljenavedenogprotokaogrjevnevode Protok ogrjevne vode zanavedenetrajneučinke Potrebna toplina za stanje spremnosti na pogon qBSko45Ktemp...navoj) R(vanj.razlike Mjere Duljina(fi) širina Visina Pregibnamjera Težina (spremnikpPTV-asatoplinskomizolacijom) Volumen ogrjevne vode Grijaća površina PriključciPolazniipovratnivodogrjevnevode Hladnavoda.6 1 3/4 1/2 *1 TrajniučinakkoddrugihprotokaogrjevnevodevidiuputuzaprojektiranjeVitocell..40 633 667 1203 1297 84 28 1.

) • ručni ozračnik Tehnički podaci CSPG-260 CSPG-060 • priključak za ekspanzionu posudu Pumpa tip WiloST20/6 WiloST20/6 • dvodjelna izolacijska pjena Max. spremnik s automatikom. Uz to što imamo sve potrebne funkcionalne i sigurnosne elemente na jednom mjestu. Elementi solarne pumpne grupe CSPG-260: Elementi solarne pumpne grupe CSPG-060: • 2 kuglasta ventila sa gravitacijskom kočnicom • kuglasti ventil sa gravitacijskom kočnicom • 2 termometra • termometar • manometar • cirkulacijska crpka Wilo 20/6 • sigurnosni ventil. U solarnoj pumpnoj grupi CSPG-260 nalaze se svi potrebni elementi (uz kolektore.50%glikola NO20 NO20 R 3/4” 3/4” mm 305 213 mm 550 550 mm 166 166 VODIČ ./min./min. solarni ozračni lončić i ekspanzionu posudu) za normalno funkcioniranje solarnog sistema. dok automatska regulacija vodi računa o sigurnom pogonu cijelog sistema i usklađivanju njihovog rada sa sistemom grijanja i pripreme PTV-a.) • ventil za punjenje/pražnjenje • dvodjelna izolacijska pjena • regulator protoka (1-13 lit. polaza Radna temp. solarne pumpne grupe su termički i zvučno izolirane te zahtjevaju malo mjesta i jednostavno se ugrađuju. Ako imamo dodatni krug kolektora ili dodatni akumulacijski spremnik. sOLArne PuMPne Važan element solarnih sistema svakako su i solarGruPe CsPG-260/060 ne pumpne grupe CSPG. odnosno uvjetima u okolini (vanjskoj i unutarnjoj temperaturi). 6 bar • ventil za punjenje/pražnjenje • cirkulacijska crpka Wilo 20/6 • regulator protoka (1-13 lit. uz solarnu pumpnu grupu CSPG-260 trebamo ugraditi dodatnu pumpnu grupu CSPG-060 koja služi za proširenje solarnog sistema. radni tlak Radna temp. povrata Medij Priključci Vijčani spojevi Širina Visina Dubina bar 6 6 °C 140 °C 120 120 Vodasamax.Solarna stanica Solarna stanica s pumpom predstavlja središnji dio cijelog solarnog sistema jer omogućava strujanje solarnog medija.

iako se zapravo radi o visini stupca vode (m).Uobičajeno je da se izražava u jedinicama za pritisak (Pa). Pumpe se uobičajeno dijele prema načinu ostvarivanja potpritiska i prema izvedbi kućišta. Snaga i stepen djelovanja pokazuju kolika je potrošnja električne energije neke pumpe.visina dobave. odnosno pokazuje koliki pritisak pumpa može postići.u polazni vod (za izvore toplote sa malim otporima strujanja). CIrkuLACIOne PuMPe Pumpe su uređaji koji služe za prijenos ogrjevnog fluida (vode) s niže na višu razinu. Za ugradnju pumpe u instalaciju sistema grijanja postoje dvije osnovne mogućnosti: . a pri čijoj promjeni dolazi do proporcionalnih promjena svih ostalih veličina koje je opisuju: volumen protoka.1.snaga i stepen djelovanja. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Pumpu određuje nekoliko osnovnih karakteristika: . Protok kroz pumpu je određen kao omjer ukupnog toplinskog učinka sistema grijanja (potreba “zgrade” za toplotom) i umnoška specifičnog toplotnog kapaciteta i razlike temperature polaznog i povratnog voda ogrjevnog medija. ali je ovdje bitno istaći podjelu istih prema namjeni: .pumpe za grijanje. cijevni razvod. Visina dobave je karakteristika pumpe koja je po iznosu jednaka razlici pritisaka na ulazu i izlazu iz nje. visina dobave i snaga.2. . njima se ostvaruje odgovarajuća dobava. ogrjevna tijela).pumpe za potrošnu toplu vodu. . Drugim riječima. odnosno sa nižeg na viši pritisak. odnosno koliko su efikasni procesi pretvorbe energije koji se u njoj zbivaju.u povratni vod (za izvore toplote sa velikim otporima strujanja). .broj obrtaja. i . odnosno pokrivaju svi gubici (padovi pritisaka) do kojih dolazi pri strujanju kroz cjelokupnu instalaciju sistema grijanja (izvor topline. Broj okretaja pumpe je veličina koja je određena njenom izvedbom.dobavni protok. .

Radi sprječavanja pojave mjehurića zraka i smanjenja šumova. ona se treba postaviti što je moguće bliže usisnom (ulaznom) priključku pumpe. otvorite dovod vode. 2. neka pumpa radi nekoliko minuta. pustite kotao u rad.Mjesto na kojemu se pumpa ugrađuje ima velik uticaj na odnose pritiska u instalaciji. sve dok sav zrak nije iz njega izašao. KORISNI SAVJETI: Optočne pumpe za grijanje . neka pumpa radi nekoliko minuta. startajte i zaustavite pumpu 4-5 puta. 5. 3. ukoliko ipak još ima zraka u uređaju. pustite pumpu u pogon. 5. ozračite uređaj. zaustavite pumpu te ponovo ozračite uređaj. a pri tome polazište predstavlja tzv. provjerite statički pritisak te ga nadopunite ukoliko je prenizak: 8. treba uređaj ispravno ozračiti: 1. VODIČ . 2. 3. 6. 4. ponovo pusitite pumpu u pogon te izvršite namještanja ukoliko su potrebna. treba uređaj ispravno ozračiti: 1. napunite uređaj do ispravnog statičkog tlaka. neutralna tačka.puštanje pumpe u pogon Kako bi smo izbjegli probleme vezane za šumove izazvane zrakom. 4. pustite pumpu u pogon te otvorite radijatorski ventil kako biste bili sigurni da postoji protok u sistemu. namjestite tajmer /ili termostat. 6. otvorite slavinu na kraju uređaja. sve dok nije izašao sav zrak. recirkulacija potrošne tople vode (PTv) Puštanje pumpe u pogon Kako bismo izbjegli probleme vezane za šumove izazvane zrakom. 7.

. Izborom pumpe s oznakom A postižete do 80% uštede energije u odnosu na standardnu tržišnu pumpu oznake D. autoindustriji. s R100 daljins. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 .) Automatsko sniženje tijekom noći Kućište od nehrđajućeg čelika Kućište od bronce Kućište s ozračnim lončićem Zaseriju200poizboru x x x x x x x x x x x x Oznaka za potrošnju energije: sad i za pumpe Dobro poznato označavanje potrošnje električne energije od sada i na protočnim pumpama. up. 3 AUTOadapt BUS komunikacija IR (infrared) komu.MODEL/ Tehničke karak. dok visoku potrošnju predstavlja oznaka G. ulazna snaga Nap. Signal rada/smetnje ALPHA utikač (brzo spajanje na mrežu) Motor s perman. Oznaka A predstavlja nisku potrošnju električne energije. UP Basic Protokdo6m3/h Visinadizanjado6m puzdanost raspoloživost nemaenergetske klasifikacije XX-40 XX-50 XX-60 60W/400kWh 80W/515kWh 90W/550kWh x UPS ALPHA+ ALPHA Pro Protokdo70m3/h Protokdo3. magnetima (ECM teh. te industriji žarulja. Europska industrija pumpi dobrovoljno će označiti sve nove protočne pumpe sukladno njihovom korištenju energije.5m3/h Protokdo3. Do sada je sistem označavanja potrošnje energije u Europskoj Uniji uspješno korišten u industriji proizvoda kućanske primjene.: sukladno oznaci “Plavi anđeo” sezona grijanja traje 285 dana Elektronička regulacija brzine Ručno namještanje brzine Prema EnEV § par.5m3/h Visinadizanjado18m Visinadizanjado6m Visinadizanjado6m potrošnjaenergije+ jednostavnamontaža+ Niskapotrošnjaenergije fleksibilnost odgovarasvimprimjenama 25/32-40B 25/32-50B 25/32-60C 45W/290kWh 50W/325kWh 70W/420kWh x B 45W/280kWh -80W/460kWh x x x A 25W/90kWh -50W/145kWh x x x Energetska klasifikacija Max.

ugradnja prestrujnog kanala u kućištu pumpe ili prestrujnog regulacijskog ventila diferencijalnog pritiska) .8 6. Zbog toga u većini sistema grijanja treba naknadno provesti prilagodbu pumpe stvarnim uslovima korištenja na jedan od sljedećih načina: .EGHN32/60-180 GHN25/60-180 GHN25/70-180 GHN32/60-180 GHN32/70-180 GHN32/80-180 EGHN25/60-18 EGHN40-100F EGHN50-100F GHN40-120F GHN50-120F GHN65-120F GHN80-120F MODEL/ Tehničke karak.5 6.promjenom broja obrtaja pumpe .0 3.0 6. Predimenzioniranje pumpe za posljedicu ima samo povećanje njene snage.8 8. NMT40 40-80 80 12 6/10 Priključak Protok max Tlak max Nazivni tlak DN 25 25 32 32 32 40-80 80 12 6/10 40-80 80 12 6/10 Q(m3/h) 3. ali ne i povećanje učinka ogrjevnih tijela. dok poddimenzioniranje za posljedicu može imati i smanjenje njihovog učinka čak za polovicu.prigušivanjem protoka pomoću zapornih elemenata na potisnoj strani pumpe izlaznoj strani .4 H (m) 6.0 6.0 8.ugradnjom premosnog voda između usisnog i potisnog priključka pumpe (npr. 6 VODIČ NMT50 .0 PN (bar) 10 10 10 10 10 Pumpa se odabire na osnovu ukupnog pada pritiska u instalaciji sistema grijanja (ukupni pad pritiska za najnepovoljniji “ogranak” što proizilazi iz dimenzioniranja) i protoka koji se određuje na osnovu potrebnog toplinskog učinka.5 6.izmjeničnim pogonom više pumpi.

način rada. sigurnosni polazni i povratni vod. nadzorno regulacijska oprema obuhvaća: .elementi za regulaciju radne temperature i/ili dovoda primarnog izvora energije koji radi na način uključeno-isključeno ili u kliznom pogonu. Sigurnosna oprema sistema grijanja se projektuje. c) elementi za zaštitu od smanjenja količine vode u sistemu: . 2. za zatvorene sisteme: a) elementi za zaštitu od prekoračenja najvećeg dopuštenog radnog pritiska: . Ugrađuje se u polazni vod u neposrednoj blizini izvora topline (ili na sam izvor topline) pri čemu između njih ne smije biti zapornih elemenata. izvodi i ugrađuje s obzirom na: izvedbu sistema (otvoren ili zatvoren).sigurnosni ventil. pritisak i količina vode. dok regulacijsko nadzorna oprema obuhvaća sve elemente kojima se osigurava pouzdanost i ekonomičnost pogona. d) ekspanziona posuda. . što ovisi o izvedbi sistema: 1. Sigurnosna oprema sastoji se od raznih elemenata.osigurač količine vode. energent koji se koristi. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .elementi za regulaciju radnog pritiska. b) elementi za zaštitu od prekoračenja najveće dopuštene radne temperature: . mjerna oprema.3. . za otvorene sisteme: otvorena ekspanziona posuda.graničnik temperature. odnosno regulacije izvora toplote (ručna ili automatska) i njegov nazivni učinak. . sIGurnOsnA I reGuLACIjskA OPreMA Sigurnosna oprema sistema centralnog toplovodnog grijanja uključuje sve elemente kojima se onemogućava prekoračenje najvećih dopuštenih vrijednosti radne temperature i pritiska. regulatori propuha i termička zaštita sigurnosni ventil služi za zaštitu sistema grijanja i svih njegovih dijelova od prekoračenja najvećeg dopuštenog radnog pritiska.graničnik pritiska. a djeluje tako da u tom slučaju ispušta određenu količinu medija.elemente za nadzor pogonskih parametara kao što su temperatura. Sigurnosni ventili.1.

311 Pritisak fi 3bar 1/2” Radna temp.13 reGuLATOr PrOPuhA CALeffI 529 art.06 reGuLATOr PrOPuhA sAMsOn 3/4” VODIČ .175 sIGurnOsnI venTIL CALeffI 311 art. Max. PN (bar) DN (mm) G1 (coll) G2 (coll) H (mm) VV 611 2.175 0. temp.175 0. Težina 30-100°C 0. Radna temp.vv613 H G2 Sw G1 DN art. 529 fi 3/4” Radna temp.5 15 1/2” 3/4” 72 VV 612 3 15 1/2” 3/4” 72 VV 613 6 15 1/2” 3/4” 72 Sw 27 27 27 P(kW) 75 75 75 Težina 0. Težina 543 95°C 10bar 5-110°C 1. Težina 5-110°C 0. radni prit.sIGurnOsnI venTIL vv 611 . Post.67 ZAšTITA TerMIčkA CALeffI 543 art.

080 Promjer Temperaturno područje Priključak fi80ifi100mm 0-120°C 1/2” TerMOMAnOMeTAr bIMeTALnI A 46 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .TerMOMAnOMeTAr 101.11.11.063/080 Promjer Nazivni pritisak Temperaturno područje Priključak fi64mm 0-4bar 0-120°C M18x1 TerMOMAnOMeTAr 101.

00 VODIČ . promjer preljevnog voda se odabire za jednu veličinu nazivnog promjera više od sigurnosnog polaznog voda).Ekspanzione posude Ekspanzija vode kao ogrjevnog medija u sistemima centralnog toplovodnog grijanja nastala usljed promjene temperature vode uobičajeno se rješava pomoću: .”potopljenih” radijatorskih sistema bez sigurnog rezervnog napajanja energijom za rad cirkulacione pumpe). pri čemu se ni na jednom ne smiju ugrađivati zaporni elementi. Sigurnosni se povratni vod pri tome spaja na donji dio posude i na povratni vod sistema grijanja. posuda-vodaiz sistemanijeu doticajusazrakom ventilsamogućnošćusprječavanjaneovlaštenogrukovanja Otvoreni i zatvoreni sistem grijanja sa ekspanzionim posudama izvor topline Otvorena ekspanziona posuda u otvorenim sistemima toplovodnog grijanja ima istu ulogu kao zatvorena u zatvorenim sistemima . Opremljena je ozračnim i preljevnim vodovima koji se ne mogu zatvarati i koji su dimenzionirani tako da je omogućeno sigurno odvođenje cjelokupnog protoka medija koji je određen veličinom posude (npr.zatvorene ekspanzione posude ili . preljevni i ozračni vod postavljaju tako da su zaštićeni od smrzavanja. a sigurnosni se potisni vod spaja na gornji dio posude i na potisni vod sistema grijanja . Ekspanziona posuda služi za preuzimanje toplotnih širenja ogrjevnog medija u sistemima grijanja. Sigurnosni polazni i povratni vod u otvorenom sistemu toplovodnog grijanja služe za povezivanje otvorene ekspanzione posude i izvora topline-kotla.otvorene ekspanzione posude (obavezne kod tzv.preuzimanje toplotnog širenja ogrjevnog medija. a) sistem s otvorenom ekspanzionom posudom sigurnosni otvorenaekspanzionaposuda-vodaizsistemaudoticajusazrakom polaznivod sigurnosnipovratnivod preljevni vod izvor topline cirkulaciona pumpa b) sistem sa zatvorenom ekspanzionom posudom sigurnosni ventil cirkulaciona pumpa zatvorenaekspan. Pri tome se posuda. Ugrađuje se u najviše mjesto u sistemu i dimenzionira tako da može preuzimati cjelokupne promjene volumena vode pri njenom zagrijavanju i hlađenju.

kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom Posuda ekspanzione sa držačem (postoljem) 300 650x1270 Posude ekspanzione za termoblok 6 8 10 12 516x196 516x196 516x196 516x196 Posuda ekspanziona za solar 25 35 320x355 400x390 1” 1” kom kom ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 0 .Ekspanzione posude ELBI cilindrične. mj.) Dimenzije (mm) Navojna veza 5 204x240 3/4” 8 12 18 24 35 50 80 100 150 200 204x315 270x300 270x430 270x470 400x390 400x600 410x815 500x805 500x1030 600x1065 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 5/4” 5/4” 5/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” Jed. Pmax=10 bar Zapremina (lit.

6 35.1 71.9 13.5 46.6 58.5 27.6 47 0.1 78 0.7 20.6 35.7 20.min.4 66.134 5.4 28.6 56.5 36.9 35.3 59.4 16.8 24.5 0.7 54.094 3.5 2.8 94.2 30.7 29.8 100.5 0.3 19.237 2.8 53.5 41.3 44.6 46.8 50.8 11.2 25.2 65. 0 VODIČ .8 28.1 77 82.3 49 51.5 32.1 21.2 48 50.6 0.3 10.1 16.5 118.7 29.5 0.3 8.2 30 32.6 16.6 16. Tlaknamješt.5 23.3 6.6 112.083 2.9 36.9 42.7 35.3 59.9 60.6 67 0.5 39.6 112.5 1 1.U nastavku je data tabela za odabir potrebne zatvorene ekspanzione posude u odnosu na početni pritisak sistema.3 45.5 14.2 74.8 5.1 33.9 88.8 17.1 4.2 33.bar Početnitlakusistemupo.0 1 1.9 19.5 volumenekspanzioneposudeVeksp.5 62.sigurn.8 17.4 53.bar Ukupnivolum.2 6.vodeusist.156 2.3 70.6 25.4 8.7 10 13.6 19.9 50.2 37.7 5.1 39 42.9 25 27 29.1 23.3 31.6 41.9 43.9 46.6 56.1 77 82.3 35.2 31 33.7 23.3 14.2 43.237 Napomena:Podacivrijedezanadtemperaturuυmax=110ºCizalihuvodeVzal=0.7 18.9 7. pritisak sigurnosnog ventila i ukupnu količinu vode u sistemu grijanja.2 65.5 3.8 54.8 40.3 63.7 7 9.4 18.7 39.9 11.8 22.5 0.4 47.ventilapsv.5 0.Vsus.6 39.4 11.4 26.5 118.5 41.4 47.1 71.8 94.8 21.109 0.9 11.7 106.4 12.1 40.7 38.7 14.5 0.4 53.2 5.7 23.9 88.l 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 Množiteljizaostalevolumene 2.7 15.1 31.l 3.113 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0.1 23.7 106.4 11.4 27.0 1 1.6 8.8 100.1 16.7 22.8 30.5 25.5 42.2 10.4 37.2 53.5 2.3 4.

spojni elementi .elementi za ozračivanje.razvodnik i sabirnik.5 15 150 6 20 25 32 40 50 60 200 250 300 350 400 450 Uobičajena vrijednost nazivnih promjera 65 500 80 600 100 700 10 16 25 40 63 100 Vrijednost razreda pritisaka dijelova instalacije 0 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Za izvođenje cijevnog razvoda uglavnom se koriste: .odvajači kondenzata. zatvarajući navijak). .regulatori pritiska. . ventili sa pravim sjedištem i naglavkom.2. . klapne.prigušne klapne. .1.višekraki ventili. . nečistoća i dr. .kompenzatori. ventili sa prirubnicom.nepovratne klapne i ventili.polimerne cijevi Za opisivanje elemenata cijevnog razvoda (a i svih drugih instalacija: vodovodnih. UVOD I PODJELA CIJEVI Za prenošenje toplote od izvora do ogrjevnog tijela koristi se cijevni razvod.čelične cijevi .nazivni pritisak (PN) DN DN PN 10 125 2. zaporni ventili. Osnovni elementi cijevnog razvoda : . . plinskih i sl. .) koriste se dvije bezdimenzionalne značajke: . .nazivni promjer (DN) .elementi za zatvaranje (loptaste slavine. ventili sa naglavkom. . CIjevnA MrežA I PrIPAdAjućA ArMATurA 2.). ventil za regulaciju i zatvaranje.”fiting” i dr.zasuni za zatvaranje.cijevi. . ventil za jednocijevni sistem. .bakarne cijevi .specijalni ventili (sigurnosni i dr.

65 26.8 80.269 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” Osnovne dimenzije bešavnih i šavnih čeličnih cijevi za instalacije sistema grijanja 0 VODIČ .8 53 69. dv.65 76.1 3.6 27.5 16. Nazivni pritisak (PN) pokazuje kolika je najveća otpornost pojedinog elementa instalacije na djelovanje pritiska.3 2.9 2.2 35.585 2.1 3.5 107.65 76.3 3.9 4.65 88.25 42. .2 35.65 33.2 114.3 3.146 3. mm d.9 41.8 53.9 2.3 3.9 41. iako je približno jednaka unutarnjem promjeru cijevi.3 3.mm kg/m Bešavne cijevi prema DIN 2448 21.25 60.Nazivni promjer (DN) pokazuje koliko dimenzije pojedinog elementa instalacije odgovaraju drugom pri njihovom međusobnom spajanju.50 16 21. mm s.3 3.9 3.25 60.7 82.precizne čelične cijevi Nazivni promjer Cijevni navoj Vanjski promjer Debljina stijenke Unutarnji promjer Duljinska masa.6 27.6 Šavne cijevi prema DIN 2440 17.8 105.228 6. Čelične cijevi Čelične cijevi koje se koriste za izradu cijevnog razvoda u toplovodnim instalacijama grijanja mogu biti: .0 68.05 114.2 2.35 21.25 42.65 33.3 4.4 3.7 3.bešavne i šavne čelične cijevi .7 3.3 1.navojne čelične cijevi.1 12.25 48.3 2.2 88.61 5.65 26.449 3.099 5.0 21.25 48.225 1. Ne radi se o mjerljivoj veličini pa se ne smije koristiti u proračunima.4 3.771 9.

polutvrde R 250 i tvrde R 280).ionepružajuvelikoolakšanje uinstalaciji. mjere m m m m FleksibilnebakarnecijeviCUSMARTTMsuneprevaziđeneusvakomtehničkomaspektu. . .prema načinu isporuke (šipkama 4-5 m i kolutovima 25-50 m). Naziv artikla CijevCuuPVC-ufi15x1 CijevCuuPVC-ufi16x1 CijevCuuPVC-ufi18x1 CijevCuuPVC-ufi22x1 CijevCuukolutufi16SMART CijevCuukolutufi18SMART CijevCuukolutufi20SMART Pakovanje 50/1000 50/1000 50/900 25/500 50/1000 50/900 50/800 Jed.KorištenjefleksibilnihbakarnihcijeviCUSMARTTM uvodovodnimiinstalacijamacentranoggrijanjaskraćuje vrijemeitroškovepostavljanja.prema mehaničkim svojstvima (mekane R 220.FleksibilnebakarnecijeviCUSMARTTMzadržavajusvoje fizičkeitehničkeosobinetijekomcijelogsvogvijekatrajanjaipokrivenesugarancijomproizvođačaod30godina. mjere m m m m m m m Pakovanje 50/50 50/50 50/50 50/50 Jed.pružajućisavršenusigurnost. Naziv artikla CijevCuukolutufi6x1 CijevCuukolutufi8x1 CijevCuukolutufi10x1 CijevCuukolutufi12x1 Debljina stijenke cijevi je 1mm (standardna debljina). ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 05 . s ovojnicom i predizolirane s PE ili PUR izolacijom).Njihovaizuzetnafleksibilnostomogućavahladnosavijanje.prema načinu zaštite (bez zaštite. Za izradu instalacija sistema toplovodnih grijanja koriste se bešavne i vučene bakarne cijevi.pačakiručnooblikovanjebezefekta“pamćenja”.Bakarne cijevi bakarne cijevi koje se koriste za izradu cijevnog razvoda sistema toplovodnog grijanja mogu se podijeliti: .

1x2.658 4.013 0.00 16x1.950 Dimenzijecijevivanjski Nominalna Zapremina promjerxdebljina težina (l/m) stijenke(mm) (kg/m) 35x1. a najčešće korištene su: a) polibutilenske “PE-X” cijevi b) polibutilenske “PE-Xc” cijevi sa antioksigenskom barijerom: c) višeslojne “PEX-AL-PEX”cijevi Primjeroznačavanjacijevi: A-1216 vanjskipromjer16mm unutarnjipromjer12mm Pex-Al-Pexcijevzatoplu vodu/grijanje PE-X za grijanje sa antioksigenskom barijerom Rifeng flex cijev mm PE(X) Vezivo PE-X za grijanje sa antioksigenskombarijerom Specifikacija B1-1216 B1-1418 B1-1620 Količina(m) 200 100 200 100 200 100 100 50 100 50 Zavarenaaluminijskacijev B1-2025 B1-2632 Konstrukcija Rifeng PE-X cijevi 06 Veličinapakovanja(mm) 700x230x700 600x230x600 800x230x800 650x230x650 850x230x850 680x230x680 800x230x680 650x230x650 1000x230x1000 850x230x850 VODIČ .962 2.00 5.079 0.700 42x2.00 4.00 1.856 Nominalna težina(kg/m) 0.123 1.50 8.857 108x2.314 0.083 4.252 0.363 0.154 0.193 1.50 0.133 2.00 10x1.00 22x1.754 1.844 42x1.111 0.308 0.148 42x1.391 0.00 15x1.906 64x12.00 1.531 0.50 2.Dimenzijecijevivanjski promjerxdebljinastijenke (mm) 6x1.201 0.00 1.144 88.113 0.491 0.196 0.758 1.133 0.00 8x1.00 18x1.00 0.370 Polimerne cijevi Polimerne cijevi koje se koriste za izradu cijevnog razvoda sistema toplovodnog grijanja dijele se prema materijalu izrade.041 2.587 0.00 2.00 28x1.00 14x1.050 0.028 0.236 54x1.00 12x1.50 35x1.467 76.475 0.419 0.9x2.804 1.201 54x2.410 35x2.00 Zapremina (l/m) 0.00 28x1.827 3.484 54x1.328 7.140 0.50 1.00 2.256 1.

Veličina 14x2 16x2 18x2 20x2 26x3 PE-X/Al/PE-X Vanjski Unutanji Debljina promjer promjer (mm) (mm) (mm) 14.0 18.0 2. najčešće se koriste sljedeće tehnike spajanja: 1. s obzirom na to.2.za precizne čelične. e) pritisnom čahurom . za izvođenje nerastavljivih spojeva: a) zavarivanje .0 20. za izvođenje rastavljivih spojeva: a) navojni spojevi: s dugim navojem.0 2.presovanje). 2.314 130(mm) 2.za metalne materijale (čelične i bakarne cijevi): plinsko.za bakarne i precizne čelične cijevi: meko lemljenje i tvrdo lemljenje c) lijepljenje .0 Mimalni Težina Sadržaj radijus (g/m) vode(l/m) savij. elektrolučno i u zaštitnoj atmosferi. VRSTE SPOJEVA Spojevi cijevnog razvoda sistema grijanja mogu biti izvedeni kao nerastavljivi i rastavljivi i.* 99 0.177 100(mm) 260 0.201 90(mm) 148 0. c) cijevne spojke.0 16.0 3.0 14. b) lemljenje .0 10. d) pritiskom .0 20. b) prirubnice. s maticom i sa steznim spojevima.154 80(mm) 132 0.0 2.za polimerne cijevi.za polimerne i višeslojne cijevi.0 26.0 12.078 70(mm) 115 0.0 16.0 2. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 0 . bakarne i višeslojne cijevi (tzv.

5.Rifengcijevisemogurezatisarezačemcijevi Poprečnipresjekmorabitiokomitnaosucijevi 2. 3.Oprezkodsavijanja-Minimalnipoluprečniksavijanjabitrebaobitibar5putavećiodprečnika cijevi. Zaoblite i proširite krajeve cijevi i napravite kosinunemanjuod2mm. 4. 0 VODIČ .posebnokadsesavijanjevrširučno.Pazitedaneoštetitecijevkodsavijanja.a) Priprema cijevi 1.Ručnosavijanje-Cijevdržitečvrstonaoko40 centimetaraudaljenostiodtočkesavijanjaisavijte natraženipoluprečnik.Savijanjesaalatomzasavijanje-Preciznijesavijanjecijevisemožepostićisaalatomzasavijanje rifengcijevi.

Stisnite.Odaberitepravuveličinustegeoznačenuna kalupukojaodgovarapressfitingu. 3.uložakumetniteucijevigurajtesvedopregradnogprstenai dokjecijevvidljivakrozkontrolniotvor. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 0 .Odaberitepravuveličinufitinga. 2. 4.Posebnu pažnjuobratitedaneoštetiteO-prsten.Osigurajtedajekalupčistidajeupotpunostizatvorenprilikomstezanja.osigurajtedapregradniprstenpressfitinganaliježetačnonakalup.Otvoritečeljuststegeipostavitefitingukalup.b) Instalacija press fitinga kontrolniotvor 1.

Cijev. fiting i alat za spajanje formiranje cijevne mreže Fiting bakarni Press Obični Fiting crni Višeslojni 0 VODIČ .

Instalacije se pri tome mogu postavljati podžbukno (u zidu).prilagođavanje promjeru instalacije. Kod nadžbuknog vođenja instalacije. Kod podžbuknog načina vođenja instalacja u zid se urezuju kanali pri čemu valja voditi računa o određenim dimenzijama kanala. nadžbukno (po zidu) ili kroz posebno izvedene kanale i okna. Ovaj vid instalacija cijevnog razvoda najviše odgovara cijevima koje se isporučuju u kolutu a postavljaju se u jednom komadu od razdjelnika-sabirnika do tijela za grijanje. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Cijevi se prethodno zaštite cijevnom izolacijom ili se provuku kroz zaštitnu PVC cijev (tzv. U novije vrijeme sve je zastupljeniji i poseban vid načina postavljanja instalacija-polaganje istih na i u pod. U svim ovim slučajevima instalacije moraju biti pričvršćene za podlogu i zaštićene od korozije na odgovarajući način. . podžbuknu) prije zalijevanja u beton.preuzimanje toplinskih rastezanja.ostvarenje pogonske sigurnosti. .2. odnosno okna s obzirom na dimenzije zida i njihovu izvedbu.preuzimanje mehaničkih opterećenja. na odgovarajućim se mjestima postavljaju pričvrsni elementi čiji su zadaci: .3. . POSTAVLJANJE CIJEVNOG RAZVODA Osnovno pravilo pri postavljanju cijevnog razvoda je da se cijevi trebaju voditi usporedno sa zidovima i stropom-podom.smanjenje prenosa buke. .

Materijali za toplotnu izolaciju su tvari čiji je koeficijent toplotne vodljivosti manji od 0.1 W/mK. Ujedno materijali kojima se oblaže cijevni razvod i drugi dijelovi sistema grijanja ujedno mogu poslužiti i za smanjivanje prenosa buke i vibracija na okolinu.4. ekspandirani elastomer na osnovi sintetičkog kaučuka) Na materijale za toplinsku izolaciju se. a obzirom na sastav mogu biti: a) anorganskog porijekla (staklena vuna. mineralna vuna).2. CIJEVNA IZOLACIJA Toplinska izolacija cijevnog razvoda i drugih dijelova sistema grijanja služi za sprječavanje nepotrebnog odavanja toplote u okolinu. umjetni: npr.pluto. postavljaju zahtjevi s obzirom na protupožarna svojstva i otpornost difuziji vodene pare. odnosno za smanjenje toplotnih gubitaka.pjenast. Izolacija cijevna u kolutu l=25m fi15x4mm-1/4” fi18x4mm-3/8” fi22x4mm-1/2” fi28x4mm-3/4” fi35x4mm-1” Oznaka fi42x4mm-5/4” fi48x4mm-6/4” fi60x4mm-2” fi76x4mm-21/2” Izolacija cijevna u šipci l= 2m fi15x9mm-1/4” fi18x9mm-3/8” fi22x9mm-1/2” fi28x9mm-3/4” fi35x9mm-1” Oznaka fi42x9mm-5/4” fi48x9mm-6/4” fi60x9mm-2” fi76x9mm-21/2” fi89x9mm-3” VODIČ . cijevi ili polucijevi potrebnog promjera pa se jednostavno postavljaju. Uglavnom se isporučuju u obliku već gotovih ploča (panela). b) organskog porijekla (prirodni: npr. kamena vuna. osim na toplinsku vodljivost.

sistemHERZ Zasun3/8” Ventilzajednocijevnisistemfi 1/2”termostatskiEK ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . zaporni ventili.nepovratne klapne i ventili.specijalni ventili (sigurnosni i dr. .ravni1/2”za jednocij. Ventilmješajući3/4”3/P Ventilradijatorskikutni1/2” ARMAl Ventilsatermostatskom glavomkutni1/2”ARMAl Ventilsatermostatskom glavomravni1/2”ARMAl Ventilsaterm. OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA Ostali elementi cijevnog razvoda su: .zasuni za zatvaranje. . . .kompenzatori.spojni elementi . .2. nečistoća i dr. . zatvarajući navijak).elementi za ozračivanje.višekraki ventili. . .razvodnik i sabirnik. ventil za regulaciju i zatvaranje. klapne.”fiting” i dr.term.glavomravni 1/2”HERZ Ventilkuglastisaholend. . ventili sa naglavkom. ventili sa prirubnicom. . . ventil za jednocijevni sistem.prigušne klapne.regulatori pritiska.).5.odvajači kondenzata.1/2” TermostatskaglavaD-EG Ventilkuglastisaprirubnicama DN40NP6 Ventilkup. ventili sa pravim sjedištem i naglavkom.elementi za zatvaranje (kuglaste slavine.

S.1” 2izlazabalansirajući Ventil-Hdvocijevni ravni1/2”-3/4” Razdjelnikmodularni 1”R580MGIACOMINI Navijakradijarorski1/2”kutni R16/2GIACOMINI Razdjelnikmodularni 1”saventilomzavršni R585TGIACOMINI Navijakusponski1/2”Caleffi KapicaCuŽfi15 Ventilozračni1/2”Caleffi KoljenoCu90ŽŽfi15 Ventilozračni automatski3/4”Caleffi KoljenoM.OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA Ventiluronskizajednocijevniili dvocijevnisistem1/2”Caleffi Ventilsigurnosni 1/2”6baraCaleffi Ventilusponski sanavijkom1/2”R438 GIACOMINI Razdjelnikkompletan 1”2izlaza SetventilskiD-EGzadvocijevni sistem-ravniUCS1 Razdjelnik1”2izlaza saventilima SetventilskiD-EGzadvocijevni sistem-kutniUCS2 Razdjelniksapodventilom 1”2izlazaEK Razdjelniknikl.fi15-1/2”MŽ VODIČ .

fi28-1”MŽ PrijelazpressbronzaMŽ fi18-3/4” RedukcijaCuŽŽ18-15 “T”komadpressCufi22-15-22 SpojnicaCuŽŽfi35 Koljeno90press16 RP12 “T”komadCufi22 Koljeno90presszidno 16-1/2”ŽRP139 “T”komadM.28-1/2”-28 Spojnicapress16 RP102 HolenderpressbronzanizaCu MŽfi22-3/4” Koljeno90pressCuŽŽfi28 Spojnicapressprijelazna 16-1/2”ŽRP109 Koljeno90pressbronzaŽŽ fi18-3/4” “T”komadpress26-20-26 RP151 Koljeno90pressbronzanozidno ŽŽfi15-1/2” PoluspojnicazaPe-Xcijevi fi16x2 ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 .S.OSTALI ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA lukzaobilazniCuMŽfi15 lukzaobilaznipressCuŽŽfi15 PrijelazM.S.

radijatora. Veoma je veliki izbor grejnih tijela kao što su: radijatori. a posebno etažnih. aluminijski i od posebnih materijala. Postoje dvije osnovne vrste sobnog grijanja po vrsti primjenjenog grejnog tijela: . traže radijatore koji brzo reagiraju i dostižu radnu temperaturu sa dostupnom cijenom i kvalitetnom regulacijom što nije slučaj kod gusanih radijatora. a prema tehničkim karakteristikama proizvođača pristupa se izboru adekvatnog ogrjevnog tijela . UVOD I PODJELA GREJNIH TIJELA U pravilu. zraka. Postoje različiti oblici i konstrukcije ali pod pojmom radijatora danas se uglavnom podrazumijevaju oni koji se koriste u centralnim sistemima toplovodnog grijanja.2. RADIJATORI Radijatori su ogrjevna tijela sistema grijanja kod kojih se izmjena toplote odvija zračenjem i konvekcijom. vrsta cijevnog razvoda. a građeni su od jedne ili više ogrjevnih površina različitog oblika. Ovdje posebno 6 VODIČ . Na osnovu toplotnog opterećenja prostorije. izvedbe i veličine.3. toplota koju proizvode generator toplote dospijeva pomoću vode. zahtjevi korisnika i dr.panelno grijanje. visina parapeta. broj vanjskih zidova. Voda za grijanje preuzima toplotu izvora u “ložištu” i transportira je cjevovodima do grejnih tijela.kupaonički) i u posebnim izvedbama.radijatorsko i . 3. konvektori. Pri tome se mora voditi računa o raznim detaljima kao što su: gabariti prostorije. U najširoj upotrebi je pri tome grijanje na vodu. paneli za grijanje. pločasti. cijevni (tzv. b) prema izvedbi ogrjevnih površina: člankasti. pločasta grejna tijela. Osnovna veličina prema kojoj se dimenzioniraju i odabiru radijatori (i druga ogrjevna tijela) je toplinski učinak koji je po iznosu jednak potrebama prostorije za toplotom. Odabir radijatora Današnji sistemi toplovodnih grijanja. vodene pare te u rijetkim slučajevima čak i pomoću električne struje do grejnih površina. rAdIjATOrI I OsTALA GrejnA TIjeLA 3. Radijatori se mogu podijeliti na dva osnovna načina: a) prema materijalu izrade: ljevanoželjezni.1. električna grejna tijela. cijevasta grejna tijela. a zatim se toplota predaje u prostor u obliku konvekcije i zračenja. čelični.

>=50 D C MODEL SE 690 SE 500S SE 350S SE-285 450 350 60 75 1.29 285 200 60 160 1. štoodgovaraHRNM.081iM.odnosno. lijevanog željeza ili čelika koji su međusobno povezani navojnim spojnicama.12 0.48 0.082 ZA INSTALATERE 100 B A CENTRALNOG GRIJANJA .80 1.37 ogrjevnapovršina 129 toplinskiučinak90/70/20°C W/čl 168 101 toplinskiučinak75/65/20°C W/čl 131 52 toplinskiučinak55/45/20°C W/čl 65 1.45 težinačlanka l 0. Člankasti radijatori Člankasti ili rebrasti radijatori sastoje se od više članaka izrađenih od tlačno lijevanog aluminija.E6.ISO3148.26 98 78 40 1. Svojim oblikom i bojom skladno se uklapaju u svaki interijer bez obzira da li je opremljen klasičnim ili suvremenim namještajem.treba voditi računa o temperaturnom gradijentu jer je preporučljivo birati ga za sve više zastupljeno niskotemperaturno grijanje.25 105 84 45 1.E6. Ljepota oblika i toplina radijatora Ekonomik stvaraju ugodan osjećaj sigurnosti toliko potrebne u životu čovjeka.32 eksponenttoplinskogučinka n PremanormiDIN4703.44 0.3150.06 0.53 0.36 1.34 0.22 mm 690 600 Avisinačlanka mm 610 500 Bpriključnamjera mm 60 60 Cširinačlanka mm 95 75 Dugradbenamjera kg 1. ekOnOMIk ALuMInIjskI rAdIjATOr Radijatori Ekonomik izrađeni su tehnologijom zračnog lijeva od aluminijske slitine čija korozijska stabilnost garantira gotovo neograničen vijek trajanja.40 sadržajvodeučlanku m2/čl 0.

50 D C MODEL 700/80 600/80 500/80 350/80 676 600 81 80 1. te da se brzina korozije nalazi ispod tolerantnih granica 0.41 145 114 59 1.082 100 A B VODIČ .31 426 350 81 80 1.33 0.sOLAr ALuMInIjskI rAdIjATOr Solar je aluminijski radijator nove generacije.29 104 82 41 1.58 ogrjevnapovršina toplinskiučinak90/70/20°C W/čl 210 toplinskiučinak75/65/20°C W/čl 167 toplinskiučinak55/45/20°C W/čl 87 1.49 175 138 71 1.30 0. Na temelju eksperimentalnih ispitivanja i laboratorijskih analiza obavljenih na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilista u Zagrebu ustanovljeno je da radijatori Ekonomik i Solar izrađeni iz aluminijske slitine AlSi12Cu2 tijekom eksploatacije zadržavaju stalnu kvalitetu unutrašnje površine.35 mm 776 Avisinačlanka mm 700 Bpriključnamjera mm 81 Cširinačlanka mm 80 Dugradbenamjera kg 1. Nova estetska linija radijatora Solar rezultat je pažljivog istraživanja želja kupaca. Odlikuje se jednostavnošću i elegancijom oblika te odličnim termičkim osobinama.E6.ISO3148.E6.38 0.43 sadržajvodeučlanku m2/čl 0.odnosno.081iM.27 eksponenttoplinskogučinka n PremanormiDIN4703.34 0. a zbog svoje korozijske stabilnosti garantira gotovo neograničen vijek trajanja. štoodgovaraHRNM.67 težinačlanka l 0.01 0.30 576 500 81 80 1.1 mm/godinu (VDI-2035). Izrađen je od aluminijske slitine koja omogućava brzi prijenos topline.54 0.

 štoodgovaraHRNM.082 600/95 680 600 80 95 1. Estetski i tehnički usavršen ORION u svaki će prostor unijeti obilje topline i stila.76 0.ISO3148.odnosno.E6. Ustanovljena brzina korozije je manja od 0.33 ZA INSTALATERE 100 A B CENTRALNOG GRIJANJA .61 185 145 1.34 sadržajvodeučlanku m2/čl 0.E6.32 eksponenttoplinskogučinka n PremanormiDIN4703.51 ogrjevnapovršina W/čl 163 toplinskiučinak T°C W/čl 128 toplinskiučinak T°C 1.081iM.38 0. izradom od aluminijske slitine koja omogućava brz prijenos topline i gotovo neograničen vijek trajanja te bogatstvom boja treća generacija Lipovica radijatora nastavlja tradiciju kvalitete prethodnika. 50 D C MODEL 500/95 Avisinačlanka mm 580 mm 500 Bpriključnamjera mm 80 Cširinačlanka mm 95 Dugradbenamjera kg 1. Kontrola počinje kemijskom analizom taline i završava ispitivanjem nepropusnosti pojedinog članka i radijatorske baterije. Pored ispitivanja provedenih na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilista u Zagrebu kvaliteta se prati i tijekom proizvodnog procesa.OrIOn ALuMInIjskI rAdIjATOr Izuzetnim dizajnom.58 težinačlanka l 0.03 mm/godinu.

0 781.46 440 80 95 350 1” 1.0 681.5 500 80 0. Sa radijatorima Global regulacija temperature je jednostavna i ekonomična.52 2.50 590 80 95 500 1” 1.8 159 203 Pogled sprijeda CLAN N 8 98.12 0.5 600 80 0.32938 1.56 790 80 95 700 1” 1.5 700 80 0. 1.35 0 VODIČ .0 581.0 881.28445 10 Komfor.30495 1. Tako se u kratkom vremenu dobiva optimalna temperatura za svaki prostor. ovisno 10 o osobnim potrebama sa značajnom energetskom uštedom.5 800 80 0.48 1.31199 1. energetska ušteda i eksklu- MODEL VOX800 VOX700 VOX600 VOX500 VOX350 Dimenzije u mm fi težina praznog sadržaj vode A B C D u litrama ukupna širina dubina razmak Navoj radijatora visina između osi 890 80 95 800 1” 2.3 122 155 CLAN N 6 98. Toplinski učinak UNI EN 442 T 50°C Wat 181 164 146 127 95 Kcal/h 156 141 126 127 95 Wat 231 209 185 161 120 T 60°C Kcal/h 199 180 160 139 103 Eksponent n.33709 1.53 690 80 95 600 1” 1.68 0.21 0.0 173 220 GLObAL vOx radijator 3 zivni dizajn.45 0. Posljednji nastao u kući Global objedinjuje najbolje karakteristike radijatora dosad.43 1.40 1.5 141 179 Pogled sastrane CLAN N 7 98.98 80 CLAn n rAdIjATOr IH Pogled straga MODEL Dubina Visina Udaljenostizmeđuotvora širina Sadržajvode Masa Izlaznasnagapoelementupri t50°CpremaEN442 Izlaznasnagapoelementupri t60°CpremaEN442 mm mm mm mm l kg Watt Watt CLAN N 5 98.95 0.

65 300 962 1.60 400 1657 1.50 900 3196 1.10 33.31 26.88 23.29 1.13 4.31 38.13 Model 33 500 1987 1.60 Model 22 400 1226 1.95 1.42 600 1687 1.20 4.32 39.67 600 2303 1. Ploče se mogu postaviti u više redova.27 5.88 40.kompaktna izvedba što olakšava odabir.60 13.25 15.20 2.85 13.55 3.60 6.33 500 1473 1.30 1.73 6.80 CENTRALNOG GRIJANJA . isporuku i ugradnju.razmjerno male ugradbene dimenzije .30 23.15 13.90 19.50 750 2024 1.65 2.32 46.31 1.20 750 2764 1.30 1.63 11.31 21.32 57.40 9.32 1.13 900 2347 1.30 30.33 6.glatke površine za izmjenu toplote čime se olakšava održavanje i čišćenje .34 69. a za poboljšanje izmjene toplote na njih se postavljaju tzv.05 4.31 1.30 1.07 4.75 3.31 31.10 9.Pločasti radijatori Pločasti . konvekcijske lamele.33 5.07 22.čelični radijatori sastoje se od tijela koje čini ogrjevna površina.29 7.30 4.50 8. U odnosu na člankaste imaju nekoliko osnovnih prednosti: .33 10.55 18.29 13.30 1.30 1.40 8. ferrOLI PLOčAsTI rAdIjATOr Tabela izlaznih podataka Ulaz Izlaz Tempsobe ΔT Model Visina W/mpri75/65/20 n-koeficijent Težina(kg/m) Sadržajvode(l/m) Model Visina W/mpri75/65/20 n-koeficijent Težina(kg/m) Sadržajvode(l/m) ZA INSTALATERE 75°C 65°C 20°C 50°C 300 524 1.29 1.42 7.00 9.95 3.33 47.75 300 1313 1.20 Model 11 Model 21 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900 661 793 919 1103 1276 753 951 1140 1321 1585 1834 1. odnosno ploča sa ravnom i glatkom vanjskom površinom koja je izrađena od čeličnog lima i koja je najvećim dijelom svoje unutrašnje površine u dodiru sa ogrjevnim medijem.58 27.

Ako se odabere metoda ugradnje sa donjim ugrađenim ventilima primjenjujući D-EG uNi Tech sistem ugradnje. Počev od D-EG LUX uNi . D-EG LUX-uNi radijatori su proizvedeni sa šest ulaza.radijatora do različitih cijevnih sistema. E 500 297 234 372 293 446 352 520 410 594 469 669 528 743 586 817 645 892 703 966 762 1040 821 1115 879 1189 938 1263 997 1337 1055 1412 1114 1486 1172 1635 1290 1783 1407 1932 1524 2080 1641 2229 1759 600 345 272 431 340 517 408 603 476 690 544 776 612 862 680 948 748 1034 816 1121 884 1207 952 1293 1020 1379 1088 1465 1156 1552 1224 1638 1292 1724 1360 1896 1496 2069 1632 2241 1768 2414 1904 2586 2040 900 479 378 599 473 719 567 839 662 958 756 1078 851 1198 945 1318 1040 1438 1134 1557 1229 1677 1323 1797 1418 1917 1512 2037 1607 2156 1701 2276 1796 2396 1890 2636 2079 2875 2268 3115 2458 3354 2647 3594 2836 300 286 226 358 282 429 339 501 395 572 452 644 508 716 565 787 621 859 677 930 734 1002 790 1073 847 1145 903 1216 960 1288 1016 1359 1073 1431 1129 1574 1242 1717 1355 1860 1468 2003 1581 2147 1694 500 436 344 545 430 654 516 763 602 872 688 980 774 1089 860 1198 945 1307 1031 1416 1117 1525 1203 1634 1289 1743 1375 1852 1461 1961 1547 2070 1633 2179 1719 2397 1891 2615 2063 2832 2235 3050 2407 3268 2579 600 508 401 635 501 762 601 889 702 1016 802 1143 902 1270 1002 1398 1103 1525 1203 1652 1303 1779 1403 1906 1504 2033 1604 2160 1704 2287 1804 2414 1905 2541 2005 2795 2205 3049 2406 3303 2606 3557 2807 3811 3007 VODIČ . DK 500 784 618 980 773 1176 927 1371 1082 1567 1237 1763 1391 1959 1546 2155 1700 2351 1855 2547 2009 2743 2164 2939 2319 3135 2473 3331 2628 3527 2782 3722 2937 3918 3091 4310 3401 4702 3710 5094 4019 5486 4328 5878 4637 600 940 742 1176 927 1411 1113 1646 1298 1881 1484 2116 1669 2351 1855 2586 2040 2821 2226 3056 2411 3291 2597 3527 2782 3762 2968 3997 3153 4232 3339 4467 3524 4702 3710 5172 4081 5642 4452 6113 4823 6583 5194 7053 5565 900 1228 969 1536 1211 1843 1454 2150 1696 2457 1938 2764 2181 3071 2423 3378 2665 3685 2908 3992 3150 4299 3392 4607 3634 4914 3877 5221 4119 5528 4361 5835 4604 6142 4846 6756 5330 7370 5815 7985 6300 8599 6784 9213 7269 300 706 557 882 696 1058 835 1235 974 1411 1113 1588 1253 1764 1392 1940 1531 2117 1670 2293 1809 2470 1948 2646 2088 2822 2227 2999 2366 3175 2505 3352 2644 3528 2784 3881 3062 4234 3340 4586 3619 4939 3897 5292 4175 33. estetski izgled. tako postoji mogućnost za klasičnu montažu cijevi izvan zida sa strane . DKEK 500 1076 849 1346 1062 1615 1274 1884 1486 2153 1699 2422 1911 2691 2123 2960 2335 3229 2548 3498 2760 3767 2972 4037 3185 4306 3397 4575 3609 4844 3822 5113 4034 5382 4246 5920 4671 6458 5096 6997 5520 7535 5945 8073 6369 600 1237 976 1547 1220 1856 1464 2165 1708 2474 1952 2784 2196 3093 2440 3402 2684 3712 2928 4021 3172 4330 3416 4640 3660 4949 3904 5258 4149 5567 4393 5877 4637 6186 4881 6805 5369 7423 5857 8042 6345 8660 6833 9279 7321 900 1708 1347 2135 1684 2561 2021 2988 2358 3415 2695 3842 3031 4269 3368 4696 3705 5123 4042 5550 4379 5977 4715 6404 5052 6830 5389 7257 5726 7684 6063 8111 6399 8538 6736 9392 7410 10246 8084 11099 8757 11953 9431 12807 10104 nje . preko neophodnih sastavnih dijelova sistema širi se sve do kotlova. BEK visina (H) mm 900 300 712 510 562 402 890 638 702 503 1068 765 843 604 1246 893 983 704 1424 1020 1124 805 1602 1148 1264 905 1780 1275 1405 1006 1958 1403 1545 1107 2137 1530 1686 1207 2315 1658 1826 1308 2493 1785 1967 1408 2671 1913 2107 1509 2849 2040 2248 1610 3027 2168 2388 1710 3205 2295 2529 1811 3383 2423 2669 1911 3561 2550 2809 2012 3917 2805 3090 2213 4273 3060 3371 2414 4629 3315 3652 2615 4985 3570 3933 2817 5341 3825 4214 3018 22. u vašem stanu će se vidjeti samo isključivo radijator bez cijevi i termostatska glava za podešavanje temperature u pojedinim prostorijama. proširena naučna istraživanja. veoma visok učinak i odličan kvalitet primjenljiv pri montaži svih sistema štedljivih grijanja. estetski dopadljiv i štedi energiju kod radijatorskog grijanja. kao i kod podnog grijanja.d-eG PLOčAsTI rAdIjATOr sA uGrAđenOM usPOnskOM CIjevI Iskustvo u proizvodnji radijatora u posljednjih 50 godina. uNi Tech sistem za grijanje je kompletan.ugradnje cijevi u izvedbi sa ventilima. rezultirao je nastankom jednog univerzalnog radijatora. brižno kompjutersko projektiranje.odnosno kod novogradnje primjenjivane do11b. tip sirina (L) mm 300 193 400 152 241 500 190 289 600 228 337 700 266 386 800 304 434 900 342 482 1000 380 530 1100 418 578 1200 456 627 1300 494 675 1400 532 723 1500 570 771 1600 608 819 1700 646 868 1800 685 916 1900 723 964 2000 761 1060 2200 837 1157 2400 913 1253 2600 989 1350 2800 1065 1446 3000 1141 10. Do posljednjih detalja razrađena brza i efikasna tehnologija montaže se sastoji do posljednjeg elementa od D-EG-ove palete proizvoda.

D-EG radijator 6 izlaza. Jedini takav na tržištu! ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .

Proizveden je od visokokvalitetnih varenih čeličnih cijevi prema svim danas važećim standardima. Zahvaljujući kvaliteti materijala i proizvodnog procesa u skladu sa međunarodnim normama standarda ISO9001:2000 kupaonički radijator je postao standardno kvalitetno rješenje koje je odlično prihvaćeno na svim tržištima.Cijevni (kupaonički) radijatori Cijevni radijatori se sastoje od dvije ili više čeličnih cijevi postavljenih vodoravno ili okomito koje su na odgovarajući način spojene na krajevima .mm 974 1325 1676 Širina L . MeTAL-As CIjevnI rAdIjATOrI Čelični kupaonički radijator je proizvod koji je danas postao standard u opremanjima svih kupaoničkih prostora. Zahvaljujući svom dizajnu kupaonički radijator je idealno rješenje za zagrijavanje i korištenje kao sušača ručnika . no prema željama kupca moguća je i proizvodnja u boji prema RAL karti. Standardno se isporučuje u bijeloj boji. sa ili bez dodatnih nosača. Kupaonički radijator se proizvodi kao ravan ili zaobljen pod imenom RONDO. Uz kupaonički radijator u kompletu dolazi sav ovjesni priključni pribor osim ventila i prigušnice.najčešće zavarivanjem.mm 450 500 600 750 450 500 600 750 450 500 600 750 Toplinski učinak 90/70/20°C (wat) 484 548 664 807 645 731 869 1074 843 947 1130 1380 VODIČ . Raznolikost dimenzija u kojima se proizvodi ostavlja mogućnost prilagodbe svakom prostoru. Visina H . od najmanjih do najvećih kupaonica.

apovratnogvodanadonjemdijelu pol. pov. d) priključci s jedne strane-obapriključka nadonjemdijeluizvedenakaojednostavan jednocijevniventil pol. pov.3. pov. pov. c) priključci s različitih strana-oba priključkanadonjemdijelus kratkospojenimvodom pol. f) priključci s jedne strane-obapriključka sdonjestraneizvedenakaojednostavanjednocijevniventil pol.3. Osnovni načini priključivanja radijatora a) radijatorpostavljennazid bezsmetnjiizmjenitopline 50 b) radijatorugrađenunišu-moguće smanjenjeučinkado15% 40 c) radijatorzaklonjenpokrovom-moguće smanjenjeučinkado15% 40 40 100 70 rubniše 40 Najmanja potrebna udaljenost pri ugradnji radijatora ZA INSTALATERE 70 65 CENTRALNOG GRIJANJA 5 . pov. POSTAVLJANJE RADIJATORA Osnovni priključci radijatora dati su na ilustracijama: a) priključci s jedne strane-priključakpolaznogvodanagornjemdijelu. pov. b) priključci s različitih strana-priključak polaznogvodanagornjemdijelu. apovratnogvodanadonjemdijelu pol. e) priključci s jedne strane - oba priključka na donjem dijelu izvedena kao jednostavan jednocijevni ventil s kratkospojenimvodom pol.

Postavljanje radijatora . Treba napomenuti da je sistem grijanja poželjno zaštititi od eventualnog smrzavanja. bakarne ili termoplastične cijevi .Izbjeći postavljanje prepreka između radijatora i grijanog prostora (zavjesa može smanjiti stepen iskorištenja radijatora do 30%). .5-8) kao i da se koriste odgovarajući aditivi koji sprječavaju ove probleme. . Zato se isti nakon uspješno obavljene hladne. ne manje od 10 cm od poda (DIN 4701) i ne manje od 10 cm od police ili ivice prozora . .Da bi izbjegli probleme vezane za taloženje i koroziju kada se u sistemu za grijanje koriste različiti metali preporučuje se da se PH vode provjeri (poželjno je da PH vode bude između 6. .Za izbor radijatora koristiti tehničke kataloge iz kojih se može očitati predviđeni toplotni učinak pri radnom režimu 70/55 °C.Da bi se izbjegli problemi sa zrakom koji može biti prisutan u sistemu grijanja ili problemi sa velikim pritiskom preporučujemo da ne zatvarate u potpunosti ventil.Radijatori se mogu upotrebljavati u svim instalacijama grijanja sa toplom vodom do 90°C . .Postavljanje radijatora se vrši upotrebom sljedećih distanci: ne manje od 5 cm od zida. tople hidrauličke probe i ispiranja sistema pune sa adekvatnom tečnošću na bazi “glikola” i omekšane vode. Temperatura smrzavanja -36°C -30°C -25°C -18°C -15°C Prema asTM d 1384 Termofriz 50% 45% 40% 33% 30% Voda 50% 55% 60% 67% 70% 6 VODIČ .Preporučujemo instalaciju plivajućih automatskih ili ručnih ozračnih ventila radi maksimalne sigurnosti i učinkovitosti. prema preporukama vodećih proizvođača radijatora dobija se bolja udobnost i osjećaj komfora nego na radnom režimu 90/70°C. korozije i stvaranja kamenca.Mogu se instalirati u sistemu koristeći čelične. prema preporuci proizvođača.Ako je potrebno da izolirate jedan ili više radijatora od navedenih problema preporučljivo je staviti ozračne automatske ventile na svaki radijator.

a s obzirom na ogrjevnu plohu dijele se na: podne. SISTEMI PODNOG I OSTALIH POVRŠINSKIH GRIJANJA Sistemi površinskog grijanja kao ogrjevna tijela koriste građevinske elemente.3. zidne i stropne. zid i strop. ali je ograničenih mogućnosti pa zahtjeva prilikom gradnje korištenje građevinskih elemenata koji osiguravaju visok stepen termoizolacije objekta. Ono ima niz prednosti u odnosu na radijatorsko grijanje. Postoje četiri osnovne izvedbe sistema površinskog grijanja s obzirom na izvedbu podloge: a) izvedba u mokrom i suhom estrihu s polaganjem na podlogu podnaobloga estrih cijevsekundarnogkruga folijazasprječavanjeprolaskapare slojtoplinskeizolacije nosivapodloga b) izvedba u mokrom i suhom estrihu s polaganjem u estrih podnaobloga estrih cijevsekundarnogkruga folijazasprječavanjeprolaskapare slojtoplinskeizolacije nosivapodloga c) izvedba u suhom estrihu s polaganjem u pokrovni sloj (za električna podna grijanja) podnaobloga estrih pokrovnisloj grijaćielement slojtoplinskeizolacije nosivapodloga d) izvedba u suhom estrihu s uležištenjem u toplinskoj izolaciji 45mm podnaobloga estrih razdjelnisloj-folijazaspječavanjeprolaskapare cijevsekundarnogkruga nosivilim sistemskaploča-slojtoplinskeizolacije nosivapodloga 65mm Izvedbe podnog grijanja s obzirom na izvedbu podloge ZA INSTALATERE 45mm CENTRALNOG GRIJANJA . podno grijanje.4. odnosno površine prostorije: pod. Uobičajeno i najrasprostranjenije danas je tzv. pri čemu se toplota izmjenjuje zračenjem i konvekcijom. Zbog toga je kod nas prihvatljiva primjena kombinacija podnog sa radijatorskim grijanjem. pogotovo na objektima sa slabijom termoizolacijom.

maksimalne temperature površine podnog panela.Najčešće korištena je varijanta a . . odnosno 100-175 W/m² u rubnoj zoni. Osnovna ograničenja kod podnog grijanja su: . 33ºC u sanitarnim prostorima. Zbog gore datih ograničenja sistem podnog grijanja zahtjeva primjenu određenog načina termoregulacije koja se može voditi preko: . .maksimalne temperature ogrjevnog medija u potisnom vodu. Dimenzioniranje sistema podnog grijanja je dato u normama DIN 4725.izvedba podnog grijanja u mokrom i suhom estrihu s polaganjem na podlogu sa debljinom estriha 45 mm.maksimalna površinska temperatura poda iznosi 29ºC u boravišnoj zoni. . . Podno grijanje radi sa temperaturnim gradijentom 45/40ºC (50/45ºC u rubnoj zoni) te zato toplotna moć podnog panela iznosi 70-100 W/m². 35ºC u rubnoj zoni (do 1 m od vanjskog zida sa prozorom). Setovi za podno grijanje VODIČ .unutrašnje temperature prostorije.maksimalni pad pritiska u krugovima podnog grijanja je 25-35 kPa.maksimalna temperatura ogrjevnog medija u potisnom vodu iznosi 45ºC (50ºC).

Primarni dio čine polazni i povratni vodovi od izvora topline do razdjelnog ormarića smještenog u prostoriji. polibutenske-PB i polietilenske-PE). Dimenzije cijevi i dužine krugova pri tome se određuju uz ograničenja.dimenzioniranje sistema podnog grijanja vrši se isključivo proračunom.3/3. koji zapravo predstavljaju ogrjevno tijelo.6/6.4/4. a dužine cijevi istih za uobičajene razmake cijevi po jedinici površine date su u tabeli.12 Osnovni dijelovi sekundarnog kruga Dužina cijevi po jedinici površine za uobičajene vrijednosti cijevnog razmaka ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA .5 6. Za formiranje primarnog kruga koriste se najčešće bakarne cijevi u šipci. Cijevni razvod sistema površinskog toplovodnog grijanja sastoji se od primarnog i sekundarnog kruga. a ne na osnovu iskustva.16 3. mm 75/80 150/160 225/240 300/320 dužina cijevi po jedinici površine l m/m² 13. a za formiranje sekundarnog kruga u pravilu se koriste polimerne cijevi u kolutu (polipropilenske-PP.25 4.3/12. kako se u njima ne bi pojavili ekstremno visoki padovi pritiska pri čemu okvirne vrijednosti iznose 25-35 kPa. rAZdjeLnICI eMMeTI razmak cijevi t. a sekundarni dio polazni i povratni vodovi ugrađeni u ogrjevnu površinu prostorije. Osnovni dijelovi sekundarnog kruga dati su na ilustraciji.

panel bez folije 55 mm Traka rubna Giacomini Emulzija za estrih Giacomini 0 VODIČ .panel sa folijom 55 mm .Ormarić sa razdjelnikom za podno grijanje IZOLACIjskI PAneL ePs LAšTrO .

Nakon završene probe ostaviti instalaciju pod manjim pritiskom od 4 bar radi nasipanja estriha. treba pristupiti ispitivanju instalacije . ozračiti promatrani ogrjevni krug 5. Ako nema puštanja. Broj ogrjevnih krugova ovisi o potrebnom toplinskom opterećenju.postupak je: 1. Nakon montaže i ugradnje cijevi te pričvršćenja cijevi za podlogu. ogrjevnoj površini. kada se u cjelosti napuni instalacija (ozrači) staviti pod hidraulički pritisak 6 bar za deklarirani tlak od 4 bar 8. evidentirati temperaturno stanje medija u instalaciji 6. Potrebno je pažljivo postupati sa cijevima. ostaviti sve dok se ne završi proces sušenja estriha. Svi navedeni parametri se moraju u proračunu pažljivo ukomponirati. staviti pod pritisak od 10 bara narednih 24 sata. veličini i obliku prostorije te tehničkim mogućnostima.Prenos toplote s ogrjevne površine u prostoriji ovisi o protoku ogrjevnog medija i razlici temperatura polaznog i povratnog voda. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . jednako postupiti sa svakim toplinskim krugom 7. dimenziji i razmaku cijevi (75-300 mm). dužini ogrjevnog kruga.c)odvojenikrugovizaborašinusazasebnimizdvojenim višnuiobrubnupovršinu krugomuobrubnojpovršini Četiri osnovne izvedbe spiralnog razvoda cijevi u ogrjevnim površinama podnog grijanja hladna i topla hidraulička proba sistema podnog grijanja (dIn 4725. isključiti osjetljive mjerne instrumente 3. modelu koji je korišten u proračunu i temperaturi zraka u prostoriji. zatvoriti glavne priključne armature za opskrbu 2. dIn 18560 i dIn en 1264). puniti svaki krug vodom 4. Pri tome se ogrjevni krug uobičajeno razvodi na četiri osnovna načina: a)jedankrugzacijelupovršinu b)jedankrugzacijelupovršinusgušćeraspoređenim cijevimauobrubnojpovršini c)jedankrugzacijelupovr. ostaviti instalacije pod pritiskom punih 24 sata.

radnim temperaturama od 25ºC tri dana. nakon čega (po ohlađivanju podnog panela-estriha) se može pristupiti nanošenju završnog-pokrivnog sloja (keramičke pločice. eksPAndIrAnI POLIsTIren (ePs) Toplotna izolacija podova Kako uraditi toplotnu izolaciju podova ovisi prvenstveno od vrste poda.minimalno 7 dana) mora se zaštititi od smrzavanja. Nakon toga potrebno je izvršiti toplu probu sistema podnog grijanja i to tako što će se isti tretirati: . .radnim temperaturama od 45ºC (50ºC) -maksimalno dopuštena 60ºC četiri dana.Estrih se treba nanositi samo pri temperaturama iznad 5ºC i za vrijeme povezivanja (cementni estrih minimalno 21 dan. betonski“estrih” PVCfolija stiropor(EPS-20iliEPS-25) stiropor(EPS-T) hidroizolacijailiPVCfolija betonskaploča “Brodski” pod drvenegredice “brodski”pod PVCfolija stiropor(EPS-15) hidroizolacijailiPVCfolija betonskaploča VODIČ .keramikaisl. Nepropusnost se mora osigurati neposredno prije i u toku nanošenja estriha. kamene ploče.. a anhidritni estrih prema preporukama proizvođača . tankistiropor(EPS-T) “Plivajući” pod parket. laminat .). U praksi razlikujemo dva osnova tipa: “brodski” i “plivajući” pod.

Nanijeti “estrih” CENTRALNOG GRIJANJA . Prekriti table PVC folijom ZA INSTALATERE 7. Nanijeti predpremaz za hidroizolaciju 3.Redoslijed radnji kod izvedbe “plivajućeg” poda Obzirom da je izvedba “plivajućeg” poda nešto složenija ukratko ćemo pojasniti redoslijed radnji pri izvedbi takvog poda. preporučljivo u dva sloja 6. Postaviti EPS table. Postaviti hidroizolaciju 4. 1. Očistiti i nanijeti podlogu 2. Postaviti diletacionu traku 5.

perilicasuđa Umivaonik.velikakada.običnakada.perilicasuđa Umivaonik.perilicasuđa Potrošnja. Preporučljive temperature na koje se voda treba zagrijati iznose: . a zbog sličnosti sa sistemima grijanja promatraju se kao jedna cjelina i često se izvode sa istim izvorom topline. . POTrOšnA TOPLA vOdA (PTv) 4.za kuhinjske potrebe 55-60 ºC 4.običnakada.cijevni razvod potrošne tople vode(PTV-a) od izvora do izlivnih mjesta koji može biti gravitacijski-jednocijevni ili pumpni sa recirkulacionim vodom.4.za kupanje 35-45 ºC .sigurnosni i regulacijski elementi. DIMENZIONIRANJE SISTEMA PTV-a Dimenzioniranje sistema potrošne tople vode u obiteljskoj kući se radi prema: Modelpotrošača 1 2 3 4 Oprema Umivaonik.l/d 15-47 33-56 48-71 22-54 Modeli potrošača u proračunu godišnje potrošnje PTV-a VODIČ .tuškabina. U njihove se osnovne dijelove ubrajaju: .perilicasuđa Umivaonik.2.odgovarajuće izveden izvor topline (samostalan ili u sastavu sa sistemom grijanja).1. UVOD I PODJELA Sistemi za pripremu potrošne tople vode služe za zagrijavanje pitke vode. .tuškabina.

temperaturavodeizvodovodneinstalacije15°C. akumulacijski zagrijači sa spremnikom u raznim izvedbama s obzirom na energente.21 RLI/RDI Obim (l) 80 Snaga grijača (W) 20 Napon (V) 230 Radni tlak (MPa) 0. OPREMA SISTEMA PTV-a Kao izvori topline sistema PTV-a u stanovima. na max.temp.6 1) Vrijeme zagr.21 rLI/rdI kOMbInIrAnI bOjLer a b d Tipska oznaka EGVK 81. 85+-5°C (h) 3.3. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 c Desni priključak G3/4 . grijućeg sredstva (°C) 85 2) Snaga izmjenjivača topline (kW) 4. veliki protočni ili cirkulacijski električni ili plinski zagrijači. toplinske podstanice (ako je zgrada spojena na toplinarski sistem).1 1) 2) Ugradbene EGVK 81. obiteljskim kućama i zgradama razne namjene najčešće se koriste: mali protočni ili plinski zagrijači.21 mjere (mm) RLI/RDI a 505 b 795 c 290 d e 110 f 282 h 355 i 592 h i f G1/2 e lijevipriključakG3/4 100 Vrijediakojeulaznatemperaturavodeizvodovodneinstalacije10°C.19 Najviša ulazna temp.6 Masa grijalice/sa vodom (kg) 35/116 Način priključenja na vodovodnu instalaciju zatvoreni(tlačni) Zaštita spremnika od hrđanja emajliMgkatoda Stupanj zaštite kućišta IP24 Toplinska izolacija tvrdapoliuret. kombinirani kotlovi za sistem grijanja i pripremu PTV-a.6 Površina izmjenjivača (m2) 0. solarni sistemi. Kombinirani bojleri eGvk 81. Vrijediakojeulaznatemperaturagrijućegsredstva70°C. brzogrijalice. tzv.4.pjena TEHNIČKE KARAKTERISTIKE IZMJENJIVAČA TOPLINE Radni tlak (MPa) do0. Sigurnosna oprema u sistemima za pripremu PTV-a obuhvaća razne sigurnosne i regulacijske elemente čija vrsta i namjena ovise o izvedbi i volumenu sistema te energentu zagrijača.izlaznatemperaturavode40°C.

42 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 230 2 40.Tip(Centrometal) Zapremina širina Dužina Cijevniizmjenjivač Dovodhladnevode Odvodtoplevode Cirkulacijskivod Priključak Električnigrijač Težina Max.5 6 Priključakcjevnogizmj.8 6 100 475 940 0.42 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 230 2 35.radnipretlak l mm mm m2 R R R V kW kg bar SKB80 SKB100 SKB120 lKB100 lKB120 80 475 800 0.4 6 100 475 940 0. R 8 8 8 toplavoda 8 6 5 8 2 4 4 5 5 8 8 10 7 1 8 10 3 1-ElBIbojler 2-Sigurnosniventil 9 3-Ekspanzionaposuda 4-Cirkulacionapumpa 5-Ventil 6-Reducirtlaka 7-Zračniventil 8-Ventil 9-Magnezijumanoda 10-Termometar odvod 6 VODIČ .42 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 230 2 36.0 6 120 475 1080 0.38 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 230 2 31.4 6 120 475 1080 0.42 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 230 2 39.

a njeni osnovni dijelovi su: . U sklopu instalacije grijanja jedan od najvažnijih dijelova je dimnjak. ugrađeni kotlovi zakazuju sa radom.spojna dimovodna cijev-spoj ložišta od dimovodnog nastavka do priključka na dimnjak. .polimerni-plastični (za kondenzacijska ložišta).višeslojni (sastoji se od unutrašnje cijevi. . Osnovne vrste dimnjaka: a) prema vrsti izrade .dimnjak-okomiti kanal u zgradi ili izvan nje koji se sastoji od nosive konstrukcije s jednom ili više unutarnjih cijevi za protok dimnih plinova.od opeke. . . .1. regulaciju i ostvarenje sigurnog pogona. i .jednoslojni (zidani od jednog sloja opeke). . Radi toga istom treba prilikom dimenzioniranja posvetiti dužnu pažnju. i dr. dIMOvOdnA InsTALACIjA 5.keramički.stakleni za (za niskotemperaturna i kondenzacijska ložišta). b)prema materijalu unutrašnje cijevi . . . jer ako se dimnjakom ne osigura dovoljan propuh.oprema -dijelovi namjenjeni za održavanje .priključak na dimnjak-dio dimnjaka koji povezuje spojnu dimovodnu cijev s dimnjakom.nehrđajući (od nehrđajučeg čeličnog lima). jer su greške na pogrešno dimenzioniranom dimnjaku faktički neispravljive bez radikalnih građevinskih zahvata. .sa ograničenom otpornošću na temperaturu i vlagu (kod niskotemperaturnih odnosno kondenzacijskih ložišta).dimovodni nastavak-dio ložišta koji povezuje ložište i spojnu dimovodnu cijev. zračni međuprostor ili izolacija i vanjskog nosivog elementa). .ložište izvora topline. . ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . OPĆI DIO Dimovodna instalacija je sistem koji služi za odvod dimnih gasova od ložišta izvora topline sistema grijanja-kotla u okolicu.5.šamotni.

a isto treba prepustiti stručnim licima. Proračun dimnjaka dat je u normama DIN 4705. Kod određivanja svijetle mjere i visine vertikalnog dimnjaka treba prije svega voditi računa o preporukama proizvođača izvora topline . Samo pravilno dimenzionisan dimnjak osigurava punu funkcionalnost projektovanog kotla i ispunjenja strogih ekoloških zahtjeva.2.kotla. Kotaozagrijanjespotrebnimpodtlakom Temperaturaplinasagorijevanja nakrajukotlatw=240°C 240°C DIN 4705 Dio 1.5. Korisnavisinadimnjaka(m) Izbor dimnjaka za kotlove ložene ugljem Potrebnitlakdizanja(vlačnasila)kotlazagrijanje(Pa) Nominalnitoplinskikapacitet(kW) VODIČ . DIMENZIONIRANJE I IZBOR DIMNJAKA Svrha dimnjaka je da dovede zrak potreban za sagorjevanje. osigura normalno strujanje u ložištu i odvede gasove koji nastaju sagorjevanjem.

nr.6mm) i vanjskog W. kućni dimnjaci prema DIN 18160 trebaju imati minimalan presjek-svijetli otvor 13. Unutarnji urađen od kvalitetnog nehrđajućeg lima W.5mm) visokog sjaja.5x13. 1.4301 (0. lakši su od zidanih dimnjaka. 1. nekondenzira.4404 ili 1. Izolacija od kamene vune debljine 30mm. vIšesLOjnI MeTALnI dIMnjAk ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Odlike dimnjaka: otpornost na plinove i visoke temperature. odnosno Ø 13 cm. makro lokacije objekta i drugo sa aspekta negativnog uticaja vjetra.nr. ušteda pri loženju. Dimnjaci Izolovani rosfrajni dimnjaci.ograničenje vezano za visinu u odnosu na krov Najčešće korišteni dimnjaci su višeslojni: građevinski ozidani ili metalni montažni. Krajnja tačka dimnjaka ne mora prelaziti nivo objekta ali ne smije biti ni puno ispod istog zbog mogućih problema od vjetra. prenosivi su. koji se često naknadno rade uz objekat.5 cm. Tako npr. a minimalna visina je 4m.4571 (0. Izbor dimnjaka . blizine susjednih objekata. Isti su dati u narednim ilustracijama.Pored navedenog mora se voditi računa kod odabira dimenzija dimnjaka i o fizičkim barijerama kao što su visina krova.

5cm)čime sepostižepomjeranjespojaplaštaikeramičkedimovodnecijeviza16.KROVNAPlOČA 11.Sastojiseod2cmtervola(10A) izmeđukeramičkecijeviiplaštafasadneobloge.IZOlACIONAPlETENICA 7.odnosnominimum3cmzbogneometanogširenjakeramičkecijevi 10.amalternesmije dodirivaticijevi. 9.trevol). 12.Izolacionupletenicuizrezatinakomadedugetolikodasekrajevipreklapajuzaoko5cmistavljatitamogdjesespajajuplaštevi. 5.Zidaseprodužnimcementnimmalterom.Uhladnomdijeluzgradeinadkrovomstavljasefasadnaoblogakoja dodatnozaštićujedimnjakodatmosferskihpadavinaihlađenja.BETON 1.Zazavršetakdimnjakajeprikladnabetonskapločasalimenimventurijusom.Izmeđuplaštai keramičkedimovodnecijevimoraostatizračniprostor.Prekopripremljenogtemeljaihidroizolacijepoložiseprvielemenatplaštakojijeotvorennagoreuprodužnomcementnommalteru. 6.FASADNAOBlOGA 9. Konzolna ploča koja preuzima težinu obloge dimnjaka montira se na plašt(9A)neposrednoispodkrova.Zatimsepoložiodbojnielementplaštazavratašcazačišćenjeuokrugliotvor. 7.Izmeđugornjeivicekeramičkedimovodnecijeviidonjestranekrovne pločemorabitirazmak2mmzasvakimetarvisinedimnjaka.TEMElJ Proizvođač preporučuje montažu ekološkog dimnjaka prema svom uputstvu za montažu.PRIKlJUČAKZAČIšĆENJE 2.PlAšT 8.Otvorprvogplaštaispunisebetonomdopolovinevisine(16.Krozmeđuspratnukonstrukcijuzgradeugrađujesedimovodnacijev zajednosaplaštom. 2.DIlATACIONIZAZOR 10A. 8.5 cm.Poslijetog vremenamasaočvrsne.Ovuzaštitumoramoizvestiprijeupotrebedimnjaka.PRIKlJUČAKZAKOTAO 3. 4.Prekotoga se postaviodbojniplaštkodkojegse može uklonitiravna stranicazbogmontiranjavratanacazačišćenje.KONZOlNAPlOČA ekOLOškI dIMnjAk Pravilno Pogrešno Minimalnevisine dimnjakaiotvora 100 200 300 50 9A.kojasemožekoristiti oko30minutaikojasenanosinačisteisuheivicežlijebova.TVRDAIZOlACIJA 6.Otvorumeđuspratnojtavanicimorabitivećizanekolikocmodkeramičkedimovodnecijevidabiseispuniotvrdomizolacijom(stiropor.Onese spajajusmjesomšamotnogbrašnaivodenogstakla. 13.Temeljza dimnjakeseizlivazajednosatemeljomkuće.Navisinipotrebnojzapriključakpećisepostavljaodbojniplaštsapriključkomzakotao(peć). 3.Ispodkrovnepločepostavljasedistancionarozetaodbakarnogilialuminijskoglima.IZOlACIJA 10.13. 1.PRODUŽNICEMENTNIMAlTER 4. 11.ODBOJNIPlAšTZAVRATAšCA 5.takodajespoljnaivicažlijebakeramičkecijeviodozgo. 0 VODIČ .Okosvihpriključakapotrebnojeobmotatiizolacionupletenicu.VENTURIJUS 12.

Izrađena su od čeličnog lima (RSt 37.6 fi300 11.6 fi160 3.0 fi200 3.5 fi180x500 4. osim promjera 300 mm koji je izrađen iz lima debljine 3 mm. tako da se lako i jednostavno međusobno spajaju.3 fi130x1000 6.2 fi180 3. 40 mm. sa ugrađenim otvorom za čišćenje.1 fi200x1000 10.2).1 fi160x500 4.9 fi150x500 3.2 fi250 5. .3 fi130x500 3.6 fi150 2.5 fi250x500 6.5 fi180x1000 9. podesiva pod kutom od 0-90°.3 fi250x1000 12. .6 fi300x500 11. brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.3 fi300x1000 22.1 fi160x1000 8.dIMOvOdne CIjevI I kOLjenA Dimovodne cijevi i koljena Dimovodna koljena i cijevi namijenjena su za jednostavno.9 fi200x500 5.Površinski su zaštićena postupkom plastificiranja. Karakteristike dimovodnih koljena i cijevi: .Dimovodna koljena izrađena su iz tri dijela (segmenta).8 fi150x1000 7. . dIMOvOdne CIjevI I kOLjenA DIMOVODNO KOLJENO Težina Težina Težina mm kg kg kg fi130 2.6 DIMOVODNA CIJEV l=500 mm DIMOVODNA CIJEV l=1000 mm ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . debljine 2 mm.Dimovodne cijevi i koljena s jedne strane su proširena u dužini cca.

Ugostiteljske usluge .usluge economica Ono po čemu se Economic razlikuje od drugih trgovačkih poduzeće je činjenica da Economic sa svojim kupcima želi izgraditi partnerski odnos i pružiti im kompletnu uslugu . na osnovu kojeg se u Maloprodajnom centru Economic radi predračun materijala Idejno rješenje izrada shematskih crteža na osnovu Vašeg priloženog materijala. kao i određivanje okvirne cijene odabranog načina grijanja Investicijski projekt izrada tehničkih crteža s detaljnim tehničkim podacima. Sve ovo je doprinijelo da nas prepoznaju i prihvate brojni kupci u zemlji i inozemstvu.Usluge instaliranja i montaže . efikasno i pouzdano projektiranje glavnih mašinskih termotehničkih instalacija VODIČ .Usluge projektnog biroa .Usluge marketinga . specifikacijom materijala te konačnom cijenom Vaše investicije Glavni projekt brzo.Prodaja i obuka za rad sa poslovnim software-om WICO usLuGe PrOjekTnOG bIrOA U sastavu Economica djeluje projektni biro koji pruža sljedeće usluge: Konsalting stručno savjetovanje i usaglašavanje pri odabiru sistema grijanja Specifikacija materijala izrada popisa artikala za odabrani sistem. način grijanja.Usluge servisiranja u i van garantnog roka . Economic nudi sljedeće usluge: .Špeditersko-transportne usluge .od pomoći prilikom izbora optimalnog i najprikladnijeg proizvoda na tržištu pa sve do servisiranja kupljenih proizvoda.

uredskog namještaja i trgovačke opreme iz proizvodnog programa Usluge instaliranja i montaže termotehničkih instalacija. Edukacije 5.00 KM . Prezentacije ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . osim izrade glavnih projekata.specifikacija .hidromasažnih sistema i tuš kabina . hidromasažnih sistema i tuš kabina se vrše po ugovorenoj cijeni u zavisnosti od vrste i obima poslova. klima uređaja.15. Kupac u veleprodaji 3.00 KM . POGOdnOsTI ZA InsTALATere 1. usLuGe InsTALIrAnjA I MOnTAže usLuGe servIsIrAnjA Kvalitetni kadrovi i vrhunski opremljen servis garancija su da ćete sa našim proizvodima biti zadovoljni tokom njihovog cijelog životnog ciklusa.klima uređaja .montaža kuhinja.glavni projekt . Također.Usluge Projektnog biroa se obračunavaju na sljedeći način: .15.idejno rješenje . Za veliki broj artikala iz prodajnog asortimana Economica za koje je u garantnom listu navedeno da je Economic ovlašteni serviser nudimo brzu i efikasnu uslugu servisiranja na obostrano zadovoljstvo. Economic nudi i usluge tehničkog nadzora nad izvođenjem radova termotehničkih instalacija i klimatizacije u stambenim i poslovnim objektima. svojim kupcima i partnerima pruža besplatno.po ugovoru Potrebno je naglasiti da Economic ove usluge.150. Kupac u maloprodaji 2. Na sve pružene usluge servisiranja dajemo garanciju.termotehničkih instalacija . nudimo i uslugu servisiranja van garantnog roka. ukoliko obave kupovinu u Economicu.investicijski projekt .30.konsalting .00 KM .00 KM . Economic pruža sljedeće usluge instaliranja i montaže: . Kupac u Franšiznoj mreži Economic 4.

Financijsko-računovodstveni konzalting 11. Stručne ekskurzije 7. Marketinški materijal 16. Reklamna odjeća 17. Usluge servisa u garantnom roku 18. Ugovoreni poslovi 12. Korištenje alata 9. Rezervacije sobe 13. Povrat neutrošene robe 15.6. Korisnik kartice Club Inter96 14. Radni sastanci VODIČ . Prijevoz robe 10. Usluge projektnog biroa 8.

plinska peć. cijevi podnog grijanja. Ložište je dio izvora topline u kojemu dolazi do pretvorbe kemijske energije goriva u toplinu procesom izgaranja.uglavnom se koriste topla ili vrela voda.) koji u nekom objektu služe za grijanje prostorija. radijator. kamin na drva. Sunčeve itd. razvod je dio centralnog sistema grijanja koji služi za prijenos toplinske energije do prostorija pomoću odgovarajućeg prijenosnika energije (najčešće tople vode).). razvod.U lokalnim je sistemima grijanja ogrjevno tijelo ujedno izvor topline. odnosno kod kojeg su pogonske temperature ograničene njegovom izvedbom (prema Direktivi 92/42/EC). Ogrjevno tijelo je dio sistema grijanja koji služi za prijenos topline na prostoriju. Prijenosnik energije ili ogrjevni medij . električna grijalica i sl. standardni kotao je izvor topline u centralnim sistemima grijanja s konstantnim temperaturama polaznog i povratnog voda 90/70 °C te izlaznom temperaturom dimnih plinova 230-300 °C. tj.) dok kod centralnih sistema grijanja izvor topline najprije zagrijava prikladni prijenosnik energije (voda) koji se potom do ogrjevnih tijela smještenih u prostorijama prenosi odgovarajućim cijevnim razvodom. para ili topli zrak. Toplina se pri tome pomoću odgovarajućeg izmjenjivača topline prenosi izravno na prostoriju ili na prikladni prijenosnik energije. električne. opskrba energentom itd. kemijske energije goriva. toplovodni zračni zagrijač zraka i sl. dok kod centralnih sistema grijanja predstavlja zaseban element (npr. njime se prostorija zagrijava izravno (npr.Osnovni pojmovi.regulacija.) u toplinu. simboli i mjere u grijanju OsnOvnI POjMOvI TehnIke GrIjAnjA sistem grijanja su svi elementi (izvori topline. niskotemperaturni kotao je izvor topline u centralnim sistemima grijanja koji ima mogućnost trajnog pogona pri temperaturi povratnog voda između 35-40 °C te kod kojeg pri određenim okolnostima može doći do kondenzacije vodene pare iz dimnih ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA 5 . Izvor topline je glavni dio sistema grijanja i u njemu dolazi do pretvorbe energije iz njenog primarnog oblika ili izvora (npr. ogrjevna tijela. U lokalnom je sistemu grijanja objedinjen s ogrjevnim tijelom.

Kod plinskih ili uljnih kotlova za centralno grijanje jednak je gornjoj granici područja toplinskog učinka. odnosno kod kojeg se zahvaljujući njegovoj izvedbi temperatura u izmjenjivaču topline može spustiti do 40 °C ili niže (prema HRN EN 303). nazivno toplinsko opterećenje (Qopt) je toplinski učinak koji je određen u odnosu na donju ogrjevnu vrijednost. normalni stepen iskoristivosti (ηk) je osnovna vrijednost za uspoređivanje izvora topline. nazivni toplinski učinak (QN) je najveći dopušteni učinak nekog izvora topline koji se pri trajnom pogonu može predavati prijenosniku energije ili neposredno okolici. kao kondenzat. učinak (Q) je veličina koja pokazuje koliko neki izvor topline u jedinici vremena na neki prijenosnik energije ili na neposrednu okolicu (prostoriju) može predati toplinske energije. kondenzacijski kotao je izvor topline u centralnim sistemima grijanja kod kojeg postoji mogućnost iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova.plinova( prema Direktivi 92/42/EC). Izračunava se na temelju pet vrijednosti djelomičnog opterećenja prema odgovarajućim dnevnim vanjskim temperaturama iz kojih se dobiva pet pojedinačnih stupnjeva iskoristivosti iz kojih se potom kao srednja vrijednost računa normalni stupanj iskoristivosti. a određuje ga proizvođač uređaja. odnosno latentne topline ili energije promjene agregatnog stanja vode iz parovitog u kapljevito pri čemu dolazi do izdvajanja vodene pare u kapljevitom obliku. 6 VODIČ . a po iznosu je jednak toplinskom učinku izgaranja.

Zaporniventil Zaporniventilsa elektromotornim pogonom Filter 8. Kombiniranibojler 13. Ogrjevnotijelo (općenito) 20. 9. Ozračniventil 5. Duplexpumpe 16. Simbol Opis Cijevizagrijanje R.b. Pumpa 15. Izmjenjivačtoplote 3. Ekspanzionaposuda 14. Kutniventil ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Pločastiradijator 17. 10. 11. 1.OsnOvnI sIMbOLI u TehnICI GrIjAnjA R. Kotlovi 12.b. Diletacijskalira 7. Ozračniventil 4. Simbol Opis -Kalorifer -Ventilkonvektor 2. Rebrastiradijator 18. Cijevniradijator 19. Kompenzator (općenito) 6.

Četveroputiventil 33. Prirubničkispoj VODIČ . Kutnisigurnosniventil 26. Razdjelnikpodventilski 28. Nepovratniventil 30. Manometar 25. Troputiventilsaelektro motornimpogonom 32. Radijatorskiusponski ventil 38. Ventildiferencijalnog pritiska 23. Razdjelnikventilski 27. Termometar 24. Referentnaordinata 29.b. Radijatorskiventil 36. Četveroputiventil saelektromotornim pogonom 34.b. Redukcijskiventil 35.R. Troputiventil 31. 22. Simbol Opis Radijatorskiventil saelektromotornim pogonom 21. Simbol Opis R. Radijatorskipodventil 37.

OsnOvne Mjere u GrIjAnju
Fizička veličina Dužina Masa Vrijeme Jačinael.struje Temperatura Jačinasvijetla Količinaenergije Jedinica Naziv Metar Kilogram Sekunda Amper Kelvin Kandela Mol Oznaka m kg s A K cd mol

Osnovne veličine u SI sistemu
Fizička veličina Definicija Oznaka Odnos prema osnovnim veličinama SI sistema

Sila

Masa•ubrzanje

N (Njutn)

Pritisak

Sila/Površina

Pa N/mm2

Rad

Sila•Put

J (Džul)

Snaga

Rad/Vrijeme

W (Watt)

ZA INSTALATERE

CENTRALNOG GRIJANJA 

Fizička veličina

Definicija

Oznaka

Odnos prema osnovnim veličinama SI sistema

Toplota

Energija

J (Džul)

Provodljivosttoplote

Kapacitet/Put•Temp.razlika

W/m•K

Spec.topl.kapacitet

Energija/Masa•Temprazlika

J/kg•K

Električnikapacitet

Jačinastruje•Vrijeme

C 

(Kulon)

Električninapon

El.rad/Jačinael.struje

V (Volt)

Električniotpor

Napon/Jačinael.struje

Ω (Om)

Prostornikut

Površinaloptinogisječka/ Kvadratloptinogradijusa

sr (Steridijan)

Jačinasvjetlosti

Jač.svjetlosti•Prostornikut/ Površina

lx (luks) 

50

VODIČ

važne veličine u odnosu na sI sistem
Gorivo Kameniugalj Koks Mrkiugalj(sirovi) Briketiodmrkoguglja loženouljeEl loženouljeT Zemniplinl ZemniplinH Gradskiplin Donja toplotna moć 8,14kWh/kg 7,50kWh/kg 2,68kWh/kg 5,35kWh/kg 10,08kWh/l 10,61kWh/l 8,87kWh/mn3 10,42kWh/mn3 4,48kWh/mn3 Gornja toplotna moć 8,41kWh/kg 7,53kWh/kg 3,20kWh/kg 5,75kWh/kg 10,57kWh/l 11,27kWh/l 9,76kWh/mn3 11,42kWh/mn3 5,00kWh/mn3 Max. emisija CO2 (kg/kWh) u odnosu na donja topl. moć 0,350 0,420 0,380 0,312 0,290 0,200 0,200 0,200 0,200 gornja topl.moć 0,339 0,418 0,343 0,354 0,298 0,273 0,182 0,182 0,179

Jedinice za energiju: preračunavanje
Jedinica 1J=Nm=1Ws 1kWh 1kcal 1kgEU J 1 3,6·106 4,187·10
3

Prefiksi za označavanje
kg EU 3,42·10-8 0,123 1,43·10-4 1 Exa=1018 PPeta=1015 TTera=1012 GGiga=109 MMega=106 kKilo=103 hHekto=102 daDeka=101 dDeci=10-1 cCenti=10-2 mMili=10-3 µMikro=10-6 nNano=10-9 pPiko=10-12 fFemto=10-15 aAtto=10-18

kWh 1 1,163·10 8,14
-4

kcal 860 1 7,0·103

2,778·10-7 2,39·10-4

2,927·107

Jedinice za pritisak: preračunavanje
Jedinica 1N/m2=1Pa 1kPa 1bar 1mbar=1hPa 1mmWS 1atm 1at 1Torr 1lb/in2 Pa 1 103 10
5

kPa 10-3 10-2 1 10-3 1,01·102 98,1 0,133 6,89

bar 10-5 10-2 1 10-3 1,01·10-5 0,981 1,33·10-3 6,9·10-2

mbar 10-2 10 10 1 9,81·10-2 1,01·105 981 1,33 68,9
3

mm WS 0,102 102 1,02·10 10,2 1 1,03·104 104 13,6 703
4

atm 9,87·10-6 9,87·10-3 9,87·10
-1

at 1,02·10-5 1,02·10-2 1,02 1,02·10-3 10-4 1,033 1 1,36·10-3 7,0·10-2

Torr 7,5·10-5 7,50 750 0,75 7,4·10-2 760 735 1 51,7

lb/in2 1,45·10-4 0,145 14,5 1,45·10-2 1,45·10-3 14,7 14,22 1,9·10-2 1

102 9,81 1,01·105 9,81·10
4

9,87·10-4 9,7·10-5 1 0,968 1,32·10-3 6,8·10-2

9,81·10-5 9,81·10-4

133 6,89·103

ZA INSTALATERE

CENTRALNOG GRIJANJA 

5

. ZA INSTALATERE CENTRALNOG GRIJANJA . Zašto je ova brošura u vašim rukama? Publikacija koju imate u rukama je s razlogom našla put do vas.I na kraju. svi bismo se zamislili i potom dali otprilike ovakav odgovor: Kalendarski. dostupan način? Kako ujedno biti nježan prema prirodi.. Zato smo ukazali kako se dugoročnim razmišljanjem i promišljenim ulaganjem značajno smanjuju troškovi koje imamo gotovo svi... Ovo prvo izdanje naći će se ispod 5000 krovova. Mi ostajemo uvijek – Economic... na moguć. Na pitanje koliko dugo zagrijavamo svoje domove.. uvođenjem. održavanjem i korištenjem centralnog grijanja.? Šta je najbolje u vašem slučaju? Mi smo ponudili nekoliko mogućnosti.. zima traje tri mjeseca. Kako poboljšati kvalitetu života. Namijenjena je svima onima koji imaju dodira sa projektiranjem. potom je publicirati i pozabaviti se distribucijom... Vaš partner.. A koliki su nam tek gubici u tom periodu?? Sredstva koja izdvajamo za taj period značajna su.. Zaključit ćete sami. U našoj kontinentalnoj klimi stanove zagrijavamo duže od šest mjeseci. Namjera nam je bila obraditi ovu temu na pristupačan način...

jedna kartica .club inter 96 .. Provjerite kakve su pogodnosti koje Vam nudimo! .članica Club Inter 96 kupci imaju zagarantiran minimalni popust od 3% kao i veće popuste ovisno o poduzeću i ugovoru. Pri tome svaka članica zadržava pravo da daje i veće popuste.. U jem agrađu N o ost i vjern nje povjere ! ci aši kup N i.vaša vjernost je nagrađena! . ilegiran su priv .štedite i kad kupujete! .Zašto postati član Cluba Inter 96? cijelom lancu trgovina i drugih poduzeća .popust u lancu trgovina! .još povoljnija kupovina! .nagradne igre.

Pozivni broj: ++387 30 55 . 718-(330) 714-831. 718-(311) 714-831. 711-589 718-(328) 718-(309) Napomena: brojevi u zagradama su ujedno i lokali. 718-(332) 718-(318). 718-(350) 718-(324) Telefoni 713-747. 718-(327). alati) Voditelj projektnog biroa Projektni biro Samostalni projektanti servisna služba Voditelj servisne službe 718-(360).kontakt osobe: Organizacijska jedinica sektor komercijalnih poslova služba nabave Termoinstalacije i oprema služba veleprodaje naziv radnog mjesta Direktor SKP Voditelj službe nabave Voditelj poslovnice Voditelj službe veleprodaje Voditelj SM služba maloprodaje Odjel 1 Odjel 2 (a/v bijela tehnika. 718-(312) 718-(329) 710-353.

o energiji koju trošimo i zagađenju koje sami proizvodimo korištenjem raznih uređaja.2 kW • Kapacitet grijanja: 5. Vivax cool uređaji dizajnirani su vodeći računa o prirodi. dima. bakterija postiže se ventilacijom.5 kW • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (g/h): D/D • EER koeficijent: 2.90 l/h • Buka (UJ): 35-41 dB(A) • Buka (VJ): 56 dB(A) • Garancija: 36 mjeseci (uz redoviti servis) Želja za ugodnim i zdravim životom motivira nas da sve češće vodimo računa o kvaliteti zraka koji udišemo. te smanjenje količine prašine.66 • COP koeficijent: 2. Vivax cool klima uređaji opremljeni su različitim filtrima koji omogućavaju pročišćavanje zraka. filitriranjem i kontrolom vlage. a potrošnja energije je optimalna. aktivni karbonski filter • Ulazna snaga hlađenja: 1950 W • Ulazna snaga grijanja: 1900 W • Protok zraka: 800m3 • Kapacitet odvlaživanja: 1. timer • Ostalo: filter protiv prašine.• Model: ACP-18CH50AEB • Tip: zidni split sistem • Kapacitet hlađenja: 5. 56 . sleep mode.89 • Funkcionalnosti: autorestart. Stvaranje zdravog unutarnjeg prostora. potrošnji energije te stvaranju ugodnog i zdravog prostora. Vivax cool koristi ekološki prihvatljive plinove R407C i R410A. te funkcijama koje olakšavaju upravljanje i upotrebu.

b./fax: 030/713-745 5 . • Tel.Kralja Trvtka b.

economic-vitez.com .pitanja i odgovori www.

com .economic-vitez.Hvala na pažnji! www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful