P. 1
Specijalna bakteriologija

Specijalna bakteriologija

|Views: 2,863|Likes:
Published by Gligor Mastilovic

More info:

Published by: Gligor Mastilovic on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

Rod Staphylococus

Osobine: Gram+ koke, grozdaste formacije, fakultativno anaerobne, asporogene. Produkcija katalaze za razlikovanje od streptokoka. Značajne vrste: 1) S. aureus – jedina koagulaza+ 2) S. epidermidis 3) S. saprophyticus

Staphylococus aureus – formira kolonije zlatno-žute boje po čemu je i dobio naziv
*Faktori virulencije 1) Kapsula – inhibicija fagocitoze 2) Protein A – na površini, vezuje Fc fragment IgG, ometajući time njegove funkcije (opsonizacija i aktivacija komplementa klasičnim putem). 3) Teihoinska kiselina – uloga u adherenciji 4) Clumping factor – reaguje sa molekulima fibrinogena, prouzrokujući slepljivanje većeg broja ćelija i njihovo oblaganje fibrinogenom, stvarajući gomilice koje su nedostupne mehanizmima odbrane domaćina. *Egzoprodukti: 1) Egzotoksini koji izazivaju gastrointestinalne tegobe, veoma rezistentni i ne mogu se neutralisati termičkom obradom hrane (aktivni i posle 30min na 100ºC) 2) Eksofolijantin (epidermolitički toksin) – razgrađuje dezmozome u epidermu, dovodeći do raslojavanja između str. spinosum i str. granulosum. 3) Stafilokokni Toksični Šok Sindrom Toksin 1 ( STSST-1) – superantigen 4) Ima i sposobnost produkcije 5 različitih citotoksina: a. α – toksin – citotoksično dejstvo na eritrocite, leukocite, trombocite, hepatocite i glatke mišićne ćel. krvnih sudova. b. β – toksin (sfingomijelinaza C) – citotoksično dejstvo na eritrocite, leukocite, makrofage i fibroblaste c. γ – toksin d. δ – toksin e. Leukocidin – od F i S komponente koje imaju citotoksično dejstvo samo ako zajedno deluju, formirajući transmembranske tunele na eukariotskim ćelijama. 5) Koagulaza – reaguje sa globulinskim plazma faktorom produkujući trombin-like faktor koji dovodi do konverzije fibrinogena u fibrin i stvaranja koaguluma *Faktori prodornosti 1) Hijaluronidaza – razara hijaluronsku kis. vezivnog tkiva 2) Lipaza – razgrađuje zaštitni masni sloj na površini kože koji produkuju lojne žlezde 3) Fibrinolizin Oboljenja koja izaziva S. aureus mogu se podeliti na: 1

*Toksemična 1) Stafilokokno trovanje hranom – usled unosa hrane sa izlučenim stafilokoknim enterotoksinom, koji je otporan na dejstvo želudčanog soka (ćelije stradaju), tako da je ovo intoksikacija. Težina kliničke slike zavisi od količine unetog toksina. Karakteriše se povraćanjem, bolovima u trbuhu i dijarejom, a traje 24-72h. 2) Sindrom oparene kože (SSSS) – Izazivaju sojevi koji produkuju eksofolijantin. Može biti lokalno ili sistemsko, mada može biti i blaži oblik u vidu skarlatinoznog osipa. Najčešće oboljevaju deca mlađeg uzrasta. 3) Stafilokokni toksični šok sindrom – Nastaje kao komplikacija lokalnih knojnih zapaljenja i kod žena koje su koristile tampon tokom menstruacije. *Supurativna 1) Kožne infekcije - Najčešće manifestacije. S. aureus može koristiti folikul dlake ili oštećenu kožu kao ulazno mesto. Svojim razmnožavanjem i lučenjem egzoprodukata izaziva oštećenja tkiva. - Može biti u ograničenoj formi (folikulitis, furunkul i karbunkul), u formi multiplih gnojnih žarišta (impertigo) ili može zahvatiti i potkožna meka tkiva (flegmona) - U slučaju prodora u krvotok može doći do bakterijemije 2) Infekcije dubokih tkiva - Nastaju usled limfogene ili hematogene diseminacije ili ascendentnim prodorom kroz uretru, dovodeći do apscesa unutrašnjih organa. S. Epidermidis - Koagulaza - , deo normalne fiziološke mikroflore, oportunistička. - Svaka invazivna intervencija joj omogućava prodor jer lako adherira i kotaminira veštačke materijale (katetere, implante). S. Sprophythicus - Široko rasprostranjena u spoljašnjoj sredini, oportunistička. Najčešće su infekcije urinarnog trakta i to češće kod žena. Laboratorijska dijagnostika stafilokoknih infekcija o Morfološke osobine – gram+ koke, nepravilno raspoređene, teško se razlikuju od streptokoka i enterokoka o Kulturelne osobine – žute ili beligaste kolonije o Biohemijske osobine – S. aureus daje pozitivan koagulaza test i fermentira manitol, dok je medjusobno razlikovanje ostalih koagulaza negativnih stafilokoka znatno teže Stafilokoke su izrazito rezistentne na gotovo sve antibiotike i brzo razvijaju rezistenciju. Terapija se zato najbolje određuje na osnovu rezultata antibiograma i često se koriste kombinacije antibiotika.

Rod Streptococus
2

Osobine: Gram+ koke, katalaza - , ređaju se u parovima ili lancima, fakultativni anaerobi, najbolje rastu na krvnom agaru. Jedna od retkih vrsta koja je i dalje osetljiva na penicilin i to je lek izbora u terapiji. Postoji više podela streptokoka, ni jedna u potpunosti ne zadovoljava: 1) Klinička – prema oblicima oboljenja koja izazivaju (piogene, oralne, enterične) 2) Prema tipu hemolize na krvnom agaru: a. β – hemolitične streptokoke ( BHS ) – kompletno razgrađuju hemoglobin dajući prozračnu zonu hemolize oko kolonija b. α – hemolitične streptokoke – nepotpuno razgrađuju hemoglobin dajući zelenu zonu hemolize oko kolonija c. γ – hemolitične streptokoke (anhemolitične) – ne razgrađuju hemoglobin 3) Serološka – prema antigenskim karakteristikama ( podela po Lancefieldu), podeljene na 20 grupa označena slovima od A do V. 4) Podela u didaktičke svrhe (korištena u udžbeniku): a. Piogene streptokoke – izazivaju gnojna oboljenja, β-hemolitične su i poseduju grupno specifičan antigen. Predstavnici su iz A, B, C, F i G grupe. b. Streptococus pneumoniae – α-hemolitična ili anhemolitična, bez grupno specifičnog antigena c. Viridans streptokoke - α-hemolitična ili anhemolitična, bez grupno specifičnog antigena, deo normalne fiziološke mikroflore.

Streptococus pyogenes
β – hemolitičan streptokok iz grupe A i poseduje velik repertoar mehanizama kojima izaziva oboljenja. Faktori virulencije: 1) Kapsula od hijaluronske kiseline identične onoj u vezivnom tkivu čoveka, usled produkcije antitela protiv kapsule dolazi do antigenske mimikrije i autoimunih bolesti 2) Unutar ćelijskog zida je C-polisaharid koji je grupno specifičan antigen i postoje tri tipski specifična antigena: M, T i R proteini. a. M-protein – najznačajniji, dovodi do smanjene produkcije C3b i time ometa fagocitozu. b. T i R nisu toliko znalajni kao faktori virulencije koliko radi identifikacije 3) F protein – površinski, učestvuje u adherenciji za fibronektin epitelnih ćelija 4) G protein – Vezuje Fc fragment IgG

-

Egzoprodukti 1) Streptolizini O i S – hemolizini

3

prozračne kolonije okružene širokom zonom beta hemolize o Biohemijske osobine – pozitivan bacitracinski test. Šarlah – najčešće kao komplikacija streptokokne angine ako soj produkuje toksin. β – hemolitička. Akutni glomerulonefritis – inflamacija glomerula bubrega usled formiranja imunokompleksa i njihovog taloženja na bazalnoj membrani bubrega što privlači sistem komplementa i ćelije imunskog sistema dovodeći do inflamacije. Najčešći je B. Streptokokni toksični šok sindrom 3) Poststreptokokne sekvele a. b. Laboratorijska dijagnostika o Morfološke osobine – gram+ koke.. Smatra se da mu je 4 . Invazivna oboljenja – kod virulentnijih sojeva ili imunokompromitovanih osoba moze izazvati infekciju bilo kog organa ili sistema ( meningitis. Javlja se osip koji se širi od krudi ka ekstremitetima. Oboljenja – izaziva tri grupe oboljenja: 1) Piogena – dele se na: a.) 2) Toksemična a. Slabo invazivna – infekcije gornjih respiratornih puteva i infekcije kože b. smanjujući njegovu viskoznost i time olakšavajući širenje 5) Hijaluronidaza – razgrađuje hijaluronsku kis.2) C5a peptidaza – razgrađuje C5 komponentu komplementa 3) Streptokinaza – omogućava lakše širenje 4) DNaza – vrši depolimerizaciju DNK u gnoju. Na mekom i tvrdom nešcu se očava tačkasto krvarenje. a posle 5-7 dana jezik postaje intenzivno crven b.. Poseduje grupno specifičan antigen i spada u grupu B po Lancefieldovoj. Akutna reumatska groznica – javlja se usled produkcije antitela na kapsulu i molekulske mimikrije. koja formira lance različite dužine. u obliku lanaca o Kulturelne osobine – na krvnom agaru formira sitne. zglobovima. jezik je na početku bolesti pokriven žuto belim naslagama. fukcionišu kao superantigeni. rezistentne na trimetoprim Streptococus agalactiae . krvnim sudovima itd. olakšavajući mu širenje 6) Streptokokni Pirogeni Egzotoksini – produkuju ga samo lizogeni sojevi i postoje tri antigenski različita toksina A. artritis. fasciitis necroticans. pneumonia.To je gram+ koka. Ovo je autoimuna bolest i karakteriše inflamatornim promenama na srčanim zaliscima. B i C.

a na osnovu varijacija u njenoj građi razlikujemo 5 glavnih humanih serotipova. oblika plamena sveće. ima antifagocitna svojstva. donje delove intestinalnog trakta i vaginu. javlja se u parovima sa kapsulom. Ukoliko je prisutan u vagini može izazvati neonatalne infekcije tokom prolaska deteta kroz porođajni kanal majke. negativan bacitracinski test o Kulturelnih osobina – podvrsta beta hemolize – alfa prim hemoliza – zona intaktnih eritrocita oko koje je zona kompletne beta hemolize. lobarne pneumonije. Streptococus pnemumoniae ( pneumococus ) Osobine: Gram+. gubi je u prisustvu opsonizirajućih antitela specifičnih za antigene kapsule 2) Pneumolizin – citotoksičan za epitelne ćel. Na nju su naročito osetljiva mala deca. danas izaziva zapaljenje srednjeg uha. Laboratorijska dijagnostika: o Morfološke osobine – gram+ koke. konjuktiva sinuzitise i bakterijski meningitis. respiratornog trakta i neutrofile 3) Delovi ćelijskog zida imaju snažan inflamatorni potencijal 4) IgA proteaza Nekada je bila glavni uzročnik bakterijske. najčešće u paru o Kulturelne osobine – kolonije sa centralnim udubljenjem dok su ivice uzdignute usled aktivacije autolizina. oblika plamena sveće. Viridas streptokoke (oralne streptokoke) 5 . Laboratorijska dijagnostika se izvodi na osnovu: o Morfoloških osobina – gram+ poređane u vidu lanaca o Biohemijskih osobina – pozitivan test hidrolize Na-hipurata i CAMP test. nepokretna Faktori virulencije 1) Kapsula – najznačajniji faktor virulencije. aerobna. okružene zonom alfa hemolize o Biohemijske osobine – pozitivan optohinski test i test lize kulture u prisustvu žučnih soli Za terapiju se do skoro koristio penicilin. stari i osobe bez slezine.- najvažniji faktor virulencije kapsula sa antifagocitnim svojstvima. Kolonizuje gornje respiratorne puteve. ali se sve češće izoluju sojevi rezistentni na njega.

no izdvojen je u poseban rod na osnovu analize dnk. mutans) Laboratorijska dijagnostika o Morfološke osobine – gram+ koke. test lize sa žučnim solima i test hidrolize eskulina. pa ne pripadaju ni jednoj grupi. nalaze se pojedinačno. faecalis i E. i kod imunokompromitovanih osoba mogu da dovedu do infekcija bilijarnog trakta i endokarditisa Izuzetno su rezistentni na antibiotike Laboramtorijska dijagnoza: o Morfološke osobine – gram+ koke. Prilikom vadjenja zuba mogu da dospeju u krvotok i izazovu endokarditis. Predstavnici su E. Rod Enterococcus Do nedavno je pripadao grupi D streptokoka. formiraju lance o Kulturelne osobine – sitne kolonije okružene zonom alfa hemolize.- Osobine: nemaju polisaharidni antigen. faecium i deo su normalne mikroflore intestinalnog i bilijarnog trakta Faktori virulencije: 1) citolizin 2) agregaciona supstanca 3) feromone za razmenu genetičkog materijala 4) želatinazu 5) Hijaluronidazu Izazivaju urinarne infekcije.6 i na temperaturama do 45ºC - Bacillus anthracis 6 . mada mogu biti i anhemolitične o Biohemijske osobine – negativan optohinski test . Deo su fiziološke mikroflore usne duplje. u parovima ili kraćim lancima o Kulturelne osobine – formira sive kolonije na krvnom agaru koje mogu biti anhemolitičke ili alfa hemolizu o Biohemijske – hidrolizuju eskulin u prisustvu 40% žuči. rastu na pH 9. Takođe se smatra da su odgovorne za nastanak karijesa (naročito S. tako da osobama koje imaju oštećene valvule treba pre manipulacije u usoj duplji dati antibiotike.

Pravi se direktan preparat: Gram+ u lancima sa kapsulom bez spore . u parovima ili lancima. indukuje produkciju citokina.Opšte osobine: Gram+.. nema kapsulu i deo je fiziološke mikroflore Faktori virulencije: 1) Spora 2) Toksini o Termolabilni (AB) toksin – povećava koncentraciju cAMP – dijareja o Termostabilni (emetički) toksin – povraćanje o cereolizin (hemolizin) – faktor prodornosti o Fosfolipaza C (lecitinaza) – faktor prodornosti Epidemiologija: spore se nalaze svuda ( zemlja. raspored: pojedinačan. začini. bacil.Uzorci zavise od kliničkog oblika: Vlažni bris. nije deo fiziološke mikroflore. sva tri oblika vrlo lako prelaze u sepsu Laboratorijska dijagnostika . sputum. nepokretan. stolica i obavezno krv. . nije nutritivni probiral.Protektivni antigen (B) – vezuje se za receptore na ćelijama u gotovo celom telu . voće. cAMP što je praćeno pojavom edema. žitarice. pod mikroskopom ivice kolonija izgledaju kao izuvijane zvimje (caput medusae) o Fiziološko-biohemijske osobine – za razlikovanje od ostalih bacila Bacillus cereus Opšte osobine iste kao antrhracisu osim što: pokretan je. nakon čega identifikujemo: o Ispitivanjem mirkoskopskih osobina – gram+ bez kapsule sa sporom u lancima o Kulturelne osobine – velike suve hrapave kolonije bez hemolize. sporogen (centralno postavljena spore ne deformiše telo). striktno patogen Faktori virulencije: 1) Spore 2) Kapsula – proteinska 3) AB Egzotoksin od 3 komponente: .Letalni faktor (A) – proteolitički enzim koji remeti ćelijsku signalizaciju.Edem fatkor (A) – povećava konc. interferira sa proteinima citoskeleta i dovodi do lize ćelije .) Bolesti: 7 .Izolacija se vrši na krvnom agaru. Epidemiologija: spore su prisutne u zemlji i pre svega oboljevaju travojedi (zoonoza) Bolesti: 1) Kožni antraks 2) Plućni antraks 3) Gastrointestinalni antraks Bolest zavisi od načina izlaganja sporama. fakultativno aeroban.

Egzotoksin se resorbuje i dospeva u cirkulaciju izazivajući najmasovnija oštećenja na srčanom i perifernom nervnom tkivu . nepokretni. te ako ga ima više od 105 tek je onda nalaz značajan. . Faktori virulencije: 1.Uzimaju se brisevi u blizini pseudomembrana i zasejavaju se na Loflerov koagulisani serum gde bacil difterije stvara metahromatske granule. Glikolipidni O antigen 2. neophodno je uraditi kvantitativnu procenu.1) Trovanje hranom koje može biti: o Dijarejalni tip – preko mesa ili povrća.Uzorci: ostaci hrane. Deluje prekidom sinteze proteina u eukariotskim ćelijama što dovodi do njihove smrti Bolesti Difterija .To je lokalna infekcija udružena sa toksinemijom čija je najčešća lokalizacija u ždrelu i na krajnicima. Nema kapsulu. stolica. Listeria monocytogenes 8 .Za svaki izolovani soj se mora utvrditi da li produkuje toksin. Cord faktor 4.Kako ga ima svuda. Na mestu infekcije se javljaju pseudomembrane od fibrinske mreže. . U petrijevu solju zasejanu ispitivanim sojem se stavlja papir natopljen antitelima protiv toksina i ukoliko je prisutan javlja se percipitatna linija. bacila difterije ćelija imunskog sistema i nekrotičnog epitela. aerobni.Širi se kapljičnim putem. bacili. . dijagnostika: . Bakteriološka dijagnostika . Egzotoksin – to je AB toksin koga produkuju samo sojevi inficirani beta fagom koji se integriše u bakterijski hromozom nakon čega bakterija stiče sposobnost njegove produkcije. deluje antifagocitno 3. brisevi . što se radi Elkovom probom. asporogeni. deo normalne fiziološke flore. infekcija je unosom spora o Emetički tip – to je intoksikacija i najčešće pirinčem 2) Infekcije oka Bakt. K antigen – značajan za kolonizaciju i adherenciju.Pravi hrapave kolonije sa širokom zonom beta-hemolize Cornyebacterium diphteriae Opšte osobine: Gram+.

1. Oksidaza – . slaba katalaza + i H2S+ Patogeneza i imunitet 9 . bacil. generalno nije deo fiziološke mikroflore. nije nutritivni probirač. tularensis tip tularensis (tip A) – jako virulentna 2) F. olakšava njenu fagocitozu 2. Oko kolonija se uočavaju uske zone alfahemolize. Internalin – membranski protein. bris vagine Standardni uslovi i identifikacija (gram+. mada je deo populacije ima. bacili nespec. Listeriolizin O – razgrađuje membranu fagocitne vezikule izlazeći iz nje 3.polimorfan kokobacil. Bakteriološka dijagnostika: Uzimaju se uzorci: Krv. bolje se boje po Giemsi i asporogene su. encefalitis.Opšte osobine: Gram+. najčešće u makrofagima mada može svuda.Preko hrane Bolesti: 1) Intrauterina infekcija – dovodi do podbačaja/mrtvorođenog 2) Neonatalna – meningitis. indukuje polimerizaciju aktina ćelije domaćina pa se tako kreće stvarajući aktinski rep Lako se diseminuje i stiže u mozak izazivajući meningitis. Faktori virulencije Fakultativno je intracelularna. raspored) Francisella tularensis Izaziva bolest pod nazivom tularemija (zečija groznica) i postoje 3 tipa: 1) F. ActA protein – na površini. bez flagela i pila. pneumonija 3) Listerioza odraslih – asimptomatska ili blaka. tularensis tip paleartica (tip B) – nešto blaža klinička slika 3) F tularensis tip novicida – uglavnom patogena za glodare Opšte osobine: Gram. pokretan samo na temperaturama do 25ºC. starih i trudnica može izazvati meningitis. encefalitis i sepsu. mada mu je optimalna 37 ºC). asporogen. likvor. psihotolerantan (može da raste i na 4 ºC.Transplacentarna (vertikalna) . Virulentni sojevi imaju kapsulu. fakultativno anaeroban. Fosfolipaze – razlažu membrane ćelija omogućavajući im intracelularno širenje 4. nema tipičan raspored. sepsa. a može i da prođe placentalnu barijeru Epidemiologija Široko je rasprostanjena Transmisija: .Tokom porođaja (kolonizuje vaginu) . najčešće kod imunokompromitovanih osoba.

Faktori virulencije 1) Pili 2) Protein I – formira pore na spoljnoj membrani i inhibira spajanje fagozoma i lizozoma 3) Protein II – omogućava adherenciju za ćelije i ulazak u njih 4) Lipo-oligo saharid (LOS) – odgovoran za nastanak zapaljenskih procesa. endocervikalni) i moraju se odmah zasejati na hranjivu podlogu ili transportovati u medijumu.Prodire u organizam kroz kožu.Najčešće se prenosi seksualnim putem. Lab. Smatra se da su najznačajniji kapsula i LPS ćel. . neki sojevi poseduju kapsulu. nepokretan. a razvijena bolest se karakteriše granulomatoznim čvorićima sa centralnom nekrozom i smatra se da su promene rezultat kasne preosetljivosti. fimbrije i pile.diplokok. Praćeno je gnojnom inflamacijom i lako može da se širi. a vektori su krpelji.Napada sluzokože urogenitalnog trakta. najčešće unutar leukocita Neisseria meningitidis 10 . rektuma i ždrela.Uzimaju se brisevi obolelih oblasti (bris farinksa. . sluzokožu ili inhalacijom aerosola i od mesta prodora zavisi klinička slika. .koke bubrežastog oblika u parovima. dok mikroskopski preparati imaju mali značaj.U fagocitima moće da se održava godinama.Na direktnom preparatu uočavamo gram. asporogen. istovremeno mogu da ekspremiraju više antigenski različitih LOS 5) IgA proteaza Bolesti . mnogo jače se veže za ćeliju proteinom II i ulazi u nju. fakultativno intracelularne. . . .Neisseria gonorrhoeae izaziva isključivo humane infekcije i prvi korak u infekciji je kolonizacija cilindričog epitela. bubrežastog oblika. Neisseria gonorrhoeae Opšte osobine: Gram. rektalni.Nakon početnog vezivanja.Infekcija ljudi je obično slučajna i rezultat je kontakta sa zaraženim divljim životinjama. Lab. uretralni. Rezervoari su uglavnom glodari. . Oksidaza+ i katalaza+ su.Na mestu prodora javlja se nekrotična ulceracija praćena otokom okolnih limfnih čvorova. zida. dijagnostika Dijagnoza se uglavnom postavlja serološkim testovima i dokazom antitela. . nutritivni probirač (čokoladni agar i Thayer-Martin podloge). dijagnostika .- Pored toga što je veoma infektivna o njenim faktorima virulencije se veoma malo zna. Izlazi sa bazalne strane ćelije u subepitelni matriks i započinje zapaljenski proces i inflaciju polinuklearnih monocita.

Bakt.Uzimaju se likvor. . ili indukuje citotoksične faktore domaćina. .Opšte osobine: Kao i gonokok ovo je Gram. što rezultira gubitkom cilijarne aktivnosti ćelija ili alteracijom mikrovila. . dijagnostika . cilindričnog epitela i pokazuje toksično dejstvo sa daljine lučeći rastvorljive toksične supst.koke u parovima. Escherichia 11 . slične zrnima kafe često smeštene unutar leukocita .diplokok oblika zrna kafe.Zasejavaju se na obogaćene hranjive podloge (krvni i čokoladni agar) i selektivne (thayer-martin) na kojima uočavamo sjajne glatke i bez pigmenta kolonije. Inkapsulirani sojevi prave mukoidne.Najčešća forma bolesti je akutni gnojni meningitis koji se za razliku od ostalih meningitisa karakteriše postojanjem petehija po koži. krv i aspirat iz petehija po koži . Jedino značajno svojstvo po kome se razlikuju je postojanje polisaharidne kapsule Faktori virulencije 1) Kapsula – na osnovu antigenskih razlika kapsule deli se u serogrupe 2) Pili – mogu ekspremirati pile klase I i klase II 3) Protein klase 5 – isto za adherenciju 4) LOS – endotoksično dejstvo i izaziva adrenalnu kortikalnu nekrozu u meningokoknim oboljenjima 5) IgA proteaza Bolesti: .Na direktnom preparatu uočavamo gram.Lek izbora u lečenju je penicilin.Izaziva isključivo humane infekcije i deo je fiziološke mikroflore gornjeg respiratornog trakta.Vezuje se za ćel.

. H i K antigena.Najčešće su infekcije urinarnog trakta. Poseduju i pile koji imaju adhezivnu funkciju. o Najčešće nastaju usled promene njihovog normalnog boravišta (iz debelog creva dospevaju u uretru. Dijarejna oboljenja 12 . dekstrozu fermentuju uz produkciju kiseline i gasa. coli koji im omogućavaju adheziju na uroepitel Faktori virulencije: 1) Sposobnost kolonizacije epitelnih ćelija 2) Sposobnost invazije ćelija 3) Sposobnost produkcije enterotoksina 4) LPS – endotoksin 5) Produkcija kolicina koji ima antibakterijski efekat na druge bakterije. Serotipizacija se vrši serološkim metodama ispitivanjem O. Laktoza+ . flagelarni H i kapsularni K antigen. H2S – Antigenska građa: Kako postoji veliki broj O.Sepsa o Nastaje kao komplikacija urinarne infekcije ili usled infekcije gastrointestinalnog trakta . poseduju somatski O antigen. smatraju se oportunističkim bakterijama. sepsa i meningitis novorođenčadi. Terapija se sprovodi po antibiogramu.Infekcije urinarnog trakta: o Uzrokuju ih sojevi sa specifičnim adhezinima koji imaju mogućnost adherencije na uroepitel i izazivaju infekciju ascendentnog tipa. Mikroskopsko ispitivanje ima značaja ako je iz primarno sterilnih regija. Patogeneza Dele se na dve grupe infekcija Ekstraintestinalne infekcije . tako da se na osnovu njih dele na serotipove Takođe važan faktor virulencije su i adhezivne fimbrije kod uropatogenih E. pokretni (peritrihijalni) fakultativno anerobni bacili. češće su kod žena) . oksidaza – . H i K antigena razne kombinacije su moguće.Meningitis novorođemčadi o Izazivaju ga virulentniji sojevi ali mehanizam delovanja nije poznat o Najčešći su uzroci meningitisa novorođenčadi pored Streptococus aglaticae Dijagnostički uzorak zavisi od kliničke slike.Opšte osobine: Gram – . Iako su deo fiziološke mirkoflore.

3) Enteroinvazivne E.Laktoza – . coli – izazivaju oštećenje četkastog pokrova enterocita. Dublin. Ureaza – . . Imaju ga samo S. spora i karakterističnog rasporeda . Usled njihove adherencije je ujedno i sprečena apsorpcija tečnosti. koriste citrat kao izvor ugljenika Antigenska građa: 1) H antigen ( flagelarni ) – javlja se u obliku faze 1 i faze 2 2) O antigen ( somatski ) – LPS ćel. Izazivaju zapaljenje i ulceraciju u kolonu. nakon čega izlaze u citoplazmu u kojoj se razmnožavaju i na kraju liziraju ćeliju šireći se u okolne ćelije. 2) Enteropatogene E. gubitak mikrovila i formiranje aktinskih produžetaka koji ih uvlače u ćelije domaćina. a medjusobno se nalaze povezane u biofilmu. S paratyphi C i S. typhi.Na osnovu faktora virulencije i mehanizama patogenosti dele se u 5 grupa: 1) Enterotoksigene E. . dijagnoza 13 . Salmonella spp. coli – adheriraju za ćelije digestivnog trakta i podstiču povećano lučenje sluzi.Izazivaju ga S. Faktori virulencije: 1) Sposobnist invazije i razmnožavanja u enterocitima 2) Lipopolisaharidni omotač 3) Sposobnost produkcije toksina Patogeneza Trbušni tifus . H2S+. B i C koje su jedino patogene za čoveka i čovek je jedini rezervoar. zida koji je ujedno i endotoksin 3) Vi antigen ( ovojni ) – nalazi se na površini i pokriva O antigen. . fokalne infekcije i kliconoštvo. Lab. coli – adheriraju za ćelije digestivnog trakta i luče toksine sa citotoksičnim efektom 5) Enteroagregativne E. pokretni (peritrihe). coli – patogenost se odlikuje sposobnošću da kolokizuju crevnu sluznicu i produkuju biološki aktivne egzotoksine čija produkcija je determinisana plazmidima. paratyphi A.Za izolaciju se koristi SS agar (Salmonella-Shigella agar) na kojima Salmonelle stvaraju bezbojne prozračne.Ostale salmonele su zoonoze i izazivaju septikemiju.Gram – bacili. laktoza negativne kolonije . bez kapsule. žučne kese i kosne srži. slezine. coli – prodiru u epitelne ćelije kolona putem endocitoze. typhi i S.Nakon ingestije kolonizuju ileum i kolon. gastroenteritis. 4) Enterohemoragične E. invadiraju crevni epitel i počinju da se razmnožavaju u njemu i okolnim limfnim žlezdama. Opšte osobine: .Nakon tog perioda inkubacije dospevaju u krvotok i hematogeno se diseminuju dospevajući do jetre.

no ubrzo postaje tečna i liči na “pirinčanu vodu” Bakteriološka dijagnoza: 14 . napuštaju endocitnu vakuolu i razmnožavaju se u citoplazmi. Shigella spp.- Izbor uzorka zavisi od kliničke slike i lokalizacije infekcije.Ovo je fekalno-oralna infekcija čiji rezervoar je bolestan čovek. Opšte osobine: Gram – bacili. Nepokretni su. . asporogeni i nemaju kapsulu. lažnim pozivima na defekaciju i sluzavo-krvavim stolicama sa primesama gnoja. a infektivna doza je veoma mala. grupno specifičnim antigenima i imamo i x i y varijetet 3) Podgrupa C – Shigella boydii o Laktoza – Manitol + 4) Podgrupa D – Shigella sonnei o Laktoza + Manitol + Faktori virulencije i patogenost: 1) Invazivnost u ćelije domaćina 2) Intercelularna multiplikacija 3) Intercelularno širenje 4) Endotoksin – oslobađa se lizom ćelije.Šigeloza je lokalna inflamacija bez bakterijemije zato što se fagociti pobrinu za sve šigele koje dospeju u cirkulaciju . Najsigurnija i najranija dijagnoza trbušnog tifusa se postavlja hemokulturom. raspoređeni pojedinačno ili u nepravilnim grupicama. Klinička slika karakteriše bolovima u donjem delu abdomena. Dalje se identifikuju na osnovu biohemijskih i seroloških metoda. moguće ih je naći u kosnoj srži.Shigella flexneri o Dalje su podeljeni po tipski specifičnim antigenima. AB građe je i deluje kao enterotoksin i citotoksin Faktore virulencije im uglavnom determiniše jedan veliki plazmid. a Salmonelle se ne mogu izolovati iz hemokulture. no poseduju fimbrije. Dospevaju u enterocite procesom endocitoze.Potom prodiru u susedne enterocite dovodeći do nekroze ćelija domaćina. Striktno patogeni su i izazivaju bacilarnu dizenteriju Na osnovu biohemijskih osobina i antigenske građe ovaj rod se deli na 4 podgrupe: 1) Podgrupa A – Shigella dysenteriae o Laktoza – Manitol – 2) Podgrupa B . Ukoliko je bolestik pod antibiotskom terapijom. Mali broj dospeva do laine proprije izazivajući inflamaciju .

bez tipičnog rasporeda. a ujedno i inhibira njen inhibitor. te ima dva seta faktora virulencije. asporogena. dovodeći do blokade njenog najužeg dela digestivnog trakta. Njen životni ciklus obuhvata 2 domaćina buvu i sisara. nakon čega se zasejava na SS ili endo agar.Oni dovode do prekida u signalim mrežama. bipolarno se boji – sredina svetlija.Ciljne ćelije su dendritske. noseći sa sobom Y.pestis sa tog čepa od biofilma 15 .Aktivira prekursora plazmina koji je serin proteaza i time se lako širi zato što ona ima destruktivni efekat. pa samim tim i dve temperature 26ºC i 37ºC. narušavaju itegritet citoskeleta . Za konačnu identifikaciju se primenjuju serološki testovi (aglutinacija npr. nije nutritivni probirač.Ima ih 6. mlada bakterija sa 3 plazmida.Razgradnja C3b i C5a komponenti komplementa pa time izbegava imun.u buvama ima standardan LPS koji aktivira imunski sistem . o Prilikom uzimanja sledećeg obroka krv se vraća u ujednu ranu. striktno patogena.Adherencija . nepokretna. polovi intenzivno obojeni. . Faktori virulencije u buvi: 1) Murini toksin – neophodan za preživljavanje u digestivnom traktu buve. toksičan za miševe i pacove 2) Sposobnost stvaranja biofilma – bitno za transmisiju Faktori virulencije u sisarima: 1) Plazminogen aktivator . fakultativno anaerobna.Izoluje se iz stolice ili rektalnog brisa.Pokazuje direktno proteolitičko dejstvo . odgovor 2) Proteini spoljašnje membrane jersinia (YOPS) . Veoma virulentna. a za njihovu isporuku koristi tip3 sekrecije – kao igla koja se zabada i direktno isporučuje svoj sadržaj . F1 antigen 4) Sposobnost sekvestracije gvožđa – 3 mehanizma. makrofagi i neutrofili 3) Kapsula – proteinska. odgovora i razlikuju se onaj u buvama i u sisarima . Formira glatke sjajne i Laktoza – kolonije.) Yersinia pestis Opšte osobine: Gram –. bez njih ne može da preživi 5) Produkcija katalaze – razlaže vodonik peroksid što joj omogućava preživljavanje u fagocitima 6) LPS – za izbegavanje imun.U sisarima nije imunogen! Način nastanka bolesti: o Buva unese krv sa yersiniom i time ona dospeva u njen digestivni trakt gde raste u vidu biofilma.

krv i sputum Pravi se direktan preparat bojen po gramu i specijalnim bojama Izolacija standardna. stiže u submukozu izazivajući snažnu inflamaciju Bolesti Dijarealni sindrom. najčešće piletina. najznačajniji pokazatelj je bipolarno bojenje. neke vrste rastu bolje na 42ºC. Campylobacter jejuni Opšte osobine: Gram-. traži obogaćene podloge. bacili.o U organizmu sisara dospeva u lifu i biva fagocitovana. u krvi je 3) Primarno-plućna kuga: kada diseminacija dođe do pluća i tada može da se prenosi aerosolom (kašljanjem) Bakt. Faktori virulencije: 1) adhezini 2) Flagela 3) Toksini (enterotoksin. nisu deo fiziooške mirkoflore ). uvećane žlezde. citotoksin) 4) Sposobnost invazije ćelija crevnog epitela. krivi. retko sepsa Komplikacije: Guillain-Barre sindom – unakrsna reakcija antitela na mijelinski omotač Epidemiologija: Zoonoza. a infektivna doza je mala. pokretni (monopolarna monotriha).bacili oblika slova S) 16 . infektivna doza je mala (500-800bakt. Bakt. Preživljava u makrofagima gde se razmnožava i menja ekspresiju gena prilagođavajući se na nove uslove. dijagnostika Kulitivisanje na selektivnim podlogama u mikroaerofilnim uslovima na 42ºC. uvećani limfni nodusi. infekcija nastaje usled nedovoljno termički obrađene hrane. asporogeni. dijagnostika Uzorci: aspirat limfnih žlezda. hemoragija. o Ljudi joj nisu značajni za preživljavanje zato što nas brzo ubija. raspored u parovima (oblik S ili „krila galeba“ mikroaerofilni. Uglavnom preživljava u glodarima Bolesti: 1) Bubonska kuga – najčešća. mirkoflore.). njima je deo normalne fiz. velika smrtnost 2) Primarno-septična kuga: Bez uvećanja limfnih nodusa. vreme inkubacije je 46-72h Identifikacija se vrši mikroskopiranjem (gram. zatim izlazi i započinje diseminaciju i bolest.

Uz to luče AB toksin. koji je česti stanovnik površinskih voda Vibrio cholerae Opšte osobine: . a na njima pravi jarko žute kolonije . AB termolabilni enterotoksin – deluje tako što utiče na produženu hipersekreciju vode i elektrolita u lumen creva i smanjenu apsorpciju vode i natrijuma Bolesti: Mikroorganizmi dospevaju duboko u intestinalne kripte i prodiru u mukus delovanjem faktora virulencije. Takođe stvara kapsulu. a do smrti dolazi usled ogromnog gubitka vode i elektrolita. Mikroorganizam ne prodire u krvotok i bolest nije izazvana invazijom tkiva već produkcijom toksina koji ometa normalnu razmenu vode i elektrolita. H2S -. pokretan (monopolarna politriha) bez kapsule i asporogen je 17 . 5. zakrivljen bacil oblika zareza. zasejavaju se na selektivne TCBS podloge. Serogrupa O1 ima definisana 2 biotipa: a.Gram-. pokretan (monopolarna monotriha) mada prilikom duže kultivacije mogu zadobiti oblik pravih bacila.5) i uzgajaju se na visokoselektivnim TCBS podlogama koje su zelene boje. Serogrupe O1 i O139 izazivaju klasičnu koleru. Serogrupa O139 je bitna zbog toga što vakcina protiv O1 serotipa ne stvara imunitet protiv nje. povraćene mase i kotaminirane vode.Smatrao se da je iz roda Campylobacter.bacil. Bolest se karakteriše povraćanjem. .Gram. Flagelarni H antigen 2.Vibrionaceae U rodu Vibrio najznačajniji za ljude je Vibrio cholerae. Helicobacter pylori Opšte osobine: .5-9. radi se oksidaza test. no izdvojen je u poseban . Fimbrijalni adhezini 7. tečnim prolivima.Smatra se laktoza . Proteaze i neuraminidaze koje imaju ulogu u penetraciji kroz epitel 6. biotip El Tor 4.. 3. Termostabilni somatski O-antigen koji je LPS i određuje serološku specifičnost. abdominalnim grčevima.Za rast zahtevaju veoma visok pH (8. dijagnostika: Uzimaju se uzorci stolice. klasični biotip b. Lab. oksidaza + Faktori virulencije 1.

Takođe se koriste i serološki testovi (ELISA uglavnom) Pseudomonas spp. katalaza i ureaza pozitivan . Najčešće su prisutni u prirodi. 18 . Pokretljivost 2. dijagnostika . a stvoreni amonijak ima tokično dejstvo na okolne ćelije.Izvodi se gastroskopija kojom se uzimaju dva uzorka sluzokože želudca – za mikrobiološku i histološku analizu . Vakuolizirajući citotoksin (VacA) – dovodi do vakuolizacije epitelijalnih ćelija i njihovih oštećenja 4.5. a oko 10% ljudi ih ima kao deo fiziološke mirkoflore.5-8. ureaza+.Mikrobiološka dijagnoza se postavlja direktnim mikroskopiranjem obojenim po gramu na kome uočavamo gram negativne bacile S obilka i kultivisanjem na hranjivim podlogama. laktoza- Faktori virulencije 1. raširen je u celom svetu. Najčešći uzročnik oportunističkih i intrahospitalnih infekcija je Pseudomonas aeruginosa. Oksidaza + katalaza+.Histološkom metodom se dokazuju bojenjem solima srebra ili po Grimsu . i na krvnom agaru pokazuje slabu hemolizu a kolonije su sivkaste boje.- Za rast i razmnož. što joj omogućava opstanak u kiseloj sredini. zahteva mikroaerofilne uslove i raste u intervalu pH od 5. Citotoksin udruženi protein A (CagA) – poseduje antigenska svojsktva i predstavlja serološki marker Delovanjem imunskog sistema dolazi do produkcije IgA i inflamacije što dodatno oštećuje sluzokožu želudca Epidemiologija – rezervoarom infekcije se smatra čovek i prenosi se fekalno-oralno i oralno-oralno. Takođe se izvode biohemijski testovi na kojima se dokazuje da je oksidaza. Izazivač je aktivnog hroničnog gastritisa Lab. 3. Ureaza – hidrolizuje ureu u amonijak i CO2.

Fimbrije (pili) 3. primenjuju se testovi katalaze i oksidaze koji su pozitivni .Mukoidni sojevi pseudomonasa izazivaju pneumonije adherirajući na respiratorni epitel .Oksidaza + .asporogeni fakultativno anaerobni.Osetljivi su na aminoglikozide i nove beta-laktame Druge vrste pseudomonasa uglavnom izazivaju bolesti životinja.Gram – bacili. . Fosfolipaza – hemolizin Patogeneza: .Pseudomonas aeruginosa Opšte osobine: .Laktoza – .Karakterišu se proizvodnjom dva pigmenta : o piocijanin – plavozelene boje o fluorescin – zeleno-žute boje Faktori virulencije: 1.Gram. nepokretni bacili.Izazivaju i destruktivne infekcije oka Epidemiologija: U suzbijanju naročita pažnja treba da se obrati na vlažne sredine Dijagnostika: . pokretni su (monopolarna monotriha) i poseduju pile (fimbrije) . Poseduju kapsulu. Egzotoksin A – deluje inhibitorno na sintezu proteina 6. 19 . Na krvnom agaru uočavamo zonu beta-hemolize i imaju prodoran miris koji podseća na cvet lipe. Endotoksin – LPS 5. asporogeni. Haemophilus influenzae Opšte osobine: . Katalaza + .Kako je prisutna svuda gde ima minimum vlažnosti i hranjivih materija i kako je veoma rezistentna najčešće je intrahospitalna infekcija . a ređe kod čoveka mada su moguće. Glikokaliks i sluzava ovojnica – antifagocitna svojstva 4. Elastaza – razgrađuje elastin korneje oka npr ili u plućima i crevima izazivajući krvarenja 7.Nisu nutritivni probirači i mogu se uzgajati na običnim hranjivim podlogama. bez kapsule.Njena izolacija i identifikacija su standardni. Flagelarni H antigen i somatski O antigen 2. Karakteriše ih pleomorfizam zato što se mogu javiti u raznim rasporedima.

izaziva polno prenosivu bolest – ulcus molle koja se manifestuje pojavom plitke ulceracije na polnim organima sa prisutnim gnojem. Takođe može i bronhitis i pneumoniju . . Heamophilus ducreyi Glavna razlika u odnosu na H. . otitis media i sinuzitis.Patogen je isključivo za ljude i prenosi se kapljično Lab. hloramfenikolom i cefalosporinima treće generacije. Fosforibozilribotil fosfat (PRP) – antifagocitna svojstva i glavni je faktor virulencije 4. tako da im je potreban čokoladni agar.Ulazi u organizam preko gornjeg respiratornog trakta. mada mogu rasti u blizini kolonija stafilokoka koje hemolizom oslobađaju faktor V (fenomen satelitizma) Faktori virulencije 1.- Rastu samo u prisustvu X i V faktora rasta. Kapsula ukoliko je poseduju i tipski je specifičan na osnovu kojih je podeljen na 6 tipova (a-f) i najteže infekcije izaziva tip b 2. dijagnoza .Leči se ampicilinom. dok su sojevi bez kapsule često deo fiziološke mikroflore. parapetrussis najčešći izazivači respiratornih infekcija ljudi Bordetella petrussis – izazivač pertusis-a ( Velikog kašlja ) Opšte osobine: 20 . Bordetella – postoje 6 vrsta u rodu od čega su B. Izoluje se tako što su mu potrebni i X i V faktori rasta tako da se zasejava na čokoladni agar ili se diferencira na osnovu fenomena satelitizma. krv i likvor. IgA proteaze Bolesti . influenzae je to što za rast zahteva samo faktor X pa se to koristi za diferencijaciju. sputum.Najčešće izaziva meningitis. Somatski antigen 3. LOS 5. Tip b prodire kroz epitel i širi se hematogeno ili direktno prodire preko olfaktivnog nerva do meningea. . Takođe.Bolesti izazivaju inkapsuilirani sojevi.Koristi se nazofaringealni bris. petrussis i B.

Opšte osobine: . U zasejavanju se koriste Bordet-Gengouova i Regan-Lowe-ova podloga. influentzae no za svoj rast ne zahteva X i V faktore Faktori virulencije 1) Sadrži kapsularni O antigen 2) K antigen udružen sa fimbrijama 3) Petrusis toksin (PT) – izaziva lifocitozu. omogućavajući joj duže zadržavanje u njima 7) Termolabilan toksin (HLT) i endotoksin LPS – oštećuju epitelne ćelije.Gram. karakteriše postepenim smanjenjem jačine i učestalosti kašlja. Poseduje i kapsulu. posreduju u adherenciji 5) Adenil ciklaza – hemolizin dovodi do intracelularne akomulacije cAMP i time suprimira lokalni imunski odgovor 6) Trahealni citotoksin (TCT) – oštećuje trepljaste epitelne ćelije i odgovoran je za karakterističan kašalj. a sistemski efekti su posledica dejstva toksina i drugih faktora virulencije. Za kultivisanje zahtevaju mirkoaerofilne uslove sa 510% CO2 i pH od 6. Ujedno i remeti čišćenje vazdušnih puteva. učestvuje u adherenciji i stimuliše imunski odgovor 4) Filamentozni hemaglutinin (FHA) i pertaktin – proteini spoljašnje membrane. 21 . koji završavaju karakterističnom rikom i često su praćeni povraćanjem 3) Rekonvalescentni – počinje posle 1 do 4 nedelje. dok se Toluidinskim plavim boje bipolarno.Gram. karakteriše iznenadnim napadima kašlja.kratak bacil/kokobacil raspoređen ili pojedinačno ili u parovima ili u lancima. no može trajati nedeljama. Bordetella parapertussis je slična samo što na krvnom agaru pokazuje beta hemolizu i klinička slika je mnogo blaža Brucella spp.8. Epidemiologija: Čovek je jedini domaćin B.bacili raspoređeni pojedinačno u parovima ili lancima. Dijagnostika: Postavlja se Direktnom imunofluorescencijom i zasejavanjem hranjivih podloga. petrussis i izvor zaraze je osoba u kataralnom stadijumu bolesti. flagele i fimbrije i asporogene su. Bolest: Perutisis se karakteriše sa tri stadijuma 1) Kataralni – sličan prehladi. Ne poseduju kapsulu. koje se inkubiraju 7 dana u vlašnoj sredini. Aeroban je Podseća na H. bolesnik veoma infektivan. kasnije se javlja kašalj koji je sve jači i učestaliji 2) Paroksizmalni – posle 7 do 14 dana. Ne prodire u krv.

Prodiru u organizam preko intestinalnog trakta sluzokoža i kože dopiru do limfnih čvorova i šire se limfogeno i hematogeno. Legionarska bolest 22 . nutritivni probirači zahtevaju povećanu konc. B. Oboljenja: 1. abortus i B. pokretne su. kosna srž.- Katalaza+ su. Ne prenosi se sa čoveka na čoveka. melitensis je najvirulentnija vrsta . likvor. nepasterizovanog mleka pri kontatku sa ekstraktima i tkivima zaraženih životinja ili inhalacijom aerosola. produkcije H2S i ureaze. bioptat jetre i slezine. katalaza + i produkuju beta-laktamaze Faktori virulencije 1) Sposobnost preživljavanja i umožavanja u fagocitima – fakultativno intracelularna bakterija 2) Protein spoljašnje membrane vezuje C3b komponentu što joj omogućava vezivanje za C3 receptore alveolarnih makrofaga i monocita 3) Posle vezivanja za njih preko MIP (makrofag-invazivni protein) procesom endocitoze penetrira u njih 4) Unutar makrofaga sprečava fuziju fagozoma i lizozoma. Legionella pneumophila – odgovorna za 85% oboljenja izazvanih legionelama Opšte osobine: gram – bacili aerobni. Suis su manje virulentne i izazivaju blaže infekcije . CO2 razgrađuju amino-kiseline. . . Bruceloza je zoonoza i smatra se profesionalnom bolešću. Bakt dijagnostika: Može se izolovati na specijalnim podlogama. umnožavajući se u njima 5) Može da smanji ekspresiju MHC molekula dovodeći do defektne prezentacije antigena i smanjenog imunskog odgovora 6) Sintetiše i proteolitičke enzime kojima hidrolizuje fosfolipite membrane eukariotskih ćelija oštećujući makrofage i plućno tkivo 7) LPS – endotoksin Oštećenju plućnog tkiva doprinose imunske ćelije koje stalno dolaze na mesto infekcije i luče inflamatorne citokine usled neuspešne fagocitoze koji dodatno oštećuju plućno tkivo.B. redukuju nitrate u nitrite. Faktori virulencije: . no najčešće se koriste serološki testovi Za izolaciju se uzimaju krv.Faktori virulencije su im endotoksin i proteini spoljašnje membrane ćelijskog zida. Za razlikovanje vrsta unutar roda se koriste testovi oksidaze. canis.B. urin.Na infekciju brucelama organizam reaguje kasnom preosetljivušću što je praćeno lezijama tkiva. granulomima (nakupine epitelnih i velikih ćelija sa centralnom nekrozom i perifernom fibrozom) i apscesima organa. Prenosi se konzumiranjem mesa..

.Težak oblik pneumonije kod starih i imunokompromitovanih osoba sa oštećenim celularnim imunitetom. Pontijačna groznica . Kada se namnoži produkuje se i mnogo toksina koji dovode do nakupljanja tečnosti u crevima. prilikom terapije antibioticima ubija se i fiziološka mirkoflora.Legionelle široko rasprostranjene u prirodi i nalaze se u vodama. Luči dva toksina toksin A i toksin B koji su antigenski različiti.Na Legionellu se posumnja kada kod pacijenta sa teškim oblikom progresivne pneumonije ne može da se dokaže drugi uzročnik i potrebno je posebno naglasiti da se sumnja na legionelu . ali je prisutan u malom broju.Izdvaja se direktnom mikroskopijom. što mu omogućava da se širi zato što je inače sastavni deo mikroflore.Javlja se kod predhodno zdravih osoba. Stvaraju sporu postavljenu terminalno koja deformiše telo bacila 23 . proliva i abdominalnih grčeva. Kako je veoma otporan na antibiotike.Gram+ . Teži slučajevi se karakterišu pojavom pseudomembranoznog kolitisa u kome se javlja i oštećenje mukoze sa inflamacijom i pojavom pseudomembrana kao i krv u stolici. 2. parazitirajući u slobodno živećim amebama. Clostridium tetani Opšte osobine: . pokretni (peritrihijalni) bacili. simptomi su slični influenci a spontano prolazi posle 2 do 5 dana. anaerobni.Mogu da prežive u hlorisanoj vodi dospevajući tako u sisteme za snabdevanje vodom Dijagnoza . ispitivanjem kulturelnih osobina detekcijom antigena i serološkim testovima - Clostridium difficile Povezan je sa digestivnim poremećajima koji se mogu javiti za vreme terapije antibioticima. Epidemiologija .

Tetanus nastaje zbog kotaminacije tetanigene rane sporama.Gram+ anaeroban bacil. Toksin je neurotoksin i deluje tako što sprečava oslobađanje acetilholina na sinapsama i dolazi do mlitave paralize AB građe je i najčešće nastaje u konzervama koje nisu pravilno sterilisane pa su zaostale spore.Tetanusni toksin – tetanospazmin se prenosi sa mesta stvaranja motoneuronima retrogradnim aksonskim transportom do gangliona u sinaptičkoj membrani.Kod ljudi tetanus se najčešće javlja kao descendentni tip. . Faktori virulencije : 1) Flagelarni H antigen 2) Somatski O antigen 3) Spora 4) Egzotoksin od dve komponente. Javlja se u tri klinička oblika 1) Botulizam u klasičnom smislu – Unosi se hrana sa oslobođenim toksinom 2) Botulizam rana – retko se javlja. Botulinski toksini su otporni na proteolitičko dejstvo enzima digestivnog trakta. Smrt se javlja usled paralize interkostalnih mišića i ugušenja. Clostridium botulinum Opšte osobine: . . gluk+ a indol-. . . Bolesti: . Bitne odlike rane su da je duboka radi anaerobnih uslova i da postoji mešana bakt. glukoza – Idol +. 24 . ali su termolabilni tako da ih kuvanje inaktiviše. infekcija kao i nekroza tkiva. sa fecesom dospevaju u spoljašnju sredinu gde su široko rasprostranjene.- U tečnim podlogama stvara sitno zrnast talog. tkao da se prvo javlja grč masetera pa onda postupno od glave niz telo bivaju zahvaćeni svi mišići. Laktoza –. nastaje usled obilne kotaminacije rane sporama C. kod nas se koristi Di-Te-Per vakcina koja sadrži difterijski i tetanusni atenuisani toksin. Jedna je hemolizin a druga neurotoksin Epidemiologija: boravi u digestivnom traktu biljojeda. Zaštita se sprovodi davanjem vakcine.Za razliku od C. Stvara sporu speštenu subterminalno. na krvnom agaru se zapaža zona betahemolize. Pokretan je (peritriha) i stvara zonu beta hemolize. botulinum-a. tetani on je H2S+.Toksin sprečava oslobađanje acetilholina i inhibitornih neurotransmitera usled čega nastaju spastične paralize mišića. koje u tim anaerobnim uslovima sa obiljem hrane germiniraju i luče ga. H2S –.

Kod odraslih osoba izrazita kiselost želudačnog soka i rezidentna mikroflora efikasno eliminišu spore.3) Botulizam odojčadi i male dece – ukoliko je med kotaminiram sporama C.Kolonije su sivkasto-žute sa zonom dvostruke hemolize (okružene zonom beta hemolize oko koje je zona nepotpune alfa hemolize) . Lab. ureaza. Otporniji su na kisele i alkalne uslove od većine bakterija i za čoveka su patogeni tip A i tip C. Ovaj rod odlikuju 3 bitne karakteristike: 25 .. Tip A uzrokuje klostridijalne mionekroze. U živom organizmu ima kapsulu koja se gubi kad se veštački uzgaja. . alimentarne toksikoinfekcije i vrlo reko sepse Tip C uzrokuje nekrotični enteritis Bakt.Uvek je važno utvrditi prisustvo toksina iz inkrimisane hrane i seruma bolesnika.Laktoza+. dijagnostika Uzimaju se ostaci hrane i stolica.Gram+ nepokretan bacil sa supterminalno ili centralno smeštenom sporom koja deformiše telo bacila. Sojevi C. glukoza+. Clostridium perfringens Opšte osobine: . To je aerotolerantna bakterija. dojagonoza: . Epidemiologija – spore su rasporostranjene svuda u prirodi. Najčešća dijagnoza je klinička Toksin tipa G se koristi za lečenje bolnih spazama mišića vrata i u kozmetici za tretman bora. botulinum mogu da dospeju do debelog creva gde luče toksin.redukuje nitrate. perfringens produkuju preko 12 različitih toksina i solubilnih proteinskih supstanci Svi sojevi produkuju alfa toksin ali u različitim količinama Takođe poseduju i somatski kapsularni O antigen Na osnovu vrsta i količina egzotoksina i solubilnih antigena C podeljeni su u pet serotipova označenih slovima A-E. dok izolacija bakterije traje više dana i nije od velike dijagnostičke koristi. Ukoliko se iz uzorka hrane izoluje više od 10na8/g smatra se da je infekcija potvrđena Mycobacterium spp. H2S+ indol. a u može se naći u digestivnom traktu životinja i ljudi odakle fecesom dospeva u prirodu.

po oboljenjima koje izazivaju itd. 3. uglavom pri padu otpornosti organizma domaćina. Bakteriološka dijagnstika: . Acido-alkoholo-rezistencija – nemogućnost odbojavanja kiselinama i alkoholom nakon bojenja karbolfuksinom 2. sa ćelijskim zidom kompleksne strukture koji je sagrađen od oko 60% lipida. usled čega se teško boje po gramu. spor rast. . Fosfolipidi – odgovorni za formiranje tuberkuluma i kazeozne nekorze 5. Vosak D – pojačava imunogenost različitih dodatnih antigena 4. Nakon dospevanja bacila u pluća.1. virulenciju. po produkciji pigmenata.Postoji nekoliko podela ovih bakterija pa tako imamo podelu po: . Mycobacterium tuberculosis Spororastuća patogena bakterija.Kod oko 80% ljudi ostaje mali broj perzistirajućih bacila koji mogu izazvati sekundarnu tuberkulozu. kiselina i antibiotika. ali zato lako karbolfuksinom po YiehlNeelsenu . Sulfolipidi – inhibiraju fuziju fagozoma i lizozoma omogućavajući preživljavanje fagocitovanih 3.Brzini rasta. oslobađaju se i ceo ciklus se ponavlja.Dolazi do razvoja kasne preosetljivosti u nastanka granulomatoznih lezija usled neadekvatnog imunskog odgovora i nakupljanja makrofaga.Može biti primarna koja se najčešće događa u detinjstvu. Prisustvo mikolične kiseline koja sadrži 60 do 90 C atoma.Najčešće se uzima sputum i bronhoalveolarni lavat i to je potrebno raditi ponavljano tokom dužeg vremenskog perioda 26 . Izvor infekcije je čovek oboleo od tuberkuloze. Ugljeni hidrati – uzrokuju produkciju cirkulišućih antitela Ova bakterija je otporna na dejstvo hladnoće i hemijskih supstanci ali brzo propada pod dejstvom sunčeve svetlosti i toplote. . Visok sadržaj guanina i citozina u DNK ( 61-71%) Opšte osobine: . antigenost i otpornost da dejstvo deterdženata. Značajni mikozidi ( glikolipidi) kao faktori virulencije su: 1. Retko kad dolazi do hematogene diseminacije . alveolarni makrofagi ih fagocituju. Daje hrapave kolonije nalik na karfiol Lipidi ćelijskog zida uslovljavaju acidoalkoholorezistenciju. Cord faktor – utiče da rastu u obliku užeta 2. Tuberkuloza .Primarna lezija u plućima se obično spontano zaleči fibrozom i kalcifikovanjem granuloma.Gram + bacili. Vreme generacije je od 12 do 24h i porast se primećuje za 3 do 6 nedelja. zatim se u njima nesmetano razmnožavaju. baza.

već se za umnožavanje koriste osetljive lab. Čovek se inficira inhalacijom infektivnog aerosola ili pri kontaktu sa kožom obolelih.- - Pravi se direktan preparat obojen Ziehl-Nellsenom na kome uočavamo crveno obojene bacile dok su svi ostali elementi plave boje. Za prevenciju se koristi BCG vakcina koja sadrži atenuisani soj M. u vidu čvorića ili difuzne infiltracije kože. Jedini rezervoar bolesti su osobe obolele od lepre koje u sluznici nosa i na kožnim promenama imaju velik broj bacila. tuberculosis za 10ak dana. a ne da li se radi o M. Ne može se kultivisati na hranjivim podlogama. Vreme generacije je oko 14 dana. Ovo nam samo može ukazati na prisustvo acidoalkoholnih bacila. Uzgaja se na specijalnim podlogama i formira hrapave kolonije nalik na karfiol tek posle 3 i više nedelja. M. tako da period inkubacije može biti 2-5 godina. Njima se moće otkriti prisustvo M. Kao i sve mikobakterije ovo je acidoalkoholo rezistentan bacil. sluzokože perifernih nerava i testisa. Promene na koži mogu biti blede i u ravni kože. leprae pokazuje afinitet za periferne delove tkiva poput kože. Ako se udahne može da izazove plućnu tuberkulozu Mycobacterium leprae To je izazivač lepre. bovis pa se to koristi za diferencijaciju Takođe se izvodi i tuberkulinska proba Kako su ove metode veoma spore često se koriste i specijalne metode za brzu dijagnostiku: Tako imamo selektivne tečne hranjive podloge sa osetljivim detektorima rasta koje detektuju rast mikobakterija na osnovu produkcije CO2 ili potrošnje O2. hroničnog oboljenja niskog mortaliteta ali koje dovodi do fizičkih deformacija i unakaženja obolelih. Postoje dva klinička oblika lepre i zavise od toga koji se imunski odgovor aktivirao: 1) Tuberkuloidni oblik 27 . Umnožavaju se u mezenterijalnim limfnim nodusima i diseminuju u kosti i zglobove. na preparatu se uočava u grupama ili paralelno raspoređen. životinje. Primenjuju se i molekularne tehnike poput PCR. Negativan rezultat možemo izdati tek posle 8 nedelja. bovis Mycobacterium bovis Slična bacilu tuberkuloza i čovek se može inficirati konzumiranjem nekuvanog mleka dobijenog od tuberkuloznih krava. Produkuje niacin i redukuje nitrate za razliku od M. tuberculosis ili nekoj drugoj mikobakteriji.

striktno patogene Faktori virulencije: . nedostaju im geni za mnoge metaboličke procese i nemaju klasične faktore virulencije .Primarni stadijum – lezija na koži na mestu ulaska. sredini probada vrlo brzo dok u organizmu može da preživi decenijama . Za bakteriološku dijagnostiku se uzima bris nosa ili isečak kožne promene. Lepra se dijagnostikuje prvenstveno na osnovu kliničke slike. pokretna (3 endoflagele).- Bacile lepre fagocituju makrofagi. transplatacijom i vertikalna transmisija Bolesti: Sifilis koji ima tri stadijuma: . Javljaju se granulomatozne lezije.Antigenska varijabilnost i fazna varijabilnost (mogućnost prestanka iskazivanja antigena) . imaju jedan od najmanjih bakt. Za izolaciju se koriste osetljive laboratorijske životinje.Oštećenja nastaju delovanjem imunskog sistema i stradaju mali krvni sudovi po celom telu Epidemiologija: Striktno humana. potpuno bezbolna i spontano prolazi 28 . membrani . svega par desetina bakterija . vreme generacije ~30h.Pokretljivost – omogućava joj penetraciju kroz epitel .Spoljašnji omotač od fibronektina zahvaljujući kome je takođe nevidljiva za imunski sistem . transfuziom. ne mogu se kultivisati in vitro. genoma (~1000gena).U spolj.“Stealth” patogen – nevidljiva je za imunski sistem .Adhezini – malo proteina na spolj. Treponema pallidum – jedina značajna za čoveka Opšte osobine: Spiralna (pravilni i čvrsti navoji) Gram – po građi.Puno toga o njima je nepoznato.Javlja se usled aktivacije Th2 ćelijskog imunskog odgovora i to je oboljenje malignog toka koje završava smrću ukoliko se ne leči. aktivira se Th1 ćelijski odgovor i dolazi do snažnog ćelijskog imunskog odgovora. transmisija direktnim kontaktom.Hijaluronidaza – omogućava joj lakše širenje . ali makrofagi aktivirani citokinima efikasno ubijaju bacile i u lezijama je prisutan mali broj bacila 2) Lepromatozni oblik .Infektivna doza je veoma mala. tanke i duge (tehnika tamnog polja). Karakteriše nodularnim kožnim promenama i ogromnim brojem bacila u njima.

. za Ag treponeme pallidum. kardiovaskularni. punktat limfnih žlezda i krv za traženje At .Sekundarni stadijum – sadržaj iz ospe na koži i krv za serološke analize . .Test hemoaglutinacije – eritrociti obloženi Ag treponeme.Tercijarni stadijum – Isečci nekrozog tkiva i primarno krv. ujedno se radi i DIF.Tercijalni stadijum – granulomatozne lezije na koži. Zovu se Reagini . oseća se slabost i javlja se infektivan osip koji spontano prolazi. a pravi se i histološki preparat obojen solima srebra Serološki testovi Nespecifični .Ovi testovi mogu često biti lažno pozitivni usled neke imunodeficijencije.Test imobilizacije T.Test indirektne imunofluorescencije (IIF) . dijaagnostika . serum pacijenta i komplement.Primarni stadijum – bris sa mesta promene na koži. ako u serumu postoje At za antigene treponeme komplement se aktivira i imobiliše ih. pallidum – dodaju se treponeme. neurosifili.detektuju nespecifična antitela koja nisu spec. Kongenitalni sifilis – sa majke na dete Lab. kostima.- Sekundarni stadijum – posle par nedelja. pallidum Koriste se tri specifična testa . . Direktni preparat se gleda kao nativni. ako postoje At. tehnikom tamnog polja. dovode se u kontakt sa serumom pacijenta. nakon čega ulazi u latentni period koji može da traje godinama . HIV-a itd i to su samo screening testovi koji upućuju pi su nešto između imunopercipitacije i imunoaglutinacije (zamućenje/talog) i kaže se da su reakcije flokulacije Specifični – detekcija At na Ag T. nego nastaju tokom infekcije.Kongenitalni – sadržaj iz ospe na koži i krv. dolazi do hemolize eritrocita Leptospira 29 .

sluznica i jedina je koja može preko intaktne kože! . ali nije deo naše. Leptospira interrogans – tu spadaju sve patogene vrste Leptospira biflexa – to su sve saprofitne vrste To su duge vitke spirohete.Najčešće je asimptomatska no u 10% slučajeva dolazi do Weilove bolesti – tada nastaju oštećenja jetre. nalazi se u urinarnom traktu velikog broja životinja gde je deo njihove fiziološke mikroflore. afzelii Faktori virulencije – kako ima dva domaćina. imaju kukice na oba kraja. izbacuje se urinom u spolj.Ulazi preko oštećene kože.Endemska ( druge vrste ) – prenosi se mekim krpeljima Lajamska bolest .. LPS i proteine spoljašnjeg omotača. zoonoza je.Opšte osobine: Spiralna. menjaju se u zavisnosti u kome je: 30 .Zavisi gde završi tu bolest nastaje – renalna tubularna nekroza. Gram – zbog građe. burgdofferi o B. smatra se da bolest nastaje usled neadekvatnog odgovora imunskog sistema .Javlja se u proleće/leto i prenose je tvrdi krpelji ( stadijum nimfe ) . pokretna.Izaziva je borrelia burgdorferi u širem smislu ( više vrsta ) od kojih su najznačajnije o B.Nemaju LPS (samim tim ni endotoksin i O antigen) već imaju površinske proteine OSP .Imaju linearan hromozom. asporogene. sredinu i tako širi. moguće ju je kultivisati ali ne formira kolonije nego periodično se pravi preparat pa se gleda u tamnom polju Borrelia Opšte osobine: . sa gustim navojima. 2 endoflagele. jetra.Epidemijska (Borrelia recurrentis) – čovek je izvor infekcije i prenosi se vaškama . mikroaerofilne. aerobna.Spiralne Gram . bubrega i mozga Bakteriološka dijagnostika Samo molekularne tehnike. pokretne ( 7-30 endoflagela) retki i nepravilni navoji . no njihovi faktori virulencije su uglavnom nepoznati Epidemiologija: Domaće i divlje životinje su rezervoar i izvor infekcije. neke vrste su deo fiziološke mirkoflore. asporogena. slobodno živeća. nutritivni probirač. faktori virulencije su joj nepoznati. dok su im plazmidi linearni i cirkularni Bolesti Povratna groznica koja može biti: . garinii o B.Vrši hematogenu diseminaciju. nema interhumane infekcije Patogeneza: . mozak . izraziti nutritivni probirač no može se kultivisati in vitro.

posmatranje preparata tehnikom tamnog polja. digestivnog trakta krpelja. . topla krv deluje da prestaje sa njegovim ekspremiranjem i kreće se ushodno dospevajući do njegovih pluvačnih žlezda.Flagela je uvek faktor virulencije i H antigen Na mestu uboda se javlja radijalna kožna promena. a u citoplazmatskoj membrani sadrže sterole. dijagnostika: Uzorak sa mesta uboda i krv. i najčešće oboljevaju deca i adolescenti. Kada krpelj uzme krvni obrok. . . .M.To su najsitnije bakterije sposobne za samostalan život i razlikuju se od ostalih po nedostatku ćelijskog zida. .Usled njenog vezivanja dolazi do propadanja i deskvaminacije epitelnih ćelija i upornog kašljanja.Eksprimira još nekoliko površinskih proteina koji inhibiraju sistem komplementa . prelazeći u sisara i započinje sa ekspresijom OSPc. pneumoniae je aeoroban.Infekcija se prenosi respiratornim putem. .Njihove glavne antigenske determinante se nalaze na citoplazmatskoj membrani i čine ih glikopeptidi i proteini Mycoplazma pneumoniae .Deluje kao superantigen i oboljenje nastaje usled neadekvatnog imunskog odgovora. dok su ostale vrste mikroaerofilne ili anaerobne .Ona je ekstracelularni patogen koji ima specifičan adhezin proteinske prirode koji se vezuje za glikoproteinski receptor u bazi eukariotskh ćelija plućnog epitela .U čoveku eksprimira OSPc i ujedno eksprimira i SALP15 koji inhibira imunski odgovor (kako humoralni tako i celularni) . Mycoplasmae Iz porodice mikoplazma dva roda su od značaja za medicinu: Mycoplasme i Ureaplasme Morfološke osobine: .- U krpelju eksprimira OSPa – to je faktor adherencije za epitelne ćel. Dijagnostika . nedelja tako da ova metoda uglavnom nema značaja za dijagnostiku.Za izolaciju se korise obogaćene podloge obično PPLO agar (Heyflik-ova podloga) no za porast kulture je potrebno 3 do 6 nedelja.Ne mogu da opstanu u spoljašnjoj sredini i kultivišu se na obogaćenim hranjivim podlogama na koje se dodaje životnjski serum kao izvor sterola. a bolest nastaje kao imunopatološka bolest ( neadekvatan odgovor imunskog sistema ) Lab. detekcija antigena serološkim analizama i PCR Kultiviše se na specijalnim podlogama koje se inkubiraju do 12.Svi površinski proteini pokazuju veliku antigensku varijaciju .Zato se za dijagnozu češće koriste serološke metode – traže se antitela IgM klase aglutinacijom i primenjuje se ELISA Leči se eritromicinom i tetraciklinima Genitalne mikoplazme Najčešće su: 31 .

gram – kokobacili.Posle inkubacionog perioda od oko 8 dana. Hominis i U. fagozoma i prelaze u citoplazmu gde se replikuju nakon čega napuštaju ćeliju i šire se. oboljenje počinje naglo. Nemaju ni kapsulu ni flagele. dijagnostika 32 . dobro se boje po Giemsi. sa izrazitom temperaturom. Rikecije se vezuju za ćelije pomoću proteina spoljašnje membrane i ulaze u endotelijalne ćelije malih krvnih sudova bakterijom-indukovanom fagocitozom. Urealyticum su oportunističke bakterije i mogu se naći kao deo fiziološke mikroflore Dijagnoza: . urealyticum se kultiviče na PPLO agaru sa dodatkom animalnog seruma i uree. hominis se kultiviše na PPLO agaru (Heyflik-ova podloga) i vidljiv porast se dobija posle 48h.- Mycoplasma hominis – može da inficira novorođenče pri prolasku kroz genitalni kanal i uzročnik je teških oboljenja Mycoplasma genialium – smatra se da izaziva zapaljenske infekcije genitalnih organa Ureaplasma urealyticum M. hominis.U. Mogu da napuštaju ćeliju posle njene lize (R. pupljenjem (Orentia tsutsugamushi) ili polimerizacijom F-aktina (R. Rikecije To su striktno intracelularne bakterije . . Preuzimaju ATP od ćelija domaćina i kaže se da su „energetski paraziti“. Nakon ulaska produkuju fosfolipaze koje razlažu memb. rickettsii) - - Dele se na dve grupe – rikecije grupe pegavog tiifusa i rikecije grupe šarenih groznica Rikecije grupe pegavog tifusa Rickettsia prowazeki . rezervoar bolesti je čovek a prenosilac je vaš.Uzročnik je pegavog tifusa.Infekcija se razvija kada čovek češanjem utrljava u kožu feces vaši u kome se nalaze rikecije. Izgled kolonija je kao jaje na oko (ispupčeno središte ravno okolo) . Kolonije su urasle u podlogu i smeđe su zbog razgrađene uree Terapija se sprovodi tetraciklinima i eritromicinom koji je efikasan protiv svih sem M. koje potom dospevaju do endotela malih krvnih sudova gde se umožavaju.Kako se širi preko vaši najbolja mera za sprečavanje širenja je suzbijanje vašljivosti mada mostoje i vakcine (živa atenuisana i mrtva) Bakt. prowazeki). . glavoboljama i centrifugalno širećim osipom (od trupa ka ekstremitetima) . imaju veoma mali genom u kome fale mnogi geni značajni za životne procese.M.

To su striktno intracelularne bakterije koje se razmnožavaju u citoplazmi ćelija . Rod Orientia . . ali se razlikuje po tome što u ćel. a bolest se karakteriše glavoboljom temperaturom i ospom. Rikecije grupe šarenih groznica Svrstavaju se u grupe na osnovu mesta gde su pronađene i izazivaju infekcije. Tako je na prime Rickettsia rickettsii uzročnik tifusa stenovitih planina. zidu nema peptidoglikan ni LPS.Imaju velik broj antigenskih varijanti i kod čoveka izazivaju pegavi tifus šipražija koji senajčešće javlja u aziji .- Izolovanje iz kliničkog materijala je moguće mada rizično tako da se ne radi Može se kultivisati u pilećem embrion i osetljivm lab. životinjama Najčešće se dijagnostikuje serološkim testovima (imunoaglutinacijom. mada se može javiti izuzetno retko - Coxiella 33 .Prenose ga grinje. indirektnom imunofluorescencijom i ELISA testom) Leči se tetraciklinima i hloramfenikolom Rickettsia typhi Izazivač je murini tifusa koji je zoonoza. . Rezervoar bakterija su krpelji a ujedno ih i prenose. Rikecije se nalaze u fecesu buve a čovek se inficira češanjem Klinička slika je slična kao kod pegavog tifusa samo mnogo blaža.Ima samo jednu vrstu – Orientia tsutsugamushi koja pokazuje dosta sličnosti sa rikecijama. a razlikuje se po tome što nema osipa. Čovek se najčešće slučajno umetne u lanac infekcije.Lek izbora je Dooksicilin Ehrlichia Obuhvata dve vrste o Ehrilchia chaffeensis – uzročnik humane monocitne erlihioze o Ehrilchia equi – uzročnik humane granulocitne erlihioze Striktno intracelularne su i razmnožavaju se unutar fagozoma Prenose ih krpelji. bolest liči na rikecioze. rezervoar su pacovi a prenosilac je pacovska buva.Detektuje se serološkim putem .

umnožavaju se i ulaze u eritrocite. Danas se smeštaju unutrar reda Legionella Gram – . Nakon uboda. mada je najčešće asimptomatsko oboljenje . na čoveka se prenose putem vektora. dijagnostika Direktna izolacija iz uzoraka je rizična i retko se primenjuje Za identifikaciju se koriste serološke metode ( IIF. Bolesti i patogeneza: . Takođe se mogu prenositi aerogenim putem. a može i placentom. Infekcija se može preneti i preko kotaminiranog mleka koje nije adekvatno pasterizovano. domaćina se nalaze unutar membranoznih vakuola. po gramu se boje varijabilno. koji tad postaju osetljiviji i prže se eliminišu što dovodi do akutne anemije.Izazivaju Q groznicu koja se smatra profesionalnim oboljenjem. većoj otpornisti na hem. Vreme generacije je 8-12h.5-5). a fazozom spajaju sa lizozomom zato što su acidofilne (potreban im je pH 4.Praćena je razvojem hepatitisa a mogu se javiti i kardiovaskularne komplikacije. a po Macchiavellu crveno. Karakteriše je atipična pneumonija a ciljna ćelija je alveolarni makrofag . Ne poseduju ni kapsulu ni flagele. 34 . ELISA itd) Bartonella Gram – bacil koji izaziva bartolenozu akutno oboljenje praćeno simptomima teške anemije Bolest je ograničena na zemlje južne i centralne amerike zato što insekt koji ih prenosi živi samo tamo. u obilku kokobacila ili bacila. U hroničnoj fazi bolest se karakteriše pojavom kožnih nodula koji mogu perzistirati mesecima i godinama Dijagnoza se postavlja direktnom mikroskopijom preparata krvi obojenoj po Gimzi.- - Fakultativno intracelularne bakterije. Podležu faznoj varijaciji lipopolisaharida (LPS) i imaju različite faze u zavisnosti u kom domaćinu su U ćel. ali od rikecija se razlikuju po ekstracelulularnoj stabilnosti. koje mogu biti tolike da zauzmu čitavu citoplazmu ćelije. bartonele dospevaju u krvotok. Bakt. jedinjenja i mogućnosti parazitiranja u različitim domaćinima. U čelije ulaze putem endocitoze.Njeni rezervoari su inficirane domaće životinje koje je sekretima izlučuju u spoljašnju sredinu. po Giemsi ljubičasto.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->