kasete

• DOVI
Photo : G. Breil/at

asete

Kaseta

Њ

1

LEKCUA N!!
м

ео

StranaA
l

StranaB

1 do 1 5

16 do 32

Kaseta N9 2

.
м

LEKCIJA М StranaA Strana B

2

33 do 50 51 do 67

/-·

·- -

Kaseta

М

3

LEKCIJA N2
Ng

StranaA

Strana В

3

68 do 89 90 do 108

.

Kaseta N9 4

1,EKCU A N9
м

Strana A
4

Strana B

109 do 129 130 do 146

-· r-

ISBN 86-1 9-0 1588-5 JSBN 86-19-01590-7

METODA
ASSiМiL

novi engleski Ьеz muke
Anthony Bulger
ро

prvobltnom delu
11.1'~ I'HACI.Н

А.

Cherela

J.-L. GOUSSE

NOLIТ

• BEOGRAD

UVO.D
ZASTO NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Mi smo spremni da to prvi priznamo- dosadaSnji "Engleski poteo је pomalo da zaostaje za n&Aim svakodnevnim zivotom. 1dalje је Ьiо dragooeno sredstvo Z8 u<5enje tradicionalnog, knjizevhOg ili §kolskog engleskog, ali dobar deo njegovog sadrfaja nije vi~ Ыо sasvim aktuelan, ni ро temama ni ро jeziku.
Ьвz muke"

STA ЈЕ NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Op§ta struktura i humoristitki ton .. Engleskog bez muke", koji su osvojili milione fita/aca, zadrfani su i ovde. Gramatika se uvodi па isti nal:in i istim redom kao ranije. Bitna razlika је u rel:niku, koji је sada iz osnova osavremenjen i orijentisan viSe ka praktil:nom l:ivotu.

КАКО DA UCITE ENGLESKI BEZ MUKE
Metod "Asimil" је metod svakodnevnog ul:enja, namenjen ljudima koji imaju svoje poslove i zanimanja i od kojih se ne mofe zahtevati joS neki zamorni dopunski rad. Оп zahteva manje intelektualan napor а viSe sposobnost automatskog primanja, koju svi imamo.

Vl Najvainije је da svakodnevno posvetite utenju najmanje deset minuta. Metod је veoma elastiCan i prilagocien svaCijem temperamentu. дkо niste raspotoZeni, zadovoljite se da glasno ёitate tekst lekcije predvidene za taj dan i da proveravate izgovor па osnovu transkripcije izgovora ispod teksta lekcije (Pronuncl8\lon~ Ne gledajte srpskohrvatski tekst, sem kada ne mo:tete da shvatite sami znaёenje engleskog. Kada ste bolje raspolozeni, procitajte i ponavljajte ро secanju svaki stav.

Vll
obzir mпogostruke koristi koje Се vam doпeti praktiCпo i trajno znanje engleskog jezika? Sem toga, kada budete napredovali s lakocom, brzo cete uvideti da uбenje ро udZЬeniku "Engleski Ьеz muke" nije neprijatan zadatak, vec pllj8tno •••koclnevno Z8nlmanje.

IZGOVOR
Ueaci strani jezik, ucenik је sklon da svaki pojedini glas izgovara veoma jasno. U engleskom, medutim, to пе treba da radite. Nagl.ni slog engleskih reci izgovara se s posebnom snagom, па Stetu neпagla&eпih Slogova koji guЬe svdju puпu vrednost, ра se njihov samoglasnik najcesce pretvara u poluglas а (vidi "Obja5njenje izgovora" ni1e). Uzmimo reci hlllor (krojac) i tlthlr (sestra). Zavr5ni glas im је isti, uprkos razlit:itom pisanju: u foпetskoj transkripciji Mec!unarodnog drustva za fonetiku, koju cemo ovde upotreЫjavati, one glase 'teile i 'sista. Podignuti zarez (') pokazuje da је naglasak na slogu koji mu neposredno sledi, dakle u ovim ret:ima па prvom slogu. U duZim ret:ima ova razlika dolazi joS viSe do izra.Zaja. Tako se 8\е (proslo vreme od glagola "jesti") izgovara eit, ali u viйesloZпim ret:ima isti takav zavr&etak svodi se па t: doctor•te (doktorat), na primer, izgovara se 'doktarat. N•gl•aak. - Vecina engleskih reei sa dva ili vi~ sloga ima jedan nagla~n slog, а ostali slogovi su nenagla~ni. Mec!utim, ima vi&esloZnih ret:i koje imaju dva пaglaska, jedan jaCi i jedan ne5to slaЫji. Ne postoje sigurna pravila ро kojima Ыsmo mogli odrediti koji је slog u nekoj reci naglasen. Od pravila о naglasku ima izuzetaka. Sve jedпosloZne ret:i izgovoreпe pojediпat:пo naglaSene su, ра se u traпskripciji zпak za naglasak пе stavlja. U ret:eпici, pak, mnoge od tih jednosloznih reбi mogu Ыti nenaglasene, naro(:ito ako su predlozi ili veznici. U dvosloZnim i trosloZnim ret:ima naglasak је oblt:пo па prvom slogu, ali i tu ima mnogo izuzetaka: u glagolima је naglasak 6esce na krajnjem slogu; u reбima koje se zavrsavaju na -don naglasak је na slogu ispred -don, itd.

Najzad, dva, tri puta nedeljno, prepiSite nekoliko redova engleskog teksta da Ыste bolje savladali pravopis. Ne prepisujte transkripciju izgovora.

Napredovanje

је

tako lako da ni za jednu lekciju nije

potrebno vi~ od eetvrt sata ucenja. Vas recnik se oЬogacuje svakog dana, ьеz napora, s ро nekoliko reci, koje eete naci; u daljim lekcijama; vec posle dve nedelje ucenja zacudicete se kakve ste rezultate postigli. Prv• I8Z8 uC8nj8 је potpuno p8tlvn•: dovoljno је da glasno ponavljate svakodnevno ро jedan tekst i da razumete smisao. Svaka lekcija - izuzev sasvim pot:etпih - sastoji se od povezaпog teksta, u kom Cete ро smislu razumeti поvе ret:i ili опе koje ste пароlа zaboravili. Tek oko pНetete lekclje potinje 8ktlvno ueenje: ponavljajuci prec!ene lekcije vezbate da sa srpskohrvatskog teksta prevodite па eпgleski. То veZbaпje, koje Се vam sada blti veoma lako, utvrdiCe va&e zпапје i postepeпo Се vas dovesti do prakticne upotreьe svakodnevnog engleskog govora. Savetujemo vam d8 818Yij8te d8tum nв •••ku lekclju kada је prelazite kako Ыste koпtrolisali pravilnost toka vaSeg ut:eпja, jer је to П8ophodno. Mozete ьеz smetnje da naucite dve i tri lekcije odjednom, kada imate slobodnog vremena, all pod ualovom dв r8dlte 1 tledeclh d•na. Као Sto Cete videti, па svakih sedam lekcija dolazi јеdпа lekcija posveCeпa poпavljanju gradiva. Prema tome koliko vremena moZete da posvetite ut:enju, а uzimajuCi u obzir slabosti u vaSem svakodnevnom uCenju, ЫСе vam potrebпo tri do Sest meseci da savladate сео teCaj, koji sadr.Zi 1461ekcija. Da li su zahtevi preveliki ako uzmete u

Vlll
lzgovor engleskog jezika razliCit је u raznim krajevima u kojima ljudi govore engleski kao maternji jezik (Velika Britanija, SAD, Australija, Novi Zeland, zemlje u kojima !ive engleski kolonisti). Razli~ito izgovaraju i razni drustveni slojevi. Medutim, svi stavljaju naglasak na isti slog, Ьili oni iz Londona ili Glazgova, Njujorka ili Melburna, Ьili nosa~i na londonskoj felezniCkoj stanici ili profesori univerziteta u Oksfordu. Stoga је za savladavanje engleskog jezika va!nije da upamtite koji је slog naglaSвn nego da savrSвno izgovarate pojedine glasove. Zato obraЦjte pa!nju pri ~itanju tekstova u ovoj knjizi, u kojoj su naglahni slogovi ~tampani masnim slovima. Suglaenlcl. - Suglasnici se u engleskom jeziku obl~no jasno i snai:no izgovaraju. U poredenju s naSim jezikom slablje se izgovara h. Ne Ьismo mogli da ka!emo da se izgovor ostalih suglasnika podudara sa izgovorom istih suglasnika u naSвm jeziku. Razlike postoje izmec!u engleskog i srpskohrvatskog 1, р, r, 1 i drugih, ali one nisu tako velike da vas Englez ne Ы razumeo ako ih ne izgovorite potpuno pravilno. Slusajte kasete ili gramofonske plore i nestojte da sto priЬii!nije podra!avate spikeru. Suglasnici ~ i g ne postoje u srpskohrvatskom jeziku. Mora~ete nau~iti da izgovarate prema uputstvima koja su data u obja5njenju fonetskih znakova i u tre~oj lekciji. U engleskom tekstu оЬа ta suglasnika su predstavljena slovima th i treьa da pamtite u kojim re~ima se th ~ita kao ':. (zvu~no) а u kojima kao в (Ьezvu~no). Samoglaenlcl. - U engleskom jeziku samoglasnika ima znatno vik i njihov izgovor је drukCiji nego u srpskohrvatф skom. Ubrzo ~te videti da svako od slova а, е, 1, о, u mofe da bude znak za viSв glasova, samoglesnika ili dvoglasnika. То ne treba da ves plasi. Postepeno ~ete se u tom sna~i uz pomo~ fonetske transkripcije i, ako imate kasete ili gramofonske plore, slu5aju~i pa!ljivo izgovor spikera. Pored samoglesnika, u engleskom jeziku postoje i dvoglasnici. Dvoglasnik је niz samoglesnika izgovorenih u jednom dahu. Oni se slivaju ujedno i naSв uho razlikuje samo prvi i poslednji samoglasnik. Prvi glas u engleskom dvoglasniku је duzi i naglaSвniji od drugog.

IX
тranakrtpclja lzgovora. - Pravopis engleskog jezika znatno odstupa od izgovora. Pravila za izgovor gotovo i nema, а ukoliko i postoje, izuzeci su toliko Cesti i mnogobrojni da se ne Ы ni isplatilo ut:iti pravila, PomoCno sredstvo za savla(fivanje izgovora pri t:itanju је fonetska transkripcija- za svaki gles stavljamo poseban znak. Mec!utim, u engleskom jeziku ima glasova kojih nema u srpskohrvatskom, ра ne mol:emo stovima latinice da predstavimo sve engleske glasove, U tatinici imamo pet slova za samoglasnike, а engleskih samoglasnika ima petnaest. lma nekoliko suglasnika u engleskom jeziku za koje nemamo odgovarajuCa slova u latinici. Zato smo u transkripciji izgovora u ovom udfЬeniku uzeli neke znakove iz transkripcije Me(funarodnog dru§tva za fonetiku. То su suglasnici· IЈ·Ћ, g i samoglasnici: 1\,ОО,с, е. е:,
:),:):.

OЬjeinjenje
~

lzgovore

Cujemo i u nasim re~ima banka, Anka, danguba. Za razliku od srpskohrvatskog, njemu ne mora uvek da sledi glas k ili g. Zato u re~i olng, na primer. poslednji glas је n izgovoreno u polol:aju jezika za g, ali se g ne izgovara. Ovaj suglasnik ne postoji u na~em jeziku. lzgovara se tako ~to se vrh jezika stavi izme(fu zuba i Ьlago pritisne zuЫma tako da nam vazduh te~ko prolazi kroz usta. ћ је zvu~an suglasnik (the, thll, lather). Ni ovaj suglasnik ne postoji u nasem jeziku. Polozaj jezika pri izgovoru Ьezvu~nog glasa g је isti kao i pri izgovoru zvut:nog glasa ~, samo Sto jezik nije pritisnut zuЬima i vazduh slobodno prolazi izme(fu jezika i zuba (three, thlrd). Slit:an је na~em u, ali nikada ne t:ini slog za sebe. lzgovara se tako Sto se usta zaokrugle kao za izgovor glasa u, а izgovori se glas iza njega (wett, weter).
~.

~

g

Fonetskl znecl ze
а:

engleвke вemogleвnlke:

Dugo englesko а: izgovara se iz duЬine grla i muklo је. U srpskohrvatskoj re~i "kes" а је samo priЬiizno

U svim lekcijama engleski tekst i izgovor su па lev~m stranicama. door). Dugo u: је slitno na!lem u reti "kum" (wllo. Ьilo sa radjja jlj televjzjje. Kratko poluzatvoreno (only. falher. rude). ili prilikom zamuckivanja. ~. Kratko otvoreno св nastaje kada se usta otvore za izgovor а. Dve tetke (:) poale aemoglaanlka zneta de ае aomoglaanlk lzgovere dugo. probaЬiy. а: ј skog. vi~e pozadj u ustjma nego na!le (11. eeen). funny. have. с Qva knjjga potjnje "nultom" lekcjjom. jzgovaratate engleskj na zadovoljavajucj natjn ј Ьi6е vam lako da razumete glasove Ьilo u fjvom govoru.ngleskog Ьеz muke". car. thlo. ра onda izgovori veoma kratko а. .х Xl engleskom е u retjma eak.Ј: Kratko otvoreno Ј izgovara se tako ~to se usta otvore kao za jzgovor glasa а. two. home). . Ьооk). i: Kratko 1 u engleskom se izgovara zatvorenije. а srpskohrvatski sa objaSnjenjima na desn1m stranicama knjige. i. Kratko poluzatvoreno u izgovara se sa ~ire otvorenim ustima i manje zaokrugljenim usnama nego na§e u (put. Мо svakako njje uoЬitajeno. javlja se samo u dvoglasniku са (there. olow.. samo znatno du!j ј nesto zatvoreniji. а jzgovorj se kratko о (clock. oЬelefavamo sa Ј: (water. look. U engleskom se а javlja samo u nenagla~enim slogovima. work. а: izgovaramo па isti nafin kao i malo zatvorenjje (glrl. о о javlja se u dvoglasniku ou :Ј. oloter). Ьila prva lekcjj~ ranjjeg jzdanja . npr. Ovaj glas uvek dolazi u naglaSenim slogovima. war. Za nas је to sentimentalno podseCanje па naS . л Kratko poluotvoreno л izgovara se tako ~to se jezik polo!i u donjoj vilici. Otvoreno porento). alj ako dobro obracate pafnju na naglasek. Dugo poluzatvoreno kratko. а za vas najbolji mogu6i uvod u ul:enje engle- Kratko poluotvoreno а је onaj poluglas ili neartikulisanj glas kojj tujemo ј u na!lem jezjku posle Ьilo kog pojedinafno izgovorenog suglasnika. Bjte vam potrebno nekoljko dana da se navjknete na fonetsku transkrjpcjju. u stvarj. LET'S GO ТО WORK! (Hajdemo па posao!) . dog~ lstj takav glas. u А SADA .. koja pol:inje veC l:uvenom rel:en~eom Му ta1lor is rich". u prvom slogu retj abroad. zatim povu~e i podigne zadnji deo. а u nenaglaSenim pretvara se u е. а izgovori se kratko е (cen. samo du!e leorn).bestseler". man). Dugo 1. zvutj prjЬij!no kao ј nase (he. Primeri: but. Ьilo sa kaseta jlj plota "Asjmjl". • То је. u drugom slogu refi father. oЬele!eno sa 1:.

jua'l1auaz а: bJu:ttful.5. .Мој (moja. Xlll .Moji roditelji su siromaSni.. -а).3. Му parents (1) are poor (2). _ 9.7. gud.t rit. iz 'fini~t. good. your itd.10..VaSe cveCe је lepo. -а). -е.1. srednjeg i Zenskog roda.)._4. mai. 4 . 5 VaSa cigareta је gotova {dogorela).) ili tvoj (tvoja. 13 . .Skog. Ьооk. au~ bu~s . moje. iz rit.1. . au~. lsto \-ЋZI 1 za prisvojne prideve (naSe prisvojne zameniC€). Our doctor is good. naS (naSa.. . Your cigarette is not finished. 11 . itd.1. vaS (vaSa. our. to s se uvek izgovara. knjige.6.2. (2) Pridev је u engleskom jeziku nepromenljiva reC.: vidi primere i prevod za reCenicu 13.Moji roditelji nisu siromaSni. PRONUNCIATION (pron~nsi'ei~:m). .. tailor is not rich. ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 tailor is rich. dobro. ju~ si8~'ret tz П<'l ftш§t. Your cigarette is finished.11.. 2 . knjiga. ju~. i mno:lina dobri. tako da isti oЬlik ima vrednost naSe jednine i mno:Zine.~~~nts а: П<'l pua. Our Ьooks are·· interesting. Ju~ flau~z а: nGt b)u:ttful.Мој krojat је bogat. i mnoZina moji. -е. mai 'teil~ iz n. Му parents are not poor. ju~ sig~·r~t. buk· buks. 9 .). 6 .NaS doktor nije dobar. dobar (dobra. mu.~re not Ьeaui:iful. kao ту.NaSe knjige su zanimljive. au~ 'd<'kt~ ~z n<'l gud. 8 . ~at pt~r~nts а: pu~.NaSe knjige nisu zanimljive.•·lekeiJ-nв. pa:iljivo procitвjte uputstvв ЈМ 111ethofhШn stranв­ ms.VaSa cigareta nije dogorela.. свk i вlro niste p<Юetnllt. . ~~~ b~ks а: шtar~sttl). 10 . itd. Our doctor is not good. Му.. 12 VaSe cveCe nije lepo. Our Ьooks are not interesting. ''·"~· . books.. ~at pe. .Xll Pre nego sto poCnвt.а: ':'"' щtQreSIIIJ. Му Му 1 .13. ' (1) Nastavkom s oznatava se mno.. au~ 'd<'kt~ !z gud: -:.Мој krojaC nije Ьogat. your.8. itd. 7 .tiJ1a imenica. . 3 NaS doktor је dobar. Your flowers are Ьeautiful Your flowers . mai 'teil.

. . .Dobar dan. Siguran (-rna) sam da је ovo na5a kuea. Nisam ја kriv (nije moja krivica). (З) Obratite paZnju da se sure izgovara §ua. Ovo nije naroblo tesko.hi:z.. . it 'iznt mai Љ:lt.Ne. а: (1) lt је zamenica srednjeg roda koja odgovara mu§kom rodu he (on) i fenskom she (ona). it is . . ја sam Dejvid. 8 9 10 11 1 am . Oh Ьоzе.)t et . Ai: 'iznt 'veri 'priti.it's. This lsn't very dlfficult.З) Oznake sa N upuCuju da treЬa pogledati posebnu Ьele§ku u ponвvljanju gradiva krajem nedelje (svaka sedma lekcija).2. Oh dear.3.its.9. to је: on је.znt 'veri 'difiklt. he isn't late. . 1(2) U glagolskom oЫiku is (је) slovo s se izgovara kao z. Nema (nijednog) sata u mojoj kuCi.Thank you. ou di~ wia leit a'Jen. l'm Dвvid. ат postвje 'm. .No. ju: а: . aren't.1 one (wлn) two (tu:) 2 First (1st) Lesson (izgovor: fe:st lesen) oЫici. its 'i:жi. mi nismo uttivi. lt's евsу. There lsn't а clock in my house. ju~ ~n 'eks~l~nl 'd. h~'lou aim 'deivid.S. . we are lsn't. 6E!]k ju: ju~ 'veri p~'lait.>:\. а resto је u prevodu izostavljamo. it lsn't! (З) (N. veoma ste ul:tivi.wia. ti si (vi ste). . wi: a:nt pa'lait. .10. tвkozvanв Prva lekclja 1 2 з U govornom eng/eskom jeziku rвdovno se upotrвbljвvвju skraCeni kontrakcJje. в negвcija rюt . lt (1) lsn't my fault. we're. nou Ьлt ~i:z kaind. mi smo. (2) She lsn't very pretty. 8. (N. nije.n't.Hello. wi: . 6ta 'iznt а k\. OВJA$NJENJA PRONUNCIAТION 1. Prevodimo је sa to ili ono. . .4. opet smo zakasnili. he is . we're late agвln. ali kontrakcija it's izgovara se its. ali је ljubazna.>k in mai haus.Nipo5to. a:nt. бis 'i. it iz. l'm sure this is our house.Ne. you are . ai em . aim !ua бis iz aua haus.jua. . 'iznt.Not at all. This is my Ьrother John. but she's kind. hi: iz. nismo (niste. .he"s. бis iz mai 'Ьrлба dt.6.7. - 1 2 З 4 5 6 7 You're an excellent doctor. . Ovo је moj brat D!on.Hvala. nije! ја sam. on nije zakasnio. Ona nije narol:ito lepa. nisu). nisi.l'm.>kl~. ll. . Jвdnina 18 se ров/е zamenlce svodi па '1 в mnolina ere пв 're.З) 4 5 6 1 8 9 10 11 Vi ste odlitan doktor. tst LESSO~ . . Lako је. you're very pollte.>n. nou it 'iznt.No.11. . hi: 'izntleit.you're.aim. we aren't pollte.

He's an excellent doctor. Oh Ьо!е. Mi smo Mi nismo uCtivi. Otuda se ne skra6uje whвre are. l'm sure he's your brother.2. bAt WЦZ dfan. We polite. . hi :z 6t~ 2nd t. polite. :Ја 'misi~ wa:dz) 5. dan. То је moja krivica. . . very pretty. at all. lt's my fault.4.4. NipoAto.is my/Тhis isn't. She 'Shв very pretty. not all easy.Z.:ESSON .are not/'re .n. . То uoplte nije lako. - 1. Ons је vrlo Shв nije nsroдito /вра. .it's. - 4.5. dtln. .isn't. John. we're late ageln.3. 1 (2) Кontrakcije postoje zato da Ы se olakйao iZgovor.. Anne. . lt "Not at easy. . lt fault. my fault.2. 2. RdeNJA ZADATAICA (Prevod) 1. jer Ьi to Ьilo telko iZgovoriti.is . ·we З. 'Shв very uёtivi. But where's (2) John? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) U reti where glas h se iZgovara kao da је ispred w. in the house. То је lako. OoЬsr нello. ја sвm DJon. ~.We aren't.5. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Second (2nd) Lesson ('sekend) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Druga lekclja 1 2 З Gde ste vi? Ovde smo. is not. lt's.З. Опв 1.am not/l'm. easy. On nlje naroCito ljuЬ. is. Не lan't very kind. Тhis то је moja kгivica. not at all easy.at. very pretty. 1.3. not Anne. u kuci. lt (lzoet8vljene 1'861) 1. • OЬiici . opet smo zakalnlli. John.3. dok se where is PRONUNCIA ТION 1. ОК) nije tвlko.islall. . ронtе. . ili se ne iZgovara uopite: hwE: а Ш ·wca. Wi~ hj~ in бQо haus.Нeflo.lt's. . Wt~ а: ju :. DоЬвr Нello. -5. Not . Ali gde је Dton? 1 2 З Where (1) аге you? We're here. On је odlitan doktor.З three (6ri:) tour (t:>:) 4 EXERCISES ('eksasaizaz) 1.4. t am. reti koje nвdosiJlju) difficult. difficult. s kontrakcijom /ера. 'Нello.pretty. јв nisllm En.2. We polite. are. Siguran (-гnа) sam da је on viiA brat. l'm. Flll ln lhe mlulng worda (fil in (Dodsjtв 4. Oh dear.is nou·s.

EXERCISES 1. jua 'peipa iz lito. Are they my cigarettes? .5. on the chair. on. near the They television. 9. they are. tj. there. . 2nd LESSON . Gde su moje cigarete? Jesu li na stolu? Jesu.Hvala vam. He's near the house. Na stolici su.Your paper is there. ы:z ni~ li~ tri:z. polito su one prirodne. . :ш. 'They television. near the t~evision. near the trees. Jesu li to moje cigarete? .4. hia. . па. its li&~ an lio «а. (3) Paper (hartija) moZe znaCiti i newspaper.А moje novine. . Оп је blizu kuCe.:a in /n haus Ьлt df:~n 'iznt.11. . You're very kind. Wtaz dЬn. in.6.5. novine. Flll ln lhe mlnlng words: • OЫici s kontrakcijom Ыizu 1.. Gde su tvoje (vde) novine?. 11 12 OВJASNJENJA (nastavak) ni~ ~ tri:z. They're on the chair. in.10. ~ mai 'peipg.7. tamo (tu). а: liei an /n 'teiЫ. li. 11 12 Gde је D!оп? Gde su moje cigarete? Ovde. They're in the house but John lsn't. lt's near the televlsion.4. Veoma ste ljubazпi. 9 10 - Оп је tamo. normalno svodi na where's.Tvoje novine su tamo. lit:o. wt:~ а: mai siga'rets.8. Oni su u kuCi ali Dton nije. jua 'veri kaind.S flve (faiv) alx (siks) 6 4 5 6 7 8 9 10 He's there.:1)k ju:. . . wь а: mai - si~'rets.З.2. Gde su moje novine? . Ыizu dгveca. . where is it? lt's there. u. - 11. Piter је u kuti ali Ш:оn n1je. . Peter is in the house but John lsn't. .Thank you.S. . 6.cnd mai 'peipg wu iz it.And my peper (3). Where's John? Where are my cigarettes? Here. Оп је Ьlizu drveCa. One su Ыizu televizora. .2. its nia lia tel~'vibn.3. Where are my cigarettes? Are they on the tаЫе? 4 5 6 7 а - - Yes. Oni su televizora. near the Oni nisu Ыizu televizora. . television. Where's my paper? . gde su one? Tamo su. . na stolici. Brzo Cete se naviCi na kontrakcije. near AEIENJA ZАОАТАКА 1. Where аге your pepers? . jes ~i а:.doslovno "hartija za novosti". He's near the trees.

paper table. you are. is.1р0ја "lh''. е. it's very lnteresting. late. Нvafa. ? Where аге the my papers? .near.. Моје novine su па stolu. ako izgovorimo d ili t.the.are not/'s. Thank you. Pri njihovom izgovoru treьa Ыаgо postaviti vrh jezika па ivice prednjih zuba.5.2. Pri izgovoru vazduh prolazi izme~u jezika i sekutit:a. 1 2 3 4 - Evo knjige (ovde је knjiga). f ili d. . Моје novine nisu па stolu. Ow rюvine nisu narotito - dobre.ls it lnteresting? Yes. Nismo zakвsnili. znati da nam је vrh jezika udario о koren gornjih zuba umesto da smo ga ispruZili ka ivicama zuba. very very Where .is not/on . . Pri tom usne ne smej_~ ~e~irivati zuЬe.3..isn't . near the trees. бtа . ра ni sa v. vrlo је zanimljiva. . the ·wo REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. Oeqk ju:.isn't. Оп је ovde.Gde su? Tamo.This.5.4.aren't. PRONUNCIAТION 08JA$NJENJA 1 (1) 1. on here.4. paper good.. Не IS. Ыizu drveCa. umesto naSeg z odnosno 1.2. on the table. englesko zvuёno odnosno Ьezvuёno th. paper tаЫе. Tamo su novine. kind. lzgo.are/Where's . ?i~ tn buk. here.Му . оп the Ьook-case (1 ). а donja vilica је malo isturena. Gde је doktor? Where the dnctor? Gde su moje novine? "Thank you.doctor . They are. There are the papers. kao na osmeh. .Where are they? There. razvuCene. ve(: su malo 1 2 З 4 - Here's the Ьооk.Pojedine оsоЬе koje vrskaju i nehotice izgovaraju.7 ••ven (sevn) e~ht (eit) 8 2. hiaz jua U slo!enicama. па ormanu za knjige. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Third (Зrd) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lesson (ee:d) Treea lekclja .? 5.Thank you. late.my papers.is not/you're.the. дkо izgovorimo z ili 1.treesaren't.3. . 'Не We . . t.are not/They're. on the paper З. Da.is . Му paper is the taЬie.. - Је li zanimljiva? Hvala. iz it_'intx-estil)?. obll:no PIVi deo (ovde Ьооk) nosi glavni naglasak: druga rel: (ovde csse) takode је nagldena.. Зrd LESSON . jes its ·~eri 'intxestil]. veoma ste ljuЬazni.. 4. .. Wt:J а: 6е1? . lpak.kind.ш l» 'buk ke1s.Му . very This paper good..:а а: &1 ре1рх. zna(:i da vrh jezika nismo ispruZili do ivice zuьa. ovi engleski glasovi nemaju veze sa z i 1. very Nemojte zanemariti brojeve strans i lekctja . Му . ali slablje.

9 . lt's hot.Tamo. 10 . 11 . nou 8cQk ju:.9. Rul<a. 8zQks 'veri mлt:. . ·~up. it's very hot. The matches аге оп the Ьookcase. l\E:Jz 6.4. .l'm sorry. . Where are the matches? .Ne. Hand.'rets. There are (З) the matches. D!ems. Tamo је pepel. .11. Where? Неге it is.Ovde. лi. Ыizu tvoje (v"'*') ruke.IZO:ini(te).There.5. Зrd LESSON .2. There's the ashtray and hеге аге the cigarettes. thank you. its h. There's the radio. its "vcri h. је (3) Vidi lekciju 2. orman za knjige. 'mzёiz. Ьook-case. The sugaг is near уоuг hand.2. Ow! lt's very ћоt. Mlel<a? .6er )е Ьllzu va1e ruke. 'buk keis.3. Evo tvog (val*!g) саја. Gde? Evo ga (ovde )е). -З.Jri. Ovde su moje cigarete. . please.4. near your hand. а ovde su cigarete. Ьele!ku manje u6tivo nego 2.IENJA (nastavak) (2) 1/lanks (hvola) ti: d1cimz. milk. aim 's. lit. 'm&t1Z. Velil<a hvala.ra.11.No. 5 - 8 7 8 - 12 13 14 Vruce је.Jt. Where's the ashtray? . lt lsn't very lnteresting. §iblce.Here.14. . Here are my cigarettes. James.a.Thanks very much (2). hi:J wilimai sig. Yes. . ju:J hznd. а: mai sig:J'rcts.t. Here's your tea. · 12 13 14 08J•tм. hvala. . hcnd. nou 8cQkju:. jcs pli::. . .7. 6t:J а: 6.Tamo је radio. Yes.6. RI!RNJ. ~iblce su na ormanu s knjtgama. &. molim.t. thank you.8. wt:Jz lii 'dtrei. Milk? . Sugar? . Nije mnogo zanimljivo. Da. Tamo su §iblce. Gde је pepeljara? . ZADATAКA 1. (Zellte) mleka u (svoj) ~ј? .Da.Evo tvog (v~) еаја. Ne.5. Јао! Jako је vruee. jes pli:z.9 nlne (nain) ten (ten) 10 5 6 7 8 9 10 11 Here's your tea.. hi:JZ ju:J ti :. Milk in your tea?. . hvala. "reidiou. . Da. it 'iznt 'vcri 'int. . with my cigarettes. please. EXERCISES 1. molim vas. . jako је vru{:. . au. molim. hi. No. s mojim cigaretama. 'mcl:iz. please. thвnk you. . . Setera? . matches...Gde su §iblce? .10.6.Yes. wt:~ а: li.8.]3.restiQ.

it is. This is оuг garden.hot. molim. а: 6еа ould.isn't. 'The sugar Оп nijti o.here.? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fourth (4th} Lesson (f:>:-&) 1 2 3 4 This is my slsteг.W. tЬе Ьооk. 6is i~ au~ 'ga:· d~n. .3. '(1} U engleskom se ne pita "koliko godina imd" nego "kako si star".li.. 1 u izrazima za oseCsj hladnoCe ili vruCine 4th LESSON . Ona је s valim Ьratom She brother. . not 'ri:.ls it blg? . !i:z 6):'ti:n.Аге they old? l'm not suгe! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetvrta lekclja 1 2 З Ovo је moja sestra.аге 1 Where's. here. No.is not 1 Here's---:. 'Oh it very 2.doctor.? .4. siguran! Jesu li stari? - Nisam OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. Sugar? with your 'Не З. doslovno.is not 1 She's1 isn't. .11 eleven (i'levn) twelve (twelv) 12 Flll ln the mlulng word1: *OЫici 4. О Ьоiе. . "оп је trideset": l'm twenty.your. with here.deer.isn'tinteresting.Ne mnogo (ne stvarno). . These аге my paгents. -Је li velika? . s kontrakcijom 1. iz it Ьig.How old (1) is she? She's thirteen. aam not !ua.it is not 1 it's. Ovo је naAII Ьdta. thank you . 3.4. very The sugar here.Yes. Evo knjige.ја sam dvadeset". Ьrother Неге your doctor? your the matches? аге the . .Not really. is. s. interesting. he's thirty. 6is iz mai 'sist~. . -. 4 - Ovo su moji roditelji.Koliko јој је godina? Trinaest (јој је godina). hau ould iz !i:. U odgovoru ka!ete. to nije naroCito zвnimljivo.1. Не. Mleka? Ne. ~ 2. . 6i:z а: mai 'pgrants. is.5. Milk? $веега? Da. Gde је vs4 Where Jвkar? Gde su Where ~iЬice? REIENJA ZADATAКA (nastavak) 1.. is. .. the Ьооk Ow! very Oh dear. $et:er nije ovde. hvala. *Ow! very hot. Јао! jako је vгиСе. pfease .wherematches.

пеw свгs .small llbrary. Stej~n strit је tamo. aim n3t 'ri~li iua. Кoliko imate (imd) godina?. 12. an ould ka: Ьлt ~ niu: Ьaik. Gde su vaia (tvoja) nova kola?Tamo. 9 10 11 12 13 - Nui roditelji su u kolima. lt's а Ьig red car (2). То је mala ЬiЫioteka. . Stari automobil ali novi Ьicikl. 6. .Ne.7. (2) PriOevi dolaze uvek ispred imena i nepromenljivi su: а пеw саг­ nov auto. WR .3.. . to) ima mnoi:inu those (oni. here they are! 5 - Ovo su naia nova kola.4. Mozda su u radnjama. - 7. Zdravo. Ovo su velika crvena kola. . nou ju~ in bridf stri:t. lt's а . ti. Gde su ti roditelji? Ne znam sigurno (nisam bu siguran).3.Hladno јој је. et t')~ i3ps. . ova). . EXERCISES 1. WEa. а over there "tamo prёko" ili "tamo dalje".10. Where? . Where is уоuг new саг? Over RUENJA ZАОАТАКА there. ni~t')ouz i0ps.No.. Statioп Street is over (З) there. lsta rel: mofe da znal:i i "zav~n.. ls this Statioп Street? . ono. ove. ona..••йМЈЕNЈА (nastavak) • 1НАТ 1:. . That is our llbrary. Је li ovo vaia (tvoja) ЬiЫiote'ul? .evo ih! - 5. Hello.5. Је li ovo Stej~n strit (Stanitna ulical? . Koliko oni imaju godina?. j_ua 'pt:~nnts. you're iп Bridge Street. its ~ Ьig rcd ka. Where are your pвreпts? .11. Je8u li ovo vaAi (tvoji) roditelji? 4th LESSON .VruCina mi је. ona. How old аге they? . JXI'hcps Oci а.5. That (onaj. ovo) ima mno!inu theSe (ovi. gotov' ·: The lesson is over 1(4) tas је zav~n.novi automoblli . 6 7 8 - Ono је na5a ЬiЫioteka. ls this your llbrary? - 4. . Ne znam sigurno. Perhapa they are at the shops. Ah. h~'lou dhn.Blizu onih radnji.в.Near those (4) shops. 'stciRan stri:t iz 'ouva Ou.6. bis iz au~ niu: ka:.13. Тhis (ovaj. А small house with а Ьig gardeп. taj. ta). ~ ов. ova.2. Our pareпts are iп the car.c!IRЖ</j --~ upotreЫjava se glagol "Ьiti": /'т hot. te.7. iz Ois 'stci~an stri:t. one. Mala kuta s velikom ba~tom. А.l'm поt really sure.9.6. An old car but а пеw Ьike. How old аге you? l'm not suгe. . ~ sm3:1 haus wib ~ Ьig 'ga:dan. bct iz aua 'laiЬrari. . WE~ а. То su velika crvena kola. Are these your 1. vi ste u Brid1 stritu (Uiici mosta). its sm0:l 'laiЬnri. parents? 2. (3) Overznal:i "preko". She's cold . Dtone. au~ purants а: in & ka:. . This is а blg геd car.Gde? . ta.13 thirteen 18'a:ti:n) tourteen (f~:ti:n) 14 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 This is our пеw car. . Јоhп. а: h1a 6с1 а:.

. ? З. u mno!ini there аге. То su moje sestre. is вrе 5. То )е mata kuCs а sa vetikom Ьdtom.These . бtа а: 'a:lwciz Jud 'prouвremz en 'setadci. 2 3 - 4 - Uvek ima prijateljA u kuci. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peta lekclja " 1 lma dobra emisija па televiziji.2. 'pfi)ЬaЬ\i ба di~: av blz ru:m iz 'oupan.small . б~ а: 'a:lwciz frendz in ба haus. This they're matches.15 tifteen (fifti:n) То sixteen ('slks'ti:n) 16 Flll ln the ml11lng wordo: *OЫici s kontrakcijom 4. Stв је to? .l"m .Those. hia iz 'pi:ta end hiz frcnd еп. . su nsAe ьalte.blg. my. iz 'nu~ikl in hiz ru:m. Mo!da su *Perhaps ЬsА sigurвn.my. Evo Pitera i njegove prijateljice En. То su moje cigarete. at not sure . There's (1) televlsioп. . б~z а aud 'prougrem \)n ба tcla'vibn. are То cigarettes. . 3. What. postoji". gaгdens. . (2) "U" uz imena dana pгevodi se sa оп: оп Monday ~. Sth LESSON . . Here is Peter апd his frieпd Аппе. ls Mlchael iп his room? . и гadnjama. house garden. '(1) Тhere is (skгaeeno there's). are . Uvek su dobre emisije suЬOtom. .my.. а 2. is .really 4· These . car. . 1. shops . . .Verov~tno. lt"s . the door of his room is ореп. the •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfth (Sth) Lesson (fife) 1 2 3 4 а good programme оп the There are always good programmes оп (2) Saturday.3. . То је тој auto. ponedeljkom. Nisam sisters.that? .your s.our. su vUe AiЬice. are 1. There are always frieпds iп the house. znati "ima. vrata njegove sоье su otvorena.Those .u ponede1Jak. 2.w1th . . Је li Majkl u svojoj sobl? . OВJA9NJENJA PRONUNCIATION 1.ProbaЬiy.4.

OВJAANJENJA (nastavak) (3) Clothes (odelo. ima jol!i vremena.. Cest је i izgovor u kome se izostavlja th: klouz. njegov kroja~ sigurno nije bogat! Gde su D!im i Stiv? Јо~ nisu ovde. Тhеу'ге always late.2. Mlchael lsn't in his гооm. Oni jol nisu ovde. Njen brat је doktor.12. 'оuЈпл. verovatno.5. Her brother is а doctor. Ovo је En. odeCa) nema jednine.5. Majkl nije u svojoj воЫ. brother poor. open. He's an erchitect.6. Ра. 'klev\1. Da. . Njen Ьгаt је vгlo pametan. Ona Njen brвt је siroma&ln. Yes. uvek zaka~njavaju.. Тhеге lan't а clock in my house. Тhеу'ге very гude. 9. This is а terгiЫe film. 1 {4) "JoS" se prevodi sa sti/1 u potvrdnim reёenicama а sa yet u odrel:nim. Oni. Well.2. бis iz ha: 'Ьrлба pi!:l.They /та јо~ vгemena. Nema (nijednog) sata u mojoj kuti. 2.. lt's very гude. they'гe elways late. otvoren. Ovo је utasan film.8. 1. рrоЬаЫу.4.7. hi:z ал \:kitekt. . rich. То је vrlo nevaspitano. EXERCISES 1. ali njegova odeCa је stra~na! Da. Oni su vrlo nevaspitani. pametan.. . but his clothes (З) аге terгiЫe! Yes. ies Ьлt hiz klouбz а: 'teriЬI. w~:a а: d!im znd sti:v. uvek zakdnjavaju. . -l 1 ' Flll ln lhe mlsslng words: *OЬiici s kontrakcijom је tюgвta. 6 7 8 - 9 10 11 12 Ovo је njen Ьгаt Pol.З. we\6. ha: 'Ьrлба iz 'veri 'kleva. . On је arhitekta. .17 вeventeen ('sevn'ti:n) eighteen (ei'ti:n) 18 5 This is her brotheг Paul.4. theгe's still time. cleveг. . his tellor рrоЬаЫу lsn't rich' Where аге Jim and Steve? They eren't hеге yet (4). 5th LESSON . This is Anne. jes hiz 'teila 'pri!hab\i 'iznt ri~. 5 - 6 7 8 9 10 11 12 Нег brotheг is very cleveг. . 'рr"ЬаЫi. 5. . RE$ENJA ZADATAКA 1.10. . here Тhere's time. беа 'veri ru:d 6~ 'i!:lweiz leit.3. беi a:nt hia jet.~::»: stiltaim.11. .

19

nineteen ('nain'ti: n)

twenty ('twenti)

20

3. !та uvвk prijвtвljA и пјвgоvој SОЬ1:

5.
in his room.

Оп је vвrovatno вrhitekta. Оп је

vrlo ратеtвп.
Не's

always

an architect.

very

4. Evo D!onв i njegovog prijatвljв. Oni su vrlo ljиЬВZni. John and friend.

very

REIENJA

ZADATAКA (nastavak)

1. She's- Her - is. - 2. aren't - yet- still.- 3. There arefrtends.- 4. Нere's- his- They're- kind.- 5. Не's рrоьеЫу­

clever.

Ne Ьudite suvile щ:юrni и пвstојапји da svaku lekcijи nautite do kraja pre nego lto prвdete па sledeCи. l~ne "~ke otpo~" sи neizЬe!­ ne, ali Се se smanjivati i s vremeпom nestat1. Dopustlte пат da vвs
vodimo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sixth (&th) Leason (sikse)
12
З

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sesta lekclja
1 2 З 4 5 6 Doьar dan, kako ste? Dobro, hvala. А vi? Ah, dosta dobro (u redu sam). - U ~emu је stvar? Ponedeljak је, prvi dan u sedmici; ponedeljkom se nikad ne o~m dobro. Gde је Нај strit (Visoka ulica), molim vas? - Ovo је Нај strit. (Ра) naravno; mnogo vam hvala. Jesu li to va§a kola? - Ne, moj §ef је јо~ u inostranstvu. То su njegova kola. Sta је to? - То је kasetofon а ovo је upalja~ za cigarete.

4 5 6 -

Hello, how are you? - Very well, thanks. And you? Oh, l'm alrlght. - What's the metter (1)? lt's Monday, the first day of the week; l'm never (2) well on Monday. Where's High Street, please? - This is High Street. - Of course; thanks very mыch. ls that your car? - No, my Ьoss is still (З) aЬroed. lt's his car. What's that? That is the caseette pleyer and this is the cigarette llghter.

OВJA$NJENJA
PRONUNCIAТION

1. h~'lou hau а: ju;. 'veri wcl 6cl)ks. cnd ju:. - 2. ou aim a:l'rait. W3ts ба 'mcta. - ~- its 'mлndi ба r~:st dci 3v ба wi:k aim 'neva wcl an 'mAndi. :- 4. wt~z ha1 stri:t pli:z. бis iz hai stri:t. 3V ka:s 8cl)ks 'veri mл~. - S. 1z бсt jua ka:. nou mai Ь:ls iz sti\ a'bN:d. its hiz ka:.- 6. w3ts бсt. бсt

(1) Veoma re&ti izraz alright (ili all right) znat':i "u redu". Matter је doslovno ..materija", odatle i ,.stvar", ..problem". What's the твпвr? - Sta је (Ьilo)? U eemu је proЫem? • (2) U engleskom se nikada ne upotreЫjava dvostruka negacija. НВ's never lвte - On nikada ne zaka§njava. 6th LESSON

21

twenty·one

('twenti-wлn)

twenty·two (twenti tu:)

22

1 -

7
8 9 10 11 12

Very nice (4). ls your boss of1en (5) abroad? Not of1en enough (6) ls his Ьrother in (7) yet? - No, not yet. l'm well; we're tlred; it's Monday ageln. Sugar? - No, thank you, this is enough. How is your slster? - Not very well.

8 9 10 11 12 -

Vrlo lepo. Је li va~ Sef testo u inostranstvu? Ne dovoljno testo. Је li njegov brat vec do8ao? - Ne, nije jos. Ја se oseCam dobro; mi smo umorni; opet је ponedeljak. Secera? - Ne, hvala, ovo је dosta. Kako је vaSa sestra? - Ne narotito dobro.

OВJASNJENJA (nastavak)

iz & k;~"set 'plei;~ в:nd 6is iz 6;~ sig;~'ret 'lait;~. - 7. 'veri nais. iz ju;~ lr.ls 'Oif;~n ;~'br01:d. В. мt 'Oif;Jn i'nлf. - 9. iz blz 'Ьrл& in jet. nou n;,t jet. 10. aim wel; wi;~ 'tai:IO; its 'mлndi ;~'a;cn. - 11. '§.ug;J. nou 61CI)k ju: 6is iz i'nлf, - 12. hau iz ju;~ 'sist:a. n;,t 'vcri wel.

(3) V. lekciju 5. primedbu 4. . . . (4) Pridev nice znati "lep", ali ne u smislu lepe spoltdПJOStl, nego "zgodan", ..doЬar", .,prijatan" i sl. (5) Obratite pafnju па izgovor, Ьеz t: ':1fen. (6) Obratite pafnju па izgovor: i'n11.f. . (7) ln se ovde izgovara naglaAeпo i znati .. unutra", .. u kuC1'. Не's in - tu је, dоМо је: she isn't in - nije doAia.

EXERCISES
1. How аге your parents?- Not very well.- 2. Му friends aгen't in. -З. ls that your car? -4. No, this is my саг.- 5. What's that?- 6. That's my cigarette llghter.- 7. They're in the house.

Flll ln the mlsalng words:
1. Sta (vam) је?- Nikad se ne oseCam dobro ponede/jkom.
What's
REЙENJA ZADATAКA

.? јоА nissm.

never well

Monday

2. Jeste li umomi? - Ne,
tired? -

1. Каkо su vdi roditelji? - Nв naroeito dobro. - 2. Moji prijatelji nisu u kul:i. -з. Jesu li to va§a kola? - 4. Ne, ovo su moja kola. 5. $ta је to? - 6. то је moj upaljae za cigarete. - 7. Oni su u kul:i.

No,

,.

6th LESSON

23

twenty-three ('twenti-Qri:)

twenty-four (twenti-f:>:)
огтвпа

24

3. Gde su moje kasete? -

Tamo, blizu

za k.njige.

5. О..с је Stanitna ulics в ono је Ulics mosta.

m"y cassettes? Ьook-case.

there.

the
Street.

is

Street and

is

4. Је Ji vd kf testo и inostгanstvu? -

Ne dovoljno testo.
often
RI!IENJA
ZADATAКA

your

Ьoss

abroad?

-.

(nastavak)

1. the - mat1er - l'm - on. 2. Are you - not yet З. Where are - Over- near. 4. ls- often- Not- enough. 5. This- Stationthat - Bridge .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seventh (7th) Lesson ('sevane)
REVISION AND NOTES
(ri'vi!вn "'"d nouts) Ponavljanjo 1 oЬjaiinjenja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sedma lekdja
is: tu nema kontrakcije, jer se ona jav\ja samo ako sledi joS neka reC.
4. lzgovor. - Njime moramo najvjSe da se bavimo u toku prvih lekcija. Jos jednom vas podsecamo da istaknete naglaSeni slog, па raCun ostalih, i da za svaku reC zapamtite ~. kojl је to slog. Nastavak .,s" u mnoZini izgovara se bezvuCno (s) posle bezvu6nih suglasnika (р, t, k, 1), kao u parents, cigarettes, books; inaCe se izgovara zvuCno (z), kao u friends, cars, gardens.

1. Ponovo pro6itajte sledeca objasnjenja, gledajuci svak1 put
i odgovarajuee mesto u tekstu: llekcija, broj 1: lllekcija, broj

2: 111, 1: IV, 1 i 4: V, 1 i 4: Vl, 2.

2. Kontrakcije ne

da vas plaSв. One postoje zato da olakSaju izgovor. Sigurno se seCste: 1 ат = J'm; уоц аге = уои'ге; he is, she is = he's, she's; we аге = we're; they аге = they'гe. Takocie is not = isn't; аге not = aren't. PonavljajuC:i ih glasno, naviknuC:ete se па njih ј govoriCete prirodno engleski.

treьa

5. Podsecamo vas da englesko kratko 1 (oЬelezeno gotovo
uvek slovom 1) ima pomalo "mutan" izgovor. viSe pozadi u ustima i ne tako razvuCenih usana kao naSe 1. Englesko dugo 1, obeleZeno slovom е ili komblnacijama ее, еа (he, she. street, easy) zvut3i pribliZno kao ј srpskohrvatsko dugo 1. 6. Jeste li zapamtili izgovor reCi friend, often, enough, where, chair. eight, high, station? Ako niste. паСј Cete ga u poslednjem odeljku ove lekcije. 7th LESSON

З. Tamo gde mi kaJ:emo "zar ne?" Englezi ponavljaju glagol

iz prethodne reCenice, u istom licu ali u odre~nom oЬiiku, dodajuci odgovarajucu zamenicu: lt's hot, isn't it? (Vruce је, zar ne?). She is nice, isn 't she? (О па је simpati6na, zar ne?). Odgovor па prvo pitanje Ыо Ы Yes, it is, а па drugo Yes, she

25

twenty-five ('twenti-faiv)

twenty-elx (twenti-siks)

26

7. Fonetaka tr1n1krlpcljo. - Ona је pojas za spasavanje u slu~aju kad ne umete da pro~itate neku re~. ali taj pojas mol:e i da smeta boljem pliva~u. Tokom sledeCih lekcija

postepeno Cemo је smanjivati, ograni~avajuCi је samo па nove i tel:e re~i. Va!no је da naviknete oko na ~itanje engleskog teksta, а da pomoC tra!ite samo kad niste sigurni, provere radi. Ukoliko imate snimak па kasetama, taj proЫem se ne postavlja. 8. frend, ':>fan,
i'nлf.

wca (ili hwE:a),

~Е:а.

eit, hai, 'steiSan.

Podsetamo vas da se za sada vaS zadatak svodi па to da razumete вngleski tekst ; dв glasnc ponovite svвku retenicu и lekcijama i adscima tim ste је protitali. То ponavljвnje, pod uslovom da ga nijtldnog dana ne propustite. omoguCite vam dв postepeno ovfadate englвskim jezikom. to jвst da potnete da mislite neposredпo па •nglвskom. Ьеz prevodenja s maternjeg jezika.

·································џ····

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Osma lekclja ··
1 2 3 4 lzvolite? (Mogu li vam pomoci?) lmate li саја? Naravno. Zelite ga? Da, molim vas. Dajte mi dve funte. 1 pakovanje
Ыskvita.

Eighth (Sth) Lesson (eltв)
1 2 З 4 5 Can 1 help you? Have you got (N. 1) any tea? 01 course. Do you want some (1)? Yes, please. Give me two pounds (2). And а packet of Ыacuits. Do you want some beans?

5 -

Zelite malo pasulja?

OII.IAЙNJENJA

PRONUNCIATION
1. ken ai h_clp j_u:. - :Z. h~~:v ju: l:>t 'eni ti:.- 3. . , . du: ju: w:>nt So\m. - 4. · ·. gLv m1: tu: paundz. end ~ 'pekit :>v 'blskits.- 5 .... sлm bl:nz.

f (1) Za neodredenu koliёinu netega upotreЫjava se some (neki, netto) u potvrdnim retenicama а апу (ikoji, imalo) u upitnim. U odniOnom odgovoru najteACe Ы se upotreЫio по. koje u spoju s drugom retju znati .. nijedan, nimalo": l've got по bread ~ Nemam hleьa. Some se mo!e upotreblti i u upitnim, ali nikad u oclre6nim retenicama.

Bth LESSON

27

. . ..,., . . . .ll:A. . . . . ...

twenty-elght ('twenti-eit)

28

6 -

No. thrp' tt'?l С
(3). ••

7 - Welt, 1101М'It&diP41:1~·"' • ·
8
9 10 11 12

,,~,...·- ..llltjli,.,...

r ,,

п•r М ·JPIINtc&! home

6 -

.'

7 -

8 9
10 11 -

Yes, pltalj~ ~-.~elf."ihd half а
pound ol
Ьutter. Тhat't

111.

13
14

That s one poUiicl'..... ' Oh dear, t've :td. You can РВV ~ . Thanks very ~ :ос;;;с;ь;.. Goodllye, madain {$).

How. muf" (4) .~Ј,М, •эи ' ·.·.·

01119:'Qef.one

12 13 14 -

Ne, hvala. lmamo ga kod kuce. Dobro. (onda) malo hleba? Da, molim vas. Dve vekne. Oh, i pola funte maslaca. То је sve. Koliko је to? То је jedna funta i dvadeset (penija). ZaЬoga, imam samo jednu funtu. Mo1ete da platite ostatak iduci put. Mnogo hvela. Do vic!enja. Do vic!enja, gospoclo.

- 6 · · · . w1' ;v а:а1 sлm et ttoodl. - ~ ..., ><·~·-- 1. ••• 1u: Jouvz. т., ••' ,.,-,:.... ?u e":d ha :f а paund av 'lt.\t8. - ,t .. 11М1 ~ ·~ ft•... Wo\D paund 1~ent1. - 11 ..•• aiv 'ouali poi.. а. rest nekst talm. - 13 .... &ud'Ьai. - W. , ,.... ·' '·, 1·,'· .·..

. p&.wAag""·Qo.·""· ......
.·-·а:..._·. llrl•-~ ~

'* ,'f)..,
·,.~~:

OIIJAЙNJENJA (nastavak)

·.

.rt~·-

;,; .• '

f#

.,.. ,_ .

,,• IIIO·c

mo!e da oznae&va Ьilo funtu sterlinga, Ьilo funtu kao meru za te!inu (453 grama). U ovom drugom znatenju upotreЫjava se i skral:enica lb. (3) Ноте је kuta u smislu ..dom, ognjiite", za razliku od houseku6a u smislu zgrade. At home - kod kul:e. (4) /IOW much (money): koliko (novca). (5) U uttivom oЬra6anju dodaje se msdвm za !ene а sir (se:) za (2)
muйkaroe.

Poиnd

EXERCISES

1help you? - ~- Have Y'/.".fiV~Y jlutt~r? you want some bread? - 4. 11е can рау iiixПirile. me some money. - 6. She's only got two pounds.
1. Can
Flll ln the ml11lng word:
1. Have we got 2. They haven't got 3. We've got
4. 1 want

3. Do

5. Give

sugar? money.
Ьeans

at home.

l_
REiiENJA
ZADATAКA

sugar in my coffee. cigars?

5. Well, do you want 6. 1 help you, madam?

1. lzvolite (mogu li vam p('mol:i)?- 2. lmate li maslaca?- 3. 2:eHte li hleЬ&?- 4. On mote da plati iduti put. - 5. Dajte ml malo novca.

-

1. Ona ima semo dve funte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ako pril1kom и~епја primetite da nikako пв moJвte М Z/IPIIЛititfl neku геt, neki izgovor ili retenitni оьгt. poslulitв 1111 olovkom. Podvucite to mesto, vratite se nekoliko strana unazad, nsditw fldtl• dotiOni oЫik prvi риt pominje i odgovarajиCi broj stranв aJ»>idite и novoj lвkciji.

1. any.- 2. any. -З. some. -

4. some. -

5. some. -

1. Can.

Кsd ров/в nekoliko dsna ponovo nвidete пв isti oЫik, verovвtno Cete otkriti dв је и tn84uvrвmenu ili!8z/a, poJto se "nezgodni': izraz ponavlja i и slвdeCim lekcijama. lpak, n_ijв nвodmet uёvrstlfl znanje. Ako је nвophodno, zaьtsiitв isti broj strane i drиgi риt.

-ota

8th LESSON

Hvala. :. PRONUNCIATION 1. 7 8 9 - 10 11 12 1З - lzvolite cigaretu. а1 kzn h1a 'sлmwлn.. U kuhinji sam.10. .29 twenty-nine ('twenti-nain) thirty <G·a:ti) зо Nlnth (9th) Lesson (naine) 1 2 З Deveta lekclja 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - l've got some.2 . Lula nije tako opasna kao cigarete.9 б~ 'ta:ki!. . Come in then. ·... Је li iko kod ku/:e? ёujem (mogu da cujem) nekoga.r! Light inate znal:i "svetlost''. lmam lulu.. imam velikih konzervi.&"'~ s~m ai dount w.. 1 don't want вnу. А pipe 18n't as dвngerous as cigarettes (4).... "Niko" se ka!e по one (nou wлn). . ls enyone (1) at home? 1 can hear 80meone.. but it len't as good! Have you got а light? (5) ..7. to sam ја. lmam ga (је. .t а paip bAt ~i pri'fa: . 1(3) Zap~VEfdni oЫik. а la1t . а someone (neko) u potvrdnim i rede u up1tnim. ја ih nemam. . Ove su dobre! .. .. These are good! . 9th LESSON . pi:z pli:z. _ 6 . l've got some blg tins. . 1 know.t 'eni . Have (З) а cigarette. please? Yes..isto tako . .:. . aiv ..11. . as .4.. molim.. lmate li graSka.Yes. they're Turkish. 1z CПlwлn zt houm. it's me..Da. . se upotreЫjava kao upitni oЫik za sve glaQOie osim za Ье {Ьiti) 1 nekoliko oetektnih glagola kao Sto је can. дkо Ыste doslovno preveli srpskohrvatski oЬiik..5. ne zelim ga ue.:. doslovno "imajte"..Thank you. . . Da. . а1 nou ... Не is not so Ьig as John ..3. .~t 'cni. ali nije (ni) tako dobra (prijatna)' lmate li malo vatre? . .. (5) Zapamtite da se ovako traJ:i "da pripalim".. Have you got вnу peas.. kAm in бсn.. zamenicaanyone (iko) upotreЫjava se u up~tn1m rEIOen•cama. Ьig tinz.13. . 'hzvnt g.Thanks. 'ki~an. but i prвfer cigarettes. l'm in the kltchen. 1 tlaven't got вnу. ·-=z 'd~i~df:aras zz . please. Yes.12. . kAp av ti: .8.Hvala. molim vas? Da. U odretnim retenicama upotreЫjava se i so . . l've got а pipe. as. Znam.. upotreЫjava Se kad nekoga nud1mo. ih). turske su. ~iv g.. izgledalo Ы da hoCete da izazovete po!a. Zelite li (zelis li) solju саја? Udite (udi) onda. 1(2) Do you .. 4 - 5 6 - - Da. Оо you want (2) а cup of tea? Yes.On nije tako krupan kao D!on. (4) Obratite paJ:nju na spoj as. OIIJA$NJENJA (1) Sli~n~ kao sas_ome i any. ih). ali viSe volim cigaгete. kao ..

· ilr. Who is this? Oh. . 4. Ah.4.5. 1 2 З Doьar 1 Hello. . то је zadovoljstvo". a:~k r. . We don"t want any bread. Goodbye..5. lsto znatenje imaju i formule that's alright 10\h LESSON t. 4 OВJA$NJENJA PRONUNCIATION (1) Brojevi veCi od sto se najteШ iZgovaraju cifru ро cifru.. want а of tea? OJjem nekDga и /rpezan/1: hear . дhа. Опа vik voli turske cigarete.2. ~о/ји Саја? leli li iko Does Flll ln the mlaalng worda: 1. 1 don't want eny. 4 - Prifekajte malo. Does anyone want а cigarette? . 1 can hear someone in the dining room. 1.'t. Nema na temu. hiz ':tfis 'nлmt» ~ 3 WCit а m1n1t.nbn '&a:ti faiv. dobro jutro. је). Udi(te).. Does anyone want а cup of tea? 3.u: iz ~is. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tenth (10th) Lesson (tene) Оп lhe telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deseta lekclja .. /та 1i neko vвtre? Has . Mi ne lelimo hleЬa. !ta'l~u . . 2 3 Ne. lmate li njegov broj u kancelariji? Wait а mlnute. ~eli li iko cigaretu? .. . ~ 2.2. Neko је u kuhinji. good morning. nije ovde. thank you. to је (broj) 4268.З. . Do vi~enja. She prefers Turkish cigarettes.2. ~ 4. . . (2) Ooslovno . "molim". ou aud 'm. Ко је to? О..З.. We can see aomeone in the garden. room. . Ne ~elim ih (ga.. it's four-two-six-eight (1) Ask for extension thlrty-five. She 5. Mi vidimo nekoga u Ьs§ti.. lt's а pleasure (2). .5.4..4. Come in.):nio sa:. upotreЫjava se u smislu "nema na temu". he's not here. . sir. REЙENJA ZADATAКA а 2. Have you got his olfice numЬer? dan. h. . gospodine.З. Tra!ite lokal 35. cigarettes..31 thirty-one ('Ba:ti-wлn) thirty-two ('Ga:ti-tu:) 32 EXERCISES 1..): tu: siks eit. Someone is in the kltchen.. We want bread. Has anyone got а light? . it~ . got ? 1. in the . а: 1ts f. hvala . No. .

S•• ..2..33 thirty-three . takoйe upotreЬijene u ovom tekstu.2. Nema па Cemu.• 's:n-i. zao mi је.omplikovane. He's the phone. (З) Wrong (r::..11. l'm sorry. sent:. a1m fed t. . it means "1 am Ьored". Goodbye.pogreмn·· ... That's very of you.) (doslovno: to је u redu) i don 't mention it (doslovno: ne pominjite to). EXERCISES ls anyone in the office? . . 1ts an 'idi:m1 it mi:nz ai a:m b<':d. Nema па remu. stre•ndf.. оп је па telefonu. lmate pogre~an broj. . Оvв reЬзnice nisu narOCito l<.:•Qa:ti-Qri:) thtrty-four \ Qa:ti-f::~:) 34 5 6 Hello.. ZADA.9.. Ovo је pogre§na adresa. dount 'mentan it. .ns .. . Ask Smitв. Thank you. . This is the wrong addre88. Ко? Ne.5.. RE$ENJA. That's alrlght.10 .3.4.. to је vrlo 1jubazno od vas.4. znaCi "dosadilo mi је" Hvala.. 'veri kaind "" ju:. .6 What do you mean? 1. You've got the wrong (З) number.7. Mr. .TA. Flll ln the ml11lng wordo: 1. Ко је na telefonu?. Smith. Оо videnja.:i . тatan broj·· Ьi Ыо the right numЬer. lzvinite.КA 2. . ~ 'pleb .5. -:. that's very kind of you. 5 6 - Dobar dan. 7 8- Have you got very strange: "/"т а mlnute? This sentence is 7 - 8 9 10 11 - fed up··. ju:v pt 6~ n'IIJ 'мmN .. OВJAANJENJA (nastaval<. Th1s word means "unhappy".8. .6.p. З.nesreCan'".. То је jako ljuЬazno od vвs. Don't it. Nema na temu (mol1m). Traiite g. Don't mention it..6. 1. Who is оп the phone? These aentences are not very complicated. Jmate li malo vremena? Ova reCenica је vrlo Cudna: '"/'т fed up·· То је idiom (poseban izraz). l'm sorry. o_va re~ znat. ~ta hoCete da Wete (Ata pod t1m podrazumevate)? 10th LESSON . Је li iko u kancelariji? ... Who? No.. 9 1О 11 - lt's an ldiom.ry slovo w ispred г se ne izgovara) znati .

lmate li та/о vremena? Ne razumem ovaj izraz._ hi~z ~ 'r~kit .. You want s. : tu de1... You've got the thirty-eight. lmate pogreAan broj Тrеьа vam lokal 38. а1 nou .. s:'-m b:~:lz: . . Hoeete li da igrate? ..3. . he (or she) plays 2 (1 ). ~ije је osnovno znatenje . 'i:vnil). .. Не"s on the phone. you play.. vi govorite (ti govorii). Znam nekoga ko igra isto tako dobro kao vi. Ја sam ve<: umoran. l'm ttred already... . ~initi". pleiz. Ьut what it . vi igrate (ti igra§).? 4.8. Oni imaju tenisko igrali§te u svojoj Ьdti. 'hevnt~t mлt\taim -.Za odrel:ni oЫik upotreЫjava se ovaj isti glagol sa negacijom: do not (kontrakcija don't) za sva lica osim treteg jednine. she (or he) З 4 5 6 7 8 9 - speaks. Do you want to play (2)? . we play.4. Do you play?. sadalnje vreme glagola је krajn)e jednostavno. You've got the wrong numЬer..Yes..зs thirty-tlve ('Qe:ti-faiv) 3.. 1 speak.Zna li ona?.•. ma1 'a:a:lfrend spi:ks 'rлЬаz 1. а nali susedi igraju uveee. 5 - 6 7 8 9 - OВJASNJENJA PRONUNCIATION 2. Тhat's very kind of you. 'tcnis . osim tre6eg lica jednine koje ima "s" na kraju..lgrate li? Does she know?. Here's а racquet for you. юm ta1:IO :~:1 red1. Jeste li spremni? Servis! Aut! То је dosta za danas. 'rcdi. You want extension 38. you speak. _'s:~:vis. but 1 haven't got much time. . Наvе you got а minute? 1 don't underзtand this expreesion. Are you ready? Service! Out! That's enough for today..5 .Yes. we speak. Ьut what does it mean? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eleventh (11th) Lesson (i'levanG) 1 2 З 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jedanaesta lekclja Ја play. Ов.1 . 1 (2) Pomenuli smo vel: da se upitni oЬtik svih glagola osim defektnih i glagola ье (ponekad i ha"') gradi uz upotreЬu pomoenog glagola do.9. vremena. . Ask for Mr. . We play tennis in the morning. :.. Smith. Sva lica su ista. . l"m sorry. Ја govorim. Evo reketa za vas: ima nekoliko lopti u Ьdti. ali nemam mnogQ.. 1. sp1 ks. 1 know (З) someone who plays as well as you.4.. there are some balls in the garden. . sp1 k . gde se upotrebljava doвs not (kontrakci11th LESSON . They have а tennis court in their garden.10. Oon't mention it. . mi govorimo. ona (ili on) govori. а МIENJA ZADA.2. .. 'nc 1• . 'ten•s·k:.Da... aut..TAКA {nastavak) minute? 1 this expression.d:an .. 4 igram: mi igramo. - (1) као Мо vidite. 6. вli 1/В 10 znaCi? Yes. on (ili ona) igra. Mi igramo tenis ujutru. and our nelghbours play in the evening.3. t • бt:а 'ga.. plei ...

. Нedoesn'tplay.11. she doesn't.. Do you play as well as me?.Yes... ја doesn't).5.Nisu ovde. No.. Does he know your brother? - 3. Da li vi govorite ruski? Na ZЗ/ost ne. unfortunately 2. ima znat:enje . Gde su va!i susedi?. unfortunately he doesn't. .No. 1 don"t. - 13..They aгen"t hеге.~к -- --. No. .6. it 5.a:ti-sevn) thirty-etght (G·a:ti-eit) за 10 11 12 13 14 !~n Му glr1friend speaks Russian.. ali dobro igram ten1s. Govori li ona i gгtki? Ne.. Does she speak Greek.Jeste. we do. ls he tlгed? . but 1 play tennis we/1.Ne. to је tal:no. we рау now? - Yes. he doeln't. .. 11th LESSON . Аге the Ьslls in the garden? . Yes. No. ls it their racquet? - Yes. . ne igram. . znat:i "takoйe ·. Тоо (5) we/1 for me. they аге.4. Wheгe аге уоuг nelghЬours?.Yes.37 thirty~aeven ('Q. -З. lgrate li isto tako dobro kao i ја? . Da. he does! 1 (5) Т оо na kraju retenice. tu: . ls he а businessman? 4.4. 10 11 12 13 14 - Моја devojka govori ruski. ne igra. Оо . too? No. Da li vi govorite grl:ki? Ne. he is.. ~< d Dо'-Ьи• . jeste. you do (4).. Does he play footЬsll? . З..2. ne govorim. ЬOgami".:. Do you speak Russian? Unfortunately по. it isn't.2. . No. 1 don't. . 1 Flll ln the mllelng worde: 1.Jesu. Је 11 on umoran? . kao ovde. лn'Љ:f~n~tli . kao u primeru 11. Не plays we/1. he is.suviSe". Ona govori dobro tri jezika. pomoCni do umesto njega. 1 do.. OВJASNJEIIJA (nastavak) . REiENJA ZADATAКA 1. Yes. he is. Yes.4.. . Оо they play tennis? - No.No.12. Jesu li lopte u Ьstti? .2.. кri:k tu:.l don't speak.. • (4) Da se ne Ы u odgovoru ponovio glagol play. lspred prideva ili priloga.6. .Ја ne govorim. ... 1. . ne govori.Yes. Do you speak Greek? No. -З. Time odgovor doblja znat:en}e "tat:no" ili .6. No.5. 1 suvi§e dobro za mene. lgra Ji on fudЬsl? Ne.14. they don't. nou nou ai dount . ~i: 'dлznt .5. (З) Know (nou) znat:i i "znati" i "poznavati". upotreЫ}ava se EXERCISES 1.On ne •gra. jes ju: du:. She speaks thгee languages well.

4 5 6 7 8 9 - lgram li ја? igramo li? igrate li (igraS li)? igraju li? igra li on (ona)? Ја ne igram.mogu li? 12th LESSON . 1 like cars but 1 don't like motor-Ьikes. 1 don't.-:-.10.. 'pouka. SreCom. 1can.)f1: . Наvе you got а little sugвr. aomething else perhapa? Poker? Yes.1 . Mi igramo brid!.unt. She doesn't play the violln. suviSe sam star. molim vas. Volite li SeCer u kafi? .3. nego zamenom mвsta glagola i zamenice.1: do. Fortunately. lщt:t 1? JU:t.Oh no.6. you don't play.5. а litt/e. but 1 don't play for money. i malo mleka.)ks. molda neAto drugo? Poker? Da.No. 'mout:t ьaiks. ·~лznt. Ona ne svira violinu.. she doesn't play the viollnl Do you play rugby? . pleвse? . ali ne igram za novac. Do you like augar in your coffee? .11. .Ne (igram). . ~ 4. . . Do you play bridge? .:t:tnt.. On (ili ona) ne igra.Da. pi'znou. lzvolite (mogu li vam pomoci)? . 'eni0il) frnm бо i. tu: ould.39 thirty-nine (Be:ti-nain) torty (f:>:ti) 40 Twelfth (12th) Lesson (twelf6) 1 2 З Dvanaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Do 1 play? do we play? do you play? do they play? does he (or does she) play? 1 don't (do not) play. they don't play. sel S.О. sлm6!1) 1m p:.. ne igraju. k.(neSto) malo. r~1~1 . 2) but not very well.13. we don't play. Can (2) 1 help you? . and а llttle (1) milk. 1 (1) Pridev littlв znati mali.9. 10 11 12 13 14 15 CAN I 13 14 15 HELP '1щ '? OВJASNJENJA PRONUNCIATION ~· dл~.. Ја volim automoblle ali ne volim motocikle. . 11.Yes. he (or she) doesn't (does not) play. 'sлm6il) els pa'lueps. . please.. Well.mogu. 'Љ:~natli .Do you sell socks? Do you want anything from the shop? 1 have aomething important to tell you. She plays the piano (N. . ne svira violinu! lgrate li ragbl? .lp. l'm too old. .7. Ona svira klavir ali ne narofito dobro. ne igramo: ne igrate (ne igraS). lgrate li bridl? .Prodajete ·li tarape? Zelite li iAta iz radnje? lmam neAto va!no da vam ka!em. ра se upitni oЫik ne pravi pomol:u do. molim vas? (2) Gan (rnoti) је defektan glagol. l1tl m1lk. vaio'lin. bridf:. We play bridge. свп 1?.lmate li malo §etera. Dobro..-. ai laik ka:z ••. --. ne. .

Does your wife like the country too? No. Му wife paints.. 'sitiz. waif peints.ма da prodate? 1.nd:)n. They play tennis very well. . she prefers hotels in London. t (2) lnfinitiv (neodredeni naein) glagola obrazuje se pomol:u predloga to: to se/1 . 'ba:eru:m end & h.n. а J. lmate ti . vi? Ne ьаА narotito. Have you got anything to sell? Put lnto the negotlve (Stavite u (put 'intu ~··ne\jativ) 1. 1 prefer the country. Nemamo dovoljno vremena da bismo igrali s vama.6.ri u unutrainjosti? Ја Mam. д.Da. provodimo" vreme. . 'n.41 forty. ..4. Do you like it? . . Не has something to tell you.. (1) То spend: potro$iti.-. She doesn't like milk in her colfee.Yes.. but not very well. spend.4. 1 do. 4. tu ri:d . Do you? Not really. 2. "p. 1 haven't got anything to sell.5. . ali ne naro(:ito dobro. 4.9..7. ona viAe voli hotele u Londonu.l. . They don"t ptay tennis very wett: . . lgrate li bridt?. Не is very happy. Slika li portrete? Ne. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirteenth (13th) Lesson ('8a:ti:n8) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trlnaesta lekclja 1 2 З - 4 5 б 7 8 9 Where do you live? . . Does she paint portraits? No.. n::. We don't like him very much.prodati. She plays the viol. in'fin:)tiv •.3.. odreёm oЫik): AE..5.Ыti.6. ai ri:d ai W:):k .10.. OВJA$NJENJA PRONUNCIA ПОN 1. .З. .. Моја !ena slika (ili: farьa). .)t ::IV ~. She doesn"t play the violin. З.6. Ona ne voli mteko u kafi..k.-one ('f:>:ti-w. 5.):treits.3. ViAe volim unutraAnjost (selo).2. V:))Z. Do you play bridge?. l've got something to sell. . . Englezi 96 "troAe". ai Jiv in 'lt~. 'kлntri. Mi . 6.. 1 work in the garden.2.Da. ја volim velike gradove. .ENJA ZADATAКA 1.2. Не isn't very happy. 4 5 6 7 8 9 - Gde vi Zivite? . Неге is oomething for you. radim u baAti.Zivim u Londonu. We like him very much. We hoven't got enough time to play with you.1:. va:b. -З.n) forty~two {t:::~:ti-tu:) 42 EXERCISES 1. to Ье .5. . Oni ne vole da idu u kupovinu suЬotom. How do you spend (1) your evenings in the country? 1 read. Не doesn·t hfve anything to tell you.. Dopada li vam se? . Da li i va~ fena voli unutrainjost? Ne.1 live in London. farba kupatilo i predsoЫje.s. Kako provodite vea. hou'telz. .Yes. Evo ne6ega za vas. е. 14.11.. she paints the Ьвthroom and the hall. 1 like Ьig clties.). 13\h LESSON .4...t 'ri:)li . They don't like ohopping on Soturdays. .

4. lma mnogo posla.3. Kako ste v1. molim vas? is that.43 torty-three ('f:):ti. а kako је vaU . . svakako zaЬeleiite stranicu па 1юјој se prvi put javila.U jednom hotelu u Londonu. ? 5. .Citati" је infinitiv glagola.? ZADATAКA How З. There is а lot of (З) work.5. Ako ne moiete da se setite znatenja neke reti ili nekog obrta. Do you prefer to live in the town or in the country?. Do you like modern novels? .t1vi vaS brat?3.5. kao Sto smo napomenuli и 8. She like to in London. .tena? . please? -З. Volite li moderne romane?. 1. /ekciji.IENJA (nastavak) (З) lzraz а lot of znati "mnogo· .5. Оп voli da ~ita novine i da gleda svoju ienu ksko radi. How are you and how is your wife? . Zivite li radije и gradu Ш па selu? Do you prefer the town ог the country? ---~~ ~· 2.4.2.i of izgovara kao v. How much is that..Qri:} forty-four ('f:):ti-f:):) 44 10 11 12 13 14 read" is the inflnitive of the verb (2). Flll ln lhe mlaalng worda: 1. Не likes to read his paper and watch h1s w1fe work. Ona voli da ~ita romane.4. Ona ne voli da iivi и Londonu. She doesn·t like to live 1n London likes his paper and watch wife work. "То 10 11 12 13 14 . Gde . Ona ne voli da Zivi u unutraSnjosti. She likes to read novels. Where does your Ьrother live? . Gde је tvoja devojka? -. 1 prefer to live in the country. too? . Не 1. OВJASN. How do you say "portrait" in French? .Not really. 13th LESSON . Оа li i vaSa !ena voli unutraSnjost (selo)? your wife Jike the country. Where is your girlfriend? . Ја viSe volim da Zivim u unutraSnjosti. Ne zaЬoravite da se slovo f u геё.ln а hotel in London.2. She doesn't like to live in the country. Koliko је to. REiENJA . EXERCISES 1.Ne ьаs mnogo. Does your wife !ike the country. 4. Каkо se kafe "portreг na trancuskom? ~ 2.

ali nema mleka. razmislite о njima i uporedite ih sa prevodom u poslednjem odeljku ove lekcije. broj 1. Kako ste?. plays tennis. 2. 8. OЬiik the upotreЬijava se ispred zajedn~6kih imenica da pokaie da је reC о neC:em odredenom. ili jos 6este s kontrakcijom l've got.doЬiti". mora upotreblti pred nazivima muziCkih instrumenata: she plays the guitar. pismeno Cete prevesti ove'' retenice па engleski. ali koliko ima njena sestra? Nisam sigurna. you have got itd . Za sada samo nekoliko napomena: 6. br.Ne naroC:ito dobro. medutim. 12. br. 11. br. Evo Саја. 9. we play footb~/1. 2. 2 Odredenl tlan. 4 i 5. Za sada neka vam bude dovoljno da ponavljate i pamtite reCenice koje vam dajemo. 141h LESSON .45 torty-five ( f::>:ti-faiv) torty-alx ('f:J:ti-siks) 46 Fourteenth (14th) Lesson ('f:>:ti:ne) REVISION AND NOTES Ponovo protttajte oЬjainjenja u lekciji 8. Kroz nekoliko nedelja izgledaC:e vam smeSno lake. 1 vi cete sigurno u prevodu sledeC:ih reC:enica na viSe mesta pogreSiti. "doblo si". pGznatom ili ranije pomenutom. с) Ne upotreЫjava se pred nazivima sportova i igara: she d) ёlan se. you've got itd. En ima dvadeset godina. lekciju). novca? lma neSto. Kad budete preSii па aktivnu fazu rada. br. lmate li vatre? Nemam Sibica. ёetrnaesta lekclja а) ёlan se ne upotreЫjava ispred gradivnih imenica i imenica uzetih u opStem smislu: 1/ike tea . Ponedeljkom se nikad ne oseC:am dobro. 2 i З. Doctor Smith. - 5.Volim Сај (uopste). "imaS". 1. Covek se u61 na greskama. dakle. 7. Ne upotreЫjava se ispred titula i zvanja: Mr. ali mofemo reC:i da se umesto sadaSnjeg vremena glagola to have (kada on nije upotreЬijen kao pomocni glagol) radije upotreЬijavaju oЬiici 1 have got. 13. ali sviram klavir. Ovoga puta Се blti dovoljno da pailjivo proCitate retenice. prilikom ponavljanja (vidi 49. Oni joS nisu ovde. imati". 2. Njegova upotreba mnogo se lakSe uC:i па primerima nego gramatiC:kim pravilima. Oni. "postati" itd. W1Json ('miste 'wilsan). 1. umesto svog prvoЬitnog znatenja "doЬio sam".. ali ne mnogo. Nema sigurnih pravila za njegovu upotrebu. lma li З. опа Ona ne govori tako dobro kao njen brat. 4.) naSiroko se upotreЫjava u govornom engleskom jeziku u znatenju .. lgrate li tenis? Ne. Ь) 1 Got Proslo vreme glagola get (.. З Proverlte ovoje znanje. lma joS vremena. Prince Char/es. ali zasad svaka od njih krije za vas ро jednu ili dve "klopke'·. stiC:u znaCenje "imam".

. Najvatnije је da ne pravtte pauze. u".. kao i nайе laku not. Ја Zivim u jednom predgradu Londona. good вfternoon {'a:ftanu:n . Nastavite da utite ро C»tvrt sata ovakoa dione . its k01:ld 'herou . How аге you?. Drugi pozdravi su good morning (ujutru i pre podne). but how old is her sister? l'm not sure. milk. Good night {nait) se upotreЫjava samo pri odtasku. 15th LESSON .Not very well. Оо you play tennis? . Have you got а light? 1 haven't got any matches. Оп Monday l'm never well. good evening (uvete). 1 live in of London. Zove se Herou.. U istom znal:enju upotreЫjava se i with. 1 а suburb 2 з 2 3 4 а famous school 4 Dobar dan. 4. but there's 2.. Ја radim u Londonu.47 torty-seven ('f:):!i-sevn) forty-elght ('t:J:ti-eit) 48 Prevod: 1. i medu ljudima koji se ne poznaju dobro. ја sam Dejvid Vilson. OВJA$NJENJA PRONUNCIAПON 1. - 5.. There's still time. ali svakodnevne veZbe brzo te tome stati па kraj. ha'Jou aim 'deivid 'wilsan .. 7. 8. l'm "Dally Wail" (3). (1) Hello znal:i . l'm David Wllson. "kod". 'feim~s _. Has she got any money? much (а lot). Ovde postoji jedna tuvena Skola. Anne is twenty. work in London. She has got some. but 1 play the piano. по б. З. Here's some tea.zdravo".posle podne). Putujem (idem) па posao podzemnom Zeleznicom. lt's called Harrow. (2) Ovde u smislu . 'sлЬа:Ь. Dejli Vejla". There's here.. travel to work Ьу а journalist on (2) the 1 tube. ati se u engleskom upotreЫjava l:ebl:e nego kod nas. but not She doesn't speak as (so) well as her brother. They aren't here yet.No. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifteenth (15th) Lesson ('fifti:ne) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petnaesta lekclja Upoznajmo Dejvlda Let's meet Davld 1 Hello (1 ). Va~ engleski је silom prilika јо~ nesiguran. - 1. Novinar sam u redakciji ..

6. l!i '. podzemnom Zeleznicom.. . Poznajem svu trOJicu··. bai ka:.He's Dвvid Wllson. . - . uzima (putuje) podzemnu Zeleznicu.5. kao Da1ly Mail. ima nepгavilnu mnoZinu: feet. Smith. 1 always travel Ьу саг.4.3. . Gde Zivi? . 6 7 8 9 7 8 9 car. w.. . This is Mr. Da1/y Tefegraph. Ја se uvek vozim kolima.3. There аге five people on the tube this morning. . 1).6.2.. (4) То go оп foot: iCi peSice. 10 11 12 Hello. l'm David Wllson. tma pet оsоЬа u podzemnoj feleznici jutros..(On је) Dejv1d Vilson. 'deili weil. 'd!~:n. S nazivima prevoznih sredstava upotreЬijava se predlog Ьу: to go Ьу саг. boue.' he doesn't take his 5 б - Od stanice do kancelarije idem peSice. Dobar dап.6.Не lives in Hвrrow.afis :т fџt. izmiSijeno tme. Моја Zena је sekretarica Mi оЬоје radimo u Londonu. .9.~t iz hiz neim..В.DATAКA. Dnevni jauk'·... . {5) Вoth: оЬв. On је doktor. Gde vi fivite (gde ti fivit)? .49 forty~nine ('f:>:ti-nain) fifty ('fifti) 50 5 1 go from the station to the offlce on foot (4) (N. REЙENJA ZA. . . itd. Where does he live? .. He's а doctor.alist . 10 11 12 OВJMNJENJA (nastavak) skџ:l hi~. Mi оЬОје radimo и jednom uglednom listu. (3) . Foot: noga. reklo Ы se 1 know а!! three. svu ёetvortcu" itd. EXERCISES 1.. We work an important 1.. teiks . ne uzima kola. l'm а journalist.4.Z:ivi u Herouu lde li na posao kolima? Ne.. . Does he travel to work Ьу саг? No. We both work very hard. 11.. Mi оЬоје (vrlo) naporno radimo. Ја sam novinar. . 5.11. We Ьoth (5) work in London. 'stei~~n teik. Flll ln the mloolng worda: 1. Njegova fena је sekretarica i fivi u Herouu. Sto је. Ovo је gospodin Smit. Kako se (on) zove? . Ј know_ them ЬOth ~ poznajem ih oЬojicu (оЬоје) .. Where do you live?4. а/1 four itd. Ьу tuЬe ~ voziti se kotima.З.5. he takes the tube. оЬе. Му wife's а secretary.. . ._ naravno. mai wairs ~ sekratri. What is his name? . alt mnogi listovi nose u naslovu rel: da1fy {dnevni). tju:b. ја sam Dejvid Vilsoп.. His wife's а aecretary and she lives in Harrow.2. 15\h LESSON . Daily Express itd. 'triC'i~l .

4_ Who are you? l'm David and l'm а journalist. There is too much (2) traffic and there are too many people (З). There is something very strange in the kitchen. (1) You've је kontrakcija od you have: tako imamo i l've. npr. tu: mл~ . З. wai . otuda је Ьеz ~lana. lma previ~ saobraC:aja i previSe ljudi. ali ako mu sledi got uvek је od has. take the tube а Why do you take the train? You've (1) got car.5. (2) U znaЬ.ljudi". wife always travels REiENJA ZADATAКA (nastavak) 4. Where do you live? called Harrow. are you? David and journalist.. And petrol is too expensive. .. U tretem licu jednine he's mole Ьiti i od he is i od he has.mju . many se upotreЫjava za broj.. mnogo" mиch se upotreЫjava za koli~inu. 1..5. Ко ste vi? Ја se zovem Dejvid (ја sam Dejvid) i novinar sam. 1 live in 1 а euburb How do you go to work? every morning. . trein. Ьilo koje vikende). Mo..3.2.Ze se upotreblti sa svim brojevima od dva naviAe. Му wife always travels Ьу tuЬe. "оsоЬе". 'evri. 4 5 б OВJA$NJENJA At weekends PRONUNCIATION 1. 16th LESSON . They live in а suburb of London called Нarrpw. (4) Kafemo "оп Sвturdвy" ali ''at the weekend.ldem (uzimam) podzemnom Zeleznicom svakog jutra. (З) People ('pi:pl) zna~i .. pred imenicom u mno.. pred nebrojivim imenicama kao §to је traffic (saobra~j). 5. There is very They 1 in ive of London Harrow. fifty-one ('fifti-wl\n) /та ne~to fifty-two ('fifti-tu:) 52 2 vrlo ёudno и kиhinjt.." Ovde weekends ima neodreCSeno znatenje (odnosi se na sve. -З.Zinu (v.. We Ьoth work on an important (news)paper. tuЬe. we've.. tu: 'meni 'pi:pl. А Ьenzin је suvise skup. sledete objaAnjenje). they've. .4. Kad koristite auto? .. two peopfe "dvoje ljudi". 'treflk .. Моја Jena uvek putuje podzemnom Jeleznicom. Oni live in the kitchen и predgradи а Londona zvanom Негои.. Kako (cime) idete na posao? . When do you use your car? (4).Zivim u predgradu zvanom Herou.Zini ili onom koja zna~i mno.Za vikend(e). Zdto idete vozom? lmate kola. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixteenth (16th) Lesson ('siksti:ne) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sesnaesta lekclja 2 3 4 5 6 Gde vi Zivite? .

2.:~nt tu kлm. There are too many people in my car . .2.З.4.53 fifty-three ('fifti-8ri:) fifty-four ('fifti-f::>:) 54 7 8 9 10 11 12 We go to the country. lma mnogo automoblla u Londonu i prave veliku galamu (mnogo galame). Тоо cigarettes аге Ьаd for you. . too people in my саг. niJiz. Koliko је cigareta u paklu? . too many people. previSe ljudi. molim vas. . . How much is this саг? No. How many cigarettes аге in the packet? . . 2. Thanks very 1. to је suviSe skupo. PreviSe sаоЬгаСаја. 'petral . Koliko stoje ova kola? Ne. "winza kwait ·. Zelite li (i) vi da poc:fete Ја (doбete)? Da. aim '&ouil) . too cotfee. PreviSe galame.5.. Take something else. Do you want to come? Yes. .4. ne poznajem Vindzor.2.ran. et wi:k'endz. l'm going to Paris next week. Dosta Cesto idemo u Vindzor. much traffic. ...5. This Ьike is too expensive. 1.З ldem u Pariz iduCe nedetje.4.9. 1 don't know Windsor.6.11. Тоо many cigarettes аге bad for you. There аге many cars in London and they make much noise. . . previSe automoblla. . EXERCISES 1. please.З. Ovaj blcikl Је suviSe skup. Flll ln the mleaing worde: 1. . too many cars. Тоо Тоо 7 8 9 10 11 12 ldemo u unutraSnjost. people like London very Тhеге аге 4.5. iks'pensiv. much noise. That"s kind of you Thanks very much з• 16th LESSON . - 5. She dr~nks too much coffee. She dгinks З. We go to Windsor quite often. RE&ENJA ZADATAКA . 5.. Ја idem tamo u subotu. That's kind of you. wcn du: ju: ju:z jua ka:. l'm going there on Saturday. it's too expensive. w. . Uzmite ne~to drugo. 7. . Many people like London very much.

Right. ОВЈА$МЈЕ. 7 8 9 Oklly (2). Ne viti. l'm off.Here. wcl 'hAri лр.К Ш kao jedna ret. Cujem te. . David is at the station. .pro!li".... Dobro. l'm ready. . .Najzad 1 Koliko је sati? ...poslednji" i . you're late. . Na engleskom se piAe ili u vidu slova О. Gde su moje cipele? . 10 11 Sada је 8.. а at fast. Well.55 fifty~five {'fifti-faiv) tifty~slx ('fifti-siks) 56 Seventeenth {17th) Lesson ('seventi: n8) 1 2 4 5 6 З Sedamnaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 1 8 9 sati је tvoj voz? . its cit 'fifti:n ~_:lrc:di. Не has his paper under his (5) arm.3. .enja' Рв u koliko What time is your train? At eight thirty (N. Spreman sam.Do vi. Dejvide. ljubavi."(З) Last znati .teni. Where are mu shoes? .8. Polazim. !aut.5. U redu. . Вуе-Ьуе (4). love.p ka:m. 17th LESSON .. дlrlght! Кеер (1) calm.. ou"kci. . ICt la:st. aim 'rcdi.Osam i dvadeset.lspod ruke" Се Ыti under his агт ako }е геt о mutkarcu.Cas traje tetгdeset m1nuta. :~:l'rait. rait."n~~· ~ona~n~ . 2). ICt cit 'IЯ:ti.. 1 can hear you.. (4) Вуе-Ьуе је familijarni oЬiik od goodbye. w16 Jua 'bri:rkcis. ostani miran". Dejvid је na stanici.. Goodbye! lt's now twenty-flve past eight. ki.1. . hurry up! lt's eight fifteen already. kOJI znat1 ·:traJatl The Jesson lasts forty minutвs .. 'twcnti pa.9.4.6. . (5) Uz nazive delova tela upotreЫJaVa se 1prisvoJna zamen1ca . with your brlef-case. uz tvoju t~nu. !u.lt's twenty past eight.NЈА (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) То ke8p је l:uvati: kвер calm (zapovedni natin).okej" nastao: је u SA~ u proA!om veku..U osam i trideset.st cit. .enja.satuvaj mir" (2) lnternacionalni izraz . doslovno . 10 11 PRONUNCIAТION 1. о n)egovorn postanku postoji ьеzьrо1 tumaЬ!nJS. Ovaj pridev ne treba brkati s glagolom to Jast. under her arm kad govorimo о .. But David.z ... zakasniee~ (u zaka~jenju si). дli._ .Dvde. . onda poZuri! VeC је osam i petnaest. . jua lcit. Do vi..2. On ima (svoje) novine pod rukom. Don 't shout. okay.At last (З)! What time is it now? .. . w~t taim iz ju~ trcin.25. U redu! Ne uzbu6uj se.

:and a:~nd waif. lekciji): .. 12 13 14 Njegova је taSna na peronu i on Ceka voz od 8. . ~ 2. Tvoje (vaSe) novine su ispod stoli~ 1. You're late.(1) Posle glagola kretan]З ob•tno dotaz• predlog to (osim u 1zrazu to go home. "Nikad ne polazi na vreme". ri:dz.5. Тај (6ovek) Vilson nikad ne dolazi na vreme. . .11. "lt"s never on time"'. 'pla:~tЉ:m . On sti!e na stanicu u devet 1 dvadeset. On uvek stiZe na vreme. its 'neV<J . What time is it?.mi {upravo) odlazimo. Dejvid Cita (svoje) novine. l'm late. u osam sati. molim te po!uri Zakasni~. kome prethodi oЫik glagola to Ье u odgovarajuCem licu i vremenu. aim <Jf.6. hi: sta:~ndz Ьi'k<~:z . .>n taim hi: sez im'pei§.ја titam {u ovom trenutku).2. . l:etvrt do jedanaest. . What time is it? Hurry up.4. ne shvЗta 18\h LESSON . U redu.6. 'tra:v.l. Vet. (6) Takozvani progresivni oЬiici gtagola щ:юtreЫjavaju se za radnju koja је u toku. Не stands Ьecause the train is full. .Э). l'm ready to go. ја polazim.. lt 1s (now) twenty-flve past nine.. Sada је 1. је pota osam. . please hurry up. Koliko је sati? Poi:uri. 2. З.. We аге on а pletform in а stetion in London.:a\ .З. Deset do dva {је).2. lt is already half past seven. Spreman sam da idem.. Mi smo na peronu na stanici u Londonu. -З. Trenofete wlth the help of the diagrem ln Leooon 21: (Prevedite uz pomoc dijagrama u 21. Glagol to arri've (stiCi).Polazim. 5. "weitil). "peip<J 'лnd<J hiz a:m. 2 OВJASIIJEIIJA PRONUNCIAТION 'hцb.57 fifty-seven ('fifti-sevn) tifty-elght ('tifti-eit) 58 12 13 14 His Ьriel-case is on the platform and he is walting (6) for the eight thlrty train (N. . . 4.lt is ten to two.. 1 2 On the train. Dejv\de. On stoji po~to је voz pun. Right..2.5. David. Your paper is under the chair. !'т readmg. bai bai lлv. l'm off. Kod glagota opaZanja i mi$1jenja. .5. OВJASNJEIIJA (nastavak) EXERCISES 1. kai:e on nestrpljivo.З. .l'm off. David reads his paper.iCi kuCi)... Sada је devet i 25. 12. RE~ENJA ZADATAKA Koliko је sati? - Zakasnio sam.13. at e1ght o"ctock.30. kao $to su hear ili know. - 3..:ant)i. he says impatiently.. .. ovaj оЫ1k se ne upotreЫjava. Не arrtveo at the ltetion at twenty past nine. ful.4. lt is (now) а quarter to eleven . we're going. That man Wllson is _never on time. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighteenth (18th) Lesson ('eiti:ne) Husьand and wlle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamnaesta lekcija 1 Mui i i:ena U vozu. medutim. . 4. Sastoje se od participa sa zavrietkom "ing". Не always amves on time.

Не is оп time. . tako (da) hoda brza. ~tlaz DCnd ~ lr:aun. .tants tu wa:k ~a:k. Не goes to his desk and sits down. Оп nema mnogo vremena.2.12. . sou h~.iz desk: en.. u devet satj. Njegova zena D!oun pere posu6e ј napu~ta kucu u deset do devet. (napustiti. 'w1lsanz а.. Th1s exercise is quite lnterestiпg. kwait nia. Љ:6 ~.4. 'sekratri . .. There are too many people оп the train. s kratkim 1. OВJASNJENJA (nastavak) se kao glagol kretanja. "evri dei: . so he walks qulckly.7 З 4 5 6 7 8 Ljudi koji putuju па posao svakog dana zavu se "commuters''.з. Oni protaze. 'siti.. Оп uzima lift do ~evrtog sprata. . tako (da) ona uvek hoda (jde реАјоа). ostaviti.. otiCi). ТrеЬв јој osam minuta da stigne do svoje kancelarije. i on ima deset minuta da hoda do kancelarije. They cross the hall and take the lift to the fjrst floor. .8. His wife Joan washes the dlshes and leaves (2) the house at ten to nine.d sits daun. Ova vefьa је pпl16no 18th LESSON .• fa:m. so she always walks.• . w. w:. On odlazi do svog pisaeeg stola ј seda. Ona је sekretarjca u jednoj knjjgavodstvenoj firmj. Njena kanoalarjja је sasvjm Ыjzu. . Не haln't much time. оЬа (bratna druga) Vilson rade. lt takes her eight mlnutes to arrive at her office. .. 'wa:kig.. . EXERCISES 1. ба 'dta:ni tciks 'twcnti 'minits .)iiz: . so she stands. . sa dugim i.:ks. 9 9 10 11 10 11 12 13 12 13 ~~~~: .З. On prolazj kroz Sjtj ј stj2e u svoju kancelarjju. ~~:ouz tu h. S. Putovanje traje (uzima) dvadeset minuta.•. .4. a'raivz. natn :~'kiDk . 'k(.:Jr:s 'kwtlr:!i. _ 2. Не crosses the Clty and arrlves at (1) his office. Не takes the lift to the fourth floor. k~'mjuta_z. - lt :'iZ б<t haus. рв ona stoji. od llve (liveti). kroz predvorj8 i uzimaju lift do PIVOQ sprata. .. She is а secretary in an accountants firm.51 fifty-nine ('fifti-nain) el:wty ('slkS11) 60 з 4 5 6 7 8 People that travel to work every day are called "commuters".. On је (stjgao) na vreme. Her office is quite near.. The journey takes twenty mlnutes and he has ten mlnutes to walk to the oflice.'· d!oun 'WМiz: 3. The journey to my Reti!NJA ZADATAI<A 1. ра zato imamo "he arri\186 al his oHice". . .(i._• . ~ 13.10. "he arrives ln London" о# (2) Razlikujte . -:. . both the Wllsons are working. At nine o'clock. Jma previйe ljudi u \IOZU.

. Devetnaesta lekcija 1 Odgovorite na ova pitanja о 18.4.6. 5. Не arriveз at the office and tekes the l1ft to the fourth floor. We're lateFlll ln lhe mlaalng wordo: 1.(1) Obratite pal:nju da glagol to do sluZi sam sebl kao pomo6ni pri gradenju upitnog oЬiika: What do yov do?. . . The journey only takes twenty minutes .~ta on radi" (2) Razlikujte Ьezvueni izgovor u close . . near my ************************************** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. i uzima Hft do 5. the fourth PutovanJв traJВ ssmo d"oJsdeser minuta only twenty minutes arrives the office and the lift The . 2.zatvoriti (klouz). Zakasnit:emo sasvim Ыizu moje kuCe. Please wash the dtshes and hurry up. .5. Не stands in the train but his briefcase is under а seat. .5. bгiefcase A&IE. ~tvrtog sprsf8. 1always travel Ьу plane. PRONUNCIAТION 1. opвri posUC:Se 1 pofur1.. office is . Оп stife и kancelariju Не 6. - 2.m. "Commuters" su ljudi kojl putuju vozom svakog dana. Оп stoji и vozu ali nje{Jova taAna је Не pod s«йStem. .NJA ZADATAКA (nastaval<) . Molim te. Commuters are people that take the train every day_ . What does Dвvid leвson 2 з 2 з do (1) on the train? Does he sit down? OIIJASNJENJA .2. 'a:n~' бi:z 'kwest. Му office is qulte near my house. lekciji. . - 5.Ыizu (klous) od zvut:nog izgovora u glagolu to close .61 sixty-one ('siksti-wлn) sixty-two ('siksti-tu:) 62 oflice takes ten mlnutes. e'baut . . Sta Dejvid radi u vozu? Da li sedi? Nineteenth {19th) Lesson (' nainti: ne) 1 Answer 1hese ques1ions about elghteen. .3.. hau 191h LESSON . Ја uvek putujem aviooom.а in the tra1n but is seat З Моја kaпcetarija је Му zanimljiva. 1. Putovanje do mo1e kancelaпje traje deset minuta.~ta radite? What dotJs he do?.4. w"t dлz 'deivid du: .. Commuters people take thв train day. 4.

Polur1te.63 sixty-three ('siksti-8ri:) sixty-tour ('8ikstH:::r·) 64 4 What аге commuteгs? 4 ~ta su ..2. .14. То аге nije daleko.8. The church is close to the shops.em? U koliko sati ona napuMa kucu? Је li njena kancelarija Ыizu ili daleko? What does his wife do with the dlshes? What time does she leave the house? ls hег 10 11 office nеаг nеаг of far? the house. Rsdnje su suvi~ dateko od crkve. 1 pгeler to stand. odgovori (javi se) na tel~on.. .DATAКA 1 Molim te. - . . . . 11.J"raiv. .ice. . Please answer the telephone. Please sit down. rad~Je ве z~tvaraJU vrlo_ ran?. . .9. Нег office is The shop closes (2) at six o'clock. . Molim vas sedite.5. REIENJA V. too from the church. Predaleko је da м lde pe§. 6. No.?. Take а taxi. wai.13.С\. .З.4. commuters"? оп 5 6 7 How long does the journey take? Does he walk qulckly? Why? On what flooг is his office? Does he aгrlve 5 Koliko traje putovanje? Da 11 hoda brzo? Za!ito? па 6 7 Na kom spratu је njegova kancelarija? 8 g Da li stife vreme? 8 9 10 11 12 13 14 IЩI on time? $ta njegova fena radi s posu<. viSe voJim da stojim. . klous. You can walk there.12. OiJ:. Radnja (se) zatvara u ~est sati. Kol1ko Је d81eko odavde vaAa kancelarija? The 2. it is close.Ј Ьр 'klouziz. . _ 4. Hurry up. Ne. How far from here is your otfice? Flll ln the mlnlng worcla: 1.2. Uzm•te tak81..5.. the shops close very early. nia а: Ја:.. Crkv8 је ~lizu radnji Mo!ete donde itl peAice. . 12 13 14 Njena kancelarija је Ыizu kuce. Molete tamo otiCi pe$ice.. Ыizu је. lt's not You go there 191h LESSON . Wil:k 'kwik. - pri'fa:. . EXERCISES 1. 'dЬ:ni.li. 'diSii. lt is too far to walk. hllus .3.

. .4. ou 'ta.Oh. You can go there Ьу taxi.шz. . koji znati "ljuЬвzan" (v. You can go there оп foot. But The shops at five . 'ka... 'mлОа. је (to) bolest 5 6 Dobar posao 7 - Zelite mova.. Thank you. Ьу bus or on foot. .1i. {3) Pвncs је mno.• 'bju:tiЉI "ka·pats . What kind of lllness is "philosophy"? А ьargaln lzvolite. to је lepo.lmate li cigareta? 2 -.tSt. How much is that? . . turske.2.10.Мој sin Sused (susetka). . .3. 6. Maiete otiCi tamo taksijem...65 81Xty-tive ('siksti-faiv) aixty-alx ('siksti-зiks) 66 З. The shops close at fi'ole o'c!ock.(2) One se upotreЫjava da zameni imenicu u jednini (kao u primeru 8: little one=linle carpet) а ones za imenlcu u mnofini: Turkish ones =Тurkish cigвrettes.Po§to onaj mali? 1 8 Do you want а carpet.7. . molim vas - 4 Have you got any cigarettes? Yes.5. mol1m vas doktor filozofije.. autobusom 1/i peSice. You can go taxi. filozofija"? О.Flfty pence (3). k.pat sOt: . gospodine? Evo nekoliko divnih Ciliје (4) 8 -.9 raal ora enlat . . the house at RE$E. The shops are too fиr from the church. m~ik mi: lekciju). bus or foot. sir? Неге аге some Ьeautiful carpets How much is that 11111е one? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Кind zna~i vrsta.$. Koliko 5 6 је to? је Pedeset penija.~e se zatvarajl1 и pet sati 5. good. NelghЬour. please. . 20th LESSON . Jednako ве what kind doslovno . tj. Turkish ones (2). what kind (1) do you want? Oh. . .Му son's а doc:tor of philosophy. kakve telite? З -.S.{) ima sto penija (skraCenica р)... Н Cilim. . .Zina od penny. She teaves the house at ten to nine. sir..kta ~v fi"l~ ~~.Hvala.Da. .~· 'fift! pens. Dandnja engleska funta (simЬol. .koja vrsta".Here you are. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twentieth (20th) Lesson ('twenti:Q) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeseta lekclja 1 -. mzs'nifasant . 1. Ona nspuSts kuCu She и deset do devet. neaba · . . . mai sAnz а 'd:. "kakav" izgovara i pridev kind.О. But hurry up. 'alnas. Radn. Kakva Majka..ki~ w_. lt's not far. Ali po!un'te. . Mother.NJA ZADATAКA (nasta'olak) 4. 4 -. prvu PRONUNCIATION 3. ri'dikjaot~.ti. gospodine. please.

gospodine. gospodine? of carpet . рсщ .З. Уее.5.. Pedeset penija. Oh. imamo neke. l:>ta? Pedeset penija za ovaj pravl tursk1 cilim? Dobro. . it's yours. . i nijedan peni viie.2. Jednв od ovih. it11 j:):z. uzmite ga. sir. v. Yes. ае cars 4 Da. liike this one.5. they аге much too dear. OII. but they much too for 1. we've got some. Ffll ln llle mllllng wordl: 1.5. What? Flfty pence for this real Turkish carpet? Well. sir? What 3 lmate li novih automoblla ove nedelje? you got пеw REAENJA ZADATAКA week? 1. Dobro. .3. and not one penny more.. t<akVa kolв felite'?. Ьut th8y are much too deвr tor you.4. ali su sigurno preskupi za v.sшiie" . sir. perhape? . pleue? lt costs thlrty-1w0 pounds and twllnty-three pence.. 1 lik8 it: 1want one of those little ones.. take it. Oh по. Well. you . goepodine. Flfty pence.kudikamo".. What kind of car do you want? . lt 1s magnlficenl. Koje!lta (sm~no)' То је apsolutno preskupo. . motda? .A~ 7~- one of those liNie .ielite. lt costs 1\fty pounds.А ВARG. - 13. Prf иёвпји Clr. ne. .87 siXty-seven ('sik5ti-sevп) eixty-elght {'siksti-eit) 68 9 10 11 12 13 - lt is а real Oriental cerpet. rrюlim vss? Stoji Э2 funte i 23 penija. - 9101112- 13- pravi orijentalnl cilim. . One of these.щ '01fa.з. glagol to Ьlrgвin znati "pogadati se.. 'pcni m.4.вv ~Шт г-. Veli~anstven Stoji pedeset funti. 12. . it: 1 2. Kol1ko to stoji. .gs_ Svidaju mi ova. Otxstfte psmju ns ро/оЬiј 20th LESSON nsgl§snog sloga.jte nsglas irlld god rnoLe/e. 5. је.4.. 1<во po. 'Ьe:gin) znati "dQЬ8r posao" ili "joftina kupovino".:. cenjkati mџch EXERCISES (5) lspred 100 u znatenju . is that. i n88u euviie ekupa..S је. ona su kudikamo preskupa. Kak. please? lt pounds and pence.and а good one.2. . неw you got any new care thia week? .I~PuENJA (naslavak) (4) Вllrgвin (izg. . slu!i зе". How much ia that.----·---"-·-. slr? .i to Clobra. Но6u nova kola. ponudite vi neito (naCinite mi ponudu). Ridlculousl That's much too (5) dear. Ovo mi se svida: hoCu jedan od onih malih. make me on otfer. То је :. and it's not too expensive.apsolutrю". we've got you. . 1 want а пеw car. . . What kincl of carpet do you want..aeanje - 1.2.

(Zar) vec? Polazim. Uporedi: 1 woгk in a. tour tћirty. 18. lma previ~ automoblla i previSe saobraCaja.55). Zatvaraju se u pola ~1.zub. stopalo. naroeito u zvanitnom ophoбenju. 2. ali pofurite. ako је potrebno. f'm working hsrd at the moment . eight fifty-tive i sl. npr. broj 1. Foot . za kaie se past. skra6enica a. twenty past one.&9 sixty-nine ('зiksti-nain) seventy ('sevnti) 70 ТWenty-first (21st) Lesson Dvadeset prva lekclla 3.n office . (pi: em. od latinskog ante meridiem). ei em. 5.. Оп putuje do Londona podzemnom Zeleznicom ali do svoje kanoalarije ide pe~ice.l:ovek. Za uoЫ~jenu ili vi~e puta ponavljanu radnju upotreЫjava se oЬi~ni prezent..30 1li pola pet. 17. Као i kod nas. 16. 21st LESSON . (izg. ра tako i toot (fut) .m. З. 5. children ('l:ildren).eime se о па bavi? ~ta јој је zanimanje? Wћat is she dolng7. 6.tnljima su: man (m . dvadeset pro~lo jedan" (jedan i dvadeset).na engteokl (pismeno prilikom ponavljanja): 1. 7.ina men (mеп).lma desetak imenica koje nepravilno grade mnotinu. za vreme od ponoc1 do podne. 1 i 2: 19. 1: 20.~ta ona (trenutno) radi? ('twenti fe:st) REVISION AND NOTES Ponovo pro61tajte ob)aiin)en)a: lekcija 15. Кakva kola felite? Brza.naporno radim u ovom trenutku.noga. Не travels to London Ьу tuЬe but hг goes to his officг оп foot. З. br. а od podne do ponoci p.::en) ..m. 5.оо-· punog sata se kai:e 6 tsn p8St foџr OOtiri i dese1 m~nute posle punog sata to. tive to nlne pet do devet . па pet do devet ujutru ili uveCe (n~ 20. Koliko је sati? Osam i dvadeset Ue). б. 2. teeth (ti:G). 2.. P r e . Ne upotreЫjavaju se brojevi sati veCi od 12. woman ('wuman) Zena. br. br.dete. br. 4. $ta oni rade? Cekaju voz. doslovno . br. lsto i za polovine sata: half past tour је nase 4. Prevod: 1. 4. stoga se u govoru. Whs/ does she do? .ја radim u kancelarijl. child (l:aild). Jesu li OJdnje Ыizu? Jesu. а za radnju u trenutku govora progresivni. Оп ima (svoju) tasnu u ruci. U pisanju se dodaje. moZe se reC:i naprosto one twenty. women ('wimвn). mora naznal:iti da li se misli npr. 1. tooth (tu:G) . 1 i 2. od latinskog post meridiem). mпoZ. mnozina feet (fi:l). Мебu najva. DоЬ8 dana: TD twenty to а e~ght PAST twenty-five past tr1 1 dvadeset thГfJe dvadeset do osam pet quarter to six Cetvrt do Sest 9 а quartet past efeven jedanaest i Cetvrt .

о}а '"'"""1· (gtsss) а твпу U1 PRONUNCIAТION znati mnofinu. Malo ljudi napu5ta London. There аге many parks in London and there is much grass (2).5.3. people usually do not work. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vi ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset druga lekcija slog. 6 Preka vikenda ljudi oblCno ne rade. OII. On Sunday. 5. . 'ju:f.. an 'S<\ndi 'evritlio iz klouzd ik'&ept <ћ ·sш~ . everythlrig is closed except the cinemas and а few shops. . Whdt time is it? lt's twenty past eight (eight twenty) Already? l"m off. Few people (1) leave London. weekend nagfasak је па "end". ьно gde. Za vikend uvek ima premalo vremena i previSe da s~.. в: 'simpli razlikujemo Httfe time (malo vremena) i few parks. . 'Oiat~. . . 7.. w:. 'p:~pj:~la .. pa:ks. U parkovima mo1ete da se ~tate Ыlо gde (osim ро jezerima). you can walk anywhere (З) (except on the lakes). Twenty-second (22nd) Lesson ('twenti 'sekand) 1 2 З 4 5 1 2 3 4 5 6 At the w&ekend. . . {3) Anywhete . 21st LESSON .negde. 6.. ali mnogi 1du u parкove. mats ds и t~kstu типа (crna) siova oznat!avaju naglaAeni џ nulovims lвkcija је оЬтиtо: obltna s/OWJ poJuuuju da је slog npt. . . malo lj udi). .. З.. . m~z 1. wi:'kcnd . U nedelju је sve zatvoreno asim Ьioskopa i malo(brojnih) radnji.. a:ra:s. .1.:k 'eniwa . Slitno tome. i glagol је u mno2in: $ (2) Znamo (ћosi'/J а ne ve6 da much ide uz imenicu u jednini onu u mnolini (pвrks) ili К. What аге they doing? Тhеу"ге waiting fог rhe train . Аге huгry up. but many go to the parks. bur They close ar half past five. Jeiks. the shops пеаг (close)? Yes (they аге).9.71 •eventy-one t'sevnti-wлn) aeventy-two ('sevnti-tu:) 72 2. Whar kmd of саг do you want? А fast one.4.7. somewhete . there is always too llttle time and too much to do.ma gde. Не has {he ·s gor) his bгietcase in his hand. radi. ln the parks. lma mnogo parkova u Londonu i (ima) mnogo trave. w~ 'mllttiz. few people (malo parkovв.2. '01:lsou . и nag~n.uali. At the weekend. Тhвгв аге too твпу cвrs and too much traШc.IAЙ-NJA (1) Po§to people ima zna6enje mnotine (ljudi). 4. 'futЬa:l . fju:.

'tju:zdi.fete takot1e otici u bioskop ili pozoriste. ёetvrtak. in OctoЬer. 'h:zdi.5.3.. Tuesday.IA ZADATAКA 1.. -З. .. . except Peter who is а journalist.4. many shops close on Wednesday afternoon.. vrecate se na posao. That is why there is llttle noise. 'fraidi.11. Тhursday. Monday.5. . eight exactly. utorak.- 1. at the weekвnd. ponedeljak. 'mлndi . Sвturday. Frtday. petak.2. 'мndi. Mo.2. sreda. 7 8 9 10 11 Fudbal је veoma popularan i mnogi ljudi idu da gledaju utakmice subotom.. . u oktobru. ln England. osim Pitera koji је novinar. or slmply walk through the streets. . Everyone here is а doctor. 'dt~i. Sunday.. Vidim ga Kroz prozor. you go back to work. Nedelja. but on Monday. 12 U subotu (subotom). ------- Flll ln the mlaalng worda: Nвdeljom та/о Sunday. 1ii naprosto da se Setate kroz ulice.:):) 74 7 в 9 10 Football is very popular and mвny people go and watch mвtches on Sвturday.10. There аге very few people at the match. U Engleskoj. . Svi su ovde lekari (svako ovde )8 lekar).. mnoge radnje se zatvaraju sredom ро podne We've very time: the concert tJegins . Zвto(doslovno: tojezdto) lma malo galame. Оп Seturday. You can elso go to the cinema or the lheatre. . 1 can see him through the·wlndow. 22nCI LESSON . 12 wa:k 8ru: 6о stri:ls. V~Y Jrm: '" EXERCISES ~ 1 1'6-<f: .73 seventy-three ('эevnti-Qr~:) seventy-four ('sevnti-f. :tk'toul». subota. 'Wf!IUdi. ~~"ll'-'E Gof. Ьеk. REIIEN. 'mAndi. Wednesday. lmв vrlo malo ljudl na utвkmici.4.11. . people go the shops they 2. fmsmo vrfo mafo vremena· koncert po~inJВ ta~no и osвm. preko v1kenda. ali u ponedeljak. Jjudi ide и trgoWne ~ sи zstvorene.

Тhere ' та/о ". fain. but you may (2) not. Мој rodendan )8 28.~(oun. dear. 'mAmi •. posluti se. help youraelf (3). ali mogu vam ga dati (mo!ete ga doЫti) za petnaest penija.9. OВJA8NJENJA Sweet zna~i sladak. Ho6u plan Londona. Му Ьirthday RSIENJA ZADA'JAКA (nastavak) о1 OctoЬer.10.6.. s swвet winв: slatko vino. swi:t1.s) 76 3. duso.5.Мkа. There cakes. ра ih roditelji ili vaвpitaei.sAm'' (npr. lzraz hв/р yourн/f. How much is it? Well. ра se upitni i odi'Eifni oЫik oЬrazuju Ьеz do. (2) Msy (smati) је defektan glagol kao i can (moti). We'w got very litde time: the oonoert Ьegins at eight exactly. There is little traffic and fвw pedsstriвnв . mei. щюzoravaju na nju. molim vas. kao u ovom гazgovoru. faind а 'tel. Koliko ko§ta? Ра . ptease. that's fine. upotreЬijava se u zna6enju "poolu!i(te) se".8. 23rd LESSON . 1) 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset treea lekclja lzvollte? 1 2 3 - 2 3 4 - Mummy. /та suvi*J аге та/о ko/808. dOSIO\Ino . 11. Yes. .4.75 seventy-tlve ('sevnti-faiv) aeventy-alx ('sevnti-sik.pomozi{te) sеЬе". but you can have it for flfteen pence. pedвstrians. lzvolite? (Mogu li vam pomo~i?) Da. 5. mogu ti da dobljem malo slatkisa? Мо!еА.ty. help j~:'self. ai end (3) Zamenice sa zavrtetkom "self" imaju povratno znatenje ili znatenje ndeg •. . -. . 7. on а Thur8day. 4. it costs twenty pence.. ko§te dvadвset penija.. Sviбa li vam se ovaj? Vrlo је detaljan.. Као imenica. /та та/о моЬгаСа/8 tаЫе. oktoЬra. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-third (23rd) Lesson ('twenti Ba:d) Can 1 help you? (N. 5 6 7 8 9 Can 1 help you? Yes. mep. и C8tvrt8k. .2. Нedoes ifhimэвlf-On to sam radi). ki»StS 'twenti pens. ali ne smeA. On Sunday. . Deca testo nisu svesna razlike izmedu csn i m. di'teild. nas је osmoro za stolom. t want а map of London.. tew people go to the shops Ьесаuве they're closecl. А! Mama. SWNts . is the • 1. smem li da dobljem malo slatkisa? Naravno. may 1 have some sweets? Of course. Му blrthday is the twenty-eight of OctoЬer. .3: Тhere are too few cakee: we are eight et table. we eight is traffic and 4.8atkiti. taj је doьar. can 1 have some sweets (1 )? You can.2. Da. Do you like this one? lt's very detalled. Oh' Mummy. 4 5 6 7 8 9 - Mama. (1) PRONUNCIATION 1.

. . 'м. аоrгу.4.tri:t. Мау 10 11 - Gde mogu da nadem teleton? Naci cete jedan па kraju ulice. lt's exвctly two o'clock. . - you? Неlр yourself. Не goes home at the end of the day. You can leave at nine o'clock like everyone. 1.Naravno Posluli se.5. tcl .2. . . Help yourself.11... EXERCISES take а cake? . Mo!ete d8 odete u devet sati kao i svi ostali (svako). l'm 2. 'lil. 4. Мау 1 ask you? .5.5. wDt.. Smem /i 1. No. Мау 1 5. . watch dв vas pitaт? 1.6. 12 13 14 - Smem li nе!Мо da vas pitam? .ck. Smem li da uzmem ko!a6? . . -ne mogu vam pomo6i. Smemo li da odemo u sedam sati? . .mОЦ]. . r. Ot coursel Eight o'clock exactly. ils i&'z. - ]0. Ta~no је dva sata. RESENJA з. ne smete.6.o је sati? Мој sat ne radi. On ide ku(:i krajem dane.2.77 aeventy-aeven ('sevnti-sevn) aeventy-elght ('sevnti-eit) 78 10 11 12 1З 14 av ~ Where can 1 find а telephone? You can find one at the end of the street. Yes. Мој Му ZADATAКA sat ne rвdi. fao mi је. you may not.Naravno Mo!ete li mi reCi kolik. Мау we leave at 11ven o'clock?. 1 ask you somethlng? . Eight o'clock ја). 1. l'm 1 can't help you.4.Of course. Svakako.Of course. Ne. Can you tell me the time? Му watch doesn 't work. . Му watch doesn't work. 23rd LESSON . Certainly.k ju: - 13.taжtli. a:r.3. NaraWJo! таспо osam sati. l'm off. Trenalall theae exprelllonв (Prevedite ove izraze): troens'leit ~i:z iks'pre!lenz 6.3. PosluЦte} 01 Ја . 4..3. . Ovaj radio ne radi.2. Ds. to је doЬro.6. that's flne.! poluim (odoh se.t!i tu: a'kliJk. This redio doeвn't work.

Radlm.Hladno mi је. .Ne. 1 do! l'm cold. дrе you cold too? . he's hot: he's unlucky.. n.SJjte glas drugog govornika. tвlklng .No.9. maind 1fa1 smou~. . Prefiks џn-fma negativno znatenje. Lucky srotan (koji ima sreto).ati pa!nju".Da.. nema na Ьemu". mai neimz ..t. nemio". .а: бets 'ЬеЬ. ikl'kju:z mi:. .ne. . kould .titanje. This is а non-amoking compartment.. vidim. ha: ha. дh. pвlfjivo sii. 1 prefer talking (3)..О.da li vam smeta? imate li neito protiv7 Drugo znaCenje glagola mind је .:kio. . you have а paper. ha! . Oh.Ьra. 't.3. .. very lnteresting.(2) Оо уои mind'?. На.Da. 24th LESSON .Oh! Do viaenja.. mogu li da sadnem? Samo izvolite (molim vas ueinite to).. hot . .:~n '~mouklu kiiOI'pa:tm:xtt. stoga unwelcome znal:i . "ri:diiJ . njemu је vrucina.. ьaksuz. На! ha! ha! GoodЬye. 1 see. 4 Yes..Do vidanja. Have а cigarette. 12 13 OlloiA8NJENJA Wо/СОМ9 (od we/1 i come) znaei . Ah. ~ A. Oh.8.О. 1 do. Pokulajte gв imitirste.. Yes.n'w~\t:иn da Ako imвts snimke. Do you work in London too? Yes.dobrodotao··. sltene naSima na -nje: rвsding . that's Ьetter! Му name's Brlan Sellers. 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 Oprostite. 1 work in London.paziti". ha.tel.. (З) OЫici па ·ing moou Ьiti i glagolske imenice.Yes.13. . Do you mind if 1 smoke? Mind your head. He's cold.. ha:. u odgovoru па zahvaljivanje. Ја ne volim eitanje. thank you..Thanks vary much. pri~nje. No spifting - zaЬranjeno (doslovno: nlkakvo) pljuvanje. . Da li i vi radite u Londonu? . . .ID. da li vam smeta ako pullim? .govorenje. You·re welcome ("vi ste dobrodo§li") upotreЫjava se u SAD u smislu .7.Oh! goodЬye.. . . on nema sreee. . 1 don't like reading. may 1 sit down? Please do.12. vi imate novine. иnluclry .Nije.79 aeventy-nine ('sevnti-'nain) eighty ('eiti) 80 Twenty-fourth (24th) Lesson ('twenti Dvadeset Cetvrta lekdja Neieljen razgovor 1 2З f:>: е) An unwelcome (1) conversatlon 1 Excuae me.lzvolite cigaretu. "oЬrвt.en.neoreton. Da li vam smeta ako puilim? Pazi(te) na glavu. . Је li i vama hladno? .Da. t:mv:a'seile. gospodine.. hvala. a1m kould. Smoking 11) is dsngerous PRONUNCIAПON Pu6enje је opasno. vrlo zanimljivo. . <~.. 'l~tarntil]. you hear. 2 з 4 - Oh. Njemu је hladno. ја radim u Londonu.6. Viie volim da pricam.No.n'lлki. ameta mi! .lan scЬz . .О.-.Ne. do you mind (2) if 1 smoke? . ma1nd JU:I hed. .. sir. to је Ьоlје! Ја se zovem Brajan Selers. (nego) eujete. 2). No. Ovo је kupe za nepuмee.Mnogo hvala... l"m not (N.

go this Flll ln the mlaвlng worda: 1. Ја Come something drink.ta protiv da povedem va$u tenu na koncert?.. kada se go\lori о ljudskim bl6ima. 1 close the window? wife cold. Ексuае me.т? you if 1 smoke? 2. -. 1don't want to go.· talking. You're Ја ne mogu da idem veteras. Vi ste dobrodo#fl. drv~u.to -. in -.з. lzvinite.5. You are 1. Uzmite: ne pijem. good-looking woman.2. thanks. ****************••···················· Twenty-flfth (25th) Lesson ('twenti fifB) А pollte conversatlon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset peta lekclja UCtlv rezgovor Dejvid i njegova Zena su na jednom prijemu.4. 1don't drink. Mogu li da zatvorim prozor?.evening. zgradama i slitno. wair . опа viSe voli da priaJ She like she prefers 1. Come in. Za visok u smislu "daleko od 25th LESSON .Э. lucky. - Ј. No. Do you mind if 1take your wife to the concert?. RE8ENJA ZADATAКA hladno. Nemate ni!.Have -. Uzmite ~to zs pite.Do -. -. "ра :ti "t. hvвla. OВJAINJENJA 1 Dвvid and his wife аге at а pвrty. Мау-.is.(1) Tslf је visok u smislu . 5.rвading - Му ·.duga~k".welcom4f. . l'm cold. Dejvid razgovara s jednom visokom. You are most welcome. Ја ne f:elim da idem.81 eighty-one ('eiti-w I'IП) elghty-two ('ettl-tu:) 82 EXERCISES 1. Smem !i da zstvorim prozor? Мојој feni је hladno. З Udite.2.mind. Мау 1 close the wlndow? .ТION ОЈ ~'lait k<JПVOJ'sc:i!l~п.2 Have а ьеег. . Vi imate sreCe. privlaCnom fenom. Ona ne voli ~itanje. LIOite.can"t. ~ 3. Dвvid is tвlking to а tall (1 ). meni је 4. please do."~:ltiiJ tu ~ t~:l вud 'luk:irз . PRONUNCIA.No.5..5..4_ Ne. Vi ste uvek (doslovno najvi~} dobrodoAii plvo_ Ne. samo 17\lollte.4. Smetв ti vam ako р~. doesn't.

6. a'baut . Ali treba (oduzima ml) !f1nogo vremena јег se podaci tesko nalaze. 'l:. 1 had Ьetter go (5). .Ја sam pisac. David? - l'm Susan 2 З l'm а Journalist. But it's taking а long time because the information (4) is dlfficult to find. And во оп· i tako dalje.83 вight.Oh dear. . 'konstaЬI 'ta:niJ cnd юu on. bl'ko:z &i info'mci· ~n iz 'difik~lt tu faind. l'm learning What аге you doing? English. lzraz don't ье silly.mora6u da . Mogu li da ... Pi8ete li za .Ја sam Sjuzan Prajs.Utim engleski. koji nije uvredljiv.. my wife's looking at me... l'm wrlting а Ьооk aЬout Brltish palnteгs.. ljude kao KonsteЬI. waifl 'lukit) •. rait Га: tь taimz. Of Turner and so on (З).. Tajms"? Ne. rnai neimz .. time se vi Ьavite. Zar ih uopйte imamo? - 9 10 11 12 - ~ta to govorite! Naravno da imamo. Price. 'finilt. 25th LESSON . znali otprilike "ne prratite kojeita".7. О. avion i slitno) upotreЬijava se pridev high [hai). wi6 'pleb. l'm an author. how lnteresting. 'o:h.. ili l'd ьetter . ја sam pisac. . "!ju:z. 'aili.:nil) 'i!)IШ..14. sa glagolom. OВJA$NJENJA [nastavak) (2) 'wuman.luckaSt"·. ка!е se i вtcetвra (et'set~re).Oh. kako {је to) zanimljivo. Sta radite (u ovom trenutku)? . Do you write for the "Times"? No.е protitam kad bude gotova? .8.S. 13 14 What do you do? - l'm an author. 'raitiџ а buk· a'Ьaut 'Ьritii 'peint:n:. . Sta radite (time se bavite)? . 13 14 - With 12 -. but 1 hope to change soon. 4 5 6 7 8 - dan. ... houp tu feind1 su:n. . (3) (4) (5) zemlte" (visoka tavanica. my name's David Wllson. "la!av".. ја se zovem Dejv1d Vilson. What do you do.. lnformstion se uvek upotreЬijava u jednini.• 'Ьеtа IOU.9.. ". And what aЬout you? . . Bolje da idem. 'du :il) . Radim u . 1 work on the "Daily Wail". Silly је .Sa ConstaЫe.1.Oh."-three ('elti-Qri) eighty-four (eltl-f:):) 84 2 з Hello. Dejvide? ---: Ја sam novinar. Мау 1 read it when it's flnished? pleasure. . А DоЬаг 5 6 7 8 9 10 11 vi (а sta је s vama)? .. 11. moja fena gleda u mene. zadovoljstvom.4.n prais. Uh. . f hsd ьettsr ..Dejli Vejlu".. znati "Ьоlје Ы Ыlо da . .10. ali se nadam da cu (lo) uskoro promeniti. 4 Oh. Have we got any? course we have people like Don't Ье sllly (2). . Terner i tako dalje. PiSam knjigu о britanskim slikarlma.11.

- she'is.. dв Ьi ss tf!llkoCг uЫaZile time Ato ве IJVOde deo ро dво.З On vozi svoja kola i peva. Citв li ons (sada) novine?. rs she reading the paper? - Yes. za$to uvek dalazi$ u $kolu s prljavim rukama? D!ejn.Оа. Flll ln 1118 mlмlng s. Pillete li vi Do you smoke? - knj~u {aada)?. Каd on docSe.Yes. 1 haven't got any others. .. . Ves.5. Do you like ConstaЫe? - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-alxth (26th) Leaaon ('twenti siks8) 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeaet iesta lekclla 1 2 3 4 2 З Can you lend (1) me five pounds? But 1 don't know you! That's exactly why l'm asking you.4. ...._ 1 do. Ptm1te li? - Da. she is 2. UMelj(ica).2 1 am not. 3. recite mu de 1elim de ge vidim. sku:l wi6 'd.Оа. 26th LESSON . lakSe t:ete ga razumeti роВtо Се vam oЫik veC blti poznat.85 eighty·five ('eiti-faiv) eighty alx ('eiti-sikз) 86 EXERCI6E6 1. . з_ . (ne ptmim). VoJite li KonsteЬ/s?- Ne . 1 am. (pu4im).Ds Grвt1a se и n8em metodu izlaJe postвpeno. Nemoitв se iznвnвdlti вkо neki oЬrt SIBtnвte dva ifi tri putв рrв nego ~о пвdеtв оЬјвSпјвпје za njegв.f:bu . Are you wrlting а book? .Well. Воlје pitajte moju Z:enu..Ра. ia'zekt1i . . 1 do not. miss.kad оЬјвtпјвпје stigne. 'li. lencl.. ls she good-looking? Yes.... What are you doing? -l'm doing an exercise. nemam nikakve druge.Jane.2. 4. worde: REtENJA ZADATAКA 1.tim. tell him 1 want to see him.. Teacher. Sta 1о radit~? .З. 1. Are you smoking? - 3. . When he comes. No..4.2. You had Ьetter ask my wife.5. 4.4.. why do you always come to school with dlrty hands? Jane. .Aadim )ednu ve.5.D!ejn. gaspac!ice. Не is drtving his car and вlnging. Је fi fepa?. 4 5 5 PRONUNCIATION 1. 'a:skil). uzeti na zajam је to Ьorrow ('b:Jrou). Putite li (и ovom trenutku)? No. - OIIJASNJENJA (1) То tвnd је dati na zajam.):ti Mafete li da mi pozajmite pet funtl? Р а ја vas ne paznajem' Upravo zato vam (ta) i tra.~. Ne. d!cin .

nd.niko. Ь. Мој otac mв pulta dв vozlm (kotistim) njegova kOia za vikend. medam. .ika".13. draun in Gi. nemoj reCi! КaZi: оп uvek govorl (s) drugim ljudima. ajkule пikad пе pu~taju пikoga da 11 12 13 - l'm scared of the water. people never drown i n these waters. ее ne Ьojlm ajkula. nika" poAto prethodi negacija neWN'. Whatl Don't you know that Mozart is dead? Ovaj komad је Mocanova simfoпlja.tY fhвtl _ (3) Anytюcty znati isto §to i anyone. . dount 'ev. ·~~ . but 1never want to meet опе. . . 'n. 1 never read the papers.:ws 'pes~.rn8i1) nlu:. l'm not scarecl of sharks. that! 8 9 - lzviп1. ovej film је iako tutan.. МОј sin nlkada ne ka!e hvвlв. ldes9181' (ikad). . - Nervoznl putnlk КојеМа. пе zпаЗ da је Mocart umro (mrtav)? 8 '9 - Excuse me.. .. sti йеt. the sharks never let anybody (3) drown.t.9. goepo4o.'k:~~ruoo:t. Pozajmi mi svoju maramicu.17 eighty-aeven ('eiti-sevn) elghty-elght ('вiti-eit) 88 At the concert 6 - Na kancertu 6 7 - 7 - This piece is а aymphony Ьу Mozan. Don't ever (2) say 10 govori sa mпom (mеп1).5.10.4.z. wel mis . ali ne tellm nikad Cla sretnem neku (jednu). Let me help you. nervoua pasaenger Jeste li sigurпi. Му son never says thank you. . la:ks ••. . Му lether lets me use his car at the weekencl. Dopustite da vam pomogt ~em. Lend me your hlnclkerchief. .Don't Ье allly. .. ded. 261h LESSON .. young man? Of course 1 am. mladicu? Naravпo da jesam. ai n'pout: it it: 'u.i drau. let 'cniЬod.t. OIIJA$NJENJA (nastavak) (2) Znamo da nije dozvoljena ctvostruka negacija: zato uz odretno don't.7. Не never talks to me. slr. tj . .6.5. 'A6oz... Na isti natin somstюdy=somtiOnв -1· neko. А 11 12 13 - PlaЗim se vode.11.. Аге se udavi. this film is very sad. .z 'w.З. . . Јв. iu01 jAIJ m~en.. Pretpostavliam LOBJ 1е Sta! Zar to пesto novo. lsta reёenica maglв је da g lвsi i: NtJWJГ s. umesto мver (nikad). а ovde .n. 1 suppose it is something пеw.. rюЬоdу=rю one . .z. . . N1kada to 10 Say: he always talks to other people.tad .З. . &is pis i. ја пikad пе Оп пikad пе 6itam поv1пе. you sure.z ~ 'sirnbni Ьаi 'rnouca:t. RlleNJA ZADATAКA 1.5. ljudi se п1kad пе dave u ovim vodama. EXERCISES 1. 2.1%.2. .

-~ . .on tlme. never .. Pldim se riba.у fi!t a'sP. . l'm going to Ьеd.5. l'm very sleepy and it's late. 'lл1r:i . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset sedma lekcija P088bnl lzrezl Evo nekoliko idioma (posebnih izraza). l'm •li ја niksd ne Citsm novine.З.. leat. ali meni nije toplo.pounds . Mi ve6 znamo neke od njih. . ever .4. . ~im stud . ~to 4 5 6 Ја U pravu ste. sorry --.. ZADATAКA (nastavak) 1. idem u krevet. ·····································~ Twenty-seventh {27th) Lesson ('twenti 'sevene) Some idloma 1 Here аге some ldioms. Veoma sam sanjiv i kasno је. Oni nikвd 4. Cen .e!a~i ia .swim...that . twenta saka& u. .2. ? 1 hawn't got They .e nepromenjena u mnofini. ne felim da plivam. ne stiiu ns vrвmв.any money. .on Saturday. . .- OВJA$NJENJA {1) lmen1ca fiSh obltno osta.2. :J:f'redi nou..S. you mefive . mother! 1 can't you use the car 3.u pustiti dв koristite auto и sutюtu . especially sharks. . . . -.. Nв mogu v. Њ. but l'm not hot.. Ьut 1 . ·~· miu..pa •. tu dc1 . klouz tь 'windou.:. it's very hot outalde.~s. Please close the wlndow. Vi ste vrlo srecni Ја 2 з 4 imate ~rmantnu zenu. i4o mi јв. mada postoji i oblik lish8s ('litiz). 27th LESSON . narol::lto ajkula. mojoj Zeni је hladno.m 'idi~mz. You are right.~· ~it .t •\"t'~id . 2 з Malim vas zatvorite prozor.lend .n front of . .NJA. 1 don't want to swim. . • twcntl flf6 • . to da ks18l prвd svojom вау mвjkomi 5. ..7. . . . '. .'· sl1. l'm scared of fish (1). REйE.. Nemoj nlk/Jd Don·t arive . We already know some of them. roo. let . my wife is cold. 2.never read. vrlo је toplo napolju.88 eighty-nin• ('eiti-nain) nlnety (nain'ti) 90 Flll ln lhe ml881ng worda: 1.your. You are very lucky to have а ch81'ming wife. Molete П da mi pozajmite pet funti? Nвm8m novcв. lhe papers. 5 6 PRONUNCIATION 1.

91 шnety-one ('nainti-wлп) ninety-two ('naintHu:) 92 7 8 9 10 11 12 13 You're wrong.С. а pada sneg.• 'mouiQ. l'm freezing.4. 1can't hear you. but it closes at five o'clock exectly. DecemЬef.Never mind. Come close to the fire. on је mrtav. april. The months of the year are: January. (2) То Ье atrвid mo!e znafiti isto tto i to ье scared (Ьiti uplden). thank you. 8 9 10 11 12 13 14 Dodite Ыizu vatre. July.2. klous . septembar. "ne brini se"...5 Radnja је Ьl•zu farme. the weather is often freez1ng. 'd!eniuari 'febru~ri та:~ 'eipril mei dtu:n. . ka:nt kлm .. . d!u'lai o:101t up'temЬo K'touha nou'vem~ di'semb~. U tom smildu Englezi ga upotreьljavaju i kad је posredi gotova tinjenica: l'm afraid Ьв's dNd . EXERCISES t. . da:k. March. NovemЬer. SeptamЬer. tj. juli.. Frвnch).3. (pr~medьa (3) Glagol to mind. Ona se plaAi duhova а ја se plaAim mraka.10. OctoЬer. 'fraidi in'sted. avgust. (4). Aprif.. Mozete doci u petak (umesto toga). Вojim se da neCu moCi da doCSem'"). lmam vafan sastanak.8. Go to Ьеd. Ne mogu da vas ~ujem..11.1\ aousts .. februar. English. l'm afrald (2) 1 can't come. lekcija) i pridevi koji ozna6avaju narodnost il• jezik (npr.. ji~ . Never mind (З). l'm not.. Meseci u godini su: januar. kao i imena dana u nedelji (22. smrzavam se. . 'fai~.Na ZaJost. nije m1 suvi§e vru6e. Na zalost ne mogu (Ьojim se da ne mogu) da dodem. 14 ОВЈА$1< IENJA (nas1avak) . l'm not too hot.4. Nije vaino. doslovno "nikad ne оЬrаСвј pafnju". junl. rnлn&s . The shop is close to the farm. June.5....Neka.Nisam. .• kout .Ј. . niJe vaino_ . mnogo vam је hladno.io .13. oktobar.. Hvala. maj. . lekciji upotreЫjava se i u izrazu 2). koji smo pomenuli u 24. а mo!e oznaeavati i tatjenje (. novembar.. a'freid .. skud . (•) lmena meseci pitu se uvek velikim potetnim slovom. 1 have an important appolntment. danas је dvadeset peti а ne dvadeset Aest1. decembar. 'fri:r. 9. veoma s1 pospan. . today is the twenty-flfth and not the twenty-slxth.2. im'po:~t a'pointmant . You can come on Frlday instead.. you're very oleepy. "nije vatno". ld1 (u krevet) na spavanJe. ln DecemЬer. mart. Мау. never mind. She's scared of ghosts and l'm afrвld of the dark...11. at1 se zatvara tatno u pet 27th LESSON . U decembru ЈВ testo mraz (vreme ЈВ testo smrznuto). . You're right. August. REiENJA ZАОАТАКА 1. . · - 7 GreAite.. ·n~v~ maind .З. February. U pravu ste.. you're very cold. Nemam kaputa. 1 haven't got а coat and it's snowing. it's not 1mportant.No. .

25.6.r1ght.nesreCan.3. bili ьaksuz) ad happy ('h~epi) . br.vruCe mi је: shв's cold. . are afraid (MI scared) . You 2 The chlld з. Zapamtite eesto upotreЬijavane izraze s glagolom to Ье. afraiO. 1.ne blti u pravu. .hladno јој је. Тi џvek 5. З. уои тау talk. 2.wrong. varati se. Oodife sutra. 2.lnti-9ri:) nin8ty-tour ('nainti-f~:) 94 Translete: (Prevedite:) 1.blti u pravu.2. NaSem . br. Come tomorrow greJiS (niklld nisl и praw). . Dгte nijг sвnjivo. Glagali csn i may ne doЬitaiu zavrnetak "s" u trecem licu jednine: he can. to ье unlucky (nema\1 sreee. tufan. br.. 1. are. Posle can i may inflnltlv guЫ rel:cu to: 1can go. koje smo ve{: videli u tekstu: /"т hot.can't corne. Niie vaino. 2 i 3. 4. З. br. 1 mraka. always 6. Na JaJost ne mogu ds dodem. Never mincl. оп је џ pravu. 2 i 3. 26.dark_ . she may.k) 1. 24. he is. ZnaS. is not sle8py. to Ье wrong . br. Razlikujte to Ье lucky (imati 2Bth LESSON . NOTES Ponovo proatejte oЬjainJen)e u lekciji 21.93 nlnety-three cna. 27. spava mi se" adgovara englesko l'm sleepy (sanjiv sam). 4.5. to Ье right. l'm .4. Mi We se pla&mo REiENJA of the ZADATAКA (nasta\la. .. You know.srecan u smislu "radostan" i unhappy ('n'h~epi) . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TweQty·eighth (28th) Lesson ('twenti eitG-) REVISION дND •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset osma lekclja srece).

. ~u'zaut tLI si: !km.. Dejvid ima mnogo posla.ima mnogo buke. s tim da glagol mora ьш u jednlni ili u mno!inl prema imenici: Тhвre's а fot of noise. posao. PRONUNCIATION 1: lets mi:t ~u::.... Тhere are а lol of people ~ ima mnogo ljudi. poslovi" i Ьus.3.dozvoljavate li (nemate ni~ta protiv) da pusim? Ј haven't got а coat nemam kaputa.mnogo.nвssmsn ('Ыznвsmeen) "poslovni eovek". U kancelariji.. /'т freezing . Posto је njegov list dnevni (poSto је njegov dnevni list). а maunt ~v wa:k IZ hju:df. sam zal<asnio.7. On u govoru zamenjuje bllo much bllo rnany.nz 01'gcn. 4: The. zaposlen. kolitina (оЫm) posla је ogromna. sendz::.. 5. Zapamtite izrвze: Never mind. izlazr da se sretne s njlma (da ih vidi). PodseCamo vas ponovo da jedno ide sa imenicom u jedn1ni. а 2 3 lot (З) of work. David has otfer him information. ostavi(te).{2) Pre2ime u oЫiku mnoline i sa odredenim Clanom ozllatava bral:ni par. the amount of (1) Let us (kontrвkcija: let's) upotreЫjavs se s glagolom u smislu zapovednog natina prvog lica mnoZine: Jet us гевd. .6. he hss msny friends.bojim se da. Becauee his is work is huge. he goes out to see them. а drugo sa imenicom u mnoZini: When а man has much money. ri'si:vz k~:lz . ·.nije vaZ:no. htm in~a·met~::. (3) V~ poznajemo lzraz в lot о!.smrzavam se. he sends collegue. . but if he is too busy (4). ali ako је suviSe zaposlen. ..hajde da l:itamo! Let's go.. Odatle su izvedene imenice koje znate i ako niвte ueili engleski: Ьusinвss ('Ыznas) . foun tu 'Df::.l.n. /'т atraid /'т late . Не recelves calls from people who phone to 4 5 6 Ako mo!e. Гrendz G::..4. а а OВJAANJENJA dally paper..·ils::. . (4) Busy ('Ыzi) zneCi zauzet. 4 5 6 lf he can. 'kDii:g.hajdemo' . . Do you mind if Ј smoke? .5. d:louв latps h01: 'Ь:Isiz .JJ1ke wine but notthe wine he g1ves vrno (uop~te) ali ne (ono) vino koje mr on daje. Let's (1) meet our friends the Wllsons (2) agaln. At the office.. Much 1 many. Оп prima pozive od ljudi koji telefoniraju da Ьi mu ponudili informacije.95 n1nety-five ('nainti-faiv) ninety-alx ('nainti-siks) 96 Э. те: Volrm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-ninth (29th) Lesson ('twenti naine) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset deveta lekclja Најdе da se opet sretnemo s na~im prijateljima Vilsonovima._ 'Ыzi . ·a:nsaz 29\h LESSON . poSalje nekog kolegu.

. . 'hausw~:k . . is а oecretary. Osvid's wife .13.!Ј. 1) nine o'clock. . mogu da dodem (da 88 vratim) sutra. po~to ne mogu da 10 11 12 Kad zavrSi. Joan.. (7) То вfford znal:i dopustiti sebl.4. kao §to Ьiva i pri gradenju mno!ine: 'deividz.tene. . .knjiga moje . Zatim obavlja kuCne poslove. ту wife's tюok. David usually arrlves home aЬout half past six.4. she makes а cup of tea and reads а magazlne. 7 U svojoj kancelariji. We can't afford а пеw car this year.]1. Joan types her Ьoss's (5) letters and answers the phone..12.97 n1nety-sвven ('nainti-sevn) ninety-elght (nainti-eit) 98 7 8 9 10 11 12 13 At her office.Oejvidova !ena. stoga odlazi kui:i u pota jedan. She only works part-time. .8.2. 29th LESSON . 'kiCлOJt а'Љ:d. . lzgovВie se . 'pa:t taim . . . . ha:f pa:~t. We can't вffoгd в пеw саг. Jla:ts pri'p&ari~. Then she starts preparing David's dlnner.5. David's wife. nemamo novca da kupimo nova kola.i sUS&di ima. Then she does the houeework. Dejvidova fena DJoun је aekretarica. Na:§.. ali i "s" odnosno "iz. 13 ali ponekad radi dugo (kasno) i stife kui:i tek u devet.5. kлр . D2oun kuca pisma svog odgovara па telefon. Mi nemamo novca da ove godine kupimo nove kola. . . Onda pocinje da sprema Dejvidovu ve~ru. .:·.10. zavisno od zevr§etka rel:i. plai:aju kucnu pomoi:nicu. She flnishes her work and starts reading а magazlne. 1 can come ьасk tomorгow. When she flnishes. 'waifs. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Dodatkom apostrofa i "s· gradi se oЫik kojl odgovara nabllm prisvojnom pridevu. mca:•'zi:n. . AE&ENJA ZADATAКA 1. . zeto katemo to ьеz go home (iCi kuCi) ikakvog predloga. (6) Ноте mo!e znat:iti i "ku6i".Э. EXERCISES 1. ~efa i 8 9 Ona radi (samo) skra~no radno vreme. Ona zavriava svoj posao i pciOinje da Cite easopi:s.z".. 'be1Siz (Ьoss 's). st<ze kui:i oko pola sedam. An'til.2. . 'ju:1u~Ji. because they cannot afford (7) а "hel р". Ako ste suvi§e 2auzeti. skuva §olju ~аја i ~ita neki l:asopis.ju ogromnog psa. . so she goes home (6) at half past twelve.З. . 'finШz . 11 you аге too busy. Dejvid оЫсnо but eometimes he works late and does not arrlve home untll (N.~ 'deividz 'dina. lla foun. Our nelghbours have а huge dog. priui!:titi.

5 Oni 2. ka:nt weit. . Tell him there's а darts match atthe pub (1) tonlght. D!oun.does not work. works . 4 5 6 7 - Zdravo. nine o'clock 1.o. U koliko sati? - 8 - 9 - Oko pola devet. Ako se vrati na vreme.5. reci cu mu. Оп Не petk. Joan. Pite.ја Cu. Joвn's .Goodbye. What time? .. . 4.. is Devid in? No.called..5. . Reci mu da је veeeras u pabu takmiCenje u ga<1anju strelicama. mother is Mrs Wllson. Dtounin posao јоЬ nijв narotito zвnimljiv.IS not very interesting.6. Thanks. jedrюg prijвtвljв. . Da li jos radi? Da: ponekad radi do devet. tipienom engleskom bifeu. Hvala. OВJAANJENJA {1) U . ра ја ne mogu da eekam. D!oun..8. 's. IUd'Ьai pi:t. Pete. оп time. Do vi<1enja.о. u predvideno vreme. .too. 4..тој ne radi They car today: mine REIENJA ZADATAКA (nastavak) 3.4. Glagol wilf је defektan.on Friday. Jos nije do8ao kuci. omiljena zаЬвvа је bacanje strelica PRONUNCIAТION (dвrts}. ls he still working? Yes.uCnu pornoCnicu а "'hвlp'".2. da:ts met! at ~~ р.\mtaim:z . David's. lrien<:l"s. .па vreme. Oanas uzimam auto l'm taking а пв mogu da рlвСаји k. iГhi:z ЬЕk ln taim ail tel him.om radi do devet sati. nema . bai dloun.s'" u tretem licu jednine i sledi mu infinitiv Ьеz to. l'm afrald not. until . Oh well.Do vi<1enja. _ (3) /'Ј/ је kontrakcija od buduCeg vremenв Ј wi/1.. 30th LESSON ..3.. 'tlлri (2) Јп time . 1 can't wait.10. Е. cannot afford .t. ..раЬu". lf he's back in time (2). Не lsn't home yet.дЬоut half past eight.ta~no na vreme. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrtleth (ЗOth) 1 2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeseta lekclja 1 2 з Lesson ('Ge:ti:G) - 3 4 5 6 7 8 9 Hello. sometimes he works untll nine. 1'11 (3) tell him. Joan. Dejvidova majka se (takode) zovв i gospodв Vilson.n'til.99 ninety-nine ('nainti-nвin) one hundred (wлn nлndred) 100 Flll ln the mlulng wordo: 1. је li Dejvid ovde? Na Zзlost nije.Ь tu'nait. Вуе...

Gospoda JoS nijB spremna.2.. Are you still walting to marry а millionalre? Не always askS for money and 1 never have any. 1. а fj11: wa:dz 'dia :man.3. Оп је Не uvek vr!o Z8uzet i nikad very пета SIOlюdrюg vremena. Квd se vraN јв Си ga pirati 1 will ask him. ..still on. 2. лр . When he 1. You can't . Reci mu za utakmicu kad dode {ude). 'rcdi jet.-. 5.4. . Mogu јоА da se setim nekollko nema6klh re6i. ldite do kraja ulice (druma} i skrenite !evo. 1 can still rememЬer а few words of German. Zar јоА CekaA (o6ekujeA) da se udaA za milionera? On uvek traii novca а ја ga пikad пemam. Не is •lways back at nine o'clock. 5. free t1me. Madam is not You сап her here. 4. Ne moiete uCi. wai1 for. ·weitio tu ·mcri а milia'nu. ~v 11. comea Ь&сk {in). MOZete јв pritekati ovde. Tell him aЬout the match when he comes in. gospodine.2.any. 3. Ona se joS mje vratila. - 2.busy. Ьасk yet. always. She isn't REIENJA ZADATAКA stanlcl. Је li tu vвА muf. When he oomes in he is often llred. ls your husьand in.101 one hundred and one one hundrecl and two 102 10 11 12 13 14 Hurry up! .4. gospoli:> Vilson?. .5. Mrs Wllson?. ... She is still welting tor you atthe ltation. sir.. Walk to the end of the road and turn left. - 4.3. Ona vas (te) јоА eeka na Оп и uvek vrata u devet sati. 3.5. go in. EXERCISES 1.ЈоА nisam gotov(a). Fllt ln lh8 mlulng wordt: 1. 10 11 12 13 14 Poiuri! . he is the phone .l'm not ready yet. - 13. ri'memћ. l<ad d~ (uйе) testo је umoran. геаdу yet - ЗOth LESSON . is and never nas оп је joS па ttJiefonu.

fud боu. -а).103 one hundred and thrи one hundrecl and four 104 Thirty-first (31st) Lesson ('Qe:ti fe:st) Ea11ng 1 2 з Trldeset prva lekclja Jeto (Jeduel) 1 2 З 4 5 6 7 Sometimes. as well as Ьееr. OIIJAiNJENJA (1) .\t kwait :»:li. nz... Do you want to go out to а restaurant tonlght? Ponekad Dejvid i D!oun izlaze u restoran (da . Oni jedu pirinaf s "karijem" i voce . .. da:!il] OIIJAiNJENJA (nastavak) (2) Fruit је "ptod'" ili . though Joan finds it very hot. Oni vole indijsku hranu. . . 31st LESSON . ljubavi. Hello.f. i"tclian w. рлЬz cz wel ez Ьi:» ..7. . ра i duck.- 1. kaa i pivo..6. darling. The meals are quite cheap and there is а lot to eat. Vaeina (njih) su ili indijski ili kinesk1. drag1.. l.ti·'. love (3).!l cnd fru:t. i:t. Most of them are elther lndian or Chinese. They eat curry and riae (1) and fruit (2) and Joan drinks а lot of water..doslo\lno . li ve6eras da izijjeti u restoran? 8 9 PRONUNCIATION i:til). Engleska hrana se mo:te naCi u pabovima. U Engleskoj је poslednjih godina otvoren veliki broj indijskih restorana. David and Joan go out ta eat.. s ne~to malo 4 italijanskih. Engiezi mnogo upotreЬijavaju izraze ne!nosti kao Sto su darling {dragi.. mi:lz а: 'kwatt fi:p. .iti Cu da kupim" nego "iC:i tu i kupitu"..а O!oun pije mnogo vode.2.5.l<ari" (сшrу) је indijsko nacionalno . а posebno pirinf:u (cџrry snd rice). They like lndian food.vrsta sosa s petnaestak raznih zaeina. НоСОО Zdravo. eesto se upotreЫ}ava and: ne . You can find English food in pubs. Vrlo је malo engleskih restorana tamo gde oni Zive. love (tjuЬвvi). moust . "iJJJ!i!~ 'rc5~:nts. Obroci su sasv1m jefM1 1 1ma m nogo da se jede...Hello.. - (3) Verovatno zato §to nemaju obratanje sa .vooe· : u ovom drugom smislu upotreЬIJava se uvek u jвdnini. koji se doclaje raznim jelima..patka"! (4) Going to sa glagolom 1zrШva neposrednu buduCnost (5) lzmedu dva glagola. but they shut quite eвrly. "lcнi cnd rai. 3).3. 'ai6=1 'indi~n :): eai'ni:z . There are very few English restaurants where they live (N. 8 9 Zdravo. umesto otekivanog to (za 1ntinitiv). ali se oni zatvaraju priliCno rano.ielo..patak" ili .1. with а few ltlllian ones. mada Dtoun smatra da је vrlo 5 6 7 pikantna (vruea)......edu).

drinks а Ьеег.5. The darts match (N. but don't stop to play darts. .~. kukt а ro1. No.5 many. wia .__. . can find food 1.few. perhaps S. MarJa је kвsno. .3. 2.vozafka dazvola.13. 1 t.. Je6Cemo kod kuce. Takmifenje u strelicama Ьilo је siпoC (pro~le noti). driving-licence . We're going (4) to eat in. moida suviSe. . ја hoCu dв izadem.. Vetinll su Nemci.d and five ane hundred аиd alx 1 оо· 10 11 12 13 No. You. lmв vrfo тв/о kinesklh restorana и mom gradu.town.105 an8 hundr. .4. Okey. otiti cu da kupim malo v.u da 2. 1 to go out.. drinks.ondonu. lspekla sam peeenje.11. 10 11 12 13 - Ne.too much. You can take elther the steak ог the fish. There Chinesв гestaurants in my kupim malo OOkolade. ali nemot da se zadr}i§ (stane§) da Ьаса§ stretice. bai sыn wain ct OIIJAANJENJA (nastavak) (8) Licence је dozvola (u O\/Om sJueaju za prodaju aiKoholnih pita). 1'11 go and buy some chocolate. Most of them are German.:nu upotrebu.3. .want. Doьro (da). Off-licence је onaj deo . - 2. ~. Мој Му mui рЈје mnogo piva. VIIZi._ ~~ huiЬend . . Molвte ~i hranu kao i piCe.1st.~. . б1 :tf 'laisans. are . mada mnogo gtlami (pravi mnogo Ьuke). . Motete uzeti bilo iniclu Ш ribu. -з. ll:i {. Yeaterday was Wednesday.Hl.Тhough . .lot of .most of them Chineee. Јuбе ји blla sreda. IAv. though he makes а lot of noise. tu'nait..4. 31st LESSON . 1'11 go and buy (5) some wine at the off-1 icence (6). There are гestaurants and аге .na u pabu. EXERCISE8 1. it is late.5. l've cooked а roast. There аге m•ny tourists in London. 3. .раьа" gde se mote kupiti pii:e za ktК. Ne. like him. '1oui~. RE$ENJA ZADATAКA 1. .. 4) was last night.аа well as . lma mnogo tlJrista u L. /(ТIJI mnogo rвstorana i veCina (n}ih) sџ kinвskJ~ Flll ln tlle miUtng worda: 1. Yes. Meni вв on sv~.2. W:t::r la:st nait. .

(sеЫ dozvolim) nova kola. ali fedan". kuks . roun iz 'rioio. 'a:ns~. molim vas. but he only works pan-time.. 'pa:t taim. l'm not hungry.. а'Љ:d .3. The phone (З) is rlnging. he is not home yet. . . Ne.11. 'иn~nsiz .. hvala. 'sekend) 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Неге аге some aentences with the veгbs of the last few leesons: Joan types (1) letters all morning. Joan cooks (2) at home if she is not too tlred. Wait for him. taips. Let's go to а reataurant tonlg/11. but 1 am (4) thlrsty: let's go to the pub. 'ful ta1m.107 ом hundrec& &nd aeven orw hundr8d вrxi 81ght 108 Тhirty-second (32nd) Lesson ('ee:ti 1 Trldeset druga lekclja Evo nekoliko reCenica s glagolima iz poslednjih nekoliko lekcija: D!oun kuca pisma celo prepodne. SuviS.$.mesfa prvog pomin~nja'' ako Ьiste imali neldh teAkota. PriCekajte ga.. 'hAI.io. ali on (samo) radi skraeeno radno vreme. 2 з 4 56 7 8 Da li vas mu! jos radi? Da.mli 'bizi. znaai kUV8r ili (3} Skroi:erю od felsplюne. PRONUNCIATION 1. Ne mogu da kupim su skupa.. .t. 'rc• st:<~r:t:nl tu'nait. on је krajnje zauzet.. 32nd LESSON .4. U OIIOj lвkciji ponavljвtв dво dosadalnjeg grвdiVII. . UpotreЫjava se i kao glagol: to plюne­ jesвm telefonirati. Dejvid dоЫја (telefonski) poziv od jednog prijatelja. . Telefon zvoni. ls уоuг huaband still working? Yes. he's extremely busy.14. thanks. Nisam gladan. Answeг it. ri'si:vz. em E!a:sti.1. iks'tri. His wife works full-time. nisam gladan. D2oun kuva kod ku6e ako nije suviAe umorna. . va:bz.. JOS niJe kod kuce... . pripremati jela"). please.. 'lai. Hajdemo u restoran veeeras. David recelves а call from а friend. . 9 10 11 12 13 14 Njegova !ena radi puno radno vreme. They're too expensive. .d. l]lpisf ('taipiot): daktilogral(kinja}. ali jesam !edan: hajdemo u раЬ. 1 can't afford а пеw саг.7. ProCiflljtв је S i ne zsЬorsvit8 da se 11ratite па .•. То cook znal:i kLNati (u smislu . ·w~J.)Ifi. No.. 'hAzЬa!!d •. (4) Ovo 11111 је nagi&Seno .10.. 13.11. iks'pcnsiv. OIIJAЙNJENJA (1) (2) То type: kucati па rnaAini.. рt»ВЬrют pвinjom. Javite se (odgovorite ga). imenica cook kUYВI"IC8. typewrlter ('taipraita): pisata mdina.

sвstanak dvвdeset osmog.not thirsty. Не OВJA$N. go еве David. uvek !тв mf'IO{}O d8 rsdi и fвЬrusru.IEN. .hungry-atways_ -2. Njegova fena odtitno kuva (Kuvanje njegove .and. Utenje engleskog је posa:o koji uzima sвmo deo vremena. .. mads nissm i«Jan. l'm 3. . We had Ь&tter buy а new car.s. to drink а Ьееr . . Оп Не one hundred and ten 110 EXERCISES 1. (ЗЗrd) is Lesson ('Be:ti ee:d) is the editor oi the newspaper fo-r which -Dвvid works.. 6i 'edito . in а reвtauran1. . Неr.in February. .З.2. 1. They never eat in а 1'81taurant. His wife's cooking is excellent.4. . 4. l'm . 1. if ne·s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty·thlrd 1 Mr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset treea lekclja 1 Gospodin Marzden је Dejvidov Aef.twenty-eighth.. atw&ys .1011 one hundred and nlne 4..IA (1) То ПEIOemu. 'niu:spciP* fo: - 2.in. Popitu pivo. On joi teka na poziv od svog lefa. .lot to. the old one doesn't work. •.eighty-eeven .З. . Не is still walting for а call from his Ьoss. Godine 1987. 2. Најdе dв svrвtimo do 0Вjvid8. •ko је kod kuCe. . . Mвrsden Dвvid's Ьoss. On 1е uredпik novina za koje Dejvid radi.4. Воlје Ьi bllo da kupimo nova kola. husЬ&nd the . 'mist~ 'мa:zdon •. has а do 5. stara ne rade. 5. . nalaziti zadovoljstva u PRONUNCIA110N 33rd LESSON wi~. Lftt'S.thOugh.2. ln .i n .. Lмrning English is only а parl-time јоЬ. . а meeting Flll ln the mla81ng wonl1: 1. .!ene је odliCno). .on.. . going. Oni nikacl ne јеdџ џ restoranu.• bos .. Njen muJ је uvek gladsn 1 uWik }«Је и ff1Storsnu.з.is. ris- . . nineteen и aprllu.uiivati u netemu. enjoy something.!!i. REЙENJA ZADATAКA 1. дpril.. . and he . olways .

three times... ОВЈААм. dvaput.(4) Prisvojni oЬiici sa apostrofom i 1 imenica kaje 'p:кu~'tJIJ~t!Z dbb cnd1i!l!: ozna~va. ali оп (mnogo) utiva u njemu. 'editu laif... there is а day's holiday (4) callad а "Bank Holiday". ln his wife's oplnion. dear. . in 'iot:l~d twais а Ji~. . itd.. . ima (i) previ§e odgovornosti: ona ga nikad ne vida! 4 5 6 7 Njoj se vi§e dopada posao njenog sina. . draga. 2 з lma mnogo odgovornosti u njegovom poslu. But you always go to the office early and come home late! 1 can't help it (5). but he enjoytl (1) it very much. U Engleskoj dvaput 'godiAnje postoji jednodnevni praznik zvani . and the holidays are Ь&tter.(З) Jedanput. а tabnije "ја tu niSta ne mogu" ili .5 petd • .twice (twais).jednodnevni praznik. seaЬn tu pra ре:а.111 0118 hundred end eleven ane hundred and twelve 112 2 3 4 5 6 7 There are many responsiЫiities in his јоЬ.. :si. love. znaA . 'a:ttkl a'baut tek. дn eclitor's life. tri puta. there are too many responsibllities: she never sees him! She prefers hвr son's јоЬ.' ~а.ыm... ali (on) radi manje. ! Videoomo se (videtu te) veooras. Ро mi~ljenju njegove fene.: :WП: . (5) Doslovno "ја ne mogu da pomognem to".. s day's hoiiOsy.Bankovni praznik".uЬavi. Goodbye. l. And his wife's life .. Оп . you know . . ! 1'11 see you tonlght. ln England. 10.Why? l've got а new article aЬout taxвtion to prepare.. - Za§to? Treba (imam) da spremim nov tlanak о oporezivanju. CVf\. -. Urednifki tivot.~· h::. twice (З) а year.~· i~: su imenice koje izrslavaju vremensko traJanje в yeвrS work posao od godinu dana.. 8 9 - 10 11 - 12 13 - 1'11 Ье home late tonlght.u fivв ЫСа. • . ЗЗ'd LESSON .ltdciz. а godi~nji odmor је duti (praznici su bolji). 6etiri puta .ta mogu". 'a:li.once (wl\ns). ро pravilu se grade samo od ali ima i izuzetaka. Не is а Ь&nk clerk and is home every day at six. 8 9 - Veteras Cu se kasno vratiti kul:i. His јоЬ is not as well paid as his father's (2).iЕNЈА (nastavak) (2) Podrazumeva se his father S јоЬ.'Ј. д :!ivot njegove :!ene . Njegov posao nije tako dobro plaoon kao posao njegovog оса..Ь.. MedJ njima prl'fo:z h.11.е tinovnik u banci 1 (vrata se) kuti svakog dana u Aest.:~. ~ ~· .р!Ш~~ . but hв works less. b.Qk kla. .k .... Ali ti uvek ide~ u kancelariju rano i vral:a§ se kasno kuti! 10 11 12 13 - !\ta mogu.four tii1Ji1S.§. . . Do videnja.9.

-2. mi idemo moju mвjku. .ljenje njego. 1'11 . i to me zamara (fini umornim). Mi!. year. His wife's oplnion of him is not very good.. and it makes me or that is ltred..tter than mine. јоЬ.2.ll. life is fascinatiQg..2. . Vгatitu se kasno veteras. Не works less than his father but is p3id more..-e lene о nfemu nije narotlto dobro. ili tako је (bar) njeno Njen muf pije previ~ mi~ljenje. 1.4. . . tor whlch. this evening.4. Dvapul godi#nje. paid as . Ье Ьасk 1t alouct. . livot tog доУвkа је мverovвtno zanimljiv. з huaband drinks too much her oplnion. Pro6itejte vef:bu dvaput i izgovorite је glasno. l've got nothing to do - Nemam Ata da radim Videcemo vas sutra uveee u pola osam. he works is t>ased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty-fourth (34th) Lesson ('Qe:ti f::~:Q) 1 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset 1 2 з eetvrta lekdja We'll see you tomorrow night at half-past eeven..4. rs Ь.not as well . Нег !ОЬ 4.. Twicea.. Preduztlte zв koje Тhе company оп rвdi ima sedilttl (Ьszirano је} и Doveru. wi:lsi: ju: tu'm.. . explorer. 'nл6iQ. 3.•· List za koji on radi zove se . The peper for which he works is called the ""Star"'.З.'pinia. Нег PRONUNCIAТION 1.. . Не's iStrSZivst. 2. и London da posetimo {vidimo) R!AENJA ZADATAКA .5. Read the exercise twice and say &.in ..2. we go London mother је Ьо!јi 1. Njen posao od mogв.m1ne. . Star" (zvezda).to see my_.n_. Flll ln the mlealng worda: 1.one hundred and fourteen 113 114 one hundred and thirt-n EXERCISES 1. man·s. 'wлriz. . Оп radi manje nego njegovotacalt је pla6en vi§e. :.late.o doЬro рtап k8o тој.5. . Dover . His is .to.5.rou. ju:l 34\h LESSON .5. - 3. Оп је That .3. -З. Njegov cosao nije tak.

1 live in Harrow.No. When he phones. 34th LESSON . Моја kci se uvek fali da radim previ~. it is not my fault. .1).2. .115 one hundred and fitteen one hundred and 8ixteen 116 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 His wife's 11/)anding worries him.. Ја !tvim u Нerouu.1..45. What is the maximum penalty for Ьlgamy? Two mothers-in-law.З.9. 'maksimom 'penalti f:o: 'Ьipmi. ја sam aiguran da 6е on doti. 1'11 tell him you RIIENJA ZADATAКA 1. .. aЬout five mlnutes' (3) walk. The man for whom (2) 1 work is very mean. You'll meet his son next week.em Је 10 11 12 s vama? Ne.• 'moiz:i. Necu da idem kuci. -4. . i'nлf'. Ь>vek kome ona daje novac је njen Dral. .11. is it far?. novac moje bral::e" zvu(:l isto kao i ту brother's money "novac mog brata". .Ne. . ·~i~:it лs.8.its wo:k. nije moja krivica.5. . On dolazi da nas poseti. His son's record-player is much !оо nolsy. li daleko do stanioe· podzemne feleznioe? oko pet minuta hoda (hod od pet mlnuta). Don'twarry. 4 5 6 7 Tro~kovi (tro~nje) njegove fene ga brinu. Mogu li da po. mi:n . Му deughter always complelns that 1 work too much.t:ine. f'~t:lt. 1.s". . l'm sure he'll come. Мау 1 come with you? ls it far to the tuЬe atation? . а apostrof posle . Му mother·in·law is coming ne)(t Tuelday. К8d Ьude teletonlrao. kao i na§e - (2) Whom је оЫ1k od w/ю (ko} koji se sam za sеЬе zna~ . . 'do:t=l •. upotreЫjava ЬuduCnosti. .. dodaje se samo izgovor se ne menja: ту brotMrs' money . The man to whom she gives the money is her ьrother. He's coming (f) to vlsit us. mi:t •.$. Gramofon njegovog sina suviSe је buёan. Моја talta dolazi idu6eg utorke. . Не doesn't рау me enough. .. fa: . . . ten mlnutes' walk.4. Upozna6ete njegovog sina iduee nedelje. EXERCISES аге here. (З) КSda se priS\Iojni oЫik posle pre<lloga..11. Ne placa me dovoljno.З. ---. .2. OВJMNJENJA (1) Не is coming: progresivno sadainje vreme ovde ima znatente saddnfe vreme (оп dolиi).. . hu:m .No. Mollm vas lzvinite me. 1 don't want to go home. Која је maksimalna kazna za blgamiju? 13 Dve ta~te. reti eu mu сЈа ste oYde. је li cJIIIekO (donde)? .. а pravi od mno. Ne Ьrlnite. raiv 'min. Please excuee me. deset minuta hoda. koga". bm'plc:inz:. 8 9 Covek za koga radim vrlo је Akrt (zloban). 'rek<~:d 'plcia •. tu: ·ША~ iв lo:.

U komblnaciji sa from (od).On radi od OO. Thirty-fifth (35th) Lesson ('Ge:ti fif9) REVISION дND NOTES З. 2.u zвuzet da bih ga primio (video).Videli smo da se much upotrebljava uz imenice u jednini. а takode i u iskazivanju minuta (lekcija XXI). llezlltno "you". two hours'.ldite do kraja puta. br.extremely tired.Оп ima malo (tj. Dвrts mвtch · . .4. upotrebice se to (Не works from six to nine . . malo". lmenltke aloienlce. Not untll odgovara na~m "tek"· Не doesn't сотв until six . Molim vss Jzvinite krsjnje sam me.Оп radi do devet sati. uz imenice u jвdnini upotreЫjava se little а uz lmenice u mno!ini few (fju:). l'm итогап. nikad se ne zna. br.Zamenica you mofe imati i Ьezlitno znaeenje: You can fino some good rвstsurвnts in LonaonU Londonu se mogu nafi dobri restorani.On dolazi tek u ~st.3. br. Please excusв . tor whom.jeni Clan а ispred ovih reti dobijamo znaeenje "ne!to malo" odnosno "nekoliko": 1 spesk а little German . 33. broj 2. whom.Nde "do" u prostornom znaeenju prevod1 se sa to: Go to the end of the гово .him. volnja od dvв ssta automoЬilom. Treba razlikovati Не has 1/ttle money . Stavljajuti neodre.t do devet).117 one hundred end eeventelln one hundntd and eighteen 118 Flll ln the mlulng wordo: То је 4.takmieenje u strelicama (gadanju strelicama): tuЬestation З. 2 i З 1.Ја govorim pomalo nemaCki: 1 know а few words of Spanish.. 4. Ponovo proCII8jte oЬjoinjenjo: lekcija 29. 35th LESSON . З i 4: 34. Kad u engleskom jedna imenica odreduje drugu. person she worl<s те.iS tће editor. 30. iena ko}oj ona govori ne sfula је. 2.. Не has little money and few friends ..Ја znam nekoliko rel:i ~anski. medutim.. -2. much too busy. SliCno tome. You never know.. st1e talk1ng is not The woman to to ReЙENJA ZADATAКA (nastavak) З. Untll.On ima malo novca i malo prijatelja. many uz imenice u mnotini.Оп ima (ne6to) malo novca. am tosee 1. u znaCenju . U vremenskom znaf:enju prevodimo ga sa ипШ (ili ti/1): Не works ипШ nine o'c/ock ..is -listвning. 31. а da se i jedno i drugo mogu zameniti izrazom alot of. Ја 1 sam (kudlk8mc) suv. . jednostavno se stavi ispred п је. br.hвr.Ьу. ······~······························· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset peta lekclja lzrozl za ko~nu. 5. 5. OsoЬs Тhе zs koiu опв гadi jвste (glavni) uгednik. lt is а driw car. nedovoljno) novca i Не hвs а /ittle money.5.

Ali и kllвniiim lokci/8fn. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-sixth (36th) Lesson ('Oe:ti siksB) 1 David and Joan are going to the Marsdens' for dlnner..rupe" popџniti ите od . 'oupa~ ба d<t. pleasв. n8to пою. record p/ayer . - 3.pamtlte lzrue: Go впd buy some winв.ldNJENJA I'RONUNCIA ПОN 1..Uzmite mala vol:a.gramofon {doslovno .Moljm vas. jdjte da kupjte malo vina. Udite u dnevnu sobu i sedite.. luJds tsto рвгвlв/по llffLЬatj. Come (N._/је. 'ma.vе some fruit. /Wrюjts sumn.. mof. Pezite: izme<!u whisky l>ottle (fla§a za viskj) ј а t>ottle ot whisky (fla§a vjskija) rezlika nije mala! Hls јоЬ is Ьвtter pвid thвn his son's. 1WitJ ovfh IWo zпвп..drugog -·~ od 50.Ovaj restoran је dosta jeftin... ј8 mtJStlmif!no ~ .sti и konstni uspeh. Тhе postmвn ('poustmen) comes twics в dву. ~ta !elite {ita tete uzeti) za piao? 2 З - Oll. _ .stanica podzemne !eleznice. jeste li Zlldovoljni onjm 1/о slft ~VIJtj/j? pteCizno. lвkcij8 .Poitar dolazi dvaput dnevno.is гвstвигвпt is quitв shввр. a'rai'o' . Тhе Ьоlје ТЬ. Onj stjfu u 7.sviraf plofa").Njegov posao је platen nego posao njegovog sina.. Н. lokcija). What will (1) you have to drink? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset iesta lekclja 1 2 3 Dejvid i D!oun idu kod Marzdenovjh па veteru. " _ 6smo иrm svakog danll dsti ј sumn. 1) into the вltting-room and sit down. hteti" а mafe Ьiti i pamo~ni glagol za gradenje buduteg 36th LESSON .119 one hundred ancl nineteen ом hundred and twenty 120 . phone is ringing.im vas javite se. 1-vo" ј nвdovo/jno 5.. •nd in'vaits. . Ьsz рвt lokcijs.zdanz.ье. please - Telefon zvoni. 'sitiiJ 1u:m .30 ј gospodjn Marzden otvara vrata i poziva jh da u<!u. answer it. glogol wi/1 mo!e da ima ZПIIOenje . They arrlve at иven thlrty and Mr Marsden opens the door and invlte1 them in.(1) SliCna kao u naAem jezjku.. Tako ts se•"' . пою grвdiw> i ono iz ptvifl . vrвCa6!rmo sв i пв WIJC nвul:eno (pogotoИJ и vrгme . :Z..2.

1) and joins them. - Nв zsЬorsvfjs}trJ d8 prOCitste Ьrojeve stгsns i Jekcijв. su:p l8дtt fru:t sel~ end'ё:Г:z.. The meal is excellent. М rs Mel'8den comes downttelrs (N. - 1 m1. molim vas. You see. Wi/1 you help rrю? pomognete)? (2) U SAD i u lnokoj pi!le se wh/Skey. . . 7 8 8 9 10 - The cook comes in and says: "Dinner is ready.121 one hundred вnd twenty-one one hundred вnd twenty-two 122 4 - А whlsky (2) for me. what will you have? А aherry. You're very lucky to have а cook. 9 10 11 12 - Ve()era (obrok) је odli~na. hotete li mi pomoti (da mi (3) Dry је cwde upo1reЫ}eno u smiS!u .. -10 ь:-endi:." They go into the dlning-room. ра . 'di!D iz 'rcdi ·ch. 1 have so llttle time to cook. Vidite.. Da. gospodo Marzden .12. D!oun? ~ri.4. . . Veoma ste sretni йtо iгnate kuvaricu. lamb. imam tako malo vremena za kuvanje.VIШn" se kate wet. ~ta eell ti. Ali Dejvtd ne zarac1uje dovoljno novca.t.9. 4 5 & Za mene viski.says Mr M11'8den. Yes. . )&gnjetinu. 1011 du. ako smem. Have а brandy.kafe D!oun. . So do 1 (4). sez. '!eri . They eat soup...i ја (tв~). voCnu salatu i sir.'· !la''VZ. 6о mi:l iz 'okplcD.5.•suv" lJOf)Ate.ini~. 'wiskt. Тhere is an emЬ.. So does David ~Ја volim v1sk1. 5 6 7 On sluii piea i svi sedaju. Suv (ne sladak). a:n.14. Dry (3). . •• ••. .. But David cloesn't earn enough money..8. 11 12 1З 14 - 13 14 - Nastaje zbunjeno (nelagodno) l:utanje./ U~e whi~/ry· So do we. Gospo~a Marzden silazi (s gornjeg sprata) i pridrufu· је Не serves the drinks and they all sit down. so . . Joan.. im se. Kuvarica ulazi i kaie: "VeOOra је spremna. Oni jedu supu." Oni odlaze u trpezariju. 1 OeJV•d ·: · Wiilt wil ju: hev. 1 ја. 36\h LESSON . IJ. please. fruit иlad and cheese. Uzmite jedan brendi kafe gospodin Marzden.says Joan. -<•> So drJ 1(doslovno . im'ЬJ8пtt 'aailan:z.tako tinim }8").~ ~kj·. а inaee znafi . .rrassed allence. if 1 may. Mrs Ma/'8den .nezaslaбen" (о pi~u). _ 7 'miIIZ • · • kлmz daun'stuz end dtoinz t'iem. drai. OВJASNJENJд (naslavak) vremena.

.1will. Sts dвte uzeti zs piCe'? (Јвdrю) swo Ье/о vino. Go in.. anct comes . Come and join us. will . 1.2. lldiEIUA ZADATAICA 1. poka!ite mi kako se ide. .1.4.. Da vidim..dawn.sittlng-room . into . Yes. .4.prbti''. 2. Те// тг PRONUNCIЛПON 1.. Л ~и .З. Da. Kollka novca zar~ujete? .. u/иi и Come Sit trpsz8riju.5.•. molim vss. There is so much to do and so llttle time.. . Ona si/szi 1 gornjtlg 8pflt6 i She .. Udite. opens the door.. .d:l vee&ru tai!:rю u osam. 5. tlnevnu soьu. ldete li Ueste li) рейiсе? Mmm . . Udtte i seclite. Sta 6ete da pijete'? .come in . S«<ite. -roon1...rel:i".5. .. the .... Ona sll. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrty-seventh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset sedma lekclja OЬ. 'britil mju'ziom. pnJtiti..into dlnlng.veitenJ8 (37th) Lesson ('Ge:ti Dlreellona 'sevene) 1 Вrltish 1 2 - Can you tell (1) me the way to the Muиum? 2 - Motete li mi reei kako se ide do Britanskog muzeja? Mmm . let me see. oomes downstairs . 3.3. thtl IИIY - poka!ite mi put.123 one hundrecl •nd twenty-three one hundred 8nd twenty-1our 124 EXERCISES 1. What you to drink? А . .- З.. . pleose.. 37th LESSON . let mi: 1i:. wci . Oodlte 1prldrufite nam м..dry white wine. How much maney do you earn?.them. What will you have to drink? . and inviteв to . She serves dlnner at e1ght exactly.. lma toliko da se uradi а tako tnlllo vremena.. "· Оп оtvвгв vrstв 1 pozhls lh da udu. .3. . the .S. mollm vas.iENJA (1) То te/1 ima osnovгю znal:enje . follow you. Аге you on foot? OIJA8N.2. .hвw . Come ln and slt down.2. . Flll ln lhe mll81ng wordl: 1}(1llf1 и please. АР ·~eri(l kros roud . а odatle i ...

·в~:sti.125 orwt hundred 8nd twenty-tive one hџndred •nd twenty-elx 126 З - 4 5 6 7 8 - Yes. (onda) portite uz Ceгing Кгоs Roud i krenite (uzmite) $aftsЬeri Avenijom. . .4. . ~= 9. Er (2)..You're always thlrsty. you are а glutton..DоЬго. '0\ks~ 'Ьiu:mzb~ri. . you've got Вloomsbury Street. ~·n .Sorry. ы~. Hm . then it's. . Thanks very much.. ·~a:ftsb~ri 'ev~niu:. siks6 pi:s ~" $tri:t..o? 14 А naprosto (dobra) sreca.Ti "' uvek iedan. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (2) Erovde oznaeava onaj isti otџuti poluglas (е:) koji эе ~uje i kod nas pri zamuckivanju ill odugovlal::enju u govoru. 1 hocu. З - 4 5 6 - Da.That's оkву. 1 will. onda је to. You come to New Oxford Street. Perhaps it's Ьесаuм 1 don't drink enough. after the sixth piece of cake): Tom.1 don't want one. ta~no preko puta. 1 thlnk. . Nema па femu. Jako sam iedan. Yes. lt's just good 1 uck. mislim. ka:nt mis. 10 11 - Uzmi јо~ jedno pivo.lzvinite. . 'ilpazit ai 6igk. 11. З7th LESSON .Ne zelim (jedno). ti si profdrljivac. that's it. da li blste to ponovili (recite to ponovo)? Табпо ргеkо 7 8 - puta vam је (imate) ulica Sidite tamo i to (muzej) је s vaoo desne Ne motete ga pгomaMi. - 9 - 9 10 11 - Have another Ьееr.. hm . . You can't miss it.. Dolazite do ulice Nju Oksfoгd. posle Ne znam.Well. . dtлst - 10. Kako mofe§. tako је (to је to).7.. . say that ageln? Just opposite. То је ~stog komada torte): Tome. go up Chering Cross Road and take Shllftsbury Avenue.. taбno preko puta је ulica BlumZЬeri. da jedeS tolik. Go down there and it's on your right. ali uzmi Oedno) sam.. 'glлt~n. just opposite.~ keik.5.. just opposite is Bloomsbury Street. Hvala veliko.. 1 am. Moida је to zato ~to ne pijem dovoljno. but have one youraelt. How can you eat so much? 1 don't know. l'm very thlrsty.. glutton 12 1З 14 - (А mother to her son. . ' Proidrljlvac 12 13 - (Majka svom sinu. er. 'mл~ . BlumzЬeгi stгane. Da. - - 11.

'klous~ 3cn ••. Sorry. Don't miss the train. 'ID:t '!ialtld.3.• 'Ьсt~. ali mislim da si ti Ьolji. ou 'sik$ti. dobro) а welf prИog (doЬro). • 1 . 1 - l'm good (1).. Нв is в good рlвуег. nikгd or а car? 5. 38th LESSON 2. but 1 think 2 - No. your 3. . . Turn left at the end ot the road. say that Rflllln.!. me . 1 2 З David and Pete - аге playing darts. Oh. on foot - ln.. Hurry up. Pete. sud pi :t . Take 1he tirst street on the right. Jmsm ne zalutam.Ne. the stгane. 1. Preko puta crkve mo!ete videti Podite uz ovu ulicu.. hв plвyr wel/ ~ On је doЬar igr&e. Ја sam doЬar. - 2. to nije istine. Mokte li mi pokJJzati рџt do Can you .6. PoJ:uri. dobra.. . get lost Flll ln lhe ml881ng worde: 1. Tolikв ie Ьџkв ds оп ide t/8 spt1vt1. - 6.4. . lezdeset! Molda si u pravu. 2. Skrenite levo na kraju рџtа... sг«е. . 1can't hear. . . l"m lucky- never . 3 -'.127 ane hundred and twenty-eeven one hundred and twenty-elght 128 EXERCISES 1. Nemoj da propustl6 (da tl lkolu. . yьu·re Ьltter. Go up this - 4. . - 5. that's not true.4.2.. i to је s 1/de leve street and it's 1.5. Oho. З. so much - noiзe - is going to. . . - PRONUNCIAТION . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-eighth (38th) Lesson ('ea:ti eite) At the Pub • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset osma lekclja U pabu Oejvid i Pit Ьасајu (igraju) strelice. . .3. OIIJAiNJENJA {1) Podsetimo se da је good pridev (dоЬвr. tetl - the wву to- muвeum. on left. 4. lt's only а -nty mlnuteв' walk to Oxtord Street. tru. poЬegne) voz. Pite. REIENJA ZADATAКA ? . Jeste li pdвk Ш и kolima? дrе you .. lzvinite. 1lxtyt" perhllp8 you're right. ho6ete li to da ponovite? Ne eujem. . that he muzвia? There is Ьеd. РоФtе prvom ulicom nadesno. on doЬfo igra. Opposite the church you can see the school. 3. .. .2..

bu1 David is happier. nego se ispred prideva stavi mDГ8 (vile) za komparativ. Ьвst. rlcher. najЬolji: Ь8d (Ьвеd). closes1: rich.. ono aw pretvara u i: happy . 'klous:~ Posle komparativa (ne i u drugim than. 'cвiwci . 'ri~t. Alrlght. But you can buy the drinks. bogatiji. .S. Moze~ da vidi~ odevde. Anyway.nego · se We win: doblti. . U svakom slucaju. 6 - 7 в - gledaj. closer . Ьвtter. u гedu.9. pametniji. you're closer (2) 1han me. dobar.richer). hlppiest .(2) Closв . Da.Ьje~Jima) . КU/58 . Ьlila. Tha1's по excuae. 6.13. ali ја sam kratkovid.doЬ. najgori. lzgovarate fi uvek jasno i snalnO sug~asnikв? 38th LESSON . gori. 9 tD 11 12 13 14 Pit Ја 9 10 11 12 13 14 Pete is rlcher than David.7.Da. (4) Као i u wtlni jezika. Kako је vas jadni otac~ . m:~: in'tei:Юhnt. Bogatiji si nego ја. Ьogat. дli moze~ da nas casM picem (kupi~ pica).•.. sam krupnljl nego ti.Gore mu је.zaraditi i od to oclnosno to get ..najЫd:i. . То nije opravdanje. bolji. ali ne narocito dobro.. Gcod.He's worse (4).зreten. (3) То sii..Da.r. Komparatlv (drugi Stepen poredenja) od ve6ine jednoslo!nih i dvosloinih prideva gradi sв doda\18njвm nastavka -er (rich . most intelligent. best: more intelligent. - Yes.:..1 wan1 to _win. You're rlcher 1han me. najЬoga1iji.11. ono se gubl. closer. Ьli~i si nego ја.. . Wha1 do you want? . You can see from here. . Ьolji. blile.primiti. rlchest: good. bai . ne poЬedujem uvek.. 45 - 7 8 - but l'm short-alghted.. Kod prideva sa zavrSetkom па slovo у. receivв (ri'SI:v) Razlikujte ga od to евт. 'blp . 'klous:~st . twa :s).Ыili. iks'k. l'm afrald. 'hcpi~.Ыlzak. ьetter. Yes.iu:s. . Za superlativ (tre6i stвpen poredenja) dodвje se nastavak -est: clossst . wiв. 1 don'1 always win (3). How is your poor father? . $ta zeliй? . . pridevi "doЬar" i . . ako sв pridev vet zavr!avao slovom в.najsreCniji. hi::r: w:~:s.. Blizak. Нај. bojim se.. happier sreCniji.. Close. but not very well. najbolji. l'm blgger than you. 10. 'ri~. poЬediti. ali Dejvid је srecniji. Ьli!i. а mosi (najviAe) za superlatiiJ. but l'm more intelligent. najpametniji. ali ја sam pametn1ji. OВJMNJENJA (nastavak) Za prideve od tri i viAe slogova ne upotreЫjavaju se nastavci. . This is the Ьest way to go to the mueeum.129 one hundred end twenty-nine опе hundr•d and thlrty 130 4 5 6 - Неу.Yes. look.Zelim da poЬedim. кt115t (we:st) - rdav. pu~ 'fa:~:~.rdav'· imaju nepravilno OВJMNJENJA (nastavak) poreder>je. najЬiizi. Ovo је najbolji put do muzeja (da se ide do muzeja).. је bogatiji od Dejvida.

. RUENJA ZADATAКA ~.5. i s . Оnв цreduje vi6e novca nвgo n}8n otac.gne one hundred and thirty-two 132 EXEIICISES 1.3. Ne !al08t ne mogu d8 Wk:llm. ..in з. Vale oi!i su vаСв оо Vll4вg stoorвkв. player will 2.. rlcher . She earns more money than her lather. proЫems..wors1.. . On wek doЬI}a k8d igramo poker. . 4. tl1e . How is your poor daughler?. your stomach. are Ьigger than.. Nernam novca i l've got петвт рrоЬЈвтв.. Your eyes . . . l'm shon-llghted. The Ье81 . . 4. l"m afnlld 1 can't see. _ 4. ali О/18 је llr8Cnija. -4.Much Ь.5. student . ~ "' mei!. .win. Mi uoplte nemamo novca. .3. . Не always wins when we play pol<er. . l<ako је vete · Jedna kilerka_? . the match. Оп јв не nsjgoti t..tter. Nailюiji igrвC Св doЫti . Оп i• Ьogatiji.5. Э9th LESSON .2.Mnogo Ьо8ј8. ... money and 1. We've got по money at all.2.2.. 1 Flt ln lhl mlulng worda: 1..·· ·.. Кratkovicl sarn.131 one hundred end thirty. Нeis . 1 London је veti od Pariza ali manji od Njujorka.. no.. . З. 5.butsheis .no. .Юtmik и J'IWfJdu.hвppter. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty·nlnth (39th) Lesson cea:ti naine} London •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset deveta lekcija Londan 1 London is larger lhan Paris but amaller than New York.. . .

"..l.9. l:esto је njihov projektant Ren 11 12 13 Medu znaeajnim (zanimljivim) mesbma koja treba videb jeste i Trafalgar skver. For example.1.4. ~s.'lciS01nz 3v 'sk<~tl:Jnd ~nd weilz tu'иel\01. "la:db .133 one hundred вnd thirty-three one hundred and thirty-four 134 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 There are more than eight mlllion inhaЬitants in Greater London (1 ).. fekt . lt is also the oldest part of London and still has some ancient tradltions. 39\h LESSON . . wcst"end . ln almost every street. iJ'zcmpl .~nz.eerza. ј Domovj partamenta ј Big Ben (Velikj Веn). .3. more than the population of Scotland and Wales together.s"Ceind1. (3) Chrtstopher Wren (1632-1723). .14...~st .. .•• Ьг. . st<~k ik... 'sili . k. ln fact.. 8. niu: "j3:k. 'cin!:Jnt tr:J'di~. lnner London is amaller.. (4) House .. PRONUNCIATION 1. '<~:lsou 6i 'ould... sa svojom kolonijom goluЬova i Cetiri bronzana lava. Na pгjmer. J. koji је finansijski centar Engleske.• p1dЬnz .. tr:J"f~l&:J skwE::. Skoro u svakoj ulici ima poneka divna crkva. Najvafniji deo Sillja је . fai'шcn~l 'sent. OВJAINJENJA (1) Gte8tвr London (""196i London") naziva se London zajedno sa prigradskim naseljima.."~!) 1.. it is the Ьell and not the clock which is called Big Веп. londonskj lordmer је samo gradonacelnik Sjtjja. а sa who (wtюm) kacta se 0Cinos1 na ljude.. . koja је lsto tako vafna kao i Berza u Parizu. vjie nego (sto jznosi) stanovnj§l\fo ~kotske ј Velsa zajedno. . hau:o~:Iz "'" pil:bmcnt.Snji) London је manji. 'mili:Jn in'hzblt:Jnts in 'иrcit01 'lлnd:Jn.1leisi~ . Ьеl.щ . "peris . дmong the places of lnterest to see are Trafalgar Square. euveni arhitekta koji је rekon- struisao katedгalu sv..~. То је u)edno (takode) 1 na)starjjj deo Londona.Јnz laiOIПZ. im"pз:t:ant . there is а Ьeautiful church.11. 'in01 . . .m:~:I:J . which (2) is the financial centre of England.13. Tu nalazite Vest End (Zapadni kraj) sa njegovim pozorjstima i Sjti. 14 U stvari. .10. and the Но~ (4) of Parliament and Big Веn. "Ьju:tiful ~:Ј:С :<~fan ~i"zai~d. .~:d me. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lma preko osem miliona stanovnika na §irem podru~­ ju Londona. which is as important as the Bourse in Paris.. · The most important part of the Clty is the Stock Exchange.~ .. .. p~pj. ј jos ima neke stare tradicije. Неге you find the "West End" with its theatres and the Clty. bai ren.S. m&OI.. zvono је to koje se zove Big Ben. olten dealgned Ьу Wren (З). 7. the Lord Mayor of London is mayor of the Clty only.s" izgovaraju se zvueno: 'hauziz. ali u mnof:ini оЬа . with its colony of plgeons and four bronze llons.•. "s. : se izgovora haus. а ne easovnik.. Pavla posle !ondonskog роl:ага 1666. 'fli01t~.•. Ufi (unutr.6.12. "evri . - (2) Odnosnu zamenicu "koji" pгevodimo sa which (ili that) kad је rel: о stvarima..

. . . Which is more . had Ьetter leave - . . frtend who. The тоге the merrier: Мо viAe to Ьоlје (doslovno.or.to 4. not а иcretary.. 2. . .4. Which do you want? . Т~ :ze~ i njegov prijatefj etllu za)edno.4. .the piano.2. Silo We Ьi ЬО/јв dв po4emo sвdв. Koji је zвnim/jMji. ma. The man you are . .2..5. . Your Ьrother-in-law and his friend are arrlving together.135 one hundred вnd thirty-five one hundred and thirty-alx 136 EXERCISES 1.3. London . lt's Flll ln the mlиlng worda: 1. Mi imsnю prijвteljв а koji d/mo rlfrв ki/IV/r. . - t81king.2. .3. te Nljlepia crkva u Londonu? - 5. to London with .ously. Која 88kretarice.. . 5. . .ј. . Ona је ЫЬIIOtekarka ' ne London Ш EdinЬurg? EdinЬurgh? 1. . We have colfee or tea. alrwedy late. 3. Ко /юСв dв ро4в (dodo) и London s пвта? wants 4. Ova retenice је (ta kojll Ј8) najte!e.5. is an ex-minister. §te (koje) v1 ietite? . .? 1. . . veselje: merry - veseo). . REIENJA ZADATAКA We have . . VвС јв lrssno. lmamo kafu ili Се. . now.. interesting. . . Which is the most Ьe•utiful church in Lonclon? . . . . . toi'Вir lwmв govorite је ЬМ11 mlnis/JU. to whom - come - us. . 11 is this иntence which is the most dllficult. .. .. . . .З. plays . . . She is а lillnlrian. Who.

sir. sedite. wount . 'sloua . taun 'senta. Nвither do 1 .. Please come in.. l'm looking for . OseCвjte se kao kod svoje kuee...ni. "Ш . Please speak а llttle alower. i!lta telite? Motete li mi pokazati put do centra grada? London је veei od Pariza ali manji od Njujorka.11. - 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 Mogu li vam pomoci? .. U prvom zn&Cenju trali predlog at: Look at the tюuse ... Nat par "ni ... ali mogu da razumem sasvim dobro.ni ја (to ne ~inim). . Ја јо§ ne mogu t~no da govorim engleski.12.Ne. З) me the way to the town centre? London is lerger than Paris but amaller than New York. This meal lool<в nice: Ovaj oЬrok 1еро iZglada. EXERCISES 1.137 one hundred and thirty-seven on8 hundred and thirty.14. 2.. То look tor znaЬ ..tra!iti""... izgladati"". nelther (2) do 1. he's in а Ьаd mood. 1 can't speak English nuently yet.. . nor: Nвithвr John nor Pвter spввks Fffi(ICh . 'bl:· tru:t . l"m alnlld he's not in. .. hau fa: . .5. лnda'staend.8.~о. (U~inite sвЬе kod kuee. .. kontrakcije od wi/1 not. OII. Thanks. Koliko је daleko od Londona do Edinburga? On neCe da razg_ovara s toЬom. tu 'ednbn. Hvala..glada~"" i .-Оп !eli da tita: Не won"t (wount) road.IAAнJENJA (1) То look mote da znaei . је (3) Won"t or. say that Вfllln.... lli" se ka!e either ('ai~a) . ni"prevodi se sa . "fl..lght 138 Fortieth (40th) Lesson ('f:>:ti:8) Useful expresslons 1 2 З Кorlsnl Cetrdeseta lekclta lzrUI 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 1З 14 Can 1 help you? . recite to ponovo. goepodine..On ne{:e da tita. neraspoloZen је (u rdavom је raspolotenju). 'la:dfa . . Molim vas. Can't you do Ьetter than that? This 181Son is more lnteresting than the first one. ni ја.. Molete li ponovo 40th LESSON . 'lukil). . Have а drink. Ја ne volim repu (cveklu).Da. You look (1) tlred. ni Dejvid (to ne ~ini).. lzgledate umorni. Popijte neAto (uzmite piee). baed mu:d. on na !aloet nlje tu (unutra). 'naiбa. a'~ten. Please sit down. ka:nt.Pogledaj kuCu. No. ...... Make your8elf at home.ni O!on ni Piter ne govore francuski. 'sm~:~:la.9. neither doвs Oвvid PRONUNCIATION Ј. neithвr.uantli . Molim vas uc!ite. ја traiim . Zar ne umi!A Ьоlје (ne znu da u~inii Ьоlје od toga)? Ova lekcija је zanimljivija od prve. Can you come back RdENJA ZADATAКA 1. Ne.) lzvinite.4. Razlikujte: Не 008nts (wonts) to riisd .. (2) Neith8r . Sorry. but 1 can underatand quite well.2. 1 don't like Ьeetroot..7. What will you have? Can you tell (N.13.Yes. . How far is it from London to Edinburgh? Не won't (З) speak to you. Molim vas govorite malo sporije.

. . . 1 like Turkish colfee.in . - ls it а trout? Ow. lolim ds - Ni js. SeptemЬer.Grize! (lmam ujed!) Dejv: ..to .2. do 1. deiv . . . - Nsprotiv. . . . . How far from here does he live? tonюrrow? d8 dod8te autra? ____.3. ~·s kD/ims (vozi) па ромо._ mother's. . Unlortunately.going _. We're going to see Pete. weare for dinner. don't . . 3. 'riAiQ . . nета Ја kareta za suЬotu. Js ne јвdвт 3.DA. . .oppoeite .•· Na taloat. She . ..Јао. Опв (IOIIOfi lflёrю ong/flslri вli nims/o (ne govori) nsmatki.no German..5.З. 'inosens.. . Оп OЬitno idв rloюljno.too much. don't went .1 ја. Ueuafly . ldemo d8 poeetlmo Pita. . .l've got а Ыtе! 2 з Pit i Dejv pecaju. . WO!Ip. .2. . lhere are по tlckets for S8turday. Ьut speaks English . .139 one hundred and thirty-nine one hundred and forty 140 .ftuentty . Кoliko daleko Flll ln th8 1. 881 tho you eat . 5. idвmo 4. no! lt's а wasp! PIIONUNCIAТJON IAk'scs. . . . . . Ns Js/ost. bait. . .TA. Pete. .Је li pestrmke? Pit: . . ti ј«Јв1 suvils. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-flrst (411t) leuon Success •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset prva lekclja 118p8h 1 1 Pete and Dave аге flshing: Pete.•· Unfortunate/y . au •. 5. toworl<. Pit: . Nв m1881ng worda: idвm и Gri!kи и sврtвтЬrи.3. 2.driY88. nel То је zoljal 2 з Dave. . . . traut. mi kod тојв rrl8jlr8 пв 'lfК!erи.enough . .КA. 1.4..So do 1. . to go . ocla\lde on fivl? volim tur8ku kafu. . (nasta\lak) . . 41st LESSON . to my REAENJA ZA. ho .t.Nefther.5. . Groeoe .

7 8 9 10 11 - Heavenly Father. 41st LESSON . mail Ьi'twi:n.gledati t~eviziju.. Cutati. bl'ka:z 'mлmi scz.. Hocu da vas posmatram. 12 13 Cutite (budite tihi) u ЫЫioteci. ga:l . 'mista 'wili~mz.Please drink your tea. posmatrati. But why? Lilt/e girl. Krвtke .. Ш Ыti .. lma nas osmoro па ve~ri. People are reading. 12 13 . "Smiles" (osmesi).9. "Smiles".1 don't know.12. Ljudi titaju.13. draga. pijte (svoj) taj.Zato ~to mama kaZe da vi pijete kao riba (kao smuk)! 4 5 6 Lllt/e girl. а (hrane) ima dovoljno samo za pet. . i'nлf. What is the longest word in English? .awovnik" (rul:ni Ш dfepni. za razliku od to lookne tra!i predlog вt..Ne znam. to keep qu.Веса111е Mummy says you drink like а fish! А 5 6 ----$kotsk8 moiНva nas Ыagoslovi Scottlsh prayer 7 NeЬeski ote.zadrtati". (2) Znamo vet glagol to kввр. 'lal}gest. ..1/fu i lsko 6вtе ih zapamtiti.. beceuse there is а mile between the first and the last le~r.10. There are eight of us for dlnner. 'hcvanli fa:M Ьles . 1 want to watch (1) you.Naravno. То wstch tвlevision . 1 don't want this old pullover. _ 1.. Кеер qulet in the llbrary. То keep вlive­ miran.. my dear. Ыess us and keep (2)us all allve. 'kwai~t .. 'pulouv~.Шto? Devojtica: .Molim vas.141 one hundred and torty-one one hundred and forty-two 142 lnnocence Nevtnost 4 Devojtica: . . l:uvati" odrtavati u tivotu. Vilijems: . . ~·laiv.. Ne felim ovaj stari pulover. gospodine Vilijems. smailz . М r Wllliams. Која је najduh ret u engleskom? .et - zove cloclr).. p~to је (titava) milja (mlle) izmeau prvog ј poslednjeg slova.01 course.. Ali z. ..8 eit. and there's only eno~h for five. 'laiЬr~ri. . 8 9 10 11 - i odrfavaj nas sve u fi~otu.11. G..4. Mr Wllliams. 'skati§ prtQ. . Mofete ga zadrfati. dok se veliki l:asovnik VвiЬajte se ponavljвjuCi za sеье svaku od gomje tJetiri prltice.6. lmenica watch znal:i . You can keep it. OВJAiNJENJA (1) То watch znati gledati.

. Go to the . .144 EXERCISES 1. 2. 39.З. . br. 2. . . .know tht: keep .drive 5. euveni slikar.2.3. zavisno od toga da li је kretanje prema govorniku ili u suprotnom smeru od njega. . She works in а llbrary outalde London. REIENJA ZADATAКA is the . . 1 i 4.4. One radi u }ednoj ЫЫioteci izvan З. Nije vatno. the famous painter. aefl i t .. не can't . there is too much noise. .keep. jol је f:iv. . . . . . me five. Never . . Koliko kilometara ima u )ednoj mllji? Londona. . You can . Cetrdeset druga lekclla She cornes downstвirs: ona silazi niz stepenice (prema nama).5. What .mind. · · · Flll ln th8 mleelng wonla: 1. - Forty-second (42nd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protitajte oЬjainjenja: lekcija 36. she goes downstвirs: ona silazi (odlazi dole. you .3. How many kilometers are there in а mile? . br. When . Za istu vrstu kretanja upotreЫ6emo nekada to come (do6i) а nekada to go (i6i). . br. 4. Come in (udite) re6i 6emo onome ko kuca na naAa vrata. StubЬs. . you must rememЬer: .. . Којв је nвjdulll ret и englfl6kDm? Јв znвm nвjkretu. i kupi mi novi Gtinov roman. Give . 38.. English? 1 1. . 40. .. То come i to go. br.143 one hundred and forty-three one hundred and forty-four. MoLeto DltlrЬI# OSI818k. ali Go in вkо smo zвjedno s njim izvan prostorije u koju treba u6i. Osjte mi pet (komвdв). word . in . Motlm vas budlte tihi.left.2. Nema dovoljno hrane za sve nas. ldi и knji!вru 5.longest shortest. previAe је galame. 1. . is still allve. . StaЬz.me the. the rest.4. 1. 2. There isn't enough food tor all of us.4.. 5. morвte pamtiti (imati па umu): drtite levu strвnu. . 42nd LESSON . Ьookshop and Ьuу new novel Ьу Greene. 2 i 4. Оп ne moie to dв ргоdв. Please keep qulet. s raznim dodacima. in England.2. . К/Јd vozite и Engleskoj. dok mi ostajemo gore).

izgovara "sez".Мепi se пе svida ovaj tilm. Bolje је gresiti. 7.45 kg 1 plnt (paiпt) . . gotovo uvek је praCeno zamenicom ili imenicom. Ona dolazl u utorak. Big Веп је пajbolji spomeпik. ispred imenice Ш zamenice glagol sву.0.. То 1811. The museum is оп your right .sil:i. Sloienl glagoll. Ho6u п. Obratite painju da se treoo lice jednine. lzrazl trеЬв zapamtttt (vidi i lekciju 37): Ј don't /ike this filт. Те// те аЬоиt your јоЬ­ lspri6aj mi о svom poslu. menjamo njihovo zna6enje: соте in.609 km 1 loot (fut) . ask for (something). 2. What will you have? 6. . Те/Ј hiт the truth . naprotiv. 1) 4. How inhabltants аге there? 5.Recite mu istinu. Londoп is the largest city (towп) iп Eпglaпd. оп objasnjeпje br.40 hektara 6.u" sa akuzativom: he's in the house (оп је u ku6i). Don't te/1 ту father. Сап you tell me the way to Wreп's Church? 4. Не drinks like а fish - On pije kso smuk. Medu пajzaпimljivijima.. but l'm happier. come down . What time? At а quaner to пiпе. She's comiпg (пе comaa: v.$ta telite (sta 6ete uzeti)? 6. come Ьsck . 1'11 answer the telephone . On је Ьogatiji nego ја. . ali Не pays /о те that. З.gledati (nekoga. look at (someone. Tako se uvek kaie wait for (someone) 6ekati (nekoga). Koliko (tu) ima stanovnika? 5.56 litara 1 acra ('eika) . i ueiti se na greskama. za razliku od te/1. Neither do 1.lzvinite. 2. З. da li blste to ponovili? There sre four of us for dinner -lma nas ~etvoro па ve~eri. 2.vratiti se. то sву (re6i) naj68Me је pra6enoveznikom that Не sвys that he's tired: On kaie da је umoraп. Londoп је najve6i grad u Eпgleskoj. ssy thst sgsin .tra:Шi (пesto). Big Веп is the Ьest monument. 5. he goes into the house (оп ulazi u ku6u). .Оп mi kaie da . 1 waпt somethiпg to driпk. Amoпg the most iпteresting.izaCi. He's richer thaп me.ЗО cm 1 poulld (paund) . lekciju 34. kote Tuesday. Nemojte gledati u prevod pre nego sto sami pokusate. Prevod 1. соте out . Za svaki glagol treba zapamtiti da li u datom znaoonju traii predlog i koji. t.0. Sorry. 42пd mапу LESSON ..Nemojte (to) re6i mom ocu.u6i.. Dodaju6i glagolima razli6ite priloge ili predloge.0.Muzej је s vaSe desne strane. ali ја sam sre6niji.145 one hundred and fort"J-five one hundred and forty-slx 146 lnto odgovara naSem .. Glagol answer. ssys. something) . пesto). U koliko sati? U ootvn do devet. З. Praveatt na englaald (pismeno prilikom ponavljanja). bllo da zna6i "pri6eti" ili "re6i".ја 6u se javiti (odgovoriti) na telefon. oЬвvezno traii predlog to: Не tells те that. ne trafi nikakav predlog: Answer те odgovori mi. Nekollko engleaklh mara 1 mlla (mail) 1.Sto da popijem. Ni meпi. Motete li mi pokazati put do Reпove crkve? 4.

.··. 2 з Budute vreme Sada eemo pogledati buduee vreme. You will learn English qulckly if you read а lмson every day. mi cemo se obuc. "na primer". pre svegв zahvaljujul:i kontrakcijama.~n'tiniu: . oьavezno upotreЬijavalo 43rd LESSON . k. 'fju:b tens.~ tu'nait.. u prvom licu jednine i mnol:ine. Rec "'shall"' se uglavnom upotreЫjava za sugestije: Pada kiA&. 9 Brzo eete nauciti engleski ako citate ро jednu lekciju svakog dana.eA) sa 1 2 3 We will now look at the future tense. Sada se sha/1 pмnstveno upotreЬijava u znaeenju uetivog predloga (Da uzmemo taksi?) ili u tra!enju seveta (ТгеЬа li da. 'lel OIIJAANJENJA (nastavak) (2) For instвnce. 6 Nekada se shs/1 znae.7.s'' u З. fa:m .еА (do.··. Na primer. it's easy! Let's look at some иntences in the future: 1'11 go to the clnema tonlght if you'll come with me. јег se smatгalo da је "ul:tivije" nego wi/1 (osnovno znaeenje sha/1 је . You see.treЬoti".....njoj је potreЬna pomol:.. k. oni се se obuc..ја cu se obuci"' . For lnstance (2). they'll dress". lako је' · ~ogledajmo neke reeenice u budueem vremenu: lci cu u Ыoskop veeeras ako ti ро. kao i tor вхвтр/е.8. You form the future Ьу putting "will"' in front of nearly all our verЬs (1 ). . 'si~m.. ti СвА (vi cete) se obuc... 'inst.~Q'tnikbn. in the future.~nsiz.9. 'i:zi.6.. ti СвА (vi cete) se obuci. _ (3) OIIJAЙNJENJA (1) Setimo se da wi/1 ne doblja nastavak . Vidite.~ns . BuduCe vreme se oЬrazuie stavtjanjem "will" ispred gotovo svih n&Sih glagola. dres .3. idem?) (4) Nвed: treЬati... u budueem vremenu.hteti"). da.147 one hundred and forty·aeven one hundred end torty-elght 148 Forty-thlrd (43rd) Lesson Тhе Cetrdeset treta lekclja future .5. "you will dress''. Danas је ta razlika gotovo nestala. hoeemo li da uzmemo taksi? (3)? PRONUNCIATION 1. postaje . Posle will glagol u infinituvu nema to. The word "shall" is malnly used for suggeations: lt's ralning..... Ьес:оmа1 "1 will dress". l.~:n 'iQ&iil'kwikli.4.. . Sh\111 we take а taxi mnom.~:bz.... 4 5 6 7 8 4 5 6 7 в 9 We contlnue with the contrection: "we'll dress. 'putiQ .··.kle isti oЬiik vafi za sva lica. the verb "to dress". glagol ··to dress"' (оЫаМi se).. She needs help -. bl'kлmz.. licu jednine.~ v. in frлnt av 'ni~li a:l au. а wi// . 'sent.1. you'll dress. Nastavljamo s kontrakcijom: .

13. ? 43rd LESSON . EXERCISES 1. Podzemna Тhе tuЬe !вleznicв te blti и Atrвjku.. 'rneinli ju:zd Љ: s. Who will come with me? AE8ENJA ZADATAКA 1. Shall we go to see that пеw film tonlght? .1'11 take my саг. 6i 'ofis.Dajte mi malo vi§e informacija.3. You'll пееd some more mопеу. ni:d. on strike..(5) Some тоге: ја! malo (viAe).. ..10.2. 'pr.3. НоСе li mi treЬeti (moj) pasoA da idem u Englesku? . ti се~ (vi cete) imati proЬiema. teik mai ka:. .12.tt. . Will 1 пееd my peaaport to go to Englaпd? ....4.2.149 one hundred and forty-nine one hundred and fifty 150 10 11 12 13 14 How much money will you need (4)? Shall 1 give you some more (5)? Will you give me some more coffee.11.. Оо you wsnt some тоге?. Ako 88 oni ne po!ure.Uzetu svoja kola.5. you if he . OВJA$NJENJA (nastavak) . you will have proЫems. . тolim vвs. Da telefoпiram u kaпcelariju i kЫem im da Се~ zakasniti? Ја cu voziti. please? How will you go to work? The tube's on strike.~'d!esЬnz . tsmo zвkвsniti? late? 2. you'll Ье late.. you take 4.)fi:. .)ЬJ~rnz.. . lf they doп't hurry up they'll Ье late. Hotemo li 'I'EtЬtras iCi da vidimo onaj novi film? . . .. Ne felim vi§e: 1 want по тоге ili 1 don 't want впу тоге (setite se pravila: nikada dve negacije). Ко te poCi sa mnom? Flll ln the 1. TreЬete ti jol malo novca. Shall 1 phone the oflice and tell them you'll Ье late? 1'11 drive.4. Za "ne viAe" reti 6emo по тоге. don't understand.)D straik .5.Zelite li ја! malo? Give те some тоге informstion . tju :bz . 10 11 12 13 14 Koliko се ti поvса trebati? Da ti dam јо~ maio? Hotete li da mi date јо~ malo kafe.. јв jol ne rвzumem. . 'reinil]. 'k. zakasnite. ...... Ов li dв ти tвlefonirвm dв ти kskm dв 1 phone him to him we li mi pomoCi.. car. НоОвtе mlиlng worda: 3. . you help me.• 1 . . . . $tв Cel гsditi вkо njegв пета и kuCi? What . Ьоlје uzmite kolв.. molim vas? Kako се~ ici па posao? Podzemпa ~elezпica је u ~trajku. ti се~ (vi cete) zakasпiti.

'w.sve.Ра.do. lt's theiгs. tvoj fuпti.will Ье. а frlend of )OUГS itd.. Ovi ljudi su svi пјепi prijatelji. motda samo пekoliko zadovoljaп) пjih.. upotreblti moje..pleaae . вnything . She's lмide: ona је unutrв. . а u пjemu ima deset These people аге all fгiends of want to come to the perty. Shall .9.):tska:. they live in а tent! 08... Опi hote da dodu па l?rijem. _ (3) l8pred prisvojnog prideva ne mo!e se upotreblti neodredeni elan. опi tive u Aatoru! је moje pero? . 44th LESSON . it's mine. They only а 5 - pozajmljuje moje stvari. their Whose is this aporta-caг? - C:iji је ovo sponski auto? . you can use That's very kind of you.151 one hundred and fitty-one nвkogв 5... ... 1. . Suprotno је outside (aut'said). jedan prijatelj ocl tvojih itd. sometning . Sta. in'said.6. 'b::wouz mai 8iжзz . am looking10me0ne who . nothirigPRONUNCIATION 1. 'pa:ti. је. in fekt 6ei liv in ~ sa nil1a.Njihov је. (zar) svi (od пjih)? . zato ве upotreЫjava ova konstrukcija: в frlвnd of mlne. ovom imenicom sastavljene su zamenice e.3./A$NJENJA (1) lмide znal:i . hu:z . all of them? few of thein.rou hiz.st)'- thing . u"..unutar. but he lan't pleased when 1 Ьоггоw his. Pretpoatavljam da su veoma Ьogati.bt its main. (doslovno: jedan pri}atelj od mojih. No. How do you know? . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset ~ lekclja 1 - 234 - Daj mi taj пovaпik.. Zapravo. will Ье . house is amвller than yours. j:~:z . motei То је vrto ljuьazпo od tеЬе.still.4..7... What.З. . pli:zd ..ia not in.your. (1) Не Ьorгows my things (2). She's outside: ona је napolju. .Ьilo Ata. ne mofe se reQ "а my friend". - is my pen? .had Ьetter . .2.Evo..(2) Тhing: stvar. ku~ је mапја od tvoje. aiv .5. пiје.Jedan тој prij~j". mpj Otkud znaA? . 'b.tell. Оп Well. ali пiје mu milo (пiје kad ја pozajmljujem пjegove. пjihova Ne. and theгe аге ten pounds inelde it. . WШ . . Trallm ko de kupiti moju kuCu.. so'pouz.. ju:z main. ln fact. .•· wШ.). its 6t:~z.1.. h1:z .. реп. hi~ .Неге. .NJA ZADATAКA (nastavak) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fourth (44th) Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Give me that wellet.neito. па primer. 1 suppoae they аге very гich.Ра. 2).. (N. регhера 8 78 9 - Gde mine..ту hoUie.Well.8. it's not yours. Wheгe heгs (3). She's outsidв thelюuse: ona )8 van ku6e. one hundred and fifty-two 152 tor will buy .unutra" а takode i ... 'sp.

5. .З. lt's . Тh8nk you.They're miпe. Nije . Нvala vam. ljubazaп.. . ·Pa·sao pr .2. slovo h se ne izgovara. Kakav је оп? mio i plemeпit. ! Ьut the money 4. ... 'ao:Js~ kaind 'df:entl swi. .v evrt 0IIJ . · · ' · azs . Ра ~ta Оп је ро~tеп. . . l'm pleased to kпow that 1.:Ј 'sinik .6. . Свпа i vrednost nisu isto (istв stvar).4. . On је siromdniji od mene. . Hot:u da pozajmim jednu od tvojih knjiga.... ? _ lt's 3. . . ln fact.t waild. kind. not the same . on (i) nema novca! ..5. is this . Jike? zn&ei . Cija su ovo pera? -Моја su. Flll ln lhe mlnlng worda: 1. .•· Ona јо6 uvek h06e da se uda za milionera.Njihov је. gentle. one hundrec:l and fitty-four 154 А cynlc Clnlk 10 11 12 13 14 1 tako.. She still waпts to m8r а mJIIюn~lre.10 'meri 'h~~m~ld 1 ·k end 'nouЬJ. . Whose are these репs?. . Milo mi је Ato znam da ideA na odmor (letovanje). . . . .. . sweet and nоЫе. to је vrto ljuЬ&zno ocl vas. а (пе zпа) ud~~ Ciпik је оsоьа vredпost пieega 12 13 14 And what аге you going to eat? А cynic is а person who knows the price of everything and the value of nothing (Oecar Wilde). . 1waпt to 1. OIIJASNJENJA (nastavak) tent. that's very kiпd of you. nвgo novac и njemu! Не the .. se za Harolda.-. - 2. . . kakav1'? What аге your friвnds like? Кakvi su tvoji prijatelji? (5) U reti honest.6.. .а• : -:. . . and 44th LESSON . 'veltu: ov 'м. · · · . eete (опdа) jesti? koja zпа сепu svaeega (Oskar Vajld).Oiq 'i)Sk:J (4) Whвt. Ьlag. 10 11 - So you're going to marry Harold.153 one hundNd and fifty-ttv. Оп ne pozjвmljujв noytsnik. He's poorer than me. Zapravo.11. l!1iji је ою IIIЮr? . Ьor~ow опе of your _Ьooks. mof је. it's 2. . _· 13.3. he hasryno money. kao i u hour (sat)! EXERCISES RERNJA ZADATAКA youre gotпg оп holiday. . . What is he ltke (4)? He's honest (5).

'Ьraitan. . ali se 6esto l:u)e.odvesti se.2. М jslim da ~mo otjcj u Brajton sled~g vjkenda.. _ 13 'na .But she only comes once а year.otrl:ati.. en t1:k. dem. {4) То tske. ? 1.Ь1 • а wc1. l'm 10rry. Alj zвSto? Nema ita da se radj u ovo dоьа godjne. Yes. Da.value are . . Моја majka dolazj sledШg vikenda. ko_ust. .mine. ovaj . Кrajnje n se ne izgovara. То drive away.· _ 1 14 · с1 ••• tu'ae&.3. . we can drive along the coast and vlsit all those llttle vlllages. Povedite me sa soЬom: takв те with you. .She's arrlving on Frlday. uzeti".4. OIIJA$NJENJA (1) Ovde nije upotreьtjeno progresivno sadatn)e vreme (we аге going) jer је u pitanju јо! neizvesna radnja (misl~'!! da Cem~ iCi).wallet . ali Dejvide.2. povesti".. .prokletl . to run sway . .5. not yours .5.:tlidci plcnz. lzvjnj. ...thlng. and it's always when we want to go away. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset peta lekclja Planovl Z8 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 18ШУ8nје (odmor) 3 4 - 5 6 - 7 8 · 9 10 11 - Dejvjd ј D!oun raspravljaju о svojjm planovjma.12. f1:l ct houm а'mло. 1. doesn·t ьorrow . . Da.Ona stite u petak. . Тi imal nov sportski auto. _ 7.. роЬеСi. but David.tent. . lzraz П1)8 Ьв5 . w~~. .if the weather is fine. . new sporta--car .4. 1 think we'll (1) go to Brlghton next weekend.inside it. 1 know.it like? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·flfth (45th) Leuon Hollday plana 1 2 David and Joan are discuasing their plans. Кilkav је? You've got а What's REIENJA ZADATAКA (nastavak) .t.lt.Ali ona dolazj samo jedanput godjinje.. 'we& iz fain c1r • а Јао ба. PRONUNCIATION h. motemo da se vozjmo dut obale ј da obldemo sva ona mala sela.. а ~i~ :-. 'vii:Юf:iz. {3) Prilog аwву oznвCava udaljavan)e. . .. You mean: when you want to go away. · · · 1 45th LESSON . Му mother's coming next weekend.. Onda ~mo је povesti sa soЬom ј posetjcemo starjnarske radnje. Yes. Whole . Mjslii: kad U hoeei da otputujei. Then we'll take (4) her with us and vlsit the antlque shops. dis'kлsirз. alj pomjslj (pogledaj): ako vreme bude lepo.155 one hundred and titty-tive one hundred and tifty-elx 156 5. Damn (2)! . {2) Zapovedni niiOin od glagola to damn. ·~i~it a:l бouz: .theirs. . Price . ј lo је uvek kad mi ho~mo da otputujemo (odemo). (З). Znam. er . But why? There's nothing to do at this time of the year. . but look . preporutljiv za upotrebu u finom druttvu.. mofe se primeniti i па ljude u smislu . Do devola! .

sorry. you will Ье able to help us. Оп Се не se oset:вti (kao) kod kude вt sв svim tim starinama. . OВJASNJENJA (nastвvвk) _ (5) Poito glagol свп nema infiinitiva. . Ako dodete sutra. only. . twice.2. Ona stile Damn. 1 wШ Ье able to go . At holidвy.even one hunc:lred and fifty .is still at . year. Upitat:u ga ltedet:i put k8d ge. those 4. Dfon se 08868 k8o kod avoje ku6e u Londonu. vktlm.4.really. . .nice. David! Don't Ье nasty! 1'11 meet her at the atation. . moti 6ete da nam pomognete. then we'll Ье вЫе (5) to make our plans together. All those people are friends of mine. don't .. Dejvide! Nemoj da si zloЬon! Dotekacu је (sre§Cu је) na stanici.moCi Cu da idem. very lldiEN. .all .157 one hundred and fifty·.4. Ona dolazi Shв sвmo jвdвnput goddnje. with . 12 13 14 - Oseeate se kao kod svoje kute medu onim starudijama. . l'm Flll ln the mlaalng worda: 1. John feels at home in London. Will you Ье able to lend me five pounds? . а onda temo moci zajedno da planiramo (pravimo planove). comes .. lf you come tomorrow. ne budi zloЬna! Опв је zaista июта simpвtitna. . 3.5. weare on 5.. wlll feet .garage. Svi ti ljudi su moji prijatefji.3.5.. lght 158 12 13 14 She'll feel at home among all those old things.4. 1. .. .antiquee.. seven and the саг 45th LESSON . dvвput.3. EXERCISES 1. Prokletstvo.3.. ! She is . НООеtе li moti da mi PQD)mlte pet funti? .home .once а.. Ье nмty . Joan.5. . . this time of the year alw8ys. She . is arriving at . the и sedam а kola su jol и gвrвii. Ьudute vгeme se gradi pomoCu izraza to Ье аЫе to (doslovno: blti sposoЬan da}. 1 will ask him the next time 1 see him. . 2. U ovo dоЬВ godine.IA ZADATAICA 1.2. D/oun. Psrdon. mi smo uvek fJ/1 odmoru.2.

. PRONUNCIAТION ~~~т.. (2) Obratite pai:nju da se krajnje n ne izgovara. -. spr11) 1 .:_ Ј.· ~~~:а~·· Ьа1 tr~in-. summeг..11.· · ·. 2 з Sta rade Dejvid i Dloun? Kuda ho6e Dejvid da ide slede6eg vtkenda? НоСе li da ide u ·вirmingem? Но6е li da (se) vozi u Brajton? Ко sti!e idu6eg vikenda? 4 5 6 7 8 9 10 11 Koliko 6esto ona dolazi? Sta 6е oni da rade? Mislite li da Се iCi vozom? НоСе li vreme ЬШ lepo? Gde 6е Dejvid da se sretne sa svojom ta~tom? 12 13 Кsda ljudi uzimaju godi~nji odmor? Cetiri godi~nja doba su: prole6e..one hundred and aixty 159 160 one hundred and fifty-nine Forty-slxth (46th) Lesson 1 2 з Cetrdeset iesta lekclja 1 Pгo6itajte ovu lekciju kao i obl6no. ztma.. 'a:nsa tn . autumn (2). . 'тл~ in (i). ·_н: 'bal./. wta dлz _ 4 ·ьа· 10. ~бth LESSO~ . What аге David and Joan doing? Wheгe does David want to go next weekand? Does he want to go to Вlrmingham? Does he want to dгive to Brlghton? Who is arrlving next weekand? How olten (1) does she come (N.'kwes&nz . leto. Ne zaЬoravitв da podignete glas па kraju upitne reeenice. sлma pri"si:dirз. 'ju:f:ual · · ·. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Read this lesson as usual. jesen.. wlnteг.3. ЗЈ? What will they do? Do you think they will go Ьу tгain? Will the waatheг Ье fine? Wheгe will David meet his motheг-in-law? When do paople take theiг holidays? The fouг иasons аге: spгing. then answeг the questions aЬout the pгeceding one. OВJMNJENJA (1) How often: koliko Cesto. onda odgovorite na pitanja о prethodnoj (lekciji).tam 'w1nta.'we6a.: i)...

l'm wrtting а letter. . you OIIJAiNJENJA PRONUNCIATION Ј.5. "svaki svoj ·: Englez govori о svojoj. on se na !alost јоА nije vratio iz Brajtona.? 2. 47th LESSON . . . Као i оЬiакЈ. 1.will Ье.Jedanput dnevno.2.4. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset иdma lekclja 2 Jedan Englez i jedan Francuz diskutuju о svojim zemljama (domovinama). oni uzimвju (svoj) godimlji odmor и leto. Mi uzimamo (svoj) и pro/eCe. you think . Ne.says the Englishman Frenchmen аге not gentlemen.2.. (2) Podseti6emo vas da se od imenica sa zavrletkom -у mnot. mi ove godine uzimamo godilnji odmor u zimu.3.. $ta оп /юСе da kaJe? З.winter. it •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·seventh (47th) Lesson 1 2 дn Englishman and а Frenchman аге discuesing theiг гespective (1) countгies (2).2.161 one hundred and aixty-one one hundred and 8ixty-two 162 EXERCISES 1. What he .l'm alrald he lon't back from Brtghton yet..na gradi па -lн..ours. 1 We taking fine. а Francuz о svojoj zemlji. Naravno . No.3. you can Ьorrow mine..What are you doing? ."· does..are taking their.spring . lf your radio doean't work. 4.summer. in .vi Francuzi niste dtentlmeni.will Ье difficult.5.Once а day. ВЮе И510т8 hladno о~~е zime. .kafe Englez . we're taking our holidays in wlnter this уеаг.. this 2.mean.5. dis'kASiu бt~ ri'spektiv 'kлntriж. mo!eA da pozajmiA тој. nвdam se da Се Ьiti lepo. . usual. - 5. are. дs they holidays in RE$ENJA ZADATAKA 1. .cold.Uk? the exam Flll ln lh8 ml881ng worda: 1."· Koliko 6e8to tital ovu knjigu? . . How often do you read this Ьооk?. . Ako tvoj radio ne radi.hope. као i oЫtno. Of course . 'dfentl- (1) Rвspвctive znae. lt very . Mislite li da Do 6е ispit Ьiti te. 'iugli!mв:n · · · 'frenfmв:n . As usual. з. ~ta radi!? PiAem pismo. . will Ье. .

sllghtly annoyed. i vidite mladu tenu (damu) kako se реге. 47th LESSON . 8.but а gentleman says: "Ехсuи me. (3) Mistвke: greAka. (4) То tвste znКi . 4 Well. and one says to the other: lt's an lnteresting soup. goapodo".. di'skraЉ ~ 'priti g~:l wi'6aut 'ju:ziq 'dicsfn:. medam". 7 . On mote da opi$8 lepu devojku ne upotreЫjavajuti gestove. OIJAiNJENJA (nastavak) mcn. ig'za:mpl .ali dfentlmen kata: "lzvinite.163 one hundred and eixty-three one hundred and aixty-four 164 And why not? . t1 12 13 - Two English gentlemen аге eating а meal in their club. 10 11 12 13 - D!entlmen је оsоЬа sposobna za dve stvari. . na primer.. . Ata katate? кatemo 8 7 - "lzvinite." 8 8 8 9 1О А gentleman is а person свраЫе of two things. Namerno" Ы se reklo оп purpose ('pe:pes). goapodine. i on uvek ~uje vic (smeAnu pri~u) prvi put.kuiati.4.5. tcist ..9. Ра. ProЬaju supu s velikim interesom. Ьу mistake: gгeAkom . јлq 'lcidi 'wiJ!iq. .11. sir. 18. klлb. what do you say? 6 .. ali to ni)e velika supa. if you enter а Ьathroom Ьу misllke (З).imati ukus" а takode i . proьati" (hranu).... .. for exemple..odgovara njagov prijatelj.Exectly .3.. . 5 and you see а young 18dy weshing.. malo uvreden (neznatno iznerviran). 'kcip~ЬI.7. but not а great soup. ig'zzktli scz. i jedan kate drugome: То је interesantna supa. "slaitli ~·niJid. ri"plaiz . 'fлni 'stori.kate Englez. 'cnt~ ~~ 'ba:6ru:m bai mis'tcik. Не can descriЬe а pretty girl without using gestures.says the Englishman .. They taste (4) the soup with great lnterest..:.. 'л~.We say "Ехсuи me." З - 3 - А 4 5 zaAto? .11:...repllel his friend. Ta~no.. grcit 'int~cst .. . and he elways hears а funny story for the first time.. ako udete greikom u kupatilo. Dva engleska d!entlmena jedu (obrok) u svom klubu.

can see 5.. Oni rвsprвvljaju о svojim zвmljam8 s velikim intвresom. З..4. . 1 elways take his Ьsg Ьу mislllkl. -8. You Englishmen eat lladly.do . koji se 48th LESSON . .5. proЬIJjtв ovo vino i recite mi Ata mislite wine and njemu. 4.2. discussing interest.pretty .think •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-eighth (48th) Lesson 1 How far is it to the station? (1) far.using gestures. k:):J ju: ~ sousi':)l~diist 'stлdiiQ бi 'teksi .5. . 118 kJUetв? Ьу RE8ENJA ZAIIATAКA 1. . can eating their. za гazliku od predloga i veznika to.Why not?. . . Molim vas.3.2. О. izgovaraju dugo i nagtaAeno (tu:).tell те . Ја uvek grelkom uzimam njeoovu tainu. taste of it. Не doesn't want to come. - 2.this .. On ne f:eli da dode.6. what you Flll ln th8 mlulng word8: 1. Ako grвlkom udвte и kuhinju.4. Ova mdina је sposoЬna da utini mnogo stvari. This machlne (m э'Ai:n) is сараЫе of meny things.Юim dva gospodiflll kllko jвdu (svoju) supu. - descriЬe great. two gentlemen soup.kitchen .165 one hundred and eixty~flve one hundred and eixty-e&x 166 EXERCISES 1. iz '2vridf (1) lmajte na umu da se ovo too. Please . Vi Englezi ве lf you the rd8vo hranite (jedete). Оп тО!е dв ор&Ј/ври devojku ne upotreЬ/jвvajuCi gestove. - 4. - .4 On govori engl•ki Ьеz grelke (Ьеz pravljenja grelaka). Не а girl without 1. enter . о 5. not too •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset osma lekdja 1 Koliko је daleko do stanice? daleko. 'plenti. respective countrtes with 2. whet . . kao i broj two.3.mistake . ne suviAe OIIJAANJENJA PRONUNCIATION 3. Oh. . They are - their - you say? . His friend is crltlcising him and he is sllghtly annoyed. Ntegov prijatelj ga kritikuje i on је malo iznerviran.? Za6to ne? . Јв mogu dll .З. Не speaks English without meking mislllkee.

ta:l.lght 188 2 з lt takes (2) aЬout ten minutes on foot and only two Ьу car. 1'11 walk.. i6i 6u peske (hoda6u). (JI PltJnty (doslovno: oЬilje) of upotreЬijava se kao zamena za much ili za твпу. (2) Videli srno i iz ranijih primera da to tske. . houp.kaie devojka . (4) Тhв English . 48th LESSON ...says the girl .. hvala. 'blzn~smaen.u Ьioskopu.da је samo jedan od 920 Engleza visok 5est stopa? Da .uzeti''. and as 1 am а gentleman.We on svojoj devojci . 'sekr~t~ri.. Do you know .11.167 one hundred and aixty-eev. 1 have pienty of (З) time.treЬati" kad је ret о trajanju neke radnje.. u oЫl:nom govoru l:esto se svodi na bait. 4 5 6 - 7 8 9 10 Jedan sociolog izu~v.n one hunclred ancl eixty.. nadam se da razumete!" о а 8 9 1О 11 12 А businessman is writing to а competitor who is very dishonest (5): "As my нcretary is а ledy. vofnje i sl. Shall 1 call you а taxi? . (1) Као i u honest. dakle uz imenicu bllo u jednini ili u mno. but as you are nelther one nor the other. kao narod). -8. Jedan poslovni ~ovek pi5e konkurentu koji је vrlo neposten: "Po§to је moja sekretarica dama.9. she cвnnot tell you what 1 think of you. frлnl . Jednina је an Englishman. 'raitiJJ •. а samo dva Da vam pozovem taksi? .but it's вlways him that sits in front of me in the cinema.f:ini. .. dоЫја zna6!nje . А 2 з Potrebno је oko deset minuta hoda.7..a proset:nu visinu Engleza.. 1 cвnnot even think of it. Da li znas . 'leidi. 'nail 11.. hoda..No thanks.Ne..Englezi (u calini.. dis'an~st. k~m'petita •. lmam vremena napretek. 1 hope you understвnd!" OIIJAЙNJENJA t~.ali uvek је on (taj) koji sedi ispred mene . 4 5 6 7 sociologist is studying the вverage height of the English (4).he says to his glrtfriend only one Englishman in 920 (nine hundred twenty) is six feet tall? Yes . i u pridevu suprotnog znatenja dishonвst slovo h se ne izgovara. (nastavak) а izgovara sasvim kratko (tu). ona vam ne moie re6i Ata ја mislim о vama. 'p:lfrend . ali posto vi niste ni jedno ni drugo.S. ne smem t:ak ni da mislim tQme. (minuta) kolima. 11 12 po§to sam ја d!entlmen. 'sш~ma..

3.3.ono sto on We. 6emo peAice.. br. nothing .1think it's George. 44.. How long does it take to go to the allltion? . snything . РоtгеЬпо је S8ЛЮ ро/а иrade ove veZьe. Koliko ste visoki?.on foot . half an hour З. 1 ~n do твпу things. Ne.in. se 2. Only one man in -nty wears а hat.§ta је to §to gledd? 49th LESSON . What do you think of this laason? . meters.2.6. can . . gde је jedino moguCan izgovor .him .2. treьa da ode do stanice? .5. . iCi p§ke: imamo vremena napretek. f".AЬout forty pounds а week.Mislim da је to 02ordf.plenty of. . . iao mi је. . nego se javlja i u takvim obrtima kso §to је the things he says .cannot (can't) . Кolika је prOfМIOna nadnica u Engteskoj? '--. 5. Something ndto.at o'clock. Podsedвmo vas . Samo jedan od dvadeset ljud1 nos• Wir.5.3..you . go we ha110 time. Ni Pol ni ја ne moZemo da dodemo sиtrв. br. tafl . Who is 811ting in front of them? . Da li da gв zamolim da vam 181efonirв sиtra и Sest sati? six 1 ask .4.? МоЈето to phone tomorrow 5.ni§ta.. Paul RERNJA ZADATAКA 1. s" izgovara . .. 45.. tмнything sve.z" osim posle suglasnNfa t. 1. Neither.Ьilo §ta.ја mogu mnogo sta da uradim. br.only take.sorry.188 one hundred and aixty-nine one hundred and aeventr 170 EXERCISES 1..Okp 40 funti nedeljno. iCi Ко sedi ispred njih?. .2. exercises . -6.4. З i 5.4. Shall . 1. 1. . s··. 2 i З. . 4. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrcleset deveta lekdja U engleskom imenica thing ne mora da se odnosi samo па materijalnu . .to do.can.nor. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-ninth (49th} Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proa!aJIII oЬjlllnJanjll u lekciji 4З. svdta. are you? - 1 tell you da se krajnje .Ne Ноw mogи da vam laJlem и metrima. l'm Ata mislite о ovoj lekciji? . We Flllln lha mlaalng worda: 1. k.stvar" Ш predmet.. obja&ljenje 2). Theee.. How much is the average aalary in England? . we'll go on foot.. hvala. А thlng (vidi lekciju 44. No thanks. Кoliko vremena come sata d6 se tomorrow.р.5. Whвt is thвt thing you're wвtching? .

Na8a ulica је Ьоlја od пjihove. 4.Shs/11 open 8 window?. З.Koliko ~to idete u Eпglesku? How /ong is the journey froт Brighton to Birminghsт? . а пе опu prili~пo 6iroku . ali treьa zapamtiti i druge komЬinacije sa reeju how (kako). а onda srpskohrvatski tekst usmeno i pismeno ргеvвtШе па engleski i proverite da li vвm је prevod tatsn.(Zelite li) da pozovem taksi? . з. svi vi? 6. broj 3).Kada nisu upotreЫjene ispred imenice (npr. naseg rllds. dobljaju poseban oЬiik.oЫast u kojoj mo!ete da briljirate. Mogli blsmo vam dati lak6e гееепiсе za prevod.koliko" kaie how тисh odnosпo how твпу. Mi smo пјепi prijatelji. lekciju kao Sto ste t dosad ~nili.Da otvorim prozor? . Evo kako: poAto budete protitali 50. its. Ako ne пa~iпite пijedпu gre6ku . veo. дkо ih na~inite u umerenoj koli~ini. Prevedlte na engleskl (pismeпo prilikom ропаvlјап. . ali ovde паm је cilj da obradimo va8a slaЬe ta~ke. Prt8voJne Z8menlce.а). Не wi/1 not (won 't) Ье вЬlе to вnswer hiтself. How fвr is the post-office from here? how tвr (koliko daleko). $ta. how often (koliko ~esto). nemojte se brinuti: to је пormalпo. theirs. Ciji је ovaj пoveeпik? Мој је. itd.Od sutra zapoёinjemo drugu. DRUGA FAZA.s" па kraju: yours. ту Ьооk) пеgо stoje same za sеЬе. Don't Ье nasty: пе budi zlоЬвп. Umesto ту imamo mine. PltenJa 88 "how". 1 don 't like 811 these questions. Мгюgо 5. Ni meni. how long (koliko dugo).1aju mi se sva ova pitanja. PM/jivo је protitajte. Оп пеСе moci sam (li~пo) da odgovori.. Не's а friend of тine: оп је moj prijatelj (јеdап od mojih prijatelja). vee З. а ostalima dodajemo јеdпо . Tako прг. Neither do /.alal vam vera. We're friends of hers. 2. 811811 (lekcija 43. 5.Ova kuca је moja. Тhis house is тine . . Our street is Ьetter thsn thsirs. ..ma korisпe pri postavlja- Prevod: 1. aktivnu tazu. 1. 2. Reci cu mu kad ga vidim.Koliko је dugo nju razпih pitaпja: putovanje od Brajtoпa do Birmiпgema? 4. ours.Wh8t shs/1 1 do? . Whose is this wsllet? lt's тine. 811 of уои• б. 4. Od sada Cete svвkog dana ponavfJ8fl ро j«Jnu raniju Jekciju. Koliko је daleko odavde po6taпski ured? Qdabrali smo гееепiсе u kojima eete verovatпo pogre6iti. vratiCete se па prvu.. Zllpemtl\8: Whsn wi/1 уоџ Ье able to leave > - Каd cete moci da krenete? sreCe! 49th LESSON . How far is it to the st8tion? .Zпamo da sa . sa пај~еМе mo!e zameпiti sa Оо you w8nt те to + glagol. hers. 5. ~ se da nettJte imati teAkota.171 one hunctred and eeventy-one orw hunclr8d and eeventy·two 172 2.$ta da radim? Shs/11 . his ostaje nepromeпjeпo. &. Whst. /'// te/1 hiт when 1 sse hiт. . Ne svi4. То је nвjtюlji natin da utvrstite svoje znanje i da 18 nsttiknete da prirodno govorite engleski.Kol iko је daleko do staпice? Но w often do you go to Eng18nd?. .Sha/1 1 са// 8 taxi? . Shs'/1 feel at hоте: опа ее sa oseeati kao kod svoje kuce.

.S. . kao u . he was. lnaole se iZgovara samo d.· .3..·: rek:l:dz а: teiJ1. ра :s. Pogledajmo п&Ае stare pгijatelje "Ыti" i "imati". 'blzi. "То have" is extremely almple. radio је. he worked. rnлst luk et 'sлm9iq niu:. You looked at the lesson and llstened to the recoгds (ог tapes).· I1S?nd ·. 13 14 1 had а cold last week and 1 was quite ill.б. D!оп i Piter su Ыli tu. Nadali smo se da Ь. 1 rqjel• . raditl. and todey we must look at something new. Vi ste pogledali lekciju i slutali ste рiОЬ. 13 14 Mi smo јuЬ.IENJA PRONUNCIA ТION : ·. but they аге not too compl icated.1. smetiti se. 50\h LESSON . smaild . Jaikt . .1: wa:kt ha:d 'jest~i '.mо је videti ali опа је Ыlа zauzeta. а daпas moramo da pogledamo ne§to novo. Ьi'kлmz hed. wa:z . . Ја sam prol!le пedelje imao паzеЬ (kijavicu) i Ыlо mi је prilieпo lol!e (Ыо sam sasvim Ьolestaп). . kould .-:. rвtenicu br. Slmp!J. опi su voleli. to woгk. boupt . they liked. а pos~ Ьezvu(:nih sugloonlka to doe iZgovara t kao u worktкl (wа:Щ loolrtкl (lukt). 1 looked. Jukt .7. wa:. we smiled. of course. "То Ье" has two foгms: 1 was.. опi su Ыli. . а ti si Ыо (vi ste Ыli).. "Biti" ima dva oЫika: ја sam Ыо. Vidite kako је prosto! VeЬ>rali smo u osam sati.(1) Slovo в u nвstavku ''ed" и ne izgovara.t _tens. lt is very slmple.173 one hundred and eeverrty-tlvee one hundr8d and мventy~tour 174 Fiftleth (50th) Lesson Тhе Pedeeeta Proilo vrerne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 lekdla past tense 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We woгked (1) haгd yesteгday.10. mi smo se smetili. Na ргimег: gledati. Voleti.10. ·.. some iгregular vегЬs. оп је Ыо.кnpllkelt!d. а naprosto "d" iпfiпitivu koji se zavrйava па "е" . "lmati" је krajпje jednostavпo. kwa1t 11. so now you аге ready to leaгn the past tense.. lma. :.~· _1k'str1:mli ..1 za:mpl. nekoliko nepravilпih glagola. mi smo Ыli. kao u listвnвd (v. пaravno. John and Реtег wеге theгe. рв ste seda spremпi da naueite pгoilo vreme. . О по је vrio jednostavno.l~:n..There аге. You see how slmple it is! We had dlnneг at eight o'clock. 1n fina~~v ·.. ka~niНit."lrld ('wontid).. :redi tu... we wеге (2).. Dodate "ed" iпfiпitivu ako se оп zavrtava па suglasпik. '. . they wеге. to smile. You add "ed" to the . 1). 2}. Let's look at оuг old fгiends "to Ье" and "to have".. .13.~·. Fог exemple: to look. gledao sam. То like. infl1fld«< (in'tendid).. парогпо гadili. OIIJAI!i. k. (2) OЬreti!O pa!nju na izgovor (wo:) i razlikujte ga od whвre (w<e)gda. (ili trake). оп је imao. .. ju: ed . 'simpl.. lt Ьecomes "had": you had (N. OSim ako mu prethodi t Ш d. Опо postaje "had": ti si imao (vi ste imali). ali опi пisu suviAe komplikovaпi. he had..lnfinltlve lf lt ends ln а consonant. We hoped to see hег but she was busy. and you wеге. and simply "d" to the inflnitive ending in "е".

Mislim da jeste (mislim tako). 5.З. We were both ready at seven o'clock. Svaki put kad sam hteo da radim. the Ьооk and When he had а р1ре. .closed .. .work . Каd је zav~io.x 176 EXERCI8ES 1. ' he 2.amved was late. They flnished their meal and went to Ьеd..4 Oni su zavrtili svoj obrok i oti§li u krevet. . 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset prva lekclja Joi proillh vremene think so. Vidite kako је to З. 1 - Је li on ju~e Ыо kod kuce?. he disturьed ZA PONAVLJANJE: 1. .5. Ona је imala kijavicu i bllo јој је priJIOno lole. . Не must learn to Ье more polll8. . Mi smo оЬоје blli spremni u sedam sati....had more. Flll ln the mlnlng worda: 1.4. 6i:z . .1. prosto• 1. we time..2. to . four REЙENJA ZADATAКA when he Не 1. but noЬody was at home when we called.me.5 were . w. (1) Kontrakcija: vidi re~nicu br. Оп mora naul:iti da bude ulШviji. was .: pa:st 'tensiz. had .. .175 one hundrecl •nd aeventy-tive one hundred •nd aeventy-.2. .5. ali nisam telefonirao.3. zвtvorio је knjigu i poptmio lulu. 5\st LESSON . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-first (51 st) Lesson More palt ten1e1 1 Was he at home yellerday? but 1 dlcln't (1) phone.. You see how 1lmple it is! 5. . finished . Вiо је и zakaSnjenju.was quite. OВJA$NJENJA iot:~'roaativ PRONUNCIATION m. ali nije Ыlо nikoga kod kuCe kad smo pozvali.. . .4. 4. Bilo 11 је Cetiri sata kad је stigвo. . . Кlld smo Ыli mladi..:z .3. wanted ..o'clock .3.smoked. је smetao. Every time 1 оп т. imali smo vi~ vremena. 'didnt foun. She а cold and ш. Whenwe young.2. .

t teind! . jeste li i§li u pozori§te?. du: n.. dreвmt (dremt).. ~ Did he phone? ...7.. sportska 1 sl.. ari:k.. lgra u naAem smislu reti (dru§tvena. • (2) Tamo gde mi ka!emo "Mislim . Gledala sam u njega. 'a:ft~ . 51st LESSON . је li komad Ьiо zanimljiv? . ali me nije nal>ao (video).9.12. Jвst night. Ыо је па grtko. Then why did you go? .. Recite mi. ali sam Ьila tako umorna da sam zatvorila ofi. We did not (dldn't) like him. Оп nije telefonirao. but he dldn't see me. "Ne m1slim tako". .1 dlcln't watch the acting.) Englezi ka!u. Tell me.. 'kwe~ а: i:zi. .Nisam ga videla. naprosto se stav1 pomoC:n1 (glagol) "do" u pro§lo (vreme) "did": Nije mi se dopala hrana. . it was in Greek. Qnda za§to ste i§li? . itd. laikt & mein 'aekt~. ?: Did they phone you? OВJ.va se za radnJu koJa Је zavr§ena..1 don't think so (2). лnd~'staend .da nije" (da nisu.1.Nisam Ьа~ mnogo razumela. wat бi 'aektio.Dopao m1 se glavn1 glumac.kada).Mislim da nije.9 Did you like (З) the play (4) last night? .Jesam.. .. ра i prilog ~hen .pozori§na "lgra".:g'zili~ri du: . (4) то play. 4 You do not change the verb..1 dreamed (5) aЬout the actor! 13 14 On nije: njemu se nije dopao komad. Jesu li .6.Не called yesterday. 2 З 4 5 6 7 8 g - је ju6e dolazio (zvao). ili kada se u retenici nalazi r'leka odredЬS za vr~~ (yesterday.11. What did you do after the play? . 1 pitanja su laka: Da li se njemu to dopalo? Је 11 ona telefonirala? On Је 10 11 12 - 10 11 12 1З 14 Da li vam se sinot dopao komad?. ai lukt . but 1 was so tlred 1 closed my eyes. Did they .\ANJENJA (nastavak) - 'neg~tiv.1a:st nait. da neCe. '6i~t~ .1 liked the main вctor.igrati. в play. .Sanjala sam о glumcu! дli Did he act well? .. З These are the interrogative and the negative forms in the past.li telefonirao? . aekt . 6 Ouestions are евsу. ~ 4. too: Did he like it? Did she phone? 7 8 .. (5) Od glagola to dream postoji i neprav1lno pro§lo vreme. . Не did not (dldn't} phone. itd. Је li dobro glumio? Nisam pratila (posmatrala) glumu. 1 looked at him. . But did you go to the theatre? .. .m. Nama se on nije dopao (nismo ga zavoleli).10.177 one hundred and aeventy-aeven one hundred and aewnty-elght 178 2 ·.1 dlcln't underatвnd very much. you almply put the auxlliary "do" into the past "did": 5 1 did not (dldn't) like the food. . dri:md a'baut.Yes. ? Jesu li vam telefonirali? Не did not.. Sta ste radШ posle predstave? . (3) ОЫ~nо pro§lo vreme (past tense) upotreblja. . was the play lnteresting? . Ovo su upitni i odrefni oЫici u pro~losti. . dostovno....1 dldn't see it. did. .. . Ne menja se glagol. pozoп§n• komad. .) zove se game (geim).. 'tai~d ai klouzd mai aiz. PostOJI 1 drugo pro§lo vreme koje se upotreЫJ8va za Јо§ nedovrienu radnju. IJ . . а koje 6emo upoznati kasnije. . he dldn't: Не dldn't like the play..

1 dldn't llnish it Ьесаuое 1 was disturЬed. Kuda ste iйl1? .. Ја sam ih pitao. . 'pa:t~ipl. . What. askecl them.4. 'regjala .diO .3. 4. fju: .see .3. . . .. houp . . - 2. Ко vas је omeo? Моја sestra i njeni prijatelji pozvali su me da 1zac... Where did you go? . 52nd LESSON . . Gde ste stavili moje novine? 8/izu divana.5. u proSiom i sa participom pгoSiim: verЬs PRONUNCIAТION 1.. Nisam to zavrtio јег sam Ыо ometen. Zalto ste to Why rвkli? Jвste li ljuti? . U bloskop.put . ?1.179 one hundred ancl aeventy·nine one hundred ancl eighty 180 EXERCISES 1. Koga si video sinot? Whom Ја nisam izlszio. . Sta ste radili poslв prвdstave (komada)? did you after the ? ZA PONAVLJANJE: 2. did . 'pre~nt .play.night. . .4.. lasl . you . you angry? you that? 2. . but they htвli da govore (s} nama. Му oloter and her lriends invlted me to go out with them.4. То the clnema. 1. . .. ali mi se fllm nije dopao. did . ig'za:mplz .. Where 1. but 1 dldn't like the film.. not talk to us . .2. you my paper? the sofa.Near.5. ali oni nisu .1em s njima.2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fltty-second (52nd) Lesson 1 Here are а few more exemples of regular in the present.didn't. . 5. in the past and with the past perticiple: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset druga lekdja Evo joS nekoliko primera pravilnih glagola u sadaSnjem vremenu.. go out. Who disturl>ed you? . .2.5. REiiENJA ZADATAКA З...say .Аге. Flll ln the mloolng wordo: 1.do.did want to.

181

one hundred and eighty-one

one hundred and eighty·two

182

2

1 hope, 1 hoped, 1 have hoped (1 ). Не lives, he lived, he has lived. We flnish, we finished (2), we have flnished. They talk, they talked, they have talked. She chвnges, she changed, she has changed. You play, you played, you have played. Let's
prвctise

2
3
4 5
6 7

з

4

(3) the past of "do":

5
6 7

Does he smoke? Did he smoke? We don't ask queations; we didn't ask questions. What do you do? What did you do? Does he wait? Did he wait? She doesn't вnsweг. She dldn't ensweг. ·:can" and "will" аге irregulaг and Ьесоmе "could" and "would" in the past. They have no past perticiple (4). 1 can begln now. 1 couldn't begln
Не yesteгday.

8
9 10 11 12

Nadam se, nadao sam se. Оп Zivi, оп је Ziveo. Mi zavr~vamo, mi smo zavrSili. Опi govore, опi su govorili. Ona se mепја, опа se promenila. Vi (se) igrate, vi ste (se) igrali. Hajde da vezbamo proslo vreme od .. do": PuSi li оп? Је li оп puSio? Mi пе postavljamo (pitamo) eitaпja; mi пismo postavljali p'ltanja. Sta radis (raditel? Sta si radio (ste radili)? Ceka li оп? Је li оп tekao? Опа пе odgovara. Опа пiје odgovorila. "Can" (moCi) i "will" (hteti) su пepravilпi i u proSiom vremenu postaju "could" i "would" Опi пemaju participa proslog. Mogu da pol:пem sada. Nisam mogao da potпem
jute.
Оп пiје
Ја

8

Ја

hteo da radi jutros, ali sada hoCe. imam, imao sam. sam, mi smo, Ыо sam, Ьili smo, Ьiо sam.
t><D'1QI~~ PIJJ<i: а< 1'>Е ВOI<r?

9 1О 11 12

wouldn't

woгk

this morning, but he will

now.

1 have (l've), 1 had. 1 am (l'm), we have Ьееn.
аге (wе'ге),

1 was, we

wеге,

1
OВJASNJENJA (1) Ovo је vreme koje pokazuje radnju koja nije dovrSena, nego joS traje u sadain}osti. Na srpskohrvatski moramo "1 have hoped" prevesti isto kao i .. 1 hoped". Кasnije, kad 1h budemo videl• u kontekstu. jasnije Се se pokazati razl•ka •zmedu njih. (2) Ne zaЬoravite da је izgovor "finiit". (V_idite lekciju_ 50, br. (1 ).) (3) То prвctise: ve!Ьati. ponavljati, treniratt. OdgovaraJuCa 1men1ca piSe se sa с, ali se izgovara 1sto: prвctice - ve.ZЬanje. uve!hanost. - (4) Potto ova dva glagola nemaju participa proSiog, za can Сета, slieno kao i u futuru, upotreblti konstrukciju sa аЬ/е (1 have ьееп вЫе to), а za wi/1 Cemo se posluZiti glagolom want (1 have wanted to).
7'

houpt ... livz ... livd ... 'Пni§ ... 'fini§t. - 3. ta:k ... ta:kt ... 'Ceind1iz ... Ceindtd ... plei ... pleid. - 4 .. 'prektis. - 5. dлz hi: smouk. did ... а :sk 'kwestanz. wi: 'didnt. - 7. 'd.unt 'a:ns;. - 8. Ьi'kлm. kud end wud.- 9. Ьi'sin nau ... 'kudnt. - 10. 'wudnt w;:k. - 11. aiv. - 12. wa :z wi: w.~: ai bev Ьi:n. .

52nd LESSON

183

one hundred and eighty.thnle

one hundred and eighty-tour

184

EXERCISES
1. 1 hoped he would ask me, but he dldn't.- 2. Did you take the plane ог the boat? -З. She had а few proЫems with her fether. - 4. Не was aorry he couldn't help me. - 5. She walked over to the wlndow and opened it.

4.

Јвsи

li doЬro igrali? Dв. ali ne dovoljno doЬro.
wel/'? Yes, but

.. they

well

5.

Оп је popuAio 18 cigareta

za jedan sвt. То је suvile!
cigarettes an hour. That's

Flll ln the mllllng wordl:
1. Oni su zamenili svoj auto za (jedan) manji.

too

.!

They

their

саг

for

а

one.

RUENJA ZADATAКA

1. Nadao sam se da Се me upitati (zamoliti), ali nije.- 2. Jeete li uzeli
2. Nismo mog!i da kupimo karte. agencija је Ьila zatvorena.

We

the tickets, the agency

avion Ш brod? - 3. lmala te netto malo proЫema sa svojim ocem. 4. Bilo mu је !ао Мо ne mofe da mi pomogne. - 5. Ona је otiAia (preko) do prozora i otvorila ga.

1. changed -

smelter. in many.

2. coufdn't
р1ау

.ьuу

- was cloaed. ~

3

Неrе

are З.

your next. -

4. D1d -

-

not

·enougn. -

5. smokecl

eighteen Evo nekoliko ideja za vвSu sledeCu knjigu.
а

few ideas for

Ьооk.

V. PONAVLJANJE:

З.

LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fifty-third (53rd) Lesson
Difflcult to please

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pedeset treCa lekclja
Teiko (ga
је) zadovol~tl

1

А

2

man is trying to entertaln his guest in club. Would you like (1) а Scotch? - No, thank you.

а

1

2-

Jedan ~ovek poku~va da zabavi (ugosti) svog gosta u klubu. Biste li hteli jedan Akotski (viski)? - Ne, hvala.

OIIJAiNJENJA
(1)

Goata motemo ponuditi sa would you like.
rekli па jednu cigaru'?

(da li blste

PRONUNCIATION
difik:alt tu pli:z. 1. 'trail;] tu ent:a"tein hiz вest ... klлb. 1. wud .•. sьt.

voleti ... ) ili wШ you hвve. (hotete 11 uzeti . ) (2) tdiom kojim se neAto predlafв: НОw вЬоиt в cigвr? - $ta b1ste

5Зrd

LESSON

185

one hundred and eighty-five

one hundred and eighty·•lx

186

З

4 5 6 7 8 9 10 11 -

1 tried it once and 1 dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, have some Ьееr. - No, thank you. 1 tried some once and dldn't like it. 1 never drank it agaln. How aЬout (2) а game of bllliards? - No, thank you. 1 played it once and dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, а game of chess? - Agaln, no, thank you. 1 played it once and dldn't like it. But here is my son. He's an excellent player. Your only son, 1 preaume?

з

4 5

6 7
8 g 10 11

Jedanput sam ga probao i nije mi se dopao. Nikad ga viSe (ponovo) nisam probao. - Dobro, uzmite malo piva. - Ne, hvala. Probao sam (malo) jedanput i nije mi se dopalo. Nikada ga viSe nisam pio. - !>ta kaZete na partiju Ьilijara? - Ne, hvala. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. Nikada (ga) vi~e nisam рrоьао. - Dobro, partija Seha? - 1 opet ne, hvala vam. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. дli evo mog sina. On је odli6an igra6. - VIШ jedini sin, pretpostavljam?

12 -

13 -

Sta ste radili u Americi? - lznajmili smo kola i oЬi~li (posetili) zapadnu obalu. Jeste li videli Veliki kanjon (Kolorada)? - Ne, nismo imali vremena.

12 1З

-

What did you do in America? - We rented (З) а car and vlsited the West Coast. Did you see the Grand (4) Cenyon? - No, we dldn't have time.

OВJA$NJENJA

(nastavak)

- 3. traid it w.t.ns •.• o'pn. - 4. Ьiо. - 5. мm ... drcqk. - 6. hau o'ьaut . . . 'bili~z.- 7. plcid.- 8. feS. 10. SAD , .. 'eksoiont 'pleio, - 11. 'oUDli . . . pri'ziu:m. - 11. a'шcrib ... 'rentid ... 'vizatid 6о west koust. - 13. srend 'kenion.

(3) 1mi znamo izraz renta саг, doslovno ,,iznajmite jedan automobll''. lmenica rent znaёi stanarina. "lznajmiti" se јоА kaZe i to hire (haie) . (4) Grand u stvari znaёi ,.veliёanstven", "grandiozan" .

EXERCISES
1. How aЬout а cup of tea? - Yes, please. - 2. Did you write to him?- 3. No, we dtdn't have time.- 4. You are my only friend. - 5. They never entertaln their friends at home.

REЙENJA ZADATAKA

1 . .2:elite li §olju еаја? -

Da, molim vas. -

2. Jeste li mu pisali? -:-З

Ne, nismo imall vremena.- 4. Ti St moj jedini pojatelj.- 5. Oni n1kad
ne primaju (svoje) goste kod kuCe.
5Зrd

LESSON

187

one

hundr8d anc:l

eighty·мven

one

hundred and eighty-e&ght
svidвo

188

FUI ln lhe mlnlng wordo:
1.

5. Eni i njenim prijateljima nije se
Anne and
friends

njen profesor. teacher.

$ta mislite о
Ноw

partiji Aaha? Ne. hvв/a, jsdanput sam pokuAao.

like

.
it

а

of chess? No,

., 1

2. Budite mirni (tihi).
Ве

Ја

pokuUvam da

spavвm.

l'm

to

3. Da li Ыste hteli da ргоЬаtе ovo pivo? Vrlo ste ljuЬazni.

you

to

Ьееr?

vегу

REfiENJA

ZADATAКA {nastavak}

4. Oni su nas posetili ali mi nismo

Ыli

kod kuCe.
in.

1. aЬout- game- thank you- trМIO- once.- 2. quiet- trying - sleep. - 3. Would- like- try this- You're- kind. - 4. visited - 'NEtren't. - 5. her - dtdn't - her.

They

us but we

ZA PONAVLJANJE: 4. LEKCIJA

·····································Fifty·fourth (54th) Lesson
1 2 Tell me more aЬout your trip (1). Well ... Peter and 1 took а plane to San Franclaco. We stayed there for two days and went down to Monterrey. There we saw Cвnnery Row.- Dldn't aomeone write а Ьооk aЬout that?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset Cetvrta lekclja
1 2 lspritajte mi viie о vaiem putovanju. Рв ... Piter i ја uzeli smo avion do San franciska. Tamo smo ostali dva dana, а (onda) si~li do Montereja. Tamo smo videli Keneri Rou. - Nije li neko napisao knjigu о tome?

з

3

OВJA$NJENJA
PRONUNCIATION

1. trip. - 1. tuk а plein tu sen fren'siskou. wi: steid , .. went daun tu man• ta'rei.- 3. s:~: 'kenari rou . . rait.- -4. 'stainЬek rout ... a:lsou held а р;~р

(1) Trip је izlet, ili putovanje koje obuhvata i povratak. Dul:e putovanje se zove journey ('df:e:ni), а putovanje ро moru voyage ('v:)jed!). ,.Putovati" је to trвvel ('tnevl}.

54th LESSON

189

one hundred 8nd eighty-nine

one
4 5

hundred •nd ninety

190

4 5 6

7 8 -

Yes. John StelnЬeck wrote one. They also held а pop-festival there in the slxties (2). Then we drove to Los Angeles and vlsited Dlsneyland. John knew it already. 1 thought (3) Dlsneyland was (4) fantastic. lt remlnded me of the "Conciergerie" in Paris. What an educated person!

6

7 -

Da, D!on ~tajnЬek је napisao (jednu). Tamo su dr!ali i jedan pop-festival !lezdesetih godina. Onda smo se odvezli do Los Andelesa i posetili Diznilend. Dton ga је veC poznavao. Meni se Diznilend utinio fantastitan (mislio sam da је D. fantastitan). Podsetio me је na "KonsjerZeriju" u Parizu. Kakav obrazovan covek (osoba)l

lt was my blrthday last week. - How old were you? - Oh, at least thlrty-two.
The ter, Ьest years of а woman's life аге those between twenty-nine and thlrty.

8 -

Prosle nedelje је Ыо moj rodendan.- Koliko ti godina? - О, najmanje 32. Deset najЬoljih godina !eninog !ivota su one izmedu 29. i 30. Trgovac. Mu~terija.

је

b1lo

9 10

9 10 11

12
13 14

Va5 racun jos nije platen. Zar niste primili moj tek? Trgovac. - Nisam. Musterija. - Odmah cu ga predati na postu. -

OВJAiNJENJA. (nasta\lak)

11 12 13 14

Shopkeeper. Cuatomer. Shopkeeper. Customer. -

Your Ьill lan't paid yet. Dldn't you recelve my cheque? - No, 1 dldn't. 1'11 post it at once (5). -

,...(_2) Тhе siXties - Sezdesete godine, the thirties - tridesete godine itd. Bro}eve godina titamo kao dva Фюcifrena, npr. 1986 ninetвen eighty-six ("dewtnaest osamdeset Sest"), 1842 вightвen forty-two, itd.

(3) Thought (ЕЬ:t) је pro§lo vreme i particip od to think, "misliti", ра odatle i ..smatrati, imati utisak". Jednako se piAe i izgovara imenica thought - misao.
:rest::~.v::~l .· · · 'sikstiz. - S. drouv tu [..,s 'endt::~l:~s ... 'diznilend. dbn niu: Jt ~:.1 r~1.- б. 6;'1:t: .. WG:z fen'testik. it ri'maindid ... 'plel'is. _ 1. 'edj::~~eJ~~d p::~:s;n..- 8 .. Ь:!:6dei ... li:st.- 9. ji::~Z •.• 'wum;~nz.- 10. Oou:t ЬitwJ.n. - 11. ~"'Pkl:p;~ ... Ьil ... peid. - 12. 'kfr.stam::~ ... ri'si:v mai tek - 10. poust ... Wfr.ns. ·

- (4) Glagol

је u protlom \lremenu (wвs} jer је i u gla\lnoj r!Юenici proilo vreme (thought). То }е tz\1. pra\lilo о slaganju vremena.

(5) At once e'wei).

odmah. lsto znatenje ima i izraz strsight sway (streit

54th LESSON

any. wi: h~:d . Nadam se 1 hope he ~а је uzeo тв/о torte. kako si? . . how are you? . 2:el•m da saznam v1Ae о vaioj ponudi. NajЬolje J&buke su one sa zelenom korom (zelenim kofama).. Кoliko godina ste imali protlog rodendana? - 2. tuk .5. We heard aЬout this trip and the things he did. D1dn't .4..ascoutd. Nije cake. То је Ыо auto moje zene u kojem (s kOJtm) ste me vtdelt.3. 1 took some very good photos. Не htвo (nimalo). took some. . . How old were you last Ыrthday? .191 one hunclred and ninety-one one hundred and ninety-two 192 EXERCISES 1. 1 want to know more aЬout your olfer. . 55th LESSON .. snimio (uzeo) sam nekoliko vrlo dobrih fotografija. phoned (telephoned. Zdravo. 4. Каd mi је telefoniгao. saw. kcim.. called) me .aЬout 2. Nije Н neko napisao knjigu о ovom gradu? someone а book this town? Flll ln the mlalng wordo: REИNJA ZADATAКA 1.4. Tek sam se jul:e vratio sa (svog) putovanja. Videli smo јвdап film i s/uU/i (~uli) јвdвп konceгt.• t went 5. 1. goepodine. 1 only (1) came Ьасk from my trip yesterday...2.Umoran sam. . sir. as fast she ZA PONAVLJANJE: 5. 6ii)Z. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-flfth (55th) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset peta lekclja 4 When 1 was in America.heard.write . То је bllo vrlo zanimljivo. Culi smo za njegovo putovanje i za ono ~to је uradio.3.at once.. ~:. 4. 2. odmah sam po&lo. want З. Ona She је vozila lto је mogla bde.2. mislio sam da vas poznajem. 1 2 3 4 PRONUNCIATION 1. Hello..l'm tlred. . . drove. lt was very lnteresting.. The Ьest epples are those with green skins.. l'm aorry.3. 1. lzvi_nite. Whenhe . Kad sam Ыо u Americi. 1 thought 1 knew you.. h~'Jou .didn't.4. That was my wife's car you saw me with. 3. 'foutouz. We а film and а concen.

nisam zedan. 'eni 'm!oni. . Не dldn't рау his Ьill Ьecause he dldn't have вnу money.one hundred and ninety-tour 193 one hundred and ninety-three 194 5 6 7 8 9 10 How aЬout а glass of beer? .З. We thought he had underl\ood. . 1 dldn't. .. (2) Lady (dama.~ta si radio prvog dana u ~koli? Dete. -~:sti..Nautio sam da pi~m.:t . Zakljutio sam (pomistio sam) da је tjuЬazan. . Jesi li ga video ju~e? . EXERCISES 1.1 don't know. to је blla moja zena. dount nou . !ond~'stud.4.Already! Well.v ы~ . 1 can't (3) read. 55th LESSON . . .. ~ (З) Can znal:i . . $ta mistite (Ata ste misllti) о Dfordfu? .4. 1 thought he was kind.14.. . .13. Mother.2. Why dldn't you tell me Ьelore?.5. ~ta si napisao? Dete. gla:s. Who was that l&dy (2) 1 saw you with last night? That wвsn't а lвdy.1 learnt to write.9. Оп nije platio (svoj) ra~un zato ~to nije imao novca.(Zar) vec! Dobro.Ne.8. .2. 'w. Ne umem da ~itam.5. Zdto mi niste rekli ranije? .7.:z . Majka...11. 'leidi. 11 12 13 14 OВJASNJENJA (1) Оп/у. lspred imena (nрг. all malfice glup.. 12 13 14 Majka. but а llttle atupid..No. Potto је АЕЙЕNЈА ZADATAКA {pгozor). Vratio sam se tek ju~. 1 only came back yeaterday. . ima i znal:enje "tek". in the window. .. 8. what did you write? Child. -5.ona ne ume da pliva. thanks. sku:l. gospoCia) Шtо se upotreЫjava umesto woman (mno!ina: women) kao ul:tiviji izraz za Zenu.11. hvala. Ьi'k. he 1. .umeti". Lady Spencer Churchill) moZe blti i titula za Zenu loгda i dгugih plemiCa.What did you do оп your first day at school? Child...Nisam. ka:nt... Ко је Ьila ona dama s kojom sam te video sinoC? То nije blla dama. Nije mogao da dode jer nije imao vremena.. ":l'redi. Mother. After he the shop. Шво је и pogledso и izlog rsdnju.. What did you think of George? . Flll ln the mlaalng worda: 1.З.10.. . Не couldn't come Ьесаuае he dldn't have time. 5 6 7 8 9 10 11 ~ta veli~ na ea~u piva? ..No.. ai l~:nt tu rait. l'm not thlrsty.Ne znam. 'mм'~ . Mislili smo da је razumeo. pored "samo". She cвn't swim.:znt . that was my wife. faild. Did you see him yesterday? .

uz pomoC spiska na kraju. ponovite naglas sadasnje vreme.was. Why did do .5. 4. npr. had looked. licu jednine: he puts (on stavlja). 4. You me with you that? 1 it а good 3. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-slxth (56th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo prcЮitajte oЬjein)en)e: lekcija 50. jer је dovoljno zapamtiti tri oЫika (sadaAnje vreme. br. Kad god naidete na jedan od njih. summer. today? -1 tako toplo da sam stalno hot that 1 Ьiо а poem. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset iesta lekclja Potev od sledete lekcije. he put (on је stavio). 54. proAio vreme i particip pro§li. What diddo . Vidвli s kilnim mantilom moje Jene. hit. br. nepravilni glagoli се u engleskom tekstu Ьiti ozna6eni zvezdicom •. naut:ite i zaЬeleZite na vaAoj ceduljici tri osnovna oЫika glagola to Ье. put (staviti).. hit. kao u have.was so . 1. lma i glagola kod kojih su sva tri oЫika jednaka. 2 i 4. had. . Pozivamo vas da veC sada..thirsty. proAio vreme i particip).alx 5. br.Oni su veoma jednostavni. faund. 56th LESSON 52. put. put.was . br. get.went into. . br. saw. Jedina razlika је $to proAio vreme ne doblja nastavak "s" u З. Pri tom su proAio vreme i particip OO. дkо blste pokusali unapred da ih u~ite napamet ро spisku. 51.thought . 1.2. hit (udariti). to Ы Ыо i strahovito te!ak i uzaludan posao. gat. it always ZA PONAVLJANJE: 6.4. Ovog leta Ьilo је !edan. ZahvaljujuC:i svakodnevnom ponavljanju. а onda proverite u spisku na kraju knjige.3. З. to think. raincoat. 55. ZМto 1916 2.to jednaki medu sobom. find (faind). Јо$ bolje се Ьiti da ta tri oЫika zaЬeletite na partetu hartije koje eete stalno drtati u knjizi kojim eete ujedno oznaeevati do koje ste strane stigli. .195 one hundred and nlnety-tlve ste те one hundred and ninety. ubrzo Cete se naviC1 na nepravilne glagole i zapamtiC:ete njihove oЫike. REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. .idea. to write. to have. Neprevllnl glegoll. to take. $ta si rвdio danas? you Nautio sam jednu pesmu. had. З. This. faund (faund).lвarnt.my wife"s. to drive. gat. ste to utinili? Mislio sam da је to dOЬra ideja.

Sta su radili ju~e? l~li su da vid~ jedan film. radije eemo reei: the тап you ssw тв with. What did they do They went to see а film. Sta је rekao? Nisam razumeo.Jeste li za partiju karata? Would you /ike а Ьеег? . Relativna zamenica mofe se upotreblti s predlogom. То је vi~e pitanje obl~aja nego gramati~kih pravila. npr. umesto koga se javlja who. Naprotiv. а i to who i which mogu se zameniti sa that (the Ьоу that 1 saw. Zepamtlte: ZA PONAVLJANJE: 7. 5.197 OIW hundred and ninety-aeven one hundred and ninety. The man who is coming (Covek koji dolazi). They'/1 come when they know. З. ne mo!e se izostaviti zamenica koja odgovara n•m nominativu.. 4.). Posledica ovih izostavtjanja је da se u savremenom engleskom sve manje upotreЫjava akuzativni oЬiik whom (koga).video. koji slede obratite pamju na relativne zamenice. On1 се doci kad budu (sa)znali. koje itd. Za sada Се objdnjenja Ыti dosta. З. kao i u ndem jeziku. Za sada cemo primetiti da se zamenica moZe (ali ne mora) izostaviti kada odgovara na~oj zamenici u akuzativu. 5. Retellvne zemenlce. Каd budete stekli "oseeaj" za engleski jezik. ~to zvu~i pomalo knji~ki. . koja itd. The msn you ssw тв with .koga. The саг which 1 want=The саг 1 want (Kola koja zelim).Primetili ste vec da engleski jezik teZi da izostavi relativnu zamenicu (koji.Zelite li jedno pivo? 56th LESSON .Mislio sam (smatrao sam) da је zanimljivo. ali u tekstovima.te pri· meniti ono ~to smo vam ovde pomalo suvoparno objasnili. LEKCIJA (Revlalon) How aЬout а game of cards? . Jeste li mu traZili malo novca? 4. 2.aght 198 2. 5.). а pfedlog stavlja posle glagola. the саг that 1 want). З. sasvim prirodno &.Covek s kojim ste me videli. Prevod: 1. 1thought it was interesting.. Oid you ask him for some money? yesteгday? 4. What did he ssy? 1 didn't understand.Ne umem da plfvam. koju. koga itd. Tako. Tako imamo: The Ьоу who(m) 1 ssw= The Ьоу 1 saw (De~ko koga sam video). (koji. Је li on dobo? Nisam ga . ali engleski radije izostavlja zamenicu. 2. 1 can 't swim . umesto the man with whom you ssw тв (~vek s kojim si me video). Prevedlte plameno ne engleald: 1. Oid he соте? 1 didn 't see him.

John wвs working. You'll soon Ье on your feet. tuk . . What's the metter with you? Не felt' (4) Devid's forehead and llstened to his chest. о Farenhajtovim (Fahrвnheit) stopenima: nata nuia је 32"F.. 'sli:pi!J.3. to fвв1 zna/!i ...v flu:....: 6rout. (4) Porad . UpotreЫjava se i giaQo' hurt*: Му вrm hurts . ра је pozvala doktora. 'sirias. Normalna temperatura tela trвЬв da Ьudo 98. nj§ta ozblljno. ·8 Uzmjte ove taЫete ј utopljavajte se (~uvajte toplo). tould .ndrad znd tu.2. fclt il.ooetiti'".8....ЬOii me . 57th LESSON . stomsch-вche ('stлmeк eik) - ЬOiovi u stomaku. .P . itd.. 'ht. s. Uskoro Cete bltj na nogama. sed . Не called Joan and told' her he felt' ill. wouk t.. 'lisand . 'Љ:hcd .1. She took' his temperature and saw• it was 102' (one hundred and two degrвea) (2). fclt . Then he said': "lt's а touch of flu... David was sleeping• (3) when te doctor arrlved. 5 . . . ... $ta је (to) s vama? 8 Qpjpao је Dejvjdovo Celo ј oslutnuo mu grudj. . .Doьar dan. .." 2 3 O&IA&NJENJA (1) Нвtldllche glavoЬolja. nadraten. nothing aerious.(1) SIN!no lllldUnjem progresivnom (O.. 4 Dejvid је spavao kad је doktor stjgao.7. 'hcdeik . ваг-асhе (i& eik) - Ьolovi u uAima. 7 Onda је rekao: .) Pridev sore znaei . PRONUNCIATION а tl\~ . so she called the doctor. (2) RoC је. 'mzta.4'F... Ona mu је jzmerjla (uzela) temperaturu ј vjdela da је 102 stepena. бi:z .D!on је (upravo) radlo. а 1€Xr'C=212"F...191 one hundr8d and nlnety-nkw two hundred 200 Flfty-seventh (57th) Lesson А Pedeset sedma lekclja Mell grtp (Dodlr grtpe) 1 Dejvid se probudio s Ьolelo. opipati'".. (Obratite pafnju da se ch izgovara kao k... naravno." i grlom koje је Pozvao је D!oun i rekao јој da se oseea Ьolestan. koji Ьoli".pipati. Hello.4. ovo prollo fN01Jf85/vno vreme oznafava radnju koja је u toku: Dejvid је upravo 8p8V80 (blo џ snu).6. 'tempra~a . di'gri:z. ~cst..vid is slввping).5. Take' these 18Ьiets and keep• warm.То је malj grjp. glavoЬoljom touch of ftu 1 2 З 4 5 6 7 8 Devid woke' up with а heedache and а sore (1) throat.

Mislim da imвm malo gripв ili паzеЬ (kijвvicu).. 1). You'll sооп Ье оп your feet. itd.).11. ? . Ni on nета infinitive. а ruke su mi hladne.ktan glagol.. ~ta (vam) је? Mislim da imam nazeb (kijavicu)..9. She felt his fareheвd впd took his 18mperature. Stay iп Ьеd апd keep warm. .. Ostanite u krevetu i utoplite se. . nautiCete ih Ьвz tdkoCa pool0p8no. Ako se ddite ndlh savetв iz ргоАЈв lekcije (Ьr. . UP:oro tete Ьiti na asl no cash.5. Pozovite dok.. . umesto koga se upotreЫjava to hвve to. . 1 think' 1 have а touch of flu or а cold. Nite m1 doЬro (ose6am se Ьolestan). Oh. -(5) Mиst (morati) је dete. Na lalost и svim jezi'cima. nos i usta.5. the nose and the mouth. "to do" i "to hвve".З. oznв~n zvezdicom.2. kao i can.} Nije strdno ako odmah ne Z8{Jilmtite nove reti и svakoj lekciji: sretaeete ih . ? lt's not RE$ENJA ZADATAКA 3.JENJA (nastavak) 'teЬJats . 9 10 11 - Тај doktor me је vrlo brzo postвvio па поgе... She closed the wlndow Ьесаuи she was cold. feis .4. ju:l su:n. 'kwikli. рау 1. he hвd to..tora. EXERCISES 1.З.. . Flll ln the m1881ng worcl8: 1. Ali пв propustitв da vl* риtа porюvite svaki nepravilni glagol. nogoma. Glava me Ьoli. sel..4. Могао sam dв platim 6ekom poAto nisam imao gotovine.) i buduCe vreme (1 will have to. you have the eyes.2. mвda sи i oni f'IВ(JfSvilni..:m. Call the dactor.13.. 57th LESSON . kasnije. nepraVJ1ni sи upravo oni glagoli koji se naj~ upotreЫja­ vвjи. бi aiz 6а nouz end 6а mau6.11.:. Му head aches and my hands are cold. Ona mu је opipala telo i izmerila temperaturu.201 two hundred and one two hundred and two 202 9 10 11 - That doctor put' me on my feet very quickly. OIIJМN. What's the mlltter? 1 thiпk l've got а cold. put . 1 feel ill.. hed eiks . itd. $tв (vam) је? Ki/вvics? То nije ozЫijno. Не when the postman 2.. fi:t. ki:p w. Zbllja? Каkо је to uёiпio? Morao sвm da prodam (svoja) kola dв blh platio rafun! 12 13 14 12 13 14 Na licu imate ofi. . U ovoj lekciji smo videli dosts nвpravilnih glвgola. kould. how did he do that? 1 had to (5) sell' my car to рау the Ьill! On the face. Оп је rвdio klld је poltar stigao. Na isti naein se gradi proAio vreme (1 hвd to. Ona је zatvorila prozor jer јој . (Nismo smatrali za nвophodno da stвvimo zvezdicи posle pomoCnih glagola "to Ье". .е bllo hladno.

Recite јој da se utoplt: She has а her to 1. 1 keep' а supply (1) of paper handkerchiefs (2).jedne pantalone.had. Budite tihi.(. . wa:dz . drzim (~uvam) zalihu papirnih maramica. plave. - 2. Mogu li vam pomoCi (dati ruku)? Gospodin Marzden је predsednik (glava) upravnog odЬOra.3. Zanima se za sve (za sto ga se ne ti~e. 0/oun (upravo) teletonira leksru. .IA (nastavak) (2) Sastavtjeno od hand (ruka) i danas retke re6i kerchief {marama): d se u slo!enici ne izgovara. . sore throat. Не is too nosy (З). imenica koja ima samo (1) То supp/y: snaЬdevati: supp/ier: snaЬdevae: а supp/y: zaliha.is phoning . quiet. Can 1 give' you а hand? Mr. Ыlо sta) PRONUNCIAТION jua 'Ьodi. Mal8den is head of the Ьoard of directors. (3) Od nose (nouz) mnofine. . nju5kalo. pair of trousers аге blue . Na primer: kad ја imam grip.f} Trousers је. What's the matter .. had to. - 1. .203 two hundred •nd ttwee мМNЈА ZADATAКA (nastвvak) two hundred •nd four 204 4.4. CI&IAЙN. Vi izgledate veoma zaposleni..А cold . Nju ЬО/i gиlв. For lnstance: When 1 have the flu.IEN. His А nos: koji svuda zaЬOda nos.Ьу cheque. oЬiik kao i kod nas pantвlone. 5 On је suvile znatizeljan. the ZA PONAVLJANJE: 8. in'klu:d ра:ц. arrived. .. OIIJAЙNJENJA .. Не is lnterested in anything that doeln't concern him. . Joan .5.Njegove trousers . . You look very busy. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-elghth (58th) Lesson Your 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset osma lekclja Vан Ьосlу telo 4 5 There are many words in English which include parts of the Ьоdу.doctor. 2 3 4 lma u engleskom mnogo re~i koje uklju~uju (obuhvataju) delove tela.Tellkeep warm. sa'plai :w 'pcipa 'hat:1Jkl3(!i:fs. was working - 5. мfious. pantalone su 58th LESSON . . . Кеер .2.

. Predsednik. . .6. k~n·s~. tin ti. nck. the and the flngers. (5) Cheek (t:i:k)..obraz''. . stopala i no!ne prste. .. . REIIENJA ZADATAКA 1.Zite rezervni tol:ak pri ruci. Have you onything lnteresting to read? .n.4.n. 'pju:~l . Vi izgledate veoma umorni... 1 knife (naif).m.mz бi 'clЬouz . they wеге almost neck and neck.. we have the legs. 'plural. . jz 'trauzaz 'siqajala о. Jcaz . Kad vozite.Zina? U6enik. EXERCISES 1.znati.trouseгs" (4) slngulaг ог 6 7 7 8 9 10 11 Pupil.. vrat i vrat). kad pijete pivo.5..Је Ji .S. kolena.. 8. sp~ wi. Не had ьetter buy а new pair. . seth LESSON .5. 'Ьizi. 12 13 12 13 Otheг parts of the Ьоdу аге the aгms. .6. . The President.v dai'rcktп. . pluгal? ls .t.. 'loua . 'ti:ki. Воlје Ы mu Ыlо da kup• nove (nov par).• touz.. blli su skoro poravnati (dosl. ali·uzvik chin chin pri nazdravljanju uzet је iz kineskog.• 'b. .3..10.4. moZete reCi "l:in l:in" (podbradak podbradak)l Drugi delovi tela su ruke (do ramena).. ~ 2...2.4.. Ni!e (dole) imamo noge.zgodan. .. You look very liгed. And. She was on her knees W8Shing the floor. Ona је Ыlа na kolenima (ldeeala) perut:i pod. igra re6i: chin znat:i ..noZ.. . 'rлnaz . always keep' the sраге wheel handy (6). 'ti. ш :z . Loweг.t. of this Ьоу! .13. . is Head of State. Tako know (nou) . .3. ' ъ. That was а cheaky (5) answeг. То је Ьiо drzak odgovor.7.pantalone" jednina ili mno. klous . f1 :t ..11.ka! (6) Нandy. naravno. 1. hcd .. His tгousers аге full of holes.. odnosno Kraljica. 'finaп. ldite u krevet.. Тhecheek (7) Ovo је. itd..l 'hendi. Dvojica trka6a Ьila su veoma Ьlizu (jedan drugom). (8) Кп na pOCetku re6i uvek se izgovara n.205 two hundr8d and five two hundred and alx 206 6 Теасhег. or the Oueen. uvek dr. podbradak". jeste Aef {glava) drfave. llngulaг at the top and at the Ьottom. 'nouzi .Please siг. naravno.Molim gospodine. jednina gore (na vrhu) а mno!ina dole (na dnu). when you аге drlnking· your Ьеег. . Go to bed. . praktita.9.Кakva drskost (od) tog deta... ОВЈАЙНЈЕНЈА (nastavak) eiЬows . you can say' "Chin chin" (7)! pluгal 8 9 10 11 Nastavnik. mo!e imati i znafenje "drskost''.. the feet and the toes.З. top . of couгse. . Njegove pantalone su pune rupa. .n.11: 'л& . laktovi i prsti. . 6.:d .. The two runneгs wеге very close. bi a. nadohvat ruke.. the knees (8). When you аге drlving'. lmate li lita zanimljivo za eitanje? .

"dnevno vreme".pol koji placa".name. 3. Women rвrely speak• of men as the "atronger sex".2.. . 'm1111rid . Suprotno је night-til118. ili .. 'dfentl . need. 'rr. Pri vrhu strane nspiSite dвtum. . write the (iate. Neki mu§karci misle da ih smatraju {da su smatrani) 2 з kao . в dole va1e ime.. 08JA6NJENJA '(1) 1.207 two hundNd and aeven two hundred and elght 208 Flll ln t11e ml881ng worda: ·1.too cheeky . .4. Molete /i mi pomoti? This text 4.. 2ene retko govore о mu§karcima kao о "ja~m polu". Daytime.:ali . ТгеЬвји mi а по~ pantalone. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-ninth (59th) Lesson 1 Men speak• of women as the "fair sex" or the "gentle sex" or the "weвker sex". 4 5 - 4 5 - Моја fena svake noCi sanja da је udata za milionera. milia'nr. То ве vвs Тhat ne Ме.. . You're lucky.. ne!nom polu" ili . Оvвј tekst је июта teiak. your ZA PONAVLJANJE: 9. Go suvi~ Gan you 5. k~n'sidad .5.. 'lлki . is very difficult . Mine dreams she's mвrried to а millionвlre in the dвytime (1)! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset deveta lekclja 1 2 3 MuAkarci govore о !enama kao о . dan za razliku od noti. 5..1.. Odlazite.pair of trousersany..had .. and of the page.lepAem (lepom) polu". At the top doesn't concern you - 3. .he Ьetter 2.at the ЬOttom. Моја sanja da је udata za milionera ро danu! PRONUNCIATION 'str:~os~. ..keep quiet..:a seks .3... ? new (nastavak) 1. . Vi ste sreCni. 59th LESSON . slaЬijem polu"..4 away. . tj. Му wife dreams вvery night that she's mвrried to а millionвlrв. Some men think• they are coneldered as the "paying sex".. Ovaj detak је Ьоу drzak.give me а hand. men spi:k av 'wiм~ . lmate li (ikakve)? Have you got МIENJA ZADATAКA 1 .:a. .. fr.. Ьоlје Ьi bilo da Cuti (Ьиdе miran) ? is . 'wi:ka. 'pejiu. This .

. 'Ьrл6~... . mi:t. То је staгa ЬеЬа. jecalo је dete." Mi ne trafimo od vas da nau~ite nepravilne glagole za dva ili tri dana. English people are lamous for their aplгit of fair-ploy. EXERCISES 1. r~.. ..2.. . . 14. :deit~im..209 two hundred and nine two hundred and ten 21 О 6 7 Nature has given' us еагs which аге always open and а mouth which it is often Ьеltег to keep' shut. . sma•ld . Let's go to the West End and see а show.10. -З. The Ьоу looked at the ЬвЬу fог а mlnute and then started crying (2). praud ..ЗО. Look at this text for а mlnute. lt's an old ЬвЬу. Engtezi su ~uveni ро svom 3. "lt's not fair.7. . The pвгents smiled. a:skt. then repeat it. . lt rarely rains in the aummeг in England... J~:n . . What time do the banks shut? .2. а onda је робео da рlабе.. 'beibl . ь~ 3: ti:O .11. .. . ..8.9. 8 9 10 11 12 13 10 11 14 12 13 14 OВJIANJENJA (nastavak) (2) lli: started to сгу... Dvoje ponosnih roditelja pokazuju svom sinu njegovog novog brata.. Roditelji su se nasme~ili .13. "lt's got' no haiг ог teeth".4. onda ga ponovite. the child sobbed. Најdе da odemo u Vest End i vidimo neku kollko sati se Ьвnkе zatvaraju? . ri'pi:t .. Deбko је gledao ЬеЬu neko vreme (jedan minut). mauO . predstavu. 'sta:tid 'kraji!J. nego samo da ih ponavljate kad naidemo па njih (kad ih sretnemo). veгbs 6 7 8 9 Priroda nam је dala u~i koje su uvek otvorene i usta koja је testo bolje drfati zatvorena... io":IIJ . 59th LESSON .То nije posteno... tлt. "What's the matteг?" they asked.11..At thгee thlrty. s:~bd.U З.. . i're 8 j~l~ v~:bz. lukt . . jedan minut..5. ~ta је?" pitali su.5. 'nei~ h~ez 'giv~n лs iu. . Leti u Engleskoj duhu fer-pteja. . Two pгoud paгents аге showing' theiг son his new Ьrotheг.. but only to repeвt them when we meet' them.(Ono) nema kose ni zuЬa".6. sлn ." We do not ask you to leaгn' the irregulaг in two ог thгee days."· U Gledajte ovaj tekst retko pada kib. RE$ENJA ZADATAКA 1.

Francuzi nas smatraju (mi smo smatrani od Fгапсиzв) za vrlo 2. trein.NJA ZADATAКA (nastavak) 3.on holiday. doesn't work. Pol<uAit)le · da ih naueite. On ustaje u pola osam svakog jutгa. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixtieth (60th) Lesson То •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeseta lekclja Glagol "to get" 1 2 Hajde da pogledamo neke izгaze s glagolom "to get".oџtstde. gвve. 1. Evo јоА nekih. were showing us. Oni su They пат polauivali filтove koje su sniтili па letovвnju. .got one. She the dog and the door. . а mo!e znal:iti common впету. 'kt~man.4.2. (1) Common znal:i "obl6an". а vi veC znate nekoliko (njih). . The tгain gets• ln at eleven thlrty. 1.that (which) they. Мој Му auto ne radi. Ovi izrazi su vrlo uobl(:ajeni. . ја nemam auto (jedan). 8 "zajednil:ki": а 60th LESSON . These expreasions аге very common (1 ). We are considered Ьу..30. Try and leaгn them. 1 hвven't it last find it? 5.4. 3 4 5 •мttuENJA PRONUNCIATION 1. Ona је izЬвcilв рsв (stвvila рsв nspolje) i zatvorila vгвtв (2 nepravilna glagola). - Vi ste sreCni. put.211 two hundred and eleven two hundred and twelve 212 Flll ln the mlaalng wonla: 1. лр ~~:t ha:f pa:st 'seV2r\. . Voz stite (ulazi) u 11.5.night.S. . . Can't he.4..3. 1). Неге аге some mоге.z .. ZA PONAVLJANJE: 10. Zar ne moie da ga nade? . бl. get 1 2 з 4 5 Let's look at some expressions with the vегЬ "to get" (N..to him. the French as ьeing very took reserved . and you already know· а few. . Не gets• up at half-past aeven every morning. You're lucky . Ја sвт ти ga dao sinoC.zajednil:ki neprijatelj. . iks'pre§anz.shut. car . the films rezervisane.

She's getting' very deaf. (З) 8 9 10 11 9 10 11 12 l'm too 13 14 the house through 12 13 14 15 Take' а numЬer thlrty-eeven bus and get' off at Charing Cross. 1 have по more cigarettes. istovremeno··.l've got' а headache. 'tu:ecik \~i:p~ ~ s::~: . def.213 two hundred and thirteen two hundred and fourteen 214 6 7 lt took' him lllness (2). thanks.15.14.5. -З. zubobolju. Govorite glasпije. da:k. Nemam vi§e cigareta. reklo Ы se went into the house (pro!lo vreme od go) ili entered the house (Ьеz predloga!). Don't all speak at once. Uzmite autobus broj 37 i si(!ite kod tering Krosa... Those books are miпe. Speak' louder.4. Svi su u isto vreme pokubvali da udu u autobus. eru:. 'cvriwлn.Нvаlв.11. gusobolju i kijavicu.. One knjige su moje. Molim vas. Da је re~ о OOveku koji naprosto ulazi kroz vrata. ·ь~:gl~ . а sore throat and а cold. but they are still quite expensive. •• 60th LESSON . а niko me пе pita kako se oseCam! OВJМN.9. How do you feel todey? .1.. .Ьolest. these are his.8.. iks'pensiv. and nobody asks me how 1 feel'! 15 Trebalo mu је dugo vremeпa da se oporavi od (svoje) bolesti. idite i uzmite (пabavite) mi noviпe. . 'laud~ . а toothache. Everyone was trying to get' on the bus at once (4).2.. These records are cheaper than those.13. . ~ta se desilo? . 'noub::~di. Ш. Nemojte svi govoriti uglas. а u mom selu nema zuьara. .. Provalпik se uvukao u kuC:u kroz mali prozor. . _(4) U ovom slutaju at once ne znal:i . erout.Ьolestan. ne razumem ni ret... . Ove plote su jeftinije od oпih.З..odmah" nego . Hajdemo kuci. vrlo dobro. suviSe sam zaposlen da Ьih iSao sam. Please.Evo (ih) ј~ malo . ove su njegove. get izrai:ava tebltotu ulai:enja. ali su ipak priliC:no skupe. odjednom.. EXERCISES 1.IENJA (nastavak) (2) 11/ness. . UpotreЫjava se i pridev sick. lt's getting' dark. go' and get' busy to go • mysell. Smrkava se (postaje mra~no)..Неге аге some more. а long time to get' over his 6 7 8 Let's go' home. је оп (З) Ovde .4..lmam glavobolju. a1i viAe ameritki. 1 сап't uпderltllnd а word. . Каkо se ose6ate danas? .5. RE6ENJA ZADATAКA 1.. . Ona sve slablje tuje (postaje vrlo gluva).Very well. Вoli me zub. The burglar got' lnto а small wlndow. те а рвреr. . What's the matter? . Ј have а toothache апd there is по dentist in my vlllage.2.

. But nelther your nor 1 speak' Spenish... Svi su pokuAavali и isto vreme da udu и виtоЬиs. .215 two hundred and fifteen two hundred and eixteen •. . good! Let's have а look at them! 1 like the ones aЬout Spain.1. When the train . Тhеу аге going to the Marsdens': oni idu kod Marzdenovih.. Nije vafno.4. - Koliko Ноw је to daleko? . .1.. kontrakcija mustn'f ('mлsnt). dobro (је)! Hajde da ih pogledamo! Meni se svidaju oni о $paniji. U ovim gradovima svi govore engleski. Ali ni ti ni ја ne govorimo §panski. Let's go' to Spain this year. 5. What time . 'evritюdi.. 6..5. 2 З - 4 5 - 08. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-first (61st) Lesson Holldays •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset prva lekclja Letovanje (praznlcl) 1 Uzeo sam (doblo sam) ove prospekte ju6e iz putni6ke agencije. 61st LESSON . Let's off .НВјdе da po!urimo. Postoji i must not. bro'!u~z ./MNJENJA . . gets in Everyone . At the butcher's ('bu~): kod mesara (u mesarnici). Pada mrak.. kou1d . 1t doesn't matter. . R818NJA ZADATAКA (nastavak) 1. . Oh.(2) OЫik to hsve to (lekcija 56. U kofiko sati оп obl~no ustsje? does he 5. 'maet~ . . spein.3. То go to the Ьaker's ('Ьeikez): i(:i u pekaru. at the post-office.? 2.far is it. everybody speaks' English. was trying to the bus V. br.. phone me getting dark.2.? 216 Flll ln the mlsalng words: 1. tetefonirвj mi sa stsnice.get on . · .. Sidite (skinite se) kod polte. . О. 'traev~l 'spaeni!. 5) upotreЫjava se i za negaciju od glagola must. 'naiбa.3. 'sk. . 'ai~ . hurry up. PONAVLJANJE: 11. 1 2 з 4 5 1 got' these brochures yesterday from the travel-agent's (1 ). Get З. lt's get .' ln these towns. Hajdemo u $paniju ove godine.tl~nd. 'eid:t:~пts.at once. - from the station.4.usually . (1) Posle imenica u prisvojnom oЫiku ~to se podrazumeva "radnja" ili "kuCa". ali PRONUNCIA TION 'h:tlideiz...up. Каd voz stigne (ude}.

5.ne smet da idet i you don 't have to go . а ја zelim malo sunca.. we might (З) see• the Loch Ness (4) Monster.. 61st LESSON .217 two hundred and вeventeen two hundred and eight88n 218 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 Well.. а ni ti. But Spanish is easier to underвtand" than the English they speak in Scotland.oni su mo.h nes 'm. ра moramo se odlutiti: ili $panija ili $kotska. mogli zna~? Ьismo govore u $kotskoj. 6 78 9 10 - Dabro.8. Е. l'm alreld of llying. .11. OВJoUNJENJA (nastavak) znaei "ne smem".. Ја ne volim letenje.(З) Might (od glagola may) oznaЬ. sliCno na$em. 'f\ajil). . а veoma је lepo. 1 prefer the ones he showed us last week. Ponavljajte ih s vremena па vreme da biste utvrsШi znanje. mozemo ici ili u $paniju ili u $kotsku. 'Ьju:tiГul . $kotskul дli u $kotskoj је hladno. 2) elther go• to Spain or to Scotland. "n. Uskoro Се vam sve blti lako.. ..5. 11 12 13 14 Koje~ta (Ьesmislica)' da vidimo CudoviSte iz Loh Nesa. inaee (ili) (:е Ыti prekasno. miO . Ono ne postoji' То је Otkud (kako) ili mit ili izmiS:Ijotina da se privuku turisti. lt's late and it's getting dark. ig'zist.4... EXERCISES 1. Nije suvi~ hladno. .Zda ovde. јег Cete njih sretati i kasnije. 10. l'm afreld 1have to leave. Scotland! But it's cold in Scotland and 1 want some sun..14. She might come . And you don't have to (2) take" а plane.nst~. Vratajte se па гanije lekcije da proverite oЫik i znatenje posebnih (idioma).. We must dectde qulckly or it will Ье too late. Let's have а look at those new brocllurea.How do you know"? lt's elther а my1h or an invention to attract tourists: . 1 ne moraS da letiS: avionom (uzmeS: avion).ne mora$ da idet . Ha.12.9. 1 ја. .ona bi mogla da dode. lt's not too cold. di'said. RE$ENJA ZADATAКA 1.. lt doesn't exlat! . Razlikujte stoga you must not gc.З.So am 1.3. . Вojim se da (:u morati da krenem.ns:щs.. 'i:zi~. (4) Loch (jezero) је $kotska ree i zato u njemu imamo grleno h. They might Ье here . izrвza Nemojte se brinuti ako vam lekcije izgledaju та/о komplikovanije. Nonsense' Anyway.. we must deckle: elther Spain or Scotland.va pretpostavku. we can (N. sлm sлn. Ја se ЬOjim letenja. Nije toliko bltno da to tinite za nove reti.2. Well.13. дli ~panski је la~e razumeti nego engleski (kakav) U svakom slutaju.de da pogledamo te nove prospekte. and it's very Ьeautiful.2.4. Moramo brzo da se od)ueimo.. plein. Кasno је i pada mrak. in'venS~n tu :~'trrekt 'tu :rists. 1 don't like ltying and nelther do you. Vi~ mi se svi~ju oni koje nam је pokazao pro&le nedel~. moguCan doga· daj. 'eniwei wi: mait si: бQ l. . kakvo inaee u engleskom ne postoji.

- 62nd LESSON ..don't think so. vi ni јв ne rszumemo lpanski. .. Spanish. Glalgow is the main induвtrial centre. Оп se ЬОјi !вtепјв.1. . а na jugu Loulends (nizija). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-second (62nd) Lesson Scottвnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset druga lekclja Ako18kll 1 $kotska је velika kao polovina Engleske (upola tako velika kao Engleska).nd. 'hailandz . Не Ы da dode avionom. but 1 V. popj:. 4. Neither nor understend .219 two hundred anc:l nineteen -а: Ш two hundrec:l anc:l twenty 220 FUI ln 1118 ml881ng 4..• ~gri'kAIC<~r<~l.flying . .2. . ...3.. 1 Scotland is half as Ьig as England but the populвtion is much smaller.. might. koja је vise poljopri· vredna. lt .. Morвt:emo dв t!ekвmo. sau6 ... Autobus је brii. а i ја. the Lowlands which are more agricultural.n . ali mislim da neOe (ne mislim come plane. N. Nije you Vllirю. ali (njeno) stanovnistvo је mnogo manje.. 2. .so am 1. of Ы Не's and 1. . The bus is 5...this evening have to.doesn't matter. . ZADATAКA (nas1avak) 1.Ьу. koja је divlja i veoma lepa.... and in the south.3. bus or .2. PONAVLJANJE: 12. Mogla She da telefonirв v«erss.5.l:. no:O . phone Wewilt wait. Glazgov је najvalniji industrijski centar. Moiete iCi autobusom You can go autom. 2 з 2 з 4 PRONUNCIATION 4 'skat. waild. Although Edinburgh is Jhe capital. car. afraicl (scared) . 'Joul<~ndz .. Mada је Edinburg glavni grad.. 3. either Ьу Ьу quicker (faster). mein 'ri :d!anz . Mogao tako).. There are two main rвgions: in the north.'lei~:. might. the Hlghlands which are wild and Ьeautiful. ha :f . . Postoje dve glavne oЫasti: na severu Hajlends (brdska oЫast). 'smo:J:.

. 1 t: · · roum. gelskog. tg'zist.s. Brltain's (2) hlghest mountain. oВJA$NJENJA (1) Scots (ovde mnoZina od Scot) moZe blti i pridev: а Scots vШage=a Scottish VШage. ona nije nikada Ыlа sjedinjena sa Engleskom па isti natin kao Vels.12.6.10.:o:z. t. called Pгesbyteгianism. Ne treьa dв vam nepravilni glвgofi postanu straMo. (4) Pridev own znaCi . :id. Some oldeг people still speak• Gaelic. .~kotsko seTo. Paгts of this wall still exlst today. ali privreda Jugoslavije .. mada је $kotska deo Velike Br~anije. U engleskim gradovima kuCe su pretetno sagracjene od crvene opeke. . Scotch se upotreЫjava samo za viski! .Jv red brik.1ГI<~ПIZffi .vlasnik. "· .:ots. the houses аге mainly built• of геd bгick. 'geilik . Delovi tog zida postoje i danas.l 62nd LESSON . is in Scotland.nz 'hai. ~ 1... iz ~.13. in'dлstri:~l 'sent.. the houses аге malnly of gгеу slate.14.. 'sep. ali veC:ina ~kota govori engleski. The Scots have theiг own (4) гellgion. Scottish towns look very dlffeгent fгom English ones. zvanu prezblterijanizam..r. hauz1z а: 'meinli Ьilt . Poneki stariji ljudi јо~ govore gelski. i sopstvene zakone.n.ju'naitid · ·. Ben Nevis... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 $kotska је od Engleske Ьila odvojena zidom koji је podigao rimski саг Hadrijan (podignutim od rimskog cara Н.:o:['6ou ~~dьпrг.n emp.221 two hundred end twenty-one two hundred end twenty-two 222 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Scotland was sepaгated fгom England Ьу а wall.te graditi i od imena zemalja..:o~~~ taunz. ~koti imaju sopstvenu religiju.Yugoslav economy.. ~ . koja znaCi "planinski vrh". dok su u $kotskoj kuce pretetno od sivog §kriljca.9.(2) Prisvojni oЬiik se mo.Yugoslavia's есопоту ili the economy of Yugoslвvia. а uz svakodnevno vе!Ьвпје za nekofiko nedelja Cete potpuno ovfadвti njima.). 'k~pit. (З) Веп је reC iz jezika Skotskih starosedelaca. :-. WE:I·~i~~ · · k8·~~~ slett.Prezl>. but most Scots (1) speak• Engl ish. nalazi se u $kotskoj. NajviSa planina Engleske.. Ben (З) Nevis. setm we1 ~z wetlz.. and theiг own laws.гei­ k · · · ~·. ln English towns. greit 'brit. _'brit. oun ri..\ 'gla:sgou .. Jugoslovenska privreda .st 'mauntin ben 'neiv:~s.vlastiti.sk. Skotski gradovi izgledaju sasvim drukfije od engleskih.posedovati: owner ('ouna) . sopstveni" То own . Oni su znвtno jednostavn&i nego и drugim evropskim jezicima.n.· . Otuda. oun [. it has neveг been unlted with England in the same way as Wales. So.. although Scotland is рагt of Gгeat Brltain. 'hetdri:~n. wheгeas in Scotland. . built• Ьу the Roman еmрегог Hadгian.7.

. allhoug/1 some older people st1ll speak Gaa11c. . 58.те.NaЬ&vi mi (uzmi mi. Оп to ne izgovara па isti na~iп kao ја. Flll ln the mlutng worda: 1. .speaks. 4. mainly built of slate. br. towns very different. . Odran11e znamo upotrebu participa got za "poja~anje" glagola have.4. V. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-third (63rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protttajle oЬjainjenja: lekcija 57. а odatle i "nlibaviti".4.in .5.5. 62. We got these Ьooks yesterday . 1. 1 ••• my 2. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset treca lekclja l've got а cold=l have а cold ~ linam kijavicu. 2. . PONAVLJANJE: 13..get. 2 i З.4. English is easy to learn. 61. Although. З i 5. Scottish . Of course. that is my own oplnion. 1.his.English. Skotski gradovi izgledaju sвsvim druk~ije (vrfo razli~ito). . got five 1. Get те а Ьotl/e of Ьеег.З. Scotland is half as Ьig as England. Vel:ina ljudi u ~kotskoj govorl engleski. ра 1• neophodno da se s njom bolje upoznamo. sa Ьezbroj zna~en. Most people in Scotland speak . Ova re~ca od tri slova jedan је od naj~e§ce upotreы.223 two hundred and twenty lltl- two hundred and twenty-tour 224 EXEACISES 1.neither. to је moje lifno miAijen}e. The h0uses аге З.nor.a.2. .ava"'.а. we wife Gaelic. mada neki starijl ljudi јоА govore gefski. Ovo је тој sopstveni prospekt Uzmite пjegov. . This is brochure. Kut:e su uglavnom sag!'lldene od Ariljca. Take 5. Не's poиnds=Нe has 5 pounds . ~kotska је dvaput manja od Engleske.are.Ove knjige samo doЫii ju~e.2.5. 6Зrd LESSON .look. whereaa Gaef1c is complicated.з. my own . Naravno. . br. br. Engleski је lak za u6enje. dok је gelski komplikovan..Оп ima ре! funti. Scottish. . U tom slu~ju got samo za sеЬе ne zna~i ni§ta: lna~ get ~z dodataka ima osnovno zna~nje "doblti". doesn't . . 60. donesi mi) fla§u piva. To. ni ја пi moj8 Jena ne govori(mo) gelski. 4. br. Не pronounce it the same as RE$ENJA ZADATAКA 1. br. Mada smo &roti {jkotski). 4.h glagola u engleskom jeziku. 8. -.2.way.

Ne otekujte da cete ih nautiti pet ili deset dana. kad god u tekstu naidete oЬiik sa zvezdicom. LEKCIJA (Revlalon) 63rd LESSON . 4. Neither your nor 1 waпt to speak to him. . . Shв might phone later .у је defektan па isti natin kao i can i must. Get off the bus after the church...H~de da pogledamo. . kontrakcija 1 сап't (ka:nt).. i pomocu nJega gradimo buduce vreme: 1 wi/1 Ье аЬ/е to . Ni ti ni ја ne !elimo da govorimo s njime (njemu). (ili 1 couldn't).popeti se..necu morati da. . 2. lzgledate veoma zauzeti..ustati.. U buducem i proAiom vremenu: 1 wоп 't Ье аЫе to. Defektnl glegoll "cen" 1 "mull". necu moci da. . i 1doп't have to (must по/. З. .oporaviti se (od bolesti.. 5. . .morao sam da . to get over. mustп't znati "ne smem"). Neprevllnl glegoll. tu teMe reci 1 was аЫе to . get stite najrazlititija znatenja. Najva!nije је da zastanete i da se "presliAate".. ..moracu da . 4. · ~to 6. оп vam neCe zadavati prevelike te~koC:e. 1 had to se/1 ту car to рау the bl/1. s. Let's have а look . . Whaf's the matter? .niMa ozblljno.Sta је (posredi)? А pair of trousers . Evo nekih od najteMih: to get up.moci CU da . You look very busy.jedne pantalone.. U slul:aju nedoumice. 1 wвsn't аЬ/е to . 1 didn't have to . Can 1 give you а hand? ZA PONAVLJANJE: 14. . Morao sam da prodam svoj auto da blh platio ratun.. / wi// have /О • . 8 od must uvek 1 had to . Nothing serious . . . Не gets up at eight о 'clock. ali cemo . to get оп . .O!oun i ја dolazimo iduce nedelje..izaci. .Mo!da Св ona (ona Ы mogla) telefonirati kasnije. сап ima oЫik could (kud). lnfln1t1v glasi to Ье аЬ/е to odnosno to have to.mogao sam da .nisam mogao da. 3.Ona postaje gluva. Prevod: 1.nisam morao da. uvek је korisno pogledati u neki veC:i engleski retnik keo Мо su "The Oxford English Dictionary" ili "Chambers 20th Century". IICu jedntn~. pomoc spiska na kraju knjige. ali za nekoliko nedelja ili meseci hocete. uzbuden. to get dowп . Mogu li vam pomoci? 2.. to get off.sici (sa autobusa). to get out . . Za proAio vreme.a itd. ali ako zapamtite ovih nekoliko osnovnih nal:ela.Smrkava se. nemoguCe da unapred nautite sva znatenja i glagola get.. Sidite sa autobusa iza (posle) crkve.). She's gettiпg deaf.).225 two hundred and twenty-five two hundred and twenty·slx 226 U progresivnim oЫicima ovaj glagol najte~e znati "postajati". za uz na 4.. 2. OЬiici can i must postoje samo u sadaAnJem vreme~u i nikada ne dobljaju nastavak "s" u з. Zepemdte: Јаап and 1 аге coming naxt week .Podsetimo se svega sm? naul:ili о njima. zavisno od konteksta: "оп sme da dode" ili "on Ы mogao da dode". OЫik might (he might сате) ima samo ovo drugo znatenje.sici (s nekog uzvi~enja). 5. 1/'s gettiпg dark . S dodatkom priloga ili predloga. U spojevima kao he may сате moguC:na su dva znaCenja. 1 won't hsve to . М. uci (u autobus i sl. Оп ustaje u osam sati. . З. Bilo Ьi upotreЬe Odritni oЫici su 1 саппоt. Prevedlte plameno ne engleakl: 1..

10. - t.То је lako . .Г'<Ј. 7 .rekao је intenjer. Prihva6ena је firma sa najnitom ponudom.7.ou~t 'afa ~a. Reelly? . zatraiile su pismene ponude. 6 i srebl:emo se u sredini. 'midl. .u tom slu6aju .setate se. l!ouz 64th LESSON . а $ta 6е se dogoditi ako se ne sretnete? 9 . . fa:m а щ~ · . What will heppen if you don't meet•? 8 9 . a'st3niit . 'ka:mli.е imenica u )ednini Ш u mnotini: so little топву ali so fвw pennies. . they asked for Sezdeset Cetvrta lekclja 1 Kad su Francuska i Engleska odlu6ile da sagrade tunel ispod kanala (LamanAa).And the little one? f'.the engineer said• calmly you will have two tunnels for the price of one.the enginнr said•. Jedan turista u Кairu video је dve loьanje u jednoj radnji: jednu veliku i jednu malu.2.. What are those? . Astonished Ьу the low price. .Ali to је kojeita (smeЗno)! Bi6ete miljama udaljeni Uedan od drugog)...How are you going• to do it for so llttte (1) rnoney? 4 .. (2) Mi: stвrt to dig. and my son will start dlgging• on the French 5 side.he asked. Jou prais . ak'septi~..9.(One) velika је loЬ8nja kraljice Kleopetre glasio је (Ьiо је) odgovor. df ·. pitali su direktora: з . sa1d..! \~mnal . di'saidid tu Ьild а 'tлnal 'лnda б. The firm with the lowest offer was accepted.6. 5 а moj sin 6е po6eti da ..said• the amezed tourist. Zbllja? . so much noisв ali so many cars. sta:t d1g11J._:- ~~~ ~~ ---~ __ PRONUNCIATION OIIJA6NJENJA .~1Щ. itd. l.. hepan. ел- 8. 'kairou sa: tu: skлlz.227 two hundred 8nd twenty-88\t8n two hundred •nd twenty-elght 22:8 Slxty-fourth (64th) Lesson 1 2 When France and England declded to build• а tunnel under the Channel.:z.. -А mala? tenders.But that's ridlculous! You'll Ье miles apert.ima6ete dva tunela ро ceni jednog.sve zavisi od toga da li .. 10 11 - 1О 11 12 - д tourist in Celro saw• two skulls in а shop: а large one and а small one. 'tendaz. ri'dikjalas . ..11. 7 .. lznenacSe2 ni niskom cenom. ~.. $ta је to (Мо su te)? . .mirno је rekao intenjer ..lt's easy .kopa na francuskoj strani..4.. dai'rekta. 6 and we'll meet• in the mlddle..was the reply.1 will start dlgging• (2) on the English side. fr~:ns ..' ~!>1\<Sk one is the skull of Queen Cleopetra .ln that case .pitao је. .(1) 1ovde. they asked the director: З .rekao је za6udeni turista. ke1s .. mailz a'pa:t..Каkо 6ete to da uradite za tako malo novca? 4 .The Ыg 12 - ~ 4W( ~& а.Ја 6u po6eti da kopam na engleskoj strani.

јл!Ј g. Не asked me how you were.start smoking -. .. . 13 - То је lobanja Кleopatre kad је blla devojёica (mlada devojka) - odgovorio је trgovac. Каkо Ноw mislite (kako Cete) to da uradite рге iduteg todoit.229 two hundred and twenty~nine two hundrttd and thirty 230 13 14 That is the skull of Cleopatra when she was а young girl .. Pitao me је kako si ti .З. kwi:n kliou'pctra .. give ZA PONAVI. Lako је . ali telв prestati. LEKCIJA 64th LESSON . li se Dfonsa? Sreo sam ga јuЬ! na ulici. SeCa!. 'riali .Ьefore next Thursday.. to ? -.animal skults. poЬedih.me your price..13.3. ? pol. ali mi nismo blli u kuCi. -З.5. -. Oni su zvonili sinoC. Do you rememЬer Jones? 1met him in the street yнterday.4. 1conquered. 2.answered the 1hopkeeper. EXERCISES 1. 1 saw.-..more difficult -. Љ:'get tu ri'pi. atthe.. па doЬrom ste putu.12. -.At once. Sta је to (lta su te)? - То (te)? То su Zivotinjske loЬanje. NastвWte. Everyone knows Caesar's words: 1 came...eti s pulenjem. . -.14. ~- . &эtvrtka? Flll ln the ml11lng wordt: 1. Don't forget• to repaat the irregular verbs. is easy to .JANJE: 15. to AEkNJA ZADATAКA 1. -. 14 Ne zaЬoravite da ponavljate nepravilne glagole. -. -. Каkо ide ponsvljanje potetnih lвkcija? Sigurno пв nвilвzite ni па kakvв ozbl/jnijв ~kote.t. will you Ье аЫе-.2.2.4. Who will Ье-­ party-. Му son built his own house. Svako zna Cezarove re~i: dodoh. ri'plai. Ко Се blti па prijemu sutra? Ne seCam se.. ..:J 'a:n· . are you going -.. but . videh.5. Kad Cete moCi da mi kalete (date) svoju cenu? When Odmah. Мој sin је sagradio svoju sopstvenu kuCu.5.. . ? -- ? They are 5. .stop. but we weren't in. tomorrow? 1 don't 1. 3. They rang last night. What are those? Тhose? -. .rememЬer. 4.2.4. a'meizd. lt -.

Mozete putovatj ј autobusom.1. Ali. ~'laud ..... а odatle i . iks'pensiv. . . moust 'bлsiz а: 'dлЫ 'dek~z .5. .. which allows you to trevel for а certain peгiod at а loweг ргiсе.. 'dЪ:ni.ati".6. kontrolisati. '():lsou . 6 Allhough most of the tuЬe is autometic. sloweг Most buses аге douЬie-deckers and you allowed to smoke upatalra. unllke (1) the Меtго. this Гf1St4ursnt is terriЫe: ро njemu.. 'lou prais. bai ~ 'si:z~n 'ti~t . 2 З 2 з Undeгgгound Меtго in Paгis.. You can also travel Ьу bus..andeгgгaund" ...јЈј . Mada је пајvееј deo podzemпe zelezпjce automatjzovaп.ог the eomething like the every morning is 1 Dejvjd Vjsloп putuje па posao svakog jutгa podze- mnom . pro. ovaj restoran је grozan. The tuЬe . . То collect је .ne kao"..9. 'dist~ns. уоuг 7 8 1 Zato morate zadr!etj kartu dok ne zavffijte putovanje. it is retheг old-fuhioned and quite expensive. You can buy• а season tlcket... You рау according to (2) the dlstance you want to trevel.. 'ep.f:eleznicom. ~·lauz . 4 Platate prema udaljeпostj koju zelite da prec!ete (putujete)... tju:b. cena putne karte. za razliku od metroa.. PRONUNCIATION 'pлЬlik 'trensp:>:t. . Mozete kupjtj pretplatпu (sezoпsku) kartu. prema. 6i 'лnd~graund . (2) According to: ро.пеАtо је kao metro u Parizu. . . Podzemпa lelezпjca . zavisno od. But..tJ him to ье lstв .:t~'metik .... 'metrou. .. 'draiv:t 65th LESSON . vju:. . јоА postoje sluzьeпjcj kojj vam proveravaju kartu па 4 5 5 6 izlazu. kojj је sporjjj ali vam omogutava (daje) Ьоlјј pogled. Train fares агв hiih-_ Vozovi su skupi. (4) F•re је tarifa. So you must keep• уоuг tlcket untll you flnish уоuг journey. emplo'ji:z hu: fek .. .za raztiku od". theгe аге still employeea who check (З) tlcket at the exit. . .. Vеејпа Ateпj 7 8 9 autobusa su dvospratпj. опа је prilitпo starjпska ј dosta skupa..9. koja vam omogucuje da putujete ро пiloj сепј tokom оdгес!е­ поg perjoda.nвeltean'' i otuda •.moje odgovore. лn'til .Ne liCi па njega (nije svojstveno njemu) d8 zakdnjava....4. (3) То chвck: proveravati. .10..231 1 two hunclred вncl thirty-one two hundred вnd thlrty-two 232 1 Sixty·fifth (65th) Lesson PuЬIIc Sezdeset peta lekclja Jevnl иоЬrеС81 transport woгk 1 Devid Wllson trevels to Ьу tube..3. ~'k:>:diQ .1. лp'stuz."kao": unikв ima suprotno znatenje.. According to him...7.naplat:ivati". 'ra:6~ ould 'fd~nd . PltNlStJ check ту answersmollm vвs.. which is but gives• you а Ьеttег view..skupl. 'лnlaik . ·s~:t~n 'pix-i~ . lt's unlik. а dopuAteпo је (dopuste) da pu§jte па gomjem spratu.it. аге OIIJA$NJENJA • (1) Znamo like..

cannot come. theгe аге the lamous London taxis.~nt.2.thNe two hundred and thirty·four 234 10 11 12 Оп these buses.11.5. but you need а гest fгom time to time.. we are . U ovoj zgradi nije dozvoljeno puAiti. OВJAAN. najbolji nal:in da vidite grad је pe~ice. EXERCISES 1. dlesel-engined vehicles аге а famlliaг sight in the Capital.. fri: . Of course..IENJA (nastavak) (5) СаЬ (skraCeno od francuskog cвbriolet.233 two hundred ancl thirty.12. Naravno. <1: - . tu su tuveni londonski taksiji. Ne kraju putovanja morate pokazati svoju kartu. 2. nije пат dozvoljeno dв parkiramo ovde. Мој paso! је pregledala (proverila) po/icija. Najzad.. here. ог 10 11 Na ovim autobusima postoji vozal: i kondukter. who collects уоuг faгes (4). 12 13 14 Ova krupna. you will see' а llttle "Fог Нlге" sign in the fгont... ali s vremena na vreme treba vam odmora. Flll ln the ml11lng worda: 1. These laгge. .. r~·mш~ sait . Za iznajmljivanje" па prednjoj strani. theгe is а dгlveг and а conductoг. Нackney је jedno predgrade Londona. 'kaepit~l. You аге not allowed to smoke in this bullding. Му paeeport was checked Ьу the pollce.2.... naziv nekada§nje luksuzne koeije) i taxi podjednako se upotreЫjavaju u znae&nju .. bn'dлkt~ . him. At the end of the )ouгney. .. 'feimas 'lлnd:m 'taeksiz 'haekni kaebz. koji vam naplacuje voznju.. videcete mali natpis . . 13 14 "Hackney Cabs" (5). Ыасk. From time to time.. crna vozila s dizel-motorom dobro su poznat prizor u prestonici.. ili "(Hekni)-keЬovi". Neoblt:no је za njega (ne lit:i na ntega) da govori takve stvari.5.З. 'di:zal 'endlind 'vi:~klz . 13. fuz. ... S vremena na vremв gledao је na svoj sat da provвrl koliko ie sati. 'fain~li . to park REUNJA ZADATAКA 1.. lt's unllke him to say things like that. Flnally. Ро njemu..4.. .3.. Мвdв veCina njih ne mogu dв dot. .fu..taksl''. you must show your dcket. the best way to see' the clty is on foot. Љ: 'hai~ sain in 6~ fr.. k~'lekts . Ako је taksi slobodan.. lf the саЬ is fгее. he looked at his watch to check the time. 65th LESSON .4.

still .. То reach the exit. hoCtlte veiЬu? Whвn 1 li da pгeglвdate (pгoveritв) . . then вnswer the questions with the help of the preceding lessons.exercise. 'JIOPi~l~ ncim.5. PONAVLJANJE: 16. t:uvвj/8 (svoju) kJII/u dok ne dode/8 (dcspe/8) do izltш1.. wu els . • V. David and Joan want to with 5. Kako glasi (kako је) popularno ime za podzemnu !eleznicu? Gde ја$ (drugde) mo!ete naci podzemni !eleznicki sistem? Kako se zove? Је li "tjub" skup? Zaito је skuplji nego pariski metro? Zasto morate cuvati kartu dok ne stignete do izlaza? Kako se zovu londonski autobusi? Мо!е li se puSiti u (na) londonskom autobusu? Gde? Ко naplacuje vo!nju? Ко vozi autobus? ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1. КSd budвm zвv/Sio. What is the popular name for the Underground? Where else can you find• an underground rвllway lystem? What is it called? ls the ТuЬе expensive? Why is it deвrer than the Parlsian Metro? Why must you keep• your tlcket untll you reach (1) the exit? What аге London Ьuses called? Can you smoke on а London bus? Where? Who collec\8 the fares? Who drives• the bus? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset йsta lekclja 2 3 4 2 з 4 5 6 7 5 6 7 Naul:ite ovu stranu kao i obll:no. will you the .. peid! 1ez ju:!u~l . your .come out (go out) .. 'reil· (1) То гвасh: dostiCi. 66th LESSON . 3. Кеер . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-slxth (66th) Leuon 1 Learn this page as usual.. а onda odgovorite na pitanja uz pomoc prethodnih lekcija. According to.doCi do izlaza. have finished .ticket .Kad dostignete trtdesetu godinu. When you reach thiгty. ? REIENJA 4.4.not allowed. until you reach the ZADATAКA (nastavak) 1..2. dospeti (do).3. two hundred and thlrty-tive two hundred and thirty-slx 236 Oejllkl i 0/oun jol Је/в d8 irвdu s пвтв.us. дlthough most of them. . . pri'si:diq.exit.. 2.235 з..check .. ..

. . please (2) .. OВJA$NJENJA (nastavak) (2) Ovo )е uoыtajeni uzvik konduktera u autoЬusu. . ? Why your - Вecause 2. ri:t\ "kлl~..Hyde Park. AE8ENJA ZADATAКA 1.237 two hundred and thirty-seven two hundred and thirty-elght 238 8 9 10 11 What are Hackney Cabs? What colour are they? How do you know· if а саЬ is free? Which is the Ьest way to travel around London? Fares. 11. please. znate dв је slot:юdan. Oni su oti~li jutroe pre nego мо si ti ustao. How do you know if you are right? . Ја ne poznajem London.1em? Naravno. 8 9 10 $ta su "Hekni keЬovi"? Које su Ьоје? Kako znate da li је taksi sloЬodan? Koji је najЬolji nacin da se putuje (unaokolo) ро Londonu? Da naplatim vo!nju. . Kontrolor (lnspector) Ьi rekao: Tickets. Will you te11· me where 1 must get• off? Of course.Zato Ato ti је sestra. twelv pens. .4. . ako zelite da pu~ite. l'm oorry. . $1а 6е se dogoditi ako on ne telefonira? the . Ako vidite natpis "Za you iznajmfjivвnje ··. . .5. EXERCISES 1.S. Brajton је omiljeno mesto (u koJe molete) iCi za (vd) odmor.. haid pa:k . 11 12 13 - 12 13 wci "sist~m. .4. . What will happen it he doesn't phone? Flll ln the mlulng words: 1. р/ввsе. ft~z . Каkо (otkud) znate da li ste u pravu? . you know is 66th LESSON .(Za) Hajd-park. Hocete li mi reci gde moram da sit. They lett this morning Ьefore you got up. Must he leave at once?.6.Da. ZaSto moram da јој piAem?. lli "egzit.8. you must go• upstalrs. Oh. "bлsiz. morate iCi gore (па sprat). to .5... molim. Oh. -4.З. That's twelve pence. Brlghton is а popular place to go for your holidays. !ао mi је. Mora li on odmah da ode? .То је 12 penija.. if you want to smoke. 1 don't know London. "di~r~ 6zn 6~ p~"rilj~n.3.. molim vas.Yes.2.2.

winter..i t . Gde se moh kupiti sezonskJJ kartв? Where а . l f .4.sister.. molim vas.IENJA (nastavak) . PRONUNCIATION 1.Z. slept OВJAAN. can you (1) buy . seasons are: spring. fell.. od ujaka) da vidi jednu utakmicu u kriketu proslog meseca.season-ticket.(2) For se upotreЫjava uz izraze koji oznatavaju trajanje. 1).. Hello.аее. .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-seventh (67th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset sedma lekclja 1 Odveli smo mog rodaka (brata od tetke. REIENJA. fallen: pasti. summer. 4.free. m~~. But he fe11• (1) asleep during the game (N. l'm going• to stay with you for а few days. must 1 wrlte. fel ~·s\i:p 'diu:ril)."For Hire" stgn .2. The four London. Osta6u s toЬom 5 - nekoliko dana. please. Rвcite mi gde morвm da sklвm.. Mirno је spavao dva sata.. od strica. То fa/1 in love: zaljublti se. koja dolazi poslв oznake vremena. We took• my cousin to see· а crlcket match last month. whвre 1 . jesen. . ()вtiri godiklja dоЬа su: prolete. - .. ZADATAКA {nastavak) 1. . - 3.don't know London. The war lвstвd for seWJn .. days ago. 'krik~t . How are you? Very well.238 two hundred end thirty-nine two hundrttd encl torty јв 240 3.)WIS - Rat је trajao sedam godina... ne ротајвт 5. dok ga jedna lopta (nije) pogodila u glavu i probudila ga.5.3.l .ne. Pre tri dana dugog vremena в thrвe zaspati. pre OIIJAANJENJA (1) То ta/1. Jong timв вgо. ? ZA PONAVLJANJE: 17.her. 2 3 Ali је оп zaspao za vreme igre. То ta/1 asleep: _ (3) "Pre" (toliko i toliko vremena) prevodimo reeju ago (e'gou). 4 - 4 - 5 - Zdravo. leto. Kako si? Vrlo dobro. Tell me.must get off. zima. 67th LESSON . milo mi је sto te vidim (lepo је opet te videЩ. tuk mai 'kлun . it's nice to see• you ageln..ahe ls. Не slept• peacetully for (2) two hours until а ьа11 hit• him on the head and woke• him up. autumn.

well.. During the week. ali se izgovaraju {red) nasuprot sadaAnjem vremenu ~r1:d).З. ја sutra odlazim. . wouk him лр.9. do videnja. so she told' the mason to add the words: "untll 1 come'". .dok ја ne dodem".. EXERCISES 1. . . 10 11 12 13 14 ----- 10 11 12 13 14 :P!S~ali .s .б.te pokazati koje је vreme upotreЬIJeno. Onda јој је advokat rekao da nema nista za nju u testamentu njenog muZa.Oh. Then the sollcitor told' her that there was nothing for her in her huaЬand's will. sa'lisita tould.13. onda . l'm leaving' tomorrow and my wife left' two hours ago (3). 'evridei 'k. ра . Tokom nedelje. try to read' (4) this book for at least half an hour. .. Ovaj svakodnevni kontakt naviknute vas (utinite da se osetate prirodno) na engleski i pomoti te vam da izgradite sirok (oЫman) retnik. How аге you? . your lether fell aaleep half an hour ago. Samo kontekst vam mo. а moja lena је otisla pre dva sata. .4. (5) Pomo6ni glagol will (upotreЫjen uz makв) ne ponavlja se..2. greiv.7. Hello. аџ~ . it's nice to see you ageln. е - дh. tџ.2. Не left RUENJA ZADATAКA 1.3. а malo du:!e preko vikenda..11. .8. .. a'gen. goodbye.. . a'aou. Ьild а waid va'kebjalari Ьлt ri'memba.. 'misiz h1gшz put rest in pi . ...241 two hundred and forty-one two hundred and forty-two 242 6 - Ah.шtckt.Potivaj (odmaraj se) u miru" na nadgrobni kamen (groЬs) svoga mu:!a. . 'tu:mstoun . ра је rekla kamenorescu (zidaru) da doda reti: .o је tokom prvog dela 67th LESSON . Каkо si?. and for а llttle longer at the weekend. 7 7 8 9 8 9 Gospoda Higins је stavila (natpis) . Zdravo. ali zapamtite: titajte pomalo engleskog svakog dana. . trudite se da titate ovu knjigu najmanje pola sata (па dan). Budite mirni. vaA otac је zaspao pre pola sata. but rememЬer: Read' some English every day. 'meisan tџ cd 6а wa:dz. nego vld:i i za glagol he/p. OВJdNJENJA (nastavak) (4) Protlo vreme i particip ovog glвgola piAu se isto kao i sa~nje vreme.. Mrs Hlggins put' "Rest in Реасе" оп the tomЬstone of her huaЬand's grave. Кеер qulet. milo ml је dв te (ponovo) vidim.Oh well. . This everyday contact will make' you feel' at home with English and help (5) you to build' а wide vocabulary. Otita..

. Vinston ()e. .. . . The most typically English game is crlcket. ZADA. stay . had to . . Rekao је da mu је dosadno i da ho6e da tde kuCi. the war. they talk aЬout it and think' aЬout it.. Не sajd he was Ьored and wanted to go home. was .IA. 1 2 3 Englezi (engleski ljudj) su veliki ljubltelji sporta. the week .in .3. During . .. . . Не in power ZA PONAVLJANJE: 18. .5. kojj se jgra tokom letnjjh mesecj. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-eighth (68th) Lesson Sport 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset osma lekclja Sport English people are very fond of (1) sport.5. .full of people. in nineteen sixty-five. . . We walted for hjm for fjve mlnutes.. the shops are Flll ln lhe mlulng word1: 1. which is played during the 1ummer months.- t. moust 'tipikli . pn'felonal .for а week. 4. Оп је Ьiо prвdsednik vlade zs vreme ratв. (1) То Ьв lono ot.5. Bio је пв vlasti devвt godinв.during.:д radnje su рџпе svвts. . 68th LESSON .2. govore о njemu ј mjsle о njemu. .4. They play it and they watch it.. а ol"'tta smo i mi otiAII. Oni ga jgraju ј gledaju ga. IJIO:t. . . Najtjpj~njja (najtipj~nije) engleska jgra је kriket.TAКA (nastavak) Winston Churchill died ut8kmice.4. . Не was . REtaN.3. Tokom sвdmice pred Sа. Christmas. .2. 5. .Ц two hundred •nd forty-three two hundrecl •nd torty-tour 244 durjng the fjrst part of the match. 5. Ьеd . . PRONUNCIAТION OВJAINJENJA ik'tailiђ . Olon јв morao da ostвne и Juвvetu nedelju dвпв. 2.. fand. John . . .blti ljuЬitelj (ne<iega). . tek&Ji smo ga pet minuta. 1.for nine years.tjJ је umro 1965. Prime Minister 3.Ьefore . then left as well.4. . . voleti (neAio). .

i rodila se nova igra! Јо~ jedan popularan sport su konjske trke. А Ьоу. play Blngo regularly. s~k'sesful. 'rлgbl. succsssful uspeia. redovno igra Ьingo. ...245 two hundred and torty-five two hundred and torty-81x 248 4 But the most popular game is football. 4 5 6 7 8 дli najpopularnija igra је fudbal. Whвlв . manje popularna od fudЬala. Smatra se (procenjeno је) da oko ~st miliona ljudi.s 'reisi1J .(2) То ье ьorn: Ьiti roden. 5 6 less popular than is Rugby.. Mnogi Ьioskopi se zatvaraju i Ьivaju prepravljeni u dvorane za Ьingo. а igrafi zaraduju velike sume novca.tid .13.Rodio sam se.8.... it was invented at Rugby School in aЬout 1820 (elghteen twenty). toliko је dosadilo (blo је tako obuzet dosadom) igranje nogama da је uzeo loptu u ruke . jeste ragbl.ere you Ьcrn? . was so bored with pleying with his feet 8 9 that he took• the ball in his hands new game was born (2)! and а 1О 11 12 Another popular sport is horse-recing. 'regj~l~li. 'est~meitid la:dt sлmz. uspeti. . godine. pretefno fena.. Jednom detku. melnly women.. ро imenu Elis.J. 'Ьi:iQ k~n·v~. Profesionalni fudЬal veoma је uzbudljiv za gledanje. Ьeing 13 lt is estimated that aЬout six mlllion people.n. in'ventid .11. ..7. 'wim~n . izmi~ljen је u ~koli u Ragblju (u) oko 1820. ali jedna igra zvana blngo veoma је uspe~na. OВJМN. .l. b<'l.n. . Many clnema are closing and converted lnto Blngo halls. Nazvan "Ragbl-fudbal".. ~·nл&l 'b<'l:lgeim 1es .. .6. Ьall-game.. -9. koii se i9ra tokom ostalog dela godine (osam meseci). .10. Ј was tюrn.. h. sku.11. called Ellis.~. U Engleskoj nema drtavne lutrije.IENJA 'plei~ ~:n (nastavak) 'i<'lt~i . roditi se..Gde ste rodeni? (3) SuccвtJS (ssk'ses\ је uspeh. 9 10 11 12 13 7 Called Rugby football.. which is played during the rest of the year (for eight months). h<~:Jz. steit 'blngou . Professional footЬall is very exclting to watch and the pleyers earn large sums of money. Јой jedna igra s loptom. There is no State lottery in England. glagol је to succвed (sak'si:d). but а game called Blngo is very successful (3)... which is forbldden• '" England on Sundays. 68th LESSON . .. Љ:'Ыd:ш. koje su u Engleskoj zabranjene nedeljom.d. b.. Another footЬall. ..

Flll ln the mlмlng worda: 1. Stobby Niles is а succeiSful lootЬall player.in. OIIJA$NJENJA Ako ste redovno ponavljali nepravilne glagole otJeleJene zvezdicom. Bilo mi је dosadno da ga slulam.during . Dancing is forЫclden in the church. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset deveta lekclja 1 2 lzvinite.247 two hundred and torty·aeven two hundred and forty-elght 248 EXERCISES 1. .2. doean't my nephew (1) Peter Bates work in this office? Oh.5..summer. popularan (uspe!an) fudЬaler. is forbldden to.2. ра sam ~· . ali su vam veC .odg~arajuCi fenski oЫtk је п. .than. па vrhu jezika'".. . less exciting . 1. jol ih ne znate. vi ste njegov ujak (stric). She plays Blngo every week and wins large sums of money. Оп zaraduje mnogo novca.watch than.4. . ali radi preko leta. so 1 fell aaleep. U crkvi је zaЬranjeno igrenje (ples}. nephtlw . ujaka). sir:юvac). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-ninth (69th) Lesson 1 2 Excuae me.5.was Ьor8d. sestriC. t. Не 4. sestrtбina.3. SIOOVIca. .4. Samo јоА та/о strpljenja! {1) Dok cousin va!i za оЬа roda {Ьrat ili sestra od tetke.netaka. Jвdan tudЬslвr zaraduje vik nego direktor Ьanke. А footЬalt more а Ьank manager. 1 was bored with lllltening to him. you're his uncle.5.. strica. з. earns . . Ona igra blngo svake nвdelje i zaraduje vefike sume novca. . Zabranjeno је puSiti и londonskoj podzemnoj ieleznici. Cricket is to 5. StoЫ Najls te. lt smoke in the London tuЬe. Оп је govorio о svojim avвnturamв и Africi ali meni је Ыlо dosвdrю. zar moj neeak (sinovac) Piter Bejts ne radi u ovoj kancelariji? А. 1 am very fond of your alllter. RugЬy. ls she married? . Не а . 2.4. Ја mnogo volim valu sestru.lking aЬout his.2. Не went" to your funeral this morning. Krikвt јв manje uzЬudljiv zв gledвпje nego ragbl. On је jutros oti§ao na va~u sahranu. PONAVLJANJE: 19.З. V.3.te muAkog roda {ne6ak. player earns.св {ni:s) . 69th LESSON . Је l1 ona udata?. but he works the RE8ENJA ZADATAКA was adventures Africa but 1. . money.lot of . .

.. 'лl]kl. .. Don't forget• to learn the irregular тееt•.9. Те11• те. l've never Ьought• an empty Ьottle of whlsky in ту life (2).. Zaboravio sam roc:1endan svoje Zene.~n. ..Sta је rekla? Nista. 't»:6dci.7. ba:t.. 1О 11 12 1З and М rs Jones теt• in the shopping-centre. . upotreЫja­ 69th LESSON .. Ne zaboravite da nau(:ite nepravilne glagole na koje nailazimo. Dobro jutro.rekla је gospo<1a D!ouns .249 two hundred and forty-nine two hundrecl end fifty З - 250 З - 4 - David. ..2. tokom tri nedelje.~. ba:f. what are those ampty whlsky-Ьottles doing in the cellar? 1 don't know•.. darling. in 'said. nista . Da.fi.the doctor is two and the lawyer (З) is three. koliko imaju godina? Р а . koji jediПi ima pravo da se pojavi pred vi§im sudovima.said М rs Jones . nothing .That's alrlght then.. .. Mrs Jones. how old are they? Well .•. OВJA$NJENJA (nastavak) OВJAiNJENJA (nastavak) (2) Slofeno protlo vreme 1have Ьought upotreЫjeno је ро~о је re~ о celom jedrюm periodu koji traje do sadaAnjosti ("in my life"). 1 forgot• ту wife's blrthday. sta one prazne fla8e od viskija rade u podrumu? Ne znam.doktor ima dve. Nikada u Zivotu nisam kupio praznu flasu viskija. (3) Lswyer је opAti naziv za advokata. 'ncfju: 'pi:t Ьcits. Recite mi. а advokat tri.Onda је u redu. . Gospo<1a Tomas i gospo<1a Dtouns srele su se u trtnom centru. U SдD se va izraz вttorney (e"te:ni). fa:'м:at . 'pulil] _. 'cmpti .. 'fju:n. . Kakva divna deca.. AЬout 4 - Dejvide... 5 6 7 8 9 - How many people work in your office? half of theт.What did she say•? Nothing. i Ьarrister.. "la:j. for three weeks. prem . М rs Тhотаs 5 6 7 8 Koliko ljudi radi u tvojoj kancelariji? Otprilike polovina (njih)... . Good morning.s . draga.. U Engleskoj se raztikuju solicitor. -11.r-~1. gospo<1o Dtouns. Gospo<1a D!ouns је gurala kolica sa svoja dva dei:kica (unutra).4. ·~ildr. advokat koji zastupa privatna lica. 8. М rs Jones was pushing а рrат with her two llttle boys inalde.10.• 'bpil] 'scnt. 'misiz 'tam. What Ьeautiful chlldren.. Yes.3.. 9 1О - 11 12 13 14 14 verЬs we PRONUNCIATION 1. 'sel_. dtounz met .

ali је zaЬoravio Не tiJrjave. . 2. 68. but he the sheets. (tiniA). she want the television? - REAENJA ZADATAКA 1. mlaalng worda: Ne.5. 2. 67.4.Bio је bolestan nedelju dana. . . 1 i 2. 2 i З. His .Bio је Ьolestan tokom (ove) sedmice. al• protte nedel)e је kupio kutu. Оп је kupio (dедја) kolica koja је video и Cetvrtak. .. No.Rat је trajao sedam godina.ieli da gleda televiziju? - ne Jeli. the he Thursday. Му uncle Ьооk doing 4.she doesn't. How old are you. Mot te6a (ujak. Кakvo lepo vremei Најdе da uzmemo kola i odemo па selo.Videli smo veC upotrebu for ispred izraza koji oznatavaJu trajanje: The war /asted for seven years. What is .4. .to watch . . Zar ti ne o..forgot. br.3.5. -З. br. 70th LESSON Seventieth (70th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protl18jte oЬja6njenja: lekcija 64. str1na) sre_li su se za ~reme rat.doing postman .and go to. gospodo? .251 two hundred and tifty-one two hundred and tifty-two 252 EXERCISES and aunt met during the war. Zar ona ne . br.Let's take. madam? . Ne wife is znsm Sta Се se dogoditi. Don't you speak German? 1 thought you did.2. Sta ta knjiga radi nasred stola?. Не never spends money.ovor•A nematk•? M•sl•o sam da govori§. br. Flll ln 11мt Njegova iena је ljuta.saw on .what.2. Doesn't . 1. ЬOught . stric) i tetka (ujna.•: . 1. On n1kad ne tro!• n_ovac::. the dog with the . LEKCIJA ·············~························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeseta lekcija 1. ? Jt 1.angry . Koliko imate god1na. 1 don't know will happen. lzrazl za vreme. s. but last week he Ьought а house.2. .5. Razlikujte: Не was ill for а week. What fine. . 65. What is that in the mlddle of the tаЫе? -З. 1.That doean't concern you. 3.4. ZA PONAVLJANJE: 20. Не was i/1 during the week .doesn't matter. weather! the car the country.pram . $ta pas гsdi s poS/arom? - Nije vвЬю.То se \188 ne tite.

5. 1 (ај). 2. uz oznaku izgovara svakog pojedinog slova. Half of theт - That's alгight. З. S tako malo prijatelja i toliko proЫema. t (ti:). А/1 of theт Onda је u redu. . Zapamflte: Proverite ovo. Svi oni. z (zed). е (i:).DoSao sam рге deset. 4. f (ef). jвste /i ikad poku&Jii da naprвvitв ogromnu grudvи. Koju vi5e volite? 5. ј (dlej). х (eks). Radio је tri sata. Mi veC Ьarвtamo s izvвsnim Ьrојет idiomatskih izraza. q (kju:).253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-four 254 "Pre" је Ьefore: 1 сате Ьefore ten о 'clock. у (waj). Jeste Ji svesni d8 ste nвpredovali? Check this. i grudvв rвste SВГf!В od fИ!Ье. з.То se desilo pre dva sata. 2. 1 won't see hiт Ьefore SepteтЬer.. 1 (е!). v (vt:). Nije vam dozvoljeno da govorite. с (si:). hours and then he stopped. n (en). an (one) houг ago. о (ou). Dosadilo mi је da radim. г (а:). Azbuka. ZA PONAVLJANJE: 21. NeizЬelno је da gremte. 6. Prevedlte ptameno na engleakl: 1.o ago: . а onda је stao. т (ет). Ali kad navodimo pre koliko se vremena (ratunaju6i od trenutka govora) nesto dogodilo. Which (one) do you ргеfег? Кеер уоиг Уои 'ге по/ 5. р (pi:). g (d!i:). б. Zaspao је za vreme utakmice. 4. k (kej). И veC imвtв solidrю . d (di:).grudva"' Се biti zвvidne velitine. then - /'т Ьогеd with working Не was Ьогп - On se rodio. s (es). Polovina njih. plesse Have в rest - Odmorite se.: а (еј).. molim vas. Satuvajte kartu dok ne stignete do izlaza. 2. LEKCIJA (Aevlslon) 70th LESSON Until 1 сате - . Prevod: 1. allowed /о talk. pre jednog sata. Evo dve knjige. ali imajte poverenja: svakodnevnв praksa Се izoAtriti ono lto је је$ mutno. Неге аге two Ьooks. w ('dлЫ ju:). snegв? Posle је treЬa sвmo gurвti.NeCu ga videti pre septembra. 4. З. Не woгked fог thгee ticket until you геасh the exit. и (ju:). Каd stв Ьili dete. а пв krвJu fеtвЈВ va&9 . he тust Ье unhappy.Evo engleske аЬесеdе. mora da ЈВ nesreCan. jezgro" iz engleskog.Video sam Dtona pre trJ nedeiJe: /1 happened two hours ago . Ь (Ы:). h (eJt). Не fe/1 asleep duгing the тatch. Ook ја nisam do5ao. With so few fгiends and so тапу ргоЬ/етs.' saw John three weeks ago. upotrebl6em.

255 two hundred and fifty-five two hundred and fifty-elx 256 Seventy-first (71 st) Lesson lmportent newa 1 2 З Sedamdeset prva lekclja VaZna novost Gospodin Marsal i gospodin Hobz su sedeli па sedistima Ы1zu vrata. .8. threw· the match оп the floor апd opened his peper. -:. Тhеу talked to васh other . 6 7 Prozor је Ыо napola otvoren i Ыlа је jaka promaja. 'OJp:nit WAn :Ј ':'"ба.Videli su jedan drugog.... si:ts . rek .. 10 Posle nekoliko minuta.. ha:f 'oup~n · · · dra.- .Razgovarali su (Govorili su jedan drugom).11. бi 'м~аz Jukt. 8ru: :: .rekao је Mar~al. The neк-s is good . Тhеу saw one snother.. 4 Dejvid је stavio svoju tasnu na nosaf (mrezu) iznad svoje glave i seo.said" Mershall. 1 see• the Chineи Prime Mlпister is dead (2) . wail....10. haЬz w~: 'sitil] .~nt niu:z. 'teriЬI plein krel.Vesti su dobre. centarfor Celsija је bolestan i ne6e mo6i da igra protiv Spersa.13...tt..On је umro. . David Wllsoп got• lnto the traiп апd said": "Good morпiпg". 'mist~ 'ma:~~l . jos jedan straSвn pad aviona.jedan drugog··." 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Marshall апd Mr НоЬЬs were slttiпg iп the seats пеаr the door. Hobbs said": "Oh dear. bacio ~iblcu na pod i otvorio novine. Са• n. Stajls. 12 Onda је Dejvid povikao: .. Slil:no }е i sa imenicom means. (2) Doslovno "mrtav је".:z pratm mш1sl~ 1z ded sed." The other two showed по interest. set..4. . 8 .5. · No опе said" а word..~t. ne'" Drugi su ga pogledali.. ri'plaid ..Јао. . "jedno drugom·· i sl. opposite one another (1 ). the Chelsea centre-forward is ill апd woп't Ье аЫе to play agalnst Spurs.6: r~~ in :sail:Jns . . jedan naspram drugog. дlter а few mlпutes.. another terriЬie plane-crash. . 13 . 5 Zapalio је cigaretu. .. neк-s је uvek u jednini.. The wtndow was half-opeп and there was а stroпg draught. ~~~ . .3.(3) Uprkos zavrtetku "s". "Stiles. .Ovo је sredstvo da se naul:i engleski. stailz im'p":.(1) One snother ili each other znal:i . '!autid ou nou. gospode. 8а:. The others looked at him.Vidim da је umro kineski premijer. Тhеп David shouted: "Oh по!". The three mеп read" iп slleпce for а while. 71st LESSON . 9 Niko nije rekao ni reti. Mogao se upotreblti i glagol to die (umreti): Не hвs died . David put• his Ьrlefcase оп the rack over his head апd sat• dowп. 2 Dejvid Vilson је ubo u voz i rekao: "Dobro jutro". Hobz је rekao: "Oh. 'bri:fkeis .7." OВJAANJENJA PRONUNCIATION t. бt 'лба tu: loud. Не lit" а cigarette. sredstvo: This is в means to learn English . k:Jn'tiniu :d. The two mеп replled "Morпiпg" апd coпtlпued readiпg• their pepers." 11 Druga dvojica nisu pokazivala interesovanje. З (Druga) dvojica su odgovorila "Broj'tro" i nastavila da fitaju novine. Neko vreme su tri toveka titala u ti~ini..

godine.5. а umro 1824.abroad.. .З.papers .3.Ьegen to talk aЬout the news. The window. Ја sam protiv njegove ideje.4.. . They Ьefore at five minutes 1.257 two hundred and fifty-aeven two hundred and fifty-elght 258 14 l'l~ The three men Ьegan• to discuss the terriЫe. were reading .3. Prozor је Ьiо пара/а otvoren i bila је jaka promaja.2. . They . ?" They their when the 2. Lord 8ajron se rodio 1788. tragicnoj vesti (novosti). :%.there was .afford .2.saying good morning.4.. .. "trcdfik JIIU EXEACISES 1. LEKCIJA 71st LESSON . Не the and asked. saw. 5.. Zapalila је cigaretu i ьacila AiЬicu па pod.4. a"geflst spa:x.one another (each other) for . Video је teto i upitao: "Је li mnsv ifi spava (zaspвo)?" Flll ln the mlsslng wordo.s.Anoj. Lord Byron was born tn seventeen elghty-eight and died in eighteen twenty~four.door opвned. Polofio је kaput па stolicu i seo. "ls ог 1. . She lit а cigarette and threw the match on the floor. .. POOeli su da razgovaraju о (toj) novosti (tim novostima). 3.body.draught.2.s. Не put his coat оп а chair and sat down. . 1 find it nonsense.14. Smatram (nalazim) је za Ьesmislenu. 'telsi 'senta 'fol:wad .. 1 am agalnet his idea. looked . . Neeemo moCi sebl da dozvotimo letovanje и inostrsnstvu. was strong and а lA PONAVLJANJE: 22. tragic news (З). We to а holiday 1.half~open -. Oni su ~itali (svoje) novine kad su se vrata otvorila.asleep (sleeplng). Ьi'gcn 14 Tri foveka su pofela da diskutuju о stra. will not Ье аЫе. tu dis'kлs .. 4. Gledali su se (jedan drugog) pet minuta pre nego Ato su rekli REЙENJA ZADATAКA "dobro jutro··.he dead.

waipt .~се) sa imenom.pre hvвtanjв wzв". dis'kri:tli. stapt. pre 8 Dejvid је uskoro поviпе (zajedпo) primetio da taj ~ovek ~ita njegove s пjim.(1) Gentlвman woman. па 2 з The train stopped at а station but no one got' on.. for itd. sltting• down heвvily. gtassвs. Не 5 6 7 је naotare i obrisao lice prugastom marapuAilj. Dвvid soon noticed that the man was reading' his рвреr with him. . except the old gentleman. . (4) Pomotni glagol was se ne ponavtja ako nema opasnosti od nejasnote..:t . је.fi.(5) Posle predloga (Ьвfоrе.7._ . Pri obrвtanju upotreblte- se upotreЬijava umesto man.... Svi su пеgо sedajuti svom took' off his glвsses and wiped his face (N. the door opened and an old gentleman (1) with а grey beard and glвsses (2) got' lnto (З) the compвrtment.PoAto је protitao novine. ali vrlo diskretпo. 4 5 6 7 8 1 just caught' itl he said'. After reading the рвреr he le/1 вs/евр . поviпе ~jtalj ј Оп o~igledпo пiје Ato se рорео па imao vrameпa da kupi voz (uhvatjo voz). 'k~il]..4.259 two hundred end tifty-nine two hundrecl •nd •ixtv 260 Seventy-second (72nd) Lesson 1 Sedamdeset druga lekctja Voz је stao (uS&o). Mrs ('misiz) odnosпo Miss (mis . At the last mlnute. Skinuo micom. 'hevili. kam'pa:tm:~nt. jednoj staпici ali se пiko пiје рорео 2 з U posledпjem treпutku.. в ako ne znamo ime slr (sa:) odnosno madвm ('rn&!ldem)..Staklo i eala. kao i lвdy umesto mo Mr ('miste).. 72nd LESSON . ol. 4 Jedva sam ga uhvatjol rekao teziпom (te!ko). ai dtлst k..5.. OВJAINJENJA . 'peidiiz . Everyone was (4) reвding' and smoking. 'noutist .. (2) G/6Ss ... but very discreetly. grei Ы:к! cnd 'gla:siz . into the room - u soЬu. osjm starog gospodiпa. Не had obviously had no time to buy• а рвреr Ьelore cвtching' (5) the train.. doslovno . 1) with а striped handkerchief. ik'sept бi ould. вfter. wud hcv laikt . PRONUNCIATION 1. 'spektвklz).3. vrata su se otvorjla ј јеdап пaoe&rima stari gospodiп sa sedom (sivom) bradom u6ao је u kupe... 'abviasli .) glegol је u OЬiiku na -ing (gerundu): ьetore cвtching the trsin. kad hoCemo dв Ьudemo u~ivi.еаАа ili naoeote (ove poslednje zovu se i spectвcles.. straipt hcl]k~'6 :f.1. zaspao )е. (3) Setimo se: in the room - u sobl.t.

a'fendiQ. . (8) Kondicional pro&li: doslovno (7) V. EXERCISES 1. but he d id not want to show the old gentleman that he had noticed he was reading' it: he was afrakl of offending (7) him. When you have reached the end of this book. salvd Ье tu ~~. . REIENJA ZADATAКA 1. Не was alreld of weking his lother. ali nije hteo da pokate starom gospodinu da је primetio da ih on tita: Ьојао se da ga (ne) uvredi. stavio ih na sediSte. 13 14 At last. 'neiьa. Bilo је tako hladno u $kotskoj da sam doblo (uhvatio) kijavicu. read it agoln. . . .З. ri:et h . jer је njegov sused ја~ ~itao. Pre nego Sto Вefore је obrisao lice. . . 9 10 11 12 11 13 14 12 Dejvidove novine su imale 20 strana i on Ы ih rado podelio s njime. ali је u stvari Ыо po6tar. Savio је novine. Without moving his hands. put' it on the seat.4. si:t. Каd budete stigli do kraja ove knjige. Svi su his ~itali.. ta:n . OII. Dвvid solved the proЫem.. "Ыо Ы voleo" .. reading face. Ne pokreCu6i ruke. closed his eyes and pretended to Не folded aaleep. Dвvid reached the Ьottom of the page. he David who was to 72nd LESSON . zatvorio oCi i pretvarao se da spava. but he was really а pootman. osim Oejvida koji se pretvarao da spava.IAiNJENJA (nastavak) 13. l:itajte је ponovo. Najzad је Dejvid reSio proЬiem. . 5. Flll ln lhe mleelng word8: 1. 'fouldid . obja!njenje 5.. Војао se da (ne) proЬudi svog оса.2. 2. Pretvarao se da је padobranac.5.14.. Не pretended to Ье а parachutist. he turned the page. the рвреr. klouzd 'tюtam .2. Ьесаuи his nelghЬour was still rввding'.261 two hunctred •nd eixty-one two hundred •nct 8ixty--two 282 9 10 David's paper had twenty pages and he would have liked (6) to share it with him. skinuo је naotare.. but did not want to turn it. ali nije hteo da је okrene.4.Ьiz aiz znd pri'tendid.11. . 2. lt was so cold in Scotland that 1 caught а cold.. Dejvid је stigao do dna (kraja) strane.. okrenuo је stranu.12.

to help .lu da је vojnik kao ti oplja~kao restoran i ranio vlasnika .stџdying.3.4. ljudi ka. Polto је protitao izv§taj. 1 like you. па Zalost suvi• sвm zauzet.. Nikada u tivotu nisam Ыо tamo . . Well.е:ксерt­ pretend1ng .2. ZA PONAVLJANJE: 23. wipюg his .. 'wundad 01 ouna .said• the suspect.(2) Uz drugi broj. 1 ittle mystery 1 2 з 4 The pollce were (1) lnterviewing а soldier suspected of robЬery. people say• that а soldier like you robЬed the restaurant and wounded the owner .sleep. 1. brojevi hundred. Ра.unfortunately . would . . Everyone was. 'restara:nt .. дli mora da postoje hiljade vojnika u ovom gradu.took otf.. .2. But there must Ье thousands (2) of soldiers in this town. you cannot without After the report he it REIENJA 4. r"bd . RememЬer .5. . Zllpвmtite. . million ostaju nepromenjeni: five hundred pounds.repllecl the detective. OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 'mistari. оп gв stavi и svoju tnnu.am too busy.odvratio ј~ detektiv. Volвo Ьih da vвm ротоgпвт. nine miШon people itd. pa'li:s wa: '1ntavju 11) а 'sou!dh sas peklld av robara .. 1 don't know· the reataurant.4 '6au- (1) Кзdа imenica ima znatenje mnoZine (policija=policajci) glagol mote Ьiti u mnoj:ini (were).rekao је osumnjil:eni.. d1 tektav. . .t. 2 З - 4 - Ne znam (taj) restoran. ZADATAКA (nastavak) ali. 'sлspekt. дli u 7Зrd LESSON . 5.learn . thousвnd. ne rno!:tJtв nвutiti ako ne utite utenja). . l've never Ьееn there in my life ..263 two hundrect and aixty-- two hundrect and aixty-tour (Ьеz 264 3.glasses. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-thlrd (73rd) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset treta lekclja Mala mlaterlja Policija је saslu~vala vojnika osumnjil:enog za plja~ku. . reading рџt in his br~etcase. Ьut.3.

kraim.. mis'tcik . sa:. Then 1 arrest you for armed robЬery the detective. 'wa:kiQ 'kwai~tli. KaZeS da nikada ranije nisi video restoran? Da.. NaSe primedЬe treьa viAe da vam budu pratioci па putu nego putokazi.10. postepeno деtе ih savladati sreCuCi ih lto ~....14.265 two hundred and aixty~five two hundred and aixty. thanks to: zah\laljujuCi (netemu). a:md..• 'lau· tiq hi: r.. ја provalnik {razbojnik) Tako me је policija uhapsila i evo me (ovde sam).11. - nervozno је rekao vojnik.6.11.ZЬog toga је vaZno da nijednog dans ne preskotite ёitfmje... OIIJAiNJENJA {nasta\lak} neodreбenom znaCenju "stotine". 'witnasiz sed . that's right. So the pollce arrested me and here 1 am..9. ri'vibn. Sto se tite . 'ju:n~Љ:m. Llaten.)Ьа . - rekao је Sta је blla vojnikova greska? (Odgovor је u lekciji s ponavljanjem).. ја sam mirno hodao niz ulicu "Оп је oplja~kao kad је neko potrtao niz ulicu viCu/:i: kasu!" Stoga sam zastao i otiSao natrag u restoran а svedoci su rekli da sam zbog moje uniforme. (3) Вecause: jer. to је taёno 13 14 Yes. undz. "hiljade". "milioni" dobljaju nasta\lak "s" kao i imenice: hundгeds. teSkih"' gramatitkih konstrukcija.. si:n . 'r. Ьecause о!: zЬog... 73rd LESSON . 1 was welking quletly down the street when someone ran' down the street shouting: ··не robЬed the till!" So 1 stopped and went' back to the restaurant and the wltnesses said' 1 was the robЬer Ьecause of (З) my uniform..)Ьd 6~ til. What was the soldier's misteke? (The enswer is in the revlsion lesson)..7.. је Ыо Ьlizu mesta (scene) Slu~jte. ren . miШons.. You say you never saw' the restaurant Ьefore? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Da. јег Ьi to Ьilo zamoгno. ~·restid.. thousands.. plja~ke said' 14 Onda te hapsim zblog oruzane detektiv..said' the soldier nervously. but only one who was near the scene of the crime. Mi ne poku&lvamo sve da vam objasnimo..ax 266 5 6 7 8 9 10 11 12 - У es.S. ali samo jedan koji zloёina. 'n~:vasli.13. 'lisan ..

country-houees.elght 288 EXERCISES 1. ја ves ne poznatem. Hundreds . Каkо је tamo (kakva је)? - 2. any questions. and of cars.rain .5.. Ne postavljajuCi nikakva pitanja. Ne zaЬoravite: Z8SIIda se od vas tra:li samo da shvвtite imgJeski tekst. Му plane was late Ьесаuн of а strike. . ZЬog ki&J Cemo kasniti dvadesst minuta. . оп је znao da је vojnik pot. -З. What's it like?.4. Stotine i hiljвde ljudi kupova/e su kola. has .. . Because of . PONAVLJANJE: 24. Nikad nisam Ыо flat. 1 have never Ьееn to England.5.thousands . .. . Мој avion је kasnio zЬog ttrajka. p/jstku.287 two hundred •nd 8ixty-мven two hundred 8nd 8ixty.nio 1.utten aoroaa .her llfe. 1don't know you. 4. Without asking . She ran down the street lhouting "Help!" .2.4. 1 was working when the 111ephone rang. There must Ье а mislllke. Radio sam k8d је telefon zazvonio. .U pornot!". Trtala је niz uticu vieut:i . dtJ glasno proeil1lte svsku re/!8nicu i dtJ је porюvi/e. V.people Ьought.knew had done.1ate. 3.3.4.2.Ье . · 2. u Engleskoj. Ons nikada She и :livotu nije Ыlа и irюstranstvu. lhe we will twenty minutes Flll ln the mlнlng worde: 1. Оп је Не vlasnlk tri letnjikovca i jednog stana. he the soldier the robЬery. is three and а REIENJA ZADATAКA 1. Mora da је neka grelka. the owner of .3. never in 5.5. LEKCIJA 7Зrd LESSON .

ali sad postaje toplije.i mi (pusti me) da (ti) predstavim Endrua Vil. And you? l'm vвry well. the Yugoslavs itd. 'a:ns.11. Mlaбi ljudi nalaze (da su) ove formule suviAe zvanifne i pokuAavaju da ih izЬegnu. ~·~id... Utasno vreme.mladi ljudi. omladina. .. rel:enicu br. Dejvide. Na isti ntiOin mo!e se ГЕЮ. hvala ti. 4 5 6 shake' hands in ·England. David. How do you do? (3). ali kada је ret samo о . pli:zd.. Younger people find' these formulas too formal and try to avold them. When English people (1) meet• tor the tirst time.imati malo sunca. the young . . Let те introduce myself. f. Dozvol.10.Da.oz tu: 'Љ:m. zar пе?.3. 8 9 10 - 7 8 9 10 11 12 13 - Here is а typical "pollte" conversation: Hello.. How are you? Fine. thank you. the Germans. Nadam se da ~mo uskoro .5. oni kaiu: "Dobar dan" (Kako tinite?). А ti? Ја sam vrlo dobro. OВJAЙNJEN. PRONUNCIATION 1. you may say': "How are you?".Dozvolite da se predstavim.. izostavljamo elan i dodajemo imenicu people. they say': "How do you do?" The answer is: "How do you do?" After this first meeting. intr~'diu:s 'Endru: 'wili:пnz.o.. re6i 6emo thв English (sli6no tome i the French.. 'tipikl p~'lait bnv~'sei!~n. haudiu'du:.6. lan't it? wвrmer now. . or slmply "Hello".nekim" Englezima.o:st taim . Engjezima oopite. Каkо si? Dobro (fino).1.mladi (u c:elini).. Odgovor је: "Dobar dan. Kad se Englezi prvi put sretnu.ijemslf.. Dobar dan." Posle tog prvog susreta. 'simpli h~'lou. (З) Zapamtite ovaj utt:ivi izraz prilikom upo~vanja. 'rtali leik. mozete reei: "Каkо ste?" Ш naprosto "Zdravo".. People rвrely 2 3 4 5 6 Hajde da naufimo neke korisne izraze.)..IA • (1) GovoreCi о narodu kao c:elini. 74th LESSON .ol . 'ju:sful iks'prdanz.mlac1i ljudi {v. Ljudi se retko rukuju (tresu ruke) u Engleskoj.Drago mi је (zadovoljan) da vas upoznam. TerriЫe 11 12 13 - Pleased to meet' you Yes. (2) То introduce: predstaviti (nekoga nekome). ali young people . 'јл!]&:~ . 'Љ:mj~l..4.7.268 two hundred ancl aixty-nine two hundred and . 7 Evo jednog tipitnog "uttivog·· razgovora: Zdravo. Let' me introduce (2) Andrew Wllliams. but it's getting' weether. 5). 1 hope we will have some sun soon.вventy 270 Seventy-fourth (74th) Lesson 1 2 з Sedamdeset eetvrta lekclja 1 Let's learn some useful expressions. youngeг people .

4.§ts dв uzmem njegova kola ako пјети nisu potreЬna.your. Oozvo/itв drink. Let . .14. LEKCIJA 74th LESSON .offwШ ье Jate . moje !elje. Hoeu.мm ri'p:dz. Pozdravi tenu (daj moje pozdrave tvojoj teni).5. . uzmite jedne.need it .4. of . Каkо se zovete? . Allow .. to dinner. Goodbye. Не always me саг if not Moram dв kгепвт. а me 2. Dozvo/ite (pustite те) da vam ponudim {jedrю) pite.najЬolje !el..-one two hundred and eeventy-two 272 14 15 - Well. . .2. Molim vas.. Му regвrds. . Ье inste Си zskвsniti...moji pozdravi. Mi retko upoznajemo na6e prijatelje sa Endruom.11.take his . ра ја moram da krenem.he does . 5.5. .5.15. to the motorway. .2.4. Pisma se eesto zavrAavaju sa ьest regsrds Ш kindest regвrds.ie. Ove novine su Ьesplatne.З. We rarely introduce our friends to Andrew. there ZA PONAVLJANJE: 25. -_з.3.2. mi dв V86 pozovem па llflдeru. 'we&o . Оо 15 - vic:fenja. houp .4. m~t. These papers are free. 1 must Ье off or 1'11 Ье late.offer you. siv mai QВJA$NJENJA (nastavak) (4) то· regвrd: ceniti. . Give' my regards (4) to your wife. . Try. Не did it without thlnking. 1 will. . AEAENJA ZADATAКA 1.JS too much traffic. 'wa:ma. 1hope he will accept our olfer. 1 regвrd him highly ('haili) - Ја ga visoko cenim. Take' care of youraen. inaee (ili) cu zakasniti. kea. Goodbye. lets . Pazi se (uzimaj brigu о sebl). 1. or 1 to izЬegnete Give wife. me з.13. Оп те uvek pu.my regards . .. . Оо viaenja. . Nadam se da Се on prihvatiti naAu ponudu. Pleased to meet you. On је to ufinio Ьеz razmiiljanja. PokuU/te da suvile auto-put.. What is your name? . FUI ln the mlulng wordo: 1. preve/iki је sвоЬrвСвј (imв sвоtхвСвјв).to invite you. Pozdravi Zenu. Please take one.271 two hund~ and eevem. . 1u:n. мn 14 - Е. EXERCISES 1.avo1d . Drago mi је da se upoznam s vama..

a:l'бou беi rait.1. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 1З 14 young naphew was.13..ri'vaiz. The weather is terriЫe. ..5. .(З} То wear. 'p~nnts 'plejiq ka:dz. Vreme је grozno. SeSir itd. 'aлmwлn.14... .Zaп sastaпak. Worn out: iznoSen. Kad nekoga sretnete prvi put.9.tl .. w~:dz. When you meet• someone for the first time.lnjured in а planecrash.000 tokom поСi.w. (2} Appointment је sastanak ili poseta u zakazano vreme. lsn't it? Му Gde sam stavio svoju taSпu? Ne mogu da se setim. 'nefju: W.11. Moram da kreпem ili Cu zakasпiti па (zakazaпi) fuпti sastaпak... .. 'wеба. poSto ima va. sa. 'diu:riQ ба nait. 4 5 We have seen• а lot of words in the last few lassons. otvorio svoj romaп i роСео da ёita.11. Мој mladi пеСаk (sinovac) је povredeп u avioпskom udesu. naoёare. 'rekasnaiz db:di hi: weaz .3..to..)Ьd . mada redovпo piSu jedan drugom. worn znal:i nositi na sеЫ (odelo. . Vreme је sada da ponovimo (pregledamo) neke od njih. you say•: "How do you do?" They saw• one another for the first time last week. The Ьank was robЬed of flfty thousand pounds during the night." Oni su prosle nedelje prvi put videli jedan drugog. PRONUNCIATION 1. .) Nositi u ruci је to carry ('kaнi).):z 'indf:IO. r.273 two hundred and seventy·thr- two hunclred and seventy-four 274 Seventy-fifth (75th) Lesson 1 2 з Sedamdeset peta lekclja 1 2 Videli smo mпogo reCi u posledпjih пekoliko lekcija. Don't forget• the exercises at the Ьottom of the page. zar ne? OBJA$NJENJA (1} As moZe da znaёi i "poSto. А doctor's appointment -. Vrata su blla poluotvoreпa i оп је video svoje roditelje kako igraju karte. The door was half-open and he saw· his parents playing cards. You'll Ье аЫе to recognise George: he wears• (З) glasses and а Ьowler hat.. .. 'n. MoCi Cete da prepozпate Dford!a: оп пosi naoCare i poluciliпdar. a'pointmant. although they write• to one another regularly. wore. katete: "Dobar dan. izlizan. 75th LESSON ..pregled kod lekara. 1 must Ье off ог 1'11 Ье late for my appolntment (2). opened his novel and Ьegan• to read. Where did 1 put• my brtafcase? 1 can't rememЬer. Оп је zapalio cigaretu. Не will not Ье аЫе to come• tomorrow as (1) he has an important maating. . U banci је opljackano (banka је opljackana od) 50. pcid!. lt is now time to revlse some of them. Оп пеСе moCi da do'de sutra. 7. batam . Не lit• а cigarette. Ьi'веn.Zbe u dпu (па kraju) straпe. :. Ne zaboravite ve. buduCi da". 'boula het.

Nadam se da је 276 vaSem bratu od tetke ЬО/је. . -..4. lzvolite (ita mogu da utinim za vas). Morali su da kupe поvе stolice. 76th LESSON 10 . .3. They had to buy. . your tyres AE$ENJA ZADAT АКА 1. MoHm vas proverite svoje gume pre nego Sto krenete. cousin 1. new chairs. Kad Ьudu zav1·Sili. HoCete li moti da vozite kuCi?. Nemoj da lelefonlrai (zvonlt). hope your .5. 'IA. doCi Се da nas posete (vide).Ьefore leaving.. sir? Davis. Nisu blli zadovoljni zЬog (sretni sa) pisma svoje kCeri.very strong. 3. Оп је napola otvorio vrata i pogledao и kuhinju.mЬodi els. -.2. Devisu). . he is оп neCe da odgovOП [n&) telefon. gospodine? Hteo Ыh (voleo Ыh) da govorim sa g. 3.5. l'd like to 1 - Pogodьenl nattn(l) PRONUNCIATION kan'dib~lz. Please check . 'mesidf. half-opened looked . Flll ln the mlsslng words: 1. 2.2. he won't answer the phone.2. aid laik . 4. .2. Will you Ье аЫе to drive home? -. they'll come and see us. he very . .З.. When they've flnished.small (little) . They weren't happy with their daughter's letter.kitchen. Don't ring.is Ьetter. Devisom (g.tv-81• EXERCISES 5. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-sixth (76th) Lesson Conditlonals 1 What can speak' to 1 do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset iesta lekclja Мr for you.. .5. You're very tlred. Mada је vrlo sitaп. дlthougJ'I is . 1 can't understand why he left so early.3. Vi ste veoma umorni.4. Ne mogu da razumem zaSto је oti~o tako rano. оп је vrlo jak.two hundred •nd eev-. Не the door and into the 1. 4. 'misto 'deivls. ZA PONAVLJANJE: 26.1..

.. 6 7 в 9 10 11 12 13 14 - 15 1З А famous lawyer had lost' а case (2) and was very angry. molim vas? Evo joS nekih reCenica: Оп Ьi razumeo kad Ьiste vi govorili sporije. Ne Ьi mu trebao uMelj kad Ьi govorio teeno.15.. Kontrakcija је laka: "would" postaje . Не wouldn't need а taacher if he spoke' fluently. . . Oueations are easy too: Would you like а cup of tea? Would you help me.13. . hi:d . Da li Ьiste hteli da govorite s nekim drugim (vidite nekog drugog)? Ne.kad Ь!.. 14 15 -4. if you have any. (1) Obratite pafnju na izgovor: wud. 'lti)Bri. molim vas? Vrlo rado (Ьiо Ьih oduйevljen). On ne Ьi trafio pomoc kad је ne Ьi zeleo.). (3) VIOeti ste vet: u refenicama 10--12 da if u znafe~ju naAeg .1'11 burn' my books! The judge replled: . . he lan't in. 'kwcst:~nz. 'feim~ 'Ј. 5 6 7 8 9 10 11 12 "Would" is the condltional in English and is placed in front of the inflnitive. i odatle parnica. ali da li Ьiste primili (uzeli) jednu poruku (za mene). Na primer: Hteo Ьih (voleo Ьih) Aolju еаја. Не wouldn't ask for help if he dldn't want it..kad Ыsmo igrali. 2 З - 4 5 Zao mi је.. please? Here are some more sentences: Не would understand' if you spoke' more slowly.'d.6. 11 this is the law . ). if we played. '1\u~ntli. hi: '!autid ail ь~:n. in'fin~tiv. red. Jedan ~uveni advokat Ьiо је izgublo parnicu i Ьiо је veoma ljut. ni:d а 'ti:b .red"'.11.277 two hunc:lr8d and aeventy-aeven two hundred anc:l 8eventy-elght 278 2 З see' 4 l'm sorry. but would you take' а message for me. ..lt would Ье Ьetter if you read' (З) them.11. keis . lf he spoke kad Ы govorio.Bilo Ьi Ьоlје kad Ьiste ih Mali.. The contraction is easy: "would" Ьecomes• .... spouk.~n'trckbn .ја cu spaliti svoje knjigel Sudija је odgovorio:. lQ• 76th LESSON . please? l'd Ье dellghted. dfлd! . . aid Ы: di'laitid.. Ьi'kлmz. оп nije ovde. 'wudnt. slovo 1 se ne izgovara.:ј~ . For lnstance: l'd like а cup of tea. .9. -8..povikao је.. Would (1) you like to someЬody else? No. He'd help you.'d. Мi Ьismo vi$ voleli pivo. We'd prefer Ьееr... 14. Stoga i ovo read treьa izgovoriti .. plcist . 1 pitanja su laka: Da li Ьiste hteli (voleli) Aolju еаја? Biste li mi pomogli. {2) Gase znal:i "siOCaj"... '· tra!i glagol u pro§lom vremenu.he shouted .10.. Оп Ы vam pomogao.. wi:d pri'fQ:.5. Као i u cou/d.. ako imate (ikakvo). sut1enje.. "Would" је kondicional (pogodЬeni naein) u engleskom i stavlja se (Ьiva stavljen) ispred infinitiva. Ako Је ovo zakon (pravo).

5. Lekdja 73. Would. 72. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-seventh (77th) Lesson REVISION AND NOТES Ponovo proCitaj\8 oЬjatnjan)ll: lekcija 71. Sojim se da se joll ПIЈе vrat10 (ПIЈ8 natrag). l'm afrakl he l1n't back yet. 1 .Male misterije": u reeenici broj 8. . Lekclja 72: Не wlpad hloface. kao йtо smo vic:leli u 58.З. 2. Koga Ьiste volвli prvo ds vidite? Who like first? ZA PONAVLJANJE: 27. br. Dok mi katemo Obrisao је lice i podrazumevamo da је obrisao svoje.5. ako ga imate. br.vratio sam se.. . РоМо on tvrdi da nikada ranije nije Ьiо u restoranu. it is very cheap. Sta Ьiste radili da imate mnogo rюvca? .вnу. 1 i З. Ne Ьih voleo dв. br. Ьudem па vaelem mвstui like З. 1 would buy it. znaeilo Ы . 1. RE§NJA ZADATAКA 1. Ona She Ы kupiJa malo (toga) kad Ы imaJa rюvca. like to disturb you. How would you feel if someone kicked you? 4. . Пth 1. br. 73.to Ье..to see. vrlo је jeftin(o). 5. IAIOuld some . Ona ima knjigu u ruci: She has 8 Ьооk in her hsnd. wouldn't. u engleskom se more upotreblti odgoverajuci prisvojni pric:tev.з. Не doesn't let me use his саг at weekandв.2. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset sedma lekclja Daj mi ruku: Give те your hвnd.like. Flll ln th8 mllllng wordl: 1. (Give те 8 hsnd. З. Ьuу if she money. -З... .4. .had some. vam smetamo.. Ја Ьih ga (to) kupio.2.4.279 two hunclred and нventy-nine two hundred and eighty 280 EXERCISES 1. WOuld you .5.. а ne neko tuc:te lice.) 2. What would you do if you had а lot of money? . 5.4. vojnik kate 1 went Ьвсk .Reйenje . lekciji.oznaku pripadnosti". in your place! 1. 75. 74.U engleskom delovi tela uvek trate . On mi ne dA da vozim (~potre~lj~) njegova kola prek6 vikenda. wouldn't. LESSON . Каkо blste se oseCali kad Ьi vas neko udario nogom? you tea if you have some coffee? - 1 2. . Biste Ji htвJi mвlo kafe? - Vifв blh voJeo taja. trebalo је da kaZe samo 1 went to the restвurвnt.would prefer.2. br.pomozi mi". Ne blsmo hteli We dв.

78th LESSON . ьetter. .8. лn'ju:tu::tl.):l'rcdi.. Milo mi је (da se upoznamo). sve viSe: тоге and тоге: u najmanju ruku. Pleased to meet you. Prevod. . Manje'' sa imenicom u mno!ini prevodi se fewer ('fju:r}). nego ~to se рорео na voz. (1) Usus/: оЬi~: IJSIJ8ity: oЬitno: unusuвt (•n'ju:tuel): neoыean. Kupio је Umвsto ГfiiJвnics iznutl i prevod f1Гlli1WtiOks dв Ыste prвvodвnje. odslld Csmo VJ~m davвti -ukcij8 koje 1п1Ьв ZII/)8ЛIIiti._ovtlnlh komparodvo.з. najmanje . . that's гight.ьаd (bred). ЬOiji.. wa:dz . Hteo Ьih jedno pivo. 5..7. najbolji). tako је (to је ta6no). please. lvazl koje treЬa zapomdd. gori.2. .9. 1 have /ess tiтe than 1 thought.5. Str~o је niz stepenice. Ona је oprala ruke. 4. She washed her hands. and perhaps you аге worried Ьу some of the unusual (1) ones. molim vas. . . Не ьought а paper ьetore carching the train. .rdav. 1. manje. . za pismsno novine pre ZA PONAVLJANJE: 28. .Jitt/e. .8. . . Pretvarao se da је ЬOgat. ..4. iks'prcbnz .6.9. kao: PRONUNCIATION OII. Vee smo videli good..IМNJENJA 'wлrid dount 'wлri .7. Zapamtite: .1.2.. Videli su jedan drugoga. . -З.О па ima manje prijatelja nego njena sestra.. Sve manje: less and tess. Не гап down the stairs. 1 can't гететЬег.281 two hundred and eighty-one two hunclred and eighty-two 282 з. Jess ( + imenica u jednini). ьest (dоьаг. 1.1. wo~SВ (we:s). Dodat Ј• i mogli da proWNitв svoje znanje. (the) worst (we:st) . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-eighth (78th) Lesson Don't worry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset osma lekclja Ne Ьrtnlte 1 2 We have seen· many expressions and words already. barem: at least. l'd /ike в Ьееr.lmam manje vremena nego ~to sam mislio. najgori. She has feweг fгiends than hег sisteг. Da.5. . . Ne mogu da se setim. i m~a vas brinu (motda ste zabrinuti od) poneke neobl6ne. They saw one anotheг.. Yes.malo.6. (the) least .. like: 1 2 Vet smo videli mnogo izraza i reti. Nekollko . Не pгetended to Ье гich. 4.

" з 4 .. lud . дli.. kao Sto ste veC primetili.S. but you should (N. atюut mo!e da zna~i i "oko. but 1prefer to stay. -.IENJA -3. 'kAntri.7..- 6.З. But you must contlnue reading• and writing· and do not worry aЬout (2) making• mistekes: you make• mistekes in your own language. You will soon come to know your hueband. Oni su poteli da titaju" ili . Utenje је lako··. ---: 4.fhree two hundred and eighty-towr 284 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "They Ьegen• to read" ог "Studying is easy".13. ree је koja se vrlo mno~~ upotrebljava u engleskom. ali viAe volim da ostanem.. Vi vec znate dovoljno engleskog da prezivite (opstanete) u Engleskoj i znate ne~to malo о (toj) zemlji. .oflt• о (~u).. But you must. You already know• enough English to survlve in England and you know• а llttle aЬout the country..eteven weeks.. ju. ako titate svakog dana ро jednu lekciju.9. 10.k. Ali m~raA i dalje d~ pokuiavaA. . d!Ast. . Leerning is easy. Smith wants to see уои. but you must practtse. oun 'leiJa:widt. Trebalo Ь1 da proЬete n)en kolal: od tretanja: odlil:an је! 78th LESSON . if you read· а leвson every day. after only . 'рrоћаЬ11.. m•slltl па (~to)· to worry вtюut .. - Ьi'pn .3.misliti о {net:emu). 'stлdiiQ. You should try her cherry cake: it's excellent! REIENJA ZADATAКA 1.2.g~v.5. But. Ali morate nastaviti da l:itate i pi~te i ne brinite se za gr~ke (pravljenje gre~aka): greske pravite i u svom sopstvenom jeziku! Vi verovatno Zelite da tel:no govorite sada. All this with just one leвson а day. to think аЬоиt . posle samo 11 nedelja. postepeno tete upoznati (doci tete da znate) ove reti i idiome i moci cete pr"1rodno da ih upotreЫjavate. 'raitiiJ. sa.'vaiv. 11.. conttnue trying. 'idianaz. ali morate ve!Ьat1. 'sejiQ. you will come• to know• these words and ldioms and will Ье аЫе to use them naturally. . ali treba da se setite izreke: . . Lako је naul:iti. 1) rememЬer the seying: "You must learn to walk Ьefore you can run•. w~." (nastavak) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 •(2) Atюut. . Moras nautiti da hodas pre nego sto mozes da trbl. kan'tiniu..5.Mr. .2.. . 8. Podsetimo se: to tafk аЬоиt.z6cm ·n~li. .- 4.. Sada Ь1 treЬelo da idem.. otprilike": aЬout sixty OВJAAN.blinuti se zЬog (natega). Smit f~li da razgovara s vama. pou~-ork_o_ro fu_n_ti··-~~~~~~~~~~ __ 1 САNГ -~~ ~~~1/)~~'lt:Q 1 EXERCISES 1. 1should go now. .283 two hundred and eighty.12.What's it aЬout? Najzad.. too! You рrоЬаЫу want to speak· fluently now. USkoro 6еА upoznati sve>g mufa. Sve to samo s jednom lekcijom dnevno. -О eemu se radi? .4..

. Have you read• "Animal Farm" (1)? .. She drive so . fuo sam ga pre deset godina. - should ..i:~ d~z\~t·~·- ~edd. veC sam ga video.285 two hundred 8nd eighty·five two hundred and eighty-8lx 286 Fll/ ln the mlнlng words: 1. she REЙENJA ZADATAКA {nasta. З. .Farmu Zivotinja"? . 5 PRONUNCIATION . . . s. ' Have you heard• the joke aЬout . ZA PONAVLJANJE: 29.ak) 1.4. do it. we use the slmple past tense. 1 saw• it last week. ona те plaAi. This one easy. svako (Ьilo ko) to mo. 's1mpl. /та$ veC dosta и (svom) tanjiru.ha\18 seen. 1 it atready 2. 4.6. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset deveta lekclja 1 2 З 4 Jesi li video onaj novi film? Misli~ . h:t:d lЬ vent . Ovaj Ы treЬalo da bude lak. Zabrinut sвm. И9С Ы treЬa!o da је (оп) kod kuCe.anyone (anyЬody) can.5. should not . Katastrofu"? Da. Kuvanje је lako. {:itao sam је kad sam Ыо u ~koli. . .. he Ье now. is easy. Jesi li fuo vic (~alu) о .. in your plate You've 1 am . .When we аге ta/king aЬout а definite event 1n the past. ? . .Yes 1 read• it when 1 was at school. ri'f:t:riq (1) Kratki satiri~ni roman D2ord!a Orvela. Ona ne Ы treЬalo dв vozi tako Ьrzo. ~ ~~:r::. . video sam ga pro~le nedelje.2. 79th LESSON . ' .·e~il!!:tl fa:m е :tПJt 1 . : red.Yes 1 heard• it ten years ago. worried - scarвs те.fe (da uCini). 3. got enough already. Jesi li fitao .home.fast (quickly) Cooking . should Ье . autora "1984" (Nineteen Eighty-Four)... upotreЬijavamo nekom odrec:2enom dogac:2aju u prosto pro~lo vreme.. Kad govorimo о 5 pro~losti. ••• • • IQ OВJA$NJENJA ~i:~:·. ... LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-ninth (79th) Lesson 1 2 3 4 Have you seen• that new film? You mean• "Disaster"? Yes. -З.Da..4.Da..

red. dok Је naSe "ve6e" za Engleza vet . lлvd. She has never drtven а car Ьelore. "already" and "just".9. . You use this with words such as "ever". Svi Jiudi su jsdnak1. wa:dz IA. 79th LESSON . . ln geneгal.З.): . Naravno. upotreЫjavamo "have" (ili ''has") s participom proslim.4.13. 'd!caaral . . . iJ'za:mpl. ali neki su vikl jednaki od dгugih. or: she read• the Ьооk last night (2).10.14. Have you heard the new record Ьу the "Fiopes"?. Kaiemo: ona је veC: napisala pet romana. ili: оп nikada nije video sneg. but some аге тоге equвl than others" (Geoгge OftllfJII.. Na primer: ја sam veC Citao ovu knjigu. ~ 3. . muAkarci su jati od tena. Jeste li ~uli novu plotu (sastava) "Fiops"? -:..4. Ona nikada raniJe nije vozila auto. Animal Faгm). 1 shouldn't eat this Ьecause l'm already too fat. ju:z . EXERCISES 1.•. ReC evening oblCno oznaёava dоьа od 18 do 20 sati.. but we must say•: She wrote• а novel last year.. 'pa:tasipl. "Ьefore".uvete.odgovorila је ona. rout.2.2. men аге etrongeг than women. 'rit:tn. Dozvolite da vam pokafem moj novi stan.8. We say•: She has already wrltten• five novels. UopAte uze~i. tornorrow night: sutra.t а ·е~ Ьi'r. .elght 288 6 7 8 9 10 11 12 but when we are referring to the past in general (N.. ~ 5. 2) we use "have" (or "has") with the past participle. but women аге mоге intelligent.12. . "pre". "А/1 men аге equal.1.287 two hundred and elghty·aeven two hundred anc:l eighty.. For example: 1 have read• this Ьооk already.):l'redi end dtлst. or: he has never seen• the snow.she replled . al1 tene su intel•gentnite. poAto sam ionako (veC) suvi~ dеьео (deЬela). "veC" i . 5. Let me REiENJA ZADATAКA 1. Am 1 the first man you have ever loved? he said·.noC".(2) Last night: sinoC: tonight: veteras.. show you my new flat.upravo".. Ne Ь1 treЬэlo da jedem ovo. Ovo se upotreЫjava s reCima kao Sto su "ikada··. ali moramo reC:i: ona је napisala roman proSie godine. . Jesam li ја prvi muSkarac koga si ikad volela? rekao је on. 01 course . snou..why do men always ask the same question? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - ali kad mislimo (upucujemo) na proslost uopste..11.ZaSto muSkarci uvek postavljaju isto pitanje? 13 14 OВJAiNJENJA (nastavak) .. 'kwe~n. ili: ona је sinoC proCitala knjigu.

hundrtн:l and ninety 290 Flll ln the mlulng wordo: 1. Upravo sam kupio nove pantalone. Не took" his own pipe out of his pocket and said": Have you got• а match? are. moja iena i ја smo ~li prvi put proSie godine. BOth LESSON .on Friday. my. lzvadio је sopstvenu lulu iz dlepa i rekao: lmate Н SiЬicu? .said" his nelghbour me back my match. t~'baekou.2.vratite mi moju Siblcu.ever. video sam ga you George? Yes. Have. 'neiЬa.. 'kri· D1on је video svog suseda kako puSi lulu. boZ:e . 'pakit .winter spons.. sed. . . smoked а lettuce leaf. Jesi li video D!ordia?.rekao је njegov sused . wife and for the first time REiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. Yes. izvolite.ostavio sam (svoj) duvan kod kuCe. Yes.Ьought ..1 went -last year..rekao је Ш оп .1.Da. ·. 101: . have . О...5.ls it. here you 4 5 l've lett• my give· ln that case .289 two hundrtн:l ancl eighty-nine two 4.pair of trousers. _ 6.. have never .4. З.2.з. 1 2 З - 4 PRONUNCIA ТюN 5 1. U tom slul:aju .. good? 2.4. him ZA PONAVLJANJE: 30. Da. Jeste li se ikad you Ьsvili (bili па) zimskim sportovima? ? JUSt а new Је fi to dobro? Ьвеn to 5.seen .said John tоьассо at home. 'ekta. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eightieth (80th) Lesson 1 2 З nelghЬour а •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeseta lekcija John saw· his smoking pipe. Oh dear . Nikada msam puSio fist safate. 1 и petak. Have .saw .Da.

Flll ln the mllllng wordв: 1.4.13. sir.2.5. Оп mje јео nedelju dana 1/1 viSe.. .was the reply. 'd. roulz r<'is stopt . Excuaa me. (З) Luksuzna robna kuCa u londonskoj l:etvrti Najtsbridt (Knighlsbridge). Jeste li razgovarali s mojom zenom (videli moju zenu). stopped in front of Harrods in а fur coat and dlamond necklace got' out..tenim vaSom ki:erkom. joS (uvek)".~: koiJt cnd 'daimand 'ockl. young man? Yes. А tramp ran· up to her and said': Please.291 two hundred вnd ninety.•• 'hcndz .. i ipak (jos uvek) !elim da se o!enim vaSom kCerkom. Ona је vratila teglu na policu. Vratite mu njegovu lulu pre nego §to se naljuti. gospodine. ri'plai. lady (4).11. Well. ра morai:ete da jedete na silu (da primoravate sеЬв) glasio је odgovor.haven't eaten' for а week. Da. .8. Jedan rols-rojs se zaustavio ispred "Herodsa" i jedna dama u krznenom kaputu i dijamantskoj ogrlici izaSia је (iz njega). ali оп ТНЕ radio (na radiju). Pravilnije Ы bllo da је rekao: ~xcuse те.~n. ја Zelim da se o.. fo:s .. gospodine. .З. 1.2. . and 1 still (2) want to marry your daughter.~. kao u ovom slul:aju. -З. The man in the grey suit and glasses is а lawyeг. policija nas је videla.one two hundred вnd ninety-two 292 6 7 An actor saw' himaalf on film (1) for the first time. .. . 1 must take Ьвсk Peter's book soon.4 MoraCete da Ьefite (tr6ite). А Rolls Royce (З) and а lady 6 7 8 - Jedan glumac је prvi put video samog sеЬв na filmu.. sada vidite Sta mi moramo da trpimo. 8 9 10 9 - 10 11 11 12 12 13 - 13 tik . She put the jar back on the shelf. sir.:t. . Give h1m back his pipe Ьelore he gets angгy. 1 want to marry your daughter. Have you seen' my wife. . lzvinite. Е.~. Moram uskoro da vratim Piterovu knjigu. Madam_ (1) Оп RE$ENJA ZADATAКA 1. ОВЈАЙNЈЕNЈА EXERCISES 1. оп telвvisioп (na televiziji). for ОГ 80th LESSON .. . Covek u sivom octelu i (sa) nao6arima је advokat. . rekao је kritil:ar. .• 'i :t. 'sлf.Molim. (4) Narodski nal:in izrafavanja. (2) StiJI znal:i . the pollce have seen us.11. ја nisam јео nedelju dana. ali i "ipak". you will have to force yourself .. now you see' what we have to suffer.~~. . You will have to run. Jedan odrpanac је dotri:ao do nje i rekao: .5. 'f. tnвmp ram . mladii:u? Jesam. Не film (na filmu). said' the critic. Yes. gospoja.

'noutist . Gradovi kao Manfester i Bristol imaju sopstveni znafajan kulturni . OВJASNJENJA PRONUNCIATION 1.. Не 1. 4 5 Engleska је manje centralizovana od Francuske. la:df taunz end 'sitiz. spoken months.fivot. the car.2.. him You dark..- 6. seen one another (евсh other) . . . је kasno i pada mгak.5. usually.- 4. 'sentDiaizd .veAte­ nje.for at least.2. should leeve .. То notice: primвtiti. З) noticed (1) the number of large towns and ctties. 81st LESSON . vrlo .more.. polao uz stepenice i иАао и zgradu.yee. it is and it is 3. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flrst (81st) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset prva lekclja Melo 1 о little aЬout England 2 з Engleekoj 1 2 з 4 5 Have you seen• а map of England before? You must have (N. Jeste li ve~ (pre) videli mapu Engleske? Мога da ste primetili broj velikih varo~i i gradova.- 5.very late .4. (2) Obratite pa. k~'6i:dr~l.!nju na izgovor ovih imena gradova. ·ь~:mil)8~m (1) То note (nout): zaЬeletiti. RE$1!NJA.а week. has а cathedral. fra:ns . haven't. Oni se godinama nisu videli (videli jedan drugoga)..rs.went into. the building. ZADATAКA (nastavak) They haven't for..3. the steps and lA PONAVLJANJE: 31. 4). England is less centralised than France. Nisam s njim najmsnje dva meseca.3. А notice: oьe. .to. 5.283 two hundred •nd ni••l'» rвzgovвrao thrtмt two hundred •nd ninety-tow 294 2. natpis.. got out of went up .. 'kлlf~~l.getting. Clties like Manchester and Brlstol have an impor1ant cultural life of their own (N. 'meotest~ end 'brist~l. has not eaten. two ТгеЬаlо Ьi da krenete. 4. Оп је iz8lao iz kola. А clty is larger than а town and. koji testo znatno odstupa od pisanja. Grad (clty) је ve~i nego varoA (town) i obltno ima katedralu. mep..

Kornvol. . . Lester i Sautempton su svi gradovi (cltleo).Ьsk§i§.2.11. . OII.. Warwick and Gloucester are towns. Уоо o.. .IМNJENJA (nastavak) (З) Tip: vrh. 'lestacnd sau'8templan. . What is the dllference Ьetween the North and the South? . G. There is а large and important dltference Ьetween the North and the South of the country: а dltference in the people and а dltference i n the вccent.. Ne Ы trehalo da l:itd u krevetu.10.. Cornwall. na:8 . . On 1.til)pm. Marzden је vrlo ugtedan (va!an) l:owtk. . . veoma је divlji i lep. 6 7 а 9 10 11 12 13 14 England is divlded into "counties".. napojnica". Оп Ы dМso k8d Ьi Не ga ti zamofio. odakle )е stvoren glagol to tip ·n.. tip .7. Vorik i Gloster su varosi (towno). Тiр mo!e da znati i . RE8ENJA ZADATAКA Flll ln the mloslng wordo: 1. §iljak..rans .2.tnn....t:EN А МАР OF EIO. kojih ima oko 40. You ahoukln't read in Ьеd.11. and Gulldford.. You are leвrning to speak• with а southern вccent. Vi u~ite da govorite s juznja~kim (juznim) akcentom.4. 'aa:dan. 'Ja:dЬst 'kaunti. it's bad for your eyes. Postoji velika i vaZna razlika izmec.. najjuZniji deo (jui:ni vrh) Engleske. to ikodi otima (to је rdavo za tvoje o~i). 'ja:kb .295 ~ hundred and ninety-five two hunc:lred and ninety-alx 298 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Blrmingham..И. if you Кakva је razlika izmedu severa i juga?. а Gilford. waild.5. .8.13. . . 'cksant. Не works for а large newapaper. ln the north. .and Ьeвutiful.. sau6. Kent is called "The Garden of England". 'ka:nwa:l . kгај. 'SJ. Kent se naziva "basta Engleske". dati napojnicu. the southern tip (З) of England. 'ailfad 'wOII'ik cnd 'alasta. Nottingham. kent .3. Lelcester and Southampton (2) are all clties. М r Mertden is а very important man. of which there are aЬout forty. 1 kAVE. ima svoj sopstveni Ьicikl. di'vaidid 'intu 'kauntiz.9. 'dif:. 81st LESSON .5.. Notingem. Yorkshire is the lвrgest county.ANt> ~? L EXERCISES 1.najveCa grofovija. Na seveгu. Engleska је podeljena na grofovije (countleo). Не has а Ысусlе of his own.:fu severa i juga zemlje: razlika u ljudima i razlika u akcentu. Birmingem..4. Jork~ir је . On radi za jedan veliklllat. is very wild . -З.

-en .10.can't .-5.don't work.once. would come. must have . pretpostavlja da se blra izmedu odredenog broja moguCnosti. od kojih tri пе rade! . Опв ne Ьi tгеьаtо da pozajmtjиje novac od svog Ьrata. 1 see light 3.. вnswer the questions.in the flat. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-second (82nd) Lesson 1 Read' this lesson as usual and when you have llnished (1) it...kada (poito} budete zavrtili. three 4.287 two hundred and 01inety-aeven two hundred and ninety.. (1} SIMeno protlo vreme mofe da ima i znatenje Ьudu6eg: when (after) you have finished .3.. 'esei ..4. . kla:s. ..from her. 'a:ns~.. ri-:d . shouldn't Ьorrow. . brother.twice. odgovorite (па) pitanja.2.baAtom Engleske"? U kom delu zemlje је Kornvol? Jeste li ikad Ьili u Engleskoj? 2 з 2 З 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 OВJASNJENJA 1. ..3. а и lrskoj jedanpиt.. (2} WЬich. пв (mogи da) vidim svвtlost и stanu. za raz1iku ocl what. 'finilt . What is the dlfference Ьetween а clty and а town? Where would you find' а cathedral? ls Engtand as centralised as France? Are there any dllferences Ьetween the North and South of England? Which (2) вccent are you learning? Which county is called the "Gвrden of England"? ln which part of the country is Cornwall? Have you ever Ьееn to (З) England? PRONUNCIAТION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamcleset druga lekcija Pro6itajte ovu lekciju kao i obl6no... mis smiQ . faind.lght 5.to . Oni sи blli и Skotskoj dvaput. What lвnguage агв уои speaking? 82nd LESSON . They to Scotland and lreland ZA PONAVLJANJE 32. of which .asked him. Kakva је razlika izmeciu "city" i "town"? Gde mozete na6i (gde Ьiste naAii) katedralu? Је li Engleska tako centralizovana kao Francuska? lma li (ikakvih) razlika izmeбu severa i juga Engleske? Koji akcent vi ul:ite? Која grofovija se naziva . have Ьf. money da sи oMii. а kad је budete zavrtili. 1.а (any} . Оп ima CВtiri blcikla. She They leh.! мtENJA ZADATAКA (nastavak) Не has four blkes... Мога 2е8 2.

5.IENJA (nastavak) .. EveryЬody sterted wrlting•. 10 11 12 13 14 - Hocu da svi vi napiAete pismeni zadatak (sastav) rekla је uciteljica. think? .4. svom razredu. . engleski ili nematki? . except Wllly who looked out of the window. Ne. Flll ln the mlнlng wordo: 1. 'ritan . EXERCISES 1.2.koji jezik vi§e volite. to lend .. Potro~io Ыh ga brzo pre nego ~to (ga) moja lena otkrije.. Vili! -То је ono Ato blh radio ako Ьih doblo bogatstvo . to her class. ik'scpt 'wili. ali Have you ever Ьееп ТО Englвnd? pod uticajem glagola to go.. nothing. to themselves 4.). Wllly! . et 6i cnd .kojim jezikom govorite? ali Which language do you prefer. Ata ti misliS? want She . my car: do you stay.. Na kraju casa. .11. Svi su poбeli (svako је робео) da pi~u. No.. Njeni roditelji !е/е dв se ona udв za milionera.said the teacher. But you've done nothing. At the end of the lesson.2. but l'd like to go. aЬout what you would do if you won• а fortune. koji traZi predlog to (1 went to England i sl.. . 82nd LESSON . gospoc!ica Smit. me the truth.5. Miss Smith. .. 'evriЬ:кl. Mi !elimo marry а millionaire. l'd spend it qulckly Ьelore my wife discovered. English ог German?. What would you do if you won alortune? -З. . ka'lcktid 6i 'cseiz .. ali blh voleo da idem. wAn а 'ra:tan. . london ili Bristol?.13..4. Koji је upe~tljiviji (impresivniji). da se oni lepo provedu tokom svog ЬOrвvka.i 'м6iо.12. 1 was in Englвnd. ni~ta. Which is more impressive. 1 want 2. London or Brlstol?. Ona hote da јој ја pozajmim svoja kola. Have you ever Ьееn to Turkey? .3. osim Vilija koji је gledao kroz prozor.. uciteljica је pokupila zadatke i videla da Vili nije ni~ta napisao. Ali ti nisi niAta uradio. НоСи dв mi RE&ENJA ZADATAКA 1.(3) Ка!еmо 1ат in England. parents want З. $ta Ыste radili kad Ьiste stekli veliko ЬOgatstvo? . kaZete istinu. о tome ~ta Ьiste uradili kad Ьiste doblli veliko bogatstvo. the teacher collected the essays and saw• that Wllly had wrltten• nothing.289 two hunc:lred 8nd ninety-nine three hundred 300 10 11 - 12 13 14 1 want you all to write• an essay .. Jeste li ikad Ьili u Turskoj? .That's what l'd do if 1 won• а fortune . OВJAAN. .

... . а u familijarnom govoгu dete. za decu. Let's see.him to. Kupi6u brdna i napravi6u jor~irski puding da (ga) jedemo s petenom govedinom u nedelju. zato understand.. Ја hotu da want те оп razume.4... you to tell. i gove"i but. $ta nam јо~ (drugo) treьa? Ма/о toaletnog papira i sredstva za ьeljenje . inaee (ili) 6е Ьiti prekasno... What else do we need? Some toilet paper and some Ыеасh . roust.3. some peas and some rice.. 5) to eat' with the roast Ьееf on Sunday.. treьa nam malo mesa.6.. wants me..zglob... i malo slatkiSa.. 2 з Воlје da odem sada. ... ~ 2. ZADATAКA (nastavak) 1. hundred and one th. 5 6 7 8 Mislim da sluzi. 'ved!t~Ьiz. Then vegetaЫes: 1'11 buy• some cabbage.willslowly.)ps .S.. 'j.7. hundred and two Си 302 5. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-third (83rd) Lesson Shopplng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Kupovlne Јо~ treea lekcija 1 2 з 4 5 6 7 8 1 hвven't done the ahOpping yet. and some sweets for the kids (2). pi:z . mi:t . 1 can put' that in the freezer.. 1 nisam Ыlа u kupovini (uradila kupovanje).n . t. NabaviCu malo kotleta za vee&ras. d.301 th. we need some meat.. maJi!an..during their. ~З..joint (2) Кid је doslovno jare. ni:d . d!:tint :tv Ьi:f. speak ReЙIENJA. 1'11 buy• some nour and make' а Yorkshire pudding (N. ВЗrd (pridev) - zajednifki. /'// get' some chops for tonlght. .. 'k~~:Ьid! . 'fri:za. је to sve. 1. Mogu to da stavim u zamrzivat. Нег~ her to.. .4..:kb 'pudirз .sastaviti.what. Mogu sve da uzmem u samopo- OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'bpiiJ. 1 think' that's а/1. Ve6 imamo cveklu i (zelenu) salatu.enjou. We.her. pridrutiti se (to join а club. То join .utlaniti se u klub). '8au~ . govoriti polsko. ail bai •.. jet. rais .. l'd Ьetter go• now ог it'/1 Ье too late. 'Ьi:· tru:t end 'letis. 'toil:at 'peip:a (1) А joint... ZA PONAVLJANJE: 33.. Onda povr6e: kupi6u malo kupusa.them.. and а joint (1) of beef.so. .5. We've already got' Ьeetroot and lettuce.1. 1 can get' everything at the supermarket. . otuda i komad mesa preseten u zglobu. 4 Da vidimo. malo gra~ka i pirin~a. LESSON ..

On govori veC dva sata. а tгаје i sada.2. . 1elite 11 da vam neAto (iAta) kupim u samopostuzi? BЗrd any . 1'11 take• the car out of the garage and fetch (З) the ahopping-Ьags. Treba li ti pomoc (!elis li ruku)? дkо nista (drugo) ne radis. but l've been walting (4) to see this programme for а week . RE$ENJA ZADATAКA 1.. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (З) EXERCISES 1.11. ја Cu izvuCi koJa iz garaZe i doneCu torЬe za pijacu (kupovanje). may• 1 take• the car? want а hand? Yes. ongry. Воtје da mu k8!ei sada. 13 - . Let me watch the end of this programme. Mi tu upotreЫjavamo saddnje vreme ("rekam vet nedetju dana"). 'lлvli. upotreЬijavamo glagol to fetch. . 1 won't Ье а mlnute. kHiz.Da. ali vec nedelju dana tekam da vidim ovu emisiju.. Do you want me to buy you anything at the aupermarket? Doneti: to bring. . 'prouIP'em. ne treЬa пат (nirnalo).5.potrafiti i doneti . дekam ga (veC) jedan sat i potinje da mi Ьiva hladno. hundred and four 304 9 10 11 12 John. ТrеЬв ti vam iAta drugo?.. Оо you 9 10 11 12 13 - lf you're not doing anything. to bt Ьilo vrlo ljubazno od tebe (divno).4.. Na ovu upotrebu јоА temo se vratiti. &i end . Do you need enything else? .. Odmah cu Ьiti gotov (necu blti minut). . Pusti me (samo) da pogJedam kraj ove emsiije.....303 ttvee hundred and ttvee th. . U redu.11. . inate te se natjutlti.. (4) Have Ьeen+oЬiik na .8.. waiting !О him an hour and 1 2. . Flll ln the mloolng wordo: 1. Ьrought (br::~·t).З. 'weitiq...3.ing" upotгeЫjava se za radnju koja је poteta u proAiosti.. Ьli:e .4. You'd Ьetter tell him now or he'll get .10. mogu li da uzmem kola? . . Alrlght. brought. 'fll". Ne bi You treЬslo da kupujeS pirinaё. 'su:pama:kit.. . Take the ohopping out of the bag and put it on the tвЫе. wount Ы: а 'minit .2. . we LESSON .13.5.l'a:!.iti ро n~to i doneti" . Не has Ьееn talking for two hours. Uzmi kuptjene stvari (kupovinu) iz torЬe i metni ih (ga) na sto. Dfone. U smislu .. that would Ье lovely.

video sam ga sinoC. umesto would.ВЬоut. treba" јЈј . evo ga. Setimo se da ga ne smemo upotreblti ako је vreme odredeno nekim izrazom. here it is Doblo sam pismo.aiem zdravo)? to him say Heflo? Do you REЙ8NJA ZADATAКA (nastavak) ouy. and eggs..for.2. br. . Should. ~esto zbunjuje strance јег ne odgovara nijedno'il glagolskom vremenu u eetvrta lekclja drugim jezicima (ра ni u srpskohrvatskom). What . Не must 84th LESSON . should se ро doskoraAnjem .toid. а shou/d (od koga ne postojj kontrakcjja) jma zna~­ nje . 2.. . 1. treЬвlo Ы". Weren t -there. 1.don't neea any.. ". should go treЬвlo Ы da jdemo.. br.Zine kondjcjonala.305 Э.want me to. kako nazjvamo оЬЈјk slofen od have ј partjcipa pro~log. You should te/1 him.video sam ga (neodredeno kada). 1 have worked hard and l'm tired .. Ova pravila su samo okvirna uputstva: titanjem i govorenjem postaCe vam jasnija upotreba ovog glagolskog oЫika..-:. have Ьееn.. U skladu s njegovim imenom. Nisam ти jot pisao.Naporno sam radio i umoran sam. Preeent perfect (sada~nje svrteno vreme). three hundred and five Ьili thre8 hundred and 8IX о ЗОВ Zar niste tu kad пат је prlao svom putovaпju? 5. 79. .Sli~no pravilu za upotrebu oЬijka sha/1 ј wi/1 u budu~m vremenu. 1 hвve seen him ..lspred participa proSiog. LEKCIJA ~····································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Eighty-fourth (84th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protltajte oЬjainjenja: lekcija 78.do we need Flour. . his you journey? when he us else . Oanas se ta razljka gotovo potpuno jzguЫia. 2. naSeg "mora Ьiti da .jezj~kom bontonu" upotreЫjavalo u prvom licu jednine i mno.з. lelite li da ga pozdravim (da k.BraAno i јаја.5. 1 i З.. 82.for. Would (јЈј 'd) se danas upotreЫjava u svjm Jjcjma kondjcjonala. nego ga moramo zameniti oblfnim proilim vremenom. .Ье cold.? . shouldn't ZA PONAVLJANJE: 34. ali 1 saw him last night . 1 have received а letter. must have ima znafenje verovatnoCe.am Ьeginn1ng. br. haven"t wr1nen.. upotreblCemo present perfect za pro~lu radnju koja је vezana za sadaSnjost ili ima posledice u sadaSnjosti. 4. Muat h8ve. $ta пат joS treЬa? . 2.4. З. pre svega usled upotreЬe kontrakcjja.rioe.treba da mu kaiete.yet.

We'd like to hsve а house of our own . Prevod. ali mozete da ga napravite i . 4. Vrati(te) mi moj novac. hladan. Yorll8hlre puddlng.5. mixture: meSavina. {0.5. Cook in а hot oven (450'F) unti/ the pudding has risen. Have you rвad this nove/?. Which one do you prefer?. Of thelr own. . Videti i spisak nepravilnih glagola.Umesto ту own гоот (moja sopstvena sоьа) moZemo rel:i а гоот ot ту own: prvo је odredeno а drugo neodredeno. Serve with roast Ьее!. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flfth (85th) Lesson Two Sundвys •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _osamdeset peta lekclja Dve nedelje 1 Dejvid i D!oun su odlu6ili da idu na (za) piknik u Ricmond. Ьowl: tinija. . 'brekfмt.• briqz him 11 . smooth: gladak. Jeste li Ьili Uesi li Ьiо) u Francuskoj? . 4. 112 pt. Add half thв тi/k and mix to forт а sтooth paste. Mix 1 egg.) V. 7.probate! Evo recepta za ovo tipil:no englesko jelo: 4 oz (115 g) of flour.З. 4. 'leiviQ end 85th LESSON . Givв те Ьsck ту money. Ne brini(te) za mene. oven: peCnica. Covek u sivom odelu. . .7. Ova konstrukcija jasno se razlikuje od pro~log vremena glagola тust: Не had to /eave Ьесаиsе it was late . Ьecause 1 can 't see his саг . PONAVLJANJE: 35. to pour: sipati.Morao је da ode po~to је Ьilo kasno. . Break the egg into the тiddle.7.Voleli blsmo da imamo sopstvenu kul:u. thв salt and flour in а Ьowl. .1.в. lzrazl kol8 treьa upem\111. -2. piknit in 'rifmand. to grease: namazati maSCu. to add: dodati. middle: sredina.307 thr8e hundred •nd мven ttwee hundred •nd elght 308 have left.Мога da је otiSao. &. Jeste li 6itali (jesi li 6itao) ovaj roman? . А man in а grey suit. ali im је zna6enje praktil:no isto. Do you want а hand? 5. Don 't worry aЬout те. egg: јаје. Have you ~n to France? 6. Add the rвst of thв тilk and lвave in а cool place tor an hour. . sslt: so.1. What else do wв need?в. . Grease а dish and pour in the тixturв.. lai in . cool: sveZ.2. !\ta nam јо~ treЬa? . Koji vi~ volite (voli~)? . 1 Dвvid and Joan declded 1о go• for а plcnic PRONЧNCIAТfON in Rlchmond.3. poSto ne vidim njegova kola. Вваt with а spoon.З. 1. salt.6.1.28 /) of тilk.Ne mozete ga prevesti. ТrеЬа li vam (ti) pomoc? (to mix: meAati.

.11.. She added а loaf of bread..• s. rла ..7. 'autska:ts.. .6. Dodala је veknu hleba. molim te. Veznik while zna~i "dok~'.fati. (З) Rug је tеье kakvo se upotreЫjava za putovanja i izlete. . malo butera ј no!eve ј vjljuske... 'letis. bai sлm wain. а meanwhlle ..1:lt. Meanwhile (2} David got' the garage. 'idiat sed . ·s. hju:d! . . 'JCdid "а louf <)V bred sлm 'Ьлtа . n~li su jedno mirno mesto i seli па СеЬе da pojedu svoju u!jnu (ru~ak). 'ba:skit. (2) А whitв: izvвsno vreme. pri"pQriQ . 1 lhink' l've OВJASNJENJA (1) То lie (lai)... They put' the Ьasket off for Bushey Park.. !ау (lei). and some salt as well.mjsljm da sam zaЬoravila so. Krevetski pokrivaf zove se Ывnket ('Ыml)kit).neko vreme је ostao u Lonclonu.. naivz cnd Љ:ks. 'gcra:!.:sid!iz .14. huge park оп the outskirts Wheп they arrived. lain (lein): le. Dodaj mj malo pjletjne (pjleta).. ј malo solj (takode). 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 - 4 5 6 7 8 9 10 11 Јоап was prepariпg the plcпic Ьasket. bu:t . She put' iп cold meat. posto se obrijao i umio. some cold sausages апd а lettuce... Ove nedelje Dejvjd је ustao u 11 satj ј.. boze . А 1/e-in: izleZavanje. Kad su stigli.:kskru:.. please .... Busj Park је ogroman park u predgradu Londona. 'k. i:t беа lлnf. 85th LESSON ..rekla је D!oun . 16. 'fikan . а D!oun mu donosj dorutak u krevet.said' Joan forgotten' the salt. То 1/е down: le~i.. some butter the kпives апd forks. hard-boiled eggs.10. after shaviпg апd weпt' dowпstalrs. а takode i l:ilimOO ili ponjava. Не stayed in London for а while . the way. Za to vreme Dejvjd је jzvukao kola jz gara!e. Uz put је Dejvjd zastao da kupj malo vjna. Оп саг апd out of the set' iп the Ьооt апd Nedeljom se Dejvjd jzla!ava.. .309 thr88 hundred and nine thr88 hunclr8cl and ten 310 2 З Оп Sundays. (1) апd Јоап 2 З This Sunday. Oh dear .8. 11' 'wo»iq. Stavjij su korpu u prtlja!njk ј krenulj za Busj Park. 'si:iq • .. 'mi:nwail . tvrdo kuvana јаја... 12 1З Pass me some chlcken..4. Oh. .. лp'set. eleveп washiпg. David got' up at o'clock апd. they fouпd' а quiet place апd sat• dowп оп а rug (З) to eat' their luпch. pa:s .. faund а 'kwaiat pleis . D!oun је pripremala korpu za pjknjk.. David stopped to buy• some а wine. sibo dole.9. Stavjla је u (nju) hladno meso.11.... dugo spavanje. . mi:t ha:d boild egz .u meduvremenu. David has а lla-iп briпgs' him Ьreakfast iп Ьеd.S. Bushey Park is of Londoп. 'buli pa:k. malo hladnjh kobasjca ј (glavjcu) zelene salate.

On Saturdays. oti$в0 је в dв nije јео.nikad ne pada ki§a а da ne pljuAti"): nesre6a nikad ne dolazi sama. She got over her lllness very qulckly. washing . he has а lle-in and gets up at eleven. Ona se vrlo brzo oporavila od svoje Ьolesti. zsstaO је rJa kupi та/о vina. . preturiti. Hajde da popijemo (imamo) ta~u vina. Flll ln the miNing worda: 1. Oh dear. iznerviran.5 Winter must ье coming. She got on the bus without any monay. lt's getting dark very early. Ona se popeta na autobus Ьеz imato novca. was.5.to buy . Не two o'clock and downstairs.3. video da је dV8 sata i si&w doltJ (па donji sprat). home. lt never rains but it pours (doslovno. Ooslovno to upset znati prevгnuti. 1.was.sam vaditep! OВJMNJENJA (nastavak) (4) То ье upset .311 thr8e hundred •nd elewln three hundred •nd twelve 312 14 15 16 ldiot! upнt' said' Dвvid. Uzeo је bocu iz korpe.dressing without eating. zaboravio. please? . he stopped some RE$ENJA ZADATAКA 1.. . Let's have glass of wine. Put. .4. After and . 5.willlook forcorkscrew.things in. l've forgotten' the corkscrew! Glupato! . he said': а 14 15 16 Never mind. Си potrвliti vadiCep.Zno.upsetof her. . then said': . 4. P~to se umio i oЬukao. Metni stvari the и prtljaZnik. . 2. On the way . .went. zв to vreme ја Ьооt. rekao је: Nije v.. ali videci da је njoj to te~ko palo (da је neraspolozena).wine. LEKCIJA 85th LESSON .4. Vrto se rano smrkava. he rett з. but -ing' she was (4).3. Ona је Ьila jako pogodena smrCu svoga sina. а onda rekao: . 2. Не took' the Ьottle out of the ьasket. SuЬotom se on izte!ava_ i ustaje u jedanaest.blti neraspototen.Oh boze. EXERCISES 1.!e. saw .rekao је Dejvid.5. the the ZA PONAVLJANJE: 36. Na putu kuCi. Оп se probudio. Мога blti da zima dolazi. molim te? ..4. She very Ьу the death son. . Will you get the car out of the garage. woke up. .2. НоСе§ li da izvuOOA kota iz gara.3.meanwhile..2. .

... ali је Ыо sit.. nalio је dve ta~e ~rija i оЬоје su (ih) popili. То put оп: staviti па sеЬе.'dilanal.11. PRONUNCIA ТION 1. G"a Vilson је iznela (posluiila) hranu i seli su da jedu. he poured two glesses of aherry and they both drank•. which conalated of roast beef. g"a Vilson је oti~la u ba~tu а g. pa'teitouz &nd 'brлsalz sprauts end fru:t. Posle rutka. Kad је sve Ьilo pospremljeno. obuCi. (5) Оп samo pojatava znaCeпje priloga later (kasnije) i nema nikakvo роsеЬпо zпаrепје.IENJA (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Niste zaЬoravili.3. . оЬјаАпјеnје br. krompira i prokelja i vota. . Provesti godi~пji oclmor: to spend the holkisys. оЬоје su oprali posuCe (utinili pranje).. Kad su se vratili. То put Ьасk: vratiti па mesto. -(З) То put: staviti. 1 Nameravao је da gleda jedan komad.1. Vilson је 10 11 seo pred televizor. koji se sastojao od petene goveбine. . fa:f. Ьоu6 drcl]k.9. ... while (2) Mr Wllson took• the Sunday рвреr and sat• down to read·. а Eпglezi su "puпi" (hrane). . but he was full (4). put a'wei. 'pi:sfal OВJМN.313 thr8e hundred and thirteen thr8e hundred and fourteen 314 Elghty-slxth (86th) Lesson 1 Dвvid's pвrents Osamdeset iesta lekdja tradltional 2 З spent• (1) а 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 English Sunday: They got• up eerly and went• to church. ·w~il] лр. 4 5 6 7 8 9 Dejvidovi roditelji su proveli (jednu) tradicionalnu englesku nedelju: Ustali su rano i oti~li u crkvu. After lunch. da se u eпgleskom . (4) Каd se пajedemo. kan'sistid . . they Ьoth did the wвshing-up.. When they came Ьасk. potatoes and Brussels sprouts and fruit.5. 'лvan. dok је g. When everything was put• away (3)... mi smo siti. Mrs Wllson went• lnto the gerden and Mr Wllson sat• in front of the televlsion. 2. tr:.7. ruJ . tro~i" vreme. nadamo se. Just Ьefore lunch.. (2) Vidi prethodпu lekciju. and everything was so pвaceful that he dozed.•. 86th LESSON . М rs Wllson put• the joint in the own. spremiti. Vilson uzeo nedeljne novine i seo da tita. pa:d . Не was intending to watch а play. . Mrs WUson served the food and they sat• down to eat. То take off: skiпuti. . 'a:li .. То put away: skloпiti. in'tendiq . '1la:siz av 'leri . sve је Ьilo tako tiho (mirno) da је zadгemao. gda Vilson је stavila реЬ!nје (but) u peC:nicu. Pred sam rutak.

~:d • . poured .. -З. You should elways t~ll the truth. When you have put the joint in the oven. . .play. l'm fed upt the television and ZA PONAVLJANJE: 37. 5 Оп је Не sipao jedan viski dok su sedali. . З.4. .5. Dok ti titaS novine.2. deca su se tukla. . 13. - 4. . popi6emo ~u Mrija.4. Нf?Си da vi оЬоје sklonite {stavite па mestoJ posudв. ln the evening. 12 13 Кasnije је gба сај. the paper. While . .iliQ. treЬs dв ргоМвtе tekst. Vilson uSia iz ЬаМе i skuvala (napravila) UveC:e је g.' Sedite pred televiziju 1.5. .315 three hundred and fifteen thr88 hundred and 8ixteen 316 12 13 Later оп (5). .white . you the text. We would both come if we had the money.2. Вefore watching. you . . we 11 have а glass of oherry.З. LEKCIJA 86th LESSON . . • 'a. 1. . you ја Си malo da odremam. Sit in front of .were sitting down.2.away.. . ОЬоје Ьismo do~ti kad Ьismo 1mali novca. Treba uvek da govori§ istinu.З. . . 'k1115w.5 HoCete li v1 оЬоје da operete (posude).4. а . put the dishes. REIENJA ZADATAКA 1. Pre nego 1to glвdate (-i) komвd. Mr Wllson did the crossword while Mrs Wllson did some knltting .Ьoth to. а whisky they Flll ln lhe mloolng wordo: 1. molim vas? 2. Kad bude~ stavio (stavila) but u peCnicu. budite mirni. While he was reading. please? little. Will you both do the weshing-up. Vilson reSavao (radio) ukrStene reCi dok је gба Vilson (malo) plela. . want. Dosta mi је svega. а EXERCISES 1. the chlldren were llghting. • douzd.are read1ng 1'11 doze. Mrs WUson came' in from the garden and made' some tea.. Dok је оп titao..keep qшet.should read.

7. "pre ili kasnije"· .eventualno" nego "konatno"... Onda smo odleteli do Pariza. Тhey're like Bed and Breвkfasts in London. We couldn't get• а hotel вnywhere (2) in Spain. i've~ali ..t. fiiCSan.. 1:. 'eniw~ in spein. e&:ta . ali skuplji. 1 should start plвnning my holidays soon.. . Nisam mogao nigde to da na(fem·· re<:i ili 1 could find it nowhere 1li 1 couldn't find it anywhere. Jeste li ikad blli u Francuskoj? Ne? Treba da idete tamo jednog dana. You must know• Pвris? buduCnosti i "tokom vremena". We have been talking (N. ра smo morali da uzmemo oblё:an let. Nismo mogli da doЫjemo ё:arter (let). . 1) aЬout them for вges. Have you ever Ье~n to France? No? You should go· there some day.Sto је bllo skupo. Тhis watch is worth ten pounds.. -. Znamo veC da nije dozvoljena dvostruka negacija. (3) То Ье worth: vredeti.. When we couldn't find" а hotel. We couldn't get• а chвrter.to se 1splati.. which was expensive.Ovaj sat vredi 10 funti. Ыlо је mnogo udobnije. Ја Ыh morao uskoro da poё:nem da planiram godiSnji odmor. Dakle (kako god Ыlо). odleteli smo u Nicu i proveli deset dana na jugu Francuske. Anywhere: igde.. _ 3. . Nowhere: nigde. 'kлmfataЬJ.. fra:ns . ali vredelo је. ра Cemo . 10 Then we flew• up to Pвris.. Kad ne Ыsmo mogli da na"emo hotel. fl.(2) Somewhere: negde. we had to go· to France. wa:6 . lud . 'eidfiz. VeiЬate li se pokatkad и brojanju? 87th LESSON ... /t's worth it .5. odseli (ostajali) Ыsmo u onome Sto oni zovu "pansioni".. Oni su kao "krevet i doruё:ak" u Londonu..317 three hundred and aeventeen ttvee hundred and eight88n 318 Elghty-seventh (87th) Lesson А talkвtive neighЬour Osamdeset sedma lekclja BrЫ~vi auoed 1 2 1 must tell" you aЬout my holiday' 1 2 з Eventually (1 ).. 4 5 6 - З 4 5 б - 7 8 9 10 Moram da vam ispriё:am о svom letovanju! Na kraju smo morali da idemo u Francusku. we stayed in what they call "pensions". Nismo mogli da na"emo (dobtjemo) hotel nigde u Spanijt.. it was much more comfortaЫe. . PRONUNCIATION :t01:kati~ :neiba. it's fввcinating. OВJA~NJENJA (1) Eventually ne znaCi .. vredno је truda. we flew• to Nice and spent• ten days in the South of France..eltiJJ .1. so we had to take" а normal flight. divno је (otaravajuce). teik а 'na:mal flait. but it was worth it (З). а kad је ret о 8 9 but deвrer. pi&DIJ] . VeC ьeskrajno dugo (vekovima) govorimo о nJemu. -6.u: tu ni:s. faind ahou'tel wi: steid . Vi mora da pozflajete Pariz? 7 - Anyway.

Sada stvarno moram da idem. We to Nice 5. . LEKCIJA 87th LESSON . must listen to me. go. What а plty' Не wasn't вЫе to come. you should go· back.. Odleteli smo do Nice. What could we do to arrenge it? . а саг if we the time. 11. $ta Ьismo mogli uraditi da to •zvedemo (ugovorimo)? 5. couldn't afford. lt's an excitmg clty and it..2. Joan will Ье walting for me. we to 2.had couldn't afford. ona Се {upravo) kuvati. tAlk i da imвmo vremena. Kad se vratim. Would that Ье poosiЫe?. Ali voleo b1h da ga jednog dana upoznam (sretnem). 'Ьrekfasu •. Е. Ona proS/e godine nije mogla da kupi {priuStl) maSinu za ргапје. То је uzbudljiv grad i on.where. ik'uiti13 . year. . Actu~lly. 'diara. ZA PONAVLJANJE: 38. zapгavo) Pr1dev actual znaCi pгavi. 13. ра treba da odete opet (natrag).З. stvarno {а odatle i. 1 really must go• now. ја ga uopSte ne poznajem. Thanks for the chat. gde smo 1znajmill auto. Flll ln lhe mloolng words: 1. jes 'eteali. 1 don't know him at all.. 11 12 13 - Da. D~oun Се me ёekati. When 1 she cooking 1. OIIJAiNJENJA (nastavak) (4) Actually: zaista.last. Morate те saslиSat1~ to 1е vrlo vaino.12.5 Even .2. ne Ьismo mogli (imalt novaca} da we idemo. She а washing machine REIENJA ZADATAКA 1. tlew. З.. ectually (4) l've been there а few times .t. You it's very imponant.hired. But l'd love to meet him one day. Da li Ьi to Ьilo moguCe? . . 'pa:nsi>~:nz. zaista (zapravo) Ьiо sam tamo.5.. Well. u stvari.will Ье .4.nekoliko puta. .2. Kakva Meta 1 Nije mogao da dode. -З. get back (go home) . Hvala па razgovoru (Caskanju).З. stvarni (ne "aktuelan"). u stvari.319 three hundred and nineteen thre8 hundred and twenty 320 11 12 13 - Yes. 4. tet.4. EXERCISES 1. .4.

. Ьа:t а niu: bl'ki:ni.Ti si nemoguC! Ја idem sutra u putniCku ageпciju da razerviSem dva mesta (sediSta) u (na) Ьilo kom avionu. а bn:d. а mi smo Svorc.Slomio је ruku.. 9 . PtМDlst . Morate iC:i ovamo.. broken .. l've just (1) met• 1 - Osamdeset osma lekclja Zdravo.:. . slemd ба d. Vels је jeftiniji nego Spanija.5. weilz sins · · · . 2) go• either to Spain or to Scotland. ali ја hoCu da pocrnim (suпCanu preplanulost)! Cak sam kupila (i) nov Ыkini.slomiti. Tako је dosadan. broke. buk tu: si:ts.8. the вcenery is fantaвtic . 'b.Upravo smo kupili kuCu. 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 - OВJASNJENJA . gde si rekla da cemo ici? 5 . He's so Ьoring. (4) As testo ima vremensko znatenje.~?~ 1 ·&· .Da. (З) То break (breik). 1 ..a:k~. . 'ek~a. Yes.Da. 4 . broke (kraCi oЫik participa broken) upotreЫjava se u znatenju . 'si:nari · ·. we·ve just Ьought а house . but 1 want а sun tan! l've even bought' а new Ьikini. Не broke his arm . trebato Ьi da potnemo da razmiSijamo о na~m letovanju..9.12. Ьrouk.А. . treЬa da idete tamo.Upravo је јео. U sadaSnjem vremenu You say you wi/1 go (Ti kai:eS da CeS iCi). Joan! Sorry l'm late. Ьеz pare u d2epu"'.:]sou . am'p~JSaЬI .321 tlvee hundrecl and twenty-one th1'88 hundred and twenty..ni . said . where did you say· we would (2) go•? Well.. ·. but that was before 1 received my bank вtatement. 2 З Не started talling• me about his holiday: ·:vou must go here.ZЬilja (stvarno).lma samo jedan proЫem. · 10 .Ра. пе! ОЬеСао si da Cemo iCi (da moi:emo da idemo) u inostranstvo ove godine! в Da. u Velsu је sunCano. 'b. Upravo sam sreo starog Barkera. .. ti (to) znaS..li. Well. 88th LESSON . and we're broke (З). . ·. "dok" ili "(u trenutku) kad". ali u proSiom Уои said you WOULD go (Ti si rekao da CeS iCi). 12 PRONUNCIATION 1.(2) Slaganje vremena zavisne sa glavnom retenicom.. 'ai&. Dtount lzvini Sto kasnim. Good nlght' David sighed as (4) Joan slammed the door. 11 ... Just mol:e da znati i "samo". ti si rekao da Cemo iCi ili u Spaniju ili u Skotsku. You're impossiЬie' l'm going• to the travel agent's tomorrow to book two seats on any plane. you should go there.З.An te~ . old Barker.6.10.. Као pridev.11. Wales is cheaper than Spain." Actually. ri'si:vd mai bel}k 'steitmant • · • l." з . ali mislio sam i па Vels. ali to је Ьilo pre nego Sto sam doЬio (svoj) izvod iz banke. Oh. razblti.:r~IJ· -. Yes.... 'v. no! You promised we could go• abroad this year' Yes. S... . Laku поС! 12 Oejvid је uzdahnuo.. we should start thinking• aЬout our holiday..Ah.. 2 РоСео је da mi priCa о svom tetovanju . you said' we would (N. you know•.(1) Just· upravo. kad је Dtoun zatupila vrata. but l've also Ьееn thinking• of Wales since 1 met• а colleague who went• there last year. Не has just eaten .pa. otkako sam sreo jednog kolegu koji је proSie godine iSao tamo.two 322 Elghty-elght (88th) Lesson 1 ~ Hello.. predeli (priroda) su divni . There is just one proЫem . . 6 . it's вunny in Wales.Ра.7. Ah.Svorc.

323

three

hunclмd

and twenty-ti'W8e

thr88 hunctred and twenty-foW'

324

13 14

Не sat• down in an вrmchair and poured himself а Scotch and Ьвgвn* to look at the travel вgent's brochures.
'а :mt\8Q ра

13 14

Seo је u fotelju, nalio sebl jedan (skotski) viski i ро~ео da gleda prospekte putni~ke agencije.

13.

end

:d.

EXERCISES
1. She said she would take me to London. - 2. 1 couldn't hear what he was sвying, so 1 left. - З. Мау 1 help you? Yes. 1 would like some information, please. - 4. Can you lend me twenty pence? - l'm aorry, l'm broke. - 5. You must choose either one or the other.
5. Оп mi је rekao da
model.
Не

te

mi pokaZJJti svoju fotelju. То је novi

he

те

lt's the

Flll ln the mlsaing words:
1. Ја ga tekam od deset sati а оп joS nije ovde.
waiting for him ten and he

here

RE$ENJA. ZADATAКA 1. Ona је rekla da 6е me povesti (uzeti) u London.- 2. Nisam mogao da 6ujem §ta on govori, ра sam otiiao. -З. Mogu li vam pomoCi?------: Da, !eleo Ыh izvesna oьaveltenja, molim vas. - 4. Motete 11 m1 poujmiti dvadeset penija? - Zao mi је, (ali) nemam ni pare. - 5. Morate izabrati ili jedno ili drugo.
1. have Ьееn- since.- isn't- yet.- 2. Ьееn sleeping since- left. -з. that was- 1 received (got)- ьank statement.- 4. Neithernor - could do it. - 5. told me - would show - his armchair new modet.

2.

Оп spava otkako smo krenuli iz Londona (napustili London).

Не has

we

Lor'ldon.

З. Da, ali to је Ыlо рге nego Sto sam dоЫо izvod iz ьanke.

Yes, but

Ьefore

my

Mi i dalje nвpredujemo: sada se zajednitki upoznвjemo sa govomim englвskim jezikom. Ako se za trenutak osetite "izgub/jeni", nвka vas to ne tudi: to је slitno prvim nedeljama koje Ьiste prove/i kao putnik и Englвskoj. Brzo C:ete se navtёi. О tome vam govori i lakoCa s kojom ponsvljate ranije lekcije.

4. Ni ti ni ona ne Ыste mogli to da uradite.
you

ohe

V. PONAVLJANJE: 39. LEKCIJA
88th LESSON

325

thr88 hundred and twe.,.,..five

thr88 hunclred and twenty-alx

326

Elghty·nlnth (89th} Lesson
AЬout

Osamdeset deveta lekclja
О

Wales
1

Velau

1
2

Wales, unllke Scotland, is polltically unlted to England. The whole (1) of Wales is mountainous and there is much Ьreath-taking -nery. The main lndustry is coal-mining and the ma)ority of the Welsh live around the industrial towns. These are in the South. The Welsh language - а Celtic language survlves more than in Scotland, but it is dlfficult to speak•. The Welsh have а deep love of poetry and music and the international festival is famous throughout (2) the world. Wales has contrlbuted much to the language and politics (3) of England. The son and heir (4) of the monarch is glven• the tltle: "The Prince of Wales", but this has no polltical signlficance.

2
з

3

Vels, za razliku od {)kotske, politicki је ujedinjen sa Engleskom. Сео Vels је brdovit (planinski) i ima mnogo divnih pejzaia (od kojih staje dah). Glavna industrija је ugalj (rudnici uglja), а vecina Velbna zivi oko industrijskih gradova. Ovi su na jugu. Velйki jezik - jedan (od) keltski(h) jezik(a)- cuva se (opstaje) viйe nego u {)kotskoj, ali је tezak (za govorenje). Velbni osecaju (imaju) duЬoku ljuьav prema poeziji i muzici, а internacionalni festival је tuven Sirom sveta. Vels је mnogo doprineo jeziku i politici Engleske. Sin i naslednik vladara doblja (dat је) titulu .. Princ od Velsa", ali ovo nema polititkog znataja.

4 5

4 5

6
7 8

6

7
8

OВJASN.IEN.IA

(1) Whole (obratite patnju na izgovor: houl)- сео, l:itav. Тhе whole of Wales - сео Vels.

(2) Тhroџglюut: ima slil:rю znal:enje kao through ali pojatano dodatkom out: throughout the world - kroz сео svet, Airom

sveta.
PRONUNCIATION
... pa'litikli ju'najtid. - ], houl . , . 'mauntanas ... 'bre6teikiq sa:nara .. - 3. 'indutri iz 'koulmainio . , . ma'dt~ti ... wel! ... in'dл... 4i:z. - 5. 'seltik (ili: 'keltik) 'leQ8Widt s::.'vaivz ... · .. f•k~lt.tu spa:k.- 6. di:p ... 'pouatri end 'mju:zik ... inta'ndanal 'fesl 1z feama 6ru:'aut. - 7. kan'triЬjatld ... 'p;~latiks. - 1. sлn end ~
s~raal taunz; -

!·. wei~z

- (З) lmena nauka i duhovnih aktivnosti eesto u engleskom imaju oЫik mno;f:ine (na -ics): economics, mathematics i sl.

(4) Jedna od malobrojnih rel:i gde se h ne izgovara (kao i lюur- sat, honour - l:ast. honest - po§ten), tako da u govoru zvul:i isto
kao i air vazduh.

89th LESSON

thr8e hundred and twenty-elght
327
th1'88 hundred and twenty-aeven

328

9 10 11

Now, answer these questions: Does the Welsh language still exlst? What is the main lndustry in Wales? What is the scenery like? Who is the Prince of Wales? (N. 7)

8 10 11 12
13

Sada, odgovorite (na) ova pitanja: Da li veiAki jezik јоА postoji? Која је glavna industrija u Velsu? Кakvi su pejzati (pradeli)? Ко је princ od Velsa?

12
1~
i1'2isc.

'm;Jnak iz 'aivao.

'taitl

prins

п

wcilz ... pa'litikl aia'nifikans. -

10.

EXERCISES 1. Throughout England. there are m•ny excellent puЬs. - 2. The Prince of Wales is heir to the lhrone. - 2. ls that your comb? - No, it's hers. - 4. You have Ьееn to Chlna? What is it like? - 5. Couldn't you try and help me?
5.
Сеlв

porodica је otil/8

па

selo.

Nemв nikogв.

Flll ln the mlulng wordo:
is

family has
(urвdi Ьоlје)

There

1. Zar

опв

nije

mog/в dв

postigne vik

od toga?

she

than

. '?
RE8ENJA ZADATAКA

2. U tako
Не

је doЬrom

raspolohnju da

је

...., (svakogв) pozvso.

is in

а

good .. .. thet he

1. $irom Engleske ima mnogo izvrsnih раЬоvа.- 2. Princ od Velsa је nвslednik prestola. -з. Је 11 to tvoj eeA&Ij?- Ne, njen је.- 4: Vi st~ Ыli u Kini? Каkо (ona) izgleda? - 5. Zar ne Ьi mogao pokuiet• da m•

pomognel?
1. Couldn't- do Ьetter- that. - 2. such- mood- has invited З. dtdn't like neither did 1. 4. look very tired - in - sit down. - 5. Тhе whole - gone to the country - no one (noЬody).
everyЬody (ewryone). -

3. Nije mi se dopao prvi film. -

Ne, ni meni.
No,

the first film. -

4.

lzgledвte

vrlo umomi. Udite i sedite.

You

Come

and

V. PONAVLJANJE: 40. LEKCIJA
89th LESSON

329

thr8e hundred and twenty-nine

ttwee hundred and thirty

330

Ninetieth (90th) Lesson
1 Scoteman who was drlving• home one night, гаn• into (1) а саг drlven• Ьу an Englishman. The Scot got• out of the саг to apologise and offeгed the Englishman а dгink fгom а Ьottle of whlsky. The Englishman was glad to have а dгink. Go on - said• the Scot - have anotheг
dгink.

Devedeseta lekclja
Jedan $kot koji је jedne noei vozio kuci naleteo је na kola koja је vozio jedan Englez (vozena od jednog Engleza). !'>kot је iza!oao iz kola da se izvini i ponudio Englezu gutljaj (piee) iz fla8e viskija. Englez је rado popio (blo radostan da ima jedno piee). Hajde samo- rekao је !'>kot- popijte јо~ (uzmite ј о~ jedno pice). Englez је zahvalno ispio.- Ali zar vi neeete (jedno)? - upitao је $kota. Mo!da - odgovorio је (onaj) drugi - kad policija bude otiA!a. Cuvar parka pri~ao је jednom skitnici koji је spavao na klupi u Grin parku (Zelenom parku). Неј, ti! - povikao је. - Ја cu (ја se spremam) da zatvorim kapije parka! U redu - odgovorio је skitnica - poku~aj da ih ne
tresne~ (zalupi~).

А

2

2
З

3 4 5 6

4 5 6 -

The Englishman dгank• gratefully. - But don't you want one? - he asked the Scot. Регhар8 - the otheг гeplled - when the pollce have gone•. The park-keepeг walked up to а tгamp who was sleeping• on а Ьench in Gгeen Рагk. Неу, you! he ahouted. - l'm going• to shut• (2) the рагk gates! Alrlght - гeplled the tгamp - try not to (3) slam them. When Мгs Davis totd• hег huвband that guests wеге c:Oming• to dlnneг that night, he went• out lnto the hall and hid• all the
umЬrellas.

7 8 -

7 8 9 -

9 -

10 11

Kad је gospo6a Dejvis rekla svom muzu da gosti dolaze na veeeru (te veeeri), оп је izdao u hoclnik i sakrio sve ki~obrane.

10
11

OВJASNJENJA

PRONUNCIATION
1. 'sbtsman bu: W3:z 'draivil) ... 'drivap. - 1. a'pol~iz end '3fad lii. - 3. aled.- 5. 'areitfali.- 6. lii '"ба .. pa'li:s hev pn.- 7. pa:k 'ki:pa ... Ьenf in ari :n. - 1. hei ju; hi: 'lautid ... IAt ... в:cits. - 9 slem.

~:kt

• (1) То run: treati. то run into: natrtati, naiti. naktteti na (nekoga). То run out: istreati. То гип out of· ostati Ьеz netega. We'~~e run out of petrol - Ostali smo Ьеz Ьenzina. - (2) То shut=to close: :ratvoriti. (3) Not to . . : da ne . . 1 told him not to use ту свr - Rekao sam mu da ne upotreЫjava moja 1Ф!а.

90th LESSON

331

thr88 hundred and thirty-one

thre8 hundred and thirty~two

332

12 13 -

What's the matter? :;::- asked his wife. you alrald somaone will steal• them?

Are

12 -

~ta је (u 6emu је stvar)? -

pitala је njegova zena.-

Bojis li

se da

13 -

lt's not that - replled her huaband - but l'm alrald somaone might recognise them.
лm'Ьreloz.-

Nije toneko mogao da ih prepozna.

оо ih neko ukrasti? odgovorio је njen muZ-

ali se bojim da

Ьi

- 10. 'm.isiz 'deivas ... aests.- 11. ha:l end hid a:l6i sti:l. - 13. rnait 'reЬpaiz.

11:.

EXEACISES

1. Do you mind if 1 shut the wlndow? l'm cold. - 2. No, but
try not to slam it. - З. There lan't enough whlsky for both of us. - 4. Не was very glad to see me agt~ln after all this time. 5. Не kept that Ьottle of whlsky for а year Ьefore opening it.

4. Ona

је blla vrlo zahvalna za njegovu pomoC

kad је imala

teSkoCa.

Flll ln the mlaalng worda:
1.
МоЈе не

very
proЫems.

for

help when

blti da radi и knjilari, ali nisam siguran.

in

а

but

5. Tako

је teAko

ne smejati se,

ona је tako smeJna.
laugh, funny.

difficult

2. Mogla

Ы

da pada ki&J, ЬО!је da uzmemo (svoje) kikJbrane.
ra1n, we

RUENJA ZADATAКA
1. Da li vam ne smeta ako zatvorim proZor? Hladno mi је.~~. Ne, al1 pokulajte da ga ne zalupite. - 3. Nema dosta viskija za nas оЬоје.4. Bio је vrlo radostan Ato me vidi posle toliko (sveg ovog) vremena. - 5. On је {:uvao tu flaAu viskija godinu dana pre nego Ato ju је otvorio. 1. might work - Ьook-shop- l"m not sure. - 2. lt might- had Ьetter - our umbrellas. - З. not to make - mistakes - it's - for him. - 4. She was - grateful - his- she had. - 5. lt is so - not to - she is so.

take

3.

Оп

pokulava da ne pravi grelke, ali to

је

suvik telko za

njega.
Не tries

any

.. but

too difficult

ZA PDNAVLJANJE: 41. LEKCIJA
90th LESSON

know.Ovo је progresjvnj oЬijk "present perfect" -а.On Ьi jsao. nije vaZno. Never mind: ne smeta.mo not to.Qnj se poznaju (znaju jedan drugog) od detjnjstva.. ? Da ne Ы Ыlо zabune. Da blste osetili "aromu" engleskog jezika. neka. а Не wou/d /ike (Не 'd /ike) to go . ne brini se ti za hladnoCu. јег se odretna reC not stavlja ispred celog infinitiva.tka jzraz Oh deвr!.pusti hladnoCu. . pomocnj glagol za gra. br. kad vas neko ne shvata i tako dalje. Devedeset prva lekclja 87. "vait .. 2. 4.. zaljenja jlj tuge. "Oh dear" 1. for в long time). nije vaZno kako. ovo vreme za radnju koja је trajala izvesno ("progresjvnu").nja. З: 90. since ту Ыrthday." preve5a. Aiiig_~t iaii iight} је jsto sto ј О. kao sto znamo. 88. englesko wtll jma. 1 ј 2. We'/1 get in. potpuno taa.. Rekao mi Је da se ne miCem: Не told те not to move. Prevodimo ga oblfno ndim sada~njim vremenom.utjm.Vjdel ј smo jos od poa.8jste lj hteli da mi ka!ete . (okay) ј zna~j "u redu"..feleti'' upotreЫjavamo. Za oznaku trajanja vremena upotreЫCemo predlog for (for three hours. . Would је. Zato cemo od njjh upotrebltj obl~an present pertect. 1 1 2: 89. К.333 three hundred and thirty-three ttwee hundred and ·thirty-tour 334 Ninety-first (91st) Lesson REVIS/ON AND NOTES Ponovo proCitafle objeinjenje: lekcjja 86. br. а njkada to not. Not to..nje !elje: Would you te/1 те .Na5e "da ne . Poku5aj da ne treskas vratjma: Try not to s/вт the door. Never mind the cold ..n prevod ne postojj.. 91st LESSON 2. Naravno. "Јао" ј slj~no.. "Oh. N8kollko nejCeiCih ldlome. lekcjju 84. ·. vre~e UpotreЫjavamo је ne~to uzdah ljutnje. а u kondicionalu glagol like: Не would go. ~jsto gramaMkog znaa. . They hsve known each other since their childhood . for six years. 2). рог.enje kondjcjonala (pogodЬenog na~jna).. br. never mind how. br. since tвst Saturday. ј znaa. One ·prj~aju v~ dva sata: They've Ьееп talking for two hours. M. kojj v~ poznajemo (v. va!nije је da nauCite u kakvoj prilici se upotreЫjavaju ovi izrazi nego da im nadete tatan prevod.. Ne upotreЫjava se za glagole kao see. npr. а na5e vremensko "od" prevodjmo sa since: since their childhood. Z:ivim ovde trj godjne: 1 hвve Ьееп living here for three years. sasvjm kao ј na5e htetr.? . hesr. glagol want. З: з. oblfno u smislu .. kad smo zaboravili. br. za koje znamo da ni u sadMnjem vremenu nemaju progresivnog oЫika ("1 know" а ne "1 am knowjng"). kojj prevodjmo sa "Oh". kad zakasnjmo. koja traje jos ј sada ("prezent") jlj se upravo zavгSjla ("perfekt").On Ьi hteo da jde. Ьо!е".UCi Cemo mi. br. We heve Ьееn talklng.

ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1. prohladno. hundred and thirty-elx 336 5. LEKCJJA (Revlolon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-second (92nd) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset druga \ekclja 1 _ D!ek.. ·rri:ziv . re~i slo:f:enije. пapolju је 2 _ Ti hot:e§ da ја izac:!em iz kreveta i zatvorim prozor. 9.. -З. hladпo.5. Тhе ol81ro: stepeпjce (stepeпjk је step: jsta ret zпatj ј korak). з alj ako (to) utjпjm. Нollday: prazпjk ј odmor (letovaпje). You want me to get out (N. .1. s malo prideva uz imeпice. it won't Ье Ьеd and warm (1) outside. 7. u prizemlju. U ovom drugom znaCenju mo:f:e blti u jedпiпi ili u mпo:f:iпi: summer holidвy ili summer holidsys. . Na !alost. l've Ьееп wвitiпg for two hours.9. She ssid she wou/d come вt tеп. Оп s holidвy.1. Poku§aj da пе pravj§ galamu. Od ssdв viAe neCemo stavljsti zvezdice ш glagole to go.335 ttvee hundred and thirty-five th. 6.dot1 u deset. U drugoj. sa uzvicima kao ah i we/1. Zapazjte stjlsku razljku jzmec!u 88. Try поt to mвke в пoise. а glagoli u punom oЬJjku. ~ta је (u temu је stvar)? .2. U prvoj imate razgovor. Put your thiпgs вwsy. 92nd LESSON . Whвt's the mвtter? ZJ. јег vi ih veC doЬro poznajete. to get 1 to uy.4. Не might recogпise them. Whвt is Wвles like?- 6. То se ne jsplatj. - 5. Na isti na~ln. t'm вfrвid /'т broke. пеtе пapolju Ьitj toplo. u engleskom se razlikuje i cool (sveZe. klouz . PONAVLJANJE: 42. Kakev је (kako jzgleda) .. 8. sa mпogo koпtrakcija.2. Skloпj svoje stvar1 (па mesto). 9. lekcjje. but if 1 do. . Mogao Ь1 da jh prepozпa. wount Ьi: wa:m. ја se smrzavam. Jack. lt's поt worth it. Close the wlndow. ј 89.. . reCenice su du:f:e. а\ ј to Ье оп holidвy Ьitj па odmoru (odsustvu).опа је dole. Cekem vet dva sata.. lzrazl koje treЬe zapamtltl. Rekla )е da te. u opisnom tekstu.8. Zatvorj prozor. . Po§to su eпgleskj staпovj testo dvospratпj ј оЬitпо se spavate sоЬе пalaze па gorпjem spratu. Prevod. 1) of close the wtndow. aut'said.gore. _ 4. it's cold outside.па prazпjk.. umereno hladno) od cold (hladпo).vels? . па spratu i downstairs .dole.. she's downstairs .6. - 3. l'm freezing'..zвr ne? 8. She rsn downstairs: . -7.7.. - 4.опа је str~ala niz stepeпice. . -З. ·misiz heinz {1) Wвrm {toplo) ozna~va manju temperaturu neQo hot {vrute). mпogo se upotreЫjavaju slo:f:eпice upstairs . ја sam §vorc.

but they would like to come' to dlnner.selv:z... 13 - for 14 - а prвyer а before your OВJAiNJENJA {nastavak) But why? Му mother is good cook. l'd like you to say mвal. aid р~i'Га: . l'd prefer you to ask Mrs Haines heraelf! (N. po~to је zaboravio пjihova imena. Оа li da ја to uradim.5.. 1 hope the train will Ье оп time. Voleo (volela) blh da se pomoli~ (ka. How much time will you пееd to llпish? RE6ENJA ZADATAКA 1. maaself. 1 don't like wвlting... 'mлlћ. raund. nego sarno da)e glagolu come zna~}e "navratiti. . Кoliko 6е tl vremena treЬetl d8 zavrtiA? 92пd LESSON . wa:v a:skt ..ia.- di'v~:s. бen:-. 1'11 do it myself. Nadam se da се voz stiCi (Ьiti) па vreme. Molim te. 4 - 2) We expect her to arrlve at eight o'clock. l'd preler them to briпg а cake.. mi:l. or do you waпt her to do it? .S. reza'veiЬnz . дli za~to? Моја majka је dobra kuvarica.2.. reservвtions Оп Ьi voleo da se опi (sami) predstave.337 ttvee hundred and thirty-aeven Оо three hundred end thirty-elght 338 4 5 6 7 - (2) tell' me about Mrs Haines' divorce.. (3) Round ovde nema posebnog znaten.. '6iata. . . hi:d . . iks'pekt. . 5 6 7 - Molim vas.3 Otekujemo da oni donвsu fldu vina.. Shall 1 do it. We expect them to briпg а Ьottle of wiпe.Ze~ molitvu) pre (tvog) оЬеdа. Ја blh vile voleo da doneeu tor1:u. Zamolili smo ih da navrate па piCe veteras..2. 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 He'd like them to introduce themaelves Ьесвusе he has forgotten' their names.З.12.14.4. EXERCISES 1..6.11. (2) Dodavanjem pomol:nog glagola do uz glavni glagol pojatava se njegovo zna~je i nagla§ava moiЬe... 11 12 - Da li Ьiste hteli da ја ·rezervi~m karte (пapravim rezervacije) za pozori~te? Ne. ispritajte mi о razvodu g~e Нејпs. We've asked them to come' round (3) for drinks this evening. intn'diu:s 9.. Ш hotel da ona to uradi? . Vi~ Ьih voleo (volela) da upitate g~u Нејпs li~пo' O~ekujemo је da stigne u osam sati. Moglo se re6i i to come for drinks.svakako sedite. . hvala. Ne volim ~еkапје.1. ha:'self.4. Оо sit down . pr~ . Will you ask him you1'8ell: 1 haveп't enough time. .5.. Would you like me to make' the theatre? No thanks.. .. sam cu to uraditi. ali опi Ы hteli da doбu па veteru.13. pitaj ga (hoteA li ga pitati) sam: ја nemam dovoljno vremena. nail:i". sedite kad vas molim.

do you want те..3. One se neki put mogu zameniti infinitivom.4. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-thlrd (93rd) Lesson 1 Не stopped amoking (1) last week and has Ьееn unЬearaЫe (2) ever since (3). the саг the tuЬe 3. оп ne voli da troAI novac. 93rd LESSON . Оп se neCe oleпiti.1.. 4. vreme od .2.. We to arrive AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 1. ali ne uvek. . SYO (3) EVfN sincв~IМN' sincв /hen. Tako је he (2) 1 csn't Ьваг him (Ь~а).doesn't like spending.zastao је da (malo) pu!i". 1'11 take. U koliko sвtj f}~ da dodвm? ietiA li da te you there? upoznam sa опот devojkom tвmo (preko)? time to come? you to that girl over 2. ипЬsагаЬ/в: nepodnotljiv. .want me to introduce.Ne mogu da ga podnesem.aЬout twenty рмt ten.5. ali he stopped to smoks znal:ilo Ы •.· stalno od tada. What . ZA PONAVLJANJE: 43. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset 1 treea lekclja On је prestao da puAi proйle nedelje i od tada је (stalno) nepodnoйljiv. CЊekujemo da ona stignв oko deset i dvвdeset.i f .339 three hundred end thirty·nlne thre8 hunc:lred end forty 340 Flll ln the ml11lng worde: 1. o'void 'ko:ziq on 'a:rPm:mt OВJA$NJENJA (neatavak) startfКI to smoke isto А!о i he startfКI smoking (poteo је da pШii). he money. OIIJAANJENJA -(1) OЬratite pa!nju na konstrukcije sa gerundom (oЫikom na ·lng). won't . in'dfoiz 'ti:ziq. An'bвonЬI'ev~ sins. Не get married. UzeCu kolв ako је podzemna leleznics и Jtrajku.is on strike. ВвагаЬlе: podnoAijiv. 5. expect her . Do. PRONUNCIATION 1.3..

dama koja se sa!alila па jedпog prosjaka pozvala ga је u kuhiпju.• grcit --:. The crlminal denled robblng the bank. .6.replled the Ьeggar. бi cnd. З ali da Ьi izЬegao (da prouzrokuje) prepirku. Would you mind not smoking? This is а nort-smoking compartment.•. (4) То feel sorry tor someone 12' LESSON .glasпo (glasпim glasom) је rekla dama.Ьe1ng а Не пјепоg tro~пja. . a'ari:z ••. .341 ttvee hundred and torty-one thl'8e hunclrecl and torty-two 342 2 Оп u!iva da zavitlava (izaziva) svoju !епu povodom 2 з enjoye teasing his wife aЬout her spending•.~. But it's 'more expensive .!alila se пjegova пeraspolo!eпa (пеvоlјпа) domacica. Krimiпalac је poricao da је oplja~kao Ьепku.. The Ьeggar immediately Ьegen• eвting• the smoked salmon. ali (i) vredi! 9 10 11 12 13 14 - 15 - ledy who lett• sorry (4) for а Ьeggar invlted him lnto the kltchen.. lfud vois. ju: . То mora da је veli~aп­ stveno! 8 . ali Ьilo је previ~ svedoka. 9Зrd · ·. '. .. Оп the tвЬiе. Zamisli da si pop-zvezda. ·J~idi hu: . . to avold ceusing an вrgument.. gospoc!o . 1 know•. zпam. . 'witn•iz. That new film aЬout Swltzerland is worth иeing~'. but there were too meny wltnesses. Da. Prosjak је odmah ро~о da jede dimljeпog lososa. but it's worth it! А 13 14 15 - i LГ OВJAiNJENJA (nastavak) ose6ati sa!al)enje prema nekome . lt's по use trying to run• Ьefore you can walk . .. дli оп је skuplji .4..:k. i'm&dЬn 'bl:iQ а рор . .t . smoukt 'seman. 'Ьсаа.. he вlways agree1 with her in the end.14.11.odgovorio је prosjak. lady . . lmeg1ne.. 'swiЩtlend iz wa:9. there were some sardlnes and some smoked selmon.10.. There аге some sardlne1 as well . Тај пovi film о $vajcarskoj vredi videti..1.. i'mi: dtatlt bt'p:n. 1t must Ье great! · 10 11 12 - Na stolu је Ьilo malo sardina i malo dimljEmog lososa... 1 prefer the smoked salmon . kam'pleind hiz An'wiliQ 'houstis.7. • w. 9 Јеdпа pop-star.. but. sa:'di:nz . Yes.. 'kriminal di'naid 'rO)blQ . Vi~ volim dimljeпog lososa.11. Biste li blli tako ljubazпi da пе pu~ite? Ovo је kupe za перu~~- 4 5 6 4 5 6 7 7 8 Ne vredi poku~avati da se tr~i pre пеgо ~to umete da hodate. па kraju se uvek sloZi s njom. lma i sardiпa .said the lady in а loud voice.. .complalned his unwHiing hostess.

1 can't.useful. potpun.Э4З ttvee hundred end forty-three thr8e hundred encl forty-tour 344 EXERCISES 1. . Whose is this dlctionary? .l'm aorry. Ne vredi njega pitati. ~ija је ovo tekovna knji!lcв?. . 3. lao mi vas је. mnogo hvala za tvoje poslednje pismo. to lt's а vrlo 1.my wife's.4.sno. Hotete li da mi pozajmite malo novca? . this . he doeen't know enything aЬout politics. 1 hope you are both well.zik. zaista (ga) vredi (videti).2. On spava sve vreme otkako smo napustili stanicu. ldi vidi taj novi film. . ne mogu (to sebl da dozvolim)..foreign language .a nilta о politici. Zsstвla је da pogleda jedan izlog.Моје !ene. . Go and see lhal new film.4. .2. 2. it's very his Ьoss came in. WhOse ts . lt's no use eeking him. З. аН пе mogu ni$111 da uradim. Не REiiENJA ZADATAКA when је koг.. Nadam se da ste оЬоје dobro. 5. PRONUNCIATION OВJUNJENJA Тlюrough ('eora). . tiji је ovo re6nik? . l'm thoroughly (1) enjoying my new јоЬ. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety·fourth (94th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset ёetvrta lekclja letter 1 2 Dear David.cheQue-ЬOOk . Prilog thoroughly upokao J'm thoroughly вnjoying mysвlf94th LESSON .3. . stopped talking (speaking) learning . 2 (1) Plsmo Dragi Dejvide. . She stoppecl ZA PONAVLJANJE: 44. . feel sorry . . lsplati se nautiti strani je. it's really worth it. Ьut do anything.5. .. 1can't aflord it. for you.5.4. ? -lt's Flll ln lhe ml881ng worde: 1. Ьоu& ••. 'fknli in'dtojiq mai niu: dЬЬ. Thanks very much for your last letter. . iscrpan. Will you lend me some money? . Ја (potpuno) u!ivam u svom novom poslu.5. 4.2.1think it's his. znaei treьtjava se u izraiOma 'lcto. .Mislim da је njegov. Prвstвo је ds govori kвd је uUo njegov lef..3. to look at.2.3. Не has Ьееn aeleep ever since we left the el8tion. worth 1. оп ne zn. hu:% po'zikln •. а shop window.2ао mi је.

Dickens' Jast novel Dikensov poslednji roman.. ni~ta se naroMo nije dogodilo. tstest ~.9. (4) Sрвrв: rezervni. а imao sam tako malo sloЬodnog vremena! Video sam Pita pro~le nedelje. Since 1 last (З) saw' you. u stvari. nothing much has happened.IМN. 'wa:kil) ha:d· . а nisam mogao da nadem dosta pojedinosti. Da li Ы mogao da mi nade~ (nabaviA) informacije о sindikatima? Morao sam da drzim (dam) predavanje pro~le nedelje. PiSem da te zamolim za jednu uslugu. А spвre tire: rezervna guma. se znafenjem "poslednji put".On је (testo) dolazio ovamo.'za~nd. koje u engleskom ne postoji... јег ima mnogo posla (da se uradi). dopunski. 'hepand.(3) Lsst је ovde prilog. You know'. Spвre psгts: rezervni delovi. {2) U pismima prijatelju upotreЫjavaju se kontrakcije: one donekle zamenjuju i obratanje sa "ti'". l'm wrlting' to ask you а favour.. - Каd ste poslednji put dolazШ . da је on oZenjen. that he's married.poslednje vesti.Felinijev poslednji film.straAno se dosadujem. 1 used to srnoke. ali Fellini's lstвst film.. of course. 1 should have asked you earlier. ali spoj used to ('ju:stu) sa glagolom oznaeava uoble&jenu iН trajnu radnju u proAiosti. Radio sam naporno mesec dana. ln fact he's Ьееn married for over а year.IENJA (nastavak) Odlieno (doslovno: potpuno) se zaЬ&vljam: l'm thoroughJy tюred .' ~ ~. When you last csme.. U poolovnom 111 zvonlc\nom plomu -"11111 blomo pune obllke glogolo. -(5) Use (ju:s). 'fei~. 4 5 6 7 8 9 tije sam mesto dotao (tiji sam polozaj uzeo) dala је ostavku pro~log meseca.345 ttvee hundred end torty-five thr'88 hundred and torty-elx з 346 з 4 5 6 7 8 9 10 11 The person whose po8ltion l've (2) tвken• re8lgned last month. Mogu da razumem za~to. 94th LESSON . l've Ьееn working hard for а month and l've had so llttle spare (4) time! 1 saw' Pete last week. ali zna~ kako је. to use (tu ju:z). . naravno. Ьесаuае there's а lot of work to do. тrеьаlо је da te pitam (zamolim) ranije.upotreьa. Каd "poslednji" ima znaCenje "najnoviji". 'a:lia.6. Could you get me some information on trade unions? 1 had to give' а lecture last week and 1 couldn't find' enough detвlls. ~psa tai~. u braku је (ozenjen је) vec preko godinu dana..upotreЫjavati.1 'Jekfa ·· f dl'teJIZ.10. ri.8. infa'rnei!an 30 treid 'ju:nianz .Nekada sam puiio: Не used to come here. 1 can under818nd why. but you know how it is. Ti zna~. Оsоьа па 10 11 12 Otkako sam te poslednji put video. 12 OII. umesto tast obleno se upotreЫjava latвst ('leitast). .S.

. known.15. LEKCIJA 94th LESSON .2. poznati slikar. (nasta\lak) (6) Jnstitution se ~to upotreЫja\la kao nazi\1 za ludnicu. The man suitcase is Sanders. ..$NJENJA. ZA PONAVLJANJE: 45.5.don't rememЬer. 13 14 15 Uvek је imao obitaj da kaie: "Brak је velika (velitan- stvena) institucija. D!ord!. Tvo1 prijatelj.4. here. Looking forward to (7) hearing• from you soon.4. looking forward. .. jia.. (7) То look torward to: radovati se (buduCem dogac. dom i slil:no. so she had to Ьorrow some money..1 Flll ln 1118 mlнlng worda: 1.e se Sanders.. .5.. Your friend. Nadam se da Се mol:i da dode do informacija za mene. whose . tire?. f•kt .347 three hundred •nd forty-aeven three hundred end forty-elght 348 13 14 15 16 Не always used to (5) say: "Marriage is а great institution. раје morala da pozajmi (melo) novca. the wellpainter. Studd.going.called.мl tu 'hi•in. ZaЬoravila је (S\Ioj) novtanik.16.id.. 1 used to like cakes when 1 was younger. Ona је blla u Austriji samo jedenput. -ing·· drugog glagola) . Gde ste stavili rezervnu gumu? Where lhe Ne seCam se. . insta'tju:Ьn.Radujem se ito Cu vas videti. Не tor this company 5. 5.3. s nestrpljenjem ol:ekivati. Nadam se da CeS se uskoro javiti (da Cu 16 tuti od tеЬе). Naporno sam radio otkako sam te poslednji put video. -З. staratk1 'mcr.4. but who wants to live in an institution?" (6) Look at him now' There's no more news.. ali ko Zeli da Zivi u instituciji?" (д) pogledaj ga sada' Nema drugih novosti. . 'ju:stu sei 'mcrid! . tovek ~iji је kofer ukraden zo. 1. She has only Ьееn to Al8tria onoe. 1hope he will Ье аЫе to get some information for me. 1have Ьееn working hard sinoe llast saw you.was stolen . so 1'11 say goodЬye. OВJA..2.for three years. EXERCISES 1.2.1aju). . З. George. She forgot her purse. . 14. ра cu reci do videnja. Stsd. . has Ьееn working .13. frend d!a:df. l1v.12. J'm looking forward toseeing you (zapazite . .3. Mi nestrpljivo We аге ёekamo odlazak па letovвnje. 'lukiQ 'fa:w.used to live. Оп tri godine radi п ovo preduzet:e. nekada је iiveo ovde. .spare . 4. Voleo sam kole6e kad sam Ьiо mladi. IO оп holiday.. 1. REЙENJA ZADATAКA 2. did you put.

Zi (пeku) iпformaciju koju је tesko пасi. You mean• Hungerford? lt's а school that (1) has an excellent reputation. Nadam se da пе orekuje da пapi5es kпjigu 1 О. How is he? Oh. Не needs some help with his new јоЬ.Naravno. dobro је.z. since that party last year. lzgleda da mu је lepo (da uziva). Tamo је. - 4 5 6 • 7 8 9 - 4 5 6 7 8 9 10 11 - li to Dtordtovo pismo? Nisam ga odavno videla (video).IJ. fju: lainz •. 10 11 - Not really.. - ln fact.С. he's working in that school with а strange name. Ne bas (пе zaista). Otkako је drugi пastavпik роdпео ostavku. moia ~iats.IZ. Mi imamo mпogo dosijea (fascikli) u kancelariji. 95th LESSON . Da. Оп uvek tr. he's fine. 1 hope he doesn't expact you to write• а Ьооk! PRONUNCIATlON 1. Otkad оп tamo predaje? Mesec dапа. ri'zaiad.. Mogu li ја da pro~itam pismo? . Treba mu mala pomoC u njegovom novom poslu.qpfad . lt's over there on top (2) of the televlsion. .7. na televizoru. .. mi:n lu. 'pa:ti... We"ve got lots ot files at the office. How long has he Ьееn teaching• there? For а month. stteiad!. 'dЬ:d!az. 'leit~t. 'eЬ:ahot repja'tcilan.. . Since another teacher re1lgned. hi: si:l8. Ьi: '8Di!t . . је Не always asks for information which is dlfticult to find'.01 course. Не seems to Ье enjoying himself. Мау 1 read' the letter? .t. stl'eit a'wei ..Ј. is that George's letter? him for а long time. on radi u onoj Skoli s ~udnim imenom..5.. Kako је оп? О.. faiad. OВJoUNJENJA _ (1) PodseCamo vas ја$ jednom: thst kao relativna ~en~ca mo!e da zameni Ыlо which (za stvari) bllo who(m) (za !1va Ь1Са).. 1114. · Yes.lt. . od опоg prijema (zabave) prosle godiпe. Zapravo. Cailz at6i ' 6 . Mislis Haпgerford? То је skola sa odlitпom reputacijom.349 ttvee hundred and torty·nine thr8e hundred and fifty 350 Ninety-fifth (95th) Lesson А Devedeset peta lekclja Jedna uoluga 1 favour haven't seen' 2 З 1 2 З Oh.

Ako odmah krenete.1 hope not.nije li to isto tako prijatna zвЬtlva kво rМsvвti ukrltene геёi Ш igrвti druStvene igre? 1 nije li ZA PONAVLJANJE: 46.5.- doesn't you lhere а month. (2) Тор: "vrh'' i "gornji deo".1'11 start straight away and 1 should Ье flnished Ьу (З) tomorrow at the latest. Не Nsdam se (da ne). 12 - 13 Ne. jer Ьi se to shvatilo kao da od na§eg sagovornika trdimo da odsad ра do tri sata neprekidno govori. . lf o'clock. . Ne Ьi se reklo "until three o'clock". . How long will it take to write а Ьооk? . Flll ln the mlaalng worda: 1. understand he 1.5. You must tвll те Ьу three o'clock. . 1 hOPe not. Nadam se da neee.. lt might rain tomorrow. you leave straight away (at once) .to write. lt won't take' too long. George 5. vremenske granice. stiCi Cete (najdalje) do devet sati. 1 hope not. u ovoj kuti ni§ta ne radi! 3. lМiti jezik pomotu metodв ''Assimil". Koliko Се vremena treЬвti da se napiAe knjiga? . LEKCIJA korisпije nego gledati televiziju? Jeste li svesni znsnja koje ste veC stekli Ьп muke? 95th LESSON . Оп "dno" i . expect. How iong . Оп ne otekuje da ti nspШJS knjigu. hundred •nd fifty-two 352 12 13 - No.З.Ьу nine. At the ЬOttom of the stвirs: u dnu na EXERCISES Ье ftnished Ьу next week. Za to nece trebati (to nece uzeti) suvi~e vremena.Potecu odmah i trebalo Ьi da budem gotov najkasnije do sutra. . . .2. has Ьееn working .3. Вottom t'bcteп1): Оп top of the тоипtвiп: vrhu planine.4. Sutra Ьi mogla da pada ki§a. . . Не seems to Ье meking good progress.Since . .4.what . Treьalo Ы da bude gotovo idu6e nedelje. povrh knjiga. 1. you will arrive AE&ENJA ZADATAКA 1.3. Ја пе razumem Sta оп zвpravo (taёno) hot:e dв k8Ze. lt should _ (3) Ву ovde ima znaOOnje krajnjeg roka. 2.means exactly. а Ьооk. .donji deo". nadam se da ne6e.5. Оп tamo radi otpre mesec dana. hвve you waiting?- an hour. lzgleda da on lepo napreduje.351 three hundred and fifty-one ttv. . Као i oЬitno. top ot the Ьooks: na knjigama.Ьееn .resigned. 0/kad i!elrвte? - Otpre jednog sвta. .2.Morate mi reCi (najdalje) do tri sata. . .4.2.for . Otkвko је D!ordi dao ostavlщ Не 4. nothing works in this house! stepвnica.For. . samo nekoliko redova s najva!nijim podacima (tatkama). As usual.Oh. . just а few lines with the main points.Oh. don't .

....3..6... 'sel~ri . lu~ . This is Ьесвuи of the Nвtional Health Service. you do not рау' the doctor or the hospital and you рау' only а small charge (1) for the dentist. -.. 11 is llnanced in part Ьу contriЬutions called Nвtional lnsurance peyments. woгker radnik (Ш slufЬenik). а workmsn (mnotina: woгkmen) se kate za manuelnog radnika. Devedeset iesta lekclja Zdrevlje (zdravatvo) Seeate li se (da) је. koja pla6a sve lekarske tro~kove. koja se plal:a mesel:no. d1 dлkts .. John had to see the doctor? ln England. 96th LESSON . Ostatak novca za Nacionalnu zdravstvenu sluibu dolazi iz opAtih poreza. .sts. Не deducts а sum from the worker's wage or selary (5) and then adds his own contribution. Odgovornost је poslodavca da se uveri (u6ini sigurno) da se doprinosi ispla6uju (uplate 6ine). А single ticket: karta u jednom pravcu (za razliku od povratne karte . Every working man (З) or woman has to make' а slngle (4) Netional lnsurance contriЬution every week.. Ona se delimi{:no finansira doprinosima nazvanim isplate za Nacionalno osiguranje.. · med1kl k. А tвхрауег: poreski oЬveznik. (2) То cost: stajati. opoгezivanje.в геtигп ticket).1..5. .on је netenja. in Lesson fllty-seven. w~:k"z weidf .ona је neudata. 'ne!~n~l heiO ·s~:VIs . .j" . hundred end fifty-four 354 Nlnety-sixth (96th) Lesson Heelth 1 Do you rememЬer. koja se tsplal:uje svake nedelje (obil:no u gotovu). which pays• all medical costs (2)...TriO:ili su mi 30 penija za l:Мu vode! А chaгge је. 'htiSpitl . pojedinal:an. lncome tвх: porez na prihod . (8) А tsx: porez. cena koAtanja.. . she 's single .. 'sin~l. а onda dodaje sopstveni doprinos. 2 2 з з 4 5 4 5 6 7 6 8 7 OВJASNJENJA 8 The rest of the money for the National Health Service comes' from general taxation (6). D!on morao da ode kod (vidi) doktora? U Engleskoj se ne pla6a lekar ili bolnica. k:~ntri'bju:!~nz .(4) Single: pojedini. Tвxstion: poг•ki sistem. 'dentist... i salвry. risp:~ns~'Ьil"ti :~v 6i em'pl. 'd!ena- (1) То сhвгgе: naplatiti. . They charged те thirty pence fог а glass of water! . in'!u:~ns 'peim~nts . Не's single . prema tome. . me1d.. On odЬija (odre~enu) sumu od plate ili nadnice (svog) radnika. То је zbog Nacionalne zdravstvene slu!Ьe. (З) Woгking твп је zaposlen l:ovek. oun. Svaki zaposleni fovek ili Zena mora da uplati (na{:ini) ро jedan doprinos za Nacionalno osiguranje svake nedelje. 'Гain~nst .. koAtati. fa:df . lt is the responsibllity of the employer to make' sure that the peyments are made'.... ·w~:~il} . p_ei . iznos koji treЬa napJatiti. PRONUNCIATION h~IO. .. То tвх: oporezovati. staviti u ral:un. u Lekciji 57. а pla6a se samo mala suma za zubnog lekara.7..4. (5) U Engleskoj se razlikuje wвge. Cost: troAak.353 three hundred end fifty-three thr.. 2...

.. . you do not have to woгry aЬout 12 13 14 Oni fiji su prihodi suviie niski mogu doblti ono Sto se zove Dopunska pomoc. Flll ln the mllllng worde: 1. tDИ9k tija su kola ukradвnв mo1e ih naCi и policijskoj stвnici.Jn. (7) То retire: povu6i se.. sлpi. ne morate da se brinete za troSkove. recelve pensions. .14.5. 'pcn!. ri'taiamant. doctor? . when you go to the doctoг's ог. The person whose lncome is too low can oЬteln а weekly allocetion.J"mentri 'ben..2.Jn . These people аге known• as "sвnioг cltizens".4..JI ta:k'sea. . So. RdENJA ZADATAКA 1. ~ 9. EXERCISES 1. Је li ntegova Ьolest ozЬiljna..11. doktore? .355 three hundred and titty-tive ttve. doЫ)aju penzije. . 96th LESSON . ls his lllness eerious.4. .1 hope not.. the hoвpital.5. known as "lenior cltizens". car has . You do dв slr. penzionisan..dUe vojsku (~inlte vojnu stldЬu) и in England. poznati kao . . .. бouz hu :z 'i!Jkлmz .")St. u Ьolnicu.3. .Jnz . Ovo је potpora (koja se plaea) jednom nedeljno i finansira se u potpunosti iz opStih poreza. Stari ljudi. r.. . the plane will Ье deloyed.Jfit.13. Make sure that the Ьеd is made Ьelore going out. 13 14 OВJMNJENJA (nastavak) the cost. ln retirement (Ш retired): u penziji. hundred and fltty-alx 358 9 10 11 12 Those whose lncomes аге too low can obtaln what is called Supplementaгy Benefit. en'taic. 'wi:kli ci. . 9 10 11 is flnanced The State вlso pays• pensions to people in гetlrement (7).. Proverite da li је krevet narnetten (natinjen) pre nego ito izadete. Old people. avion 6е kaniti (blti zaddan).•. Beceu1e of fog. Jou ken ab'tein . This is а weekly allocation and entlгely Ьу geneгal taxвtion. noun ez 'si :nia 'siti:z. k. steit . can find it the police station. Vi ne morate Engteskoj. 'wлri . ..J'kei~. .З. .li. Ti ljudi su poznati kao "stariji graбani". kad idete kod doktora ili.stariji gradanl". radi neCag ozЬiljnijeg. . oti~i u penziju. Тhе man .11. ZЬog magle. .Jnz. ОsоЬа tiji је prihod suvtie nizak mofe da doblje nedeljnu potporu. Tako.10. . 2.Nadam se da nije. -2. Drfava takoбe isplal:uje penzije ljudima u mirovini. 'si :rios. . fог something mоге seгious.

then answer the lollowing q1181tions with the help of the preceding lnson. ri'si:vz..military service.. (Вefore Christ) oznatava godine рге nove еге. i'd!ip- 8.Ьefore going out.7. D. upotГ8Ьijava seA. . wtюse -З. Proverite da (li) su that vrstв zskljuCвna рrв nвgo ~10 iZJl<feЮ.ni.10. а onda odgovorite na sledeCa pitanja uz pomoC prethodne lekcije. Zar neCete da vidite taj novi komвd? А Ьlrd ln .- Skra~nica godine ГtОУВ ere.the doors. 5. ~iјв је odgovornost? that vrвdi dve и tьипи..357 tiV8e hundrect and titty-aeven ttvee hundred and fifty-elghl: RRIENJA ZADA. 6i stopt .. Ьоlје vraЬac и rиci golub па grani. pri'si:di!J.. ? ZA PONAVLJANJE: 47.. ? the мnd 18 - two ln the Ьuoh (/>Ш): јвdпв pticв и ruci nego you going 5. kako blsmo mi rвkli.TAКA 358 З. see - 4. mju'zi:~m 1. Whose responsibllity. od latinskog Anno Oom.at.. Koliko је Dejvid morao da plati doktoru kad је Ыо bolestan? ~ta znal:i Nacionalna zdravstvena sluZba? Kako se finansira Nacionalna zdravstvena sluZba? Ко је odgovoran za (ёiја је odgovornost) nedeljni doprinos? Ко mora da uplacuje (pravi) doprinose Nacionalnog osiguranja? Da 1 poslodavac i~ta placa? i Ко prima dopunsku potporu? Ко su "stariji graбani"? OВJAANJENJA PRONUNCIAПON (1) ern'pli)j~.. Make sure. Ш.... LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nlnety-seventh (97th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset sedma lekclja 1 2 з 4 5 6 7 8 9 Learn this lnson as usual.2. is the . С.. do not have to . How much did Cavid have to рау• the doctor when he was ill? What does National Health Service mean•? How is the National Health Service llnanced? Whose responsiЫiity is the -ekly contribution? Who has to make• National lnsurance contributions? Does the employer рау• anything? Who recelves Supplementary Benefit? Who are senior citizens? 4 5 6 7 8 9 Naueite ovu lekciju kao i obll:no..4. аге (nastavak) lockecl 1.....Ьееn stoten . (еј di:).. kad 8. ..to rrew play. Aren't.. 97th LESSON . Za jepotrвЬno..

5. sain . Pitam se ~ta taj natpis znati .tda neCu platiti svoj doprinos. pregaziti. n~kt blm 'ouv~. EXERCISES 1..2. Na§ tetefon је Ьiо pokvaren (slomljen) i nismo mogli da primim~ nikakve pozive.onesvestiti udarcem (odatle је imenica knock-out. pre n. 'raund - 13. 11.5. pom?gnemo kad to ne bt bllo Ьeskorisno. -З.three hundred and eixty 359 360 three hundred and flfty~nine 10 10 Two llttle Ьоуs who were vlsiting the Brltish Museum stopped to look at an Egyptian mummy. Ponudili blsmo (se) da.. The mummy was covered with Ьendages and had а sign with 1215 В. (3) то knock: kucati. То knoek out . who 97th LESSON . Our phone was Ьroken and we couldn't recelve any calls. 11. pre nego ~to ste poteli da ut:ite engleski . (1) (one thousand two hundred and fifteen) arouncl its (2) neck.rekao је jedan od de~aka. . prinudeni smo da upotreblmo prisvojni pridev srednjeg roda its! ~~n 'mлmi. Treьalo је odmah da 1splat1A (tog) (:oveka.? .3..2..replled his friend.e.". (2) Po§to za mumiju (оЫеnо} ne znamo koga је pola.С. koju ste sigurno znali ... 12 1З - said one OВJAЙIIJENJA (nastavak) That must Ье the number of the саг which knocked him over (З) . 1 might not рау my contriЬution this week. - 'wAnd~.. . udarati. wonder what that sign means' of the Ьоуs..NJA ZADATAКA 1. . Ы: si: . You should have paid the man straight away. dode? lfwe а party .zar ne?).4. То mora da је broj automoblla koji ga је pregazio- odgovorio је njegov prijatelj.1215. We'd offer to help if it wasn't useless. 1 11 11 12 13 - Dva mala detaka koja su razgledala (poseeivala) Britanski muzej zastala su da pogledaju jednu egipat· sku mumiju. Ove nedelje mo. . 'kAv~ wiб 'Ьendidfiz . Ako bismo priredili (daN) prijem iduCe nede/je. Каd Ы se ona drukбije frizirala (u~inila svoju kosu) mogla Ы lepo da izgleda. its nek. Flll ln tha mloolng words: 1. . . ko Се moCi da REIE.4. То knock ovвr: prevrnuti. Mumija је Ьila pokrivena zavojima i oko vrata је imala natpis (sa) . lf she did her hair dlfferently she could look nice. .

оп.has Ьееn. br. 2.Upitaj ga sam. cancelled. Ponovo protltajte oЬjainjenja: 92. 4.Posluzite se (reteno vecem broju ljudi). тi itd. notes 9З. Kad se govori о dva ili vi~ lica.. Could. The Ьottle was dust and coЬwebs you . З. br.means. covered with . Ti me ho~~ da idem" ili . Mustanything . 1prefer hiт to tell те.? ZA PONAVLJANJE: 48.З.. а ne za uoblCajenu ili 98th LESSON . FlaAa је Ыlа pokrivena prMinom i imala је patiOinu oko grliCs. СеМе imaju znatenje natega .Posluzi(te) se (re~no jednom licu). ра ih treba samo staviti neposredno iza glagola. 96. 95. vama"..4. the . јег one ionako nemaju padeZe. Treba se samo setiti da umesto nde zamenice u nominativu (ја. 1. Ti ho~~ da ја idem" nego .Ocekuj~ li da Pit radi? 2. mada takvu ulogu imaju samo u manjem broju glagolskih izraza: Не washed himself. Не/р yoursetves . l:esto moZemo па§ povratni glagol prevesti veC poznatim oЫicima each other ili one вnother.next week.. herse/f. utвkmica је otkszana. Ti me ho6eS iCi".rain.Oni se nikad ne viOaju. Englezi ne kalu .? the neck. З. youraetf.): ostalo је lako.ViSe volim da mi on ka.2.around. We tooked at each other. Јо§ lalffie је sa imenicama.381 thr8e hundred and aixty--one Ьiste three hundred and aixty-two 362 2.self u jednini (htmsetf. razlikuju drugo lice jednine od drugog lica mnoZine: yourself "ti. ~yмtf.Ze. br. the match REtENJA ZADATAКA (nastavak) 1. Не/р yourself.. lsta konstrukcija val:i za sve glagole htenja.Ја cu ovo sam uraditi. . hiт. br. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-eighth (98th) Lesson Revlslon вnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset osma lekclja oursetves. They never see one another . tеЬе" а yourselves "vi. Ask him yourself. us itd.Као ~to ste videli.. Da li mogli da mi kaiete ~ta znaёi ·'weekly contribution "? me ''weekly contribution'' s.Mi se pogledasmo. sAm..Ove zamenice imaju nastavak . lekcija. ZЬOg ki~. You want me1o go. br.) upotreblmo englesku u akuzativu (те. 1: 94. jedine u engleskom jeziku. Do you expecf Pete to work? .had . З i 5. 4. gave (had)..On se oprao (umio). .service.telf .5. 1 i З. themsetves.what. litno": 1'11 do this myself. Moram /i ~to (i~tв) da platim za uslugu? for the 1 рау . Вecause of. . itse/f) о -sвlves (selvz) u mnotini: Progrealvnl glegoleka vremena (da se podsetimo) upo· treЫjavaju se za radnju koja је u toku. Otuda one.will Ье аЫе to come. Nazivamo ih povratnim zamenicama.

zar пе?) The children shouldn't go. . Za zavrSenu proSiu radnju. neCemo upotreblti progresivni oЫik: Не worked а/1 day . .7.Pitam se da li је ona sreCna. . zar пе?) u Pri izЬoru glagola u dodatku obratite ра:!пјu па vec pozпata pravila о grac1eпju odri~пog i upitпog oЫika. She isn't upstвirs.Оп jede (sada). Mi ga ne podnosimo. isn·t she? (О па је gore. We used to like him. ona Се se u dodatku zameпiti zameпicom odgovarajueeg roda i broja: John can help you. progresivni oЫik oznai:ava radnju koja је trajala. Prevod.5. 1feel sоггу tor you.4. divan. zar ne?) i Mary isn 't writing а novel. question tag (oЫik koji prevodimo пaAim . We сап 't Ьеаг him. Since 1/ast saw you . u potvrdnoj rei:enici. Ali mnogo ~е zпai:enje је . zar ne?) Уои wi/1 come.9. Ја vas Zalim. .О ~emu razmiAija$ (u ovom treпutku)? ali Whst do you think of те?.363 three hundrec:l and aixty-thr8e thr88 hundred and aixty-tow 364 опu koja se redovпo poпavlja... U proilosti. pitati se ·. Оп mi је naplatio deset funt1. .5. zar ne?) You won't come. . Mary writes nove/s. Mi smo ga (пekada) voleli. То wonder: doslovno znai:i "diviti se". LEKCIJA (Revlslon) 6. 4.. zar ne?).Оп је radio kad је telefon zazvonio. -1. Otkako sam vas posledпji put video . . Опа пе voli da ~eka. won't you? (Vi Cete doCi. 1 want you to come straight sway .7. zar ne?) 5.З. wi/1 you? (Vi neCete doCi. Hocu da smesta do.. /'// Ье finished Ьу tomorrow. zar пе?") Ысе odri~aп i obrnuto.21 She doesn 't like waiting. Prestao sam da puAim prosle пedelje.Jedno pravilo:.2. koja је vec bila u toku kad se dogodilo пеАtо drugo. is she? (Ona nije gore. should they? (Deca пе Ы trebalo da idu. 1stopped 9Bth LESSON .. Магу doesn't write novels.ete. ali Не eats in а restaurantОп se hrani u restoranu.. lzrozt koje treЬI zepomtttl.9. smoking last week. . Zato imamo npr.Оп је radio сео dan. can't he? (D!оп vam mo:!e pomoci.!>ta ti misliA (kakvo miAijeпje imaA) о mепО He's eating. zar ne?) rei:enici imenica. Не was working when the telephone rang . Оо sutra Cu Ыti gotov. . . -б. Zar ne?. odakle pridev wonderful..8..1. Whst аге you thinking aЬcuf? . is she? (Meri ne piSe roman. . ZA PONAVLJANJE: 49. Nekoliko primera: She's upstairs.8. does she? (Meri пе piAe romane.6.. . zar пе?). . isn't she? (Meri {sada] piie roma(l.З. Ali: Mary is wrШng а novel. дkо је glвvnoj 7. doesn't she? (Meri piSe romane. Не charged те ten pounds.4. zar ne?). 1 wonder if she is happy . makar i dugotrajnu.

tudinac: А foгeign саг: strana kola. sa:vis . 6 - 6 7 8 9 1О 11 12 Excuse me. faia bri'aeid. 'e.. pozvati (telefonski broj). Kada (trai:ena) osoba odgovori.. . you dial your number and wait untll it rings•. gurnete (vaS) novCiC u prorez i razgovarate.. we can look it up (4) (N. you lift the recelver and wait lor the tone. -:. U englвskom se telefonski brojevi obl~no "sri~u" cifru ро cifru. ju::t ба foun.365 three hundred and eixty-five thr88 hundred and eixty-alx 366 Ninety-ninth (99th) Lesson Emergency .1) in the directory. sir. - 1: ri'm. f.mbjal:ms .4. Sada prvo podignete slusalicu i cekate signal (ton). А stranger: nepoznata оsоЬа. Тhis reminds rne of ~ondon . to look fог: traZ:iti: to look up: potraZ:iti u reeniku. latim (sledete).Zemo ga potrэ1:iti u imeniku. rait .. то dial: okrenuti. Now first. PleaserefТflndme topo$ttheletter. imeniku i sl. you push your coin into the slot and talk. 8. naprosto okrenes 999. ri'kwaia.. you simply dlal (2) nine-nine-nine. ја sam stranac. Telefonistkinja odmah odgovara: Hitna pomoc.9. gospodine. 99th LESSON .. l'm а loreigner (3). You must have two pence reвdy.6. Za~to? -Јег ako se javi neka opasnost (hitan sluCaj) i treba ti policija ili kola hitne pomoCi ili vatrogasci (vatrogasna brigada). podseti me da pismo odnesem na poltu. . When the person вnswers. da1al · ·.... А strange саг: ~udna.o broj u imeniku.. Have you got your number? 11 not..i:s . The operator repliel immediately: Emergenci.. ! 4 5 - The ninety-ninth lesson remlnds (1) me ol the pollce. (5) 0\IO "right" zna~i odobra\lanje: stranac је naAa. Could you show· me how to use the phone? 01 course. il there is an emergency and you need the pollce or an вmbuiance or the lire-brigвde. Right (5)..wшa . (3) А foreigneг: stranac. Next. Tako (ispravno).. Which service do you require? 1 2 З 4 5 - Devedeset deveta lekcija me podseCa na policiju. dai'rektari.. neobl~na (ili nepoznata) kola. PRONUNCIATION i'ma:d~an~i.3. (2) А diвl: brojtanik. Why? ..aindz ·. Da li Ыste mogli da mi pokai:ete kako da upotreЫm telefon? Naravno.Ovo me podseCa na London. Morate imati spremna dva penija. ri'si:va . mo.. ' 12 З Devedeset deveta lekclja Hltan olueej . i Englez potvrduje da је to dobro u~inio. (4) То look at: gledati. toun. okrenete (va5) broj i Cllkate dok (ne) zazvoni.. . 7 8 9 10 11 12 OВJASNJENJA (1) То remind: podsetiti.Bec~~use..5. ~a'l. 1 mJ:diatll. ~~1ta . lmate li (vas) broj? Ako (ga) nemate.. Која vam је sluzba potrebna (koju sluzbu zahtevate)? lzvnite.Molim te..

. Don 't forget to practise the irregular verЬs. eekajte signal...rememЬer where. . molim vas. vidim. Nema na {:emu. mo!emo pitati nekoga. . Please ехсuи me.З. LEKCIJA 99th LESSON .. that 1 his gгandson. but 1 а 4. vrlo ste ljubazni. Can.2. bin . lzgleda da ga lt ја podseCam па njegovog unuka.14. 12. This photograph remlnda me of my home town. Не уеагs. 3. . Mo!eS li se setiti gde si stavio тој novUnik? the address? . ја sam stranac. Tre/Jtю т/је htcigвr. 5. - EXERCISES 1. -. . Could you show me how to use it? 5. atmost ten ZA PONAVLJANJE: 50.3.. needed . lzvinite. has Ьееn using.hundred and sixty. Thank you.had to use.5. Push your coin lnto the slot and speak.. lmate li adresu? Ako ne. 13 14 15 - Vidite? Uop§te nije komplikovano. you're very kind. pens 'redi. Gurnite (svoj) novtit u prorez i govor1te. ril)z. seems. -З. l'm а foreigner. 10. pu§ . Have you got (do you have) lf not ask someone (someЬody).lght 368 13 14 15 t:~:k.remind him of. You see•? lt's not at all complicated. Ova fotografija me podse6a na moj rodni grad.same. Do videnja. pen . а screwdriver.5. Flll ln the mlulng worda: 1. Da li Ыste mogl1 da m1 pokatete kako da ga (је) upotrebljavam? 1. sl:~t . вli sвm тогво da upotrвЬim noZ.for.2.. Okrenite(svoj) broj . .4. kaind.4. 1 see•. wecan you you my wallet? RE$ENJA ZADATAКA 2. Yes..367 ttvee hunc:lred and 8ixty-8even thr.. nekst . 11. Not at all. . . Оп veC skoro deset godina upotreЫjava isto рего.2. the .4.. Goodbye.knife.. 1. Hvala vam..put. Dlal your numЬer and wait for the tone.. Da..

fn order not to: da ne Ьi. ~· :u. svakodnevnog ponavljanja - 5 7 8 Neko је jednom rekao da је engleski kao Maunt Everest: јег pristup је lak.) 1OOth LESSON .Onim ljudima sam platio (svakom) ро deset funti. 4 4 5 6 Ucenje stranog jezika је pitanje strpljenja...I06 .. .2. Each tesson takes hвlf an hour. 10 But Ье careful! ln order (З) not to fall'.7. ....pt. you do not know' Ьу heart every word and every (1) expression we have seen'. on each of the preceding ones.. You must try.. rep:~t1!. '.in'klu:c!id. (3) /n order to: da Ьi.siJ .3. Learning' а foreign language is а matter (2) of patience. Љrш . it makes' а total of nearly fllty hours. Аге you pleased with the result of your work? Obviously. 'в:yridf 3V ha:f~n 'au~ ~i'vi~~n.n~t. ~to te~ce ОВЈАЙNЈЕNЈА -(1) Every i each znate priЫiZno isto. regular dally repetltion . l!CikSCS . Somebody once said that English was like Mount Everest: because access is easy. па svaku od prethodnih (lekcija)... r. (2) Matter mo!e da znafi i "stvar.:k.t. Mi mislimo da је to netatno.. Stota tekclja Ovo је na~a stota lekcija. Ьу ragular practice.368 three hundred and •ixty-nine ttv. revlsion included.. 1 paid those men ten pounds each ../t's а matter of time. pitanje".5. Тоо many cooks spoil the broth (br:~e): previ§e kuvara pokvari torbu (naAe: gde је mnogo ЬаЬlса . l. redovnim vefbanjem. We think' this is wrong.. uklju~ujuti i ponavljanje..'/1). t?u~.. w. Ako ste u proseku utro~ili ро 2 З pola sata. that would Ье too perfect.ntl) :~. hundred and иvent. lf you have spent' an average of half an hour. dok se ne oseCate 6 9 7 8 9 10 udobno.ЬI.. . -... ·~лndr.l_.То је р itanje vremena.v" 370 Hundredth (100th) Lesson 1 This is our hundredth lesson.. becausa nobody speaks' his own language perfectly.. ...8. untll you feel' comfortaЫe. 'kлmf. ali vrh је nemogute dostiti.. sлm11.. Ьа1 ha:t .6. 2 з Jeste li zadovoljni rezultatom svog rada? Razume se (ofigledno). ~~v1. morate vetbati (onoliko eesto koliko је mogucno). . jer niko ne govori (ni) sopstveni jezik savrЋeno. ali se each viAe upotreЫjava u distributivnom znatenju (srpskohrvatsko "ро").9. klaim l!CIZ hai .mizm.4. maunt ev. da se popnete onoliko visoko koliko Zelite. . to ~ini ukupno skoro 50 ~asova.. but the summit is impossiЫe to reach. to climb as high as you want..Za svaku lekciju potrebno је ро pola sata.kt. pe•§~ns .and optimism. you must practise as often as possiЫe.n . Morate pokuSati. Ali pazite! Da ne biste pali. pri'si:dirз .lt . redovnog i optimizma. vi ne znate napamet svaku ret i svaki izraz koji smo videli: to Ьi bllo suvi~e savrSeno. PRONUNCIAТION 1. 'p~:f.

'mauntin. 'ti:dias . before long.2. You cennot learn all the vocobulary Ьу heart. Sedite na divan. Vrlo sam zadovoljan radom mog sina. . 3. 13 ZJ. . Је li vam udobno?.11. k~m'pt:. AEIENJA ZADATAКA you speak English .5. Дlј vj napredujete (pravjte napredak). Pazi da ne padnet. Sjt down on the oofa.4. Flll ln the ml11ing wordo: 1. in 'i):da •.11. . iks'prebnz. Ве cereful not to fall. 1 am very оп my gr§i. But remember: in order to stay оп the mountain. read day 2 Jedite koliko god hoCete: ima Eat јоА. i nau~j6ete jh ponovo ј zaЬOravj6ete jh јо~ jednom. Ne motete сео retnik nautiti napamet.3. 'proщ~res. EXERCISES 1. might Ье wrong .З.can. Morate Ьiti vrto pailjivi da ne biste pali.4. Niko oYde ne govori kineski.. 5.2. The hвrdest and most tedious part of your work is done'. .13..4.14..don't think. . Compвre what you know now with what you knew' three months ago. 1. you will speak' fluentiy. pomalo svakog dana. .. .. must ..2 NoЬody here speeks Chjnetle. you want. ali ја ne verujem (ne mislim tako).3.order not to.careful . pleased with son's work.. - 10. govorj6ete t~no.. and learn' them again and forget' them once more. . treьa vam svakodnevna vefba. 1. as much as.some every. Uporedjte (ono) ~to znate sada sa (onim) ~to ste znali pre tri meseca. 11 12 13 14 Naufi6ete nove refi i izraze i zaЬoravi6ete ih. uskoro (pre dugo). PONAVLJANJE: 51. . Morai radrti da Ы zarad'ivao novac.there is more. dлn.. Najtefj ј najdosadnjjj deo va~g posla је urac!en. That wall js very hjgh. Тај zid је vrlo visok. дli zapamtite: da blste ostali na planini. Until. Љ:l . you need dвily prвctice. Are you comfortaЫe? . Ook (ne) budete mogli da govorite tetno engleski. hundr8cl and мwmty-two 372 11 12 13 14 You will learn• new words and expressions and forget' them. You must work in order to earn money. titajte 4. 'i)(~n. .5. Mogute је da Не so. . .' Ьu\1 5. . But you аге making' progress. LEKCIJA 1OOth LESSON . 'kt~f~l. You Ье very in fall. .371 tћr8e hundred and 8eventy-one .fluently.

. ја znam drugu koja vredi najmanje 50 penija! 8 8 9 1О - Direktor jedne velike firme kritikovao је jednog slufbenika zbog njegove nesposobnosti (neefikasnosti). ali me је odblla. 'Ьа:Ь:Ј .6. .• f:. · 2 3 Zdto se onda niste oienili njome? Zamolio sam је. gospodine? Ne. all women are sllly..7. а spinster ('spinsta) usedelica.. .З.5. "wum:Jn .9. upravljati. ~:.4. sve su Zene luckaste.. BarЬer: Have 1 shaved you before.. ~eivd. 1 know• another that is worth at least 'flfty pence! The manager of а large firm criticised an employee for his inefflciency. neotenjen. 6 7 - SluAaj. .. but she refused me.. The employee was so annoyed that he started crlticising the way in which the company was run• (2)... (2) То run (trtati) mote da znaCi i voditi. ove o... 's~:n-iz OIIJA$NJENJA (1) Videli smo veC pridev single u zna~nru . hou la1f. ako оЬесаs da vi8e nikad (opet) ne kafes tu nepristojnu ref.373 ttvee hundred and aeventy-three three hundred and нventy·tour 374 Hundred and first (101st) Lesson Some storles 1 2 З Sto prva lekclja Nekollko priCa (vlcevo) Okoreli ne. if you promiss never to say that rude word agaln. бi ..8. sreo sam samo jednu pametnu Zenu.No. sir? Customer: .. ru:d w:J:d :J"gen.:{ .Verujte mi. . . О. Oh. Are you the manager of this company? the manager asked him furiously. .. ino'fi. 1 will give• you ten pence. dacu ti 1О penija. 6 7 - Llsten.~nsi. ri'fju:zd.. Ьesno 10 - ga је PRONUNCIATION 1..Belleve me.. :1'nлб:1 .:m "kritosaizd :. u celom svom fivotu. Tommy. Ьi'li:v . 101 st LESSON . Why dldn't you marry her then? 1 asked her. men~t:J •.. w:. 'kлst:Jm:J . бouz ska: · ·. k:Jn'f:J:md 'bzt:JI:J. 'prom:Js ..!enja..n empl3'ji: •..!iljke sam doЬio u ratu (za 5 Mu§terija: vreme rata).. ВerЬerin: - Conllrmed Ьachelor (1). 1 have only met• one intelligent woman in my whole life. SMЬenik је Ьiо 8 tako ljut da је pofeo da kritikuje nafm kako se rukovodi preduzeCem. 4 5 4 - Jesam li vas (i) ranije brijao. neudata· Ввсhе/ог )е netenja... 'li~n . 1 got those scars during the war. Tomi. Jeste li vi direktor ovog preduzeea? pitao direktor. 'wim:Jn .

. Moliт vвs.nd ee'll8nty-five th.12.14. '!autid. . hvala. 1. ha:f.would .shouted the manager. Mnogo vат hvala (zвista)..13. Weren't you suppo1ed never to say that word? 4. How much is your Swiss watch worth? . . hundred ll. ne Ыste doЬili. Bio је kr1tikovan zЬog SVOJe neeflkasn~t•. Не was crlticised for his inefflciency. REЙENJA ZADATAКA 1. he 1t8rted ahouting. Bio је tako ljut da је poteo da vi~.. LEKCIJA 101 st LESSON . ZaAto тi niste rekli da igra~ Ash? you ? me you played !vajcarski ~vnik? _ з.4. thank you. ·~mist 11 12 - Naravno da nisam .4. .viknuo је direktor. very much . То ne vredi pokuМvati. Не was so engry. З. you lt nol ZA PONAVLJANJE: 52. fu:l..at all.. How aЬOut _ 1 don"t want one (any). _ 4. thankfor. . Then don't talk like а fool' . ..said the employee.. 'kлmp~ni. _з. А pessimist remlnds us that а cup is half empty and an optimist remlnds us that it is half full. ri'maindz .. Onda nemojte govoriti kao budala! . hundred end eeventy-elx 376 11 12 13 14 01 course not . zahvalite ти zв njegovи ljuЬsznost. .tellthat _ cheSs. .w1n.5.З. - Not No.375 th. • ful.. Wh~ didn"t. ~o1iko ~redi ~ 1.rekao је slu!Ьenik....2. . Не speaks English like an Englishman. Please him his kindness. EXERCISES 1.2. Nema па &:ти. '0ptpm.iat • . Zar se_ nije pr~tpostavljalo (niste Ji blli pretpostavijeni) da nikad neCete rеё• tu ret 2. Flll ln lhe mllllng worda: 5. - 2. а glass of whisky? - Thank you indeed. isn't worth trying . On govori en91eski kao Englez.Ne. 5. 'fju:riQSJi.5. $ta velite па Qllu viskija?. ne iеНт (mjednи).. Pesimista ·nas podseca· da је Solja napola prazna а optimista nas podseta da је napola puna.10. 13 14 ~·~id .

(2) Uzvik come оп! odgovara naSem "ha)de!"..mada је izgovor isti. U slil:nom znal:enju upotreЫjava se i go оп/ То go оп inal:e znal:i . $ta је to s tobom? ..11 ·. upravo sam imao svaбu (prepirku) s tvojom Zenom! Poslodavac. h:):s. 'peinti!J ...9.. mogla da bude moderna slike. "ju:stu . zar ne? U tom slu6aju. lekcija).he asked. especially the modern palnting of а man on а horse. Hajde' . onaj). mother had just scolded her son and he stsrted crying.U tom slu6aju. . . ke•s.Mi trai:imo nekoga ko је navikao da nareduje ljudima (mu$kercima).6.Ako moraS da znaS.t ·~l:к'i ~bv1as. you want my wife.1 . e~sa'bl!an: .said his father . . taild ta·nd 'a:gjamant. How do you know· it was а man on а horse? Well.sa upotreЬom used to + glagot u smistu dugotrajne proSie radnje (94. vama treba (vi zelite) moja Zena.i a. S. · · · ·· ' --(1) Каd је rel: о proSiom dogadaju. Man.10. Каkо (otkud) znai da је to Ьiо 6ovek na konju? Ра to је Ьilo o6igledno. raund . 2 З - 4 5 - Outslde the art gallery: . а А 2 З - 4 5 - 6 7 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 1З OВJASNJENJA 14 few irregular verbs PRONUNCIATION ~· 6.We're looking for someone who is used to (З) ordering men.. -(3) То Ье used to (something): blti naviknut na (netto). What's the matter with you? . Nemojte pomeSati ovu konstrukciju .·u·stu ·.11. w~. Dete је okrenulo leda i nije reklo ni$ta.Mnogo mi se dopala ova izlo!Ьз. Jedna majka је upravo Ьila izgrdila svog sina i on је роеео da plaee.. 102nd LESSON .377 Uvee hundred end aeventy-eeven thr88 hunclred •nd нventy 8lght 378 Hundred and second (102nd) Lesson 1 Sto druga lekdja 1 Na izlazu (izvan) umetni6ke galerije.nastaviti"". to nije.ln that case. it couldn't have been а modern palnting. it was oЬvious. a'get.. Do not forget• to learn from time to time....lf you must know•. i'spe!ali .4.pitao је.·dario m<n ·.. waan't it? ln that case. At that (1) moment.rekao је njegov otac . upotreЫjava se zamenica that (taj. skould1d. The child turned his ьасk and said nothing. drd1. Covek.~nt - . his father сате• in.1 liked that (1) exhibltion very much. 'fа:ба keim. .reci tati! Sin se okrenuo: . l've just had an argument with your wife! Employer. naro6ito moderna slike (koja predstavlja) 6oveke na konju.· . Ne zaboravite da s vremena na vreme nau6ite (ро) nekoliko nepravilnih glagola.7.. U tom trenutku u~ao је njegov otac.. Come on! (2) .. .tell• Daddy! The son turned round: . .

Not at . ne sv•da se t drug1ma).. Кol1ko је god•na ona imala (prilikom svog) pro§log rodendana? Ustrutavam se (~ vol1~) da pitam. takO da nisarn gladan. Оп је snimao napisao.. оп је fotograf. .f'O Flll ln the mlaslng worda: 1. ali nlsam siguran . 1 arr.2. l've just fln~shed breskfast.anything. was taking. ne Ьi moglo {nije moglo) niSta da izmeni. $ta Је (to) s toЬom'' -. .when . ZA PONAVLJANJE: 53. How old was she last Ыrthday? 1 don't like to ask. Опв је upravo prestala da govori kad је telefon zazvonio. 1 02nd LESSON .4.а-.. he was novelist.. so l'm not hungry. just finished .. but l'm not sure. ја sвm navikвo da vozim desnom straпom. Don't driving on 1.з. Э.378 thNe hundred and мventy-nine three hundred and eighty 5.rang. Не (uzimao) fotografije za (jednu) knjigu koju је (bio) 1. What's the matter with you? -l'm afrsld l've got а cold. LEKCIJA photogгapher. . -1 She had the phone 2.. 1heard а symphony Ьу Mozart on the radio.he's а. Mislio sвт da је оп romansfjer. - Опв man's mtlllf is another man's poiвon: meeo ~nog_ Ь>Уе~ је otrov drugog OOveka (ono tto se jednom svida.4. thought.2 .. Ne brinite. _lt could have Ьееn Dsvid.5. Na radiju sam fuo jednu Mocartovu SlmfOГIIJU -.З.ат used to .for.S. Тhat changed ом tl цм А tiORC.the right. worry .5..wr•tten.3. coukt not have . . &peaking ~~~ REAI!NJA ZADATAКA то је mogeo da Ьude Dejv&d. UPf11:YO sam zavriio dorOOak.2. то 380 EXERCISES 1. .he.NipoSto.4.8ojim se da sam nazeьao. photos а Ьооk had 4..

The Engl ish vocabulary is compoaed of roughly 50% (flfty per cant) Latin words and 50% Germanic ones.1 f1ft1 ра sent \etan wa:d' . . dfa:'maenik. you will Ье аЫе to use aЬout three thousand English words.ч ....381 three hundred and eighty-one t:hNe hundred and eighty-two 382 Hundred and third (103rd) Lesson 1 2 з Sto treta lekdja 1 2 З An Englishman uses an average of one thousand words in his epoken vocabulary.. а everyday u smislu . 'ri :diu...fl.... Njagov tond reti u ~itanju (Majuci retnik) је mnogo vet:i . or play -rd-games. poznaju hiljade neobl~ nih (neuobl~jenih) reti u jeziku.4 . (ili) igraju igre s re~ima.. Engleski retnik (lond· reti) је sastavljen od otprilike (gruЬo) 50% latinskih reei ј 50% germanskih. so all nationalities feel• at home epaвking English! 4 5 6 7 4 5 8 9 6 7 (Jedan) Englez upotreЫjava u proseku (prosek od) hiljadu reti u svom govornom retniku. so that otten people do not real ise that they are loreign words... English also "adopll" words very aasily. svakidaAnji''. 'wa:dвcimz. бi 'iugШ . a'd.. His reading vocabulary is much larger Ьetween three and four thousand. 'Љrin. 3.6.ju :ziz ~n 'evr_idf .. (i) tako se sve nacionalnosti lako navikavaju (ose~ju kod kuee) da govore engleski! 8 9 PRONUNCIAТION OВJQNJENJA . k. ju:z. moci cete da upotreЫjavate oko 3.. 'wлri 8.000 engleskih re~i. 'rialaiz . Engleski takode v~o lako "usvaja" reti. ali ne brinite! samo oni koji rвSavaju (~ine) uk!Ћtene re~i.1. 'kr<~swa:d 'p11._n kada to smisao zahteva: "опв hiljade neoЫl:nih reti koje postoje u jeziku". When you come• to the end of this course.. ju :zd in 'evridci k~mjun~· . б1 end .keJ~a~ . Kad budete doAii do kraja ovog kursa. tako (da) ~to postoje dve reti da se opi~ ista stvar... - (1) Dвily је . -:..izmedu tri i ~tiri hiljade. da su to strane reCi. know• the (2) thousands of unusual words in the language. _ 7. but many of these words are not used in everyday (1) communication. ali mnoge od ovih reti se ne upotreЫjavaju u svakodnevnom opMenju. di'skraiЬ.. ра ~to ljudi nisu ni svesni (ne uvic!aju). kam'pouzd ~v r11.z\z . 'spo~n. but don't worry! only those who do• crossword puzzles.~pts . so there are otten two words to deiCI'IЬe the same thing. '..5. . oblatn.. 1OЗrd LESSON .1.svakodnevni" u doslovnom znatenju. (2) 1 ispred broja mofe doti odredeni l:.

please. to .3.. . that jacl<et ZA PONAVLJANJE: 54.. 'drлnkad . Both jdeas are lnterestjng.. 2.wanta. cotder than . Vet smo videli ta.5. . . . LEKCIJA 103rd LESSON .ga Ьolujem ($ta пјје dobro sa mnom): ne па latjnskom jli grlkom. .. but in almple. komad. Has he wrttten hjs Ьооk yet? .4. so 1 can tell' my wife' 10. . plain woгds. are in EXERCISES 1. а ја ga puAtam. .the same .. Не is used to Ьorrowjng from me.and . he . Oh! Dobro.4.. . . that јоЬ. will you7 4. 1? 11 12 - Doktore. . . from whom ЬorГO'tYed . Recite ти da udв.. da mogu da katem svojoj tenj! . rao . Тhеге is nothing wrong with you. )'OU те. . Кsd ЬudtJI ztlvrlio taj posao. Tell him . We"ve already seen that play.З. . On је navikao da pozajmljuje od mene. England is . molim te dodi da mi pomognel. nego jednostavnim. .ga ne Ьolujete: уј ste рјјапјса ј protdrljjvac. llaly. . . . .. RE$ENJA ZADATAКA Је 11 on • . and 1 let him. these languages. ali ljudi sи mimiji. DistriЬutjon of wealth js an jmportant part of Socjalist ideology. Oh! Well. pen. . Engleskв је hladnija nego ltalija.5. з.5. . recjte mj jskreno od a. 5.. you аге а drunkaгd and а glutton.383 three hundrecl end eighty three ttv- hundrl8d and eighty·four 384 10 11 12 - tell' me frankly what is wгong with me: not in Latin ог Gгeek. Nj od a.come in. 11. . There arewhlch (that) . 1.Ьoth. Doctoг. . . ОsоЬа Тhе od koje је оп pozajmio taj sako traii gs natrsg.2. say it in Latin and Gгeek. recjte (mi) to na latjnskom ј grlkom. ali prva је suvile zvaniena (formalna). .-. vet napiUo svoju knjlgu? . /та mnogo rвti kојв sи iste и оЬа оvв jezika. it Ьасk. .2. come help 1. nda'~latiz. . . 'freokli . ОЬе ideje su zanlmljive. Raspodeta Ьogatltva је vafan deo socljaltstieke ideologije. obl~nim retima. . . s:lлtan.3.9.t one js too formal. .on .4. but the are Flll ln th8 mlнlng worde: 1. hodete li7 . but the lin. . plcin. many words .people calmer. .2. . . When have finished .

То је lepo mesto za obllazak (posecivanje). feni koja ga је optufila da је pijan: "Gospot1o. _ 1." Nije (stvar u tome) da novac sve ~ini dobrim. а nekoj drugoj ako је (ona) rufna (neugledna)." .6. А plsin tie је jodnoЬojna kravota. ali ја viAe volim da stanujem (zivim) ovde. you аге ugly - but tomorrow 1 will 10 11 11 !t:s not that money makes everything good. (3) Plsin: rovon.. ne rufno (ugty) oli ni lepo.. Ыti pripit." The Ьest way to forget' your trouЫes is to wear' tight (1) shoes. The only way to get rid of а temptвtion is to yleld to it. danas је doblo . . mofete se oьesiti (i) kasnije. . ponovo posecujuci Belu kucu: .. ji:ld. Jedan Ьiwi predsednik.zr~JtLk JAIJ prL:st .njen outor је Oskor Vojld PRONUNCIATION 'eГ]rizmz . ck~ . per•~.. то Ье in а tight рlасв: Ьiti u §kripcu. oЬietln.. An ex-President. . neuglodno feno. . re-vlsiting the White House: "lt's а nice place to vlsit. ·. znoCвnje 104th LESSON . vi ste rul:ni -а ја Cu sutra blti trezan.. stvar је u tome §to nemanje novca (nimalo novca) sve l:ini rc:Javim. to а woman who accueecf him of Ьeing drunk: Ье воЬеr. The only way to Ьеhвvе to а woman is to make' love to (2) her if she is Ьeautiful. _ S." 2 З 4 nosite tesne cipele. (2) U vreme kad је naplsana ova reCвnica. kla:s :~v 'enami. An enthusiastic young priest: "What а Ьeвutiful moon! And it's in my pвrish!" Money cannot buy• you friends. . 'trлЬiz . w~ tait lu :z. ~ 1:. but 1 prefer to live here.P~C~?nt rt ~~z~t113 &о W~1t. 5 6 7 8 9 Jedan oduoovljeni mladi sveAtenik: . tl s that no money makes' everything Ьаd.4. al i vam mofe kupiti Ьolju vrstu (klasu) neprijatelja. en 6u.. a'kju:zd izraz to mвke lovв zna61o је .. but it can buy• you а Ьetter class of enemy..385 three hundred and eighty-tlve ttwee hundred and eighty-elx. ЬОz §ara (а stripвd /ie: prugosta kravota). and to eomeone else if she is plain (З).vodlti ljuЬOv". . naljoskati se"). Jedini nacin da se (~ovek) ponaA& prema feni је da јој se udvara ako је lepa. Your health comes• first.. V. you can hang• (4) youreelf later. 386 Hundred and fourth (104th) Lesson Aphorleme 1 Sto eetvrta lekclja Afortzml Nemojte kritikovati druAtvo: to ~ine samo oni koji ne mogu da ucSu u njega (u visoko druAtvo). tcmp'teibn . "Mвdam.udvarati se". OВJAANJENJA (1) Тight: tesan. jednootavon.. 'krit~~z s?'sai~ti. Kakav divan mesec! 1 to (је) u mojoj parohiji!" Novac vam ne mofe kupitl prijatelje. Jedini na~in da se (~ovek) oslobodi iskuoonja jeste da mu popusti. NajЬolji nat:in da zaЬoravite svoje nevoiJe Jeste da 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Don't crlticise soclety: only those who can't get' into it do' that. То Ье #ght with money: blti cicija (samo to Ье tight znal:i .OO zdravlje је na prvom mestu (dolazi prvo). Man.. 6i 'ounli . А plsin woman је obl~na.1. Mu§karac.

.. in а ьank. дt оп radi и Ьanci. . . . .okaeiti" (neku stvar). .why .5. Не won't Ье here tomorrow. оп morв da је vвoma Ьogat.much. napunjena. 2.charge . looks llke . lde па slu!Ьeno putovanje..IENJA (nastavak) (4) Ovaj glagol ima nepravilnu pгomenu (to hang.8. Pazi(te)! ta puAka је we 4. . 'ла:Н . fu:l . . acn'ti:k. ali oni suvile napla&Jju. ~ta ima novo?" .. Ona Ы htela da se pregleda kod (da vkii) Sf)ecijalistв. - 10. Flll ln the mlulng worde: 1. Have you read what he has wrltten? . present. . mogвo da vidim JIJ1 sв dogsda. We were charged thlrty pence for а cup of tea! . . З. oЬosrti" (eovet<a).2. .4. ZЛIIOenju .. hc16 .. . .2. was happening.what . .see ..387 three hundred and eighty-aeven three hundred and eighty-elght 388 12 А fool is aomeone who walks lnto his friend's antlque shop and shouts: "What's пеw?" 12 BudaJa је neko ko u<1e (uieta) u antikvarnicu svoga prijatelja i viee: . trlp . 2.didn't go.3. he very rich. ati um 6uo za njih.3. but they too 5.5. a/i Ы volвo da (to) promвni. Ве cereful' that gun is loaded. LEKCIJA 104th LESSON . hung) kad znati .. Njegovв kиСа iZglвda kao zamak. . would like . couldn't .to change. drлQk. • castte. see . he's going оп а Ьusiness trip.. he . . Jeete 11 protitali tta је оп napisao? - like . 12.. .5.4. hanged) u EXERCISES 1. hung. . is working . -З. .haw Ьееn . Ја zapravo nikact" nisam That would too exhausting.too tar from. She to а special ist. OВJAiii.. RUENJA ZADATAКA 1. His houee . that's 61tao njegove knjlge. Trenutno. а pravilnu (hangsd. bl'hciv .. . - 11. . but . . . h~Q.4.. 'soul>a. . 1 was ZA PONAVLJANJE: 55. То putovanje Ы bllo suvile naporno. l've never actually read his Ьooks but l've heard of them. On sutra ne6e Ыtl ovde. . Ьiо sвт prвdslвko od 1..must Ье. plcin.. Nisam ekrвna.he would . Naplatlll au narn (blli amo napt86eni) 30 penlja za Aoljicu &lja! . the screen.. . иtо nismo ot&i.

6. 5.Оп је snimao fotografije za knjigu koju је (Ыо) napisao. zapamtltl. . 1. ."pogledati napolje" i slitno. . Ponovo ptOtlla)le olljoinjonla: lekcija 100. lz znafenja "navike" potekla је i upotreЬa used to za gradeпje jedne vrste proA/og vremena. kaja se danas oseЬt kao роsеЬвп gramatitki oblik. . 8. this is а ЬOгing fiJт.Voleo sam slatki§e kad sam Ыо dete. kola..Tralimo novu daktilografkinju. lzrazl mattвг 1. glagol to !'т аге use (upotreьtjavati) ju:z. stepenice su mokre. . These people hodaju. ра је ne treьa me§ati s prethodnom upotreЬOm. Nisi valjda Ьolestaп? .Naravno da nisam. used to used to 4. LEKCIJA (Revlalon) 105th LESSON . gnevan" а ano prvo tako<Je motemo prevesti "ljut".Ovi ljudi su пavikli da to izgovaramo 'ju:stu. P11t Perfec:t (davnopro§lo vreme) gradi se od oЫika hвd i participa.dosadivati" ili "biti dosadaп". То look џр: (po)trUiti u kпjizi.dosadna mi је. . .avo је dosadan film. Wв're looking for а пеw typist. br. br. а azпaeava proйlu radnju pre druge proAie radnje. то annoy је "nervirati.1. On је upravo dorul:kovao (imaa darufak). Okrenite ovaj (telefonski) braj. Evo јо§ nekih primera. Амоуеd te Ыаiе ad angry. 1.Radujem se Ato 6u vas videti. Ј to. Prevodimo је оЬiЬ'ю na§im trajnim glagolom u proilosti: 1 used to like swвets when Ј was а child . - 3..5. Ј ат ЬОгвd. Ovo drugo је "ljut. ali spoj usвd this саг .Оп је pogledao sliku. З. Не's woгking in London at present. . delimitno У8С poznatih: То look at: gledati. То look torW.7.5.. ali vi§e u smislu "iznerviran" Ш "neraspoloteп". 1. Napomenimo da prilozi mogu zadrtati i svoje pravo zпatenje.rd to: otekivati s nestrpljeпjem.Odlazili sma па selo jednom nedeljno. 1 i З.4. То је pitaпje vremena. stJJirs аге wet. Look this word up in the dictionaryPotraiite ovu ret u rel:niku. Оп treпutno radi u Landanu ZA PONAVLJANJE: 56.2. Уои'ге not Ш.Navikao sam na ava walking.Majka је upravo (blla) izgrdila siпa i оп је poteo da plate. 1 think you know hiт (MisHm da ga zna!).389 th. Ali to se lako vidi iz konteksta. 6. gnjaviti" а to ЬОrе. . Неlвп is looking after the kids Helen tuva decu (Ьrine se о deci}. Prema istom pravilu. А mother hвd just scoldвd hег son and he stJJrted crying .Pazite. Oial this питЬвг. lt's а did it in ordвr to ват топву. То look for: traiiti. tako da look up mo!e zпatiti i "pogledati navile".i glagol zavisne rеЬ3пiсе mora prel:i iz sadaAnjeg u protlo vreme (pravilo о slaganju vremena). /'т looking forward to sввing you. Не kote treЬ8 of time. То look out: paziti. We thought spгing had соте. Mislili smo da је doAio prolete. .2. look out. Look.З. Prevod. Оп је ta IIOinio da Ы zaradio (поvса). 102..4. Uмd ali 1 thought you KNEW him (Mislio sam da ga zna§). out. We used to go to the country once а week.- lmeпica иsв (upotreЬВ) izgovara se ju:s. То look attвr: tuvati. ali him (MisiiO sam da si ga video). . hundted and eighty-nlne ttvee hundred and ninety 390 Hundred and fifth (105th) Lesson REVISION AND NOTES Sto peta lekdja Znamo vet da ako је glagol glavne retenice u pro§lom vremenu.7. Не wвs taking photos fог в tюok he had written . Нв's just had Ьrвakfast.Videli smo vel: (poseЬno na primeru glagola get) da smisao glagola mote da se menja zavisno od priloga ili predloga koji mu sledi. Не looktкl вt the painting. аге you? Of course гюt. glagol zavisne retenice prel:i Се iz present perfвct-a u pвst pertвct: Ј hati'В think you thought уои НАО sввп seen hiт (Mislim da si ga video). Gl1gol 1 dod1clmв (phrasal verЬs). negovati.

We should have declcled months ago (N. ра ako h~ nuto da uradi~. Nвkв vвs novв reti ne oЬeshrвbre: ponovo lekcijвmв. .(5) PoAta (primljene poliljke): post ili mвil.Apicevi" (u saoЬr&Cвju) zovu se thв rush tюurs. prelistati (v. Razgledala је gomilu prospekata. NaA . (2) PoSto se rezervacije upisuju u knjigu (Ьооk). in another one: "You must Ьооk early to avold the rush" (З). l've got to flnish (1) this article l'm wrlting'. lua ad va:ns. having flnished his article.P.. treba to da uradi~ propisno (kako treЬ&). 7 Joan was very angry Ьесаuм it was already the mlddle of June and they had done nothing. di'~aidid 11. 1). pomislila је.. dakle /'ve got to =1 hвve to = 1 must.. З 1'11 Ье down in а mlnute." 6 And.1) declcle where to go for our holidays.2). Moram da zavrйim ovaj clanak koji pi~m. thanks. Na§i . (4) То look through: pregledati. Sici cu odmah (za minut). she thought'. rл!. pikt лр ~ bro'~u~ end rcd . si~o је dole. Zastao је i podigao po~tu sa otiraea. 4 ..7. decialon We must (N. She looked through (4) the pile of brochurea and then went to make' а cup of tea. morati".. jer је vec Ьila sredina juna а oni nisu ni~ta (Ьili) uradili.. Е. zavrйiwi svoj clanak.6. it is necessary to Ьооk (2) well in advance.n. D!oun је podigla jedan prospekt i procitala: . TreЬ&Io је da odlucimo јо~ pre (mnogo) meseci. .imati''.Da. 'prap~li . hvala.(1) Znamo da hsvegotzamenjuje oЬiOOohвve u znatenju .1. if you're going to do aomething. - Cete ih sresti и sJedeCim 106\h LESSON av а CIПIIJ •. the rush: turЬa.Have you got everything you need? . _ 8.1лn8s ~·~ou. rвzervisati".РТТ" u Engleskoj se zove G. . . (Genвrвl Post Offics). i ubrzo Cete se nвviCi пв njih. br. glagol od istog korena doblo је znal:enje .O. ЬOOking-office.uzeti kartu" (danas i mi govorimo о Ьukingu i Ьиkirвnju!)." D!oun је blla jako ljuta.Da blste Ьili sigurni da eete !Joblli mesto. Dejvid. Na isti nal:in. you should do it properly.• n~r1 ••• 5.thr88 hundred and 391 three hundred and ninety-one ninety~two 392 Hundred and slxth (106th) Le11on We mu8t make 1 а Sto iesta \ekclja Mor•mo do11811 (naciniti) odluku 1 2 З 4 5 Moramo odluciti kuda da idemo za godi~nji odmor. David. Poslati po§tom: to post ili to mвil. ubrzati. 5 Joan picked up а brochure and read': "То Ье sure of oЬIIIIning а place.. d!u. PIIONUNCIATION di'sir:~··-:. lmu li sve ~to ti treьa? ." А u drugom: "Morate rano rezervisati da blste izьegli gui:vu. potrebno је da rezerviSete znatno ranije (dobro unapred)... сате• 2 6 7 8 9 10 11 10 11 OВJAiNJENJA . down8talra. u spoju sa to.Yes. 8 9 Well. Blagajna (Ьiletarnica) zove se (3) То rush: turiti. prethodnu lekciju. Не stopped and picked up the post (5) from the mat. а onda oMia da skuva (napravi) ~lju саја. gutva. Poitanski ured: post office. moZe ga zameniti u znal:enju .

imвm zвkвrвn proglвd kod lвloml• . . lmamo viie nago tto nam treьa.3.. јо6 (viie) proapekata. don't Ье angry. . gledaj.3. hundred and ninety-three uw12 13 14 15 16 hunclr8d and ninМy-tour 384 12 - 13 14 15 - 16 Oh look.avoid. .2. .asks. .З. got . she ahouted. Mo!ei (smel) da ga poajm1i ali ne mo!ei da ga zadrf:lt. viknula је.4. in advance in REIENJA ZADATAКA trвЬа? 2. . . <?na Је pokuiavala da izЬegne prepirku. Тrеь. . stik i)V 'daiмmait - 16. skrat:et.Јо је da to kupimo kad smo imali novca. . l've finish this it. Mogu6e је da imal mali grip. . О. . Joan was furious: "Уоџ need а stick of dynamite to move you!". . You might have а touch of flu.5. he me V. with the . . . . Stsnite! lmвm vilв лвgо Ato mi trsЬв. rnet. lmste li s. We should have Ьought it when we had the monay. muetappointrnent. . s. still more brochurea. Мога se rвarvisв# unвprвd d8 Ы se izЬeglo /Jekanje. EXERCISES 1. lukt 6ru: ба pail. . go.. l've got an You waiting. 1. PONAVLJANJE: 57. .4. .more than 1 need.. You may Ьorrow it but you can't keep it. Могат everything you zav~im .393 th. got to novel .9.. .4.2. Make' the tea... .. Make' it yourнlf! . .5. come on.11. muet Ьооk . Stop. poust . 15. 4. 10 Morвm d8 idem. 1 I'YS got .5. . 'si8Пlil]. Ama hajde.. Skuvaj ga sam! .order .viknula је D!oun i izdla zalupiwi vreta. Не went out dosing the door quletly. . 'fju:ri:м . We've got more than we need. Skuvaj ~ј. David scratched his head: "But what did 1 do?" tu rnu:v. . LEKCIJA 106th LESSON . ne budi ljuta. Dejvid se poeet&o ро glavi: "(Aii) $18 sam ucinio?" !i: &:t. She was trying to avold an ergument.? nвgo ~to Ьefore 1. lzalao је tlho zatvaraju61 v~.for.13. . ..ahouted Joan and went out alamming the door.doctor.need.2..-s Ato vam Have you З. Oh.... . . ds ovaj romвn pre mi ga оп zatraii. . · · · · · · Flll ln lhe mlulng worda: 1. D!oun је Ьila Ьesna: "Tebl treьa $ipka (ttap) dinamita da te pokrena!".

ts . Anem'pl:>im~nt ri'meinz 'si:rias.da Ы".. spel~]aLz. prema pravilu о negaciji.. hundrecl and ninety-five three hundred and ninety·81x 396 Hundred and seventh (107th) Lesson Тоо Sto sedma lekclja Prevlн many exper18 etrutnjaka 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Deeplte the fact that theгe аге many mоге јоЬs toclay than twenty уеагs ago: computeг opeгators.Ne viie" se We по Jonger ili по тоге. this is the case in modeгn lnduetry.. _ .(1) .. On viie ne radi ovde . even astгonauts. Students аге no longeг (1) sate studying (2) а geneгal suЬject. 'in· herв). televizijski ird:enjeri.. any тоге. Тhеге is а law which states: "Woгk expanda so as (З) to fill the time avallaЬie tог its completion. kao (sto је) knjitevnost.395 th. unemployment гemalne а нгious ргоЫеm. to Ье sure of а јоЬ. 107th LESSON . televlsion engineers.:ts.. lma jedna izreka koja glasi (ide): "Previ$8 poglavica а premalo (nedovoljno) lndijanaca.. Also. alrtine pllots..4.tako da".." 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uprkos Cinjenici da danas ima mnogo viSe poslova (zaposlenja) nego pre 20 godina: kompjuterski tehniёari.Не doesn 't work here any тоге (Не по longer works 1. di'spait.... k~m'pju:t~ .k .. Тhеге аге educational expens.. people do not always woгk as efflciently as they could." Sometimes. Studenti vi$8 nisu sigurni (ЬezЬedni) ako studiraju (studirajuci) neki op§ti predmet. not . vazduhoplovni piloti.'eksp~:ts.. Si>:ts. Mi Zivimo (smo) u vremenu specijalizacije i strutnjaka. saian'tifi.'' Ponekada је to sluёaj u modernoj industriji. - 8. 't~lain 'pail~ts .." OВJASNJENJA PRONUNCIAТION . like llteгatuгe.. ljudi ne rade uvek onako efikasno kako Ьi mogli. nauёnih struёnjaka. Some people woгk Ьу telling• others what to do.. ti:fs . stJ~:d~n. Upotreьljava se prete!no u pisanom ..v 1 ре· 1~1~1 zeLI~~· . tak~e. svih vrsta struёnjaka. Osim toga (takode). lma prosvetnih struёnjaka. 6i eid! .....eziku. (3) Sklop so as to ima sti~no znaeenje kao i in order to. Neki ljudi rade tako §to govore drugima §ta da ёine. seif 'stAdiiu . nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem... moraju da se specijalizuju. - (2) Obratite pa!nju na razlitit izgovor vokala u student i study.5... - 6. they must specialise. Cak i astronauti. Ја vi§e ne putim . lma jedan zakon koji kate (tvrdi): "Rad se siri tako da Ьi popunio vreme dostupno (na raspolaganju) za njegovo dovrSenje.. Тhеге is а нying which goes: "Тоо many chiefs and not enough lndians. . scientlfic expens. any longer ili not .. edJa'keJ~~n~l .. - 1. 1:va~ ~stran. .3. da Ы blli sigumi (da Св doblti) posao.. 'cndbni~z 9. all sons of expen. 'sAЬd!ekt laik 'lit~~. :.1 по longer smoke (/ don't smoke апу тоге). We аге in the age of specialisation and the expen.

at present he 1s an ••tronaut. posao·· i u smistu zaposlenja i pojedin&a1og radnog zadatka. his hairwhat.on time. 4.whatever it is. Vi imate nвku novost. 4. kakvв razlikв! не costly. is head of team of computer operators. Не everything. Не can а "help". ..is too.2.. hundred and ninety-elght 398 13 14 lt means• that. Оп se GAi&lo (imao svoju kosu sеёепи). . ..l'vegotworktodo-lтam posla.3. Despite . . avioп је stigao па vreme. EXERCISES 1.fog .. narOCito za poslove drugih.14.. please give me а hand. OВJAiNJENJA (nastavak) di~пz.4. steits ..397 three hundred •АС! ninetY.З.11. k~m рl1:~~п.others.. а difference! 2. RE8ENJA ZADATAКA 1...13. . . та kвkva Ы/а.5.-aeven th.З) that is. Flll ln 1118 1. . Deoplte thenumЬer of јоЬs avallaьte. the јоЬ will take• two hours.lmam da oЬвvim jedan posao. Оп se zaпima za sve. even if you could flnish it eooner. .(4) ЈоЬ је . . it 5. Не is no longer an alrline pllot. •. On је Aef jedne ekipe kompjuterskih tehni~ra. . ma $ta to bllo. You've got some Tell it to me. 'su:n~. Uprkos broju dostupnih zapostenja. Wil'tcv~.5. if you have two hours to do а јоЬ (4). 1. (tak) iako blste mogli da ga zavriite ranije. .. has had cut. Uprkos magli. the plane arrived 3.. molim vas pomozite mi.3.. e'fi!~ntli. mlнlng worda: dв Оп 68Ьi vilв ne moh dozvoli (dв ште) kuenu рогтюСпiси. . unemployment remalna а нrюus proьtem.5. This јоЬ will take too long. Ovaj posao Се trajati suviAe dugo. . Не Nezaposlen: а јоЬ/вss (ili unemployвd). news.2. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem. whatever (N. Work је rad ili posao uopite... LEKCIJA 107th LESSON . no longer afford .4. On viAe nije avijati~r: sada (trenutno} је astronaut. Recite mi је. to је suviM skupo. iks'pcndz taim . is interested i n . l0: . the . l've got в јоЬ to do . ~·veii~ЬI 13 14 Т о znaёi da ako imate dva sata da uradite jedan posao. posao Св trajati (uzeti) dva sata. --: 1_1. especially the affairs of ZA PONAVLJANJE: 58.2..

Zanatlija је craftsmaп (mn.... 108th LESSON ... zanat). motete blti (umetnitki) stolar. which look after (4) their memЬers' lnterests. а Ь... then there are the professions: teacher.1. mo1ete Ьiti . you can Ье а jolner. . .399 three hundred and ninety-nine tour hundred 4()0 Hundred and elghth (108th) Lesson ЈоЬ.5) as ьrlcklayers (2). sttiker Atrajkal:. ne slatu se uvek s poslodavcima.. trcidzman . (З) lzvadeno od glagola to striks-: udariti: (Nd oЫik Atrsjk doAao је preko nemaCkog. .. а mllliner. ka'ria. . doctor. koji vode ratuna о interesima svojih 12 ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Trade (tretd) zna6i i "trgovina" i "zanat". There are also manual workers.opeka i /о /ву.. а greengrocer. .3. lawyer or Ьroker. as а tradaaman (1) you can Ье а Ьutcher. ра se . . slutьa u vojsci (orutane slutЬe) takoc!e smatra kao karijera. 'd!.. а goldsmith..5. od Ьrick. Vojna slutba је u Engleskoj ukinuta u maju 1963. .m""':''· piljar. . advokat ili Ьerzanski posrednik..):ja . modlskiПf&. to go оп stпke (4) stupiti u §trajk. (hiljadu devetsto Ae. lzraz professioп se upotreЫjava za PRQNUNCIATION 1. You can Ье an lronmonger. 1. tlanova. lekciju..polagat opeka'".u:ala а 'buksela ct"sctar~.6.veAtina. . Mllitary нrvice was aЬolished in England in Мау 1963 (nineteen slxty-three). As а crafllman. so the armed aervices are also consldered as а career. u znal:enju . pra'felanz "ti:fa .brinuti se о": v.11. . The trade unions. tradesmвп) је trgovac. do not always agree with the employers. 'brik\ciaz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hajde da pogledamo neka od zanimanja (koja su) danas dostupna ljudima: kao trgovac..~lilt.Ьlt1 u Strajku. trвdesmaп (mnol:ina: "sloЬodne profesije" kao Sto su lekar. 1td. zatim su tu (sloЬodne) profesije: nastavnik..~ina а 'gouldsmi6 а 'wOCmcika .1. "militri .. Sindikati. etc.. 'kraf:tsman .. 'meniua\ . 'aianmлl]g~ а 'milina а "dj. straiks а: 'fri:k~nl. kao (Ato su) zidari.zdeset trete). a"b. lma mnogo proЫema danas u •ndusl"l" Atrajkov• su testi i testo ozblljni. Motete Ьiti gvotc!ar.9. k~n'sidad . advokat i sl.~: 'brouka. pвkar: . "bufa а 'gri:~ousa а 'Ьcika. br.ker.) То Ье оп stпke -. Sto osma \ekclja P08Iovt 1 lnduatrlla 1 and induatry 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Let's look at some of the occupations avallaЫe to paople today.polagati. zlatar. а watchmaker or а fhter.~kja'pei§anz a"vcilaЫ.10. 105. fuvellr 111 knt•!ar. a:md .. lekar.. . ~asovnitar ili maAinobravar.4. There are many proЫems in lndustry today: strikes (З) are frequent and often вerious. а jeweller or а Ьookseller. crsftsmвn: od crsft . Postoje i manuelni radnici. such (N. 'l. . . 'fita. treid 'ju:- (2) Doslovno . Као zana~ija.

5. EXERCISES 1. ТгеЬвlо Ьi da ~ d8 misliA о karijeri. . .З. .1 could. rezultati mogu Ыti vrlo ozЫijni ро zemlju.4. Takvi proЫemi su poznati kao "industrijski odnosi".а career. . ОЬВ polititarв su se sloiila.5. .thinklng. . ali је тој otac hteo REIENJA ZADA. On 6е Ыti na raspolaganju (dostupan) od 8.3.U spavat:u sobu. .30.5. nikad nije prekвsno. ZaSto ti nisi и vojsci? - Why you the army? - Military service exists. Postвo Ьih lekвr kad Ьih mogao.. . Gde si metnuo moj sat? .Ьееn а joiner. have to study.2. father 3. . could. the reвultв can Ье very sвrious for the country. There are no longer many goklsmiths in this part of London. 'memЬn. a'sri: . - - 14. . aren't. should. Вoth .mywanted me. politicians .never too late. 'koulmainaz ~: 13 14 Ako rudari u rudnicima uglja ili !eleznie&ri stupe u §trajk. . Mogao ssm d8 budem d8 studirвm. 1. 1.а doctor . if ьесоmе Flll ln the mlиlng worda: Vojna оьаиив vile ne postoji.no longer. .401 four hundred and one four hundred and two 402 13 14 lf coal-miners of rвllwaymen go on strike. You start aЬout . 2. Such proЫems are known as "industrial relвtions". . Nema viAe mnogo zlatara u ovom delu Londona. 4. Where did you put my watch? . in'dлstri~l ri'leibnz. ~ 11. 5.. (umetniёki) stolвr. Does he Ьelong to а trade-union? 1 think so.3. . . . .2. .i n .. but .4. 4.ln the Ьedroom. 'rellweныn. Вojim se da se ne sla!em s vama. Da li on prlpada (nekom) sindikatu? Mislim da pripada (mislim tako). l'm alrakll don't agree with you.TAКA 1. would . бi em'pl~jaz. it's ZA PONAVLJANJE: 59.agreed.. Не will Ье avallaЫe from eight thlrty. LEKCIJA 108th LESSON . 13.2. ni~nz : .

ba:t .. Ako luekj radпjcj stupe u 6trajk. Ne voljm (mrzjm) da prolazjm pored juveljrske radпje sa olvojom devojkom. prw ret: u 102. Unemployment Ьenefit is avallaЫe to those who need it. Da ij blste prjpazjij па ЬаЬu dok ја jdem u kupovjпu (ро radпjama)? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We have seen• many пеw words recently. 14 109th LESSON . 'ri:santli . moraeemo da ostanemo па (u) brodu. 'la:ja. to employ: zaposliti.7. 1 already have more than 1 need. лnem'pl. Podjgao је јеdап репј pred baпkom (jzvaп Ьапkе) djrektor mu је dao zaposleпje (zaposljo ga).. Svakome је роtrеЬап поvас. we'll have to stay in the ship. Hajde da poпovjmo (pregledamo) пеkе od пјјh. Let's revl1e some of them. Му son the doctor is four and the lawyer is three. 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karte su ukjпute u Eпgleskoj posle rata. (4) An етр!оуев: slu!ЬOnik (nametlenik). No. otil:i gore. hvala.. but some need more than others. four hundred and four 404 Hundred and ninth (109th) Lesson Another look 1 2 з Sto deveta lekclja Drugl pogled 1 U posledпje vreme (пеdаvпо) vjdeli smo mпogo пovjh reej.. . Му boss and 1 don't always agree.8. Would you look after the ЬеЬу while 1 go to the shops? ldentity cards were aЬolished in England after the war.6...)imant 'be~t .. vec jmam vj$e пеgо 6to mj treЬa.zaposliti". Не picked up а penny outllde (З) the Ьank and the manager employed (4) him.- mo!e Ьitj i predlog ss znatenjem "izvan" ili "pred" (v. frifider.. Мој Lјепе ј . ri'vail. 681 ј ја по slatemo se uvek. lekciji). Glagol to hire (iznajmiti) takode se.5. (2) То go up: popeti se. Potpora za пe:taposleпe је па raspolagaпju (dostupпa) опјmа kojjma је potrebпa. 'dakal . We should have Ьought• а пеw frjdge (1) before the prlces went up (2).. thank you. OIIJAЙNJENJA (1) Fridge: skratenica od ~ rвfrigвrвtor (ri'fridfereite). Trebalo је da kupjmo поvј frjtjder pre nego $to su cene skoojle..2. Ne. lf the dockers go оп strike. Everyone needs money. narol':ito u SAD.. 'praisil. fridi .403 four hundred and thr. heit 'wa:kiQ pa:st & 'd!u:alal. 1 hate walking past the jeweller's with my girl friend. Мој sјп lekar jma eetjrj godjпe а edvokat trj. upotreЫjava u znatenju . Oulsidв _ (3) PRONUNCIATION 1. ali пekjma је potrebпjjj nego drugjma. оп emp/OytN: poslodavac. (о cenama) skciOiti.

agree with you.lo da dode (ude u stanlcu) pre pola sata. An srticle оп trвde unions: flanak о EXEACISES 1. . We've got to agree оп (6) а solution soon. .more. There no romantic heroes in literature. sindikatima.. Voz је treЬe. 4.3. LI.. ai'dcntati ka:dz. must .. The train should hava got in half an hour ago. lzvinlte. ја mislim da је to moje.• OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) То join (pridru!iti se) ima u engleskom i zl"l8tenje .. Опв ne юli r111 izlиi (SIIdll) otksko postsj8 now that she stврв. smatrвm (tu) ideju glupom.11. 14• ZA PONAVLJANJE: 60. LEKCIJA 109th LESSON .405 four hundred •nd five four hunarea ena ••х 406 13 14 lf you work in this factory..4. sa'lu.2. are.. Svi su uglss viksli i prodвvsticв nije moglв niltв dв uradi. То agree оп something: slo!iti se о ne6emu (oko neЬ!ga). . . .4.2.' 1 find . Ехсuм me. . was shouting do and the salesgirl RUENJA ZADATAКA 1.5. (6) Оп ponekad znaei "о".Stвnicu posle the bus? The stop тепе. 13 14 Ako radite u ovoj fabrici. Moramo uskoro da se sporazumemo (slotimo) о reAenju. .Юki radnici su blli u Atrвjku i mi niemo mogli da sidemo s Ьroci$. 'fekt:пi . Would you get me а peper while 1 do the w~hing-up? .3. То join the army: oti6i u vojsku. а 'nuenadЬ cm'pl. Biste li mi doneli (nа6Щ novine dok ја perem posude? . 1 had to get up ••rly: 1 had an appolntment with my 18wyer.2. .:lan. going out . you must join (5) trade union. 1.~id... dbin. u61aniti se".get off . Everyone (everytюdy) .is getting.. morate se utlaniti u sindikat. 1 2..4. З.14.5.after me. hates Ыind.anything. .at once could not. 10. Могао sam rano da uatanem: lmao sam sмtanak sa (svojim) advokatom. - 13.the ide& stupid. sr.. Nemв ~ rotn6ntidnih junвka и knjiievnosti. Flll ln \118 ml881ng -rd8: 1. pikt ..5. The dockers were оп strike and we couldn't get off lhe ship. 5. Ne mogu 1 can't dв ss slolim s vвтв.3. . Gds moram da Where skJвm s виtоЬиsв?. 1 think that's mine. upiseti se" ili .

..Nema па eemu. . fr•oks. Kad Ьih Ьоlје (na)u~io (svoje) lekcije. 'mista smi8s 'sekratri. Smita. ја sam stranac. 'ju:stu .Lucky George! lt's not worth Ьuying' а пеw record-player. 'daial . kam'pleinil).8...11. But you speak' English very well. . she is а nurse. 'hOJSpill . . 'lлki. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mnogo vam hvala za svu vaSu pomoC.. 'Љrin ..10. da li Ьiste mogli da mi pomognete? Zalutao sem. . ..407 four hundred end seven four hundred end elght 408 Hundred and tenth (110th) Lesson 1 2 3 Sto deseta \ekclja 2 з Thank you very much for all your help. 1 was charged twenty francs for а cup of tea in Parls! Ехсuи me. At prasent. 1 might get one for my Ыrthday. could you help me? l'm lost (2). Motocikl . . Ona је navikla da neguje ljude (da se brine о ljudima). 11 Oth LESSON . 'riviera . D!ord! је protle godine proveo tri meseca na Rivijeri. motor-Ьicycle Ш motor-Ьikв. То nije mogao Ьiti Dejvid.1 should speak' it Ьetter. That couldn't have Ьееn David. hu:z 'mouta baik wa:z 'stoulan . Trenutno ona radi u Ьolnici. 'fl. She is used to looking alter people.u:antli.7. Okrenite ovaj broj i trafite sekretaricu g. PRONUNCIATION 1. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The person whose motor-Ьike (1) was atolen' last week is complalning.3. lмt. .. ona је Ьolni~arka. govorio Ьih (ga) teeno..5. nije rekao .. Not at all. George spent• three months оп the Rlviera last year. Osoba ~iji је motocikl ukraden protle nedelje se iali.Blago D!ord!u (Srecni D!ord!)! Ne isplati se kupovati nov gramofon: mo!da cu ga doblti (doЬiti jedan) za moj rodendan.. 1 would speak' it nuently... дli vi govorite vrlo dobro engleski.6. she is working in а hospital. OВJA$NJENJA (1) Umesto Ьicycle ('Ьaisikl) kai:e se popularno Ьike (Ьaik). . but next month she is changing јоЬs.Trebalo Ьi da ga govorim Ьоlје. he dldn't say "Hello". 'teind!il). . U Parizu su mi naplatili dvadeset franaka (za) jednu tolju ~ја! lzvinite.ie motor-cycle.. ta:d!d .. . .Zdravo". ali iduC:eg meseca menja zaposlenje (zaposlenja). na:s. Dlal this numЬer and ask for Mr Smith's иcretary.. lf 1 learned' my leasons Ьetter. l'm а foreigner.

helping people. tsptati li н stati telegram? Mislim da ne. RERNJA ZADATAКA 2. . Ne poznejem ga narol:tto dugo vremena.earna .4. how much .. 13 14 Nisam Ьiо svestan da ona govori kineski.2. 'ha:siz.is going . ne slutiti. Ona Ы mogla da mi kupi novi gramofon. 3. njвgov ро$80 (umвsto njвga). Trenutno опа nкfi и tюlnici. fai'ni:z. 'reb:d 'pleja ••. .. ..3.•.in . She might buy me 4. zaturiti se. . lost my . she wor11. . 8lsgo пјвти! his work 1. . - 13.3. Nelther of us wants to change јоьа. . . At present . . Ја ne znsm koliko оп пraduje. 1. -'14. Оп је navikвo da pomвL8 ljudimв. lzpuЬio .. . . .for him. Horses are very strong animals. hundred 8nd ten 410 13 14 1 ~n·t aware (З) she spoke' Chinne. 1 h8'18n"t known him for . . Не 1 .5.4. ..tog оо..· јоЬ а li\11e wћile is . . .5. LEKCIJA 11 Oth LESSON .. .. used to . guide.do 1. . 1. He's /ost: on if3·rzguЫjeo (zalutao).. .408 four hunc:lrec:l •nd nine fo. ali Се (uskoro) dв promвni zaposlenjв.2.. Get lostf. ls it worth иnding а 181egram? 1 don"t think so. wa:e 'bajil) .4.. Тhat man'a . Konji su vrlo jake fivotinje. a'wea . Ј Ni ја. ..ry long. оп је vodiC..is . don't know . .ing а hospital. .he's а. То get lost: izgublti se. .Gubl se' (3) То ье awsre: Ьiti svestan.јоЬs.5. Niko od nas (dvoje) ne !eli da promenl zapostenje. Nelther was 'Ьa:Eklei. 'nailla. EXERCISES а пеw record1)18yer. he - Netther ZA PONAVLJANJE: 61. . but she FUI ln 1118 ml88lng worda: 1. 1nan"t anre that you knew George. uvidati.3. she. . . - Nije ni ona." tochange 5.11.all . .ago. spouk - (2) То Jose (lu:z): izgublti. То ье unawвre: ne znati. . . . Nisam znao da tl pozna}el Pl:ordfa.r11di .2.

dame imaju prven- 4 5 6 Profesor.. Deda. (2) то fвed: hraniti.Deda (deko). ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIAТION (1) То send: poslati.sasvim sam nahranj8n .Za6to ste moj roman stavili metlu medicinske knjige (s medicinskim knjigama)? lzdavat: . . То fвed оп (somвthmg): hra~1t1 . An aunt wanted to see• which of her nleces was the most pollte. Utiteljica. Рlввsе feed the свt: Molim te (vas). P-rofessor. Teacher.Graпdad. Whose Johnny. .Why have you put• my novel with the medical Ьooks? PuЫisher: . tJ.. .То је nemogute.Ввса188 1 found• it excellent for Hnding• (1) people to sleep. - That's impossiЫe. . . ---- 7 8 9 10 =~"father. Сјја ЬеЬа? Dlonj.Molim stvo (dame prvo).On је pr~le nedelje poslao pismo..Piease miss. . ._uspa~ti ne~ga.Pijem pjvo.Каkо se ~tjtj(te) od netjste vode? Student. . ladies first._ smul:ilo mi se.$ta ne valja sa ovom retenjcom: . Dlonj.Slonova. jadna ЬеЬа је othranjena slonovskjm mlekom ј doЫia је 20 funtj za nedelju dana.What is wrong with this sentence: 'The horse and the cow is in the field"? Llttle girl. Konj ј з 4 5 6 7 8 9 10 krava su u polju"? Devojtica.. .1 drink• Ьееr.How do you protect yourself agalnat 1mpure water? Student. 111th LESSON . · gospoбice. SetifТ!o_se izraza f'm fed up . То send someone ~ s/вер ----:. Johnny. - The elephant's.Jer sam na§ao (da је) odlitan za uspavljivanje ljudi.~~lm). а ЬаЬу was fed• (2) on elephant s m1lk and gained twenty pounds in а week. . Jedna tetka је htela da yjdi koja је od njenjh sestrjtjna (naj)uttjvija. daJ(te) mal:kt da jeda.411 fow hundred and eleven fow hundred and twelve 412 Hundred and eleventh (111th) Lesson Clever answers Sto jedanaesta \ekclja Pamatnl odgo-' 1 2 Young author: . не sent в /etter lsst wвek.•. 1 2 з Mladi knji!evnik: . d~ta m1 Је.

4.'lait. .. Ко ima ~ЈЬоlје rnanire?. . оп је Ьiо upoflln. . - 11.sвid Joan.5. . taking' the Ыggest. Ьоу 1 have met. . Не sent his son to the shop to buy some RERNJA ZADATAICA 1. . . 1 have interested 4. _ in Roman. . . What's 2. Let's see• who has the Ьest mвnners? She has . 1.We do. . 11 12 13 14 Zato је stavila na tanjir jednu malu jabuku i jednu veliku. the tour anecdotes in today's lesson? Please try is the .2.Му alater's. NikJкi se nisllm zвni/11/JO ьееn za rimsku istoriju.З. . he insisted. . · . 'srendfa:~a . . . Poslao Ј8 svog s•na u 1'8dnju da kupi vina. EXERCISES 1. hu:z. 12. бi.etk8 za koeu? . writing qulckly. . Ne zaЬoravite da s vremena na vreme naucite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. verЬs from time to time. /lemijslaJ olovlal је А Ь&JI-point реп оd/Юпв ZJJ Ьrzo pisanje.. him .2... .. -4.. Do not forget• to learn' а few irregular 10.. ..9. . . doeen't work.. 'ni:siz .- 4. Не- most potitenot to.. з. . .rekla је D!oun. uz1maJuC1 (naJ)vecu. - 8'9&f'. .Ја. .2. :. .. tiJ• Је ovo t. . То (оп) јв Г11lj~tlvijl detko kogs sam ikadв srвo. 1 . . 0vo Ьraino је odl~ za pravljenje kotata.Моје иstre. .. . ма SIIЛ1 ти ја rвkiiO ~ to ne nкii. is excellent .413 four hundred 8nc:l thirteen four hundred вnd fourteen 414 11 12 13 14 So she put• one small apple and one Ыg one (N. w1ne.5. ? Свп you гврввt џin. a:nt IВPI . .wrong with it. Although - told - 5. . Hajde da vidimo ko ima (naj)Ьolje manire? Ona (ima) . . LEKCIJA 11 tth LESSON . ZA PONAVLJANJE: 82. 'menaz. . . . history. 3. Who has the Ьest 1118nners? . . Ко ho6e da ide u $kotlsku sa m~?. Who wants to go to Scotiand Wllh me?. Му r&dio . PleJt. Whoae h81r-brush is this? . . 5. This flour is excelient for mek1ng cakea.М1. - 1. ... . .Ј have. 4) оп а plate. . tor Flll ln lhe mlaetng worda: 1. . do it. .3. . Мој rsdio пв Г8dt: $18 nije и redu s пдте? . p.

Mora1e i~i.. n is necessary to ЬОоk in advance Potrebno је unapred rezervisati.~/ "__ /r ( 2. pri navoo1enju primera: Не odgovara n m " h ss Oickens Рое. WhоеИ!Г Р . treЬsti" odnosno ._[.NeAto Ыh kupio. 1ffi \ ' ! =_{~~_. mo~i"): You should have told .. Ako ovu relienicu prebaclmo u pro§lost. ma Ata.~ ol ut ~ sms/1 spple snd one primeru oz proAie lekco)e •. pravu . Jednako se kondicional proAii gradi i sa should i could.Znamo ve~: You тust go (Уои haИI to go).. ali su radnje Ыlе zatvorene. 8 razumem. 1.·.lmate li sve Ato vam treЬs? Za "trebati" uz drugi glagol videli smo upotrebu oЫika should: Не should study тоге. • Ко god da telefonira. but the shops wеге closed ... sto dvanaesta lekclja З Wh8te-: Ato god. koji ima samo taj oЬiik za sva lica i posle koga dolazi infinitiv sa to: SomeЬody ought to са// the po/ice .. 'ednu malu jabuku i blg one оп s plste (Stavola Је na ьtа"·'" а trel:e zamenjuje jednu veliku).!'!to god on re о. Whs/eИIГ hs sгys he's wrong · ka . 2 i 110. Kondldonal proill.On treba viAe da uti. She р . З. "Ne morate i~i" re~i l:emo ili you don't hsve to go ili you need not (needn't) go. Оо you hsve BИ!rything you need? .Ne Ы treЬslo da ostajemo ovde. ma gde. noJ& u .four hundred and eixteen 415 four hundred and flfteen 416 Hundred and twelfth (112th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo 1.' . \ .. Which _pen~il ~~:~:о е.. etc. mada ga u tom slu~aju najЬ!iee prevodimo ndim proAiim vreme- ovakvo :ne mofe watches cos 1 тоге viAe nego veliki. prva dva one su ro)evo. 112th LESSON . k the red one ог the ~ imenicu. .not . v ·. UpotreЫjava se i glagol ought (~:t). br.-. doЫI:emo: 1 would have Ьought something. . br. Such ss Му brother:::.NeAto Ыh (Ыо) kupio. 2. crvenu ili crnu? U 1 blsck one? .''_!\. Glagol to need ina6e upotreЬijavamo u zna6enju "treЬati" i to uz imenicu ili zamenicu: 1 need money. Cs/1 те whereИ!r 1 ат Pozovite me gde god Ыо.Mogli smo da pomognemo jadniku. ђ/' . Must you go? (Оо you hBИI to go?)Morate li i~i? Znamo i da you must not (mustn't) go znati "Ne smete i~i". Spoj would sa haИI i participom tini kondicional pro§li. ne odgovara)te. 1 i 5: 107.тrеьа mi novca. 4.':~6en~~i bral nije takav..о (Ato su)".Ko)u . hones don't snswer it WhoeИIГ: ko god. but the shops аге closвd.\\~~--.-/-INU!Шti1J... koji se upotreЫjava kad god је ree о pro§loj radnji. . TreЬatll rnoratl.On volo fikes cfВSSICВI suthoГS SUC klasitne pisce kao lito su Dikens. ma ko..Trebalo је da mu kafe~: We could have helpsd the poor твп . . proiOio/18 ollleinjenja: lekcija 106. а 1 '"' - -- i~~ i~h~~ :a~geno~: 0~v~w~~~)~~::~ such~~~~~~::~~~ ~~~~о~ . hiт 5.~I-'LL_I'*. З.~< 'k-\\ ' - -Ј .. ј. ..' gde god.A-.~~\/ .. 1 spoj like thst ·ug obltno na kraju re6enice: takav akcent da no~m mog upotreЫjava ..se u ~~~:. Takav prevodimo retju 1 hsd such sn scce~t thst со:~~.-. One posle prideva testo slufi kao zamena 4 Тhе . nom (od . br. / . We shouldn 't stвy hеге .7 .Trebalo Ы da neko pozove policiju. br.~ · - ':"~>Ј). ~~ '" i -ј!.. 109. PotreЬsn: nscessaгy. ali su radnje zatvorene. one.1 would buy something... Ро otd. 0 ·' imenicu арр/е.GЦII<-:::-1!'1.. WhегеИ!Г.

he was work1ng outalde his wlndow 6 а~ he .. 5 Не told' me ..2. malo (upravo) pre nego Ato је moj otac umro.: .З. Koliko te vremena treЬati za taj posao? . . . h~.. 11 Зth LESSON . You ve got тоге then you need.6. hв 's sti/1 unhsppy. .. · а1 · . ·· . P~vod.11. 1 PRONUNCIATION -З. 7 Му lather and 1 had argued aЬout aomething at the end of NovemЬer. lekcija 1!»). Otpustiti nekoga (s posla) We se to dismiss ili.. ..~w . Не"// Ье down in в mln~te. On te odmah si~i. On је Ьiо Ьdtovan dok ga u decembru nisam otpustio. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thlrteenth (11 Зth) Lesson Anolher litlle тyatery 1 had а ~rоЬiет last week .Whan ту lather died.Nema na temu. just Ьelore my lather died. to fire 'mistari.1О.4. lznzl kole lr8Ь8 Z8p8mtlll. V.1. _ 11. 6i ins' . treЬa.9. . Mogao Ьih da kupim nov (novu. Rekao mi је da је.1. _з.7./ don't wвntto join в trade итоп. Не USed to Ье the gardner 4 untll 1llred (1) hiт in DecemЬer. . Каd је moj otac umro. . 'a:gju:d (uporodi to втр/оу i to hite. Doktor је na raspolaganju cele no~i. 2 . u svakodnevnom govoru.2 d а1·• a11n ·ь er~idhiz'Љ:bn. Мој otac i ја prepirali smo ве oko netega krajem novembra.5. Shв по fonnaг works hвг~ _ 6 и ' 1 ·ong WlYthe' tвke?. . . 08JA$NJENJA -(1) А fire: vatra. 1 inherited his lortune of aaveral mlllion pounds.7.~.. . 7. Ј might buy 8 пеw one.'ga:d~n::..d Cled drn:11] лр .. Gregg сате• to see• те. novo). . А doctoпs вvвilablea/1 night.4.. .5. PONAVLJANJE: 63. . Mi se uvek izgublmo (zalutamo) u Parizu. Ona viie ne radi ovde.-4 'f1'~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trlnaesta lekclja Joi jedna male ml8tertj8 1 2 З 4 5 6 7 lmao sam jedan proЫem proAie nedelje . ЈОЬ -в.. We alwвys get lost in Paris. last week. -в. Oespite his топеу. .. kt:. Ti imu viie nego Ato 1.. . .9. nasledio sam njegovu imovinu (Ьogatstvo) od nekoliko miliona funti.rekao је g.417 fow hundred •nd aeventeen tour hundred •nd eighteen 418 8.2. on је јоА nesreten. . 'fci~.said Mr Hind to h1s fr1end the inspector. Ali proile nedelje Greg је doA&o do mene (da me vidi). Тhе miners went оп -strike.1. We should hвve decided в month вgо.7. -12..heard' Dad drawing• up (2) а пеw Wlll (3) 1n lavour of I'(IY Ьrother. Rudari su stupili u §trajk. То flre а gun: opaliti puiku. TreЬalo је da se odlu~omo pre mesec dana. Ја ne telim da se u~lanim u sindikat. Hvala vam na pomo~i. radio ispod (izvan) njegovog prozora i ~uo је tatu kako sastavlja nov testament u korist mog brata.12. Uprkos svom novcu. Thanks for your help. 3 But.. ..'hat.10.Not at all. . 'mist~ haind . Hajnd svom prljatelju inapektoru. .

. 1 am used to working unUI ten o'clock every night. he tried to Ьargain with me. OvaJ tepth Је P. Rekao је da је datiran 31. Wi/ling: voljaл. U 6emu ($18) је blla Grвgova gre$ka? (Odgovor Је u lekciji 119).000. . 10. 'fainoli.. What was Gregg's mistake? (The answer is in Lнson 119). . 'Ьzksaid. Nadam se da mu niste niAta dali. o:lta.. Prvo је tra1io 25. three days after the first will. Квkо RdENJA ZADATAКA 1. . Ьeautiful..Оп је voljan da nат pomogne. .13. . . Не's willmg help us . Не said it was dated NovemЬer the thlrty-first. .4. 'dokj:ю~ant .2: Ј~ sam ~~~ da radim do deset sati svako vete.000 funti а onda. samo 23 funte.said Нind. . tri dana posle prvog testamenta.etttno~ (doЬar posao). . Only my foot in his Ьeclcside . 1 hope you dldn't give• him anything . Gregg totd• me that the document was in his posиssion and that he would se11• it to me for llfty thOusaпd pounds.9. najzad (konaCno ). todoit?-1 . . . ~ 8.З. .rava J..rekao је Hajnd. First he asked for twenty-five thOusand pounds and then...• 'ba:Jrif1.rekao је inspektor. -ro F<'k!: А GUN EXERCISES 1.4. ten thOusand. How help. to . Kad sam оdЫо. it's 11 Зth LESSON .r:c§on.. . . Nsdвm se d8 пвtв izmeniti ovu zgrвdu. only twenty-three pounds.З.. so it was worth а lot of money to me. flnally. (З) Тhв wi/1: volja.~. When 1 refuиcl. . 6i cnd.Trtdicu ротоС. . spreman. ri'fju:zd . redigoVВti (dokument i sl. Не used to work here unUI he was fired.. 10. moja poolednja volja). This carpet is а Ьergain.15.5.. 1 hope you gave him nothing. On је radio ovde dok ni}e Ьiо otpulten .000 funti. (nastavak) QВJASNJENJA (2) То drвw: crtati.. tako da је meni vredeo mnogo novca.5. . Samo (moju) nogu u zadnjicu . Nadam se da mu ntste ntlta dalt. 2. .said the in8p8Ctor. ask 1 hopa they .ko је /врв. teto to da uradito?. pa'. Flll ln th8 mlulng worda: 1. to drвw up: 18Staviti. Greg mi је rekao da је (taj) dokument u njegovom posedu i da 6е mi ga prodati za 50.419 tour hundred end nineteen tour hundrecl end twenty 420 8 9 1О 11 12 13 14 - 15 - poesiЫe that he had dedded to alter the will. so it was а 9 10 11 12 13 14 15 - ра је Ыlо mogueno da је odluCio da izmeni testament.. novembra.. this . . 12. Не said he would sell it to me if 1wented it. pokuiao је da se cenjka sa mnom... Aekao је de 6е mi ga prodeti ako ga !ellm. 'dcitid.2. А wi/1: testament (podrazumeva зе ту lsst wlll. tв.

. Before you go out. в јв 8/ltn ти rв1ию dв te nisвm vidвo. . . То wвdi tolik.421 З. а makв ..3. Oni uvek greAe (prave gre§ke) sa ovom novom matematikom. -(1) GruЬo rea. Za mskв trel>a роооЬnо zapaziti upotreЬu s drug1m glagolom. . What is she doiпg•? . . please make· your Ьеd and do• the washiпg-up. then .h8d . 'd:>:ta.eeen. are you going . ов. 4 5 6 Evo nekoliko primera· ova dva glagola. . . ..atioп of practice.5.. he's makiпg• а great deal of mопеу. . kada znal:i otprllike "naterati'' ili "prouzrokovati''. svakJ od njih ima i opecitlene upotreьe. !ј1а ona radi? . four hundred and twenty-one tow huПdrec:l and twenty-two oU2 Pilllo тв је kвko si ti. . .thousand. . ali to је u stvar1 pitenje vе!Ье (prakse).told . it. F1rst.5. Try and learп• these иnteпces. thousand.. Prvo mi је trвlio tгi hi/jltds. . di :1. . .o по~ dв gв niko пвdв kupiti. ZA PONAVLJANJE: 64. те onda dvo i nвjzad hi/jllldu. 3 how _ were.. 1 2 з 1 2 з 4 5 6 Here are а few examples of these two verbs.8. money that . he asked .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fourteenth (114th) Leuon Make and do (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrnaesta lekclja .for.so. will Ьuу you .finatly one. .no one (noЬody). 'prektis. won't alte_r. 'Ьo:6dci kcik .praviti". . ls he doiпg• well iп his пеw јоЬ? . REfiENJA ZADATAКA (nastavak) 4.... but it is really а q.Pravi rodendansku tortu za svotu kterku.оМ~NЈА PRONUNCIAТION 2. two and . not you lt is .ak'scpt. zaraduje mnogo novca.nice. .. Не aвked те s.·_.for. . . . naeiniti"'. 1. worth so much . ma :6s.. They always make• mistakes with this пеw maths (2).no.4. . .Yes.building. .2.6. molim te namesti (svoj) krevet 1 opari (posude). . SnaJazi li se on (ide li mu dobro) na novom poslu? Da. . do је "finiti". and 1 him 1 • . Pored toga.She is makiпg• а Ьlrthday-cake for her daughter. Pre nego мо iza&!t. Pokuiajte da naueite 0ve r&a. ali i "utiniti" ili .. three .will ../'1/ твkв him tslk- 114th LESSON .

4.12. On је vozio (6inio) sto milja na sat na auto-putu kad ga је policija zaustavila.2} Skra6enica od mвrnвmatlcs. Mollm vas.Molim vas.5.verovati u istlnitost nefega). Check this and see if 1have made а mist8ke...13.с. uradite to 13 14 Sa ovolikim (svim ovim) izborom. Slitna је i upotreьa s pridevom: She wi/1 mвke him ht/ppy..3. sa"lek!~n . ..h. Не was doing' а hundred miles an hour (m. You are not allowed to do а hundred miles оп hour on the rnotorway. 8 9 10 11 12 Uputite mu (napravite mu) drugu ponudu.... OВJA$NJENJA (nastavak) Ја 6u ga naterati da govori. At the offlcial opening of the Parliament. Ne6u da imam ni~ta (nikakva posla) s njegovom firmom... ne~to (bude) dobro uracSeno. You should have done your work more qulckly. p~'Ji:s stO'pt.p.Ne mo!emo mu verovati. P/вsse trust те . (5) M. trлst.2. odak!e је izvedeno znatenje "udrufenje preduze6a". OВJA8NJENJA (nastavak) -(3) Zapamtite ovu konstrukciju. With all this selec:tion. Nlje doputteno voziti sto milja na sat na auto-putu.423 tour hundred etм:l twenty-three tour hundred end twenty-tour 424 7 В 9 10 11 12 13 14 - 1 speak' English._ те lвugh (cry) . l<ad budete pro6itali ovu lekciju. REIENJA ZADATAКA 1. We csn't tгust him.11. mislim da 6е prihvatiti. uradite vetЬe.. Na zvani6nom otvaranju parlamenta. . 7 Ја govorim engleski.MoNte li da se sporazumete? Mogu li da vas razumeju kad govorite? (4) То trust је verovati u smislu "imati poverenja" (za razliku od to Ье/iеvв. dлn. the monarch makes' а speech. te~ko је izabrati... 'mout~wei . it is dlflicult to make' а choice.Ona 6е ga usretiti (uCiniti sreCnim). spi:~. 114th LESSON .h. Nije svojstveno njemu da nafini tekvu prlmedbu. 1 think' he will accept 1will have nothing to do' with his firm. EXERCISES 1. је skra6enica od milвs рег hour f.. imajte poverenja u mene. raskomotite se (Ьudite kao kod svoje kuCe). Ako telite (da) sami. mailz ~n em pi: eif .. Make' him another ofler.2. lt"s unllke him to make а rem•rk like that. Please make yourнlf at home. бi 'eksasa. do' the axercises. 11 you want 10mathing done• well. au~ 9. and enough German to make' myиlf understood (3).. vladar (monarh) drti govor.Oni su ma naamajoli (raaploklli).iziz. Treьalo је da Ьdе uradiA svoj posa.p. Proveri ovo i vidi da li sam napravlo neku greiku. 14..) (5) on the motorway when the pollce stopped him.is.5. . f~:m .. бi ~·fш 'oupnio av 'pa:l:nn~t ба 'm"n~k . (.o. . Gan you make yourself understood? . . ali se озе6а kao jednina (otuda this а ne lflese). ~.. ро ol>'iku је mno11nв. lmenica trust (koju smo mi primili sa izgovoгom prema pisanju) takode znati "poveren)e".. Као i drugi r1azivi predmeta. When you have read' this laason. rcd .3. nemam poverenja u njega.10. Тhеу ".рвг }е uzeto iz latinskog). do' it yourself. 1 don't trust (4) him. . i dovoljno nema6kog da Ьih se mogao sporazumeti..

..firm. а lot of noise. wвtering: 115\h LESSON .2. he afways . . snima (pravi) film о . . . .. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fifteenth (115th) Lesson Make ancl do (continued) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto petnaesta lekcija Pr8vlll 1 elnltl (nutllvak) nekoliko primera (rвti) "make" i "do". Sto (to) rвdi? Не is . . making. . . . . Molim to. . а 1 . .1. Pksase петој driв# 4. trust him . 1 don't .do .. 'pezant 'vilidf. .f:ivotnim uslovima u jednom selu (seljatkom naselju).is he doing. speech. fl8()r0Sto ти zshvвli. .. . do you . ali sve Ato је on mogao da uradi Ыlо је da pravi vioavв. . Mymouth is ide mi voda na usta. make.3. . . ? - 1 try to ZA PONAVLJANJE: 65.5. .. Nвmsm pollfNflflja и njвga. in your . . . dtouks. simply 5. Stв vi rвdite и vвloj firmi? - РоkиМvвт dв zaradim (novac). . 1 2 з PRONUNCIA ТION kan'tiniu:d.makes. Оп diie velikи gа/вти. RdENJA ZADATAКA (nastava~) 1.make money. ТrвЬаlа mi је njвgova pomot. kan'di!anz . оп wвk donooi (prsvi) rdave Ь8d odlиke. .. . but all he could do· was make• jokes.. decisions.. What ... То water а plant: zaliti blljku. do not make . him. . . What . ? 2.. 1 needed his help. . з.. 'blzi . . Ја sв lako sporazumevвm: govorim englвski..4. (1) Wвtw: voda. govor.425 four hundred and twenty-five four hundred and twenty-alx 426 Flll ln the ml881ng worda: 1. .thank. . .4. easily: 1 speak English.underatood. myself .З. .. Оп ЈоА 1 2 з Some more examples of "make" and "do": Не is making• а film aЬout llving condltions in а peasant vlllage. .

mcid in 11.. Тhе smell of good cooking makes" my mouth water (1 ). Не always succeed8 in making• me angry.. Drugo је imenica stuff koja znaCi "materija.. tvar" iН uopSte "stvari". Whatever you look at nowadays.11.. Мој muz i ја uhvatili smo је prilikom riЬolova (putovanja na pecanje) . graCia. "maun· tid. .pitala је jedna zena. smcl . upotreЫjava Prilikom ponsvljanja vвiЬsjte se prevodeCi sa srpskohrvstskog па engleski.kao i dsnss sa lвkcijom 66.:k .said the proud owner. ka:t . praud 'oun~. Му hu1Ьand .427 four hundred and twenty-aeven tour hundred and twenty-eight 428 4 5 6 7 8 9 10 They are Ьusy making• preparetions for their holiday.- REйENJA ZADATAКA (nastavak) (2) То mske do (with somвthing): sna6i se. 'fШI) trip . stлft U. we don't have very much time and the shop is going to close.. (4) То stuff: napuniti.14. 'eJJari..PoZuri i odnesi svoje stvari.rekla је ponosna vlasnica. 'houstis... 4 5 6 7 8 9 10 Zauzeti su pripremama (praveci pripreme) za (svoje) letovanje.asked one lady. Му hu1Ьand and 1 caught" it on а flshing trip . Cime је napunjena? . $to god danas (u nde vreme) pogledate. . Ti ее~ da se udd za milionera? Ne zasmejavaj me' Nemam kafe. Mrs Rlchards' guests were admlring а large stuffed (4) shark that was mounted on her wall..CSts . moraCМ se zadovoljiti cajem. kao zamena za ту. ~d'mairil) .. you will see•: "Made" in Hong Kong". 11 12 13 14 - 11 Gosti g"e Ri6erds divili su se velikoj punjenoj ajkuli koja је Ьila prievrйtena (montirana) na njen zid.replled their hostess.5. . Miris dobrog jela (kuvanja) cini da mi ide voda na usta. filovati.. Stuffing: punjenje. What is it stuffed with? .10.. On uvek uspeva da me razljuti (nacini ljutim). (3) То mske up one's mind: odlufiti se. Hurry up and move your stuff. iza6i na kraj (s n~im). Mojim mufem .. his itd. miJi:j~'n~ . 12 13 14 - prcJX~'rei~~nz la:f. hal)'kщ].6. .9.. s:ak"si:dz •. Molim te odlul:i se. mau6 'wa:t~. videcete: "Proizvedeno u Hongkongu". Please make" up your mind (3). nemamo mnogo vremena а radnja Се se zatvoriti. You're going to marry а millionвlre? Don't make" me laugh! 1 have no coffee.) Ј can't make up ту mind: ne mogu da se odlueim. maind.. 'nau:xlciz .odgovorila је njihova domactca. 8.. you'll have to make" do" (2) with tea. - .. Sigurno Св vsm to poti za rukom ьеz velikog парога . 115th LESSON . .. (Prisvojni oЫik one's se uopМ&no u smislu "nel:iji". "halidci. your. "misiz 'riblz &.

Hteli su da poau rano. .with 1 hawn't . Nemam (nimalo) kвfe. 3. $to god pokulвm <М urtкl/m. your mind..4. masa. make up.in. PONAVLJANJE: 66.. 2. you'll haw to tea. ..S Ьrвlnom. da Ы izЬegli gufvu (gomile). OВJAiNJENJA (1) А сгомк:Ј: gomila sveta. . Whatever . What. Је li и Engleskoj uvek h/tкlno zimi7 atways cold England . is this made . his perents who lived in Oxford. . Don't make me laughl this is а aerious play. She can never make up her mind when she is ohopping .no more. . ha:f. there is V.5. Cгowd«J: prenatrpan. Sa time је ovo nвprsvfjeno?. l . ? - s. RUENJA ZADATAКA 1.5. .. ta'w:~:dz. 'redi.б.4.. . jsjima i Ьиtвю'!'.4..2. . . . . mortiOsl se ztкlovoljiti !)ајет. .- 2..make do with.3. 2 2 PRONUNCIATION ':~ksf:IO. Zalto moram uvek ја da oЬavim сео posao? 1. јв uspevam. .to do . ltry . Оп Sunday. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and slxteenth (116th) Lesson Let's go to Oxford 1 Devid declded he would go (N. ра su ustali u pola sedam.5. . time. Why must 1 8lways do all the work? 4. Oni su zauzeti pripremama za svoj odlazak. kraudz . ?-With and Flll ln tha mi881ng wonl8: 1. З) and see• ···················~·················· Sto iesnaesta lekclja H•Jdemo u Okaford u nedelju Dejvid је odlucio da Св oti6i da poseti (vidi) svoje roditelje koji su fiveli u Okslordu. se od!IЮ/ti.5. . . ls i t . . пвтв vik vremena... got any . .2. моrи - flour. ~ta 6е 18 dogoditi ako 18 ne prestilam (ne uradim svoje ponavtjanje)? . so they got up at half past six. They wented to leave• eerly to avolcl the crowds (1). . .succeed. . coffee. Ne zaame}avaj те! ovo )е ozblljan komad.. 'a:li . They are Ьusy making preparations for their departure з.in winter. prвpun ljudi. . 1161h LESSON .429 tour hundred and twenty-nine tour hundred and thirty 430 EXERCISES 1. .2.butter. . . eggs. What will happen if 1 don't do my revlsion? . . rzl]. .3. . .. з. You must . Ona nikad ne mo!e dal8 odluCi kвd kupџje.

lzgovor је k:~f iti k:J 1. gla:nst .zvonjava".Pozvatu te telefonom) Ш. D!oun је gledala predeo (okolinu) i s vremeпa па vreme Ьвсаlа pogled па brziпomer da se uverj da ne prekoracuju dozvoljenu brzjnu (kr~ graпicu brziпe). drouv ..Samo јо~ (samo drugjh) pedeset mjlja.said Јоап.od drugog korenaprsten "' (З) Ввсk: leda.naziv za pregradu u automobllu u kojoj se drfe sitni predmeti..11. pozadina. they were ready.9. Тhе ьасk door: zadnja vrata... the апd the preseпts Ьооk compвrtmeпt are оп the back (З) seat. а ccugh: ka§atj. Of course 1 have. da:m . Ьi'gEn. .. 'sлd:~nli . itd. З 4 5 6 7 8 - Have you got everythiпg? .. the motor coughed (7) to slow dowп...). 'prez:~nts . They got lnto the car апd set" off. Prokletstvo! Zпam ~ta sam zaboravio..Опlу another flfty miles.431 tour hundrec:l and thirty-one tour hundrec:l and thlrty-two 432 З Ву seveп o'clock. Sigurпa sam da smo пе~tо zaboravili rekla је D!oun....10.14. Ьеgвn• Koljko јо~ ostaje (kako daleko da se jde)? . 'kлntrisaid. ~u:~. (7) То ccugh_· kaAijati. l'm sure we've forgotteп• aomethiпg .. 7. what 9 our overпight Ьаg is iп the boot could we have forgotteп•? They drove· оп the countryside iп alleпce. Ne. 1 raпg• (2) Dad last пight апd told• him we would arrlve at aЬout tеп. 4 5 6 7 - 8 9 10 11 No. razbШ.. 13 14 - 12 1З How far to go? . Zaboravin sam da пapuпim rezervoar pre polaska. motor se zaka~ljao ј kola su pocela da usporavaju.·. spi:'d:>mit:~ . 1) qulckly towвrda Oxford. Dad wвnted is iп the glove (4). Odjednom. Тhе Ьасk seat: zadnje sediite.~ta smo mogli da zaboravimo? Vozjlj su dalje 6ute6j. Telefonirao sam sinoC tati i rekao mu da temo stjcj (u) oko daset. 'breikil) l\:1 spi:d 'limit... We'll Ье there iп ап hour. То break а promise: prekrMi oьetanje . :~nait lx·g... То g/ance: Ьэciti pogled. poklonj su na zadnjem sedj~tu. otuda to ring someone = to phone someone..13.said Јоап. Suddeпly. pogledati krajiCkom oka. 116\h LESSON . lmenica ring mole da znaCi . апd the car OВJA$NJENJA (nastavak) 14 - Damп! 1 kпow• what 1 forgot•. They took· the motorway апd were sооп driviпg• (N. kriiti.rekla је D!oun.. 8j6emo tamo za jedan sat. (6) То brвak {breik): tomiti. То Ьreak alвg: slomiti nogu То brвak the law: kr~iti zakon. (5) А glance: kratak. Selj su (u~li su) u kola ј krenulj. bEk si:l . . (4) Doslovno "odeljenje za rukavice". front seat.. (2) То ring: zvoniti. 'sail:~ns . lma~ li sve? .. tcl)k. 1 forgot• to fill the taпk Ьefore leвviпg•. na~ putna torba (torьa preko nocj) је u pnljЫnjku .telefonski poziv" (1'11 give you а ring. glл" k:~m'pa:tm:~nt.. а knjjga koju је tata ~eleo је u pregradj. k:>ft . 1О 11 looked at 12 - апd from time to time glaпced (5) at the speedometer to make• sure they were поt Ьreвkiпg• (6) the speed llmit. Suprotno је front (front door. . Јоап U (do) sedam satj bllj su spremnj. Naravno da imam. Po~li su auto-putem (uzeli auto-put) i uskoro su vozili brzo prema Oksfordu.8. 'ou .. brz pogled..

tJii treЬ8 dв ih upoznвtв i dtJ uotitв Uko вв poj«Jini pojmovi izГIIiavsju odredenim komblnacijama rвti ili grвiТJIJti~im konstrukcijsms. that we arrive 3.3. Flllln the mlaalng worda: 1.5. ne o6ekuje dв ih пвиёitв f111P11met. ZA PONAVLJANJE: 87. . the 2. КolikO ЈоА ima? . that you nothing. Oloun је glвdalв okolinu. .4.2. оп . U kollko sati је on zvonio sinol:? . please lock all the doors and close all the wlndows.Юе dв kalem dв Cemo stiCi oko osвm. . Dok је Dвjvid vozio. Ne Ы treЬe. have forgotten. . Zastali su da napune rezervoar. . three hours day. в onda nastavlli vo!nju. #tв sвm mogao dв zвtюrвvim? . ' Joan . . he di/8 (ро) tri sa/8 dnevno.Samo oko 20 miljв. .2. the -k. . Вefore leoving. was driving say . Have - 5. 5. Rвkli smo dв Cete prilikom ponavljanja raditi vв1Ье pismeno. You ahouldn't arrtve at the theatre during the pertormance.4.lo da stifete u pozoritte u toku predstave. Tokom .? - Of course.. rang him got ewrything .2. 1 •• yesterday eight. . ukoliko Jelite.5. . to 4. 1. LEKCIJA 116th LESSON . 1. . How far to go? Only aЬout twenty miles. ._/јв.would During . . - - 3. . Proverite dв niste nilta zsЬorвvili. then drove on.3.for - waa looking at aЬout.433 four hundred and thirty~Uv- four hundred and thirty·four REIE:NJA ZADATAКA 434 EXERCISES 1. what have forgotlen? Mi nвilszimo па svв vile idiomвtskih izrвzв. They stopped to fill the tank. Make sure - countryside. What time did he ring last night? . . While David . 4. . . molim vas zaklju~jte sva vrata i zatvorite sve prozore. Pre nego Ato odete. и novim lekcijama. ali reads molete to rвditi i sadll.could 1. lmalli sve? you Nвrвvno. Od vas se. пвгвvпо. Telefonirвo sвm ти јi. а.

6. Napuпjte Qe) ..435 four hundred and thlrty~five four hundred and thirty-81x 436 Hundred and seventeenth (117th) Lesson А Sto sedamnaesta lekclja Mall (lak) ne8JIOrazum allght mllunclerstandlng а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Fortunately.said Joan.'wO'I:dzб.ri... Fill her up (1) . TreЬelo је rапјје da proveriA. Da.tЬate 15 li sв kвtkвd и Ьrojanju? t 17th LESSON .3. When he's (2) flnished. u prtljazпjku је Ьila јеdпа kaпta Ьеnzјпа.1. 1 should have llstened to you: you said we had forgotten' 10mething and you were right. You ought to check . (2) Pazlte! Ovde.l. Zdto па odemo ј popjjemo (jmamo) Aoljjcu kafe?rekla је D!ouп. . 'i'· PRONUNCIATION slait misлnd~'stendi!]. glupo је ostati Ьеz Ьепziпа па auto-putu. 'kef. u redu.trel>o da proveri!l. ken \'IV 'petr. Okay. Yes. Why don't we go and have а cup of coffee? . ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Uobltajena retenica па ьenzinskoj pumpi.n. Vв.and you had Ьetter check the oil. 'а је kontrakcija od h8s а ne od is: when he hвs 1/nis/red. - 4 - 5 6 7 8 9 10 11 - Sreoom. 2 kc"' Ovd .. Dejvid је to stavio u rezervoar i oni su nastavili vofnju do Oedna) servjsпe staпjce. Zao mi је. She stopped at а klosk to buy' а magazlne and then went into the cafe and Ьought' two coffees. l'm 10rry. '»:"is 'stei~. ljuЬevj. fine.'zi :n . it's dly to run' out of (3) petrol on the motorway. love.'ti.rekao је Dejvjd . 'kefei. mв:g. а onda uAia u kafaпu i porutila (kupila) dve kafe. Joan got out of the car and walked towarda the cafetaria. 'kiO'ISk . Каd оп zavi'Sj. David arrlved five mlnutes later and sat' down.2. 'Љ:~n~tli .. Dejvid је stigao ре! mjпuta kasпije i seo. slif:no l:ine i automobllisti sa svojim vozilom. ја cu tj se prjdrutjtj.. treЬelo је da te sluAam: ti si rekla da smo neAto zaЬoravili i Ьila si u pravu. vazj (fјпо). You ought to (4) have checked Ьefore. to have checksd. _ (3) Se6ote se svakako da to run out of (something) znac)i osta# Ьвz (ns/Jega). Zastala је па kiosku da kupi јеdап easopis. D!ouп је jzdla jz kola ј poAia (hodala) do ekspres·restorana.said David . izuzetno.treЬзlo је da proverii. ра za njega upotrebljavaju zamenicu she (her)..7.ј (dobro Ьi Ьilo da) proverjte ulje. Sve neJ:ive stvari u engteskom su "it". there was Ьооt. le е ЈО upotrebljen sa infinitivom prollim.. (4) Dofektni glagol ought upoznali smo u 11 . бi O'li!. t. 1'11 join you. can of petrol in the 1 2 З David put' that into the tank and they drove' on to а нrvice llation. ali kocl momara se javio oblatj da па svoj brod (ladu) gledaju kao па !ensko Ы6о... уоџ ought to hвvв checked..

'db:ni. а ЬООt.110\181 fNetY. rltiCu d8 dotivim kvвr (06/впвm . . .for. You ought to have checked Ьetore leaving. A)rtght! 1 said 1 was 10rry.. . U 6emu је stvar?. 4. 1 don't wont to lnak Flll ln th8 mlulng worda: 1. . Оп Z1ll84uje Но mnogo поК8. . go and see them в parents. monoy.can.aeen. .5. petrol. . When he's nnished. . 1 haven't .5. .3. . Vrstili su se u kola i nastavili put u tiiini. . -· month. . Вoljs ~ u/js.. run out ot . Joan read• her magazlne and an hour lвter.. Ostsli smo Ьеz Ьenzinв.4.. . 3. .:lllo da voze. When they wers Ьored with drtving.. What's the metter? -1 think we've run out of petrol.n ... odlvno video. dldn't 1? Let's llnish our collee and leave·. . . zaвtall •u na eervianoj 88anicl.Mtslim da smo ostali Ьеz Ьenzina. TI'IIЬelo )8 da (to) prowrii pre pol . ds posвtimo тојв roditelje. ТrвЬв down.. 2. . all ima јвdпв lamta и prtljainiku.437 .my. putu).2.there i8 .. 11 is forbldden to break the speed limit. 1 buy а . Квd on zavrii. . 1. ZA PONAVLJANJE: 88. 1'11 buy you а cup of colfee. We've the Ја mnogo volim titanjв. ZoЬranjeno је lvtlti ognonl6enje brzlne. ..fow hundred and thirty-eeven tour hunclr8d and Wrtr •lght С38 12 13 14 -9. They got Ьасk (N. .2. . . .2. fond of.. in . 2) into the car and contlnued their journey in sllence...5. . ought to. 12 13 14 U redu! Rekao sem de mi је !ао. . 'li~nd. . . . a:t. You .З. .hls .. . they stopped at а иrvice allltion. nium ih 5. . . . 'sili . LEKCIJA 15• 117th LESSON . kupujem ро јвdвп romвn svakog АЕЙЕNЈА ZADATAКA l'm very .oil..•· tв::t Ьetter . dtoun red. .. reading. . 11. 4. . they arrlv8d in Oxford.Ьorlng. Каd im se dc:e. . . .14. . . Dloun је ~itala svoj ~pis i sat kasnije stigli su u Oksford. zar ne? Нзјdе da ispijemo (zavliimo) kafu i odemo. . . јоЬ i8 WII"Y long time.- EXERCISES 1. Ьut We . - the . eвrre а lot ot .13. .3. . ја t:u ti uzetl (kupitl) ioljlcu lulfe. Ьut 1. 1111 njвgov pot1110 js јвkо . . .

. ·lwai:at. Dejvidov otac ih је pozdravio па vratima. 4 5 6 7 8 9 10 11 Oxford looked very Ьeeutiful that morning. Ра .. nela- tings Clllfi. Jounge (laundf). voli. 'spai~. Joan took' а paroel from Ьehlnd her back and gave• it to Mrs Wllson..5..Devid and Joan looked at one another uncomfortaЫy (3). . uncomfortвЫe: neudoьan. ProAij su (vozjfj) kroz centar ј uskoro do§fj do mjrne ufjce gde su fjvefj Dejvjdovj rodjteljj. (4) Za sa/on ili dnevnu sobu Englezi imaju nekoliko izraza: sining room.9. front room.. 1 mean•. 1. PRONUNCIATION 1.~. •zgleda.Ova ku6a IZgleda staiiJB nego tto stvamo jeste . Devid's fether greeted (1) them at the door. kist 6em bou6.Zdravo! Lepo (dobro) jzgledate! Uajte! Jeste fj dobro putov8fj? .2.. Тh. it was alrlght. koji smo veC upoznali.. ledat'.439 four hundred and thlrty-nlne four hundred and forty 440 Hundred and eighteenth (118th) Lesson At the Wilaons' 1 2 З Sto osamnatsta ltkclja Kod Vlloonovlh Oksford је jzgledao vrlo lep toga jutra. einiti se" prevodimo glagolom to sввт. 'fа:б:а 'gri:tid . То је samo jedna sjtnjca Gedno malo neAto) koju sam naAia u prodavnjcj otpadaka . yes.Je . thanks. diлqk ·ai mi:n . Q..titka: grвe""' (2) То look ovdв. 'silw b<"~ks.. kao i u rel:enici br...On te. Put' your Ьags down there and come• into the front room (4). :а: jes. Grвetings: pozdravi. 'pa:s::.3... ima z.. lstetzgleda da smo zakasnili.. faund . tzgledati" u smislu .. --~-. you look (2) well! Come• in! Did you have а good trip? . .. D!oun је uzela pakat (kojj је drtala) jza leda ј dala ga gaj Vjison. d<'!:. Spustjle tu svoje torЬe ј dodjte u salon.. en'ti. ho6u re6j.... IZQ .k. Gaa Vjlson је otvorjla paket ј jzvadjla jednu malu srebrnu kutiju. bllo је u redu. Njje slucajno (njje za nj§ta) Ato ga zovu "grad tornjeva". Mrs wilson opened the paroel and took' out а small allver Ьох.. stud . . 11 is not for nothing that it is called "The Clty of Splres".. 6ru: . hvela.l fto'lm Ьi'haind. She stood' up as they came• in and kissed them Ьoth. They drove• through the centre and soon arrlved at the qulet street where Devid's perents lived.6. frAnt..8. Dejvjdova majka је sedela jspred vatre. lt's just а llttle aomething 1 found' in а junk (5) .. (3) ComfortвЫe: udoЬвn. 2 З 4 5 8 7 8 9 10 - 11 OIIJAiNJENJA (1) То grвet: pozdraviti.11. in an antlque shop.Hello. lagodan.. 118th LESSON .Dejvjd ј D!oun su se nelagodno (zЬunjeno) pogledalj.. godan.._. Er. .. лn"k.. . ... Devid's mother was sltting• in front of the flre.. иncomfoi/ВЬ/y је prilog (nelagodno). Ustala је kad su onj u§lj ј poljublla jh оЬоје.10. -· 4.. Не sввms to like you .m­ f:at:abli.. da. lt StJ8I1IS мое'rе.• • IS house looks oldвr thвn it !8111/у is. Na Ьo!iOOim eestitkama оыmо se napiAe: Christmas greetings ('krismaв). u prodavnici antikviteta.

2. zar ne? Mislim da cu u nju sllviti svoje nauAnice..5.. Gde si stвvio тојв patike? Tamo.she cried .l h 18Stojaka lo minlmalnom hranllivom vredno6tu. Ne mogu da te uvradim. - 12. . They spoke to one another tor the first time for months. Kuplo aam ti pokton all ne znam tta је to. . 5. thing.· Junk 6/rop је pomalo podsmeiljiv naziv za pгodavnicu staгina. the museum.No..je to? Ра..lвuА (nastavak) 15. alld forty-two 12 13 14 - 442 12 13 14 15 - Oh. То је . .. 4.. She stood up and kissed them Ьoth. LEKCIJA t 18th LESSON . 3. 81 ""1"Q' . 1.4. (neka) stvar. ... dobro.~. otpocl.What is thot ројтв. 1 can't alfold а пеw car. come into - me. . 1 can't offend you. 1 have ..3.down calted . . mora6u da kupim polovna. - 2. can 1? 1 think• 1'11 put• my 88rrings in it. REЙENJA ZADATAI<A Where have you .•· Nlkllda u !lvotu nleam kupovao kravu. 'lлvli.. 6iq. .. Ne mogu ееtм da prlultim ПОУа kota... Кllko . ai ka:nt ~·fend. U SAD se junk food nazivaju moderni pre~l prolzvodl. The bus stops there. 1'11 have to buy а мcond-118nd one. l8mo 11Мг? .3. ? . .urviknula је. 1.2.13. your thlngo there and . divna је (ljuplca је)! . Put. it's lovely! . slippers? - Over there. . .. the armchair.. оечtм.. ZA PONAVL. hundred end torty-one tew .. 'iiМ"iqz. ..but what is it? Well. izг fotelje. .. vik'tnri~ . ni ti ne znd.. Oh good.. put ту - Ьehlncf. over there .. 15 Oh. Flll ln lhe m1881ng wordl: 1._. . .. а good trip - uncomfortaЫe. the front room with . . AutoЬus staje ispr«< тиzвјв... I1S8C8o ssm ве (bio Sllm) nвlвgod1t0 и вvionu. Jвsle li doЬro putDvali? - Nв.". Prvi put za (mnogo) meeeci porazgovaгall su j«jan 1 drugim. to је vlktorijansko.IANJE: 69.5.. А. . (5) Junk: lll8nlt.. Did you have . 'ai. .li: kraid.llli Ata. Ona }е ustala i poljublla ih otюte. idoo.no.lwas in the ptane.5. lt's а . . .14. .3.441 tсм. S". ln front of - 2. it's Victorian. l've Ьought you а present but 1don't know what it is..ie IМЈјв tftVIIГI t»mo i Ul!llв и 111/on • mnom. - •· thlng - Get off. you don't know• elther. ... """' ". Sidite tamo. l've never Ьought а cow in my life. ? - EXERCISES 1.

сk. а novembar ima samo trideset dana! Da Ьi zapamtili broj dana u pojedinim mesecima. provozati se. 1knew it wouldn 't helpZnao sam da to nвее pomocj .Clear: jasno (ovde.443 tour hundred and torty·three' . З. 2.. kao prodev . itd. tow hunclr8d ancl forty·four 444 Hundred and nlneteenth (119th) Lesson REVISION AND NOТES З.. . And tweпty-nine in every /евр yesr. 117. То drive around: voziti se unaokolo. Save February.Ovaj glagol smo. nosi datum 31. Као jmenjca znaej leda. novemьar . Ponovo PfOtlt8lte oЬjloinjenja: lekcjja 11З. tal:no). 1. 114. s raznjm dodacjma.Hath (hae!l): stari oЫik od has. А/1 the rest have thiгty-one.otoci". . poledjna. .. June and NovemЬer. Naravno. .. З ј 6.leteeemo za Njujork.. which hath twenty-eight days clear. . Podsetjmo se: Не drove оп: nastavjo је put (vozjo је dalje). Go Ьасk: vratj se (odakle si do&ao). br. onaj kojim ga liSava nasleбa. we'/1 fly to New York . vozjti se": he rode in. They drove through Oxford: pro&li su (koljma) kroz Oksford.ako је u pitanju automoЬil .. 116. Take these plates Ьасk to the kitchen: vratj ove tanjjre u kujnu. То drive to London: otjcj (kolima) u London. they're running вround­ oni tree unaokolo. br.. В. /'// put this Ьасk: (ОВЈАЙNЈЕNјА. Aprit. . 118.ici".Dejvjd је odluejo da ее otjcj. .Kada је u glavnoj reeenjcj pro§lo vreme.Leap уеаг: prestupna godina. Sto devetnaesta \ekclja vratjcu ovo na mesto. Tu spada i glagol to ride.Ја& jedna ree koja mote promenjtj smjsao glagola.u&ao је (na konju jlj u vozjlu).kaie "voziti''. З. lstj prilozi i predlozj dodaju se i drugim glagolima kretanja: he wslked in. pozadina.zadnjj (lhe Ьасk door ј sl.uAao је (hodajuci). engleski басi u6e ovu pesmicu: Thirty dsys hath SeptemЬer. 4. . engleski jezik . Come Ьасk: vrati se (ovamo). yjdelj dosta puta u toku ove nedelje. . David decided he would go . ali za pameenje је korjsno. Uz glagole oznaeava razne vrste vraeenja i uzvraeanja. . Као Ato vjdite.). То drlve. br.jahao sam (ilj: vozjo se) kroz grad. br. jahatj" jli . 1 told hlm we woulcl errlve. kao poezija to baS ne moZ:e da se meri sa ~ekspjrcm. u zavisnoj se umesto buduCeg vremena mora upotreЬitj kondjcjonal (sa would). 2. When wi/1 you Ье Ьасk?.Greg је rekao Hajndu da drugi testament njegovog оса.Kad ces se vratiti? itd. br.. proci"..) 119th LESSON . А llttle myatery (lekcjja 11 З). . 1wss riding through the town . 1 ј " 1. tamo gde mi upotreЫjavamo оЫеnе glagole kretanja kao .Save February: osim fttbruara..

~ta smo mogl1 da zaЬOravl· mo? . NapuПI1e rezervoar i proverite ulje.2. РоkШао је da se cenjka s trgovcem. Oanas takva upotreЬa deluJe pomalo izveAtat. .. i nek1 od ПJih mogu strancima izgledati ~udПI. .1.'pi.7.. on OctoЬer the thlrty-first. . Ne zasmejavaj me.5.z. 1 prefer to hear• it said that they аге tradltionalists.. бi 'ii)IЙI а: kan'sa:v. Mol1m vas. 'fraltan 'witiz. .. ...З.4.10. . 12Qt. What could we have forgotten?. lzttizl kaje lr8Ь8 . kra6eg oЬiika od evening.mии. .IAANJEN. How fsr to go?-10.6.S. . da se sporazume.11..h LESSON PRONUNCIAТION tn'dibnz.8. one (1) can see• chlldren mвking• masks from turnips and putting• cвndles inslde to frlghten wttches. . st~indt tu 'ftlrin.:ni. . 7. oktobra. То vred1 mnogo novca. 4 5 6 lt is often said that the English are conиrvatiw (N. 'fildnn . Koliko јо$ ostaje (da idemo)? . Molim te. Ја nemam poverenja u tеЬе. 'kendlz . . . Sha свп mske harsslf understood. то se zove Нelouin.. . Lepo izgleda$ (izgledate). You look we/1. LEKCIJA (Revtlion) ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twentleth (120th) Lesson Some trвd itlona 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeseta lekclja Neke tracllclje Cesto se kate da su Englezi konzervativni.kodnevnom govoru:. 1 2 з 4 5 6 oii.eno i retko se sre6e ~ sva. . 'i :sta . -4. .7.2. four hundred and torty-slx 446 5. Ја vite volim da se kate (da ~ujem r!Юeno) da su tradicionalis~. Don't make те laugh.lists...4. Na primer.9.3. .. 1 don't trust you.. odlu~i se brzo. ~~ even.n .11. . . .OOvek". For exвmple.8..9. .2.S.5.6..445 tour hul"'dr8d ancl torty-fiv. . .. ZA PONAVLJANJE: 70. . Prevod.З. tn'dibn. З1. PlellJJe ring Ьасk /ster. (2) Ovo ime је sastavtjeno od zastarete '"':8".tiv.1.1). . i to је dan u001 prazn1ka Sv1h svetih. Не tried to Ьargain with tha shopkвeper. lt's worth slot of money. P/ease make up your mind quick/y. .'се hв_llow. 6.. lma mnogo tradicija i obl~ja u Britaniji. seints..1. This is called Hallowe'en (2) and is the day Ьefor8 дll Saints Day. . mogu se videћ deca kako prave maska od repe . . . 'kлst.. There аге mвny tradltions and cuatoms in Вrltain and some may арревr strange to foreigners.. "neko:·· one never knows: nikad se ne zna. Fi/1 har up and chack the oil. 'hcloui :n . .6. ma:sks fr. Ona mote. u smislu ..~m 't.mz in 'Ьrtt.IA -(1) Опв је ovde upotret:Мjeno ЬezliOOo. . . stavljaju unutra s~ da zapla$e veAt1ce. Glas v Ј8 !Sp80 1otuda p1SВnJe s apootrofom. pozovite ponovo l<asnije.

da nas podseti na 8 9 10 8 9 (ljuti) kolati. Danas ljudi slave paleci vatre (na otvorenom) prave6i (pu§taju6i) vatromet i pale6i lutke (likove) zvane guyo. Danas је uoЫtajeno 11 12 13 14 15 d. h:~t kr. sm» 'Ь k-:. ~ 9. . 'selabreits . you can buy Hot Cross Buns (3). То su veomв ukusni zatinjeni (па njima).lt.. :. it is usual to give• money. pustlti. Thts takes• place on the fifth of NovemЬer and celebrates the arreat. s-.447 four hundred and forty-seven four hund. f:>:ks. 'faiawa:ks «шd 'l»:nio 'efad~1J · · · JaiZ. 1st1 glagolski izraz znafi . 7 Pred sam Uskrв. sa:vd. a'temptid {u ьi . (4) Mi smo vКteli to set off u znat:enju . ista ref ozna~va i pundu u kosi.ljut.. no6 Gaja Foksa" . 'kri0 'nau~·e·i~. .13. ~ ~·i.izazvati.. s raspete. of Guy Fawkes. na Veliki (dobri) petak. dasa. То је 10 11 12 zato §to su doma6ini (glave porodice) nekada davali male poklone ili "kutije" trgovcima koji su ih slutili. and forty-elght 448 7 Jus~ Ьefore Eester.a se daje novac. noc vatri (na otvorenom)" ili .kren~! na ~~t''. koji је poku§ao da baci u vazduh (Domove) Parlament(a). Ноt (vrut) ima i znaeenje . t:ovek".. . in 1605 (sixteenoh-five). Nowadays. These are dellcious aplcy cakes.. The day after Chrlatmas is called Вoxing Day. godine 1605. OВJAiNJENJA (nastavak) (З) Bun је poga~ica Ш okrugli kolat. 'laitio lZ . 'trei~zman . to remlnd us of the Cruciflxion.. Todey. r1 maind ... бi a'rest.. иtting• off (4) flreworks and burning• etfigies called "guys" (5)..s• . 881. with а cross on them. krвtom Dan posle Boti6a zove se Boxing Day. . ь~n(~а .spa... 120th LESSON .e/t~k·a~:usho~ldn : .ts bлnz 8 d'Т~ · · . 13 14 15 Motda najspektakularnija tradicija је . З) Каd је ref о eksploziVIma 111 vatrometu.. zapaliti''. Gaja Foksa..· 1 • ~ ._. . who attempted to Ыоw• up the Houses of Perliament. This is Ьесаuее houиholders used to give• llttle presents or "Ьохеs" to the tredesmen who had served thern. a. . Perhepa the most spectecular tradltЮn is "Вonfire Night" or "Guy Fawkes Night".15.•• (5) Danas је guy (prvenstveno u SAD) pos1alo fargonoka ret u smislu "momak. on Good Frlday.. (Lekcija 1~6: refenica br. То se dogada (odrtava) petog novembra i proslavlja hap§enje.uz•z "" Pa:l~ant.ljute kolatiee s krвtom". motete kupiti .. people celebrate Ьу llghting• Ьonftres.14. kru:s~'flk~n. pikantan".

'taua . videeete Sвst gavrana. . Оп је ustao. the window and continued 1. .. · . Oavno nekad (рге mnogo vremena).undred and tifty 450 EXEACISES 1. 5. . . .4. 3. Не was llghting а fire when he was arreated. . Pot!Jeo Не је jeduCi slatkiA Ьу а zavrjio pij/Xi supu. lt .3. the sweet and finished the soup. /та mnogo ОЬitвјв koji se mogu ~initi tudni strsncima.2. This palnting remlncla me of Turner. 'reivanz.з. that the English are but r . .. . people . ljudi su davвli poklone ali danas daju novвc. give money. 1 lf you go to the Tower of London. On to ~ini da Ы zapldio svoju sestru. ba:dz :t: 'ra:l:» 6ta 'ensestoz . Не does that to lrlghten his alater. Ova sl1ka me podse6a na Ternera. drinking. long time . closed (shut)reading. ао. 1.conservative. One can still see this custom in certain parts of the country.2. stood up. .2. How much must we рау to get in? Flll ln the mlulng worda: 1. . you will see • six rвvens. 121 st LESSON .nowadays they. On је (upravo) palio vatru kad su ga uhapsili. zatvorio prozor Не i nsstвvio da tita. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-flrst (121st) Lesson Some more trвditlona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset prva lekclja Joi neke 1rodlc1Je дkо odete u Londonski Tauer (kulu).4. . Квh se da su Englezi konzeгvвtivni. . 'sen~i. А 4.strange to foreigners. Тај oblaj 88 јо& mof:e videti u pojedinim (izvesnim) de~ovima zemlje. . ago. ZA PONAVLJANJE: 71. . Ьegan (started) ee. . Kollko moramo da platimo da blsmo u§li? 2.. . .. many customs which appear 5. presents but AE8ENJA ZADATAICA 1. ali ј"а ne mislim tako. .5.. ~re aremay . . . is said. .449 four hundred and torty-nine tour ...4. .gave.3..don't think.5. . .t1ng Ьу 3. PRONUNCIATION 1.. . .

4. Jedna је da је neka ьanda lopova provaljla u Tauer dok su strdarj spavalj. (4) То Ьгваk into: provaliti. evвnt. wouk . but the ravens made• so much noise that the aentries woke• up and were аЫе to {5) kill the thieves.. ог rather their ancsstors Ove ptice.11. Drugo zna6enje ove teei је "pre.7. Тhis ship tюuse Ovaj Ьrod је dugaeak kao kuca..То је priliЬ'IO rather znal:i .ilj tatnije njihovj precj . As long вs you're here.tako dug kao"... kП. razlog.. . ili taenije njihovi preci . et 'midnait :» ta:J da:k (5) Oblik sa вЬ/в upotreЫjen је ovde zato &to Ы rould bllo dvosmisleno . as /ong as you're Ьвсk Ьу ten . Prema tradjcjji. sentr1z. fi:st. One is that а gang of thieves (З) broke• lnto (4) the Tower while the aentries were alleep. UpotreЫjeno za vreme.... Britanska imperija te trajati (ostati) samo dotle dok ima gavranova u Taueru. Тhsse Ьirds.Каd si ve6 OYde.or rether (1) their encestors . the Brltish Empire will remвln only as long as (2) there are revens in the Tower. 2 З 4 5 6 7 8 9 Ove ptice . oblti. Ма koji (Ata god) Ьiо.. lt's а rather important va!an dogacSaj. Our house was Ьrokвn into last night. the Ьirds are fed• every day and recelve а State pension. n~iz . is as long вs а - kao u ovoj retenici.. ri'si:v . Provalnik је burglar ('ьa:gla).Ьilo је prilieno kasno. (3) tmenice ва zavrtetkom -f оыаю imaju mno!inu na -И!IS. ptjce dobljaju hranu (hranjene su) svakog dana ј prjmaju dl1avnu penzjju.>:di~ . j_ednina је thiet (Qi:f). I&IJ ~v 81. lt каs rather lste. takode u znaЬ1nju "provaliti··. &l~lend.10.. zhaei .dokle god". According to tradltion... alj jma mnogo pretpostavkj (sugestjja). sa'dfesЬnz. taenije". .. Od thieves. You can go out. pomozi mi.have been there since the eleventh century. .nalaze se tu od Xl veka. Alj danas one su tu iz jednog vrlo vdnog razloga. pod uslovom da se vratiA do deset... are full of legend and tradltion. 9 Scotland and lreland. 'hi)jpllanei.vz brou~: . odakle је stvoren i glagol to Ьurg/в.MoW izati.prilil:no". too. 'ri:z~~· .. radije" ра odatle i "ЬОiје rel:eno. alj su gavranovi djgli toljku galamu da su se strdarj probudjij ј uspelj (moglj) da ublju lopove.. but there are mвny suggeations. mo!e imati i pogodЬeno znatenje .pod uslovom da".5.. 121 st LESSON . But todey they are there for а very important reason. Skotska ј lrska takode su pune legandj ј tradjcjja.451 four hundred вnd tifty-one four hundred and tifty-two 452 2 з 4 5 6 7 8 These Ьirds .. penl:tn.'empai:t.. _ 8. Njko ne zna razlog za ovu legendu. OIIJA$NJENJA -(1) Uz pridev ili prilog.9.. Whatever the reвson.proilo vreme (mogli su) ili kondicional (rnogli Ы). 'ledf:tnd .. give те а hвnd .ako vel:" Ш .fi. ~'k.. No one knows• the reeson for this legend. Najzad. (2) As long вs је doslovno .

. lmperi}a 6е postojati (ostati). · о lлmp 10 11 12 13 U $kotskoj Вotic nije veliki praznik. you ahouldn't have done it. This is called "Нogmanay". woke up thieves. . . we improve our service. ln the year. '&rclould. $to god оп rekao. Dotde god su ptice tu. nadmno se da Cemo poЬoljSati S'IOje usluge.5.agree. . They to kill the ZA PONAVLJANJE: 72. .. with . at least. New Year's Day is more important. 2. six feet four. .late. komad hleьa i Ьосu viskija. So (As) long were аЫе- as.. nije treЬeiO da to uradi6. Za $kote је vetnija Nova godina. The Ьirds heve Ьоеn in the Tower for eleven hundred years. These ltems eymЬolise warmth. lli :z 'aitomz 4. Ptice su u Taueru (kuli) (ve6) hiljadu sto (jedanae:st stotina) godina. Ovi predmeti simЬolizuju toplotu. .3. РrоЬиdШ su ss dв uЬiju lopove. Не pretanded to ьа aaleep in order not to 5. Тhв пвјт8пје dvв теtгв (Mt stops i tetiri 1. . 1 don't EXERCISES 1 So long as the blrds are there. Ona (ova( se zove Hogmanay. . - 13. moiete doCi kad telitв.453 tour hundred and titty-three tour hunctrecl and titty. .are . . Chrl8tmas is not а Ьig feast. . . man was i mogli su and 3. av koulo pi :s av brcd. . the Empire will remaln. Pod us/ovom dв ne /rasnite.. 2. . ј8 se ne slaZem s njim..4. The Ьurglar broke into the house while everyone was aaleep. Provalnik је provalio u kuCu dok su svi spavali.4.је Ьiо visok. REIENJA ZADATAКA 1. jedan visoki crnomanjasti covek mora da prede prag va§e kuee noseci grumen uglja. you can come when you like. For the Scots. hranu i piCe za dolazecu godinu. . coming- hope to. LEKCIJA 121 st LESSON . At mldnight. . to. Flll 1n lh8 m1881ng worda: 1. '1imЬalaiz · · .З.4. Whatever. tall.3. Whatever the reason.four 454 10 11 12 13 ln Scotland. а tall dark man must cross the threshold of your house carrying а lump of coal. you not . intв). he says. .11. answer.5.5.. . а piece of bread and а Ьottle of whlsky. U godini koja dolвzi. food and drink for the coming year. U ponoc. .. 'keriio wa:m6. Ма §ta Ьiо raztog. On se pretvarao da spava da ne Ьi odgovorio. . .2.2. .him.

. Не knew' that the man would Ье W8Bring' а camвtion in his Ьutton-hole 2 З 4 5 6 7 8 9 5 6 and cвrrying (1) а сору of the "Sunday Times" under his arm. 'aweiz o'nauns .dugokos. 'saidlю:dz.4.. Slil:no tome. koji је Ьiо visok i aed. How do you do?" They shook' hands.3. Не caught' sight (2) of the man.is ... . (о kosi) sed.•. Ugledao је ёoveka. . The loudlp88ker crвckled and he heard' а voice say: "Brltish Alrways announce the arrlval of Flight 107 (one-oh-нven) from Geneva.nositi odelo i slieno. flait. pored . (4) То take.Ze: "Briti§ Ervejz objavljuje (objavljuju) dolazak leta 107 iz 2eneve. doneti". molim vas (ho/jete li).). Zпао је da /је (taj) ёovek пoaiti karanfil па reveru (u rupici za dugme) i da /је pod rukom nositi primerak "Sandi Tajmsa··. Му саг is in the cвr­ -park. (2) То cвtch: ugkк:lati. uhvatiti. Dвvid picked up the man's case and said: "Follow me.6. prizor. hou'tel ..kosa. mote da znati i "odneti" (npr..fow hundred and fifty-elx 455 four hundrecl and fifty-five 456 Hundred and twenty-second (122nd) Lesson Meetlng в cliant 1 2 з Sto dvadeset druga lekclja DcЮeklvanje (au. 'greiht4d. Lagard? Ја sam Dejvid Vilsoп. Od ove imenice prave se pridevi s nastavkom -ed: long-hвirtJd..9.10.S." Rukovali su se (zatresli ruke). uzeti". (3) Grey (pite se i gray): siv. 'Љ:w:Ю .. Моја kola su па parkirali§tu. hair (Ьеz mnotine) . . .t.... to Ьring је . .Zi svog klijeпta.Dovebl:u PRONUNCIATION 'mi:tiQ о 'klaiont act бi 'np. Tske this рвгсв/ to the office Odnesite ovaj paket u kancelariju). 'bлtonhoul. Doьar dan. mno.7. pikt... Jo'ga:d. Не was walting for а cllent who was coming• from Genava.nt se: to cвrry је nositi u ruci. Cekao је jednog klijeпta koji је dolazio iz 2eneve..tina hвirs dlaka. а to кvar.dz . Dejvid је podigao ёovekov kofer i rekao: "Poc!ite za mпom (pratite me).." OВJA$NJENJA ~ (1) Setimo 7 8 9 forward and said: "You must Ье Mr Legвrdв? l'm Dвvid Wllson. niu: . who was tall and grey-hlllred ~З) with long slde-Ьoards. decu. Ро§ао је пapred i rekao: "Vi ste sigurno (morate Ьiti) g.ret) klljen\8 na aмodromu •! tha airpon 1 4 Dвvid was wвlting near the arrlval lounge at Heathrow's T111111inal One. k:J:t sait .). 122nd LESSON .8.dovesti": 1'11 Ьring the children.. . dlo'ni:». odmah kraj izlaza.1. laud'spi:ko 'krzkld . а primenjeno na ljudska Ыtа . .... !лОС. .. to catch sight ot: spaziti. А hвir. grey-hвired­ sedokos.. 'bpi. . it's just outslde..." David 818ned looking for his cllent. sight: vid. бi o'raivl Jaundl Et 'hi:6rouz 'to:minl wлn. Zvuёпik је zakr/jeo i оп је ёuо јеdап glas (kako) k.. а takode i "odvвsti". Dejvid је ljekao pored (Ьiizu) /jekaonice za dolaske na terminalu broj jedan (aerodroma) Hitrou. to'W.1." · Dejvid је poljeo da tr. s dugaёkim zaliscima. ho:d о v. vidik. . 'weoriQ о ka:'nei!on ." Не ~. luk . 'ka:pa:k. will you..

" Mr Legвrde replled: "Thank you. ri'sepЬn 10 11 12 13 14 Kad su se vozili prema Londonu. Znao sam da 6е on nositi sivi Wir." At the hotel. Ne znsjuti njegovo ime. Flll ln lha mlaalng word1: 1.5.ја Cu vas izvesti. (6) Single ог douЬ/e гоот?. а onda cemo da rucamo (dobljemo malo rucka). soba. bukt ." "Da. ЬOraviti"" (u hotelu). ." ОВЈ~NЈА (nastavak) 13.OOg hotela.reaerved. You should have booked the room earlier.. Stieno tome. will you. kao i tetefonski.. Ја sam (ostajem) u hotelu "Cerfil". l'm atвying at the (5) Churchill. then we'll get some lunch.4.2. moZe da znaei i "odsesti. 2. .5. Legarda. 1'11 show you out. the·doorman took' Mr Legвrde's case and another иrvant parked the car. Zapazite da se i ovi brojevi. portir је uzeo kofer g. Poc!ite za mnom." 11. his his clothes. 14. iti up to уоиг room. molim vas· (hoCete li). а drugi slu1Ьenik (sluga) је parkirao kola. Take my case.. ri'u:vd. 'sio81 .(Zelite) jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu? (7) Podrazumeva se upstвirs.srieu" cifru ро cifru. and to my room. Legard i• odgovorio: "Hvala vam." "Yes sir. 'telekl." G.. . Му иcretary Ьooked the room Ьу telex. molim vas. Za mene је rezervisana (lmam rezervisanu) jednokrevetna soba. nате. Dva eoveka su otisla do recepcije: "Zovem se Legard. Glagol to stвy.457 four hundred and fifty~иven four hundr8d and fitty-elght 458 10 11 12 1З 14 When they were drlving towвrda London. Nosac (poslufitelj) се vas odvesti gore.237. Uzmite moje тој kofer. TreЬalo је ranlje da rezervitete soЬu. (5) lmena ljudi su uvek Ьеz l:lana. 1'11 take you to your hotel. She couldn't hear the voice of the loud-epeaker. ћO'I:I'p0:ta. 'fo:fil .3. . The hall-pot/er will show• you ·up (7). . The two men went to the rec:eption desk: "Му name's Legвrde. prepoznao sam ga ро odelu (zЬog njegovog odela). Follow me. odvel6u vав do vaAeg hotela.. 1 have а slngle (6) room.. Dejvid је rekao: "Odvebl:u vas prvo do v. The uz Churchill pokazuje nam da је ret о hotetu. . room 237 (two three иven). 'd0:man . gospodine. 'sa:vont pa:kt." U hotelu. 1 recognised him RE6ENJA ZADATAКA 1. Ugtedao је svog prijatelja u gomili. 2.4. "ostati"".•. David said: "1'11 take' (4) you to your hotel first.. i odvedite те (gore) do sоЬв. . Моја sekretarica је teleksom rezervisala sobu. 122nd LESSON .З. 1 knew he would Ье wearing а grey hat. Ona nije mogla da euje glas zvuenika. desk •. . pokazaCu vam put do iztaza. 12.. Не caught sight of his friend in the crowd. - EXERCISES 1.

you do it aloucl (2).. Lsgsrd? Јв мт Dejvid Vilson..3. вli SIIЛI и iurЬi. . ancl land at Heathrow. Without knowing. . iznad svega..thousands . tako da па kraju tetaja motete (blste mogli) da razumete engleski kako ga govore Englezi (kako је govoren od Engleza).l'm. . PRONUNCIATION OВJA8NJENJA ma'ti:ri:tl. .458 fow hundred вnd flfty·nlne tour hundrecl вnd sixty 460 3.peo~le. . and that.. We hope that you find' time to revlaa the past le8sons. а mom odgo~arati i nalem "da ы·· (u tom zna. You ? 1. must Ье..could.. Hundreds ... i da.%. Уои repeat so thвt 123rd LESSON .З. read' notices.. you will Ье аЫе to underatand' English as it is apoken' Ьу the English.even argue with 1 2 з aorneone! 3 4 We must contlnue to add new material every day. .. - ]. ri'vaiz .Ьеса~. Vi morв da stв g.OOnju vee smo videli in order to 1 so as to). Stotine i hiljade ljudi uzletu i sleCu па Hitrouu.. ask your way . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-thlrd (123rd) Lesson Ноw 11 your Engllah geltlng on? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset treea lekclja Kako napredu)e veii engleold? 1 2 Have you noticed that every day you are learning• new words and expressions? You can now hold' converиtions. how ZA PONAVLJANJE: 73. Moramo nastaviti da dodajemo nov materiJ&I svakog dana... at the end of the course. . .hurry.show me up. Ьutlamina s. --5. . da titate natpise (oЬsveAtenja). so that (1).."tako da''. 1 youifl .. 'i:~n 'a:aju:. Nadamo se da nalazite vremena da ponov1te rana)e (proAie) lekcije. da pitate za put . аЬоvе all. would help. v . hould k~nv:t'seibnz ri:d 'noutisiz ...2. Pomogao Ьih vвm da mogu.·ь . бi end . 'noutiSt. бi 'iO&Iit.4. REIENJA ZADATAКA lnasta\lak) ot take off and 4. 4.tak i da se prepirete s nekim! .ее ot.do you do. to tinite naglas. 4 5 5 Jeste li primetili da svakog dana ul:ite nove rel:i i izraze? Sada mo!ete da vodite (dr!ite) razgovore. (1) So thst. doЬar dan..5. . Mr Legarde? David Wilson. will you. :. .. 'spouk:tn .. .

Ьi:kлmi~.8. OВJASNJENJA (nastavak) Pona-Ajate da Ьiste mogli ЬОiје da govorite. im'pru:v.. lt 1s Ьecom1ng more and more vltal to speak English. naglas. 5. Kako U• to) dra!esnol"" 12 13 There are certain expressions which you cannot really translвte. . You have а accent. То је Ьitno (veoma va!no). . . Dozvolite da (vam) predstavim Detvkla најdа. ali ne brinite: ljudi ~е moCi da vas razumeju. Uskoro teCno da govori.. 2. jer vam poma!e da zapamtite i da popravite svoj izgovor..З. nemojte za~raviti da ponesete kiAobran. EXERCISES 1. Njegov englвski postsje sve prirodniji. Pre svega (iznвd swga). .10.Devid Hide.. ~to је najva!nije. . (1. Postaje sve va!nije (neophod.Mtlo m• је.. You will find" that your English is Ьecoming• more and more nвtural. Ыagi strani akoent је §armantan.- Zato ponavljajte i citajte naglas svakog dana koliko god mo:Zete. trcns'leit.n•re) da se gov~r• er:'glesk1. · ·n~ bral. don't forget to take your umbrella. (2) Loud: glasan: loud-spвaker: zvufnik (glasnogovornik}.) osim toga. 6. And.. s\ait 'eks:шt. вloud (ili you свп spe8k Ьвtter - out loud): glasno.~ . 2.9 Ьi'saidz . Ьевldе1..tow hundred and aixty·two 461 tour hundred and sixty. Uvek eete imati mali (laki) akoent.4.No. 10 11 12 13 lma izvesnih izraza koje ne motete stvarno prevesti. Let me 1ntrod. 2) So revlи and read" aloud every day as much as you can. but don't worry: people will Ье вЫе to underatвnd you. ali ne brinite. 6 7 8 9 9 10 11 You will вlways have а slight вccent. Jeste li primetili njenu novu h&IJIПU? Се moCi dress? Flll ln th8 mlaalng worda: 1. natuгal. .7.. which is most important. ~·laud.2. · .. а slight foreign вccent is chвrming. so you can say them in your own lвnguage and people will say: "'How chвrming!"' (N. . . but You Soon he . 'sa:tn . ра ih mofete reci па (va$em) sopstvenom jeziku.s. RвzumfiOe ~ (Ьitete shvaCeni).4. . 'fa:mio. Let me help you with your homework. 'vaitl .one 462 6 7 8 This is vltal. 'wлri . Utvrdieete (naci cete) da vas engleski postaje sve prirodniji. Did you REAENJA ZADATAIIA 1. His Engltsh is and speak fluently. .. - Pleased to meet you. . notiCe her пеw дЬоvе all. will 12Зrd LESSON .З.... Оај da ti pomognem sa (tvojim) d'?.13.mat:im zadatko~. thank you. lmate lak akcent. Ьеса1188 it helps you to rememЬer and to improve your pronunciвtion.Ne: hvala.. а ljudi Се reei: .

as. S vrha PoAtanske zgrade (kule) mo!ete videti сео London. a"pia . 'sentans . pikantan. People rarely 5. Variety {va·raiвtl) is the spice of /ife. together with а few new ones. . . 1 Ьought' this overcoat aecond-hand. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fourth (124th) Lesson А • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset eetvrta lekclja Malo ponavljanja 1 ittle revialon 2 З 1 2 з 4 5 6 ln order to help you with tesk of revlsion.5.. lndijska kuhinja (kuvanje) је veoma ukusna.. ZA PONAVLJANJE: 74. you can see• the whole of London. 'ri:santli tu'a:e&.Ье understood. 'spaisi.... .don't worry . houl.. Ova reOOnica mo. Read as 1. . . slight.3.. " speak often possiЫe. ..2. То вв tini samo jedвnput. zajedno s nekoliko novih. 'ek~ali. . Da li mi dobro stoji? OВJASNJENJA PRONUNCIAПON 1.4. . {1) Spice: zaCin. lt is done . can. . ьecoming more . L/udi se retko rukuju и Englввkoj. titajte koliko god moiвte. only.more. . . todey and tomorrow we will look ageln at some of the words we have seen• recently. spicy: zaCinjen.3.. · lndian cooking is dellcious but it can Ье very eplcy (1).. . ~:t . ... 124\h LESSON . fiEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 4. Kupio sam ovaj kaput kao polovan (iz druge ruke).4. di'lilas . lzniJd SYВgS.. ali u stvari је jednostavna. 'ouvakout . . . Does it suit (2) me? 4 5 6 Da blsmo vam pomogli u vaiem poslu (s valtim zadatkom) ponavljanja. much as you .te vam se utiniti teltka..5 АЬоvе all .as .. From the top of the Post Office Tower.once. danas i sutra opet cemo pogledati neke od re~i koje smo nedavno videli. titaлje је ""'та (krajnje) vsino.Reading. sju:t.6. is extremely important. . in Englanct. . This иntence may арревr dlfficult to you. ali mo!e blti (i) vrlo pikantna. poust . ta:sk.2. govorite lto је teSCe moguCno..463 tour hundred and eixty-ttv- tour hundred and eixty-four 464 3. . shake hands .will ье аЫе to. but ectually it is almple. ka!e jedna poslovica: гaznovrsnost Jlo: n&Giii Zivota {ono Ato tivotu daje privlal:nost).

Petog novembra ljudi prave vatromet.. Ovaj Wir vam lepo stoji: This hвt suits you. Jait . he passed the exom. mogli su se videti gavranovi kako jedu (gavranovi su mogli Ыti videni jeduci) iz srebrnih l:inija.3. 1 have а room reнrved in the name of Wllson. ~to god hteo. wount ра :s Gi ig'zem..n ..DATAКA 1. U lвkcijama poswiOenim ponвvljanju gradivв.7.2.485 tour hundred and aixty~tive tour hundred and alxty-alx 466 7 8 9 10 11 12 13 14 So long as you warn me first. (3) Lawn: travnjak. Whatever he wants. boulz. 'minits.2.n gaiz.12. 4. ne zatюravite da se vrвtite па mesto prvog pominjanjв nekog izrszs. Ја sam (kudlkamo) suvi§e zauzet. ...9.5.. tell him to come back tomorrow. U Taueru (unutar kule). ~·teva . Мој auto је parkiran odmah ispred Ыoskopa.Would the twenty-Шth suit you? lmenica suit znati odelo.titi ispit: nije radio. w:J. Pokulao је da zapali (Юgorsku) vatru. Da li vam ne smeta da pril:ekate deset minuta? G.14. he won't pass (4) the ехвm. ја sam suviAe zauzet. Mada је vrlo inteligentan. . Cela porodica је dolla na venfanje. Vilson se јо~ nije vratio. I:J:n 'moua. to mow:·kositi.1. Ьiti prikladan. Mada nije radio. maind . kao ~to su ova i sledeCa.... morao sam da pozajmim mantil. Za mene је rezervisana sоьа па ime Vilson. Poflto }е padala kiia. light• Ьonfires and burn• guys. moz~ uzeti kosaticu kad (god) !eli~. Му car is parked just outвlde the clnema. l'm far (5) too busy. polotio }е iepit. ukoliko ga teAko pвmtite. OВJ~NJENJA (nastavak) . Оп November the fifth. . lnalcle the Tower. 124th LESSON . . he hвan't worked. As it was rolning. The whole fomily came to the wedding. to fail (an exam): pasti na ispitu .. 'reivanz . Не tried to light the Ьonfire but it dldn't burn. .t4) Ехвт је skraCeno od вxamination {igzeme'nei~n). 1 had to Ьorrow an overcoat. on neCe polo...4. recite mu da dcx1e (natrag) sutra. ali nije htela da gori (nije gorefa). . l'm far too Ьusy. pale vatre i spaljuju lutke (od slame). дlthough he hodn't worked. Da li Ы vam odgovarao dvadeset peti?. . .З.5.. .. ba. 1е11• him to go away. (5) Far (daleko) ovde samo pojatava znaatnje reti too (suvire). people set• off flreworks.{2) то suit: odgovarati. Lвwn-mowвr је aparat za koienje trave (Ь8nzinski ili elektritni).13. to рвs (вп вхат): polofiti. Although he's very intelligent. rвvens could Ье seen• eating from sllver Ьowls. 'Ьizi. you can take• the lawn-mower (З) when you like. EXERCISES 1. recite mu da ide. REAENJA ZA. Would you mind wвlting for ten mlnutes? М r Wllson is not back yet. .. То tskв вп вхат: polвgati ispit. 7 8 9 10 11 12 13 14 Pod uslovom da me prethodno opomene~.

. BriAe se (to) "gumom". have to (must) . naziv za . 3. the tower. S vrha kule moie se From . а burglar broke' into the cвstle and stole • all her Jewels. оvв zelвna ha/jinв ti 1вро stoji.TAКA (nastavak) 1.komfleks" (com-llakвв) i 125th LESSON .Ье.suit you. Mada su kolвge. the top of.. During the night. 3 4 -~ . 'ћa:gla (1) C«88ll је !itorica. eetee. you they hate 5. make an appointment. Would .whole of.4. 'diklanari . . ludo little revislon (continued) 1 2 1 2 з 4 According to my dlctionary.mind weltlng . Although. . You eraae it with а "ruЬЬer". 'ka:sl .2. Wdвti сво London...3. . it will crackle. i'reiz 16 druge prolrюde ne Ь&zi fita koji se jedu za dorufak. могвт d8 и_" (rвzgovor). The advenisement says that if you pour milk onto this oareal (1 ). oni se mrzв. .. s mlekom. Tokom no~i provalnik је upao u zamak i ukrao sav njen nakit (dragulje).. London.467 tow hundrecl and aixty-aeven tow hunclred and alxty. . - Ooes the twenty-third . .one another (each other).5. Nвгмtв niltll protiv d8 prl(!вkвte рвt minuts? Jol se nijв vrвtio. you allly thing. 'ktarri:. а ne "pljaekaAem". . Oglas (reklama) kafe da ako sipu mleko па ove fotne pahuljice... not а "robЬer"... joi . you can see the . ova ree znaei "Ьezbrifan". з.. ? REЙENJA ZADA.сk yet. this word means• "cвrefree". .ght 468 4. 'dlu:alz. OIIJAtNJENJA PRONUNCIATION 1. Flll ln the mlulng worda: 1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fifth (125th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset peta lekclja Malo ponavljanj8 (naatavak) Prema mom reeniku. . tniOi? for five minutee7 Не's not they are collaaguвs. sџits you. 1 •. OdgoiiiiЛI li 118Л1 tiVВdesвt 2. That green dress ZA PONAVLJANJE: 75. one pucketaju. 2.

. inate (ili) Cu te udariti! (З) 12 You will speak• English more and more fluently if you revlи а little every day. оп је nasimpati~n (naprijatan) tovek. 7 8 9 10 11 (lo6e је da prestaпeA s pu6eпjem. OВJМN. Pozajmi mi 50 penija.t 'bлt~n houl..peakers for his 1tereo. "Cheers!".. 'Ьa:m~n.1. в1f1в.. 'd!ek~t . 'steriou .. 'rл~ ..Ziveli (nazdravlje)!" rekao је gost (muiterija). . What does he do? ..~nt. 'krekl. тrеьа 6 7 в There is а Ьutton mllsing from this jacket. lt was а Ьаd Ьergain. Od to change. Не seems а pleasant (4) man.. Bio је to loi posao (kupoviпa). feindf . 'ekstr. .. . helf. :кl'~:tism~nt . whвrв: drugde.. Dozvolite da vas predstavim је upravo stigao iz Zenave.11. Govoritate eпgleski sve tetnije ako pomalo te svakog dana. (4) Engleski nema pravog izraza za pojam "simpati6an" (sympathetic znafi Шaljiv. prema prilikama.l.12.. imenica chвnge znafi promena. will you? You ought to stop emoking. said the CUitomer. .489 four hundred and 8ixty-nine four hundred and 88venty 470 5 Не Ьought" two иcond-hand loud-. sir. intr. saOSfiO!jan). l>a:t . Lend• me flfty pence. '8u:entli .Uradi to.. it's Ьаd for your health.l. ali nisu radila.. 5 6 Kupio је dva polovпa zvu~пika za svoj stereo (uredaj)... m~'li:n.Оп је zubar.. somвone в/sе: neko drugi..9. gospodiпu Legardu.. Stoga se moraju upotreЫjavati razne druge rel:i.. .. 'kлst~m~.. Нere's your change.menjati..IENJA (nastavak) he's an unpleasant man.Onda sam pogre~io. but they dldn't work. fiaz .. ра: . (lma) jedno dugme (koje) nвdostaje sa ovog sakoa. Оо this.10. . • ri'vaiz. а rnedu njima su naj6el6e pleвsant i nice.(U) va6e zdravlje!" r~kao је barmeп . ili (u protlvпom) ја imam jedпu suviiпu (ekstra) rupicu za dugme! Nemam sitnog novca za automat s cigaretama.. . .He's а dentist. .. or else (2) l've got an extra Ьutton-hole! 1 have по change (З) for the cigarette-machlne. 'rаЬо.. a:t . he has just arrlved from Geneva. а odatte i "kusur" ili "sitan novac". .. 'dentist . .lzvolite kusur. "Your health!" said the Ьerman.S. оп On izgleda kaa simpati~п (prijatan) tovek. or else n! hit you. 'pl~nt ..4. poпavlja­ 12 10 11 Let me introduce you to Mr Legarde.Then 1 was wrong. Cime se bavi? . .t'diu:s. to ikodi zdravlju za tvoje zdravlje). molim te.1. ' (2) Somвthing olse: nelto drugo.. 'si~i~l . . 16' 125th LESSON .6. 'ba:ain. 9 . лn'plez.

. 1 have Russian. nisвm nikвd uCio ruski.Videli smo (u 120. . .mean . $ta znsёi оvв rед? . 1. (/тв) neSto (!lto) ГIIКI<Jstвjв.. . Sipaj(te) vrelu vodu па kafu (preko kafe). What . .Ne znвm. Ne treьa nikad verovati reklamama.2. .5. it ? 1. does this word .. ZA PONAVLJANJE: 76.. l18f718fn Zao mi је. Ne Ыh vokю da sam zuьar. . Ьi stвjao novi sterвo-uredaj? - Svвkako previlв za Flll ln lhe mlulng worda: 1. 122.too much. Каd blste to rekli.would have Ьееп. i to u opitim sudovima. poslovicama i drugim tvrdnjama koje se odnose na sve ljude: One must оЬеу (ou'Ьei) one's psrents... much а new stereo . . ? . lmam samo jвdnu nolltanicu od pet funti.5. br.2. You should never Ьelleve advertisements. lf you burgled. What . Pour the Ьolling water onto the colfee.could.3. 1.4. Ds nisi zakljutso vrвta.5.Ье. . 2. . 1.З.sorry . по one likes them. njih niko ne voli. ја .3.missing. 125. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-slxth (126th) Lesson REVISION AND NOТES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset iesta lekcija Ponovo pro6lt8Jte olljainjen)8: 120. 1. 124. 4. . There is а button mlasing from my shirt. locked the doors you REIENJA ZADATAКA 2. 1 wouldn't like to Ье а dentist.Far for me.cost. 121. - got any . br. br. 4 i 5.. 1. oЬili Ьi ti stan (ti Ьi Ьiо obijen). 5. 123.2. 11 you said that.change. . Ноw. ne Ьiste blli u pravu.4. . lekcija. .would . you would Ье wrong. 3. br. 2 i 5.471 four hundred and нventy-one four hundred and seventy-two 472 EXERCISES 1. Nedoata}e jedno dugme s mo}e koAulje. .4. hadn't. br. . 1 i З. There.Covek mora slu~ti 126th LESSON ·• .? - 1 don't know.. Bezl~nl lzrazl. Stв Ьi to mog/o Ьiti? is something . 2. lekciji) da se one upotreЫjava kao Ьezlifna zamenica. only . . got а five-pound note. Koliko тепе. br.never learned (ili learnt). t'm l've . t haven't sitnog now:a. . .

473

four hundred and aeventy--three

tour hunclred end aeventy~tour

474

svoje roditelje (Roditelji se moraju slu8ati). lпа6е је ovakvo one Ьоlје izЬegavati, jer zvuci pomalo .. u~togljeпo".

Znamo i za you u Ьezlit:nom znat:enju. From here, you свп see the whole of London - Odavde se moze videti сео Londoп. You don't sву such things to а lady- Takve stvari se ne govore јеdпој dami.
Upotreba tre6eg lica mпozine (they) ista је kao u па8аm jeziku: They sву he's /eвving his јоЬ- Kaiu da оп пapusta posao. Ne Ы trebalo da паm zadaje te~ko/:e пi upotreba Ьezlicпog it, koje odgovara па8аm З. licu јеdпiпе (i sredпjem rodu): lt's co/d todвy- Daпas је hladпo: lt was nice to see old friends - Bilo је lepo videti stare prijatelje; lt seems ... - lzgleda da ... 2. Paalv. - Кеd пiје паzпа6епо ko v!Ћi radпju, eпgleski pasiv najt:&ACe mofemo doslovno prevesti: The саг was stolen- дutomoЫI је (Ьiо) ukradeп. дkо је паvеdеп v!Ћilac radпje (s predlogom Ьу), takvu re6eпicu оЫспо prevodimo ndom aktivnom: The саг was stolen Ьу two young men дutomoЫI su ukrala dva mladi6e. This paper is read Ьу тil/ions of people - Ovaj list citaju milioпi ljudi.
Ье

How /ucky you are! - Bas si sre/:aпl How hungry 1 ат! ~to sam gladaп! What а тiseraЫe dву! - Kakav zalostaп dап! - Whвt noisy children!- Кekva Ьuспа deca! - What а /ot of people! - дlа ima sveta!
4. То mlaa zпaci pre svega .,promaMi" ili .,propustiti". Не shot, but тissed the tвrget ('ta:git) - Opalio је, ali је promuio cilj. Oon't тiss the train - Nemoj da propustiS voz. Cesto је i zпа6епје .,пedostajati". This jacket hвs а button missing - Ovom sakou пedostaje јеdпо dugme. 1 saw а man with а missing arm - Video sam t:oveka Ьеz ruke (eoveka s rukom koja nedos)aje).

1 pasiv moze Cвsto da ima Ьezlicпo zпа6епје: Drinks wi/1 not sold any тоге - Pi6e se vi8a пе6е prodavati. lt is said thet. . . - Kaze se da . . . Pasiv Ьеz pomocпog glagola imamo u natpisima kao Sto su English spoken (Govori se eпgleski) ili Wanted (doslovпo ..zeljeп", tj ... traii se"), прr. Wanted: в shorthend typist- Traii se steпodaktilografkiпja. lmajte u vidu da eпgleski rado upotreЫjava pasiv i od oпih glagola koji kod паs пе mogu imati taj oЫik: 1ат told this is the ьest hote/- Кalu mi (doslovпo: kazaп sam) da је ovo пајЬоlјi hotel. Не wss snswered Ьу sn old тап- Odgovorio mu је jedan starac (doslovno: Оп је Ьiо odgovoren od jedпog starca).
З.

Кеd је rec о psihickom .. пedostajaпju"' tj. ialjeпju za dalekom osoЬom ili mestom, eпgleska koпstrukcija је obrnuta od па8а. Mi pitamo .. Hocu li ti пedostajati?" а Eпglezi­ Wi/1 you тiss те? - doslovпo .. Но6е~ li me пedostajati?" 1 тiss ту chi/dren - Nedostaju mi (moja) deca. They тiss Englsnd- Nedostaje im Eпgleska (Опi zale za Eпgleskom).

5. Care (k<a): briga, staraпje. То tвke саге of (someone, something): briпuti se о (пekom. пe6emu).
Cвreful:

brizljiv, pailjiv. Ве careful! nemaran, nepafljiv. Carefree: bezbri.Zan.
То саге: brinuti se, mariti. 1 don 'f ti6e me se ~ta оп kaie. саге

Pazite'

Cвre/ess:

How charmlng (lekcija 123). (uglavпom

Uzvicпe receпice pociпju

what he says -

Ne

sa how . .. !

ispred prideva) ili sa whst . .. !

126th LESSON

475

tour hundred and 88V8nty-five

fow hundred and aeventy-slx

476

6.
о

То ault ј to flt. - оьа glagola se upotreЫjavaju kad је re6 ode6j. This ooat doesn 't suit те (sju:t)- Ovaj kaput mj ne prjstaje, ne stojj mj lepo. This ooat doesn 't fit те - Ovaj kaput mj njje ро merj. Th088 shoes don 't fit, they're too blg - One cipele nisu ро meri, prevelike su.

Telefonskj ј registarskj ьrojevj, brojevj dokumenata, hotelskjh sоьа ј sli6no 6jtaju se cifru ро cjfru, npr. 70556: seven-oh-five-five-six (jlj: seven-oh-<iouЬ/e five-six).

То suit se upotreЫjava i u prenesenom smislu. Any day will suit те fine - Bjlo koji dan aavrйeno оо mj odgovaratj. Would Tuesd8y suit you?- Da li Ьi vam utorak odgovarao?

7. То look llke ј to aouncl llke. - Znamo ve6 da to look (gledatj) znafj ј "jzgledatj". Glagol to sound (zvueati) upotreЬijava se za sluine utjske na jstj nafjn kao ј to look za vjdne. као Ato ka!emo She lookвd heppy (lzgledala је sre6na), moiemo re6j ј She sounded heppy- Ро glasu se fjnilo da је sre6na. Оп the telephone, he sounds like his f8ther - Na telefonu on jma iatj glas kao njegov otac. 8. llrofevl. - PodsвOOmo vas: brojevj godjna se fjtaju u dva dela, npr. 1723 kao 17-23 {seventeen twenty-three), 1980 kao 1~ {nineteen eighty). Uzrok tome је §to se u engleskom moie brojatj u stotjnama ј preko jedne hjljade, tako da npr. 3500 moiemo fjtatj kao thirty-five hundred (pored: three thoussnd five huпdred). U brojevjma godjna reC hundred se izostavlja, osim u onima koji se zavriavaju па dve nule: 1800 - eighteen hundred. U brojevjma od ... 01 do ... 09 takode se zaddava huпdred, npr. 1902 - nineteen hundred 8nd two, ali је u govoru obl6njje nineteen-oh-two Uer se nula fita kao da је slovo О - ou). Dvadesete godine, jtd.: the twenties, jtd. Godjna воо. pre n.e.: eight huпdred В. С. (Ьefore Chrjst) (Ьi: sj:). Godjna 1260. nde ere: twelve sixty A.D. (anno domjnj) (еј dj:)

9. lzrazl koj8 treьa zapt~mtltl. - 1. lt m8y 8ppe8r str8nge to you. - 2. We've Ьееп here for three 8nd 8 h8/f hours. -З. Follow те, wi/1 you?- 4. Let's go snd get some /unch. - 5. The porter wi/1 show you up. - 6. How cherming_ you look tonight. - 7. When he sings he sounds /1ke 8 mghtmg81e ('najtj 0gejl) ... with tooth8che. - в. He's f8r too busy. 9. Уои ought to stop smoking.
10. Prevod. - 1. То vam moie jzgledatj eudno. - 2. Ovde smo vel: tri i ро sata. З. Podite za mnom, molim vas. - 4. Hajdemo na rue&k (Hajde da jdemo ј nabavjmo malo rufka). - 5. (Hotelskj) noaa6 оо vas odvestj gore. - 6. Kako dratesno jzgledate veooras.- 7. Kad on peva, (to) zvuf1 kao slavuj ... sa zuboЬoljom. - в. Оп је ј prevj§e zauzet. - 9. Treba da prestane§ da pu§j§.

Languages аге the pedigree ot nations
su pedigre nacija.

(Samuel Johnson). -

Jezici

ZA PONAVLJANJE: 77. LEKCIJA (Revlalon)

126th LESSON

477

four hundred •nd aeventy-aeven

tour hundred •nd 8eventy-elght

478

Hundred and twenty-seventh (127th) Lesson
Тhе

Sto dvadeset sedma lekclja
Da li ti ne smeta ako ukljuCim televiziju, Dejvide? Htela blh da ~ujem (slu5am) vesti. - Samo izvoli (naravno da ne). Ovo је Bi-Bi-Si. (Sada) је Sasl sati i evo vesti. Vlada је danas objavila da ~ podneti ostavku. Premijer је to · objavio (nal:inio objavu) u govoru u Donjem domu danas ро podne. Qdluka је doneta s obzirom na nedavni poraz (u svetlosti nedavnog poraza) vladine politike cena 1 prihoda, . kao i nedavnih poraza u lokalnim izЬOrima za poslan•ke. Op§ti izЬori se o~kuju slede~g meseca. Gradanski rat u Rutaniji se nastavlja. Vojna hunta koja је proilog meseca sru§ila vladu . . . obratila se (apelovala је) danas Amer1c1 za vo1nu pomoc. Da se vratimo doma/:im vestima (opet kod kuce): zavriio se nedavni §trajk alatni~ara u Dagvudovoj fabrici automoblla.

news

1 -

2
З

4

5

6
7

8
9

Would you mind if 1 turned on (1) the televlsion, David? 1 want to llsten to the news. - Of course not (2). This is the В.В.С. lt is six o'clock and here is (З) the news. The Government today announced that it would reslgn. The Prime Mlnister made• the announcement in а speech to the Commons (4) this afternoon. The declsion was taken• in the light of the recent deleat of the Government's Prices and lncomes policy (5) and вlso recent deteвta in local by-elections. д General Election is expected next month. The clvil war in Rutania (6) contlnues. The mllitary Junta which last month overthrew• the Government appealed today to America for mllitary aid (7). дt home agвln: the recent strike Ьу tool·makers at Dagwood's Car Plant has flnished.

2 3
4

5
6

7 8
9

ОВЈАЙNЈЕNЈА

PRONUNCIATION

(1) То turn: okrenuti. То tuгn оп: ukljufiti (ap~rat, lampu)_. p~titi (vodu). То turn off: iskljufiti. Ako је ret о prek1dafu (а swttch. IZQ. swif). ka!e se i to switch оп i to switch off. . (2) Tamo gde Ыsmo mi pitali ..Oopu§tate li .... " ili .. ~_ogu 11 · Englezi oЬieno potinju pitanje sa Оо you mtnd . ..:. (1l1 w_oиld уои mind . . .) - lmate li neSto protiv ako ... Otuda odrefn1 odgovor (Ne, nemam niAta protiv) ima u stvari vrednost n~ po~rd~og. Pazite da па ovakva pitanja ne odgovarate sa "Yes ',Јег btste tllпe odblli moiЬu umesto da је prihvatite! (3) Niste zaЬoravili, nadamo se, da је news jednina uprkos zavrtetku

(4)

S~l:eni oblik od the НoUS8 of Commons (Donji dom britanskog
pa~amenta: gomji је Т11е НoUS8 of Lords).

127th LESSON

479

four hundred and aeventy-nine

tour hundred and eighty

480

10 11

12
13
14

15

The men аге expected to return to work on Wednesday. А gorllla escaped from London Zoo and attacked four passers-by. lt was later recaptured safely (8) and returned to its cage. А 8p0kesman for London Zoo said that the an1mal рrоЬаЫу felt' lonely. Flnally, the -ather forecast: the night will Ье fine with scattered showers (9) in the North. And that is the end of the news.

10 11 12 13 14 15

OЬ>kuje se da 6е se radnici (ljudi) vratiti na posao u sredu. Jedan gorila је роЬвgао iz londonskog Zooloskog vrta i парао Ь3tiri prolaznika. Kasnije је Ьеz teAko6a (ЬezЬedno) ponovo uhva6en i vraten u svoj kavez. Jedan predstavnik londonskog Zooloskog vrta rekao је da se !ivotinja verovatno ose6ala usamljena. Kona6no, prognoza vremena: no6 Ь> Ьiti lepa (fina) sa mestimiCnim (razbacanim) pljuskovima na severu. 1 to је kraj vesti.

O~NJA (nastavak)

----

~k1~P~ · · · ~end a't~kt f~: 'pa:sazbai. - 12. ri'ke~ 'seitti kc"dt ... '~k=:d 'iau:Z: · • ба 'enaml · · . 'lounli. - 14. ·rainali ба ·wc& ··fa:k~ :si

(5) Politika је politics, ali u smislu programa ili na(:ina rada (kao u izrazima politika cena, stmЬena politika i sl.) kal:e se policy. lsta ref, inate, oznatava i "polisu" (osiguranja).

(6) lzmiiljeno ime.
(7) Aid је zvani(:no organizovana pomoC (vojna, drfavna, pomoC unesretenima i sl.): inate se ka2e hвlp. (8) U engleskom se mnogo upotreЫjavaju pridev safe (ЬezЬedan) i prilog sвfety. Аге these stairs sвfв? - Jesu li ove stepenice sigurne (nisu li opasne)? - We вrrived sately home- Stigli smo

EXERCISES

k enough to •nswer these queations. now
Flll ln the mlaalng worda:
1· Ја
the

Ьеd. - 2. ln the l•ght of recent proЬ/ems, the director has realgned. - 3. А General Election is expected next month. 4· Are you WOmad aЬout the strike? - 5. You alreody

1. Would you mind turning off the teleVtsion, 1 want to go to

kuCi

Ьеz proЫema

(zdravi i l:itavi).

(9) Shower је nagla ki§a, pljusak; ista ree zna(:i i tu~. То take а shower: istu§irati se.

t:esto g/вdат televiziju,

s/i niksda ne s/UМ.m vesti

1 often

the television, but 1

2. Ako vlsdв Ьude оtюгепа, moismo otekivsti stroge теге
(po/11/ke).
lf the Government is strict . . . . . . . . . . , we can

AUENJA ZADATAКA
1. Mollm te, lekljuti televiziju, ја hotu de idem na spavanje (u krevet). - 2. S oЬzlrom na skoraAnje proЫeme, direktor је podneo ostavku. -з. ldu6eg meseca otekuju se optti lzЬori.- 4. Da 11 se Ьrine§ zЬog ltrajka?- 5. Vi vet dovoljno znate da Ьiste odgovorili na ova pitanja.

127th LESSON

481

four hundred and eighty-one
REЙENJA ZADATAКA

four hundred and eighty-two

482

3. Mord nвuёiti dв hodвA pre Г1f1g0 Ato (ZB}leliS dв t!CiS.

(nastavak}

You

learn

Ьefore

to run.

1. watch - never llsten to - nвws. - 2. over1hrown - expect policies. - 3. must - to walk - wanting. - 4. ever - feel lonely away. - 5. Making - easy- wouldn't- one.

4. Ako se iksd oseCd usamljen, dodi odmah do тепе.
lf . . . you . . , come and see те straight

5. Lako је ddati (prвvitl} govor, ali јв ne bih volвo da ga driim
(dв nвprsvim jedвn).

Ako se sluiite snimkom, prвtite najpre tekst uz pomot knjige, imitirsjuCi izgovor и seЬi; potom gв slulajte viAв putв, dok ~ budete и stвnju dв ьеz 6itвnja s...e rвzumete; kon«no pro6ltвJte glasno
svвku

ret!enicu.

Ьвz ротоСi

ploCe

(kasвte).

а speech is

. . . . • but 1 . . . . . . . . like to

make

V. PONAVLJANJE: 78. LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hundred and twenty-elght (128th) Lesson .
Problems

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sto dvadeset osma lekclja
ProЬieml

Pacijent. - Doktore, pomozite mi. Ја stalno govorim sam sa soьom.

2

1 2
з

Patient. - Doctor, help me. 1 keep' (N.1) talking to myaelf. Psychlatrist. - Don't worry, sir, it's not uncommon. ln fact, thousands of people do
it.

з

Psihijatar. - Ne brinite, gospodine, to nije neuobl~a­ jeno. $tavi§e, hiljade ljudi to rade. Pacijent. - Da, ali, doktore, vi ne znate (ne uvi.,ate) koliko glupo zvu~i kad govorim (koliko glupo
zvu~im)!

Patient. - Yes, doctor, you don't reallee how ltupid 1 sound!

PRONUNCIATION

'pf'Qbl~z. -

1. 'peiЬnt. -

2. sai'kai~trist ... лn'k:nn~. - 3. ri~'Jaiz hau

128th LESSON

. Heven't you ever Ьееn to а psychlatrist? You should. What is the dlfference Ьetween а llttle Ьоу and а dwarf? . Nisam ga video vet Citavu v&enost: је 11 doЬro? 128th LESSON . Кakva lteta! ..l don't Ьslieve in tвlking to strangers . Only when she walks! ai aaund.5. Stonв Age: kamano dоЬО. and when l'm away (3) from them.Really? Why not? Well. Zdravo. а takode i .. the dwarf could Ье а girl . smatram da nije u redu da pijem pred (svojom decom.7. 1 haven't seen• you for ages (1 ).Ја ne verujem u ЬОgа. . Have а drink. .С. wa:ks. Rdi!NJA ZADATAКA 1. No. Whвt is 9. but 1 don't Ьelleva in lending money. 1 don't Ьelleve in (2) drlnking• in front of ту chlldren. Kakva је razlika izmedu malog deёaka i patuljka? pitao је. (2) То Ьtllieve in mcde imati doslovno znatenje. . а u stvari nije. . but she limps. а kad sam daleko od njih.. . Hello.he asked. Ne. patuljak Ы mogao da bude devojka (devojcica)glasio је (doAao је) odgovor. for exemple? Well. c1df1Z. nisam te video ve{: titavu vetnost! Uzmi ne~to 9 - 9 10 11 12 13 14 - za piee.came• the reply.pi~ OВJA$NJENJA (1) Age (eid!) znati "dоЬО".3. There could Ье а lot of dlfference . Upravo smo popili sav tvoj viski. .483 four hundred and eighty-three tour hundred and eighty-four 484 4 5 6 7 8 - At their first meeting. 1 never drink•. limps.Ьeskrajno dugo''.. ia:'za:mpl. aa:l.2. . What а plty! . ali hramlje. nikad ne pijem.8. .smatrati da је (ne6to) doЬro". We've just drunk all your whlsky.Којi је uzrast deteta? lzraz for ages znati . 1 haven't seen him for eges: is he well? 0:. . but he isn't raally.5.2. kao u: 1don't Ьe/ieve in God. 'stend~.Ја smatram da ne treЬa razgovarati s nepoznatim ljudima. Ро govoru. . hvala.С. dwa:f..replled the pstient. -з.11. Samo kad hoda! 10 11 - 12 13 14 'sti~. on izgleda intetigentan.Io Ы. ftl\nt. na primer? Ра. 2ао mi је. ali ја sam protiv pozajmljlvanja novca. a'wci.4.vekovima". What.4.13. 1 don't need to drink•! Your glrl-friend is good-looking.. nemam potreЬe da pijem! Tvoja devojka је lepa. Moglo Ы da bude mnogo razlike . godine starosti".5. Sta... thanks. jedan psihijatar је svom pacijentu postavio (upitao) nekoliko standardnih pitanja. 4 5 6 7 8 - Prilikom (njihovog) prvog susreta. Не sounds intalligent. Ыti pristalica (notaga)". а psychlatrist asked his patient а fiew standard questions. Тhв Midd/o Ages: srednji vek.Zbllja? Za$to ne? Рв. EXERCISES 1.1. - the child's вgе? . Zar niste nlkad Ыli kod psihi}atra? TreЬI.12. Mcde znatiti (kao ovde) i .odgovorio је !"'Cijent.. "opoha".. l'm oorry. .

Ьetween. What. are . . REiENJA ZADATAКA (nastavak) . LEKCIJA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-nlnth (129th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset deveta lekclja Nelшllko ldloma па few idloms 1 Evo nekoliko idiomatskih izraza koje Ьiste mogli 1 2 з Here are а few idiomatic expressions you might meet' (N.. doesn't ~teve . Каkо опв tвро iz(ll«<в. in'said aut .pretty . the mic_e (mais) wi// play .. miAevi kolo vode (Каd ЈО ma&a daJeko..rubЬer roЫJer...away. . U engleskom.saw htm . Оп је obukao svoj novi kaput naopaeke (unutra-napolje) 1 mogla se vldetl nalepnlca s cenom. she looks. .souncls. . ts going . . . .."? OВJAiNJENJA (nastavak) 2.2. .. .need to drin~.Thursday. рвтеtпо . mi§evi 6е se igrati)... . ? ZA PONAVLJANJE: 79.з. intelligent she is the difference . SuviAe dugo sedim: noga mi је utrnula (imam eiode i igle u svojoj nozi)..pt~"? а i kako govori (ZVIXi). 1 .<1watf(kao i friвnd. Оп Не nije pristвlicв piCa. .seen him . poito nета ~ramatiekog roda. а ona пета potreЬe da рiјв.. ..Каd matka ode. Mote se upotreblti i uz glagol to Ье.Nвrвvrю. and . PRONUNCIAТION fju: 'idi:m1z. secrвtвry i ЬеzЬrој drugih •men1ca) '1821 pod)ednako za muAkarca i za 1enu.course .3. 10 fly away . prais 129th LESSON . l've got piпs апd needles in my foot... Primetili ste svakako da vic о patuiJku nije mnogo uьediJIV u prel/()(ju.... Ноw 5.2) wheп you go to England.. When the cвt's вwау. " and а .gume" i .5.. pinz ltDd 'ni:dlz. .otil:i...1.daleko" ili .odsutan".4. to look the house we 1.whlle.485 tour hundr8d and eighty-tive Квkvв јв rвzlika izmвt1и tour hunc:lred and eighty-alx 486 Fln 1n 1118 m1881ng worda: 1. you recendy? - Of . l've Ьееn slttiпg' dowп for too loпg. u zna6enju ..after. laat . . 2 з nai6i kad odete u Englesku. ... .1. наvе . idiametik. Не put• оп his пеw coat lnside-out апd you could see• the prlce-tag. kuCi dok mi Ьudemo odsutni? Who . Jestв -Ко 6е li ga skoro vidвli?..odleteti itd. video sam ga prollog _ (3) Znamo vot away uz glagole kretanja: 10 go away. . in drinking and she doesn't з..how . . se Ьrinuti о 4. .

umreti") znal:i . бi ai'dia QIIJMNJENJA (nastavak) (З) То put out (4) put оп: staviti. То пiје teAko (uraditi).. ьвz dlake na jeziku.5. (5) (8) (7) (8) 129th LESSON .. То one's hвnd: isturiti (ispru2iti) ruku. Као prelazan glagol znal:i . pokloniti. re6eno о no!evima i drugim ~rim predmetima. .З). "caka". То tske (something) for grantвd znal:i primiti (neAto) kao obll:rю.Најdе. moriti gladu' ·. 'ara:ntid. odatle ovde pasivni oЬiik. but she couldn't stand' (6) the idea of throwing' it аwву. l'm starved (7)! Bio је vrlo otvoren Covek. znati tup. Umirem od gladil tca:. namestiti. То go Ьвd: pokvariti se. ')мilllant ••. а u stvari је Ьiо bez preЫjene pare. try. То stand: stajati.poludeti. to stand something: podnositi netto. То put out: izneti. you must put' out (З) your hand to make' the bus stop (N.487 tour hundred and eighty-eeven tour hundred and eighty-elght 488 4 5 6 7 8 9 was а very Ыunt (1) man. ЬIAnt •. to it takocSe se odnosi na teAkot:u ili lakol:u nekog zadatka.. lzraz therв is .9. etc.. Nadam se da uskoro moZemo da jedemo. То put out а fiгe (а cigarвtte.. therв's nothing to it . i otuda olako shvatati Ш potcenjivati. дll the fruit had gone Ьаd (5). he takes' те for grented (4). Primenjeno па ljude znati iskren. daun. Мој muf me ne razume.. istruliti.). (2) Knack је familijarna rel: koja ili oznal:ava veblinu. 'МAn&li in'$tl':lmaots. morate ispru!iti ruku da Ы autobus stao (da Ыste u~iпili da autobus staпe). OВJMNJENJA (1) 8/unt. вc:tually he wes broke.6. pozor~u 1 sl.4. 'hai 'ро:Ьs •. ali опа пiје mogla podпeti pomisao da ga Ьасi. since noЬody is free. 11): odgoditi. Ako tekate autobus па prolazпoj staпici (staпici па zahtev). Му huaЬand doesn't undera18nd' me. sposobnost (Не has а knack for these things . Оп se pravio da је milioпer.. lt's not dlfficult to do. Sve se vote pokvarilo.1. То put off (rel:enica br.. but 12 12 We will have to put' off the meeting untll next Тhuraday. Vk:leli smo u istom smislu i glagol to Ьssr. Не 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 Не pretended to Ье а millionвlre. ri'kwest. Сете оп. nek. koji је svaku stvar пazivao pravim imenom (пazivao aiov aiovom). What"s оп?.. apeid.$ta se daje? (u bloskopu. samo ро seЬi razumljivo.umirati od gladi''. itd.izgladnjivati. isuviAe se пavikao па mene (i ne prime6uje me). S pridevima nвgativnog znal:enja glagol to go se upotreЫjava u znal:enju . to је sasvim lako.. fru:t . 1 hope we can eat• soon..On ima smisla za te stvari) ili odgovara ndime "trlk". who called а spade а spade. izЬaciti. Moratemo odlo!iti sastaпak do slede6eg ~etvrtka.. otvoren. "Моs". obuCi. you make' а down-peyment of flfty pounds and then sixteen monthly inatalments of eight pounds. · lf you wait for а bus at а request stop. То stsrvв (od istog korena kao i nemal:ko sterЬen. ali ima јаdап роsеЬап trik (caka). r1pr.). pla6ate odmah (u gotovom) 50 fuпti а potom 16 mese~пih rata ро В funti.1.postati''. Kad kupujete па otplatu (kradit). togomвd ili to go crвzy ('kreizi). poAto пiko пiје slobodaп.а: knack (2) to it.. То grant: dodeliti..): ugasiti vatru (cigaretu. but there's . When you buy' оп hlre-purchase... pokuiaj.

.. pri'tendid. LEKCIJA 129th LESSON .l'm broke. . 5.11.3. nemam para.. Pszi! Nemoj da navl. Blrds of в feather flock together (ptice jednog pera jate se za)edno): svaka ptica svome jatu.5..4.put. . .too. Potpuno mi је svejedno (ne blh mogao da marim manje).N!!fm (stavil) rukllvice naopatke. EXERCISES 1.5. 13 14 Tata me је pitao da li hocu sportski auto ili jahtu... 'h:zdisina 'nout»di.10. . all the fruit had gone Ьаd. 'IOUIШ'nt . Ве.3. Ne mogu da ustanem. 'spo:tska: . 1 couldn't REIENJA ZADATAКA to Ье an expert. careful! Don't .-2..pretends. your gloves on ZA PONAVLJANJE: 80. .•• ba:d лр.2. - less.. but (to it).4. l'm hard up. stand . .488 tour hundred ancl eighty-nine tour hundt8d and ninety 490 13 14 а D8Cidy asked me if 1 wanted а aports-car or yacht. 1 ја. What's on (8) at the Gaumont this week? lt doesn't make' any dlfference to те.the end . sli ima jвdan trik. lt's not difficult. that man when he You can break . natla krpa zakrpu. l'm always . 1 couldn't care less. Gomonu"? Meni је to svejedno.13. . FUI ln the mlulng wonla: 1.. . З. Nlsam јео vet: nedeljama. 1haven't eaten for weeks. 5.1:1. 1 can't . This knife is so Ыunt that it won't cut. there 's а knack. Mole:f dв rszЬi}tМ 1ta hoCeA. . . what you want (like). mвni је sasvim svejedno . . av 6rouiq. . . 2. То nije tвlko. sve vo6e se (Ьilo) pokvarllo (ietrulllo).3. . . . Не always puts off his dentist's appolntments. utrnula mi је noga.inside out.. . Ovaj not је tako tup dв ne6e da se6e. . (ionako) sam Ьеz para.care at of the month.ra.2. Ме 1. . harcl up . l've got pins and needles in my foot. Ne mogu d8 podnвsem tog /!ollflirJJ kad se pravi d8 је struCnjak. Uvek kuЬurim s novcem pri kraju mesecв.14. 1. On uvek odla!e preglede kod (svog) zuЬe. 1 can't stand up.. 4.4. Posle nedeiJu dana. . ~ta se ove nedelje daje u . . jat. sta:vd. Alter а week.

Као prvo (za potetak). and it was so nice to see• you and Mary agaln. 1 had nothing to do with that scandal . 1'11 gilftl you в lift to the stвtion. Zivot u predgraciima је miran. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 at dlflerent sorts of letter. l'm wrlting' to thank you and your wife for heving (1) us last weekend. (2) А lift је inaee -lift. 4 5 6 7 8 9 10 11 OВJASNJENJA {1) То have someone (podrazumeva se at home).primiti. u naie vreme. the kid was atudying "Social Anthropology" which 1 always thought' had aomething to do (5) with monkeys.»ti.481 tour hundred ancl ninety-one tow hundred and ninety·two 482 Hundred and thirtleth (130th) Lesson Letters (N. For а start. too. he goes to demonatrations. i Ьilo је tako lepo ponovo videti tеЬе i Meri. maik. We lhoroughly enjoyed ourselvea.. 'stлdiiiJ iz 'kwai~t. t ЗOth LESSON . momak (dete) је studirao . 4) 1 ln this lesson and the next one. lt was nice. We had а long chat (4) . popril:ati.b~:bz 1.. (З) То hitch-hike (ili.- . tct. ju:n~·v~:s. teindtd.9.5.OdveACu vas (odЬaciCu vas) do stanice. aim 'raitiq. в chat: Caskanje.zn&A kakva је Dloun i izgleda da se studentski !ivot promenio u odnosu па onaj zivot (od zivota) kakav smo ја i ti poznavali.6. Bilo је lepo i videti London posle ovoliko vremena. PiAem da Ьih tebl i tvojoj Zeni zahvalio Sto ste nas ugostili proAiog vikenda. we gave· а lift (2) to а hltch-hiker (З) . ugostiti.- З. socijalnu antropologiju".. Life in the auburЬs is qulet. to see• London alter all this time. Preko vikenda ide па demonstracije. SavrAeno smo se zaьavljali (uzivali). А hitch-hiker (ili в hitcher): auto-stoper. povesti ga. Dugo smo /:askali .voziti se auto-stopom. Ato sam ја uvek zamiAijao da ima neke veze s majmunima. s~:ts. '6Qrali in'dbid.you know· what Joan is likeand it seems that atudent life has changed from the life you and 1 knew·.Ја nisa... ali pokatkad i previAe (maltice previAe) miran. hil 'haikQ .i polititke sastaпke. 'sz.. we will look 1 2 з Sto trldeseta lekclja Plama U ovoj lekciji i u sledeeoj pogleda/:emo razne vrste pisama.а young lludent going back to univвrsity. Na putu ku/:i. 'sou!l (5) То hвve to do with: imati veze sa. Then he told' us that he dldn't attand lectures but spent' his time preparing polltical meatings. Onda nam је rekao da ne pohaaa predavanja nego da provodi vreme pripremajuC. povezli smo jednog auto-stopera jednog mladog studenta koji se vra/:ao na univerzitet. Dragi Majk.m imao nikakve veze s tim skandalom. prijateljski razgovor. Оп the way home. naprosto to hitch) . ali to give someone в lift znal:i primiti nekoga u kola. Dear Mike. but aometimes а Ыt too qulet. 2. (4) То chвt: PRONUNCIA TION 1.8..- Csskati. At the weekand.

novels . Yours.4. zapravo.. Не owns three houses and two oports-cars. de~an'strei. Klndest regerd1 to you and your wife. 11... . autoblography has nothing the he AE!tENJA ZADATAКA 1. i radujem se Sto Cu vas оЬоје uskoro opet videti. - 15. 1ЗOth LESSON . Оп the way home we had to stop at а aervice atation. .hitch-hiker. hO)Spa'uelati.4.2.~~­ look . it wouldn't have Ьееn allowed. lzgledam /1 umoran? Nisam mnogo spavao и poslednje vreme. Napisali smo tri pisma. David.haven"t slept. two were to frie"fldS 1. . lt has nothing to do with you. poSto niko ne mo!e da prisustvuje. Odlo!iCemo sastanak.2. the way home. LEKCIJA 1.5.. i sa }adovoljstvom oCekujemo da vas We to seeing you ourselves and we EXERCISES 1. .3. 4. and 1 look forward to нeing' you both ageln soon. in't.493 tour hundred and ninety-three tour hundrecl •nd ninety-tour 494 12 13 14 15 ln our day. since nobody can attend. would it? Do 1 sound old and intolerant? 1 suppose 1 am. пета nikakve veze s romanima koje је . We will put off the meeting. Njegova autoblografija napisao. We three letters.5.10. On ima (posedщe) tri kuCe i dva sportska automobila. Kad sam ја Ыо u §koli..to do with . Flll ln 1he mloolng wordl: 5. ~en6ra'tюlж:I1i . Do 1 tired? 1 zaЬavljali much recently. Odlitno smo se ponovo vidimo. really .has wrttten. ZA PONAVLJANJE: 81. povezli smo jednog auto-stopera.. . . . Thanks agaln for your hospitality. od kojih su dva Ьila (upuCena) prijateljima. То nema nikakve veze s toЬOm. that would not have Ьееn allowed. .of which. we gave On to а з.11.. Hvala joS jednom za va~ gostoprimstvo.look forward again. a'tend a'laud. . wrote. Na putu kuCi morali smo da stanemo na servisnoJ stanici. -З.5. thoroughly enjoyed .13. His . zar 14 15 Da li ti se {:ini da sam (zvutim li) star i netrpeljiv? Pretpostavljam da (i) jesam.. 'lckЬz . .»Ьnnt. 2.а lift. . to ne п е? Ьi Ьilo dozvoljeno... 'kaandast r•'aa:dz. .1. pri'ptariq pa'litikl. 12 13 U na5e vreme (nas dan). 'mлokiz. 4.hnz. When 1was at school. tvoj Dejvid. Srdacni (najljubazniji) pozdravi teЬi i tvojoj zen1. Nв putu kuti. to nije (ne Ы) bllo doZ'Юijeno. 2. .

3. 1 hope 1 may Ье grвnted an lnterview (4). .nstanz sekn't&arial 'kolid!.. eesto _se skraCuje u adveгt iti samo ad (smвll ads: malt oglast). Zetim da se prijavim za mesto sekretarice sa znanjem dva jezika koje vi nudite.. 1 worked for two years in France. ~:"dou 'ri.. . 'h'l:thend. neudata sam. 1 have just read' your advertisement (2) in the "Situations Vacant" column of the Тimes. . taip . Yours falthfully. 1 am twenty-three years old (З) and slngle. 4. lmam 23 godine. S po~tovanjem (Va~a verno). Моlьа: an appUcation. OВJA$NJENJA (1) то appfy: primeniti. godine.. a'plajiQ.. Bicu sloЬodna od 23. as my firm is Ьeing taken' over Ьу а French company. 1 was based in the Bordeaux region and was working for an lmport-export firm. 1 will Ье free from March the twenty-third.)m sant 'dtr. Takode kucam na ma~ini i znam i engtesku i francusku stenografiju... Nadam so da cu Ьiti pozvana (da се mi se dodeliti) па razgovor. 4 5 з 4 5 6 7 8 9 10 1 wish to apply for the post of Ьillngual secretary which you are offering. 'kAm· veC poznajete nepravilne glagoJe? Ne zatюravite dв ponovite njihova tri oblika svaki put kad naidete па zvezdicu. (2) An adveгtisement је oglas ili (pojedina~na_) rekl~ma.. Bila sam sme~tena (bazirana) u oЫas1i Bordoa i radila sam za jednu izvozno-uvoznu firmu. While there. red .dЬn . oun. Ьeist . 1 also type and know' both English and French shorthand..):t fa:m. То advertlse ~ini li vвm se da sada PRONUNCIATION t. :мi'va:tismont . Marjorie Watson (Miss) 6 7 8 9 10 Danas cemo videti (vidimo) pismo od nekoga ko konkuri~ za posao: Dragi gospodine.. 131st LESSON .5. .•. After qualifying from St Dunstan's Secretarial College in nineteen seventy four (1974)..7: pa"fektid • .)lam.ica).495 tour hundred and ninety-tive tow hundred and ninety-81x 496 Hundred and thlrty-first {131st) Lesson А Sto trldeset prva lekclja Jedno poolovno plomo businell letter • 2 З 1 2 Today we see• а letter from someone who is applying (1) for а јоЬ: Dear Sir. Mardtori Votson (gospo.. Upravo sam pro~itala va~ oglas u "Tajmsovoj" rubrici "Ponude zaposlenja" (Uprafnjena mesta).. "kWOtlafajiQ fr:. live in London and own а саг. . radila sam dve godine u Francuskoj.9. poust O)V bai'lina~l . Po~to sam zavr~ila (kvalifikovala se sa) koledt Sent Danstens za sekretarske poslove 1974. . marta. usavr~ila sam svoje (znanje) francuskog. 1 perfected my French which 1 write' and speak' perfectly. sitju'eibnz 'veikant 'k:. . Dok (sam Ьila) tamo.• 'imsю:t 'eksfr.1..6. Zivim u Londonu i posedujem automobll. koji perfektno pi~m i govorim. 'pa:fektli. Ьоu6 .. buduci da moju firmu preuzima (da moja firma blva preuzeta od) jedna francuska kompanija.1. то apply for а ЈОЬ: konkurisati za zaposlenje.

1 want you to reply Ьу return of post. 1 have After decided work with you. from the . lskreno va§.5. u engleskom је interview i razgovor na koji se pozivaju kandidati za neko zaposlenje. 1 EXERCISES 1. Do you know English or French ohorthand? .- li. 1 .. 'ara:ntid an 'intavju: . . started looked з.'fci6fali 'ma:dtari 'w. BiCu sloЬodan ье Joan who the window.~~~==!\ О. osim Dloun koja је gledala ('aiOvetaiz): oglaAavati. . Posle OВJAIINJENJA (nastavak) ~itanjв vdeg oglвsa.Both. kan'fa:m . Bi6u sre6an kad se ova lekcija zavr§i. . Jeste li neudati (neo!enjeni) ili udati (o!enjeni)?.ОЬе. .mpt- 11 12 13 14 15 Mo!da се ona imati srece. so to our 131st LESSON . ri'ta:n ••. sin'siali .:. reklamirati. Please conllrm this appolntment Ьу return of post or Ьу telephoning my secretary.2. . l. Pitanje је. .4. lf you would like to come• to my olfice on the twenty-third of March at ten o'clock. 'pr. Не wвnted me to come at ten o'clock but 1 couldn't. .AI OU> ~ 'tW ? ~ni. .14. hvala vam §to ste tako brzo (hitno) odgovorili na na§ oglas.:.. haind. дkо blste !eleli da dodete u moju kancelariju 23. .. Svi (svвko) (nвpolje) kroz prozor.3.f~==. . i u jednom i u drugom slut:aju: Ноw old вrе you? (4) Mi smo ovu ret pozajmili samo u novinarskom znat:enju.. Here is the reply she recelved: Dear Miss Watson.2. Yours sincerely. REЙI!NJA ZADATAКA 2. su pol:eli da pi~u. . 1fP. PuЫicity (р t\Ьiiseti) је naziv za reklamu uopAte.3. Нvвlа vam ~to ste tako Ьrzo odgovorili па па~ oglas. . Flll ln the mlulng wordo: 1. Thank you for replying to our advertisement so promptly. 1..tsan.4. Ьns'pondans. Molim vas potvrdite ovaj termin (sastanak) povratnom po§tom ili telefonirajte (telefonirajuci) mojoj sekretarici. John Hind 10. _ (З) Malo zvanit:niji oЬiik. naM kompanfja је ьankrotirвla. 1 will Ье glad to give• you an lnterview and а short test in Ьillngual correspondence. • .11. marta u 1О sati. your odlutio sarh da radim s vama. Ho6u da odgovori§ povratnom po§tom. . D!on Hajnd.497 fow hundred and ninety-aeven four hundred and ninety-elght 488 11 12 13 14 15 Perhapl she will Ье lucky. upotreьtjen u pismu.15. дrе you olngle ог mвrried?. 5. 4f.. Znate li englesku ili francusku stenografiju? . has gone Ьankrupt. .. od trideset prvog. our 4. Thank you for . Evo odgovora koji је doblla: Draga gdioe Votson. u oblt:nom govoru reklo Ы se samo 1 ат twвnty-thrвe. ЬiСе mi milo da vas primim na razgovor i da vam dam kratak test iz dvojezi~ne korespondencije. On је hteo da do&tm u 10 sati ali ја nisam mogao.will Ье glad when this leoson is llnished.

and you'll the the јоЬ.g. --. i doЬiCet razgovor (prisustvuj posso.499 four hundred end ninety-nine па five hundred IIEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 500 5. frilz n: iks'trevagant seli:a tcJI:anz. ZA PONAVLJANJE: 82. . Konkuriti za zaposlenje. h1st:ar1 . Simpllcity always pays. "Na primer" se рiйе .3.).e. Apply for attend . .. possiЫe. e. i to је uspelo (delovalo). јоЬ. 17 7 PRONUNCIATION ~· . Jednostavnost se uvek isplati. son-in-Jaw: zet (kCerkin mu!).5. а stil је jednostavan. w:a:kt. i. ~t~il." (3). 1. . mother-in-law· taAta Ш svekrva.advertisement . . replying . wШ . :а'fЩ 132nd LESSON . U zvani~noj prepisci Englezi upotreЫjavaju mnogobrojne skra~nioa.. Everytюdy (everyone) writing. 10.'spel:ali_ 'Ьizn:as. Nema nikakvih ukresa (ki~nja) ni ekstravagantnih pozdrava. ЬrАI:Ь 1n Jn:. except. itd. zaova.ad (advertisement). "Fог example" is wrttten' "e.promptly .thirty-first.'noutis . it is better to Ье as direct as n0 frills or extravagant salutations and the style is plain (1 ). Nata gospodica Votson mogla је da napiйe svoju tivotnu istoriju Ш da prita о svom deveru (~uraku. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-second (132nd) Lesson More about letters 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset druga lekclja Jot о plemlma Did you notice how slmple the style of the last letteг was? ln an English letteг. reading .2. . That is to say" is wгltten "i. Ьоlје је blti йtо neposredniji. . daughter-in-law: tast ili svekaг. the interview. and especially а buslness letteг.company.2... (2) Brother-in-/aw: dever.. itd. .out of.". Aurak Ш paAenOQ.3..to. reCenicu br. There аге 2 3 4 5 6 7 4 5 6 Jeste li primetili kako је jednostavan Ьiо stil poslednjeg pisma? U engleskom pismu.. dodi razgovoru). . but she did not. zet.get (have). lekciju 104." (fгom the Latin id est).. "То )est" se pite "i. Za sve rodake stetene putem braka upotrebJjava se skupni izraz in-laws tazblna.g. ln offlcial correspondence. sim'plis:ati. ali nije. the English use many abbreviations.5." (od latinskog id esf). sister-in-law: svastika.free.4. OIIJA$NJENJA (1) V.e. . а naro~ito poslovnom (pismu). and it woгked. Our Miss Watson could have wrltten• her life hlstory ог talked aЬout her brotheг-in-law (2).4.6.

00 a..S. e. . post meridiвm posle pod~. which might explaln why the trains are so often late!) So inatead English people write "a. ~to Ьi moglo da objasпi Шtо vozovi tako testo kвsne!) Tako. mo1nli ..m.primera radi. . Ona је mogla da mu pomogne. (diplomiraпi stru~пjak) ili М. (4) Od latinakog sntfl mtlf'idiвm . 'ЬеЬiа av a:ts . to uvek deluje. .4.: 10. the Oueen draws• up an "Нonours List" which decorates people who have glven • иrvice to the nation.vojno. (Bachelor of Arts) or "М... Sc..д. but she did not. vi: si: 1. Eпglezi pi~u . kraljica sastavlja . 'reilweiz. (UpotreЫjava se uglavпom па felezпici.m. Ako ho6ei da ti potaljem doplsnicu.. ili D.: 10.O. grвtiв . (5) 8achвlor Ј8 stepen koji se doblja di~omom (iz humanistitkih EXERCISES 1." (Master of Sctence) (5).m ." da оzпаоо jutro (prepodne) а ..501 five hundred •nd orw five hundred •nd two 502 8 9 10 11 12 13 14 The twenty-four-hour clock is not wtclely used in Вrltain.. ili ро starom nazivu "umetnosti" . Other abbrevtations you might find' come' after peoples' names. Dvaput godi~пje. a~ri:yi'eiЬnz 8 9 10 11 12 Rа~uпапје (Caвovпik) па 24 sata пiје uobl~jeпo (~iroko upotreЫjavano) u Britaпiji... p. .00 a. (magistar пauka).. 9.C. а: da: es ~u . You must never use abbreviations when speaking.O. you must buy me а stamp..· . pored "jutп( znafi i . Listu powti" kojom se odlikuju (koja odlikuje) ljudi koji su slu:!ili (dali uslugu) пacij'i.C.. ai i: .11.C.. . 'ind~ 13. 11 you waпt me to seпd you а poat-card." za ророdпе i ve~e. пikada (пе) izgovaraju. Pastis is not wldely druпk in England..m. 13 14 OВJASNJENJA (nastavak) w~adla ju:~. · 17' 132nd LESSON .. .S." or "D..Victoriв Cross (krst kraljice Viktorije) visoko )е civilno odlikovanje. You should have Ьееn more llmple. 'ma:sta av 'sai:ms.m. The abbreviвtions аге only wrltten•. it always works. Ret morning.5. (11 is used malnly on the raИways..O. umesto (toga). .· Ne smete nikad upotreЫjavati skral:enice kad govorite. kao В.. kwi:n nauka. a. 9. Mogli blste takocle da пaidete па V.30 p.2... TreЬelo је da bude§ jednostavnljl. - ~~~·~ndans . Skraooпice se samo pi~u.З.m.m. .10.3. ili ma koje od mnogobrojnih vojnih ili civilnih odlikovanja.4.5. REAENJA ZADATAKA 1...m. Twice в yeai. rnsster of science znati magistar nauka..Ois/inguished 58rvice OrrJer (orden za istaknutu sluЉu). ei em keat . Vermut se u Engleskoj ne pije mnogo (naAlrokO). Sc.arts). prepodne". naver apoken•. апн l~ac.S. р1: em. _'nau:maros 'militari а: si'vilian deka'reibnz. а D.2.30 p..В." (4) for the afternoon and avening. .f. like В.. (6) V. . прr. .9. 'letan... - dra:z .. ali nije. . She could have helped him. i: dti:.д. in'sted .g. ~ (nastavak) (З) Od latinakog ~. You could also come• acroas "V.pre podne . 7. Druge skra~пice koje Ьiste mogli da пaclete dolaze posle imeпa ljudi.." to lndicate the morning and "p. mora§ mi kupiti marku." (6) or any of the numerous mllitary or civllian decorations.

. 1 . . prema tome.Zadr:!:ite ga. Не might come впу momant . -јпg" to keep jma zпаеепје trajanja. Кеер knocking. the Victoria cross (V. 2. Тhere Ьiо и kupovim~ naQo sam пв ovu staru p~u this old gun. br.Оп Ьi mogao svakog treпutka da dode..). 1З1. U пaredЬsma ili пatpisima: Кеер quie/1. br. . might је pro§lo vreme od msy. molim vas. decorations. . upotrebleemo konstrukciju 10-Ье sllowrкl to. Sa drugjm glagolom u oЬfjku па .want? . br. shopping. тву ispred sеье пе trpj predlog to. .drawing up . .Samo dalje kucajte. While . koje mo!e imatj ј jedпu i drugu vredпost).p. on time. ali se upotreЫjava samo keo kondjcjoпal (za razljku od could. 5. . to је pokloп. . .. прr. .Neprestaпo govorim sam sa soЬom. br.come and see. Molite se (zвhtevani stв) dв stignete пв vrsmв. Mlght .Plain. 8. (Rec goal. are numerous . dodite do твпе и moju kвлcВiвriju.Plesse keep it. .Тј§јпа! Кеер out •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset treea lekclja Кверег: cuvar. .. З. Za proAiu radnju. 1 ksep tslking to myse/f. What sort (kind) . - ZаЬrапјеп ulaz (Dr:!:ite se пapolju).Кеер off the grsss Ne gazi travu (Dr:!:ite se dalje od trave). .was . dr!:ati). Viktorijin krst". . Goal-kвeper ('goulkj: ра): golmaп.3. . . {:jsto gramatjёki gledaпo. 1. 4.Кео ј can ј must.. Квkvи kolulju Jsllte? Jt!Jdnotюjnu ili prugвstu? 1.30. jma оsпоvпо zпаеепја . 2 ј З. З ј 1ЗО.m.e.. cjlj" . . Dok sвm 2. ako паm је Ьа§ пео_рhоdап jпfjпitjv (smetj). br..503 five hundrecl and three tive hundred •nd tour 504 Flll ln 1118 ml881ng worda (1nd eЬЬrevlltlonl): 1. Postoje тгюgоЬгојпв odlikovanja. to jest и 20. 1. REt1ENJA ZADATAКA (nastavak) 3. or striped? ZA PONAVLJANJE: 83. You are requested to arrive . razljke је samo u stepeпu verovatпoee: Не msy coma sny moment.сате across. inaee. . 1З2. m1 y. Кlld иwlitв вв ssstavljanjem izvfJStajs. u 133rd LESSON 8.Оп moze svakog trenutke da do<fe. ? .e.2. Smeo sam da govorlm"' recj eemo 1 was sllowrкl to spesk.) 2. .30 When you tinished тв the report. . . прг.g. .. С.4. Za proAio vreme. he's proЬably ssleep .. lzm. it is а present .. То keep (cuvati. 129. have . оп verovatno spava. of shirt do you .Su тву ј might. in my office. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-third (133rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protlt8Jte olljain)lnja: lekcjja 128. i.5. .

.hsppity. They made те buy soтetћing 1 didn't wanl . Oanвs se mпogo upotrebljava i ameriёki zavtietak Yours truty. perfect . Nekoliko prideva. пapisati опо sto 5.You тву not.Оп је spor.Ako је Ьiо zauzet. koje пisu uoblёajene u poslovnom pismu. 1ЗЗrd LESSON . lpak. ha might have phoned . 4. а u poslovnom pismu ј~ i adresu primaoca malo nde. .perfectly. . itd. Ako smo poёali (u poslovпom pismu) sa Deвr Sir. We '11 makв hiт иnderstвnd . Tu upotreЫjavamo i kontrakcije. ovaj prelazi u i: happy . Smem li sada da odem? . fsst ili ввг/у.. Ье$1 wi$hes.Као $to ste sigurno i sami primetili.ьeвutiful/y. . Мау 1/ввvе now?. zavliiCвrno sa Yours faithfully. Не is slow. Не speвks slowly . U osnovnom znafenju "smeti" upotreЫjava se samo may (ne i might). ргоЬs­ Ые .ьс 508 znal:enju verovatnoёa.. Od prideva good prilog је we/1. lf he wвs busy.. а sa Yours sincerety ako smo роёаН sa Оввг Мг.ргоЬsЫу itd. od prideva se prilozi grade пastavkom -/у. /ove (from). Pl8ma.Оп је moida telefoпirao. upotreblCвrno have + particip pr~li: Не тву have plюned.On Св dati da mu se prefarЬa kupattlo.Оп govori polako. s leve strane iznad teksta: 32. " . Ьввиtifи/ . 11 таdе те thinkТо me је navelo na razmiiljaпje.Sagradio sam kucu (dao sam da mi se sagradi kuёa). . Hsve lhase letters trsnslsted at once . Mouпt Drive LONDON SE2 З 1 .Ova ptlula ёа vвs uspavati.Evo nekoliko primera upotreЬe make sa drugim glagolom.505 fiv. Prevodtmo ga оЫёnо sa . This pi/1 wi/1 твkе you s/98fJ . То 1118118 llle Ьu8 etop. пвјvаiпiја od svega је jedпostavпost: se felelo reCi. ako $!о su прr. Sliёпog је zпаёапја glagol to have sa drugim glagolom u parttctpu. Sopstvenu adresu stavtjamo desno gore. Ako se pridev zavr5ava ipsiloпom. Prtlozl. U privatnom pismu motemo zavriiti kako felimo: yours. your friend. Не'// have his Ьsthrooт rвpainted. 1 had а lюuse Ьuill. sluie i kao prilozi Ьеz promene oЫika.Dajte da se ova pisma odmah prevedu.Naterali (пaveli) su me da kupim neйto $to пtsam ieleo. - Evo јо6 nekoliko dopunskih вaveta.dati da se . mogao је da telefoпira.. Tako imamo i quick quickly. Cresceпt Messrs JOHNSON Drive З.Natera<:emo ga da shvati (ОЬјвsпiёаmо mu to nekako). hundred •nd fiwe five hunclfed and . i ni reet viSe.Ne sme& Po<:etak i kraj pismв u engleskom su staпdardizovaпi i vrlo jedпostavпi. ( + ime). koji ide uz оЬа pol:etka.

Well..8.t 1.. . Dugi" vikend је onaj koji se nadovezuje na neki praznik.. . We gave him в lift to Bath. То take advantage of (something): 1skoristiti (neSto). 1 hear• you've Ьееn to England recently.hoverkraft" (aerogljser).. .8. We were expecting them at а quarter past two. Zdravo! Njsam te ZA PONAVLJANJE: 84. Povezlj smo ga do Bata.. 'h3vakra:fl. Оп ga (је) uvek оЬiа6ј naopako.2. 7. ~·va:ntid!. (2) Advantage: prednost. . 'trevl bat Ьout . 1 cou/dn't саге less. 5 OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'vi~. 'touni . .507 five hundred and aeven five hundred and elght 508 lzrвzl koje lreba zapвmdd. 6ujem da sj nedavno Ьiо u Engleskoj... zar ne?. .6. We couldn't Ьевr the thought of having him shot. Не always puts it оп inside out.. tako da . .9. Prevocl.10.7. vjdeo titavu ve6nost. 06akjvaJj smo jh u dva ј 6atvrt. wou/d it?./ feel lone/y when she's awsy.. Moljm te. Ра.5. . . Njsmo moglj da podnesemo pomjsao da damo da ga ublju (metkom).ma viSe sloЬOdnih dana.12. met .1. vialt to England 1 2 3 4 zajвdno 1 2 З - 4 5 Pierre has met• his English friend Tony. 1 declded to take' advantage of it (2). lt wouldn't have Ьееп вl/owed..12. red . but then 1 read' an advertisement for the hovercraft. . . Nadam se da mogu blti primljen па razgovor. /'т starved. So. Mol1m vas potvrdjte (prjjem) povratnom poAtom.1.6. as 1 had а long weekend (1).4. -9. and they are drlnking• Ьееr together on the Champs Elysees.З. Please confirm Ьу return of post. ad'venb. lsprj6aj mi о svom putovanju..6. . 1 hope 1 тау Ье granted а п interview. Tako.. odlu6jo sam da to iskoristim. l'd (З) never tвken' one Ьеfоrв. . Nikada ranije nisam putovao njime (nisam uzeo jвdan).5. 6a:t . . Please don 't turn оп the television..4. ј on1 pjju pjvo па Jeljsвjskjm poljjma. LEKCIJA (Revlllon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-fourth (134th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset eetvrta lekctja Pjer је sreo svog engleskog prjjatelja Tonjja. bu'lour (1) . korist.11. Savffieno mj је svejedno.5. Ја sam uzasno gladan. zar vj njste? . .t О. .2. nemoj da uklju6ujeA televjzor. Tell' me aЬout your trip. aren't you?. poAto sam jmoo produtenj yjkend. alj onda sam pro6jtao jвdan oglas za . . 1 was going to travel Ьу boat. so 1 thought' it would Ье an adventure. 134th LESSON .7. .1. Hello/1 haven't seen you for ages. То (u ono vreme) ne Ьi Ьilo dozvoljeno.З. . .. 6. Osв6am sв usamljen kad ona njje ovde. .З. ра sam pomjsljo da се to Ьitj uzbudljjvo (avantura). la:nz e'lizei.. Nameravao sam (spremao sam se) da putujem brodom.С.

jer је Ьilo previ$e репе (p.-. Koji је u pitanju mo!emo utvrditi ро onome tto sledi: posle had dolazi particip proili (tsken). lt cвrries rюt only passengers. ~ IS.. Llke (N.ukrcati se" i prilog аЬоагd (e'tю:d).. i od crвft. ne od 1 would.508 tive hundrttd and nine five hunctrecl and ten 510 6 7 в 9 10 1 went Ьу train to Boulogne. Moglo upotrebljeno da Ьi se istaklo not only na pciOetku se reti i. 1 went through the "nothing to dвclвre" lane (9) and got onto а coach to go to the stetion. All вЬоаrd! tefeznil:ara pred polazak voza). danas је naziv za turistil:ki. opet.brod. Sve је bllo па engleskom. Eventually. 12 13 14 Moji prvi utisci nisu blli (Ьа$) divni. hju:df p~ndfaz . . (5) Does је reeenice.Svi u vagone' 134th LESSON . Ne samo $to prevozi (nosi) putnike.~nz : . prvoЬitno . Му first impressions weren't mervellous. Kad sam izabo iz hoverkrafta i uputio se ka carini. (4) Slo!enica od port (luka) i od /юoeгcralt: ovaj tehniel<i naziv. Bio је vrlo impresivan. • (7) :·· ·ь~vap~:t. Nije moglo ni$ta da se vidi kroz prozore. i Ьought' some duty-free c1garettes. i'ventali . ~ 9. im'presiv .. when everyone was on Ьoard (7).. ~ru: ... Not only does it cвrry pвssengers (5). 'hedid . ~ 11 'sл!Ьnli ria'laizd: То ье оп tюard: Ьiti na brodu.. teЬdeti. i mene је odjednom obuzela panika (poreo sam pani~no da se pla$im). Everything was in English and 1 вuddenly Ьeg8n' to penic. You couldn't see• enything through the wlndows. pentk. Padala је ki$a. sprei. rou~ . ~ 1~. kad su se svi ukrcali. 15 16 OВJA$NJENJA (nas1avak) _(З) l'd је u ovom siOOaju kontrakcija od 1 had...kania vode). but. 6 7 8 9 10 11 Otitao sam vozom do Bulonja. but вlso cars. plovni OЬjekt.. 'k. 1 suddenly realised that 1 was in а foreign country. fen'tatik 1m prel. Onda је hoverkraft stigao.. na (prevoznom sredstvu)'': оЬа se upotreЫjavaju ne samo za brodove nego i za vozove.. . Bilo је fantastitno! Za samo pola sata blli smo u Doveru. . odjednom sam shvatio da sam u stranoj zemlji. Od istog korena postoji i glagot to Ьoard. Као neko ogromno morsko ~udovi$te. U pristaniitu (hoverkrafta) kupio sam malo cigareta u ..~ 10. Nisam progovorio ni reti. d1 klu letn. Pвssengers вrв kindly requested (uzvik to tювrd the plвne. As 1 got out of the hovercraft and heвded for the Customs.. the th1ng rose up on а cushion of air and set• off.. autobuse i ~k kamione. Ьiti ukrcan. Then th? hov~rcraft arrlved. .": kubn ~v Е~. (6) Ссвсh.1-4. . Kona~no.7. At the hoverport (4).ou~tz end i:v~n 'l:n-iz. si: ·m~nst~. lt was rвlning. 1 hвdn't spoken' а word and no one had spoken' to те. podigao se (ta stvar se podigla) па vazdu$nom jastu~icu i krenuo. avione itcl. koeija".ni$ta da prijave" i рорео se па autobus da odem do stanice. 1) а huge ив-monster. :· 'di'. i niko mi nije (niSta) govorio (meni). 11 12 13 14 15 16 lt was fantestic! ln only half an hour we were in Dover. k. Ьа:d . ma:val~. . lt was very 1mpress1ve.. ~а .l:ti fri:. nego i automoblle. Ьесвuи there was too much spray (8). 'douva. rnedugradski autobus (za razliku od autobusa u gradskom saoЬraCaju­ Ьvs).. coвches (6) and вven lorries.Mote se putnici da udu u avion. sastavljen te od glagola to hover.utamz ai . koji nikada ne Ы mogao doCi posle oЬiik would. Pro$ao sam kroz liniju (za one koji nemaju) .fri-wpu" (sloЬod­ nih od carine). ~ 11.

1. takode oznatava saobraCajnu traku {traffic lane). rasprl!iivati. mind. Not only . а u ovom stueaju onaj prolвz ili hodnik kojim se usmeravaju putnici па carini. То declare: izjaviti. but he (8) brewery! 4. -. ako teli~. ZA PONAVLJANJE: 85. the То spray: prskati. .5.оп Ьoard . when everyone was plane took .take. Ne samo Sto pije suvi~.. lsko Cete pratiti dijsfog. а coffee 2. Aher he some cigarettes and the coach. The monster rose up from the loch. Не got out of the coach and heoded for the Cuotoms bulldtn?. Eventually . uSao је и autobus. . . .drink too much . REtENJA ZAOA ТА КА. moiemo uzeti hoverkraft.. prijaviti (za carinjenje). talasa ili brod" koji plovi. tudovi~te se podiglo iz (tkotskog) jezera. We can go for а plcnic if you like. to је brie. Nije vaino. Flll ln lhe mloslng words: PoAto је kupio cigaгete i popio kafи. kвd su se svi иkrca/i.off.quicker (faster). She has Switzertand. You couldn t see anything through the wlndows Ьесаu1е of the spray.4.2.4.2. -З. da biste izveiЬali uho.3. Never we can the it's Mo!da vвm se snimci tine та/о prebrzi? U ovim lekcijama oni su veC snimljeni brzlnom oЫtnog govora.2. .drinking.l does he а . Let·s take advontage of the fine weather. nego poseduje pivaru.hovercraft. најdе da iskoristimo (ovo) lepo vreme. . lmenica spray moZe oznaCavati ono Ato i mi zovemo "sprej". got over.got onto (into). LEKCIJA 134th LESSON .. lzatao је iz autobusa i uputio se ka zgradi carine.s. sokak. . (9} А Jane: uliCica. her itlness and to _. lmajte и vidu dв testo ne moiete razиmeti ni svog zemfjaka ako govori prebrzo Ш suvi~ tiho: isto se dogadв i Engfezima. ТrеЬв postepeno da se navikavate da razumete i Ьеz teksta.4.owns.5. а па moru oznatava onu izmaglicu od sitnih kapi koje se stvaraju pod dejstvom vetra. i sluAajte snimke viAe puta.has gone.3. . 1. Motemo da odemo na piknik. Ali ako imate tekst pred otima. Zato bиdite upomi. Kona~no. avion је po/eteo. Nije se moglo ni~ta videti kroz prozore zЬog репе {prskanja).511 five hundrecl and eleven five hundred and twelve 512 EXERCISES 1. buying. 5. Ona se oporavila od Ьolвsti i oti$/a и $vajcarsku. · · . StOВJMNJENJA (nastavak) 3.

n::tf. Drlving' in London was heaven compared to Paris. na~o sam taksj. please. Voznja u Londonu Ьila је raj (nebo) u porec1enju s Parizom. sir. 'kлridt . molim. Не mвnaged to impгove his English in оп/у thгee months ..l. ot my compartment suddenly opened and а man in uniform said: "Tickets. Napolju." 1 still understood*. bu~n ј pun ljudj. 'pidbuk . 1 managed (1) to relax а llttle and look at the countryside. direktor (ne .!d t." Prve re~i koje mi је neko progovorio. 1 found' а taxi. England is Ьeautiful and green. Ovde imamo drugo znatenje istog glagola . rukovoditi. . Sto trldeset peta lekclja Dolazak u London 2 З 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U (na) vozu. uspeo sam malo da se opustim i da gledam okolinu (predele).uspeti. a:skt. gospodjne. Bio sam sada veoma uzbuden. U koliko sati sti:!emo u London?" "Bjcemo na Cerjng Krosu otpriljke za jedan sat.. Ju.. OВJASNJENJA 12 PRONUNCIATJON ~·raivl.. . tru:.. sorry. Karte. Engleska је divna ј zelena.1. Charing Cross is like any Ьig rallway station.upravnik. Ро~о sam da ~itam svoj vodi~ i da trafim adrese hotela ј pansjona ("krevet ј doru~ak"). .. veljkj. Ьig..menadfer"!). ~ak ј na (u) kj~j. "keb". a'dresiz .m sed t1kats. lstjna је ~to kaiu.. and gave• the drlver the address. brekfasts.Wi/1 you Ье вЫе to find уоиг hotel? -1'11 mвnage somehow. lt's true what they say.. and 1 had understood' them! 1 took' my courage jn both hands and asked: "What time do we arrlve in (2) london?" "Wa'll Ье at Charing Cross in about an hour. Na~ao sam (Ьiо sam na~o) adresu jednog jeftjnog hotela ј jedva sam ~ekao da stjgnem. ik'saitid (1) То manage: upravljati. odakle твпвgег.3. i ја sam ih razumeo! Skupjo sam hrabrost (uzeo svoju hrabrost u оЬе ruke) i upitao: .2. Cerjng Kros је (Ыо) kao svaka (ma koja) veljka zeleznj~ka stanjca.. ј dao vozal:u adresu.. Odatle је izvedeno i znatenje . nolsy and crowded. 1 started reading• my gulde-book and looking for addresses of hotels and "Bed and Breakfasts".513 five hundred and thirteen five hundred and fourteen 514 Hundred and thirty·fifth (135th) Lesson Arrival ln london 1 Оп the train. а "саЬ".u ri'le~•:. pardon. 1З5th LESSON .. Th~t door . 1 was now very exclted. Outslde. postiCi." The first words someone had spoken• to me. 'm~!'i~.6. even in the rain.4. Vrata mog kupea odjednom su se otvorila i jedan ~ovek u uniformi је rekao: . 1 had found' the addreн of а cheap hotel and 1 couldn't wait to arrlve.Uspeo је da poЬoljla svoj engleski za samo tri meseca.Nekako Cu se veC snaCi..snaCi se".." 1 dalje sam razumeo.8. -НоСе! li moCi da nadet svoj hotel? .

. . the dв nade to (mesto). he was speaking quickly. him find 4. EXERCISES 1.. it rains all the time? .couldn't .2. -З driver. Skupio sam hrabrost i rekao .~Q said . suviAe је prenatrpan (tesan).13. pusti ga Give the .it.managed to.5. and wait k~. -З. . . very . а za manja mesta at. Although. . 'fouan .address.to arrive.. verovatno.all the time. .. p~'Jait cnd ka :m . ali su vozili pogreйnom stranom puta! Hotel koji sam (blo) izabrao Ыо је u Kensingtonu. . -З.4. . Flll ln the ml11lng worda: 1.give mecheap hotel. . 13 14 15 At last. da stalno pada kiia? .5. ZA PONAYLJANJE: 86.5... Svi su Ьili mnogo uCtiviji i mirniji. . . but they were drlving' on the wrong side of the road' (3) The hotel 1 had chosen' was in Kensington. 'kenziot~n. NemoJ da uzima!> taks1. Don"t take а taxi.. 5. OВJASNJENJA (nastavak) -(2) Upotreba predloga in oclnosno at mora se savladati . LEKCIJA 135th LESSON .С. . . . peid . We"ll Ье there in аЬоu1 an hour. . sluhom" Као jedino pravilo motemo napomenuti da uz imena velikih gradova ide in. Plati vozatu i daj mu napojnicu. 1 took my courage in both hands and said ""No"". Daj vozstu adresu. . sve vreme pada veomв uzЬudeni 2. Mada је govorio Ьrzo. to the address of а AE$ENJA ZADATAКA 1.. . . we arrlved at the hotel. uspeo sam da ga razumem.4.1. 'hcv~n k:ma'p~. and . it's too crowded.him. BiCemo tamo otprilike za jedan sat. . it rains We were . Hotu da mi 1 want dвte adrвsu nskog jeftinog hotela. l"m up1 Although England very Ьeautiful. .515 five hundred end fifteen five hundred end 8ixt88n 516 13 14 15 Everyone was much more pollte and calm.ne··. both.2. . Је li istina §to kafu.• roud. so 1 saw' quite а lot of London from the саЬ. Najzad. .4. 1 understand . Рау the drlver and give him а tip. Posle glagola arrive upotrebljava se isti predlog kao i posle glagola miгovanja: we arrivвd IN London. Platio sam vozaCu i dao mu napojnicu. we arrived А Т fhe hotel. . da se u Engleskoj vozi levom stranom ulice.2.•. r. . ра sam video podosta (prilitno mnogo od) Londona iz taksija. . stigli smo u hotel.excited. 1 paid the drlver and gave' him а tip . Smutilo mi se! Mada је Engfesks vrlo !ера..let. 'noizi 1Dnd 'kraudid. tip. fi:p. З. .10. (3) Znate. you. ОЬоје smo blli i jedva smo &Jkali da stignemo.1S. . 1. fed . . ..11. ls it true what they say.is .. .

The salesman asked: "What size do you take"?" 1 had no idea (3).6. Zna~." 1 got• а Ьвrgain. That was а Ыt of а proЫem. i samo 6 funti na noc s doru6kom.7. that's much clearer. ai'dia.. То је Ьiо mali proЬiem (mal6jce proЬiema).JmaS li ti uopSte pojma koliko Се to koStati.. poCi). inta'rлptid . you know•. too.2. prijaviti se па recepciji.1. jmao sj srece. "but London is cheaper than Paris. that makes· you nine and а half.517 five hundred and eeve. Sest funtj na noC је vrto jeftino. ona (ta) је mnogo skuplja. SreCom. n five hundred and eigh. We have а nice pair in the sales (4): only nine pounds reduced from seventeen pounds.. lлka. :strcit . То check out: napustiti hotel." Odmah sam odlu6io da svuda jdem pe~ice. 2) up to twelve pounds .and for а small room." 1 declded straight away to walk everywhere.. rasprodaji: samo 9 funtj.. ь~·t ареа. 'kлmfataЫ. ." DoЬio sam jeftjne cjpele (dobar posao). . dis'kлva. 1 even Ьought" а pair of shoes. OВJASNJENJA То check in: uzeti sobu (u hotelu). and far less modern than our M6tro. 'dian . Оо you have апу idea how much it will cost?. osjm podzemne feleznjoe. . odjaviti se. 'teilzman . (4) То se/1: pгodati. except the tuЬe.. Cak sam kupjo (ј) par cjpela. 'fa:br»tli . said Pierre. fekt . 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hotel је Ьiо odlil:an: mali ali udoban." "Znam". 1 checked in (1).. 'tciЬI. . Six pounds а night is very cheap.. You could have paid (N. .. Prijavio sam se na recepciji. .imati pojma. Tony interrupted: "You were lucky.. :. saiz. on је imao taЫicu za prera6unavanje (konverziju). "Vj nosite broj (veli6jnu) 42. :sciiz . Mogao sj da plaM ј do 12 funtj -ј to za malu sobu. ј daleko manje moderna nego nd metro. 'metrou. predstavu (о nefemu). (2) То set out ima priЫiZno isto znatenje kao i to set off (krenuti. lmamo jedan lep par na.. .. Fortunately he had а conversion tеЫе. ostavio kofer u svoju sobu i krenuo da otkrivam London.• ri'diu:st 136th LESSON .9. (З) То have an idea ....n 518 Hundred and thirty-sixth (136th) Lesson Conver1lons 1 2 З Sto trldeset ~reraёunavanjo Иsta lekclja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The hotel was fine: small but comfortaЫe and only six pounds а night with breakfast.. put• my case.1. "You take" а size forty-two. snjfeno sa 17 tunti. tlu:b ... (1) PRONUNCIA ТION. rekao је Pjer.. imenica sale znal:i prodaja i {najl:eSCe u mnoZini) rasprodaja..11. to zna6j da ste (to vas pravi) devet i ро.3. Stavjo sam svoje stare cipele u kesu i iza~ao u (svojim) novim..in my room and set• out (2) to discover London. ~an:va:bnz. Prodavac је pitao: "Koju velil:inu nosite (uzimate)?" Nisam imao pojma. 1 put• my old shoes in а bag and walked out in my new ones." "1 know•". "ali London је jeftiniji od Pariza. Tonj (ga) је prekjnuo: . narol:ito kacl је ret о du!im putovanjima..

ViAe nisu imati cipela zвdovotjim ~izmama. You paid than that: pounds.2. Molda devet. No ldea.11. .4.а . shoes sales. 'n&Ьnl 13 14 15 Nisam imao ni pojma da је London tako veliki. lmali smo sniOe. тогао sam da se They had with Ьoots. mi је jedan sat da odem (hodam) do Trafalgar Skvera. .. - size ... 1 couldn't remember what size 1took. TreЬalo је da ona ide petice ро Londonu. lma jedan lep par cipela na rasprodaji. EXERCISES 1.15. а nine. 13. па гasprodaji. Svidaju mi se sve sllke osim jedne. 'Ьa:ain .make do. 1 had another nice surprlse: it was free. (Tako) se viAe vidi. 1can't afford de luxe hotela. we ~nt in lmamo ma/i proЬiem: јв sвm izgubio novtanik i pasol. Ьit .5. Ne mogu da platam luksuzne hotele.up to thirteen. .in the. Шll: . 1 wanted to look at the paintings in the National Gallery..5. 1 like all the paintings except one.14.. Nemam pojma koji broj {veti~inu) nosim.2.straight . Doziveo sam (imao sam) jos jedno prijatno iznenadenje: Ыlо је Ьesplatno.. .wallet passport. no more.518 five hundred and nineteen tlve hunctred encl twenty 520 13 14 15 1 had no idea London was so large. 'peintioz . . 1 have to stay in "Bed and Breakfasts".away. my 5.4. 2. . We have and my а of .5. Treьalo . . could have . Nis8m mogao da se setim koji broj nosim (koju veli~inu uzimam). Flll in lhe mlaaing worda: 1.4.lost . sa'praiz. . . lt took• те an hour to walk to Trafalgar Square. Hteo sam da pogledam slike u Nacionalnoj galeriji. (Свk i) do t3 funti. 3..3. She should have walked around London.much (far) more .PerhapS. wO»:kt. Ш'fela:a skwa. LEKCIJA 136th LESSON . 1. 1 had to ZA PONAVLJANJE: 87. proьtem: l've . were lucky . с. You see more. . There is а nice pair of shoes in the sales.. 'plari. odmah smo We .3. . . 1 have what 1 take. moram da odsedam u pansionima. REAENJA ZАОАТАКА 1. Mogli ste ds plstite (i) mnogo vije od togs. 3.2.

Mogao sam da jedem pjcu. "izazvati utisak".U.mai ekspl~"reibnz .. im'pust.. а ~k nj Ьioskopj njsu Ьilj mnogo skupljj (mnogo vj~).pz. Odlu~jo sam se da (odem ј) vjdjm nekj pozoritinj komad pre nego Ato otputujem. Obratite pa!nju na izgovor: paint.11. 1 could have eaten• plzza. maind. Primetio sam kako su Londonci koje sam video izgledali mirniji.. So 1 went lnto а pub and had а pint (1) of Ьееr and а sandwich. •a"za:stirз. An exhaust pipe: t. . 'noutist • ·. Dobro mesto (sediAte) u pozoriMu Ьilo је oko jednu funtu.. . (З) SeCamo se izraza to make up one's mind: odlueiti se.. (francuske) pala~jnke. One thing struck• (2) me: The theatres and clnemas were all cheaper than at home. Мој prvj dan Ьiо је jscrpljujucj. kan"tiniu:d . . ·a~az '. (2) То ·strike је "udariti". а odatle i "pogoditi". crepes. r.mz ~rstu odluku. tiaurz . aven at five o'clock during the rush hour. 1 looked in vain for an English rastaurant.10.11.лlfa. Jedna stvar mi је pala u о~ј: Pozori~ta i Ьioskopi svi su Ьili jeftiniji nego kod nas (kod kuce). Vjdeo sam toljko da se ne mogu svega setiti. doneti PRONUNCIA TION ~ •• pa&a. "poraziti"..uot dki. . 1 felt• hungry. alj njje Ьilo (nj) jednoga na vjdjku.7.k... . but there wasn't one in sight.­ (4) То exhaust: iscrpsti. Му first day was exhausting (4). 'i:t:m 'pitsa kreips 'hemlцo. 1 noticed how the Londoners 1 saw seemed calmer. doslovnom i prenesenom znatenju. hamburgers. 1 made• up my mind (3) to go and see• а play Ьelore laaving•.&21 fiY8 hunclred and twenty-one tiY8 hundred and twenty-two 522 Huhdrecl and thirty-seventh (137th) Leuon 1 Sto trldeset sedma \ekclja 2 З 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 After an hour's walking and an hour's culture. . ali nikakvu englesku hranu. Znamo veC da је od ovog glagola nastala imenica strike . Another thing that impreaaed me was the numЬer of parks: 4 5 6 7 8 9 1О 11 Posle jednog sata hodanja ј jednog sata kulture. 1 saw· so much that 1 can't remamЬer everything. strлk.1. Onda sam nastavio svoja istrafivanja. vein . А good seat in а theatre was aЬout а pound and even the clnemas were not much more.t •• : :aeпdwi~. Then 1 contlnued my explorations. 'IAAdaoaz ••• si:md "ka:mo . 137th LESSON . Uzalud sam trafjo nekj engleskj restoran. fak i u pet sati u vreme "Spica". She's iscrpljena.3.б.2. ttnamaz. Jos jedna stvar koja me је jmpresjonjrala Ьiо је broj parkova: OВJAANJENJA (1) Oko 0. 11:t... sait. u exhвusted Ona је izduvna cev. osetjo sam (da sam) gladan.§trajk. hamburgere.56 litara. Tako sam otj~o u jedan раЬ ј uzeo (jmao) pola litra (pjntu) pjva ј jedan sendvj~.t. iznemogla.. but no English lood...5 . .

Hajd park. ali ne оЬоје. so 1 went away quletly.. .• o'Jaud . lookвd kaЬinu. .. .. Mogu li da sednem..• ara:s. sa improvizovane govomice. .. the rain and 1. Flll ln 1118 mlulng words: 1. but not both. .oo . when . ·r.f. 1 have Ьееn walking all day.5. 1feel а Ьit ill..523 five hunclred and twenty . .4. . Jaaid pa:k . . Mofete izabrati ili picu ili hamburger. please? . imo'areilao.. Oti8ao sam u "ugao govornika" i slu8ao nekoga ko је govorio о useljavanju. 4. Uzdвhnuo је Не k8d su ти rekli dв ne mofe dв rвzerviSe mesta.2. told him he tha Londoners t are .. . . he . . lscrpljen sam. Green Park . - OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) Saint (sveti). . izgovara se "seint" kad је naglaieno.3. REЙENJA ZADATAКA . tired. hodao sam сео dan. . јВ video blli su Ьutni. 2. You can choose elther plzza or hamburger. . IJ. . . Ono §to mi је palo u ol:i Ьiо је broj parkova. . Hyde Park. Grin (zeleni) park . Uzalud su trUili telefonsku .-iaaz. Оп је rekao da је zemlja puna stranaca. . but were 137th LESSON . 14. walking an hour ..et jetМn sвt ро kiSi i оsеСв se umorвn. da drfi govor okupljenim prolaznicima о eemu god . Не said the country was full of loreigners. ра sam se tiho udaljio (oti8ao). 'k. EXEACISES 1..park svetog Jakova". but there one. molim vas? -2. .and you were allowed to walk on the grass. (6) Ugao Нajd-parka u kome svako mo!e. Doslovno prevedeno. Sвint James' Pвrk znaeilo Ы . '. Оп hodв не .Н:Ьz 12 13 14 Sent O!ems (park). _ five hundr8d and twenty-four 524 12 13 14 St (5) James'. . She likes llving abroed: she meets many dllferent paople. . Londonci su ~te (uzevSi} mimi. . What struck me was the numЬer of parks. calm. 5. l'm exhausted. М ау 1sit down..3. 1 went to Speakers' Corner (6) and llstened to someьOdy 181king aЬout immigration. skraCenica St. вli (oni} Londonci koje sam 3. 4. Ona voli da fivi u inostranstvu: (tamo) srete mnogo razfil:itih ljudi. ali ispred imena obleno se svodi na "S!=Int". вli је nije Ьilo.eli.. for а UNephone Ьох. OseCam se maltice Ьolestan. .i Ьilo је dopuS!eno hodati ро travi.

• бi ektiџa: . .3. 1 was even going to buy' а dlnner-jacket (2). 'lctl:.. Noc uo~i polaska (pre nego ~to sam poieo). 1 did some lhopping and Ьought' all the tradltional things that tourists buy'.З. dinner је u toku popodnewi. for. rcit ·. pevanje i kostimi bili su svi tako profesionalni! Napustiti pozoriSte Ьilo је kao izaCi u drugi svet. oti~ao sam da .nd 'pulouvax а twcd df. - in vain. couldn't Ьооk - Тhеу- saw - noisy. ра sam to s nestrpljenjem o(:ekivao. the slngtng and the costumes were all so professional! Leaving' the theatre was like coming' out 1nto another world. znaCi jedino "pu~nje". 1ks trcvaиant. . оЫСnо sasvim lak.the much more. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-elghth {138th) Lesson 1 1 had changed my money in England and had got а good rate (1) for my francs.1. dear (expdnsive) .2.525 five hu~ 8nd twenty-five five hundred •nd twenty-alx 52ti 5.it's - ZJ.ek:»t. tr:.TAКA (nastavak) 1. а tweed jacket. Stvarno (potpuno) sam uzivao u tome. freџks. .. Shettand pullovers. supper је kasna veCera.(4) Lunch је podnevni obrok. The acting. but it would have Ьееn а llttle too extravagant.4.Ю i Ьвfоге lмving. mi (ih) nemamo mnogo u Parizu.'di§:»n:»l.odnos (srazmera) razmene. . u engleskom. . . . tj.5. The night before 1 left (3). has Ьееn- not sighed .they generally .) (3) Moglo se г. 'lror:»li . PONAVLJANJE: 88.fвets. Pulovere od ietlandske vune.vidim jedan mjuzikl. Londoners 5. ёаk sam se spremao da kupim i jedan smoking.1. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Podrazumeva se the rate ot exchange .. seats. we don"t have many in Paris. (2) NUe "smoking" је ono Sto jezikoslovci nazivaju pseudoanglicizam. As you know'. 1 thoroughly enjoyed it. al i se u Engleskoj ta vrsta odete naziva dinner-jacket а u SAD tuxedo (tлk'si:dou). P~na ielвznicв је skupa. 'mju:zikl... _Cci'_ldfd · . .in. zato uzmite taksi: to ne koSta (nije) mnogo viSe. Malo sam ibo u kupovinu i kupio sve tradiciOПalne stvari koje turisti kupuju. Gluma. so 1 was looking forward to it very much. kurs. АЕК: је engleska. so take а taxi: REAE. koju mnogi sasvim izostavljaju.wasn·t.4. . ·. The tuЬe is . 138th LESSON PRONUNCIAТION 1. Као Ato znaA. sako od tvida... (Smoking.NJA ZADA. ali to Ьi Ьilo malo previ~ ekstravagantno. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset osma lekcija 2 З 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 8 8 Promenio sam (svoj) novac u Engleskoj i doЬio sam dobar kurs (odnos promene) za svoje franke. 1 went to see а musical. tako da viAe odgovara ndoj veCeri nego ndem rueku.

lt would have Ьееn amusing to buy а Ьowler hat. rлf. . lf you аге in а Ьоаt оп а rough sea. . дkо 15 16 ali u hoverkraftu. . OВJMNJENJA (nastavak) (5) Тhв English Channel. so 1 had а large Ьrandy to atrangthen (8) myиlf. Slede6eg dana spakovao sam svoj prtljag (svoje torЬe) i svoje suveniгe. Bio. (7) Osnovno znaeenje glagola to гOII је "valjati" ili .2. . Putovanje natrag bllo је manje prijatno. (6) Rough (zapazlte lzgovor) zna~l grub. strength .ojaeati. ali u pomorskom refniku oznaeava njihanje па talasima. bout roul.10. ljuljaS se.2.4. . .. . 11. but in а hovercraft. REAENJA ZADATAКA 1.5. to strengthen . 'k. Throughout the musical the ecting was superЬ. Bio sam nesreCan Sto odlazim а 10 11 12 13 14 kanal (Laman§) је Ьiо veoma uzburkan tog dana. Bilo Ы zaьavno kup1t1 (da smo kup1l1) polucilindar.. ра sam uzeo veliki brendi da se okrepim (ojatam).le bumo 1111 nemlmo more. pckt .1) in а lift. А rough сору }е nedoterana verzlja teksta. EXERCISES 1. su:v:. in an excellent Chlnese reataurant. Nekolicini ljudi је pozlilo (Ьili su bolesni). The next day.. . .kako Englezi zovu ono Ato mi. 9 Ovog puta sam kasno veterao. А rough sва . pra'febl»>. Several people were sick. . u jednom odlicnom kineskom restoranu. ро ugledu па Francuze. zovemo kanal LamanA. (8) Strong: jak. Kroz сео mjuzikl gluma је blla izvanredna 1З8th LESSON . .. . ~е tako buran d~~ da se brod ljuljao. ... These souvenlra remlnd me of my stay in Europe. .'niaz. . .3. Ovi suveniri me podsetaju na moj Ьoravak u Evropi. 1 was in а bad mood Ьесаuае 1 had to leave. strould.11. said goodbye to everybody and strolled to the atation.13.10. lt was such а rough day that the ship was rolling. The journey back was less pleasant. koncept. kotrljati".. . si u brodu na burnom moru.5. .9.527 five hundred and twenty-eeven tive hunctred вnd twenty-elght 528 9 10 11 12 13 14 15 16 1 had а late aupper (4) this time.З. 'dh:ni . rekao svima "zbogom" i odSetao se do stanice. ·eamt .4. you roll (7). you go up and down as (N. Bio sam lo§e raspolofen jer sam morao da odem. 1 was unhappy to leave• and the Channel (5) was very rough (6) that day. 'sлра. 'brendi tu 'streQ6an.. 1 packed my bags and my souvenlra.~u:mz .snaga..16. 'plennt. ides gore-dole kao u liftu.

agree. Putovali ste (uzeli ste) hoverkraftom! каkо је to? You've the hovercraft! What's Ni ја...З. 1 can't - Neither 2. jednog ciganina i dva vojnika. lwasinavery 1. like taking. stand natrag је u118k tuinije. Опа ne voli da putuje brodom (uzimanje broda) ро loSem 4..2. Putovвnje Тhе REtENJA ZADATAКA. ? vremenu.can 1. She doesn't the Ьоаt 5. Ьiо sam и vrlo lolem raspoloienju. . wherees the star of the play . 'vilidt~ ~ "diipsi . 4 OВJA$NJENJA (1) То do wefl: imati uspeha. Suprotno је: to do Ьвd/у... Obratite pa!nju na ime Тhomas. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-ninth {139th) Lesson Mothers 1 2 З Му son Thomas is doing (1) very well оп the stage. dok (glavna) zvezda komada . Оап рге nego lto sam otputovao.Njen novi roman ima uspeha (mnogo se l:ita).izvesni gospodin Hamlet . 4. а gypsy and two soldiers..1. · Ьefore -left. . taken . Нег пеw novel is doing we/1 .529 five hundred вnd twenty-nine five hundred and thirty 530 Flll ln the mllllng worda: 1.only plays one part.in bad (rough). steidi.. sлn 't~m:»S . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset deveta lekclja MaJke 1 Мој sin Tomas ima mnogo uspeha u pozoriMu (na sceni). "soul· 139th LESSON . - 1. PRONUNCIATION "mл~z. (nastavak) 1 •••.igra samo jednu ulogu. journey back .Ьаd mood. . Јв ne mogu da podГ/fJSem mjuzikle. 2 З 4 Jedan mladic је sedeo u salonu jednog velikog hotela pijuckajuci ca~u punca..sadder musicals .it like. dobro se snalaziti. On (mi) pi!w i ka!e da svake veceri (noci) igra jednog seljaka. weather. Не writes• and says that every night he plays а vlllager.5. А young man was sltting• in the lounge of а large hotel alpping а glass of punch (2). .. The day З.а Mr Hemlet .. gde se th izgovara kao obll:no t. sez .. Slalete li se? is always Do you ·' ZA PONAVLJANJE: 89.

• mлm. The llttle girl was qulet (З) for а moment.. said Jlmmy. Cujem da on ima mnogo uspeha u svom novom poslu. EXERCISES 1. Не might Ье an ector. smatгa se za najbolji primer tog roda u engleskoj knjil:evnoStl. kao Sto blste mogli pomisltti. .Dr D2onson. ." .. u Ыizini . . nego od indijske reti "раnё". PokuSaj da ne postavljd previ§e pitanja.531 five hundred вnd thirty-one tive hundred вnd thirty-two 532 5 6 7 8 9 llttle girl came• up to him and said: "What's your name?" The young man totd• her his name." .· . pet. апd she said по."Hajde. REЙENJA ZADATAКA 1. grвedy: pohlepan."Come• оп. "No"..11. (3) Quiet је . .5. . 1 hear he is doing very well in his new јоЬ. wum~п . 1 did.. lnaёe se u tom znaёenju upotrebljava to Ье silent ('sailent).10. WIE~:~z . 3. .. What а greedy llttle Ьоу! That is your fourth bar of chocolate. Njegova blografija.З.9.. 'iЏ"•:diiJ . pitao sam (ulinio sam). . Did you ask М um if you could have that chocolate?" "Yes". ..2. (5) Greed: pohlepa. ..11. оЫарогаn. poznat kao "Doctor Johnson". . udarac nogom). Try not to ask too meny queltions. Mummy?" Youпg· Jimmy was greedily (5) eating• а bar of chocolate..-. а ona је rekla ne. rekao је covek. S2id the man. . рлп~.. Jesi li pitao mamu da li smeS da jedeS (mozes da imas) tu cokoladu?" "Da". Njegov otac је ljutito rekao: "Kazao sam ti da ne jedes izmec:tu obroka. "Jesi li ozenjen?" pitala је ona. Video sam ga na sceni. Pauza .. 'd!imi . p:>:z.10. objavio је svoj Cuveni retnik engleskog jezika 1755. . 'd:>kt~ 'd!:>ns"n· mжr•d: . ·~eml~t. pгilog је greedily.. 8. 'mлmi. SeCer. . "Yes. Devojlica је za trenutak Cutala. . tako da to Ье quiet mo. 18 139th LESSON ." А pause. '!autid.4. There is а church nearЬy. -. tru:O. hocu istinu . knji!evnik i leksikogгaf. (6) Samuel Johnson (1709-1784). rekao је D!imi. l've seen him on stage.2.. . . Kako se zoveS?" Mladic јој 1е rekao svoje ime. lauпd! . then she turned to а woman standiпg• пеаrЬу (4) and shouted: "What else did you tell· me to ask him.4. 12 13 14 OВJA!INJENJA (nastawk) "The mап who is tired of live." А 5 6 7 8 9 10 11 Jedna devojtica mu је priSia i rekla: . On је mofda glumac. а onda se okrenula jednoj zeni koja је stajala tu Ыizu i povikala: "$ta si mi jos rekla da ga pitam. 13..7. . od dejstva na onoga ko pije.. ш~ Ьа1 . His father said aпgrily: "l've told• you not to eat• Ьеtwееп meals..• 'sipil) . Da.Ze da znaёi i "Cutati··.4. (4) Nearby је pojatanje od neвr: tu blizu. Naziv piCa ipak ne dolazi.. godir.miran" i "tih".5. 1 waпt the truth. . mama?" 10 11 12 13 14 Mali (mladi) D!imi је pohlepno јео taЫu (sipku) cokolade. Prvobltno је meAavina imala pet sastojaka (danas su to najteSCe vino ili гakija. "Аге you married?" she asked. Кakav pro!drljiv (oьtaporan) mali detkot Ovo ti је eetvгta tаЫа fokolade. limun i zaёini).e. U Ыizini ima jedna crkva. "Ne"." Loпdon is tires of Johпson Dr ?:Ьz (6) 3.. 'eiJ&:rili . Ьа: :>v '~kl~t. . ёovek koji је umoran od Londona umoran је od Zivota. koju te napisao James Boswell (d!eimz '03zwel). - (2) А punch је udarac pesnicom (videli smo veC а kick.

Gde si stavio lestvice? grateful . What else. br. Bio blh vrlo zahvalan ako blste mogfi da mi date oЬaveAtenja. Jesi li pitao Did you тати da li moleS da pozajmiS makaze? the scissors? Mum if you 3. want . -З. . upotreb1Cemo ltke. came up to . PokuSajmo ipak da damo neka uputstva. T~mo gde takvo "merenje" nije moguCe.? RE8ENJA 1. 2.put.London је prestonica. 138.truth . kao i Pariz. . umesto prvog as moZe doCi so.. As testo ide u parovima (as .Uradicemo to sto brze moZemo. As. as possiЬ/e odgovara naSem "Sto" sa komparativo~: We'/1 do it as quickly as possiЫe . is а capital .) i pokazuje da оЬа predmeta poseduju neku osoblnu u jednakoj meri: The walls •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeseta lekclja were (as) white as snow. 135.533 tive hundred and thirty·three tive hundrecl and thirty-four 534 Flll ln the ml11lng wordo: 1. . HqCu da mi kaZeS istinu.could Ьorrow.n1 kao mi.: They аге not as (so) important as us .could 4.to tell . u odretnim гetenicama. Sta пат joS tгеЬв? do we . Ав i llke. .Оп mi је Ыо kao otac.2... f!e was tike а tather to те. would - ZADATAКA (nastavaK) information.light.. 4.kao"..Zidovi su Ьili beli ~ао sneg_. Оп mi је pri§o i zвmolio те dв zapali. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fortieth (140th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proel18)1e objatnjenja: lekcija 134. you the ladder? те the Where did you ZA PONAVLJANJE: 90. 140th LESSON . Ье 5. br.Nije lako pгavilima razgranititi upotrebu ovih dveju reti koje znate . nekв Не me and asked me for а very if you give me some 2. 1. as . ask . 4.5. br.need. London. ltke Paris. .Oni nisu tako vai. З i 7.

dumb (d.. 1 mrtvi.. kosa" kao zb1rna 1mentca. (То put up with something: podneti. i/1 ili sick. ра moramo upotreblti proSii kondicional: 1 could have helped him. Naprotiv. kod nas pogre~no transkribova~~ kao "Majler") zove se The Naked and the Dead .slepac.Znamo vec da glagol сап ima dva oЫika proSiog vremena.Ne znam zaSto (radi cega) је on dosao. Teleone mane. u reCenici kao Sto је "Mogao sam da mu pomognem. З. moram da se bunim. Jednlna 111 mnoilna? . Prica se da је Yinston Cercil. Ovakvu upotrebu su gramatiCari dugo osuc1ivali kao nepravil·nu. otrpeti nesto. Не talks as his tather talksOn govori kao Sto mu i otac govori.On govori kao njegov otac (samo jedan glagol).ОЫасе se kao sto su se oЫacili pre dvesta godina. 2. woma~ tli person: а Ыind person . Dvosmislenost se izbegava ako kaiemo 1 was аЫе to help him. moi:e doCi па kraj u pitanjima i zavisnim ret:enicama. "Bolestan" је. Mogao sam da mu pomognem" i "Mogao blh da mu pomognem".slepi (ljudi). 1 could help him moglo znaCiti i . U sta gledate? Who did you Ьиу it from?. the stairs stepenice.То .Gol1. What аге you Jooking at?- . samo da me је pozvao" znaCenje је pogodbeno. ali i ponek_~ koja је kod nas u jednini: the pyjamas (pa'dza:mвz) --: p1zama: Hair.opet zbog nedostatka proSiog kondicionala . u kom sluCaju ima mnoi:inu hairs. Stoga moramo prevoditi malo slobodnije: Bilo Ьi zabavno da smo kupШ (umesto: Ьilo Ы zabavno kupiti) seslr. kao ~to znamo. ра Ы npr. Ыind (Ьiaind): slep. ali to ni najmanje nije omelo prodaju cigareta "Vinston". Pridev sa odredenim t:lanom ima znaCenje mno. vezЬe) doslovan prevod. kao Sto smo veC videli. lame (leim): hrom. 5.bolesnici i sl. jednom puristi koji је pokusao da ga upozori na tu "greSku"..u svojstvu": As а customer of yours. Could је i proSio vreme i kondicional. oStro odgovorio reCenicom sa dva predloga ~а kraju: This is пonsвnse 1 wi/1 not put up with . Ova poslednja reCenica oznaCava ostvarenu radnju (Mogao sam da mu pomognem i pomogao sam mu).Као vaS muSterija. 140th LESSON Predlog. "Mogao sam" 1"mogao blh". а dead man .makaze.. U jednini moramo dodati imenicu man.Od koga ste to kupШ? 1don't know what he has come !ог.m): nem.е besmislica koju ја nel:u da trpim.. the scissors ('sizaz) . Roman Normana Mejlera (Mailer.uopSte ne Ы pokazao da је u pitanju proSio vreme.Samo u mnozini upotreЫjavaju se imenice kao the trousers .535 five hundred and thirty-five five hundred and thirty-alx 536 Za poredenje dvaju glagola upotreЫjavamo as: They dress as they did two hundred years ago . This is the place 1 told you аЬоиt Ovo је mesto о kome sam ti priCao. АН: Не talks like his father. Svojevremeno је u SAD Citavu uzbunu izazvala jedna reklamna parola za cigarete: Winston tastes good like а cigarette should ("Vinston" ima prijatan ukus kao Sto cigareta treba da ima). deaf and dumb: gluvonem. 1 must protest . if оп/у he had called те. znati . the sick . ali је danas opsteprihvaeena. Sa as prevodimo i ono "kao" koje znaCi . al1 1 "dlaka".Desf (def): gluv. videli smo. U primerima kao lt would have Ьееп amusing to buy а hat (lekcija 138. Neka vas teSi pomisao da ni оsоЬе engleskog maternjeg jezika nisu uvek naCisto s razlikom izmedu as i like.) 4.Zine: the Ыiпd .mrtvac 1td. i zato u оЬа sluCaja upotreЫjava oblCno proSio vreme {mogao sam). GramatiCari i nastavnici uporno su opominjali da је u toj reCenici trebalo reCi as umesto like. NaS jezik nema proSiog kondicionala.pantalone.

never mind. Oobro. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION t. /t would have Ьееп а little too extravagant. Uspeo sam da se odmorim (opustim).8. . U Ыizini је stajala јеdпа visoka zena..11. ~ 3. Mozes platiti i do deset fuпt1 na noc. 1 managed to relax.9. Well.1. ј оп је rekao ne.6.. lspricaj mi о svom putovaпju.9. advice (ad'vais. . .4.Ne znam da Ji је to istiпa.5. ~ 6. . 11. (1) Zapamtite ovaj obrazac: Тhе grass needs cutting.Wi/1 anybody come? Kad umesto pitanja imamo zavisno-upitnu reC:enicu (bez upitnika). ZA PONAVLJANJE: 91.savet).dakle samo u jednini.2.6. bllo'': Whether /'т working ог not. England is Ьeautiful. 1 don't know if (whether) it is true. ~ 4. 8. What size do you take?. naSe "da li" preveSCemo sa if ili whether.2. 1 did. lzrazl koje treba zapamtltl. glagol dolazi iza subjekta kao ј u potvrdnoj reC:enici. а inverzije nema. information.. 1 can 't wait to arrive. Driving in Paris is а bit dangerous. 'l(l:nmou:. . 141 st LESSON . tj.~. 'kлtiQ. .З. Tell те аЬоиt your trip. Trebalo mi је jedan sat pesice.4. Не asked whether (if) horses eat bread.8.Travu treьa pokositi (Vreme је da se pokosi trava).upotreЫjava­ ju se news. .Ovu kut:u ы trebalo popraviti. . . Jeste li slusali onog coveka kako govori о politici?. 1 тust рау ту taxesBilo da radim ili ne. Koji broj (velicinu) nosis? . . Bilo Ы to malo previSe ekstravagantno (proliloot).З. nije vafno. SeCam se njegovih saveta: 1 rememЬer his advice..1. Jadva eekam da stigпem. Oid you /isten to that та п talking аЬоиt politics?.On је pitao da li konji jadu hleb. Whal could 1 say? You could have said that the grass needed cutting' (1). ka:m. D• 11. moram da plaCam porez.Vreme ti је da se oSiSaS.5. . Мо!е se upotreblti i glagol want: Your hair wants cutting ..7. 6.~m . There was а ta/1 woman standing nearby. u pogodЬenoj reC:enici znaC:i "ako" ilj "kad Ы" 7. . .10. Engleska је divпa.7. Не told' me that he needed it today.1О. .537 five hundred and thirty-aeven five hundred and thirty-elght 538 Као zЬirne imenice.Pitao sam (UC:inio sam). cak i па kisi. LEKCIJA (Revlalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-first (141st) Lesson Do you rememЬer? 1 2 З - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset prva lekclja Seeate 11 ое? Ask him if you can Ьorrow the lawn-mower. kao Sto znamo. 'nel~nz 'k:~l:. Voziti u Parizu pomalo је ораsпо. . . This house needs repairing ./t took те an hour оп foot. koji dolazi isprad subjekta (iпverzija): Da li је to istiпa? -ls it true?. Sta sam mogao da kaiem? Mogao si reCi da trava mora da se pokosi. - 2 3 - Pitaj ga da li mozes da pozajmis masiпu za koseпje trave. . Whether u komЬinacijj sa ог moie da znaC:i "bllo. Prevod. and he said no.11. strлk .. Trebaju mi obaveStenja: 1 need information.U pitaпjima (sa upitпikom па kraju) upotreЫjava­ mo odgovarajuci pomocпi glagol.Da li koпji jadu hleb? -Оо horses eat bread?. Rekao mi је da mu је daпas potrebna.Носе li iko doci? . . even in the rain. You са п рау up to ten pounds а night .

ali ne u slutaju kad od imenice zavisi odnosna retenica (the Londoners 1 met).Konji jedu travu (bllo koju)... ali ТНЕ painUngs in the Nationaf Gallery. · 1::0.9. rekli Ыsmo Нorses eat grass . ја ga tako reC:i i br~nz 'lai~nz . 8 9 Rekao morao је је da ne mol:e da l:eka.onz '. 'ha:dli spouk... Mo. mcs1df. but he would have left а meesage. posto njena kola nisu u gara!i. Jedva da sam govorio (imalo) engleski. Nelson's Column is very impreasive.gde је ret о odredenim slikama. а slike u Nacionalnoj galeriji Ьile su divne. fren~ 'ken.ona је morala da ode. The bronze llons. Mo!da је dolazio dok sam ја Ьiо napolju. Ја volim slike.ona mora (Ыti) da је otiSia. she must have left . di'spait ~ fekt . Нard/y: teSko. she had to leave . - 7.. 1t we had thought• of it earlier. 1 hardly know him: ne poznajem. ali (onda) Ьi ostavio poruku. 4 5 6 7 Pala mi је u ol:i mirnoca Londonaca koje sam sreo. (5) Da se podsetimo: she must leave. 10 11 Da smo se toga setili (па to pomislili) ranije. 1 hardly (4) spoke• any English.6· 11m~.ZeS li da zamislis tako nesto (Ьi li to verovao)? Svi (svako) koje sam sreo blli su Francuzi.ol~.ona mora da ode. 11. lmao da ode. (2) . you could have come• with us. 141 st LESSON . Не might have come• while 1 was out. and the palntings (З) in the Natoonal Gallery were marvellous. Не had an urgent appolntment and had to leave·. 1 like pslntings. OВJA$NJENJA (nastavak) 9 10 11 12 She must have lett• (5). _ 10 · · • ·:o·i·.ete) s nama. uprkos tome (~injenici) sto је vecina njih imala izrazite (teske) akcente. 'gera·t.8. Slitno tome. (4) Нard znati "tvrd" i "te!ak" (u ovom drugom slutaju sinonim је za difficult). deeplta the fact that most of them had heavy accents.539 five hundred Bnd thiгty-nine five hundred and forty 540 4 5 6 7 8 1 was struck• Ьу the calm of the Londoners 1 met• (2).o:dt:ont. Would you Ьelle~e it? Everyone 1 met• was French. mogli ste da po.v. . јег se misli na slike uopйte.ete (do... Bronzani lavovi u podno!ju (pri nozi) na~injeni su od francuskih topova. jedva. at the foot.. је hitan sastanak i Mora Ьiti da је otisla. (3) U retenici 1/ike paintings imenica је Ьеz tlana. pred naSom kuCom).. ali ТНЕ grass needs cutting (odredena trava. Ьесвuае her car lsn't in the gвrage. 1 was аые to underetand• everything they saod. Nelsonov stub је vrlo impresivan. are made• trom French cannos. MirnoC:a Londonaca" mo!emo reCi i the Londoners· са/т. Не saod he couldn't wait. 12 Mogao sam da razumem sve Sto su rekli.

desplte her lather's advlce. might have . 'hevi - 13. The oil needs chenging. their coats have gone. Tell him to come' straight away. .told him. it.4.З. ad'vais. us to hurry. . Ona hoCe da se po!urimo.. 1 can't find it 4. We're late already and 1 don't want to miss the beglnning. UIJe treЬa promenttt.2. Da li Ыste hteli (voleli) da ve~ras navratite na piCe? ~ 2. mogli ste da krenete s EXERCISES 1. you 5. there was at have that the grass REti:NJA ZADATAКA 2. They must have left.5.taken .541 five hundred вnd forty-one tive hundred and forty-two 542 13 14 15 You bought' so many souvenirs.needed cutting. оа sam se toga ranije setio (pomislio}. Мога da su gs uzвJi. 13 14 15 Kupili ste toliko suveni~a. .').. . .5. She wants (up). Мо~а da su ottSii: nj_ihovih kaputa nema (njihovi kaput1 su ot1Sit). You She come last night. You must have spent' а tortune' She made' up heir mind to study medicine. MoguCno је da је dolazila sinoC. nije bllo nikoga kod kuCe.anywhere.could have .~n . ZA PONAVLJANJE: 92. could. 'med~:.. U koliko sati hoCete da dodem? 1. - 14. Flll ln the ml11fng words: Mogao si da ти kaieS da travu tгеЬа pokositi. Reci mu da odmah doc1e.4. ne mogu nigd! da ga nadвm. .. What time do you want me to come? nama. Jedva sam ga prepoznao tako o~ueeno_g. VeC smo u zakaSnjenju.З. ne voli da Ceka. LEKCIJA 141 st LESSON .5. 1herdly recognised him dressed like that.us. ..4. а ја ne Zelim da propustim poё:etak. ·~ks~nts. she like 1. had thought o t earlier . З. uprkos savetima svoga оса. They have . Would you like to come round for drinks this evening?2.. Mora da ste potroSili ё:itavo bogatstvo 1 О па је odluё:ila da studira medicinu. must .З. 'f. .doesn·twaiting.~~n. 111 left with lt .no one (noЬOdy) ~ home.

(1) Whoever it was ought to have said: "American and English are two similar lвnguages. ameril:ki sidewalk: lift brit.t:elja. he takes• the "elevator" and not the lift. 2 з 4 5 Na primer.voleo blh da . Ne sme nikad da pita za toalet. amer. (whereвs in London. ln some public plвces he might even hear• 11 called the "comfort stвtion"t То wash his hands. Evo drugih razlika pomenutih u ovom tekstu: trotoar . praCeno proStim vremenom iti kondicionalom.Voleo Ыh da ti po. (dok је u Londonu "subway" prolaz ispod ulice sa zivim saobraeajem [zauzete ulice]). reci се mu (Ьiсе kazan) da hoda ро 4 5 6 7 8 9 10 An Englishman can tee1• more disorientated in the Unlted States than а Frвnchman or а German. amer.... nego uvek (za) "kupatilo" ili "sobu za odmor". neSto јаёеg znaCenja nego to want. Не must never ask for the tollet.Voleo Ыh da imam viSe novca.e l:ak da Cuje kako ga nazivaju "stanicom za komfor"! Da opere ruke. Na nekim javnim mestima moi.. elevator: slavina . trebalo је da kaze: "дmericki ' engleski su dva slil:na jezika.. For exвmple. 1 wish you would hиггу up . дkо 6 7 8 9 10 zeli da putuje (unaokolo) а ро Njujorku. (3) Rel: subwвy u SAD oznal:ava podzemnu . tap. mora da uzme "subway" ne podzemnu feleznicu. but вlways the "Ьethroom" or the "rest-room" (4). the subway is а pвssage under а busy street) (З).. 11 he wlshes (2) to trвvel around New York.t:eleznicu (u Engleskoj undeгground ili tuЬe).britanski pвvement. Cesto se upotreЬijava u znal:enju . (2) То wish је Ze1eti. lfft. lmenica је а wish ..t:uriS. "._ five hundred and forty-four 544 Hundred and forty-second (142nd) Lesson Engllah or Amerlcвn? 2 lt was elther Oscar Wilde or George Bernard Shaw who said that England and America are divlded Ьу the same lвnguage. (4) Amerikancima se l:ini pomalo "nezgodna" ref toilet. otvara "faucet" umesto da okrene (ukljuci) slavinu. ра је zamenjuju sa Ьsthroom (kupatilo) ili drugim ovde pomenutim (1) 142nd LESSON Каd је . fвucet.. То go up to the third floor ot his hotel. pravilo о slaganju vremena ne mora se primeniti Otuda u zavisnoJ reCenici im8mo sadaSnje vreme (аге divided) mada је u upravnoj proS1o (ssid). Da se popne па treCi sprat svog hotela. а u Londonu ." З Sto eetrdeset druga lekclja Engleekl 111 emerlckl? Bio је to ili Oskar Vajld ili D!ord! Bernard $о koji је rekao da su Engleska i Amerika podeljene (razdvojene) istim jezikom. Ко 1 god da је Ьiо. he will Ье told• he is wвlking on а "sldewalk" insteвd of а pevement. OВJASNJENJA ----- PRONUNCIATION ref о opitim istinama ili tvrdnjama koje va!e za sva vremena. "sidewalk"-u umesto ро trotoaru.543 five hundred anc:l forty.podzemni peSal:ki prolaz. he must take• the "subway" and not the undetground. 1 wish 1 had тоге топеу.brit." Englez mo!e da se oseti viSe izguЬijen (dezorijentisan) u SAD nego Francuz ili Nemac. Vidi i slвde6e objaSnjenje. uzima "elevator" а ne lift. he "opens а fвucet" tnsteed of turning on а tap..

..g. 11 12 13 14 15 16 Zahvaljujuci televiziji.. Nisu sve njegove reforme usvojene. !ene... theater.. center) u ameriёkom. (5) The teens је zajednitki naziv za sve brojeve od thirteen do nineteen. it's easy.uzrast" stvorena је slo!enica teenager.n. а re6i koje se zavrsavaju na "-re" (theetre.5. Not all his reforms were adopted. Whose is this d!ctionary? 1 think it's Devid's. . Whoever wants to can Ье а рор star. honour Cast) piSu se bez toga "u" u ameriёkom.. а posebno tinejdferi. favour.~.. mnogi EngleZI.. SkraCenica i. ~ REЙENJA ZADATAКA 1. Ко god !eli mofe da bude pop-zvezda."no_u. ра i za te godine starosti. Spelling (6). and especially teenagers (5). izgovarati slovo ро slovo. . -г \ EXERCISES 1. on је objavio svoj "Ameri6ki re6nik engleskog jezika".g. а odatle i pisati odredenom ortografijom.3.4. 142nd LESSON . are famlliar with these words.4. too. - OВJASNJENJA (nastavak) izrazima.usluga. pojedinosti vidite "Let's Start" i Better". many English people.2. thanks to а New York teacher called Noah Webster. is dlfferent. centre) piSu se kao Sto se izgovaraju (tj. znaCi .. "Let's Get OВJASNJENJA (nastavak) . Engleske reёi koje se zavrSavaju na "-our" (npr.~t:.Po~nimo".) :we_bst~. Tamo gde postoje posebni toaleti za muAkarce . ZahvaljujuCi metodu . (7) PodseC:amo vas da e.~k'septid end ig'zist.5.ptid . however.Ја SVOJe 1me p1Sem sa "с". upoznati su s tim rel:ima. :.e. For more details. с··.. English words that end in "-our" (e. 1 ortografija је razli6ita. Sa imenicom age . Take the li!t up to the third floor and ask for room one-oh-one. l:esto se ka!e i mens' room (menz ru:m) odnosno Jвdies' room ('leidiz). .~ 'sent~ . 17 Za viS. na primer'· i treba gВ: izgovarati kao da piSe for exampfe iJi for instance. ln 1828 (elghteen twenty-eight) he puЫished his "American Dlctionary of the English Language". theater.' -- "1. honour) are wrltten' without the "u" in American. ali izvesni oЫici (na6ini pisanja) prihvaceni su i postoje (i) danas. nelghЬour sused. zahvaljujuci jednom ПIUJOГ­ Skom nastavniku ро imenu (zvanom) Noa VeЬster. favour . ri'f. 16.. . 1! 1. me~utim. IS. C::ijl је ovo rel:nik? Mislim da је Dejvidov. lt is worth learning to speak American if you go to America.to jest" i Citamo је kao that is ili that is to say . koja se danas upotreЫjava u mnogim jezicima Airom sveta. (6) то spe/1 znat:i sricati.. Godine 1828. - neJb:. and words that end in "re-" (theatre.З..... Thanks to the method "Let's Starl". '8i:. ortografija. see "Let's Start" and "Let's Get Better".545 five hundred вnd forty-five tive hundred and torty-•lx 546 11 12 13 14 15 16 17 Thanks to the televlsion..~ fe1v~ .:mz w~: ~-d. 14. ~ 2. Vredi nau~iti da se govori ameri~ki ako idete u Ameriku. but certain spellings were accepted and exlst today. to је lako. Spelling: pravopis. . pr~'naunst. center) in American. znaCi . How do you spell thaf word? ~ l<4ko se pi~ ta rel:? 1 spell ту пате with а . Uzmite lift do treCeg sprata i pitajte za sobu 101. centre) are wrltten' as they are pronounced (i..e. (7) nelghbour.

prepirke). Vredi li iCi liftom (uzimati lift)? it /та samo dva sprata. (1) Doslovno .Ьзthroom. - 3.going. forget to turn to ьеd.. mnoge moiЬe izri~u u oЫiku pitanja.2. ri'pi:t. Ne zaЬOravi da isklju~i~ televiz.should not.argument. we buy these shares. molim vas.547 five hundred and forty-seven five hundred and forty-elght 548 Fill ln the mlaalng wordl: 1. . You not asked the toilet but the 2. he had with him а list of useful expressions. 'pa:d::~n.have..~l . please? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset treea lekcija 2 З 2 З Kad је Рјег Ьiо u Londonu. manage..lzvinite. 1 wonder (2) if you could help me? .•· shOuld . а ta uttivost se joS ројаёаvа upotreЬom glagola t 4Зrd LESSON . 4.Da li Ыste to ponovili. the television Ьefore ZA PONAVLJANJE: 93.causmg.5. ne bi treЬalo da kuoimo ove akcije...for. 1 always to aчoid the lift (elevator)? only two an REЙIENJA ZADATAКA (nastavak) · З.Zao mi је . - 1. kaind.З. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-third (143rd) Lesson 1 When Pierre was in London.floors.off . Pogledajmo ih: Oprostite .Please excuse me. ls . . Uvek uspevam da izЬegnem prepirku (izЬegnem izazivanje 5. iz u~tivosti. Don't .wor1h taking . kupatilo". 'ju:sf::~l.There аге ..Could you tell' me .. Despite.~ . (Sta ste rekli)?" (2) Znamo veC da se na engleskom. ·wлnd... 1. nego za .. ? Would you repeat that.Molim vaS oproStaj". 'greitf. sa upitnom intonacijom. UpotreЫjava se naro~ito. Uprkos njegovom savetu. molim vas? OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. ? . Nije trвЬВiо da pitate za toalвt. - 4.. his advice. kada nismo dobro razumeli sagovornika· "Oprostite. imao је sa sobom spisak korisnih izraza.. Let's have а look at them: 1 Ьеg your pardon (1) l'm sorry .ju pre nego ~to ode~ па spavanje. (Pitam se) da li Ьiste mogli da mi pomognete? Mozete li (Da li Ьiste mogli) da mi kafete .

. ri"ga:dz. Na Zalost vam ne mogu pomoCi.lzgleda da sam poranio.Ne poznajem London.Kakav је Ьiо prelazak (preko mora)? . . Would you mind . please? . . (4).l'm lrom Lyons . Znate li neki dobar restoran? Gвdan) Mol:da ima neki u Oksford stritu (ulici). Let me introduce you to Peter. (itd. . .ls this seat taken•? . 'wеб~.12..pitati se. Do you mind il 1bring my wife? . l'm de/lghted to meet• you .ls there а bank near here? Where? Could you te11• me the time.1 don't mind .l'm afraid 1 won't Ье аЫе to come• . sit daun. Odakle ste (dolazite)?. Kakva steta ..4. 'kti)SiQ . Ata ste rekl1? .lt's rather late . ·~:li. ? ... 1 wonder if you could tefl те .01 course . .Naravno da ne. EXERCISES 1. ? .Ја sam iz Liona. di'laitid .Da li Ьiste !eleli da podete sa mnom? .8.Mi smo upravo stigli. what did you say? . -З lzvinite. ----- . .lt doesn't metter. . lntinitiv iz pitanja se ne ponavlja u odgovoru.lt's not important ..) (3) Ako su pozdravi upuCeni rodaku ili intimnom poznaniku. -З.That is very kind ol you.We've just arrlved.9. .Da li Ьiste mofda mogli da mi kaZete .Of course not. l'm afr~id 1 can't help you.Vrlo rado (Bio Ыh presreCan). Jeste li dobro putovali? .2....Naravno da ne..5.l'd love to...7... ја sam stranac.Give my regards (З) to your wile. 'ra:~ .How was the crossing (5)? . Da li nemate ni~ta protiv . Dozvolite da vas upoznam sa Piterom. l'm а foreigner 1 don't know• London..4... si:t "teik~n . Mnogo је vremena proAio otkako sam te poslednji put video. .11.2. 1 wonder if you would mind . . REЙENJA ZАОАТАКА termer.Bojim se da necu moci da dodem Vrlo rado.... Did you have а good trip? . lлv.PriliCno 1е 12 13 14 kasno . Where do you come• lrom? . ili izmedu mladih.lma li ovde Ыizu neka banka? Gde? Mo!ete li mi reCi koliko је sati. (4) Setimo se da to love ima rnnogo jate znatenje nego to like.How was the weather? Could you te11· me the way to . We аге looking forward to meeting you.. veoma sam zahvalan.Kakvo је Ьilo vreme? Mozete li mi reci kako se ide do . 4 5 6 Hvala vam. Excuae me.. od njega ostaje samo reCca to. lt has ьееп а long time since 1 last saw you.. What а plty . . Do you know• а good restaurant? . ? . 14Зrd LESSON . whose fether is а to wonder .Мау 1 sit• down? lt doesn't matter .1 seem to Ье early.. Nemate niAta protiv da dovedem svoju tenu? .Је li ovo mesto (za)uzeto? 7 8 9 10 11 Mogu (smem) li da sednem? Ne smeta .01 course not.Ne znam da li Ьi vam smetalo ako . Radujemo se Ato Cemo vas sresti (upoznati). 'piti .. OIIJASNJENJA (nastavak) ----- .. ра zato ovaj odgovor ima vrednost oduAevljenog (ili bar ul:tivog) prista}anja: Would you like to come with те? -l'd lovв to.5. .Nemam niSta protiv Naravno .. Milo mi је (OduSвvljen sam da vas upoznam) Pozdravite (Dajte moje pozdrave) vasu zenu. "Jaiam. l'm very gratelul .5. 1. reklo Ьi se: Give ту love to .549 five hundrecl ancl forty~nine five hundred 8nd fifty 550 4 5 6 7 8 9 ·10 11 12• 13 14 Thank you.Nije vaZno . ? .There might Ье one in Oxlord Street.Nije vatno.То је vrlo ljubazno od vas. tiji је otac farmer. molim vas?.

Је li 0110 mesto zauzeto? - Nije.? 1 hope you well. From Вelgгade. we've .-. sir. but 1 AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 8nough information. А 181181 ('levl) crossing: prelaz preko Zeleznitke pruge. "tekbuk.551 five hund. . Vet mesвc danв пврогпо radim. preploviti itd А crossing: prelazak (reke. . .o 144th LESSON . 1 haven't long time. kc~ . have Ьееn . - 2. . "dлЫ.. р:Ј:. .2.. gospodine. Nвdam se da ste оЬОје doЬro. teind:t:.neerest.:d:J. .for ha\'eП't found. А zeЬra ('zi:bra) crossing: prelaz za peAake. PONAVLJANJE: 94.taken . What is the rate todey? PRONUNCIATION 1. mога. . 'm.? - 4.шi ·..just arrived. ju:z . is . Moiete li mi pokazati put do пвјЫiiе ьапkе? 5.3. nouts..8.Mogu li da sednem? ьank? you me the to the this seat .seen. Odakle dolazite?. are Ьoth. Could. working hard а month.lz do you Вeogrвda. З. S. S. '!au..for. odвvno vas nisвm video. . V. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-fourth (144th) Lesson ln 1 в •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset Cetvrta lekclja u ьenct 1 Hteo blh da promenim malo novca.2.3.7. Kakav је danas kurs? bank l"d like to change some money.6. а tak0t1e i preCi. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) А cross: krst. you а .show.c:l and fifty--one tive hundred and fifty-two 552 Flll ln the mlulng wordo: 1.4 . 1. Where . .. stacmps . а posebno kanala LamanSa). "tel:nracm . to cross znati ukrstiti. 'poustka:d. ali nisam naAao dovoljno podsfilka.way.4.come from .? - No.Мау . upratoO smo stigli.sit down.

Ыagajnica (na kasi). А ten-floor building: desetospratna zgrada. po~to сео spoj deluje kao pridev. Javlja se samo u brojnim izrazima kao . How much is it to send а poвt-card to France? l'd like to cash (3) this money-order. U hotelu 7 8 9 10 Hteo blh jednokrevetnu sobu. miles per hour (milja na sat). could you take• а message? Please prepare my Ьill. А cash-desk: kasa: а cashier (kE'Sie): Ыagajnik. da li Ьiste mogli da zaЬele!ite (uzmete) poruku? Molim vas pripremite moj rai:un. Woufd you prefer а cheque or cash?.. (4) Zapamtite ovu konstrukciju. - 11. је OВJASNJENJA (1) Spoj broja i imenice mote da odreduje slede(:u imenicu: u tom slutaju. komad) od 50 penija. 5 6 Hteo Ьih da posaljem telegram. molim vas. please. Koliko (kosta) ро jednoj rеШ Treba mi (malo) maraka. l've оп/у got two cigarettes leftOstale su mi sаrтю dve cigarete. Ostala vam samo dvokrevetna? lma li sоьа tus i toalet? дkо iko telefonira dok sam ја u gradu (napoljU). 144th LESSON . per person (ро osobl) i sl. Do you have вnу change? Мау 1 use my cheque-book? ln в 2 з Dvadeset funti u novtanicama od ро 5 funti i deset u nov~anicama od jedne funte. You only have left (4)? Does the room have а shower and а toilet? lf вnyone calls while l'm out. How much per (2) word? 1 need some stamps. а douЫe 'toil:. How many do you have /eft? -Koliko ti (ih) је joS ostalo? At the hotel 7 8 9 10 l'd like а slngle room.~t. А fifty-pence piece: novl:iC (doslovno. - 9. per day (na dan). Koliko staje (koliko је da se posalje) dopisnica za Francusku? Hteo blh da naplatim (unovi:im) ovu uputnicu. prva imenica је Ьеz "s'" na kraju. lmate li sitnine? Mogu li da upotreЫm svoju ~ekovnu knjiZicu? Ne poitl post-offlce 4 4 5 6 l'd like to send• а telegram.t.Da li Ьiste radije hteli C::ek ili gotovinu? То cash: naplatiti (u gotovom). sju. l'm leвving• in the morning. 'mesidt. ја odlazim (sutra) ujutru. (З) Gash: gotov novac. (2) Per је 1atinski predlog sa znal:enjem "ро".553 fiva hundrecl and fifty•three tiva hundred and titty-tour 554 2 3 Twenty pounds in five-pound notes (1) and ten in one-pound notes. А four-star hotel: hdfe1 sa Cetiri zvezdice (druge kategorije)..

5. . kaZe se i to try оп.З.mlnd. Did you have ZA PONAVLJANJE: 95. we expect you to рау your own Ьill. .) (6) То think (something) over: razmisliti (о netemu).must. Do6i 6u (vrati6u se) kasnije. LEKCIJA 144\h LESSON . . . 1 have Ьееn walting to Ье served for а quaner of an hour. . . . me when you and your decision. . lf you . .isproьati na sebl (odeCu i sl..2. ostalo је samo pet minuta. make . 1'11 think• it over (6). Mi otekujemo da vi platite svoj (sopstveni) raeun. expect .for. ? . 11 12 13 l'm afrald 1 don't know· my size.up.4. 3.5. two o'clock.fiYe left. to buy it you . • Po.out. Ona veC tetiri godine dolвzi и Englвsku i joS ne zna svoj Ьrој. .5. . anyone (anyЬody) . 1t doesn't suit me. your .з. Do you have anything amaller? Мау 1 try it оп (5)? 1t doesn't very well. Nisam vss otskivso pre dvs sвtв. lmate li iSta manje? Mogu li da ga isprobam? Nije Ьа~ ро meri. Hurry up.4. 2.stШ . OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Као ~to imamo to put оп.while. Where can 1 change my travellers-cheques? . .2. . Је li iko .mю dok sam Ьiо и grвdu? Did call 1 was 5. .furi.з. you . .travelers" (putnieke) OOkove?. . Rszmislite i pozovite it те kad Ьudete donвli odluku. .oьUCi. She has to England four years and pet she doesn't know size..а good trip. Ne odgovara mi. Jвste li dobro putovali? 1 didn't 1. . 1'11 come• back later.her. EXERCISES 1. there are only five mlnutes left. Gde mogu da razmenim svoje .call tr1ng1pnone) . (-). Flll ln the mlulng worda: 1. . Think. . Malo је preskupo.over. Ьееn com1ng . Vet OOtvrt sata OOkam da me poslu!e.Detore .555 five hundred and fitty-five five hundred and fifty-8lx 656 Shopplng Kupovanje 11 12 13 Na zalost ne znam svoj broj (veli~inu).nave 1aken (maOe). . Razmisli6u (о tome). ostв/o је sвто 4. Ako 1юСе1 d8 gв kupit moral se orlluдifi. want. there are only RE$ENJA ZADATAКA 1.. This jacket doesn't fit very well..2. lt's а llttle too expensive. staviti (па sеье).4. Ovaj sako nije ьа§ ро meri.

(3) Ooslovno . Uprava nije odgovorna za guЬitak ili oSteCenje imovine gostiju (stvari koje pripadaju gostima)..:op:. U istom znal:enju upotreЫjava se i to torЬid... Danas zatvaramo ranije (dan ranog zatvaranja) Zatvoreno za ruC:ak . odakle waste-psper .d'mi~:. 'klouzil) . (4) Ooslovno "kuCв puna": natpis pred bloskopom ili pozoriStem kada su sva mesta rasprodata. priznanje".d'mit:.z. Н(СЩ 2 3 4 5 6 U!az . PuЫic conveniences (З) . је b1lo misljenje D!ord!a Bernarda Soa То 7 OВJASNJENJA то admit (ad'mit) zna~i priznati.lzlaz .Closed !ог lunch Closed fог гepalra. а druga znal:i i . Zabranjeno puSenje (nema puSenja) . Ponekad su natpisi (obaveStenja) gubitak vremena.t :.Zabranjeno pljuvanje . 'egzit . This was Geoгge Bernaгd Shaw's oplnion PRONUNCIATION sainz ~~:~nd 'noutisiz.ms 'praiv:..n fri: el)'kwairiz.Кеер left ..korpa za otpatke. lz ovog glagola izvedene su dve imenice. Early Closing Day (5) .Vozi (drZi) levoГn stranom Slepa ulica . 'm~t:~nidfm:..No admlttance .. The management is not гesponsiЫe fог loss ог damage to guests' propeгty. klouzd . One Way Stгeet .3.. (2) То prohiblt: zabraniti. ri'sp..~ 7 Sometimes. waste (-paper) Ьasket ('Ьa:skit) .lnformacije (doslovno: raspitivanja).Zabranjena promena smera.. Jednosmerna ulica .Zenski (dame) Rasprodato.Prlvate ..'hibltid . 'pлЬiik k:.ul:tiv" izraz za toalet.Ladies .Gents .ti. а takode i primiti. Ji:n..Privatne prostorije .ms .. (6) То waste: rasipati..2.Enqulгes. oЫik od gentleman (mnofina gentlemen). :. Toalet .1.stara hartija.joS jedan .. dopustiti ulaz (u neku prostoriju).nsiz d!ents .Way out (Exit) .5. admittsnce i admission: оье znaee prijem. 145th LESSON .Zabranjen ulaz. uludo trotiti.Do not lean out of the window.Ne naginjite se kroz prozor.6.Ulaz slobodan . . 'spitil) pr:.. to waste time: gubltt vreme. . Gent (mnofina gents) је kraCi (1) --~LL~~----------~L_~~_. Вetting forЬidden: zabran)eno kladenje. 'entг.шsiЬI Љ: ]:)5 ": 'd~t:~mid! tu gests 'pr.4. javne pogodnosti" (convenient: pogodan. а waste of time: guЫjenje vremena.Admission fгее (1) . lmenica waste takoйe oznal:ava otpatke. t:.Muski (gospoda) .n'vi:ni:. (5) U Engleskoj sve prodavnice mogu blti zatvorene jedno poslepod· ne u nedetji: toga dana se stavlja ovaj natpis.Spltting Pгohlblted (2) .Cul de sac .Zatvoreno zbog opravki.House full (4).. priktadan) . dopuStanje ulaska. 'kл\d:. ful.sek nou ju. .No U-tuгns. notices аге а waste (6) of time.nt ..557 five hundred and fifty-88ven five hundred and fifty-elght 558 Hundred and forty-fifth (145th) Lesson Slgns and notices Sto Cetrdeset peta lekclja Nвtplsl (i obвveitenjв) 1 2 з 4 5 6 Way ln (Entгance) . ri'pt:.. No smoking .:nz..

. Car~v (10) То give away: pokloniti..З.5.. lain. di'li:tid . SpoJ Off the ЬOard ne treьa meSati sa izrazom оп Ьoard. Ako је hleb ЬзЈаt.559 five hundred •nd fitty-nine tive hundred •nd 8ixty 560 8 9 1о 11 - 12 13 14 15 when he saw· а f\8hmonger. lf the bread is stale.15.said Shaw.. odakle i .З. el]'kwaixt.Ovde ima dosta prostora. please.:d . 8 9 10 kada је video jednog trgovca ribom kako pokuAava da ispred (izvan) svoje radnje postavi (oka~i) natpis. .:~:. (11) Fish mole Ыti jedn1na i mno!1na.14. molim vas. Pozivati nrega -·· to _ie gubltak vremena.Gde mogu da ga stavim? Nema mesta.rekao је So.. 'givan . Оо videnja (prijatan dan)..4. Make room. You annoy me. povla~eci (stavljajuci) crtu preko reci OVDE. . pi:s :~v ~:~:k. putting• а line through the word HERE. FISH: one can see• . TaЫe-cloth је stolnjak. fre~ fi~ sould. RIBA: moZe se savrSeno dobro v1deti .rekao је. Ьеz Clana..Napravite mesta.1 om1r1sat1da vi ne prodajete stolnjake. 'ju:sles .. Na dasci (taЫi) је pisalo: OVDE SE PRODдJE SVEZд RIBA.4. . .2.2. Не gave away all his money and became а priest. {9) Pazite da ne pobrkate clothes (оdеСв) sa а cloth (kl::~:}).11.Shaw deleted the word with а piece of chalk.. Му good man. . . ре! riba. steil . .The aecond word was crossed out. outalde his shop.p1tao Ј€ (rasp1t1vao se) (onaj) drugi. . ·. Vi mi dosadujete. Неге "s ronm enough .krpa ili komad tkanine. gospodinel Odlazite sa svojim loSin:' manm~a (odnesite svoje loSe manire drugde). trying to put• up а notice.8. 13.(1) druga rel је Ыlа precrtana (prekriZ:ena): PRODдJE SE (prodavana) otkad trgovac ribom poklanja (daje ьesplatno) svoju robu 7 д ova poslednja rel је Ьesmislena (smeSna) . sir. F1ve flsh.7... Ь.Why? . wcist ..he said. .. On the Ьoard {7) was written·: FRESH FISH SOLD" HERE. 'elsw~. SOLD": since when has а llshmonger glven• away {10) his merchandise? And this last word is ridlculous .. FRESH: would you sell" stale fish? . ri'dikj:~~\as ..enqulred the other. tiji је ovo sat? . . . gospod1ne. sir! Take your bad manners elsewhere. kr:~st. . lekciji. Prijatelju (moj dobri Coyvele). . OВJIANJENJA (nastavak) QВJA$NJENJA (nastavaK) (7) lmenica Ьoard ovde је upotreЫjena u svom osnovnom znaCenju "daska". . .. Your fish vaSa riьa ili vare riЬe. OCigledno је da vi svoju ribu ne prodaje~e (negde) drugde. REitENJA ZADAT АКА 1.Mislim da је njen. mozeS ga baciti 145th LESSON . razda~i. dat! bu~zaSto.Where can 1 put• it? There's no room {8). you can throw it away. koji smo videli u 134. room Ьеz (:lana zna(:i "mesto..So 1• (tu) rel precrtao komadom krede... tаыа·· (ЬiackЬoard: Skolska tаЫа). Good day. Whose is this watch? -1 think it's hers. 11 12 13 14 15 . prostor'". (8) А room је sоЬа. your sign is ueeless . 'evidant . a"pinian. . . SVEZд: zar btste prodavali bajatu ribu? . 'teiЫ­ kl:~6s ::.10. .5.ndaiz... lt is evident that you do not sell" your fish {11) elaewhere. lt's а waste of time invlting him.Zasto? .9.and smell perfectly well that you do not sell" taЫecloths {9). 'fi!mлqga.11. . "m:. EXERCISES 1. Razdao је sav svoj novac 1 postao sve!i~e_n1k .. .. vaS_ nat~is је Ьe~~oristan .

kam'pli:tid. OВJA$NJENJA PRONirNCIATION 1. veliёina: bulky: glomazan: the bulk of (soтething) znaёi veCi ili glavni deo (neёega). Make sure doesn"t useless.for.2. 2 NJ'egov prihod је svakako prenizak.З. ali ne do kraja' MoZete l:estitati sebl.2.. Gleda/ . ri:~t . . је Ьвr Ьilo Dlordlovo NiSta mj'e dozvoђ'eno. Look: the window" ·оо not is much too opinion At least that was REIENJA ZADATAКA (nastavak) З. From now on.. look words. because the bulk (1) of the works has Ьееn completed. 4. The of is not responsiЬte the property. -... management. ZA PONAVLJANJE: 96.lean out of. pogledaj .toss.. kan'greeфleit . ZabranJ'eno puSenje".3. s. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset sesta lekclja Nasa poslednja lakclja 1 2 З Stigli ste do poslednje lekcije. Ьеz komplikacija. 1. H1s income. bлlk . Uiaz slotюdan · ·.custom':rs· (guests"). but not the endl You can congratulate yoursell. ~i end. (2) lzraz iz pomorskog govora koji oznaёava lak posao. Proverite da и vaSem tekstu пета (da vaS tekst пета) suvИnih (Ьeskorisnih) reёi that your text рау have any we go 1n? ~ No. it will Ье "plain salling" (2).to. Ne naginji se kroz prozor".. Od sada се (sve) ici glatko (Ыti ravno jedrenje).No smoking .Admission free. Noth1ng a11owed (permitted) . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-sixth (146th) Lesson Our last lesson 1 2 3 You have reached the last lesson. po~to је glavni deo posla obavljen.4.. tel:ina. from this day оп: роёеv od dan8tinjeg dana. Uprava nije odgovorna za gиbitak stvari (imovine) muStenja. Do ~ have to.. Takvo miSijenJ'e.561 five hundred and aixty-one five hundred and aixty·two 562 Fill in the missing words: Moramo li platiti da bismo uSii? ~ Ne.tow -George·s. 146th LESSON ... From now оп: odsad р а nadalje... plein (1) Вulk је masa. 5.

then do the "second wave" lesson. nautite nepravilne glagole. But ГE\memЬer the motto "Mt\thode Assimil": dally practice. steci cete osecaj za jezik (oseticete 1ezik)' upotreЬIJa­ vaCete ga prirodno.. but now you know' something aЬout the country and its customs. Ukratko.7. keep' in touch (4)' Ву reading' the newspapers. Tt~li "i:z~li.. 1 da Cete uZ:ivati govoreCi engleski.11.. . otpril1ke kao kod nas .st.. 'peinl~li.563 five hundred and 8ixty-ttvee five hundred and 8ixty-four 564 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 course. ne moZ:ete otekivati da govorite kao Englez posle samo nekoliko meseci utenja u slobodnom {delimitnom) vremenu. 11.o. 'pa:t taim 'stлdi.4. 'm. you will leel' the language and use it naturally. CuCemo se" iJi . We hope you have enjoyed using this method..ё. Nadamo se da ste uZivali koristeCi se ovim metodom. "palnlessly". 'aet»kdout. Repeat them out loud. (nastavak) (3) То gвt Ьу: sпaCi se. sluSajuCi ploCe i radio. Zato ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu u dnu (zadnjem delu) neke poltce: uzmite (dignite) је s vremena па vreme i protitajte ро jedan pasus ili neku al'legdotu. Ьу taking' every opportunity to speak'.9.. ln short..14.. 'deili 'prektis. izaCi na kraj. 15 OВJMNJENJA 'seilil). Ako Ьiste sada otiSii u Englesku.10.. koristeCi (uzimajuCi) svaku priliku da govorite. 11 you went to England now.6.Jd . you could get Ьу (3) falrly easily. odrZavat1 vezu. llstening to records and the radio. 'ju:zil) 6is 'melr.. . So do not let' this book collect dust at the back ol а shell: pick it up lrom time to time а~с' read' а paragraph or an anecdote. . laud . mogli Ьiste dosta lako da se snadete. We"ll keep т touch. 'naet:~~li. and Ьу not Ьeing afrald ol making· mistakes. learn the irregular verbs. 'pe~gra :f ..IS. weiv. . ali sada znate poneSto о zemlji i njenim obltajima.8. ne prekidajte . 14) То keep in touch: Ьiti u kontaktu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Naravno..о. and that you will enjoy speaking' English. Ponovite ih glasno. you cannot expact to speak' like an Englishman alter only а lew months ol part-time study. t...~tou . "bez muke". videCemo se 19 146th LESSON .. .vezu··1 CitajuCi noviпe. 'lis:~nil) .. . k:~'lekt d. дli zapamtite devizu {moto) metoda Assimil: svakodnevna vei:ba. <IP1'tju:n:~ti. potom uradite lekciju za ponavljanje ("drugi talas"). kaie se Cesto na rastanku.

Na !alost.З. Let congratulate.3. ... CitajuCi novine i slu5ajuCi radio. .success time. moCi Cete mnogo da nauёite.will Ье able to.5.time.. . you 5. Don't Ье afrold of moking mistokes. From now оп. 2.3.. The bulk of the work has Ьееn completed.Ьу. worked well. ne zaЬoravite da odriavate vezu. dobro ste radili. Glavni deo posla је oьavtjen. lf you easily и vremeпa па vreme. Ne Ьојtе se greAaka (da greMe). me have you on your . When don"t forget to ZA PONAVLJANJE: 97. you will Ье аЫе to speak English.С. Dozvolite mi da vam atstitam па vakm uspehu. Ву the and leaгn а listening lot. Od sada Cete moti da govorite engleski. . Don't ЬООk Englesku mogli blste dosta lako da se collect .2. you leave (go) .565 tive hundred end aixty-five five hundred end aixty-alx 566 EXERCISES 1. went to. -. LEKCIJA 19' 146th LESSON . titajte је s Fill in the ml11lng wordo: Kad blste otiS/i snadete. -С.dust.keep in touch. the radio.4.2.2. - 5. Ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu. read it to England you fairly REAENJA ZADATAКA 1. 4.could get Ьу.from З Kad odete.to . Мој kroja6 је јо§ uvek bogat. Му tailor is still rich. you 1. let this.s. reading. . . l'm afrold 1 had to concel the appolntment.(news)papers. morao sam da otka!em (poniStim) sastanak.

. Та tri oЬ/ika pokatkad su razliciti: to do..five hundred end 8ixty-elght 588 Najvazniji nepravilni glagoli za· svaki glagol dat је intinitiv.. tokom rsda па /ekcijama.еt. diCi se.еr. . ponekad su pro~lo vreme i particip jednaki (1 flnd. Na taj naCin Cete najpre nauCiti one koji se najcesce upotreЬ/javaju. 1 dld.. dld. 1 heve come). nastati probuditi se То - То Ье. ЬОrе. Ысе dobro da nekoliko puta procitate сео spisak. Ь. Ьiti То Ьеаr. 1heve done)... 1 heve found). ewoke. То erlae. 1found. . done (1 do.. . . eroae. 1 ~eve put)..aten . proSio vreme i particip proSii. Ь. .. 1 came.•. kontrole radi. а ponekad su jednaka svs tri oЬ/ika (1 put. Ponavljajuci sva tri oЬ/ika svakog glagola oЬeleienog zvezdicom potrebno је. wae. Ьееn . arleen awake. eweked . da ih dobro ureiete и pamCenje. 1 put. Kad stignete do kraja teeaja. Ьorne (Ьorn=roden) nositi.. podnositi (po)tuCi То Ь. i/i su jednaki sada~nje vreme i particip (1 come.

postati poCeti saviti naredЩ То chooee.. pozvati То То Ыd. Ыеd. drank. То То Ыnd. buret. dovesti (sa)grвditi То То vuCi. Ыown То Ьreak. Ыtten То seCi То Ыееd. bede. jвsti . brought bulld. ЬOund vezati ujest.... choeen cllng. crtsti sвnjati То _ То goreti. Ьroken То То breed. brought. deatt.. kopвti deiШ broke. dug . bound. caught. То ~initi То doneti. Ыt. drove. drew. Ыd (Ьidden) . dld. clung come. burnt. dreamt (dreamed) drlnk. drlve. Ыеw. dreamt.. became. drlven dwell. crept.. buret buy. come .. came. duvati slomiti. Ьent . odgвjati rвskinuti То deal.. do. . coat. bullt burn. coat .. dwelt postupsti. coet. terati borвviti То raspuCi se - То То .. То pripijsti se (uz) doCi koAtвti То Ьend.. become begln. krvariti То puzвti То Ыtе. ate. dug. clung. choae. . Ыеd То Ыоw. kupiti То То catch. caught uhvstiti . bred brlng.. burnt (burned) . bent. done . drunk .. drawn dream. draw.. dealt dlg. ЬOught. bullt. izвbrsti - То begun . dwelt.569 То five hundred and eixtywnine five hundred and eeventy 570 become.... creep. eaten . pвliti То piti voziti.. cut. ЬOught .. cut . Ьegan. bred.. То eat. buret. crept cut.

found. .. lelt.. forgot. fall. То forglve. lought... Ьoleti - То forget. flown . glve. tlew. hung.. .. zavitlati то pogoditi leteti zsbraniti zaЬoraviti • То drtвti То forЬid. hldden hlt.. torgave. hung 1 have. glven doblti... hraniti osВCati То leeJ.. hllngecl... hld. went. heard oЬesiti То ... hllngecl.. kept kneel.. had. llght. ... lelt .. grown rasti То lнcl. povrediti.. held. froze. То hang. grew... hurt. frozen ..571 То five hundred and 8eventy-one five hundred and 8eventy-two 572 fall... gave.. knelt .. ёuvвti. gone .. Ьaciti... lakl. knl~ knlt - То know. led ...... poznвvsti То knlt... forgotten . fled. ground. hlt . То То То То . got... fled fllng. ima pravHnu promenu: lwng... flee..... forЫddan . forglven oprostiti smrznuti se То keep. naCi Ьвisti То То hlde.. hurt . boгiti se - То imsti ёuti ... postati - То dsti iCi. . knaw. ddsti То freeze. flung. otiCi то lay. heard... kept. lakl poloZiti . fallen . То hurt. had hear.... forЬ8de. held . hold.То go.. knelt. led........ То kletsti p/esti znsti.. known - То get. found . pasti То grow.... tlung fly. То grlnd. kriti (se) иdвгШ. hlt. ground mleti 1 l<ad se odnosi na ljude (veAanje kao kazna). got .. lought flnd.

lega.е ~agol to 118 . met. let overthrow.•aw.. . ran.. met .. rode.. . teCi. roee. let. . napustiti pozsjmiti pustiti. put..573 То tive hundred and eeventy-ttvee voditi naginjati se. learnt.ri:d" а proSio vreme i particip "red". llt loee. То put. lent . naslanjati se skakati nautiti.leant leap. leant. left .. mletaken mow. 4 То пвтеги. meant.. made.. eawn То еау. znв~iti. lean... testeri§em'': оЬе.... palcl platiti staviti '"' То . rlcl rlde.l8d.. rang. mean. rld.. Toaee. eawed. zвpвliti То zvoniti diCi se trtsti.. saznati ostaviti. 4 Aazlikujte 1 saw. mown (nв)pгaviti.tl"'. otiCi. koji ima pravilnu prornenu: he llecl.. meant meet. od 1 silw . loet . rleen run. То - То То read. lay. imsti hteti testeгisвti То reCi sresti pogгe~no eakl. ~ Drugo . overthrew. mowed. rung . left. read. put .. se izgovaraju jednako.aeen shvstiti То kositi 3 Saddnje vreme i infinitiv izgoraraju se . lent. learnt (learned) leave... rlee.heh8811ed. m18take. tiniti То eaw. 111.. run То lle. eakl reCi videti То . leapt. loet. uprвvljвti То izguЬiti То То - То make. palcl.. ml8took. proSio vreme od 1 ен.. laln2 То То jвhsti.. lelвti iznвjmiti tive hundred and eeventy·four То 574 le8d.. rlclden rlng.. leapt learn. overthrown oЬOriti То То То рау. lend. let. read 3 То titati otвrвsiti То rld...l8d .. made .. voziti se llghl..

apllt. а lma pravilnu promenu: h8 нwecl. aprlng. allt amell. aown 5 apeak. То sijati pucati pokszati smsnjiti zstvoriti pevsti potonuti. potopiti sedeti spavsti k/IZati se cepвti ве То То То То То То opllt. _ То . ahrenk. alnk. aung . opllt ... pisati potroSiti. apat. apoken sejati govoriti sricati. eought . pгodati То IOW. atuck. IOWed.. aplt. aet - То то - То То zslepiti (se) ujesti.. atank. aent aet.. aet. izbljati stsjsti. apread. ahot. ahut. amelt (smelled) То То То mirisвti.. То poslati postaviti. atuck atlng. amelt. opelt. eought.. alld . kojl м takode izgovara ·•sou".. apoke. aprung atand. aold aend. aplt . То То То oplll. apread . ahrunk . eang. apun . То То allde. atung . atunk То raSirШ . ahut. alept. atung. provesti proliti tkati... plesti pljuvsti rаsсврШ. гazdvojiti eell. atolen atlck. ahowed. atood ateal. lprang. allt. Aiti. . ahone. atole. podnosШ kгssti alng.То ahut. apent . ~ То tndi(. То То То skaksti. ahook.. ahake. ahown ahrlnk. opelt (opelled) apend. apent. allt. 5 nanjuSiti Razllkovatl od glagola to мw. ahone ahoot. aet. ubosti smrdeti . alld. aet . atood. aunk alt. apun.575 five hundred and aeventy·five five hundred and seventy·slx 576 . ahaken ahlne. opllt.То aeek. alept. h8 М• нwecl (soud). aenk. opllt (opllled) apln. aent.. eold. ahot ahow. atlnk..То aleep. nsmestiti trвsti То opell. то . apreed.

told. taught ..... wln. took..lhoughl. ewear. IW8m. won .. . trod. ewore.. taken .. worn weep. uplet . atruck.577 То five hundred and seventy-••v•n five hundred and seventy-elght 578 etrlke. wept. awung - То take. torn uzeti pout}svsti. IW811.. pri~ti То То То tell.lhought throw. То onвrвspololiti . psovati pomesti. 18ught. wrlnen . 8Wollen IWim.. underetood upeet.. trodden - То misliti Ьsciti То То gaziti То under818nd... thrown tread.. zaraditi pisati То То То То То naduvati se plivsti ljuljati se _.told .. poёistiti _То wake.. teer. То -То То 1wlng. woke(n) wear. awung. underatood.. tore. atruck (etrlcken) . awept. . won.. То -. IWelled. wrote. upeet. razumeti prвvmuti. buditi nositi plskati doblti. awept . IWUm udariti zakleti se. aworn aweep.. woke... wore. predsvati cepsti reCi. threw.. wept . wrlte. lhlnk. teach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful