P. 1
pravilnik-pomagala2011

pravilnik-pomagala2011

|Views: 86|Likes:
Published by Jaksa Jelic

More info:

Published by: Jaksa Jelic on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2012

pdf

text

original

- 1

-


ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА
КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Сл.гласник РС бр. 22/08-пречишћен текст, 42/08, 106/08, 110/08-испр., 115/08, 120/08-испр..
17/10, 22/10-испр. И 80/10

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником уређују се врсте медицинско-техничких помагала (у даљем тексту:
помагала), индикације за прописивање помагала која осигураним лицима обезбеђује
Републички завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички завод) из средстава
обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала,
рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и
поступак остваривања права осигураних лица на помагала.
Овим правилником уређују се и обрасци на основу којих осигурана лица остварују права на
помагала.
II ВРСТЕ ПОМАГАЛА
Члан 2
Помагала утврђена овим правилником, која осигураним лицима обезбеђује Републички завод
(са или без партиципације), јесу:
1. протетичка средства (протезе);
2. ортотичка средства (ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе;
4. очна помагала;
5. слушна помагала;
6. помагала за омогућавање гласа и говора;
7. стоматолошке надокнаде.
Под појмом помагала обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за коришћење
појединих помагала.
Саставни део овог правилника је Листа помагала (табела 1) која садржи врсте помагала,
индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, рокове трајања помагала као и
делове помагала са краћим роковима трајања.
Саставни део овог правилника је и Шифарник помагала (табела 2) који садржи, према врстама
помагала, дефинисане стандарде израде помагала, делове, количине, помагала која се
сервисирају, делове који се мењају, односно поправљају.
- 2 -
III ИНДИКАЦИЈЕ И СТАНДАРД
Члан 3
Индикације за прописивање помагала чине: медицинска дијагноза утврђена у складу са
Међународном класификацијом болести - Десета ревизија (у даљем тексту: МКБ 10), узраст
или антропометријске мере (телесна тежина; телесна висина) осигураног лица; број помагала
која се прописују за одређене врсте помагала; стамбено-комунални и други услови који су од
значаја за коришћење и правилну примену појединих помагала (стамбени простор, струја,
вода, хигијенски ниво, ниво менталне очуваности, навика пушења и сл.).
Стандарде квалитета помагала чине: начин израде помагала - готов производ, индивидуална
израда по мери, полуготов производ са индивидуалним прилагођавањем; врсте материјала од
којих се израђују помагала у целини или делови помагала; број помагала; сервисирање
помагала или дела помагала у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања и
други параметри, који гарантују функционалност помагала.
За помагала, утврђеног стандарда из става 2. овог члана, Републички завод одређује највише
цене помагала у складу са законом.
IV НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА
Прописивање помагала
Члан 4
Осигурано лице има право на помагало које прописује лекар одговарајуће специјалности и
изабрани лекар на основу прегледа, утврђеног здравственог стања и постављене индикације и
др., у складу са одредбама овог правилника.
Осигурано лице остварује право на помагало из члана 2. овог Правилника, на основу обрасца
за прописивање и одржавање помагала - "Образац ОПП" који је одштампан уз овај правилник
и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац).
Изузетно од става 2. овог члана, осигурано лице остварује право на одређена помагала на
основу лекарског рецепта "Образац ЛР-1" (у даљем тексту: лекарски рецепт) који је прописан
правилником којим се уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог
осигурања.
Члан 4а
Када је за прописивање помагала потребно мишљење лекара одговарајуће специјалности,
такво мишљење не може бити старије од 12 месеци.
Образац из члана 4. став 2. овог правилника важи 90 дана од дана издавања од стране лекара
одговарајуће специјалности, односно изабраног лекара.
Образац лекарског рецепта за прописивање помагала из члана 4. став 3. овог правилника,
важи 30 дана од дана издавања од стране изабраног лекара.
- 3 -
Члан 5
За одређене врсте помагала које су прописане у Листи помагала из члана 2. став 3. овог
правилника, лекарска комисија филијале Републичког завода према седишту здравствене
установе у којој осигурано лице има изабраног лекара даје оцену о оправданости прописивања
помагала. Оцена лекарске комисије која је позитивна садржи и обавештење за осигурано лице,
да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала, поново јави лекарској комисији ради
провере функционалности испорученог помагала, у случајевима утврђеним овим правилником.
Право на помагало из става 1. овог члана утврђује филијала Републичког завода која је
утврдила својство осигураног лица (у даљем тексту: матична филијала) оверавањем обрасца у
року од 30 дана од дана издавања обрасца, осим за поједина помагала за која није
предвиђена овера филијале.
Ако осигурано лице има изабраног лекара ван подручја матичне филијале, лекарска комисија
из става 1. овог члана, дужна је да о својој оцени обавести матичну филијалу у року од три
дана од дана доношења оцене. Лекарска комисија је дужна да о својој оцени обавести матичну
филијалу у року од три дана од дана извршене провере функционалности испорученог
помагала.
Право на помагало утврђено овим правилником, за које није прописан поступак давања оцене
лекарске комисије о оправданости прописивања помагала у смислу става 1. овог члана,
осигураном лицу утврђује матична филијала оверавањем обрасца, у року од 30 дана од дана
издавања обрасца.
Члан 6
Осигураном лицу се, за одређене врсте помагала утврђена овим правилником, овера обрасца
врши уз утврђивање обавезе враћања помагала матичној филијали.
Овера обрасца врши се уз реверс - писмену изјаву осигураног лица или овлашћеног лица које
је донело образац на оверу, да ће помагало које по овереном обрасцу буде преузето, бити
враћено матичној филијали у року од 90 дана по престанку потребе за коришћењем помагала
или по истеку утврђеног рока трајања за помагало. Ако је узрок престанка потребе за
коришћењем помагала смрт осигураног лица, помагала за надокнаду дела тела (протезе за
горње и доње екстремитете) не враћају се.
Рок важности обрасца за прописивање помагала
Члан 7
Осигурано лице је дужно да у року од 90 дана од дана прописивања, испоручиоцу преда
образац који за поједина помагала утврђена овим правилником, мора бити претходно оверен у
матичној филијали.
V РОК ТРАЈАЊА ПОМАГАЛА
Члан 8
Осигураном лицу се помагало даје на коришћење према утврђеним роковима трајања,
дефинисаним овим правилником, за сваку врсту помагала.
Рокови трајања помагала утврђују се према старосној доби осигураног лица и другим
критеријумима датим у Листи помагала, зависно од врсте помагала и исказују се у месецима
или годинама, а код помагала која се одржавају - у најмањој дужини трајања.
- 4 -
Рокови трајања помагала одређени овим правилником, рачунају се од дана испоруке, односно
израде помагала, која по примљеном овереном обрасцу мора бити извршена у року од 30
дана.
Прописивање дела помагала који има краћи рок трајања од целог помагала врши се по
скраћеном поступку.
Прописивање помагала по скраћеном поступку из става 4. овог члана, врши лекар
специјалиста одговарајуће специјалности у складу са Листом помагала без мишљења лекара
специјалисте, а оверу обрасца врши матична филијала без оцене лекарске комисије.
VI ИСПОРУЧИЛАЦ ПОМАГАЛА
Члан 9
Осигураном лицу се издаје, на основу одговарајућег обрасца, помагало на терет средстава
Републичког завода код ортопедског, оптичарског предузећа, апотеке и радње са којом
Републички завод има закључен уговор (у даљем тексту: испоручилац), осим за помагала за
која је овим правилником утврђено да се испорука врши преко здравствене установе.
Републички завод обезбеђује осигураном лицу помагало и делове помагала који су доступни
на домаћем тржишту, закључењем уговора са испоручиоцем.
Помагала која Републички завод обезбеђује у смислу става 2. овог члана, морају имати
дозволу за стављање у промет, издату од стране надлежног органа, односно агенције, у
складу са законом.
Обавеза испоручиоца
Члан 10
Испоручилац је обавезан да осигураном лицу испоручи функционално помагало израђено у
свему према одговарајућем обрасцу.
Испоручилац уручује помагало осигураном лицу одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана
примљеног одговарајућег обрасца.
Члан 11
Квалитет и функционалност испорученог помагала у складу са одговарајућим обрасцем,
гарантује испоручилац, односно извођач стоматолошких надокнада (стоматопротетичар).
Испоручилац је дужан да, уз помагало изда упутство за употребу и одржавање као и гарантни
лист који садржи: гарантни рок произвођача за цело помагало и поједине делове, право на
рекламацију, право и услове одржавања (сервисирање, поправка и замена целог или дела
помагала у зависности од врсте помагала), као и списак овлашћених сервиса за одржавање
најмање за рок трајања помагала утврђен овим правилником.
Гарантни рок испоручиоца за помагало или део помагала не може бити краћи од гарантног
рока произвођача помагала или дела помагала.
Испоручилац је дужан да о свом трошку одржава цело или део помагала до краја гарантног
рока, као и да уз сваки замењен део изда гарантни лист.
Гарантни рок тече од дана испоруке помагала осигураном лицу.
- 5 -
VII ПРОВЕРА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОМАГАЛА
Члан 12
У року од 30 дана од дана уручења помагала осигураном лицу лекарска комисија матичне
филијале, за помагала за која је то предвиђено овим правилником, врши проверу
функционалности помагала потврђивањем да је испоручено одговарајуће помагало, и то:
- да је помагало које служи за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела,
односно за омогућавање ослонца, које спречава настанак деформитета и коригује постојећи
деформитет, као и које олакшава вршење основних животних функција;
- да је испоручено помагало одговарајућег стандарда у складу са овим правилником и да је
исправно;
- да је осигурано лице корисник помагала.
Изузетно од става 1. овог члана проверу функционалности стоматолошких надокнада врши
доктор стоматологије (у даљем тексту: изабрани стоматолог) или лекар специјалиста који је
прописао помагало, у складу са овим правилником.
Члан 13
У случају писменог приговора осигураног лица на испоручено помагало који је поднет у року од
15 дана од дана потврђене функционалности, директор матичне филијале дужан је да
образује комисију од три члана у саставу од једног лекара одговарајуће специјалности,
испоручиоца спорног помагала и лица запосленог у матичној филијали кога овласти директор
матичне филијале.
Директор матичне филијале дужан је да оснује комисију из става 1. овог члана и у случају
писменог приговора осигураног лица поднетог у року од 15 дана, на испоручено помагало за
које није овим правилником прописана провера функционалности.
Комисија из ст. 1. и 2. овог члана, у присуству осигураног лица, доноси оцену о
функционалности помагала, односно оцену по приговору осигураног лица.
Ако комисија из става 1. овог члана утврди недостатак у функционалности помагала, односно
утврди основаност приговора, испоручилац је обавезан да отклони недостатке на терет онога
ко је одговоран за настали недостатак.
VIII ОДРЖАВАЊЕ И ЗАНАВЉАЊЕ ПОМАГАЛА
Одржавање помагала
Члан 14
Осигурано лице има право на одржавање одређених помагала које обухвата сервисирање
помагала, поправку целог или дела помагала и замену дела помагала, на терет Републичког
завода у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања помагала, под условом да је
претходно извршена провера функционалности издатог помагала у складу са одредбама овог
правилника.
Осигурано лице има право на сервисирање одређених помагала које обухвата редован
годишњи сервис.
- 6 -
Осигурано лице има право на поправку целог или дела помагала у случају квара до кога је
дошло без кривице у руковању осигураног лица.
Осигурано лице има право на замену дела помагала који је услед употребе дотрајао.
Сервисирање, поправка или замена дела или целог помагала врши се по поступку који је
прописан за остваривање права на помагало.
Осигурано лице сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако намерно или
због непажње, односно неодговарајућег коришћења или нестручне употребе уништи, односно
поквари помагало или део помагала.
Матична филијала може да закључи и посебан уговор са овлашћеним правним или физичким
лицем, ради одржавања одређених помагала у периоду од истека гарантног рока до истека
рока трајања утврђеног овим правилником.
Члан 15
По истеку рока трајања утврђеног овим правилником, за помагало за које је утврђена обавеза
враћања, осигурано лице има право на ново (истоврсно) помагало, уколико лекар одговарајуће
специјалности пропише ново помагало, а лекарска комисија матичне филијале оцени да је
раније издато помагало неупотребљиво и да се поправком не може оспособити за даљу
употребу.
Осигурано лице нема право на ново помагало ако је за такво помагало утврђена обавеза
враћања, и ако је рок трајања помагала истекао, и то за период у коме је, према мишљењу
лекара одговарајуће специјалности, односно лекарске комисије, помагало још увек
функционално, одговара осигураном лицу и одговарајућег је квалитета.
Занављање помагала
Члан 16
Под занављањем помагала у смислу овог правилника подразумева се право на замену
помагала другим помагалом исте врсте, односно право на добијање новог помагала и пре
истека рока трајања утврђеног овим правилником, које стиче осигурано лице код кога наступе
такве анатомске или функционалне промене, због којих је даља употреба издатог помагала
немогућа.
Процену анатомских или функционалних промена врши лекар одговарајуће специјалности.
Оцену оправданости прописивања новог помагала врши лекарска комисија.
Члан 17
Овера обрасца за замену и добијање другог помагала исте врсте, врши се у матичној
филијали.
Осигурано лице је обавезно да матичној филијали врати помагало чија се замена врши.
Враћање помагала врши се у моменту испоруке новог помагала.
- 7 -
IX КОРИШЋЕНА ПОМАГАЛА
Члан 18
Осигураном лицу се издаје по правилу ново, а изузетно већ коришћено помагало.
Под коришћеним помагалом, у смислу овог правилника, сматра се помагало за које је овим
правилником утврђена обавеза враћања (помагало издато уз реверс или враћено пре истека
рока трајања).
Исправност, функционалност и дотрајалост помагала које је осигурано лице вратило у складу
са овим правилником, утврђује лекарска комисија матичне филијале уз присуство овлашћеног
радника матичне филијале задуженог за пријем враћеног помагала.
Помагало је дотрајало када вредност поправке износи више од 51% цене новог помагала исте
врсте.
Матична филијала може уговорити испоруку враћених помагала, са једним овлашћеним
испоручиоцем, у зависности од врсте враћеног помагала.
Код коришћених помагала, гарантни рок утврђује испоручилац и тај рок износи најмање
половину гарантног рока за нова помагала.
О враћеним помагалима матична филијала води посебну евиденцију и одлучује о њиховој
даљој намени након повлачења из употребе.
Члан 19
За издавање коришћеног помагала није потребан пристанак осигураног лица коме је помагало
прописано.
Рок трајања коришћеног помагала је половина рока трајања истоврсног новог помагала
утврђеног овим правилником.
X ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ИЗДАТА ПОМАГАЛА
Члан 20
Осигурано лице плаћа партиципацију за издато помагало у складу са правилником којим се
уређује садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и
партиципација, осим за издато коришћено помагало.
- 8 -
XI ПОМАГАЛА УТВРЂЕНА ОВИМ ПРАВИЛНИКОМ КОЈА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА
ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
1. Протетичка средства (протезе)
1.1. Протезе за горње и доње екстремитете
Члан 21
Осигурано лице коме недостаје део или цела рука или нога, има право на протезу (леву или
десну) за недостајући екстремитет (горњи или доњи), односно његов део.
Осигурано лице има право на поправку протезе и замену делова протезе, под условима
утврђеним овим правилником.
Члан 22
Осигураном лицу прву протезу за горњи или доњи екстремитет прописује лекар специјалиста
физикалне медицине здравствене установе у којој се обавља рехабилитација и у којој ће бити
извршена апликација прве протезе, на основу отпусне листе после извршене хируршке
интервенције и уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације (у
даљем тексту: лекар специјалиста: физикалне медицине) из здравствене установе у којој се
обавља рехабилитација.
Образац за сваку наредну протезу осигураном лицу прописује лекар специјалиста физикалне
медицине уз мишљење лекара специјалисте ортопеда.
Оцену оправданости прописивања помагала из става 1. овог члана, даје лекарска комисија.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала и електронским путем доставља податке
изабраном лекару осигураног лица о прописаној протези за горњи или доњи екстремитет.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатих помагала, у складу са овим
правилником.
Навлаку за патрљак, еластични завој и козметичке чарапе прописује лекар специјалиста
физикалне медицине уз протезу из ст. 1. и 2. овог члана.
Изабрани лекар прописује навлаку за патрљак, еластични завој и козметичке чарапе када се
прописивање врши без прописивања протезе, на основу података о прописаној протези за
горњи или доњи екстремитет.
Члан 23
Протезе за горње екстремитете јесу:
1. естетска протеза шаке;
2. подлакатна (трансрадијална) естетска протеза;
3. подлакатне (трансрадијалне) механичке протезе са уграђеном шаком;
4. надлакатна (трансхумерална) естетска протеза;
5. надлакатне (трансхумералне) механичке протезе;
6. естетска протеза после дезартикулације рамена.

- 9 -
Члан 24
Изузетно од члана 23. овог правилника, осигураном лицу старијем од пет година живота се,
уместо једне од наведених подлакатних протеза, може прописати подлакатна (трансрадијална)
миоелектрична протеза, уколико има обострану високу подлакатну ампутацију руку, са ултра
кратким патрљцима (ампутација изнад горње трећине подлактице) уз постојање
миоелектричних потенцијала што се утврђује тестом сепарације.
Изузетно од члана 23. овог правилника, осигураном лицу се уместо једне од наведених
надлакатних протеза, може прописати надлакатна (трансхумерална) механоелектрична
протеза (хибридна) уколико има обострану високу надлакатну ампутацију, са ултракратким
патрљцима (ампутација изнад горње трећине надлактице) а на доминантној руци за коју се
протеза прописује делимично очуван покрет у раменом зглобу.
Пре прописивања протеза из ст. 1. и 2. овог члана, неопходно је урадити и психолошко
тестирање осигураног лица.
Члан 25
Према старосној доби осигураних лица, рокови трајања протеза за горње екстремитете,
зависно од врсте, подељени су у четири групе и утврђују се у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 1 до 7 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 18 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 36 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 60 месеци.
Изузетно, за протезе из члана 24. ст. 1. и 2. овог правилника, утврђују се рокови трајања за
подлакатну миоелектричну протезу у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 5 до 7 година живота - 24 месеца,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 36 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 36 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 60 месеци.
Изузетно, за протезе из члана 24. ст. 1. и 2. овог правилника, утврђују се рокови трајања за
хибридну протезу у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 1 до 7 година живота - 36 месеци,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 60 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 60 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 10 година.
- 10 -
Члан 26
Протезе за доње екстремитете јесу:
1. протеза за стопало;
2. потколене (транстибијалне) протезе;
3. протезе после дезартикулације колена;
4. натколене (трансфеморалне) протезе;
5. протеза после дезартикулације кука.
Члан 27
Према старосној доби осигураних лица, зависно од врсте, рокови трајања протеза за доње
екстремитете подељени су у четари групе и утврђују се у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 1 до 7 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 18 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 24 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 60 месеци.
Члан 28
У фази припреме патрљка за протетисање горњих или доњих екстремитета, осигураном лицу,
припадају и два еластична завоја, осим код припреме за протетисање натколеног патрљка,
када осигурано лице има право на три еластична завоја.
Осигурано лице има право да уз протезу добије навлаку за патрљак која се израђује од
памука, вуне или синтетике.
Члан 29
Мере за израду прве протезе осигураном лицу узима лекар специјалиста физикалне медицине
у току амбулантне или болничке рехабилитације, најраније шест до осам недеља по
зарастању оперативне ране.
При изради прве протезе за доње екстремитете, осигураном лицу се ставља привремено
лежиште са дефинитивним скелетом.
Осигураном лицу се, по структурној стабилизацији обима мера патрљка, а најраније по истеку
шест месеци, израђује трајно лежиште протезе на скелету из става 2. овог члана.
Члан 30
Лежиште протезе израђује се по правилу од пластичне масе.
Изузетно, у случају алергије осигураног лица на пластичну масу, лежиште протезе израђује се
од дрвета или коже.
- 11 -
Члан 31
Епитезе из члана 36. овог правилника прописује лекар одговарајуће специјалности уз
мишљење лекара специјалисте стоматолошке протетике здравствене установе која обавља
здравствену делатност на терцијарном нивоу да је неопходна одговарајуће епитеза јер није
могућ реконструктивни захват, односно израда одговарајуће фацијалне епитезе.
Осигурано лице има право на замену лежишта протезе због насталих анатомских промена на
патрљку, ако се постојеће лежиште не може оспособити за употребу додатном корекцијом
лежишта или ношењем већег броја навлака.
Члан 32
Рок трајања привременог лежишта протезе је од шест до 12 месеци, а трајног лежишта
најмање од 12 до 18 месеци.
Члан 33
Делови протезе, осим лежишта протезе, израђују се зависно од врсте протезе од дрвета,
пластичне масе, гуме, метала (челик или алуминијум), силикона, карбона, коже, скаја,
текстила, сунђера и филца.
Члан 34
Осигурано лице женског пола коме је одобрена протеза за доњи екстремитет, има право на
пар козметичких чарапа.
1.2. Спољна протеза за дојку
Члан 35
Осигурано лице женског пола коме је извршена потпуна ампутација дојке има право на спољну
протезу за дојку.
Спољну протезу за дојку прописује изабрани лекар, на основу отпусне листе.
1.3. Епитезе (естетске протезе)
Члан 36
Осигурано лице има право на епитезу која представља естетску замену изгубљеног дела тела:
уха, носа или лица када реконструктивним захватом није могућа рестаурација.
Епитезе могу бити:
1. епитеза за ухо;
2. епитеза за нос;
3. епитеза за лице.
- 12 -
Члан 37
Епитезе из члана 36. овог правилника прописује лекар одговарајуће специјалности уз
мишљење лекара специјалисте стоматолошке протетике здравствене установе која обавља
здравствену делатност на терцијарном нивоу да је неопходна одговарајућа епитеза јер није
могућ реконструктивни захват, односно израда одговарајуће фацијалне епитезе.
Оверу обрасца врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала.
2. Ортотичка средства (ортозе)
2.1. Ортозе за екстремитете и кичму
Члан 38
Осигураном лицу обезбеђују се ортозе ради спречавања или корекције деформација, контроле
покрета и постизања стабилизације или растерећивања горњих и доњих екстремитета и кичме.
Осигурано лице има право на поправку и замену делова ортоза, под условима прописаним
овим правилником.
Члан 39
Ортозе за екстремитете и кичму јесу:
1. ортозе за горње екстремитете;
2. ортозе за доње екстремитете;
3. ортозе за кичму - спиналне ортозе.
Члан 40
Осигураном лицу ортозу за горње екстремитете (леву, односно десну) прописује лекар
специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте неурологије или лекара
специјалисте ортопедије.
Изузетно од става 1. овог члана, ортозу - штитник за лакат (пар) за осигурано лице до 18
година живота прописује лекар специјалиста - субспецијалиста хематологије.
Осигураном лицу ортозу за доње екстремитете (леву, односно десну) прописује лекар
специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте неурологије или лекара
специјалисте неурохирургије или лекара специјалисте ортопедије.
Изузетно од става 3. овог члана, ортозу - штитник за колено (пар) за осигурано лице до 18
година живота прописује лекар специјалиста - субспецијалиста хематологије.
Осигураном лицу ортозу за кичму - спиналну ортозу прописује лекар специјалиста физикалне
медицине уз мишљење лекара специјалисте ортопедије.
Оверу образаца из ст. 1, 3. и 5. овог члана, врши матична филијала уз оцену лекарске комисије
о оправданости прописивања помагала, за ортозе за које је то утврђено Листом помагала.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатих помагала.
- 13 -
Члан 41
Према старосној доби осигураних лица, рокови трајања одређених врста ортоза утврђују се у
најмањој дужини трајања, и то:
I групу - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II групу - осигурана лица преко 18 година живота - 36 месеци.
Члан 42
Уз поједине ортозе за доње екстремитете, осигурано лице има право на ортопедску ципелу на
којој се налази прикључак са одговарајућом врстом скочног зглоба, са или без ограничења, уз
коју добија и ципелу за здраву ногу израђену по мери.
2.2. Ортозе за лечење ишчашених кукова
Члан 43
Осигурано лице до навршених седам година живота има право на ортозу (апарат) за лечење
ишчашених кукова, коју прописује лекар специјалиста ортопедије.
Изузетно од става 1. овог члан, ортозу "Атланта апарат" прописује лекар специјалиста
ортопедије уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине.
Оверу обрасца врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала.
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
3.1. Ортопедске ципеле са улошцима
Члан 44
Ортопедске ципеле са улошцима добија осигурано лице које може да се креће, али због
болести или деформитета стопала, за кретање не може да користи конфекцијску обућу.
Осигурано лице има право на индивидуално израђену ортопедску ципелу по мери или
гипсаном отиску.
Члан 45
Посебни додаци и умеци који се уграђују у ортопедску ципелу из члана 44. овог правилника,
чине њен саставни део.
Члан 46
Ортопедска ципела се израђује од коже или скаја, прилагођена је врсти деформитета, облику
стопала када је оптерећено и скраћењу доњег екстремитета које се надокнађује.
Улошци за ортопедске ципеле израђују се од коже, осим у случају ангиопатије када се израђују
од силикона.
- 14 -
Члан 47
Ортопедске ципеле са улошцима прописује лекар специјалиста физикалне медицине уз
мишљење лекара специјалисте ортопедије, осим за ортопедску ципелу за елефантијазу када
ортопедску ципелу прописује лекар специјалиста - субспецијалиста васкуларне хирургије.
Члан 48
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања ортопедских ципела подељени су у две
групе, и то:
I група - осигурано лице од једне до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурано лице преко 18 година живота - 18 месеци.
3.2. Инвалидска колица
Члан 49
Осигурано лице старије од три године живота које не може да хода због оштећења
локомоторног система, има право на инвалидска колица (са или без додатака).
Члан 50
Инвалидска колица јесу:
1. инвалидска колица на ручни погон;
2. дечија инвалидска колица.
Врсте инвалидских колица прописују се зависно од степена онеспособљености и
функционалног статуса осигураног лица (антропометријске мере, врста и тежина оштећења).
Осигурано лице има право на одржавање инвалидских колица под условима прописаним овим
правилником.
Сервисирање се врши једном годишње, а први пут обавезно у гарантном року.
Члан 51
Изузетно од члана 50. овог правилника, осигурано лице старије од 16 година живота, има
право на електромоторна инвалидска колица уколико постоји потпуна одузетост доњих
екстремитета, а због делимичне одузетости руку, осигурано лице не може активно да покреће
колица на ручни погон, али покретом главе или прстију може безбедно да управља
електромоторним инвалидским колицима.
Код првог прописивања електромоторних инвалидских колица неопходно је приложити,
психолошко тестирање степена менталне очуваности (ради утврђивања способности
безбедног управљања електромоторним колицима) и писмену сагласност законских
старатеља (за малолетна лица).
- 15 -
Члан 52
У зависности од врсте инвалидских колица, осигураном лицу инвалидска колица прописује
лекар специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте ортопедије или
неурологије, односно неурохирургије, или лекар специјалиста неурологије или неурохирургије
уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине.
Оверу обрасца уз реверс за инвалидска колица, врши матична филијала уз оцену лекарске
комисије о оправданости прописивања помагала.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатог помагала.
Члан 53
Осигурано лице, уз електромоторна инвалидска колица, има право и на два акумулатора и
пуњач акумулатора.
Члан 54
Осигурано лице има право само на једна инвалидска колица. Осигурано лице, уз инвалидска
колица има право на текстилни јастук за седиште.
Осигурано лице са квадриплегијом и параплегијом има право на антидекубитус јастук за
инвалидска колица.
Осигурано лице које самостално управља инвалидским колицима на ручни погон, има право и
на пар кожних рукавица за вожњу.

Члан 55
Осигурано лице које већи део времена проводи у кревету због здравственог стања, има право
на тоалетна колица.
3.3.1. Помоћна помагала за олакшавање кретања
Члан 56
Осигурано лице са оштећењем локомоторног система има право на помоћна помагала за
олакшавање кретања.
Члан 57
Помоћна помагала за олакшавање кретања јесу:
1. дрвене подпазушне штаке на подешавање (једна или пар);
2. метални штап за ходање, са три или четири тачке ослонца;
3. метални ортопедски штап са кривином;
4. металне подлакатне штаке.
- 16 -
Члан 58
Изузетно од члана 57. овог правилника, осигурано лице које због оштећења локомоторног
система и придружених обољења не може да се креће уз помоћ штапа или штака, има право
на одговарајући сталак за ходање (ходалицу).
Члан 59
Слепо осигурано лице које је делимично парализовано има право на метални ортопедски штап
са кривином.
Члан 60
Помоћна помагала за олакшавање кретања прописује лекар специјалиста ортопедије, или
лекар специјалиста физикалне медицине или лекар специјалиста неурологије, уз мишљење
лекара специјалисте неурологије или лекара специјалисте ортопедије за поједина помагала.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала и електронским путем доставља податке изабраном лекару осигураног
лица о прописаним помагалима за олакшавање кретања.
На основу података из става 2. овог члана о прописаном помагалу за олакшавање кретања,
изабрани лекар на обрасцу прописује еластичне гуме за помоћна помагала за олакшавање
кретања.
Члан 61
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања дрвених подпазушних штака на
подешавање подељени су у две групе, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 36 месеци.
Изузетно, за дрвене потпазушне штаке на подешавање, код привремених стања, утврђен је
јединствен рок трајања од два до четири месеца.
Члан 62
Осигурано лице, уз поједина помоћна помагала за олакшавање кретања, има право и на
одговарајуће еластичне гуме чији је рок трајања најмање два месеца.
3.3.2. Остала помоћна помагала
Члан 63
Остала помоћна помагала јесу:
1. болнички кревет са трапезом;
2. собна дизалица;
3. антидекубитус душеци;
4. појасеви.
- 17 -
Члан 64
Осигурано лице, које мора због болести или повреде дужи временски период да лежи у
кревету, има право на болнички кревет са трапезом, односно собну дизалицу, односно
одговарајући антидекубитус душек према индикацијама у Листи помагала, уз постојање
одговарајућих стамбено-комуналних услова неопходних за коришћење овог помагала.
Члан 65
Болнички кревет са трапезом, собну дизалицу и антидекубитус душек прописује лекар
специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте неурологије или
неурохирургије.
Оверу обрасца уз реверс за помоћна помагала за која је то Листом помагала прописано, врши
матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања помагала у односу
на медицинске индикације и утврђивање стамбено-комуналних услова (услови становања)
осигураног лица.
Проверу функционалности издатог помагала врши лекарска комисија.
Члан 66
Право на одређену врсту појаса, има осигурано лице са хернијом, коме због општег
здравственог стања не може да се изврши хируршка интервенција.

Члан 67
Појас прописује лекар специјалиста хирургије уз мишљење лекара специјалисте интерне
медицине да осигураном лицу због здравственог стања није могуће извршити операцију.
Члан 68
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања појасева подељени су у две групе, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 8 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 12 месеци.
3.4. Санитарне справе
Члан 69
Санитарне справе јесу:
1. ендотрахеалне каниле;
2. електрични инхалатор са маском;
3. концентратор кисеоника;
4. диск подлоге за стоме и кесе уз диск подлоге;
5. урин катетери и уринарни кондом;
6. пелене;
7. помагала за лечење и контролу шећерне болести.

- 18 -
Члан 70
Осигурано лице са трајном трахеостомом има право на два комада одговарајуће врсте
ендотрахеалне каниле.
Ендотрахеалну канилу прописује лекар специјалиста отоларингологије (у даљем тексту: ОРЛ).
Члан 71
Осигурано лице узраста до 18 година живота које болује од трајне астме, као и осигурано лице
старије од 65 година живота које болује од тешког облика хроничне опструктивне болести
плућа (ХОБП) као и осигурано лице оболело од цистичне фиброзе има право на електрични
инхалатор са маском ради примене инхалационе терапије.
Електрични инхалатор са маском прописује лекар специјалиста - субспецијалиста пулмологије
или лекар специјалиста пнеумофтизиологије.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала у односу на медицинске индикације и утврђивање одговарајућих
стамбених услова за инсталирање и правилну примену апарата.
Проверу функционалности издатог помагала врши лекарска комисија.
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања електричног инхалатора са маском
подељени су у две групе и утврђују се у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица оболела од астме узраста до 18 година живота и лица оболела од
цистичне фиброзе - 5 година
II група - осигурана лица која болују од ХОБП преко 65 година живота - 8 година.
Члан 72
Осигурано лице које има хроничну респираторну инсуфицијенцију, а болест је стабилна
најмање три недеље и потребно је дуготрајно лечење кисеоником у кућним условима, има
право на концентратор кисеоника са протоком кисеоника два до три литра у минуту (у даљем
тексту: концентратор кисеоника).
Члан 73
Концентратор кисеоника прописује лекар специјалиста - субспецијалиста пулмологије уз
мишљење једног лекара субспецијалисте пулмологије или лекар специјалиста
пнеумофтизиологије уз мишљење једног лекара специјалисте пнеумофтизиологије из
здравствене установе која обавља делатност пнеумофтизиолошке заштите.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања концентратора кисеоника у односу на медицинске индикације и утврђивање
одговарајућих стамбених услова за инсталирање и правилну примену апарата.
Концентратор кисеоника се, према овереном обрасцу, испоручује здравственој установи која
обавља делатност пнеумофтизиолошке заштите на основу чијег је мишљења образац
сачињен и оверен.
- 19 -
Концентратор кисеоника се осигураном лицу издаје у здравственој установи из става 3. овог
члана, која одређује лекаре специјалисте да врше контролу правилног коришћења издатог
помагала.
Здравствена установа из става 3. овог члана води посебну евиденцију о издатим
концентраторима кисеоника.
У Републичком заводу образује се централни регистар издатих концентратора кисеоника на
основу података здравствене установе из става 5. овог члана.
Члан 74
Осигурано лице које има изведену привремену или сталну илеостому, колостому или
уростому, после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система има право,
по свакој изведеној стоми, на одговарајуће диск подлоге за стому и кесе уз диск подлогу.
Осигурано лице има право и на материјал за негу, односно одржавање стоме, у случају
иритације коже око стоме, односно постојања ожиљака који онемогућавају несметану
апликацију диск подлоге.
Члан 75
Одговарајуће диск подлоге за стому и кесе уз диск подлогу прописује изабрани лекар, на
основу мишљења једног лекара специјалисте хирургије или једног лекара специјалисте
урологије за привремену илеостому, колостому или уростому. За сталну илеостому, колостому
или уростому лекар специјалиста хирургије или лекар специјалиста урологије даје мишљење
само код првог прописивања диск подлоге за стому и кесе уз диск подлогу.
Изабрани лекар прописује помагала из става 1. овог члана на лекарском рецепту према
количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца.
Члан 76
Осигурано лице са изведеном привременом или сталном стомом код кога постоји јако
ослабљена мускулатура трбушног зида, има право и на трбушни еластични појас са отвором
за стому.
Члан 77
Осигурано лице код кога је немогуће пражњење бешике путем контролисане (вољне) дренаже,
има право на стални "Фоли урин катетер" (са урин кесама са испустом) или уринарни кондом
(са урин кесама са испустом).
Изузетно од става 1. овог члана, осигурано лице са неурогеном ретенцијом или са
ортотопичном бешиком код кога је немогућа контрола пражњења бешике, а обучено је за
самокатетеризацију, има право на ПВЦ урин катетер за једнократну употребу, осим у случају
појаве уринарне инфекције, када има право на лумбрификовани урин катетер за једнократну
употребу.
Члан 78
Изабрани лекар прописује урин катетер или уринарни кондом, са урин кесама са испустом, на
лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца,
на основу мишљења лекара специјалисте урологије.
- 20 -
Члан 79
Осигурано лице код кога постоји невољно пражњење црева односно бешике, уместо помагала
из члана 77. овог правилника, има право на пелене.
Изабрани лекар прописује пелене из става 1. овог члана на лекарском рецепту према
количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца, на основу мишљења
лекара одговарајуће специјалности.
Члан 80
Осигурано лице оболело од шећерне болести (Д. Меллитус), које се лечи инсулином у облику
бочица, има право на комплет пластичних шприцева и игала за давање инсулина, које
прописује изабрани лекар на основу мишљења лекара субспецијалисте ендокринолога или
лекара специјалисте интерне медицине или лекара специјалисте педијатрије, на лекарском
рецепту према количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца.
Осигурано лице оболело од шећерне болести (Д. Меллитус), које се лечи инсулином
прописаним у облику карпула, има право на пен шприц.
Пен шприц прописује лекар субспецијалиста ендокринологије или лекар специјалиста интерне
медицине или лекар специјалиста педијатрије. Оверу обрасца за пен шприц врши матична
филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
Осигурано лице узраста до 26 година живота као и трудница (без обзира на године живота),
који користе инсулин прописан у облику карпула за пен шприц има право на одређен број
одговарајућих игала за пен шприц према броју прописаних дневних доза инсулина. Остала
осигурана лица која користе пен шприц или инсулин у облику карпула са дозером са Листе
лекова који се прописују и издају на терет средстава здравственог осигурања, имају право на
одговарајуће игле за пен шприц у количини од 30 комада месечно независно од броја
прописаних дневних доза инсулина.
Игле за пен шприц прописује изабрани лекар на лекарском рецепту према количинама
утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца.
Члан 81
Осигурано лице оболело од шећерне болести (D.Mellitus) које се лечи инсулином, узраста до
26 година живота или трудница (без обзира на године живота) независно од броја дневних
доза инсулина, као и осигурано лице старије од 26 година живота које је на интензивираној
конвенционалној терапији (четири и више доза инсулина дневно), има право на апарат за
самоконтролу нивоа шећера у крви.
Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви прописује лекар субспецијалиста
ендокринологије или лекар специјалиста интерне медицине или лекар специјалиста
педијатрије.
Оверу обрасца за прописивање помагала уз реверс за апарат за самоконтролу нивоа шећера
у крви, врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања
помагала.
- 21 -
Осигурано лице из става 1. овог члана коме је одобрен апарат за самоконтролу нивоа шећера
у крви има право на одређен број одговарајућих тест трака за одобрен апарат (са или без
ланцета). Осигурано лице које има право на одговарајући број ланцета а поседује аутоматску
ланцету (ланцетар), уместо ланцета има право на одређен број уметака за аутоматску ланцету
(ланцетар).
Изабрани лекар прописује помагала из става 4. овог члана на основу мишљења лекара
субспецијалисте ендокринолога или лекара специјалисте интерне медицине или лекара
специјалисте педијатрије, на лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном
нивоу, за период од три месеца.
Осигурано лице узраста до 26 година живота оболело од D.Mellitus на интензивираној
конвенционалној терапији (више од две дневне дозе), са нестабилном инсулин зависном
шећерном болести, има право на урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у
урину, уколико је оспособљено за спровођење самоконтроле и лечења шећерне болести.
Осигурано лице узраста преко 26 година живота оболело од D.Mellitus које се дијализира, има
право на тест траке за окуларно очитавање нивоа шећера у крви (без апарата) са
одговарајућим бројем ланцета за вађење крви.
Изабрани лекар прописује помагала из става 6. овог члана на основу мишљења лекара
субспецијалисте ендокринолога или лекара специјалисте интерне медицине или лекара
специјалисте педијатрије, на лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном
нивоу, за период од три месеца.
Члан 82
Осигураном лицу код кога је у периоду од шест месеци интензивне конвенционалне терапије
(четири и више доза инсулина), утврђена незадовољавајућа гликорегулација, спољну
инсулинску портабилну пумпу прописује лекар субспецијалиста ендокринологије или лекар
специјалиста педијатрије субспецијалиста ендокринологије здравствене установе која обавља
делатност на терцијарном нивоу уз мишљење лекара субспецијалисте ендикринологије или
лекара специјалисте педијатрије субспецијалисте ендокринологије из здравствене установе
која обавља делатност на терцијарном нивоу.
Осигурано лице има право и на потрошни материјал за спољну инсулинску портабилну пумпу у
количини утврђеној на месечном нивоу, са издавањем на шестомесечном нивоу.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања спољне инсулинске портабилне пумпе у односу на медицинске индикације и уз
неопходну медицинску документацију.
Спољна инсулинска портабилна пумпа се, према овереном обрасцу, испоручује здравственој
установи из става 1. овог члана.
Спољна инсулинска портабилна пумпа се осигураном лицу издаје у здравственој установи из
става 1. овог члана, која одређује лекаре специјалисте да врше контролу правилности
коришћења издатог помагала.
Здравствена установа из става 1. овог члана води посебну евиденцију о издатим спољним
инсулинским портабилним пумпама.
У Републичком заводу образује се централни регистар издатих спољних инсулинских
портабилних пумпи на основу података које воде здравствене установе из става 5. овог члана.

- 22 -
Члан 82а
Силиконски упијајући фластер осигураном лицу оболелом од урођене булозне епидермолизе
прописује изабрани лекар на лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном
нивоу, за период од три месеца.
4. Очна помагала
Члан 83
Очна помагала јесу:
1. наочаре рам и стакла за корекцију;
2. телескопске наочаре (наочаре са специјалним системом сочива);
3. лупа (стакло за повећање);
4. контактна сочива;
5. очне протезе;
6. тифлотехничка помагала.
Члан 84
Осигурано лице има право на наочаре са стаклима (минералним), за корекцију оштрине вида
на даљину и близину и то:
1. осигурано лице од седам до 18 година живота, без обзира на диоптрију;
2. осигурано лице старије од 18 година живота, ако на оба ока има диоптрију већу од ± 2,0;
3. осигурано лице старије од 18 година живота, ако има само једно око и диоптрију већу од ± 2
Д.
Осигурано лице има право на наочаре са пластичним стаклима за корекцију оштрине вида на
даљину и близину и то:
1. осигурано лице до навршених седам година живота, без обзира на диоптрију на једном или
оба ока;
2. осигурано лице старије од седам година живота, има право на наочаре са пластичним
стаклима ако на једном или оба ока има диоптрију већу од ± 5,0 D.
Осигурано лице има право на наочаре са лентикуларним стаклима са диоптријом већом од
± 8,0 D, на основу мишљења лекара специјалисте офталмологије из здравствене установе која
обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу.
Осигурано лице има право на призма - фолију за наочаре, после операције разрокости,
уколико се и даље јавља дупли вид.


- 23 -
Члан 85
Наочаре за корекцију вида из члана 84. овог правилника, прописује лекар специјалиста
офталмологије.
Призму - фолију за наочаре из члана 84. става 4. овог правилника, прописује лекар
специјалиста офталмологије на основу отпусне листе о извршеној хируршкој интервенцији.
Оверу образаца из ст. 1. до 3. овог члана, врши матична филијала.
Члан 86
Рокови трајања наочара, према старосној доби осигураних лица, подељени су у две групе, и
то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 24 месеца,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 60 месеци.
Члан 87
Нова минерална или пластична стакла у диоптријама, одобравају се осигураном лицу, пре
истека одређеног рока трајања, ако се разлика, у сферној или у цилиндричној корекцији,
измени за 1,0 D.
Члан 88
Слабовидо осигурано лице, има право на телескопске наочаре (наочаре са специјалним
системом сочива) или лупу (стакло за повећање).
Помагало из става 1. овог члана прописује лекар специјалиста офталмологије из здравствене
установе која обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу ако ће осигурано лице
ношењем телескопских наочара или коришћењем лупе постићи задовољавајућу оштрину вида
која ће му омогућити школовање или обављање послова занимања по основу кога је
здравствено осигуран.
Оверу обрасца из става 2. овог члана, врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о
оправданости прописивања телескопских наочара или лупе.
Члан 89
Осигурано лице има право на мека или терапеутска контактна сочива.
Осигурано лице старије од 16 година живота има право на тврда или гаспермеабилна
контактна сочива, уколико није остварило право на мека контактна сочива.
Члан 90
Контактна сочива прописује лекар специјалиста офталмологије, а оверу обрасца врши
матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
- 24 -
Члан 91
За мека контактна сочива, зависно од старосне доби осигураног лица, утврђен рок трајања, и
то:
- за осигурана лица до три године живота - шест месеци,
- за осигурана лица од три до 16 година живота - 12 месеци,
- за осигурана лица старија од 16 година живота - 18 месеци.
Члан 92
Осигурано лице коме недостаје део или цела очна јабучица, има право на очну протезу.
Очна протеза израђује се од акрилата у стандардном облику и величини и може бити пуна или
љуспаста.
Ако стандардни облик и величина очне протезе, не одговара облику и величини коњуктивалне
врећице, израђује се очна протеза по мери.
Члан 93
Изузетно, осигурано лице, у фази припреме очне дупље за стављање сталне очне протезе,
после хируршке интервенције (енуклеација очне јабучице), има право на привремену прву
протезу за формирање очне дупље.
Члан 94
Очне протезе прописује лекар специјалиста офталмологије из здравствене установе која
обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу а оверу обрасца врши матична филијала
уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
Члан 95
Осигурано лице старије од 18 година живота има право на сервисирање очне протезе -
полирањем, једном годишње.
Члан 96
За очне протезе, у зависности од старосне доби осигураног лица, утврђен је рок трања, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 48 месеци.
Члан 97
Слепо осигурано лице, има право на тифлотехничка помагала.
Осигурано слепо лице обучено за коришћење Брајевог писма, има право на Брајеву писаћу
машину.
Осигурано слепо лице има право на репродуктор уколико је члан библиотеке или је на
школовању.
- 25 -
Осигурано слепо лице има право на Брајев сат за слепе - ручни, осим када има недостатак или
одузетост једне руке, због чега има право на џепни Брајев сат.
Осигурано слепо лице има право на наочаре са тамним стаклима од пластичне масе.
Осигурано слепо лице има право на бели штап за слепе.
Осигурано лице које је истовремено и слепо и глуво има право на ултразвучни штап.
Право на говорни софтвер за српски језик за слепа лица, има слепо осигурано лице: ученик -
почев од В разреда основне школе, студент, запослени као и лице коме поседовање софтвера
може помоћи око конкретног радног ангажовања, ако поседују компјутер одговарајуће
конфигурације без ове врсте говорног софтвера.
Осигурано лице има право на помагала из ст. 2. и 3. овог члана, ако право на помагала није
остварило по прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Члан 98
Брајеву писаћу машину и репродуктор прописује лекар специјалиста офталмологије, а оверу
обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала.
Брајев сат за слепе прописује лекар специјалиста офталмологије, а оверу обрасца врши
матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања помагала.
Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе и бели штап за слепе прописује лекар
специјалиста офталмологије, а оверу обрасца врши матична филијала.
Ултразвучни штап за слепе прописује лекар специјалиста офталмологије на основу мишљења
лекара специјалисте ОРЛ, а оверу обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену
лекарске комисије о оправданости прописивања.
Говорни софтвер за српски језик за слепа лица, прописује лекар специјалиста офталмологије и
одговарајуће потврде организације Савеза слепих Србије, а оверу обрасца врши матична
филијала.
5. Слушна помагала
Члан 99
Осигурано лице које има обострани трајни губитак слуха преко 40 децибела (у даљем тексту:
DB), односно 60 DB у најмање две фреквенције говорног подручја (1000-4000 херца (у даљем
тексту: Hz), има право на одговарајући слушни апарат (амплификатор), ако се њиме постиже
задовољавајући ниво говорне комуникације и слушне рехабилитације.
- 26 -
Члан 100
Осигурано лице има право на слушни апарат одговарајућих електроакустичних својстава,
према врсти и степену оштећења слуха, које својим мишљењем утврди лекар специјалиста
ОРЛ - субспецијалиста аудиолог или лекар специјалиста ОРЛ одговарајуће здравствене
установе, на основу извршених вокалних и тоналних аудиолошких испитивања.
Осигурано лице узраста до 18 година живота са обостраним трајним оштећењем слуха, преко
40 DB у најмање две говорне фреквенције (1000-4000 Hz), има право на два слушна апарата
ако се на тај начин омогућава успешна рехабилитација слуха и развој говора, а остала
осигурана лица имају право на један слушни апарат.
Члан 101
Осигурано лице код кога анатомски услови онемогућавају коришћење стандардног уметка за
ушни канал, има право на израду индивидуалног уметка за ушни канал - индивидуалне оливе,
за коју оверу обрасца врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања.
Члан 102
Слушне апарате прописује лекар специјалиста ОРЛ - субспецијалиста аудиолог или лекар
специјалиста ОРЛ, а оверу обрасца уз реверс, врши матична филијала уз оцену лекарске
комисије о оправданости прописивања слушног апарата.
Проверу функционалности испорученог помагала врши лекарска комисија.
Члан 103
Рокови трајања слушних апарата према старосној доби и степену оштећења слуха осигураних
лица, подељени су у две групе, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 24 месеца,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 60 месеци.
Члан 104
Осигурано лице са уграђеним кохлеарним имплантом, након шест недеља од извршене
операције, а по истеку две недеље од укључења заушног процесора, има право на специјалне
батерије за заушни процесор, у броју утврђеном овим правилником на месечном нивоу, а
издају се за период од три месеца.
6. Помагала за омогућивање гласа и говора
Члан 105
Осигурано лице код кога постоји трајни губитак способности гласа и моћи говора због
ларингектомије, под условом да учењем езофагеалног говора не постоји могућност да се
оспособи за споразумевање и да је тестирањем утврђено да се коришћењем апарата за
омогућавање говора - електроларингса, може оспособити за споразумевање са околином, има
право на апарат - електроларингс са две батерије и пуњачем за батерије.

- 27 -

Члан 106
Електроларингс прописује лекар специјалиста ОРЛ уз отпусну листу и мишљење лекара
специјалисте ОРЛ - субспецијалисте фонијатра из здравствене установе која обавља
здравствену делатност на терцијарном нивоу, а оверу обрасца уз реверс врши матична
филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатог помагала.
7. Стоматолошке надокнаде
Члан 107
Стоматолошке надокнаде су:
1. мобилне (покретне) зубне надокнаде за лица старија од 65 година живота;
2. покретни ортодонтски апарати за осигурана лица до 18 година живота;
3. надокнаде код урођених или стечених аномалија орофацијалног система.
Члан 108
Стоматолошке надокнаде прописује изабрани стоматолог или лекар специјалиста
стоматолошке протетике или лекар специјалиста ортопедије вилица.
Оверу обрасца за стоматолошке надокнаде врши матична филијала.
Изабрани стоматолог или лекар специјалиста из става 1. овог члана који је прописао
стоматолошку надокнаду врши и проверу функционалности стоматолошке надокнаде.
Члан 109
Према старосној доби осигураног лица, рокови утврђени у најмањој дужини трајања за тоталне
или парцијалне протезе код урођених аномалија орофацијалног система, подељени су у две
групе:
I група - осигурана лица до 18 година живота -12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 48 месеци.
Према старосној доби осигураног лица, рокови утврђени у најмањој дужини трајања за
фацијалне епитезе подељени су у две групе:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - од 36 до 48 месеци.
- 28 -
По истеку најкраћих рокова трајања прописаних овим правилником, осигурано лице има право
на нову стоматолошку надокнаду, само у случају да је лекар стоматолог са одговарајућом
специјализацијом утврдио да је дотадашња стоматолошка надокнада постала неупотребљива.
Гарантни рок за стоматолошке надокнаде износи половину утврђеног најкраћег рока трајања.
Терет гаранције квалитета материјала и израде стоматолошке надокнаде у гарантном року,
сноси здравствена установа која је израдила стоматолошку надокнаду.
У периоду од истека гарантног рока за израду до истека рока трајања стоматолошке
надокнаде, трошкове поправке (лепљења) сноси Републички завод.
Члан 110
Стандардни материјал за израду стоматолошких надокнада је акрилат, осим за одређене
врсте надокнада код урођених или стечених аномалија орофацијалног система, где се уместо
акрилата користи силикон.
XII ОБРАСЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМАГАЛА
Члан 111
Обрасци за остваривање права на помагала су:
1. Образац за прописивање и одржавање помагала - "Образац ОПП";
2. Лекарски рецепт - "Образац ЛР-1"
3. Образац реверса
4. Оцена првостепене лекарске комисије - Обрасци ОЛК-СП 1 и ОЛК-СП 2;
5. Оцена другостепене лекарске комисије - Обрасци ОЛК-СП 3 и ОЛК-СП 4.
Члан 112
Образац за прописивање и одржавање помагала - "Образац ОПП" из члана 111. тачка 1. овог
правилника је лист формата А4 (димензија 210 mm X 297 mm) са серијским бројем и посебном
заштитом плаве боје, штампан црном бојом на хартији беле боје.
Образац из става 1. овог члана садржи, на полеђини, оверу матичне филијале, која се
попуњава за помагала за која је Листом помагала прописана овера матичне филијале.
Списак помагала по шифрама и називима утврђеним према Листи помагала и Шифарнику
помагала, која се прописују на обрасцу из става 1. овог члана, одштампан је уз овај правилник
и чини његов саставни део.
- 29 -
Члан 113
На лекарском рецепту из члана 111. тачка 2. овог правилника, изабрани лекар прописује
осигураном лицу помагала која се издају у апотеци.
Помагала која изабрани лекар прописује на лекарском рецепту утврђена су на месечном нивоу
а издају се у количини одређеној у Листи помагала.
Списак помагала по шифрама и називима утврђеним према Листи помагала и Шифарнику
помагала, која се прописују на лекарском рецепту из става 1. овог члана, одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 114
(Брисан)
Члан 115
Образац реверса, прописан овим правилником, одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Реверс се попуњава у три примерка. Један примерак обрасца реверса задржава матична
филијала при овери обрасца за прописивање помагала, а два примерка обрасца реверса
враћају се осигураном лицу, које их предаје испоручиоцу помагала. Испоручилац помагала оба
примерка обрасца реверса оверава, један примерак обрасца реверса враћа осигураном лицу,
а други примерак обрасца реверса доставља филијали уз рачун за испоручено помагало.
Образац из става 1. овог члана је лист формата А4 (димензије 210 x 297 мм) са серијским
бројем и посебном заштитом зелене боје, штампан црном бојом на хартији беле боје.
Члан 116
За помагала за која је Листом помагала прописана оцена лекарске комисије, првостепена
лекарска комисија на обрасцима оцене првостепене лекарске комисије ОЛК-СП1 и ОЛК-СП2 (у
даљем тексту: ОЛК-СП1 и ОЛК-СП2) даје оцену о оправданости прописивања помагала, оцену
о функционалности помагала, оцену о употребљивости помагала, оцену о оправданости
сервисирања помагала, оцену о поправци дела помагала и замени дела помагала.
На обрасцима оцене другостепене лекарске комисије ОЛК-СП3 и ОЛК-СП4 (у даљем тексту:
ОЛК-СП3 и ОЛК-СП4), даје се оцена другостепене лекарске комисије у поступку остваривања
права на помагала по приговору осигураног лица.
Обрасци ОЛК-СП1 до ОЛК-СП4 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Обрасци из ст. 1. и 2. овог члана попуњавају се и штампају преузимањем електронским путем
из Матичне евиденције о остваривању права осигураних лица (МЕОП-а), коју води Републички
завод.
Члан 117
Обрасце из чл. 112, 113, 115. и 116. штампа понуђач кога изабере и овласти Републички завод,
у складу са прописима којима се уређује област јавних набавки.


- 30 -

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 118
Осигурано лице које на дан ступања на снагу овог правилника користи права на помагала
стечена по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника, наставља да
користи стечена права до истека утврђеног рока трајања помагала.
Члан 119
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о помагалима која се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 96/05
и 102/05).
Самостални чланови Правилника о изменама и допунама
Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања
("Сл. гласник РС", бр. 80/2010)
Члан 56
Осигурана лица која на дан почетка примене овог правилника остварују права или су у
поступку остваривања права на помагала по прописима који су важили до дана почетка
примене овог правилника, настављају да користе право на помагала у складу са тим
прописима, осим ако су одредбе овог правилника повољније за осигурана лица.
Члан 57
Управни одбор Републичког завода утврдиће пречишћен текст Правилника о медицинско-
техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, који
се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Члан 58
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије", а примењује се од 1. марта 2011. године.
LISTA POMAGALA

1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 1
Rok trajanja najmanje u
mesecima
Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje
I
grupa

do 7g
II
grupa
preko
7
do
18g
III
grupa
preko
18
do
65g
IV
grupa
preko
65g
1 2 3 4 5
Proteze za gornje ekstremitete
001 Estetska proteza šake
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et manus,
- urođeni nedostatak šake i prstiju (Aplasia
manus et digiti (digitorum) congenita G 71.3)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
002
Podlakatna (transradijalna)
estetska proteza (pasivna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia
antebrachii et manus congenita Q 71.2)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
003
Podlakatna (transradijalna)
egzoskeletna mehanička proteza
sa ugrađenom šakom (radna -
funkcionalna proteza)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii
- urođeni nedostatak podlaktice
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
117
Podlakatna (transradijalna)
endoskeletna mehanička proteza
sa ugrađenom šakom (radna -
funkcionalna proteza)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii
- urođeni nedostatak podlaktice
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
004
Podlakatna (transradijalna)
mioelektrična proteza
Osigurano lice starije od 5 godina:
- St. post amputationem antebrachii bill. sa
ultrakratkim patrljkom uz priložen test
separacije i psihološko testiranje
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
24 36 36 60
005
Nadlakatna (transhumeralna)
estetska proteza
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii
- urođeni nedostatak nadlaktice
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
006
Nadlakatna (transhumeralna)
egzoskeletna - mehanička proteza
s mehaničkim zglobom (radna -
funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii
- urođeni nedostatak nadlaktice
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
118
Nadlakatna (transhumeralna)
endoskeletna - mehanička proteza
s mehaničkim zglobom (radna -
funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii
- urođeni nedostatak nadlaktice
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
007
Nadlakatna (transhumeralna)
endoskeletna mehanička proteza
sa spoljnim lakatnim zglobom
(radna - funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii
- urođeni nedostatak nadlaktice
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
008
Mehanoelektrična nadlakatna
(transhumeralna) proteza
(Hibridna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii bilateralis uz
očuvan pokret u ramenu, ultrakratki patrljak i
psihološko testiranje
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
36 60 60
10
god.
009
Estetska proteza posle
dezartikulacije ramena
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem art.
Humeroscapularis
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 36 60
010
Navlaka za patrljak (nadlakatna ili
podlakatna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak nadlaktice ili podlaktice
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
2 meseca
011
Elastični zavoj
(2 komada)
Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi
pripreme patrljka za protetisanje
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
2 meseca
Proteze za donje ekstremitete
012
Proteza posle delimične
amputacije stopala - po Pirogofu,
Šopartu i Lisfranku (Pirogoff,
Chopart, Lisfranc)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et partium
pedis
- urođeni nedostatak dela stopala i prstiju
(Aplasia pedum et digitorum congenita Q
72.3)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
013
Potkolena proteza posle
amputacije stopala po Sajmu
(Syme)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem regionis malleoli et
pedis
- urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija
u skočnom zglobu
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
014
Potkolena (transtibijalna)
egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis
- St. post amputationem transtibiialis sa
kožno-mišićnim transplantatom (uz
mogućnost održavanja visokog higijenskog
nivoa) u kom slučaju se dodaje i silikonski
umetak u ležište
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
119
Potkolena (transtibijalna)
endoskeletna proteza
(funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis
- St. post amputationem transtibiialis sa
kožno-mišićnim transplantatom (uz
mogućnost održavanja visokog higijenskog
nivoa) u kom slučaju se dodaje i silikonski
umetak u ležište
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
015
Potkolena (transtibijalna) drvena
proteza
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
016
Proteza posle dezartikulacije
kolena egzoskeletna
(funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem genus
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou
kolena (Aplasia cruris et pedis congenita Q
72.2)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
120
Proteza posle dezartikulacije
kolena endoskeletna
(funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem genus
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou
kolena (Aplasia cruris et pedis congenita Q
72.2)
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
017
Natkolena (transfemoralna)
egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis
- urođeni nedostatak potkolenice i dela butne
kosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
121
Natkolena (transfemoralna)
endoskeletna proteza
(funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis
- urođeni nedostatak potkolenice i dela butne
kosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
018
Natkolena (transfemoralna)
drvena proteza (gerijatrijska)
Osigurano lice starije od 65 godina života kod
koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- - - 60
019
Proteza posle dezartikulacije kuka
egzoskeletna (funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem coxae
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
122
Proteza posle dezartikulacije kuka
endoskeletna (funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem coxae
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18 24 60
020
Navlaka za patrljak (potkolena ili
natkolena)
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak potkolenice ili natkolenice
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
2 meseca
021 Elastični zavoj
Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija donjeg ekstremiteta u fazi
pripreme patrljka za protetisanje - 2 komada,
a kod transfemoralne amputacije - 3 komada
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
2 meseca
022 Kozmetičke čarape
Osigurano lice ženskog pola sa protezom za
donji ekstremitet
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
3 meseca
Spoljna proteza za dojku
023 Spoljna proteza za dojku
Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena
potpuna amputacija dojke
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste 12 meseci

Epiteze (estetske proteze)
024
Epiteza za
uho
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak celog uha, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat,
odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze
- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec.
stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
12 24 36 36
025
Epiteza za
nos
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak celog nosa, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat,
odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze
- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec.
stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
12 24 36 36
026
Epiteza za
lice
Osigurano lice kod koga postoji:
- koštano mišićni defekt lica, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat,
odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze
- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec.
stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
12 24 36 36

2. Ortotička sredstva (ortoze)

Rok trajanja
najmanje
u mesecima
Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje
I
grupa
do
18g
II
grupa
preko
18g
1 2 3 4 5
Ortoze za gornje ekstremitete
029
Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju
(plastična)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
030
Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu,
zatvaračem u više položaja i suspenzijskom
trakom
Osigurano lice kod koga postoji:
- Artrogriposis (Q 74.3)
- Hemiplegia (G 81.9)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa ili
spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
032 Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Artrogriposis (Q 74.3)
- Hemiplegia (G 81.9)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa ili
spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
033 Štitnik za lakat (par)
Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)
- lekar spec. - subspec.
hematolog
12 -
034
Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za
stabilizaciju
- plastična (statička)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
- lezija perifernog ili centralnog neurona
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna
Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
- Artrogriposis (Q 74.3)
- St. post fracturam ossis navicularis male sanata
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
038 Štitnik za koleno (par)
Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)
- lekar spec. - subspec.
hematolog
12 -
Ortoze za donje ekstremitete
040
Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim
zglobom
Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog lica starijeg
od 18 godina, sa dobro razvijenom muskulaturom donjih
ekstremiteta i potrebom za trajnim delimičnim
rasterećenjem stopala
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- 36
041 Potkolena hemispiralna karbonska ortoza
Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog lica, slabije
razvijene muskulature donjih ekstremiteta i potrebom za
trajnim delimičnim rasterećenjem stopala
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
042
Potkolena plastična ortoza sa posteriornom
šinom i tabanskim produžetkom - zglobna
Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa
- stanja posle operacije diskus-hernije ili tumora perifernih
nerava

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa ili
spec. neurohirurga
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
043
Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična
sa ortopedskom cipelom po meri
Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne
distrofije, miopatije ili neuropatije
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
044
Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog
lima sa ortopedskom cipelom po meri
Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegije
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Monoplegia donjeg ekstremiteta
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
045
Natkolena plastična ortoza sa tabanskim
produžetkom i zglobom za pozicioniranje
Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Spina bifida (Q 05)
- paraliza donjeg ekstremiteta
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
123 Dvokanalni elektrostimulator
Osigurano lice kod koga postoji:
- pareza noge ukoliko se upotrebom elektrostimulatora
postiže samostalno kretanje uz obavljeno elektrofiziološko
testiranje
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
60 meseci
047
Korektivni aparat za koleno sa regulacijom
kolena "O" ili "X" (dinamički)
Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji:
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 -
048 Ortoza za kukove
Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka
zbog:
- subluksacije kuka
- luksacija endoproteze
- luksacije tumor-proteze
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
049
Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo -
dvozglobna
Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i
donji ekstremitet
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
050
Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo -
trozglobna
Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 -
051 Ortoza za stopalo zglobna korektivna
- Metatarsus varus (Q 66.2), treći stepen samo sa
strukturalnim promena kod dece do 12 meseci starosti jer
je indikovana hirurška intervencija
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
6 meseci
052
Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu
(Denis Brown)
- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim
promenama kod dece do 12 meseci starosti jer je
indikovana hirurška intervencija
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
6 meseci
053
Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu
(Denis Brown) sa modifikacijom po Tomasu
(Thomas)
- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim
promenama kod dece do 12 meseci starosti jer je
indikovana hirurška intervencija
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
6 meseci
124
Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa
ortopedskom cipelom
Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
125
Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano,
kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i
Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim
cipelama
Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
Ortoze za lečenje iščašenih kukova
054
Aparat za iščašene kukove po Pavliku
(Pavlikovi remenčići)
Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Luxatio coxae congenita
- Dysplasia coxae congenita
- Fractura femoris (S 72)
- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
6 -
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona
Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Luxatio coxae bilateralis congenita (Q 65.1)
- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
6 -
056 Atlanta aparat - ortoza
Osigurano lice uzrasta do 7 godina: - kod Pertesove
bolesti (Legg - Calve - Perthesova bolest)
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova
- lekar spec. ortoped uz
mišljenje spec. fizikalne
medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
6 -
Ortoza za kičmu - spinalne ortoze
061 Tomas kragna - jednodelna
Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum
radiculopathia (M 50.1)
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylistesis (M 43.1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG
dokazanim neurološkim ispadima
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
062 Tomas kragna - dvodelna
Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u
vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i
podešavanje ortoze
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
067 TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska
Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondilolistesis (M 43.1)
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Spondilolysis
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0) distalno
od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i
kičmenih pršljenova (višestruke laminektomije, resekcija
fasetnih zglobova)
- spondilodiscitis (spontani ili postoperativni)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
068 TLSO dinamička - korektivna
Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondilolistesis (M 43.1)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- kod dece do 16 godina sa skoliozom ili hiperkifozom ili
hiperlordozom
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36
071 LSO stabilizaciona ortoza
Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0)
konzervativno ili posle operacije
- Spondilolistesis (M 43.1)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 36

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Rok trajanja
najmanje
u mesecima
Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje
I grupa
do 18g
II grupa
preko
18g
1 2 3 4 5
Ortopedske cipele
073
Ortopedske cipele sa
ulošcima
Osigurano lice uzrasta do 18 godine sa:
- nogom kraćom više od 1,5 cm (leva ili desna);
Osigurano lice uzrasta preko 18 godine sa nogom kraćom više od 3 cm
(leva ili desna);
Osigurana lica kod kojih postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba
ukoliko ne koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia
diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju
ulošci su silikonski
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18
074
Ortopedske cipele za
paretično ili paralitično
stopalo
Osigurano lice
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18
075
Ortopedske cipele za Talipes
equines
Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes
equinus
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18
076
Ortopedske cipele za Talipes
equinovarus
Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo)
Talipes equinovarus (Q 66.0)
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 18
077
Ortopedske cipele za
elephantiasis
Osigurano lice uzrasta preko 18 godine:
- sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)
- lekar spec.-sub. spec.
vaskularni hirurg
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- 18

Invalidska kolica
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena, bez obzira da li je izvršeno i
protetisanje
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku; ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje
onemogućavaju hodanje
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60
meseci
078
Invalidska kolica na ručni
pogon za osobu potpuno
zavisnu od drugog lica -
standardna
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg kod koga postoji:
- tetraplegija i mišićna distrofija kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
- cerebralna paraliza - težeg stepena
- potpuno oduzete obe noge
- kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije
moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne
bolesti sa izraženom polineuropatijom
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti, osiguranom licu za bezbedno
korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: naslon za
glavu, pelote za glavu, sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala
(neki od navedenih ili svi),
- lekar spec. neurolog ili spec.
neurohirurg uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60
meseci
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena;
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku; ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje
onemogućavaju hodanje
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60
meseci
126
Invalidska kolica na ručni
pogon za samostalnu upotrebu
- standardna
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg kod koga postoji:
- mišićna distrofija
- cerebralna paraliza
- potpuno oduzete obe noge
- kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije
indikovano zbog srčane slabosti (NIHA III-IV)
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti osiguranom licu za bezbedno
korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: sigurnosni
pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala (neki od navedenih ili svi)
- lekar spec. neurolog uz
mišljenje spec. fizikalne
medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60
meseci
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg -
- kome su amputirane obe noge iznad kolena, bez obzira da li je izvršeno i
protetisanje
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60
meseci
079
Invalidska kolica na ručni
pogon za osobu potpuno
zavisnu od drugog lica -
ojačana
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg kod koga postoje:
- tetraplegija i mišićna distrofija kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
- cerebralna paraliza;
- potpuno oduzete obe noge
- kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije
moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne
bolesti sa izraženom polineuropatijom
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti osiguranom licu za bezbedno
korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: naslon za
glavu, pelote za glavu, sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala
(neki od navedenih ili svi)
- lekar spec. neurolog ili spec.
neurohirurg uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60
meseci

Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena;
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je
aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog
napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće
napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je
protetisanje nemoguće;
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
127
Invalidska kolica na ručni
pogon za samostalnu
upotrebu - ojačana
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg
- sa mišićnom distrofijom;
- sa cerebralnom paralizom;
- kome su potpuno oduzete obe noge;
- sa kompletnom istostranom oduzetošću ruke i noge,
a osposobljavanje za stajanje nije indikovano zbog
srčane slabosti (NIHA III-IV)
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti
osiguranom licu za bezbedno korišćenje standardnih
invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to:
sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za
stopala (neki od navedenih ili svi)
- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
080
Invalidska kolica na ručni
pogon jednom rukom za
samostalnu upotrebu sa
pogonom na polugu -
standardna
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena a
postoji slabost jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
- sa cerebralnom paralizom;
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
081
Invalidska kolica na ručni
pogon jednom rukom za
samostalnu upotrebu sa
pogonom na polugu -
ojačana
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena sa
slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
- sa cerebralnom paralizom;
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci

128
Invalidska kolica na ručni
pogon (lagana aktivna)
Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa -
paraplegijom
uz uslov da ima sopstvenu saobraćajnu dozvolu za
prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu;
- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
84 meseca
082
Dečija invalidska kolica
za decu potpuno zavisnu
od drugih lica -
standardna
Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti,
telesne težine do 70 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena;
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je
aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog
napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće
napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome su potpuno oduzete obe noge;
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- sa teškim oblicima neuromuskularnih oboljenja;
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda ili spec.
neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
129
Neurološka invalidska
kolica
Osigurana lica uzrasta preko 3 godine, sa teškim
oblikom cerebralne paralize koja su potpuno zavisna
od drugog lica
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
130
Dečija invalidska kolica
za samostalnu upotrebu
Osigurana lica uzrasta preko 10 godina, telesne
težine do 70 kg sa
- paraplegijom;
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
083 Toaletna kolica
Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u
krevetu, obolelo od:
- paraplegije
- cerebralne paralize
- težih oblika mišićne distrofije
- kvadriplegije
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
084
Elektromotorna invalidska
kolica
- standardna (sa 2
akumulatora i punjačem
akumulatora)
Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji:
- potpuna oduzetost donjih ekstremiteta a zbog delimične
oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na
ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno
upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo,
psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi
utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja
elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih
staratelja (za maloletnu decu)
- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci, osim za 2 akumulatora
gde je rok 24 meseca
085
Dodaci uz standardna,
ojačana ili dečija
invalidska kolica:
- naslon za glavu
- pelote za glavu
- sigurnosni pojas za
grudi
- abdukcioni klin
- pelote za koleno
- sigurnosni kaiševi za
stopala
Osigurano lice ima pravo na dodatak za invalidska
kolica kod težih oblika mišićne distrofije, cerebralne
paralize, tetraplegije, koji su praćeni nevoljnim
pokretima, slabošću muskulature leđa i naročito,
vrata u zavisnosti od stepena onesposobljenosti
- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Rok trajanja dodataka za kolica je
60 meseci osim naslona i sedišta
invalidskih kolica kod kojih je rok
24 meseca i spoljnih guma za
zadnje točkove gde rok iznosi 12
meseci
086
Antidekubitus jastuk za
invalidska kolica
Osigurano lice sa:
- paraplegijom
- tetraplegijom
- teškim oblikom mišićne distrofije
- lekar spec. neurolog ili spec.
neurohirurg uz mišljenje spec. fizikalne
medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
36 meseci
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenja jedne noge;
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge
- lekar spec. Ortoped ili spec. fizikalne
medicine ili spec. Neurolog
- overa Filijale uz revers
uzrast do 18
god.:
12 meseci
uzrast preko 18
god.:
36 meseci
087
Drvene potpazušne štake
na podešavanje
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima;
- lekar spec. ortoped ili spec fizikalne
medicine ili spec. neurolog
- overa Filijale uz revers
2-4 meseca
089
Metalni štap za hodanje
sa 3 ili 4 tačke oslonca
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
- paraliza jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge
- lekar spec. ortoped ili spec. fizikalne
medicine ili spec. neurolog
- overa Filijale uz revers
60 meseci
090
Metalni ortopedski štap
sa krivinom
Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano
- lekar spec. neurolog
- overa filijale uz revers
60 meseci
091
Stalak za hodanje
(hodalica) sa četiri noge
Osigurano lice kod koga postoji: parapareza
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
131
Stalak za hodanje
(hodalica) sa četiri točka i
potpazušnim osloncem
Osigurano lice kod koga postoji:
- politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih
bolesti ne može da koristi štake;
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
132
Stalak za hodanje
(hodalica) sa dva točka i
dve noge
Osigurano lice kod koga postoji:
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova nogu
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
60 meseci
190 Metalne podlakatne štake
Osigurano lice obolelo od:
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
- lekar spec. fizikalne medicine ili spec.
neurologije
- overa filijale uz revers
60 meseci
092
Elastične gume za
pomoćna pomagala za
olakšavanje kretanja
Za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
overena u matičnoj filijali
- izabrani lekar 2 meseca
Ostala pomoćna pomagala
093
Bolnički krevet sa
trepezom
Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u
krevetu zbog:
- kvadriplegije;
- teških neuromišićnih bolesti;
- cerebralne paralize;
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
10 godina
094 Sobna dizalica
Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u
krevetu zbog:
- kvadriplegije
- visoke amputacije obe noge uz slabost ruku
procenjenu ispod 3
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
10 godina
095 Antidekubitus dušek
Osigurano lice koje zbog
- kvadriplegije
- paraplegije
- teških neuromišićnih bolesti mora duže vreme da
leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije
pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambeno-
komunalne uslove
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa ili spec.
neurohirurga
- lekarska komisija
- overa Filijale
- provera funkcionalnosti
8 godina
133
Antidekubitus dušek sa
kompresorom
Osigurano lice koje ima rane od ležanja - dekubituse
III i IV stepena (Decubitus L 89) na više mesta uz
odgovarajuće prostorno-stambene i higijenske uslove
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale
- provera funkcionalnosti
8 godina
096
Pojas za femoralnu kilu
(jednostrani ili obostrani)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia femoralis (K 41) uz uslov da zbog opšteg
zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije
moguća
- lekar spec. hirurg uz mišljenje spec.
interniste
uzrast do 18
god:
8 meseci
uzrast preko 18
god:
12 meseci
134
Pojas za ingvinalnu kilu
(jednostrani ili obostrani)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg
zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije
moguća
- lekar spec. hirurg uz mišljenje spec.
interniste
uzrast do 18
god:
8 meseci
uzrast preko 18
god:
12 meseci
135 Pojas za trbušnu kilu
Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg
zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije
moguća
- lekar spec. hirurg uz mišljenje spec.
interniste
uzrast do 18
god:
8 meseci
uzrast preko 18
god:
12 meseci
Sanitarne sprave
097
Endotrahealna kanila
metalna (2 komada)
Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma
ima pravo na dve kanile godišnje
- lekar spec. ORL 12 meseci
188
Endotrahealna kanila
plastična (2 komada)
Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma
ima pravo na dve kanile
- lekar spec. ORL 6 meseci
098
Električni inhalator sa
maskom
Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%)
- trajne, teške astme (FEV ≤ 60%)
Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom
opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena
(FEV1 < 30%) sa najmanje 3 hospitalizacije tokom
poslednje godine. Osigurano lice ima obavezu
prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih
uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze
- lekar spec. - subspec. pulmolog ili
spec. pneumoftiziolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
5 godina
8 godina
5 godina
099
Koncentrator kiseonika
protoka 2-3 I/min
(kiseonički koncentrator)
Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna
insuficijencija, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje
sa:
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO
2
) ≤ 7,3 kPa (≤
55 mm Hg) ili SaO
2
≤ 88% i sa ili bez hiperkapnije
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO
2
) između 7,3
kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO
2
od
89%, uz:
- znake plućne hipertenzije,
- periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost
srca,
- policitemiju (hematokrit > 0,55).
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih
uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
- lekar subspec. pulmolog uz mišljenje
jednog spec pulmologa ili lekar spec.
pneumoftiziolog uz mišljenje jednog
spec. pneumoftiziloga zdravstvene
ustanove pneumoftiziološke zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- kontrolu pravilnog korišćenja vrši
zdravstvena ustanova
pneumoftiziološke zaštite, gde se vrši i
isporuka, izdavanje pomagala i vođenje
evidencije
Rok trajanja koncentratora
kiseonika je 10 god. najmanje,
osim za filter za kiseonik čiji je rok
trajanja 1 godina i crevo za dovod
kiseonika gde je rok trajanja 5
godina
100
Disk podloga sa kesama
za ileostomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
ileostomom:
10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za
period od tri meseca
- kod privremene ileostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga
- kod stalne ileostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
za ostale: izabrani lekar

136
Samolepljivi jednodelni
komplet za ileostomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
ileostomom:
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za
period od tri meseca
- kod privremene ileostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga
- kod stalne ileostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
za ostale: izabrani lekar

137
Disk podloga sa kesama
za kolostomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
kolostomom:
10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za
period od tri meseca
- kod privremene kolostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga
- kod stalne kolostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
za ostale: izabrani lekar

138
Samolepljivi jednodelni
komplet za kolostomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
kolostomom:
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za
period od tri meseca
- kod privremene kolostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga
- kod stalne kolostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
za ostale: izabrani lekar

139
Disk podloga sa kesama
za urostomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
urostomom:
10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za
period od tri meseca
- kod privremene urostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga ili spec.
urologa
- kod stalne urostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga ili spec. urologa
samo prvi put, a za ostale: izabrani lekar

140
Samolepljivi jednodelni
komplet za urostomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
urostomom:
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za
period od tri meseca
- kod privremene urostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga ili spec.
urologa
- kod stalne urostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga ili spec. urologa
samo prvi put, a za ostale: izabrani lekar

141 Krema za negu stome
- iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše
četiri za godinu dana)
- izabrani lekar
142
Pasta za ispune ožiljnih
neravnina
- postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju
nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za
godinu dana)
- izabrani lekar
193 Silikonski upijujući flaster
Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa
dystrophica Q 81.2 (Halopeau-Siemens syndrome) u
količini do 6 komada mesečno, a izdaje se za period
od tri meseca
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
dermatovenerologa ZU skundarnog ili
tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

143
Trbušni elastični pojas sa
otvorom za stomu
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura
trbušnog zida
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
hirurga
12 meseci
101
Stalni - Foli (Foley) urin
kateter sa urin kesama sa
ispustom
Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
- retencije urina koja se ne može hirurški rešiti
dobija mesečno: 1 stalni urin kateter od silikona sa 10
urin kesa sa ispustom ili 3 urin katetera od lateksa sa
10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri
meseca
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
urologa

144
Urin kateter za
jednokratnu upotrebu:
(bez urin kesa)
Osigurano lice kod stanja:
- neurogene retencije zbog povrede kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi
aplikuje kateter
dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju
pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60
lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od
tri meseca
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
urologa

145
Urinarni kondom sa urin
kesama sa ispustom
Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina
koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30
urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a
izdaje se za period od tri meseca
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
urologa

- za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja
imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u
količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od
tri meseca
- za prve pelene izabrani lekar uz
mišljenje spec. psihijatra
- za ostale: izabrani lekar

- za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom
neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili
ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom.
mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
- za prve pelene izabrani lekar uz
mišljenje spec. neurologa ili spec.
urologa
- za ostale: izabrani lekar

102 Pelene
- za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom,
mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks,
cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize
kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje
creva i bešike, u količini do 60 komada mesečno, a
izdaje se za period od tri meseca
- za prve pelene izabrani lekar uz
mišljenje spec. neurologa
- za ostale: izabrani lekar

103
Komplet plastičnih
špriceva i igala za
davanje insulina za
jednokratnu upotrebu
Osigurano lice obolelo od:
- D. Mellitus koje se leči insulinom propisanim u
obliku bočica
Utvrđuje se količina špriceva i igala za 30 dana
zavisno od broja davanja dnevnih doza (od 30
kompleta za 1 dozu do najviše 150 za 5 doza) a
izdaje se za period od tri meseca. Uz bočice se
propisuje i odgovarajući broj igala za vađenje insulina
iz bočice
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
endokrinologa ili spec. interne medicine
ili spec. pedijatrije

146 Pen špric
Osigurano lice obolelo od
- D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u
obliku karpula
- lekar subspec. endokrinolog ili spec.
interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale
10 godina
147 Igle za pen špric
Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus:
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života) koji koriste
pen špric prema broju propisanih dnevnih doza
insulina: 30-150 kom. mesečno, a izdaje se za period
od tri meseca
Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u
obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30
kom. mesečno nezavisno od broja dnevnih doza
insulina, a izdaje se za period od tri meseca
- izabrani lekar
148
Urin test traka za
okularno očitavanje
šećera i acetona u urinu
Osigurano lice uzrasta do 26 godina obolelo od D.
mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više
od 2 doze) sa nestabilnim - insulin zavisnim
dijabetom, koji su obučeni za samokontrolu 50 traka
mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
endokrinologa ili spec. interne medicine
ili spec. pedijatrije

149
Aparat za samokontrolu
nivoa šećera u krvi
Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči
insulinom:
- uzrasta do 26 godina života nezavisno od broja
dnevnih doza insulina
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od
broja dnevnih doza insulina
- preko 26 godina života, na intenziviranoj
konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno)
- lekar subspec. endokrinolog ili spec.
interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
10 godina
150
Test trake za aparat (sa
ili bez lanceta)
Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči
insulinom:
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života) prema broju
dnevnih doza insulina 50-150 komada traka mesečno
i 50-150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku
lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od
tri meseca
- preko 26 godina života, na intenziviranoj
konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno) 50
traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
endokrinologa ili spec. interne medicine
ili spec. pedijatrije

151
Test trake za okularno
očitavanje nivoa šećera u
krvi (bez aparata) sa
lancetama za vađenje
krvi
Trake sa lancetama se propisuju osiguranom licu
uzrasta preko 26 godina obolelom od D. Mellitus koje
se dijalizira (mesečno 30-50 kom.), a izdaje se za
period od tri meseca
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
endokrinologa ili spec. interne medicine
ili spec. pedijatrije

104
Spoljna insulinska
portabilna pumpa
Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog
intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4
i više doza),
sa nezadovoljavajućom glikoregulacijom u periodu od
6 meseci, uz medicinsku dokumentaciju o kretanju
glikemije u šestomesečnom periodu (o čemu
osigurano lice vodi dnevnik) i najmanje priložena 3-4
nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1
c
) veće od
7,5% ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu
primenu ovog vida insulinske terapije, i to:
- Osigurana lica ženskog pola obolela od D. Mellitus
tip I u prekoncepcijskom periodu, periodu trudnoće i
periodu dojenja
- Osigurano lice sa incipijentnom dijabetesnom
nefropatijom (UEA 30 do 300 mg/24h)
- Osigurana lica do 15 god. starosti koja imaju teško
kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) i
ponavljajuće ketoacidoze
- lekar subspec. endokrinolog ili lekar
spec. pedijatar - subspec. endokrinolog
ZU tercijarnog nivoa uz mišljenje
subspec. endokrinologa ili lekara spec.
pedijatra - subspec. endokrinologa ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera pravilnog korišćenja u
zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
gde se vrši isporuka i izdavanje
pomagala i vođenje evidencije

najviše do 2 godine
- 5 godina
- 5 godina
152
Potrošni materijal za
spoljnu portabilnu
insulinsku pumpu
Osigurano lice koje dobije i spoljnu insulinsku
portabilnu pumpu ima pravo i na:
- katetere 10 kom. mesečno
- špriceve 10 kom. mesečno
- baterije 3 kom. na 45 dana
Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou
- izabrani lekar uz otpusnu listu i
mišljenje subspec. endokrinolog ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale


4. Očna pomagala

Rok trajanja
najmanje u
mesecima
Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje
I grupa
do 18g
II grupa
preko
18g
1 2 3 4 5
105 Ram za naočare
Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja
vida
po postupku i uz
odgovarajuća stakla za
korekciju vida
24 60
- Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida
koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia
H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju
uzrast od
7-18
god.:
24
-
- Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida,
koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia
H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka
većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D
-
stariji od
18 god.:
60
153
Stakla za korekciju vida
(mineralna)
- Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida
postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba
oka većom od ± 2,0 D
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale
-
stariji od
65 god.:
60
154
Plastična stakla za korekciju vida
(organska)
- Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida
koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia
H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na
jednom ili oba oka
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale
uzrast do
7 god.:
24
-
181
Plastična stakla za korekciju vida
(organska) sa dioptrijom većom
od ± 5,0 D na jednom ili oba oka
Osigurano lice - starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji
obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H
52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2)
- starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku
dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je
dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale
uzrast od
7-18
god.:
24
stariji od
18 god.:
60
155 Lentikularna stakla
Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost
(Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D
- lekar spec. oftalmolog ZU
tercijarnog nivoa
- overa filijale
24 60
156 Prizma - folija
- dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje
javlja dupli vid (Diplopia H 53.2)
- lekar spec. oftalmolog uz
otpusnu listu
- overa filijale
24 24
106
Teleskopske naočare - naočare
sa specijalnim sistemom sočiva
Osigurano lice kod koga postoji:
- slabovidost manja od 0,4 (Amblyopia billateralis < od 0,4)
uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno
osigurano
- lekar spec. oftalmolog ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
48 48
184 Lupa (staklo za povećanje)
Osigurano lice kod koga postoji:
- slabovidost manja od 0,4 (Amblyopia billateralis < od 0,4)
uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno
osigurano
- lekar spec. oftalmolog ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
48 48
107 Tvrda kontaktna sočiva
Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina
vida preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i Presbyopia (H 52.4) kada je
dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa
naočarima
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
stariji od 16 god.:
24
157
Gaspermeabilna
(gaspropustljiva) kontaktna
sočiva
Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i Presbyopia (H 52.4) kada je
dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa
naočarima
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
stariji od 16 god.:
24
158 Meka kontaktna sočiva
Osigurano lice kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i Presbyopia (H 52.4) kada je
dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa
naočarima
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
uzrast do
3 godine:
6
uzrast do
16 god.:
12
stariji od
16 god.:
18
159 Terapeutska kontaktna sočiva
Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija
- recidivantna erozija rožnjače
- trofični ulkus rožnjače
- lagoftalmus
- kauzome (povrede) rožnjače
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
Dok traje terapija a
najduže 12 meseci
108 Puna (potpuna) očna proteza
Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q
11.1)
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
12 48
160 Ljuspasta očna proteza
Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili
atrofije očne jabučice
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
12 48
161
Privremena, prva proteza za
formiranje očne duplje
Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne
jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
3 meseca
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina
Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma ukoliko im se ovo pravo ne
obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
15 godina
162 Reproduktor
Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili
slepo dete na školovanju ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje
propisima iz PIO osiguranja
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
10 godina
163 Brajev sat za slepe džepni
Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti
jedne ruke
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
12 godina
182 Brajev sat za slepe ručni Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
12 godina
164
Naočare sa tamnim staklima od
plastične mase
Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale
3 godine
165 Beli štap za slepe Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale
2 godine
183 Ultrazvučni štap Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo
- lekar spec. oftalmolog uz
mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
3 godine
189
Govorni softver za srpski jezik za
slepa lica
Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student,
- zaposleni,
- kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog
angažovanja, ako poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije bez
ove vrste govornog softvera.
- lekar spec. oftalmolog uz
odgovarajuće potvrde
organizacije Saveza slepih
Srbije
- overa filijale
5 godina


5. Slušna pomagala

Rok trajanja
najmanje u
mesecima
Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje
I
grupa
do
18g
II
grupa
preko
18g
1 2 3 4 5
167
Slušni aparat ugrađen u naočare za
koštanu sprovodljivost
Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 60 DB koje
obuhvata najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to
ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu
koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 DB koje obuhvata
najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
- lekar spec. ORL -
subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti
24 60
186
Slušni aparat ugrađen na rajf za
koštanu sprovodljivost
Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 60 DB koje
obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan
za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno
osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 DB koje obuhvata
najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
- lekar spec. ORL -
subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti

24

60
187
Individualni umetak (oliva) za ušni
kanal
Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje
standardnih umetaka za ušni kanal
- lekar spec. ORL -
subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti
24 60
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom (na teret Zavoda)
nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju
zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije (3 kom.), u količini
utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca
- izabrani lekar uz
otpusnu listu
- -
191
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni
za decu do 18 godina (sa najmanje 4
kanala nezavisnog pojačanja i
minimalno 2 programa)
Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 40 decibela (DB) koje
obuhvata najmanje dve frekfencije govornog područja 1000-4000 herca
(Hz) ima pravo na dva slušna aparata (za svako uho poseban)
- lekar spec. ORL -
subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti
24 -
Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 60 DB koje
obuhvata najmanje dve frekfencije govornog područja 1000-4000 Hz i to
ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu
koga je zdravstveno osigurano
- 60
192
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni
digitalni za lica starija od 18 godina (sa
najmanje 2 kanala nezavisnog
pojačanja)
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 DB koje obuhvata
najmanje dve frekfencije govornog područja 1000-4000 Hz
- lekar spec. ORL -
subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti
- 60

6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja
1 2 3 4 5
111
Elektrolarings - Aparat za
omogućavanje glasa i govora (sa
dve baterije i punjačem za baterije)
- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe,
ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a
testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava
sporazumevanje
- lekar spec. ORL uz otpusnu
listu i mišljenje subspec.
ORL fonijatra
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Baterije: izabrani lekar na
osnovu otpusne liste
Rok za aparat
i punjač za
baterije:
10 godina
Rok za baterije
(2 kom.):
2 godine

7. Stomatološke nadoknade

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Najmanji rok trajanja
1 2 3 4 5
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu:
112
Parcijalna zubna
proteza sa bazom do
10 zuba
Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
48 meseci
168
Parcijalna zubna
proteza sa bazom
preko 10 zuba
Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
48 meseci
169
Totalna zubna proteza
za gornju vilicu
Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
48 meseci
170
Totalna zubna proteza
za donju vilicu
Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
48 meseci
113
Aktivni pločast
pokretni ortodontski
aparat
Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji:
- nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba
- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 meseci
171
Funkcionalni pokretni
ortodontski aparat
Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji:
- nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu
- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 meseci

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema
114
Totalna proteza za
gornju vilicu
Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci
Za uzrast
preko 18
god.
48 meseci
172
Totalna proteza za
donju vilicu
Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci
Za uzrast
preko 18
god.
48 meseci
173 Parcijalna proteza
Osigurano lice kod koga postoji:
- parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci
Za uzrast
preko 18
god.
48 meseci
174 Stimulator
Osigurano lice uzrasta od 0-18 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 18 meseci tj. do
definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
1,5 mesec
175
Obturator proteze za
urođene anomalije
Osigurano lice kod koga postoji:
- rascep zubnog nastavka
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 meseci
176
Privremena
(imedijatna) obturator
proteza
Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne)
terapije
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
4-6 meseci
177
Definitivna obturator
proteza
Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
36-48 meseci
178
Facijalna epiteza za
nos (nazalna)
Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga
je moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na
stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-
18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog
sociohigijenskog nivoa
- lekar spec. stomatološke
protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci
Za uzrast
preko 18
god:
36-48
meseci

179
Facijalna epiteza za
uvo (aurikularna)
Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga je moguć
rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle
hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa
- lekar spec. stomatološke
protetike ZU tercijarnog
nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci
Za uzrast
preko 18
god.
36-48
meseci
180
Facijalna epiteza za
lice
Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga je moguć
rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle
hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa
- lekar spec. stomatološke
protetike ZU tercijarnog
nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci
Za uzrast
preko 18
god:
36-48
meseci
ŠIFARNIK POMAGALA

1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 2.
Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Proteze za gornje ekstremitete
001 Estetska proteza šake
00111
00112
00113
00121
00122
00123
00130
00140
estetska rukavica
estetska rukavica
estetska rukavica
punjenje
punjenje
punjenje
insert
obloga
plastika
koža
skaj
plastika
sunđer
guma
čelik
sunđer
002
Podlakatna (transradijalna) estetska
proteza (pasivna)
00211
00212
00213
00220
00231
00232
00233
00234
00240
00251
00252
ležište
ležište
ležište
podlakatni estetski deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska rukavica
suspenzija - elastična
suspenzija - platnena
plastika
drvo
koža
plastika
sunđer
guma
plastika
filc
plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
003
Podlakatna (transradijalna)
egzoskeletna mehanička proteza sa
ugrađenom šakom
(radna - funkcionalna proteza)
00310
00320
00330
00340
00351
00352
00360
ležište dvostrukog zida
podlakatni deo
mehanički zglob klizni (roter)
mehanička šaka
suspenzija sa sajlom
suspenzija - platnena
estetska rukavica
plastika
plastika
metal-plastika
metal-plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
plastika
117
Podlakatna (transradijalna)
endoskeletna mehanička proteza sa
ugrađenom šakom
(radna - funkcionalna proteza)
11710
11720
11730
11740
11751
11752
11760
11770
ležište dvostrukog zida
podlakatni deo skeletni
mehanički zglob skeletni (roter)
mehanička šaka
suspenzija sa sajlom
suspenzija - platnena
kozmetska obloga
estetska rukavica
plastika
metal
plastika-metal
metal
gotov proizvod
gotov proizvod
sunđer-plastika
plastika
004
Podlakatna (transradijalna)
mioelektrična proteza
00411
00412
00420
00430
00440
00450
00460
00470
00480
ležište
ležište
elektrode
kabl elektrode
mioelektrična šaka
estetska rukavica
baterija
punjač baterija
lulica
plastika
koža
metal
metal
metal
plastika
Ni-Cd
gotov proizvod
plastika
005
Nadlakatna (transhumeralna) estetska
proteza
00511
00512
00513
00520
00530
00541
00542
00543
00544
00550
00560
ležište
ležište
ležište
nadlakatni deo
podlakatni deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska rukavica
suspenzija
plastika
drvo
koža
plastika
plastika
plastika
sunđer
guma
filc
plastika
koža-plastika
006
Nadlakatna (transhumeralna)
egzoskeletna - mehanička
proteza s mehaničkim zglobom
(radna - funkcionalna)
00611
00612
00613
00620
00630
00640
00650
00660
00670
00680
ležište
ležište
ležište
nadlakatni deo
zglob lakta s poteznim učvršćenjem
podlakatni deo
roter
mehanička radna šaka
suspenzioni sistem (sistem kaiševa)
estetska rukavica
plastika
drvo
koža
plastika
plastika
plastika
plastika
metal-plastika
plastika-koža
plastika
118
Nadlakatna (transhumeralna)
endoskeletna - mehanička
proteza s mehaničkim zglobom
(radna - funkcionalna)
11811
11812
11813
11820
11830
11840
11850
11860
11870
11880
11890
ležište
ležište
ležište
skeletni nadlakatni deo
zglob lakta policentrični
skeletni podlakatni deo
roter
mehanička radna šaka
suspenzioni sistem (sistem kaiševa)
kozmetska obloga
estetska rukavica
plastika
drvo
koža
metal
metal-plastika
metal
metal
metal-plastika
plastika-koža
sunđer-plastika
plastika
007
Nadlakatna (transhumeralna)
funkcionalna - mehanička
proteza sa spoljnim lakatnim
zglobom (radna - funkcionalna)
00711
00712
00713
00720
00730
00740
00750
00760
00770
00780
ležište
ležište
ležište
nadlakatni deo
spoljni lakatni zglob sa kočnicom
podlakatni deo
roter
šaka mehanička (radna)
suspenzija platnena
estetska rukavica
plastika
drvo
koža
plastika
plastika
plastika
metal
metal-plastika
gotov proizvod
plastika
008
Mehanoelektrična nadlakatna
(transhumeralna) proteza
(Hibridna)
00810
00820
00830
00840
00850
00860
00870
00880
00890
008A0
008B0
ležište
nadlakatni deo
mehanički lakat (roter)
podlakatni deo
mioelektrična šaka
baterija
estetska rukavica
kozmetska obloga
suspenzija
mikroprocesor
mikroprekidač
plastika
plastika
metal
plastika
metal-plastika
NiCd
plastika
plastika
gotov proizvod
metal
metal
009
Estetska proteza posle dezartikulacije
ramena
00910

00920
00930
00940
00950
00961
00962
00963
00964
00970
00980
ležište za restauraciju dela torzoa,
ramena ili cele ruke
pasivni zglob ramena
nadlakatni deo
pasivni zglob lakta
podlakatni deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
suspenzija platnena
estetska rukavica
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
guma
filc
sunđer
plastika
gotov proizvod
plastika
010
Navlaka za patrljak (nadlakatna ili
podlakatna)
01011
01012
01013
01021
01022
01023
navlaka nadlakatna
navlaka nadlakatna
navlaka nadlakatna
navlaka podlakatna
navlaka podlakatna
navlaka podlakatna
pamuk
vuna
sintetika
pamuk
vuna
sintetika
011 Elastični zavoj 01110 gotov proizvod 2 x 1
Održavanje proteza za gornje ekstremitete
1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka:
1.1. Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo) P01 002; 003; 117; 004; 005; 006; 118; 007; 008; 009
1.2. Bandaža nadlakatne proteze P02 005; 006; 118; 007; 008; 009
1.3. Bandaža podlakatne proteze P03 002; 003; 117; 004
1.4. Opravka mehaničke šake P04 003; 117; 006; 118; 007
1.5. Opravka mioelektrične podlakatne proteze P05 004
1.6. Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze P06 008
1.7. Opravka nadlakatne mehaničke proteze P07 006; 118; 007; 009

2. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka:
2.1. Zamena plastičnog ležišta na nadlaktnoj protezi A01 00511; 00611; 11811; 00711; 00810; 00910
2.2. Zamena drvenog ležišta na nadlaktnoj protezi A02 00512; 00612; 11812; 00712
2.3. Zamena kožnog ležišta na nadlaktnoj protezi A03 00513; 00613; 11813; 00713
2.4. Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi A04 00211; 00310; 11710; 00411
2.5. Zamena drvenog ležišta na podlakatnoj protezi A05 00212
2.6. Zamena kožnog ležišta na podlakatnoj protezi A06 00213; 00412
2.7. Zamena nadlakatne suspenzije A07 00560; 00670; 11870; 00770; 00890; 00970
2.8. Zamena podlakatne suspenzije A08 00251; 00252; 00351; 00352; 11751; 11752
2.9. Zamena lakatnog zgloba A09 00630; 11830; 00730; 00830; 00940
2.10. Zamena mehaničkog ručnog zgloba (roter) A10 00330; 11730; 00650; 11850; 00750
2.11. Zamena estetske šake A11
00231; 00232; 00233; 00234; 00541; 00542;
00543; 00544; 00961; 00962; 00963; 00964
2.12. Zamena radne šake (mehaničke) A12 00340; 11740; 00660; 11860; 00760
2.13. Zamena estetske rukavice A13
00111; 00112; 00113; 00240; 00360; 11770; 00450;
00550; 00680; 11890; 00780; 00870; 00980
2.14. Zamena mioelektrične šake A14 00440; 00850

1 2 3 4.1 4.2
Proteze za donje ekstremitete
012
Proteza posle delimične amputacije stopala - po Pirogofu,
Šopartu i Lisfranku (Pirogoff, Chopart, Lisfranc)
01210
01221
01222
ležište
punjenje
punjenje Spring lite
plastika
koža-guma
karbonska vlakna
013 Potkolena proteza posle amputacije po Sajmu (Syme)
01310
01321
01322
01323
01330
01341
01342
01351
01352
01353
01360
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
adapter
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija
plastika
plastika
drvo
koža
tepefon
metal
drvo
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
014
Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)
01410
01421
01422
01423
01431
01432
01440
01450
01460
01471
01472
01473
01480
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
umetak
adapter
potkoleni deo-maleol
ortotički zglob
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
transtibijalna suspenzija
plastika
plastika
drvo
koža
silikon
tepefon
drvo
drvo
plastika
drvo - filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
119
Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza
(funkcionalna)
11910
11921
11922
11923
11931
11932
11940
11950
11961
11962
11963
11970
11980
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
umetak
adapter
skeletni potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
transtibijalna suspenzija
plastika
plastika
drvo
koža
silikon
tepefon
metal
plastika
drvo - filc
plastika
karbon - plastika
plastika-sunđer
gotov proizvod
015 Potkolena (transtibijalna) drvena proteza
01510
01521
01522
01523
01530
01540
01551
01552
01560
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
potkoleni deo
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija - butni mider
plastika
drvo
koža
plastika
drvo
drvo
drvo-filc
plastika
gotov proizvod
016
Proteza posle dezartikulacije kolena egzoskeletna
(funkcionalna)
01610
01621
01622
01623
01630

01640
01651
01652
01653
01661
01662
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
mehanički koleni zglob
za dezartikulaciju
potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija elastična čarapa
suspenzija
plastika
drvo
plastika
koža
metal
plastika
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
120
Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna
(funkcionalna)
12010
12021
12022
12023
12030
12040
12051
12052
12060
12071
12072
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
dezartikulaciono koleno s kočnicom
skeletni potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
suspenzija elastična čarapa
suspenzija
plastika
drvo
plastika
koža
metal-plastika
metal
plastika
karbon - plastika
plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
017
Natkolena (transfemoralna) egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)
01710
01721
01722
01723
01730
01740
01751
01752
01753
01754
01760
01771
01772
01781
01782
01791
01792
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
adapter
natkoleni deo
mehaničko koleno - jednoosovinsko
mehaničko koleno - dvoosovinsko
mehaničko koleno - četvoroosovinsko
koleni zglob sa kočnicom (ukočen)
potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
transfermoralna suspenzija
suspenzija - vakuum ventil
umetak
umetak
plastika
plastika
drvo
koža
metal
plastika
metal - plastika
metal - plastika
metal - plastika
plastika
plastika
drvo - filc
plastika
plastika - koža
gotov proizvod
silikon
tepefon
121
Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza
(funkcionalna)
12110
12121
12122
12123
12130
12140
12151
12152
12153
12160
12171
12172
12173
12180
12191
12192
12101
12102
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
adapter
skeletni natkoleni deo
mehaničko koleno - jednoosovinsko
mehaničko koleno - dvoosovinsko
mehaničko koleno - četvoroosovinsko
skeletni potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
transfermoralna suspenzija
suspenzija - vakuum ventil
umetak
umetak
plastika
plastika
drvo
koža
metal
metal
metal - plastika
metal - plastika
metal - plastika
metal
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
plastika - sunđer
plastika - koža
gotov proizvod
silikon
tepefon
018 Natkolena (transfemoralna) drvena proteza (gerijatrijska)
01810
01820
01830
01840
01850
01860
01871
01872
privremeno ležište
ležište
natkoleni deo
koleni zglob sa kočnicom (ukočen)
potkoleni deo
suspenzija pelvični pojas
protetsko stopalo
protetsko stopalo
plastika
drvo
drvo
drvo
drvo
koža-plastika
drvo-filc
plastika
019 Proteza posle dezartikulacije kuka egzoskeletna (funkcionalna)
01910
01921
01922
01930
01940
01950
01960
01971
01972
01973
01980
ležište tipa kanadske korpe
veštački zglob kuka sa kočnicom
veštački zglob kuka bez kočnice
natkoleni deo
veštački koleni zglob
potkoleni deo
veštački skočni zglob (adapter)
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija
koža
plastika-metal
plastika-metal
plastika
plastika
metal
plastika
drvo-filc
plastika
karbon-plastika
gotov proizvod
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)
12210
12221
12222
12230
12240
12250
12260
12270
12281
12282
12283
12290
ležište tipa kanadske korpe
veštački zglob kuka sa kočnicom
veštački zglob kuka bez kočnice
skeletni natkoleni deo
koleni zglob jednoosovinski
skeletni potkoleni deo
veštački skočni zglob (adapter)
kozmetska obloga
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija
koža
plastika-metal
plastika-metal
metal
plastika-metal
metal
plastika
sunđer-plastika
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)
02011
02012
02013
02021
02022
02023
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
pamuk
sintetika
vuna
pamuk
sintetika
vuna
021 Elastični zavoj 02110 gotov proizvod
2 x 1
3 x 1
022 Kozmetičke čarape
02211
02212
gotov proizvod
gotov proizvod
guma 1 x 2
elastična 1 x 2
Spoljna proteza za dojku
023 Spoljna proteza za dojku 02310 gotov proizvod silikon
Epiteza
024 Epiteza za uho 02410 gotov proizvod plastika
025 Epiteza za nos 02510 gotov proizvod plastika
026 Epiteza za lice 02610 gotov proizvod plastika

Održavanje proteza za donje ekstremitete
1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka:
2.1. Korekcija ležišta P08 012; 014; 119; 015; 016; 120; 017; 121; 018; 019; 122
2.2. Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba P09 013; 014; 119; 015; 019; 122; 016; 120; 017; 121; 018
2.3. Korekcija visine proteze P10 014; 119; 015; 016; 120; 017; 121; 018; 019; 122
2.4. Laminacija natkolenih proteza P11 016; 120; 017; 018; 121; 019; 122
2.5. Laminacija potkolenih proteza P12 014; 119; 015
2.6. Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza P13 119; 120; 121; 122
2. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka:
2.1.
Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj
protezi
A15 01622; 12022; 01721; 12121
2.2.
Zamena drvenog ležišta na natkolenoj
protezi
A16 01621; 12021; 01722; 12122; 01820
2.3.
Zamena kožnog ležišta na natkolenoj
protezi
A17 01623; 12023; 01723; 12123; 01910; 12210
2.4.
Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj
protezi
A18 01210; 01321; 01421; 11921; 01523
2.5.
Zamena drvenog ležišta na potkolenoj
protezi
A19 01322; 01422; 11922; 01521
2.6.
Zamena kožnog ležišta na potkolenoj
protezi
A20 01323; 01423; 11923; 01522
2.7. Zamena zgloba kuka A21 01921; 01922; 12221; 12222
2.8. Zamena dezartikulacionog kolena A22 01630; 12030
2.9.
Zamena kolenog zgloba
jednoosovinskog
A23 01751; 12151; 12240
2.10. Zamena kolenog zgloba dvoosovinskog A24 01752; 12152
2.11.
Zamena kolenog zgloba sa kočnicom
(ukočen)
A25 01754; 01840
2.12.
Zamena kolenog zgloba
četvoroosovinskog
A26 01753; 12153
2.13. Zamena skočnog zgloba (adapter) A27 01341; 01342; 01440; 11940; 01540; 01960; 12260
2.14.
Zamena stopala (drvo-filc, plastika,
karbon-plastika)
A28
01351; 01352; 01353; 01471; 01472; 01473; 11961; 11962; 11963; 01551; 01552; 01651; 01652; 01653;
12051; 12052; 01771; 01772; 12171; 12172; 12173; 01871; 01872; 01971; 01972; 01973; 12281; 12282;
12283
2.15. Zamena natkolene suspenzije A29 01661; 01662; 12071; 12072; 01781; 01782; 12191; 12192; 01860; 01980; 12290
2.16. Zamena potkolene suspenzije A30 01360; 01480; 11980; 01560
2.17.
Zamena kozmetske obloge kod
endoskeletne natkolene proteze
A31 12060; 12180; 12270
2.18.
Zamena kozmetske obloge kod
endoskeletne potkolene proteze
A32 11970
2.19.
Zamena silikonskog umetka u potkolenoj
protezi
A33 01431; 11931
2.20.
Zamena tepefonskog umetka u
potkolenoj protezi
A69 01330; 01432; 11932

2. Ortotička sredstva (ortoze)

Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Ortoze za gornje ekstremitete
029 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju (plastična) 02910 gotov proizvod plastika
030 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom
03010
03020
03030
individualna izrada
zglob lakta
suspenzijska traka
plastika
plastika-metal
platno
032 Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)
03210
03220
individualna izrada
zglob lakta
plastika
plastika-metal
033 Štitnik za lakat (par) 03310 gotov proizvod plastika 2 x 1
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička) 03410 individualna izrada plastika
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna 03610 individualna izrada plastika
038 Štitnik za koleno (par) 03810 gotov proizvod plastika 2 x 1

Održavanje ortoza za gornje ekstremitete
1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
1.1. Zamena zgloba lakta A34 03020; 03220
1.2. Zamena suspenzijske trake A35 03030

Ortoze za donje ekstremitete
040 Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim zglobom
04011
04012
individualna izrada
individualna izrada
plastika
metal
041 Potkolena hemispiralna karbonska ortoza 04110
individualna izrada po gipsanom
otisku
karbonska vlakna
042
Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom -
zglobna
04210
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje proizvoda
plastika
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri
04310

04321
04322
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
čelični lim

koža 2 x 1
skaj 2 x 1
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri
04410

04421
04422
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
čelični lim
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje 04510
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje proizvoda
plastika
123 Dvokanalni elektrostimulator 12310 gotov proizvod metal-plastika
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički) 04710 individualna izrada plastika
048 Ortoza za kukove 04810 gotov proizvod plastika
049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna
04910
04920
04930
individualna izrada
zglob kolena
skočni zglob
plastika
plastika-metal
plastika-metal
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna
05010
05020
05030
05040
individualna izrada
zglob kuka
zglob kolena
skočni zglob
plastika
plastika-metal
plastika-metal
plastika-metal
051 Ortoza za stopalo zglobna korektivna 05110
individualna izrada po gipsanom
otisku
plastika
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) 05210
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
metal - plastika
053
Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) sa modifikacijom po
Tomasu (Thomas)
05310
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
metal - plastika
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom
12410

12420
12431
12432
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
Perštejn zglob
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
metal-plastika

metal
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
125
Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i
kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama
12510

12520
12531
12532
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
Perštejn zglob
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
metal-plastika

metal
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
Aparati za lečenje iščašenih kukova
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići) 05410 gotov proizvod koža-tekstil
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona 05510
gotov proizvod - individualno
prilagođavanje
plastika-tekstil
056 Atlanta aparat 05610
individualna izrada po gipsanom
modelu
plastika

Održavanje ortoza za donje ekstremitete
1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
1.1. Zamena zgloba kolena A36 04920; 05030
1.2. Zamena skočnog zgloba A37 04930; 05040
1.3. Zamena zgloba kuka A38 05020
1.4. Zamena Perštejn zgloba A39 12420; 12520


Ortoza za kičmu - spinalne ortoze
061 Tomas kragna - jednodelna 06110 gotov proizvod plastika
062 Tomas kragna - dvodelna
06210
06220
gotov proizvod
zatvarač
plastika
metal
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
06410

06420
06430
gotov proizvod čija je prva aplikacija u bolnici kao i
podešavanje ortoze
šine
zatvarač

plastika
metal
metal
067 TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska
06710
06720
polugotov proizvod
šine
plastika
metal
068 TLSO dinamička - korektivna
06810
06820
06830
individualna izrada
šine
zatvarač
plastika
metal
metal
071 LSO stabilizaciona ortoza 07110 polugotov proizvod - individualno prilagođavanje plastika
Održavanje ortoza za kičmu - spinalne ortoze
1. Zamena dela ortoza za kičmu po isteku garantnog roka
1.1. Zamena šina A40 06420; 06720; 06820
1.2. Zamena zatvarača za ortozu A41 06220; 06430; 06830

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Ortopedske cipele
073 Ortopedske cipele sa ulošcima

07311
07312
07313
07314
07320
07331
07332
07341
07342
cipela po gipsanom otisku sa
- povišicom 1,5-6 cm
- povišicom 6-10 cm
- povišicom 10-15 cm
- povišicom 15-20 cm
- cipela po meri za zdravu nogu
- uložak za cipelu
- uložak za cipelu
- ispun za nedostajuće prste
- ispun za nedostajuće prste
koža ili skaj
1 x 1
1 x 1
1 x 1
1 x 1
1 x 1
koža 2 x 1
silikon 2 x 1
sunđer 2 x 1
guma 1 x 1
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo
07411
07412
07420
- cipela po meri
- cipela po meri
- uložak za cipele
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža 2 x 1
075 Ortopedske cipele za Talipes equinus
07511
07512
07520
- cipela po gipsanom otisku
- cipela po gipsanom otisku
- uložak za cipele
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža 2 x 1
076 Ortopedske cipele za Talipes equinovarus
07611
07612
07620
- cipela po gipsanom otisku
- cipela po gipsanom otisku
- uložak za cipele
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža 2 x 1
077 Ortopedske cipele za elephantiasis
07711
07712
- cipela po meri
- cipela po meri
koža 2 x 1
skaj 2 x 1

Invalidska kolica
078
Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od
drugog lica - standardna
07810
07820
07830
07840
07850
07860
07870
07880

07890
078A0
078B0
078C0
Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 41-46 cm
visina sedišta 43-45 cm
bez ručnog pogona
Nosivost kolica do 110 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Jastuk za sedište
Dodaci
naslon za glavu
pelote za glavu
sigurnosni pojas za grudi
sigurnosni kaiševi za stopala
metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
tekstil

plastika
plastika
tekstil
tekstil
126
Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu -
standardna
12610
12620
12630
12640
12650
12660
12670
12680
12690

126A0
126B0
Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 41-46 cm
visina sedišta 43-45 cm
pogon na oba točka
Nosivost kolica do 110 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Rukavice
Jastuk za sedište
Dodaci
sigurnosni pojas za grudi
sigurnosni kaiševi za stopala
metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
koža
tekstil

tekstil
tekstil
079
Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od
drugog lica - ojačana
07910
07920
07930
07940
07950
07960
07970
07980

07990
079A0
079B0
079C0
Standardne mere
visina kolica sa naslonom 90 cm
visina naslona 40-45 cm
širina sedišta 48-51 cm
visina sedišta preko 45 cm
bez ručnog pogona
Nosivost kolica preko 110 kg
Delovi
Konstrukcija ojačana
Sedište ojačano
Naslon ojačan
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
jastuk za sedište
Dodaci
naslon za glavu
pelote za glavu
sigurnosni pojas za grudi
sigurnosni kaiševi za stopala
metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
tekstil

plastika
plastika
tekstil
tekstil
127 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - ojačana

12710
12720
12730
12740
12750
12760
12770
12780
12790

127A0
127B0
Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 40-45 cm
širina sedišta 48-51 cm
visina sedišta preko 45 cm
sa pogonom na oba točka
Nosivost kolica preko 110 kg

Delovi
Konstrukcija ojačana
Sedište ojačano
Naslon ojačan
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Rukavice
Jastuk za sedište
Dodaci
Sigurnosni pojas za grudi
Kaiševi za stopala

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
koža
tekstil

tekstil
tekstil
080
Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom na polugu - standardna

08010
08020
08030
08040
08050
08060
08070
08080
08090

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 41-46 cm
visina sedišta 43-45 cm
pogon na polugu
nosivost kolica do 110 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Poluga
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
jastuk za sedište

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
metal
poliuretan
guma
plastika
metal
tekstil
081
Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana


08110
08120
08130
08140
08150
08160
08170
08180
08190

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 40-45 cm
širina sedišta 48-51 cm
visina sedišta preko 45 cm
sa pogonom na polugu
Nosivost kolica preko 110 kg

Delovi
Konstrukcija ojačana
Sedište ojačano
Naslon ojačan
Poluga
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
jastuk za sedište


metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
metal
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
tekstil

128 Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)

12810
12820
12830
12840
12850
12860
12870
12880
Standardne mere
visina kolica do 90 cm
visina naslona do 40 cm
sedište širine 43-48 cm
visina sedišta 43-45 cm
pogon na oba točka
nosivost kolica do 110 kg
težina kolica do 20 kg
Delovi
Konstrukcija sklopiva
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani-skidajući
papučice za stopala sklopive
rukavice
kočnica

lake legure
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
koža
metal-plastika
082
Dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih lica -
standardna
08210
08220
08230
08240
08250
08260
08270
08280

08290
082A0
082B0
082C0
082D0
082E0
Standardne mere
visina kolica 93-100 cm
visina sedišta 25-38 cm
širina sedišta 25-38 cm
visina naslona 62-76 cm
bez ručnog pogona
nosivost kolica do 70 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - puni
Papučice za stopala - podesive
Kočnica
Jastuk za sedište
Dodaci
Naslon za glavu
Pelote za glavu
Sigurnosni pojas za grudi
Abdukcioni klin
Kaiševi za kolena
Kaiševi za stopala
metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
poliuretan
plastika
metal-plastika
tekstil

plastika
plastika
tekstil
metal-plastika
tekstil
tekstil

12910
12920
12930
12940
12950
12960
12970
12980
Standardne mere
visina kolica 93-100 cm
visina sedišta 25-38 cm
širina sedišta 25-38 cm
visina naslona 62-76 cm
bez ručnog pogona
nosivost kolica do 70 kg
Delovi

Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - puni
Kočnica
Papučice za stopala - podesive
Jastuk za sedište
metal
plastificirana tkanina - tapacirano
plastificirana tkanina tapaciran
poliuretan
poliuretan
metal-plastika
plastika
tekstil129 Neurološka invalidska kolica
12990
129A0
129B0
129C0
129D0
129E0
Dodaci
Naslon za glavu
Pelote za glavu
Sigurnosni pojas za grudi
Abdukcioni klin
Kaiševi za kolena
Kaiševi za stopala

plastika
plastika
tekstil
metal-plastika
tekstil
tekstil
130 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu

13010
13020
13030
13040
13050
13060
13070
13080
13090

Standardne mere
visina kolica do 90 cm
visina sedišta 25-38 cm
širina sedišta 25-38 cm
visina naslona 30-38 cm
pogon na oba točka
nosivost kolica do 70 kg

Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Rukavice
Jastuk za sedište


metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
koža
tekstil

083 Toaletna kolica

08310
08320
08330
08340
08350
Standardne mere
visina kolica 90 cm
sedišta širine 45 cm

Delovi
Sedište
Naslon
prednji točkovi puni
zadnji točkovi puni
Noćna posuda

plastika
plastika
poliuretan
poliuretan
plastika

084
Elektromotorna invalidska kolica - standardna (sa 2 akumulatora i
punjačem akumulatora)
08410
08420
08430
08440
08450
08460
08470
08480
08490
084A0
Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 43-50 cm
nosivost do 110 kg
težina kolica 60-70 kg

Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi pumpani
Ručne komande
Kočnica
Papučice za stopala podesive
Akumulator 2 komada
Punjač akumulatorametal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
gotov proizvod
metal-plastika
plastika
1 x 2
085
Dodaci uz invalidska kolica
- naslon za glavu
- pelote za glavu
- sigurnosni pojas za grudi
- abdukcioni klin
- pelote za kolena
- sigurnosni kaiševi za stopala

08510
08520
08530
08540
08550
08560

gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod

plastika
plastika
tekstil
metal-plastika
plastika
tekstil
086 Antidekubitus jastuk uz invalidska kolica 08610 gotov proizvod pneumatski

Održavanje invalidskih kolica
1. Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka
1.1. Servis invalidskih kolica CO1
2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka:
2.1. Opravka kočnice P14 078; 126; 079; 127; 080; 081; 128;.082; 129; 130
2.2. Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica P15 084
2.3. Opravka motora elektromotornih kolica P16 084
3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka:
3.1. Prednje pune gume A42 078; 126; 079; 127; 080; 081; 128; 082; 129; 130
3.2. Prednjeg točka A43 07840; 12640; 07940; 12740; 08050; 08150; 12840; 08240; 12910; 13040
3.3. Zadnje spoljne gume A44 078; 126; 127; 080; 081; 128; 082; 130
3.4. Zadnje unutrašnje gume A45 078; 126; 127; 080; 081; 128; 082; 130
3.5. Zadnjeg točka A46 07850; 126510; 12750; 08060; 08160; 12850; 08250; 12950; 13050
3.6. Viljuške prednjeg točka A47 078; 126; 079; 127; 080; 081; 082; 129; 130
3.7. Sedišta za invalidska kolica A48 07820; 12620; 07920; 12720; 08020; 08120; 08220; 12920; 13020
3.8. Naslona za invalidska kolica A49 07830; 12630; 07930; 12730; 08030; 08130; 08230; 08930; 13030
3.9. Kočnice za invalidska kolica A50 07870; 12670; 07970; 12770; 08080; 08180; 12880; 08270; 12960; 13070
3.10. Naslona za glavu A51 07890; 07990; 08290; 12990
3.11.
Sedišta tapaciranog kod dečijih neuroloških invalidskih
kolica
A52 12920
3.12. Pelote A53 078A0; 079A0; 082A0; 129A0
3.13. Sigurnosnog kaiša A54
078B0; 078C0; 126A0; 126B0; 079B0; 079C0; 127A0; 127B0; 082B0; 082D0; 082E0;
129B0; 129D0; 129E0
3.14. Instalacije na elektromotornim kolicima A55 084
3.15.
Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna
kolica
A56 084
3.16. Komandne palice za elektromotorna kolica A57 084
3.17. Kočnice za elektromotorna kolica A58 08470
3.18. Prednje pune gume za elektromotorna kolica A59 084
3.19. Zadnje spoljne gume za elektromotorna kolica A60 084
3.20. Zadnje unutrašnje gume za elektromotorna kolica A61 084
3.21. Viljuške - za točak A62 084
3.22. Četkice motora A63 084
3.23. Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica A64 08490

1 2 3 4.1 4.2
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje
08711
08712
08721
08722
gotov proizvod na podešavanje
gotov proizvod na podešavanje
elastična guma
elastična guma
drvo 1 x 1
drvo 2 x 1
guma 1 x 1
guma 2 x 1
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca
08911
08912
08921
08922
gotov proizvod - tri noge
gotov proizvod - četiri noge
elastična guma
elastična guma
1 x 1
1 x 1
3 x 1
4 x 1
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
09010
09020
gotov proizvod
elastična guma
metal 1 x 1
guma 1 x 1
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge
09110
09120
gotov proizvod - 4 noge
elastična guma
metal
gume 4 x 1
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem 13110 gotov proizvod - 4 točka i potpazušni oslonci metal
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge 13210 gotov proizvod - 2 točka i 2 noge metal
190 Metalne podlakatne štake
19010
19020
gotov proizvod
elastična guma
metal 2 x 1
guma 2 x 1
092 Elastične gume za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja 09210 gotov proizvod za 087; 089; 090; 091; 132
guma 1 x 1
2 x 1
3 x 1
4 x 1
Ostala pomoćna pomagala
093 Bolnički krevet sa trapezom 09310 gotov proizvod metal
094 Sobna dizalica 09410 gotov proizvod gotov proizvod
095 Antidekubitus dušek 09510 gotov proizvod
poliuretan sa saće
profilom
133 Antidekubitus dušek sa kompresorom
13310
13320
dušek delimično s komorama
kompresor
guma
gotov proizvod
096 Pojas za femoralnu kilu (jednostrani ili obostrani)
09610
09620
gotov proizvod jednostrani
gotov proizvod obostrani
koža-tekstil
koža-tekstil
134 Pojas za ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)
13410
13420
gotov proizvod jednostrani
gotov proizvod obostrani
koža-tekstil
koža-tekstil
135 Pojas za trbušnu kilu 13510 gotov proizvod koža-tekstil
Sanitarne sprave
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada) 09710 gotov proizvod metal 2 x 1
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada) 18810 gotov proizvod plastika 2 x 1
098 Električni inhalator sa maskom
09810
09820
gotov proizvod
maska
električni
plastika
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min (kiseonički koncentrator)
09910
09920
09930
09940
gotov proizvod sa prot. kiseonika 2-3 l/min
crevo za dovod kiseonika
filter za kiseonik - gotov proizvod
binazalna sonda (potrošni materijal)

plastika

plastika

Održavanje koncentratora kiseonika
1. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka
1.1. Zamena filtera na koncentratoru kiseonika na godinu dana A65 09930
1.2. Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina A66 09920

1 2 3 4.1 4.2
100
Disk podloga sa kesama za ileostomu:
Disk podloga
Kese

10010
10020

gotov proizvod
gotov proizvod kese za ileostomu

1 x 10 kom.
do 60 kom.
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu 13610 gotov proizvod 1 x 30 kom.
137
Disk podloga sa kesama za kolostomu
Disk podloga
Kese

13710
13720

gotov proizvod
gotov proizvod kese za kolostomu

1 x 10 kom.
do 60 kom.
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu 13810 gotov proizvod 1 x 30 kom.
139
Disk podloga sa kesama za urostomu
Disk podloga
Kese

13910
13920

gotov proizvod
gotov proizvod kese za urostomu

1 x 10 kom.
do 30 kom.
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu 14010 gotov proizvod 1 x 30 kom.
141 Krema za negu stome 14110 gotov proizvod 1 x 30 grama
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina 14210 gotov proizvod 1 x 60 grama
193 Silikonski upijajući flaster 19310 gotov proizvod do 6 kom., dimenzija 20x50 cm
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu 14310 gotov proizvod
101
Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa
ispustom
- urin kateter

- urin kese sa ispustom


10111
10112
10120


kateter silikon
kateter lateks
urin kese - plastika


1 x 1 kom.
1 x 3 kom.
1 x 10 kom.
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu
14411
14412
gotov proizvod PVC kateter
gotov proizvod lumbrifikovani kateter
do 60 kom. mesečno
do 60 kom. mesečno
145
Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom
- urinarni kondom
- urin kese sa ispustom

14510
14520

gotov proizvod
urin kese - plastika

1 x 30 kom.
1 x 15 kom.
102 Pelene 10210 gotov proizvod visoko upijajuće moći do 60 kom.
103
Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina
za jednokratnu upotrebu
10310

10320
gotov proizvod - špric i igla (prema broju
dnevnih doza insulina)
gotov proizvod - igle za vađenje insulina iz
bočice
30 - 150 kompleta

do 30 komada
146 Pen špric 14610 gotov proizvod 1 x 1
147 Igle za pen špric 14710 gotov proizvod 30 - 150 kom.
148
Urin test traka za okularno očitavanje šećera i
acetona u urinu
14810 gotov proizvod 50 kom.
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi 14910 gotov proizvod 1 x 1
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
15010
15021
15022
gotov proizvod - trake (mesečno)
gotov proizvod - lancete (mesečno)
umetak za automatsku lancetu (lancetar)
50 - 150 kom.
50 - 150 kom.
do 30 kom.
151
Test trake za okularno očitavanje nivoa šećera u krvi
(bez aparata) sa lancetama za vađenje krvi
15110
15120
gotov proizvod - trake (mesečno)
gotov proizvod - lancete (mesečno)
30 - 50 kom.
30 - 50 kom.
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa 10410 gotov proizvod 1 x 1
152
Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku
pumpu:
- kateteri
- špricevi
- baterije


15210
15220
15230


gotov proizvod - kateteri
gotov proizvod - špricevi
gotov proizvod - baterije
Izdaje se količina za
6 meseci:
1 x 10 (mesečno)
1 x 10 (mesečno)
3 kom za 45 dana

4. Očna pomagala

Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
105 Ram za naočare 10510
gotov proizvod sa krilcima
okvira
ojačan
plastika
metal
153 Stakla za korekciju vida (mineralna)
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
do ±2D
preko ±2D - ±4D
±4D - ±6D
do ±2D /2
±2D/2 - ±4D/2
±4D/2 - ±6D/2
do ±2D /4
±2D/4 - ±4D/4
±4D/4 - ±6D/4
staklo
staklo
staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)
15411
15412
15413
15414
15415
15417
15416
15421
15422
15423
15424
15425
15426
15427
15431
15432
15433
15434
15435
15436
15437
do ±2D
±2D - ±5D
±5D - ±8D
±8D - ±10D
±10D - ±12D
±12D - ±14D
±14D - ±16D
do ±2D/2
±2D - ±5D/2
±5D - ±8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - ±12D/2
±12D - ±14D/2
±14D - ±16D/2
do ±2D/4
±2D - ±5D/4
±5D - ±8D/4
±8D - ±10D/4
±10D - ±12D/4
±12D - ±14D/4
±14D - ±16D/4
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D
18101
18111
18112
18113
18114
18115
18102
18103
18121
18122
18123
18124
18125
18131
18104
18105
18132
18133
18134
18135
±2D - ±5D
±5D - ±8D
±8D - ±10D
±10D - ±12D
±12D - ±14D
±14D - ±16D
do ±2D/2
±2D - ±5D/2
±5D - ±8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - ±12D/2
±12D - ±14D/2
±14D - ±16D/2
±5D - ±8D/4
do ±2D/4
±2D - ±5D/4
±8D - ±10D/4
±10D - ±12D/4
±12D - ±14D/4
±14D - ±16D/4
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
155 Lentikularna stakla
15511
15512
15513
15521
15522
15523
15531
15532
15541
15542
±8D - ±13D
±13D - ±20D
±20D - ±30D
±8D - ±13D/4
±13D - ±18D/4
preko ± 18D/4
±8D - ±13D
±13D - ±18D
±8D - ±13D/4
±13D - ±18D/4
plastika
plastika
plastika
torus staklo
torus staklo
torus staklo
sferna plastična
sferna plastična
torus plastična
torus plastična
156 Prizma - folija 15610 gotov proizvod folija na staklu bez dioptrije
106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva 10610 gotov proizvod sistem sočiva
184 Lupa 18410
gotov proizvod -
uveličavajuće staklo

107 Tvrda kontaktna sočiva 10710 gotov proizvod silikon 2 x 1
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva 15710 gotov proizvod plastika 2 x 1
158 Meka kontaktna sočiva 15810 gotov proizvod želatin 2 x 1
159 Terapeutska kontaktna sočiva 15910 gotov proizvod želatin 2 x 1
108 Puna (potpuna) očna proteza
10811
10812
10813
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
akrilat
staklo
akrilat
160 Ljuspasta očna proteza
16011
16012
16013
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
akrilat
staklo
akrilat
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje 16110 gotov proizvod staklo
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina 10910 gotov proizvod
162 Reproduktor 16210 gotov proizvod
163 Brajev sat za slepe džepni 16310 gotov proizvod - džepni sat
182 Brajev sat za slepe ručni 18210 gotov proizvod - ručni sat
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase 16410 gotov proizvod plastika
165 Beli štap za slepe 16510
gotov proizvod na
rasklapanje
metal
183 Ultrazvučni štap 18310 gotov proizvod
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica 18910 gotov proizvod

Održavanje očnih pomagala
1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka
1.1. Poliranje očnih proteza jedanput godišnje CO2 10811; 10812; 10813

5. Slušna pomagala

Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost 16710 aparat - gotov proizvod
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost 18610 aparat - gotov proizvod
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal 18710 umetak
individualna
izrada po meri
185 Specijalne baterija za zaušni procesor 18510
gotov proizvod prema vrsti zaušnog procesora
(3 kom.)
mesečno zamena:
- na 3 dana: 30 kom.
- na 4 dana: 21 kom.
- na 5 dana: 18 kom.
19111 Aparat za oštećenje sluha od 40-70 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
19112 Aparat za oštećenje sluha od 71-90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
191
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa
najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)
19113 Aparat za oštećenje sluha preko 90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
19211 Aparat za oštećenje sluha od 40-70 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
19212 Aparat za oštećenje sluha od 71-90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
192
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina
(sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)
19213 Aparat za oštećenje sluha preko 90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama Komplet

Održavanje slušnih aparata
1. Zamena dela slušnog aparata posle garantnog roka
1.1. Zamena individualnog umetka za ušni kanal A67 16910

6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora

Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
111.
Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i
punjačem za baterije)
11110
11120
11130
pomagalo za glasni govor - gotov proizvod
akumulatorska baterija (2 kom.)
punjač akumulatora - gotov proizvod
1x1
1x2
1x1

Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora
1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka
1.1. Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine A68 11120

7. Stomatološke nadoknade

Tehnički elementi
Šifra Naziv pomagala Podšifra
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade
gornju i donju vilicu
112
Parcijalna zubna proteza sa bazom do
10 zuba
11211
11221
11212
11222
11230
11240
11250
- izrada po meri baze do 10 zuba - gornja vilica
- zubi gornja vilica - gotov proizvod
- izrada po meri baze do 10 zuba - donja vilica
- zubi donja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica
akrilat 1x1
akrilat 3-10
akrilat 1x1
akrilat 3-10
akrilat
akrilat
metal
168
Parcijalna zubna proteza sa bazom
preko 10 zuba
16811
16821
16812
16822
16830
16840
16850
- izrada po meri baze preko 10 zuba - gornja vilica
- zubi gornja vilica - gotov proizvod
- izrada po meri baze preko 10 zuba - donja vilica
- zubi donja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica
akrilat 1 x 1
akrilat 10-14
akrilat 1 x 1
akrilat 10-14
akrilat
akrilat
metal
169 Totalna zubna proteza za gornju vilicu
16910
16920
16930
16940
- izrada po meri baze za gornju vilicu
- zubi gornja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boja
- pomoćni materijal - lepak
akrilat 1x1
akrilat 1x16
akrilat
akrilat
170 Totalna zubna proteza za donju vilicu
17010
17020
17030
17040
- izrada po meri baze za donju vilicu
- zubi donja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boja
- pomoćni materijal - lepak
akrilat 1x1
akrilat 1x16
akrilat
akrilat
113
Aktivni pločast pokretni ortodontski
aparat
11310
11320
11330
11340
11350
- po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica
- pomoćni materijal - šraf
akrilat 1x1
akrilat
akrilat
metal
metal
171
Funkcionalni pokretni ortodontski
aparat
17110
17120
17130
17140
- po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica
akrilat 1x1
akrilat
akrilat
metal
Stomatološke nadoknade kod urođenih
ili stečenih anomalija orofacijalnog
sistema
114 Totalna proteza za gornju vilicu
11410
11420
11430
11440
- izrada po meri
- zubi za gornju vilicu
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
akrilat 1x1
akrilat 1x16
172 Totalna proteza za donju vilicu
17210
17220
17230
17240
- izrada po meri
- zubi za donju vilicu
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
akrilat 1x1
akrilat 1x16
173 Parcijalna proteza
17310
17320
17330
17340
17350
- izrada po meri
- zubi
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica
akrilat 1x1
akrilat 3-10
174 Stimulator 17410 - izrada po meri akrilat
175
Obturator proteze za urođene
anomalije
17510 - izrada po meri akrilat
176
Privremena (imedijatna) obturator
proteza
17611
17612
17613
- palatomaksilarni segment
- velofaringealni segment
- kombinovani segment
(palatomaksilarni i velofaringealni)
akrilat 1x1
akrilat 1x1

akrilat 1x1
177 Definitivna obturator proteza 17710 - izrada po meri akrilat
178 Facijalna epiteza za nos (nazalna)
17811
17812
17820
17830
- izrada po meri
- izrada po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
akrilat
silikon
179 Facijalna epiteza za uvo (aurikularna)
17911
17912
17920
17930
- izrada po meri
- izrada po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
akrilat
silikon
180 Facijalna epiteza za lice 18010 - izrada po meri silikon
Održavanje stomatoloških nadoknada
1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka
1.1. Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj protezi P17 11221
1.2. Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj protezi P18 11222
1.3. Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne proteze P19 11221; 16811
1.4. Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne proteze P20 11212; 16812
1.5. Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi P21 16920
1.6. Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi P22 17020
1.7. Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze P23 16910
1.8. Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze P24 17010

BC DTP
OD
НЕ ДА
ПРОПИСИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА
1. Осигурано лице
Назив здравствене установе /
На основу прегледа, утврђеног здравственог стања, података о претходно коришћеним помагалима и постављене индикације за:
3. Број здравствене књижице
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Број здравственог картона/год. - протокола/год. - историја болести/год.
14. Отпусне листе број
8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
25. Стоматолошке надокнаде
Опис радова:
10. Назив здравствене установе у којој је дато мишљење
11. Име и презиме лекара
8. Мишљења број 9. Датум давања мишљења
12. Шифра лекара 13. Специјализација
16. Назив здравствене установе која је издала отпусну листу
датум попуњавања обрасца
5. Матична филијала
15. Датум отпуста
рам за наочаре
21. Наочаре за близину
рам за наочаре
22. Наочаре за даљину
ИД број лекара специјалисте / изабраног лекара
31. Потпис и факсимил лекара специјалисте / изабраног лекара
2. Датум рођења
4. ЛБО
6. Основ ослобађања од партиципације 7. Држава
НОВО ПОМАГАЛО
26. Индикације
27. Назив помагала
30.
29.
28. Шифре и подшифре из Шифарника помагала (шифра /подшифра х количина):
17. Прва протеза прописана 18. Датум прописивања прве протезе
19. Стакла за корекцију вида 20. Стакла за корекцију вида
Врста стакла
Врста стакла
минерална
органска
(пластична)
органска
(пластична) минерална
23. Контактна сочива
(М.П.)
24. Аудиолошки налаз
о губитку слуха :
Губитак слуха у говорној фреквенцији (1000 - 4000 Hz) и преко 40 dB
Hz Hz dB dB десно лево десно лево
На основу :
ДА
ДА
НЕ
НЕ
OS
DIA
OD
OS
OD
OS
SpH CyI Ax SpH CyI Ax
Образац ОПП
ОВЕРА У МАТИЧНОЈ ФИЛИЈАЛИ
(име и презиме осигураног лица)
Осигурано лице дужно је да оверен образац у року од 90 дана од дана издавања преда на
реализацију испоручиоцу према истакнутом списку у матичној филијали - испостави.
1. Назив помагала
НОВО ПОМАГАЛО
5. Помагало издато дана (за сервисирање / поправку /замену дела помагала)
3. Учешће (само за нова помагала)
помагало издато*/
услуга извршена
Напомена:
* уписати датум издавања помагала односно сервисирања, поправке или замене помагала
2. Шифре и подшифре из Шифарника помагала (шифра /подшифра х количина):
8. Датум:
13.
10. Датум овере:
Увидом у службену евиденцију утврђено је да
испуњава прописане услове за обезбеђивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања
6. Гарантни рок истекао (за поправку / замену дела помагала)
7. Реверс број
саставни је део ове потврде
датум датум
12. Оверен образац примио
(М.П.)
уз учешће од без учешћа шифра
4. Коришћено помагало
11. Потпис
14. Испоручилац 15. Цена 16. Потпис осигураног лица
9. Овера извршена на основу
од оцене лекарске комисије филијале бр.
(М.П.)
ДА НЕ
52010.02/253
- 103 -
Образац за прописивање помагала - број 2
(Брисан)
Образац за одржавање помагала - број 3
(Брисан)

Образац ОЛК - СП1
Оцена првостепене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, о
функционалности помагала, о употребљивости помагала, о оправданости сервисирања
помагала, о поправци дела помагала и замени дела помагала
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
Испостава __________________________
-Првостепена лекарска комисија-
Број: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.
На основу члана 155. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05-
исправка), Првостепена лекарска комисија
даје следећу
О Ц Е Н У
1. ____________________________________________ , из _______________________________
(име и презиме осигураног лица) (адреса)
ЛБО: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, СА ИНДИКАЦИЈОМ: ____________________________
(МКБ и дијагноза на латинском)

ОПРАВДАНО ЈЕ прописивање помагала.
Помагало је ФУНКЦИОНАЛНО.
Помагало је НЕУПОТРЕБЉИВО, поправком се не може оспособити за даљу
употребу – провера функционалности извршена је дана |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|.
ОПРАВДАНО ЈЕ СЕРВИСИРАЊЕ помагала – провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ПОПРАВКА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ЗАМЕНА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
(означити одговарајућу опцију)
2. Оцена лекарске комисије дата на основу обрасца за прописивање помагала
број ______________________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигуранику
2. матичној филијали
М.П.
ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)
3. __________________________
(потпис и факсимил)
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Приговор Другостепеној лекарској комисији Филијале, Ул.
____________________, може се изјавити у року од 3 дана од дана саопштења оцене
Првостепене лекарске комисије.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Осигурано лице коме је лекарска комисија одобрила помагало дужно је
да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала од испоручиоца јави лекарској
комисији ради провере функционалности преузетог помагала.

ОЛК - СП1
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
Испостава __________________________
-Првостепена лекарска комисија-
Број: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.
На основу члана 155. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05-
исправка), Првостепена лекарска комисија
даје следећу
О Ц Е Н У
1. _____________________________________________ , из ______________________________
(име и презиме осигураног лица) (адреса)
ЛБО: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, СА ИНДИКАЦИЈОМ: ____________________________
(МКБ и дијагноза на латинском)

НИЈЕ ОПРАВДАНО прописивање помагала.
Помагало НИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНО.
Помагало је УПОТРЕБЉИВО и поправком се може оспособити за даљу
употребу – провера функционалности извршена је дана |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|.
НИЈЕ ОПРАВДАНО СЕРВИСИРАЊЕ помагала – провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
НИЈЕ ОПРАВДАНА ПОПРАВКА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
НИЈЕ ОПРАВДАНА ЗАМЕНА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
(означити одговарајућу опцију)
2. Оцена лекарске комисије дата на основу обрасца за прописивање помагала
број ______________________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигуранику
2. матичној филијали
М.П.
ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)
3. __________________________
(потпис и факсимил)
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Приговор Другостепеној лекарској комисији Филијале, Ул.
____________________, може се изјавити у року од 3 дана од дана саопштења оцене
Првостепене лекарске комисије.

ОЛК - СП2
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
- Другостепена лекарска комисија-
Број: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.
На основу члана 157. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05-
исправка), Другостепена лекарска комисија, решавајући по приговору осигураног лица
________________________________________________________________________________,
(име и презиме осигураног лица)
ЛБО: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, на оцену Првостепене лекарске комисије са седиштем
у ____________________________ број ____________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__| у вези
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
даје следећу
О Ц Е Н У
1. НИЈЕ САГЛАСНА са оценом Првостепене лекарске комисије. Прихвата се приговор на оцену
Првостепене лекарске комисије.
2. Оцена Другостепене лекарске комисије гласи:
ОПРАВДАНО ЈЕ прописивање помагала.
Помагало је ФУНКЦИОНАЛНО.
Помагало је НЕУПОТРЕБЉИВО, поправком се не може оспособити за даљу
употребу – провера функционалности извршена је дана |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|.
ОПРАВДАНО ЈЕ СЕРВИСИРАЊЕ помагала – провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ПОПРАВКА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ЗАМЕНА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
(означити одговарајућу опцију)
3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигураном лицу
2. првостепеној лекарској комисији
3. матичној филијали
М.П.
ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)
3. __________________________
(потпис и факсимил)
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Ако осигурано лице није задовољно оценом Другостепене лекарске комисије, може захтевати
да му Филијала изда решење.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Осигурано лице коме је Другостепена лекарска комисија одобрила
помагало дужно је да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала од испоручиоца
јави лекарској комисији ради провере функционалности преузетог помагала.

ОЛК - СП3
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
- Другостепена лекарска комисија-
Број: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.
На основу члана 157. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05-
исправка), Другостепена лекарска комисија, решавајући по приговору осигураног лица
________________________________________________________________________________,
(име и презиме)
ЛБО : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, на оцену Првостепене лекарске комисије са седиштем
у _______________________________ број __________________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
у вези ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
даје следећу
О Ц Е Н У
1. Сагласна са оценом Првостепене лекарске комисије. Приговор на оцену
Првостепене лекарске комисије се одбија.
2.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигураном лицу
2. првостепеној лекарској комисији
3. матичној филијали
М.П.
ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)
3. __________________________
(потпис и факсимил)
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Ако осигурано лице није задовољно оценом Другостепене лекарске комисије, може
захтевати да му Филијала изда решење.

ОЛК - СП4
OBRAZAC REVERSA
REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE
REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE
SPISAK POMAGALA KOJA SE PROPISUJU NA OBRASCU ZA PROPISIVANJE I ODRŽAVANJE
POMAGALA I NA LEKARSKOM RECEPTU

1. Pomagala koja se propisuju na obrascu za propisivanje pomagala
1 Estetska proteza šake
2 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)
3
Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna
proteza)
117
Podlakatna (transradijalna) endoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna
proteza)
4 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza
5 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza
6
Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna-
funkcionalna)
118
Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna-
funkcionalna)
7
Nadlakatna (transhumeralna) funkcionalna - mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna -
funkcionalna)
8 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)
9 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena
12 Proteza posle delimične amputacije stopala - po Pirogofu, Šopartu i Lisfranku (Pirogoff, Chopart, Lisfranc)
13 Potkolena proteza posle amputacije po Sajmu (Syme)
14 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
15 Potkolena (transtibijalna) drvena proteza
16 Proteza posle dezartikulacije kolena egzoskeletna (funkcionalna)
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)
017 Natkolena (transfemoralna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
18 Natkolena (transfemoralna) drvena proteza (gerijatrijska)
19 Proteza posle dezartikulacije kuka egzoskeletna (funkcionalna)
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)
24 Epiteza za uho
25 Epiteza za nos
26 Epiteza za lice
29 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju (plastična)
30 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom
032 Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna
40 Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim zglobom
41 Potkolena hemispiralna karbonska ortoza
42 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna
43 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri
44 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri
45 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje
123 Dvokanalni elektrostimulator
47 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)
48 Ortoza za kukove
49 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna
50 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna
51 Ortoza za stopalo zglobna korektivna
52 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)
53 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) sa modifikacijom po Tomasu (Thomas)
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom
125
Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn
zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama
54 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)
55 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona
56 Atlanta aparat
61 Tomas kragna - jednodelna
62 Tomas kragna - dvodelna
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
067 TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska
068 TLSO dinamička - korektivna
071 LSO stabilizaciona ortoza
73 Ortopedske cipele sa ulošcima
74 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo
75 Ortopedske cipele za TaIipes equinus
76 Ortopedske cipele za Talipes equinovarus
77 Ortopedske cipele za elephantiasis
78 Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - standardna
126 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - standardna
079 Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - ojačana
127 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - ojačana
80
Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu -
standardna
81 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana
128 Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)
082 Dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih lica - standardna
129 Neurološka invalidska kolica
130 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu
83 Toaletna kolica
84 Elektromotorna invalidska kolica - standardna (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)
85 Dodaci uz invalidska kolica
086 Antidekubitus jastuk uz invalidska kolica
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge
93 Bolnički krevet sa trapezom
94 Sobna dizalica
95 Antidekubitus dušek
133 Antidekubitus dušek sa kompresorom
098 Električni inhalator sa maskom
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 1/min (kiseonički koncentrator)
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu
146 Pen špric
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi
104 Spoljna insulinska portabilna pumpa
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu
106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva
184 Lupa
107 Tvrda kontaktna sočiva
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva
158 Meka kontaktna sočiva
159 Terapeutska kontaktna sočiva
108 Puna (potpuna) očna proteza
160 Ljuspasta očna proteza
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe džepni
182 Brajev sat za slepe ručni
183 Ultrazvučni štap
191
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog
pojačanja i minimalno 2 programa)
192
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala
nezavisnog pojačanja)
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal
111 Elektrolarings - aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i punjačem za baterije)
112 Parcijalna zubna proteza sa bazom do 10 zuba
168 Parcijalna zubna proteza sa bazom preko 10 zuba
169 Totalna zubna proteza za gornju vilicu
170 Totalna zubna proteza za donju vilicu
113 Aktivni pločast pokretni ortodontski aparat
171 Funkcionalni pokretni ortodontski aparat
114 Totalna proteza za gornju vilicu
172 Totalna proteza za donju vilicu
173 Parcijalna proteza
174 Stimulator
175 Obturator proteze za urođene anomalije
176 Privremena (imedijatna) obturator proteza
177 Definitivna obturator proteza
178 Facijalna epiteza za nos (nazalna)
179 Facijalna epiteza za uvo (aurikularna)
180 Facijalna epiteza za lice
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)
020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)
011 Elastični zavoj
021 Elastični zavoj
022 Kozmetičke čarape
023 Spoljna proteza za dojku
033 Štitnik za lakat (par)
038 Štitnik za koleno (par)
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
190 Metalne podlakatne štake
092 Elastične gume za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
096 Pojas za femoralnu kilu (jednostrani ili obostrani)
134 Pojas za ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)
135 Pojas za trbušnu kilu
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)
105 Ram za naočare
153 Stakla za korekciju vida (mineralna)
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D
155 Lentikularna stakla
156 Prizma - folija
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase
165 Beli štap za slepe
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica
2. Pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu
139 Disk podloga sa kesama za urostomu
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu
141 Krema za negu stome
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina
193 Silikonski upijajući flaster
101 Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom
102 Pelene
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu
147 Igle za pen špric
148 Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
151 Test trake za okularno očitavanje nivoa šećera u krvi (bez aparata) sa lancetama za vađenje krvi

SPISAK POMAGALA ZA KOJA JE PROPISANO ODRŽAVANJE POMAGALA

I. Servisiranje pomagala
Servis invalidskih kolica
S01 Servis invalidskih kolica
Servis očnih pomagala
S02 Poliranje očnih proteza
II. Popravka pomagala
II.1. Popravka proteza za gornje ekstremitete
P01 Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)
P02 Bandaža nadlakatne proteze
P03 Bandaža podlakatne proteze
P04 Opravka mehaničke šake
P05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze
P06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
P07 Opravka mehanoelektrične nadlakatne mehaničke proteze
Popravka proteza za donje ekstremitete
P08 Korekcija ležišta
P09 Opravka u zglobu kuka, kolena i stopala
P10 Korekcija visine proteze
P11 Laminacija nadkolenih proteza
P12 Laminacija podkolenih proteza
P13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza
Popravka invalidskih kolica
P14 Opravka kočnice
P15 Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica
P16 Opravka motora elektromotornih kolica
Popravka stomatoloških nadoknada
P17 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj protezi
P18 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj protezi
P19 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne proteze
P20 Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne proteze
P21 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi
P22 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi
P23 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze
P24 Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze
II.2. Zamena dela pomagala
Zamena dela proteze za gornje ekstremitete
A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi
A02 Zamena drvenog ležišta na nadlakatnoj protezi
A03 Zamena kožnog ležišta na nadlakatnoj protezi
A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi
A05 Zamena drvenog ležišta na podlakatnoj protezi
A06 Zamena kožnog ležišta na podlakatnoj protezi
A07 Zamena nadlakatne suspenzije
A08 Zamena podlakatne suspenzije
A09 Zamena lakatnog zgloba
A10 Zamena ručnog zgloba
A11 Zamena estetske šake
A12 Zamena radne šake
A13 Zamena estetske rukavice
A14 Zamena mioelektrične šake
Zamena dela proteze za donje ekstremitete
A15 Zamena plastičnog ležišta na nadkolenoj protezi
A16 Zamena drvenog ležišta na nadkolenoj protezi
A17 Zamena kožnog ležišta na nadkolenoj protezi
A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi
A19 Zamena drvenog ležišta na potkolenoj protezi
A20 Zamena kožnog ležišta na potkolenoj protezi
A21 Zamena zgloba kuka
A22 Zamena dezartikulacionog kolena
A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog
A24 Zamena kolenog zgloba dvoosovinskog
A25 Zamena kolenog zgloba sa kočnicom
A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog
A27 Zamena skočnog zgloba
A28 Zamena stopala (drvo-filc, plastika, karbon)
A29 Zamena nadkolene suspenzije
A30 Zamena podkolene suspenzije
A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne nadkolene proteze
A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze
A33 Zamena silikonskog umetka u potkolenoj protezi
A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi
Zamena dela ortoze
A34 Zamena zgloba lakta
A35 Zamena suspenzijske trake
A36 Zamena zgloba kolena
A37 Zamena skočnog zgloba
A38 Zamena zgloba kuka
A39 Zamena Perštejn zgloba
A40 Zamena šina
A41 Zamena zatvarača za ortozu
Zamena dela invalidskih kolica
A42 Prednja puna guma
A43 Prednji točak
A44 Zadnja spoljna guma
A45 Zadnja unutrašnja guma
A46 Zadnji točak
A47 Viljuška prednjeg točka
A48 Sedište za invalidska kolica
A49 Naslon za invalidska kolica
A50 Kočnica za invalidska kolica
A51 Zamena naslona
A52 Zamena sedišta
A53 Zamena pelote
A54 Zamena sigurnosnog kaiša
A55 Instalacija na elektromotornim kolicima
A56 Prekidač na upravljačkoj kutiji
A57 Komandna palica
A58 Kočnica za elektromotorna kolica
A59 Prednja puna guma za elektromotorna kolica
A60 Zadnja spoljna guma za elektromotorna kolica
A61 Zadnja unutrašnja guma za elektromotorna kolica
A62 Viljuška - za točak
A63 Četkice motora
A64 Zamena akumulatora za elektromotorna kolica
Zamena dela koncentratora kiseonika
A65 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika
A66 Zamena creva za dovod kiseonika
Zamena dela kod slušnih pomagala
A67 Zamena individualnog umetka za ušni kanal
Zamena dela kod pomagala za omogućavanje glasa i govora
A68 Zamena baterija

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->