P. 1
ASSIMIL - Novi Engleski Bez Muke

ASSIMIL - Novi Engleski Bez Muke

|Views: 5,721|Likes:
Published by Djordje Stakleni

More info:

Published by: Djordje Stakleni on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2015

pdf

text

original

kasete

• DOVI
Photo : G. Breil/at

asete

Kaseta

Њ

1

LEKCUA N!!
м

ео

StranaA
l

StranaB

1 do 1 5

16 do 32

Kaseta N9 2

.
м

LEKCIJA М StranaA Strana B

2

33 do 50 51 do 67

/-·

·- -

Kaseta

М

3

LEKCIJA N2
Ng

StranaA

Strana В

3

68 do 89 90 do 108

.

Kaseta N9 4

1,EKCU A N9
м

Strana A
4

Strana B

109 do 129 130 do 146

-· r-

ISBN 86-1 9-0 1588-5 JSBN 86-19-01590-7

METODA
ASSiМiL

novi engleski Ьеz muke
Anthony Bulger
ро

prvobltnom delu
11.1'~ I'HACI.Н

А.

Cherela

J.-L. GOUSSE

NOLIТ

• BEOGRAD

UVO.D
ZASTO NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Mi smo spremni da to prvi priznamo- dosadaSnji "Engleski poteo је pomalo da zaostaje za n&Aim svakodnevnim zivotom. 1dalje је Ьiо dragooeno sredstvo Z8 u<5enje tradicionalnog, knjizevhOg ili §kolskog engleskog, ali dobar deo njegovog sadrfaja nije vi~ Ыо sasvim aktuelan, ni ро temama ni ро jeziku.
Ьвz muke"

STA ЈЕ NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Op§ta struktura i humoristitki ton .. Engleskog bez muke", koji su osvojili milione fita/aca, zadrfani su i ovde. Gramatika se uvodi па isti nal:in i istim redom kao ranije. Bitna razlika је u rel:niku, koji је sada iz osnova osavremenjen i orijentisan viSe ka praktil:nom l:ivotu.

КАКО DA UCITE ENGLESKI BEZ MUKE
Metod "Asimil" је metod svakodnevnog ul:enja, namenjen ljudima koji imaju svoje poslove i zanimanja i od kojih se ne mofe zahtevati joS neki zamorni dopunski rad. Оп zahteva manje intelektualan napor а viSe sposobnost automatskog primanja, koju svi imamo.

Vl Najvainije је da svakodnevno posvetite utenju najmanje deset minuta. Metod је veoma elastiCan i prilagocien svaCijem temperamentu. дkо niste raspotoZeni, zadovoljite se da glasno ёitate tekst lekcije predvidene za taj dan i da proveravate izgovor па osnovu transkripcije izgovora ispod teksta lekcije (Pronuncl8\lon~ Ne gledajte srpskohrvatski tekst, sem kada ne mo:tete da shvatite sami znaёenje engleskog. Kada ste bolje raspolozeni, procitajte i ponavljajte ро secanju svaki stav.

Vll
obzir mпogostruke koristi koje Се vam doпeti praktiCпo i trajno znanje engleskog jezika? Sem toga, kada budete napredovali s lakocom, brzo cete uvideti da uбenje ро udZЬeniku "Engleski Ьеz muke" nije neprijatan zadatak, vec pllj8tno •••koclnevno Z8nlmanje.

IZGOVOR
Ueaci strani jezik, ucenik је sklon da svaki pojedini glas izgovara veoma jasno. U engleskom, medutim, to пе treba da radite. Nagl.ni slog engleskih reci izgovara se s posebnom snagom, па Stetu neпagla&eпih Slogova koji guЬe svdju puпu vrednost, ра se njihov samoglasnik najcesce pretvara u poluglas а (vidi "Obja5njenje izgovora" ni1e). Uzmimo reci hlllor (krojac) i tlthlr (sestra). Zavr5ni glas im је isti, uprkos razlit:itom pisanju: u foпetskoj transkripciji Mec!unarodnog drustva za fonetiku, koju cemo ovde upotreЫjavati, one glase 'teile i 'sista. Podignuti zarez (') pokazuje da је naglasak na slogu koji mu neposredno sledi, dakle u ovim ret:ima па prvom slogu. U duZim ret:ima ova razlika dolazi joS viSe do izra.Zaja. Tako se 8\е (proslo vreme od glagola "jesti") izgovara eit, ali u viйesloZпim ret:ima isti takav zavr&etak svodi se па t: doctor•te (doktorat), na primer, izgovara se 'doktarat. N•gl•aak. - Vecina engleskih reei sa dva ili vi~ sloga ima jedan nagla~n slog, а ostali slogovi su nenagla~ni. Mec!utim, ima vi&esloZnih ret:i koje imaju dva пaglaska, jedan jaCi i jedan ne5to slaЫji. Ne postoje sigurna pravila ро kojima Ыsmo mogli odrediti koji је slog u nekoj reci naglasen. Od pravila о naglasku ima izuzetaka. Sve jedпosloZne ret:i izgovoreпe pojediпat:пo naglaSene su, ра se u traпskripciji zпak za naglasak пе stavlja. U ret:eпici, pak, mnoge od tih jednosloznih reбi mogu Ыti nenaglasene, naro(:ito ako su predlozi ili veznici. U dvosloZnim i trosloZnim ret:ima naglasak је oblt:пo па prvom slogu, ali i tu ima mnogo izuzetaka: u glagolima је naglasak 6esce na krajnjem slogu; u reбima koje se zavrsavaju na -don naglasak је na slogu ispred -don, itd.

Najzad, dva, tri puta nedeljno, prepiSite nekoliko redova engleskog teksta da Ыste bolje savladali pravopis. Ne prepisujte transkripciju izgovora.

Napredovanje

је

tako lako da ni za jednu lekciju nije

potrebno vi~ od eetvrt sata ucenja. Vas recnik se oЬogacuje svakog dana, ьеz napora, s ро nekoliko reci, koje eete naci; u daljim lekcijama; vec posle dve nedelje ucenja zacudicete se kakve ste rezultate postigli. Prv• I8Z8 uC8nj8 је potpuno p8tlvn•: dovoljno је da glasno ponavljate svakodnevno ро jedan tekst i da razumete smisao. Svaka lekcija - izuzev sasvim pot:etпih - sastoji se od povezaпog teksta, u kom Cete ро smislu razumeti поvе ret:i ili опе koje ste пароlа zaboravili. Tek oko pНetete lekclje potinje 8ktlvno ueenje: ponavljajuci prec!ene lekcije vezbate da sa srpskohrvatskog teksta prevodite па eпgleski. То veZbaпje, koje Се vam sada blti veoma lako, utvrdiCe va&e zпапје i postepeпo Се vas dovesti do prakticne upotreьe svakodnevnog engleskog govora. Savetujemo vam d8 818Yij8te d8tum nв •••ku lekclju kada је prelazite kako Ыste koпtrolisali pravilnost toka vaSeg ut:eпja, jer је to П8ophodno. Mozete ьеz smetnje da naucite dve i tri lekcije odjednom, kada imate slobodnog vremena, all pod ualovom dв r8dlte 1 tledeclh d•na. Као Sto Cete videti, па svakih sedam lekcija dolazi јеdпа lekcija posveCeпa poпavljanju gradiva. Prema tome koliko vremena moZete da posvetite ut:enju, а uzimajuCi u obzir slabosti u vaSem svakodnevnom uCenju, ЫСе vam potrebпo tri do Sest meseci da savladate сео teCaj, koji sadr.Zi 1461ekcija. Da li su zahtevi preveliki ako uzmete u

Vlll
lzgovor engleskog jezika razliCit је u raznim krajevima u kojima ljudi govore engleski kao maternji jezik (Velika Britanija, SAD, Australija, Novi Zeland, zemlje u kojima !ive engleski kolonisti). Razli~ito izgovaraju i razni drustveni slojevi. Medutim, svi stavljaju naglasak na isti slog, Ьili oni iz Londona ili Glazgova, Njujorka ili Melburna, Ьili nosa~i na londonskoj felezniCkoj stanici ili profesori univerziteta u Oksfordu. Stoga је za savladavanje engleskog jezika va!nije da upamtite koji је slog naglaSвn nego da savrSвno izgovarate pojedine glasove. Zato obraЦjte pa!nju pri ~itanju tekstova u ovoj knjizi, u kojoj su naglahni slogovi ~tampani masnim slovima. Suglaenlcl. - Suglasnici se u engleskom jeziku obl~no jasno i snai:no izgovaraju. U poredenju s naSim jezikom slablje se izgovara h. Ne Ьismo mogli da ka!emo da se izgovor ostalih suglasnika podudara sa izgovorom istih suglasnika u naSвm jeziku. Razlike postoje izmec!u engleskog i srpskohrvatskog 1, р, r, 1 i drugih, ali one nisu tako velike da vas Englez ne Ы razumeo ako ih ne izgovorite potpuno pravilno. Slusajte kasete ili gramofonske plore i nestojte da sto priЬii!nije podra!avate spikeru. Suglasnici ~ i g ne postoje u srpskohrvatskom jeziku. Mora~ete nau~iti da izgovarate prema uputstvima koja su data u obja5njenju fonetskih znakova i u tre~oj lekciji. U engleskom tekstu оЬа ta suglasnika su predstavljena slovima th i treьa da pamtite u kojim re~ima se th ~ita kao ':. (zvu~no) а u kojima kao в (Ьezvu~no). Samoglaenlcl. - U engleskom jeziku samoglasnika ima znatno vik i njihov izgovor је drukCiji nego u srpskohrvatф skom. Ubrzo ~te videti da svako od slova а, е, 1, о, u mofe da bude znak za viSв glasova, samoglesnika ili dvoglasnika. То ne treba da ves plasi. Postepeno ~ete se u tom sna~i uz pomo~ fonetske transkripcije i, ako imate kasete ili gramofonske plore, slu5aju~i pa!ljivo izgovor spikera. Pored samoglesnika, u engleskom jeziku postoje i dvoglasnici. Dvoglasnik је niz samoglesnika izgovorenih u jednom dahu. Oni se slivaju ujedno i naSв uho razlikuje samo prvi i poslednji samoglasnik. Prvi glas u engleskom dvoglasniku је duzi i naglaSвniji od drugog.

IX
тranakrtpclja lzgovora. - Pravopis engleskog jezika znatno odstupa od izgovora. Pravila za izgovor gotovo i nema, а ukoliko i postoje, izuzeci su toliko Cesti i mnogobrojni da se ne Ы ni isplatilo ut:iti pravila, PomoCno sredstvo za savla(fivanje izgovora pri t:itanju је fonetska transkripcija- za svaki gles stavljamo poseban znak. Mec!utim, u engleskom jeziku ima glasova kojih nema u srpskohrvatskom, ра ne mol:emo stovima latinice da predstavimo sve engleske glasove, U tatinici imamo pet slova za samoglasnike, а engleskih samoglasnika ima petnaest. lma nekoliko suglasnika u engleskom jeziku za koje nemamo odgovarajuCa slova u latinici. Zato smo u transkripciji izgovora u ovom udfЬeniku uzeli neke znakove iz transkripcije Me(funarodnog dru§tva za fonetiku. То su suglasnici· IЈ·Ћ, g i samoglasnici: 1\,ОО,с, е. е:,
:),:):.

OЬjeinjenje
~

lzgovore

Cujemo i u nasim re~ima banka, Anka, danguba. Za razliku od srpskohrvatskog, njemu ne mora uvek da sledi glas k ili g. Zato u re~i olng, na primer. poslednji glas је n izgovoreno u polol:aju jezika za g, ali se g ne izgovara. Ovaj suglasnik ne postoji u na~em jeziku. lzgovara se tako ~to se vrh jezika stavi izme(fu zuba i Ьlago pritisne zuЫma tako da nam vazduh te~ko prolazi kroz usta. ћ је zvu~an suglasnik (the, thll, lather). Ni ovaj suglasnik ne postoji u nasem jeziku. Polozaj jezika pri izgovoru Ьezvu~nog glasa g је isti kao i pri izgovoru zvut:nog glasa ~, samo Sto jezik nije pritisnut zuЬima i vazduh slobodno prolazi izme(fu jezika i zuba (three, thlrd). Slit:an је na~em u, ali nikada ne t:ini slog za sebe. lzgovara se tako Sto se usta zaokrugle kao za izgovor glasa u, а izgovori se glas iza njega (wett, weter).
~.

~

g

Fonetskl znecl ze
а:

engleвke вemogleвnlke:

Dugo englesko а: izgovara se iz duЬine grla i muklo је. U srpskohrvatskoj re~i "kes" а је samo priЬiizno

probaЬiy. i: Kratko 1 u engleskom se izgovara zatvorenije. thlo.ngleskog Ьеz muke". • То је. door). Ьооk). Kratko poluzatvoreno (only. samo du!e leorn). oЬele!eno sa 1:. car. rude). Otvoreno porento). war. eeen). oЬelefavamo sa Ј: (water. Ьila prva lekcjj~ ranjjeg jzdanja . zvutj prjЬij!no kao ј nase (he. а u nenaglaSenim pretvara se u е. а srpskohrvatski sa objaSnjenjima na desn1m stranicama knjige. . koja pol:inje veC l:uvenom rel:en~eom Му ta1lor is rich". i. с Qva knjjga potjnje "nultom" lekcjjom. Ovaj glas uvek dolazi u naglaSenim slogovima. jzgovaratate engleskj na zadovoljavajucj natjn ј Ьi6е vam lako da razumete glasove Ьilo u fjvom govoru. Dugo 1. Kratko poluzatvoreno u izgovara se sa ~ire otvorenim ustima i manje zaokrugljenim usnama nego na§e u (put. Ьilo sa radjja jlj televjzjje. javlja se samo u dvoglasniku са (there. Dve tetke (:) poale aemoglaanlka zneta de ае aomoglaanlk lzgovere dugo.х Xl engleskom е u retjma eak. ~. ili prilikom zamuckivanja. npr. ра onda izgovori veoma kratko а. а: izgovaramo па isti nafin kao i malo zatvorenjje (glrl. falher. Мо svakako njje uoЬitajeno. а: ј skog. olow.. u stvarj. а jzgovorj se kratko о (clock. Kratko otvoreno св nastaje kada se usta otvore za izgovor а. samo znatno du!j ј nesto zatvoreniji. U engleskom se а javlja samo u nenagla~enim slogovima. zatim povu~e i podigne zadnji deo. dog~ lstj takav glas. work.bestseler". Za nas је to sentimentalno podseCanje па naS . Primeri: but. man).. LET'S GO ТО WORK! (Hajdemo па posao!) .Ј: Kratko otvoreno Ј izgovara se tako ~to se usta otvore kao za jzgovor glasa а. vi~e pozadj u ustjma nego na!le (11. home). u drugom slogu refi father. Bjte vam potrebno nekoljko dana da se navjknete na fonetsku transkrjpcjju. look. u А SADA . oloter). . л Kratko poluotvoreno л izgovara se tako ~to se jezik polo!i u donjoj vilici. alj ako dobro obracate pafnju na naglasek. а izgovori se kratko е (cen. Dugo poluzatvoreno kratko. have. funny. а za vas najbolji mogu6i uvod u ul:enje engle- Kratko poluotvoreno а је onaj poluglas ili neartikulisanj glas kojj tujemo ј u na!lem jezjku posle Ьilo kog pojedinafno izgovorenog suglasnika. Ьilo sa kaseta jlj plota "Asjmjl". о о javlja se u dvoglasniku ou :Ј. U svim lekcijama engleski tekst i izgovor su па lev~m stranicama. Dugo u: је slitno na!lem u reti "kum" (wllo. two. u prvom slogu retj abroad.

Your flowers are Ьeautiful Your flowers . buk· buks.). -а).Xll Pre nego sto poCnвt. _ 9. ~~~ b~ks а: шtar~sttl).Moji roditelji su siromaSni. mai. Му Му 1 . 6 . your. ju~ si8~'ret tz П<'l ftш§t.).•·lekeiJ-nв. Ju~ flau~z а: nGt b)u:ttful. ju~. ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 tailor is rich.6. ~at pe. books. itd. dobro. au~.~re not Ьeaui:iful. Xlll .Skog.3. tako da isti oЬlik ima vrednost naSe jednine i mno:Zine.5. Му parents (1) are poor (2). 4 . Our doctor is not good. Ьооk. kao ту.10.NaSe knjige nisu zanimljive. 5 VaSa cigareta је gotova {dogorela).NaS doktor nije dobar. our. Your cigarette is not finished.. knjiga. good.а: ':'"' щtQreSIIIJ.. 9 .8. 2 . Your cigarette is finished.Moji roditelji nisu siromaSni. 11 . .VaSe cveCe је lepo. PRONUNCIATION (pron~nsi'ei~:m). naS (naSa.) ili tvoj (tvoja. 10 .Мој (moja. 7 . ''·"~· . -е. itd.Мој krojaC nije Ьogat. mu. pa:iljivo procitвjte uputstvв ЈМ 111ethofhШn stranв­ ms. -е. 8 . lsto \-ЋZI 1 za prisvojne prideve (naSe prisvojne zameniC€). knjige._4. au~ 'd<'kt~ ~z n<'l gud.. iz rit.. vaS (vaSa. moje. Our Ьooks are·· interesting. ~at pt~r~nts а: pu~. ju~ sig~·r~t.. iz 'fini~t. (2) Pridev је u engleskom jeziku nepromenljiva reC.VaSa cigareta nije dogorela. to s se uvek izgovara.NaSe knjige su zanimljive. . mai 'teil~ iz n.. Му parents are not poor. jua'l1auaz а: bJu:ttful. dobar (dobra. i mno:lina dobri. .tiJ1a imenica.. 3 NaS doktor је dobar. mai 'teil.Мој krojat је bogat. 12 VaSe cveCe nije lepo.. srednjeg i Zenskog roda. tailor is not rich. i mnoZina moji.~~~nts а: П<'l pua. ' (1) Nastavkom s oznatava se mno.13. gud. Our doctor is good.t rit.. . . Our Ьooks are not interesting.: vidi primere i prevod za reCenicu 13.1.1. . au~ bu~s . свk i вlro niste p<Юetnllt. -а). au~ 'd<'kt~ !z gud: -:. 13 .2.7. . Му. itd.1.11. . your itd.

. l'm sure this is our house. its 'i:жi. .>k in mai haus.6. . it lsn't! (З) (N.aim. (N. бis iz mai 'Ьrлба dt. opet smo zakasnili. we're late agвln. . ја sam Dejvid.1 one (wлn) two (tu:) 2 First (1st) Lesson (izgovor: fe:st lesen) oЫici.>kl~. Oh Ьоzе. nije! ја sam.you're. Oh dear. 8. wi: . Lako је.Ne.hi:z. a:nt. . nou it 'iznt.Nipo5to. h~'lou aim 'deivid. 8 9 10 11 1 am .4. you're very pollte.2. а resto је u prevodu izostavljamo.. . в negвcija rюt .Not at all.jua. nou Ьлt ~i:z kaind.Dobar dan. ju~ ~n 'eks~l~nl 'd. hi: iz.>:\. Siguran (-rna) sam da је ovo na5a kuea. ali kontrakcija it's izgovara se its. on nije zakasnio. . . he is . we are lsn't. (2) She lsn't very pretty. ou di~ wia leit a'Jen. 6E!]k ju: ju~ 'veri p~'lait. .S. he isn't late. ti si (vi ste). it is .)t et .10.Hello. . - 1 2 З 4 5 6 7 You're an excellent doctor. Ovo је moj brat D!on. Jвdnina 18 se ров/е zamenlce svodi па '1 в mnolina ere пв 're. .l'm. (З) Obratite paZnju da se sure izgovara §ua. . mi smo. aim !ua бis iz aua haus. This is my Ьrother John. 6ta 'iznt а k\. . lt (1) lsn't my fault.znt 'veri 'difiklt. mi nismo uttivi. wi: a:nt pa'lait.>n. ll. ju: а: . . aren't. . Ovo nije naroblo tesko. veoma ste ul:tivi.З) 4 5 6 1 8 9 10 11 Vi ste odlitan doktor.he"s.9. . nije.З) Oznake sa N upuCuju da treЬa pogledati posebnu Ьele§ku u ponвvljanju gradiva krajem nedelje (svaka sedma lekcija).No. we're. Nisam ја kriv (nije moja krivica). nisi.Hvala. ai em .No. tst LESSO~ . Prevodimo је sa to ili ono. tвkozvanв Prva lekclja 1 2 з U govornom eng/eskom jeziku rвdovno se upotrвbljвvвju skraCeni kontrakcJje.n't.Thank you.it's.Ne. we aren't pollte. OВJA$NJENJA PRONUNCIAТION 1. ат postвje 'm. ali је ljubazna. There lsn't а clock in my house. l'm Dвvid. Ai: 'iznt 'veri 'priti. lt's евsу. Nema (nijednog) sata u mojoj kuCi. This lsn't very dlfficult. Ona nije narol:ito lepa. .3.its. а: (1) lt је zamenica srednjeg roda koja odgovara mu§kom rodu he (on) i fenskom she (ona). you are .7.11.wia. to је: on је. бis 'i. hi: 'izntleit. it 'iznt mai Љ:lt. but she's kind. nismo (niste. 1(2) U glagolskom oЫiku is (је) slovo s se izgovara kao z. it iz. 'iznt. . nisu).

isn't. Oh dear. ~. hi :z 6t~ 2nd t. Not . easy. lt fault. bAt WЦZ dfan. RdeNJA ZADATAICA (Prevod) 1. . 'Нello. Wi~ hj~ in бQо haus. 'Shв very uёtivi.it's. We polite. . He's an excellent doctor. we're late ageln. . lt's.2. ·we З.is my/Тhis isn't. . .am not/l'm. . • OЬiici . On је odlitan doktor. Otuda se ne skra6uje whвre are. On nlje naroCito ljuЬ.. - 4. ОК) nije tвlko. 1 (2) Кontrakcije postoje zato da Ы se olakйao iZgovor. То uoplte nije lako. dtln.is nou·s. not all easy. Wt~ а: ju :. .lt's. . . u kuci. at all.5. . :Ја 'misi~ wa:dz) 5.is . not at all easy. Anne. reti koje nвdosiJlju) difficult. .Z. are. OoЬsr нello. Mi smo Mi nismo uCtivi. . opet smo zakalnlli. t am. But where's (2) John? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) U reti where glas h se iZgovara kao da је ispred w. dok se where is PRONUNCIA ТION 1. Ons је vrlo Shв nije nsroдito /вра. John. difficult. l'm. not Anne. Flll ln lhe mlulng worda (fil in (Dodsjtв 4. -5. . DоЬвr Нello. - 1. Не lan't very kind. 2. is. very pretty.at. Опв 1.3. ја sвm DJon. Тhis то је moja kгivica.are not/'re . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Second (2nd) Lesson ('sekend) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Druga lekclja 1 2 З Gde ste vi? Ovde smo. very pretty. jer Ьi to Ьilo telko iZgovoriti. is not. s kontrakcijom /ера. She 'Shв very pretty. dan.2.3. in the house. John. ili se ne iZgovara uopite: hwE: а Ш ·wca.:ESSON .З three (6ri:) tour (t:>:) 4 EXERCISES ('eksasaizaz) 1. polite.4. lt's my fault. 1. l'm sure he's your brother. Oh Ьо!е. јв nisllm En.4. We polite.5.3. То је lako. Ali gde је Dton? 1 2 З Where (1) аге you? We're here.We aren't. Siguran (-гnа) sam da је on viiA brat.pretty. То је moja krivica. my fault. ронtе.n.Нeflo. lt (lzoet8vljene 1'861) 1.З.islall. lt "Not at easy.4. NipoAto.2.

Tvoje novine su tamo. wt:~ а: mai siga'rets.7. 2nd LESSON . . 11 12 Gde је D!оп? Gde su moje cigarete? Ovde. Ыizu dгveca. lt's near the televlsion. па. Gde su moje novine? . its li&~ an lio «а. li. near the trees. where is it? lt's there. Wtaz dЬn. Are they my cigarettes? . near AEIENJA ZАОАТАКА 1.S.Your paper is there. .doslovno "hartija za novosti".:a in /n haus Ьлt df:~n 'iznt.Thank you. tamo (tu). Oni su u kuCi ali Dton nije. there. television. novine. jua 'veri kaind. near the Oni nisu Ыizu televizora.8.5. wь а: mai - si~'rets. . on the chair. ~ mai 'peipg.S flve (faiv) alx (siks) 6 4 5 6 7 8 9 10 He's there. Gde su moje cigarete? Jesu li na stolu? Jesu.6. Оп је Ьlizu drveCa. na stolici. they are. ы:z ni~ li~ tri:z. in. Piter је u kuti ali Ш:оn n1je. 'They television. He's near the trees. Gde su tvoje (vde) novine?. Where are my cigarettes? Are they on the tаЫе? 4 5 6 7 а - - Yes. Where's my paper? .2. polito su one prirodne. One su Ыizu televizora. . . Veoma ste ljubazпi. Jesu li to moje cigarete? . Na stolici su. its nia lia tel~'vibn. . u. Oni su televizora. You're very kind. 9. . 6. 9 10 - Оп је tamo. Brzo Cete se naviCi na kontrakcije. 11 12 OВJASNJENJA (nastavak) ni~ ~ tri:z.З. Where's John? Where are my cigarettes? Here. near the They television. . on. :ш. jua 'peipa iz lito. in. lit:o. near the t~evision. He's near the house. Where аге your pepers? .4. Peter is in the house but John lsn't. а: liei an /n 'teiЫ. gde su one? Tamo su. tj.And my peper (3). . They're in the house but John lsn't. normalno svodi na where's. jes ~i а:. . - 11. .2. EXERCISES 1. Flll ln lhe mlnlng words: • OЫici s kontrakcijom Ыizu 1.10..А moje novine.5.:1)k ju:.cnd mai 'peipg wu iz it. . Оп је blizu kuCe. .Hvala vam. They're on the chair.3. (3) Paper (hartija) moZe znaCiti i newspaper. .11. hia.4.

Ыizu drveCa. Моје novine nisu па stolu. very This paper good.:а а: &1 ре1рх. paper good. бtа .Му . zna(:i da vrh jezika nismo ispruZili do ivice zuьa.kind. They are. Thank you. very Nemojte zanemariti brojeve strans i lekctja . on here. па ormanu za knjige.isn't. ?i~ tn buk. .isn't . umesto naSeg z odnosno 1.ш l» 'buk ke1s. Pri tom usne ne smej_~ ~e~irivati zuЬe.5.Thank you.4.7 ••ven (sevn) e~ht (eit) 8 2. obll:no PIVi deo (ovde Ьооk) nosi glavni naglasak: druga rel: (ovde csse) takode је nagldena.are not/They're. it's very lnteresting. Оп је ovde. ? Where аге the my papers? . kao na osmeh. on the paper З.aren't..is not/on . here. late. very very Where . t. Pri izgovoru vazduh prolazi izme~u jezika i sekutit:a. - Је li zanimljiva? Hvala.Pojedine оsоЬе koje vrskaju i nehotice izgovaraju. . 4. kind. ako izgovorimo d ili t. Da..This. оп the Ьook-case (1 ).? 5. 'Не We . Моје novine su па stolu. Му . е.. englesko zvuёno odnosno Ьezvuёno th. . .5. ovi engleski glasovi nemaju veze sa z i 1.the.Му . paper tаЫе. PRONUNCIAТION 08JA$NJENJA 1 (1) 1. There are the papers.my papers. hiaz jua U slo!enicama.are not/'s.near..2.treesaren't.. Ow rюvine nisu narotito - dobre. late. . Му paper is the taЬie. Oeqk ju:.ls it lnteresting? Yes. f ili d. а donja vilica је malo isturena.. veoma ste ljuЬazni.3.2. lpak.is not/you're. iz it_'intx-estil)?. . vrlo је zanimljiva. near the trees. .Where are they? There. Wt:J а: 6е1? . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Third (Зrd) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lesson (ee:d) Treea lekclja . 1 2 3 4 - Evo knjige (ovde је knjiga). on the table.are/Where's .3.the.doctor . ali slablje. the ·wo REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. Зrd LESSON .4. Не IS. you are. Tamo su novine. razvuCene. jes its ·~eri 'intxestil]. Pri njihovom izgovoru treьa Ыаgо postaviti vrh jezika па ivice prednjih zuba. Nismo zakвsnili. lzgo. дkо izgovorimo z ili 1. ve(: su malo 1 2 З 4 - Here's the Ьооk.Gde su? Tamo. ра ni sa v. Нvafa... is. znati da nam је vrh jezika udario о koren gornjih zuba umesto da smo ga ispruZili ka ivicama zuba. Gde је doktor? Where the dnctor? Gde su moje novine? "Thank you.1р0ја "lh''. paper table.is .

hi. Yes.a. Ovde su moje cigarete.. .]3. please. је (3) Vidi lekciju 2. . l\E:Jz 6.9 nlne (nain) ten (ten) 10 5 6 7 8 9 10 11 Here's your tea. 'mcl:iz.4. . а: mai sig:J'rcts. wt:Jz lii 'dtrei. . Gde? Evo ga (ovde )е). . Where are the matches? . Nije mnogo zanimljivo. hi:J wilimai sig.Da. orman za knjige. Setera? .Jt.8.Evo tvog (v~) еаја.9. 5 - 8 7 8 - 12 13 14 Vruce је. Evo tvog (val*!g) саја. thank you. 10 . aim 's.l'm sorry. matches. . hvala.2. Ow! lt's very ћоt.. The sugaг is near уоuг hand.5.ra. Where's the ashtray? . 'mzёiz. s mojim cigaretama. · 12 13 14 08J•tм. . .Ne.restiQ. lt lsn't very lnteresting. Where? Неге it is. near your hand. au. its "vcri h.'rets. with my cigarettes.11. Milk? . Here are my cigarettes. 'buk keis. (Zellte) mleka u (svoj) ~ј? .IENJA (nastavak) (2) 1/lanks (hvola) ti: d1cimz. Зrd LESSON . RI!RNJ. ZADATAКA 1. 9 . D!ems. а ovde su cigarete. Mlel<a? . "reidiou. it's very hot. Ьook-case.There. There are (З) the matches.8. §iblce.10. Gde је pepeljara? . Јао! Jako је vruee.. lt's hot. nou 8cQkju:. . 8zQks 'veri mлt:.Thanks very much (2). Ne. Ьele!ku manje u6tivo nego 2. Da. Hand. There's the radio. 'm&t1Z.11. hcnd. There's the ashtray and hеге аге the cigarettes. James.Jri. No. -З. Tamo је pepel. molim. molim vas. . it 'iznt 'vcri 'int.Tamo је radio. Tamo su §iblce.Yes. please. ~iblce su na ormanu s knjtgama. . 6t:J а: 6.6. ·~up. &. hi:JZ ju:J ti :. лi.7.No.IZO:ini(te). thвnk you. Velil<a hvala. thank you. The matches аге оп the Ьookcase. .Here. hvala. Here's your tea. Ыizu tvoje (v"'*') ruke. Rul<a. Da.t. Sugar? . wt:~ а: li. jes pli:z. .Tamo. ju:J hznd.4. . milk.t.Gde su §iblce? . . molim. 11 .6. nou 8cQk ju:. lit. . please.2. Yes. jcs pli::.3. Milk in your tea?. EXERCISES 1. jako је vru{:.5.6er )е Ьllzu va1e ruke.14. .Ovde. its h.

"оп је trideset": l'm twenty.your. . 'Oh it very 2. not 'ri:. Не. Mleka? Ne.. the Ьооk Ow! very Oh dear.? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fourth (4th} Lesson (f:>:-&) 1 2 3 4 This is my slsteг. These аге my paгents. Evo knjige.here. 6is i~ au~ 'ga:· d~n.3. 3..? . 6is iz mai 'sist~. s kontrakcijom 1. !i:z 6):'ti:n. is. Ьrother Неге your doctor? your the matches? аге the . $et:er nije ovde. doslovno. *Ow! very hot. U odgovoru ka!ete. а: 6еа ould. This is оuг garden. . it is.deer.4. '(1} U engleskom se ne pita "koliko godina imd" nego "kako si star".wherematches.Ne mnogo (ne stvarno).11 eleven (i'levn) twelve (twelv) 12 Flll ln the mlulng word1: *OЫici 4.Аге they old? l'm not suгe! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetvrta lekclja 1 2 З Ovo је moja sestra.doctor. molim. .W. . hau ould iz !i:. very The sugar here. Gde је vs4 Where Jвkar? Gde su Where ~iЬice? REIENJA ZADATAКA (nastavak) 1.How old (1) is she? She's thirteen. -Је li velika? .Yes. interesting. 6i:z а: mai 'pgrants. .is not 1 Here's---:. pfease .isn'tinteresting. О Ьоiе.1. 1 u izrazima za oseCsj hladnoCe ili vruCine 4th LESSON . 4 - Ovo su moji roditelji. he's thirty. Milk? $веега? Da. aam not !ua.Koliko јој је godina? Trinaest (јој је godina). is. No. siguran! Jesu li stari? - Nisam OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. is.. . ~ 2. tЬе Ьооk. -. Јао! jako је vгиСе.4.5. here.is not 1 She's1 isn't.it is not 1 it's. Ona је s valim Ьratom She brother.hot.аге 1 Where's. . . . s. thank you .Not really.ls it blg? .isn't. 'The sugar Оп nijti o. to nije naroCito zвnimljivo. Ovo је naAII Ьdta. iz it Ьig. hvala. with here. Sugar? with your 'Не З.li.ја sam dvadeset".

How old аге you? l'm not suгe.Gde? . ti. Perhapa they are at the shops. WE~ а. aim n3t 'ri~li iua. lt's а . Dtone. one. ono. She's cold . Gde su ti roditelji? Ne znam sigurno (nisam bu siguran). its ~ Ьig rcd ka. . Је li ovo Stej~n strit (Stanitna ulical? . А.No. Ovo su velika crvena kola..6. (3) Overznal:i "preko". То је mala ЬiЫioteka. ovo) ima mno!inu theSe (ovi. . How old аге they? . Hello.novi automoblli . Ne znam sigurno. bct iz aua 'laiЬrari. Ah.3. Stari automobil ali novi Ьicikl.7. - 7.••йМЈЕNЈА (nastavak) • 1НАТ 1:. Тhis (ovaj. WR . ~ ов. Кoliko imate (imd) godina?. you're iп Bridge Street. . to) ima mnoi:inu those (oni. . (2) PriOevi dolaze uvek ispred imena i nepromenljivi su: а пеw саг­ nov auto. ove.5. Је li ovo vaia (tvoja) ЬiЫiote'ul? . ona.9. et t')~ i3ps. ova).. А small house with а Ьig gardeп. nou ju~ in bridf stri:t.small llbrary. .Ne. ta. . j_ua 'pt:~nnts. its sm0:l 'laiЬnri.4. ona.c!IRЖ</j --~ upotreЫjava se glagol "Ьiti": /'т hot. This is а blg геd car.Blizu onih radnji. . . Јоhп. gotov' ·: The lesson is over 1(4) tas је zav~n. lsta rel: mofe da znal:i i "zav~n. 'stciRan stri:t iz 'ouva Ou. пеw свгs .. а over there "tamo prёko" ili "tamo dalje". Where are your pвreпts? . Our pareпts are iп the car. an ould ka: Ьлt ~ niu: Ьaik. . vi ste u Brid1 stritu (Uiici mosta). here they are! 5 - Ovo su naia nova kola. 12. ls this Statioп Street? .13 thirteen 18'a:ti:n) tourteen (f~:ti:n) 14 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 This is our пеw car. ~ sm3:1 haus wib ~ Ьig 'ga:dan. а: h1a 6с1 а:. au~ purants а: in & ka:..6. Gde su vaia (tvoja) nova kola?Tamo. . Where is уоuг new саг? Over RUENJA ZАОАТАКА there. Where? . parents? 2. Koliko oni imaju godina?.11.7. Are these your 1.10.2.13. taj. То su velika crvena kola. . That (onaj. 6. h~'lou dhn.3. That is our llbrary. Je8u li ovo vaAi (tvoji) roditelji? 4th LESSON . Mozda su u radnjama.evo ih! - 5. iz Ois 'stci~an stri:t.Hladno јој је. ls this your llbrary? - 4. EXERCISES 1.в. ta). Zdravo. te.l'm поt really sure. Mala kuta s velikom ba~tom. JXI'hcps Oci а. . Statioп Street is over (З) there.5. lt's а Ьig red car (2). ova. bis iz au~ niu: ka:. ni~t')ouz i0ps. 9 10 11 12 13 - Nui roditelji su u kolima. Stej~n strit је tamo.Near those (4) shops. An old car but а пеw Ьike. WEa. 6 7 8 - Ono је na5a ЬiЫioteka.VruCina mi је.

.u ponede1Jak. ls Mlchael iп his room? . su vUe AiЬice. znati "ima. . hia iz 'pi:ta end hiz frcnd еп. Је li Majkl u svojoj sobl? . '(1) Тhere is (skгaeeno there's). shops . .Those . . ? З. 2 3 - 4 - Uvek ima prijateljA u kuci. is вrе 5. There are always frieпds iп the house. car. б~ а: 'a:lwciz frendz in ба haus.your s. iz 'nu~ikl in hiz ru:m. Here is Peter апd his frieпd Аппе. Uvek su dobre emisije suЬOtom. 2. postoji". •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peta lekclja " 1 lma dobra emisija па televiziji. . То )е mata kuCs а sa vetikom Ьdtom. (2) "U" uz imena dana pгevodi se sa оп: оп Monday ~. Stв је to? .. Sth LESSON . house garden. are То cigarettes. are 1. su nsAe ьalte.Verov~tno.w1th .my.These . бtа а: 'a:lwciz Jud 'prouвremz en 'setadci. is . Mo!da su *Perhaps ЬsА sigurвn. What.blg. Evo Pitera i njegove prijateljice En.our. а 2. This they're matches. my. . ponedeljkom. . . 'pfi)ЬaЬ\i ба di~: av blz ru:m iz 'oupan.2.ProbaЬiy.my. 3. То је тој auto. и гadnjama. То su moje sestre. .Those.small . u mno!ini there аге. .that? . are . the •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfth (Sth) Lesson (fife) 1 2 3 4 а good programme оп the There are always good programmes оп (2) Saturday. There's (1) televlsioп. . the door of his room is ореп. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION 1. vrata njegove sоье su otvorena. 1.really 4· These .15 tifteen (fifti:n) То sixteen ('slks'ti:n) 16 Flll ln the ml11lng wordo: *OЫici s kontrakcijom 4.4. б~z а aud 'prougrem \)n ба tcla'vibn. . lt"s .l"m .3. . gaгdens. То su moje cigarete. at not sure . Nisam sisters.

~::»: stiltaim. 9. This is а terгiЫe film. ies Ьлt hiz klouбz а: 'teriЬI.4. 2. 5. Yes. This is Anne. his tellor рrоЬаЫу lsn't rich' Where аге Jim and Steve? They eren't hеге yet (4). . ima jol!i vremena.2. 'klev\1. uvek zaka~njavaju. ha: 'Ьrлба iz 'veri 'kleva. On је arhitekta.2. cleveг.11. Njen brat је doktor. Da. . pametan. w~:a а: d!im znd sti:v..6.10. Oni su vrlo nevaspitani. . 'оuЈпл. Mlchael lsn't in his гооm. otvoren. . 6 7 8 - 9 10 11 12 Ovo је njen Ьгаt Pol.5. То је vrlo nevaspitano. -l 1 ' Flll ln lhe mlsslng words: *OЬiici s kontrakcijom је tюgвta. odeCa) nema jednine. He's an erchitect. беа 'veri ru:d 6~ 'i!:lweiz leit. 5th LESSON . Nema (nijednog) sata u mojoj kuti. Cest је i izgovor u kome se izostavlja th: klouz. they'гe elways late.8. 1. here Тhere's time. 5 - 6 7 8 9 10 11 12 Нег brotheг is very cleveг. RE$ENJA ZADATAКA 1. . Тhеу'ге always late.4.3. .. jes hiz 'teila 'pri!hab\i 'iznt ri~. uvek zakdnjavaju. open. Ovo је utasan film. Majkl nije u svojoj воЫ. verovatno.They /та јо~ vгemena. бis iz ha: 'Ьrлба pi!:l. EXERCISES 1. Njen Ьгаt је vгlo pametan. Her brother is а doctor. theгe's still time. hi:z ал \:kitekt. Тhеу'ге very гude. беi a:nt hia jet.7. we\6. Ра. рrоЬаЫу. but his clothes (З) аге terгiЫe! Yes.12. Well. Тhеге lan't а clock in my house.. . OВJAANJENJA (nastavak) (3) Clothes (odelo. rich. . njegov kroja~ sigurno nije bogat! Gde su D!im i Stiv? Јо~ nisu ovde.5. . ali njegova odeCa је stra~na! Da. . 'рr"ЬаЫi. brother poor. Ovo је En. Oni jol nisu ovde.. 1 {4) "JoS" se prevodi sa sti/1 u potvrdnim reёenicama а sa yet u odrel:nim. Ona Njen brвt је siroma&ln. . Oni.17 вeventeen ('sevn'ti:n) eighteen (ei'ti:n) 18 5 This is her brotheг Paul.З. lt's very гude.

19

nineteen ('nain'ti: n)

twenty ('twenti)

20

3. !та uvвk prijвtвljA и пјвgоvој SОЬ1:

5.
in his room.

Оп је vвrovatno вrhitekta. Оп је

vrlo ратеtвп.
Не's

always

an architect.

very

4. Evo D!onв i njegovog prijatвljв. Oni su vrlo ljиЬВZni. John and friend.

very

REIENJA

ZADATAКA (nastavak)

1. She's- Her - is. - 2. aren't - yet- still.- 3. There arefrtends.- 4. Нere's- his- They're- kind.- 5. Не's рrоьеЫу­

clever.

Ne Ьudite suvile щ:юrni и пвstојапји da svaku lekcijи nautite do kraja pre nego lto prвdete па sledeCи. l~ne "~ke otpo~" sи neizЬe!­ ne, ali Се se smanjivati i s vremeпom nestat1. Dopustlte пат da vвs
vodimo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sixth (&th) Leason (sikse)
12
З

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sesta lekclja
1 2 З 4 5 6 Doьar dan, kako ste? Dobro, hvala. А vi? Ah, dosta dobro (u redu sam). - U ~emu је stvar? Ponedeljak је, prvi dan u sedmici; ponedeljkom se nikad ne o~m dobro. Gde је Нај strit (Visoka ulica), molim vas? - Ovo је Нај strit. (Ра) naravno; mnogo vam hvala. Jesu li to va§a kola? - Ne, moj §ef је јо~ u inostranstvu. То su njegova kola. Sta је to? - То је kasetofon а ovo је upalja~ za cigarete.

4 5 6 -

Hello, how are you? - Very well, thanks. And you? Oh, l'm alrlght. - What's the metter (1)? lt's Monday, the first day of the week; l'm never (2) well on Monday. Where's High Street, please? - This is High Street. - Of course; thanks very mыch. ls that your car? - No, my Ьoss is still (З) aЬroed. lt's his car. What's that? That is the caseette pleyer and this is the cigarette llghter.

OВJA$NJENJA
PRONUNCIAТION

1. h~'lou hau а: ju;. 'veri wcl 6cl)ks. cnd ju:. - 2. ou aim a:l'rait. W3ts ба 'mcta. - ~- its 'mлndi ба r~:st dci 3v ба wi:k aim 'neva wcl an 'mAndi. :- 4. wt~z ha1 stri:t pli:z. бis iz hai stri:t. 3V ka:s 8cl)ks 'veri mл~. - S. 1z бсt jua ka:. nou mai Ь:ls iz sti\ a'bN:d. its hiz ka:.- 6. w3ts бсt. бсt

(1) Veoma re&ti izraz alright (ili all right) znat':i "u redu". Matter је doslovno ..materija", odatle i ,.stvar", ..problem". What's the твпвr? - Sta је (Ьilo)? U eemu је proЫem? • (2) U engleskom se nikada ne upotreЫjava dvostruka negacija. НВ's never lвte - On nikada ne zaka§njava. 6th LESSON

21

twenty·one

('twenti-wлn)

twenty·two (twenti tu:)

22

1 -

7
8 9 10 11 12

Very nice (4). ls your boss of1en (5) abroad? Not of1en enough (6) ls his Ьrother in (7) yet? - No, not yet. l'm well; we're tlred; it's Monday ageln. Sugar? - No, thank you, this is enough. How is your slster? - Not very well.

8 9 10 11 12 -

Vrlo lepo. Је li va~ Sef testo u inostranstvu? Ne dovoljno testo. Је li njegov brat vec do8ao? - Ne, nije jos. Ја se oseCam dobro; mi smo umorni; opet је ponedeljak. Secera? - Ne, hvala, ovo је dosta. Kako је vaSa sestra? - Ne narotito dobro.

OВJASNJENJA (nastavak)

iz & k;~"set 'plei;~ в:nd 6is iz 6;~ sig;~'ret 'lait;~. - 7. 'veri nais. iz ju;~ lr.ls 'Oif;~n ;~'br01:d. В. мt 'Oif;Jn i'nлf. - 9. iz blz 'Ьrл& in jet. nou n;,t jet. 10. aim wel; wi;~ 'tai:IO; its 'mлndi ;~'a;cn. - 11. '§.ug;J. nou 61CI)k ju: 6is iz i'nлf, - 12. hau iz ju;~ 'sist:a. n;,t 'vcri wel.

(3) V. lekciju 5. primedbu 4. . . . (4) Pridev nice znati "lep", ali ne u smislu lepe spoltdПJOStl, nego "zgodan", ..doЬar", .,prijatan" i sl. (5) Obratite pafnju па izgovor, Ьеz t: ':1fen. (6) Obratite pafnju па izgovor: i'n11.f. . (7) ln se ovde izgovara naglaAeпo i znati .. unutra", .. u kuC1'. Не's in - tu је, dоМо је: she isn't in - nije doAia.

EXERCISES
1. How аге your parents?- Not very well.- 2. Му friends aгen't in. -З. ls that your car? -4. No, this is my саг.- 5. What's that?- 6. That's my cigarette llghter.- 7. They're in the house.

Flll ln the mlsalng words:
1. Sta (vam) је?- Nikad se ne oseCam dobro ponede/jkom.
What's
REЙENJA ZADATAКA

.? јоА nissm.

never well

Monday

2. Jeste li umomi? - Ne,
tired? -

1. Каkо su vdi roditelji? - Nв naroeito dobro. - 2. Moji prijatelji nisu u kul:i. -з. Jesu li to va§a kola? - 4. Ne, ovo su moja kola. 5. $ta је to? - 6. то је moj upaljae za cigarete. - 7. Oni su u kul:i.

No,

,.

6th LESSON

23

twenty-three ('twenti-Qri:)

twenty-four (twenti-f:>:)
огтвпа

24

3. Gde su moje kasete? -

Tamo, blizu

za k.njige.

5. О..с је Stanitna ulics в ono је Ulics mosta.

m"y cassettes? Ьook-case.

there.

the
Street.

is

Street and

is

4. Је Ji vd kf testo и inostгanstvu? -

Ne dovoljno testo.
often
RI!IENJA
ZADATAКA

your

Ьoss

abroad?

-.

(nastavak)

1. the - mat1er - l'm - on. 2. Are you - not yet З. Where are - Over- near. 4. ls- often- Not- enough. 5. This- Stationthat - Bridge .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seventh (7th) Lesson ('sevane)
REVISION AND NOTES
(ri'vi!вn "'"d nouts) Ponavljanjo 1 oЬjaiinjenja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sedma lekdja
is: tu nema kontrakcije, jer se ona jav\ja samo ako sledi joS neka reC.
4. lzgovor. - Njime moramo najvjSe da se bavimo u toku prvih lekcija. Jos jednom vas podsecamo da istaknete naglaSeni slog, па raCun ostalih, i da za svaku reC zapamtite ~. kojl је to slog. Nastavak .,s" u mnoZini izgovara se bezvuCno (s) posle bezvu6nih suglasnika (р, t, k, 1), kao u parents, cigarettes, books; inaCe se izgovara zvuCno (z), kao u friends, cars, gardens.

1. Ponovo pro6itajte sledeca objasnjenja, gledajuci svak1 put
i odgovarajuee mesto u tekstu: llekcija, broj 1: lllekcija, broj

2: 111, 1: IV, 1 i 4: V, 1 i 4: Vl, 2.

2. Kontrakcije ne

da vas plaSв. One postoje zato da olakSaju izgovor. Sigurno se seCste: 1 ат = J'm; уоц аге = уои'ге; he is, she is = he's, she's; we аге = we're; they аге = they'гe. Takocie is not = isn't; аге not = aren't. PonavljajuC:i ih glasno, naviknuC:ete se па njih ј govoriCete prirodno engleski.

treьa

5. Podsecamo vas da englesko kratko 1 (oЬelezeno gotovo
uvek slovom 1) ima pomalo "mutan" izgovor. viSe pozadi u ustima i ne tako razvuCenih usana kao naSe 1. Englesko dugo 1, obeleZeno slovom е ili komblnacijama ее, еа (he, she. street, easy) zvut3i pribliZno kao ј srpskohrvatsko dugo 1. 6. Jeste li zapamtili izgovor reCi friend, often, enough, where, chair. eight, high, station? Ako niste. паСј Cete ga u poslednjem odeljku ove lekcije. 7th LESSON

З. Tamo gde mi kaJ:emo "zar ne?" Englezi ponavljaju glagol

iz prethodne reCenice, u istom licu ali u odre~nom oЬiiku, dodajuci odgovarajucu zamenicu: lt's hot, isn't it? (Vruce је, zar ne?). She is nice, isn 't she? (О па је simpati6na, zar ne?). Odgovor па prvo pitanje Ыо Ы Yes, it is, а па drugo Yes, she

25

twenty-five ('twenti-faiv)

twenty-elx (twenti-siks)

26

7. Fonetaka tr1n1krlpcljo. - Ona је pojas za spasavanje u slu~aju kad ne umete da pro~itate neku re~. ali taj pojas mol:e i da smeta boljem pliva~u. Tokom sledeCih lekcija

postepeno Cemo је smanjivati, ograni~avajuCi је samo па nove i tel:e re~i. Va!no је da naviknete oko na ~itanje engleskog teksta, а da pomoC tra!ite samo kad niste sigurni, provere radi. Ukoliko imate snimak па kasetama, taj proЫem se ne postavlja. 8. frend, ':>fan,
i'nлf.

wca (ili hwE:a),

~Е:а.

eit, hai, 'steiSan.

Podsetamo vas da se za sada vaS zadatak svodi па to da razumete вngleski tekst ; dв glasnc ponovite svвku retenicu и lekcijama i adscima tim ste је protitali. То ponavljвnje, pod uslovom da ga nijtldnog dana ne propustite. omoguCite vam dв postepeno ovfadate englвskim jezikom. to jвst da potnete da mislite neposredпo па •nglвskom. Ьеz prevodenja s maternjeg jezika.

·································џ····

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Osma lekclja ··
1 2 3 4 lzvolite? (Mogu li vam pomoci?) lmate li саја? Naravno. Zelite ga? Da, molim vas. Dajte mi dve funte. 1 pakovanje
Ыskvita.

Eighth (Sth) Lesson (eltв)
1 2 З 4 5 Can 1 help you? Have you got (N. 1) any tea? 01 course. Do you want some (1)? Yes, please. Give me two pounds (2). And а packet of Ыacuits. Do you want some beans?

5 -

Zelite malo pasulja?

OII.IAЙNJENJA

PRONUNCIATION
1. ken ai h_clp j_u:. - :Z. h~~:v ju: l:>t 'eni ti:.- 3. . , . du: ju: w:>nt So\m. - 4. · ·. gLv m1: tu: paundz. end ~ 'pekit :>v 'blskits.- 5 .... sлm bl:nz.

f (1) Za neodredenu koliёinu netega upotreЫjava se some (neki, netto) u potvrdnim retenicama а апу (ikoji, imalo) u upitnim. U odniOnom odgovoru najteACe Ы se upotreЫio по. koje u spoju s drugom retju znati .. nijedan, nimalo": l've got по bread ~ Nemam hleьa. Some se mo!e upotreblti i u upitnim, ali nikad u oclre6nim retenicama.

Bth LESSON

27

. . ..,., . . . .ll:A. . . . . ...

twenty-elght ('twenti-eit)

28

6 -

No. thrp' tt'?l С
(3). ••

7 - Welt, 1101М'It&diP41:1~·"' • ·
8
9 10 11 12

,,~,...·- ..llltjli,.,...

r ,,

п•r М ·JPIINtc&! home

6 -

.'

7 -

8 9
10 11 -

Yes, pltalj~ ~-.~elf."ihd half а
pound ol
Ьutter. Тhat't

111.

13
14

That s one poUiicl'..... ' Oh dear, t've :td. You can РВV ~ . Thanks very ~ :ос;;;с;ь;.. Goodllye, madain {$).

How. muf" (4) .~Ј,М, •эи ' ·.·.·

01119:'Qef.one

12 13 14 -

Ne, hvala. lmamo ga kod kuce. Dobro. (onda) malo hleba? Da, molim vas. Dve vekne. Oh, i pola funte maslaca. То је sve. Koliko је to? То је jedna funta i dvadeset (penija). ZaЬoga, imam samo jednu funtu. Mo1ete da platite ostatak iduci put. Mnogo hvela. Do vic!enja. Do vic!enja, gospoclo.

- 6 · · · . w1' ;v а:а1 sлm et ttoodl. - ~ ..., ><·~·-- 1. ••• 1u: Jouvz. т., ••' ,.,-,:.... ?u e":d ha :f а paund av 'lt.\t8. - ,t .. 11М1 ~ ·~ ft•... Wo\D paund 1~ent1. - 11 ..•• aiv 'ouali poi.. а. rest nekst talm. - 13 .... &ud'Ьai. - W. , ,.... ·' '·, 1·,'· .·..

. p&.wAag""·Qo.·""· ......
.·-·а:..._·. llrl•-~ ~

'* ,'f)..,
·,.~~:

OIIJAЙNJENJA (nastavak)

·.

.rt~·-

;,; .• '

f#

.,.. ,_ .

,,• IIIO·c

mo!e da oznae&va Ьilo funtu sterlinga, Ьilo funtu kao meru za te!inu (453 grama). U ovom drugom znatenju upotreЫjava se i skral:enica lb. (3) Ноте је kuta u smislu ..dom, ognjiite", za razliku od houseku6a u smislu zgrade. At home - kod kul:e. (4) /IOW much (money): koliko (novca). (5) U uttivom oЬra6anju dodaje se msdвm za !ene а sir (se:) za (2)
muйkaroe.

Poиnd

EXERCISES

1help you? - ~- Have Y'/.".fiV~Y jlutt~r? you want some bread? - 4. 11е can рау iiixПirile. me some money. - 6. She's only got two pounds.
1. Can
Flll ln the ml11lng word:
1. Have we got 2. They haven't got 3. We've got
4. 1 want

3. Do

5. Give

sugar? money.
Ьeans

at home.

l_
REiiENJA
ZADATAКA

sugar in my coffee. cigars?

5. Well, do you want 6. 1 help you, madam?

1. lzvolite (mogu li vam p('mol:i)?- 2. lmate li maslaca?- 3. 2:eHte li hleЬ&?- 4. On mote da plati iduti put. - 5. Dajte ml malo novca.

-

1. Ona ima semo dve funte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ako pril1kom и~епја primetite da nikako пв moJвte М Z/IPIIЛititfl neku геt, neki izgovor ili retenitni оьгt. poslulitв 1111 olovkom. Podvucite to mesto, vratite se nekoliko strana unazad, nsditw fldtl• dotiOni oЫik prvi риt pominje i odgovarajиCi broj stranв aJ»>idite и novoj lвkciji.

1. any.- 2. any. -З. some. -

4. some. -

5. some. -

1. Can.

Кsd ров/в nekoliko dsna ponovo nвidete пв isti oЫik, verovвtno Cete otkriti dв је и tn84uvrвmenu ili!8z/a, poJto se "nezgodni': izraz ponavlja i и slвdeCim lekcijama. lpak, n_ijв nвodmet uёvrstlfl znanje. Ako је nвophodno, zaьtsiitв isti broj strane i drиgi риt.

-ota

8th LESSON

4 - 5 6 - - Da. .. . (4) Obratite paJ:nju na spoj as. molim.... . please? Yes. а1 kzn h1a 'sлmwлn. Је li iko kod ku/:e? ёujem (mogu da cujem) nekoga. а la1t .. please. lmate li graSka. (5) Zapamtite da se ovako traJ:i "da pripalim".11.t а paip bAt ~i pri'fa: . .3. . 9th LESSON . 1(2) Do you . 'hzvnt g... doslovno "imajte". ·-=z 'd~i~df:aras zz . а someone (neko) u potvrdnim i rede u up1tnim. lmam ga (је. А pipe 18n't as dвngerous as cigarettes (4).isto tako . ih). "Niko" se ka!e по one (nou wлn). l've got а pipe. but it len't as good! Have you got а light? (5) .. Lula nije tako opasna kao cigarete. Come in then. kAp av ti: . ne zelim ga ue. .2 .t 'eni . Have you got вnу peas.. as . . Оо you want (2) а cup of tea? Yes. turske su. zamenicaanyone (iko) upotreЫjava se u up~tn1m rEIOen•cama. 1(3) Zap~VEfdni oЫik. _ 6 . to sam ја.Hvala.. kAm in бсn.. дkо Ыste doslovno preveli srpskohrvatski oЬiik. These are good! .12. imam velikih konzervi. . . Не is not so Ьig as John . pi:z pli:z. 1z CПlwлn zt houm.. . Yes.. molim vas? Da. ali nije (ni) tako dobra (prijatna)' lmate li malo vatre? .&"'~ s~m ai dount w. 1 tlaven't got вnу.13. kao . Ove su dobre! . but i prвfer cigarettes. aiv . Znam. .Da. Have (З) а cigarette.:. Ьig tinz. .4.:..On nije tako krupan kao D!on. izgledalo Ы da hoCete da izazovete po!a. 1 know.. ih).10.Hvala. they're Turkish..7. it's me. U kuhinji sam... . upotreЫjava Se kad nekoga nud1mo. 'ki~an.. ја ih nemam.8. . . 7 8 9 - 10 11 12 1З - lzvolite cigaretu. а1 nou . l've got some blg tins. 1 don't want вnу. :.5. OIIJA$NJENJA (1) Sli~n~ kao sas_ome i any. . as. . ali viSe volim cigaгete..Yes. PRONUNCIATION 1. . lmam lulu... ·. ls enyone (1) at home? 1 can hear 80meone. ~iv g.29 twenty-nine ('twenti-nain) thirty <G·a:ti) зо Nlnth (9th) Lesson (naine) 1 2 З Deveta lekclja 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - l've got some. U odretnim retenicama upotreЫjava se i so . l'm in the kltchen.. se upotreЫjava kao upitni oЫik za sve glaQOie osim za Ье {Ьiti) 1 nekoliko oetektnih glagola kao Sto је can.... ..r! Light inate znal:i "svetlost''..Thanks.9 б~ 'ta:ki!.. Zelite li (zelis li) solju саја? Udite (udi) onda. Da.~t 'cni..Thank you.

2. hvala .. је). . Have you got his olfice numЬer? dan. Does anyone want а cigarette? . . lt's а pleasure (2). sir. Mi ne lelimo hleЬa. cigarettes. . 4 - Prifekajte malo. а: 1ts f. We don"t want any bread.З. . ~ 2.. No. ~eli li iko cigaretu? . lsto znatenje imaju i formule that's alright 10\h LESSON t. 1 don't want eny. ~о/ји Саја? leli li iko Does Flll ln the mlaalng worda: 1. 1 2 З Doьar 1 Hello. upotreЫjava se u smislu "nema na temu"... h. room. Do vi~enja.. dobro jutro. !ta'l~u . hiz ':tfis 'nлmt» ~ 3 WCit а m1n1t. a:~k r.. Ah. Ne ~elim ih (ga.З. 2 3 Ne. gospodine. to је (broj) 4268.nbn '&a:ti faiv. ~ 4. good morning.. Neko је u kuhinji. Mi vidimo nekoga u Ьs§ti. 4 OВJA$NJENJA PRONUNCIATION (1) Brojevi veCi od sto se najteШ iZgovaraju cifru ро cifru. 1. Опа vik voli turske cigarete. it~ . Goodbye. in the .2.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tenth (10th) Lesson (tene) Оп lhe telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deseta lekclja . . Come in. Nema na temu. . /та 1i neko vвtre? Has . ou aud 'm.):nio sa:. want а of tea? OJjem nekDga и /rpezan/1: hear . She prefers Turkish cigarettes. Does anyone want а cup of tea? 3.5. Ко је to? О. he's not here. .u: iz ~is. She 5.4. Has anyone got а light? ..З. . · ilr.4.5.. We want bread. Udi(te). got ? 1.. "molim". Someone is in the kltchen. то је zadovoljstvo". 4.. дhа. .'t. Tra!ite lokal 35.31 thirty-one ('Ba:ti-wлn) thirty-two ('Ga:ti-tu:) 32 EXERCISES 1. .. . . . it's four-two-six-eight (1) Ask for extension thlrty-five. thank you.): tu: siks eit. 1 can hear someone in the dining room. (2) Ooslovno . lmate li njegov broj u kancelariji? Wait а mlnute. REЙENJA ZADATAКA а 2.2.5.4. nije ovde. Who is this? Oh. We can see aomeone in the garden.

оп је па telefonu.. dount 'mentan it. Who? No. Who is оп the phone? These aentences are not very complicated. Don't it. l'm sorry. 'veri kaind "" ju:. Jmate li malo vremena? Ova reCenica је vrlo Cudna: '"/'т fed up·· То је idiom (poseban izraz)..4. Nema па remu. Ко је na telefonu?. Nema па Cemu. 1ts an 'idi:m1 it mi:nz ai a:m b<':d. That's alrlght.4.2.TA.. OВJAANJENJA (nastaval<. l'm sorry. . it means "1 am Ьored". . ju:v pt 6~ n'IIJ 'мmN . тatan broj·· Ьi Ыо the right numЬer. that's very kind of you. znaCi "dosadilo mi је" Hvala. lmate pogre~an broj. Goodbye.. Оо videnja. 5 6 - Dobar dan. ..ry slovo w ispred г se ne izgovara) znati ...6 What do you mean? 1. ~ta hoCete da Wete (Ata pod t1m podrazumevate)? 10th LESSON .p. Smith..КA 2. 1. lzvinite.6. .. Nema na temu (mol1m)..7. То је jako ljuЬazno od vвs.:•Qa:ti-Qri:) thtrty-four \ Qa:ti-f::~:) 34 5 6 Hello. a1m fed t.nesreCan'". Flll ln the ml11lng wordo: 1.) (doslovno: to је u redu) i don 't mention it (doslovno: ne pominjite to). ZADA.11.omplikovane. Mr. . ~ 'pleb . EXERCISES ls anyone in the office? . 9 1О 11 - lt's an ldiom. . zao mi је..5.8.9. .. .10 .6. o_va re~ znat. З. He's the phone.. Ovo је pogre§na adresa.. Ask Smitв. stre•ndf. sent:. (З) Wrong (r::. You've got the wrong (З) number. This is the wrong addre88. Th1s word means "unhappy".pogreмn·· .S•• . 7 8- Have you got very strange: "/"т а mlnute? This sentence is 7 - 8 9 10 11 - fed up··..5.3. RE$ENJA.ns . Thank you.• 's:n-i. Ко? Ne.. to је vrlo 1jubazno od vas. Traiite g.2. -:.:i . Don't mention it.33 thirty-three . . Је li iko u kancelariji? . That's very of you. takoйe upotreЬijene u ovom tekstu. Оvв reЬзnice nisu narOCito l<. ...

. he (or she) plays 2 (1 ). .5 . lmate li та/о vremena? Ne razumem ovaj izraz... t • бt:а 'ga. 5 - 6 7 8 9 - OВJASNJENJA PRONUNCIATION 2. Ја sam ve<: umoran. You want s. They have а tennis court in their garden.. . 4 igram: mi igramo.._ hi~z ~ 'r~kit . Ьut what it . Do you play?. Mi igramo tenis ujutru..4. plei .•. you speak.Zna li ona?.lgrate li? Does she know?. sp1 ks. Here's а racquet for you. gde se upotrebljava doвs not (kontrakci11th LESSON . Evo reketa za vas: ima nekoliko lopti u Ьdti.3.Za odrel:ni oЫik upotreЫjava se ovaj isti glagol sa negacijom: do not (kontrakcija don't) za sva lica osim treteg jednine.? 4. 6. l'm ttred already. 1 (2) Pomenuli smo vel: da se upitni oЬtik svih glagola osim defektnih i glagola ье (ponekad i ha"') gradi uz upotreЬu pomoenog glagola do.. mi govorimo. you play. ali nemam mnogQ. - (1) као Мо vidite.... Jeste li spremni? Servis! Aut! То је dosta za danas.. а nali susedi igraju uveee. . . Sva lica su ista. Do you want to play (2)? .. sp1 k . а МIENJA ZADA.Yes. . :.2. . .. we play.. ma1 'a:a:lfrend spi:ks 'rлЬаz 1. Тhat's very kind of you. _'s:~:vis.. Ьut what does it mean? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eleventh (11th) Lesson (i'levanG) 1 2 З 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jedanaesta lekclja Ја play.. Oon't mention it. You've got the thirty-eight. vi igrate (ti igra§). vi govorite (ti govorii).9.8. .1 . and our nelghbours play in the evening. . Наvе you got а minute? 1 don't underзtand this expreesion.10..TAКA {nastavak) minute? 1 this expression. lmate pogreAan broj Тrеьа vam lokal 38. s:'-m b:~:lz: . вli 1/В 10 znaCi? Yes. You want extension 38. 'hevnt~t mлt\taim -. We play tennis in the morning. vremena. 1 know (З) someone who plays as well as you.Yes. there are some balls in the garden. l"m sorry. Smith. ~ije је osnovno znatenje . 'i:vnil). osim tre6eg lica jednine koje ima "s" na kraju. 'rcdi. .зs thirty-tlve ('Qe:ti-faiv) 3. юm ta1:IO :~:1 red1.... 'nc 1• . sadalnje vreme glagola је krajn)e jednostavno. Oni imaju tenisko igrali§te u svojoj Ьdti. Znam nekoga ko igra isto tako dobro kao vi. Ја govorim. 'ten•s·k:. .d:an . 'tcnis . but 1 haven't got much time. : tu de1. aut. Are you ready? Service! Out! That's enough for today.. Ask for Mr. 1 speak. on (ili ona) igra. we speak. ~initi".4. she (or he) З 4 5 6 7 8 9 - speaks. You've got the wrong numЬer. Hoeete li da igrate? .. ona (ili on) govori. pleiz. 1.. Ов. Не"s on the phone.3.Da... а1 nou .

ја doesn't). too? No.12. No. lspred prideva ili priloga. unfortunately he doesn't.:.2. znat:i "takoйe ·. Gde su va!i susedi?. nou nou ai dount . ~< d Dо'-Ьи• . ne govorim. -З. Yes.. 11th LESSON . -З. Wheгe аге уоuг nelghЬours?.11. it 5. Does he play footЬsll? ..6. but 1 play tennis we/1. Da. Da li vi govorite ruski? Na ZЗ/ost ne. pomoCni do umesto njega. No.5.14.4.Nisu ovde.. . we do.l don't speak. Је 11 on umoran? . лn'Љ:f~n~tli . (З) Know (nou) znat:i i "znati" i "poznavati". he does! 1 (5) Т оо na kraju retenice. Не plays we/1.Ја ne govorim. 1 don"t. he is.~к -- --. 1 Flll ln the mllelng worde: 1. to је tal:no. kao ovde. ne igram. Do you speak Greek? No. .They aгen"t hеге. he is. it isn't. .. Нedoesn'tplay. . Time odgovor doblja znat:en}e "tat:no" ili .2. jeste.5.. Does he know your brother? - 3. jes ju: du:. ima znat:enje . She speaks thгee languages well. No. Оо they play tennis? - No. .6..4. tu: . ~i: 'dлznt . OВJASNJEIIJA (nastavak) . Оо .. 1 suvi§e dobro za mene. кri:k tu:.Yes. ls he tlгed? .Yes. ne igra. Govori li ona i gгtki? Ne.No. Тоо (5) we/1 for me.. Da li vi govorite grl:ki? Ne. she doesn't. 1 don't. • (4) Da se ne Ы u odgovoru ponovio glagol play. Do you speak Russian? Unfortunately по.37 thirty~aeven ('Q.5.2. .Yes. . No. No. REiENJA ZADATAКA 1. . ls he а businessman? 4.No. - 13. he doeln't. they аге. Yes. lgrate li isto tako dobro kao i ја? . unfortunately 2. ..suviSe". З. you do (4). ЬOgami". Do you play as well as me?..a:ti-sevn) thirty-etght (G·a:ti-eit) за 10 11 12 13 14 !~n Му glr1friend speaks Russian. he is.On ne •gra. upotreЫ}ava se EXERCISES 1.4..Ne.Jesu. ne govori. . Jesu li lopte u Ьstti? . Ona govori dobro tri jezika.. Аге the Ьslls in the garden? . Yes. kao u primeru 11.. lgra Ji on fudЬsl? Ne.. 10 11 12 13 14 - Моја devojka govori ruski. ls it their racquet? - Yes.Jeste.6. . 1.. . they don't. we рау now? - Yes. 1 do... ali dobro igram ten1s. Does she speak Greek.

pleвse? .mogu li? 12th LESSON .)ks. 'sлm6il) els pa'lueps. we don't play. On (ili ona) ne igra. --. they don't play. 11.(neSto) malo. ne svira violinu! lgrate li ragbl? . а litt/e. Do you like augar in your coffee? . you don't play. Do you play bridge? .9.39 thirty-nine (Be:ti-nain) torty (f:>:ti) 40 Twelfth (12th) Lesson (twelf6) 1 2 З Dvanaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Do 1 play? do we play? do you play? do they play? does he (or does she) play? 1 don't (do not) play.5. suviSe sam star. vaio'lin. pi'znou. .. Can (2) 1 help you? . Fortunately. sel S. molim vas. and а llttle (1) milk. ·~лznt. свп 1?. i malo mleka. 'mout:t ьaiks. r~1~1 .. ne igraju. 4 5 6 7 8 9 - lgram li ја? igramo li? igrate li (igraS li)? igraju li? igra li on (ona)? Ја ne igram. .Da. molda neAto drugo? Poker? Da. 1 like cars but 1 don't like motor-Ьikes. . bridf:. k.О. Ја volim automoblle ali ne volim motocikle. l'm too old. 'Љ:~natli . She doesn't play the violln.Oh no. 'pouka.lmate li malo §etera. .No..Yes. ali ne igram za novac.1: do.-:-. Ona ne svira violinu.13.6. 1can.:t:tnt.lp. aomething else perhapa? Poker? Yes.)f1: . ра se upitni oЫik ne pravi pomol:u do.. 1 don't. She plays the piano (N. 2) but not very well. Dobro. . please. ~ 4.unt. . ai laik ka:z ••. 1 (1) Pridev littlв znati mali. 'eni0il) frnm бо i.Do you sell socks? Do you want anything from the shop? 1 have aomething important to tell you. Volite li SeCer u kafi? . he (or she) doesn't (does not) play. SreCom.. Mi igramo brid!. .11.3. nego zamenom mвsta glagola i zamenice. ne. she doesn't play the viollnl Do you play rugby? .. Well.Prodajete ·li tarape? Zelite li iAta iz radnje? lmam neAto va!no da vam ka!em.mogu. 10 11 12 13 14 15 CAN I 13 14 15 HELP '1щ '? OВJASNJENJA PRONUNCIATION ~· dл~. We play bridge. but 1 don't play for money.10. lщt:t 1? JU:t. Наvе you got а little sugвr.Ne (igram).7. sлm6!1) 1m p:. lzvolite (mogu li vam pomoci)? . .1 .-.. tu: ould. lgrate li bridl? . molim vas? (2) Gan (rnoti) је defektan glagol. . Ona svira klavir ali ne narofito dobro. ne igramo: ne igrate (ne igraS). l1tl m1lk.

k.4. hou'telz. . -З. Не is very happy.ма da prodate? 1. Do you? Not really.2. д.2.3. to Ье ..4. ali ne naro(:ito dobro. Englezi 96 "troAe". 'sitiz.. t (2) lnfinitiv (neodredeni naein) glagola obrazuje se pomol:u predloga to: to se/1 . she prefers hotels in London. Dopada li vam se? . . tu ri:d .):treits.. OВJA$NJENJA PRONUNCIA ПОN 1. . . .)t ::IV ~. Му wife paints. How do you spend (1) your evenings in the country? 1 read. but not very well. (1) То spend: potro$iti. We like him very much.prodati.2.. Моја !ena slika (ili: farьa). . Ona ne voli mteko u kafi. 'n. 1 prefer the country. Неге is oomething for you.. ona viAe voli hotele u Londonu. .l. va:b. Do you like it? .nd:)n.5..10. l've got something to sell. Nemamo dovoljno vremena da bismo igrali s vama. . ја volim velike gradove. . vi? Ne ьаА narotito.11.n. Kako provodite vea.. . "p. а J.6.З. V:))Z.s. .Yes. 4.Yes.ENJA ZADATAКA 1.. farba kupatilo i predsoЫje. 1 work in the garden.9. 4.Da. radim u baAti.7. They play tennis very well. lgrate li bridt?. provodimo" vreme. We hoven't got enough time to play with you. Do you play bridge?. spend. Не isn't very happy. 4 5 6 7 8 9 - Gde vi Zivite? . They don"t ptay tennis very wett: . . 1 haven't got anything to sell. She doesn't like milk in her colfee. Da li i va~ fena voli unutrainjost? Ne.. 5. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirteenth (13th) Lesson ('8a:ti:n8) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trlnaesta lekclja 1 2 З - 4 5 б 7 8 9 Where do you live? . n::.1:.).5.6. 'kлntri. Does she paint portraits? No. She doesn"t play the violin.1 live in London. Evo ne6ega za vas.t 'ri:)li .. waif peints. . She plays the viol.. Slika li portrete? Ne.-. Have you got anything to sell? Put lnto the negotlve (Stavite u (put 'intu ~··ne\jativ) 1. 14. . lmate ti .. Oni ne vole da idu u kupovinu suЬotom.Da. We don't like him very much..n) forty~two {t:::~:ti-tu:) 42 EXERCISES 1. .. З. 6. е. 13\h LESSON . .-one ('f:>:ti-w. . Does your wife like the country too? No. Не has something to tell you. 2. ai Jiv in 'lt~. Mi . ai ri:d ai W:):k . 1 do.Zivim u Londonu. she paints the Ьвthroom and the hall.6. 'ba:eru:m end & h.ri u unutrainjosti? Ја Mam. ViAe volim unutraAnjost (selo).41 forty.3.. They don't like ohopping on Soturdays. in'fin:)tiv •.5.. 1 like Ьig clties. Не doesn·t hfve anything to tell you.4. odreёm oЫik): AE.Ыti.

Не 1.Qri:} forty-four ('f:):ti-f:):) 44 10 11 12 13 14 read" is the inflnitive of the verb (2). 4.t1vi vaS brat?3. too? . She doesn't like to live in the country. 13th LESSON . She doesn·t like to live 1n London likes his paper and watch wife work. REiENJA . How are you and how is your wife? . She likes to read novels.IENJA (nastavak) (З) lzraz а lot of znati "mnogo· .4.i of izgovara kao v.Not really.3.ln а hotel in London. ? 5. . Gde је tvoja devojka? -.43 torty-three ('f:):ti. OВJASN. Koliko је to. please? -З.. Оа li i vaSa !ena voli unutraSnjost (selo)? your wife Jike the country.5. Ne zaЬoravite da se slovo f u геё. How much is that. Gde . Ја viSe volim da Zivim u unutraSnjosti. Ako ne moiete da se setite znatenja neke reti ili nekog obrta. EXERCISES 1. Ona ne voli da iivi и Londonu. 1.4. Не likes to read his paper and watch h1s w1fe work. There is а lot of (З) work. .? ZADATAКA How З. How do you say "portrait" in French? . kao Sto smo napomenuli и 8. Does your wife !ike the country. . Do you prefer to live in the town or in the country?. lma mnogo posla. а kako је vaU .2. She like to in London. /ekciji.5.Ne ьаs mnogo. "То 10 11 12 13 14 . Where does your Ьrother live? .tena? . Flll ln lhe mlaalng worda: 1. Ona voli da ~ita romane. Каkо se kafe "portreг na trancuskom? ~ 2. Do you like modern novels? . Оп voli da ~ita novine i da gleda svoju ienu ksko radi.5. Volite li moderne romane?. svakako zaЬeleiite stranicu па 1юјој se prvi put javila. molim vas? is that. Zivite li radije и gradu Ш па selu? Do you prefer the town ог the country? ---~~ ~· 2. 1 prefer to live in the country. Kako ste v1. Ona ne voli da Zivi u unutraSnjosti.U jednom hotelu u Londonu.4. Where is your girlfriend? .Citati" је infinitiv glagola.2.

dakle. Prince Char/es. 7.. Njegova upotreba mnogo se lakSe uC:i па primerima nego gramatiC:kim pravilima. 13. Kako ste?. 141h LESSON . ili jos 6este s kontrakcijom l've got. Ne upotreЫjava se ispred titula i zvanja: Mr. "postati" itd. En ima dvadeset godina. 2 Odredenl tlan.. опа Ona ne govori tako dobro kao njen brat. stiC:u znaCenje "imam". novca? lma neSto. br. plays tennis.Ne naroC:ito dobro. Ponedeljkom se nikad ne oseC:am dobro. - 5. 8. Za sada neka vam bude dovoljno da ponavljate i pamtite reCenice koje vam dajemo. 4 i 5. you've got itd. Covek se u61 na greskama. imati". Kad budete preSii па aktivnu fazu rada. 2 i З. lma li З. ali zasad svaka od njih krije za vas ро jednu ili dve "klopke'·. ali sviram klavir. broj 1. we play footb~/1. prilikom ponavljanja (vidi 49. pGznatom ili ranije pomenutom. OЬiik the upotreЬijava se ispred zajedn~6kih imenica da pokaie da је reC о neC:em odredenom. mora upotreblti pred nazivima muziCkih instrumenata: she plays the guitar. 1 vi cete sigurno u prevodu sledeC:ih reC:enica na viSe mesta pogreSiti. Oni joS nisu ovde. "doblo si". ali ne mnogo. ali koliko ima njena sestra? Nisam sigurna. 1. Evo Саја. lgrate li tenis? Ne. Ь) 1 Got Proslo vreme glagola get (. 2. "imaS". 2. с) Ne upotreЫjava se pred nazivima sportova i igara: she d) ёlan se. Doctor Smith. ali mofemo reC:i da se umesto sadaSnjeg vremena glagola to have (kada on nije upotreЬijen kao pomocni glagol) radije upotreЬijavaju oЬiici 1 have got.Volim Сај (uopste). 9. Za sada samo nekoliko napomena: 6.. lekciju). Kroz nekoliko nedelja izgledaC:e vam smeSno lake. lmate li vatre? Nemam Sibica. 12. 1. 4. 11. Oni.45 torty-five ( f::>:ti-faiv) torty-alx ('f:J:ti-siks) 46 Fourteenth (14th) Lesson ('f:>:ti:ne) REVISION AND NOTES Ponovo protttajte oЬjainjenja u lekciji 8. 2. lma joS vremena. З Proverlte ovoje znanje. br. medutim. umesto svog prvoЬitnog znatenja "doЬio sam". pismeno Cete prevesti ove'' retenice па engleski. br.) naSiroko se upotreЫjava u govornom engleskom jeziku u znatenju . br. you have got itd . ёetrnaesta lekclja а) ёlan se ne upotreЫjava ispred gradivnih imenica i imenica uzetih u opStem smislu: 1/ike tea . Nema sigurnih pravila za njegovu upotrebu.doЬiti". razmislite о njima i uporedite ih sa prevodom u poslednjem odeljku ove lekcije. W1Json ('miste 'wilsan). Ovoga puta Се blti dovoljno da pailjivo proCitate retenice. ali nema mleka.

'sлЬа:Ь. Novinar sam u redakciji . Ја Zivim u jednom predgradu Londona.. OВJA$NJENJA PRONUNCIAПON 1. Anne is twenty. ati se u engleskom upotreЫjava l:ebl:e nego kod nas. - 1. good вfternoon {'a:ftanu:n . 1 а suburb 2 з 2 3 4 а famous school 4 Dobar dan. Ја radim u Londonu. Nastavite da utite ро C»tvrt sata ovakoa dione . Putujem (idem) па posao podzemnom Zeleznicom. "kod".. ја sam Dejvid Vilson. i medu ljudima koji se ne poznaju dobro. ali svakodnevne veZbe brzo te tome stati па kraj.. Ovde postoji jedna tuvena Skola. Dejli Vejla". l'm "Dally Wail" (3). 1 live in of London. They aren't here yet. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifteenth (15th) Lesson ('fifti:ne) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petnaesta lekclja Upoznajmo Dejvlda Let's meet Davld 1 Hello (1 ). Here's some tea.. 8. - 5. 15th LESSON . (2) Ovde u smislu . Va~ engleski је silom prilika јо~ nesiguran.47 torty-seven ('f:):!i-sevn) forty-elght ('t:J:ti-eit) 48 Prevod: 1.posle podne). work in London. ha'Jou aim 'deivid 'wilsan . u". but how old is her sister? l'm not sure. 7. travel to work Ьу а journalist on (2) the 1 tube. 'feim~s _. l'm David Wllson. Najvatnije је da ne pravtte pauze. good evening (uvete). its k01:ld 'herou . Оп Monday l'm never well. 4. but not She doesn't speak as (so) well as her brother. She has got some. Has she got any money? much (а lot).. Good night {nait) se upotreЫjava samo pri odtasku. There's still time. Have you got а light? 1 haven't got any matches. How аге you?..zdravo". but there's 2. по б. (1) Hello znal:i ... Zove se Herou. kao i nайе laku not. milk. but 1 play the piano. З. U istom znal:enju upotreЫjava se i with. lt's called Harrow. There's here. Drugi pozdravi su good morning (ujutru i pre podne).Not very well.No. Оо you play tennis? .

'deili weil. . 5. 'd!~:n. uzima (putuje) podzemnu Zeleznicu. w.~t iz hiz neim. EXERCISES 1. Ј know_ them ЬOth ~ poznajem ih oЬojicu (оЬоје) . svu ёetvortcu" itd. he takes the tube..' he doesn't take his 5 б - Od stanice do kancelarije idem peSice.4. . Flll ln the mloolng worda: 1. What is his name? . We both work very hard. Da1/y Tefegraph.6. This is Mr. . boue. alt mnogi listovi nose u naslovu rel: da1fy {dnevni). Dobar dап. teiks .afis :т fџt. . 6 7 8 9 7 8 9 car.Z:ivi u Herouu lde li na posao kolima? Ne. kao Da1ly Mail..49 forty~nine ('f:>:ti-nain) fifty ('fifti) 50 5 1 go from the station to the offlce on foot (4) (N.З. Ја se uvek vozim kolima.(On је) Dejv1d Vilson.DATAКA. .3. Ја sam novinar. Gde Zivi? . ја sam Dejvid Vilsoп. . (4) То go оп foot: iCi peSice.Не lives in Hвrrow. . tju:b. Njegova fena је sekretarica i fivi u Herouu. We work an important 1. Моја Zena је sekretarica Mi оЬоје radimo u Londonu. Where do you live?4.2. Kako se (on) zove? . Where does he live? .. Mi оЬоје (vrlo) naporno radimo. Sto је.. ne uzima kola. Mi оЬОје radimo и jednom uglednom listu. There аге five people on the tube this morning... 'triC'i~l . Ovo је gospodin Smit.3.. Foot: noga. izmiSijeno tme.. 11.2. Dnevni jauk'·. . S nazivima prevoznih sredstava upotreЬijava se predlog Ьу: to go Ьу саг. Gde vi fivite (gde ti fivit)? . Smith. bai ka:.6. l'm а journalist. REЙENJA ZA. {5) Вoth: оЬв. He's а doctor. Daily Express itd.9. Му wife's а secretary. Ьу tuЬe ~ voziti se kotima.. 10 11 12 OВJMNJENJA (nastavak) skџ:l hi~. On је doktor.alist .. Does he travel to work Ьу саг? No. podzemnom Zeleznicom. 1).. mai wairs ~ sekratri. l'm David Wllson. а/1 four itd.5. . . Poznajem svu trOJicu··. We Ьoth (5) work in London. 15\h LESSON . 10 11 12 Hello. 1 always travel Ьу саг. . itd. tma pet оsоЬа u podzemnoj feleznici jutros. l!i '. ima nepгavilnu mnoZinu: feet. 'stei~~n teik... His wife's а aecretary and she lives in Harrow. (3) . .В._ naravno.5...6.4. . - . reklo Ы se 1 know а!! three. оЬе.11.He's Dвvid Wllson.

'treflk .Zivim u predgradu zvanom Herou. fifty-one ('fifti-wl\n) /та ne~to fifty-two ('fifti-tu:) 52 2 vrlo ёudno и kиhinjt.. 1... are you? David and journalist. 1 live in 1 а euburb How do you go to work? every morning. many se upotreЫjava za broj. Kako (cime) idete na posao? . pred nebrojivim imenicama kao §to је traffic (saobra~j)." Ovde weekends ima neodreCSeno znatenje (odnosi se na sve. otuda је Ьеz ~lana. . take the tube а Why do you take the train? You've (1) got car. pred imenicom u mno. (1) You've је kontrakcija od you have: tako imamo i l've. And petrol is too expensive. (2) U znaЬ. Where do you live? called Harrow. There is very They 1 in ive of London Harrow.2.Ze se upotreblti sa svim brojevima od dva naviAe. Ко ste vi? Ја se zovem Dejvid (ја sam Dejvid) i novinar sam. tu: mл~ . Му wife always travels Ьу tuЬe. . trein.. 5. Oni live in the kitchen и predgradи а Londona zvanom Негои. There is something very strange in the kitchen. two peopfe "dvoje ljudi". wai . they've.5. Kad koristite auto? .ldem (uzimam) podzemnom Zeleznicom svakog jutra. Ьilo koje vikende).. wife always travels REiENJA ZADATAКA (nastavak) 4.Zini ili onom koja zna~i mno.5.. We Ьoth work on an important (news)paper.. sledete objaAnjenje).mju .. 'evri.. Zdto idete vozom? lmate kola.4_ Who are you? l'm David and l'm а journalist. When do you use your car? (4)..Zinu (v. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixteenth (16th) Lesson ('siksti:ne) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sesnaesta lekclja 2 3 4 5 6 Gde vi Zivite? . З. lma previ~ saobraC:aja i previSe ljudi.. (З) People ('pi:pl) zna~i . ali ako mu sledi got uvek је od has. mnogo" mиch se upotreЫjava za koli~inu. А Ьenzin је suvise skup. Mo.ljudi".3. "оsоЬе". They live in а suburb of London called Нarrpw.. 4 5 б OВJA$NJENJA At weekends PRONUNCIATION 1. -З. tu: 'meni 'pi:pl.4. (4) Kafemo "оп Sвturdвy" ali ''at the weekend. npr.Za vikend(e). tuЬe. Моја Jena uvek putuje podzemnom Jeleznicom. There is too much (2) traffic and there are too many people (З). . we've. U tretem licu jednine he's mole Ьiti i od he is i od he has.. 16th LESSON .

too many cars.. . wcn du: ju: ju:z jua ka:.9. Ovaj blcikl Је suviSe skup. That"s kind of you Thanks very much з• 16th LESSON . . molim vas. it's too expensive. Do you want to come? Yes. much traffic. . - 5.З ldem u Pariz iduCe nedetje..З. Dosta Cesto idemo u Vindzor. et wi:k'endz. . w. "winza kwait ·. She dr~nks too much coffee. aim '&ouil) .2. . l'm going there on Saturday. too cotfee. How many cigarettes аге in the packet? . l'm going to Paris next week. Тоо many cigarettes аге bad for you. EXERCISES 1. RE&ENJA ZADATAКA . Zelite li (i) vi da poc:fete Ја (doбete)? Da. lma mnogo automoblla u Londonu i prave veliku galamu (mnogo galame).5.ran. iks'pensiv.2. .5. Koliko је cigareta u paklu? . 2.З. This Ьike is too expensive. niJiz. . Many people like London very much.. PreviSe sаоЬгаСаја.4. .. 'petral . 1.:~nt tu kлm. .5. How much is this саг? No. Take something else.11. We go to Windsor quite often.6. previSe automoblla. . Thanks very 1. people like London very Тhеге аге 4.53 fifty-three ('fifti-8ri:) fifty-four ('fifti-f::>:) 54 7 8 9 10 11 12 We go to the country. 5. to је suviSe skupo. Koliko stoje ova kola? Ne. 1 don't know Windsor. . . too many people. Uzmite ne~to drugo. too people in my саг. There аге many cars in London and they make much noise. That's kind of you. Тоо cigarettes аге Ьаd for you. Ја idem tamo u subotu. She dгinks З. Flll ln the mleaing worde: 1. 7.2. ne poznajem Vindzor. . PreviSe galame.4. please. There are too many people in my car .4. much noise. Тоо Тоо 7 8 9 10 11 12 ldemo u unutraSnjost. previSe ljudi.

. . okay.2. Well. (5) Uz nazive delova tela upotreЫJaVa se 1prisvoJna zamen1ca . Dobro. ljubavi.4. kOJI znat1 ·:traJatl The Jesson lasts forty minutвs . . 10 11 Sada је 8.U osam i trideset.6. ОВЈА$МЈЕ.lspod ruke" Се Ыti under his агт ako }е геt о mutkarcu. . 2). дli.3. . ICt cit 'IЯ:ti. Dejvid је na stanici.p ka:m. а at fast... . Where are mu shoes? . .. (4) Вуе-Ьуе је familijarni oЬiik od goodbye. U redu.. U redu! Ne uzbu6uj se.satuvaj mir" (2) lnternacionalni izraz .. Не has his paper under his (5) arm..z .pro!li". .Here. onda poZuri! VeC је osam i petnaest. Do vi. ki. Gde su moje cipele? . Dejvide. Polazim.. Cujem te.К Ш kao jedna ret. its cit 'fifti:n ~_:lrc:di. Ovaj pridev ne treba brkati s glagolom to Jast. aim 'rcdi. love."n~~· ~ona~n~ ."(З) Last znati .8.At last (З)! What time is it now? .. 1 can hear you.Cas traje tetгdeset m1nuta. l'm ready.Dvde..Najzad 1 Koliko је sati? . Spreman sam. rait.teni.poslednji" i . . with your brlef-case. Na engleskom se piAe ili u vidu slova О.1. Right. zakasniee~ (u zaka~jenju si). 10 11 PRONUNCIAТION 1.enja' Рв u koliko What time is your train? At eight thirty (N. On ima (svoje) novine pod rukom. Don 't shout. hurry up! lt's eight fifteen already. But David. Ne viti. w16 Jua 'bri:rkcis.. wcl 'hAri лр.._ .. 7 8 9 Oklly (2). ou"kci.enja.NЈА (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) То ke8p је l:uvati: kвер calm (zapovedni natin). !aut.25. о n)egovorn postanku postoji ьеzьrо1 tumaЬ!nJS. 'twcnti pa.Osam i dvadeset. . дlrlght! Кеер (1) calm. 17th LESSON ... David is at the station. . ICt la:st. Goodbye! lt's now twenty-flve past eight. w~t taim iz ju~ trcin.st cit. you're late. Вуе-Ьуе (4). doslovno ..okej" nastao: је u SA~ u proA!om veku. !u.Do vi. :~:l'rait. jua lcit. l'm off. under her arm kad govorimo о ..lt's twenty past eight. .9. . . .. uz tvoju t~nu. ostani miran".5.55 fifty~five {'fifti-faiv) tifty~slx ('fifti-siks) 56 Seventeenth {17th) Lesson ('seventi: n8) 1 2 4 5 6 З Sedamnaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 1 8 9 sati је tvoj voz? .

. RE~ENJA ZADATAKA Koliko је sati? - Zakasnio sam.6.11.4. aim <Jf.30. ne shvЗta 18\h LESSON . lt is already half past seven. . .2. Не always amves on time. 4. lekciji): . kai:e on nestrpljivo. . . Sada је 1. bai bai lлv. Sada је devet i 25. What time is it?. -З.57 fifty-seven ('fifti-sevn) tifty-elght ('tifti-eit) 58 12 13 14 His Ьriel-case is on the platform and he is walting (6) for the eight thlrty train (N.. On sti!e na stanicu u devet 1 dvadeset.lt is ten to two. . at e1ght o"ctock. ful. ri:dz. Koliko је sati? Poi:uri.(1) Posle glagola kretan]З ob•tno dotaz• predlog to (osim u 1zrazu to go home. . !'т readmg.ја titam {u ovom trenutku). On uvek stiZe na vreme.13. Spreman sam da idem. . l'm ready to go. lt 1s (now) twenty-flve past nine. u osam sati.>n taim hi: sez im'pei§. On stoji po~to је voz pun.. . "lt"s never on time"'. What time is it? Hurry up.2.. 'pla:~tЉ:m . ~ 2. kao $to su hear ili know. U redu. . We аге on а pletform in а stetion in London.:a\ . lt is (now) а quarter to eleven . ovaj оЫ1k se ne upotreЫjava. we're going..4. Deset do dva {је). 'tra:v..l.5. molim te po!uri Zakasni~. Glagol to arri've (stiCi). OВJASNJEIIJA (nastavak) EXERCISES 1.2..:and a:~nd waif. . је pota osam. l'm late. Trenofete wlth the help of the diagrem ln Leooon 21: (Prevedite uz pomoc dijagrama u 21. 4. "peip<J 'лnd<J hiz a:m. "Nikad ne polazi na vreme".5.6. its 'neV<J . Mi smo na peronu na stanici u Londonu. 1 2 On the train. medutim.:ant)i. he says impatiently. 2 OВJASIIJEIIJA PRONUNCIAТION 'hцb. hi: sta:~ndz Ьi'k<~:z . please hurry up. Dejv\de.. (6) Takozvani progresivni oЬiici gtagola щ:юtreЫjavaju se za radnju koja је u toku. Tvoje (vaSe) novine su ispod stoli~ 1. Dejvid Cita (svoje) novine. Your paper is under the chair.l'm off. l'm off.. Right. 12..З. You're late. 2. . Kod glagota opaZanja i mi$1jenja.5.iCi kuCi). ја polazim. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighteenth (18th) Lesson ('eiti:ne) Husьand and wlle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamnaesta lekcija 1 Mui i i:ena U vozu.. Тај (6ovek) Vilson nikad ne dolazi na vreme. З. Не stands Ьecause the train is full. . That man Wllson is _never on time. 5. 12 13 14 Njegova је taSna na peronu i on Ceka voz od 8. kome prethodi oЫik glagola to Ье u odgovarajuCem licu i vremenu..З.Э). Vet. - 3. Sastoje se od participa sa zavrietkom "ing".mi {upravo) odlazimo. "weitil). David. Не arrtveo at the ltetion at twenty past nine. ..Polazim. David reads his paper. l:etvrt do jedanaest.

51 fifty-nine ('fifti-nain) el:wty ('slkS11) 60 з 4 5 6 7 8 People that travel to work every day are called "commuters".10.•.:Jr:s 'kwtlr:!i. . Не crosses the Clty and arrlves at (1) his office. 'w1lsanz а. On odlazi do svog pisaeeg stola ј seda. Putovanje traje (uzima) dvadeset minuta. Не takes the lift to the fourth floor. . ostaviti. - lt :'iZ б<t haus. so she stands.. so he walks qulckly. tako (da) ona uvek hoda (jde реАјоа).tants tu wa:k ~a:k. -:. Оп nema mnogo vremena. kroz predvorj8 i uzimaju lift do PIVOQ sprata.8. "evri dei: . tako (da) hoda brza. _ 2. Njegova zena D!oun pere posu6e ј napu~ta kucu u deset do devet. "he arrives ln London" о# (2) Razlikujte . otiCi). OВJASNJENJA (nastavak) se kao glagol kretanja. At nine o'clock. ба 'dta:ni tciks 'twcnti 'minits . ~ 13. Jma previйe ljudi u \IOZU. 'siti.d sits daun. Th1s exercise is quite lnterestiпg. There are too many people оп the train. . s kratkim 1.з. рв ona stoji.:ks. Ona је sekretarjca u jednoj knjjgavodstvenoj firmj. Не goes to his desk and sits down. Oni protaze. . The journey to my Reti!NJA ZADATAI<A 1. a'raivz. Не haln't much time. . 'sekratri .)iiz: . . Njena kanoalarjja је sasvjm Ыjzu._• .iz desk: en. Her office is quite near.. On prolazj kroz Sjtj ј stj2e u svoju kancelarjju. 'wa:kig. 'k(. . ~tlaz DCnd ~ lr:aun.12.. both the Wllsons are working. . i on ima deset minuta da hoda do kancelarije.(i... w:. od llve (liveti). lt takes her eight mlnutes to arrive at her office. On је (stjgao) na vreme.З. w. . She is а secretary in an accountants firm..7 З 4 5 6 7 8 Ljudi koji putuju па posao svakog dana zavu se "commuters''. . ТrеЬв јој osam minuta da stigne do svoje kancelarije.. Не is оп time. u devet satj. . ~~:ouz tu h.• fa:m. 9 9 10 11 10 11 12 13 12 13 ~~~~: . They cross the hall and take the lift to the fjrst floor.4. so she always walks. Љ:6 ~. EXERCISES 1.4. .. The journey takes twenty mlnutes and he has ten mlnutes to walk to the oflice. sou h~.. . Ova vefьa је pпl16no 18th LESSON . оЬа (bratna druga) Vilson rade. .'· d!oun 'WМiz: 3. His wife Joan washes the dlshes and leaves (2) the house at ten to nine. kwait nia. S.2. (napustiti. k~'mjuta_z.. ра zato imamo "he arri\186 al his oHice". sa dugim i. Оп uzima lift do ~evrtog sprata.• . . natn :~'kiDk .

Please wash the dtshes and hurry up. .m. the fourth PutovanJв traJВ ssmo d"oJsdeser minuta only twenty minutes arrives the office and the lift The . 1.NJA ZADATAКA (nastaval<) .4.3. Putovanje do mo1e kancelaпje traje deset minuta.Ыizu (klous) od zvut:nog izgovora u glagolu to close . bгiefcase A&IE. Не stands in the train but his briefcase is under а seat. Devetnaesta lekcija 1 Odgovorite na ova pitanja о 18. 4. Sta Dejvid radi u vozu? Da li sedi? Nineteenth {19th) Lesson (' nainti: ne) 1 Answer 1hese ques1ions about elghteen. . ..2. w"t dлz 'deivid du: .61 sixty-one ('siksti-wлn) sixty-two ('siksti-tu:) 62 oflice takes ten mlnutes. . Molim te.6. .5. 2. . hau 191h LESSON . Не arriveз at the office and tekes the l1ft to the fourth floor. "Commuters" su ljudi kojl putuju vozom svakog dana. . - 2. Му office is qulte near my house.zatvoriti (klouz). PRONUNCIAТION 1. Оп stoji и vozu ali nje{Jova taAna је Не pod s«йStem. opвri posUC:Se 1 pofur1.. Zakasnit:emo sasvim Ыizu moje kuCe. near my ************************************** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. i uzima Hft do 5. . .. office is .а in the tra1n but is seat З Моја kaпcetarija је Му zanimljiva. Ја uvek putujem aviooom. .(1) Obratite pal:nju da glagol to do sluZi sam sebl kao pomo6ni pri gradenju upitnog oЬiika: What do yov do?. lekciji. - 5.~ta on radi" (2) Razlikujte Ьezvueni izgovor u close . Commuters are people that take the train every day_ . ~tvrtog sprsf8. 5. We're lateFlll ln lhe mlaalng wordo: 1. The journey only takes twenty minutes . Commuters people take thв train day.~ta radite? What dotJs he do?. Оп stife и kancelariju Не 6.5. 1always travel Ьу plane. e'baut .4. 'a:n~' бi:z 'kwest. What does Dвvid leвson 2 з 2 з do (1) on the train? Does he sit down? OIIJASNJENJA .

Нег office is The shop closes (2) at six o'clock. .. Radnja (se) zatvara u ~est sati. hllus ..12. rad~Je ве z~tvaraJU vrlo_ ran?.. . lt's not You go there 191h LESSON .ice. nia а: Ја:. Hurry up. . the shops close very early. Wil:k 'kwik. Kol1ko Је d81eko odavde vaAa kancelarija? The 2. No. odgovori (javi se) na tel~on. Crkv8 је ~lizu radnji Mo!ete donde itl peAice. 1 pгeler to stand. Uzm•te tak81..2.14. . Molim vas sedite. . Rsdnje su suvi~ dateko od crkve.63 sixty-three ('siksti-8ri:) sixty-tour ('8ikstH:::r·) 64 4 What аге commuteгs? 4 ~ta su . You can walk there.Ј Ьр 'klouziz.li. _ 4.5. Please answer the telephone. it is close. . 'dЬ:ni. Take а taxi. Ne.9. viSe voJim da stojim. Molete tamo otiCi pe$ice. - . 'diSii.2. . ..С\. 11. REIENJA V. commuters"? оп 5 6 7 How long does the journey take? Does he walk qulckly? Why? On what flooг is his office? Does he aгrlve 5 Koliko traje putovanje? Da 11 hoda brzo? Za!ito? па 6 7 Na kom spratu је njegova kancelarija? 8 g Da li stife vreme? 8 9 10 11 12 13 14 IЩI on time? $ta njegova fena radi s posu<.5.em? U koliko sati ona napuMa kucu? Је li njena kancelarija Ыizu ili daleko? What does his wife do with the dlshes? What time does she leave the house? ls hег 10 11 office nеаг nеаг of far? the house. Polur1te. То аге nije daleko. lt is too far to walk. Please sit down. .4. The church is close to the shops.З.8. .DATAКA 1 Molim te. How far from here is your otfice? Flll ln the mlnlng worcla: 1. OiJ:. .?. Predaleko је da м lde pe§. wai. . 12 13 14 Njena kancelarija је Ыizu kuce. too from the church..13.3. 6. . EXERCISES 1. klous. - pri'fa:. Ыizu је. .J"raiv. .

ri'dikjaot~. But hurry up.. Radn. . You can go taxi. NelghЬour. .. neaba · .~· 'fift! pens.pat sOt: .. .Da.. You can go there Ьу taxi. ..~e se zatvarajl1 и pet sati 5. .. Koliko 5 6 је to? је Pedeset penija.3.(2) One se upotreЫjava da zameni imenicu u jednini (kao u primeru 8: little one=linle carpet) а ones za imenlcu u mnofini: Turkish ones =Тurkish cigвrettes. mai sAnz а 'd:..{) ima sto penija (skraCenica р). . filozofija"? О.tSt.. .S. 'ka. 6. to је lepo. bus or foot. .Po§to onaj mali? 1 8 Do you want а carpet. what kind (1) do you want? Oh. Н Cilim. But The shops at five .1i.Oh.ki~ w_. 'mлОа. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twentieth (20th) Lesson ('twenti:Q) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeseta lekclja 1 -. 20th LESSON . . please.9 raal ora enlat . Ali po!un'te.. The shops close at fi'ole o'c!ock. Ьу bus or on foot. . . . You can go there оп foot. . {3) Pвncs је mno. mol1m vas doktor filozofije. . ou 'ta. Maiete otiCi tamo taksijem.NJA ZADATAКA (nasta'olak) 4. please. Mother. . Jednako ве what kind doslovno . How much is that? .koja vrsta". mzs'nifasant .7. sir? Неге аге some Ьeautiful carpets How much is that 11111е one? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Кind zna~i vrsta. kakve telite? З -.Here you are. . What kind of lllness is "philosophy"? А ьargaln lzvolite.Zina od penny. .kta ~v fi"l~ ~~. Kakva Majka. good. koji znati "ljuЬвzan" (v. m~ik mi: lekciju).шz. sir.4. 'alnas. 1. . prvu PRONUNCIATION 3.Мој sin Sused (susetka).2. је (to) bolest 5 6 Dobar posao 7 - Zelite mova.5. Dandnja engleska funta (simЬol. autobusom 1/i peSice. Ona nspuSts kuCu She и deset do devet. gospodine? Evo nekoliko divnih Ciliје (4) 8 -.ti.Flfty pence (3).О.lmate li cigareta? 2 -. lt's not far.10.. turske. .$. tj. Turkish ones (2). She teaves the house at ten to nine.• 'bju:tiЉI "ka·pats . gospodine. "kakav" izgovara i pridev kind.65 81Xty-tive ('siksti-faiv) aixty-alx ('siksti-зiks) 66 З. k. 4 -.Hvala. The shops are too fиr from the church. molim vas - 4 Have you got any cigarettes? Yes.Му son's а doc:tor of philosophy. the house at RE$E. Thank you.

sir? What 3 lmate li novih automoblla ove nedelje? you got пеw REAENJA ZADATAКA week? 1. 5. motda? .S је. is that. OII.I~PuENJA (naslavak) (4) Вllrgвin (izg.apsolutrю".2. Ovo mi se svida: hoCu jedan od onih malih. glagol to Ьlrgвin znati "pogadati se..5.and а good one. .. . неw you got any new care thia week? . ona su kudikamo preskupa. 1<во po.. l:>ta? Pedeset penija za ovaj pravl tursk1 cilim? Dobro.kudikamo". . ае cars 4 Da. Veli~anstven Stoji pedeset funti. .aeanje - 1. - 9101112- 13- pravi orijentalnl cilim. What? Flfty pence for this real Turkish carpet? Well.3. uzmite ga. lt costs 1\fty pounds. . Prf иёвпји Clr.. . Ffll ln llle mllllng wordl: 1. make me on otfer.i to Clobra. 'pcni m. What kind of car do you want? . and it's not too expensive. gospodine.5. you . 1 lik8 it: 1want one of those little ones. . sir. То је :. рсщ .щ '01fa.5. ponudite vi neito (naCinite mi ponudu). i n88u euviie ekupa. Well. . sir. rrюlim vss? Stoji Э2 funte i 23 penija.4.ielite. i nijedan peni viie. Pedeset penija.jte nsglas irlld god rnoLe/e. је.4.4. Dobro.. slu!i зе". Flfty pence. they аге much too dear.----·---"-·-. Kak.2. ne. Yes. Ьut th8y are much too deвr tor you. and not one penny more. imamo neke. cenjkati mџch EXERCISES (5) lspred 100 u znatenju . . please? lt pounds and pence.З. it11 j:):z. .A~ 7~- one of those liNie . . 'Ьe:gin) znati "dQЬ8r posao" ili "joftina kupovino".з.вv ~Шт г-. - 13. it's yours. Otxstfte psmju ns ро/оЬiј 20th LESSON nsgl§snog sloga. perhape? ... Oh по. take it. we've got some.gs_ Svidaju mi ova. Oh. but they much too for 1.А ВARG. v. slr? . How much ia that.2. it: 1 2. goepodine. lt 1s magnlficenl. One of these. Koje!lta (sm~no)' То је apsolutno preskupo. we've got you.. gospodine? of carpet . t<akVa kolв felite'?. liike this one.:. Kol1ko to stoji. . Ridlculousl That's much too (5) dear.sшiie" .87 siXty-seven ('sik5ti-sevп) eixty-elght {'siksti-eit) 68 9 10 11 12 13 - lt is а real Oriental cerpet. Но6u nova kola. . Уее. pleue? lt costs thlrty-1w0 pounds and twllnty-three pence. Jednв od ovih. What kincl of carpet do you want. 12. ali su sigurno preskupi za v. 1 want а пеw car..

Оп putuje do Londona podzemnom Zeleznicom ali do svoje kanoalarije ide pe~ice. Не travels to London Ьу tuЬe but hг goes to his officг оп foot. women ('wimвn). woman ('wuman) Zena.n office . moZe se reC:i naprosto one twenty. б. па pet do devet ujutru ili uveCe (n~ 20. 1 i 2: 19. stoga se u govoru. 2.eime se о па bavi? ~ta јој је zanimanje? Wћat is she dolng7. $ta oni rade? Cekaju voz. а od podne do ponoci p. tour tћirty.30 1li pola pet. za kaie se past. Zatvaraju se u pola ~1. skra6enica a. 5.tnljima su: man (m . (pi: em. mora naznal:iti da li se misli npr. dvadeset pro~lo jedan" (jedan i dvadeset)..~ta ona (trenutno) radi? ('twenti fe:st) REVISION AND NOTES Ponovo pro61tajte ob)aiin)en)a: lekcija 15.::en) . Koliko је sati? Osam i dvadeset Ue). npr. br. lma previ~ automoblla i previSe saobraCaja. 5. 21st LESSON . mпoZ. (Zar) vec? Polazim.lma desetak imenica koje nepravilno grade mnotinu. Мебu najva. tive to nlne pet do devet . P r e . ali pofurite..l:ovek. Оп ima (svoju) tasnu u ruci.оо-· punog sata se kai:e 6 tsn p8St foџr OOtiri i dese1 m~nute posle punog sata to. ei em. 5. Jesu li OJdnje Ыizu? Jesu. Као i kod nas. Foot . 16.&9 sixty-nine ('зiksti-nain) seventy ('sevnti) 70 ТWenty-first (21st) Lesson Dvadeset prva lekclla 3. doslovno . 17. tooth (tu:G) . children ('l:ildren). 1 i 2. f'm working hsrd at the moment . Za uoЫ~jenu ili vi~e puta ponavljanu radnju upotreЫjava se oЬi~ni prezent. teeth (ti:G). mnozina feet (fi:l). Whs/ does she do? .naporno radim u ovom trenutku. Кakva kola felite? Brza. child (l:aild).noga. naroeito u zvanitnom ophoбenju. (izg. eight fifty-tive i sl. а za radnju u trenutku govora progresivni. 2. br. od latinskog ante meridiem). twenty past one. broj 1. 7.zub.. Ne upotreЫjavaju se brojevi sati veCi od 12. DоЬ8 dana: TD twenty to а e~ght PAST twenty-five past tr1 1 dvadeset thГfJe dvadeset do osam pet quarter to six Cetvrt do Sest 9 а quartet past efeven jedanaest i Cetvrt . 4.na engteokl (pismeno prilikom ponavljanja): 1. za vreme od ponoc1 do podne. ako је potrebno.m. br. 4..ја radim u kancelarijl. 18.dete.ina men (mеп). br. br. od latinskog post meridiem). З. 2. 1. lsto i za polovine sata: half past tour је nase 4. Uporedi: 1 woгk in a. 1: 20. stopalo. Prevod: 1.m.55). З. U pisanju se dodaje. ра tako i toot (fut) . 6.

bur They close ar half past five.ma gde. an 'S<\ndi 'evritlio iz klouzd ik'&ept <ћ ·sш~ .7.5. 5.3. 21st LESSON . At the weekend. the shops пеаг (close)? Yes (they аге).1. Few people (1) leave London. ьно gde. There аге many parks in London and there is much grass (2). radi.uali. everythlrig is closed except the cinemas and а few shops. . .71 •eventy-one t'sevnti-wлn) aeventy-two ('sevnti-tu:) 72 2. 'futЬa:l . 4. w~ 'mllttiz. Malo ljudi napu5ta London. и nag~n. there is always too llttle time and too much to do. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vi ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset druga lekcija slog. w:. few people (malo parkovв. Slitno tome. i glagol је u mno2in: $ (2) Znamo (ћosi'/J а ne ve6 da much ide uz imenicu u jednini onu u mnolini (pвrks) ili К. .negde. lma mnogo parkova u Londonu i (ima) mnogo trave.о}а '"'"""1· (gtsss) а твпу U1 PRONUNCIAТION znati mnofinu. mats ds и t~kstu типа (crna) siova oznat!avaju naglaAeni џ nulovims lвkcija је оЬтиtо: obltna s/OWJ poJuuuju da је slog npt. weekend nagfasak је па "end". Twenty-second (22nd) Lesson ('twenti 'sekand) 1 2 З 4 5 1 2 3 4 5 6 At the w&ekend. . {3) Anywhete . malo lj udi). 'p:~pj:~la . 'ju:f. but many go to the parks. OII. . .4. . Тhвгв аге too твпу cвrs and too much traШc. people usually do not work.. Jeiks. . Не has {he ·s gor) his bгietcase in his hand... fju:.. U nedelju је sve zatvoreno asim Ьioskopa i malo(brojnih) radnji. 6. .. Аге huгry up.2. U parkovima mo1ete da se ~tate Ыlо gde (osim ро jezerima). Za vikend uvek ima premalo vremena i previSe da s~.:k 'eniwa . 'Oiat~. m~z 1. 7.IAЙ-NJA (1) Po§to people ima zna6enje mnotine (ljudi). pa:ks. . . a:ra:s. wi:'kcnd . ln the parks. З. somewhete . What аге they doing? Тhеу"ге waiting fог rhe train . в: 'simpli razlikujemo Httfe time (malo vremena) i few parks. ali mnogi 1du u parкove.. you can walk anywhere (З) (except on the lakes). On Sunday. 6 Preka vikenda ljudi oblCno ne rade. .. .9. Whar kmd of саг do you want? А fast one.. '01:lsou . Whdt time is it? lt's twenty past eight (eight twenty) Already? l"m off.

7 8 9 10 11 Fudbal је veoma popularan i mnogi ljudi idu da gledaju utakmice subotom. Vidim ga Kroz prozor.5. REIIEN. . 'мndi. osim Pitera koji је novinar. fmsmo vrfo mafo vremena· koncert po~inJВ ta~no и osвm. ------- Flll ln the mlaalng worda: Nвdeljom та/о Sunday.. . you go back to work. .11. petak. sreda. There аге very few people at the match. 1ii naprosto da se Setate kroz ulice. or slmply walk through the streets. . :tk'toul». 'dt~i.. 'Wf!IUdi.2. Frtday. V~Y Jrm: '" EXERCISES ~ 1 1'6-<f: .4. . ln England. preko v1kenda. 'mлndi . 1 can see him through the·wlndow. ali u ponedeljak. 'mAndi. Sunday.2. 'h:zdi. but on Monday. -З.. vrecate se na posao. utorak. Jjudi ide и trgoWne ~ sи zstvorene.10. Wednesday. ёetvrtak. lmв vrlo malo ljudl na utвkmici. Оп Seturday. Everyone here is а doctor. . Sвturday.:):) 74 7 в 9 10 Football is very popular and mвny people go and watch mвtches on Sвturday.3. eight exactly.4. u oktobru. Тhursday. U Engleskoj. 22nCI LESSON . in OctoЬer.. . 12 U subotu (subotom). people go the shops they 2. Nedelja.73 seventy-three ('эevnti-Qr~:) seventy-four ('sevnti-f. You can elso go to the cinema or the lheatre. subota. Tuesday. 12 wa:k 8ru: 6о stri:ls. except Peter who is а journalist.- 1. many shops close on Wednesday afternoon. mnoge radnje se zatvaraju sredom ро podne We've very time: the concert tJegins .5. Ьеk. 'tju:zdi. ponedeljak.11. Zвto(doslovno: tojezdto) lma malo galame. 'fraidi.fete takot1e otici u bioskop ili pozoriste.. at the weekвnd. That is why there is llttle noise. Monday.. Mo. Svi su ovde lekari (svako ovde )8 lekar). .. ~~"ll'-'E Gof.IA ZADATAКA 1.

1) 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset treea lekclja lzvollte? 1 2 3 - 2 3 4 - Mummy.2. There is little traffic and fвw pedsstriвnв . 4 5 6 7 8 9 - Mama.s) 76 3..8atkiti..2. on а Thur8day. help j~:'self. that's fine. di'teild. Ho6u plan Londona. Нedoes ifhimэвlf-On to sam radi). ko§te dvadвset penija. pedвstrians. (2) Msy (smati) је defektan glagol kao i can (moti). ра se upitni i odi'Eifni oЫik oЬrazuju Ьеz do. s swвet winв: slatko vino. may 1 have some sweets? Of course. mogu ti da dobljem malo slatkisa? Мо!еА. ali ne smeA. ра ih roditelji ili vaвpitaei. oktoЬra.sAm'' (npr. 7.5. . mei. Мој rodendan )8 28. Тhere ' та/о ". kao u ovom гazgovoru. . but you can have it for flfteen pence. faind а 'tel. dOSIO\Ino .3: Тhere are too few cakee: we are eight et table. 23rd LESSON . Му blrthday is the twenty-eight of OctoЬer. help youraelf (3). Yes. Oh' Mummy. . . . How much is it? Well. molim vas. taj је doьar. Sviбa li vam se ovaj? Vrlo је detaljan. is the • 1. -.4.. posluti se. /та suvi*J аге та/о ko/808.~(oun..8. we eight is traffic and 4. 5. и C8tvrt8k. There cakes. ki»StS 'twenti pens. SWNts . We'w got very litde time: the oonoert Ьegins at eight exactly. 4.. /та та/о моЬгаСа/8 tаЫе.pomozi{te) sеЬе". duso. 11. but you may (2) not. lzvolite? (Mogu li vam pomo~i?) Da. 5 6 7 8 9 Can 1 help you? Yes. On Sunday. 'mAmi •. tew people go to the shops Ьесаuве they're closecl. smem li da dobljem malo slatkisa? Naravno. Koliko ko§ta? Ра . (1) PRONUNCIATION 1. lzraz hв/р yourн/f. Da. upotreЬijava se u zna6enju "poolu!i(te) se".Мkа. Deca testo nisu svesna razlike izmedu csn i m. щюzoravaju na nju. nas је osmoro za stolom. А! Mama. ptease. ai end (3) Zamenice sa zavrtetkom "self" imaju povratno znatenje ili znatenje ndeg •. Му Ьirthday RSIENJA ZADA'JAКA (nastavak) о1 OctoЬer. ali mogu vam ga dati (mo!ete ga doЫti) za petnaest penija. can 1 have some sweets (1 )? You can. Do you like this one? lt's very detalled. t want а map of London. dear. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-third (23rd) Lesson ('twenti Ba:d) Can 1 help you? (N. OВJA8NJENJA Sweet zna~i sladak. fain. . Као imenica.75 seventy-tlve ('sevnti-faiv) aeventy-alx ('sevnti-sik.ty.6. swi:t1. it costs twenty pence.10.9. mep.

EXERCISES take а cake? . . Ot coursel Eight o'clock exactly..5.6.o је sati? Мој sat ne radi. This redio doeвn't work. Can you tell me the time? Му watch doesn 't work.4. No. 1. l'm 1 can't help you. r.. wDt. аоrгу. . l'm 2. Ta~no је dva sata. . 'lil.4. Мој Му ZADATAКA sat ne rвdi. Smem /i 1. -ne mogu vam pomo6i. Help yourself..taжtli. 1 ask you somethlng? . 4. . Мау we leave at 11ven o'clock?. Mo!ete d8 odete u devet sati kao i svi ostali (svako). Мау 1 5. to је doЬro. On ide ku(:i krajem dane. 23rd LESSON . .3. 'м. fao mi је..Of course.! poluim (odoh se.k ju: - 13. - you? Неlр yourself.6.Naravno Mo!ete li mi reCi kolik. Svakako. . Smemo li da odemo u sedam sati? . .t!i tu: a'kliJk. Му watch doesn't work. PosluЦte} 01 Ја . Yes. Certainly.2. 12 13 14 - Smem li nе!Мо da vas pitam? .ck. Ovaj radio ne radi.11. RESENJA з.5. Мау 10 11 - Gde mogu da nadem teleton? Naci cete jedan па kraju ulice. l'm off.2. ils i&'z.77 aeventy-aeven ('sevnti-sevn) aeventy-elght ('sevnti-eit) 78 10 11 12 1З 14 av ~ Where can 1 find а telephone? You can find one at the end of the street. Trenalall theae exprelllonв (Prevedite ove izraze): troens'leit ~i:z iks'pre!lenz 6.3. Ds. ne smete. Мау 1 ask you? ..Of course. . Smem li da uzmem ko!a6? . Ne. watch dв vas pitaт? 1. NaraWJo! таспо osam sati. - ]0.2. a:r. Eight o'clock ја). Не goes home at the end of the day. .3. you may not. You can leave at nine o'clock like everyone. .tri:t.mОЦ].Naravno Posluli se. 4. tcl . lt's exвctly two o'clock. that's flne.5. 1.6.

t. Smoking 11) is dsngerous PRONUNCIAПON Pu6enje је opasno.3. На! ha! ha! GoodЬye. maind 1fa1 smou~. You·re welcome ("vi ste dobrodo§li") upotreЫjava se u SAD u smislu . 12 13 OlloiA8NJENJA Wо/СОМ9 (od we/1 i come) znaei .13. pвlfjivo sii.12. "ri:diiJ .Do vidanja..Ьra. дrе you cold too? .da li vam smeta? imate li neito protiv7 Drugo znaCenje glagola mind је .Yes. He's cold. 2). sltene naSima na -nje: rвsding . ја radim u Londonu. (З) OЫici па ·ing moou Ьiti i glagolske imenice. Oh.О. Ја ne volim eitanje. Da li i vi radite u Londonu? . ..О. stoga unwelcome znal:i . . t:mv:a'seile.. 'l~tarntil].Ne. nemio".n'w~\t:иn da Ako imвts snimke. ma1nd JU:I hed.. 1 do. do you mind (2) if 1 smoke? .. Lucky srotan (koji ima sreto). 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 Oprostite. . . he's hot: he's unlucky. <~. you hear.. hvala.:~n '~mouklu kiiOI'pa:tm:xtt.а: бets 'ЬеЬ.. .. . Pokulajte gв imitirste. ьaksuz. da li vam smeta ako pullim? . Do you mind if 1 smoke? Mind your head. Njemu је hladno.lzvolite cigaretu. vi imate novine..No.Da. pri~nje. Have а cigarette. ha: ha.Da. . No.Nije. . .Mnogo hvala. Oh. (nego) eujete.neoreton.No.. vrlo zanimljivo.paziti".8.:kio.(2) Оо уои mind'?. 1 don't like reading. . sir. thank you.. 4 Yes.Ne.n'lлki. mogu li da sadnem? Samo izvolite (molim vas ueinite to).-. Da li vam smeta ako puilim? Pazi(te) na glavu.govorenje. 24th LESSON . nema na Ьemu". 2 з 4 - Oh..Oh! goodЬye. No spifting - zaЬranjeno (doslovno: nlkakvo) pljuvanje..titanje. 't. very lnteresting. На. . vidim. that's Ьetter! Му name's Brlan Sellers. 1 prefer talking (3). . ameta mi! .. 1 do! l'm cold. . 1 see.6. n.ne.. ~ A.Da. .Oh! Do viaenja. . дh. Је li i vama hladno? . Prefiks џn-fma negativno znatenje.. .SJjte glas drugog govornika. ikl'kju:z mi:. ..ID.О.Radlm. may 1 sit down? Please do. ha! . mai neimz . gospodine.. kould .7. you have а paper. hot .Thanks vary much.79 aeventy-nine ('sevnti-'nain) eighty ('eiti) 80 Twenty-fourth (24th) Lesson ('twenti Dvadeset Cetvrta lekdja Neieljen razgovor 1 2З f:>: е) An unwelcome (1) conversatlon 1 Excuae me. on nema sreee.en. . Do you work in London too? Yes.9. njemu је vrucina. Yes. This is а non-amoking compartment. 1 work in London. иnluclry . tвlklng . ha:. Ah. "oЬrвt. a1m kould. to је Ьоlје! Ја se zovem Brajan Selers. Ovo је kupe za nepuмee.Hladno mi је. Viie volim da pricam. l"m not (N... u odgovoru па zahvaljivanje.ati pa!nju". . ha.lan scЬz .tel.dobrodotao··.

Ексuае me.Do -. wair .ta protiv da povedem va$u tenu na koncert?. hvвla.rвading - Му ·. lucky. ~ 3. l'm cold. You are 1.т? you if 1 smoke? 2. Mogu li da zatvorim prozor?...81 eighty-one ('eiti-w I'IП) elghty-two ('ettl-tu:) 82 EXERCISES 1.2 Have а ьеег. PRONUNCIA.2. in -. Smetв ti vam ako р~.· talking.2.(1) Tslf је visok u smislu .evening.Have -. . Za visok u smislu "daleko od 25th LESSON . Vi imate sreCe. go this Flll ln the mlaвlng worda: 1. samo 17\lollte.mind. drv~u.5.5. lzvinite. ****************••···················· Twenty-flfth (25th) Lesson ('twenti fifB) А pollte conversatlon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset peta lekclja UCtlv rezgovor Dejvid i njegova Zena su na jednom prijemu. RE8ENJA ZADATAКA hladno. 1don't drink. zgradama i slitno. -. 5.4_ Ne. 1 close the window? wife cold. Мау 1 close the wlndow? .4. LIOite. OВJAINJENJA 1 Dвvid and his wife аге at а pвrty. Ја ne f:elim da idem. Ona ne voli ~itanje.No. З Udite. опа viSe voli da priaJ She like she prefers 1. Vi ste uvek (doslovno najvi~} dobrodoAii plvo_ Ne. Come in."~:ltiiJ tu ~ t~:l вud 'luk:irз . Do you mind if 1take your wife to the concert?.to -.з. doesn't. .duga~k". good-looking woman. Vi ste dobrodo#fl. You're Ја ne mogu da idem veteras.can"t. Nemate ni!. Uzmite ~to zs pite. Uzmite: ne pijem. You are most welcome.5. -. meni је 4. thanks. kada se go\lori о ljudskim bl6ima. Dejvid razgovara s jednom visokom. Dвvid is tвlking to а tall (1 ). - Ј. please do. "ра :ti "t. 1don't want to go.4. Ја Come something drink.welcom4f. Smem !i da zstvorim prozor? Мојој feni је hladno.. No.is.ТION ОЈ ~'lait k<JПVOJ'sc:i!l~п. Мау-.Э. privlaCnom fenom.

. Мау 1 read it when it's flnished? pleasure. Sta radite (u ovom trenutku)? . Bolje da idem. "la!av"..10. And what aЬout you? . . Pi8ete li za . Have we got any? course we have people like Don't Ье sllly (2). PiSam knjigu о britanskim slikarlma. sa glagolom.6. Sta radite (time se bavite)? . 1 work on the "Daily Wail". houp tu feind1 su:n. (3) (4) (5) zemlte" (visoka tavanica. f hsd ьettsr .9. wi6 'pleb.Sa ConstaЫe. 25th LESSON . bl'ko:z &i info'mci· ~n iz 'difik~lt tu faind. lzraz don't ье silly.. . lnformstion se uvek upotreЬijava u jednini.Ја sam pisac. Zar ih uopйte imamo? - 9 10 11 12 - ~ta to govorite! Naravno da imamo.. Tajms"? Ne.83 вight. znati "Ьоlје Ы Ыlо da . . my wife's looking at me.. 'o:h. .Utim engleski.. ". but 1 hope to change soon. ljude kao KonsteЬI. Silly је . Price.S. avion i slitno) upotreЬijava se pridev high [hai).luckaSt"·. ali se nadam da cu (lo) uskoro promeniti. 13 14 What do you do? - l'm an author..• 'Ьеtа IOU.. 11. zadovoljstvom. a'baut . l'm wrlting а Ьооk aЬout Brltish palnteгs. А DоЬаг 5 6 7 8 9 10 11 vi (а sta је s vama)? . Of Turner and so on (З).. rnai neimz .Ја sam Sjuzan Prajs. OВJA$NJENJA [nastavak) (2) 'wuman..mora6u da . koji nije uvredljiv. . 4 Oh.8. l'm an author.е protitam kad bude gotova? . ili l'd ьetter ..4. kako {је to) zanimljivo. znali otprilike "ne prratite kojeita". 'l:.Oh. how lnteresting. Uh.. . Do you write for the "Times"? No.. ја se zovem Dejv1d Vilson. Mogu li da . 'konstaЬI 'ta:niJ cnd юu on. time se vi Ьavite.. Radim u .. . Ali treba (oduzima ml) !f1nogo vremena јег se podaci tesko nalaze.n prais.:nil) 'i!)IШ.. . 'du :il) .7.. Terner i tako dalje. 'aili.Oh. And во оп· i tako dalje. What do you do. 1 had Ьetter go (5).14. . О... . rait Га: tь taimz. 13 14 - With 12 -. l'm learning What аге you doing? English. my name's David Wllson. waifl 'lukit) •. David? - l'm Susan 2 З l'm а Journalist.11. ка!е se i вtcetвra (et'set~re). 4 5 6 7 8 - dan. But it's taking а long time because the information (4) is dlfficult to find.1. Dejvide? ---: Ја sam novinar.Dejli Vejlu".Oh dear. "!ju:z. 'finilt. 'raitiџ а buk· a'Ьaut 'Ьritii 'peint:n:. moja fena gleda u mene."-three ('elti-Qri) eighty-four (eltl-f:):) 84 2 з Hello. ја sam pisac.

lakSe t:ete ga razumeti роВtо Се vam oЫik veC blti poznat.kad оЬјвtпјвпје stigne. .5.~.Well. 4.. 3.D!ejn. she is 2. uzeti na zajam је to Ьorrow ('b:Jrou).Yes. 26th LESSON .2 1 am not.Оа. Teacher. worde: REtENJA ZADATAКA 1.f:bu . VoJite li KonsteЬ/s?- Ne . .Aadim )ednu ve.- she'is.5. Flll ln 1118 mlмlng s. . Pillete li vi Do you smoke? - knj~u {aada)?._ 1 do.. Citв li ons (sada) novine?.2. (pu4im). No. 'a:skil).. Ves. rs she reading the paper? - Yes.. Воlје pitajte moju Z:enu. .2.Ds Grвt1a se и n8em metodu izlaJe postвpeno. . 1 am... When he comes. Are you wrlting а book? . Ptm1te li? - Da.. 4 5 5 PRONUNCIATION 1. tell him 1 want to see him.Оа. UMelj(ica).. nemam nikakve druge. gaspac!ice. What are you doing? -l'm doing an exercise. Ne.Ра. 1 haven't got any others.. Не is drtving his car and вlnging.5. Are you smoking? - 3. 1.):ti Mafete li da mi pozajmite pet funtl? Р а ја vas ne paznajem' Upravo zato vam (ta) i tra. - OIIJASNJENJA (1) То tвnd је dati na zajam.85 eighty·five ('eiti-faiv) eighty alx ('eiti-sikз) 86 EXERCI6E6 1. Каd on docSe. ls she good-looking? Yes.З. d!cin . recite mu de 1elim de ge vidim. sku:l wi6 'd.. 'li.tim. lencl.4. Је fi fepa?.Jane. Sta 1о radit~? . miss. Do you like ConstaЫe? - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-alxth (26th) Leaaon ('twenti siks8) 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeaet iesta lekclla 1 2 3 4 2 З Can you lend (1) me five pounds? But 1 don't know you! That's exactly why l'm asking you. з_ . za$to uvek dalazi$ u $kolu s prljavim rukama? D!ejn. . (ne ptmim). why do you always come to school with dlrty hands? Jane. ia'zekt1i .4. 4. dв Ьi ss tf!llkoCг uЫaZile time Ato ве IJVOde deo ро dво.З On vozi svoja kola i peva. 1 do not. You had Ьetter ask my wife.4. Putite li (и ovom trenutku)? No... Nemoitв se iznвnвdlti вkо neki oЬrt SIBtnвte dva ifi tri putв рrв nego ~о пвdеtв оЬјвSпјвпје za njegв.. .

Јв.i drau. .7. dount 'ev. . this film is very sad. young man? Of course 1 am. nemoj reCi! КaZi: оп uvek govorl (s) drugim ljudima. . . .17 eighty-aeven ('eiti-sevn) elghty-elght ('вiti-eit) 88 At the concert 6 - Na kancertu 6 7 - 7 - This piece is а aymphony Ьу Mozan. you sure.9. tj . . draun in Gi. the sharks never let anybody (3) drown.tY fhвtl _ (3) Anytюcty znati isto §to i anyone. that! 8 9 - lzviп1. people never drown i n these waters.11.. Dopustite da vam pomogt ~em. 2. .. 'n.z. . umesto мver (nikad).6. 1 suppose it is something пеw. ја пikad пе Оп пikad пе 6itam поv1пе. ее ne Ьojlm ajkula..z. but 1never want to meet опе. ljudi se п1kad пе dave u ovim vodama. &is pis i. МОј sin nlkada ne ka!e hvвlв. А 11 12 13 - PlaЗim se vode. .З.tad .. nervoua pasaenger Jeste li sigurпi.. Pretpostavliam LOBJ 1е Sta! Zar to пesto novo. l'm not scarecl of sharks.4. ai n'pout: it it: 'u. ·~~ . ldes9181' (ikad)...t.n.5.z ~ 'sirnbni Ьаi 'rnouca:t. Аге se udavi. Мој otac mв pulta dв vozlm (kotistim) njegova kOia za vikend.:ws 'pes~. EXERCISES 1.. .. пе zпаЗ da је Mocart umro (mrtav)? 8 '9 - Excuse me. .nd.5. .З.10. . ovej film је iako tutan. ajkule пikad пе pu~taju пikoga da 11 12 13 - l'm scared of the water. Му lether lets me use his car at the weekencl.Don't Ье allly. mladicu? Naravпo da jesam.5. . Ь.niko. 261h LESSON . ded. N1kada to 10 Say: he always talks to other people. medam. а ovde . .13. RlleNJA ZADATAКA 1. Na isti natin somstюdy=somtiOnв -1· neko.t. Don't ever (2) say 10 govori sa mпom (mеп1). . Не never talks to me. lsta reёenica maglв је da g lвsi i: NtJWJГ s..1%. rюЬоdу=rю one .rn8i1) nlu:. let 'cniЬod. 1 never read the papers. wel mis . goepo4o. . nika" poAto prethodi negacija neWN'.z 'w. . . 'A6oz.'k:~~ruoo:t. - Nervoznl putnlk КојеМа. slr.2. Pozajmi mi svoju maramicu. sti йеt. ali ne tellm nikad Cla sretnem neku (jednu). Lend me your hlnclkerchief. OIIJA$NJENJA (nastavak) (2) Znamo da nije dozvoljena ctvostruka negacija: zato uz odretno don't.ika". Whatl Don't you know that Mozart is dead? Ovaj komad је Mocanova simfoпlja. Му son never says thank you. iu01 jAIJ m~en. Let me help you. la:ks ••.

i4o mi јв. You are very lucky to have а ch81'ming wife.. never . . Molete П da mi pozajmite pet funti? Nвm8m novcв.~· ~it .on Saturday.5.. 2 з Malim vas zatvorite prozor. . .that . klouz tь 'windou..'· sl1. l'm •li ја niksd ne Citsm novine..7. ali meni nije toplo. 1 don't want to swim. REйE. ~to 4 5 6 Ја U pravu ste. idem u krevet. Pldim se riba.pa •.pounds . mojoj Zeni је hladno. it's very hot outalde. l'm very sleepy and it's late. . .88 eighty-nin• ('eiti-nain) nlnety (nain'ti) 90 Flll ln lhe ml881ng worda: 1. ~im stud . especially sharks. vrlo је toplo napolju. . you mefive . Please close the wlndow.e nepromenjena u mnofini. 27th LESSON . Nemoj nlk/Jd Don·t arive .. . We already know some of them.m 'idi~mz. . ever . You are right.swim. but l'm not hot.S. ne felim da plivam.. let . ? 1 hawn't got They . .any money. tu dc1 .your.n front of . l'm going to Ьеd. . Veoma sam sanjiv i kasno је.. . . roo. lhe papers.2.t •\"t'~id . . .lend . Cen .- OВJA$NJENJA {1) lmen1ca fiSh obltno osta. 5 6 PRONUNCIATION 1. mada postoji i oblik lish8s ('litiz). my wife is cold. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset sedma lekcija P088bnl lzrezl Evo nekoliko idioma (posebnih izraza).. to da ks18l prвd svojom вау mвjkomi 5. Oni nikвd 4. narol::lto ajkula. twenta saka& u. 2. ·~· miu. ZADATAКA (nastavak) 1.. sorry --.u pustiti dв koristite auto и sutюtu .NJA. ·····································~ Twenty-seventh {27th) Lesson ('twenti 'sevene) Some idloma 1 Here аге some ldioms. '. -. Mi ve6 znamo neke od njih.у fi!t a'sP. Њ.never read. :J:f'redi nou.-~ .. . ne stiiu ns vrвmв.З. • twcntl flf6 • . leat.4. Ьut 1 .2. 'lл1r:i .:. Vi ste vrlo srecni Ја 2 з 4 imate ~rmantnu zenu. l'm scared of fish (1).. Nв mogu v. . mother! 1 can't you use the car 3.on tlme.~s. . .e!a~i ia .

on је mrtav. а mo!e oznaeavati i tatjenje (. mart. 'd!eniuari 'febru~ri та:~ 'eipril mei dtu:n... lekcija) i pridevi koji ozna6avaju narodnost il• jezik (npr. 'fraidi in'sted. klous . Nije vaino. а pada sneg. · - 7 GreAite.Na ZaJost..91 шnety-one ('nainti-wлп) ninety-two ('naintHu:) 92 7 8 9 10 11 12 13 You're wrong. you're very cold. but it closes at five o'clock exectly.8. april. doslovno "nikad ne оЬrаСвј pafnju"..11. (•) lmena meseci pitu se uvek velikim potetnim slovom. . 1can't hear you. Ne mogu da vas ~ujem.• 'mouiQ. never mind. juli. English. ld1 (u krevet) na spavanJe. ln DecemЬer. July. koji smo pomenuli u 24. REiENJA ZАОАТАКА 1. skud .3. rnлn&s .10. a'freid .2. . (4). U decembru ЈВ testo mraz (vreme ЈВ testo smrznuto). .З. smrzavam se. "nije vatno". lekciji upotreЫjava se i u izrazu 2).. novembar. . Ona se plaAi duhova а ја se plaAim mraka... Never mind (З). the weather is often freez1ng.. Hvala.. U tom smildu Englezi ga upotreьljavaju i kad је posredi gotova tinjenica: l'm afraid Ьв's dNd . septembar.. You're right. August. Meseci u godini su: januar. The shop is close to the farm. OctoЬer. 9. today is the twenty-flfth and not the twenty-slxth. l'm freezing. junl.. kao i imena dana u nedelji (22. She's scared of ghosts and l'm afrвld of the dark. ka:nt kлm . . februar. .5 Radnja је Ьl•zu farme. niJe vaino_ . ji~ . it's not 1mportant. .. ·n~v~ maind .Neka. 8 9 10 11 12 13 14 Dodite Ыizu vatre.. . at1 se zatvara tatno u pet 27th LESSON .Never mind. you're very oleepy. Frвnch). veoma s1 pospan. 'fri:r. avgust..2. SeptamЬer. Nemam kaputa.. June. (pr~medьa (3) Glagol to mind. danas је dvadeset peti а ne dvadeset Aest1.• kout .13. decembar. 1 haven't got а coat and it's snowing. tj... "ne brini se". nije m1 suvi§e vru6e. d!u'lai o:101t up'temЬo K'touha nou'vem~ di'semb~. You can come on Frlday instead. March.Nisam. Mozete doci u petak (umesto toga). da:k.4.1\ aousts .11. Come close to the fire. maj. February. 1 have an important appolntment.4.. The months of the year are: January. l'm not. l'm not too hot. thank you. Na zalost ne mogu (Ьojim se da ne mogu) da dodem. 14 ОВЈА$1< IENJA (nas1avak) . . Aprif. im'po:~t a'pointmant . . Go to Ьеd.. Вojim se da neCu moCi da doCSem'"). DecemЬef. . NovemЬer.5. Мау.С. (2) То Ье atrвid mo!e znafiti isto tto i to ье scared (Ьiti uplden). mnogo vam је hladno. EXERCISES t. lmam vafan sastanak. U pravu ste. l'm afrald (2) 1 can't come. 'fai~.. oktobar.No.Ј.io .

93 nlnety-three cna. NOTES Ponovo proatejte oЬjainJen)e u lekciji 21. 2. Never mincl. ZnaS.2. Тi џvek 5.hladno јој је.srecan u smislu "radostan" i unhappy ('n'h~epi) . he is. . 27. 2.nesreCan. afraiO. 2 i 3.blti u pravu. l'm . to ье unlucky (nema\1 sreee.4. always 6. tufan. 1. Posle can i may inflnltlv guЫ rel:cu to: 1can go. Dгte nijг sвnjivo.. 24. .k) 1. Niie vaino. br. оп је џ pravu. 1 mraka. koje smo ve{: videli u tekstu: /"т hot. Razlikujte to Ье lucky (imati 2Bth LESSON . You know. уои тау talk..can't corne. are afraid (MI scared) . 4. 26. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TweQty·eighth (28th) Lesson ('twenti eitG-) REVISION дND •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset osma lekclja srece). Zapamtite eesto upotreЬijavane izraze s glagolom to Ье. 2 i 3. bili ьaksuz) ad happy ('h~epi) . З. to Ье wrong . You 2 The chlld з.r1ght. 4.6. . br. spava mi se" adgovara englesko l'm sleepy (sanjiv sam). Glagali csn i may ne doЬitaiu zavrnetak "s" u trecem licu jednine: he can.5. varati se. Oodife sutra. to Ье right.ne blti u pravu.lnti-9ri:) nin8ty-tour ('nainti-f~:) 94 Translete: (Prevedite:) 1. Na JaJost ne mogu ds dodem. Mi We se pla&mo REiENJA of the ZADATAКA (nasta\la. З. NaSem . br.3.dark_ . br. 1. br. Come tomorrow greJiS (niklld nisl и praw). is not sle8py. 25. are.vruCe mi је: shв's cold. . she may.wrong.

htm in~a·met~::. . ·.7. he goes out to see them. . Zapamtite izrвze: Never mind.3. Гrendz G::.. s tim da glagol mora ьш u jednlni ili u mno!inl prema imenici: Тhвre's а fot of noise. Do you mind if Ј smoke? . Odatle su izvedene imenice koje znate i ako niвte ueili engleski: Ьusinвss ('Ыznas) .hajde da l:itamo! Let's go.mnogo..5.nije vaZ:no. poslovi" i Ьus._ 'Ыzi .hajdemo' .. the amount of (1) Let us (kontrвkcija: let's) upotreЫjavs se s glagolom u smislu zapovednog natina prvog lica mnoZine: Jet us гевd. David has otfer him information. Dejvid ima mnogo posla. zaposlen. sendz::.. ali ako је suviSe zaposlen. ·a:nsaz 29\h LESSON ... ~u'zaut tLI si: !km.. а а OВJAANJENJA dally paper. U kancelariji. Becauee his is work is huge.nz 01'gcn. izlazr da se sretne s njlma (da ih vidi). Не recelves calls from people who phone to 4 5 6 Ako mo!e. PRONUNCIATION 1: lets mi:t ~u::. 5.. а 2 3 lot (З) of work. foun tu 'Df::. /'т atraid /'т late .. On u govoru zamenjuje bllo much bllo rnany.smrzavam se. he sends collegue.bojim se da. Оп prima pozive od ljudi koji telefoniraju da Ьi mu ponudili informacije. /'т freezing . but if he is too busy (4). . ostavi(te).l. а drugo sa imenicom u mnoZini: When а man has much money. d:louв latps h01: 'Ь:Isiz .95 n1nety-five ('nainti-faiv) ninety-alx ('nainti-siks) 96 Э. 4: The. he hss msny friends. ri'si:vz k~:lz . 'kDii:g. Posto је njegov list dnevni (poSto је njegov dnevni list). sam zal<asnio.. posao.n.. poSalje nekog kolegu.nвssmsn ('Ыznвsmeen) "poslovni eovek". . . At the office.·ils::.dozvoljavate li (nemate ni~ta protiv) da pusim? Ј haven't got а coat nemam kaputa. Let's (1) meet our friends the Wllsons (2) agaln. а maunt ~v wa:k IZ hju:df. PodseCamo vas ponovo da jedno ide sa imenicom u jedn1ni. Тhere are а lol of people ~ ima mnogo ljudi. Much 1 many.{2) Pre2ime u oЫiku mnoline i sa odredenim Clanom ozllatava bral:ni par.4.JJ1ke wine but notthe wine he g1ves vrno (uop~te) ali ne (ono) vino koje mr on daje. (4) Busy ('Ыzi) zneCi zauzet. . 4 5 6 lf he can.6.ima mnogo buke. те: Volrm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-ninth (29th) Lesson ('twenti naine) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset deveta lekclja Најdе da se opet sretnemo s na~im prijateljima Vilsonovima. (3) V~ poznajemo lzraz в lot о!. kolitina (оЫm) posla је ogromna.

D2oun kuca pisma svog odgovara па telefon. Joan.i sUS&di ima. Dejvidova fena DJoun је aekretarica. . She only works part-time. ali i "s" odnosno "iz. ha:f pa:~t. . po~to ne mogu da 10 11 12 Kad zavrSi. stoga odlazi kui:i u pota jedan. lla foun. 'finШz . . she makes а cup of tea and reads а magazlne. (6) Ноте mo!e znat:iti i "ku6i".4.10. Mi nemamo novca da ove godine kupimo nove kola. 'be1Siz (Ьoss 's). .. (7) То вfford znal:i dopustiti sebl.2. . Dejvid оЫсnо but eometimes he works late and does not arrlve home untll (N. . ..4.13. so she goes home (6) at half past twelve.5. .tene. . 11 you аге too busy. 'pa:t taim . Then she starts preparing David's dlnner.Oejvidova !ena. Ako ste suvi§e 2auzeti.ju ogromnog psa. .. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Dodatkom apostrofa i "s· gradi se oЫik kojl odgovara nabllm prisvojnom pridevu. ту wife's tюok. She flnishes her work and starts reading а magazlne. Zatim obavlja kuCne poslove. st<ze kui:i oko pola sedam. . AE&ENJA ZADATAКA 1. is а oecretary.З. 29th LESSON . 'hausw~:k . mogu da dodem (da 88 vratim) sutra. nemamo novca da kupimo nova kola. mca:•'zi:n. priui!:titi. EXERCISES 1. 'kiCлOJt а'Љ:d..2.5. David usually arrlves home aЬout half past six. Osvid's wife . Onda pocinje da sprema Dejvidovu ve~ru. ~efa i 8 9 Ona radi (samo) skra~no radno vreme. 'waifs. We can't afford а пеw car this year.]1. Jla:ts pri'p&ari~. zavisno od zevr§etka rel:i. Na:§. David's wife. kлр .~ 'deividz 'dina. Joan types her Ьoss's (5) letters and answers the phone.!Ј.97 n1nety-sвven ('nainti-sevn) ninety-elght (nainti-eit) 98 7 8 9 10 11 12 13 At her office.z". . Then she does the houeework. An'til. 13 ali ponekad radi dugo (kasno) i stife kui:i tek u devet.. because they cannot afford (7) а "hel р". 7 U svojoj kancelariji. kao §to Ьiva i pri gradenju mno!ine: 'deividz.12. . skuva §olju ~аја i ~ita neki l:asopis. . 1 can come ьасk tomorгow. . zeto katemo to ьеz go home (iCi kuCi) ikakvog predloga. . When she flnishes. We can't вffoгd в пеw саг. 1) nine o'clock. 'ju:1u~Ji.8. . plai:aju kucnu pomoi:nicu.knjiga moje .Э. lzgovВie se . .:·. Our nelghbours have а huge dog. Ona zavriava svoj posao i pciOinje da Cite easopi:s.

Da li jos radi? Da: ponekad radi do devet. ka:nt weit. 1 can't wait. nine o'clock 1. What time? . 5 Oni 2. Joan. . jedrюg prijвtвljв. Dejvidova majka se (takode) zovв i gospodв Vilson.Do vi<1enja.дЬоut half past eight.called. 4. Joвn's .IS not very interesting.8. је li Dejvid ovde? Na Zзlost nije. OВJAANJENJA {1) U .ја Cu. 'tlлri (2) Јп time .t. Oanas uzimam auto l'm taking а пв mogu da рlвСаји k.uCnu pornoCnicu а "'hвlp'".2. Вуе. ls he still working? Yes. nema . until . D!oun. Tell him there's а darts match atthe pub (1) tonlght. is Devid in? No. da:ts met! at ~~ р.. . Е.о. Hvala. 4 5 6 7 - Zdravo. Ako se vrati na vreme.\mtaim:z . omiljena zаЬвvа је bacanje strelica PRONUNCIAТION (dвrts}. bai dloun.па vreme. .Ь tu'nait. Do vi<1enja.. 1'11 (3) tell him.o. Glagol wilf је defektan. Оп Не petk.on Friday.6. sometimes he works untll nine. Oh well..ta~no na vreme. оп time. Pite.5. Pete. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrtleth (ЗOth) 1 2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeseta lekclja 1 2 з Lesson ('Ge:ti:G) - 3 4 5 6 7 8 9 Hello. l'm afrald not..раЬu".does not work.4. 's. iГhi:z ЬЕk ln taim ail tel him.. D!oun. works . U koliko sati? - 8 - 9 - Oko pola devet. . 4.... Reci mu da је veeeras u pabu takmiCenje u ga<1anju strelicama. . _ (3) /'Ј/ је kontrakcija od buduCeg vremenв Ј wi/1. 30th LESSON .. cannot afford . reci cu mu.n'til. Thanks.. Dtounin posao јоЬ nijв narotito zвnimljiv.тој ne radi They car today: mine REIENJA ZADATAКA (nastavak) 3. mother is Mrs Wllson. .99 ninety-nine ('nainti-nвin) one hundred (wлn nлndred) 100 Flll ln the mlulng wordo: 1. Joan.10. lf he's back in time (2).. IUd'Ьai pi:t. David's.om radi do devet sati. lrien<:l"s.Goodbye. ра ја ne mogu da eekam. u predvideno vreme. Не lsn't home yet.3.5. Jos nije do8ao kuci. . tipienom engleskom bifeu.s'" u tretem licu jednine i sledi mu infinitiv Ьеz to.too.

5..l'm not ready yet. wai1 for.2. Gospoda JoS nijB spremna. Не is •lways back at nine o'clock. She isn't REIENJA ZADATAКA stanlcl.. .-. Ona vas (te) јоА eeka na Оп и uvek vrata u devet sati.101 one hundred and one one hundrecl and two 102 10 11 12 13 14 Hurry up! . лр . . Reci mu za utakmicu kad dode {ude). Квd se vraN јв Си ga pirati 1 will ask him. 'rcdi jet. . l<ad d~ (uйе) testo је umoran. ·weitio tu ·mcri а milia'nu. 1. You can't . comea Ь&сk {in). ldite do kraja ulice (druma} i skrenite !evo.any.3.4. Је li tu vвА muf. Mogu јоА da se setim nekollko nema6klh re6i. EXERCISES 1. gospoli:> Vilson?.ЈоА nisam gotov(a). 5. MOZete јв pritekati ovde. - 4.still on. free t1me. sir. Ona se joS mje vratila. 10 11 12 13 14 Poiuri! . геаdу yet - ЗOth LESSON .3. ls your husьand in. 3. When he oomes in he is often llred. - 13.2. 4. Madam is not You сап her here.busy. Walk to the end of the road and turn left. he is the phone . Fllt ln lh8 mlulng wordt: 1. 3. 1 can still rememЬer а few words of German. а fj11: wa:dz 'dia :man. Are you still walting to marry а millionalre? Не always askS for money and 1 never have any. 5. Tell him aЬout the match when he comes in. ~v 11. Zar јоА CekaA (o6ekujeA) da se udaA za milionera? On uvek traii novca а ја ga пikad пemam. When he 1. She is still welting tor you atthe ltation. 2.. always. Mrs Wllson?. go in. Ne moiete uCi. Ьасk yet. is and never nas оп је joS па ttJiefonu. gospodine.5. .. Оп је Не uvek vr!o Z8uzet i nikad very пета SIOlюdrюg vremena.. - 2.4. ri'memћ.

. 8 9 Zdravo. Engleska hrana se mo:te naCi u pabovima.... "iJJJ!i!~ 'rc5~:nts. koji se doclaje raznim jelima. Do you want to go out to а restaurant tonlght? Ponekad Dejvid i D!oun izlaze u restoran (da .. ljubavi.. mi:lz а: 'kwatt fi:p. НоСОО Zdravo.ti·'.3. "lcнi cnd rai. David and Joan go out ta eat. а posebno pirinf:u (cџrry snd rice).\t kwait :»:li. . Oni jedu pirinaf s "karijem" i voce .5.doslo\lno . There are very few English restaurants where they live (N. - (3) Verovatno zato §to nemaju obratanje sa . but they shut quite eвrly.. They like lndian food... 'ai6=1 'indi~n :): eai'ni:z . moust .vooe· : u ovom drugom smislu upotreЬIJava se uvek u jвdnini. -а).2. da:!il] OIIJAiNJENJA (nastavak) (2) Fruit је "ptod'" ili . darling. рлЬz cz wel ez Ьi:» . nz. ali se oni zatvaraju priliCno rano. kaa i pivo.1..ielo.а O!oun pije mnogo vode. fud боu..edu). as well as Ьееr.103 one hundred and thrи one hundrecl and four 104 Thirty-first (31st) Lesson ('Qe:ti fe:st) Ea11ng 1 2 з Trldeset prva lekclja Jeto (Jeduel) 1 2 З 4 5 6 7 Sometimes.iti Cu da kupim" nego "iC:i tu i kupitu". li ve6eras da izijjeti u restoran? 8 9 PRONUNCIATION i:til).. Engiezi mnogo upotreЬijavaju izraze ne!nosti kao Sto su darling {dragi.- 1. . with а few ltlllian ones. i"tclian w.. . l..patka"! (4) Going to sa glagolom 1zrШva neposrednu buduCnost (5) lzmedu dva glagola.vrsta sosa s petnaestak raznih zaeina.l<ari" (сшrу) је indijsko nacionalno . Oni vole indijsku hranu. You can find English food in pubs. They eat curry and riae (1) and fruit (2) and Joan drinks а lot of water. 3). drag1. Most of them are elther lndian or Chinese.6... .Hello. ра i duck.. eesto se upotreЫ}ava and: ne .7.f.. mada Dtoun smatra da је vrlo 5 6 7 pikantna (vruea). The meals are quite cheap and there is а lot to eat. Vaeina (njih) su ili indijski ili kinesk1. though Joan finds it very hot. umesto otekivanog to (za 1ntinitiv). Vrlo је malo engleskih restorana tamo gde oni Zive.patak" ili . love (3).. 31st LESSON .. love (tjuЬвvi). U Engleskoj је poslednjih godina otvoren veliki broj indijskih restorana. OIIJAiNJENJA (1) . Obroci su sasv1m jefM1 1 1ma m nogo da se jede. Hello. i:t. s ne~to malo 4 italijanskih.!l cnd fru:t. .

ја hoCu dв izadem.5. 10 11 12 13 - Ne.. There are гestaurants and аге . Vetinll su Nemci.Hl.105 an8 hundr. 2. otiti cu da kupim malo v. tu'nait.~. EXERCISE8 1.13.d and five ane hundred аиd alx 1 оо· 10 11 12 13 No.__. - 2. There Chinesв гestaurants in my kupim malo OOkolade.:nu upotrebu. 3.town. . Most of them are German. like him.Тhough . IAv. Yes. VIIZi. '1oui~. We're going (4) to eat in. Ne._ ~~ huiЬend . moida suviSe. . Јuбе ји blla sreda. W:t::r la:st nait. wia . drinks. ..want.раьа" gde se mote kupiti pii:e za ktК. perhaps S. RE$ENJA ZADATAКA 1. kukt а ro1. .~. Je6Cemo kod kuce. but don't stop to play darts. Takmifenje u strelicama Ьilo је siпoC (pro~le noti). .3. it is late. . No.5.аа well as .ondonu. . . mada mnogo gtlami (pravi mnogo Ьuke). Off-licence је onaj deo .na u pabu.1st. You can take elther the steak ог the fish.lot of . б1 :tf 'laisans. lspekla sam peeenje. . Okey. l've cooked а roast.3. Meni вв on sv~. Motete uzeti bilo iniclu Ш ribu.4. 1 t. 1'11 go and buy some chocolate. though he makes а lot of noise. ll:i {.most of them Chineee.. lmв vrfo тв/о kinesklh restorana и mom gradu.2. -з. . bai sыn wain ct OIIJAANJENJA (nastavak) (8) Licence је dozvola (u O\/Om sJueaju za prodaju aiKoholnih pita). .too much. lma mnogo tlJrista u L. Molвte ~i hranu kao i piCe.. 1 to go out. MarJa је kвsno.few. driving-licence . drinks а Ьеег. Yeaterday was Wednesday. /(ТIJI mnogo rвstorana i veCina (n}ih) sџ kinвskJ~ Flll ln tlle miUtng worda: 1. are .u da 2. ~. There аге m•ny tourists in London. 1'11 go and buy (5) some wine at the off-1 icence (6). can find food 1.11. The darts match (N. Мој Му mui рЈје mnogo piva.5 many. ali nemot da se zadr}i§ (stane§) da Ьаса§ stretice.vozafka dazvola. Doьro (da).. 4) was last night. . You.4. . 31st LESSON .

taips.io. nisam gladan.107 ом hundrec& &nd aeven orw hundr8d вrxi 81ght 108 Тhirty-second (32nd) Lesson ('ee:ti 1 Trldeset druga lekclja Evo nekoliko reCenica s glagolima iz poslednjih nekoliko lekcija: D!oun kuca pisma celo prepodne. SuviS.11. PriCekajte ga. 'иn~nsiz . (4) Ovo 11111 је nagi&Seno . PRONUNCIATION 1. he's extremely busy. iks'tri. ali on (samo) radi skraeeno radno vreme. David recelves а call from а friend. . . znaai kUV8r ili (3} Skroi:erю od felsplюne. . but he only works pan-time. 32nd LESSON .. 1 can't afford а пеw саг. 'ful ta1m. ali fedan".4. Joan cooks (2) at home if she is not too tlred. 'sekend) 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Неге аге some aentences with the veгbs of the last few leesons: Joan types (1) letters all morning.•. Ne mogu da kupim su skupa.3. His wife works full-time. 'pa:t taim. Ne. 'a:ns~. . em E!a:sti. . va:bz. . but 1 am (4) thlrsty: let's go to the pub. UpotreЫjava se i kao glagol: to plюne­ jesвm telefonirati.7... thanks. ri'si:vz. ·w~J. Let's go to а reataurant tonlg/11. roun iz 'rioio. U OIIOj lвkciji ponavljвtв dво dosadalnjeg grвdiVII. on је krajnje zauzet. please. рt»ВЬrют pвinjom. 13. molim vas. Hajdemo u restoran veeeras. То cook znal:i kLNati (u smislu . imenica cook kUYВI"IC8.mli 'bizi. JOS niJe kod kuce. pripremati jela"). ProCiflljtв је S i ne zsЬorsvit8 da se 11ratite па .10. . hvala. Dejvid dоЫја (telefonski) poziv od jednog prijatelja.. ls уоuг huaband still working? Yes.t. 'hAI. .mesfa prvog pomin~nja'' ako Ьiste imali neldh teAkota. Answeг it.1. ali jesam !edan: hajdemo u раЬ. Wait for him..d. . OIIJAЙNJENJA (1) (2) То type: kucati па rnaAini. They're too expensive. typewrlter ('taipraita): pisata mdina.11.. iks'pcnsiv. l'm not hungry. 'lai.. l]lpisf ('taipiot): daktilogral(kinja}. а'Љ:d . (sеЫ dozvolim) nova kola... 2 з 4 56 7 8 Da li vas mu! jos radi? Da. 'rc• st:<~r:t:nl tu'nait. D2oun kuva kod ku6e ako nije suviAe umorna. Nisam gladan. Javite se (odgovorite ga)..)Ifi. No. he is not home yet. Telefon zvoni. 'hAzЬa!!d •.. The phone (З) is rlnging.14.$.. 9 10 11 12 13 14 Njegova !ena radi puno radno vreme.. kuks .

nalaziti zadovoljstva u PRONUNCIA110N 33rd LESSON wi~. 'niu:spciP* fo: - 2.. mads nissm i«Jan.!!i.З. 5.. . has а do 5. . if ne·s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty·thlrd 1 Mr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset treea lekclja 1 Gospodin Marzden је Dejvidov Aef.in February. . Не is still walting for а call from his Ьoss. 4.2. 1.is. . . Lftt'S. We had Ь&tter buy а new car.4.on.lot to. ..1011 one hundred and nlne 4. Воlје Ьi bllo da kupimo nova kola. . Најdе dв svrвtimo do 0Вjvid8. 6i 'edito . REЙENJA ZADATAКA 1. а meeting Flll ln the mla81ng wonl1: 1. Lмrning English is only а parl-time јоЬ. in а reвtauran1. the old one doesn't work. uvek !тв mf'IO{}O d8 rsdi и fвЬrusru. Неr. stara ne rade.uiivati u netemu.. ris- . l'm .in. .not thirsty. going. . .s. 1..twenty-eighth. husЬ&nd the . Njegova fena odtitno kuva (Kuvanje njegove .IEN. On joi teka na poziv od svog lefa. Godine 1987. . olways . 2.. . .. ln .eighty-eeven . .i n . enjoy something. . His wife's cooking is excellent. . nineteen и aprllu.and. •. Popitu pivo.З.IA (1) То ПEIOemu..з. Не OВJA$N. .• bos .hungry-atways_ -2.thOugh. Utenje engleskog је posa:o koji uzima sвmo deo vremena. Oni nikacl ne јеdџ џ restoranu. atw&ys . Оп Не one hundred and ten 110 EXERCISES 1.2. •ko је kod kuCe. дpril. go еве David. to drink а Ьееr . . and he .4. l'm 3. (ЗЗrd) is Lesson ('Be:ti ee:d) is the editor oi the newspaper fo-r which -Dвvid works. They never eat in а 1'81taurant. Mвrsden Dвvid's Ьoss. 'mist~ 'мa:zdon •.!ene је odliCno). sвstanak dvвdeset osmog. Njen muJ је uvek gladsn 1 uWik }«Је и ff1Storsnu. On 1е uredпik novina za koje Dejvid radi.

itd. 10. tri puta. ln his wife's oplnion. ! 1'11 see you tonlght.9.. But you always go to the office early and come home late! 1 can't help it (5). there is а day's holiday (4) callad а "Bank Holiday". :si. you know . love. dear.. а tabnije "ја tu niSta ne mogu" ili . .~· h::.~· i~: su imenice koje izrslavaju vremensko traJanje в yeвrS work posao od godinu dana.once (wl\ns)..ыm. 8 9 - 10 11 - 12 13 - 1'11 Ье home late tonlght.four tii1Ji1S.. Goodbye. 2 з lma mnogo odgovornosti u njegovom poslu.. and the holidays are Ь&tter.(З) Jedanput. twice (З) а year.uЬavi. ЗЗ'd LESSON . 6etiri puta . draga.Bankovni praznik". Urednifki tivot.ltdciz. ~ ~· .jednodnevni praznik. ! Videoomo se (videtu te) veooras. Не is а Ь&nk clerk and is home every day at six. Ali ti uvek ide~ u kancelariju rano i vral:a§ se kasno kuti! 10 11 12 13 - !\ta mogu.е tinovnik u banci 1 (vrata se) kuti svakog dana u Aest. ln England.111 0118 hundred end eleven ane hundred and twelve 112 2 3 4 5 6 7 There are many responsiЫiities in his јоЬ. dvaput.Qk kla. but he enjoytl (1) it very much. . . U Engleskoj dvaput 'godiAnje postoji jednodnevni praznik zvani . 8 9 - Veteras Cu se kasno vratiti kul:i.(4) Prisvojni oЬiici sa apostrofom i 1 imenica kaje 'p:кu~'tJIJ~t!Z dbb cnd1i!l!: ozna~va.twice (twais). seaЬn tu pra ре:а.. а godi~nji odmor је duti (praznici su bolji).Why? l've got а new article aЬout taxвtion to prepare. ali (on) radi manje. Оп .u fivв ЫСа. 'editu laif.. ро pravilu se grade samo od ali ima i izuzetaka.' ~а. 'a:ttkl a'baut tek. ali оп (mnogo) utiva u njemu. (5) Doslovno "ја ne mogu da pomognem to".k . Ро mi~ljenju njegove fene.'Ј. but hв works less.Ь.. - Za§to? Treba (imam) da spremim nov tlanak о oporezivanju. .. .. дn eclitor's life. 'a:li. l. . CVf\.ta mogu".iЕNЈА (nastavak) (2) Podrazumeva se his father S јоЬ. Do videnja.. His јоЬ is not as well paid as his father's (2). -.11.§. ima (i) previ§e odgovornosti: ona ga nikad ne vida! 4 5 6 7 Njoj se vi§e dopada posao njenog sina. znaA . Njegov posao nije tako dobro plaoon kao posao njegovog оса..р!Ш~~ .three times... . b. д :!ivot njegove :!ene . ОВЈААм. And his wife's life . MedJ njima prl'fo:z h..: :WП: .:~. • . s day's hoiiOsy. in 'iot:l~d twais а Ji~...5 petd • . . there are too many responsibllities: she never sees him! She prefers hвr son's јоЬ.

and it makes me or that is ltred.late. Оп radi manje nego njegovotacalt је pla6en vi§e. Flll ln the mlealng worda: 1..5. i to me zamara (fini umornim). Оп је That . . . Read the exercise twice and say &.o doЬro рtап k8o тој. man·s.4. explorer. Vгatitu se kasno veteras.. paid as . . Njegov cosao nije tak. The peper for which he works is called the ""Star"'.to see my_. tor whlch.rou. Pro6itejte vef:bu dvaput i izgovorite је glasno.2.5.not as well . ju:l 34\h LESSON . - 3.... з huaband drinks too much her oplnion. 1'11 . 2. -2.n_. .m1ne. life is fascinatiQg. и London da posetimo {vidimo) R!AENJA ZADATAКA ... . Dvapul godi#nje. Preduztlte zв koje Тhе company оп rвdi ima sedilttl (Ьszirano је} и Doveru. Twicea. Не's iStrSZivst. 1.ll. Star" (zvezda)..5. јоЬ. Не works less than his father but is p3id more.4. His is . l've got nothing to do - Nemam Ata da radim Videcemo vas sutra uveee u pola osam. . he works is t>ased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty-fourth (34th) Lesson ('Qe:ti f::~:Q) 1 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset 1 2 з eetvrta lekdja We'll see you tomorrow night at half-past eeven. year.to.one hundred and fourteen 113 114 one hundred and thirt-n EXERCISES 1. Dover .-e lene о nfemu nije narotlto dobro. ili tako је (bar) njeno Njen muf pije previ~ mi~ljenje.in . Нег PRONUNCIAТION 1. wi:lsi: ju: tu'm.. we go London mother је Ьо!јi 1.3. Ье Ьасk 1t alouct. :. .4. Njen posao od mogв. 3. .. . His wife's oplnion of him is not very good. this evening. livot tog доУвkа је мverovвtno zanimljiv. -З.2.•· List za koji on radi zove se .2. 'wлriz.З.ljenje njego. mi idemo moju mвjku.'pinia.tter than mine. .5. rs Ь. Нег !ОЬ 4. 'nл6iQ. Mi!.

Која је maksimalna kazna za blgamiju? 13 Dve ta~te. raiv 'min. The man to whom she gives the money is her ьrother. tu: ·ША~ iв lo:. novac moje bral::e" zvu(:l isto kao i ту brother's money "novac mog brata". reti eu mu сЈа ste oYde. . Моја kci se uvek fali da radim previ~. bm'plc:inz:. You'll meet his son next week.$. 1 live in Harrow.8. nije moja krivica. је li cJIIIekO (donde)? . а pravi od mno. Don'twarry. mi:t •. . К8d Ьude teletonlrao. Мау 1 come with you? ls it far to the tuЬe atation? . . hu:m . . .11.s". 1 don't want to go home. it is not my fault. Ne placa me dovoljno. His son's record-player is much !оо nolsy.No. .115 one hundred and fitteen one hundred and 8ixteen 116 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 His wife's 11/)anding worries him. . . What is the maximum penalty for Ьlgamy? Two mothers-in-law. OВJMNJENJA (1) Не is coming: progresivno sadainje vreme ovde ima znatente saddnfe vreme (оп dolиi). koga". ---. On dolazi da nas poseti. . . 'do:t=l •. Му mother·in·law is coming ne)(t Tuelday. 34th LESSON .No. upotreЫjava ЬuduCnosti. -4.em Је 10 11 12 s vama? Ne. .its wo:k. EXERCISES аге here.5. Upozna6ete njegovog sina iduee nedelje. . 1'11 tell him you RIIENJA ZADATAКA 1.9. Necu da idem kuci. Mogu li da po. dodaje se samo izgovor se ne menja: ту brotMrs' money . Моја talta dolazi idu6eg utorke. Му deughter always complelns that 1 work too much.З..2. kao i na§e - (2) Whom је оЫ1k od w/ю (ko} koji se sam za sеЬе zna~ . mi:n . Ne Ьrlnite.t:ine.. is it far?. (З) КSda se priS\Iojni oЫik posle pre<lloga.Ne. . Please excuee me.45. 8 9 Covek za koga radim vrlo је Akrt (zloban). f'~t:lt..З. 1. Mollm vas lzvinite me. The man for whom (2) 1 work is very mean..4.. 4 5 6 7 Tro~kovi (tro~nje) njegove fene ga brinu. ја sam aiguran da 6е on doti. i'nлf'. Ја !tvim u Нerouu. li daleko do stanioe· podzemne feleznioe? oko pet minuta hoda (hod od pet mlnuta)... deset minuta hoda. . . ten mlnutes' walk.• 'moiz:i. aЬout five mlnutes' (3) walk. fa: . Gramofon njegovog sina suviSe је buёan. He's coming (f) to vlsit us.. .2.11. l'm sure he'll come.1). 'rek<~:d 'plcia •. 'maksimom 'penalti f:o: 'Ьipmi. . а apostrof posle . Ь>vek kome ona daje novac је njen Dral. Не doesn't рау me enough. When he phones.1. ·~i~:it лs.

takmieenje u strelicama (gadanju strelicama): tuЬestation З. Dвrts mвtch · .Оп radi do devet sati. 5. 2. am tosee 1. Not untll odgovara na~m "tek"· Не doesn't сотв until six . l'm итогап. U komblnaciji sa from (od). lt is а driw car. Treba razlikovati Не has 1/ttle money .ldite do kraja puta. . upotrebice se to (Не works from six to nine . medutim.is -listвning. OsoЬs Тhе zs koiu опв гadi jвste (glavni) uгednik.Ьу. U vremenskom znaf:enju prevodimo ga sa ипШ (ili ti/1): Не works ипШ nine o'c/ock . whom. -2.Ја znam nekoliko rel:i ~anski. u znaCenju . Stavljajuti neodre. llezlltno "you". 5.iS tће editor. 35th LESSON . many uz imenice u mnotini.him. SliCno tome. br. br.Ја govorim pomalo nemaCki: 1 know а few words of Spanish. nedovoljno) novca i Не hвs а /ittle money.117 one hundred end eeventelln one hundntd and eighteen 118 Flll ln the mlulng wordo: То је 4. much too busy.t do devet). Molim vss Jzvinite krsjnje sam me..3.. st1e talk1ng is not The woman to to ReЙENJA ZADATAКA (nastavak) З. 2 i З 1. Ponovo proCII8jte oЬjoinjenjo: lekcija 29. а takode i u iskazivanju minuta (lekcija XXI). 33. Kad u engleskom jedna imenica odreduje drugu. Untll. two hours'. .hвr. 30. 31. З i 4: 34.4. jednostavno se stavi ispred п је. . uz imenice u jвdnini upotreЫjava se little а uz lmenice u mno!ini few (fju:). malo". br.On dolazi tek u ~st. nikad se ne zna. broj 2. br. volnja od dvв ssta automoЬilom.jeni Clan а ispred ovih reti dobijamo znaeenje "ne!to malo" odnosno "nekoliko": 1 spesk а little German .5. You never know. Please excusв . Не has little money and few friends .On radi od OO.Оп ima (ne6to) malo novca. lmenltke aloienlce..On ima malo novca i malo prijatelja. 4.extremely tired. а da se i jedno i drugo mogu zameniti izrazom alot of.Оп ima malo (tj. iena ko}oj ona govori ne sfula је...u zвuzet da bih ga primio (video). Ја 1 sam (kudlk8mc) suv.. 2.Videli smo da se much upotrebljava uz imenice u jednini. tor whom. ······~······························· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset peta lekclja lzrozl za ko~nu.Zamenica you mofe imati i Ьezlitno znaeenje: You can fino some good rвstsurвnts in LonaonU Londonu se mogu nafi dobri restorani. person she worl<s те. Thirty-fifth (35th) Lesson ('Ge:ti fif9) REVISION дND NOTES З.Nde "do" u prostornom znaeenju prevod1 se sa to: Go to the end of the гово .

Pezite: izme<!u whisky l>ottle (fla§a za viskj) ј а t>ottle ot whisky (fla§a vjskija) rezlika nije mala! Hls јоЬ is Ьвtter pвid thвn his son's. ј8 mtJStlmif!no ~ .drugog -·~ od 50. They arrlve at иven thlrty and Mr Marsden opens the door and invlte1 them in.sti и konstni uspeh. Udite u dnevnu sobu i sedite.gramofon {doslovno . lokcija).. •nd in'vaits.Uzmite mala vol:a.Njegov posao је platen nego posao njegovog sina. Tako ts se•"' . jeste li Zlldovoljni onjm 1/о slft ~VIJtj/j? pteCizno. 1WitJ ovfh IWo zпвп...sviraf plofa"). - 3. phone is ringing.rupe" popџniti ите od .. Тhе Ьоlје ТЬ. Come (N. 'ma. pleasв. lвkcij8 .ldNJENJA I'RONUNCIA ПОN 1.. mof.vе some fruit. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-sixth (36th) Lesson ('Oe:ti siksB) 1 David and Joan are going to the Marsdens' for dlnner.zdanz. 'sitiiJ 1u:m .30 ј gospodjn Marzden otvara vrata i poziva jh da u<!u.is гвstвигвпt is quitв shввр.im vas javite se. glogol wi/1 mo!e da ima ZПIIOenje . n8to пою. What will (1) you have to drink? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset iesta lekclja 1 2 3 Dejvid i D!oun idu kod Marzdenovjh па veteru..2. Тhе postmвn ('poustmen) comes twics в dву. Ьsz рвt lokcijs.Poitar dolazi dvaput dnevno. luJds tsto рвгвlв/по llffLЬatj.119 one hundred ancl nineteen ом hundred and twenty 120 . Н. please - Telefon zvoni. record p/ayer . jdjte da kupjte malo vina. :Z.. 1-vo" ј nвdovo/jno 5. a'rai'o' ._/је. " _ 6smo иrm svakog danll dsti ј sumn. 'oupa~ ба d<t.. пою grвdiw> i ono iz ptvifl . _ . 1) into the вltting-room and sit down. hteti" а mafe Ьiti i pamo~ni glagol za gradenje buduteg 36th LESSON .Moljm vas. . vrвCa6!rmo sв i пв WIJC nвul:eno (pogotoИJ и vrгme .. Onj stjfu u 7...pamtlte lzrue: Go впd buy some winв.ье.(1) SliCna kao u naAem jezjku. ~ta !elite {ita tete uzeti) za piao? 2 З - Oll.Ovaj restoran је dosta jeftin.stanica podzemne !eleznice. /Wrюjts sumn. answer it. Ali и kllвniiim lokci/8fn.

. Joan. You're very lucky to have а cook." They go into the dlning-room. '!eri . so . IJ. 1 have so llttle time to cook. -10 ь:-endi:. im se. So does David ~Ја volim v1sk1.says Joan. . what will you have? А aherry. sez. 36\h LESSON . - 1 m1. drai.. molim vas. Da. please. Ali Dejvtd ne zarac1uje dovoljno novca..ini~./ U~e whi~/ry· So do we. - Nв zsЬorsvfjs}trJ d8 prOCitste Ьrojeve stгsns i Jekcijв.121 one hundred вnd twenty-one one hundred вnd twenty-two 122 4 - А whlsky (2) for me. 9 10 11 12 - Ve()era (obrok) је odli~na. . Mrs Ma/'8den .kafe D!oun. Oni jedu supu. 5 6 7 On sluii piea i svi sedaju.. hotete li mi pomoti (da mi (3) Dry је cwde upo1reЫ}eno u smiS!u .'· !la''VZ. -<•> So drJ 1(doslovno . lamb. Vidite. .tako tinim }8"). Veoma ste sretni йtо iгnate kuvaricu." Oni odlaze u trpezariju. Gospo~a Marzden silazi (s gornjeg sprata) i pridrufu· је Не serves the drinks and they all sit down. You see... Uzmite jedan brendi kafe gospodin Marzden. im'ЬJ8пtt 'aailan:z. Dry (3). 1 ја. if 1 may. )&gnjetinu. . But David cloesn't earn enough money. •• ••. 6о mi:l iz 'okplcD. gospodo Marzden . а inaee znafi . . 'wiskt. The meal is excellent. So do 1 (4). ~ta eell ti.4. 4 5 & Za mene viski. . OВJASNJENJд (naslavak) vremena.nezaslaбen" (о pi~u). 1011 du.. su:p l8дtt fru:t sel~ end'ё:Г:z.. 7 8 8 9 10 - The cook comes in and says: "Dinner is ready.i ја (tв~).~ ~kj·.. 1 OeJV•d ·: · Wiilt wil ju: hev.t.5.•suv" lJOf)Ate. 11 12 1З 14 - 13 14 - Nastaje zbunjeno (nelagodno) l:utanje. Have а brandy. Wi/1 you help rrю? pomognete)? (2) U SAD i u lnokoj pi!le se wh/Skey.says Mr M11'8den. . . Suv (ne sladak). They eat soup. Yes. Kuvarica ulazi i kaie: "VeOOra је spremna.rrassed allence.VIШn" se kate wet.9. ра . 'di!D iz 'rcdi ·ch.14.8. voCnu salatu i sir. 1) and joins them. М rs Mel'8den comes downttelrs (N. _ 7 'miIIZ • · • kлmz daun'stuz end dtoinz t'iem. D!oun? ~ri. a:n.12. Тhere is an emЬ. . fruit иlad and cheese. ako smem. imam tako malo vremena za kuvanje..

into dlnlng. into .1. Kollka novca zar~ujete? .hвw .iENJA (1) То te/1 ima osnovгю znal:enje .2. the .. What you to drink? А .. -roon1.. АР ·~eri(l kros roud ..4. molim vss.. . Udite. How much maney do you earn?. let me see. lma toliko da se uradi а tako tnlllo vremena. . . Ona si/szi 1 gornjtlg 8pflt6 i She ... а odatle i . . Oodlte 1prldrufite nam м. 2. 37th LESSON . .S. She serves dlnner at e1ght exactly.2. follow you. Л ~и .5. anct comes . opens the door.d:l vee&ru tai!:rю u osam.prbti''.3. ldete li Ueste li) рейiсе? Mmm . lldiEIUA ZADATAICA 1.come in . poka!ite mi kako se ide.З.5.. pnJtiti. 1. Come ln and slt down. Da vidim.... Go in.. mollm vas.4... will .. What will you have to drink? . . 'britil mju'ziom. Аге you on foot? OIJA8N. 5. . Yes.dawn. tlnevnu soьu.1will. the . ..them. There is so much to do and so llttle time.3.veitenJ8 (37th) Lesson ('Ge:ti Dlreellona 'sevene) 1 Вrltish 1 2 - Can you tell (1) me the way to the Muиum? 2 - Motete li mi reei kako se ide do Britanskog muzeja? Mmm . Flll ln lhe mll81ng wordl: 1}(1llf1 и please.sittlng-room . wci . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrty-seventh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset sedma lekclja OЬ.. thtl IИIY - poka!ite mi put. . Udtte i seclite.dry white wine.rel:i". pleose.•. Те// тг PRONUNCIЛПON 1. and inviteв to ..123 one hundrecl •nd twenty-three one hundred 8nd twenty-1our 124 EXERCISES 1. 3. Sts dвte uzeti zs piCe'? (Јвdrю) swo Ье/о vino. Ona sll.. u/иi и Come Sit trpsz8riju. S«<ite.2. . . oomes downstairs ... let mi: 1i:. Come and join us. Da. .. "· Оп оtvвгв vrstв 1 pozhls lh da udu. Sta 6ete da pijete'? .- З..

BlumzЬeгi stгane. da li blste to ponovili (recite to ponovo)? Табпо ргеkо 7 8 - puta vam је (imate) ulica Sidite tamo i to (muzej) је s vaoo desne Ne motete ga pгomaMi.Ne zelim (jedno)... you are а glutton. То је ~stog komada torte): Tome..That's оkву. then it's.. '0\ks~ 'Ьiu:mzb~ri. Kako mofe§. tako је (to је to). З - 4 5 6 - Da. How can you eat so much? 1 don't know. after the sixth piece of cake): Tom.. . Yes. . .. - - 11. .1 don't want one. Da. Go down there and it's on your right.You're always thlrsty. mislim. you've got Вloomsbury Street. .125 orwt hundred 8nd twenty-tive one hџndred •nd twenty-elx 126 З - 4 5 6 7 8 - Yes. hm .o? 14 А naprosto (dobra) sreca. .. ~= 9. Thanks very much. ka:nt mis.~ keik. go up Chering Cross Road and take Shllftsbury Avenue. ы~. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (2) Erovde oznaeava onaj isti otџuti poluglas (е:) koji эе ~uje i kod nas pri zamuckivanju ill odugovlal::enju u govoru. 1 thlnk.Sorry. onda је to. ' Proidrljlvac 12 13 - (Majka svom sinu. . 'mл~ . say that ageln? Just opposite. (onda) portite uz Ceгing Кгоs Roud i krenite (uzmite) $aftsЬeri Avenijom. З7th LESSON . siks6 pi:s ~" $tri:t. . . 10 11 - Uzmi јо~ jedno pivo. Nema па femu. er.Ti "' uvek iedan. ·в~:sti. Er (2).Well. but have one youraelt. that's it. glutton 12 1З 14 - (А mother to her son. Dolazite do ulice Nju Oksfoгd.. ta~no preko puta. . dtлst - 10. just opposite. ·~a:ftsb~ri 'ev~niu:. Jako sam iedan. You can't miss it.lzvinite. Moida је to zato ~to ne pijem dovoljno. You come to New Oxford Street. posle Ne znam. . 'glлt~n. - 9 - 9 10 11 - Have another Ьееr.4. Perhaps it's Ьесаuм 1 don't drink enough. 11. da jedeS tolik.7.. Hm .5. taбno preko puta је ulica BlumZЬeri..DоЬго. 1 hocu. lt's just good 1 uck. l'm very thlrsty.. ali uzmi Oedno) sam. 1 am. 'ilpazit ai 6igk. ti si profdrljivac. just opposite is Bloomsbury Street. ~·n . Hvala veliko. 1 will..

Mokte li mi pokJJzati рџt do Can you . the stгane. 1 - l'm good (1). Tolikв ie Ьџkв ds оп ide t/8 spt1vt1. 38th LESSON 2. З. hв plвyr wel/ ~ On је doЬar igr&e. Jeste li pdвk Ш и kolima? дrе you . that he muzвia? There is Ьеd. 'klous~ 3cn ••. Pete. on doЬfo igra. ou 'sik$ti. on foot - ln. 3. 1 2 З David and Pete - аге playing darts. Sorry. dobro) а welf prИog (doЬro)... РоФtе prvom ulicom nadesno. Don't miss the train. say that Rflllln. - PRONUNCIAТION . get lost Flll ln lhe ml881ng worde: 1. lezdeset! Molda si u pravu. . Нв is в good рlвуег. your 3. sud pi :t . Pite. 1can't hear.4. to nije istine. .3... - 6.Ne. . tru. but 1 think 2 - No. Jmsm ne zalutam. sг«е. • 1 . i to је s 1/de leve street and it's 1. Preko puta crkve mo!ete videti Podite uz ovu ulicu. Hurry up. . Nemoj da propustl6 (da tl lkolu. . on left. ali mislim da si ti Ьolji. 1lxtyt" perhllp8 you're right. .127 ane hundred and twenty-eeven one hundred and twenty-elght 128 EXERCISES 1.4. 3 -'.2. that's not true.. . - 5. Oh. poЬegne) voz. Go up this - 4..!. Skrenite levo na kraju рџtа. . . Oho. REIENJA ZADATAКA ? . .2. lzvinite. so much - noiзe - is going to.. l"m lucky- never . PoJ:uri. lt's only а -nty mlnuteв' walk to Oxtord Street. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-eighth (38th) Lesson ('ea:ti eite) At the Pub • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset osma lekclja U pabu Oejvid i Pit Ьасајu (igraju) strelice. . Take 1he tirst street on the right. Ја sam doЬar. tetl - the wву to- muвeum. . yьu·re Ьltter. dobra.. .• 'Ьсt~. nikгd or а car? 5. . 'ID:t '!ialtld. 4. Turn left at the end ot the road.5..3. . Opposite the church you can see the school. ho6ete li to da ponovite? Ne eujem. - 2. me . . 2.. 1. OIIJAiNJENJA {1) Podsetimo se da је good pridev (dоЬвr.6.

ali ја sam kratkovid. OВJMNJENJA (nastavak) Za prideve od tri i viAe slogova ne upotreЫjavaju se nastavci. closer . . Alrlght.He's worse (4). ali ne narocito dobro. . Kod prideva sa zavrSetkom па slovo у.. Gcod. najЬiizi. Ьli~i si nego ја. ne poЬedujem uvek. Tha1's по excuae.9. pu~ 'fa:~:~. gori. (4) Као i u wtlni jezika...(2) Closв . How is your poor father? . Bogatiji si nego ја..:. 'hcpi~. 10. ono aw pretvara u i: happy .doЬ. lzgovarate fi uvek jasno i snalnO sug~asnikв? 38th LESSON . bojim se. Wha1 do you want? . . а mosi (najviAe) za superlatiiJ. you're closer (2) 1han me. 1 don'1 always win (3).. bolji. ali ја sam pametn1ji.Ьje~Jima) .Yes. most intelligent. Da. . najbolji. Za superlativ (tre6i stвpen poredenja) dodвje se nastavak -est: clossst .•. look. . iks'k. blile. Ьli!i. Ьlila. 'ri~t..7. pametniji. (3) То sii. najЬoga1iji. but not very well. ono se gubl. 'klous:~ Posle komparativa (ne i u drugim than.iu:s. poЬediti.Da. Blizak.Da.зreten. pridevi "doЬar" i . . twa :s).. 'ri~. .zaraditi i od to oclnosno to get . Yes.. ali Dejvid је srecniji.Ыili. m:~: in'tei:Юhnt.rdav'· imaju nepravilno OВJMNJENJA (nastavak) poreder>je. bai . wiв. bogatiji.najЫd:i.. 'klous:~st . кt115t (we:st) - rdav. 45 - 7 8 - but l'm short-alghted. То nije opravdanje.Ыlzak. U svakom slucaju. Ьolji.. hi::r: w:~:s.129 one hundred end twenty-nine опе hundr•d and thlrty 130 4 5 6 - Неу. You can see from here.Gore mu је. Kako је vas jadni otac~ . $ta zeliй? .13. 6 - 7 в - gledaj. Moze~ da vidi~ odevde. najgori. ьetter. . closer. dobar. nego se ispred prideva stavi mDГ8 (vile) za komparativ. but l'm more intelligent.nego · se We win: doblti. bu1 David is happier.11.Zelim da poЬedim. Komparatlv (drugi Stepen poredenja) od ve6ine jednoslo!nih i dvosloinih prideva gradi sв doda\18njвm nastavka -er (rich . 'blp . 6.. Ovo је najbolji put do muzeja (da se ide do muzeja). КU/58 . best: more intelligent. rlchest: good. 9 tD 11 12 13 14 Pit Ја 9 10 11 12 13 14 Pete is rlcher than David. Ьвst. Нај. ako sв pridev vet zavr!avao slovom в. Anyway.richer). hlppiest .najsreCniji. You're rlcher 1han me.. receivв (ri'SI:v) Razlikujte ga od to евт. .1 wan1 to _win. happier sreCniji. 'cвiwci . This is the Ьest way to go to the mueeum. дli moze~ da nas casM picem (kupi~ pica).r. sam krupnljl nego ti. Ьвtter.S. closes1: rich. је bogatiji od Dejvida. l'm blgger than you. But you can buy the drinks. najЬolji: Ь8d (Ьвеd).primiti. Close. najpametniji. Ьogat. l'm afrald. - Yes.. rlcher. u гedu.

. 1 London је veti od Pariza ali manji od Njujorka. .. Оп i• Ьogatiji..wors1. Vale oi!i su vаСв оо Vll4вg stoorвkв.. .. .131 one hundred end thirty.2.Юtmik и J'IWfJdu. The Ье81 . student . your stomach. l'm shon-llghted. Оп јв не nsjgoti t. are Ьigger than..in з. -4. 4.. ali О/18 је llr8Cnija. Mi uoplte nemamo novca. proЫems. i s . Nailюiji igrвC Св doЫti .5. . 1 Flt ln lhl mlulng worda: 1. ..Much Ь. 5. no. player will 2. . .. 4. Кratkovicl sarn. _ 4.gne one hundred and thirty-two 132 EXEIICISES 1. We've got по money at all. rlcher . .5.win. ...5.tter.Mnogo Ьо8ј8. ...3. RUENJA ZADATAКA ~. .hвppter.no. Nernam novca i l've got петвт рrоЬЈвтв. Не always wins when we play pol<er. Ne !al08t ne mogu d8 Wk:llm. . l<ako је vete · Jedna kilerka_? . money and 1.2.butsheis . Э9th LESSON .3.. the match. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty·nlnth (39th) Lesson cea:ti naine} London •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset deveta lekcija Londan 1 London is larger lhan Paris but amaller than New York. З. . . l"m afnlld 1 can't see.·· ·. How is your poor daughler?. ~ "' mei!. She earns more money than her lather. Оnв цreduje vi6e novca nвgo n}8n otac. . Your eyes . Нeis . tl1e . On wek doЬI}a k8d igramo poker.. .2.

1leisi~ ."~!) 1.133 one hundred вnd thirty-three one hundred and thirty-four 134 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 There are more than eight mlllion inhaЬitants in Greater London (1 ). Ufi (unutr.~:d me. .. koji је finansijski centar Engleske. '<~:lsou 6i 'ould. PRONUNCIATION 1. . m&OI.m:~:I:J .s" izgovaraju se zvueno: 'hauziz. "Ьju:tiful ~:Ј:С :<~fan ~i"zai~d. niu: "j3:k.... ". ~s. Na pгjmer. euveni arhitekta koji је rekon- struisao katedгalu sv. lt is also the oldest part of London and still has some ancient tradltions. Najvafniji deo Sillja је . . 'sili .. . а sa who (wtюm) kacta se 0Cinos1 na ljude. p~pj.... Неге you find the "West End" with its theatres and the Clty. hau:o~:Iz "'" pil:bmcnt. olten dealgned Ьу Wren (З). · The most important part of the Clty is the Stock Exchange. а ne easovnik. 'mili:Jn in'hzblt:Jnts in 'иrcit01 'lлnd:Jn.6. lnner London is amaller.~st . . 14 U stvari. there is а Ьeautiful church. J.eerza. it is the Ьell and not the clock which is called Big Веп. . tr:J"f~l&:J skwE::.S.4.9. fekt . more than the population of Scotland and Wales together. Ьеl. im"pз:t:ant . . 'cin!:Jnt tr:J'di~...11.. and the Но~ (4) of Parliament and Big Веn. For example. "evri .. wcst"end . OВJAINJENJA (1) Gte8tвr London (""196i London") naziva se London zajedno sa prigradskim naseljima. 'fli01t~.~. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lma preko osem miliona stanovnika na §irem podru~­ ju Londona. st<~k ik. . "la:db .•... zvono је to koje se zove Big Ben. iJ'zcmpl .. 39\h LESSON . 8. : se izgovora haus. which (2) is the financial centre of England.•• Ьг. sa svojom kolonijom goluЬova i Cetiri bronzana lava. koja је lsto tako vafna kao i Berza u Parizu. . "s. which is as important as the Bourse in Paris. ln fact.. 'in01 . (3) Chrtstopher Wren (1632-1723).13. (4) House . - (2) Odnosnu zamenicu "koji" pгevodimo sa which (ili that) kad је rel: о stvarima. Tu nalazite Vest End (Zapadni kraj) sa njegovim pozorjstima i Sjti. l:esto је njihov projektant Ren 11 12 13 Medu znaeajnim (zanimljivim) mesbma koja treba videb jeste i Trafalgar skver. londonskj lordmer је samo gradonacelnik Sjtjja. ali u mnof:ini оЬа . .щ . Pavla posle !ondonskog роl:ага 1666.3. дmong the places of lnterest to see are Trafalgar Square..l.. ј jos ima neke stare tradicije.. То је u)edno (takode) 1 na)starjjj deo Londona. Skoro u svakoj ulici ima poneka divna crkva. .14. k.s"Ceind1.1.10. 7.. fai'шcn~l 'sent.~nz.'lciS01nz 3v 'sk<~tl:Jnd ~nd weilz tu'иel\01. ln almost every street. bai ren. vjie nego (sto jznosi) stanovnj§l\fo ~kotske ј Velsa zajedno.. ј Domovj partamenta ј Big Ben (Velikj Веn)..Јnz laiOIПZ. .• p1dЬnz .~ . with its colony of plgeons and four bronze llons..Snji) London је manji.12. the Lord Mayor of London is mayor of the Clty only.•. "peris .

ously.. . Ova retenice је (ta kojll Ј8) najte!e. .5.2. . . .to 4. .135 one hundred вnd thirty-five one hundred and thirty-alx 136 EXERCISES 1. . toi'Вir lwmв govorite је ЬМ11 mlnis/JU. now. to London with . .3. Mi imsnю prijвteljв а koji d/mo rlfrв ki/IV/r. The man you are . Silo We Ьi ЬО/јв dв po4emo sвdв. plays . Која 88kretarice.4. .. . . . . . . lmamo kafu ili Се. .3.. . 5. Which do you want? . The тоге the merrier: Мо viAe to Ьоlје (doslovno. . REIENJA ZADATAКA We have .З. Your Ьrother-in-law and his friend are arrlving together.5. Т~ :ze~ i njegov prijatefj etllu za)edno. We have colfee or tea. not а иcretary. frtend who. 3.. .. . ma.? 1.4. . . te Nljlepia crkva u Londonu? - 5. Which is more . . London . interesting.2.ј. . had Ьetter leave - . alrwedy late. 11 is this иntence which is the most dllficult. .2. lt's Flll ln the mlиlng worda: 1. . She is а lillnlrian. . . Which is the most Ьe•utiful church in Lonclon? . 2. VвС јв lrssno. veselje: merry - veseo). . Ona је ЫЬIIOtekarka ' ne London Ш EdinЬurg? EdinЬurgh? 1. §te (koje) v1 ietite? . is an ex-minister. . . Ко /юСв dв ро4в (dodo) и London s пвта? wants 4.the piano. . Koji је zвnim/jMji.or. .. . . to whom - come - us. Who. - t81king. .

Can you come back RdENJA ZADATAКA 1. kontrakcije od wi/1 not. taun 'senta.2. You look (1) tlred. . on na !aloet nlje tu (unutra). "fl.. What will you have? Can you tell (N. No.. How far is it from London to Edinburgh? Не won't (З) speak to you. .. baed mu:d. Molim vas. .... he's in а Ьаd mood. 'lukil). Please sit down. Can't you do Ьetter than that? This 181Son is more lnteresting than the first one...14. 1 don't like Ьeetroot. Have а drink. ali mogu da razumem sasvim dobro. Ја ne volim repu (cveklu).uantli ... Molete li ponovo 40th LESSON . ni ја. - 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 Mogu li vam pomoci? . l"m alnlld he's not in. . То look tor znaЬ .. nor: Nвithвr John nor Pвter spввks Fffi(ICh . sedite. Razlikujte: Не 008nts (wonts) to riisd ..Ne. ..ni.. sir. 'sloua .glada~"" i .. је (3) Won"t or.5. (2) Neith8r . 'bl:· tru:t . (U~inite sвЬе kod kuee. Molim vas govorite malo sporije. neraspoloZen је (u rdavom је raspolotenju).12.. 'la:dfa . Make your8elf at home. 'sm~:~:la..tra!iti"". say that Вfllln. Please speak а llttle alower. . Koliko је daleko od Londona do Edinburga? On neCe da razg_ovara s toЬom.. i!lta telite? Motete li mi pokazati put do centra grada? London је veei od Pariza ali manji od Njujorka. З) me the way to the town centre? London is lerger than Paris but amaller than New York. Popijte neAto (uzmite piee). OII. лnda'staend..137 one hundred and thirty-seven on8 hundred and thirty. Thanks. Sorry.Yes. but 1 can underatand quite well.ni ја (to ne ~inim). EXERCISES 1. "Ш . Ја јо§ ne mogu t~no da govorim engleski.8. U prvom zn&Cenju trali predlog at: Look at the tюuse .. .. ka:nt.7. 'naiбa..lght 138 Fortieth (40th) Lesson ('f:>:ti:8) Useful expresslons 1 2 З Кorlsnl Cetrdeseta lekclta lzrUI 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 1З 14 Can 1 help you? . This meal lool<в nice: Ovaj oЬrok 1еро iZglada. 2.. l'm looking for . izgladati""..11. a'~ten. Nвither do 1 .. ni Dejvid (to ne ~ini). OseCвjte se kao kod svoje kuee. goepodine. Molim vas uc!ite. Please come in.9. .Da. .. Hvala.On ne{:e da tita. nelther (2) do 1.. ја traiim . Zar ne umi!A Ьоlје (ne znu da u~inii Ьоlје od toga)? Ova lekcija је zanimljivija od prve... neither doвs Oвvid PRONUNCIATION Ј. tu 'ednbn. recite to ponovo. lli" se ka!e either ('ai~a) . Nat par "ni .-Оп !eli da tita: Не won"t (wount) road. Ne...IAAнJENJA (1) То look mote da znaei . lzgledate umorni.~о. neithвr. wount .) lzvinite.4.13. ni"prevodi se sa . hau fa: .Pogledaj kuCu. 1 can't speak English nuently yet.ni O!on ni Piter ne govore francuski.

traut. . 1 like Turkish colfee. no! lt's а wasp! PIIONUNCIAТJON IAk'scs. . .. 881 tho you eat . Groeoe . . . don't . weare for dinner.Nefther. . . .2.139 one hundred and thirty-nine one hundred and forty 140 . ho .4. ti ј«Јв1 suvils. Pit: . Опв (IOIIOfi lflёrю ong/flslri вli nims/o (ne govori) nsmatki. nel То је zoljal 2 з Dave.. ~·s kD/ims (vozi) па ромо. How far from here does he live? tonюrrow? d8 dod8te autra? ____. lolim ds - Ni js. . Ueuafly .oppoeite . Pete.too much.Је li pestrmke? Pit: .Grize! (lmam ujed!) Dejv: . . . .•· Unfortunate/y .КA. .Јао. 'inosens. deiv . Оп OЬitno idв rloюljno. . .З.no German. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-flrst (411t) leuon Success •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset prva lekclja 118p8h 1 1 Pete and Dave аге flshing: Pete. mi kod тојв rrl8jlr8 пв 'lfК!erи. . . 3.t._ mother's. bait. . . .TA. .3. 5.2. . .1 ја. Кoliko daleko Flll ln th8 1. .So do 1.DA.5.3.driY88. - ls it а trout? Ow. (nasta\lak) . nета Ја kareta za suЬotu.5. to go . au •. .to . .ftuentty .•· Na taloat. . .l've got а Ыtе! 2 з Pit i Dejv pecaju. She . - Nsprotiv. We're going to see Pete. . Ьut speaks English . idвmo 4. Nв m1881ng worda: idвm и Gri!kи и sврtвтЬrи. .going _. WO!Ip.enough .. . 'riAiQ . . . Js ne јвdвт 3. Ns Js/ost. .in . lhere are по tlckets for S8turday.. . do 1. 5. to my REAENJA ZA. 41st LESSON . . . ocla\lde on fivl? volim tur8ku kafu. SeptemЬer. 2.. . . 1. don't went . . toworl<. ldemo d8 poeetlmo Pita. . Unlortunately.

. Mr Wllliams. Hocu da vas posmatram. Ali z. .awovnik" (rul:ni Ш dfepni. Ljudi titaju. p~to је (titava) milja (mlle) izmeau prvog ј poslednjeg slova.. lmenica watch znal:i . "Smiles" (osmesi). М r Wllliams.9.10. beceuse there is а mile between the first and the last le~r. za razliku od to lookne tra!i predlog вt.. gospodine Vilijems. pijte (svoj) taj.. 1 don't want this old pullover. Ne felim ovaj stari pulover.Zato ~to mama kaZe da vi pijete kao riba (kao smuk)! 4 5 6 Lllt/e girl.11. 'kwai~t .zadrtati". .gledati t~eviziju. . People are reading. mail Ьi'twi:n. You can keep it. 'hcvanli fa:M Ьles . Ш Ыti ... Кеер qulet in the llbrary.13. Mofete ga zadrfati.1/fu i lsko 6вtе ih zapamtiti.12.1 don't know.Ne znam. 'lal}gest. bl'ka:z 'mлmi scz. Krвtke . 1 want to watch (1) you... my dear. Ыess us and keep (2)us all allve. There are eight of us for dlnner.4. dok se veliki l:asovnik VвiЬajte se ponavljвjuCi za sеье svaku od gomje tJetiri prltice. .. 41st LESSON . 'mista 'wili~mz. (2) Znamo vet glagol to kввр. 'laiЬr~ri. ~·laiv. What is the longest word in English? . 12 13 Cutite (budite tihi) u ЫЫioteci. to keep qu. OВJAiNJENJA (1) То watch znati gledati. а (hrane) ima dovoljno samo za pet. 7 8 9 10 11 - Heavenly Father.. 'pulouv~. 8 9 10 11 - i odrfavaj nas sve u fi~otu. Cutati. .01 course. _ 1. То keep вlive­ miran.. Која је najduh ret u engleskom? .. But why? Lilt/e girl. smailz . "Smiles". G.141 one hundred and torty-one one hundred and forty-two 142 lnnocence Nevtnost 4 Devojtica: . ga:l .6.Molim vas. l:uvati" odrtavati u tivotu. posmatrati. .Шto? Devojtica: . Vilijems: . i'nлf. 'skati§ prtQ.Please drink your tea.. lma nas osmoro па ve~ri. 12 13 .8 eit..Naravno.. То wstch tвlevision . draga.et - zove cloclr). . and there's only eno~h for five.Веса111е Mummy says you drink like а fish! А 5 6 ----$kotsk8 moiНva nas Ыagoslovi Scottlsh prayer 7 NeЬeski ote.

StaЬz. .mind. . .4. 40. MoLeto DltlrЬI# OSI818k. is still allve. StubЬs.4. previAe је galame. you . . . . 1 i 4. . То come i to go. REIENJA ZADATAКA is the . К/Јd vozite и Engleskoj. jol је f:iv. .З.144 EXERCISES 1.4. She works in а llbrary outalde London.5.143 one hundred and forty-three one hundred and forty-four. Give . 4. You can . . there is too much noise.know tht: keep . 5. Za istu vrstu kretanja upotreЫ6emo nekada to come (do6i) а nekada to go (i6i). morвte pamtiti (imati па umu): drtite levu strвnu.3. Koliko kilometara ima u )ednoj mllji? Londona.2. i kupi mi novi Gtinov roman.me the. 42nd LESSON . Којв је nвjdulll ret и englfl6kDm? Јв znвm nвjkretu... . . in England. What . Please keep qulet. Motlm vas budlte tihi.drive 5. ali Go in вkо smo zвjedno s njim izvan prostorije u koju treba u6i. zavisno od toga da li је kretanje prema govorniku ili u suprotnom smeru od njega. Cetrdeset druga lekclla She cornes downstвirs: ona silazi niz stepenice (prema nama). . 39. Оп ne moie to dв ргоdв. When . you must rememЬer: . Never .. . Come in (udite) re6i 6emo onome ko kuca na naAa vrata. . One radi u }ednoj ЫЫioteci izvan З. word . . dok mi ostajemo gore). 2. aefl i t . br. 1. Go to the . .. the rest. she goes downstвirs: ona silazi (odlazi dole. 38. the famous painter.longest shortest. s raznim dodacima. Osjte mi pet (komвdв). Nema dovoljno hrane za sve nas. Nije vatno. br. English? 1 1. . 1.left. . · · · Flll ln th8 mleelng wonla: 1. .. .2. me five. 2.keep.3. ldi и knji!вru 5. Ьookshop and Ьuу new novel Ьу Greene. There isn't enough food tor all of us. How many kilometers are there in а mile? . . . euveni slikar. 2. .2. br. br. не can't . . in . . - Forty-second (42nd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protitajte oЬjainjenja: lekcija 36. 2 i 4.

.u6i. Sorry. Medu пajzaпimljivijima... lekciju 34. something) . оп objasnjeпje br. Ni meпi. Ho6u п. 1'11 answer the telephone . . . ask for (something). Londoп is the largest city (towп) iп Eпglaпd. U koliko sati? U ootvn do devet. lzrazl trеЬв zapamtttt (vidi i lekciju 37): Ј don't /ike this filт. Сап you tell me the way to Wreп's Church? 4.vratiti se.ЗО cm 1 poulld (paund) . Не drinks like а fish - On pije kso smuk. 1) 4.. look at (someone. On је Ьogatiji nego ја. What time? At а quaner to пiпе. Nemojte gledati u prevod pre nego sto sami pokusate. Neither do 1. oЬвvezno traii predlog to: Не tells те that. Те/Ј hiт the truth . З. пesto).Muzej је s vaSe desne strane. he goes into the house (оп ulazi u ku6u). то sву (re6i) naj68Me је pra6enoveznikom that Не sвys that he's tired: On kaie da је umoraп. Prevod 1. 2. t. How inhabltants аге there? 5.tra:Шi (пesto). Amoпg the most iпteresting.0.ја 6u se javiti (odgovoriti) na telefon. ne trafi nikakav predlog: Answer те odgovori mi. 2. What will you have? 6.Sto da popijem. Glagol answer. 42пd mапу LESSON . He's richer thaп me.lzvinite. da li blste to ponovili? There sre four of us for dinner -lma nas ~etvoro па ve~eri. 7. 5.Мепi se пе svida ovaj tilm.$ta telite (sta 6ete uzeti)? 6. Sloienl glagoll. izgovara "sez". Big Веп is the Ьest monument. Tako se uvek kaie wait for (someone) 6ekati (nekoga). Obratite painju da se treoo lice jednine. ssy thst sgsin . za razliku od te/1.56 litara 1 acra ('eika) ..0. ssys. З. Praveatt na englaald (pismeno prilikom ponavljanja). ali ја sam sre6niji. 2.45 kg 1 plnt (paiпt) . Bolje је gresiti. Ona dolazl u utorak. Motete li mi pokazati put do Reпove crkve? 4. Те// те аЬоиt your јоЬ­ lspri6aj mi о svom poslu. То 1811.sil:i.Nemojte (to) re6i mom ocu. Koliko (tu) ima stanovnika? 5.u" sa akuzativom: he's in the house (оп је u ku6i). ispred imenice Ш zamenice glagol sву.Recite mu istinu. .Оп mi kaie da . She's comiпg (пе comaa: v. 1 waпt somethiпg to driпk.izaCi. bllo da zna6i "pri6eti" ili "re6i". kote Tuesday. соте out . naprotiv. but l'm happier.145 one hundred and fort"J-five one hundred and forty-slx 146 lnto odgovara naSem . Londoп је najve6i grad u Eпgleskoj.40 hektara 6. ali Не pays /о те that.0. come Ьsck . i ueiti se na greskama. Za svaki glagol treba zapamtiti da li u datom znaoonju traii predlog i koji. menjamo njihovo zna6enje: соте in. Don't te/1 ту father. The museum is оп your right . Nekollko engleaklh mara 1 mlla (mail) 1. З.gledati (nekoga. Big Веп је пajbolji spomeпik. come down . gotovo uvek је praCeno zamenicom ili imenicom. Dodaju6i glagolima razli6ite priloge ili predloge..609 km 1 loot (fut) .

Rec "'shall"' se uglavnom upotreЫjava za sugestije: Pada kiA&. 'si~m. the verb "to dress"..s'' u З. 2 з Budute vreme Sada eemo pogledati buduee vreme. You form the future Ьу putting "will"' in front of nearly all our verЬs (1 ). 'inst. јег se smatгalo da је "ul:tivije" nego wi/1 (osnovno znaeenje sha/1 је .147 one hundred and forty·aeven one hundred end torty-elght 148 Forty-thlrd (43rd) Lesson Тhе Cetrdeset treta lekclja future .eA) sa 1 2 3 We will now look at the future tense. Sh\111 we take а taxi mnom. k.··.treЬoti". oni се se obuc.··..3.~ns .. Vidite. а wi// . oьavezno upotreЬijavalo 43rd LESSON .9. 9 Brzo eete nauciti engleski ako citate ро jednu lekciju svakog dana.. ti СвА (vi cete) se obuc. Sada se sha/1 pмnstveno upotreЬijava u znaeenju uetivog predloga (Da uzmemo taksi?) ili u tra!enju seveta (ТгеЬа li da..~ tu'nait.. it's easy! Let's look at some иntences in the future: 1'11 go to the clnema tonlght if you'll come with me. idem?) (4) Nвed: treЬati.1. da. glagol ··to dress"' (оЫаМi se).... in frлnt av 'ni~li a:l au.ја cu se obuci"' ..··.. hoeemo li da uzmemo taksi? (3)? PRONUNCIATION 1. postaje .. Na primer. u prvom licu jednine i mnol:ine. _ (3) OIIJAЙNJENJA (1) Setimo se da wi/1 ne doblja nastavak . you'll dress. pre svegв zahvaljujul:i kontrakcijama. l.kle isti oЬiik vafi za sva lica. lako је' · ~ogledajmo neke reeenice u budueem vremenu: lci cu u Ыoskop veeeras ako ti ро. licu jednine. You see. "na primer".еА (do.8. 'i:zi. bl'kлmz..7..~ v. . 'putiQ . ti СвА (vi cete) se obuci. u budueem vremenu.~Q'tnikbn. fa:m .. 'fju:b tens. "you will dress''. in the future. dres . kao i tor вхвтр/е. Nastavljamo s kontrakcijom: .... 6 Nekada se shs/1 znae. k. BuduCe vreme se oЬrazuie stavtjanjem "will" ispred gotovo svih n&Sih glagola.. they'll dress".. Posle will glagol u infinituvu nema to.4.~n'tiniu: .6.. Danas је ta razlika gotovo nestala. For lnstance (2).. 4 5 6 7 8 4 5 6 7 в 9 We contlnue with the contrection: "we'll dress.hteti"). 'sent. Ьес:оmа1 "1 will dress".5.. mi cemo se obuc. She needs help -. You will learn English qulckly if you read а lмson every day.njoj је potreЬna pomol:. The word "shall" is malnly used for suggeations: lt's ralning.~:bz. .~nsiz.~:n 'iQ&iil'kwikli.. 'lel OIIJAANJENJA (nastavak) (2) For instвnce.

. . car. 10 11 12 13 14 Koliko се ti поvса trebati? Da ti dam јо~ maio? Hotete li da mi date јо~ malo kafe.)fi:. Da telefoпiram u kaпcelariju i kЫem im da Се~ zakasniti? Ја cu voziti.(5) Some тоге: ја! malo (viAe)..3.. tsmo zвkвsniti? late? 2. lf they doп't hurry up they'll Ье late. ti се~ (vi cete) imati proЬiema. Who will come with me? AE8ENJA ZADATAКA 1.Uzetu svoja kola. teik mai ka:. OВJA$NJENJA (nastavak) ..Zelite li ја! malo? Give те some тоге informstion . please? How will you go to work? The tube's on strike.149 one hundred and forty-nine one hundred and fifty 150 10 11 12 13 14 How much money will you need (4)? Shall 1 give you some more (5)? Will you give me some more coffee. TreЬete ti jol malo novca.• 1 .. ti се~ (vi cete) zakasпiti. . Ов li dв ти tвlefonirвm dв ти kskm dв 1 phone him to him we li mi pomoCi. molim vas? Kako се~ ici па posao? Podzemпa ~elezпica је u ~trajku.. . . 'k.13. .. zakasnite. on strike. you take 4.. Podzemna Тhе tuЬe !вleznicв te blti и Atrвjku... Will 1 пееd my peaaport to go to Englaпd? . НоСе li mi treЬeti (moj) pasoA da idem u Englesku? .5. Ко te poCi sa mnom? Flll ln the 1.. Ьоlје uzmite kolв.. Hotemo li 'I'EtЬtras iCi da vidimo onaj novi film? . ? 43rd LESSON .~'d!esЬnz .. .4...Dajte mi malo vi§e informacija.3.. Ako 88 oni ne po!ure.11. you'll Ье late. EXERCISES 1. ..5.. јв jol ne rвzumem. Оо you wsnt some тоге?. you will have proЫems.)D straik . 6i 'ofis.1'11 take my саг. Shall we go to see that пеw film tonlght? . don't understand. tju :bz . . you if he . .)ЬJ~rnz. Shall 1 phone the oflice and tell them you'll Ье late? 1'11 drive. . тolim vвs. You'll пееd some more mопеу. 'pr.10. 'rneinli ju:zd Љ: s. . Ne felim vi§e: 1 want по тоге ili 1 don 't want впу тоге (setite se pravila: nikada dve negacije).. 'reinil].4.2.2. Za "ne viAe" reti 6emo по тоге. .12. you help me. . НоОвtе mlиlng worda: 3. $tв Cel гsditi вkо njegв пета и kuCi? What .tt. . ni:d.

'w. hu:z . it's not yours.had Ьetter . 'pa:ti. Trallm ko de kupiti moju kuCu. She's outsidв thelюuse: ona )8 van ku6e.pleaae .still. upotreblti moje. . а u пjemu ima deset These people аге all fгiends of want to come to the perty. .do. 'b::wouz mai 8iжзz .3. They only а 5 - pozajmljuje moje stvari. .. 'sp. all of them? few of thein. How do you know? . регhера 8 78 9 - Gde mine.unutra" а takode i . (zar) svi (od пjih)? ... h1:z . 2)..•· wШ.sve. . ju:z main. one hundred and fifty-two 152 tor will buy . Опi hote da dodu па l?rijem.Njihov је. је.will Ье.bt its main. lt's theiгs... will Ье . ali пiје mu milo (пiје kad ја pozajmljujem пjegove.З. jedan prijatelj ocl tvojih itd. па primer. hi~ . пiје.. they live in а tent! 08. ovom imenicom sastavljene su zamenice e.ia not in. pli:zd .151 one hundred and fitty-one nвkogв 5. their Whose is this aporta-caг? - C:iji је ovo sponski auto? . Zapravo. опi tive u Aatoru! је moje pero? . .1.Ра.. What. реп. zato ве upotreЫjava ova konstrukcija: в frlвnd of mlne.Ра. Sta. in fekt 6ei liv in ~ sa nil1a..). She's outside: ona је napolju. She's lмide: ona је unutrв. motei То је vrto ljuьazпo od tеЬе. am looking10me0ne who .):tska:. in'said.5.rou hiz.. . Wheгe heгs (3). sometning .. 1 suppoae they аге very гich.. but he lan't pleased when 1 Ьоггоw his. 'b. а frlend of )OUГS itd. house is amвller than yours. and theгe аге ten pounds inelde it.. tvoj fuпti. (doslovno: jedan pri}atelj od mojih. 1..Jedan тој prij~j". j:~:z .ту hoUie.unutar. . ne mofe se reQ "а my friend". ln fact.st)'- thing . Suprotno је outside (aut'said).9. Ovi ljudi su svi пјепi prijatelji. вnything . it's mine.Неге.. пjihova Ne. nothirigPRONUNCIATION 1. WШ . No./A$NJENJA (1) lмide znal:i . .Evo. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset ~ lekclja 1 - 234 - Daj mi taj пovaпik. Shall . (N. Оп Well.NJA ZADATAКA (nastavak) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fourth (44th) Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Give me that wellet..7. - is my pen? . aiv .(2) Тhing: stvar.Well. _ (3) l8pred prisvojnog prideva ne mo!e se upotreblti neodredeni elan. ku~ је mапја od tvoje. you can use That's very kind of you.8.tell... . u". motda samo пekoliko zadovoljaп) пjih... (1) Не Ьorгows my things (2)...2. .neito. so'pouz. mpj Otkud znaA? ... 44th LESSON .6.your. its 6t:~z.Ьilo Ata.4. Pretpoatavljam da su veoma Ьogati.

kakav1'? What аге your friвnds like? Кakvi su tvoji prijatelji? (5) U reti honest. What is he ltke (4)? He's honest (5).2. Нvala vam.5. Cija su ovo pera? -Моја su.v evrt 0IIJ . l'm pleased to kпow that 1. ln fact. Тh8nk you.. . . . he hasryno money.-.. On је siromdniji od mene. Milo mi је Ato znam da ideA na odmor (letovanje). 'ao:Js~ kaind 'df:entl swi. . kao i u hour (sat)! EXERCISES RERNJA ZADATAКA youre gotпg оп holiday. Ра ~ta Оп је ро~tеп.. Hot:u da pozajmim jednu od tvojih knjiga. mof је.. He's poorer than me. ·Pa·sao pr .They're miпe.. one hundrec:l and fitty-four 154 А cynlc Clnlk 10 11 12 13 14 1 tako.10 'meri 'h~~m~ld 1 ·k end 'nouЬJ. l!1iji је ою IIIЮr? .4.. . kind. not the same .... sweet and nоЫе. . . . . . . nвgo novac и njemu! Не the . . Nije . on (i) nema novca! . . ! Ьut the money 4. . . ? _ lt's 3. _· 13. .•· Ona јо6 uvek h06e da se uda za milionera.5.:Ј 'sinik .6. · · · .3.. . . Jike? zn&ei . . . 'veltu: ov 'м. Свпа i vrednost nisu isto (istв stvar). Ьlag. 10 11 - So you're going to marry Harold. ljubazaп. gentle. Kakav је оп? mio i plemeпit.11. .а• : -:.153 one hundNd and fifty-ttv. . . Flll ln lhe mlnlng worda: 1. Zapravo. . . 1waпt to 1.6. .. it's 2. .t waild.Njihov је. lt's . slovo h se ne izgovara. that's very kiпd of you. а (пе zпа) ud~~ Ciпik је оsоьа vredпost пieega 12 13 14 And what аге you going to eat? А cynic is а person who knows the price of everything and the value of nothing (Oecar Wilde). .Oiq 'i)Sk:J (4) Whвt. se za Harolda.З. Ьor~ow опе of your _Ьooks. She still waпts to m8r а mJIIюn~lre. and 44th LESSON . Whose are these репs?. eete (опdа) jesti? koja zпа сепu svaeega (Oskar Vajld). to је vrto ljuЬ&zno ocl vas. OIIJASNJENJA (nastavak) tent. Оп ne pozjвmljujв noytsnik. is this . · · ' · azs . - 2.

theirs. 1.inside it. w~~. · · · 1 45th LESSON . ј lo је uvek kad mi ho~mo da otputujemo (odemo).5. . . ali Dejvide. _ 7.tent.. Da.t.4.4. but look . 'we& iz fain c1r • а Јао ба. ali se 6esto l:u)e.if the weather is fine. But why? There's nothing to do at this time of the year. motemo da se vozjmo dut obale ј da obldemo sva ona mala sela. М jslim da ~mo otjcj u Brajton sled~g vjkenda.. dis'kлsirз. {2) Zapovedni niiOin od glagola to damn. Do devola! . Моја majka dolazj sledШg vikenda. uzeti".Ali ona dolazj samo jedanput godjinje. . Кrajnje n se ne izgovara. . . Onda ~mo је povesti sa soЬom ј posetjcemo starjnarske radnje. 'vii:Юf:iz. Price . Му mother's coming next weekend.. То drive away. to run sway .mine. . OIIJA$NJENJA (1) Ovde nije upotreьtjeno progresivno sadatn)e vreme (we аге going) jer је u pitanju јо! neizvesna radnja (misl~'!! da Cem~ iCi). .· _ 1 14 · с1 ••• tu'ae&. .2. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset peta lekclja Planovl Z8 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 18ШУ8nје (odmor) 3 4 - 5 6 - 7 8 · 9 10 11 - Dejvjd ј D!oun raspravljaju о svojjm planovjma. Da.wallet . preporutljiv za upotrebu u finom druttvu. l'm 10rry. PRONUNCIATION h. ·~i~it a:l бouz: . . . . Кilkav је? You've got а What's REIENJA ZADATAКA (nastavak) .. but David. а ~i~ :-.thlng. роЬеСi. {3) Prilog аwву oznвCava udaljavan)e. Znam.it like? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·flfth (45th) Leuon Hollday plana 1 2 David and Joan are discuasing their plans. alj pomjslj (pogledaj): ako vreme bude lepo.. en t1:k. Alj zвSto? Nema ita da se radj u ovo dоьа godjne. er .3. doesn·t ьorrow . Тi imal nov sportski auto.:tlidci plcnz. ko_ust. ..155 one hundred and titty-tive one hundred and tifty-elx 156 5. {4) То tske. Damn (2)! . Mjslii: kad U hoeei da otputujei.. we can drive along the coast and vlsit all those llttle vlllages.She's arrlving on Frlday. ovaj .5.. . new sporta--car . not yours . 1 think we'll (1) go to Brlghton next weekend.Ona stite u petak. Povedite me sa soЬom: takв те with you.prokletl . (З)..otrl:ati. 'Ьraitan.. Whole .2. . f1:l ct houm а'mло. _ 13 'na .value are . lzvjnj.odvesti se. . . You mean: when you want to go away. dem. ? 1. Yes. . . lzraz П1)8 Ьв5 . mofe se primeniti i па ljude u smislu .lt. and it's always when we want to go away. povesti".. 1 know.But she only comes once а year.Ь1 • а wc1.12. Yes. Then we'll take (4) her with us and vlsit the antlque shops.

.4. twice. those 4. . а onda temo moci zajedno da planiramo (pravimo planove).5. mi smo uvek fJ/1 odmoru. only.2. lght 158 12 13 14 She'll feel at home among all those old things. is arriving at . seven and the саг 45th LESSON . 2. don't . . moti 6ete da nam pomognete.even one hunc:lred and fifty . ne budi zloЬna! Опв је zaista июта simpвtitna. Dejvide! Nemoj da si zloЬon! Dotekacu је (sre§Cu је) na stanici.5. . ! She is . wlll feet . All those people are friends of mine.once а. Ьudute vгeme se gradi pomoCu izraza to Ье аЫе to (doslovno: blti sposoЬan da}. Joan. Prokletstvo.really. .2. Svi ti ljudi su moji prijatefji.5. D/oun. .sorry. .2.4.. 3. U ovo dоЬВ godine. 1 will ask him the next time 1 see him..is still at . .. Ako dodete sutra. Ье nмty .4.. 1 wШ Ье able to go .3. you will Ье able to help us... She . . David! Don't Ье nasty! 1'11 meet her at the atation. НООеtе li moti da mi PQD)mlte pet funti? .157 one hundred and fifty·. very lldiEN. Dfon se 08868 k8o kod avoje ku6e u Londonu.. then we'll Ье вЫе (5) to make our plans together. John feels at home in London. . Psrdon. 12 13 14 - Oseeate se kao kod svoje kute medu onim starudijama.. Will you Ье able to lend me five pounds? .nice. vktlm. . l'm Flll ln the mlaalng worda: 1. EXERCISES 1.IA ZADATAICA 1.3.moCi Cu da idem. Ona stile Damn. comes .all . lf you come tomorrow. year.antiquee.3. .home . At holidвy. dvвput. with . OВJASNJENJA (nastвvвk) _ (5) Poito glagol свп nema infiinitiva. this time of the year alw8ys. weare on 5. . Upitat:u ga ltedet:i put k8d ge. . 1. the и sedam а kola su jol и gвrвii. Оп Се не se oset:вti (kao) kod kude вt sв svim tim starinama. Ona dolazi Shв sвmo jвdвnput goddnje.garage.

2 з Sta rade Dejvid i Dloun? Kuda ho6e Dejvid da ide slede6eg vtkenda? НоСе li da ide u ·вirmingem? Но6е li da (se) vozi u Brajton? Ко sti!e idu6eg vikenda? 4 5 6 7 8 9 10 11 Koliko 6esto ona dolazi? Sta 6е oni da rade? Mislite li da Се iCi vozom? НоСе li vreme ЬШ lepo? Gde 6е Dejvid da se sretne sa svojom ta~tom? 12 13 Кsda ljudi uzimaju godi~nji odmor? Cetiri godi~nja doba su: prole6e. Ne zaЬoravitв da podignete glas па kraju upitne reeenice. spr11) 1 ..· · ·..one hundred and aixty 159 160 one hundred and fifty-nine Forty-slxth (46th) Lesson 1 2 з Cetrdeset iesta lekclja 1 Pгo6itajte ovu lekciju kao i obl6no. sлma pri"si:dirз..11. wta dлz _ 4 ·ьа· 10./. wlnteг. -.'kwes&nz . 'тл~ in (i). ~бth LESSO~ . 'a:nsa tn . then answeг the questions aЬout the pгeceding one.:_ Ј.tam 'w1nta.: i). What аге David and Joan doing? Wheгe does David want to go next weekand? Does he want to go to Вlrmingham? Does he want to dгive to Brlghton? Who is arrlving next weekand? How olten (1) does she come (N. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Read this lesson as usual...· ~~~:а~·· Ьа1 tr~in-..3. leto. . ·_н: 'bal.'we6a. autumn (2). summeг.. OВJMNJENJA (1) How often: koliko Cesto.. 'ju:f:ual · · ·. PRONUNCIAТION ~~~т. jesen. ztma. (2) Obratite pai:nju da se krajnje n ne izgovara. onda odgovorite na pitanja о prethodnoj (lekciji). ЗЈ? What will they do? Do you think they will go Ьу tгain? Will the waatheг Ье fine? Wheгe will David meet his motheг-in-law? When do paople take theiг holidays? The fouг иasons аге: spгing.

161 one hundred and aixty-one one hundred and 8ixty-two 162 EXERCISES 1. As usual. oni uzimвju (svoj) godimlji odmor и leto. .summer. Као i оЬiакЈ.2. . will Ье.l'm wrtting а letter.. No.are taking their. this 2.. are. lt very . on se na !alost јоА nije vratio iz Brajtona.5. . $ta оп /юСе da kaJe? З. . ВЮе И510т8 hladno о~~е zime. mo!eA da pozajmiA тој.winter. . we're taking our holidays in wlnter this уеаг. dis'kASiu бt~ ri'spektiv 'kлntriж. "svaki svoj ·: Englez govori о svojoj. ..will Ье. 'iugli!mв:n · · · 'frenfmв:n . ~ta radi!? PiAem pismo. 1. з.3.. you think .4. Of course . usual. you can Ьorrow mine.l'm alrald he lon't back from Brtghton yet. Ne. in .3. mi ove godine uzimamo godilnji odmor u zimu. it •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·seventh (47th) Lesson 1 2 дn Englishman and а Frenchman аге discuesing theiг гespective (1) countгies (2)."· Koliko 6e8to tital ovu knjigu? . 1 We taking fine.. How often do you read this Ьооk?.cold.kafe Englez .Once а day.hope. . 'dfentl- (1) Rвspвctive znae.2.says the Englishman Frenchmen аге not gentlemen. . Naravno . nвdam se da Се Ьiti lepo. - 5. .2.5. . Mi uzimamo (svoj) и pro/eCe."· does. Mislite li da Do 6е ispit Ьiti te. 4..ours.spring .vi Francuzi niste dtentlmeni.? 2. а Francuz о svojoj zemlji. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset иdma lekclja 2 Jedan Englez i jedan Francuz diskutuju о svojim zemljama (domovinama).mean. lf your radio doean't work.Jedanput dnevno. (2) Podseti6emo vas da se od imenica sa zavrletkom -у mnot. you OIIJAiNJENJA PRONUNCIATION Ј. као i oЫtno.What are you doing? .na gradi па -lн.. 47th LESSON . дs they holidays in RE$ENJA ZADATAKA 1.will Ье difficult. Ako tvoj radio ne radi. What he .5.Uk? the exam Flll ln lh8 ml881ng worda: 1.

"slaitli ~·niJid. Ьу mistake: gгeAkom . ako udete greikom u kupatilo. what do you say? 6 .4.odgovara njagov prijatelj. tcist . klлb. but not а great soup. 18. .9. proьati" (hranu).imati ukus" а takode i . medam"... grcit 'int~cst .. 'fлni 'stori. (3) Mistвke: greAka..3.. goapodine.repllel his friend. 'kcip~ЬI. ig'za:mpl .5.. ig'zzktli scz. Ata katate? кatemo 8 7 - "lzvinite.but а gentleman says: "Ехсuи me. 47th LESSON .. ali to ni)e velika supa. 'л~. malo uvreden (neznatno iznerviran).kuiati. .." 8 8 8 9 1О А gentleman is а person свраЫе of two things.. Не can descriЬe а pretty girl without using gestures. ri"plaiz .We say "Ехсuи me.7.11:.kate Englez. . t1 12 13 - Two English gentlemen аге eating а meal in their club.. 4 Well..11.says the Englishman . and one says to the other: lt's an lnteresting soup. OIJAiNJENJA (nastavak) mcn. if you enter а Ьathroom Ьу misllke (З). They taste (4) the soup with great lnterest. . i on uvek ~uje vic (smeAnu pri~u) prvi put.ali dfentlmen kata: "lzvinite.. na primer. di'skraЉ ~ 'priti g~:l wi'6aut 'ju:ziq 'dicsfn:..Exectly . 7 .:. Namerno" Ы se reklo оп purpose ('pe:pes). . Ta~no..... sir. јлq 'lcidi 'wiJ!iq. Ра. .. i vidite mladu tenu (damu) kako se реге.163 one hundred and eixty-three one hundred and aixty-four 164 And why not? . 5 and you see а young 18dy weshing. ProЬaju supu s velikim interesom. Dva engleska d!entlmena jedu (obrok) u svom klubu. goapodo".. 8. On mote da opi$8 lepu devojku ne upotreЫjavajuti gestove. 'cnt~ ~~ 'ba:6ru:m bai mis'tcik. 10 11 12 13 - D!entlmen је оsоЬа sposobna za dve stvari. (4) То tвste znКi . sllghtly annoyed. i jedan kate drugome: То је interesantna supa. and he elways hears а funny story for the first time." З - 3 - А 4 5 zaAto? . for exemple.

Не doesn't want to come. k:):J ju: ~ sousi':)l~diist 'stлdiiQ бi 'teksi . can see 5. enter . - 4. Не speaks English without meking mislllkee. Vi Englezi ве lf you the rd8vo hranite (jedete). kao i broj two. two gentlemen soup.using gestures. can eating their.6. . Ntegov prijatelj ga kritikuje i on је malo iznerviran.. taste of it. respective countrtes with 2. za гazliku od predloga i veznika to. 118 kJUetв? Ьу RE8ENJA ZAIIATAКA 1.mistake . . His friend is crltlcising him and he is sllghtly annoyed. - 2. 1 elways take his Ьsg Ьу mislllkl.165 one hundred and eixty~flve one hundred and eixty-e&x 166 EXERCISES 1. . izgovaraju dugo i nagtaAeno (tu:). 'plenti. Не а girl without 1. Oh. Оп тО!е dв ор&Ј/ври devojku ne upotreЬ/jвvajuCi gestove.3.do .4.5. Јв mogu dll .. Oni rвsprвvljaju о svojim zвmljam8 s velikim intвresom.5. - descriЬe great. They are - their - you say? .4 On govori engl•ki Ьеz grelke (Ьеz pravljenja grelaka). This machlne (m э'Ai:n) is сараЫе of meny things. . - . whet .2. Ја uvek grelkom uzimam njeoovu tainu. iz '2vridf (1) lmajte na umu da se ovo too.3. З. what you Flll ln th8 mlulng word8: 1. ne suviAe OIIJAANJENJA PRONUNCIATION 3. о 5.think •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-eighth (48th) Lesson 1 How far is it to the station? (1) far.2.Юim dva gospodiflll kllko jвdu (svoju) supu.Why not?.4.kitchen . discussing interest.tell те .З. Molim vas. You Englishmen eat lladly.pretty . koji se 48th LESSON . 4. On ne f:eli da dode. Ova mdina је sposoЬna da utini mnogo stvari. . -8.this . proЬIJjtв ovo vino i recite mi Ata mislite wine and njemu. not too •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset osma lekdja 1 Koliko је daleko do stanice? daleko. . О.. Please . .? Za6to ne? . . Ako grвlkom udвte и kuhinju.

. А 2 з Potrebno је oko deset minuta hoda.. 4 5 6 - 7 8 9 10 Jedan sociolog izu~v. 'sш~ma. ona vam ne moie re6i Ata ја mislim о vama. (nastavak) а izgovara sasvim kratko (tu). 1 hope you understвnd!" OIIJAЙNJENJA t~. lmam vremena napretek.. i6i 6u peske (hoda6u). 'p:lfrend .treЬati" kad је ret о trajanju neke radnje. 1'11 walk.f:ini.but it's вlways him that sits in front of me in the cinema. 'raitiJJ •.u Ьioskopu.We on svojoj devojci . hoda. -8.da је samo jedan od 920 Engleza visok 5est stopa? Da . Do you know . ta:l. u oЫl:nom govoru l:esto se svodi na bait. (4) Тhв English .9.. . k~m'petita •. hvala. ali posto vi niste ni jedno ni drugo.. (1) Као i u honest.a proset:nu visinu Engleza.. dakle uz imenicu bllo u jednini ili u mno. Da li znas . Jednina је an Englishman. 1 cвnnot even think of it.he says to his glrtfriend only one Englishman in 920 (nine hundred twenty) is six feet tall? Yes .11..Englezi (u calini... houp.uzeti''. 48th LESSON . frлnl .. ne smem t:ak ni da mislim tQme.lght 188 2 з lt takes (2) aЬout ten minutes on foot and only two Ьу car.kaie devojka . but as you are nelther one nor the other. vofnje i sl. 'leidi. . 1 have pienty of (З) time.. Jedan poslovni ~ovek pi5e konkurentu koji је vrlo neposten: "Po§to је moja sekretarica dama...Ne. i u pridevu suprotnog znatenja dishonвst slovo h se ne izgovara. (minuta) kolima. (JI PltJnty (doslovno: oЬilje) of upotreЬijava se kao zamena za much ili za твпу. she cвnnot tell you what 1 think of you. а samo dva Da vam pozovem taksi? . Shall 1 call you а taxi? .No thanks.S.. and as 1 am а gentleman.n one hunclred ancl eixty.167 one hundred and aixty-eev. 11 12 po§to sam ја d!entlmen. dis'an~st. (2) Videli srno i iz ranijih primera da to tske. nadam se da razumete!" о а 8 9 1О 11 12 А businessman is writing to а competitor who is very dishonest (5): "As my нcretary is а ledy.ali uvek је on (taj) koji sedi ispred mene . kao narod). 'nail 11. 'sekr~t~ri.says the girl ..7. 'blzn~smaen. dоЫја zna6!nje . 4 5 6 7 sociologist is studying the вverage height of the English (4).

br. iao mi је. Only one man in -nty wears а hat.cannot (can't) . . go we ha110 time. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrcleset deveta lekdja U engleskom imenica thing ne mora da se odnosi samo па materijalnu . exercises . gde је jedino moguCan izgovor . br. are you? - 1 tell you da se krajnje .. tafl . s" izgovara .§ta је to §to gledd? 49th LESSON . can .5.. iCi p§ke: imamo vremena napretek.AЬout forty pounds а week. 1.z" osim posle suglasnNfa t. iCi Ко sedi ispred njih?. 2 i З.ја mogu mnogo sta da uradim.. nego se javlja i u takvim obrtima kso §to је the things he says .5.. Shall . treьa da ode do stanice? . How much is the average aalary in England? .on foot . Ni Pol ni ја ne moZemo da dodemo sиtrв.Ьilo §ta.stvar" Ш predmet.. Ne.ni§ta.to do.3. nothing .2.only take. svdta. Кolika је prOfМIOna nadnica u Engteskoj? '--.ono sto on We.3. . f".can. we'll go on foot.Mislim da је to 02ordf. k. Samo jedan od dvadeset ljud1 nos• Wir. А thlng (vidi lekciju 44. 5. obja&ljenje 2). Koliko ste visoki?. How long does it take to go to the allltion? . .2. Whвt is thвt thing you're wвtching? . l'm Ata mislite о ovoj lekciji? . Theee. hvala. Something ndto..188 one hundred and aixty-nine one hundred and aeventr 170 EXERCISES 1. br. snything . 44.you . What do you think of this laason? . tмнything sve. .him . Neither. We Flllln lha mlaalng worda: 1. 45. . s··. Who is 811ting in front of them? .Okp 40 funti nedeljno.in. .1think it's George.4. Кoliko vremena come sata d6 se tomorrow.nor. 1. 1 ~n do твпу things.4. .2.6. Podsedвmo vas . meters.3. 4.5. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-ninth (49th} Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proa!aJIII oЬjlllnJanjll u lekciji 4З.4. se 2..plenty of. З i 5..at o'clock.р.? МоЈето to phone tomorrow 5. . .. Da li da gв zamolim da vam 181efonirв sиtra и Sest sati? six 1 ask . -6. . РоtгеЬпо је S8ЛЮ ро/а иrade ove veZьe..Ne Ноw mogи da vam laJlem и metrima. 1. half an hour З.sorry. 6emo peAice. No thanks. Paul RERNJA ZADATAКA 1.

811811 (lekcija 43. Koliko је daleko odavde po6taпski ured? Qdabrali smo гееепiсе u kojima eete verovatпo pogre6iti. Prevedlte na engleskl (pismeпo prilikom ропаvlјап. То је nвjtюlji natin da utvrstite svoje znanje i da 18 nsttiknete da prirodno govorite engleski. $ta. dobljaju poseban oЬiik. aktivnu tazu. vee З. а ostalima dodajemo јеdпо .$ta da radim? Shs/11 . Don't Ье nasty: пе budi zlоЬвп.Shs/11 open 8 window?. nemojte se brinuti: to је пormalпo. 5. How fвr is the post-office from here? how tвr (koliko daleko)..ma korisпe pri postavlja- Prevod: 1. .. Evo kako: poAto budete protitali 50. . theirs. Neither do /.а). Ni meni.Kol iko је daleko do staпice? Но w often do you go to Eng18nd?. PM/jivo је protitajte.. its. а пе опu prili~пo 6iroku . Umesto ту imamo mine.Sha/1 1 са// 8 taxi? . .Ova kuca је moja. Whst. vratiCete se па prvu. ali ovde паm је cilj da obradimo va8a slaЬe ta~ke. 1. Prt8voJne Z8menlce. lekciju kao Sto ste t dosad ~nili. Mogli blsmo vam dati lak6e гееепiсе za prevod. Оп пеСе moci sam (li~пo) da odgovori. sa пај~еМе mo!e zameпiti sa Оо you w8nt те to + glagol. Не wi/1 not (won 't) Ье вЬlе to вnswer hiтself. Reci cu mu kad ga vidim. 1 don 't like 811 these questions. Ne svi4. broj 3). Тhis house is тine . How far is it to the st8tion? .Zпamo da sa . hers. 5. Мгюgо 5. ~ se da nettJte imati teAkota. 4. svi vi? 6. Whose is this wsllet? lt's тine. . Mi smo пјепi prijatelji.1aju mi se sva ova pitanja. 2. &. З. naseg rllds.(Zelite li) da pozovem taksi? . veo. his ostaje nepromeпjeпo. з.alal vam vera.Kada nisu upotreЫjene ispred imenice (npr. how often (koliko ~esto).Da otvorim prozor? . DRUGA FAZA. Ciji је ovaj пoveeпik? Мој је. Tako прг.Od sutra zapoёinjemo drugu. 811 of уои• б.Wh8t shs/1 1 do? . Shs'/1 feel at hоте: опа ее sa oseeati kao kod svoje kuce. Od sada Cete svвkog dana ponavfJ8fl ро j«Jnu raniju Jekciju. ту Ьооk) пеgо stoje same za sеЬе. /'// te/1 hiт when 1 sse hiт. ours. 4. Zllpemtl\8: Whsn wi/1 уоџ Ье able to leave > - Каd cete moci da krenete? sreCe! 49th LESSON . ali treьa zapamtiti i druge komЬinacije sa reeju how (kako).171 one hunctred and eeventy-one orw hunclr8d and eeventy·two 172 2. 2. дkо ih na~inite u umerenoj koli~ini.koliko" kaie how тисh odnosпo how твпу. Our street is Ьetter thsn thsirs.oЫast u kojoj mo!ete da briljirate. PltenJa 88 "how".Koliko ~to idete u Eпglesku? How /ong is the journey froт Brighton to Birminghsт? .s" па kraju: yours. Ako ne пa~iпite пijedпu gre6ku .Na8a ulica је Ьоlја od пjihove. а onda srpskohrvatski tekst usmeno i pismeno ргеvвtШе па engleski i proverite da li vвm је prevod tatsn. how long (koliko dugo). Не's а friend of тine: оп је moj prijatelj (јеdап od mojih prijatelja). We're friends of hers. .Koliko је dugo nju razпih pitaпja: putovanje od Brajtoпa do Birmiпgema? 4. itd.

lma. "То have" is extremely almple.. Jaikt . infl1fld«< (in'tendid).. Jukt . Voleti. kwa1t 11. so now you аге ready to leaгn the past tense.mо је videti ali опа је Ыlа zauzeta.. . .-:. kould . we smiled. ju: ed .· I1S?nd ·.1. а ti si Ыо (vi ste Ыli).3. Dodate "ed" iпfiпitivu ako se оп zavrtava па suglasпik.. :. а naprosto "d" iпfiпitivu koji se zavrйava па "е" ... lt is very slmple. парогпо гadili. he worked.... (ili trake). а daпas moramo da pogledamo ne§to novo. to smile.· . . k. kao u listвnвd (v..(1) Slovo в u nвstavku ''ed" и ne izgovara. ka~niНit. То like. опi su Ыli.1 za:mpl. John and Реtег wеге theгe. ·.173 one hundred and eeverrty-tlvee one hundr8d and мventy~tour 174 Fiftleth (50th) Lesson Тhе Pedeeeta Proilo vrerne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 lekdla past tense 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We woгked (1) haгd yesteгday. :redi tu. оп је Ыо.10.~·. but they аге not too compl icated. .. Nadali smo se da Ь. Ьi'kлmz hed. kao u . 1n fina~~v ·. "То Ье" has two foгms: 1 was. gledao sam. You add "ed" to the . lnaole se iZgovara samo d. D!оп i Piter su Ыli tu. '. he was..б. 13 14 1 had а cold last week and 1 was quite ill. 1). and you wеге.. Slmp!J. mi smo Ыli. 'blzi. "lmati" је krajпje jednostavпo. OSim ako mu prethodi t Ш d. ра :s. Ја sam prol!le пedelje imao паzеЬ (kijavicu) i Ыlо mi је prilieпo lol!e (Ыо sam sasvim Ьolestaп). they wеге. "Biti" ima dva oЫika: ја sam Ыо."lrld ('wontid).кnpllkelt!d.. Fог exemple: to look.S. We hoped to see hег but she was busy.13. You see how slmple it is! We had dlnneг at eight o'clock.IENJA PRONUNCIA ТION : ·. Vidite kako је prosto! VeЬ>rali smo u osam sati.·: rek:l:dz а: teiJ1. 'simpl. Опо postaje "had": ti si imao (vi ste imali). they liked. оп је imao. radio је. rвtenicu br. wa:.There аге. Na ргimег: gledati. а pos~ Ьezvu(:nih sugloonlka to doe iZgovara t kao u worktкl (wа:Щ loolrtкl (lukt). 1 looked. 50\h LESSON . some iгregular vегЬs. . Let's look at оuг old fгiends "to Ье" and "to have". ali опi пisu suviAe komplikovaпi. mi smo se smetili. we wеге (2). of course.10. wa:z .lnfinltlve lf lt ends ln а consonant. . smetiti se..1: wa:kt ha:d 'jest~i '. to woгk. рв ste seda spremпi da naueite pгoilo vreme. lt Ьecomes "had": you had (N. smaild . опi su voleli.l~:n. Pogledajmo п&Ае stare pгijatelje "Ыti" i "imati". rnлst luk et 'sлm9iq niu:. raditl. (2) OЬreti!O pa!nju na izgovor (wo:) i razlikujte ga od whвre (w<e)gda.~· _1k'str1:mli . пaravno. . .7. 13 14 Mi smo јuЬ. and todey we must look at something new.t _tens. and simply "d" to the inflnitive ending in "е". nekoliko nepravilпih glagola.. О по је vrio jednostavno. You looked at the lesson and llstened to the recoгds (ог tapes). 1 rqjel• . OIIJAI!i. boupt . he had. 2}.. Vi ste pogledali lekciju i slutali ste рiОЬ.. .

.was quite. to . zвtvorio је knjigu i poptmio lulu. had . Whenwe young.smoked. . ali nisam telefonirao.175 one hundrecl •nd aeventy-tive one hundred •nd aeventy-. .o'clock . Bilo 11 је Cetiri sata kad је stigвo. 1 - Је li on ju~e Ыо kod kuce?.4 Oni su zavrtili svoj obrok i oti§li u krevet. They flnished their meal and went to Ьеd. . . Vidite kako је to З. . 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset prva lekclja Joi proillh vremene think so. . 4. 5\st LESSON . ..:z .closed .x 176 EXERCI8ES 1.5.4. prosto• 1. Не must learn to Ье more polll8. wanted .Mislim da jeste (mislim tako). је smetao.. ali nije Ыlо nikoga kod kuCe kad smo pozvali. the Ьооk and When he had а р1ре.. Mi smo оЬоје blli spremni u sedam sati.1. Каd је zav~io..2. (1) Kontrakcija: vidi re~nicu br. w. four REЙENJA ZADATAКA when he Не 1. Flll ln the mlnlng worda: 1. 5. Every time 1 оп т.: pa:st 'tensiz. finished .3. We were both ready at seven o'clock. .4.. . .2. Svaki put kad sam hteo da radim.3..2.3. 'didnt foun.. . Ona је imala kijavicu i bllo јој је priJIOno lole. Кlld smo Ыli mladi. ' he 2. .. we time.5 were . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-first (51 st) Lesson More palt ten1e1 1 Was he at home yellerday? but 1 dlcln't (1) phone. . imali smo vi~ vremena.amved was late.work .me.5.. OВJA$NJENJA iot:~'roaativ PRONUNCIATION m. She а cold and ш. Вiо је и zakaSnjenju.. but noЬody was at home when we called. Оп mora naul:iti da bude ulШviji. he disturьed ZA PONAVLJANJE: 1. You see how 1lmple it is! 5. .З. . 6i:z .had more. was .

. du: n..t teind! .. We did not (dldn't) like him. (5) Od glagola to dream postoji i neprav1lno pro§lo vreme. 2 З 4 5 6 7 8 g - је ju6e dolazio (zvao)...9. в play.1.Jesam.Nisam Ьа~ mnogo razumela... ili kada se u retenici nalazi r'leka odredЬS za vr~~ (yesterday. naprosto se stav1 pomoC:n1 (glagol) "do" u pro§lo (vreme) "did": Nije mi se dopala hrana.pozori§na "lgra". lgra u naAem smislu reti (dru§tvena. ?: Did they phone you? OВJ. Tell me. What did you do after the play? . (4) то play.. it was in Greek.Yes. лnd~'staend .\ANJENJA (nastavak) - 'neg~tiv. Jesu li .Mislim da nije.9 Did you like (З) the play (4) last night? . ai lukt . 'kwe~ а: i:zi. too: Did he like it? Did she phone? 7 8 .1 dlcln't underatвnd very much.7. 'tai~d ai klouzd mai aiz. Nama se on nije dopao (nismo ga zavoleli). . ari:k. Gledala sam u njega.1 dldn't see it. aekt . ... .Dopao m1 se glavn1 glumac.177 one hundred and aeventy-aeven one hundred and aewnty-elght 178 2 ·. was the play lnteresting? ..Sanjala sam о glumcu! дli Did he act well? .li telefonirao? . . ali sam Ьila tako umorna da sam zatvorila ofi. Ne menja se glagol.1a:st nait. ali me nije nal>ao (video). ~ Did he phone? . sportska 1 sl. dri:md a'baut. Ыо је па grtko. 4 You do not change the verb. But did you go to the theatre? . but he dldn't see me. 'a:ft~ . ..) zove se game (geim).1 don't think so (2).. Recite mi.. . laikt & mein 'aekt~.1 dreamed (5) aЬout the actor! 13 14 On nije: njemu se nije dopao komad. 6 Ouestions are евsу.kada).igrati. ~ 4.) Englezi ka!u.. '6i~t~ . he dldn't: Не dldn't like the play. . Qnda za§to ste i§li? .11. З These are the interrogative and the negative forms in the past. Ovo su upitni i odrefni oЫici u pro~losti. wat бi 'aektio. Sta ste radШ posle predstave? . • (2) Tamo gde mi ka!emo "Mislim . (3) ОЫ~nо pro§lo vreme (past tense) upotreblja. you almply put the auxlliary "do" into the past "did": 5 1 did not (dldn't) like the food.. Did they . .. а koje 6emo upoznati kasnije. 51st LESSON . Jвst night. Оп nije telefonirao. da neCe. PostOJI 1 drugo pro§lo vreme koje se upotreЫJ8va za Јо§ nedovrienu radnju.va se za radnJu koJa Је zavr§ena.. . .6. "Ne m1slim tako". је li komad Ьiо zanimljiv? . did. itd.m. dreвmt (dremt). .. dostovno. . 1 looked at him..12.10.Не called yesterday. Не did not (dldn't} phone. but 1 was so tlred 1 closed my eyes. . 1 pitanja su laka: Da li se njemu to dopalo? Је 11 ona telefonirala? On Је 10 11 12 - 10 11 12 1З 14 Da li vam se sinot dopao komad?. IJ .. .1 liked the main вctor. ра i prilog ~hen .Nisam ga videla. itd. .da nije" (da nisu.. . ? Jesu li vam telefonirali? Не did not. jeste li i§li u pozori§te?. Је li dobro glumio? Nisam pratila (posmatrala) glumu. pozoп§n• komad.1 dlcln't watch the acting. Then why did you go? ..:g'zili~ri du: .

you angry? you that? 2.4. То the clnema. Ко vas је omeo? Моја sestra i njeni prijatelji pozvali su me da 1zac. 'pre~nt . ?1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fltty-second (52nd) Lesson 1 Here are а few more exemples of regular in the present. . Ја sam ih pitao.. . .. 1. askecl them. .Near. 5. not talk to us .. 'pa:t~ipl. Where 1.1em s njima..do.say ...5. go out.put . Where did you go? . Koga si video sinot? Whom Ја nisam izlszio.4. did .diO .179 one hundred ancl aeventy·nine one hundred ancl eighty 180 EXERCISES 1. in the past and with the past perticiple: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset druga lekdja Evo joS nekoliko primera pravilnih glagola u sadaSnjem vremenu. you . . U bloskop. ali oni nisu . What. but they htвli da govore (s} nama. 4. Nisam to zavrtio јег sam Ыо ometen. Му oloter and her lriends invlted me to go out with them.4.2. fju: . . Kuda ste iйl1? ... . . .5. did .5.2.. Flll ln the mloolng wordo: 1.. . .play. Who disturl>ed you? . u proSiom i sa participom pгoSiim: verЬs PRONUNCIAТION 1. . ig'za:mplz .2. . Zalto ste to Why rвkli? Jвste li ljuti? .Аге. . lasl .didn't. 'regjala .did want to. houp . .3. - 2. REiiENJA ZADATAКA З. 1 dldn't llnish it Ьесаuое 1 was disturЬed.. 52nd LESSON .night. Sta ste radili poslв prвdstave (komada)? did you after the ? ZA PONAVLJANJE: 2.3. ali mi se fllm nije dopao.. you my paper? the sofa. . Gde ste stavili moje novine? 8/izu divana.see . but 1 dldn't like the film.

181

one hundred and eighty-one

one hundred and eighty·two

182

2

1 hope, 1 hoped, 1 have hoped (1 ). Не lives, he lived, he has lived. We flnish, we finished (2), we have flnished. They talk, they talked, they have talked. She chвnges, she changed, she has changed. You play, you played, you have played. Let's
prвctise

2
3
4 5
6 7

з

4

(3) the past of "do":

5
6 7

Does he smoke? Did he smoke? We don't ask queations; we didn't ask questions. What do you do? What did you do? Does he wait? Did he wait? She doesn't вnsweг. She dldn't ensweг. ·:can" and "will" аге irregulaг and Ьесоmе "could" and "would" in the past. They have no past perticiple (4). 1 can begln now. 1 couldn't begln
Не yesteгday.

8
9 10 11 12

Nadam se, nadao sam se. Оп Zivi, оп је Ziveo. Mi zavr~vamo, mi smo zavrSili. Опi govore, опi su govorili. Ona se mепја, опа se promenila. Vi (se) igrate, vi ste (se) igrali. Hajde da vezbamo proslo vreme od .. do": PuSi li оп? Је li оп puSio? Mi пе postavljamo (pitamo) eitaпja; mi пismo postavljali p'ltanja. Sta radis (raditel? Sta si radio (ste radili)? Ceka li оп? Је li оп tekao? Опа пе odgovara. Опа пiје odgovorila. "Can" (moCi) i "will" (hteti) su пepravilпi i u proSiom vremenu postaju "could" i "would" Опi пemaju participa proslog. Mogu da pol:пem sada. Nisam mogao da potпem
jute.
Оп пiје
Ја

8

Ја

hteo da radi jutros, ali sada hoCe. imam, imao sam. sam, mi smo, Ыо sam, Ьili smo, Ьiо sam.
t><D'1QI~~ PIJJ<i: а< 1'>Е ВOI<r?

9 1О 11 12

wouldn't

woгk

this morning, but he will

now.

1 have (l've), 1 had. 1 am (l'm), we have Ьееn.
аге (wе'ге),

1 was, we

wеге,

1
OВJASNJENJA (1) Ovo је vreme koje pokazuje radnju koja nije dovrSena, nego joS traje u sadain}osti. Na srpskohrvatski moramo "1 have hoped" prevesti isto kao i .. 1 hoped". Кasnije, kad 1h budemo videl• u kontekstu. jasnije Се se pokazati razl•ka •zmedu njih. (2) Ne zaЬoravite da је izgovor "finiit". (V_idite lekciju_ 50, br. (1 ).) (3) То prвctise: ve!Ьati. ponavljati, treniratt. OdgovaraJuCa 1men1ca piSe se sa с, ali se izgovara 1sto: prвctice - ve.ZЬanje. uve!hanost. - (4) Potto ova dva glagola nemaju participa proSiog, za can Сета, slieno kao i u futuru, upotreblti konstrukciju sa аЬ/е (1 have ьееп вЫе to), а za wi/1 Cemo se posluZiti glagolom want (1 have wanted to).
7'

houpt ... livz ... livd ... 'Пni§ ... 'fini§t. - 3. ta:k ... ta:kt ... 'Ceind1iz ... Ceindtd ... plei ... pleid. - 4 .. 'prektis. - 5. dлz hi: smouk. did ... а :sk 'kwestanz. wi: 'didnt. - 7. 'd.unt 'a:ns;. - 8. Ьi'kлm. kud end wud.- 9. Ьi'sin nau ... 'kudnt. - 10. 'wudnt w;:k. - 11. aiv. - 12. wa :z wi: w.~: ai bev Ьi:n. .

52nd LESSON

183

one hundred and eighty.thnle

one hundred and eighty-tour

184

EXERCISES
1. 1 hoped he would ask me, but he dldn't.- 2. Did you take the plane ог the boat? -З. She had а few proЫems with her fether. - 4. Не was aorry he couldn't help me. - 5. She walked over to the wlndow and opened it.

4.

Јвsи

li doЬro igrali? Dв. ali ne dovoljno doЬro.
wel/'? Yes, but

.. they

well

5.

Оп је popuAio 18 cigareta

za jedan sвt. То је suvile!
cigarettes an hour. That's

Flll ln the mllllng wordl:
1. Oni su zamenili svoj auto za (jedan) manji.

too

.!

They

their

саг

for

а

one.

RUENJA ZADATAКA

1. Nadao sam se da Се me upitati (zamoliti), ali nije.- 2. Jeete li uzeli
2. Nismo mog!i da kupimo karte. agencija је Ьila zatvorena.

We

the tickets, the agency

avion Ш brod? - 3. lmala te netto malo proЫema sa svojim ocem. 4. Bilo mu је !ао Мо ne mofe da mi pomogne. - 5. Ona је otiAia (preko) do prozora i otvorila ga.

1. changed -

smelter. in many.

2. coufdn't
р1ау

.ьuу

- was cloaed. ~

3

Неrе

are З.

your next. -

4. D1d -

-

not

·enougn. -

5. smokecl

eighteen Evo nekoliko ideja za vвSu sledeCu knjigu.
а

few ideas for

Ьооk.

V. PONAVLJANJE:

З.

LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fifty-third (53rd) Lesson
Difflcult to please

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pedeset treCa lekclja
Teiko (ga
је) zadovol~tl

1

А

2

man is trying to entertaln his guest in club. Would you like (1) а Scotch? - No, thank you.

а

1

2-

Jedan ~ovek poku~va da zabavi (ugosti) svog gosta u klubu. Biste li hteli jedan Akotski (viski)? - Ne, hvala.

OIIJAiNJENJA
(1)

Goata motemo ponuditi sa would you like.
rekli па jednu cigaru'?

(da li blste

PRONUNCIATION
difik:alt tu pli:z. 1. 'trail;] tu ent:a"tein hiz вest ... klлb. 1. wud .•. sьt.

voleti ... ) ili wШ you hвve. (hotete 11 uzeti . ) (2) tdiom kojim se neAto predlafв: НОw вЬоиt в cigвr? - $ta b1ste

5Зrd

LESSON

185

one hundred and eighty-five

one hundred and eighty·•lx

186

З

4 5 6 7 8 9 10 11 -

1 tried it once and 1 dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, have some Ьееr. - No, thank you. 1 tried some once and dldn't like it. 1 never drank it agaln. How aЬout (2) а game of bllliards? - No, thank you. 1 played it once and dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, а game of chess? - Agaln, no, thank you. 1 played it once and dldn't like it. But here is my son. He's an excellent player. Your only son, 1 preaume?

з

4 5

6 7
8 g 10 11

Jedanput sam ga probao i nije mi se dopao. Nikad ga viSe (ponovo) nisam probao. - Dobro, uzmite malo piva. - Ne, hvala. Probao sam (malo) jedanput i nije mi se dopalo. Nikada ga viSe nisam pio. - !>ta kaZete na partiju Ьilijara? - Ne, hvala. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. Nikada (ga) vi~e nisam рrоьао. - Dobro, partija Seha? - 1 opet ne, hvala vam. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. дli evo mog sina. On је odli6an igra6. - VIШ jedini sin, pretpostavljam?

12 -

13 -

Sta ste radili u Americi? - lznajmili smo kola i oЬi~li (posetili) zapadnu obalu. Jeste li videli Veliki kanjon (Kolorada)? - Ne, nismo imali vremena.

12 1З

-

What did you do in America? - We rented (З) а car and vlsited the West Coast. Did you see the Grand (4) Cenyon? - No, we dldn't have time.

OВJA$NJENJA

(nastavak)

- 3. traid it w.t.ns •.• o'pn. - 4. Ьiо. - 5. мm ... drcqk. - 6. hau o'ьaut . . . 'bili~z.- 7. plcid.- 8. feS. 10. SAD , .. 'eksoiont 'pleio, - 11. 'oUDli . . . pri'ziu:m. - 11. a'шcrib ... 'rentid ... 'vizatid 6о west koust. - 13. srend 'kenion.

(3) 1mi znamo izraz renta саг, doslovno ,,iznajmite jedan automobll''. lmenica rent znaёi stanarina. "lznajmiti" se јоА kaZe i to hire (haie) . (4) Grand u stvari znaёi ,.veliёanstven", "grandiozan" .

EXERCISES
1. How aЬout а cup of tea? - Yes, please. - 2. Did you write to him?- 3. No, we dtdn't have time.- 4. You are my only friend. - 5. They never entertaln their friends at home.

REЙENJA ZADATAKA

1 . .2:elite li §olju еаја? -

Da, molim vas. -

2. Jeste li mu pisali? -:-З

Ne, nismo imall vremena.- 4. Ti St moj jedini pojatelj.- 5. Oni n1kad
ne primaju (svoje) goste kod kuCe.
5Зrd

LESSON

187

one

hundr8d anc:l

eighty·мven

one

hundred and eighty-e&ght
svidвo

188

FUI ln lhe mlnlng wordo:
1.

5. Eni i njenim prijateljima nije se
Anne and
friends

njen profesor. teacher.

$ta mislite о
Ноw

partiji Aaha? Ne. hvв/a, jsdanput sam pokuAao.

like

.
it

а

of chess? No,

., 1

2. Budite mirni (tihi).
Ве

Ја

pokuUvam da

spavвm.

l'm

to

3. Da li Ыste hteli da ргоЬаtе ovo pivo? Vrlo ste ljuЬazni.

you

to

Ьееr?

vегу

REfiENJA

ZADATAКA {nastavak}

4. Oni su nas posetili ali mi nismo

Ыli

kod kuCe.
in.

1. aЬout- game- thank you- trМIO- once.- 2. quiet- trying - sleep. - 3. Would- like- try this- You're- kind. - 4. visited - 'NEtren't. - 5. her - dtdn't - her.

They

us but we

ZA PONAVLJANJE: 4. LEKCIJA

·····································Fifty·fourth (54th) Lesson
1 2 Tell me more aЬout your trip (1). Well ... Peter and 1 took а plane to San Franclaco. We stayed there for two days and went down to Monterrey. There we saw Cвnnery Row.- Dldn't aomeone write а Ьооk aЬout that?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset Cetvrta lekclja
1 2 lspritajte mi viie о vaiem putovanju. Рв ... Piter i ја uzeli smo avion do San franciska. Tamo smo ostali dva dana, а (onda) si~li do Montereja. Tamo smo videli Keneri Rou. - Nije li neko napisao knjigu о tome?

з

3

OВJA$NJENJA
PRONUNCIATION

1. trip. - 1. tuk а plein tu sen fren'siskou. wi: steid , .. went daun tu man• ta'rei.- 3. s:~: 'kenari rou . . rait.- -4. 'stainЬek rout ... a:lsou held а р;~р

(1) Trip је izlet, ili putovanje koje obuhvata i povratak. Dul:e putovanje se zove journey ('df:e:ni), а putovanje ро moru voyage ('v:)jed!). ,.Putovati" је to trвvel ('tnevl}.

54th LESSON

189

one hundred 8nd eighty-nine

one
4 5

hundred •nd ninety

190

4 5 6

7 8 -

Yes. John StelnЬeck wrote one. They also held а pop-festival there in the slxties (2). Then we drove to Los Angeles and vlsited Dlsneyland. John knew it already. 1 thought (3) Dlsneyland was (4) fantastic. lt remlnded me of the "Conciergerie" in Paris. What an educated person!

6

7 -

Da, D!on ~tajnЬek је napisao (jednu). Tamo su dr!ali i jedan pop-festival !lezdesetih godina. Onda smo se odvezli do Los Andelesa i posetili Diznilend. Dton ga је veC poznavao. Meni se Diznilend utinio fantastitan (mislio sam da је D. fantastitan). Podsetio me је na "KonsjerZeriju" u Parizu. Kakav obrazovan covek (osoba)l

lt was my blrthday last week. - How old were you? - Oh, at least thlrty-two.
The ter, Ьest years of а woman's life аге those between twenty-nine and thlrty.

8 -

Prosle nedelje је Ыо moj rodendan.- Koliko ti godina? - О, najmanje 32. Deset najЬoljih godina !eninog !ivota su one izmedu 29. i 30. Trgovac. Mu~terija.

је

b1lo

9 10

9 10 11

12
13 14

Va5 racun jos nije platen. Zar niste primili moj tek? Trgovac. - Nisam. Musterija. - Odmah cu ga predati na postu. -

OВJAiNJENJA. (nasta\lak)

11 12 13 14

Shopkeeper. Cuatomer. Shopkeeper. Customer. -

Your Ьill lan't paid yet. Dldn't you recelve my cheque? - No, 1 dldn't. 1'11 post it at once (5). -

,...(_2) Тhе siXties - Sezdesete godine, the thirties - tridesete godine itd. Bro}eve godina titamo kao dva Фюcifrena, npr. 1986 ninetвen eighty-six ("dewtnaest osamdeset Sest"), 1842 вightвen forty-two, itd.

(3) Thought (ЕЬ:t) је pro§lo vreme i particip od to think, "misliti", ра odatle i ..smatrati, imati utisak". Jednako se piAe i izgovara imenica thought - misao.
:rest::~.v::~l .· · · 'sikstiz. - S. drouv tu [..,s 'endt::~l:~s ... 'diznilend. dbn niu: Jt ~:.1 r~1.- б. 6;'1:t: .. WG:z fen'testik. it ri'maindid ... 'plel'is. _ 1. 'edj::~~eJ~~d p::~:s;n..- 8 .. Ь:!:6dei ... li:st.- 9. ji::~Z •.• 'wum;~nz.- 10. Oou:t ЬitwJ.n. - 11. ~"'Pkl:p;~ ... Ьil ... peid. - 12. 'kfr.stam::~ ... ri'si:v mai tek - 10. poust ... Wfr.ns. ·

- (4) Glagol

је u protlom \lremenu (wвs} jer је i u gla\lnoj r!Юenici proilo vreme (thought). То }е tz\1. pra\lilo о slaganju vremena.

(5) At once e'wei).

odmah. lsto znatenje ima i izraz strsight sway (streit

54th LESSON

Ona She је vozila lto је mogla bde. Tek sam se jul:e vratio sa (svog) putovanja. . D1dn't . То је bllo vrlo zanimljivo. as fast she ZA PONAVLJANJE: 5.. 1 2 3 4 PRONUNCIATION 1..5. ~:. saw. Kad sam Ыо u Americi. lzvi_nite.. 1 thought 1 knew you..Umoran sam. 2. 3.l'm tlred. snimio (uzeo) sam nekoliko vrlo dobrih fotografija. NajЬolje J&buke su one sa zelenom korom (zelenim kofama). .2.heard. sir. Whenhe . phoned (telephoned..4. 'foutouz.4. Hello. tuk .didn't. 55th LESSON . . how are you? . Nije cake.. . h~'Jou . Zdravo. Videli smo јвdап film i s/uU/i (~uli) јвdвп konceгt.3.• t went 5. That was my wife's car you saw me with.3. drove.. Culi smo za njegovo putovanje i za ono ~to је uradio. We heard aЬout this trip and the things he did. Каd mi је telefoniгao. То је Ыо auto moje zene u kojem (s kOJtm) ste me vtdelt. . took some. . lt was very lnteresting.aЬout 2. Nadam se 1 hope he ~а је uzeo тв/о torte. 1 took some very good photos. 1 only (1) came Ьасk from my trip yesterday.. 4. called) me .. 1.. 2:el•m da saznam v1Ae о vaioj ponudi.ascoutd. .3. How old were you last Ыrthday? . 4.at once. goepodine. 6ii)Z. odmah sam po&lo. wi: h~:d . kcim. . l'm aorry. Nije Н neko napisao knjigu о ovom gradu? someone а book this town? Flll ln the mlalng wordo: REИNJA ZADATAКA 1. Не htвo (nimalo). 1.2. The Ьest epples are those with green skins. mislio sam da vas poznajem. Кoliko godina ste imali protlog rodendana? - 2.any. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-flfth (55th) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset peta lekclja 4 When 1 was in America.4.. want З. 1 want to know more aЬout your olfer.191 one hunclred and ninety-one one hundred and ninety-two 192 EXERCISES 1. kako si? . We а film and а concen.write .

Who was that l&dy (2) 1 saw you with last night? That wвsn't а lвdy. .9. We thought he had underl\ood. 55th LESSON .2.No.14. What did you think of George? .4. Mother.5. all malfice glup. .1 learnt to write. 'leidi.one hundred and ninety-tour 193 one hundred and ninety-three 194 5 6 7 8 9 10 How aЬout а glass of beer? . . ~ta si napisao? Dete.. faild. Шво је и pogledso и izlog rsdnju... pored "samo". Why dldn't you tell me Ьelore?. ai l~:nt tu rait..ona ne ume da pliva. EXERCISES 1.7. Mother..11. lspred imena (nрг. ka:nt.З. !ond~'stud. dount nou . sku:l. 1 can't (3) read. hvala.Nisam.What did you do оп your first day at school? Child.. ..No. After he the shop. Ьi'k. 'eni 'm!oni. Ne umem da ~itam.. . . ima i znal:enje "tek". Did you see him yesterday? . . . he 1. thanks.8. Flll ln the mlaalng worda: 1. Не couldn't come Ьесаuае he dldn't have time.13. Vratio sam se tek ju~.:t . Zdto mi niste rekli ranije? . Оп nije platio (svoj) ra~un zato ~to nije imao novca.10.11. gospoCia) Шtо se upotreЫjava umesto woman (mno!ina: women) kao ul:tiviji izraz za Zenu. ":l'redi. 'mм'~ . what did you write? Child. . -5. ~ (З) Can znal:i . Zakljutio sam (pomistio sam) da је tjuЬazan.:znt .:z . Majka..umeti".Ne.2. . Не dldn't рау his Ьill Ьecause he dldn't have вnу money...5. Ко је Ьila ona dama s kojom sam te video sinoC? То nije blla dama.. 1 only came back yeaterday. (2) Lady (dama. 1 thought he was kind. gla:s.4. 'w.З. 12 13 14 Majka.v ы~ . Lady Spencer Churchill) moZe blti i titula za Zenu loгda i dгugih plemiCa.. . Nije mogao da dode jer nije imao vremena.Nautio sam da pi~m. Jesi li ga video ju~e? . 5 6 7 8 9 10 11 ~ta veli~ na ea~u piva? .. in the window. that was my wife.. . 8.~ta si radio prvog dana u ~koli? Dete. nisam zedan. . 1 dldn't... l'm not thlrsty.(Zar) vec! Dobro. but а llttle atupid. . to је blla moja zena. 11 12 13 14 OВJASNJENJA (1) Оп/у. Potto је АЕЙЕNЈА ZADATAКA {pгozor).Already! Well. Mislili smo da је razumeo. -~:sti. She cвn't swim.Ne znam..1 don't know. $ta mistite (Ata ste misllti) о Dfordfu? .

br. put (staviti). summer.Oni su veoma jednostavni. br. gat. naut:ite i zaЬeleZite na vaAoj ceduljici tri osnovna oЫika glagola to Ье. ZahvaljujuC:i svakodnevnom ponavljanju.alx 5. nepravilni glagoli се u engleskom tekstu Ьiti ozna6eni zvezdicom •.thought . Pozivamo vas da veC sada. You me with you that? 1 it а good 3. br. а onda proverite u spisku na kraju knjige. hit. 4. saw. 54. had. put. . raincoat. Jedina razlika је $to proAio vreme ne doblja nastavak "s" u З. 51. faund. faund (faund). . had looked. 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset iesta lekclja Potev od sledete lekcije. Why did do . ste to utinili? Mislio sam da је to dOЬra ideja... uz pomoC spiska na kraju.went into. find (faind). 4. 55.my wife"s.5. it always ZA PONAVLJANJE: 6.lвarnt. jer је dovoljno zapamtiti tri oЫika (sadaAnje vreme. proAio vreme i particip pro§li. to think. put. br. kao u have. З. .was .was. hit. br. What diddo . Kad god naidete na jedan od njih. to drive.idea.195 one hundred and nlnety-tlve ste те one hundred and ninety. to take. get. proAio vreme i particip). had. ubrzo Cete se naviC1 na nepravilne glagole i zapamtiC:ete njihove oЫike. 2 i 4. дkо blste pokusali unapred da ih u~ite napamet ро spisku. $ta si rвdio danas? you Nautio sam jednu pesmu.4. . Pri tom su proAio vreme i particip OO. to write.2. З.to jednaki medu sobom. Vidвli s kilnim mantilom moje Jene. today? -1 tako toplo da sam stalno hot that 1 Ьiо а poem. to Ы Ыо i strahovito te!ak i uzaludan posao. Јо$ bolje се Ьiti da ta tri oЫika zaЬeletite na partetu hartije koje eete stalno drtati u knjizi kojim eete ujedno oznaeevati do koje ste strane stigli. Neprevllnl glegoll. ZМto 1916 2. he put (on је stavio). This. lma i glagola kod kojih su sva tri oЫika jednaka.3. Ovog leta Ьilo је !edan. ponovite naglas sadasnje vreme. to have. gat. npr. 56th LESSON 52. hit (udariti).was so .thirsty. licu jednine: he puts (on stavlja). 1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-slxth (56th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo prcЮitajte oЬjein)en)e: lekcija 50. REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1.

Ne umem da plfvam.Mislio sam (smatrao sam) da је zanimljivo. LEKCIJA (Revlalon) How aЬout а game of cards? . The msn you ssw тв with . З. Za sada cemo primetiti da se zamenica moZe (ali ne mora) izostaviti kada odgovara na~oj zamenici u akuzativu. umesto koga se javlja who.. The man who is coming (Covek koji dolazi). koja itd. ali u tekstovima. Tako. Је li on dobo? Nisam ga . Prevod: 1. Tako imamo: The Ьоу who(m) 1 ssw= The Ьоу 1 saw (De~ko koga sam video).Primetili ste vec da engleski jezik teZi da izostavi relativnu zamenicu (koji. Oid you ask him for some money? yesteгday? 4. 5. On1 се doci kad budu (sa)znali. koga itd. 2. Каd budete stekli "oseeaj" za engleski jezik. . 1 can 't swim . koje itd. What did he ssy? 1 didn't understand. ne mo!e se izostaviti zamenica koja odgovara n•m nominativu. kao i u ndem jeziku. What did they do They went to see а film. The саг which 1 want=The саг 1 want (Kola koja zelim). 5.). 5. Posledica ovih izostavtjanja је da se u savremenom engleskom sve manje upotreЫjava akuzativni oЬiik whom (koga). Relativna zamenica mofe se upotreblti s predlogom.koga. umesto the man with whom you ssw тв (~vek s kojim si me video).Zelite li jedno pivo? 56th LESSON . а pfedlog stavlja posle glagola.. ~to zvu~i pomalo knji~ki. ali engleski radije izostavlja zamenicu. 2. Oid he соте? 1 didn 't see him. Zepamtlte: ZA PONAVLJANJE: 7. the саг that 1 want). Za sada Се objdnjenja Ыti dosta. They'/1 come when they know. Jeste li mu traZili malo novca? 4.Covek s kojim ste me videli. З. Retellvne zemenlce. З. radije eemo reei: the тап you ssw тв with. koju. Sta је rekao? Nisam razumeo. (koji.video. Naprotiv. Sta su radili ju~e? l~li su da vid~ jedan film.197 OIW hundred and ninety-aeven one hundred and ninety.). sasvim prirodno &. koji slede obratite pamju na relativne zamenice. а i to who i which mogu se zameniti sa that (the Ьоу that 1 saw.Jeste li za partiju karata? Would you /ike а Ьеег? .aght 198 2. Prevedlte plameno ne engleald: 1. 4. npr.te pri· meniti ono ~to smo vam ovde pomalo suvoparno objasnili. 1thought it was interesting. То је vi~e pitanje obl~aja nego gramati~kih pravila.

7 Onda је rekao: .ooetiti'".1.. tuk . nadraten. 'sli:pi!J. ·8 Uzmjte ove taЫete ј utopljavajte se (~uvajte toplo). .. 5 . Normalna temperatura tela trвЬв da Ьudo 98. fclt . ра је pozvala doktora. 'hcdeik . 57th LESSON . а 1€Xr'C=212"F.) Pridev sore znaei . Hello... fclt il. PRONUNCIATION а tl\~ .. 4 Dejvid је spavao kad је doktor stjgao.pipati. You'll soon Ье on your feet.Doьar dan.5. opipati'".vid is slввping)..6.. nj§ta ozblljno.. UpotreЫjava se i giaQo' hurt*: Му вrm hurts . 'tempra~a .. ." i grlom koje је Pozvao је D!oun i rekao јој da se oseea Ьolestan. Then he said': "lt's а touch of flu.. ovo prollo fN01Jf85/vno vreme oznafava radnju koja је u toku: Dejvid је upravo 8p8V80 (blo џ snu). . 'sirias. $ta је (to) s vama? 8 Qpjpao је Dejvjdovo Celo ј oslutnuo mu grudj. itd. tould .. ~cst. Take' these 18Ьiets and keep• warm.. 'Љ:hcd . (2) RoC је.. (Obratite pafnju da se ch izgovara kao k.2.ЬOii me .191 one hundr8d and nlnety-nkw two hundred 200 Flfty-seventh (57th) Lesson А Pedeset sedma lekclja Mell grtp (Dodlr grtpe) 1 Dejvid se probudio s Ьolelo.. 'ht. wouk t. о Farenhajtovim (Fahrвnheit) stopenima: nata nuia је 32"F. Ona mu је jzmerjla (uzela) temperaturu ј vjdela da је 102 stepena.P . Не called Joan and told' her he felt' ill.8.. ваг-асhе (i& eik) - Ьolovi u uAima. nothing aerious.. What's the metter with you? Не felt' (4) Devid's forehead and llstened to his chest. .D!on је (upravo) radlo. naravno." 2 3 O&IA&NJENJA (1) Нвtldllche glavoЬolja. stomsch-вche ('stлmeк eik) - ЬOiovi u stomaku. to fвв1 zna/!i . glavoЬoljom touch of ftu 1 2 З 4 5 6 7 8 Devid woke' up with а heedache and а sore (1) throat.... di'gri:z.7. sed . koji Ьoli". 'lisand .(1) SIN!no lllldUnjem progresivnom (O. David was sleeping• (3) when te doctor arrlved.. Uskoro Cete bltj na nogama.v flu:.То је malj grjp. ..ndrad znd tu.. бi:z .3. . s. (4) Porad . John wвs working..: 6rout. ..4. 'mzta.4'F. so she called the doctor.. . She took' his temperature and saw• it was 102' (one hundred and two degrвea) (2).

. nos i usta. Flll ln the m1881ng worcl8: 1. Na isti naein se gradi proAio vreme (1 hвd to.tora. Nite m1 doЬro (ose6am se Ьolestan). She felt his fareheвd впd took his 18mperature. feis . Na lalost и svim jezi'cima. а ruke su mi hladne. oznв~n zvezdicom.. .11.JENJA (nastavak) 'teЬJats .З. 1 think' 1 have а touch of flu or а cold. $tв (vam) је? Ki/вvics? То nije ozЫijno. 1). "to do" i "to hвve". mвda sи i oni f'IВ(JfSvilni.2. .).. Ona mu је opipala telo i izmerila temperaturu. Mislim da imвm malo gripв ili паzеЬ (kijвvicu). 9 10 11 - Тај doktor me је vrlo brzo postвvio па поgе. .ktan glagol. бi aiz 6а nouz end 6а mau6. Oh. 1 feel ill. .. kao i can.2. She closed the wlndow Ьесаuи she was cold. U ovoj lekciji smo videli dosts nвpravilnih glвgola.. put .е bllo hladno.} Nije strdno ako odmah ne Z8{Jilmtite nove reti и svakoj lekciji: sretaeete ih . Му head aches and my hands are cold. nautiCete ih Ьвz tdkoCa pool0p8no. sel. itd.. Ni on nета infinitive. Zbllja? Каkо је to uёiпio? Morao sвm da prodam (svoja) kola dв blh platio rafun! 12 13 14 12 13 14 Na licu imate ofi. . 57th LESSON .5. . Могао sam dв platim 6ekom poAto nisam imao gotovine. nepraVJ1ni sи upravo oni glagoli koji se naj~ upotreЫja­ vвjи.11.. the nose and the mouth. Pozovite dok.201 two hundred and one two hundred and two 202 9 10 11 - That doctor put' me on my feet very quickly. Оп је rвdio klld је poltar stigao. how did he do that? 1 had to (5) sell' my car to рау the Ьill! On the face. UP:oro tete Ьiti na asl no cash.9.) i buduCe vreme (1 will have to. EXERCISES 1. Не when the postman 2. рау 1.. Ona је zatvorila prozor jer јој ..:m.13.З. Glava me Ьoli. ? . fi:t. umesto koga se upotreЫjava to hвve to. hed eiks . .. 'kwikli. nogoma. you have the eyes. itd.. -(5) Mиst (morati) је dete. ju:l su:n.5. Ako se ddite ndlh savetв iz ргоАЈв lekcije (Ьr. (Nismo smatrali za nвophodno da stвvimo zvezdicи posle pomoCnih glagola "to Ье". ki:p w. OIIJМN. ? lt's not RE$ENJA ZADATAКA 3.. Stay iп Ьеd апd keep warm.. kasnije. he hвd to. ~ta (vam) је? Mislim da imam nazeb (kijavicu). .. kould. Call the dactor. Ali пв propustitв da vl* риtа porюvite svaki nepravilni glagol. Ostanite u krevetu i utoplite se. What's the mlltter? 1 thiпk l've got а cold.4. You'll sооп Ье оп your feet.:.4.

- 1. His А nos: koji svuda zaЬOda nos. Nju ЬО/i gиlв. . pair of trousers аге blue .2.IEN. Mal8den is head of the Ьoard of directors. Не is lnterested in anything that doeln't concern him. .doctor. . wa:dz .А cold .Ьу cheque.3. For lnstance: When 1 have the flu.5. Joan . - 2.f} Trousers је. Mogu li vam pomoCi (dati ruku)? Gospodin Marzden је predsednik (glava) upravnog odЬOra. imenica koja ima samo (1) То supp/y: snaЬdevati: supp/ier: snaЬdevae: а supp/y: zaliha. 0/oun (upravo) teletonira leksru. oЬiik kao i kod nas pantвlone. the ZA PONAVLJANJE: 8. sa'plai :w 'pcipa 'hat:1Jkl3(!i:fs. .4. .Njegove trousers . arrived. Zanima se za sve (za sto ga se ne ti~e. мfious. plave. Recite јој da se utoplt: She has а her to 1. Na primer: kad ја imam grip.(..IA (nastavak) (2) Sastavtjeno od hand (ruka) i danas retke re6i kerchief {marama): d se u slo!enici ne izgovara. You look very busy. .had.. drzim (~uvam) zalihu papirnih maramica. Не is too nosy (З). (3) Od nose (nouz) mnofine. pantalone su 58th LESSON . nju5kalo. CI&IAЙN. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-elghth (58th) Lesson Your 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset osma lekclja Vан Ьосlу telo 4 5 There are many words in English which include parts of the Ьоdу. quiet.. sore throat.is phoning . . 1 keep' а supply (1) of paper handkerchiefs (2). Can 1 give' you а hand? Mr. 2 3 4 lma u engleskom mnogo re~i koje uklju~uju (obuhvataju) delove tela. 5 On је suvile znatizeljan. .203 two hundred •nd ttwee мМNЈА ZADATAКA (nastвvak) two hundred •nd four 204 4. had to.. . Budite tihi. was working - 5. Vi izgledate veoma zaposleni. Ыlо sta) PRONUNCIAТION jua 'Ьodi. Кеер . . in'klu:d ра:ц.jedne pantalone.Tellkeep warm. What's the matter . OIIJAЙNJENJA .

. . of couгse.n. ali·uzvik chin chin pri nazdravljanju uzet је iz kineskog..5.v dai'rcktп. 'loua . you can say' "Chin chin" (7)! pluгal 8 9 10 11 Nastavnik.mz бi 'clЬouz . . k~n·s~.. jeste Aef {glava) drfave. odnosno Kraljica. naravno. Воlје Ы mu Ыlо da kup• nove (nov par). jz 'trauzaz 'siqajala о. podbradak".. ~ 2. tin ti.9.4. Loweг. always keep' the sраге wheel handy (6)..13. . Predsednik.t. His tгousers аге full of holes. klous . uvek dr. they wеге almost neck and neck. lmate li lita zanimljivo za eitanje? .. Kad vozite..5. jednina gore (na vrhu) а mno!ina dole (na dnu). the and the flngers.4. ldite u krevet.t.3. . 'rлnaz . 1 knife (naif).Molim gospodine.:d . igra re6i: chin znat:i . .n. naravno. EXERCISES 1. the knees (8). 'ti:ki..6. .. or the Oueen. ... blli su skoro poravnati (dosl.Је Ji . (5) Cheek (t:i:k). of this Ьоу! . Dvojica trka6a Ьila su veoma Ьlizu (jedan drugom).2. sp~ wi.4. Тhecheek (7) Ovo је.. itd. . nck. She was on her knees W8Shing the floor.205 two hundr8d and five two hundred and alx 206 6 Теасhег... That was а cheaky (5) answeг.ka! (6) Нandy. kolena. .10. And. moZete reCi "l:in l:in" (podbradak podbradak)l Drugi delovi tela su ruke (do ramena).. Jcaz .11. Tako know (nou) ... ш :z . Have you onything lnteresting to read? . mo!e imati i znafenje "drskost''.. .zgodan. REIIENJA ZADATAКA 1. Ona је Ыlа na kolenima (ldeeala) perut:i pod. When you аге drlving'..• 'b. 12 13 12 13 Otheг parts of the Ьоdу аге the aгms. pluгal? ls .Zite rezervni tol:ak pri ruci. 'nouzi . . Не had ьetter buy а new pair.7.. 1. hcd ... Vi izgledate veoma umorni. You look very liгed.noZ..S. The President..6. top . laktovi i prsti. .Кakva drskost (od) tog deta.l 'hendi. . 'finaп. when you аге drlnking· your Ьеег.. vrat i vrat).11: 'л& . .Zina? U6enik. 'Ьizi.n. 'ti. The two runneгs wеге very close. ..З. 8. stopala i no!ne prste. llngulaг at the top and at the Ьottom. nadohvat ruke. (8) Кп na pOCetku re6i uvek se izgovara n.Please siг. is Head of State. Go to bed. praktita. . ..• touz. bi a. we have the legs. . kad pijete pivo..3. . ..obraz''. f1 :t . ОВЈАЙНЈЕНЈА (nastavak) eiЬows . seth LESSON . 'pju:~l . 'plural. То је Ьiо drzak odgovor. ' ъ. Njegove pantalone su pune rupa.trouseгs" (4) slngulaг ог 6 7 7 8 9 10 11 Pupil. Ni!e (dole) imamo noge.znati. the feet and the toes.m.pantalone" jednina ili mno. 6.

ТгеЬвји mi а по~ pantalone.keep quiet.. At the top doesn't concern you - 3. Mine dreams she's mвrried to а millionвlre in the dвytime (1)! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset deveta lekclja 1 2 3 MuAkarci govore о !enama kao о .had . slaЬijem polu".:a. .at the ЬOttom.."dnevno vreme". dan za razliku od noti.. 4 5 - 4 5 - Моја fena svake noCi sanja da је udata za milionera. . 08JA6NJENJA '(1) 1. men spi:k av 'wiм~ .5. 'm1111rid . .too cheeky . 'lлki . Molete /i mi pomoti? This text 4. your ZA PONAVLJANJE: 9. milia'nr. 5. fr. . .. То ве vвs Тhat ne Ме.. Pri vrhu strane nspiSite dвtum.. Му wife dreams вvery night that she's mвrried to а millionвlrв.give me а hand... Daytime.4 away.. ? new (nastavak) 1. need.pol koji placa". Оvвј tekst је июта teiak.name. 'dfentl . You're lucky. .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-ninth (59th) Lesson 1 Men speak• of women as the "fair sex" or the "gentle sex" or the "weвker sex". Neki mu§karci misle da ih smatraju {da su smatrani) 2 з kao . . Ьоlје Ьi bilo da Cuti (Ьиdе miran) ? is .he Ьetter 2. Some men think• they are coneldered as the "paying sex".:ali . lmate li (ikakve)? Have you got МIENJA ZADATAКA 1 . Odlazite. . в dole va1e ime. write the (iate.. Go suvi~ Gan you 5... . Suprotno је night-til118. ili . Моја sanja da је udata za milionera ро danu! PRONUNCIATION 'str:~os~.1. 'rr.. k~n'sidad . tj.4.2. 'pejiu. This ..:a seks .pair of trousersany.. Women rвrely speak• of men as the "atronger sex"..lepAem (lepom) polu".. ne!nom polu" ili . 2ene retko govore о mu§karcima kao о "ja~m polu". 'wi:ka. 59th LESSON . Ovaj detak је Ьоу drzak.. 3. is very difficult .207 two hundNd and aeven two hundred and elght 208 Flll ln t11e ml881ng worda: ·1. Vi ste sreCni.3. and of the page.

U З. .4.2. jedan minut. Two pгoud paгents аге showing' theiг son his new Ьrotheг...10. .13.. The pвгents smiled.ЗО.. .11. EXERCISES 1. lt's an old ЬвЬу. . .. a:skt.. praud . mi:t. What time do the banks shut? . -З.... "lt's got' no haiг ог teeth". . ri'pi:t . The Ьоу looked at the ЬвЬу fог а mlnute and then started crying (2). Engtezi su ~uveni ро svom 3. then repeat it. То је staгa ЬеЬа.. ь~ 3: ti:O . lt rarely rains in the aummeг in England.9. "lt's not fair.То nije posteno. 59th LESSON . tлt. 'Ьrл6~.."· U Gledajte ovaj tekst retko pada kib. s:~bd... io":IIJ . jecalo је dete. RE$ENJA ZADATAКA 1. 14.. Dvoje ponosnih roditelja pokazuju svom sinu njegovog novog brata." Mi ne trafimo od vas da nau~ite nepravilne glagole za dva ili tri dana. 'beibl . "What's the matteг?" they asked. English people are lamous for their aplгit of fair-ploy.. . veгbs 6 7 8 9 Priroda nam је dala u~i koje su uvek otvorene i usta koja је testo bolje drfati zatvorena... predstavu.209 two hundred and nine two hundred and ten 21 О 6 7 Nature has given' us еагs which аге always open and а mouth which it is often Ьеltег to keep' shut. Roditelji su se nasme~ili . nego samo da ih ponavljate kad naidemo па njih (kad ih sretnemo).. Look at this text for а mlnute. . sma•ld . i're 8 j~l~ v~:bz. ..At thгee thlrty.. J~:n . r~. а onda је робео da рlабе. . the child sobbed. 'nei~ h~ez 'giv~n лs iu.8.6. . mauO ..7.(Ono) nema kose ni zuЬa".. lukt .2. 8 9 10 11 12 13 10 11 14 12 13 14 OВJIANJENJA (nastavak) (2) lli: started to сгу. Leti u Engleskoj duhu fer-pteja. :deit~im.." We do not ask you to leaгn' the irregulaг in two ог thгee days. ~ta је?" pitali su.11. Најdе da odemo u Vest End i vidimo neku kollko sati se Ьвnkе zatvaraju? . sлn .. Let's go to the West End and see а show. 'sta:tid 'kraji!J.5. .. Deбko је gledao ЬеЬu neko vreme (jedan minut). onda ga ponovite. but only to repeвt them when we meet' them. . . .5.

5. Не gets• up at half-past aeven every morning. Try and leaгn them. Pol<uAit)le · da ih naueite. Ovi izrazi su vrlo uobl(:ajeni. Ona је izЬвcilв рsв (stвvila рsв nspolje) i zatvorila vгвtв (2 nepravilna glagola).4. . and you already know· а few.2.211 two hundred and eleven two hundred and twelve 212 Flll ln the mlaalng wonla: 1.night. Zar ne moie da ga nade? . Francuzi nas smatraju (mi smo smatrani od Fгапсиzв) za vrlo 2. Voz stite (ulazi) u 11.shut.30. ZA PONAVLJANJE: 10. the films rezervisane. car . Can't he.S.3. . Ја sвт ти ga dao sinoC. On ustaje u pola osam svakog jutгa.4. Мој Му auto ne radi. 'kt~man. were showing us.to him. get 1 2 з 4 5 Let's look at some expressions with the vегЬ "to get" (N.. а vi veC znate nekoliko (njih). gвve. бl.. . doesn't work. trein.. 1. the French as ьeing very took reserved . She the dog and the door.z . iks'pre§anz. 8 "zajednil:ki": а 60th LESSON . . Evo јоА nekih. put. We are considered Ьу. лр ~~:t ha:f pa:st 'seV2r\. 3 4 5 •мttuENJA PRONUNCIATION 1. а mo!e znal:iti common впету. ..NJA ZADATAКA (nastavak) 3. .oџtstde. .got one.zajednil:ki neprijatelj. 1.on holiday. 1). Неге аге some mоге.4. (1) Common znal:i "obl6an". These expreasions аге very common (1 ). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixtieth (60th) Lesson То •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeseta lekclja Glagol "to get" 1 2 Hajde da pogledamo neke izгaze s glagolom "to get".that (which) they. You're lucky . The tгain gets• ln at eleven thlrty. Oni su They пат polauivali filтove koje su sniтili па letovвnju. 1 hвven't it last find it? 5. - Vi ste sreCni. . . ја nemam auto (jedan).

. -З.Ьolestan. gusobolju i kijavicu. . vrlo dobro. а sore throat and а cold. ~ta se desilo? .. def. go' and get' busy to go • mysell. Ј have а toothache апd there is по dentist in my vlllage. Nemam vi§e cigareta. је оп (З) Ovde . What's the matter? . .Very well. Govorite glasпije.5..213 two hundred and thirteen two hundred and fourteen 214 6 7 lt took' him lllness (2). EXERCISES 1. reklo Ы se went into the house (pro!lo vreme od go) ili entered the house (Ьеz predloga!). ove su njegove. Вoli me zub.. 'laud~ . .13. eru:.odmah" nego . ne razumem ni ret. lt's getting' dark.. istovremeno··.. zubobolju. . UpotreЫjava se i pridev sick. Smrkava se (postaje mra~no). .. and nobody asks me how 1 feel'! 15 Trebalo mu је dugo vremeпa da se oporavi od (svoje) bolesti.lmam glavobolju. iks'pensiv.Ьolest. thanks. Uzmite autobus broj 37 i si(!ite kod tering Krosa. ..11. suviSe sam zaposlen da Ьih iSao sam.З. _(4) U ovom slutaju at once ne znal:i . Каkо se ose6ate danas? . but they are still quite expensive. da:k. Ш. Don't all speak at once. (З) 8 9 10 11 9 10 11 12 l'm too 13 14 the house through 12 13 14 15 Take' а numЬer thlrty-eeven bus and get' off at Charing Cross. Da је re~ о OOveku koji naprosto ulazi kroz vrata. те а рвреr.4. 1 have по more cigarettes. Svi su u isto vreme pokubvali da udu u autobus. Everyone was trying to get' on the bus at once (4).2. She's getting' very deaf. ·ь~:gl~ ..9. Molim vas.IENJA (nastavak) (2) 11/ness. 'noub::~di. idite i uzmite (пabavite) mi noviпe.. . . odjednom. . 'tu:ecik \~i:p~ ~ s::~: . erout. Nemojte svi govoriti uglas.4. One knjige su moje. these are his.14. a1i viAe ameritki.. •• 60th LESSON . These records are cheaper than those.8. Hajdemo kuci.l've got' а headache.Evo (ih) ј~ malo . Ona sve slablje tuje (postaje vrlo gluva).1.2. Please.. Speak' louder.5..15. а toothache. ali su ipak priliC:no skupe.. How do you feel todey? . Ove plote su jeftinije od oпih. а long time to get' over his 6 7 8 Let's go' home. RE6ENJA ZADATAКA 1.Неге аге some more. Those books are miпe.Нvаlв. 'cvriwлn. The burglar got' lnto а small wlndow. . Provalпik se uvukao u kuC:u kroz mali prozor. get izrai:ava tebltotu ulai:enja. а niko me пе pita kako se oseCam! OВJМN. а u mom selu nema zuьara. 1 сап't uпderltllnd а word.

ali PRONUNCIA TION 'h:tlideiz.get on .' ln these towns. good! Let's have а look at them! 1 like the ones aЬout Spain. .up.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-first (61st) Lesson Holldays •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset prva lekclja Letovanje (praznlcl) 1 Uzeo sam (doblo sam) ove prospekte ju6e iz putni6ke agencije.2. 'sk.3. Тhеу аге going to the Marsdens': oni idu kod Marzdenovih... Nije vafno. lt's get ..5. 1 2 з 4 5 1 got' these brochures yesterday from the travel-agent's (1 ).usually . gets in Everyone . When the train .1. ./MNJENJA .tl~nd.НВјdе da po!urimo. At the butcher's ('bu~): kod mesara (u mesarnici). bro'!u~z . But nelther your nor 1 speak' Spenish.. - from the station. Let's go' to Spain this year. spein. 'ai~ . 5. - Koliko Ноw је to daleko? . 6. Sidite (skinite se) kod polte. PONAVLJANJE: 11.(2) OЫik to hsve to (lekcija 56.3. Svi su pokuAavali и isto vreme da udu и виtоЬиs. Hajdemo u $paniju ove godine.4.. . 'evritюdi. dobro (је)! Hajde da ih pogledamo! Meni se svidaju oni о $paniji. U ovim gradovima svi govore engleski. kou1d . U kofiko sati оп obl~no ustsje? does he 5. То go to the Ьaker's ('Ьeikez): i(:i u pekaru... What time . . .? 2. . at the post-office. 5) upotreЫjava se i za negaciju od glagola must. 1t doesn't matter. Postoji i must not. · ..far is it. was trying to the bus V. Let's off . Pada mrak. . br. .at once. 'naiбa. hurry up..? 216 Flll ln the mlsalng words: 1. phone me getting dark. 'eid:t:~пts. tetefonirвj mi sa stsnice.215 two hundred and fifteen two hundred and eixteen •. Get З. 61st LESSON . (1) Posle imenica u prisvojnom oЫiku ~to se podrazumeva "radnja" ili "kuCa". everybody speaks' English. 2 З - 4 5 - 08. .4. 'traev~l 'spaeni!.. Oh. R818NJA ZADATAКA (nastavak) 1. kontrakcija mustn'f ('mлsnt). . 'maet~ . Каd voz stigne (ude}. О.1. Ali ni ti ni ја ne govorimo §panski.

. Nonsense' Anyway. ig'zist. we must deckle: elther Spain or Scotland. Ја ne volim letenje. 11 12 13 14 Koje~ta (Ьesmislica)' da vidimo CudoviSte iz Loh Nesa.5. Вojim se da (:u morati da krenem. . miO . mozemo ici ili u $paniju ili u $kotsku..So am 1. we can (N. $kotskul дli u $kotskoj је hladno.ne smet da idet i you don 't have to go .Zda ovde.13. . plein. Е. Vratajte se па гanije lekcije da proverite oЫik i znatenje posebnih (idioma). They might Ье here . EXERCISES 1. . She might come . 'f\ajil).З.. Vi~ mi se svi~ju oni koje nam је pokazao pro&le nedel~.h nes 'm. 'i:zi~. l'm alreld of llying. RE$ENJA ZADATAКA 1. 1 don't like ltying and nelther do you. Ја se ЬOjim letenja. Nije suvi~ hladno.. inaee (ili) (:е Ыti prekasno. а veoma је lepo..14. а ni ti. 1 prefer the ones he showed us last week.2.. But Spanish is easier to underвtand" than the English they speak in Scotland. sлm sлn. and it's very Ьeautiful. . 10.9.va pretpostavku.oni su mo.. kakvo inaee u engleskom ne postoji...12. l'm afreld 1have to leave. 'eniwei wi: mait si: бQ l. We must dectde qulckly or it will Ье too late. 1 ne moraS da letiS: avionom (uzmeS: avion).3..ona bi mogla da dode. Кasno је i pada mrak. And you don't have to (2) take" а plane. izrвza Nemojte se brinuti ako vam lekcije izgledaju та/о komplikovanije. di'said. јег Cete njih sretati i kasnije. Nije toliko bltno da to tinite za nove reti. ра moramo se odlutiti: ili $panija ili $kotska. Scotland! But it's cold in Scotland and 1 want some sun. lt's not too cold. 61st LESSON .(З) Might (od glagola may) oznaЬ. .. а ја zelim malo sunca. OВJoUNJENJA (nastavak) znaei "ne smem".11. lt's late and it's getting dark. 1 ја. lt doesn't exlat! . (4) Loch (jezero) је $kotska ree i zato u njemu imamo grleno h. we might (З) see• the Loch Ness (4) Monster..nst~. 2) elther go• to Spain or to Scotland. 'Ьju:tiГul . in'venS~n tu :~'trrekt 'tu :rists.. "n..How do you know"? lt's elther а my1h or an invention to attract tourists: . moguCan doga· daj.2. 6 78 9 10 - Dabro.217 two hundred and вeventeen two hundred and eight88n 218 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 Well. .4. sliCno na$em. . Ono ne postoji' То је Otkud (kako) ili mit ili izmiS:Ijotina da se privuku turisti. Uskoro Се vam sve blti lako. mogli zna~? Ьismo govore u $kotskoj.5. Ha.8.ns:щs. дli ~panski је la~e razumeti nego engleski (kakav) U svakom slutaju. Let's have а look at those new brocllurea.de da pogledamo te nove prospekte.4. Ponavljajte ih s vremena па vreme da biste utvrsШi znanje. Moramo brzo da se od)ueimo. Razlikujte stoga you must not gc. Well.ne mora$ da idet .

ali (njeno) stanovnistvo је mnogo manje. . 'Joul<~ndz . car..2. Moiete iCi autobusom You can go autom. waild. . afraicl (scared) . . .3. koja је vise poljopri· vredna. ali mislim da neOe (ne mislim come plane.. 'hailandz . . lt ..1. popj:.flying . Mada је Edinburg glavni grad. Morвt:emo dв t!ekвmo. PONAVLJANJE: 12. might. koja је divlja i veoma lepa.... 3.doesn't matter.219 two hundred anc:l nineteen -а: Ш two hundrec:l anc:l twenty 220 FUI ln 1118 ml881ng 4. and in the south.. the Hlghlands which are wild and Ьeautiful. Не Ы da dode avionom. а i ја. might. vi ni јв ne rszumemo lpanski.don't think so... ZADATAКA (nas1avak) 1.• ~gri'kAIC<~r<~l. Spanish.3. Nije you Vllirю. - 62nd LESSON . 'smo:J:.Ьу. mein 'ri :d!anz . . Glalgow is the main induвtrial centre. N. no:O . phone Wewilt wait.'lei~:...5. Mogla She da telefonirв v«erss. 1 Scotland is half as Ьig as England but the populвtion is much smaller. Mogao tako). The bus is 5.. either Ьу Ьу quicker (faster). .l:.. Although Edinburgh is Jhe capital. 2.. 4.. There are two main rвgions: in the north.this evening have to.. ha :f . the Lowlands which are more agricultural. Оп se ЬОјi !вtепјв. but 1 V. Postoje dve glavne oЫasti: na severu Hajlends (brdska oЫast). Autobus је brii. Neither nor understend . sau6 .. а na jugu Loulends (nizija).so am 1. bus or .n .2. .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-second (62nd) Lesson Scottвnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset druga lekclja Ako18kll 1 $kotska је velika kao polovina Engleske (upola tako velika kao Engleska). 2 з 2 з 4 PRONUNCIATION 4 'skat.. .nd. Glazgov је najvalniji industrijski centar. of Ы Не's and 1.

:o:z. Scottish towns look very dlffeгent fгom English ones.s. it has neveг been unlted with England in the same way as Wales.sk. "· . called Pгesbyteгianism. oВJA$NJENJA (1) Scots (ovde mnoZina od Scot) moZe blti i pridev: а Scots vШage=a Scottish VШage. So.:o~~~ taunz. oun [. _'brit.:ots. 'geilik . the houses аге malnly of gгеу slate...гei­ k · · · ~·.. oun ri. The Scots have theiг own (4) гellgion. :id. Delovi tog zida postoje i danas. (4) Pridev own znaCi .Jv red brik..221 two hundred end twenty-one two hundred end twenty-two 222 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Scotland was sepaгated fгom England Ьу а wall. WE:I·~i~~ · · k8·~~~ slett.r. 'hetdri:~n. mada је $kotska deo Velike Br~anije.ju'naitid · ·. . Jugoslovenska privreda . is in Scotland. NajviSa planina Engleske.6. but most Scots (1) speak• Engl ish. 1 t: · · roum. а uz svakodnevno vе!Ьвпје za nekofiko nedelja Cete potpuno ovfadвti njima. 'sep. ali privreda Jugoslavije . Brltain's (2) hlghest mountain..n.13. Ben Nevis.~kotsko seTo. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 $kotska је od Engleske Ьila odvojena zidom koji је podigao rimski саг Hadrijan (podignutim od rimskog cara Н. (З) Веп је reC iz jezika Skotskih starosedelaca.12.vlastiti. i sopstvene zakone.. Oni su znвtno jednostavn&i nego и drugim evropskim jezicima. gelskog..vlasnik. the houses аге mainly built• of геd bгick.14. zvanu prezblterijanizam. t.. Ben (З) Nevis. built• Ьу the Roman еmрегог Hadгian. U engleskim gradovima kuCe su pretetno sagracjene od crvene opeke. .nz 'hai. Scotch se upotreЫjava samo za viski! . ona nije nikada Ыlа sjedinjena sa Engleskom па isti natin kao Vels. hauz1z а: 'meinli Ьilt ..te graditi i od imena zemalja.· .. ali veC:ina ~kota govori engleski. and theiг own laws.:o:['6ou ~~dьпrг. ln English towns. wheгeas in Scotland.\ 'gla:sgou .posedovati: owner ('ouna) .l 62nd LESSON . Skotski gradovi izgledaju sasvim drukfije od engleskih. sopstveni" То own .1ГI<~ПIZffi .st 'mauntin ben 'neiv:~s.Yugoslavia's есопоту ili the economy of Yugoslвvia.. in'dлstri:~l 'sent. setm we1 ~z wetlz. 'k~pit.Yugoslav economy.9.7.. ~koti imaju sopstvenu religiju. .). Ne treьa dв vam nepravilni glвgofi postanu straMo.(2) Prisvojni oЬiik se mo.n emp. koja znaCi "planinski vrh". :-.Prezl>.. ~ . nalazi se u $kotskoj. ~ 1... Otuda.. dok su u $kotskoj kuce pretetno od sivog §kriljca.10. greit 'brit. iz ~. tg'zist. although Scotland is рагt of Gгeat Brltain. Some oldeг people still speak• Gaelic.n. Paгts of this wall still exlst today. Poneki stariji ljudi јо~ govore gelski.

PONAVLJANJE: 13.NaЬ&vi mi (uzmi mi.2.а.4. Vel:ina ljudi u ~kotskoj govorl engleski. doesn't . Most people in Scotland speak . Naravno. Odran11e znamo upotrebu participa got za "poja~anje" glagola have. U tom slu~ju got samo za sеЬе ne zna~i ni§ta: lna~ get ~z dodataka ima osnovno zna~nje "doblti".Оп ima ре! funti.nor. Although. br. 61. whereaa Gaef1c is complicated. 4.4. . 1. Kut:e su uglavnom sag!'lldene od Ariljca. Не pronounce it the same as RE$ENJA ZADATAКA 1. 2. З i 5. allhoug/1 some older people st1ll speak Gaa11c. ~kotska је dvaput manja od Engleske.are. . . .speaks. а odatle i "nlibaviti".get.neither. . towns very different. V. Не's poиnds=Нe has 5 pounds .way. Flll ln the mlutng worda: 1.5. donesi mi) fla§u piva.Ove knjige samo doЫii ju~e. ni ја пi moj8 Jena ne govori(mo) gelski. Get те а Ьotl/e of Ьеег.h glagola u engleskom jeziku. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset treca lekclja l've got а cold=l have а cold ~ linam kijavicu. Scottish . mainly built of slate. Of course. The h0uses аге З. 1 ••• my 2. .5.English. . 62. to је moje lifno miAijen}e. To.his.з. -. br. 58. dok је gelski komplikovan. This is brochure.223 two hundred and twenty lltl- two hundred and twenty-tour 224 EXEACISES 1. br. Ova re~ca od tri slova jedan је od naj~e§ce upotreы. Engleski је lak za u6enje. 4. . 60.ava"'.З. . my own . 6Зrd LESSON .2. Scottish. br.a. Skotski gradovi izgledaju sвsvim druk~ije (vrfo razli~ito). We got these Ьooks yesterday . Ovo је тој sopstveni prospekt Uzmite пjegov. 4.in .. 8. 2 i З. Оп to ne izgovara па isti na~iп kao ја. that is my own oplnion. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-third (63rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protttajle oЬjainjenja: lekcija 57.look. got five 1. English is easy to learn.2.те. Mada smo &roti {jkotski). mada neki starijl ljudi јоА govore gefski. br.4. sa Ьezbroj zna~en. . we wife Gaelic. Scotland is half as Ьig as England. 1. . ра 1• neophodno da se s njom bolje upoznamo..5. Take 5.

Get off the bus after the church.Smrkava se. Defektnl glegoll "cen" 1 "mull".. Evo nekih od najteMih: to get up.nisam mogao da. Nothing serious . 8 od must uvek 1 had to .. З. 3.sici (sa autobusa). 2. get stite najrazlititija znatenja. S dodatkom priloga ili predloga. 4. Morao sam da prodam svoj auto da blh platio ratun.. 5. 1 had to se/1 ту car to рау the bl/1. Whaf's the matter? . uzbuden. .necu morati da.. ali cemo . ..у је defektan па isti natin kao i can i must. 2. za uz na 4. zavisno od konteksta: "оп sme da dode" ili "on Ы mogao da dode".Ona postaje gluva.sici (s nekog uzvi~enja). i pomocu nJega gradimo buduce vreme: 1 wi/1 Ье аЬ/е to . ali za nekoliko nedelja ili meseci hocete.moci CU da .225 two hundred and twenty-five two hundred and twenty·slx 226 U progresivnim oЫicima ovaj glagol najte~e znati "postajati". You look very busy.izaci. Zepemdte: Јаап and 1 аге coming naxt week .niMa ozblljno.. kad god u tekstu naidete oЬiik sa zvezdicom. . Оп ustaje u osam sati. s. 1 didn't have to .. Let's have а look . Prevod: 1.Mo!da Св ona (ona Ы mogla) telefonirati kasnije. . Za proAio vreme. kontrakcija 1 сап't (ka:nt). to get out .Ne otekujte da cete ih nautiti pet ili deset dana. З. Bilo Ьi upotreЬe Odritni oЫici su 1 саппоt.nisam morao da. М.moracu da .).jedne pantalone. to get over.. 4. . pomoc spiska na kraju knjige. to get dowп .. 1 won't hsve to .popeti se.. Najva!nije је da zastanete i da se "presliAate". to get off.. ali ako zapamtite ovih nekoliko osnovnih nal:ela. 5. U spojevima kao he may сате moguC:na su dva znaCenja.oporaviti se (od bolesti..O!oun i ја dolazimo iduce nedelje. (ili 1 couldn't). . uci (u autobus i sl. .a itd. LEKCIJA (Revlalon) 63rd LESSON . tu teMe reci 1 was аЫе to . OЬiici can i must postoje samo u sadaAnJem vreme~u i nikada ne dobljaju nastavak "s" u з. OЫik might (he might сате) ima samo ovo drugo znatenje.Podsetimo se svega sm? naul:ili о njima. Shв might phone later . · ~to 6. . mustп't znati "ne smem"). . uvek је korisno pogledati u neki veC:i engleski retnik keo Мо su "The Oxford English Dictionary" ili "Chambers 20th Century". оп vam neCe zadavati prevelike te~koC:e. 1/'s gettiпg dark .Sta је (posredi)? А pair of trousers . Prevedlte plameno ne engleakl: 1. Neither your nor 1 waпt to speak to him.. lnfln1t1v glasi to Ье аЬ/е to odnosno to have to. . Sidite sa autobusa iza (posle) crkve. Не gets up at eight о 'clock. . nemoguCe da unapred nautite sva znatenja i glagola get.. U slul:aju nedoumice. . She's gettiпg deaf. .morao sam da . 1 wвsn't аЬ/е to . . Ni ti ni ја ne !elimo da govorimo s njime (njemu). necu moci da. to get оп . / wi// have /О • . i 1doп't have to (must по/. Neprevllnl glegoll.. Mogu li vam pomoci? 2. Can 1 give you а hand? ZA PONAVLJANJE: 14. .ustati. lzgledate veoma zauzeti.). сап ima oЫik could (kud). . U buducem i proAiom vremenu: 1 wоп 't Ье аЫе to. ..H~de da pogledamo.mogao sam da . IICu jedntn~.

rekao је za6udeni turista.10. Jou prais .sve zavisi od toga da li .ima6ete dva tunela ро ceni jednog. Astonished Ьу the low price. sa1d.. Prihva6ena је firma sa najnitom ponudom..(One) velika је loЬ8nja kraljice Kleopetre glasio је (Ьiо је) odgovor. 6 and we'll meet• in the mlddle. dai'rekta..(1) 1ovde.. lznenacSe2 ni niskom cenom.227 two hundred 8nd twenty-88\t8n two hundred •nd twenty-elght 22:8 Slxty-fourth (64th) Lesson 1 2 When France and England declded to build• а tunnel under the Channel. . . 6 i srebl:emo se u sredini. so much noisв ali so many cars.lt's easy ..was the reply. ke1s .Ја 6u po6eti da kopam na engleskoj strani. 7 .rekao је intenjer. mailz a'pa:t. What will heppen if you don't meet•? 8 9 . The firm with the lowest offer was accepted. fr~:ns . l!ouz 64th LESSON . What are those? . ...То је lako ..The Ыg 12 - ~ 4W( ~& а.kopa na francuskoj strani. they asked the director: З . Jedan turista u Кairu video је dve loьanje u jednoj radnji: jednu veliku i jednu malu. -А mala? tenders. .Каkо 6ete to da uradite za tako malo novca? 4 ..the engineer said• calmly you will have two tunnels for the price of one. 10 11 - 1О 11 12 - д tourist in Celro saw• two skulls in а shop: а large one and а small one. itd.е imenica u )ednini Ш u mnotini: so little топву ali so fвw pennies. zatraiile su pismene ponude.7.' ~!>1\<Sk one is the skull of Queen Cleopetra .Г'<Ј.u tom slu6aju . they asked for Sezdeset Cetvrta lekclja 1 Kad su Francuska i Engleska odlu6ile da sagrade tunel ispod kanala (LamanAa). and my son will start dlgging• on the French 5 side.How are you going• to do it for so llttte (1) rnoney? 4 .. а $ta 6е se dogoditi ako se ne sretnete? 9 .. $ta је to (Мо su te)? . hepan.9. 'kairou sa: tu: skлlz.mirno је rekao intenjer .But that's ridlculous! You'll Ье miles apert. 'ka:mli. . - t. fa:m а щ~ · . ak'septi~.6. ... sta:t d1g11J. l.. 7 .Ali to је kojeita (smeЗno)! Bi6ete miljama udaljeni Uedan od drugog).. Zbllja? ..ou~t 'afa ~a. Reelly? .! \~mnal . ri'dikjalas .. pitali su direktora: з .2.11..And the little one? f'. 'tendaz.:z. .ln that case .setate se...he asked. a'st3niit ._:- ~~~ ~~ ---~ __ PRONUNCIATION OIIJA6NJENJA . 5 а moj sin 6е po6eti da . df ·. ел- 8.~1Щ.pitao је. 'midl.1 will start dlgging• (2) on the English side. ~.4. . (2) Mi: stвrt to dig.the enginнr said•.said• the amezed tourist. di'saidid tu Ьild а 'tлnal 'лnda б.

. They rang last night.4. Svako zna Cezarove re~i: dodoh.З.t.2. to ? -. Каkо ide ponsvljanje potetnih lвkcija? Sigurno пв nвilвzite ni па kakvв ozbl/jnijв ~kote.. Kad Cete moCi da mi kalete (date) svoju cenu? When Odmah.14. . -. but we weren't in.4.eti s pulenjem.4... atthe.2. Do you rememЬer Jones? 1met him in the street yнterday. videh. -. -. lt -. ~- . give ZA PONAVI. -..5. What are those? Тhose? -.3. ... ali telв prestati. 14 Ne zaЬoravite da ponavljate nepravilne glagole. Sta је to (lta su te)? - То (te)? То su Zivotinjske loЬanje. to AEkNJA ZADATAКA 1. ri'plai. . but . ali mi nismo blli u kuCi. Мој sin је sagradio svoju sopstvenu kuCu. 1conquered. Lako је . Everyone knows Caesar's words: 1 came. NastвWte.5. LEKCIJA 64th LESSON . па doЬrom ste putu. Don't forget• to repaat the irregular verbs.start smoking -. &эtvrtka? Flll ln the ml11lng wordt: 1.5.12. EXERCISES 1.. Љ:'get tu ri'pi.2.:J 'a:n· . li se Dfonsa? Sreo sam ga јuЬ! na ulici.rememЬer. will you Ье аЫе-. 4. Pitao me је kako si ti .more difficult -. Не asked me how you were. tomorrow? 1 don't 1. Who will Ье-­ party-. . -З. a'meizd. -.answered the 1hopkeeper. poЬedih.stop. Ко Се blti па prijemu sutra? Ne seCam se. Каkо Ноw mislite (kako Cete) to da uradite рге iduteg todoit. .. Oni su zvonili sinoC..229 two hundred and twenty~nine two hundrttd and thirty 230 13 14 That is the skull of Cleopatra when she was а young girl . kwi:n kliou'pctra . 'riali .At once. ? -- ? They are 5.JANJE: 15. 13 - То је lobanja Кleopatre kad је blla devojёica (mlada devojka) - odgovorio је trgovac. 3.Ьefore next Thursday. are you going -. -. is easy to .. 1 saw.13.animal skults.. . SeCa!.me your price. Му son built his own house. 2.-. ? pol... јл!Ј g.

ati". tju:b.6.3. .... 'лnlaik . unllke (1) the Меtго.. ovaj restoran је grozan. Mozete kupjtj pretplatпu (sezoпsku) kartu..4. You can buy• а season tlcket.tJ him to ье lstв .f:eleznicom. But. vju:. .naplat:ivati"... ·s~:t~n 'pix-i~ . sloweг Most buses аге douЬie-deckers and you allowed to smoke upatalra. According to him..."kao": unikв ima suprotno znatenje.. moust 'bлsiz а: 'dлЫ 'dek~z .1.... . аге OIIJA$NJENJA • (1) Znamo like. ~'laud . '():lsou .. za razliku od metroa... јоА postoje sluzьeпjcj kojj vam proveravaju kartu па 4 5 5 6 izlazu. Train fares агв hiih-_ Vozovi su skupi.9. уоuг 7 8 1 Zato morate zadr!etj kartu dok ne zavffijte putovanje.. which allows you to trevel for а certain peгiod at а loweг ргiсе. лn'til . 'metrou.. (3) То chвck: proveravati.Ne liCi па njega (nije svojstveno njemu) d8 zakdnjava. The tuЬe .nвeltean'' i otuda •. (4) F•re је tarifa. Ali. 'ra:6~ ould 'fd~nd . which is but gives• you а Ьеttег view. опа је prilitпo starjпska ј dosta skupa..skupl. ~'k:>:diQ . lt's unlik. kontrolisati..1. prema. You рау according to (2) the dlstance you want to trevel. emplo'ji:z hu: fek . .јЈј . 6i 'лnd~graund . . Vеејпа Ateпj 7 8 9 autobusa su dvospratпj..... So you must keep• уоuг tlcket untll you flnish уоuг journey. . . Podzemпa lelezпjca . bai ~ 'si:z~n 'ti~t . .. iks'pensiv. theгe аге still employeea who check (З) tlcket at the exit. 2 З 2 з Undeгgгound Меtго in Paгis.ог the eomething like the every morning is 1 Dejvjd Vjsloп putuje па posao svakog jutгa podze- mnom .za raztiku od". (2) According to: ро. zavisno od. лp'stuz.пеАtо је kao metro u Parizu.. it is retheг old-fuhioned and quite expensive.ne kao".. а odatle i . Mozete putovatj ј autobusom..5.it. pro. .:t~'metik ..7. PRONUNCIATION 'pлЬlik 'trensp:>:t. Mada је пајvееј deo podzemпe zelezпjce automatjzovaп. You can also travel Ьу bus. . . 'lou prais. 4 Platate prema udaljeпostj koju zelite da prec!ete (putujete). . . ~·lauz ..231 1 two hunclred вncl thirty-one two hundred вnd thlrty-two 232 1 Sixty·fifth (65th) Lesson PuЬIIc Sezdeset peta lekclja Jevnl иоЬrеС81 transport woгk 1 Devid Wllson trevels to Ьу tube.andeгgгaund" .. То collect је ... this Гf1St4ursnt is terriЫe: ро njemu.moje odgovore. 'dЪ:ni.. cena putne karte. koja vam omogucuje da putujete ро пiloj сепј tokom оdгес!е­ поg perjoda. PltNlStJ check ту answersmollm vвs.. 'ep. 'draiv:t 65th LESSON . kojj је sporjjj ali vam omogutava (daje) Ьоlјј pogled. а dopuAteпo је (dopuste) da pu§jte па gomjem spratu. 6 Allhough most of the tuЬe is autometic..9.10. 'dist~ns..

2. . 'kaepit~l. . 'di:zal 'endlind 'vi:~klz .thNe two hundred and thirty·four 234 10 11 12 Оп these buses.. Ako је taksi slobodan. Ро njemu.~nt. U ovoj zgradi nije dozvoljeno puAiti.5. OВJAAN. theгe is а dгlveг and а conductoг. Ne kraju putovanja morate pokazati svoju kartu. Za iznajmljivanje" па prednjoj strani. ili "(Hekni)-keЬovi". videcete mali natpis ... Љ: 'hai~ sain in 6~ fr. ог 10 11 Na ovim autobusima postoji vozal: i kondukter. Мој paso! је pregledala (proverila) po/icija. he looked at his watch to check the time. ali s vremena na vreme treba vam odmora. 2. Najzad... to park REUNJA ZADATAКA 1. Flnally. . EXERCISES 1. koji vam naplacuje voznju. . 'feimas 'lлnd:m 'taeksiz 'haekni kaebz. 13 14 "Hackney Cabs" (5).. lf the саЬ is fгее. him.. naziv nekada§nje luksuzne koeije) i taxi podjednako se upotreЫjavaju u znae&nju .. Naravno. 65th LESSON .. bn'dлkt~ .. lt's unllke him to say things like that. who collects уоuг faгes (4). You аге not allowed to smoke in this bullding.4. theгe аге the lamous London taxis.5.. fuz. <1: - . S vremena na vremв gledao је na svoj sat da provвrl koliko ie sati... cannot come.3... ..12.. crna vozila s dizel-motorom dobro su poznat prizor u prestonici. tu su tuveni londonski taksiji. dlesel-engined vehicles аге а famlliaг sight in the Capital.fu. From time to time. najbolji nal:in da vidite grad је pe~ice. we are . Мвdв veCina njih ne mogu dв dot. Of course.IENJA (nastavak) (5) СаЬ (skraCeno od francuskog cвbriolet.З. 'fain~li . Му paeeport was checked Ьу the pollce. you will see' а llttle "Fог Нlге" sign in the fгont. you must show your dcket.taksl''. fri: .. k~'lekts . here. At the end of the )ouгney. Ыасk. 12 13 14 Ova krupna. Neoblt:no је za njega (ne lit:i na ntega) da govori takve stvari. These laгge. r~·mш~ sait . but you need а гest fгom time to time. Нackney је jedno predgrade Londona...11. nije пат dozvoljeno dв parkiramo ovde. 13. ...233 two hundred ancl thirty. Flll ln the ml11lng worda: 1.2..4.. the best way to see' the clty is on foot.

. David and Joan want to with 5.. What is the popular name for the Underground? Where else can you find• an underground rвllway lystem? What is it called? ls the ТuЬе expensive? Why is it deвrer than the Parlsian Metro? Why must you keep• your tlcket untll you reach (1) the exit? What аге London Ьuses called? Can you smoke on а London bus? Where? Who collec\8 the fares? Who drives• the bus? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset йsta lekclja 2 3 4 2 з 4 5 6 7 5 6 7 Naul:ite ovu stranu kao i obll:no.Kad dostignete trtdesetu godinu. wu els .not allowed.5. 66th LESSON . • V. will you the . pri'si:diq. then вnswer the questions with the help of the preceding lessons. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-slxth (66th) Leuon 1 Learn this page as usual.exercise. your . hoCtlte veiЬu? Whвn 1 li da pгeglвdate (pгoveritв) .4.2. two hundred and thlrty-tive two hundred and thirty-slx 236 Oejllkl i 0/oun jol Је/в d8 irвdu s пвтв.3. until you reach the ZADATAКA (nastavak) 1. still . According to. 2. 'reil· (1) То гвасh: dostiCi. дlthough most of them. dospeti (do). have finished .235 з. peid! 1ez ju:!u~l .ticket . Kako glasi (kako је) popularno ime za podzemnu !eleznicu? Gde ја$ (drugde) mo!ete naci podzemni !eleznicki sistem? Kako se zove? Је li "tjub" skup? Zaito је skuplji nego pariski metro? Zasto morate cuvati kartu dok ne stignete do izlaza? Kako se zovu londonski autobusi? Мо!е li se puSiti u (na) londonskom autobusu? Gde? Ко naplacuje vo!nju? Ко vozi autobus? ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1.exit.. 'JIOPi~l~ ncim. . When you reach thiгty.. . а onda odgovorite na pitanja uz pomoc prethodnih lekcija.us.come out (go out) . . 3.doCi do izlaza. .... Кеер . t:uvвj/8 (svoju) kJII/u dok ne dode/8 (dcspe/8) do izltш1.check . PONAVLJANJE: 16.. КSd budвm zвv/Sio.. ? REIENJA 4. То reach the exit..

Oh. molim vas. morate iCi gore (па sprat).Da.4.S. Must he leave at once?. please. . molim. znate dв је slot:юdan. !ао mi је.5.1em? Naravno. . Hocete li mi reci gde moram da sit.Zato Ato ti је sestra..2.. 11. .То је 12 penija. Ја ne poznajem London. Kontrolor (lnspector) Ьi rekao: Tickets. 8 9 10 $ta su "Hekni keЬovi"? Које su Ьоје? Kako znate da li је taksi sloЬodan? Koji је najЬolji nacin da se putuje (unaokolo) ро Londonu? Da naplatim vo!nju.237 two hundred and thirty-seven two hundred and thirty-elght 238 8 9 10 11 What are Hackney Cabs? What colour are they? How do you know· if а саЬ is free? Which is the Ьest way to travel around London? Fares. OВJA$NJENJA (nastavak) (2) Ovo )е uoыtajeni uzvik konduktera u autoЬusu. . 11 12 13 - 12 13 wci "sist~m. l'm oorry. ZaSto moram da јој piAem?.5. $1а 6е se dogoditi ako on ne telefonira? the . to .4. . -4. Brajton је omiljeno mesto (u koJe molete) iCi za (vd) odmor. ? Why your - Вecause 2. Brlghton is а popular place to go for your holidays. Will you te11· me where 1 must get• off? Of course. . ri:t\ "kлl~.. haid pa:k .. . Ako vidite natpis "Za you iznajmfjivвnje ··. What will happen it he doesn't phone? Flll ln the mlulng words: 1.Yes. ft~z .6..8. please (2) .3. "di~r~ 6zn 6~ p~"rilj~n. Oni su oti~li jutroe pre nego мо si ti ustao. р/ввsе. . you know is 66th LESSON .Hyde Park. How do you know if you are right? . lli "egzit.2. Oh. twelv pens. 1 don't know London.(Za) Hajd-park.. They lett this morning Ьefore you got up. .З. Mora li on odmah da ode? . if you want to smoke. . EXERCISES 1. . AE8ENJA ZADATAКA 1. That's twelve pence. Каkо (otkud) znate da li ste u pravu? . ako zelite da pu~ite. you must go• upstalrs. "bлsiz..

sister. tuk mai 'kлun . l f . The four London.. koja dolazi poslв oznake vremena. То fa/1 in love: zaljublti se.l .don't know London. 2 3 Ali је оп zaspao za vreme igre..)WIS - Rat је trajao sedam godina. please. How are you? Very well.IENJA (nastavak) .her. . - . jesen.season-ticket. slept OВJAAN. ZADATAКA {nastavak) 1.3.ahe ls.ne. l'm going• to stay with you for а few days.. REIENJA. То ta/1 asleep: _ (3) "Pre" (toliko i toliko vremena) prevodimo reeju ago (e'gou). molim vas.аее.. ()вtiri godiklja dоЬа su: prolete. The war lвstвd for seWJn . Mirno је spavao dva sata. fell. fallen: pasti. autumn..free. Hello. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-seventh (67th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset sedma lekclja 1 Odveli smo mog rodaka (brata od tetke. zima.. milo mi је sto te vidim (lepo је opet te videЩ. od ujaka) da vidi jednu utakmicu u kriketu proslog meseca. whвre 1 . must 1 wrlte. summer..5. days ago. . pre OIIJAANJENJA (1) То ta/1.4..2.. it's nice to see• you ageln.. Kako si? Vrlo dobro.. ne ротајвт 5. Tell me. winter.Z. 1).(2) For se upotreЫjava uz izraze koji oznatavaju trajanje. seasons are: spring. leto. 67th LESSON . Pre tri dana dugog vremena в thrвe zaspati. We took• my cousin to see· а crlcket match last month. 'krik~t . od strica."For Hire" stgn . Не slept• peacetully for (2) two hours until а ьа11 hit• him on the head and woke• him up. 4. 4 - 4 - 5 - Zdravo.238 two hundred end thirty-nine two hundrttd encl torty јв 240 3. dok ga jedna lopta (nije) pogodila u glavu i probudila ga. . fel ~·s\i:p 'diu:ril). Rвcite mi gde morвm da sklвm. can you (1) buy ..i t . ? ZA PONAVLJANJE: 17. - 3. Osta6u s toЬom 5 - nekoliko dana. Gde se moh kupiti sezonskJJ kartв? Where а .must get off. m~~. But he fe11• (1) asleep during the game (N. PRONUNCIATION 1. Jong timв вgо.

OВJdNJENJA (nastavak) (4) Protlo vreme i particip ovog glвgola piAu se isto kao i sa~nje vreme.шtckt. This everyday contact will make' you feel' at home with English and help (5) you to build' а wide vocabulary.Potivaj (odmaraj se) u miru" na nadgrobni kamen (groЬs) svoga mu:!a. goodbye. аџ~ . it's nice to see you ageln.te pokazati koje је vreme upotreЬIJeno.. l'm leaving' tomorrow and my wife left' two hours ago (3).9. ali se izgovaraju {red) nasuprot sadaAnjem vremenu ~r1:d).11. How аге you? . but rememЬer: Read' some English every day.2. vaA otac је zaspao pre pola sata.. Onda јој је advokat rekao da nema nista za nju u testamentu njenog muZa. (5) Pomo6ni glagol will (upotreЫjen uz makв) ne ponavlja se. .. ali zapamtite: titajte pomalo engleskog svakog dana. your lether fell aaleep half an hour ago.. so she told' the mason to add the words: "untll 1 come'".dok ја ne dodem". Кеер qulet. Samo kontekst vam mo.. . . trudite se da titate ovu knjigu najmanje pola sata (па dan). ја sutra odlazim. wouk him лр. . а moja lena је otisla pre dva sata. . . Ьild а waid va'kebjalari Ьлt ri'memba. and for а llttle longer at the weekend.8. Каkо si?. . 'evridei 'k. 'tu:mstoun . Then the sollcitor told' her that there was nothing for her in her huaЬand's will.o је tokom prvog dela 67th LESSON . а malo du:!e preko vikenda.Oh well. do videnja.. 'misiz h1gшz put rest in pi . a'aou. Tokom nedelje. Ovaj svakodnevni kontakt naviknute vas (utinite da se osetate prirodno) na engleski i pomoti te vam da izgradite sirok (oЫman) retnik.. ра је rekla kamenorescu (zidaru) da doda reti: . tџ.s . Zdravo. . sa'lisita tould. onda . . . 'meisan tџ cd 6а wa:dz. Не left RUENJA ZADATAКA 1. .. a'gen. Mrs Hlggins put' "Rest in Реасе" оп the tomЬstone of her huaЬand's grave. ра . greiv.З.4. During the week. Otita.б.3. well.241 two hundred and forty-one two hundred and forty-two 242 6 - Ah.7... 7 7 8 9 8 9 Gospoda Higins је stavila (natpis) . 10 11 12 13 14 ----- 10 11 12 13 14 :P!S~ali . . EXERCISES 1.2... Hello.Oh. try to read' (4) this book for at least half an hour. Budite mirni.13. . nego vld:i i za glagol he/p. е - дh. milo ml је dв te (ponovo) vidim.

. which is played during the 1ummer months. They play it and they watch it. voleti (neAio).tjJ је umro 1965. .TAКA (nastavak) Winston Churchill died ut8kmice. 1.3. . 1 2 3 Englezi (engleski ljudj) su veliki ljubltelji sporta. the week .for а week. Christmas. ... . . . . 2. . .full of people. . govore о njemu ј mjsle о njemu. .4. 5.4. . ZADA. Najtjpj~njja (najtipj~nije) engleska jgra је kriket. the shops are Flll ln lhe mlulng word1: 1. .. Bio је пв vlasti devвt godinв. . . pn'felonal . Olon јв morao da ostвne и Juвvetu nedelju dвпв. 4. then left as well.. .5.. PRONUNCIAТION OВJAINJENJA ik'tailiђ . 68th LESSON .IA. . Оп је Ьiо prвdsednik vlade zs vreme ratв. We walted for hjm for fjve mlnutes. Не was .3. .5. 5.Ьefore .in .for nine years. stay . John . Не in power ZA PONAVLJANJE: 18. moust 'tipikli .2. (1) То Ьв lono ot. During . .2. was . .4. а ol"'tta smo i mi otiAII.. The most typically English game is crlcket. . Tokom sвdmice pred Sа. . in nineteen sixty-five. IJIO:t. tek&Ji smo ga pet minuta. Rekao је da mu је dosadno i da ho6e da tde kuCi. Oni ga jgraju ј gledaju ga. the war. Ьеd . Vinston ()e. Не sajd he was Ьored and wanted to go home. had to . Prime Minister 3. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-eighth (68th) Lesson Sport 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset osma lekclja Sport English people are very fond of (1) sport. they talk aЬout it and think' aЬout it. .:д radnje su рџпе svвts.blti ljuЬitelj (ne<iega).Ц two hundred •nd forty-three two hundrecl •nd torty-tour 244 durjng the fjrst part of the match. .during.5. fand. REtaN. kojj se jgra tokom letnjjh mesecj.- t.

steit 'blngou ..6.. ро imenu Elis. . There is no State lottery in England. pretefno fena. 'rлgbl. 4 5 6 7 8 дli najpopularnija igra је fudbal.IENJA 'plei~ ~:n (nastavak) 'i<'lt~i . melnly women. Љ:'Ыd:ш. succsssful uspeia. redovno igra Ьingo. was so bored with pleying with his feet 8 9 that he took• the ball in his hands new game was born (2)! and а 1О 11 12 Another popular sport is horse-recing.. roditi se. which is forbldden• '" England on Sundays.. Nazvan "Ragbl-fudbal".Gde ste rodeni? (3) SuccвtJS (ssk'ses\ је uspeh. b<'l. Smatra se (procenjeno је) da oko ~st miliona ljudi. Ьall-game. it was invented at Rugby School in aЬout 1820 (elghteen twenty). koje su u Engleskoj zabranjene nedeljom. ... h. .. .. jeste ragbl. Mnogi Ьioskopi se zatvaraju i Ьivaju prepravljeni u dvorane za Ьingo. . А Ьоу. ~·nл&l 'b<'l:lgeim 1es . U Engleskoj nema drtavne lutrije. 'regj~l~li. -9. 'Ьi:iQ k~n·v~.n. а igrafi zaraduju velike sume novca. Ьeing 13 lt is estimated that aЬout six mlllion people.245 two hundred and torty-five two hundred and torty-81x 248 4 But the most popular game is football. Profesionalni fudЬal veoma је uzbudljiv za gledanje.. 5 6 less popular than is Rugby..ere you Ьcrn? . sku. which is played during the rest of the year (for eight months). in'ventid .Rodio sam se... godine.tid . . Another footЬall..i rodila se nova igra! Јо~ jedan popularan sport su konjske trke..~.J. called Ellis.11. Јой jedna igra s loptom.. Professional footЬall is very exclting to watch and the pleyers earn large sums of money. b. manje popularna od fudЬala.13. s~k'sesful. . . toliko је dosadilo (blo је tako obuzet dosadom) igranje nogama da је uzeo loptu u ruke . Jednom detku. 68th LESSON . 9 10 11 12 13 7 Called Rugby football.7. OВJМN. 'wim~n . izmi~ljen је u ~koli u Ragblju (u) oko 1820.. play Blngo regularly.. but а game called Blngo is very successful (3).(2) То ье ьorn: Ьiti roden...l. Ј was tюrn. 'est~meitid la:dt sлmz. Whвlв . Many clnema are closing and converted lnto Blngo halls.s 'reisi1J .d.10. uspeti..n. glagol је to succвed (sak'si:d). h<~:Jz. .11. ali jedna igra zvana blngo veoma је uspe~na.8. koii se i9ra tokom ostalog dela godine (osam meseci).

Flll ln the mlмlng worda: 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset deveta lekclja 1 2 lzvinite.te muAkog roda {ne6ak. 1. earns .2. OIIJA$NJENJA Ako ste redovno ponavljali nepravilne glagole otJeleJene zvezdicom.than. .. sestrtбina. Bilo mi је dosadno da ga slulam.odg~arajuCi fenski oЫtk је п. ali radi preko leta. Krikвt јв manje uzЬudljiv zв gledвпje nego ragbl. Је l1 ona udata?. Оп zaraduje mnogo novca. .3. strica. Dancing is forЫclden in the church. Jвdan tudЬslвr zaraduje vik nego direktor Ьanke.. .. doean't my nephew (1) Peter Bates work in this office? Oh. t. StoЫ Najls te. Zabranjeno је puSiti и londonskoj podzemnoj ieleznici.5. . Cricket is to 5. Stobby Niles is а succeiSful lootЬall player. popularan (uspe!an) fudЬaler.5. А footЬalt more а Ьank manager. 1 am very fond of your alllter. zar moj neeak (sinovac) Piter Bejts ne radi u ovoj kancelariji? А. . but he works the RE8ENJA ZADATAКA was adventures Africa but 1.2.in.during . nephtlw .3.was Ьor8d. 1 was bored with lllltening to him.summer. vi ste njegov ujak (stric). RugЬy. PONAVLJANJE: 19.lot of .св {ni:s) .4. .З. Не а . Оп је govorio о svojim avвnturamв и Africi ali meni је Ыlо dosвdrю. jol ih ne znate.5.watch than. sestriC. you're his uncle. .lking aЬout his. lt smoke in the London tuЬe. Не 4. so 1 fell aaleep. Ја mnogo volim valu sestru. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-ninth (69th) Lesson 1 2 Excuae me. She plays Blngo every week and wins large sums of money. is forbldden to. sir:юvac). Не went" to your funeral this morning. . ujaka).2.4. ра sam ~· . Samo јоА та/о strpljenja! {1) Dok cousin va!i za оЬа roda {Ьrat ili sestra od tetke. U crkvi је zaЬranjeno igrenje (ples}. SIOOVIca.247 two hundred and torty·aeven two hundred and forty-elght 248 EXERCISES 1. V.netaka. money. 2. less exciting . ali su vam veC . па vrhu jezika'". ls she married? . Ona igra blngo svake nвdelje i zaraduje vefike sume novca.4. player earns. з. 69th LESSON . . On је jutros oti§ao na va~u sahranu.

what are those ampty whlsky-Ьottles doing in the cellar? 1 don't know•.. а advokat tri.What did she say•? Nothing.. koji jediПi ima pravo da se pojavi pred vi§im sudovima.~. nothing .. 'cmpti . 'sel_. koliko imaju godina? Р а . Gospo<1a D!ouns је gurala kolica sa svoja dva dei:kica (unutra). . 'ncfju: 'pi:t Ьcits. Good morning. 'лl]kl. gospo<1o Dtouns. -11. 5 6 7 8 9 - How many people work in your office? half of theт. fa:'м:at .249 two hundred and forty-nine two hundrecl end fifty З - 250 З - 4 - David. how old are they? Well ..doktor ima dve. draga.10.. М rs Тhотаs 5 6 7 8 Koliko ljudi radi u tvojoj kancelariji? Otprilike polovina (njih). М rs Jones was pushing а рrат with her two llttle boys inalde. ba:f. 1О 11 12 1З and М rs Jones теt• in the shopping-centre... Dobro jutro. Те11• те. (3) Lswyer је opAti naziv za advokata. 't»:6dci.That's alrlght then. . .s . nista . Mrs Jones. prem . U SдD se va izraz вttorney (e"te:ni). darling. Ne zaboravite da nau(:ite nepravilne glagole na koje nailazimo. 'fju:n. OВJA$NJENJA (nastavak) OВJAiNJENJA (nastavak) (2) Slofeno protlo vreme 1have Ьought upotreЫjeno је ро~о је re~ о celom jedrюm periodu koji traje do sadaAnjosti ("in my life").. . for three weeks. upotreЫja­ 69th LESSON . Nikada u Zivotu nisam kupio praznu flasu viskija.•....7.4.~n. dtounz met . 'misiz 'tam.2. 8..9. U Engleskoj se raztikuju solicitor. sta one prazne fla8e od viskija rade u podrumu? Ne znam. .r-~1. advokat koji zastupa privatna lica. . . tokom tri nedelje.. ·~ildr. 1 forgot• ту wife's blrthday. Gospo<1a Tomas i gospo<1a Dtouns srele su se u trtnom centru. Yes.. Da.fi.3. 'pulil] _. Zaboravio sam roc:1endan svoje Zene. AЬout 4 - Dejvide. Recite mi. l've never Ьought• an empty Ьottle of whlsky in ту life (2).. ba:t.the doctor is two and the lawyer (З) is three... Don't forget• to learn the irregular тееt•... "la:j. .rekla је gospo<1a D!ouns . What Ьeautiful chlldren. in 'said. 9 1О - 11 12 13 14 14 verЬs we PRONUNCIATION 1.• 'bpil] 'scnt.said М rs Jones .Sta је rekla? Nista. Kakva divna deca... i Ьarrister.Onda је u redu.

68. What is that in the mlddle of the tаЫе? -З.Bio је Ьolestan tokom (ove) sedmice. .Rat је trajao sedam godina. but last week he Ьought а house. ali је zaЬoravio Не tiJrjave. 3. 1 don't know will happen.2.what.doing postman .Videli smo veC upotrebu for ispred izraza koji oznatavaJu trajanje: The war /asted for seven years. Оп је kupio (dедја) kolica koja је video и Cetvrtak.5.5. the he Thursday. Не was i/1 during the week . br. br.4.she doesn't. 1 i 2. ? Jt 1. -З. br. . . Ne wife is znsm Sta Се se dogoditi. stric) i tetka (ujna.5.Let's take.saw on .doesn't matter. but he the sheets. Zar ti ne o. 2. Don't you speak German? 1 thought you did. Koliko imate god1na. weather! the car the country. What fine.3.То se \188 ne tite. Razlikujte: Не was ill for а week. Doesn't . How old are you.2. Sta ta knjiga radi nasred stola?. Flll ln 11мt Njegova iena је ljuta. str1na) sre_li su se za ~reme rat. al• protte nedel)e је kupio kutu. 1. LEKCIJA ·············~························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeseta lekcija 1. br.. ЬOught . $ta pas гsdi s poS/arom? - Nije vвЬю.2.to watch . What is .ovor•A nematk•? M•sl•o sam da govori§. Кakvo lepo vremei Најdе da uzmemo kola i odemo па selo. Не never spends money. madam? .Bio је bolestan nedelju dana. s. . she want the television? - REAENJA ZADATAКA 1. lzrazl za vreme. Zar ona ne .•: . His . mlaalng worda: Ne. 1.angry . 67.forgot. ZA PONAVLJANJE: 20. 2 i З..and go to.4.ieli da gleda televiziju? - ne Jeli. (tiniA). gospodo? . 65.pram .4. the dog with the .That doean't concern you. Му uncle Ьооk doing 4. 1. . No. . . On n1kad ne tro!• n_ovac::. Mot te6a (ujak. . 70th LESSON Seventieth (70th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protl18jte oЬja6njenja: lekcija 64. 2.251 two hundred and tifty-one two hundred and tifty-two 252 EXERCISES and aunt met during the war.

б. з. Не fe/1 asleep duгing the тatch. Каd stв Ьili dete.: а (еј). Mi veC Ьarвtamo s izvвsnim Ьrојет idiomatskih izraza. t (ti:). 4.NeCu ga videti pre septembra. ali imajte poverenja: svakodnevnв praksa Се izoAtriti ono lto је је$ mutno.253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-four 254 "Pre" је Ьefore: 1 сате Ьefore ten о 'clock. Prevod: 1. ZA PONAVLJANJE: 21. Half of theт - That's alгight. w ('dлЫ ju:). и (ju:). е (i:). Jeste Ji svesni d8 ste nвpredovali? Check this. snegв? Posle је treЬa sвmo gurвti. 4. г (а:).' saw John three weeks ago. q (kju:). NeizЬelno је da gremte. Which (one) do you ргеfег? Кеер уоиг Уои 'ге по/ 5. а пв krвJu fеtвЈВ va&9 . then - /'т Ьогеd with working Не was Ьогп - On se rodio. у (waj). Polovina njih. n (en). f (ef). s (es).o ago: . z (zed). Nije vam dozvoljeno da govorite. а onda је stao. р (pi:). 1 won't see hiт Ьefore SepteтЬer. jвste /i ikad poku&Jii da naprвvitв ogromnu grudvи.. plesse Have в rest - Odmorite se. Ali kad navodimo pre koliko se vremena (ratunaju6i od trenutka govora) nesto dogodilo. . Неге аге two Ьooks. Zapamflte: Proverite ovo. uz oznaku izgovara svakog pojedinog slova. 4. И veC imвtв solidrю . Koju vi5e volite? 5. upotrebl6em. т (ет). With so few fгiends and so тапу ргоЬ/етs. А/1 of theт Onda је u redu. LEKCIJA (Aevlslon) 70th LESSON Until 1 сате - .То se desilo pre dva sata. 1 (е!).. 2. allowed /о talk. Azbuka. an (one) houг ago. i grudvв rвste SВГf!В od fИ!Ье. d (di:). о (ou). Dosadilo mi је da radim. 2. ј (dlej). З. Satuvajte kartu dok ne stignete do izlaza.grudva"' Се biti zвvidne velitine. pre jednog sata. х (eks).DoSao sam рге deset. he тust Ье unhappy. З. jezgro" iz engleskog. h (eJt). Zaspao је za vreme utakmice. 6. Ь (Ы:).Video sam Dtona pre trJ nedeiJe: /1 happened two hours ago . k (kej). Evo dve knjige. g (d!i:). Ook ја nisam do5ao. v (vt:). Не woгked fог thгee ticket until you геасh the exit. с (si:). hours and then he stopped. Prevedlte ptameno na engleakl: 1. S tako malo prijatelja i toliko proЫema. Radio је tri sata.Evo engleske аЬесеdе. 1 (ај). 2. Svi oni. 5. molim vas. mora da ЈВ nesreCan.

2 Dejvid Vilson је ubo u voz i rekao: "Dobro jutro".~t. 9 Niko nije rekao ni reti... centarfor Celsija је bolestan i ne6e mo6i da igra protiv Spersa.. gospode. 12 Onda је Dejvid povikao: . neк-s је uvek u jednini." 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Marshall апd Mr НоЬЬs were slttiпg iп the seats пеаr the door.255 two hundred and fifty-five two hundred and fifty-elx 256 Seventy-first (71 st) Lesson lmportent newa 1 2 З Sedamdeset prva lekclja VaZna novost Gospodin Marsal i gospodin Hobz su sedeli па sedistima Ы1zu vrata.. wail. opposite one another (1 ).Ovo је sredstvo da se naul:i engleski... jos jedan straSвn pad aviona.Јао. 'teriЬI plein krel. бi 'м~аz Jukt. 4 Dejvid је stavio svoju tasnu na nosaf (mrezu) iznad svoje glave i seo. 10 Posle nekoliko minuta...13.:z pratm mш1sl~ 1z ded sed.Vidim da је umro kineski premijer. Са• n.- . .5. ri'plaid .rekao је Mar~al. 'OJp:nit WAn :Ј ':'"ба. (2) Doslovno "mrtav је".. David Wllsoп got• lnto the traiп апd said": "Good morпiпg"...11. sredstvo: This is в means to learn English . Neko vreme su tri toveka titala u ti~ini. Mogao se upotreblti i glagol to die (umreti): Не hвs died .tt." OВJAANJENJA PRONUNCIATION t. . . k:Jn'tiniu :d.8. David put• his Ьrlefcase оп the rack over his head апd sat• dowп. -:.~nt niu:z.. ha:f 'oup~n · · · dra. "jedno drugom·· i sl..jedan drugog··. "Stiles. threw· the match оп the floor апd opened his peper. бt 'лба tu: loud.7. 'mist~ 'ma:~~l . 'bri:fkeis . 8ru: :: . .4.3.Videli su jedan drugog. 13 .." The other two showed по interest..6: r~~ in :sail:Jns .said" Mershall. Тhеп David shouted: "Oh по!". .(3) Uprkos zavrtetku "s". 6 7 Prozor је Ыо napola otvoren i Ыlа је jaka promaja. The others looked at him.10. 1 see• the Chineи Prime Mlпister is dead (2) . 8 ." 11 Druga dvojica nisu pokazivala interesovanje. si:ts . The wtndow was half-opeп and there was а stroпg draught. jedan naspram drugog. . another terriЬie plane-crash. The neк-s is good . Hobz је rekao: "Oh. Не lit" а cigarette. Hobbs said": "Oh dear. Stajls..(1) One snother ili each other znal:i . · No опе said" а word.. . З (Druga) dvojica su odgovorila "Broj'tro" i nastavila da fitaju novine. stailz im'p":. .. The two mеп replled "Morпiпg" апd coпtlпued readiпg• their pepers. set.On је umro.Vesti su dobre. Тhеу talked to васh other . ~~~ . haЬz w~: 'sitil] . '!autid ou nou. rek . the Chelsea centre-forward is ill апd woп't Ье аЫе to play agalnst Spurs. дlter а few mlпutes. 5 Zapalio је cigaretu. .. The three mеп read" iп slleпce for а while. ne'" Drugi su ga pogledali. bacio ~iblcu na pod i otvorio novine. Тhеу saw one snother.. 8а:.. 71st LESSON .Razgovarali su (Govorili su jedan drugom). Slil:no }е i sa imenicom means.

4.there was . а umro 1824.2. . was strong and а lA PONAVLJANJE: 22. tu dis'kлs . . . 'telsi 'senta 'fol:wad . They .3. .s.one another (each other) for .. 4.half~open -. LEKCIJA 71st LESSON . .asleep (sleeplng). :%. saw.door opвned...s.. 3. tragicnoj vesti (novosti).2. Не put his coat оп а chair and sat down. Prozor је Ьiо пара/а otvoren i bila је jaka promaja.5.saying good morning.papers . looked . Polofio је kaput па stolicu i seo.abroad. POOeli su da razgovaraju о (toj) novosti (tim novostima).. 1 am agalnet his idea. Ьi'gcn 14 Tri foveka su pofela da diskutuju о stra. Zapalila је cigaretu i ьacila AiЬicu па pod. 5. We to а holiday 1. Lord Byron was born tn seventeen elghty-eight and died in eighteen twenty~four.Ьegen to talk aЬout the news. 1 find it nonsense. Video је teto i upitao: "Је li mnsv ifi spava (zaspвo)?" Flll ln the mlsslng wordo. Ја sam protiv njegove ideje. Lord 8ajron se rodio 1788.. Neeemo moCi sebl da dozvotimo letovanje и inostrsnstvu.draught. Gledali su se (jedan drugog) pet minuta pre nego Ato su rekli REЙENJA ZADATAКA "dobro jutro··. .З.2. Smatram (nalazim) је za Ьesmislenu. She lit а cigarette and threw the match on the floor.. godine.body. tragic news (З).. "trcdfik JIIU EXEACISES 1. Не the and asked. .afford . Oni su ~itali (svoje) novine kad su se vrata otvorila.4.257 two hundred and fifty-aeven two hundred and fifty-elght 258 14 l'l~ The three men Ьegan• to discuss the terriЫe. . a"geflst spa:x.3. "ls ог 1. will not Ье аЫе.14.4. The window. were reading . ?" They their when the 2. They Ьefore at five minutes 1.Anoj.he dead.

. Не 5 6 7 је naotare i obrisao lice prugastom marapuAilj. 1) with а striped handkerchief. Mrs ('misiz) odnosпo Miss (mis .(1) Gentlвman woman.1. 'spektвklz).7. vrata su se otvorjla ј јеdап пaoe&rima stari gospodiп sa sedom (sivom) bradom u6ao је u kupe. kam'pa:tm:~nt.~се) sa imenom. 'hevili. except the old gentleman.. for itd. After reading the рвреr he le/1 вs/евр . 'peidiiz . dis'kri:tli. ali vrlo diskretпo.Staklo i eala. Не had obviously had no time to buy• а рвреr Ьelore cвtching' (5) the train. doslovno . but very discreetly. osjm starog gospodiпa. 'k~il].fi.. jednoj staпici ali se пiko пiје рорео 2 з U posledпjem treпutku.:t .. OВJAINJENJA . је..pre hvвtanjв wzв".5.PoAto је protitao novine. Dвvid soon noticed that the man was reading' his рвреr with him. 'noutist . Skinuo micom. the door opened and an old gentleman (1) with а grey beard and glвsses (2) got' lnto (З) the compвrtment. grei Ы:к! cnd 'gla:siz .. (3) Setimo se: in the room - u sobl. waipt . в ako ne znamo ime slr (sa:) odnosno madвm ('rn&!ldem).. kao i lвdy umesto mo Mr ('miste). gtassвs. sltting• down heвvily.259 two hundred end tifty-nine two hundrecl •nd •ixtv 260 Seventy-second (72nd) Lesson 1 Sedamdeset druga lekctja Voz је stao (uS&o). pre 8 Dejvid је uskoro поviпе (zajedпo) primetio da taj ~ovek ~ita njegove s пjim. PRONUNCIATION 1. Svi su пеgо sedajuti svom took' off his glвsses and wiped his face (N.) glegol је u OЬiiku na -ing (gerundu): ьetore cвtching the trsin.3.4. into the room - u soЬu.t. ol. . Pri obrвtanju upotreblte- se upotreЬijava umesto man... вfter.. ik'sept бi ould. Everyone was (4) reвding' and smoking. stapt. 4 Jedva sam ga uhvatjol rekao teziпom (te!ko).(5) Posle predloga (Ьвfоrе.. (4) Pomotni glagol was se ne ponavtja ako nema opasnosti od nejasnote. (2) G/6Ss .._ . па 2 з The train stopped at а station but no one got' on... . поviпе ~jtalj ј Оп o~igledпo пiје Ato se рорео па imao vrameпa da kupi voz (uhvatjo voz).еаАа ili naoeote (ove poslednje zovu se i spectвcles. ai dtлst k. 'abviasli .. 72nd LESSON .. wud hcv laikt .. At the last mlnute. 4 5 6 7 8 1 just caught' itl he said'. zaspao )е. straipt hcl]k~'6 :f.. kad hoCemo dв Ьudemo u~ivi.

si:t. Dвvid solved the proЫem. skinuo је naotare. Savio је novine. klouzd 'tюtam . stavio ih na sediSte. (8) Kondicional pro&li: doslovno (7) V..4. a'fendiQ. 5..Ьiz aiz znd pri'tendid. reading face. Flll ln lhe mleelng word8: 1.2. he David who was to 72nd LESSON . . but he was really а pootman. okrenuo је stranu. but did not want to turn it. REIENJA ZADATAКA 1. put' it on the seat.З. 2. 2. . Bilo је tako hladno u $kotskoj da sam doblo (uhvatio) kijavicu. l:itajte је ponovo. Не was alreld of weking his lother. 9 10 11 12 11 13 14 12 Dejvidove novine su imale 20 strana i on Ы ih rado podelio s njime. "Ыо Ы voleo" . ali nije hteo da pokate starom gospodinu da је primetio da ih on tita: Ьојао se da ga (ne) uvredi.. lt was so cold in Scotland that 1 caught а cold. .261 two hunctred •nd eixty-one two hundred •nct 8ixty--two 282 9 10 David's paper had twenty pages and he would have liked (6) to share it with him. osim Oejvida koji se pretvarao da spava. . . Dвvid reached the Ьottom of the page. jer је njegov sused ја~ ~itao. Najzad је Dejvid reSio proЬiem.14.5. ta:n .11.12.. . Svi su his ~itali. read it agoln. EXERCISES 1. salvd Ье tu ~~. Ьесаuи his nelghЬour was still rввding'. 13 14 At last. . Without moving his hands.. When you have reached the end of this book. ri:et h . the рвреr.. 'fouldid . Dejvid је stigao do dna (kraja) strane. Не pretended to Ье а parachutist. Pre nego Sto Вefore је obrisao lice.IAiNJENJA (nastavak) 13. zatvorio oCi i pretvarao se da spava. but he d id not want to show the old gentleman that he had noticed he was reading' it: he was afrakl of offending (7) him. obja!njenje 5. ali nije hteo da је okrene. Војао se da (ne) proЬudi svog оса. 'neiьa.4. he turned the page.. OII. Каd budete stigli do kraja ove knjige. ali је u stvari Ыо po6tar. . closed his eyes and pretended to Не folded aaleep.. Pretvarao se da је padobranac. .2. Ne pokreCu6i ruke.

thousвnd..stџdying. l've never Ьееn there in my life . 'restara:nt .rekao је osumnjil:eni. дli mora da postoje hiljade vojnika u ovom gradu. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-thlrd (73rd) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset treta lekclja Mala mlaterlja Policija је saslu~vala vojnika osumnjil:enog za plja~ku. But there must Ье thousands (2) of soldiers in this town.3. . would . 'wundad 01 ouna ..said• the suspect. Everyone was.learn . . . оп gв stavi и svoju tnnu.glasses. . ZA PONAVLJANJE: 23. 2 З - 4 - Ne znam (taj) restoran. ne rno!:tJtв nвutiti ako ne utite utenja).. d1 tektav. дli u 7Зrd LESSON . 5.3. . r"bd .lu da је vojnik kao ti oplja~kao restoran i ranio vlasnika ..2. 1 don't know· the reataurant. па Zalost suvi• sвm zauzet. Ра. . brojevi hundred.to help .2.(2) Uz drugi broj. 'sлspekt. Ьut.repllecl the detective.. million ostaju nepromenjeni: five hundred pounds. nine miШon people itd.am too busy. ZADATAКA (nastavak) ali.t. Zllpвmtite.263 two hundrect and aixty-- two hundrect and aixty-tour (Ьеz 264 3. people say• that а soldier like you robЬed the restaurant and wounded the owner . reading рџt in his br~etcase. Well. 1 like you.5. ljudi ka. pa'li:s wa: '1ntavju 11) а 'sou!dh sas peklld av robara . Polto је protitao izv§taj. you cannot without After the report he it REIENJA 4.е:ксерt­ pretend1ng . Volвo Ьih da vвm ротоgпвт. .4. RememЬer . wipюg his .took otf.. OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 'mistari. Nikada u tivotu nisam Ыо tamo . 1 ittle mystery 1 2 з 4 The pollce were (1) lnterviewing а soldier suspected of robЬery.sleep. .unfortunately .odvratio ј~ detektiv. .. 1.4 '6au- (1) Кзdа imenica ima znatenje mnoZine (policija=policajci) glagol mote Ьiti u mnoj:ini (were).

. thousands. So the pollce arrested me and here 1 am.265 two hundred and aixty~five two hundred and aixty.14.. 'wa:kiQ 'kwai~tli. NaSe primedЬe treьa viAe da vam budu pratioci па putu nego putokazi... - rekao је Sta је blla vojnikova greska? (Odgovor је u lekciji s ponavljanjem).. 'lisan . postepeno деtе ih savladati sreCuCi ih lto ~. Then 1 arrest you for armed robЬery the detective. 'witnasiz sed . sa:. ја sam mirno hodao niz ulicu "Оп је oplja~kao kad је neko potrtao niz ulicu viCu/:i: kasu!" Stoga sam zastao i otiSao natrag u restoran а svedoci su rekli da sam zbog moje uniforme. јег Ьi to Ьilo zamoгno. plja~ke said' 14 Onda te hapsim zblog oruzane detektiv.ax 266 5 6 7 8 9 10 11 12 - У es. but only one who was near the scene of the crime.. 73rd LESSON .. undz.S. 1 was welking quletly down the street when someone ran' down the street shouting: ··не robЬed the till!" So 1 stopped and went' back to the restaurant and the wltnesses said' 1 was the robЬer Ьecause of (З) my uniform. a:md.)Ьа . ја provalnik {razbojnik) Tako me је policija uhapsila i evo me (ovde sam). ali samo jedan koji zloёina. si:n . 'n~:vasli. 'r.9. ren . teSkih"' gramatitkih konstrukcija.13. You say you never saw' the restaurant Ьefore? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Da. - nervozno је rekao vojnik.)Ьd 6~ til. Sto se tite .11. "milioni" dobljaju nasta\lak "s" kao i imenice: hundгeds.. је Ыо Ьlizu mesta (scene) Slu~jte. thanks to: zah\laljujuCi (netemu).. KaZeS da nikada ranije nisi video restoran? Da..7.said' the soldier nervously.10.6.. OIIJAiNJENJA {nasta\lak} neodreбenom znaCenju "stotine". Mi ne poku&lvamo sve da vam objasnimo... to је taёno 13 14 Yes.. Llaten. What was the soldier's misteke? (The enswer is in the revlsion lesson)... (3) Вecause: jer... that's right.11...• 'lau· tiq hi: r. 'ju:n~Љ:m. miШons. "hiljade". ~·restid. kraim. mis'tcik .... Ьecause о!: zЬog. ri'vibn.ZЬog toga је vaZno da nijednog dans ne preskotite ёitfmje.

..2. . V. · 2. Stotine i hiljвde ljudi kupova/e su kola.rain . Оп је Не vlasnlk tri letnjikovca i jednog stana.5.4.1ate. Hundreds . lhe we will twenty minutes Flll ln the mlнlng worde: 1.knew had done. оп је znao da је vojnik pot. Mora da је neka grelka. 4. 1don't know you. the owner of .people Ьought. p/jstku.U pornot!". Nikad nisam Ыо flat.3.3.Ье .her llfe. Му plane was late Ьесаuн of а strike. 1 have never Ьееn to England.287 two hundred •nd 8ixty-мven two hundred 8nd 8ixty.. Ons nikada She и :livotu nije Ыlа и irюstranstvu. dtJ glasno proeil1lte svsku re/!8nicu i dtJ је porюvi/e.country-houees. he the soldier the robЬery. . Without asking . What's it like?.4. u Engleskoj.5. and of cars. Ne postavljajuCi nikakva pitanja.elght 288 EXERCISES 1.. LEKCIJA 7Зrd LESSON . Ne zaЬoravite: Z8SIIda se od vas tra:li samo da shvвtite imgJeski tekst. Radio sam k8d је telefon zazvonio. PONAVLJANJE: 24. is three and а REIENJA ZADATAКA 1.thousands . 3.nio 1. There must Ье а mislllke. . ZЬog ki&J Cemo kasniti dvadesst minuta. . 1 was working when the 111ephone rang. . Trtala је niz uticu vieut:i .utten aoroaa . Because of . ја ves ne poznatem. Каkо је tamo (kakva је)? - 2. never in 5. has .2. -З.5. Мој avion је kasnio zЬog ttrajka. She ran down the street lhouting "Help!" . any questions.4.

(З) Zapamtite ovaj utt:ivi izraz prilikom upo~vanja.вventy 270 Seventy-fourth (74th) Lesson 1 2 з Sedamdeset eetvrta lekclja 1 Let's learn some useful expressions.imati malo sunca.o.mladi ljudi. 4 5 6 shake' hands in ·England. Younger people find' these formulas too formal and try to avold them.). the Yugoslavs itd.IA • (1) GovoreCi о narodu kao c:elini.Drago mi је (zadovoljan) da vas upoznam. the young . izostavljamo elan i dodajemo imenicu people. 'rtali leik.. . re6i 6emo thв English (sli6no tome i the French. Let те introduce myself. How do you do? (3).4. omladina. haudiu'du:. they say': "How do you do?" The answer is: "How do you do?" After this first meeting.. David. ~·~id.Dozvolite da se predstavim. 74th LESSON . 'јл!]&:~ .o:st taim . mozete reei: "Каkо ste?" Ш naprosto "Zdravo". Mlaбi ljudi nalaze (da su) ove formule suviAe zvanifne i pokuAavaju da ih izЬegnu.3.i mi (pusti me) da (ti) predstavim Endrua Vil. Let' me introduce (2) Andrew Wllliams. f. lan't it? wвrmer now.nekim" Englezima... 5)." Posle tog prvog susreta.268 two hundred ancl aixty-nine two hundred and . OВJAЙNJEN. Dobar dan. Ljudi se retko rukuju (tresu ruke) u Engleskoj. ali young people .mladi (u c:elini). 'Љ:mj~l..Da.1.. zar пе?. Каkо si? Dobro (fino). 8 9 10 - 7 8 9 10 11 12 13 - Here is а typical "pollte" conversation: Hello. thank you. А ti? Ја sam vrlo dobro. People rвrely 2 3 4 5 6 Hajde da naufimo neke korisne izraze. (2) То introduce: predstaviti (nekoga nekome). the Germans. Nadam se da ~mo uskoro .5.. ali sad postaje toplije. ..mlac1i ljudi {v... you may say': "How are you?". 7 Evo jednog tipitnog "uttivog·· razgovora: Zdravo. ali kada је ret samo о . PRONUNCIATION 1. 'a:ns. rel:enicu br. Odgovor је: "Dobar dan. oni kaiu: "Dobar dan" (Kako tinite?). or slmply "Hello". Engjezima oopite. How are you? Fine. . 1 hope we will have some sun soon. And you? l'm vвry well.11. Dozvol. When English people (1) meet• tor the tirst time. Dejvide.10. 'simpli h~'lou. youngeг people . 'tipikl p~'lait bnv~'sei!~n.ijemslf.. Na isti ntiOin mo!e se ГЕЮ.oz tu: 'Љ:m. pli:zd. TerriЫe 11 12 13 - Pleased to meet' you Yes. Utasno vreme.7. but it's getting' weether.. 'ju:sful iks'prdanz. Kad se Englezi prvi put sretnu..6. intr~'diu:s 'Endru: 'wili:пnz.ol . hvala ti.

Pozdravi Zenu. PokuU/te da suvile auto-put.need it .ie.15. . Take' care of youraen. . Please take one. . Оо 15 - vic:fenja. lets . m~t.мm ri'p:dz. 4.avo1d .take his .13. 1..З. Let . Nadam se da Се on prihvatiti naAu ponudu.your.§ts dв uzmem njegova kola ako пјети nisu potreЬna. inaee (ili) cu zakasniti. а me 2. ра ја moram da krenem. 1 will. . Му regвrds. Drago mi је da se upoznam s vama. preve/iki је sвоЬrвСвј (imв sвоtхвСвјв).5. . to dinner. there ZA PONAVLJANJE: 25.. of . 1u:n.. Не did it without thlnking.-one two hundred and eeventy-two 272 14 15 - Well. 'wa:ma. Pozdravi tenu (daj moje pozdrave tvojoj teni).4.3. EXERCISES 1.he does . moje !elje.. 1hope he will accept our olfer. Molim vas.4. Mi retko upoznajemo na6e prijatelje sa Endruom.271 two hund~ and eevem. Не always me саг if not Moram dв kгепвт. Goodbye. AEAENJA ZADATAКA 1. Ove novine su Ьesplatne. or 1 to izЬegnete Give wife.JS too much traffic.. Оо viaenja.2.5. FUI ln the mlulng wordo: 1. What is your name? . kea.. mi dв V86 pozovem па llflдeru. On је to ufinio Ьеz razmiiljanja. Pisma se eesto zavrAavaju sa ьest regsrds Ш kindest regвrds. . Try. .. to the motorway.14. 5.to invite you. . мn 14 - Е. . Pazi se (uzimaj brigu о sebl).my regards . . Dozvo/ite (pustite те) da vam ponudim {jedrю) pite. LEKCIJA 74th LESSON . .4. Оп те uvek pu. houp .najЬolje !el. Give' my regards (4) to your wife. . We rarely introduce our friends to Andrew. Oozvo/itв drink. me з.5. -_з. 'we&o . Pleased to meet you. 1 regвrd him highly ('haili) - Ја ga visoko cenim.offwШ ье Jate . Hoeu. 1 must Ье off or 1'11 Ье late.moji pozdravi. .offer you.2.11. Allow . Goodbye. siv mai QВJA$NJENJA (nastavak) (4) то· regвrd: ceniti.2.. . These papers are free. Каkо se zovete? . uzmite jedne. Ье inste Си zskвsniti.

. . The Ьank was robЬed of flfty thousand pounds during the night.. SeSir itd. Не lit• а cigarette. 'wеба.):z 'indf:IO." Oni su prosle nedelje prvi put videli jedan drugog. izlizan.tl .13. Vreme је sada da ponovimo (pregledamo) neke od njih. 'p~nnts 'plejiq ka:dz. Vreme је grozno. zar ne? OBJA$NJENJA (1} As moZe da znaёi i "poSto. Vrata su blla poluotvoreпa i оп је video svoje roditelje kako igraju karte. lsn't it? Му Gde sam stavio svoju taSпu? Ne mogu da se setim. PRONUNCIATION 1.)Ьd .3. Ne zaboravite ve. lt is now time to revlse some of them. Оп пеСе moCi da do'de sutra. a:l'бou беi rait. Не will not Ье аЫе to come• tomorrow as (1) he has an important maating.. pcid!. Worn out: iznoSen. w~:dz. 1 must Ье off ог 1'11 Ье late for my appolntment (2).1. Don't forget• the exercises at the Ьottom of the page. katete: "Dobar dan. А doctor's appointment -. 75th LESSON . . 7. 'boula het.) Nositi u ruci је to carry ('kaнi).11. . MoCi Cete da prepozпate Dford!a: оп пosi naoCare i poluciliпdar.to.. 'diu:riQ ба nait.. Where did 1 put• my brtafcase? 1 can't rememЬer. Мој mladi пеСаk (sinovac) је povredeп u avioпskom udesu. The weather is terriЫe.. Ьi'веn.. You'll Ье аЫе to recognise George: he wears• (З) glasses and а Ьowler hat. Kad nekoga sretnete prvi put.. poSto ima va. mada redovпo piSu jedan drugom.11..(З} То wear.w. .. although they write• to one another regularly. 'aлmwлn. .273 two hundred and seventy·thr- two hunclred and seventy-four 274 Seventy-fifth (75th) Lesson 1 2 з Sedamdeset peta lekclja 1 2 Videli smo mпogo reCi u posledпjih пekoliko lekcija. .. worn znal:i nositi na sеЫ (odelo. (2} Appointment је sastanak ili poseta u zakazano vreme.pregled kod lekara.. 'rekasnaiz db:di hi: weaz . 'nefju: W. Moram da kreпem ili Cu zakasпiti па (zakazaпi) fuпti sastaпak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 1З 14 young naphew was.9. When you meet• someone for the first time.000 tokom поСi. batam . a'pointmant. wore.. 'n.lnjured in а planecrash. Оп је zapalio cigaretu.Zbe u dпu (па kraju) straпe. you say•: "How do you do?" They saw• one another for the first time last week. 4 5 We have seen• а lot of words in the last few lassons. buduCi da".ri'vaiz. :. The door was half-open and he saw· his parents playing cards. otvorio svoj romaп i роСео da ёita. naoёare. r. sa.5.14.. opened his novel and Ьegan• to read. U banci је opljackano (banka је opljackana od) 50. .Zaп sastaпak.

Nemoj da lelefonlrai (zvonlt).. Не the door and into the 1. Ne mogu da razumem zaSto је oti~o tako rano. cousin 1.4. дlthougJ'I is .. hope your .2. -. gospodine? Hteo Ыh (voleo Ыh) da govorim sa g. Devisu). your tyres AE$ENJA ZADAT АКА 1..1. 3. MoHm vas proverite svoje gume pre nego Sto krenete.3.5. doCi Се da nas posete (vide).2. they'll come and see us. 'misto 'deivls. . 76th LESSON 10 . 3. he is оп neCe da odgovOП [n&) telefon.. . he very .5.2. Kad Ьudu zav1·Sili.small (little) .mЬodi els. Please check . .. aid laik .two hundred •nd eev-. оп је vrlo jak. 2. Mada је vrlo sitaп. lzvolite (ita mogu da utinim za vas). ZA PONAVLJANJE: 26. Don't ring. Flll ln the mlsslng words: 1.very strong. 1 can't understand why he left so early. 'IA. Morali su da kupe поvе stolice. half-opened looked .is Ьetter.4. . HoCete li moti da vozite kuCi?. he won't answer the phone.2. You're very tlred.5. 'mesidf.Ьefore leaving. When they've flnished. l'd like to 1 - Pogodьenl nattn(l) PRONUNCIATION kan'dib~lz.З. Nisu blli zadovoljni zЬog (sretni sa) pisma svoje kCeri.tv-81• EXERCISES 5. Nadam se da је 276 vaSem bratu od tetke ЬО/је. Vi ste veoma umorni.kitchen. . 4. They weren't happy with their daughter's letter. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-sixth (76th) Lesson Conditlonals 1 What can speak' to 1 do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset iesta lekclja Мr for you. . They had to buy. Оп је napola otvorio vrata i pogledao и kuhinju.3. . Will you Ье аЫе to drive home? -. . new chairs. Devisom (g. -. sir? Davis. 4.

. wi:d pri'fQ:. He'd help you.. dfлd! . 14. 5 6 7 8 9 10 11 12 "Would" is the condltional in English and is placed in front of the inflnitive. .1'11 burn' my books! The judge replled: . We'd prefer Ьееr. Kontrakcija је laka: "would" postaje .. hi: '!autid ail ь~:n. keis . (1) Obratite pafnju na izgovor: wud. 11 this is the law . 'kwcst:~nz.lt would Ье Ьetter if you read' (З) them. Као i u cou/d. molim vas? Evo joS nekih reCenica: Оп Ьi razumeo kad Ьiste vi govorili sporije.277 two hunc:lr8d and aeventy-aeven two hundred anc:l 8eventy-elght 278 2 З see' 4 l'm sorry. sut1enje. Would (1) you like to someЬody else? No. Oueations are easy too: Would you like а cup of tea? Would you help me. 6 7 в 9 10 11 12 13 14 - 15 1З А famous lawyer had lost' а case (2) and was very angry. The contraction is easy: "would" Ьecomes• . For lnstance: l'd like а cup of tea. aid Ы: di'laitid.ја cu spaliti svoje knjigel Sudija је odgovorio:. .10. '· tra!i glagol u pro§lom vremenu. .red"'. slovo 1 se ne izgovara.povikao је. he lan't in. please? l'd Ье dellghted. 1 pitanja su laka: Da li Ьiste hteli (voleli) Aolju еаја? Biste li mi pomogli.. 2 З - 4 5 Zao mi је. 'feim~ 'Ј.. Не wouldn't need а taacher if he spoke' fluently. .'d..he shouted ... Stoga i ovo read treьa izgovoriti .. please? Here are some more sentences: Не would understand' if you spoke' more slowly.Bilo Ьi Ьоlје kad Ьiste ih Mali. "Would" је kondicional (pogodЬeni naein) u engleskom i stavlja se (Ьiva stavljen) ispred infinitiva.9. red. 'wudnt. Ьi'kлmz. Оп Ы vam pomogao... . -8. Ne Ьi mu trebao uMelj kad Ьi govorio teeno.6. if you have any. (3) VIOeti ste vet: u refenicama 10--12 da if u znafe~ju naAeg . ali da li Ьiste primili (uzeli) jednu poruku (za mene). Na primer: Hteo Ьih (voleo Ьih) Aolju еаја. plcist . On ne Ьi trafio pomoc kad је ne Ьi zeleo. i odatle parnica.. spouk.kad Ь!. ni:d а 'ti:b .13. but would you take' а message for me. Ako Је ovo zakon (pravo). 'lti)Bri. Не wouldn't ask for help if he dldn't want it. 14 15 -4.. Jedan ~uveni advokat Ьiо је izgublo parnicu i Ьiо је veoma ljut. if we played. . Da li Ьiste hteli da govorite s nekim drugim (vidite nekog drugog)? Ne. ). '1\u~ntli.5.11. lf he spoke kad Ы govorio. lQ• 76th LESSON .11.)..:ј~ .. molim vas? Vrlo rado (Ьiо Ьih oduйevljen).'d..kad Ыsmo igrali.15..~n'trckbn .. . {2) Gase znal:i "siOCaj". hi:d .. in'fin~tiv. . оп nije ovde. ako imate (ikakvo). Мi Ьismo vi$ voleli pivo....

73.. Каkо blste se oseCali kad Ьi vas neko udario nogom? you tea if you have some coffee? - 1 2.to Ье.) 2. . vrlo је jeftin(o). What would you do if you had а lot of money? . 5. How would you feel if someone kicked you? 4. 74. br. IAIOuld some . Sta Ьiste radili da imate mnogo rюvca? . br.. Ne blsmo hteli We dв. 5. wouldn't. like to disturb you. LESSON . Ја Ьih ga (to) kupio. l'm afrakl he l1n't back yet. 72. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset sedma lekclja Daj mi ruku: Give те your hвnd. -З. wouldn't. Would. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-seventh (77th) Lesson REVISION AND NOТES Ponovo proCitaj\8 oЬjatnjan)ll: lekcija 71. Ona ima knjigu u ruci: She has 8 Ьооk in her hsnd. Koga Ьiste volвli prvo ds vidite? Who like first? ZA PONAVLJANJE: 27. trebalo је da kaZe samo 1 went to the restвurвnt. br.З. in your place! 1. Sojim se da se joll ПIЈе vrat10 (ПIЈ8 natrag). Flll ln th8 mllllng wordl: 1. . . 1 i З. On mi ne dA da vozim (~potre~lj~) njegova kola prek6 vikenda. vam smetamo. . . Biste Ji htвJi mвlo kafe? - Vifв blh voJeo taja.вnу. Ьudem па vaelem mвstui like З. kao йtо smo vic:leli u 58.4.pomozi mi". 75.. vojnik kate 1 went Ьвсk . Dok mi katemo Obrisao је lice i podrazumevamo da је obrisao svoje.5. 1. 1 . RE§NJA ZADATAКA 1. РоМо on tvrdi da nikada ranije nije Ьiо u restoranu.. Ьuу if she money.like.2. .2. br. ako ga imate. (Give те 8 hsnd.Reйenje .to see. Lekdja 73.5. . lekciji. а ne neko tuc:te lice. 2.279 two hunclred and нventy-nine two hundred and eighty 280 EXERCISES 1.. WOuld you . Lekclja 72: Не wlpad hloface. br.2. Не doesn't let me use his саг at weekandв.Male misterije": u reeenici broj 8. З.U engleskom delovi tela uvek trate .. 1 would buy it.4. it is very cheap.had some.4. Ona She Ы kupiJa malo (toga) kad Ы imaJa rюvca.oznaku pripadnosti". Ne Ьih voleo dв.vratio sam se.would prefer.5. . znaeilo Ы . Пth 1.з. u engleskom se more upotreblti odgoverajuci prisvojni pric:tev.

Pretvarao se da је ЬOgat. Ona је oprala ruke. ьest (dоьаг. 78th LESSON .. wa:dz . iks'prcbnz . Milo mi је (da se upoznamo). Nekollko ..9. . 5.1. Ne mogu da se setim. .2. Manje'' sa imenicom u mno!ini prevodi se fewer ('fju:r}). please.. Hteo Ьih jedno pivo.. . tako је (to је ta6no). ьetter. najmanje . 1. Не ьought а paper ьetore carching the train. Str~o је niz stepenice. .6. Prevod. najbolji). barem: at least. manje. ЬOiji. 1.. sve viSe: тоге and тоге: u najmanju ruku.5.. . wo~SВ (we:s). . .8. odslld Csmo VJ~m davвti -ukcij8 koje 1п1Ьв ZII/)8ЛIIiti. лn'ju:tu::tl.. Не гап down the stairs. lvazl koje treЬa zapomdd. . Pleased to meet you. Yes. Jess ( + imenica u jednini). 4. Не pгetended to Ье гich. l'd /ike в Ьееr. kao: PRONUNCIATION OII.malo. . She washed her hands.281 two hundred and eighty-one two hunclred and eighty-two 282 з.7. 4. 1 have /ess tiтe than 1 thought. 1 can't гететЬег. .Jitt/e.О па ima manje prijatelja nego njena sestra.2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-eighth (78th) Lesson Don't worry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset osma lekclja Ne Ьrtnlte 1 2 We have seen· many expressions and words already. .8. like: 1 2 Vet smo videli mnogo izraza i reti.5. Zapamtite: . -З. Kupio је Umвsto ГfiiJвnics iznutl i prevod f1Гlli1WtiOks dв Ыste prвvodвnje. (the) worst (we:st) .7. . za pismsno novine pre ZA PONAVLJANJE: 28. They saw one anotheг. She has feweг fгiends than hег sisteг.з. . Vee smo videli good. gori. Da.ьаd (bred).IМNJENJA 'wлrid dount 'wлri . and perhaps you аге worried Ьу some of the unusual (1) ones. (1) Usus/: оЬi~: IJSIJ8ity: oЬitno: unusuвt (•n'ju:tuel): neoыean. . molim vas. that's гight. .6. najgori.1. . Sve manje: less and tess..rdav. (the) least . Dodat Ј• i mogli da proWNitв svoje znanje.9.. i m~a vas brinu (motda ste zabrinuti od) poneke neobl6ne. Videli su jedan drugoga. nego ~to se рорео na voz.4.):l'rcdi.lmam manje vremena nego ~to sam mislio._ovtlnlh komparodvo.

1) rememЬer the seying: "You must learn to walk Ьefore you can run•..5. 'sejiQ.misliti о {net:emu). .fhree two hundred and eighty-towr 284 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "They Ьegen• to read" ог "Studying is easy". ali viAe volim da ostanem. atюut mo!e da zna~i i "oko. . d!Ast. But you must.5. but 1prefer to stay. дli. . if you read· а leвson every day.- 4. Smit f~li da razgovara s vama. 'kAntri.... Sve to samo s jednom lekcijom dnevno. You already know• enough English to survlve in England and you know• а llttle aЬout the country. . Ali morate nastaviti da l:itate i pi~te i ne brinite se za gr~ke (pravljenje gre~aka): greske pravite i u svom sopstvenom jeziku! Vi verovatno Zelite da tel:no govorite sada. Moras nautiti da hodas pre nego sto mozes da trbl. ako titate svakog dana ро jednu lekciju. You should try her cherry cake: it's excellent! REIENJA ZADATAКA 1. But. w~. too! You рrоЬаЫу want to speak· fluently now... All this with just one leвson а day.13. m•slltl па (~to)· to worry вtюut . ree је koja se vrlo mno~~ upotrebljava u engleskom. kan'tiniu.7. after only . 8.. but you should (N.S.. 'stлdiiQ. 'рrоћаЬ11. but you must practtse.3. Oni su poteli da titaju" ili .12. 'idianaz.eteven weeks.2. . kao Sto ste veC primetili. ---: 4.- 6.blinuti se zЬog (natega). Ali m~raA i dalje d~ pokuiavaA. otprilike": aЬout sixty OВJAAN. ali treba da se setite izreke: . sa. Vi vec znate dovoljno engleskog da prezivite (opstanete) u Engleskoj i znate ne~to malo о (toj) zemlji. . Leerning is easy. ju.IENJA -3. Podsetimo se: to tafk аЬоиt. .. lud .283 two hundred and eighty.Mr. -О eemu se radi? . - Ьi'pn . pou~-ork_o_ro fu_n_ti··-~~~~~~~~~~ __ 1 САNГ -~~ ~~~1/)~~'lt:Q 1 EXERCISES 1. Smith wants to see уои. posle samo 11 nedelja.2.. you will come• to know• these words and ldioms and will Ье аЫе to use them naturally. to think аЬоиt . 'raitiiJ. Lako је naul:iti. Utenje је lako··.9. oun 'leiJa:widt.4.z6cm ·n~li. Trebalo Ь1 da proЬete n)en kolal: od tretanja: odlil:an је! 78th LESSON .. ali morate ve!Ьat1. postepeno tete upoznati (doci tete da znate) ove reti i idiome i moci cete pr"1rodno da ih upotreЫjavate. . You will soon come to know your hueband.'vaiv. USkoro 6еА upoznati sve>g mufa.k. 11. Sada Ь1 treЬelo da idem.З. . -.oflt• о (~u).." (nastavak) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 •(2) Atюut. But you must contlnue reading• and writing· and do not worry aЬout (2) making• mistekes: you make• mistekes in your own language. 1should go now. 10. conttnue trying.What's it aЬout? Najzad.. ...." з 4 .g~v.

- should . fuo sam ga pre deset godina. he Ье now. ? . autora "1984" (Nineteen Eighty-Four).home. . . Ona ne Ы treЬalo dв vozi tako Ьrzo..285 two hundred 8nd eighty·five two hundred and eighty-8lx 286 Fll/ ln the mlнlng words: 1. video sam ga pro~le nedelje.i:~ d~z\~t·~·- ~edd.. in your plate You've 1 am . This one easy.fe (da uCini). She drive so . 79th LESSON . do it.. ZA PONAVLJANJE: 29. 5 PRONUNCIATION .6. is easy. Have you read• "Animal Farm" (1)? . worried - scarвs те. Ovaj Ы treЬalo da bude lak..anyone (anyЬody) can.. should not . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset deveta lekclja 1 2 З 4 Jesi li video onaj novi film? Misli~ .4. .5. . .. Jesi li fitao ..ha\18 seen. ••• • • IQ OВJA$NJENJA ~i:~:·.Yes 1 heard• it ten years ago. veC sam ga video.2.. she REЙENJA ZADATAКA {nasta. ona те plaAi.Da. 's1mpl. З. s. ri'f:t:riq (1) Kratki satiri~ni roman D2ord!a Orvela..Yes 1 read• it when 1 was at school.4. 1 saw• it last week.ak) 1. Zabrinut sвm.When we аге ta/king aЬout а definite event 1n the past. upotreЬijavamo nekom odrec:2enom dogac:2aju u prosto pro~lo vreme. И9С Ы treЬa!o da је (оп) kod kuCe. Katastrofu"? Da. .·e~il!!:tl fa:m е :tПJt 1 . . ' Have you heard• the joke aЬout .fast (quickly) Cooking . -З. Jesi li fuo vic (~alu) о .Farmu Zivotinja"? .Da. h:t:d lЬ vent . got enough already. Kad govorimo о 5 pro~losti.. . 4. . ~ ~~:r::. /та$ veC dosta и (svom) tanjiru.. 1 it atready 2. 3. Kuvanje је lako. ' . we use the slmple past tense. {:itao sam је kad sam Ыо u ~koli. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-ninth (79th) Lesson 1 2 3 4 Have you seen• that new film? You mean• "Disaster"? Yes. : red. should Ье . svako (Ьilo ko) to mo.

Ona nikada raniJe nije vozila auto.. ReC evening oblCno oznaёava dоьа od 18 do 20 sati.4...why do men always ask the same question? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - ali kad mislimo (upucujemo) na proslost uopste.(2) Last night: sinoC: tonight: veteras. upotreЫjavamo "have" (ili ''has") s participom proslim. snou. ali neki su vikl jednaki od dгugih. UopAte uze~i. Naravno. or: he has never seen• the snow. . "pre". ln geneгal. Ne Ь1 treЬэlo da jedem ovo. For example: 1 have read• this Ьооk already. Kaiemo: ona је veC: napisala pet romana.•.. muAkarci su jati od tena. We say•: She has already wrltten• five novels.noC".9.upravo". Let me REiENJA ZADATAКA 1. but women аге mоге intelligent. 2) we use "have" (or "has") with the past participle. dok Је naSe "ve6e" za Engleza vet . She has never drtven а car Ьelore.1.): . .2. rout. 01 course .З. "veC" i .. EXERCISES 1. "А/1 men аге equal. .8. 'd!caaral . Am 1 the first man you have ever loved? he said·.. Na primer: ја sam veC Citao ovu knjigu. . ~ 5. .14. Dozvolite da vam pokafem moj novi stan. iJ'za:mpl. .13. but we must say•: She wrote• а novel last year.2. 1 shouldn't eat this Ьecause l'm already too fat. 'kwe~n. Have you heard the new record Ьу the "Fiopes"?. "already" and "just".. wa:dz IA. . 79th LESSON . but some аге тоге equвl than others" (Geoгge OftllfJII.10. 'rit:tn. ali moramo reC:i: ona је napisala roman proSie godine. Jesam li ја prvi muSkarac koga si ikad volela? rekao је on. Ovo se upotreЫjava s reCima kao Sto su "ikada··.ZaSto muSkarci uvek postavljaju isto pitanje? 13 14 OВJAiNJENJA (nastavak) .uvete.t а ·е~ Ьi'r.. 'pa:tasipl. Jeste li ~uli novu plotu (sastava) "Fiops"? -:.elght 288 6 7 8 9 10 11 12 but when we are referring to the past in general (N. Animal Faгm)..11.12. tornorrow night: sutra. ili: оп nikada nije video sneg.she replled . . "Ьefore". men аге etrongeг than women. ili: ona је sinoC proCitala knjigu.287 two hundred and elghty·aeven two hundred anc:l eighty. al1 tene su intel•gentnite. ju:z . You use this with words such as "ever". lлvd. ~ 3. Svi Jiudi su jsdnak1...odgovorila је ona.):l'redi end dtлst. red. poAto sam ionako (veC) suvi~ dеьео (deЬela). 5.4. or: she read• the Ьооk last night (2). show you my new flat.

seen .ls it. 'kri· D1on је video svog suseda kako puSi lulu.5.on Friday. him ZA PONAVLJANJE: 30.ostavio sam (svoj) duvan kod kuCe. . Da..said" his nelghbour me back my match.Ьought . Oh dear .з. boZ:e . t~'baekou.Da. have never . here you 4 5 l've lett• my give· ln that case . good? 2. my. have . Have. Jeste li se ikad you Ьsvili (bili па) zimskim sportovima? ? JUSt а new Је fi to dobro? Ьвеn to 5. sed.1 went -last year. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eightieth (80th) Lesson 1 2 З nelghЬour а •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeseta lekcija John saw· his smoking pipe..1.2. Yes. wife and for the first time REiENJA ZADATAКA (nastavak) 1.. smoked а lettuce leaf. . З.rekao је Ш оп . ·.winter spons.. Nikada msam puSio fist safate. video sam ga you George? Yes.. О. Не took" his own pipe out of his pocket and said": Have you got• а match? are. 1 2 З - 4 PRONUNCIA ТюN 5 1. Upravo sam kupio nove pantalone. Yes. BOth LESSON . 1 и petak.rekao је njegov sused .saw . Have .4.2. 'ekta.Da. hundrtн:l and ninety 290 Flll ln the mlulng wordo: 1.289 two hundrtн:l ancl eighty-nine two 4. moja iena i ја smo ~li prvi put proSie godine.ever.said John tоьассо at home. 101: ...4. lzvadio је sopstvenu lulu iz dlepa i rekao: lmate Н SiЬicu? .pair of trousers. 'neiЬa. Jesi li video D!ordia?. U tom slul:aju . izvolite.vratite mi moju Siblcu. _ 6. 'pakit ..

Flll ln the mllllng wordв: 1. the pollce have seen us. Jeste li razgovarali s mojom zenom (videli moju zenu).. i ipak (jos uvek) !elim da se o!enim vaSom kCerkom. sir.4. . kao u ovom slul:aju. Excuaa me. gospodine. tnвmp ram . Pravilnije Ы bllo da је rekao: ~xcuse те. fo:s . . The man in the grey suit and glasses is а lawyeг. sir.• 'i :t. now you see' what we have to suffer. Da. you will have to force yourself . 'd.:t. gospodine.5.one two hundred вnd ninety-two 292 6 7 An actor saw' himaalf on film (1) for the first time.2. (З) Luksuzna robna kuCa u londonskoj l:etvrti Najtsbridt (Knighlsbridge).11. Jedan odrpanac је dotri:ao do nje i rekao: . 8 9 10 9 - 10 11 11 12 12 13 - 13 tik . 1. mladii:u? Jesam..З. Jedan rols-rojs se zaustavio ispred "Herodsa" i jedna dama u krznenom kaputu i dijamantskoj ogrlici izaSia је (iz njega).. She put the jar back on the shelf.~. and 1 still (2) want to marry your daughter. Well. ја Zelim da se o. policija nas је videla. . Moram uskoro da vratim Piterovu knjigu. (2) StiJI znal:i . . lady (4). Give h1m back his pipe Ьelore he gets angгy. . Е.~~. .5.11.8. You will have to run. Covek u sivom octelu i (sa) nao6arima је advokat. Оп mje јео nedelju dana 1/1 viSe. оп telвvisioп (na televiziji). ја nisam јео nedelju dana..~: koiJt cnd 'daimand 'ockl. ri'plai. . sada vidite Sta mi moramo da trpimo. rekao је kritil:ar. young man? Yes. joS (uvek)". Have you seen' my wife. А tramp ran· up to her and said': Please.Molim. gospoja. (4) Narodski nal:in izrafavanja.•• 'hcndz .tenim vaSom ki:erkom. -З.291 two hundred вnd ninety.. . Ona је vratila teglu na policu.13. .was the reply. . 1 want to marry your daughter.4 MoraCete da Ьefite (tr6ite). ali i "ipak". said' the critic. 1 must take Ьвсk Peter's book soon. ali оп ТНЕ radio (na radiju).2. Yes. lzvinite.haven't eaten' for а week.. 'sлf. ра morai:ete da jedete na silu (da primoravate sеЬв) glasio је odgovor. . stopped in front of Harrods in а fur coat and dlamond necklace got' out. 'f. .~n. Не film (na filmu). Vratite mu njegovu lulu pre nego §to se naljuti. for ОГ 80th LESSON . ОВЈАЙNЈЕNЈА EXERCISES 1.. А Rolls Royce (З) and а lady 6 7 8 - Jedan glumac је prvi put video samog sеЬв na filmu...~. Madam_ (1) Оп RE$ENJA ZADATAКA 1. roulz r<'is stopt .

Oni se godinama nisu videli (videli jedan drugoga).rs. . la:df taunz end 'sitiz.. k~'6i:dr~l. ·ь~:mil)8~m (1) То note (nout): zaЬeletiti.. З) noticed (1) the number of large towns and ctties. the steps and lA PONAVLJANJE: 31. natpis. got out of went up . (2) Obratite pa.. koji testo znatno odstupa od pisanja. 'sentDiaizd . Clties like Manchester and Brlstol have an impor1ant cultural life of their own (N. А notice: oьe. should leeve . Оп је iz8lao iz kola. 'meotest~ end 'brist~l. usually. has а cathedral. two ТгеЬаlо Ьi da krenete. 5. Nisam s njim najmsnje dva meseca. RE$1!NJA.. fra:ns .for at least.yee.- 5. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flrst (81st) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset prva lekclja Melo 1 о little aЬout England 2 з Engleekoj 1 2 з 4 5 Have you seen• а map of England before? You must have (N. Jeste li ve~ (pre) videli mapu Engleske? Мога da ste primetili broj velikih varo~i i gradova. је kasno i pada mгak.. Grad (clty) је ve~i nego varoA (town) i obltno ima katedralu. Gradovi kao Manfester i Bristol imaju sopstveni znafajan kulturni .- 6.- 4. 'noutist . vrlo . . him You dark.getting.more. 4 5 Engleska је manje centralizovana od Francuske.very late .to. it is and it is 3. polao uz stepenice i иАао и zgradu. 4. the car. seen one another (евсh other) . England is less centralised than France..!nju na izgovor ovih imena gradova.veAte­ nje. the building. .3. 'kлlf~~l. haven't.3.. has not eaten. То notice: primвtiti. spoken months..fivot.5. Не 1. ZADATAКA (nastavak) They haven't for.283 two hundred •nd ni••l'» rвzgovвrao thrtмt two hundred •nd ninety-tow 294 2.2.4. OВJASNJENJA PRONUNCIATION 1.а week. 81st LESSON .went into. 4).2... А clty is larger than а town and. mep.

13. Yorkshire is the lвrgest county. Lester i Sautempton su svi gradovi (cltleo). kent . 'cksant. . Kornvol.:fu severa i juga zemlje: razlika u ljudima i razlika u akcentu.til)pm. You ahoukln't read in Ьеd..ANt> ~? L EXERCISES 1. Cornwall. if you Кakva је razlika izmedu severa i juga?. Notingem.. М r Mertden is а very important man. 'dif:. Kent is called "The Garden of England".5. sau6.8... tip . What is the dllference Ьetween the North and the South? . On 1. na:8 . the southern tip (З) of England.rans . Kent se naziva "basta Engleske". . 'lestacnd sau'8templan. 'ka:nwa:l . dati napojnicu.9.. . . veoma је divlji i lep. ima svoj sopstveni Ьicikl.. kojih ima oko 40. najjuZniji deo (jui:ni vrh) Engleske. You are leвrning to speak• with а southern вccent.4. Не has а Ысусlе of his own.4.7. 'Ja:dЬst 'kaunti. it's bad for your eyes.t:EN А МАР OF EIO.. Lelcester and Southampton (2) are all clties. Ne Ы trehalo da l:itd u krevetu. Не works for а large newapaper.. of which there are aЬout forty. 6 7 а 9 10 11 12 13 14 England is divlded into "counties".IМNJENJA (nastavak) (З) Tip: vrh. to ikodi otima (to је rdavo za tvoje o~i).И.. Nottingham.11. waild. Marzden је vrlo ugtedan (va!an) l:owtk.and Ьeвutiful. Jork~ir је .najveCa grofovija. 'SJ.3. Engleska је podeljena na grofovije (countleo).2. §iljak. 'ja:kb . .10. Warwick and Gloucester are towns.. Na seveгu. . 1 kAVE.2. . 'aa:dan. is very wild .. Vorik i Gloster su varosi (towno).Ьsk§i§.11. OII. G. Birmingem. Тiр mo!e da znati i .tnn.. On radi za jedan veliklllat. . RE8ENJA ZADATAКA Flll ln the mloslng wordo: 1. .... ln the north. Уоо o. odakle )е stvoren glagol to tip ·n. and Gulldford. 81st LESSON . . -З. There is а large and important dltference Ьetween the North and the South of the country: а dltference in the people and а dltference i n the вccent. Postoji velika i vaZna razlika izmec.5. 'ailfad 'wOII'ik cnd 'alasta. Vi u~ite da govorite s juznja~kim (juznim) akcentom.295 ~ hundred and ninety-five two hunc:lred and ninety-alx 298 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Blrmingham.. Оп Ы dМso k8d Ьi Не ga ti zamofio. kгај. . . di'vaidid 'intu 'kauntiz. napojnica". а Gilford.

.3.-5. 'finilt . 'a:ns~..3. Оп ima CВtiri blcikla.. ri-:d ..baAtom Engleske"? U kom delu zemlje је Kornvol? Jeste li ikad Ьili u Engleskoj? 2 з 2 З 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 OВJASNJENJA 1. za raz1iku ocl what..а (any} ..lght 5. 1 see light 3.once. Опв ne Ьi tгеьаtо da pozajmtjиje novac od svog Ьrata. а kad је budete zavrtili. money da sи oMii. 1.twice.kada (poito} budete zavrtili. .can't . .to . пв (mogи da) vidim svвtlost и stanu. have Ьf. 'esei .from her. odgovorite (па) pitanja. of which .don't work.4. What lвnguage агв уои speaking? 82nd LESSON . They to Scotland and lreland ZA PONAVLJANJE 32. Мога 2е8 2. must have .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-second (82nd) Lesson 1 Read' this lesson as usual and when you have llnished (1) it.. brother. shouldn't Ьorrow. pretpostavlja da se blra izmedu odredenog broja moguCnosti. od kojih tri пе rade! .. What is the dlfference Ьetween а clty and а town? Where would you find' а cathedral? ls Engtand as centralised as France? Are there any dllferences Ьetween the North and South of England? Which (2) вccent are you learning? Which county is called the "Gвrden of England"? ln which part of the country is Cornwall? Have you ever Ьееn to (З) England? PRONUNCIAТION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamcleset druga lekcija Pro6itajte ovu lekciju kao i obl6no.2.287 two hundred and 01inety-aeven two hundred and ninety. kla:s. faind. а и lrskoj jedanpиt. Kakva је razlika izmeciu "city" i "town"? Gde mozete na6i (gde Ьiste naAii) katedralu? Је li Engleska tako centralizovana kao Francuska? lma li (ikakvih) razlika izmeбu severa i juga Engleske? Koji akcent vi ul:ite? Која grofovija se naziva .-en .. (2} WЬich.. mis smiQ . . She They leh.10. . would come. (1} SIMeno protlo vreme mofe da ima i znatenje Ьudu6eg: when (after) you have finished . three 4..! мtENJA ZADATAКA (nastavak) Не has four blkes.in the flat. вnswer the questions. Oni sи blli и Skotskoj dvaput.asked him...

. me the truth. Njeni roditelji !е/е dв se ona udв za milionera. Flll ln the mlнlng wordo: 1. Koji је upe~tljiviji (impresivniji). .i 'м6iо.12. НоСи dв mi RE&ENJA ZADATAКA 1. . Svi su poбeli (svako је робео) da pi~u. da se oni lepo provedu tokom svog ЬOrвvka. At the end of the lesson. What would you do if you won alortune? -З. koji traZi predlog to (1 went to England i sl. No.11. 82nd LESSON .5. but l'd like to go. nothing. .5.. . Ata ti misliS? want She . the teacher collected the essays and saw• that Wllly had wrltten• nothing. EveryЬody sterted wrlting•. engleski ili nematki? . kaZete istinu..4. svom razredu. aЬout what you would do if you won• а fortune. Ona hote da јој ја pozajmim svoja kola. 'evriЬ:кl.That's what l'd do if 1 won• а fortune . ik'scpt 'wili. Jeste li ikad Ьili u Turskoj? . 'ritan . to lend . Vili! -То је ono Ato blh radio ako Ьih doblo bogatstvo . ali blh voleo da idem.13. . London or Brlstol?.2. о tome ~ta Ьiste uradili kad Ьiste doblli veliko bogatstvo. EXERCISES 1. Potro~io Ыh ga brzo pre nego ~to (ga) moja lena otkrije.4.kojim jezikom govorite? ali Which language do you prefer. . .289 two hunc:lred 8nd ninety-nine three hundred 300 10 11 - 12 13 14 1 want you all to write• an essay . Na kraju casa. to themselves 4.... Mi !elimo marry а millionaire. Wllly! .. ka'lcktid 6i 'cseiz . et 6i cnd .2. my car: do you stay. ni~ta. Miss Smith. Have you ever Ьееn to Turkey? . But you've done nothing..said the teacher. except Wllly who looked out of the window.. gospoc!ica Smit. to her class. osim Vilija koji је gledao kroz prozor. wAn а 'ra:tan.). uciteljica је pokupila zadatke i videla da Vili nije ni~ta napisao. OВJAAN. think? ..(3) Ка!еmо 1ат in England. Ali ti nisi niAta uradio. l'd spend it qulckly Ьelore my wife discovered. $ta Ыste radili kad Ьiste stekli veliko ЬOgatstvo? . 1 want 2.IENJA (nastavak) . 10 11 12 13 14 - Hocu da svi vi napiAete pismeni zadatak (sastav) rekla је uciteljica. 1 was in Englвnd.3. English ог German?. Ne. london ili Bristol?. Which is more impressive.koji jezik vi§e volite. parents want З.. ali Have you ever Ьееп ТО Englвnd? pod uticajem glagola to go..

4. Then vegetaЫes: 1'11 buy• some cabbage. NabaviCu malo kotleta za vee&ras.3. pi:z . ~ 2.. maJi!an. and some sweets for the kids (2).4. Kupi6u brdna i napravi6u jor~irski puding da (ga) jedemo s petenom govedinom u nedelju. 4 Da vidimo. 1.zglob. we need some meat.1. ..301 th...)ps . 'toil:at 'peip:a (1) А joint.. you to tell. malo gra~ka i pirin~a. Нег~ her to. pridrutiti se (to join а club.during their.... roust.. Mogu sve da uzmem u samopo- OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'bpiiJ. some peas and some rice. ail bai •. 'ved!t~Ьiz.. 1 can put' that in the freezer.. 'k~~:Ьid! . and а joint (1) of beef. otuda i komad mesa preseten u zglobu..them.sastaviti. ZADATAКA (nastavak) 1. speak ReЙIENJA.. ZA PONAVLJANJE: 33. ni:d . Ve6 imamo cveklu i (zelenu) salatu. govoriti polsko.7.. We've already got' Ьeetroot and lettuce.S. 'fri:za. То join . LESSON . treьa nam malo mesa. 1'11 buy• some nour and make' а Yorkshire pudding (N. wants me. inaee (ili) 6е Ьiti prekasno. 'Ьi:· tru:t end 'letis.. .so.. t... d!:tint :tv Ьi:f. . $ta nam јо~ (drugo) treьa? Ма/о toaletnog papira i sredstva za ьeljenje .. ~З.. а u familijarnom govoгu dete. zato understand.. rais . jet.her..what. Let's see. i gove"i but. We.willslowly.6. hundred and two Си 302 5. mi:t .n . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-third (83rd) Lesson Shopplng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Kupovlne Јо~ treea lekcija 1 2 з 4 5 6 7 8 1 hвven't done the ahOpping yet... /'// get' some chops for tonlght. i malo slatkiSa. l'd Ьetter go• now ог it'/1 Ье too late.. Onda povr6e: kupi6u malo kupusa. d.enjou. . 5) to eat' with the roast Ьееf on Sunday.. ВЗrd (pridev) - zajednifki.. hundred and one th. .him to.utlaniti se u klub).. 1 think' that's а/1. 'j. Ја hotu da want те оп razume.. . za decu. 2 з Воlје da odem sada. Mogu to da stavim u zamrzivat. What else do we need? Some toilet paper and some Ыеасh ..joint (2) Кid је doslovno jare. 5 6 7 8 Mislim da sluzi..:kb 'pudirз . је to sve. 1 can get' everything at the supermarket. '8au~ ..5. 1 nisam Ыlа u kupovini (uradila kupovanje).

wount Ы: а 'minit . Ьrought (br::~·t). Odmah cu Ьiti gotov (necu blti minut). 13 - . ongry. . may• 1 take• the car? want а hand? Yes. . Ьli:e . ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (З) EXERCISES 1.303 ttvee hundred and ttvee th. Alrlght. that would Ье lovely. Flll ln the mloolng wordo: 1. mogu li da uzmem kola? . 'su:pama:kit. ТrеЬв ti vam iAta drugo?. U redu. Do you need enything else? .11. . On govori veC dva sata.2. Na ovu upotrebu јоА temo se vratiti.4. to bt Ьilo vrlo ljubazno od tebe (divno)..l'a:!.4.. inate te se natjutlti. ne treЬa пат (nirnalo). 1 won't Ье а mlnute.. Ne bi You treЬslo da kupujeS pirinaё. 1'11 take• the car out of the garage and fetch (З) the ahopping-Ьags. ali vec nedelju dana tekam da vidim ovu emisiju.10. Оо you 9 10 11 12 13 - lf you're not doing anything. but l've been walting (4) to see this programme for а week .. . Do you want me to buy you anything at the aupermarket? Doneti: to bring. 'weitiq. Mi tu upotreЫjavamo saddnje vreme ("rekam vet nedetju dana"). 'lлvli..iti ро n~to i doneti" . Воtје da mu k8!ei sada.. Take the ohopping out of the bag and put it on the tвЫе. Не has Ьееn talking for two hours. we LESSON . Treba li ti pomoc (!elis li ruku)? дkо nista (drugo) ne radis. дekam ga (veC) jedan sat i potinje da mi Ьiva hladno.5. Pusti me (samo) da pogJedam kraj ove emsiije...3. .. ја Cu izvuCi koJa iz garaZe i doneCu torЬe za pijacu (kupovanje). Let me watch the end of this programme.11.. &i end . Uzmi kuptjene stvari (kupovinu) iz torЬe i metni ih (ga) na sto.13. waiting !О him an hour and 1 2. 1elite 11 da vam neAto (iAta) kupim u samopostuzi? BЗrd any . Dfone.. .З.Da.potrafiti i doneti . You'd Ьetter tell him now or he'll get . 'fll". brought.. upotreЬijavamo glagol to fetch. U smislu .. hundred and four 304 9 10 11 12 John. а tгаје i sada.ing" upotгeЫjava se za radnju koja је poteta u proAiosti. RE$ENJA ZADATAКA 1. .5. kHiz. (4) Have Ьeen+oЬiik na . ...2..8. . . 'prouIP'em.

treba" јЈј .з.don't neea any. should se ро doskoraAnjem . umesto would. З. . 2. should go treЬвlo Ы da jdemo.2.treba da mu kaiete.want me to. 1 i З... Weren t -there..video sam ga sinoC. br. three hundred and five Ьili thre8 hundred and 8IX о ЗОВ Zar niste tu kad пат је prlao svom putovaпju? 5.toid.am Ьeginn1ng. Не must 84th LESSON . .jezj~kom bontonu" upotreЫjavalo u prvom licu jednine i mno. br. shouldn't ZA PONAVLJANJE: 34.305 Э. Should. kako nazjvamo оЬЈјk slofen od have ј partjcipa pro~log. ~esto zbunjuje strance јег ne odgovara nijedno'il glagolskom vremenu u eetvrta lekclja drugim jezicima (ра ni u srpskohrvatskom). pre svega usled upotreЬe kontrakcjja. ali 1 saw him last night . naSeg "mora Ьiti da .Ье cold. ". . treЬвlo Ы".for. 1 hвve seen him .do we need Flour. Would (јЈј 'd) se danas upotreЫjava u svjm Jjcjma kondjcjonala.. You should te/1 him.. . 1. Preeent perfect (sada~nje svrteno vreme). 4. LEKCIJA ~····································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Eighty-fourth (84th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protltajte oЬjainjenja: lekcija 78. here it is Doblo sam pismo. 1 have worked hard and l'm tired . 2.5. evo ga..video sam ga (neodredeno kada).. 79. haven"t wr1nen.-:. U skladu s njegovim imenom. Muat h8ve. his you journey? when he us else . nego ga moramo zameniti oblfnim proilim vremenom. What .for. br. Ova pravila su samo okvirna uputstva: titanjem i govorenjem postaCe vam jasnija upotreba ovog glagolskog oЫika.yet.? . have Ьееn.Sli~no pravilu za upotrebu oЬijka sha/1 ј wi/1 u budu~m vremenu. 1. Nisam ти jot pisao. Oanas se ta razljka gotovo potpuno jzguЫia. 82. must have ima znafenje verovatnoCe..BraAno i јаја... lelite li da ga pozdravim (da k. upotreblCemo present perfect za pro~lu radnju koja је vezana za sadaSnjost ili ima posledice u sadaSnjosti. $ta пат joS treЬa? . . Setimo se da ga ne smemo upotreblti ako је vreme odredeno nekim izrazom.Naporno sam radio i umoran sam.ВЬоut. а shou/d (od koga ne postojj kontrakcjja) jma zna~­ nje .rioe. 2.aiem zdravo)? to him say Heflo? Do you REЙ8NJA ZADATAКA (nastavak) ouy. and eggs. 1 have received а letter.4.Zine kondjcjonala.lspred participa proSiog.

ТrеЬа li vam (ti) pomoc? (to mix: meAati.7. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flfth (85th) Lesson Two Sundвys •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _osamdeset peta lekclja Dve nedelje 1 Dejvid i D!oun su odlu6ili da idu na (za) piknik u Ricmond. egg: јаје.28 /) of тilk.Morao је da ode po~to је Ьilo kasno. What else do wв need?в.5. lai in . PONAVLJANJE: 35. Of thelr own. Covek u sivom odelu.• briqz him 11 . . . .Мога da је otiSao. -2.probate! Evo recepta za ovo tipil:no englesko jelo: 4 oz (115 g) of flour. Ьowl: tinija. sslt: so. Ova konstrukcija jasno se razlikuje od pro~log vremena glagola тust: Не had to /eave Ьесаиsе it was late . Prevod. salt.1. to pour: sipati.5. piknit in 'rifmand. . 'leiviQ end 85th LESSON . Serve with roast Ьее!. lzrazl kol8 treьa upem\111. Grease а dish and pour in the тixturв. Jeste li 6itali (jesi li 6itao) ovaj roman? .Voleli blsmo da imamo sopstvenu kul:u. Videti i spisak nepravilnih glagola. !\ta nam јо~ treЬa? .307 thr8e hundred •nd мven ttwee hundred •nd elght 308 have left.6.1. We'd like to hsve а house of our own . .Umesto ту own гоот (moja sopstvena sоьа) moZemo rel:i а гоот ot ту own: prvo је odredeno а drugo neodredeno..З. Ne brini(te) za mene. Вваt with а spoon.2. Don 't worry aЬout те. 'brekfмt. mixture: meSavina. Which one do you prefer?. to grease: namazati maSCu. Add the rвst of thв тilk and lвave in а cool place tor an hour. Vrati(te) mi moj novac. middle: sredina.в.З. &. . Givв те Ьsck ту money. to add: dodati.Ne mozete ga prevesti. cool: sveZ. smooth: gladak. ali im је zna6enje praktil:no isto.3. 1 Dвvid and Joan declded 1о go• for а plcnic PRONЧNCIAТfON in Rlchmond. Mix 1 egg. ali mozete da ga napravite i . 7. 4. 4. 4. Jeste li Ьili Uesi li Ьiо) u Francuskoj? .1. .7. poSto ne vidim njegova kola. Add half thв тi/k and mix to forт а sтooth paste. 1. Do you want а hand? 5. oven: peCnica. А man in а grey suit. {0. Cook in а hot oven (450'F) unti/ the pudding has risen. 112 pt. Have you rвad this nove/?.) V. Break the egg into the тiddle. Yorll8hlre puddlng. Have you ~n to France? 6. . Ьecause 1 can 't see his саг . thв salt and flour in а Ьowl. hladan. Koji vi~ volite (voli~)? .

12 1З Pass me some chlcken. tvrdo kuvana јаја.. n~li su jedno mirno mesto i seli па СеЬе da pojedu svoju u!jnu (ru~ak)... 'autska:ts... !ау (lei). Не stayed in London for а while . Oh dear . 'letis. То 1/е down: le~i. dugo spavanje.• s.6.14. David stopped to buy• some а wine.u meduvremenu. boze . Bushey Park is of Londoп. 16.. 'buli pa:k. Busj Park је ogroman park u predgradu Londona. David has а lla-iп briпgs' him Ьreakfast iп Ьеd.. 'idiat sed . (2) А whitв: izvвsno vreme. 'k.said' Joan forgotten' the salt.. rла .10. Meanwhile (2} David got' the garage.9.. She added а loaf of bread. i:t беа lлnf.. 'JCdid "а louf <)V bred sлm 'Ьлtа . They put' the Ьasket off for Bushey Park..309 thr88 hundred and nine thr88 hunclr8cl and ten 310 2 З Оп Sundays. naivz cnd Љ:ks. .S.. lain (lein): le..4. hard-boiled eggs. hju:d! . 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 - 4 5 6 7 8 9 10 11 Јоап was prepariпg the plcпic Ьasket. the way.... 85th LESSON . 1 lhink' l've OВJASNJENJA (1) То lie (lai).. . .. D!oun је pripremala korpu za pjknjk.neko vreme је ostao u Lonclonu. ..:kskru:. ·s. they fouпd' а quiet place апd sat• dowп оп а rug (З) to eat' their luпch. Krevetski pokrivaf zove se Ывnket ('Ыml)kit).. а D!oun mu donosj dorutak u krevet.. Oh.8. Stavjla је u (nju) hladno meso. Stavjij su korpu u prtlja!njk ј krenulj za Busj Park. malo hladnjh kobasjca ј (glavjcu) zelene salate. Uz put је Dejvjd zastao da kupj malo vjna. eleveп washiпg. pri"pQriQ .. Оп саг апd out of the set' iп the Ьооt апd Nedeljom se Dejvjd jzla!ava.. She put' iп cold meat. Ove nedelje Dejvjd је ustao u 11 satj ј. mi:t ha:d boild egz . 'gcra:!. ј malo solj (takode). huge park оп the outskirts Wheп they arrived. sibo dole. 11' 'wo»iq... some butter the kпives апd forks. bai sлm wain.rekla је D!oun .mjsljm da sam zaЬoravila so.. malo butera ј no!eve ј vjljuske. please . . А 1/e-in: izleZavanje. pa:s . after shaviпg апd weпt' dowпstalrs. posto se obrijao i umio. .. 'si:iq • .. лp'set. Dodaj mj malo pjletjne (pjleta). molim te.7. (1) апd Јоап 2 З This Sunday.fati. (З) Rug је tеье kakvo se upotreЫjava za putovanja i izlete. Za to vreme Dejvjd је jzvukao kola jz gara!e.. Veznik while zna~i "dok~'. David got' up at o'clock апd. Kad su stigli.:sid!iz . 'mi:nwail . 'fikan . some cold sausages апd а lettuce.. а meanwhlle .. а takode i l:ilimOO ili ponjava. Dodala је veknu hleba. bu:t . faund а 'kwaiat pleis .11.11.1:lt.. and some salt as well. 'ba:skit..

ali videci da је njoj to te~ko palo (da је neraspolozena). Оп se probudio.. Ona је Ьila jako pogodena smrCu svoga sina.4. molim te? . . 2. .went. On the way . he said': а 14 15 16 Never mind. 1. 2. Flll ln the miNing worda: 1. . Vrto se rano smrkava. Uzeo је bocu iz korpe.meanwhile.4. а onda rekao: . Не took' the Ьottle out of the ьasket. .to buy .3. was. video da је dV8 sata i si&w doltJ (па donji sprat). preturiti.blti neraspototen. .willlook forcorkscrew.5.dressing without eating. then said': .things in. zsstaO је rJa kupi та/о vina. Не two o'clock and downstairs.5. saw .upsetof her. home. . P~to se umio i oЬukao. . Put. НоСе§ li da izvuOOA kota iz gara. Will you get the car out of the garage.rekao је Dejvid.nikad ne pada ki§a а da ne pljuAti"): nesre6a nikad ne dolazi sama. l've forgotten' the corkscrew! Glupato! .Oh boze. After and .2.2.was.. Na putu kuCi. EXERCISES 1. Hajde da popijemo (imamo) ta~u vina. She very Ьу the death son. Ooslovno to upset znati prevгnuti. She got over her lllness very qulckly.sam vaditep! OВJMNJENJA (nastavak) (4) То ье upset . washing . zв to vreme ја Ьооt. lt's getting dark very early. Ona se popeta na autobus Ьеz imato novca. lt never rains but it pours (doslovno. LEKCIJA 85th LESSON .311 thr8e hundred •nd elewln three hundred •nd twelve 312 14 15 16 ldiot! upнt' said' Dвvid. On Saturdays..!e. please? . Oh dear. he rett з.4. but -ing' she was (4).3.5 Winter must ье coming. Metni stvari the и prtljaZnik. the the ZA PONAVLJANJE: 36. Let's have glass of wine. woke up. She got on the bus without any monay. rekao је: Nije v. he has а lle-in and gets up at eleven.3. Мога blti da zima dolazi. 5. 4. Ona se vrlo brzo oporavila od svoje Ьolesti.. oti$в0 је в dв nije јео.Zno. iznerviran.wine. . zaboravio. SuЬotom se on izte!ava_ i ustaje u jedanaest. . Си potrвliti vadiCep. he stopped some RE$ENJA ZADATAКA 1.

spremiti. sve је Ьilo tako tiho (mirno) da је zadгemao. 'pi:sfal OВJМN.... Mrs Wllson went• lnto the gerden and Mr Wllson sat• in front of the televlsion. ruJ . Mrs WUson served the food and they sat• down to eat.•. Kad је sve Ьilo pospremljeno. gda Vilson је stavila реЬ!nје (but) u peC:nicu. М rs Wllson put• the joint in the own. . оЬјаАпјеnје br. Provesti godi~пji oclmor: to spend the holkisys. Pred sam rutak. which conalated of roast beef.. he poured two glesses of aherry and they both drank•. 1 Nameravao је da gleda jedan komad. . da se u eпgleskom . 4 5 6 7 8 9 Dejvidovi roditelji su proveli (jednu) tradicionalnu englesku nedelju: Ustali su rano i oti~li u crkvu. То put away: skloпiti.. When everything was put• away (3). kan'sistid .. nadamo se. they Ьoth did the wвshing-up. . .1. . 'a:li . 2. obuCi. krompira i prokelja i vota. а Eпglezi su "puпi" (hrane). potatoes and Brussels sprouts and fruit. fa:f. dok је g. 86th LESSON . (2) Vidi prethodпu lekciju.11.3. in'tendiq . ali је Ыо sit. pa:d . . Ьоu6 drcl]k. То take off: skiпuti.5. but he was full (4). Posle rutka. koji se sastojao od petene goveбine. After lunch.'dilanal. .. PRONUNCIA ТION 1. and everything was so pвaceful that he dozed. tro~i" vreme. (5) Оп samo pojatava znaCeпje priloga later (kasnije) i nema nikakvo роsеЬпо zпаrепје. (4) Каd se пajedemo. while (2) Mr Wllson took• the Sunday рвреr and sat• down to read·. То put Ьасk: vratiti па mesto. mi smo siti. . tr:. -(З) То put: staviti...9. Kad su se vratili. Just Ьefore lunch.313 thr8e hundred and thirteen thr8e hundred and fourteen 314 Elghty-slxth (86th) Lesson 1 Dвvid's pвrents Osamdeset iesta lekdja tradltional 2 З spent• (1) а 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 English Sunday: They got• up eerly and went• to church.IENJA (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Niste zaЬoravili. оЬоје su oprali posuCe (utinili pranje). '1la:siz av 'leri . g"a Vilson је oti~la u ba~tu а g. Не was intending to watch а play. put a'wei. 'лvan. G"a Vilson је iznela (posluiila) hranu i seli su da jedu. То put оп: staviti па sеЬе.7. Vilson је 10 11 seo pred televizor. ·w~il] лр. pa'teitouz &nd 'brлsalz sprauts end fru:t.. .. nalio је dve ta~e ~rija i оЬоје su (ih) popili. Vilson uzeo nedeljne novine i seo da tita. When they came Ьасk.

LEKCIJA 86th LESSON . - 4. . . . . 'k1115w.white . you ја Си malo da odremam.2.~:d • . Dok је оп titao..5 HoCete li v1 оЬоје da operete (posude). • douzd. want. please? little.should read. treЬs dв ргоМвtе tekst.З.were sitting down. Will you both do the weshing-up. Vilson uSia iz ЬаМе i skuvala (napravila) UveC:e је g.iliQ. While he was reading.play. . . ln the evening.away. While . .4.З. Treba uvek da govori§ istinu. Vilson reSavao (radio) ukrStene reCi dok је gба Vilson (malo) plela. • 'a.are read1ng 1'11 doze. 12 13 Кasnije је gба сај.2.' Sedite pred televiziju 1. you . 1.Ьoth to. popi6emo ~u Mrija. Sit in front of . З. the paper. Kad bude~ stavio (stavila) but u peCnicu. а . 13. the chlldren were llghting.. We would both come if we had the money. а EXERCISES 1. budite mirni.4.5. -З.. . Нf?Си da vi оЬоје sklonite {stavite па mestoJ posudв. you the text.keep qшet. 5 Оп је Не sipao jedan viski dok su sedali. Pre nego 1to glвdate (-i) komвd.. molim vas? 2. You should elways t~ll the truth. . . Mr Wllson did the crossword while Mrs Wllson did some knltting .5. .4. ОЬоје Ьismo do~ti kad Ьismo 1mali novca. REIENJA ZADATAКA 1. . put the dishes. . а whisky they Flll ln lhe mloolng wordo: 1. . . deca su se tukla. When you have put the joint in the oven. . l'm fed upt the television and ZA PONAVLJANJE: 37. Dosta mi је svega. poured .315 three hundred and fifteen thr88 hundred and 8ixteen 316 12 13 Later оп (5). we 11 have а glass of oherry. Mrs WUson came' in from the garden and made' some tea. Вefore watching. Dok ti titaS novine.2.

VeC ьeskrajno dugo (vekovima) govorimo о nJemu. 4 5 6 - З 4 5 б - 7 8 9 10 Moram da vam ispriё:am о svom letovanju! Na kraju smo morali da idemo u Francusku. 'eniw~ in spein.. so we had to take" а normal flight. Nismo mogli da doЫjemo ё:arter (let). _ 3.. We couldn't get• а hotel вnywhere (2) in Spain. Onda smo odleteli do Pariza. ali vredelo је.eventualno" nego "konatno". teik а 'na:mal flait.5. 1:. faind ahou'tel wi: steid . 1) aЬout them for вges. /t's worth it .u: tu ni:s.. 1 should start plвnning my holidays soon... odseli (ostajali) Ыsmo u onome Sto oni zovu "pansioni". 'eidfiz. Jeste li ikad blli u Francuskoj? Ne? Treba da idete tamo jednog dana. i've~ali . lud .. . e&:ta . Znamo veC da nije dozvoljena dvostruka negacija. Ја Ыh morao uskoro da poё:nem da planiram godiSnji odmor. Тhis watch is worth ten pounds. ра smo morali da uzmemo oblё:an let. but it was worth it (З). fl. а kad је ret о 8 9 but deвrer.. ра Cemo .. PRONUNCIATION :t01:kati~ :neiba.to se 1splati.7. we stayed in what they call "pensions". it's fввcinating.eltiJJ . Nowhere: nigde. we flew• to Nice and spent• ten days in the South of France. Nismo mogli da na"emo (dobtjemo) hotel nigde u Spanijt. fra:ns .Sto је bllo skupo. When we couldn't find" а hotel.. Kad ne Ыsmo mogli da na"emo hotel. "pre ili kasnije"· . Тhey're like Bed and Breвkfasts in London.Ovaj sat vredi 10 funti.. ali skuplji. pi&DIJ] . We couldn't get• а chвrter. You must know• Pвris? buduCnosti i "tokom vremena". Have you ever Ье~n to France? No? You should go· there some day.. 10 Then we flew• up to Pвris. 'kлmfataЬJ.. -..1. Nisam mogao nigde to da na(fem·· re<:i ili 1 could find it nowhere 1li 1 couldn't find it anywhere. Oni su kao "krevet i doruё:ak" u Londonu. divno је (otaravajuce).. . wa:6 . -6. it was much more comfortaЫe. We have been talking (N. which was expensive. Vi mora da pozflajete Pariz? 7 - Anyway. . we had to go· to France... Anywhere: igde. Dakle (kako god Ыlо)...t. VeiЬate li se pokatkad и brojanju? 87th LESSON .317 three hundred and aeventeen ttvee hundred and eight88n 318 Elghty-seventh (87th) Lesson А talkвtive neighЬour Osamdeset sedma lekclja BrЫ~vi auoed 1 2 1 must tell" you aЬout my holiday' 1 2 з Eventually (1 ). Ыlо је mnogo udobnije. (3) То Ье worth: vredeti.(2) Somewhere: negde. vredno је truda. fiiCSan.. OВJA~NJENJA (1) Eventually ne znaCi . . odleteli smo u Nicu i proveli deset dana na jugu Francuske.

Da li Ьi to Ьilo moguCe? . .2.319 three hundred and nineteen thre8 hundred and twenty 320 11 12 13 - Yes. Morate те saslиSat1~ to 1е vrlo vaino. Actu~lly.4. Joan will Ье walting for me.5. ne Ьismo mogli (imalt novaca} da we idemo. What а plty' Не wasn't вЫе to come.2. 'Ьrekfasu •. 4. Kad se vratim.12..nekoliko puta. Kakva Meta 1 Nije mogao da dode. tlew.where. D~oun Се me ёekati. ectually (4) l've been there а few times . Thanks for the chat. Е. Ona proS/e godine nije mogla da kupi {priuStl) maSinu za ргапје. go.4. Odleteli smo do Nice. . 1 really must go• now.t. tet. year. .hired. stvarni (ne "aktuelan"). zapгavo) Pr1dev actual znaCi pгavi. tAlk i da imвmo vremena. we to 2. Flll ln lhe mloolng words: 1. zaista (zapravo) Ьiо sam tamo. $ta Ьismo mogli uraditi da to •zvedemo (ugovorimo)? 5. lt's an excitmg clty and it. ја ga uopSte ne poznajem.. When 1 she cooking 1. couldn't afford. 'diara. stvarno {а odatle i. ZA PONAVLJANJE: 38.will Ье . must listen to me. get back (go home) . She а washing machine REIENJA ZADATAКA 1.. 11.5 Even . What could we do to arrenge it? . Sada stvarno moram da idem. We to Nice 5.. u stvari.2. gde smo 1znajmill auto. You it's very imponant. 13. jes 'eteali. 1 don't know him at all. То је uzbudljiv grad i on.last. Hvala па razgovoru (Caskanju). ра treba da odete opet (natrag). EXERCISES 1. Ali voleo b1h da ga jednog dana upoznam (sretnem). But l'd love to meet him one day.. Would that Ье poosiЫe?. ona Се {upravo) kuvati.had couldn't afford.З. -З. . а саг if we the time.З. you should go· back. Well. ik'uiti13 . З. 11 12 13 - Da. u stvari.4. OIIJAiNJENJA (nastavak) (4) Actually: zaista. 'pa:nsi>~:nz. . LEKCIJA 87th LESSON .

9 . Joan! Sorry l'm late.8.pa.. we·ve just Ьought а house . Morate iC:i ovamo. Well. but l've also Ьееn thinking• of Wales since 1 met• а colleague who went• there last year.З. . you know•. gde si rekla da cemo ici? 5 ...Upravo је јео. you said' we would (N.. Vels је jeftiniji nego Spanija.lma samo jedan proЫem. Ьа:t а niu: bl'ki:ni. Good nlght' David sighed as (4) Joan slammed the door.:.. 'b. 4 .11.Upravo smo kupili kuCu. There is just one proЫem . Ah. · 10 . you should go there.321 tlvee hundrecl and twenty-one th1'88 hundred and twenty.. 6 .10. ·.slomiti.5. 12 PRONUNCIATION 1. weilz sins · · · . 2 РоСео је da mi priCa о svom tetovanju . Oh. razblti. 'ai&. Dtount lzvini Sto kasnim. Yes.two 322 Elghty-elght (88th) Lesson 1 ~ Hello. am'p~JSaЬI . 'ek~a." з . 1 . 11 .. (4) As testo ima vremensko znatenje. slemd ба d..6. You're impossiЬie' l'm going• to the travel agent's tomorrow to book two seats on any plane. ·.An te~ . ri'si:vd mai bel}k 'steitmant • · • l. .. Ьrouk. Laku поС! 12 Oejvid је uzdahnuo.. . . ali to је Ьilo pre nego Sto sam doЬio (svoj) izvod iz banke. said . He's so Ьoring. . 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 - OВJASNJENJA .(1) Just· upravo.Da.. it's вunny in Wales. where did you say· we would (2) go•? Well. Upravo sam sreo starog Barkera. Yes. Tako је dosadan. 'b. predeli (priroda) su divni . S. а bn:d. ti (to) znaS. "dok" ili "(u trenutku) kad".. u Velsu је sunCano. no! You promised we could go• abroad this year' Yes. 2 З Не started talling• me about his holiday: ·:vou must go here..(2) Slaganje vremena zavisne sa glavnom retenicom.. 2) go• either to Spain or to Scotland.Ра. 'v.Da. ali ја hoCu da pocrnim (suпCanu preplanulost)! Cak sam kupila (i) nov Ыkini. old Barker. l've just (1) met• 1 - Osamdeset osma lekclja Zdravo. пе! ОЬеСао si da Cemo iCi (da moi:emo da idemo) u inostranstvo ove godine! в Da. Ьеz pare u d2epu"'..Slomio је ruku. broken ..:r~IJ· -. Као pridev. .Ah." Actually.ni . 88th LESSON .. treЬa da idete tamo. kad је Dtoun zatupila vrata. otkako sam sreo jednog kolegu koji је proSie godine iSao tamo. broke. Не has just eaten . we should start thinking• aЬout our holiday. the вcenery is fantaвtic .Ti si nemoguC! Ја idem sutra u putniCku ageпciju da razerviSem dva mesta (sediSta) u (na) Ьilo kom avionu. ali mislio sam i па Vels. ti si rekao da Cemo iCi ili u Spaniju ili u Skotsku..7. 'si:nari · ·.Svorc. but 1 want а sun tan! l've even bought' а new Ьikini. Just mol:e da znati i "samo". and we're broke (З). but that was before 1 received my bank вtatement. Не broke his arm . PtМDlst .А.12. Wales is cheaper than Spain. .Ра.. buk tu: si:ts. trebato Ьi da potnemo da razmiSijamo о na~m letovanju..li.ZЬilja (stvarno).. broke (kraCi oЫik participa broken) upotreЫjava se u znatenju . а mi smo Svorc. (З) То break (breik).a:k~. ali u proSiom Уои said you WOULD go (Ti si rekao da CeS iCi).9.:]sou .. U sadaSnjem vremenu You say you wi/1 go (Ti kai:eS da CeS iCi)..~?~ 1 ·&· .

323

three

hunclмd

and twenty-ti'W8e

thr88 hunctred and twenty-foW'

324

13 14

Не sat• down in an вrmchair and poured himself а Scotch and Ьвgвn* to look at the travel вgent's brochures.
'а :mt\8Q ра

13 14

Seo је u fotelju, nalio sebl jedan (skotski) viski i ро~ео da gleda prospekte putni~ke agencije.

13.

end

:d.

EXERCISES
1. She said she would take me to London. - 2. 1 couldn't hear what he was sвying, so 1 left. - З. Мау 1 help you? Yes. 1 would like some information, please. - 4. Can you lend me twenty pence? - l'm aorry, l'm broke. - 5. You must choose either one or the other.
5. Оп mi је rekao da
model.
Не

te

mi pokaZJJti svoju fotelju. То је novi

he

те

lt's the

Flll ln the mlsaing words:
1. Ја ga tekam od deset sati а оп joS nije ovde.
waiting for him ten and he

here

RE$ENJA. ZADATAКA 1. Ona је rekla da 6е me povesti (uzeti) u London.- 2. Nisam mogao da 6ujem §ta on govori, ра sam otiiao. -З. Mogu li vam pomoCi?------: Da, !eleo Ыh izvesna oьaveltenja, molim vas. - 4. Motete 11 m1 poujmiti dvadeset penija? - Zao mi је, (ali) nemam ni pare. - 5. Morate izabrati ili jedno ili drugo.
1. have Ьееn- since.- isn't- yet.- 2. Ьееn sleeping since- left. -з. that was- 1 received (got)- ьank statement.- 4. Neithernor - could do it. - 5. told me - would show - his armchair new modet.

2.

Оп spava otkako smo krenuli iz Londona (napustili London).

Не has

we

Lor'ldon.

З. Da, ali to је Ыlо рге nego Sto sam dоЫо izvod iz ьanke.

Yes, but

Ьefore

my

Mi i dalje nвpredujemo: sada se zajednitki upoznвjemo sa govomim englвskim jezikom. Ako se za trenutak osetite "izgub/jeni", nвka vas to ne tudi: to је slitno prvim nedeljama koje Ьiste prove/i kao putnik и Englвskoj. Brzo C:ete se navtёi. О tome vam govori i lakoCa s kojom ponsvljate ranije lekcije.

4. Ni ti ni ona ne Ыste mogli to da uradite.
you

ohe

V. PONAVLJANJE: 39. LEKCIJA
88th LESSON

325

thr88 hundred and twe.,.,..five

thr88 hunclred and twenty-alx

326

Elghty·nlnth (89th} Lesson
AЬout

Osamdeset deveta lekclja
О

Wales
1

Velau

1
2

Wales, unllke Scotland, is polltically unlted to England. The whole (1) of Wales is mountainous and there is much Ьreath-taking -nery. The main lndustry is coal-mining and the ma)ority of the Welsh live around the industrial towns. These are in the South. The Welsh language - а Celtic language survlves more than in Scotland, but it is dlfficult to speak•. The Welsh have а deep love of poetry and music and the international festival is famous throughout (2) the world. Wales has contrlbuted much to the language and politics (3) of England. The son and heir (4) of the monarch is glven• the tltle: "The Prince of Wales", but this has no polltical signlficance.

2
з

3

Vels, za razliku od {)kotske, politicki је ujedinjen sa Engleskom. Сео Vels је brdovit (planinski) i ima mnogo divnih pejzaia (od kojih staje dah). Glavna industrija је ugalj (rudnici uglja), а vecina Velbna zivi oko industrijskih gradova. Ovi su na jugu. Velйki jezik - jedan (od) keltski(h) jezik(a)- cuva se (opstaje) viйe nego u {)kotskoj, ali је tezak (za govorenje). Velbni osecaju (imaju) duЬoku ljuьav prema poeziji i muzici, а internacionalni festival је tuven Sirom sveta. Vels је mnogo doprineo jeziku i politici Engleske. Sin i naslednik vladara doblja (dat је) titulu .. Princ od Velsa", ali ovo nema polititkog znataja.

4 5

4 5

6
7 8

6

7
8

OВJASN.IEN.IA

(1) Whole (obratite patnju na izgovor: houl)- сео, l:itav. Тhе whole of Wales - сео Vels.

(2) Тhroџglюut: ima slil:rю znal:enje kao through ali pojatano dodatkom out: throughout the world - kroz сео svet, Airom

sveta.
PRONUNCIATION
... pa'litikli ju'najtid. - ], houl . , . 'mauntanas ... 'bre6teikiq sa:nara .. - 3. 'indutri iz 'koulmainio . , . ma'dt~ti ... wel! ... in'dл... 4i:z. - 5. 'seltik (ili: 'keltik) 'leQ8Widt s::.'vaivz ... · .. f•k~lt.tu spa:k.- 6. di:p ... 'pouatri end 'mju:zik ... inta'ndanal 'fesl 1z feama 6ru:'aut. - 7. kan'triЬjatld ... 'p;~latiks. - 1. sлn end ~
s~raal taunz; -

!·. wei~z

- (З) lmena nauka i duhovnih aktivnosti eesto u engleskom imaju oЫik mno;f:ine (na -ics): economics, mathematics i sl.

(4) Jedna od malobrojnih rel:i gde se h ne izgovara (kao i lюur- sat, honour - l:ast. honest - po§ten), tako da u govoru zvul:i isto
kao i air vazduh.

89th LESSON

thr8e hundred and twenty-elght
327
th1'88 hundred and twenty-aeven

328

9 10 11

Now, answer these questions: Does the Welsh language still exlst? What is the main lndustry in Wales? What is the scenery like? Who is the Prince of Wales? (N. 7)

8 10 11 12
13

Sada, odgovorite (na) ova pitanja: Da li veiAki jezik јоА postoji? Која је glavna industrija u Velsu? Кakvi su pejzati (pradeli)? Ко је princ od Velsa?

12
1~
i1'2isc.

'm;Jnak iz 'aivao.

'taitl

prins

п

wcilz ... pa'litikl aia'nifikans. -

10.

EXERCISES 1. Throughout England. there are m•ny excellent puЬs. - 2. The Prince of Wales is heir to the lhrone. - 2. ls that your comb? - No, it's hers. - 4. You have Ьееn to Chlna? What is it like? - 5. Couldn't you try and help me?
5.
Сеlв

porodica је otil/8

па

selo.

Nemв nikogв.

Flll ln the mlulng wordo:
is

family has
(urвdi Ьоlје)

There

1. Zar

опв

nije

mog/в dв

postigne vik

od toga?

she

than

. '?
RE8ENJA ZADATAКA

2. U tako
Не

је doЬrom

raspolohnju da

је

...., (svakogв) pozvso.

is in

а

good .. .. thet he

1. $irom Engleske ima mnogo izvrsnih раЬоvа.- 2. Princ od Velsa је nвslednik prestola. -з. Је 11 to tvoj eeA&Ij?- Ne, njen је.- 4: Vi st~ Ыli u Kini? Каkо (ona) izgleda? - 5. Zar ne Ьi mogao pokuiet• da m•

pomognel?
1. Couldn't- do Ьetter- that. - 2. such- mood- has invited З. dtdn't like neither did 1. 4. look very tired - in - sit down. - 5. Тhе whole - gone to the country - no one (noЬody).
everyЬody (ewryone). -

3. Nije mi se dopao prvi film. -

Ne, ni meni.
No,

the first film. -

4.

lzgledвte

vrlo umomi. Udite i sedite.

You

Come

and

V. PONAVLJANJE: 40. LEKCIJA
89th LESSON

329

thr8e hundred and twenty-nine

ttwee hundred and thirty

330

Ninetieth (90th) Lesson
1 Scoteman who was drlving• home one night, гаn• into (1) а саг drlven• Ьу an Englishman. The Scot got• out of the саг to apologise and offeгed the Englishman а dгink fгom а Ьottle of whlsky. The Englishman was glad to have а dгink. Go on - said• the Scot - have anotheг
dгink.

Devedeseta lekclja
Jedan $kot koji је jedne noei vozio kuci naleteo је na kola koja је vozio jedan Englez (vozena od jednog Engleza). !'>kot је iza!oao iz kola da se izvini i ponudio Englezu gutljaj (piee) iz fla8e viskija. Englez је rado popio (blo radostan da ima jedno piee). Hajde samo- rekao је !'>kot- popijte јо~ (uzmite ј о~ jedno pice). Englez је zahvalno ispio.- Ali zar vi neeete (jedno)? - upitao је $kota. Mo!da - odgovorio је (onaj) drugi - kad policija bude otiA!a. Cuvar parka pri~ao је jednom skitnici koji је spavao na klupi u Grin parku (Zelenom parku). Неј, ti! - povikao је. - Ја cu (ја se spremam) da zatvorim kapije parka! U redu - odgovorio је skitnica - poku~aj da ih ne
tresne~ (zalupi~).

А

2

2
З

3 4 5 6

4 5 6 -

The Englishman dгank• gratefully. - But don't you want one? - he asked the Scot. Регhар8 - the otheг гeplled - when the pollce have gone•. The park-keepeг walked up to а tгamp who was sleeping• on а Ьench in Gгeen Рагk. Неу, you! he ahouted. - l'm going• to shut• (2) the рагk gates! Alrlght - гeplled the tгamp - try not to (3) slam them. When Мгs Davis totd• hег huвband that guests wеге c:Oming• to dlnneг that night, he went• out lnto the hall and hid• all the
umЬrellas.

7 8 -

7 8 9 -

9 -

10 11

Kad је gospo6a Dejvis rekla svom muzu da gosti dolaze na veeeru (te veeeri), оп је izdao u hoclnik i sakrio sve ki~obrane.

10
11

OВJASNJENJA

PRONUNCIATION
1. 'sbtsman bu: W3:z 'draivil) ... 'drivap. - 1. a'pol~iz end '3fad lii. - 3. aled.- 5. 'areitfali.- 6. lii '"ба .. pa'li:s hev pn.- 7. pa:k 'ki:pa ... Ьenf in ari :n. - 1. hei ju; hi: 'lautid ... IAt ... в:cits. - 9 slem.

~:kt

• (1) То run: treati. то run into: natrtati, naiti. naktteti na (nekoga). То run out: istreati. То гип out of· ostati Ьеz netega. We'~~e run out of petrol - Ostali smo Ьеz Ьenzina. - (2) То shut=to close: :ratvoriti. (3) Not to . . : da ne . . 1 told him not to use ту свr - Rekao sam mu da ne upotreЫjava moja 1Ф!а.

90th LESSON

331

thr88 hundred and thirty-one

thre8 hundred and thirty~two

332

12 13 -

What's the matter? :;::- asked his wife. you alrald somaone will steal• them?

Are

12 -

~ta је (u 6emu је stvar)? -

pitala је njegova zena.-

Bojis li

se da

13 -

lt's not that - replled her huaband - but l'm alrald somaone might recognise them.
лm'Ьreloz.-

Nije toneko mogao da ih prepozna.

оо ih neko ukrasti? odgovorio је njen muZ-

ali se bojim da

Ьi

- 10. 'm.isiz 'deivas ... aests.- 11. ha:l end hid a:l6i sti:l. - 13. rnait 'reЬpaiz.

11:.

EXEACISES

1. Do you mind if 1 shut the wlndow? l'm cold. - 2. No, but
try not to slam it. - З. There lan't enough whlsky for both of us. - 4. Не was very glad to see me agt~ln after all this time. 5. Не kept that Ьottle of whlsky for а year Ьefore opening it.

4. Ona

је blla vrlo zahvalna za njegovu pomoC

kad је imala

teSkoCa.

Flll ln the mlaalng worda:
1.
МоЈе не

very
proЫems.

for

help when

blti da radi и knjilari, ali nisam siguran.

in

а

but

5. Tako

је teAko

ne smejati se,

ona је tako smeJna.
laugh, funny.

difficult

2. Mogla

Ы

da pada ki&J, ЬО!је da uzmemo (svoje) kikJbrane.
ra1n, we

RUENJA ZADATAКA
1. Da li vam ne smeta ako zatvorim proZor? Hladno mi је.~~. Ne, al1 pokulajte da ga ne zalupite. - 3. Nema dosta viskija za nas оЬоје.4. Bio је vrlo radostan Ato me vidi posle toliko (sveg ovog) vremena. - 5. On је {:uvao tu flaAu viskija godinu dana pre nego Ato ju је otvorio. 1. might work - Ьook-shop- l"m not sure. - 2. lt might- had Ьetter - our umbrellas. - З. not to make - mistakes - it's - for him. - 4. She was - grateful - his- she had. - 5. lt is so - not to - she is so.

take

3.

Оп

pokulava da ne pravi grelke, ali to

је

suvik telko za

njega.
Не tries

any

.. but

too difficult

ZA PDNAVLJANJE: 41. LEKCIJA
90th LESSON

lekcjju 84. br. (okay) ј zna~j "u redu". ? Da ne Ы Ыlо zabune. Devedeset prva lekclja 87. nije vaZno kako. рог. 91st LESSON 2. ~jsto gramaMkog znaa. "Oh. а Не wou/d /ike (Не 'd /ike) to go . sasvjm kao ј na5e htetr. za koje znamo da ni u sadMnjem vremenu nemaju progresivnog oЫika ("1 know" а ne "1 am knowjng").UCi Cemo mi. 4.nje !elje: Would you te/1 те . Poku5aj da ne treskas vratjma: Try not to s/вт the door. since tвst Saturday.enje kondjcjonala (pogodЬenog na~jna). Aiiig_~t iaii iight} је jsto sto ј О.Vjdel ј smo jos od poa. Naravno. for в long time). а na5e vremensko "od" prevodjmo sa since: since their childhood. kojj v~ poznajemo (v. "Јао" ј slj~no. Da blste osetili "aromu" engleskog jezika. З: 90. Ne upotreЫjava se za glagole kao see.. br. know. potpuno taa.333 three hundred and thirty-three ttwee hundred and ·thirty-tour 334 Ninety-first (91st) Lesson REVIS/ON AND NOTES Ponovo proCitafle objeinjenje: lekcjja 86. Ьо!е"... kao sto znamo. kojj prevodjmo sa "Oh". 1 1 2: 89..? . "Oh dear" 1.mo not to.Qnj se poznaju (znaju jedan drugog) od detjnjstva.On Ьi hteo da jde.Ovo је progresjvnj oЬijk "present perfect" -а.. M.. ј znaa.utjm. nije vaZno..On Ьi jsao. One ·prj~aju v~ dva sata: They've Ьееп talking for two hours. ·. They hsve known each other since their childhood . 2).. kad zakasnjmo. 1 ј 2. Prevodimo ga oblfno ndim sada~njim vremenom. Never mind the cold . . ovo vreme za radnju koja је trajala izvesno ("progresjvnu"). br.feleti'' upotreЫjavamo. З: з. We heve Ьееn talklng. а u kondicionalu glagol like: Не would go. Would је. kad smo zaboravili. koja traje jos ј sada ("prezent") jlj se upravo zavгSjla ("perfekt")..nja.Na5e "da ne . We'/1 get in. "vait . neka. Never mind: ne smeta. Za oznaku trajanja vremena upotreЫCemo predlog for (for three hours. kad vas neko ne shvata i tako dalje. zaljenja jlj tuge. oblfno u smislu . јег se odretna reC not stavlja ispred celog infinitiva.. vre~e UpotreЫjavamo је ne~to uzdah ljutnje. 88. а njkada to not.n prevod ne postojj. pomocnj glagol za gra. br. . 2. br. Z:ivim ovde trj godjne: 1 hвve Ьееп living here for three years.pusti hladnoCu.. Zato cemo od njjh upotrebltj obl~an present pertect. englesko wtll jma. glagol want.8jste lj hteli da mi ka!ete . К. since ту Ыrthday." preve5a. br. ne brini se ti za hladnoCu. never mind how. N8kollko nejCeiCih ldlome. npr. hesr. Not to. for six years.tka jzraz Oh deвr!.. . va!nije је da nauCite u kakvoj prilici se upotreЫjavaju ovi izrazi nego da im nadete tatan prevod. Rekao mi Је da se ne miCem: Не told те not to move.

Skloпj svoje stvar1 (па mesto). Poku§aj da пе pravj§ galamu. 92nd LESSON . sa mпogo koпtrakcija. hladпo. Zatvorj prozor.. па spratu i downstairs .. prohladno. lzrazl koje treЬe zapamtltl. 9.6. She ssid she wou/d come вt tеп. mпogo se upotreЫjavaju slo:f:eпice upstairs . Prevod... . ја se smrzavam. Не might recogпise them.8. _ 4. То se ne jsplatj. пapolju је 2 _ Ti hot:e§ da ја izac:!em iz kreveta i zatvorim prozor. . Whвt's the mвtter? ZJ. 8. sa uzvicima kao ah i we/1. 6. Po§to su eпgleskj staпovj testo dvospratпj ј оЬitпо se spavate sоЬе пalaze па gorпjem spratu.. but if 1 do. -З. ј 89. she's downstairs .1. U ovom drugom znaCenju mo:f:e blti u jedпiпi ili u mпo:f:iпi: summer holidвy ili summer holidsys. l've Ьееп wвitiпg for two hours.dot1 u deset. to get 1 to uy. Whвt is Wвles like?- 6. Try поt to mвke в пoise. You want me to get out (N. Cekem vet dva sata. ја sam §vorc. reCenice su du:f:e. . ·rri:ziv . wount Ьi: wa:m.опа је str~ala niz stepeпice. Mogao Ь1 da jh prepozпa. а glagoli u punom oЬJjku. -7.4. ~ta је (u temu је stvar)? . u engleskom se razlikuje i cool (sveZe. u opisnom tekstu. Put your thiпgs вwsy. u prizemlju. re~i slo:f:enije.1.9. Kakev је (kako jzgleda) . LEKCJJA (Revlolon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-second (92nd) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset druga \ekclja 1 _ D!ek. Тhе ol81ro: stepeпjce (stepeпjk је step: jsta ret zпatj ј korak).. hundred and thirty-elx 336 5. - 5.5. 9. Na isti na~ln. -З. Нollday: prazпjk ј odmor (letovaпje). ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1.. Od ssdв viAe neCemo stavljsti zvezdice ш glagole to go.. lekcjje. aut'said. klouz .2.опа је dole.zвr ne? 8. јег vi ih veC doЬro poznajete. Close the wlndow. U prvoj imate razgovor.2. ·misiz heinz {1) Wвrm {toplo) ozna~va manju temperaturu neQo hot {vrute).335 ttvee hundred and thirty-five th. Zapazjte stjlsku razljku jzmec!u 88.па prazпjk. . lt's поt worth it.. U drugoj. пеtе пapolju Ьitj toplo. it's cold outside. Оп s holidвy. - 4. PONAVLJANJE: 42.gore. Na !alost. Jack. it won't Ье Ьеd and warm (1) outside. t'm вfrвid /'т broke. umereno hladno) od cold (hladпo). - 3. She rsn downstairs: . а\ ј to Ье оп holidвy Ьitj па odmoru (odsustvu). Rekla )е da te.7. 7. l'm freezing'.dole. з alj ako (to) utjпjm. . .vels? . 1) of close the wtndow. s malo prideva uz imeпice.

iks'pekt. Кoliko 6е tl vremena treЬetl d8 zavrtiA? 92пd LESSON . . . intn'diu:s 9.11.2. 4 - 2) We expect her to arrlve at eight o'clock. Оа li da ја to uradim. maaself.. 13 - for 14 - а prвyer а before your OВJAiNJENJA {nastavak) But why? Му mother is good cook. or do you waпt her to do it? .. reza'veiЬnz ..2. How much time will you пееd to llпish? RE6ENJA ZADATAКA 1. Molim te. Would you like me to make' the theatre? No thanks.. EXERCISES 1. . but they would like to come' to dlnner.. 11 12 - Da li Ьiste hteli da ја ·rezervi~m karte (пapravim rezervacije) za pozori~te? Ne. l'd like you to say mвal. ha:'self. nail:i".. ali опi Ы hteli da doбu па veteru.Ze~ molitvu) pre (tvog) оЬеdа...6. We've asked them to come' round (3) for drinks this evening. hvala.. дli za~to? Моја majka је dobra kuvarica.4. Nadam se da се voz stiCi (Ьiti) па vreme.. Zamolili smo ih da navrate па piCe veteras.. . mi:l.1.. бen:-. 1 don't like wвlting. 'mлlћ.13. Will you ask him you1'8ell: 1 haveп't enough time. pr~ . po~to је zaboravio пjihova imena. .. .12.З. raund. sedite kad vas molim.. Vi~ Ьih voleo (volela) da upitate g~u Нејпs li~пo' O~ekujemo је da stigne u osam sati. ..selv:z. ispritajte mi о razvodu g~e Нејпs.. Voleo (volela) blh da se pomoli~ (ka.. . Shall 1 do it. (2) Dodavanjem pomol:nog glagola do uz glavni glagol pojatava se njegovo zna~je i nagla§ava moiЬe. '6iata.ia. Оо sit down .337 ttvee hundred and thirty-aeven Оо three hundred end thirty-elght 338 4 5 6 7 - (2) tell' me about Mrs Haines' divorce.svakako sedite. We expect them to briпg а Ьottle of wiпe..- di'v~:s. Ш hotel da ona to uradi? . 1 hope the train will Ье оп time. l'd prefer you to ask Mrs Haines heraelf! (N. sam cu to uraditi.5.S. 5 6 7 - Molim vas. Ја blh vile voleo da doneeu tor1:u.. (3) Round ovde nema posebnog znaten. 1'11 do it myself. aid р~i'Га: .4. hi:d .5.3 Otekujemo da oni donвsu fldu vina. nego sarno da)e glagolu come zna~}e "navratiti. Ne volim ~еkапје. 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 He'd like them to introduce themaelves Ьесвusе he has forgotten' their names. Moglo se re6i i to come for drinks. wa:v a:skt . reservвtions Оп Ьi voleo da se опi (sami) predstave. pitaj ga (hoteA li ga pitati) sam: ја nemam dovoljno vremena. l'd preler them to briпg а cake.14.

do you want те. CЊekujemo da ona stignв oko deset i dvвdeset. Do.zastao је da (malo) pu!i". in'dfoiz 'ti:ziq. Tako је he (2) 1 csn't Ьваг him (Ь~а). ВвагаЬlе: podnoAijiv. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-thlrd (93rd) Lesson 1 Не stopped amoking (1) last week and has Ьееn unЬearaЫe (2) ever since (3).3. Оп se neCe oleпiti. o'void 'ko:ziq on 'a:rPm:mt OВJA$NJENJA (neatavak) startfКI to smoke isto А!о i he startfКI smoking (poteo је da pШii). 5.5. he money.aЬout twenty рмt ten. Не get married..4.doesn't like spending. 1'11 take. What . оп ne voli da troAI novac. .2. UzeCu kolв ako је podzemna leleznics и Jtrajku. PRONUNCIATION 1.. 93rd LESSON . SYO (3) EVfN sincв~IМN' sincв /hen. ZA PONAVLJANJE: 43. OIIJAANJENJA -(1) OЬratite pa!nju na konstrukcije sa gerundom (oЫikom na ·lng). U koliko sвtj f}~ da dodвm? ietiA li da te you there? upoznam sa опот devojkom tвmo (preko)? time to come? you to that girl over 2.· stalno od tada. We to arrive AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 1. expect her .. won't . 4. One se neki put mogu zameniti infinitivom.Ne mogu da ga podnesem..3.1.i f .is on strike. vreme od . An'bвonЬI'ev~ sins.want me to introduce. ali ne uvek. the саг the tuЬe 3. ипЬsагаЬ/в: nepodnotljiv. . ali he stopped to smoks znal:ilo Ы •. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset 1 treea lekclja On је prestao da puAi proйle nedelje i od tada је (stalno) nepodnoйljiv.339 three hundred end thirty·nlne thre8 hunc:lred end forty 340 Flll ln the ml11lng worde: 1.

1 prefer the smoked salmon . Vi~ volim dimljeпog lososa.glasпo (glasпim glasom) је rekla dama. 'Ьсаа. бi cnd. 'kriminal di'naid 'rO)blQ . but.replled the Ьeggar.. lady . lt's по use trying to run• Ьefore you can walk . ali Ьilo је previ~ svedoka.11.•. Would you mind not smoking? This is а nort-smoking compartment. .. То mora da је veli~aп­ stveno! 8 . i'mi: dtatlt bt'p:n.. 1t must Ье great! · 10 11 12 - Na stolu је Ьilo malo sardina i malo dimljEmog lososa. dama koja se sa!alila па jedпog prosjaka pozvala ga је u kuhiпju. Тај пovi film о $vajcarskoj vredi videti... ..complalned his unwHiing hostess. but there were too meny wltnesses.. З ali da Ьi izЬegao (da prouzrokuje) prepirku. . 9Зrd · ·. Yes. • w.~.4. 9 Јеdпа pop-star. . a'ari:z ••. ali (i) vredi! 9 10 11 12 13 14 - 15 - ledy who lett• sorry (4) for а Ьeggar invlted him lnto the kltchen. gospoc!o . Prosjak је odmah ро~о da jede dimljeпog lososa. 1 know•. The Ьeggar immediately Ьegen• eвting• the smoked salmon.7. . па kraju se uvek sloZi s njom. . ju: . lma i sardiпa . but it's worth it! А 13 14 15 - i LГ OВJAiNJENJA (nastavak) ose6ati sa!al)enje prema nekome . The crlminal denled robblng the bank. 'witn•iz. i'm&dЬn 'bl:iQ а рор .. There аге some sardlne1 as well . That new film aЬout Swltzerland is worth иeing~'. there were some sardlnes and some smoked selmon. lfud vois. zпam. '. sa:'di:nz . дli оп је skuplji ..6. . . But it's 'more expensive . lmeg1ne. Krimiпalac је poricao da је oplja~kao Ьепku..• grcit --:. Zamisli da si pop-zvezda.!alila se пjegova пeraspolo!eпa (пеvоlјпа) domacica.. 'swiЩtlend iz wa:9.t . . smoukt 'seman. kam'pleind hiz An'wiliQ 'houstis.14. ·J~idi hu: .. Da.11.Ьe1ng а Не пјепоg tro~пja. he вlways agree1 with her in the end.10.:k. to avold ceusing an вrgument. (4) То feel sorry tor someone 12' LESSON .said the lady in а loud voice. .. Biste li blli tako ljubazпi da пе pu~ite? Ovo је kupe za перu~~- 4 5 6 4 5 6 7 7 8 Ne vredi poku~avati da se tr~i pre пеgо ~to umete da hodate.1...odgovorio је prosjak.341 ttvee hundred and torty-one thl'8e hunclrecl and torty-two 342 2 Оп u!iva da zavitlava (izaziva) svoju !епu povodom 2 з enjoye teasing his wife aЬout her spending•. Оп the tвЬiе..

4. . lsplati se nautiti strani je. . Will you lend me some money? .3. Ьоu& ••. 1can't aflord it. 'fknli in'dtojiq mai niu: dЬЬ. 2. he doeen't know enything aЬout politics. 3. it's really worth it. Nadam se da ste оЬоје dobro. lao mi vas је.useful. znaei treьtjava se u izraiOma 'lcto. for you. Hotete li da mi pozajmite malo novca? . . lt's no use eeking him..zik.2.1think it's his. 2 (1) Plsmo Dragi Dejvide.3. З.a nilta о politici. Ьut do anything. Whose is this dlctionary? .2.4.Моје !ene. оп ne zn. Ne vredi njega pitati. it's very his Ьoss came in. .Э4З ttvee hundred end forty-three thr8e hundred encl forty-tour 344 EXERCISES 1. Prвstвo је ds govori kвd је uUo njegov lef.cheQue-ЬOOk . .2. She stoppecl ZA PONAVLJANJE: 44. ~ija је ovo tekovna knji!lcв?. PRONUNCIATION OВJUNJENJA Тlюrough ('eora). mnogo hvala za tvoje poslednje pismo. Prilog thoroughly upokao J'm thoroughly вnjoying mysвlf94th LESSON .Mislim da је njegov.3. hu:% po'zikln •.4. potpun. . feel sorry . .5.sno.5. 1 hope you are both well.1 can't.foreign language . а shop window. 4. stopped talking (speaking) learning . l'm thoroughly (1) enjoying my new јоЬ. Go and see lhal new film.2ао mi је. this . On spava sve vreme otkako smo napustili stanicu. Не has Ьееn aeleep ever since we left the el8tion. Thanks very much for your last letter. ne mogu (to sebl da dozvolim). Ја (potpuno) u!ivam u svom novom poslu. Zsstвla је da pogleda jedan izlog. Не REiiENJA ZADATAКA when је koг. tiji је ovo re6nik? . . ? -lt's Flll ln lhe ml881ng worde: 1. 5. .2. ldi vidi taj novi film. . WhOse ts . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety·fourth (94th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset ёetvrta lekclja letter 1 2 Dear David. worth 1. аН пе mogu ni$111 da uradim.my wife's. . iscrpan.. . zaista (ga) vredi (videti).. . to lt's а vrlo 1.l'm aorry. to look at..5.

Radio sam naporno mesec dana.6. 1 should have asked you earlier. 4 5 6 7 8 9 tije sam mesto dotao (tiji sam polozaj uzeo) dala је ostavku pro~log meseca. Оsоьа па 10 11 12 Otkako sam te poslednji put video. ali zna~ kako је. dopunski. Ьесаuае there's а lot of work to do. ri. Could you get me some information on trade unions? 1 had to give' а lecture last week and 1 couldn't find' enough detвlls.. of course. 'a:lia. - Каd ste poslednji put dolazШ . Mogu da razumem za~to. Da li Ы mogao da mi nade~ (nabaviA) informacije о sindikatima? Morao sam da drzim (dam) predavanje pro~le nedelje. da је on oZenjen. Spвre psгts: rezervni delovi.upotreЫjavati. but you know how it is. . nothing much has happened.345 ttvee hundred end torty-five thr'88 hundred and torty-elx з 346 з 4 5 6 7 8 9 10 11 The person whose po8ltion l've (2) tвken• re8lgned last month. а imao sam tako malo sloЬodnog vremena! Video sam Pita pro~le nedelje. se znafenjem "poslednji put". tstest ~. 12 OII. You know'. 'hepand. l'm wrlting' to ask you а favour. 1 can under818nd why. infa'rnei!an 30 treid 'ju:nianz . that he's married.poslednje vesti. naravno.8. When you last csme.. ali spoj used to ('ju:stu) sa glagolom oznaeava uoble&jenu iН trajnu radnju u proAiosti.straAno se dosadujem. koje u engleskom ne postoji. (4) Sрвrв: rezervni. ln fact he's Ьееn married for over а year. јег ima mnogo posla (da se uradi). u stvari. 94th LESSON . . Ti zna~.upotreьa. umesto tast obleno se upotreЫjava latвst ('leitast).S. тrеьаlо је da te pitam (zamolim) ranije. PiSem da te zamolim za jednu uslugu. Каd "poslednji" ima znaCenje "najnoviji". 'wa:kil) ha:d· . А spвre tire: rezervna guma. u braku је (ozenjen је) vec preko godinu dana. Dickens' Jast novel Dikensov poslednji roman. а nisam mogao da nadem dosta pojedinosti. Since 1 last (З) saw' you.'za~nd. -(5) Use (ju:s). U poolovnom 111 zvonlc\nom plomu -"11111 blomo pune obllke glogolo..1 'Jekfa ·· f dl'teJIZ. {2) U pismima prijatelju upotreЫjavaju se kontrakcije: one donekle zamenjuju i obratanje sa "ti'". l've Ьееn working hard for а month and l've had so llttle spare (4) time! 1 saw' Pete last week.. to use (tu ju:z). ali Fellini's lstвst film.Nekada sam puiio: Не used to come here.10.Felinijev poslednji film.IМN. 'fei~..(3) Lsst је ovde prilog. ~psa tai~. 1 used to srnoke.IENJA (nastavak) Odlieno (doslovno: potpuno) se zaЬ&vljam: l'm thoroughJy tюred .' ~ ~..9.. ni~ta se naroMo nije dogodilo.On је (testo) dolazio ovamo.

Naporno sam radio otkako sam te poslednji put video.e se Sanders. whose .. 13 14 15 Uvek је imao obitaj da kaie: "Brak је velika (velitan- stvena) institucija. ZaЬoravila је (S\Ioj) novtanik. . She has only Ьееn to Al8tria onoe. 'ju:stu sei 'mcrid! . has Ьееn working . .мl tu 'hi•in.2.3.347 three hundred •nd forty-aeven three hundred end forty-elght 348 13 14 15 16 Не always used to (5) say: "Marriage is а great institution.3. (7) То look torward to: radovati se (buduCem dogac. Studd. 1. З.Radujem se ito Cu vas videti. here. tovek ~iji је kofer ukraden zo. but who wants to live in an institution?" (6) Look at him now' There's no more news. 1 used to like cakes when 1 was younger. 'lukiQ 'fa:w.used to live. Tvo1 prijatelj. .1 Flll ln 1118 mlнlng worda: 1.5. J'm looking forward toseeing you (zapazite . REЙENJA ZADATAКA 2. Mi nestrpljivo We аге ёekamo odlazak па letovвnje.spare . looking forward. frend d!a:df. so 1'11 say goodЬye. раје morala da pozajmi (melo) novca. tire?. 4.was stolen . EXERCISES 1. (nasta\lak) (6) Jnstitution se ~to upotreЫja\la kao nazi\1 za ludnicu.2. OВJA. . 5. insta'tju:Ьn.4..4. jia.12. Ona је blla u Austriji samo jedenput. She forgot her purse.5. nekada је iiveo ovde.. D!ord!. Stsd. 14. IO оп holiday. l1v. f•kt .don't rememЬer. Gde ste stavili rezervnu gumu? Where lhe Ne seCam se.. Looking forward to (7) hearing• from you soon. known. The man suitcase is Sanders... Voleo sam kole6e kad sam Ьiо mladi. Nadam se da Се mol:i da dode do informacija za mene. Nadam se da CeS se uskoro javiti (da Cu 16 tuti od tеЬе). -З.16. George.called. ра cu reci do videnja. Your friend. .15.1aju). dom i slil:no. poznati slikar. Оп tri godine radi п ovo preduzet:e.going. so she had to Ьorrow some money. . -ing·· drugog glagola) . .4. LEKCIJA 94th LESSON . . ZA PONAVLJANJE: 45. staratk1 'mcr.$NJENJA.. ali ko Zeli da Zivi u instituciji?" (д) pogledaj ga sada' Nema drugih novosti.2. 1. the wellpainter.for three years.id.13. .. did you put.. 1hope he will Ье аЫе to get some information for me. . 1have Ьееn working hard sinoe llast saw you. . Не tor this company 5. s nestrpljenjem ol:ekivati..

Mislis Haпgerford? То је skola sa odlitпom reputacijom.Zi (пeku) iпformaciju koju је tesko пасi. od опоg prijema (zabave) prosle godiпe..Ј.IJ.lt. Zapravo. ri'zaiad. How long has he Ьееn teaching• there? For а month. hi: si:l8. 1114. - ln fact. Otkako је drugi пastavпik роdпео ostavku. is that George's letter? him for а long time. You mean• Hungerford? lt's а school that (1) has an excellent reputation.t. Nadam se da пе orekuje da пapi5es kпjigu 1 О...7. Мау 1 read' the letter? . faiad. lt's over there on top (2) of the televlsion. Kako је оп? О. dobro је. OВJoUNJENJA _ (1) PodseCamo vas ја$ jednom: thst kao relativna ~en~ca mo!e da zameni Ыlо which (za stvari) bllo who(m) (za !1va Ь1Са)... . 10 11 - Not really.. Since another teacher re1lgned. 'pa:ti. Da. Ne bas (пе zaista).349 ttvee hundred and torty·nine thr8e hundred and fifty 350 Ninety-fifth (95th) Lesson А Devedeset peta lekclja Jedna uoluga 1 favour haven't seen' 2 З 1 2 З Oh. Не needs some help with his new јоЬ. . 95th LESSON .Naravno. Treba mu mala pomoC u njegovom novom poslu. 1 hope he doesn't expact you to write• а Ьооk! PRONUNCIATlON 1. mi:n lu. Не seems to Ье enjoying himself. na televizoru. 'eЬ:ahot repja'tcilan. on radi u onoj Skoli s ~udnim imenom. Tamo је.С. · Yes. . lzgleda da mu је lepo (da uziva). Mi imamo mпogo dosijea (fascikli) u kancelariji.z. . How is he? Oh. 'leit~t. he's working in that school with а strange name. since that party last year. Mogu li ја da pro~itam pismo? .01 course.. fju: lainz •. 'dЬ:d!az.. he's fine. stl'eit a'wei . Cailz at6i ' 6 . moia ~iats.. stteiad!. Otkad оп tamo predaje? Mesec dапа.. We"ve got lots ot files at the office.5. - 4 5 6 • 7 8 9 - 4 5 6 7 8 9 10 11 - li to Dtordtovo pismo? Nisam ga odavno videla (video).IZ. Ьi: '8Di!t .qpfad . је Не always asks for information which is dlfticult to find'.. . Оп uvek tr.

expect.3.1 hope not. Koliko Се vremena treЬвti da se napiAe knjiga? .Morate mi reCi (najdalje) do tri sata.- doesn't you lhere а month. .. don't .Since .Oh. Flll ln the mlaalng worda: 1. Ne Ьi se reklo "until three o'clock".to write.4. Оп "dno" i . . jer Ьi se to shvatilo kao da od na§eg sagovornika trdimo da odsad ра do tri sata neprekidno govori.means exactly.For. How iong . . Оп ne otekuje da ti nspШJS knjigu. Ја пе razumem Sta оп zвpravo (taёno) hot:e dв k8Ze.4. Вottom t'bcteп1): Оп top of the тоипtвiп: vrhu planine.donji deo".nije li to isto tako prijatna zвЬtlva kво rМsvвti ukrltene геёi Ш igrвti druStvene igre? 1 nije li ZA PONAVLJANJE: 46. (2) Тор: "vrh'' i "gornji deo". . . 2. you will arrive AE&ENJA ZADATAКA 1. Sutra Ьi mogla da pada ki§a. . samo nekoliko redova s najva!nijim podacima (tatkama). just а few lines with the main points. stiCi Cete (najdalje) do devet sati.3. . LEKCIJA korisпije nego gledati televiziju? Jeste li svesni znsnja koje ste veC stekli Ьп muke? 95th LESSON .2. 1. lt won't take' too long. 1 hope not.2. has Ьееn working . lf o'clock.Oh. lМiti jezik pomotu metodв ''Assimil". lt might rain tomorrow.resigned. Za to nece trebati (to nece uzeti) suvi~e vremena.Potecu odmah i trebalo Ьi da budem gotov najkasnije do sutra. .for .5. Ako odmah krenete.5. 0/kad i!elrвte? - Otpre jednog sвta.2. . povrh knjiga. u ovoj kuti ni§ta ne radi! 3.4. .351 three hundred and fifty-one ttv. How long will it take to write а Ьооk? . George 5. .1'11 start straight away and 1 should Ье flnished Ьу (З) tomorrow at the latest. . . Не seems to Ье meking good progress.З. hвve you waiting?- an hour. top ot the Ьooks: na knjigama. vremenske granice. At the ЬOttom of the stвirs: u dnu na EXERCISES Ье ftnished Ьу next week. . hundred •nd fifty-two 352 12 13 - No. As usual. .Ьееn .5. Оп tamo radi otpre mesec dana. nothing works in this house! stepвnica. Nadam se da neee. lt should _ (3) Ву ovde ima znaOOnje krajnjeg roka. Не Nsdam se (da ne). lzgleda da on lepo napreduje.what . 1 hOPe not. а Ьооk. nadam se da ne6e.Ьу nine. You must tвll те Ьу three o'clock. understand he 1. . 12 - 13 Ne. . Treьalo Ы da bude gotovo idu6e nedelje. Otkвko је D!ordi dao ostavlщ Не 4. you leave straight away (at once) . Као i oЬitno.

you do not рау' the doctor or the hospital and you рау' only а small charge (1) for the dentist. They charged те thirty pence fог а glass of water! . staviti u ral:un. А tвхрауег: poreski oЬveznik..TriO:ili su mi 30 penija za l:Мu vode! А chaгge је. · med1kl k. 'htiSpitl . . а workmsn (mnotina: woгkmen) se kate za manuelnog radnika. .. (5) U Engleskoj se razlikuje wвge. (З) Woгking твп је zaposlen l:ovek.... Не's single . 'sin~l. Tвxstion: poг•ki sistem. 2.. а onda dodaje sopstveni doprinos.4. On odЬija (odre~enu) sumu od plate ili nadnice (svog) radnika. prema tome. Не deducts а sum from the worker's wage or selary (5) and then adds his own contribution. koAtati. lu~ ...j" . . This is Ьесвuи of the Nвtional Health Service.1.в геtигп ticket). d1 dлkts ...353 three hundred end fifty-three thr.. koja se plal:a mesel:no.... . risp:~ns~'Ьil"ti :~v 6i em'pl. oun. lncome tвх: porez na prihod ..3. k:~ntri'bju:!~nz . 'sel~ri ..ona је neudata. 2 2 з з 4 5 4 5 6 7 6 8 7 OВJASNJENJA 8 The rest of the money for the National Health Service comes' from general taxation (6). -. Ostatak novca za Nacionalnu zdravstvenu sluibu dolazi iz opAtih poreza. p_ei . pojedinal:an. Every working man (З) or woman has to make' а slngle (4) Netional lnsurance contriЬution every week. lt is the responsibllity of the employer to make' sure that the peyments are made'. А single ticket: karta u jednom pravcu (za razliku od povratne karte .(4) Single: pojedini. Ona se delimi{:no finansira doprinosima nazvanim isplate za Nacionalno osiguranje. (8) А tsx: porez. PRONUNCIATION h~IO. Devedeset iesta lekclja Zdrevlje (zdravatvo) Seeate li se (da) је. D!on morao da ode kod (vidi) doktora? U Engleskoj se ne pla6a lekar ili bolnica.6. in Lesson fllty-seven. which pays• all medical costs (2). John had to see the doctor? ln England.sts. hundred end fifty-four 354 Nlnety-sixth (96th) Lesson Heelth 1 Do you rememЬer. 11 is llnanced in part Ьу contriЬutions called Nвtional lnsurance peyments. То је zbog Nacionalne zdravstvene slu!Ьe...5. cena koAtanja. 'dentist. iznos koji treЬa napJatiti..on је netenja. 96th LESSON .. . а pla6a se samo mala suma za zubnog lekara. 'Гain~nst .. opoгezivanje. u Lekciji 57. koja pla6a sve lekarske tro~kove. Odgovornost је poslodavca da se uveri (u6ini sigurno) da se doprinosi ispla6uju (uplate 6ine). koja se tsplal:uje svake nedelje (obil:no u gotovu).. she 's single . in'!u:~ns 'peim~nts .. i salвry. me1d.7.. fa:df . (2) То cost: stajati.. Svaki zaposleni fovek ili Zena mora da uplati (na{:ini) ро jedan doprinos za Nacionalno osiguranje svake nedelje. Cost: troAak. w~:k"z weidf . 'ne!~n~l heiO ·s~:VIs . ·w~:~il} . ... 'd!ena- (1) То сhвгgе: naplatiti. То tвх: oporezovati. woгker radnik (Ш slufЬenik). ..

r. known as "lenior cltizens". Flll ln the mllllng worde: 1.1 hope not.Nadam se da nije.. . recelve pensions.11. .. Jou ken ab'tein . hundred and fltty-alx 358 9 10 11 12 Those whose lncomes аге too low can obtaln what is called Supplementaгy Benefit.2. Stari ljudi. u Ьolnicu. tDИ9k tija su kola ukradвnв mo1e ih naCi и policijskoj stвnici. Beceu1e of fog. k.li. radi neCag ozЬiljnijeg.•. Tako.4. . Make sure that the Ьеd is made Ьelore going out. . noun ez 'si :nia 'siti:z. 96th LESSON . the hoвpital.")St. бouz hu :z 'i!Jkлmz . Old people. ZЬog magle. .Jnz. . doktore? . Drfava takoбe isplal:uje penzije ljudima u mirovini. steit . 13 14 OВJMNJENJA (nastavak) the cost.. ОsоЬа tiji је prihod suvtie nizak mofe da doblje nedeljnu potporu.4. 2. 'pcn!. doЫ)aju penzije. .5. .10. car has . Ti ljudi su poznati kao "stariji graбani".З. You do dв slr. Је li ntegova Ьolest ozЬiljna.dUe vojsku (~inlte vojnu stldЬu) и in England..Jfit. 'si :rios. Тhе man .Jn. sлpi. ln retirement (Ш retired): u penziji. . ne morate da se brinete za troSkove. Vi ne morate Engteskoj. doctor? .. en'taic. .. Ovo је potpora (koja se plaea) jednom nedeljno i finansira se u potpunosti iz opStih poreza.. 9 10 11 is flnanced The State вlso pays• pensions to people in гetlrement (7). when you go to the doctoг's ог. . .355 three hundred and titty-tive ttve. fог something mоге seгious.J"mentri 'ben. ri'taiamant. . Proverite da li је krevet narnetten (natinjen) pre nego ito izadete.3.13. This is а weekly allocation and entlгely Ьу geneгal taxвtion.Jn . EXERCISES 1. kad idete kod doktora ili.14.stariji gradanl". ls his lllness eerious.JI ta:k'sea. penzionisan. avion 6е kaniti (blti zaddan).5. . -2.J'kei~. The person whose lncome is too low can oЬteln а weekly allocetion. . So. RdENJA ZADATAКA 1.11. (7) То retire: povu6i se.. the plane will Ье deloyed.Jnz . 'wi:kli ci... . 'wлri . These people аге known• as "sвnioг cltizens". . oti~i u penziju. ~ 9. poznati kao . . you do not have to woгry aЬout 12 13 14 Oni fiji su prihodi suviie niski mogu doblti ono Sto se zove Dopunska pomoc.. can find it the police station.

TAКA 358 З. Ш. Ьоlје vraЬac и rиci golub па grani. do not have to .. is the .to rrew play.. С... kako blsmo mi rвkli. ~iјв је odgovornost? that vrвdi dve и tьипи...Ьееn stoten .2. How much did Cavid have to рау• the doctor when he was ill? What does National Health Service mean•? How is the National Health Service llnanced? Whose responsiЫiity is the -ekly contribution? Who has to make• National lnsurance contributions? Does the employer рау• anything? Who recelves Supplementary Benefit? Who are senior citizens? 4 5 6 7 8 9 Naueite ovu lekciju kao i obll:no. аге (nastavak) lockecl 1. а onda odgovorite na sledeCa pitanja uz pomoC prethodne lekcije. upotГ8Ьijava seA. (Вefore Christ) oznatava godine рге nove еге. 97th LESSON . kad 8. .. pri'si:di!J. Make sure...military service. see - 4. D. i'd!ip- 8. 5. 6i stopt ...- Skra~nica godine ГtОУВ ere. Aren't. mju'zi:~m 1. od latinskog Anno Oom. Koliko је Dejvid morao da plati doktoru kad је Ыо bolestan? ~ta znal:i Nacionalna zdravstvena sluZba? Kako se finansira Nacionalna zdravstvena sluZba? Ко је odgovoran za (ёiја је odgovornost) nedeljni doprinos? Ко mora da uplacuje (pravi) doprinose Nacionalnog osiguranja? Da 1 poslodavac i~ta placa? i Ко prima dopunsku potporu? Ко su "stariji graбani"? OВJAANJENJA PRONUNCIAПON (1) ern'pli)j~... wtюse -З. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nlnety-seventh (97th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset sedma lekclja 1 2 з 4 5 6 7 8 9 Learn this lnson as usual.. ..Ьefore going out. Proverite da (li) su that vrstв zskljuCвna рrв nвgo ~10 iZJl<feЮ.357 tiV8e hundrect and titty-aeven ttvee hundred and fifty-elghl: RRIENJA ZADA. Whose responsibllity.ni.7. Zar neCete da vidite taj novi komвd? А Ьlrd ln ..4. (еј di:).the doors..10..at. ri'si:vz. ? ZA PONAVLJANJE: 47. Za jepotrвЬno.. then answer the lollowing q1181tions with the help of the preceding lnson. ? the мnd 18 - two ln the Ьuoh (/>Ш): јвdпв pticв и ruci nego you going 5...

12 1З - said one OВJAЙIIJENJA (nastavak) That must Ье the number of the саг which knocked him over (З) . We'd offer to help if it wasn't useless.4.. Treьalo је odmah da 1splat1A (tog) (:oveka. dode? lfwe а party .NJA ZADATAКA 1. pre n. its nek. udarati. 1 11 11 12 13 - Dva mala detaka koja su razgledala (poseeivala) Britanski muzej zastala su da pogledaju jednu egipat· sku mumiju. pom?gnemo kad to ne bt bllo Ьeskorisno. . -З. .". lf she did her hair dlfferently she could look nice. 11.С. . koju ste sigurno znali .. 11. . Na§ tetefon је Ьiо pokvaren (slomljen) i nismo mogli da primim~ nikakve pozive. 'raund - 13. Ponudili blsmo (se) da. Ы: si: .replled his friend...1215. The mummy was covered with Ьendages and had а sign with 1215 В. Каd Ы se ona drukбije frizirala (u~inila svoju kosu) mogla Ы lepo da izgleda. То knock ovвr: prevrnuti. who 97th LESSON . wonder what that sign means' of the Ьоуs. Ove nedelje mo.. prinudeni smo da upotreblmo prisvojni pridev srednjeg roda its! ~~n 'mлmi. pre nego ~to ste poteli da ut:ite engleski ..5. (2) Po§to za mumiju (оЫеnо} ne znamo koga је pola. You should have paid the man straight away.. Mumija је Ьila pokrivena zavojima i oko vrata је imala natpis (sa) . (1) (one thousand two hundred and fifteen) arouncl its (2) neck.? . 1 might not рау my contriЬution this week.e. Ako bismo priredili (daN) prijem iduCe nede/je. ko Се moCi da REIE.zar ne?). Our phone was Ьroken and we couldn't recelve any calls. То mora da је broj automoblla koji ga је pregazio- odgovorio је njegov prijatelj.tda neCu platiti svoj doprinos. Flll ln tha mloolng words: 1.4. 'kAv~ wiб 'Ьendidfiz . .3.2. pregaziti.. . Pitam se ~ta taj natpis znati .5. sain . EXERCISES 1. .three hundred and eixty 359 360 three hundred and flfty~nine 10 10 Two llttle Ьоуs who were vlsiting the Brltish Museum stopped to look at an Egyptian mummy. То knoek out . (3) то knock: kucati.2. - 'wAnd~.rekao је jedan od de~aka.onesvestiti udarcem (odatle је imenica knock-out. n~kt blm 'ouv~.

ZЬOg ki~. The Ьottle was dust and coЬwebs you . 96. sAm. Englezi ne kalu . br.. Ti me ho6eS iCi". youraetf. . Kad se govori о dva ili vi~ lica. Не/р yourself. 4. gave (had). Could. vama".. Mustanything . lsta konstrukcija val:i za sve glagole htenja. br. mada takvu ulogu imaju samo u manjem broju glagolskih izraza: Не washed himself. тi itd. razlikuju drugo lice jednine od drugog lica mnoZine: yourself "ti. us itd.around.Ove zamenice imaju nastavak . Ask him yourself.ViSe volim da mi on ka.service. СеМе imaju znatenje natega .Mi se pogledasmo. Јо§ lalffie је sa imenicama. utвkmica је otkszana. 2. Treba se samo setiti da umesto nde zamenice u nominativu (ја.Ја cu ovo sam uraditi.? the neck. Da li mogli da mi kaiete ~ta znaёi ·'weekly contribution "? me ''weekly contribution'' s. hiт. They never see one another .4. notes 9З. 1.) upotreblmo englesku u akuzativu (те.? ZA PONAVLJANJE: 48.Ze. јег one ionako nemaju padeZe. Moram /i ~to (i~tв) da platim za uslugu? for the 1 рау . herse/f.Upitaj ga sam. br. . оп. themsetves.rain. You want me1o go. 1: 94.next week.has Ьееn. lekcija. jedine u engleskom jeziku. а ne za uoblCajenu ili 98th LESSON . Otuda one..had . 1prefer hiт to tell те. FlaAa је Ыlа pokrivena prMinom i imala је patiOinu oko grliCs. Nazivamo ih povratnim zamenicama.Posluzite se (reteno vecem broju ljudi). litno": 1'11 do this myself. З. Вecause of. br.): ostalo је lako.what. ра ih treba samo staviti neposredno iza glagola... the . covered with . З.Као ~to ste videli. Ti me ho~~ da idem" ili . З i 5.2.Ocekuj~ li da Pit radi? 2. cancelled..means.5.З. l:esto moZemo па§ povratni glagol prevesti veC poznatim oЫicima each other ili one вnother.will Ье аЫе to come. br. Не/р yoursetves . tеЬе" а yourselves "vi.381 thr8e hundred and aixty--one Ьiste three hundred and aixty-two 362 2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-eighth (98th) Lesson Revlslon вnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset osma lekclja oursetves. the match REtENJA ZADATAКA (nastavak) 1.Oni se nikad ne viOaju. 1 i З. ..On se oprao (umio). Ponovo protltajte oЬjainjenja: 92.telf . itse/f) о -sвlves (selvz) u mnotini: Progrealvnl glegoleka vremena (da se podsetimo) upo· treЫjavaju se za radnju koja је u toku. 95. 4. We tooked at each other. ~yмtf.self u jednini (htmsetf. Do you expecf Pete to work? .Posluzi(te) se (re~no jednom licu). Ti ho~~ da ја idem" nego ..

zar ne?) Уои wi/1 come. is she? (Ona nije gore.7. 4.. isn·t she? (О па је gore.. Whst аге you thinking aЬcuf? .21 She doesn 't like waiting.6. .О ~emu razmiAija$ (u ovom treпutku)? ali Whst do you think of те?. progresivni oЫik oznai:ava radnju koja је trajala. . .Оп је radio kad је telefon zazvonio...9. zar пе?) The children shouldn't go. She isn't upstвirs.ete. divan. ZA PONAVLJANJE: 49.!>ta ti misliA (kakvo miAijeпje imaA) о mепО He's eating.7. . 1 wonder if she is happy . . .. -б. makar i dugotrajnu.Оп је radio сео dan. won't you? (Vi Cete doCi. neCemo upotreblti progresivni oЫik: Не worked а/1 day .5. koja је vec bila u toku kad se dogodilo пеАtо drugo. Не charged те ten pounds.8.4. Mary writes nove/s. Не was working when the telephone rang . ali Не eats in а restaurantОп se hrani u restoranu. ona Се se u dodatku zameпiti zameпicom odgovarajueeg roda i broja: John can help you.. Prestao sam da puAim prosle пedelje. . wi/1 you? (Vi neCete doCi. . . 1stopped 9Bth LESSON . Prevod. Ја vas Zalim. Ali: Mary is wrШng а novel. U proilosti. We used to like him. We сап 't Ьеаг him. . Otkako sam vas posledпji put video .З. . Mi ga ne podnosimo.363 three hundrec:l and aixty-thr8e thr88 hundred and aixty-tow 364 опu koja se redovпo poпavlja. is she? (Meri ne piSe roman. То wonder: doslovno znai:i "diviti se". zar ne?) i Mary isn 't writing а novel. doesn't she? (Meri piSe romane. Оп mi је naplatio deset funt1. pitati se ·.Оп jede (sada). zar ne?) 5.З. lzrozt koje treЬI zepomtttl. zar ne?) rei:enici imenica. Zar ne?. Mi smo ga (пekada) voleli. . дkо је glвvnoj 7.4. zar ne?) You won't come. question tag (oЫik koji prevodimo пaAim . u potvrdnoj rei:enici. can't he? (D!оп vam mo:!e pomoci. Zato imamo npr. Опа пе voli da ~eka.Jedno pravilo:. Ali mnogo ~е zпai:enje је . 1 want you to come straight sway . isn't she? (Meri {sada] piie roma(l. zar ne?). Nekoliko primera: She's upstairs.. zar пе?).. -1. Za zavrSenu proSiu radnju. odakle pridev wonderful. zar пе?") Ысе odri~aп i obrnuto.5. zar пе?) u Pri izЬoru glagola u dodatku obratite ра:!пјu па vec pozпata pravila о grac1eпju odri~пog i upitпog oЫika. Since 1/ast saw you .8. should they? (Deca пе Ы trebalo da idu. zar ne?). Hocu da smesta do. Оо sutra Cu Ыti gotov. smoking last week.1.9. 1feel sоггу tor you. . /'// Ье finished Ьу tomorrow. does she? (Meri пе piAe romane.Pitam se da li је ona sreCna. Магу doesn't write novels. LEKCIJA (Revlslon) 6..2.

dai'rektari. - 1: ri'm. gospodine... neobl~na (ili nepoznata) kola. 6 - 6 7 8 9 1О 11 12 Excuse me.6. 1 mJ:diatll.. Tako (ispravno). toun. -:. f. 99th LESSON .. to look fог: traZ:iti: to look up: potraZ:iti u reeniku. Telefonistkinja odmah odgovara: Hitna pomoc. А stranger: nepoznata оsоЬа.365 three hundred and eixty-five thr88 hundred and eixty-alx 366 Ninety-ninth (99th) Lesson Emergency . You must have two pence reвdy. Why? .mbjal:ms . sir. .. ' 12 З Devedeset deveta lekclja Hltan olueej . Right (5).Bec~~use. 7 8 9 10 11 12 OВJASNJENJA (1) То remind: podsetiti. il there is an emergency and you need the pollce or an вmbuiance or the lire-brigвde. Morate imati spremna dva penija. Za~to? -Јег ako se javi neka opasnost (hitan sluCaj) i treba ti policija ili kola hitne pomoCi ili vatrogasci (vatrogasna brigada)..9... rait .3. PleaserefТflndme topo$ttheletter. (4) То look at: gledati. Now first.. ~a'l. imeniku i sl. ri'kwaia. da1al · ·.... А strange саг: ~udna.. sa:vis . Next.. (5) 0\IO "right" zna~i odobra\lanje: stranac је naAa. i Englez potvrduje da је to dobro u~inio.i:s .5.wшa . naprosto okrenes 999. tudinac: А foгeign саг: strana kola. pozvati (telefonski broj). l'm а loreigner (3).Zemo ga potrэ1:iti u imeniku. Која vam је sluzba potrebna (koju sluzbu zahtevate)? lzvnite. The operator repliel immediately: Emergenci.. podseti me da pismo odnesem na poltu. ја sam stranac. Sada prvo podignete slusalicu i cekate signal (ton).Ovo me podseCa na London. When the person вnswers. gurnete (vaS) novCiC u prorez i razgovarate.. Kada (trai:ena) osoba odgovori.. we can look it up (4) (N. Could you show· me how to use the phone? 01 course.. . (2) А diвl: brojtanik. Da li Ыste mogli da mi pokai:ete kako da upotreЫm telefon? Naravno. you dial your number and wait untll it rings•.1) in the directory. mo. (3) А foreigneг: stranac. ju::t ба foun. PRONUNCIATION i'ma:d~an~i. . Have you got your number? 11 not. U englвskom se telefonski brojevi obl~no "sri~u" cifru ро cifru.Molim te. you lift the recelver and wait lor the tone. faia bri'aeid. Тhis reminds rne of ~ondon . you simply dlal (2) nine-nine-nine. то dial: okrenuti.4. lmate li (vas) broj? Ako (ga) nemate. ! 4 5 - The ninety-ninth lesson remlnds (1) me ol the pollce.. 'e.o broj u imeniku. okrenete (va5) broj i Cllkate dok (ne) zazvoni.. ri'si:va . 8. ~~1ta . latim (sledete). Which service do you require? 1 2 З 4 5 - Devedeset deveta lekcija me podseCa na policiju.aindz ·. you push your coin into the slot and talk..

pen . mo!emo pitati nekoga. wecan you you my wallet? RE$ENJA ZADATAКA 2. Okrenite(svoj) broj .З. 11. Mo!eS li se setiti gde si stavio тој novUnik? the address? .14...4. bin .2. lmate li adresu? Ako ne. Please ехсuи me. 12. 3. . .. 10. .2.... Have you got (do you have) lf not ask someone (someЬody). you're very kind. -З.hundred and sixty. vrlo ste ljubazni. kaind.knife.. . Could you show me how to use it? 5. that 1 his gгandson. pens 'redi.put. but 1 а 4. Flll ln the mlulng worda: 1. 1 see•. .4. Hvala vam. This photograph remlnda me of my home town. Can.4. Не уеагs.. has Ьееn using.5. Dlal your numЬer and wait for the tone.remind him of.. Nema na {:emu.3.. nekst . sl:~t . -. LEKCIJA 99th LESSON . l'm а foreigner.5. Thank you. You see•? lt's not at all complicated.. Ova fotografija me podse6a na moj rodni grad. Da li Ыste mogl1 da m1 pokatete kako da ga (је) upotrebljavam? 1. Оп veC skoro deset godina upotreЫjava isto рего.rememЬer where. а screwdriver. 13 14 15 - Vidite? Uop§te nije komplikovano. Do videnja.367 ttvee hunc:lred and 8ixty-8even thr. molim vas. 1. Goodbye. eekajte signal. ја sam stranac.same.2. lzgleda da ga lt ја podseCam па njegovog unuka.. Gurnite (svoj) novtit u prorez i govor1te. Push your coin lnto the slot and speak. seems. . vidim. Tre/Jtю т/је htcigвr.had to use. Not at all. - EXERCISES 1. needed .for. вli sвm тогво da upotrвЬim noZ. 5. Don 't forget to practise the irregular verЬs. ril)z.lght 368 13 14 15 t:~:k... Yes. . the . atmost ten ZA PONAVLJANJE: 50. Da. pu§ . lzvinite.

becausa nobody speaks' his own language perfectly.'/1). uklju~ujuti i ponavljanje. that would Ье too perfect. We think' this is wrong. Аге you pleased with the result of your work? Obviously. Тоо many cooks spoil the broth (br:~e): previ§e kuvara pokvari torbu (naAe: gde је mnogo ЬаЬlса .6.v" 370 Hundredth (100th) Lesson 1 This is our hundredth lesson..Za svaku lekciju potrebno је ро pola sata. jer niko ne govori (ni) sopstveni jezik savrЋeno. .in'klu:c!id..ntl) :~.. klaim l!CIZ hai . Ako ste u proseku utro~ili ро 2 З pola sata. sлm11.. 4 4 5 6 Ucenje stranog jezika је pitanje strpljenja. dok se ne oseCate 6 9 7 8 9 10 udobno. hundred and иvent. Stota tekclja Ovo је na~a stota lekcija. pitanje". to climb as high as you want..9. vi ne znate napamet svaku ret i svaki izraz koji smo videli: to Ьi bllo suvi~e savrSeno.. 1 paid those men ten pounds each . PRONUNCIAТION 1. but the summit is impossiЫe to reach. Ьа1 ha:t . it makes' а total of nearly fllty hours. you do not know' Ьу heart every word and every (1) expression we have seen'.mizm.. -.pt.368 three hundred and •ixty-nine ttv..:k. . . 'p~:f.. Mi mislimo da је to netatno. you must practise as often as possiЫe.n .lt . t?u~.3. fn order not to: da ne Ьi.8. (2) Matter mo!e da znafi i "stvar. ali se each viAe upotreЫjava u distributivnom znatenju (srpskohrvatsko "ро").Onim ljudima sam platio (svakom) ро deset funti.. 2 з Jeste li zadovoljni rezultatom svog rada? Razume se (ofigledno). w.siJ ..4.I06 . to ~ini ukupno skoro 50 ~asova. 10 But Ье careful! ln order (З) not to fall'. morate vetbati (onoliko eesto koliko је mogucno). revlsion included. ~· :u. 'kлmf. ./t's а matter of time.2.То је р itanje vremena. Somebody once said that English was like Mount Everest: because access is easy. ... l!CikSCS .. ~~v1. Each tesson takes hвlf an hour... Learning' а foreign language is а matter (2) of patience.. maunt ev.. ali vrh је nemogute dostiti. '.. ·~лndr.n~t.ЬI. svakodnevnog ponavljanja - 5 7 8 Neko је jednom rekao da је engleski kao Maunt Everest: јег pristup је lak. untll you feel' comfortaЫe. pri'si:dirз .. 'в:yridf 3V ha:f~n 'au~ ~i'vi~~n.. redovnim vefbanjem. (3) /n order to: da Ьi.kt. r. па svaku od prethodnih (lekcija).l_. . l. pe•§~ns ..7. da se popnete onoliko visoko koliko Zelite.5. lf you have spent' an average of half an hour. regular dally repetltion ....) 1OOth LESSON .t.. redovnog i optimizma. Ali pazite! Da ne biste pali.. Morate pokuSati.and optimism. ~to te~ce ОВЈАЙNЈЕNЈА -(1) Every i each znate priЫiZno isto. on each of the preceding ones. You must try. Ьу ragular practice. Љrш . rep:~t1!.

14. Љ:l . LEKCIJA 1OOth LESSON ..4..13.. Are you comfortaЫe? . 1. Flll ln the ml11ing wordo: 1. Uporedjte (ono) ~to znate sada sa (onim) ~to ste znali pre tri meseca. govorj6ete t~no. k~m'pt:. ali ја ne verujem (ne mislim tako).don't think. That wall js very hjgh.. ..2 NoЬody here speeks Chjnetle.careful .11.4. PONAVLJANJE: 51. Sjt down on the oofa. . 'kt~f~l. 3. But remember: in order to stay оп the mountain.371 tћr8e hundred and 8eventy-one . EXERCISES 1.З. 5.order not to. . Niko oYde ne govori kineski. as much as. you want.can.2.2. i nau~j6ete jh ponovo ј zaЬOravj6ete jh јо~ jednom. before long. The hвrdest and most tedious part of your work is done'. But you аге making' progress. You must work in order to earn money. in 'i):da •. . . titajte 4. AEIENJA ZADATAКA you speak English . 'i)(~n.' Ьu\1 5. . iks'prebnz.5. Morai radrti da Ы zarad'ivao novac. pomalo svakog dana. hundr8cl and мwmty-two 372 11 12 13 14 You will learn• new words and expressions and forget' them. dлn. you will speak' fluentiy. You cennot learn all the vocobulary Ьу heart.there is more. Mogute је da Не so. Compвre what you know now with what you knew' three months ago. . .some every. дli zapamtite: da blste ostali na planini. pleased with son's work. . Pazi da ne padnet.5. you need dвily prвctice. Sedite na divan. and learn' them again and forget' them once more. Ne motete сео retnik nautiti napamet. 11 12 13 14 Naufi6ete nove refi i izraze i zaЬoravi6ete ih. Najtefj ј najdosadnjjj deo va~g posla је urac!en. 1. Ook (ne) budete mogli da govorite tetno engleski.11..fluently. might Ье wrong . . 'proщ~res. - 10. You Ье very in fall. Дlј vj napredujete (pravjte napredak). .3. Until. uskoro (pre dugo). Тај zid је vrlo visok... must . . Је li vam udobno?. Morate Ьiti vrto pailjivi da ne biste pali.3. 'mauntin. 'ti:dias . . 1 am very оп my gr§i. read day 2 Jedite koliko god hoCete: ima Eat јоА. treьa vam svakodnevna vefba. Ве cereful not to fall.4. Vrlo sam zadovoljan radom mog sina. 13 ZJ. ..

The employee was so annoyed that he started crlticising the way in which the company was run• (2). u celom svom fivotu.. ove o. but she refused me. sve su Zene luckaste... 6 7 - SluAaj..6. Are you the manager of this company? the manager asked him furiously.. 4 5 4 - Jesam li vas (i) ranije brijao.. ino'fi.. sir? Customer: ..:m "kritosaizd :. 'prom:Js . 6 7 - Llsten. 'kлst:Jm:J .. ја znam drugu koja vredi najmanje 50 penija! 8 8 9 1О - Direktor jedne velike firme kritikovao је jednog slufbenika zbog njegove nesposobnosti (neefikasnosti). ~:. 1 know• another that is worth at least 'flfty pence! The manager of а large firm criticised an employee for his inefflciency. neotenjen. .!enja. а spinster ('spinsta) usedelica. .. upravljati. k:Jn'f:J:md 'bzt:JI:J. :1'nлб:1 . Jeste li vi direktor ovog preduzeea? pitao direktor. 'wim:Jn ..З.~nsi.!iljke sam doЬio u ratu (za 5 Mu§terija: vreme rata).. BarЬer: Have 1 shaved you before... бi .. 101 st LESSON . ~eivd. w:. hou la1f. SMЬenik је Ьiо 8 tako ljut da је pofeo da kritikuje nafm kako se rukovodi preduzeCem..4.... ru:d w:J:d :J"gen. Tommy. "wum:Jn ..5.7. Oh. (2) То run (trtati) mote da znaCi i voditi.Belleve me.Verujte mi. 's~:n-iz OIIJA$NJENJA (1) Videli smo veC pridev single u zna~nru . sreo sam samo jednu pametnu Zenu.n empl3'ji: •. 1 got those scars during the war. men~t:J •.. Tomi. Ьi'li:v . Why dldn't you marry her then? 1 asked her. О. 1 have only met• one intelligent woman in my whole life.• f:. ali me је odblla.9. . Ьesno 10 - ga је PRONUNCIATION 1. if you promiss never to say that rude word agaln. · 2 3 Zdto se onda niste oienili njome? Zamolio sam је. 'Ьа:Ь:Ј .. ri'fju:zd. dacu ti 1О penija.373 ttvee hundred and aeventy-three three hundred and нventy·tour 374 Hundred and first (101st) Lesson Some storles 1 2 З Sto prva lekclja Nekollko priCa (vlcevo) Okoreli ne. gospodine? Ne. 'li~n . бouz ska: · ·. neudata· Ввсhе/ог )е netenja. ВerЬerin: - Conllrmed Ьachelor (1).No.. . 1 will give• you ten pence. ako оЬесаs da vi8e nikad (opet) ne kafes tu nepristojnu ref.. .:{ .8. . all women are sllly.

Weren't you suppo1ed never to say that word? 4.. you lt nol ZA PONAVLJANJE: 52.375 th.. Nema па &:ти.4.. ·~mist 11 12 - Naravno da nisam .iat • .14. 1. _з. 'kлmp~ni.. isn't worth trying . Flll ln lhe mllllng worda: 5. hundred ll.. .. Pesimista ·nas podseca· da је Solja napola prazna а optimista nas podseta da је napola puna.. ne iеНт (mjednи). ZaAto тi niste rekli da igra~ Ash? you ? me you played !vajcarski ~vnik? _ з..w1n. Zar se_ nije pr~tpostavljalo (niste Ji blli pretpostavijeni) da nikad neCete rеё• tu ret 2. Then don't talk like а fool' .13. То ne vredi pokuМvati. - Not No. LEKCIJA 101 st LESSON .З.would . Не was so engry. Mnogo vат hvala (zвista). 5. ne Ыste doЬili. $ta velite па Qllu viskija?. EXERCISES 1. Не speaks English like an Englishman. On govori en91eski kao Englez. Bio је tako ljut da је poteo da vi~. ha:f. Wh~ didn"t. . thankfor.2. а glass of whisky? - Thank you indeed. How aЬOut _ 1 don"t want one (any). . 'fju:riQSJi. Please him his kindness.. thank you. Не was crlticised for his inefflciency.rekao је slu!Ьenik.2. Onda nemojte govoriti kao budala! .. - 2. .10. '!autid.. 13 14 ~·~id . zahvalite ти zв njegovи ljuЬsznost. _ 4.Ne. he 1t8rted ahouting.shouted the manager.nd ee'll8nty-five th. How much is your Swiss watch worth? . ~o1iko ~redi ~ 1. ri'maindz . Bio је kr1tikovan zЬog SVOJe neeflkasn~t•.. Moliт vвs.tellthat _ cheSs. hvala. '0ptpm. REЙENJA ZADATAКA 1. • ful.4.viknuo је direktor.5.12. hundred end eeventy-elx 376 11 12 13 14 01 course not .at all.5. . А pessimist remlnds us that а cup is half empty and an optimist remlnds us that it is half full. З. .said the employee. fu:l. .. very much . .

Ne zaboravite da s vremena na vreme nau6ite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. Come on! (2) . How do you know· it was а man on а horse? Well.. . -(3) То Ье used to (something): blti naviknut na (netto). Hajde' . i'spe!ali . lekcija). .10. S. especially the modern palnting of а man on а horse. you want my wife. 'fа:ба keim.. waan't it? ln that case. zar ne? U tom slu6aju.1 liked that (1) exhibltion very much. drd1. h:):s.~nt - .1 . Man. · · · ·· ' --(1) Каd је rel: о proSiom dogadaju.Mi trai:imo nekoga ko је navikao da nareduje ljudima (mu$kercima). his father сате• in.·dario m<n ·. w~.t ·~l:к'i ~bv1as.mada је izgovor isti. 2 З - 4 5 - Outslde the art gallery: ..nastaviti"". mogla da bude moderna slike. mother had just scolded her son and he stsrted crying.. vama treba (vi zelite) moja Zena. "ju:stu .lf you must know•. e~sa'bl!an: .We're looking for someone who is used to (З) ordering men. Covek.sa upotreЬom used to + glagot u smistu dugotrajne proSie radnje (94. naro6ito moderna slike (koja predstavlja) 6oveke na konju.·u·stu ·.Mnogo mi se dopala ova izlo!Ьз. $ta је to s tobom? . upotreЫjava se zamenica that (taj. Dete је okrenulo leda i nije reklo ni$ta.6. a'get..reci tati! Sin se okrenuo: . it couldn't have been а modern palnting.. At that (1) moment.he asked. to nije.rekao је njegov otac . (2) Uzvik come оп! odgovara naSem "ha)de!". skould1d.. taild ta·nd 'a:gjamant. l've just had an argument with your wife! Employer.11 ·.said his father .. . Do not forget• to learn from time to time.U tom slu6aju. upravo sam imao svaбu (prepirku) s tvojom Zenom! Poslodavac.i a.. The child turned his ьасk and said nothing. What's the matter with you? ..7. . 102nd LESSON ..· .pitao је. U slil:nom znal:enju upotreЫjava se i go оп/ То go оп inal:e znal:i . ke•s. raund .. ..Ako moraS da znaS. it was oЬvious.11.ln that case.tell• Daddy! The son turned round: .. U tom trenutku u~ao је njegov otac.. а А 2 З - 4 5 - 6 7 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 1З OВJASNJENJA 14 few irregular verbs PRONUNCIATION ~· 6.377 Uvee hundred end aeventy-eeven thr88 hunclred •nd нventy 8lght 378 Hundred and second (102nd) Lesson 1 Sto druga lekdja 1 Na izlazu (izvan) umetni6ke galerije. Nemojte pomeSati ovu konstrukciju . onaj). Jedna majka је upravo Ьila izgrdila svog sina i on је роеео da plaee. . 'peinti!J .9.4. Каkо (otkud) znai da је to Ьiо 6ovek na konju? Ра to је Ьilo o6igledno.

just finished . ZA PONAVLJANJE: 53. ali nlsam siguran .4. but l'm not sure. Кol1ko је god•na ona imala (prilikom svog) pro§log rodendana? Ustrutavam se (~ vol1~) da pitam. thought.the right. .f'O Flll ln the mlaslng worda: 1.when . UPf11:YO sam zavriio dorOOak.wr•tten.3. ја sвm navikвo da vozim desnom straпom. Не (uzimao) fotografije za (jednu) knjigu koju је (bio) 1. 1heard а symphony Ьу Mozart on the radio.З. _lt could have Ьееn Dsvid... Опв је upravo prestala da govori kad је telefon zazvonio.he's а. worry . ne Ьi moglo {nije moglo) niSta da izmeni. то 380 EXERCISES 1. ne sv•da se t drug1ma).2 . 1 arr. coukt not have .8ojim se da sam nazeьao. 1 02nd LESSON .378 thNe hundred and мventy-nine three hundred and eighty 5.S.з. оп је fotograf.2..4. . so l'm not hungry.4. Don't driving on 1. he was novelist. Э.ат used to .. How old was she last Ыrthday? 1 don't like to ask. - Опв man's mtlllf is another man's poiвon: meeo ~nog_ Ь>Уе~ је otrov drugog OOveka (ono tto se jednom svida.. What's the matter with you? -l'm afrsld l've got а cold.2.. $ta Је (to) s toЬom'' -. LEKCIJA photogгapher.. Тhat changed ом tl цм А tiORC. .Not at ..NipoSto. takO da nisarn gladan.5. Mislio sвт da је оп romansfjer.. Na radiju sam fuo jednu Mocartovu SlmfOГIIJU -. was taking. Оп је snimao napisao.anything.rang. Ne brinite. .а-. . l've just fln~shed breskfast.for. photos а Ьооk had 4.5. -1 She had the phone 2.he. &peaking ~~~ REAI!NJA ZADATAКA то је mogeo da Ьude Dejv&d.

'ri :diu.. б1 end .z\z . English also "adopll" words very aasily. _ 7. or play -rd-games. you will Ье аЫе to use aЬout three thousand English words.fl.. ju:z. dfa:'maenik. so that otten people do not real ise that they are loreign words. 'kr<~swa:d 'p11.. 1OЗrd LESSON . ju :zd in 'evridci k~mjun~· .1. Engleski retnik (lond· reti) је sastavljen od otprilike (gruЬo) 50% latinskih reei ј 50% germanskih. His reading vocabulary is much larger Ьetween three and four thousand...5._n kada to smisao zahteva: "опв hiljade neoЫl:nih reti koje postoje u jeziku".. but many of these words are not used in everyday (1) communication. so there are otten two words to deiCI'IЬe the same thing. .4 ... know• the (2) thousands of unusual words in the language. di'skraiЬ... poznaju hiljade neobl~ nih (neuobl~jenih) reti u jeziku..6.. (i) tako se sve nacionalnosti lako navikavaju (ose~ju kod kuee) da govore engleski! 8 9 PRONUNCIAТION OВJQNJENJA . When you come• to the end of this course.ju :ziz ~n 'evr_idf .000 engleskih re~i. ali mnoge od ovih reti se ne upotreЫjavaju u svakodnevnom opMenju.. oblatn. Njagov tond reti u ~itanju (Majuci retnik) је mnogo vet:i . Engleski takode v~o lako "usvaja" reti.~pts . Kad budete doAii do kraja ovog kursa. ра ~to ljudi nisu ni svesni (ne uvic!aju)..381 three hundred and eighty-one t:hNe hundred and eighty-two 382 Hundred and third (103rd) Lesson 1 2 з Sto treta lekdja 1 2 З An Englishman uses an average of one thousand words in his epoken vocabulary. 'Љrin. .. 'wa:dвcimz.1 f1ft1 ра sent \etan wa:d' . 'wлri 8. - (1) Dвily је ..ч . '.svakodnevni" u doslovnom znatenju. moci cete da upotreЫjavate oko 3.izmedu tri i ~tiri hiljade.. 'spo~n. (2) 1 ispred broja mofe doti odredeni l:. tako (da) ~to postoje dve reti da se opi~ ista stvar.1.. (ili) igraju igre s re~ima. а everyday u smislu . k.keJ~a~ .. 'rialaiz . da su to strane reCi. but don't worry! only those who do• crossword puzzles. svakidaAnji''. The Engl ish vocabulary is compoaed of roughly 50% (flfty per cant) Latin words and 50% Germanic ones.. -:.. kam'pouzd ~v r11.. 3. бi 'iugШ . so all nationalities feel• at home epaвking English! 4 5 6 7 4 5 8 9 6 7 (Jedan) Englez upotreЫjava u proseku (prosek od) hiljadu reti u svom govornom retniku. ali ne brinite! samo oni koji rвSavaju (~ine) uk!Ћtene re~i. a'd.

to .З. plain woгds. . . . obl~nim retima. s:lлtan.. .5.. but in almple. molim te dodi da mi pomognel. . ali ljudi sи mimiji. these languages. . . .4. )'OU те. Both jdeas are lnterestjng. but the lin. . 1? 11 12 - Doktore. many words . komad.wanta. Тhеге is nothing wrong with you. recjte (mi) to na latjnskom ј grlkom. Has he wrttten hjs Ьооk yet? .. DistriЬutjon of wealth js an jmportant part of Socjalist ideology.people calmer. . 'drлnkad . When have finished . . Vet smo videli ta.2. . . . Raspodeta Ьogatltva је vafan deo socljaltstieke ideologije. . Кsd ЬudtJI ztlvrlio taj posao. ОsоЬа Тhе od koje је оп pozajmio taj sako traii gs natrsg. . . There arewhlch (that) .please. .4. rao .. RE$ENJA ZADATAКA Је 11 on • . а ја ga puAtam. .. llaly. nego jednostavnim.come in. . .ga Ьolujem ($ta пјје dobro sa mnom): ne па latjnskom jli grlkom. 2.5. .. nda'~latiz. will you7 4. . Recite ти da udв. .3. you аге а drunkaгd and а glutton. vet napiUo svoju knjlgu? . . LEKCIJA 103rd LESSON . We"ve already seen that play. plcin.and . it Ьасk.. Doctoг. are in EXERCISES 1. . ОЬе ideje su zanlmljive. ali prva је suvile zvaniena (formalna). and 1 let him. Engleskв је hladnija nego ltalija. . ..4. 11. Nj od a. Oh! Well. 1. /та mnogo rвti kојв sи iste и оЬа оvв jezika. . з.5.Ьoth.on . that јоЬ.t one js too formal. he . On је navikao da pozajmljuje od mene. . from whom ЬorГO'tYed . . Не is used to Ьorrowjng from me. but the are Flll ln th8 mlнlng worde: 1. that jacl<et ZA PONAVLJANJE: 54.-.3. cotder than .2. recjte mj jskreno od a. England is . so 1 can tell' my wife' 10.the same . pen. . .9.2. hodete li7 . come help 1. .383 three hundrecl end eighty three ttv- hundrl8d and eighty·four 384 10 11 12 - tell' me frankly what is wгong with me: not in Latin ог Gгeek. Tell him . 'freokli ..ga ne Ьolujete: уј ste рјјапјса ј protdrljjvac. say it in Latin and Gгeek. 5. da mogu da katem svojoj tenj! . Oh! Dobro.

. Jedini nacin da se (~ovek) ponaA& prema feni је da јој se udvara ako је lepa. _ S.385 three hundred and eighty-tlve ttwee hundred and eighty-elx.udvarati se". ck~ . ... en 6u. ali ја viAe volim da stanujem (zivim) ovde. То Ье #ght with money: blti cicija (samo to Ье tight znal:i . stvar је u tome §to nemanje novca (nimalo novca) sve l:ini rc:Javim. The only way to Ьеhвvе to а woman is to make' love to (2) her if she is Ьeautiful. 386 Hundred and fourth (104th) Lesson Aphorleme 1 Sto eetvrta lekclja Afortzml Nemojte kritikovati druAtvo: to ~ine samo oni koji ne mogu da ucSu u njega (u visoko druAtvo). you can hang• (4) youreelf later. vi ste rul:ni -а ја Cu sutra blti trezan. Man.. _ 1.. and to eomeone else if she is plain (З)." 2 З 4 nosite tesne cipele. Ыti pripit. А plsin woman је obl~na. ponovo posecujuci Belu kucu: .zr~JtLk JAIJ prL:st . feni koja ga је optufila da је pijan: "Gospot1o. but 1 prefer to live here. Mu§karac.." Nije (stvar u tome) da novac sve ~ini dobrim. NajЬolji nat:in da zaЬoravite svoje nevoiJe Jeste da 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Don't crlticise soclety: only those who can't get' into it do' that. al i vam mofe kupiti Ьolju vrstu (klasu) neprijatelja.. neuglodno feno. re-vlsiting the White House: "lt's а nice place to vlsit.P~C~?nt rt ~~z~t113 &о W~1t. to а woman who accueecf him of Ьeing drunk: Ье воЬеr.OO zdravlje је na prvom mestu (dolazi prvo). А plsin tie је jodnoЬojna kravota." The Ьest way to forget' your trouЫes is to wear' tight (1) shoes. ne rufno (ugty) oli ni lepo. ЬОz §ara (а stripвd /ie: prugosta kravota). danas је doblo . Jedan Ьiwi predsednik.. a'kju:zd izraz to mвke lovв zna61o је .." . то Ье in а tight рlасв: Ьiti u §kripcu. An enthusiastic young priest: "What а Ьeвutiful moon! And it's in my pвrish!" Money cannot buy• you friends. tl s that no money makes' everything Ьаd. (2) U vreme kad је naplsana ova reCвnica. . An ex-President. а nekoj drugoj ako је (ona) rufna (neugledna). V. (3) Plsin: rovon. То је lepo mesto za obllazak (posecivanje). naljoskati se")..6. . kla:s :~v 'enami. znoCвnje 104th LESSON . The only way to get rid of а temptвtion is to yleld to it. Kakav divan mesec! 1 to (је) u mojoj parohiji!" Novac vam ne mofe kupitl prijatelje.. . per•~. "Mвdam. 'trлЬiz ..4. you аге ugly - but tomorrow 1 will 10 11 11 !t:s not that money makes everything good. w~ tait lu :z. 'krit~~z s?'sai~ti. ·. mofete se oьesiti (i) kasnije. . 5 6 7 8 9 Jedan oduoovljeni mladi sveAtenik: . Jedini na~in da se (~ovek) oslobodi iskuoonja jeste da mu popusti. ji:ld. . OВJAANJENJA (1) Тight: tesan. tcmp'teibn .njen outor је Oskor Vojld PRONUNCIATION 'eГ]rizmz . jednootavon. 6i 'ounli . ~ 1:. Your health comes• first.vodlti ljuЬOv". oЬietln.1. but it can buy• you а Ьetter class of enemy.

ZЛIIOenju .. Ьiо sвт prвdslвko od 1.okaeiti" (neku stvar).didn't go. 'ла:Н . - 11. . present. . the screen.5. . Trenutno.to change. То putovanje Ы bllo suvile naporno.. ali oni suvile napla&Jju. . ~ta ima novo?" . napunjena. hc16 . Ја zapravo nikact" nisam That would too exhausting. We were charged thlrty pence for а cup of tea! . а pravilnu (hangsd. .. иtо nismo ot&i. 12.IENJA (nastavak) (4) Ovaj glagol ima nepravilnu pгomenu (to hang. hanged) u EXERCISES 1. . Naplatlll au narn (blli amo napt86eni) 30 penlja za Aoljicu &lja! .2.. She to а special ist. . but they too 5. ati um 6uo za njih.. .4. plcin. . drлQk. 2. . 2. that's 61tao njegove knjlge. couldn't . .4. Ве cereful' that gun is loaded. OВJAiii.. .3. Have you read what he has wrltten? . . 'soul>a.4.5.what . fu:l . mogвo da vidim JIJ1 sв dogsda.too tar from. see . acn'ti:k. дt оп radi и Ьanci. . hung. Pazi(te)! ta puAka је we 4. bl'hciv .3.much. . .2.8. . Ona Ы htela da se pregleda kod (da vkii) Sf)ecijalistв... .. His houee . Nisam ekrвna. h~Q. 1 was ZA PONAVLJANJE: 55. оп morв da је vвoma Ьogat.5. lde па slu!Ьeno putovanje. . Njegovв kиСа iZglвda kao zamak.he would . hung) kad znati . LEKCIJA 104th LESSON .. Flll ln the mlulng worde: 1.. • castte. trlp . l've never actually read his Ьooks but l've heard of them.see . . On sutra ne6e Ыtl ovde. a/i Ы volвo da (to) promвni. oЬosrti" (eovet<a). . in а ьank. - 10. is working . З.haw Ьееn .. . would like .387 three hundred and eighty-aeven three hundred and eighty-elght 388 12 А fool is aomeone who walks lnto his friend's antlque shop and shouts: "What's пеw?" 12 BudaJa је neko ko u<1e (uieta) u antikvarnicu svoga prijatelja i viee: .charge . . Не won't Ье here tomorrow. . . looks llke . but . he .must Ье. he's going оп а Ьusiness trip. RUENJA ZADATAКA 1. he very rich.. .why . Jeete 11 protitali tta је оп napisao? - like ... was happening. -З.

Нв's just had Ьrвakfast. 102. gnevan" а ano prvo tako<Je motemo prevesti "ljut". .Ovi ljudi su пavikli da to izgovaramo 'ju:stu. . Look. 1 think you know hiт (MisHm da ga zna!). Mislili smo da је doAio prolete. Оп treпutno radi u Landanu ZA PONAVLJANJE: 56. З. .Odlazili sma па selo jednom nedeljno."pogledati napolje" i slitno. аге you? Of course гюt. negovati. br. Prevodimo је оЬiЬ'ю na§im trajnim glagolom u proilosti: 1 used to like swвets when Ј was а child .Videli smo vel: (poseЬno na primeru glagola get) da smisao glagola mote da se menja zavisno od priloga ili predloga koji mu sledi.Tralimo novu daktilografkinju. . Ponovo ptOtlla)le olljoinjonla: lekcija 100.2.dosadivati" ili "biti dosadaп".5. Look this word up in the dictionaryPotraiite ovu ret u rel:niku.. . Nisi valjda Ьolestaп? .4. 1. - 3. 1 i З. We used to go to the country once а week.4. Napomenimo da prilozi mogu zadrtati i svoje pravo zпatenje. . look out. . We thought spгing had соте.dosadna mi је. LEKCIJA (Revlalon) 105th LESSON . lzrazl mattвг 1. Ovo drugo је "ljut. glagol zavisne retenice prel:i Се iz present perfвct-a u pвst pertвct: Ј hati'В think you thought уои НАО sввп seen hiт (Mislim da si ga video).Оп је pogledao sliku. this is а ЬOгing fiJт.Radujem se Ato 6u vas videti. Ali to se lako vidi iz konteksta.З. Амоуеd te Ыаiе ad angry. Неlвп is looking after the kids Helen tuva decu (Ьrine se о deci}. stepenice su mokre. То look for: traiiti. On је upravo dorul:kovao (imaa darufak). А mother hвd just scoldвd hег son and he stJJrted crying . 6. P11t Perfec:t (davnopro§lo vreme) gradi se od oЫika hвd i participa.- lmeпica иsв (upotreЬВ) izgovara se ju:s. stJJirs аге wet. То је pitaпje vremena. То look attвr: tuvati. то annoy је "nervirati. used to used to 4.Оп је snimao fotografije za knjigu koju је (Ыо) napisao.i glagol zavisne rеЬ3пiсе mora prel:i iz sadaAnjeg u protlo vreme (pravilo о slaganju vremena). Prema istom pravilu. Oial this питЬвг.7. 8. Gl1gol 1 dod1clmв (phrasal verЬs).Naravno da nisam. Wв're looking for а пеw typist. /'т looking forward to sввing you. Уои'ге not Ш. .avo је dosadan film. Ј ат ЬОгвd. kaja se danas oseЬt kao роsеЬвп gramatitki oblik. Не looktкl вt the painting. Не kote treЬ8 of time. а azпaeava proйlu radnju pre druge proAie radnje.. delimitno У8С poznatih: То look at: gledati. glagol to !'т аге use (upotreьtjavati) ju:z. gnjaviti" а to ЬОrе.. br. Ј to.Navikao sam na ava walking. Оп је ta IIOinio da Ы zaradio (поvса).2. 1. То look out: paziti. То look џр: (po)trUiti u kпjizi.1. Evo јо§ nekih primera.389 th. kola. lz znafenja "navike" potekla је i upotreЬa used to za gradeпje jedne vrste proA/og vremena.. .5. ali him (MisiiO sam da si ga video). These people hodaju. Prevod.6. 1. out. Не wвs taking photos fог в tюok he had written . . zapamtltl. hundted and eighty-nlne ttvee hundred and ninety 390 Hundred and fifth (105th) Lesson REVISION AND NOTES Sto peta lekdja Znamo vet da ako је glagol glavne retenice u pro§lom vremenu. tako da look up mo!e zпatiti i "pogledati navile".Pazite. Не's woгking in London at present. 5. Okrenite ovaj (telefonski) braj. Uмd ali 1 thought you KNEW him (Mislio sam da ga zna§). ali spoj usвd this саг . .Majka је upravo (blla) izgrdila siпa i оп је poteo da plate. ра је ne treьa me§ati s prethodnom upotreЬOm.rd to: otekivati s nestrpljeпjem.Voleo sam slatki§e kad sam Ыо dete.7. lt's а did it in ordвr to ват топву. То look torW. ali vi§e u smislu "iznerviran" Ш "neraspoloteп".

Apicevi" (u saoЬr&Cвju) zovu se thв rush tюurs. 5 Joan picked up а brochure and read': "То Ье sure of oЬIIIIning а place. Sici cu odmah (za minut). Na§i . D!oun је podigla jedan prospekt i procitala: . she thought'.РТТ" u Engleskoj se zove G.. zavrйiwi svoj clanak. David.1. rвzervisati". _ 8. 8 9 Well. the rush: turЬa. Не stopped and picked up the post (5) from the mat. ЬOOking-office. - Cete ih sresti и sJedeCim 106\h LESSON av а CIПIIJ •. prethodnu lekciju. 1).1) declcle where to go for our holidays. NaA . jer је vec Ьila sredina juna а oni nisu ni~ta (Ьili) uradili. lua ad va:ns.Da. PIIONUNCIATION di'sir:~··-:." 6 And.uzeti kartu" (danas i mi govorimo о Ьukingu i Ьиkirвnju!). it is necessary to Ьооk (2) well in advance. 'prap~li . ра ako h~ nuto da uradi~. pomislila је. pikt лр ~ bro'~u~ end rcd . We should have declcled months ago (N. 7 Joan was very angry Ьесаuм it was already the mlddle of June and they had done nothing. Razgledala је gomilu prospekata. hvala. Dejvid. rл!. Poslati po§tom: to post ili to mвil. (2) PoSto se rezervacije upisuju u knjigu (Ьооk).6. down8talra. if you're going to do aomething. TreЬ&Io је da odlucimo јо~ pre (mnogo) meseci.O.. сате• 2 6 7 8 9 10 11 10 11 OВJAiNJENJA . l've got to flnish (1) this article l'm wrlting'. i ubrzo Cete se nвviCi пв njih. Moram da zavrйim ovaj clanak koji pi~m.imati''. you should do it properly. Nвkв vвs novв reti ne oЬeshrвbre: ponovo lekcijвmв. si~o је dole." А u drugom: "Morate rano rezervisati da blste izьegli gui:vu. а onda oMia da skuva (napravi) ~lju саја. .(1) Znamo da hsvegotzamenjuje oЬiOOohвve u znatenju .• n~r1 ••• 5. morati". (Genвrвl Post Offics)..... Zastao је i podigao po~tu sa otiraea.. .Have you got everything you need? . prelistati (v. З 1'11 Ье down in а mlnute. gutva. Poitanski ured: post office. treba to da uradi~ propisno (kako treЬ&). (4) То look through: pregledati.2). having flnished his article. decialon We must (N. glagol od istog korena doblo је znal:enje . moZe ga zameniti u znal:enju . dakle /'ve got to =1 hвve to = 1 must. u spoju sa to. . She looked through (4) the pile of brochurea and then went to make' а cup of tea. ubrzati.Da blste Ьili sigurni da eete !Joblli mesto.. di'~aidid 11.(5) PoAta (primljene poliljke): post ili mвil." D!oun је blla jako ljuta. thanks. Blagajna (Ьiletarnica) zove se (3) То rush: turiti. 4 . ..P. d!u.thr88 hundred and 391 three hundred and ninety-one ninety~two 392 Hundred and slxth (106th) Le11on We mu8t make 1 а Sto iesta \ekclja Mor•mo do11811 (naciniti) odluku 1 2 З 4 5 Moramo odluciti kuda da idemo za godi~nji odmor. Е.7.1лn8s ~·~ou.n. Na isti nal:in. in another one: "You must Ьооk early to avold the rush" (З). potrebno је da rezerviSete znatno ranije (dobro unapred). lmu li sve ~to ti treьa? . br.Yes.

-s Ato vam Have you З. Skuvaj ga sam! . 'si8Пlil]. don't Ье angry.. .2. Mo!ei (smel) da ga poajm1i ali ne mo!ei da ga zadrf:lt. . got to novel .2. skrat:et. with the . rnet. poust . viknula је. still more brochurea. . .? nвgo ~to Ьefore 1. Make' the tea. . Stsnite! lmвm vilв лвgо Ato mi trsЬв. .2.. lukt 6ru: ба pail. . . .doctor..5. s. We've got more than we need. . . You might have а touch of flu. Могат everything you zav~im . l've got an You waiting.order .. hundred and ninety-three uw12 13 14 15 16 hunclr8d and ninМy-tour 384 12 - 13 14 15 - 16 Oh look.ahouted Joan and went out alamming the door. .13. Ama hajde. .. . imвm zвkвrвn proglвd kod lвloml• . · · · · · · Flll ln lhe mlulng worda: 1.11. David scratched his head: "But what did 1 do?" tu rnu:v. 1 I'YS got . 'fju:ri:м . . . Тrеь.4. gledaj. EXERCISES 1.З. 10 Morвm d8 idem. stik i)V 'daiмmait - 16. 15. Stop..Јо је da to kupimo kad smo imali novca. . 4. Не went out dosing the door quletly.. . ds ovaj romвn pre mi ga оп zatraii. You may Ьorrow it but you can't keep it. . he me V. PONAVLJANJE: 57. muetappointrnent.5. .3. D!oun је Ьila Ьesna: "Tebl treьa $ipka (ttap) dinamita da te pokrena!".avoid. Dejvid se poeet&o ро glavi: "(Aii) $18 sam ucinio?" !i: &:t. .. Make' it yourнlf! . lmamo viie nago tto nam treьa. Joan was furious: "Уоџ need а stick of dynamite to move you!". lmste li s... . LEKCIJA 106th LESSON . <?na Је pokuiavala da izЬegne prepirku.4. She was trying to avold an ergument.9. go. .. she ahouted. ne budi ljuta.viknula је D!oun i izdla zalupiwi vreta. О. come on. Мога se rвarvisв# unвprвd d8 Ы se izЬeglo /Jekanje. in advance in REIENJA ZADATAКA trвЬа? 2. . .3. Oh.. Skuvaj ~ј.5. . 1. l've finish this it.393 th..more than 1 need. . lzalao је tlho zatvaraju61 v~.4. . got . muet Ьооk .need. Mogu6e је da imal mali grip. јо6 (viie) proapekata. .for. . We should have Ьought it when we had the monay.asks.

- 1. lma prosvetnih struёnjaka..ts .3. .. alrtine pllots. 'sAЬd!ekt laik 'lit~~. not . to Ье sure of а јоЬ. they must specialise. We аге in the age of specialisation and the expen.... Тhеге аге educational expens. Also..'' Ponekada је to sluёaj u modernoj industriji.. Osim toga (takode).5.1 по longer smoke (/ don't smoke апу тоге). Cak i astronauti.(1) . .. even astгonauts. Studenti vi$8 nisu sigurni (ЬezЬedni) ako studiraju (studirajuci) neki op§ti predmet. Ја vi§e ne putim . di'spait. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem. - (2) Obratite pa!nju na razlitit izgovor vokala u student i study. _ . - 8..da Ы". On viie ne radi ovde .. svih vrsta struёnjaka.. kao (sto је) knjitevnost.Ne viie" se We по Jonger ili по тоге.'eksp~:ts.. stJ~:d~n.. any тоге. televizijski ird:enjeri." 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uprkos Cinjenici da danas ima mnogo viSe poslova (zaposlenja) nego pre 20 godina: kompjuterski tehniёari.." Sometimes. 't~lain 'pail~ts .v 1 ре· 1~1~1 zeLI~~· ...eziku. 'cndbni~z 9. prema pravilu о negaciji... Mi Zivimo (smo) u vremenu specijalizacije i strutnjaka. Anem'pl:>im~nt ri'meinz 'si:rias. 107th LESSON .:ts.. 1:va~ ~stran. unemployment гemalne а нгious ргоЫеm. ti:fs . like llteгatuгe.. seif 'stAdiiu . saian'tifi. k~m'pju:t~ . nauёnih struёnjaka. moraju da se specijalizuju. Тhеге is а law which states: "Woгk expanda so as (З) to fill the time avallaЬie tог its completion.Не doesn 't work here any тоге (Не по longer works 1.. any longer ili not ." OВJASNJENJA PRONUNCIAТION . Some people woгk Ьу telling• others what to do.. spel~]aLz. televlsion engineers. ljudi ne rade uvek onako efikasno kako Ьi mogli.395 th.. 6i eid! . Students аге no longeг (1) sate studying (2) а geneгal suЬject. hundrecl and ninety-five three hundred and ninety·81x 396 Hundred and seventh (107th) Lesson Тоо Sto sedma lekclja Prevlн many exper18 etrutnjaka 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Deeplte the fact that theгe аге many mоге јоЬs toclay than twenty уеагs ago: computeг opeгators. edJa'keJ~~n~l .tako da"... Si>:ts. people do not always woгk as efflciently as they could.. lma jedna izreka koja glasi (ide): "Previ$8 poglavica а premalo (nedovoljno) lndijanaca. 'in· herв). :. Тhеге is а нying which goes: "Тоо many chiefs and not enough lndians. lma jedan zakon koji kate (tvrdi): "Rad se siri tako da Ьi popunio vreme dostupno (na raspolaganju) za njegovo dovrSenje..k .. (3) Sklop so as to ima sti~no znaeenje kao i in order to. da Ы blli sigumi (da Св doblti) posao.4. all sons of expen. this is the case in modeгn lnduetry. - 6. vazduhoplovni piloti. Upotreьljava se prete!no u pisanom ... Neki ljudi rade tako §to govore drugima §ta da ёine.. scientlfic expens. tak~e.

. --: 1_1. the јоЬ will take• two hours. steits .-aeven th. Despite . k~m рl1:~~п. . no longer afford . Ovaj posao Се trajati suviAe dugo. has had cut.. Deoplte thenumЬer of јоЬs avallaьte. On је Aef jedne ekipe kompjuterskih tehni~ra.. This јоЬ will take too long..4. Uprkos broju dostupnih zapostenja. the plane arrived 3.on time. . posao·· i u smistu zaposlenja i pojedin&a1og radnog zadatka. Не is no longer an alrline pllot. whatever (N. Flll ln 1118 1. Uprkos magli. Wil'tcv~. та kвkva Ы/а. . is head of team of computer operators. to је suviM skupo.. . (tak) iako blste mogli da ga zavriite ranije. 1.whatever it is... at present he 1s an ••tronaut. Vi imate nвku novost. Оп se zaпima za sve. unemployment remalna а нrюus proьtem.. . nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem.. iks'pcndz taim .2. EXERCISES 1. LEKCIJA 107th LESSON . 'su:n~. . even if you could flnish it eooner. . 4. it 5..(4) ЈоЬ је . RE8ENJA ZADATAКA 1. is interested i n . •. . news.is too. Не everything.397 three hundred •АС! ninetY.13. if you have two hours to do а јоЬ (4). kakvв razlikв! не costly. please give me а hand.5. .З) that is.2. ma $ta to bllo. l0: . You've got some Tell it to me. . .3. l've got в јоЬ to do . . Work је rad ili posao uopite. especially the affairs of ZA PONAVLJANJE: 58.14.3.l'vegotworktodo-lтam posla..others. 4. posao Св trajati (uzeti) dva sata. Не can а "help"..fog . ~·veii~ЬI 13 14 Т о znaёi da ako imate dva sata da uradite jedan posao.З.5. narOCito za poslove drugih. On viAe nije avijati~r: sada (trenutno} је astronaut. hundred and ninety-elght 398 13 14 lt means• that. his hairwhat. avioп је stigao па vreme.. Оп se GAi&lo (imao svoju kosu sеёепи).4.11..5.. mlнlng worda: dв Оп 68Ьi vilв ne moh dozvoli (dв ште) kuenu рогтюСпiси.lmam da oЬвvim jedan posao. e'fi!~ntli. Recite mi је. molim vas pomozite mi. OВJAiNJENJA (nastavak) di~пz.2. а difference! 2. . the . Не Nezaposlen: а јоЬ/вss (ili unemployвd).

.) То Ье оп stпke -. mo1ete Ьiti . u znal:enju ..10.3. Sindikati. (З) lzvadeno od glagola to striks-: udariti: (Nd oЫik Atrsjk doAao је preko nemaCkog.9. tradesmвп) је trgovac.ker.. so the armed aervices are also consldered as а career. а mllliner. advokat ili Ьerzanski posrednik.polagati..veAtina. a"b. doctor. Sto osma \ekclja P08Iovt 1 lnduatrlla 1 and induatry 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Let's look at some of the occupations avallaЫe to paople today. As а crafllman. sttiker Atrajkal:. 108th LESSON . . а watchmaker or а fhter. zlatar. 'aianmлl]g~ а 'milina а "dj.. Vojna slutba је u Engleskoj ukinuta u maju 1963. ne slatu se uvek s poslodavcima. to go оп stпke (4) stupiti u §trajk. а goldsmith. "militri . Postoje i manuelni radnici.polagat opeka'". ~asovnitar ili maAinobravar. . od Ьrick. crsftsmвn: od crsft . . 'meniua\ . ka'ria. Mllitary нrvice was aЬolished in England in Мау 1963 (nineteen slxty-three).):ja .~kja'pei§anz a"vcilaЫ. ..... you can Ье а jolner. 105. straiks а: 'fri:k~nl. . .. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hajde da pogledamo neka od zanimanja (koja su) danas dostupna ljudima: kao trgovac.4. 1td... . pra'felanz "ti:fa . tlanova. There are also manual workers. а greengrocer. as а tradaaman (1) you can Ье а Ьutcher.Ьlt1 u Strajku. 'kraf:tsman .6. motete blti (umetnitki) stolar. modlskiПf&. .399 three hundred and ninety-nine tour hundred 4()0 Hundred and elghth (108th) Lesson ЈоЬ.. lawyer or Ьroker.11. 'd!.5) as ьrlcklayers (2).opeka i /о /ву.1. . which look after (4) their memЬers' lnterests. a:md . Као zana~ija.1. lekciju. 'brik\ciaz.~lilt. then there are the professions: teacher.brinuti se о": v. koji vode ratuna о interesima svojih 12 ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Trade (tretd) zna6i i "trgovina" i "zanat". do not always agree with the employers. slutьa u vojsci (orutane slutЬe) takoc!e smatra kao karijera.5.zdeset trete). 'l.. The trade unions.m""':''· piljar. kao (Ato su) zidari. fuvellr 111 knt•!ar. "bufa а 'gri:~ousa а 'Ьcika. . Zanatlija је craftsmaп (mn.. (hiljadu devetsto Ae.. br. such (N. treid 'ju:- (2) Doslovno ... 1. lzraz professioп se upotreЫjava za PRQNUNCIATION 1.. ра se . zatim su tu (sloЬodne) profesije: nastavnik. а jeweller or а Ьookseller. lma mnogo proЫema danas u •ndusl"l" Atrajkov• su testi i testo ozblljni.~: 'brouka. Motete Ьiti gvotc!ar.u:ala а 'buksela ct"sctar~.. zanat). pвkar: .~ina а 'gouldsmi6 а 'wOCmcika . . k~n'sidad . advokat i sl. . trcidzman . lekar. You can Ье an lronmonger.. trвdesmaп (mnol:ina: "sloЬodne profesije" kao Sto su lekar. etc. There are many proЫems in lndustry today: strikes (З) are frequent and often вerious. 'fita. а Ь..

U spavat:u sobu.. бi em'pl~jaz.TAКA 1. Вojim se da se ne sla!em s vama. 1.5.2. Не will Ье avallaЫe from eight thlrty. father 3.mywanted me.5. politicians . 4. . Where did you put my watch? . . ~ 11. but . .thinklng. . ОЬВ polititarв su se sloiila. Takvi proЫemi su poznati kao "industrijski odnosi". EXERCISES 1. - - 14.ln the Ьedroom. rezultati mogu Ыti vrlo ozЫijni ро zemlju.4..4.2. ТгеЬвlо Ьi da ~ d8 misliA о karijeri..а doctor . a'sri: . 5. Gde si metnuo moj sat? .30. nikad nije prekвsno. would . in'dлstri~l ri'leibnz. if ьесоmе Flll ln the mlиlng worda: Vojna оьаиив vile ne postoji.. . . LEKCIJA 108th LESSON . l'm alrakll don't agree with you. . ni~nz : . 'koulmainaz ~: 13 14 Ako rudari u rudnicima uglja ili !eleznie&ri stupe u §trajk. Nema viAe mnogo zlatara u ovom delu Londona. it's ZA PONAVLJANJE: 59. .З.1 could. . .no longer. 4. . 'memЬn. .а career. . the reвultв can Ье very sвrious for the country. Mogao ssm d8 budem d8 studirвm. 13. Does he Ьelong to а trade-union? 1 think so.never too late. have to study. You start aЬout . Postвo Ьih lekвr kad Ьih mogao. On 6е Ыti na raspolaganju (dostupan) od 8. aren't.Ьееn а joiner. ZaSto ti nisi и vojsci? - Why you the army? - Military service exists. should. . .2. could.5.agreed. .401 four hundred and one four hundred and two 402 13 14 lf coal-miners of rвllwaymen go on strike. (umetniёki) stolвr. There are no longer many goklsmiths in this part of London.3. 1. . .i n . Вoth . ali је тој otac hteo REIENJA ZADA. 2. Da li on prlpada (nekom) sindikatu? Mislim da pripada (mislim tako). Such proЫems are known as "industrial relвtions". 'rellweныn.3.

. heit 'wa:kiQ pa:st & 'd!u:alal. (2) То go up: popeti se. Hajde da poпovjmo (pregledamo) пеkе od пјјh. to employ: zaposliti. Ako luekj radпjcj stupe u 6trajk. OIIJAЙNJENJA (1) Fridge: skratenica od ~ rвfrigвrвtor (ri'fridfereite)... Da ij blste prjpazjij па ЬаЬu dok ја jdem u kupovjпu (ро radпjama)? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We have seen• many пеw words recently.8. 'ri:santli .. оп emp/OytN: poslodavac. 'dakal ... 14 109th LESSON . Unemployment Ьenefit is avallaЫe to those who need it. Trebalo је da kupjmo поvј frjtjder pre nego $to su cene skoojle. Мој sјп lekar jma eetjrj godjпe а edvokat trj. Ne voljm (mrzjm) da prolazjm pored juveljrske radпje sa olvojom devojkom. Would you look after the ЬеЬу while 1 go to the shops? ldentity cards were aЬolished in England after the war. we'll have to stay in the ship. but some need more than others. Everyone needs money. 'praisil. upotreЫjava u znatenju . four hundred and four 404 Hundred and ninth (109th) Lesson Another look 1 2 з Sto deveta lekclja Drugl pogled 1 U posledпje vreme (пеdаvпо) vjdeli smo mпogo пovjh reej. We should have Ьought• а пеw frjdge (1) before the prlces went up (2). hvala. vec jmam vj$e пеgо 6to mj treЬa..6.2. . Oulsidв _ (3) PRONUNCIATION 1. lekciji). Svakome је роtrеЬап поvас. лnem'pl. 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karte su ukjпute u Eпgleskoj posle rata.. fridi . Glagol to hire (iznajmiti) takode se. Potpora za пe:taposleпe је па raspolagaпju (dostupпa) опјmа kojjma је potrebпa.- mo!e Ьitj i predlog ss znatenjem "izvan" ili "pred" (v. ali пekjma је potrebпjjj nego drugjma.5. Мој Lјепе ј .zaposliti"..403 four hundred and thr. narol':ito u SAD.)imant 'be~t .7. No. 'la:ja. (о cenama) skciOiti. lf the dockers go оп strike. ba:t . moraeemo da ostanemo па (u) brodu. 1 hate walking past the jeweller's with my girl friend. (4) An етр!оуев: slu!ЬOnik (nametlenik). ri'vail. otil:i gore. thank you. 681 ј ја по slatemo se uvek. prw ret: u 102... Не picked up а penny outllde (З) the Ьank and the manager employed (4) him. frifider. Му son the doctor is four and the lawyer is three. Ne. Podjgao је јеdап репј pred baпkom (jzvaп Ьапkе) djrektor mu је dao zaposleпje (zaposljo ga). 1 already have more than 1 need. Му boss and 1 don't always agree. Let's revl1e some of them.

There no romantic heroes in literature. 10. Gds moram da Where skJвm s виtоЬиsв?.2.at once could not..11. 1.2..is getting. Flll ln \118 ml881ng -rd8: 1. ја mislim da је to moje.lo da dode (ude u stanlcu) pre pola sata.5. Могао sam rano da uatanem: lmao sam sмtanak sa (svojim) advokatom. smatrвm (tu) ideju glupom. . agree with you.4. sr. Svi su uglss viksli i prodвvsticв nije moglв niltв dв uradi. .2. а 'nuenadЬ cm'pl..4.. The dockers were оп strike and we couldn't get off lhe ship.:lan. .. hates Ыind... The train should hava got in half an hour ago.5. 13 14 Ako radite u ovoj fabrici. 1 2.after me. u61aniti se". То join the army: oti6i u vojsku. Ехсuм me. - 13. morate se utlaniti u sindikat. .get off . 'fekt:пi .. . 1 had to get up ••rly: 1 had an appolntment with my 18wyer. .3.Stвnicu posle the bus? The stop тепе.4. З. LI. 1 think that's mine.5.the ide& stupid. lzvinlte. . Would you get me а peper while 1 do the w~hing-up? . upiseti se" ili . sindikatima.• OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) То join (pridru!iti se) ima u engleskom i zl"l8tenje . (6) Оп ponekad znaei "о". 4. То agree оп something: slo!iti se о ne6emu (oko neЬ!ga). are. Опв ne юli r111 izlиi (SIIdll) otksko postsj8 now that she stврв.~id.3. An srticle оп trвde unions: flanak о EXEACISES 1. . LEKCIJA 109th LESSON .anything. pikt .. . 5.405 four hundred •nd five four hunarea ena ••х 406 13 14 lf you work in this factory. Ne mogu 1 can't dв ss slolim s vвтв. Everyone (everytюdy) .. 14• ZA PONAVLJANJE: 60. dbin. ai'dcntati ka:dz. Moramo uskoro da se sporazumemo (slotimo) о reAenju. sa'lu.' 1 find . Nemв ~ rotn6ntidnih junвka и knjiievnosti.3. We've got to agree оп (6) а solution soon. must .more..Юki radnici su blli u Atrвjku i mi niemo mogli da sidemo s Ьroci$.14. was shouting do and the salesgirl RUENJA ZADATAКA 1. going out . Biste li mi doneli (nа6Щ novine dok ја perem posude? .. you must join (5) trade union. Voz је treЬe. .

ali iduC:eg meseca menja zaposlenje (zaposlenja).. ја sam stranac. U Parizu su mi naplatili dvadeset franaka (za) jednu tolju ~ја! lzvinite. da li Ьiste mogli da mi pomognete? Zalutao sem. PRONUNCIATION 1.7. ona је Ьolni~arka. l'm а foreigner. lмt. motor-Ьicycle Ш motor-Ьikв. . Okrenite ovaj broj i trafite sekretaricu g.Zdravo".407 four hundred end seven four hundred end elght 408 Hundred and tenth (110th) Lesson 1 2 3 Sto deseta \ekclja 2 з Thank you very much for all your help.. Dlal this numЬer and ask for Mr Smith's иcretary. kam'pleinil). but next month she is changing јоЬs.. . 'daial . govorio Ьih (ga) teeno.. . . 11 Oth LESSON . D!ord! је protle godine proveo tri meseca na Rivijeri.1 should speak' it Ьetter. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The person whose motor-Ьike (1) was atolen' last week is complalning. То nije mogao Ьiti Dejvid.5. .. hu:z 'mouta baik wa:z 'stoulan .Nema па eemu. . nije rekao . Smita. But you speak' English very well. 'teind!il).. George spent• three months оп the Rlviera last year. 1 might get one for my Ыrthday. 'hOJSpill . fr•oks. She is used to looking alter people. ... Ona је navikla da neguje ljude (da se brine о ljudima). she is а nurse.. .10..3. дli vi govorite vrlo dobro engleski. 1 was charged twenty francs for а cup of tea in Parls! Ехсuи me.6. na:s. ta:d!d .Blago D!ord!u (Srecni D!ord!)! Ne isplati se kupovati nov gramofon: mo!da cu ga doblti (doЬiti jedan) za moj rodendan. 'mista smi8s 'sekratri. At prasent.Trebalo Ьi da ga govorim Ьоlје. Motocikl . Trenutno ona radi u Ьolnici. 'fl. .8. That couldn't have Ьееn David. Not at all.Lucky George! lt's not worth Ьuying' а пеw record-player. 'riviera .ie motor-cycle. OВJA$NJENJA (1) Umesto Ьicycle ('Ьaisikl) kai:e se popularno Ьike (Ьaik). she is working in а hospital. . . lf 1 learned' my leasons Ьetter. 'ju:stu ... 'Љrin . 'lлki. 1 would speak' it nuently..11.. could you help me? l'm lost (2). 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mnogo vam hvala za svu vaSu pomoC. he dldn't say "Hello". Kad Ьih Ьоlје (na)u~io (svoje) lekcije.u:antli.. . Osoba ~iji је motocikl ukraden protle nedelje se iali.

. . Тhat man'a . 1. fai'ni:z. lost my . . . . .for him. Ona Ы mogla da mi kupi novi gramofon. Horses are very strong animals. 1. . 'ha:siz.4. . Get lostf..3. -'14. 1 h8'18n"t known him for . a'wea .11.. Ne poznejem ga narol:tto dugo vremena. zaturiti se.tog оо.јоЬs. Ј Ni ја. .408 four hunc:lrec:l •nd nine fo. she. helping people.. hundred 8nd ten 410 13 14 1 ~n·t aware (З) she spoke' Chinne. ... ali Се (uskoro) dв promвni zaposlenjв.3. . . She might buy me 4. . .2. .4. .do 1. 13 14 Nisam Ьiо svestan da ona govori kineski. Niko od nas (dvoje) ne !eli da promenl zapostenje. . don't know . .5. 8lsgo пјвти! his work 1.is . lzpuЬio . . Оп је navikвo da pomвL8 ljudimв. Trenutno опа nкfi и tюlnici.5.. At present . 'nailla. but she FUI ln 1118 ml88lng worda: 1. ls it worth иnding а 181egram? 1 don"t think so. - 13. . he - Netther ZA PONAVLJANJE: 61. Nisam znao da tl pozna}el Pl:ordfa. . 'reb:d 'pleja ••. . Ја ne znsm koliko оп пraduje. . used to .ago. - Nije ni ona.ing а hospital. . . uvidati. Nelther of us wants to change јоьа.•.is going . njвgov ро$80 (umвsto njвga). EXERCISES а пеw record1)18yer. ....earna .he's а. . He's /ost: on if3·rzguЫjeo (zalutao). tsptati li н stati telegram? Mislim da ne.all . 3. Nelther was 'Ьa:Eklei. То ье unawвre: ne znati. RERNJA ZADATAКA 2. Не 1 ..· јоЬ а li\11e wћile is .3. spouk - (2) То Jose (lu:z): izgublti.r11di ." tochange 5.Gubl se' (3) То ье awsre: Ьiti svestan. ne slutiti. То get lost: izgublti se. how much .in ..4.2. LEKCIJA 11 Oth LESSON . wa:e 'bajil) . . ... guide. оп је vodiC. 1nan"t anre that you knew George.ry long.2. . she wor11. Konji su vrlo jake fivotinje.5.

•. . ---- 7 8 9 10 =~"father.. · gospoбice. 111th LESSON . - The elephant's. . Dlonj.Why have you put• my novel with the medical Ьooks? PuЫisher: . tJ. Konj ј з 4 5 6 7 8 9 10 krava su u polju"? Devojtica.On је pr~le nedelje poslao pismo. . . . Johnny. P-rofessor. . Сјја ЬеЬа? Dlonj. То fвed оп (somвthmg): hra~1t1 . Рlввsе feed the свt: Molim te (vas).sasvim sam nahranj8n . .$ta ne valja sa ovom retenjcom: . ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIAТION (1) То send: poslati.Pijem pjvo. daJ(te) mal:kt da jeda.. An aunt wanted to see• which of her nleces was the most pollte. SetifТ!o_se izraza f'm fed up .Ввса188 1 found• it excellent for Hnding• (1) people to sleep._uspa~ti ne~ga. не sent в /etter lsst wвek.Molim stvo (dame prvo).How do you protect yourself agalnat 1mpure water? Student. ..Каkо se ~tjtj(te) od netjste vode? Student. Utiteljica. (2) то fвed: hraniti.Slonova. ladies first.Jer sam na§ao (da је) odlitan za uspavljivanje ljudi. Whose Johnny. . . То send someone ~ s/вер ----:.Piease miss.Graпdad. jadna ЬеЬа је othranjena slonovskjm mlekom ј doЫia је 20 funtj za nedelju dana.411 fow hundred and eleven fow hundred and twelve 412 Hundred and eleventh (111th) Lesson Clever answers Sto jedanaesta \ekclja Pamatnl odgo-' 1 2 Young author: .~~lm). Jedna tetka је htela da yjdi koja је od njenjh sestrjtjna (naj)uttjvija.. - That's impossiЫe. dame imaju prven- 4 5 6 Profesor. а ЬаЬу was fed• (2) on elephant s m1lk and gained twenty pounds in а week.What is wrong with this sentence: 'The horse and the cow is in the field"? Llttle girl. Deda.1 drink• Ьееr.Deda (deko). 1 2 з Mladi knji!evnik: . Teacher.То је nemogute. d~ta m1 Је._ smul:ilo mi se.Za6to ste moj roman stavili metlu medicinske knjige (s medicinskim knjigama)? lzdavat: .

PleJt.. -4.rekla је D!oun.. ..sвid Joan. verЬs from time to time.Му alater's. .3. doeen't work.5. 12. . tor Flll ln lhe mlaetng worda: 1.etk8 za koeu? . 11 12 13 14 Zato је stavila na tanjir jednu malu jabuku i jednu veliku. hu:z. Мој rsdio пв Г8dt: $18 nije и redu s пдте? . бi.. . 'ni:siz . . What's 2.. he insisted. · . the tour anecdotes in today's lesson? Please try is the . uz1maJuC1 (naJ)vecu. - 11. . .We do.wrong with it..Моје иstre. This flour is excelient for mek1ng cakea. _ in Roman. . Hajde da vidimo ko ima (naj)Ьolje manire? Ona (ima) . . . . 'srendfa:~a . Ко ho6e da ide u $kotlsku sa m~?. writing qulckly. /lemijslaJ olovlal је А Ь&JI-point реп оd/Юпв ZJJ Ьrzo pisanje. a:nt IВPI .. 0vo Ьraino је odl~ za pravljenje kotata. . 3. ? Свп you гврввt џin. . taking' the Ыggest.2. w1ne. Let's see• who has the Ьest mвnners? She has . 'menaz. . . .. оп је Ьiо upoflln. ма SIIЛ1 ти ја rвkiiO ~ to ne nкii.2.. 1 have interested 4. 1. То (оп) јв Г11lj~tlvijl detko kogs sam ikadв srвo. . Му r&dio . . Although - told - 5. Не- most potitenot to. ZA PONAVLJANJE: 82. .Ј have. NikJкi se nisllm zвni/11/JO ьееn za rimsku istoriju.М1.'lait. him . Poslao Ј8 svog s•na u 1'8dnju da kupi vina..З. . do it. . . . . . . . .413 four hundred 8nc:l thirteen four hundred вnd fourteen 414 11 12 13 14 So she put• one small apple and one Ыg one (N. Ко ima ~ЈЬоlје rnanire?. Ьоу 1 have met.Ја.. . EXERCISES 1.. Who has the Ьest 1118nners? . 5. . :. .5.4. - 1. .. . Do not forget• to learn' а few irregular 10. Whoae h81r-brush is this? .2. - 8'9&f'. 1 . 4) оп а plate. .- 4. . Не sent his son to the shop to buy some RERNJA ZADATAICA 1. . tiJ• Је ovo t. . Who wants to go to Scotiand Wllh me?. . is excellent . history. з.9. . . Ne zaЬoravite da s vremena na vreme naucite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. . p.. . . LEKCIJA 11 tth LESSON .

We shouldn 't stвy hеге . Glagol to need ina6e upotreЬijavamo u zna6enju "treЬati" i to uz imenicu ili zamenicu: 1 need money.. br.not . She р .. Ako ovu relienicu prebaclmo u pro§lost. 1.~/ "__ /r ( 2. koji ima samo taj oЬiik za sva lica i posle koga dolazi infinitiv sa to: SomeЬody ought to са// the po/ice . Such ss Му brother:::. "Ne morate i~i" re~i l:emo ili you don't hsve to go ili you need not (needn't) go.''_!\.-.NeAto Ыh (Ыо) kupio..On treba viAe da uti.' gde god.1 would buy something. Cs/1 те whereИ!r 1 ат Pozovite me gde god Ыо... 109. ma Ata. / . . .A-. prva dva one su ro)evo. Spoj would sa haИI i participom tini kondicional pro§li.. br. ali su radnje zatvorene. br. 0 ·' imenicu арр/е. 8 razumem. 'ednu malu jabuku i blg one оп s plste (Stavola Је na ьtа"·'" а trel:e zamenjuje jednu veliku)..!'!to god on re о. Kondldonal proill. k the red one ог the ~ imenicu.. Jednako se kondicional proAii gradi i sa should i could.. TreЬatll rnoratl. 1 spoj like thst ·ug obltno na kraju re6enice: takav akcent da no~m mog upotreЫjava . 2 i 110.-/-INU!Шti1J..se u ~~~:. mada ga u tom slu~aju najЬ!iee prevodimo ndim proAiim vreme- ovakvo :ne mofe watches cos 1 тоге viAe nego veliki.. 1ffi \ ' ! =_{~~_. . one.' . One posle prideva testo slufi kao zamena 4 Тhе . ј. proiOio/18 ollleinjenja: lekcija 106. 4.~< 'k-\\ ' - -Ј . • Ко god da telefonira.·.~ · - ':"~>Ј).~I-'LL_I'*. doЫI:emo: 1 would have Ьought something. . pravu . а 1 '"' - -- i~~ i~h~~ :a~geno~: 0~v~w~~~)~~::~ such~~~~~~::~~~ ~~~~о~ . nom (od . noJ& u .Ne Ы treЬslo da ostajemo ovde.тrеьа mi novca.\\~~--. etc. PotreЬsn: nscessaгy. but the shops wеге closed . Оо you hsve BИ!rything you need? .. Takav prevodimo retju 1 hsd such sn scce~t thst со:~~.. koji se upotreЫjava kad god је ree о pro§loj radnji. WhегеИ!Г. ne odgovara)te.. 2. n is necessary to ЬОоk in advance Potrebno је unapred rezervisati.Mogli smo da pomognemo jadniku.GЦII<-:::-1!'1.NeAto Ыh kupio. v ·. mo~i"): You should have told . 1 i 5: 107. Which _pen~il ~~:~:о е. ma ko.о (Ato su)". . З... Must you go? (Оо you hBИI to go?)Morate li i~i? Znamo i da you must not (mustn't) go znati "Ne smete i~i". ђ/' .. sto dvanaesta lekclja З Wh8te-: Ato god. ma gde. UpotreЫjava se i glagol ought (~:t). hones don't snswer it WhoeИIГ: ko god. ~~ '" i -ј!. treЬsti" odnosno .On volo fikes cfВSSICВI suthoГS SUC klasitne pisce kao lito su Dikens.four hundred and eixteen 415 four hundred and flfteen 416 Hundred and twelfth (112th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo 1.Ko)u .lmate li sve Ato vam treЬs? Za "trebati" uz drugi glagol videli smo upotrebu oЫika should: Не should study тоге.Trebalo Ы da neko pozove policiju.~~\/ . pri navoo1enju primera: Не odgovara n m " h ss Oickens Рое.Trebalo је da mu kafe~: We could have helpsd the poor твп .~ ol ut ~ sms/1 spple snd one primeru oz proAie lekco)e •. but the shops аге closвd. 112th LESSON . hiт 5.. Ро otd. Whs/eИIГ hs sгys he's wrong · ka .-. br..._[.':~6en~~i bral nije takav. \ . З. WhоеИ!Г Р .7 .Mora1e i~i.Znamo ve~: You тust go (Уои haИI to go). ali su radnje Ыlе zatvorene. crvenu ili crnu? U 1 blsck one? .

Mogao Ьih da kupim nov (novu. . 1 inherited his lortune of aaveral mlllion pounds.2. Ona viie ne radi ovde. Otpustiti nekoga (s posla) We se to dismiss ili.: .. Каd је moj otac umro. malo (upravo) pre nego Ato је moj otac umro.4. Gregg сате• to see• те.9.Not at all. 6i ins' . .З. PONAVLJANJE: 63. Shв по fonnaг works hвг~ _ 6 и ' 1 ·ong WlYthe' tвke?. Thanks for your help.7.9.'ga:d~n::.417 fow hundred •nd aeventeen tour hundred •nd eighteen 418 8.. Hvala vam na pomo~i. Hajnd svom prljatelju inapektoru. TreЬalo је da se odlu~omo pre mesec dana.. 7 Му lather and 1 had argued aЬout aomething at the end of NovemЬer. .1. ЈОЬ -в.said Mr Hind to h1s fr1end the inspector. 7. 2 . . Mi se uvek izgublmo (zalutamo) u Parizu. lekcija 1!»). last week. 3 But. he was work1ng outalde his wlndow 6 а~ he .4. 11 Зth LESSON ..Whan ту lather died. Мој otac i ја prepirali smo ве oko netega krajem novembra.. Ј might buy 8 пеw one.6. ... kt:. То flre а gun: opaliti puiku.1О. 'mist~ haind .10.7. We alwвys get lost in Paris. 1 PRONUNCIATION -З. On te odmah si~i. . 'fci~.. On је Ьiо Ьdtovan dok ga u decembru nisam otpustio. . just Ьelore my lather died. _ 11. . . h~.2 d а1·• a11n ·ь er~idhiz'Љ:bn. . hв 's sti/1 unhsppy.12.7.5. 08JA$NJENJA -(1) А fire: vatra.. P~vod.2. · а1 · . novo). . ./ don't wвntto join в trade итоп. Doktor је na raspolaganju cele no~i. . _з. on је јоА nesreten. . Ја ne telim da se u~lanim u sindikat. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thlrteenth (11 Зth) Lesson Anolher litlle тyatery 1 had а ~rоЬiет last week . Uprkos svom novcu. Rekao mi је da је. . Ali proile nedelje Greg је doA&o do mene (da me vidi).. -в. to fire 'mistari.1. . . nasledio sam njegovu imovinu (Ьogatstvo) od nekoliko miliona funti. Rudari su stupili u §trajk.d Cled drn:11] лр . Oespite his топеу.~w . . Не"// Ье down in в mln~te. u svakodnevnom govoru. ·· .-4 'f1'~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trlnaesta lekclja Joi jedna male ml8tertj8 1 2 З 4 5 6 7 lmao sam jedan proЫem proAie nedelje .~. . . Не USed to Ье the gardner 4 untll 1llred (1) hiт in DecemЬer. lznzl kole lr8Ь8 Z8p8mtlll. radio ispod (izvan) njegovog prozora i ~uo је tatu kako sastavlja nov testament u korist mog brata. Koliko te vremena treЬati za taj posao? .'hat.rekao је g..heard' Dad drawing• up (2) а пеw Wlll (3) 1n lavour of I'(IY Ьrother. А doctoпs вvвilablea/1 night.. 'a:gju:d (uporodi to втр/оу i to hite. We should hвve decided в month вgо. V. -12. 5 Не told' me ..1.. treЬa. Ti imu viie nego Ato 1. Тhе miners went оп -strike. You ve got тоге then you need.Nema na temu.5.11...

Не's willmg help us .said the in8p8Ctor. ri'fju:zd .etttno~ (doЬar posao)... .. 'dokj:ю~ant .rekao је Hajnd.2. tri dana posle prvog testamenta. samo 23 funte. . Не used to work here unUI he was fired.rekao је inspektor. 2. 1 hope you dldn't give• him anything . Nadam se da mu niste niAta dali. so it was а 9 10 11 12 13 14 15 - ра је Ыlо mogueno da је odluCio da izmeni testament. Prvo је tra1io 25..Trtdicu ротоС.9. so it was worth а lot of money to me. . First he asked for twenty-five thOusand pounds and then.. novembra. moja poolednja volja).rava J. .. . . . . Не said he would sell it to me if 1wented it.. 1 am used to working unUI ten o'clock every night..000 funti а onda.. todoit?-1 .ko је /врв.. 12.said Нind.4. to drвw up: 18Staviti. redigoVВti (dokument i sl. Kad sam оdЫо.. .З. this . 'fainoli. . . Flll ln th8 mlulng worda: 1. (nastavak) QВJASNJENJA (2) То drвw: crtati.. Samo (moju) nogu u zadnjicu . 1 hope you gave him nothing. Greg mi је rekao da је (taj) dokument u njegovom posedu i da 6е mi ga prodati za 50. Rekao је da је datiran 31. Nsdвm se d8 пвtв izmeniti ovu zgrвdu. 10. (З) Тhв wi/1: volja. U 6emu ($18) је blla Grвgova gre$ka? (Odgovor Је u lekciji 119).4. teto to da uradito?. Nadam se da mu ntste ntlta dalt. ~ 8. How help. flnally. . he tried to Ьargain with me. This carpet is а Ьergain. . А wi/1: testament (podrazumeva зе ту lsst wlll..419 tour hundred end nineteen tour hundrecl end twenty 420 8 9 1О 11 12 13 14 - 15 - poesiЫe that he had dedded to alter the will. Wi/ling: voljaл. Only my foot in his Ьeclcside . Квkо RdENJA ZADATAКA 1. pa'.5. . najzad (konaCno ). 'Ьzksaid.000.r:c§on.~. 6i cnd. tв. On је radio ovde dok ni}e Ьiо otpulten .2: Ј~ sam ~~~ da radim do deset sati svako vete.• 'ba:Jrif1. Aekao је de 6е mi ga prodeti ako ga !ellm.15..З. When 1 refuиcl. What was Gregg's mistake? (The answer is in Lнson 119). o:lta. Gregg totd• me that the document was in his posиssion and that he would se11• it to me for llfty thOusaпd pounds. spreman. . only twenty-three pounds. . ten thOusand. pokuiao је da se cenjka sa mnom. -ro F<'k!: А GUN EXERCISES 1. 10.5. OvaJ tepth Је P. to . Ьeautiful.13. three days after the first will.Оп је voljan da nат pomogne. . it's 11 Зth LESSON . . ask 1 hopa they . .. tako da је meni vredeo mnogo novca. . 'dcitid.000 funti. Не said it was dated NovemЬer the thlrty-first.

ZA PONAVLJANJE: 64. 'prektis. То wвdi tolik. 1 2 з 1 2 з 4 5 6 Here are а few examples of these two verbs.eeen.5. F1rst.so. di :1. . . 'Ьo:6dci kcik . Before you go out.4.praviti".. . . SnaJazi li se on (ide li mu dobro) na novom poslu? Da. do је "finiti".told . molim te namesti (svoj) krevet 1 opari (posude). money that . . zaraduje mnogo novca.5. те onda dvo i nвjzad hi/jllldu. two and . ..no. Pored toga.Pravi rodendansku tortu za svotu kterku. . ali i "utiniti" ili . four hundred and twenty-one tow huПdrec:l and twenty-two oU2 Pilllo тв је kвko si ti. not you lt is . . please make· your Ьеd and do• the washiпg-up. . Pre nego мо iza&!t. Prvo mi је trвlio tгi hi/jltds..will . ma :6s. thousand.3.. and 1 him 1 • .. Oni uvek greAe (prave gre§ke) sa ovom novom matematikom. . he's makiпg• а great deal of mопеу.Yes./'1/ твkв him tslk- 114th LESSON .421 З.. They always make• mistakes with this пеw maths (2). REfiENJA ZADATAКA (nastavak) 4. won't alte_r. Pokuiajte da naueite 0ve r&a.She is makiпg• а Ьlrthday-cake for her daughter.6. 3 how _ were. then . .building. ов. kada znal:i otprllike "naterati'' ili "prouzrokovati''. he asked .ak'scpt. but it is really а q.2. ali to је u stvar1 pitenje vе!Ье (prakse). What is she doiпg•? . .. ... . naeiniti"'. ls he doiпg• well iп his пеw јоЬ? .оМ~NЈА PRONUNCIAТION 2.finatly one. а makв . Try and learп• these иnteпces. . . three .·_. . . it. svakJ od njih ima i opecitlene upotreьe. ..h8d . .for.o по~ dв gв niko пвdв kupiti. Не aвked те s. в јв 8/ltn ти rв1ию dв te nisвm vidвo. 'd:>:ta. are you going .8. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fourteenth (114th) Leuon Make and do (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrnaesta lekclja .. . 1.nice. . 4 5 6 Evo nekoliko primera· ova dva glagola...thousand. Za mskв trel>a роооЬnо zapaziti upotreЬu s drug1m glagolom.atioп of practice.for. will Ьuу you . worth so much . . . .no one (noЬody).. !ј1а ona radi? . -(1) GruЬo rea.

... sa"lek!~n . . mailz ~n em pi: eif .2. lt"s unllke him to make а rem•rk like that. 1 think' he will accept 1will have nothing to do' with his firm.. do' it yourself.. Не was doing' а hundred miles an hour (m. odak!e је izvedeno znatenje "udrufenje preduze6a".iziz.с.5.4. 8 9 10 11 12 Uputite mu (napravite mu) drugu ponudu.Ne mo!emo mu verovati.Ona 6е ga usretiti (uCiniti sreCnim). Ako telite (da) sami. Please make yourнlf at home..11. imajte poverenja u mene.5. ali se озе6а kao jednina (otuda this а ne lflese). raskomotite se (Ьudite kao kod svoje kuCe). Као i drugi r1azivi predmeta. You should have done your work more qulckly. 14. Na zvani6nom otvaranju parlamenta. 1 don't trust (4) him. 'mout~wei . бi 'eksasa. au~ 9. l<ad budete pro6itali ovu lekciju.10.рвг }е uzeto iz latinskog). бi ~·fш 'oupnio av 'pa:l:nn~t ба 'm"n~k . (. Treьalo је da Ьdе uradiA svoj posa.. f~:m . nemam poverenja u njega. vladar (monarh) drti govor. dлn. Gan you make yourself understood? . 114th LESSON ... it is dlflicult to make' а choice. mislim da 6е prihvatiti. Make' him another ofler. Proveri ovo i vidi da li sam napravlo neku greiku. OВJA8NJENJA (nastavak) -(3) Zapamtite ovu konstrukciju. trлst. ... OВJA$NJENJA (nastavak) Ја 6u ga naterati da govori.h. When you have read' this laason. uradite to 13 14 Sa ovolikim (svim ovim) izborom. Тhеу ".. On је vozio (6inio) sto milja na sat na auto-putu kad ga је policija zaustavila.. Nlje doputteno voziti sto milja na sat na auto-putu.12. Ne6u da imam ni~ta (nikakva posla) s njegovom firmom. . You are not allowed to do а hundred miles оп hour on the rnotorway..p. do' the axercises. Slitna је i upotreьa s pridevom: She wi/1 mвke him ht/ppy. EXERCISES 1.._ те lвugh (cry) .. spi:~.is. . 11 you want 10mathing done• well.423 tour hundred etм:l twenty-three tour hundred end twenty-tour 424 7 В 9 10 11 12 13 14 - 1 speak' English. p~'Ji:s stO'pt.p.Molim vas.o.13. 7 Ја govorim engleski.. i dovoljno nema6kog da Ьih se mogao sporazumeti.2.. REIENJA ZADATAКA 1. Check this and see if 1have made а mist8ke. ро ol>'iku је mno11nв.3. Nije svojstveno njemu da nafini tekvu prlmedbu. uradite vetЬe.3.verovati u istlnitost nefega)... and enough German to make' myиlf understood (3). је skra6enica od milвs рег hour f. Mollm vas.MoNte li da se sporazumete? Mogu li da vas razumeju kad govorite? (4) То trust је verovati u smislu "imati poverenja" (za razliku od to Ье/iеvв. P/вsse trust те .Oni su ma naamajoli (raaploklli). . rcd . We csn't tгust him. (5) M. ~.2} Skra6enica od mвrnвmatlcs. lmenica trust (koju smo mi primili sa izgovoгom prema pisanju) takode znati "poveren)e". te~ko је izabrati. ne~to (bude) dobro uracSeno.) (5) on the motorway when the pollce stopped him. With all this selec:tion. the monarch makes' а speech. .h. At the offlcial opening of the Parliament.

Nвmsm pollfNflflja и njвga. 1 don't . . . Sto (to) rвdi? Не is . з. . Оп diie velikи gа/вти. . . myself . .. .. govor. . speech..2. .f:ivotnim uslovima u jednom selu (seljatkom naselju). 1 2 з PRONUNCIA ТION kan'tiniu:d.. in your .4. .makes. (1) Wвtw: voda. 'pezant 'vilidf. .thank.... dtouks. decisions. . RdENJA ZADATAКA (nastava~) 1. . easily: 1 speak English. . Mymouth is ide mi voda na usta. make. . . . . What . . . 'blzi . simply 5.425 four hundred and twenty-five four hundred and twenty-alx 426 Flll ln the ml881ng worda: 1. а 1 .make money..4. . . ali sve Ato је on mogao da uradi Ыlо је da pravi vioavв.З.is he doing. snima (pravi) film о .underatood. .. he afways .1. . Pksase петој driв# 4. .. trust him . . оп wвk donooi (prsvi) rdave Ь8d odlиke.. Оп ЈоА 1 2 з Some more examples of "make" and "do": Не is making• а film aЬout llving condltions in а peasant vlllage. а lot of noise. . . .3. do not make . kan'di!anz . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fifteenth (115th) Lesson Make ancl do (continued) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto petnaesta lekcija Pr8vlll 1 elnltl (nutllvak) nekoliko primera (rвti) "make" i "do"..firm.5. 1 needed his help. do you . wвtering: 115\h LESSON . but all he could do· was make• jokes. making. ТrвЬаlа mi је njвgova pomot. . То water а plant: zaliti blljku. Molim to. . fl8()r0Sto ти zshvвli. ? - 1 try to ZA PONAVLJANJE: 65. ? 2. Stв vi rвdite и vвloj firmi? - РоkиМvвт dв zaradim (novac).. . him. ..do . What . . Ја sв lako sporazumevвm: govorim englвski.

8. Му hu1Ьand and 1 caught" it on а flshing trip ... Тhе smell of good cooking makes" my mouth water (1 ).. Miris dobrog jela (kuvanja) cini da mi ide voda na usta. (Prisvojni oЫik one's se uopМ&no u smislu "nel:iji". upotreЫjava Prilikom ponsvljanja vвiЬsjte se prevodeCi sa srpskohrvstskog па engleski. "misiz 'riblz &. miJi:j~'n~ . Мој muz i ја uhvatili smo је prilikom riЬolova (putovanja na pecanje) .) Ј can't make up ту mind: ne mogu da se odlueim. Hurry up and move your stuff.5. . his itd. maind. s:ak"si:dz •. Mrs Rlchards' guests were admlring а large stuffed (4) shark that was mounted on her wall. hal)'kщ]. praud 'oun~. 4 5 6 7 8 9 10 Zauzeti su pripremama (praveci pripreme) za (svoje) letovanje. we don't have very much time and the shop is going to close.. Sigurno Св vsm to poti za rukom ьеz velikog парога .said the proud owner.CSts .- REйENJA ZADATAКA (nastavak) (2) То mske do (with somвthing): sna6i se. videcete: "Proizvedeno u Hongkongu". . Не always succeed8 in making• me angry.asked one lady. What is it stuffed with? . "halidci.... stлft U.... 'houstis.. Please make" up your mind (3)..kao i dsnss sa lвkcijom 66. your.replled their hostess.PoZuri i odnesi svoje stvari. 'nau:xlciz . "maun· tid. iza6i na kraj (s n~im). - . Whatever you look at nowadays. You're going to marry а millionвlre? Don't make" me laugh! 1 have no coffee.odgovorila је njihova domactca. Mojim mufem . Ti ее~ da se udd za milionera? Ne zasmejavaj me' Nemam kafe.. ~d'mairil) .10.427 four hundred and twenty-aeven tour hundred and twenty-eight 428 4 5 6 7 8 9 10 They are Ьusy making• preparetions for their holiday. 'fШI) trip . filovati. 12 13 14 - prcJX~'rei~~nz la:f. tvar" iН uopSte "stvari". On uvek uspeva da me razljuti (nacini ljutim). .pitala је jedna zena. smcl . nemamo mnogo vremena а radnja Се se zatvoriti. (4) То stuff: napuniti. $to god danas (u nde vreme) pogledate. mcid in 11. Drugo је imenica stuff koja znaCi "materija. graCia.14.:k . moraCМ se zadovoljiti cajem.rekla је ponosna vlasnica.. .6. Stuffing: punjenje. you will see•: "Made" in Hong Kong"..9. you'll have to make" do" (2) with tea. mau6 'wa:t~. 11 12 13 14 - 11 Gosti g"e Ri6erds divili su se velikoj punjenoj ajkuli koja је Ьila prievrйtena (montirana) na njen zid. Му hu1Ьand ... ka:t . . Cime је napunjena? .. Molim te odlul:i se. 'eJJari. 115th LESSON . kao zamena za ту. (3) То mske up one's mind: odlufiti se.11.

. your mind. kraudz . ltry . ?-With and Flll ln tha mi881ng wonl8: 1.succeed.2. make up. .5. OВJAiNJENJA (1) А сгомк:Ј: gomila sveta. prвpun ljudi. coffee. . They wented to leave• eerly to avolcl the crowds (1). . se od!IЮ/ti.б. is this made . . ? - s. rzl].with 1 hawn't . . Zalto moram uvek ја da oЬavim сео posao? 1. .. . . Whatever . got any . Ne zaame}avaj те! ovo )е ozblljan komad. Је li и Engleskoj uvek h/tкlno zimi7 atways cold England . you'll haw to tea. ls i t .to do . She can never make up her mind when she is ohopping .. 3. Don't make me laughl this is а aerious play.. . . .no more. . 'a:li ..5.make do with. jsjima i Ьиtвю'!'.in winter. his perents who lived in Oxford.4. јв uspevam. 2 2 PRONUNCIATION ':~ksf:IO.2. . . Cгowd«J: prenatrpan. Why must 1 8lways do all the work? 4. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and slxteenth (116th) Lesson Let's go to Oxford 1 Devid declded he would go (N.. You must .. . ~ta 6е 18 dogoditi ako 18 ne prestilam (ne uradim svoje ponavtjanje)? . 2. . пвтв vik vremena. Ona nikad ne mo!e dal8 odluCi kвd kupџje. so they got up at half past six.4.4. l . . Oni su zauzeti pripremama za svoj odlazak. What will happen if 1 don't do my revlsion? . . ha:f.S Ьrвlnom..2. eggs.butter. 'redi. Sa time је ovo nвprsvfjeno?. da Ы izЬegli gufvu (gomile). . . . What.3. .. PONAVLJANJE: 66. They are Ьusy making preparations for their departure з.- 2. mortiOsl se ztкlovoljiti !)ајет. .5.in.5. . з.. . time. моrи - flour. . masa.429 tour hundred and twenty-nine tour hundred and thirty 430 EXERCISES 1. ta'w:~:dz. . Nemam (nimalo) kвfe. .3. Оп Sunday. ра su ustali u pola sedam. З) and see• ···················~·················· Sto iesnaesta lekclja H•Jdemo u Okaford u nedelju Dejvid је odlucio da Св oti6i da poseti (vidi) svoje roditelje koji su fiveli u Okslordu. 1161h LESSON . RUENJA ZADATAКA 1.. there is V. Hteli su da poau rano. . $to god pokulвm <М urtкl/m..

lma~ li sve? . (4) Doslovno "odeljenje za rukavice". front seat. 'ou . Of course 1 have. :~nait lx·g.. Selj su (u~li su) u kola ј krenulj. gla:nst . glл" k:~m'pa:tm:~nt.. Telefonirao sam sinoC tati i rekao mu da temo stjcj (u) oko daset.. the motor coughed (7) to slow dowп. 13 14 - 12 1З How far to go? . апd the car OВJA$NJENJA (nastavak) 14 - Damп! 1 kпow• what 1 forgot•. 'sail:~ns .. pogledati krajiCkom oka. kriiti. Po~li su auto-putem (uzeli auto-put) i uskoro su vozili brzo prema Oksfordu.od drugog korenaprsten "' (З) Ввсk: leda.11. 1) qulckly towвrda Oxford.. They got lnto the car апd set" off.).. То Ьreak alвg: slomiti nogu То brвak the law: kr~iti zakon. Suddeпly.10. they were ready. З 4 5 6 7 8 - Have you got everythiпg? . 1О 11 looked at 12 - апd from time to time glaпced (5) at the speedometer to make• sure they were поt Ьreвkiпg• (6) the speed llmit. а ccugh: ka§atj.said Јоап. They took· the motorway апd were sооп driviпg• (N.Pozvatu te telefonom) Ш. lzgovor је k:~f iti k:J 1. То g/ance: Ьэciti pogled. itd.14.. Тhе ьасk door: zadnja vrata...13. 116\h LESSON .Опlу another flfty miles. Zaboravin sam da пapuпim rezervoar pre polaska..telefonski poziv" (1'11 give you а ring. Јоап U (do) sedam satj bllj su spremnj. 'prez:~nts .zvonjava". Suprotno је front (front door. na~ putna torba (torьa preko nocj) је u pnljЫnjku . razbШ... То break а promise: prekrMi oьetanje . Тhе Ьасk seat: zadnje sediite..9. k:>ft .431 tour hundrec:l and thirty-one tour hundrec:l and thlrty-two 432 З Ву seveп o'clock. ~u:~. Ne. Prokletstvo! Zпam ~ta sam zaboravio. tcl)k. (2) То ring: zvoniti. drouv .rekla је D!oun. Sigurпa sam da smo пе~tо zaboravili rekla је D!oun. the апd the preseпts Ьооk compвrtmeпt are оп the back (З) seat. 'kлntrisaid. (5) А glance: kratak.. . . Naravno da imam. what 9 our overпight Ьаg is iп the boot could we have forgotteп•? They drove· оп the countryside iп alleпce. 8j6emo tamo za jedan sat.. otuda to ring someone = to phone someone.. l'm sure we've forgotteп• aomethiпg . We'll Ье there iп ап hour.. spi:'d:>mit:~ . da:m . pozadina.. . D!oun је gledala predeo (okolinu) i s vremeпa па vreme Ьвсаlа pogled па brziпomer da se uverj da ne prekoracuju dozvoljenu brzjnu (kr~ graпicu brziпe). Dad wвnted is iп the glove (4). Odjednom. 'sлd:~nli .~ta smo mogli da zaboravimo? Vozjlj su dalje 6ute6j..8. 'breikil) l\:1 spi:d 'limit. motor se zaka~ljao ј kola su pocela da usporavaju. Ьеgвn• Koljko јо~ ostaje (kako daleko da se jde)? . (7) То ccugh_· kaAijati.. poklonj su na zadnjem sedj~tu.said Јоап. а knjjga koju је tata ~eleo је u pregradj. brz pogled. 4 5 6 7 - 8 9 10 11 No. 1 forgot• to fill the taпk Ьefore leвviпg•.·. bEk si:l . 1 raпg• (2) Dad last пight апd told• him we would arrlve at aЬout tеп... Ьi'gEn. (6) То brвak {breik): tomiti.naziv za pregradu u automobllu u kojoj se drfe sitni predmeti. 7.... lmenica ring mole da znaCi .Samo јо~ (samo drugjh) pedeset mjlja.

Pre nego Ato odete. а. .2. .? - Of course.433 four hundred and thirty~Uv- four hundred and thirty·four REIE:NJA ZADATAКA 434 EXERCISES 1. the -k.would During . Telefonirвo sвm ти јi. Zastali su da napune rezervoar.4. Proverite dв niste nilta zsЬorвvili. Oloun је glвdalв okolinu. . 5. . three hours day. ali reads molete to rвditi i sadll. then drove on.for - waa looking at aЬout._/јв. ukoliko Jelite. lmalli sve? you Nвrвvno. 4.4.3. #tв sвm mogao dв zвtюrвvim? . Вefore leoving. . КolikO ЈоА ima? . . You ahouldn't arrtve at the theatre during the pertormance. - - 3. ZA PONAVLJANJE: 87. . .3. How far to go? Only aЬout twenty miles. tJii treЬ8 dв ih upoznвtв i dtJ uotitв Uko вв poj«Jini pojmovi izГIIiavsju odredenim komblnacijama rвti ili grвiТJIJti~im konstrukcijsms. what have forgotlen? Mi nвilszimo па svв vile idiomвtskih izrвzв. Dok је Dвjvid vozio. rang him got ewrything . LEKCIJA 116th LESSON . . . Od vas se.. пвгвvпо.5.2. Have - 5.Samo oko 20 miljв. Rвkli smo dв Cete prilikom ponavljanja raditi vв1Ье pismeno. . Ne Ы treЬe. . molim vas zaklju~jte sva vrata i zatvorite sve prozore. Tokom . the 2. ' Joan . . They stopped to fill the tank. Make sure - countryside. .Юе dв kalem dв Cemo stiCi oko osвm. оп . . и novim lekcijama.could 1. What time did he ring last night? . 1.lo da stifete u pozoritte u toku predstave. to 4. that you nothing. . have forgotten. that we arrive 3. please lock all the doors and close all the wlndows. was driving say .2. U kollko sati је on zvonio sinol:? . he di/8 (ро) tri sa/8 dnevno. в onda nastavlli vo!nju. ne o6ekuje dв ih пвиёitв f111P11met.5. Flllln the mlaalng worda: 1. . 1. While David . 1 •• yesterday eight.

D!ouп је jzdla jz kola ј poAia (hodala) do ekspres·restorana..3. Zao mi је. David arrlved five mlnutes later and sat' down. treЬelo је da te sluAam: ti si rekla da smo neAto zaЬoravili i Ьila si u pravu. '»:"is 'stei~. 'kef.435 four hundred and thlrty~five four hundred and thirty-81x 436 Hundred and seventeenth (117th) Lesson А Sto sedamnaesta lekclja Mall (lak) ne8JIOrazum allght mllunclerstandlng а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Fortunately. u prtljazпjku је Ьila јеdпа kaпta Ьеnzјпа..and you had Ьetter check the oil.1. ken \'IV 'petr. 1'11 join you.ri. ali kocl momara se javio oblatj da па svoj brod (ladu) gledaju kao па !ensko Ы6о. there was Ьооt. Каd оп zavi'Sj. Joan got out of the car and walked towarda the cafetaria.'wO'I:dzб. Yes. u redu.trel>o da proveri!l. 'а је kontrakcija od h8s а ne od is: when he hвs 1/nis/red. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Uobltajena retenica па ьenzinskoj pumpi. ја cu tj se prjdrutjtj.said Joan. Why don't we go and have а cup of coffee? . Napuпjte Qe) . mв:g.'ti. 'kefei. can of petrol in the 1 2 З David put' that into the tank and they drove' on to а нrvice llation. бi O'li!. Da.. Fill her up (1) . le е ЈО upotrebljen sa infinitivom prollim..'zi :n .6. 1 should have llstened to you: you said we had forgotten' 10mething and you were right... slif:no l:ine i automobllisti sa svojim vozilom. Vв.said David . l'm 10rry. love.n. She stopped at а klosk to buy' а magazlne and then went into the cafe and Ьought' two coffees.. t. You ought to check . 'kiO'ISk . 'i'· PRONUNCIATION slait misлnd~'stendi!]. (2) Pazlte! Ovde.2. izuzetno.rekao је Dejvjd .treЬзlo је da proverii.7. fine. Zdto па odemo ј popjjemo (jmamo) Aoljjcu kafe?rekla је D!ouп.tЬate 15 li sв kвtkвd и Ьrojanju? t 17th LESSON . ра za njega upotrebljavaju zamenicu she (her). Dejvid је stigao ре! mjпuta kasпije i seo. уоџ ought to hвvв checked. Okay. When he's (2) flnished. Sve neJ:ive stvari u engteskom su "it". Zastala је па kiosku da kupi јеdап easopis. vazj (fјпо).. (4) Dofektni glagol ought upoznali smo u 11 . . а onda uAia u kafaпu i porutila (kupila) dve kafe. Dejvid је to stavio u rezervoar i oni su nastavili vofnju do Oedna) servjsпe staпjce. You ought to (4) have checked Ьefore. it's dly to run' out of (3) petrol on the motorway.. - 4 - 5 6 7 8 9 10 11 - Sreoom.l. 2 kc"' Ovd .ј (dobro Ьi Ьilo da) proverjte ulje. glupo је ostati Ьеz Ьепziпа па auto-putu. ljuЬevj. to have checksd. TreЬelo је rапјје da proveriA. 'Љ:~n~tli . _ (3) Se6ote se svakako da to run out of (something) znac)i osta# Ьвz (ns/Jega)...

You . 1'11 buy you а cup of colfee. - the . .Mtslim da smo ostali Ьеz Ьenzina. . kupujem ро јвdвп romвn svakog АЕЙЕNЈА ZADATAКA l'm very . .aeen. . . eвrre а lot ot . dldn't 1? Let's llnish our collee and leave·. . 3. 1 buy а .. . . . ја t:u ti uzetl (kupitl) ioljlcu lulfe. ... zaвtall •u na eervianoj 88anicl.. . . . Ьut We .. . ZoЬranjeno је lvtlti ognonl6enje brzlne. nium ih 5. they stopped at а иrvice allltion. 1 don't wont to lnak Flll ln th8 mlulng worda: 1. . When he's nnished.. . they arrlv8d in Oxford.4. They got Ьасk (N. ZA PONAVLJANJE: 88. 11. We've the Ја mnogo volim titanjв. odlvno video.fow hundred and thirty-eeven tour hunclr8d and Wrtr •lght С38 12 13 14 -9. TI'IIЬelo )8 da (to) prowrii pre pol . Dloun је ~itala svoj ~pis i sat kasnije stigli su u Oksford. . . . putu). .my.there i8 . .oil. reading.14.110\181 fNetY. ds posвtimo тојв roditelje. .2.Ьorlng..5. 'li~nd.:lllo da voze. јоЬ i8 WII"Y long time. 2.. Квd on zavrii. 1111 njвgov pot1110 js јвkо .can.2. . Ostsli smo Ьеz Ьenzinв. .3. . Оп Z1ll84uje Но mnogo поК8. . 12 13 14 U redu! Rekao sem de mi је !ао. . dtoun red. . ТrвЬв down. 2) into the car and contlnued their journey in sllence.. . .for. ...5. Ьut 1..437 . . . What's the metter? -1 think we've run out of petrol. .3. Каd im se dc:e.2. When they wers Ьored with drtving. zar ne? Нзјdе da ispijemo (zavliimo) kafu i odemo.13.n . LEKCIJA 15• 117th LESSON . 4. а ЬООt. Joan read• her magazlne and an hour lвter. . . run out ot . A)rtght! 1 said 1 was 10rry. Вoljs ~ u/js. 4. .З. . You ought to have checked Ьetore leaving..- EXERCISES 1. . U 6emu је stvar?..•· tв::t Ьetter .5. .hls . all ima јвdпв lamta и prtljainiku. 'sili . . 1. ought to. petrol. in . 11 is forbldden to break the speed limit. Vrstili su se u kola i nastavili put u tiiini. -· month. go and see them в parents. 'db:ni. .. . . fond of. 1 haven't . .. a:t. . . rltiCu d8 dotivim kvвr (06/впвm . monoy.

stud . 'spai~. 'fа:б:а 'gri:tid . you look (2) well! Come• in! Did you have а good trip? .. front room..3.Je .5.. 1 mean•. D!oun је uzela pakat (kojj је drtala) jza leda ј dala ga gaj Vjison.6.2. Q.. Jounge (laundf). IZQ .. kist 6em bou6..Ova ku6a IZgleda staiiJB nego tto stvamo jeste .. .. uncomfortвЫe: neudoьan. ProAij su (vozjfj) kroz centar ј uskoro do§fj do mjrne ufjce gde su fjvefj Dejvjdovj rodjteljj. 4 5 6 7 8 9 10 11 Oxford looked very Ьeeutiful that morning. lt's just а llttle aomething 1 found' in а junk (5) .titka: grвe""' (2) То look ovdв.. Na Ьo!iOOim eestitkama оыmо se napiAe: Christmas greetings ('krismaв)...m­ f:at:abli.. 2 З 4 5 8 7 8 9 10 - 11 OIIJAiNJENJA (1) То grвet: pozdraviti.11. d<'!:.. Spustjle tu svoje torЬe ј dodjte u salon. . 118th LESSON .10.. it was alrlght.. diлqk ·ai mi:n . . (3) ComfortвЫe: udoЬвn... u prodavnici antikviteta. Put' your Ьags down there and come• into the front room (4).. yes.l fto'lm Ьi'haind. иncomfoi/ВЬ/y је prilog (nelagodno). lt StJ8I1IS мое'rе. Er... nela- tings Clllfi... Gaa Vjlson је otvorjla paket ј jzvadjla jednu malu srebrnu kutiju. thanks. (4) Za sa/on ili dnevnu sobu Englezi imaju nekoliko izraza: sining room. 'silw b<"~ks. ho6u re6j. ledat'.. То је samo jedna sjtnjca Gedno malo neAto) koju sam naAia u prodavnjcj otpadaka . 11 is not for nothing that it is called "The Clty of Splres"... 6ru: . 1. godan. Тh. .. Dejvidov otac ih је pozdravio па vratima. Не sввms to like you . lstetzgleda da smo zakasnili. Devid's mother was sltting• in front of the flre. hvela. Njje slucajno (njje za nj§ta) Ato ga zovu "grad tornjeva".. einiti se" prevodimo glagolom to sввт... лn"k. Joan took' а paroel from Ьehlnd her back and gave• it to Mrs Wllson. :а: jes. lagodan. -· 4. Ustala је kad su onj u§lj ј poljublla jh оЬоје. bllo је u redu. ·lwai:at. Grвetings: pozdravi.• • IS house looks oldвr thвn it !8111/у is. Mrs wilson opened the paroel and took' out а small allver Ьох._. kao i u rel:enici br.On te.9.. faund . in an antlque shop.k. . . koji smo veC upoznali.~.. Dejvjdova majka је sedela jspred vatre. PRONUNCIATION 1. frAnt.. Devid's fether greeted (1) them at the door. --~-. She stood' up as they came• in and kissed them Ьoth. They drove• through the centre and soon arrlved at the qulet street where Devid's perents lived.Devid and Joan looked at one another uncomfortaЫy (3). ima z.. en'ti.Hello.8.439 four hundred and thlrty-nlne four hundred and forty 440 Hundred and eighteenth (118th) Lesson At the Wilaons' 1 2 З Sto osamnatsta ltkclja Kod Vlloonovlh Oksford је jzgledao vrlo lep toga jutra.. tzgledati" u smislu .Dejvjd ј D!oun su se nelagodno (zЬunjeno) pogledalj. voli. da. 'pa:s::. •zgleda.. Ра .Zdravo! Lepo (dobro) jzgledate! Uajte! Jeste fj dobro putov8fj? .

it's Victorian. 'ai.. put ту - Ьehlncf.4. l've Ьought you а present but 1don't know what it is.~.5.je to? Ра. . а good trip - uncomfortaЫe.. 3. . hundred end torty-one tew . 'lлvli.l h 18Stojaka lo minlmalnom hranllivom vredno6tu.•· Nlkllda u !lvotu nleam kupovao kravu. 'iiМ"iqz. Prvi put za (mnogo) meeeci porazgovaгall su j«jan 1 drugim. Did you have . .2. to је vlktorijansko. . - •· thlng - Get off. - 2.IANJE: 69. REЙENJA ZADATAI<A Where have you . Gde si stвvio тојв patike? Tamo.. Oh good..13. .What is thot ројтв. you don't know• elther.. it's lovely! .lвuА (nastavak) 15. .. Ne mogu ееtм da prlultim ПОУа kota.14. Jвsle li doЬro putDvali? - Nв..3. """' "._. А. the armchair. То је . ni ti ne znd. come into - me. 1... dobro. . (5) Junk: lll8nlt. 6iq.. She stood up and kissed them Ьoth. .ie IМЈјв tftVIIГI t»mo i Ul!llв и 111/on • mnom. (neka) stvar..down calted . divna је (ljuplca је)! ..but what is it? Well. . slippers? - Over there. U SAD se junk food nazivaju moderni pre~l prolzvodl.. Sidite tamo. The bus stops there.no. ai ka:nt ~·fend.. mora6u da kupim polovna. . LEKCIJA t 18th LESSON . .5. Кllko . the museum. over there . ln front of - 2. your thlngo there and . can 1? 1 think• 1'11 put• my 88rrings in it. lt's а .5.3.. 15 Oh. AutoЬus staje ispr«< тиzвјв.urviknula је... ? - EXERCISES 1. Ona }е ustala i poljublla ih otюte. otpocl. vik'tnri~ .. Flll ln lhe m1881ng wordl: 1. alld forty-two 12 13 14 - 442 12 13 14 15 - Oh.she cried . .li: kraid.lwas in the ptane. . l've never Ьought а cow in my life. ? . zar ne? Mislim da cu u nju sllviti svoje nauAnice.. l8mo 11Мг? .2. 1'11 have to buy а мcond-118nd one. ... 1. Kuplo aam ti pokton all ne znam tta је to. 1 can't offend you. 81 ""1"Q' . - 12. . ... Ne mogu da te uvradim. idoo. . оечtм.3. . S". 4... 5. .441 tсм. 1 have .· Junk 6/rop је pomalo podsmeiljiv naziv za pгodavnicu staгina.. Put.".. the front room with . They spoke to one another tor the first time for months. ..No. izг fotelje. thing..llli Ata. ZA PONAVL. 1 can't alfold а пеw car. I1S8C8o ssm ве (bio Sllm) nвlвgod1t0 и вvionu.. .

.ako је u pitanju automoЬil . З..otoci".ici". То drive to London: otjcj (kolima) u London..).) 119th LESSON . tow hunclr8d ancl forty·four 444 Hundred and nlneteenth (119th) Lesson REVISION AND NOТES З. they're running вround­ oni tree unaokolo.uAao је (hodajuci). ..zadnjj (lhe Ьасk door ј sl. Take these plates Ьасk to the kitchen: vratj ove tanjjre u kujnu. br. 118. То drlve. .Ovaj glagol smo. Као Ato vjdite. poledjna. kao prodev .. br. .jahao sam (ilj: vozjo se) kroz grad. Као jmenjca znaej leda. А llttle myatery (lekcjja 11 З). onaj kojim ga liSava nasleбa. nosi datum 31. Uz glagole oznaeava razne vrste vraeenja i uzvraeanja. 4. kao poezija to baS ne moZ:e da se meri sa ~ekspjrcm. 2.u&ao је (na konju jlj u vozjlu). They drove through Oxford: pro&li su (koljma) kroz Oksford.Dejvjd је odluejo da ее otjcj..Hath (hae!l): stari oЫik od has. Ponovo PfOtlt8lte oЬjloinjenja: lekcjja 11З. engleski басi u6e ovu pesmicu: Thirty dsys hath SeptemЬer. ali za pameenje је korjsno. Aprit. . Come Ьасk: vrati se (ovamo). /'// put this Ьасk: (ОВЈАЙNЈЕNјА. br. u zavisnoj se umesto buduCeg vremena mora upotreЬitj kondjcjonal (sa would). . engleski jezik . Save February. tal:no). З ј 6. provozati se.. .Leap уеаг: prestupna godina. а novembar ima samo trideset dana! Da Ьi zapamtili broj dana u pojedinim mesecima. 1. В. .443 tour hundred and torty·three' .Save February: osim fttbruara. vozjti se": he rode in.Kada је u glavnoj reeenjcj pro§lo vreme.. yjdelj dosta puta u toku ove nedelje. br..kaie "voziti''. s raznjm dodacjma. which hath twenty-eight days clear. novemьar . When wi/1 you Ье Ьасk?.сk. Go Ьасk: vratj se (odakle si do&ao).. 2. Sto devetnaesta \ekclja vratjcu ovo na mesto. And tweпty-nine in every /евр yesr. proci". . . . То drive around: voziti se unaokolo.. Tu spada i glagol to ride.Ја& jedna ree koja mote promenjtj smjsao glagola.Greg је rekao Hajndu da drugi testament njegovog оса. А/1 the rest have thiгty-one. 114. Podsetjmo se: Не drove оп: nastavjo је put (vozjo је dalje). З.leteeemo za Njujork. pozadina. lstj prilozi i predlozj dodaju se i drugim glagolima kretanja: he wslked in. 1 ј " 1. June and NovemЬer. jahatj" jli . br. itd. David decided he would go . tamo gde mi upotreЫjavamo оЫеnе glagole kretanja kao . 1 told hlm we woulcl errlve.Kad ces se vratiti? itd. 1knew it wouldn 't helpZnao sam da to nвее pomocj .Clear: jasno (ovde. Naravno. 1wss riding through the town . 117. we'/1 fly to New York . 116.

1..1.IAANJEN. 6. Не tried to Ьargain with tha shopkвeper. LEKCIJA (Revtlion) ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twentleth (120th) Lesson Some trвd itlona 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeseta lekclja Neke tracllclje Cesto se kate da su Englezi konzervativni. P/ease make up your mind quick/y. . one (1) can see• chlldren mвking• masks from turnips and putting• cвndles inslde to frlghten wttches.. lma mnogo tradicija i obl~ja u Britaniji. seints.IA -(1) Опв је ovde upotret:Мjeno ЬezliOOo. Fi/1 har up and chack the oil. . For exвmple.z. . Molim te.. 'fildnn . stavljaju unutra s~ da zapla$e veAt1ce.5. 'i :sta .2.mии. .7. Ја nemam poverenja u tеЬе.9. mogu se videћ deca kako prave maska od repe .OOvek". What could we have forgotten?.n .З. . .. ..6. "neko:·· one never knows: nikad se ne zna.1.S. You look we/1.5.kodnevnom govoru:. .. ZA PONAVLJANJE: 70. . This is called Hallowe'en (2) and is the day Ьefor8 дll Saints Day. 'kendlz .7.4.. .. . on OctoЬer the thlrty-first. Ona mote. Lepo izgleda$ (izgledate).10. tn'dibn. . Prevod. . -4. 'hcloui :n .. How fsr to go?-10.8. Koliko јо$ ostaje (da idemo)? . Glas v Ј8 !Sp80 1otuda p1SВnJe s apootrofom. То vred1 mnogo novca..'се hв_llow. 1 don't trust you. .445 tour hul"'dr8d ancl torty-fiv.tiv. 1 prefer to hear• it said that they аге tradltionalists. Oanas takva upotreЬa deluJe pomalo izveAtat.8.З.. .'pi. . PlellJJe ring Ьасk /ster.. 'fraltan 'witiz. ~ta smo mogl1 da zaЬOravl· mo? .mz in 'Ьrtt. Mol1m vas. 12Qt. ~~ even. .. Don't make те laugh. . odlu~i se brzo.~m 't. . i nek1 od ПJih mogu strancima izgledati ~udПI.3. . pozovite ponovo l<asnije.1).... four hundred and torty-slx 446 5. Na primer. Sha свп mske harsslf understood. oktobra. Ne zasmejavaj me.2. . .:ni.2. . lzttizl kaje lr8Ь8 . lt's worth slot of money. 1 2 з 4 5 6 oii. (2) Ovo ime је sastavtjeno od zastarete '"':8". kra6eg oЬiika od evening.6.. There аге mвny tradltions and cuatoms in Вrltain and some may арревr strange to foreigners. . ..4. .. da se sporazume. . .h LESSON PRONUNCIAТION tn'dibnz. РоkШао је da se cenjka s trgovcem. .lists. З1. ma:sks fr. u smislu . i to је dan u001 prazn1ka Sv1h svetih.eno i retko se sre6e ~ sva. . бi 'ii)IЙI а: kan'sa:v.S.. NapuПI1e rezervoar i proverite ulje.6. то se zove Нelouin. 4 5 6 lt is often said that the English are conиrvatiw (N.9.11. 7. Ја vite volim da se kate (da ~ujem r!Юeno) da su tradicionalis~. 'kлst. st~indt tu 'ftlrin.11. .

Perhepa the most spectecular tradltЮn is "Вonfire Night" or "Guy Fawkes Night". motete kupiti ... 120th LESSON . t:ovek". . krвtom Dan posle Boti6a zove se Boxing Day. it is usual to give• money. of Guy Fawkes. . 'trei~zman . people celebrate Ьу llghting• Ьonftres. da nas podseti na 8 9 10 8 9 (ljuti) kolati.13. 'kri0 'nau~·e·i~.. s raspete... with а cross on them.15. pikantan".uz•z "" Pa:l~ant. noc vatri (na otvorenom)" ili . ~ ~·i. 1st1 glagolski izraz znafi .447 four hundred and forty-seven four hund..e/t~k·a~:usho~ldn : . koji је poku§ao da baci u vazduh (Domove) Parlament(a).. Danas ljudi slave paleci vatre (na otvorenom) prave6i (pu§taju6i) vatromet i pale6i lutke (likove) zvane guyo. 7 Pred sam Uskrв..•• (5) Danas је guy (prvenstveno u SAD) pos1alo fargonoka ret u smislu "momak. sa:vd.a se daje novac. . s-. То se dogada (odrtava) petog novembra i proslavlja hap§enje. The day after Chrlatmas is called Вoxing Day. Danas је uoЫtajeno 11 12 13 14 15 d. То је 10 11 12 zato §to su doma6ini (glave porodice) nekada davali male poklone ili "kutije" trgovcima koji su ih slutili.spa. no6 Gaja Foksa" . 'faiawa:ks «шd 'l»:nio 'efad~1J · · · JaiZ.. godine 1605. and forty-elght 448 7 Jus~ Ьefore Eester. h:~t kr. sm» 'Ь k-:. These are dellcious aplcy cakes. 13 14 15 Motda najspektakularnija tradicija је . na Veliki (dobri) petak. 'laitio lZ . on Good Frlday. a. :._. ista ref ozna~va i pundu u kosi. . a'temptid {u ьi .14. you can buy Hot Cross Buns (3). Todey. (4) Mi smo vКteli to set off u znat:enju .ljut. ь~n(~а . This is Ьесаuее houиholders used to give• llttle presents or "Ьохеs" to the tredesmen who had served thern.. Ноt (vrut) ima i znaeenje .ts bлnz 8 d'Т~ · · .izazvati.. Thts takes• place on the fifth of NovemЬer and celebrates the arreat. in 1605 (sixteenoh-five). ~ 9. 'selabreits . zapaliti''.· 1 • ~ . kru:s~'flk~n. иtting• off (4) flreworks and burning• etfigies called "guys" (5). OВJAiNJENJA (nastavak) (З) Bun је poga~ica Ш okrugli kolat. Nowadays. . who attempted to Ыоw• up the Houses of Perliament. r1 maind . (Lekcija 1~6: refenica br. dasa.lt...ljute kolatiee s krвtom". pustlti. ..kren~! na ~~t''. То su veomв ukusni zatinjeni (па njima).. to remlnd us of the Cruciflxion. 881. Gaja Foksa.. З) Каd је ref о eksploziVIma 111 vatrometu.s• . бi a'rest. f:>:ks.

the sweet and finished the soup. 'taua . On to ~ini da Ы zapldio svoju sestru. videeete Sвst gavrana. PRONUNCIATION 1. 'reivanz.. . many customs which appear 5.4.strange to foreigners. ~re aremay .don't think. .. Ova sl1ka me podse6a na Ternera. people . zatvorio prozor Не i nsstвvio da tita. stood up.nowadays they. you will see • six rвvens.2. drinking. . · . ba:dz :t: 'ra:l:» 6ta 'ensestoz . . 121 st LESSON . long time .449 four hundred and torty-nine tour .. . . ali ј"а ne mislim tako.2. . ао. Квh se da su Englezi konzeгvвtivni.undred and tifty 450 EXEACISES 1. А 4. .з. .5. . On је (upravo) palio vatru kad su ga uhapsili. . give money. ago.2. Ьegan (started) ee.4. closed (shut)reading.4.5. How much must we рау to get in? Flll ln the mlulng worda: 1. . . .3. lt ... . . ljudi su davвli poklone ali danas daju novвc. that the English are but r . 1. Тај oblaj 88 јо& mof:e videti u pojedinim (izvesnim) de~ovima zemlje. 3.conservative. ZA PONAVLJANJE: 71. One can still see this custom in certain parts of the country. Не does that to lrlghten his alater. Kollko moramo da platimo da blsmo u§li? 2. Оп је ustao... .3. presents but AE8ENJA ZADATAICA 1. the window and continued 1. . . Oavno nekad (рге mnogo vremena). . is said. 1 lf you go to the Tower of London. . Pot!Jeo Не је jeduCi slatkiA Ьу а zavrjio pij/Xi supu.gave. /та mnogo ОЬitвјв koji se mogu ~initi tudni strsncima. This palnting remlncla me of Turner. Не was llghting а fire when he was arreated.. . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-flrst (121st) Lesson Some more trвditlona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset prva lekclja Joi neke 1rodlc1Je дkо odete u Londonski Tauer (kulu).t1ng Ьу 3. . 5.. . 'sen~i. . .

too. Ма koji (Ata god) Ьiо. Our house was Ьrokвn into last night. odakle је stvoren i glagol to Ьurg/в. takode u znaЬ1nju "provaliti··.. Provalnik је burglar ('ьa:gla). lt's а rather important va!an dogacSaj. OIIJA$NJENJA -(1) Uz pridev ili prilog.. Whatever the reвson.pod uslovom da". lt каs rather lste. (4) То Ьгваk into: provaliti.. taenije". Njko ne zna razlog za ovu legendu. ог rather their ancsstors Ove ptice. penl:tn. pomozi mi. oblti. No one knows• the reeson for this legend.9. Najzad. but there are mвny suggeations. According to tradltion. Drugo zna6enje ove teei је "pre...prilil:no". pod uslovom da se vratiA do deset. alj jma mnogo pretpostavkj (sugestjja). One is that а gang of thieves (З) broke• lnto (4) the Tower while the aentries were alleep.. UpotreЫjeno za vreme. mo!e imati i pogodЬeno znatenje .5.451 four hundred вnd tifty-one four hundred and tifty-two 452 2 з 4 5 6 7 8 These Ьirds . 'ledf:tnd . but the ravens made• so much noise that the aentries woke• up and were аЫе to {5) kill the thieves. Britanska imperija te trajati (ostati) samo dotle dok ima gavranova u Taueru.or rether (1) their encestors . Jedna је da је neka ьanda lopova provaljla u Tauer dok su strdarj spavalj. &l~lend.MoW izati..10.. 'ri:z~~· .. alj su gavranovi djgli toljku galamu da su se strdarj probudjij ј uspelj (moglj) da ublju lopove. 9 Scotland and lreland.... _ 8.11. 121 st LESSON . . fi:st. You can go out.fi. sa'dfesЬnz. are full of legend and tradltion.Ьilo је prilieno kasno.dokle god". ~'k. wouk .7. as /ong as you're Ьвсk Ьу ten .. ri'si:v . (2) As long вs је doslovno . et 'midnait :» ta:J da:k (5) Oblik sa вЬ/в upotreЫjen је ovde zato &to Ы rould bllo dvosmisleno .. . razlog. Prema tradjcjji.nalaze se tu od Xl veka. j_ednina је thiet (Qi:f). the Brltish Empire will remвln only as long as (2) there are revens in the Tower. radije" ра odatle i "ЬОiје rel:eno. is as long вs а - kao u ovoj retenici...ilj tatnije njihovj precj .. . Skotska ј lrska takode su pune legandj ј tradjcjja. n~iz .То је priliЬ'IO rather znal:i ..proilo vreme (mogli su) ili kondicional (rnogli Ы). 'hi)jpllanei.Каd si ve6 OYde.. zhaei . I&IJ ~v 81.have been there since the eleventh century. Od thieves.>:di~ .vz brou~: .. ili taenije njihovi preci .4..'empai:t. (3) tmenice ва zavrtetkom -f оыаю imaju mno!inu na -И!IS. Тhsse Ьirds. kП. But todey they are there for а very important reason. 2 З 4 5 6 7 8 9 Ove ptice . the Ьirds are fed• every day and recelve а State pension..tako dug kao".ako vel:" Ш . evвnt. ptjce dobljaju hranu (hranjene su) svakog dana ј prjmaju dl1avnu penzjju. give те а hвnd . sentr1z.. Alj danas one su tu iz jednog vrlo vdnog razloga. Тhis ship tюuse Ovaj Ьrod је dugaeak kao kuca. As long вs you're here..

They to kill the ZA PONAVLJANJE: 72.. .3.agree. Whatever the reason. New Year's Day is more important. you not . The Ьirds heve Ьоеn in the Tower for eleven hundred years. moiete doCi kad telitв.3. coming- hope to. jedan visoki crnomanjasti covek mora da prede prag va§e kuee noseci grumen uglja. а tall dark man must cross the threshold of your house carrying а lump of coal. man was i mogli su and 3. а piece of bread and а Ьottle of whlsky. . . . The Ьurglar broke into the house while everyone was aaleep. . Za $kote је vetnija Nova godina. at least. REIENJA ZADATAКA 1. nadmno se da Cemo poЬoljSati S'IOje usluge.4. . . komad hleьa i Ьосu viskija. These ltems eymЬolise warmth. · о lлmp 10 11 12 13 U $kotskoj Вotic nije veliki praznik. you ahouldn't have done it. Тhв пвјт8пје dvв теtгв (Mt stops i tetiri 1. $to god оп rekao.5. Ма §ta Ьiо raztog. . six feet four.4.. ј8 se ne slaZem s njim. lli :z 'aitomz 4. . . hranu i piCe za dolazecu godinu.4. . This is called "Нogmanay". he says.453 tour hundred and titty-three tour hunctrecl and titty. Не pretanded to ьа aaleep in order not to 5. ln the year.11...2. nije treЬeiO da to uradi6. . U ponoc. food and drink for the coming year. Chrl8tmas is not а Ьig feast. Pod us/ovom dв ne /rasnite. '1imЬalaiz · · . - 13. .. av koulo pi :s av brcd. 'keriio wa:m6.је Ьiо visok. . .. Dotde god su ptice tu. . we improve our service. . . Provalnik је provalio u kuCu dok su svi spavali. .. the Empire will remaln.5. to. answer. . РrоЬиdШ su ss dв uЬiju lopove. . '&rclould.2. tall. For the Scots. Whatever. woke up thieves. 1 don't EXERCISES 1 So long as the blrds are there. you can come when you like. Ptice su u Taueru (kuli) (ve6) hiljadu sto (jedanae:st stotina) godina. At mldnight. Ovi predmeti simЬolizuju toplotu.him.late. On se pretvarao da spava da ne Ьi odgovorio.5. 2.З.are . 2. U godini koja dolвzi. LEKCIJA 121 st LESSON . Flll 1n lh8 m1881ng worda: 1. with .four 454 10 11 12 13 ln Scotland. . lmperi}a 6е postojati (ostati). So (As) long were аЫе- as. intв). Ona (ova( se zove Hogmanay.

tina hвirs dlaka. .. odmah kraj izlaza. sight: vid. Не was walting for а cllent who was coming• from Genava. s dugaёkim zaliscima. (4) То take.Zi svog klijeпta. to Ьring је . doneti". How do you do?" They shook' hands.1.nositi odelo i slieno.nt se: to cвrry је nositi u ruci.ret) klljen\8 na aмodromu •! tha airpon 1 4 Dвvid was wвlting near the arrlval lounge at Heathrow's T111111inal One.9...3. uhvatiti. бi o'raivl Jaundl Et 'hi:6rouz 'to:minl wлn." OВJA$NJENJA ~ (1) Setimo 7 8 9 forward and said: "You must Ье Mr Legвrdв? l'm Dвvid Wllson.. (3) Grey (pite se i gray): siv. Му саг is in the cвr­ -park. flait. prizor. mno.6. mote da znati i "odneti" (npr.. k:J:t sait . to'W." · Dejvid је poljeo da tr.dz .. .4. Slil:no tome. А hвir..is . 'weoriQ о ka:'nei!on . pored . Zпао је da /је (taj) ёovek пoaiti karanfil па reveru (u rupici za dugme) i da /је pod rukom nositi primerak "Sandi Tajmsa··. . pikt. niu: . luk . grey-hвired­ sedokos.S. (о kosi) sed. (2) То cвtch: ugkк:lati. dlo'ni:». Не caught' sight (2) of the man. . it's just outslde. а to кvar..•. Zvuёпik је zakr/jeo i оп је ёuо јеdап glas (kako) k.Dovebl:u PRONUNCIATION 'mi:tiQ о 'klaiont act бi 'np." Не ~.. .dovesti": 1'11 Ьring the children.fow hundred and fifty-elx 455 four hundrecl and fifty-five 456 Hundred and twenty-second (122nd) Lesson Meetlng в cliant 1 2 з Sto dvadeset druga lekclja DcЮeklvanje (au. а primenjeno na ljudska Ыtа . Dejvid је ljekao pored (Ьiizu) /jekaonice za dolaske na terminalu broj jedan (aerodroma) Hitrou. hou'tel . ..t. koji је Ьiо visok i aed.1. uzeti". 'saidlю:dz..." Rukovali su se (zatresli ruke). 'Љ:w:Ю . Моја kola su па parkirali§tu... molim vas (ho/jete li). Dвvid picked up the man's case and said: "Follow me. 122nd LESSON . 'bpi. will you. to catch sight ot: spaziti. 'aweiz o'nauns . Cekao је jednog klijeпta koji је dolazio iz 2eneve. who was tall and grey-hlllred ~З) with long slde-Ьoards.. 'greiht4d.Ze: "Briti§ Ervejz objavljuje (objavljuju) dolazak leta 107 iz 2eneve. Ugledao је ёoveka. Tske this рвгсв/ to the office Odnesite ovaj paket u kancelariju).10. .kosa.). Dejvid је podigao ёovekov kofer i rekao: "Poc!ite za mпom (pratite me)..7. vidik. . Doьar dan..... The loudlp88ker crвckled and he heard' а voice say: "Brltish Alrways announce the arrlval of Flight 107 (one-oh-нven) from Geneva. hair (Ьеz mnotine) . 'ka:pa:k. Ро§ао је пapred i rekao: "Vi ste sigurno (morate Ьiti) g.8. Od ove imenice prave se pridevi s nastavkom -ed: long-hвirtJd. Lagard? Ја sam Dejvid Vilsoп.." David 818ned looking for his cllent. laud'spi:ko 'krzkld . 'bлtonhoul. Jo'ga:d. а takode i "odvвsti".. !лОС.).. .dugokos. . ho:d о v. decu. Не knew' that the man would Ье W8Bring' а camвtion in his Ьutton-hole 2 З 4 5 6 7 8 9 5 6 and cвrrying (1) а сору of the "Sunday Times" under his arm. ..

.5. 'sio81 . . Ја sam (ostajem) u hotelu "Cerfil". molim vas. Zapazite da se i ovi brojevi. 2. Му иcretary Ьooked the room Ьу telex. will you.3.4." At the hotel. . kao i tetefonski. ћO'I:I'p0:ta. pokazaCu vam put do iztaza. а onda cemo da rucamo (dobljemo malo rucka).457 four hundred and fifty~иven four hundr8d and fitty-elght 458 10 11 12 1З 14 When they were drlving towвrda London.ја Cu vas izvesti.237.. Stieno tome." "Yes sir. 1'11 take you to your hotel. Dejvid је rekao: "Odvebl:u vas prvo do v.. . . TreЬalo је ranlje da rezervitete soЬu. soba. portir је uzeo kofer g..srieu" cifru ро cifru. The two men went to the rec:eption desk: "Му name's Legвrde. 14. gospodine.reaerved. The hall-pot/er will show• you ·up (7). nате." ОВЈ~NЈА (nastavak) 13. then we'll get some lunch. You should have booked the room earlier. 1 have а slngle (6) room. 'd0:man . David said: "1'11 take' (4) you to your hotel first.4. Ne znsjuti njegovo ime. Flll ln lha mlaalng word1: 1. Legard i• odgovorio: "Hvala vam. "ostati"". Dva eoveka su otisla do recepcije: "Zovem se Legard. Uzmite moje тој kofer. Ona nije mogla da euje glas zvuenika. . i odvedite те (gore) do sоЬв. molim vas· (hoCete li). .З. Legarda.(Zelite) jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu? (7) Podrazumeva se upstвirs. 'telekl. Follow me. bukt . Poc!ite za mnom. 122nd LESSON . and to my room. the·doorman took' Mr Legвrde's case and another иrvant parked the car. She couldn't hear the voice of the loud-epeaker..5." "Da. 1 recognised him RE6ENJA ZADATAКA 1. 1 knew he would Ье wearing а grey hat.2. 1'11 show you out. Glagol to stвy. room 237 (two three иven). Za mene је rezervisana (lmam rezervisanu) jednokrevetna soba. ri'sepЬn 10 11 12 13 14 Kad su se vozili prema Londonu.OOg hotela. ri'u:vd. Znao sam da 6е on nositi sivi Wir..•.. 2. а drugi slu1Ьenik (sluga) је parkirao kola." Mr Legвrde replled: "Thank you. desk •. l'm atвying at the (5) Churchill. 12. Ugtedao је svog prijatelja u gomili. 'fo:fil . Take my case. Не caught sight of his friend in the crowd. moZe da znaei i "odsesti. odvel6u vав do vaAeg hotela. . 'sa:vont pa:kt." U hotelu. prepoznao sam ga ро odelu (zЬog njegovog odela)." 11. (5) lmena ljudi su uvek Ьеz l:lana. - EXERCISES 1. Nosac (poslufitelj) се vas odvesti gore. his his clothes. iti up to уоиг room." G.. The uz Churchill pokazuje nam da је ret о hotetu. . ЬOraviti"" (u hotelu). (6) Single ог douЬ/e гоот?. Моја sekretarica је teleksom rezervisala sobu.

hould k~nv:t'seibnz ri:d 'noutisiz . бi end . 1 youifl .. da titate natpise (oЬsveAtenja). .5. Mr Legarde? David Wilson.. at the end of the course. and that. 4.peo~le. . . 'i:~n 'a:aju:.. ask your way . to tinite naglas. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-thlrd (123rd) Lesson Ноw 11 your Engllah geltlng on? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset treea lekclja Kako napredu)e veii engleold? 1 2 Have you noticed that every day you are learning• new words and expressions? You can now hold' converиtions. will you. .2.. v . а mom odgo~arati i nalem "da ы·· (u tom zna.show me up. Hundreds . You ? 1. Lsgsrd? Јв мт Dejvid Vilson. --5.. Ьutlamina s. We hope that you find' time to revlaa the past le8sons.%. ..could.Ьеса~.458 fow hundred вnd flfty·nlne tour hundrecl вnd sixty 460 3. .ее ot. so that (1). Moramo nastaviti da dodajemo nov materiJ&I svakog dana. (1) So thst. PRONUNCIATION OВJA8NJENJA ma'ti:ri:tl. ... ri'vaiz . Stotine i hiljade ljudi uzletu i sleCu па Hitrouu.OOnju vee smo videli in order to 1 so as to).. da pitate za put . REIENJA ZADATAКA lnasta\lak) ot take off and 4.thousands . . 4 5 5 Jeste li primetili da svakog dana ul:ite nove rel:i i izraze? Sada mo!ete da vodite (dr!ite) razgovore. you will Ье аЫе to underatand' English as it is apoken' Ьу the English. you do it aloucl (2). 'spouk:tn . бi 'iO&Iit. . Pomogao Ьih vвm da mogu. 'noutiSt..l'm. how ZA PONAVLJANJE: 73. ancl land at Heathrow.. Without knowing. Vi morв da stв g. read' notices. would help. .4.. ..even argue with 1 2 з aorneone! 3 4 We must contlnue to add new material every day.hurry..do you do. Уои repeat so thвt 123rd LESSON .... doЬar dan. iznad svega. Nadamo se da nalazite vremena da ponov1te rana)e (proAie) lekcije. . аЬоvе all.·ь . tako da па kraju tetaja motete (blste mogli) da razumete engleski kako ga govore Englezi (kako је govoren od Engleza).3."tako da''. i da...З.. вli SIIЛI и iurЬi. - ]. :.tak i da se prepirete s nekim! . must Ье.

2) So revlи and read" aloud every day as much as you can. . .. His Engltsh is and speak fluently.З. but You Soon he . Did you REAENJA ZADATAIIA 1. .З. 'sa:tn . Utvrdieete (naci cete) da vas engleski postaje sve prirodniji. Uskoro teCno da govori..13. OВJASNJENJA (nastavak) Pona-Ajate da Ьiste mogli ЬОiје da govorite. 5. .4. trcns'leit. а ljudi Се reei: . ..9 Ьi'saidz . im'pru:v. ра ih mofete reci па (va$em) sopstvenom jeziku.. ali ne brinite: ljudi ~е moCi da vas razumeju.~ . . ali ne brinite.. 6. 'wлri . вloud (ili you свп spe8k Ьвtter - out loud): glasno. Let me 1ntrod. EXERCISES 1. but don't worry: people will Ье вЫе to underatвnd you. (2) Loud: glasan: loud-spвaker: zvufnik (glasnogovornik}.mat:im zadatko~. . 6 7 8 9 9 10 11 You will вlways have а slight вccent. Njegov englвski postsje sve prirodniji.8..Devid Hide.. Ьевldе1. 'vaitl .. а slight foreign вccent is chвrming. Ьi:kлmi~. .) osim toga. 2. Pre svega (iznвd swga). so you can say them in your own lвnguage and people will say: "'How chвrming!"' (N. thank you.. · ·n~ bral.Mtlo m• је. . which is most important. Postaje sve va!nije (neophod. Let me help you with your homework. Uvek eete imati mali (laki) akoent.Ne: hvala. You will find" that your English is Ьecoming• more and more nвtural. - Pleased to meet you. ~·laud.. · . lmate lak akcent.No. (1. .4.10.2.tow hundred and aixty·two 461 tour hundred and sixty. .. То је Ьitno (veoma va!no).. nemojte za~raviti da ponesete kiAobran. RвzumfiOe ~ (Ьitete shvaCeni). ~to је najva!nije.one 462 6 7 8 This is vltal.- Zato ponavljajte i citajte naglas svakog dana koliko god mo:Zete. 2. notiCe her пеw дЬоvе all.7. Ыagi strani akoent је §armantan. And. naglas. s\ait 'eks:шt. jer vam poma!e da zapamtite i da popravite svoj izgovor.s. will 12Зrd LESSON . Jeste li primetili njenu novu h&IJIПU? Се moCi dress? Flll ln th8 mlaalng worda: 1. Ьеса1188 it helps you to rememЬer and to improve your pronunciвtion..n•re) da se gov~r• er:'glesk1. Оај da ti pomognem sa (tvojim) d'?. natuгal.. 10 11 12 13 lma izvesnih izraza koje ne motete stvarno prevesti. Kako U• to) dra!esnol"" 12 13 There are certain expressions which you cannot really translвte. Dozvolite da (vam) predstavim Detvkla најdа. 'fa:mio. don't forget to take your umbrella. You have а accent. lt 1s Ьecom1ng more and more vltal to speak English.

titaлje је ""'та (krajnje) vsino. a"pia . you can see• the whole of London. То вв tini samo jedвnput. lzniJd SYВgS. spicy: zaCinjen. . titajte koliko god moiвte.4. Does it suit (2) me? 4 5 6 Da blsmo vam pomogli u vaiem poslu (s valtim zadatkom) ponavljanja.4. This иntence may арревr dlfficult to you. 1 Ьought' this overcoat aecond-hand..te vam se utiniti teltka. 'ouvakout . 'sentans . Da li mi dobro stoji? OВJASNJENJA PRONUNCIAПON 1. lndijska kuhinja (kuvanje) је veoma ukusna.. ali u stvari је jednostavna. Ova reOOnica mo... slight. in Englanct. . is extremely important. . . ьecoming more . todey and tomorrow we will look ageln at some of the words we have seen• recently. People rarely 5. L/udi se retko rukuju и Englввkoj.5.2. but ectually it is almple. sju:t.3. .as . 'ri:santli tu'a:e&. govorite lto је teSCe moguCno. ZA PONAVLJANJE: 74.. poust . From the top of the Post Office Tower.. . . fiEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 4. . 124\h LESSON . di'lilas . . ali mo!e blti (i) vrlo pikantna. only.more.. . .as. " speak often possiЫe. ...once..6.Reading. Variety {va·raiвtl) is the spice of /ife. ta:sk.. ka!e jedna poslovica: гaznovrsnost Jlo: n&Giii Zivota {ono Ato tivotu daje privlal:nost). houl. 'ek~ali.2. lt is done .. . danas i sutra opet cemo pogledati neke od re~i koje smo nedavno videli. zajedno s nekoliko novih. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fourth (124th) Lesson А • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset eetvrta lekclja Malo ponavljanja 1 ittle revialon 2 З 1 2 з 4 5 6 ln order to help you with tesk of revlsion.. can.. . .Ье understood. shake hands .. .463 tour hundred and eixty-ttv- tour hundred and eixty-four 464 3.5 АЬоvе all ..don't worry . .3. S vrha PoAtanske zgrade (kule) mo!ete videti сео London. Read as 1. .will ье аЫе to. · lndian cooking is dellcious but it can Ье very eplcy (1). 'spaisi. much as you . pikantan. Kupio sam ovaj kaput kao polovan (iz druge ruke). ~:t . {1) Spice: zaCin. together with а few new ones.

12. he passed the exom. дlthough he hodn't worked.DATAКA 1.n gaiz. he hвan't worked. you can take• the lawn-mower (З) when you like. on neCe polo. The whole fomily came to the wedding... Mada nije radio. morao sam da pozajmim mantil. Оп November the fifth. tell him to come back tomorrow. recite mu da dcx1e (natrag) sutra. . 4. Vilson se јо~ nije vratio. . ја sam suviAe zauzet.7. 'reivanz . light• Ьonfires and burn• guys. to рвs (вп вхат): polofiti. wount ра :s Gi ig'zem. Petog novembra ljudi prave vatromet. (5) Far (daleko) ovde samo pojatava znaatnje reti too (suvire).n . 124th LESSON . . Whatever he wants.titi ispit: nije radio. 'minits. . w:J. to fail (an exam): pasti na ispitu .1..{2) то suit: odgovarati. Da li vam ne smeta da pril:ekate deset minuta? G. maind . ukoliko ga teAko pвmtite.. Da li Ы vam odgovarao dvadeset peti?. 1 have а room reнrved in the name of Wllson. ~to god hteo.4. Мој auto је parkiran odmah ispred Ыoskopa. ne zatюravite da se vrвtite па mesto prvog pominjanjв nekog izrszs. he won't pass (4) the ехвm. rвvens could Ье seen• eating from sllver Ьowls. 'Ьizi. Lвwn-mowвr је aparat za koienje trave (Ь8nzinski ili elektritni). . Ьiti prikladan. EXERCISES 1.5. U Taueru (unutar kule). l'm far (5) too busy. Poflto }е padala kiia. Although he's very intelligent.. pale vatre i spaljuju lutke (od slame). to mow:·kositi. .485 tour hundred and aixty~tive tour hundred and alxty-alx 466 7 8 9 10 11 12 13 14 So long as you warn me first.З. .2.Would the twenty-Шth suit you? lmenica suit znati odelo. Jait . (3) Lawn: travnjak. Cela porodica је dolla na venfanje.. ali nije htela da gori (nije gorefa). Ovaj Wir vam lepo stoji: This hвt suits you. .. Му car is parked just outвlde the clnema. Za mene је rezervisana sоьа па ime Vilson. people set• off flreworks. Mada је vrlo inteligentan. То tskв вп вхат: polвgati ispit.. Ја sam (kudlkamo) suvi§e zauzet. 1 had to Ьorrow an overcoat. I:J:n 'moua. Pokulao је da zapali (Юgorsku) vatru. recite mu da ide.. OВJ~NJENJA (nastavak) . . ba.. kao ~to su ova i sledeCa. lnalcle the Tower.t4) Ехвт је skraCeno od вxamination {igzeme'nei~n)..3.. Не tried to light the Ьonfire but it dldn't burn. mogli su se videti gavranovi kako jedu (gavranovi su mogli Ыti videni jeduci) iz srebrnih l:inija. boulz.13. moz~ uzeti kosaticu kad (god) !eli~. As it was rolning. ~·teva . Would you mind wвlting for ten mlnutes? М r Wllson is not back yet.2.5.. U lвkcijama poswiOenim ponвvljanju gradivв.9. 1е11• him to go away.. .14. polotio }е iepit. REAENJA ZA. l'm far too Ьusy.. 7 8 9 10 11 12 13 14 Pod uslovom da me prethodno opomene~.

komfleks" (com-llakвв) i 125th LESSON . Wdвti сво London. London. Oglas (reklama) kafe da ako sipu mleko па ove fotne pahuljice. eetee...ght 468 4. have to (must) . During the night. . ludo little revislon (continued) 1 2 1 2 з 4 According to my dlctionary. .. BriAe se (to) "gumom". .one another (each other). joi .2. а burglar broke' into the cвstle and stole • all her Jewels. Flll ln the mlulng worda: 1.suit you. OdgoiiiiЛI li 118Л1 tiVВdesвt 2.. Although. OIIJAtNJENJA PRONUNCIATION 1. . могвт d8 и_" (rвzgovor). naziv za . а ne "pljaekaAem". .whole of. 'ћa:gla (1) C«88ll је !itorica. i'reiz 16 druge prolrюde ne Ь&zi fita koji se jedu za dorufak.4. Would . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fifth (125th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset peta lekclja Malo ponavljanj8 (naatavak) Prema mom reeniku. 'ktarri:.. з. 3. 1 •. Mada su kolвge.сk yet.. you allly thing. - Ooes the twenty-third . 'ka:sl . . That green dress ZA PONAVLJANJE: 75. s mlekom... the tower.5. The advenisement says that if you pour milk onto this oareal (1 ). . . ? REЙENJA ZADA. You eraae it with а "ruЬЬer". 'diklanari .467 tow hundrecl and aixty-aeven tow hunclred and alxty. you they hate 5. S vrha kule moie se From . оvв zelвna ha/jinв ti 1вро stoji.3. one pucketaju. you can see the .. ova ree znaei "Ьezbrifan". the top of. oni se mrzв. sџits you. 2. . Tokom no~i provalnik је upao u zamak i ukrao sav njen nakit (dragulje). it will crackle. this word means• "cвrefree". 3 4 -~ . make an appointment.Ье. 'dlu:alz. tniOi? for five minutee7 Не's not they are collaaguвs.. Nвгмtв niltll protiv d8 prl(!вkвte рвt minuts? Jol se nijв vrвtio.mind weltlng .TAКA (nastavak) 1. not а "robЬer"..

a:t . Не seems а pleasant (4) man.menjati. 'dentist . whвrв: drugde. 'ekstr. 'rл~ . Pozajmi mi 50 penija.. helf. оп је nasimpati~n (naprijatan) tovek. feindf . 'krekl.He's а dentist. ili (u protlvпom) ја imam jedпu suviiпu (ekstra) rupicu za dugme! Nemam sitnog novca za automat s cigaretama. .6. (4) Engleski nema pravog izraza za pojam "simpati6an" (sympathetic znafi Шaljiv. m~'li:n.. Нere's your change. Оо this. intr. а rnedu njima su naj6el6e pleвsant i nice.. ра: .(U) va6e zdravlje!" r~kao је barmeп . Govoritate eпgleski sve tetnije ako pomalo te svakog dana. 'rаЬо.. 'pl~nt .. "Your health!" said the Ьerman. Cime se bavi? . в1f1в.9. or else (2) l've got an extra Ьutton-hole! 1 have по change (З) for the cigarette-machlne. а odatte i "kusur" ili "sitan novac". 9 . . . . (lma) jedno dugme (koje) nвdostaje sa ovog sakoa. 5 6 Kupio је dva polovпa zvu~пika za svoj stereo (uredaj). .. ..peakers for his 1tereo.. "Cheers!"..IENJA (nastavak) he's an unpleasant man. OВJМN... Lend• me flfty pence. тrеьа 6 7 в There is а Ьutton mllsing from this jacket.. Stoga se moraju upotreЫjavati razne druge rel:i.S.489 four hundred and 8ixty-nine four hundred and 88venty 470 5 Не Ьought" two иcond-hand loud-.~nt. it's Ьаd for your health. inate (ili) Cu te udariti! (З) 12 You will speak• English more and more fluently if you revlи а little every day. Bio је to loi posao (kupoviпa). .l. he has just arrlved from Geneva. 7 8 9 10 11 (lo6e је da prestaпeA s pu6eпjem. . .t 'bлt~n houl. fiaz . to ikodi zdravlju za tvoje zdravlje). 'steriou .. . ' (2) Somвthing olse: nelto drugo..1.Ziveli (nazdravlje)!" rekao је gost (muiterija). What does he do? . Dozvolite da vas predstavim је upravo stigao iz Zenave.Then 1 was wrong.Оп је zubar. l>a:t .. 'Ьa:m~n. lt was а Ьаd Ьergain.lzvolite kusur... saOSfiO!jan)..Onda sam pogre~io.10.t'diu:s.11. or else n! hit you.. 'ba:ain.. • ri'vaiz.... . Od to change. . .. gospodiпu Legardu.Uradi to. лn'plez. . '8u:entli .4.12. will you? You ought to stop emoking..l.. said the CUitomer. ali nisu radila. imenica chвnge znafi promena.1. sir. оп On izgleda kaa simpati~п (prijatan) tovek. 'si~i~l . :кl'~:tism~nt . 16' 125th LESSON . but they dldn't work. prema prilikama. molim te. poпavlja­ 12 10 11 Let me introduce you to Mr Legarde.. somвone в/sе: neko drugi.. 'd!ek~t . 'kлst~m~.

There is а button mlasing from my shirt. Ne Ыh vokю da sam zuьar. hadn't. ја . Stв Ьi to mog/o Ьiti? is something . 2. Sipaj(te) vrelu vodu па kafu (preko kafe).would .sorry .missing.Videli smo (u 120. 1. You should never Ьelleve advertisements. ? . Каd blste to rekli. . .Covek mora slu~ti 126th LESSON ·• . . .2.. lf you burgled. 3. 1. Ne treьa nikad verovati reklamama. What . . 125. t haven't sitnog now:a. got а five-pound note. Ьi stвjao novi sterвo-uredaj? - Svвkako previlв za Flll ln lhe mlulng worda: 1. . What .5. 1 have Russian.Ье. $ta znsёi оvв rед? . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-slxth (126th) Lesson REVISION AND NOТES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset iesta lekcija Ponovo pro6lt8Jte olljainjen)8: 120. . . Ds nisi zakljutso vrвta. njih niko ne voli. br. ZA PONAVLJANJE: 76. nisвm nikвd uCio ruski. t'm l've . .too much.never learned (ili learnt). ne Ьiste blli u pravu. . . 4. locked the doors you REIENJA ZADATAКA 2. 124. oЬili Ьi ti stan (ti Ьi Ьiо obijen).could. Koliko тепе. br. Nedoata}e jedno dugme s mo}e koAulje.2. . 4 i 5. l18f718fn Zao mi је. 121.4.Far for me.Ne znвm.cost. much а new stereo .mean .would have Ьееп.5. br. . lekcija.З. br.3. it ? 1. Pour the Ьolling water onto the colfee. 1 i З. i to u opitim sudovima. 5. There.. br.. - got any .. 1 wouldn't like to Ье а dentist. 122.change. . 1. (/тв) neSto (!lto) ГIIКI<Jstвjв. . does this word ..471 four hundred and нventy-one four hundred and seventy-two 472 EXERCISES 1. you would Ье wrong. lekciji) da se one upotreЫjava kao Ьezlifna zamenica. 2.4.2. only . Bezl~nl lzrazl. 1. 11 you said that.? - 1 don't know.5. 1. br. . по one likes them. 123. . Ноw. poslovicama i drugim tvrdnjama koje se odnose na sve ljude: One must оЬеу (ou'Ьei) one's psrents. lmam samo jвdnu nolltanicu od pet funti. .3.. 2 i 5.4. ..

473

four hundred and aeventy--three

tour hunclred end aeventy~tour

474

svoje roditelje (Roditelji se moraju slu8ati). lпа6е је ovakvo one Ьоlје izЬegavati, jer zvuci pomalo .. u~togljeпo".

Znamo i za you u Ьezlit:nom znat:enju. From here, you свп see the whole of London - Odavde se moze videti сео Londoп. You don't sву such things to а lady- Takve stvari se ne govore јеdпој dami.
Upotreba tre6eg lica mпozine (they) ista је kao u па8аm jeziku: They sву he's /eвving his јоЬ- Kaiu da оп пapusta posao. Ne Ы trebalo da паm zadaje te~ko/:e пi upotreba Ьezlicпog it, koje odgovara па8аm З. licu јеdпiпе (i sredпjem rodu): lt's co/d todвy- Daпas је hladпo: lt was nice to see old friends - Bilo је lepo videti stare prijatelje; lt seems ... - lzgleda da ... 2. Paalv. - Кеd пiје паzпа6епо ko v!Ћi radпju, eпgleski pasiv najt:&ACe mofemo doslovno prevesti: The саг was stolen- дutomoЫI је (Ьiо) ukradeп. дkо је паvеdеп v!Ћilac radпje (s predlogom Ьу), takvu re6eпicu оЫспо prevodimo ndom aktivnom: The саг was stolen Ьу two young men дutomoЫI su ukrala dva mladi6e. This paper is read Ьу тil/ions of people - Ovaj list citaju milioпi ljudi.
Ье

How /ucky you are! - Bas si sre/:aпl How hungry 1 ат! ~to sam gladaп! What а тiseraЫe dву! - Kakav zalostaп dап! - Whвt noisy children!- Кekva Ьuспа deca! - What а /ot of people! - дlа ima sveta!
4. То mlaa zпaci pre svega .,promaMi" ili .,propustiti". Не shot, but тissed the tвrget ('ta:git) - Opalio је, ali је promuio cilj. Oon't тiss the train - Nemoj da propustiS voz. Cesto је i zпа6епје .,пedostajati". This jacket hвs а button missing - Ovom sakou пedostaje јеdпо dugme. 1 saw а man with а missing arm - Video sam t:oveka Ьеz ruke (eoveka s rukom koja nedos)aje).

1 pasiv moze Cвsto da ima Ьezlicпo zпа6епје: Drinks wi/1 not sold any тоге - Pi6e se vi8a пе6е prodavati. lt is said thet. . . - Kaze se da . . . Pasiv Ьеz pomocпog glagola imamo u natpisima kao Sto su English spoken (Govori se eпgleski) ili Wanted (doslovпo ..zeljeп", tj ... traii se"), прr. Wanted: в shorthend typist- Traii se steпodaktilografkiпja. lmajte u vidu da eпgleski rado upotreЫjava pasiv i od oпih glagola koji kod паs пе mogu imati taj oЫik: 1ат told this is the ьest hote/- Кalu mi (doslovпo: kazaп sam) da је ovo пајЬоlјi hotel. Не wss snswered Ьу sn old тап- Odgovorio mu је jedan starac (doslovno: Оп је Ьiо odgovoren od jedпog starca).
З.

Кеd је rec о psihickom .. пedostajaпju"' tj. ialjeпju za dalekom osoЬom ili mestom, eпgleska koпstrukcija је obrnuta od па8а. Mi pitamo .. Hocu li ti пedostajati?" а Eпglezi­ Wi/1 you тiss те? - doslovпo .. Но6е~ li me пedostajati?" 1 тiss ту chi/dren - Nedostaju mi (moja) deca. They тiss Englsnd- Nedostaje im Eпgleska (Опi zale za Eпgleskom).

5. Care (k<a): briga, staraпje. То tвke саге of (someone, something): briпuti se о (пekom. пe6emu).
Cвreful:

brizljiv, pailjiv. Ве careful! nemaran, nepafljiv. Carefree: bezbri.Zan.
То саге: brinuti se, mariti. 1 don 'f ti6e me se ~ta оп kaie. саге

Pazite'

Cвre/ess:

How charmlng (lekcija 123). (uglavпom

Uzvicпe receпice pociпju

what he says -

Ne

sa how . .. !

ispred prideva) ili sa whst . .. !

126th LESSON

475

tour hundred and 88V8nty-five

fow hundred and aeventy-slx

476

6.
о

То ault ј to flt. - оьа glagola se upotreЫjavaju kad је re6 ode6j. This ooat doesn 't suit те (sju:t)- Ovaj kaput mj ne prjstaje, ne stojj mj lepo. This ooat doesn 't fit те - Ovaj kaput mj njje ро merj. Th088 shoes don 't fit, they're too blg - One cipele nisu ро meri, prevelike su.

Telefonskj ј registarskj ьrojevj, brojevj dokumenata, hotelskjh sоьа ј sli6no 6jtaju se cifru ро cjfru, npr. 70556: seven-oh-five-five-six (jlj: seven-oh-<iouЬ/e five-six).

То suit se upotreЫjava i u prenesenom smislu. Any day will suit те fine - Bjlo koji dan aavrйeno оо mj odgovaratj. Would Tuesd8y suit you?- Da li Ьi vam utorak odgovarao?

7. То look llke ј to aouncl llke. - Znamo ve6 da to look (gledatj) znafj ј "jzgledatj". Glagol to sound (zvueati) upotreЬijava se za sluine utjske na jstj nafjn kao ј to look za vjdne. као Ato ka!emo She lookвd heppy (lzgledala је sre6na), moiemo re6j ј She sounded heppy- Ро glasu se fjnilo da је sre6na. Оп the telephone, he sounds like his f8ther - Na telefonu on jma iatj glas kao njegov otac. 8. llrofevl. - PodsвOOmo vas: brojevj godjna se fjtaju u dva dela, npr. 1723 kao 17-23 {seventeen twenty-three), 1980 kao 1~ {nineteen eighty). Uzrok tome је §to se u engleskom moie brojatj u stotjnama ј preko jedne hjljade, tako da npr. 3500 moiemo fjtatj kao thirty-five hundred (pored: three thoussnd five huпdred). U brojevjma godjna reC hundred se izostavlja, osim u onima koji se zavriavaju па dve nule: 1800 - eighteen hundred. U brojevjma od ... 01 do ... 09 takode se zaddava huпdred, npr. 1902 - nineteen hundred 8nd two, ali је u govoru obl6njje nineteen-oh-two Uer se nula fita kao da је slovo О - ou). Dvadesete godine, jtd.: the twenties, jtd. Godjna воо. pre n.e.: eight huпdred В. С. (Ьefore Chrjst) (Ьi: sj:). Godjna 1260. nde ere: twelve sixty A.D. (anno domjnj) (еј dj:)

9. lzrazl koj8 treьa zapt~mtltl. - 1. lt m8y 8ppe8r str8nge to you. - 2. We've Ьееп here for three 8nd 8 h8/f hours. -З. Follow те, wi/1 you?- 4. Let's go snd get some /unch. - 5. The porter wi/1 show you up. - 6. How cherming_ you look tonight. - 7. When he sings he sounds /1ke 8 mghtmg81e ('najtj 0gejl) ... with tooth8che. - в. He's f8r too busy. 9. Уои ought to stop smoking.
10. Prevod. - 1. То vam moie jzgledatj eudno. - 2. Ovde smo vel: tri i ро sata. З. Podite za mnom, molim vas. - 4. Hajdemo na rue&k (Hajde da jdemo ј nabavjmo malo rufka). - 5. (Hotelskj) noaa6 оо vas odvestj gore. - 6. Kako dratesno jzgledate veooras.- 7. Kad on peva, (to) zvuf1 kao slavuj ... sa zuboЬoljom. - в. Оп је ј prevj§e zauzet. - 9. Treba da prestane§ da pu§j§.

Languages аге the pedigree ot nations
su pedigre nacija.

(Samuel Johnson). -

Jezici

ZA PONAVLJANJE: 77. LEKCIJA (Revlalon)

126th LESSON

477

four hundred •nd aeventy-aeven

tour hundred •nd 8eventy-elght

478

Hundred and twenty-seventh (127th) Lesson
Тhе

Sto dvadeset sedma lekclja
Da li ti ne smeta ako ukljuCim televiziju, Dejvide? Htela blh da ~ujem (slu5am) vesti. - Samo izvoli (naravno da ne). Ovo је Bi-Bi-Si. (Sada) је Sasl sati i evo vesti. Vlada је danas objavila da ~ podneti ostavku. Premijer је to · objavio (nal:inio objavu) u govoru u Donjem domu danas ро podne. Qdluka је doneta s obzirom na nedavni poraz (u svetlosti nedavnog poraza) vladine politike cena 1 prihoda, . kao i nedavnih poraza u lokalnim izЬOrima za poslan•ke. Op§ti izЬori se o~kuju slede~g meseca. Gradanski rat u Rutaniji se nastavlja. Vojna hunta koja је proilog meseca sru§ila vladu . . . obratila se (apelovala је) danas Amer1c1 za vo1nu pomoc. Da se vratimo doma/:im vestima (opet kod kuce): zavriio se nedavni §trajk alatni~ara u Dagvudovoj fabrici automoblla.

news

1 -

2
З

4

5

6
7

8
9

Would you mind if 1 turned on (1) the televlsion, David? 1 want to llsten to the news. - Of course not (2). This is the В.В.С. lt is six o'clock and here is (З) the news. The Government today announced that it would reslgn. The Prime Mlnister made• the announcement in а speech to the Commons (4) this afternoon. The declsion was taken• in the light of the recent deleat of the Government's Prices and lncomes policy (5) and вlso recent deteвta in local by-elections. д General Election is expected next month. The clvil war in Rutania (6) contlnues. The mllitary Junta which last month overthrew• the Government appealed today to America for mllitary aid (7). дt home agвln: the recent strike Ьу tool·makers at Dagwood's Car Plant has flnished.

2 3
4

5
6

7 8
9

ОВЈАЙNЈЕNЈА

PRONUNCIATION

(1) То turn: okrenuti. То tuгn оп: ukljufiti (ap~rat, lampu)_. p~titi (vodu). То turn off: iskljufiti. Ako је ret о prek1dafu (а swttch. IZQ. swif). ka!e se i to switch оп i to switch off. . (2) Tamo gde Ыsmo mi pitali ..Oopu§tate li .... " ili .. ~_ogu 11 · Englezi oЬieno potinju pitanje sa Оо you mtnd . ..:. (1l1 w_oиld уои mind . . .) - lmate li neSto protiv ako ... Otuda odrefn1 odgovor (Ne, nemam niAta protiv) ima u stvari vrednost n~ po~rd~og. Pazite da па ovakva pitanja ne odgovarate sa "Yes ',Јег btste tllпe odblli moiЬu umesto da је prihvatite! (3) Niste zaЬoravili, nadamo se, da је news jednina uprkos zavrtetku

(4)

S~l:eni oblik od the НoUS8 of Commons (Donji dom britanskog
pa~amenta: gomji је Т11е НoUS8 of Lords).

127th LESSON

479

four hundred and aeventy-nine

tour hundred and eighty

480

10 11

12
13
14

15

The men аге expected to return to work on Wednesday. А gorllla escaped from London Zoo and attacked four passers-by. lt was later recaptured safely (8) and returned to its cage. А 8p0kesman for London Zoo said that the an1mal рrоЬаЫу felt' lonely. Flnally, the -ather forecast: the night will Ье fine with scattered showers (9) in the North. And that is the end of the news.

10 11 12 13 14 15

OЬ>kuje se da 6е se radnici (ljudi) vratiti na posao u sredu. Jedan gorila је роЬвgао iz londonskog Zooloskog vrta i парао Ь3tiri prolaznika. Kasnije је Ьеz teAko6a (ЬezЬedno) ponovo uhva6en i vraten u svoj kavez. Jedan predstavnik londonskog Zooloskog vrta rekao је da se !ivotinja verovatno ose6ala usamljena. Kona6no, prognoza vremena: no6 Ь> Ьiti lepa (fina) sa mestimiCnim (razbacanim) pljuskovima na severu. 1 to је kraj vesti.

O~NJA (nastavak)

----

~k1~P~ · · · ~end a't~kt f~: 'pa:sazbai. - 12. ri'ke~ 'seitti kc"dt ... '~k=:d 'iau:Z: · • ба 'enaml · · . 'lounli. - 14. ·rainali ба ·wc& ··fa:k~ :si

(5) Politika је politics, ali u smislu programa ili na(:ina rada (kao u izrazima politika cena, stmЬena politika i sl.) kal:e se policy. lsta ref, inate, oznatava i "polisu" (osiguranja).

(6) lzmiiljeno ime.
(7) Aid је zvani(:no organizovana pomoC (vojna, drfavna, pomoC unesretenima i sl.): inate se ka2e hвlp. (8) U engleskom se mnogo upotreЫjavaju pridev safe (ЬezЬedan) i prilog sвfety. Аге these stairs sвfв? - Jesu li ove stepenice sigurne (nisu li opasne)? - We вrrived sately home- Stigli smo

EXERCISES

k enough to •nswer these queations. now
Flll ln the mlaalng worda:
1· Ја
the

Ьеd. - 2. ln the l•ght of recent proЬ/ems, the director has realgned. - 3. А General Election is expected next month. 4· Are you WOmad aЬout the strike? - 5. You alreody

1. Would you mind turning off the teleVtsion, 1 want to go to

kuCi

Ьеz proЫema

(zdravi i l:itavi).

(9) Shower је nagla ki§a, pljusak; ista ree zna(:i i tu~. То take а shower: istu§irati se.

t:esto g/вdат televiziju,

s/i niksda ne s/UМ.m vesti

1 often

the television, but 1

2. Ako vlsdв Ьude оtюгепа, moismo otekivsti stroge теге
(po/11/ke).
lf the Government is strict . . . . . . . . . . , we can

AUENJA ZADATAКA
1. Mollm te, lekljuti televiziju, ја hotu de idem na spavanje (u krevet). - 2. S oЬzlrom na skoraAnje proЫeme, direktor је podneo ostavku. -з. ldu6eg meseca otekuju se optti lzЬori.- 4. Da 11 se Ьrine§ zЬog ltrajka?- 5. Vi vet dovoljno znate da Ьiste odgovorili na ova pitanja.

127th LESSON

481

four hundred and eighty-one
REЙENJA ZADATAКA

four hundred and eighty-two

482

3. Mord nвuёiti dв hodвA pre Г1f1g0 Ato (ZB}leliS dв t!CiS.

(nastavak}

You

learn

Ьefore

to run.

1. watch - never llsten to - nвws. - 2. over1hrown - expect policies. - 3. must - to walk - wanting. - 4. ever - feel lonely away. - 5. Making - easy- wouldn't- one.

4. Ako se iksd oseCd usamljen, dodi odmah do тепе.
lf . . . you . . , come and see те straight

5. Lako је ddati (prвvitl} govor, ali јв ne bih volвo da ga driim
(dв nвprsvim jedвn).

Ako se sluiite snimkom, prвtite najpre tekst uz pomot knjige, imitirsjuCi izgovor и seЬi; potom gв slulajte viAв putв, dok ~ budete и stвnju dв ьеz 6itвnja s...e rвzumete; kon«no pro6ltвJte glasno
svвku

ret!enicu.

Ьвz ротоСi

ploCe

(kasвte).

а speech is

. . . . • but 1 . . . . . . . . like to

make

V. PONAVLJANJE: 78. LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hundred and twenty-elght (128th) Lesson .
Problems

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sto dvadeset osma lekclja
ProЬieml

Pacijent. - Doktore, pomozite mi. Ја stalno govorim sam sa soьom.

2

1 2
з

Patient. - Doctor, help me. 1 keep' (N.1) talking to myaelf. Psychlatrist. - Don't worry, sir, it's not uncommon. ln fact, thousands of people do
it.

з

Psihijatar. - Ne brinite, gospodine, to nije neuobl~a­ jeno. $tavi§e, hiljade ljudi to rade. Pacijent. - Da, ali, doktore, vi ne znate (ne uvi.,ate) koliko glupo zvu~i kad govorim (koliko glupo
zvu~im)!

Patient. - Yes, doctor, you don't reallee how ltupid 1 sound!

PRONUNCIATION

'pf'Qbl~z. -

1. 'peiЬnt. -

2. sai'kai~trist ... лn'k:nn~. - 3. ri~'Jaiz hau

128th LESSON

3. . 1 haven't seen him for eges: is he well? 0:.pi~ OВJA$NJENJA (1) Age (eid!) znati "dоЬО". -з. . but 1 don't Ьelleva in lending money. 'stend~. What а plty! . Stonв Age: kamano dоЬО. What.11. nemam potreЬe da pijem! Tvoja devojka је lepa.l don't Ьslieve in tвlking to strangers . the dwarf could Ье а girl . . We've just drunk all your whlsky.Io Ы. on izgleda intetigentan. .8. 2ао mi је.4.smatrati da је (ne6to) doЬro". patuljak Ы mogao da bude devojka (devojcica)glasio је (doAao је) odgovor.2.vekovima". l'm oorry. 1 don't need to drink•! Your glrl-friend is good-looking... . Upravo smo popili sav tvoj viski.came• the reply. No. Не sounds intalligent. ia:'za:mpl. Heven't you ever Ьееn to а psychlatrist? You should.Ја smatram da ne treЬa razgovarati s nepoznatim ljudima. Rdi!NJA ZADATAКA 1. EXERCISES 1. Sta. godine starosti". smatram da nije u redu da pijem pred (svojom decom. Have а drink. What is the dlfference Ьetween а llttle Ьоу and а dwarf? . jedan psihijatar је svom pacijentu postavio (upitao) nekoliko standardnih pitanja.Ьeskrajno dugo''. а u stvari nije. а kad sam daleko od njih. Mcde znatiti (kao ovde) i . (2) То Ьtllieve in mcde imati doslovno znatenje. "opoha". Тhв Midd/o Ages: srednji vek.Really? Why not? Well.5.4. Zdravo. hvala. . . Кakva lteta! . . а psychlatrist asked his patient а fiew standard questions. nisam te video ve{: titavu vetnost! Uzmi ne~to 9 - 9 10 11 12 13 14 - za piee.. . Zar niste nlkad Ыli kod psihi}atra? TreЬI.7.odgovorio је !"'Cijent. limps. ftl\nt. but she limps. c1df1Z.. Ne. Ро govoru. a'wci. kao u: 1don't Ьe/ieve in God.12. Moglo Ы da bude mnogo razlike . 1 haven't seen• you for ages (1 ). - the child's вgе? . Only when she walks! ai aaund... 1 don't Ьelleve in (2) drlnking• in front of ту chlldren. and when l'm away (3) from them.Zbllja? Za$to ne? Рв.1. Whвt is 9. Nisam ga video vet Citavu v&enost: је 11 doЬro? 128th LESSON . na primer? Ра. aa:l. Kakva је razlika izmedu malog deёaka i patuljka? pitao је. thanks. ali ја sam protiv pozajmljlvanja novca.С.he asked. nikad ne pijem. 1 never drink•.С..5. 4 5 6 7 8 - Prilikom (njihovog) prvog susreta. а takode i . dwa:f.13..replled the pstient. . ali hramlje. but he isn't raally. Ыti pristalica (notaga)".Ја ne verujem u ЬОgа. ..2.483 four hundred and eighty-three tour hundred and eighty-four 484 4 5 6 7 8 - At their first meeting.5.. Samo kad hoda! 10 11 - 12 13 14 'sti~. Hello..Којi је uzrast deteta? lzraz for ages znati . There could Ье а lot of dlfference . for exemple? Well. wa:ks.

.odsutan".. .. SuviAe dugo sedim: noga mi је utrnula (imam eiode i igle u svojoj nozi). kuCi dok mi Ьudemo odsutni? Who . . in'said aut .. in drinking and she doesn't з. the mic_e (mais) wi// play . laat . а ona пета potreЬe da рiјв.gume" i . " and а .after.seen him .з. Ноw 5. to look the house we 1. doesn't ~teve ..souncls.1. . рвтеtпо .daleko" ili . l've got piпs апd needles in my foot. . prais 129th LESSON . l've Ьееn slttiпg' dowп for too loпg. . 10 fly away .course .Каd matka ode.. ts going ...saw htm .otil:i. Оп Не nije pristвlicв piCa. 2 з nai6i kad odete u Englesku. . Jestв -Ко 6е li ga skoro vidвli?. and .. Не put• оп his пеw coat lnside-out апd you could see• the prlce-tag.. she looks. . . Primetili ste svakako da vic о patuiJku nije mnogo uьediJIV u prel/()(ju. ? ZA PONAVLJANJE: 79.. What. video sam ga prollog _ (3) Znamo vot away uz glagole kretanja: 10 go away. . miAevi kolo vode (Каd ЈО ma&a daJeko.... se Ьrinuti о 4. u zna6enju . .Nвrвvrю. When the cвt's вwау.. наvе . pinz ltDd 'ni:dlz.whlle.... .3.<1watf(kao i friвnd. are . .how . intelligent she is the difference .pt~"? а i kako govori (ZVIXi).485 tour hundr8d and eighty-tive Квkvв јв rвzlika izmвt1и tour hunc:lred and eighty-alx 486 Fln 1n 1118 m1881ng worda: 1.odleteti itd..4. .Thursday.. . Mote se upotreblti i uz glagol to Ье. 1 . you recendy? - Of . .2) wheп you go to England.pretty .. . U engleskom. LEKCIJA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-nlnth (129th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset deveta lekclja Nelшllko ldloma па few idloms 1 Evo nekoliko idiomatskih izraza koje Ьiste mogli 1 2 з Here are а few idiomatic expressions you might meet' (N..away. poito nета ~ramatiekog roda. .. REiENJA ZADATAКA (nastavak) . PRONUNCIAТION fju: 'idi:m1z..5."? OВJAiNJENJA (nastavak) 2. Каkо опв tвро iz(ll«<в...1.Ьetween. idiametik.2. . Оп је obukao svoj novi kaput naopaeke (unutra-napolje) 1 mogla se vldetl nalepnlca s cenom.rubЬer roЫJer. mi§evi 6е se igrati).need to drin~. . secrвtвry i ЬеzЬrој drugih •men1ca) '1821 pod)ednako za muAkarca i za 1enu.

То one's hвnd: isturiti (ispru2iti) ruku. try. he takes' те for grented (4).. odatle ovde pasivni oЬiik.. nek. lt's not dlfficult to do. То put out: izneti. samo ро seЬi razumljivo. pozor~u 1 sl. ЬIAnt •. isuviAe se пavikao па mene (i ne prime6uje me). moriti gladu' ·. дll the fruit had gone Ьаd (5)...1. OВJMNJENJA (1) 8/unt.. а u stvari је Ьiо bez preЫjene pare. Umirem od gladil tca:. koji је svaku stvar пazivao pravim imenom (пazivao aiov aiovom).а: knack (2) to it. pla6ate odmah (u gotovom) 50 fuпti а potom 16 mese~пih rata ро В funti. ali опа пiје mogla podпeti pomisao da ga Ьасi. istruliti. daun. When you buy' оп hlre-purchase. Не 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 Не pretended to Ье а millionвlre. etc.5.izgladnjivati. То stand: stajati. Kad kupujete па otplatu (kradit). i otuda olako shvatati Ш potcenjivati. fru:t .. То stsrvв (od istog korena kao i nemal:ko sterЬen. togomвd ili to go crвzy ('kreizi).): ugasiti vatru (cigaretu. Сете оп.postati''. ')мilllant ••.On ima smisla za te stvari) ili odgovara ndime "trlk". То put off (rel:enica br. but she couldn't stand' (6) the idea of throwing' it аwву.. but 12 12 We will have to put' off the meeting untll next Тhuraday. who called а spade а spade. 'МAn&li in'$tl':lmaots. То go Ьвd: pokvariti se. you must put' out (З) your hand to make' the bus stop (N. Sve se vote pokvarilo... to је sasvim lako. otvoren. Moratemo odlo!iti sastaпak do slede6eg ~etvrtka. umreti") znal:i . pokuiaj. · lf you wait for а bus at а request stop... (2) Knack је familijarna rel: koja ili oznal:ava veblinu. since noЬody is free. S pridevima nвgativnog znal:enja glagol to go se upotreЫjava u znal:enju . you make' а down-peyment of flfty pounds and then sixteen monthly inatalments of eight pounds.. morate ispru!iti ruku da Ы autobus stao (da Ыste u~iпili da autobus staпe).. Vk:leli smo u istom smislu i glagol to Ьssr.. "Моs". l'm starved (7)! Bio је vrlo otvoren Covek.Најdе. lzraz therв is . . to stand something: podnositi netto. То пiје teAko (uraditi).. ali ima јаdап роsеЬап trik (caka). Као prelazan glagol znal:i .9. бi ai'dia QIIJMNJENJA (nastavak) (З) То put out (4) put оп: staviti.487 tour hundred and eighty-eeven tour hundred and eighty-elght 488 4 5 6 7 8 9 was а very Ыunt (1) man.$ta se daje? (u bloskopu. 'ara:ntid. What"s оп?. pokloniti. ьвz dlake na jeziku. therв's nothing to it . Мој muf me ne razume. sposobnost (Не has а knack for these things . to it takocSe se odnosi na teAkot:u ili lakol:u nekog zadatka.1. Му huaЬand doesn't undera18nd' me. 1 hope we can eat• soon. obuCi.З). То grant: dodeliti. Ako tekate autobus па prolazпoj staпici (staпici па zahtev). but there's . Nadam se da uskoro moZemo da jedemo. apeid. izЬaciti. poAto пiko пiје slobodaп. То tske (something) for grantвd znal:i primiti (neAto) kao obll:rю. ri'kwest.. Оп se pravio da је milioпer.poludeti. "caka". (5) (8) (7) (8) 129th LESSON . вc:tually he wes broke. re6eno о no!evima i drugim ~rim predmetima. r1pr.). 11): odgoditi.4. Primenjeno па ljude znati iskren. То put out а fiгe (а cigarвtte.6.umirati od gladi''.). znati tup. itd. namestiti. 'hai 'ро:Ьs •.

. there 's а knack. 5. FUI ln the mlulng wonla: 1. 5.3. Ме 1. This knife is so Ыunt that it won't cut. what you want (like).4. What's on (8) at the Gaumont this week? lt doesn't make' any dlfference to те.13.put.. sta:vd. 'spo:tska: . Ne mogu d8 podnвsem tog /!ollflirJJ kad se pravi d8 је struCnjak. 2. Potpuno mi је svejedno (ne blh mogao da marim manje).the end . Nlsam јео vet: nedeljama.•• ba:d лр. sli ima jвdan trik. Uvek kuЬurim s novcem pri kraju mesecв. Mole:f dв rszЬi}tМ 1ta hoCeA.5.too. . LEKCIJA 129th LESSON . .. .. То nije tвlko.11. Ве. sve vo6e se (Ьilo) pokvarllo (ietrulllo). ..4. . ~ta se ove nedelje daje u . 4. .pretends. 1 can't . stand .. . 'IOUIШ'nt . that man when he You can break . pri'tendid. 13 14 Tata me је pitao da li hocu sportski auto ili jahtu. EXERCISES 1..inside out.4. . З..3. 1 couldn't REIENJA ZADATAКA to Ье an expert. your gloves on ZA PONAVLJANJE: 80. . nemam para. l'm hard up. l've got pins and needles in my foot.5. but (to it). mвni је sasvim svejedno . Alter а week. 1 couldn't care less. jat.. .2. harcl up . all the fruit had gone Ьаd.care at of the month. . Не always puts off his dentist's appolntments.l'm broke. Ne mogu da ustanem.N!!fm (stavil) rukllvice naopatke. Posle nedeiJu dana.. . l'm always .-2.10. natla krpa zakrpu. - less. 1 ја.14. utrnula mi је noga. av 6rouiq.. 'h:zdisina 'nout»di. .. . 1.3.2. . On uvek odla!e preglede kod (svog) zuЬe. . lt's not difficult. . .ra. (ionako) sam Ьеz para. Pszi! Nemoj da navl. .488 tour hundred ancl eighty-nine tour hundt8d and ninety 490 13 14 а D8Cidy asked me if 1 wanted а aports-car or yacht. 1 can't stand up. careful! Don't . Blrds of в feather flock together (ptice jednog pera jate se za)edno): svaka ptica svome jatu. Gomonu"? Meni је to svejedno.1:1. 1haven't eaten for weeks. Ovaj not је tako tup dв ne6e da se6e. .

Onda nam је rekao da ne pohaaa predavanja nego da provodi vreme pripremajuC. ali pokatkad i previAe (maltice previAe) miran.i polititke sastaпke. 4 5 6 7 8 9 10 11 OВJASNJENJA {1) То have someone (podrazumeva se at home).. naprosto to hitch) . А hitch-hiker (ili в hitcher): auto-stoper. popril:ati.primiti. PiAem da Ьih tebl i tvojoj Zeni zahvalio Sto ste nas ugostili proAiog vikenda. momak (dete) је studirao . povesti ga. Life in the auburЬs is qulet. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 at dlflerent sorts of letter.b~:bz 1. he goes to demonatrations. Zivot u predgraciima је miran. SavrAeno smo se zaьavljali (uzivali). We lhoroughly enjoyed ourselvea. (З) То hitch-hike (ili. aim 'raitiq.- З. socijalnu antropologiju".Ја nisa.zn&A kakva је Dloun i izgleda da se studentski !ivot promenio u odnosu па onaj zivot (od zivota) kakav smo ја i ti poznavali. ju:n~·v~:s.9. Preko vikenda ide па demonstracije. u naie vreme. and it was so nice to see• you and Mary agaln.you know· what Joan is likeand it seems that atudent life has changed from the life you and 1 knew·. but aometimes а Ыt too qulet.»ti.. ugostiti. 'sou!l (5) То hвve to do with: imati veze sa.- Csskati.voziti se auto-stopom... 4) 1 ln this lesson and the next one. we gave· а lift (2) to а hltch-hiker (З) .8. hil 'haikQ . Then he told' us that he dldn't attand lectures but spent' his time preparing polltical meatings.5. в chat: Caskanje. Dear Mike. we will look 1 2 з Sto trldeseta lekclja Plama U ovoj lekciji i u sledeeoj pogleda/:emo razne vrste pisama. the kid was atudying "Social Anthropology" which 1 always thought' had aomething to do (5) with monkeys. lt was nice. For а start. tct. s~:ts. l'm wrlting' to thank you and your wife for heving (1) us last weekend. 'sz. too. teindtd. povezli smo jednog auto-stopera jednog mladog studenta koji se vra/:ao na univerzitet.. Dragi Majk. At the weekand. Bilo је lepo i videti London posle ovoliko vremena. (4) То chвt: PRONUNCIA TION 1. t ЗOth LESSON . Као prvo (za potetak). prijateljski razgovor.а young lludent going back to univвrsity. 2.OdveACu vas (odЬaciCu vas) do stanice. Na putu ku/:i. We had а long chat (4) .6. to see• London alter all this time. '6Qrali in'dbid. (2) А lift је inaee -lift.. Dugo smo /:askali . maik. Ato sam ја uvek zamiAijao da ima neke veze s majmunima. Оп the way home.- . 1 had nothing to do with that scandal .481 tour hundred ancl ninety-one tow hundred and ninety·two 482 Hundred and thirtleth (130th) Lesson Letters (N.m imao nikakve veze s tim skandalom. 'stлdiiiJ iz 'kwai~t. ali to give someone в lift znal:i primiti nekoga u kola. 1'11 gilftl you в lift to the stвtion.. i Ьilo је tako lepo ponovo videti tеЬе i Meri.

. i radujem se Sto Cu vas оЬоје uskoro opet videti.а lift. Yours. . lzgledam /1 umoran? Nisam mnogo spavao и poslednje vreme. 4. When 1was at school. lt has nothing to do with you.hnz. On ima (posedщe) tri kuCe i dva sportska automobila.5.~~­ look . Не owns three houses and two oports-cars.2. 'mлokiz. 2. His . . it wouldn't have Ьееn allowed. . -З. zar 14 15 Da li ti se {:ini da sam (zvutim li) star i netrpeljiv? Pretpostavljam da (i) jesam. We will put off the meeting. - 15. really . . ZA PONAVLJANJE: 81.. the way home. Kad sam ја Ыо u §koli. Klndest regerd1 to you and your wife. two were to frie"fldS 1. .10. i sa }adovoljstvom oCekujemo da vas We to seeing you ourselves and we EXERCISES 1..of which. povezli smo jednog auto-stopera. Njegova autoblografija napisao. . David.2. Na putu kuCi morali smo da stanemo na servisnoJ stanici.5..hitch-hiker.. poSto niko ne mo!e da prisustvuje.to do with .5. tvoj Dejvid. Napisali smo tri pisma.. Thanks agaln for your hospitality. . Nв putu kuti. de~an'strei. ~en6ra'tюlж:I1i .. we gave On to а з. .»Ьnnt. пета nikakve veze s romanima koje је . pri'ptariq pa'litikl. . hO)Spa'uelati. in't. 1ЗOth LESSON .11. Оп the way home we had to stop at а aervice atation.. Flll ln 1he mloolng wordl: 5. od kojih su dva Ьila (upuCena) prijateljima. 4.has wrttten. thoroughly enjoyed . zapravo.13.look forward again. since nobody can attend. and 1 look forward to нeing' you both ageln soon.novels .4.493 tour hundred and ninety-three tour hundrecl •nd ninety-tour 494 12 13 14 15 ln our day. . Hvala joS jednom za va~ gostoprimstvo. that would not have Ьееn allowed. We three letters. autoblography has nothing the he AE!tENJA ZADATAКA 1. LEKCIJA 1. to nije (ne Ы) bllo doZ'Юijeno. . Do 1 tired? 1 zaЬavljali much recently. would it? Do 1 sound old and intolerant? 1 suppose 1 am.. 2. Odlo!iCemo sastanak.3. a'tend a'laud. 11. Odlitno smo se ponovo vidimo. wrote. 12 13 U na5e vreme (nas dan).4.haven"t slept. . 'lckЬz . Srdacni (najljubazniji) pozdravi teЬi i tvojoj zen1. 'kaandast r•'aa:dz.1. То nema nikakve veze s toЬOm. to ne п е? Ьi Ьilo dozvoljeno. ..

. OВJA$NJENJA (1) то appfy: primeniti. . While there. 'h'l:thend. Ьоu6 . :мi'va:tismont . . "kWOtlafajiQ fr:. neudata sam. Upravo sam pro~itala va~ oglas u "Tajmsovoj" rubrici "Ponude zaposlenja" (Uprafnjena mesta). 1 also type and know' both English and French shorthand.. buduci da moju firmu preuzima (da moja firma blva preuzeta od) jedna francuska kompanija. то apply for а ЈОЬ: konkurisati za zaposlenje. sitju'eibnz 'veikant 'k:. Marjorie Watson (Miss) 6 7 8 9 10 Danas cemo videti (vidimo) pismo od nekoga ko konkuri~ za posao: Dragi gospodine.ica). 1 hope 1 may Ье grвnted an lnterview (4). То advertlse ~ini li vвm se da sada PRONUNCIATION t.495 tour hundred and ninety-tive tow hundred and ninety-81x 496 Hundred and thlrty-first {131st) Lesson А Sto trldeset prva lekclja Jedno poolovno plomo businell letter • 2 З 1 2 Today we see• а letter from someone who is applying (1) for а јоЬ: Dear Sir. usavr~ila sam svoje (znanje) francuskog. 'pa:fektli.7: pa"fektid • . Nadam so da cu Ьiti pozvana (da се mi se dodeliti) па razgovor. Mardtori Votson (gospo. Bicu sloЬodna od 23. .5. Моlьа: an appUcation. Po~to sam zavr~ila (kvalifikovala se sa) koledt Sent Danstens za sekretarske poslove 1974. Zetim da se prijavim za mesto sekretarice sa znanjem dva jezika koje vi nudite. After qualifying from St Dunstan's Secretarial College in nineteen seventy four (1974). 1 will Ье free from March the twenty-third. Takode kucam na ma~ini i znam i engtesku i francusku stenografiju. Bila sam sme~tena (bazirana) u oЫas1i Bordoa i radila sam za jednu izvozno-uvoznu firmu. 1 have just read' your advertisement (2) in the "Situations Vacant" column of the Тimes. .. poust O)V bai'lina~l . 'kAm· veC poznajete nepravilne glagoJe? Ne zatюravite dв ponovite njihova tri oblika svaki put kad naidete па zvezdicu. ~:"dou 'ri. a'plajiQ. 3..9. Yours falthfully. .)lam.•... live in London and own а саг.6.. . 131st LESSON .. 1 am twenty-three years old (З) and slngle.. koji perfektno pi~m i govorim.... radila sam dve godine u Francuskoj. Ьeist .nstanz sekn't&arial 'kolid!.. S po~tovanjem (Va~a verno).. godine. 4.dЬn . lmam 23 godine. 1 was based in the Bordeaux region and was working for an lmport-export firm. 4 5 з 4 5 6 7 8 9 10 1 wish to apply for the post of Ьillngual secretary which you are offering.. as my firm is Ьeing taken' over Ьу а French company.)m sant 'dtr. Dok (sam Ьila) tamo. 1 perfected my French which 1 write' and speak' perfectly. marta. . Zivim u Londonu i posedujem automobll. red . eesto _se skraCuje u adveгt iti samo ad (smвll ads: malt oglast).• 'imsю:t 'eksfr. taip . oun.1.1. (2) An adveгtisement је oglas ili (pojedina~na_) rekl~ma.):t fa:m. 1 worked for two years in France.

1.15. 1 will Ье glad to give• you an lnterview and а short test in Ьillngual correspondence.- li. 'ara:ntid an 'intavju: .will Ье glad when this leoson is llnished.'fci6fali 'ma:dtari 'w. 1 EXERCISES 1. • ..497 fow hundred and ninety-aeven four hundred and ninety-elght 488 11 12 13 14 15 Perhapl she will Ье lucky.11. our 4. started looked з.14. Svi (svвko) (nвpolje) kroz prozor. Posle OВJAIINJENJA (nastavak) ~itanjв vdeg oglвsa. Evo odgovora koji је doblla: Draga gdioe Votson.. Znate li englesku ili francusku stenografiju? . On је hteo da do&tm u 10 sati ali ја nisam mogao.. . ri'ta:n ••. . Ho6u da odgovori§ povratnom po§tom. Не wвnted me to come at ten o'clock but 1 couldn't. i u jednom i u drugom slut:aju: Ноw old вrе you? (4) Mi smo ovu ret pozajmili samo u novinarskom znat:enju.2. 1 want you to reply Ьу return of post. .3. osim Dloun koja је gledala ('aiOvetaiz): oglaAavati. John Hind 10. Thank you for replying to our advertisement so promptly. Molim vas potvrdite ovaj termin (sastanak) povratnom po§tom ili telefonirajte (telefonirajuci) mojoj sekretarici. kan'fa:m . Thank you for . 4f. дkо blste !eleli da dodete u moju kancelariju 23. naM kompanfja је ьankrotirвla.4. od trideset prvog. Here is the reply she recelved: Dear Miss Watson.2. your odlutio sarh da radim s vama. . hvala vam §to ste tako brzo (hitno) odgovorili na na§ oglas. reklamirati.tsan. u oblt:nom govoru reklo Ы se samo 1 ат twвnty-thrвe.~~~==!\ О. D!on Hajnd. from the .3.ОЬе. . Do you know English or French ohorthand? . Pitanje је. 1 . has gone Ьankrupt. Yours sincerely. дrе you olngle ог mвrried?. Flll ln the mlulng wordo: 1. . ..4. . marta u 1О sati. lf you would like to come• to my olfice on the twenty-third of March at ten o'clock. _ (З) Malo zvanit:niji oЬiik. . .. REЙI!NJA ZADATAКA 2. 1fP. l. u engleskom је interview i razgovor na koji se pozivaju kandidati za neko zaposlenje. . 1 have After decided work with you. Please conllrm this appolntment Ьу return of post or Ьу telephoning my secretary. upotreьtjen u pismu.f~==. Ьns'pondans. su pol:eli da pi~u..5.Both. Нvвlа vam ~to ste tako Ьrzo odgovorili па па~ oglas.AI OU> ~ 'tW ? ~ni.:.:. BiCu sloЬodan ье Joan who the window. so to our 131st LESSON . .. PuЫicity (р t\Ьiiseti) је naziv za reklamu uopAte. . Bi6u sre6an kad se ova lekcija zavr§i. Jeste li neudati (neo!enjeni) ili udati (o!enjeni)?. sin'siali . lskreno va§. haind. ЬiСе mi milo da vas primim na razgovor i da vam dam kratak test iz dvojezi~ne korespondencije. . 5.mpt- 11 12 13 14 15 Mo!da се ona imati srece. 'pr.

e. Ьоlје је blti йtо neposredniji.company. 1.5. ." (3).. There аге 2 3 4 5 6 7 4 5 6 Jeste li primetili kako је jednostavan Ьiо stil poslednjeg pisma? U engleskom pismu. and you'll the the јоЬ. it is better to Ье as direct as n0 frills or extravagant salutations and the style is plain (1 ). U zvani~noj prepisci Englezi upotreЫjavaju mnogobrojne skra~nioa. ali nije.. . itd. i doЬiCet razgovor (prisustvuj posso.5. sister-in-law: svastika. h1st:ar1 .ad (advertisement). Our Miss Watson could have wrltten• her life hlstory ог talked aЬout her brotheг-in-law (2). possiЫe.3. reCenicu br.). daughter-in-law: tast ili svekaг.2. --. јоЬ. .e. ЬrАI:Ь 1n Jn:. 10. Aurak Ш paAenOQ.to. i. That is to say" is wгltten "i." (od latinskog id esf).. . "То )est" se pite "i. mother-in-law· taAta Ш svekrva. the English use many abbreviations. Everytюdy (everyone) writing.promptly . . OIIJA$NJENJA (1) V. replying .. but she did not. itd. dodi razgovoru). Apply for attend . except. ZA PONAVLJANJE: 82.4. reading .out of.advertisement . а naro~ito poslovnom (pismu)... and especially а buslness letteг. . the interview.'spel:ali_ 'Ьizn:as. frilz n: iks'trevagant seli:a tcJI:anz. "Fог example" is wrttten' "e.'noutis . "Na primer" se рiйе . Konkuriti za zaposlenje." (fгom the Latin id est). lekciju 104.. ~t~il.thirty-first.get (have). w:a:kt. Nema nikakvih ukresa (ki~nja) ni ekstravagantnih pozdrava. Simpllcity always pays. :а'fЩ 132nd LESSON . Jednostavnost se uvek isplati.". . sim'plis:ati. .6. e. Nata gospodica Votson mogla је da napiйe svoju tivotnu istoriju Ш da prita о svom deveru (~uraku. and it woгked. wШ .3.4. а stil је jednostavan. . 17 7 PRONUNCIATION ~· . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-second (132nd) Lesson More about letters 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset druga lekclja Jot о plemlma Did you notice how slmple the style of the last letteг was? ln an English letteг. Za sve rodake stetene putem braka upotrebJjava se skupni izraz in-laws tazblna.g.2. (2) Brother-in-/aw: dever.g. son-in-Jaw: zet (kCerkin mu!). i to је uspelo (delovalo).499 four hundred end ninety-nine па five hundred IIEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 500 5. ln offlcial correspondence.free. zet. zaova..

00 a. Listu powti" kojom se odlikuju (koja odlikuje) ljudi koji su slu:!ili (dali uslugu) пacij'i. ~ (nastavak) (З) Od latinakog ~.S. which might explaln why the trains are so often late!) So inatead English people write "a. REAENJA ZADATAKA 1. .30 p. Skraooпice se samo pi~u." da оzпаоо jutro (prepodne) а .5. like В." (4) for the afternoon and avening.Victoriв Cross (krst kraljice Viktorije) visoko )е civilno odlikovanje.m.· Ne smete nikad upotreЫjavati skral:enice kad govorite.4. post meridiвm posle pod~...C. a.O. Other abbrevtations you might find' come' after peoples' names. Dvaput godi~пje.2.30 p.... TreЬelo је da bude§ jednostavnljl. 'letan.. rnsster of science znati magistar nauka.З. Ona је mogla da mu pomogne. 9. ili ma koje od mnogobrojnih vojnih ili civilnih odlikovanja.m. Ret morning. i: dti:. (UpotreЫjava se uglavпom па felezпici. прr. grвtiв .3." (Master of Sctence) (5)..m .. - ~~~·~ndans .... (4) Od latinakog sntfl mtlf'idiвm .· .. Eпglezi pi~u .. 'reilweiz. (Bachelor of Arts) or "М.m.f.g. 13 14 OВJASNJENJA (nastavak) w~adla ju:~. e.. .9.C. a~ri:yi'eiЬnz 8 9 10 11 12 Rа~uпапје (Caвovпik) па 24 sata пiје uobl~jeпo (~iroko upotreЫjavano) u Britaпiji. а D. .501 five hundred •nd orw five hundred •nd two 502 8 9 10 11 12 13 14 The twenty-four-hour clock is not wtclely used in Вrltain.. kraljica sastavlja .. апн l~ac..: 10.10. ai i: .arts)." or "D. .11. in'sted . . You could also come• acroas "V. 11 you waпt me to seпd you а poat-card. you must buy me а stamp. · 17' 132nd LESSON .. umesto (toga). _'nau:maros 'militari а: si'vilian deka'reibnz. ei em keat ." to lndicate the morning and "p. vi: si: 1. Mogli blste takocle da пaidete па V. ~to Ьi moglo da objasпi Шtо vozovi tako testo kвsne!) Tako. mora§ mi kupiti marku. prepodne".5. Sc.S. пikada (пе) izgovaraju.В. Ako ho6ei da ti potaljem doplsnicu..m. .m. ili ро starom nazivu "umetnosti" . She could have helped him. . Vermut se u Engleskoj ne pije mnogo (naAlrokO).д.. .." (6) or any of the numerous mllitary or civllian decorations. Sc. but she did not. (magistar пauka).primera radi.O.C. . 7.: 10.S." za ророdпе i ve~e. (11 is used malnly on the raИways.m. kao В. it always works. 'ma:sta av 'sai:ms. р1: em. The abbreviвtions аге only wrltten•. (6) V. ali nije.. (diplomiraпi stru~пjak) ili М. the Oueen draws• up an "Нonours List" which decorates people who have glven • иrvice to the nation. (5) 8achвlor Ј8 stepen koji se doblja di~omom (iz humanistitkih EXERCISES 1.O.Ois/inguished 58rvice OrrJer (orden za istaknutu sluЉu).. . . а: da: es ~u . mo1nli . Twice в yeai. kwi:n nauka.2.. naver apoken•.pre podne . Druge skra~пice koje Ьiste mogli da пaclete dolaze posle imeпa ljudi.. - dra:z . p. Pastis is not wldely druпk in England.m.4. pored "jutп( znafi i . You must never use abbreviations when speaking. You should have Ьееn more llmple.. 'ind~ 13. ..д. 'ЬеЬiа av a:ts .. to uvek deluje.vojno. 9.. ili D..00 a.

прг. inaee. .Кеер off the grsss Ne gazi travu (Dr:!:ite se dalje od trave).503 five hundrecl and three tive hundred •nd tour 504 Flll ln 1118 ml881ng worda (1nd eЬЬrevlltlonl): 1. While . 1З2. Кlld иwlitв вв ssstavljanjem izvfJStajs. Goal-kвeper ('goulkj: ра): golmaп. То keep (cuvati. прr.5. in my office.. molim vas. REt1ENJA ZADATAКA (nastavak) 3. to jest и 20. .Кео ј can ј must. prema tome.drawing up .). or striped? ZA PONAVLJANJE: 83. Za proAiu radnju.Оп moze svakog trenutke da do<fe.. . ako паm је Ьа§ пео_рhоdап jпfjпitjv (smetj). оп verovatno spava.g. are numerous . dr!:ati). . Не might come впу momant . br.сате across. decorations. razljke је samo u stepeпu verovatпoee: Не msy coma sny moment. Кеер knocking. . ali se upotreЫjava samo keo kondjcjoпal (za razljku od could. . 4.m. the Victoria cross (V.Оп Ьi mogao svakog treпutka da dode. .Plesse keep it. 129.. br. 1. jma оsпоvпо zпаеепја .30. Smeo sam da govorlm"' recj eemo 1 was sllowrкl to spesk.e. 1.. might је pro§lo vreme od msy. Mlght . i.Neprestaпo govorim sam sa soЬom. Za proAio vreme. br.4. З ј 1ЗО. 2.come and see.. . Postoje тгюgоЬгојпв odlikovanja. {:jsto gramatjёki gledaпo. С. he's proЬably ssleep . 1 .was . cjlj" . on time. m1 y. . to је pokloп..p.3. upotrebleemo konstrukciju 10-Ье sllowrкl to. dodite do твпе и moju kвлcВiвriju. З. .. koje mo!e imatj ј jedпu i drugu vredпost). U пaredЬsma ili пatpisima: Кеер quie/1. ? .2.. .30 When you tinished тв the report. br. 1З1. . 2 ј З.Samo dalje kucajte. .want? . it is а present . 5. You are requested to arrive . тву ispred sеье пе trpj predlog to. Тhere Ьiо и kupovim~ naQo sam пв ovu staru p~u this old gun. Квkvи kolulju Jsllte? Jt!Jdnotюjnu ili prugвstu? 1. . .Тј§јпа! Кеер out •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset treea lekclja Кверег: cuvar.. What sort (kind) .e. . u 133rd LESSON 8. .Zadr:!:ite ga. . Molite se (zвhtevani stв) dв stignete пв vrsmв. . Dok sвm 2.Su тву ј might.) 2.Plain. Viktorijin krst". of shirt do you . . . . (Rec goal. shopping. -јпg" to keep jma zпаеепје trajanja. have . . 1 ksep tslking to myse/f. lzm. 8. Sa drugjm glagolom u oЬfjku па . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-third (133rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protlt8Jte olljain)lnja: lekcjja 128. br. - ZаЬrапјеп ulaz (Dr:!:ite se пapolju).

hsppity. ako $!о su прr. U osnovnom znafenju "smeti" upotreЫjava se samo may (ne i might). zavliiCвrno sa Yours faithfully.ргоЬsЫу itd. ovaj prelazi u i: happy . а sa Yours sincerety ako smo роёаН sa Оввг Мг. Oanвs se mпogo upotrebljava i ameriёki zavtietak Yours truty.Dajte da se ova pisma odmah prevedu. perfect .. Sliёпog је zпаёапја glagol to have sa drugim glagolom u parttctpu.Ne sme& Po<:etak i kraj pismв u engleskom su staпdardizovaпi i vrlo jedпostavпi. i ni reet viSe.You тву not.ьeвutiful/y. koje пisu uoblёajene u poslovnom pismu. Cresceпt Messrs JOHNSON Drive З. We '11 makв hiт иnderstвnd . mogao је da telefoпira. fsst ili ввг/у. Prtlozl. То 1118118 llle Ьu8 etop. lf he wвs busy. . ha might have phoned . /ove (from). This pi/1 wi/1 твkе you s/98fJ .Evo nekoliko primera upotreЬe make sa drugim glagolom. ( + ime).Као $to ste sigurno i sami primetili. lpak. ..On Св dati da mu se prefarЬa kupattlo. Ako se pridev zavr5ava ipsiloпom. 4. Не is slow. Tako imamo i quick quickly. Не speвks slowly . " . 1 had а lюuse Ьuill.Оп govori polako. Nekoliko prideva. your friend. Ako smo poёali (u poslovпom pismu) sa Deвr Sir. od prideva se prilozi grade пastavkom -/у. Od prideva good prilog је we/1.Ako је Ьiо zauzet.perfectly. Pl8ma. s leve strane iznad teksta: 32. hundred •nd fiwe five hunclfed and . Prevodtmo ga оЫёnо sa . They made те buy soтetћing 1 didn't wanl .dati da se . sluie i kao prilozi Ьеz promene oЫika.Оп је moida telefoпirao. . Ье$1 wi$hes. Не'// have his Ьsthrooт rвpainted.Sagradio sam kucu (dao sam da mi se sagradi kuёa). Ьввиtifи/ . 11 таdе те thinkТо me је navelo na razmiiljaпje. upotreblCвrno have + particip pr~li: Не тву have plюned.Оп је spor. koji ide uz оЬа pol:etka. . Smem li sada da odem? . - Evo јо6 nekoliko dopunskih вaveta. ргоЬs­ Ые . пвјvаiпiја od svega је jedпostavпost: se felelo reCi.505 fiv. Sopstvenu adresu stavtjamo desno gore.Natera<:emo ga da shvati (ОЬјвsпiёаmо mu to nekako). пapisati опо sto 5. Tu upotreЫjavamo i kontrakcije.ьс 508 znal:enju verovatnoёa. Mouпt Drive LONDON SE2 З 1 . 1ЗЗrd LESSON . U privatnom pismu motemo zavriiti kako felimo: yours. Hsve lhase letters trsnslsted at once . а u poslovnom pismu ј~ i adresu primaoca malo nde.Ova ptlula ёа vвs uspavati.Naterali (пaveli) su me da kupim neйto $to пtsam ieleo.. Мау 1/ввvе now?. .. itd.

/ feel lone/y when she's awsy.З. Please don 't turn оп the television. aren't you?. 1 hope 1 тау Ье granted а п interview. /'т starved.4.7. 'touni . Dugi" vikend је onaj koji se nadovezuje na neki praznik. . 'trevl bat Ьout . 1 hear• you've Ьееn to England recently.7. Ја sam uzasno gladan. 1 cou/dn't саге less. Prevocl.507 five hundred and aeven five hundred and elght 508 lzrвzl koje lreba zapвmdd. la:nz e'lizei. We gave him в lift to Bath.. То take advantage of (something): 1skoristiti (neSto).З. Hello/1 haven't seen you for ages. . -9. zar ne?. LEKCIJA (Revlllon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-fourth (134th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset eetvrta lekctja Pjer је sreo svog engleskog prjjatelja Tonjja. .12. lsprj6aj mi о svom putovanju. 7. Povezlj smo ga do Bata. Well. . l'd (З) never tвken' one Ьеfоrв. .. Mol1m vas potvrdjte (prjjem) povratnom poAtom.1. ... korist. zar vj njste? . poAto sam jmoo produtenj yjkend.. met . Nadam se da mogu blti primljen па razgovor. nemoj da uklju6ujeA televjzor.9. alj onda sam pro6jtao jвdan oglas za . lt wouldn't have Ьееп вl/owed. vialt to England 1 2 3 4 zajвdno 1 2 З - 4 5 Pierre has met• his English friend Tony.С.4. . wou/d it?. Tako. ра sam pomjsljo da се to Ьitj uzbudljjvo (avantura).t О.6.5. . bu'lour (1) . ј on1 pjju pjvo па Jeljsвjskjm poljjma. Не always puts it оп inside out.ma viSe sloЬOdnih dana.. .5. 'h3vakra:fl. Savffieno mj је svejedno. so 1 thought' it would Ье an adventure. . Tell' me aЬout your trip. but then 1 read' an advertisement for the hovercraft. vjdeo titavu ve6nost.З. . 6a:t . 06akjvaJj smo jh u dva ј 6atvrt.2..10. Оп ga (је) uvek оЬiа6ј naopako. .6.. 1 declded to take' advantage of it (2). ad'venb. Nikada ranije nisam putovao njime (nisam uzeo jвdan). Please confirm Ьу return of post. We couldn't Ьевr the thought of having him shot. ~·va:ntid!. .. as 1 had а long weekend (1).2. 1 was going to travel Ьу boat.. 134th LESSON . . odlu6jo sam da to iskoristim. . tako da .8. Moljm te. and they are drlnking• Ьееr together on the Champs Elysees. Ра. Njsmo moglj da podnesemo pomjsao da damo da ga ublju (metkom).hoverkraft" (aerogljser). 6.6..11.8.t 1. So. 5 OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'vi~. То (u ono vreme) ne Ьi Ьilo dozvoljeno. Nameravao sam (spremao sam se) da putujem brodom. Osв6am sв usamljen kad ona njje ovde. .. 6ujem da sj nedavno Ьiо u Engleskoj. We were expecting them at а quarter past two.12. . red .1.5. .. ..1. . .. (2) Advantage: prednost. Zdravo! Njsam te ZA PONAVLJANJE: 84.

~а . Bilo је fantastitno! Za samo pola sata blli smo u Doveru.. podigao se (ta stvar se podigla) па vazdu$nom jastu~icu i krenuo. but. plovni OЬjekt. Sve је bllo па engleskom. Padala је ki$a. As 1 got out of the hovercraft and heвded for the Customs. :· 'di'.. (4) Slo!enica od port (luka) i od /юoeгcralt: ovaj tehniel<i naziv.. lt was very 1mpress1ve. i od crвft. 6 7 8 9 10 11 Otitao sam vozom do Bulonja.ou~tz end i:v~n 'l:n-iz. pentk.. Ьiti ukrcan. the th1ng rose up on а cushion of air and set• off. koji nikada ne Ы mogao doCi posle oЬiik would. Kad sam izabo iz hoverkrafta i uputio se ka carini. ~ IS. i'ventali .brod. Као neko ogromno morsko ~udovi$te. ~ 1~. ma:val~.. 'k. (6) Ссвсh. 12 13 14 Moji prvi utisci nisu blli (Ьа$) divni. teЬdeti. Bio је vrlo impresivan. • (7) :·· ·ь~vap~:t. ne od 1 would. Ьа:d .Svi u vagone' 134th LESSON .utamz ai . Od istog korena postoji i glagot to Ьoard.. hju:df p~ndfaz .-. i niko mi nije (niSta) govorio (meni). i mene је odjednom obuzela panika (poreo sam pani~no da se pla$im). 1 suddenly realised that 1 was in а foreign country. Nije moglo ni$ta da se vidi kroz prozore. nego i automoblle.7. lt cвrries rюt only passengers. coвches (6) and вven lorries. Eventually. . ~ 9. Llke (N. sastavljen te od glagola to hover. 1 hвdn't spoken' а word and no one had spoken' to те. (5) Does је reeenice. .fri-wpu" (sloЬod­ nih od carine). kad su se svi ukrcali. Ne samo $to prevozi (nosi) putnike... danas је naziv za turistil:ki. but вlso cars. koeija". ~ru: . si: ·m~nst~. d1 klu letn. opet. jer је Ьilo previ$e репе (p. lt was rвlning. when everyone was on Ьoard (7). You couldn't see• enything through the wlndows. prvoЬitno . Moglo upotrebljeno da Ьi se istaklo not only na pciOetku se reti i. U pristaniitu (hoverkrafta) kupio sam malo cigareta u . . Kona~no.l:ti fri:. 1 went through the "nothing to dвclвre" lane (9) and got onto а coach to go to the stetion. odjednom sam shvatio da sam u stranoj zemlji.508 tive hundrttd and nine five hunctrecl and ten 510 6 7 в 9 10 1 went Ьу train to Boulogne. . sprei. . . Not only does it cвrry pвssengers (5). Pвssengers вrв kindly requested (uzvik to tювrd the plвne. Then th? hov~rcraft arrlved. i Ьought' some duty-free c1garettes.Mote se putnici da udu u avion... autobuse i ~k kamione. Nisam progovorio ni reti. At the hoverport (4).ukrcati se" i prilog аЬоагd (e'tю:d). fen'tatik 1m prel. avione itcl. Pro$ao sam kroz liniju (za one koji nemaju) . 1) а huge ив-monster. ~ 11 'sл!Ьnli ria'laizd: То ье оп tюard: Ьiti na brodu. 11 12 13 14 15 16 lt was fantestic! ln only half an hour we were in Dover. All вЬоаrd! tefeznil:ara pred polazak voza).~nz : .ni$ta da prijave" i рорео se па autobus da odem do stanice.kania vode).": kubn ~v Е~. k.. Everything was in English and 1 вuddenly Ьeg8n' to penic. rnedugradski autobus (za razliku od autobusa u gradskom saoЬraCaju­ Ьvs).. 'douva.. ~ 11.1-4. 15 16 OВJA$NJENJA (nas1avak) _(З) l'd је u ovom siOOaju kontrakcija od 1 had.. na (prevoznom sredstvu)'': оЬа se upotreЫjavaju ne samo za brodove nego i za vozove..~ 10. Му first impressions weren't mervellous. 'hedid . im'presiv .. Koji је u pitanju mo!emo utvrditi ро onome tto sledi: posle had dolazi particip proili (tsken). rou~ .. Onda је hoverkraft stigao. Ьесвuи there was too much spray (8).

drinking. avion је po/eteo. Nije vaino.4. Ali ako imate tekst pred otima. REtENJA ZAOA ТА КА. . Aher he some cigarettes and the coach. The monster rose up from the loch. Zato bиdite upomi. То declare: izjaviti.l does he а . takode oznatava saobraCajnu traku {traffic lane). . Never we can the it's Mo!da vвm se snimci tine та/о prebrzi? U ovim lekcijama oni su veC snimljeni brzlnom oЫtnog govora. when everyone was plane took . 5. mind. -З. LEKCIJA 134th LESSON . lsko Cete pratiti dijsfog.оп Ьoard .3.. . lmajte и vidu dв testo ne moiete razиmeti ni svog zemfjaka ako govori prebrzo Ш suvi~ tiho: isto se dogadв i Engfezima. 1. . . а па moru oznatava onu izmaglicu od sitnih kapi koje se stvaraju pod dejstvom vetra. Flll ln lhe mloslng words: PoAto је kupio cigaгete i popio kafи.511 five hundrecl and eleven five hundred and twelve 512 EXERCISES 1. -. da biste izveiЬali uho. . најdе da iskoristimo (ovo) lepo vreme. а coffee 2.drink too much . ako teli~. tudovi~te se podiglo iz (tkotskog) jezera. Не got out of the coach and heoded for the Cuotoms bulldtn?. She has Switzertand. the То spray: prskati.5.4.3. rasprl!iivati.has gone.off. her itlness and to _. got over.4. Let·s take advontage of the fine weather.2.5. talasa ili brod" koji plovi. kвd su se svi иkrca/i. prijaviti (za carinjenje). Motemo da odemo na piknik.hovercraft. moiemo uzeti hoverkraft. uSao је и autobus. 1.s. but he (8) brewery! 4. (9} А Jane: uliCica.take. Nije se moglo ni~ta videti kroz prozore zЬog репе {prskanja). buying. We can go for а plcnic if you like. nego poseduje pivaru. а u ovom stueaju onaj prolвz ili hodnik kojim se usmeravaju putnici па carini. sokak. . Eventually . You couldn t see anything through the wlndows Ьесаu1е of the spray..2. · · . StOВJMNJENJA (nastavak) 3.got onto (into). to је brie. lmenica spray moZe oznaCavati ono Ato i mi zovemo "sprej".quicker (faster). i sluAajte snimke viAe puta.2. .owns. lzatao је iz autobusa i uputio se ka zgradi carine. Ona se oporavila od Ьolвsti i oti$/a и $vajcarsku. ZA PONAVLJANJE: 85. ТrеЬв postepeno da se navikavate da razumete i Ьеz teksta. Ne samo Sto pije suvi~. Kona~no. Not only ..

. a'dresiz . bu~n ј pun ljudj. . postiCi. ј dao vozal:u adresu.513 five hundred and thirteen five hundred and fourteen 514 Hundred and thirty·fifth (135th) Lesson Arrival ln london 1 Оп the train.. nolsy and crowded. 1 was now very exclted. -НоСе! li moCi da nadet svoj hotel? .2. Voznja u Londonu Ьila је raj (nebo) u porec1enju s Parizom. lt's true what they say. Не mвnaged to impгove his English in оп/у thгee months . a:skt. 1 started reading• my gulde-book and looking for addresses of hotels and "Bed and Breakfasts". Th~t door . Vrata mog kupea odjednom su se otvorila i jedan ~ovek u uniformi је rekao: .n::tf.. gospodjne. na~o sam taksj. 'kлridt ..Uspeo је da poЬoljla svoj engleski za samo tri meseca. ." Prve re~i koje mi је neko progovorio. а "саЬ". 1З5th LESSON . and 1 had understood' them! 1 took' my courage jn both hands and asked: "What time do we arrlve in (2) london?" "Wa'll Ье at Charing Cross in about an hour." 1 dalje sam razumeo.l. OВJASNJENJA 12 PRONUNCIATJON ~·raivl.. uspeo sam malo da se opustim i da gledam okolinu (predele). direktor (ne . and gave• the drlver the address. Ju.1. Karte. i ја sam ih razumeo! Skupjo sam hrabrost (uzeo svoju hrabrost u оЬе ruke) i upitao: .4.." 1 still understood*. 'm~!'i~. Ьig.Nekako Cu se veC snaCi. odakle твпвgег.uspeti. "keb". sir. lstjna је ~to kaiu. Bio sam sada veoma uzbuden... ot my compartment suddenly opened and а man in uniform said: "Tickets. Cerjng Kros је (Ыо) kao svaka (ma koja) veljka zeleznj~ka stanjca.. brekfasts.u ri'le~•:. Odatle је izvedeno i znatenje . Ро~о sam da ~itam svoj vodi~ i da trafim adrese hotela ј pansjona ("krevet ј doru~ak"). 1 found' а taxi. 1 managed (1) to relax а llttle and look at the countryside. molim.snaCi se". Drlving' in London was heaven compared to Paris.. 1 had found' the addreн of а cheap hotel and 1 couldn't wait to arrlve. Engleska је divna ј zelena.. ik'saitid (1) То manage: upravljati.!d t. pardon." The first words someone had spoken• to me. Na~ao sam (Ьiо sam na~o) adresu jednog jeftjnog hotela ј jedva sam ~ekao da stjgnem. U koliko sati sti:!emo u London?" "Bjcemo na Cerjng Krosu otpriljke za jedan sat.. rukovoditi. Outslde. Napolju..Wi/1 you Ье вЫе to find уоиг hotel? -1'11 mвnage somehow. sorry.menadfer"!). even in the rain. ~ak ј na (u) kj~j. veljkj..6.8. tru:. 'pidbuk . Ovde imamo drugo znatenje istog glagola . Charing Cross is like any Ьig rallway station. England is Ьeautiful and green.m sed t1kats.3. please. Sto trldeset peta lekclja Dolazak u London 2 З 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U (na) vozu. .upravnik.

managed to. Plati vozatu i daj mu napojnicu. -З.13. . peid . 1 understand .ne··. NemoJ da uzima!> taks1. pusti ga Give the .. 1 took my courage in both hands and said ""No"".4. stigli smo u hotel.2.. . Posle glagola arrive upotrebljava se isti predlog kao i posle glagola miгovanja: we arrivвd IN London. .. Don"t take а taxi. .2. we arrived А Т fhe hotel. and .. . Smutilo mi se! Mada је Engfesks vrlo !ера.address.1S. . to the address of а AE$ENJA ZADATAКA 1... we arrlved at the hotel. З. fed . da se u Engleskoj vozi levom stranom ulice. Although. .it.is .couldn't . 'noizi 1Dnd 'kraudid. uspeo sam da ga razumem. (3) Znate. p~'Jait cnd ka :m . it rains all the time? . LEKCIJA 135th LESSON . 1. Рау the drlver and give him а tip. 1 paid the drlver and gave' him а tip . Skupio sam hrabrost i rekao .. da stalno pada kiia? . . . suviAe је prenatrpan (tesan). .2. 5. . ОЬоје smo blli i jedva smo &Jkali da stignemo. fi:p. Platio sam vozaCu i dao mu napojnicu. .11. OВJASNJENJA (nastavak) -(2) Upotreba predloga in oclnosno at mora se savladati . 'kenziot~n. tip. Svi su Ьili mnogo uCtiviji i mirniji. Najzad. . . . .С. l"m up1 Although England very Ьeautiful.• roud. it's too crowded. We"ll Ье there in аЬоu1 an hour.5.. he was speaking quickly.let.excited. ls it true what they say. Flll ln the ml11lng worda: 1. 'fouan . а za manja mesta at. . -З driver. 'hcv~n k:ma'p~. very . 13 14 15 At last.515 five hundred end fifteen five hundred end 8ixt88n 516 13 14 15 Everyone was much more pollte and calm. . . Је li istina §to kafu. . so 1 saw' quite а lot of London from the саЬ. . ра sam video podosta (prilitno mnogo od) Londona iz taksija. BiCemo tamo otprilike za jedan sat.10. him find 4. Hotu da mi 1 want dвte adrвsu nskog jeftinog hotela.to arrive. . ZA PONAYLJANJE: 86. r. you. .4. and wait k~.•.him. sluhom" Као jedino pravilo motemo napomenuti da uz imena velikih gradova ide in.5. .5. but they were drlving' on the wrong side of the road' (3) The hotel 1 had chosen' was in Kensington. .1. . Daj vozstu adresu. EXERCISES 1. .all the time.. . verovatno.~Q said . sve vreme pada veomв uzЬudeni 2. . Mada је govorio Ьrzo.. both. it rains We were . -З.give mecheap hotel. ali su vozili pogreйnom stranom puta! Hotel koji sam (blo) izabrao Ыо је u Kensingtonu.4. . the dв nade to (mesto).

'teilzman ." 1 declded straight away to walk everywhere. rekao је Pjer.2. 1 checked in (1). said Pierre.n 518 Hundred and thirty-sixth (136th) Lesson Conver1lons 1 2 З Sto trldeset ~reraёunavanjo Иsta lekclja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The hotel was fine: small but comfortaЫe and only six pounds а night with breakfast.. "but London is cheaper than Paris." "1 know•".. poCi). "You take" а size forty-two.1." Odmah sam odlu6io da svuda jdem pe~ice. put• my case. (1) PRONUNCIA ТION. You could have paid (N. jmao sj srece. SreCom. on је imao taЫicu za prera6unavanje (konverziju)..517 five hundred and eeve.. То check out: napustiti hotel. (2) То set out ima priЫiZno isto znatenje kao i to set off (krenuti." 1 got• а Ьвrgain. and far less modern than our M6tro.. inta'rлptid . 'dian . .." "Znam". Tonj (ga) је prekjnuo: .11. n five hundred and eigh.. Оо you have апу idea how much it will cost?. . ona (ta) је mnogo skuplja. "Vj nosite broj (veli6jnu) 42. Tony interrupted: "You were lucky.. you know•.. prijaviti se па recepciji. Cak sam kupjo (ј) par cjpela. ь~·t ареа. Stavjo sam svoje stare cipele u kesu i iza~ao u (svojim) novim. ~an:va:bnz.in my room and set• out (2) to discover London.and for а small room.. imenica sale znal:i prodaja i {najl:eSCe u mnoZini) rasprodaja. 2) up to twelve pounds .3. 'fa:br»tli . . Prijavio sam se na recepciji. The salesman asked: "What size do you take"?" 1 had no idea (3). ai'dia. ostavio kofer u svoju sobu i krenuo da otkrivam London.1. that makes· you nine and а half. :strcit . . to zna6j da ste (to vas pravi) devet i ро. that's much clearer. That was а Ыt of а proЫem.9. (4) То se/1: pгodati. lлka. :.imati pojma. "ali London је jeftiniji od Pariza. . i samo 6 funti na noc s doru6kom. except the tuЬe. Zna~. . OВJASNJENJA То check in: uzeti sobu (u hotelu). Mogao sj da plaM ј do 12 funtj -ј to za malu sobu... odjaviti se. lmamo jedan lep par na. 'metrou.6. tlu:b . 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hotel је Ьiо odlil:an: mali ali udoban. snjfeno sa 17 tunti.• ri'diu:st 136th LESSON . :sciiz .7... Prodavac је pitao: "Koju velil:inu nosite (uzimate)?" Nisam imao pojma. We have а nice pair in the sales (4): only nine pounds reduced from seventeen pounds. Sest funtj na noC је vrto jeftino. narol:ito kacl је ret о du!im putovanjima. rasprodaji: samo 9 funtj. ј daleko manje moderna nego nd metro... saiz.JmaS li ti uopSte pojma koliko Се to koStati. Six pounds а night is very cheap. Fortunately he had а conversion tеЫе. 'tciЬI. fekt . 1 put• my old shoes in а bag and walked out in my new ones." DoЬio sam jeftjne cjpele (dobar posao). too... osjm podzemne feleznjoe. dis'kлva.... (З) То have an idea . predstavu (о nefemu). . 1 even Ьought" а pair of shoes. То је Ьiо mali proЬiem (mal6jce proЬiema). 'kлmfataЫ..

. (Tako) se viAe vidi. 'n&Ьnl 13 14 15 Nisam imao ni pojma da је London tako veliki. . 1 wanted to look at the paintings in the National Gallery. lma jedan lep par cipela na rasprodaji. (Свk i) do t3 funti. Ьit . moram da odsedam u pansionima. Hteo sam da pogledam slike u Nacionalnoj galeriji..3.make do.5. па гasprodaji.15. lt took• те an hour to walk to Trafalgar Square. There is а nice pair of shoes in the sales. EXERCISES 1. 1 had another nice surprlse: it was free. Nemam pojma koji broj {veti~inu) nosim. Nis8m mogao da se setim koji broj nosim (koju veli~inu uzimam).lost . 13. LEKCIJA 136th LESSON . ViAe nisu imati cipela zвdovotjim ~izmama. . . Molda devet.. lmali smo sniOe. 'Ьa:ain . no more.much (far) more . We have and my а of .4. my 5. 1 like all the paintings except one. odmah smo We . . 3.4.in the. REAENJA ZАОАТАКА 1...5.5. Mogli ste ds plstite (i) mnogo vije od togs. Flll in lhe mlaaing worda: 1.3. You paid than that: pounds. Ш'fela:a skwa. 2. 'plari. 1 couldn't remember what size 1took. TreЬalo је da ona ide petice ро Londonu. we ~nt in lmamo ma/i proЬiem: јв sвm izgubio novtanik i pasol. 3. . 1 have what 1 take. 1 had to ZA PONAVLJANJE: 87.2.11. . Svidaju mi se sve sllke osim jedne. Ne mogu da platam luksuzne hotele. No ldea.straight . proьtem: l've . с.wallet passport.away.2... . 1 have to stay in "Bed and Breakfasts". Шll: . .4. .up to thirteen. Doziveo sam (imao sam) jos jedno prijatno iznenadenje: Ыlо је Ьesplatno. тогао sam da se They had with Ьoots. mi је jedan sat da odem (hodam) do Trafalgar Skvera. Treьalo .. а nine. were lucky .2. . sa'praiz. - size . . She should have walked around London.14.а .. 1. 1can't afford de luxe hotela. could have .518 five hundred and nineteen tlve hunctred encl twenty 520 13 14 15 1 had no idea London was so large. You see more. wO»:kt. shoes sales. 'peintioz .PerhapS.

1 felt• hungry. Mogao sam da jedem pjcu. hamburgers.10. hamburgere.pz.. Jedna stvar mi је pala u о~ј: Pozori~ta i Ьioskopi svi su Ьili jeftiniji nego kod nas (kod kuce). fak i u pet sati u vreme "Spica". а odatle i "pogoditi". . strлk. •a"za:stirз. 137th LESSON . but no English lood.. Tako sam otj~o u jedan раЬ ј uzeo (jmao) pola litra (pjntu) pjva ј jedan sendvj~.U.. 'noutist • ·. maind. Dobro mesto (sediAte) u pozoriMu Ьilo је oko jednu funtu. ttnamaz.. 1 saw· so much that 1 can't remamЬer everything. An exhaust pipe: t. ·a~az '..t •• : :aeпdwi~. Мој prvj dan Ьiо је jscrpljujucj. So 1 went lnto а pub and had а pint (1) of Ьееr and а sandwich. Odlu~jo sam se da (odem ј) vjdjm nekj pozoritinj komad pre nego Ato otputujem.11..mai ekspl~"reibnz . . а ~k nj Ьioskopj njsu Ьilj mnogo skupljj (mnogo vj~).. "poraziti". А good seat in а theatre was aЬout а pound and even the clnemas were not much more. Znamo veC da је od ovog glagola nastala imenica strike .3. r. u exhвusted Ona је izduvna cev. "izazvati utisak".§trajk. 1 made• up my mind (3) to go and see• а play Ьelore laaving•. . kan"tiniu:d .. (З) SeCamo se izraza to make up one's mind: odlueiti se. alj njje Ьilo (nj) jednoga na vjdjku. sait. Uzalud sam trafjo nekj engleskj restoran. osetjo sam (da sam) gladan. tiaurz . ali nikakvu englesku hranu. Vjdeo sam toljko da se ne mogu svega setiti. (2) То ·strike је "udariti". Obratite pa!nju na izgovor: paint. One thing struck• (2) me: The theatres and clnemas were all cheaper than at home.11.7. 1 could have eaten• plzza. doslovnom i prenesenom znatenju.б. Another thing that impreaaed me was the numЬer of parks: 4 5 6 7 8 9 1О 11 Posle jednog sata hodanja ј jednog sata kulture. (francuske) pala~jnke. Primetio sam kako su Londonci koje sam video izgledali mirniji.. crepes. .лlfa. but there wasn't one in sight. Jos jedna stvar koja me је jmpresjonjrala Ьiо је broj parkova: OВJAANJENJA (1) Oko 0..mz ~rstu odluku.5 . 'i:t:m 'pitsa kreips 'hemlцo. im'pust. . Му first day was exhausting (4).k.. . doneti PRONUNCIA TION ~ •• pa&a. Onda sam nastavio svoja istrafivanja.­ (4) То exhaust: iscrpsti.. 1 noticed how the Londoners 1 saw seemed calmer.1.&21 fiY8 hunclred and twenty-one tiY8 hundred and twenty-two 522 Huhdrecl and thirty-seventh (137th) Leuon 1 Sto trldeset sedma \ekclja 2 З 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 After an hour's walking and an hour's culture. aven at five o'clock during the rush hour. 'IAAdaoaz ••• si:md "ka:mo .. iznemogla.2. 11:t. .t.uot dki. She's iscrpljena. vein . Then 1 contlnued my explorations.56 litara. 1 looked in vain for an English rastaurant.

for а UNephone Ьох. calm. lscrpljen sam. 1 have Ьееn walking all day. '. REЙENJA ZADATAКA . . . . She likes llving abroed: she meets many dllferent paople... Ono §to mi је palo u ol:i Ьiо је broj parkova..4. when . . . l'm exhausted.523 five hunclred and twenty . sa improvizovane govomice. . ali ne оЬоје.• o'Jaud . 5. IJ. but there one. Londonci su ~te (uzevSi} mimi..oo . Sвint James' Pвrk znaeilo Ы . 'k. Оп hodв не . You can choose elther plzza or hamburger.-iaaz. - OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) Saint (sveti). . Не said the country was full of loreigners. јВ video blli su Ьutni. . . .2. . lookвd kaЬinu. . . .eli. .and you were allowed to walk on the grass.. .park svetog Jakova". he . Mogu li da sednem. Hajd park. Hyde Park.• ara:s. izgovara se "seint" kad је naglaieno. . Oti8ao sam u "ugao govornika" i slu8ao nekoga ko је govorio о useljavanju.Н:Ьz 12 13 14 Sent O!ems (park). . ali ispred imena obleno se svodi na "S!=Int".i Ьilo је dopuS!eno hodati ро travi. OseCam se maltice Ьolestan. molim vas? -2.. 1 went to Speakers' Corner (6) and llstened to someьOdy 181king aЬout immigration. the rain and 1. . ·r. Grin (zeleni) park . Jaaid pa:k . вli (oni} Londonci koje sam 3.3. . Mofete izabrati ili picu ili hamburger. EXEACISES 1.et jetМn sвt ро kiSi i оsеСв se umorвn. so 1 went away quletly. told him he tha Londoners t are . but not both. What struck me was the numЬer of parks. 14. Flll ln 1118 mlulng words: 1. (6) Ugao Нajd-parka u kome svako mo!e. Ona voli da fivi u inostranstvu: (tamo) srete mnogo razfil:itih ljudi.. but were 137th LESSON . 4. walking an hour . Uzdвhnuo је Не k8d su ти rekli dв ne mofe dв rвzerviSe mesta. please? .. . _ five hundr8d and twenty-four 524 12 13 14 St (5) James'. Green Park .f. 2.. Оп је rekao da је zemlja puna stranaca. .. М ау 1sit down. 4. skraCenica St. Doslovno prevedeno. da drfi govor okupljenim prolaznicima о eemu god . вli је nije Ьilo. 1feel а Ьit ill.3. Uzalud su trUili telefonsku .. ра sam se tiho udaljio (oti8ao). tired. hodao sam сео dan. .. imo'areilao.5.

in. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Podrazumeva se the rate ot exchange . znaCi jedino "pu~nje". •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset osma lekcija 2 З 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 8 8 Promenio sam (svoj) novac u Engleskoj i doЬio sam dobar kurs (odnos promene) za svoje franke. dinner је u toku popodnewi. АЕК: је engleska. . Malo sam ibo u kupovinu i kupio sve tradiciOПalne stvari koje turisti kupuju. As you know'. sako od tvida. . Noc uo~i polaska (pre nego ~to sam poieo).4.vidim jedan mjuzikl. oti~ao sam da . .) (3) Moglo se г.1. 'lctl:.ek:»t. ·. The tuЬe is .nd 'pulouvax а twcd df. _Cci'_ldfd · . .. P~na ielвznicв је skupa. koju mnogi sasvim izostavljaju. the slngtng and the costumes were all so professional! Leaving' the theatre was like coming' out 1nto another world. dear (expdnsive) . 1 was even going to buy' а dlnner-jacket (2).it's - ZJ. 'mju:zikl. PONAVLJANJE: 88. so 1 was looking forward to it very much. so take а taxi: REAE.2. rcit ·.4. Londoners 5. 1 did some lhopping and Ьought' all the tradltional things that tourists buy'.• бi ektiџa: . .odnos (srazmera) razmene.NJA ZADA. mi (ih) nemamo mnogo u Parizu. has Ьееn- not sighed . Shettand pullovers. pevanje i kostimi bili su svi tako profesionalni! Napustiti pozoriSte Ьilo је kao izaCi u drugi svet.З. tako da viAe odgovara ndoj veCeri nego ndem rueku.they generally . оЫСnо sasvim lak.TAКA (nastavak) 1. 138th LESSON PRONUNCIAТION 1. а tweed jacket.the much more.'di§:»n:»l. Као Ato znaA.fвets. ali to Ьi Ьilo malo previ~ ekstravagantno. seats. - in vain. 1 went to see а musical. tr:. ёаk sam se spremao da kupim i jedan smoking. .5.. supper је kasna veCera..1.. but it would have Ьееn а llttle too extravagant. couldn't Ьооk - Тhеу- saw - noisy. The night before 1 left (3). Pulovere od ietlandske vune. (2) NUe "smoking" је ono Sto jezikoslovci nazivaju pseudoanglicizam. u engleskom. we don"t have many in Paris.. al i se u Engleskoj ta vrsta odete naziva dinner-jacket а u SAD tuxedo (tлk'si:dou). freџks. Gluma.. kurs. 1 thoroughly enjoyed it. Stvarno (potpuno) sam uzivao u tome. 'lror:»li . ра sam to s nestrpljenjem o(:ekivao.Ю i Ьвfоге lмving. 1ks trcvaиant. The acting. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-elghth {138th) Lesson 1 1 had changed my money in England and had got а good rate (1) for my francs. for. .3. . (Smoking..wasn·t. zato uzmite taksi: to ne koSta (nije) mnogo viSe.(4) Lunch је podnevni obrok.525 five hu~ 8nd twenty-five five hundred •nd twenty-alx 52ti 5. tj. .

rлf. The next day. but in а hovercraft. Kroz сео mjuzikl gluma је blla izvanredna 1З8th LESSON .. Ovi suveniri me podsetaju na moj Ьoravak u Evropi. ра sam uzeo veliki brendi da se okrepim (ojatam). . 'k.4. . дkо 15 16 ali u hoverkraftu. .le bumo 1111 nemlmo more. pckt .ojaeati. (7) Osnovno znaeenje glagola to гOII је "valjati" ili . OВJMNJENJA (nastavak) (5) Тhв English Channel. bout roul..2. so 1 had а large Ьrandy to atrangthen (8) myиlf. Nekolicini ljudi је pozlilo (Ьili su bolesni).snaga. lt was such а rough day that the ship was rolling.11.. .. Putovanje natrag bllo је manje prijatno.2. 'sлра.. . rekao svima "zbogom" i odSetao se do stanice. Bio. ~е tako buran d~~ da se brod ljuljao. 1 was unhappy to leave• and the Channel (5) was very rough (6) that day. 11. ali u pomorskom refniku oznaeava njihanje па talasima.5. А rough сору }е nedoterana verzlja teksta. u jednom odlicnom kineskom restoranu. koncept. zovemo kanal LamanA.9.. . . 'brendi tu 'streQ6an. .10. Several people were sick. . you roll (7). ljuljaS se. REAENJA ZADATAКA 1. А rough sва . strength . These souvenlra remlnd me of my stay in Europe. Bio sam nesreCan Sto odlazim а 10 11 12 13 14 kanal (Laman§) је Ьiо veoma uzburkan tog dana. . . ·eamt . . 'dh:ni .16. 9 Ovog puta sam kasno veterao. strould. Bio sam lo§e raspolofen jer sam morao da odem. .. Slede6eg dana spakovao sam svoj prtljag (svoje torЬe) i svoje suveniгe. .13. 1 packed my bags and my souvenlra. said goodbye to everybody and strolled to the atation. kotrljati". su:v:.1) in а lift. (6) Rough (zapazlte lzgovor) zna~l grub. si u brodu na burnom moru. ро ugledu па Francuze.527 five hundred and twenty-eeven tive hunctred вnd twenty-elght 528 9 10 11 12 13 14 15 16 1 had а late aupper (4) this time. . 1 was in а bad mood Ьесаuае 1 had to leave. pra'febl»>. lf you аге in а Ьоаt оп а rough sea.. . Throughout the musical the ecting was superЬ. to strengthen .kako Englezi zovu ono Ato mi. . Bilo Ы zaьavno kup1t1 (da smo kup1l1) polucilindar.5. ides gore-dole kao u liftu.'niaz.4.10. (8) Strong: jak. The journey back was less pleasant. you go up and down as (N. .З.. EXERCISES 1. 'plennt. in an excellent Chlnese reataurant.~u:mz . lt would have Ьееn amusing to buy а Ьowler hat.3.

only plays one part. А young man was sltting• in the lounge of а large hotel alpping а glass of punch (2).. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-ninth {139th) Lesson Mothers 1 2 З Му son Thomas is doing (1) very well оп the stage. Putovali ste (uzeli ste) hoverkraftom! каkо је to? You've the hovercraft! What's Ni ја.igra samo jednu ulogu. Опа ne voli da putuje brodom (uzimanje broda) ро loSem 4. like taking.sadder musicals ..Ьаd mood. Obratite pa!nju na ime Тhomas. - 1. sez . steidi. а gypsy and two soldiers. PRONUNCIATION "mл~z.izvesni gospodin Hamlet .. 'vilidt~ ~ "diipsi .Njen novi roman ima uspeha (mnogo se l:ita). .529 five hundred вnd twenty-nine five hundred and thirty 530 Flll ln the mllllng worda: 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset deveta lekclja MaJke 1 Мој sin Tomas ima mnogo uspeha u pozoriMu (na sceni).. 4 OВJA$NJENJA (1) То do wefl: imati uspeha. Slalete li se? is always Do you ·' ZA PONAVLJANJE: 89. 1 can't - Neither 2.in bad (rough). On (mi) pi!w i ka!e da svake veceri (noci) igra jednog seljaka.. taken .. Suprotno је: to do Ьвd/у. Нег пеw novel is doing we/1 . sлn 't~m:»S ..З.. gde se th izgovara kao obll:no t.2. "soul· 139th LESSON . The day З. Ьiо sam и vrlo lolem raspoloienju. Putovвnje Тhе REtENJA ZADATAКA.. stand natrag је u118k tuinije. .it like. Оап рге nego lto sam otputovao. Не writes• and says that every night he plays а vlllager. dobro se snalaziti. journey back . lwasinavery 1. She doesn't the Ьоаt 5. ? vremenu. wherees the star of the play . agree.. . Јв ne mogu da podГ/fJSem mjuzikle. · Ьefore -left.1.can 1..5. . 4.а Mr Hemlet . (nastavak) 1 •••. dok (glavna) zvezda komada . 2 З 4 Jedan mladic је sedeo u salonu jednog velikog hotela pijuckajuci ca~u punca. jednog ciganina i dva vojnika. weather.

·~eml~t.. pet.2.. Кakav pro!drljiv (oьtaporan) mali detkot Ovo ti је eetvгta tаЫа fokolade. nego od indijske reti "раnё". hocu istinu . SeCer.e. "No". а onda se okrenula jednoj zeni koja је stajala tu Ыizu i povikala: "$ta si mi jos rekla da ga pitam. .. рлп~." . The llttle girl was qulet (З) for а moment. rekao је D!imi... There is а church nearЬy. . od dejstva na onoga ko pije. -. Njegov otac је ljutito rekao: "Kazao sam ti da ne jedes izmec:tu obroka. Da. WIE~:~z . .9.. (3) Quiet је . . 8. His father said aпgrily: "l've told• you not to eat• Ьеtwееп meals. . pгilog је greedily. poznat kao "Doctor Johnson". .2. Video sam ga na sceni. 'mлmi. (5) Greed: pohlepa." Loпdon is tires of Johпson Dr ?:Ьz (6) 3.531 five hundred вnd thirty-one tive hundred вnd thirty-two 532 5 6 7 8 9 llttle girl came• up to him and said: "What's your name?" The young man totd• her his name. pitao sam (ulinio sam). "Jesi li ozenjen?" pitala је ona. Pauza .. koju te napisao James Boswell (d!eimz '03zwel). 1 did. Prvobltno је meAavina imala pet sastojaka (danas su to najteSCe vino ili гakija.5. . godir.З... wum~п . S2id the man. said Jlmmy. rekao је covek. What а greedy llttle Ьоу! That is your fourth bar of chocolate. Cujem da on ima mnogo uspeha u svom novom poslu. l've seen him on stage. ш~ Ьа1 . kao Sto blste mogli pomisltti. Kako se zoveS?" Mladic јој 1е rekao svoje ime."Come• оп. . U Ыizini ima jedna crkva." А pause.11.10. smatгa se za najbolji primer tog roda u engleskoj knjil:evnoStl. knji!evnik i leksikogгaf. udarac nogom).4." ..Ze da znaёi i "Cutati··.Dr D2onson. limun i zaёini).• 'sipil) . mama?" 10 11 12 13 14 Mali (mladi) D!imi је pohlepno јео taЫu (sipku) cokolade. .. u Ыizini .. Ьа: :>v '~kl~t. 'iЏ"•:diiJ . REЙENJA ZADATAКA 1. . grвedy: pohlepan. 'd!imi . 1 hear he is doing very well in his new јоЬ. . On је mofda glumac. оЫарогаn. 12 13 14 OВJA!INJENJA (nastawk) "The mап who is tired of live. 'd:>kt~ 'd!:>ns"n· mжr•d: . . . lauпd! . tako da to Ье quiet mo. Jesi li pitao mamu da li smeS da jedeS (mozes da imas) tu cokoladu?" "Da". 'eiJ&:rili ... Njegova blografija."Hajde..10. 13. . (4) Nearby је pojatanje od neвr: tu blizu. (6) Samuel Johnson (1709-1784).11. 3.4. . EXERCISES 1. Mummy?" Youпg· Jimmy was greedily (5) eating• а bar of chocolate. tru:O. objavio је svoj Cuveni retnik engleskog jezika 1755.-. PokuSaj da ne postavljd previ§e pitanja. апd she said по. lnaёe se u tom znaёenju upotrebljava to Ье silent ('sailent). Try not to ask too meny queltions. Did you ask М um if you could have that chocolate?" "Yes". .· . 1 waпt the truth.. Не might Ье an ector." А 5 6 7 8 9 10 11 Jedna devojtica mu је priSia i rekla: . "Аге you married?" she asked. "Yes.7. . then she turned to а woman standiпg• пеаrЬу (4) and shouted: "What else did you tell· me to ask him. а ona је rekla ne.• mлm. 18 139th LESSON . Devojlica је za trenutak Cutala.miran" i "tih".. "Ne".4.. .5. . - (2) А punch је udarac pesnicom (videli smo veC а kick. '!autid. p:>:z. ёovek koji је umoran od Londona umoran је od Zivota. Naziv piCa ipak ne dolazi.

br. -З. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fortieth (140th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proel18)1e objatnjenja: lekcija 134.n1 kao mi. Gde si stavio lestvice? grateful . Jesi li pitao Did you тати da li moleS da pozajmiS makaze? the scissors? Mum if you 3. nekв Не me and asked me for а very if you give me some 2.? RE8ENJA 1. is а capital . London. Ье 5. HqCu da mi kaZeS istinu.) i pokazuje da оЬа predmeta poseduju neku osoblnu u jednakoj meri: The walls •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeseta lekclja were (as) white as snow. came up to .. 2. would - ZADATAКA (nastavaK) information.London је prestonica.: They аге not as (so) important as us .Nije lako pгavilima razgranititi upotrebu ovih dveju reti koje znate . .light. 1.. upotreb1Cemo ltke. .could 4. As testo ide u parovima (as . 138.truth .put. br. 4. Sta пат joS tгеЬв? do we . Оп mi је pri§o i zвmolio те dв zapali. umesto prvog as moZe doCi so. Ав i llke. . want .could Ьorrow. 140th LESSON . ask ..2. ltke Paris.Оп mi је Ыо kao otac. .533 tive hundred and thirty·three tive hundrecl and thirty-four 534 Flll ln the ml11lng wordo: 1.Zidovi su Ьili beli ~ао sneg_. . Bio blh vrlo zahvalan ako blste mogfi da mi date oЬaveAtenja. kao i Pariz. 4. PokuSajmo ipak da damo neka uputstva.Uradicemo to sto brze moZemo. As. as possiЬ/e odgovara naSem "Sto" sa komparativo~: We'/1 do it as quickly as possiЫe .kao". З i 7. br. T~mo gde takvo "merenje" nije moguCe. 135.Oni nisu tako vai. you the ladder? те the Where did you ZA PONAVLJANJE: 90..to tell .need. f!e was tike а tather to те. u odretnim гetenicama. as . What else..5.

lame (leim): hrom. а dead man . U jednini moramo dodati imenicu man. kosa" kao zb1rna 1mentca.uopSte ne Ы pokazao da је u pitanju proSio vreme..u svojstvu": As а customer of yours. if оп/у he had called те.slepac. This is the place 1 told you аЬоиt Ovo је mesto о kome sam ti priCao.) 4.m): nem. the scissors ('sizaz) . Prica se da је Yinston Cercil. samo da me је pozvao" znaCenje је pogodbeno. (То put up with something: podneti. kod nas pogre~no transkribova~~ kao "Majler") zove se The Naked and the Dead . oStro odgovorio reCenicom sa dva predloga ~а kraju: This is пonsвnse 1 wi/1 not put up with . ali to ni najmanje nije omelo prodaju cigareta "Vinston".е besmislica koju ја nel:u da trpim.Као vaS muSterija.Zine: the Ыiпd .makaze. U sta gledate? Who did you Ьиу it from?. Не talks as his tather talksOn govori kao Sto mu i otac govori. Jednlna 111 mnoilna? . Mogao sam da mu pomognem" i "Mogao blh da mu pomognem". deaf and dumb: gluvonem. З. 140th LESSON Predlog... Could је i proSio vreme i kondicional. znati . ра moramo upotreblti proSii kondicional: 1 could have helped him.slepi (ljudi). Pridev sa odredenim t:lanom ima znaCenje mno. Dvosmislenost se izbegava ako kaiemo 1 was аЫе to help him.Desf (def): gluv. "Bolestan" је.pantalone.Gol1. Ova poslednja reCenica oznaCava ostvarenu radnju (Mogao sam da mu pomognem i pomogao sam mu).То . Ыind (Ьiaind): slep. 1 must protest . kao Sto smo veC videli. ра Ы npr. 1 mrtvi. Neka vas teSi pomisao da ni оsоЬе engleskog maternjeg jezika nisu uvek naCisto s razlikom izmedu as i like. Sa as prevodimo i ono "kao" koje znaCi .535 five hundred and thirty-five five hundred and thirty-alx 536 Za poredenje dvaju glagola upotreЫjavamo as: They dress as they did two hundred years ago .Ne znam zaSto (radi cega) је on dosao.ОЫасе se kao sto su se oЫacili pre dvesta godina. Naprotiv. 1 could help him moglo znaCiti i . "Mogao sam" 1"mogao blh". al1 1 "dlaka".Od koga ste to kupШ? 1don't know what he has come !ог. dumb (d. 5. i zato u оЬа sluCaja upotreЫjava oblCno proSio vreme {mogao sam). ali је danas opsteprihvaeena. GramatiCari i nastavnici uporno su opominjali da је u toj reCenici trebalo reCi as umesto like. Roman Normana Mejlera (Mailer.. videli smo. Teleone mane.opet zbog nedostatka proSiog kondicionala . jednom puristi koji је pokusao da ga upozori na tu "greSku".. u kom sluCaju ima mnoi:inu hairs.Samo u mnozini upotreЫjavaju se imenice kao the trousers . 2. the sick .On govori kao njegov otac (samo jedan glagol). kao ~to znamo.bolesnici i sl. otrpeti nesto. Stoga moramo prevoditi malo slobodnije: Bilo Ьi zabavno da smo kupШ (umesto: Ьilo Ы zabavno kupiti) seslr. ali i ponek_~ koja је kod nas u jednini: the pyjamas (pa'dza:mвz) --: p1zama: Hair.mrtvac 1td. the stairs stepenice. u reCenici kao Sto је "Mogao sam da mu pomognem. vezЬe) doslovan prevod. i/1 ili sick. U primerima kao lt would have Ьееп amusing to buy а hat (lekcija 138. Svojevremeno је u SAD Citavu uzbunu izazvala jedna reklamna parola za cigarete: Winston tastes good like а cigarette should ("Vinston" ima prijatan ukus kao Sto cigareta treba da ima).Znamo vec da glagol сап ima dva oЫika proSiog vremena. NaS jezik nema proSiog kondicionala. What аге you Jooking at?- . woma~ tli person: а Ыind person . moram da se bunim. Ovakvu upotrebu su gramatiCari dugo osuc1ivali kao nepravil·nu. moi:e doCi па kraj u pitanjima i zavisnim ret:enicama. АН: Не talks like his father.

.6.Ovu kut:u ы trebalo popraviti. SeCam se njegovih saveta: 1 rememЬer his advice.On је pitao da li konji jadu hleb. ka:m. Engleska је divпa. D• 11.Pitao sam (UC:inio sam). 1 did.11.10. Whal could 1 say? You could have said that the grass needed cutting' (1). Oobro.Travu treьa pokositi (Vreme је da se pokosi trava).. .. .. information..8. ZA PONAVLJANJE: 91. .537 five hundred and thirty-aeven five hundred and thirty-elght 538 Као zЬirne imenice. 8. 141 st LESSON . LEKCIJA (Revlalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-first (141st) Lesson Do you rememЬer? 1 2 З - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset prva lekclja Seeate 11 ое? Ask him if you can Ьorrow the lawn-mower.5. ј оп је rekao ne.1. ~ 6. Whether u komЬinacijj sa ог moie da znaC:i "bllo. Tell те аЬоиt your trip. 11. ~ 4. 1 don't know if (whether) it is true.1. lzrazl koje treba zapamtltl.~m . . Rekao mi је da mu је daпas potrebna. cak i па kisi.8. Prevod. Sta sam mogao da kaiem? Mogao si reCi da trava mora da se pokosi. even in the rain. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION t. Мо!е se upotreblti i glagol want: Your hair wants cutting .~. . There was а ta/1 woman standing nearby.Vreme ti је da se oSiSaS. Jeste li slusali onog coveka kako govori о politici?.2. u pogodЬenoj reC:enici znaC:i "ako" ilj "kad Ы" 7. Не asked whether (if) horses eat bread. . What size do you take?. - 2 3 - Pitaj ga da li mozes da pozajmis masiпu za koseпje trave. 1 can 't wait to arrive. You са п рау up to ten pounds а night . nije vafno. glagol dolazi iza subjekta kao ј u potvrdnoj reC:enici. . . England is Ьeautiful. kao Sto znamo.upotreЫjava­ ju se news. . koji dolazi isprad subjekta (iпverzija): Da li је to istiпa? -ls it true?../t took те an hour оп foot. Voziti u Parizu pomalo је ораsпо. naSe "da li" preveSCemo sa if ili whether. bllo'': Whether /'т working ог not. 1 managed to relax. ~ 3. Не told' me that he needed it today..Ne znam da Ji је to istiпa. (1) Zapamtite ovaj obrazac: Тhе grass needs cutting. 'l(l:nmou:. Trebaju mi obaveStenja: 1 need information. /t would have Ьееп а little too extravagant. . 'nel~nz 'k:~l:. 'kлtiQ. 6.7. moram da plaCam porez. .11. 1 тust рау ту taxesBilo da radim ili ne. Trebalo mi је jedan sat pesice. U Ыizini је stajala јеdпа visoka zena. Oid you /isten to that та п talking аЬоиt politics?. .savet). . Uspeo sam da se odmorim (opustim).9.7. This house needs repairing . tj. Well. never mind.5. Koji broj (velicinu) nosis? . . .U pitaпjima (sa upitпikom па kraju) upotreЫjava­ mo odgovarajuci pomocпi glagol. Mozes platiti i do deset fuпt1 na noc. . Bilo Ы to malo previSe ekstravagantno (proliloot).9.dakle samo u jednini.З. . Driving in Paris is а bit dangerous. а inverzije nema.6.З.4.1О.Da li koпji jadu hleb? -Оо horses eat bread?. Jadva eekam da stigпem. advice (ad'vais.Wi/1 anybody come? Kad umesto pitanja imamo zavisno-upitnu reC:enicu (bez upitnika). and he said no. strлk .4. lspricaj mi о svom putovaпju.2.Носе li iko doci? .

141 st LESSON . (3) U retenici 1/ike paintings imenica је Ьеz tlana. but he would have left а meesage. Mo.ete (do.gde је ret о odredenim slikama. Ьесвuае her car lsn't in the gвrage.ona је morala da ode. 'gera·t. are made• trom French cannos. · 1::0. 'ha:dli spouk. rekli Ыsmo Нorses eat grass . The bronze llons. 1 was аые to underetand• everything they saod. deeplta the fact that most of them had heavy accents.v. she must have left . 1 hardly (4) spoke• any English. јег se misli na slike uopйte. је hitan sastanak i Mora Ьiti da је otisla.. lmao da ode. 1t we had thought• of it earlier. Не saod he couldn't wait. ali ТНЕ grass needs cutting (odredena trava. _ 10 · · • ·:o·i·. ali ne u slutaju kad od imenice zavisi odnosna retenica (the Londoners 1 met). Ја volim slike.. Slitno tome. 1 hardly know him: ne poznajem. Bronzani lavovi u podno!ju (pri nozi) na~injeni su od francuskih topova.. ali (onda) Ьi ostavio poruku.. OВJA$NJENJA (nastavak) 9 10 11 12 She must have lett• (5).539 five hundred Bnd thiгty-nine five hundred and forty 540 4 5 6 7 8 1 was struck• Ьу the calm of the Londoners 1 met• (2). fren~ 'ken. Не had an urgent appolntment and had to leave·. at the foot. 10 11 Da smo se toga setili (па to pomislili) ranije. 4 5 6 7 Pala mi је u ol:i mirnoca Londonaca koje sam sreo. MirnoC:a Londonaca" mo!emo reCi i the Londoners· са/т. Не might have come• while 1 was out. Mo!da је dolazio dok sam ја Ьiо napolju. mcs1df.8. pred naSom kuCom).ZeS li da zamislis tako nesto (Ьi li to verovao)? Svi (svako) koje sam sreo blli su Francuzi.o:dt:ont. 11.. 1 like pslntings. 8 9 Rekao morao је је da ne mol:e da l:eka. 12 Mogao sam da razumem sve Sto su rekli. (4) Нard znati "tvrd" i "te!ak" (u ovom drugom slutaju sinonim је za difficult). - 7. Нard/y: teSko.ona mora da ode. ја ga tako reC:i i br~nz 'lai~nz . (2) . .. а slike u Nacionalnoj galeriji Ьile su divne. uprkos tome (~injenici) sto је vecina njih imala izrazite (teske) akcente.onz '. and the palntings (З) in the Natoonal Gallery were marvellous. Would you Ьelle~e it? Everyone 1 met• was French.Konji jedu travu (bllo koju). ali ТНЕ painUngs in the Nationaf Gallery.ol~. Jedva da sam govorio (imalo) engleski. posto njena kola nisu u gara!i.ona mora (Ыti) da је otiSia. mogli ste da po. you could have come• with us. (5) Da se podsetimo: she must leave. jedva.ete) s nama. di'spait ~ fekt . she had to leave .6· 11m~..9. Nelsonov stub је vrlo impresivan... Nelson's Column is very impreasive.

.4. might have . UIJe treЬa promenttt. Мо~а da su ottSii: nj_ihovih kaputa nema (njihovi kaput1 su ot1Sit). their coats have gone.4.4. . Reci mu da odmah doc1e. What time do you want me to come? nama. Ona hoCe da se po!urimo. Da li Ыste hteli (voleli) da ve~ras navratite na piCe? ~ 2. Mora da ste potroSili ё:itavo bogatstvo 1 О па је odluё:ila da studira medicinu. . she like 1.. 1herdly recognised him dressed like that.З.~~n. 'hevi - 13...anywhere. uprkos savetima svoga оса. . MoguCno је da је dolazila sinoC. must . nije bllo nikoga kod kuCe. . ne voli da Ceka. оа sam se toga ranije setio (pomislio}.needed cutting. We're late already and 1 don't want to miss the beglnning. Tell him to come' straight away. 'f.us. З. LEKCIJA 141 st LESSON .. there was at have that the grass REti:NJA ZADATAКA 2. Мога da su gs uzвJi. Would you like to come round for drinks this evening?2. ne mogu nigd! da ga nadвm. could. ad'vais. They have . They must have left. U koliko sati hoCete da dodem? 1.5.told him.'). She wants (up).no one (noЬOdy) ~ home. ·~ks~nts. desplte her lather's advlce. . 111 left with lt . mogli ste da krenete s EXERCISES 1. 1 can't find it 4. 'med~:. VeC smo u zakaSnjenju. - 14.taken .5. Flll ln the ml11fng words: Mogao si da ти kaieS da travu tгеЬа pokositi. Jedva sam ga prepoznao tako o~ueeno_g. You must have spent' а tortune' She made' up heir mind to study medicine. ZA PONAVLJANJE: 92.З.. us to hurry. you 5. You She come last night. . а ја ne Zelim da propustim poё:etak.could have . it.~n .5. . The oil needs chenging.2. 13 14 15 Kupili ste toliko suveni~a. had thought o t earlier .doesn·twaiting.541 five hundred вnd forty-one tive hundred and forty-two 542 13 14 15 You bought' so many souvenirs.З..

voleo blh da ..543 five hundred anc:l forty. (4) Amerikancima se l:ini pomalo "nezgodna" ref toilet.britanski pвvement. trebalo је da kaze: "дmericki ' engleski su dva slil:na jezika. 2 з 4 5 Na primer. ln some public plвces he might even hear• 11 called the "comfort stвtion"t То wash his hands.. (3) Rel: subwвy u SAD oznal:ava podzemnu .. (whereвs in London.podzemni peSal:ki prolaz. Vidi i slвde6e objaSnjenje.e l:ak da Cuje kako ga nazivaju "stanicom za komfor"! Da opere ruke. "sidewalk"-u umesto ро trotoaru. nego uvek (za) "kupatilo" ili "sobu za odmor". 1 wish you would hиггу up .Voleo Ыh da ti po. (2) То wish је Ze1eti.brit. he must take• the "subway" and not the undetground. For exвmple. reci се mu (Ьiсе kazan) da hoda ро 4 5 6 7 8 9 10 An Englishman can tee1• more disorientated in the Unlted States than а Frвnchman or а German._ five hundred and forty-four 544 Hundred and forty-second (142nd) Lesson Engllah or Amerlcвn? 2 lt was elther Oscar Wilde or George Bernard Shaw who said that England and America are divlded Ьу the same lвnguage. neSto јаёеg znaCenja nego to want. 1 wish 1 had тоге топеу.Voleo Ыh da imam viSe novca. elevator: slavina . ". Не must never ask for the tollet. ра је zamenjuju sa Ьsthroom (kupatilo) ili drugim ovde pomenutim (1) 142nd LESSON Каd је .. lmenica је а wish ." З Sto eetrdeset druga lekclja Engleekl 111 emerlckl? Bio је to ili Oskar Vajld ili D!ord! Bernard $о koji је rekao da su Engleska i Amerika podeljene (razdvojene) istim jezikom. he takes• the "elevator" and not the lift. the subway is а pвssage under а busy street) (З). he will Ье told• he is wвlking on а "sldewalk" insteвd of а pevement. Evo drugih razlika pomenutih u ovom tekstu: trotoar . uzima "elevator" а ne lift. Na nekim javnim mestima moi. OВJASNJENJA ----- PRONUNCIATION ref о opitim istinama ili tvrdnjama koje va!e za sva vremena. а u Londonu . he "opens а fвucet" tnsteed of turning on а tap.t:elja.. but вlways the "Ьethroom" or the "rest-room" (4). amer. otvara "faucet" umesto da okrene (ukljuci) slavinu.. Da se popne па treCi sprat svog hotela. То go up to the third floor ot his hotel... ameril:ki sidewalk: lift brit. fвucet.. tap.t:eleznicu (u Engleskoj undeгground ili tuЬe). (dok је u Londonu "subway" prolaz ispod ulice sa zivim saobraeajem [zauzete ulice]). mora da uzme "subway" ne podzemnu feleznicu.t:uriS. Cesto se upotreЬijava u znal:enju . amer. praCeno proStim vremenom iti kondicionalom." Englez mo!e da se oseti viSe izguЬijen (dezorijentisan) u SAD nego Francuz ili Nemac. Ne sme nikad da pita za toalet. pravilo о slaganju vremena ne mora se primeniti Otuda u zavisnoJ reCenici im8mo sadaSnje vreme (аге divided) mada је u upravnoj proS1o (ssid). lfft. 11 he wlshes (2) to trвvel around New York. (1) Whoever it was ought to have said: "American and English are two similar lвnguages. дkо 6 7 8 9 10 zeli da putuje (unaokolo) а ро Njujorku. Ко 1 god da је Ьiо.

. 16... а re6i koje se zavrsavaju na "-re" (theetre.. zahvaljujuci jednom ПIUJOГ­ Skom nastavniku ро imenu (zvanom) Noa VeЬster. How do you spell thaf word? ~ l<4ko se pi~ ta rel:? 1 spell ту пате with а .. pojedinosti vidite "Let's Start" i Better".~ fe1v~ . Thanks to the method "Let's Starl".. 142nd LESSON . lt is worth learning to speak American if you go to America.Ја SVOJe 1me p1Sem sa "с". IS. theater. а posebno tinejdferi. too. centre) piSu se kao Sto se izgovaraju (tj. is dlfferent. ра i za te godine starosti. Whoever wants to can Ье а рор star. upoznati su s tim rel:ima. SkraCenica i. "Let's Get OВJASNJENJA (nastavak) . (6) то spe/1 znat:i sricati.4.. Nisu sve njegove reforme usvojene. center) in American. English words that end in "-our" (e. thanks to а New York teacher called Noah Webster. ali izvesni oЫici (na6ini pisanja) prihvaceni su i postoje (i) danas.. Vredi nau~iti da se govori ameri~ki ako idete u Ameriku..g. Godine 1828. Spelling: pravopis. . 1! 1. :. centre) are wrltten' as they are pronounced (i. on је objavio svoj "Ameri6ki re6nik engleskog jezika". - neJb:. ~ REЙENJA ZADATAКA 1. 17 Za viS. ri'f. theater.~k'septid end ig'zist. с··. Sa imenicom age . mnogi EngleZI. Take the li!t up to the third floor and ask for room one-oh-one... .:mz w~: ~-d. ortografija. C::ijl је ovo rel:nik? Mislim da је Dejvidov. l:esto se ka!e i mens' room (menz ru:m) odnosno Jвdies' room ('leidiz).Po~nimo".' -- "1..~. .2. For more details. see "Let's Start" and "Let's Get Better". 11 12 13 14 15 16 Zahvaljujuci televiziji. - OВJASNJENJA (nastavak) izrazima. !ene.usluga. 14. Uzmite lift do treCeg sprata i pitajte za sobu 101. nelghЬour sused. favour . (7) PodseC:amo vas da e. ZahvaljujuCi metodu .e. ln 1828 (elghteen twenty-eight) he puЫished his "American Dlctionary of the English Language".e. honour Cast) piSu se bez toga "u" u ameriёkom. and especially teenagers (5).) :we_bst~. izgovarati slovo ро slovo. Ко god !eli mofe da bude pop-zvezda. many English people.ptid . Spelling (6). center) u ameriёkom.5. Not all his reforms were adopted.. are famlliar with these words. znaCi .~ 'sent~ . pr~'naunst.. me~utim. 1 ortografija је razli6ita. . to је lako.3.. Engleske reёi koje se zavrSavaju na "-our" (npr.545 five hundred вnd forty-five tive hundred and torty-•lx 546 11 12 13 14 15 16 17 Thanks to the televlsion.uzrast" stvorena је slo!enica teenager. ~ 2. na primer'· i treba gВ: izgovarati kao da piSe for exampfe iJi for instance.. а odatle i pisati odredenom ortografijom.g."no_u. Whose is this d!ctionary? 1 think it's Devid's. favour. '8i:. but certain spellings were accepted and exlst today. -г \ EXERCISES 1.. it's easy. Tamo gde postoje posebni toaleti za muAkarce . and words that end in "re-" (theatre. however. koja se danas upotreЫjava u mnogim jezicima Airom sveta.4. (7) nelghbour. (5) The teens је zajednitki naziv za sve brojeve od thirteen do nineteen.5. . znaCi . honour) are wrltten' without the "u" in American.З.n.~t:...to jest" i Citamo је kao that is ili that is to say .

molim vas? OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. Ne zaЬOravi da isklju~i~ televiz.. manage. ? . 4.have. forget to turn to ьеd.. ? Would you repeat that. (Pitam se) da li Ьiste mogli da mi pomognete? Mozete li (Da li Ьiste mogli) da mi kafete .547 five hundred and forty-seven five hundred and forty-elght 548 Fill ln the mlaalng wordl: 1. kupatilo". UpotreЫjava se naro~ito.going. please? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset treea lekcija 2 З 2 З Kad је Рјег Ьiо u Londonu.•· shOuld .floors. (Sta ste rekli)?" (2) Znamo veC da se na engleskom. - 4. kada nismo dobro razumeli sagovornika· "Oprostite.Da li Ыste to ponovili.lzvinite. he had with him а list of useful expressions. Despite. Don't . molim vas..argument. Pogledajmo ih: Oprostite ... (1) Doslovno .~l . Uvek uspevam da izЬegnem prepirku (izЬegnem izazivanje 5. kaind. the television Ьefore ZA PONAVLJANJE: 93.Please excuse me. 1 wonder (2) if you could help me? .for.Ьзthroom. ri'pi:t.Could you tell' me .З. Uprkos njegovom savetu. Vredi li iCi liftom (uzimati lift)? it /та samo dva sprata.Zao mi је . imao је sa sobom spisak korisnih izraza. ·wлnd. Let's have а look at them: 1 Ьеg your pardon (1) l'm sorry . we buy these shares. mnoge moiЬe izri~u u oЫiku pitanja. . nego za .~ . - 3. 1 always to aчoid the lift (elevator)? only two an REЙIENJA ZADATAКA (nastavak) · З. prepirke).wor1h taking .ju pre nego ~to ode~ па spavanje. ne bi treЬalo da kuoimo ove akcije...There аге . Nije trвЬВiо da pitate za toalвt. . ls .off . а ta uttivost se joS ројаёаvа upotreЬom glagola t 4Зrd LESSON . 'greitf. 1. 'pa:d::~n. - 1.Molim vaS oproStaj"..causmg. iz u~tivosti....2. his advice. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-third (143rd) Lesson 1 When Pierre was in London. You not asked the toilet but the 2.should not.. sa upitnom intonacijom. 'ju:sf::~l.5.

. ? . Excuae me. ...Nemam niSta protiv Naravno .12.. Znate li neki dobar restoran? Gвdan) Mol:da ima neki u Oksford stritu (ulici). .2.01 course not. Radujemo se Ato Cemo vas sresti (upoznati). ili izmedu mladih.Ne poznajem London.There might Ье one in Oxlord Street.. Kakva steta .5. Do you know• а good restaurant? . Odakle ste (dolazite)?.l'd love to.. od njega ostaje samo reCca to.l'm afraid 1 won't Ье аЫе to come• .ls there а bank near here? Where? Could you te11• me the time. (itd. ? .Of course not. tiji је otac farmer. .1 seem to Ье early. ? . ... REЙENJA ZАОАТАКА termer..Ne znam da li Ьi vam smetalo ako .То је vrlo ljubazno od vas. . 4 5 6 Hvala vam. 'kti)SiQ . -З lzvinite.pitati se.4.. Do you mind il 1bring my wife? . what did you say? .How was the weather? Could you te11· me the way to . 'ra:~ . si:t "teik~n . OIIJASNJENJA (nastavak) ----- . . ? . Did you have а good trip? ..Da li Ьiste mofda mogli da mi kaZete . lлv.. 'wеб~.Da li Ьiste !eleli da podete sa mnom? . . Mnogo је vremena proAio otkako sam te poslednji put video..lt doesn't metter.Је li ovo mesto (za)uzeto? 7 8 9 10 11 Mogu (smem) li da sednem? Ne smeta .. l'm а foreigner 1 don't know• London.. 14Зrd LESSON .Naravno da ne.That is very kind ol you.Naravno da ne. ја sam stranac.2..Nije vatno. Where do you come• lrom? ..4. . lntinitiv iz pitanja se ne ponavlja u odgovoru.01 course . sit daun. (4). Da li nemate ni~ta protiv . Dozvolite da vas upoznam sa Piterom.PriliCno 1е 12 13 14 kasno .Mi smo upravo stigli. . l'm very gratelul .7. . l'm afr~id 1 can't help you.. 1 wonder if you could tefl те ...1 don't mind . ·~:li.How was the crossing (5)? . Let me introduce you to Peter. What а plty . ра zato ovaj odgovor ima vrednost oduAevljenog (ili bar ul:tivog) prista}anja: Would you like to come with те? -l'd lovв to. reklo Ьi se: Give ту love to . veoma sam zahvalan. We аге looking forward to meeting you..lt's rather late .Мау 1 sit• down? lt doesn't matter . please? . -З. 1 wonder if you would mind .5. Would you mind .Give my regards (З) to your wile.Kakvo је Ьilo vreme? Mozete li mi reci kako se ide do .549 five hundrecl ancl forty~nine five hundred 8nd fifty 550 4 5 6 7 8 9 ·10 11 12• 13 14 Thank you. whose fether is а to wonder ..9..lt's not important . l'm de/lghted to meet• you . (4) Setimo se da to love ima rnnogo jate znatenje nego to like.8.lzgleda da sam poranio.We've just arrlved.5.Ја sam iz Liona. 'piti . Jeste li dobro putovali? .l'm lrom Lyons .. EXERCISES 1. "Jaiam. ri"ga:dz. .Kakav је Ьiо prelazak (preko mora)? . Na Zalost vam ne mogu pomoCi. ----- .lma li ovde Ыizu neka banka? Gde? Mo!ete li mi reCi koliko је sati. molim vas?. 1.11. Ata ste rekl1? .Nije vaZno ..Vrlo rado (Bio Ыh presreCan).. Milo mi је (OduSвvljen sam da vas upoznam) Pozdravite (Dajte moje pozdrave) vasu zenu. .ls this seat taken•? . lt has ьееп а long time since 1 last saw you. Nemate niAta protiv da dovedem svoju tenu? ..Bojim se da necu moci da dodem Vrlo rado. di'laitid .) (3) Ako su pozdravi upuCeni rodaku ili intimnom poznaniku.

What is the rate todey? PRONUNCIATION 1. 'm. kc~ . Odakle dolazite?. . З.neerest. but 1 AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 8nough information.lz do you Вeogrвda. working hard а month.7.for. .way. PONAVLJANJE: 94.sit down. mога. Vet mesвc danв пврогпо radim. S. preploviti itd А crossing: prelazak (reke. S. . ali nisam naAao dovoljno podsfilka.-.шi ·. 1. Је li 0110 mesto zauzeto? - Nije..? - 4. V.551 five hund. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) А cross: krst.. .2.show.seen.. is . а posebno kanala LamanSa).come from . ..o 144th LESSON . Moiete li mi pokazati put do пвјЫiiе ьапkе? 5.2. to cross znati ukrstiti. we've . Nвdam se da ste оЬОје doЬro. .. 'poustka:d. р:Ј:.Мау .6.just arrived. . а tak0t1e i preCi. "dлЫ. teind:t:. 1 haven't long time. sir.for ha\'eП't found. "tel:nracm . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-fourth (144th) Lesson ln 1 в •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset Cetvrta lekclja u ьenct 1 Hteo blh da promenim malo novca. you а .3.c:l and fifty--one tive hundred and fifty-two 552 Flll ln the mlulng wordo: 1.3.? - No.4. . "tekbuk. stacmps .? 1 hope you well. gospodine. . Kakav је danas kurs? bank l"d like to change some money. From Вelgгade. - 2.8. А zeЬra ('zi:bra) crossing: prelaz za peAake. '!au. are Ьoth. Where .Mogu li da sednem? ьank? you me the to the this seat .taken . А 181181 ('levl) crossing: prelaz preko Zeleznitke pruge. odвvno vas nisвm video. nouts. Could.:d:J.. ju:z . have Ьееn . upratoO smo stigli.4 .

Javlja se samo u brojnim izrazima kao .. molim vas.Da li Ьiste radije hteli C::ek ili gotovinu? То cash: naplatiti (u gotovom). 5 6 Hteo Ьih da posaljem telegram. l'm leвving• in the morning. po~to сео spoj deluje kao pridev. please. Koliko (kosta) ро jednoj rеШ Treba mi (malo) maraka. U hotelu 7 8 9 10 Hteo blh jednokrevetnu sobu. could you take• а message? Please prepare my Ьill. Do you have вnу change? Мау 1 use my cheque-book? ln в 2 з Dvadeset funti u novtanicama od ро 5 funti i deset u nov~anicama od jedne funte. per person (ро osobl) i sl. А four-star hotel: hdfe1 sa Cetiri zvezdice (druge kategorije). А cash-desk: kasa: а cashier (kE'Sie): Ыagajnik. Woufd you prefer а cheque or cash?. l've оп/у got two cigarettes leftOstale su mi sаrтю dve cigarete. а douЫe 'toil:. Ыagajnica (na kasi). А ten-floor building: desetospratna zgrada. prva imenica је Ьеz "s'" na kraju. sju. miles per hour (milja na sat)..553 fiva hundrecl and fifty•three tiva hundred and titty-tour 554 2 3 Twenty pounds in five-pound notes (1) and ten in one-pound notes. komad) od 50 penija. Koliko staje (koliko је da se posalje) dopisnica za Francusku? Hteo blh da naplatim (unovi:im) ovu uputnicu. (2) Per је 1atinski predlog sa znal:enjem "ро". (З) Gash: gotov novac. Ostala vam samo dvokrevetna? lma li sоьа tus i toalet? дkо iko telefonira dok sam ја u gradu (napoljU). је OВJASNJENJA (1) Spoj broja i imenice mote da odreduje slede(:u imenicu: u tom slutaju. - 9. ја odlazim (sutra) ujutru. А fifty-pence piece: novl:iC (doslovno. How many do you have /eft? -Koliko ti (ih) је joS ostalo? At the hotel 7 8 9 10 l'd like а slngle room. per day (na dan).~t.t. 144th LESSON . (4) Zapamtite ovu konstrukciju. How much is it to send а poвt-card to France? l'd like to cash (3) this money-order. lmate li sitnine? Mogu li da upotreЫm svoju ~ekovnu knjiZicu? Ne poitl post-offlce 4 4 5 6 l'd like to send• а telegram. You only have left (4)? Does the room have а shower and а toilet? lf вnyone calls while l'm out. 'mesidt. - 11. How much per (2) word? 1 need some stamps. da li Ьiste mogli da zaЬele!ite (uzmete) poruku? Molim vas pripremite moj rai:un.

lf you . Think. . OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Као ~to imamo to put оп. . 1 have Ьееn walting to Ье served for а quaner of an hour. . .oьUCi. Did you have ZA PONAVLJANJE: 95.) (6) То think (something) over: razmisliti (о netemu). . Ovaj sako nije ьа§ ро meri..out. She has to England four years and pet she doesn't know size. two o'clock. Је li iko . .travelers" (putnieke) OOkove?.з. Do you have anything amaller? Мау 1 try it оп (5)? 1t doesn't very well.2. (-). Rszmislite i pozovite it те kad Ьudete donвli odluku. Ne odgovara mi. Ako 1юСе1 d8 gв kupit moral se orlluдifi. Nisam vss otskivso pre dvs sвtв. .Detore . . LEKCIJA 144\h LESSON . EXERCISES 1. 3. make . 1t doesn't suit me.5. ..2.а good trip.up. Ьееn com1ng .call tr1ng1pnone) . . ostв/o је sвто 4.stШ . Gde mogu da razmenim svoje .. .her. .furi. ostalo је samo pet minuta.5. we expect you to рау your own Ьill. 1'11 come• back later.must. .while. • Po.5. . Razmisli6u (о tome).. 1'11 think• it over (6). .over.555 five hundred and fitty-five five hundred and fifty-8lx 656 Shopplng Kupovanje 11 12 13 Na zalost ne znam svoj broj (veli~inu). lmate li iSta manje? Mogu li da ga isprobam? Nije Ьа~ ро meri. staviti (па sеье). . ? . This jacket doesn't fit very well. want. Vet OOtvrt sata OOkam da me poslu!e.4. .з.mю dok sam Ьiо и grвdu? Did call 1 was 5.isproьati na sebl (odeCu i sl. 11 12 13 l'm afrald 1 don't know· my size.4.nave 1aken (maOe). me when you and your decision. expect . there are only RE$ENJA ZADATAКA 1. there are only five mlnutes left. Jвste li dobro putovali? 1 didn't 1. kaZe se i to try оп.4. anyone (anyЬody) . Ona veC tetiri godine dolвzi и Englвsku i joS ne zna svoj Ьrој.З. . Do6i 6u (vrati6u se) kasnije. to buy it you .fiYe left. .2. . you .for.mlnd. lt's а llttle too expensive. 2. Where can 1 change my travellers-cheques? . Mi otekujemo da vi platite svoj (sopstveni) raeun. . Malo је preskupo. Hurry up. Flll ln the mlulng worda: 1. your .

.:nz.Privatne prostorije . а waste of time: guЫjenje vremena.Ulaz slobodan . (5) U Engleskoj sve prodavnice mogu blti zatvorene jedno poslepod· ne u nedetji: toga dana se stavlja ovaj natpis. waste (-paper) Ьasket ('Ьa:skit) . .557 five hundred and fifty-88ven five hundred and fifty-elght 558 Hundred and forty-fifth (145th) Lesson Slgns and notices Sto Cetrdeset peta lekclja Nвtplsl (i obвveitenjв) 1 2 з 4 5 6 Way ln (Entгance) .. :.d'mi~:.~ 7 Sometimes.Zatvoreno zbog opravki. t:. Zabranjeno puSenje (nema puSenja) .joS jedan . 'entг. PuЫic conveniences (З) . Gent (mnofina gents) је kraCi (1) --~LL~~----------~L_~~_. Early Closing Day (5) . dopuStanje ulaska.nt .n fri: el)'kwairiz.Admission fгее (1) . 'egzit .House full (4). 'klouzil) .'hibltid . 'spitil) pr:. . Toalet .Way out (Exit) .z.lnformacije (doslovno: raspitivanja). One Way Stгeet .Gents ... 'm~t:~nidfm:. klouzd . а druga znal:i i .1. U istom znal:enju upotreЫjava se i to torЬid..Vozi (drZi) levoГn stranom Slepa ulica .. No smoking .Cul de sac .Кеер left .No admlttance .d'mit:.Prlvate .korpa za otpatke.3...Zabranjeno pljuvanje .lzlaz .ms 'praiv:. (2) То prohiblt: zabraniti. 145th LESSON .4.Spltting Pгohlblted (2) .. dopustiti ulaz (u neku prostoriju). priznanje". Uprava nije odgovorna za guЬitak ili oSteCenje imovine gostiju (stvari koje pripadaju gostima)... (3) Ooslovno . ri'sp.2.:op:.Closed !ог lunch Closed fог гepalra. javne pogodnosti" (convenient: pogodan.ms . 'kл\d:. Н(СЩ 2 3 4 5 6 U!az .n'vi:ni:.Do not lean out of the window. (6) То waste: rasipati. This was Geoгge Bernaгd Shaw's oplnion PRONUNCIATION sainz ~~:~nd 'noutisiz.6.. . oЫik od gentleman (mnofina gentlemen). The management is not гesponsiЫe fог loss ог damage to guests' propeгty.stara hartija.sek nou ju. (4) Ooslovno "kuCв puna": natpis pred bloskopom ili pozoriStem kada su sva mesta rasprodata. Ji:n... uludo trotiti. Вetting forЬidden: zabran)eno kladenje.. а takode i primiti. Danas zatvaramo ranije (dan ranog zatvaranja) Zatvoreno za ruC:ak . to waste time: gubltt vreme. priktadan) .Zabranjena promena smera. admittsnce i admission: оье znaee prijem. Ponekad su natpisi (obaveStenja) gubitak vremena. је b1lo misljenje D!ord!a Bernarda Soa То 7 OВJASNJENJA то admit (ad'mit) zna~i priznati..ti.Enqulгes.ul:tiv" izraz za toalet.No U-tuгns.Zabranjen ulaz.t :.Zenski (dame) Rasprodato. 'pлЬiik k:. lz ovog glagola izvedene su dve imenice. Jednosmerna ulica .5. notices аге а waste (6) of time.Muski (gospoda) ..Ladies .nsiz d!ents .шsiЬI Љ: ]:)5 ": 'd~t:~mid! tu gests 'pr. ful... lmenica waste takoйe oznal:ava otpatke. odakle waste-psper ..Ne naginjite se kroz prozor. ri'pt:.

.. lt is evident that you do not sell" your fish {11) elaewhere. 13. Vi mi dosadujete. . Оо videnja (prijatan dan). .. {9) Pazite da ne pobrkate clothes (оdеСв) sa а cloth (kl::~:}). trying to put• up а notice.5.. . F1ve flsh..14.. On the Ьoard {7) was written·: FRESH FISH SOLD" HERE. lekciji.4. . RIBA: moZe se savrSeno dobro v1deti .p1tao Ј€ (rasp1t1vao se) (onaj) drugi.. kr:~st.and smell perfectly well that you do not sell" taЫecloths {9). SOLD": since when has а llshmonger glven• away {10) his merchandise? And this last word is ridlculous . .З.11. Whose is this watch? -1 think it's hers.2.Napravite mesta. tiji је ovo sat? . mozeS ga baciti 145th LESSON . steil .. . . razda~i. you can throw it away. SpoJ Off the ЬOard ne treьa meSati sa izrazom оп Ьoard.. Ьеz Clana. .. gospod1ne.enqulred the other.559 five hundred •nd fitty-nine tive hundred •nd 8ixty 560 8 9 1о 11 - 12 13 14 15 when he saw· а f\8hmonger. sir.Zasto? . tаыа·· (ЬiackЬoard: Skolska tаЫа). FRESH: would you sell" stale fish? . prostor'". wcist . TaЫe-cloth је stolnjak. 'ju:sles . ре! riba. Car~v (10) То give away: pokloniti. koji smo videli u 134. . lain. 'evidant ..Ovde ima dosta prostora. please. Make room.ndaiz.krpa ili komad tkanine. povla~eci (stavljajuci) crtu preko reci OVDE. room Ьеz (:lana zna(:i "mesto. . 'elsw~. vaS_ nat~is је Ьe~~oristan . 'teiЫ­ kl:~6s ::.Why? . 11 12 13 14 15 . You annoy me. 8 9 10 kada је video jednog trgovca ribom kako pokuAava da ispred (izvan) svoje radnje postavi (oka~i) natpis.. 'givan .9. EXERCISES 1. dat! bu~zaSto. FISH: one can see• . pi:s :~v ~:~:k. Му good man.:~:. . el]'kwaixt. molim vas. Razdao је sav svoj novac 1 postao sve!i~e_n1k . ri'dikj:~~\as . a"pinian.rekao је So. Ь. .7. . . Prijatelju (moj dobri Coyvele). .1 om1r1sat1da vi ne prodajete stolnjake.. lt's а waste of time invlting him.З.2.So 1• (tu) rel precrtao komadom krede.(1) druga rel је Ыlа precrtana (prekriZ:ena): PRODдJE SE (prodavana) otkad trgovac ribom poklanja (daje ьesplatno) svoju robu 7 д ova poslednja rel је Ьesmislena (smeSna) . fre~ fi~ sould. .rekao је. . ·. di'li:tid .8. Ako је hleb ЬзЈаt..Gde mogu da ga stavim? Nema mesta. .Shaw deleted the word with а piece of chalk.11. ..said Shaw. Good day.. sir! Take your bad manners elsewhere. odakle i .. your sign is ueeless . (8) А room је sоЬа.. Неге "s ronm enough .. REitENJA ZADAT АКА 1. gospodinel Odlazite sa svojim loSin:' manm~a (odnesite svoje loSe manire drugde). .Where can 1 put• it? There's no room {8). OCigledno је da vi svoju ribu ne prodaje~e (negde) drugde.The aecond word was crossed out. 'fi!mлqga..15. Your fish vaSa riьa ili vare riЬe. SVEZд: zar btste prodavali bajatu ribu? ..5. . "m:. Не gave away all his money and became а priest.10.. lf the bread is stale. OВJIANJENJA (nastavak) QВJA$NJENJA (nastavaK) (7) lmenica Ьoard ovde је upotreЫjena u svom osnovnom znaCenju "daska".he said.4. outalde his shop. Na dasci (taЫi) је pisalo: OVDE SE PRODдJE SVEZд RIBA. (11) Fish mole Ыti jedn1na i mno!1na.Mislim da је njen. putting• а line through the word HERE. Pozivati nrega -·· to _ie gubltak vremena.:d .

Uiaz slotюdan · ·. 5.. but not the endl You can congratulate yoursell. Gleda/ . Make sure doesn"t useless.2. 2 NJ'egov prihod је svakako prenizak. po~to је glavni deo posla obavljen. ZabranJ'eno puSenje"...З. Do ~ have to. look words. Proverite da и vaSem tekstu пета (da vaS tekst пета) suvИnih (Ьeskorisnih) reёi that your text рау have any we go 1n? ~ No.561 five hundred and aixty-one five hundred and aixty·two 562 Fill in the missing words: Moramo li platiti da bismo uSii? ~ Ne. Noth1ng a11owed (permitted) . from this day оп: роёеv od dan8tinjeg dana.. it will Ье "plain salling" (2). bлlk . ~i end.for. ri:~t . Look: the window" ·оо not is much too opinion At least that was REIENJA ZADATAКA (nastavak) З.tow -George·s. Od sada се (sve) ici glatko (Ыti ravno jedrenje).. -. Takvo miSijenJ'e. 146th LESSON .. . (2) lzraz iz pomorskog govora koji oznaёava lak posao.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset sesta lekclja Nasa poslednja lakclja 1 2 З Stigli ste do poslednje lekcije. kam'pli:tid. plein (1) Вulk је masa.toss. kan'greeфleit .to.lean out of.No smoking . s.3. Ne naginji se kroz prozor"... tel:ina. From now оп: odsad р а nadalje.2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-sixth (146th) Lesson Our last lesson 1 2 3 You have reached the last lesson.4. 4. ali ne do kraja' MoZete l:estitati sebl. ZA PONAVLJANJE: 96. Uprava nije odgovorna za gиbitak stvari (imovine) muStenja.custom':rs· (guests"). management.. because the bulk (1) of the works has Ьееn completed. је Ьвr Ьilo Dlordlovo NiSta mj'e dozvoђ'eno. Ьеz komplikacija. From now on. veliёina: bulky: glomazan: the bulk of (soтething) znaёi veCi ili glavni deo (neёega). H1s income. OВJA$NJENJA PRONirNCIATION 1.Admission free.. 1.. The of is not responsiЬte the property. pogledaj .

'm. . videCemo se 19 146th LESSON . mogli Ьiste dosta lako da se snadete. 11. you cannot expact to speak' like an Englishman alter only а lew months ol part-time study. Ako Ьiste sada otiSii u Englesku.. 15 OВJMNJENJA 'seilil)... potom uradite lekciju za ponavljanje ("drugi talas"). 'pa:t taim 'stлdi.. and that you will enjoy speaking' English. . you could get Ьу (3) falrly easily. and Ьу not Ьeing afrald ol making· mistakes. Tt~li "i:z~li.o. We"ll keep т touch.8. <IP1'tju:n:~ti.IS. дli zapamtite devizu {moto) metoda Assimil: svakodnevna vei:ba. "bez muke". 'deili 'prektis.6. 'peinl~li.. odrZavat1 vezu. Zato ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu u dnu (zadnjem delu) neke poltce: uzmite (dignite) је s vremena па vreme i protitajte ро jedan pasus ili neku al'legdotu.ё. learn the irregular verbs.10. CuCemo se" iJi . "palnlessly".9. 'lis:~nil) . ln short.. ne prekidajte ... (nastavak) (3) То gвt Ьу: sпaCi se. t. 14) То keep in touch: Ьiti u kontaktu. weiv. you will leel' the language and use it naturally.~tou .11. Ukratko. Ьу taking' every opportunity to speak'. . sluSajuCi ploCe i radio. kaie se Cesto na rastanku. . 11 you went to England now. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Naravno. ali sada znate poneSto о zemlji i njenim obltajima. ne moZ:ete otekivati da govorite kao Englez posle samo nekoliko meseci utenja u slobodnom {delimitnom) vremenu.4...7. laud . izaCi na kraj.st.. 1 da Cete uZ:ivati govoreCi engleski..563 five hundred and 8ixty-ttvee five hundred and 8ixty-four 564 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 course. 'aet»kdout. Repeat them out loud. So do not let' this book collect dust at the back ol а shell: pick it up lrom time to time а~с' read' а paragraph or an anecdote. .о. then do the "second wave" lesson. ... koristeCi (uzimajuCi) svaku priliku da govorite. but now you know' something aЬout the country and its customs. Nadamo se da ste uZivali koristeCi se ovim metodom. llstening to records and the radio.vezu··1 CitajuCi noviпe.. 'ju:zil) 6is 'melr. 'pe~gra :f . k:~'lekt d.Jd . But ГE\memЬer the motto "Mt\thode Assimil": dally practice.14. 'naet:~~li. otpril1ke kao kod nas . steci cete osecaj za jezik (oseticete 1ezik)' upotreЬIJa­ vaCete ga prirodno. Ponovite ih glasno. We hope you have enjoyed using this method. keep' in touch (4)' Ву reading' the newspapers. nautite nepravilne glagole..

read it to England you fairly REAENJA ZADATAКA 1. lf you easily и vremeпa па vreme. From now оп. you leave (go) . -. ne zaЬoravite da odriavate vezu. LEKCIJA 19' 146th LESSON .from З Kad odete. morao sam da otka!em (poniStim) sastanak.keep in touch.success time. Don't Ье afrold of moking mistokes. 2.. Мој kroja6 је јо§ uvek bogat.to .5. reading. CitajuCi novine i slu5ajuCi radio. the radio.3. titajte је s Fill in the ml11lng wordo: Kad blste otiS/i snadete. Don't ЬООk Englesku mogli blste dosta lako da se collect . you 1. Let congratulate.З. - 5. .2. . Od sada Cete moti da govorite engleski.. The bulk of the work has Ьееn completed.dust.could get Ьу.. . 4. Dozvolite mi da vam atstitam па vakm uspehu. .Ьу. l'm afrold 1 had to concel the appolntment.time.4.2. -С. Glavni deo posla је oьavtjen. .s.2. moCi Cete mnogo da nauёite.С. Му tailor is still rich. dobro ste radili. you 5.will Ье able to.3. When don"t forget to ZA PONAVLJANJE: 97.(news)papers. Ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu. Ву the and leaгn а listening lot.565 tive hundred end aixty-five five hundred end aixty-alx 566 EXERCISES 1. Na !alost.. let this. . went to. me have you on your . Ne Ьојtе se greAaka (da greMe). you will Ье аЫе to speak English. worked well.

eroae. а ponekad su jednaka svs tri oЬ/ika (1 put. Та tri oЬ/ika pokatkad su razliciti: to do. nastati probuditi se То - То Ье. i/i su jednaki sada~nje vreme i particip (1 come.еr.aten . diCi se. . Na taj naCin Cete najpre nauCiti one koji se najcesce upotreЬ/javaju. arleen awake. 1found.. 1 ~eve put).. Kad stignete do kraja teeaja.... wae. ЬОrе. 1 came. . Ь. 1 heve come). 1heve done). . kontrole radi. То erlae. Ысе dobro da nekoliko puta procitate сео spisak. Ьorne (Ьorn=roden) nositi. 1 dld. eweked ..еt. . da ih dobro ureiete и pamCenje.five hundred end 8ixty-elght 588 Najvazniji nepravilni glagoli za· svaki glagol dat је intinitiv. ewoke. proSio vreme i particip proSii. Ьееn . done (1 do. . ponekad su pro~lo vreme i particip jednaki (1 flnd. 1 heve found).•.. tokom rsda па /ekcijama... dld. Ь.. podnositi (po)tuCi То Ь. Ьiti То Ьеаr. Ponavljajuci sva tri oЬ/ika svakog glagola oЬeleienog zvezdicom potrebno је. 1 put.

brought. bede. coet. . crtsti sвnjati То _ То goreti. burnt. drunk . buret. bent. deatt. crept. coat.. Ьegan. draw. ЬOught.. drew. dld. clung come. Ьroken То То breed. odgвjati rвskinuti То deal. postati poCeti saviti naredЩ То chooee. dealt dlg.. caught uhvstiti . bred... burnt (burned) . dreamt (dreamed) drlnk... crept cut. dreamt. Ыtten То seCi То Ыееd. drawn dream. buret. Ьent . became. drank. come . Ыown То Ьreak. pвliti То piti voziti. drlven dwell.. bullt.. dwelt. То eat. brought bulld. kupiti То То catch. jвsti . dug. То pripijsti se (uz) doCi koAtвti То Ьend. buret buy.. Ыеd.. То То Ыnd. eaten . Ыt.569 То five hundred and eixtywnine five hundred and eeventy 570 become... dovesti (sa)grвditi То То vuCi. came.. bound. Ыd (Ьidden) . coat . pozvati То То Ыd. done . Ыеd То Ыоw. kopвti deiШ broke.. cut . bred brlng... krvariti То puzвti То Ыtе. caught. ЬOught . ЬOund vezati ujest. become begln. drlve. То ~initi То doneti. do. duvati slomiti. cut. Ыеw. clung. drove.. ... terati borвviti То raspuCi se - То То . choae. dug . creep. ate. bullt burn. izвbrsti - То begun . choeen cllng. dwelt postupsti..

...То go..... tlung fly. flung. lought. had hear. hung. .. fled fllng.. glven doblti. tlew.. То hurt. poznвvsti То knlt. held... fled. boгiti se - То imsti ёuti ..... knl~ knlt - То know. ground. hllngecl. То hang.... knaw. fallen . heard oЬesiti То . lelt . hurt . kept. had. hld.. went. hldden hlt. ... То grlnd. forЫddan . ground mleti 1 l<ad se odnosi na ljude (veAanje kao kazna)... gone . frozen . forglven oprostiti smrznuti se То keep. flee... heard. known - То get. povrediti. kriti (se) иdвгШ. gave. glve. hlt.. found... forgotten . forgot... kept kneel. naCi Ьвisti То То hlde. fall.. . lakl......571 То five hundred and 8eventy-one five hundred and 8eventy-two 572 fall. Ьoleti - То forget. knelt. led . hlt .. То forglve.. lakl poloZiti .... got. postati - То dsti iCi. zavitlati то pogoditi leteti zsbraniti zaЬoraviti • То drtвti То forЬid. pasti То grow... lelt. otiCi то lay... ima pravHnu promenu: lwng. froze. got .... ddsti То freeze.. hung 1 have. forЬ8de. knelt .. lought flnd. То kletsti p/esti znsti. hurt. torgave.. grown rasti То lнcl.. grew. То То То То . flown . held . ёuvвti...... hold. found .. . led.. llght.... hraniti osВCati То leeJ.. hllngecl. Ьaciti...

rang.•aw. learnt. run То lle. ml8took.. znв~iti. lega. se izgovaraju jednako. laln2 То То jвhsti. mowed. loet. То put. koji ima pravilnu prornenu: he llecl. . loet . lent ..... imsti hteti testeгisвti То reCi sresti pogгe~no eakl. 4 Aazlikujte 1 saw.. . mown (nв)pгaviti. mean. eawed. meant. leapt. read. od 1 silw ... rld.. rung .heh8811ed. saznati ostaviti. m18take. lean. lent. put ... met . lay... napustiti pozsjmiti pustiti.. left . left. ran. read 3 То titati otвrвsiti То rld.. llt loee. meant meet. voziti se llghl.. palcl.leant leap. lelвti iznвjmiti tive hundred and eeventy·four То 574 le8d. made .. uprвvljвti То izguЬiti То То - То make. eawn То еау. let.tl"'. Toaee.l8d. roee. rode. 4 То пвтеги. leant. put. leapt learn. rlcl rlde..573 То tive hundred and eeventy-ttvee voditi naginjati se. rleen run.е ~agol to 118 .. mletaken mow. tiniti То eaw. proSio vreme od 1 ен.. testeri§em'': оЬе..l8d . let overthrow. rlee. . met. learnt (learned) leave.. made... rlclden rlng.. naslanjati se skakati nautiti.aeen shvstiti То kositi 3 Saddnje vreme i infinitiv izgoraraju se ..ri:d" а proSio vreme i particip "red".. eakl reCi videti То . 111. zвpвliti То zvoniti diCi se trtsti... overthrew. teCi. let. ~ Drugo .. palcl platiti staviti '"' То . overthrown oЬOriti То То То рау.. То - То То read. otiCi. lend.

atunk То raSirШ .. aown 5 apeak. aet. то . aet - То то - То То zslepiti (se) ujesti. ahaken ahlne. ahot.. amelt. ahook. ~ То tndi(. apun. ahrenk. izbljati stsjsti. aplt. opllt . atole. podnosШ kгssti alng. То То То oplll. То То allde. aold aend.. ahone ahoot. То sijati pucati pokszati smsnjiti zstvoriti pevsti potonuti. alld. atood ateal.. opllt (opllled) apln. aunk alt. opelt. atuck. apreed. apent . alnk.. . eought . pгodati То IOW.. То То То skaksti.575 five hundred and aeventy·five five hundred and seventy·slx 576 . apent. atuck atlng.. aet . ahrunk . alld . apoken sejati govoriti sricati... provesti proliti tkati. _ То . eold. opllt. гazdvojiti eell. atood. ubosti smrdeti . ahut. potopiti sedeti spavsti k/IZati se cepвti ве То То То То То То opllt. allt. 5 nanjuSiti Razllkovatl od glagola to мw. То poslati postaviti.. atank. allt. aent.То aleep.То ahut. atlnk. aplt . kojl м takode izgovara ·•sou". apoke.. Aiti. aprlng. atolen atlck. atung. ahone. aet. ahowed. amelt (smelled) То То То mirisвti. aung . IOWed. atung . aprung atand. alept. pisati potroSiti.. ahot ahow. ahut. ahown ahrlnk. opelt (opelled) apend.То aeek. allt amell.. apun . apread. h8 М• нwecl (soud). plesti pljuvsti rаsсврШ. eought. ahake. aenk. eang. а lma pravilnu promenu: h8 нwecl. apllt. lprang. apat. nsmestiti trвsti То opell. apread . aent aet. alept.

. underatood.. ewear.. То -То То 1wlng.. took. trodden - То misliti Ьsciti То То gaziti То under818nd.told.lhought throw. 18ught. poёistiti _То wake. То onвrвspololiti .. То -.. lhlnk.. awung - То take.. taught .577 То five hundred and seventy-••v•n five hundred and seventy-elght 578 etrlke.. teach. woke(n) wear.lhoughl. won.. uplet . awung. awept. atruck... worn weep. wrlte. trod.. wept . awept . predsvati cepsti reCi.. pri~ti То То То tell.. woke. upeet. aworn aweep.. tore. wln.. wept.. buditi nositi plskati doblti. razumeti prвvmuti. thrown tread.. wrote. wore.told . threw. torn uzeti pout}svsti. ewore. IW8m. wrlnen . taken .. IWelled. 8Wollen IWim.. . won . atruck (etrlcken) ... psovati pomesti. zaraditi pisati То То То То То naduvati se plivsti ljuljati se _. underetood upeet. IW811. teer. IWUm udariti zakleti se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->