ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME

Da bi mogli doživjeti pjesmu, potrebno je razumjeti o čemu ona govori, ali i osjetiti sugestivnost njezina zvučanja. Ako nisi siguran u to da si je razumio, pročitaj ju još jedanput. Ponekad je potrebno pročitati je i više puta. 1. TEMA- odredite temu. U tome će ti pomoći naslov pjesme. Ne zaboravi, lirske teme su uvijek osobne
2. KOMPOZICIJA-utvrdi kakav je oblik pjesme tj. kompozicija. Uoči način na

koji je tekst organiziran u -stihove (broj slogova), -strofu (broj strofa, vrste strofe-broj stihova) -rima-vrste rime Možete je izraziti i grafički (shemom ili crtežom)
3. MOTIVI –prati kako autor iz strofe u strofu razvija temu putem motiva.

Obrati pozornost kako se manji dijelovi (motivi) povezuju u cjelinu, grade pjesničke slike i zahvaljujući posebnom pjesničkom jeziku obogaćuju novim značenjima. Pogledaj mogu li se motivi razvrstati prema nekoj zajedničkoj osobini (npr. pejzažni, domoljubni)
4. PJESNIČKI JEZIK-analizom stilskih izražajnih sredstava uočit ćeš dublje

slojeve pjesme, skrivene pri površnom čitanju.
5. INTERPRETACIJA-prepričati pjesnikove riječi kako si ti doživio,

razmišljajući o „skrivenom „ značenju –svaku strofu!

Važno! Svaka je pjesma samostalno, originalno djelo i ne postoji samo jedna interpretacija! Zato- dopusti da pjesnikove riječi odjeknu i zažive u tebi, pokušaj ih shvatiti, objasni ih na svoj način- i uživaj!

1

uočiti kakav je ritam. asonance. vrsta stiha 4. pjesnički jezik – stilska izražajna sredstva – uočiti. intenzitet doživljaja. motivi – najmanje tematske jedinice 6. gustativne. Kad si to odredio. ironija. inverzije. pjesma u prozi 3.razumijevanje. ritam. akustične. strofe i rimu. aliteracije. citatom potvrditi i uočiti i objasniti funkciju pojedinog stilskog sredstva u slojevitom značenju lirske pjesme. unutrašnja kompozicija – raspored sadržaja unutar pjesme. sonet.ANALIZA I INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME . -To napiši na neki papir za sebe. tako da ti bude lakše napisati sastavak. čime je postignut i što se njime postiže – suodnos sadržaja i ritma 10. U 2 . simboli. -onda odrediš vrsta stiha. versifikacija – na koji su način organizirani stihovi i vrsta stiha 9. tema – cjelovito značenje 2. imenovati. slobodni oblik. što se stilskom figurom postiže 8. stilske figure (npr. pjesnički ritam – rima. epiteti. ugođaj u pjesmi. vanjska kompozicija – strofe. sinteza – interpretacija: a) uvodni dio – doživljaj. sve to napiši na papir ili u bilježnicu gdje pišeš zadaću ali sad naravno u obliku rečenica tj u obliku sastavka (navedi primjere za figure kad o njima budeš pisao). unutar strofa. vizualne i slične pjesničke slike . vizualne. stihovi. koja joj je tema. personifikacije. raspored motiva 5. c) završni dio – zaključak o pjesmi u kontekstu opusa pjesnika ili razdoblja. pjesničke slike – akustičke. kakva je pjesma po temi. oblik – tradicionalni oblik. sugestivnost. taktilne i njihova funkcija 7. odabir riječi. glavni motivi. stilskog pravca ili osobni osvrt na pjesmu -prvo je dobro napraviti analizu u natuknicama (vrsta pjesme. impresija.)... povezivanje s iskustvom 1. stilska sredstva.koje prevladavaju. doživljaj. olfaktivne. b) središnji dio – sinteza elemenata uočenih u analizi i njihova funkcija u djelu u cjelini. metafore.

akustične. 6. 4. sve o vrsti pjesme i o temi. po broju slogova) Vrsta rime Motivi Pjesničke slike: vizualne. Dojam o pjesmi 11.Uvod. asonanca. opkoračenje.. Vrsta lirske pjesme Tema Poruka Vrsta strofe Vrsta stiha ( s obzirom na rimu. inverzija. usporedbe. 2. poruci. tj. olfaktivne. taktilne 9. 3. aliteracija. personifikacije. sve drugo stavi u središnji dio. metafore. a u zaključku probaj nešto smisli o osnovnoj misli. 7. 1. Kraću bilješku o piscu • Sve treba potkrijepiti primjerima iz pjesme 3 . 5. 10. 8. Stilska sredstva i postupci: epiteti.uvodu u sastavku napiši tko je pisac.. o značenju te pjesme. . sredinu i zaključak uvuci za 1-2 "prsta" tako da se vidi da ih imaš. onomatopeja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful