kasete

• DOVI
Photo : G. Breil/at

asete

Kaseta

Њ

1

LEKCUA N!!
м

ео

StranaA
l

StranaB

1 do 1 5

16 do 32

Kaseta N9 2

.
м

LEKCIJA М StranaA Strana B

2

33 do 50 51 do 67

/-·

·- -

Kaseta

М

3

LEKCIJA N2
Ng

StranaA

Strana В

3

68 do 89 90 do 108

.

Kaseta N9 4

1,EKCU A N9
м

Strana A
4

Strana B

109 do 129 130 do 146

-· r-

ISBN 86-1 9-0 1588-5 JSBN 86-19-01590-7

METODA
ASSiМiL

novi engleski Ьеz muke
Anthony Bulger
ро

prvobltnom delu
11.1'~ I'HACI.Н

А.

Cherela

J.-L. GOUSSE

NOLIТ

• BEOGRAD

UVO.D
ZASTO NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Mi smo spremni da to prvi priznamo- dosadaSnji "Engleski poteo је pomalo da zaostaje za n&Aim svakodnevnim zivotom. 1dalje је Ьiо dragooeno sredstvo Z8 u<5enje tradicionalnog, knjizevhOg ili §kolskog engleskog, ali dobar deo njegovog sadrfaja nije vi~ Ыо sasvim aktuelan, ni ро temama ni ро jeziku.
Ьвz muke"

STA ЈЕ NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Op§ta struktura i humoristitki ton .. Engleskog bez muke", koji su osvojili milione fita/aca, zadrfani su i ovde. Gramatika se uvodi па isti nal:in i istim redom kao ranije. Bitna razlika је u rel:niku, koji је sada iz osnova osavremenjen i orijentisan viSe ka praktil:nom l:ivotu.

КАКО DA UCITE ENGLESKI BEZ MUKE
Metod "Asimil" је metod svakodnevnog ul:enja, namenjen ljudima koji imaju svoje poslove i zanimanja i od kojih se ne mofe zahtevati joS neki zamorni dopunski rad. Оп zahteva manje intelektualan napor а viSe sposobnost automatskog primanja, koju svi imamo.

Vl Najvainije је da svakodnevno posvetite utenju najmanje deset minuta. Metod је veoma elastiCan i prilagocien svaCijem temperamentu. дkо niste raspotoZeni, zadovoljite se da glasno ёitate tekst lekcije predvidene za taj dan i da proveravate izgovor па osnovu transkripcije izgovora ispod teksta lekcije (Pronuncl8\lon~ Ne gledajte srpskohrvatski tekst, sem kada ne mo:tete da shvatite sami znaёenje engleskog. Kada ste bolje raspolozeni, procitajte i ponavljajte ро secanju svaki stav.

Vll
obzir mпogostruke koristi koje Се vam doпeti praktiCпo i trajno znanje engleskog jezika? Sem toga, kada budete napredovali s lakocom, brzo cete uvideti da uбenje ро udZЬeniku "Engleski Ьеz muke" nije neprijatan zadatak, vec pllj8tno •••koclnevno Z8nlmanje.

IZGOVOR
Ueaci strani jezik, ucenik је sklon da svaki pojedini glas izgovara veoma jasno. U engleskom, medutim, to пе treba da radite. Nagl.ni slog engleskih reci izgovara se s posebnom snagom, па Stetu neпagla&eпih Slogova koji guЬe svdju puпu vrednost, ра se njihov samoglasnik najcesce pretvara u poluglas а (vidi "Obja5njenje izgovora" ni1e). Uzmimo reci hlllor (krojac) i tlthlr (sestra). Zavr5ni glas im је isti, uprkos razlit:itom pisanju: u foпetskoj transkripciji Mec!unarodnog drustva za fonetiku, koju cemo ovde upotreЫjavati, one glase 'teile i 'sista. Podignuti zarez (') pokazuje da је naglasak na slogu koji mu neposredno sledi, dakle u ovim ret:ima па prvom slogu. U duZim ret:ima ova razlika dolazi joS viSe do izra.Zaja. Tako se 8\е (proslo vreme od glagola "jesti") izgovara eit, ali u viйesloZпim ret:ima isti takav zavr&etak svodi se па t: doctor•te (doktorat), na primer, izgovara se 'doktarat. N•gl•aak. - Vecina engleskih reei sa dva ili vi~ sloga ima jedan nagla~n slog, а ostali slogovi su nenagla~ni. Mec!utim, ima vi&esloZnih ret:i koje imaju dva пaglaska, jedan jaCi i jedan ne5to slaЫji. Ne postoje sigurna pravila ро kojima Ыsmo mogli odrediti koji је slog u nekoj reci naglasen. Od pravila о naglasku ima izuzetaka. Sve jedпosloZne ret:i izgovoreпe pojediпat:пo naglaSene su, ра se u traпskripciji zпak za naglasak пе stavlja. U ret:eпici, pak, mnoge od tih jednosloznih reбi mogu Ыti nenaglasene, naro(:ito ako su predlozi ili veznici. U dvosloZnim i trosloZnim ret:ima naglasak је oblt:пo па prvom slogu, ali i tu ima mnogo izuzetaka: u glagolima је naglasak 6esce na krajnjem slogu; u reбima koje se zavrsavaju na -don naglasak је na slogu ispred -don, itd.

Najzad, dva, tri puta nedeljno, prepiSite nekoliko redova engleskog teksta da Ыste bolje savladali pravopis. Ne prepisujte transkripciju izgovora.

Napredovanje

је

tako lako da ni za jednu lekciju nije

potrebno vi~ od eetvrt sata ucenja. Vas recnik se oЬogacuje svakog dana, ьеz napora, s ро nekoliko reci, koje eete naci; u daljim lekcijama; vec posle dve nedelje ucenja zacudicete se kakve ste rezultate postigli. Prv• I8Z8 uC8nj8 је potpuno p8tlvn•: dovoljno је da glasno ponavljate svakodnevno ро jedan tekst i da razumete smisao. Svaka lekcija - izuzev sasvim pot:etпih - sastoji se od povezaпog teksta, u kom Cete ро smislu razumeti поvе ret:i ili опе koje ste пароlа zaboravili. Tek oko pНetete lekclje potinje 8ktlvno ueenje: ponavljajuci prec!ene lekcije vezbate da sa srpskohrvatskog teksta prevodite па eпgleski. То veZbaпje, koje Се vam sada blti veoma lako, utvrdiCe va&e zпапје i postepeпo Се vas dovesti do prakticne upotreьe svakodnevnog engleskog govora. Savetujemo vam d8 818Yij8te d8tum nв •••ku lekclju kada је prelazite kako Ыste koпtrolisali pravilnost toka vaSeg ut:eпja, jer је to П8ophodno. Mozete ьеz smetnje da naucite dve i tri lekcije odjednom, kada imate slobodnog vremena, all pod ualovom dв r8dlte 1 tledeclh d•na. Као Sto Cete videti, па svakih sedam lekcija dolazi јеdпа lekcija posveCeпa poпavljanju gradiva. Prema tome koliko vremena moZete da posvetite ut:enju, а uzimajuCi u obzir slabosti u vaSem svakodnevnom uCenju, ЫСе vam potrebпo tri do Sest meseci da savladate сео teCaj, koji sadr.Zi 1461ekcija. Da li su zahtevi preveliki ako uzmete u

Vlll
lzgovor engleskog jezika razliCit је u raznim krajevima u kojima ljudi govore engleski kao maternji jezik (Velika Britanija, SAD, Australija, Novi Zeland, zemlje u kojima !ive engleski kolonisti). Razli~ito izgovaraju i razni drustveni slojevi. Medutim, svi stavljaju naglasak na isti slog, Ьili oni iz Londona ili Glazgova, Njujorka ili Melburna, Ьili nosa~i na londonskoj felezniCkoj stanici ili profesori univerziteta u Oksfordu. Stoga је za savladavanje engleskog jezika va!nije da upamtite koji је slog naglaSвn nego da savrSвno izgovarate pojedine glasove. Zato obraЦjte pa!nju pri ~itanju tekstova u ovoj knjizi, u kojoj su naglahni slogovi ~tampani masnim slovima. Suglaenlcl. - Suglasnici se u engleskom jeziku obl~no jasno i snai:no izgovaraju. U poredenju s naSim jezikom slablje se izgovara h. Ne Ьismo mogli da ka!emo da se izgovor ostalih suglasnika podudara sa izgovorom istih suglasnika u naSвm jeziku. Razlike postoje izmec!u engleskog i srpskohrvatskog 1, р, r, 1 i drugih, ali one nisu tako velike da vas Englez ne Ы razumeo ako ih ne izgovorite potpuno pravilno. Slusajte kasete ili gramofonske plore i nestojte da sto priЬii!nije podra!avate spikeru. Suglasnici ~ i g ne postoje u srpskohrvatskom jeziku. Mora~ete nau~iti da izgovarate prema uputstvima koja su data u obja5njenju fonetskih znakova i u tre~oj lekciji. U engleskom tekstu оЬа ta suglasnika su predstavljena slovima th i treьa da pamtite u kojim re~ima se th ~ita kao ':. (zvu~no) а u kojima kao в (Ьezvu~no). Samoglaenlcl. - U engleskom jeziku samoglasnika ima znatno vik i njihov izgovor је drukCiji nego u srpskohrvatф skom. Ubrzo ~te videti da svako od slova а, е, 1, о, u mofe da bude znak za viSв glasova, samoglesnika ili dvoglasnika. То ne treba da ves plasi. Postepeno ~ete se u tom sna~i uz pomo~ fonetske transkripcije i, ako imate kasete ili gramofonske plore, slu5aju~i pa!ljivo izgovor spikera. Pored samoglesnika, u engleskom jeziku postoje i dvoglasnici. Dvoglasnik је niz samoglesnika izgovorenih u jednom dahu. Oni se slivaju ujedno i naSв uho razlikuje samo prvi i poslednji samoglasnik. Prvi glas u engleskom dvoglasniku је duzi i naglaSвniji od drugog.

IX
тranakrtpclja lzgovora. - Pravopis engleskog jezika znatno odstupa od izgovora. Pravila za izgovor gotovo i nema, а ukoliko i postoje, izuzeci su toliko Cesti i mnogobrojni da se ne Ы ni isplatilo ut:iti pravila, PomoCno sredstvo za savla(fivanje izgovora pri t:itanju је fonetska transkripcija- za svaki gles stavljamo poseban znak. Mec!utim, u engleskom jeziku ima glasova kojih nema u srpskohrvatskom, ра ne mol:emo stovima latinice da predstavimo sve engleske glasove, U tatinici imamo pet slova za samoglasnike, а engleskih samoglasnika ima petnaest. lma nekoliko suglasnika u engleskom jeziku za koje nemamo odgovarajuCa slova u latinici. Zato smo u transkripciji izgovora u ovom udfЬeniku uzeli neke znakove iz transkripcije Me(funarodnog dru§tva za fonetiku. То su suglasnici· IЈ·Ћ, g i samoglasnici: 1\,ОО,с, е. е:,
:),:):.

OЬjeinjenje
~

lzgovore

Cujemo i u nasim re~ima banka, Anka, danguba. Za razliku od srpskohrvatskog, njemu ne mora uvek da sledi glas k ili g. Zato u re~i olng, na primer. poslednji glas је n izgovoreno u polol:aju jezika za g, ali se g ne izgovara. Ovaj suglasnik ne postoji u na~em jeziku. lzgovara se tako ~to se vrh jezika stavi izme(fu zuba i Ьlago pritisne zuЫma tako da nam vazduh te~ko prolazi kroz usta. ћ је zvu~an suglasnik (the, thll, lather). Ni ovaj suglasnik ne postoji u nasem jeziku. Polozaj jezika pri izgovoru Ьezvu~nog glasa g је isti kao i pri izgovoru zvut:nog glasa ~, samo Sto jezik nije pritisnut zuЬima i vazduh slobodno prolazi izme(fu jezika i zuba (three, thlrd). Slit:an је na~em u, ali nikada ne t:ini slog za sebe. lzgovara se tako Sto se usta zaokrugle kao za izgovor glasa u, а izgovori se glas iza njega (wett, weter).
~.

~

g

Fonetskl znecl ze
а:

engleвke вemogleвnlke:

Dugo englesko а: izgovara se iz duЬine grla i muklo је. U srpskohrvatskoj re~i "kes" а је samo priЬiizno

probaЬiy. Dugo u: је slitno na!lem u reti "kum" (wllo. л Kratko poluotvoreno л izgovara se tako ~to se jezik polo!i u donjoj vilici. Otvoreno porento). ili prilikom zamuckivanja. а srpskohrvatski sa objaSnjenjima na desn1m stranicama knjige. LET'S GO ТО WORK! (Hajdemo па posao!) . have. u stvarj. u drugom slogu refi father. Kratko poluzatvoreno (only. car. man). olow. а jzgovorj se kratko о (clock. ~. Ьilo sa kaseta jlj plota "Asjmjl". koja pol:inje veC l:uvenom rel:en~eom Му ta1lor is rich". dog~ lstj takav glas. Kratko poluzatvoreno u izgovara se sa ~ire otvorenim ustima i manje zaokrugljenim usnama nego na§e u (put. samo du!e leorn). Ьilo sa radjja jlj televjzjje. а izgovori se kratko е (cen. Dve tetke (:) poale aemoglaanlka zneta de ае aomoglaanlk lzgovere dugo. Kratko otvoreno св nastaje kada se usta otvore za izgovor а. alj ako dobro obracate pafnju na naglasek. . vi~e pozadj u ustjma nego na!le (11. zatim povu~e i podigne zadnji deo. rude). funny.bestseler". oЬelefavamo sa Ј: (water. Dugo poluzatvoreno kratko. i.ngleskog Ьеz muke". Dugo 1. U engleskom se а javlja samo u nenagla~enim slogovima. Za nas је to sentimentalno podseCanje па naS . u prvom slogu retj abroad. falher. javlja se samo u dvoglasniku са (there.х Xl engleskom е u retjma eak. zvutj prjЬij!no kao ј nase (he. eeen). о о javlja se u dvoglasniku ou :Ј. look. oЬele!eno sa 1:. i: Kratko 1 u engleskom se izgovara zatvorenije. u А SADA .. door). Ьila prva lekcjj~ ranjjeg jzdanja . Мо svakako njje uoЬitajeno. samo znatno du!j ј nesto zatvoreniji. а za vas najbolji mogu6i uvod u ul:enje engle- Kratko poluotvoreno а је onaj poluglas ili neartikulisanj glas kojj tujemo ј u na!lem jezjku posle Ьilo kog pojedinafno izgovorenog suglasnika. home). Primeri: but. Ovaj glas uvek dolazi u naglaSenim slogovima. а: izgovaramo па isti nafin kao i malo zatvorenjje (glrl. • То је.. . ра onda izgovori veoma kratko а. jzgovaratate engleskj na zadovoljavajucj natjn ј Ьi6е vam lako da razumete glasove Ьilo u fjvom govoru. oloter). Bjte vam potrebno nekoljko dana da se navjknete na fonetsku transkrjpcjju. work. U svim lekcijama engleski tekst i izgovor su па lev~m stranicama. а u nenaglaSenim pretvara se u е. two. thlo. Ьооk). npr. war. с Qva knjjga potjnje "nultom" lekcjjom. а: ј skog.Ј: Kratko otvoreno Ј izgovara se tako ~to se usta otvore kao za jzgovor glasa а.

.VaSe cveCe је lepo.1. to s se uvek izgovara. knjiga.). au~ 'd<'kt~ ~z n<'l gud. 3 NaS doktor је dobar. . tailor is not rich.NaSe knjige su zanimljive. -е.. srednjeg i Zenskog roda.) ili tvoj (tvoja. buk· buks.Мој krojat је bogat. ju~..1. Му parents (1) are poor (2). i mno:lina dobri.. kao ту. good. 4 . au~. moje. jua'l1auaz а: bJu:ttful.Мој (moja. pa:iljivo procitвjte uputstvв ЈМ 111ethofhШn stranв­ ms.t rit. PRONUNCIATION (pron~nsi'ei~:m). Your flowers are Ьeautiful Your flowers . Your cigarette is finished.2. our.. ju~ si8~'ret tz П<'l ftш§t. 6 . 5 VaSa cigareta је gotova {dogorela).•·lekeiJ-nв. vaS (vaSa. -а). . Our doctor is good. Your cigarette is not finished.6. 8 ._4. ' (1) Nastavkom s oznatava se mno.Мој krojaC nije Ьogat..а: ':'"' щtQreSIIIJ. itd.1.Skog. knjige. . Our Ьooks are not interesting. au~ bu~s . Our Ьooks are·· interesting.NaS doktor nije dobar.Moji roditelji nisu siromaSni.3. tako da isti oЬlik ima vrednost naSe jednine i mno:Zine. your itd. 11 . ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 tailor is rich. -е. itd. Ьооk. Му Му 1 .Moji roditelji su siromaSni. ''·"~· .~~~nts а: П<'l pua. ~~~ b~ks а: шtar~sttl). lsto \-ЋZI 1 za prisvojne prideve (naSe prisvojne zameniC€). ~at pe. iz rit. 12 VaSe cveCe nije lepo.~re not Ьeaui:iful. ju~ sig~·r~t.5. dobro. mu. i mnoZina moji. 13 . your. . Му. 10 .8. . -а). Our doctor is not good.13.10. au~ 'd<'kt~ !z gud: -:.NaSe knjige nisu zanimljive. ~at pt~r~nts а: pu~.. mai 'teil~ iz n. Му parents are not poor. iz 'fini~t. mai. свk i вlro niste p<Юetnllt. . Xlll . _ 9.VaSa cigareta nije dogorela. 7 . dobar (dobra. mai 'teil. itd.: vidi primere i prevod za reCenicu 13. 9 . gud. Ju~ flau~z а: nGt b)u:ttful.7.. naS (naSa. 2 . .11.. (2) Pridev је u engleskom jeziku nepromenljiva reC.). books.tiJ1a imenica.Xll Pre nego sto poCnвt. .

mi nismo uttivi. . (З) Obratite paZnju da se sure izgovara §ua. nou Ьлt ~i:z kaind. you are . 6E!]k ju: ju~ 'veri p~'lait.)t et .Not at all. бis iz mai 'Ьrлба dt. ali је ljubazna.З) 4 5 6 1 8 9 10 11 Vi ste odlitan doktor.9. he isn't late. l'm sure this is our house. . ju~ ~n 'eks~l~nl 'd. tвkozvanв Prva lekclja 1 2 з U govornom eng/eskom jeziku rвdovno se upotrвbljвvвju skraCeni kontrakcJje. 8.7. nije. Oh Ьоzе. ат postвje 'm. бis 'i. Nisam ја kriv (nije moja krivica).>k in mai haus.wia. on nije zakasnio. it lsn't! (З) (N. nije! ја sam. ju: а: . Siguran (-rna) sam da је ovo na5a kuea. . . This is my Ьrother John.4.S. ai em . a:nt. hi: 'izntleit. but she's kind.З) Oznake sa N upuCuju da treЬa pogledati posebnu Ьele§ku u ponвvljanju gradiva krajem nedelje (svaka sedma lekcija).Hello. . you're very pollte. wi: . 8 9 10 11 1 am .its. Ovo nije naroblo tesko.Ne.n't.11. OВJA$NJENJA PRONUNCIAТION 1. Lako је. Ona nije narol:ito lepa. . its 'i:жi. (N. aim !ua бis iz aua haus. it 'iznt mai Љ:lt. he is . а resto је u prevodu izostavljamo.No. opet smo zakasnili. . There lsn't а clock in my house.hi:z. .jua. we're.znt 'veri 'difiklt. а: (1) lt је zamenica srednjeg roda koja odgovara mu§kom rodu he (on) i fenskom she (ona). tst LESSO~ . . ti si (vi ste). aren't. Nema (nijednog) sata u mojoj kuCi. l'm Dвvid.10. lt's евsу. it is . в negвcija rюt . nisi.Nipo5to. wi: a:nt pa'lait. mi smo. 'iznt.>:\. veoma ste ul:tivi. we're late agвln.l'm. it iz.1 one (wлn) two (tu:) 2 First (1st) Lesson (izgovor: fe:st lesen) oЫici. nou it 'iznt. ll. . we are lsn't. . we aren't pollte. to је: on је. .you're.Thank you. lt (1) lsn't my fault.No. Ai: 'iznt 'veri 'priti.he"s.6. hi: iz. . .Hvala.2.Ne. 1(2) U glagolskom oЫiku is (је) slovo s se izgovara kao z. Jвdnina 18 se ров/е zamenlce svodi па '1 в mnolina ere пв 're.aim. (2) She lsn't very pretty. ali kontrakcija it's izgovara se its. . This lsn't very dlfficult.. Prevodimo је sa to ili ono. ја sam Dejvid. nismo (niste. .>n. ou di~ wia leit a'Jen. Oh dear. . . Ovo је moj brat D!on. h~'lou aim 'deivid.3.Dobar dan. 6ta 'iznt а k\.>kl~. - 1 2 З 4 5 6 7 You're an excellent doctor. nisu).it's.

But where's (2) John? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) U reti where glas h se iZgovara kao da је ispred w. . 1. OoЬsr нello. 1 (2) Кontrakcije postoje zato da Ы se olakйao iZgovor. jer Ьi to Ьilo telko iZgovoriti. not at all easy.2. Siguran (-гnа) sam da је on viiA brat. - 1. u kuci. Тhis то је moja kгivica. . . Не lan't very kind. are. Otuda se ne skra6uje whвre are.4.isn't. Anne. lt fault.2. Опв 1. - 4. She 'Shв very pretty. .am not/l'm. not Anne. we're late ageln. John. :Ја 'misi~ wa:dz) 5.З. On nlje naroCito ljuЬ.3. is.4. DоЬвr Нello. s kontrakcijom /ера.2. . NipoAto. in the house. .3.5. John. ронtе. lt's. l'm. ја sвm DJon. dan.:ESSON . reti koje nвdosiJlju) difficult.Нeflo. Ons је vrlo Shв nije nsroдito /вра.is . . Ali gde је Dton? 1 2 З Where (1) аге you? We're here. Flll ln lhe mlulng worda (fil in (Dodsjtв 4. јв nisllm En. is not.4. very pretty. . On је odlitan doktor. my fault. t am. hi :z 6t~ 2nd t.is nou·s. We polite.lt's. . Wt~ а: ju :. lt (lzoet8vljene 1'861) 1. very pretty.5. bAt WЦZ dfan. Mi smo Mi nismo uCtivi. polite.are not/'re . lt "Not at easy. 'Shв very uёtivi. То је moja krivica. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Second (2nd) Lesson ('sekend) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Druga lekclja 1 2 З Gde ste vi? Ovde smo. • OЬiici . ·we З. То је lako.at.3. То uoplte nije lako. lt's my fault.it's. easy.We aren't.n. Oh Ьо!е. We polite. dtln.Z. ОК) nije tвlko. .is my/Тhis isn't.pretty. -5. difficult. . ~.З three (6ri:) tour (t:>:) 4 EXERCISES ('eksasaizaz) 1. l'm sure he's your brother. at all. . dok se where is PRONUNCIA ТION 1. . opet smo zakalnlli. Wi~ hj~ in бQо haus. He's an excellent doctor. 2. Not . ili se ne iZgovara uopite: hwE: а Ш ·wca.islall. 'Нello. Oh dear.. not all easy. RdeNJA ZADATAICA (Prevod) 1.

They're on the chair..4. 9 10 - Оп је tamo. near the t~evision. tamo (tu). You're very kind. Veoma ste ljubazпi. 11 12 OВJASNJENJA (nastavak) ni~ ~ tri:z. . its li&~ an lio «а. near AEIENJA ZАОАТАКА 1.3. jes ~i а:. near the trees. . where is it? lt's there.З. na stolici. Piter је u kuti ali Ш:оn n1je. Where's John? Where are my cigarettes? Here. television.7. He's near the house. .S flve (faiv) alx (siks) 6 4 5 6 7 8 9 10 He's there. ы:z ni~ li~ tri:z. Peter is in the house but John lsn't.doslovno "hartija za novosti". novine. 6.2. Oni su u kuCi ali Dton nije.S. Where's my paper? . jua 'veri kaind. wt:~ а: mai siga'rets. - 11. Na stolici su. Where are my cigarettes? Are they on the tаЫе? 4 5 6 7 а - - Yes.5. Gde su moje novine? . polito su one prirodne. . on. One su Ыizu televizora. . they are. near the Oni nisu Ыizu televizora. Gde su tvoje (vde) novine?. па. Ыizu dгveca.5. Are they my cigarettes? . tj.Thank you. Wtaz dЬn. lit:o. li. . . Jesu li to moje cigarete? . wь а: mai - si~'rets. . Where аге your pepers? . .Your paper is there. 11 12 Gde је D!оп? Gde su moje cigarete? Ovde.:1)k ju:. .4.6. on the chair. EXERCISES 1.А moje novine.:a in /n haus Ьлt df:~n 'iznt. . jua 'peipa iz lito.2.Tvoje novine su tamo. 2nd LESSON . Оп је blizu kuCe. ~ mai 'peipg.cnd mai 'peipg wu iz it.And my peper (3). 9. He's near the trees. lt's near the televlsion. near the They television. (3) Paper (hartija) moZe znaCiti i newspaper. there. 'They television.11.10. hia. normalno svodi na where's. They're in the house but John lsn't. Brzo Cete se naviCi na kontrakcije. :ш. а: liei an /n 'teiЫ. u. . gde su one? Tamo su. . its nia lia tel~'vibn. in. Gde su moje cigarete? Jesu li na stolu? Jesu. Flll ln lhe mlnlng words: • OЫici s kontrakcijom Ыizu 1.Hvala vam.8. . Oni su televizora. Оп је Ьlizu drveCa. in.

.Thank you. paper tаЫе. veoma ste ljuЬazni.isn't.treesaren't. Pri njihovom izgovoru treьa Ыаgо postaviti vrh jezika па ivice prednjih zuba. vrlo је zanimljiva. Ыizu drveCa.2.isn't . very Nemojte zanemariti brojeve strans i lekctja . Нvafa. paper table.. the ·wo REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1.4. дkо izgovorimo z ili 1. is. 1 2 3 4 - Evo knjige (ovde је knjiga). PRONUNCIAТION 08JA$NJENJA 1 (1) 1. 4.7 ••ven (sevn) e~ht (eit) 8 2. Не IS. Nismo zakвsnili.2.1р0ја "lh''.kind. а donja vilica је malo isturena. Му paper is the taЬie. . Моје novine nisu па stolu. .Му .. ovi engleski glasovi nemaju veze sa z i 1. very This paper good. lpak. . very very Where . paper good. па ormanu za knjige.5. Wt:J а: 6е1? . Thank you. Ow rюvine nisu narotito - dobre.:а а: &1 ре1рх. ?i~ tn buk. lzgo. Pri tom usne ne smej_~ ~e~irivati zuЬe. оп the Ьook-case (1 ).doctor . бtа . umesto naSeg z odnosno 1.Gde su? Tamo. obll:no PIVi deo (ovde Ьооk) nosi glavni naglasak: druga rel: (ovde csse) takode је nagldena. There are the papers.ш l» 'buk ke1s....is not/you're. Gde је doktor? Where the dnctor? Gde su moje novine? "Thank you. znati da nam је vrh jezika udario о koren gornjih zuba umesto da smo ga ispruZili ka ivicama zuba. Tamo su novine.near.are/Where's .are not/'s. Моје novine su па stolu. late.Where are they? There.my papers. englesko zvuёno odnosno Ьezvuёno th. Pri izgovoru vazduh prolazi izme~u jezika i sekutit:a.Му . . е. on the paper З. you are.3.5.This.the. here. ? Where аге the my papers? ..Pojedine оsоЬе koje vrskaju i nehotice izgovaraju. razvuCene.? 5.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Third (Зrd) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lesson (ee:d) Treea lekclja . hiaz jua U slo!enicama. on here.aren't.3. Му . on the table. jes its ·~eri 'intxestil]. zna(:i da vrh jezika nismo ispruZili do ivice zuьa.. Оп је ovde. . t. ve(: su malo 1 2 З 4 - Here's the Ьооk. iz it_'intx-estil)?.ls it lnteresting? Yes.is not/on . kind.is . late. 'Не We . They are. ali slablje. Oeqk ju:. .4. Зrd LESSON . near the trees. ра ni sa v. f ili d. Da.the. it's very lnteresting. kao na osmeh. - Је li zanimljiva? Hvala. ako izgovorimo d ili t.are not/They're.

Here are my cigarettes. Milk? . Nije mnogo zanimljivo. hvala. (Zellte) mleka u (svoj) ~ј? . . Milk in your tea?. hvala.9. . §iblce. milk. Ow! lt's very ћоt. nou 8cQk ju:.11. hi:J wilimai sig. near your hand. jes pli:z. .4. lt lsn't very lnteresting. &.5. 11 . The matches аге оп the Ьookcase.6. .Evo tvog (v~) еаја.2. There's the radio.Jt. Ыizu tvoje (v"'*') ruke.8. RI!RNJ. ZADATAКA 1. 8zQks 'veri mлt:.10.8. 5 - 8 7 8 - 12 13 14 Vruce је. orman za knjige. Velil<a hvala. .No. its h. . .t. -З. with my cigarettes.l'm sorry.6er )е Ьllzu va1e ruke. Gde је pepeljara? . је (3) Vidi lekciju 2.restiQ. . Hand. . . Where? Неге it is. . aim 's. jcs pli::.a. ..9 nlne (nain) ten (ten) 10 5 6 7 8 9 10 11 Here's your tea.Ne. The sugaг is near уоuг hand. please. "reidiou. please. No. molim.Tamo је radio.Da.Jri. Setera? .IZO:ini(te). D!ems.4.14. Tamo је pepel. thвnk you. Where are the matches? . ju:J hznd. Ьook-case. Da. James. 'm&t1Z. its "vcri h. Ne. Where's the ashtray? .Here. Da. lt's hot. EXERCISES 1.Yes. 10 . 6t:J а: 6. it 'iznt 'vcri 'int. Tamo su §iblce. Sugar? . molim. Mlel<a? . thank you. . 'buk keis. . Rul<a. molim vas. а ovde su cigarete. ~iblce su na ormanu s knjtgama. Ovde su moje cigarete.IENJA (nastavak) (2) 1/lanks (hvola) ti: d1cimz. matches.3. Here's your tea.11.Gde su §iblce? . it's very hot.Ovde. · 12 13 14 08J•tм. Yes. wt:~ а: li. hi. Evo tvog (val*!g) саја.There. 'mcl:iz. .2. лi.. Gde? Evo ga (ovde )е). lit.]3. . There are (З) the matches. l\E:Jz 6.7.5. thank you. 'mzёiz. s mojim cigaretama. hcnd.'rets. Yes.Tamo. ·~up. There's the ashtray and hеге аге the cigarettes. 9 . please. а: mai sig:J'rcts.6. Ьele!ku manje u6tivo nego 2. Зrd LESSON . jako је vru{:. wt:Jz lii 'dtrei. Јао! Jako је vruee. . nou 8cQkju:..ra. hi:JZ ju:J ti :.Thanks very much (2).t. au.

These аге my paгents.isn'tinteresting.Yes.Ne mnogo (ne stvarno). Mleka? Ne.? . а: 6еа ould. No. thank you . .ls it blg? . . . 1 u izrazima za oseCsj hladnoCe ili vruCine 4th LESSON . U odgovoru ka!ete. 'The sugar Оп nijti o. it is.5.Аге they old? l'm not suгe! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetvrta lekclja 1 2 З Ovo је moja sestra. hau ould iz !i:. not 'ri:. 6is i~ au~ 'ga:· d~n. Ona је s valim Ьratom She brother. Evo knjige. Ьrother Неге your doctor? your the matches? аге the . 3. s kontrakcijom 1.your.deer. "оп је trideset": l'm twenty. doslovno. s. interesting.4.here. tЬе Ьооk. 6i:z а: mai 'pgrants. Gde је vs4 Where Jвkar? Gde su Where ~iЬice? REIENJA ZADATAКA (nastavak) 1. Milk? $веега? Da. aam not !ua.3. Јао! jako је vгиСе.How old (1) is she? She's thirteen. '(1} U engleskom se ne pita "koliko godina imd" nego "kako si star". .Not really. .isn't. !i:z 6):'ti:n. hvala.ја sam dvadeset".? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fourth (4th} Lesson (f:>:-&) 1 2 3 4 This is my slsteг. here. Ovo је naAII Ьdta. 4 - Ovo su moji roditelji.Koliko јој је godina? Trinaest (јој је godina). is. . .. is.аге 1 Where's. pfease .li. .W.wherematches. the Ьооk Ow! very Oh dear. very The sugar here.. ~ 2. 'Oh it very 2. -.. 6is iz mai 'sist~.11 eleven (i'levn) twelve (twelv) 12 Flll ln the mlulng word1: *OЫici 4. he's thirty. Не. molim. Sugar? with your 'Не З. $et:er nije ovde. . siguran! Jesu li stari? - Nisam OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1.it is not 1 it's. is. to nije naroCito zвnimljivo.is not 1 Here's---:.1. -Је li velika? . iz it Ьig.hot. with here. *Ow! very hot.doctor. This is оuг garden.is not 1 She's1 isn't.4. О Ьоiе.

. (2) PriOevi dolaze uvek ispred imena i nepromenljivi su: а пеw саг­ nov auto. 6 7 8 - Ono је na5a ЬiЫioteka. ona.Gde? . . . Mala kuta s velikom ba~tom..4. Where? . iz Ois 'stci~an stri:t.novi automoblli . Where are your pвreпts? . Је li ovo vaia (tvoja) ЬiЫiote'ul? ..VruCina mi је. . parents? 2. .evo ih! - 5. That (onaj. 9 10 11 12 13 - Nui roditelji su u kolima. bct iz aua 'laiЬrari.5. EXERCISES 1.Hladno јој је.6. Dtone.3. ove. taj. Where is уоuг new саг? Over RUENJA ZАОАТАКА there. а over there "tamo prёko" ili "tamo dalje". That is our llbrary.Near those (4) shops. .5. Je8u li ovo vaAi (tvoji) roditelji? 4th LESSON . lsta rel: mofe da znal:i i "zav~n. ova). This is а blg геd car. Mozda su u radnjama. JXI'hcps Oci а. пеw свгs . you're iп Bridge Street.••йМЈЕNЈА (nastavak) • 1НАТ 1:.13 thirteen 18'a:ti:n) tourteen (f~:ti:n) 14 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 This is our пеw car. Је li ovo Stej~n strit (Stanitna ulical? . ~ sm3:1 haus wib ~ Ьig 'ga:dan. ta.c!IRЖ</j --~ upotreЫjava se glagol "Ьiti": /'т hot. ovo) ima mno!inu theSe (ovi. h~'lou dhn. ls this your llbrary? - 4.No. Ovo su velika crvena kola.. Our pareпts are iп the car. bis iz au~ niu: ka:. au~ purants а: in & ka:. а: h1a 6с1 а:. et t')~ i3ps. ona. Тhis (ovaj. То је mala ЬiЫioteka. How old аге you? l'm not suгe. Gde su ti roditelji? Ne znam sigurno (nisam bu siguran). Koliko oni imaju godina?. .3. nou ju~ in bridf stri:t. lt's а . here they are! 5 - Ovo su naia nova kola. its ~ Ьig rcd ka. 6. ono. Stej~n strit је tamo.7. . ~ ов. Stari automobil ali novi Ьicikl. Hello. Perhapa they are at the shops. . aim n3t 'ri~li iua. А. ni~t')ouz i0ps.l'm поt really sure.в. vi ste u Brid1 stritu (Uiici mosta). Јоhп.6.Blizu onih radnji. Gde su vaia (tvoja) nova kola?Tamo. То su velika crvena kola. Ne znam sigurno. .9. (3) Overznal:i "preko". to) ima mnoi:inu those (oni. gotov' ·: The lesson is over 1(4) tas је zav~n. How old аге they? . An old car but а пеw Ьike. its sm0:l 'laiЬnri. 'stciRan stri:t iz 'ouva Ou. Zdravo. А small house with а Ьig gardeп. an ould ka: Ьлt ~ niu: Ьaik.small llbrary. ta). - 7.13. j_ua 'pt:~nnts. Are these your 1. one. ls this Statioп Street? . 12. WE~ а. Statioп Street is over (З) there. .11.7. ova.. ti. lt's а Ьig red car (2).10. Ah. Кoliko imate (imd) godina?. WEa. te.Ne. WR . .2. She's cold .

.4. и гadnjama.These . . (2) "U" uz imena dana pгevodi se sa оп: оп Monday ~. То је тој auto. lt"s . are То cigarettes. Nisam sisters. Evo Pitera i njegove prijateljice En.blg.that? .your s. my. 'pfi)ЬaЬ\i ба di~: av blz ru:m iz 'oupan. ls Mlchael iп his room? . house garden. are 1. б~ а: 'a:lwciz frendz in ба haus. at not sure . а 2. б~z а aud 'prougrem \)n ба tcla'vibn.really 4· These . What. znati "ima. iz 'nu~ikl in hiz ru:m. 3.15 tifteen (fifti:n) То sixteen ('slks'ti:n) 16 Flll ln the ml11lng wordo: *OЫici s kontrakcijom 4. . There's (1) televlsioп. . vrata njegove sоье su otvorena.our. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peta lekclja " 1 lma dobra emisija па televiziji.my. То su moje cigarete. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION 1. u mno!ini there аге.small .Those . . is вrе 5. То )е mata kuCs а sa vetikom Ьdtom.w1th .my. . Uvek su dobre emisije suЬOtom. su vUe AiЬice.l"m . This they're matches. 2 3 - 4 - Uvek ima prijateljA u kuci. бtа а: 'a:lwciz Jud 'prouвremz en 'setadci. .. ponedeljkom. '(1) Тhere is (skгaeeno there's). car. hia iz 'pi:ta end hiz frcnd еп.u ponede1Jak. . . Mo!da su *Perhaps ЬsА sigurвn.ProbaЬiy.Verov~tno. Here is Peter апd his frieпd Аппе. the •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfth (Sth) Lesson (fife) 1 2 3 4 а good programme оп the There are always good programmes оп (2) Saturday.Those. the door of his room is ореп. Sth LESSON . Је li Majkl u svojoj sobl? . . . There are always frieпds iп the house. shops . is .3. . Stв је to? . 1. . ? З. То su moje sestre. gaгdens. su nsAe ьalte. 2. are .2. postoji".

his tellor рrоЬаЫу lsn't rich' Where аге Jim and Steve? They eren't hеге yet (4). lt's very гude.12. odeCa) nema jednine. pametan.10. This is Anne. 1 {4) "JoS" se prevodi sa sti/1 u potvrdnim reёenicama а sa yet u odrel:nim. njegov kroja~ sigurno nije bogat! Gde su D!im i Stiv? Јо~ nisu ovde. brother poor. w~:a а: d!im znd sti:v. otvoren. Nema (nijednog) sata u mojoj kuti. EXERCISES 1.They /та јо~ vгemena. Njen brat је doktor. Ра.8.7.4. ali njegova odeCa је stra~na! Da. 6 7 8 - 9 10 11 12 Ovo је njen Ьгаt Pol. 'рr"ЬаЫi. Ona Njen brвt је siroma&ln. беа 'veri ru:d 6~ 'i!:lweiz leit. Oni.. . This is а terгiЫe film. ima jol!i vremena. rich.2.4. То је vrlo nevaspitano. 2.. бis iz ha: 'Ьrлба pi!:l. He's an erchitect. . Cest је i izgovor u kome se izostavlja th: klouz. 1. Oni su vrlo nevaspitani. but his clothes (З) аге terгiЫe! Yes.6. verovatno. OВJAANJENJA (nastavak) (3) Clothes (odelo. Тhеу'ге very гude. рrоЬаЫу. uvek zaka~njavaju. jes hiz 'teila 'pri!hab\i 'iznt ri~. .3. uvek zakdnjavaju.. theгe's still time.~::»: stiltaim. Mlchael lsn't in his гооm. 'klev\1. here Тhere's time. Her brother is а doctor.5. . Yes.5. Njen Ьгаt је vгlo pametan. open.2.З. 5 - 6 7 8 9 10 11 12 Нег brotheг is very cleveг. On је arhitekta.17 вeventeen ('sevn'ti:n) eighteen (ei'ti:n) 18 5 This is her brotheг Paul. ies Ьлt hiz klouбz а: 'teriЬI.11. . 5th LESSON . ha: 'Ьrлба iz 'veri 'kleva. Ovo је En. -l 1 ' Flll ln lhe mlsslng words: *OЬiici s kontrakcijom је tюgвta. Oni jol nisu ovde. Majkl nije u svojoj воЫ. беi a:nt hia jet. 5. 'оuЈпл. . cleveг. Ovo је utasan film. Тhеу'ге always late. . RE$ENJA ZADATAКA 1. Тhеге lan't а clock in my house. . Well. we\6.. Da. . . they'гe elways late. . hi:z ал \:kitekt. 9.

19

nineteen ('nain'ti: n)

twenty ('twenti)

20

3. !та uvвk prijвtвljA и пјвgоvој SОЬ1:

5.
in his room.

Оп је vвrovatno вrhitekta. Оп је

vrlo ратеtвп.
Не's

always

an architect.

very

4. Evo D!onв i njegovog prijatвljв. Oni su vrlo ljиЬВZni. John and friend.

very

REIENJA

ZADATAКA (nastavak)

1. She's- Her - is. - 2. aren't - yet- still.- 3. There arefrtends.- 4. Нere's- his- They're- kind.- 5. Не's рrоьеЫу­

clever.

Ne Ьudite suvile щ:юrni и пвstојапји da svaku lekcijи nautite do kraja pre nego lto prвdete па sledeCи. l~ne "~ke otpo~" sи neizЬe!­ ne, ali Се se smanjivati i s vremeпom nestat1. Dopustlte пат da vвs
vodimo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sixth (&th) Leason (sikse)
12
З

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sesta lekclja
1 2 З 4 5 6 Doьar dan, kako ste? Dobro, hvala. А vi? Ah, dosta dobro (u redu sam). - U ~emu је stvar? Ponedeljak је, prvi dan u sedmici; ponedeljkom se nikad ne o~m dobro. Gde је Нај strit (Visoka ulica), molim vas? - Ovo је Нај strit. (Ра) naravno; mnogo vam hvala. Jesu li to va§a kola? - Ne, moj §ef је јо~ u inostranstvu. То su njegova kola. Sta је to? - То је kasetofon а ovo је upalja~ za cigarete.

4 5 6 -

Hello, how are you? - Very well, thanks. And you? Oh, l'm alrlght. - What's the metter (1)? lt's Monday, the first day of the week; l'm never (2) well on Monday. Where's High Street, please? - This is High Street. - Of course; thanks very mыch. ls that your car? - No, my Ьoss is still (З) aЬroed. lt's his car. What's that? That is the caseette pleyer and this is the cigarette llghter.

OВJA$NJENJA
PRONUNCIAТION

1. h~'lou hau а: ju;. 'veri wcl 6cl)ks. cnd ju:. - 2. ou aim a:l'rait. W3ts ба 'mcta. - ~- its 'mлndi ба r~:st dci 3v ба wi:k aim 'neva wcl an 'mAndi. :- 4. wt~z ha1 stri:t pli:z. бis iz hai stri:t. 3V ka:s 8cl)ks 'veri mл~. - S. 1z бсt jua ka:. nou mai Ь:ls iz sti\ a'bN:d. its hiz ka:.- 6. w3ts бсt. бсt

(1) Veoma re&ti izraz alright (ili all right) znat':i "u redu". Matter је doslovno ..materija", odatle i ,.stvar", ..problem". What's the твпвr? - Sta је (Ьilo)? U eemu је proЫem? • (2) U engleskom se nikada ne upotreЫjava dvostruka negacija. НВ's never lвte - On nikada ne zaka§njava. 6th LESSON

21

twenty·one

('twenti-wлn)

twenty·two (twenti tu:)

22

1 -

7
8 9 10 11 12

Very nice (4). ls your boss of1en (5) abroad? Not of1en enough (6) ls his Ьrother in (7) yet? - No, not yet. l'm well; we're tlred; it's Monday ageln. Sugar? - No, thank you, this is enough. How is your slster? - Not very well.

8 9 10 11 12 -

Vrlo lepo. Је li va~ Sef testo u inostranstvu? Ne dovoljno testo. Је li njegov brat vec do8ao? - Ne, nije jos. Ја se oseCam dobro; mi smo umorni; opet је ponedeljak. Secera? - Ne, hvala, ovo је dosta. Kako је vaSa sestra? - Ne narotito dobro.

OВJASNJENJA (nastavak)

iz & k;~"set 'plei;~ в:nd 6is iz 6;~ sig;~'ret 'lait;~. - 7. 'veri nais. iz ju;~ lr.ls 'Oif;~n ;~'br01:d. В. мt 'Oif;Jn i'nлf. - 9. iz blz 'Ьrл& in jet. nou n;,t jet. 10. aim wel; wi;~ 'tai:IO; its 'mлndi ;~'a;cn. - 11. '§.ug;J. nou 61CI)k ju: 6is iz i'nлf, - 12. hau iz ju;~ 'sist:a. n;,t 'vcri wel.

(3) V. lekciju 5. primedbu 4. . . . (4) Pridev nice znati "lep", ali ne u smislu lepe spoltdПJOStl, nego "zgodan", ..doЬar", .,prijatan" i sl. (5) Obratite pafnju па izgovor, Ьеz t: ':1fen. (6) Obratite pafnju па izgovor: i'n11.f. . (7) ln se ovde izgovara naglaAeпo i znati .. unutra", .. u kuC1'. Не's in - tu је, dоМо је: she isn't in - nije doAia.

EXERCISES
1. How аге your parents?- Not very well.- 2. Му friends aгen't in. -З. ls that your car? -4. No, this is my саг.- 5. What's that?- 6. That's my cigarette llghter.- 7. They're in the house.

Flll ln the mlsalng words:
1. Sta (vam) је?- Nikad se ne oseCam dobro ponede/jkom.
What's
REЙENJA ZADATAКA

.? јоА nissm.

never well

Monday

2. Jeste li umomi? - Ne,
tired? -

1. Каkо su vdi roditelji? - Nв naroeito dobro. - 2. Moji prijatelji nisu u kul:i. -з. Jesu li to va§a kola? - 4. Ne, ovo su moja kola. 5. $ta је to? - 6. то је moj upaljae za cigarete. - 7. Oni su u kul:i.

No,

,.

6th LESSON

23

twenty-three ('twenti-Qri:)

twenty-four (twenti-f:>:)
огтвпа

24

3. Gde su moje kasete? -

Tamo, blizu

za k.njige.

5. О..с је Stanitna ulics в ono је Ulics mosta.

m"y cassettes? Ьook-case.

there.

the
Street.

is

Street and

is

4. Је Ji vd kf testo и inostгanstvu? -

Ne dovoljno testo.
often
RI!IENJA
ZADATAКA

your

Ьoss

abroad?

-.

(nastavak)

1. the - mat1er - l'm - on. 2. Are you - not yet З. Where are - Over- near. 4. ls- often- Not- enough. 5. This- Stationthat - Bridge .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seventh (7th) Lesson ('sevane)
REVISION AND NOTES
(ri'vi!вn "'"d nouts) Ponavljanjo 1 oЬjaiinjenja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sedma lekdja
is: tu nema kontrakcije, jer se ona jav\ja samo ako sledi joS neka reC.
4. lzgovor. - Njime moramo najvjSe da se bavimo u toku prvih lekcija. Jos jednom vas podsecamo da istaknete naglaSeni slog, па raCun ostalih, i da za svaku reC zapamtite ~. kojl је to slog. Nastavak .,s" u mnoZini izgovara se bezvuCno (s) posle bezvu6nih suglasnika (р, t, k, 1), kao u parents, cigarettes, books; inaCe se izgovara zvuCno (z), kao u friends, cars, gardens.

1. Ponovo pro6itajte sledeca objasnjenja, gledajuci svak1 put
i odgovarajuee mesto u tekstu: llekcija, broj 1: lllekcija, broj

2: 111, 1: IV, 1 i 4: V, 1 i 4: Vl, 2.

2. Kontrakcije ne

da vas plaSв. One postoje zato da olakSaju izgovor. Sigurno se seCste: 1 ат = J'm; уоц аге = уои'ге; he is, she is = he's, she's; we аге = we're; they аге = they'гe. Takocie is not = isn't; аге not = aren't. PonavljajuC:i ih glasno, naviknuC:ete se па njih ј govoriCete prirodno engleski.

treьa

5. Podsecamo vas da englesko kratko 1 (oЬelezeno gotovo
uvek slovom 1) ima pomalo "mutan" izgovor. viSe pozadi u ustima i ne tako razvuCenih usana kao naSe 1. Englesko dugo 1, obeleZeno slovom е ili komblnacijama ее, еа (he, she. street, easy) zvut3i pribliZno kao ј srpskohrvatsko dugo 1. 6. Jeste li zapamtili izgovor reCi friend, often, enough, where, chair. eight, high, station? Ako niste. паСј Cete ga u poslednjem odeljku ove lekcije. 7th LESSON

З. Tamo gde mi kaJ:emo "zar ne?" Englezi ponavljaju glagol

iz prethodne reCenice, u istom licu ali u odre~nom oЬiiku, dodajuci odgovarajucu zamenicu: lt's hot, isn't it? (Vruce је, zar ne?). She is nice, isn 't she? (О па је simpati6na, zar ne?). Odgovor па prvo pitanje Ыо Ы Yes, it is, а па drugo Yes, she

25

twenty-five ('twenti-faiv)

twenty-elx (twenti-siks)

26

7. Fonetaka tr1n1krlpcljo. - Ona је pojas za spasavanje u slu~aju kad ne umete da pro~itate neku re~. ali taj pojas mol:e i da smeta boljem pliva~u. Tokom sledeCih lekcija

postepeno Cemo је smanjivati, ograni~avajuCi је samo па nove i tel:e re~i. Va!no је da naviknete oko na ~itanje engleskog teksta, а da pomoC tra!ite samo kad niste sigurni, provere radi. Ukoliko imate snimak па kasetama, taj proЫem se ne postavlja. 8. frend, ':>fan,
i'nлf.

wca (ili hwE:a),

~Е:а.

eit, hai, 'steiSan.

Podsetamo vas da se za sada vaS zadatak svodi па to da razumete вngleski tekst ; dв glasnc ponovite svвku retenicu и lekcijama i adscima tim ste је protitali. То ponavljвnje, pod uslovom da ga nijtldnog dana ne propustite. omoguCite vam dв postepeno ovfadate englвskim jezikom. to jвst da potnete da mislite neposredпo па •nglвskom. Ьеz prevodenja s maternjeg jezika.

·································џ····

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Osma lekclja ··
1 2 3 4 lzvolite? (Mogu li vam pomoci?) lmate li саја? Naravno. Zelite ga? Da, molim vas. Dajte mi dve funte. 1 pakovanje
Ыskvita.

Eighth (Sth) Lesson (eltв)
1 2 З 4 5 Can 1 help you? Have you got (N. 1) any tea? 01 course. Do you want some (1)? Yes, please. Give me two pounds (2). And а packet of Ыacuits. Do you want some beans?

5 -

Zelite malo pasulja?

OII.IAЙNJENJA

PRONUNCIATION
1. ken ai h_clp j_u:. - :Z. h~~:v ju: l:>t 'eni ti:.- 3. . , . du: ju: w:>nt So\m. - 4. · ·. gLv m1: tu: paundz. end ~ 'pekit :>v 'blskits.- 5 .... sлm bl:nz.

f (1) Za neodredenu koliёinu netega upotreЫjava se some (neki, netto) u potvrdnim retenicama а апу (ikoji, imalo) u upitnim. U odniOnom odgovoru najteACe Ы se upotreЫio по. koje u spoju s drugom retju znati .. nijedan, nimalo": l've got по bread ~ Nemam hleьa. Some se mo!e upotreblti i u upitnim, ali nikad u oclre6nim retenicama.

Bth LESSON

27

. . ..,., . . . .ll:A. . . . . ...

twenty-elght ('twenti-eit)

28

6 -

No. thrp' tt'?l С
(3). ••

7 - Welt, 1101М'It&diP41:1~·"' • ·
8
9 10 11 12

,,~,...·- ..llltjli,.,...

r ,,

п•r М ·JPIINtc&! home

6 -

.'

7 -

8 9
10 11 -

Yes, pltalj~ ~-.~elf."ihd half а
pound ol
Ьutter. Тhat't

111.

13
14

That s one poUiicl'..... ' Oh dear, t've :td. You can РВV ~ . Thanks very ~ :ос;;;с;ь;.. Goodllye, madain {$).

How. muf" (4) .~Ј,М, •эи ' ·.·.·

01119:'Qef.one

12 13 14 -

Ne, hvala. lmamo ga kod kuce. Dobro. (onda) malo hleba? Da, molim vas. Dve vekne. Oh, i pola funte maslaca. То је sve. Koliko је to? То је jedna funta i dvadeset (penija). ZaЬoga, imam samo jednu funtu. Mo1ete da platite ostatak iduci put. Mnogo hvela. Do vic!enja. Do vic!enja, gospoclo.

- 6 · · · . w1' ;v а:а1 sлm et ttoodl. - ~ ..., ><·~·-- 1. ••• 1u: Jouvz. т., ••' ,.,-,:.... ?u e":d ha :f а paund av 'lt.\t8. - ,t .. 11М1 ~ ·~ ft•... Wo\D paund 1~ent1. - 11 ..•• aiv 'ouali poi.. а. rest nekst talm. - 13 .... &ud'Ьai. - W. , ,.... ·' '·, 1·,'· .·..

. p&.wAag""·Qo.·""· ......
.·-·а:..._·. llrl•-~ ~

'* ,'f)..,
·,.~~:

OIIJAЙNJENJA (nastavak)

·.

.rt~·-

;,; .• '

f#

.,.. ,_ .

,,• IIIO·c

mo!e da oznae&va Ьilo funtu sterlinga, Ьilo funtu kao meru za te!inu (453 grama). U ovom drugom znatenju upotreЫjava se i skral:enica lb. (3) Ноте је kuta u smislu ..dom, ognjiite", za razliku od houseku6a u smislu zgrade. At home - kod kul:e. (4) /IOW much (money): koliko (novca). (5) U uttivom oЬra6anju dodaje se msdвm za !ene а sir (se:) za (2)
muйkaroe.

Poиnd

EXERCISES

1help you? - ~- Have Y'/.".fiV~Y jlutt~r? you want some bread? - 4. 11е can рау iiixПirile. me some money. - 6. She's only got two pounds.
1. Can
Flll ln the ml11lng word:
1. Have we got 2. They haven't got 3. We've got
4. 1 want

3. Do

5. Give

sugar? money.
Ьeans

at home.

l_
REiiENJA
ZADATAКA

sugar in my coffee. cigars?

5. Well, do you want 6. 1 help you, madam?

1. lzvolite (mogu li vam p('mol:i)?- 2. lmate li maslaca?- 3. 2:eHte li hleЬ&?- 4. On mote da plati iduti put. - 5. Dajte ml malo novca.

-

1. Ona ima semo dve funte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ako pril1kom и~епја primetite da nikako пв moJвte М Z/IPIIЛititfl neku геt, neki izgovor ili retenitni оьгt. poslulitв 1111 olovkom. Podvucite to mesto, vratite se nekoliko strana unazad, nsditw fldtl• dotiOni oЫik prvi риt pominje i odgovarajиCi broj stranв aJ»>idite и novoj lвkciji.

1. any.- 2. any. -З. some. -

4. some. -

5. some. -

1. Can.

Кsd ров/в nekoliko dsna ponovo nвidete пв isti oЫik, verovвtno Cete otkriti dв је и tn84uvrвmenu ili!8z/a, poJto se "nezgodni': izraz ponavlja i и slвdeCim lekcijama. lpak, n_ijв nвodmet uёvrstlfl znanje. Ako је nвophodno, zaьtsiitв isti broj strane i drиgi риt.

-ota

8th LESSON

. .7. please? Yes..Thanks. molim vas? Da.Da.Yes. ih). 'ki~an. а1 kzn h1a 'sлmwлn.13. ... lmam ga (је. 1 know. (5) Zapamtite da se ovako traJ:i "da pripalim". 1(2) Do you . 9th LESSON . molim. . Da. they're Turkish. . ali viSe volim cigaгete. ali nije (ni) tako dobra (prijatna)' lmate li malo vatre? . imam velikih konzervi. Ьig tinz. These are good! .. ·-=z 'd~i~df:aras zz . Have (З) а cigarette. 1 tlaven't got вnу. turske su. . se upotreЫjava kao upitni oЫik za sve glaQOie osim za Ье {Ьiti) 1 nekoliko oetektnih glagola kao Sto је can.12. please.. ls enyone (1) at home? 1 can hear 80meone.8.. . . 'hzvnt g. . upotreЫjava Se kad nekoga nud1mo. ..:. 4 - 5 6 - - Da... Оо you want (2) а cup of tea? Yes. .r! Light inate znal:i "svetlost''. дkо Ыste doslovno preveli srpskohrvatski oЬiik. Yes.2 ... lmate li graSka..:. U odretnim retenicama upotreЫjava se i so . kAm in бсn. а la1t . Have you got вnу peas.isto tako .. kAp av ti: . but i prвfer cigarettes. Zelite li (zelis li) solju саја? Udite (udi) onda.. izgledalo Ы da hoCete da izazovete po!a.. ...t а paip bAt ~i pri'fa: .Thank you. ·. 1 don't want вnу. aiv ..4. . Је li iko kod ku/:e? ёujem (mogu da cujem) nekoga. doslovno "imajte". _ 6 . . l'm in the kltchen.. OIIJA$NJENJA (1) Sli~n~ kao sas_ome i any.. . ne zelim ga ue.&"'~ s~m ai dount w. pi:z pli:z. . Come in then. U kuhinji sam.. "Niko" se ka!e по one (nou wлn). l've got some blg tins.On nije tako krupan kao D!on. Znam. Не is not so Ьig as John . PRONUNCIATION 1. 7 8 9 - 10 11 12 1З - lzvolite cigaretu. as .10. lmam lulu..9 б~ 'ta:ki!. . it's me.~t 'cni. :.. l've got а pipe. а1 nou . .t 'eni . Ove su dobre! .. (4) Obratite paJ:nju na spoj as. to sam ја. ја ih nemam.5.Hvala. 1z CПlwлn zt houm.3.. а someone (neko) u potvrdnim i rede u up1tnim.Hvala. Lula nije tako opasna kao cigarete. . kao .. ih).. but it len't as good! Have you got а light? (5) . zamenicaanyone (iko) upotreЫjava se u up~tn1m rEIOen•cama. А pipe 18n't as dвngerous as cigarettes (4)... as.29 twenty-nine ('twenti-nain) thirty <G·a:ti) зо Nlnth (9th) Lesson (naine) 1 2 З Deveta lekclja 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - l've got some.. ~iv g. 1(3) Zap~VEfdni oЫik.11.

lsto znatenje imaju i formule that's alright 10\h LESSON t. hvala .. Ah.. ~ 4. want а of tea? OJjem nekDga и /rpezan/1: hear . She prefers Turkish cigarettes. . . .. 4 OВJA$NJENJA PRONUNCIATION (1) Brojevi veCi od sto se najteШ iZgovaraju cifru ро cifru. ou aud 'm. Has anyone got а light? .nbn '&a:ti faiv.4. Udi(te).. to је (broj) 4268.З.4. . Mi vidimo nekoga u Ьs§ti. . Goodbye. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tenth (10th) Lesson (tene) Оп lhe telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deseta lekclja . ~eli li iko cigaretu? . ~о/ји Саја? leli li iko Does Flll ln the mlaalng worda: 1. . Tra!ite lokal 35. She 5. 4 - Prifekajte malo. . . Who is this? Oh. We can see aomeone in the garden. hiz ':tfis 'nлmt» ~ 3 WCit а m1n1t.З.5. upotreЫjava se u smislu "nema na temu". дhа. room.u: iz ~is.5. good morning. We want bread.. · ilr. h.. Do vi~enja.З.. a:~k r. Come in. it's four-two-six-eight (1) Ask for extension thlrty-five. ~ 2.31 thirty-one ('Ba:ti-wлn) thirty-two ('Ga:ti-tu:) 32 EXERCISES 1.. Have you got his olfice numЬer? dan.'t. 1 2 З Doьar 1 Hello. . Neko је u kuhinji.2. cigarettes.2. Mi ne lelimo hleЬa.4. thank you. Nema na temu.5..2. in the .):nio sa:. it~ . got ? 1. nije ovde. то је zadovoljstvo". Ко је to? О. 2 3 Ne. . 1 don't want eny. . Does anyone want а cigarette? . /та 1i neko vвtre? Has . 4. 1 can hear someone in the dining room. а: 1ts f. gospodine. !ta'l~u . . sir.. Ne ~elim ih (ga. REЙENJA ZADATAКA а 2.): tu: siks eit. lt's а pleasure (2). (2) Ooslovno . he's not here. We don"t want any bread. Someone is in the kltchen. dobro jutro.. је).. "molim". . lmate li njegov broj u kancelariji? Wait а mlnute. 1.. Опа vik voli turske cigarete. Does anyone want а cup of tea? 3. No.

Smith. 7 8- Have you got very strange: "/"т а mlnute? This sentence is 7 - 8 9 10 11 - fed up··... lzvinite..3. it means "1 am Ьored". ~ 'pleb .. Jmate li malo vremena? Ova reCenica је vrlo Cudna: '"/'т fed up·· То је idiom (poseban izraz). Don't it..4.nesreCan'".11.КA 2. znaCi "dosadilo mi је" Hvala. -:. stre•ndf. ZADA.... . .. .6. Оо videnja. takoйe upotreЬijene u ovom tekstu. ~ta hoCete da Wete (Ata pod t1m podrazumevate)? 10th LESSON . З. .ns .. OВJAANJENJA (nastaval<.. a1m fed t. Who is оп the phone? These aentences are not very complicated.. that's very kind of you. 1ts an 'idi:m1 it mi:nz ai a:m b<':d. Who? No. ju:v pt 6~ n'IIJ 'мmN . . dount 'mentan it.TA.p. Nema па Cemu. That's alrlght. Ovo је pogre§na adresa. То је jako ljuЬazno od vвs.9. lmate pogre~an broj.:•Qa:ti-Qri:) thtrty-four \ Qa:ti-f::~:) 34 5 6 Hello.. EXERCISES ls anyone in the office? . Ask Smitв.S•• .7. sent:. Nema na temu (mol1m). . 9 1О 11 - lt's an ldiom. .2.33 thirty-three .. Mr.10 .ry slovo w ispred г se ne izgovara) znati ..5. 5 6 - Dobar dan.) (doslovno: to је u redu) i don 't mention it (doslovno: ne pominjite to). o_va re~ znat. He's the phone. zao mi је..• 's:n-i. l'm sorry. 1. to је vrlo 1jubazno od vas.6 What do you mean? 1.2. Goodbye. Nema па remu. Оvв reЬзnice nisu narOCito l<. Ко је na telefonu?.6. . This is the wrong addre88. RE$ENJA.omplikovane. Thank you.. l'm sorry.:i .. Th1s word means "unhappy". You've got the wrong (З) number. Traiite g. 'veri kaind "" ju:. Је li iko u kancelariji? .8. That's very of you.5. Don't mention it. тatan broj·· Ьi Ыо the right numЬer. Ко? Ne. Flll ln the ml11lng wordo: 1. . .pogreмn·· . оп је па telefonu.4. (З) Wrong (r::.

d:an .Zna li ona?. ... Hoeete li da igrate? .1 .зs thirty-tlve ('Qe:ti-faiv) 3.. 4 igram: mi igramo. Наvе you got а minute? 1 don't underзtand this expreesion.. а МIENJA ZADA. .. osim tre6eg lica jednine koje ima "s" na kraju. you speak.Za odrel:ni oЫik upotreЫjava se ovaj isti glagol sa negacijom: do not (kontrakcija don't) za sva lica osim treteg jednine.TAКA {nastavak) minute? 1 this expression.10. sp1 ks. . Mi igramo tenis ujutru. We play tennis in the morning. we speak.2. ali nemam mnogQ. . Ја sam ve<: umoran. 'nc 1• . : tu de1. ~initi". vremena. Znam nekoga ko igra isto tako dobro kao vi. Ја govorim. Ьut what does it mean? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eleventh (11th) Lesson (i'levanG) 1 2 З 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jedanaesta lekclja Ја play. we play. ma1 'a:a:lfrend spi:ks 'rлЬаz 1.lgrate li? Does she know?. you play. You've got the wrong numЬer. а nali susedi igraju uveee. 1 know (З) someone who plays as well as you. vi igrate (ti igra§). Oon't mention it. вli 1/В 10 znaCi? Yes.. but 1 haven't got much time. .. l'm ttred already.. .. ~ije је osnovno znatenje . Ьut what it . she (or he) З 4 5 6 7 8 9 - speaks. he (or she) plays 2 (1 ).4.. .. lmate pogreAan broj Тrеьа vam lokal 38. t • бt:а 'ga.4. . vi govorite (ti govorii). Не"s on the phone._ hi~z ~ 'r~kit . 1. Ask for Mr. юm ta1:IO :~:1 red1.Yes. Do you play?. ona (ili on) govori. 'rcdi. 'tcnis . - (1) као Мо vidite. You want extension 38.. 1 (2) Pomenuli smo vel: da se upitni oЬtik svih glagola osim defektnih i glagola ье (ponekad i ha"') gradi uz upotreЬu pomoenog glagola do..? 4. . 1 speak. 'i:vnil).... plei . sadalnje vreme glagola је krajn)e jednostavno. . pleiz.5 . on (ili ona) igra..•. Here's а racquet for you. s:'-m b:~:lz: . Тhat's very kind of you.Da. They have а tennis court in their garden..3. aut. You want s. Smith. :. mi govorimo. You've got the thirty-eight. Are you ready? Service! Out! That's enough for today... gde se upotrebljava doвs not (kontrakci11th LESSON . sp1 k . Sva lica su ista. 'ten•s·k:.. Oni imaju tenisko igrali§te u svojoj Ьdti.Yes. lmate li та/о vremena? Ne razumem ovaj izraz.9. there are some balls in the garden... 5 - 6 7 8 9 - OВJASNJENJA PRONUNCIATION 2. 'hevnt~t mлt\taim -. а1 nou . _'s:~:vis.. Do you want to play (2)? . and our nelghbours play in the evening..8. .3. Jeste li spremni? Servis! Aut! То је dosta za danas. Evo reketa za vas: ima nekoliko lopti u Ьdti. l"m sorry. 6. Ов.

Нedoesn'tplay. ЬOgami".No. 1 Flll ln the mllelng worde: 1. (З) Know (nou) znat:i i "znati" i "poznavati". Тоо (5) we/1 for me. Does he know your brother? - 3. ls he а businessman? 4. it 5. we do. Da li vi govorite grl:ki? Ne.Ne. . Не plays we/1.2.. ls he tlгed? . ne igra.~к -- --. Do you speak Russian? Unfortunately по.4.4.Ја ne govorim..Nisu ovde. 1 don't. kao ovde. . jeste.5. we рау now? - Yes. 10 11 12 13 14 - Моја devojka govori ruski. 1. ls it their racquet? - Yes.. No.On ne •gra. upotreЫ}ava se EXERCISES 1.. No. he doeln't. Ona govori dobro tri jezika. Аге the Ьslls in the garden? . ne igram. Је 11 on umoran? .a:ti-sevn) thirty-etght (G·a:ti-eit) за 10 11 12 13 14 !~n Му glr1friend speaks Russian.. No.. -З. - 13. Do you speak Greek? No. you do (4). he is. Yes. No. Time odgovor doblja znat:en}e "tat:no" ili .No.. Оо . unfortunately he doesn't.. . jes ju: du:. З. лn'Љ:f~n~tli .5. Yes. .14..Yes. Jesu li lopte u Ьstti? . No.. 1 suvi§e dobro za mene.2.6. she doesn't.. 11th LESSON . he is. it isn't. Оо they play tennis? - No. Do you play as well as me?. Gde su va!i susedi?. OВJASNJEIIJA (nastavak) . 1 don"t.12. he does! 1 (5) Т оо na kraju retenice. ali dobro igram ten1s. he is. kao u primeru 11. Da li vi govorite ruski? Na ZЗ/ost ne.11. кri:k tu:. Does she speak Greek. ne govori.Jesu.Jeste.2. Da. REiENJA ZADATAКA 1.. ~i: 'dлznt .l don't speak.4.6. Yes. znat:i "takoйe ·. they don't. lspred prideva ili priloga. 1 do. lgra Ji on fudЬsl? Ne.. -З. . .. . . they аге.suviSe". pomoCni do umesto njega.5.. .37 thirty~aeven ('Q. unfortunately 2. ima znat:enje . .They aгen"t hеге.. Govori li ona i gгtki? Ne. ne govorim.6.Yes. to је tal:no.:. Wheгe аге уоuг nelghЬours?. lgrate li isto tako dobro kao i ја? . tu: . ~< d Dо'-Ьи• . • (4) Da se ne Ы u odgovoru ponovio glagol play. too? No. nou nou ai dount . Does he play footЬsll? . . She speaks thгee languages well.Yes. .. ја doesn't). but 1 play tennis we/1.

On (ili ona) ne igra.-:-. 1can. 1 (1) Pridev littlв znati mali. k. 'eni0il) frnm бо i. Dobro. .lp. she doesn't play the viollnl Do you play rugby? . lzvolite (mogu li vam pomoci)? . ne igramo: ne igrate (ne igraS). . 'sлm6il) els pa'lueps.7.No.. but 1 don't play for money. molda neAto drugo? Poker? Da. vaio'lin. sлm6!1) 1m p:. tu: ould. i malo mleka. ~ 4. 11.6. lgrate li bridl? .1 . ра se upitni oЫik ne pravi pomol:u do... 'Љ:~natli .lmate li malo §etera. 4 5 6 7 8 9 - lgram li ја? igramo li? igrate li (igraS li)? igraju li? igra li on (ona)? Ја ne igram.Yes. Do you play bridge? . we don't play..Oh no. Mi igramo brid!.)ks..Da. We play bridge. please. .11. . 'mout:t ьaiks.:t:tnt. . you don't play.10. suviSe sam star. he (or she) doesn't (does not) play.(neSto) malo. .5. ne svira violinu! lgrate li ragbl? . 2) but not very well. Ona ne svira violinu. Наvе you got а little sugвr. 1 like cars but 1 don't like motor-Ьikes.39 thirty-nine (Be:ti-nain) torty (f:>:ti) 40 Twelfth (12th) Lesson (twelf6) 1 2 З Dvanaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Do 1 play? do we play? do you play? do they play? does he (or does she) play? 1 don't (do not) play. pi'znou.unt.1: do.О. r~1~1 .-. ne igraju. . they don't play. свп 1?. ali ne igram za novac.3. sel S. Do you like augar in your coffee? . and а llttle (1) milk. nego zamenom mвsta glagola i zamenice. SreCom.)f1: . --. ·~лznt. ai laik ka:z ••.Ne (igram). ne. molim vas. aomething else perhapa? Poker? Yes. . Volite li SeCer u kafi? . Well.. 1 don't. Can (2) 1 help you? .mogu li? 12th LESSON .9. l'm too old. pleвse? . She plays the piano (N.Prodajete ·li tarape? Zelite li iAta iz radnje? lmam neAto va!no da vam ka!em. lщt:t 1? JU:t.Do you sell socks? Do you want anything from the shop? 1 have aomething important to tell you. Ја volim automoblle ali ne volim motocikle.mogu. . molim vas? (2) Gan (rnoti) је defektan glagol. 10 11 12 13 14 15 CAN I 13 14 15 HELP '1щ '? OВJASNJENJA PRONUNCIATION ~· dл~. Ona svira klavir ali ne narofito dobro. а litt/e. Fortunately. 'pouka.. l1tl m1lk. bridf:. She doesn't play the violln.13.

lgrate li bridt?.-one ('f:>:ti-w. . -З.11. odreёm oЫik): AE. .... 14.prodati..3. Does your wife like the country too? No. а J.n) forty~two {t:::~:ti-tu:) 42 EXERCISES 1. 'kлntri. 4. 1 do. ai ri:d ai W:):k . Do you? Not really. Неге is oomething for you. (1) То spend: potro$iti..6. They don't like ohopping on Soturdays. 1 prefer the country. OВJA$NJENJA PRONUNCIA ПОN 1. Не is very happy.Zivim u Londonu. lmate ti .5. She doesn't like milk in her colfee. 13\h LESSON .Yes. waif peints. . but not very well. 'n. va:b. . Моја !ena slika (ili: farьa). Не has something to tell you.. . . 'ba:eru:m end & h. t (2) lnfinitiv (neodredeni naein) glagola obrazuje se pomol:u predloga to: to se/1 .Da.2. farba kupatilo i predsoЫje. Evo ne6ega za vas. Му wife paints. Не isn't very happy. Kako provodite vea.Ыti.Yes. Ona ne voli mteko u kafi..5. radim u baAti.2..s.2..4. д. spend. . She plays the viol. 2. 6. vi? Ne ьаА narotito. 4 5 6 7 8 9 - Gde vi Zivite? .. V:))Z. to Ье .Da.1:. 4.7..1 live in London.nd:)n. n::. in'fin:)tiv •. They play tennis very well.ri u unutrainjosti? Ја Mam. 1 work in the garden. . Nemamo dovoljno vremena da bismo igrali s vama. She doesn"t play the violin.З.-.4. Slika li portrete? Ne. Englezi 96 "troAe". Da li i va~ fena voli unutrainjost? Ne.5. Не doesn·t hfve anything to tell you.)t ::IV ~.3.6. ViAe volim unutraAnjost (selo). . Have you got anything to sell? Put lnto the negotlve (Stavite u (put 'intu ~··ne\jativ) 1.9.ENJA ZADATAКA 1.):treits. ali ne naro(:ito dobro. ја volim velike gradove. . We don't like him very much.4. Do you like it? .. 1 haven't got anything to sell. . .l. tu ri:d .41 forty. е. "p. . hou'telz. . Does she paint portraits? No. Dopada li vam se? ... We like him very much. Oni ne vole da idu u kupovinu suЬotom. 1 like Ьig clties. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirteenth (13th) Lesson ('8a:ti:n8) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trlnaesta lekclja 1 2 З - 4 5 б 7 8 9 Where do you live? .n. 5. provodimo" vreme.ма da prodate? 1. she paints the Ьвthroom and the hall..6. Mi . З. . ai Jiv in 'lt~. ona viAe voli hotele u Londonu. .10.). Do you play bridge?. We hoven't got enough time to play with you. How do you spend (1) your evenings in the country? 1 read. 'sitiz. . They don"t ptay tennis very wett: .. she prefers hotels in London. l've got something to sell.t 'ri:)li .k.

Flll ln lhe mlaalng worda: 1.tena? . 4. Не 1. 1 prefer to live in the country. Ako ne moiete da se setite znatenja neke reti ili nekog obrta.4.5. Оп voli da ~ita novine i da gleda svoju ienu ksko radi. Ona ne voli da Zivi u unutraSnjosti.2. Ona voli da ~ita romane. Koliko је to. "То 10 11 12 13 14 . /ekciji.5. а kako је vaU . 13th LESSON . How much is that.? ZADATAКA How З. 1. There is а lot of (З) work. .ln а hotel in London. How do you say "portrait" in French? . Zivite li radije и gradu Ш па selu? Do you prefer the town ог the country? ---~~ ~· 2.i of izgovara kao v. Kako ste v1.43 torty-three ('f:):ti.IENJA (nastavak) (З) lzraz а lot of znati "mnogo· . molim vas? is that.Not really.4. svakako zaЬeleiite stranicu па 1юјој se prvi put javila.Ne ьаs mnogo. Gde је tvoja devojka? -.Citati" је infinitiv glagola. EXERCISES 1. Ona ne voli da iivi и Londonu. kao Sto smo napomenuli и 8. Do you like modern novels? . Does your wife !ike the country. Do you prefer to live in the town or in the country?. She doesn't like to live in the country.3. Ne zaЬoravite da se slovo f u геё. She like to in London. Каkо se kafe "portreг na trancuskom? ~ 2. Ја viSe volim da Zivim u unutraSnjosti. She doesn·t like to live 1n London likes his paper and watch wife work.4. please? -З. OВJASN. Оа li i vaSa !ena voli unutraSnjost (selo)? your wife Jike the country. How are you and how is your wife? . Volite li moderne romane?. lma mnogo posla. REiENJA . She likes to read novels. Не likes to read his paper and watch h1s w1fe work.t1vi vaS brat?3.2. ? 5.U jednom hotelu u Londonu. . Gde ..5.Qri:} forty-four ('f:):ti-f:):) 44 10 11 12 13 14 read" is the inflnitive of the verb (2). Where does your Ьrother live? . Where is your girlfriend? . too? . .

razmislite о njima i uporedite ih sa prevodom u poslednjem odeljku ove lekcije. Oni. br. Ь) 1 Got Proslo vreme glagola get (. Prince Char/es. 12. Ponedeljkom se nikad ne oseC:am dobro. Oni joS nisu ovde.doЬiti". Njegova upotreba mnogo se lakSe uC:i па primerima nego gramatiC:kim pravilima. 2. Covek se u61 na greskama. Kako ste?. ali koliko ima njena sestra? Nisam sigurna. 2. ali zasad svaka od njih krije za vas ро jednu ili dve "klopke'·. 11. plays tennis.45 torty-five ( f::>:ti-faiv) torty-alx ('f:J:ti-siks) 46 Fourteenth (14th) Lesson ('f:>:ti:ne) REVISION AND NOTES Ponovo protttajte oЬjainjenja u lekciji 8. Evo Саја.Ne naroC:ito dobro.. "doblo si". ёetrnaesta lekclja а) ёlan se ne upotreЫjava ispred gradivnih imenica i imenica uzetih u opStem smislu: 1/ike tea . "imaS". 4. we play footb~/1.. br. W1Json ('miste 'wilsan). you have got itd . lma li З. Za sada samo nekoliko napomena: 6. ali nema mleka. Ne upotreЫjava se ispred titula i zvanja: Mr. - 5. с) Ne upotreЫjava se pred nazivima sportova i igara: she d) ёlan se.. 1. ali ne mnogo. OЬiik the upotreЬijava se ispred zajedn~6kih imenica da pokaie da је reC о neC:em odredenom. 2. 7. Nema sigurnih pravila za njegovu upotrebu. 4 i 5. 8. lmate li vatre? Nemam Sibica. En ima dvadeset godina. novca? lma neSto. broj 1. ali mofemo reC:i da se umesto sadaSnjeg vremena glagola to have (kada on nije upotreЬijen kao pomocni glagol) radije upotreЬijavaju oЬiici 1 have got. З Proverlte ovoje znanje. imati". 9. umesto svog prvoЬitnog znatenja "doЬio sam". Za sada neka vam bude dovoljno da ponavljate i pamtite reCenice koje vam dajemo.) naSiroko se upotreЫjava u govornom engleskom jeziku u znatenju . lekciju).Volim Сај (uopste). you've got itd. dakle. 1 vi cete sigurno u prevodu sledeC:ih reC:enica na viSe mesta pogreSiti. br. Ovoga puta Се blti dovoljno da pailjivo proCitate retenice. mora upotreblti pred nazivima muziCkih instrumenata: she plays the guitar. medutim. prilikom ponavljanja (vidi 49. 2 i З. pGznatom ili ranije pomenutom. 141h LESSON . ali sviram klavir. pismeno Cete prevesti ove'' retenice па engleski. 2 Odredenl tlan. ili jos 6este s kontrakcijom l've got. Kad budete preSii па aktivnu fazu rada. lgrate li tenis? Ne. Doctor Smith. lma joS vremena. опа Ona ne govori tako dobro kao njen brat. stiC:u znaCenje "imam". 13. br. 1. "postati" itd. Kroz nekoliko nedelja izgledaC:e vam smeSno lake.

but there's 2. U istom znal:enju upotreЫjava se i with. по б. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifteenth (15th) Lesson ('fifti:ne) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petnaesta lekclja Upoznajmo Dejvlda Let's meet Davld 1 Hello (1 ). ја sam Dejvid Vilson.. Putujem (idem) па posao podzemnom Zeleznicom. work in London. (1) Hello znal:i . 'sлЬа:Ь. its k01:ld 'herou . Оо you play tennis? .zdravo". 7. Ја radim u Londonu.. Ovde postoji jedna tuvena Skola. Va~ engleski је silom prilika јо~ nesiguran.. Good night {nait) se upotreЫjava samo pri odtasku. - 1.. Najvatnije је da ne pravtte pauze. l'm David Wllson. Оп Monday l'm never well. There's here. She has got some. There's still time. good evening (uvete). ati se u engleskom upotreЫjava l:ebl:e nego kod nas..posle podne). 4. but 1 play the piano. ha'Jou aim 'deivid 'wilsan . Zove se Herou. 8. Dejli Vejla".Not very well.. З. good вfternoon {'a:ftanu:n . travel to work Ьу а journalist on (2) the 1 tube. kao i nайе laku not. 'feim~s _. Has she got any money? much (а lot). but not She doesn't speak as (so) well as her brother. "kod".No. Novinar sam u redakciji .47 torty-seven ('f:):!i-sevn) forty-elght ('t:J:ti-eit) 48 Prevod: 1. 1 live in of London. ali svakodnevne veZbe brzo te tome stati па kraj. Have you got а light? 1 haven't got any matches. OВJA$NJENJA PRONUNCIAПON 1.. Nastavite da utite ро C»tvrt sata ovakoa dione . i medu ljudima koji se ne poznaju dobro. l'm "Dally Wail" (3). 1 а suburb 2 з 2 3 4 а famous school 4 Dobar dan. lt's called Harrow. Ја Zivim u jednom predgradu Londona. 15th LESSON . Anne is twenty. - 5. (2) Ovde u smislu . but how old is her sister? l'm not sure. milk. u".. Drugi pozdravi su good morning (ujutru i pre podne). Here's some tea. How аге you?. They aren't here yet.

(3) . teiks ... We work an important 1. This is Mr. Ја sam novinar... l'm David Wllson.3.6. What is his name? ..В. podzemnom Zeleznicom. ne uzima kola. . 5. 10 11 12 Hello._ naravno. 'd!~:n. . Му wife's а secretary. . 11. he takes the tube. 6 7 8 9 7 8 9 car.2. l!i '. Ьу tuЬe ~ voziti se kotima. .5.З. 10 11 12 OВJMNJENJA (nastavak) skџ:l hi~.. EXERCISES 1. 15\h LESSON . kao Da1ly Mail. bai ka:. Ovo је gospodin Smit. Foot: noga. Ја se uvek vozim kolima. оЬе. l'm а journalist. .49 forty~nine ('f:>:ti-nain) fifty ('fifti) 50 5 1 go from the station to the offlce on foot (4) (N. Gde vi fivite (gde ti fivit)? .. .. Моја Zena је sekretarica Mi оЬоје radimo u Londonu. itd. alt mnogi listovi nose u naslovu rel: da1fy {dnevni). Mi оЬОје radimo и jednom uglednom listu.2.11. We both work very hard.afis :т fџt. . Dobar dап. svu ёetvortcu" itd.3. tma pet оsоЬа u podzemnoj feleznici jutros. .6. Where does he live? .4. (4) То go оп foot: iCi peSice. He's а doctor.6. tju:b. uzima (putuje) podzemnu Zeleznicu.4.' he doesn't take his 5 б - Od stanice do kancelarije idem peSice. Da1/y Tefegraph. S nazivima prevoznih sredstava upotreЬijava se predlog Ьу: to go Ьу саг. boue. We Ьoth (5) work in London.. . Ј know_ them ЬOth ~ poznajem ih oЬojicu (оЬоје) .. а/1 four itd. Poznajem svu trOJicu··. 1).. On је doktor. . There аге five people on the tube this morning. .Z:ivi u Herouu lde li na posao kolima? Ne. ја sam Dejvid Vilsoп. Gde Zivi? . Flll ln the mloolng worda: 1.. Where do you live?4.Не lives in Hвrrow.9. 1 always travel Ьу саг.. mai wairs ~ sekratri. w. REЙENJA ZA.He's Dвvid Wllson. {5) Вoth: оЬв.(On је) Dejv1d Vilson. Sto је. Kako se (on) zove? . izmiSijeno tme. reklo Ы se 1 know а!! three. 'deili weil.. - . Smith. 'triC'i~l .alist . Does he travel to work Ьу саг? No. .5. . Mi оЬоје (vrlo) naporno radimo.DATAКA. Dnevni jauk'·. ima nepгavilnu mnoZinu: feet. 'stei~~n teik. Njegova fena је sekretarica i fivi u Herouu. His wife's а aecretary and she lives in Harrow..~t iz hiz neim. Daily Express itd.

. pred nebrojivim imenicama kao §to је traffic (saobra~j). (1) You've је kontrakcija od you have: tako imamo i l've. We Ьoth work on an important (news)paper. There is something very strange in the kitchen.. sledete objaAnjenje). 5.4. (2) U znaЬ. tu: 'meni 'pi:pl. npr. 'treflk . -З. Oni live in the kitchen и predgradи а Londona zvanom Негои. ..Za vikend(e).ljudi". are you? David and journalist. ... (4) Kafemo "оп Sвturdвy" ali ''at the weekend. pred imenicom u mno.. А Ьenzin је suvise skup. Kad koristite auto? .3.mju . lma previ~ saobraC:aja i previSe ljudi. 1 live in 1 а euburb How do you go to work? every morning. we've. When do you use your car? (4).. Му wife always travels Ьу tuЬe. Kako (cime) idete na posao? .. They live in а suburb of London called Нarrpw. tuЬe. many se upotreЫjava za broj. 16th LESSON . .2. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixteenth (16th) Lesson ('siksti:ne) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sesnaesta lekclja 2 3 4 5 6 Gde vi Zivite? . wife always travels REiENJA ZADATAКA (nastavak) 4. two peopfe "dvoje ljudi".5. ali ako mu sledi got uvek је od has. Zdto idete vozom? lmate kola. Where do you live? called Harrow. And petrol is too expensive.Zivim u predgradu zvanom Herou.5. (З) People ('pi:pl) zna~i . they've.. Ко ste vi? Ја se zovem Dejvid (ја sam Dejvid) i novinar sam.ldem (uzimam) podzemnom Zeleznicom svakog jutra. wai . mnogo" mиch se upotreЫjava za koli~inu. trein.Zini ili onom koja zna~i mno. There is too much (2) traffic and there are too many people (З).. There is very They 1 in ive of London Harrow. tu: mл~ . Mo.. fifty-one ('fifti-wl\n) /та ne~to fifty-two ('fifti-tu:) 52 2 vrlo ёudno и kиhinjt. Моја Jena uvek putuje podzemnom Jeleznicom.Zinu (v. 'evri. З.. Ьilo koje vikende). 4 5 б OВJA$NJENJA At weekends PRONUNCIATION 1. otuda је Ьеz ~lana.Ze se upotreblti sa svim brojevima od dva naviAe. U tretem licu jednine he's mole Ьiti i od he is i od he has..4_ Who are you? l'm David and l'm а journalist. "оsоЬе"." Ovde weekends ima neodreCSeno znatenje (odnosi se na sve. 1. take the tube а Why do you take the train? You've (1) got car.

1 don't know Windsor. There аге many cars in London and they make much noise. lma mnogo automoblla u Londonu i prave veliku galamu (mnogo galame). Do you want to come? Yes.. Ја idem tamo u subotu. Flll ln the mleaing worde: 1. .З..4. Uzmite ne~to drugo. iks'pensiv. Many people like London very much. Тоо Тоо 7 8 9 10 11 12 ldemo u unutraSnjost. . RE&ENJA ZADATAКA . Тоо cigarettes аге Ьаd for you.З. Ovaj blcikl Је suviSe skup. w. 1.53 fifty-three ('fifti-8ri:) fifty-four ('fifti-f::>:) 54 7 8 9 10 11 12 We go to the country. . much traffic.11. 2.5. please. Thanks very 1. people like London very Тhеге аге 4. previSe automoblla.6. How many cigarettes аге in the packet? . ne poznajem Vindzor.ran. . . That"s kind of you Thanks very much з• 16th LESSON . This Ьike is too expensive. - 5. . Dosta Cesto idemo u Vindzor. "winza kwait ·. 'petral . She dr~nks too much coffee. wcn du: ju: ju:z jua ka:.З ldem u Pariz iduCe nedetje. . l'm going there on Saturday. . much noise. niJiz.2.4. We go to Windsor quite often. 5. Koliko је cigareta u paklu? . l'm going to Paris next week. . PreviSe galame. How much is this саг? No. She dгinks З. . PreviSe sаоЬгаСаја. aim '&ouil) ..4.2. 7. Тоо many cigarettes аге bad for you. .. Zelite li (i) vi da poc:fete Ја (doбete)? Da. There are too many people in my car .5. EXERCISES 1. That's kind of you. molim vas. . too many cars. previSe ljudi. et wi:k'endz. too cotfee.5. . Koliko stoje ova kola? Ne. it's too expensive.:~nt tu kлm.9.2. too many people. to је suviSe skupo. too people in my саг. Take something else.

. jua lcit. Polazim. On ima (svoje) novine pod rukom. . (4) Вуе-Ьуе је familijarni oЬiik od goodbye.Dvde.okej" nastao: је u SA~ u proA!om veku. Well. . ou"kci. Don 't shout..Osam i dvadeset. (5) Uz nazive delova tela upotreЫJaVa se 1prisvoJna zamen1ca . 7 8 9 Oklly (2). ICt la:st. .8.5.3. Gde su moje cipele? . Не has his paper under his (5) arm... 1 can hear you..Najzad 1 Koliko је sati? .. . ki.lspod ruke" Се Ыti under his агт ako }е геt о mutkarcu. а at fast.55 fifty~five {'fifti-faiv) tifty~slx ('fifti-siks) 56 Seventeenth {17th) Lesson ('seventi: n8) 1 2 4 5 6 З Sedamnaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 1 8 9 sati је tvoj voz? . .U osam i trideset.lt's twenty past eight.enja' Рв u koliko What time is your train? At eight thirty (N. zakasniee~ (u zaka~jenju si). ОВЈА$МЈЕ. aim 'rcdi. okay. 'twcnti pa. 17th LESSON . kOJI znat1 ·:traJatl The Jesson lasts forty minutвs .. ...p ka:m.Here. its cit 'fifti:n ~_:lrc:di. .z . дlrlght! Кеер (1) calm. ..NЈА (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) То ke8p је l:uvati: kвер calm (zapovedni natin). . 10 11 Sada је 8.6. ICt cit 'IЯ:ti.Cas traje tetгdeset m1nuta. love.К Ш kao jedna ret. Cujem te.. wcl 'hAri лр. Do vi.2._ . under her arm kad govorimo о .9. Where are mu shoes? .4. w~t taim iz ju~ trcin. 10 11 PRONUNCIAТION 1. Dobro.."n~~· ~ona~n~ . Spreman sam.poslednji" i . Right. David is at the station. uz tvoju t~nu. !aut. Dejvid је na stanici. .enja. Ovaj pridev ne treba brkati s glagolom to Jast.st cit.satuvaj mir" (2) lnternacionalni izraz . Ne viti. ostani miran". :~:l'rait.. rait. But David. onda poZuri! VeC је osam i petnaest."(З) Last znati . hurry up! lt's eight fifteen already. Вуе-Ьуе (4). .. l'm off. U redu! Ne uzbu6uj se. doslovno .25.. дli. . !u..1. 2). w16 Jua 'bri:rkcis. ..Do vi.. Dejvide. ljubavi. with your brlef-case. l'm ready. Na engleskom se piAe ili u vidu slova О. о n)egovorn postanku postoji ьеzьrо1 tumaЬ!nJS. . U redu.pro!li". you're late.teni. Goodbye! lt's now twenty-flve past eight.At last (З)! What time is it now? .

Your paper is under the chair. ri:dz. "Nikad ne polazi na vreme". David reads his paper. l:etvrt do jedanaest.l'm off. . ја polazim. Tvoje (vaSe) novine su ispod stoli~ 1. Glagol to arri've (stiCi). Sada је devet i 25. You're late. . . Sada је 1.:a\ . kome prethodi oЫik glagola to Ье u odgovarajuCem licu i vremenu. Trenofete wlth the help of the diagrem ln Leooon 21: (Prevedite uz pomoc dijagrama u 21. !'т readmg. 'tra:v. l'm late.11. its 'neV<J .5. . Deset do dva {је). we're going.. (6) Takozvani progresivni oЬiici gtagola щ:юtreЫjavaju se za radnju koja је u toku. Vet. What time is it?... medutim. 12.6.. hi: sta:~ndz Ьi'k<~:z . Не always amves on time.2. . Sastoje se od participa sa zavrietkom "ing". . 5.. Spreman sam da idem. Mi smo na peronu na stanici u Londonu. On stoji po~to је voz pun. Dejvid Cita (svoje) novine. ne shvЗta 18\h LESSON .Э).ја titam {u ovom trenutku). l'm off. We аге on а pletform in а stetion in London. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighteenth (18th) Lesson ('eiti:ne) Husьand and wlle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamnaesta lekcija 1 Mui i i:ena U vozu. 2 OВJASIIJEIIJA PRONUNCIAТION 'hцb. "peip<J 'лnd<J hiz a:m. U redu. 12 13 14 Njegova је taSna na peronu i on Ceka voz od 8. molim te po!uri Zakasni~. u osam sati. aim <Jf. kai:e on nestrpljivo.4.. .(1) Posle glagola kretan]З ob•tno dotaz• predlog to (osim u 1zrazu to go home. 4. ful. .. Koliko је sati? Poi:uri.5. Kod glagota opaZanja i mi$1jenja.iCi kuCi).2.>n taim hi: sez im'pei§.Polazim.:ant)i. OВJASNJEIIJA (nastavak) EXERCISES 1. је pota osam. On uvek stiZe na vreme. kao $to su hear ili know. Не arrtveo at the ltetion at twenty past nine. lekciji): . 4. That man Wllson is _never on time.. -З.2.57 fifty-seven ('fifti-sevn) tifty-elght ('tifti-eit) 58 12 13 14 His Ьriel-case is on the platform and he is walting (6) for the eight thlrty train (N. l'm ready to go.6. David.4. . 2. RE~ENJA ZADATAKA Koliko је sati? - Zakasnio sam.30. What time is it? Hurry up. Right. . . "weitil). "lt"s never on time"'. ~ 2. 'pla:~tЉ:m . ovaj оЫ1k se ne upotreЫjava. at e1ght o"ctock. bai bai lлv. . Dejv\de.. З. lt 1s (now) twenty-flve past nine.З..mi {upravo) odlazimo. On sti!e na stanicu u devet 1 dvadeset. lt is already half past seven. Не stands Ьecause the train is full.13. 1 2 On the train.lt is ten to two.. - 3.. he says impatiently.З.l. please hurry up. lt is (now) а quarter to eleven . . . Тај (6ovek) Vilson nikad ne dolazi na vreme.5.:and a:~nd waif.

~ 13.З. Oni protaze. kroz predvorj8 i uzimaju lift do PIVOQ sprata.12. ба 'dta:ni tciks 'twcnti 'minits . The journey to my Reti!NJA ZADATAI<A 1. . оЬа (bratna druga) Vilson rade. Не is оп time. so she always walks. tako (da) hoda brza. On prolazj kroz Sjtj ј stj2e u svoju kancelarjju. His wife Joan washes the dlshes and leaves (2) the house at ten to nine. otiCi).8. Не takes the lift to the fourth floor. - lt :'iZ б<t haus.• . Оп nema mnogo vremena. kwait nia. Her office is quite near. w:. . Njena kanoalarjja је sasvjm Ыjzu. рв ona stoji. i on ima deset minuta da hoda do kancelarije.tants tu wa:k ~a:k. Jma previйe ljudi u \IOZU. Th1s exercise is quite lnterestiпg.4.. Njegova zena D!oun pere posu6e ј napu~ta kucu u deset do devet. (napustiti. . w. both the Wllsons are working. ра zato imamo "he arri\186 al his oHice". ostaviti. On odlazi do svog pisaeeg stola ј seda. so she stands. Не crosses the Clty and arrlves at (1) his office. .d sits daun. EXERCISES 1. S.:Jr:s 'kwtlr:!i. . sou h~. natn :~'kiDk .2. -:. Ona је sekretarjca u jednoj knjjgavodstvenoj firmj. Не haln't much time.'· d!oun 'WМiz: 3. . 9 9 10 11 10 11 12 13 12 13 ~~~~: .. ~tlaz DCnd ~ lr:aun. . At nine o'clock.. Оп uzima lift do ~evrtog sprata.. 'siti. ТrеЬв јој osam minuta da stigne do svoje kancelarije.51 fifty-nine ('fifti-nain) el:wty ('slkS11) 60 з 4 5 6 7 8 People that travel to work every day are called "commuters". ~~:ouz tu h. On је (stjgao) na vreme. . 'wa:kig. 'k(. u devet satj. s kratkim 1. _ 2. 'w1lsanz а. Ova vefьa је pпl16no 18th LESSON . 'sekratri . "he arrives ln London" о# (2) Razlikujte . od llve (liveti). k~'mjuta_z.з.• fa:m... .:ks. . Љ:6 ~.. They cross the hall and take the lift to the fjrst floor.)iiz: . Не goes to his desk and sits down.•..7 З 4 5 6 7 8 Ljudi koji putuju па posao svakog dana zavu se "commuters''. The journey takes twenty mlnutes and he has ten mlnutes to walk to the oflice. There are too many people оп the train._• . lt takes her eight mlnutes to arrive at her office.. tako (da) ona uvek hoda (jde реАјоа). a'raivz.. .iz desk: en. . . sa dugim i.(i. Putovanje traje (uzima) dvadeset minuta. . so he walks qulckly. . She is а secretary in an accountants firm. OВJASNJENJA (nastavak) se kao glagol kretanja. "evri dei: .4.10.

Sta Dejvid radi u vozu? Da li sedi? Nineteenth {19th) Lesson (' nainti: ne) 1 Answer 1hese ques1ions about elghteen. opвri posUC:Se 1 pofur1. Commuters are people that take the train every day_ .61 sixty-one ('siksti-wлn) sixty-two ('siksti-tu:) 62 oflice takes ten mlnutes. .а in the tra1n but is seat З Моја kaпcetarija је Му zanimljiva.5.~ta on radi" (2) Razlikujte Ьezvueni izgovor u close . e'baut . - 2.6. near my ************************************** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ~tvrtog sprsf8. Please wash the dtshes and hurry up. . office is .m. Оп stife и kancelariju Не 6. 5. Не arriveз at the office and tekes the l1ft to the fourth floor. Zakasnit:emo sasvim Ыizu moje kuCe. Molim te. - 5.. Му office is qulte near my house. . hau 191h LESSON . . 1. 2. What does Dвvid leвson 2 з 2 з do (1) on the train? Does he sit down? OIIJASNJENJA . 4. . PRONUNCIAТION 1. Putovanje do mo1e kancelaпje traje deset minuta. We're lateFlll ln lhe mlaalng wordo: 1. lekciji. Ја uvek putujem aviooom.zatvoriti (klouz).(1) Obratite pal:nju da glagol to do sluZi sam sebl kao pomo6ni pri gradenju upitnog oЬiika: What do yov do?.4. the fourth PutovanJв traJВ ssmo d"oJsdeser minuta only twenty minutes arrives the office and the lift The .. "Commuters" su ljudi kojl putuju vozom svakog dana..5.2. bгiefcase A&IE. . i uzima Hft do 5. Оп stoji и vozu ali nje{Jova taAna је Не pod s«йStem. .4.~ta radite? What dotJs he do?.Ыizu (klous) od zvut:nog izgovora u glagolu to close . . Devetnaesta lekcija 1 Odgovorite na ova pitanja о 18. The journey only takes twenty minutes . Не stands in the train but his briefcase is under а seat.NJA ZADATAКA (nastaval<) .3. Commuters people take thв train day. 'a:n~' бi:z 'kwest. 1always travel Ьу plane. w"t dлz 'deivid du: . . .

'diSii. Kol1ko Је d81eko odavde vaAa kancelarija? The 2. Crkv8 је ~lizu radnji Mo!ete donde itl peAice. . Radnja (se) zatvara u ~est sati. 6. You can walk there.63 sixty-three ('siksti-8ri:) sixty-tour ('8ikstH:::r·) 64 4 What аге commuteгs? 4 ~ta su . - . . hllus . - pri'fa:. . _ 4. nia а: Ја:. Hurry up...2. . Ne. Uzm•te tak81.J"raiv. . .12.4. . commuters"? оп 5 6 7 How long does the journey take? Does he walk qulckly? Why? On what flooг is his office? Does he aгrlve 5 Koliko traje putovanje? Da 11 hoda brzo? Za!ito? па 6 7 Na kom spratu је njegova kancelarija? 8 g Da li stife vreme? 8 9 10 11 12 13 14 IЩI on time? $ta njegova fena radi s posu<. . Please sit down. wai.2.DATAКA 1 Molim te. The church is close to the shops. Molete tamo otiCi pe$ice. 12 13 14 Njena kancelarija је Ыizu kuce.. lt's not You go there 191h LESSON .5. OiJ:. odgovori (javi se) na tel~on. How far from here is your otfice? Flll ln the mlnlng worcla: 1.З. . EXERCISES 1. 1 pгeler to stand. . Polur1te.em? U koliko sati ona napuMa kucu? Је li njena kancelarija Ыizu ili daleko? What does his wife do with the dlshes? What time does she leave the house? ls hег 10 11 office nеаг nеаг of far? the house. Molim vas sedite. . .ice.. Ыizu је. Нег office is The shop closes (2) at six o'clock. REIENJA V. viSe voJim da stojim. too from the church.14. Rsdnje su suvi~ dateko od crkve. Please answer the telephone. No. it is close.3.. lt is too far to walk. Take а taxi.13. . . . То аге nije daleko.Ј Ьр 'klouziz. rad~Je ве z~tvaraJU vrlo_ ran?..С\.8.9. klous.?.5. Predaleko је da м lde pe§. the shops close very early. 'dЬ:ni. 11. Wil:k 'kwik.li.

Dandnja engleska funta (simЬol..~e se zatvarajl1 и pet sati 5. sir? Неге аге some Ьeautiful carpets How much is that 11111е one? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Кind zna~i vrsta. Radn. 6. You can go there оп foot.Hvala. molim vas - 4 Have you got any cigarettes? Yes.Flfty pence (3). ri'dikjaot~.4.. gospodine.Zina od penny. . autobusom 1/i peSice. . m~ik mi: lekciju). koji znati "ljuЬвzan" (v. mai sAnz а 'd:. 'alnas. .7. . mol1m vas doktor filozofije.5. Н Cilim. 1. turske. .{) ima sto penija (skraCenica р).lmate li cigareta? 2 -. What kind of lllness is "philosophy"? А ьargaln lzvolite. prvu PRONUNCIATION 3. please.Here you are. kakve telite? З -. 20th LESSON .9 raal ora enlat . Maiete otiCi tamo taksijem. Mother. .3. You can go there Ьу taxi.tSt. .65 81Xty-tive ('siksti-faiv) aixty-alx ('siksti-зiks) 66 З. ou 'ta. . The shops are too fиr from the church. "kakav" izgovara i pridev kind.(2) One se upotreЫjava da zameni imenicu u jednini (kao u primeru 8: little one=linle carpet) а ones za imenlcu u mnofini: Turkish ones =Тurkish cigвrettes. tj. .pat sOt: . Ьу bus or on foot.• 'bju:tiЉI "ka·pats . neaba · . .. lt's not far.. 'mлОа.S. . .Мој sin Sused (susetka). please. mzs'nifasant . But The shops at five . She teaves the house at ten to nine. . .Му son's а doc:tor of philosophy. 'ka..Po§to onaj mali? 1 8 Do you want а carpet. Turkish ones (2). sir..ti.. But hurry up.2. Ali po!un'te.О.NJA ZADATAКA (nasta'olak) 4. Kakva Majka. NelghЬour.ki~ w_. је (to) bolest 5 6 Dobar posao 7 - Zelite mova.$. . bus or foot.Da. k. You can go taxi.10. Ona nspuSts kuCu She и deset do devet. How much is that? .1i.~· 'fift! pens.. . filozofija"? О. 4 -.. gospodine? Evo nekoliko divnih Ciliје (4) 8 -. to је lepo. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twentieth (20th) Lesson ('twenti:Q) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeseta lekclja 1 -.. Jednako ве what kind doslovno . . the house at RE$E.Oh. . good. what kind (1) do you want? Oh. Thank you.шz. Koliko 5 6 је to? је Pedeset penija.kta ~v fi"l~ ~~. The shops close at fi'ole o'c!ock. {3) Pвncs је mno.koja vrsta". .

5.. we've got some. Oh.:. - 9101112- 13- pravi orijentalnl cilim.4. Prf иёвпји Clr. 'Ьe:gin) znati "dQЬ8r posao" ili "joftina kupovino".gs_ Svidaju mi ova. Ffll ln llle mllllng wordl: 1. ponudite vi neito (naCinite mi ponudu). Flfty pence..З. How much ia that. it: 1 2. Pedeset penija. i n88u euviie ekupa. Kak. . What? Flfty pence for this real Turkish carpet? Well. gospodine? of carpet . they аге much too dear... is that. Oh по. 12. lt 1s magnlficenl. What kind of car do you want? . uzmite ga. slu!i зе".87 siXty-seven ('sik5ti-sevп) eixty-elght {'siksti-eit) 68 9 10 11 12 13 - lt is а real Oriental cerpet. Dobro. 1<во po.5. it11 j:):z. . .and а good one. Veli~anstven Stoji pedeset funti. 5.. take it. and not one penny more. . Jednв od ovih.I~PuENJA (naslavak) (4) Вllrgвin (izg. .2. ona su kudikamo preskupa. . Yes. неw you got any new care thia week? . l:>ta? Pedeset penija za ovaj pravl tursk1 cilim? Dobro. i nijedan peni viie. Ovo mi se svida: hoCu jedan od onih malih. Otxstfte psmju ns ро/оЬiј 20th LESSON nsgl§snog sloga. lt costs 1\fty pounds. .apsolutrю".aeanje - 1. Уее.щ '01fa. What kincl of carpet do you want.i to Clobra.kudikamo". 1 lik8 it: 1want one of those little ones. liike this one. . . motda? . Ridlculousl That's much too (5) dear. Но6u nova kola. рсщ . v.2. . rrюlim vss? Stoji Э2 funte i 23 penija. sir. - 13. and it's not too expensive.ielite.sшiie" .. goepodine.S је.вv ~Шт г-.. pleue? lt costs thlrty-1w0 pounds and twllnty-three pence.А ВARG.3.4. but they much too for 1.2. you . Ьut th8y are much too deвr tor you. 'pcni m. sir? What 3 lmate li novih automoblla ove nedelje? you got пеw REAENJA ZADATAКA week? 1.5.. it's yours. OII.jte nsglas irlld god rnoLe/e.4. cenjkati mџch EXERCISES (5) lspred 100 u znatenju . Well. please? lt pounds and pence. ne. slr? . је. imamo neke.з. ali su sigurno preskupi za v. Koje!lta (sm~no)' То је apsolutno preskupo. ае cars 4 Da. То је :. . Kol1ko to stoji..A~ 7~- one of those liNie . . perhape? . One of these. make me on otfer. t<akVa kolв felite'?. 1 want а пеw car. we've got you.----·---"-·-. sir. gospodine. . glagol to Ьlrgвin znati "pogadati se.

16. 1 i 2: 19. (izg. а od podne do ponoci p.l:ovek. woman ('wuman) Zena. lma previ~ automoblla i previSe saobraCaja. Као i kod nas. od latinskog post meridiem). 5. (pi: em. mnozina feet (fi:l)..eime se о па bavi? ~ta јој је zanimanje? Wћat is she dolng7.ina men (mеп). dvadeset pro~lo jedan" (jedan i dvadeset).m.naporno radim u ovom trenutku. Uporedi: 1 woгk in a.na engteokl (pismeno prilikom ponavljanja): 1. 21st LESSON . women ('wimвn). 1. 7.оо-· punog sata se kai:e 6 tsn p8St foџr OOtiri i dese1 m~nute posle punog sata to. 1: 20. broj 1. 5. Мебu najva. Whs/ does she do? . tooth (tu:G) . br. 2. mora naznal:iti da li se misli npr. 4.&9 sixty-nine ('зiksti-nain) seventy ('sevnti) 70 ТWenty-first (21st) Lesson Dvadeset prva lekclla 3. ei em. Jesu li OJdnje Ыizu? Jesu. child (l:aild).m. doslovno . 1 i 2. tour tћirty. br.noga.. б. mпoZ.. npr. stopalo. Foot . (Zar) vec? Polazim. 17. Za uoЫ~jenu ili vi~e puta ponavljanu radnju upotreЫjava se oЬi~ni prezent.::en) . Ne upotreЫjavaju se brojevi sati veCi od 12. DоЬ8 dana: TD twenty to а e~ght PAST twenty-five past tr1 1 dvadeset thГfJe dvadeset do osam pet quarter to six Cetvrt do Sest 9 а quartet past efeven jedanaest i Cetvrt . па pet do devet ujutru ili uveCe (n~ 20. 6. ра tako i toot (fut) .tnljima su: man (m . br. f'm working hsrd at the moment . Оп ima (svoju) tasnu u ruci. $ta oni rade? Cekaju voz. Zatvaraju se u pola ~1.zub. ako је potrebno. za kaie se past. skra6enica a. children ('l:ildren). а za radnju u trenutku govora progresivni. Кakva kola felite? Brza. U pisanju se dodaje. br. Prevod: 1. 2. br. Koliko је sati? Osam i dvadeset Ue). za vreme od ponoc1 do podne. ali pofurite. moZe se reC:i naprosto one twenty. od latinskog ante meridiem). 2. tive to nlne pet do devet . 18. 4. З. З. 5. Оп putuje do Londona podzemnom Zeleznicom ali do svoje kanoalarije ide pe~ice. Не travels to London Ьу tuЬe but hг goes to his officг оп foot..~ta ona (trenutno) radi? ('twenti fe:st) REVISION AND NOTES Ponovo pro61tajte ob)aiin)en)a: lekcija 15. teeth (ti:G).ја radim u kancelarijl. twenty past one. eight fifty-tive i sl. naroeito u zvanitnom ophoбenju. P r e . lsto i za polovine sata: half past tour је nase 4.dete.55).lma desetak imenica koje nepravilno grade mnotinu.n office .30 1li pola pet. stoga se u govoru.

Аге huгry up. few people (malo parkovв. .. {3) Anywhete . somewhete ... . ьно gde.1. Whdt time is it? lt's twenty past eight (eight twenty) Already? l"m off. '01:lsou . . 4. m~z 1. . . ali mnogi 1du u parкove. wi:'kcnd . ln the parks.. Few people (1) leave London.:k 'eniwa . radi. w:. Slitno tome. . i glagol је u mno2in: $ (2) Znamo (ћosi'/J а ne ve6 da much ide uz imenicu u jednini onu u mnolini (pвrks) ili К. Za vikend uvek ima premalo vremena i previSe da s~. At the weekend. malo lj udi). pa:ks. Twenty-second (22nd) Lesson ('twenti 'sekand) 1 2 З 4 5 1 2 3 4 5 6 At the w&ekend. З. .2. в: 'simpli razlikujemo Httfe time (malo vremena) i few parks.uali. 'Oiat~. U nedelju је sve zatvoreno asim Ьioskopa i malo(brojnih) radnji. 'futЬa:l . lma mnogo parkova u Londonu i (ima) mnogo trave. everythlrig is closed except the cinemas and а few shops. 6. 6 Preka vikenda ljudi oblCno ne rade. fju:.ma gde. On Sunday.. the shops пеаг (close)? Yes (they аге). Тhвгв аге too твпу cвrs and too much traШc. Не has {he ·s gor) his bгietcase in his hand. и nag~n. there is always too llttle time and too much to do.4.. .7. a:ra:s. 5.71 •eventy-one t'sevnti-wлn) aeventy-two ('sevnti-tu:) 72 2. What аге they doing? Тhеу"ге waiting fог rhe train . w~ 'mllttiz. 'ju:f.. .IAЙ-NJA (1) Po§to people ima zna6enje mnotine (ljudi). U parkovima mo1ete da se ~tate Ыlо gde (osim ро jezerima). OII. an 'S<\ndi 'evritlio iz klouzd ik'&ept <ћ ·sш~ .. you can walk anywhere (З) (except on the lakes).9.negde. 7. . Malo ljudi napu5ta London. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vi ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset druga lekcija slog. Jeiks. There аге many parks in London and there is much grass (2). mats ds и t~kstu типа (crna) siova oznat!avaju naglaAeni џ nulovims lвkcija је оЬтиtо: obltna s/OWJ poJuuuju da је slog npt.о}а '"'"""1· (gtsss) а твпу U1 PRONUNCIAТION znati mnofinu. Whar kmd of саг do you want? А fast one. weekend nagfasak је па "end". bur They close ar half past five. 'p:~pj:~la . but many go to the parks. . people usually do not work.3. 21st LESSON . .5. .

.73 seventy-three ('эevnti-Qr~:) seventy-four ('sevnti-f. .- 1. U Engleskoj. 'Wf!IUdi. 'h:zdi.fete takot1e otici u bioskop ili pozoriste. Тhursday. ponedeljak. ~~"ll'-'E Gof. 'fraidi.4. petak. osim Pitera koji је novinar. . lmв vrlo malo ljudl na utвkmici. Sunday. 12 U subotu (subotom). 12 wa:k 8ru: 6о stri:ls.4. You can elso go to the cinema or the lheatre. 22nCI LESSON . . vrecate se na posao.2. -З. u oktobru. ln England. Everyone here is а doctor. Sвturday. Frtday. . .11. you go back to work. 'мndi. Оп Seturday. subota. or slmply walk through the streets. Tuesday. but on Monday. many shops close on Wednesday afternoon. Ьеk.IA ZADATAКA 1. 'dt~i.10.2. That is why there is llttle noise. Nedelja. . ali u ponedeljak. .5. 7 8 9 10 11 Fudbal је veoma popularan i mnogi ljudi idu da gledaju utakmice subotom. 'mAndi. 1 can see him through the·wlndow. Monday.. Jjudi ide и trgoWne ~ sи zstvorene.. 1ii naprosto da se Setate kroz ulice. utorak...5. in OctoЬer. ёetvrtak. mnoge radnje se zatvaraju sredom ро podne We've very time: the concert tJegins . people go the shops they 2. ------- Flll ln the mlaalng worda: Nвdeljom та/о Sunday.:):) 74 7 в 9 10 Football is very popular and mвny people go and watch mвtches on Sвturday. preko v1kenda.11. V~Y Jrm: '" EXERCISES ~ 1 1'6-<f: . REIIEN.. There аге very few people at the match. Zвto(doslovno: tojezdto) lma malo galame. fmsmo vrfo mafo vremena· koncert po~inJВ ta~no и osвm. 'tju:zdi. at the weekвnd. Wednesday. 'mлndi .3. :tk'toul». Mo.. Svi su ovde lekari (svako ovde )8 lekar). eight exactly. Vidim ga Kroz prozor. sreda. . except Peter who is а journalist.

may 1 have some sweets? Of course. duso. There is little traffic and fвw pedsstriвnв . dear. 4. faind а 'tel. taj је doьar. ali mogu vam ga dati (mo!ete ga doЫti) za petnaest penija. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-third (23rd) Lesson ('twenti Ba:d) Can 1 help you? (N. ра se upitni i odi'Eifni oЫik oЬrazuju Ьеz do. swi:t1.5. SWNts .2.. On Sunday. Da. ko§te dvadвset penija.~(oun..3: Тhere are too few cakee: we are eight et table. on а Thur8day. ai end (3) Zamenice sa zavrtetkom "self" imaju povratno znatenje ili znatenje ndeg •.9.. 7. Мој rodendan )8 28. lzvolite? (Mogu li vam pomo~i?) Da. How much is it? Well. pedвstrians. ра ih roditelji ili vaвpitaei. . Као imenica. /та та/о моЬгаСа/8 tаЫе. it costs twenty pence. t want а map of London.sAm'' (npr. ki»StS 'twenti pens. Oh' Mummy. mep.8atkiti. we eight is traffic and 4. ptease. can 1 have some sweets (1 )? You can. nas је osmoro za stolom. .. (2) Msy (smati) је defektan glagol kao i can (moti). s swвet winв: slatko vino.s) 76 3. 5 6 7 8 9 Can 1 help you? Yes. 11. А! Mama.pomozi{te) sеЬе". but you may (2) not. lzraz hв/р yourн/f. . dOSIO\Ino . и C8tvrt8k. Нedoes ifhimэвlf-On to sam radi). . smem li da dobljem malo slatkisa? Naravno. molim vas. (1) PRONUNCIATION 1.Мkа. help j~:'self. Deca testo nisu svesna razlike izmedu csn i m. di'teild. Ho6u plan Londona. -. Sviбa li vam se ovaj? Vrlo је detaljan. 5. oktoЬra. Му Ьirthday RSIENJA ZADA'JAКA (nastavak) о1 OctoЬer. fain. Koliko ko§ta? Ра . We'w got very litde time: the oonoert Ьegins at eight exactly. Тhere ' та/о ". 'mAmi •.4. upotreЬijava se u zna6enju "poolu!i(te) se". but you can have it for flfteen pence. There cakes. .6. tew people go to the shops Ьесаuве they're closecl. help youraelf (3).2. 23rd LESSON . is the • 1. OВJA8NJENJA Sweet zna~i sladak. posluti se. kao u ovom гazgovoru.10. mogu ti da dobljem malo slatkisa? Мо!еА. . 1) 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset treea lekclja lzvollte? 1 2 3 - 2 3 4 - Mummy. /та suvi*J аге та/о ko/808.. 4 5 6 7 8 9 - Mama. ali ne smeA. Yes. щюzoravaju na nju.ty.75 seventy-tlve ('sevnti-faiv) aeventy-alx ('sevnti-sik. that's fine. mei. Do you like this one? lt's very detalled.8. Му blrthday is the twenty-eight of OctoЬer.

Yes. Мау 10 11 - Gde mogu da nadem teleton? Naci cete jedan па kraju ulice. .mОЦ]. Trenalall theae exprelllonв (Prevedite ove izraze): troens'leit ~i:z iks'pre!lenz 6.3.5.2. Ne. - ]0. Svakako. . Мау 1 5. .5. аоrгу. Ds. . 4. RESENJA з. to је doЬro. 'м. tcl .3. PosluЦte} 01 Ја .Naravno Posluli se. Help yourself.6. 1. Mo!ete d8 odete u devet sati kao i svi ostali (svako). that's flne.k ju: - 13. - you? Неlр yourself. Му watch doesn't work. . Мау we leave at 11ven o'clock?. 1 ask you somethlng? . Не goes home at the end of the day.3. l'm off. Ot coursel Eight o'clock exactly. EXERCISES take а cake? . Certainly.11. You can leave at nine o'clock like everyone. NaraWJo! таспо osam sati. . lt's exвctly two o'clock. Smemo li da odemo u sedam sati? . 1. .o је sati? Мој sat ne radi. ils i&'z..6. l'm 2. l'm 1 can't help you. . 23rd LESSON .6. ne smete. This redio doeвn't work.4.2.tri:t. watch dв vas pitaт? 1. Smem li da uzmem ko!a6? . a:r.taжtli. . Eight o'clock ја). Ta~no је dva sata. fao mi је.. Мој Му ZADATAКA sat ne rвdi. you may not. No.Of course.ck. Smem /i 1. 12 13 14 - Smem li nе!Мо da vas pitam? .Naravno Mo!ete li mi reCi kolik. 'lil. Can you tell me the time? Му watch doesn 't work. r. .77 aeventy-aeven ('sevnti-sevn) aeventy-elght ('sevnti-eit) 78 10 11 12 1З 14 av ~ Where can 1 find а telephone? You can find one at the end of the street.! poluim (odoh se. Мау 1 ask you? .5. 4. -ne mogu vam pomo6i...2.4.t!i tu: a'kliJk. On ide ku(:i krajem dane.Of course.. wDt. Ovaj radio ne radi.

. Yes. .paziti".dobrodotao··.n'lлki.Do vidanja.Da. Da li i vi radite u Londonu? .en. ha:..govorenje. Ovo је kupe za nepuмee. 24th LESSON . . Have а cigarette..ati pa!nju". stoga unwelcome znal:i ...t. mogu li da sadnem? Samo izvolite (molim vas ueinite to). a1m kould. ikl'kju:z mi:. n.-. . Ја ne volim eitanje. (nego) eujete. 't. No spifting - zaЬranjeno (doslovno: nlkakvo) pljuvanje. You·re welcome ("vi ste dobrodo§li") upotreЫjava se u SAD u smislu . Prefiks џn-fma negativno znatenje.Hladno mi је. 2).SJjte glas drugog govornika. you have а paper. 2 з 4 - Oh. . he's hot: he's unlucky.(2) Оо уои mind'?.Ne. . Njemu је hladno.ne. ьaksuz.. . Pokulajte gв imitirste. 'l~tarntil]. nemio". . l"m not (N.. njemu је vrucina.7.9. maind 1fa1 smou~. nema na Ьemu".:~n '~mouklu kiiOI'pa:tm:xtt. 1 do! l'm cold.13..:kio. иnluclry . 12 13 OlloiA8NJENJA Wо/СОМ9 (od we/1 i come) znaei . 1 prefer talking (3). vidim..О. pвlfjivo sii.tel. Је li i vama hladno? . дh. . ..О.titanje.n'w~\t:иn da Ako imвts snimke.Oh! goodЬye.da li vam smeta? imate li neito protiv7 Drugo znaCenje glagola mind је . This is а non-amoking compartment. <~..Thanks vary much. Do you mind if 1 smoke? Mind your head. ...3.. vrlo zanimljivo. 1 do. 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 Oprostite. you hear.Ne.. He's cold.. ~ A.neoreton. ја radim u Londonu. may 1 sit down? Please do. mai neimz . vi imate novine. very lnteresting. дrе you cold too? .6. thank you. . ha: ha. hvala. На. .Yes. sltene naSima na -nje: rвsding .. 4 Yes.О. Smoking 11) is dsngerous PRONUNCIAПON Pu6enje је opasno. . No. "ri:diiJ . hot . pri~nje.No. (З) OЫici па ·ing moou Ьiti i glagolske imenice. ha. kould .79 aeventy-nine ('sevnti-'nain) eighty ('eiti) 80 Twenty-fourth (24th) Lesson ('twenti Dvadeset Cetvrta lekdja Neieljen razgovor 1 2З f:>: е) An unwelcome (1) conversatlon 1 Excuae me.Oh! Do viaenja.Radlm. u odgovoru па zahvaljivanje. Viie volim da pricam. t:mv:a'seile. .а: бets 'ЬеЬ. do you mind (2) if 1 smoke? .No. Oh.Mnogo hvala.lzvolite cigaretu. Da li vam smeta ako puilim? Pazi(te) na glavu.Ьra. ma1nd JU:I hed..Nije. tвlklng . 1 see. that's Ьetter! Му name's Brlan Sellers. Lucky srotan (koji ima sreto). ha! .Da. 1 work in London. . to је Ьоlје! Ја se zovem Brajan Selers.Da.lan scЬz .8. on nema sreee. sir. ameta mi! . da li vam smeta ako pullim? . Ah. . . "oЬrвt. Oh. 1 don't like reading.. .ID. gospodine. .. Do you work in London too? Yes.12. На! ha! ha! GoodЬye.

4. 1don't want to go. Smem !i da zstvorim prozor? Мојој feni је hladno.· talking.rвading - Му ·. Mogu li da zatvorim prozor?.т? you if 1 smoke? 2. Ona ne voli ~itanje. thanks. Vi imate sreCe. privlaCnom fenom. 1don't drink.evening.. RE8ENJA ZADATAКA hladno.duga~k". Мау-. ****************••···················· Twenty-flfth (25th) Lesson ('twenti fifB) А pollte conversatlon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset peta lekclja UCtlv rezgovor Dejvid i njegova Zena su na jednom prijemu. -. good-looking woman. OВJAINJENJA 1 Dвvid and his wife аге at а pвrty."~:ltiiJ tu ~ t~:l вud 'luk:irз . l'm cold.ta protiv da povedem va$u tenu na koncert?. lzvinite. Мау 1 close the wlndow? .5. Come in. PRONUNCIA. You're Ја ne mogu da idem veteras.mind. Vi ste dobrodo#fl. samo 17\lollte. -.(1) Tslf је visok u smislu .81 eighty-one ('eiti-w I'IП) elghty-two ('ettl-tu:) 82 EXERCISES 1. lucky. Vi ste uvek (doslovno najvi~} dobrodoAii plvo_ Ne.. meni је 4.4. 5.No. You are most welcome.з.can"t. ~ 3. hvвla. Dejvid razgovara s jednom visokom. kada se go\lori о ljudskim bl6ima.2. go this Flll ln the mlaвlng worda: 1.Have -. . Nemate ni!.is.to -. 1 close the window? wife cold.welcom4f. LIOite.4_ Ne. Ја Come something drink. in -.5. Do you mind if 1take your wife to the concert?..2. No.Do -. Uzmite ~to zs pite. Ја ne f:elim da idem. please do. doesn't.5. "ра :ti "t. drv~u.2 Have а ьеег. Za visok u smislu "daleko od 25th LESSON .Э. - Ј. опа viSe voli da priaJ She like she prefers 1. Uzmite: ne pijem. You are 1. . Ексuае me. zgradama i slitno. З Udite.ТION ОЈ ~'lait k<JПVOJ'sc:i!l~п. Dвvid is tвlking to а tall (1 ). wair . Smetв ti vam ako р~.

. 'l:.1. . Sta radite (time se bavite)? . l'm an author. . . 25th LESSON . О. l'm wrlting а Ьооk aЬout Brltish palnteгs.Oh. 13 14 - With 12 -. houp tu feind1 su:n. moja fena gleda u mene.Ја sam Sjuzan Prajs.. ". "!ju:z. Radim u . Have we got any? course we have people like Don't Ье sllly (2). 'konstaЬI 'ta:niJ cnd юu on. What do you do. But it's taking а long time because the information (4) is dlfficult to find. znati "Ьоlје Ы Ыlо da . rnai neimz . Uh.Utim engleski.. 11..6. wi6 'pleb. 'du :il) . 'o:h. avion i slitno) upotreЬijava se pridev high [hai).. sa glagolom."-three ('elti-Qri) eighty-four (eltl-f:):) 84 2 з Hello. how lnteresting.• 'Ьеtа IOU.. (3) (4) (5) zemlte" (visoka tavanica. Pi8ete li za .. .. l'm learning What аге you doing? English.7. a'baut . David? - l'm Susan 2 З l'm а Journalist. znali otprilike "ne prratite kojeita". ја se zovem Dejv1d Vilson. And what aЬout you? .. Sta radite (u ovom trenutku)? . Bolje da idem.. Tajms"? Ne.8..Oh.11. Mogu li da . PiSam knjigu о britanskim slikarlma. 1 had Ьetter go (5).83 вight.9. 4 5 6 7 8 - dan. kako {је to) zanimljivo. Мау 1 read it when it's flnished? pleasure.14. but 1 hope to change soon. f hsd ьettsr .е protitam kad bude gotova? .Ја sam pisac. bl'ko:z &i info'mci· ~n iz 'difik~lt tu faind. 'finilt. Ali treba (oduzima ml) !f1nogo vremena јег se podaci tesko nalaze. lzraz don't ье silly. waifl 'lukit) •.. lnformstion se uvek upotreЬijava u jednini..n prais. rait Га: tь taimz.. ка!е se i вtcetвra (et'set~re). koji nije uvredljiv. 'aili.:nil) 'i!)IШ. And во оп· i tako dalje. .. zadovoljstvom.. ili l'd ьetter . .. Silly је . Dejvide? ---: Ја sam novinar.Dejli Vejlu". OВJA$NJENJA [nastavak) (2) 'wuman. ја sam pisac. . Price. . my wife's looking at me. 13 14 What do you do? - l'm an author. ali se nadam da cu (lo) uskoro promeniti.Sa ConstaЫe.. my name's David Wllson.mora6u da . "la!av". А DоЬаг 5 6 7 8 9 10 11 vi (а sta је s vama)? .10. ljude kao KonsteЬI. 1 work on the "Daily Wail". .luckaSt"·. Zar ih uopйte imamo? - 9 10 11 12 - ~ta to govorite! Naravno da imamo.Oh dear. Of Turner and so on (З).. time se vi Ьavite.4. 4 Oh. 'raitiџ а buk· a'Ьaut 'Ьritii 'peint:n:.S. Do you write for the "Times"? No. . Terner i tako dalje.

4. When he comes.2.2 1 am not. .f:bu . lakSe t:ete ga razumeti роВtо Се vam oЫik veC blti poznat. Are you wrlting а book? ..4. Teacher.~. 1 do not. Putite li (и ovom trenutku)? No. Do you like ConstaЫe? - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-alxth (26th) Leaaon ('twenti siks8) 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeaet iesta lekclla 1 2 3 4 2 З Can you lend (1) me five pounds? But 1 don't know you! That's exactly why l'm asking you. 1 haven't got any others. Каd on docSe. . What are you doing? -l'm doing an exercise. Не is drtving his car and вlnging. Је fi fepa?. Nemoitв se iznвnвdlti вkо neki oЬrt SIBtnвte dva ifi tri putв рrв nego ~о пвdеtв оЬјвSпјвпје za njegв.. dв Ьi ss tf!llkoCг uЫaZile time Ato ве IJVOde deo ро dво.D!ejn.Aadim )ednu ve. miss. 4 5 5 PRONUNCIATION 1.5. (pu4im). nemam nikakve druge...Ds Grвt1a se и n8em metodu izlaJe postвpeno.З.З On vozi svoja kola i peva.. tell him 1 want to see him. ...4. 3. UMelj(ica).Оа. Citв li ons (sada) novine?.85 eighty·five ('eiti-faiv) eighty alx ('eiti-sikз) 86 EXERCI6E6 1.kad оЬјвtпјвпје stigne. 1 am.- she'is. recite mu de 1elim de ge vidim. Ptm1te li? - Da..5.2.Оа. uzeti na zajam је to Ьorrow ('b:Jrou). 26th LESSON .):ti Mafete li da mi pozajmite pet funtl? Р а ја vas ne paznajem' Upravo zato vam (ta) i tra.. 'li. .. gaspac!ice. Pillete li vi Do you smoke? - knj~u {aada)?.Ра. za$to uvek dalazi$ u $kolu s prljavim rukama? D!ejn. Воlје pitajte moju Z:enu.Jane. why do you always come to school with dlrty hands? Jane..Well. з_ . ._ 1 do. 1. she is 2. Flll ln 1118 mlмlng s. You had Ьetter ask my wife. Sta 1о radit~? .5. Ne.tim. Ves. rs she reading the paper? - Yes. d!cin . ia'zekt1i . sku:l wi6 'd.. . 4.Yes. Are you smoking? - 3. 'a:skil). worde: REtENJA ZADATAКA 1. . 4.. (ne ptmim). No. ls she good-looking? Yes. - OIIJASNJENJA (1) То tвnd је dati na zajam. lencl. VoJite li KonsteЬ/s?- Ne .

'k:~~ruoo:t. .ika". Pretpostavliam LOBJ 1е Sta! Zar to пesto novo..t. . .. lsta reёenica maglв је da g lвsi i: NtJWJГ s. sti йеt.n. but 1never want to meet опе. &is pis i.:ws 'pes~. nemoj reCi! КaZi: оп uvek govorl (s) drugim ljudima. OIIJA$NJENJA (nastavak) (2) Znamo da nije dozvoljena ctvostruka negacija: zato uz odretno don't. nervoua pasaenger Jeste li sigurпi. Lend me your hlnclkerchief. 261h LESSON .10. Ь..5. ја пikad пе Оп пikad пе 6itam поv1пе.5. draun in Gi. mladicu? Naravпo da jesam. - Nervoznl putnlk КојеМа. пе zпаЗ da је Mocart umro (mrtav)? 8 '9 - Excuse me. Pozajmi mi svoju maramicu.17 eighty-aeven ('eiti-sevn) elghty-elght ('вiti-eit) 88 At the concert 6 - Na kancertu 6 7 - 7 - This piece is а aymphony Ьу Mozan. ldes9181' (ikad). . . ее ne Ьojlm ajkula. 'A6oz. Whatl Don't you know that Mozart is dead? Ovaj komad је Mocanova simfoпlja. let 'cniЬod. МОј sin nlkada ne ka!e hvвlв.Don't Ье allly.i drau. 1 never read the papers. ali ne tellm nikad Cla sretnem neku (jednu). Na isti natin somstюdy=somtiOnв -1· neko. iu01 jAIJ m~en. people never drown i n these waters. . Let me help you.tad . . . ·~~ . rюЬоdу=rю one . ai n'pout: it it: 'u. Му lether lets me use his car at the weekencl.z 'w.1%.. tj . . ajkule пikad пе pu~taju пikoga da 11 12 13 - l'm scared of the water. medam. EXERCISES 1.. nika" poAto prethodi negacija neWN'.З.2. you sure. young man? Of course 1 am.nd.6.. RlleNJA ZADATAКA 1. that! 8 9 - lzviп1. ljudi se п1kad пе dave u ovim vodama. а ovde . slr.tY fhвtl _ (3) Anytюcty znati isto §to i anyone. . .. . N1kada to 10 Say: he always talks to other people. ovej film је iako tutan.t.5.9. . goepo4o.. dount 'ev. Аге se udavi. wel mis . . Dopustite da vam pomogt ~em.7.13. the sharks never let anybody (3) drown. 2. this film is very sad. .z. la:ks ••. А 11 12 13 - PlaЗim se vode. 1 suppose it is something пеw.11.niko. . .z ~ 'sirnbni Ьаi 'rnouca:t. Не never talks to me.. umesto мver (nikad). . Don't ever (2) say 10 govori sa mпom (mеп1). l'm not scarecl of sharks.З. Мој otac mв pulta dв vozlm (kotistim) njegova kOia za vikend.. ded.4.rn8i1) nlu:. 'n.z. Му son never says thank you. . Јв.

ne stiiu ns vrвmв. my wife is cold. ·····································~ Twenty-seventh {27th) Lesson ('twenti 'sevene) Some idloma 1 Here аге some ldioms.n front of . let .. . .у fi!t a'sP.e!a~i ia . you mefive ..pa •. mojoj Zeni је hladno.- OВJA$NJENJA {1) lmen1ca fiSh obltno osta. roo.:. ~to 4 5 6 Ја U pravu ste. tu dc1 .-~ . 'lл1r:i . ·~· miu. Mi ve6 znamo neke od njih.that . . i4o mi јв. idem u krevet. mother! 1 can't you use the car 3. .t •\"t'~id .88 eighty-nin• ('eiti-nain) nlnety (nain'ti) 90 Flll ln lhe ml881ng worda: 1. ever . vrlo је toplo napolju.. but l'm not hot. 2..NJA. never . 5 6 PRONUNCIATION 1. Cen .swim. l'm scared of fish (1). . :J:f'redi nou. ZADATAКA (nastavak) 1. leat. 1 don't want to swim.4. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset sedma lekcija P088bnl lzrezl Evo nekoliko idioma (posebnih izraza). .pounds . l'm going to Ьеd.'· sl1. REйE. narol::lto ajkula. Vi ste vrlo srecni Ја 2 з 4 imate ~rmantnu zenu. Nemoj nlk/Jd Don·t arive . 2 з Malim vas zatvorite prozor.on Saturday. .~s. ne felim da plivam. .never read. . Њ.З.your. to da ks18l prвd svojom вау mвjkomi 5.2. -. Nв mogu v. sorry --.any money. You are right. it's very hot outalde. Pldim se riba. You are very lucky to have а ch81'ming wife. ? 1 hawn't got They . We already know some of them..e nepromenjena u mnofini.. . . twenta saka& u. .u pustiti dв koristite auto и sutюtu .S. Veoma sam sanjiv i kasno је.m 'idi~mz.7. mada postoji i oblik lish8s ('litiz)... '. ~im stud . lhe papers. Please close the wlndow.2.. klouz tь 'windou. Ьut 1 .~· ~it ..5. Oni nikвd 4. . l'm very sleepy and it's late. l'm •li ја niksd ne Citsm novine. . Molete П da mi pozajmite pet funti? Nвm8m novcв.on tlme. . ..lend . ali meni nije toplo. • twcntl flf6 • . especially sharks. 27th LESSON . . .

REiENJA ZАОАТАКА 1.8. you're very oleepy.13. Aprif. (2) То Ье atrвid mo!e znafiti isto tto i to ье scared (Ьiti uplden). Ona se plaAi duhova а ја se plaAim mraka. decembar. 9. 'fai~..1\ aousts . at1 se zatvara tatno u pet 27th LESSON . Mozete doci u petak (umesto toga). а mo!e oznaeavati i tatjenje (.4. l'm not too hot. U decembru ЈВ testo mraz (vreme ЈВ testo smrznuto)..91 шnety-one ('nainti-wлп) ninety-two ('naintHu:) 92 7 8 9 10 11 12 13 You're wrong.Ј. "nije vatno". 'd!eniuari 'febru~ri та:~ 'eipril mei dtu:n. DecemЬef.5 Radnja је Ьl•zu farme. 'fri:r. 1 haven't got а coat and it's snowing. You're right. l'm not. . da:k.. rnлn&s . Ne mogu da vas ~ujem. tj.. You can come on Frlday instead. ·n~v~ maind .2. lekcija) i pridevi koji ozna6avaju narodnost il• jezik (npr..10. "ne brini se". but it closes at five o'clock exectly. kao i imena dana u nedelji (22. juli. 1can't hear you.. Nije vaino. a'freid .No.Neka.. ji~ . maj. d!u'lai o:101t up'temЬo K'touha nou'vem~ di'semb~. ln DecemЬer. l'm afrald (2) 1 can't come.Nisam. March. nije m1 suvi§e vru6e.. NovemЬer.. . smrzavam se. februar. 14 ОВЈА$1< IENJA (nas1avak) . novembar. niJe vaino_ . it's not 1mportant. (•) lmena meseci pitu se uvek velikim potetnim slovom.• 'mouiQ..• kout .. septembar. thank you.. . oktobar.. . skud . . ka:nt kлm . l'm freezing. OctoЬer. april.. SeptamЬer. Never mind (З). doslovno "nikad ne оЬrаСвј pafnju". (4). on је mrtav. .. never mind. The months of the year are: January. Go to Ьеd. klous .Never mind. 1 have an important appolntment. U pravu ste. im'po:~t a'pointmant .Na ZaJost.З. Frвnch). Hvala. ld1 (u krevet) na spavanJe.. today is the twenty-flfth and not the twenty-slxth. junl. mnogo vam је hladno.. EXERCISES t. . . · - 7 GreAite.. Вojim se da neCu moCi da doCSem'"). lmam vafan sastanak. 8 9 10 11 12 13 14 Dodite Ыizu vatre. U tom smildu Englezi ga upotreьljavaju i kad је posredi gotova tinjenica: l'm afraid Ьв's dNd . February. danas је dvadeset peti а ne dvadeset Aest1. koji smo pomenuli u 24. August.2.5. . lekciji upotreЫjava se i u izrazu 2). avgust. Na zalost ne mogu (Ьojim se da ne mogu) da dodem. July.. .С. Meseci u godini su: januar..11.4. the weather is often freez1ng. you're very cold. Nemam kaputa. She's scared of ghosts and l'm afrвld of the dark. . June. (pr~medьa (3) Glagol to mind.io . The shop is close to the farm. veoma s1 pospan. Мау. English.11. а pada sneg. Come close to the fire. mart. 'fraidi in'sted.3.

27.ne blti u pravu.nesreCan.lnti-9ri:) nin8ty-tour ('nainti-f~:) 94 Translete: (Prevedite:) 1.dark_ .2.r1ght. . Niie vaino.3. 2. koje smo ve{: videli u tekstu: /"т hot. Posle can i may inflnltlv guЫ rel:cu to: 1can go. br.vruCe mi је: shв's cold.k) 1. br. Razlikujte to Ье lucky (imati 2Bth LESSON . Never mincl. Mi We se pla&mo REiENJA of the ZADATAКA (nasta\la. Glagali csn i may ne doЬitaiu zavrnetak "s" u trecem licu jednine: he can.wrong. . 1. Zapamtite eesto upotreЬijavane izraze s glagolom to Ье. Na JaJost ne mogu ds dodem.. 2 i 3. . З. You 2 The chlld з.srecan u smislu "radostan" i unhappy ('n'h~epi) . NOTES Ponovo proatejte oЬjainJen)e u lekciji 21. to Ье right. l'm . 2 i 3. Dгte nijг sвnjivo. . br.blti u pravu. Тi џvek 5. bili ьaksuz) ad happy ('h~epi) .can't corne. 1. afraiO. 25. 4. 26. br. 24. 1 mraka. br. is not sle8py. varati se. Come tomorrow greJiS (niklld nisl и praw). to ье unlucky (nema\1 sreee. NaSem . 2. she may. З. Oodife sutra. ZnaS. tufan.hladno јој је. You know.. уои тау talk. 4.5.93 nlnety-three cna. to Ье wrong .4. оп је џ pravu. are afraid (MI scared) . he is. always 6. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TweQty·eighth (28th) Lesson ('twenti eitG-) REVISION дND •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset osma lekclja srece). spava mi se" adgovara englesko l'm sleepy (sanjiv sam). are.6.

. foun tu 'Df::. zaposlen. а maunt ~v wa:k IZ hju:df. те: Volrm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-ninth (29th) Lesson ('twenti naine) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset deveta lekclja Најdе da se opet sretnemo s na~im prijateljima Vilsonovima. Posto је njegov list dnevni (poSto је njegov dnevni list).smrzavam se. he sends collegue.l. he goes out to see them._ 'Ыzi .JJ1ke wine but notthe wine he g1ves vrno (uop~te) ali ne (ono) vino koje mr on daje.. 4 5 6 lf he can. PRONUNCIATION 1: lets mi:t ~u::. the amount of (1) Let us (kontrвkcija: let's) upotreЫjavs se s glagolom u smislu zapovednog natina prvog lica mnoZine: Jet us гевd. sam zal<asnio. ·. /'т atraid /'т late . Let's (1) meet our friends the Wllsons (2) agaln.nije vaZ:no. Dejvid ima mnogo posla. Zapamtite izrвze: Never mind. On u govoru zamenjuje bllo much bllo rnany. .bojim se da. he hss msny friends. David has otfer him information. 5. PodseCamo vas ponovo da jedno ide sa imenicom u jedn1ni.nz 01'gcn.dozvoljavate li (nemate ni~ta protiv) da pusim? Ј haven't got а coat nemam kaputa. .3.mnogo. posao.95 n1nety-five ('nainti-faiv) ninety-alx ('nainti-siks) 96 Э. s tim da glagol mora ьш u jednlni ili u mno!inl prema imenici: Тhвre's а fot of noise.. kolitina (оЫm) posla је ogromna. At the office. Much 1 many. . sendz::..nвssmsn ('Ыznвsmeen) "poslovni eovek". 'kDii:g.n.. izlazr da se sretne s njlma (da ih vidi). .4. poslovi" i Ьus. . poSalje nekog kolegu.{2) Pre2ime u oЫiku mnoline i sa odredenim Clanom ozllatava bral:ni par.5. d:louв latps h01: 'Ь:Isiz .. U kancelariji... ostavi(te). but if he is too busy (4).hajdemo' .6.ima mnogo buke. ·a:nsaz 29\h LESSON . Не recelves calls from people who phone to 4 5 6 Ako mo!e. ri'si:vz k~:lz . .. Гrendz G::.. 4: The.7. htm in~a·met~::. Odatle su izvedene imenice koje znate i ako niвte ueili engleski: Ьusinвss ('Ыznas) . ~u'zaut tLI si: !km. Do you mind if Ј smoke? . ali ako је suviSe zaposlen. а а OВJAANJENJA dally paper.·ils::. /'т freezing . Тhere are а lol of people ~ ima mnogo ljudi.hajde da l:itamo! Let's go. (4) Busy ('Ыzi) zneCi zauzet. Becauee his is work is huge. а 2 3 lot (З) of work. а drugo sa imenicom u mnoZini: When а man has much money. Оп prima pozive od ljudi koji telefoniraju da Ьi mu ponudili informacije.. (3) V~ poznajemo lzraz в lot о!.

4. mca:•'zi:n. D2oun kuca pisma svog odgovara па telefon. zeto katemo to ьеz go home (iCi kuCi) ikakvog predloga. mogu da dodem (da 88 vratim) sutra. She flnishes her work and starts reading а magazlne.13.2. Zatim obavlja kuCne poslove.]1. . Ona zavriava svoj posao i pciOinje da Cite easopi:s.2. (6) Ноте mo!e znat:iti i "ku6i".. lla foun. EXERCISES 1. po~to ne mogu da 10 11 12 Kad zavrSi. David's wife. 11 you аге too busy.. Our nelghbours have а huge dog.97 n1nety-sвven ('nainti-sevn) ninety-elght (nainti-eit) 98 7 8 9 10 11 12 13 At her office. 1 can come ьасk tomorгow.:·. . She only works part-time. . Dejvid оЫсnо but eometimes he works late and does not arrlve home untll (N. . zavisno od zevr§etka rel:i. . ~efa i 8 9 Ona radi (samo) skra~no radno vreme. We can't afford а пеw car this year.Э. skuva §olju ~аја i ~ita neki l:asopis. 'be1Siz (Ьoss 's). ha:f pa:~t.. Then she starts preparing David's dlnner.12. she makes а cup of tea and reads а magazlne.5.z". Jla:ts pri'p&ari~. . . Osvid's wife .knjiga moje ..tene. nemamo novca da kupimo nova kola.10. When she flnishes. . AE&ENJA ZADATAКA 1. 1) nine o'clock.Oejvidova !ena. stoga odlazi kui:i u pota jedan. kao §to Ьiva i pri gradenju mno!ine: 'deividz.4.i sUS&di ima. . . We can't вffoгd в пеw саг. . . David usually arrlves home aЬout half past six. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Dodatkom apostrofa i "s· gradi se oЫik kojl odgovara nabllm prisvojnom pridevu. . .. so she goes home (6) at half past twelve. 'pa:t taim . 7 U svojoj kancelariji. 'waifs. Joan. Then she does the houeework. ту wife's tюok. . .ju ogromnog psa. st<ze kui:i oko pola sedam. Joan types her Ьoss's (5) letters and answers the phone. ali i "s" odnosno "iz. kлр .!Ј. 'finШz . priui!:titi. An'til. .З. 'ju:1u~Ji. Onda pocinje da sprema Dejvidovu ve~ru. . Ako ste suvi§e 2auzeti. is а oecretary. plai:aju kucnu pomoi:nicu. because they cannot afford (7) а "hel р". 'hausw~:k . Dejvidova fena DJoun је aekretarica.8. 'kiCлOJt а'Љ:d.~ 'deividz 'dina. Mi nemamo novca da ove godine kupimo nove kola. Na:§. lzgovВie se . 29th LESSON . (7) То вfford znal:i dopustiti sebl. 13 ali ponekad radi dugo (kasno) i stife kui:i tek u devet.5.

ра ја ne mogu da eekam. reci cu mu. Da li jos radi? Da: ponekad radi do devet. David's. lrien<:l"s. Oh well. 30th LESSON . tipienom engleskom bifeu.s'" u tretem licu jednine i sledi mu infinitiv Ьеz to. Joan. nema .. оп time.on Friday. 1'11 (3) tell him. cannot afford .раЬu".8..Ь tu'nait. OВJAANJENJA {1) U . .. Оп Не petk. D!oun.o. until .99 ninety-nine ('nainti-nвin) one hundred (wлn nлndred) 100 Flll ln the mlulng wordo: 1.. 1 can't wait.IS not very interesting.. _ (3) /'Ј/ је kontrakcija od buduCeg vremenв Ј wi/1.. Е. . ls he still working? Yes. Thanks. works . Glagol wilf је defektan. 'tlлri (2) Јп time .called. 's. omiljena zаЬвvа је bacanje strelica PRONUNCIAТION (dвrts}.5.6.Do vi<1enja. ka:nt weit. Tell him there's а darts match atthe pub (1) tonlght.3.4. Pete.. Reci mu da је veeeras u pabu takmiCenje u ga<1anju strelicama. Jos nije do8ao kuci. Hvala. bai dloun.ја Cu. је li Dejvid ovde? Na Zзlost nije. What time? .. l'm afrald not. . Joвn's . D!oun. nine o'clock 1. Не lsn't home yet.om radi do devet sati. Oanas uzimam auto l'm taking а пв mogu da рlвСаји k. Joan. da:ts met! at ~~ р.5. Ako se vrati na vreme.t. . Do vi<1enja. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrtleth (ЗOth) 1 2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeseta lekclja 1 2 з Lesson ('Ge:ti:G) - 3 4 5 6 7 8 9 Hello. lf he's back in time (2). Dejvidova majka se (takode) zovв i gospodв Vilson.\mtaim:z .n'til.па vreme.. Вуе. is Devid in? No.дЬоut half past eight. ..о. . mother is Mrs Wllson.2. 4 5 6 7 - Zdravo. 5 Oni 2. 4. Dtounin posao јоЬ nijв narotito zвnimljiv.. u predvideno vreme. .тој ne radi They car today: mine REIENJA ZADATAКA (nastavak) 3.ta~no na vreme.uCnu pornoCnicu а "'hвlp'". jedrюg prijвtвljв. IUd'Ьai pi:t. 4. iГhi:z ЬЕk ln taim ail tel him. U koliko sati? - 8 - 9 - Oko pola devet. Pite.Goodbye. sometimes he works untll nine.10.does not work.too.

1 can still rememЬer а few words of German. go in.ЈоА nisam gotov(a). comea Ь&сk {in).-. ·weitio tu ·mcri а milia'nu. ls your husьand in.any. She is still welting tor you atthe ltation.l'm not ready yet. l<ad d~ (uйе) testo је umoran.5. EXERCISES 1. he is the phone . wai1 for. always. 3.. . 3. ldite do kraja ulice (druma} i skrenite !evo. - 13. Reci mu za utakmicu kad dode {ude). Are you still walting to marry а millionalre? Не always askS for money and 1 never have any... Је li tu vвА muf. 4. - 4.busy. - 2. Квd se vraN јв Си ga pirati 1 will ask him.4. Zar јоА CekaA (o6ekujeA) da se udaA za milionera? On uvek traii novca а ја ga пikad пemam. 'rcdi jet. Fllt ln lh8 mlulng wordt: 1. MOZete јв pritekati ovde. gospodine. геаdу yet - ЗOth LESSON . Mrs Wllson?.. She isn't REIENJA ZADATAКA stanlcl.. Walk to the end of the road and turn left. .4. sir. .still on. Ona vas (te) јоА eeka na Оп и uvek vrata u devet sati. Ona se joS mje vratila. Madam is not You сап her here. When he oomes in he is often llred. ~v 11. а fj11: wa:dz 'dia :man. You can't .5.3. . Tell him aЬout the match when he comes in.101 one hundred and one one hundrecl and two 102 10 11 12 13 14 Hurry up! . лр . 2.2. When he 1. is and never nas оп је joS па ttJiefonu. Gospoda JoS nijB spremna.3. 1. free t1me. 5. 10 11 12 13 14 Poiuri! . Ьасk yet. gospoli:> Vilson?.2. ri'memћ. Mogu јоА da se setim nekollko nema6klh re6i. Оп је Не uvek vr!o Z8uzet i nikad very пета SIOlюdrюg vremena. Не is •lways back at nine o'clock. Ne moiete uCi. 5.

.ti·'..2. -а).edu).7. Obroci su sasv1m jefM1 1 1ma m nogo da se jede.. though Joan finds it very hot.103 one hundred and thrи one hundrecl and four 104 Thirty-first (31st) Lesson ('Qe:ti fe:st) Ea11ng 1 2 з Trldeset prva lekclja Jeto (Jeduel) 1 2 З 4 5 6 7 Sometimes. НоСОО Zdravo.ielo. love (3). Engiezi mnogo upotreЬijavaju izraze ne!nosti kao Sto su darling {dragi. U Engleskoj је poslednjih godina otvoren veliki broj indijskih restorana. You can find English food in pubs. mi:lz а: 'kwatt fi:p. "lcнi cnd rai. nz. with а few ltlllian ones. 'ai6=1 'indi~n :): eai'ni:z .patak" ili . koji se doclaje raznim jelima.. Vaeina (njih) su ili indijski ili kinesk1. mada Dtoun smatra da је vrlo 5 6 7 pikantna (vruea). s ne~to malo 4 italijanskih. moust . OIIJAiNJENJA (1) . а posebno pirinf:u (cџrry snd rice). 3).. ljubavi. Oni jedu pirinaf s "karijem" i voce . David and Joan go out ta eat..l<ari" (сшrу) је indijsko nacionalno . i"tclian w.f.. - (3) Verovatno zato §to nemaju obratanje sa .6.5. . kaa i pivo. ..iti Cu da kupim" nego "iC:i tu i kupitu". love (tjuЬвvi). They eat curry and riae (1) and fruit (2) and Joan drinks а lot of water. i:t.- 1.. "iJJJ!i!~ 'rc5~:nts.vooe· : u ovom drugom smislu upotreЬIJava se uvek u jвdnini.\t kwait :»:li.. as well as Ьееr..1. There are very few English restaurants where they live (N.. ра i duck.а O!oun pije mnogo vode... . They like lndian food. but they shut quite eвrly. umesto otekivanog to (za 1ntinitiv). рлЬz cz wel ez Ьi:» . Most of them are elther lndian or Chinese. 31st LESSON . Oni vole indijsku hranu.. darling.. Engleska hrana se mo:te naCi u pabovima.patka"! (4) Going to sa glagolom 1zrШva neposrednu buduCnost (5) lzmedu dva glagola. Do you want to go out to а restaurant tonlght? Ponekad Dejvid i D!oun izlaze u restoran (da .3.. . Hello.doslo\lno . Vrlo је malo engleskih restorana tamo gde oni Zive. da:!il] OIIJAiNJENJA (nastavak) (2) Fruit је "ptod'" ili . eesto se upotreЫ}ava and: ne ..vrsta sosa s petnaestak raznih zaeina. l. drag1.!l cnd fru:t. ali se oni zatvaraju priliCno rano. The meals are quite cheap and there is а lot to eat.Hello. fud боu... li ve6eras da izijjeti u restoran? 8 9 PRONUNCIATION i:til).. 8 9 Zdravo.

Okey. Takmifenje u strelicama Ьilo је siпoC (pro~le noti). .4. Јuбе ји blla sreda.раьа" gde se mote kupiti pii:e za ktК. ја hoCu dв izadem. 2. Yeaterday was Wednesday. ~.1st.аа well as .5. . ll:i {. Molвte ~i hranu kao i piCe..Тhough . 1 t. drinks.. . l've cooked а roast. 1'11 go and buy some chocolate. W:t::r la:st nait. lspekla sam peeenje. There Chinesв гestaurants in my kupim malo OOkolade. Yes.3. ali nemot da se zadr}i§ (stane§) da Ьаса§ stretice. 4) was last night.4.vozafka dazvola. lmв vrfo тв/о kinesklh restorana и mom gradu. Je6Cemo kod kuce. '1oui~.town.~. . б1 :tf 'laisans. -з. Motete uzeti bilo iniclu Ш ribu. wia . like him. .u da 2. driving-licence . VIIZi._ ~~ huiЬend .:nu upotrebu. . You can take elther the steak ог the fish. . 1'11 go and buy (5) some wine at the off-1 icence (6).. mada mnogo gtlami (pravi mnogo Ьuke). The darts match (N. Meni вв on sv~.want. /(ТIJI mnogo rвstorana i veCina (n}ih) sџ kinвskJ~ Flll ln tlle miUtng worda: 1. No. . though he makes а lot of noise. 3. . RE$ENJA ZADATAКA 1.2. Ne. . are . There аге m•ny tourists in London. Most of them are German. can find food 1.__.too much. 31st LESSON . IAv. 10 11 12 13 - Ne. There are гestaurants and аге . tu'nait. We're going (4) to eat in. .ondonu. Vetinll su Nemci. it is late. MarJa је kвsno.lot of . . otiti cu da kupim malo v.5 many. lma mnogo tlJrista u L.Hl. but don't stop to play darts. Мој Му mui рЈје mnogo piva.most of them Chineee.~.11. .few. kukt а ro1. 1 to go out. perhaps S.105 an8 hundr. moida suviSe.. EXERCISE8 1. bai sыn wain ct OIIJAANJENJA (nastavak) (8) Licence је dozvola (u O\/Om sJueaju za prodaju aiKoholnih pita).3.13. - 2.na u pabu. You.5. Doьro (da).. drinks а Ьеег. Off-licence је onaj deo .d and five ane hundred аиd alx 1 оо· 10 11 12 13 No.

imenica cook kUYВI"IC8. . Wait for him.$. ali jesam !edan: hajdemo u раЬ. he is not home yet. 1 can't afford а пеw саг. 2 з 4 56 7 8 Da li vas mu! jos radi? Da. David recelves а call from а friend. ali fedan". taips. 'иn~nsiz . iks'pcnsiv.7.. OIIJAЙNJENJA (1) (2) То type: kucati па rnaAini. nisam gladan.. Joan cooks (2) at home if she is not too tlred.. on је krajnje zauzet.14. 9 10 11 12 13 14 Njegova !ena radi puno radno vreme. . znaai kUV8r ili (3} Skroi:erю od felsplюne.t. (sеЫ dozvolim) nova kola. 'lai. 13..107 ом hundrec& &nd aeven orw hundr8d вrxi 81ght 108 Тhirty-second (32nd) Lesson ('ee:ti 1 Trldeset druga lekclja Evo nekoliko reCenica s glagolima iz poslednjih nekoliko lekcija: D!oun kuca pisma celo prepodne. he's extremely busy. То cook znal:i kLNati (u smislu .d. em E!a:sti.. 32nd LESSON . l'm not hungry.mli 'bizi. va:bz. Answeг it. Nisam gladan. а'Љ:d . 'ful ta1m. roun iz 'rioio. but he only works pan-time.. ·w~J. .. Let's go to а reataurant tonlg/11. iks'tri. Ne. but 1 am (4) thlrsty: let's go to the pub. l]lpisf ('taipiot): daktilogral(kinja}. 'pa:t taim.11. JOS niJe kod kuce. Telefon zvoni. ri'si:vz. kuks . . Ne mogu da kupim su skupa.. 'hAzЬa!!d •. His wife works full-time.•. They're too expensive. The phone (З) is rlnging. . U OIIOj lвkciji ponavljвtв dво dosadalnjeg grвdiVII. D2oun kuva kod ku6e ako nije suviAe umorna.)Ifi. ProCiflljtв је S i ne zsЬorsvit8 da se 11ratite па .10.. . typewrlter ('taipraita): pisata mdina. thanks. Hajdemo u restoran veeeras. . . 'rc• st:<~r:t:nl tu'nait. No. Dejvid dоЫја (telefonski) poziv od jednog prijatelja. Javite se (odgovorite ga)...11.4. ls уоuг huaband still working? Yes. molim vas.io. PriCekajte ga.3. SuviS. PRONUNCIATION 1. рt»ВЬrют pвinjom. .mesfa prvog pomin~nja'' ako Ьiste imali neldh teAkota. hvala. pripremati jela"). UpotreЫjava se i kao glagol: to plюne­ jesвm telefonirati. 'a:ns~..1. 'sekend) 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Неге аге some aentences with the veгbs of the last few leesons: Joan types (1) letters all morning. ali on (samo) radi skraeeno radno vreme. please. 'hAI. (4) Ovo 11111 је nagi&Seno ..

4.in. l'm . 6i 'edito . ln . On 1е uredпik novina za koje Dejvid radi.thOugh. enjoy something.2. sвstanak dvвdeset osmog. nineteen и aprllu. Оп Не one hundred and ten 110 EXERCISES 1..in February.on. l'm 3. Неr. •. . . Njegova fena odtitno kuva (Kuvanje njegove . His wife's cooking is excellent.2. Mвrsden Dвvid's Ьoss. . дpril. has а do 5. Lмrning English is only а parl-time јоЬ. . to drink а Ьееr .З. . 2. . if ne·s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty·thlrd 1 Mr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset treea lekclja 1 Gospodin Marzden је Dejvidov Aef. They never eat in а 1'81taurant. . stara ne rade. . go еве David. Lftt'S.4. Најdе dв svrвtimo do 0Вjvid8. •ko је kod kuCe. .uiivati u netemu. atw&ys .з. and he . . 'niu:spciP* fo: - 2. We had Ь&tter buy а new car. . .. olways .not thirsty. 'mist~ 'мa:zdon •..!ene је odliCno). . On joi teka na poziv od svog lefa.!!i.s. Воlје Ьi bllo da kupimo nova kola. .eighty-eeven . (ЗЗrd) is Lesson ('Be:ti ee:d) is the editor oi the newspaper fo-r which -Dвvid works. Oni nikacl ne јеdџ џ restoranu.. mads nissm i«Jan. Popitu pivo. а meeting Flll ln the mla81ng wonl1: 1. Не is still walting for а call from his Ьoss.and. 5. . husЬ&nd the . in а reвtauran1.i n .twenty-eighth.1011 one hundred and nlne 4.is.. . . Njen muJ је uvek gladsn 1 uWik }«Је и ff1Storsnu. Godine 1987.lot to. ris- .. uvek !тв mf'IO{}O d8 rsdi и fвЬrusru.IEN. nalaziti zadovoljstva u PRONUNCIA110N 33rd LESSON wi~. the old one doesn't work.4.. 1.IA (1) То ПEIOemu. Не OВJA$N. going.hungry-atways_ -2.З. 1. REЙENJA ZADATAКA 1.• bos .. Utenje engleskog је posa:o koji uzima sвmo deo vremena. .

...Ь. - Za§to? Treba (imam) da spremim nov tlanak о oporezivanju. But you always go to the office early and come home late! 1 can't help it (5).~· h::. l. but he enjoytl (1) it very much.three times.iЕNЈА (nastavak) (2) Podrazumeva se his father S јоЬ. ali оп (mnogo) utiva u njemu. 'a:ttkl a'baut tek.once (wl\ns).Qk kla. 10.11. there is а day's holiday (4) callad а "Bank Holiday"..9. ln England.. Goodbye. there are too many responsibllities: she never sees him! She prefers hвr son's јоЬ.k . seaЬn tu pra ре:а. in 'iot:l~d twais а Ji~. Оп . а godi~nji odmor је duti (praznici su bolji). .... b. ! 1'11 see you tonlght. . U Engleskoj dvaput 'godiAnje postoji jednodnevni praznik zvani . ро pravilu se grade samo od ali ima i izuzetaka.~· i~: su imenice koje izrslavaju vremensko traJanje в yeвrS work posao od godinu dana.Why? l've got а new article aЬout taxвtion to prepare.. ima (i) previ§e odgovornosti: ona ga nikad ne vida! 4 5 6 7 Njoj se vi§e dopada posao njenog sina.: :WП: . draga. tri puta..111 0118 hundred end eleven ane hundred and twelve 112 2 3 4 5 6 7 There are many responsiЫiities in his јоЬ.twice (twais).Bankovni praznik".(4) Prisvojni oЬiici sa apostrofom i 1 imenica kaje 'p:кu~'tJIJ~t!Z dbb cnd1i!l!: ozna~va. itd. . :si.. Ali ti uvek ide~ u kancelariju rano i vral:a§ se kasno kuti! 10 11 12 13 - !\ta mogu. 2 з lma mnogo odgovornosti u njegovom poslu.е tinovnik u banci 1 (vrata se) kuti svakog dana u Aest. .ta mogu".u fivв ЫСа. 8 9 - 10 11 - 12 13 - 1'11 Ье home late tonlght. you know .' ~а.ыm. dear. love. znaA . and the holidays are Ь&tter.:~. ln his wife's oplnion.. dvaput.. . ! Videoomo se (videtu te) veooras. Urednifki tivot. • .ltdciz. His јоЬ is not as well paid as his father's (2). Ро mi~ljenju njegove fene. 6etiri puta . 'editu laif. . ali (on) radi manje.р!Ш~~ . MedJ njima prl'fo:z h. s day's hoiiOsy. а tabnije "ја tu niSta ne mogu" ili . ОВЈААм. Не is а Ь&nk clerk and is home every day at six.uЬavi. . Njegov posao nije tako dobro plaoon kao posao njegovog оса. дn eclitor's life. (5) Doslovno "ја ne mogu da pomognem to".'Ј. ЗЗ'd LESSON . twice (З) а year.§. And his wife's life . but hв works less..5 petd • . ~ ~· .. 'a:li. -.jednodnevni praznik. 8 9 - Veteras Cu se kasno vratiti kul:i..four tii1Ji1S. д :!ivot njegove :!ene .. CVf\. Do videnja.(З) Jedanput. .

5.. livot tog доУвkа је мverovвtno zanimljiv.ll. we go London mother је Ьо!јi 1.n_.5. and it makes me or that is ltred. јоЬ.one hundred and fourteen 113 114 one hundred and thirt-n EXERCISES 1. . ju:l 34\h LESSON . 3.tter than mine. Njegov cosao nije tak..3. Flll ln the mlealng worda: 1.З. paid as .•· List za koji on radi zove se .to. 'nл6iQ. Pro6itejte vef:bu dvaput i izgovorite је glasno. . Нег !ОЬ 4. Оп radi manje nego njegovotacalt је pla6en vi§e. и London da posetimo {vidimo) R!AENJA ZADATAКA . ili tako је (bar) njeno Njen muf pije previ~ mi~ljenje.o doЬro рtап k8o тој.5.. :. explorer. tor whlch. Star" (zvezda). Mi!..not as well .4. - 3.5. he works is t>ased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty-fourth (34th) Lesson ('Qe:ti f::~:Q) 1 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset 1 2 з eetvrta lekdja We'll see you tomorrow night at half-past eeven. Не's iStrSZivst.in . . rs Ь. l've got nothing to do - Nemam Ata da radim Videcemo vas sutra uveee u pola osam... Не works less than his father but is p3id more. mi idemo moju mвjku.rou. .late. Njen posao od mogв. Twicea. Ье Ьасk 1t alouct.4.. з huaband drinks too much her oplnion. 1'11 . life is fascinatiQg. -З. Preduztlte zв koje Тhе company оп rвdi ima sedilttl (Ьszirano је} и Doveru. this evening. Dvapul godi#nje. . .2. year.. His wife's oplnion of him is not very good..-e lene о nfemu nije narotlto dobro. . Нег PRONUNCIAТION 1. 2. man·s. .2.'pinia. Оп је That .. His is . i to me zamara (fini umornim). The peper for which he works is called the ""Star"'.ljenje njego.to see my_. Vгatitu se kasno veteras. Dover . wi:lsi: ju: tu'm. Read the exercise twice and say &. -2.m1ne. . . 1.2. 'wлriz.4.

З. is it far?. Моја kci se uvek fali da radim previ~.em Је 10 11 12 s vama? Ne.. His son's record-player is much !оо nolsy. Ја !tvim u Нerouu. Ь>vek kome ona daje novac је njen Dral. aЬout five mlnutes' (3) walk. Necu da idem kuci.. . The man to whom she gives the money is her ьrother. it is not my fault.4. 'maksimom 'penalti f:o: 'Ьipmi.. koga". ---. Му deughter always complelns that 1 work too much.11. ..$. .2. reti eu mu сЈа ste oYde. 1 don't want to go home.З. upotreЫjava ЬuduCnosti.. i'nлf'. . kao i na§e - (2) Whom је оЫ1k od w/ю (ko} koji se sam za sеЬе zna~ . What is the maximum penalty for Ьlgamy? Two mothers-in-law. а pravi od mno. dodaje se samo izgovor se ne menja: ту brotMrs' money . ја sam aiguran da 6е on doti. Му mother·in·law is coming ne)(t Tuelday. f'~t:lt.5.9. 'do:t=l •.• 'moiz:i. . .115 one hundred and fitteen one hundred and 8ixteen 116 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 His wife's 11/)anding worries him. . fa: . је li cJIIIekO (donde)? .its wo:k. ten mlnutes' walk. К8d Ьude teletonlrao. Please excuee me. . li daleko do stanioe· podzemne feleznioe? oko pet minuta hoda (hod od pet mlnuta). 4 5 6 7 Tro~kovi (tro~nje) njegove fene ga brinu.No. 34th LESSON . On dolazi da nas poseti. . ·~i~:it лs. Gramofon njegovog sina suviSe је buёan. .s". Моја talta dolazi idu6eg utorke. raiv 'min. tu: ·ША~ iв lo:. Ne placa me dovoljno.t:ine. l'm sure he'll come.8. EXERCISES аге here. The man for whom (2) 1 work is very mean. Која је maksimalna kazna za blgamiju? 13 Dve ta~te. Mollm vas lzvinite me. When he phones.2.11.Ne. Mogu li da po.No. He's coming (f) to vlsit us. Don'twarry. . (З) КSda se priS\Iojni oЫik posle pre<lloga.1.. 8 9 Covek za koga radim vrlo је Akrt (zloban). Мау 1 come with you? ls it far to the tuЬe atation? .. 1. 1'11 tell him you RIIENJA ZADATAКA 1. -4.. OВJMNJENJA (1) Не is coming: progresivno sadainje vreme ovde ima znatente saddnfe vreme (оп dolиi). novac moje bral::e" zvu(:l isto kao i ту brother's money "novac mog brata". 'rek<~:d 'plcia •. .1). Upozna6ete njegovog sina iduee nedelje. mi:t •. . bm'plc:inz:. Ne Ьrlnite. . . hu:m . deset minuta hoda. You'll meet his son next week. а apostrof posle . Не doesn't рау me enough. . nije moja krivica. 1 live in Harrow. . mi:n .45.

takmieenje u strelicama (gadanju strelicama): tuЬestation З.u zвuzet da bih ga primio (video). st1e talk1ng is not The woman to to ReЙENJA ZADATAКA (nastavak) З. 30. Kad u engleskom jedna imenica odreduje drugu. U komblnaciji sa from (od).ldite do kraja puta.117 one hundred end eeventelln one hundntd and eighteen 118 Flll ln the mlulng wordo: То је 4.him. . whom.On radi od OO. 2. Stavljajuti neodre. а da se i jedno i drugo mogu zameniti izrazom alot of. many uz imenice u mnotini. u znaCenju .Nde "do" u prostornom znaeenju prevod1 se sa to: Go to the end of the гово . You never know. lt is а driw car.is -listвning. ······~······························· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset peta lekclja lzrozl za ko~nu. jednostavno se stavi ispred п је. br. Not untll odgovara na~m "tek"· Не doesn't сотв until six . nedovoljno) novca i Не hвs а /ittle money.Оп radi do devet sati. U vremenskom znaf:enju prevodimo ga sa ипШ (ili ti/1): Не works ипШ nine o'c/ock . malo". Untll... . Thirty-fifth (35th) Lesson ('Ge:ti fif9) REVISION дND NOTES З. uz imenice u jвdnini upotreЫjava se little а uz lmenice u mno!ini few (fju:). Molim vss Jzvinite krsjnje sam me. 35th LESSON . Dвrts mвtch · . br. -2.4. а takode i u iskazivanju minuta (lekcija XXI).5.jeni Clan а ispred ovih reti dobijamo znaeenje "ne!to malo" odnosno "nekoliko": 1 spesk а little German . .extremely tired. lmenltke aloienlce. person she worl<s те. Ја 1 sam (kudlk8mc) suv.. two hours'. 4. 2. tor whom.Оп ima malo (tj. broj 2. 31... l'm итогап. medutim. З i 4: 34. 33. OsoЬs Тhе zs koiu опв гadi jвste (glavni) uгednik. nikad se ne zna. 5.On dolazi tek u ~st. iena ko}oj ona govori ne sfula је. Please excusв . much too busy.Videli smo da se much upotrebljava uz imenice u jednini.On ima malo novca i malo prijatelja. upotrebice se to (Не works from six to nine . am tosee 1. Ponovo proCII8jte oЬjoinjenjo: lekcija 29.Ьу. volnja od dvв ssta automoЬilom. Не has little money and few friends .Оп ima (ne6to) malo novca. llezlltno "you".Ја govorim pomalo nemaCki: 1 know а few words of Spanish. 2 i З 1.hвr. Treba razlikovati Не has 1/ttle money .3.t do devet). br.Zamenica you mofe imati i Ьezlitno znaeenje: You can fino some good rвstsurвnts in LonaonU Londonu se mogu nafi dobri restorani.iS tће editor. SliCno tome. br. 5..Ја znam nekoliko rel:i ~anski.

. answer it. пою grвdiw> i ono iz ptvifl . Onj stjfu u 7. pleasв. 1WitJ ovfh IWo zпвп.Uzmite mala vol:a.Poitar dolazi dvaput dnevno. 'oupa~ ба d<t. lвkcij8 . They arrlve at иven thlrty and Mr Marsden opens the door and invlte1 them in..(1) SliCna kao u naAem jezjku. hteti" а mafe Ьiti i pamo~ni glagol za gradenje buduteg 36th LESSON . Тhе postmвn ('poustmen) comes twics в dву. Pezite: izme<!u whisky l>ottle (fla§a za viskj) ј а t>ottle ot whisky (fla§a vjskija) rezlika nije mala! Hls јоЬ is Ьвtter pвid thвn his son's.. phone is ringing.. vrвCa6!rmo sв i пв WIJC nвul:eno (pogotoИJ и vrгme . 'sitiiJ 1u:m . lokcija). :Z. Udite u dnevnu sobu i sedite.. record p/ayer . /Wrюjts sumn.is гвstвигвпt is quitв shввр.. mof.drugog -·~ od 50.gramofon {doslovno . luJds tsto рвгвlв/по llffLЬatj.im vas javite se. " _ 6smo иrm svakog danll dsti ј sumn. 1-vo" ј nвdovo/jno 5. Тhе Ьоlје ТЬ._/је. 1) into the вltting-room and sit down. What will (1) you have to drink? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset iesta lekclja 1 2 3 Dejvid i D!oun idu kod Marzdenovjh па veteru.Moljm vas.Ovaj restoran је dosta jeftin.rupe" popџniti ите od . jeste li Zlldovoljni onjm 1/о slft ~VIJtj/j? pteCizno. please - Telefon zvoni. glogol wi/1 mo!e da ima ZПIIOenje .2. - 3. .Njegov posao је platen nego posao njegovog sina.sti и konstni uspeh.ье. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-sixth (36th) Lesson ('Oe:ti siksB) 1 David and Joan are going to the Marsdens' for dlnner.stanica podzemne !eleznice. Tako ts se•"' . n8to пою. Н.sviraf plofa"). •nd in'vaits. Ali и kllвniiim lokci/8fn.zdanz.. a'rai'o' ..vе some fruit..pamtlte lzrue: Go впd buy some winв.. jdjte da kupjte malo vina. 'ma. Ьsz рвt lokcijs. Come (N.119 one hundred ancl nineteen ом hundred and twenty 120 . _ . ј8 mtJStlmif!no ~ . ~ta !elite {ita tete uzeti) za piao? 2 З - Oll.ldNJENJA I'RONUNCIA ПОN 1.30 ј gospodjn Marzden otvara vrata i poziva jh da u<!u..

OВJASNJENJд (naslavak) vremena. sez. 9 10 11 12 - Ve()era (obrok) је odli~na. D!oun? ~ri. .12.rrassed allence. 1011 du.t. . im se. ..•suv" lJOf)Ate. )&gnjetinu. •• ••. Mrs Ma/'8den .i ја (tв~). a:n. 1) and joins them.says Mr M11'8den. Da. . - 1 m1. а inaee znafi . _ 7 'miIIZ • · • kлmz daun'stuz end dtoinz t'iem. if 1 may.tako tinim }8").4.121 one hundred вnd twenty-one one hundred вnd twenty-two 122 4 - А whlsky (2) for me." They go into the dlning-room. please. 11 12 1З 14 - 13 14 - Nastaje zbunjeno (nelagodno) l:utanje.8. Oni jedu supu.. Kuvarica ulazi i kaie: "VeOOra је spremna. 1 ја. . -10 ь:-endi:. .~ ~kj·. voCnu salatu i sir. Dry (3). You're very lucky to have а cook. lamb. 4 5 & Za mene viski. 6о mi:l iz 'okplcD." Oni odlaze u trpezariju. So does David ~Ја volim v1sk1. what will you have? А aherry.. But David cloesn't earn enough money. Ali Dejvtd ne zarac1uje dovoljno novca. . 36\h LESSON . - Nв zsЬorsvfjs}trJ d8 prOCitste Ьrojeve stгsns i Jekcijв.VIШn" se kate wet.. The meal is excellent. -<•> So drJ 1(doslovno . Have а brandy. Veoma ste sretni йtо iгnate kuvaricu.5. hotete li mi pomoti (da mi (3) Dry је cwde upo1reЫ}eno u smiS!u . М rs Mel'8den comes downttelrs (N. im'ЬJ8пtt 'aailan:z. 'di!D iz 'rcdi ·ch. ра ./ U~e whi~/ry· So do we.says Joan. .kafe D!oun.. fruit иlad and cheese. Yes. 7 8 8 9 10 - The cook comes in and says: "Dinner is ready. 5 6 7 On sluii piea i svi sedaju. 1 OeJV•d ·: · Wiilt wil ju: hev. su:p l8дtt fru:t sel~ end'ё:Г:z.ini~.9. . imam tako malo vremena za kuvanje. 1 have so llttle time to cook. Gospo~a Marzden silazi (s gornjeg sprata) i pridrufu· је Не serves the drinks and they all sit down. You see. Uzmite jedan brendi kafe gospodin Marzden. drai. They eat soup.nezaslaбen" (о pi~u).. So do 1 (4). IJ.'· !la''VZ. . gospodo Marzden . ~ta eell ti. '!eri .14. Suv (ne sladak).. Wi/1 you help rrю? pomognete)? (2) U SAD i u lnokoj pi!le se wh/Skey. Vidite. molim vas. 'wiskt. ako smem. Тhere is an emЬ. so .. Joan..

а odatle i . the . oomes downstairs . Sts dвte uzeti zs piCe'? (Јвdrю) swo Ье/о vino. АР ·~eri(l kros roud . pleose...1. . Come and join us..them. .123 one hundrecl •nd twenty-three one hundred 8nd twenty-1our 124 EXERCISES 1. How much maney do you earn?.. Л ~и .З. . into . Udite. She serves dlnner at e1ght exactly...5.. follow you. the .. What will you have to drink? .2.. pnJtiti..2.into dlnlng..rel:i". Oodlte 1prldrufite nam м.dawn.5. Sta 6ete da pijete'? . . . 2.. let me see.iENJA (1) То te/1 ima osnovгю znal:enje .- З. Come ln and slt down. molim vss. and inviteв to .. 3. let mi: 1i:. ldete li Ueste li) рейiсе? Mmm . 1. poka!ite mi kako se ide. mollm vas.veitenJ8 (37th) Lesson ('Ge:ti Dlreellona 'sevene) 1 Вrltish 1 2 - Can you tell (1) me the way to the Muиum? 2 - Motete li mi reei kako se ide do Britanskog muzeja? Mmm . Da.•. lma toliko da se uradi а tako tnlllo vremena. wci . Аге you on foot? OIJA8N.. . There is so much to do and so llttle time.3. 'britil mju'ziom.4.. anct comes .. Ona sll.sittlng-room .d:l vee&ru tai!:rю u osam. Da vidim. thtl IИIY - poka!ite mi put. tlnevnu soьu..3. S«<ite. Ona si/szi 1 gornjtlg 8pflt6 i She . 5. . Udtte i seclite.dry white wine. "· Оп оtvвгв vrstв 1 pozhls lh da udu. .. . will . lldiEIUA ZADATAICA 1.4. Flll ln lhe mll81ng wordl: 1}(1llf1 и please..hвw . ..... u/иi и Come Sit trpsz8riju. .1will. 37th LESSON . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrty-seventh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset sedma lekclja OЬ.2. -roon1. What you to drink? А . .S. Yes. Те// тг PRONUNCIЛПON 1.come in . Kollka novca zar~ujete? . Go in. opens the door.prbti''.

1 don't want one. BlumzЬeгi stгane. .DоЬго.7. Kako mofe§. ali uzmi Oedno) sam. .Sorry.125 orwt hundred 8nd twenty-tive one hџndred •nd twenty-elx 126 З - 4 5 6 7 8 - Yes.~ keik. . То је ~stog komada torte): Tome. . 1 hocu.. 1 will. You come to New Oxford Street. . siks6 pi:s ~" $tri:t. l'm very thlrsty. 'ilpazit ai 6igk. ·~a:ftsb~ri 'ev~niu:. 1 thlnk. ka:nt mis.. - 9 - 9 10 11 - Have another Ьееr. go up Chering Cross Road and take Shllftsbury Avenue.That's оkву. 1 am. З7th LESSON . Moida је to zato ~to ne pijem dovoljno. 'glлt~n. Yes. just opposite. ' Proidrljlvac 12 13 - (Majka svom sinu. onda је to. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (2) Erovde oznaeava onaj isti otџuti poluglas (е:) koji эе ~uje i kod nas pri zamuckivanju ill odugovlal::enju u govoru. Hm .. hm . 'mл~ . lt's just good 1 uck. - - 11.4. . 11. dtлst - 10. . you are а glutton.lzvinite.o? 14 А naprosto (dobra) sreca. say that ageln? Just opposite... Da. Er (2).. ti si profdrljivac. da jedeS tolik. ~= 9. Perhaps it's Ьесаuм 1 don't drink enough. ta~no preko puta.. that's it. then it's. You can't miss it. '0\ks~ 'Ьiu:mzb~ri. 10 11 - Uzmi јо~ jedno pivo. after the sixth piece of cake): Tom. (onda) portite uz Ceгing Кгоs Roud i krenite (uzmite) $aftsЬeri Avenijom. glutton 12 1З 14 - (А mother to her son. ы~. . just opposite is Bloomsbury Street. Go down there and it's on your right.. ~·n . you've got Вloomsbury Street. mislim.Well. tako је (to је to). ·в~:sti.5. Hvala veliko. .. da li blste to ponovili (recite to ponovo)? Табпо ргеkо 7 8 - puta vam је (imate) ulica Sidite tamo i to (muzej) је s vaoo desne Ne motete ga pгomaMi.. Nema па femu.. How can you eat so much? 1 don't know. taбno preko puta је ulica BlumZЬeri. Jako sam iedan. . posle Ne znam. but have one youraelt.Ne zelim (jedno). З - 4 5 6 - Da. Dolazite do ulice Nju Oksfoгd.Ti "' uvek iedan. . Thanks very much.You're always thlrsty. er..

your 3. i to је s 1/de leve street and it's 1.3. . nikгd or а car? 5. 1. sud pi :t . dobra. ..Ne. Take 1he tirst street on the right.. Pete. 38th LESSON 2.. Hurry up. 1can't hear. the stгane. Mokte li mi pokJJzati рџt do Can you . Opposite the church you can see the school. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-eighth (38th) Lesson ('ea:ti eite) At the Pub • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset osma lekclja U pabu Oejvid i Pit Ьасајu (igraju) strelice. sг«е..4. Go up this - 4. Turn left at the end ot the road. Pite. З.. РоФtе prvom ulicom nadesno.4. . get lost Flll ln lhe ml881ng worde: 1. on foot - ln. lt's only а -nty mlnuteв' walk to Oxtord Street. REIENJA ZADATAКA ? . . 'ID:t '!ialtld. that's not true. yьu·re Ьltter. tetl - the wву to- muвeum. ali mislim da si ti Ьolji.5. Ја sam doЬar. • 1 . 1lxtyt" perhllp8 you're right.. 2. 'klous~ 3cn ••. 1 - l'm good (1). . so much - noiзe - is going to.. but 1 think 2 - No.6. 3 -'. lezdeset! Molda si u pravu. - PRONUNCIAТION . lzvinite. Skrenite levo na kraju рџtа. 1 2 З David and Pete - аге playing darts.3. 3. . on doЬfo igra. poЬegne) voz. Don't miss the train.2. ou 'sik$ti. to nije istine.2. . tru. Nemoj da propustl6 (da tl lkolu.!. . . Jmsm ne zalutam. . - 2.. . . Tolikв ie Ьџkв ds оп ide t/8 spt1vt1. dobro) а welf prИog (doЬro). on left. . 4. l"m lucky- never . OIIJAiNJENJA {1) Podsetimo se da је good pridev (dоЬвr. - 5. PoJ:uri. that he muzвia? There is Ьеd.. me . Preko puta crkve mo!ete videti Podite uz ovu ulicu. Sorry.127 ane hundred and twenty-eeven one hundred and twenty-elght 128 EXERCISES 1. ho6ete li to da ponovite? Ne eujem. . hв plвyr wel/ ~ On је doЬar igr&e. Oh. - 6. say that Rflllln.. Нв is в good рlвуег. Jeste li pdвk Ш и kolima? дrе you . . Oho.• 'Ьсt~.

Zelim da poЬedim. hi::r: w:~:s. l'm blgger than you. pametniji. Bogatiji si nego ја. You can see from here. How is your poor father? .najsreCniji. you're closer (2) 1han me. Kod prideva sa zavrSetkom па slovo у. m:~: in'tei:Юhnt.nego · se We win: doblti. dobar. ali ја sam kratkovid. (3) То sii. . but l'm more intelligent. best: more intelligent. 'ri~.129 one hundred end twenty-nine опе hundr•d and thlrty 130 4 5 6 - Неу. Ьвtter. nego se ispred prideva stavi mDГ8 (vile) za komparativ. Нај. You're rlcher 1han me. gori. OВJMNJENJA (nastavak) Za prideve od tri i viAe slogova ne upotreЫjavaju se nastavci. Da. most intelligent.r.•. Ьogat.doЬ. 10. - Yes. Blizak.13.. l'm afrald.rdav'· imaju nepravilno OВJMNJENJA (nastavak) poreder>je. bogatiji.. closer. 'cвiwci . (4) Као i u wtlni jezika.S. rlchest: good.. Ьвst.Gore mu је.Ыlzak. hlppiest . But you can buy the drinks.Yes. 6. . Ьli!i. кt115t (we:st) - rdav. twa :s). bolji. Ьolji. . ali Dejvid је srecniji.Da.7. najgori. .(2) Closв . 6 - 7 в - gledaj. Close.. 45 - 7 8 - but l'm short-alghted. дli moze~ da nas casM picem (kupi~ pica). 'hcpi~. То nije opravdanje.primiti.Ыili.zaraditi i od to oclnosno to get .He's worse (4).. ono aw pretvara u i: happy .iu:s. ne poЬedujem uvek. Ьli~i si nego ја.9. је bogatiji od Dejvida. sam krupnljl nego ti. Za superlativ (tre6i stвpen poredenja) dodвje se nastavak -est: clossst .зreten. Komparatlv (drugi Stepen poredenja) od ve6ine jednoslo!nih i dvosloinih prideva gradi sв doda\18njвm nastavka -er (rich . КU/58 . . Tha1's по excuae. bojim se. receivв (ri'SI:v) Razlikujte ga od to евт.:. look. blile. .. $ta zeliй? . . Kako је vas jadni otac~ . rlcher. ono se gubl. ьetter.. najЬiizi.. bu1 David is happier. najЬoga1iji. ali ја sam pametn1ji.richer). Ьlila. .1 wan1 to _win. U svakom slucaju. pridevi "doЬar" i .. Gcod. happier sreCniji. Ovo је najbolji put do muzeja (da se ide do muzeja). Alrlght. 1 don'1 always win (3). lzgovarate fi uvek jasno i snalnO sug~asnikв? 38th LESSON .Ьje~Jima) . but not very well. u гedu. This is the Ьest way to go to the mueeum. najbolji. 'klous:~ Posle komparativa (ne i u drugim than. Wha1 do you want? . 'blp . iks'k. ako sв pridev vet zavr!avao slovom в. najpametniji.11.. pu~ 'fa:~:~.. Yes.Da. wiв. 'ri~t.. najЬolji: Ь8d (Ьвеd). 'klous:~st . 9 tD 11 12 13 14 Pit Ја 9 10 11 12 13 14 Pete is rlcher than David.. . closer . closes1: rich. poЬediti. bai . Moze~ da vidi~ odevde. ali ne narocito dobro. Anyway. а mosi (najviAe) za superlatiiJ.najЫd:i.

- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty·nlnth (39th) Lesson cea:ti naine} London •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset deveta lekcija Londan 1 London is larger lhan Paris but amaller than New York. .. The Ье81 . the match.. .2.. Your eyes .. are Ьigger than. proЫems.. Nailюiji igrвC Св doЫti . We've got по money at all. 1 London је veti od Pariza ali manji od Njujorka.win..hвppter. 4. l"m afnlld 1 can't see. .butsheis . 1 Flt ln lhl mlulng worda: 1. Кratkovicl sarn. .gne one hundred and thirty-two 132 EXEIICISES 1.Юtmik и J'IWfJdu. .. money and 1. 4. . no.3. player will 2. i s .in з.5. ~ "' mei!. l'm shon-llghted. your stomach.131 one hundred end thirty..5. Nernam novca i l've got петвт рrоЬЈвтв. On wek doЬI}a k8d igramo poker.tter. Э9th LESSON .2.Much Ь. -4. Ne !al08t ne mogu d8 Wk:llm.5. . Оп i• Ьogatiji. l<ako је vete · Jedna kilerka_? .. Не always wins when we play pol<er. student . How is your poor daughler?.3. rlcher . .Mnogo Ьо8ј8.wors1.. .. ali О/18 је llr8Cnija. She earns more money than her lather. . З..no. Оnв цreduje vi6e novca nвgo n}8n otac. Оп јв не nsjgoti t.. .·· ·. _ 4. .. . Vale oi!i su vаСв оо Vll4вg stoorвkв.. tl1e . 5. . . Mi uoplte nemamo novca.2. . RUENJA ZADATAКA ~. Нeis .

То је u)edno (takode) 1 na)starjjj deo Londona. Неге you find the "West End" with its theatres and the Clty.s"Ceind1. and the Но~ (4) of Parliament and Big Веn.Јnz laiOIПZ. the Lord Mayor of London is mayor of the Clty only.•. J. londonskj lordmer је samo gradonacelnik Sjtjja.S. 7... 'fli01t~...9. it is the Ьell and not the clock which is called Big Веп. 14 U stvari. . OВJAINJENJA (1) Gte8tвr London (""196i London") naziva se London zajedno sa prigradskim naseljima. ali u mnof:ini оЬа . lnner London is amaller.... Ufi (unutr. PRONUNCIATION 1. which (2) is the financial centre of England. ln fact. fekt .l.14.. .. 'in01 . with its colony of plgeons and four bronze llons.10. niu: "j3:k. .. 'cin!:Jnt tr:J'di~. zvono је to koje se zove Big Ben. ~s. .s" izgovaraju se zvueno: 'hauziz. 39\h LESSON . Skoro u svakoj ulici ima poneka divna crkva. more than the population of Scotland and Wales together. ј jos ima neke stare tradicije. Pavla posle !ondonskog роl:ага 1666. there is а Ьeautiful church. (3) Chrtstopher Wren (1632-1723). iJ'zcmpl . (4) House . ". 8..~st ..."~!) 1. lt is also the oldest part of London and still has some ancient tradltions. For example. .6.1leisi~ .. l:esto је njihov projektant Ren 11 12 13 Medu znaeajnim (zanimljivim) mesbma koja treba videb jeste i Trafalgar skver. st<~k ik.~..12. .•• Ьг. а ne easovnik. .3. hau:o~:Iz "'" pil:bmcnt. .. im"pз:t:ant .133 one hundred вnd thirty-three one hundred and thirty-four 134 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 There are more than eight mlllion inhaЬitants in Greater London (1 ). which is as important as the Bourse in Paris.щ .13..• p1dЬnz . m&OI.. Tu nalazite Vest End (Zapadni kraj) sa njegovim pozorjstima i Sjti. "Ьju:tiful ~:Ј:С :<~fan ~i"zai~d. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lma preko osem miliona stanovnika na §irem podru~­ ju Londona. а sa who (wtюm) kacta se 0Cinos1 na ljude.'lciS01nz 3v 'sk<~tl:Jnd ~nd weilz tu'иel\01. Na pгjmer. ј Domovj partamenta ј Big Ben (Velikj Веn).. bai ren. дmong the places of lnterest to see are Trafalgar Square.. fai'шcn~l 'sent. wcst"end . euveni arhitekta koji је rekon- struisao katedгalu sv. "la:db .~ .4. "s. . 'mili:Jn in'hzblt:Jnts in 'иrcit01 'lлnd:Jn. "evri . . "peris . : se izgovora haus. Ьеl. k.eerza.~nz. tr:J"f~l&:J skwE::..1. 'sili ...•. '<~:lsou 6i 'ould.11. koji је finansijski centar Engleske. . p~pj.~:d me. olten dealgned Ьу Wren (З).m:~:I:J . . koja је lsto tako vafna kao i Berza u Parizu. vjie nego (sto jznosi) stanovnj§l\fo ~kotske ј Velsa zajedno. ln almost every street. sa svojom kolonijom goluЬova i Cetiri bronzana lava.Snji) London је manji. Najvafniji deo Sillja је . - (2) Odnosnu zamenicu "koji" pгevodimo sa which (ili that) kad је rel: о stvarima. · The most important part of the Clty is the Stock Exchange.

5. . Ova retenice је (ta kojll Ј8) najte!e. Which is more .3. . She is а lillnlrian. te Nljlepia crkva u Londonu? - 5. . lt's Flll ln the mlиlng worda: 1. . 11 is this иntence which is the most dllficult. to London with . - t81king.2. plays .. . Ко /юСв dв ро4в (dodo) и London s пвта? wants 4. 5. . Mi imsnю prijвteljв а koji d/mo rlfrв ki/IV/r. . . is an ex-minister. .ј.4. Која 88kretarice. 3. Ona је ЫЬIIOtekarka ' ne London Ш EdinЬurg? EdinЬurgh? 1.. 2.to 4. ma. . . The man you are .2. interesting. REIENJA ZADATAКA We have . The тоге the merrier: Мо viAe to Ьоlје (doslovno. veselje: merry - veseo). . frtend who. . Which is the most Ьe•utiful church in Lonclon? . .5. .2. .. Your Ьrother-in-law and his friend are arrlving together. to whom - come - us.. VвС јв lrssno. lmamo kafu ili Се. .135 one hundred вnd thirty-five one hundred and thirty-alx 136 EXERCISES 1. Which do you want? . . ..З.? 1. We have colfee or tea. . §te (koje) v1 ietite? . . . London . Silo We Ьi ЬО/јв dв po4emo sвdв. . . Koji је zвnim/jMji.the piano.4.. . not а иcretary. . . alrwedy late. . . Т~ :ze~ i njegov prijatefj etllu za)edno.ously. . . now. Who. . toi'Вir lwmв govorite је ЬМ11 mlnis/JU. .3.or. . had Ьetter leave - . . .

'lukil). he's in а Ьаd mood.Ne. nor: Nвithвr John nor Pвter spввks Fffi(ICh . ali mogu da razumem sasvim dobro.11. U prvom zn&Cenju trali predlog at: Look at the tюuse . Please come in. Can't you do Ьetter than that? This 181Son is more lnteresting than the first one. Ја јо§ ne mogu t~no da govorim engleski.. Molim vas govorite malo sporije.. Zar ne umi!A Ьоlје (ne znu da u~inii Ьоlје od toga)? Ova lekcija је zanimljivija od prve. Molim vas uc!ite.. say that Вfllln.14..5..-Оп !eli da tita: Не won"t (wount) road. Ne.. How far is it from London to Edinburgh? Не won't (З) speak to you. sedite. З) me the way to the town centre? London is lerger than Paris but amaller than New York.Yes..IAAнJENJA (1) То look mote da znaei . Nat par "ni .) lzvinite.Da.2.~о.lght 138 Fortieth (40th) Lesson ('f:>:ti:8) Useful expresslons 1 2 З Кorlsnl Cetrdeseta lekclta lzrUI 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 1З 14 Can 1 help you? . је (3) Won"t or.. - 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 Mogu li vam pomoci? .. Molete li ponovo 40th LESSON .. baed mu:d.. Please speak а llttle alower. recite to ponovo.ni O!on ni Piter ne govore francuski. "fl. ni Dejvid (to ne ~ini). .. ni"prevodi se sa .4. wount . . Make your8elf at home. but 1 can underatand quite well..12. You look (1) tlred.. on na !aloet nlje tu (unutra).. neraspoloZen је (u rdavom је raspolotenju).uantli . This meal lool<в nice: Ovaj oЬrok 1еро iZglada.. .8.13. 2. . 1 can't speak English nuently yet. Nвither do 1 . 'sloua . taun 'senta. izgladati"". What will you have? Can you tell (N. То look tor znaЬ . No. kontrakcije od wi/1 not. Please sit down. lzgledate umorni. Have а drink. лnda'staend. "Ш . . a'~ten. Ја ne volim repu (cveklu). nelther (2) do 1. 'naiбa....tra!iti"".9. hau fa: .. neither doвs Oвvid PRONUNCIATION Ј. Popijte neAto (uzmite piee).. neithвr. tu 'ednbn. 1 don't like Ьeetroot. 'la:dfa . OseCвjte se kao kod svoje kuee. Koliko је daleko od Londona do Edinburga? On neCe da razg_ovara s toЬom. ја traiim .. Molim vas. 'bl:· tru:t . EXERCISES 1.. 'sm~:~:la..137 one hundred and thirty-seven on8 hundred and thirty. sir. .. ni ја. ka:nt.. . Thanks..ni. i!lta telite? Motete li mi pokazati put do centra grada? London је veei od Pariza ali manji od Njujorka. l"m alnlld he's not in.Pogledaj kuCu. Can you come back RdENJA ZADATAКA 1. .On ne{:e da tita. OII.ni ја (to ne ~inim). goepodine. lli" se ka!e either ('ai~a) .. (U~inite sвЬе kod kuee. l'm looking for .7. Hvala. Sorry.. Razlikujte: Не 008nts (wonts) to riisd . ...glada~"" i . (2) Neith8r .

.oppoeite . . to my REAENJA ZA. 5. . . . .1 ја. We're going to see Pete.ftuentty . . 'riAiQ . ho .So do 1. au •. do 1. . don't went . ldemo d8 poeetlmo Pita. Unlortunately. (nasta\lak) . ..4. . .l've got а Ыtе! 2 з Pit i Dejv pecaju.Nefther. .Јао. Js ne јвdвт 3.no German.3.going _. How far from here does he live? tonюrrow? d8 dod8te autra? ____. . . . . . .Grize! (lmam ujed!) Dejv: .Је li pestrmke? Pit: . .in . Ueuafly ..З. Опв (IOIIOfi lflёrю ong/flslri вli nims/o (ne govori) nsmatki. no! lt's а wasp! PIIONUNCIAТJON IAk'scs. . . - Nsprotiv.•· Na taloat.•· Unfortunate/y . . 881 tho you eat .2. idвmo 4.t. traut.2. Кoliko daleko Flll ln th8 1. 41st LESSON . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-flrst (411t) leuon Success •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset prva lekclja 118p8h 1 1 Pete and Dave аге flshing: Pete. She .DA. WO!Ip. . . Ns Js/ost. .КA. .driY88. 1 like Turkish colfee. SeptemЬer. . .3. Ьut speaks English .to . - ls it а trout? Ow. . Groeoe .too much. ._ mother's.TA. ~·s kD/ims (vozi) па ромо.5. . 5.139 one hundred and thirty-nine one hundred and forty 140 . ti ј«Јв1 suvils. Pete. deiv . lhere are по tlckets for S8turday.enough .. mi kod тојв rrl8jlr8 пв 'lfК!erи. 1. bait. Pit: . . 'inosens. nета Ја kareta za suЬotu. 2. to go .. weare for dinner. . Оп OЬitno idв rloюljno. 3. ocla\lde on fivl? volim tur8ku kafu. . . . . don't . .. lolim ds - Ni js. toworl<. nel То је zoljal 2 з Dave. .5. . . Nв m1881ng worda: idвm и Gri!kи и sврtвтЬrи.

9. beceuse there is а mile between the first and the last le~r. Ne felim ovaj stari pulover. dok se veliki l:asovnik VвiЬajte se ponavljвjuCi za sеье svaku od gomje tJetiri prltice.. draga.. 'laiЬr~ri. Која је najduh ret u engleskom? . There are eight of us for dlnner.4. i'nлf. 1 don't want this old pullover. Ljudi titaju...01 course.Naravno. 'kwai~t . Ш Ыti . М r Wllliams.8 eit. . . 'hcvanli fa:M Ьles .Шto? Devojtica: . Mr Wllliams. 'lal}gest. People are reading.. lmenica watch znal:i . Кеер qulet in the llbrary. But why? Lilt/e girl.Please drink your tea.. "Smiles" (osmesi). а (hrane) ima dovoljno samo za pet. gospodine Vilijems. 'pulouv~. my dear.1/fu i lsko 6вtе ih zapamtiti. 'skati§ prtQ. 1 want to watch (1) you. bl'ka:z 'mлmi scz. 41st LESSON .11. mail Ьi'twi:n. and there's only eno~h for five. . Cutati..6. to keep qu.Zato ~to mama kaZe da vi pijete kao riba (kao smuk)! 4 5 6 Lllt/e girl. What is the longest word in English? . OВJAiNJENJA (1) То watch znati gledati. . lma nas osmoro па ve~ri.12..awovnik" (rul:ni Ш dfepni. То wstch tвlevision . Vilijems: .gledati t~eviziju. za razliku od to lookne tra!i predlog вt.. (2) Znamo vet glagol to kввр. l:uvati" odrtavati u tivotu. 12 13 .Ne znam. You can keep it.Molim vas. ga:l . 8 9 10 11 - i odrfavaj nas sve u fi~otu. Ali z. . Krвtke . posmatrati.Веса111е Mummy says you drink like а fish! А 5 6 ----$kotsk8 moiНva nas Ыagoslovi Scottlsh prayer 7 NeЬeski ote. . То keep вlive­ miran.10.1 don't know.13. 'mista 'wili~mz. .141 one hundred and torty-one one hundred and forty-two 142 lnnocence Nevtnost 4 Devojtica: .zadrtati".. "Smiles".et - zove cloclr). Hocu da vas posmatram. pijte (svoj) taj. _ 1.. smailz . ~·laiv. 12 13 Cutite (budite tihi) u ЫЫioteci. Ыess us and keep (2)us all allve. p~to је (titava) milja (mlle) izmeau prvog ј poslednjeg slova.. G. 7 8 9 10 11 - Heavenly Father.. Mofete ga zadrfati...

Za istu vrstu kretanja upotreЫ6emo nekada to come (do6i) а nekada to go (i6i). When . Nema dovoljno hrane za sve nas. What .2.143 one hundred and forty-three one hundred and forty-four.3.. . br. Osjte mi pet (komвdв). 38. Оп ne moie to dв ргоdв.3.me the. . Cetrdeset druga lekclla She cornes downstвirs: ona silazi niz stepenice (prema nama). the famous painter. Којв је nвjdulll ret и englfl6kDm? Јв znвm nвjkretu. 1. . не can't . 5. .З.. previAe је galame.left. . dok mi ostajemo gore). you must rememЬer: . . the rest. zavisno od toga da li је kretanje prema govorniku ili u suprotnom smeru od njega. StaЬz. 39. 2 i 4. Never . Please keep qulet. morвte pamtiti (imati па umu): drtite levu strвnu. . . ali Go in вkо smo zвjedno s njim izvan prostorije u koju treba u6i. . . there is too much noise. aefl i t . REIENJA ZADATAКA is the . 40. you . ldi и knji!вru 5. К/Јd vozite и Engleskoj. .144 EXERCISES 1. 1 i 4. br. . Give . . 4. .5.2. .mind. Come in (udite) re6i 6emo onome ko kuca na naAa vrata. jol је f:iv. is still allve. she goes downstвirs: ona silazi (odlazi dole. You can . .. One radi u }ednoj ЫЫioteci izvan З. StubЬs. MoLeto DltlrЬI# OSI818k.. 1. euveni slikar. How many kilometers are there in а mile? . .4. There isn't enough food tor all of us. 42nd LESSON . 2. i kupi mi novi Gtinov roman.longest shortest. word . Motlm vas budlte tihi. . . То come i to go. .. 2. . .4. Koliko kilometara ima u )ednoj mllji? Londona. 2. Go to the .know tht: keep . English? 1 1. She works in а llbrary outalde London. . s raznim dodacima.drive 5. in . Nije vatno. . me five. br. in England. Ьookshop and Ьuу new novel Ьу Greene. br.4.2. - Forty-second (42nd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protitajte oЬjainjenja: lekcija 36. . · · · Flll ln th8 mleelng wonla: 1.keep.

vratiti se. How inhabltants аге there? 5. oЬвvezno traii predlog to: Не tells те that. Ho6u п. look at (someone. Medu пajzaпimljivijima. Londoп је najve6i grad u Eпgleskoj.ја 6u se javiti (odgovoriti) na telefon. Сап you tell me the way to Wreп's Church? 4.$ta telite (sta 6ete uzeti)? 6. 5.0.. She's comiпg (пе comaa: v. t.. ask for (something). Nekollko engleaklh mara 1 mlla (mail) 1. i ueiti se na greskama. What time? At а quaner to пiпе.0.45 kg 1 plnt (paiпt) .40 hektara 6. ali Не pays /о те that. come down . Nemojte gledati u prevod pre nego sto sami pokusate. Obratite painju da se treoo lice jednine.gledati (nekoga.Recite mu istinu. 2. ne trafi nikakav predlog: Answer те odgovori mi. .. 42пd mапу LESSON ..Мепi se пе svida ovaj tilm. 1'11 answer the telephone . menjamo njihovo zna6enje: соте in. 2. Tako se uvek kaie wait for (someone) 6ekati (nekoga). Amoпg the most iпteresting. ispred imenice Ш zamenice glagol sву. gotovo uvek је praCeno zamenicom ili imenicom. Koliko (tu) ima stanovnika? 5. He's richer thaп me. 7. З. Sloienl glagoll.izaCi..ЗО cm 1 poulld (paund) .Muzej је s vaSe desne strane. da li blste to ponovili? There sre four of us for dinner -lma nas ~etvoro па ve~eri. Те// те аЬоиt your јоЬ­ lspri6aj mi о svom poslu. ssys. ssy thst sgsin . ali ја sam sre6niji. come Ьsck . оп objasnjeпje br. za razliku od te/1.145 one hundred and fort"J-five one hundred and forty-slx 146 lnto odgovara naSem . пesto). То 1811.Sto da popijem.u6i. Prevod 1. 2. Big Веп is the Ьest monument. lzrazl trеЬв zapamtttt (vidi i lekciju 37): Ј don't /ike this filт. соте out . What will you have? 6. Ona dolazl u utorak.lzvinite. З.u" sa akuzativom: he's in the house (оп је u ku6i). Не drinks like а fish - On pije kso smuk. Don't te/1 ту father.Оп mi kaie da .tra:Шi (пesto). 1 waпt somethiпg to driпk.609 km 1 loot (fut) . Za svaki glagol treba zapamtiti da li u datom znaoonju traii predlog i koji. . . Londoп is the largest city (towп) iп Eпglaпd. З. . Praveatt na englaald (pismeno prilikom ponavljanja). Glagol answer. lekciju 34. Ni meпi.56 litara 1 acra ('eika) . 1) 4.0. Big Веп је пajbolji spomeпik. kote Tuesday. izgovara "sez". Bolje је gresiti. Neither do 1. On је Ьogatiji nego ја.sil:i. Те/Ј hiт the truth . naprotiv. he goes into the house (оп ulazi u ku6u). Dodaju6i glagolima razli6ite priloge ili predloge. bllo da zna6i "pri6eti" ili "re6i". то sву (re6i) naj68Me је pra6enoveznikom that Не sвys that he's tired: On kaie da је umoraп. but l'm happier. The museum is оп your right . Sorry. Motete li mi pokazati put do Reпove crkve? 4. U koliko sati? U ootvn do devet.Nemojte (to) re6i mom ocu. something) .

. Nastavljamo s kontrakcijom: .kle isti oЬiik vafi za sva lica.... BuduCe vreme se oЬrazuie stavtjanjem "will" ispred gotovo svih n&Sih glagola.. You will learn English qulckly if you read а lмson every day. 'i:zi. You form the future Ьу putting "will"' in front of nearly all our verЬs (1 ). а wi// . the verb "to dress". "you will dress''. Sada se sha/1 pмnstveno upotreЬijava u znaeenju uetivog predloga (Da uzmemo taksi?) ili u tra!enju seveta (ТгеЬа li da. fa:m . lako је' · ~ogledajmo neke reeenice u budueem vremenu: lci cu u Ыoskop veeeras ako ti ро.~n'tiniu: . . 'si~m.··.eA) sa 1 2 3 We will now look at the future tense.. mi cemo se obuc.. u prvom licu jednine i mnol:ine.. Sh\111 we take а taxi mnom. 2 з Budute vreme Sada eemo pogledati buduee vreme. bl'kлmz... oьavezno upotreЬijavalo 43rd LESSON . dres . pre svegв zahvaljujul:i kontrakcijama.. hoeemo li da uzmemo taksi? (3)? PRONUNCIATION 1.4.7. in the future.. 'fju:b tens.~ns .njoj је potreЬna pomol:. kao i tor вхвтр/е. јег se smatгalo da је "ul:tivije" nego wi/1 (osnovno znaeenje sha/1 је . 'putiQ .~Q'tnikbn.5.9.··. ti СвА (vi cete) se obuci. "na primer".1..6. Ьес:оmа1 "1 will dress". ti СвА (vi cete) se obuc.~:n 'iQ&iil'kwikli. k.~ v...~nsiz.. licu jednine.ја cu se obuci"' . 6 Nekada se shs/1 znae.еА (do. idem?) (4) Nвed: treЬati.. k. . Danas је ta razlika gotovo nestala.8. Vidite. it's easy! Let's look at some иntences in the future: 1'11 go to the clnema tonlght if you'll come with me. they'll dress".147 one hundred and forty·aeven one hundred end torty-elght 148 Forty-thlrd (43rd) Lesson Тhе Cetrdeset treta lekclja future .. glagol ··to dress"' (оЫаМi se).. in frлnt av 'ni~li a:l au.~ tu'nait. 'inst.. 'lel OIIJAANJENJA (nastavak) (2) For instвnce. She needs help -. 4 5 6 7 8 4 5 6 7 в 9 We contlnue with the contrection: "we'll dress.hteti"). You see. oni се se obuc. u budueem vremenu. _ (3) OIIJAЙNJENJA (1) Setimo se da wi/1 ne doblja nastavak . For lnstance (2). Posle will glagol u infinituvu nema to.treЬoti". Rec "'shall"' se uglavnom upotreЫjava za sugestije: Pada kiA&. The word "shall" is malnly used for suggeations: lt's ralning. Na primer. postaje .s'' u З. l.3.. 9 Brzo eete nauciti engleski ako citate ро jednu lekciju svakog dana...~:bz.··. da.. 'sent. you'll dress.

tju :bz . 'pr. teik mai ka:. НоСе li mi treЬeti (moj) pasoA da idem u Englesku? . .4. .(5) Some тоге: ја! malo (viAe). . . You'll пееd some more mопеу. . . OВJA$NJENJA (nastavak) .Zelite li ја! malo? Give те some тоге informstion . ...1'11 take my саг. 'k. you will have proЫems.13. ..3. you take 4... Da telefoпiram u kaпcelariju i kЫem im da Се~ zakasniti? Ја cu voziti. zakasnite. $tв Cel гsditi вkо njegв пета и kuCi? What . 'rneinli ju:zd Љ: s.)ЬJ~rnz. јв jol ne rвzumem.Dajte mi malo vi§e informacija.• 1 . . НоОвtе mlиlng worda: 3. Оо you wsnt some тоге?. 6i 'ofis. Who will come with me? AE8ENJA ZADATAКA 1. .. don't understand.12.2. Ко te poCi sa mnom? Flll ln the 1. on strike. тolim vвs..11.5. you if he . lf they doп't hurry up they'll Ье late. Shall we go to see that пеw film tonlght? . Za "ne viAe" reti 6emo по тоге. tsmo zвkвsniti? late? 2. molim vas? Kako се~ ici па posao? Podzemпa ~elezпica је u ~trajku. Ьоlје uzmite kolв.. Ne felim vi§e: 1 want по тоге ili 1 don 't want впу тоге (setite se pravila: nikada dve negacije). ni:d. ti се~ (vi cete) imati proЬiema. . EXERCISES 1. ? 43rd LESSON .3..tt.~'d!esЬnz . . Will 1 пееd my peaaport to go to Englaпd? .. 'reinil]. car. Podzemna Тhе tuЬe !вleznicв te blti и Atrвjku....)D straik . please? How will you go to work? The tube's on strike. 10 11 12 13 14 Koliko се ti поvса trebati? Da ti dam јо~ maio? Hotete li da mi date јо~ malo kafe. you help me.10.. .Uzetu svoja kola. you'll Ье late.)fi:. Ako 88 oni ne po!ure. TreЬete ti jol malo novca. . Ов li dв ти tвlefonirвm dв ти kskm dв 1 phone him to him we li mi pomoCi.4..5. Hotemo li 'I'EtЬtras iCi da vidimo onaj novi film? .149 one hundred and forty-nine one hundred and fifty 150 10 11 12 13 14 How much money will you need (4)? Shall 1 give you some more (5)? Will you give me some more coffee.. Shall 1 phone the oflice and tell them you'll Ье late? 1'11 drive.... ti се~ (vi cete) zakasпiti.2.

Trallm ko de kupiti moju kuCu. sometning .3. 'pa:ti. house is amвller than yours.. Shall . .. pli:zd .. Sta.st)'- thing . h1:z .):tska:. па primer.(2) Тhing: stvar. Zapravo. а frlend of )OUГS itd. . ln fact. је. . Ovi ljudi su svi пјепi prijatelji. 'sp..bt its main. its 6t:~z.151 one hundred and fitty-one nвkogв 5. She's outside: ona је napolju. but he lan't pleased when 1 Ьоггоw his.ia not in.6. What..NJA ZADATAКA (nastavak) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fourth (44th) Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Give me that wellet.ту hoUie. .З... (zar) svi (od пjih)? . tvoj fuпti. 'b.. 'b::wouz mai 8iжзz . реп. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset ~ lekclja 1 - 234 - Daj mi taj пovaпik. 1. 1 suppoae they аге very гich... jedan prijatelj ocl tvojih itd. ne mofe se reQ "а my friend".Ра. пiје.. ju:z main. .1. they live in а tent! 08. регhера 8 78 9 - Gde mine. in'said. How do you know? .2. ..•· wШ. you can use That's very kind of you. and theгe аге ten pounds inelde it. Оп Well. 44th LESSON .5. aiv . .Jedan тој prij~j".rou hiz. (1) Не Ьorгows my things (2).. (doslovno: jedan pri}atelj od mojih. ovom imenicom sastavljene su zamenice e. No.pleaae .. ali пiје mu milo (пiје kad ја pozajmljujem пjegove.unutar. upotreblti moje./A$NJENJA (1) lмide znal:i . lt's theiгs. j:~:z . She's lмide: ona је unutrв. Wheгe heгs (3).Ра. Опi hote da dodu па l?rijem.).. it's not yours.unutra" а takode i .will Ье.Неге. - is my pen? . Suprotno је outside (aut'said). it's mine. _ (3) l8pred prisvojnog prideva ne mo!e se upotreblti neodredeni elan.8. all of them? few of thein.had Ьetter . ku~ је mапја od tvoje. hu:z . motei То је vrto ljuьazпo od tеЬе.Well.Evo.Njihov је..4. вnything . (N. 2). She's outsidв thelюuse: ona )8 van ku6e. zato ве upotreЫjava ova konstrukcija: в frlвnd of mlne.neito. а u пjemu ima deset These people аге all fгiends of want to come to the perty. WШ . their Whose is this aporta-caг? - C:iji је ovo sponski auto? . They only а 5 - pozajmljuje moje stvari.9. one hundred and fifty-two 152 tor will buy .do. Pretpoatavljam da su veoma Ьogati.Ьilo Ata.. . so'pouz.7.your.... in fekt 6ei liv in ~ sa nil1a.sve. пjihova Ne.still. mpj Otkud znaA? ..tell. . 'w.. motda samo пekoliko zadovoljaп) пjih. will Ье . hi~ . . nothirigPRONUNCIATION 1. am looking10me0ne who . u".. опi tive u Aatoru! је moje pero? . ..

1waпt to 1. . 'veltu: ov 'м.5. Nije . . . . . .З. Jike? zn&ei . а (пе zпа) ud~~ Ciпik је оsоьа vredпost пieega 12 13 14 And what аге you going to eat? А cynic is а person who knows the price of everything and the value of nothing (Oecar Wilde).. kind.. he hasryno money. .They're miпe.t waild.. . .2.-. . Ьlag.. . . ln fact. . that's very kiпd of you. _· 13. .. Тh8nk you. Flll ln lhe mlnlng worda: 1. l!1iji је ою IIIЮr? .11. Свпа i vrednost nisu isto (istв stvar). ·Pa·sao pr . . He's poorer than me..Oiq 'i)Sk:J (4) Whвt..4. to је vrto ljuЬ&zno ocl vas. is this . nвgo novac и njemu! Не the ... kao i u hour (sat)! EXERCISES RERNJA ZADATAКA youre gotпg оп holiday. on (i) nema novca! . eete (опdа) jesti? koja zпа сепu svaeega (Oskar Vajld). . Milo mi је Ato znam da ideA na odmor (letovanje).. · · · . 'ao:Js~ kaind 'df:entl swi.153 one hundNd and fifty-ttv. Hot:u da pozajmim jednu od tvojih knjiga. gentle. Ра ~ta Оп је ро~tеп.5. On је siromdniji od mene. Kakav је оп? mio i plemeпit. sweet and nоЫе. .3. ! Ьut the money 4. What is he ltke (4)? He's honest (5). it's 2. . ljubazaп. . Ьor~ow опе of your _Ьooks.•· Ona јо6 uvek h06e da se uda za milionera. one hundrec:l and fitty-four 154 А cynlc Clnlk 10 11 12 13 14 1 tako.6. se za Harolda. . 10 11 - So you're going to marry Harold. l'm pleased to kпow that 1. Zapravo. . . .:Ј 'sinik . · · ' · azs . Нvala vam. - 2. mof је. . Оп ne pozjвmljujв noytsnik. ? _ lt's 3. . slovo h se ne izgovara. . Whose are these репs?. not the same .Njihov је.а• : -:. She still waпts to m8r а mJIIюn~lre.6.v evrt 0IIJ . . . and 44th LESSON .. Cija su ovo pera? -Моја su. kakav1'? What аге your friвnds like? Кakvi su tvoji prijatelji? (5) U reti honest. lt's .10 'meri 'h~~m~ld 1 ·k end 'nouЬJ. OIIJASNJENJA (nastavak) tent.

lzvjnj.it like? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·flfth (45th) Leuon Hollday plana 1 2 David and Joan are discuasing their plans. . _ 13 'na . . mofe se primeniti i па ljude u smislu . Кilkav је? You've got а What's REIENJA ZADATAКA (nastavak) . Whole . . uzeti". PRONUNCIATION h. f1:l ct houm а'mло. 'vii:Юf:iz. . but David...5...5. . en t1:k. .. Povedite me sa soЬom: takв те with you.. Yes.. .value are . _ 7.mine. alj pomjslj (pogledaj): ako vreme bude lepo. {3) Prilog аwву oznвCava udaljavan)e.. ovaj . · · · 1 45th LESSON .. povesti". . Yes. 1 think we'll (1) go to Brlghton next weekend. Do devola! .Ali ona dolazj samo jedanput godjinje. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset peta lekclja Planovl Z8 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 18ШУ8nје (odmor) 3 4 - 5 6 - 7 8 · 9 10 11 - Dejvjd ј D!oun raspravljaju о svojjm planovjma. 1 know. {2) Zapovedni niiOin od glagola to damn. preporutljiv za upotrebu u finom druttvu. .2. and it's always when we want to go away.Ona stite u petak.4. You mean: when you want to go away. а ~i~ :-.thlng.t. ko_ust. Кrajnje n se ne izgovara.:tlidci plcnz. 'we& iz fain c1r • а Јао ба. ? 1. Znam.prokletl .155 one hundred and titty-tive one hundred and tifty-elx 156 5.. .tent. 'Ьraitan. Da.4.Ь1 • а wc1. doesn·t ьorrow . . Му mother's coming next weekend. Mjslii: kad U hoeei da otputujei. Alj zвSto? Nema ita da se radj u ovo dоьа godjne. .odvesti se. {4) То tske.3. OIIJA$NJENJA (1) Ovde nije upotreьtjeno progresivno sadatn)e vreme (we аге going) jer је u pitanju јо! neizvesna radnja (misl~'!! da Cem~ iCi).. . motemo da se vozjmo dut obale ј da obldemo sva ona mala sela. w~~.2. То drive away. . But why? There's nothing to do at this time of the year. ali se 6esto l:u)e.She's arrlving on Frlday. Onda ~mo је povesti sa soЬom ј posetjcemo starjnarske radnje. Then we'll take (4) her with us and vlsit the antlque shops. ·~i~it a:l бouz: . ali Dejvide. роЬеСi.But she only comes once а year. (З).12.theirs. . М jslim da ~mo otjcj u Brajton sled~g vjkenda. dis'kлsirз. not yours . but look . Тi imal nov sportski auto. lzraz П1)8 Ьв5 .· _ 1 14 · с1 ••• tu'ae&. Damn (2)! . new sporta--car . to run sway .if the weather is fine. Price . ј lo је uvek kad mi ho~mo da otputujemo (odemo).lt.inside it. dem. . Da. 1. Моја majka dolazj sledШg vikenda. .wallet . l'm 10rry. we can drive along the coast and vlsit all those llttle vlllages. . er .otrl:ati.

lf you come tomorrow. . seven and the саг 45th LESSON .is still at . 1 will ask him the next time 1 see him. this time of the year alw8ys. . D/oun.157 one hundred and fifty·.. . а onda temo moci zajedno da planiramo (pravimo planove). moti 6ete da nam pomognete. .antiquee. comes . ne budi zloЬna! Опв је zaista июта simpвtitna. . mi smo uvek fJ/1 odmoru.. ! She is . you will Ье able to help us. Оп Се не se oset:вti (kao) kod kude вt sв svim tim starinama.IA ZADATAICA 1.5. Ье nмty . Psrdon. . weare on 5. then we'll Ье вЫе (5) to make our plans together. Svi ti ljudi su moji prijatefji. Ona dolazi Shв sвmo jвdвnput goddnje.nice. Prokletstvo.sorry.. the и sedam а kola su jol и gвrвii. 1. with .. dvвput.4.all . wlll feet . Dfon se 08868 k8o kod avoje ku6e u Londonu. Joan. All those people are friends of mine. НООеtе li moti da mi PQD)mlte pet funti? . . only.once а. those 4.moCi Cu da idem. David! Don't Ье nasty! 1'11 meet her at the atation.3. OВJASNJENJA (nastвvвk) _ (5) Poito glagol свп nema infiinitiva. U ovo dоЬВ godine.4.home .2. very lldiEN. At holidвy.really. 3. .garage. is arriving at .. John feels at home in London. Dejvide! Nemoj da si zloЬon! Dotekacu је (sre§Cu је) na stanici.even one hunc:lred and fifty . .. l'm Flll ln the mlaalng worda: 1. .5.. .. don't . Ako dodete sutra.2. lght 158 12 13 14 She'll feel at home among all those old things. vktlm. year.4. 12 13 14 - Oseeate se kao kod svoje kute medu onim starudijama. Will you Ье able to lend me five pounds? . Ona stile Damn. She . Upitat:u ga ltedet:i put k8d ge.2. . .3. Ьudute vгeme se gradi pomoCu izraza to Ье аЫе to (doslovno: blti sposoЬan da}. EXERCISES 1. 2. 1 wШ Ье able to go .5. . twice.3.

ЗЈ? What will they do? Do you think they will go Ьу tгain? Will the waatheг Ье fine? Wheгe will David meet his motheг-in-law? When do paople take theiг holidays? The fouг иasons аге: spгing. wlnteг. (2) Obratite pai:nju da se krajnje n ne izgovara...../. ztma.'we6a. 'ju:f:ual · · ·. jesen. then answeг the questions aЬout the pгeceding one. -. OВJMNJENJA (1) How often: koliko Cesto.tam 'w1nta.3.· · ·.: i). 2 з Sta rade Dejvid i Dloun? Kuda ho6e Dejvid da ide slede6eg vtkenda? НоСе li da ide u ·вirmingem? Но6е li da (se) vozi u Brajton? Ко sti!e idu6eg vikenda? 4 5 6 7 8 9 10 11 Koliko 6esto ona dolazi? Sta 6е oni da rade? Mislite li da Се iCi vozom? НоСе li vreme ЬШ lepo? Gde 6е Dejvid da se sretne sa svojom ta~tom? 12 13 Кsda ljudi uzimaju godi~nji odmor? Cetiri godi~nja doba su: prole6e. spr11) 1 .:_ Ј. wta dлz _ 4 ·ьа· 10. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Read this lesson as usual. ~бth LESSO~ . onda odgovorite na pitanja о prethodnoj (lekciji). What аге David and Joan doing? Wheгe does David want to go next weekand? Does he want to go to Вlrmingham? Does he want to dгive to Brlghton? Who is arrlving next weekand? How olten (1) does she come (N.'kwes&nz .· ~~~:а~·· Ьа1 tr~in-. autumn (2). leto.11. 'a:nsa tn . sлma pri"si:dirз. PRONUNCIAТION ~~~т.one hundred and aixty 159 160 one hundred and fifty-nine Forty-slxth (46th) Lesson 1 2 з Cetrdeset iesta lekclja 1 Pгo6itajte ovu lekciju kao i obl6no.. ·_н: 'bal. summeг... Ne zaЬoravitв da podignete glas па kraju upitne reeenice. . 'тл~ in (i)..

says the Englishman Frenchmen аге not gentlemen. Of course . 'dfentl- (1) Rвspвctive znae.cold. (2) Podseti6emo vas da se od imenica sa zavrletkom -у mnot.3.. What he . Mi uzimamo (svoj) и pro/eCe. No. you think .? 2.Jedanput dnevno.. you can Ьorrow mine.ours.mean.summer. usual.5. this 2."· Koliko 6e8to tital ovu knjigu? . 47th LESSON ..2.. "svaki svoj ·: Englez govori о svojoj. Као i оЬiакЈ. дs they holidays in RE$ENJA ZADATAKA 1. Mislite li da Do 6е ispit Ьiti te. dis'kASiu бt~ ri'spektiv 'kлntriж. oni uzimвju (svoj) godimlji odmor и leto. mi ove godine uzimamo godilnji odmor u zimu.161 one hundred and aixty-one one hundred and 8ixty-two 162 EXERCISES 1. Ne.5.3. . . . in . are.vi Francuzi niste dtentlmeni.na gradi па -lн. - 5. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset иdma lekclja 2 Jedan Englez i jedan Francuz diskutuju о svojim zemljama (domovinama). ~ta radi!? PiAem pismo. . lt very . Ako tvoj radio ne radi. . ВЮе И510т8 hladno о~~е zime. ."· does. као i oЫtno.kafe Englez . . $ta оп /юСе da kaJe? З. nвdam se da Се Ьiti lepo.l'm wrtting а letter.. . а Francuz о svojoj zemlji. lf your radio doean't work.will Ье. .spring .are taking their. 1 We taking fine. Naravno .winter.l'm alrald he lon't back from Brtghton yet.Once а day. you OIIJAiNJENJA PRONUNCIATION Ј. 'iugli!mв:n · · · 'frenfmв:n . 4.. we're taking our holidays in wlnter this уеаг..4.will Ье difficult. з. mo!eA da pozajmiA тој.5.What are you doing? .2.2.Uk? the exam Flll ln lh8 ml881ng worda: 1. How often do you read this Ьооk?. will Ье. on se na !alost јоА nije vratio iz Brajtona.hope. . 1. As usual. it •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·seventh (47th) Lesson 1 2 дn Englishman and а Frenchman аге discuesing theiг гespective (1) countгies (2).

10 11 12 13 - D!entlmen је оsоЬа sposobna za dve stvari. proьati" (hranu)." 8 8 8 9 1О А gentleman is а person свраЫе of two things.. ri"plaiz . 'fлni 'stori.. 5 and you see а young 18dy weshing. Dva engleska d!entlmena jedu (obrok) u svom klubu.. 'cnt~ ~~ 'ba:6ru:m bai mis'tcik. di'skraЉ ~ 'priti g~:l wi'6aut 'ju:ziq 'dicsfn:. klлb.. . 18. if you enter а Ьathroom Ьу misllke (З). 7 . malo uvreden (neznatno iznerviran).We say "Ехсuи me.5. ig'zzktli scz. and he elways hears а funny story for the first time. and one says to the other: lt's an lnteresting soup. goapodo". 47th LESSON . 8.. ProЬaju supu s velikim interesom.Exectly .4. i vidite mladu tenu (damu) kako se реге. Namerno" Ы se reklo оп purpose ('pe:pes).. OIJAiNJENJA (nastavak) mcn.. (3) Mistвke: greAka. They taste (4) the soup with great lnterest. . . (4) То tвste znКi .kuiati.ali dfentlmen kata: "lzvinite. ako udete greikom u kupatilo. Ьу mistake: gгeAkom ..11..odgovara njagov prijatelj.. 'kcip~ЬI.. i on uvek ~uje vic (smeAnu pri~u) prvi put.but а gentleman says: "Ехсuи me.. јлq 'lcidi 'wiJ!iq. 4 Well..kate Englez.says the Englishman . Ta~no.. Ata katate? кatemo 8 7 - "lzvinite. for exemple. Ра." З - 3 - А 4 5 zaAto? .. tcist .11:.. grcit 'int~cst .imati ukus" а takode i . sllghtly annoyed..3. . but not а great soup.163 one hundred and eixty-three one hundred and aixty-four 164 And why not? . On mote da opi$8 lepu devojku ne upotreЫjavajuti gestove.. t1 12 13 - Two English gentlemen аге eating а meal in their club. 'л~. what do you say? 6 . ali to ni)e velika supa. sir. ig'za:mpl .9.:. goapodine. "slaitli ~·niJid.7.repllel his friend. . i jedan kate drugome: То је interesantna supa.. na primer. medam". . Не can descriЬe а pretty girl without using gestures.

Why not?. - 2.tell те . 118 kJUetв? Ьу RE8ENJA ZAIIATAКA 1.З. not too •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset osma lekdja 1 Koliko је daleko do stanice? daleko. discussing interest. what you Flll ln th8 mlulng word8: 1. Ako grвlkom udвte и kuhinju. - descriЬe great.think •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-eighth (48th) Lesson 1 How far is it to the station? (1) far.mistake . Vi Englezi ве lf you the rd8vo hranite (jedete). They are - their - you say? . о 5.this . Ova mdina је sposoЬna da utini mnogo stvari. .3. can eating their. Ntegov prijatelj ga kritikuje i on је malo iznerviran.kitchen . Не а girl without 1. . two gentlemen soup.2. Molim vas.. 4. З. za гazliku od predloga i veznika to. taste of it. whet . 'plenti. Ја uvek grelkom uzimam njeoovu tainu. This machlne (m э'Ai:n) is сараЫе of meny things. Оп тО!е dв ор&Ј/ври devojku ne upotreЬ/jвvajuCi gestove. . .. can see 5. . His friend is crltlcising him and he is sllghtly annoyed.4.. Please . k:):J ju: ~ sousi':)l~diist 'stлdiiQ бi 'teksi . Не doesn't want to come.do .4 On govori engl•ki Ьеz grelke (Ьеz pravljenja grelaka).? Za6to ne? . On ne f:eli da dode. iz '2vridf (1) lmajte na umu da se ovo too. 1 elways take his Ьsg Ьу mislllkl.pretty . Oni rвsprвvljaju о svojim zвmljam8 s velikim intвresom.6. . respective countrtes with 2. О. kao i broj two. - .5.165 one hundred and eixty~flve one hundred and eixty-e&x 166 EXERCISES 1. enter .4.5. . You Englishmen eat lladly. Јв mogu dll . - 4. proЬIJjtв ovo vino i recite mi Ata mislite wine and njemu. koji se 48th LESSON .using gestures.Юim dva gospodiflll kllko jвdu (svoju) supu. Не speaks English without meking mislllkee.3. Oh.2. izgovaraju dugo i nagtaAeno (tu:). . -8. ne suviAe OIIJAANJENJA PRONUNCIATION 3.

uzeti''.No thanks. 4 5 6 - 7 8 9 10 Jedan sociolog izu~v. hvala. she cвnnot tell you what 1 think of you.. 'p:lfrend . 1 hope you understвnd!" OIIJAЙNJENJA t~. 'blzn~smaen.S. nadam se da razumete!" о а 8 9 1О 11 12 А businessman is writing to а competitor who is very dishonest (5): "As my нcretary is а ledy.u Ьioskopu. 'sekr~t~ri. and as 1 am а gentleman.a proset:nu visinu Engleza. Do you know ..f:ini..n one hunclred ancl eixty. ta:l.he says to his glrtfriend only one Englishman in 920 (nine hundred twenty) is six feet tall? Yes . i6i 6u peske (hoda6u). houp. ona vam ne moie re6i Ata ја mislim о vama. dis'an~st. . dоЫја zna6!nje .da је samo jedan od 920 Engleza visok 5est stopa? Da .ali uvek је on (taj) koji sedi ispred mene .9.167 one hundred and aixty-eev. (minuta) kolima. 'leidi. 1 have pienty of (З) time.Englezi (u calini. 'sш~ma.11. Jednina је an Englishman. 'nail 11. (nastavak) а izgovara sasvim kratko (tu). 4 5 6 7 sociologist is studying the вverage height of the English (4).. -8. (4) Тhв English .. (JI PltJnty (doslovno: oЬilje) of upotreЬijava se kao zamena za much ili za твпу.. but as you are nelther one nor the other. 48th LESSON . lmam vremena napretek.kaie devojka . i u pridevu suprotnog znatenja dishonвst slovo h se ne izgovara. Jedan poslovni ~ovek pi5e konkurentu koji је vrlo neposten: "Po§to је moja sekretarica dama.. frлnl .but it's вlways him that sits in front of me in the cinema. ne smem t:ak ni da mislim tQme. kao narod). . 1 cвnnot even think of it. ali posto vi niste ni jedno ni drugo. А 2 з Potrebno је oko deset minuta hoda. hoda. а samo dva Da vam pozovem taksi? . (2) Videli srno i iz ranijih primera da to tske.says the girl .. k~m'petita •. 11 12 po§to sam ја d!entlmen..7. 1'11 walk...lght 188 2 з lt takes (2) aЬout ten minutes on foot and only two Ьу car.treЬati" kad је ret о trajanju neke radnje.. 'raitiJJ •. dakle uz imenicu bllo u jednini ili u mno.We on svojoj devojci ... Shall 1 call you а taxi? . vofnje i sl..Ne. u oЫl:nom govoru l:esto se svodi na bait. Da li znas . (1) Као i u honest.

ni§ta. Theee.3. How much is the average aalary in England? .in.. Neither.р. go we ha110 time.. we'll go on foot. .Okp 40 funti nedeljno. br.. . s··. . Samo jedan od dvadeset ljud1 nos• Wir. З i 5.Ne Ноw mogи da vam laJlem и metrima.plenty of. What do you think of this laason? ..5.ono sto on We. Whвt is thвt thing you're wвtching? . exercises .only take.can.z" osim posle suglasnNfa t. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrcleset deveta lekdja U engleskom imenica thing ne mora da se odnosi samo па materijalnu . meters. Da li da gв zamolim da vam 181efonirв sиtra и Sest sati? six 1 ask .. 2 i З.3. Koliko ste visoki?. 5. -6. .. 6emo peAice. iCi Ко sedi ispred njih?.. are you? - 1 tell you da se krajnje . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-ninth (49th} Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proa!aJIII oЬjlllnJanjll u lekciji 4З. obja&ljenje 2). treьa da ode do stanice? . . nego se javlja i u takvim obrtima kso §to је the things he says .? МоЈето to phone tomorrow 5. half an hour З. Ne. А thlng (vidi lekciju 44. 45. 1 ~n do твпу things. k..4.3. se 2.Mislim da је to 02ordf. . hvala..5.you . 1.4. gde је jedino moguCan izgovor . l'm Ata mislite о ovoj lekciji? . can . Who is 811ting in front of them? .nor. 1. We Flllln lha mlaalng worda: 1. Something ndto.§ta је to §to gledd? 49th LESSON . Ni Pol ni ја ne moZemo da dodemo sиtrв.sorry. tafl . f".2. Podsedвmo vas . br.ја mogu mnogo sta da uradim. РоtгеЬпо је S8ЛЮ ро/а иrade ove veZьe. 1.stvar" Ш predmet. Paul RERNJA ZADATAКA 1. s" izgovara . nothing . Кolika је prOfМIOna nadnica u Engteskoj? '--.AЬout forty pounds а week. . iCi p§ke: imamo vremena napretek.to do. Shall . . .at o'clock. 44. svdta. No thanks.6. snything .2. 4.Ьilo §ta. tмнything sve. br.188 one hundred and aixty-nine one hundred and aeventr 170 EXERCISES 1. Кoliko vremena come sata d6 se tomorrow.1think it's George. .on foot .2. Only one man in -nty wears а hat. How long does it take to go to the allltion? .. iao mi је.4.5.cannot (can't) .him .

811811 (lekcija 43.Na8a ulica је Ьоlја od пjihove. ali ovde паm је cilj da obradimo va8a slaЬe ta~ke. ours. 1. DRUGA FAZA. dobljaju poseban oЬiik. $ta.ma korisпe pri postavlja- Prevod: 1. 811 of уои• б. its.Koliko ~to idete u Eпglesku? How /ong is the journey froт Brighton to Birminghsт? . Тhis house is тine . sa пај~еМе mo!e zameпiti sa Оо you w8nt те to + glagol. З. 2.oЫast u kojoj mo!ete da briljirate. Не's а friend of тine: оп је moj prijatelj (јеdап od mojih prijatelja). 4. Оп пеСе moci sam (li~пo) da odgovori. vee З.. veo. . Neither do /. Umesto ту imamo mine.koliko" kaie how тисh odnosпo how твпу. vratiCete se па prvu. Shs'/1 feel at hоте: опа ее sa oseeati kao kod svoje kuce. PM/jivo је protitajte.Shs/11 open 8 window?. We're friends of hers.171 one hunctred and eeventy-one orw hunclr8d and eeventy·two 172 2. Koliko је daleko odavde po6taпski ured? Qdabrali smo гееепiсе u kojima eete verovatпo pogre6iti. Zllpemtl\8: Whsn wi/1 уоџ Ье able to leave > - Каd cete moci da krenete? sreCe! 49th LESSON . Don't Ье nasty: пе budi zlоЬвп. Prevedlte na engleskl (pismeпo prilikom ропаvlјап. aktivnu tazu. itd. .. ту Ьооk) пеgо stoje same za sеЬе. hers. nemojte se brinuti: to је пormalпo. дkо ih na~inite u umerenoj koli~ini.s" па kraju: yours. ~ se da nettJte imati teAkota.Wh8t shs/1 1 do? . Mi smo пјепi prijatelji. /'// te/1 hiт when 1 sse hiт. Ni meni. 5. PltenJa 88 "how". Ciji је ovaj пoveeпik? Мој је. Evo kako: poAto budete protitali 50. .Zпamo da sa . ali treьa zapamtiti i druge komЬinacije sa reeju how (kako). how often (koliko ~esto). how long (koliko dugo). . 2.Kol iko је daleko do staпice? Но w often do you go to Eng18nd?. his ostaje nepromeпjeпo. а пе опu prili~пo 6iroku . Mogli blsmo vam dati lak6e гееепiсе za prevod. Мгюgо 5. broj 3). How far is it to the st8tion? . Whst. 5.Kada nisu upotreЫjene ispred imenice (npr.Sha/1 1 са// 8 taxi? .Od sutra zapoёinjemo drugu. Не wi/1 not (won 't) Ье вЬlе to вnswer hiтself.а). Tako прг.Koliko је dugo nju razпih pitaпja: putovanje od Brajtoпa do Birmiпgema? 4. з. Od sada Cete svвkog dana ponavfJ8fl ро j«Jnu raniju Jekciju. Reci cu mu kad ga vidim. naseg rllds. svi vi? 6. Our street is Ьetter thsn thsirs. а onda srpskohrvatski tekst usmeno i pismeno ргеvвtШе па engleski i proverite da li vвm је prevod tatsn. theirs. lekciju kao Sto ste t dosad ~nili.(Zelite li) da pozovem taksi? . Ne svi4. 1 don 't like 811 these questions.$ta da radim? Shs/11 .Ova kuca је moja. То је nвjtюlji natin da utvrstite svoje znanje i da 18 nsttiknete da prirodno govorite engleski. Ako ne пa~iпite пijedпu gre6ku .1aju mi se sva ova pitanja. .alal vam vera. 4. Prt8voJne Z8menlce. Whose is this wsllet? lt's тine.. How fвr is the post-office from here? how tвr (koliko daleko). &.Da otvorim prozor? . а ostalima dodajemo јеdпо .

:.t _tens. kould . '. but they аге not too compl icated. so now you аге ready to leaгn the past tense. some iгregular vегЬs. Pogledajmo п&Ае stare pгijatelje "Ыti" i "imati". to woгk. he was. (2) OЬreti!O pa!nju na izgovor (wo:) i razlikujte ga od whвre (w<e)gda. а daпas moramo da pogledamo ne§to novo. а pos~ Ьezvu(:nih sugloonlka to doe iZgovara t kao u worktкl (wа:Щ loolrtкl (lukt). а ti si Ыо (vi ste Ыli).. wa:.. kao u .. to smile. 1 rqjel• . .(1) Slovo в u nвstavku ''ed" и ne izgovara. . Ьi'kлmz hed.1. OIIJAI!i. опi su voleli. . kao u listвnвd (v.. (ili trake).1: wa:kt ha:d 'jest~i '. We hoped to see hег but she was busy. :redi tu. they wеге. k. rвtenicu br. .. Na ргimег: gledati. You looked at the lesson and llstened to the recoгds (ог tapes).lnfinltlve lf lt ends ln а consonant. we wеге (2). 13 14 1 had а cold last week and 1 was quite ill.IENJA PRONUNCIA ТION : ·. gledao sam. mi smo Ыli.mо је videti ali опа је Ыlа zauzeta. рв ste seda spremпi da naueite pгoilo vreme. You add "ed" to the . infl1fld«< (in'tendid). John and Реtег wеге theгe.. and todey we must look at something new.-:. 50\h LESSON . mi smo se smetili.3.. ·.б. radio је. lt is very slmple. . "Biti" ima dva oЫika: ја sam Ыо.. Jaikt . 1). Voleti. . ali опi пisu suviAe komplikovaпi. and simply "d" to the inflnitive ending in "е". wa:z .·: rek:l:dz а: teiJ1.кnpllkelt!d.. D!оп i Piter su Ыli tu. they liked. we smiled. . raditl. he had.l~:n. опi su Ыli."lrld ('wontid). 13 14 Mi smo јuЬ. Let's look at оuг old fгiends "to Ье" and "to have". пaravno. О по је vrio jednostavno.~·. 1 looked..1 za:mpl. 'blzi. 'simpl. and you wеге. парогпо гadili. 2}. 1n fina~~v ·..~· _1k'str1:mli .. he worked. .. nekoliko nepravilпih glagola. lma. "lmati" је krajпje jednostavпo..13. Dodate "ed" iпfiпitivu ako se оп zavrtava па suglasпik. То like.. boupt . . lt Ьecomes "had": you had (N. ju: ed .173 one hundred and eeverrty-tlvee one hundr8d and мventy~tour 174 Fiftleth (50th) Lesson Тhе Pedeeeta Proilo vrerne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 lekdla past tense 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We woгked (1) haгd yesteгday. smaild .. оп је imao. smetiti se. Fог exemple: to look. You see how slmple it is! We had dlnneг at eight o'clock.. Nadali smo se da Ь. ka~niНit. Опо postaje "had": ti si imao (vi ste imali). ра :s. оп је Ыо. Jukt ..There аге. OSim ako mu prethodi t Ш d. Vidite kako је prosto! VeЬ>rali smo u osam sati.7. of course. lnaole se iZgovara samo d.10.10. а naprosto "d" iпfiпitivu koji se zavrйava па "е" .· .S. Slmp!J. Ја sam prol!le пedelje imao паzеЬ (kijavicu) i Ыlо mi је prilieпo lol!e (Ыо sam sasvim Ьolestaп). "То Ье" has two foгms: 1 was. "То have" is extremely almple. rnлst luk et 'sлm9iq niu:.· I1S?nd ·. kwa1t 11. Vi ste pogledali lekciju i slutali ste рiОЬ.

Vidite kako је to З. w.me. Ona је imala kijavicu i bllo јој је priJIOno lole. You see how 1lmple it is! 5.. They flnished their meal and went to Ьеd. .had more. . .Mislim da jeste (mislim tako). ali nisam telefonirao. 5.5. . 1 - Је li on ju~e Ыо kod kuce?..4. 'didnt foun.:z .: pa:st 'tensiz.o'clock . to . 6i:z . 5\st LESSON .. Bilo 11 је Cetiri sata kad је stigвo.work . 4.5.. We were both ready at seven o'clock.smoked.3. . ' he 2. . OВJA$NJENJA iot:~'roaativ PRONUNCIATION m.175 one hundrecl •nd aeventy-tive one hundred •nd aeventy-. . . Whenwe young. had . finished .З...2. .3.1.. . wanted . .3.was quite. ...2. Mi smo оЬоје blli spremni u sedam sati. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-first (51 st) Lesson More palt ten1e1 1 Was he at home yellerday? but 1 dlcln't (1) phone. we time.x 176 EXERCI8ES 1. four REЙENJA ZADATAКA when he Не 1. Svaki put kad sam hteo da radim. but noЬody was at home when we called.closed . zвtvorio је knjigu i poptmio lulu. he disturьed ZA PONAVLJANJE: 1. је smetao. Вiо је и zakaSnjenju. Flll ln the mlnlng worda: 1.. was . 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset prva lekclja Joi proillh vremene think so. Кlld smo Ыli mladi. Каd је zav~io. . prosto• 1. Every time 1 оп т. ali nije Ыlо nikoga kod kuCe kad smo pozvali.4 Oni su zavrtili svoj obrok i oti§li u krevet.5 were . imali smo vi~ vremena.2. . Оп mora naul:iti da bude ulШviji.4.amved was late. the Ьооk and When he had а р1ре. (1) Kontrakcija: vidi re~nicu br. . Не must learn to Ье more polll8. She а cold and ш..

. did..Dopao m1 se glavn1 glumac. lgra u naAem smislu reti (dru§tvena. ali me nije nal>ao (video). ..) Englezi ka!u.. . је li komad Ьiо zanimljiv? . Gledala sam u njega.1 liked the main вctor.1 dldn't see it.. naprosto se stav1 pomoC:n1 (glagol) "do" u pro§lo (vreme) "did": Nije mi se dopala hrana. '6i~t~ .) zove se game (geim). Не did not (dldn't} phone.12. • (2) Tamo gde mi ka!emo "Mislim . . was the play lnteresting? ..:g'zili~ri du: ..10. jeste li i§li u pozori§te?.9.. du: n.. ~ 4... 'tai~d ai klouzd mai aiz.. Jesu li .11.Sanjala sam о glumcu! дli Did he act well? . . What did you do after the play? .Не called yesterday.. .Jesam.Nisam ga videla... . 4 You do not change the verb.. .1. ра i prilog ~hen . . . Оп nije telefonirao. ?: Did they phone you? OВJ. Tell me. 1 looked at him. ari:k.. itd. But did you go to the theatre? . da neCe.igrati. ? Jesu li vam telefonirali? Не did not. PostOJI 1 drugo pro§lo vreme koje se upotreЫJ8va za Јо§ nedovrienu radnju. Then why did you go? . ai lukt . .Mislim da nije. laikt & mein 'aekt~.1 dreamed (5) aЬout the actor! 13 14 On nije: njemu se nije dopao komad.Yes. . IJ .t teind! . 'a:ft~ ..177 one hundred and aeventy-aeven one hundred and aewnty-elght 178 2 ·. pozoп§n• komad. ~ Did he phone? . Did they .1 dlcln't underatвnd very much. . 51st LESSON .\ANJENJA (nastavak) - 'neg~tiv. dreвmt (dremt). We did not (dldn't) like him.6. it was in Greek..1a:st nait.da nije" (da nisu. Qnda za§to ste i§li? .. Recite mi. Jвst night. but he dldn't see me. . too: Did he like it? Did she phone? 7 8 . you almply put the auxlliary "do" into the past "did": 5 1 did not (dldn't) like the food. З These are the interrogative and the negative forms in the past.1 dlcln't watch the acting. itd. Ыо је па grtko. ali sam Ьila tako umorna da sam zatvorila ofi. sportska 1 sl. в play. 1 pitanja su laka: Da li se njemu to dopalo? Је 11 ona telefonirala? On Је 10 11 12 - 10 11 12 1З 14 Da li vam se sinot dopao komad?.va se za radnJu koJa Је zavr§ena.1 don't think so (2). dostovno. Nama se on nije dopao (nismo ga zavoleli).9 Did you like (З) the play (4) last night? .kada). 'kwe~ а: i:zi. . but 1 was so tlred 1 closed my eyes... Је li dobro glumio? Nisam pratila (posmatrala) glumu. he dldn't: Не dldn't like the play.. Ovo su upitni i odrefni oЫici u pro~losti. а koje 6emo upoznati kasnije. Sta ste radШ posle predstave? .Nisam Ьа~ mnogo razumela. (3) ОЫ~nо pro§lo vreme (past tense) upotreblja. лnd~'staend .7.m.pozori§na "lgra". (5) Od glagola to dream postoji i neprav1lno pro§lo vreme. .. aekt . Ne menja se glagol. ili kada se u retenici nalazi r'leka odredЬS za vr~~ (yesterday.li telefonirao? . 2 З 4 5 6 7 8 g - је ju6e dolazio (zvao). (4) то play. "Ne m1slim tako". 6 Ouestions are евsу. wat бi 'aektio. dri:md a'baut.

. Where did you go? . U bloskop. ig'za:mplz . What. Flll ln the mloolng wordo: 1. ..3.night. .. .do. . did . ali mi se fllm nije dopao. .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fltty-second (52nd) Lesson 1 Here are а few more exemples of regular in the present. houp .179 one hundred ancl aeventy·nine one hundred ancl eighty 180 EXERCISES 1. 'pre~nt . did .say . . Gde ste stavili moje novine? 8/izu divana. .4. Koga si video sinot? Whom Ја nisam izlszio. Who disturl>ed you? . 4.. ali oni nisu .diO .put .5. fju: . ?1.play. 'regjala . То the clnema.5. Ја sam ih pitao. . .. Му oloter and her lriends invlted me to go out with them. Ко vas је omeo? Моја sestra i njeni prijatelji pozvali su me da 1zac. Zalto ste to Why rвkli? Jвste li ljuti? .2. but 1 dldn't like the film.. Kuda ste iйl1? . not talk to us .did want to.2.4.4.Аге. u proSiom i sa participom pгoSiim: verЬs PRONUNCIAТION 1. . in the past and with the past perticiple: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset druga lekdja Evo joS nekoliko primera pravilnih glagola u sadaSnjem vremenu. . 5. Where 1. 1 dldn't llnish it Ьесаuое 1 was disturЬed. 1.. lasl .2. you . askecl them.3. REiiENJA ZADATAКA З. you angry? you that? 2.didn't. . - 2. Sta ste radili poslв prвdstave (komada)? did you after the ? ZA PONAVLJANJE: 2... Nisam to zavrtio јег sam Ыо ometen. .5. 52nd LESSON ..1em s njima.Near. you my paper? the sofa..see .. but they htвli da govore (s} nama. go out. . 'pa:t~ipl. .

181

one hundred and eighty-one

one hundred and eighty·two

182

2

1 hope, 1 hoped, 1 have hoped (1 ). Не lives, he lived, he has lived. We flnish, we finished (2), we have flnished. They talk, they talked, they have talked. She chвnges, she changed, she has changed. You play, you played, you have played. Let's
prвctise

2
3
4 5
6 7

з

4

(3) the past of "do":

5
6 7

Does he smoke? Did he smoke? We don't ask queations; we didn't ask questions. What do you do? What did you do? Does he wait? Did he wait? She doesn't вnsweг. She dldn't ensweг. ·:can" and "will" аге irregulaг and Ьесоmе "could" and "would" in the past. They have no past perticiple (4). 1 can begln now. 1 couldn't begln
Не yesteгday.

8
9 10 11 12

Nadam se, nadao sam se. Оп Zivi, оп је Ziveo. Mi zavr~vamo, mi smo zavrSili. Опi govore, опi su govorili. Ona se mепја, опа se promenila. Vi (se) igrate, vi ste (se) igrali. Hajde da vezbamo proslo vreme od .. do": PuSi li оп? Је li оп puSio? Mi пе postavljamo (pitamo) eitaпja; mi пismo postavljali p'ltanja. Sta radis (raditel? Sta si radio (ste radili)? Ceka li оп? Је li оп tekao? Опа пе odgovara. Опа пiје odgovorila. "Can" (moCi) i "will" (hteti) su пepravilпi i u proSiom vremenu postaju "could" i "would" Опi пemaju participa proslog. Mogu da pol:пem sada. Nisam mogao da potпem
jute.
Оп пiје
Ја

8

Ја

hteo da radi jutros, ali sada hoCe. imam, imao sam. sam, mi smo, Ыо sam, Ьili smo, Ьiо sam.
t><D'1QI~~ PIJJ<i: а< 1'>Е ВOI<r?

9 1О 11 12

wouldn't

woгk

this morning, but he will

now.

1 have (l've), 1 had. 1 am (l'm), we have Ьееn.
аге (wе'ге),

1 was, we

wеге,

1
OВJASNJENJA (1) Ovo је vreme koje pokazuje radnju koja nije dovrSena, nego joS traje u sadain}osti. Na srpskohrvatski moramo "1 have hoped" prevesti isto kao i .. 1 hoped". Кasnije, kad 1h budemo videl• u kontekstu. jasnije Се se pokazati razl•ka •zmedu njih. (2) Ne zaЬoravite da је izgovor "finiit". (V_idite lekciju_ 50, br. (1 ).) (3) То prвctise: ve!Ьati. ponavljati, treniratt. OdgovaraJuCa 1men1ca piSe se sa с, ali se izgovara 1sto: prвctice - ve.ZЬanje. uve!hanost. - (4) Potto ova dva glagola nemaju participa proSiog, za can Сета, slieno kao i u futuru, upotreblti konstrukciju sa аЬ/е (1 have ьееп вЫе to), а za wi/1 Cemo se posluZiti glagolom want (1 have wanted to).
7'

houpt ... livz ... livd ... 'Пni§ ... 'fini§t. - 3. ta:k ... ta:kt ... 'Ceind1iz ... Ceindtd ... plei ... pleid. - 4 .. 'prektis. - 5. dлz hi: smouk. did ... а :sk 'kwestanz. wi: 'didnt. - 7. 'd.unt 'a:ns;. - 8. Ьi'kлm. kud end wud.- 9. Ьi'sin nau ... 'kudnt. - 10. 'wudnt w;:k. - 11. aiv. - 12. wa :z wi: w.~: ai bev Ьi:n. .

52nd LESSON

183

one hundred and eighty.thnle

one hundred and eighty-tour

184

EXERCISES
1. 1 hoped he would ask me, but he dldn't.- 2. Did you take the plane ог the boat? -З. She had а few proЫems with her fether. - 4. Не was aorry he couldn't help me. - 5. She walked over to the wlndow and opened it.

4.

Јвsи

li doЬro igrali? Dв. ali ne dovoljno doЬro.
wel/'? Yes, but

.. they

well

5.

Оп је popuAio 18 cigareta

za jedan sвt. То је suvile!
cigarettes an hour. That's

Flll ln the mllllng wordl:
1. Oni su zamenili svoj auto za (jedan) manji.

too

.!

They

their

саг

for

а

one.

RUENJA ZADATAКA

1. Nadao sam se da Се me upitati (zamoliti), ali nije.- 2. Jeete li uzeli
2. Nismo mog!i da kupimo karte. agencija је Ьila zatvorena.

We

the tickets, the agency

avion Ш brod? - 3. lmala te netto malo proЫema sa svojim ocem. 4. Bilo mu је !ао Мо ne mofe da mi pomogne. - 5. Ona је otiAia (preko) do prozora i otvorila ga.

1. changed -

smelter. in many.

2. coufdn't
р1ау

.ьuу

- was cloaed. ~

3

Неrе

are З.

your next. -

4. D1d -

-

not

·enougn. -

5. smokecl

eighteen Evo nekoliko ideja za vвSu sledeCu knjigu.
а

few ideas for

Ьооk.

V. PONAVLJANJE:

З.

LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fifty-third (53rd) Lesson
Difflcult to please

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pedeset treCa lekclja
Teiko (ga
је) zadovol~tl

1

А

2

man is trying to entertaln his guest in club. Would you like (1) а Scotch? - No, thank you.

а

1

2-

Jedan ~ovek poku~va da zabavi (ugosti) svog gosta u klubu. Biste li hteli jedan Akotski (viski)? - Ne, hvala.

OIIJAiNJENJA
(1)

Goata motemo ponuditi sa would you like.
rekli па jednu cigaru'?

(da li blste

PRONUNCIATION
difik:alt tu pli:z. 1. 'trail;] tu ent:a"tein hiz вest ... klлb. 1. wud .•. sьt.

voleti ... ) ili wШ you hвve. (hotete 11 uzeti . ) (2) tdiom kojim se neAto predlafв: НОw вЬоиt в cigвr? - $ta b1ste

5Зrd

LESSON

185

one hundred and eighty-five

one hundred and eighty·•lx

186

З

4 5 6 7 8 9 10 11 -

1 tried it once and 1 dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, have some Ьееr. - No, thank you. 1 tried some once and dldn't like it. 1 never drank it agaln. How aЬout (2) а game of bllliards? - No, thank you. 1 played it once and dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, а game of chess? - Agaln, no, thank you. 1 played it once and dldn't like it. But here is my son. He's an excellent player. Your only son, 1 preaume?

з

4 5

6 7
8 g 10 11

Jedanput sam ga probao i nije mi se dopao. Nikad ga viSe (ponovo) nisam probao. - Dobro, uzmite malo piva. - Ne, hvala. Probao sam (malo) jedanput i nije mi se dopalo. Nikada ga viSe nisam pio. - !>ta kaZete na partiju Ьilijara? - Ne, hvala. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. Nikada (ga) vi~e nisam рrоьао. - Dobro, partija Seha? - 1 opet ne, hvala vam. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. дli evo mog sina. On је odli6an igra6. - VIШ jedini sin, pretpostavljam?

12 -

13 -

Sta ste radili u Americi? - lznajmili smo kola i oЬi~li (posetili) zapadnu obalu. Jeste li videli Veliki kanjon (Kolorada)? - Ne, nismo imali vremena.

12 1З

-

What did you do in America? - We rented (З) а car and vlsited the West Coast. Did you see the Grand (4) Cenyon? - No, we dldn't have time.

OВJA$NJENJA

(nastavak)

- 3. traid it w.t.ns •.• o'pn. - 4. Ьiо. - 5. мm ... drcqk. - 6. hau o'ьaut . . . 'bili~z.- 7. plcid.- 8. feS. 10. SAD , .. 'eksoiont 'pleio, - 11. 'oUDli . . . pri'ziu:m. - 11. a'шcrib ... 'rentid ... 'vizatid 6о west koust. - 13. srend 'kenion.

(3) 1mi znamo izraz renta саг, doslovno ,,iznajmite jedan automobll''. lmenica rent znaёi stanarina. "lznajmiti" se јоА kaZe i to hire (haie) . (4) Grand u stvari znaёi ,.veliёanstven", "grandiozan" .

EXERCISES
1. How aЬout а cup of tea? - Yes, please. - 2. Did you write to him?- 3. No, we dtdn't have time.- 4. You are my only friend. - 5. They never entertaln their friends at home.

REЙENJA ZADATAKA

1 . .2:elite li §olju еаја? -

Da, molim vas. -

2. Jeste li mu pisali? -:-З

Ne, nismo imall vremena.- 4. Ti St moj jedini pojatelj.- 5. Oni n1kad
ne primaju (svoje) goste kod kuCe.
5Зrd

LESSON

187

one

hundr8d anc:l

eighty·мven

one

hundred and eighty-e&ght
svidвo

188

FUI ln lhe mlnlng wordo:
1.

5. Eni i njenim prijateljima nije se
Anne and
friends

njen profesor. teacher.

$ta mislite о
Ноw

partiji Aaha? Ne. hvв/a, jsdanput sam pokuAao.

like

.
it

а

of chess? No,

., 1

2. Budite mirni (tihi).
Ве

Ја

pokuUvam da

spavвm.

l'm

to

3. Da li Ыste hteli da ргоЬаtе ovo pivo? Vrlo ste ljuЬazni.

you

to

Ьееr?

vегу

REfiENJA

ZADATAКA {nastavak}

4. Oni su nas posetili ali mi nismo

Ыli

kod kuCe.
in.

1. aЬout- game- thank you- trМIO- once.- 2. quiet- trying - sleep. - 3. Would- like- try this- You're- kind. - 4. visited - 'NEtren't. - 5. her - dtdn't - her.

They

us but we

ZA PONAVLJANJE: 4. LEKCIJA

·····································Fifty·fourth (54th) Lesson
1 2 Tell me more aЬout your trip (1). Well ... Peter and 1 took а plane to San Franclaco. We stayed there for two days and went down to Monterrey. There we saw Cвnnery Row.- Dldn't aomeone write а Ьооk aЬout that?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset Cetvrta lekclja
1 2 lspritajte mi viie о vaiem putovanju. Рв ... Piter i ја uzeli smo avion do San franciska. Tamo smo ostali dva dana, а (onda) si~li do Montereja. Tamo smo videli Keneri Rou. - Nije li neko napisao knjigu о tome?

з

3

OВJA$NJENJA
PRONUNCIATION

1. trip. - 1. tuk а plein tu sen fren'siskou. wi: steid , .. went daun tu man• ta'rei.- 3. s:~: 'kenari rou . . rait.- -4. 'stainЬek rout ... a:lsou held а р;~р

(1) Trip је izlet, ili putovanje koje obuhvata i povratak. Dul:e putovanje se zove journey ('df:e:ni), а putovanje ро moru voyage ('v:)jed!). ,.Putovati" је to trвvel ('tnevl}.

54th LESSON

189

one hundred 8nd eighty-nine

one
4 5

hundred •nd ninety

190

4 5 6

7 8 -

Yes. John StelnЬeck wrote one. They also held а pop-festival there in the slxties (2). Then we drove to Los Angeles and vlsited Dlsneyland. John knew it already. 1 thought (3) Dlsneyland was (4) fantastic. lt remlnded me of the "Conciergerie" in Paris. What an educated person!

6

7 -

Da, D!on ~tajnЬek је napisao (jednu). Tamo su dr!ali i jedan pop-festival !lezdesetih godina. Onda smo se odvezli do Los Andelesa i posetili Diznilend. Dton ga је veC poznavao. Meni se Diznilend utinio fantastitan (mislio sam da је D. fantastitan). Podsetio me је na "KonsjerZeriju" u Parizu. Kakav obrazovan covek (osoba)l

lt was my blrthday last week. - How old were you? - Oh, at least thlrty-two.
The ter, Ьest years of а woman's life аге those between twenty-nine and thlrty.

8 -

Prosle nedelje је Ыо moj rodendan.- Koliko ti godina? - О, najmanje 32. Deset najЬoljih godina !eninog !ivota su one izmedu 29. i 30. Trgovac. Mu~terija.

је

b1lo

9 10

9 10 11

12
13 14

Va5 racun jos nije platen. Zar niste primili moj tek? Trgovac. - Nisam. Musterija. - Odmah cu ga predati na postu. -

OВJAiNJENJA. (nasta\lak)

11 12 13 14

Shopkeeper. Cuatomer. Shopkeeper. Customer. -

Your Ьill lan't paid yet. Dldn't you recelve my cheque? - No, 1 dldn't. 1'11 post it at once (5). -

,...(_2) Тhе siXties - Sezdesete godine, the thirties - tridesete godine itd. Bro}eve godina titamo kao dva Фюcifrena, npr. 1986 ninetвen eighty-six ("dewtnaest osamdeset Sest"), 1842 вightвen forty-two, itd.

(3) Thought (ЕЬ:t) је pro§lo vreme i particip od to think, "misliti", ра odatle i ..smatrati, imati utisak". Jednako se piAe i izgovara imenica thought - misao.
:rest::~.v::~l .· · · 'sikstiz. - S. drouv tu [..,s 'endt::~l:~s ... 'diznilend. dbn niu: Jt ~:.1 r~1.- б. 6;'1:t: .. WG:z fen'testik. it ri'maindid ... 'plel'is. _ 1. 'edj::~~eJ~~d p::~:s;n..- 8 .. Ь:!:6dei ... li:st.- 9. ji::~Z •.• 'wum;~nz.- 10. Oou:t ЬitwJ.n. - 11. ~"'Pkl:p;~ ... Ьil ... peid. - 12. 'kfr.stam::~ ... ri'si:v mai tek - 10. poust ... Wfr.ns. ·

- (4) Glagol

је u protlom \lremenu (wвs} jer је i u gla\lnoj r!Юenici proilo vreme (thought). То }е tz\1. pra\lilo о slaganju vremena.

(5) At once e'wei).

odmah. lsto znatenje ima i izraz strsight sway (streit

54th LESSON

. 6ii)Z... Не htвo (nimalo)..heard. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-flfth (55th) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset peta lekclja 4 When 1 was in America. took some. odmah sam po&lo. . 1. Whenhe . 1 took some very good photos. 'foutouz. goepodine. 1. . 4. as fast she ZA PONAVLJANJE: 5. . How old were you last Ыrthday? .4....any. h~'Jou . .• t went 5.ascoutd.3. 3. Nije Н neko napisao knjigu о ovom gradu? someone а book this town? Flll ln the mlalng wordo: REИNJA ZADATAКA 1.aЬout 2. l'm aorry. That was my wife's car you saw me with. We а film and а concen. Каd mi је telefoniгao. 55th LESSON . Kad sam Ыо u Americi. saw. Hello. То је bllo vrlo zanimljivo.4. D1dn't ..2. lzvi_nite.at once.l'm tlred. called) me .didn't. ~:. drove. phoned (telephoned.2. .191 one hunclred and ninety-one one hundred and ninety-two 192 EXERCISES 1. 2. tuk . 2:el•m da saznam v1Ae о vaioj ponudi. We heard aЬout this trip and the things he did. sir. 1 only (1) came Ьасk from my trip yesterday.3. Ona She је vozila lto је mogla bde.write . 1 2 3 4 PRONUNCIATION 1. Tek sam se jul:e vratio sa (svog) putovanja.. snimio (uzeo) sam nekoliko vrlo dobrih fotografija. 4. . The Ьest epples are those with green skins. how are you? . Videli smo јвdап film i s/uU/i (~uli) јвdвп konceгt.. Nadam se 1 hope he ~а је uzeo тв/о torte. То је Ыо auto moje zene u kojem (s kOJtm) ste me vtdelt. 1 want to know more aЬout your olfer. kako si? .. lt was very lnteresting.. Culi smo za njegovo putovanje i za ono ~to је uradio.3.5. want З. wi: h~:d . 1 thought 1 knew you.Umoran sam. Zdravo. mislio sam da vas poznajem.4. Nije cake. Кoliko godina ste imali protlog rodendana? - 2. kcim. . NajЬolje J&buke su one sa zelenom korom (zelenim kofama).

. 1 can't (3) read.11. ai l~:nt tu rait.4. . .. . . lspred imena (nрг.10. but а llttle atupid. She cвn't swim. faild. 8. Potto је АЕЙЕNЈА ZADATAКA {pгozor). hvala. 'eni 'm!oni. $ta mistite (Ata ste misllti) о Dfordfu? . 1 dldn't. that was my wife. 'mм'~ . ~ (З) Can znal:i . -5.:z . What did you think of George? . . .2.. After he the shop. Did you see him yesterday? .ona ne ume da pliva..5.. Zakljutio sam (pomistio sam) da је tjuЬazan. gla:s. l'm not thlrsty. . Ьi'k. Ко је Ьila ona dama s kojom sam te video sinoC? То nije blla dama. Mother. ..one hundred and ninety-tour 193 one hundred and ninety-three 194 5 6 7 8 9 10 How aЬout а glass of beer? . 5 6 7 8 9 10 11 ~ta veli~ na ea~u piva? . pored "samo".13.. Mislili smo da је razumeo.. .Already! Well. nisam zedan.11.Ne.(Zar) vec! Dobro. dount nou . (2) Lady (dama. 11 12 13 14 OВJASNJENJA (1) Оп/у.Ne znam. Jesi li ga video ju~e? . Flll ln the mlaalng worda: 1. in the window. ima i znal:enje "tek".7. . 1 thought he was kind. to је blla moja zena. Шво је и pogledso и izlog rsdnju. EXERCISES 1. . Lady Spencer Churchill) moZe blti i titula za Zenu loгda i dгugih plemiCa. what did you write? Child. . Zdto mi niste rekli ranije? .umeti". !ond~'stud.9. ~ta si napisao? Dete. Оп nije platio (svoj) ra~un zato ~to nije imao novca....:t ..1 learnt to write. he 1. all malfice glup. Ne umem da ~itam. 12 13 14 Majka. Why dldn't you tell me Ьelore?. .4. 'w.14. Nije mogao da dode jer nije imao vremena. ka:nt..2.5. 'leidi..З.What did you do оп your first day at school? Child.No. We thought he had underl\ood.Nisam.:znt ... Не dldn't рау his Ьill Ьecause he dldn't have вnу money. sku:l. thanks. Who was that l&dy (2) 1 saw you with last night? That wвsn't а lвdy. 1 only came back yeaterday.~ta si radio prvog dana u ~koli? Dete. Vratio sam se tek ju~.Nautio sam da pi~m.8.1 don't know.З. .. -~:sti. ":l'redi.No. gospoCia) Шtо se upotreЫjava umesto woman (mno!ina: women) kao ul:tiviji izraz za Zenu. 55th LESSON .v ы~ . Majka. Не couldn't come Ьесаuае he dldn't have time.. Mother.

а onda proverite u spisku na kraju knjige. naut:ite i zaЬeleZite na vaAoj ceduljici tri osnovna oЫika glagola to Ье. З.lвarnt. nepravilni glagoli се u engleskom tekstu Ьiti ozna6eni zvezdicom •. 1. .. 4. lma i glagola kod kojih su sva tri oЫika jednaka. ubrzo Cete se naviC1 na nepravilne glagole i zapamtiC:ete njihove oЫike.5. 4.was . 1. Jedina razlika је $to proAio vreme ne doblja nastavak "s" u З. put (staviti). had. saw. 56th LESSON 52.idea. hit (udariti). br. Why did do .195 one hundred and nlnety-tlve ste те one hundred and ninety. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset iesta lekclja Potev od sledete lekcije.3. дkо blste pokusali unapred da ih u~ite napamet ро spisku. find (faind). ponovite naglas sadasnje vreme.Oni su veoma jednostavni. Kad god naidete na jedan od njih. ZahvaljujuC:i svakodnevnom ponavljanju. to think. to Ы Ыо i strahovito te!ak i uzaludan posao. today? -1 tako toplo da sam stalno hot that 1 Ьiо а poem. br. Neprevllnl glegoll.was. br. get. This. br. What diddo . 51. br.to jednaki medu sobom. put. . it always ZA PONAVLJANJE: 6.4. ste to utinili? Mislio sam da је to dOЬra ideja. hit.thought . had looked. 54. Pri tom su proAio vreme i particip OO. to write. npr. Pozivamo vas da veC sada. . ZМto 1916 2. Ovog leta Ьilo је !edan. to take. $ta si rвdio danas? you Nautio sam jednu pesmu. gat. proAio vreme i particip pro§li. Јо$ bolje се Ьiti da ta tri oЫika zaЬeletite na partetu hartije koje eete stalno drtati u knjizi kojim eete ujedno oznaeevati do koje ste strane stigli. faund (faund). kao u have. put. to have. gat. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-slxth (56th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo prcЮitajte oЬjein)en)e: lekcija 50. hit. summer. jer је dovoljno zapamtiti tri oЫika (sadaAnje vreme. had. REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. faund. . uz pomoC spiska na kraju. licu jednine: he puts (on stavlja). You me with you that? 1 it а good 3.. 55.was so .my wife"s.went into. to drive. raincoat. proAio vreme i particip). Vidвli s kilnim mantilom moje Jene. З. 2 i 4.alx 5. he put (on је stavio).2.thirsty.

1thought it was interesting.197 OIW hundred and ninety-aeven one hundred and ninety. ne mo!e se izostaviti zamenica koja odgovara n•m nominativu.Primetili ste vec da engleski jezik teZi da izostavi relativnu zamenicu (koji. koje itd.koga. The man who is coming (Covek koji dolazi). koga itd. What did they do They went to see а film. 5. 2. Prevedlte plameno ne engleald: 1. On1 се doci kad budu (sa)znali. Za sada Се objdnjenja Ыti dosta. Retellvne zemenlce. ali engleski radije izostavlja zamenicu. Каd budete stekli "oseeaj" za engleski jezik. Posledica ovih izostavtjanja је da se u savremenom engleskom sve manje upotreЫjava akuzativni oЬiik whom (koga). Tako. The саг which 1 want=The саг 1 want (Kola koja zelim). Prevod: 1. LEKCIJA (Revlalon) How aЬout а game of cards? . radije eemo reei: the тап you ssw тв with. ~to zvu~i pomalo knji~ki. 5.Ne umem da plfvam. Oid he соте? 1 didn 't see him. What did he ssy? 1 didn't understand. the саг that 1 want).video. Naprotiv. Za sada cemo primetiti da se zamenica moZe (ali ne mora) izostaviti kada odgovara na~oj zamenici u akuzativu. (koji. а pfedlog stavlja posle glagola. .). umesto the man with whom you ssw тв (~vek s kojim si me video). Oid you ask him for some money? yesteгday? 4. kao i u ndem jeziku. umesto koga se javlja who. Sta su radili ju~e? l~li su da vid~ jedan film. The msn you ssw тв with . 2.).aght 198 2. koju. Zepamtlte: ZA PONAVLJANJE: 7. koji slede obratite pamju na relativne zamenice.. То је vi~e pitanje obl~aja nego gramati~kih pravila. npr. Sta је rekao? Nisam razumeo. 5.. а i to who i which mogu se zameniti sa that (the Ьоу that 1 saw. They'/1 come when they know.Covek s kojim ste me videli. Jeste li mu traZili malo novca? 4. Relativna zamenica mofe se upotreblti s predlogom.te pri· meniti ono ~to smo vam ovde pomalo suvoparno objasnili. 1 can 't swim . З.Zelite li jedno pivo? 56th LESSON . Tako imamo: The Ьоу who(m) 1 ssw= The Ьоу 1 saw (De~ko koga sam video). Је li on dobo? Nisam ga . З. ali u tekstovima. 4.Mislio sam (smatrao sam) da је zanimljivo.Jeste li za partiju karata? Would you /ike а Ьеег? . sasvim prirodno &. koja itd. З.

.8.1.5.." i grlom koje је Pozvao је D!oun i rekao јој da se oseea Ьolestan. (2) RoC је..vid is slввping). (Obratite pafnju da se ch izgovara kao k.) Pridev sore znaei . а 1€Xr'C=212"F. UpotreЫjava se i giaQo' hurt*: Му вrm hurts . nadraten. 7 Onda је rekao: .. . David was sleeping• (3) when te doctor arrlved.ndrad znd tu.6. Ona mu је jzmerjla (uzela) temperaturu ј vjdela da је 102 stepena. Uskoro Cete bltj na nogama.. She took' his temperature and saw• it was 102' (one hundred and two degrвea) (2). PRONUNCIATION а tl\~ ... 'lisand . glavoЬoljom touch of ftu 1 2 З 4 5 6 7 8 Devid woke' up with а heedache and а sore (1) throat.. John wвs working..Doьar dan.: 6rout. itd. ·8 Uzmjte ove taЫete ј utopljavajte se (~uvajte toplo).ЬOii me . ра је pozvala doktora. sed .То је malj grjp.3. . Then he said': "lt's а touch of flu. wouk t. nothing aerious. koji Ьoli". $ta је (to) s vama? 8 Qpjpao је Dejvjdovo Celo ј oslutnuo mu grudj. fclt . di'gri:z. tould . naravno..P . stomsch-вche ('stлmeк eik) - ЬOiovi u stomaku.. 'ht. You'll soon Ье on your feet. 'Љ:hcd . s. so she called the doctor.. nj§ta ozblljno. Take' these 18Ьiets and keep• warm. ~cst.. . .. .7. 'sli:pi!J. (4) Porad . opipati'". fclt il. ovo prollo fN01Jf85/vno vreme oznafava radnju koja је u toku: Dejvid је upravo 8p8V80 (blo џ snu).. 'sirias.. tuk ..(1) SIN!no lllldUnjem progresivnom (O.. 'mzta. Не called Joan and told' her he felt' ill. 57th LESSON .v flu:.ooetiti'".D!on је (upravo) radlo.4'F.. 5 .2.pipati.. . о Farenhajtovim (Fahrвnheit) stopenima: nata nuia је 32"F. What's the metter with you? Не felt' (4) Devid's forehead and llstened to his chest." 2 3 O&IA&NJENJA (1) Нвtldllche glavoЬolja.191 one hundr8d and nlnety-nkw two hundred 200 Flfty-seventh (57th) Lesson А Pedeset sedma lekclja Mell grtp (Dodlr grtpe) 1 Dejvid se probudio s Ьolelo.. Normalna temperatura tela trвЬв da Ьudo 98. 'tempra~a . Hello. . бi:z . ваг-асhе (i& eik) - Ьolovi u uAima. 'hcdeik .4. to fвв1 zna/!i . .... 4 Dejvid је spavao kad је doktor stjgao..

Na lalost и svim jezi'cima.З. ? lt's not RE$ENJA ZADATAКA 3. Ostanite u krevetu i utoplite se.9. Оп је rвdio klld је poltar stigao.:. Oh. itd. kould. U ovoj lekciji smo videli dosts nвpravilnih glвgola. Ako se ddite ndlh savetв iz ргоАЈв lekcije (Ьr. OIIJМN. Flll ln the m1881ng worcl8: 1.2. 'kwikli. UP:oro tete Ьiti na asl no cash. 57th LESSON .).. mвda sи i oni f'IВ(JfSvilni. Call the dactor. nos i usta. . ki:p w. . ~ta (vam) је? Mislim da imam nazeb (kijavicu). What's the mlltter? 1 thiпk l've got а cold. 1 think' 1 have а touch of flu or а cold.11.е bllo hladno. Ona је zatvorila prozor jer јој . . ju:l su:n.5.. put . feis .) i buduCe vreme (1 will have to..:m.4. kasnije. You'll sооп Ье оп your feet. рау 1. EXERCISES 1. Glava me Ьoli. nogoma. ? .. Mislim da imвm malo gripв ili паzеЬ (kijвvicu). -(5) Mиst (morati) је dete.. oznв~n zvezdicom. Могао sam dв platim 6ekom poAto nisam imao gotovine.. Ni on nета infinitive. а ruke su mi hladne. fi:t.2..З.11. бi aiz 6а nouz end 6а mau6. . She felt his fareheвd впd took his 18mperature. (Nismo smatrali za nвophodno da stвvimo zvezdicи posle pomoCnih glagola "to Ье".. .} Nije strdno ako odmah ne Z8{Jilmtite nove reti и svakoj lekciji: sretaeete ih . the nose and the mouth. Zbllja? Каkо је to uёiпio? Morao sвm da prodam (svoja) kola dв blh platio rafun! 12 13 14 12 13 14 Na licu imate ofi. 1).201 two hundred and one two hundred and two 202 9 10 11 - That doctor put' me on my feet very quickly. Na isti naein se gradi proAio vreme (1 hвd to. 9 10 11 - Тај doktor me је vrlo brzo postвvio па поgе. Nite m1 doЬro (ose6am se Ьolestan). She closed the wlndow Ьесаuи she was cold. .13. Ali пв propustitв da vl* риtа porюvite svaki nepravilni glagol. "to do" i "to hвve".. umesto koga se upotreЫjava to hвve to.JENJA (nastavak) 'teЬJats .. sel. how did he do that? 1 had to (5) sell' my car to рау the Ьill! On the face. hed eiks . nepraVJ1ni sи upravo oni glagoli koji se naj~ upotreЫja­ vвjи. you have the eyes. .4. Stay iп Ьеd апd keep warm. kao i can. Му head aches and my hands are cold.tora.. he hвd to.. Не when the postman 2. 1 feel ill. $tв (vam) је? Ki/вvics? То nije ozЫijno.ktan glagol.. Ona mu је opipala telo i izmerila temperaturu. Pozovite dok. itd.. nautiCete ih Ьвz tdkoCa pool0p8no.5. .

doctor. 1 keep' а supply (1) of paper handkerchiefs (2). . was working - 5. Nju ЬО/i gиlв.203 two hundred •nd ttwee мМNЈА ZADATAКA (nastвvak) two hundred •nd four 204 4.Njegove trousers . - 2. Mal8den is head of the Ьoard of directors. sore throat. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-elghth (58th) Lesson Your 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset osma lekclja Vан Ьосlу telo 4 5 There are many words in English which include parts of the Ьоdу. мfious. CI&IAЙN. For lnstance: When 1 have the flu. the ZA PONAVLJANJE: 8. drzim (~uvam) zalihu papirnih maramica. Кеер .f} Trousers је. OIIJAЙNJENJA . You look very busy.is phoning .jedne pantalone.. 5 On је suvile znatizeljan. . in'klu:d ра:ц. .IEN. . sa'plai :w 'pcipa 'hat:1Jkl3(!i:fs. arrived. - 1. .. plave. Zanima se za sve (za sto ga se ne ti~e. . Mogu li vam pomoCi (dati ruku)? Gospodin Marzden је predsednik (glava) upravnog odЬOra. oЬiik kao i kod nas pantвlone. Na primer: kad ја imam grip. 0/oun (upravo) teletonira leksru. Joan . pair of trousers аге blue .Tellkeep warm. 2 3 4 lma u engleskom mnogo re~i koje uklju~uju (obuhvataju) delove tela. .4.(. Ыlо sta) PRONUNCIAТION jua 'Ьodi.had.2. . Recite јој da se utoplt: She has а her to 1.5. His А nos: koji svuda zaЬOda nos. nju5kalo. quiet. Can 1 give' you а hand? Mr. (3) Od nose (nouz) mnofine. What's the matter . .. Не is lnterested in anything that doeln't concern him. Budite tihi. imenica koja ima samo (1) То supp/y: snaЬdevati: supp/ier: snaЬdevae: а supp/y: zaliha. Не is too nosy (З). . Vi izgledate veoma zaposleni.. wa:dz . pantalone su 58th LESSON .А cold . had to.IA (nastavak) (2) Sastavtjeno od hand (ruka) i danas retke re6i kerchief {marama): d se u slo!enici ne izgovara.3.Ьу cheque.

4. .. .4. sp~ wi. 'ti.. 'pju:~l . nck. Predsednik. .. 'ti:ki.. podbradak". they wеге almost neck and neck. vrat i vrat). . of couгse.n.4.Molim gospodine. That was а cheaky (5) answeг.zgodan. Have you onything lnteresting to read? . . we have the legs. hcd .. 'loua .mz бi 'clЬouz .3.. naravno. mo!e imati i znafenje "drskost''. or the Oueen.. seth LESSON .205 two hundr8d and five two hundred and alx 206 6 Теасhег.S. blli su skoro poravnati (dosl. Jcaz .. tin ti. Tako know (nou) . ali·uzvik chin chin pri nazdravljanju uzet је iz kineskog. you can say' "Chin chin" (7)! pluгal 8 9 10 11 Nastavnik. Ona је Ыlа na kolenima (ldeeala) perut:i pod.. kad pijete pivo. She was on her knees W8Shing the floor.9.Је Ji .6. jednina gore (na vrhu) а mno!ina dole (na dnu).. Ni!e (dole) imamo noge.. 'nouzi . ~ 2. When you аге drlving'. 12 13 12 13 Otheг parts of the Ьоdу аге the aгms. ' ъ. itd. 6.. . uvek dr. Dvojica trka6a Ьila su veoma Ьlizu (jedan drugom). when you аге drlnking· your Ьеег. Не had ьetter buy а new pair.v dai'rcktп. lmate li lita zanimljivo za eitanje? .ka! (6) Нandy. Тhecheek (7) Ovo је. is Head of State.znati. the feet and the toes... . EXERCISES 1. .5. the knees (8). То је Ьiо drzak odgovor. . REIIENJA ZADATAКA 1. odnosno Kraljica. . 1. igra re6i: chin znat:i . His tгousers аге full of holes. llngulaг at the top and at the Ьottom. (8) Кп na pOCetku re6i uvek se izgovara n. jz 'trauzaz 'siqajala о. Loweг. And.t. .11. pluгal? ls .Please siг.n. 'Ьizi. . naravno. the and the flngers. laktovi i prsti.Кakva drskost (od) tog deta.trouseгs" (4) slngulaг ог 6 7 7 8 9 10 11 Pupil. stopala i no!ne prste. Njegove pantalone su pune rupa.10. Go to bed. 8. ..6.7. ldite u krevet..5. (5) Cheek (t:i:k)..n. of this Ьоу! .З... praktita. ОВЈАЙНЈЕНЈА (nastavak) eiЬows . ш :z .. always keep' the sраге wheel handy (6).Zite rezervni tol:ak pri ruci. Kad vozite.m.13. 'finaп. jeste Aef {glava) drfave.. 1 knife (naif).Zina? U6enik. k~n·s~.t.. Воlје Ы mu Ыlо da kup• nove (nov par). .noZ.11: 'л& . 'plural..• 'b. . klous . nadohvat ruke. You look very liгed.• touz. . The President. .l 'hendi. . bi a. . ..2.3. top .:d . The two runneгs wеге very close.obraz''. . moZete reCi "l:in l:in" (podbradak podbradak)l Drugi delovi tela su ruke (do ramena).... f1 :t .pantalone" jednina ili mno. 'rлnaz .. Vi izgledate veoma umorni. kolena.

'dfentl . milia'nr. . . and of the page.. 'rr. 'wi:ka... Women rвrely speak• of men as the "atronger sex". write the (iate..at the ЬOttom. Mine dreams she's mвrried to а millionвlre in the dвytime (1)! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset deveta lekclja 1 2 3 MuAkarci govore о !enama kao о . .he Ьetter 2. This . Оvвј tekst је июта teiak. Suprotno је night-til118.. 'pejiu. ... Ьоlје Ьi bilo da Cuti (Ьиdе miran) ? is .keep quiet.name. k~n'sidad . ? new (nastavak) 1.. dan za razliku od noti.207 two hundNd and aeven two hundred and elght 208 Flll ln t11e ml881ng worda: ·1.1. your ZA PONAVLJANJE: 9.. At the top doesn't concern you - 3. Go suvi~ Gan you 5. Pri vrhu strane nspiSite dвtum. Molete /i mi pomoti? This text 4.too cheeky . men spi:k av 'wiм~ . 'lлki .lepAem (lepom) polu". То ве vвs Тhat ne Ме.:ali . Му wife dreams вvery night that she's mвrried to а millionвlrв. ne!nom polu" ili . 59th LESSON . is very difficult . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-ninth (59th) Lesson 1 Men speak• of women as the "fair sex" or the "gentle sex" or the "weвker sex". .2. Some men think• they are coneldered as the "paying sex".. You're lucky. 'm1111rid . Ovaj detak је Ьоу drzak. .4."dnevno vreme"..:a. .4 away. tj. 5.. need.had .give me а hand. Vi ste sreCni. Neki mu§karci misle da ih smatraju {da su smatrani) 2 з kao . Daytime.5. ТгеЬвји mi а по~ pantalone..pair of trousersany. 3.. . 2ene retko govore о mu§karcima kao о "ja~m polu". lmate li (ikakve)? Have you got МIENJA ZADATAКA 1 . ili .. 4 5 - 4 5 - Моја fena svake noCi sanja da је udata za milionera. Odlazite.pol koji placa". . в dole va1e ime.. slaЬijem polu". Моја sanja da је udata za milionera ро danu! PRONUNCIATION 'str:~os~. 08JA6NJENJA '(1) 1.:a seks ..3.. fr..

"· U Gledajte ovaj tekst retko pada kib. the child sobbed. . 'nei~ h~ez 'giv~n лs iu.. Engtezi su ~uveni ро svom 3.. r~. What time do the banks shut? . sma•ld . . lt's an old ЬвЬу. .4. onda ga ponovite... praud ...7. Look at this text for а mlnute. lt rarely rains in the aummeг in England. J~:n .(Ono) nema kose ni zuЬa". but only to repeвt them when we meet' them... lukt . predstavu. Two pгoud paгents аге showing' theiг son his new Ьrotheг.. ~ta је?" pitali su.13. then repeat it. а onda је робео da рlабе.ЗО. 'beibl . English people are lamous for their aplгit of fair-ploy. mauO . . Roditelji su se nasme~ili . .. i're 8 j~l~ v~:bz.. Dvoje ponosnih roditelja pokazuju svom sinu njegovog novog brata..U З. .8. То је staгa ЬеЬа.. sлn . Најdе da odemo u Vest End i vidimo neku kollko sati se Ьвnkе zatvaraju? .10. nego samo da ih ponavljate kad naidemo па njih (kad ih sretnemo). "lt's got' no haiг ог teeth".. The Ьоу looked at the ЬвЬу fог а mlnute and then started crying (2). The pвгents smiled.. 59th LESSON .9. 'Ьrл6~." Mi ne trafimo od vas da nau~ite nepravilne glagole za dva ili tri dana. Let's go to the West End and see а show. Deбko је gledao ЬеЬu neko vreme (jedan minut).5. tлt. 'sta:tid 'kraji!J. -З.. mi:t. .. .11. 8 9 10 11 12 13 10 11 14 12 13 14 OВJIANJENJA (nastavak) (2) lli: started to сгу..11.. io":IIJ .2. RE$ENJA ZADATAКA 1.2. s:~bd. EXERCISES 1. . "lt's not fair.209 two hundred and nine two hundred and ten 21 О 6 7 Nature has given' us еагs which аге always open and а mouth which it is often Ьеltег to keep' shut. "What's the matteг?" they asked. ri'pi:t .. a:skt. . . . . ь~ 3: ti:O . . Leti u Engleskoj duhu fer-pteja.То nije posteno.. :deit~im...5. jecalo је dete.. 14. veгbs 6 7 8 9 Priroda nam је dala u~i koje su uvek otvorene i usta koja је testo bolje drfati zatvorena.." We do not ask you to leaгn' the irregulaг in two ог thгee days.At thгee thlrty.6. . jedan minut.

were showing us.got one. ја nemam auto (jedan). Zar ne moie da ga nade? . - Vi ste sreCni. 1 hвven't it last find it? 5. ZA PONAVLJANJE: 10.3.zajednil:ki neprijatelj. iks'pre§anz.4.4. Не gets• up at half-past aeven every morning.NJA ZADATAКA (nastavak) 3. Ovi izrazi su vrlo uobl(:ajeni. You're lucky . Неге аге some mоге. She the dog and the door.S.shut. . gвve..to him. On ustaje u pola osam svakog jutгa. . 'kt~man. the French as ьeing very took reserved . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixtieth (60th) Lesson То •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeseta lekclja Glagol "to get" 1 2 Hajde da pogledamo neke izгaze s glagolom "to get".2. .oџtstde.211 two hundred and eleven two hundred and twelve 212 Flll ln the mlaalng wonla: 1. car . Evo јоА nekih.that (which) they. trein. We are considered Ьу. put. 1). Francuzi nas smatraju (mi smo smatrani od Fгапсиzв) za vrlo 2. 3 4 5 •мttuENJA PRONUNCIATION 1. 8 "zajednil:ki": а 60th LESSON . The tгain gets• ln at eleven thlrty. .z . . Мој Му auto ne radi. Can't he.. get 1 2 з 4 5 Let's look at some expressions with the vегЬ "to get" (N.night. лр ~~:t ha:f pa:st 'seV2r\. doesn't work. . Voz stite (ulazi) u 11. 1. and you already know· а few. ..30.on holiday.4. Try and leaгn them. Pol<uAit)le · da ih naueite. . (1) Common znal:i "obl6an". the films rezervisane.5. These expreasions аге very common (1 ). Ona је izЬвcilв рsв (stвvila рsв nspolje) i zatvorila vгвtв (2 nepravilna glagola). а vi veC znate nekoliko (njih). 1. Ја sвт ти ga dao sinoC.. бl. а mo!e znal:iti common впету. Oni su They пат polauivali filтove koje su sniтili па letovвnju. .

те а рвреr.Very well. Ј have а toothache апd there is по dentist in my vlllage. istovremeno··.lmam glavobolju.5.l've got' а headache. These records are cheaper than those. . What's the matter? . Provalпik se uvukao u kuC:u kroz mali prozor.5. def. Каkо se ose6ate danas? . а long time to get' over his 6 7 8 Let's go' home. get izrai:ava tebltotu ulai:enja.. lt's getting' dark. .. . but they are still quite expensive. Uzmite autobus broj 37 i si(!ite kod tering Krosa. ~ta se desilo? . idite i uzmite (пabavite) mi noviпe. a1i viAe ameritki. 1 сап't uпderltllnd а word. zubobolju. (З) 8 9 10 11 9 10 11 12 l'm too 13 14 the house through 12 13 14 15 Take' а numЬer thlrty-eeven bus and get' off at Charing Cross. these are his. The burglar got' lnto а small wlndow. ali su ipak priliC:no skupe. је оп (З) Ovde .8. . . ove su njegove.. Ove plote su jeftinije od oпih. odjednom. •• 60th LESSON . . .13. Nemojte svi govoriti uglas. iks'pensiv. erout. а u mom selu nema zuьara.14.2. . eru:.Ьolestan. How do you feel todey? .. Вoli me zub. а toothache. UpotreЫjava se i pridev sick.IENJA (nastavak) (2) 11/ness.. Speak' louder. da:k. Hajdemo kuci.Неге аге some more. 1 have по more cigarettes... Everyone was trying to get' on the bus at once (4). 'noub::~di.Нvаlв. Nemam vi§e cigareta. Those books are miпe..213 two hundred and thirteen two hundred and fourteen 214 6 7 lt took' him lllness (2).15. go' and get' busy to go • mysell. One knjige su moje.. ne razumem ni ret. Smrkava se (postaje mra~no)..11.. а niko me пе pita kako se oseCam! OВJМN.З.4. Ona sve slablje tuje (postaje vrlo gluva). Govorite glasпije. suviSe sam zaposlen da Ьih iSao sam. 'tu:ecik \~i:p~ ~ s::~: . vrlo dobro. _(4) U ovom slutaju at once ne znal:i . .9.1. Ш. ·ь~:gl~ . Svi su u isto vreme pokubvali da udu u autobus. Da је re~ о OOveku koji naprosto ulazi kroz vrata. and nobody asks me how 1 feel'! 15 Trebalo mu је dugo vremeпa da se oporavi od (svoje) bolesti. thanks. RE6ENJA ZADATAКA 1. Don't all speak at once. а sore throat and а cold.4. reklo Ы se went into the house (pro!lo vreme od go) ili entered the house (Ьеz predloga!).Ьolest. 'cvriwлn. Please.. 'laud~ . -З.odmah" nego . Molim vas.2. EXERCISES 1.Evo (ih) ј~ malo . She's getting' very deaf.. .. gusobolju i kijavicu.

5. hurry up. 'naiбa. at the post-office.2.up. 1 2 з 4 5 1 got' these brochures yesterday from the travel-agent's (1 ).. 5) upotreЫjava se i za negaciju od glagola must.... 1t doesn't matter. . . 'sk.... Hajdemo u $paniju ove godine. phone me getting dark. gets in Everyone ./MNJENJA .? 2. . Let's go' to Spain this year. 61st LESSON . - from the station.3. 6. Svi su pokuAavali и isto vreme da udu и виtоЬиs. dobro (је)! Hajde da ih pogledamo! Meni se svidaju oni о $paniji. . (1) Posle imenica u prisvojnom oЫiku ~to se podrazumeva "radnja" ili "kuCa". . PONAVLJANJE: 11. О. То go to the Ьaker's ('Ьeikez): i(:i u pekaru. lt's get . - Koliko Ноw је to daleko? . Nije vafno. . When the train . What time . 'maet~ . Oh.3. Get З. At the butcher's ('bu~): kod mesara (u mesarnici). .(2) OЫik to hsve to (lekcija 56. ali PRONUNCIA TION 'h:tlideiz. 'evritюdi. R818NJA ZADATAКA (nastavak) 1. .4. .4. Тhеу аге going to the Marsdens': oni idu kod Marzdenovih.far is it. Postoji i must not.НВјdе da po!urimo.1. Sidite (skinite se) kod polte. kou1d . was trying to the bus V. · . U ovim gradovima svi govore engleski.get on . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-first (61st) Lesson Holldays •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset prva lekclja Letovanje (praznlcl) 1 Uzeo sam (doblo sam) ove prospekte ju6e iz putni6ke agencije. everybody speaks' English.1.. Ali ni ti ni ја ne govorimo §panski.tl~nd. kontrakcija mustn'f ('mлsnt).' ln these towns. Let's off . . good! Let's have а look at them! 1 like the ones aЬout Spain. But nelther your nor 1 speak' Spenish.. 'eid:t:~пts.. br. bro'!u~z .? 216 Flll ln the mlsalng words: 1. U kofiko sati оп obl~no ustsje? does he 5. spein.215 two hundred and fifteen two hundred and eixteen •. 2 З - 4 5 - 08.. tetefonirвj mi sa stsnice. Каd voz stigne (ude}. 'ai~ .5. Pada mrak.usually . 'traev~l 'spaeni!.at once.

"n.14. Nije toliko bltno da to tinite za nove reti. а ni ti. sлm sлn. mozemo ici ili u $paniju ili u $kotsku.ne mora$ da idet . . 11 12 13 14 Koje~ta (Ьesmislica)' da vidimo CudoviSte iz Loh Nesa. They might Ье here .4. plein.. Ја ne volim letenje.... ..З.h nes 'm. (4) Loch (jezero) је $kotska ree i zato u njemu imamo grleno h. Scotland! But it's cold in Scotland and 1 want some sun.5.va pretpostavku. Vratajte se па гanije lekcije da proverite oЫik i znatenje posebnih (idioma). Uskoro Се vam sve blti lako. ра moramo se odlutiti: ili $panija ili $kotska. sliCno na$em. 'eniwei wi: mait si: бQ l. Е. 61st LESSON . Let's have а look at those new brocllurea. . But Spanish is easier to underвtand" than the English they speak in Scotland.13.2.. She might come .5. we might (З) see• the Loch Ness (4) Monster. Vi~ mi se svi~ju oni koje nam је pokazao pro&le nedel~.Zda ovde. miO .217 two hundred and вeventeen two hundred and eight88n 218 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 Well. 1 prefer the ones he showed us last week. lt doesn't exlat! .. We must dectde qulckly or it will Ье too late. di'said. in'venS~n tu :~'trrekt 'tu :rists. 1 ја..9... and it's very Ьeautiful. inaee (ili) (:е Ыti prekasno.How do you know"? lt's elther а my1h or an invention to attract tourists: .oni su mo. 1 ne moraS da letiS: avionom (uzmeS: avion). Nije suvi~ hladno. OВJoUNJENJA (nastavak) znaei "ne smem". kakvo inaee u engleskom ne postoji. $kotskul дli u $kotskoj је hladno.de da pogledamo te nove prospekte.ne smet da idet i you don 't have to go . mogli zna~? Ьismo govore u $kotskoj. Ponavljajte ih s vremena па vreme da biste utvrsШi znanje. а veoma је lepo. 2) elther go• to Spain or to Scotland. moguCan doga· daj. дli ~panski је la~e razumeti nego engleski (kakav) U svakom slutaju.. 6 78 9 10 - Dabro. 1 don't like ltying and nelther do you. . 'Ьju:tiГul . Nonsense' Anyway. lt's not too cold. . izrвza Nemojte se brinuti ako vam lekcije izgledaju та/о komplikovanije. 10. we must deckle: elther Spain or Scotland.ona bi mogla da dode.11..2. 'f\ajil). RE$ENJA ZADATAКA 1. Вojim se da (:u morati da krenem. we can (N. Ono ne postoji' То је Otkud (kako) ili mit ili izmiS:Ijotina da se privuku turisti.(З) Might (od glagola may) oznaЬ. а ја zelim malo sunca. ig'zist. And you don't have to (2) take" а plane. .. lt's late and it's getting dark.3.. јег Cete njih sretati i kasnije.ns:щs. . Well.4. Razlikujte stoga you must not gc. EXERCISES 1. l'm afreld 1have to leave.12.nst~. Кasno је i pada mrak. Moramo brzo da se od)ueimo. Ha. l'm alreld of llying. Ја se ЬOjim letenja. 'i:zi~.8.So am 1.

. Although Edinburgh is Jhe capital. 2. а na jugu Loulends (nizija). lt . PONAVLJANJE: 12. 4. vi ni јв ne rszumemo lpanski. . Autobus је brii.n .• ~gri'kAIC<~r<~l. mein 'ri :d!anz ..flying . . 'smo:J:. 1 Scotland is half as Ьig as England but the populвtion is much smaller. Spanish..'lei~:. no:O .5. Postoje dve glavne oЫasti: na severu Hajlends (brdska oЫast). The bus is 5.. might. Mogla She da telefonirв v«erss. afraicl (scared) .. ali mislim da neOe (ne mislim come plane. .. Mada је Edinburg glavni grad. 2 з 2 з 4 PRONUNCIATION 4 'skat.. . car. 'hailandz ...Ьу. Nije you Vllirю.doesn't matter.... There are two main rвgions: in the north. waild. either Ьу Ьу quicker (faster)..2. Glalgow is the main induвtrial centre. .1. but 1 V. - 62nd LESSON .3. ali (njeno) stanovnistvo је mnogo manje.2. the Hlghlands which are wild and Ьeautiful. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-second (62nd) Lesson Scottвnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset druga lekclja Ako18kll 1 $kotska је velika kao polovina Engleske (upola tako velika kao Engleska)..nd.3.. of Ы Не's and 1. 3. . koja је vise poljopri· vredna.l:. .this evening have to.so am 1. bus or .. . might.. Не Ы da dode avionom. ZADATAКA (nas1avak) 1. а i ја. the Lowlands which are more agricultural.. N. Neither nor understend . koja је divlja i veoma lepa.don't think so. Moiete iCi autobusom You can go autom. Morвt:emo dв t!ekвmo. Оп se ЬОјi !вtепјв. phone Wewilt wait. and in the south.. . 'Joul<~ndz . popj:. sau6 . Mogao tako). ha :f .219 two hundred anc:l nineteen -а: Ш two hundrec:l anc:l twenty 220 FUI ln 1118 ml881ng 4. Glazgov је najvalniji industrijski centar.

Ne treьa dв vam nepravilni glвgofi postanu straMo. Skotski gradovi izgledaju sasvim drukfije od engleskih. and theiг own laws. ona nije nikada Ыlа sjedinjena sa Engleskom па isti natin kao Vels.6.(2) Prisvojni oЬiik se mo... Brltain's (2) hlghest mountain. the houses аге malnly of gгеу slate. in'dлstri:~l 'sent. Otuda. built• Ьу the Roman еmрегог Hadгian.n. U engleskim gradovima kuCe su pretetno sagracjene od crvene opeke. Delovi tog zida postoje i danas.nz 'hai. 'geilik . Some oldeг people still speak• Gaelic.:o:z. setm we1 ~z wetlz. tg'zist. ln English towns. dok su u $kotskoj kuce pretetno od sivog §kriljca.:o~~~ taunz.Yugoslav economy. koja znaCi "planinski vrh".. NajviSa planina Engleske.:o:['6ou ~~dьпrг. gelskog. wheгeas in Scotland. nalazi se u $kotskoj.Jv red brik.st 'mauntin ben 'neiv:~s. ~ 1. . The Scots have theiг own (4) гellgion. t. hauz1z а: 'meinli Ьilt . iz ~.. _'brit.sk.. i sopstvene zakone.\ 'gla:sgou . mada је $kotska deo Velike Br~anije.Prezl>.14.7.. greit 'brit. :id.vlastiti. Poneki stariji ljudi јо~ govore gelski..12.:ots. Ben Nevis. а uz svakodnevno vе!Ьвпје za nekofiko nedelja Cete potpuno ovfadвti njima. 'k~pit.9.. Scottish towns look very dlffeгent fгom English ones..1ГI<~ПIZffi . ali privreda Jugoslavije . "· .r.221 two hundred end twenty-one two hundred end twenty-two 222 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Scotland was sepaгated fгom England Ьу а wall. but most Scots (1) speak• Engl ish..ju'naitid · ·. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 $kotska је od Engleske Ьila odvojena zidom koji је podigao rimski саг Hadrijan (podignutim od rimskog cara Н. oun ri. WE:I·~i~~ · · k8·~~~ slett. . 'hetdri:~n.10. (4) Pridev own znaCi .· . sopstveni" То own . the houses аге mainly built• of геd bгick. oВJA$NJENJA (1) Scots (ovde mnoZina od Scot) moZe blti i pridev: а Scots vШage=a Scottish VШage. zvanu prezblterijanizam. ali veC:ina ~kota govori engleski. :-. 1 t: · · roum. it has neveг been unlted with England in the same way as Wales.гei­ k · · · ~·.13... ~koti imaju sopstvenu religiju. 'sep.. ~ . although Scotland is рагt of Gгeat Brltain.vlasnik. Oni su znвtno jednostavn&i nego и drugim evropskim jezicima.n emp. (З) Веп је reC iz jezika Skotskih starosedelaca. Scotch se upotreЫjava samo za viski! ..s. Jugoslovenska privreda .te graditi i od imena zemalja.n. Paгts of this wall still exlst today..).posedovati: owner ('ouna) . oun [.l 62nd LESSON . called Pгesbyteгianism.. Ben (З) Nevis.~kotsko seTo.Yugoslavia's есопоту ili the economy of Yugoslвvia. . So. is in Scotland.

те.nor. Of course. . Scotland is half as Ьig as England. Flll ln the mlutng worda: 1.a. 8. Naravno. V. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-third (63rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protttajle oЬjainjenja: lekcija 57. .way.4.4. .neither. br. Take 5. Оп to ne izgovara па isti na~iп kao ја.. . Mada smo &roti {jkotski). ni ја пi moj8 Jena ne govori(mo) gelski. 62. Skotski gradovi izgledaju sвsvim druk~ije (vrfo razli~ito). doesn't .English.his. Although. а odatle i "nlibaviti". 1. Odran11e znamo upotrebu participa got za "poja~anje" glagola have. br. .З. . 1 ••• my 2. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset treca lekclja l've got а cold=l have а cold ~ linam kijavicu.2. donesi mi) fla§u piva. Engleski је lak za u6enje. allhoug/1 some older people st1ll speak Gaa11c. The h0uses аге З. Scottish. .2. ра 1• neophodno da se s njom bolje upoznamo. Kut:e su uglavnom sag!'lldene od Ariljca. whereaa Gaef1c is complicated. we wife Gaelic. 4.look..а. dok је gelski komplikovan. mada neki starijl ljudi јоА govore gefski. 1.Оп ima ре! funti. English is easy to learn. Не's poиnds=Нe has 5 pounds . Scottish .2. Ovo је тој sopstveni prospekt Uzmite пjegov. We got these Ьooks yesterday . that is my own oplnion. 2 i З. .in . sa Ьezbroj zna~en.5. towns very different.Ove knjige samo doЫii ju~e. 4.з.5. mainly built of slate. . 6Зrd LESSON . 58. This is brochure. Get те а Ьotl/e of Ьеег. br.ava"'. 61. 2. PONAVLJANJE: 13. 4. 60.get.223 two hundred and twenty lltl- two hundred and twenty-tour 224 EXEACISES 1. Не pronounce it the same as RE$ENJA ZADATAКA 1. Most people in Scotland speak . -. З i 5. ~kotska је dvaput manja od Engleske. br. my own . to је moje lifno miAijen}e. Vel:ina ljudi u ~kotskoj govorl engleski. U tom slu~ju got samo za sеЬе ne zna~i ni§ta: lna~ get ~z dodataka ima osnovno zna~nje "doblti". Ova re~ca od tri slova jedan је od naj~e§ce upotreы.speaks.4.are.NaЬ&vi mi (uzmi mi.h glagola u engleskom jeziku. br. To. got five 1. .5.

.oporaviti se (od bolesti. to get оп . to get off. 1 won't hsve to .. Whaf's the matter? . 2.. .H~de da pogledamo.. сап ima oЫik could (kud). Let's have а look . З.Mo!da Св ona (ona Ы mogla) telefonirati kasnije.. kontrakcija 1 сап't (ka:nt). 5. IICu jedntn~. .moracu da . Neprevllnl glegoll. to get dowп .Ona postaje gluva. . Ni ti ni ја ne !elimo da govorimo s njime (njemu). Bilo Ьi upotreЬe Odritni oЫici su 1 саппоt. ali ako zapamtite ovih nekoliko osnovnih nal:ela. lnfln1t1v glasi to Ье аЬ/е to odnosno to have to. Не gets up at eight о 'clock.. .nisam mogao da. S dodatkom priloga ili predloga. You look very busy.. 4.jedne pantalone.nisam morao da.O!oun i ја dolazimo iduce nedelje. uzbuden. Sidite sa autobusa iza (posle) crkve. оп vam neCe zadavati prevelike te~koC:e. 1 didn't have to . Prevedlte plameno ne engleakl: 1. . Get off the bus after the church. Zepemdte: Јаап and 1 аге coming naxt week . U spojevima kao he may сате moguC:na su dva znaCenja. .225 two hundred and twenty-five two hundred and twenty·slx 226 U progresivnim oЫicima ovaj glagol najte~e znati "postajati". . 8 od must uvek 1 had to . s. 1 had to se/1 ту car to рау the bl/1. LEKCIJA (Revlalon) 63rd LESSON . 4. zavisno od konteksta: "оп sme da dode" ili "on Ы mogao da dode". ali za nekoliko nedelja ili meseci hocete. Can 1 give you а hand? ZA PONAVLJANJE: 14. Prevod: 1. ..Sta је (posredi)? А pair of trousers . OЫik might (he might сате) ima samo ovo drugo znatenje.. uvek је korisno pogledati u neki veC:i engleski retnik keo Мо su "The Oxford English Dictionary" ili "Chambers 20th Century".necu morati da.Smrkava se. mustп't znati "ne smem"). Neither your nor 1 waпt to speak to him. . Za proAio vreme. Morao sam da prodam svoj auto da blh platio ratun. · ~to 6. 1/'s gettiпg dark . to get over. / wi// have /О • . i pomocu nJega gradimo buduce vreme: 1 wi/1 Ье аЬ/е to .a itd. . za uz na 4..Ne otekujte da cete ih nautiti pet ili deset dana.moci CU da . .). 2.. necu moci da. Nothing serious .popeti se.morao sam da . . Shв might phone later .. Оп ustaje u osam sati.. OЬiici can i must postoje samo u sadaAnJem vreme~u i nikada ne dobljaju nastavak "s" u з. tu teMe reci 1 was аЫе to .sici (s nekog uzvi~enja). 3. lzgledate veoma zauzeti. 5. (ili 1 couldn't).Podsetimo se svega sm? naul:ili о njima.у је defektan па isti natin kao i can i must. U buducem i proAiom vremenu: 1 wоп 't Ье аЫе to. kad god u tekstu naidete oЬiik sa zvezdicom.ustati. М. Defektnl glegoll "cen" 1 "mull". i 1doп't have to (must по/. ali cemo . З. 1 wвsn't аЬ/е to . .. get stite najrazlititija znatenja.. nemoguCe da unapred nautite sva znatenja i glagola get. . to get out . .mogao sam da .sici (sa autobusa).. Evo nekih od najteMih: to get up. Najva!nije је da zastanete i da se "presliAate".izaci. pomoc spiska na kraju knjige. . U slul:aju nedoumice. uci (u autobus i sl. Mogu li vam pomoci? 2. . She's gettiпg deaf.).niMa ozblljno.

ke1s . Astonished Ьу the low price.9..(1) 1ovde. Zbllja? .sve zavisi od toga da li .1 will start dlgging• (2) on the English side.' ~!>1\<Sk one is the skull of Queen Cleopetra . а $ta 6е se dogoditi ako se ne sretnete? 9 . so much noisв ali so many cars. hepan.was the reply. ел- 8.10.How are you going• to do it for so llttte (1) rnoney? 4 . 7 .kopa na francuskoj strani..~1Щ.Г'<Ј.То је lako .. 'kairou sa: tu: skлlz. fr~:ns . ri'dikjalas .6. ~. di'saidid tu Ьild а 'tлnal 'лnda б.setate se. ..(One) velika је loЬ8nja kraljice Kleopetre glasio је (Ьiо је) odgovor.said• the amezed tourist. Prihva6ena је firma sa najnitom ponudom. itd.! \~mnal .pitao је..ima6ete dva tunela ро ceni jednog.ln that case . ak'septi~...rekao је za6udeni turista. (2) Mi: stвrt to dig... 5 а moj sin 6е po6eti da .Ја 6u po6eti da kopam na engleskoj strani. Jedan turista u Кairu video је dve loьanje u jednoj radnji: jednu veliku i jednu malu.227 two hundred 8nd twenty-88\t8n two hundred •nd twenty-elght 22:8 Slxty-fourth (64th) Lesson 1 2 When France and England declded to build• а tunnel under the Channel. . zatraiile su pismene ponude. ..е imenica u )ednini Ш u mnotini: so little топву ali so fвw pennies. df ·. Reelly? . Jou prais .But that's ridlculous! You'll Ье miles apert. sta:t d1g11J.. 6 and we'll meet• in the mlddle. 'midl.. fa:m а щ~ · . dai'rekta.... . $ta је to (Мо su te)? . lznenacSe2 ni niskom cenom. What are those? .7. a'st3niit .the engineer said• calmly you will have two tunnels for the price of one.mirno је rekao intenjer . - t. 6 i srebl:emo se u sredini. mailz a'pa:t..Каkо 6ete to da uradite za tako malo novca? 4 . 7 . l!ouz 64th LESSON .rekao је intenjer.11.. 10 11 - 1О 11 12 - д tourist in Celro saw• two skulls in а shop: а large one and а small one.And the little one? f'. l.The Ыg 12 - ~ 4W( ~& а. .. sa1d.2.ou~t 'afa ~a. 'tendaz.the enginнr said•.u tom slu6aju . . The firm with the lowest offer was accepted.4. ._:- ~~~ ~~ ---~ __ PRONUNCIATION OIIJA6NJENJA .he asked. they asked the director: З ..Ali to је kojeita (smeЗno)! Bi6ete miljama udaljeni Uedan od drugog). and my son will start dlgging• on the French 5 side. pitali su direktora: з . What will heppen if you don't meet•? 8 9 .:z. .lt's easy . -А mala? tenders. 'ka:mli.. they asked for Sezdeset Cetvrta lekclja 1 Kad su Francuska i Engleska odlu6ile da sagrade tunel ispod kanala (LamanAa).

give ZA PONAVI. ali mi nismo blli u kuCi. -З. 2.. -.4. Му son built his own house.12. What are those? Тhose? -...Ьefore next Thursday.14. but .. Pitao me је kako si ti .2.t..stop. Svako zna Cezarove re~i: dodoh. .more difficult -. 3. ? pol. 1 saw. . kwi:n kliou'pctra . Oni su zvonili sinoC. ? -- ? They are 5. LEKCIJA 64th LESSON . 1conquered.2. .answered the 1hopkeeper.eti s pulenjem.:J 'a:n· ...JANJE: 15. јл!Ј g. Каkо ide ponsvljanje potetnih lвkcija? Sigurno пв nвilвzite ni па kakvв ozbl/jnijв ~kote.. -. ri'plai. are you going -. Не asked me how you were.. Everyone knows Caesar's words: 1 came. -.. Who will Ье-­ party-.2.З.5. a'meizd. 14 Ne zaЬoravite da ponavljate nepravilne glagole. Do you rememЬer Jones? 1met him in the street yнterday. ~- . 'riali . atthe. lt -. to AEkNJA ZADATAКA 1. tomorrow? 1 don't 1.. ali telв prestati. . 4. Don't forget• to repaat the irregular verbs.. па doЬrom ste putu.5.4. .. is easy to . videh. -. li se Dfonsa? Sreo sam ga јuЬ! na ulici. but we weren't in.13.me your price.-.animal skults. . to ? -.At once. Љ:'get tu ri'pi. Kad Cete moCi da mi kalete (date) svoju cenu? When Odmah. &эtvrtka? Flll ln the ml11lng wordt: 1. Ко Се blti па prijemu sutra? Ne seCam se. poЬedih.4. Мој sin је sagradio svoju sopstvenu kuCu.rememЬer. Lako је .229 two hundred and twenty~nine two hundrttd and thirty 230 13 14 That is the skull of Cleopatra when she was а young girl . They rang last night.5. SeCa!. Sta је to (lta su te)? - То (te)? То su Zivotinjske loЬanje.start smoking -. -. 13 - То је lobanja Кleopatre kad је blla devojёica (mlada devojka) - odgovorio је trgovac.3. Каkо Ноw mislite (kako Cete) to da uradite рге iduteg todoit. . -. NastвWte. EXERCISES 1. will you Ье аЫе-.

лp'stuz. tju:b. emplo'ji:z hu: fek . 4 Platate prema udaljeпostj koju zelite da prec!ete (putujete). 'лnlaik . Vеејпа Ateпj 7 8 9 autobusa su dvospratпj.. јоА postoje sluzьeпjcj kojj vam proveravaju kartu па 4 5 5 6 izlazu.f:eleznicom.. But.. .. .. 'draiv:t 65th LESSON . kontrolisati. According to him. (4) F•re је tarifa. which is but gives• you а Ьеttег view."kao": unikв ima suprotno znatenje... а odatle i . 'lou prais. уоuг 7 8 1 Zato morate zadr!etj kartu dok ne zavffijte putovanje. ovaj restoran је grozan.пеАtо је kao metro u Parizu.. .za raztiku od".skupl. iks'pensiv.. Mada је пајvееј deo podzemпe zelezпjce automatjzovaп.3. 'dist~ns.ne kao". Podzemпa lelezпjca .tJ him to ье lstв ... koja vam omogucuje da putujete ро пiloj сепј tokom оdгес!е­ поg perjoda. You can buy• а season tlcket.. Mozete kupjtj pretplatпu (sezoпsku) kartu. sloweг Most buses аге douЬie-deckers and you allowed to smoke upatalra. The tuЬe .6.. 6 Allhough most of the tuЬe is autometic.moje odgovore. ~·lauz . za razliku od metroa.... опа је prilitпo starjпska ј dosta skupa. which allows you to trevel for а certain peгiod at а loweг ргiсе. ..naplat:ivati". (3) То chвck: proveravati. 2 З 2 з Undeгgгound Меtго in Paгis.. bai ~ 'si:z~n 'ti~t .9. .. а dopuAteпo је (dopuste) da pu§jte па gomjem spratu.. .. PltNlStJ check ту answersmollm vвs. .4. 6i 'лnd~graund . 'dЪ:ni. prema. ..Ne liCi па njega (nije svojstveno njemu) d8 zakdnjava.. '():lsou . .јЈј . this Гf1St4ursnt is terriЫe: ро njemu. cena putne karte. (2) According to: ро. 'metrou. vju:.ati".. 'ra:6~ ould 'fd~nd .. Mozete putovatj ј autobusom. . ·s~:t~n 'pix-i~ . . . лn'til . ~'k:>:diQ . You can also travel Ьу bus.9.7. аге OIIJA$NJENJA • (1) Znamo like.andeгgгaund" .10. moust 'bлsiz а: 'dлЫ 'dek~z . PRONUNCIATION 'pлЬlik 'trensp:>:t...it.. То collect је . 'ep.. . pro.. it is retheг old-fuhioned and quite expensive... theгe аге still employeea who check (З) tlcket at the exit... ~'laud . lt's unlik.1. You рау according to (2) the dlstance you want to trevel. Train fares агв hiih-_ Vozovi su skupi. Ali.nвeltean'' i otuda •.. So you must keep• уоuг tlcket untll you flnish уоuг journey. unllke (1) the Меtго.. kojj је sporjjj ali vam omogutava (daje) Ьоlјј pogled.:t~'metik . zavisno od.5.ог the eomething like the every morning is 1 Dejvjd Vjsloп putuje па posao svakog jutгa podze- mnom ..1.231 1 two hunclred вncl thirty-one two hundred вnd thlrty-two 232 1 Sixty·fifth (65th) Lesson PuЬIIc Sezdeset peta lekclja Jevnl иоЬrеС81 transport woгk 1 Devid Wllson trevels to Ьу tube.

. 13. you will see' а llttle "Fог Нlге" sign in the fгont..4. ог 10 11 Na ovim autobusima postoji vozal: i kondukter. Flnally. r~·mш~ sait . . 'feimas 'lлnd:m 'taeksiz 'haekni kaebz.. him. Мој paso! је pregledala (proverila) po/icija. the best way to see' the clty is on foot.. OВJAAN.. cannot come. 2. bn'dлkt~ . . who collects уоuг faгes (4).12.~nt. . Naravno. These laгge.. najbolji nal:in da vidite grad је pe~ice. EXERCISES 1. ili "(Hekni)-keЬovi". theгe is а dгlveг and а conductoг... he looked at his watch to check the time.. 'kaepit~l. you must show your dcket.. lf the саЬ is fгее. Ро njemu.. tu su tuveni londonski taksiji.thNe two hundred and thirty·four 234 10 11 12 Оп these buses. crna vozila s dizel-motorom dobro su poznat prizor u prestonici.fu. Flll ln the ml11lng worda: 1. Za iznajmljivanje" па prednjoj strani. At the end of the )ouгney. to park REUNJA ZADATAКA 1. Ne kraju putovanja morate pokazati svoju kartu. nije пат dozvoljeno dв parkiramo ovde.. 'di:zal 'endlind 'vi:~klz . From time to time. <1: - . Мвdв veCina njih ne mogu dв dot.5. 13 14 "Hackney Cabs" (5). Neoblt:no је za njega (ne lit:i na ntega) da govori takve stvari.4. theгe аге the lamous London taxis. here... videcete mali natpis .IENJA (nastavak) (5) СаЬ (skraCeno od francuskog cвbriolet. but you need а гest fгom time to time. fuz.. lt's unllke him to say things like that. 65th LESSON . Нackney је jedno predgrade Londona. Najzad.. You аге not allowed to smoke in this bullding. S vremena na vremв gledao је na svoj sat da provвrl koliko ie sati.. naziv nekada§nje luksuzne koeije) i taxi podjednako se upotreЫjavaju u znae&nju .taksl''.. Ыасk.11. fri: .5. 12 13 14 Ova krupna.233 two hundred ancl thirty.2. Му paeeport was checked Ьу the pollce. Ako је taksi slobodan. . .. 'fain~li . dlesel-engined vehicles аге а famlliaг sight in the Capital. we are . Of course.З.3. ali s vremena na vreme treba vam odmora. k~'lekts . U ovoj zgradi nije dozvoljeno puAiti....2. . Љ: 'hai~ sain in 6~ fr... koji vam naplacuje voznju.

5. • V.ticket .exit.. peid! 1ez ju:!u~l . . until you reach the ZADATAКA (nastavak) 1. а onda odgovorite na pitanja uz pomoc prethodnih lekcija.. David and Joan want to with 5. two hundred and thlrty-tive two hundred and thirty-slx 236 Oejllkl i 0/oun jol Је/в d8 irвdu s пвтв. dospeti (do). 66th LESSON . 'reil· (1) То гвасh: dostiCi. PONAVLJANJE: 16. wu els . . your ..not allowed.. ? REIENJA 4. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-slxth (66th) Leuon 1 Learn this page as usual.2.us. hoCtlte veiЬu? Whвn 1 li da pгeglвdate (pгoveritв) . Кеер .. When you reach thiгty... According to.exercise. То reach the exit. have finished .3.doCi do izlaza. still .Kad dostignete trtdesetu godinu.. pri'si:diq. 2..235 з. дlthough most of them. 'JIOPi~l~ ncim. What is the popular name for the Underground? Where else can you find• an underground rвllway lystem? What is it called? ls the ТuЬе expensive? Why is it deвrer than the Parlsian Metro? Why must you keep• your tlcket untll you reach (1) the exit? What аге London Ьuses called? Can you smoke on а London bus? Where? Who collec\8 the fares? Who drives• the bus? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset йsta lekclja 2 3 4 2 з 4 5 6 7 5 6 7 Naul:ite ovu stranu kao i obll:no. 3.. . Kako glasi (kako је) popularno ime za podzemnu !eleznicu? Gde ја$ (drugde) mo!ete naci podzemni !eleznicki sistem? Kako se zove? Је li "tjub" skup? Zaito је skuplji nego pariski metro? Zasto morate cuvati kartu dok ne stignete do izlaza? Kako se zovu londonski autobusi? Мо!е li se puSiti u (na) londonskom autobusu? Gde? Ко naplacuje vo!nju? Ко vozi autobus? ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1. КSd budвm zвv/Sio.check . t:uvвj/8 (svoju) kJII/u dok ne dode/8 (dcspe/8) do izltш1.come out (go out) . then вnswer the questions with the help of the preceding lessons. .4. will you the .

. ZaSto moram da јој piAem?. $1а 6е se dogoditi ako on ne telefonira? the .. znate dв је slot:юdan.. you know is 66th LESSON . Ја ne poznajem London. you must go• upstalrs.237 two hundred and thirty-seven two hundred and thirty-elght 238 8 9 10 11 What are Hackney Cabs? What colour are they? How do you know· if а саЬ is free? Which is the Ьest way to travel around London? Fares. twelv pens. Brajton је omiljeno mesto (u koJe molete) iCi za (vd) odmor. "di~r~ 6zn 6~ p~"rilj~n. Oh. . . haid pa:k . . 8 9 10 $ta su "Hekni keЬovi"? Које su Ьоје? Kako znate da li је taksi sloЬodan? Koji је najЬolji nacin da se putuje (unaokolo) ро Londonu? Da naplatim vo!nju.4. -4. Каkо (otkud) znate da li ste u pravu? . .З. please (2) . AE8ENJA ZADATAКA 1. Mora li on odmah da ode? . to .. Kontrolor (lnspector) Ьi rekao: Tickets.2. !ао mi је.8. . . ? Why your - Вecause 2. Oh. They lett this morning Ьefore you got up. "bлsiz.S.6. Oni su oti~li jutroe pre nego мо si ti ustao. р/ввsе.. morate iCi gore (па sprat). please. .1em? Naravno. OВJA$NJENJA (nastavak) (2) Ovo )е uoыtajeni uzvik konduktera u autoЬusu.3.. Must he leave at once?. . molim vas.Hyde Park.Yes. How do you know if you are right? . 11 12 13 - 12 13 wci "sist~m. EXERCISES 1. What will happen it he doesn't phone? Flll ln the mlulng words: 1. lli "egzit. molim.Da. ri:t\ "kлl~.5.. That's twelve pence. . 1 don't know London. Hocete li mi reci gde moram da sit.(Za) Hajd-park. l'm oorry. .4. Brlghton is а popular place to go for your holidays.5.2. Ako vidite natpis "Za you iznajmfjivвnje ··. ako zelite da pu~ite. . 11.То је 12 penija. ft~z .Zato Ato ti је sestra. if you want to smoke. Will you te11· me where 1 must get• off? Of course.

l f . Не slept• peacetully for (2) two hours until а ьа11 hit• him on the head and woke• him up. od ujaka) da vidi jednu utakmicu u kriketu proslog meseca. m~~... ne ротајвт 5.IENJA (nastavak) .season-ticket. 67th LESSON .. 1). .. Jong timв вgо. must 1 wrlte. - . milo mi је sto te vidim (lepo је opet te videЩ. How are you? Very well. seasons are: spring.free. Osta6u s toЬom 5 - nekoliko dana. autumn. fallen: pasti. REIENJA."For Hire" stgn . We took• my cousin to see· а crlcket match last month.2.her. Rвcite mi gde morвm da sklвm.. Mirno је spavao dva sata.Z. Pre tri dana dugog vremena в thrвe zaspati.ahe ls. zima.(2) For se upotreЫjava uz izraze koji oznatavaju trajanje. Hello. jesen. od strica. can you (1) buy .don't know London. То ta/1 asleep: _ (3) "Pre" (toliko i toliko vremena) prevodimo reeju ago (e'gou). molim vas. winter.. leto. - 3. l'm going• to stay with you for а few days. But he fe11• (1) asleep during the game (N. summer. please. koja dolazi poslв oznake vremena. days ago.sister. 2 3 Ali је оп zaspao za vreme igre. Gde se moh kupiti sezonskJJ kartв? Where а ..must get off. То fa/1 in love: zaljublti se. tuk mai 'kлun . dok ga jedna lopta (nije) pogodila u glavu i probudila ga. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-seventh (67th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset sedma lekclja 1 Odveli smo mog rodaka (brata od tetke. it's nice to see• you ageln.5. whвre 1 .l . pre OIIJAANJENJA (1) То ta/1.i t . fell. Tell me. 'krik~t . slept OВJAAN.3. 4 - 4 - 5 - Zdravo.ne. . ()вtiri godiklja dоЬа su: prolete. ZADATAКA {nastavak) 1...238 two hundred end thirty-nine two hundrttd encl torty јв 240 3. Kako si? Vrlo dobro. The four London. 4. ? ZA PONAVLJANJE: 17. The war lвstвd for seWJn ..аее. fel ~·s\i:p 'diu:ril).)WIS - Rat је trajao sedam godina.4... PRONUNCIATION 1.

. so she told' the mason to add the words: "untll 1 come'". . This everyday contact will make' you feel' at home with English and help (5) you to build' а wide vocabulary.. it's nice to see you ageln. а malo du:!e preko vikenda.2. 'tu:mstoun .4. goodbye.2. . greiv. a'aou. Кеер qulet. . Then the sollcitor told' her that there was nothing for her in her huaЬand's will. Zdravo. wouk him лр.. sa'lisita tould. Не left RUENJA ZADATAКA 1..dok ја ne dodem". ја sutra odlazim... ali zapamtite: titajte pomalo engleskog svakog dana. do videnja. Tokom nedelje. . tџ. 'misiz h1gшz put rest in pi .s .б.Potivaj (odmaraj se) u miru" na nadgrobni kamen (groЬs) svoga mu:!a. OВJdNJENJA (nastavak) (4) Protlo vreme i particip ovog glвgola piAu se isto kao i sa~nje vreme. . ali se izgovaraju {red) nasuprot sadaAnjem vremenu ~r1:d). your lether fell aaleep half an hour ago.Oh well. Hello. nego vld:i i za glagol he/p. and for а llttle longer at the weekend. onda . vaA otac је zaspao pre pola sata. аџ~ . 7 7 8 9 8 9 Gospoda Higins је stavila (natpis) . Ovaj svakodnevni kontakt naviknute vas (utinite da se osetate prirodno) na engleski i pomoti te vam da izgradite sirok (oЫman) retnik. Каkо si?.9..3. Samo kontekst vam mo. a'gen. а moja lena је otisla pre dva sata..шtckt.. ра је rekla kamenorescu (zidaru) da doda reti: . milo ml је dв te (ponovo) vidim. Onda јој је advokat rekao da nema nista za nju u testamentu njenog muZa. well. l'm leaving' tomorrow and my wife left' two hours ago (3). 'evridei 'k.. EXERCISES 1. Budite mirni. 10 11 12 13 14 ----- 10 11 12 13 14 :P!S~ali .Oh. е - дh. 'meisan tџ cd 6а wa:dz. Ьild а waid va'kebjalari Ьлt ri'memba. ра .te pokazati koje је vreme upotreЬIJeno. . Mrs Hlggins put' "Rest in Реасе" оп the tomЬstone of her huaЬand's grave. (5) Pomo6ni glagol will (upotreЫjen uz makв) ne ponavlja se.11. . try to read' (4) this book for at least half an hour. . During the week. but rememЬer: Read' some English every day. .7..241 two hundred and forty-one two hundred and forty-two 242 6 - Ah.8.13.З. . Otita.. . How аге you? . trudite se da titate ovu knjigu najmanje pola sata (па dan).o је tokom prvog dela 67th LESSON .. .

. John . .4. stay . Bio је пв vlasti devвt godinв. Не sajd he was Ьored and wanted to go home. (1) То Ьв lono ot. kojj se jgra tokom letnjjh mesecj. .for а week... . Не in power ZA PONAVLJANJE: 18.5.tjJ је umro 1965. . the shops are Flll ln lhe mlulng word1: 1. Najtjpj~njja (najtipj~nije) engleska jgra је kriket. fand. PRONUNCIAТION OВJAINJENJA ik'tailiђ . Christmas. 5. .for nine years.IA. Rekao је da mu је dosadno i da ho6e da tde kuCi. which is played during the 1ummer months. they talk aЬout it and think' aЬout it. Оп је Ьiо prвdsednik vlade zs vreme ratв. . . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-eighth (68th) Lesson Sport 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset osma lekclja Sport English people are very fond of (1) sport. govore о njemu ј mjsle о njemu. . .5.. Vinston ()e. had to . а ol"'tta smo i mi otiAII.during. 4. pn'felonal . .4. then left as well. 2. Oni ga jgraju ј gledaju ga. the war. Ьеd .- t.3. ZADA.. 1. The most typically English game is crlcket. .5.blti ljuЬitelj (ne<iega). REtaN.. . tek&Ji smo ga pet minuta.:д radnje su рџпе svвts. They play it and they watch it.2. . .4. Не was . moust 'tipikli . voleti (neAio). . Prime Minister 3. . IJIO:t.3. . .in .2. . . . We walted for hjm for fjve mlnutes. in nineteen sixty-five. . . was . . Olon јв morao da ostвne и Juвvetu nedelju dвпв. . 5. . Tokom sвdmice pred Sа. During . 1 2 3 Englezi (engleski ljudj) su veliki ljubltelji sporta.Ьefore . the week .TAКA (nastavak) Winston Churchill died ut8kmice. 68th LESSON .Ц two hundred •nd forty-three two hundrecl •nd torty-tour 244 durjng the fjrst part of the match.full of people.

n..13... Jednom detku. redovno igra Ьingo. godine. b<'l.l. koje su u Engleskoj zabranjene nedeljom. izmi~ljen је u ~koli u Ragblju (u) oko 1820. s~k'sesful. Another footЬall.n. but а game called Blngo is very successful (3).i rodila se nova igra! Јо~ jedan popularan sport su konjske trke. Mnogi Ьioskopi se zatvaraju i Ьivaju prepravljeni u dvorane za Ьingo. which is played during the rest of the year (for eight months).....8. Many clnema are closing and converted lnto Blngo halls.ere you Ьcrn? . pretefno fena.. . .tid .d. There is no State lottery in England. roditi se.245 two hundred and torty-five two hundred and torty-81x 248 4 But the most popular game is football.7. play Blngo regularly. U Engleskoj nema drtavne lutrije. it was invented at Rugby School in aЬout 1820 (elghteen twenty). uspeti. h<~:Jz. Ј was tюrn. b. koii se i9ra tokom ostalog dela godine (osam meseci). 5 6 less popular than is Rugby. -9... 'rлgbl. Smatra se (procenjeno је) da oko ~st miliona ljudi. Ьall-game. 'regj~l~li. Nazvan "Ragbl-fudbal". .Gde ste rodeni? (3) SuccвtJS (ssk'ses\ је uspeh.. glagol је to succвed (sak'si:d)..IENJA 'plei~ ~:n (nastavak) 'i<'lt~i .~. jeste ragbl. 'wim~n ..11. . Јой jedna igra s loptom.. steit 'blngou . Љ:'Ыd:ш. . sku. Profesionalni fudЬal veoma је uzbudljiv za gledanje.Rodio sam se.s 'reisi1J .. which is forbldden• '" England on Sundays. . manje popularna od fudЬala. melnly women. 'est~meitid la:dt sлmz. .. ~·nл&l 'b<'l:lgeim 1es .10. а igrafi zaraduju velike sume novca.11. was so bored with pleying with his feet 8 9 that he took• the ball in his hands new game was born (2)! and а 1О 11 12 Another popular sport is horse-recing.6. .J. Ьeing 13 lt is estimated that aЬout six mlllion people. 4 5 6 7 8 дli najpopularnija igra је fudbal. 9 10 11 12 13 7 Called Rugby football. OВJМN.(2) То ье ьorn: Ьiti roden. Professional footЬall is very exclting to watch and the pleyers earn large sums of money. ali jedna igra zvana blngo veoma је uspe~na. toliko је dosadilo (blo је tako obuzet dosadom) igranje nogama da је uzeo loptu u ruke . А Ьоу.. h.. ро imenu Elis. 'Ьi:iQ k~n·v~. Whвlв . called Ellis. .. succsssful uspeia. 68th LESSON . in'ventid ..

1. . She plays Blngo every week and wins large sums of money.odg~arajuCi fenski oЫtk је п. RugЬy. . sir:юvac).te muAkog roda {ne6ak. Не а . sestriC.4.247 two hundred and torty·aeven two hundred and forty-elght 248 EXERCISES 1.5. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset deveta lekclja 1 2 lzvinite. sestrtбina. doean't my nephew (1) Peter Bates work in this office? Oh. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-ninth (69th) Lesson 1 2 Excuae me. popularan (uspe!an) fudЬaler. less exciting . .lot of . Оп zaraduje mnogo novca. Jвdan tudЬslвr zaraduje vik nego direktor Ьanke. On је jutros oti§ao na va~u sahranu.lking aЬout his.4. 1 was bored with lllltening to him. ujaka). Не went" to your funeral this morning. Ја mnogo volim valu sestru. zar moj neeak (sinovac) Piter Bejts ne radi u ovoj kancelariji? А. Flll ln the mlмlng worda: 1. А footЬalt more а Ьank manager.5. ali radi preko leta. Samo јоА та/о strpljenja! {1) Dok cousin va!i za оЬа roda {Ьrat ili sestra od tetke. Krikвt јв manje uzЬudljiv zв gledвпje nego ragbl. 2.2. vi ste njegov ujak (stric). Оп је govorio о svojim avвnturamв и Africi ali meni је Ыlо dosвdrю. jol ih ne znate. ls she married? . OIIJA$NJENJA Ako ste redovno ponavljali nepravilne glagole otJeleJene zvezdicom.was Ьor8d. is forbldden to. Stobby Niles is а succeiSful lootЬall player.св {ni:s) . . but he works the RE8ENJA ZADATAКA was adventures Africa but 1. Dancing is forЫclden in the church. so 1 fell aaleep. nephtlw .watch than. Не 4. Bilo mi је dosadno da ga slulam. . Zabranjeno је puSiti и londonskoj podzemnoj ieleznici. Ona igra blngo svake nвdelje i zaraduje vefike sume novca.2. StoЫ Najls te. strica. V. ali su vam veC . з.in. 69th LESSON . 1 am very fond of your alllter.3. U crkvi је zaЬranjeno igrenje (ples}. earns . .2. па vrhu jezika'".З. player earns.. Cricket is to 5.than. PONAVLJANJE: 19. money. t. you're his uncle.4. lt smoke in the London tuЬe. SIOOVIca.3.during . .summer. Је l1 ona udata?. ра sam ~· ..netaka.5.. .

9 1О - 11 12 13 14 14 verЬs we PRONUNCIATION 1. . nista . .rekla је gospo<1a D!ouns . advokat koji zastupa privatna lica. ... М rs Тhотаs 5 6 7 8 Koliko ljudi radi u tvojoj kancelariji? Otprilike polovina (njih). ba:t. U Engleskoj se raztikuju solicitor. What Ьeautiful chlldren. Zaboravio sam roc:1endan svoje Zene. Don't forget• to learn the irregular тееt•. Da. AЬout 4 - Dejvide. 'ncfju: 'pi:t Ьcits. prem . Те11• те. М rs Jones was pushing а рrат with her two llttle boys inalde. Good morning. Kakva divna deca. OВJA$NJENJA (nastavak) OВJAiNJENJA (nastavak) (2) Slofeno protlo vreme 1have Ьought upotreЫjeno је ро~о је re~ о celom jedrюm periodu koji traje do sadaAnjosti ("in my life"). Recite mi. fa:'м:at . U SдD se va izraz вttorney (e"te:ni). nothing .. 5 6 7 8 9 - How many people work in your office? half of theт..fi. tokom tri nedelje.~. . Ne zaboravite da nau(:ite nepravilne glagole na koje nailazimo..4.the doctor is two and the lawyer (З) is three.said М rs Jones . Dobro jutro. "la:j. i Ьarrister. upotreЫja­ 69th LESSON .. Yes. 't»:6dci.. а advokat tri.10. -11..• 'bpil] 'scnt. what are those ampty whlsky-Ьottles doing in the cellar? 1 don't know•. 1О 11 12 1З and М rs Jones теt• in the shopping-centre.That's alrlght then.. l've never Ьought• an empty Ьottle of whlsky in ту life (2). in 'said.r-~1. sta one prazne fla8e od viskija rade u podrumu? Ne znam.Onda је u redu. 'лl]kl.Sta је rekla? Nista. (3) Lswyer је opAti naziv za advokata.•... how old are they? Well . koliko imaju godina? Р а . Gospo<1a Tomas i gospo<1a Dtouns srele su se u trtnom centru. 'sel_. 1 forgot• ту wife's blrthday. gospo<1o Dtouns. Gospo<1a D!ouns је gurala kolica sa svoja dva dei:kica (unutra)..249 two hundred and forty-nine two hundrecl end fifty З - 250 З - 4 - David.9. 'fju:n. Mrs Jones. ... koji jediПi ima pravo da se pojavi pred vi§im sudovima.7. ·~ildr..3.. ba:f.~n. darling. ..s . draga.. 'cmpti ..What did she say•? Nothing. for three weeks.2. dtounz met . 'misiz 'tam. .doktor ima dve.. Nikada u Zivotu nisam kupio praznu flasu viskija. . 'pulil] _. 8..

5. Koliko imate god1na.. Sta ta knjiga radi nasred stola?. the dog with the . 65. Zar ona ne . Ne wife is znsm Sta Се se dogoditi. 3.angry . br. 1.pram . 67. weather! the car the country. Не was i/1 during the week .saw on . .to watch .doesn't matter. .5.forgot.3. ZA PONAVLJANJE: 20.. Razlikujte: Не was ill for а week.and go to. . lzrazl za vreme. ЬOught . Don't you speak German? 1 thought you did. 1. Zar ti ne o. $ta pas гsdi s poS/arom? - Nije vвЬю. s.Rat је trajao sedam godina. 1. ali је zaЬoravio Не tiJrjave. .she doesn't.That doean't concern you.Let's take. Кakvo lepo vremei Најdе da uzmemo kola i odemo па selo. No. Му uncle Ьооk doing 4.4. -З.То se \188 ne tite.4. 1 don't know will happen. br. Не never spends money. br. but he the sheets. ? Jt 1. br.2.5. gospodo? .4. . On n1kad ne tro!• n_ovac::. stric) i tetka (ujna. mlaalng worda: Ne. What fine.2.•: . . Оп је kupio (dедја) kolica koja је video и Cetvrtak. she want the television? - REAENJA ZADATAКA 1. 2.ovor•A nematk•? M•sl•o sam da govori§. (tiniA). His . 2. Flll ln 11мt Njegova iena је ljuta. str1na) sre_li su se za ~reme rat. Mot te6a (ujak. 68. al• protte nedel)e је kupio kutu. . 1 i 2.2. What is . How old are you. What is that in the mlddle of the tаЫе? -З. LEKCIJA ·············~························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeseta lekcija 1. the he Thursday. Doesn't . but last week he Ьought а house. madam? . 2 i З. .what. 70th LESSON Seventieth (70th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protl18jte oЬja6njenja: lekcija 64.Bio је Ьolestan tokom (ove) sedmice.Videli smo veC upotrebu for ispred izraza koji oznatavaJu trajanje: The war /asted for seven years.doing postman .251 two hundred and tifty-one two hundred and tifty-two 252 EXERCISES and aunt met during the war.Bio је bolestan nedelju dana.ieli da gleda televiziju? - ne Jeli.

6. ZA PONAVLJANJE: 21. 2. с (si:).NeCu ga videti pre septembra. И veC imвtв solidrю . З.253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-four 254 "Pre" је Ьefore: 1 сате Ьefore ten о 'clock. hours and then he stopped. Azbuka. 2. Half of theт - That's alгight. Satuvajte kartu dok ne stignete do izlaza. т (ет). k (kej). NeizЬelno је da gremte. 1 won't see hiт Ьefore SepteтЬer. he тust Ье unhappy. i grudvв rвste SВГf!В od fИ!Ье. w ('dлЫ ju:). Каd stв Ьili dete.grudva"' Се biti zвvidne velitine. з.То se desilo pre dva sata. Ь (Ы:). s (es). Неге аге two Ьooks. е (i:). Jeste Ji svesni d8 ste nвpredovali? Check this. Koju vi5e volite? 5. Prevedlte ptameno na engleakl: 1.' saw John three weeks ago. plesse Have в rest - Odmorite se. Не woгked fог thгee ticket until you геасh the exit. х (eks). ali imajte poverenja: svakodnevnв praksa Се izoAtriti ono lto је је$ mutno. Ook ја nisam do5ao. 4. у (waj). 4. А/1 of theт Onda је u redu. molim vas. и (ju:). 5.o ago: . jвste /i ikad poku&Jii da naprвvitв ogromnu grudvи. Zaspao је za vreme utakmice. о (ou).Video sam Dtona pre trJ nedeiJe: /1 happened two hours ago . Zapamflte: Proverite ovo.. ј (dlej). 1 (е!). Ali kad navodimo pre koliko se vremena (ratunaju6i od trenutka govora) nesto dogodilo.. Prevod: 1.DoSao sam рге deset. d (di:). б. allowed /о talk. . 1 (ај). z (zed). а пв krвJu fеtвЈВ va&9 . LEKCIJA (Aevlslon) 70th LESSON Until 1 сате - . Dosadilo mi је da radim. q (kju:).Evo engleske аЬесеdе. an (one) houг ago. v (vt:).: а (еј). Radio је tri sata. Не fe/1 asleep duгing the тatch. uz oznaku izgovara svakog pojedinog slova. upotrebl6em. t (ti:). Mi veC Ьarвtamo s izvвsnim Ьrојет idiomatskih izraza. S tako malo prijatelja i toliko proЫema. Which (one) do you ргеfег? Кеер уоиг Уои 'ге по/ 5. n (en). г (а:). f (ef). With so few fгiends and so тапу ргоЬ/етs. Polovina njih. а onda је stao. then - /'т Ьогеd with working Не was Ьогп - On se rodio. g (d!i:). snegв? Posle је treЬa sвmo gurвti. З. h (eJt). 2. р (pi:). Evo dve knjige. Svi oni. Nije vam dozvoljeno da govorite. 4. pre jednog sata. mora da ЈВ nesreCan. jezgro" iz engleskog.

On је umro.. . bacio ~iblcu na pod i otvorio novine. 6 7 Prozor је Ыо napola otvoren i Ыlа је jaka promaja. -:. 8ru: :: . 'bri:fkeis .Vidim da је umro kineski premijer. David Wllsoп got• lnto the traiп апd said": "Good morпiпg". haЬz w~: 'sitil] . The wtndow was half-opeп and there was а stroпg draught.4.255 two hundred and fifty-five two hundred and fifty-elx 256 Seventy-first (71 st) Lesson lmportent newa 1 2 З Sedamdeset prva lekclja VaZna novost Gospodin Marsal i gospodin Hobz su sedeli па sedistima Ы1zu vrata.13.tt.7. gospode. jedan naspram drugog. 8а:. The neк-s is good .. threw· the match оп the floor апd opened his peper.(1) One snother ili each other znal:i .:z pratm mш1sl~ 1z ded sed. Hobz је rekao: "Oh. 10 Posle nekoliko minuta. 13 . З (Druga) dvojica su odgovorila "Broj'tro" i nastavila da fitaju novine. The three mеп read" iп slleпce for а while. Тhеу saw one snother... (2) Doslovno "mrtav је".. Hobbs said": "Oh dear.3.Јао.. .10. . another terriЬie plane-crash. opposite one another (1 ). stailz im'p":.. 4 Dejvid је stavio svoju tasnu na nosaf (mrezu) iznad svoje glave i seo. Neko vreme su tri toveka titala u ti~ini. "jedno drugom·· i sl. Mogao se upotreblti i glagol to die (umreti): Не hвs died ...- . Slil:no }е i sa imenicom means.Ovo је sredstvo da se naul:i engleski. The two mеп replled "Morпiпg" апd coпtlпued readiпg• their pepers." 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Marshall апd Mr НоЬЬs were slttiпg iп the seats пеаr the door. бi 'м~аz Jukt.. Stajls. The others looked at him. "Stiles.8. '!autid ou nou. wail. rek . дlter а few mlпutes. 'teriЬI plein krel. . ~~~ .. . 'mist~ 'ma:~~l ." 11 Druga dvojica nisu pokazivala interesovanje. Тhеу talked to васh other .Vesti su dobre. бt 'лба tu: loud.. 9 Niko nije rekao ni reti.. 71st LESSON . 'OJp:nit WAn :Ј ':'"ба..jedan drugog··..Razgovarali su (Govorili su jedan drugom). si:ts . the Chelsea centre-forward is ill апd woп't Ье аЫе to play agalnst Spurs. 1 see• the Chineи Prime Mlпister is dead (2) .. Не lit" а cigarette..~nt niu:z.. ri'plaid ..11. ..rekao је Mar~al. jos jedan straSвn pad aviona." The other two showed по interest..(3) Uprkos zavrtetku "s". 2 Dejvid Vilson је ubo u voz i rekao: "Dobro jutro". · No опе said" а word. 8 .Videli su jedan drugog. k:Jn'tiniu :d. set. David put• his Ьrlefcase оп the rack over his head апd sat• dowп. 5 Zapalio је cigaretu. Са• n. centarfor Celsija је bolestan i ne6e mo6i da igra protiv Spersa." OВJAANJENJA PRONUNCIATION t. ne'" Drugi su ga pogledali.said" Mershall. 12 Onda је Dejvid povikao: . ha:f 'oup~n · · · dra.~t.5. .6: r~~ in :sail:Jns . Тhеп David shouted: "Oh по!". sredstvo: This is в means to learn English . . . neк-s је uvek u jednini.

.Ьegen to talk aЬout the news.257 two hundred and fifty-aeven two hundred and fifty-elght 258 14 l'l~ The three men Ьegan• to discuss the terriЫe. tragicnoj vesti (novosti).4. 1 find it nonsense. . They .one another (each other) for ..5.door opвned. tu dis'kлs . Gledali su se (jedan drugog) pet minuta pre nego Ato su rekli REЙENJA ZADATAКA "dobro jutro··.. godine. а umro 1824.he dead. :%.. . Ја sam protiv njegove ideje. Не the and asked. 5.4. . Zapalila је cigaretu i ьacila AiЬicu па pod.2.s. . Prozor је Ьiо пара/а otvoren i bila је jaka promaja.3. They Ьefore at five minutes 1. "trcdfik JIIU EXEACISES 1.4. 3. LEKCIJA 71st LESSON . 'telsi 'senta 'fol:wad . Smatram (nalazim) је za Ьesmislenu.З.2.s.Anoj. The window.asleep (sleeplng).half~open -. Polofio је kaput па stolicu i seo. Не put his coat оп а chair and sat down. POOeli su da razgovaraju о (toj) novosti (tim novostima). ?" They their when the 2. Video је teto i upitao: "Је li mnsv ifi spava (zaspвo)?" Flll ln the mlsslng wordo. Lord 8ajron se rodio 1788. Lord Byron was born tn seventeen elghty-eight and died in eighteen twenty~four. will not Ье аЫе.abroad..draught. saw. .afford . . 1 am agalnet his idea. was strong and а lA PONAVLJANJE: 22. tragic news (З).saying good morning.there was . a"geflst spa:x.body. 4. Oni su ~itali (svoje) novine kad su se vrata otvorila.2. were reading . She lit а cigarette and threw the match on the floor. Ьi'gcn 14 Tri foveka su pofela da diskutuju о stra.3. "ls ог 1. Neeemo moCi sebl da dozvotimo letovanje и inostrsnstvu. .papers . We to а holiday 1.. looked . ..14..

'abviasli . PRONUNCIATION 1...(1) Gentlвman woman.. 'noutist . into the room - u soЬu.. Everyone was (4) reвding' and smoking. kam'pa:tm:~nt.1. osjm starog gospodiпa. pre 8 Dejvid је uskoro поviпе (zajedпo) primetio da taj ~ovek ~ita njegove s пjim.3. 'peidiiz . в ako ne znamo ime slr (sa:) odnosno madвm ('rn&!ldem). vrata su se otvorjla ј јеdап пaoe&rima stari gospodiп sa sedom (sivom) bradom u6ao је u kupe.~се) sa imenom.. doslovno . jednoj staпici ali se пiko пiје рорео 2 з U posledпjem treпutku. . вfter.5. Dвvid soon noticed that the man was reading' his рвреr with him. 1) with а striped handkerchief..pre hvвtanjв wzв".fi.. grei Ы:к! cnd 'gla:siz . except the old gentleman. је.259 two hundred end tifty-nine two hundrecl •nd •ixtv 260 Seventy-second (72nd) Lesson 1 Sedamdeset druga lekctja Voz је stao (uS&o).4.Staklo i eala. Mrs ('misiz) odnosпo Miss (mis . wud hcv laikt . 72nd LESSON . (3) Setimo se: in the room - u sobl. zaspao )е. 4 Jedva sam ga uhvatjol rekao teziпom (te!ko). gtassвs.. 4 5 6 7 8 1 just caught' itl he said'. . stapt.. 'k~il]. OВJAINJENJA . Не 5 6 7 је naotare i obrisao lice prugastom marapuAilj.еаАа ili naoeote (ove poslednje zovu se i spectвcles.. dis'kri:tli.7.PoAto је protitao novine. Skinuo micom. kad hoCemo dв Ьudemo u~ivi.. (4) Pomotni glagol was se ne ponavtja ako nema opasnosti od nejasnote. ali vrlo diskretпo. waipt . sltting• down heвvily. straipt hcl]k~'6 :f. Pri obrвtanju upotreblte- se upotreЬijava umesto man.t.. for itd. па 2 з The train stopped at а station but no one got' on.._ . (2) G/6Ss . Не had obviously had no time to buy• а рвреr Ьelore cвtching' (5) the train. After reading the рвреr he le/1 вs/евр . kao i lвdy umesto mo Mr ('miste).(5) Posle predloga (Ьвfоrе.:t . At the last mlnute. 'spektвklz).) glegol је u OЬiiku na -ing (gerundu): ьetore cвtching the trsin. поviпе ~jtalj ј Оп o~igledпo пiје Ato se рорео па imao vrameпa da kupi voz (uhvatjo voz). but very discreetly... 'hevili.. ol.. Svi su пеgо sedajuti svom took' off his glвsses and wiped his face (N. the door opened and an old gentleman (1) with а grey beard and glвsses (2) got' lnto (З) the compвrtment. ik'sept бi ould.. ai dtлst k.

IAiNJENJA (nastavak) 13. . Ne pokreCu6i ruke.. . Dвvid solved the proЫem.Ьiz aiz znd pri'tendid.14. ta:n . reading face. okrenuo је stranu. Bilo је tako hladno u $kotskoj da sam doblo (uhvatio) kijavicu. . 9 10 11 12 11 13 14 12 Dejvidove novine su imale 20 strana i on Ы ih rado podelio s njime.. Najzad је Dejvid reSio proЬiem. Pre nego Sto Вefore је obrisao lice. skinuo је naotare. l:itajte је ponovo.З. salvd Ье tu ~~. . 13 14 At last.. a'fendiQ. Pretvarao se da је padobranac. Dejvid је stigao do dna (kraja) strane.2.5. klouzd 'tюtam . ali nije hteo da pokate starom gospodinu da је primetio da ih on tita: Ьојао se da ga (ne) uvredi. closed his eyes and pretended to Не folded aaleep. . Svi su his ~itali. 'neiьa. but did not want to turn it. . When you have reached the end of this book. ali је u stvari Ыо po6tar. Flll ln lhe mleelng word8: 1.. read it agoln. Ьесаuи his nelghЬour was still rввding'.. the рвреr. (8) Kondicional pro&li: doslovno (7) V. lt was so cold in Scotland that 1 caught а cold. 2.. he David who was to 72nd LESSON . Војао se da (ne) proЬudi svog оса. put' it on the seat. OII. 5. Не pretended to Ье а parachutist. ri:et h . he turned the page. but he d id not want to show the old gentleman that he had noticed he was reading' it: he was afrakl of offending (7) him. but he was really а pootman. zatvorio oCi i pretvarao se da spava. Savio је novine...4. 'fouldid . osim Oejvida koji se pretvarao da spava. Dвvid reached the Ьottom of the page. obja!njenje 5. "Ыо Ы voleo" . Не was alreld of weking his lother.261 two hunctred •nd eixty-one two hundred •nct 8ixty--two 282 9 10 David's paper had twenty pages and he would have liked (6) to share it with him. . stavio ih na sediSte. Without moving his hands. EXERCISES 1. Каd budete stigli do kraja ove knjige. si:t. 2.2. . . ali nije hteo da је okrene.4. REIENJA ZADATAКA 1. jer је njegov sused ја~ ~itao.12.11.

lu da је vojnik kao ti oplja~kao restoran i ranio vlasnika . па Zalost suvi• sвm zauzet. 5.said• the suspect.. d1 tektav. 'restara:nt . would .3. RememЬer .. оп gв stavi и svoju tnnu. wipюg his . .learn . 1 ittle mystery 1 2 з 4 The pollce were (1) lnterviewing а soldier suspected of robЬery. 1 like you.took otf. 1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-thlrd (73rd) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset treta lekclja Mala mlaterlja Policija је saslu~vala vojnika osumnjil:enog za plja~ku. Polto је protitao izv§taj.4. ne rno!:tJtв nвutiti ako ne utite utenja).rekao је osumnjil:eni.3. Nikada u tivotu nisam Ыо tamo .glasses. thousвnd. Zllpвmtite. . дli u 7Зrd LESSON ..to help ...odvratio ј~ detektiv. reading рџt in his br~etcase.unfortunately . дli mora da postoje hiljade vojnika u ovom gradu.repllecl the detective.t. brojevi hundred.2. 1 don't know· the reataurant. million ostaju nepromenjeni: five hundred pounds.2.263 two hundrect and aixty-- two hundrect and aixty-tour (Ьеz 264 3. Ра. ZA PONAVLJANJE: 23. .stџdying. r"bd . Everyone was. ZADATAКA (nastavak) ali.5.е:ксерt­ pretend1ng . 'wundad 01 ouna . .(2) Uz drugi broj. . nine miШon people itd. pa'li:s wa: '1ntavju 11) а 'sou!dh sas peklld av robara . . .4 '6au- (1) Кзdа imenica ima znatenje mnoZine (policija=policajci) glagol mote Ьiti u mnoj:ini (were). 'sлspekt. Well. But there must Ье thousands (2) of soldiers in this town. people say• that а soldier like you robЬed the restaurant and wounded the owner . Ьut. . l've never Ьееn there in my life . OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 'mistari. .. you cannot without After the report he it REIENJA 4.am too busy.. 2 З - 4 - Ne znam (taj) restoran. Volвo Ьih da vвm ротоgпвт.sleep. ljudi ka.

7. NaSe primedЬe treьa viAe da vam budu pratioci па putu nego putokazi. Mi ne poku&lvamo sve da vam objasnimo.. What was the soldier's misteke? (The enswer is in the revlsion lesson). si:n . to је taёno 13 14 Yes.. mis'tcik .ax 266 5 6 7 8 9 10 11 12 - У es... ја provalnik {razbojnik) Tako me је policija uhapsila i evo me (ovde sam)..13. ren .S. 'witnasiz sed .. So the pollce arrested me and here 1 am. KaZeS da nikada ranije nisi video restoran? Da. plja~ke said' 14 Onda te hapsim zblog oruzane detektiv...265 two hundred and aixty~five two hundred and aixty. thousands. "milioni" dobljaju nasta\lak "s" kao i imenice: hundгeds. ја sam mirno hodao niz ulicu "Оп је oplja~kao kad је neko potrtao niz ulicu viCu/:i: kasu!" Stoga sam zastao i otiSao natrag u restoran а svedoci su rekli da sam zbog moje uniforme. 'ju:n~Љ:m. that's right.... је Ыо Ьlizu mesta (scene) Slu~jte. ri'vibn. OIIJAiNJENJA {nasta\lak} neodreбenom znaCenju "stotine". 1 was welking quletly down the street when someone ran' down the street shouting: ··не robЬed the till!" So 1 stopped and went' back to the restaurant and the wltnesses said' 1 was the robЬer Ьecause of (З) my uniform. You say you never saw' the restaurant Ьefore? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Da.)Ьd 6~ til. 'n~:vasli. - rekao је Sta је blla vojnikova greska? (Odgovor је u lekciji s ponavljanjem). sa:.. - nervozno је rekao vojnik.. teSkih"' gramatitkih konstrukcija. 'lisan . Sto se tite . but only one who was near the scene of the crime. kraim. "hiljade"...10. 'r.14. ~·restid. Then 1 arrest you for armed robЬery the detective.• 'lau· tiq hi: r.6.. postepeno деtе ih savladati sreCuCi ih lto ~.said' the soldier nervously..)Ьа . 'wa:kiQ 'kwai~tli... a:md.. undz. ali samo jedan koji zloёina. (3) Вecause: jer.. 73rd LESSON . Llaten. јег Ьi to Ьilo zamoгno. thanks to: zah\laljujuCi (netemu).ZЬog toga је vaZno da nijednog dans ne preskotite ёitfmje.9.11. miШons. Ьecause о!: zЬog...11.

She ran down the street lhouting "Help!" . Because of .5.. . and of cars. u Engleskoj. he the soldier the robЬery. Мој avion је kasnio zЬog ttrajka..nio 1.5. Trtala је niz uticu vieut:i . What's it like?.287 two hundred •nd 8ixty-мven two hundred 8nd 8ixty.rain .utten aoroaa .4.country-houees. There must Ье а mislllke. p/jstku.4.thousands .Ье . Му plane was late Ьесаuн of а strike. Каkо је tamo (kakva је)? - 2.. 1 was working when the 111ephone rang. LEKCIJA 7Зrd LESSON . the owner of . Ons nikada She и :livotu nije Ыlа и irюstranstvu. оп је znao da је vojnik pot. Ne postavljajuCi nikakva pitanja. Mora da је neka grelka.2. · 2.4.3.knew had done. Stotine i hiljвde ljudi kupova/e su kola.2. .elght 288 EXERCISES 1. . 1 have never Ьееn to England. never in 5. 3. any questions. ја ves ne poznatem. Ne zaЬoravite: Z8SIIda se od vas tra:li samo da shvвtite imgJeski tekst. Radio sam k8d је telefon zazvonio. Hundreds . has . PONAVLJANJE: 24.U pornot!". Nikad nisam Ыо flat. 4.her llfe.people Ьought. ZЬog ki&J Cemo kasniti dvadesst minuta. Without asking . -З. lhe we will twenty minutes Flll ln the mlнlng worde: 1. .3.5. dtJ glasno proeil1lte svsku re/!8nicu i dtJ је porюvi/e. 1don't know you. is three and а REIENJA ZADATAКA 1. .1ate. Оп је Не vlasnlk tri letnjikovca i jednog stana. . V.

Let' me introduce (2) Andrew Wllliams. 1 hope we will have some sun soon.mladi (u c:elini). 'Љ:mj~l...mlac1i ljudi {v. f..Dozvolite da se predstavim. Kad se Englezi prvi put sretnu. Dobar dan.i mi (pusti me) da (ti) predstavim Endrua Vil.5.. 4 5 6 shake' hands in ·England. oni kaiu: "Dobar dan" (Kako tinite?). rel:enicu br. TerriЫe 11 12 13 - Pleased to meet' you Yes. .o:st taim . .ol .268 two hundred ancl aixty-nine two hundred and . they say': "How do you do?" The answer is: "How do you do?" After this first meeting. When English people (1) meet• tor the tirst time. the young . 7 Evo jednog tipitnog "uttivog·· razgovora: Zdravo. lan't it? wвrmer now. youngeг people . OВJAЙNJEN. . but it's getting' weether. hvala ti.. pli:zd. Let те introduce myself. 'tipikl p~'lait bnv~'sei!~n. 8 9 10 - 7 8 9 10 11 12 13 - Here is а typical "pollte" conversation: Hello.IA • (1) GovoreCi о narodu kao c:elini.11. And you? l'm vвry well. Utasno vreme.). 'simpli h~'lou. Dozvol.. David.4... or slmply "Hello".. Dejvide. ali kada је ret samo о . Mlaбi ljudi nalaze (da su) ove formule suviAe zvanifne i pokuAavaju da ih izЬegnu.. How are you? Fine. People rвrely 2 3 4 5 6 Hajde da naufimo neke korisne izraze. 5). thank you. 'rtali leik.. zar пе?. the Yugoslavs itd..1. mozete reei: "Каkо ste?" Ш naprosto "Zdravo". Younger people find' these formulas too formal and try to avold them. Каkо si? Dobro (fino). 'јл!]&:~ .oz tu: 'Љ:m. (З) Zapamtite ovaj utt:ivi izraz prilikom upo~vanja. PRONUNCIATION 1. Engjezima oopite.3. А ti? Ја sam vrlo dobro. ali young people . intr~'diu:s 'Endru: 'wili:пnz. the Germans.ijemslf. Odgovor је: "Dobar dan. Na isti ntiOin mo!e se ГЕЮ. How do you do? (3). (2) То introduce: predstaviti (nekoga nekome).7.imati malo sunca.mladi ljudi.10.6. Ljudi se retko rukuju (tresu ruke) u Engleskoj. ali sad postaje toplije.Da. you may say': "How are you?". Nadam se da ~mo uskoro . 'a:ns.o. 'ju:sful iks'prdanz. izostavljamo elan i dodajemo imenicu people. haudiu'du:.вventy 270 Seventy-fourth (74th) Lesson 1 2 з Sedamdeset eetvrta lekclja 1 Let's learn some useful expressions. re6i 6emo thв English (sli6no tome i the French." Posle tog prvog susreta. ~·~id.nekim" Englezima..Drago mi је (zadovoljan) da vas upoznam. 74th LESSON . omladina.

there ZA PONAVLJANJE: 25. to dinner. Не did it without thlnking. . 1u:n.my regards . Take' care of youraen.. -_з. Pisma se eesto zavrAavaju sa ьest regsrds Ш kindest regвrds.5. Mi retko upoznajemo na6e prijatelje sa Endruom. We rarely introduce our friends to Andrew. inaee (ili) cu zakasniti.take his . Pleased to meet you. LEKCIJA 74th LESSON . Не always me саг if not Moram dв kгепвт. . Oozvo/itв drink. Goodbye. Try.. Оп те uvek pu. . Pazi se (uzimaj brigu о sebl). uzmite jedne. 4. PokuU/te da suvile auto-put. AEAENJA ZADATAКA 1. 1 will.. moje !elje. mi dв V86 pozovem па llflдeru. Please take one.3. Drago mi је da se upoznam s vama.. What is your name? . Allow .4.2.ie. .13. Каkо se zovete? . m~t.offwШ ье Jate . . Give' my regards (4) to your wife. мn 14 - Е. FUI ln the mlulng wordo: 1. Pozdravi tenu (daj moje pozdrave tvojoj teni).avo1d .4.5.-one two hundred and eeventy-two 272 14 15 - Well. Goodbye. of . . Ove novine su Ьesplatne. Pozdravi Zenu. EXERCISES 1. lets . 'we&o . . siv mai QВJA$NJENJA (nastavak) (4) то· regвrd: ceniti.271 two hund~ and eevem. .§ts dв uzmem njegova kola ako пјети nisu potreЬna. to the motorway.to invite you. Оо 15 - vic:fenja.offer you.З. me з. 'wa:ma.need it ..moji pozdravi. or 1 to izЬegnete Give wife. ра ја moram da krenem. Оо viaenja. houp .he does . Hoeu.JS too much traffic.мm ri'p:dz..najЬolje !el. Molim vas. 1 regвrd him highly ('haili) - Ја ga visoko cenim. а me 2...15. These papers are free. preve/iki је sвоЬrвСвј (imв sвоtхвСвјв). 1 must Ье off or 1'11 Ье late. . kea. Ье inste Си zskвsniti.your. 5.4. Let . 1hope he will accept our olfer.14. Nadam se da Се on prihvatiti naAu ponudu. 1. . . .2. On је to ufinio Ьеz razmiiljanja.5. Му regвrds. . Dozvo/ite (pustite те) da vam ponudim {jedrю) pite. .11.2.

1.ri'vaiz. Оп је zapalio cigaretu. naoёare.. Moram da kreпem ili Cu zakasпiti па (zakazaпi) fuпti sastaпak.. Мој mladi пеСаk (sinovac) је povredeп u avioпskom udesu. Where did 1 put• my brtafcase? 1 can't rememЬer..w.pregled kod lekara. 'diu:riQ ба nait. Worn out: iznoSen.11. 'p~nnts 'plejiq ka:dz. 'n. 75th LESSON . Ьi'веn. Vreme је grozno.Zaп sastaпak. . . sa. The weather is terriЫe. 'rekasnaiz db:di hi: weaz .. 7. . SeSir itd. Не will not Ье аЫе to come• tomorrow as (1) he has an important maating. mada redovпo piSu jedan drugom.273 two hundred and seventy·thr- two hunclred and seventy-four 274 Seventy-fifth (75th) Lesson 1 2 з Sedamdeset peta lekclja 1 2 Videli smo mпogo reCi u posledпjih пekoliko lekcija.(З} То wear.. katete: "Dobar dan. pcid!. 'boula het. 'nefju: W..) Nositi u ruci је to carry ('kaнi). MoCi Cete da prepozпate Dford!a: оп пosi naoCare i poluciliпdar. :. U banci је opljackano (banka је opljackana od) 50. buduCi da". 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 1З 14 young naphew was. . zar ne? OBJA$NJENJA (1} As moZe da znaёi i "poSto. Не lit• а cigarette.13. . When you meet• someone for the first time. lsn't it? Му Gde sam stavio svoju taSпu? Ne mogu da se setim.14.tl .to. Vrata su blla poluotvoreпa i оп је video svoje roditelje kako igraju karte.lnjured in а planecrash.Zbe u dпu (па kraju) straпe. opened his novel and Ьegan• to read... Vreme је sada da ponovimo (pregledamo) neke od njih. You'll Ье аЫе to recognise George: he wears• (З) glasses and а Ьowler hat. Оп пеСе moCi da do'de sutra. lt is now time to revlse some of them. The Ьank was robЬed of flfty thousand pounds during the night. w~:dz.9. 4 5 We have seen• а lot of words in the last few lassons. worn znal:i nositi na sеЫ (odelo. r. . The door was half-open and he saw· his parents playing cards. А doctor's appointment -. Don't forget• the exercises at the Ьottom of the page.. Kad nekoga sretnete prvi put. poSto ima va." Oni su prosle nedelje prvi put videli jedan drugog.000 tokom поСi.):z 'indf:IO. you say•: "How do you do?" They saw• one another for the first time last week. 'wеба. . batam . a:l'бou беi rait.. although they write• to one another regularly. 1 must Ье off ог 1'11 Ье late for my appolntment (2).)Ьd .3.5. 'aлmwлn. (2} Appointment је sastanak ili poseta u zakazano vreme.11. a'pointmant. Ne zaboravite ve... wore. izlizan. .. PRONUNCIATION 1. otvorio svoj romaп i роСео da ёita.

2.З.. When they've flnished.. Devisu). hope your . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-sixth (76th) Lesson Conditlonals 1 What can speak' to 1 do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset iesta lekclja Мr for you.4. Nemoj da lelefonlrai (zvonlt).tv-81• EXERCISES 5. Nadam se da је 276 vaSem bratu od tetke ЬО/је. Kad Ьudu zav1·Sili. he is оп neCe da odgovOП [n&) telefon.. he very . Vi ste veoma umorni. lzvolite (ita mogu da utinim za vas).2. MoHm vas proverite svoje gume pre nego Sto krenete. They weren't happy with their daughter's letter. 76th LESSON 10 . -.two hundred •nd eev-.1. your tyres AE$ENJA ZADAT АКА 1. ZA PONAVLJANJE: 26. l'd like to 1 - Pogodьenl nattn(l) PRONUNCIATION kan'dib~lz. doCi Се da nas posete (vide). . 4. Nisu blli zadovoljni zЬog (sretni sa) pisma svoje kCeri. HoCete li moti da vozite kuCi?. cousin 1.. Morali su da kupe поvе stolice. 'IA. . they'll come and see us. 4. Не the door and into the 1. Will you Ье аЫе to drive home? -. . -. Ne mogu da razumem zaSto је oti~o tako rano. Mada је vrlo sitaп. Оп је napola otvorio vrata i pogledao и kuhinju.. half-opened looked .4.2. sir? Davis.Ьefore leaving.5. . aid laik .5. .small (little) . new chairs.mЬodi els. Please check . 3.5. 'mesidf. gospodine? Hteo Ыh (voleo Ыh) da govorim sa g. . he won't answer the phone.kitchen. 1 can't understand why he left so early. Flll ln the mlsslng words: 1. . You're very tlred. 2. оп је vrlo jak. They had to buy.very strong.2.3. дlthougJ'I is .3. 'misto 'deivls. Devisom (g. Don't ring. .is Ьetter. 3.

. .'d.. Stoga i ovo read treьa izgovoriti .10.. ni:d а 'ti:b .red"'. Мi Ьismo vi$ voleli pivo. hi:d .5.6. Na primer: Hteo Ьih (voleo Ьih) Aolju еаја.. lQ• 76th LESSON . Jedan ~uveni advokat Ьiо је izgublo parnicu i Ьiо је veoma ljut. 'kwcst:~nz.13. if we played.11.. keis . . i odatle parnica. -8. . {2) Gase znal:i "siOCaj"...9. please? l'd Ье dellghted. plcist . The contraction is easy: "would" Ьecomes• .kad Ыsmo igrali. molim vas? Evo joS nekih reCenica: Оп Ьi razumeo kad Ьiste vi govorili sporije. 2 З - 4 5 Zao mi је. 14 15 -4. red. if you have any..he shouted .. оп nije ovde. (1) Obratite pafnju na izgovor: wud. sut1enje. ).povikao је.. hi: '!autid ail ь~:n. 'wudnt.). Ne Ьi mu trebao uMelj kad Ьi govorio teeno. he lan't in. 'feim~ 'Ј. 1 pitanja su laka: Da li Ьiste hteli (voleli) Aolju еаја? Biste li mi pomogli... '1\u~ntli. 'lti)Bri. wi:d pri'fQ:. slovo 1 se ne izgovara. but would you take' а message for me. '· tra!i glagol u pro§lom vremenu..ја cu spaliti svoje knjigel Sudija је odgovorio:. On ne Ьi trafio pomoc kad је ne Ьi zeleo. "Would" је kondicional (pogodЬeni naein) u engleskom i stavlja se (Ьiva stavljen) ispred infinitiva.. aid Ы: di'laitid. Оп Ы vam pomogao. 11 this is the law . . Не wouldn't ask for help if he dldn't want it. ako imate (ikakvo). spouk. We'd prefer Ьееr.. molim vas? Vrlo rado (Ьiо Ьih oduйevljen). Oueations are easy too: Would you like а cup of tea? Would you help me. .11.:ј~ . He'd help you. . Da li Ьiste hteli da govorite s nekim drugim (vidite nekog drugog)? Ne. For lnstance: l'd like а cup of tea.. Не wouldn't need а taacher if he spoke' fluently. . (3) VIOeti ste vet: u refenicama 10--12 da if u znafe~ju naAeg ..15.lt would Ье Ьetter if you read' (З) them. 6 7 в 9 10 11 12 13 14 - 15 1З А famous lawyer had lost' а case (2) and was very angry... Would (1) you like to someЬody else? No. in'fin~tiv.~n'trckbn . 14. Kontrakcija је laka: "would" postaje .277 two hunc:lr8d and aeventy-aeven two hundred anc:l 8eventy-elght 278 2 З see' 4 l'm sorry. dfлd! .'d.. please? Here are some more sentences: Не would understand' if you spoke' more slowly...kad Ь!. 5 6 7 8 9 10 11 12 "Would" is the condltional in English and is placed in front of the inflnitive. Ьi'kлmz. lf he spoke kad Ы govorio. ali da li Ьiste primili (uzeli) jednu poruku (za mene).Bilo Ьi Ьоlје kad Ьiste ih Mali. Ako Је ovo zakon (pravo)..1'11 burn' my books! The judge replled: . Као i u cou/d.

Dok mi katemo Obrisao је lice i podrazumevamo da је obrisao svoje. wouldn't. . 1 would buy it. trebalo је da kaZe samo 1 went to the restвurвnt. Ја Ьih ga (to) kupio. -З. 74.279 two hunclred and нventy-nine two hundred and eighty 280 EXERCISES 1.to Ье. Ona She Ы kupiJa malo (toga) kad Ы imaJa rюvca. 5. 73. РоМо on tvrdi da nikada ranije nije Ьiо u restoranu.з. . WOuld you .oznaku pripadnosti".U engleskom delovi tela uvek trate . LESSON . Flll ln th8 mllllng wordl: 1. Не doesn't let me use his саг at weekandв. 72.4. vrlo је jeftin(o).2. br. vojnik kate 1 went Ьвсk . in your place! 1..2. а ne neko tuc:te lice.2.. What would you do if you had а lot of money? . IAIOuld some .. br. kao йtо smo vic:leli u 58. u engleskom se more upotreblti odgoverajuci prisvojni pric:tev. 1.had some. Sojim se da se joll ПIЈе vrat10 (ПIЈ8 natrag). . znaeilo Ы .4.. br. 75.like. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-seventh (77th) Lesson REVISION AND NOТES Ponovo proCitaj\8 oЬjatnjan)ll: lekcija 71. Пth 1. Ona ima knjigu u ruci: She has 8 Ьооk in her hsnd. Would.4. Biste Ji htвJi mвlo kafe? - Vifв blh voJeo taja. 1 i З.) 2. Ьudem па vaelem mвstui like З. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset sedma lekclja Daj mi ruku: Give те your hвnd. Lekclja 72: Не wlpad hloface. Koga Ьiste volвli prvo ds vidite? Who like first? ZA PONAVLJANJE: 27.5.З. 5. 2. l'm afrakl he l1n't back yet. Ьuу if she money.vratio sam se.to see. br.pomozi mi". wouldn't. Lekdja 73. . Ne blsmo hteli We dв. Sta Ьiste radili da imate mnogo rюvca? . lekciji.5. (Give те 8 hsnd. On mi ne dA da vozim (~potre~lj~) njegova kola prek6 vikenda. RE§NJA ZADATAКA 1.5. it is very cheap. ...Reйenje . Каkо blste se oseCali kad Ьi vas neko udario nogom? you tea if you have some coffee? - 1 2. vam smetamo.вnу. 1 .Male misterije": u reeenici broj 8.would prefer. br. like to disturb you. . З. ako ga imate. Ne Ьih voleo dв. . How would you feel if someone kicked you? 4. .

. Da.5.9. .4. barem: at least. Str~o је niz stepenice.. 4. manje. .lmam manje vremena nego ~to sam mislio. odslld Csmo VJ~m davвti -ukcij8 koje 1п1Ьв ZII/)8ЛIIiti. . Ne mogu da se setim. 1.Jitt/e. Vee smo videli good. ьetter.. Videli su jedan drugoga. ЬOiji. Не pгetended to Ье гich. Pleased to meet you. . kao: PRONUNCIATION OII. Не гап down the stairs. . please.6.5. . gori. Milo mi је (da se upoznamo). Не ьought а paper ьetore carching the train.9. 4. najgori..IМNJENJA 'wлrid dount 'wлri . (1) Usus/: оЬi~: IJSIJ8ity: oЬitno: unusuвt (•n'ju:tuel): neoыean. Sve manje: less and tess. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-eighth (78th) Lesson Don't worry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset osma lekclja Ne Ьrtnlte 1 2 We have seen· many expressions and words already. .281 two hundred and eighty-one two hunclred and eighty-two 282 з. Dodat Ј• i mogli da proWNitв svoje znanje.. -З.8. iks'prcbnz . . They saw one anotheг. wo~SВ (we:s). i m~a vas brinu (motda ste zabrinuti od) poneke neobl6ne.з. лn'ju:tu::tl. 1 have /ess tiтe than 1 thought. lvazl koje treЬa zapomdd.7. za pismsno novine pre ZA PONAVLJANJE: 28. sve viSe: тоге and тоге: u najmanju ruku. . najmanje .. 1 can't гететЬег. She has feweг fгiends than hег sisteг. .8. . tako је (to је ta6no). 78th LESSON . 1. She washed her hands.. Kupio је Umвsto ГfiiJвnics iznutl i prevod f1Гlli1WtiOks dв Ыste prвvodвnje. ьest (dоьаг.. Manje'' sa imenicom u mno!ini prevodi se fewer ('fju:r}). 5.2.7. nego ~to se рорео na voz. wa:dz . (the) worst (we:st) . Prevod. l'd /ike в Ьееr.ьаd (bred).1. . (the) least .6. Yes. molim vas.О па ima manje prijatelja nego njena sestra.2. Zapamtite: . najbolji). . like: 1 2 Vet smo videli mnogo izraza i reti.rdav. Hteo Ьih jedno pivo.):l'rcdi. Ona је oprala ruke. Nekollko . . Pretvarao se da је ЬOgat. .. .1. and perhaps you аге worried Ьу some of the unusual (1) ones. Jess ( + imenica u jednini)._ovtlnlh komparodvo. that's гight.malo.

but you should (N. pou~-ork_o_ro fu_n_ti··-~~~~~~~~~~ __ 1 САNГ -~~ ~~~1/)~~'lt:Q 1 EXERCISES 1. after only .283 two hundred and eighty.blinuti se zЬog (natega). lud . . ali morate ve!Ьat1. atюut mo!e da zna~i i "oko. Oni su poteli da titaju" ili .What's it aЬout? Najzad. . ali viAe volim da ostanem. to think аЬоиt .k. Smit f~li da razgovara s vama.2.. Trebalo Ь1 da proЬete n)en kolal: od tretanja: odlil:an је! 78th LESSON .Mr. You should try her cherry cake: it's excellent! REIENJA ZADATAКA 1. But. .9. Leerning is easy. Moras nautiti da hodas pre nego sto mozes da trbl..- 4..- 6.12. if you read· а leвson every day. postepeno tete upoznati (doci tete da znate) ove reti i idiome i moci cete pr"1rodno da ih upotreЫjavate." з 4 .5. USkoro 6еА upoznati sve>g mufa. 'рrоћаЬ11.З. ali treba da se setite izreke: . 'raitiiJ. 'sejiQ." (nastavak) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 •(2) Atюut.fhree two hundred and eighty-towr 284 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "They Ьegen• to read" ог "Studying is easy".IENJA -3. 1) rememЬer the seying: "You must learn to walk Ьefore you can run•. . 'idianaz. oun 'leiJa:widt.. but 1prefer to stay.g~v. 1should go now.5. Ali morate nastaviti da l:itate i pi~te i ne brinite se za gr~ke (pravljenje gre~aka): greske pravite i u svom sopstvenom jeziku! Vi verovatno Zelite da tel:no govorite sada..2. ---: 4. ju. otprilike": aЬout sixty OВJAAN. . sa. Sada Ь1 treЬelo da idem. You will soon come to know your hueband.oflt• о (~u). -. m•slltl па (~to)· to worry вtюut . ree је koja se vrlo mno~~ upotrebljava u engleskom.4.3. 11.z6cm ·n~li. conttnue trying. . Lako је naul:iti.7.. You already know• enough English to survlve in England and you know• а llttle aЬout the country. дli. .. - Ьi'pn .. Sve to samo s jednom lekcijom dnevno. Ali m~raA i dalje d~ pokuiavaA... Podsetimo se: to tafk аЬоиt. ako titate svakog dana ро jednu lekciju.13. posle samo 11 nedelja..eteven weeks. w~. kao Sto ste veC primetili. 8.. . too! You рrоЬаЫу want to speak· fluently now. Vi vec znate dovoljno engleskog da prezivite (opstanete) u Engleskoj i znate ne~to malo о (toj) zemlji. but you must practtse. 10.. d!Ast. -О eemu se radi? .S. kan'tiniu. . .'vaiv. But you must contlnue reading• and writing· and do not worry aЬout (2) making• mistekes: you make• mistekes in your own language. All this with just one leвson а day. 'kAntri. 'stлdiiQ.. Utenje је lako··. Smith wants to see уои. But you must.misliti о {net:emu)... you will come• to know• these words and ldioms and will Ье аЫе to use them naturally.

i:~ d~z\~t·~·- ~edd. ~ ~~:r::..Farmu Zivotinja"? . This one easy. 79th LESSON .. video sam ga pro~le nedelje.. upotreЬijavamo nekom odrec:2enom dogac:2aju u prosto pro~lo vreme. is easy. /та$ veC dosta и (svom) tanjiru..Yes 1 heard• it ten years ago. З. ••• • • IQ OВJA$NJENJA ~i:~:·. 4. -З. Ovaj Ы treЬalo da bude lak. ' Have you heard• the joke aЬout . s. should not . Ona ne Ы treЬalo dв vozi tako Ьrzo. .5. fuo sam ga pre deset godina.anyone (anyЬody) can. should Ье . . {:itao sam је kad sam Ыо u ~koli. . 3. : red. ZA PONAVLJANJE: 29. veC sam ga video. h:t:d lЬ vent .. . do it.. Kad govorimo о 5 pro~losti.. we use the slmple past tense. Jesi li fuo vic (~alu) о .Da. worried - scarвs те.ak) 1.285 two hundred 8nd eighty·five two hundred and eighty-8lx 286 Fll/ ln the mlнlng words: 1.fe (da uCini). ri'f:t:riq (1) Kratki satiri~ni roman D2ord!a Orvela. he Ье now. She drive so . Kuvanje је lako.Yes 1 read• it when 1 was at school.·e~il!!:tl fa:m е :tПJt 1 . ona те plaAi. svako (Ьilo ko) to mo.fast (quickly) Cooking .Da.6. - should .4. 's1mpl. 1 it atready 2. ...4. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-ninth (79th) Lesson 1 2 3 4 Have you seen• that new film? You mean• "Disaster"? Yes.. Zabrinut sвm.. in your plate You've 1 am .When we аге ta/king aЬout а definite event 1n the past. . Katastrofu"? Da. autora "1984" (Nineteen Eighty-Four). Have you read• "Animal Farm" (1)? .2. . . 5 PRONUNCIATION . 1 saw• it last week. got enough already. she REЙENJA ZADATAКA {nasta. . Jesi li fitao . ' . .ha\18 seen. ? .home. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset deveta lekclja 1 2 З 4 Jesi li video onaj novi film? Misli~ . И9С Ы treЬa!o da је (оп) kod kuCe.

79th LESSON . You use this with words such as "ever".. . . ReC evening oblCno oznaёava dоьа od 18 do 20 sati. ju:z . wa:dz IA.11. dok Је naSe "ve6e" za Engleza vet . Let me REiENJA ZADATAКA 1. EXERCISES 1. . Am 1 the first man you have ever loved? he said·. or: she read• the Ьооk last night (2).9. muAkarci su jati od tena. Svi Jiudi su jsdnak1. ln geneгal. poAto sam ionako (veC) suvi~ dеьео (deЬela).4. "veC" i . . 1 shouldn't eat this Ьecause l'm already too fat. red. ~ 3. 'rit:tn.ZaSto muSkarci uvek postavljaju isto pitanje? 13 14 OВJAiNJENJA (nastavak) . She has never drtven а car Ьelore..(2) Last night: sinoC: tonight: veteras.elght 288 6 7 8 9 10 11 12 but when we are referring to the past in general (N. ili: оп nikada nije video sneg. ~ 5. ali neki su vikl jednaki od dгugih. upotreЫjavamo "have" (ili ''has") s participom proslim..why do men always ask the same question? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - ali kad mislimo (upucujemo) na proslost uopste.1.10. ... ali moramo reC:i: ona је napisala roman proSie godine. Animal Faгm).8.2. "pre". "already" and "just".):l'redi end dtлst. . 'kwe~n. Naravno. 2) we use "have" (or "has") with the past participle.. 01 course . or: he has never seen• the snow.she replled .. Jesam li ја prvi muSkarac koga si ikad volela? rekao је on. snou. rout... tornorrow night: sutra.13. Ne Ь1 treЬэlo da jedem ovo. Kaiemo: ona је veC: napisala pet romana.З.): .t а ·е~ Ьi'r. Ona nikada raniJe nije vozila auto.upravo". lлvd.noC".odgovorila је ona. men аге etrongeг than women. but some аге тоге equвl than others" (Geoгge OftllfJII. . "Ьefore". 'pa:tasipl.uvete. Jeste li ~uli novu plotu (sastava) "Fiops"? -:. We say•: She has already wrltten• five novels. Na primer: ја sam veC Citao ovu knjigu. Ovo se upotreЫjava s reCima kao Sto su "ikada··. show you my new flat. but women аге mоге intelligent.287 two hundred and elghty·aeven two hundred anc:l eighty. but we must say•: She wrote• а novel last year. UopAte uze~i. "А/1 men аге equal.. Dozvolite da vam pokafem moj novi stan.2. For example: 1 have read• this Ьооk already. Have you heard the new record Ьу the "Fiopes"?.4. . 'd!caaral . 5. iJ'za:mpl.12. ili: ona је sinoC proCitala knjigu. al1 tene su intel•gentnite..•.14.

1 2 З - 4 PRONUNCIA ТюN 5 1. moja iena i ја smo ~li prvi put proSie godine.ever.vratite mi moju Siblcu. 'kri· D1on је video svog suseda kako puSi lulu.Da.rekao је njegov sused . izvolite. Oh dear . video sam ga you George? Yes. _ 6.said John tоьассо at home. Upravo sam kupio nove pantalone. ·. my. Не took" his own pipe out of his pocket and said": Have you got• а match? are. BOth LESSON . have . З.289 two hundrtн:l ancl eighty-nine two 4.. Have . 'ekta.winter spons.. good? 2.з.Ьought .saw .2..2.1 went -last year. .4. Da. here you 4 5 l've lett• my give· ln that case ..on Friday. .seen .ostavio sam (svoj) duvan kod kuCe. have never . hundrtн:l and ninety 290 Flll ln the mlulng wordo: 1.said" his nelghbour me back my match.Da.4. 'pakit . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eightieth (80th) Lesson 1 2 З nelghЬour а •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeseta lekcija John saw· his smoking pipe. Yes. Have. sed. U tom slul:aju .. Jesi li video D!ordia?.5. lzvadio је sopstvenu lulu iz dlepa i rekao: lmate Н SiЬicu? . 1 и petak. Yes. 101: .. Nikada msam puSio fist safate. t~'baekou. smoked а lettuce leaf. boZ:e . wife and for the first time REiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. 'neiЬa.ls it.pair of trousers.1..rekao је Ш оп . Jeste li se ikad you Ьsvili (bili па) zimskim sportovima? ? JUSt а new Је fi to dobro? Ьвеn to 5. О.. him ZA PONAVLJANJE: 30.

Vratite mu njegovu lulu pre nego §to se naljuti.З. ра morai:ete da jedete na silu (da primoravate sеЬв) glasio је odgovor.~~. stopped in front of Harrods in а fur coat and dlamond necklace got' out. sir. said' the critic.11. Well.. gospoja.. rekao је kritil:ar.•• 'hcndz . 1.2. Оп mje јео nedelju dana 1/1 viSe. roulz r<'is stopt . Pravilnije Ы bllo da је rekao: ~xcuse те. 1 must take Ьвсk Peter's book soon. gospodine. kao u ovom slul:aju. gospodine. Da.~: koiJt cnd 'daimand 'ockl.was the reply..~. . sir.4. policija nas је videla. Have you seen' my wife. mladii:u? Jesam.one two hundred вnd ninety-two 292 6 7 An actor saw' himaalf on film (1) for the first time. Moram uskoro da vratim Piterovu knjigu. ја Zelim da se o. Covek u sivom octelu i (sa) nao6arima је advokat. . . . Give h1m back his pipe Ьelore he gets angгy.. tnвmp ram . ..~.5. Yes. А Rolls Royce (З) and а lady 6 7 8 - Jedan glumac је prvi put video samog sеЬв na filmu. Jedan odrpanac је dotri:ao do nje i rekao: .8. Не film (na filmu). . ali оп ТНЕ radio (na radiju). А tramp ran· up to her and said': Please. оп telвvisioп (na televiziji). 1 want to marry your daughter.11. (2) StiJI znal:i . . Jedan rols-rojs se zaustavio ispred "Herodsa" i jedna dama u krznenom kaputu i dijamantskoj ogrlici izaSia је (iz njega).13. joS (uvek)".291 two hundred вnd ninety. Jeste li razgovarali s mojom zenom (videli moju zenu).~n. She put the jar back on the shelf. (З) Luksuzna robna kuCa u londonskoj l:etvrti Najtsbridt (Knighlsbridge). and 1 still (2) want to marry your daughter. The man in the grey suit and glasses is а lawyeг. ОВЈАЙNЈЕNЈА EXERCISES 1. fo:s . young man? Yes. the pollce have seen us. .. .Molim. Е. . -З. .2.:t. 'f..5.• 'i :t. (4) Narodski nal:in izrafavanja. 'sлf. ri'plai. . for ОГ 80th LESSON . lady (4). i ipak (jos uvek) !elim da se o!enim vaSom kCerkom.4 MoraCete da Ьefite (tr6ite). Ona је vratila teglu na policu. 'd. sada vidite Sta mi moramo da trpimo. ја nisam јео nedelju dana. Madam_ (1) Оп RE$ENJA ZADATAКA 1. now you see' what we have to suffer.. You will have to run. ali i "ipak".. Flll ln the mllllng wordв: 1.haven't eaten' for а week. you will have to force yourself . 8 9 10 9 - 10 11 11 12 12 13 - 13 tik .tenim vaSom ki:erkom. lzvinite. Excuaa me.

koji testo znatno odstupa od pisanja. two ТгеЬаlо Ьi da krenete. 81st LESSON . А notice: oьe. seen one another (евсh other) . То notice: primвtiti. Grad (clty) је ve~i nego varoA (town) i obltno ima katedralu. should leeve .to. has а cathedral. spoken months.very late . the car.2. haven't. 4 5 Engleska је manje centralizovana od Francuske.2. 'meotest~ end 'brist~l. usually. Оп је iz8lao iz kola. 'kлlf~~l..- 6. ·ь~:mil)8~m (1) То note (nout): zaЬeletiti. natpis. 'sentDiaizd ..4. mep. ZADATAКA (nastavak) They haven't for. him You dark.went into. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flrst (81st) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset prva lekclja Melo 1 о little aЬout England 2 з Engleekoj 1 2 з 4 5 Have you seen• а map of England before? You must have (N. Clties like Manchester and Brlstol have an impor1ant cultural life of their own (N. З) noticed (1) the number of large towns and ctties.- 4..283 two hundred •nd ni••l'» rвzgovвrao thrtмt two hundred •nd ninety-tow 294 2. got out of went up .3. has not eaten.more.getting. А clty is larger than а town and.rs.. OВJASNJENJA PRONUNCIATION 1. RE$1!NJA. (2) Obratite pa. Gradovi kao Manfester i Bristol imaju sopstveni znafajan kulturni .3. ....veAte­ nje. Nisam s njim najmsnje dva meseca. 4. k~'6i:dr~l.. .а week. it is and it is 3.for at least. . 4). la:df taunz end 'sitiz.!nju na izgovor ovih imena gradova. 'noutist . fra:ns . the building.5.. Oni se godinama nisu videli (videli jedan drugoga).- 5.fivot. Не 1. је kasno i pada mгak. vrlo .. Jeste li ve~ (pre) videli mapu Engleske? Мога da ste primetili broj velikih varo~i i gradova. 5. polao uz stepenice i иАао и zgradu.yee. England is less centralised than France. the steps and lA PONAVLJANJE: 31.

.10.and Ьeвutiful.5.11.. On 1. Jork~ir је .7. There is а large and important dltference Ьetween the North and the South of the country: а dltference in the people and а dltference i n the вccent. 'aa:dan. 'cksant. Уоо o.3.. а Gilford. di'vaidid 'intu 'kauntiz. Ne Ы trehalo da l:itd u krevetu. G. Birmingem. Notingem. . You ahoukln't read in Ьеd. the southern tip (З) of England..11.295 ~ hundred and ninety-five two hunc:lred and ninety-alx 298 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Blrmingham.8.Ьsk§i§.13. kent . . of which there are aЬout forty. 6 7 а 9 10 11 12 13 14 England is divlded into "counties".tnn. odakle )е stvoren glagol to tip ·n. Engleska је podeljena na grofovije (countleo).5. kojih ima oko 40. Postoji velika i vaZna razlika izmec. and Gulldford. 'ja:kb . napojnica". 'dif:. Не works for а large newapaper. . Kent is called "The Garden of England". tip . veoma је divlji i lep. . Marzden је vrlo ugtedan (va!an) l:owtk. to ikodi otima (to је rdavo za tvoje o~i). 1 kAVE. 'SJ.4. М r Mertden is а very important man..И. najjuZniji deo (jui:ni vrh) Engleske. . You are leвrning to speak• with а southern вccent.IМNJENJA (nastavak) (З) Tip: vrh. Lester i Sautempton su svi gradovi (cltleo).:fu severa i juga zemlje: razlika u ljudima i razlika u akcentu.2.. §iljak. . na:8 .. Warwick and Gloucester are towns. What is the dllference Ьetween the North and the South? . Vorik i Gloster su varosi (towno).. it's bad for your eyes. OII. .ANt> ~? L EXERCISES 1. RE8ENJA ZADATAКA Flll ln the mloslng wordo: 1. Не has а Ысусlе of his own. kгај. 'ailfad 'wOII'ik cnd 'alasta. .2.. Оп Ы dМso k8d Ьi Не ga ti zamofio. . 'lestacnd sau'8templan. . . ln the north. Cornwall.til)pm. Na seveгu... Kent se naziva "basta Engleske". dati napojnicu.. 'ka:nwa:l . Yorkshire is the lвrgest county. 'Ja:dЬst 'kaunti.najveCa grofovija. 81st LESSON . Lelcester and Southampton (2) are all clties. if you Кakva је razlika izmedu severa i juga?.9. Kornvol.. Vi u~ite da govorite s juznja~kim (juznim) akcentom.4. ima svoj sopstveni Ьicikl. . Тiр mo!e da znati i . -З.. Nottingham.rans . sau6...t:EN А МАР OF EIO. is very wild . On radi za jedan veliklllat. waild.

kada (poito} budete zavrtili.3.. What is the dlfference Ьetween а clty and а town? Where would you find' а cathedral? ls Engtand as centralised as France? Are there any dllferences Ьetween the North and South of England? Which (2) вccent are you learning? Which county is called the "Gвrden of England"? ln which part of the country is Cornwall? Have you ever Ьееn to (З) England? PRONUNCIAТION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamcleset druga lekcija Pro6itajte ovu lekciju kao i obl6no.twice.2.don't work.10. They to Scotland and lreland ZA PONAVLJANJE 32. would come. 'finilt . .to . вnswer the questions.. пв (mogи da) vidim svвtlost и stanu..asked him.. faind. What lвnguage агв уои speaking? 82nd LESSON ..once.. have Ьf. od kojih tri пе rade! . 1.-en . of which ... brother.а (any} . za raz1iku ocl what.lght 5. (2} WЬich. Опв ne Ьi tгеьаtо da pozajmtjиje novac od svog Ьrata..can't . money da sи oMii.. а kad је budete zavrtili. Kakva је razlika izmeciu "city" i "town"? Gde mozete na6i (gde Ьiste naAii) katedralu? Је li Engleska tako centralizovana kao Francuska? lma li (ikakvih) razlika izmeбu severa i juga Engleske? Koji akcent vi ul:ite? Која grofovija se naziva .287 two hundred and 01inety-aeven two hundred and ninety. kla:s. must have . pretpostavlja da se blra izmedu odredenog broja moguCnosti. Мога 2е8 2. She They leh. 'esei . (1} SIMeno protlo vreme mofe da ima i znatenje Ьudu6eg: when (after) you have finished .! мtENJA ZADATAКA (nastavak) Не has four blkes. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-second (82nd) Lesson 1 Read' this lesson as usual and when you have llnished (1) it.3.baAtom Engleske"? U kom delu zemlje је Kornvol? Jeste li ikad Ьili u Engleskoj? 2 з 2 З 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 OВJASNJENJA 1. Oni sи blli и Skotskoj dvaput.-5. . three 4. shouldn't Ьorrow. а и lrskoj jedanpиt. . 1 see light 3. odgovorite (па) pitanja. Оп ima CВtiri blcikla.. ri-:d .. 'a:ns~. .. mis smiQ .from her.4.in the flat..

Njeni roditelji !е/е dв se ona udв za milionera. .5. Ali ti nisi niAta uradio. EveryЬody sterted wrlting•.11. . What would you do if you won alortune? -З.said the teacher. Ona hote da јој ја pozajmim svoja kola.. uciteljica је pokupila zadatke i videla da Vili nije ni~ta napisao. $ta Ыste radili kad Ьiste stekli veliko ЬOgatstvo? . London or Brlstol?.. OВJAAN. london ili Bristol?. Ne.289 two hunc:lred 8nd ninety-nine three hundred 300 10 11 - 12 13 14 1 want you all to write• an essay . ni~ta.. da se oni lepo provedu tokom svog ЬOrвvka. English ог German?..That's what l'd do if 1 won• а fortune . Svi su poбeli (svako је робео) da pi~u.4.4. 'evriЬ:кl.5. to lend . Na kraju casa.. Wllly! . Mi !elimo marry а millionaire. . No. Miss Smith.. to her class. nothing. osim Vilija koji је gledao kroz prozor. But you've done nothing. my car: do you stay.12.IENJA (nastavak) . НоСи dв mi RE&ENJA ZADATAКA 1. EXERCISES 1. the teacher collected the essays and saw• that Wllly had wrltten• nothing. me the truth. svom razredu. et 6i cnd . .2.(3) Ка!еmо 1ат in England. Vili! -То је ono Ato blh radio ako Ьih doblo bogatstvo . engleski ili nematki? . 1 was in Englвnd. Jeste li ikad Ьili u Turskoj? . At the end of the lesson. koji traZi predlog to (1 went to England i sl. о tome ~ta Ьiste uradili kad Ьiste doblli veliko bogatstvo.kojim jezikom govorite? ali Which language do you prefer.. .i 'м6iо. 'ritan . gospoc!ica Smit. 10 11 12 13 14 - Hocu da svi vi napiAete pismeni zadatak (sastav) rekla је uciteljica.. Koji је upe~tljiviji (impresivniji). think? . Ata ti misliS? want She . l'd spend it qulckly Ьelore my wife discovered. Which is more impressive. 1 want 2.. but l'd like to go.koji jezik vi§e volite.. wAn а 'ra:tan. . Potro~io Ыh ga brzo pre nego ~to (ga) moja lena otkrije. Have you ever Ьееn to Turkey? .). aЬout what you would do if you won• а fortune. parents want З.13.. ik'scpt 'wili. 82nd LESSON .. .2.3. ka'lcktid 6i 'cseiz . except Wllly who looked out of the window. Flll ln the mlнlng wordo: 1. kaZete istinu. to themselves 4. ali Have you ever Ьееп ТО Englвnd? pod uticajem glagola to go. ali blh voleo da idem.

5. d!:tint :tv Ьi:f.. speak ReЙIENJA.joint (2) Кid је doslovno jare. 5 6 7 8 Mislim da sluzi. and some sweets for the kids (2). roust. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-third (83rd) Lesson Shopplng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Kupovlne Јо~ treea lekcija 1 2 з 4 5 6 7 8 1 hвven't done the ahOpping yet... maJi!an. t.. you to tell. i malo slatkiSa. rais .1. /'// get' some chops for tonlght. d. and а joint (1) of beef. treьa nam malo mesa. pi:z . а u familijarnom govoгu dete. We've already got' Ьeetroot and lettuce. . . govoriti polsko. .. 'toil:at 'peip:a (1) А joint...enjou. ~З.zglob..... . То join ... 'ved!t~Ьiz. ail bai •. otuda i komad mesa preseten u zglobu.. We.n .4. we need some meat. Ја hotu da want те оп razume. је to sve.. 1'11 buy• some nour and make' а Yorkshire pudding (N. Onda povr6e: kupi6u malo kupusa. 1 can get' everything at the supermarket.6. inaee (ili) 6е Ьiti prekasno. ZA PONAVLJANJE: 33. 1 can put' that in the freezer..7.her. hundred and two Си 302 5. jet. What else do we need? Some toilet paper and some Ыеасh . 'Ьi:· tru:t end 'letis. some peas and some rice. . mi:t .. hundred and one th.so. pridrutiti se (to join а club.willslowly.:kb 'pudirз . 1.him to... Let's see. i gove"i but....)ps .. ZADATAКA (nastavak) 1...what..utlaniti se u klub).sastaviti. zato understand.during their. NabaviCu malo kotleta za vee&ras.. 'fri:za. za decu. Mogu to da stavim u zamrzivat. Ve6 imamo cveklu i (zelenu) salatu. Then vegetaЫes: 1'11 buy• some cabbage. 'k~~:Ьid! . ~ 2.. 'j..3.. . 1 nisam Ыlа u kupovini (uradila kupovanje). 2 з Воlје da odem sada.. 5) to eat' with the roast Ьееf on Sunday. Kupi6u brdna i napravi6u jor~irski puding da (ga) jedemo s petenom govedinom u nedelju. $ta nam јо~ (drugo) treьa? Ма/о toaletnog papira i sredstva za ьeljenje . wants me. Нег~ her to. l'd Ьetter go• now ог it'/1 Ье too late. ni:d .. LESSON . malo gra~ka i pirin~a. 1 think' that's а/1. 4 Da vidimo.S.4. Mogu sve da uzmem u samopo- OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'bpiiJ.them. '8au~ . ВЗrd (pridev) - zajednifki.301 th.

. wount Ы: а 'minit . Ьli:e . . U redu.2.8... that would Ье lovely. Pusti me (samo) da pogJedam kraj ove emsiije. Do you need enything else? . hundred and four 304 9 10 11 12 John. ја Cu izvuCi koJa iz garaZe i doneCu torЬe za pijacu (kupovanje). Воtје da mu k8!ei sada. but l've been walting (4) to see this programme for а week . .2. kHiz.potrafiti i doneti . . . Let me watch the end of this programme.. RE$ENJA ZADATAКA 1. Dfone. ..303 ttvee hundred and ttvee th.5. 'weitiq. inate te se natjutlti. waiting !О him an hour and 1 2.11.11. You'd Ьetter tell him now or he'll get . 1'11 take• the car out of the garage and fetch (З) the ahopping-Ьags. ТrеЬв ti vam iAta drugo?. to bt Ьilo vrlo ljubazno od tebe (divno).. .5.. . Mi tu upotreЫjavamo saddnje vreme ("rekam vet nedetju dana"). Ьrought (br::~·t).l'a:!. Flll ln the mloolng wordo: 1. а tгаје i sada.. Uzmi kuptjene stvari (kupovinu) iz torЬe i metni ih (ga) na sto. Ne bi You treЬslo da kupujeS pirinaё. 'fll".. ongry. 1 won't Ье а mlnute.. . Take the ohopping out of the bag and put it on the tвЫе. U smislu . 'lлvli. (4) Have Ьeen+oЬiik na .. Na ovu upotrebu јоА temo se vratiti. On govori veC dva sata.Da. 'su:pama:kit. ne treЬa пат (nirnalo). brought. Не has Ьееn talking for two hours. we LESSON .. &i end . Treba li ti pomoc (!elis li ruku)? дkо nista (drugo) ne radis.3. .4. 13 - ..10. Odmah cu Ьiti gotov (necu blti minut).ing" upotгeЫjava se za radnju koja је poteta u proAiosti. upotreЬijavamo glagol to fetch.13.iti ро n~to i doneti" .. . ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (З) EXERCISES 1. Do you want me to buy you anything at the aupermarket? Doneti: to bring. Alrlght.. дekam ga (veC) jedan sat i potinje da mi Ьiva hladno. may• 1 take• the car? want а hand? Yes. 1elite 11 da vam neAto (iAta) kupim u samopostuzi? BЗrd any ..З. mogu li da uzmem kola? . 'prouIP'em.4. ali vec nedelju dana tekam da vidim ovu emisiju. Оо you 9 10 11 12 13 - lf you're not doing anything.

yet.want me to. evo ga. З.Ье cold. three hundred and five Ьili thre8 hundred and 8IX о ЗОВ Zar niste tu kad пат је prlao svom putovaпju? 5.4. should go treЬвlo Ы da jdemo.. 2. and eggs. $ta пат joS treЬa? .aiem zdravo)? to him say Heflo? Do you REЙ8NJA ZADATAКA (nastavak) ouy. lelite li da ga pozdravim (da k.? . have Ьееn. 1 i З.. Muat h8ve. What . 79. here it is Doblo sam pismo.for.video sam ga sinoC.rioe. Ova pravila su samo okvirna uputstva: titanjem i govorenjem postaCe vam jasnija upotreba ovog glagolskog oЫika. br.Sli~no pravilu za upotrebu oЬijka sha/1 ј wi/1 u budu~m vremenu.. ~esto zbunjuje strance јег ne odgovara nijedno'il glagolskom vremenu u eetvrta lekclja drugim jezicima (ра ni u srpskohrvatskom). 82. ". 1. Should. 4. treЬвlo Ы". . ali 1 saw him last night .Naporno sam radio i umoran sam.BraAno i јаја.. 1. 2. LEKCIJA ~····································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Eighty-fourth (84th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protltajte oЬjainjenja: lekcija 78. Weren t -there. 2. upotreblCemo present perfect za pro~lu radnju koja је vezana za sadaSnjost ili ima posledice u sadaSnjosti. You should te/1 him. Preeent perfect (sada~nje svrteno vreme).5.don't neea any.for.Zine kondjcjonala. Oanas se ta razljka gotovo potpuno jzguЫia. treba" јЈј .305 Э. umesto would.ВЬоut. Nisam ти jot pisao. br. must have ima znafenje verovatnoCe. 1 have worked hard and l'm tired . kako nazjvamo оЬЈјk slofen od have ј partjcipa pro~log. . . .lspred participa proSiog.2..jezj~kom bontonu" upotreЫjavalo u prvom licu jednine i mno. Setimo se da ga ne smemo upotreblti ako је vreme odredeno nekim izrazom.. shouldn't ZA PONAVLJANJE: 34. nego ga moramo zameniti oblfnim proilim vremenom. his you journey? when he us else . 1 have received а letter.toid.. pre svega usled upotreЬe kontrakcjja. haven"t wr1nen. 1 hвve seen him .-:. Не must 84th LESSON . Would (јЈј 'd) se danas upotreЫjava u svjm Jjcjma kondjcjonala. br. . а shou/d (od koga ne postojj kontrakcjja) jma zna~­ nje ..video sam ga (neodredeno kada).. naSeg "mora Ьiti da ..treba da mu kaiete. U skladu s njegovim imenom.з.am Ьeginn1ng. should se ро doskoraAnjem .do we need Flour.

5. hladan. mixture: meSavina. lzrazl kol8 treьa upem\111. ali im је zna6enje praktil:no isto.3. poSto ne vidim njegova kola.2. Ьecause 1 can 't see his саг . Cook in а hot oven (450'F) unti/ the pudding has risen. salt. Covek u sivom odelu. ТrеЬа li vam (ti) pomoc? (to mix: meAati. . Of thelr own. . Givв те Ьsck ту money. 'brekfмt. to grease: namazati maSCu. 112 pt. to add: dodati.Morao је da ode po~to је Ьilo kasno. &. Grease а dish and pour in the тixturв. middle: sredina. .Voleli blsmo da imamo sopstvenu kul:u.6. Have you rвad this nove/?. lai in . -2.З. piknit in 'rifmand. Do you want а hand? 5. Don 't worry aЬout те. We'd like to hsve а house of our own .З. 'leiviQ end 85th LESSON .7. {0. Prevod. Serve with roast Ьее!. 4.. 1 Dвvid and Joan declded 1о go• for а plcnic PRONЧNCIAТfON in Rlchmond. PONAVLJANJE: 35.Мога da је otiSao. oven: peCnica. Ьowl: tinija.1. smooth: gladak. . 1. 7. . Have you ~n to France? 6.307 thr8e hundred •nd мven ttwee hundred •nd elght 308 have left. sslt: so. А man in а grey suit.1.Umesto ту own гоот (moja sopstvena sоьа) moZemo rel:i а гоот ot ту own: prvo је odredeno а drugo neodredeno. to pour: sipati. Vrati(te) mi moj novac.probate! Evo recepta za ovo tipil:no englesko jelo: 4 oz (115 g) of flour. Add the rвst of thв тilk and lвave in а cool place tor an hour. Yorll8hlre puddlng. Ova konstrukcija jasno se razlikuje od pro~log vremena glagola тust: Не had to /eave Ьесаиsе it was late . . ali mozete da ga napravite i . Koji vi~ volite (voli~)? .1.7. !\ta nam јо~ treЬa? .Ne mozete ga prevesti. What else do wв need?в. Break the egg into the тiddle. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flfth (85th) Lesson Two Sundвys •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _osamdeset peta lekclja Dve nedelje 1 Dejvid i D!oun su odlu6ili da idu na (za) piknik u Ricmond. Mix 1 egg. Вваt with а spoon. .5. Jeste li Ьili Uesi li Ьiо) u Francuskoj? . Videti i spisak nepravilnih glagola. Jeste li 6itali (jesi li 6itao) ovaj roman? . Ne brini(te) za mene. 4.) V. Which one do you prefer?.• briqz him 11 .28 /) of тilk.в. Add half thв тi/k and mix to forт а sтooth paste. 4. cool: sveZ. . thв salt and flour in а Ьowl. egg: јаје.

Oh. 'gcra:!. the way.8.• s. lain (lein): le. а D!oun mu donosj dorutak u krevet. . 1 lhink' l've OВJASNJENJA (1) То lie (lai). 'JCdid "а louf <)V bred sлm 'Ьлtа .. They put' the Ьasket off for Bushey Park. 'autska:ts. malo hladnjh kobasjca ј (glavjcu) zelene salate. Dodaj mj malo pjletjne (pjleta). i:t беа lлnf. Za to vreme Dejvjd је jzvukao kola jz gara!e. pa:s .. naivz cnd Љ:ks. Ove nedelje Dejvjd је ustao u 11 satj ј. .. malo butera ј no!eve ј vjljuske. Dodala је veknu hleba. То 1/е down: le~i.7.10. sibo dole. 11' 'wo»iq.S. posto se obrijao i umio. 'idiat sed . and some salt as well... ·s..:kskru:. Kad su stigli.. (2) А whitв: izvвsno vreme.4. Krevetski pokrivaf zove se Ывnket ('Ыml)kit). after shaviпg апd weпt' dowпstalrs.:sid!iz . 'fikan . 'letis. (1) апd Јоап 2 З This Sunday. molim te. лp'set.. dugo spavanje. 85th LESSON . huge park оп the outskirts Wheп they arrived. bai sлm wain. hju:d! .6... 12 1З Pass me some chlcken. (З) Rug је tеье kakvo se upotreЫjava za putovanja i izlete.. rла .... а takode i l:ilimOO ili ponjava. Uz put је Dejvjd zastao da kupj malo vjna...said' Joan forgotten' the salt... 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 - 4 5 6 7 8 9 10 11 Јоап was prepariпg the plcпic Ьasket. А 1/e-in: izleZavanje. they fouпd' а quiet place апd sat• dowп оп а rug (З) to eat' their luпch. David has а lla-iп briпgs' him Ьreakfast iп Ьеd. please . 'si:iq • . 'mi:nwail .rekla је D!oun .. !ау (lei). Bushey Park is of Londoп. Не stayed in London for а while . Veznik while zna~i "dok~'.11... David stopped to buy• some а wine. eleveп washiпg.u meduvremenu. tvrdo kuvana јаја. n~li su jedno mirno mesto i seli па СеЬе da pojedu svoju u!jnu (ru~ak).1:lt. Оп саг апd out of the set' iп the Ьооt апd Nedeljom se Dejvjd jzla!ava. pri"pQriQ .309 thr88 hundred and nine thr88 hunclr8cl and ten 310 2 З Оп Sundays. 16. Meanwhile (2} David got' the garage.14. faund а 'kwaiat pleis . Oh dear . . ј malo solj (takode).. Busj Park је ogroman park u predgradu Londona. .. She put' iп cold meat. She added а loaf of bread..9. Stavjla је u (nju) hladno meso. some butter the kпives апd forks. 'k.... . D!oun је pripremala korpu za pjknjk.. bu:t .mjsljm da sam zaЬoravila so. boze .. а meanwhlle .fati.. hard-boiled eggs. .neko vreme је ostao u Lonclonu. mi:t ha:d boild egz .. Stavjij su korpu u prtlja!njk ј krenulj za Busj Park... 'ba:skit. 'buli pa:k. some cold sausages апd а lettuce.11. David got' up at o'clock апd.

molim te? . Не took' the Ьottle out of the ьasket. She got on the bus without any monay. zв to vreme ја Ьооt.4. Си potrвliti vadiCep. She very Ьу the death son.5 Winter must ье coming. 4.willlook forcorkscrew. Metni stvari the и prtljaZnik. please? . but -ing' she was (4).nikad ne pada ki§a а da ne pljuAti"): nesre6a nikad ne dolazi sama.!e. lt never rains but it pours (doslovno.2. 1.5. On Saturdays. washing .things in.sam vaditep! OВJMNJENJA (nastavak) (4) То ье upset .Zno. 5.4.upsetof her. 2.. Ona se popeta na autobus Ьеz imato novca. P~to se umio i oЬukao. . Oh dear. Ona se vrlo brzo oporavila od svoje Ьolesti. 2. On the way .dressing without eating. he has а lle-in and gets up at eleven.rekao је Dejvid. iznerviran. Vrto se rano smrkava. ali videci da је njoj to te~ko palo (da је neraspolozena). . home. video da је dV8 sata i si&w doltJ (па donji sprat). а onda rekao: . Не two o'clock and downstairs. НоСе§ li da izvuOOA kota iz gara.5.3.was. ..went. Оп se probudio.meanwhile. LEKCIJA 85th LESSON .wine.. Put.4. the the ZA PONAVLJANJE: 36. Ona је Ьila jako pogodena smrCu svoga sina. zsstaO је rJa kupi та/о vina. he stopped some RE$ENJA ZADATAКA 1. l've forgotten' the corkscrew! Glupato! .to buy . . Let's have glass of wine. preturiti.3. woke up. he said': а 14 15 16 Never mind. rekao је: Nije v.Oh boze. he rett з. then said': . Мога blti da zima dolazi. .311 thr8e hundred •nd elewln three hundred •nd twelve 312 14 15 16 ldiot! upнt' said' Dвvid. . Ooslovno to upset znati prevгnuti. . . EXERCISES 1. After and .. zaboravio. Flll ln the miNing worda: 1. oti$в0 је в dв nije јео. She got over her lllness very qulckly. Will you get the car out of the garage. Hajde da popijemo (imamo) ta~u vina.3. was. Na putu kuCi.2. saw . SuЬotom se on izte!ava_ i ustaje u jedanaest. .blti neraspototen. lt's getting dark very early. Uzeo је bocu iz korpe.

tr:.5. . sve је Ьilo tako tiho (mirno) da је zadгemao.7. they Ьoth did the wвshing-up. М rs Wllson put• the joint in the own. . nadamo se. Provesti godi~пji oclmor: to spend the holkisys. Pred sam rutak. When they came Ьасk. 'a:li . mi smo siti. .. ali је Ыо sit.3. Just Ьefore lunch. G"a Vilson је iznela (posluiila) hranu i seli su da jedu. . PRONUNCIA ТION 1. pa'teitouz &nd 'brлsalz sprauts end fru:t. Mrs WUson served the food and they sat• down to eat. То put away: skloпiti. Vilson uzeo nedeljne novine i seo da tita. in'tendiq . Vilson је 10 11 seo pred televizor.9.313 thr8e hundred and thirteen thr8e hundred and fourteen 314 Elghty-slxth (86th) Lesson 1 Dвvid's pвrents Osamdeset iesta lekdja tradltional 2 З spent• (1) а 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 English Sunday: They got• up eerly and went• to church. When everything was put• away (3). while (2) Mr Wllson took• the Sunday рвреr and sat• down to read·. '1la:siz av 'leri . nalio је dve ta~e ~rija i оЬоје su (ih) popili. Mrs Wllson went• lnto the gerden and Mr Wllson sat• in front of the televlsion. spremiti.. 1 Nameravao је da gleda jedan komad. gda Vilson је stavila реЬ!nје (but) u peC:nicu. (4) Каd se пajedemo. krompira i prokelja i vota. (5) Оп samo pojatava znaCeпje priloga later (kasnije) i nema nikakvo роsеЬпо zпаrепје. 86th LESSON . After lunch. koji se sastojao od petene goveбine. which conalated of roast beef.1. .'dilanal.. оЬоје su oprali posuCe (utinili pranje). . Ьоu6 drcl]k. dok је g. and everything was so pвaceful that he dozed.. da se u eпgleskom . 'pi:sfal OВJМN. ruJ . but he was full (4). 4 5 6 7 8 9 Dejvidovi roditelji su proveli (jednu) tradicionalnu englesku nedelju: Ustali su rano i oti~li u crkvu.. а Eпglezi su "puпi" (hrane). То put Ьасk: vratiti па mesto. 'лvan. (2) Vidi prethodпu lekciju.•. Не was intending to watch а play. g"a Vilson је oti~la u ba~tu а g. Kad su se vratili. То take off: skiпuti. put a'wei. . he poured two glesses of aherry and they both drank•. Kad је sve Ьilo pospremljeno. оЬјаАпјеnје br. potatoes and Brussels sprouts and fruit.. -(З) То put: staviti. ·w~il] лр. Posle rutka. tro~i" vreme. obuCi. pa:d .11..IENJA (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Niste zaЬoravili. 2.. fa:f.. То put оп: staviti па sеЬе. kan'sistid . . ...

Will you both do the weshing-up.iliQ..5.~:d • . .Ьoth to.2. . Treba uvek da govori§ istinu. .2. .5. • 'a. the paper.were sitting down. you . . .are read1ng 1'11 doze. . 1. . .З. Нf?Си da vi оЬоје sklonite {stavite па mestoJ posudв. budite mirni. Pre nego 1to glвdate (-i) komвd. . . you the text. you ја Си malo da odremam. You should elways t~ll the truth. Sit in front of . Mr Wllson did the crossword while Mrs Wllson did some knltting . l'm fed upt the television and ZA PONAVLJANJE: 37. 5 Оп је Не sipao jedan viski dok su sedali. - 4. Kad bude~ stavio (stavila) but u peCnicu.away. REIENJA ZADATAКA 1. Vilson uSia iz ЬаМе i skuvala (napravila) UveC:e је g.keep qшet.white . 'k1115w.З. а whisky they Flll ln lhe mloolng wordo: 1. .should read. While he was reading. popi6emo ~u Mrija.4. ln the evening. Dok ti titaS novine. poured . Dosta mi је svega. we 11 have а glass of oherry. put the dishes.2.4.315 three hundred and fifteen thr88 hundred and 8ixteen 316 12 13 Later оп (5).5 HoCete li v1 оЬоје da operete (posude). 12 13 Кasnije је gба сај. ... Вefore watching.4. Dok је оп titao. . want. а EXERCISES 1. а . treЬs dв ргоМвtе tekst. While .. Mrs WUson came' in from the garden and made' some tea. LEKCIJA 86th LESSON . please? little. З. 13. .' Sedite pred televiziju 1. deca su se tukla. When you have put the joint in the oven. . • douzd. Vilson reSavao (radio) ukrStene reCi dok је gба Vilson (malo) plela. We would both come if we had the money. molim vas? 2.play. -З. the chlldren were llghting. ОЬоје Ьismo do~ti kad Ьismo 1mali novca.

-. Тhey're like Bed and Breвkfasts in London. You must know• Pвris? buduCnosti i "tokom vremena". we flew• to Nice and spent• ten days in the South of France. .. Тhis watch is worth ten pounds. 'kлmfataЬJ. а kad је ret о 8 9 but deвrer. vredno је truda. . teik а 'na:mal flait.. OВJA~NJENJA (1) Eventually ne znaCi .. i've~ali . Nisam mogao nigde to da na(fem·· re<:i ili 1 could find it nowhere 1li 1 couldn't find it anywhere. it's fввcinating.Ovaj sat vredi 10 funti. lud . Vi mora da pozflajete Pariz? 7 - Anyway. odseli (ostajali) Ыsmo u onome Sto oni zovu "pansioni".1. 1:.. (3) То Ье worth: vredeti. VeiЬate li se pokatkad и brojanju? 87th LESSON .. 1 should start plвnning my holidays soon.. When we couldn't find" а hotel. Have you ever Ье~n to France? No? You should go· there some day. faind ahou'tel wi: steid . "pre ili kasnije"· . 'eniw~ in spein. _ 3.5. pi&DIJ] .. so we had to take" а normal flight. Dakle (kako god Ыlо). 'eidfiz.. Jeste li ikad blli u Francuskoj? Ne? Treba da idete tamo jednog dana.t. we had to go· to France.317 three hundred and aeventeen ttvee hundred and eight88n 318 Elghty-seventh (87th) Lesson А talkвtive neighЬour Osamdeset sedma lekclja BrЫ~vi auoed 1 2 1 must tell" you aЬout my holiday' 1 2 з Eventually (1 ).. Oni su kao "krevet i doruё:ak" u Londonu. Nowhere: nigde. it was much more comfortaЫe.eltiJJ . 1) aЬout them for вges. wa:6 ..7. ali vredelo је. -6.. e&:ta . PRONUNCIATION :t01:kati~ :neiba.u: tu ni:s. Anywhere: igde. We couldn't get• а chвrter. odleteli smo u Nicu i proveli deset dana na jugu Francuske. fra:ns . 4 5 6 - З 4 5 б - 7 8 9 10 Moram da vam ispriё:am о svom letovanju! Na kraju smo morali da idemo u Francusku.. VeC ьeskrajno dugo (vekovima) govorimo о nJemu. 10 Then we flew• up to Pвris.. . we stayed in what they call "pensions". but it was worth it (З). ра smo morali da uzmemo oblё:an let.(2) Somewhere: negde.eventualno" nego "konatno". We couldn't get• а hotel вnywhere (2) in Spain. Kad ne Ыsmo mogli da na"emo hotel. .. fiiCSan. Nismo mogli da doЫjemo ё:arter (let). divno је (otaravajuce). ali skuplji. /t's worth it . fl. ра Cemo . Nismo mogli da na"emo (dobtjemo) hotel nigde u Spanijt.. Znamo veC da nije dozvoljena dvostruka negacija. Ја Ыh morao uskoro da poё:nem da planiram godiSnji odmor..to se 1splati..Sto је bllo skupo. Onda smo odleteli do Pariza... which was expensive. We have been talking (N. Ыlо је mnogo udobnije.

couldn't afford. u stvari.4. go. year. Morate те saslиSat1~ to 1е vrlo vaino. ne Ьismo mogli (imalt novaca} da we idemo. ра treba da odete opet (natrag). Hvala па razgovoru (Caskanju).last. What а plty' Не wasn't вЫе to come. 'pa:nsi>~:nz. Thanks for the chat.З..2. Odleteli smo do Nice.will Ье . . 'Ьrekfasu •. .nekoliko puta. stvarno {а odatle i.t. Flll ln lhe mloolng words: 1. tlew. We to Nice 5. you should go· back. lt's an excitmg clty and it. Well. But l'd love to meet him one day. tet. ја ga uopSte ne poznajem. -З. Joan will Ье walting for me. She а washing machine REIENJA ZADATAКA 1. zapгavo) Pr1dev actual znaCi pгavi. . 4. ona Се {upravo) kuvati. You it's very imponant. must listen to me. 11 12 13 - Da. When 1 she cooking 1.2. З. 1 really must go• now.4. Actu~lly..4. а саг if we the time.hired.5 Even . Ona proS/e godine nije mogla da kupi {priuStl) maSinu za ргапје. 1 don't know him at all. Kakva Meta 1 Nije mogao da dode.. gde smo 1znajmill auto. Е. LEKCIJA 87th LESSON .12. Sada stvarno moram da idem. stvarni (ne "aktuelan"). Kad se vratim. zaista (zapravo) Ьiо sam tamo. 13.5. 'diara. ectually (4) l've been there а few times .. Would that Ье poosiЫe?. u stvari. То је uzbudljiv grad i on. EXERCISES 1.2. Da li Ьi to Ьilo moguCe? .319 three hundred and nineteen thre8 hundred and twenty 320 11 12 13 - Yes.had couldn't afford. OIIJAiNJENJA (nastavak) (4) Actually: zaista. $ta Ьismo mogli uraditi da to •zvedemo (ugovorimo)? 5. jes 'eteali. tAlk i da imвmo vremena. D~oun Се me ёekati. Ali voleo b1h da ga jednog dana upoznam (sretnem). ik'uiti13 . get back (go home) . ZA PONAVLJANJE: 38.where. 11. we to 2. . . What could we do to arrenge it? .З..

broken .. 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 - OВJASNJENJA .. we should start thinking• aЬout our holiday. 'b. 'v.. пе! ОЬеСао si da Cemo iCi (da moi:emo da idemo) u inostranstvo ove godine! в Da.Upravo smo kupili kuCu. slemd ба d. 6 . Morate iC:i ovamo... where did you say· we would (2) go•? Well. There is just one proЫem . Ьеz pare u d2epu"'. "dok" ili "(u trenutku) kad".. Tako је dosadan. ali mislio sam i па Vels.. 'si:nari · ·. buk tu: si:ts..Slomio је ruku. predeli (priroda) su divni . ·. kad је Dtoun zatupila vrata. ..6.9.. Не broke his arm .:]sou . 'ai&. 4 .ni . the вcenery is fantaвtic . broke (kraCi oЫik participa broken) upotreЫjava se u znatenju . Wales is cheaper than Spain." з .~?~ 1 ·&· . Just mol:e da znati i "samo". said . old Barker. Не has just eaten . Ьа:t а niu: bl'ki:ni...12." Actually. (4) As testo ima vremensko znatenje.8. Joan! Sorry l'm late. razblti. а mi smo Svorc. ali ја hoCu da pocrnim (suпCanu preplanulost)! Cak sam kupila (i) nov Ыkini. but that was before 1 received my bank вtatement. Као pridev.З. ti (to) znaS. а bn:d.5. you should go there. it's вunny in Wales. (З) То break (breik). gde si rekla da cemo ici? 5 . He's so Ьoring... Good nlght' David sighed as (4) Joan slammed the door.. 88th LESSON . Ьrouk. you know•.slomiti.А. S...Ti si nemoguC! Ја idem sutra u putniCku ageпciju da razerviSem dva mesta (sediSta) u (na) Ьilo kom avionu. . ·. ti si rekao da Cemo iCi ili u Spaniju ili u Skotsku.. 2 РоСео је da mi priCa о svom tetovanju . Well. 9 . PtМDlst .Da. .lma samo jedan proЫem.. Laku поС! 12 Oejvid је uzdahnuo. Upravo sam sreo starog Barkera. U sadaSnjem vremenu You say you wi/1 go (Ti kai:eS da CeS iCi). ali u proSiom Уои said you WOULD go (Ti si rekao da CeS iCi). 1 .Ah. weilz sins · · · . Yes. .7. but l've also Ьееn thinking• of Wales since 1 met• а colleague who went• there last year.. we·ve just Ьought а house .Upravo је јео.(2) Slaganje vremena zavisne sa glavnom retenicom. 2 З Не started talling• me about his holiday: ·:vou must go here. l've just (1) met• 1 - Osamdeset osma lekclja Zdravo. am'p~JSaЬI .:r~IJ· -.. Oh.321 tlvee hundrecl and twenty-one th1'88 hundred and twenty.. 11 .li.Ра. Vels је jeftiniji nego Spanija. otkako sam sreo jednog kolegu koji је proSie godine iSao tamo. . 12 PRONUNCIATION 1.11.two 322 Elghty-elght (88th) Lesson 1 ~ Hello. u Velsu је sunCano. trebato Ьi da potnemo da razmiSijamo о na~m letovanju. and we're broke (З).An te~ . you said' we would (N. 'b.Svorc. Dtount lzvini Sto kasnim.ZЬilja (stvarno). Yes. but 1 want а sun tan! l've even bought' а new Ьikini. ri'si:vd mai bel}k 'steitmant • · • l. broke.:.pa. . treЬa da idete tamo. Ah.Ра. 2) go• either to Spain or to Scotland.10.(1) Just· upravo. · 10 . ..a:k~. You're impossiЬie' l'm going• to the travel agent's tomorrow to book two seats on any plane. 'ek~a. ali to је Ьilo pre nego Sto sam doЬio (svoj) izvod iz banke. no! You promised we could go• abroad this year' Yes.Da.

323

three

hunclмd

and twenty-ti'W8e

thr88 hunctred and twenty-foW'

324

13 14

Не sat• down in an вrmchair and poured himself а Scotch and Ьвgвn* to look at the travel вgent's brochures.
'а :mt\8Q ра

13 14

Seo је u fotelju, nalio sebl jedan (skotski) viski i ро~ео da gleda prospekte putni~ke agencije.

13.

end

:d.

EXERCISES
1. She said she would take me to London. - 2. 1 couldn't hear what he was sвying, so 1 left. - З. Мау 1 help you? Yes. 1 would like some information, please. - 4. Can you lend me twenty pence? - l'm aorry, l'm broke. - 5. You must choose either one or the other.
5. Оп mi је rekao da
model.
Не

te

mi pokaZJJti svoju fotelju. То је novi

he

те

lt's the

Flll ln the mlsaing words:
1. Ја ga tekam od deset sati а оп joS nije ovde.
waiting for him ten and he

here

RE$ENJA. ZADATAКA 1. Ona је rekla da 6е me povesti (uzeti) u London.- 2. Nisam mogao da 6ujem §ta on govori, ра sam otiiao. -З. Mogu li vam pomoCi?------: Da, !eleo Ыh izvesna oьaveltenja, molim vas. - 4. Motete 11 m1 poujmiti dvadeset penija? - Zao mi је, (ali) nemam ni pare. - 5. Morate izabrati ili jedno ili drugo.
1. have Ьееn- since.- isn't- yet.- 2. Ьееn sleeping since- left. -з. that was- 1 received (got)- ьank statement.- 4. Neithernor - could do it. - 5. told me - would show - his armchair new modet.

2.

Оп spava otkako smo krenuli iz Londona (napustili London).

Не has

we

Lor'ldon.

З. Da, ali to је Ыlо рге nego Sto sam dоЫо izvod iz ьanke.

Yes, but

Ьefore

my

Mi i dalje nвpredujemo: sada se zajednitki upoznвjemo sa govomim englвskim jezikom. Ako se za trenutak osetite "izgub/jeni", nвka vas to ne tudi: to је slitno prvim nedeljama koje Ьiste prove/i kao putnik и Englвskoj. Brzo C:ete se navtёi. О tome vam govori i lakoCa s kojom ponsvljate ranije lekcije.

4. Ni ti ni ona ne Ыste mogli to da uradite.
you

ohe

V. PONAVLJANJE: 39. LEKCIJA
88th LESSON

325

thr88 hundred and twe.,.,..five

thr88 hunclred and twenty-alx

326

Elghty·nlnth (89th} Lesson
AЬout

Osamdeset deveta lekclja
О

Wales
1

Velau

1
2

Wales, unllke Scotland, is polltically unlted to England. The whole (1) of Wales is mountainous and there is much Ьreath-taking -nery. The main lndustry is coal-mining and the ma)ority of the Welsh live around the industrial towns. These are in the South. The Welsh language - а Celtic language survlves more than in Scotland, but it is dlfficult to speak•. The Welsh have а deep love of poetry and music and the international festival is famous throughout (2) the world. Wales has contrlbuted much to the language and politics (3) of England. The son and heir (4) of the monarch is glven• the tltle: "The Prince of Wales", but this has no polltical signlficance.

2
з

3

Vels, za razliku od {)kotske, politicki је ujedinjen sa Engleskom. Сео Vels је brdovit (planinski) i ima mnogo divnih pejzaia (od kojih staje dah). Glavna industrija је ugalj (rudnici uglja), а vecina Velbna zivi oko industrijskih gradova. Ovi su na jugu. Velйki jezik - jedan (od) keltski(h) jezik(a)- cuva se (opstaje) viйe nego u {)kotskoj, ali је tezak (za govorenje). Velbni osecaju (imaju) duЬoku ljuьav prema poeziji i muzici, а internacionalni festival је tuven Sirom sveta. Vels је mnogo doprineo jeziku i politici Engleske. Sin i naslednik vladara doblja (dat је) titulu .. Princ od Velsa", ali ovo nema polititkog znataja.

4 5

4 5

6
7 8

6

7
8

OВJASN.IEN.IA

(1) Whole (obratite patnju na izgovor: houl)- сео, l:itav. Тhе whole of Wales - сео Vels.

(2) Тhroџglюut: ima slil:rю znal:enje kao through ali pojatano dodatkom out: throughout the world - kroz сео svet, Airom

sveta.
PRONUNCIATION
... pa'litikli ju'najtid. - ], houl . , . 'mauntanas ... 'bre6teikiq sa:nara .. - 3. 'indutri iz 'koulmainio . , . ma'dt~ti ... wel! ... in'dл... 4i:z. - 5. 'seltik (ili: 'keltik) 'leQ8Widt s::.'vaivz ... · .. f•k~lt.tu spa:k.- 6. di:p ... 'pouatri end 'mju:zik ... inta'ndanal 'fesl 1z feama 6ru:'aut. - 7. kan'triЬjatld ... 'p;~latiks. - 1. sлn end ~
s~raal taunz; -

!·. wei~z

- (З) lmena nauka i duhovnih aktivnosti eesto u engleskom imaju oЫik mno;f:ine (na -ics): economics, mathematics i sl.

(4) Jedna od malobrojnih rel:i gde se h ne izgovara (kao i lюur- sat, honour - l:ast. honest - po§ten), tako da u govoru zvul:i isto
kao i air vazduh.

89th LESSON

thr8e hundred and twenty-elght
327
th1'88 hundred and twenty-aeven

328

9 10 11

Now, answer these questions: Does the Welsh language still exlst? What is the main lndustry in Wales? What is the scenery like? Who is the Prince of Wales? (N. 7)

8 10 11 12
13

Sada, odgovorite (na) ova pitanja: Da li veiAki jezik јоА postoji? Која је glavna industrija u Velsu? Кakvi su pejzati (pradeli)? Ко је princ od Velsa?

12
1~
i1'2isc.

'm;Jnak iz 'aivao.

'taitl

prins

п

wcilz ... pa'litikl aia'nifikans. -

10.

EXERCISES 1. Throughout England. there are m•ny excellent puЬs. - 2. The Prince of Wales is heir to the lhrone. - 2. ls that your comb? - No, it's hers. - 4. You have Ьееn to Chlna? What is it like? - 5. Couldn't you try and help me?
5.
Сеlв

porodica је otil/8

па

selo.

Nemв nikogв.

Flll ln the mlulng wordo:
is

family has
(urвdi Ьоlје)

There

1. Zar

опв

nije

mog/в dв

postigne vik

od toga?

she

than

. '?
RE8ENJA ZADATAКA

2. U tako
Не

је doЬrom

raspolohnju da

је

...., (svakogв) pozvso.

is in

а

good .. .. thet he

1. $irom Engleske ima mnogo izvrsnih раЬоvа.- 2. Princ od Velsa је nвslednik prestola. -з. Је 11 to tvoj eeA&Ij?- Ne, njen је.- 4: Vi st~ Ыli u Kini? Каkо (ona) izgleda? - 5. Zar ne Ьi mogao pokuiet• da m•

pomognel?
1. Couldn't- do Ьetter- that. - 2. such- mood- has invited З. dtdn't like neither did 1. 4. look very tired - in - sit down. - 5. Тhе whole - gone to the country - no one (noЬody).
everyЬody (ewryone). -

3. Nije mi se dopao prvi film. -

Ne, ni meni.
No,

the first film. -

4.

lzgledвte

vrlo umomi. Udite i sedite.

You

Come

and

V. PONAVLJANJE: 40. LEKCIJA
89th LESSON

329

thr8e hundred and twenty-nine

ttwee hundred and thirty

330

Ninetieth (90th) Lesson
1 Scoteman who was drlving• home one night, гаn• into (1) а саг drlven• Ьу an Englishman. The Scot got• out of the саг to apologise and offeгed the Englishman а dгink fгom а Ьottle of whlsky. The Englishman was glad to have а dгink. Go on - said• the Scot - have anotheг
dгink.

Devedeseta lekclja
Jedan $kot koji је jedne noei vozio kuci naleteo је na kola koja је vozio jedan Englez (vozena od jednog Engleza). !'>kot је iza!oao iz kola da se izvini i ponudio Englezu gutljaj (piee) iz fla8e viskija. Englez је rado popio (blo radostan da ima jedno piee). Hajde samo- rekao је !'>kot- popijte јо~ (uzmite ј о~ jedno pice). Englez је zahvalno ispio.- Ali zar vi neeete (jedno)? - upitao је $kota. Mo!da - odgovorio је (onaj) drugi - kad policija bude otiA!a. Cuvar parka pri~ao је jednom skitnici koji је spavao na klupi u Grin parku (Zelenom parku). Неј, ti! - povikao је. - Ја cu (ја se spremam) da zatvorim kapije parka! U redu - odgovorio је skitnica - poku~aj da ih ne
tresne~ (zalupi~).

А

2

2
З

3 4 5 6

4 5 6 -

The Englishman dгank• gratefully. - But don't you want one? - he asked the Scot. Регhар8 - the otheг гeplled - when the pollce have gone•. The park-keepeг walked up to а tгamp who was sleeping• on а Ьench in Gгeen Рагk. Неу, you! he ahouted. - l'm going• to shut• (2) the рагk gates! Alrlght - гeplled the tгamp - try not to (3) slam them. When Мгs Davis totd• hег huвband that guests wеге c:Oming• to dlnneг that night, he went• out lnto the hall and hid• all the
umЬrellas.

7 8 -

7 8 9 -

9 -

10 11

Kad је gospo6a Dejvis rekla svom muzu da gosti dolaze na veeeru (te veeeri), оп је izdao u hoclnik i sakrio sve ki~obrane.

10
11

OВJASNJENJA

PRONUNCIATION
1. 'sbtsman bu: W3:z 'draivil) ... 'drivap. - 1. a'pol~iz end '3fad lii. - 3. aled.- 5. 'areitfali.- 6. lii '"ба .. pa'li:s hev pn.- 7. pa:k 'ki:pa ... Ьenf in ari :n. - 1. hei ju; hi: 'lautid ... IAt ... в:cits. - 9 slem.

~:kt

• (1) То run: treati. то run into: natrtati, naiti. naktteti na (nekoga). То run out: istreati. То гип out of· ostati Ьеz netega. We'~~e run out of petrol - Ostali smo Ьеz Ьenzina. - (2) То shut=to close: :ratvoriti. (3) Not to . . : da ne . . 1 told him not to use ту свr - Rekao sam mu da ne upotreЫjava moja 1Ф!а.

90th LESSON

331

thr88 hundred and thirty-one

thre8 hundred and thirty~two

332

12 13 -

What's the matter? :;::- asked his wife. you alrald somaone will steal• them?

Are

12 -

~ta је (u 6emu је stvar)? -

pitala је njegova zena.-

Bojis li

se da

13 -

lt's not that - replled her huaband - but l'm alrald somaone might recognise them.
лm'Ьreloz.-

Nije toneko mogao da ih prepozna.

оо ih neko ukrasti? odgovorio је njen muZ-

ali se bojim da

Ьi

- 10. 'm.isiz 'deivas ... aests.- 11. ha:l end hid a:l6i sti:l. - 13. rnait 'reЬpaiz.

11:.

EXEACISES

1. Do you mind if 1 shut the wlndow? l'm cold. - 2. No, but
try not to slam it. - З. There lan't enough whlsky for both of us. - 4. Не was very glad to see me agt~ln after all this time. 5. Не kept that Ьottle of whlsky for а year Ьefore opening it.

4. Ona

је blla vrlo zahvalna za njegovu pomoC

kad је imala

teSkoCa.

Flll ln the mlaalng worda:
1.
МоЈе не

very
proЫems.

for

help when

blti da radi и knjilari, ali nisam siguran.

in

а

but

5. Tako

је teAko

ne smejati se,

ona је tako smeJna.
laugh, funny.

difficult

2. Mogla

Ы

da pada ki&J, ЬО!је da uzmemo (svoje) kikJbrane.
ra1n, we

RUENJA ZADATAКA
1. Da li vam ne smeta ako zatvorim proZor? Hladno mi је.~~. Ne, al1 pokulajte da ga ne zalupite. - 3. Nema dosta viskija za nas оЬоје.4. Bio је vrlo radostan Ato me vidi posle toliko (sveg ovog) vremena. - 5. On је {:uvao tu flaAu viskija godinu dana pre nego Ato ju је otvorio. 1. might work - Ьook-shop- l"m not sure. - 2. lt might- had Ьetter - our umbrellas. - З. not to make - mistakes - it's - for him. - 4. She was - grateful - his- she had. - 5. lt is so - not to - she is so.

take

3.

Оп

pokulava da ne pravi grelke, ali to

је

suvik telko za

njega.
Не tries

any

.. but

too difficult

ZA PDNAVLJANJE: 41. LEKCIJA
90th LESSON

јег se odretna reC not stavlja ispred celog infinitiva. since tвst Saturday. Zato cemo od njjh upotrebltj obl~an present pertect. "vait . 88. ·. nije vaZno kako.. br. . We'/1 get in. za koje znamo da ni u sadMnjem vremenu nemaju progresivnog oЫika ("1 know" а ne "1 am knowjng"). va!nije је da nauCite u kakvoj prilici se upotreЫjavaju ovi izrazi nego da im nadete tatan prevod. ј znaa.. Za oznaku trajanja vremena upotreЫCemo predlog for (for three hours. never mind how. for six years. К. Prevodimo ga oblfno ndim sada~njim vremenom. Ьо!е". 2.. N8kollko nejCeiCih ldlome.pusti hladnoCu.. 1 1 2: 89. since ту Ыrthday.333 three hundred and thirty-three ttwee hundred and ·thirty-tour 334 Ninety-first (91st) Lesson REVIS/ON AND NOTES Ponovo proCitafle objeinjenje: lekcjja 86. npr. oblfno u smislu . 4. Never mind the cold . 91st LESSON 2." preve5a. potpuno taa. nije vaZno. lekcjju 84. br. Aiiig_~t iaii iight} је jsto sto ј О.. M. З: 90.Vjdel ј smo jos od poa. Da blste osetili "aromu" engleskog jezika. They hsve known each other since their childhood . know. We heve Ьееn talklng..feleti'' upotreЫjavamo.utjm. br. а njkada to not. а na5e vremensko "od" prevodjmo sa since: since their childhood. Devedeset prva lekclja 87. pomocnj glagol za gra. Not to. З: з. Never mind: ne smeta. 2). kad smo zaboravili. glagol want. neka. ? Da ne Ы Ыlо zabune.mo not to. kojj prevodjmo sa "Oh"...nje !elje: Would you te/1 те . Rekao mi Је da se ne miCem: Не told те not to move. .. kao sto znamo. ~jsto gramaMkog znaa. One ·prj~aju v~ dva sata: They've Ьееп talking for two hours. ovo vreme za radnju koja је trajala izvesno ("progresjvnu").? .On Ьi hteo da jde.UCi Cemo mi. br. а u kondicionalu glagol like: Не would go. br. (okay) ј zna~j "u redu". hesr. а Не wou/d /ike (Не 'd /ike) to go . Ne upotreЫjava se za glagole kao see. vre~e UpotreЫjavamo је ne~to uzdah ljutnje. kad vas neko ne shvata i tako dalje. sasvjm kao ј na5e htetr.. "Oh dear" 1.Qnj se poznaju (znaju jedan drugog) od detjnjstva. "Oh. englesko wtll jma.. Z:ivim ovde trj godjne: 1 hвve Ьееп living here for three years.Ovo је progresjvnj oЬijk "present perfect" -а.n prevod ne postojj. "Јао" ј slj~no.Na5e "da ne . zaljenja jlj tuge. .On Ьi jsao. kad zakasnjmo. for в long time). 1 ј 2. ne brini se ti za hladnoCu.enje kondjcjonala (pogodЬenog na~jna).8jste lj hteli da mi ka!ete . Would је. Poku5aj da ne treskas vratjma: Try not to s/вт the door.tka jzraz Oh deвr!. рог. br.nja. kojj v~ poznajemo (v. Naravno.. koja traje jos ј sada ("prezent") jlj se upravo zavгSjla ("perfekt").

·misiz heinz {1) Wвrm {toplo) ozna~va manju temperaturu neQo hot {vrute). Whвt's the mвtter? ZJ. Prevod. U drugoj. Тhе ol81ro: stepeпjce (stepeпjk је step: jsta ret zпatj ј korak). U ovom drugom znaCenju mo:f:e blti u jedпiпi ili u mпo:f:iпi: summer holidвy ili summer holidsys. з alj ako (to) utjпjm. 9. s malo prideva uz imeпice. lzrazl koje treЬe zapamtltl. Put your thiпgs вwsy. t'm вfrвid /'т broke. lekcjje. Na !alost...vels? . . . . she's downstairs . it won't Ье Ьеd and warm (1) outside. Jack. ја sam §vorc. Poku§aj da пе pravj§ galamu..zвr ne? 8.. а\ ј to Ье оп holidвy Ьitj па odmoru (odsustvu).5. пеtе пapolju Ьitj toplo.1. You want me to get out (N. ја se smrzavam. Cekem vet dva sata.9. Try поt to mвke в пoise.6.7. . u opisnom tekstu. l've Ьееп wвitiпg for two hours.1.опа је str~ala niz stepeпice.. . ·rri:ziv . klouz . Kakev је (kako jzgleda) . PONAVLJANJE: 42. - 4. 9. hundred and thirty-elx 336 5. Не might recogпise them. . ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1. 92nd LESSON . То se ne jsplatj. пapolju је 2 _ Ti hot:e§ da ја izac:!em iz kreveta i zatvorim prozor.. - 5. 7. umereno hladno) od cold (hladпo). Zapazjte stjlsku razljku jzmec!u 88. Нollday: prazпjk ј odmor (letovaпje). Po§to su eпgleskj staпovj testo dvospratпj ј оЬitпо se spavate sоЬе пalaze па gorпjem spratu. wount Ьi: wa:m. She rsn downstairs: . Na isti na~ln. aut'said. па spratu i downstairs . Close the wlndow. hladпo.4. to get 1 to uy.2. Zatvorj prozor. LEKCJJA (Revlolon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-second (92nd) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset druga \ekclja 1 _ D!ek. u prizemlju.dole. re~i slo:f:enije. U prvoj imate razgovor.опа је dole. sa uzvicima kao ah i we/1.2. u engleskom se razlikuje i cool (sveZe. Od ssdв viAe neCemo stavljsti zvezdice ш glagole to go. reCenice su du:f:e. sa mпogo koпtrakcija. 1) of close the wtndow. Оп s holidвy.dot1 u deset. -7.. ~ta је (u temu је stvar)? . а glagoli u punom oЬJjku. - 3.8. but if 1 do. Whвt is Wвles like?- 6.335 ttvee hundred and thirty-five th.gore. јег vi ih veC doЬro poznajete. Mogao Ь1 da jh prepozпa. l'm freezing'. it's cold outside. 6. _ 4. -З. -З. Skloпj svoje stvar1 (па mesto). 8. mпogo se upotreЫjavaju slo:f:eпice upstairs .па prazпjk. prohladno. ј 89. She ssid she wou/d come вt tеп. Rekla )е da te.. lt's поt worth it..

How much time will you пееd to llпish? RE6ENJA ZADATAКA 1..11.6.5. . pitaj ga (hoteA li ga pitati) sam: ја nemam dovoljno vremena. po~to је zaboravio пjihova imena. Shall 1 do it.. (2) Dodavanjem pomol:nog glagola do uz glavni glagol pojatava se njegovo zna~je i nagla§ava moiЬe.2.. . intn'diu:s 9.4.. l'd prefer you to ask Mrs Haines heraelf! (N.selv:z.ia.Ze~ molitvu) pre (tvog) оЬеdа. We've asked them to come' round (3) for drinks this evening. 1 don't like wвlting. wa:v a:skt . hvala. aid р~i'Га: .13. .3 Otekujemo da oni donвsu fldu vina. Оа li da ја to uradim. Кoliko 6е tl vremena treЬetl d8 zavrtiA? 92пd LESSON . 1 hope the train will Ье оп time. . Ne volim ~еkапје. l'd like you to say mвal. ali опi Ы hteli da doбu па veteru.14...- di'v~:s.5. or do you waпt her to do it? . sam cu to uraditi. Molim te. 1'11 do it myself. ispritajte mi о razvodu g~e Нејпs. 4 - 2) We expect her to arrlve at eight o'clock. .З. Would you like me to make' the theatre? No thanks. 'mлlћ. Vi~ Ьih voleo (volela) da upitate g~u Нејпs li~пo' O~ekujemo је da stigne u osam sati.. ha:'self. Voleo (volela) blh da se pomoli~ (ka. 13 - for 14 - а prвyer а before your OВJAiNJENJA {nastavak) But why? Му mother is good cook.. We expect them to briпg а Ьottle of wiпe. 11 12 - Da li Ьiste hteli da ја ·rezervi~m karte (пapravim rezervacije) za pozori~te? Ne. nego sarno da)e glagolu come zna~}e "navratiti. 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 He'd like them to introduce themaelves Ьесвusе he has forgotten' their names.svakako sedite. hi:d . '6iata. iks'pekt. Ја blh vile voleo da doneeu tor1:u.. maaself.S.4. дli za~to? Моја majka је dobra kuvarica. Оо sit down . Nadam se da се voz stiCi (Ьiti) па vreme.337 ttvee hundred and thirty-aeven Оо three hundred end thirty-elght 338 4 5 6 7 - (2) tell' me about Mrs Haines' divorce. Ш hotel da ona to uradi? .. .. бen:-. (3) Round ovde nema posebnog znaten.... Will you ask him you1'8ell: 1 haveп't enough time. raund.. .. nail:i". sedite kad vas molim..2. l'd preler them to briпg а cake. mi:l. Zamolili smo ih da navrate па piCe veteras. Moglo se re6i i to come for drinks. 5 6 7 - Molim vas. pr~ . EXERCISES 1. but they would like to come' to dlnner.1. reza'veiЬnz . reservвtions Оп Ьi voleo da se опi (sami) predstave...12. .

expect her . CЊekujemo da ona stignв oko deset i dvвdeset. UzeCu kolв ako је podzemna leleznics и Jtrajku. he money. An'bвonЬI'ev~ sins. Tako је he (2) 1 csn't Ьваг him (Ь~а). Не get married.zastao је da (malo) pu!i".· stalno od tada. in'dfoiz 'ti:ziq..i f .339 three hundred end thirty·nlne thre8 hunc:lred end forty 340 Flll ln the ml11lng worde: 1. Do.doesn't like spending. 93rd LESSON . the саг the tuЬe 3. o'void 'ko:ziq on 'a:rPm:mt OВJA$NJENJA (neatavak) startfКI to smoke isto А!о i he startfКI smoking (poteo је da pШii). ali he stopped to smoks znal:ilo Ы •. ВвагаЬlе: podnoAijiv. What .3. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset 1 treea lekclja On је prestao da puAi proйle nedelje i od tada је (stalno) nepodnoйljiv.is on strike. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-thlrd (93rd) Lesson 1 Не stopped amoking (1) last week and has Ьееn unЬearaЫe (2) ever since (3).do you want те.aЬout twenty рмt ten. SYO (3) EVfN sincв~IМN' sincв /hen. .2..5. One se neki put mogu zameniti infinitivom.Ne mogu da ga podnesem. Оп se neCe oleпiti. PRONUNCIATION 1. U koliko sвtj f}~ da dodвm? ietiA li da te you there? upoznam sa опот devojkom tвmo (preko)? time to come? you to that girl over 2. оп ne voli da troAI novac. ипЬsагаЬ/в: nepodnotljiv. 5. . won't . ali ne uvek.want me to introduce. vreme od ..3.. ZA PONAVLJANJE: 43. We to arrive AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 1.1. 1'11 take. OIIJAANJENJA -(1) OЬratite pa!nju na konstrukcije sa gerundom (oЫikom na ·lng).4. 4.

• w. 'witn•iz. . ali Ьilo је previ~ svedoka. i'm&dЬn 'bl:iQ а рор . 1 know•.. бi cnd. That new film aЬout Swltzerland is worth иeing~'. there were some sardlnes and some smoked selmon.• grcit --:. То mora da је veli~aп­ stveno! 8 .. ..Ьe1ng а Не пјепоg tro~пja. Prosjak је odmah ро~о da jede dimljeпog lososa..11. lma i sardiпa . па kraju se uvek sloZi s njom..11.said the lady in а loud voice. but it's worth it! А 13 14 15 - i LГ OВJAiNJENJA (nastavak) ose6ati sa!al)enje prema nekome . Biste li blli tako ljubazпi da пе pu~ite? Ovo је kupe za перu~~- 4 5 6 4 5 6 7 7 8 Ne vredi poku~avati da se tr~i pre пеgо ~to umete da hodate.. .replled the Ьeggar. . ju: . 'swiЩtlend iz wa:9... Would you mind not smoking? This is а nort-smoking compartment. smoukt 'seman. The Ьeggar immediately Ьegen• eвting• the smoked salmon. .odgovorio је prosjak. Krimiпalac је poricao da је oplja~kao Ьепku. but there were too meny wltnesses..6. i'mi: dtatlt bt'p:n..•. . to avold ceusing an вrgument. . .. he вlways agree1 with her in the end. 9 Јеdпа pop-star. . 1t must Ье great! · 10 11 12 - Na stolu је Ьilo malo sardina i malo dimljEmog lososa. Vi~ volim dimljeпog lososa. lady . lfud vois.glasпo (glasпim glasom) је rekla dama... 'kriminal di'naid 'rO)blQ . but. sa:'di:nz . But it's 'more expensive . 9Зrd · ·. dama koja se sa!alila па jedпog prosjaka pozvala ga је u kuhiпju.complalned his unwHiing hostess... 1 prefer the smoked salmon . Yes. gospoc!o . Da.341 ttvee hundred and torty-one thl'8e hunclrecl and torty-two 342 2 Оп u!iva da zavitlava (izaziva) svoju !епu povodom 2 з enjoye teasing his wife aЬout her spending•. 'Ьсаа.10.:k. ali (i) vredi! 9 10 11 12 13 14 - 15 - ledy who lett• sorry (4) for а Ьeggar invlted him lnto the kltchen.t . дli оп је skuplji . . lt's по use trying to run• Ьefore you can walk . '.1.14. lmeg1ne.4. a'ari:z ••.7. З ali da Ьi izЬegao (da prouzrokuje) prepirku. The crlminal denled robblng the bank. There аге some sardlne1 as well .~. (4) То feel sorry tor someone 12' LESSON ..!alila se пjegova пeraspolo!eпa (пеvоlјпа) domacica. ·J~idi hu: . kam'pleind hiz An'wiliQ 'houstis. Zamisli da si pop-zvezda. Тај пovi film о $vajcarskoj vredi videti. zпam. Оп the tвЬiе.

. ..1think it's his. znaei treьtjava se u izraiOma 'lcto. . 1 hope you are both well. Не has Ьееn aeleep ever since we left the el8tion. аН пе mogu ni$111 da uradim.4. 5. tiji је ovo re6nik? . 2. PRONUNCIATION OВJUNJENJA Тlюrough ('eora). Prвstвo је ds govori kвd је uUo njegov lef. . 3.zik. it's really worth it. Ne vredi njega pitati. mnogo hvala za tvoje poslednje pismo.3. Zsstвla је da pogleda jedan izlog. ~ija је ovo tekovna knji!lcв?. а shop window.cheQue-ЬOOk .l'm aorry.2.4.. lao mi vas је.3. Hotete li da mi pozajmite malo novca? . lsplati se nautiti strani je. Ьоu& ••. оп ne zn. WhOse ts .. Will you lend me some money? .2. . zaista (ga) vredi (videti).useful.1 can't. feel sorry .5. Ја (potpuno) u!ivam u svom novom poslu. Nadam se da ste оЬоје dobro.2. hu:% po'zikln •. worth 1.Mislim da је njegov. stopped talking (speaking) learning . for you. Не REiiENJA ZADATAКA when је koг. potpun.5.my wife's.sno.foreign language .3.Моје !ene. . Thanks very much for your last letter.5. . to lt's а vrlo 1.Э4З ttvee hundred end forty-three thr8e hundred encl forty-tour 344 EXERCISES 1. On spava sve vreme otkako smo napustili stanicu. .2. he doeen't know enything aЬout politics. l'm thoroughly (1) enjoying my new јоЬ. . ne mogu (to sebl da dozvolim). Prilog thoroughly upokao J'm thoroughly вnjoying mysвlf94th LESSON . She stoppecl ZA PONAVLJANJE: 44.. Ьut do anything. lt's no use eeking him. Whose is this dlctionary? . 'fknli in'dtojiq mai niu: dЬЬ. Go and see lhal new film. this . 1can't aflord it. it's very his Ьoss came in.2ао mi је. 2 (1) Plsmo Dragi Dejvide. . iscrpan. ldi vidi taj novi film. to look at. .4. ? -lt's Flll ln lhe ml881ng worde: 1. . 4. З.a nilta о politici. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety·fourth (94th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset ёetvrta lekclja letter 1 2 Dear David. .

1 can under818nd why. 1 used to srnoke.10. ln fact he's Ьееn married for over а year.IENJA (nastavak) Odlieno (doslovno: potpuno) se zaЬ&vljam: l'm thoroughJy tюred .' ~ ~.upotreЫjavati. but you know how it is.Felinijev poslednji film. {2) U pismima prijatelju upotreЫjavaju se kontrakcije: one donekle zamenjuju i obratanje sa "ti'". l've Ьееn working hard for а month and l've had so llttle spare (4) time! 1 saw' Pete last week. Could you get me some information on trade unions? 1 had to give' а lecture last week and 1 couldn't find' enough detвlls. 'fei~. Da li Ы mogao da mi nade~ (nabaviA) informacije о sindikatima? Morao sam da drzim (dam) predavanje pro~le nedelje. to use (tu ju:z). ali zna~ kako је. .345 ttvee hundred end torty-five thr'88 hundred and torty-elx з 346 з 4 5 6 7 8 9 10 11 The person whose po8ltion l've (2) tвken• re8lgned last month. 'a:lia. - Каd ste poslednji put dolazШ . se znafenjem "poslednji put". of course.'za~nd. u braku је (ozenjen је) vec preko godinu dana.Nekada sam puiio: Не used to come here..9.8. 'wa:kil) ha:d· . u stvari. 1 should have asked you earlier. -(5) Use (ju:s). 'hepand. Mogu da razumem za~to. that he's married. Ьесаuае there's а lot of work to do. ~psa tai~.upotreьa. Spвre psгts: rezervni delovi.S. dopunski. Оsоьа па 10 11 12 Otkako sam te poslednji put video.On је (testo) dolazio ovamo.. Dickens' Jast novel Dikensov poslednji roman.. Radio sam naporno mesec dana.. naravno. tstest ~. l'm wrlting' to ask you а favour.straAno se dosadujem. koje u engleskom ne postoji. Since 1 last (З) saw' you. 94th LESSON .poslednje vesti. а imao sam tako malo sloЬodnog vremena! Video sam Pita pro~le nedelje. а nisam mogao da nadem dosta pojedinosti..IМN. ali spoj used to ('ju:stu) sa glagolom oznaeava uoble&jenu iН trajnu radnju u proAiosti.(3) Lsst је ovde prilog.1 'Jekfa ·· f dl'teJIZ. Ti zna~. infa'rnei!an 30 treid 'ju:nianz .6. You know'. da је on oZenjen. 12 OII. јег ima mnogo posla (da se uradi). ri. А spвre tire: rezervna guma. When you last csme. 4 5 6 7 8 9 tije sam mesto dotao (tiji sam polozaj uzeo) dala је ostavku pro~log meseca. тrеьаlо је da te pitam (zamolim) ranije. ali Fellini's lstвst film. Каd "poslednji" ima znaCenje "najnoviji".. PiSem da te zamolim za jednu uslugu. umesto tast obleno se upotreЫjava latвst ('leitast). (4) Sрвrв: rezervni. . ni~ta se naroMo nije dogodilo.. U poolovnom 111 zvonlc\nom plomu -"11111 blomo pune obllke glogolo. nothing much has happened.

. ZaЬoravila је (S\Ioj) novtanik. Не tor this company 5.. Studd. Ona је blla u Austriji samo jedenput. . D!ord!. known. George. f•kt ..347 three hundred •nd forty-aeven three hundred end forty-elght 348 13 14 15 16 Не always used to (5) say: "Marriage is а great institution.$NJENJA. but who wants to live in an institution?" (6) Look at him now' There's no more news..don't rememЬer. poznati slikar. раје morala da pozajmi (melo) novca.. OВJA. REЙENJA ZADATAКA 2. frend d!a:df. Tvo1 prijatelj. .3. . Stsd. 1. 1 used to like cakes when 1 was younger. ..3. .. EXERCISES 1. jia. She has only Ьееn to Al8tria onoe. dom i slil:no. insta'tju:Ьn. Gde ste stavili rezervnu gumu? Where lhe Ne seCam se.13. 'lukiQ 'fa:w. whose .2. 1. LEKCIJA 94th LESSON . 5. staratk1 'mcr.5.called. Оп tri godine radi п ovo preduzet:e. 1have Ьееn working hard sinoe llast saw you. ра cu reci do videnja.4. ZA PONAVLJANJE: 45.4.. . did you put. -З..15. 'ju:stu sei 'mcrid! . Naporno sam radio otkako sam te poslednji put video. nekada је iiveo ovde. -ing·· drugog glagola) . Voleo sam kole6e kad sam Ьiо mladi.4.id. Looking forward to (7) hearing• from you soon. The man suitcase is Sanders. . Nadam se da Се mol:i da dode do informacija za mene. . З.2. IO оп holiday. .1 Flll ln 1118 mlнlng worda: 1.for three years. Mi nestrpljivo We аге ёekamo odlazak па letovвnje. .1aju). l1v. so she had to Ьorrow some money. 14. She forgot her purse. Nadam se da CeS se uskoro javiti (da Cu 16 tuti od tеЬе). 13 14 15 Uvek је imao obitaj da kaie: "Brak је velika (velitan- stvena) institucija. has Ьееn working . J'm looking forward toseeing you (zapazite ..16. 4. here. s nestrpljenjem ol:ekivati. Your friend.мl tu 'hi•in.5. ali ko Zeli da Zivi u instituciji?" (д) pogledaj ga sada' Nema drugih novosti.e se Sanders. (nasta\lak) (6) Jnstitution se ~to upotreЫja\la kao nazi\1 za ludnicu. tire?.Radujem se ito Cu vas videti.going.2. the wellpainter. looking forward.12.spare . (7) То look torward to: radovati se (buduCem dogac..used to live.was stolen . 1hope he will Ье аЫе to get some information for me. tovek ~iji је kofer ukraden zo. so 1'11 say goodЬye.

· Yes. Cailz at6i ' 6 . 'pa:ti. faiad. Ne bas (пе zaista).z.С. hi: si:l8. od опоg prijema (zabave) prosle godiпe. Не seems to Ье enjoying himself.IJ. - ln fact. How long has he Ьееn teaching• there? For а month. Otkako је drugi пastavпik роdпео ostavku.349 ttvee hundred and torty·nine thr8e hundred and fifty 350 Ninety-fifth (95th) Lesson А Devedeset peta lekclja Jedna uoluga 1 favour haven't seen' 2 З 1 2 З Oh.5. . since that party last year. Оп uvek tr. How is he? Oh.Zi (пeku) iпformaciju koju је tesko пасi. Не needs some help with his new јоЬ.. on radi u onoj Skoli s ~udnim imenom. stl'eit a'wei .Ј.Naravno. . Treba mu mala pomoC u njegovom novom poslu. is that George's letter? him for а long time. na televizoru. he's fine. Tamo је..7. OВJoUNJENJA _ (1) PodseCamo vas ја$ jednom: thst kao relativna ~en~ca mo!e da zameni Ыlо which (za stvari) bllo who(m) (za !1va Ь1Са).qpfad . Mi imamo mпogo dosijea (fascikli) u kancelariji. mi:n lu. 95th LESSON . Mislis Haпgerford? То је skola sa odlitпom reputacijom. ri'zaiad. . Mogu li ја da pro~itam pismo? . Мау 1 read' the letter? . - 4 5 6 • 7 8 9 - 4 5 6 7 8 9 10 11 - li to Dtordtovo pismo? Nisam ga odavno videla (video). Kako је оп? О. Zapravo. 'eЬ:ahot repja'tcilan. he's working in that school with а strange name.t. stteiad!. dobro је.. Ьi: '8Di!t . је Не always asks for information which is dlfticult to find'. fju: lainz •. You mean• Hungerford? lt's а school that (1) has an excellent reputation... Since another teacher re1lgned. 'dЬ:d!az. Da. ... 1114.lt. lt's over there on top (2) of the televlsion. Otkad оп tamo predaje? Mesec dапа.. . We"ve got lots ot files at the office.. 'leit~t. Nadam se da пе orekuje da пapi5es kпjigu 1 О.IZ. lzgleda da mu је lepo (da uziva).01 course. 1 hope he doesn't expact you to write• а Ьооk! PRONUNCIATlON 1... 10 11 - Not really. moia ~iats.

At the ЬOttom of the stвirs: u dnu na EXERCISES Ье ftnished Ьу next week. don't . Flll ln the mlaalng worda: 1.1'11 start straight away and 1 should Ье flnished Ьу (З) tomorrow at the latest.- doesn't you lhere а month. Koliko Се vremena treЬвti da se napiAe knjiga? . 0/kad i!elrвte? - Otpre jednog sвta. . .Potecu odmah i trebalo Ьi da budem gotov najkasnije do sutra. . has Ьееn working .to write. lf o'clock.2.for . nadam se da ne6e. expect. Вottom t'bcteп1): Оп top of the тоипtвiп: vrhu planine.4.Oh. (2) Тор: "vrh'' i "gornji deo". lМiti jezik pomotu metodв ''Assimil". Оп tamo radi otpre mesec dana.2.resigned. samo nekoliko redova s najva!nijim podacima (tatkama). George 5. lt might rain tomorrow. . 1 hOPe not.3. Ako odmah krenete. lzgleda da on lepo napreduje. Za to nece trebati (to nece uzeti) suvi~e vremena. you will arrive AE&ENJA ZADATAКA 1. Не Nsdam se (da ne). Nadam se da neee.donji deo".Since . . .what .. . . povrh knjiga. . hundred •nd fifty-two 352 12 13 - No. а Ьооk. .З. Ne Ьi se reklo "until three o'clock". . Оп ne otekuje da ti nspШJS knjigu. .2. Sutra Ьi mogla da pada ki§a. lt won't take' too long.Morate mi reCi (najdalje) do tri sata. Treьalo Ы da bude gotovo idu6e nedelje. Оп "dno" i . 2. How long will it take to write а Ьооk? . . .For.means exactly. 1. lt should _ (3) Ву ovde ima znaOOnje krajnjeg roka. nothing works in this house! stepвnica.Ьу nine. . . .351 three hundred and fifty-one ttv.3. You must tвll те Ьу three o'clock. hвve you waiting?- an hour.Oh.nije li to isto tako prijatna zвЬtlva kво rМsvвti ukrltene геёi Ш igrвti druStvene igre? 1 nije li ZA PONAVLJANJE: 46. Otkвko је D!ordi dao ostavlщ Не 4.4. understand he 1.1 hope not. jer Ьi se to shvatilo kao da od na§eg sagovornika trdimo da odsad ра do tri sata neprekidno govori. How iong .4.5. LEKCIJA korisпije nego gledati televiziju? Jeste li svesni znsnja koje ste veC stekli Ьп muke? 95th LESSON .5.Ьееn . 12 - 13 Ne. As usual. Као i oЬitno. Ја пе razumem Sta оп zвpravo (taёno) hot:e dв k8Ze. 1 hope not. stiCi Cete (najdalje) do devet sati.5. Не seems to Ье meking good progress. vremenske granice. top ot the Ьooks: na knjigama. you leave straight away (at once) . u ovoj kuti ni§ta ne radi! 3. just а few lines with the main points.

(4) Single: pojedini. fa:df . risp:~ns~'Ьil"ti :~v 6i em'pl. Cost: troAak.. Ona se delimi{:no finansira doprinosima nazvanim isplate za Nacionalno osiguranje.. iznos koji treЬa napJatiti.. 'sel~ri .3.. 11 is llnanced in part Ьу contriЬutions called Nвtional lnsurance peyments. prema tome.5. d1 dлkts . you do not рау' the doctor or the hospital and you рау' only а small charge (1) for the dentist.j" . Tвxstion: poг•ki sistem. This is Ьесвuи of the Nвtional Health Service.TriO:ili su mi 30 penija za l:Мu vode! А chaгge је.1.в геtигп ticket).. . in'!u:~ns 'peim~nts . (8) А tsx: porez.. Svaki zaposleni fovek ili Zena mora da uplati (na{:ini) ро jedan doprinos za Nacionalno osiguranje svake nedelje..6.ona је neudata. w~:k"z weidf .sts.. . Не deducts а sum from the worker's wage or selary (5) and then adds his own contribution. Devedeset iesta lekclja Zdrevlje (zdravatvo) Seeate li se (da) је. koja se tsplal:uje svake nedelje (obil:no u gotovu). 'ne!~n~l heiO ·s~:VIs .. . 2. koja pla6a sve lekarske tro~kove. They charged те thirty pence fог а glass of water! . А single ticket: karta u jednom pravcu (za razliku od povratne karte . koAtati. 'sin~l.7... .. D!on morao da ode kod (vidi) doktora? U Engleskoj se ne pla6a lekar ili bolnica. pojedinal:an. 'd!ena- (1) То сhвгgе: naplatiti.. lu~ . 2 2 з з 4 5 4 5 6 7 6 8 7 OВJASNJENJA 8 The rest of the money for the National Health Service comes' from general taxation (6).. lt is the responsibllity of the employer to make' sure that the peyments are made'. То је zbog Nacionalne zdravstvene slu!Ьe..353 three hundred end fifty-three thr. John had to see the doctor? ln England. А tвхрауег: poreski oЬveznik. а pla6a se samo mala suma za zubnog lekara.. (З) Woгking твп је zaposlen l:ovek.4. lncome tвх: porez na prihod . . i salвry. 'Гain~nst . 'dentist.. а workmsn (mnotina: woгkmen) se kate za manuelnog radnika... oun. Ostatak novca za Nacionalnu zdravstvenu sluibu dolazi iz opAtih poreza.on је netenja. u Lekciji 57. · med1kl k. PRONUNCIATION h~IO. woгker radnik (Ш slufЬenik). 96th LESSON . which pays• all medical costs (2). p_ei . 'htiSpitl . opoгezivanje. k:~ntri'bju:!~nz . Не's single . . (5) U Engleskoj se razlikuje wвge. staviti u ral:un.. (2) То cost: stajati. ·w~:~il} . me1d. То tвх: oporezovati. cena koAtanja. -. а onda dodaje sopstveni doprinos. hundred end fifty-four 354 Nlnety-sixth (96th) Lesson Heelth 1 Do you rememЬer.. On odЬija (odre~enu) sumu od plate ili nadnice (svog) radnika... ... she 's single .. Every working man (З) or woman has to make' а slngle (4) Netional lnsurance contriЬution every week. in Lesson fllty-seven. Odgovornost је poslodavca da se uveri (u6ini sigurno) da se doprinosi ispla6uju (uplate 6ine). koja se plal:a mesel:no...

. kad idete kod doktora ili. Jou ken ab'tein .. doЫ)aju penzije. ~ 9... (7) То retire: povu6i se. ri'taiamant. 9 10 11 is flnanced The State вlso pays• pensions to people in гetlrement (7).5. Tako.11.4. Ti ljudi su poznati kao "stariji graбani"..2. ОsоЬа tiji је prihod suvtie nizak mofe da doblje nedeljnu potporu.li. Make sure that the Ьеd is made Ьelore going out. . recelve pensions. Је li ntegova Ьolest ozЬiljna.. . .Jfit. avion 6е kaniti (blti zaddan). Vi ne morate Engteskoj.11. ZЬog magle. . . u Ьolnicu. ls his lllness eerious. . -2. can find it the police station.Jn. k. doktore? .13.5. . The person whose lncome is too low can oЬteln а weekly allocetion. r. tDИ9k tija su kola ukradвnв mo1e ih naCi и policijskoj stвnici.З. So.. 96th LESSON . 'pcn!.14. You do dв slr. . Flll ln the mllllng worde: 1.. 13 14 OВJMNJENJA (nastavak) the cost. . noun ez 'si :nia 'siti:z. . . oti~i u penziju. 'si :rios.dUe vojsku (~inlte vojnu stldЬu) и in England.3. 'wi:kli ci.Jn .10.Nadam se da nije.J"mentri 'ben. poznati kao . EXERCISES 1..Jnz.1 hope not. Тhе man . known as "lenior cltizens". Beceu1e of fog. the hoвpital. en'taic. . car has . . radi neCag ozЬiljnijeg. This is а weekly allocation and entlгely Ьу geneгal taxвtion. Stari ljudi.Jnz . hundred and fltty-alx 358 9 10 11 12 Those whose lncomes аге too low can obtaln what is called Supplementaгy Benefit.4.. penzionisan.J'kei~. you do not have to woгry aЬout 12 13 14 Oni fiji su prihodi suviie niski mogu doblti ono Sto se zove Dopunska pomoc. ln retirement (Ш retired): u penziji.•. 2. Drfava takoбe isplal:uje penzije ljudima u mirovini.355 three hundred and titty-tive ttve. when you go to the doctoг's ог. RdENJA ZADATAКA 1.JI ta:k'sea.. steit . . the plane will Ье deloyed. Ovo је potpora (koja se plaea) jednom nedeljno i finansira se u potpunosti iz opStih poreza. These people аге known• as "sвnioг cltizens". Old people.")St. sлpi. ne morate da se brinete za troSkove. Proverite da li је krevet narnetten (natinjen) pre nego ito izadete. бouz hu :z 'i!Jkлmz . .stariji gradanl". doctor? .. fог something mоге seгious. 'wлri . . .

Whose responsibllity. (Вefore Christ) oznatava godine рге nove еге. Za jepotrвЬno... wtюse -З. then answer the lollowing q1181tions with the help of the preceding lnson. Ьоlје vraЬac и rиci golub па grani. Ш. Proverite da (li) su that vrstв zskljuCвna рrв nвgo ~10 iZJl<feЮ. ? the мnd 18 - two ln the Ьuoh (/>Ш): јвdпв pticв и ruci nego you going 5. Koliko је Dejvid morao da plati doktoru kad је Ыо bolestan? ~ta znal:i Nacionalna zdravstvena sluZba? Kako se finansira Nacionalna zdravstvena sluZba? Ко је odgovoran za (ёiја је odgovornost) nedeljni doprinos? Ко mora da uplacuje (pravi) doprinose Nacionalnog osiguranja? Da 1 poslodavac i~ta placa? i Ко prima dopunsku potporu? Ко su "stariji graбani"? OВJAANJENJA PRONUNCIAПON (1) ern'pli)j~.Ьefore going out.7. Make sure... Aren't.. mju'zi:~m 1. D. Zar neCete da vidite taj novi komвd? А Ьlrd ln ....357 tiV8e hundrect and titty-aeven ttvee hundred and fifty-elghl: RRIENJA ZADA.to rrew play. How much did Cavid have to рау• the doctor when he was ill? What does National Health Service mean•? How is the National Health Service llnanced? Whose responsiЫiity is the -ekly contribution? Who has to make• National lnsurance contributions? Does the employer рау• anything? Who recelves Supplementary Benefit? Who are senior citizens? 4 5 6 7 8 9 Naueite ovu lekciju kao i obll:no. is the . ? ZA PONAVLJANJE: 47. ..the doors...TAКA 358 З. pri'si:di!J.military service. upotГ8Ьijava seA. do not have to . see - 4.ni. а onda odgovorite na sledeCa pitanja uz pomoC prethodne lekcije.4.2. аге (nastavak) lockecl 1..at.. . С. od latinskog Anno Oom. 5. (еј di:).Ьееn stoten .10... i'd!ip- 8.. kad 8. 6i stopt .. ~iјв је odgovornost? that vrвdi dve и tьипи.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nlnety-seventh (97th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset sedma lekclja 1 2 з 4 5 6 7 8 9 Learn this lnson as usual.- Skra~nica godine ГtОУВ ere.. ri'si:vz... kako blsmo mi rвkli. 97th LESSON .

11. Treьalo је odmah da 1splat1A (tog) (:oveka. EXERCISES 1.. The mummy was covered with Ьendages and had а sign with 1215 В.. Ы: si: . 1 might not рау my contriЬution this week. wonder what that sign means' of the Ьоуs. prinudeni smo da upotreblmo prisvojni pridev srednjeg roda its! ~~n 'mлmi. You should have paid the man straight away. pre nego ~to ste poteli da ut:ite engleski .e. (3) то knock: kucati. Pitam se ~ta taj natpis znati . Каd Ы se ona drukбije frizirala (u~inila svoju kosu) mogla Ы lepo da izgleda.. 1 11 11 12 13 - Dva mala detaka koja su razgledala (poseeivala) Britanski muzej zastala su da pogledaju jednu egipat· sku mumiju. Our phone was Ьroken and we couldn't recelve any calls. Flll ln tha mloolng words: 1. (2) Po§to za mumiju (оЫеnо} ne znamo koga је pola.three hundred and eixty 359 360 three hundred and flfty~nine 10 10 Two llttle Ьоуs who were vlsiting the Brltish Museum stopped to look at an Egyptian mummy. Ponudili blsmo (se) da. Ove nedelje mo. its nek. who 97th LESSON .1215.5.replled his friend. . 'kAv~ wiб 'Ьendidfiz . pregaziti.. - 'wAnd~.. . ko Се moCi da REIE. 'raund - 13. 11.rekao је jedan od de~aka. pre n. Na§ tetefon је Ьiо pokvaren (slomljen) i nismo mogli da primim~ nikakve pozive. koju ste sigurno znali . pom?gnemo kad to ne bt bllo Ьeskorisno.". То knoek out . lf she did her hair dlfferently she could look nice.2.? . . То mora da је broj automoblla koji ga је pregazio- odgovorio је njegov prijatelj. . -З.. sain . dode? lfwe а party .4.NJA ZADATAКA 1.. То knock ovвr: prevrnuti. Ako bismo priredili (daN) prijem iduCe nede/je..tda neCu platiti svoj doprinos. . udarati.5. n~kt blm 'ouv~. .3. Mumija је Ьila pokrivena zavojima i oko vrata је imala natpis (sa) . . (1) (one thousand two hundred and fifteen) arouncl its (2) neck.zar ne?).2.onesvestiti udarcem (odatle је imenica knock-out.4. 12 1З - said one OВJAЙIIJENJA (nastavak) That must Ье the number of the саг which knocked him over (З) . We'd offer to help if it wasn't useless.С.

1prefer hiт to tell те. Ask him yourself. Ponovo protltajte oЬjainjenja: 92. jedine u engleskom jeziku.will Ье аЫе to come. gave (had). br.? ZA PONAVLJANJE: 48. Could. Treba se samo setiti da umesto nde zamenice u nominativu (ја.means.rain.381 thr8e hundred and aixty--one Ьiste three hundred and aixty-two 362 2. herse/f.. Da li mogli da mi kaiete ~ta znaёi ·'weekly contribution "? me ''weekly contribution'' s. Otuda one. 4. utвkmica је otkszana. br. The Ьottle was dust and coЬwebs you . hiт. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-eighth (98th) Lesson Revlslon вnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset osma lekclja oursetves. З.what. l:esto moZemo па§ povratni glagol prevesti veC poznatim oЫicima each other ili one вnother.. Kad se govori о dva ili vi~ lica. .next week. us itd. Do you expecf Pete to work? . itse/f) о -sвlves (selvz) u mnotini: Progrealvnl glegoleka vremena (da se podsetimo) upo· treЫjavaju se za radnju koja је u toku. themsetves. Mustanything . youraetf.2.On se oprao (umio).З.. СеМе imaju znatenje natega . vama".) upotreblmo englesku u akuzativu (те.. Јо§ lalffie је sa imenicama. You want me1o go.. br.Као ~to ste videli. Englezi ne kalu . ~yмtf.has Ьееn. ZЬOg ki~. 1.Ја cu ovo sam uraditi. Ti ho~~ da ја idem" nego .Posluzite se (reteno vecem broju ljudi).telf . litno": 1'11 do this myself. Moram /i ~to (i~tв) da platim za uslugu? for the 1 рау .Ove zamenice imaju nastavak .Ze.. 95. 1 i З. 96.Upitaj ga sam. јег one ionako nemaju padeZe.): ostalo је lako.Posluzi(te) se (re~no jednom licu).service. razlikuju drugo lice jednine od drugog lica mnoZine: yourself "ti. оп. 4. а ne za uoblCajenu ili 98th LESSON .5. the match REtENJA ZADATAКA (nastavak) 1. tеЬе" а yourselves "vi. Ti me ho~~ da idem" ili . Вecause of. notes 9З. Не/р yourself. lekcija.. ра ih treba samo staviti neposredno iza glagola. the . mada takvu ulogu imaju samo u manjem broju glagolskih izraza: Не washed himself. FlaAa је Ыlа pokrivena prMinom i imala је patiOinu oko grliCs. br.Mi se pogledasmo. З i 5. 2. Не/р yoursetves .Ocekuj~ li da Pit radi? 2. Ti me ho6eS iCi". br. lsta konstrukcija val:i za sve glagole htenja. sAm. Nazivamo ih povratnim zamenicama.ViSe volim da mi on ka. тi itd. We tooked at each other.Oni se nikad ne viOaju. .around. covered with .. . cancelled. З. 1: 94.4. They never see one another .self u jednini (htmsetf.had .? the neck.

.4. Не was working when the telephone rang ... divan. Не charged те ten pounds. . Опа пе voli da ~eka.5. LEKCIJA (Revlslon) 6.2. ZA PONAVLJANJE: 49. 1feel sоггу tor you. . -б. zar пе?)..Оп је radio сео dan. neCemo upotreblti progresivni oЫik: Не worked а/1 day . zar пе?") Ысе odri~aп i obrnuto.!>ta ti misliA (kakvo miAijeпje imaA) о mепО He's eating.5. lzrozt koje treЬI zepomtttl. То wonder: doslovno znai:i "diviti se". Otkako sam vas posledпji put video .9.Jedno pravilo:. .6.1.Оп је radio kad је telefon zazvonio. question tag (oЫik koji prevodimo пaAim . Ali: Mary is wrШng а novel. smoking last week.ete. zar пе?) u Pri izЬoru glagola u dodatku obratite ра:!пјu па vec pozпata pravila о grac1eпju odri~пog i upitпog oЫika. Since 1/ast saw you .З. Mary writes nove/s. won't you? (Vi Cete doCi. Zar ne?. Nekoliko primera: She's upstairs. . 1 wonder if she is happy . does she? (Meri пе piAe romane. .Pitam se da li је ona sreCna. . . zar ne?) Уои wi/1 come. pitati se ·. zar ne?). Mi smo ga (пekada) voleli. Магу doesn't write novels. Hocu da smesta do. We сап 't Ьеаг him. isn·t she? (О па је gore. zar пе?) The children shouldn't go. isn't she? (Meri {sada] piie roma(l. We used to like him.8. . can't he? (D!оп vam mo:!e pomoci. She isn't upstвirs. wi/1 you? (Vi neCete doCi. дkо је glвvnoj 7. Ја vas Zalim. makar i dugotrajnu. /'// Ье finished Ьу tomorrow.. koja је vec bila u toku kad se dogodilo пеАtо drugo.7. . zar ne?) i Mary isn 't writing а novel. Оп mi је naplatio deset funt1.4. zar ne?).. u potvrdnoj rei:enici. is she? (Meri ne piSe roman. -1. Za zavrSenu proSiu radnju. Whst аге you thinking aЬcuf? .Оп jede (sada). Ali mnogo ~е zпai:enje је . Zato imamo npr. Prevod. ali Не eats in а restaurantОп se hrani u restoranu.. 1 want you to come straight sway .З. progresivni oЫik oznai:ava radnju koja је trajala.363 three hundrec:l and aixty-thr8e thr88 hundred and aixty-tow 364 опu koja se redovпo poпavlja. 1stopped 9Bth LESSON .О ~emu razmiAija$ (u ovom treпutku)? ali Whst do you think of те?. . odakle pridev wonderful.7.. . U proilosti.8. Mi ga ne podnosimo. . zar ne?) You won't come. should they? (Deca пе Ы trebalo da idu. . ona Се se u dodatku zameпiti zameпicom odgovarajueeg roda i broja: John can help you.21 She doesn 't like waiting.. is she? (Ona nije gore. doesn't she? (Meri piSe romane. zar ne?) rei:enici imenica. Оо sutra Cu Ыti gotov. zar ne?) 5.9. Prestao sam da puAim prosle пedelje. 4.

Da li Ыste mogli da mi pokai:ete kako da upotreЫm telefon? Naravno...Molim te.. i Englez potvrduje da је to dobro u~inio. to look fог: traZ:iti: to look up: potraZ:iti u reeniku. (2) А diвl: brojtanik.i:s .Ovo me podseCa na London.. Sada prvo podignete slusalicu i cekate signal (ton). Telefonistkinja odmah odgovara: Hitna pomoc. то dial: okrenuti. you simply dlal (2) nine-nine-nine. 99th LESSON . sir. l'm а loreigner (3). Why? . dai'rektari..9. pozvati (telefonski broj). ја sam stranac. Right (5). gospodine. da1al · ·. -:. Kada (trai:ena) osoba odgovori. 1 mJ:diatll. tudinac: А foгeign саг: strana kola. PRONUNCIATION i'ma:d~an~i. podseti me da pismo odnesem na poltu. Која vam је sluzba potrebna (koju sluzbu zahtevate)? lzvnite... 7 8 9 10 11 12 OВJASNJENJA (1) То remind: podsetiti. okrenete (va5) broj i Cllkate dok (ne) zazvoni. А strange саг: ~udna. ~~1ta . imeniku i sl. ri'kwaia. 'e.. Morate imati spremna dva penija. neobl~na (ili nepoznata) kola..mbjal:ms . Have you got your number? 11 not. ! 4 5 - The ninety-ninth lesson remlnds (1) me ol the pollce.5.. Now first. you push your coin into the slot and talk.aindz ·. (4) То look at: gledati.... ' 12 З Devedeset deveta lekclja Hltan olueej .. U englвskom se telefonski brojevi obl~no "sri~u" cifru ро cifru.Zemo ga potrэ1:iti u imeniku. ju::t ба foun.. mo. Za~to? -Јег ako se javi neka opasnost (hitan sluCaj) i treba ti policija ili kola hitne pomoCi ili vatrogasci (vatrogasna brigada).. ~a'l. toun. А stranger: nepoznata оsоЬа.. PleaserefТflndme topo$ttheletter. You must have two pence reвdy. naprosto okrenes 999. Could you show· me how to use the phone? 01 course. - 1: ri'm.4. lmate li (vas) broj? Ako (ga) nemate..Bec~~use. (3) А foreigneг: stranac. Тhis reminds rne of ~ondon . . f. sa:vis .3. gurnete (vaS) novCiC u prorez i razgovarate.. ri'si:va . (5) 0\IO "right" zna~i odobra\lanje: stranac је naAa. latim (sledete). 8.wшa ..6. . you lift the recelver and wait lor the tone. When the person вnswers.. Which service do you require? 1 2 З 4 5 - Devedeset deveta lekcija me podseCa na policiju. il there is an emergency and you need the pollce or an вmbuiance or the lire-brigвde.365 three hundred and eixty-five thr88 hundred and eixty-alx 366 Ninety-ninth (99th) Lesson Emergency . 6 - 6 7 8 9 1О 11 12 Excuse me.o broj u imeniku. Next. faia bri'aeid. you dial your number and wait untll it rings•. rait . The operator repliel immediately: Emergenci. we can look it up (4) (N. .1) in the directory. Tako (ispravno).

. 11. Yes.. the . 12. pens 'redi. pen .4. vidim.. has Ьееn using.. Do videnja. 5. Not at all. You see•? lt's not at all complicated.. . Could you show me how to use it? 5.hundred and sixty. Thank you. -. Ova fotografija me podse6a na moj rodni grad. -З.knife. - EXERCISES 1. Don 't forget to practise the irregular verЬs. ril)z. 1. 13 14 15 - Vidite? Uop§te nije komplikovano. Push your coin lnto the slot and speak. you're very kind. bin . eekajte signal. nekst . Da li Ыste mogl1 da m1 pokatete kako da ga (је) upotrebljavam? 1. molim vas.З.same. l'm а foreigner.4.2.. lzvinite. Dlal your numЬer and wait for the tone. Have you got (do you have) lf not ask someone (someЬody).5.. Hvala vam. Can. Please ехсuи me. seems. This photograph remlnda me of my home town. mo!emo pitati nekoga.4. vrlo ste ljubazni. . . Tre/Jtю т/је htcigвr. а screwdriver. Okrenite(svoj) broj . Mo!eS li se setiti gde si stavio тој novUnik? the address? .for. pu§ . Gurnite (svoj) novtit u prorez i govor1te. Оп veC skoro deset godina upotreЫjava isto рего.lght 368 13 14 15 t:~:k.14. 10..rememЬer where. вli sвm тогво da upotrвЬim noZ.367 ttvee hunc:lred and 8ixty-8even thr. Goodbye. kaind. lzgleda da ga lt ја podseCam па njegovog unuka. wecan you you my wallet? RE$ENJA ZADATAКA 2.. but 1 а 4. that 1 his gгandson. Не уеагs. Nema na {:emu.2. needed . 1 see•. lmate li adresu? Ako ne. Da. 3. . LEKCIJA 99th LESSON . sl:~t .remind him of.2. atmost ten ZA PONAVLJANJE: 50. Flll ln the mlulng worda: 1.had to use... .5.. . ја sam stranac.3. .put...

Za svaku lekciju potrebno је ро pola sata. you must practise as often as possiЫe. 'p~:f.. 2 з Jeste li zadovoljni rezultatom svog rada? Razume se (ofigledno).and optimism.. 4 4 5 6 Ucenje stranog jezika је pitanje strpljenja.. uklju~ujuti i ponavljanje.. dok se ne oseCate 6 9 7 8 9 10 udobno. Ali pazite! Da ne biste pali. ~· :u. . r.6.l_. untll you feel' comfortaЫe. redovnog i optimizma. you do not know' Ьу heart every word and every (1) expression we have seen'. .ntl) :~. Љrш . .. fn order not to: da ne Ьi. Morate pokuSati. maunt ev.. rep:~t1!. .. l!CikSCS . lf you have spent' an average of half an hour. vi ne znate napamet svaku ret i svaki izraz koji smo videli: to Ьi bllo suvi~e savrSeno. 'в:yridf 3V ha:f~n 'au~ ~i'vi~~n.. redovnim vefbanjem..siJ .n . w..2.mizm...ЬI..5. 'kлmf. Ьа1 ha:t .. it makes' а total of nearly fllty hours..I06 .lt . -. . (2) Matter mo!e da znafi i "stvar.368 three hundred and •ixty-nine ttv.4.. ~~v1. but the summit is impossiЫe to reach. Ako ste u proseku utro~ili ро 2 З pola sata.'/1).. t?u~. '.v" 370 Hundredth (100th) Lesson 1 This is our hundredth lesson. sлm11. PRONUNCIAТION 1. svakodnevnog ponavljanja - 5 7 8 Neko је jednom rekao da је engleski kao Maunt Everest: јег pristup је lak. You must try. . па svaku od prethodnih (lekcija). 1 paid those men ten pounds each ... Somebody once said that English was like Mount Everest: because access is easy. 10 But Ье careful! ln order (З) not to fall'. ·~лndr.8.. that would Ье too perfect./t's а matter of time. on each of the preceding ones.:k.. Тоо many cooks spoil the broth (br:~e): previ§e kuvara pokvari torbu (naAe: gde је mnogo ЬаЬlса .3. morate vetbati (onoliko eesto koliko је mogucno).То је р itanje vremena.kt. ~to te~ce ОВЈАЙNЈЕNЈА -(1) Every i each znate priЫiZno isto. to ~ini ukupno skoro 50 ~asova.. da se popnete onoliko visoko koliko Zelite.) 1OOth LESSON . klaim l!CIZ hai .in'klu:c!id. l.. ali se each viAe upotreЫjava u distributivnom znatenju (srpskohrvatsko "ро").. to climb as high as you want. Stota tekclja Ovo је na~a stota lekcija. jer niko ne govori (ni) sopstveni jezik savrЋeno.Onim ljudima sam platio (svakom) ро deset funti. pe•§~ns . Ьу ragular practice. revlsion included.n~t. ali vrh је nemogute dostiti. Аге you pleased with the result of your work? Obviously.. We think' this is wrong.. becausa nobody speaks' his own language perfectly. regular dally repetltion . Each tesson takes hвlf an hour.t.pt.9. (3) /n order to: da Ьi. Mi mislimo da је to netatno.7.. pri'si:dirз . hundred and иvent. pitanje". Learning' а foreign language is а matter (2) of patience.

1 am very оп my gr§i. you need dвily prвctice.3.З. 11 12 13 14 Naufi6ete nove refi i izraze i zaЬoravi6ete ih.13. Љ:l . and learn' them again and forget' them once more. must . Mogute је da Не so. You Ье very in fall.4. 'proщ~res. Vrlo sam zadovoljan radom mog sina. .. Sedite na divan.' Ьu\1 5. That wall js very hjgh.11. - 10. AEIENJA ZADATAКA you speak English . 13 ZJ.order not to. . .4. Sjt down on the oofa. . Morai radrti da Ы zarad'ivao novac. .2. But you аге making' progress. treьa vam svakodnevna vefba.. Morate Ьiti vrto pailjivi da ne biste pali.4. 'i)(~n. Ook (ne) budete mogli da govorite tetno engleski. you want. Тај zid је vrlo visok. PONAVLJANJE: 51. You must work in order to earn money. .can.2. as much as..5. You cennot learn all the vocobulary Ьу heart. read day 2 Jedite koliko god hoCete: ima Eat јоА. 'ti:dias . titajte 4.. before long. 3.2 NoЬody here speeks Chjnetle.3. Until.11. govorj6ete t~no. 'mauntin.there is more.. The hвrdest and most tedious part of your work is done'. . Ве cereful not to fall. ali ја ne verujem (ne mislim tako). pomalo svakog dana. k~m'pt:. dлn. iks'prebnz. .371 tћr8e hundred and 8eventy-one .some every. i nau~j6ete jh ponovo ј zaЬOravj6ete jh јо~ jednom. Pazi da ne padnet. LEKCIJA 1OOth LESSON . 1. . . But remember: in order to stay оп the mountain. Uporedjte (ono) ~to znate sada sa (onim) ~to ste znali pre tri meseca. you will speak' fluentiy. Niko oYde ne govori kineski.14. might Ье wrong . Compвre what you know now with what you knew' three months ago.5. 1. uskoro (pre dugo). . 5. .. hundr8cl and мwmty-two 372 11 12 13 14 You will learn• new words and expressions and forget' them.fluently. EXERCISES 1. Flll ln the ml11ing wordo: 1. дli zapamtite: da blste ostali na planini... Ne motete сео retnik nautiti napamet. Are you comfortaЫe? . Дlј vj napredujete (pravjte napredak). Је li vam udobno?. .don't think.careful .. Najtefj ј najdosadnjjj deo va~g posla је urac!en. in 'i):da •. . 'kt~f~l. pleased with son's work.

ја znam drugu koja vredi najmanje 50 penija! 8 8 9 1О - Direktor jedne velike firme kritikovao је jednog slufbenika zbog njegove nesposobnosti (neefikasnosti). ri'fju:zd. . ВerЬerin: - Conllrmed Ьachelor (1).n empl3'ji: •. Tommy.Belleve me. 6 7 - Llsten. 's~:n-iz OIIJA$NJENJA (1) Videli smo veC pridev single u zna~nru .. 101 st LESSON . "wum:Jn .... 4 5 4 - Jesam li vas (i) ranije brijao. ove o.6.. hou la1f. SMЬenik је Ьiо 8 tako ljut da је pofeo da kritikuje nafm kako se rukovodi preduzeCem... if you promiss never to say that rude word agaln.. 'kлst:Jm:J . k:Jn'f:J:md 'bzt:JI:J. .. ~:. . ~eivd.Verujte mi. neotenjen. 'li~n ... Ьi'li:v . dacu ti 1О penija.~nsi.. Tomi. sir? Customer: .!enja. Are you the manager of this company? the manager asked him furiously. ru:d w:J:d :J"gen. 1 will give• you ten pence. 1 got those scars during the war. gospodine? Ne. бouz ska: · ·.. Why dldn't you marry her then? 1 asked her..• f:. 6 7 - SluAaj. upravljati. Oh. а spinster ('spinsta) usedelica.. 'prom:Js . · 2 3 Zdto se onda niste oienili njome? Zamolio sam је. :1'nлб:1 . .. 1 know• another that is worth at least 'flfty pence! The manager of а large firm criticised an employee for his inefflciency. but she refused me.8.. бi .З. О. ali me је odblla.. . men~t:J •. sreo sam samo jednu pametnu Zenu. BarЬer: Have 1 shaved you before.5. sve su Zene luckaste. ako оЬесаs da vi8e nikad (opet) ne kafes tu nepristojnu ref. 'Ьа:Ь:Ј . The employee was so annoyed that he started crlticising the way in which the company was run• (2).4. w:. Ьesno 10 - ga је PRONUNCIATION 1.9.. (2) То run (trtati) mote da znaCi i voditi. u celom svom fivotu.. 1 have only met• one intelligent woman in my whole life.!iljke sam doЬio u ratu (za 5 Mu§terija: vreme rata).7. all women are sllly.373 ttvee hundred and aeventy-three three hundred and нventy·tour 374 Hundred and first (101st) Lesson Some storles 1 2 З Sto prva lekclja Nekollko priCa (vlcevo) Okoreli ne.:{ .No.:m "kritosaizd :... 'wim:Jn . Jeste li vi direktor ovog preduzeea? pitao direktor. ino'fi.. neudata· Ввсhе/ог )е netenja.. .

Please him his kindness. hvala. Bio је tako ljut da је poteo da vi~. isn't worth trying . zahvalite ти zв njegovи ljuЬsznost.375 th.. On govori en91eski kao Englez. $ta velite па Qllu viskija?. LEKCIJA 101 st LESSON .5. you lt nol ZA PONAVLJANJE: 52.would . .. Не was crlticised for his inefflciency. . Weren't you suppo1ed never to say that word? 4. _з. Then don't talk like а fool' . 'fju:riQSJi.. Wh~ didn"t. he 1t8rted ahouting. _ 4.tellthat _ cheSs. very much . Onda nemojte govoriti kao budala! .12. '!autid. thank you. .. 'kлmp~ni. З.. ~o1iko ~redi ~ 1. How much is your Swiss watch worth? ..13. То ne vredi pokuМvati. fu:l. ha:f. ·~mist 11 12 - Naravno da nisam .rekao је slu!Ьenik. hundred ll. Flll ln lhe mllllng worda: 5.w1n.nd ee'll8nty-five th. 5.З. ri'maindz . Pesimista ·nas podseca· da је Solja napola prazna а optimista nas podseta da је napola puna..iat • . Zar se_ nije pr~tpostavljalo (niste Ji blli pretpostavijeni) da nikad neCete rеё• tu ret 2. . 13 14 ~·~id . thankfor. - 2. Nema па &:ти.. . - Not No. Moliт vвs.said the employee. а glass of whisky? - Thank you indeed.. Не speaks English like an Englishman.. А pessimist remlnds us that а cup is half empty and an optimist remlnds us that it is half full.2. . • ful. Bio је kr1tikovan zЬog SVOJe neeflkasn~t•.4.14. . hundred end eeventy-elx 376 11 12 13 14 01 course not .2. ZaAto тi niste rekli da igra~ Ash? you ? me you played !vajcarski ~vnik? _ з.10. ne iеНт (mjednи).Ne. EXERCISES 1.4. How aЬOut _ 1 don"t want one (any). Не was so engry.shouted the manager.at all.viknuo је direktor. '0ptpm. Mnogo vат hvala (zвista).... . ne Ыste doЬili. REЙENJA ZADATAКA 1.5. 1.

Hajde' . Do not forget• to learn from time to time.~nt - . zar ne? U tom slu6aju. At that (1) moment.6. · · · ·· ' --(1) Каd је rel: о proSiom dogadaju. Ne zaboravite da s vremena na vreme nau6ite (ро) nekoliko nepravilnih glagola.pitao је. What's the matter with you? .·u·stu ·. h:):s.Mi trai:imo nekoga ko је navikao da nareduje ljudima (mu$kercima). lekcija). . а А 2 З - 4 5 - 6 7 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 1З OВJASNJENJA 14 few irregular verbs PRONUNCIATION ~· 6.· . taild ta·nd 'a:gjamant.i a. .lf you must know•. $ta је to s tobom? . (2) Uzvik come оп! odgovara naSem "ha)de!". Каkо (otkud) znai da је to Ьiо 6ovek na konju? Ра to је Ьilo o6igledno.. 2 З - 4 5 - Outslde the art gallery: . Dete је okrenulo leda i nije reklo ni$ta. it was oЬvious.9. a'get. Man.sa upotreЬom used to + glagot u smistu dugotrajne proSie radnje (94.11 ·..reci tati! Sin se okrenuo: . you want my wife.377 Uvee hundred end aeventy-eeven thr88 hunclred •nd нventy 8lght 378 Hundred and second (102nd) Lesson 1 Sto druga lekdja 1 Na izlazu (izvan) umetni6ke galerije. onaj). ke•s.tell• Daddy! The son turned round: .·dario m<n ·. it couldn't have been а modern palnting. to nije. . S.t ·~l:к'i ~bv1as.. Jedna majka је upravo Ьila izgrdila svog sina i on је роеео da plaee. mogla da bude moderna slike. The child turned his ьасk and said nothing.We're looking for someone who is used to (З) ordering men. 'fа:ба keim.1 liked that (1) exhibltion very much. U slil:nom znal:enju upotreЫjava se i go оп/ То go оп inal:e znal:i . waan't it? ln that case.Mnogo mi se dopala ova izlo!Ьз. "ju:stu . raund .. e~sa'bl!an: .10.. drd1.11. 102nd LESSON . .mada је izgovor isti. -(3) То Ье used to (something): blti naviknut na (netto).. upravo sam imao svaбu (prepirku) s tvojom Zenom! Poslodavac. 'peinti!J .rekao је njegov otac . . l've just had an argument with your wife! Employer. Come on! (2) . Covek..7.nastaviti"".4.U tom slu6aju. skould1d. . How do you know· it was а man on а horse? Well. vama treba (vi zelite) moja Zena. i'spe!ali .1 . Nemojte pomeSati ovu konstrukciju . U tom trenutku u~ao је njegov otac.Ako moraS da znaS. especially the modern palnting of а man on а horse..ln that case..... naro6ito moderna slike (koja predstavlja) 6oveke na konju.. his father сате• in... w~.he asked. upotreЫjava se zamenica that (taj.said his father . mother had just scolded her son and he stsrted crying.

f'O Flll ln the mlaslng worda: 1. Не (uzimao) fotografije za (jednu) knjigu koju је (bio) 1. worry . Ne brinite.2. UPf11:YO sam zavriio dorOOak.. photos а Ьооk had 4.5. ne Ьi moglo {nije moglo) niSta da izmeni.4.4. -1 She had the phone 2. 1 02nd LESSON .he's а.. .Not at . Don't driving on 1. ZA PONAVLJANJE: 53.а-. ја sвm navikвo da vozim desnom straпom. l've just fln~shed breskfast. оп је fotograf. just finished ..4. - Опв man's mtlllf is another man's poiвon: meeo ~nog_ Ь>Уе~ је otrov drugog OOveka (ono tto se jednom svida. Кol1ko је god•na ona imala (prilikom svog) pro§log rodendana? Ustrutavam se (~ vol1~) da pitam.for..S.з. thought.he. &peaking ~~~ REAI!NJA ZADATAКA то је mogeo da Ьude Dejv&d. How old was she last Ыrthday? 1 don't like to ask. Опв је upravo prestala da govori kad је telefon zazvonio. .NipoSto.ат used to . _lt could have Ьееn Dsvid. 1 arr. so l'm not hungry.З. ali nlsam siguran . LEKCIJA photogгapher. ne sv•da se t drug1ma). Na radiju sam fuo jednu Mocartovu SlmfOГIIJU -. .2. coukt not have .the right. то 380 EXERCISES 1.wr•tten.8ojim se da sam nazeьao. $ta Је (to) s toЬom'' -.anything.when . ..rang. Mislio sвт da је оп romansfjer. 1heard а symphony Ьу Mozart on the radio.3. but l'm not sure.. Э. Тhat changed ом tl цм А tiORC.378 thNe hundred and мventy-nine three hundred and eighty 5. Оп је snimao napisao. was taking. takO da nisarn gladan. he was novelist..5. What's the matter with you? -l'm afrsld l've got а cold...2 . .

а everyday u smislu . so all nationalities feel• at home epaвking English! 4 5 6 7 4 5 8 9 6 7 (Jedan) Englez upotreЫjava u proseku (prosek od) hiljadu reti u svom govornom retniku. 'kr<~swa:d 'p11. Njagov tond reti u ~itanju (Majuci retnik) је mnogo vet:i . 'wa:dвcimz. '. ali mnoge od ovih reti se ne upotreЫjavaju u svakodnevnom opMenju. moci cete da upotreЫjavate oko 3. k. poznaju hiljade neobl~ nih (neuobl~jenih) reti u jeziku. 'wлri 8. (ili) igraju igre s re~ima. ju :zd in 'evridci k~mjun~· ._n kada to smisao zahteva: "опв hiljade neoЫl:nih reti koje postoje u jeziku". His reading vocabulary is much larger Ьetween three and four thousand. kam'pouzd ~v r11.keJ~a~ . so there are otten two words to deiCI'IЬe the same thing.1 f1ft1 ра sent \etan wa:d' . ju:z.. .ч . Engleski takode v~o lako "usvaja" reti.ju :ziz ~n 'evr_idf .. ра ~to ljudi nisu ni svesni (ne uvic!aju). - (1) Dвily је . dfa:'maenik.. di'skraiЬ.. бi 'iugШ . Kad budete doAii do kraja ovog kursa. you will Ье аЫе to use aЬout three thousand English words....izmedu tri i ~tiri hiljade... _ 7. 'Љrin.000 engleskih re~i. 1OЗrd LESSON . Engleski retnik (lond· reti) је sastavljen od otprilike (gruЬo) 50% latinskih reei ј 50% germanskih.. but don't worry! only those who do• crossword puzzles. a'd. . -:.5.fl. know• the (2) thousands of unusual words in the language. svakidaAnji''.. ali ne brinite! samo oni koji rвSavaju (~ine) uk!Ћtene re~i... or play -rd-games. da su to strane reCi. The Engl ish vocabulary is compoaed of roughly 50% (flfty per cant) Latin words and 50% Germanic ones. but many of these words are not used in everyday (1) communication. English also "adopll" words very aasily. 'spo~n.381 three hundred and eighty-one t:hNe hundred and eighty-two 382 Hundred and third (103rd) Lesson 1 2 з Sto treta lekdja 1 2 З An Englishman uses an average of one thousand words in his epoken vocabulary..1. so that otten people do not real ise that they are loreign words.. 3. (2) 1 ispred broja mofe doti odredeni l:. (i) tako se sve nacionalnosti lako navikavaju (ose~ju kod kuee) da govore engleski! 8 9 PRONUNCIAТION OВJQNJENJA .. tako (da) ~to postoje dve reti da se opi~ ista stvar. When you come• to the end of this course.. oblatn..z\z ...~pts .1.svakodnevni" u doslovnom znatenju. 'ri :diu.. б1 end .. 'rialaiz .6.4 .

you аге а drunkaгd and а glutton. but in almple. Raspodeta Ьogatltva је vafan deo socljaltstieke ideologije. plcin. 11. these languages. .ga Ьolujem ($ta пјје dobro sa mnom): ne па latjnskom jli grlkom. Не is used to Ьorrowjng from me.-. . hodete li7 .5.. will you7 4. plain woгds.the same . are in EXERCISES 1. Oh! Dobro. DistriЬutjon of wealth js an jmportant part of Socjalist ideology. 2. .come in. .З. . ОsоЬа Тhе od koje је оп pozajmio taj sako traii gs natrsg. he . .4. England is . Oh! Well. 5.4. . cotder than . 1. . . .3. . Engleskв је hladnija nego ltalija. and 1 let him. . 'drлnkad . .t one js too formal. . rao . Recite ти da udв. а ја ga puAtam. Кsd ЬudtJI ztlvrlio taj posao. s:lлtan. recjte (mi) to na latjnskom ј grlkom. .3.4.and . . Has he wrttten hjs Ьооk yet? . . . from whom ЬorГO'tYed . )'OU те. say it in Latin and Gгeek. ali prva је suvile zvaniena (formalna). LEKCIJA 103rd LESSON . When have finished . On је navikao da pozajmljuje od mene. it Ьасk. come help 1. . Tell him . ali ljudi sи mimiji. vet napiUo svoju knjlgu? . Both jdeas are lnterestjng. . komad... ОЬе ideje su zanlmljive. Nj od a. nego jednostavnim. . da mogu da katem svojoj tenj! . . There arewhlch (that) . . Doctoг.5. but the are Flll ln th8 mlнlng worde: 1. . that јоЬ. . .please. 1? 11 12 - Doktore. .383 three hundrecl end eighty three ttv- hundrl8d and eighty·four 384 10 11 12 - tell' me frankly what is wгong with me: not in Latin ог Gгeek..wanta.. ..2. з. Vet smo videli ta..Ьoth. . molim te dodi da mi pomognel. obl~nim retima. /та mnogo rвti kојв sи iste и оЬа оvв jezika. Тhеге is nothing wrong with you.people calmer.2.2. pen. to . many words . . . . We"ve already seen that play.. so 1 can tell' my wife' 10. recjte mj jskreno od a.ga ne Ьolujete: уј ste рјјапјса ј protdrljjvac..on .9. 'freokli . llaly. but the lin.5. . nda'~latiz. RE$ENJA ZADATAКA Је 11 on • . . that jacl<et ZA PONAVLJANJE: 54.

The only way to get rid of а temptвtion is to yleld to it." . _ S. per•~.. neuglodno feno. Jedini nacin da se (~ovek) ponaA& prema feni је da јој se udvara ako је lepa. ponovo posecujuci Belu kucu: . to а woman who accueecf him of Ьeing drunk: Ье воЬеr. 6i 'ounli . . ali ја viAe volim da stanujem (zivim) ovde.zr~JtLk JAIJ prL:st . An ex-President. Man. en 6u. А plsin woman је obl~na.P~C~?nt rt ~~z~t113 &о W~1t.. А plsin tie је jodnoЬojna kravota. ne rufno (ugty) oli ni lepo." The Ьest way to forget' your trouЫes is to wear' tight (1) shoes.njen outor је Oskor Vojld PRONUNCIATION 'eГ]rizmz . То је lepo mesto za obllazak (posecivanje). (3) Plsin: rovon. ji:ld. feni koja ga је optufila da је pijan: "Gospot1o. naljoskati se"). 'trлЬiz . ЬОz §ara (а stripвd /ie: prugosta kravota). То Ье #ght with money: blti cicija (samo to Ье tight znal:i . Kakav divan mesec! 1 to (је) u mojoj parohiji!" Novac vam ne mofe kupitl prijatelje. tcmp'teibn . 5 6 7 8 9 Jedan oduoovljeni mladi sveAtenik: . Your health comes• first.vodlti ljuЬOv".. . w~ tait lu :z. _ 1. "Mвdam. oЬietln. . a'kju:zd izraz to mвke lovв zna61o је . ck~ .4. kla:s :~v 'enami. tl s that no money makes' everything Ьаd. you can hang• (4) youreelf later..6. you аге ugly - but tomorrow 1 will 10 11 11 !t:s not that money makes everything good. mofete se oьesiti (i) kasnije.udvarati se".. stvar је u tome §to nemanje novca (nimalo novca) sve l:ini rc:Javim. and to eomeone else if she is plain (З). . V. al i vam mofe kupiti Ьolju vrstu (klasu) neprijatelja. ~ 1:. Ыti pripit. but 1 prefer to live here. jednootavon. vi ste rul:ni -а ја Cu sutra blti trezan. 386 Hundred and fourth (104th) Lesson Aphorleme 1 Sto eetvrta lekclja Afortzml Nemojte kritikovati druAtvo: to ~ine samo oni koji ne mogu da ucSu u njega (u visoko druAtvo).385 three hundred and eighty-tlve ttwee hundred and eighty-elx. Jedan Ьiwi predsednik." 2 З 4 nosite tesne cipele.. re-vlsiting the White House: "lt's а nice place to vlsit. . Jedini na~in da se (~ovek) oslobodi iskuoonja jeste da mu popusti. OВJAANJENJA (1) Тight: tesan. An enthusiastic young priest: "What а Ьeвutiful moon! And it's in my pвrish!" Money cannot buy• you friends.. but it can buy• you а Ьetter class of enemy.. znoCвnje 104th LESSON . ·. ." Nije (stvar u tome) da novac sve ~ini dobrim. то Ье in а tight рlасв: Ьiti u §kripcu... NajЬolji nat:in da zaЬoravite svoje nevoiJe Jeste da 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Don't crlticise soclety: only those who can't get' into it do' that. а nekoj drugoj ako је (ona) rufna (neugledna).. 'krit~~z s?'sai~ti.1. Mu§karac. danas је doblo . (2) U vreme kad је naplsana ova reCвnica.OO zdravlje је na prvom mestu (dolazi prvo). The only way to Ьеhвvе to а woman is to make' love to (2) her if she is Ьeautiful..

plcin. Naplatlll au narn (blli amo napt86eni) 30 penlja za Aoljicu &lja! . . . the screen. ali oni suvile napla&Jju. . napunjena. . . 'ла:Н . On sutra ne6e Ыtl ovde.. . hung) kad znati . . 2. acn'ti:k. OВJAiii. but they too 5.charge . would like .okaeiti" (neku stvar). . trlp . . a/i Ы volвo da (to) promвni.see . То putovanje Ы bllo suvile naporno. was happening. - 10. З. that's 61tao njegove knjlge.3. Trenutno. he very rich. .. Have you read what he has wrltten? . . ZЛIIOenju . . but . bl'hciv .too tar from. . . Ве cereful' that gun is loaded. .5. а pravilnu (hangsd. We were charged thlrty pence for а cup of tea! . fu:l . Flll ln the mlulng worde: 1. couldn't . see . ~ta ima novo?" . 'soul>a. looks llke .. present.387 three hundred and eighty-aeven three hundred and eighty-elght 388 12 А fool is aomeone who walks lnto his friend's antlque shop and shouts: "What's пеw?" 12 BudaJa је neko ko u<1e (uieta) u antikvarnicu svoga prijatelja i viee: . mogвo da vidim JIJ1 sв dogsda. She to а special ist. he . LEKCIJA 104th LESSON . drлQk.2. hung.must Ье. . he's going оп а Ьusiness trip. . дt оп radi и Ьanci..5.. Не won't Ье here tomorrow.didn't go. 2. h~Q. Pazi(te)! ta puAka је we 4.3.IENJA (nastavak) (4) Ovaj glagol ima nepravilnu pгomenu (to hang. . 1 was ZA PONAVLJANJE: 55.5. Jeete 11 protitali tta је оп napisao? - like .2.. hanged) u EXERCISES 1.. .. . - 11. is working .4.haw Ьееn . in а ьank. hc16 .he would . -З. 12. . Ьiо sвт prвdslвko od 1.why . .4. . RUENJA ZADATAКA 1. • castte. Njegovв kиСа iZglвda kao zamak. l've never actually read his Ьooks but l've heard of them. оп morв da је vвoma Ьogat. His houee .. Ona Ы htela da se pregleda kod (da vkii) Sf)ecijalistв. .much. ati um 6uo za njih. . lde па slu!Ьeno putovanje.. Nisam ekrвna.to change. oЬosrti" (eovet<a).8. Ја zapravo nikact" nisam That would too exhausting.what ... .. иtо nismo ot&i..4..

То look torW. /'т looking forward to sввing you. Ј to.7.6.. delimitno У8С poznatih: То look at: gledati. used to used to 4. kola.Naravno da nisam.З.dosadna mi је. Ovo drugo је "ljut.i glagol zavisne rеЬ3пiсе mora prel:i iz sadaAnjeg u protlo vreme (pravilo о slaganju vremena). .Navikao sam na ava walking.4. а azпaeava proйlu radnju pre druge proAie radnje. Evo јо§ nekih primera. These people hodaju. Не's woгking in London at present. lt's а did it in ordвr to ват топву. Mislili smo da је doAio prolete.Radujem se Ato 6u vas videti. аге you? Of course гюt. Не kote treЬ8 of time. tako da look up mo!e zпatiti i "pogledati navile". Оп је ta IIOinio da Ы zaradio (поvса).Videli smo vel: (poseЬno na primeru glagola get) da smisao glagola mote da se menja zavisno od priloga ili predloga koji mu sledi.- lmeпica иsв (upotreЬВ) izgovara se ju:s. .5. То look attвr: tuvati. stepenice su mokre. . 5. We thought spгing had соте.Voleo sam slatki§e kad sam Ыо dete. .Odlazili sma па selo jednom nedeljno. Nisi valjda Ьolestaп? .Оп је snimao fotografije za knjigu koju је (Ыо) napisao. То look out: paziti. Не looktкl вt the painting. 1 think you know hiт (MisHm da ga zna!). lz znafenja "navike" potekla је i upotreЬa used to za gradeпje jedne vrste proA/og vremena. kaja se danas oseЬt kao роsеЬвп gramatitki oblik. gnevan" а ano prvo tako<Je motemo prevesti "ljut". ali spoj usвd this саг . Wв're looking for а пеw typist. Oial this питЬвг. 1. Ј ат ЬОгвd. Оп treпutno radi u Landanu ZA PONAVLJANJE: 56..1. Okrenite ovaj (telefonski) braj. Prevodimo је оЬiЬ'ю na§im trajnim glagolom u proilosti: 1 used to like swвets when Ј was а child . то annoy је "nervirati. negovati. . Uмd ali 1 thought you KNEW him (Mislio sam da ga zna§). 102. . On је upravo dorul:kovao (imaa darufak).dosadivati" ili "biti dosadaп". glagol to !'т аге use (upotreьtjavati) ju:z.5. br. - 3. То look џр: (po)trUiti u kпjizi.Оп је pogledao sliku. Look.Pazite. ali vi§e u smislu "iznerviran" Ш "neraspoloteп". Ponovo ptOtlla)le olljoinjonla: lekcija 100. br. out. P11t Perfec:t (davnopro§lo vreme) gradi se od oЫika hвd i participa. 1. Ali to se lako vidi iz konteksta. LEKCIJA (Revlalon) 105th LESSON . Нв's just had Ьrвakfast.Majka је upravo (blla) izgrdila siпa i оп је poteo da plate.Tralimo novu daktilografkinju. З. Prevod. look out. 8. hundted and eighty-nlne ttvee hundred and ninety 390 Hundred and fifth (105th) Lesson REVISION AND NOTES Sto peta lekdja Znamo vet da ako је glagol glavne retenice u pro§lom vremenu. . . То look for: traiiti. Не wвs taking photos fог в tюok he had written . glagol zavisne retenice prel:i Се iz present perfвct-a u pвst pertвct: Ј hati'В think you thought уои НАО sввп seen hiт (Mislim da si ga video).rd to: otekivati s nestrpljeпjem. А mother hвd just scoldвd hег son and he stJJrted crying .7. stJJirs аге wet.avo је dosadan film. То је pitaпje vremena. .4. We used to go to the country once а week. Неlвп is looking after the kids Helen tuva decu (Ьrine se о deci}. Амоуеd te Ыаiе ad angry. lzrazl mattвг 1. Napomenimo da prilozi mogu zadrtati i svoje pravo zпatenje.. 1 i З. zapamtltl. Gl1gol 1 dod1clmв (phrasal verЬs). gnjaviti" а to ЬОrе."pogledati napolje" i slitno..Ovi ljudi su пavikli da to izgovaramo 'ju:stu. ра је ne treьa me§ati s prethodnom upotreЬOm. Prema istom pravilu. 1. ali him (MisiiO sam da si ga video).2.389 th. this is а ЬOгing fiJт. . . Уои'ге not Ш. 6.2. Look this word up in the dictionaryPotraiite ovu ret u rel:niku.

br." D!oun је blla jako ljuta.(5) PoAta (primljene poliljke): post ili mвil. Е. . having flnished his article. Sici cu odmah (za minut)." 6 And. if you're going to do aomething. Zastao је i podigao po~tu sa otiraea..7. З 1'11 Ье down in а mlnute.Da. Nвkв vвs novв reti ne oЬeshrвbre: ponovo lekcijвmв. the rush: turЬa. treba to da uradi~ propisno (kako treЬ&).Apicevi" (u saoЬr&Cвju) zovu se thв rush tюurs.. jer је vec Ьila sredina juna а oni nisu ni~ta (Ьili) uradili. She looked through (4) the pile of brochurea and then went to make' а cup of tea. - Cete ih sresti и sJedeCim 106\h LESSON av а CIПIIJ •. u spoju sa to. Na§i .. Moram da zavrйim ovaj clanak koji pi~m. lua ad va:ns. she thought'. 'prap~li . si~o је dole. _ 8. prethodnu lekciju. . NaA . David. gutva. D!oun је podigla jedan prospekt i procitala: . Poslati po§tom: to post ili to mвil. PIIONUNCIATION di'sir:~··-:. prelistati (v. ubrzati. .РТТ" u Engleskoj se zove G. 8 9 Well.6." А u drugom: "Morate rano rezervisati da blste izьegli gui:vu.• n~r1 ••• 5. thanks. ЬOOking-office. moZe ga zameniti u znal:enju . (4) То look through: pregledati..1) declcle where to go for our holidays. 4 . hvala. in another one: "You must Ьооk early to avold the rush" (З). l've got to flnish (1) this article l'm wrlting'.(1) Znamo da hsvegotzamenjuje oЬiOOohвve u znatenju .O.Have you got everything you need? . (2) PoSto se rezervacije upisuju u knjigu (Ьооk).1. (Genвrвl Post Offics). dakle /'ve got to =1 hвve to = 1 must.1лn8s ~·~ou. Na isti nal:in. Blagajna (Ьiletarnica) zove se (3) То rush: turiti. TreЬ&Io је da odlucimo јо~ pre (mnogo) meseci..P. 5 Joan picked up а brochure and read': "То Ье sure of oЬIIIIning а place.. decialon We must (N. rвzervisati". it is necessary to Ьооk (2) well in advance.imati''. ра ako h~ nuto da uradi~. сате• 2 6 7 8 9 10 11 10 11 OВJAiNJENJA .Da blste Ьili sigurni da eete !Joblli mesto. you should do it properly.uzeti kartu" (danas i mi govorimo о Ьukingu i Ьиkirвnju!). pikt лр ~ bro'~u~ end rcd .n. zavrйiwi svoj clanak. . Razgledala је gomilu prospekata. morati". d!u.. Не stopped and picked up the post (5) from the mat. i ubrzo Cete se nвviCi пв njih. pomislila је. lmu li sve ~to ti treьa? . Poitanski ured: post office.. rл!..thr88 hundred and 391 three hundred and ninety-one ninety~two 392 Hundred and slxth (106th) Le11on We mu8t make 1 а Sto iesta \ekclja Mor•mo do11811 (naciniti) odluku 1 2 З 4 5 Moramo odluciti kuda da idemo za godi~nji odmor. di'~aidid 11. 1).Yes. 7 Joan was very angry Ьесаuм it was already the mlddle of June and they had done nothing. down8talra. glagol od istog korena doblo је znal:enje . Dejvid. potrebno је da rezerviSete znatno ranije (dobro unapred). а onda oMia da skuva (napravi) ~lju саја. We should have declcled months ago (N.2).

lzalao је tlho zatvaraju61 v~. 'fju:ri:м . imвm zвkвrвn proglвd kod lвloml• . .. got . .more than 1 need. go.5. ds ovaj romвn pre mi ga оп zatraii. .4. . Ama hajde. skrat:et. she ahouted. 1 I'YS got . . EXERCISES 1. . muetappointrnent.З. We've got more than we need. Мога se rвarvisв# unвprвd d8 Ы se izЬeglo /Jekanje. .. Skuvaj ~ј.doctor. 4. 1.4.. lukt 6ru: ба pail. . . viknula је. LEKCIJA 106th LESSON . Oh.393 th. ...5. . <?na Је pokuiavala da izЬegne prepirku. .for. . come on. О. gledaj. . . . .5. She was trying to avold an ergument. You might have а touch of flu.need.viknula је D!oun i izdla zalupiwi vreta. Stsnite! lmвm vilв лвgо Ato mi trsЬв.11.13. lmamo viie nago tto nam treьa.. Dejvid se poeet&o ро glavi: "(Aii) $18 sam ucinio?" !i: &:t. Make' the tea. with the . in advance in REIENJA ZADATAКA trвЬа? 2.. s. We should have Ьought it when we had the monay. Mogu6e је da imal mali grip. 'si8Пlil]. .Јо је da to kupimo kad smo imali novca. You may Ьorrow it but you can't keep it.. . . . lmste li s. ne budi ljuta. .3..avoid.order . . D!oun је Ьila Ьesna: "Tebl treьa $ipka (ttap) dinamita da te pokrena!". Mo!ei (smel) da ga poajm1i ali ne mo!ei da ga zadrf:lt. l've finish this it. · · · · · · Flll ln lhe mlulng worda: 1... Joan was furious: "Уоџ need а stick of dynamite to move you!". Make' it yourнlf! .2. . PONAVLJANJE: 57.? nвgo ~to Ьefore 1. јо6 (viie) proapekata.2.2.. l've got an You waiting.3. Stop. don't Ье angry. Не went out dosing the door quletly.-s Ato vam Have you З. still more brochurea. poust .ahouted Joan and went out alamming the door. Skuvaj ga sam! . rnet. Тrеь. . 15. . he me V.. . 10 Morвm d8 idem. .9. got to novel . . . muet Ьооk . stik i)V 'daiмmait - 16.4. Могат everything you zav~im . hundred and ninety-three uw12 13 14 15 16 hunclr8d and ninМy-tour 384 12 - 13 14 15 - 16 Oh look. David scratched his head: "But what did 1 do?" tu rnu:v.asks.

vazduhoplovni piloti. 6i eid! .5.. televlsion engineers.'' Ponekada је to sluёaj u modernoj industriji. Also...1 по longer smoke (/ don't smoke апу тоге). ljudi ne rade uvek onako efikasno kako Ьi mogli. seif 'stAdiiu .'eksp~:ts. this is the case in modeгn lnduetry. spel~]aLz. lma jedna izreka koja glasi (ide): "Previ$8 poglavica а premalo (nedovoljno) lndijanaca.. . kao (sto је) knjitevnost. Students аге no longeг (1) sate studying (2) а geneгal suЬject. to Ье sure of а јоЬ. lma jedan zakon koji kate (tvrdi): "Rad se siri tako da Ьi popunio vreme dostupno (na raspolaganju) za njegovo dovrSenje. - 1... :.. hundrecl and ninety-five three hundred and ninety·81x 396 Hundred and seventh (107th) Lesson Тоо Sto sedma lekclja Prevlн many exper18 etrutnjaka 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Deeplte the fact that theгe аге many mоге јоЬs toclay than twenty уеагs ago: computeг opeгators. people do not always woгk as efflciently as they could. not . - (2) Obratite pa!nju na razlitit izgovor vokala u student i study. prema pravilu о negaciji..." OВJASNJENJA PRONUNCIAТION . - 8. _ ... 'sAЬd!ekt laik 'lit~~. Cak i astronauti.395 th.. .... stJ~:d~n. Тhеге аге educational expens.. Neki ljudi rade tako §to govore drugima §ta da ёine.k . 'cndbni~z 9. Mi Zivimo (smo) u vremenu specijalizacije i strutnjaka." Sometimes. moraju da se specijalizuju.. Si>:ts.eziku.. unemployment гemalne а нгious ргоЫеm. Studenti vi$8 nisu sigurni (ЬezЬedni) ako studiraju (studirajuci) neki op§ti predmet.. like llteгatuгe.. tak~e. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem..ts . svih vrsta struёnjaka. any longer ili not . Osim toga (takode). televizijski ird:enjeri. Ја vi§e ne putim .. ti:fs .3..(1) . di'spait..tako da"... 1:va~ ~stran. Upotreьljava se prete!no u pisanom . alrtine pllots. We аге in the age of specialisation and the expen. saian'tifi..Ne viie" se We по Jonger ili по тоге. 107th LESSON . all sons of expen. lma prosvetnih struёnjaka. Some people woгk Ьу telling• others what to do. nauёnih struёnjaka. Anem'pl:>im~nt ri'meinz 'si:rias.v 1 ре· 1~1~1 zeLI~~· .Не doesn 't work here any тоге (Не по longer works 1. (3) Sklop so as to ima sti~no znaeenje kao i in order to.. edJa'keJ~~n~l . k~m'pju:t~ . Тhеге is а law which states: "Woгk expanda so as (З) to fill the time avallaЬie tог its completion.4. scientlfic expens. 't~lain 'pail~ts . On viie ne radi ovde . any тоге. they must specialise. even astгonauts. - 6. da Ы blli sigumi (da Св doblti) posao.. 'in· herв).:ts.." 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uprkos Cinjenici da danas ima mnogo viSe poslova (zaposlenja) nego pre 20 godina: kompjuterski tehniёari. Тhеге is а нying which goes: "Тоо many chiefs and not enough lndians.da Ы"..

. On је Aef jedne ekipe kompjuterskih tehni~ra. Uprkos magli.4. e'fi!~ntli.5.. is interested i n .З) that is. OВJAiNJENJA (nastavak) di~пz. та kвkva Ы/а. ~·veii~ЬI 13 14 Т о znaёi da ako imate dva sata da uradite jedan posao.11. 'su:n~.. to је suviM skupo. Vi imate nвku novost. unemployment remalna а нrюus proьtem. Не everything. if you have two hours to do а јоЬ (4). it 5.whatever it is.2. kakvв razlikв! не costly. Оп se zaпima za sve. Не is no longer an alrline pllot. narOCito za poslove drugih. . LEKCIJA 107th LESSON . l've got в јоЬ to do .l'vegotworktodo-lтam posla.2.. Work је rad ili posao uopite. EXERCISES 1.... l0: . .397 three hundred •АС! ninetY.fog .. . the plane arrived 3. .lmam da oЬвvim jedan posao..З. Оп se GAi&lo (imao svoju kosu sеёепи).. . Flll ln 1118 1. 1. . ma $ta to bllo. (tak) iako blste mogli da ga zavriite ranije.13.. . Wil'tcv~. molim vas pomozite mi. is head of team of computer operators. mlнlng worda: dв Оп 68Ьi vilв ne moh dozvoli (dв ште) kuenu рогтюСпiси.is too. k~m рl1:~~п..others. at present he 1s an ••tronaut. iks'pcndz taim . Uprkos broju dostupnih zapostenja. . news. Не can а "help". Despite . .on time. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem. hundred and ninety-elght 398 13 14 lt means• that.(4) ЈоЬ је . . especially the affairs of ZA PONAVLJANJE: 58.3.-aeven th..4. avioп је stigao па vreme. has had cut.5. no longer afford . whatever (N. •. Ovaj posao Се trajati suviAe dugo.14. steits .2. Deoplte thenumЬer of јоЬs avallaьte. posao Св trajati (uzeti) dva sata. You've got some Tell it to me. On viAe nije avijati~r: sada (trenutno} је astronaut. --: 1_1. This јоЬ will take too long. posao·· i u smistu zaposlenja i pojedin&a1og radnog zadatka. Не Nezaposlen: а јоЬ/вss (ili unemployвd). the . . Recite mi је. RE8ENJA ZADATAКA 1. his hairwhat. 4. even if you could flnish it eooner. . 4. а difference! 2..5..3. the јоЬ will take• two hours. . please give me а hand.

brinuti se о": v. (З) lzvadeno od glagola to striks-: udariti: (Nd oЫik Atrsjk doAao је preko nemaCkog.zdeset trete). Као zana~ija.Ьlt1 u Strajku. 1.ker.. slutьa u vojsci (orutane slutЬe) takoc!e smatra kao karijera. The trade unions. . modlskiПf&.~ina а 'gouldsmi6 а 'wOCmcika . а jeweller or а Ьookseller.u:ala а 'buksela ct"sctar~. . Postoje i manuelni radnici. straiks а: 'fri:k~nl. zanat). treid 'ju:- (2) Doslovno . There are many proЫems in lndustry today: strikes (З) are frequent and often вerious..5) as ьrlcklayers (2). ~asovnitar ili maAinobravar. etc. pвkar: . to go оп stпke (4) stupiti u §trajk. pra'felanz "ti:fa . а watchmaker or а fhter. 'l. Sto osma \ekclja P08Iovt 1 lnduatrlla 1 and induatry 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Let's look at some of the occupations avallaЫe to paople today. 108th LESSON . . a:md . а mllliner. а greengrocer. fuvellr 111 knt•!ar.3.):ja . u znal:enju .polagati. 'aianmлl]g~ а 'milina а "dj. sttiker Atrajkal:..1. a"b.~lilt. kao (Ato su) zidari.. then there are the professions: teacher. 'fita. . . Vojna slutba је u Engleskoj ukinuta u maju 1963. ne slatu se uvek s poslodavcima. k~n'sidad . as а tradaaman (1) you can Ье а Ьutcher. Sindikati. trcidzman .. crsftsmвn: od crsft . а goldsmith. . zlatar. lzraz professioп se upotreЫjava za PRQNUNCIATION 1. а Ь. koji vode ratuna о interesima svojih 12 ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Trade (tretd) zna6i i "trgovina" i "zanat". 'kraf:tsman . advokat ili Ьerzanski posrednik.11. (hiljadu devetsto Ae.399 three hundred and ninety-nine tour hundred 4()0 Hundred and elghth (108th) Lesson ЈоЬ. advokat i sl... .opeka i /о /ву. .. Zanatlija је craftsmaп (mn. 'd!. lawyer or Ьroker... lekciju. .10. There are also manual workers. Motete Ьiti gvotc!ar.m""':''· piljar. 1td.veAtina. ka'ria. . As а crafllman. ра se . "bufa а 'gri:~ousa а 'Ьcika. . you can Ье а jolner. tradesmвп) је trgovac. 'meniua\ . "militri . lekar.1.. 'brik\ciaz. mo1ete Ьiti . such (N.~: 'brouka. motete blti (umetnitki) stolar. ..6. tlanova. lma mnogo proЫema danas u •ndusl"l" Atrajkov• su testi i testo ozblljni..9. od Ьrick. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hajde da pogledamo neka od zanimanja (koja su) danas dostupna ljudima: kao trgovac..~kja'pei§anz a"vcilaЫ. You can Ье an lronmonger. Mllitary нrvice was aЬolished in England in Мау 1963 (nineteen slxty-three). zatim su tu (sloЬodne) profesije: nastavnik. doctor. so the armed aervices are also consldered as а career..polagat opeka'"..) То Ье оп stпke -. 105..5.. which look after (4) their memЬers' lnterests. do not always agree with the employers... br.. trвdesmaп (mnol:ina: "sloЬodne profesije" kao Sto su lekar.4. .

On 6е Ыti na raspolaganju (dostupan) od 8. 'rellweныn. Вojim se da se ne sla!em s vama. .never too late. . Such proЫems are known as "industrial relвtions". have to study. .agreed. could. father 3.4.. in'dлstri~l ri'leibnz. .. . l'm alrakll don't agree with you. 4. EXERCISES 1. .thinklng. 13. . 1. nikad nije prekвsno.30.mywanted me. but . бi em'pl~jaz. a'sri: .1 could. - - 14. ОЬВ polititarв su se sloiila.401 four hundred and one four hundred and two 402 13 14 lf coal-miners of rвllwaymen go on strike. Вoth ..5. Mogao ssm d8 budem d8 studirвm. ni~nz : . Postвo Ьih lekвr kad Ьih mogao. if ьесоmе Flll ln the mlиlng worda: Vojna оьаиив vile ne postoji.5. rezultati mogu Ыti vrlo ozЫijni ро zemlju. aren't. (umetniёki) stolвr. . ~ 11. Does he Ьelong to а trade-union? 1 think so. . 5. 'memЬn.U spavat:u sobu. ali је тој otac hteo REIENJA ZADA. should. There are no longer many goklsmiths in this part of London.2. .. . .4.3. LEKCIJA 108th LESSON .no longer. . Where did you put my watch? . Takvi proЫemi su poznati kao "industrijski odnosi". ТгеЬвlо Ьi da ~ d8 misliA о karijeri.З. the reвultв can Ье very sвrious for the country.5. .3.а career. .i n . .Ьееn а joiner. 1. 4. ZaSto ti nisi и vojsci? - Why you the army? - Military service exists. Не will Ье avallaЫe from eight thlrty. politicians . . You start aЬout . 'koulmainaz ~: 13 14 Ako rudari u rudnicima uglja ili !eleznie&ri stupe u §trajk.ln the Ьedroom. it's ZA PONAVLJANJE: 59.а doctor . 2.2. Da li on prlpada (nekom) sindikatu? Mislim da pripada (mislim tako).TAКA 1. Nema viAe mnogo zlatara u ovom delu Londona. Gde si metnuo moj sat? . would .2. .

'ri:santli . Мој Lјепе ј ..7.. moraeemo da ostanemo па (u) brodu.. Ne voljm (mrzjm) da prolazjm pored juveljrske radпje sa olvojom devojkom. оп emp/OytN: poslodavac. lf the dockers go оп strike. 14 109th LESSON . лnem'pl. 681 ј ја по slatemo se uvek. 1 already have more than 1 need. hvala. Would you look after the ЬеЬу while 1 go to the shops? ldentity cards were aЬolished in England after the war. prw ret: u 102. four hundred and four 404 Hundred and ninth (109th) Lesson Another look 1 2 з Sto deveta lekclja Drugl pogled 1 U posledпje vreme (пеdаvпо) vjdeli smo mпogo пovjh reej.5. narol':ito u SAD. Му boss and 1 don't always agree.zaposliti". Glagol to hire (iznajmiti) takode se.2. Oulsidв _ (3) PRONUNCIATION 1. Da ij blste prjpazjij па ЬаЬu dok ја jdem u kupovjпu (ро radпjama)? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We have seen• many пеw words recently. Potpora za пe:taposleпe је па raspolagaпju (dostupпa) опјmа kojjma је potrebпa. Everyone needs money. . thank you. (о cenama) skciOiti.. heit 'wa:kiQ pa:st & 'd!u:alal. Let's revl1e some of them.6. 'dakal .. frifider. Trebalo је da kupjmo поvј frjtjder pre nego $to su cene skoojle. Svakome је роtrеЬап поvас.. ali пekjma је potrebпjjj nego drugjma. (2) То go up: popeti se. 'praisil.)imant 'be~t . No. Podjgao је јеdап репј pred baпkom (jzvaп Ьапkе) djrektor mu је dao zaposleпje (zaposljo ga). upotreЫjava u znatenju . lekciji). We should have Ьought• а пеw frjdge (1) before the prlces went up (2). otil:i gore.- mo!e Ьitj i predlog ss znatenjem "izvan" ili "pred" (v.403 four hundred and thr. vec jmam vj$e пеgо 6to mj treЬa. Hajde da poпovjmo (pregledamo) пеkе od пјјh. to employ: zaposliti. Unemployment Ьenefit is avallaЫe to those who need it.. Му son the doctor is four and the lawyer is three. ba:t . 'la:ja. Мој sјп lekar jma eetjrj godjпe а edvokat trj. Не picked up а penny outllde (З) the Ьank and the manager employed (4) him. 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karte su ukjпute u Eпgleskoj posle rata. Ako luekj radпjcj stupe u 6trajk. 1 hate walking past the jeweller's with my girl friend. but some need more than others. we'll have to stay in the ship. ri'vail..8... OIIJAЙNJENJA (1) Fridge: skratenica od ~ rвfrigвrвtor (ri'fridfereite). Ne. fridi .. (4) An етр!оуев: slu!ЬOnik (nametlenik).

LEKCIJA 109th LESSON . 1 2. 4.at once could not. .3.Stвnicu posle the bus? The stop тепе.. There no romantic heroes in literature. was shouting do and the salesgirl RUENJA ZADATAКA 1. .~id. dbin.. hates Ыind.' 1 find . Ехсuм me. - 13.Юki radnici su blli u Atrвjku i mi niemo mogli da sidemo s Ьroci$. (6) Оп ponekad znaei "о". . upiseti se" ili . То join the army: oti6i u vojsku. 13 14 Ako radite u ovoj fabrici.4.. you must join (5) trade union. То agree оп something: slo!iti se о ne6emu (oko neЬ!ga).5. . An srticle оп trвde unions: flanak о EXEACISES 1. Flll ln \118 ml881ng -rd8: 1.. going out . Svi su uglss viksli i prodвvsticв nije moglв niltв dв uradi.:lan. .. The train should hava got in half an hour ago. agree with you.. u61aniti se". З. sindikatima. lzvinlte.11.405 four hundred •nd five four hunarea ena ••х 406 13 14 lf you work in this factory. ја mislim da је to moje. Ne mogu 1 can't dв ss slolim s vвтв. sr. are. LI. 1 had to get up ••rly: 1 had an appolntment with my 18wyer. .2. must . 1.4. morate se utlaniti u sindikat. Voz је treЬe.anything. . а 'nuenadЬ cm'pl...5.. sa'lu. Moramo uskoro da se sporazumemo (slotimo) о reAenju.4. We've got to agree оп (6) а solution soon. ai'dcntati ka:dz. .after me.• OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) То join (pridru!iti se) ima u engleskom i zl"l8tenje .3. 1 think that's mine. 5.2. .. Могао sam rano da uatanem: lmao sam sмtanak sa (svojim) advokatom. Everyone (everytюdy) .more. 10.get off . Biste li mi doneli (nа6Щ novine dok ја perem posude? . pikt .3.is getting.14..the ide& stupid.lo da dode (ude u stanlcu) pre pola sata. Gds moram da Where skJвm s виtоЬиsв?.5. Nemв ~ rotn6ntidnih junвka и knjiievnosti. 14• ZA PONAVLJANJE: 60. 'fekt:пi . The dockers were оп strike and we couldn't get off lhe ship.2.. . smatrвm (tu) ideju glupom. Опв ne юli r111 izlиi (SIIdll) otksko postsj8 now that she stврв. Would you get me а peper while 1 do the w~hing-up? .

1 should speak' it Ьetter.3. . . That couldn't have Ьееn David. Osoba ~iji је motocikl ukraden protle nedelje se iali. nije rekao . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mnogo vam hvala za svu vaSu pomoC.u:antli... govorio Ьih (ga) teeno.Lucky George! lt's not worth Ьuying' а пеw record-player. 'lлki. U Parizu su mi naplatili dvadeset franaka (za) jednu tolju ~ја! lzvinite. ta:d!d . But you speak' English very well. OВJA$NJENJA (1) Umesto Ьicycle ('Ьaisikl) kai:e se popularno Ьike (Ьaik). motor-Ьicycle Ш motor-Ьikв. То nije mogao Ьiti Dejvid. . could you help me? l'm lost (2). 1 was charged twenty francs for а cup of tea in Parls! Ехсuи me. da li Ьiste mogli da mi pomognete? Zalutao sem. .. 'teind!il).8.7. . 1 might get one for my Ыrthday. .407 four hundred end seven four hundred end elght 408 Hundred and tenth (110th) Lesson 1 2 3 Sto deseta \ekclja 2 з Thank you very much for all your help. Kad Ьih Ьоlје (na)u~io (svoje) lekcije.. Dlal this numЬer and ask for Mr Smith's иcretary. .. . . At prasent. Not at all. she is а nurse.10.. 'riviera .Zdravo". fr•oks. D!ord! је protle godine proveo tri meseca na Rivijeri.. дli vi govorite vrlo dobro engleski. l'm а foreigner.. PRONUNCIATION 1.Nema па eemu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The person whose motor-Ьike (1) was atolen' last week is complalning. She is used to looking alter people.6.. ја sam stranac. Motocikl .Blago D!ord!u (Srecni D!ord!)! Ne isplati se kupovati nov gramofon: mo!da cu ga doblti (doЬiti jedan) za moj rodendan. lмt..11. ona је Ьolni~arka. 1 would speak' it nuently. ali iduC:eg meseca menja zaposlenje (zaposlenja). but next month she is changing јоЬs. kam'pleinil). she is working in а hospital. 'mista smi8s 'sekratri. Trenutno ona radi u Ьolnici. . George spent• three months оп the Rlviera last year. 'ju:stu . 'daial . lf 1 learned' my leasons Ьetter..Trebalo Ьi da ga govorim Ьоlје.ie motor-cycle.. . . Ona је navikla da neguje ljude (da se brine о ljudima). 'Љrin .. 11 Oth LESSON . Smita. 'hOJSpill ..5. hu:z 'mouta baik wa:z 'stoulan . Okrenite ovaj broj i trafite sekretaricu g. 'fl.. he dldn't say "Hello". na:s.

. helping people.3.•. . 1.4. Ј Ni ја. lzpuЬio . . njвgov ро$80 (umвsto njвga)... . . Trenutno опа nкfi и tюlnici. EXERCISES а пеw record1)18yer. . wa:e 'bajil) . uvidati. she wor11. . То ье unawвre: ne znati. . 1 h8'18n"t known him for .5.. ls it worth иnding а 181egram? 1 don"t think so.for him. .. he - Netther ZA PONAVLJANJE: 61..do 1. Nelther of us wants to change јоьа. She might buy me 4.. .јоЬs.ago.. - 13. . . zaturiti se.. hundred 8nd ten 410 13 14 1 ~n·t aware (З) she spoke' Chinne. Ona Ы mogla da mi kupi novi gramofon." tochange 5.ing а hospital.. Оп је navikвo da pomвL8 ljudimв. . 1nan"t anre that you knew George. used to . . . 1.. . Nelther was 'Ьa:Eklei. don't know . a'wea . 'reb:d 'pleja ••.5. Get lostf. 3.earna . fai'ni:z. . spouk - (2) То Jose (lu:z): izgublti. То get lost: izgublti se.is going . LEKCIJA 11 Oth LESSON . lost my . 8lsgo пјвти! his work 1. . .. -'14. Ја ne znsm koliko оп пraduje.3. .2. . . how much ..408 four hunc:lrec:l •nd nine fo.r11di . Тhat man'a . 'nailla. .2.. .3. - Nije ni ona.Gubl se' (3) То ье awsre: Ьiti svestan. ali Се (uskoro) dв promвni zaposlenjв.2.· јоЬ а li\11e wћile is . . guide. Не 1 .5. tsptati li н stati telegram? Mislim da ne. but she FUI ln 1118 ml88lng worda: 1.in .tog оо. оп је vodiC.ry long.is . 'ha:siz.all .4. . Nisam znao da tl pozna}el Pl:ordfa.4. . she. Horses are very strong animals. ne slutiti. He's /ost: on if3·rzguЫjeo (zalutao). At present . . .11. RERNJA ZADATAКA 2. Konji su vrlo jake fivotinje. Niko od nas (dvoje) ne !eli da promenl zapostenje.he's а. 13 14 Nisam Ьiо svestan da ona govori kineski. Ne poznejem ga narol:tto dugo vremena. .

Why have you put• my novel with the medical Ьooks? PuЫisher: . То send someone ~ s/вер ----:. ladies first.Pijem pjvo. Deda. Whose Johnny.Deda (deko).1 drink• Ьееr.On је pr~le nedelje poslao pismo. .Piease miss. 1 2 з Mladi knji!evnik: . - The elephant's. . ..Ввса188 1 found• it excellent for Hnding• (1) people to sleep. Jedna tetka је htela da yjdi koja је od njenjh sestrjtjna (naj)uttjvija. . - That's impossiЫe. То fвed оп (somвthmg): hra~1t1 . Konj ј з 4 5 6 7 8 9 10 krava su u polju"? Devojtica. не sent в /etter lsst wвek. dame imaju prven- 4 5 6 Profesor.sasvim sam nahranj8n . . . jadna ЬеЬа је othranjena slonovskjm mlekom ј doЫia је 20 funtj za nedelju dana. SetifТ!o_se izraza f'm fed up .411 fow hundred and eleven fow hundred and twelve 412 Hundred and eleventh (111th) Lesson Clever answers Sto jedanaesta \ekclja Pamatnl odgo-' 1 2 Young author: .Каkо se ~tjtj(te) od netjste vode? Student.•. ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIAТION (1) То send: poslati. . Сјја ЬеЬа? Dlonj. d~ta m1 Је. daJ(te) mal:kt da jeda.Molim stvo (dame prvo). а ЬаЬу was fed• (2) on elephant s m1lk and gained twenty pounds in а week._ smul:ilo mi se.. ---- 7 8 9 10 =~"father.Za6to ste moj roman stavili metlu medicinske knjige (s medicinskim knjigama)? lzdavat: . Johnny.What is wrong with this sentence: 'The horse and the cow is in the field"? Llttle girl.То је nemogute. Рlввsе feed the свt: Molim te (vas)..How do you protect yourself agalnat 1mpure water? Student.. .~~lm). . (2) то fвed: hraniti. tJ. 111th LESSON . Teacher. P-rofessor.Graпdad.Slonova. ._uspa~ti ne~ga.$ta ne valja sa ovom retenjcom: .Jer sam na§ao (da је) odlitan za uspavljivanje ljudi. · gospoбice. An aunt wanted to see• which of her nleces was the most pollte. Dlonj. Utiteljica.

оп је Ьiо upoflln. w1ne. . 'ni:siz .2. . Let's see• who has the Ьest mвnners? She has . - 8'9&f'. ма SIIЛ1 ти ја rвkiiO ~ to ne nкii.5. . Who wants to go to Scotiand Wllh me?. . -4. tor Flll ln lhe mlaetng worda: 1. history. _ in Roman. This flour is excelient for mek1ng cakea. . . . ? Свп you гврввt џin.We do. .'lait. Whoae h81r-brush is this? . . ..Му alater's. doeen't work.М1. . . з.. 'srendfa:~a . Не sent his son to the shop to buy some RERNJA ZADATAICA 1. do it. .. . p. . 1.Моје иstre. .4. Hajde da vidimo ko ima (naj)Ьolje manire? Ona (ima) . То (оп) јв Г11lj~tlvijl detko kogs sam ikadв srвo.. Ко ho6e da ide u $kotlsku sa m~?. .З. - 1.sвid Joan. the tour anecdotes in today's lesson? Please try is the . ZA PONAVLJANJE: 82. . 5.. 11 12 13 14 Zato је stavila na tanjir jednu malu jabuku i jednu veliku.etk8 za koeu? . .2.3..wrong with it.. he insisted. Poslao Ј8 svog s•na u 1'8dnju da kupi vina. . Do not forget• to learn' а few irregular 10. What's 2. . . . Мој rsdio пв Г8dt: $18 nije и redu s пдте? . . 3.5. - 11. Ьоу 1 have met. Му r&dio . . EXERCISES 1. .Ј have. Не- most potitenot to. 'menaz. 1 . . . . . 1 have interested 4..9. 4) оп а plate. uz1maJuC1 (naJ)vecu. . Ne zaЬoravite da s vremena na vreme naucite (ро) nekoliko nepravilnih glagola..413 four hundred 8nc:l thirteen four hundred вnd fourteen 414 11 12 13 14 So she put• one small apple and one Ыg one (N.- 4. Ко ima ~ЈЬоlје rnanire?. taking' the Ыggest. . .. is excellent . hu:z. writing qulckly. . :. Who has the Ьest 1118nners? . . verЬs from time to time.2. . · . . . 12. LEKCIJA 11 tth LESSON . tiJ• Је ovo t.. . him . PleJt. 0vo Ьraino је odl~ za pravljenje kotata. /lemijslaJ olovlal је А Ь&JI-point реп оd/Юпв ZJJ Ьrzo pisanje.rekla је D!oun. .Ја. бi. . NikJкi se nisllm zвni/11/JO ьееn za rimsku istoriju. Although - told - 5.. .. a:nt IВPI . ..

.GЦII<-:::-1!'1.._[.. Оо you hsve BИ!rything you need? . ma Ata.. Ako ovu relienicu prebaclmo u pro§lost. Jednako se kondicional proAii gradi i sa should i could.Znamo ve~: You тust go (Уои haИI to go).On treba viAe da uti.Mora1e i~i. ђ/' . З. k the red one ог the ~ imenicu. 2 i 110.. br. Kondldonal proill. br. but the shops аге closвd. • Ко god da telefonira.-. . 8 razumem. ma gde. Whs/eИIГ hs sгys he's wrong · ka . v ·.-/-INU!Шti1J. mada ga u tom slu~aju najЬ!iee prevodimo ndim proAiim vreme- ovakvo :ne mofe watches cos 1 тоге viAe nego veliki. crvenu ili crnu? U 1 blsck one? . З. 0 ·' imenicu арр/е. She р .-. br. 1 i 5: 107....~ · - ':"~>Ј).1 would buy something.. ј.. .four hundred and eixteen 415 four hundred and flfteen 416 Hundred and twelfth (112th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo 1. TreЬatll rnoratl.·. / . noJ& u . Must you go? (Оо you hBИI to go?)Morate li i~i? Znamo i da you must not (mustn't) go znati "Ne smete i~i". One posle prideva testo slufi kao zamena 4 Тhе .Ko)u . Spoj would sa haИI i participom tini kondicional pro§li. pravu .se u ~~~:. . n is necessary to ЬОоk in advance Potrebno је unapred rezervisati. \ . Cs/1 те whereИ!r 1 ат Pozovite me gde god Ыо.~< 'k-\\ ' - -Ј . Which _pen~il ~~:~:о е. koji se upotreЫjava kad god је ree о pro§loj radnji. 112th LESSON .Mogli smo da pomognemo jadniku.NeAto Ыh kupio. ne odgovara)te.NeAto Ыh (Ыо) kupio. doЫI:emo: 1 would have Ьought something. ~~ '" i -ј!. one. ma ko. sto dvanaesta lekclja З Wh8te-: Ato god. WhегеИ!Г.тrеьа mi novca. nom (od ..lmate li sve Ato vam treЬs? Za "trebati" uz drugi glagol videli smo upotrebu oЫika should: Не should study тоге.Trebalo Ы da neko pozove policiju.. Ро otd.. treЬsti" odnosno . 109. We shouldn 't stвy hеге . etc..A-.':~6en~~i bral nije takav. Glagol to need ina6e upotreЬijavamo u zna6enju "treЬati" i to uz imenicu ili zamenicu: 1 need money. 2. . hiт 5. . "Ne morate i~i" re~i l:emo ili you don't hsve to go ili you need not (needn't) go. br.\\~~--.not .~I-'LL_I'*.~~\/ .Ne Ы treЬslo da ostajemo ovde. but the shops wеге closed .~ ol ut ~ sms/1 spple snd one primeru oz proAie lekco)e •.On volo fikes cfВSSICВI suthoГS SUC klasitne pisce kao lito su Dikens. proiOio/18 ollleinjenja: lekcija 106...''_!\. mo~i"): You should have told .' gde god.о (Ato su)".. koji ima samo taj oЬiik za sva lica i posle koga dolazi infinitiv sa to: SomeЬody ought to са// the po/ice .7 . prva dva one su ro)evo.~/ "__ /r ( 2. UpotreЫjava se i glagol ought (~:t). WhоеИ!Г Р . а 1 '"' - -- i~~ i~h~~ :a~geno~: 0~v~w~~~)~~::~ such~~~~~~::~~~ ~~~~о~ . 4. Takav prevodimo retju 1 hsd such sn scce~t thst со:~~. hones don't snswer it WhoeИIГ: ko god.!'!to god on re о. ali su radnje Ыlе zatvorene.' . ali su radnje zatvorene.. Such ss Му brother:::. PotreЬsn: nscessaгy. 1ffi \ ' ! =_{~~_. 1 spoj like thst ·ug obltno na kraju re6enice: takav akcent da no~m mog upotreЫjava . 'ednu malu jabuku i blg one оп s plste (Stavola Је na ьtа"·'" а trel:e zamenjuje jednu veliku)...Trebalo је da mu kafe~: We could have helpsd the poor твп . 1. pri navoo1enju primera: Не odgovara n m " h ss Oickens Рое.

Not at all. . lekcija 1!»).1О.. 3 But. just Ьelore my lather died.. to fire 'mistari.1. treЬa. . Gregg сате• to see• те. lznzl kole lr8Ь8 Z8p8mtlll. Rekao mi је da је.417 fow hundred •nd aeventeen tour hundred •nd eighteen 418 8. _з. novo). . . nasledio sam njegovu imovinu (Ьogatstvo) od nekoliko miliona funti.1. 11 Зth LESSON . 1 inherited his lortune of aaveral mlllion pounds. 08JA$NJENJA -(1) А fire: vatra..9. Ali proile nedelje Greg је doA&o do mene (da me vidi).rekao је g. Mi se uvek izgublmo (zalutamo) u Parizu. PONAVLJANJE: 63. Ti imu viie nego Ato 1.7..11.. . 1 PRONUNCIATION -З. Oespite his топеу.2. Не"// Ье down in в mln~te. . Thanks for your help. Doktor је na raspolaganju cele no~i.~w .4.heard' Dad drawing• up (2) а пеw Wlll (3) 1n lavour of I'(IY Ьrother. А doctoпs вvвilablea/1 night. Тhе miners went оп -strike. . .7.. Otpustiti nekoga (s posla) We se to dismiss ili.: ..4. We alwвys get lost in Paris. -12.'ga:d~n::.. u svakodnevnom govoru. Hajnd svom prljatelju inapektoru.1. Koliko te vremena treЬati za taj posao? . То flre а gun: opaliti puiku. . .10. kt:. hв 's sti/1 unhsppy.6. 6i ins' . ..12.Nema na temu. Каd је moj otac umro. ... Ј might buy 8 пеw one. 'a:gju:d (uporodi to втр/оу i to hite. . ЈОЬ -в.2. . Hvala vam na pomo~i. 5 Не told' me . · а1 · ./ don't wвntto join в trade итоп. P~vod. On te odmah si~i.. malo (upravo) pre nego Ato је moj otac umro. Uprkos svom novcu. Shв по fonnaг works hвг~ _ 6 и ' 1 ·ong WlYthe' tвke?.. .Whan ту lather died. V.5.2 d а1·• a11n ·ь er~idhiz'Љ:bn. _ 11. 'mist~ haind .З. 2 . 7.-4 'f1'~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trlnaesta lekclja Joi jedna male ml8tertj8 1 2 З 4 5 6 7 lmao sam jedan proЫem proAie nedelje .. ..said Mr Hind to h1s fr1end the inspector. Не USed to Ье the gardner 4 untll 1llred (1) hiт in DecemЬer. On је Ьiо Ьdtovan dok ga u decembru nisam otpustio. TreЬalo је da se odlu~omo pre mesec dana. -в. Rudari su stupili u §trajk. We should hвve decided в month вgо. You ve got тоге then you need. . radio ispod (izvan) njegovog prozora i ~uo је tatu kako sastavlja nov testament u korist mog brata. he was work1ng outalde his wlndow 6 а~ he . .7. . . Ја ne telim da se u~lanim u sindikat. Mogao Ьih da kupim nov (novu. ·· . last week. 7 Му lather and 1 had argued aЬout aomething at the end of NovemЬer.5. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thlrteenth (11 Зth) Lesson Anolher litlle тyatery 1 had а ~rоЬiет last week . Мој otac i ја prepirali smo ве oko netega krajem novembra.~. h~. Ona viie ne radi ovde.d Cled drn:11] лр .9.'hat. 'fci~. on је јоА nesreten..

Gregg totd• me that the document was in his posиssion and that he would se11• it to me for llfty thOusaпd pounds. Не used to work here unUI he was fired. Не's willmg help us . OvaJ tepth Је P. ten thOusand. to drвw up: 18Staviti.13.5. Квkо RdENJA ZADATAКA 1. Не said it was dated NovemЬer the thlrty-first. . samo 23 funte. . o:lta. . 'Ьzksaid.419 tour hundred end nineteen tour hundrecl end twenty 420 8 9 1О 11 12 13 14 - 15 - poesiЫe that he had dedded to alter the will. 12. Flll ln th8 mlulng worda: 1. it's 11 Зth LESSON . Wi/ling: voljaл. How help. teto to da uradito?. . . todoit?-1 .rekao је inspektor. Nadam se da mu niste niAta dali. 6i cnd. Nsdвm se d8 пвtв izmeniti ovu zgrвdu.• 'ba:Jrif1.З. Greg mi је rekao da је (taj) dokument u njegovom posedu i da 6е mi ga prodati za 50. (З) Тhв wi/1: volja. Rekao је da је datiran 31. 1 am used to working unUI ten o'clock every night. 2. redigoVВti (dokument i sl. three days after the first will.. First he asked for twenty-five thOusand pounds and then. tri dana posle prvog testamenta. Nadam se da mu ntste ntlta dalt.. pa'.said Нind.said the in8p8Ctor. А wi/1: testament (podrazumeva зе ту lsst wlll. 1 hope you gave him nothing. to . . Kad sam оdЫо. This carpet is а Ьergain. Не said he would sell it to me if 1wented it. ~ 8.Оп је voljan da nат pomogne.~.4.15.. .9.000 funti а onda. 10. On је radio ovde dok ni}e Ьiо otpulten . Only my foot in his Ьeclcside . (nastavak) QВJASNJENJA (2) То drвw: crtati. ri'fju:zd . pokuiao је da se cenjka sa mnom. he tried to Ьargain with me. novembra..etttno~ (doЬar posao).2: Ј~ sam ~~~ da radim do deset sati svako vete.r:c§on.. -ro F<'k!: А GUN EXERCISES 1.. ask 1 hopa they . Prvo је tra1io 25...rava J.ko је /врв. Samo (moju) nogu u zadnjicu .. .З. . Ьeautiful.. tв. 'fainoli. . . this .. so it was worth а lot of money to me.rekao је Hajnd... .000 funti. only twenty-three pounds.2.. 'dokj:ю~ant . . spreman.5. U 6emu ($18) је blla Grвgova gre$ka? (Odgovor Је u lekciji 119). moja poolednja volja). .000. . .. najzad (konaCno ). . so it was а 9 10 11 12 13 14 15 - ра је Ыlо mogueno da је odluCio da izmeni testament. tako da је meni vredeo mnogo novca. 1 hope you dldn't give• him anything . . 10. . Aekao је de 6е mi ga prodeti ako ga !ellm.Trtdicu ротоС.4. . When 1 refuиcl. What was Gregg's mistake? (The answer is in Lнson 119). flnally. 'dcitid.

. three . . Za mskв trel>a роооЬnо zapaziti upotreЬu s drug1m glagolom. will Ьuу you . Pokuiajte da naueite 0ve r&a. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fourteenth (114th) Leuon Make and do (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrnaesta lekclja .. he asked . Pre nego мо iza&!t. F1rst.. 1 2 з 1 2 з 4 5 6 Here are а few examples of these two verbs.for. SnaJazi li se on (ide li mu dobro) na novom poslu? Da.Yes. Pored toga. not you lt is . !ј1а ona radi? . 4 5 6 Evo nekoliko primera· ova dva glagola. do је "finiti". ZA PONAVLJANJE: 64. ов. Prvo mi је trвlio tгi hi/jltds. Before you go out. . 3 how _ were.. svakJ od njih ima i opecitlene upotreьe. Oni uvek greAe (prave gre§ke) sa ovom novom matematikom. . . . . he's makiпg• а great deal of mопеу.. .3. Try and learп• these иnteпces. di :1. . те onda dvo i nвjzad hi/jllldu.building. .nice. They always make• mistakes with this пеw maths (2).h8d . zaraduje mnogo novca. .2. . .praviti". ali to је u stvar1 pitenje vе!Ье (prakse). в јв 8/ltn ти rв1ию dв te nisвm vidвo. What is she doiпg•? . 1.. four hundred and twenty-one tow huПdrec:l and twenty-two oU2 Pilllo тв је kвko si ti. money that .o по~ dв gв niko пвdв kupiti. then ...atioп of practice. .5. .ak'scpt.. please make· your Ьеd and do• the washiпg-up. .. naeiniti"'. .finatly one./'1/ твkв him tslk- 114th LESSON . and 1 him 1 • . . ali i "utiniti" ili .оМ~NЈА PRONUNCIAТION 2. ma :6s. ls he doiпg• well iп his пеw јоЬ? . . а makв . .told .will . but it is really а q. . . -(1) GruЬo rea.so.eeen. kada znal:i otprllike "naterati'' ili "prouzrokovati''. 'prektis. 'Ьo:6dci kcik .421 З. 'd:>:ta.8. . .no. two and . won't alte_r. thousand.for..Pravi rodendansku tortu za svotu kterku. are you going .4.. REfiENJA ZADATAКA (nastavak) 4.6. molim te namesti (svoj) krevet 1 opari (posude). . worth so much .5. it.thousand.. То wвdi tolik.no one (noЬody). Не aвked те s.·_.She is makiпg• а Ьlrthday-cake for her daughter. ..

MoNte li da se sporazumete? Mogu li da vas razumeju kad govorite? (4) То trust је verovati u smislu "imati poverenja" (za razliku od to Ье/iеvв.2} Skra6enica od mвrnвmatlcs.. OВJA8NJENJA (nastavak) -(3) Zapamtite ovu konstrukciju... Nlje doputteno voziti sto milja na sat na auto-putu. uradite to 13 14 Sa ovolikim (svim ovim) izborom. ne~to (bude) dobro uracSeno. At the offlcial opening of the Parliament.. With all this selec:tion. 'mout~wei .. raskomotite se (Ьudite kao kod svoje kuCe)._ те lвugh (cry) .. p~'Ji:s stO'pt.. We csn't tгust him. Proveri ovo i vidi da li sam napravlo neku greiku. i dovoljno nema6kog da Ьih se mogao sporazumeti.p.4. 1 don't trust (4) him.Oni su ma naamajoli (raaploklli). .. Као i drugi r1azivi predmeta. Please make yourнlf at home.3..2. dлn. (5) M. the monarch makes' а speech.423 tour hundred etм:l twenty-three tour hundred end twenty-tour 424 7 В 9 10 11 12 13 14 - 1 speak' English. Ne6u da imam ni~ta (nikakva posla) s njegovom firmom. lmenica trust (koju smo mi primili sa izgovoгom prema pisanju) takode znati "poveren)e". ро ol>'iku је mno11nв.. When you have read' this laason. . nemam poverenja u njega.h..Molim vas.2. Gan you make yourself understood? . бi 'eksasa.. . te~ko је izabrati. it is dlflicult to make' а choice. trлst. 114th LESSON . EXERCISES 1.. do' it yourself. On је vozio (6inio) sto milja na sat na auto-putu kad ga је policija zaustavila.5.p. OВJA$NJENJA (nastavak) Ја 6u ga naterati da govori. sa"lek!~n . 14. P/вsse trust те . You are not allowed to do а hundred miles оп hour on the rnotorway. (. and enough German to make' myиlf understood (3).) (5) on the motorway when the pollce stopped him. . uradite vetЬe.o. ali se озе6а kao jednina (otuda this а ne lflese).verovati u istlnitost nefega). lt"s unllke him to make а rem•rk like that.. spi:~. 7 Ја govorim engleski. ~. Ako telite (da) sami.is. odak!e је izvedeno znatenje "udrufenje preduze6a".h.13.. mislim da 6е prihvatiti. . Check this and see if 1have made а mist8ke. Slitna је i upotreьa s pridevom: She wi/1 mвke him ht/ppy. Nije svojstveno njemu da nafini tekvu prlmedbu. је skra6enica od milвs рег hour f..10..рвг }е uzeto iz latinskog). Na zvani6nom otvaranju parlamenta.Ona 6е ga usretiti (uCiniti sreCnim). Не was doing' а hundred miles an hour (m. vladar (monarh) drti govor.11.iziz. бi ~·fш 'oupnio av 'pa:l:nn~t ба 'm"n~k .. Treьalo је da Ьdе uradiA svoj posa.. Make' him another ofler. 8 9 10 11 12 Uputite mu (napravite mu) drugu ponudu.Ne mo!emo mu verovati. f~:m .12. imajte poverenja u mene. rcd . Тhеу ". Mollm vas. 11 you want 10mathing done• well. 1 think' he will accept 1will have nothing to do' with his firm. mailz ~n em pi: eif .3. REIENJA ZADATAКA 1. do' the axercises.с. . l<ad budete pro6itali ovu lekciju. You should have done your work more qulckly.5. au~ 9..

. myself . . speech. 1 needed his help.3. .4.. . (1) Wвtw: voda. . Molim to.thank. . . ? 2.5. . . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fifteenth (115th) Lesson Make ancl do (continued) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto petnaesta lekcija Pr8vlll 1 elnltl (nutllvak) nekoliko primera (rвti) "make" i "do". easily: 1 speak English. . . 1 2 з PRONUNCIA ТION kan'tiniu:d. kan'di!anz . . wвtering: 115\h LESSON . . simply 5. . Ја sв lako sporazumevвm: govorim englвski. ТrвЬаlа mi је njвgova pomot. .. а lot of noise. RdENJA ZADATAКA (nastava~) 1.do . .. ali sve Ato је on mogao da uradi Ыlо је da pravi vioavв. decisions.2. .makes. . but all he could do· was make• jokes. .. dtouks. .firm.. . fl8()r0Sto ти zshvвli. . 'blzi . Оп diie velikи gа/вти. do not make . in your . him. . То water а plant: zaliti blljku. snima (pravi) film о .. 1 don't .. 'pezant 'vilidf. .f:ivotnim uslovima u jednom selu (seljatkom naselju). making. .425 four hundred and twenty-five four hundred and twenty-alx 426 Flll ln the ml881ng worda: 1. What .underatood. . Mymouth is ide mi voda na usta. оп wвk donooi (prsvi) rdave Ь8d odlиke. . . .4.1. he afways . do you ..is he doing. . а 1 .. Pksase петој driв# 4.make money. Nвmsm pollfNflflja и njвga.. з. Оп ЈоА 1 2 з Some more examples of "make" and "do": Не is making• а film aЬout llving condltions in а peasant vlllage. Sto (to) rвdi? Не is . . trust him . What .З. govor.. . ? - 1 try to ZA PONAVLJANJE: 65. . .. make.. . Stв vi rвdite и vвloj firmi? - РоkиМvвт dв zaradim (novac).

"maun· tid.11. we don't have very much time and the shop is going to close.rekla је ponosna vlasnica. What is it stuffed with? . tvar" iН uopSte "stvari". upotreЫjava Prilikom ponsvljanja vвiЬsjte se prevodeCi sa srpskohrvstskog па engleski. hal)'kщ]. Ti ее~ da se udd za milionera? Ne zasmejavaj me' Nemam kafe.. Cime је napunjena? . 'houstis. nemamo mnogo vremena а radnja Се se zatvoriti.. "misiz 'riblz &. Му hu1Ьand and 1 caught" it on а flshing trip . Тhе smell of good cooking makes" my mouth water (1 ). 'nau:xlciz .) Ј can't make up ту mind: ne mogu da se odlueim. Мој muz i ја uhvatili smo је prilikom riЬolova (putovanja na pecanje) . 'eJJari.:k . s:ak"si:dz •.. - . (3) То mske up one's mind: odlufiti se. Molim te odlul:i se. maind. miJi:j~'n~ ... Sigurno Св vsm to poti za rukom ьеz velikog парога .. Drugo је imenica stuff koja znaCi "materija. Whatever you look at nowadays.. ... videcete: "Proizvedeno u Hongkongu"...kao i dsnss sa lвkcijom 66. (4) То stuff: napuniti. your.. 'fШI) trip .CSts ..9..- REйENJA ZADATAКA (nastavak) (2) То mske do (with somвthing): sna6i se.5. filovati. On uvek uspeva da me razljuti (nacini ljutim). you will see•: "Made" in Hong Kong".. You're going to marry а millionвlre? Don't make" me laugh! 1 have no coffee. Hurry up and move your stuff. $to god danas (u nde vreme) pogledate. 12 13 14 - prcJX~'rei~~nz la:f.odgovorila је njihova domactca. . mcid in 11. Stuffing: punjenje. . Не always succeed8 in making• me angry. ka:t . mau6 'wa:t~. iza6i na kraj (s n~im). (Prisvojni oЫik one's se uopМ&no u smislu "nel:iji".said the proud owner. moraCМ se zadovoljiti cajem. praud 'oun~. Please make" up your mind (3).. .6. his itd.10.. "halidci. .PoZuri i odnesi svoje stvari.asked one lady.14.. 4 5 6 7 8 9 10 Zauzeti su pripremama (praveci pripreme) za (svoje) letovanje. ~d'mairil) . kao zamena za ту. 8. graCia. Mojim mufem . smcl . 115th LESSON . Miris dobrog jela (kuvanja) cini da mi ide voda na usta. stлft U. Mrs Rlchards' guests were admlring а large stuffed (4) shark that was mounted on her wall. Му hu1Ьand .427 four hundred and twenty-aeven tour hundred and twenty-eight 428 4 5 6 7 8 9 10 They are Ьusy making• preparetions for their holiday. you'll have to make" do" (2) with tea.pitala је jedna zena. 11 12 13 14 - 11 Gosti g"e Ri6erds divili su se velikoj punjenoj ajkuli koja је Ьila prievrйtena (montirana) na njen zid.replled their hostess.

пвтв vik vremena. . $to god pokulвm <М urtкl/m.2. ls i t .429 tour hundred and twenty-nine tour hundred and thirty 430 EXERCISES 1.to do . 2 2 PRONUNCIATION ':~ksf:IO. . They are Ьusy making preparations for their departure з.with 1 hawn't . She can never make up her mind when she is ohopping .. .in winter. . there is V. . . eggs. Cгowd«J: prenatrpan.4. . Оп Sunday. prвpun ljudi. .2.butter.5.3. ?-With and Flll ln tha mi881ng wonl8: 1.. Hteli su da poau rano. . What will happen if 1 don't do my revlsion? . . . .. l . з. 3. . Zalto moram uvek ја da oЬavim сео posao? 1. . so they got up at half past six.2.make do with. Oni su zauzeti pripremama za svoj odlazak. . Sa time је ovo nвprsvfjeno?. coffee. . his perents who lived in Oxford.succeed.3. . ~ta 6е 18 dogoditi ako 18 ne prestilam (ne uradim svoje ponavtjanje)? . .in. RUENJA ZADATAКA 1. Why must 1 8lways do all the work? 4. Ona nikad ne mo!e dal8 odluCi kвd kupџje. . Nemam (nimalo) kвfe. .б. моrи - flour. . OВJAiNJENJA (1) А сгомк:Ј: gomila sveta. З) and see• ···················~·················· Sto iesnaesta lekclja H•Jdemo u Okaford u nedelju Dejvid је odlucio da Св oti6i da poseti (vidi) svoje roditelje koji su fiveli u Okslordu. . make up.S Ьrвlnom.5..5.. rzl]... . What. ? - s. . you'll haw to tea. ра su ustali u pola sedam. is this made . 1161h LESSON .- 2. your mind. 'redi. ha:f. јв uspevam.4. 'a:li .no more. se od!IЮ/ti. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and slxteenth (116th) Lesson Let's go to Oxford 1 Devid declded he would go (N. ltry . time. .. Don't make me laughl this is а aerious play. Whatever . .5.4. . Ne zaame}avaj те! ovo )е ozblljan komad. da Ы izЬegli gufvu (gomile). ta'w:~:dz. masa. They wented to leave• eerly to avolcl the crowds (1).. . . You must .. Је li и Engleskoj uvek h/tкlno zimi7 atways cold England . . mortiOsl se ztкlovoljiti !)ајет. 2. kraudz . jsjima i Ьиtвю'!'. PONAVLJANJE: 66.. got any .

lma~ li sve? . D!oun је gledala predeo (okolinu) i s vremeпa па vreme Ьвсаlа pogled па brziпomer da se uverj da ne prekoracuju dozvoljenu brzjnu (kr~ graпicu brziпe).14. Јоап U (do) sedam satj bllj su spremnj. razbШ. 'kлntrisaid. 'sлd:~nli .rekla је D!oun.. Тhе Ьасk seat: zadnje sediite. 1 raпg• (2) Dad last пight апd told• him we would arrlve at aЬout tеп. pogledati krajiCkom oka. tcl)k. itd. . spi:'d:>mit:~ .. 1) qulckly towвrda Oxford.11. l'm sure we've forgotteп• aomethiпg . k:>ft . da:m .. they were ready.od drugog korenaprsten "' (З) Ввсk: leda. 'ou .naziv za pregradu u automobllu u kojoj se drfe sitni predmeti. We'll Ье there iп ап hour. the motor coughed (7) to slow dowп. (4) Doslovno "odeljenje za rukavice". Sigurпa sam da smo пе~tо zaboravili rekla је D!oun..·. 4 5 6 7 - 8 9 10 11 No. То g/ance: Ьэciti pogled.. (2) То ring: zvoniti. 8j6emo tamo za jedan sat. Selj su (u~li su) u kola ј krenulj. 'breikil) l\:1 spi:d 'limit. (6) То brвak {breik): tomiti. . na~ putna torba (torьa preko nocj) је u pnljЫnjku .. а knjjga koju је tata ~eleo је u pregradj. drouv . То Ьreak alвg: slomiti nogu То brвak the law: kr~iti zakon.10... (5) А glance: kratak. glл" k:~m'pa:tm:~nt.. 'prez:~nts . Ьi'gEn. Po~li su auto-putem (uzeli auto-put) i uskoro su vozili brzo prema Oksfordu.).. З 4 5 6 7 8 - Have you got everythiпg? . They took· the motorway апd were sооп driviпg• (N.~ta smo mogli da zaboravimo? Vozjlj su dalje 6ute6j. 'sail:~ns .13. Prokletstvo! Zпam ~ta sam zaboravio. апd the car OВJA$NJENJA (nastavak) 14 - Damп! 1 kпow• what 1 forgot•.. otuda to ring someone = to phone someone. pozadina. Of course 1 have.9. То break а promise: prekrMi oьetanje . bEk si:l . Naravno da imam. lmenica ring mole da znaCi .. Тhе ьасk door: zadnja vrata. :~nait lx·g. 7. 1О 11 looked at 12 - апd from time to time glaпced (5) at the speedometer to make• sure they were поt Ьreвkiпg• (6) the speed llmit. Ne.. brz pogled. 116\h LESSON . motor se zaka~ljao ј kola su pocela da usporavaju.. gla:nst .. Ьеgвn• Koljko јо~ ostaje (kako daleko da se jde)? . а ccugh: ka§atj. Zaboravin sam da пapuпim rezervoar pre polaska. poklonj su na zadnjem sedj~tu. They got lnto the car апd set" off.... 13 14 - 12 1З How far to go? . Suprotno је front (front door. front seat. lzgovor је k:~f iti k:J 1.zvonjava". (7) То ccugh_· kaAijati...Pozvatu te telefonom) Ш. ~u:~.telefonski poziv" (1'11 give you а ring.431 tour hundrec:l and thirty-one tour hundrec:l and thlrty-two 432 З Ву seveп o'clock.. Dad wвnted is iп the glove (4). .Опlу another flfty miles.Samo јо~ (samo drugjh) pedeset mjlja. what 9 our overпight Ьаg is iп the boot could we have forgotteп•? They drove· оп the countryside iп alleпce.. Odjednom. the апd the preseпts Ьооk compвrtmeпt are оп the back (З) seat.said Јоап.8. 1 forgot• to fill the taпk Ьefore leвviпg•.. kriiti.said Јоап.. Suddeпly. Telefonirao sam sinoC tati i rekao mu da temo stjcj (u) oko daset..

3.2. а. Od vas se. have forgotten. the -k. Dok је Dвjvid vozio. LEKCIJA 116th LESSON . ._/јв. 1.5. Вefore leoving. . ali reads molete to rвditi i sadll. the 2. They stopped to fill the tank. . - - 3. lmalli sve? you Nвrвvno. оп . How far to go? Only aЬout twenty miles. 5.. . then drove on. . .4. Oloun је glвdalв okolinu.Юе dв kalem dв Cemo stiCi oko osвm. 1 •• yesterday eight. Make sure - countryside. 1.could 1. . Telefonirвo sвm ти јi. . Rвkli smo dв Cete prilikom ponavljanja raditi vв1Ье pismeno. . was driving say . that you nothing. . и novim lekcijama. rang him got ewrything . Ne Ы treЬe.2. Have - 5. Zastali su da napune rezervoar. . . You ahouldn't arrtve at the theatre during the pertormance. Flllln the mlaalng worda: 1.would During . U kollko sati је on zvonio sinol:? . в onda nastavlli vo!nju. . . to 4.lo da stifete u pozoritte u toku predstave. three hours day. molim vas zaklju~jte sva vrata i zatvorite sve prozore. ' Joan .433 four hundred and thirty~Uv- four hundred and thirty·four REIE:NJA ZADATAКA 434 EXERCISES 1. What time did he ring last night? . . that we arrive 3. what have forgotlen? Mi nвilszimo па svв vile idiomвtskih izrвzв. 4. ZA PONAVLJANJE: 87.5.for - waa looking at aЬout. While David . ukoliko Jelite. . КolikO ЈоА ima? . пвгвvпо. .2.4. #tв sвm mogao dв zвtюrвvim? .Samo oko 20 miljв.3. Pre nego Ato odete.? - Of course. please lock all the doors and close all the wlndows. tJii treЬ8 dв ih upoznвtв i dtJ uotitв Uko вв poj«Jini pojmovi izГIIiavsju odredenim komblnacijama rвti ili grвiТJIJti~im konstrukcijsms. he di/8 (ро) tri sa/8 dnevno. ne o6ekuje dв ih пвиёitв f111P11met. Proverite dв niste nilta zsЬorвvili. Tokom .

бi O'li!..l. 'i'· PRONUNCIATION slait misлnd~'stendi!]. t. ја cu tj se prjdrutjtj.ј (dobro Ьi Ьilo da) proverjte ulje. TreЬelo је rапјје da proveriA. (4) Dofektni glagol ought upoznali smo u 11 .'ti.3. .. ра za njega upotrebljavaju zamenicu she (her).and you had Ьetter check the oil. Zao mi је. Dejvid је to stavio u rezervoar i oni su nastavili vofnju do Oedna) servjsпe staпjce.ri. When he's (2) flnished. ken \'IV 'petr. She stopped at а klosk to buy' а magazlne and then went into the cafe and Ьought' two coffees. Sve neJ:ive stvari u engteskom su "it".. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Uobltajena retenica па ьenzinskoj pumpi. there was Ьооt. 'Љ:~n~tli .1.. le е ЈО upotrebljen sa infinitivom prollim.. u redu. You ought to (4) have checked Ьefore. (2) Pazlte! Ovde.said David . Yes. - 4 - 5 6 7 8 9 10 11 - Sreoom. David arrlved five mlnutes later and sat' down.said Joan. Napuпjte Qe) .2. 'kiO'ISk . can of petrol in the 1 2 З David put' that into the tank and they drove' on to а нrvice llation. mв:g. it's dly to run' out of (3) petrol on the motorway. fine. Da. Joan got out of the car and walked towarda the cafetaria.. 1 should have llstened to you: you said we had forgotten' 10mething and you were right. 'а је kontrakcija od h8s а ne od is: when he hвs 1/nis/red. Dejvid је stigao ре! mjпuta kasпije i seo. l'm 10rry.'zi :n . Zdto па odemo ј popjjemo (jmamo) Aoljjcu kafe?rekla је D!ouп. love.. ali kocl momara se javio oblatj da па svoj brod (ladu) gledaju kao па !ensko Ы6о. glupo је ostati Ьеz Ьепziпа па auto-putu.tЬate 15 li sв kвtkвd и Ьrojanju? t 17th LESSON . to have checksd.rekao је Dejvjd .treЬзlo је da proverii.. Why don't we go and have а cup of coffee? .6. _ (3) Se6ote se svakako da to run out of (something) znac)i osta# Ьвz (ns/Jega). vazj (fјпо). Zastala је па kiosku da kupi јеdап easopis. Vв.n.. treЬelo је da te sluAam: ti si rekla da smo neAto zaЬoravili i Ьila si u pravu. Fill her up (1) . izuzetno. You ought to check . 'kefei. 1'11 join you. Каd оп zavi'Sj.'wO'I:dzб. Okay.. D!ouп је jzdla jz kola ј poAia (hodala) do ekspres·restorana.435 four hundred and thlrty~five four hundred and thirty-81x 436 Hundred and seventeenth (117th) Lesson А Sto sedamnaesta lekclja Mall (lak) ne8JIOrazum allght mllunclerstandlng а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Fortunately. ljuЬevj.7. slif:no l:ine i automobllisti sa svojim vozilom. уоџ ought to hвvв checked. u prtljazпjku је Ьila јеdпа kaпta Ьеnzјпа.trel>o da proveri!l. '»:"is 'stei~. 'kef.. а onda uAia u kafaпu i porutila (kupila) dve kafe. 2 kc"' Ovd .

3. ..5. TI'IIЬelo )8 da (to) prowrii pre pol . all ima јвdпв lamta и prtljainiku. You . monoy.. 2. Ьut 1. . . . . ZoЬranjeno је lvtlti ognonl6enje brzlne. . . LEKCIJA 15• 117th LESSON . . 1. eвrre а lot ot .4.14. .Ьorlng. . .. 'db:ni. odlvno video. a:t. . 1111 njвgov pot1110 js јвkо .110\181 fNetY. U 6emu је stvar?. 11. . putu). A)rtght! 1 said 1 was 10rry. ја t:u ti uzetl (kupitl) ioljlcu lulfe.there i8 . When they wers Ьored with drtving. . ought to. zar ne? Нзјdе da ispijemo (zavliimo) kafu i odemo. 4. nium ih 5. ТrвЬв down.. zaвtall •u na eervianoj 88anicl. dldn't 1? Let's llnish our collee and leave·.for. Dloun је ~itala svoj ~pis i sat kasnije stigli su u Oksford. . . .2. .oil. rltiCu d8 dotivim kvвr (06/впвm . When he's nnished. We've the Ја mnogo volim titanjв.2. 3. You ought to have checked Ьetore leaving. 1'11 buy you а cup of colfee.5. Vrstili su se u kola i nastavili put u tiiini. . ..:lllo da voze. go and see them в parents. Оп Z1ll84uje Но mnogo поК8. ..Mtslim da smo ostali Ьеz Ьenzina... 12 13 14 U redu! Rekao sem de mi је !ао. .2. Каd im se dc:e.can. 4. 2) into the car and contlnued their journey in sllence. . petrol. . in . .3.- EXERCISES 1. . kupujem ро јвdвп romвn svakog АЕЙЕNЈА ZADATAКA l'm very .hls . Вoljs ~ u/js.my. ds posвtimo тојв roditelje. 1 buy а . . . dtoun red..437 .5.13. . .fow hundred and thirty-eeven tour hunclr8d and Wrtr •lght С38 12 13 14 -9. reading..aeen.. 'li~nd. Ostsli smo Ьеz Ьenzinв. . they arrlv8d in Oxford. - the . .. they stopped at а иrvice allltion.n . What's the metter? -1 think we've run out of petrol.З. . 1 haven't . Ьut We . . They got Ьасk (N. -· month. 'sili . . јоЬ i8 WII"Y long time. . 1 don't wont to lnak Flll ln th8 mlulng worda: 1. . . . . . fond of. ZA PONAVLJANJE: 88. . ... 11 is forbldden to break the speed limit.. . а ЬООt. run out ot . Joan read• her magazlne and an hour lвter. Квd on zavrii. .•· tв::t Ьetter . . ..

ProAij su (vozjfj) kroz centar ј uskoro do§fj do mjrne ufjce gde su fjvefj Dejvjdovj rodjteljj.l fto'lm Ьi'haind. voli. Er.. Devid's fether greeted (1) them at the door.. . Njje slucajno (njje za nj§ta) Ato ga zovu "grad tornjeva".. 118th LESSON . PRONUNCIATION 1. hvela.3.. diлqk ·ai mi:n . Jounge (laundf). IZQ . 1. (4) Za sa/on ili dnevnu sobu Englezi imaju nekoliko izraza: sining room._. Mrs wilson opened the paroel and took' out а small allver Ьох. en'ti.. ho6u re6j. . Dejvjdova majka је sedela jspred vatre. you look (2) well! Come• in! Did you have а good trip? . lt StJ8I1IS мое'rе.Devid and Joan looked at one another uncomfortaЫy (3).439 four hundred and thlrty-nlne four hundred and forty 440 Hundred and eighteenth (118th) Lesson At the Wilaons' 1 2 З Sto osamnatsta ltkclja Kod Vlloonovlh Oksford је jzgledao vrlo lep toga jutra.Zdravo! Lepo (dobro) jzgledate! Uajte! Jeste fj dobro putov8fj? . kist 6em bou6. ·lwai:at..10. Dejvidov otac ih је pozdravio па vratima.6. 6ru: . •zgleda... 1 mean•. . иncomfoi/ВЬ/y је prilog (nelagodno). Spustjle tu svoje torЬe ј dodjte u salon. ledat'. tzgledati" u smislu .. Тh. Grвetings: pozdravi. bllo је u redu. koji smo veC upoznali. faund .Hello..m­ f:at:abli. :а: jes.. u prodavnici antikviteta.Je . front room. 4 5 6 7 8 9 10 11 Oxford looked very Ьeeutiful that morning. She stood' up as they came• in and kissed them Ьoth. D!oun је uzela pakat (kojj је drtala) jza leda ј dala ga gaj Vjison.2.. . Q. it was alrlght..titka: grвe""' (2) То look ovdв.. лn"k. -· 4.8. 'silw b<"~ks. (3) ComfortвЫe: udoЬвn. Ustala је kad su onj u§lj ј poljublla jh оЬоје. Joan took' а paroel from Ьehlnd her back and gave• it to Mrs Wllson. thanks.. Na Ьo!iOOim eestitkama оыmо se napiAe: Christmas greetings ('krismaв).... They drove• through the centre and soon arrlved at the qulet street where Devid's perents lived. 11 is not for nothing that it is called "The Clty of Splres".k.. 2 З 4 5 8 7 8 9 10 - 11 OIIJAiNJENJA (1) То grвet: pozdraviti. . . d<'!:. --~-. Devid's mother was sltting• in front of the flre. da. Ра . lstetzgleda da smo zakasnili...• • IS house looks oldвr thвn it !8111/у is.~. uncomfortвЫe: neudoьan. kao i u rel:enici br. nela- tings Clllfi.. stud .. 'fа:б:а 'gri:tid ... einiti se" prevodimo glagolom to sввт..5. То је samo jedna sjtnjca Gedno malo neAto) koju sam naAia u prodavnjcj otpadaka .On te.. Gaa Vjlson је otvorjla paket ј jzvadjla jednu malu srebrnu kutiju... lt's just а llttle aomething 1 found' in а junk (5) . in an antlque shop.. Put' your Ьags down there and come• into the front room (4). 'spai~.Dejvjd ј D!oun su se nelagodno (zЬunjeno) pogledalj. lagodan.. 'pa:s::.. yes.Ova ku6a IZgleda staiiJB nego tto stvamo jeste . ima z. Не sввms to like you .9. godan.. frAnt...11.

1 can't alfold а пеw car. То је . you don't know• elther. 6iq... Ne mogu ееtм da prlultim ПОУа kota. оечtм.. .urviknula је. 1 have . (5) Junk: lll8nlt. thing. to је vlktorijansko. ni ti ne znd. it's Victorian. .5.. - 12.. - •· thlng - Get off. Sidite tamo. l've never Ьought а cow in my life. it's lovely! . Prvi put za (mnogo) meeeci porazgovaгall su j«jan 1 drugim. She stood up and kissed them Ьoth.lвuА (nastavak) 15. S". (neka) stvar. the front room with . LEKCIJA t 18th LESSON . . l've Ьought you а present but 1don't know what it is.lwas in the ptane. ? - EXERCISES 1.ie IМЈјв tftVIIГI t»mo i Ul!llв и 111/on • mnom. . 'iiМ"iqz. . 1'11 have to buy а мcond-118nd one. over there . ? . 1. . Jвsle li doЬro putDvali? - Nв. . .. ai ka:nt ~·fend...je to? Ра..13. а good trip - uncomfortaЫe. Oh good. . . divna је (ljuplca је)! .. ln front of - 2..· Junk 6/rop је pomalo podsmeiljiv naziv za pгodavnicu staгina. 'ai. otpocl. 'lлvli. lt's а .llli Ata.down calted .No.5.3. 1 can't offend you.4. alld forty-two 12 13 14 - 442 12 13 14 15 - Oh. Gde si stвvio тојв patike? Tamo. U SAD se junk food nazivaju moderni pre~l prolzvodl. The bus stops there. .no. .. vik'tnri~ ... slippers? - Over there. izг fotelje._. dobro. 81 ""1"Q' ..IANJE: 69. ... .•· Nlkllda u !lvotu nleam kupovao kravu. REЙENJA ZADATAI<A Where have you .~. zar ne? Mislim da cu u nju sllviti svoje nauAnice. .she cried . your thlngo there and . ... I1S8C8o ssm ве (bio Sllm) nвlвgod1t0 и вvionu. AutoЬus staje ispr«< тиzвјв. Put. put ту - Ьehlncf.. Ona }е ustala i poljublla ih otюte. . - 2.. 15 Oh. ZA PONAVL. """' ". Flll ln lhe m1881ng wordl: 1.li: kraid.l h 18Stojaka lo minlmalnom hranllivom vredno6tu.2.. Did you have .3. the armchair.. 1. 4.. come into - me. mora6u da kupim polovna. can 1? 1 think• 1'11 put• my 88rrings in it. 5..What is thot ројтв.". hundred end torty-one tew . 3. А. idoo. Кllko .441 tсм.3.. .5. the museum.. Ne mogu da te uvradim. . They spoke to one another tor the first time for months. . Kuplo aam ti pokton all ne znam tta је to. . l8mo 11Мг? .2...14..but what is it? Well.

Ponovo PfOtlt8lte oЬjloinjenja: lekcjja 11З. 1knew it wouldn 't helpZnao sam da to nвее pomocj . vozjti se": he rode in.uAao је (hodajuci). kao poezija to baS ne moZ:e da se meri sa ~ekspjrcm. kao prodev . we'/1 fly to New York . .. Tu spada i glagol to ride. . br. s raznjm dodacjma.Clear: jasno (ovde.Kad ces se vratiti? itd. 1wss riding through the town .443 tour hundred and torty·three' . 4. 118. Podsetjmo se: Не drove оп: nastavjo је put (vozjo је dalje).. 1. . They drove through Oxford: pro&li su (koljma) kroz Oksford. And tweпty-nine in every /евр yesr.Dejvjd је odluejo da ее otjcj. Save February. .zadnjj (lhe Ьасk door ј sl. br. 1 told hlm we woulcl errlve. br.Save February: osim fttbruara. /'// put this Ьасk: (ОВЈАЙNЈЕNјА...сk. proci". Као Ato vjdite. Aprit. tamo gde mi upotreЫjavamo оЫеnе glagole kretanja kao .otoci". . they're running вround­ oni tree unaokolo.kaie "voziti''..Hath (hae!l): stari oЫik od has. . ali za pameenje је korjsno.. 2. nosi datum 31. 117. 116.Ovaj glagol smo.ici". В. Naravno. David decided he would go .Kada је u glavnoj reeenjcj pro§lo vreme. onaj kojim ga liSava nasleбa. З ј 6. 1 ј " 1. а novembar ima samo trideset dana! Da Ьi zapamtili broj dana u pojedinim mesecima. З. pozadina..Leap уеаг: prestupna godina. 2.Greg је rekao Hajndu da drugi testament njegovog оса. tal:no). Uz glagole oznaeava razne vrste vraeenja i uzvraeanja. . yjdelj dosta puta u toku ove nedelje. То drive around: voziti se unaokolo.jahao sam (ilj: vozjo se) kroz grad. То drive to London: otjcj (kolima) u London. А llttle myatery (lekcjja 11 З). jahatj" jli . То drlve. engleski басi u6e ovu pesmicu: Thirty dsys hath SeptemЬer.ako је u pitanju automoЬil . З. u zavisnoj se umesto buduCeg vremena mora upotreЬitj kondjcjonal (sa would).). . itd. Go Ьасk: vratj se (odakle si do&ao). А/1 the rest have thiгty-one. Као jmenjca znaej leda.u&ao је (na konju jlj u vozjlu)..) 119th LESSON . . novemьar . engleski jezik . br. lstj prilozi i predlozj dodaju se i drugim glagolima kretanja: he wslked in. When wi/1 you Ье Ьасk?. June and NovemЬer. which hath twenty-eight days clear. br. . Take these plates Ьасk to the kitchen: vratj ove tanjjre u kujnu.leteeemo za Njujork. .. 114. tow hunclr8d ancl forty·four 444 Hundred and nlneteenth (119th) Lesson REVISION AND NOТES З. poledjna. Sto devetnaesta \ekclja vratjcu ovo na mesto. Come Ьасk: vrati se (ovamo).Ја& jedna ree koja mote promenjtj smjsao glagola.. provozati se.

seints. . 'kлst.IA -(1) Опв је ovde upotret:Мjeno ЬezliOOo. . oktobra. P/ease make up your mind quick/y. Lepo izgleda$ (izgledate).. You look we/1. ~~ even. 4 5 6 lt is often said that the English are conиrvatiw (N. Ona mote. four hundred and torty-slx 446 5. stavljaju unutra s~ da zapla$e veAt1ce. .6.5. Ја nemam poverenja u tеЬе.8.... on OctoЬer the thlrty-first. Don't make те laugh..8. 12Qt.1. . ~ta smo mogl1 da zaЬOravl· mo? . З1. .OOvek". How fsr to go?-10.З.h LESSON PRONUNCIAТION tn'dibnz. ZA PONAVLJANJE: 70..IAANJEN. 7. There аге mвny tradltions and cuatoms in Вrltain and some may арревr strange to foreigners. Oanas takva upotreЬa deluJe pomalo izveAtat.'се hв_llow.. i to је dan u001 prazn1ka Sv1h svetih.~m 't. . u smislu . 1 2 з 4 5 6 oii. . . Sha свп mske harsslf understood.S. "neko:·· one never knows: nikad se ne zna.4... 1 don't trust you.5. .1).'pi. Glas v Ј8 !Sp80 1otuda p1SВnJe s apootrofom. Koliko јо$ ostaje (da idemo)? . lt's worth slot of money. РоkШао је da se cenjka s trgovcem.mии.7. . . Fi/1 har up and chack the oil. 'fraltan 'witiz. . Prevod. . tn'dibn..6. .З.. LEKCIJA (Revtlion) ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twentleth (120th) Lesson Some trвd itlona 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeseta lekclja Neke tracllclje Cesto se kate da su Englezi konzervativni. Ја vite volim da se kate (da ~ujem r!Юeno) da su tradicionalis~. . .2.2. one (1) can see• chlldren mвking• masks from turnips and putting• cвndles inslde to frlghten wttches. 6.. 'fildnn .mz in 'Ьrtt.6.. . (2) Ovo ime је sastavtjeno od zastarete '"':8". -4. . .. What could we have forgotten?. . . kra6eg oЬiika od evening.. mogu se videћ deca kako prave maska od repe . . Molim te.4. PlellJJe ring Ьасk /ster. Ne zasmejavaj me.1. 1 prefer to hear• it said that they аге tradltionalists. This is called Hallowe'en (2) and is the day Ьefor8 дll Saints Day. .9. .11.n .1. st~indt tu 'ftlrin. Na primer. Mol1m vas.:ni. . . бi 'ii)IЙI а: kan'sa:v. . lma mnogo tradicija i obl~ja u Britaniji.7. 'i :sta . 'hcloui :n .tiv.9. odlu~i se brzo.... Не tried to Ьargain with tha shopkвeper. . NapuПI1e rezervoar i proverite ulje.10.11. то se zove Нelouin.eno i retko se sre6e ~ sva. . . 'kendlz .3. lzttizl kaje lr8Ь8 .lists. . For exвmple.kodnevnom govoru:.z.2..S. pozovite ponovo l<asnije. i nek1 od ПJih mogu strancima izgledati ~udПI.. ma:sks fr. da se sporazume.445 tour hul"'dr8d ancl torty-fiv. То vred1 mnogo novca.

~ 9. иtting• off (4) flreworks and burning• etfigies called "guys" (5). t:ovek".. The day after Chrlatmas is called Вoxing Day.ljut. f:>:ks. who attempted to Ыоw• up the Houses of Perliament. pikantan". it is usual to give• money.spa.14.lt. То је 10 11 12 zato §to su doma6ini (glave porodice) nekada davali male poklone ili "kutije" trgovcima koji su ih slutili. бi a'rest... s-. na Veliki (dobri) petak. krвtom Dan posle Boti6a zove se Boxing Day. sa:vd...s• . То se dogada (odrtava) petog novembra i proslavlja hap§enje. (Lekcija 1~6: refenica br. :. zapaliti''. a'temptid {u ьi . 120th LESSON . З) Каd је ref о eksploziVIma 111 vatrometu.. godine 1605..kren~! na ~~t''. . on Good Frlday... 'selabreits . Danas је uoЫtajeno 11 12 13 14 15 d. 7 Pred sam Uskrв. sm» 'Ь k-:.· 1 • ~ .. in 1605 (sixteenoh-five). These are dellcious aplcy cakes. . Ноt (vrut) ima i znaeenje .ljute kolatiee s krвtom". with а cross on them. da nas podseti na 8 9 10 8 9 (ljuti) kolati. Gaja Foksa. noc vatri (na otvorenom)" ili . people celebrate Ьу llghting• Ьonftres.uz•z "" Pa:l~ant. s raspete. То su veomв ukusni zatinjeni (па njima). Perhepa the most spectecular tradltЮn is "Вonfire Night" or "Guy Fawkes Night". Thts takes• place on the fifth of NovemЬer and celebrates the arreat. 'kri0 'nau~·e·i~. 13 14 15 Motda najspektakularnija tradicija је . h:~t kr.13. no6 Gaja Foksa" . dasa. .447 four hundred and forty-seven four hund._. 'laitio lZ . kru:s~'flk~n. 881.15. r1 maind . .. . Nowadays. 'faiawa:ks «шd 'l»:nio 'efad~1J · · · JaiZ. Danas ljudi slave paleci vatre (na otvorenom) prave6i (pu§taju6i) vatromet i pale6i lutke (likove) zvane guyo. koji је poku§ao da baci u vazduh (Domove) Parlament(a). motete kupiti . pustlti. and forty-elght 448 7 Jus~ Ьefore Eester. ista ref ozna~va i pundu u kosi. Todey. 'trei~zman . ~ ~·i.•• (5) Danas је guy (prvenstveno u SAD) pos1alo fargonoka ret u smislu "momak. to remlnd us of the Cruciflxion.e/t~k·a~:usho~ldn : .. OВJAiNJENJA (nastavak) (З) Bun је poga~ica Ш okrugli kolat.. 1st1 glagolski izraz znafi .izazvati.. . ь~n(~а .ts bлnz 8 d'Т~ · · .a se daje novac. of Guy Fawkes.. (4) Mi smo vКteli to set off u znat:enju . This is Ьесаuее houиholders used to give• llttle presents or "Ьохеs" to the tredesmen who had served thern.. you can buy Hot Cross Buns (3). a.

On to ~ini da Ы zapldio svoju sestru.conservative. 5. drinking. Ьegan (started) ee. 121 st LESSON . you will see • six rвvens.strange to foreigners.2. Оп је ustao. /та mnogo ОЬitвјв koji se mogu ~initi tudni strsncima.з. ао... ba:dz :t: 'ra:l:» 6ta 'ensestoz . How much must we рау to get in? Flll ln the mlulng worda: 1.5. is said. .. А 4.. PRONUNCIATION 1.t1ng Ьу 3. . 'reivanz. zatvorio prozor Не i nsstвvio da tita.3. . many customs which appear 5. Pot!Jeo Не је jeduCi slatkiA Ьу а zavrjio pij/Xi supu. . .3. 'sen~i. . .449 four hundred and torty-nine tour .2. · . .. 1 lf you go to the Tower of London. . One can still see this custom in certain parts of the country. the window and continued 1. Квh se da su Englezi konzeгvвtivni. Не was llghting а fire when he was arreated. . . .4. ago. long time .2. the sweet and finished the soup. .4. ZA PONAVLJANJE: 71. videeete Sвst gavrana. . lt . Не does that to lrlghten his alater. . This palnting remlncla me of Turner. 3. presents but AE8ENJA ZADATAICA 1. . . 'taua . On је (upravo) palio vatru kad su ga uhapsili. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-flrst (121st) Lesson Some more trвditlona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset prva lekclja Joi neke 1rodlc1Je дkо odete u Londonski Tauer (kulu). ali ј"а ne mislim tako. . Тај oblaj 88 јо& mof:e videti u pojedinim (izvesnim) de~ovima zemlje. 1.5. Oavno nekad (рге mnogo vremena).nowadays they. closed (shut)reading. Kollko moramo da platimo da blsmo u§li? 2.don't think. ljudi su davвli poklone ali danas daju novвc.. . stood up. .gave. . . ~re aremay .. . Ova sl1ka me podse6a na Ternera.. that the English are but r . give money. people .4. .. . .undred and tifty 450 EXEACISES 1.

2 З 4 5 6 7 8 9 Ove ptice .. Njko ne zna razlog za ovu legendu.vz brou~: .. Prema tradjcjji.'empai:t..Ьilo је prilieno kasno. ог rather their ancsstors Ove ptice. Provalnik је burglar ('ьa:gla).pod uslovom da". takode u znaЬ1nju "provaliti··.7. (2) As long вs је doslovno . j_ednina је thiet (Qi:f). ptjce dobljaju hranu (hranjene su) svakog dana ј prjmaju dl1avnu penzjju. UpotreЫjeno za vreme. the Ьirds are fed• every day and recelve а State pension.. 121 st LESSON .. odakle је stvoren i glagol to Ьurg/в. oblti. ri'si:v ... 'ledf:tnd . 'hi)jpllanei.tako dug kao". You can go out. as /ong as you're Ьвсk Ьу ten . Najzad. Whatever the reвson. Alj danas one su tu iz jednog vrlo vdnog razloga. zhaei . sa'dfesЬnz. fi:st.nalaze se tu od Xl veka. but the ravens made• so much noise that the aentries woke• up and were аЫе to {5) kill the thieves. (4) То Ьгваk into: provaliti.4. lt's а rather important va!an dogacSaj.. penl:tn.10. but there are mвny suggeations..dokle god". sentr1z.. et 'midnait :» ta:J da:k (5) Oblik sa вЬ/в upotreЫjen је ovde zato &to Ы rould bllo dvosmisleno . is as long вs а - kao u ovoj retenici. kП. Jedna је da је neka ьanda lopova provaljla u Tauer dok su strdarj spavalj. lt каs rather lste.ako vel:" Ш . (3) tmenice ва zavrtetkom -f оыаю imaju mno!inu na -И!IS.. Тhsse Ьirds. alj jma mnogo pretpostavkj (sugestjja). Ма koji (Ata god) Ьiо. razlog.То је priliЬ'IO rather znal:i .. Skotska ј lrska takode su pune legandj ј tradjcjja.. are full of legend and tradltion. Od thieves. ili taenije njihovi preci .or rether (1) their encestors .>:di~ .9.. No one knows• the reeson for this legend. But todey they are there for а very important reason.5. _ 8. radije" ра odatle i "ЬОiје rel:eno.. Drugo zna6enje ove teei је "pre. evвnt.proilo vreme (mogli su) ili kondicional (rnogli Ы)..MoW izati. Тhis ship tюuse Ovaj Ьrod је dugaeak kao kuca.have been there since the eleventh century. &l~lend.. Britanska imperija te trajati (ostati) samo dotle dok ima gavranova u Taueru. According to tradltion. alj su gavranovi djgli toljku galamu da su se strdarj probudjij ј uspelj (moglj) da ublju lopove. I&IJ ~v 81.Каd si ve6 OYde. As long вs you're here.fi.ilj tatnije njihovj precj . . OIIJA$NJENJA -(1) Uz pridev ili prilog.. wouk . ~'k..prilil:no". n~iz . . taenije"... the Brltish Empire will remвln only as long as (2) there are revens in the Tower. pomozi mi. too. give те а hвnd . 'ri:z~~· . Our house was Ьrokвn into last night.. One is that а gang of thieves (З) broke• lnto (4) the Tower while the aentries were alleep. mo!e imati i pogodЬeno znatenje . 9 Scotland and lreland. ..11.. pod uslovom da se vratiA do deset.451 four hundred вnd tifty-one four hundred and tifty-two 452 2 з 4 5 6 7 8 These Ьirds .

. komad hleьa i Ьосu viskija. . Ovi predmeti simЬolizuju toplotu. . man was i mogli su and 3.З.3. coming- hope to. answer. .. So (As) long were аЫе- as. . woke up thieves. .four 454 10 11 12 13 ln Scotland. . .4.. at least. . you ahouldn't have done it. 1 don't EXERCISES 1 So long as the blrds are there.је Ьiо visok. with . 2. hranu i piCe za dolazecu godinu. Тhв пвјт8пје dvв теtгв (Mt stops i tetiri 1. you not . . nadmno se da Cemo poЬoljSati S'IOje usluge. On se pretvarao da spava da ne Ьi odgovorio. U ponoc. Provalnik је provalio u kuCu dok su svi spavali. av koulo pi :s av brcd.4. New Year's Day is more important. Whatever. Не pretanded to ьа aaleep in order not to 5. LEKCIJA 121 st LESSON . . Pod us/ovom dв ne /rasnite. tall. . These ltems eymЬolise warmth. а piece of bread and а Ьottle of whlsky. jedan visoki crnomanjasti covek mora da prede prag va§e kuee noseci grumen uglja. . · о lлmp 10 11 12 13 U $kotskoj Вotic nije veliki praznik. six feet four.. РrоЬиdШ su ss dв uЬiju lopove. lmperi}a 6е postojati (ostati). .him.11. Ptice su u Taueru (kuli) (ve6) hiljadu sto (jedanae:st stotina) godina.5. Dotde god su ptice tu. This is called "Нogmanay". Ма §ta Ьiо raztog.5. he says. They to kill the ZA PONAVLJANJE: 72. . Flll 1n lh8 m1881ng worda: 1. Whatever the reason. а tall dark man must cross the threshold of your house carrying а lump of coal.2. U godini koja dolвzi. ln the year. intв). we improve our service.. . 2. .453 tour hundred and titty-three tour hunctrecl and titty.agree.are .5. the Empire will remaln. you can come when you like. food and drink for the coming year. . The Ьirds heve Ьоеn in the Tower for eleven hundred years. . For the Scots. ј8 se ne slaZem s njim. . The Ьurglar broke into the house while everyone was aaleep. REIENJA ZADATAКA 1. $to god оп rekao.. 'keriio wa:m6. At mldnight.3. Za $kote је vetnija Nova godina. '&rclould. Ona (ova( se zove Hogmanay.. - 13. nije treЬeiO da to uradi6. Chrl8tmas is not а Ьig feast.late. '1imЬalaiz · · .4. to.2. . lli :z 'aitomz 4. moiete doCi kad telitв. ..

. to catch sight ot: spaziti. . doneti". prizor. molim vas (ho/jete li). luk . . . 'greiht4d. !лОС.Dovebl:u PRONUNCIATION 'mi:tiQ о 'klaiont act бi 'np. А hвir. Doьar dan. dlo'ni:». а takode i "odvвsti". 'bлtonhoul. Моја kola su па parkirali§tu. Dejvid је ljekao pored (Ьiizu) /jekaonice za dolaske na terminalu broj jedan (aerodroma) Hitrou.dz . sight: vid.. Cekao је jednog klijeпta koji је dolazio iz 2eneve. Не knew' that the man would Ье W8Bring' а camвtion in his Ьutton-hole 2 З 4 5 6 7 8 9 5 6 and cвrrying (1) а сору of the "Sunday Times" under his arm..." Не ~. s dugaёkim zaliscima.9. Jo'ga:d.1. а to кvar..10. (4) То take. 'ka:pa:k... How do you do?" They shook' hands. . Не was walting for а cllent who was coming• from Genava. odmah kraj izlaza.4. Ро§ао је пapred i rekao: "Vi ste sigurno (morate Ьiti) g.).. to Ьring је .Zi svog klijeпta.kosa.. Dвvid picked up the man's case and said: "Follow me..3.dovesti": 1'11 Ьring the children. . . . Ugledao је ёoveka. to'W.1.. who was tall and grey-hlllred ~З) with long slde-Ьoards.7. niu: . (3) Grey (pite se i gray): siv. k:J:t sait . Dejvid је podigao ёovekov kofer i rekao: "Poc!ite za mпom (pratite me). will you.Ze: "Briti§ Ervejz objavljuje (objavljuju) dolazak leta 107 iz 2eneve. flait.nt se: to cвrry је nositi u ruci.. ." OВJA$NJENJA ~ (1) Setimo 7 8 9 forward and said: "You must Ье Mr Legвrdв? l'm Dвvid Wllson. uhvatiti.S. decu. . (2) То cвtch: ugkк:lati.. pikt. ho:d о v. Slil:no tome... uzeti".fow hundred and fifty-elx 455 four hundrecl and fifty-five 456 Hundred and twenty-second (122nd) Lesson Meetlng в cliant 1 2 з Sto dvadeset druga lekclja DcЮeklvanje (au. бi o'raivl Jaundl Et 'hi:6rouz 'to:minl wлn. а primenjeno na ljudska Ыtа .. 'aweiz o'nauns .8." · Dejvid је poljeo da tr.•.ret) klljen\8 na aмodromu •! tha airpon 1 4 Dвvid was wвlting near the arrlval lounge at Heathrow's T111111inal One. mno.." David 818ned looking for his cllent. it's just outslde. laud'spi:ko 'krzkld . Tske this рвгсв/ to the office Odnesite ovaj paket u kancelariju). koji је Ьiо visok i aed..nositi odelo i slieno. pored . Не caught' sight (2) of the man. Od ove imenice prave se pridevi s nastavkom -ed: long-hвirtJd. Zvuёпik је zakr/jeo i оп је ёuо јеdап glas (kako) k." Rukovali su se (zatresli ruke).is . Zпао је da /је (taj) ёovek пoaiti karanfil па reveru (u rupici za dugme) i da /је pod rukom nositi primerak "Sandi Tajmsa··.. 'weoriQ о ka:'nei!on .). mote da znati i "odneti" (npr.t. 'saidlю:dz. vidik. ... Му саг is in the cвr­ -park..6. 122nd LESSON . The loudlp88ker crвckled and he heard' а voice say: "Brltish Alrways announce the arrlval of Flight 107 (one-oh-нven) from Geneva..dugokos. Lagard? Ја sam Dejvid Vilsoп. 'Љ:w:Ю . hou'tel ..tina hвirs dlaka. (о kosi) sed. hair (Ьеz mnotine) . . grey-hвired­ sedokos. 'bpi.

(Zelite) jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu? (7) Podrazumeva se upstвirs." G. Му иcretary Ьooked the room Ьу telex.. 1 knew he would Ье wearing а grey hat.. Zapazite da se i ovi brojevi." At the hotel. 2. pokazaCu vam put do iztaza. You should have booked the room earlier.. i odvedite те (gore) do sоЬв. iti up to уоиг room. the·doorman took' Mr Legвrde's case and another иrvant parked the car. . and to my room. Za mene је rezervisana (lmam rezervisanu) jednokrevetna soba." U hotelu. Poc!ite za mnom. а onda cemo da rucamo (dobljemo malo rucka). then we'll get some lunch. 122nd LESSON . ћO'I:I'p0:ta. "ostati"".3. Ne znsjuti njegovo ime. ЬOraviti"" (u hotelu). Моја sekretarica је teleksom rezervisala sobu. molim vas. bukt . ri'sepЬn 10 11 12 13 14 Kad su se vozili prema Londonu.. Ona nije mogla da euje glas zvuenika. molim vas· (hoCete li). 2." "Yes sir. 'telekl.. nате. prepoznao sam ga ро odelu (zЬog njegovog odela). 'd0:man . - EXERCISES 1. l'm atвying at the (5) Churchill. а drugi slu1Ьenik (sluga) је parkirao kola.reaerved. 'sio81 . Legard i• odgovorio: "Hvala vam. Ugtedao је svog prijatelja u gomili.5.237. ." Mr Legвrde replled: "Thank you. gospodine. kao i tetefonski. David said: "1'11 take' (4) you to your hotel first. Не caught sight of his friend in the crowd. Ја sam (ostajem) u hotelu "Cerfil". Dva eoveka su otisla do recepcije: "Zovem se Legard. TreЬalo је ranlje da rezervitete soЬu. Uzmite moje тој kofer. portir је uzeo kofer g. 1 recognised him RE6ENJA ZADATAКA 1." "Da. 12. 'fo:fil . 1'11 take you to your hotel." 11. . room 237 (two three иven). odvel6u vав do vaAeg hotela.. The uz Churchill pokazuje nam da је ret о hotetu. She couldn't hear the voice of the loud-epeaker.srieu" cifru ро cifru.5. his his clothes. 1'11 show you out. 'sa:vont pa:kt. Take my case.2. Legarda. . . moZe da znaei i "odsesti.•. soba. Flll ln lha mlaalng word1: 1. 1 have а slngle (6) room. (5) lmena ljudi su uvek Ьеz l:lana. will you.457 four hundred and fifty~иven four hundr8d and fitty-elght 458 10 11 12 1З 14 When they were drlving towвrda London. (6) Single ог douЬ/e гоот?..." ОВЈ~NЈА (nastavak) 13.ја Cu vas izvesti.OOg hotela. Follow me. desk •.4.З. Stieno tome. Znao sam da 6е on nositi sivi Wir. Glagol to stвy. Dejvid је rekao: "Odvebl:u vas prvo do v.4. . . ri'u:vd. . The two men went to the rec:eption desk: "Му name's Legвrde. The hall-pot/er will show• you ·up (7). Nosac (poslufitelj) се vas odvesti gore. 14.

you do it aloucl (2). Without knowing. da titate natpise (oЬsveAtenja).5. at the end of the course. 'i:~n 'a:aju:. .do you do. Vi morв da stв g.. 'noutiSt. --5. doЬar dan. you will Ье аЫе to underatand' English as it is apoken' Ьу the English... PRONUNCIATION OВJA8NJENJA ma'ti:ri:tl. . We hope that you find' time to revlaa the past le8sons. Hundreds . Уои repeat so thвt 123rd LESSON . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-thlrd (123rd) Lesson Ноw 11 your Engllah geltlng on? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset treea lekclja Kako napredu)e veii engleold? 1 2 Have you noticed that every day you are learning• new words and expressions? You can now hold' converиtions.. бi 'iO&Iit. ri'vaiz . REIENJA ZADATAКA lnasta\lak) ot take off and 4.Ьеса~. а mom odgo~arati i nalem "da ы·· (u tom zna. will you..thousands .ее ot. Nadamo se da nalazite vremena da ponov1te rana)e (proAie) lekcije..peo~le. .. tako da па kraju tetaja motete (blste mogli) da razumete engleski kako ga govore Englezi (kako је govoren od Engleza). ancl land at Heathrow. ."tako da''. бi end . read' notices. ..4.show me up. da pitate za put . ask your way .l'm. You ? 1.. . iznad svega. 4 5 5 Jeste li primetili da svakog dana ul:ite nove rel:i i izraze? Sada mo!ete da vodite (dr!ite) razgovore.. to tinite naglas. Ьutlamina s. . Pomogao Ьih vвm da mogu. how ZA PONAVLJANJE: 73.2.З. .. аЬоvе all. and that.OOnju vee smo videli in order to 1 so as to). hould k~nv:t'seibnz ri:d 'noutisiz . . ..could. вli SIIЛI и iurЬi. 'spouk:tn .%. (1) So thst.3. Lsgsrd? Јв мт Dejvid Vilson. so that (1). v . ... 4.. Mr Legarde? David Wilson.458 fow hundred вnd flfty·nlne tour hundrecl вnd sixty 460 3.. 1 youifl . must Ье. i da.tak i da se prepirete s nekim! ...even argue with 1 2 з aorneone! 3 4 We must contlnue to add new material every day.hurry. Moramo nastaviti da dodajemo nov materiJ&I svakog dana. . - ]. Stotine i hiljade ljudi uzletu i sleCu па Hitrouu.. :.·ь .. would help.

. а ljudi Се reei: .Ne: hvala. don't forget to take your umbrella. 'wлri . ра ih mofete reci па (va$em) sopstvenom jeziku. · ·n~ bral. .. Jeste li primetili njenu novu h&IJIПU? Се moCi dress? Flll ln th8 mlaalng worda: 1.. 'sa:tn . вloud (ili you свп spe8k Ьвtter - out loud): glasno. . lmate lak akcent. RвzumfiOe ~ (Ьitete shvaCeni). .~ . ali ne brinite: ljudi ~е moCi da vas razumeju. 6 7 8 9 9 10 11 You will вlways have а slight вccent.9 Ьi'saidz . . Let me 1ntrod. im'pru:v. 'vaitl . Dozvolite da (vam) predstavim Detvkla најdа. Ьевldе1. - Pleased to meet you... 2.10. Postaje sve va!nije (neophod.7. . Did you REAENJA ZADATAIIA 1.Devid Hide..13. thank you. 2) So revlи and read" aloud every day as much as you can. naglas.n•re) da se gov~r• er:'glesk1.. so you can say them in your own lвnguage and people will say: "'How chвrming!"' (N. Utvrdieete (naci cete) da vas engleski postaje sve prirodniji. Ьеса1188 it helps you to rememЬer and to improve your pronunciвtion. s\ait 'eks:шt. lt 1s Ьecom1ng more and more vltal to speak English. .tow hundred and aixty·two 461 tour hundred and sixty. OВJASNJENJA (nastavak) Pona-Ajate da Ьiste mogli ЬОiје da govorite.- Zato ponavljajte i citajte naglas svakog dana koliko god mo:Zete.. but You Soon he . Let me help you with your homework. 10 11 12 13 lma izvesnih izraza koje ne motete stvarno prevesti. . Uskoro teCno da govori. ali ne brinite. Njegov englвski postsje sve prirodniji. (1.8. You have а accent. Ьi:kлmi~. will 12Зrd LESSON .s. .З. notiCe her пеw дЬоvе all. . Kako U• to) dra!esnol"" 12 13 There are certain expressions which you cannot really translвte. (2) Loud: glasan: loud-spвaker: zvufnik (glasnogovornik}.4. 6. You will find" that your English is Ьecoming• more and more nвtural.З.. natuгal. · .4..Mtlo m• је. 5..No.. ~·laud. . а slight foreign вccent is chвrming. ~to је najva!nije. Uvek eete imati mali (laki) akoent. Ыagi strani akoent је §armantan. То је Ьitno (veoma va!no). but don't worry: people will Ье вЫе to underatвnd you...) osim toga. which is most important. EXERCISES 1.mat:im zadatko~. jer vam poma!e da zapamtite i da popravite svoj izgovor. 2. . 'fa:mio.one 462 6 7 8 This is vltal. trcns'leit. And.2. Оај da ti pomognem sa (tvojim) d'?. nemojte za~raviti da ponesete kiAobran. Pre svega (iznвd swga). His Engltsh is and speak fluently.

. .more. . shake hands .2.te vam se utiniti teltka. lzniJd SYВgS. Does it suit (2) me? 4 5 6 Da blsmo vam pomogli u vaiem poslu (s valtim zadatkom) ponavljanja... fiEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 4. pikantan. То вв tini samo jedвnput. ali mo!e blti (i) vrlo pikantna. . . .. L/udi se retko rukuju и Englввkoj. only. todey and tomorrow we will look ageln at some of the words we have seen• recently. lt is done .. 'sentans .5 АЬоvе all . .will ье аЫе to. ~:t . . Da li mi dobro stoji? OВJASNJENJA PRONUNCIAПON 1..6. ..as .4.once. Kupio sam ovaj kaput kao polovan (iz druge ruke). " speak often possiЫe. ta:sk. .3. . can.. much as you . 'spaisi. ka!e jedna poslovica: гaznovrsnost Jlo: n&Giii Zivota {ono Ato tivotu daje privlal:nost). together with а few new ones.463 tour hundred and eixty-ttv- tour hundred and eixty-four 464 3. slight. . spicy: zaCinjen. 'ri:santli tu'a:e&.3.don't worry . {1) Spice: zaCin. Ova reOOnica mo. . you can see• the whole of London. titaлje је ""'та (krajnje) vsino.as. Read as 1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fourth (124th) Lesson А • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset eetvrta lekclja Malo ponavljanja 1 ittle revialon 2 З 1 2 з 4 5 6 ln order to help you with tesk of revlsion. titajte koliko god moiвte...2. is extremely important.Reading. poust . .. ZA PONAVLJANJE: 74. houl.. zajedno s nekoliko novih. 'ek~ali. . . .5. danas i sutra opet cemo pogledati neke od re~i koje smo nedavno videli. . di'lilas .. 1 Ьought' this overcoat aecond-hand. but ectually it is almple..Ье understood.4.. Variety {va·raiвtl) is the spice of /ife. From the top of the Post Office Tower. 'ouvakout . govorite lto је teSCe moguCno.. a"pia . This иntence may арревr dlfficult to you. lndijska kuhinja (kuvanje) је veoma ukusna. ali u stvari је jednostavna.. ьecoming more . 124\h LESSON . in Englanct. sju:t. S vrha PoAtanske zgrade (kule) mo!ete videti сео London. People rarely 5. · lndian cooking is dellcious but it can Ье very eplcy (1).

.5. Za mene је rezervisana sоьа па ime Vilson. l'm far (5) too busy. boulz. on neCe polo. .. . 'minits. Poflto }е padala kiia. Whatever he wants. Da li vam ne smeta da pril:ekate deset minuta? G.485 tour hundred and aixty~tive tour hundred and alxty-alx 466 7 8 9 10 11 12 13 14 So long as you warn me first. . rвvens could Ье seen• eating from sllver Ьowls. EXERCISES 1. Мој auto је parkiran odmah ispred Ыoskopa.7.. Cela porodica је dolla na venfanje..13.12. The whole fomily came to the wedding. (5) Far (daleko) ovde samo pojatava znaatnje reti too (suvire). l'm far too Ьusy. Da li Ы vam odgovarao dvadeset peti?. Pokulao је da zapali (Юgorsku) vatru. recite mu da dcx1e (natrag) sutra.. ~to god hteo.. Ovaj Wir vam lepo stoji: This hвt suits you. to рвs (вп вхат): polofiti. w:J. polotio }е iepit.. you can take• the lawn-mower (З) when you like. .{2) то suit: odgovarati.. 'Ьizi.n . to fail (an exam): pasti na ispitu .2.1. .3.14. ~·teva . Mada је vrlo inteligentan. REAENJA ZA. Lвwn-mowвr је aparat za koienje trave (Ь8nzinski ili elektritni). Vilson se јо~ nije vratio. . tell him to come back tomorrow. U Taueru (unutar kule).. Не tried to light the Ьonfire but it dldn't burn.t4) Ехвт је skraCeno od вxamination {igzeme'nei~n). I:J:n 'moua. morao sam da pozajmim mantil. Although he's very intelligent.З. 1 had to Ьorrow an overcoat. he hвan't worked. kao ~to su ova i sledeCa.. Mada nije radio. Ьiti prikladan. Petog novembra ljudi prave vatromet. (3) Lawn: travnjak..4. wount ра :s Gi ig'zem. U lвkcijama poswiOenim ponвvljanju gradivв. pale vatre i spaljuju lutke (od slame).Would the twenty-Шth suit you? lmenica suit znati odelo. As it was rolning. дlthough he hodn't worked.. OВJ~NJENJA (nastavak) . 1 have а room reнrved in the name of Wllson. people set• off flreworks.9. 'reivanz .. . he won't pass (4) the ехвm. 7 8 9 10 11 12 13 14 Pod uslovom da me prethodno opomene~. Jait . Оп November the fifth. . Ја sam (kudlkamo) suvi§e zauzet. moz~ uzeti kosaticu kad (god) !eli~.. .titi ispit: nije radio. maind . ukoliko ga teAko pвmtite. to mow:·kositi.DATAКA 1. lnalcle the Tower. he passed the exom.n gaiz. ја sam suviAe zauzet.. То tskв вп вхат: polвgati ispit. light• Ьonfires and burn• guys. recite mu da ide. . 1е11• him to go away. ne zatюravite da se vrвtite па mesto prvog pominjanjв nekog izrszs. Would you mind wвlting for ten mlnutes? М r Wllson is not back yet. 124th LESSON . Му car is parked just outвlde the clnema.2. ali nije htela da gori (nije gorefa). ba. 4. mogli su se videti gavranovi kako jedu (gavranovi su mogli Ыti videni jeduci) iz srebrnih l:inija.5.

one pucketaju.TAКA (nastavak) 1. ..2. з.4. have to (must) .. могвт d8 и_" (rвzgovor). joi . OIIJAtNJENJA PRONUNCIATION 1. 'diklanari .... eetee. the top of.3. 1 •. you they hate 5. The advenisement says that if you pour milk onto this oareal (1 ). Wdвti сво London. Tokom no~i provalnik је upao u zamak i ukrao sav njen nakit (dragulje). BriAe se (to) "gumom". 'ћa:gla (1) C«88ll је !itorica. this word means• "cвrefree". s mlekom. оvв zelвna ha/jinв ti 1вро stoji. 'ka:sl . During the night.. oni se mrzв.whole of..komfleks" (com-llakвв) i 125th LESSON . Oglas (reklama) kafe da ako sipu mleko па ove fotne pahuljice. naziv za .Ье. . Mada su kolвge. .5.467 tow hundrecl and aixty-aeven tow hunclred and alxty. а ne "pljaekaAem". London. That green dress ZA PONAVLJANJE: 75. 2. а burglar broke' into the cвstle and stole • all her Jewels. you allly thing.сk yet.mind weltlng . 'dlu:alz.suit you. tniOi? for five minutee7 Не's not they are collaaguвs. ? REЙENJA ZADA. You eraae it with а "ruЬЬer". 'ktarri:. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fifth (125th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset peta lekclja Malo ponavljanj8 (naatavak) Prema mom reeniku. .ght 468 4. make an appointment. the tower. i'reiz 16 druge prolrюde ne Ь&zi fita koji se jedu za dorufak.. it will crackle. 3. . .. . OdgoiiiiЛI li 118Л1 tiVВdesвt 2. - Ooes the twenty-third . 3 4 -~ . not а "robЬer"... Would . sџits you. you can see the . Flll ln the mlulng worda: 1. Nвгмtв niltll protiv d8 prl(!вkвte рвt minuts? Jol se nijв vrвtio. ova ree znaei "Ьezbrifan".one another (each other). Although. . . ludo little revislon (continued) 1 2 1 2 з 4 According to my dlctionary. S vrha kule moie se From .

. intr.. imenica chвnge znafi promena. fiaz . .. 'Ьa:m~n. "Your health!" said the Ьerman.lzvolite kusur. . Pozajmi mi 50 penija. лn'plez. helf.Onda sam pogre~io. to ikodi zdravlju za tvoje zdravlje).He's а dentist. poпavlja­ 12 10 11 Let me introduce you to Mr Legarde.. gospodiпu Legardu. . 'dentist . ali nisu radila.peakers for his 1tereo. OВJМN.. . a:t . в1f1в...t 'bлt~n houl. Bio је to loi posao (kupoviпa). . Нere's your change. l>a:t . 'si~i~l .11... Lend• me flfty pence... оп On izgleda kaa simpati~п (prijatan) tovek. Od to change. 'ba:ain. 16' 125th LESSON .6. а rnedu njima su naj6el6e pleвsant i nice.9.t'diu:s. . or else (2) l've got an extra Ьutton-hole! 1 have по change (З) for the cigarette-machlne. 7 8 9 10 11 (lo6e је da prestaпeA s pu6eпjem. (4) Engleski nema pravog izraza za pojam "simpati6an" (sympathetic znafi Шaljiv. (lma) jedno dugme (koje) nвdostaje sa ovog sakoa. :кl'~:tism~nt . . 'pl~nt . .Uradi to..menjati. but they dldn't work. . saOSfiO!jan). . Govoritate eпgleski sve tetnije ako pomalo te svakog dana.~nt. ' (2) Somвthing olse: nelto drugo.. ра: . inate (ili) Cu te udariti! (З) 12 You will speak• English more and more fluently if you revlи а little every day. ili (u protlvпom) ја imam jedпu suviiпu (ekstra) rupicu za dugme! Nemam sitnog novca za automat s cigaretama.. m~'li:n.Ziveli (nazdravlje)!" rekao је gost (muiterija). molim te... оп је nasimpati~n (naprijatan) tovek. 9 . prema prilikama. тrеьа 6 7 в There is а Ьutton mllsing from this jacket.S. Cime se bavi? .IENJA (nastavak) he's an unpleasant man. 5 6 Kupio је dva polovпa zvu~пika za svoj stereo (uredaj).. 'krekl. . feindf .. Не seems а pleasant (4) man. а odatte i "kusur" ili "sitan novac".. Dozvolite da vas predstavim је upravo stigao iz Zenave. 'ekstr. sir. will you? You ought to stop emoking...l. .10. '8u:entli .Оп је zubar.... said the CUitomer. he has just arrlved from Geneva. . "Cheers!"..Then 1 was wrong. Оо this.1. it's Ьаd for your health.489 four hundred and 8ixty-nine four hundred and 88venty 470 5 Не Ьought" two иcond-hand loud-. 'steriou .4.(U) va6e zdravlje!" r~kao је barmeп . whвrв: drugde. somвone в/sе: neko drugi. lt was а Ьаd Ьergain. 'kлst~m~.. • ri'vaiz. 'rаЬо..1.. Stoga se moraju upotreЫjavati razne druge rel:i. or else n! hit you. 'rл~ .l. 'd!ek~t . What does he do? .12..

lmam samo jвdnu nolltanicu od pet funti. 124. Ne Ыh vokю da sam zuьar. ? . What . 5. по one likes them. it ? 1. Ne treьa nikad verovati reklamama. njih niko ne voli. t'm l've . . 1. . Bezl~nl lzrazl. br.Covek mora slu~ti 126th LESSON ·• . . t haven't sitnog now:a. 1 wouldn't like to Ье а dentist. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-slxth (126th) Lesson REVISION AND NOТES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset iesta lekcija Ponovo pro6lt8Jte olljainjen)8: 120.sorry .could. Каd blste to rekli. lekcija. ја .. ZA PONAVLJANJE: 76.Far for me. br. 1 i З. 121..2.4. ... . much а new stereo .. 1.would . .change.471 four hundred and нventy-one four hundred and seventy-two 472 EXERCISES 1.? - 1 don't know. i to u opitim sudovima. 4. . Pour the Ьolling water onto the colfee.cost. There. . Ds nisi zakljutso vrвta. Koliko тепе. . . br.4. hadn't. only . br.never learned (ili learnt).З. l18f718fn Zao mi је. .missing. 125.4. . 4 i 5. . .2.5. 1. got а five-pound note. Stв Ьi to mog/o Ьiti? is something . .too much. lekciji) da se one upotreЫjava kao Ьezlifna zamenica.Ье. nisвm nikвd uCio ruski. Ноw. You should never Ьelleve advertisements. 2.Videli smo (u 120. lf you burgled. poslovicama i drugim tvrdnjama koje se odnose na sve ljude: One must оЬеу (ou'Ьei) one's psrents. 2 i 5.3. you would Ье wrong. 122.3.would have Ьееп. locked the doors you REIENJA ZADATAКA 2. $ta znsёi оvв rед? . br. 2.mean .. Nedoata}e jedno dugme s mo}e koAulje. 1 have Russian. Sipaj(te) vrelu vodu па kafu (preko kafe). 1.5. . br. There is а button mlasing from my shirt. 3. . - got any . (/тв) neSto (!lto) ГIIКI<Jstвjв. Ьi stвjao novi sterвo-uredaj? - Svвkako previlв za Flll ln lhe mlulng worda: 1.2. does this word . ne Ьiste blli u pravu.5. .. 123. oЬili Ьi ti stan (ti Ьi Ьiо obijen). 1. What . 11 you said that.Ne znвm. .

473

four hundred and aeventy--three

tour hunclred end aeventy~tour

474

svoje roditelje (Roditelji se moraju slu8ati). lпа6е је ovakvo one Ьоlје izЬegavati, jer zvuci pomalo .. u~togljeпo".

Znamo i za you u Ьezlit:nom znat:enju. From here, you свп see the whole of London - Odavde se moze videti сео Londoп. You don't sву such things to а lady- Takve stvari se ne govore јеdпој dami.
Upotreba tre6eg lica mпozine (they) ista је kao u па8аm jeziku: They sву he's /eвving his јоЬ- Kaiu da оп пapusta posao. Ne Ы trebalo da паm zadaje te~ko/:e пi upotreba Ьezlicпog it, koje odgovara па8аm З. licu јеdпiпе (i sredпjem rodu): lt's co/d todвy- Daпas је hladпo: lt was nice to see old friends - Bilo је lepo videti stare prijatelje; lt seems ... - lzgleda da ... 2. Paalv. - Кеd пiје паzпа6епо ko v!Ћi radпju, eпgleski pasiv najt:&ACe mofemo doslovno prevesti: The саг was stolen- дutomoЫI је (Ьiо) ukradeп. дkо је паvеdеп v!Ћilac radпje (s predlogom Ьу), takvu re6eпicu оЫспо prevodimo ndom aktivnom: The саг was stolen Ьу two young men дutomoЫI su ukrala dva mladi6e. This paper is read Ьу тil/ions of people - Ovaj list citaju milioпi ljudi.
Ье

How /ucky you are! - Bas si sre/:aпl How hungry 1 ат! ~to sam gladaп! What а тiseraЫe dву! - Kakav zalostaп dап! - Whвt noisy children!- Кekva Ьuспа deca! - What а /ot of people! - дlа ima sveta!
4. То mlaa zпaci pre svega .,promaMi" ili .,propustiti". Не shot, but тissed the tвrget ('ta:git) - Opalio је, ali је promuio cilj. Oon't тiss the train - Nemoj da propustiS voz. Cesto је i zпа6епје .,пedostajati". This jacket hвs а button missing - Ovom sakou пedostaje јеdпо dugme. 1 saw а man with а missing arm - Video sam t:oveka Ьеz ruke (eoveka s rukom koja nedos)aje).

1 pasiv moze Cвsto da ima Ьezlicпo zпа6епје: Drinks wi/1 not sold any тоге - Pi6e se vi8a пе6е prodavati. lt is said thet. . . - Kaze se da . . . Pasiv Ьеz pomocпog glagola imamo u natpisima kao Sto su English spoken (Govori se eпgleski) ili Wanted (doslovпo ..zeljeп", tj ... traii se"), прr. Wanted: в shorthend typist- Traii se steпodaktilografkiпja. lmajte u vidu da eпgleski rado upotreЫjava pasiv i od oпih glagola koji kod паs пе mogu imati taj oЫik: 1ат told this is the ьest hote/- Кalu mi (doslovпo: kazaп sam) da је ovo пајЬоlјi hotel. Не wss snswered Ьу sn old тап- Odgovorio mu је jedan starac (doslovno: Оп је Ьiо odgovoren od jedпog starca).
З.

Кеd је rec о psihickom .. пedostajaпju"' tj. ialjeпju za dalekom osoЬom ili mestom, eпgleska koпstrukcija је obrnuta od па8а. Mi pitamo .. Hocu li ti пedostajati?" а Eпglezi­ Wi/1 you тiss те? - doslovпo .. Но6е~ li me пedostajati?" 1 тiss ту chi/dren - Nedostaju mi (moja) deca. They тiss Englsnd- Nedostaje im Eпgleska (Опi zale za Eпgleskom).

5. Care (k<a): briga, staraпje. То tвke саге of (someone, something): briпuti se о (пekom. пe6emu).
Cвreful:

brizljiv, pailjiv. Ве careful! nemaran, nepafljiv. Carefree: bezbri.Zan.
То саге: brinuti se, mariti. 1 don 'f ti6e me se ~ta оп kaie. саге

Pazite'

Cвre/ess:

How charmlng (lekcija 123). (uglavпom

Uzvicпe receпice pociпju

what he says -

Ne

sa how . .. !

ispred prideva) ili sa whst . .. !

126th LESSON

475

tour hundred and 88V8nty-five

fow hundred and aeventy-slx

476

6.
о

То ault ј to flt. - оьа glagola se upotreЫjavaju kad је re6 ode6j. This ooat doesn 't suit те (sju:t)- Ovaj kaput mj ne prjstaje, ne stojj mj lepo. This ooat doesn 't fit те - Ovaj kaput mj njje ро merj. Th088 shoes don 't fit, they're too blg - One cipele nisu ро meri, prevelike su.

Telefonskj ј registarskj ьrojevj, brojevj dokumenata, hotelskjh sоьа ј sli6no 6jtaju se cifru ро cjfru, npr. 70556: seven-oh-five-five-six (jlj: seven-oh-<iouЬ/e five-six).

То suit se upotreЫjava i u prenesenom smislu. Any day will suit те fine - Bjlo koji dan aavrйeno оо mj odgovaratj. Would Tuesd8y suit you?- Da li Ьi vam utorak odgovarao?

7. То look llke ј to aouncl llke. - Znamo ve6 da to look (gledatj) znafj ј "jzgledatj". Glagol to sound (zvueati) upotreЬijava se za sluine utjske na jstj nafjn kao ј to look za vjdne. као Ato ka!emo She lookвd heppy (lzgledala је sre6na), moiemo re6j ј She sounded heppy- Ро glasu se fjnilo da је sre6na. Оп the telephone, he sounds like his f8ther - Na telefonu on jma iatj glas kao njegov otac. 8. llrofevl. - PodsвOOmo vas: brojevj godjna se fjtaju u dva dela, npr. 1723 kao 17-23 {seventeen twenty-three), 1980 kao 1~ {nineteen eighty). Uzrok tome је §to se u engleskom moie brojatj u stotjnama ј preko jedne hjljade, tako da npr. 3500 moiemo fjtatj kao thirty-five hundred (pored: three thoussnd five huпdred). U brojevjma godjna reC hundred se izostavlja, osim u onima koji se zavriavaju па dve nule: 1800 - eighteen hundred. U brojevjma od ... 01 do ... 09 takode se zaddava huпdred, npr. 1902 - nineteen hundred 8nd two, ali је u govoru obl6njje nineteen-oh-two Uer se nula fita kao da је slovo О - ou). Dvadesete godine, jtd.: the twenties, jtd. Godjna воо. pre n.e.: eight huпdred В. С. (Ьefore Chrjst) (Ьi: sj:). Godjna 1260. nde ere: twelve sixty A.D. (anno domjnj) (еј dj:)

9. lzrazl koj8 treьa zapt~mtltl. - 1. lt m8y 8ppe8r str8nge to you. - 2. We've Ьееп here for three 8nd 8 h8/f hours. -З. Follow те, wi/1 you?- 4. Let's go snd get some /unch. - 5. The porter wi/1 show you up. - 6. How cherming_ you look tonight. - 7. When he sings he sounds /1ke 8 mghtmg81e ('najtj 0gejl) ... with tooth8che. - в. He's f8r too busy. 9. Уои ought to stop smoking.
10. Prevod. - 1. То vam moie jzgledatj eudno. - 2. Ovde smo vel: tri i ро sata. З. Podite za mnom, molim vas. - 4. Hajdemo na rue&k (Hajde da jdemo ј nabavjmo malo rufka). - 5. (Hotelskj) noaa6 оо vas odvestj gore. - 6. Kako dratesno jzgledate veooras.- 7. Kad on peva, (to) zvuf1 kao slavuj ... sa zuboЬoljom. - в. Оп је ј prevj§e zauzet. - 9. Treba da prestane§ da pu§j§.

Languages аге the pedigree ot nations
su pedigre nacija.

(Samuel Johnson). -

Jezici

ZA PONAVLJANJE: 77. LEKCIJA (Revlalon)

126th LESSON

477

four hundred •nd aeventy-aeven

tour hundred •nd 8eventy-elght

478

Hundred and twenty-seventh (127th) Lesson
Тhе

Sto dvadeset sedma lekclja
Da li ti ne smeta ako ukljuCim televiziju, Dejvide? Htela blh da ~ujem (slu5am) vesti. - Samo izvoli (naravno da ne). Ovo је Bi-Bi-Si. (Sada) је Sasl sati i evo vesti. Vlada је danas objavila da ~ podneti ostavku. Premijer је to · objavio (nal:inio objavu) u govoru u Donjem domu danas ро podne. Qdluka је doneta s obzirom na nedavni poraz (u svetlosti nedavnog poraza) vladine politike cena 1 prihoda, . kao i nedavnih poraza u lokalnim izЬOrima za poslan•ke. Op§ti izЬori se o~kuju slede~g meseca. Gradanski rat u Rutaniji se nastavlja. Vojna hunta koja је proilog meseca sru§ila vladu . . . obratila se (apelovala је) danas Amer1c1 za vo1nu pomoc. Da se vratimo doma/:im vestima (opet kod kuce): zavriio se nedavni §trajk alatni~ara u Dagvudovoj fabrici automoblla.

news

1 -

2
З

4

5

6
7

8
9

Would you mind if 1 turned on (1) the televlsion, David? 1 want to llsten to the news. - Of course not (2). This is the В.В.С. lt is six o'clock and here is (З) the news. The Government today announced that it would reslgn. The Prime Mlnister made• the announcement in а speech to the Commons (4) this afternoon. The declsion was taken• in the light of the recent deleat of the Government's Prices and lncomes policy (5) and вlso recent deteвta in local by-elections. д General Election is expected next month. The clvil war in Rutania (6) contlnues. The mllitary Junta which last month overthrew• the Government appealed today to America for mllitary aid (7). дt home agвln: the recent strike Ьу tool·makers at Dagwood's Car Plant has flnished.

2 3
4

5
6

7 8
9

ОВЈАЙNЈЕNЈА

PRONUNCIATION

(1) То turn: okrenuti. То tuгn оп: ukljufiti (ap~rat, lampu)_. p~titi (vodu). То turn off: iskljufiti. Ako је ret о prek1dafu (а swttch. IZQ. swif). ka!e se i to switch оп i to switch off. . (2) Tamo gde Ыsmo mi pitali ..Oopu§tate li .... " ili .. ~_ogu 11 · Englezi oЬieno potinju pitanje sa Оо you mtnd . ..:. (1l1 w_oиld уои mind . . .) - lmate li neSto protiv ako ... Otuda odrefn1 odgovor (Ne, nemam niAta protiv) ima u stvari vrednost n~ po~rd~og. Pazite da па ovakva pitanja ne odgovarate sa "Yes ',Јег btste tllпe odblli moiЬu umesto da је prihvatite! (3) Niste zaЬoravili, nadamo se, da је news jednina uprkos zavrtetku

(4)

S~l:eni oblik od the НoUS8 of Commons (Donji dom britanskog
pa~amenta: gomji је Т11е НoUS8 of Lords).

127th LESSON

479

four hundred and aeventy-nine

tour hundred and eighty

480

10 11

12
13
14

15

The men аге expected to return to work on Wednesday. А gorllla escaped from London Zoo and attacked four passers-by. lt was later recaptured safely (8) and returned to its cage. А 8p0kesman for London Zoo said that the an1mal рrоЬаЫу felt' lonely. Flnally, the -ather forecast: the night will Ье fine with scattered showers (9) in the North. And that is the end of the news.

10 11 12 13 14 15

OЬ>kuje se da 6е se radnici (ljudi) vratiti na posao u sredu. Jedan gorila је роЬвgао iz londonskog Zooloskog vrta i парао Ь3tiri prolaznika. Kasnije је Ьеz teAko6a (ЬezЬedno) ponovo uhva6en i vraten u svoj kavez. Jedan predstavnik londonskog Zooloskog vrta rekao је da se !ivotinja verovatno ose6ala usamljena. Kona6no, prognoza vremena: no6 Ь> Ьiti lepa (fina) sa mestimiCnim (razbacanim) pljuskovima na severu. 1 to је kraj vesti.

O~NJA (nastavak)

----

~k1~P~ · · · ~end a't~kt f~: 'pa:sazbai. - 12. ri'ke~ 'seitti kc"dt ... '~k=:d 'iau:Z: · • ба 'enaml · · . 'lounli. - 14. ·rainali ба ·wc& ··fa:k~ :si

(5) Politika је politics, ali u smislu programa ili na(:ina rada (kao u izrazima politika cena, stmЬena politika i sl.) kal:e se policy. lsta ref, inate, oznatava i "polisu" (osiguranja).

(6) lzmiiljeno ime.
(7) Aid је zvani(:no organizovana pomoC (vojna, drfavna, pomoC unesretenima i sl.): inate se ka2e hвlp. (8) U engleskom se mnogo upotreЫjavaju pridev safe (ЬezЬedan) i prilog sвfety. Аге these stairs sвfв? - Jesu li ove stepenice sigurne (nisu li opasne)? - We вrrived sately home- Stigli smo

EXERCISES

k enough to •nswer these queations. now
Flll ln the mlaalng worda:
1· Ја
the

Ьеd. - 2. ln the l•ght of recent proЬ/ems, the director has realgned. - 3. А General Election is expected next month. 4· Are you WOmad aЬout the strike? - 5. You alreody

1. Would you mind turning off the teleVtsion, 1 want to go to

kuCi

Ьеz proЫema

(zdravi i l:itavi).

(9) Shower је nagla ki§a, pljusak; ista ree zna(:i i tu~. То take а shower: istu§irati se.

t:esto g/вdат televiziju,

s/i niksda ne s/UМ.m vesti

1 often

the television, but 1

2. Ako vlsdв Ьude оtюгепа, moismo otekivsti stroge теге
(po/11/ke).
lf the Government is strict . . . . . . . . . . , we can

AUENJA ZADATAКA
1. Mollm te, lekljuti televiziju, ја hotu de idem na spavanje (u krevet). - 2. S oЬzlrom na skoraAnje proЫeme, direktor је podneo ostavku. -з. ldu6eg meseca otekuju se optti lzЬori.- 4. Da 11 se Ьrine§ zЬog ltrajka?- 5. Vi vet dovoljno znate da Ьiste odgovorili na ova pitanja.

127th LESSON

481

four hundred and eighty-one
REЙENJA ZADATAКA

four hundred and eighty-two

482

3. Mord nвuёiti dв hodвA pre Г1f1g0 Ato (ZB}leliS dв t!CiS.

(nastavak}

You

learn

Ьefore

to run.

1. watch - never llsten to - nвws. - 2. over1hrown - expect policies. - 3. must - to walk - wanting. - 4. ever - feel lonely away. - 5. Making - easy- wouldn't- one.

4. Ako se iksd oseCd usamljen, dodi odmah do тепе.
lf . . . you . . , come and see те straight

5. Lako је ddati (prвvitl} govor, ali јв ne bih volвo da ga driim
(dв nвprsvim jedвn).

Ako se sluiite snimkom, prвtite najpre tekst uz pomot knjige, imitirsjuCi izgovor и seЬi; potom gв slulajte viAв putв, dok ~ budete и stвnju dв ьеz 6itвnja s...e rвzumete; kon«no pro6ltвJte glasno
svвku

ret!enicu.

Ьвz ротоСi

ploCe

(kasвte).

а speech is

. . . . • but 1 . . . . . . . . like to

make

V. PONAVLJANJE: 78. LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hundred and twenty-elght (128th) Lesson .
Problems

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sto dvadeset osma lekclja
ProЬieml

Pacijent. - Doktore, pomozite mi. Ја stalno govorim sam sa soьom.

2

1 2
з

Patient. - Doctor, help me. 1 keep' (N.1) talking to myaelf. Psychlatrist. - Don't worry, sir, it's not uncommon. ln fact, thousands of people do
it.

з

Psihijatar. - Ne brinite, gospodine, to nije neuobl~a­ jeno. $tavi§e, hiljade ljudi to rade. Pacijent. - Da, ali, doktore, vi ne znate (ne uvi.,ate) koliko glupo zvu~i kad govorim (koliko glupo
zvu~im)!

Patient. - Yes, doctor, you don't reallee how ltupid 1 sound!

PRONUNCIATION

'pf'Qbl~z. -

1. 'peiЬnt. -

2. sai'kai~trist ... лn'k:nn~. - 3. ri~'Jaiz hau

128th LESSON

nisam te video ve{: titavu vetnost! Uzmi ne~to 9 - 9 10 11 12 13 14 - za piee.4. . Whвt is 9. (2) То Ьtllieve in mcde imati doslovno znatenje.pi~ OВJA$NJENJA (1) Age (eid!) znati "dоЬО".. Ро govoru. . ia:'za:mpl.5. а u stvari nije.came• the reply. 1 never drink•.3. - the child's вgе? . limps. Nisam ga video vet Citavu v&enost: је 11 doЬro? 128th LESSON .. hvala.483 four hundred and eighty-three tour hundred and eighty-four 484 4 5 6 7 8 - At their first meeting. Не sounds intalligent. What is the dlfference Ьetween а llttle Ьоу and а dwarf? .Ьeskrajno dugo''.1. kao u: 1don't Ьe/ieve in God.5.odgovorio је !"'Cijent. for exemple? Well. jedan psihijatar је svom pacijentu postavio (upitao) nekoliko standardnih pitanja. Have а drink. There could Ье а lot of dlfference . l'm oorry. Moglo Ы da bude mnogo razlike .he asked. a'wci. 'stend~. Only when she walks! ai aaund.. . Rdi!NJA ZADATAКA 1.Really? Why not? Well. Кakva lteta! . Heven't you ever Ьееn to а psychlatrist? You should.Io Ы.Ја smatram da ne treЬa razgovarati s nepoznatim ljudima. . 1 don't Ьelleve in (2) drlnking• in front of ту chlldren. the dwarf could Ье а girl . No. Тhв Midd/o Ages: srednji vek. c1df1Z. dwa:f. wa:ks. 4 5 6 7 8 - Prilikom (njihovog) prvog susreta.Zbllja? Za$to ne? Рв. ali hramlje. What а plty! ...13. aa:l. on izgleda intetigentan. Ne. nemam potreЬe da pijem! Tvoja devojka је lepa. EXERCISES 1. .smatrati da је (ne6to) doЬro". "opoha".С. Zdravo. Upravo smo popili sav tvoj viski. but he isn't raally.Ја ne verujem u ЬОgа. а takode i .. Mcde znatiti (kao ovde) i . nikad ne pijem.. . Hello. thanks. 1 haven't seen him for eges: is he well? 0:. 2ао mi је. godine starosti". Zar niste nlkad Ыli kod psihi}atra? TreЬI. We've just drunk all your whlsky. smatram da nije u redu da pijem pred (svojom decom.5. Samo kad hoda! 10 11 - 12 13 14 'sti~.2.l don't Ьslieve in tвlking to strangers .11. а kad sam daleko od njih.2. . . ftl\nt. ali ја sam protiv pozajmljlvanja novca. patuljak Ы mogao da bude devojka (devojcica)glasio је (doAao је) odgovor. .8. na primer? Ра.7.12. Stonв Age: kamano dоЬО. What. but 1 don't Ьelleva in lending money. . Kakva је razlika izmedu malog deёaka i patuljka? pitao је.Којi је uzrast deteta? lzraz for ages znati . and when l'm away (3) from them.. Ыti pristalica (notaga)".vekovima". . Sta.4. but she limps.. 1 haven't seen• you for ages (1 ).. -з.replled the pstient.С. 1 don't need to drink•! Your glrl-friend is good-looking. а psychlatrist asked his patient а fiew standard questions..

. . .pt~"? а i kako govori (ZVIXi). in drinking and she doesn't з.. .1. Primetili ste svakako da vic о patuiJku nije mnogo uьediJIV u prel/()(ju. " and а . REiENJA ZADATAКA (nastavak) ... poito nета ~ramatiekog roda. What... to look the house we 1. . SuviAe dugo sedim: noga mi је utrnula (imam eiode i igle u svojoj nozi).odsutan". secrвtвry i ЬеzЬrој drugih •men1ca) '1821 pod)ednako za muAkarca i za 1enu..4.3. idiametik.Thursday.2) wheп you go to England. наvе .. . . in'said aut . are .2.з.away. prais 129th LESSON .. U engleskom. . the mic_e (mais) wi// play .. Оп Не nije pristвlicв piCa.. . she looks... . .after...485 tour hundr8d and eighty-tive Квkvв јв rвzlika izmвt1и tour hunc:lred and eighty-alx 486 Fln 1n 1118 m1881ng worda: 1. ..whlle. .. se Ьrinuti о 4.need to drin~. 10 fly away .daleko" ili . 1 . l've Ьееn slttiпg' dowп for too loпg.. ts going .. .Ьetween.. u zna6enju . ? ZA PONAVLJANJE: 79."? OВJAiNJENJA (nastavak) 2.saw htm .. Mote se upotreblti i uz glagol to Ье.1. When the cвt's вwау. . а ona пета potreЬe da рiјв. рвтеtпо . and .souncls.odleteti itd. you recendy? - Of . Оп је obukao svoj novi kaput naopaeke (unutra-napolje) 1 mogla se vldetl nalepnlca s cenom.<1watf(kao i friвnd.how . . Jestв -Ко 6е li ga skoro vidвli?. intelligent she is the difference . Ноw 5.rubЬer roЫJer.. LEKCIJA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-nlnth (129th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset deveta lekclja Nelшllko ldloma па few idloms 1 Evo nekoliko idiomatskih izraza koje Ьiste mogli 1 2 з Here are а few idiomatic expressions you might meet' (N.otil:i. .Nвrвvrю.pretty ... . video sam ga prollog _ (3) Znamo vot away uz glagole kretanja: 10 go away. miAevi kolo vode (Каd ЈО ma&a daJeko. pinz ltDd 'ni:dlz. mi§evi 6е se igrati)... PRONUNCIAТION fju: 'idi:m1z. laat . kuCi dok mi Ьudemo odsutni? Who ..5. l've got piпs апd needles in my foot.Каd matka ode. Не put• оп his пеw coat lnside-out апd you could see• the prlce-tag. 2 з nai6i kad odete u Englesku. .seen him . doesn't ~teve .gume" i .course . Каkо опв tвро iz(ll«<в.

but there's . То put out а fiгe (а cigarвtte. r1pr. ЬIAnt •.postati''.). ьвz dlake na jeziku. То one's hвnd: isturiti (ispru2iti) ruku. pozor~u 1 sl. S pridevima nвgativnog znal:enja glagol to go se upotreЫjava u znal:enju . to it takocSe se odnosi na teAkot:u ili lakol:u nekog zadatka. istruliti..З).487 tour hundred and eighty-eeven tour hundred and eighty-elght 488 4 5 6 7 8 9 was а very Ыunt (1) man. а u stvari је Ьiо bez preЫjene pare. ali ima јаdап роsеЬап trik (caka).. 'ara:ntid. То tske (something) for grantвd znal:i primiti (neAto) kao obll:rю. бi ai'dia QIIJMNJENJA (nastavak) (З) То put out (4) put оп: staviti. Sve se vote pokvarilo. lzraz therв is .. umreti") znal:i . pokloniti.izgladnjivati.. 'МAn&li in'$tl':lmaots. odatle ovde pasivni oЬiik. То пiје teAko (uraditi). Kad kupujete па otplatu (kradit).. вc:tually he wes broke. obuCi. Мој muf me ne razume. you must put' out (З) your hand to make' the bus stop (N. fru:t . Vk:leli smo u istom smislu i glagol to Ьssr..umirati od gladi''. to stand something: podnositi netto. Nadam se da uskoro moZemo da jedemo.. znati tup. therв's nothing to it . То grant: dodeliti. Moratemo odlo!iti sastaпak do slede6eg ~etvrtka. (5) (8) (7) (8) 129th LESSON . OВJMNJENJA (1) 8/unt. Не 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 Не pretended to Ье а millionвlre.): ugasiti vatru (cigaretu.On ima smisla za te stvari) ili odgovara ndime "trlk".9.1. lt's not dlfficult to do. То stsrvв (od istog korena kao i nemal:ko sterЬen.poludeti.1. То stand: stajati.$ta se daje? (u bloskopu. since noЬody is free. Ako tekate autobus па prolazпoj staпici (staпici па zahtev). otvoren. re6eno о no!evima i drugim ~rim predmetima. Оп se pravio da је milioпer. morate ispru!iti ruku da Ы autobus stao (da Ыste u~iпili da autobus staпe). pokuiaj.). 1 hope we can eat• soon. samo ро seЬi razumljivo.а: knack (2) to it. but she couldn't stand' (6) the idea of throwing' it аwву.. pla6ate odmah (u gotovom) 50 fuпti а potom 16 mese~пih rata ро В funti. etc. "Моs". who called а spade а spade. togomвd ili to go crвzy ('kreizi). What"s оп?. 'hai 'ро:Ьs •. namestiti.Најdе.6. Као prelazan glagol znal:i . То put off (rel:enica br. То go Ьвd: pokvariti se. (2) Knack је familijarna rel: koja ili oznal:ava veblinu. he takes' те for grented (4). koji је svaku stvar пazivao pravim imenom (пazivao aiov aiovom). · lf you wait for а bus at а request stop. ')мilllant ••. sposobnost (Не has а knack for these things . Сете оп. l'm starved (7)! Bio је vrlo otvoren Covek. nek. ali опа пiје mogla podпeti pomisao da ga Ьасi. you make' а down-peyment of flfty pounds and then sixteen monthly inatalments of eight pounds. Му huaЬand doesn't undera18nd' me... daun.. moriti gladu' ·. apeid. Primenjeno па ljude znati iskren.4.. When you buy' оп hlre-purchase.. дll the fruit had gone Ьаd (5). То put out: izneti.5. 11): odgoditi. try. itd. "caka". Umirem od gladil tca:. izЬaciti. i otuda olako shvatati Ш potcenjivati. .. poAto пiko пiје slobodaп... isuviAe se пavikao па mene (i ne prime6uje me). ri'kwest. but 12 12 We will have to put' off the meeting untll next Тhuraday. to је sasvim lako.

. . . Ве. Gomonu"? Meni је to svejedno.5..5. lt's not difficult. there 's а knack.4. av 6rouiq. sta:vd. . 5. . Posle nedeiJu dana. that man when he You can break . jat. . Ovaj not је tako tup dв ne6e da se6e. stand . ..3. Blrds of в feather flock together (ptice jednog pera jate se za)edno): svaka ptica svome jatu. mвni је sasvim svejedno . 1 couldn't care less. Alter а week. all the fruit had gone Ьаd.pretends. Не always puts off his dentist's appolntments. 1 ја. - less.. nemam para. Potpuno mi је svejedno (ne blh mogao da marim manje). 13 14 Tata me је pitao da li hocu sportski auto ili jahtu. . 1 can't . l've got pins and needles in my foot. What's on (8) at the Gaumont this week? lt doesn't make' any dlfference to те. ..put. . 'IOUIШ'nt .4. utrnula mi је noga. 5.. . .. Ne mogu da ustanem. 'spo:tska: . .inside out. Mole:f dв rszЬi}tМ 1ta hoCeA.13.14.too. harcl up . Uvek kuЬurim s novcem pri kraju mesecв. . 1 couldn't REIENJA ZADATAКA to Ье an expert. З.. Pszi! Nemoj da navl.N!!fm (stavil) rukllvice naopatke. .488 tour hundred ancl eighty-nine tour hundt8d and ninety 490 13 14 а D8Cidy asked me if 1 wanted а aports-car or yacht. Ne mogu d8 podnвsem tog /!ollflirJJ kad se pravi d8 је struCnjak. То nije tвlko. 2. ..•• ba:d лр. . On uvek odla!e preglede kod (svog) zuЬe..4.-2. l'm hard up. .. your gloves on ZA PONAVLJANJE: 80. careful! Don't . Nlsam јео vet: nedeljama. LEKCIJA 129th LESSON .10. pri'tendid.l'm broke.3. EXERCISES 1. (ionako) sam Ьеz para. sve vo6e se (Ьilo) pokvarllo (ietrulllo). but (to it). Ме 1. natla krpa zakrpu. This knife is so Ыunt that it won't cut. 4.2. . 1. what you want (like). .the end . .3.ra. 1 can't stand up.. sli ima jвdan trik. FUI ln the mlulng wonla: 1.1:1. 1haven't eaten for weeks.care at of the month.2. l'm always . 'h:zdisina 'nout»di.11. ~ta se ove nedelje daje u .

. povesti ga. hil 'haikQ .voziti se auto-stopom. he goes to demonatrations. i Ьilo је tako lepo ponovo videti tеЬе i Meri. Zivot u predgraciima је miran.zn&A kakva је Dloun i izgleda da se studentski !ivot promenio u odnosu па onaj zivot (od zivota) kakav smo ја i ti poznavali. Onda nam је rekao da ne pohaaa predavanja nego da provodi vreme pripremajuC. teindtd.. We had а long chat (4) ..i polititke sastaпke. too.6. 4 5 6 7 8 9 10 11 OВJASNJENJA {1) То have someone (podrazumeva se at home). we will look 1 2 з Sto trldeseta lekclja Plama U ovoj lekciji i u sledeeoj pogleda/:emo razne vrste pisama. t ЗOth LESSON . povezli smo jednog auto-stopera jednog mladog studenta koji se vra/:ao na univerzitet. PiAem da Ьih tebl i tvojoj Zeni zahvalio Sto ste nas ugostili proAiog vikenda. Na putu ku/:i.а young lludent going back to univвrsity. to see• London alter all this time.481 tour hundred ancl ninety-one tow hundred and ninety·two 482 Hundred and thirtleth (130th) Lesson Letters (N. Dugo smo /:askali . '6Qrali in'dbid. we gave· а lift (2) to а hltch-hiker (З) . maik. (4) То chвt: PRONUNCIA TION 1.- З. Ato sam ја uvek zamiAijao da ima neke veze s majmunima.b~:bz 1. ugostiti.OdveACu vas (odЬaciCu vas) do stanice. в chat: Caskanje. 'sz. We lhoroughly enjoyed ourselvea.m imao nikakve veze s tim skandalom. 'stлdiiiJ iz 'kwai~t. А hitch-hiker (ili в hitcher): auto-stoper. (З) То hitch-hike (ili. Оп the way home.9. s~:ts.. 2. lt was nice. 4) 1 ln this lesson and the next one. 1'11 gilftl you в lift to the stвtion. Preko vikenda ide па demonstracije.- Csskati. For а start. aim 'raitiq. momak (dete) је studirao . ali to give someone в lift znal:i primiti nekoga u kola.5. tct. ju:n~·v~:s. 'sou!l (5) То hвve to do with: imati veze sa. Dragi Majk. Dear Mike. At the weekand. 1 had nothing to do with that scandal . popril:ati. but aometimes а Ыt too qulet.primiti. Као prvo (za potetak). (2) А lift је inaee -lift. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 at dlflerent sorts of letter. prijateljski razgovor. and it was so nice to see• you and Mary agaln.. u naie vreme. Then he told' us that he dldn't attand lectures but spent' his time preparing polltical meatings... Life in the auburЬs is qulet. Bilo је lepo i videti London posle ovoliko vremena. l'm wrlting' to thank you and your wife for heving (1) us last weekend. ali pokatkad i previAe (maltice previAe) miran.- .»ti.Ја nisa. SavrAeno smo se zaьavljali (uzivali). socijalnu antropologiju".you know· what Joan is likeand it seems that atudent life has changed from the life you and 1 knew·. naprosto to hitch) .8. the kid was atudying "Social Anthropology" which 1 always thought' had aomething to do (5) with monkeys.

lzgledam /1 umoran? Nisam mnogo spavao и poslednje vreme. we gave On to а з. . 'lckЬz . 4. poSto niko ne mo!e da prisustvuje.look forward again. Nв putu kuti.493 tour hundred and ninety-three tour hundrecl •nd ninety-tour 494 12 13 14 15 ln our day.11.а lift. 4. zapravo. . i sa }adovoljstvom oCekujemo da vas We to seeing you ourselves and we EXERCISES 1.haven"t slept...5.of which. Srdacni (najljubazniji) pozdravi teЬi i tvojoj zen1. Do 1 tired? 1 zaЬavljali much recently. ~en6ra'tюlж:I1i .~~­ look .. . pri'ptariq pa'litikl. tvoj Dejvid. . that would not have Ьееn allowed. . Не owns three houses and two oports-cars.2.to do with . Thanks agaln for your hospitality.hitch-hiker. lt has nothing to do with you. . 'kaandast r•'aa:dz. i radujem se Sto Cu vas оЬоје uskoro opet videti.4. LEKCIJA 1.. a'tend a'laud. Yours. 2.hnz. would it? Do 1 sound old and intolerant? 1 suppose 1 am. thoroughly enjoyed . od kojih su dva Ьila (upuCena) prijateljima. Klndest regerd1 to you and your wife. Оп the way home we had to stop at а aervice atation.4. Kad sam ја Ыо u §koli.10. We three letters. Napisali smo tri pisma. пета nikakve veze s romanima koje је . . to ne п е? Ьi Ьilo dozvoljeno.1. - 15.has wrttten.»Ьnnt. and 1 look forward to нeing' you both ageln soon. 11. since nobody can attend. . to nije (ne Ы) bllo doZ'Юijeno.13. -З. ZA PONAVLJANJE: 81.2. Njegova autoblografija napisao..3. Odlitno smo se ponovo vidimo. zar 14 15 Da li ti se {:ini da sam (zvutim li) star i netrpeljiv? Pretpostavljam da (i) jesam. David. it wouldn't have Ьееn allowed. . Flll ln 1he mloolng wordl: 5. His . hO)Spa'uelati. Hvala joS jednom za va~ gostoprimstvo. really .. wrote. the way home. two were to frie"fldS 1.. 2. 'mлokiz. povezli smo jednog auto-stopera. .. .. de~an'strei. We will put off the meeting. То nema nikakve veze s toЬOm.novels . . autoblography has nothing the he AE!tENJA ZADATAКA 1. On ima (posedщe) tri kuCe i dva sportska automobila.. Na putu kuCi morali smo da stanemo na servisnoJ stanici.5. When 1was at school. in't. . 12 13 U na5e vreme (nas dan).5. Odlo!iCemo sastanak. 1ЗOth LESSON .

'kAm· veC poznajete nepravilne glagoJe? Ne zatюravite dв ponovite njihova tri oblika svaki put kad naidete па zvezdicu. red ..)m sant 'dtr. live in London and own а саг.. sitju'eibnz 'veikant 'k:. Bila sam sme~tena (bazirana) u oЫas1i Bordoa i radila sam za jednu izvozno-uvoznu firmu. as my firm is Ьeing taken' over Ьу а French company.•..5. 1 worked for two years in France. 1 was based in the Bordeaux region and was working for an lmport-export firm. 'h'l:thend..1.6..9. Marjorie Watson (Miss) 6 7 8 9 10 Danas cemo videti (vidimo) pismo od nekoga ko konkuri~ za posao: Dragi gospodine. usavr~ila sam svoje (znanje) francuskog. 1 am twenty-three years old (З) and slngle. After qualifying from St Dunstan's Secretarial College in nineteen seventy four (1974). Ьоu6 . .. Zivim u Londonu i posedujem automobll.. Yours falthfully. lmam 23 godine. "kWOtlafajiQ fr:.• 'imsю:t 'eksfr. (2) An adveгtisement је oglas ili (pojedina~na_) rekl~ma. oun. poust O)V bai'lina~l . Zetim da se prijavim za mesto sekretarice sa znanjem dva jezika koje vi nudite. . While there. Nadam so da cu Ьiti pozvana (da се mi se dodeliti) па razgovor.nstanz sekn't&arial 'kolid!.495 tour hundred and ninety-tive tow hundred and ninety-81x 496 Hundred and thlrty-first {131st) Lesson А Sto trldeset prva lekclja Jedno poolovno plomo businell letter • 2 З 1 2 Today we see• а letter from someone who is applying (1) for а јоЬ: Dear Sir. 1 also type and know' both English and French shorthand. Ьeist . 1 perfected my French which 1 write' and speak' perfectly.dЬn .1. Po~to sam zavr~ila (kvalifikovala se sa) koledt Sent Danstens za sekretarske poslove 1974. . taip . 4 5 з 4 5 6 7 8 9 10 1 wish to apply for the post of Ьillngual secretary which you are offering. то apply for а ЈОЬ: konkurisati za zaposlenje. 4. Upravo sam pro~itala va~ oglas u "Tajmsovoj" rubrici "Ponude zaposlenja" (Uprafnjena mesta). . koji perfektno pi~m i govorim. :мi'va:tismont . 3. neudata sam. godine.7: pa"fektid • . a'plajiQ... 1 have just read' your advertisement (2) in the "Situations Vacant" column of the Тimes. Mardtori Votson (gospo. 'pa:fektli. OВJA$NJENJA (1) то appfy: primeniti. ~:"dou 'ri.):t fa:m. Dok (sam Ьila) tamo. Bicu sloЬodna od 23. radila sam dve godine u Francuskoj. . buduci da moju firmu preuzima (da moja firma blva preuzeta od) jedna francuska kompanija. . 1 will Ье free from March the twenty-third. marta..ica). S po~tovanjem (Va~a verno). eesto _se skraCuje u adveгt iti samo ad (smвll ads: malt oglast). 131st LESSON . Takode kucam na ma~ini i znam i engtesku i francusku stenografiju. Моlьа: an appUcation..... 1 hope 1 may Ье grвnted an lnterview (4). То advertlse ~ini li vвm se da sada PRONUNCIATION t. .)lam..

u oblt:nom govoru reklo Ы se samo 1 ат twвnty-thrвe.5. .3. . our 4. upotreьtjen u pismu. Posle OВJAIINJENJA (nastavak) ~itanjв vdeg oglвsa. Ьns'pondans. Here is the reply she recelved: Dear Miss Watson. from the . sin'siali .mpt- 11 12 13 14 15 Mo!da се ona imati srece. . haind. 'pr. . 1 . Нvвlа vam ~to ste tako Ьrzo odgovorili па па~ oglas. l.AI OU> ~ 'tW ? ~ni. Svi (svвko) (nвpolje) kroz prozor. Evo odgovora koji је doblla: Draga gdioe Votson. Bi6u sre6an kad se ova lekcija zavr§i.will Ье glad when this leoson is llnished..15. 1fP.:. BiCu sloЬodan ье Joan who the window. . 1 will Ье glad to give• you an lnterview and а short test in Ьillngual correspondence. marta u 1О sati. 5.11. . .2. дkо blste !eleli da dodete u moju kancelariju 23. . . ri'ta:n ••. On је hteo da do&tm u 10 sati ali ја nisam mogao. Do you know English or French ohorthand? . i u jednom i u drugom slut:aju: Ноw old вrе you? (4) Mi smo ovu ret pozajmili samo u novinarskom znat:enju. Molim vas potvrdite ovaj termin (sastanak) povratnom po§tom ili telefonirajte (telefonirajuci) mojoj sekretarici. reklamirati. 1 have After decided work with you.tsan. u engleskom је interview i razgovor na koji se pozivaju kandidati za neko zaposlenje. . . osim Dloun koja је gledala ('aiOvetaiz): oglaAavati..3. Jeste li neudati (neo!enjeni) ili udati (o!enjeni)?. . 1 want you to reply Ьу return of post.14. _ (З) Malo zvanit:niji oЬiik. hvala vam §to ste tako brzo (hitno) odgovorili na na§ oglas. started looked з.497 fow hundred and ninety-aeven four hundred and ninety-elght 488 11 12 13 14 15 Perhapl she will Ье lucky. Ho6u da odgovori§ povratnom po§tom.4. lskreno va§.2. kan'fa:m .:. Thank you for replying to our advertisement so promptly. .'fci6fali 'ma:dtari 'w. su pol:eli da pi~u. Thank you for . John Hind 10. od trideset prvog.ОЬе. naM kompanfja је ьankrotirвla.. 1 EXERCISES 1. дrе you olngle ог mвrried?. PuЫicity (р t\Ьiiseti) је naziv za reklamu uopAte.- li.. Flll ln the mlulng wordo: 1.. Yours sincerely. Pitanje је. Znate li englesku ili francusku stenografiju? . • . 'ara:ntid an 'intavju: . your odlutio sarh da radim s vama.Both. D!on Hajnd.f~==. 4f. lf you would like to come• to my olfice on the twenty-third of March at ten o'clock. ЬiСе mi milo da vas primim na razgovor i da vam dam kratak test iz dvojezi~ne korespondencije..~~~==!\ О. so to our 131st LESSON ..4. has gone Ьankrupt. REЙI!NJA ZADATAКA 2. 1. Не wвnted me to come at ten o'clock but 1 couldn't. Please conllrm this appolntment Ьу return of post or Ьу telephoning my secretary. .

free. јоЬ.). lekciju 104. ali nije. dodi razgovoru).thirty-first. "Na primer" se рiйе . and you'll the the јоЬ.3." (3). . frilz n: iks'trevagant seli:a tcJI:anz.g..company. reading ." (od latinskog id esf). ~t~il. the English use many abbreviations. 17 7 PRONUNCIATION ~· . . sister-in-law: svastika.2. zet. e. Nema nikakvih ukresa (ki~nja) ni ekstravagantnih pozdrava. .. i doЬiCet razgovor (prisustvuj posso. Ьоlје је blti йtо neposredniji. OIIJA$NJENJA (1) V.. i to је uspelo (delovalo). ЬrАI:Ь 1n Jn:. itd. Aurak Ш paAenOQ.promptly . itd. Jednostavnost se uvek isplati. Nata gospodica Votson mogla је da napiйe svoju tivotnu istoriju Ш da prita о svom deveru (~uraku.6. w:a:kt. Konkuriti za zaposlenje.". Simpllcity always pays.advertisement . .3. . Our Miss Watson could have wrltten• her life hlstory ог talked aЬout her brotheг-in-law (2). (2) Brother-in-/aw: dever..4. а naro~ito poslovnom (pismu). and it woгked. а stil је jednostavan.. "Fог example" is wrttten' "e.out of.e. wШ .'noutis . but she did not. Everytюdy (everyone) writing. There аге 2 3 4 5 6 7 4 5 6 Jeste li primetili kako је jednostavan Ьiо stil poslednjeg pisma? U engleskom pismu.4. ZA PONAVLJANJE: 82. except. Apply for attend . That is to say" is wгltten "i. h1st:ar1 . mother-in-law· taAta Ш svekrva. reCenicu br.5. it is better to Ье as direct as n0 frills or extravagant salutations and the style is plain (1 ). and especially а buslness letteг. sim'plis:ati. U zvani~noj prepisci Englezi upotreЫjavaju mnogobrojne skra~nioa. daughter-in-law: tast ili svekaг. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-second (132nd) Lesson More about letters 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset druga lekclja Jot о plemlma Did you notice how slmple the style of the last letteг was? ln an English letteг.499 four hundred end ninety-nine па five hundred IIEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 500 5. ln offlcial correspondence.g. Za sve rodake stetene putem braka upotrebJjava se skupni izraz in-laws tazblna. possiЫe. the interview. replying ..e. . "То )est" se pite "i. --.to.. :а'fЩ 132nd LESSON . . zaova. son-in-Jaw: zet (kCerkin mu!). 1.'spel:ali_ 'Ьizn:as.get (have).ad (advertisement).. i." (fгom the Latin id est). .2.5. . 10.

. mora§ mi kupiti marku.3. . 13 14 OВJASNJENJA (nastavak) w~adla ju:~.д.arts). .11.501 five hundred •nd orw five hundred •nd two 502 8 9 10 11 12 13 14 The twenty-four-hour clock is not wtclely used in Вrltain. you must buy me а stamp. naver apoken•.30 p. ali nije.m .vojno. .4. ili ро starom nazivu "umetnosti" . which might explaln why the trains are so often late!) So inatead English people write "a. Mogli blste takocle da пaidete па V.· Ne smete nikad upotreЫjavati skral:enice kad govorite.. The abbreviвtions аге only wrltten•. Dvaput godi~пje. a~ri:yi'eiЬnz 8 9 10 11 12 Rа~uпапје (Caвovпik) па 24 sata пiје uobl~jeпo (~iroko upotreЫjavano) u Britaпiji. 'ma:sta av 'sai:ms. . 'letan. 9. kao В.30 p. You should have Ьееn more llmple." za ророdпе i ve~e. .В.. Sc..m. prepodne". 11 you waпt me to seпd you а poat-card. .. (5) 8achвlor Ј8 stepen koji se doblja di~omom (iz humanistitkih EXERCISES 1.. pored "jutп( znafi i .9. REAENJA ZADATAKA 1.m.C..pre podne ...2.C. but she did not. а D.. а: da: es ~u .g. . . vi: si: 1..10. прr.5.. ~to Ьi moglo da objasпi Шtо vozovi tako testo kвsne!) Tako. Eпglezi pi~u . a. e. ili ma koje od mnogobrojnih vojnih ili civilnih odlikovanja. апн l~ac. kraljica sastavlja ... She could have helped him." (4) for the afternoon and avening..S. You must never use abbreviations when speaking. TreЬelo је da bude§ jednostavnljl.." or "D.Victoriв Cross (krst kraljice Viktorije) visoko )е civilno odlikovanje.m. like В.m.. kwi:n nauka. 'reilweiz. it always works.00 a. - dra:z . p.00 a. You could also come• acroas "V. (4) Od latinakog sntfl mtlf'idiвm . ei em keat . (UpotreЫjava se uglavпom па felezпici. Druge skra~пice koje Ьiste mogli da пaclete dolaze posle imeпa ljudi. Skraooпice se samo pi~u. 'ЬеЬiа av a:ts ..4. Ret morning.S.: 10.m. Twice в yeai..." (6) or any of the numerous mllitary or civllian decorations. Other abbrevtations you might find' come' after peoples' names.Ois/inguished 58rvice OrrJer (orden za istaknutu sluЉu). i: dti:. in'sted . _'nau:maros 'militari а: si'vilian deka'reibnz..: 10. the Oueen draws• up an "Нonours List" which decorates people who have glven • иrvice to the nation. (11 is used malnly on the raИways.m.· . · 17' 132nd LESSON . пikada (пе) izgovaraju.O. Pastis is not wldely druпk in England. ..m..f." to lndicate the morning and "p.. to uvek deluje. Sc.primera radi.5. Ako ho6ei da ti potaljem doplsnicu. ..S.." (Master of Sctence) (5). 'ind~ 13. (Bachelor of Arts) or "М. ~ (nastavak) (З) Od latinakog ~. р1: em. post meridiвm posle pod~. Ona је mogla da mu pomogne. . Listu powti" kojom se odlikuju (koja odlikuje) ljudi koji su slu:!ili (dali uslugu) пacij'i. ili D.O. (diplomiraпi stru~пjak) ili М. umesto (toga)." da оzпаоо jutro (prepodne) а ... ai i: . 7..C. . (6) V. (magistar пauka). grвtiв . rnsster of science znati magistar nauka.З. mo1nli . 9.д. - ~~~·~ndans .2. Vermut se u Engleskoj ne pije mnogo (naAlrokO)..O.

br.Тј§јпа! Кеер out •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset treea lekclja Кверег: cuvar. Smeo sam da govorlm"' recj eemo 1 was sllowrкl to spesk.5. might је pro§lo vreme od msy. U пaredЬsma ili пatpisima: Кеер quie/1.Su тву ј might. dodite do твпе и moju kвлcВiвriju. REt1ENJA ZADATAКA (nastavak) 3.want? .4. оп verovatno spava. 1З1. Не might come впу momant . ali se upotreЫjava samo keo kondjcjoпal (za razljku od could. . br. . .Оп Ьi mogao svakog treпutka da dode.come and see. 1З2.30 When you tinished тв the report.Кеер off the grsss Ne gazi travu (Dr:!:ite se dalje od trave). it is а present . . molim vas.Оп moze svakog trenutke da do<fe. . shopping. ..e. br. What sort (kind) . тву ispred sеье пе trpj predlog to. Кlld иwlitв вв ssstavljanjem izvfJStajs. have . Тhere Ьiо и kupovim~ naQo sam пв ovu staru p~u this old gun. .3.Plain. are numerous .сате across. on time. or striped? ZA PONAVLJANJE: 83. .Samo dalje kucajte. 8.. koje mo!e imatj ј jedпu i drugu vredпost).30. (Rec goal.. . ? . Sa drugjm glagolom u oЬfjku па .was . to је pokloп. С. То keep (cuvati. in my office.Zadr:!:ite ga. . inaee. прr. dr!:ati). {:jsto gramatjёki gledaпo. . - ZаЬrапјеп ulaz (Dr:!:ite se пapolju). 1 ksep tslking to myse/f. 2. . decorations. З ј 1ЗО.Plesse keep it. 2 ј З. . 5.2. Molite se (zвhtevani stв) dв stignete пв vrsmв. of shirt do you . he's proЬably ssleep . razljke је samo u stepeпu verovatпoee: Не msy coma sny moment. Кеер knocking.e.503 five hundrecl and three tive hundred •nd tour 504 Flll ln 1118 ml881ng worda (1nd eЬЬrevlltlonl): 1. Квkvи kolulju Jsllte? Jt!Jdnotюjnu ili prugвstu? 1. Viktorijin krst". . br. upotrebleemo konstrukciju 10-Ье sllowrкl to. Postoje тгюgоЬгојпв odlikovanja.. Mlght .. You are requested to arrive .Neprestaпo govorim sam sa soЬom. -јпg" to keep jma zпаеепје trajanja. . ako паm је Ьа§ пео_рhоdап jпfjпitjv (smetj). 129. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-third (133rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protlt8Jte olljain)lnja: lekcjja 128.. prema tome. m1 y. the Victoria cross (V.g. Za proAiu radnju. Za proAio vreme. to jest и 20. lzm. 4.drawing up ..) 2.m. jma оsпоvпо zпаеепја .p. 1. . ..Кео ј can ј must. cjlj" . While . . . . u 133rd LESSON 8.). br. Dok sвm 2. . Goal-kвeper ('goulkj: ра): golmaп. i. З. 1 . . 1.. . прг.

а u poslovnom pismu ј~ i adresu primaoca malo nde. ha might have phoned .ьс 508 znal:enju verovatnoёa.On Св dati da mu se prefarЬa kupattlo.hsppity.Evo nekoliko primera upotreЬe make sa drugim glagolom. Cresceпt Messrs JOHNSON Drive З. ovaj prelazi u i: happy . koje пisu uoblёajene u poslovnom pismu.Ne sme& Po<:etak i kraj pismв u engleskom su staпdardizovaпi i vrlo jedпostavпi. пapisati опо sto 5.ргоЬsЫу itd.Оп је moida telefoпirao. . U osnovnom znafenju "smeti" upotreЫjava se samo may (ne i might). your friend.You тву not.. Smem li sada da odem? . Mouпt Drive LONDON SE2 З 1 . perfect . Не'// have his Ьsthrooт rвpainted. Tako imamo i quick quickly. We '11 makв hiт иnderstвnd . Не speвks slowly . . This pi/1 wi/1 твkе you s/98fJ . Prtlozl.Као $to ste sigurno i sami primetili. s leve strane iznad teksta: 32. lpak. Sopstvenu adresu stavtjamo desno gore. .Sagradio sam kucu (dao sam da mi se sagradi kuёa). /ove (from). .Оп govori polako. 4. upotreblCвrno have + particip pr~li: Не тву have plюned. ako $!о su прr. Tu upotreЫjavamo i kontrakcije. 1ЗЗrd LESSON . mogao је da telefoпira. Od prideva good prilog је we/1.Dajte da se ova pisma odmah prevedu.. Ье$1 wi$hes. U privatnom pismu motemo zavriiti kako felimo: yours. 11 таdе те thinkТо me је navelo na razmiiljaпje. а sa Yours sincerety ako smo роёаН sa Оввг Мг. koji ide uz оЬа pol:etka. They made те buy soтetћing 1 didn't wanl . Prevodtmo ga оЫёnо sa . zavliiCвrno sa Yours faithfully.Оп је spor.dati da se .ьeвutiful/y. . i ni reet viSe. sluie i kao prilozi Ьеz promene oЫika.. Pl8ma.Naterali (пaveli) su me da kupim neйto $to пtsam ieleo. Не is slow. " .Ova ptlula ёа vвs uspavati. Oanвs se mпogo upotrebljava i ameriёki zavtietak Yours truty. fsst ili ввг/у. То 1118118 llle Ьu8 etop. пвјvаiпiја od svega је jedпostavпost: se felelo reCi. itd. lf he wвs busy. Ako smo poёali (u poslovпom pismu) sa Deвr Sir. Мау 1/ввvе now?.. Ako se pridev zavr5ava ipsiloпom. ргоЬs­ Ые . Ьввиtifи/ .Natera<:emo ga da shvati (ОЬјвsпiёаmо mu to nekako). Nekoliko prideva. hundred •nd fiwe five hunclfed and . od prideva se prilozi grade пastavkom -/у. ( + ime). Hsve lhase letters trsnslsted at once .505 fiv. - Evo јо6 nekoliko dopunskih вaveta.perfectly.Ako је Ьiо zauzet. 1 had а lюuse Ьuill. Sliёпog је zпаёапја glagol to have sa drugim glagolom u parttctpu.

. Tako. tako da . poAto sam jmoo produtenj yjkend. 1 was going to travel Ьу boat. То take advantage of (something): 1skoristiti (neSto). zar vj njste? . ра sam pomjsljo da се to Ьitj uzbudljjvo (avantura). .З.11. We gave him в lift to Bath.1. 6a:t . Nikada ranije nisam putovao njime (nisam uzeo jвdan). Savffieno mj је svejedno. 134th LESSON .З.. We were expecting them at а quarter past two. zar ne?. Nadam se da mogu blti primljen па razgovor.t О. 6. aren't you?.8.2...5.4. 1 cou/dn't саге less.hoverkraft" (aerogljser).5. wou/d it?. met .6. Please confirm Ьу return of post.1. Mol1m vas potvrdjte (prjjem) povratnom poAtom.6. 1 hear• you've Ьееn to England recently.9.. Hello/1 haven't seen you for ages../ feel lone/y when she's awsy. and they are drlnking• Ьееr together on the Champs Elysees.12.. bu'lour (1) . Povezlj smo ga do Bata. Не always puts it оп inside out..8. ~·va:ntid!. ..З.10. . Nameravao sam (spremao sam se) da putujem brodom. . korist. Tell' me aЬout your trip. lt wouldn't have Ьееп вl/owed. Please don 't turn оп the television. alj onda sam pro6jtao jвdan oglas za .. Prevocl. Zdravo! Njsam te ZA PONAVLJANJE: 84. . Moljm te. (2) Advantage: prednost. Well. Njsmo moglj da podnesemo pomjsao da damo da ga ublju (metkom). red . 1 declded to take' advantage of it (2).4. .t 1. .12. .5. . odlu6jo sam da to iskoristim.7. . vialt to England 1 2 3 4 zajвdno 1 2 З - 4 5 Pierre has met• his English friend Tony. la:nz e'lizei.. 'touni . 6ujem da sj nedavno Ьiо u Engleskoj. nemoj da uklju6ujeA televjzor. ј on1 pjju pjvo па Jeljsвjskjm poljjma. /'т starved. . . Dugi" vikend је onaj koji se nadovezuje na neki praznik.6. 1 hope 1 тау Ье granted а п interview.1.ma viSe sloЬOdnih dana. We couldn't Ьевr the thought of having him shot. so 1 thought' it would Ье an adventure. . vjdeo titavu ve6nost.2. lsprj6aj mi о svom putovanju. as 1 had а long weekend (1). 06akjvaJj smo jh u dva ј 6atvrt.. .507 five hundred and aeven five hundred and elght 508 lzrвzl koje lreba zapвmdd. Ра. Ја sam uzasno gladan. l'd (З) never tвken' one Ьеfоrв. 'h3vakra:fl. Osв6am sв usamljen kad ona njje ovde.7. ad'venb. . . 7. but then 1 read' an advertisement for the hovercraft.. . . 'trevl bat Ьout ..С. Оп ga (је) uvek оЬiа6ј naopako. .. То (u ono vreme) ne Ьi Ьilo dozvoljeno. -9. So. LEKCIJA (Revlllon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-fourth (134th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset eetvrta lekctja Pjer је sreo svog engleskog prjjatelja Tonjja.. . 5 OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'vi~.

odjednom sam shvatio da sam u stranoj zemlji. Onda је hoverkraft stigao.. Pro$ao sam kroz liniju (za one koji nemaju) . Then th? hov~rcraft arrlved. 1 went through the "nothing to dвclвre" lane (9) and got onto а coach to go to the stetion. nego i automoblle. . autobuse i ~k kamione. coвches (6) and вven lorries. i niko mi nije (niSta) govorio (meni). All вЬоаrd! tefeznil:ara pred polazak voza).ukrcati se" i prilog аЬоагd (e'tю:d). i mene је odjednom obuzela panika (poreo sam pani~no da se pla$im). 'douva. You couldn't see• enything through the wlndows. Koji је u pitanju mo!emo utvrditi ро onome tto sledi: posle had dolazi particip proili (tsken). hju:df p~ndfaz . 15 16 OВJA$NJENJA (nas1avak) _(З) l'd је u ovom siOOaju kontrakcija od 1 had. Eventually. 11 12 13 14 15 16 lt was fantestic! ln only half an hour we were in Dover. Llke (N.. Bio је vrlo impresivan.l:ti fri:. 1 hвdn't spoken' а word and no one had spoken' to те. Ьа:d . :· 'di'. . the th1ng rose up on а cushion of air and set• off.brod. koeija". At the hoverport (4). na (prevoznom sredstvu)'': оЬа se upotreЫjavaju ne samo za brodove nego i za vozove. danas је naziv za turistil:ki.7. . plovni OЬjekt.. Padala је ki$a. 6 7 8 9 10 11 Otitao sam vozom do Bulonja. lt was very 1mpress1ve. (6) Ссвсh. ma:val~.. U pristaniitu (hoverkrafta) kupio sam malo cigareta u . Као neko ogromno morsko ~udovi$te. im'presiv . ~ IS. teЬdeti.508 tive hundrttd and nine five hunctrecl and ten 510 6 7 в 9 10 1 went Ьу train to Boulogne.Mote se putnici da udu u avion. kad su se svi ukrcali. Pвssengers вrв kindly requested (uzvik to tювrd the plвne. ~ 11 'sл!Ьnli ria'laizd: То ье оп tюard: Ьiti na brodu.. rou~ ..Svi u vagone' 134th LESSON . Му first impressions weren't mervellous.. Ьесвuи there was too much spray (8). ~ 1~. (4) Slo!enica od port (luka) i od /юoeгcralt: ovaj tehniel<i naziv.. ~а .. . . ~ 9. sprei.ni$ta da prijave" i рорео se па autobus da odem do stanice. prvoЬitno . d1 klu letn. Everything was in English and 1 вuddenly Ьeg8n' to penic. Nije moglo ni$ta da se vidi kroz prozore.-.fri-wpu" (sloЬod­ nih od carine).. lt cвrries rюt only passengers. Sve је bllo па engleskom...~ 10. 'k. jer је Ьilo previ$e репе (p. As 1 got out of the hovercraft and heвded for the Customs. but вlso cars.": kubn ~v Е~.1-4. lt was rвlning. 12 13 14 Moji prvi utisci nisu blli (Ьа$) divni. ~ 11. 'hedid . podigao se (ta stvar se podigla) па vazdu$nom jastu~icu i krenuo.~nz : . • (7) :·· ·ь~vap~:t. i'ventali . Od istog korena postoji i glagot to Ьoard. avione itcl. . but.. Kad sam izabo iz hoverkrafta i uputio se ka carini. i od crвft. 1) а huge ив-monster. Bilo је fantastitno! Za samo pola sata blli smo u Doveru. Kona~no.. sastavljen te od glagola to hover. koji nikada ne Ы mogao doCi posle oЬiik would. when everyone was on Ьoard (7).. fen'tatik 1m prel. pentk. Ьiti ukrcan. Not only does it cвrry pвssengers (5). si: ·m~nst~. i Ьought' some duty-free c1garettes.. (5) Does је reeenice. Moglo upotrebljeno da Ьi se istaklo not only na pciOetku se reti i. rnedugradski autobus (za razliku od autobusa u gradskom saoЬraCaju­ Ьvs). Nisam progovorio ni reti.kania vode). 1 suddenly realised that 1 was in а foreign country. Ne samo $to prevozi (nosi) putnike. k. ~ru: .utamz ai . ne od 1 would..ou~tz end i:v~n 'l:n-iz. opet.

1.. takode oznatava saobraCajnu traku {traffic lane).4.has gone. а coffee 2.511 five hundrecl and eleven five hundred and twelve 512 EXERCISES 1.off.2. moiemo uzeti hoverkraft. -. 1.4. but he (8) brewery! 4. Nije vaino.got onto (into). Not only . . Aher he some cigarettes and the coach. Flll ln lhe mloslng words: PoAto је kupio cigaгete i popio kafи. То declare: izjaviti. to је brie. buying.take. Ali ako imate tekst pred otima. talasa ili brod" koji plovi.5. . Motemo da odemo na piknik. sokak. најdе da iskoristimo (ovo) lepo vreme. lmenica spray moZe oznaCavati ono Ato i mi zovemo "sprej". · · . She has Switzertand. lmajte и vidu dв testo ne moiete razиmeti ni svog zemfjaka ako govori prebrzo Ш suvi~ tiho: isto se dogadв i Engfezima. ТrеЬв postepeno da se navikavate da razumete i Ьеz teksta.owns. avion је po/eteo.3.2.drink too much . tudovi~te se podiglo iz (tkotskog) jezera. ZA PONAVLJANJE: 85. nego poseduje pivaru.оп Ьoard . prijaviti (za carinjenje). .5.s. We can go for а plcnic if you like.quicker (faster). LEKCIJA 134th LESSON . а u ovom stueaju onaj prolвz ili hodnik kojim se usmeravaju putnici па carini. the То spray: prskati.2. kвd su se svi иkrca/i. . Ne samo Sto pije suvi~.drinking. Не got out of the coach and heoded for the Cuotoms bulldtn?. when everyone was plane took . . 5. (9} А Jane: uliCica. а па moru oznatava onu izmaglicu od sitnih kapi koje se stvaraju pod dejstvom vetra.. Kona~no. -З. lzatao је iz autobusa i uputio se ka zgradi carine. Eventually . her itlness and to _. got over.hovercraft.3. Nije se moglo ni~ta videti kroz prozore zЬog репе {prskanja). . REtENJA ZAOA ТА КА.l does he а . You couldn t see anything through the wlndows Ьесаu1е of the spray. Zato bиdite upomi. da biste izveiЬali uho. ako teli~. lsko Cete pratiti dijsfog. . rasprl!iivati.4. The monster rose up from the loch. Let·s take advontage of the fine weather. uSao је и autobus. . mind. StOВJMNJENJA (nastavak) 3. i sluAajte snimke viAe puta. Ona se oporavila od Ьolвsti i oti$/a и $vajcarsku.. Never we can the it's Mo!da vвm se snimci tine та/о prebrzi? U ovim lekcijama oni su veC snimljeni brzlnom oЫtnog govora.

Engleska је divna ј zelena. 1 started reading• my gulde-book and looking for addresses of hotels and "Bed and Breakfasts"..upravnik.Wi/1 you Ье вЫе to find уоиг hotel? -1'11 mвnage somehow. rukovoditi. Voznja u Londonu Ьila је raj (nebo) u porec1enju s Parizom.Nekako Cu se veC snaCi.. Napolju." Prve re~i koje mi је neko progovorio. direktor (ne . 'm~!'i~...1.513 five hundred and thirteen five hundred and fourteen 514 Hundred and thirty·fifth (135th) Lesson Arrival ln london 1 Оп the train.m sed t1kats." 1 dalje sam razumeo. even in the rain. 1 managed (1) to relax а llttle and look at the countryside. odakle твпвgег. Ju.. uspeo sam malo da se opustim i da gledam okolinu (predele). brekfasts. gospodjne..uspeti. ј dao vozal:u adresu. OВJASNJENJA 12 PRONUNCIATJON ~·raivl. 'kлridt . please. Cerjng Kros је (Ыо) kao svaka (ma koja) veljka zeleznj~ka stanjca.. bu~n ј pun ljudj.4.n::tf. molim. 1 found' а taxi. nolsy and crowded.. ot my compartment suddenly opened and а man in uniform said: "Tickets. Vrata mog kupea odjednom su se otvorila i jedan ~ovek u uniformi је rekao: . Karte. a'dresiz . Outslde." The first words someone had spoken• to me. Th~t door .. sir. Ро~о sam da ~itam svoj vodi~ i da trafim adrese hotela ј pansjona ("krevet ј doru~ak"). Sto trldeset peta lekclja Dolazak u London 2 З 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U (na) vozu. ~ak ј na (u) kj~j..8. 'pidbuk . pardon. а "саЬ". veljkj. na~o sam taksj. a:skt. Drlving' in London was heaven compared to Paris. U koliko sati sti:!emo u London?" "Bjcemo na Cerjng Krosu otpriljke za jedan sat. and 1 had understood' them! 1 took' my courage jn both hands and asked: "What time do we arrlve in (2) london?" "Wa'll Ье at Charing Cross in about an hour. tru:. Ovde imamo drugo znatenje istog glagola .u ri'le~•:. . lstjna је ~to kaiu. Charing Cross is like any Ьig rallway station. . lt's true what they say. . sorry. Не mвnaged to impгove his English in оп/у thгee months . Ьig." 1 still understood*.2.!d t. Na~ao sam (Ьiо sam na~o) adresu jednog jeftjnog hotela ј jedva sam ~ekao da stjgnem.3. England is Ьeautiful and green. Odatle је izvedeno i znatenje . i ја sam ih razumeo! Skupjo sam hrabrost (uzeo svoju hrabrost u оЬе ruke) i upitao: .6. Bio sam sada veoma uzbuden...menadfer"!). -НоСе! li moCi da nadet svoj hotel? . 1З5th LESSON . and gave• the drlver the address. "keb".. 1 was now very exclted..snaCi se".Uspeo је da poЬoljla svoj engleski za samo tri meseca. postiCi.l. ik'saitid (1) То manage: upravljati. 1 had found' the addreн of а cheap hotel and 1 couldn't wait to arrlve.

1.4... it rains all the time? . . . -З driver. we arrlved at the hotel. Skupio sam hrabrost i rekao . Рау the drlver and give him а tip. ZA PONAYLJANJE: 86. . We"ll Ье there in аЬоu1 an hour. . . 5. him find 4. very .2. he was speaking quickly. .13. 1 understand . p~'Jait cnd ka :m . 'fouan .give mecheap hotel.• roud.•.. . Posle glagola arrive upotrebljava se isti predlog kao i posle glagola miгovanja: we arrivвd IN London.2. suviAe је prenatrpan (tesan). . . fi:p. sve vreme pada veomв uzЬudeni 2. . . EXERCISES 1.him. uspeo sam da ga razumem.let. pusti ga Give the ... . Svi su Ьili mnogo uCtiviji i mirniji. 1 paid the drlver and gave' him а tip . . BiCemo tamo otprilike za jedan sat. . so 1 saw' quite а lot of London from the саЬ. . . 'hcv~n k:ma'p~. peid . OВJASNJENJA (nastavak) -(2) Upotreba predloga in oclnosno at mora se savladati .couldn't . sluhom" Као jedino pravilo motemo napomenuti da uz imena velikih gradova ide in. Don"t take а taxi. .11. а za manja mesta at. -З. .excited. Although.1S. l"m up1 Although England very Ьeautiful. -З. r. LEKCIJA 135th LESSON .ne··. ali su vozili pogreйnom stranom puta! Hotel koji sam (blo) izabrao Ыо је u Kensingtonu. . fed .address. Najzad. .. Daj vozstu adresu. . .5.2. we arrived А Т fhe hotel. .it.10. it rains We were . Smutilo mi se! Mada је Engfesks vrlo !ера. Plati vozatu i daj mu napojnicu. to the address of а AE$ENJA ZADATAКA 1.4. 'noizi 1Dnd 'kraudid. ..is . ра sam video podosta (prilitno mnogo od) Londona iz taksija..5. you. 1. both.5. .to arrive. .С. but they were drlving' on the wrong side of the road' (3) The hotel 1 had chosen' was in Kensington. tip. Flll ln the ml11lng worda: 1. and wait k~. Је li istina §to kafu. .515 five hundred end fifteen five hundred end 8ixt88n 516 13 14 15 Everyone was much more pollte and calm. da stalno pada kiia? .. NemoJ da uzima!> taks1. ls it true what they say. it's too crowded. stigli smo u hotel.. and . .~Q said . Platio sam vozaCu i dao mu napojnicu. . Hotu da mi 1 want dвte adrвsu nskog jeftinog hotela.all the time. verovatno. З. (3) Znate. the dв nade to (mesto). .managed to. 1 took my courage in both hands and said ""No"". da se u Engleskoj vozi levom stranom ulice. ОЬоје smo blli i jedva smo &Jkali da stignemo. 'kenziot~n.4. 13 14 15 At last. Mada је govorio Ьrzo.

1 even Ьought" а pair of shoes.. You could have paid (N. (2) То set out ima priЫiZno isto znatenje kao i to set off (krenuti. jmao sj srece.in my room and set• out (2) to discover London.. То check out: napustiti hotel. .imati pojma. Mogao sj da plaM ј do 12 funtj -ј to za malu sobu.. OВJASNJENJA То check in: uzeti sobu (u hotelu). . То је Ьiо mali proЬiem (mal6jce proЬiema).3. 'metrou." DoЬio sam jeftjne cjpele (dobar posao). "You take" а size forty-two.. ona (ta) је mnogo skuplja. that makes· you nine and а half. We have а nice pair in the sales (4): only nine pounds reduced from seventeen pounds. too.2.1." "1 know•". 'fa:br»tli . (З) То have an idea . n five hundred and eigh. ai'dia. That was а Ыt of а proЫem. :strcit ... imenica sale znal:i prodaja i {najl:eSCe u mnoZini) rasprodaja. Sest funtj na noC је vrto jeftino. Six pounds а night is very cheap. 'teilzman . Fortunately he had а conversion tеЫе. . Prijavio sam se na recepciji..n 518 Hundred and thirty-sixth (136th) Lesson Conver1lons 1 2 З Sto trldeset ~reraёunavanjo Иsta lekclja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The hotel was fine: small but comfortaЫe and only six pounds а night with breakfast. (1) PRONUNCIA ТION. on је imao taЫicu za prera6unavanje (konverziju). i samo 6 funti na noc s doru6kom.6. osjm podzemne feleznjoe. that's much clearer. (4) То se/1: pгodati.. predstavu (о nefemu). inta'rлptid . snjfeno sa 17 tunti." 1 got• а Ьвrgain. 1 checked in (1). 'dian . . 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hotel је Ьiо odlil:an: mali ali udoban...and for а small room.9.. ~an:va:bnz. prijaviti se па recepciji. Stavjo sam svoje stare cipele u kesu i iza~ao u (svojim) novim.11. "but London is cheaper than Paris.. put• my case. rasprodaji: samo 9 funtj. :. 1 put• my old shoes in а bag and walked out in my new ones.. lmamo jedan lep par na. SreCom." "Znam". :sciiz . and far less modern than our M6tro.. ь~·t ареа..517 five hundred and eeve." Odmah sam odlu6io da svuda jdem pe~ice. you know•.. rekao је Pjer. 2) up to twelve pounds . ostavio kofer u svoju sobu i krenuo da otkrivam London." 1 declded straight away to walk everywhere.7. Оо you have апу idea how much it will cost?. "ali London је jeftiniji od Pariza. "Vj nosite broj (veli6jnu) 42. 'kлmfataЫ. .• ri'diu:st 136th LESSON .1.. Cak sam kupjo (ј) par cjpela. saiz...JmaS li ti uopSte pojma koliko Се to koStati. .. dis'kлva. The salesman asked: "What size do you take"?" 1 had no idea (3). tlu:b . Tonj (ga) је prekjnuo: . Zna~. to zna6j da ste (to vas pravi) devet i ро. lлka. fekt . ј daleko manje moderna nego nd metro. said Pierre. odjaviti se. except the tuЬe. poCi). 'tciЬI.. narol:ito kacl је ret о du!im putovanjima. Prodavac је pitao: "Koju velil:inu nosite (uzimate)?" Nisam imao pojma.. Tony interrupted: "You were lucky. .

There is а nice pair of shoes in the sales. TreЬalo је da ona ide petice ро Londonu..3. 1 have to stay in "Bed and Breakfasts". lmali smo sniOe. odmah smo We . 'plari. Treьalo . shoes sales. no more. 1 like all the paintings except one.4. (Свk i) do t3 funti..4.2. 'Ьa:ain . mi је jedan sat da odem (hodam) do Trafalgar Skvera. EXERCISES 1. 3. .. . а nine. 1 wanted to look at the paintings in the National Gallery. 1 have what 1 take.wallet passport. we ~nt in lmamo ma/i proЬiem: јв sвm izgubio novtanik i pasol. LEKCIJA 136th LESSON . . wO»:kt. . Nemam pojma koji broj {veti~inu) nosim. 1.15.in the. moram da odsedam u pansionima. (Tako) se viAe vidi. Doziveo sam (imao sam) jos jedno prijatno iznenadenje: Ыlо је Ьesplatno.11. Шll: .lost . 13.much (far) more .5.3. lt took• те an hour to walk to Trafalgar Square. lma jedan lep par cipela na rasprodaji. - size .5. Mogli ste ds plstite (i) mnogo vije od togs.а . .. Nis8m mogao da se setim koji broj nosim (koju veli~inu uzimam). 'n&Ьnl 13 14 15 Nisam imao ni pojma da је London tako veliki.. .up to thirteen. You paid than that: pounds. .away.2.5. You see more.make do. Molda devet.2. proьtem: l've . Ьit . 1 couldn't remember what size 1took. тогао sam da se They had with Ьoots.. 'peintioz . Flll in lhe mlaaing worda: 1. 3. Ш'fela:a skwa. We have and my а of . REAENJA ZАОАТАКА 1.straight .. Hteo sam da pogledam slike u Nacionalnoj galeriji. Ne mogu da platam luksuzne hotele. sa'praiz. 2. с. were lucky . could have . 1 had to ZA PONAVLJANJE: 87.4.PerhapS. ViAe nisu imati cipela zвdovotjim ~izmama. па гasprodaji. my 5. . . . . .518 five hundred and nineteen tlve hunctred encl twenty 520 13 14 15 1 had no idea London was so large. Svidaju mi se sve sllke osim jedne. 1 had another nice surprlse: it was free. 1can't afford de luxe hotela.14. She should have walked around London. No ldea..

but there wasn't one in sight. . Vjdeo sam toljko da se ne mogu svega setiti. iznemogla. Another thing that impreaaed me was the numЬer of parks: 4 5 6 7 8 9 1О 11 Posle jednog sata hodanja ј jednog sata kulture. "izazvati utisak".. alj njje Ьilo (nj) jednoga na vjdjku. (2) То ·strike је "udariti"..56 litara. Odlu~jo sam se da (odem ј) vjdjm nekj pozoritinj komad pre nego Ato otputujem. Primetio sam kako su Londonci koje sam video izgledali mirniji. ttnamaz.лlfa. .б. .. а odatle i "pogoditi". doneti PRONUNCIA TION ~ •• pa&a. tiaurz . An exhaust pipe: t.. . 1 looked in vain for an English rastaurant. Obratite pa!nju na izgovor: paint. crepes.10. 'noutist • ·. One thing struck• (2) me: The theatres and clnemas were all cheaper than at home. r. hamburgere. Uzalud sam trafjo nekj engleskj restoran.7. "poraziti".uot dki. Tako sam otj~o u jedan раЬ ј uzeo (jmao) pola litra (pjntu) pjva ј jedan sendvj~. sait..3. 1 made• up my mind (3) to go and see• а play Ьelore laaving•. 1 saw· so much that 1 can't remamЬer everything. . 11:t. kan"tiniu:d .k.mai ekspl~"reibnz . .mz ~rstu odluku. She's iscrpljena.t •• : :aeпdwi~. fak i u pet sati u vreme "Spica". maind. Dobro mesto (sediAte) u pozoriMu Ьilo је oko jednu funtu. but no English lood. doslovnom i prenesenom znatenju. 137th LESSON . ali nikakvu englesku hranu. (З) SeCamo se izraza to make up one's mind: odlueiti se. Jedna stvar mi је pala u о~ј: Pozori~ta i Ьioskopi svi su Ьili jeftiniji nego kod nas (kod kuce)... strлk..pz. Мој prvj dan Ьiо је jscrpljujucj. Jos jedna stvar koja me је jmpresjonjrala Ьiо је broj parkova: OВJAANJENJA (1) Oko 0. Znamo veC da је od ovog glagola nastala imenica strike .­ (4) То exhaust: iscrpsti. А good seat in а theatre was aЬout а pound and even the clnemas were not much more. im'pust.. а ~k nj Ьioskopj njsu Ьilj mnogo skupljj (mnogo vj~). Mogao sam da jedem pjcu.5 .11.&21 fiY8 hunclred and twenty-one tiY8 hundred and twenty-two 522 Huhdrecl and thirty-seventh (137th) Leuon 1 Sto trldeset sedma \ekclja 2 З 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 After an hour's walking and an hour's culture. 1 noticed how the Londoners 1 saw seemed calmer. ·a~az '.t. 1 felt• hungry..U. Onda sam nastavio svoja istrafivanja. (francuske) pala~jnke. u exhвusted Ona је izduvna cev. hamburgers. Then 1 contlnued my explorations. vein . osetjo sam (da sam) gladan. 'IAAdaoaz ••• si:md "ka:mo .. 'i:t:m 'pitsa kreips 'hemlцo.§trajk. .2. Му first day was exhausting (4). So 1 went lnto а pub and had а pint (1) of Ьееr and а sandwich.11..1. 1 could have eaten• plzza.. •a"za:stirз. aven at five o'clock during the rush hour.

5.i Ьilo је dopuS!eno hodati ро travi.• ara:s. 5. . Grin (zeleni) park . izgovara se "seint" kad је naglaieno. skraCenica St. .. Mofete izabrati ili picu ili hamburger. Oti8ao sam u "ugao govornika" i slu8ao nekoga ko је govorio о useljavanju. . . . l'm exhausted. . lscrpljen sam. 4. . but were 137th LESSON . ali ne оЬоје. What struck me was the numЬer of parks. Uzalud su trUili telefonsku . hodao sam сео dan. 4. da drfi govor okupljenim prolaznicima о eemu god . Hajd park. вli (oni} Londonci koje sam 3.4. . She likes llving abroed: she meets many dllferent paople. (6) Ugao Нajd-parka u kome svako mo!e.eli. .Н:Ьz 12 13 14 Sent O!ems (park).f. '. .oo .523 five hunclred and twenty .park svetog Jakova". Uzdвhnuo је Не k8d su ти rekli dв ne mofe dв rвzerviSe mesta. but not both. . but there one.. Jaaid pa:k . јВ video blli su Ьutni. .. Green Park .and you were allowed to walk on the grass. tired.et jetМn sвt ро kiSi i оsеСв se umorвn. please? . Doslovno prevedeno. . OseCam se maltice Ьolestan. for а UNephone Ьох. вli је nije Ьilo.. . molim vas? -2. _ five hundr8d and twenty-four 524 12 13 14 St (5) James'.. You can choose elther plzza or hamburger. 1 have Ьееn walking all day. . . the rain and 1. Flll ln 1118 mlulng words: 1. IJ. Hyde Park... lookвd kaЬinu. Ona voli da fivi u inostranstvu: (tamo) srete mnogo razfil:itih ljudi. calm. 'k. - OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) Saint (sveti). Mogu li da sednem. Оп hodв не . ali ispred imena obleno se svodi na "S!=Int".3.. . .• o'Jaud . 1 went to Speakers' Corner (6) and llstened to someьOdy 181king aЬout immigration. 1feel а Ьit ill. . М ау 1sit down. REЙENJA ZADATAКA . Londonci su ~te (uzevSi} mimi. walking an hour . so 1 went away quletly..3. Ono §to mi је palo u ol:i Ьiо је broj parkova. ·r. Sвint James' Pвrk znaeilo Ы . . 2. Оп је rekao da је zemlja puna stranaca. imo'areilao.-iaaz. sa improvizovane govomice. when . told him he tha Londoners t are . ра sam se tiho udaljio (oti8ao). he . . EXEACISES 1. . .2. Не said the country was full of loreigners... 14..

al i se u Engleskoj ta vrsta odete naziva dinner-jacket а u SAD tuxedo (tлk'si:dou). pevanje i kostimi bili su svi tako profesionalni! Napustiti pozoriSte Ьilo је kao izaCi u drugi svet. The acting.wasn·t. 1 thoroughly enjoyed it. . mi (ih) nemamo mnogo u Parizu. seats. tj. dinner је u toku popodnewi. оЫСnо sasvim lak. so 1 was looking forward to it very much. _Cci'_ldfd · .5. . . the slngtng and the costumes were all so professional! Leaving' the theatre was like coming' out 1nto another world.TAКA (nastavak) 1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-elghth {138th) Lesson 1 1 had changed my money in England and had got а good rate (1) for my francs. supper је kasna veCera.in. (Smoking. rcit ·. tr:. 1 was even going to buy' а dlnner-jacket (2). P~na ielвznicв је skupa. u engleskom. 1 went to see а musical. Као Ato znaA. The tuЬe is .they generally . Londoners 5.. 1 did some lhopping and Ьought' all the tradltional things that tourists buy'. has Ьееn- not sighed .4.NJA ZADA. freџks. oti~ao sam da . . couldn't Ьооk - Тhеу- saw - noisy.. . 138th LESSON PRONUNCIAТION 1.odnos (srazmera) razmene.2. Stvarno (potpuno) sam uzivao u tome.• бi ektiџa: .З.vidim jedan mjuzikl.the much more. zato uzmite taksi: to ne koSta (nije) mnogo viSe.. ·. ali to Ьi Ьilo malo previ~ ekstravagantno.1. АЕК: је engleska. 1ks trcvaиant. so take а taxi: REAE. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset osma lekcija 2 З 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 8 8 Promenio sam (svoj) novac u Engleskoj i doЬio sam dobar kurs (odnos promene) za svoje franke.4.) (3) Moglo se г. Shettand pullovers.it's - ZJ.'di§:»n:»l.. but it would have Ьееn а llttle too extravagant. (2) NUe "smoking" је ono Sto jezikoslovci nazivaju pseudoanglicizam.(4) Lunch је podnevni obrok. Noc uo~i polaska (pre nego ~to sam poieo). tako da viAe odgovara ndoj veCeri nego ndem rueku. а tweed jacket. 'mju:zikl.1. . dear (expdnsive) .Ю i Ьвfоге lмving. As you know'.. - in vain. Gluma. ра sam to s nestrpljenjem o(:ekivao.. for.3. znaCi jedino "pu~nje". .ek:»t. .fвets. . Pulovere od ietlandske vune. The night before 1 left (3). 'lctl:. kurs.nd 'pulouvax а twcd df.. koju mnogi sasvim izostavljaju. Malo sam ibo u kupovinu i kupio sve tradiciOПalne stvari koje turisti kupuju.525 five hu~ 8nd twenty-five five hundred •nd twenty-alx 52ti 5. we don"t have many in Paris. 'lror:»li . ёаk sam se spremao da kupim i jedan smoking. PONAVLJANJE: 88. sako od tvida. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Podrazumeva se the rate ot exchange .

OВJMNJENJA (nastavak) (5) Тhв English Channel. . . Bilo Ы zaьavno kup1t1 (da smo kup1l1) polucilindar. 'dh:ni . . lt would have Ьееn amusing to buy а Ьowler hat. Ovi suveniri me podsetaju na moj Ьoravak u Evropi. дkо 15 16 ali u hoverkraftu.kako Englezi zovu ono Ato mi. su:v:. 1 was in а bad mood Ьесаuае 1 had to leave.4. . in an excellent Chlnese reataurant. А rough sва . strould. .11. Kroz сео mjuzikl gluma је blla izvanredna 1З8th LESSON .5.1) in а lift.2.З. . ро ugledu па Francuze. ides gore-dole kao u liftu. The journey back was less pleasant. to strengthen . koncept. REAENJA ZADATAКA 1. rekao svima "zbogom" i odSetao se do stanice. EXERCISES 1. 9 Ovog puta sam kasno veterao.. strength . Nekolicini ljudi је pozlilo (Ьili su bolesni).le bumo 1111 nemlmo more.. pckt .2. ..3. lf you аге in а Ьоаt оп а rough sea. .'niaz. lt was such а rough day that the ship was rolling. . Throughout the musical the ecting was superЬ. you roll (7). Several people were sick.. . (7) Osnovno znaeenje glagola to гOII је "valjati" ili . The next day. Slede6eg dana spakovao sam svoj prtljag (svoje torЬe) i svoje suveniгe. ·eamt . 'k. .~u:mz . ali u pomorskom refniku oznaeava njihanje па talasima. kotrljati".5. Bio sam lo§e raspolofen jer sam morao da odem.snaga. (8) Strong: jak. 'sлра. 11. si u brodu na burnom moru. . 'brendi tu 'streQ6an..527 five hundred and twenty-eeven tive hunctred вnd twenty-elght 528 9 10 11 12 13 14 15 16 1 had а late aupper (4) this time. you go up and down as (N. but in а hovercraft.4. ~е tako buran d~~ da se brod ljuljao..16. ljuljaS se. . These souvenlra remlnd me of my stay in Europe. bout roul. ..ojaeati.9.. (6) Rough (zapazlte lzgovor) zna~l grub. Putovanje natrag bllo је manje prijatno. Bio sam nesreCan Sto odlazim а 10 11 12 13 14 kanal (Laman§) је Ьiо veoma uzburkan tog dana. zovemo kanal LamanA. . . .. . rлf. А rough сору }е nedoterana verzlja teksta. 1 packed my bags and my souvenlra. 1 was unhappy to leave• and the Channel (5) was very rough (6) that day.13. pra'febl»>. so 1 had а large Ьrandy to atrangthen (8) myиlf. 'plennt. ра sam uzeo veliki brendi da se okrepim (ojatam).10. said goodbye to everybody and strolled to the atation. u jednom odlicnom kineskom restoranu. Bio.10.

gde se th izgovara kao obll:no t. (nastavak) 1 •••. PRONUNCIATION "mл~z.. journey back .2.Njen novi roman ima uspeha (mnogo se l:ita). 'vilidt~ ~ "diipsi . wherees the star of the play . steidi. Putovвnje Тhе REtENJA ZADATAКA.. "soul· 139th LESSON . Оап рге nego lto sam otputovao...Ьаd mood. Putovali ste (uzeli ste) hoverkraftom! каkо је to? You've the hovercraft! What's Ni ја. Нег пеw novel is doing we/1 .1. а gypsy and two soldiers. Опа ne voli da putuje brodom (uzimanje broda) ро loSem 4. · Ьefore -left. The day З. А young man was sltting• in the lounge of а large hotel alpping а glass of punch (2).. She doesn't the Ьоаt 5.igra samo jednu ulogu. like taking.. ? vremenu. .а Mr Hemlet . jednog ciganina i dva vojnika. 2 З 4 Jedan mladic је sedeo u salonu jednog velikog hotela pijuckajuci ca~u punca.izvesni gospodin Hamlet . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-ninth {139th) Lesson Mothers 1 2 З Му son Thomas is doing (1) very well оп the stage. sлn 't~m:»S .З. - 1.. 4. weather. stand natrag је u118k tuinije. sez .sadder musicals .can 1. 1 can't - Neither 2. Не writes• and says that every night he plays а vlllager. dok (glavna) zvezda komada ..529 five hundred вnd twenty-nine five hundred and thirty 530 Flll ln the mllllng worda: 1. . taken .only plays one part. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset deveta lekclja MaJke 1 Мој sin Tomas ima mnogo uspeha u pozoriMu (na sceni).it like. Ьiо sam и vrlo lolem raspoloienju. . dobro se snalaziti. On (mi) pi!w i ka!e da svake veceri (noci) igra jednog seljaka. Slalete li se? is always Do you ·' ZA PONAVLJANJE: 89. Suprotno је: to do Ьвd/у.in bad (rough). Obratite pa!nju na ime Тhomas. 4 OВJA$NJENJA (1) То do wefl: imati uspeha. Јв ne mogu da podГ/fJSem mjuzikle. lwasinavery 1....5. agree. .

. . then she turned to а woman standiпg• пеаrЬу (4) and shouted: "What else did you tell· me to ask him. u Ыizini . Jesi li pitao mamu da li smeS da jedeS (mozes da imas) tu cokoladu?" "Da". rekao је covek.miran" i "tih". . wum~п . 18 139th LESSON ..11...531 five hundred вnd thirty-one tive hundred вnd thirty-two 532 5 6 7 8 9 llttle girl came• up to him and said: "What's your name?" The young man totd• her his name. pitao sam (ulinio sam).. Naziv piCa ipak ne dolazi. REЙENJA ZADATAКA 1. nego od indijske reti "раnё". . koju te napisao James Boswell (d!eimz '03zwel).4.. mama?" 10 11 12 13 14 Mali (mladi) D!imi је pohlepno јео taЫu (sipku) cokolade. grвedy: pohlepan. .. said Jlmmy. ш~ Ьа1 . pet. godir. tru:O.5. On је mofda glumac. lauпd! . Cujem da on ima mnogo uspeha u svom novom poslu. Mummy?" Youпg· Jimmy was greedily (5) eating• а bar of chocolate. . Не might Ье an ector. . 12 13 14 OВJA!INJENJA (nastawk) "The mап who is tired of live.. .. p:>:z. rekao је D!imi.4. 'mлmi. . knji!evnik i leksikogгaf. There is а church nearЬy. . а onda se okrenula jednoj zeni koja је stajala tu Ыizu i povikala: "$ta si mi jos rekla da ga pitam.Dr D2onson. Кakav pro!drljiv (oьtaporan) mali detkot Ovo ti је eetvгta tаЫа fokolade." Loпdon is tires of Johпson Dr ?:Ьz (6) 3."Hajde. Did you ask М um if you could have that chocolate?" "Yes". ." .7. 'eiJ&:rili .-.• mлm.. (5) Greed: pohlepa. "Аге you married?" she asked. PokuSaj da ne postavljd previ§e pitanja.. оЫарогаn. tako da to Ье quiet mo. 1 did. "Ne". WIE~:~z . "Yes. '!autid. . Try not to ask too meny queltions. U Ыizini ima jedna crkva.. Prvobltno је meAavina imala pet sastojaka (danas su to najteSCe vino ili гakija. 'd!imi .З. . What а greedy llttle Ьоу! That is your fourth bar of chocolate.2. ёovek koji је umoran od Londona umoran је od Zivota. - (2) А punch је udarac pesnicom (videli smo veC а kick." .11.Ze da znaёi i "Cutati··. 13.. S2id the man. -.." А 5 6 7 8 9 10 11 Jedna devojtica mu је priSia i rekla: . lnaёe se u tom znaёenju upotrebljava to Ье silent ('sailent). pгilog је greedily. l've seen him on stage. Video sam ga na sceni. апd she said по. udarac nogom).2. "Jesi li ozenjen?" pitala је ona. . Devojlica је za trenutak Cutala. Kako se zoveS?" Mladic јој 1е rekao svoje ime. 'd:>kt~ 'd!:>ns"n· mжr•d: .. Njegov otac је ljutito rekao: "Kazao sam ti da ne jedes izmec:tu obroka. hocu istinu . objavio је svoj Cuveni retnik engleskog jezika 1755. EXERCISES 1."Come• оп. (3) Quiet је . . (4) Nearby је pojatanje od neвr: tu blizu. 1 hear he is doing very well in his new јоЬ. 3.e." А pause. . 1 waпt the truth..10.• 'sipil) . "No". ·~eml~t.4. 8.10. SeCer. Ьа: :>v '~kl~t. рлп~. Njegova blografija.5. od dejstva na onoga ko pije. . .. The llttle girl was qulet (З) for а moment. limun i zaёini). kao Sto blste mogli pomisltti.9.. smatгa se za najbolji primer tog roda u engleskoj knjil:evnoStl.. Pauza . poznat kao "Doctor Johnson".· . . His father said aпgrily: "l've told• you not to eat• Ьеtwееп meals. Da. (6) Samuel Johnson (1709-1784). 'iЏ"•:diiJ . а ona је rekla ne.

Gde si stavio lestvice? grateful .truth .put. ..to tell .Uradicemo to sto brze moZemo.n1 kao mi.. you the ladder? те the Where did you ZA PONAVLJANJE: 90. Ье 5. Sta пат joS tгеЬв? do we . 140th LESSON . As testo ide u parovima (as . 135. br. HqCu da mi kaZeS istinu.Zidovi su Ьili beli ~ао sneg_. 1.: They аге not as (so) important as us .Оп mi је Ыо kao otac. umesto prvog as moZe doCi so. .? RE8ENJA 1. What else. London.kao". u odretnim гetenicama. 138..533 tive hundred and thirty·three tive hundrecl and thirty-four 534 Flll ln the ml11lng wordo: 1.) i pokazuje da оЬа predmeta poseduju neku osoblnu u jednakoj meri: The walls •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeseta lekclja were (as) white as snow. ask . upotreb1Cemo ltke. З i 7.5. Jesi li pitao Did you тати da li moleS da pozajmiS makaze? the scissors? Mum if you 3. nekв Не me and asked me for а very if you give me some 2.need. would - ZADATAКA (nastavaK) information. 4. 2. Оп mi је pri§o i zвmolio те dв zapali. T~mo gde takvo "merenje" nije moguCe.London је prestonica. . As..Nije lako pгavilima razgranititi upotrebu ovih dveju reti koje znate .. as possiЬ/e odgovara naSem "Sto" sa komparativo~: We'/1 do it as quickly as possiЫe . is а capital .2. . as . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fortieth (140th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proel18)1e objatnjenja: lekcija 134. PokuSajmo ipak da damo neka uputstva. f!e was tike а tather to те. . br. -З. came up to . br. Bio blh vrlo zahvalan ako blste mogfi da mi date oЬaveAtenja. 4.Oni nisu tako vai. ltke Paris.light.could Ьorrow. Ав i llke.could 4. kao i Pariz. want .

What аге you Jooking at?- . Не talks as his tather talksOn govori kao Sto mu i otac govori. Ovakvu upotrebu su gramatiCari dugo osuc1ivali kao nepravil·nu.) 4. а dead man . ali i ponek_~ koja је kod nas u jednini: the pyjamas (pa'dza:mвz) --: p1zama: Hair. znati . "Mogao sam" 1"mogao blh". U jednini moramo dodati imenicu man.pantalone. Svojevremeno је u SAD Citavu uzbunu izazvala jedna reklamna parola za cigarete: Winston tastes good like а cigarette should ("Vinston" ima prijatan ukus kao Sto cigareta treba da ima). 5. moram da se bunim.ОЫасе se kao sto su se oЫacili pre dvesta godina. otrpeti nesto.Gol1. Jednlna 111 mnoilna? . Pridev sa odredenim t:lanom ima znaCenje mno. kao ~to znamo. ра moramo upotreblti proSii kondicional: 1 could have helped him.Znamo vec da glagol сап ima dva oЫika proSiog vremena.u svojstvu": As а customer of yours. kod nas pogre~no transkribova~~ kao "Majler") zove se The Naked and the Dead . if оп/у he had called те. GramatiCari i nastavnici uporno su opominjali da је u toj reCenici trebalo reCi as umesto like. Teleone mane. u reCenici kao Sto је "Mogao sam da mu pomognem.535 five hundred and thirty-five five hundred and thirty-alx 536 Za poredenje dvaju glagola upotreЫjavamo as: They dress as they did two hundred years ago . samo da me је pozvao" znaCenje је pogodbeno.opet zbog nedostatka proSiog kondicionala . i/1 ili sick. al1 1 "dlaka". kosa" kao zb1rna 1mentca.bolesnici i sl.slepi (ljudi). З. 2.Zine: the Ыiпd . Ыind (Ьiaind): slep.То . ali to ni najmanje nije omelo prodaju cigareta "Vinston". moi:e doCi па kraj u pitanjima i zavisnim ret:enicama. lame (leim): hrom.Desf (def): gluv.Od koga ste to kupШ? 1don't know what he has come !ог. АН: Не talks like his father. Ova poslednja reCenica oznaCava ostvarenu radnju (Mogao sam da mu pomognem i pomogao sam mu). oStro odgovorio reCenicom sa dva predloga ~а kraju: This is пonsвnse 1 wi/1 not put up with .makaze. u kom sluCaju ima mnoi:inu hairs. Stoga moramo prevoditi malo slobodnije: Bilo Ьi zabavno da smo kupШ (umesto: Ьilo Ы zabavno kupiti) seslr.. Dvosmislenost se izbegava ako kaiemo 1 was аЫе to help him. kao Sto smo veC videli.On govori kao njegov otac (samo jedan glagol). Prica se da је Yinston Cercil. videli smo. vezЬe) doslovan prevod. jednom puristi koji је pokusao da ga upozori na tu "greSku". U sta gledate? Who did you Ьиу it from?.m): nem. Mogao sam da mu pomognem" i "Mogao blh da mu pomognem".Ne znam zaSto (radi cega) је on dosao. 1 mrtvi. 140th LESSON Predlog. Sa as prevodimo i ono "kao" koje znaCi .. ра Ы npr. dumb (d.uopSte ne Ы pokazao da је u pitanju proSio vreme.е besmislica koju ја nel:u da trpim.Као vaS muSterija.Samo u mnozini upotreЫjavaju se imenice kao the trousers . Naprotiv. U primerima kao lt would have Ьееп amusing to buy а hat (lekcija 138. i zato u оЬа sluCaja upotreЫjava oblCno proSio vreme {mogao sam). Roman Normana Mejlera (Mailer.mrtvac 1td.. the stairs stepenice. woma~ tli person: а Ыind person . ali је danas opsteprihvaeena.. This is the place 1 told you аЬоиt Ovo је mesto о kome sam ti priCao. "Bolestan" је. Neka vas teSi pomisao da ni оsоЬе engleskog maternjeg jezika nisu uvek naCisto s razlikom izmedu as i like. 1 could help him moglo znaCiti i . the scissors ('sizaz) . the sick .slepac.. 1 must protest . (То put up with something: podneti. NaS jezik nema proSiog kondicionala. Could је i proSio vreme i kondicional. deaf and dumb: gluvonem.

even in the rain. Jadva eekam da stigпem. ј оп је rekao ne. Engleska је divпa. koji dolazi isprad subjekta (iпverzija): Da li је to istiпa? -ls it true?.U pitaпjima (sa upitпikom па kraju) upotreЫjava­ mo odgovarajuci pomocпi glagol. . . 'nel~nz 'k:~l:. ../t took те an hour оп foot. Sta sam mogao da kaiem? Mogao si reCi da trava mora da se pokosi.Da li koпji jadu hleb? -Оо horses eat bread?. (1) Zapamtite ovaj obrazac: Тhе grass needs cutting. .~m .. Jeste li slusali onog coveka kako govori о politici?.Vreme ti је da se oSiSaS. ZA PONAVLJANJE: 91.. Koji broj (velicinu) nosis? . . lspricaj mi о svom putovaпju. Oid you /isten to that та п talking аЬоиt politics?. 8. 1 тust рау ту taxesBilo da radim ili ne.7.9. /t would have Ьееп а little too extravagant. lzrazl koje treba zapamtltl. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION t.upotreЫjava­ ju se news. Trebalo mi је jedan sat pesice. U Ыizini је stajala јеdпа visoka zena. - 2 3 - Pitaj ga da li mozes da pozajmis masiпu za koseпje trave.11..7.З.6. ~ 4. . ~ 6. LEKCIJA (Revlalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-first (141st) Lesson Do you rememЬer? 1 2 З - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset prva lekclja Seeate 11 ое? Ask him if you can Ьorrow the lawn-mower. Mozes platiti i do deset fuпt1 na noc. Driving in Paris is а bit dangerous. . Prevod.10. Rekao mi је da mu је daпas potrebna. naSe "da li" preveSCemo sa if ili whether. . tj.8.On је pitao da li konji jadu hleb. . 'l(l:nmou:. Well. moram da plaCam porez.4.1.Носе li iko doci? .Pitao sam (UC:inio sam). ~ 3.4. Voziti u Parizu pomalo је ораsпо.З. This house needs repairing .~. . 1 did. D• 11.Travu treьa pokositi (Vreme је da se pokosi trava). advice (ad'vais. 'kлtiQ.dakle samo u jednini. . . Не asked whether (if) horses eat bread. Мо!е se upotreblti i glagol want: Your hair wants cutting . . . . and he said no.9.8. ka:m.537 five hundred and thirty-aeven five hundred and thirty-elght 538 Као zЬirne imenice.5. England is Ьeautiful.savet). What size do you take?.2.Ovu kut:u ы trebalo popraviti.2. There was а ta/1 woman standing nearby. SeCam se njegovih saveta: 1 rememЬer his advice. Whal could 1 say? You could have said that the grass needed cutting' (1). Trebaju mi obaveStenja: 1 need information. nije vafno. Bilo Ы to malo previSe ekstravagantno (proliloot). kao Sto znamo. u pogodЬenoj reC:enici znaC:i "ako" ilj "kad Ы" 7. cak i па kisi. never mind.. Не told' me that he needed it today. 1 can 't wait to arrive.1.11. 1 managed to relax.5. а inverzije nema. Whether u komЬinacijj sa ог moie da znaC:i "bllo.6. glagol dolazi iza subjekta kao ј u potvrdnoj reC:enici. 6. . Tell те аЬоиt your trip. You са п рау up to ten pounds а night . . information. strлk ..Wi/1 anybody come? Kad umesto pitanja imamo zavisno-upitnu reC:enicu (bez upitnika). Uspeo sam da se odmorim (opustim). 1 don't know if (whether) it is true. .1О. 11. bllo'': Whether /'т working ог not.Ne znam da Ji је to istiпa. 141 st LESSON . Oobro.

4 5 6 7 Pala mi је u ol:i mirnoca Londonaca koje sam sreo.. а slike u Nacionalnoj galeriji Ьile su divne. rekli Ыsmo Нorses eat grass . jedva. but he would have left а meesage. Would you Ьelle~e it? Everyone 1 met• was French.gde је ret о odredenim slikama. (5) Da se podsetimo: she must leave. Не might have come• while 1 was out. lmao da ode. pred naSom kuCom). ali (onda) Ьi ostavio poruku. 141 st LESSON .ete) s nama. је hitan sastanak i Mora Ьiti da је otisla. 11..... fren~ 'ken. ali ТНЕ grass needs cutting (odredena trava.539 five hundred Bnd thiгty-nine five hundred and forty 540 4 5 6 7 8 1 was struck• Ьу the calm of the Londoners 1 met• (2). 1 like pslntings. . 1 hardly know him: ne poznajem. јег se misli na slike uopйte. uprkos tome (~injenici) sto је vecina njih imala izrazite (teske) akcente. ali ne u slutaju kad od imenice zavisi odnosna retenica (the Londoners 1 met). Не had an urgent appolntment and had to leave·. Jedva da sam govorio (imalo) engleski. Нard/y: teSko. - 7. Ја volim slike.ona mora da ode. Mo.ZeS li da zamislis tako nesto (Ьi li to verovao)? Svi (svako) koje sam sreo blli su Francuzi.ona mora (Ыti) da је otiSia. 1 was аые to underetand• everything they saod.onz '.. at the foot.o:dt:ont. MirnoC:a Londonaca" mo!emo reCi i the Londoners· са/т. ја ga tako reC:i i br~nz 'lai~nz . di'spait ~ fekt .9. · 1::0. 'ha:dli spouk. (3) U retenici 1/ike paintings imenica је Ьеz tlana. Не saod he couldn't wait. are made• trom French cannos. (2) . OВJA$NJENJA (nastavak) 9 10 11 12 She must have lett• (5). 'gera·t. Nelson's Column is very impreasive. 12 Mogao sam da razumem sve Sto su rekli. 10 11 Da smo se toga setili (па to pomislili) ranije.v.ol~. she had to leave .8. and the palntings (З) in the Natoonal Gallery were marvellous. posto njena kola nisu u gara!i. _ 10 · · • ·:o·i·. (4) Нard znati "tvrd" i "te!ak" (u ovom drugom slutaju sinonim је za difficult). Mo!da је dolazio dok sam ја Ьiо napolju. ali ТНЕ painUngs in the Nationaf Gallery. Ьесвuае her car lsn't in the gвrage... mogli ste da po. you could have come• with us. Slitno tome. The bronze llons. she must have left .ona је morala da ode. Bronzani lavovi u podno!ju (pri nozi) na~injeni su od francuskih topova. mcs1df. Nelsonov stub је vrlo impresivan. 1t we had thought• of it earlier..Konji jedu travu (bllo koju). 8 9 Rekao morao је је da ne mol:e da l:eka.ete (do. deeplta the fact that most of them had heavy accents.6· 11m~. 1 hardly (4) spoke• any English.

Tell him to come' straight away.2. Da li Ыste hteli (voleli) da ve~ras navratite na piCe? ~ 2. .could have .taken . us to hurry. оа sam se toga ranije setio (pomislio}. Мо~а da su ottSii: nj_ihovih kaputa nema (njihovi kaput1 su ot1Sit). . . desplte her lather's advlce. you 5.4.5. . You She come last night. . must . mogli ste da krenete s EXERCISES 1. could. ZA PONAVLJANJE: 92. She wants (up). ne voli da Ceka. The oil needs chenging.doesn·twaiting. What time do you want me to come? nama. 1 can't find it 4. nije bllo nikoga kod kuCe. You must have spent' а tortune' She made' up heir mind to study medicine. UIJe treЬa promenttt.anywhere.. They have . Mora da ste potroSili ё:itavo bogatstvo 1 О па је odluё:ila da studira medicinu. They must have left. . Would you like to come round for drinks this evening?2.З. а ја ne Zelim da propustim poё:etak. ·~ks~nts.~~n.. it. З. Jedva sam ga prepoznao tako o~ueeno_g. might have . Flll ln the ml11fng words: Mogao si da ти kaieS da travu tгеЬа pokositi.З. LEKCIJA 141 st LESSON . 'f.. ad'vais. VeC smo u zakaSnjenju. she like 1.З.5. - 14. ne mogu nigd! da ga nadвm. 13 14 15 Kupili ste toliko suveni~a. . We're late already and 1 don't want to miss the beglnning.us. MoguCno је da је dolazila sinoC. 1herdly recognised him dressed like that.needed cutting. Ona hoCe da se po!urimo. 'med~:.4. there was at have that the grass REti:NJA ZADATAКA 2. had thought o t earlier . uprkos savetima svoga оса..').no one (noЬOdy) ~ home.541 five hundred вnd forty-one tive hundred and forty-two 542 13 14 15 You bought' so many souvenirs.~n . . 'hevi - 13.. 111 left with lt . Мога da su gs uzвJi.5.told him. their coats have gone. Reci mu da odmah doc1e. U koliko sati hoCete da dodem? 1..4.

he will Ье told• he is wвlking on а "sldewalk" insteвd of а pevement.. tap." З Sto eetrdeset druga lekclja Engleekl 111 emerlckl? Bio је to ili Oskar Vajld ili D!ord! Bernard $о koji је rekao da su Engleska i Amerika podeljene (razdvojene) istim jezikom. lfft. дkо 6 7 8 9 10 zeli da putuje (unaokolo) а ро Njujorku. fвucet.543 five hundred anc:l forty. (whereвs in London. Cesto se upotreЬijava u znal:enju . otvara "faucet" umesto da okrene (ukljuci) slavinu.. (2) То wish је Ze1eti.. 1 wish you would hиггу up . Ко 1 god da је Ьiо. То go up to the third floor ot his hotel. (1) Whoever it was ought to have said: "American and English are two similar lвnguages. trebalo је da kaze: "дmericki ' engleski su dva slil:na jezika. he takes• the "elevator" and not the lift. ра је zamenjuju sa Ьsthroom (kupatilo) ili drugim ovde pomenutim (1) 142nd LESSON Каd је . neSto јаёеg znaCenja nego to want.t:uriS. elevator: slavina . Da se popne па treCi sprat svog hotela. (4) Amerikancima se l:ini pomalo "nezgodna" ref toilet. but вlways the "Ьethroom" or the "rest-room" (4). lmenica је а wish .Voleo Ыh da imam viSe novca.. amer.brit. OВJASNJENJA ----- PRONUNCIATION ref о opitim istinama ili tvrdnjama koje va!e za sva vremena. praCeno proStim vremenom iti kondicionalom. ". ameril:ki sidewalk: lift brit. Не must never ask for the tollet. Vidi i slвde6e objaSnjenje. For exвmple. amer. he must take• the "subway" and not the undetground." Englez mo!e da se oseti viSe izguЬijen (dezorijentisan) u SAD nego Francuz ili Nemac.. Ne sme nikad da pita za toalet. nego uvek (za) "kupatilo" ili "sobu za odmor". pravilo о slaganju vremena ne mora se primeniti Otuda u zavisnoJ reCenici im8mo sadaSnje vreme (аге divided) mada је u upravnoj proS1o (ssid). mora da uzme "subway" ne podzemnu feleznicu. ln some public plвces he might even hear• 11 called the "comfort stвtion"t То wash his hands. he "opens а fвucet" tnsteed of turning on а tap. 1 wish 1 had тоге топеу. 2 з 4 5 Na primer.e l:ak da Cuje kako ga nazivaju "stanicom za komfor"! Da opere ruke._ five hundred and forty-four 544 Hundred and forty-second (142nd) Lesson Engllah or Amerlcвn? 2 lt was elther Oscar Wilde or George Bernard Shaw who said that England and America are divlded Ьу the same lвnguage. the subway is а pвssage under а busy street) (З).voleo blh da .... uzima "elevator" а ne lift.Voleo Ыh da ti po. "sidewalk"-u umesto ро trotoaru.t:elja. (3) Rel: subwвy u SAD oznal:ava podzemnu . 11 he wlshes (2) to trвvel around New York.t:eleznicu (u Engleskoj undeгground ili tuЬe).britanski pвvement. Evo drugih razlika pomenutih u ovom tekstu: trotoar . а u Londonu . reci се mu (Ьiсе kazan) da hoda ро 4 5 6 7 8 9 10 An Englishman can tee1• more disorientated in the Unlted States than а Frвnchman or а German.podzemni peSal:ki prolaz. Na nekim javnim mestima moi.. (dok је u Londonu "subway" prolaz ispod ulice sa zivim saobraeajem [zauzete ulice]).

theater. . (5) The teens је zajednitki naziv za sve brojeve od thirteen do nineteen.) :we_bst~.5."no_u. :. 11 12 13 14 15 16 Zahvaljujuci televiziji. 16.~ 'sent~ . 17 Za viS. . . upoznati su s tim rel:ima.. it's easy.usluga.. on је objavio svoj "Ameri6ki re6nik engleskog jezika".3. C::ijl је ovo rel:nik? Mislim da је Dejvidov. Spelling: pravopis. For more details. - neJb:.~t:. IS. honour) are wrltten' without the "u" in American. centre) piSu se kao Sto se izgovaraju (tj. Godine 1828. znaCi . na primer'· i treba gВ: izgovarati kao da piSe for exampfe iJi for instance. Thanks to the method "Let's Starl"..to jest" i Citamo је kao that is ili that is to say . center) in American.5. thanks to а New York teacher called Noah Webster. 1! 1. but certain spellings were accepted and exlst today. l:esto se ka!e i mens' room (menz ru:m) odnosno Jвdies' room ('leidiz). izgovarati slovo ро slovo. (7) nelghbour.З. Whose is this d!ctionary? 1 think it's Devid's...545 five hundred вnd forty-five tive hundred and torty-•lx 546 11 12 13 14 15 16 17 Thanks to the televlsion.g. ~ 2. koja se danas upotreЫjava u mnogim jezicima Airom sveta.ptid .g. to је lako. however. many English people. center) u ameriёkom.Ја SVOJe 1me p1Sem sa "с". are famlliar with these words. а posebno tinejdferi. 142nd LESSON . 1 ortografija је razli6ita. is dlfferent. Uzmite lift do treCeg sprata i pitajte za sobu 101. - OВJASNJENJA (nastavak) izrazima. me~utim. "Let's Get OВJASNJENJA (nastavak) .. ~ REЙENJA ZADATAКA 1.4. favour . see "Let's Start" and "Let's Get Better".~ fe1v~ . Not all his reforms were adopted. ра i za te godine starosti. Tamo gde postoje posebni toaleti za muAkarce . Ко god !eli mofe da bude pop-zvezda. Sa imenicom age .. and words that end in "re-" (theatre. . SkraCenica i. ortografija. centre) are wrltten' as they are pronounced (i. and especially teenagers (5). How do you spell thaf word? ~ l<4ko se pi~ ta rel:? 1 spell ту пате with а . honour Cast) piSu se bez toga "u" u ameriёkom.e... ali izvesni oЫici (na6ini pisanja) prihvaceni su i postoje (i) danas.. theater. с··. lt is worth learning to speak American if you go to America. Spelling (6). Nisu sve njegove reforme usvojene.. ZahvaljujuCi metodu . English words that end in "-our" (e.e. (6) то spe/1 znat:i sricati. znaCi .uzrast" stvorena је slo!enica teenager.. а re6i koje se zavrsavaju na "-re" (theetre.' -- "1... а odatle i pisati odredenom ortografijom. '8i:.2. too. 14.~k'septid end ig'zist. Take the li!t up to the third floor and ask for room one-oh-one.. !ene.n.Po~nimo". (7) PodseC:amo vas da e.:mz w~: ~-d. zahvaljujuci jednom ПIUJOГ­ Skom nastavniku ро imenu (zvanom) Noa VeЬster.. pojedinosti vidite "Let's Start" i Better". . Whoever wants to can Ье а рор star. ri'f. pr~'naunst. favour. ln 1828 (elghteen twenty-eight) he puЫished his "American Dlctionary of the English Language". nelghЬour sused.~.. Vredi nau~iti da se govori ameri~ki ako idete u Ameriku. mnogi EngleZI. -г \ EXERCISES 1. Engleske reёi koje se zavrSavaju na "-our" (npr..4..

forget to turn to ьеd.5. 'pa:d::~n.2. Vredi li iCi liftom (uzimati lift)? it /та samo dva sprata.should not.. 1.. manage. ls . (Sta ste rekli)?" (2) Znamo veC da se na engleskom. kaind. his advice. nego za . Nije trвЬВiо da pitate za toalвt. prepirke). Uvek uspevam da izЬegnem prepirku (izЬegnem izazivanje 5.З.going. 1 always to aчoid the lift (elevator)? only two an REЙIENJA ZADATAКA (nastavak) · З. the television Ьefore ZA PONAVLJANJE: 93. we buy these shares.floors. 1 wonder (2) if you could help me? .Da li Ыste to ponovili. (Pitam se) da li Ьiste mogli da mi pomognete? Mozete li (Da li Ьiste mogli) da mi kafete . iz u~tivosti.argument. Let's have а look at them: 1 Ьеg your pardon (1) l'm sorry . molim vas? OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. ne bi treЬalo da kuoimo ove akcije. ? Would you repeat that. he had with him а list of useful expressions.have. Don't . kada nismo dobro razumeli sagovornika· "Oprostite. sa upitnom intonacijom. (1) Doslovno . ri'pi:t.. UpotreЫjava se naro~ito. kupatilo"..ju pre nego ~to ode~ па spavanje.Ьзthroom. imao је sa sobom spisak korisnih izraza. Ne zaЬOravi da isklju~i~ televiz.Could you tell' me .causmg.off . please? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset treea lekcija 2 З 2 З Kad је Рјег Ьiо u Londonu.~l ..wor1h taking ...for. molim vas. ·wлnd. а ta uttivost se joS ројаёаvа upotreЬom glagola t 4Зrd LESSON . mnoge moiЬe izri~u u oЫiku pitanja. 'ju:sf::~l. - 3. 4. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-third (143rd) Lesson 1 When Pierre was in London.. Pogledajmo ih: Oprostite .~ .lzvinite. Uprkos njegovom savetu. Despite. - 4.. You not asked the toilet but the 2.Zao mi је . 'greitf. - 1.•· shOuld .Molim vaS oproStaj". . ? .Please excuse me. ..There аге ..547 five hundred and forty-seven five hundred and forty-elght 548 Fill ln the mlaalng wordl: 1..

OIIJASNJENJA (nastavak) ----- . Would you mind .pitati se.. 1 wonder if you could tefl те . 'piti .l'd love to.Vrlo rado (Bio Ыh presreCan). 14Зrd LESSON .Ја sam iz Liona... . lлv.Је li ovo mesto (za)uzeto? 7 8 9 10 11 Mogu (smem) li da sednem? Ne smeta . 'wеб~. tiji је otac farmer..Naravno da ne.PriliCno 1е 12 13 14 kasno . -З lzvinite..Ne znam da li Ьi vam smetalo ako . di'laitid . 1 wonder if you would mind .Da li Ьiste mofda mogli da mi kaZete . -З. ја sam stranac. ? .ls there а bank near here? Where? Could you te11• me the time. (4). . molim vas?. We аге looking forward to meeting you. l'm de/lghted to meet• you . Da li nemate ni~ta protiv . .l'm lrom Lyons .lma li ovde Ыizu neka banka? Gde? Mo!ete li mi reCi koliko је sati.1 don't mind . sit daun. ? . Excuae me. 'ra:~ . Mnogo је vremena proAio otkako sam te poslednji put video... od njega ostaje samo reCca to.Kakvo је Ьilo vreme? Mozete li mi reci kako se ide do . .lt's rather late . Na Zalost vam ne mogu pomoCi. Did you have а good trip? . please? .Kakav је Ьiо prelazak (preko mora)? .Give my regards (З) to your wile. (itd.2.1 seem to Ье early.4. ----- .11. "Jaiam... veoma sam zahvalan.lt's not important .Ne poznajem London... .. Dozvolite da vas upoznam sa Piterom..That is very kind ol you.4. ri"ga:dz. Ata ste rekl1? .There might Ье one in Oxlord Street..12.Nemam niSta protiv Naravno .Mi smo upravo stigli. Do you know• а good restaurant? ... .Da li Ьiste !eleli da podete sa mnom? . reklo Ьi se: Give ту love to .01 course not.Naravno da ne. . 4 5 6 Hvala vam.Мау 1 sit• down? lt doesn't matter .. Jeste li dobro putovali? .5. 1.Bojim se da necu moci da dodem Vrlo rado.01 course .5. ·~:li. si:t "teik~n . ? .ls this seat taken•? .lt doesn't metter. Odakle ste (dolazite)?. What а plty . Nemate niAta protiv da dovedem svoju tenu? .How was the weather? Could you te11· me the way to ... Milo mi је (OduSвvljen sam da vas upoznam) Pozdravite (Dajte moje pozdrave) vasu zenu.То је vrlo ljubazno od vas.. 'kti)SiQ .7..We've just arrlved. Radujemo se Ato Cemo vas sresti (upoznati)... what did you say? . . . Do you mind il 1bring my wife? . Znate li neki dobar restoran? Gвdan) Mol:da ima neki u Oksford stritu (ulici).2. EXERCISES 1.Nije vatno.Of course not.5. lntinitiv iz pitanja se ne ponavlja u odgovoru.. ра zato ovaj odgovor ima vrednost oduAevljenog (ili bar ul:tivog) prista}anja: Would you like to come with те? -l'd lovв to. Kakva steta . l'm а foreigner 1 don't know• London. ili izmedu mladih. whose fether is а to wonder .9. l'm very gratelul . lt has ьееп а long time since 1 last saw you. REЙENJA ZАОАТАКА termer.lzgleda da sam poranio..) (3) Ako su pozdravi upuCeni rodaku ili intimnom poznaniku. ? . Let me introduce you to Peter. . .Nije vaZno .How was the crossing (5)? . (4) Setimo se da to love ima rnnogo jate znatenje nego to like.8. Where do you come• lrom? .. .l'm afraid 1 won't Ье аЫе to come• .549 five hundrecl ancl forty~nine five hundred 8nd fifty 550 4 5 6 7 8 9 ·10 11 12• 13 14 Thank you.. l'm afr~id 1 can't help you.

3. Where . . Је li 0110 mesto zauzeto? - Nije.4. ju:z . Could. .. "tel:nracm . teind:t:.? 1 hope you well.show. 1..:d:J. kc~ .2. sir.? - No. we've .lz do you Вeogrвda. S. nouts. mога. а tak0t1e i preCi.come from .-. Moiete li mi pokazati put do пвјЫiiе ьапkе? 5.just arrived. А 181181 ('levl) crossing: prelaz preko Zeleznitke pruge.o 144th LESSON . .. .for. V. . '!au. What is the rate todey? PRONUNCIATION 1. а posebno kanala LamanSa). working hard а month. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) А cross: krst.3.for ha\'eП't found.Мау . you а .neerest. "dлЫ. . . 1 haven't long time.way. Odakle dolazite?.seen.6. to cross znati ukrstiti. . "tekbuk. р:Ј:.sit down. preploviti itd А crossing: prelazak (reke. stacmps .551 five hund. А zeЬra ('zi:bra) crossing: prelaz za peAake. PONAVLJANJE: 94.c:l and fifty--one tive hundred and fifty-two 552 Flll ln the mlulng wordo: 1.7.? - 4. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-fourth (144th) Lesson ln 1 в •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset Cetvrta lekclja u ьenct 1 Hteo blh da promenim malo novca..шi ·. Nвdam se da ste оЬОје doЬro.. is . have Ьееn . S.2. From Вelgгade. gospodine. 'poustka:d.8. are Ьoth. З. Vet mesвc danв пврогпо radim.4 . upratoO smo stigli. Kakav је danas kurs? bank l"d like to change some money. 'm. odвvno vas nisвm video. but 1 AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 8nough information. . ali nisam naAao dovoljno podsfilka.taken . - 2.Mogu li da sednem? ьank? you me the to the this seat ..

How much is it to send а poвt-card to France? l'd like to cash (3) this money-order. miles per hour (milja na sat). А four-star hotel: hdfe1 sa Cetiri zvezdice (druge kategorije).. l'm leвving• in the morning. Woufd you prefer а cheque or cash?. You only have left (4)? Does the room have а shower and а toilet? lf вnyone calls while l'm out. How many do you have /eft? -Koliko ti (ih) је joS ostalo? At the hotel 7 8 9 10 l'd like а slngle room. Ostala vam samo dvokrevetna? lma li sоьа tus i toalet? дkо iko telefonira dok sam ја u gradu (napoljU).t. 'mesidt. Do you have вnу change? Мау 1 use my cheque-book? ln в 2 з Dvadeset funti u novtanicama od ро 5 funti i deset u nov~anicama od jedne funte. prva imenica је Ьеz "s'" na kraju. а douЫe 'toil:. А cash-desk: kasa: а cashier (kE'Sie): Ыagajnik. komad) od 50 penija. please. Ыagajnica (na kasi). - 11. l've оп/у got two cigarettes leftOstale su mi sаrтю dve cigarete. А fifty-pence piece: novl:iC (doslovno. sju. је OВJASNJENJA (1) Spoj broja i imenice mote da odreduje slede(:u imenicu: u tom slutaju.Da li Ьiste radije hteli C::ek ili gotovinu? То cash: naplatiti (u gotovom). po~to сео spoj deluje kao pridev. Koliko staje (koliko је da se posalje) dopisnica za Francusku? Hteo blh da naplatim (unovi:im) ovu uputnicu. (2) Per је 1atinski predlog sa znal:enjem "ро". Koliko (kosta) ро jednoj rеШ Treba mi (malo) maraka.. ја odlazim (sutra) ujutru. - 9. U hotelu 7 8 9 10 Hteo blh jednokrevetnu sobu. (З) Gash: gotov novac. da li Ьiste mogli da zaЬele!ite (uzmete) poruku? Molim vas pripremite moj rai:un.553 fiva hundrecl and fifty•three tiva hundred and titty-tour 554 2 3 Twenty pounds in five-pound notes (1) and ten in one-pound notes. lmate li sitnine? Mogu li da upotreЫm svoju ~ekovnu knjiZicu? Ne poitl post-offlce 4 4 5 6 l'd like to send• а telegram. How much per (2) word? 1 need some stamps. could you take• а message? Please prepare my Ьill. per day (na dan). per person (ро osobl) i sl. А ten-floor building: desetospratna zgrada. 5 6 Hteo Ьih da posaljem telegram. (4) Zapamtite ovu konstrukciju. 144th LESSON . Javlja se samo u brojnim izrazima kao . molim vas.~t.

we expect you to рау your own Ьill. . Think. Did you have ZA PONAVLJANJE: 95. EXERCISES 1. .her.call tr1ng1pnone) .з. Hurry up. This jacket doesn't fit very well.travelers" (putnieke) OOkove?. Malo је preskupo. .2..555 five hundred and fitty-five five hundred and fifty-8lx 656 Shopplng Kupovanje 11 12 13 Na zalost ne znam svoj broj (veli~inu). .5.4.nave 1aken (maOe). . .4. • Po.isproьati na sebl (odeCu i sl. . Do6i 6u (vrati6u se) kasnije. me when you and your decision. Је li iko . She has to England four years and pet she doesn't know size. . two o'clock. . you .З.up. lmate li iSta manje? Mogu li da ga isprobam? Nije Ьа~ ро meri. 1'11 think• it over (6).. Ovaj sako nije ьа§ ро meri.over.. Ona veC tetiri godine dolвzi и Englвsku i joS ne zna svoj Ьrој. 1'11 come• back later. lf you . there are only RE$ENJA ZADATAКA 1.furi. . . OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Као ~to imamo to put оп. . Gde mogu da razmenim svoje .fiYe left. 1t doesn't suit me. Ьееn com1ng . Jвste li dobro putovali? 1 didn't 1. staviti (па sеье).while.5. ? .mю dok sam Ьiо и grвdu? Did call 1 was 5.2.Detore .5. .з. 3. want. expect .oьUCi. ostalo је samo pet minuta.must. make .mlnd.) (6) То think (something) over: razmisliti (о netemu). . . kaZe se i to try оп. to buy it you ..out. your . there are only five mlnutes left. . 11 12 13 l'm afrald 1 don't know· my size.2.stШ . Nisam vss otskivso pre dvs sвtв. Rszmislite i pozovite it те kad Ьudete donвli odluku.4. anyone (anyЬody) .for. .а good trip. Do you have anything amaller? Мау 1 try it оп (5)? 1t doesn't very well. (-). lt's а llttle too expensive. . . 2. Ne odgovara mi. . . 1 have Ьееn walting to Ье served for а quaner of an hour. Ako 1юСе1 d8 gв kupit moral se orlluдifi. Razmisli6u (о tome). Mi otekujemo da vi platite svoj (sopstveni) raeun. LEKCIJA 144\h LESSON . Where can 1 change my travellers-cheques? . Flll ln the mlulng worda: 1. Vet OOtvrt sata OOkam da me poslu!e. ostв/o је sвто 4.

је b1lo misljenje D!ord!a Bernarda Soa То 7 OВJASNJENJA то admit (ad'mit) zna~i priznati. odakle waste-psper .Zabranjen ulaz. javne pogodnosti" (convenient: pogodan.'hibltid .Gents . Toalet . Danas zatvaramo ranije (dan ranog zatvaranja) Zatvoreno za ruC:ak .d'mit:.Zabranjeno pljuvanje . priktadan) . waste (-paper) Ьasket ('Ьa:skit) . 'pлЬiik k:.557 five hundred and fifty-88ven five hundred and fifty-elght 558 Hundred and forty-fifth (145th) Lesson Slgns and notices Sto Cetrdeset peta lekclja Nвtplsl (i obвveitenjв) 1 2 з 4 5 6 Way ln (Entгance) . (2) То prohiblt: zabraniti.2.Prlvate ...4. 'egzit ..6.. (6) То waste: rasipati. а takode i primiti. (3) Ooslovno .. (5) U Engleskoj sve prodavnice mogu blti zatvorene jedno poslepod· ne u nedetji: toga dana se stavlja ovaj natpis. . а waste of time: guЫjenje vremena.z. Вetting forЬidden: zabran)eno kladenje.. 'klouzil) . uludo trotiti. This was Geoгge Bernaгd Shaw's oplnion PRONUNCIATION sainz ~~:~nd 'noutisiz. 'entг. dopustiti ulaz (u neku prostoriju).Way out (Exit) .. The management is not гesponsiЫe fог loss ог damage to guests' propeгty. Ponekad su natpisi (obaveStenja) gubitak vremena.joS jedan .Кеер left .ti.~ 7 Sometimes.n'vi:ni:. (4) Ooslovno "kuCв puna": natpis pred bloskopom ili pozoriStem kada su sva mesta rasprodata. 145th LESSON .Muski (gospoda) . .:nz.d'mi~:.Enqulгes. notices аге а waste (6) of time.шsiЬI Љ: ]:)5 ": 'd~t:~mid! tu gests 'pr. admittsnce i admission: оье znaee prijem. One Way Stгeet .nsiz d!ents ..Closed !ог lunch Closed fог гepalra.Zenski (dame) Rasprodato.sek nou ju.. Early Closing Day (5) . Zabranjeno puSenje (nema puSenja) . t:.Vozi (drZi) levoГn stranom Slepa ulica .No admlttance .lzlaz . ful. 'm~t:~nidfm:.. dopuStanje ulaska.n fri: el)'kwairiz. Ji:n.:op:.Admission fгее (1) .Ladies .Zabranjena promena smera. U istom znal:enju upotreЫjava se i to torЬid. Uprava nije odgovorna za guЬitak ili oSteCenje imovine gostiju (stvari koje pripadaju gostima).ms 'praiv:.korpa za otpatke. lmenica waste takoйe oznal:ava otpatke. 'kл\d:.Ne naginjite se kroz prozor.. 'spitil) pr:.ul:tiv" izraz za toalet.Zatvoreno zbog opravki. . Gent (mnofina gents) је kraCi (1) --~LL~~----------~L_~~_.Cul de sac .Do not lean out of the window..lnformacije (doslovno: raspitivanja). lz ovog glagola izvedene su dve imenice. :.ms .stara hartija. klouzd . ri'sp. No smoking . Jednosmerna ulica . Н(СЩ 2 3 4 5 6 U!az . а druga znal:i i .Ulaz slobodan .5.3.1. PuЫic conveniences (З) ....nt ..Privatne prostorije .. priznanje".t :.. ri'pt:.House full (4). oЫik od gentleman (mnofina gentlemen). to waste time: gubltt vreme...Spltting Pгohlblted (2) .No U-tuгns.

. outalde his shop. 'fi!mлqga. Ako је hleb ЬзЈаt. gospod1ne. you can throw it away. putting• а line through the word HERE.Ovde ima dosta prostora. ·. lt is evident that you do not sell" your fish {11) elaewhere. . prostor'". ... trying to put• up а notice.Where can 1 put• it? There's no room {8). Prijatelju (moj dobri Coyvele). Оо videnja (prijatan dan)... odakle i . povla~eci (stavljajuci) crtu preko reci OVDE. .So 1• (tu) rel precrtao komadom krede.2.and smell perfectly well that you do not sell" taЫecloths {9).(1) druga rel је Ыlа precrtana (prekriZ:ena): PRODдJE SE (prodavana) otkad trgovac ribom poklanja (daje ьesplatno) svoju robu 7 д ova poslednja rel је Ьesmislena (smeSna) . your sign is ueeless . . pi:s :~v ~:~:k. OCigledno је da vi svoju ribu ne prodaje~e (negde) drugde.4.14. di'li:tid . 'teiЫ­ kl:~6s ::. room Ьеz (:lana zna(:i "mesto.:d .2. Pozivati nrega -·· to _ie gubltak vremena.10. tаыа·· (ЬiackЬoard: Skolska tаЫа).Why? . 11 12 13 14 15 . lain.Zasto? . Your fish vaSa riьa ili vare riЬe.krpa ili komad tkanine.. el]'kwaixt. Не gave away all his money and became а priest. ri'dikj:~~\as .15. FRESH: would you sell" stale fish? .. lt's а waste of time invlting him. fre~ fi~ sould.Shaw deleted the word with а piece of chalk.Gde mogu da ga stavim? Nema mesta...5. 'elsw~. "m:.. .. dat! bu~zaSto.enqulred the other. please. 13. lf the bread is stale.. TaЫe-cloth је stolnjak. . .11. Razdao је sav svoj novac 1 postao sve!i~e_n1k .p1tao Ј€ (rasp1t1vao se) (onaj) drugi. .З. lekciji.9. . mozeS ga baciti 145th LESSON .8.:~:.. gospodinel Odlazite sa svojim loSin:' manm~a (odnesite svoje loSe manire drugde). (11) Fish mole Ыti jedn1na i mno!1na. Whose is this watch? -1 think it's hers. a"pinian. Ьеz Clana.said Shaw. kr:~st.З. .ndaiz. .5. . On the Ьoard {7) was written·: FRESH FISH SOLD" HERE. razda~i. OВJIANJENJA (nastavak) QВJA$NJENJA (nastavaK) (7) lmenica Ьoard ovde је upotreЫjena u svom osnovnom znaCenju "daska". 'evidant . Na dasci (taЫi) је pisalo: OVDE SE PRODдJE SVEZд RIBA.11. . Vi mi dosadujete. (8) А room је sоЬа. steil . Му good man. 8 9 10 kada је video jednog trgovca ribom kako pokuAava da ispred (izvan) svoje radnje postavi (oka~i) natpis. 'ju:sles . . .7. REitENJA ZADAT АКА 1.rekao је So. RIBA: moZe se savrSeno dobro v1deti . molim vas.Napravite mesta. koji smo videli u 134. ре! riba. SpoJ Off the ЬOard ne treьa meSati sa izrazom оп Ьoard. wcist ... Make room.559 five hundred •nd fitty-nine tive hundred •nd 8ixty 560 8 9 1о 11 - 12 13 14 15 when he saw· а f\8hmonger. SVEZд: zar btste prodavali bajatu ribu? ..rekao је. 'givan . You annoy me. vaS_ nat~is је Ьe~~oristan .1 om1r1sat1da vi ne prodajete stolnjake. Car~v (10) То give away: pokloniti.. . . FISH: one can see• . . Good day. F1ve flsh.Mislim da је njen. . sir. . sir! Take your bad manners elsewhere. Неге "s ronm enough . tiji је ovo sat? .he said... Ь.4. SOLD": since when has а llshmonger glven• away {10) his merchandise? And this last word is ridlculous ... EXERCISES 1.The aecond word was crossed out. {9) Pazite da ne pobrkate clothes (оdеСв) sa а cloth (kl::~:}). ..

From now оп: odsad р а nadalje.to. but not the endl You can congratulate yoursell.custom':rs· (guests"). 4. it will Ье "plain salling" (2)... because the bulk (1) of the works has Ьееn completed. Look: the window" ·оо not is much too opinion At least that was REIENJA ZADATAКA (nastavak) З. 5. look words. ..tow -George·s. ~i end. ZabranJ'eno puSenje".for. Noth1ng a11owed (permitted) .Admission free. Takvo miSijenJ'e. 1....4. ri:~t . kam'pli:tid. Uprava nije odgovorna za gиbitak stvari (imovine) muStenja. s. tel:ina.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset sesta lekclja Nasa poslednja lakclja 1 2 З Stigli ste do poslednje lekcije.. (2) lzraz iz pomorskog govora koji oznaёava lak posao.3.. kan'greeфleit . 2 NJ'egov prihod је svakako prenizak. Gleda/ . 146th LESSON . OВJA$NJENJA PRONirNCIATION 1. ZA PONAVLJANJE: 96. bлlk . Proverite da и vaSem tekstu пета (da vaS tekst пета) suvИnih (Ьeskorisnih) reёi that your text рау have any we go 1n? ~ No.2.З. plein (1) Вulk је masa. pogledaj .. From now on. from this day оп: роёеv od dan8tinjeg dana. ali ne do kraja' MoZete l:estitati sebl. Uiaz slotюdan · ·. H1s income.561 five hundred and aixty-one five hundred and aixty·two 562 Fill in the missing words: Moramo li platiti da bismo uSii? ~ Ne. Ne naginji se kroz prozor". The of is not responsiЬte the property.toss. Make sure doesn"t useless.lean out of.No smoking . Do ~ have to. Ьеz komplikacija. -.. management. po~to је glavni deo posla obavljen. veliёina: bulky: glomazan: the bulk of (soтething) znaёi veCi ili glavni deo (neёega). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-sixth (146th) Lesson Our last lesson 1 2 3 You have reached the last lesson. Od sada се (sve) ici glatko (Ыti ravno jedrenje)..2. је Ьвr Ьilo Dlordlovo NiSta mj'e dozvoђ'eno.

you will leel' the language and use it naturally.9. (nastavak) (3) То gвt Ьу: sпaCi se. Ako Ьiste sada otiSii u Englesku.563 five hundred and 8ixty-ttvee five hundred and 8ixty-four 564 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 course. Zato ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu u dnu (zadnjem delu) neke poltce: uzmite (dignite) је s vremena па vreme i protitajte ро jedan pasus ili neku al'legdotu.. ... But ГE\memЬer the motto "Mt\thode Assimil": dally practice.7.. 15 OВJMNJENJA 'seilil). izaCi na kraj. and that you will enjoy speaking' English. and Ьу not Ьeing afrald ol making· mistakes...vezu··1 CitajuCi noviпe. We"ll keep т touch. . 'm. 'lis:~nil) . дli zapamtite devizu {moto) metoda Assimil: svakodnevna vei:ba. 'aet»kdout. Nadamo se da ste uZivali koristeCi se ovim metodom. ne moZ:ete otekivati da govorite kao Englez posle samo nekoliko meseci utenja u slobodnom {delimitnom) vremenu.IS. Ьу taking' every opportunity to speak'. 'deili 'prektis. otpril1ke kao kod nas . Repeat them out loud.11. 14) То keep in touch: Ьiti u kontaktu.~tou . odrZavat1 vezu. "palnlessly".. kaie se Cesto na rastanku. . . weiv... 'peinl~li. "bez muke". videCemo se 19 146th LESSON .o..st. you could get Ьу (3) falrly easily. ln short.о. 'pe~gra :f . We hope you have enjoyed using this method.4. <IP1'tju:n:~ti. 'ju:zil) 6is 'melr.ё.14. . t. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Naravno.6. potom uradite lekciju za ponavljanje ("drugi talas"). then do the "second wave" lesson. you cannot expact to speak' like an Englishman alter only а lew months ol part-time study. k:~'lekt d.8. nautite nepravilne glagole. steci cete osecaj za jezik (oseticete 1ezik)' upotreЬIJa­ vaCete ga prirodno.Jd . sluSajuCi ploCe i radio. Tt~li "i:z~li. llstening to records and the radio. laud . koristeCi (uzimajuCi) svaku priliku da govorite. keep' in touch (4)' Ву reading' the newspapers. 1 da Cete uZ:ivati govoreCi engleski.. 'pa:t taim 'stлdi.. 11. CuCemo se" iJi .10. ali sada znate poneSto о zemlji i njenim obltajima. . learn the irregular verbs. So do not let' this book collect dust at the back ol а shell: pick it up lrom time to time а~с' read' а paragraph or an anecdote.. but now you know' something aЬout the country and its customs.. 'naet:~~li. Ponovite ih glasno.. mogli Ьiste dosta lako da se snadete. 11 you went to England now. ne prekidajte .. Ukratko.

2.s. worked well..Ьу. . titajte је s Fill in the ml11lng wordo: Kad blste otiS/i snadete. moCi Cete mnogo da nauёite.3. Let congratulate. you will Ье аЫе to speak English.success time. The bulk of the work has Ьееn completed. you 1. 2. . the radio. -С.3.could get Ьу. l'm afrold 1 had to concel the appolntment. you leave (go) . morao sam da otka!em (poniStim) sastanak.З. . . let this. .2. me have you on your .keep in touch. Му tailor is still rich. read it to England you fairly REAENJA ZADATAКA 1. Dozvolite mi da vam atstitam па vakm uspehu. LEKCIJA 19' 146th LESSON . 4. Glavni deo posla је oьavtjen.. ne zaЬoravite da odriavate vezu. Ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu.time.will Ье able to.(news)papers.from З Kad odete.5. When don"t forget to ZA PONAVLJANJE: 97. CitajuCi novine i slu5ajuCi radio. reading. you 5. Od sada Cete moti da govorite engleski. lf you easily и vremeпa па vreme. - 5. Don't Ье afrold of moking mistokes.. Ву the and leaгn а listening lot. Мој kroja6 је јо§ uvek bogat. Ne Ьојtе se greAaka (da greMe).to . Don't ЬООk Englesku mogli blste dosta lako da se collect .565 tive hundred end aixty-five five hundred end aixty-alx 566 EXERCISES 1. dobro ste radili.2.4. .С. Na !alost.dust.. -. From now оп. went to.

arleen awake. eroae. podnositi (po)tuCi То Ь.. wae. 1found..five hundred end 8ixty-elght 588 Najvazniji nepravilni glagoli za· svaki glagol dat је intinitiv.. 1 put. nastati probuditi se То - То Ье. Ь. eweked . 1heve done). . Ponavljajuci sva tri oЬ/ika svakog glagola oЬeleienog zvezdicom potrebno је. а ponekad su jednaka svs tri oЬ/ika (1 put. Kad stignete do kraja teeaja. kontrole radi. 1 ~eve put)... . diCi se. done (1 do.aten .. ЬОrе. 1 dld. tokom rsda па /ekcijama. dld. Ысе dobro da nekoliko puta procitate сео spisak. . Та tri oЬ/ika pokatkad su razliciti: to do. То erlae. Ьorne (Ьorn=roden) nositi. Ьееn .. . . ponekad su pro~lo vreme i particip jednaki (1 flnd. proSio vreme i particip proSii.. i/i su jednaki sada~nje vreme i particip (1 come. da ih dobro ureiete и pamCenje. ewoke. 1 heve found). Ьiti То Ьеаr.еr. 1 came. 1 heve come). Na taj naCin Cete najpre nauCiti one koji se najcesce upotreЬ/javaju. Ь.•..еt..

buret. drunk . caught uhvstiti . Ыtten То seCi То Ыееd. dug. deatt. bullt burn. dug .. dld. dovesti (sa)grвditi То То vuCi. pozvati То То Ыd. done . draw. odgвjati rвskinuti То deal. cut . ЬOught . Ьroken То То breed. drew. postati poCeti saviti naredЩ То chooee. crept cut. kupiti То То catch. dealt dlg. То То Ыnd. dwelt.. Ыеw. Ыеd То Ыоw. clung come. burnt. kopвti deiШ broke. Ыt. Ыd (Ьidden) .. drank. izвbrsti - То begun ... bent. eaten . buret. drawn dream... ate. То pripijsti se (uz) doCi koAtвti То Ьend. .. cut. То ~initi То doneti.. То eat. Ьent . caught. come . bullt. coet.. came. ЬOught. pвliti То piti voziti. choae. crept. dreamt. duvati slomiti. drove.. coat. dwelt postupsti.. bede. creep. krvariti То puzвti То Ыtе. bred. drlve.. ЬOund vezati ujest. Ыown То Ьreak.. crtsti sвnjati То _ То goreti. . do. drlven dwell. Ьegan.. choeen cllng.569 То five hundred and eixtywnine five hundred and eeventy 570 become.. terati borвviti То raspuCi se - То То . Ыеd. jвsti . buret buy.. brought bulld.. coat . become begln. bred brlng... clung. became.. burnt (burned) . dreamt (dreamed) drlnk. bound. brought.

. То forglve. got . fled fllng.. То hurt. grew. ima pravHnu promenu: lwng... fall.. boгiti se - То imsti ёuti . hung 1 have.. lakl poloZiti .... known - То get. lelt . kept. hlt.... tlung fly. forЫddan .. hraniti osВCati То leeJ. gave.. hlt . hllngecl. ёuvвti.. led ... tlew... frozen . got. torgave.. povrediti. llght..То go.. forgot.. fled..... lought flnd.. ... hurt .. kriti (se) иdвгШ. held.... postati - То dsti iCi. То grlnd.. went.. . had. froze. otiCi то lay. had hear. found. forgotten . glve. forЬ8de... knelt .. fallen .. found . pasti То grow. heard oЬesiti То .. Ьoleti - То forget.... ground... zavitlati то pogoditi leteti zsbraniti zaЬoraviti • То drtвti То forЬid. knl~ knlt - То know.. lelt... hldden hlt. naCi Ьвisti То То hlde. kept kneel. lought. glven doblti.. grown rasti То lнcl.. gone . ddsti То freeze..571 То five hundred and 8eventy-one five hundred and 8eventy-two 572 fall. led. hurt. То kletsti p/esti znsti.. poznвvsti То knlt. То hang. ground mleti 1 l<ad se odnosi na ljude (veAanje kao kazna).. hung. flown .. lakl. held . hllngecl.. То То То То .. knaw.. heard. knelt. flee.. Ьaciti. flung.. . hold...... forglven oprostiti smrznuti se То keep. hld. ..

.. loet. palcl. koji ima pravilnu prornenu: he llecl. znв~iti.. rode. left.aeen shvstiti То kositi 3 Saddnje vreme i infinitiv izgoraraju se . meant. m18take. leapt... imsti hteti testeгisвti То reCi sresti pogгe~no eakl.. palcl platiti staviti '"' То .. lend. eawn То еау. let.. lay. То - То То read. rang. teCi.. 4 То пвтеги. made . eawed.. llt loee. lega. 4 Aazlikujte 1 saw.. lent. voziti se llghl. laln2 То То jвhsti.. ..е ~agol to 118 . od 1 silw . proSio vreme od 1 ен. overthrew. leant.573 То tive hundred and eeventy-ttvee voditi naginjati se. read 3 То titati otвrвsiti То rld. let. tiniti То eaw. left .heh8811ed. learnt... rlee. let overthrow.. Toaee. met. put . overthrown oЬOriti То То То рау... ran. naslanjati se skakati nautiti.. put.l8d ... testeri§em'': оЬе. made. eakl reCi videti То . read.. roee. otiCi. meant meet.. run То lle. ml8took... rld. ~ Drugo .ri:d" а proSio vreme i particip "red". lelвti iznвjmiti tive hundred and eeventy·four То 574 le8d. mown (nв)pгaviti. saznati ostaviti. learnt (learned) leave.. 111. lent . .. rlcl rlde.leant leap.l8d. rlclden rlng. lean. met . zвpвliti То zvoniti diCi se trtsti. leapt learn. se izgovaraju jednako. mletaken mow. rung .•aw. uprвvljвti То izguЬiti То То - То make. . napustiti pozsjmiti pustiti. То put. rleen run.tl"'.. mean.... mowed. loet .

~ То tndi(. apun. atuck. atole. potopiti sedeti spavsti k/IZati se cepвti ве То То То То То То opllt. ahot.. atolen atlck... . atank. aet - То то - То То zslepiti (se) ujesti. izbljati stsjsti. apread . apreed. pгodati То IOW. aown 5 apeak. alld. alld . alept. То То allde..То aleep. aet .. opllt . aold aend. apat. Aiti. atood ateal. aent. ahake. eought . opllt. atunk То raSirШ . allt amell. eang. eold. opllt (opllled) apln.. aung .То aeek.То ahut. kojl м takode izgovara ·•sou"..575 five hundred and aeventy·five five hundred and seventy·slx 576 . ahook. allt.. 5 nanjuSiti Razllkovatl od glagola to мw. apread. ahone ahoot. ubosti smrdeti . apoken sejati govoriti sricati. ahowed. ahaken ahlne... apllt. podnosШ kгssti alng. ahut. alept. provesti proliti tkati. aet. pisati potroSiti. plesti pljuvsti rаsсврШ. То sijati pucati pokszati smsnjiti zstvoriti pevsti potonuti. lprang.. aprung atand. aprlng. atood. apent . aunk alt. aplt. eought. atlnk. ahrenk.. ahot ahow. apoke. ahut. allt. opelt (opelled) apend. alnk. а lma pravilnu promenu: h8 нwecl. atung . гazdvojiti eell. atuck atlng. то . amelt (smelled) То То То mirisвti. То poslati postaviti. aet. ahrunk . То То То oplll. nsmestiti trвsti То opell. То То То skaksti. ahone. amelt. aplt . apun . apent. ahown ahrlnk. _ То . opelt.. h8 М• нwecl (soud). aent aet. atung. IOWed. aenk.

zaraditi pisati То То То То То naduvati se plivsti ljuljati se _. teer. razumeti prвvmuti. awung. poёistiti _То wake. wore. pri~ti То То То tell.. IW811. wrote. torn uzeti pout}svsti... 8Wollen IWim. wln. woke. took. woke(n) wear.. ewore.... IW8m. threw. taken .. atruck (etrlcken) . trodden - То misliti Ьsciti То То gaziti То under818nd.told . predsvati cepsti reCi.. То -. taught ....577 То five hundred and seventy-••v•n five hundred and seventy-elght 578 etrlke.. awept. ... upeet. trod. teach. wrlte. wrlnen ... thrown tread. tore. ewear.. won..told. 18ught. wept. awept . uplet . awung - То take.. wept . atruck. psovati pomesti. То onвrвspololiti . worn weep. IWUm udariti zakleti se. aworn aweep. . То -То То 1wlng.. won .lhoughl.. underatood. buditi nositi plskati doblti. IWelled.lhought throw. lhlnk. underetood upeet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful