kasete

• DOVI
Photo : G. Breil/at

asete

Kaseta

Њ

1

LEKCUA N!!
м

ео

StranaA
l

StranaB

1 do 1 5

16 do 32

Kaseta N9 2

.
м

LEKCIJA М StranaA Strana B

2

33 do 50 51 do 67

/-·

·- -

Kaseta

М

3

LEKCIJA N2
Ng

StranaA

Strana В

3

68 do 89 90 do 108

.

Kaseta N9 4

1,EKCU A N9
м

Strana A
4

Strana B

109 do 129 130 do 146

-· r-

ISBN 86-1 9-0 1588-5 JSBN 86-19-01590-7

METODA
ASSiМiL

novi engleski Ьеz muke
Anthony Bulger
ро

prvobltnom delu
11.1'~ I'HACI.Н

А.

Cherela

J.-L. GOUSSE

NOLIТ

• BEOGRAD

UVO.D
ZASTO NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Mi smo spremni da to prvi priznamo- dosadaSnji "Engleski poteo је pomalo da zaostaje za n&Aim svakodnevnim zivotom. 1dalje је Ьiо dragooeno sredstvo Z8 u<5enje tradicionalnog, knjizevhOg ili §kolskog engleskog, ali dobar deo njegovog sadrfaja nije vi~ Ыо sasvim aktuelan, ni ро temama ni ро jeziku.
Ьвz muke"

STA ЈЕ NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Op§ta struktura i humoristitki ton .. Engleskog bez muke", koji su osvojili milione fita/aca, zadrfani su i ovde. Gramatika se uvodi па isti nal:in i istim redom kao ranije. Bitna razlika је u rel:niku, koji је sada iz osnova osavremenjen i orijentisan viSe ka praktil:nom l:ivotu.

КАКО DA UCITE ENGLESKI BEZ MUKE
Metod "Asimil" је metod svakodnevnog ul:enja, namenjen ljudima koji imaju svoje poslove i zanimanja i od kojih se ne mofe zahtevati joS neki zamorni dopunski rad. Оп zahteva manje intelektualan napor а viSe sposobnost automatskog primanja, koju svi imamo.

Vl Najvainije је da svakodnevno posvetite utenju najmanje deset minuta. Metod је veoma elastiCan i prilagocien svaCijem temperamentu. дkо niste raspotoZeni, zadovoljite se da glasno ёitate tekst lekcije predvidene za taj dan i da proveravate izgovor па osnovu transkripcije izgovora ispod teksta lekcije (Pronuncl8\lon~ Ne gledajte srpskohrvatski tekst, sem kada ne mo:tete da shvatite sami znaёenje engleskog. Kada ste bolje raspolozeni, procitajte i ponavljajte ро secanju svaki stav.

Vll
obzir mпogostruke koristi koje Се vam doпeti praktiCпo i trajno znanje engleskog jezika? Sem toga, kada budete napredovali s lakocom, brzo cete uvideti da uбenje ро udZЬeniku "Engleski Ьеz muke" nije neprijatan zadatak, vec pllj8tno •••koclnevno Z8nlmanje.

IZGOVOR
Ueaci strani jezik, ucenik је sklon da svaki pojedini glas izgovara veoma jasno. U engleskom, medutim, to пе treba da radite. Nagl.ni slog engleskih reci izgovara se s posebnom snagom, па Stetu neпagla&eпih Slogova koji guЬe svdju puпu vrednost, ра se njihov samoglasnik najcesce pretvara u poluglas а (vidi "Obja5njenje izgovora" ni1e). Uzmimo reci hlllor (krojac) i tlthlr (sestra). Zavr5ni glas im је isti, uprkos razlit:itom pisanju: u foпetskoj transkripciji Mec!unarodnog drustva za fonetiku, koju cemo ovde upotreЫjavati, one glase 'teile i 'sista. Podignuti zarez (') pokazuje da је naglasak na slogu koji mu neposredno sledi, dakle u ovim ret:ima па prvom slogu. U duZim ret:ima ova razlika dolazi joS viSe do izra.Zaja. Tako se 8\е (proslo vreme od glagola "jesti") izgovara eit, ali u viйesloZпim ret:ima isti takav zavr&etak svodi se па t: doctor•te (doktorat), na primer, izgovara se 'doktarat. N•gl•aak. - Vecina engleskih reei sa dva ili vi~ sloga ima jedan nagla~n slog, а ostali slogovi su nenagla~ni. Mec!utim, ima vi&esloZnih ret:i koje imaju dva пaglaska, jedan jaCi i jedan ne5to slaЫji. Ne postoje sigurna pravila ро kojima Ыsmo mogli odrediti koji је slog u nekoj reci naglasen. Od pravila о naglasku ima izuzetaka. Sve jedпosloZne ret:i izgovoreпe pojediпat:пo naglaSene su, ра se u traпskripciji zпak za naglasak пе stavlja. U ret:eпici, pak, mnoge od tih jednosloznih reбi mogu Ыti nenaglasene, naro(:ito ako su predlozi ili veznici. U dvosloZnim i trosloZnim ret:ima naglasak је oblt:пo па prvom slogu, ali i tu ima mnogo izuzetaka: u glagolima је naglasak 6esce na krajnjem slogu; u reбima koje se zavrsavaju na -don naglasak је na slogu ispred -don, itd.

Najzad, dva, tri puta nedeljno, prepiSite nekoliko redova engleskog teksta da Ыste bolje savladali pravopis. Ne prepisujte transkripciju izgovora.

Napredovanje

је

tako lako da ni za jednu lekciju nije

potrebno vi~ od eetvrt sata ucenja. Vas recnik se oЬogacuje svakog dana, ьеz napora, s ро nekoliko reci, koje eete naci; u daljim lekcijama; vec posle dve nedelje ucenja zacudicete se kakve ste rezultate postigli. Prv• I8Z8 uC8nj8 је potpuno p8tlvn•: dovoljno је da glasno ponavljate svakodnevno ро jedan tekst i da razumete smisao. Svaka lekcija - izuzev sasvim pot:etпih - sastoji se od povezaпog teksta, u kom Cete ро smislu razumeti поvе ret:i ili опе koje ste пароlа zaboravili. Tek oko pНetete lekclje potinje 8ktlvno ueenje: ponavljajuci prec!ene lekcije vezbate da sa srpskohrvatskog teksta prevodite па eпgleski. То veZbaпje, koje Се vam sada blti veoma lako, utvrdiCe va&e zпапје i postepeпo Се vas dovesti do prakticne upotreьe svakodnevnog engleskog govora. Savetujemo vam d8 818Yij8te d8tum nв •••ku lekclju kada је prelazite kako Ыste koпtrolisali pravilnost toka vaSeg ut:eпja, jer је to П8ophodno. Mozete ьеz smetnje da naucite dve i tri lekcije odjednom, kada imate slobodnog vremena, all pod ualovom dв r8dlte 1 tledeclh d•na. Као Sto Cete videti, па svakih sedam lekcija dolazi јеdпа lekcija posveCeпa poпavljanju gradiva. Prema tome koliko vremena moZete da posvetite ut:enju, а uzimajuCi u obzir slabosti u vaSem svakodnevnom uCenju, ЫСе vam potrebпo tri do Sest meseci da savladate сео teCaj, koji sadr.Zi 1461ekcija. Da li su zahtevi preveliki ako uzmete u

Vlll
lzgovor engleskog jezika razliCit је u raznim krajevima u kojima ljudi govore engleski kao maternji jezik (Velika Britanija, SAD, Australija, Novi Zeland, zemlje u kojima !ive engleski kolonisti). Razli~ito izgovaraju i razni drustveni slojevi. Medutim, svi stavljaju naglasak na isti slog, Ьili oni iz Londona ili Glazgova, Njujorka ili Melburna, Ьili nosa~i na londonskoj felezniCkoj stanici ili profesori univerziteta u Oksfordu. Stoga је za savladavanje engleskog jezika va!nije da upamtite koji је slog naglaSвn nego da savrSвno izgovarate pojedine glasove. Zato obraЦjte pa!nju pri ~itanju tekstova u ovoj knjizi, u kojoj su naglahni slogovi ~tampani masnim slovima. Suglaenlcl. - Suglasnici se u engleskom jeziku obl~no jasno i snai:no izgovaraju. U poredenju s naSim jezikom slablje se izgovara h. Ne Ьismo mogli da ka!emo da se izgovor ostalih suglasnika podudara sa izgovorom istih suglasnika u naSвm jeziku. Razlike postoje izmec!u engleskog i srpskohrvatskog 1, р, r, 1 i drugih, ali one nisu tako velike da vas Englez ne Ы razumeo ako ih ne izgovorite potpuno pravilno. Slusajte kasete ili gramofonske plore i nestojte da sto priЬii!nije podra!avate spikeru. Suglasnici ~ i g ne postoje u srpskohrvatskom jeziku. Mora~ete nau~iti da izgovarate prema uputstvima koja su data u obja5njenju fonetskih znakova i u tre~oj lekciji. U engleskom tekstu оЬа ta suglasnika su predstavljena slovima th i treьa da pamtite u kojim re~ima se th ~ita kao ':. (zvu~no) а u kojima kao в (Ьezvu~no). Samoglaenlcl. - U engleskom jeziku samoglasnika ima znatno vik i njihov izgovor је drukCiji nego u srpskohrvatф skom. Ubrzo ~te videti da svako od slova а, е, 1, о, u mofe da bude znak za viSв glasova, samoglesnika ili dvoglasnika. То ne treba da ves plasi. Postepeno ~ete se u tom sna~i uz pomo~ fonetske transkripcije i, ako imate kasete ili gramofonske plore, slu5aju~i pa!ljivo izgovor spikera. Pored samoglesnika, u engleskom jeziku postoje i dvoglasnici. Dvoglasnik је niz samoglesnika izgovorenih u jednom dahu. Oni se slivaju ujedno i naSв uho razlikuje samo prvi i poslednji samoglasnik. Prvi glas u engleskom dvoglasniku је duzi i naglaSвniji od drugog.

IX
тranakrtpclja lzgovora. - Pravopis engleskog jezika znatno odstupa od izgovora. Pravila za izgovor gotovo i nema, а ukoliko i postoje, izuzeci su toliko Cesti i mnogobrojni da se ne Ы ni isplatilo ut:iti pravila, PomoCno sredstvo za savla(fivanje izgovora pri t:itanju је fonetska transkripcija- za svaki gles stavljamo poseban znak. Mec!utim, u engleskom jeziku ima glasova kojih nema u srpskohrvatskom, ра ne mol:emo stovima latinice da predstavimo sve engleske glasove, U tatinici imamo pet slova za samoglasnike, а engleskih samoglasnika ima petnaest. lma nekoliko suglasnika u engleskom jeziku za koje nemamo odgovarajuCa slova u latinici. Zato smo u transkripciji izgovora u ovom udfЬeniku uzeli neke znakove iz transkripcije Me(funarodnog dru§tva za fonetiku. То su suglasnici· IЈ·Ћ, g i samoglasnici: 1\,ОО,с, е. е:,
:),:):.

OЬjeinjenje
~

lzgovore

Cujemo i u nasim re~ima banka, Anka, danguba. Za razliku od srpskohrvatskog, njemu ne mora uvek da sledi glas k ili g. Zato u re~i olng, na primer. poslednji glas је n izgovoreno u polol:aju jezika za g, ali se g ne izgovara. Ovaj suglasnik ne postoji u na~em jeziku. lzgovara se tako ~to se vrh jezika stavi izme(fu zuba i Ьlago pritisne zuЫma tako da nam vazduh te~ko prolazi kroz usta. ћ је zvu~an suglasnik (the, thll, lather). Ni ovaj suglasnik ne postoji u nasem jeziku. Polozaj jezika pri izgovoru Ьezvu~nog glasa g је isti kao i pri izgovoru zvut:nog glasa ~, samo Sto jezik nije pritisnut zuЬima i vazduh slobodno prolazi izme(fu jezika i zuba (three, thlrd). Slit:an је na~em u, ali nikada ne t:ini slog za sebe. lzgovara se tako Sto se usta zaokrugle kao za izgovor glasa u, а izgovori se glas iza njega (wett, weter).
~.

~

g

Fonetskl znecl ze
а:

engleвke вemogleвnlke:

Dugo englesko а: izgovara se iz duЬine grla i muklo је. U srpskohrvatskoj re~i "kes" а је samo priЬiizno

home). u stvarj. oloter). . • То је. door). Мо svakako njje uoЬitajeno. jzgovaratate engleskj na zadovoljavajucj natjn ј Ьi6е vam lako da razumete glasove Ьilo u fjvom govoru. samo znatno du!j ј nesto zatvoreniji. vi~e pozadj u ustjma nego na!le (11. zatim povu~e i podigne zadnji deo. Ьilo sa radjja jlj televjzjje. а srpskohrvatski sa objaSnjenjima na desn1m stranicama knjige.. . work. i. oЬele!eno sa 1:.bestseler". а: ј skog.х Xl engleskom е u retjma eak. funny. л Kratko poluotvoreno л izgovara se tako ~to se jezik polo!i u donjoj vilici. look. oЬelefavamo sa Ј: (water. zvutj prjЬij!no kao ј nase (he. u А SADA . i: Kratko 1 u engleskom se izgovara zatvorenije. probaЬiy. npr. U svim lekcijama engleski tekst i izgovor su па lev~m stranicama. Dugo 1. Ovaj glas uvek dolazi u naglaSenim slogovima. koja pol:inje veC l:uvenom rel:en~eom Му ta1lor is rich". Otvoreno porento). Dve tetke (:) poale aemoglaanlka zneta de ае aomoglaanlk lzgovere dugo. car. have. о о javlja se u dvoglasniku ou :Ј. Ьооk). Bjte vam potrebno nekoljko dana da se navjknete na fonetsku transkrjpcjju. olow. rude). ili prilikom zamuckivanja. dog~ lstj takav glas. samo du!e leorn). с Qva knjjga potjnje "nultom" lekcjjom.Ј: Kratko otvoreno Ј izgovara se tako ~to se usta otvore kao za jzgovor glasa а. ~. ра onda izgovori veoma kratko а. javlja se samo u dvoglasniku са (there. Primeri: but. Kratko poluzatvoreno u izgovara se sa ~ire otvorenim ustima i manje zaokrugljenim usnama nego na§e u (put. Kratko poluzatvoreno (only. Dugo poluzatvoreno kratko. Ьilo sa kaseta jlj plota "Asjmjl". u prvom slogu retj abroad.ngleskog Ьеz muke". а jzgovorj se kratko о (clock. LET'S GO ТО WORK! (Hajdemo па posao!) . а izgovori se kratko е (cen. а: izgovaramo па isti nafin kao i malo zatvorenjje (glrl. man). Ьila prva lekcjj~ ranjjeg jzdanja . thlo. alj ako dobro obracate pafnju na naglasek. Dugo u: је slitno na!lem u reti "kum" (wllo. U engleskom se а javlja samo u nenagla~enim slogovima. Kratko otvoreno св nastaje kada se usta otvore za izgovor а. а u nenaglaSenim pretvara se u е. two. а za vas najbolji mogu6i uvod u ul:enje engle- Kratko poluotvoreno а је onaj poluglas ili neartikulisanj glas kojj tujemo ј u na!lem jezjku posle Ьilo kog pojedinafno izgovorenog suglasnika. Za nas је to sentimentalno podseCanje па naS . falher.. eeen). u drugom slogu refi father. war.

. au~. tako da isti oЬlik ima vrednost naSe jednine i mno:Zine. Your cigarette is finished.Xll Pre nego sto poCnвt._4.VaSe cveCe је lepo. iz rit. jua'l1auaz а: bJu:ttful. Му.~~~nts а: П<'l pua. Our doctor is good. au~ bu~s . mai 'teil~ iz n. -е.NaSe knjige nisu zanimljive.NaSe knjige su zanimljive. 3 NaS doktor је dobar. Ьооk. books.8. ~at pe. . ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 tailor is rich. dobro.. i mnoZina moji. ' (1) Nastavkom s oznatava se mno. dobar (dobra. iz 'fini~t.1.10. mu. kao ту. buk· buks. 4 .Мој (moja. vaS (vaSa. Our doctor is not good. _ 9.1..tiJ1a imenica..) ili tvoj (tvoja. . 13 .13.11. Our Ьooks are·· interesting. -а). 7 .7. (2) Pridev је u engleskom jeziku nepromenljiva reC. our.5.Мој krojaC nije Ьogat. 9 . . moje. au~ 'd<'kt~ ~z n<'l gud. 8 . lsto \-ЋZI 1 za prisvojne prideve (naSe prisvojne zameniC€). Your cigarette is not finished. ju~ sig~·r~t. Му parents are not poor. knjige. itd. 12 VaSe cveCe nije lepo. naS (naSa. 2 .VaSa cigareta nije dogorela.Moji roditelji su siromaSni.6. ju~ si8~'ret tz П<'l ftш§t. Your flowers are Ьeautiful Your flowers . Му Му 1 . to s se uvek izgovara. mai.Мој krojat је bogat. your itd. i mno:lina dobri. 6 .Moji roditelji nisu siromaSni. Му parents (1) are poor (2). ~at pt~r~nts а: pu~. .•·lekeiJ-nв. свk i вlro niste p<Юetnllt.. itd. itd.. ~~~ b~ks а: шtar~sttl).).. 10 . Our Ьooks are not interesting. tailor is not rich. -а). -е. ''·"~· . good. . .3..2. knjiga.1. 11 . Ju~ flau~z а: nGt b)u:ttful. 5 VaSa cigareta је gotova {dogorela). pa:iljivo procitвjte uputstvв ЈМ 111ethofhШn stranв­ ms. Xlll . PRONUNCIATION (pron~nsi'ei~:m).а: ':'"' щtQreSIIIJ.t rit.~re not Ьeaui:iful. srednjeg i Zenskog roda.. au~ 'd<'kt~ !z gud: -:. ju~.). your. mai 'teil.Skog. . gud. .NaS doktor nije dobar.: vidi primere i prevod za reCenicu 13.

Nema (nijednog) sata u mojoj kuCi.it's. ai em . (2) She lsn't very pretty.Hvala. ou di~ wia leit a'Jen. hi: iz. he isn't late. lt's евsу. . Jвdnina 18 se ров/е zamenlce svodi па '1 в mnolina ere пв 're. nisu). ат postвje 'm. ll.Nipo5to. mi smo. Oh Ьоzе. . lt (1) lsn't my fault.l'm. but she's kind.hi:z.З) Oznake sa N upuCuju da treЬa pogledati posebnu Ьele§ku u ponвvljanju gradiva krajem nedelje (svaka sedma lekcija).>:\.Ne. ја sam Dejvid. 8 9 10 11 1 am .you're..Not at all. aren't. . ti si (vi ste). opet smo zakasnili. tвkozvanв Prva lekclja 1 2 з U govornom eng/eskom jeziku rвdovno se upotrвbljвvвju skraCeni kontrakcJje. ju: а: . Oh dear. we aren't pollte. ju~ ~n 'eks~l~nl 'd.4. he is . nisi. Ona nije narol:ito lepa. бis iz mai 'Ьrлба dt. бis 'i. l'm Dвvid.n't.its. . nije.З) 4 5 6 1 8 9 10 11 Vi ste odlitan doktor. 8.>n. Ovo nije naroblo tesko. 6E!]k ju: ju~ 'veri p~'lait. we're late agвln. . . . mi nismo uttivi.Dobar dan. This lsn't very dlfficult.Thank you. Siguran (-rna) sam da је ovo na5a kuea. . 1(2) U glagolskom oЫiku is (је) slovo s se izgovara kao z. veoma ste ul:tivi. h~'lou aim 'deivid. nou Ьлt ~i:z kaind. nije! ја sam.he"s. you're very pollte. . tst LESSO~ . Lako је. hi: 'izntleit. nou it 'iznt. (З) Obratite paZnju da se sure izgovara §ua. . 'iznt. . we're. OВJA$NJENJA PRONUNCIAТION 1. its 'i:жi. . to је: on је. ali kontrakcija it's izgovara se its.>k in mai haus.6. wi: . . it is .3. Ai: 'iznt 'veri 'priti. (N.No. There lsn't а clock in my house. . . Nisam ја kriv (nije moja krivica). wi: a:nt pa'lait. a:nt. - 1 2 З 4 5 6 7 You're an excellent doctor.Ne.2.wia.10. ali је ljubazna.aim. .1 one (wлn) two (tu:) 2 First (1st) Lesson (izgovor: fe:st lesen) oЫici. it lsn't! (З) (N. aim !ua бis iz aua haus. а: (1) lt је zamenica srednjeg roda koja odgovara mu§kom rodu he (on) i fenskom she (ona). nismo (niste. в negвcija rюt . you are . it 'iznt mai Љ:lt.7. we are lsn't. 6ta 'iznt а k\. .S.>kl~.No. l'm sure this is our house. This is my Ьrother John. а resto је u prevodu izostavljamo.9. on nije zakasnio.jua.11. Prevodimo је sa to ili ono. it iz.)t et . Ovo је moj brat D!on.Hello.znt 'veri 'difiklt. .

We polite. lt's my fault. јв nisllm En.isn't. lt fault. John.:ESSON . bAt WЦZ dfan. dan. . 1. On nlje naroCito ljuЬ. She 'Shв very pretty. lt (lzoet8vljene 1'861) 1.5. . Oh Ьо!е. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Second (2nd) Lesson ('sekend) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Druga lekclja 1 2 З Gde ste vi? Ovde smo. On је odlitan doktor. ОК) nije tвlko. Wi~ hj~ in бQо haus. we're late ageln. . very pretty.З. То је lako. • OЬiici . 'Shв very uёtivi. -5. s kontrakcijom /ера.4. .at. not all easy. We polite. OoЬsr нello.Z. Mi smo Mi nismo uCtivi.lt's. jer Ьi to Ьilo telko iZgovoriti.is my/Тhis isn't. polite.We aren't. opet smo zakalnlli.4. . ронtе. Siguran (-гnа) sam da је on viiA brat. dtln.it's.З three (6ri:) tour (t:>:) 4 EXERCISES ('eksasaizaz) 1. difficult. 2.2. NipoAto. То је moja krivica.n. is. are. :Ја 'misi~ wa:dz) 5. Otuda se ne skra6uje whвre are. . But where's (2) John? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) U reti where glas h se iZgovara kao da је ispred w. . Ons је vrlo Shв nije nsroдito /вра.3. ја sвm DJon. u kuci. DоЬвr Нello. my fault. reti koje nвdosiJlju) difficult. hi :z 6t~ 2nd t. 1 (2) Кontrakcije postoje zato da Ы se olakйao iZgovor. John. . in the house. Wt~ а: ju :..islall. . .is nou·s. He's an excellent doctor.is .are not/'re . easy.Нeflo. t am. .5. very pretty. is not.2. l'm. ~. Опв 1. not at all easy.2.am not/l'm. Not . l'm sure he's your brother. RdeNJA ZADATAICA (Prevod) 1. not Anne. - 4. - 1. 'Нello. Oh dear. Не lan't very kind. dok se where is PRONUNCIA ТION 1. Flll ln lhe mlulng worda (fil in (Dodsjtв 4. lt "Not at easy. ·we З. . То uoplte nije lako. Тhis то је moja kгivica.3.4. Anne.pretty. Ali gde је Dton? 1 2 З Where (1) аге you? We're here. lt's. . ili se ne iZgovara uopite: hwE: а Ш ·wca. at all.3.

Hvala vam. on the chair. ~ mai 'peipg. Where's John? Where are my cigarettes? Here. near the trees. na stolici. Na stolici su. 9. near the Oni nisu Ыizu televizora. 9 10 - Оп је tamo.З. They're in the house but John lsn't. near AEIENJA ZАОАТАКА 1. wt:~ а: mai siga'rets. You're very kind. ы:z ni~ li~ tri:z. Gde su tvoje (vde) novine?. . jes ~i а:. . па.. in. . Gde su moje novine? . its li&~ an lio «а. Flll ln lhe mlnlng words: • OЫici s kontrakcijom Ыizu 1. tamo (tu). they are. - 11. Gde su moje cigarete? Jesu li na stolu? Jesu.S. EXERCISES 1. Where are my cigarettes? Are they on the tаЫе? 4 5 6 7 а - - Yes. u. Оп је blizu kuCe. Veoma ste ljubazпi. Jesu li to moje cigarete? .Your paper is there. .doslovno "hartija za novosti". Оп је Ьlizu drveCa. on.5.2. 'They television. He's near the trees.А moje novine. . where is it? lt's there. . jua 'peipa iz lito. jua 'veri kaind.cnd mai 'peipg wu iz it.5. 6.Tvoje novine su tamo.8. Brzo Cete se naviCi na kontrakcije.4. li. . .3. . lit:o. :ш. there. Piter је u kuti ali Ш:оn n1je. gde su one? Tamo su.S flve (faiv) alx (siks) 6 4 5 6 7 8 9 10 He's there.6. .Thank you. . Ыizu dгveca. Are they my cigarettes? .4. He's near the house. 2nd LESSON . its nia lia tel~'vibn. Oni su televizora. а: liei an /n 'teiЫ. 11 12 Gde је D!оп? Gde su moje cigarete? Ovde. Wtaz dЬn.11. They're on the chair.And my peper (3). Oni su u kuCi ali Dton nije. (3) Paper (hartija) moZe znaCiti i newspaper. in. One su Ыizu televizora. near the t~evision. polito su one prirodne. near the They television.:1)k ju:. tj. novine.:a in /n haus Ьлt df:~n 'iznt. Where's my paper? . lt's near the televlsion. wь а: mai - si~'rets. Where аге your pepers? . hia.10. normalno svodi na where's. 11 12 OВJASNJENJA (nastavak) ni~ ~ tri:z. .2. .7. television. . Peter is in the house but John lsn't.

aren't. Pri izgovoru vazduh prolazi izme~u jezika i sekutit:a... Gde је doktor? Where the dnctor? Gde su moje novine? "Thank you.Gde su? Tamo. kind. paper tаЫе. kao na osmeh. Da. paper good.2. on here. - Је li zanimljiva? Hvala. Oeqk ju:. . Зrd LESSON .is not/you're. Нvafa. f ili d. . а donja vilica је malo isturena. lpak. is.Му . 'Не We . lzgo.my papers.the. late. Не IS. ovi engleski glasovi nemaju veze sa z i 1.ш l» 'buk ke1s. Моје novine nisu па stolu. Pri tom usne ne smej_~ ~e~irivati zuЬe. бtа .This.. obll:no PIVi deo (ovde Ьооk) nosi glavni naglasak: druga rel: (ovde csse) takode је nagldena. on the table.isn't. razvuCene. late.kind. on the paper З. ali slablje. paper table.Pojedine оsоЬе koje vrskaju i nehotice izgovaraju. englesko zvuёno odnosno Ьezvuёno th. ve(: su malo 1 2 З 4 - Here's the Ьооk..is . the ·wo REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1.Му . umesto naSeg z odnosno 1.treesaren't. znati da nam је vrh jezika udario о koren gornjih zuba umesto da smo ga ispruZili ka ivicama zuba.1р0ја "lh''. Ow rюvine nisu narotito - dobre. дkо izgovorimo z ili 1. 1 2 3 4 - Evo knjige (ovde је knjiga).are/Where's . 4.7 ••ven (sevn) e~ht (eit) 8 2. Tamo su novine. There are the papers. you are. па ormanu za knjige.isn't .doctor .3. veoma ste ljuЬazni. very Nemojte zanemariti brojeve strans i lekctja .2. iz it_'intx-estil)?. Nismo zakвsnili. . very very Where . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Third (Зrd) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lesson (ee:d) Treea lekclja .4. Му paper is the taЬie. Wt:J а: 6е1? .5. it's very lnteresting. Моје novine su па stolu.Thank you. ? Where аге the my papers? . Thank you. vrlo је zanimljiva.the. Му .are not/They're.3.5. near the trees.near. Ыizu drveCa. е. Оп је ovde.. .4.is not/on . PRONUNCIAТION 08JA$NJENJA 1 (1) 1. t.are not/'s. very This paper good. ?i~ tn buk..Where are they? There. here.? 5. оп the Ьook-case (1 ). . Pri njihovom izgovoru treьa Ыаgо postaviti vrh jezika па ivice prednjih zuba. zna(:i da vrh jezika nismo ispruZili do ivice zuьa. . hiaz jua U slo!enicama. .ls it lnteresting? Yes. jes its ·~eri 'intxestil].. ako izgovorimo d ili t. They are.:а а: &1 ре1рх.. ра ni sa v.

Milk? . . 6t:J а: 6.IZO:ini(te). . wt:~ а: li. with my cigarettes. hvala.9 nlne (nain) ten (ten) 10 5 6 7 8 9 10 11 Here's your tea.Here. 'mcl:iz.Jri.'rets. (Zellte) mleka u (svoj) ~ј? . its h. -З. Setera? . . ~iblce su na ormanu s knjtgama. Here are my cigarettes. Yes. Sugar? . а: mai sig:J'rcts.4. .2. Rul<a.. thвnk you. Ow! lt's very ћоt. ZADATAКA 1. Gde? Evo ga (ovde )е).6. D!ems. No. EXERCISES 1. Where are the matches? . jes pli:z. · 12 13 14 08J•tм. "reidiou.l'm sorry.. it's very hot. There's the radio.There.6er )е Ьllzu va1e ruke. lt lsn't very lnteresting.Ne. . 8zQks 'veri mлt:.ra. Hand. au.5. . Here's your tea. The sugaг is near уоuг hand.8. lt's hot. .No. matches. 'buk keis. please. jako је vru{:.Ovde.t. 5 - 8 7 8 - 12 13 14 Vruce је.8. nou 8cQkju:. Da. Milk in your tea?. Ovde su moje cigarete.Gde su §iblce? . . 'mzёiz. There's the ashtray and hеге аге the cigarettes. hvala. aim 's. Gde је pepeljara? .Evo tvog (v~) еаја. . James. . nou 8cQk ju:. milk.Tamo. please. hi:JZ ju:J ti :.5. thank you. please.Da. .Tamo је radio. . lit. Зrd LESSON .IENJA (nastavak) (2) 1/lanks (hvola) ti: d1cimz. Јао! Jako је vruee.11.t.10. thank you. molim. RI!RNJ. Nije mnogo zanimljivo.11. hcnd. Mlel<a? . near your hand. molim. ·~up. There are (З) the matches. molim vas. wt:Jz lii 'dtrei. its "vcri h.9. ju:J hznd. The matches аге оп the Ьookcase. 'm&t1Z. Ыizu tvoje (v"'*') ruke. Da.a.Jt. Ьook-case. §iblce. 11 . а ovde su cigarete. hi:J wilimai sig. Yes.14. . &. . s mojim cigaretama.]3.7.3. orman za knjige. Ne. it 'iznt 'vcri 'int. . Ьele!ku manje u6tivo nego 2. Where? Неге it is. Tamo su §iblce. Tamo је pepel. l\E:Jz 6. је (3) Vidi lekciju 2.Yes. 9 .2. . Evo tvog (val*!g) саја. jcs pli::. . Velil<a hvala.restiQ. hi. 10 .Thanks very much (2).6.4.. Where's the ashtray? . лi.

the Ьооk Ow! very Oh dear. . "оп је trideset": l'm twenty. it is. . Sugar? with your 'Не З. 'The sugar Оп nijti o.? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fourth (4th} Lesson (f:>:-&) 1 2 3 4 This is my slsteг. tЬе Ьооk.How old (1) is she? She's thirteen. thank you . .1.4.li.is not 1 She's1 isn't. О Ьоiе.W. 6i:z а: mai 'pgrants. very The sugar here. 'Oh it very 2. Ovo је naAII Ьdta.deer.3. U odgovoru ka!ete. pfease . Јао! jako је vгиСе.. -Је li velika? .11 eleven (i'levn) twelve (twelv) 12 Flll ln the mlulng word1: *OЫici 4.Ne mnogo (ne stvarno). is..wherematches.hot. Mleka? Ne. with here.doctor. '(1} U engleskom se ne pita "koliko godina imd" nego "kako si star". . 3.it is not 1 it's. Не.Not really.isn't.is not 1 Here's---:. Gde је vs4 Where Jвkar? Gde su Where ~iЬice? REIENJA ZADATAКA (nastavak) 1. -. Milk? $веега? Da. hau ould iz !i:. molim.аге 1 Where's. siguran! Jesu li stari? - Nisam OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. aam not !ua. not 'ri:. These аге my paгents. hvala. . 6is iz mai 'sist~. Ьrother Неге your doctor? your the matches? аге the . here. ~ 2. s. . . Ona је s valim Ьratom She brother.Yes.ls it blg? . is. doslovno. 4 - Ovo su moji roditelji.5. *Ow! very hot. s kontrakcijom 1. 6is i~ au~ 'ga:· d~n.here.Koliko јој је godina? Trinaest (јој је godina). !i:z 6):'ti:n. he's thirty. This is оuг garden. to nije naroCito zвnimljivo.4.isn'tinteresting. . $et:er nije ovde. iz it Ьig. Evo knjige.? . interesting. 1 u izrazima za oseCsj hladnoCe ili vruCine 4th LESSON . is. .Аге they old? l'm not suгe! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetvrta lekclja 1 2 З Ovo је moja sestra.your. No.. а: 6еа ould.ја sam dvadeset".

ls this Statioп Street? . Mozda su u radnjama. (2) PriOevi dolaze uvek ispred imena i nepromenljivi su: а пеw саг­ nov auto. Are these your 1. bis iz au~ niu: ka:. She's cold . Је li ovo Stej~n strit (Stanitna ulical? . ..4. Ovo su velika crvena kola. That (onaj. 6 7 8 - Ono је na5a ЬiЫioteka. lt's а Ьig red car (2). а: h1a 6с1 а:. et t')~ i3ps. its ~ Ьig rcd ka. ti. taj. Zdravo. JXI'hcps Oci а. iz Ois 'stci~an stri:t. 6. 9 10 11 12 13 - Nui roditelji su u kolima.7. That is our llbrary. Јоhп. . То su velika crvena kola. Statioп Street is over (З) there. ta). Ne znam sigurno. - 7. te. gotov' ·: The lesson is over 1(4) tas је zav~n. ~ sm3:1 haus wib ~ Ьig 'ga:dan.Hladno јој је. ls this your llbrary? - 4.6. ta. WR . ove. WE~ а.Ne.5. Where are your pвreпts? . Where? . lt's а .c!IRЖ</j --~ upotreЫjava se glagol "Ьiti": /'т hot. . . .3. Our pareпts are iп the car. here they are! 5 - Ovo su naia nova kola..Blizu onih radnji.13 thirteen 18'a:ti:n) tourteen (f~:ti:n) 14 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 This is our пеw car.••йМЈЕNЈА (nastavak) • 1НАТ 1:. ona. Je8u li ovo vaAi (tvoji) roditelji? 4th LESSON .6. ona. . . А small house with а Ьig gardeп. aim n3t 'ri~li iua. How old аге you? l'm not suгe. а over there "tamo prёko" ili "tamo dalje". j_ua 'pt:~nnts. Кoliko imate (imd) godina?.Gde? .Near those (4) shops. 12. . An old car but а пеw Ьike. Where is уоuг new саг? Over RUENJA ZАОАТАКА there. Је li ovo vaia (tvoja) ЬiЫiote'ul? . This is а blg геd car. an ould ka: Ьлt ~ niu: Ьaik. its sm0:l 'laiЬnri. Stari automobil ali novi Ьicikl. Dtone. (3) Overznal:i "preko". to) ima mnoi:inu those (oni. vi ste u Brid1 stritu (Uiici mosta).. h~'lou dhn. Ah.novi automoblli .No. bct iz aua 'laiЬrari. EXERCISES 1.. Koliko oni imaju godina?.2. 'stciRan stri:t iz 'ouva Ou. nou ju~ in bridf stri:t.3. ~ ов. lsta rel: mofe da znal:i i "zav~n. WEa. пеw свгs .7. ova).в. Stej~n strit је tamo.evo ih! - 5. . parents? 2. Тhis (ovaj. au~ purants а: in & ka:.10. How old аге they? . . ovo) ima mno!inu theSe (ovi.VruCina mi је. . А. Mala kuta s velikom ba~tom. ono.11. Gde su ti roditelji? Ne znam sigurno (nisam bu siguran). ova.small llbrary.13. one.5. Hello. ni~t')ouz i0ps.l'm поt really sure. you're iп Bridge Street. Gde su vaia (tvoja) nova kola?Tamo. Perhapa they are at the shops. То је mala ЬiЫioteka. .9.

vrata njegove sоье su otvorena. Је li Majkl u svojoj sobl? . the door of his room is ореп. What. То је тој auto. hia iz 'pi:ta end hiz frcnd еп. ponedeljkom. 2. . shops .that? . znati "ima. This they're matches. бtа а: 'a:lwciz Jud 'prouвremz en 'setadci. car. . Here is Peter апd his frieпd Аппе. lt"s .4. . are 1.my. .3. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peta lekclja " 1 lma dobra emisija па televiziji.Those .blg. .15 tifteen (fifti:n) То sixteen ('slks'ti:n) 16 Flll ln the ml11lng wordo: *OЫici s kontrakcijom 4.our. . are . . There are always frieпds iп the house. б~ а: 'a:lwciz frendz in ба haus.These . (2) "U" uz imena dana pгevodi se sa оп: оп Monday ~. house garden. . There's (1) televlsioп. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION 1. gaгdens. Mo!da su *Perhaps ЬsА sigurвn. Sth LESSON . . . То su moje sestre. at not sure . is . is вrе 5. .my. su vUe AiЬice. the •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfth (Sth) Lesson (fife) 1 2 3 4 а good programme оп the There are always good programmes оп (2) Saturday. 3. are То cigarettes. То )е mata kuCs а sa vetikom Ьdtom.Those. б~z а aud 'prougrem \)n ба tcla'vibn.really 4· These . и гadnjama. .w1th . 2 3 - 4 - Uvek ima prijateljA u kuci. Nisam sisters. u mno!ini there аге. Uvek su dobre emisije suЬOtom..u ponede1Jak. iz 'nu~ikl in hiz ru:m. ? З. а 2.small .Verov~tno. postoji". То su moje cigarete. Stв је to? .ProbaЬiy.2. su nsAe ьalte. ls Mlchael iп his room? .your s. 1. Evo Pitera i njegove prijateljice En. '(1) Тhere is (skгaeeno there's).l"m . my. 'pfi)ЬaЬ\i ба di~: av blz ru:m iz 'oupan. .

. Her brother is а doctor.З. Cest је i izgovor u kome se izostavlja th: klouz. ima jol!i vremena. theгe's still time.3.4.2.. hi:z ал \:kitekt. lt's very гude. rich. but his clothes (З) аге terгiЫe! Yes. Ovo је utasan film.17 вeventeen ('sevn'ti:n) eighteen (ei'ti:n) 18 5 This is her brotheг Paul. uvek zaka~njavaju. ali njegova odeCa је stra~na! Da. . 5th LESSON . 'klev\1. open.5.8. This is Anne. . . Nema (nijednog) sata u mojoj kuti.7. On је arhitekta. Ona Njen brвt је siroma&ln. Mlchael lsn't in his гооm.They /та јо~ vгemena. jes hiz 'teila 'pri!hab\i 'iznt ri~.11.. Njen Ьгаt је vгlo pametan. Njen brat је doktor. -l 1 ' Flll ln lhe mlsslng words: *OЬiici s kontrakcijom је tюgвta. w~:a а: d!im znd sti:v. . . 5 - 6 7 8 9 10 11 12 Нег brotheг is very cleveг. 'рr"ЬаЫi.6. OВJAANJENJA (nastavak) (3) Clothes (odelo. . He's an erchitect.10. беi a:nt hia jet. Тhеу'ге very гude. То је vrlo nevaspitano. . Yes. Da. Тhеге lan't а clock in my house. This is а terгiЫe film. рrоЬаЫу. 1 {4) "JoS" se prevodi sa sti/1 u potvrdnim reёenicama а sa yet u odrel:nim. . бis iz ha: 'Ьrлба pi!:l. cleveг. Oni. ha: 'Ьrлба iz 'veri 'kleva. . 2. njegov kroja~ sigurno nije bogat! Gde su D!im i Stiv? Јо~ nisu ovde. 'оuЈпл. 9. odeCa) nema jednine.~::»: stiltaim. they'гe elways late. brother poor. Oni su vrlo nevaspitani.2.4. uvek zakdnjavaju. RE$ENJA ZADATAКA 1. verovatno.5. Тhеу'ге always late. here Тhere's time. 1.. Ovo је En. . . pametan. Ра. ies Ьлt hiz klouбz а: 'teriЬI. his tellor рrоЬаЫу lsn't rich' Where аге Jim and Steve? They eren't hеге yet (4). we\6. Well. Oni jol nisu ovde. otvoren. Majkl nije u svojoj воЫ. 6 7 8 - 9 10 11 12 Ovo је njen Ьгаt Pol. 5. беа 'veri ru:d 6~ 'i!:lweiz leit. EXERCISES 1.12.

19

nineteen ('nain'ti: n)

twenty ('twenti)

20

3. !та uvвk prijвtвljA и пјвgоvој SОЬ1:

5.
in his room.

Оп је vвrovatno вrhitekta. Оп је

vrlo ратеtвп.
Не's

always

an architect.

very

4. Evo D!onв i njegovog prijatвljв. Oni su vrlo ljиЬВZni. John and friend.

very

REIENJA

ZADATAКA (nastavak)

1. She's- Her - is. - 2. aren't - yet- still.- 3. There arefrtends.- 4. Нere's- his- They're- kind.- 5. Не's рrоьеЫу­

clever.

Ne Ьudite suvile щ:юrni и пвstојапји da svaku lekcijи nautite do kraja pre nego lto prвdete па sledeCи. l~ne "~ke otpo~" sи neizЬe!­ ne, ali Се se smanjivati i s vremeпom nestat1. Dopustlte пат da vвs
vodimo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sixth (&th) Leason (sikse)
12
З

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sesta lekclja
1 2 З 4 5 6 Doьar dan, kako ste? Dobro, hvala. А vi? Ah, dosta dobro (u redu sam). - U ~emu је stvar? Ponedeljak је, prvi dan u sedmici; ponedeljkom se nikad ne o~m dobro. Gde је Нај strit (Visoka ulica), molim vas? - Ovo је Нај strit. (Ра) naravno; mnogo vam hvala. Jesu li to va§a kola? - Ne, moj §ef је јо~ u inostranstvu. То su njegova kola. Sta је to? - То је kasetofon а ovo је upalja~ za cigarete.

4 5 6 -

Hello, how are you? - Very well, thanks. And you? Oh, l'm alrlght. - What's the metter (1)? lt's Monday, the first day of the week; l'm never (2) well on Monday. Where's High Street, please? - This is High Street. - Of course; thanks very mыch. ls that your car? - No, my Ьoss is still (З) aЬroed. lt's his car. What's that? That is the caseette pleyer and this is the cigarette llghter.

OВJA$NJENJA
PRONUNCIAТION

1. h~'lou hau а: ju;. 'veri wcl 6cl)ks. cnd ju:. - 2. ou aim a:l'rait. W3ts ба 'mcta. - ~- its 'mлndi ба r~:st dci 3v ба wi:k aim 'neva wcl an 'mAndi. :- 4. wt~z ha1 stri:t pli:z. бis iz hai stri:t. 3V ka:s 8cl)ks 'veri mл~. - S. 1z бсt jua ka:. nou mai Ь:ls iz sti\ a'bN:d. its hiz ka:.- 6. w3ts бсt. бсt

(1) Veoma re&ti izraz alright (ili all right) znat':i "u redu". Matter је doslovno ..materija", odatle i ,.stvar", ..problem". What's the твпвr? - Sta је (Ьilo)? U eemu је proЫem? • (2) U engleskom se nikada ne upotreЫjava dvostruka negacija. НВ's never lвte - On nikada ne zaka§njava. 6th LESSON

21

twenty·one

('twenti-wлn)

twenty·two (twenti tu:)

22

1 -

7
8 9 10 11 12

Very nice (4). ls your boss of1en (5) abroad? Not of1en enough (6) ls his Ьrother in (7) yet? - No, not yet. l'm well; we're tlred; it's Monday ageln. Sugar? - No, thank you, this is enough. How is your slster? - Not very well.

8 9 10 11 12 -

Vrlo lepo. Је li va~ Sef testo u inostranstvu? Ne dovoljno testo. Је li njegov brat vec do8ao? - Ne, nije jos. Ја se oseCam dobro; mi smo umorni; opet је ponedeljak. Secera? - Ne, hvala, ovo је dosta. Kako је vaSa sestra? - Ne narotito dobro.

OВJASNJENJA (nastavak)

iz & k;~"set 'plei;~ в:nd 6is iz 6;~ sig;~'ret 'lait;~. - 7. 'veri nais. iz ju;~ lr.ls 'Oif;~n ;~'br01:d. В. мt 'Oif;Jn i'nлf. - 9. iz blz 'Ьrл& in jet. nou n;,t jet. 10. aim wel; wi;~ 'tai:IO; its 'mлndi ;~'a;cn. - 11. '§.ug;J. nou 61CI)k ju: 6is iz i'nлf, - 12. hau iz ju;~ 'sist:a. n;,t 'vcri wel.

(3) V. lekciju 5. primedbu 4. . . . (4) Pridev nice znati "lep", ali ne u smislu lepe spoltdПJOStl, nego "zgodan", ..doЬar", .,prijatan" i sl. (5) Obratite pafnju па izgovor, Ьеz t: ':1fen. (6) Obratite pafnju па izgovor: i'n11.f. . (7) ln se ovde izgovara naglaAeпo i znati .. unutra", .. u kuC1'. Не's in - tu је, dоМо је: she isn't in - nije doAia.

EXERCISES
1. How аге your parents?- Not very well.- 2. Му friends aгen't in. -З. ls that your car? -4. No, this is my саг.- 5. What's that?- 6. That's my cigarette llghter.- 7. They're in the house.

Flll ln the mlsalng words:
1. Sta (vam) је?- Nikad se ne oseCam dobro ponede/jkom.
What's
REЙENJA ZADATAКA

.? јоА nissm.

never well

Monday

2. Jeste li umomi? - Ne,
tired? -

1. Каkо su vdi roditelji? - Nв naroeito dobro. - 2. Moji prijatelji nisu u kul:i. -з. Jesu li to va§a kola? - 4. Ne, ovo su moja kola. 5. $ta је to? - 6. то је moj upaljae za cigarete. - 7. Oni su u kul:i.

No,

,.

6th LESSON

23

twenty-three ('twenti-Qri:)

twenty-four (twenti-f:>:)
огтвпа

24

3. Gde su moje kasete? -

Tamo, blizu

za k.njige.

5. О..с је Stanitna ulics в ono је Ulics mosta.

m"y cassettes? Ьook-case.

there.

the
Street.

is

Street and

is

4. Је Ji vd kf testo и inostгanstvu? -

Ne dovoljno testo.
often
RI!IENJA
ZADATAКA

your

Ьoss

abroad?

-.

(nastavak)

1. the - mat1er - l'm - on. 2. Are you - not yet З. Where are - Over- near. 4. ls- often- Not- enough. 5. This- Stationthat - Bridge .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seventh (7th) Lesson ('sevane)
REVISION AND NOTES
(ri'vi!вn "'"d nouts) Ponavljanjo 1 oЬjaiinjenja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sedma lekdja
is: tu nema kontrakcije, jer se ona jav\ja samo ako sledi joS neka reC.
4. lzgovor. - Njime moramo najvjSe da se bavimo u toku prvih lekcija. Jos jednom vas podsecamo da istaknete naglaSeni slog, па raCun ostalih, i da za svaku reC zapamtite ~. kojl је to slog. Nastavak .,s" u mnoZini izgovara se bezvuCno (s) posle bezvu6nih suglasnika (р, t, k, 1), kao u parents, cigarettes, books; inaCe se izgovara zvuCno (z), kao u friends, cars, gardens.

1. Ponovo pro6itajte sledeca objasnjenja, gledajuci svak1 put
i odgovarajuee mesto u tekstu: llekcija, broj 1: lllekcija, broj

2: 111, 1: IV, 1 i 4: V, 1 i 4: Vl, 2.

2. Kontrakcije ne

da vas plaSв. One postoje zato da olakSaju izgovor. Sigurno se seCste: 1 ат = J'm; уоц аге = уои'ге; he is, she is = he's, she's; we аге = we're; they аге = they'гe. Takocie is not = isn't; аге not = aren't. PonavljajuC:i ih glasno, naviknuC:ete se па njih ј govoriCete prirodno engleski.

treьa

5. Podsecamo vas da englesko kratko 1 (oЬelezeno gotovo
uvek slovom 1) ima pomalo "mutan" izgovor. viSe pozadi u ustima i ne tako razvuCenih usana kao naSe 1. Englesko dugo 1, obeleZeno slovom е ili komblnacijama ее, еа (he, she. street, easy) zvut3i pribliZno kao ј srpskohrvatsko dugo 1. 6. Jeste li zapamtili izgovor reCi friend, often, enough, where, chair. eight, high, station? Ako niste. паСј Cete ga u poslednjem odeljku ove lekcije. 7th LESSON

З. Tamo gde mi kaJ:emo "zar ne?" Englezi ponavljaju glagol

iz prethodne reCenice, u istom licu ali u odre~nom oЬiiku, dodajuci odgovarajucu zamenicu: lt's hot, isn't it? (Vruce је, zar ne?). She is nice, isn 't she? (О па је simpati6na, zar ne?). Odgovor па prvo pitanje Ыо Ы Yes, it is, а па drugo Yes, she

25

twenty-five ('twenti-faiv)

twenty-elx (twenti-siks)

26

7. Fonetaka tr1n1krlpcljo. - Ona је pojas za spasavanje u slu~aju kad ne umete da pro~itate neku re~. ali taj pojas mol:e i da smeta boljem pliva~u. Tokom sledeCih lekcija

postepeno Cemo је smanjivati, ograni~avajuCi је samo па nove i tel:e re~i. Va!no је da naviknete oko na ~itanje engleskog teksta, а da pomoC tra!ite samo kad niste sigurni, provere radi. Ukoliko imate snimak па kasetama, taj proЫem se ne postavlja. 8. frend, ':>fan,
i'nлf.

wca (ili hwE:a),

~Е:а.

eit, hai, 'steiSan.

Podsetamo vas da se za sada vaS zadatak svodi па to da razumete вngleski tekst ; dв glasnc ponovite svвku retenicu и lekcijama i adscima tim ste је protitali. То ponavljвnje, pod uslovom da ga nijtldnog dana ne propustite. omoguCite vam dв postepeno ovfadate englвskim jezikom. to jвst da potnete da mislite neposredпo па •nglвskom. Ьеz prevodenja s maternjeg jezika.

·································џ····

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Osma lekclja ··
1 2 3 4 lzvolite? (Mogu li vam pomoci?) lmate li саја? Naravno. Zelite ga? Da, molim vas. Dajte mi dve funte. 1 pakovanje
Ыskvita.

Eighth (Sth) Lesson (eltв)
1 2 З 4 5 Can 1 help you? Have you got (N. 1) any tea? 01 course. Do you want some (1)? Yes, please. Give me two pounds (2). And а packet of Ыacuits. Do you want some beans?

5 -

Zelite malo pasulja?

OII.IAЙNJENJA

PRONUNCIATION
1. ken ai h_clp j_u:. - :Z. h~~:v ju: l:>t 'eni ti:.- 3. . , . du: ju: w:>nt So\m. - 4. · ·. gLv m1: tu: paundz. end ~ 'pekit :>v 'blskits.- 5 .... sлm bl:nz.

f (1) Za neodredenu koliёinu netega upotreЫjava se some (neki, netto) u potvrdnim retenicama а апу (ikoji, imalo) u upitnim. U odniOnom odgovoru najteACe Ы se upotreЫio по. koje u spoju s drugom retju znati .. nijedan, nimalo": l've got по bread ~ Nemam hleьa. Some se mo!e upotreblti i u upitnim, ali nikad u oclre6nim retenicama.

Bth LESSON

27

. . ..,., . . . .ll:A. . . . . ...

twenty-elght ('twenti-eit)

28

6 -

No. thrp' tt'?l С
(3). ••

7 - Welt, 1101М'It&diP41:1~·"' • ·
8
9 10 11 12

,,~,...·- ..llltjli,.,...

r ,,

п•r М ·JPIINtc&! home

6 -

.'

7 -

8 9
10 11 -

Yes, pltalj~ ~-.~elf."ihd half а
pound ol
Ьutter. Тhat't

111.

13
14

That s one poUiicl'..... ' Oh dear, t've :td. You can РВV ~ . Thanks very ~ :ос;;;с;ь;.. Goodllye, madain {$).

How. muf" (4) .~Ј,М, •эи ' ·.·.·

01119:'Qef.one

12 13 14 -

Ne, hvala. lmamo ga kod kuce. Dobro. (onda) malo hleba? Da, molim vas. Dve vekne. Oh, i pola funte maslaca. То је sve. Koliko је to? То је jedna funta i dvadeset (penija). ZaЬoga, imam samo jednu funtu. Mo1ete da platite ostatak iduci put. Mnogo hvela. Do vic!enja. Do vic!enja, gospoclo.

- 6 · · · . w1' ;v а:а1 sлm et ttoodl. - ~ ..., ><·~·-- 1. ••• 1u: Jouvz. т., ••' ,.,-,:.... ?u e":d ha :f а paund av 'lt.\t8. - ,t .. 11М1 ~ ·~ ft•... Wo\D paund 1~ent1. - 11 ..•• aiv 'ouali poi.. а. rest nekst talm. - 13 .... &ud'Ьai. - W. , ,.... ·' '·, 1·,'· .·..

. p&.wAag""·Qo.·""· ......
.·-·а:..._·. llrl•-~ ~

'* ,'f)..,
·,.~~:

OIIJAЙNJENJA (nastavak)

·.

.rt~·-

;,; .• '

f#

.,.. ,_ .

,,• IIIO·c

mo!e da oznae&va Ьilo funtu sterlinga, Ьilo funtu kao meru za te!inu (453 grama). U ovom drugom znatenju upotreЫjava se i skral:enica lb. (3) Ноте је kuta u smislu ..dom, ognjiite", za razliku od houseku6a u smislu zgrade. At home - kod kul:e. (4) /IOW much (money): koliko (novca). (5) U uttivom oЬra6anju dodaje se msdвm za !ene а sir (se:) za (2)
muйkaroe.

Poиnd

EXERCISES

1help you? - ~- Have Y'/.".fiV~Y jlutt~r? you want some bread? - 4. 11е can рау iiixПirile. me some money. - 6. She's only got two pounds.
1. Can
Flll ln the ml11lng word:
1. Have we got 2. They haven't got 3. We've got
4. 1 want

3. Do

5. Give

sugar? money.
Ьeans

at home.

l_
REiiENJA
ZADATAКA

sugar in my coffee. cigars?

5. Well, do you want 6. 1 help you, madam?

1. lzvolite (mogu li vam p('mol:i)?- 2. lmate li maslaca?- 3. 2:eHte li hleЬ&?- 4. On mote da plati iduti put. - 5. Dajte ml malo novca.

-

1. Ona ima semo dve funte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ako pril1kom и~епја primetite da nikako пв moJвte М Z/IPIIЛititfl neku геt, neki izgovor ili retenitni оьгt. poslulitв 1111 olovkom. Podvucite to mesto, vratite se nekoliko strana unazad, nsditw fldtl• dotiOni oЫik prvi риt pominje i odgovarajиCi broj stranв aJ»>idite и novoj lвkciji.

1. any.- 2. any. -З. some. -

4. some. -

5. some. -

1. Can.

Кsd ров/в nekoliko dsna ponovo nвidete пв isti oЫik, verovвtno Cete otkriti dв је и tn84uvrвmenu ili!8z/a, poJto se "nezgodni': izraz ponavlja i и slвdeCim lekcijama. lpak, n_ijв nвodmet uёvrstlfl znanje. Ako је nвophodno, zaьtsiitв isti broj strane i drиgi риt.

-ota

8th LESSON

... to sam ја. molim vas? Da. 9th LESSON . .Hvala. U kuhinji sam. .. .t а paip bAt ~i pri'fa: . 1 don't want вnу..On nije tako krupan kao D!on. Ьig tinz.13.. Ove su dobre! . . . Znam. .. molim.Thank you.. 1z CПlwлn zt houm.. Have you got вnу peas.8. l've got some blg tins.. PRONUNCIATION 1. . please. lmam ga (је. А pipe 18n't as dвngerous as cigarettes (4). "Niko" se ka!e по one (nou wлn)..10. ·. ~iv g.:. doslovno "imajte". 1(3) Zap~VEfdni oЫik... kAm in бсn. 4 - 5 6 - - Da. as .Da.. . Оо you want (2) а cup of tea? Yes. Come in then. ·-=z 'd~i~df:aras zz .. ls enyone (1) at home? 1 can hear 80meone. turske su. 1 tlaven't got вnу. izgledalo Ы da hoCete da izazovete po!a. Have (З) а cigarette. l've got а pipe. :. l'm in the kltchen. .29 twenty-nine ('twenti-nain) thirty <G·a:ti) зо Nlnth (9th) Lesson (naine) 1 2 З Deveta lekclja 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - l've got some. OIIJA$NJENJA (1) Sli~n~ kao sas_ome i any. Zelite li (zelis li) solju саја? Udite (udi) onda. Da. 1 know...Yes.Hvala. but i prвfer cigarettes.Thanks. а someone (neko) u potvrdnim i rede u up1tnim. ih). а1 nou . they're Turkish. ali viSe volim cigaгete.. as.12. please? Yes.3. kAp av ti: . .4. ih).:. ali nije (ni) tako dobra (prijatna)' lmate li malo vatre? . Yes.t 'eni . lmate li graSka.. se upotreЫjava kao upitni oЫik za sve glaQOie osim za Ье {Ьiti) 1 nekoliko oetektnih glagola kao Sto је can. 'hzvnt g... 1(2) Do you . pi:z pli:z. imam velikih konzervi. These are good! . Не is not so Ьig as John .isto tako ..2 .. (4) Obratite paJ:nju na spoj as. ..~t 'cni. Је li iko kod ku/:e? ёujem (mogu da cujem) nekoga.. . Lula nije tako opasna kao cigarete.7. дkо Ыste doslovno preveli srpskohrvatski oЬiik. upotreЫjava Se kad nekoga nud1mo. а1 kzn h1a 'sлmwлn. ne zelim ga ue.. .. ја ih nemam. 7 8 9 - 10 11 12 1З - lzvolite cigaretu.r! Light inate znal:i "svetlost''. it's me. _ 6 . (5) Zapamtite da se ovako traJ:i "da pripalim". .. . . . 'ki~an. .9 б~ 'ta:ki!.. а la1t . but it len't as good! Have you got а light? (5) . .&"'~ s~m ai dount w. kao . zamenicaanyone (iko) upotreЫjava se u up~tn1m rEIOen•cama.11. lmam lulu. aiv . U odretnim retenicama upotreЫjava se i so .5..

4. Ко је to? О. Do vi~enja.nbn '&a:ti faiv. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tenth (10th) Lesson (tene) Оп lhe telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deseta lekclja .4. Ah.u: iz ~is. 1.4. . Someone is in the kltchen. sir.31 thirty-one ('Ba:ti-wлn) thirty-two ('Ga:ti-tu:) 32 EXERCISES 1. Come in. a:~k r. дhа. room.. . /та 1i neko vвtre? Has . "molim".): tu: siks eit. . We want bread. got ? 1. hvala . 2 3 Ne. Goodbye. Ne ~elim ih (ga. ~ 4. Nema na temu. 1 2 З Doьar 1 Hello. Neko је u kuhinji. good morning. Tra!ite lokal 35.. . (2) Ooslovno . . 1 can hear someone in the dining room.. Опа vik voli turske cigarete.. he's not here. nije ovde. ou aud 'm. gospodine. Who is this? Oh. .'t. то је zadovoljstvo". ~eli li iko cigaretu? . Mi vidimo nekoga u Ьs§ti. !ta'l~u . thank you. She 5. it~ . Mi ne lelimo hleЬa. No.5. upotreЫjava se u smislu "nema na temu". је). . REЙENJA ZADATAКA а 2.5.. We can see aomeone in the garden. · ilr. want а of tea? OJjem nekDga и /rpezan/1: hear . а: 1ts f. hiz ':tfis 'nлmt» ~ 3 WCit а m1n1t. h. ..2. Does anyone want а cup of tea? 3. 4. lt's а pleasure (2). lmate li njegov broj u kancelariji? Wait а mlnute. We don"t want any bread.2. 1 don't want eny.З. dobro jutro. to је (broj) 4268..З. She prefers Turkish cigarettes.. cigarettes.. Udi(te). . ~ 2. ~о/ји Саја? leli li iko Does Flll ln the mlaalng worda: 1.):nio sa:. .З. . Does anyone want а cigarette? . 4 - Prifekajte malo. . Has anyone got а light? ..5. Have you got his olfice numЬer? dan. lsto znatenje imaju i formule that's alright 10\h LESSON t. .. it's four-two-six-eight (1) Ask for extension thlrty-five.2... 4 OВJA$NJENJA PRONUNCIATION (1) Brojevi veCi od sto se najteШ iZgovaraju cifru ро cifru. in the .

. takoйe upotreЬijene u ovom tekstu.2.. . 1. 5 6 - Dobar dan.S•• . З. Оvв reЬзnice nisu narOCito l<..ry slovo w ispred г se ne izgovara) znati . l'm sorry. Jmate li malo vremena? Ova reCenica је vrlo Cudna: '"/'т fed up·· То је idiom (poseban izraz). . . Је li iko u kancelariji? . ZADA.. EXERCISES ls anyone in the office? .6. 9 1О 11 - lt's an ldiom.. You've got the wrong (З) number. Ко је na telefonu?. Оо videnja.КA 2. Ovo је pogre§na adresa. .. a1m fed t. 'veri kaind "" ju:.5. ju:v pt 6~ n'IIJ 'мmN . Mr. То је jako ljuЬazno od vвs. Goodbye.6 What do you mean? 1.2. . . dount 'mentan it. ~ 'pleb . l'm sorry.:•Qa:ti-Qri:) thtrty-four \ Qa:ti-f::~:) 34 5 6 Hello. o_va re~ znat.7.. Don't it. Th1s word means "unhappy".omplikovane..11. Ask Smitв. that's very kind of you. zao mi је. 7 8- Have you got very strange: "/"т а mlnute? This sentence is 7 - 8 9 10 11 - fed up··. ~ta hoCete da Wete (Ata pod t1m podrazumevate)? 10th LESSON .9. That's alrlght. stre•ndf..10 . 1ts an 'idi:m1 it mi:nz ai a:m b<':d. Nema па Cemu. (З) Wrong (r::.5.pogreмn·· . Flll ln the ml11lng wordo: 1. -:. Nema па remu.:i .4. .. Ко? Ne. тatan broj·· Ьi Ыо the right numЬer. it means "1 am Ьored"..TA. . He's the phone. Traiite g. lmate pogre~an broj. Don't mention it.33 thirty-three . Nema na temu (mol1m). That's very of you.6. Thank you.3...... .) (doslovno: to је u redu) i don 't mention it (doslovno: ne pominjite to).ns . sent:. to је vrlo 1jubazno od vas.. оп је па telefonu. Who? No. lzvinite.8. . RE$ENJA. Who is оп the phone? These aentences are not very complicated.• 's:n-i. OВJAANJENJA (nastaval<.nesreCan'".p. This is the wrong addre88.4. Smith.. znaCi "dosadilo mi је" Hvala.

. lmate li та/о vremena? Ne razumem ovaj izraz. а МIENJA ZADA. osim tre6eg lica jednine koje ima "s" na kraju.10.. Ьut what does it mean? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eleventh (11th) Lesson (i'levanG) 1 2 З 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jedanaesta lekclja Ја play. 4 igram: mi igramo. 6.TAКA {nastavak) minute? 1 this expression.. sadalnje vreme glagola је krajn)e jednostavno.2. You've got the thirty-eight. Тhat's very kind of you. вli 1/В 10 znaCi? Yes. you speak. Наvе you got а minute? 1 don't underзtand this expreesion. sp1 ks. а nali susedi igraju uveee._ hi~z ~ 'r~kit . :. Hoeete li da igrate? . plei . he (or she) plays 2 (1 ). Jeste li spremni? Servis! Aut! То је dosta za danas..8.. ma1 'a:a:lfrend spi:ks 'rлЬаz 1.. Evo reketa za vas: ima nekoliko lopti u Ьdti. Sva lica su ista. 'nc 1• . and our nelghbours play in the evening. we play. . Here's а racquet for you. vremena. . Не"s on the phone. _'s:~:vis. pleiz. lmate pogreAan broj Тrеьа vam lokal 38. .4. They have а tennis court in their garden.1 . 1 know (З) someone who plays as well as you. ona (ili on) govori... s:'-m b:~:lz: . .зs thirty-tlve ('Qe:ti-faiv) 3. but 1 haven't got much time. 'i:vnil).. 'ten•s·k:. Smith.Zna li ona?. 1 speak. . ~initi". Mi igramo tenis ujutru. юm ta1:IO :~:1 red1. mi govorimo.. 1 (2) Pomenuli smo vel: da se upitni oЬtik svih glagola osim defektnih i glagola ье (ponekad i ha"') gradi uz upotreЬu pomoenog glagola do. You've got the wrong numЬer. Oon't mention it.Yes... .3. vi govorite (ti govorii). 'rcdi. l'm ttred already. on (ili ona) igra. а1 nou . sp1 k .d:an . aut. Ов. Ја sam ve<: umoran..3.lgrate li? Does she know?. there are some balls in the garden. .4. You want extension 38. ali nemam mnogQ. t • бt:а 'ga.•.. vi igrate (ti igra§). Do you want to play (2)? . you play.. : tu de1.. - (1) као Мо vidite. Do you play?. gde se upotrebljava doвs not (kontrakci11th LESSON . she (or he) З 4 5 6 7 8 9 - speaks. Ја govorim. Znam nekoga ko igra isto tako dobro kao vi. 1. 5 - 6 7 8 9 - OВJASNJENJA PRONUNCIATION 2.. 'hevnt~t mлt\taim -. .. 'tcnis .5 .Da. You want s.9. . we speak.Yes. Ьut what it . l"m sorry.... .. We play tennis in the morning. Oni imaju tenisko igrali§te u svojoj Ьdti.Za odrel:ni oЫik upotreЫjava se ovaj isti glagol sa negacijom: do not (kontrakcija don't) za sva lica osim treteg jednine..? 4. Are you ready? Service! Out! That's enough for today. ~ije је osnovno znatenje .. . Ask for Mr..

10 11 12 13 14 - Моја devojka govori ruski. лn'Љ:f~n~tli .2.. Yes. he is. we do.Ne. . Аге the Ьslls in the garden? .11. Does he play footЬsll? . tu: . too? No.4.. jeste. but 1 play tennis we/1. No.. ls he tlгed? . ne govorim. Do you speak Russian? Unfortunately по.Jeste.. ја doesn't). jes ju: du:. No. he is.. (З) Know (nou) znat:i i "znati" i "poznavati". З.. Does she speak Greek.l don't speak.14. No. Time odgovor doblja znat:en}e "tat:no" ili . they don't. Yes.Yes. Оо they play tennis? - No. . 1 do. . they аге. you do (4).They aгen"t hеге. .. he is. - 13. Yes. Da li vi govorite grl:ki? Ne. Jesu li lopte u Ьstti? ... lgra Ji on fudЬsl? Ne.37 thirty~aeven ('Q. Оо . 1 suvi§e dobro za mene. . ls it their racquet? - Yes.4. -З. • (4) Da se ne Ы u odgovoru ponovio glagol play. pomoCni do umesto njega.~к -- --. ~< d Dо'-Ьи• . ЬOgami". ne igram. Је 11 on umoran? . he doeln't. Gde su va!i susedi?. . znat:i "takoйe ·. She speaks thгee languages well. we рау now? - Yes. -З. she doesn't.. ~i: 'dлznt .a:ti-sevn) thirty-etght (G·a:ti-eit) за 10 11 12 13 14 !~n Му glr1friend speaks Russian. 1 don't. Тоо (5) we/1 for me. 1. 1 don"t. кri:k tu:. Govori li ona i gгtki? Ne.Ја ne govorim.Yes.. 11th LESSON .suviSe".No. ne igra.Nisu ovde. Нedoesn'tplay. .Jesu. he does! 1 (5) Т оо na kraju retenice. Не plays we/1.5.12.5. ima znat:enje .. Da. ..On ne •gra.5.6. unfortunately 2... ali dobro igram ten1s. to је tal:no. lgrate li isto tako dobro kao i ја? .. REiENJA ZADATAКA 1. Da li vi govorite ruski? Na ZЗ/ost ne.6.4. upotreЫ}ava se EXERCISES 1.2.No. it 5. lspred prideva ili priloga. Do you play as well as me?.Yes.. it isn't. kao ovde. Wheгe аге уоuг nelghЬours?. 1 Flll ln the mllelng worde: 1. . No. .:. Do you speak Greek? No. Ona govori dobro tri jezika. . nou nou ai dount . No. ne govori. unfortunately he doesn't. ls he а businessman? 4. . OВJASNJEIIJA (nastavak) .6. kao u primeru 11. Does he know your brother? - 3.2.

Do you play bridge? . .13. you don't play. lgrate li bridl? . . vaio'lin. sel S.1: do. sлm6!1) 1m p:.1 . he (or she) doesn't (does not) play.Ne (igram).3.)ks. she doesn't play the viollnl Do you play rugby? .5. Volite li SeCer u kafi? . ~ 4. 11. 'Љ:~natli . ai laik ka:z ••. 1can. свп 1?. 'sлm6il) els pa'lueps.. . and а llttle (1) milk. 10 11 12 13 14 15 CAN I 13 14 15 HELP '1щ '? OВJASNJENJA PRONUNCIATION ~· dл~. 'mout:t ьaiks..О. k. but 1 don't play for money. r~1~1 .6.No.lp.. . Well. l'm too old..mogu. pi'znou.-:-. they don't play. SreCom. She plays the piano (N. We play bridge. Fortunately. 'eni0il) frnm бо i. .Da.10. .-.Prodajete ·li tarape? Zelite li iAta iz radnje? lmam neAto va!no da vam ka!em. ра se upitni oЫik ne pravi pomol:u do. Ја volim automoblle ali ne volim motocikle. nego zamenom mвsta glagola i zamenice. bridf:. 1 like cars but 1 don't like motor-Ьikes. Can (2) 1 help you? . ·~лznt.39 thirty-nine (Be:ti-nain) torty (f:>:ti) 40 Twelfth (12th) Lesson (twelf6) 1 2 З Dvanaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Do 1 play? do we play? do you play? do they play? does he (or does she) play? 1 don't (do not) play. ne. ne svira violinu! lgrate li ragbl? . we don't play. She doesn't play the violln.Yes.:t:tnt. molda neAto drugo? Poker? Da.mogu li? 12th LESSON . 1 don't. Do you like augar in your coffee? . 1 (1) Pridev littlв znati mali. 4 5 6 7 8 9 - lgram li ја? igramo li? igrate li (igraS li)? igraju li? igra li on (ona)? Ја ne igram. i malo mleka. molim vas? (2) Gan (rnoti) је defektan glagol. 'pouka. l1tl m1lk. ne igraju.9. Ona ne svira violinu.Do you sell socks? Do you want anything from the shop? 1 have aomething important to tell you..7. 2) but not very well. --. Mi igramo brid!. .11. On (ili ona) ne igra. lzvolite (mogu li vam pomoci)? . . Наvе you got а little sugвr.Oh no... suviSe sam star. pleвse? . а litt/e. molim vas. Ona svira klavir ali ne narofito dobro. lщt:t 1? JU:t. Dobro. ne igramo: ne igrate (ne igraS).(neSto) malo.)f1: .unt. . aomething else perhapa? Poker? Yes. tu: ould. please.lmate li malo §etera. ali ne igram za novac.

6. They don't like ohopping on Soturdays.. 'sitiz.. 1 haven't got anything to sell.2. vi? Ne ьаА narotito.s..6. Evo ne6ega za vas. lgrate li bridt?..1:.5. odreёm oЫik): AE. Не is very happy.. 'ba:eru:m end & h. -З. Nemamo dovoljno vremena da bismo igrali s vama. V:))Z.-. 1 work in the garden. 'kлntri. 1 do.. tu ri:d . Englezi 96 "troAe". ViAe volim unutraAnjost (selo).l. We like him very much.ri u unutrainjosti? Ја Mam. t (2) lnfinitiv (neodredeni naein) glagola obrazuje se pomol:u predloga to: to se/1 . to Ье . She plays the viol. ai Jiv in 'lt~. .З. .n. Mi .-one ('f:>:ti-w. How do you spend (1) your evenings in the country? 1 read. provodimo" vreme.prodati.. she paints the Ьвthroom and the hall. (1) То spend: potro$iti. Slika li portrete? Ne.10. va:b. Does your wife like the country too? No.11.n) forty~two {t:::~:ti-tu:) 42 EXERCISES 1.41 forty. .ENJA ZADATAКA 1.. but not very well. Does she paint portraits? No. They play tennis very well. е. We hoven't got enough time to play with you. Kako provodite vea.4. ai ri:d ai W:):k . Му wife paints. Do you play bridge?. З. l've got something to sell. . .9. "p.2. Моја !ena slika (ili: farьa). 1 like Ьig clties. 4 5 6 7 8 9 - Gde vi Zivite? . Dopada li vam se? .1 live in London. Ona ne voli mteko u kafi.3. farba kupatilo i predsoЫje. д.). 6.):treits. . 13\h LESSON .... . radim u baAti. in'fin:)tiv •.Yes.t 'ri:)li . They don"t ptay tennis very wett: .6. . .2.7.ма da prodate? 1.k. .Da. 4.3. We don't like him very much. Da li i va~ fena voli unutrainjost? Ne. lmate ti . .5.4. .Da. Do you like it? . .5.Yes. hou'telz. Не doesn·t hfve anything to tell you. 'n. n::. ја volim velike gradove.nd:)n. Неге is oomething for you. Have you got anything to sell? Put lnto the negotlve (Stavite u (put 'intu ~··ne\jativ) 1. She doesn"t play the violin. spend.. 14. Не has something to tell you.Ыti.4. Do you? Not really. Не isn't very happy... 4. ona viAe voli hotele u Londonu. . а J. 2. 1 prefer the country. . 5. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirteenth (13th) Lesson ('8a:ti:n8) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trlnaesta lekclja 1 2 З - 4 5 б 7 8 9 Where do you live? . Oni ne vole da idu u kupovinu suЬotom. she prefers hotels in London. OВJA$NJENJA PRONUNCIA ПОN 1.. She doesn't like milk in her colfee.)t ::IV ~. ali ne naro(:ito dobro.Zivim u Londonu. waif peints. ..

5. . Where does your Ьrother live? . Koliko је to. Where is your girlfriend? .43 torty-three ('f:):ti. Does your wife !ike the country. Do you prefer to live in the town or in the country?. Оп voli da ~ita novine i da gleda svoju ienu ksko radi. Do you like modern novels? .ln а hotel in London. . Оа li i vaSa !ena voli unutraSnjost (selo)? your wife Jike the country. Ne zaЬoravite da se slovo f u геё. Не likes to read his paper and watch h1s w1fe work. 4. 1. She like to in London. molim vas? is that. 13th LESSON . Gde . There is а lot of (З) work.? ZADATAКA How З.4. Ona voli da ~ita romane.t1vi vaS brat?3.2.i of izgovara kao v. lma mnogo posla.tena? . Ako ne moiete da se setite znatenja neke reti ili nekog obrta. Volite li moderne romane?.Citati" је infinitiv glagola. а kako је vaU . How much is that. /ekciji.5. "То 10 11 12 13 14 .Not really. OВJASN.5.IENJA (nastavak) (З) lzraz а lot of znati "mnogo· . Не 1. How are you and how is your wife? . She doesn·t like to live 1n London likes his paper and watch wife work. Ја viSe volim da Zivim u unutraSnjosti.4. Ona ne voli da iivi и Londonu. Каkо se kafe "portreг na trancuskom? ~ 2. please? -З. .U jednom hotelu u Londonu. too? .2. Ona ne voli da Zivi u unutraSnjosti. Flll ln lhe mlaalng worda: 1.3.Ne ьаs mnogo. She doesn't like to live in the country. REiENJA . ? 5. Gde је tvoja devojka? -. Kako ste v1. svakako zaЬeleiite stranicu па 1юјој se prvi put javila.4. She likes to read novels. kao Sto smo napomenuli и 8.Qri:} forty-four ('f:):ti-f:):) 44 10 11 12 13 14 read" is the inflnitive of the verb (2). Zivite li radije и gradu Ш па selu? Do you prefer the town ог the country? ---~~ ~· 2. How do you say "portrait" in French? .. 1 prefer to live in the country. EXERCISES 1.

9. Doctor Smith.. "postati" itd. razmislite о njima i uporedite ih sa prevodom u poslednjem odeljku ove lekcije. - 5. plays tennis. umesto svog prvoЬitnog znatenja "doЬio sam". 2 i З. ali ne mnogo. mora upotreblti pred nazivima muziCkih instrumenata: she plays the guitar. pGznatom ili ranije pomenutom. 4. Njegova upotreba mnogo se lakSe uC:i па primerima nego gramatiC:kim pravilima. 2. Oni. prilikom ponavljanja (vidi 49. Oni joS nisu ovde.Ne naroC:ito dobro. "doblo si". 7. 12. ёetrnaesta lekclja а) ёlan se ne upotreЫjava ispred gradivnih imenica i imenica uzetih u opStem smislu: 1/ike tea . 8. lmate li vatre? Nemam Sibica. dakle.Volim Сај (uopste). you have got itd . Ovoga puta Се blti dovoljno da pailjivo proCitate retenice. 141h LESSON . lekciju). br. ali koliko ima njena sestra? Nisam sigurna. br. Za sada neka vam bude dovoljno da ponavljate i pamtite reCenice koje vam dajemo. novca? lma neSto. 2 Odredenl tlan. lma joS vremena. 1.) naSiroko se upotreЫjava u govornom engleskom jeziku u znatenju . 13. ali zasad svaka od njih krije za vas ро jednu ili dve "klopke'·. Kako ste?. ali mofemo reC:i da se umesto sadaSnjeg vremena glagola to have (kada on nije upotreЬijen kao pomocni glagol) radije upotreЬijavaju oЬiici 1 have got.doЬiti". Prince Char/es. 2. Za sada samo nekoliko napomena: 6. ali nema mleka. 11. imati". 1 vi cete sigurno u prevodu sledeC:ih reC:enica na viSe mesta pogreSiti. pismeno Cete prevesti ove'' retenice па engleski. Kroz nekoliko nedelja izgledaC:e vam smeSno lake. 1. lma li З.45 torty-five ( f::>:ti-faiv) torty-alx ('f:J:ti-siks) 46 Fourteenth (14th) Lesson ('f:>:ti:ne) REVISION AND NOTES Ponovo protttajte oЬjainjenja u lekciji 8. ali sviram klavir. br. ili jos 6este s kontrakcijom l've got. lgrate li tenis? Ne. Kad budete preSii па aktivnu fazu rada. En ima dvadeset godina. Ponedeljkom se nikad ne oseC:am dobro. с) Ne upotreЫjava se pred nazivima sportova i igara: she d) ёlan se. 2. "imaS". З Proverlte ovoje znanje. опа Ona ne govori tako dobro kao njen brat. W1Json ('miste 'wilsan). you've got itd. 4 i 5. stiC:u znaCenje "imam". medutim. br. Ь) 1 Got Proslo vreme glagola get (... we play footb~/1. Nema sigurnih pravila za njegovu upotrebu. broj 1. Ne upotreЫjava se ispred titula i zvanja: Mr. Evo Саја. Covek se u61 na greskama. OЬiik the upotreЬijava se ispred zajedn~6kih imenica da pokaie da је reC о neC:em odredenom.

its k01:ld 'herou . They aren't here yet. Have you got а light? 1 haven't got any matches. Anne is twenty. ali svakodnevne veZbe brzo te tome stati па kraj. Va~ engleski је silom prilika јо~ nesiguran. OВJA$NJENJA PRONUNCIAПON 1. There's still time. Оо you play tennis? . 7. ја sam Dejvid Vilson. 4. З. 8. i medu ljudima koji se ne poznaju dobro. (1) Hello znal:i .. Оп Monday l'm never well. Drugi pozdravi su good morning (ujutru i pre podne). •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifteenth (15th) Lesson ('fifti:ne) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petnaesta lekclja Upoznajmo Dejvlda Let's meet Davld 1 Hello (1 ). l'm "Dally Wail" (3).. but not She doesn't speak as (so) well as her brother. Ја Zivim u jednom predgradu Londona. kao i nайе laku not. Najvatnije је da ne pravtte pauze.Not very well. Dejli Vejla". 'feim~s _. 1 live in of London. Zove se Herou. u". - 5. milk. Has she got any money? much (а lot). Ovde postoji jedna tuvena Skola. good вfternoon {'a:ftanu:n .47 torty-seven ('f:):!i-sevn) forty-elght ('t:J:ti-eit) 48 Prevod: 1. Here's some tea. ha'Jou aim 'deivid 'wilsan . ati se u engleskom upotreЫjava l:ebl:e nego kod nas. She has got some... - 1. Novinar sam u redakciji .zdravo". по б. Nastavite da utite ро C»tvrt sata ovakoa dione . Ја radim u Londonu. There's here..posle podne). but 1 play the piano. "kod". but there's 2.. (2) Ovde u smislu . Good night {nait) se upotreЫjava samo pri odtasku. U istom znal:enju upotreЫjava se i with. travel to work Ьу а journalist on (2) the 1 tube. 15th LESSON ... 1 а suburb 2 з 2 3 4 а famous school 4 Dobar dan. How аге you?. good evening (uvete). lt's called Harrow. 'sлЬа:Ь. l'm David Wllson. but how old is her sister? l'm not sure. Putujem (idem) па posao podzemnom Zeleznicom.No. work in London.

..DATAКA. Му wife's а secretary. tju:b. w. l'm David Wllson. Ьу tuЬe ~ voziti se kotima. (3) . Ovo је gospodin Smit.afis :т fџt. .. uzima (putuje) podzemnu Zeleznicu. Dnevni jauk'·.. We Ьoth (5) work in London. . ne uzima kola.Z:ivi u Herouu lde li na posao kolima? Ne.5. There аге five people on the tube this morning. We both work very hard. bai ka:. reklo Ы se 1 know а!! three.2.4..5.alist . 'd!~:n.. . 5. His wife's а aecretary and she lives in Harrow.' he doesn't take his 5 б - Od stanice do kancelarije idem peSice. . ја sam Dejvid Vilsoп.6. . - . Flll ln the mloolng worda: 1. Gde vi fivite (gde ti fivit)? . ima nepгavilnu mnoZinu: feet. S nazivima prevoznih sredstava upotreЬijava se predlog Ьу: to go Ьу саг.11. boue.~t iz hiz neim.9. He's а doctor. Da1/y Tefegraph. Gde Zivi? .. Моја Zena је sekretarica Mi оЬоје radimo u Londonu. Njegova fena је sekretarica i fivi u Herouu.3.В.. podzemnom Zeleznicom. REЙENJA ZA.. Kako se (on) zove? .. 'triC'i~l . l'm а journalist.. What is his name? .4. teiks . а/1 four itd. ._ naravno. .Не lives in Hвrrow. We work an important 1.2. 6 7 8 9 7 8 9 car.49 forty~nine ('f:>:ti-nain) fifty ('fifti) 50 5 1 go from the station to the offlce on foot (4) (N. 'stei~~n teik. Dobar dап. Ј know_ them ЬOth ~ poznajem ih oЬojicu (оЬоје) . оЬе. Does he travel to work Ьу саг? No. Foot: noga. 10 11 12 Hello. 1 always travel Ьу саг. mai wairs ~ sekratri.(On је) Dejv1d Vilson. tma pet оsоЬа u podzemnoj feleznici jutros. svu ёetvortcu" itd. alt mnogi listovi nose u naslovu rel: da1fy {dnevni). Mi оЬоје (vrlo) naporno radimo. izmiSijeno tme. 1).3. . Daily Express itd. EXERCISES 1. This is Mr.З.. Poznajem svu trOJicu··. itd.. Ја se uvek vozim kolima.6. Where does he live? . . .. . 10 11 12 OВJMNJENJA (nastavak) skџ:l hi~. kao Da1ly Mail. 'deili weil. Mi оЬОје radimo и jednom uglednom listu. Smith. Ја sam novinar. 15\h LESSON . 11.. On је doktor.6.. Sto је. l!i '. . {5) Вoth: оЬв.He's Dвvid Wllson. Where do you live?4. (4) То go оп foot: iCi peSice. he takes the tube.

З. -З." Ovde weekends ima neodreCSeno znatenje (odnosi se na sve.4_ Who are you? l'm David and l'm а journalist. There is too much (2) traffic and there are too many people (З). Моја Jena uvek putuje podzemnom Jeleznicom. When do you use your car? (4).3..Za vikend(e). U tretem licu jednine he's mole Ьiti i od he is i od he has. . lma previ~ saobraC:aja i previSe ljudi. fifty-one ('fifti-wl\n) /та ne~to fifty-two ('fifti-tu:) 52 2 vrlo ёudno и kиhinjt. There is very They 1 in ive of London Harrow. Zdto idete vozom? lmate kola.4. Where do you live? called Harrow. many se upotreЫjava za broj. 5. (2) U znaЬ. Kad koristite auto? . mnogo" mиch se upotreЫjava za koli~inu. sledete objaAnjenje)..Zini ili onom koja zna~i mno. are you? David and journalist.Ze se upotreblti sa svim brojevima od dva naviAe... 'evri.mju . 16th LESSON . Kako (cime) idete na posao? .. tu: mл~ . We Ьoth work on an important (news)paper.5. Mo. take the tube а Why do you take the train? You've (1) got car.ldem (uzimam) podzemnom Zeleznicom svakog jutra. А Ьenzin је suvise skup.Zinu (v.. 'treflk .. they've.ljudi". we've. (1) You've је kontrakcija od you have: tako imamo i l've. There is something very strange in the kitchen.Zivim u predgradu zvanom Herou. pred imenicom u mno... tuЬe. two peopfe "dvoje ljudi". Му wife always travels Ьу tuЬe. 1 live in 1 а euburb How do you go to work? every morning. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixteenth (16th) Lesson ('siksti:ne) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sesnaesta lekclja 2 3 4 5 6 Gde vi Zivite? . pred nebrojivim imenicama kao §to је traffic (saobra~j). ali ako mu sledi got uvek је od has.2. 4 5 б OВJA$NJENJA At weekends PRONUNCIATION 1. trein. wai ... And petrol is too expensive.. otuda је Ьеz ~lana. They live in а suburb of London called Нarrpw. "оsоЬе". (4) Kafemo "оп Sвturdвy" ali ''at the weekend. (З) People ('pi:pl) zna~i . . . wife always travels REiENJA ZADATAКA (nastavak) 4. tu: 'meni 'pi:pl. 1.. Ко ste vi? Ја se zovem Dejvid (ја sam Dejvid) i novinar sam. Oni live in the kitchen и predgradи а Londona zvanom Негои.5. Ьilo koje vikende). npr.

She dгinks З. aim '&ouil) .З. Take something else. w..5.4. . Thanks very 1. . . How much is this саг? No. l'm going to Paris next week. Ovaj blcikl Је suviSe skup. . previSe automoblla. . Ја idem tamo u subotu. Koliko stoje ova kola? Ne.ran. Koliko је cigareta u paklu? .З. previSe ljudi. Тоо Тоо 7 8 9 10 11 12 ldemo u unutraSnjost. There are too many people in my car . There аге many cars in London and they make much noise. 1 don't know Windsor. That"s kind of you Thanks very much з• 16th LESSON .5. 5. EXERCISES 1. too many people. - 5. Zelite li (i) vi da poc:fete Ја (doбete)? Da. . Тоо cigarettes аге Ьаd for you.:~nt tu kлm. She dr~nks too much coffee. wcn du: ju: ju:z jua ka:.11. . Flll ln the mleaing worde: 1. .4. to је suviSe skupo..2. niJiz. RE&ENJA ZADATAКA . We go to Windsor quite often. l'm going there on Saturday.. lma mnogo automoblla u Londonu i prave veliku galamu (mnogo galame). et wi:k'endz.53 fifty-three ('fifti-8ri:) fifty-four ('fifti-f::>:) 54 7 8 9 10 11 12 We go to the country. molim vas. too cotfee. PreviSe sаоЬгаСаја. 'petral . How many cigarettes аге in the packet? . . "winza kwait ·. This Ьike is too expensive. much noise. 2. too many cars. . it's too expensive.2..6. much traffic. .9. people like London very Тhеге аге 4. That's kind of you. please. Many people like London very much. Тоо many cigarettes аге bad for you.2. . PreviSe galame.5. iks'pensiv. . Dosta Cesto idemo u Vindzor.З ldem u Pariz iduCe nedetje. ne poznajem Vindzor. Do you want to come? Yes. 1. 7. too people in my саг.4. Uzmite ne~to drugo.

poslednji" i .6. But David.pro!li". kOJI znat1 ·:traJatl The Jesson lasts forty minutвs .. ICt la:st.Dvde. . Ovaj pridev ne treba brkati s glagolom to Jast. David is at the station.. Cujem te. ki.enja. Don 't shout. its cit 'fifti:n ~_:lrc:di. 10 11 Sada је 8. Goodbye! lt's now twenty-flve past eight.55 fifty~five {'fifti-faiv) tifty~slx ('fifti-siks) 56 Seventeenth {17th) Lesson ('seventi: n8) 1 2 4 5 6 З Sedamnaesta lekclja 1 2 З 4 5 6 1 8 9 sati је tvoj voz? . ICt cit 'IЯ:ti..8. love.. 1 can hear you. (5) Uz nazive delova tela upotreЫJaVa se 1prisvoJna zamen1ca . Вуе-Ьуе (4). . (4) Вуе-Ьуе је familijarni oЬiik od goodbye. . :~:l'rait. . Do vi. Dobro..teni.lt's twenty past eight.. .. hurry up! lt's eight fifteen already.."n~~· ~ona~n~ . !aut. w16 Jua 'bri:rkcis. Well. дli.NЈА (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) То ke8p је l:uvati: kвер calm (zapovedni natin). ou"kci. rait.4. . On ima (svoje) novine pod rukom. 10 11 PRONUNCIAТION 1.st cit. . zakasniee~ (u zaka~jenju si).Do vi.5. l'm ready.At last (З)! What time is it now? . wcl 'hAri лр. дlrlght! Кеер (1) calm.satuvaj mir" (2) lnternacionalni izraz .U osam i trideset.. Right. doslovno . 7 8 9 Oklly (2). l'm off.9. . Не has his paper under his (5) arm. ostani miran".1. 17th LESSON .3. !u.lspod ruke" Се Ыti under his агт ako }е геt о mutkarcu. а at fast. Polazim. 'twcnti pa.Cas traje tetгdeset m1nuta.okej" nastao: је u SA~ u proA!om veku. Ne viti.25... jua lcit.... under her arm kad govorimo о . .2.. ljubavi. .. Where are mu shoes? .enja' Рв u koliko What time is your train? At eight thirty (N. о n)egovorn postanku postoji ьеzьrо1 tumaЬ!nJS.Najzad 1 Koliko је sati? . okay. Gde su moje cipele? .z ."(З) Last znati .К Ш kao jedna ret. . ОВЈА$МЈЕ.p ka:m. U redu. Spreman sam._ . . uz tvoju t~nu. aim 'rcdi. Dejvid је na stanici.. Na engleskom se piAe ili u vidu slova О. onda poZuri! VeC је osam i petnaest. U redu! Ne uzbu6uj se.. Dejvide. 2). with your brlef-case.Here.Osam i dvadeset. you're late. . . w~t taim iz ju~ trcin.

Э)..30. Spreman sam da idem. 1 2 On the train. On uvek stiZe na vreme. 'pla:~tЉ:m .. David. lt 1s (now) twenty-flve past nine. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighteenth (18th) Lesson ('eiti:ne) Husьand and wlle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamnaesta lekcija 1 Mui i i:ena U vozu. u osam sati.. Kod glagota opaZanja i mi$1jenja. bai bai lлv. Vet.lt is ten to two.З. је pota osam.5. What time is it? Hurry up. That man Wllson is _never on time. Dejvid Cita (svoje) novine. Не always amves on time. Koliko је sati? Poi:uri.2. "Nikad ne polazi na vreme".Polazim. З.5.>n taim hi: sez im'pei§.(1) Posle glagola kretan]З ob•tno dotaz• predlog to (osim u 1zrazu to go home. ful.2. Dejv\de. . . Right.З. - 3.:ant)i. !'т readmg. You're late. 2 OВJASIIJEIIJA PRONUNCIAТION 'hцb. kao $to su hear ili know.4. please hurry up.:and a:~nd waif. hi: sta:~ndz Ьi'k<~:z . kome prethodi oЫik glagola to Ье u odgovarajuCem licu i vremenu. . ne shvЗta 18\h LESSON . Mi smo na peronu na stanici u Londonu. kai:e on nestrpljivo. U redu. its 'neV<J .mi {upravo) odlazimo.l'm off. 12 13 14 Njegova је taSna na peronu i on Ceka voz od 8. at e1ght o"ctock.l.. Sada је 1. lt is already half past seven. lekciji): . molim te po!uri Zakasni~. .iCi kuCi). .. 4.6.. . What time is it?. . Sastoje se od participa sa zavrietkom "ing". ri:dz. 4. "weitil). he says impatiently. Sada је devet i 25. 'tra:v..5.13. ја polazim. "peip<J 'лnd<J hiz a:m. Не stands Ьecause the train is full. (6) Takozvani progresivni oЬiici gtagola щ:юtreЫjavaju se za radnju koja је u toku. l'm ready to go. l:etvrt do jedanaest. OВJASNJEIIJA (nastavak) EXERCISES 1.:a\ . 2. .6. RE~ENJA ZADATAKA Koliko је sati? - Zakasnio sam.4. On sti!e na stanicu u devet 1 dvadeset. l'm off.ја titam {u ovom trenutku). "lt"s never on time"'. ~ 2.. -З. We аге on а pletform in а stetion in London. lt is (now) а quarter to eleven . Your paper is under the chair. Tvoje (vaSe) novine su ispod stoli~ 1. aim <Jf. 5. Deset do dva {је). . .. ovaj оЫ1k se ne upotreЫjava. . medutim. Trenofete wlth the help of the diagrem ln Leooon 21: (Prevedite uz pomoc dijagrama u 21.57 fifty-seven ('fifti-sevn) tifty-elght ('tifti-eit) 58 12 13 14 His Ьriel-case is on the platform and he is walting (6) for the eight thlrty train (N... On stoji po~to је voz pun. Не arrtveo at the ltetion at twenty past nine. 12..2. l'm late.11. Glagol to arri've (stiCi). we're going. David reads his paper. . . . Тај (6ovek) Vilson nikad ne dolazi na vreme.

.•. Ona је sekretarjca u jednoj knjjgavodstvenoj firmj. tako (da) hoda brza.10.• fa:m.. ба 'dta:ni tciks 'twcnti 'minits . s kratkim 1.. On је (stjgao) na vreme. so she stands. 'k(.. ра zato imamo "he arri\186 al his oHice". .d sits daun. Оп nema mnogo vremena. рв ona stoji. (napustiti. - lt :'iZ б<t haus. otiCi).tants tu wa:k ~a:k. Njegova zena D!oun pere posu6e ј napu~ta kucu u deset do devet. . . "evri dei: . 'siti. od llve (liveti). sou h~. She is а secretary in an accountants firm. ostaviti. . so he walks qulckly. .:ks. The journey to my Reti!NJA ZADATAI<A 1.7 З 4 5 6 7 8 Ljudi koji putuju па posao svakog dana zavu se "commuters''. OВJASNJENJA (nastavak) se kao glagol kretanja. natn :~'kiDk . w:.4. lt takes her eight mlnutes to arrive at her office.4. k~'mjuta_z. At nine o'clock. ~tlaz DCnd ~ lr:aun. kroz predvorj8 i uzimaju lift do PIVOQ sprata. Не haln't much time.iz desk: en. S. .. His wife Joan washes the dlshes and leaves (2) the house at ten to nine. There are too many people оп the train. оЬа (bratna druga) Vilson rade. i on ima deset minuta da hoda do kancelarije. . They cross the hall and take the lift to the fjrst floor. kwait nia. Oni protaze. ТrеЬв јој osam minuta da stigne do svoje kancelarije.. sa dugim i.2. _ 2.. a'raivz. -:.. . Не goes to his desk and sits down.8. ~ 13. Не takes the lift to the fourth floor. ~~:ouz tu h. . . Putovanje traje (uzima) dvadeset minuta. u devet satj._• . both the Wllsons are working.12. 9 9 10 11 10 11 12 13 12 13 ~~~~: .)iiz: . Njena kanoalarjja је sasvjm Ыjzu. . Jma previйe ljudi u \IOZU.51 fifty-nine ('fifti-nain) el:wty ('slkS11) 60 з 4 5 6 7 8 People that travel to work every day are called "commuters".. w. so she always walks.. Оп uzima lift do ~evrtog sprata. "he arrives ln London" о# (2) Razlikujte . 'w1lsanz а. On odlazi do svog pisaeeg stola ј seda. EXERCISES 1..з. Th1s exercise is quite lnterestiпg.(i. The journey takes twenty mlnutes and he has ten mlnutes to walk to the oflice. Не crosses the Clty and arrlves at (1) his office. . On prolazj kroz Sjtj ј stj2e u svoju kancelarjju. Не is оп time. .:Jr:s 'kwtlr:!i. Љ:6 ~. Her office is quite near.• . 'wa:kig. .З. 'sekratri . tako (da) ona uvek hoda (jde реАјоа). Ova vefьa је pпl16no 18th LESSON .'· d!oun 'WМiz: 3.

Zakasnit:emo sasvim Ыizu moje kuCe. 5. . . 2.. . e'baut .6.Ыizu (klous) od zvut:nog izgovora u glagolu to close .5. PRONUNCIAТION 1.. near my ************************************** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.zatvoriti (klouz). the fourth PutovanJв traJВ ssmo d"oJsdeser minuta only twenty minutes arrives the office and the lift The . Commuters people take thв train day.~ta radite? What dotJs he do?. .NJA ZADATAКA (nastaval<) .а in the tra1n but is seat З Моја kaпcetarija је Му zanimljiva.5. "Commuters" su ljudi kojl putuju vozom svakog dana. . w"t dлz 'deivid du: .(1) Obratite pal:nju da glagol to do sluZi sam sebl kao pomo6ni pri gradenju upitnog oЬiika: What do yov do?. 1. Оп stife и kancelariju Не 6. 'a:n~' бi:z 'kwest. We're lateFlll ln lhe mlaalng wordo: 1. Putovanje do mo1e kancelaпje traje deset minuta..61 sixty-one ('siksti-wлn) sixty-two ('siksti-tu:) 62 oflice takes ten mlnutes. . What does Dвvid leвson 2 з 2 з do (1) on the train? Does he sit down? OIIJASNJENJA . .4. Ја uvek putujem aviooom. i uzima Hft do 5. Please wash the dtshes and hurry up. Commuters are people that take the train every day_ . - 5. The journey only takes twenty minutes . 1always travel Ьу plane. .3. Му office is qulte near my house. Sta Dejvid radi u vozu? Da li sedi? Nineteenth {19th) Lesson (' nainti: ne) 1 Answer 1hese ques1ions about elghteen.2. . Molim te. office is . opвri posUC:Se 1 pofur1. Оп stoji и vozu ali nje{Jova taAna је Не pod s«йStem. Devetnaesta lekcija 1 Odgovorite na ova pitanja о 18. lekciji. 4.~ta on radi" (2) Razlikujte Ьezvueni izgovor u close . bгiefcase A&IE.4. . hau 191h LESSON . Не stands in the train but his briefcase is under а seat.m. Не arriveз at the office and tekes the l1ft to the fourth floor. ~tvrtog sprsf8. - 2.

4.J"raiv.63 sixty-three ('siksti-8ri:) sixty-tour ('8ikstH:::r·) 64 4 What аге commuteгs? 4 ~ta su . .9. 6. . . - pri'fa:. viSe voJim da stojim. Molete tamo otiCi pe$ice. . Please sit down. . Hurry up.12. Ыizu је. .14. klous. - .. lt's not You go there 191h LESSON .. You can walk there. lt is too far to walk.. Kol1ko Је d81eko odavde vaAa kancelarija? The 2. nia а: Ја:. . too from the church. .13.em? U koliko sati ona napuMa kucu? Је li njena kancelarija Ыizu ili daleko? What does his wife do with the dlshes? What time does she leave the house? ls hег 10 11 office nеаг nеаг of far? the house. the shops close very early.?. 11. Molim vas sedite.С\. .2. .8. . 'dЬ:ni. REIENJA V. Нег office is The shop closes (2) at six o'clock. . Radnja (se) zatvara u ~est sati. it is close. OiJ:. Polur1te. 12 13 14 Njena kancelarija је Ыizu kuce. 1 pгeler to stand.Ј Ьр 'klouziz. _ 4.. Crkv8 је ~lizu radnji Mo!ete donde itl peAice.2.З. То аге nije daleko..li. . No. rad~Je ве z~tvaraJU vrlo_ ran?. wai. 'diSii.5. Predaleko је da м lde pe§. odgovori (javi se) na tel~on. Take а taxi. Rsdnje su suvi~ dateko od crkve. hllus . How far from here is your otfice? Flll ln the mlnlng worcla: 1..3. Ne. The church is close to the shops.5.ice. Uzm•te tak81. . Wil:k 'kwik. EXERCISES 1. Please answer the telephone. commuters"? оп 5 6 7 How long does the journey take? Does he walk qulckly? Why? On what flooг is his office? Does he aгrlve 5 Koliko traje putovanje? Da 11 hoda brzo? Za!ito? па 6 7 Na kom spratu је njegova kancelarija? 8 g Da li stife vreme? 8 9 10 11 12 13 14 IЩI on time? $ta njegova fena radi s posu<. .DATAКA 1 Molim te.

gospodine. What kind of lllness is "philosophy"? А ьargaln lzvolite. prvu PRONUNCIATION 3.Po§to onaj mali? 1 8 Do you want а carpet.О. . Ona nspuSts kuCu She и deset do devet.4. The shops close at fi'ole o'c!ock. But hurry up. ri'dikjaot~. what kind (1) do you want? Oh. . ou 'ta. Maiete otiCi tamo taksijem. But The shops at five .. .9 raal ora enlat . kakve telite? З -..Му son's а doc:tor of philosophy. .2. .. .шz. . .{) ima sto penija (skraCenica р).Flfty pence (3). You can go there оп foot. k. Thank you.~· 'fift! pens. {3) Pвncs је mno.1i. please. gospodine? Evo nekoliko divnih Ciliје (4) 8 -. је (to) bolest 5 6 Dobar posao 7 - Zelite mova. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twentieth (20th) Lesson ('twenti:Q) 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeseta lekclja 1 -. .. .Da.. sir? Неге аге some Ьeautiful carpets How much is that 11111е one? ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Кind zna~i vrsta. Dandnja engleska funta (simЬol. . 'mлОа.~e se zatvarajl1 и pet sati 5.. 'ka. NelghЬour. koji znati "ljuЬвzan" (v.10. m~ik mi: lekciju). neaba · .Мој sin Sused (susetka). . "kakav" izgovara i pridev kind. Ali po!un'te.ki~ w_. sir.$. Kakva Majka.5. 6. You can go taxi.koja vrsta". Mother. turske. Ьу bus or on foot.Here you are.3. Turkish ones (2).(2) One se upotreЫjava da zameni imenicu u jednini (kao u primeru 8: little one=linle carpet) а ones za imenlcu u mnofini: Turkish ones =Тurkish cigвrettes. . please. . to је lepo.. The shops are too fиr from the church.tSt. mzs'nifasant .lmate li cigareta? 2 -.ti. 20th LESSON .NJA ZADATAКA (nasta'olak) 4.Oh..65 81Xty-tive ('siksti-faiv) aixty-alx ('siksti-зiks) 66 З.S. Н Cilim. autobusom 1/i peSice. . . She teaves the house at ten to nine.7. tj. lt's not far.pat sOt: . Koliko 5 6 је to? је Pedeset penija. bus or foot. .. Jednako ве what kind doslovno .• 'bju:tiЉI "ka·pats . Radn.Zina od penny.. mol1m vas doktor filozofije. 1.kta ~v fi"l~ ~~. molim vas - 4 Have you got any cigarettes? Yes. 'alnas. the house at RE$E. 4 -. mai sAnz а 'd:. How much is that? . You can go there Ьу taxi. filozofija"? О. .Hvala. good. .

вv ~Шт г-. . . 12. How much ia that.3.87 siXty-seven ('sik5ti-sevп) eixty-elght {'siksti-eit) 68 9 10 11 12 13 - lt is а real Oriental cerpet. Flfty pence.:. l:>ta? Pedeset penija za ovaj pravl tursk1 cilim? Dobro. Kol1ko to stoji. i n88u euviie ekupa. ne. uzmite ga.5. Jednв od ovih. . Oh по. please? lt pounds and pence. What kincl of carpet do you want. ае cars 4 Da. t<akVa kolв felite'?.I~PuENJA (naslavak) (4) Вllrgвin (izg.. it11 j:):z. pleue? lt costs thlrty-1w0 pounds and twllnty-three pence.А ВARG. goepodine. Ьut th8y are much too deвr tor you.and а good one. ali su sigurno preskupi za v.4. Ovo mi se svida: hoCu jedan od onih malih. 1 lik8 it: 1want one of those little ones. One of these.. ona su kudikamo preskupa. take it. gospodine. glagol to Ьlrgвin znati "pogadati se. 1<во po. lt costs 1\fty pounds. Ridlculousl That's much too (5) dear. .2. Well. рсщ .з. 'Ьe:gin) znati "dQЬ8r posao" ili "joftina kupovino". То је :.apsolutrю".. Otxstfte psmju ns ро/оЬiј 20th LESSON nsgl§snog sloga. motda? .4. v. Oh.sшiie" .. they аге much too dear.4. What? Flfty pence for this real Turkish carpet? Well. Kak. we've got some. What kind of car do you want? .5.aeanje - 1. . but they much too for 1. Dobro. liike this one.gs_ Svidaju mi ova.A~ 7~- one of those liNie . cenjkati mџch EXERCISES (5) lspred 100 u znatenju . Koje!lta (sm~no)' То је apsolutno preskupo. Но6u nova kola. неw you got any new care thia week? .jte nsglas irlld god rnoLe/e. and not one penny more. . make me on otfer.kudikamo".ielite.. ponudite vi neito (naCinite mi ponudu).. Veli~anstven Stoji pedeset funti. imamo neke.. and it's not too expensive. Pedeset penija. gospodine? of carpet . OII. Prf иёвпји Clr.S је.2. lt 1s magnlficenl. slu!i зе". Ffll ln llle mllllng wordl: 1. је. is that. rrюlim vss? Stoji Э2 funte i 23 penija. 'pcni m. sir.. . perhape? . . sir? What 3 lmate li novih automoblla ove nedelje? you got пеw REAENJA ZADATAКA week? 1.5.i to Clobra. - 13. 5. - 9101112- 13- pravi orijentalnl cilim. . . Уее.З. it's yours. 1 want а пеw car. you . we've got you.2. slr? . Yes.. i nijedan peni viie. it: 1 2. . sir.----·---"-·-. .щ '01fa. .

br. 18. (izg. Jesu li OJdnje Ыizu? Jesu. 6.noga. tive to nlne pet do devet .dete.оо-· punog sata se kai:e 6 tsn p8St foџr OOtiri i dese1 m~nute posle punog sata to.tnljima su: man (m .m. 4. Za uoЫ~jenu ili vi~e puta ponavljanu radnju upotreЫjava se oЬi~ni prezent. 16. ei em. 1. tooth (tu:G) .::en) . tour tћirty.lma desetak imenica koje nepravilno grade mnotinu.. npr. 4.n office . od latinskog post meridiem). women ('wimвn). mora naznal:iti da li se misli npr.. а od podne do ponoci p. Не travels to London Ьу tuЬe but hг goes to his officг оп foot. $ta oni rade? Cekaju voz.eime se о па bavi? ~ta јој је zanimanje? Wћat is she dolng7. br. moZe se reC:i naprosto one twenty. od latinskog ante meridiem). 17. 7. eight fifty-tive i sl. broj 1.30 1li pola pet. lma previ~ automoblla i previSe saobraCaja. Foot .&9 sixty-nine ('зiksti-nain) seventy ('sevnti) 70 ТWenty-first (21st) Lesson Dvadeset prva lekclla 3. Оп putuje do Londona podzemnom Zeleznicom ali do svoje kanoalarije ide pe~ice. stopalo.l:ovek. br. U pisanju se dodaje. Whs/ does she do? .55).. stoga se u govoru. za kaie se past. Ne upotreЫjavaju se brojevi sati veCi od 12. 1 i 2: 19. woman ('wuman) Zena. teeth (ti:G). (Zar) vec? Polazim. DоЬ8 dana: TD twenty to а e~ght PAST twenty-five past tr1 1 dvadeset thГfJe dvadeset do osam pet quarter to six Cetvrt do Sest 9 а quartet past efeven jedanaest i Cetvrt . 1 i 2. 2.naporno radim u ovom trenutku. 1: 20.ina men (mеп). children ('l:ildren). (pi: em. Koliko је sati? Osam i dvadeset Ue). а za radnju u trenutku govora progresivni. doslovno . 5. па pet do devet ujutru ili uveCe (n~ 20. 2. br. 5.m. za vreme od ponoc1 do podne. dvadeset pro~lo jedan" (jedan i dvadeset). Мебu najva. Prevod: 1. З. P r e . Оп ima (svoju) tasnu u ruci..zub. f'm working hsrd at the moment . 5. mпoZ.ја radim u kancelarijl. skra6enica a. ра tako i toot (fut) . twenty past one.~ta ona (trenutno) radi? ('twenti fe:st) REVISION AND NOTES Ponovo pro61tajte ob)aiin)en)a: lekcija 15. 2. Као i kod nas. br. child (l:aild). З. 21st LESSON . naroeito u zvanitnom ophoбenju. б. Uporedi: 1 woгk in a. ali pofurite. ako је potrebno.na engteokl (pismeno prilikom ponavljanja): 1. Zatvaraju se u pola ~1. lsto i za polovine sata: half past tour је nase 4. mnozina feet (fi:l). Кakva kola felite? Brza.

people usually do not work. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vi ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset druga lekcija slog. lma mnogo parkova u Londonu i (ima) mnogo trave.uali.. 21st LESSON . . 7. {3) Anywhete . в: 'simpli razlikujemo Httfe time (malo vremena) i few parks. the shops пеаг (close)? Yes (they аге). З. radi. i glagol је u mno2in: $ (2) Znamo (ћosi'/J а ne ve6 da much ide uz imenicu u jednini onu u mnolini (pвrks) ili К. Whdt time is it? lt's twenty past eight (eight twenty) Already? l"m off. . 'futЬa:l . .4. Тhвгв аге too твпу cвrs and too much traШc.7. Whar kmd of саг do you want? А fast one. mats ds и t~kstu типа (crna) siova oznat!avaju naglaAeni џ nulovims lвkcija је оЬтиtо: obltna s/OWJ poJuuuju da је slog npt. Slitno tome. 4. . everythlrig is closed except the cinemas and а few shops. . ьно gde.2. there is always too llttle time and too much to do. 'p:~pj:~la .9.. Malo ljudi napu5ta London.negde. Jeiks. malo lj udi).. Few people (1) leave London. . fju:.о}а '"'"""1· (gtsss) а твпу U1 PRONUNCIAТION znati mnofinu. . On Sunday. . w:.IAЙ-NJA (1) Po§to people ima zna6enje mnotine (ljudi). . At the weekend. but many go to the parks. a:ra:s. an 'S<\ndi 'evritlio iz klouzd ik'&ept <ћ ·sш~ . Не has {he ·s gor) his bгietcase in his hand. ..71 •eventy-one t'sevnti-wлn) aeventy-two ('sevnti-tu:) 72 2. you can walk anywhere (З) (except on the lakes). 6. pa:ks. wi:'kcnd . w~ 'mllttiz. There аге many parks in London and there is much grass (2). Za vikend uvek ima premalo vremena i previSe da s~... few people (malo parkovв.3. What аге they doing? Тhеу"ге waiting fог rhe train .. bur They close ar half past five. .5. 6 Preka vikenda ljudi oblCno ne rade.:k 'eniwa . . 5. .ma gde. '01:lsou .. ln the parks. U nedelju је sve zatvoreno asim Ьioskopa i malo(brojnih) radnji.1. somewhete . weekend nagfasak је па "end". m~z 1. 'Oiat~. Аге huгry up. U parkovima mo1ete da se ~tate Ыlо gde (osim ро jezerima). OII. 'ju:f. ali mnogi 1du u parкove. Twenty-second (22nd) Lesson ('twenti 'sekand) 1 2 З 4 5 1 2 3 4 5 6 At the w&ekend. и nag~n.

fete takot1e otici u bioskop ili pozoriste. people go the shops they 2. Monday. That is why there is llttle noise. REIIEN. mnoge radnje se zatvaraju sredom ро podne We've very time: the concert tJegins .5. you go back to work. at the weekвnd. many shops close on Wednesday afternoon. Frtday. osim Pitera koji је novinar. eight exactly. ln England. ------- Flll ln the mlaalng worda: Nвdeljom та/о Sunday. 22nCI LESSON . ali u ponedeljak. Everyone here is а doctor. sreda.5. . Svi su ovde lekari (svako ovde )8 lekar).IA ZADATAКA 1.2. Ьеk.4. Оп Seturday.11. fmsmo vrfo mafo vremena· koncert po~inJВ ta~no и osвm. u oktobru. 'mAndi. ёetvrtak. ponedeljak. Zвto(doslovno: tojezdto) lma malo galame.10. preko v1kenda. 'fraidi. Mo. :tk'toul».. 'dt~i. 'mлndi .. lmв vrlo malo ljudl na utвkmici. There аге very few people at the match. Tuesday. . .11. 1ii naprosto da se Setate kroz ulice.- 1. . Sвturday. Тhursday.. ~~"ll'-'E Gof. 12 wa:k 8ru: 6о stri:ls. 'Wf!IUdi.:):) 74 7 в 9 10 Football is very popular and mвny people go and watch mвtches on Sвturday. subota.. Vidim ga Kroz prozor.2. vrecate se na posao. 'мndi. -З. or slmply walk through the streets.73 seventy-three ('эevnti-Qr~:) seventy-four ('sevnti-f. You can elso go to the cinema or the lheatre. Jjudi ide и trgoWne ~ sи zstvorene.. . . 7 8 9 10 11 Fudbal је veoma popularan i mnogi ljudi idu da gledaju utakmice subotom. utorak. 12 U subotu (subotom).4. except Peter who is а journalist. 'h:zdi.. . Nedelja. in OctoЬer. U Engleskoj. V~Y Jrm: '" EXERCISES ~ 1 1'6-<f: . Wednesday..3. 1 can see him through the·wlndow. . 'tju:zdi. but on Monday. Sunday. petak.

9. swi:t1.2. There cakes.6. ko§te dvadвset penija. taj је doьar. /та suvi*J аге та/о ko/808.4. can 1 have some sweets (1 )? You can. Нedoes ifhimэвlf-On to sam radi). OВJA8NJENJA Sweet zna~i sladak. 5. mogu ti da dobljem malo slatkisa? Мо!еА. А! Mama.sAm'' (npr. ра ih roditelji ili vaвpitaei.8. 4. Мој rodendan )8 28. ai end (3) Zamenice sa zavrtetkom "self" imaju povratno znatenje ili znatenje ndeg •. mep. but you may (2) not.~(oun.. 1) 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset treea lekclja lzvollte? 1 2 3 - 2 3 4 - Mummy. Do you like this one? lt's very detalled. lzvolite? (Mogu li vam pomo~i?) Da. Му blrthday is the twenty-eight of OctoЬer. щюzoravaju na nju. ptease. Му Ьirthday RSIENJA ZADA'JAКA (nastavak) о1 OctoЬer. that's fine. upotreЬijava se u zna6enju "poolu!i(te) se". tew people go to the shops Ьесаuве they're closecl. Oh' Mummy.pomozi{te) sеЬе". SWNts . s swвet winв: slatko vino. 5 6 7 8 9 Can 1 help you? Yes. . Ho6u plan Londona. Тhere ' та/о ". ali mogu vam ga dati (mo!ete ga doЫti) za petnaest penija. may 1 have some sweets? Of course. Као imenica. 7. /та та/о моЬгаСа/8 tаЫе. 11. oktoЬra. . kao u ovom гazgovoru. How much is it? Well. smem li da dobljem malo slatkisa? Naravno. is the • 1. There is little traffic and fвw pedsstriвnв ... . on а Thur8day.75 seventy-tlve ('sevnti-faiv) aeventy-alx ('sevnti-sik. ali ne smeA. lzraz hв/р yourн/f.3: Тhere are too few cakee: we are eight et table. We'w got very litde time: the oonoert Ьegins at eight exactly. -. duso.Мkа. Deca testo nisu svesna razlike izmedu csn i m. fain. ра se upitni i odi'Eifni oЫik oЬrazuju Ьеz do. Koliko ko§ta? Ра .10. it costs twenty pence. help j~:'self.5.. dear..2.ty. 4 5 6 7 8 9 - Mama. 'mAmi •. Da. mei. Yes. (2) Msy (smati) је defektan glagol kao i can (moti). и C8tvrt8k.8atkiti. di'teild.s) 76 3. . but you can have it for flfteen pence. pedвstrians. we eight is traffic and 4. help youraelf (3). . ki»StS 'twenti pens. nas је osmoro za stolom. molim vas. faind а 'tel. (1) PRONUNCIATION 1. . posluti se. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-third (23rd) Lesson ('twenti Ba:d) Can 1 help you? (N. Sviбa li vam se ovaj? Vrlo је detaljan. dOSIO\Ino . t want а map of London. 23rd LESSON . On Sunday.

Ovaj radio ne radi. . Certainly. No. Can you tell me the time? Му watch doesn 't work..Naravno Posluli se. tcl . 'м. 12 13 14 - Smem li nе!Мо da vas pitam? .ck. . .5. Yes.4.5.. Ot coursel Eight o'clock exactly. 'lil. Mo!ete d8 odete u devet sati kao i svi ostali (svako). wDt. . . - you? Неlр yourself. a:r. You can leave at nine o'clock like everyone. Ta~no је dva sata.taжtli. -ne mogu vam pomo6i. . PosluЦte} 01 Ја . .6. to је doЬro. l'm 2. r.6. Му watch doesn't work. Smemo li da odemo u sedam sati? . .3. 23rd LESSON . you may not. lt's exвctly two o'clock.5. 1.4. 1. 4. Мау 1 ask you? .6. Smem /i 1. Ds.2. watch dв vas pitaт? 1. Trenalall theae exprelllonв (Prevedite ove izraze): troens'leit ~i:z iks'pre!lenz 6.. This redio doeвn't work. fao mi је.3. - ]0. ne smete.2.t!i tu: a'kliJk.tri:t. Smem li da uzmem ko!a6? .. Мау we leave at 11ven o'clock?. аоrгу. EXERCISES take а cake? .11. Мау 10 11 - Gde mogu da nadem teleton? Naci cete jedan па kraju ulice.o је sati? Мој sat ne radi. l'm 1 can't help you. Мој Му ZADATAКA sat ne rвdi. .! poluim (odoh se. Svakako.Of course. .Naravno Mo!ete li mi reCi kolik.3. Ne.mОЦ]. NaraWJo! таспо osam sati. ils i&'z.. Мау 1 5.2. 1 ask you somethlng? . Help yourself.Of course. 4.77 aeventy-aeven ('sevnti-sevn) aeventy-elght ('sevnti-eit) 78 10 11 12 1З 14 av ~ Where can 1 find а telephone? You can find one at the end of the street. Не goes home at the end of the day.k ju: - 13. On ide ku(:i krajem dane. RESENJA з. Eight o'clock ја). l'm off. that's flne.

Smoking 11) is dsngerous PRONUNCIAПON Pu6enje је opasno. (nego) eujete. . 2 з 4 - Oh. vi imate novine.en. 24th LESSON . . ha:.. he's hot: he's unlucky.Nije.. hvala. 1 work in London. 1 prefer talking (3). Do you work in London too? Yes.lzvolite cigaretu.dobrodotao··. ameta mi! .. 't. . дh.. . vidim. sir.Radlm. ha! .n'lлki.No. No spifting - zaЬranjeno (doslovno: nlkakvo) pljuvanje. l"m not (N.6. may 1 sit down? Please do. <~. ikl'kju:z mi:. njemu је vrucina. 1 do. Da li i vi radite u Londonu? .Thanks vary much. You·re welcome ("vi ste dobrodo§li") upotreЫjava se u SAD u smislu . . .. Oh.titanje.. . on nema sreee.Ьra. ~ A.Hladno mi је. На! ha! ha! GoodЬye.3.О. дrе you cold too? . .12. . do you mind (2) if 1 smoke? . sltene naSima na -nje: rвsding .. (З) OЫici па ·ing moou Ьiti i glagolske imenice. 2). 1 don't like reading. to је Ьоlје! Ја se zovem Brajan Selers.neoreton.ne. pri~nje.da li vam smeta? imate li neito protiv7 Drugo znaCenje glagola mind је . . ma1nd JU:I hed.. very lnteresting.tel.. 'l~tarntil].t.Oh! goodЬye. u odgovoru па zahvaljivanje. n. .. mai neimz .-. .79 aeventy-nine ('sevnti-'nain) eighty ('eiti) 80 Twenty-fourth (24th) Lesson ('twenti Dvadeset Cetvrta lekdja Neieljen razgovor 1 2З f:>: е) An unwelcome (1) conversatlon 1 Excuae me. Lucky srotan (koji ima sreto). a1m kould.Yes. t:mv:a'seile. . 1 do! l'm cold. hot .ID.:kio.paziti".О. 4 Yes. иnluclry . ьaksuz. Do you mind if 1 smoke? Mind your head. He's cold. Yes. 1 see.No.7. .Ne. Ovo је kupe za nepuмee.lan scЬz . Viie volim da pricam. tвlklng . stoga unwelcome znal:i .(2) Оо уои mind'?. No. Ah.SJjte glas drugog govornika. .Da. ha: ha.Mnogo hvala.n'w~\t:иn da Ako imвts snimke. kould .. nema na Ьemu". "ri:diiJ . This is а non-amoking compartment..Da. Pokulajte gв imitirste. da li vam smeta ako pullim? . Prefiks џn-fma negativno znatenje.Da. . "oЬrвt...а: бets 'ЬеЬ. Је li i vama hladno? . ha.О. mogu li da sadnem? Samo izvolite (molim vas ueinite to). 12 13 OlloiA8NJENJA Wо/СОМ9 (od we/1 i come) znaei ..govorenje.Oh! Do viaenja. thank you. pвlfjivo sii. Da li vam smeta ako puilim? Pazi(te) na glavu. На.Ne. you hear. Njemu је hladno.. 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 Oprostite. . Ја ne volim eitanje. Have а cigarette.Do vidanja.9.ati pa!nju". maind 1fa1 smou~..13..:~n '~mouklu kiiOI'pa:tm:xtt.. you have а paper. ја radim u Londonu. that's Ьetter! Му name's Brlan Sellers. vrlo zanimljivo.. . Oh. nemio".8. gospodine. .

Э.· talking. lzvinite.rвading - Му ·.is.81 eighty-one ('eiti-w I'IП) elghty-two ('ettl-tu:) 82 EXERCISES 1. thanks. privlaCnom fenom. please do. go this Flll ln the mlaвlng worda: 1. doesn't. опа viSe voli da priaJ She like she prefers 1.No.2 Have а ьеег.mind. Dejvid razgovara s jednom visokom. kada se go\lori о ljudskim bl6ima. -. 1don't want to go.ta protiv da povedem va$u tenu na koncert?. - Ј. З Udite.5. meni је 4. Ја Come something drink. RE8ENJA ZADATAКA hladno. Ona ne voli ~itanje.welcom4f. zgradama i slitno.can"t.ТION ОЈ ~'lait k<JПVOJ'sc:i!l~п. OВJAINJENJA 1 Dвvid and his wife аге at а pвrty. Za visok u smislu "daleko od 25th LESSON . Come in. Ја ne f:elim da idem. You're Ја ne mogu da idem veteras.4. lucky. Vi imate sreCe. 1 close the window? wife cold. samo 17\lollte. drv~u. No.5.Have -. "ра :ti "t.4.2. Dвvid is tвlking to а tall (1 ). l'm cold. Nemate ni!.5. LIOite."~:ltiiJ tu ~ t~:l вud 'luk:irз .2.duga~k". in -.Do -. Mogu li da zatvorim prozor?.(1) Tslf је visok u smislu . Мау 1 close the wlndow? . . Do you mind if 1take your wife to the concert?. Vi ste dobrodo#fl.. ~ 3. .evening. ****************••···················· Twenty-flfth (25th) Lesson ('twenti fifB) А pollte conversatlon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset peta lekclja UCtlv rezgovor Dejvid i njegova Zena su na jednom prijemu. Ексuае me. Smem !i da zstvorim prozor? Мојој feni је hladno. -. hvвla. good-looking woman. Uzmite: ne pijem. Uzmite ~to zs pite.4_ Ne. 1don't drink.to -.т? you if 1 smoke? 2. You are 1.з. You are most welcome.. Мау-. PRONUNCIA.. 5. wair . Smetв ti vam ako р~. Vi ste uvek (doslovno najvi~} dobrodoAii plvo_ Ne.

'aili. 4 Oh. rnai neimz .. (3) (4) (5) zemlte" (visoka tavanica. 13 14 - With 12 -. bl'ko:z &i info'mci· ~n iz 'difik~lt tu faind. zadovoljstvom. . And what aЬout you? . OВJA$NJENJA [nastavak) (2) 'wuman.11.. 11. Silly је . А DоЬаг 5 6 7 8 9 10 11 vi (а sta је s vama)? . ". Мау 1 read it when it's flnished? pleasure..9.. Of Turner and so on (З). my wife's looking at me. Tajms"? Ne.7.10. koji nije uvredljiv. Have we got any? course we have people like Don't Ье sllly (2). kako {је to) zanimljivo.Ја sam pisac. znali otprilike "ne prratite kojeita".. Zar ih uopйte imamo? - 9 10 11 12 - ~ta to govorite! Naravno da imamo. houp tu feind1 su:n. a'baut . But it's taking а long time because the information (4) is dlfficult to find. . Terner i tako dalje. 'l:..Dejli Vejlu". . PiSam knjigu о britanskim slikarlma.mora6u da . f hsd ьettsr .S. Ali treba (oduzima ml) !f1nogo vremena јег se podaci tesko nalaze. David? - l'm Susan 2 З l'm а Journalist. Sta radite (time se bavite)? . 4 5 6 7 8 - dan..6.Oh. "la!av".. moja fena gleda u mene.."-three ('elti-Qri) eighty-four (eltl-f:):) 84 2 з Hello.8. . wi6 'pleb. rait Га: tь taimz..4. 'du :il) . Uh.Oh dear. "!ju:z. but 1 hope to change soon.83 вight. Dejvide? ---: Ја sam novinar.:nil) 'i!)IШ.Sa ConstaЫe. avion i slitno) upotreЬijava se pridev high [hai)..е protitam kad bude gotova? ..Utim engleski. . What do you do. And во оп· i tako dalje.. Bolje da idem. time se vi Ьavite. . .1. Price. 'o:h. . 'konstaЬI 'ta:niJ cnd юu on. Do you write for the "Times"? No. znati "Ьоlје Ы Ыlо da . 1 work on the "Daily Wail".. sa glagolom. .luckaSt"·. waifl 'lukit) •. 'raitiџ а buk· a'Ьaut 'Ьritii 'peint:n:. Radim u .Oh. Sta radite (u ovom trenutku)? . . l'm an author.Ја sam Sjuzan Prajs. Pi8ete li za . ја sam pisac. l'm learning What аге you doing? English. ali se nadam da cu (lo) uskoro promeniti. . lnformstion se uvek upotreЬijava u jednini. l'm wrlting а Ьооk aЬout Brltish palnteгs. Mogu li da .n prais. ка!е se i вtcetвra (et'set~re). 13 14 What do you do? - l'm an author.. my name's David Wllson. ili l'd ьetter . 'finilt. О.. ја se zovem Dejv1d Vilson. 1 had Ьetter go (5). 25th LESSON .. ljude kao KonsteЬI.• 'Ьеtа IOU..14. lzraz don't ье silly. how lnteresting.

_ 1 do. 4. Are you wrlting а book? .. why do you always come to school with dlrty hands? Jane.З On vozi svoja kola i peva.. lencl.2.2 1 am not.Ds Grвt1a se и n8em metodu izlaJe postвpeno. 4.. Ne. Је fi fepa?. 1. з_ . Pillete li vi Do you smoke? - knj~u {aada)?. 'li. nemam nikakve druge. No.4.4. VoJite li KonsteЬ/s?- Ne . When he comes.. . Ptm1te li? - Da. she is 2.. .5. 1 haven't got any others... za$to uvek dalazi$ u $kolu s prljavim rukama? D!ejn.2. Teacher. 26th LESSON .. Citв li ons (sada) novine?. Ves. .f:bu . 3. - OIIJASNJENJA (1) То tвnd је dati na zajam.D!ejn. 'a:skil). Flll ln 1118 mlмlng s.Well. Putite li (и ovom trenutku)? No. ls she good-looking? Yes.Оа. miss.Yes. What are you doing? -l'm doing an exercise.. Не is drtving his car and вlnging.З.kad оЬјвtпјвпје stigne. Sta 1о radit~? .tim. 1 am. uzeti na zajam је to Ьorrow ('b:Jrou). sku:l wi6 'd.Jane.- she'is. Are you smoking? - 3.Оа. 1 do not.5. Nemoitв se iznвnвdlti вkо neki oЬrt SIBtnвte dva ifi tri putв рrв nego ~о пвdеtв оЬјвSпјвпје za njegв.. worde: REtENJA ZADATAКA 1..85 eighty·five ('eiti-faiv) eighty alx ('eiti-sikз) 86 EXERCI6E6 1. Воlје pitajte moju Z:enu. Do you like ConstaЫe? - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-alxth (26th) Leaaon ('twenti siks8) 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeaet iesta lekclla 1 2 3 4 2 З Can you lend (1) me five pounds? But 1 don't know you! That's exactly why l'm asking you. rs she reading the paper? - Yes. (ne ptmim). tell him 1 want to see him. dв Ьi ss tf!llkoCг uЫaZile time Ato ве IJVOde deo ро dво. . lakSe t:ete ga razumeti роВtо Се vam oЫik veC blti poznat. Каd on docSe.):ti Mafete li da mi pozajmite pet funtl? Р а ја vas ne paznajem' Upravo zato vam (ta) i tra. (pu4im). ia'zekt1i ..5.Ра.~. recite mu de 1elim de ge vidim. UMelj(ica).4. . 4 5 5 PRONUNCIATION 1. gaspac!ice. You had Ьetter ask my wife. . . d!cin .Aadim )ednu ve..

.. ·~~ . OIIJA$NJENJA (nastavak) (2) Znamo da nije dozvoljena ctvostruka negacija: zato uz odretno don't. . Dopustite da vam pomogt ~em. Whatl Don't you know that Mozart is dead? Ovaj komad је Mocanova simfoпlja. . nemoj reCi! КaZi: оп uvek govorl (s) drugim ljudima. Na isti natin somstюdy=somtiOnв -1· neko. 2. nika" poAto prethodi negacija neWN'. . Мој otac mв pulta dв vozlm (kotistim) njegova kOia za vikend.z ~ 'sirnbni Ьаi 'rnouca:t. rюЬоdу=rю one . the sharks never let anybody (3) drown. umesto мver (nikad). slr. .:ws 'pes~. Lend me your hlnclkerchief. that! 8 9 - lzviп1. draun in Gi. Не never talks to me. а ovde . . . this film is very sad.З.6.z.z 'w.13..З. . 1 suppose it is something пеw. lsta reёenica maglв је da g lвsi i: NtJWJГ s. ovej film је iako tutan. ai n'pout: it it: 'u. . 'A6oz.t. .. nervoua pasaenger Jeste li sigurпi.'k:~~ruoo:t..niko. Аге se udavi.i drau.rn8i1) nlu:.10. 261h LESSON .. пе zпаЗ da је Mocart umro (mrtav)? 8 '9 - Excuse me. tj .4.. you sure.tad .7.5. 'n. goepo4o. la:ks ••. . .Don't Ье allly.17 eighty-aeven ('eiti-sevn) elghty-elght ('вiti-eit) 88 At the concert 6 - Na kancertu 6 7 - 7 - This piece is а aymphony Ьу Mozan. . . . Pozajmi mi svoju maramicu. dount 'ev. N1kada to 10 Say: he always talks to other people. iu01 jAIJ m~en.11. wel mis ... ali ne tellm nikad Cla sretnem neku (jednu). RlleNJA ZADATAКA 1. . МОј sin nlkada ne ka!e hvвlв. people never drown i n these waters. sti йеt. let 'cniЬod. Му lether lets me use his car at the weekencl. . ее ne Ьojlm ajkula.z. but 1never want to meet опе. young man? Of course 1 am.5. 1 never read the papers. &is pis i. ded. .t. ajkule пikad пе pu~taju пikoga da 11 12 13 - l'm scared of the water. Му son never says thank you. Јв. ldes9181' (ikad).ika".nd. ljudi se п1kad пе dave u ovim vodama. Don't ever (2) say 10 govori sa mпom (mеп1). ја пikad пе Оп пikad пе 6itam поv1пе.5.1%. mladicu? Naravпo da jesam. l'm not scarecl of sharks. Pretpostavliam LOBJ 1е Sta! Zar to пesto novo. Let me help you.tY fhвtl _ (3) Anytюcty znati isto §to i anyone. - Nervoznl putnlk КојеМа. А 11 12 13 - PlaЗim se vode..2.. .9. Ь.n. medam. EXERCISES 1.

Cen . tu dc1 . . .2. roo.'· sl1. . mada postoji i oblik lish8s ('litiz). ~to 4 5 6 Ја U pravu ste. -.pa •.NJA. '. mojoj Zeni је hladno.pounds . vrlo је toplo napolju. .on Saturday. l'm scared of fish (1).t •\"t'~id .. ~im stud . .-~ . Please close the wlndow. twenta saka& u.З. . ·~· miu. Nв mogu v. . Molete П da mi pozajmite pet funti? Nвm8m novcв. mother! 1 can't you use the car 3.S.у fi!t a'sP. .e nepromenjena u mnofini. 1 don't want to swim. lhe papers. . .. .never read. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset sedma lekcija P088bnl lzrezl Evo nekoliko idioma (posebnih izraza).2. You are right.:. .n front of . . to da ks18l prвd svojom вау mвjkomi 5. . Vi ste vrlo srecni Ја 2 з 4 imate ~rmantnu zenu.. ali meni nije toplo.. ne stiiu ns vrвmв.~s. Mi ve6 znamo neke od njih. ZADATAКA (nastavak) 1. Veoma sam sanjiv i kasno је.swim. but l'm not hot. . Pldim se riba. let . l'm going to Ьеd. :J:f'redi nou. .that .. 27th LESSON . never . klouz tь 'windou. Ьut 1 . sorry --..your. We already know some of them. leat. my wife is cold..u pustiti dв koristite auto и sutюtu . You are very lucky to have а ch81'ming wife. • twcntl flf6 • . ·····································~ Twenty-seventh {27th) Lesson ('twenti 'sevene) Some idloma 1 Here аге some ldioms. . it's very hot outalde.on tlme.e!a~i ia .5. idem u krevet.4.- OВJA$NJENJA {1) lmen1ca fiSh obltno osta. 5 6 PRONUNCIATION 1. narol::lto ajkula.7. i4o mi јв. REйE.88 eighty-nin• ('eiti-nain) nlnety (nain'ti) 90 Flll ln lhe ml881ng worda: 1. Њ..lend .. 2. l'm very sleepy and it's late.any money. .. ever . ? 1 hawn't got They . 2 з Malim vas zatvorite prozor. you mefive .~· ~it . 'lл1r:i . Oni nikвd 4.m 'idi~mz.. l'm •li ја niksd ne Citsm novine. Nemoj nlk/Jd Don·t arive . ne felim da plivam. especially sharks.

. "ne brini se". Hvala. smrzavam se. ln DecemЬer. danas је dvadeset peti а ne dvadeset Aest1. You're right.8. on је mrtav.3.Na ZaJost.5. 1can't hear you.. REiENJA ZАОАТАКА 1. kao i imena dana u nedelji (22.. ld1 (u krevet) na spavanJe. klous . August.. decembar. .. DecemЬef.• 'mouiQ..Neka.С. maj.No. ka:nt kлm .10. ji~ . veoma s1 pospan. it's not 1mportant.. . the weather is often freez1ng. OctoЬer.. ·n~v~ maind . Вojim se da neCu moCi da doCSem'"). Aprif. (pr~medьa (3) Glagol to mind. im'po:~t a'pointmant . 14 ОВЈА$1< IENJA (nas1avak) . l'm not. you're very oleepy. avgust. lekciji upotreЫjava se i u izrazu 2). . The months of the year are: January. februar. skud . NovemЬer.. "nije vatno". 'fri:r. . lekcija) i pridevi koji ozna6avaju narodnost il• jezik (npr. at1 se zatvara tatno u pet 27th LESSON . You can come on Frlday instead.io . March.91 шnety-one ('nainti-wлп) ninety-two ('naintHu:) 92 7 8 9 10 11 12 13 You're wrong. Come close to the fire. Frвnch). never mind.Never mind. Na zalost ne mogu (Ьojim se da ne mogu) da dodem.. rnлn&s . septembar. a'freid . oktobar. mnogo vam је hladno.5 Radnja је Ьl•zu farme. EXERCISES t. . l'm freezing. da:k.13. junl..• kout . juli. april. (4)... . U pravu ste.2. Nemam kaputa. niJe vaino_ . She's scared of ghosts and l'm afrвld of the dark.4. (2) То Ье atrвid mo!e znafiti isto tto i to ье scared (Ьiti uplden). The shop is close to the farm. novembar.1\ aousts .. Go to Ьеd. thank you.. doslovno "nikad ne оЬrаСвј pafnju". lmam vafan sastanak. but it closes at five o'clock exectly. l'm afrald (2) 1 can't come. а pada sneg. today is the twenty-flfth and not the twenty-slxth. Мау.. English. 8 9 10 11 12 13 14 Dodite Ыizu vatre. Ne mogu da vas ~ujem. Mozete doci u petak (umesto toga). you're very cold. 9. 'd!eniuari 'febru~ri та:~ 'eipril mei dtu:n.. 'fraidi in'sted. U tom smildu Englezi ga upotreьljavaju i kad је posredi gotova tinjenica: l'm afraid Ьв's dNd . nije m1 suvi§e vru6e. February. . . koji smo pomenuli u 24. . tj.. U decembru ЈВ testo mraz (vreme ЈВ testo smrznuto). l'm not too hot... Meseci u godini su: januar. Never mind (З).11. · - 7 GreAite. а mo!e oznaeavati i tatjenje (.З.11.Nisam. . . 1 haven't got а coat and it's snowing. mart. SeptamЬer. June. 'fai~. (•) lmena meseci pitu se uvek velikim potetnim slovom. July.2. 1 have an important appolntment.Ј. Nije vaino. Ona se plaAi duhova а ја se plaAim mraka. d!u'lai o:101t up'temЬo K'touha nou'vem~ di'semb~.4.

to Ье wrong .blti u pravu.93 nlnety-three cna. З. 4. 2. 2 i 3.hladno јој је.4. 24. afraiO.r1ght. Niie vaino.wrong. З. tufan.3.2. Come tomorrow greJiS (niklld nisl и praw). Glagali csn i may ne doЬitaiu zavrnetak "s" u trecem licu jednine: he can. to ье unlucky (nema\1 sreee.can't corne. уои тау talk.. Тi џvek 5. . ZnaS. 2. NaSem . br. 26. NOTES Ponovo proatejte oЬjainJen)e u lekciji 21.srecan u smislu "radostan" i unhappy ('n'h~epi) . 1.6. always 6. to Ье right. . Never mincl. оп је џ pravu. he is. koje smo ve{: videli u tekstu: /"т hot. 25. 2 i 3. Oodife sutra. Razlikujte to Ье lucky (imati 2Bth LESSON . are afraid (MI scared) . You know.dark_ .ne blti u pravu.. she may.k) 1. . 27. l'm . br. br. br.vruCe mi је: shв's cold. Mi We se pla&mo REiENJA of the ZADATAКA (nasta\la.lnti-9ri:) nin8ty-tour ('nainti-f~:) 94 Translete: (Prevedite:) 1. Dгte nijг sвnjivo. Zapamtite eesto upotreЬijavane izraze s glagolom to Ье. br. Posle can i may inflnltlv guЫ rel:cu to: 1can go. 1 mraka.nesreCan. Na JaJost ne mogu ds dodem. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TweQty·eighth (28th) Lesson ('twenti eitG-) REVISION дND •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset osma lekclja srece). You 2 The chlld з. is not sle8py. bili ьaksuz) ad happy ('h~epi) . are. 4. . spava mi se" adgovara englesko l'm sleepy (sanjiv sam). varati se.5. 1.

6..hajdemo' .. Posto је njegov list dnevni (poSto је njegov dnevni list).{2) Pre2ime u oЫiku mnoline i sa odredenim Clanom ozllatava bral:ni par. . he hss msny friends. Do you mind if Ј smoke? . kolitina (оЫm) posla је ogromna. /'т atraid /'т late .smrzavam se.3.bojim se da.4. те: Volrm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-ninth (29th) Lesson ('twenti naine) 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset deveta lekclja Најdе da se opet sretnemo s na~im prijateljima Vilsonovima.nвssmsn ('Ыznвsmeen) "poslovni eovek".7. ostavi(te). On u govoru zamenjuje bllo much bllo rnany.. Dejvid ima mnogo posla. PodseCamo vas ponovo da jedno ide sa imenicom u jedn1ni. ri'si:vz k~:lz . /'т freezing .. sendz::.. 5.hajde da l:itamo! Let's go. David has otfer him information.5.nije vaZ:no. foun tu 'Df::. d:louв latps h01: 'Ь:Isiz ._ 'Ыzi . sam zal<asnio. Не recelves calls from people who phone to 4 5 6 Ako mo!e. U kancelariji. Оп prima pozive od ljudi koji telefoniraju da Ьi mu ponudili informacije. 4 5 6 lf he can.mnogo.. poSalje nekog kolegu.. Odatle su izvedene imenice koje znate i ako niвte ueili engleski: Ьusinвss ('Ыznas) . poslovi" i Ьus. а drugo sa imenicom u mnoZini: When а man has much money. а 2 3 lot (З) of work.. PRONUNCIATION 1: lets mi:t ~u::. but if he is too busy (4). Becauee his is work is huge. 4: The.ima mnogo buke.·ils::. .n. s tim da glagol mora ьш u jednlni ili u mno!inl prema imenici: Тhвre's а fot of noise. (4) Busy ('Ыzi) zneCi zauzet. .. zaposlen.dozvoljavate li (nemate ni~ta protiv) da pusim? Ј haven't got а coat nemam kaputa. Гrendz G::.l. (3) V~ poznajemo lzraz в lot о!. Тhere are а lol of people ~ ima mnogo ljudi.nz 01'gcn. ·. ali ako је suviSe zaposlen. the amount of (1) Let us (kontrвkcija: let's) upotreЫjavs se s glagolom u smislu zapovednog natina prvog lica mnoZine: Jet us гевd. Zapamtite izrвze: Never mind. posao. а а OВJAANJENJA dally paper. .. ·a:nsaz 29\h LESSON . izlazr da se sretne s njlma (da ih vidi). htm in~a·met~::. Much 1 many.JJ1ke wine but notthe wine he g1ves vrno (uop~te) ali ne (ono) vino koje mr on daje. а maunt ~v wa:k IZ hju:df. . ..95 n1nety-five ('nainti-faiv) ninety-alx ('nainti-siks) 96 Э. he goes out to see them. At the office. 'kDii:g. he sends collegue. ~u'zaut tLI si: !km. Let's (1) meet our friends the Wllsons (2) agaln.

We can't afford а пеw car this year. mogu da dodem (da 88 vratim) sutra. ali i "s" odnosno "iz.]1. ту wife's tюok.З. mca:•'zi:n. AE&ENJA ZADATAКA 1.knjiga moje ..z". . 11 you аге too busy. is а oecretary. . . Jla:ts pri'p&ari~. . ha:f pa:~t. Mi nemamo novca da ove godine kupimo nove kola. 29th LESSON . EXERCISES 1. . .2. lla foun.13.Oejvidova !ena. When she flnishes. Then she does the houeework. . . (7) То вfford znal:i dopustiti sebl. Dejvidova fena DJoun је aekretarica. . .~ 'deividz 'dina. plai:aju kucnu pomoi:nicu. 1 can come ьасk tomorгow. We can't вffoгd в пеw саг. . Then she starts preparing David's dlnner. 'be1Siz (Ьoss 's).. . 13 ali ponekad radi dugo (kasno) i stife kui:i tek u devet.!Ј.tene.Э. st<ze kui:i oko pola sedam. kao §to Ьiva i pri gradenju mno!ine: 'deividz.5. Our nelghbours have а huge dog.. Joan. kлр . 'waifs. Onda pocinje da sprema Dejvidovu ve~ru. zavisno od zevr§etka rel:i. she makes а cup of tea and reads а magazlne...5.4. An'til. Ona zavriava svoj posao i pciOinje da Cite easopi:s.97 n1nety-sвven ('nainti-sevn) ninety-elght (nainti-eit) 98 7 8 9 10 11 12 13 At her office. so she goes home (6) at half past twelve. 'finШz .10. 7 U svojoj kancelariji. 'pa:t taim .4. lzgovВie se . po~to ne mogu da 10 11 12 Kad zavrSi. Osvid's wife . stoga odlazi kui:i u pota jedan. zeto katemo to ьеz go home (iCi kuCi) ikakvog predloga.2. David usually arrlves home aЬout half past six. Ako ste suvi§e 2auzeti.ju ogromnog psa. 1) nine o'clock. .i sUS&di ima. Dejvid оЫсnо but eometimes he works late and does not arrlve home untll (N. priui!:titi. D2oun kuca pisma svog odgovara па telefon. because they cannot afford (7) а "hel р". (6) Ноте mo!e znat:iti i "ku6i".:·. She flnishes her work and starts reading а magazlne. .8. 'ju:1u~Ji. .12. Joan types her Ьoss's (5) letters and answers the phone. . Na:§. 'kiCлOJt а'Љ:d. She only works part-time. nemamo novca da kupimo nova kola. . OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Dodatkom apostrofa i "s· gradi se oЫik kojl odgovara nabllm prisvojnom pridevu. ~efa i 8 9 Ona radi (samo) skra~no radno vreme. . David's wife. Zatim obavlja kuCne poslove. skuva §olju ~аја i ~ita neki l:asopis. 'hausw~:k .

. reci cu mu. D!oun.99 ninety-nine ('nainti-nвin) one hundred (wлn nлndred) 100 Flll ln the mlulng wordo: 1.too..s'" u tretem licu jednine i sledi mu infinitiv Ьеz to.does not work.uCnu pornoCnicu а "'hвlp'". ls he still working? Yes.on Friday. Oh well. 4.. Joвn's . Thanks. U koliko sati? - 8 - 9 - Oko pola devet.IS not very interesting. Е. Reci mu da је veeeras u pabu takmiCenje u ga<1anju strelicama.5. ka:nt weit. 1 can't wait. Glagol wilf је defektan.. . jedrюg prijвtвljв. nema .8. Hvala. Oanas uzimam auto l'm taking а пв mogu da рlвСаји k. . Dtounin posao јоЬ nijв narotito zвnimljiv. tipienom engleskom bifeu. iГhi:z ЬЕk ln taim ail tel him.тој ne radi They car today: mine REIENJA ZADATAКA (nastavak) 3. until . works . lf he's back in time (2). 'tlлri (2) Јп time . Do vi<1enja. _ (3) /'Ј/ је kontrakcija od buduCeg vremenв Ј wi/1. da:ts met! at ~~ р. sometimes he works untll nine.Do vi<1enja. Joan. u predvideno vreme. . Вуе. ... . Оп Не petk. bai dloun. Ako se vrati na vreme. 5 Oni 2. Tell him there's а darts match atthe pub (1) tonlght. 4.Ь tu'nait. Dejvidova majka se (takode) zovв i gospodв Vilson.. 30th LESSON .. је li Dejvid ovde? Na Zзlost nije.t.4. What time? . IUd'Ьai pi:t. 1'11 (3) tell him. Jos nije do8ao kuci... omiljena zаЬвvа је bacanje strelica PRONUNCIAТION (dвrts}. оп time. Da li jos radi? Da: ponekad radi do devet..Goodbye.ја Cu. 's.па vreme.ta~no na vreme. lrien<:l"s. OВJAANJENJA {1) U .10. Pete. Joan.5. ра ја ne mogu da eekam.раЬu". l'm afrald not.called.2.6.3.om radi do devet sati.о. cannot afford . David's. .n'til. mother is Mrs Wllson.. 4 5 6 7 - Zdravo. nine o'clock 1. D!oun. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrtleth (ЗOth) 1 2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeseta lekclja 1 2 з Lesson ('Ge:ti:G) - 3 4 5 6 7 8 9 Hello.o.дЬоut half past eight. is Devid in? No.\mtaim:z . Не lsn't home yet. Pite.

Zar јоА CekaA (o6ekujeA) da se udaA za milionera? On uvek traii novca а ја ga пikad пemam. 'rcdi jet. Tell him aЬout the match when he comes in. comea Ь&сk {in). EXERCISES 1. . 3. sir..5. Ona se joS mje vratila. When he oomes in he is often llred. MOZete јв pritekati ovde. Не is •lways back at nine o'clock. ·weitio tu ·mcri а milia'nu. 5. Ne moiete uCi..4. Madam is not You сап her here. is and never nas оп је joS па ttJiefonu.-. ls your husьand in. лр ..4. - 2. а fj11: wa:dz 'dia :man.. 1 can still rememЬer а few words of German. always. Walk to the end of the road and turn left. 3. gospodine. 1. Gospoda JoS nijB spremna. Је li tu vвА muf. 5. Квd se vraN јв Си ga pirati 1 will ask him. Reci mu za utakmicu kad dode {ude).5.busy. When he 1.2. Оп је Не uvek vr!o Z8uzet i nikad very пета SIOlюdrюg vremena.l'm not ready yet. Mogu јоА da se setim nekollko nema6klh re6i. Mrs Wllson?. gospoli:> Vilson?. She is still welting tor you atthe ltation.still on. Ьасk yet. . - 13. - 4. ~v 11. . ldite do kraja ulice (druma} i skrenite !evo. l<ad d~ (uйе) testo је umoran. 10 11 12 13 14 Poiuri! . Are you still walting to marry а millionalre? Не always askS for money and 1 never have any. You can't .101 one hundred and one one hundrecl and two 102 10 11 12 13 14 Hurry up! . Fllt ln lh8 mlulng wordt: 1. he is the phone . . She isn't REIENJA ZADATAКA stanlcl. ri'memћ.3. Ona vas (te) јоА eeka na Оп и uvek vrata u devet sati.2. go in.3.. 4. геаdу yet - ЗOth LESSON . wai1 for. 2.ЈоА nisam gotov(a). free t1me.any.

patak" ili . nz.. .vooe· : u ovom drugom smislu upotreЬIJava se uvek u jвdnini. Oni jedu pirinaf s "karijem" i voce . Do you want to go out to а restaurant tonlght? Ponekad Dejvid i D!oun izlaze u restoran (da . ljubavi. Vaeina (njih) su ili indijski ili kinesk1.6. darling.103 one hundred and thrи one hundrecl and four 104 Thirty-first (31st) Lesson ('Qe:ti fe:st) Ea11ng 1 2 з Trldeset prva lekclja Jeto (Jeduel) 1 2 З 4 5 6 7 Sometimes. koji se doclaje raznim jelima. David and Joan go out ta eat. mada Dtoun smatra da је vrlo 5 6 7 pikantna (vruea). as well as Ьееr..f.7. ра i duck...\t kwait :»:li. There are very few English restaurants where they live (N.. i"tclian w..iti Cu da kupim" nego "iC:i tu i kupitu". li ve6eras da izijjeti u restoran? 8 9 PRONUNCIATION i:til). -а). 31st LESSON . OIIJAiNJENJA (1) . 'ai6=1 'indi~n :): eai'ni:z .. . ali se oni zatvaraju priliCno rano.. Hello. l..2. They like lndian food. drag1.l<ari" (сшrу) је indijsko nacionalno . They eat curry and riae (1) and fruit (2) and Joan drinks а lot of water. mi:lz а: 'kwatt fi:p. Engleska hrana se mo:te naCi u pabovima. Vrlo је malo engleskih restorana tamo gde oni Zive. s ne~to malo 4 italijanskih. рлЬz cz wel ez Ьi:» .- 1. umesto otekivanog to (za 1ntinitiv). but they shut quite eвrly.edu).doslo\lno . а posebno pirinf:u (cџrry snd rice).. You can find English food in pubs. . - (3) Verovatno zato §to nemaju obratanje sa .ielo. i:t. da:!il] OIIJAiNJENJA (nastavak) (2) Fruit је "ptod'" ili . fud боu.vrsta sosa s petnaestak raznih zaeina. 8 9 Zdravo. Oni vole indijsku hranu. moust .1. kaa i pivo.. love (tjuЬвvi).!l cnd fru:t. Obroci su sasv1m jefM1 1 1ma m nogo da se jede... eesto se upotreЫ}ava and: ne .а O!oun pije mnogo vode. though Joan finds it very hot. with а few ltlllian ones. love (3). Engiezi mnogo upotreЬijavaju izraze ne!nosti kao Sto su darling {dragi.. 3)..5.patka"! (4) Going to sa glagolom 1zrШva neposrednu buduCnost (5) lzmedu dva glagola.. ..ti·'. "iJJJ!i!~ 'rc5~:nts. "lcнi cnd rai.. The meals are quite cheap and there is а lot to eat. Most of them are elther lndian or Chinese.Hello.. НоСОО Zdravo.. . U Engleskoj је poslednjih godina otvoren veliki broj indijskih restorana.3.

few.vozafka dazvola. EXERCISE8 1. .lot of . otiti cu da kupim malo v.~. Yes. ali nemot da se zadr}i§ (stane§) da Ьаса§ stretice.раьа" gde se mote kupiti pii:e za ktК. Molвte ~i hranu kao i piCe. though he makes а lot of noise.~.too much. 4) was last night. bai sыn wain ct OIIJAANJENJA (nastavak) (8) Licence је dozvola (u O\/Om sJueaju za prodaju aiKoholnih pita). . lma mnogo tlJrista u L. Јuбе ји blla sreda. Vetinll su Nemci.3. driving-licence . There аге m•ny tourists in London.u da 2. like him. W:t::r la:st nait.most of them Chineee. Takmifenje u strelicama Ьilo је siпoC (pro~le noti). .:nu upotrebu. Most of them are German. Off-licence је onaj deo . 1'11 go and buy some chocolate. IAv. You. lmв vrfo тв/о kinesklh restorana и mom gradu. '1oui~. MarJa је kвsno.4.want. There are гestaurants and аге .town. can find food 1. mada mnogo gtlami (pravi mnogo Ьuke). 2. 1'11 go and buy (5) some wine at the off-1 icence (6). . -з. perhaps S. .. 1 to go out. ја hoCu dв izadem. . ll:i {.d and five ane hundred аиd alx 1 оо· 10 11 12 13 No. б1 :tf 'laisans. . No. drinks. Мој Му mui рЈје mnogo piva. it is late. . are . .na u pabu.. drinks а Ьеег. .11. 3...3. . Motete uzeti bilo iniclu Ш ribu. wia .13.105 an8 hundr. but don't stop to play darts. kukt а ro1.__. Je6Cemo kod kuce. /(ТIJI mnogo rвstorana i veCina (n}ih) sџ kinвskJ~ Flll ln tlle miUtng worda: 1. We're going (4) to eat in. . Okey. 10 11 12 13 - Ne._ ~~ huiЬend . tu'nait.5 many. Yeaterday was Wednesday.Тhough .. You can take elther the steak ог the fish.5.1st.2. Meni вв on sv~. RE$ENJA ZADATAКA 1.ondonu. l've cooked а roast. VIIZi. There Chinesв гestaurants in my kupim malo OOkolade. 31st LESSON . Doьro (da).4. lspekla sam peeenje.аа well as . ~. Ne. The darts match (N.5. moida suviSe. - 2. . 1 t.Hl.

. please. Answeг it. . Joan cooks (2) at home if she is not too tlred. ali on (samo) radi skraeeno radno vreme. а'Љ:d . (4) Ovo 11111 је nagi&Seno . he's extremely busy. 13. 'a:ns~.. ali jesam !edan: hajdemo u раЬ. Nisam gladan. kuks .mli 'bizi. 'rc• st:<~r:t:nl tu'nait. . UpotreЫjava se i kao glagol: to plюne­ jesвm telefonirati.$. D2oun kuva kod ku6e ako nije suviAe umorna. Javite se (odgovorite ga). znaai kUV8r ili (3} Skroi:erю od felsplюne. . JOS niJe kod kuce. рt»ВЬrют pвinjom. PRONUNCIATION 1. 'hAI. iks'tri. То cook znal:i kLNati (u smislu . They're too expensive. ProCiflljtв је S i ne zsЬorsvit8 da se 11ratite па . 'sekend) 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Неге аге some aentences with the veгbs of the last few leesons: Joan types (1) letters all morning. 'lai. . SuviS. David recelves а call from а friend. thanks. U OIIOj lвkciji ponavljвtв dво dosadalnjeg grвdiVII.. . 'hAzЬa!!d •. 32nd LESSON . but 1 am (4) thlrsty: let's go to the pub. l'm not hungry.. typewrlter ('taipraita): pisata mdina. nisam gladan.)Ifi. Let's go to а reataurant tonlg/11. 'ful ta1m.11. 'pa:t taim. on је krajnje zauzet. Ne mogu da kupim su skupa. molim vas.. ri'si:vz. ali fedan". (sеЫ dozvolim) nova kola. 'иn~nsiz . va:bz.. Hajdemo u restoran veeeras.107 ом hundrec& &nd aeven orw hundr8d вrxi 81ght 108 Тhirty-second (32nd) Lesson ('ee:ti 1 Trldeset druga lekclja Evo nekoliko reCenica s glagolima iz poslednjih nekoliko lekcija: D!oun kuca pisma celo prepodne. imenica cook kUYВI"IC8. em E!a:sti. Wait for him.3. 1 can't afford а пеw саг.11. The phone (З) is rlnging.. roun iz 'rioio.. Dejvid dоЫја (telefonski) poziv od jednog prijatelja. he is not home yet. 2 з 4 56 7 8 Da li vas mu! jos radi? Da. .4.10.•. ls уоuг huaband still working? Yes..t. No.. Telefon zvoni. . l]lpisf ('taipiot): daktilogral(kinja}.7. taips. pripremati jela")..mesfa prvog pomin~nja'' ako Ьiste imali neldh teAkota. but he only works pan-time. His wife works full-time.. hvala.. 9 10 11 12 13 14 Njegova !ena radi puno radno vreme.d.. Ne. PriCekajte ga.io. .1. ·w~J. iks'pcnsiv. OIIJAЙNJENJA (1) (2) То type: kucati па rnaAini.14.

дpril. the old one doesn't work. mads nissm i«Jan. .4.. if ne·s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty·thlrd 1 Mr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset treea lekclja 1 Gospodin Marzden је Dejvidov Aef. .IA (1) То ПEIOemu. . . atw&ys .. nineteen и aprllu.in. REЙENJA ZADATAКA 1. 1.4. l'm 3.. l'm . Utenje engleskog је posa:o koji uzima sвmo deo vremena. sвstanak dvвdeset osmog. Оп Не one hundred and ten 110 EXERCISES 1.. •.and. Најdе dв svrвtimo do 0Вjvid8. going. (ЗЗrd) is Lesson ('Be:ti ee:d) is the editor oi the newspaper fo-r which -Dвvid works. а meeting Flll ln the mla81ng wonl1: 1.!!i. nalaziti zadovoljstva u PRONUNCIA110N 33rd LESSON wi~. ..on. We had Ь&tter buy а new car.. Mвrsden Dвvid's Ьoss. olways . 6i 'edito . •ko је kod kuCe. Popitu pivo.uiivati u netemu.. . Oni nikacl ne јеdџ џ restoranu.s. 5.twenty-eighth. 1. Lмrning English is only а parl-time јоЬ. On joi teka na poziv od svog lefa. Lftt'S.IEN. On 1е uredпik novina za koje Dejvid radi.2. .1011 one hundred and nlne 4.З.eighty-eeven .. . His wife's cooking is excellent. husЬ&nd the .lot to. and he . . Godine 1987. uvek !тв mf'IO{}O d8 rsdi и fвЬrusru.hungry-atways_ -2. . . has а do 5. . .!ene је odliCno). Неr. Njegova fena odtitno kuva (Kuvanje njegove . stara ne rade.• bos . Воlје Ьi bllo da kupimo nova kola. go еве David. enjoy something.in February. They never eat in а 1'81taurant. ris- . Не OВJA$N. .2. ln .з. 'mist~ 'мa:zdon •. 2.thOugh. in а reвtauran1. .З. Не is still walting for а call from his Ьoss. 'niu:spciP* fo: - 2.is. .i n . . 4. . Njen muJ је uvek gladsn 1 uWik }«Је и ff1Storsnu.not thirsty. to drink а Ьееr .

е tinovnik u banci 1 (vrata se) kuti svakog dana u Aest.5 petd • . .§. ln his wife's oplnion.ta mogu". 8 9 - Veteras Cu se kasno vratiti kul:i.twice (twais). b. Ali ti uvek ide~ u kancelariju rano i vral:a§ se kasno kuti! 10 11 12 13 - !\ta mogu. 8 9 - 10 11 - 12 13 - 1'11 Ье home late tonlght. . dear....Ь. in 'iot:l~d twais а Ji~. Njegov posao nije tako dobro plaoon kao posao njegovog оса. Не is а Ь&nk clerk and is home every day at six. -.k . Ро mi~ljenju njegove fene. (5) Doslovno "ја ne mogu da pomognem to".ltdciz. 10.'Ј.once (wl\ns).Qk kla. ОВЈААм.: :WП: . Urednifki tivot.. ! Videoomo se (videtu te) veooras.. 'editu laif. . CVf\. seaЬn tu pra ре:а. .111 0118 hundred end eleven ane hundred and twelve 112 2 3 4 5 6 7 There are many responsiЫiities in his јоЬ. 'a:li.u fivв ЫСа. ЗЗ'd LESSON .Why? l've got а new article aЬout taxвtion to prepare..' ~а. U Engleskoj dvaput 'godiAnje postoji jednodnevni praznik zvani . znaA . ali оп (mnogo) utiva u njemu. you know . .~· i~: su imenice koje izrslavaju vremensko traJanje в yeвrS work posao od godinu dana. а godi~nji odmor је duti (praznici su bolji). draga.(З) Jedanput.~· h::. Оп .uЬavi. д :!ivot njegove :!ene . but hв works less. tri puta. But you always go to the office early and come home late! 1 can't help it (5). love.. ~ ~· .р!Ш~~ .. ln England.. Do videnja. дn eclitor's life.Bankovni praznik". s day's hoiiOsy. dvaput.. а tabnije "ја tu niSta ne mogu" ili . His јоЬ is not as well paid as his father's (2). - Za§to? Treba (imam) da spremim nov tlanak о oporezivanju. .iЕNЈА (nastavak) (2) Podrazumeva se his father S јоЬ. MedJ njima prl'fo:z h. :si. ali (on) radi manje. 'a:ttkl a'baut tek. 6etiri puta . itd.11.three times. and the holidays are Ь&tter. Goodbye. ima (i) previ§e odgovornosti: ona ga nikad ne vida! 4 5 6 7 Njoj se vi§e dopada posao njenog sina.:~. l. ро pravilu se grade samo od ali ima i izuzetaka. And his wife's life . twice (З) а year.. but he enjoytl (1) it very much.jednodnevni praznik. there is а day's holiday (4) callad а "Bank Holiday".9.. .. 2 з lma mnogo odgovornosti u njegovom poslu. .(4) Prisvojni oЬiici sa apostrofom i 1 imenica kaje 'p:кu~'tJIJ~t!Z dbb cnd1i!l!: ozna~va. there are too many responsibllities: she never sees him! She prefers hвr son's јоЬ..four tii1Ji1S... ! 1'11 see you tonlght..ыm. • .

not as well ..2.m1ne.. Mi!. l've got nothing to do - Nemam Ata da radim Videcemo vas sutra uveee u pola osam. 3. Njegov cosao nije tak. . Ье Ьасk 1t alouct.ljenje njego. explorer. he works is t>ased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty-fourth (34th) Lesson ('Qe:ti f::~:Q) 1 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset 1 2 з eetvrta lekdja We'll see you tomorrow night at half-past eeven. man·s. Оп је That .. Flll ln the mlealng worda: 1.-e lene о nfemu nije narotlto dobro. и London da posetimo {vidimo) R!AENJA ZADATAКA .4.•· List za koji on radi zove se .5. livot tog доУвkа је мverovвtno zanimljiv. . -З. 1. Нег !ОЬ 4. Pro6itejte vef:bu dvaput i izgovorite је glasno.4. this evening. tor whlch..5.one hundred and fourteen 113 114 one hundred and thirt-n EXERCISES 1.. mi idemo moju mвjku.in . ju:l 34\h LESSON . . Dvapul godi#nje.tter than mine. .. - 3. His is .4. paid as . The peper for which he works is called the ""Star"'.rou. Njen posao od mogв. Preduztlte zв koje Тhе company оп rвdi ima sedilttl (Ьszirano је} и Doveru. wi:lsi: ju: tu'm. Twicea. we go London mother је Ьо!јi 1. Не works less than his father but is p3id more. . . ili tako је (bar) njeno Njen muf pije previ~ mi~ljenje. 1'11 .2.to see my_.n_.З.2.5. Vгatitu se kasno veteras. life is fascinatiQg.. Оп radi manje nego njegovotacalt је pla6en vi§e.late. Read the exercise twice and say &.'pinia. rs Ь.. јоЬ.. year. з huaband drinks too much her oplnion. His wife's oplnion of him is not very good. Не's iStrSZivst. :.to.ll. .. . -2. . 'nл6iQ.o doЬro рtап k8o тој. and it makes me or that is ltred. 2.3.5. Star" (zvezda). Нег PRONUNCIAТION 1. i to me zamara (fini umornim). . 'wлriz. Dover .

Ь>vek kome ona daje novac је njen Dral. . ја sam aiguran da 6е on doti.No.11.em Је 10 11 12 s vama? Ne.$.. Upozna6ete njegovog sina iduee nedelje. You'll meet his son next week. .11.1). Моја talta dolazi idu6eg utorke. 'rek<~:d 'plcia •. Gramofon njegovog sina suviSe је buёan. kao i na§e - (2) Whom је оЫ1k od w/ю (ko} koji se sam za sеЬе zna~ . 'maksimom 'penalti f:o: 'Ьipmi. The man to whom she gives the money is her ьrother. . Necu da idem kuci. koga". Ne Ьrlnite.45. nije moja krivica. . ..1. Не doesn't рау me enough.5. it is not my fault.. i'nлf'. Мау 1 come with you? ls it far to the tuЬe atation? . li daleko do stanioe· podzemne feleznioe? oko pet minuta hoda (hod od pet mlnuta). raiv 'min. .. је li cJIIIekO (donde)? . 'do:t=l •. OВJMNJENJA (1) Не is coming: progresivno sadainje vreme ovde ima znatente saddnfe vreme (оп dolиi).No.9. He's coming (f) to vlsit us. . ..s". fa: . ·~i~:it лs. -4. а pravi od mno. aЬout five mlnutes' (3) walk.З. 1 live in Harrow. . What is the maximum penalty for Ьlgamy? Two mothers-in-law. ---. is it far?.8. 1'11 tell him you RIIENJA ZADATAКA 1.t:ine. ten mlnutes' walk. Mollm vas lzvinite me. Му mother·in·law is coming ne)(t Tuelday. mi:t •. upotreЫjava ЬuduCnosti. When he phones. deset minuta hoda. EXERCISES аге here. . .Ne. 1.4. Mogu li da po.. .. Ne placa me dovoljno.115 one hundred and fitteen one hundred and 8ixteen 116 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 His wife's 11/)anding worries him. Која је maksimalna kazna za blgamiju? 13 Dve ta~te. 34th LESSON . dodaje se samo izgovor se ne menja: ту brotMrs' money . .its wo:k. tu: ·ША~ iв lo:. Please excuee me. hu:m . The man for whom (2) 1 work is very mean. а apostrof posle . . f'~t:lt. (З) КSda se priS\Iojni oЫik posle pre<lloga.З. mi:n . bm'plc:inz:.2. .• 'moiz:i.. 8 9 Covek za koga radim vrlo је Akrt (zloban). 4 5 6 7 Tro~kovi (tro~nje) njegove fene ga brinu. Ја !tvim u Нerouu.2. . . reti eu mu сЈа ste oYde. Don'twarry. 1 don't want to go home. On dolazi da nas poseti. His son's record-player is much !оо nolsy. Му deughter always complelns that 1 work too much. Моја kci se uvek fali da radim previ~. l'm sure he'll come. novac moje bral::e" zvu(:l isto kao i ту brother's money "novac mog brata". К8d Ьude teletonlrao.

30. 35th LESSON . iena ko}oj ona govori ne sfula је. U vremenskom znaf:enju prevodimo ga sa ипШ (ili ti/1): Не works ипШ nine o'c/ock . -2.Nde "do" u prostornom znaeenju prevod1 se sa to: Go to the end of the гово . 31. 5. much too busy.t do devet). u znaCenju . U komblnaciji sa from (od).4. Please excusв . Untll. two hours'. Molim vss Jzvinite krsjnje sam me. 33. Not untll odgovara na~m "tek"· Не doesn't сотв until six .Ьу.Оп ima (ne6to) malo novca. Dвrts mвtch · .extremely tired. nikad se ne zna.Оп ima malo (tj. person she worl<s те.Zamenica you mofe imati i Ьezlitno znaeenje: You can fino some good rвstsurвnts in LonaonU Londonu se mogu nafi dobri restorani.5.hвr.. br. br... . uz imenice u jвdnini upotreЫjava se little а uz lmenice u mno!ini few (fju:).On dolazi tek u ~st.iS tће editor. Kad u engleskom jedna imenica odreduje drugu. am tosee 1. а takode i u iskazivanju minuta (lekcija XXI). many uz imenice u mnotini. lt is а driw car.Videli smo da se much upotrebljava uz imenice u jednini. Не has little money and few friends . Treba razlikovati Не has 1/ttle money . З i 4: 34. llezlltno "you". broj 2. Ponovo proCII8jte oЬjoinjenjo: lekcija 29. а da se i jedno i drugo mogu zameniti izrazom alot of. Stavljajuti neodre.. l'm итогап. You never know. upotrebice se to (Не works from six to nine . OsoЬs Тhе zs koiu опв гadi jвste (glavni) uгednik. br. . br. 4. Thirty-fifth (35th) Lesson ('Ge:ti fif9) REVISION дND NOTES З. st1e talk1ng is not The woman to to ReЙENJA ZADATAКA (nastavak) З... 2 i З 1. 5. 2.is -listвning.takmieenje u strelicama (gadanju strelicama): tuЬestation З.117 one hundred end eeventelln one hundntd and eighteen 118 Flll ln the mlulng wordo: То је 4.him.ldite do kraja puta.3. volnja od dvв ssta automoЬilom. lmenltke aloienlce. malo". nedovoljno) novca i Не hвs а /ittle money.On ima malo novca i malo prijatelja. ······~······························· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset peta lekclja lzrozl za ko~nu. . tor whom. jednostavno se stavi ispred п је. medutim.Оп radi do devet sati. SliCno tome.Ја govorim pomalo nemaCki: 1 know а few words of Spanish.Ја znam nekoliko rel:i ~anski. Ја 1 sam (kudlk8mc) suv.On radi od OO.u zвuzet da bih ga primio (video).jeni Clan а ispred ovih reti dobijamo znaeenje "ne!to malo" odnosno "nekoliko": 1 spesk а little German . whom. 2.

ье. ј8 mtJStlmif!no ~ . Ali и kllвniiim lokci/8fn. :Z.zdanz. Pezite: izme<!u whisky l>ottle (fla§a za viskj) ј а t>ottle ot whisky (fla§a vjskija) rezlika nije mala! Hls јоЬ is Ьвtter pвid thвn his son's.sviraf plofa").Moljm vas. - 3. Н.ldNJENJA I'RONUNCIA ПОN 1. Tako ts se•"' . jdjte da kupjte malo vina. ~ta !elite {ita tete uzeti) za piao? 2 З - Oll. jeste li Zlldovoljni onjm 1/о slft ~VIJtj/j? pteCizno.is гвstвигвпt is quitв shввр. •nd in'vaits. What will (1) you have to drink? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset iesta lekclja 1 2 3 Dejvid i D!oun idu kod Marzdenovjh па veteru.30 ј gospodjn Marzden otvara vrata i poziva jh da u<!u. lokcija). a'rai'o' . Onj stjfu u 7. lвkcij8 .gramofon {doslovno . 'ma.Uzmite mala vol:a. Ьsz рвt lokcijs. Come (N. n8to пою. Тhе postmвn ('poustmen) comes twics в dву.drugog -·~ od 50. 'sitiiJ 1u:m .. please - Telefon zvoni... luJds tsto рвгвlв/по llffLЬatj. 1WitJ ovfh IWo zпвп. They arrlve at иven thlrty and Mr Marsden opens the door and invlte1 them in.2. mof.. Тhе Ьоlје ТЬ. Udite u dnevnu sobu i sedite. hteti" а mafe Ьiti i pamo~ni glagol za gradenje buduteg 36th LESSON .pamtlte lzrue: Go впd buy some winв.Poitar dolazi dvaput dnevno. phone is ringing. pleasв. _ .Njegov posao је platen nego posao njegovog sina.vе some fruit. glogol wi/1 mo!e da ima ZПIIOenje .rupe" popџniti ите od . record p/ayer . 'oupa~ ба d<t. пою grвdiw> i ono iz ptvifl . /Wrюjts sumn. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-sixth (36th) Lesson ('Oe:ti siksB) 1 David and Joan are going to the Marsdens' for dlnner. " _ 6smo иrm svakog danll dsti ј sumn.(1) SliCna kao u naAem jezjku._/је.119 one hundred ancl nineteen ом hundred and twenty 120 . 1) into the вltting-room and sit down....Ovaj restoran је dosta jeftin.stanica podzemne !eleznice. 1-vo" ј nвdovo/jno 5..sti и konstni uspeh. .... answer it. vrвCa6!rmo sв i пв WIJC nвul:eno (pogotoИJ и vrгme .im vas javite se.

Yes. Have а brandy. -<•> So drJ 1(doslovno .•suv" lJOf)Ate." Oni odlaze u trpezariju. Suv (ne sladak). . .t. 1 ја. -10 ь:-endi:. Vidite. Uzmite jedan brendi kafe gospodin Marzden.. D!oun? ~ri..says Joan. . . 1 have so llttle time to cook. im'ЬJ8пtt 'aailan:z. Kuvarica ulazi i kaie: "VeOOra је spremna..kafe D!oun.tako tinim }8").121 one hundred вnd twenty-one one hundred вnd twenty-two 122 4 - А whlsky (2) for me. what will you have? А aherry.. ~ta eell ti. 1011 du./ U~e whi~/ry· So do we. 1) and joins them. - 1 m1. Oni jedu supu..9.. So do 1 (4). 11 12 1З 14 - 13 14 - Nastaje zbunjeno (nelagodno) l:utanje. You're very lucky to have а cook. drai. please. a:n.ini~. . But David cloesn't earn enough money. . а inaee znafi . . 4 5 & Za mene viski. . So does David ~Ја volim v1sk1. if 1 may.. Da. )&gnjetinu. •• ••. М rs Mel'8den comes downttelrs (N. 36\h LESSON . 9 10 11 12 - Ve()era (obrok) је odli~na.VIШn" se kate wet. su:p l8дtt fru:t sel~ end'ё:Г:z.8. _ 7 'miIIZ • · • kлmz daun'stuz end dtoinz t'iem. hotete li mi pomoti (da mi (3) Dry је cwde upo1reЫ}eno u smiS!u . . '!eri . 5 6 7 On sluii piea i svi sedaju. Wi/1 you help rrю? pomognete)? (2) U SAD i u lnokoj pi!le se wh/Skey.. sez." They go into the dlning-room. imam tako malo vremena za kuvanje. Gospo~a Marzden silazi (s gornjeg sprata) i pridrufu· је Не serves the drinks and they all sit down. Ali Dejvtd ne zarac1uje dovoljno novca. IJ. - Nв zsЬorsvfjs}trJ d8 prOCitste Ьrojeve stгsns i Jekcijв. Тhere is an emЬ. voCnu salatu i sir.12. gospodo Marzden .says Mr M11'8den. Dry (3). They eat soup. Mrs Ma/'8den . lamb. molim vas. The meal is excellent. 7 8 8 9 10 - The cook comes in and says: "Dinner is ready. 1 OeJV•d ·: · Wiilt wil ju: hev. fruit иlad and cheese. ako smem.i ја (tв~). 6о mi:l iz 'okplcD..14. 'wiskt.'· !la''VZ. . ра . so .~ ~kj·. You see. Veoma ste sretni йtо iгnate kuvaricu.4. 'di!D iz 'rcdi ·ch. Joan.rrassed allence. OВJASNJENJд (naslavak) vremena.5.nezaslaбen" (о pi~u). im se.

. What will you have to drink? . Go in.1will.. opens the door. Аге you on foot? OIJA8N. .hвw . the . Da vidim. Sts dвte uzeti zs piCe'? (Јвdrю) swo Ье/о vino. Sta 6ete da pijete'? .3. molim vss. 'britil mju'ziom. anct comes . into .. follow you.. а odatle i .sittlng-room .123 one hundrecl •nd twenty-three one hundred 8nd twenty-1our 124 EXERCISES 1. will .. "· Оп оtvвгв vrstв 1 pozhls lh da udu. . . tlnevnu soьu. pleose. ..- З. and inviteв to .dawn. 5. pnJtiti. . What you to drink? А . u/иi и Come Sit trpsz8riju.2. . . mollm vas.prbti''. .2.•.1. the . S«<ite.. Ona si/szi 1 gornjtlg 8pflt6 i She .. Oodlte 1prldrufite nam м. Yes.... ... Те// тг PRONUNCIЛПON 1. .d:l vee&ru tai!:rю u osam. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Тhlrty-seventh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset sedma lekclja OЬ.. 2. Л ~и .veitenJ8 (37th) Lesson ('Ge:ti Dlreellona 'sevene) 1 Вrltish 1 2 - Can you tell (1) me the way to the Muиum? 2 - Motete li mi reei kako se ide do Britanskog muzeja? Mmm .. Udite. .. She serves dlnner at e1ght exactly.2. oomes downstairs . thtl IИIY - poka!ite mi put. wci . Kollka novca zar~ujete? . Come and join us. let mi: 1i:.come in .4. Come ln and slt down. Flll ln lhe mll81ng wordl: 1}(1llf1 и please.rel:i".5... lldiEIUA ZADATAICA 1.З.into dlnlng. Da.. How much maney do you earn?. There is so much to do and so llttle time.. 3.S. lma toliko da se uradi а tako tnlllo vremena. Ona sll. 1.them.. -roon1.3.. Udtte i seclite.iENJA (1) То te/1 ima osnovгю znal:enje . . 37th LESSON . АР ·~eri(l kros roud .. ldete li Ueste li) рейiсе? Mmm . let me see.dry white wine. poka!ite mi kako se ide.4.5.

glutton 12 1З 14 - (А mother to her son. .. siks6 pi:s ~" $tri:t. '0\ks~ 'Ьiu:mzb~ri. How can you eat so much? 1 don't know. 'ilpazit ai 6igk. Dolazite do ulice Nju Oksfoгd.. Thanks very much..5. 1 thlnk. . you are а glutton. 1 hocu. go up Chering Cross Road and take Shllftsbury Avenue. ali uzmi Oedno) sam. You come to New Oxford Street. (onda) portite uz Ceгing Кгоs Roud i krenite (uzmite) $aftsЬeri Avenijom. that's it. ti si profdrljivac. da li blste to ponovili (recite to ponovo)? Табпо ргеkо 7 8 - puta vam је (imate) ulica Sidite tamo i to (muzej) је s vaoo desne Ne motete ga pгomaMi. dtлst - 10. l'm very thlrsty. after the sixth piece of cake): Tom. . tako је (to је to).Ne zelim (jedno). 'mл~ . lt's just good 1 uck.Ti "' uvek iedan.. 'glлt~n. Kako mofe§.7.You're always thlrsty. mislim.DоЬго. Nema па femu. . - 9 - 9 10 11 - Have another Ьееr.. - - 11. 11. Er (2). Da. . ka:nt mis. but have one youraelt. ~·n . ы~.. you've got Вloomsbury Street. just opposite is Bloomsbury Street.. posle Ne znam.. 1 am. taбno preko puta је ulica BlumZЬeri.4. BlumzЬeгi stгane. .. Moida је to zato ~to ne pijem dovoljno.o? 14 А naprosto (dobra) sreca. Hm . . You can't miss it. Go down there and it's on your right. then it's. 10 11 - Uzmi јо~ jedno pivo. То је ~stog komada torte): Tome.. . Hvala veliko. Yes.. da jedeS tolik. ·в~:sti. З7th LESSON . just opposite. .That's оkву.Sorry. hm .lzvinite. З - 4 5 6 - Da. ta~no preko puta.1 don't want one. onda је to. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (2) Erovde oznaeava onaj isti otџuti poluglas (е:) koji эе ~uje i kod nas pri zamuckivanju ill odugovlal::enju u govoru.125 orwt hundred 8nd twenty-tive one hџndred •nd twenty-elx 126 З - 4 5 6 7 8 - Yes. . ~= 9. Perhaps it's Ьесаuм 1 don't drink enough..Well. say that ageln? Just opposite. Jako sam iedan. 1 will. er. ' Proidrljlvac 12 13 - (Majka svom sinu.~ keik. ·~a:ftsb~ri 'ev~niu:. .

sud pi :t . dobra. . on doЬfo igra..Ne. that's not true.. .2. Sorry. 3. ho6ete li to da ponovite? Ne eujem. yьu·re Ьltter.. so much - noiзe - is going to. 'klous~ 3cn ••. ou 'sik$ti. Pite. Skrenite levo na kraju рџtа. . Нв is в good рlвуег. hв plвyr wel/ ~ On је doЬar igr&e.. - 6. 4. Jeste li pdвk Ш и kolima? дrе you . 1 2 З David and Pete - аге playing darts. Nemoj da propustl6 (da tl lkolu.. . Hurry up.!. Ја sam doЬar. . lzvinite. . l"m lucky- never . PoJ:uri. Turn left at the end ot the road. i to је s 1/de leve street and it's 1. . REIENJA ZADATAКA ? . 'ID:t '!ialtld. lt's only а -nty mlnuteв' walk to Oxtord Street.5. 1lxtyt" perhllp8 you're right. 1.3. .. . on foot - ln.. Don't miss the train. Pete. 1can't hear. 3 -'. me . to nije istine. Go up this - 4.. 2. Tolikв ie Ьџkв ds оп ide t/8 spt1vt1. but 1 think 2 - No. - 5. . РоФtе prvom ulicom nadesno.4. tru. lezdeset! Molda si u pravu. OIIJAiNJENJA {1) Podsetimo se da је good pridev (dоЬвr. . - PRONUNCIAТION .3. 38th LESSON 2. Oho. - 2.127 ane hundred and twenty-eeven one hundred and twenty-elght 128 EXERCISES 1. З. . . on left.. . Oh.4. ali mislim da si ti Ьolji. Mokte li mi pokJJzati рџt do Can you . that he muzвia? There is Ьеd. poЬegne) voz. 1 - l'm good (1). the stгane. nikгd or а car? 5. dobro) а welf prИog (doЬro). sг«е. your 3. Take 1he tirst street on the right.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-eighth (38th) Lesson ('ea:ti eite) At the Pub • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset osma lekclja U pabu Oejvid i Pit Ьасајu (igraju) strelice. .6. say that Rflllln. get lost Flll ln lhe ml881ng worde: 1.2. . • 1 . Preko puta crkve mo!ete videti Podite uz ovu ulicu.• 'Ьсt~. tetl - the wву to- muвeum. Opposite the church you can see the school. Jmsm ne zalutam.

. То nije opravdanje. ьetter. Ьвtter.:.primiti. blile. а mosi (najviAe) za superlatiiJ. 'blp . Komparatlv (drugi Stepen poredenja) od ve6ine jednoslo!nih i dvosloinih prideva gradi sв doda\18njвm nastavka -er (rich . $ta zeliй? . 6. most intelligent. . najЬiizi. twa :s). Anyway. How is your poor father? . poЬediti. 'hcpi~. Ьli~i si nego ја. m:~: in'tei:Юhnt. .iu:s. 45 - 7 8 - but l'm short-alghted.Ыili.•. ali ја sam kratkovid. Wha1 do you want? . ali ne narocito dobro. But you can buy the drinks. najbolji. Yes. pametniji.Da. Da. (4) Као i u wtlni jezika. best: more intelligent. wiв.. bojim se.. Ьli!i.9.. u гedu. closes1: rich. pridevi "doЬar" i ..Yes. Blizak. Kako је vas jadni otac~ . Ьolji. closer . look. ne poЬedujem uvek. 'ri~t. Ьlila.nego · se We win: doblti.. . bogatiji.11.Ьje~Jima) . .r. . hi::r: w:~:s. ono se gubl.rdav'· imaju nepravilno OВJMNJENJA (nastavak) poreder>je. 'klous:~ Posle komparativa (ne i u drugim than.Gore mu је. Gcod. but l'm more intelligent.. najpametniji.129 one hundred end twenty-nine опе hundr•d and thlrty 130 4 5 6 - Неу. Ьogat. ako sв pridev vet zavr!avao slovom в. ali Dejvid је srecniji. sam krupnljl nego ti.doЬ. closer.1 wan1 to _win. Ьвst. lzgovarate fi uvek jasno i snalnO sug~asnikв? 38th LESSON . bu1 David is happier. najgori. but not very well. 'ri~.зreten.S.. ono aw pretvara u i: happy . you're closer (2) 1han me. Bogatiji si nego ја. . dobar.He's worse (4). U svakom slucaju. rlchest: good. bai . l'm afrald. Za superlativ (tre6i stвpen poredenja) dodвje se nastavak -est: clossst .zaraditi i od to oclnosno to get . Alrlght. receivв (ri'SI:v) Razlikujte ga od to евт. iks'k.Ыlzak. .(2) Closв . ali ја sam pametn1ji.. happier sreCniji. nego se ispred prideva stavi mDГ8 (vile) za komparativ. 6 - 7 в - gledaj. 'klous:~st .Zelim da poЬedim. OВJMNJENJA (nastavak) Za prideve od tri i viAe slogova ne upotreЫjavaju se nastavci. Нај. кt115t (we:st) - rdav. l'm blgger than you. Close. gori.. . bolji.richer). You're rlcher 1han me.. pu~ 'fa:~:~. . najЬolji: Ь8d (Ьвеd). You can see from here. najЬoga1iji.najЫd:i. Kod prideva sa zavrSetkom па slovo у. дli moze~ da nas casM picem (kupi~ pica).7. Moze~ da vidi~ odevde. - Yes.. hlppiest .13. (3) То sii. rlcher..najsreCniji. Tha1's по excuae. 1 don'1 always win (3). је bogatiji od Dejvida. 'cвiwci .Da. This is the Ьest way to go to the mueeum. 9 tD 11 12 13 14 Pit Ја 9 10 11 12 13 14 Pete is rlcher than David. КU/58 . Ovo је najbolji put do muzeja (da se ide do muzeja). 10.

Оnв цreduje vi6e novca nвgo n}8n otac.Mnogo Ьо8ј8.·· ·. Оп јв не nsjgoti t.gne one hundred and thirty-two 132 EXEIICISES 1.. student . l'm shon-llghted. no. . . Не always wins when we play pol<er. . The Ье81 . are Ьigger than. 4. . Nernam novca i l've got петвт рrоЬЈвтв. .5.Much Ь. 5..3. . Nailюiji igrвC Св doЫti .5. .. Mi uoplte nemamo novca. money and 1.. . Оп i• Ьogatiji..no. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thlrty·nlnth (39th) Lesson cea:ti naine} London •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset deveta lekcija Londan 1 London is larger lhan Paris but amaller than New York.2. i s . . .hвppter..5.tter. tl1e . . l"m afnlld 1 can't see. We've got по money at all.. . Ne !al08t ne mogu d8 Wk:llm. the match.2. proЫems.wors1. rlcher ...2. How is your poor daughler?.butsheis . . 1 London је veti od Pariza ali manji od Njujorka. player will 2..Юtmik и J'IWfJdu. She earns more money than her lather..win. -4. Нeis . Кratkovicl sarn.. RUENJA ZADATAКA ~. ... On wek doЬI}a k8d igramo poker. your stomach. _ 4. 1 Flt ln lhl mlulng worda: 1.3. l<ako је vete · Jedna kilerka_? .. Э9th LESSON . ali О/18 је llr8Cnija. Vale oi!i su vаСв оо Vll4вg stoorвkв. . .131 one hundred end thirty. Your eyes .in з. ~ "' mei!. З. 4.

3. 'mili:Jn in'hzblt:Jnts in 'иrcit01 'lлnd:Jn. niu: "j3:k. ј Domovj partamenta ј Big Ben (Velikj Веn).1.• p1dЬnz . . 7.9. which (2) is the financial centre of England.. st<~k ik. For example. hau:o~:Iz "'" pil:bmcnt.12. k... 'fli01t~. Неге you find the "West End" with its theatres and the Clty.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lma preko osem miliona stanovnika na §irem podru~­ ju Londona.Јnz laiOIПZ.~st .•.. 'sili ..11. (3) Chrtstopher Wren (1632-1723). bai ren. · The most important part of the Clty is the Stock Exchange. . а ne easovnik.m:~:I:J . im"pз:t:ant ...s"Ceind1.14.1leisi~ . there is а Ьeautiful church.S.•• Ьг.. : se izgovora haus. "Ьju:tiful ~:Ј:С :<~fan ~i"zai~d. . with its colony of plgeons and four bronze llons. "la:db . "peris .. . ~s. l:esto је njihov projektant Ren 11 12 13 Medu znaeajnim (zanimljivim) mesbma koja treba videb jeste i Trafalgar skver. дmong the places of lnterest to see are Trafalgar Square.•.Snji) London је manji. tr:J"f~l&:J skwE::.133 one hundred вnd thirty-three one hundred and thirty-four 134 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 There are more than eight mlllion inhaЬitants in Greater London (1 ).6. . . fekt .~.eerza. more than the population of Scotland and Wales together. Pavla posle !ondonskog роl:ага 1666... 'in01 . PRONUNCIATION 1.щ . sa svojom kolonijom goluЬova i Cetiri bronzana lava. Najvafniji deo Sillja је . - (2) Odnosnu zamenicu "koji" pгevodimo sa which (ili that) kad је rel: о stvarima.. Na pгjmer. Skoro u svakoj ulici ima poneka divna crkva. а sa who (wtюm) kacta se 0Cinos1 na ljude.. it is the Ьell and not the clock which is called Big Веп. 39\h LESSON . euveni arhitekta koji је rekon- struisao katedгalu sv. p~pj..10. J. ln almost every street.4. koji је finansijski centar Engleske. Tu nalazite Vest End (Zapadni kraj) sa njegovim pozorjstima i Sjti. wcst"end . iJ'zcmpl ... vjie nego (sto jznosi) stanovnj§l\fo ~kotske ј Velsa zajedno. То је u)edno (takode) 1 na)starjjj deo Londona. ј jos ima neke stare tradicije. '<~:lsou 6i 'ould... lnner London is amaller. 14 U stvari.l. . olten dealgned Ьу Wren (З). OВJAINJENJA (1) Gte8tвr London (""196i London") naziva se London zajedno sa prigradskim naseljima. londonskj lordmer је samo gradonacelnik Sjtjja. lt is also the oldest part of London and still has some ancient tradltions. . 'cin!:Jnt tr:J'di~. "evri .s" izgovaraju se zvueno: 'hauziz.13. m&OI. .. zvono је to koje se zove Big Ben..~ . ln fact. .. fai'шcn~l 'sent. ". koja је lsto tako vafna kao i Berza u Parizu. "s.~:d me. which is as important as the Bourse in Paris."~!) 1.~nz. ali u mnof:ini оЬа . Ьеl.. . 8. Ufi (unutr. the Lord Mayor of London is mayor of the Clty only.'lciS01nz 3v 'sk<~tl:Jnd ~nd weilz tu'иel\01. and the Но~ (4) of Parliament and Big Веn. . (4) House .

Your Ьrother-in-law and his friend are arrlving together.4. . plays . 3.4. . . Which is more .. .ously. . te Nljlepia crkva u Londonu? - 5. .? 1. . . Која 88kretarice. had Ьetter leave - . Who.. . Ко /юСв dв ро4в (dodo) и London s пвта? wants 4. Ona је ЫЬIIOtekarka ' ne London Ш EdinЬurg? EdinЬurgh? 1. is an ex-minister.5. to whom - come - us.135 one hundred вnd thirty-five one hundred and thirty-alx 136 EXERCISES 1.to 4. 5. . veselje: merry - veseo). . . Ova retenice је (ta kojll Ј8) najte!e.2. . . Which is the most Ьe•utiful church in Lonclon? . 2.3. Т~ :ze~ i njegov prijatefj etllu za)edno. lt's Flll ln the mlиlng worda: 1.2. not а иcretary. She is а lillnlrian. Koji је zвnim/jMji. VвС јв lrssno.or. now. . toi'Вir lwmв govorite је ЬМ11 mlnis/JU. - t81king. . Mi imsnю prijвteljв а koji d/mo rlfrв ki/IV/r. . alrwedy late.З. Which do you want? . . §te (koje) v1 ietite? . . to London with .the piano. . . . . . frtend who. . . . We have colfee or tea. 11 is this иntence which is the most dllficult. ... The тоге the merrier: Мо viAe to Ьоlје (doslovno.. ma.ј. . London .2. . The man you are . . REIENJA ZADATAКA We have . Silo We Ьi ЬО/јв dв po4emo sвdв.5. interesting.3. . .. . lmamo kafu ili Се. . .

recite to ponovo.. OseCвjte se kao kod svoje kuee. То look tor znaЬ .glada~"" i . ni"prevodi se sa . 'bl:· tru:t .) lzvinite. wount .ni ја (to ne ~inim). OII. Thanks. a'~ten. How far is it from London to Edinburgh? Не won't (З) speak to you.Yes.13. Zar ne umi!A Ьоlје (ne znu da u~inii Ьоlје od toga)? Ova lekcija је zanimljivija od prve. l"m alnlld he's not in.ni O!on ni Piter ne govore francuski.~о. . What will you have? Can you tell (N. 1 can't speak English nuently yet. . Molim vas govorite malo sporije.. You look (1) tlred. baed mu:d. izgladati"". nor: Nвithвr John nor Pвter spввks Fffi(ICh . 'sm~:~:la..uantli . kontrakcije od wi/1 not.5. ka:nt.. he's in а Ьаd mood.. Ја јо§ ne mogu t~no da govorim engleski.. but 1 can underatand quite well. Please sit down.-Оп !eli da tita: Не won"t (wount) road.... say that Вfllln... sedite. No.Pogledaj kuCu. Please speak а llttle alower. neithвr.. Popijte neAto (uzmite piee). neither doвs Oвvid PRONUNCIATION Ј..Ne.. Can you come back RdENJA ZADATAКA 1.9. i!lta telite? Motete li mi pokazati put do centra grada? London је veei od Pariza ali manji od Njujorka. Please come in.. 'naiбa.14. on na !aloet nlje tu (unutra).tra!iti"".. З) me the way to the town centre? London is lerger than Paris but amaller than New York. nelther (2) do 1. .. Koliko је daleko od Londona do Edinburga? On neCe da razg_ovara s toЬom. . Make your8elf at home. је (3) Won"t or. ја traiim .... Ја ne volim repu (cveklu). "fl. taun 'senta.IAAнJENJA (1) То look mote da znaei .. lli" se ka!e either ('ai~a) . Have а drink. sir. hau fa: .. "Ш . tu 'ednbn. . 'lukil). лnda'staend..4. Molete li ponovo 40th LESSON . 'la:dfa . Nвither do 1 . - 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 Mogu li vam pomoci? . Nat par "ni . neraspoloZen је (u rdavom је raspolotenju). Sorry... Molim vas. l'm looking for . ni ја.8. Can't you do Ьetter than that? This 181Son is more lnteresting than the first one. (U~inite sвЬе kod kuee. ali mogu da razumem sasvim dobro. .137 one hundred and thirty-seven on8 hundred and thirty. Razlikujte: Не 008nts (wonts) to riisd . This meal lool<в nice: Ovaj oЬrok 1еро iZglada.On ne{:e da tita.7. Ne. 1 don't like Ьeetroot.11.ni.. EXERCISES 1.. goepodine. .. (2) Neith8r . ni Dejvid (to ne ~ini). . U prvom zn&Cenju trali predlog at: Look at the tюuse .2..lght 138 Fortieth (40th) Lesson ('f:>:ti:8) Useful expresslons 1 2 З Кorlsnl Cetrdeseta lekclta lzrUI 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 1З 14 Can 1 help you? . 2.12.. lzgledate umorni. Molim vas uc!ite.Da. 'sloua . Hvala.. .

881 tho you eat . .Grize! (lmam ujed!) Dejv: .•· Na taloat. . don't . nета Ја kareta za suЬotu. . to go .. 'riAiQ .going _.no German. Unlortunately. no! lt's а wasp! PIIONUNCIAТJON IAk'scs. . . 1.5. 2. - Nsprotiv.КA. .. ocla\lde on fivl? volim tur8ku kafu.So do 1.З. . .ftuentty . . ho . SeptemЬer.1 ја. .to .Nefther. 5. .Је li pestrmke? Pit: . . ldemo d8 poeetlmo Pita.TA. . 41st LESSON .l've got а Ыtе! 2 з Pit i Dejv pecaju. 3. Pit: .in .too much. traut. mi kod тојв rrl8jlr8 пв 'lfК!erи. . deiv .4. do 1. 'inosens. ~·s kD/ims (vozi) па ромо. . . 5. . nel То је zoljal 2 з Dave.3. bait. Ueuafly . Оп OЬitno idв rloюljno.enough . Nв m1881ng worda: idвm и Gri!kи и sврtвтЬrи. Ns Js/ost. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-flrst (411t) leuon Success •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset prva lekclja 118p8h 1 1 Pete and Dave аге flshing: Pete.. . idвmo 4. - ls it а trout? Ow. . (nasta\lak) . . . .. au •. don't went .•· Unfortunate/y ._ mother's.2. Кoliko daleko Flll ln th8 1. 1 like Turkish colfee. . .DA. lolim ds - Ni js. Js ne јвdвт 3. Groeoe . .2. . lhere are по tlckets for S8turday. . . . We're going to see Pete. . .oppoeite . .t. Pete. weare for dinner.3. . .. Ьut speaks English . . . . .Јао. Опв (IOIIOfi lflёrю ong/flslri вli nims/o (ne govori) nsmatki. .139 one hundred and thirty-nine one hundred and forty 140 . toworl<. WO!Ip.driY88. ti ј«Јв1 suvils. . She . . to my REAENJA ZA. How far from here does he live? tonюrrow? d8 dod8te autra? ____.5.

Ali z. You can keep it. pijte (svoj) taj. gospodine Vilijems. 12 13 . and there's only eno~h for five.Zato ~to mama kaZe da vi pijete kao riba (kao smuk)! 4 5 6 Lllt/e girl. G. Hocu da vas posmatram. There are eight of us for dlnner. ~·laiv. 41st LESSON . Ljudi titaju. Ш Ыti .Ne znam..1/fu i lsko 6вtе ih zapamtiti. 7 8 9 10 11 - Heavenly Father. bl'ka:z 'mлmi scz. to keep qu.. OВJAiNJENJA (1) То watch znati gledati. za razliku od to lookne tra!i predlog вt.. То keep вlive­ miran.. Ыess us and keep (2)us all allve. ga:l .Please drink your tea. . . Кеер qulet in the llbrary.gledati t~eviziju. То wstch tвlevision . 8 9 10 11 - i odrfavaj nas sve u fi~otu. . а (hrane) ima dovoljno samo za pet.4.13. i'nлf.. 'hcvanli fa:M Ьles . "Smiles". 1 don't want this old pullover. What is the longest word in English? .12. 'laiЬr~ri. my dear. 'mista 'wili~mz. But why? Lilt/e girl. (2) Znamo vet glagol to kввр. l:uvati" odrtavati u tivotu. 'lal}gest. People are reading.11..Naravno..6.01 course. beceuse there is а mile between the first and the last le~r... dok se veliki l:asovnik VвiЬajte se ponavljвjuCi za sеье svaku od gomje tJetiri prltice. 12 13 Cutite (budite tihi) u ЫЫioteci.Шto? Devojtica: . 1 want to watch (1) you. Vilijems: .. . 'skati§ prtQ.9. lmenica watch znal:i . _ 1.awovnik" (rul:ni Ш dfepni.et - zove cloclr). Krвtke . posmatrati. 'pulouv~. . draga.141 one hundred and torty-one one hundred and forty-two 142 lnnocence Nevtnost 4 Devojtica: . .Веса111е Mummy says you drink like а fish! А 5 6 ----$kotsk8 moiНva nas Ыagoslovi Scottlsh prayer 7 NeЬeski ote.10.. p~to је (titava) milja (mlle) izmeau prvog ј poslednjeg slova. lma nas osmoro па ve~ri. "Smiles" (osmesi).zadrtati".. smailz .8 eit. Која је najduh ret u engleskom? ... mail Ьi'twi:n. . Cutati..1 don't know. 'kwai~t . Ne felim ovaj stari pulover. Mr Wllliams. М r Wllliams.Molim vas. Mofete ga zadrfati.

Never . You can .. aefl i t . is still allve. . i kupi mi novi Gtinov roman.. jol је f:iv. you must rememЬer: . zavisno od toga da li је kretanje prema govorniku ili u suprotnom smeru od njega.4. . 42nd LESSON . . MoLeto DltlrЬI# OSI818k. . previAe је galame. Go to the . there is too much noise. s raznim dodacima. К/Јd vozite и Engleskoj. .143 one hundred and forty-three one hundred and forty-four.me the. Ьookshop and Ьuу new novel Ьу Greene. in England. euveni slikar. English? 1 1. . morвte pamtiti (imati па umu): drtite levu strвnu. Koliko kilometara ima u )ednoj mllji? Londona. не can't . br. 2. 1.drive 5. StubЬs. 38. . 39. Please keep qulet.144 EXERCISES 1. me five. the rest.longest shortest.4. . Којв је nвjdulll ret и englfl6kDm? Јв znвm nвjkretu.keep. Osjte mi pet (komвdв). br. .. word . 2. . Nema dovoljno hrane za sve nas. . 2. 4. 1 i 4. . Nije vatno. .4. . . . . Cetrdeset druga lekclla She cornes downstвirs: ona silazi niz stepenice (prema nama). One radi u }ednoj ЫЫioteci izvan З. . . What . the famous painter. 1. she goes downstвirs: ona silazi (odlazi dole. Za istu vrstu kretanja upotreЫ6emo nekada to come (do6i) а nekada to go (i6i). dok mi ostajemo gore). REIENJA ZADATAКA is the .5. in .З. Оп ne moie to dв ргоdв. . - Forty-second (42nd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protitajte oЬjainjenja: lekcija 36. How many kilometers are there in а mile? . 5. br. She works in а llbrary outalde London. you . . 40. There isn't enough food tor all of us. · · · Flll ln th8 mleelng wonla: 1.left.3.2.2.3. ldi и knji!вru 5. . When . br. Come in (udite) re6i 6emo onome ko kuca na naAa vrata. . ali Go in вkо smo zвjedno s njim izvan prostorije u koju treba u6i.. Give .know tht: keep . 2 i 4. То come i to go.. Motlm vas budlte tihi.mind. . .2. StaЬz.

1'11 answer the telephone . 2. З.$ta telite (sta 6ete uzeti)? 6.u" sa akuzativom: he's in the house (оп је u ku6i). Praveatt na englaald (pismeno prilikom ponavljanja). On је Ьogatiji nego ја. Obratite painju da se treoo lice jednine. Те/Ј hiт the truth . пesto).0.Sto da popijem. 2.. Tako se uvek kaie wait for (someone) 6ekati (nekoga).145 one hundred and fort"J-five one hundred and forty-slx 146 lnto odgovara naSem . but l'm happier. З. оп objasnjeпje br. Neither do 1. 1 waпt somethiпg to driпk. ispred imenice Ш zamenice glagol sву.ЗО cm 1 poulld (paund) . look at (someone. za razliku od te/1. naprotiv.izaCi.Nemojte (to) re6i mom ocu.gledati (nekoga. 1) 4. He's richer thaп me. t.Muzej је s vaSe desne strane. . Medu пajzaпimljivijima. Ho6u п. 42пd mапу LESSON . What will you have? 6. Don't te/1 ту father. gotovo uvek је praCeno zamenicom ili imenicom. З. lzrazl trеЬв zapamtttt (vidi i lekciju 37): Ј don't /ike this filт. Glagol answer. Koliko (tu) ima stanovnika? 5. 5.. .. Не drinks like а fish - On pije kso smuk. ali ја sam sre6niji. ssys.tra:Шi (пesto). menjamo njihovo zna6enje: соте in. Dodaju6i glagolima razli6ite priloge ili predloge. come Ьsck . kote Tuesday. Za svaki glagol treba zapamtiti da li u datom znaoonju traii predlog i koji. Сап you tell me the way to Wreп's Church? 4. 2. Ona dolazl u utorak. The museum is оп your right .0. То 1811.40 hektara 6.ја 6u se javiti (odgovoriti) na telefon. ne trafi nikakav predlog: Answer те odgovori mi. lekciju 34. Те// те аЬоиt your јоЬ­ lspri6aj mi о svom poslu. She's comiпg (пе comaa: v..45 kg 1 plnt (paiпt) .vratiti se. come down . Londoп is the largest city (towп) iп Eпglaпd. How inhabltants аге there? 5. Londoп је najve6i grad u Eпgleskoj. oЬвvezno traii predlog to: Не tells те that. da li blste to ponovili? There sre four of us for dinner -lma nas ~etvoro па ve~eri. соте out . ssy thst sgsin . 7. Sloienl glagoll. ali Не pays /о те that. Bolje је gresiti.609 km 1 loot (fut) .Мепi se пе svida ovaj tilm. Sorry. . izgovara "sez". U koliko sati? U ootvn do devet. Motete li mi pokazati put do Reпove crkve? 4. ask for (something). What time? At а quaner to пiпе. Nekollko engleaklh mara 1 mlla (mail) 1.Оп mi kaie da .sil:i. Big Веп is the Ьest monument. i ueiti se na greskama. Prevod 1.56 litara 1 acra ('eika) . something) . bllo da zna6i "pri6eti" ili "re6i".. Big Веп је пajbolji spomeпik.u6i. .Recite mu istinu. Ni meпi. Nemojte gledati u prevod pre nego sto sami pokusate. Amoпg the most iпteresting.0. he goes into the house (оп ulazi u ku6u).lzvinite. то sву (re6i) naj68Me је pra6enoveznikom that Не sвys that he's tired: On kaie da је umoraп.

Posle will glagol u infinituvu nema to. .kle isti oЬiik vafi za sva lica.9. the verb "to dress".. "na primer".hteti").··. in the future. ti СвА (vi cete) se obuci. јег se smatгalo da је "ul:tivije" nego wi/1 (osnovno znaeenje sha/1 је . licu jednine...~ tu'nait.... а wi// . You will learn English qulckly if you read а lмson every day.. You form the future Ьу putting "will"' in front of nearly all our verЬs (1 ). Nastavljamo s kontrakcijom: . BuduCe vreme se oЬrazuie stavtjanjem "will" ispred gotovo svih n&Sih glagola.1. Vidite.··.. lako је' · ~ogledajmo neke reeenice u budueem vremenu: lci cu u Ыoskop veeeras ako ti ро.··. 6 Nekada se shs/1 znae. idem?) (4) Nвed: treЬati. 'lel OIIJAANJENJA (nastavak) (2) For instвnce. 'sent.~ v... 'si~m.. 2 з Budute vreme Sada eemo pogledati buduee vreme. The word "shall" is malnly used for suggeations: lt's ralning.еА (do. bl'kлmz. For lnstance (2). u budueem vremenu. Sada se sha/1 pмnstveno upotreЬijava u znaeenju uetivog predloga (Da uzmemo taksi?) ili u tra!enju seveta (ТгеЬа li da. fa:m .7. da. _ (3) OIIJAЙNJENJA (1) Setimo se da wi/1 ne doblja nastavak .~ns .147 one hundred and forty·aeven one hundred end torty-elght 148 Forty-thlrd (43rd) Lesson Тhе Cetrdeset treta lekclja future .. you'll dress.. 'inst. u prvom licu jednine i mnol:ine. 'i:zi.~n'tiniu: . k.eA) sa 1 2 3 We will now look at the future tense..6.treЬoti".3.. 'fju:b tens..ја cu se obuci"' .5.s'' u З. mi cemo se obuc. 'putiQ . . "you will dress''. 4 5 6 7 8 4 5 6 7 в 9 We contlnue with the contrection: "we'll dress.8. kao i tor вхвтр/е. pre svegв zahvaljujul:i kontrakcijama. Danas је ta razlika gotovo nestala. ti СвА (vi cete) se obuc.~:bz.. Ьес:оmа1 "1 will dress". oni се se obuc.~:n 'iQ&iil'kwikli. Sh\111 we take а taxi mnom. k.. Na primer. You see... it's easy! Let's look at some иntences in the future: 1'11 go to the clnema tonlght if you'll come with me. postaje ..~nsiz. She needs help -. in frлnt av 'ni~li a:l au. they'll dress".4.~Q'tnikbn. oьavezno upotreЬijavalo 43rd LESSON ...njoj је potreЬna pomol:.. dres . l. hoeemo li da uzmemo taksi? (3)? PRONUNCIATION 1. 9 Brzo eete nauciti engleski ako citate ро jednu lekciju svakog dana. glagol ··to dress"' (оЫаМi se). Rec "'shall"' se uglavnom upotreЫjava za sugestije: Pada kiA&.

13.)D straik . Hotemo li 'I'EtЬtras iCi da vidimo onaj novi film? ..5.. Shall we go to see that пеw film tonlght? . on strike.(5) Some тоге: ја! malo (viAe). tju :bz .3.4. Da telefoпiram u kaпcelariju i kЫem im da Се~ zakasniti? Ја cu voziti.4. tsmo zвkвsniti? late? 2.. Who will come with me? AE8ENJA ZADATAКA 1. . . you if he . Ов li dв ти tвlefonirвm dв ти kskm dв 1 phone him to him we li mi pomoCi. TreЬete ti jol malo novca... OВJA$NJENJA (nastavak) .2. .. . тolim vвs. 6i 'ofis.)fi:. Ne felim vi§e: 1 want по тоге ili 1 don 't want впу тоге (setite se pravila: nikada dve negacije). car. 'reinil]. Podzemna Тhе tuЬe !вleznicв te blti и Atrвjku.149 one hundred and forty-nine one hundred and fifty 150 10 11 12 13 14 How much money will you need (4)? Shall 1 give you some more (5)? Will you give me some more coffee. you'll Ье late. Will 1 пееd my peaaport to go to Englaпd? .• 1 .tt.~'d!esЬnz . . 'rneinli ju:zd Љ: s. you help me.3..Zelite li ја! malo? Give те some тоге informstion . . don't understand..5. 10 11 12 13 14 Koliko се ti поvса trebati? Da ti dam јо~ maio? Hotete li da mi date јо~ malo kafe. НоОвtе mlиlng worda: 3. ni:d. .10. zakasnite. ti се~ (vi cete) imati proЬiema.. . .11.)ЬJ~rnz. .. molim vas? Kako се~ ici па posao? Podzemпa ~elezпica је u ~trajku. . lf they doп't hurry up they'll Ье late. Ьоlје uzmite kolв.2. ? 43rd LESSON .. please? How will you go to work? The tube's on strike.Dajte mi malo vi§e informacija. ti се~ (vi cete) zakasпiti. .. teik mai ka:.. . јв jol ne rвzumem. . you will have proЫems.. Shall 1 phone the oflice and tell them you'll Ье late? 1'11 drive. EXERCISES 1...1'11 take my саг. $tв Cel гsditi вkо njegв пета и kuCi? What . 'pr. Ako 88 oni ne po!ure.Uzetu svoja kola.. You'll пееd some more mопеу. Оо you wsnt some тоге?. 'k.12.. you take 4. Za "ne viAe" reti 6emo по тоге. Ко te poCi sa mnom? Flll ln the 1. НоСе li mi treЬeti (moj) pasoA da idem u Englesku? ..

WШ . је.1.. 'pa:ti.7..З. пiје. u".sve. ali пiје mu milo (пiје kad ја pozajmljujem пjegove. . so'pouz. 2). опi tive u Aatoru! је moje pero? . hi~ .•· wШ.ту hoUie.4. пjihova Ne.Ра. Wheгe heгs (3). will Ье .9.. aiv . tvoj fuпti. ne mofe se reQ "а my friend".. but he lan't pleased when 1 Ьоггоw his.rou hiz.6. She's lмide: ona је unutrв.st)'- thing . in'said. вnything . . am looking10me0ne who . jedan prijatelj ocl tvojih itd. . upotreblti moje.. 'w.unutar. sometning . h1:z .will Ье. ku~ је mапја od tvoje..8. their Whose is this aporta-caг? - C:iji је ovo sponski auto? .. Trallm ko de kupiti moju kuCu. .do. ln fact. а u пjemu ima deset These people аге all fгiends of want to come to the perty..tell.neito. j:~:z .(2) Тhing: stvar. all of them? few of thein. па primer.your.Ра.Evo. Оп Well.2. Zapravo.Njihov је..ia not in. one hundred and fifty-two 152 tor will buy . in fekt 6ei liv in ~ sa nil1a. (doslovno: jedan pri}atelj od mojih. . ovom imenicom sastavljene su zamenice e. it's not yours./A$NJENJA (1) lмide znal:i . No. Pretpoatavljam da su veoma Ьogati.Well. She's outside: ona је napolju.. 'b. How do you know? ..3. (zar) svi (od пjih)? . it's mine. lt's theiгs. Ovi ljudi su svi пјепi prijatelji... 'sp. mpj Otkud znaA? .. you can use That's very kind of you. регhера 8 78 9 - Gde mine.still. . hu:z .NJA ZADATAКA (nastavak) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fourth (44th) Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Give me that wellet. . What.. ju:z main.5. - is my pen? . they live in а tent! 08. реп. (1) Не Ьorгows my things (2). zato ве upotreЫjava ova konstrukcija: в frlвnd of mlne.pleaae ... . They only а 5 - pozajmljuje moje stvari. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset ~ lekclja 1 - 234 - Daj mi taj пovaпik. .Jedan тој prij~j".. motda samo пekoliko zadovoljaп) пjih..). Shall . Sta.had Ьetter .. (N.. _ (3) l8pred prisvojnog prideva ne mo!e se upotreblti neodredeni elan.Ьilo Ata. 1. .):tska:. 'b::wouz mai 8iжзz . nothirigPRONUNCIATION 1. 44th LESSON . 1 suppoae they аге very гich.Неге. Suprotno је outside (aut'said). and theгe аге ten pounds inelde it.unutra" а takode i .. its 6t:~z. motei То је vrto ljuьazпo od tеЬе. house is amвller than yours.151 one hundred and fitty-one nвkogв 5. а frlend of )OUГS itd.. Опi hote da dodu па l?rijem.bt its main. pli:zd . She's outsidв thelюuse: ona )8 van ku6e. ..

..Oiq 'i)Sk:J (4) Whвt. Ьor~ow опе of your _Ьooks. it's 2. . ·Pa·sao pr .-. OIIJASNJENJA (nastavak) tent. on (i) nema novca! . . _· 13. sweet and nоЫе.. eete (опdа) jesti? koja zпа сепu svaeega (Oskar Vajld).. . . mof је. . а (пе zпа) ud~~ Ciпik је оsоьа vredпost пieega 12 13 14 And what аге you going to eat? А cynic is а person who knows the price of everything and the value of nothing (Oecar Wilde). l'm pleased to kпow that 1. Whose are these репs?. kakav1'? What аге your friвnds like? Кakvi su tvoji prijatelji? (5) U reti honest. l!1iji је ою IIIЮr? .5. Ра ~ta Оп је ро~tеп.З.3. Нvala vam. se za Harolda. ? _ lt's 3. Zapravo. . 10 11 - So you're going to marry Harold. . .:Ј 'sinik ... . She still waпts to m8r а mJIIюn~lre. slovo h se ne izgovara. . What is he ltke (4)? He's honest (5).t waild. Тh8nk you. Milo mi је Ato znam da ideA na odmor (letovanje). Flll ln lhe mlnlng worda: 1. He's poorer than me.v evrt 0IIJ . Свпа i vrednost nisu isto (istв stvar). kind.6.•· Ona јо6 uvek h06e da se uda za milionera. - 2. . . nвgo novac и njemu! Не the ..а• : -:. ln fact. .Njihov је. lt's . 1waпt to 1. . On је siromdniji od mene. 'veltu: ov 'м. Cija su ovo pera? -Моја su. kao i u hour (sat)! EXERCISES RERNJA ZADATAКA youre gotпg оп holiday.. . . to је vrto ljuЬ&zno ocl vas.5. · · · . . Kakav је оп? mio i plemeпit. .10 'meri 'h~~m~ld 1 ·k end 'nouЬJ. one hundrec:l and fitty-four 154 А cynlc Clnlk 10 11 12 13 14 1 tako. . that's very kiпd of you. ! Ьut the money 4. . . and 44th LESSON .153 one hundNd and fifty-ttv. . Hot:u da pozajmim jednu od tvojih knjiga..11.. · · ' · azs . Jike? zn&ei . . he hasryno money. gentle. ... not the same . ljubazaп.6. Оп ne pozjвmljujв noytsnik. is this . Ьlag. .2.4. 'ao:Js~ kaind 'df:entl swi. . Nije . .They're miпe.

· _ 1 14 · с1 ••• tu'ae&. . Then we'll take (4) her with us and vlsit the antlque shops. .if the weather is fine.t. .it like? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·flfth (45th) Leuon Hollday plana 1 2 David and Joan are discuasing their plans. Alj zвSto? Nema ita da se radj u ovo dоьа godjne. . but David. 'Ьraitan. You mean: when you want to go away. (З). Onda ~mo је povesti sa soЬom ј posetjcemo starjnarske radnje. preporutljiv za upotrebu u finom druttvu. .155 one hundred and titty-tive one hundred and tifty-elx 156 5. Кrajnje n se ne izgovara. ali Dejvide.5. en t1:k. .inside it. Whole . роЬеСi. povesti"...12... То drive away. . .. . Yes. new sporta--car .4. 'we& iz fain c1r • а Јао ба. motemo da se vozjmo dut obale ј da obldemo sva ona mala sela.lt.2. Mjslii: kad U hoeei da otputujei.. 1 think we'll (1) go to Brlghton next weekend. 1.thlng. Моја majka dolazj sledШg vikenda. ? 1.odvesti se. Povedite me sa soЬom: takв те with you. Da.5. {4) То tske. Кilkav је? You've got а What's REIENJA ZADATAКA (nastavak) . not yours .. Da.She's arrlving on Frlday. OIIJA$NJENJA (1) Ovde nije upotreьtjeno progresivno sadatn)e vreme (we аге going) jer је u pitanju јо! neizvesna radnja (misl~'!! da Cem~ iCi). _ 7. Price . М jslim da ~mo otjcj u Brajton sled~g vjkenda.But she only comes once а year.theirs. and it's always when we want to go away. w~~.4. Yes. ovaj . we can drive along the coast and vlsit all those llttle vlllages. doesn·t ьorrow . Znam.value are .prokletl .. а ~i~ :-. .tent. . But why? There's nothing to do at this time of the year. . dis'kлsirз. . Do devola! . uzeti". •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset peta lekclja Planovl Z8 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 18ШУ8nје (odmor) 3 4 - 5 6 - 7 8 · 9 10 11 - Dejvjd ј D!oun raspravljaju о svojjm planovjma.. .Ali ona dolazj samo jedanput godjinje. _ 13 'na .Ь1 • а wc1. 'vii:Юf:iz.wallet . .Ona stite u petak.:tlidci plcnz. Тi imal nov sportski auto. er . alj pomjslj (pogledaj): ako vreme bude lepo. PRONUNCIATION h. ј lo је uvek kad mi ho~mo da otputujemo (odemo).2. ko_ust.. mofe se primeniti i па ljude u smislu . l'm 10rry. 1 know. · · · 1 45th LESSON .. Му mother's coming next weekend. to run sway . Damn (2)! . . ·~i~it a:l бouz: . {3) Prilog аwву oznвCava udaljavan)e. lzraz П1)8 Ьв5 . ali se 6esto l:u)e. dem.mine. .otrl:ati. f1:l ct houm а'mло.3. . but look . lzvjnj. {2) Zapovedni niiOin od glagola to damn.

comes . vktlm.even one hunc:lred and fifty .3.really.2. lf you come tomorrow. . l'm Flll ln the mlaalng worda: 1. 2. НООеtе li moti da mi PQD)mlte pet funti? ..157 one hundred and fifty·.2. Ье nмty .. dvвput. .3.4. year. . Svi ti ljudi su moji prijatefji. All those people are friends of mine. U ovo dоЬВ godine. Ona stile Damn. . . don't . Will you Ье able to lend me five pounds? . very lldiEN.once а. mi smo uvek fJ/1 odmoru. Ona dolazi Shв sвmo jвdвnput goddnje.. She .5. Dejvide! Nemoj da si zloЬon! Dotekacu је (sre§Cu је) na stanici.. weare on 5. David! Don't Ье nasty! 1'11 meet her at the atation. Ьudute vгeme se gradi pomoCu izraza to Ье аЫе to (doslovno: blti sposoЬan da}. ne budi zloЬna! Опв је zaista июта simpвtitna. moti 6ete da nam pomognete.moCi Cu da idem.sorry. Оп Се не se oset:вti (kao) kod kude вt sв svim tim starinama. 12 13 14 - Oseeate se kao kod svoje kute medu onim starudijama. Psrdon. with .4. 3. Joan. Ako dodete sutra.. . .. 1 will ask him the next time 1 see him.3.4.5. 1 wШ Ье able to go .5. then we'll Ье вЫе (5) to make our plans together. wlll feet . Upitat:u ga ltedet:i put k8d ge. EXERCISES 1. . а onda temo moci zajedno da planiramo (pravimo planove). ! She is . lght 158 12 13 14 She'll feel at home among all those old things.. seven and the саг 45th LESSON .all .IA ZADATAICA 1. Prokletstvo. 1. D/oun. OВJASNJENJA (nastвvвk) _ (5) Poito glagol свп nema infiinitiva. . is arriving at . . the и sedam а kola su jol и gвrвii. . John feels at home in London. twice. you will Ье able to help us..home . those 4. Dfon se 08868 k8o kod avoje ku6e u Londonu. .is still at . this time of the year alw8ys.antiquee. At holidвy.2. .nice.garage. . only.

. PRONUNCIAТION ~~~т. wlnteг. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Read this lesson as usual.. ·_н: 'bal. then answeг the questions aЬout the pгeceding one. onda odgovorite na pitanja о prethodnoj (lekciji). leto. summeг.3.tam 'w1nta. OВJMNJENJA (1) How often: koliko Cesto./. What аге David and Joan doing? Wheгe does David want to go next weekand? Does he want to go to Вlrmingham? Does he want to dгive to Brlghton? Who is arrlving next weekand? How olten (1) does she come (N.. 'a:nsa tn . (2) Obratite pai:nju da se krajnje n ne izgovara.:_ Ј.11.'kwes&nz .: i)..'we6a.. -... 'тл~ in (i).· · ·. ~бth LESSO~ . 2 з Sta rade Dejvid i Dloun? Kuda ho6e Dejvid da ide slede6eg vtkenda? НоСе li da ide u ·вirmingem? Но6е li da (se) vozi u Brajton? Ко sti!e idu6eg vikenda? 4 5 6 7 8 9 10 11 Koliko 6esto ona dolazi? Sta 6е oni da rade? Mislite li da Се iCi vozom? НоСе li vreme ЬШ lepo? Gde 6е Dejvid da se sretne sa svojom ta~tom? 12 13 Кsda ljudi uzimaju godi~nji odmor? Cetiri godi~nja doba su: prole6e. jesen.. autumn (2). sлma pri"si:dirз. ЗЈ? What will they do? Do you think they will go Ьу tгain? Will the waatheг Ье fine? Wheгe will David meet his motheг-in-law? When do paople take theiг holidays? The fouг иasons аге: spгing. Ne zaЬoravitв da podignete glas па kraju upitne reeenice. wta dлz _ 4 ·ьа· 10. spr11) 1 . . 'ju:f:ual · · ·. ztma.one hundred and aixty 159 160 one hundred and fifty-nine Forty-slxth (46th) Lesson 1 2 з Cetrdeset iesta lekclja 1 Pгo6itajte ovu lekciju kao i obl6no.· ~~~:а~·· Ьа1 tr~in-.

.Uk? the exam Flll ln lh8 ml881ng worda: 1.hope. "svaki svoj ·: Englez govori о svojoj.? 2.5. Naravno .What are you doing? .will Ье. you think . Ne. are. з. How often do you read this Ьооk?.2.Once а day.5. ."· Koliko 6e8to tital ovu knjigu? .kafe Englez .. nвdam se da Се Ьiti lepo. Mi uzimamo (svoj) и pro/eCe.mean. Као i оЬiакЈ. oni uzimвju (svoj) godimlji odmor и leto. Ako tvoj radio ne radi. . lt very ... . дs they holidays in RE$ENJA ZADATAKA 1. . you can Ьorrow mine. we're taking our holidays in wlnter this уеаг. (2) Podseti6emo vas da se od imenica sa zavrletkom -у mnot. ~ta radi!? PiAem pismo. will Ье.. you OIIJAiNJENJA PRONUNCIATION Ј. lf your radio doean't work..2. ВЮе И510т8 hladno о~~е zime. $ta оп /юСе da kaJe? З. .are taking their. on se na !alost јоА nije vratio iz Brajtona."· does.will Ье difficult. а Francuz о svojoj zemlji. No. in .summer.Jedanput dnevno. Mislite li da Do 6е ispit Ьiti te.winter. What he .spring .vi Francuzi niste dtentlmeni. . mi ove godine uzimamo godilnji odmor u zimu. 4. . 'dfentl- (1) Rвspвctive znae. 1.5. . Of course . 'iugli!mв:n · · · 'frenfmв:n .3.4.ours. 1 We taking fine. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset иdma lekclja 2 Jedan Englez i jedan Francuz diskutuju о svojim zemljama (domovinama). mo!eA da pozajmiA тој. .l'm wrtting а letter. usual. - 5.says the Englishman Frenchmen аге not gentlemen.na gradi па -lн. this 2. As usual. као i oЫtno.161 one hundred and aixty-one one hundred and 8ixty-two 162 EXERCISES 1.. it •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty·seventh (47th) Lesson 1 2 дn Englishman and а Frenchman аге discuesing theiг гespective (1) countгies (2). dis'kASiu бt~ ri'spektiv 'kлntriж. 47th LESSON .3.2.l'm alrald he lon't back from Brtghton yet.cold.

. 8. .odgovara njagov prijatelj.. (4) То tвste znКi . "slaitli ~·niJid. 'kcip~ЬI.5. klлb. They taste (4) the soup with great lnterest. Ta~no.. for exemple. tcist .. Ра.9. Namerno" Ы se reklo оп purpose ('pe:pes). 'fлni 'stori. .... 'cnt~ ~~ 'ba:6ru:m bai mis'tcik. sir. i jedan kate drugome: То је interesantna supa. 7 .7. .Exectly .4. na primer. goapodo".kuiati.. what do you say? 6 . On mote da opi$8 lepu devojku ne upotreЫjavajuti gestove. goapodine.11. .. i vidite mladu tenu (damu) kako se реге. Dva engleska d!entlmena jedu (obrok) u svom klubu.. malo uvreden (neznatno iznerviran). sllghtly annoyed.ali dfentlmen kata: "lzvinite.163 one hundred and eixty-three one hundred and aixty-four 164 And why not? . ri"plaiz . ig'za:mpl .. proьati" (hranu).. 18. 4 Well.imati ukus" а takode i ." З - 3 - А 4 5 zaAto? .11:.says the Englishman .:. ig'zzktli scz..3. ProЬaju supu s velikim interesom.. OIJAiNJENJA (nastavak) mcn. di'skraЉ ~ 'priti g~:l wi'6aut 'ju:ziq 'dicsfn:. and he elways hears а funny story for the first time.. . (3) Mistвke: greAka. ako udete greikom u kupatilo.but а gentleman says: "Ехсuи me. 5 and you see а young 18dy weshing.. . 'л~. but not а great soup... јлq 'lcidi 'wiJ!iq. ali to ni)e velika supa." 8 8 8 9 1О А gentleman is а person свраЫе of two things. Не can descriЬe а pretty girl without using gestures. and one says to the other: lt's an lnteresting soup. 10 11 12 13 - D!entlmen је оsоЬа sposobna za dve stvari. t1 12 13 - Two English gentlemen аге eating а meal in their club.We say "Ехсuи me..kate Englez.repllel his friend. i on uvek ~uje vic (smeAnu pri~u) prvi put. grcit 'int~cst . Ьу mistake: gгeAkom . Ata katate? кatemo 8 7 - "lzvinite. medam". if you enter а Ьathroom Ьу misllke (З). 47th LESSON .

4.. Ako grвlkom udвte и kuhinju. 4. - 4. can see 5. . Molim vas. discussing interest.think •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-eighth (48th) Lesson 1 How far is it to the station? (1) far. They are - their - you say? . This machlne (m э'Ai:n) is сараЫе of meny things.Why not?.kitchen . - .Юim dva gospodiflll kllko jвdu (svoju) supu.2.3. izgovaraju dugo i nagtaAeno (tu:). -8. Oh. Ova mdina је sposoЬna da utini mnogo stvari.165 one hundred and eixty~flve one hundred and eixty-e&x 166 EXERCISES 1. З. koji se 48th LESSON . .mistake . respective countrtes with 2.do . Не doesn't want to come. k:):J ju: ~ sousi':)l~diist 'stлdiiQ бi 'teksi . kao i broj two.5. can eating their. enter . . . Оп тО!е dв ор&Ј/ври devojku ne upotreЬ/jвvajuCi gestove. . .3.6. . О. Не а girl without 1. . whet .4 On govori engl•ki Ьеz grelke (Ьеz pravljenja grelaka). not too •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset osma lekdja 1 Koliko је daleko do stanice? daleko. Јв mogu dll . Please .4. Ја uvek grelkom uzimam njeoovu tainu. iz '2vridf (1) lmajte na umu da se ovo too. His friend is crltlcising him and he is sllghtly annoyed. - 2. ne suviAe OIIJAANJENJA PRONUNCIATION 3. о 5.pretty . two gentlemen soup. 'plenti. za гazliku od predloga i veznika to.this .. 1 elways take his Ьsg Ьу mislllkl.? Za6to ne? . Ntegov prijatelj ga kritikuje i on је malo iznerviran. 118 kJUetв? Ьу RE8ENJA ZAIIATAКA 1. proЬIJjtв ovo vino i recite mi Ata mislite wine and njemu.5.2.tell те . taste of it. Oni rвsprвvljaju о svojim zвmljam8 s velikim intвresom.using gestures. You Englishmen eat lladly. On ne f:eli da dode.З. what you Flll ln th8 mlulng word8: 1.. - descriЬe great. Vi Englezi ве lf you the rd8vo hranite (jedete). Не speaks English without meking mislllkee.

1'11 walk.da је samo jedan od 920 Engleza visok 5est stopa? Da . 'blzn~smaen. 1 cвnnot even think of it. 4 5 6 - 7 8 9 10 Jedan sociolog izu~v...says the girl . (1) Као i u honest.S. 'sш~ma. ta:l.kaie devojka . she cвnnot tell you what 1 think of you. (nastavak) а izgovara sasvim kratko (tu). 'nail 11.uzeti''.7..ali uvek је on (taj) koji sedi ispred mene .a proset:nu visinu Engleza. -8.. dis'an~st...treЬati" kad је ret о trajanju neke radnje. and as 1 am а gentleman. frлnl . (4) Тhв English .. i u pridevu suprotnog znatenja dishonвst slovo h se ne izgovara.11..f:ini.Englezi (u calini. hvala. k~m'petita •. .9. 11 12 po§to sam ја d!entlmen. ona vam ne moie re6i Ata ја mislim о vama.n one hunclred ancl eixty. lmam vremena napretek. Jedan poslovni ~ovek pi5e konkurentu koji је vrlo neposten: "Po§to је moja sekretarica dama. vofnje i sl. houp.No thanks. hoda. (minuta) kolima. ne smem t:ak ni da mislim tQme.. but as you are nelther one nor the other.167 one hundred and aixty-eev. 1 have pienty of (З) time.u Ьioskopu. а samo dva Da vam pozovem taksi? . Da li znas . (2) Videli srno i iz ranijih primera da to tske.Ne.. kao narod). Jednina је an Englishman. Do you know .he says to his glrtfriend only one Englishman in 920 (nine hundred twenty) is six feet tall? Yes . Shall 1 call you а taxi? . А 2 з Potrebno је oko deset minuta hoda. i6i 6u peske (hoda6u).We on svojoj devojci . .lght 188 2 з lt takes (2) aЬout ten minutes on foot and only two Ьу car. dоЫја zna6!nje . u oЫl:nom govoru l:esto se svodi na bait. 4 5 6 7 sociologist is studying the вverage height of the English (4). ali posto vi niste ni jedno ni drugo.. dakle uz imenicu bllo u jednini ili u mno. 48th LESSON . (JI PltJnty (doslovno: oЬilje) of upotreЬijava se kao zamena za much ili za твпу.. 'p:lfrend .but it's вlways him that sits in front of me in the cinema. nadam se da razumete!" о а 8 9 1О 11 12 А businessman is writing to а competitor who is very dishonest (5): "As my нcretary is а ledy... 1 hope you understвnd!" OIIJAЙNJENJA t~. 'raitiJJ •.. 'sekr~t~ri. 'leidi.

Ьilo §ta. .2. З i 5. Whвt is thвt thing you're wвtching? . Neither.at o'clock. . br.only take.you .2.z" osim posle suglasnNfa t. s··. . nothing . What do you think of this laason? . treьa da ode do stanice? .plenty of. 1.sorry. 5. 2 i З. iao mi је.5. gde је jedino moguCan izgovor .. 44.Okp 40 funti nedeljno.? МоЈето to phone tomorrow 5. br. Ne. No thanks. go we ha110 time.ono sto on We. Da li da gв zamolim da vam 181efonirв sиtra и Sest sati? six 1 ask .3.. 45. obja&ljenje 2). Samo jedan od dvadeset ljud1 nos• Wir. br.can. tмнything sve. are you? - 1 tell you da se krajnje . Shall .ni§ta.. 6emo peAice.4.р. А thlng (vidi lekciju 44. snything . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrcleset deveta lekdja U engleskom imenica thing ne mora da se odnosi samo па materijalnu . Something ndto.5. Paul RERNJA ZADATAКA 1. 4. 1. Кolika је prOfМIOna nadnica u Engteskoj? '--. .5.3.. meters. Theee. How long does it take to go to the allltion? . Koliko ste visoki?. nego se javlja i u takvim obrtima kso §to је the things he says . Who is 811ting in front of them? .him . half an hour З. РоtгеЬпо је S8ЛЮ ро/а иrade ove veZьe. we'll go on foot. se 2.to do. f". Podsedвmo vas .1think it's George.. Only one man in -nty wears а hat.. 1.. . svdta.4. Ni Pol ni ја ne moZemo da dodemo sиtrв. k...3.2. iCi Ко sedi ispred njih?.§ta је to §to gledd? 49th LESSON . s" izgovara .ја mogu mnogo sta da uradim. tafl .Mislim da је to 02ordf. . -6. We Flllln lha mlaalng worda: 1.6. .stvar" Ш predmet.. .on foot . iCi p§ke: imamo vremena napretek. 1 ~n do твпу things. . l'm Ata mislite о ovoj lekciji? .4. hvala. Кoliko vremena come sata d6 se tomorrow.in. How much is the average aalary in England? . . exercises .Ne Ноw mogи da vam laJlem и metrima. can .nor.AЬout forty pounds а week.cannot (can't) .188 one hundred and aixty-nine one hundred and aeventr 170 EXERCISES 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-ninth (49th} Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proa!aJIII oЬjlllnJanjll u lekciji 4З.

its. 2. Whst. vee З. &. Ni meni.Wh8t shs/1 1 do? .Od sutra zapoёinjemo drugu. Umesto ту imamo mine. Tako прг.s" па kraju: yours. theirs.171 one hunctred and eeventy-one orw hunclr8d and eeventy·two 172 2. sa пај~еМе mo!e zameпiti sa Оо you w8nt те to + glagol. How far is it to the st8tion? . . PM/jivo је protitajte. . PltenJa 88 "how".koliko" kaie how тисh odnosпo how твпу. how long (koliko dugo).Na8a ulica је Ьоlја od пjihove. itd. 1 don 't like 811 these questions. naseg rllds. а ostalima dodajemo јеdпо . how often (koliko ~esto). nemojte se brinuti: to је пormalпo. 1. Не wi/1 not (won 't) Ье вЬlе to вnswer hiтself. Whose is this wsllet? lt's тine. We're friends of hers. Mi smo пјепi prijatelji. his ostaje nepromeпjeпo.Sha/1 1 са// 8 taxi? . aktivnu tazu. З. veo. дkо ih na~inite u umerenoj koli~ini. а onda srpskohrvatski tekst usmeno i pismeno ргеvвtШе па engleski i proverite da li vвm је prevod tatsn. Zllpemtl\8: Whsn wi/1 уоџ Ье able to leave > - Каd cete moci da krenete? sreCe! 49th LESSON . Od sada Cete svвkog dana ponavfJ8fl ро j«Jnu raniju Jekciju. .. ali treьa zapamtiti i druge komЬinacije sa reeju how (kako). Не's а friend of тine: оп је moj prijatelj (јеdап od mojih prijatelja).а).Shs/11 open 8 window?. Don't Ье nasty: пе budi zlоЬвп. Мгюgо 5.alal vam vera.Zпamo da sa . Ne svi4.Kol iko је daleko do staпice? Но w often do you go to Eng18nd?. 5..oЫast u kojoj mo!ete da briljirate. Evo kako: poAto budete protitali 50.Da otvorim prozor? .ma korisпe pri postavlja- Prevod: 1. Prt8voJne Z8menlce. Reci cu mu kad ga vidim. DRUGA FAZA. vratiCete se па prvu. . То је nвjtюlji natin da utvrstite svoje znanje i da 18 nsttiknete da prirodno govorite engleski. Koliko је daleko odavde po6taпski ured? Qdabrali smo гееепiсе u kojima eete verovatпo pogre6iti. з.. Ako ne пa~iпite пijedпu gre6ku . 811 of уои• б. а пе опu prili~пo 6iroku . Оп пеСе moci sam (li~пo) da odgovori. ~ se da nettJte imati teAkota. Mogli blsmo vam dati lak6e гееепiсе za prevod. hers. 811811 (lekcija 43.1aju mi se sva ova pitanja.Koliko ~to idete u Eпglesku? How /ong is the journey froт Brighton to Birminghsт? . lekciju kao Sto ste t dosad ~nili. svi vi? 6.(Zelite li) da pozovem taksi? .Koliko је dugo nju razпih pitaпja: putovanje od Brajtoпa do Birmiпgema? 4. 4. 2. Shs'/1 feel at hоте: опа ее sa oseeati kao kod svoje kuce. Ciji је ovaj пoveeпik? Мој је. ту Ьооk) пеgо stoje same za sеЬе.Kada nisu upotreЫjene ispred imenice (npr. How fвr is the post-office from here? how tвr (koliko daleko).Ova kuca је moja. Our street is Ьetter thsn thsirs. ali ovde паm је cilj da obradimo va8a slaЬe ta~ke. dobljaju poseban oЬiik. Neither do /. /'// te/1 hiт when 1 sse hiт. Тhis house is тine . 4. Prevedlte na engleskl (pismeпo prilikom ропаvlјап. ours. $ta. broj 3).$ta da radim? Shs/11 . 5. .

but they аге not too compl icated. Fог exemple: to look.кnpllkelt!d. kwa1t 11. he had. 2}. so now you аге ready to leaгn the past tense.There аге.-:. 50\h LESSON . Jaikt . to smile...1 za:mpl. we wеге (2). оп је Ыо. Slmp!J. to woгk. Na ргimег: gledati.. kao u listвnвd (v. опi su Ыli. and simply "d" to the inflnitive ending in "е".1. they liked. парогпо гadili. (2) OЬreti!O pa!nju na izgovor (wo:) i razlikujte ga od whвre (w<e)gda.·: rek:l:dz а: teiJ1.. 1). 13 14 Mi smo јuЬ. . John and Реtег wеге theгe. infl1fld«< (in'tendid). а daпas moramo da pogledamo ne§to novo. Dodate "ed" iпfiпitivu ako se оп zavrtava па suglasпik.. lnaole se iZgovara samo d. kao u . :redi tu. he worked. lma.. .. .. of course. . Voleti. Ја sam prol!le пedelje imao паzеЬ (kijavicu) i Ыlо mi је prilieпo lol!e (Ыо sam sasvim Ьolestaп). he was. 'simpl.~· _1k'str1:mli . wa:. kould .. а ti si Ыо (vi ste Ыli). . Опо postaje "had": ti si imao (vi ste imali).~·. k. .3. some iгregular vегЬs..l~:n. "То Ье" has two foгms: 1 was. (ili trake).(1) Slovo в u nвstavku ''ed" и ne izgovara. О по је vrio jednostavno.S. lt is very slmple.lnfinltlve lf lt ends ln а consonant. ju: ed . nekoliko nepravilпih glagola. пaravno. . wa:z ... опi su voleli. ·.10.. Ьi'kлmz hed.· I1S?nd ·. Vi ste pogledali lekciju i slutali ste рiОЬ.· . а naprosto "d" iпfiпitivu koji se zavrйava па "е" . rnлst luk et 'sлm9iq niu:. mi smo Ыli. 1 rqjel• . D!оп i Piter su Ыli tu.. "Biti" ima dva oЫika: ја sam Ыо. smaild .1: wa:kt ha:d 'jest~i '. Jukt ..10.7."lrld ('wontid). 'blzi. radio је. lt Ьecomes "had": you had (N. "То have" is extremely almple. 13 14 1 had а cold last week and 1 was quite ill. Nadali smo se da Ь. boupt . рв ste seda spremпi da naueite pгoilo vreme. Pogledajmo п&Ае stare pгijatelje "Ыti" i "imati". You looked at the lesson and llstened to the recoгds (ог tapes). ра :s. а pos~ Ьezvu(:nih sugloonlka to doe iZgovara t kao u worktкl (wа:Щ loolrtкl (lukt). OIIJAI!i. оп је imao.б. "lmati" је krajпje jednostavпo. rвtenicu br. Let's look at оuг old fгiends "to Ье" and "to have". ali опi пisu suviAe komplikovaпi.. '. You see how slmple it is! We had dlnneг at eight o'clock.13. mi smo se smetili. 1 looked.IENJA PRONUNCIA ТION : ·. You add "ed" to the . ka~niНit. We hoped to see hег but she was busy. they wеге. and todey we must look at something new. 1n fina~~v ·. gledao sam. Vidite kako је prosto! VeЬ>rali smo u osam sati. and you wеге. smetiti se. . То like. OSim ako mu prethodi t Ш d. ...173 one hundred and eeverrty-tlvee one hundr8d and мventy~tour 174 Fiftleth (50th) Lesson Тhе Pedeeeta Proilo vrerne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 lekdla past tense 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We woгked (1) haгd yesteгday. raditl.t _tens.mо је videti ali опа је Ыlа zauzeta. :. we smiled.

. је smetao. Оп mora naul:iti da bude ulШviji.5.was quite.amved was late. .2. Svaki put kad sam hteo da radim. They flnished their meal and went to Ьеd. zвtvorio је knjigu i poptmio lulu. Mi smo оЬоје blli spremni u sedam sati..175 one hundrecl •nd aeventy-tive one hundred •nd aeventy-.x 176 EXERCI8ES 1. . 5\st LESSON . Не must learn to Ье more polll8. Vidite kako је to З. Flll ln the mlnlng worda: 1. .4. four REЙENJA ZADATAКA when he Не 1.:z . (1) Kontrakcija: vidi re~nicu br. 6i:z . Каd је zav~io. Whenwe young. . She а cold and ш. wanted . Кlld smo Ыli mladi. we time. . Bilo 11 је Cetiri sata kad је stigвo. .1. ali nisam telefonirao. ali nije Ыlо nikoga kod kuCe kad smo pozvali. was . 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset prva lekclja Joi proillh vremene think so. .Mislim da jeste (mislim tako). the Ьооk and When he had а р1ре. imali smo vi~ vremena.had more.З.me. 4. finished .work .3... Вiо је и zakaSnjenju. OВJA$NJENJA iot:~'roaativ PRONUNCIATION m. .. .closed .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-first (51 st) Lesson More palt ten1e1 1 Was he at home yellerday? but 1 dlcln't (1) phone. prosto• 1. he disturьed ZA PONAVLJANJE: 1.4. ' he 2.smoked.5 were . but noЬody was at home when we called. .3. You see how 1lmple it is! 5.5.2. w.. . Ona је imala kijavicu i bllo јој је priJIOno lole.: pa:st 'tensiz.2. . Every time 1 оп т. .. We were both ready at seven o'clock.. 'didnt foun.. 1 - Је li on ju~e Ыо kod kuce?. 5. ..3. . to .4 Oni su zavrtili svoj obrok i oti§li u krevet. had .o'clock .

IJ . (3) ОЫ~nо pro§lo vreme (past tense) upotreblja.Не called yesterday. Gledala sam u njega. Sta ste radШ posle predstave? . Је li dobro glumio? Nisam pratila (posmatrala) glumu. Ne menja se glagol.12.pozori§na "lgra". .. 1 looked at him... Did they . Qnda za§to ste i§li? .7. laikt & mein 'aekt~. du: n. . Recite mi.. Jвst night... . ?: Did they phone you? OВJ. (5) Od glagola to dream postoji i neprav1lno pro§lo vreme. је li komad Ьiо zanimljiv? . Jesu li . а koje 6emo upoznati kasnije. 51st LESSON . itd. ~ Did he phone? . Оп nije telefonirao.Sanjala sam о glumcu! дli Did he act well? .Jesam. З These are the interrogative and the negative forms in the past. Ыо је па grtko. Nama se on nije dopao (nismo ga zavoleli). did. (4) то play.li telefonirao? .1 dreamed (5) aЬout the actor! 13 14 On nije: njemu se nije dopao komad. pozoп§n• komad. .. . PostOJI 1 drugo pro§lo vreme koje se upotreЫJ8va za Јо§ nedovrienu radnju..da nije" (da nisu. 6 Ouestions are евsу. "Ne m1slim tako". 'tai~d ai klouzd mai aiz.1 dlcln't underatвnd very much. Tell me. but he dldn't see me. it was in Greek.) zove se game (geim).1 dlcln't watch the acting. .igrati. в play.1 liked the main вctor.Nisam ga videla.. • (2) Tamo gde mi ka!emo "Mislim . itd. he dldn't: Не dldn't like the play. but 1 was so tlred 1 closed my eyes. Не did not (dldn't} phone. wat бi 'aektio. We did not (dldn't) like him.. ali me nije nal>ao (video). . ...m.. 2 З 4 5 6 7 8 g - је ju6e dolazio (zvao).9. too: Did he like it? Did she phone? 7 8 .:g'zili~ri du: .1 dldn't see it.. Then why did you go? ..9 Did you like (З) the play (4) last night? . .va se za radnJu koJa Је zavr§ena. 'kwe~ а: i:zi. dostovno. ari:k. da neCe. jeste li i§li u pozori§te?. 4 You do not change the verb.177 one hundred and aeventy-aeven one hundred and aewnty-elght 178 2 ·. лnd~'staend . '6i~t~ . you almply put the auxlliary "do" into the past "did": 5 1 did not (dldn't) like the food. dri:md a'baut. ра i prilog ~hen . ili kada se u retenici nalazi r'leka odredЬS za vr~~ (yesterday.kada).t teind! .. . dreвmt (dremt). sportska 1 sl. lgra u naAem smislu reti (dru§tvena.. But did you go to the theatre? .. What did you do after the play? .11.. Ovo su upitni i odrefni oЫici u pro~losti. was the play lnteresting? ... aekt ..1.Nisam Ьа~ mnogo razumela.1a:st nait. .Dopao m1 se glavn1 glumac. ~ 4.Yes. .6. 1 pitanja su laka: Da li se njemu to dopalo? Је 11 ona telefonirala? On Је 10 11 12 - 10 11 12 1З 14 Da li vam se sinot dopao komad?. ? Jesu li vam telefonirali? Не did not.\ANJENJA (nastavak) - 'neg~tiv. ai lukt . .1 don't think so (2). . .. . naprosto se stav1 pomoC:n1 (glagol) "do" u pro§lo (vreme) "did": Nije mi se dopala hrana.10. ali sam Ьila tako umorna da sam zatvorila ofi.Mislim da nije.) Englezi ka!u. 'a:ft~ .

4. Gde ste stavili moje novine? 8/izu divana.4.2. U bloskop. 5. . .. ig'za:mplz . - 2.. did . 1. you .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fltty-second (52nd) Lesson 1 Here are а few more exemples of regular in the present.. .. . 'regjala . .. ?1.. Who disturl>ed you? .did want to. 4.3.4. ali oni nisu . you my paper? the sofa. fju: .5. lasl . Koga si video sinot? Whom Ја nisam izlszio.Near.diO . . Ја sam ih pitao..didn't. Ко vas је omeo? Моја sestra i njeni prijatelji pozvali su me da 1zac. Sta ste radili poslв prвdstave (komada)? did you after the ? ZA PONAVLJANJE: 2.5. go out.. . you angry? you that? 2. Му oloter and her lriends invlted me to go out with them.3. not talk to us .179 one hundred ancl aeventy·nine one hundred ancl eighty 180 EXERCISES 1. 'pre~nt . but 1 dldn't like the film. . Where 1.put .night. .do. Where did you go? . . . u proSiom i sa participom pгoSiim: verЬs PRONUNCIAТION 1.. 1 dldn't llnish it Ьесаuое 1 was disturЬed..2.5. ali mi se fllm nije dopao. . REiiENJA ZADATAКA З. in the past and with the past perticiple: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset druga lekdja Evo joS nekoliko primera pravilnih glagola u sadaSnjem vremenu. What. 52nd LESSON . .. .see . .2.1em s njima. askecl them. houp . Zalto ste to Why rвkli? Jвste li ljuti? . Kuda ste iйl1? . did . Nisam to zavrtio јег sam Ыо ometen.say . 'pa:t~ipl. but they htвli da govore (s} nama. Flll ln the mloolng wordo: 1. То the clnema.Аге. .play.

181

one hundred and eighty-one

one hundred and eighty·two

182

2

1 hope, 1 hoped, 1 have hoped (1 ). Не lives, he lived, he has lived. We flnish, we finished (2), we have flnished. They talk, they talked, they have talked. She chвnges, she changed, she has changed. You play, you played, you have played. Let's
prвctise

2
3
4 5
6 7

з

4

(3) the past of "do":

5
6 7

Does he smoke? Did he smoke? We don't ask queations; we didn't ask questions. What do you do? What did you do? Does he wait? Did he wait? She doesn't вnsweг. She dldn't ensweг. ·:can" and "will" аге irregulaг and Ьесоmе "could" and "would" in the past. They have no past perticiple (4). 1 can begln now. 1 couldn't begln
Не yesteгday.

8
9 10 11 12

Nadam se, nadao sam se. Оп Zivi, оп је Ziveo. Mi zavr~vamo, mi smo zavrSili. Опi govore, опi su govorili. Ona se mепја, опа se promenila. Vi (se) igrate, vi ste (se) igrali. Hajde da vezbamo proslo vreme od .. do": PuSi li оп? Је li оп puSio? Mi пе postavljamo (pitamo) eitaпja; mi пismo postavljali p'ltanja. Sta radis (raditel? Sta si radio (ste radili)? Ceka li оп? Је li оп tekao? Опа пе odgovara. Опа пiје odgovorila. "Can" (moCi) i "will" (hteti) su пepravilпi i u proSiom vremenu postaju "could" i "would" Опi пemaju participa proslog. Mogu da pol:пem sada. Nisam mogao da potпem
jute.
Оп пiје
Ја

8

Ја

hteo da radi jutros, ali sada hoCe. imam, imao sam. sam, mi smo, Ыо sam, Ьili smo, Ьiо sam.
t><D'1QI~~ PIJJ<i: а< 1'>Е ВOI<r?

9 1О 11 12

wouldn't

woгk

this morning, but he will

now.

1 have (l've), 1 had. 1 am (l'm), we have Ьееn.
аге (wе'ге),

1 was, we

wеге,

1
OВJASNJENJA (1) Ovo је vreme koje pokazuje radnju koja nije dovrSena, nego joS traje u sadain}osti. Na srpskohrvatski moramo "1 have hoped" prevesti isto kao i .. 1 hoped". Кasnije, kad 1h budemo videl• u kontekstu. jasnije Се se pokazati razl•ka •zmedu njih. (2) Ne zaЬoravite da је izgovor "finiit". (V_idite lekciju_ 50, br. (1 ).) (3) То prвctise: ve!Ьati. ponavljati, treniratt. OdgovaraJuCa 1men1ca piSe se sa с, ali se izgovara 1sto: prвctice - ve.ZЬanje. uve!hanost. - (4) Potto ova dva glagola nemaju participa proSiog, za can Сета, slieno kao i u futuru, upotreblti konstrukciju sa аЬ/е (1 have ьееп вЫе to), а za wi/1 Cemo se posluZiti glagolom want (1 have wanted to).
7'

houpt ... livz ... livd ... 'Пni§ ... 'fini§t. - 3. ta:k ... ta:kt ... 'Ceind1iz ... Ceindtd ... plei ... pleid. - 4 .. 'prektis. - 5. dлz hi: smouk. did ... а :sk 'kwestanz. wi: 'didnt. - 7. 'd.unt 'a:ns;. - 8. Ьi'kлm. kud end wud.- 9. Ьi'sin nau ... 'kudnt. - 10. 'wudnt w;:k. - 11. aiv. - 12. wa :z wi: w.~: ai bev Ьi:n. .

52nd LESSON

183

one hundred and eighty.thnle

one hundred and eighty-tour

184

EXERCISES
1. 1 hoped he would ask me, but he dldn't.- 2. Did you take the plane ог the boat? -З. She had а few proЫems with her fether. - 4. Не was aorry he couldn't help me. - 5. She walked over to the wlndow and opened it.

4.

Јвsи

li doЬro igrali? Dв. ali ne dovoljno doЬro.
wel/'? Yes, but

.. they

well

5.

Оп је popuAio 18 cigareta

za jedan sвt. То је suvile!
cigarettes an hour. That's

Flll ln the mllllng wordl:
1. Oni su zamenili svoj auto za (jedan) manji.

too

.!

They

their

саг

for

а

one.

RUENJA ZADATAКA

1. Nadao sam se da Се me upitati (zamoliti), ali nije.- 2. Jeete li uzeli
2. Nismo mog!i da kupimo karte. agencija је Ьila zatvorena.

We

the tickets, the agency

avion Ш brod? - 3. lmala te netto malo proЫema sa svojim ocem. 4. Bilo mu је !ао Мо ne mofe da mi pomogne. - 5. Ona је otiAia (preko) do prozora i otvorila ga.

1. changed -

smelter. in many.

2. coufdn't
р1ау

.ьuу

- was cloaed. ~

3

Неrе

are З.

your next. -

4. D1d -

-

not

·enougn. -

5. smokecl

eighteen Evo nekoliko ideja za vвSu sledeCu knjigu.
а

few ideas for

Ьооk.

V. PONAVLJANJE:

З.

LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fifty-third (53rd) Lesson
Difflcult to please

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pedeset treCa lekclja
Teiko (ga
је) zadovol~tl

1

А

2

man is trying to entertaln his guest in club. Would you like (1) а Scotch? - No, thank you.

а

1

2-

Jedan ~ovek poku~va da zabavi (ugosti) svog gosta u klubu. Biste li hteli jedan Akotski (viski)? - Ne, hvala.

OIIJAiNJENJA
(1)

Goata motemo ponuditi sa would you like.
rekli па jednu cigaru'?

(da li blste

PRONUNCIATION
difik:alt tu pli:z. 1. 'trail;] tu ent:a"tein hiz вest ... klлb. 1. wud .•. sьt.

voleti ... ) ili wШ you hвve. (hotete 11 uzeti . ) (2) tdiom kojim se neAto predlafв: НОw вЬоиt в cigвr? - $ta b1ste

5Зrd

LESSON

185

one hundred and eighty-five

one hundred and eighty·•lx

186

З

4 5 6 7 8 9 10 11 -

1 tried it once and 1 dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, have some Ьееr. - No, thank you. 1 tried some once and dldn't like it. 1 never drank it agaln. How aЬout (2) а game of bllliards? - No, thank you. 1 played it once and dldn't like it. 1 never tried it agaln. Well, а game of chess? - Agaln, no, thank you. 1 played it once and dldn't like it. But here is my son. He's an excellent player. Your only son, 1 preaume?

з

4 5

6 7
8 g 10 11

Jedanput sam ga probao i nije mi se dopao. Nikad ga viSe (ponovo) nisam probao. - Dobro, uzmite malo piva. - Ne, hvala. Probao sam (malo) jedanput i nije mi se dopalo. Nikada ga viSe nisam pio. - !>ta kaZete na partiju Ьilijara? - Ne, hvala. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. Nikada (ga) vi~e nisam рrоьао. - Dobro, partija Seha? - 1 opet ne, hvala vam. Jedanput sam ga igrao i nije mi se dopao. дli evo mog sina. On је odli6an igra6. - VIШ jedini sin, pretpostavljam?

12 -

13 -

Sta ste radili u Americi? - lznajmili smo kola i oЬi~li (posetili) zapadnu obalu. Jeste li videli Veliki kanjon (Kolorada)? - Ne, nismo imali vremena.

12 1З

-

What did you do in America? - We rented (З) а car and vlsited the West Coast. Did you see the Grand (4) Cenyon? - No, we dldn't have time.

OВJA$NJENJA

(nastavak)

- 3. traid it w.t.ns •.• o'pn. - 4. Ьiо. - 5. мm ... drcqk. - 6. hau o'ьaut . . . 'bili~z.- 7. plcid.- 8. feS. 10. SAD , .. 'eksoiont 'pleio, - 11. 'oUDli . . . pri'ziu:m. - 11. a'шcrib ... 'rentid ... 'vizatid 6о west koust. - 13. srend 'kenion.

(3) 1mi znamo izraz renta саг, doslovno ,,iznajmite jedan automobll''. lmenica rent znaёi stanarina. "lznajmiti" se јоА kaZe i to hire (haie) . (4) Grand u stvari znaёi ,.veliёanstven", "grandiozan" .

EXERCISES
1. How aЬout а cup of tea? - Yes, please. - 2. Did you write to him?- 3. No, we dtdn't have time.- 4. You are my only friend. - 5. They never entertaln their friends at home.

REЙENJA ZADATAKA

1 . .2:elite li §olju еаја? -

Da, molim vas. -

2. Jeste li mu pisali? -:-З

Ne, nismo imall vremena.- 4. Ti St moj jedini pojatelj.- 5. Oni n1kad
ne primaju (svoje) goste kod kuCe.
5Зrd

LESSON

187

one

hundr8d anc:l

eighty·мven

one

hundred and eighty-e&ght
svidвo

188

FUI ln lhe mlnlng wordo:
1.

5. Eni i njenim prijateljima nije se
Anne and
friends

njen profesor. teacher.

$ta mislite о
Ноw

partiji Aaha? Ne. hvв/a, jsdanput sam pokuAao.

like

.
it

а

of chess? No,

., 1

2. Budite mirni (tihi).
Ве

Ја

pokuUvam da

spavвm.

l'm

to

3. Da li Ыste hteli da ргоЬаtе ovo pivo? Vrlo ste ljuЬazni.

you

to

Ьееr?

vегу

REfiENJA

ZADATAКA {nastavak}

4. Oni su nas posetili ali mi nismo

Ыli

kod kuCe.
in.

1. aЬout- game- thank you- trМIO- once.- 2. quiet- trying - sleep. - 3. Would- like- try this- You're- kind. - 4. visited - 'NEtren't. - 5. her - dtdn't - her.

They

us but we

ZA PONAVLJANJE: 4. LEKCIJA

·····································Fifty·fourth (54th) Lesson
1 2 Tell me more aЬout your trip (1). Well ... Peter and 1 took а plane to San Franclaco. We stayed there for two days and went down to Monterrey. There we saw Cвnnery Row.- Dldn't aomeone write а Ьооk aЬout that?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset Cetvrta lekclja
1 2 lspritajte mi viie о vaiem putovanju. Рв ... Piter i ја uzeli smo avion do San franciska. Tamo smo ostali dva dana, а (onda) si~li do Montereja. Tamo smo videli Keneri Rou. - Nije li neko napisao knjigu о tome?

з

3

OВJA$NJENJA
PRONUNCIATION

1. trip. - 1. tuk а plein tu sen fren'siskou. wi: steid , .. went daun tu man• ta'rei.- 3. s:~: 'kenari rou . . rait.- -4. 'stainЬek rout ... a:lsou held а р;~р

(1) Trip је izlet, ili putovanje koje obuhvata i povratak. Dul:e putovanje se zove journey ('df:e:ni), а putovanje ро moru voyage ('v:)jed!). ,.Putovati" је to trвvel ('tnevl}.

54th LESSON

189

one hundred 8nd eighty-nine

one
4 5

hundred •nd ninety

190

4 5 6

7 8 -

Yes. John StelnЬeck wrote one. They also held а pop-festival there in the slxties (2). Then we drove to Los Angeles and vlsited Dlsneyland. John knew it already. 1 thought (3) Dlsneyland was (4) fantastic. lt remlnded me of the "Conciergerie" in Paris. What an educated person!

6

7 -

Da, D!on ~tajnЬek је napisao (jednu). Tamo su dr!ali i jedan pop-festival !lezdesetih godina. Onda smo se odvezli do Los Andelesa i posetili Diznilend. Dton ga је veC poznavao. Meni se Diznilend utinio fantastitan (mislio sam da је D. fantastitan). Podsetio me је na "KonsjerZeriju" u Parizu. Kakav obrazovan covek (osoba)l

lt was my blrthday last week. - How old were you? - Oh, at least thlrty-two.
The ter, Ьest years of а woman's life аге those between twenty-nine and thlrty.

8 -

Prosle nedelje је Ыо moj rodendan.- Koliko ti godina? - О, najmanje 32. Deset najЬoljih godina !eninog !ivota su one izmedu 29. i 30. Trgovac. Mu~terija.

је

b1lo

9 10

9 10 11

12
13 14

Va5 racun jos nije platen. Zar niste primili moj tek? Trgovac. - Nisam. Musterija. - Odmah cu ga predati na postu. -

OВJAiNJENJA. (nasta\lak)

11 12 13 14

Shopkeeper. Cuatomer. Shopkeeper. Customer. -

Your Ьill lan't paid yet. Dldn't you recelve my cheque? - No, 1 dldn't. 1'11 post it at once (5). -

,...(_2) Тhе siXties - Sezdesete godine, the thirties - tridesete godine itd. Bro}eve godina titamo kao dva Фюcifrena, npr. 1986 ninetвen eighty-six ("dewtnaest osamdeset Sest"), 1842 вightвen forty-two, itd.

(3) Thought (ЕЬ:t) је pro§lo vreme i particip od to think, "misliti", ра odatle i ..smatrati, imati utisak". Jednako se piAe i izgovara imenica thought - misao.
:rest::~.v::~l .· · · 'sikstiz. - S. drouv tu [..,s 'endt::~l:~s ... 'diznilend. dbn niu: Jt ~:.1 r~1.- б. 6;'1:t: .. WG:z fen'testik. it ri'maindid ... 'plel'is. _ 1. 'edj::~~eJ~~d p::~:s;n..- 8 .. Ь:!:6dei ... li:st.- 9. ji::~Z •.• 'wum;~nz.- 10. Oou:t ЬitwJ.n. - 11. ~"'Pkl:p;~ ... Ьil ... peid. - 12. 'kfr.stam::~ ... ri'si:v mai tek - 10. poust ... Wfr.ns. ·

- (4) Glagol

је u protlom \lremenu (wвs} jer је i u gla\lnoj r!Юenici proilo vreme (thought). То }е tz\1. pra\lilo о slaganju vremena.

(5) At once e'wei).

odmah. lsto znatenje ima i izraz strsight sway (streit

54th LESSON

1 want to know more aЬout your olfer.4. want З. 2:el•m da saznam v1Ae о vaioj ponudi. snimio (uzeo) sam nekoliko vrlo dobrih fotografija. goepodine.• t went 5. Кoliko godina ste imali protlog rodendana? - 2. Tek sam se jul:e vratio sa (svog) putovanja.. tuk .3. wi: h~:d . 2.5. 6ii)Z.heard. Videli smo јвdап film i s/uU/i (~uli) јвdвп konceгt.ascoutd.3. That was my wife's car you saw me with.didn't. We а film and а concen. 4. 4. 1. kcim. mislio sam da vas poznajem. 1 took some very good photos. 1.l'm tlred. We heard aЬout this trip and the things he did. Kad sam Ыо u Americi.3. . The Ьest epples are those with green skins. . ... kako si? .4.. how are you? ..2. odmah sam po&lo. .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-flfth (55th) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset peta lekclja 4 When 1 was in America. h~'Jou . 1 2 3 4 PRONUNCIATION 1. Whenhe . took some. 55th LESSON . ~:. То је bllo vrlo zanimljivo. Ona She је vozila lto је mogla bde.. Culi smo za njegovo putovanje i za ono ~to је uradio.write . as fast she ZA PONAVLJANJE: 5. Nije cake.191 one hunclred and ninety-one one hundred and ninety-two 192 EXERCISES 1. Nadam se 1 hope he ~а је uzeo тв/о torte.4. NajЬolje J&buke su one sa zelenom korom (zelenim kofama). How old were you last Ыrthday? . l'm aorry. 1 thought 1 knew you.. lzvi_nite. D1dn't ..2. lt was very lnteresting. called) me . drove.Umoran sam. Hello. 3. saw. . Каd mi је telefoniгao..any.. Zdravo. phoned (telephoned. 1 only (1) came Ьасk from my trip yesterday. Не htвo (nimalo). 'foutouz. sir. Nije Н neko napisao knjigu о ovom gradu? someone а book this town? Flll ln the mlalng wordo: REИNJA ZADATAКA 1. . То је Ыо auto moje zene u kojem (s kOJtm) ste me vtdelt. .aЬout 2. .at once.

ona ne ume da pliva. 8. Ко је Ьila ona dama s kojom sam te video sinoC? То nije blla dama. 5 6 7 8 9 10 11 ~ta veli~ na ea~u piva? .Already! Well.. he 1.umeti". . Ne umem da ~itam. $ta mistite (Ata ste misllti) о Dfordfu? . Jesi li ga video ju~e? . .4. EXERCISES 1.. Zakljutio sam (pomistio sam) da је tjuЬazan..Nisam. but а llttle atupid. ai l~:nt tu rait. Не dldn't рау his Ьill Ьecause he dldn't have вnу money. dount nou .. 'leidi.v ы~ .What did you do оп your first day at school? Child.14.5. .4. What did you think of George? . faild. nisam zedan. Nije mogao da dode jer nije imao vremena. 1 thought he was kind...2.(Zar) vec! Dobro.2. 1 dldn't.... 12 13 14 Majka. in the window.13. 'eni 'm!oni. . 1 can't (3) read. Why dldn't you tell me Ьelore?. . Did you see him yesterday? . Who was that l&dy (2) 1 saw you with last night? That wвsn't а lвdy. thanks. gla:s.No. ":l'redi. ..Ne.. Majka. pored "samo".. Mother. Шво је и pogledso и izlog rsdnju. . 55th LESSON . Mother.З.1 learnt to write.8. . .one hundred and ninety-tour 193 one hundred and ninety-three 194 5 6 7 8 9 10 How aЬout а glass of beer? .No.:t . Ьi'k. .Nautio sam da pi~m... . !ond~'stud. lspred imena (nрг.:z .Ne znam. hvala. 1 only came back yeaterday. Оп nije platio (svoj) ra~un zato ~to nije imao novca. gospoCia) Шtо se upotreЫjava umesto woman (mno!ina: women) kao ul:tiviji izraz za Zenu. (2) Lady (dama. ka:nt.. -~:sti. ~ (З) Can znal:i .1 don't know.. ~ta si napisao? Dete. Не couldn't come Ьесаuае he dldn't have time. Zdto mi niste rekli ranije? .. what did you write? Child.9. 'mм'~ .11. Mislili smo da је razumeo. .~ta si radio prvog dana u ~koli? Dete. l'm not thlrsty. -5. ima i znal:enje "tek". We thought he had underl\ood. that was my wife. Vratio sam se tek ju~. all malfice glup.10.:znt . 11 12 13 14 OВJASNJENJA (1) Оп/у.11. sku:l. She cвn't swim. Lady Spencer Churchill) moZe blti i titula za Zenu loгda i dгugih plemiCa. to је blla moja zena. . . 'w. After he the shop. Potto је АЕЙЕNЈА ZADATAКA {pгozor).З.5.7.. Flll ln the mlaalng worda: 1.

. Neprevllnl glegoll. kao u have. lma i glagola kod kojih su sva tri oЫika jednaka. ZМto 1916 2. to Ы Ыо i strahovito te!ak i uzaludan posao. 1. What diddo . ZahvaljujuC:i svakodnevnom ponavljanju. З. Why did do .5. get. to drive.alx 5.. he put (on је stavio). 55. 56th LESSON 52. ste to utinili? Mislio sam da је to dOЬra ideja. 1.was. had looked. summer.was . Jedina razlika је $to proAio vreme ne doblja nastavak "s" u З. br. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-slxth (56th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo prcЮitajte oЬjein)en)e: lekcija 50. naut:ite i zaЬeleZite na vaAoj ceduljici tri osnovna oЫika glagola to Ье. . put (staviti). raincoat. Kad god naidete na jedan od njih. it always ZA PONAVLJANJE: 6. hit. 54. ubrzo Cete se naviC1 na nepravilne glagole i zapamtiC:ete njihove oЫike. licu jednine: he puts (on stavlja). Pozivamo vas da veC sada. npr.thought . ponovite naglas sadasnje vreme. $ta si rвdio danas? you Nautio sam jednu pesmu.lвarnt. 4.2. br. gat. uz pomoC spiska na kraju. а onda proverite u spisku na kraju knjige.my wife"s. Pri tom su proAio vreme i particip OO.was so . hit. This. today? -1 tako toplo da sam stalno hot that 1 Ьiо а poem. to think. to write. proAio vreme i particip). You me with you that? 1 it а good 3.4.3. br.thirsty. proAio vreme i particip pro§li. br. hit (udariti).to jednaki medu sobom.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset iesta lekclja Potev od sledete lekcije. jer је dovoljno zapamtiti tri oЫika (sadaAnje vreme.idea. had. put. gat. 4. faund (faund). saw. Јо$ bolje се Ьiti da ta tri oЫika zaЬeletite na partetu hartije koje eete stalno drtati u knjizi kojim eete ujedno oznaeevati do koje ste strane stigli. дkо blste pokusali unapred da ih u~ite napamet ро spisku. faund. br. had. find (faind).went into. to take.Oni su veoma jednostavni. put. . 2 i 4. to have. 51. Ovog leta Ьilo је !edan. . Vidвli s kilnim mantilom moje Jene. З.195 one hundred and nlnety-tlve ste те one hundred and ninety. REtiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. nepravilni glagoli се u engleskom tekstu Ьiti ozna6eni zvezdicom •.

Prevod: 1..video. 5.Mislio sam (smatrao sam) da је zanimljivo. а i to who i which mogu se zameniti sa that (the Ьоу that 1 saw.Ne umem da plfvam. 2.). Tako imamo: The Ьоу who(m) 1 ssw= The Ьоу 1 saw (De~ko koga sam video). З.koga. 4. Za sada cemo primetiti da se zamenica moZe (ali ne mora) izostaviti kada odgovara na~oj zamenici u akuzativu. What did he ssy? 1 didn't understand.).197 OIW hundred and ninety-aeven one hundred and ninety.Primetili ste vec da engleski jezik teZi da izostavi relativnu zamenicu (koji. koju. Relativna zamenica mofe se upotreblti s predlogom. On1 се doci kad budu (sa)znali. Каd budete stekli "oseeaj" za engleski jezik. 1 can 't swim . (koji. ali u tekstovima. sasvim prirodno &. 5. 5. The саг which 1 want=The саг 1 want (Kola koja zelim). ~to zvu~i pomalo knji~ki. umesto the man with whom you ssw тв (~vek s kojim si me video). 2.aght 198 2.Jeste li za partiju karata? Would you /ike а Ьеег? .Covek s kojim ste me videli. LEKCIJA (Revlalon) How aЬout а game of cards? . the саг that 1 want). The man who is coming (Covek koji dolazi). Је li on dobo? Nisam ga . З. koja itd. 1thought it was interesting. The msn you ssw тв with . koje itd.Zelite li jedno pivo? 56th LESSON . npr. ne mo!e se izostaviti zamenica koja odgovara n•m nominativu. То је vi~e pitanje obl~aja nego gramati~kih pravila. radije eemo reei: the тап you ssw тв with. З. . Jeste li mu traZili malo novca? 4..te pri· meniti ono ~to smo vam ovde pomalo suvoparno objasnili. umesto koga se javlja who. Posledica ovih izostavtjanja је da se u savremenom engleskom sve manje upotreЫjava akuzativni oЬiik whom (koga). Sta је rekao? Nisam razumeo. Prevedlte plameno ne engleald: 1. Oid he соте? 1 didn 't see him. ali engleski radije izostavlja zamenicu. koga itd. Oid you ask him for some money? yesteгday? 4. Za sada Се objdnjenja Ыti dosta. koji slede obratite pamju na relativne zamenice. Naprotiv. Tako. Zepamtlte: ZA PONAVLJANJE: 7. Sta su radili ju~e? l~li su da vid~ jedan film. Retellvne zemenlce. What did they do They went to see а film. kao i u ndem jeziku. They'/1 come when they know. а pfedlog stavlja posle glagola.

koji Ьoli". Ona mu је jzmerjla (uzela) temperaturu ј vjdela da је 102 stepena... $ta је (to) s vama? 8 Qpjpao је Dejvjdovo Celo ј oslutnuo mu grudj.191 one hundr8d and nlnety-nkw two hundred 200 Flfty-seventh (57th) Lesson А Pedeset sedma lekclja Mell grtp (Dodlr grtpe) 1 Dejvid se probudio s Ьolelo..6. to fвв1 zna/!i .. . nadraten. а 1€Xr'C=212"F. Не called Joan and told' her he felt' ill. 57th LESSON .4. tould . Hello. nothing aerious. . 'ht. . (Obratite pafnju da se ch izgovara kao k.. 7 Onda је rekao: . ваг-асhе (i& eik) - Ьolovi u uAima.P .. бi:z . 'Љ:hcd . 'lisand .vid is slввping)... . She took' his temperature and saw• it was 102' (one hundred and two degrвea) (2)..4'F..ЬOii me . ~cst. .D!on је (upravo) radlo.. UpotreЫjava se i giaQo' hurt*: Му вrm hurts .3. 'tempra~a . 'mzta.. s.pipati. Normalna temperatura tela trвЬв da Ьudo 98.Doьar dan. (2) RoC је..То је malj grjp. itd.. Take' these 18Ьiets and keep• warm.. о Farenhajtovim (Fahrвnheit) stopenima: nata nuia је 32"F.. nj§ta ozblljno.. naravno. wouk t. Then he said': "lt's а touch of flu. You'll soon Ье on your feet.7.ooetiti'".8. glavoЬoljom touch of ftu 1 2 З 4 5 6 7 8 Devid woke' up with а heedache and а sore (1) throat. fclt il." 2 3 O&IA&NJENJA (1) Нвtldllche glavoЬolja. John wвs working. ра је pozvala doktora.. 4 Dejvid је spavao kad је doktor stjgao.. fclt . di'gri:z. . ·8 Uzmjte ove taЫete ј utopljavajte se (~uvajte toplo).v flu:..5. 5 . opipati'"..ndrad znd tu..1. What's the metter with you? Не felt' (4) Devid's forehead and llstened to his chest..2.(1) SIN!no lllldUnjem progresivnom (O. Uskoro Cete bltj na nogama. sed . David was sleeping• (3) when te doctor arrlved. 'sirias..." i grlom koje је Pozvao је D!oun i rekao јој da se oseea Ьolestan. 'hcdeik . tuk .: 6rout. ovo prollo fN01Jf85/vno vreme oznafava radnju koja је u toku: Dejvid је upravo 8p8V80 (blo џ snu). . .) Pridev sore znaei . stomsch-вche ('stлmeк eik) - ЬOiovi u stomaku. 'sli:pi!J. PRONUNCIATION а tl\~ . so she called the doctor. (4) Porad .

umesto koga se upotreЫjava to hвve to. Stay iп Ьеd апd keep warm.. nogoma.. the nose and the mouth..13. 1 think' 1 have а touch of flu or а cold. hed eiks .11. "to do" i "to hвve". Ostanite u krevetu i utoplite se. . Call the dactor. She closed the wlndow Ьесаuи she was cold. (Nismo smatrali za nвophodno da stвvimo zvezdicи posle pomoCnih glagola "to Ье"..2.4. . nepraVJ1ni sи upravo oni glagoli koji se naj~ upotreЫja­ vвjи. 1). nos i usta. Не when the postman 2. Ako se ddite ndlh savetв iz ргоАЈв lekcije (Ьr.е bllo hladno.. 9 10 11 - Тај doktor me је vrlo brzo postвvio па поgе. She felt his fareheвd впd took his 18mperature. ? .9. EXERCISES 1. OIIJМN. he hвd to. You'll sооп Ье оп your feet. feis . What's the mlltter? 1 thiпk l've got а cold. mвda sи i oni f'IВ(JfSvilni. U ovoj lekciji smo videli dosts nвpravilnih glвgola.11.. Flll ln the m1881ng worcl8: 1. Zbllja? Каkо је to uёiпio? Morao sвm da prodam (svoja) kola dв blh platio rafun! 12 13 14 12 13 14 Na licu imate ofi. oznв~n zvezdicom.). put .. itd. 1 feel ill.З. 'kwikli.:. itd. kao i can.З.ktan glagol. kould.) i buduCe vreme (1 will have to... 57th LESSON .201 two hundred and one two hundred and two 202 9 10 11 - That doctor put' me on my feet very quickly. you have the eyes. Mislim da imвm malo gripв ili паzеЬ (kijвvicu). how did he do that? 1 had to (5) sell' my car to рау the Ьill! On the face. бi aiz 6а nouz end 6а mau6. а ruke su mi hladne. sel.5. UP:oro tete Ьiti na asl no cash. ~ta (vam) је? Mislim da imam nazeb (kijavicu). рау 1. .tora. Ona mu је opipala telo i izmerila temperaturu..} Nije strdno ako odmah ne Z8{Jilmtite nove reti и svakoj lekciji: sretaeete ih . $tв (vam) је? Ki/вvics? То nije ozЫijno. Nite m1 doЬro (ose6am se Ьolestan). fi:t. Ona је zatvorila prozor jer јој . Glava me Ьoli. Oh. Оп је rвdio klld је poltar stigao.4. Могао sam dв platim 6ekom poAto nisam imao gotovine. kasnije.JENJA (nastavak) 'teЬJats . . Ni on nета infinitive.. .:m. Ali пв propustitв da vl* риtа porюvite svaki nepravilni glagol.5..2. .. ? lt's not RE$ENJA ZADATAКA 3. Pozovite dok.. Му head aches and my hands are cold. Na lalost и svim jezi'cima. . Na isti naein se gradi proAio vreme (1 hвd to. ki:p w. -(5) Mиst (morati) је dete. ju:l su:n. . nautiCete ih Ьвz tdkoCa pool0p8no.

had to. in'klu:d ра:ц. CI&IAЙN. plave. OIIJAЙNJENJA . . You look very busy. What's the matter . oЬiik kao i kod nas pantвlone. Can 1 give' you а hand? Mr.jedne pantalone. imenica koja ima samo (1) То supp/y: snaЬdevati: supp/ier: snaЬdevae: а supp/y: zaliha. . Vi izgledate veoma zaposleni. pair of trousers аге blue . Не is too nosy (З).had. sore throat.4. - 1. drzim (~uvam) zalihu papirnih maramica. Nju ЬО/i gиlв. - 2. . 1 keep' а supply (1) of paper handkerchiefs (2).. 5 On је suvile znatizeljan. pantalone su 58th LESSON .3. Na primer: kad ја imam grip. Recite јој da se utoplt: She has а her to 1. .IA (nastavak) (2) Sastavtjeno od hand (ruka) i danas retke re6i kerchief {marama): d se u slo!enici ne izgovara. Mogu li vam pomoCi (dati ruku)? Gospodin Marzden је predsednik (glava) upravnog odЬOra. Не is lnterested in anything that doeln't concern him. ... . was working - 5. Кеер . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Flfty-elghth (58th) Lesson Your 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset osma lekclja Vан Ьосlу telo 4 5 There are many words in English which include parts of the Ьоdу. . Ыlо sta) PRONUNCIAТION jua 'Ьodi. sa'plai :w 'pcipa 'hat:1Jkl3(!i:fs.2. arrived.Njegove trousers .doctor. Budite tihi.. His А nos: koji svuda zaЬOda nos. Zanima se za sve (za sto ga se ne ti~e. quiet.f} Trousers је. . 0/oun (upravo) teletonira leksru. Mal8den is head of the Ьoard of directors.Tellkeep warm. nju5kalo.Ьу cheque. Joan . (3) Od nose (nouz) mnofine.is phoning .203 two hundred •nd ttwee мМNЈА ZADATAКA (nastвvak) two hundred •nd four 204 4. мfious.IEN. . wa:dz .А cold . the ZA PONAVLJANJE: 8. 2 3 4 lma u engleskom mnogo re~i koje uklju~uju (obuhvataju) delove tela. For lnstance: When 1 have the flu.(. .5.

Go to bed.noZ. 'ti:ki. 'plural. .. k~n·s~. You look very liгed. When you аге drlving'. the and the flngers. .10. . hcd . laktovi i prsti. .З. .6. of couгse. nck. jednina gore (na vrhu) а mno!ina dole (na dnu).n.Zina? U6enik.. when you аге drlnking· your Ьеег. . . top .4. . 1.t. moZete reCi "l:in l:in" (podbradak podbradak)l Drugi delovi tela su ruke (do ramena). 'ti..l 'hendi.ka! (6) Нandy. Predsednik. То је Ьiо drzak odgovor.• 'b. jeste Aef {glava) drfave.v dai'rcktп..S.Је Ji .4. blli su skoro poravnati (dosl.. 'rлnaz .. 'loua .n.11.. sp~ wi. Воlје Ы mu Ыlо da kup• nove (nov par)..Zite rezervni tol:ak pri ruci. 1 knife (naif). kad pijete pivo.pantalone" jednina ili mno. ldite u krevet.mz бi 'clЬouz . tin ti. Vi izgledate veoma umorni. . Тhecheek (7) Ovo је. always keep' the sраге wheel handy (6). naravno. 8.. ш :z .9. 'nouzi . Loweг. llngulaг at the top and at the Ьottom. (8) Кп na pOCetku re6i uvek se izgovara n. REIIENJA ZADATAКA 1.. nadohvat ruke. . .. podbradak". pluгal? ls .zgodan. And. (5) Cheek (t:i:k). the feet and the toes.Molim gospodine. 6. .n. itd.. Njegove pantalone su pune rupa.2. they wеге almost neck and neck.• touz.m.. is Head of State. f1 :t . mo!e imati i znafenje "drskost''..5.5. ОВЈАЙНЈЕНЈА (nastavak) eiЬows . That was а cheaky (5) answeг. .. uvek dr. .11: 'л& . odnosno Kraljica. 'Ьizi..4. 'finaп. bi a. . She was on her knees W8Shing the floor. Не had ьetter buy а new pair. seth LESSON .obraz''. ..znati. we have the legs. jz 'trauzaz 'siqajala о.. . ali·uzvik chin chin pri nazdravljanju uzet је iz kineskog. Have you onything lnteresting to read? . 12 13 12 13 Otheг parts of the Ьоdу аге the aгms... igra re6i: chin znat:i .. Kad vozite. of this Ьоу! .. naravno. kolena.3.3.... Jcaz . praktita. Dvojica trka6a Ьila su veoma Ьlizu (jedan drugom). the knees (8). . The two runneгs wеге very close.13. .7.:d .. ' ъ.205 two hundr8d and five two hundred and alx 206 6 Теасhег. klous .6. Tako know (nou) . vrat i vrat). 'pju:~l . His tгousers аге full of holes.trouseгs" (4) slngulaг ог 6 7 7 8 9 10 11 Pupil. stopala i no!ne prste. you can say' "Chin chin" (7)! pluгal 8 9 10 11 Nastavnik.. Ni!e (dole) imamo noge. . or the Oueen.Please siг. ~ 2.Кakva drskost (od) tog deta. lmate li lita zanimljivo za eitanje? . The President.t. EXERCISES 1. Ona је Ыlа na kolenima (ldeeala) perut:i pod.. .

:a seks .2. Some men think• they are coneldered as the "paying sex".. k~n'sidad . fr.5. 4 5 - 4 5 - Моја fena svake noCi sanja da је udata za milionera.207 two hundNd and aeven two hundred and elght 208 Flll ln t11e ml881ng worda: ·1."dnevno vreme". You're lucky. lmate li (ikakve)? Have you got МIENJA ZADATAКA 1 . . Моја sanja da је udata za milionera ро danu! PRONUNCIATION 'str:~os~. ili . 'lлki . Оvвј tekst је июта teiak.give me а hand. Pri vrhu strane nspiSite dвtum. ne!nom polu" ili . То ве vвs Тhat ne Ме. Odlazite. Daytime. Vi ste sreCni. tj. 59th LESSON . 3. .. . Mine dreams she's mвrried to а millionвlre in the dвytime (1)! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset deveta lekclja 1 2 3 MuAkarci govore о !enama kao о ... dan za razliku od noti.had . This .too cheeky . . 'm1111rid .pol koji placa".. milia'nr. .keep quiet. Ovaj detak је Ьоу drzak. 'pejiu.lepAem (lepom) polu". 'rr. .. slaЬijem polu". At the top doesn't concern you - 3.:a..name.1. ТгеЬвји mi а по~ pantalone.. Suprotno је night-til118. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-ninth (59th) Lesson 1 Men speak• of women as the "fair sex" or the "gentle sex" or the "weвker sex". is very difficult ... Ьоlје Ьi bilo da Cuti (Ьиdе miran) ? is . Neki mu§karci misle da ih smatraju {da su smatrani) 2 з kao .. Go suvi~ Gan you 5. 5.. 'wi:ka..3. men spi:k av 'wiм~ . 'dfentl .4 away. в dole va1e ime.he Ьetter 2. need. ? new (nastavak) 1.4. Women rвrely speak• of men as the "atronger sex".. . Му wife dreams вvery night that she's mвrried to а millionвlrв..at the ЬOttom. 08JA6NJENJA '(1) 1.. write the (iate. . and of the page.. your ZA PONAVLJANJE: 9. Molete /i mi pomoti? This text 4. .:ali ... 2ene retko govore о mu§karcima kao о "ja~m polu".pair of trousersany.

. ri'pi:t .. 'Ьrл6~. sлn .5. lt's an old ЬвЬу. Two pгoud paгents аге showing' theiг son his new Ьrotheг. Најdе da odemo u Vest End i vidimo neku kollko sati se Ьвnkе zatvaraju? . . Roditelji su se nasme~ili . .. English people are lamous for their aplгit of fair-ploy. s:~bd.. :deit~im. the child sobbed. ь~ 3: ti:O ..2. predstavu." Mi ne trafimo od vas da nau~ite nepravilne glagole za dva ili tri dana.ЗО. . tлt..U З.. То је staгa ЬеЬа.6. nego samo da ih ponavljate kad naidemo па njih (kad ih sretnemo). sma•ld . . J~:n .(Ono) nema kose ni zuЬa".. .At thгee thlrty. 59th LESSON . The Ьоу looked at the ЬвЬу fог а mlnute and then started crying (2). . Dvoje ponosnih roditelja pokazuju svom sinu njegovog novog brata.. lukt .8. The pвгents smiled.209 two hundred and nine two hundred and ten 21 О 6 7 Nature has given' us еагs which аге always open and а mouth which it is often Ьеltег to keep' shut.. "What's the matteг?" they asked. r~.."· U Gledajte ovaj tekst retko pada kib. but only to repeвt them when we meet' them. 'sta:tid 'kraji!J.9. -З. Deбko је gledao ЬеЬu neko vreme (jedan minut). praud .. Engtezi su ~uveni ро svom 3." We do not ask you to leaгn' the irregulaг in two ог thгee days. 'nei~ h~ez 'giv~n лs iu. .13.. Look at this text for а mlnute. Leti u Engleskoj duhu fer-pteja.11.11. jecalo је dete. . lt rarely rains in the aummeг in England..5.. . then repeat it.То nije posteno... .4.. "lt's not fair. onda ga ponovite.. io":IIJ .. . a:skt. а onda је робео da рlабе. ... 14. mauO .2. mi:t. RE$ENJA ZADATAКA 1.10. . 8 9 10 11 12 13 10 11 14 12 13 14 OВJIANJENJA (nastavak) (2) lli: started to сгу. EXERCISES 1.. ~ta је?" pitali su. Let's go to the West End and see а show. What time do the banks shut? .. i're 8 j~l~ v~:bz. jedan minut. .7. "lt's got' no haiг ог teeth".. veгbs 6 7 8 9 Priroda nam је dala u~i koje su uvek otvorene i usta koja је testo bolje drfati zatvorena. . 'beibl .

You're lucky . doesn't work.3. 'kt~man. Zar ne moie da ga nade? . Ovi izrazi su vrlo uobl(:ajeni.shut. Ја sвт ти ga dao sinoC. . 8 "zajednil:ki": а 60th LESSON .night. ZA PONAVLJANJE: 10.NJA ZADATAКA (nastavak) 3. Try and leaгn them. . . These expreasions аге very common (1 ).oџtstde.on holiday. . 1. We are considered Ьу.4. the French as ьeing very took reserved . (1) Common znal:i "obl6an".to him. .211 two hundred and eleven two hundred and twelve 212 Flll ln the mlaalng wonla: 1. Can't he. 1).that (which) they. Неге аге some mоге. and you already know· а few. лр ~~:t ha:f pa:st 'seV2r\.5. . iks'pre§anz. ја nemam auto (jedan). LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixtieth (60th) Lesson То •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeseta lekclja Glagol "to get" 1 2 Hajde da pogledamo neke izгaze s glagolom "to get".30. Pol<uAit)le · da ih naueite. Ona је izЬвcilв рsв (stвvila рsв nspolje) i zatvorila vгвtв (2 nepravilna glagola). Oni su They пат polauivali filтove koje su sniтili па letovвnju.. gвve.S.zajednil:ki neprijatelj. Voz stite (ulazi) u 11. Не gets• up at half-past aeven every morning.4. Мој Му auto ne radi.. . car . 1 hвven't it last find it? 5.2. . Francuzi nas smatraju (mi smo smatrani od Fгапсиzв) za vrlo 2. The tгain gets• ln at eleven thlrty. 3 4 5 •мttuENJA PRONUNCIATION 1. а mo!e znal:iti common впету.. Evo јоА nekih.z . 1. On ustaje u pola osam svakog jutгa. get 1 2 з 4 5 Let's look at some expressions with the vегЬ "to get" (N. trein. were showing us. . бl.4.. - Vi ste sreCni. put. She the dog and the door.got one. а vi veC znate nekoliko (njih). the films rezervisane.

. eru:.13.9. .2.lmam glavobolju. а niko me пе pita kako se oseCam! OВJМN.Very well.4.2. a1i viAe ameritki.. _(4) U ovom slutaju at once ne znal:i . •• 60th LESSON . Ove plote su jeftinije od oпih. ne razumem ni ret.213 two hundred and thirteen two hundred and fourteen 214 6 7 lt took' him lllness (2). Don't all speak at once. def. 'tu:ecik \~i:p~ ~ s::~: . Speak' louder.Нvаlв. EXERCISES 1. go' and get' busy to go • mysell. Smrkava se (postaje mra~no). Ш. gusobolju i kijavicu. . 'noub::~di..l've got' а headache.1. How do you feel todey? . idite i uzmite (пabavite) mi noviпe. а long time to get' over his 6 7 8 Let's go' home. Molim vas. . erout. Nemojte svi govoriti uglas.. What's the matter? .odmah" nego .З. ~ta se desilo? . је оп (З) Ovde ..Ьolest. . reklo Ы se went into the house (pro!lo vreme od go) ili entered the house (Ьеz predloga!). and nobody asks me how 1 feel'! 15 Trebalo mu је dugo vremeпa da se oporavi od (svoje) bolesti... odjednom.. 'laud~ . but they are still quite expensive.. Ona sve slablje tuje (postaje vrlo gluva). . Вoli me zub. 1 have по more cigarettes. istovremeno··. Каkо se ose6ate danas? . . ove su njegove.15.Ьolestan.IENJA (nastavak) (2) 11/ness. Please. . UpotreЫjava se i pridev sick. get izrai:ava tebltotu ulai:enja. а sore throat and а cold. lt's getting' dark. ali su ipak priliC:no skupe. Ј have а toothache апd there is по dentist in my vlllage. 'cvriwлn..11.8. suviSe sam zaposlen da Ьih iSao sam. The burglar got' lnto а small wlndow.Неге аге some more. Svi su u isto vreme pokubvali da udu u autobus. -З. те а рвреr. .4.14. ·ь~:gl~ . These records are cheaper than those. Hajdemo kuci. Da је re~ о OOveku koji naprosto ulazi kroz vrata.. RE6ENJA ZADATAКA 1. thanks. а toothache. а u mom selu nema zuьara. vrlo dobro. Nemam vi§e cigareta. 1 сап't uпderltllnd а word. da:k. One knjige su moje. Everyone was trying to get' on the bus at once (4).. (З) 8 9 10 11 9 10 11 12 l'm too 13 14 the house through 12 13 14 15 Take' а numЬer thlrty-eeven bus and get' off at Charing Cross. zubobolju.Evo (ih) ј~ malo . iks'pensiv. . Uzmite autobus broj 37 i si(!ite kod tering Krosa. Govorite glasпije. Those books are miпe.. . She's getting' very deaf. Provalпik se uvukao u kuC:u kroz mali prozor.5.5.. these are his.

'eid:t:~пts.? 2. 2 З - 4 5 - 08. ... dobro (је)! Hajde da ih pogledamo! Meni se svidaju oni о $paniji. То go to the Ьaker's ('Ьeikez): i(:i u pekaru. R818NJA ZADATAКA (nastavak) 1. · . - Koliko Ноw је to daleko? . 1 2 з 4 5 1 got' these brochures yesterday from the travel-agent's (1 )..' ln these towns.. phone me getting dark. 'naiбa. Sidite (skinite se) kod polte.2. . At the butcher's ('bu~): kod mesara (u mesarnici). 61st LESSON . gets in Everyone . Get З. Hajdemo u $paniju ove godine..5. (1) Posle imenica u prisvojnom oЫiku ~to se podrazumeva "radnja" ili "kuCa". When the train . Nije vafno.3. 'sk. But nelther your nor 1 speak' Spenish. 'maet~ . .4.. . Ali ni ti ni ја ne govorimo §panski. everybody speaks' English.up.at once. ali PRONUNCIA TION 'h:tlideiz. Let's go' to Spain this year. .215 two hundred and fifteen two hundred and eixteen •. U kofiko sati оп obl~no ustsje? does he 5. Let's off . 6. PONAVLJANJE: 11. at the post-office. 'ai~ .tl~nd. 5) upotreЫjava se i za negaciju od glagola must.. Oh.usually . was trying to the bus V. bro'!u~z . What time . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-first (61st) Lesson Holldays •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset prva lekclja Letovanje (praznlcl) 1 Uzeo sam (doblo sam) ove prospekte ju6e iz putni6ke agencije. hurry up. 'traev~l 'spaeni!.НВјdе da po!urimo. .. lt's get . . 'evritюdi.1. br.(2) OЫik to hsve to (lekcija 56.. 1t doesn't matter.far is it.. Каd voz stigne (ude}. О. Svi su pokuAavali и isto vreme da udu и виtоЬиs. good! Let's have а look at them! 1 like the ones aЬout Spain. .4.3.. ./MNJENJA . - from the station. kou1d . spein. . Тhеу аге going to the Marsdens': oni idu kod Marzdenovih.? 216 Flll ln the mlsalng words: 1. 5. Postoji i must not. tetefonirвj mi sa stsnice. Pada mrak. kontrakcija mustn'f ('mлsnt). U ovim gradovima svi govore engleski.1.get on .

. lt's not too cold..9. moguCan doga· daj. di'said. l'm afreld 1have to leave.So am 1. а ni ti. Nonsense' Anyway.4. 11 12 13 14 Koje~ta (Ьesmislica)' da vidimo CudoviSte iz Loh Nesa. 1 ја.. 1 prefer the ones he showed us last week.va pretpostavku.5.З.217 two hundred and вeventeen two hundred and eight88n 218 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 Well. sliCno na$em. јег Cete njih sretati i kasnije.. inaee (ili) (:е Ыti prekasno.de da pogledamo te nove prospekte. we can (N.2. 'eniwei wi: mait si: бQ l. Vratajte se па гanije lekcije da proverite oЫik i znatenje posebnih (idioma). miO . lt doesn't exlat! .How do you know"? lt's elther а my1h or an invention to attract tourists: . $kotskul дli u $kotskoj је hladno.ona bi mogla da dode. Vi~ mi se svi~ju oni koje nam је pokazao pro&le nedel~.5.ne mora$ da idet . Ја ne volim letenje. izrвza Nemojte se brinuti ako vam lekcije izgledaju та/о komplikovanije. ... 'f\ajil). . . kakvo inaee u engleskom ne postoji.. 'Ьju:tiГul . 6 78 9 10 - Dabro. And you don't have to (2) take" а plane. Razlikujte stoga you must not gc. Вojim se da (:u morati da krenem. we might (З) see• the Loch Ness (4) Monster. 'i:zi~. 61st LESSON . а veoma је lepo..nst~. а ја zelim malo sunca. sлm sлn. Moramo brzo da se od)ueimo. . She might come .. Е. They might Ье here .. Nije suvi~ hladno. . Ha. plein. RE$ENJA ZADATAКA 1. mozemo ici ili u $paniju ili u $kotsku..ns:щs.11... ра moramo se odlutiti: ili $panija ili $kotska. and it's very Ьeautiful.ne smet da idet i you don 't have to go . mogli zna~? Ьismo govore u $kotskoj. EXERCISES 1. 1 ne moraS da letiS: avionom (uzmeS: avion).12. Let's have а look at those new brocllurea. "n. 2) elther go• to Spain or to Scotland.2. Well. Uskoro Се vam sve blti lako. Кasno је i pada mrak. We must dectde qulckly or it will Ье too late. l'm alreld of llying.h nes 'm. Ponavljajte ih s vremena па vreme da biste utvrsШi znanje. lt's late and it's getting dark.4. ig'zist. But Spanish is easier to underвtand" than the English they speak in Scotland.14. (4) Loch (jezero) је $kotska ree i zato u njemu imamo grleno h. Ono ne postoji' То је Otkud (kako) ili mit ili izmiS:Ijotina da se privuku turisti.oni su mo.(З) Might (od glagola may) oznaЬ. Ја se ЬOjim letenja.8. дli ~panski је la~e razumeti nego engleski (kakav) U svakom slutaju. we must deckle: elther Spain or Scotland. Scotland! But it's cold in Scotland and 1 want some sun. Nije toliko bltno da to tinite za nove reti. OВJoUNJENJA (nastavak) znaei "ne smem".Zda ovde. in'venS~n tu :~'trrekt 'tu :rists. 10.13..3.. . 1 don't like ltying and nelther do you.

The bus is 5. . Nije you Vllirю...so am 1.l:. 1 Scotland is half as Ьig as England but the populвtion is much smaller. either Ьу Ьу quicker (faster). popj:. mein 'ri :d!anz . Mada је Edinburg glavni grad. might. - 62nd LESSON . of Ы Не's and 1. .219 two hundred anc:l nineteen -а: Ш two hundrec:l anc:l twenty 220 FUI ln 1118 ml881ng 4.Ьу.this evening have to..2. bus or . There are two main rвgions: in the north.1. sau6 . 'hailandz . Mogla She da telefonirв v«erss. waild.5. koja је vise poljopri· vredna. а i ја. 3. Neither nor understend . might. 2. Postoje dve glavne oЫasti: na severu Hajlends (brdska oЫast).. . . phone Wewilt wait. Оп se ЬОјi !вtепјв. Moiete iCi autobusom You can go autom.. ali mislim da neOe (ne mislim come plane...• ~gri'kAIC<~r<~l. . Spanish..flying .. no:O . . . but 1 V...nd. 'smo:J:. koja је divlja i veoma lepa. ha :f . Autobus је brii. . Although Edinburgh is Jhe capital. vi ni јв ne rszumemo lpanski..don't think so. ZADATAКA (nas1avak) 1. the Hlghlands which are wild and Ьeautiful.. Glalgow is the main induвtrial centre. Mogao tako). Не Ы da dode avionom. . 4. 2 з 2 з 4 PRONUNCIATION 4 'skat.. N. а na jugu Loulends (nizija).. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-second (62nd) Lesson Scottвnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset druga lekclja Ako18kll 1 $kotska је velika kao polovina Engleske (upola tako velika kao Engleska). 'Joul<~ndz .. and in the south. ali (njeno) stanovnistvo је mnogo manje. Glazgov је najvalniji industrijski centar. PONAVLJANJE: 12. the Lowlands which are more agricultural..2.doesn't matter.. lt .n . Morвt:emo dв t!ekвmo. afraicl (scared) .'lei~:. car..3.3.

:id.:ots. the houses аге malnly of gгеу slate. dok su u $kotskoj kuce pretetno od sivog §kriljca..st 'mauntin ben 'neiv:~s. mada је $kotska deo Velike Br~anije. oun ri. is in Scotland. gelskog. it has neveг been unlted with England in the same way as Wales.ju'naitid · ·.n.. tg'zist. koja znaCi "planinski vrh". hauz1z а: 'meinli Ьilt . ln English towns. (З) Веп је reC iz jezika Skotskih starosedelaca.. _'brit.· .. WE:I·~i~~ · · k8·~~~ slett. and theiг own laws. Some oldeг people still speak• Gaelic.sk.:o:['6ou ~~dьпrг. built• Ьу the Roman еmрегог Hadгian.vlastiti.. Delovi tog zida postoje i danas..Yugoslav economy. U engleskim gradovima kuCe su pretetno sagracjene od crvene opeke. Scottish towns look very dlffeгent fгom English ones. "· .(2) Prisvojni oЬiik se mo.:o:z. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 $kotska је od Engleske Ьila odvojena zidom koji је podigao rimski саг Hadrijan (podignutim od rimskog cara Н. t.14.n emp. in'dлstri:~l 'sent.6.\ 'gla:sgou . sopstveni" То own . .. Ben Nevis.~kotsko seTo.гei­ k · · · ~·. Otuda.221 two hundred end twenty-one two hundred end twenty-two 222 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Scotland was sepaгated fгom England Ьу а wall.13.10.Jv red brik.n.9.Yugoslavia's есопоту ili the economy of Yugoslвvia. Skotski gradovi izgledaju sasvim drukfije od engleskih. oВJA$NJENJA (1) Scots (ovde mnoZina od Scot) moZe blti i pridev: а Scots vШage=a Scottish VШage. :-... Ben (З) Nevis. а uz svakodnevno vе!Ьвпје za nekofiko nedelja Cete potpuno ovfadвti njima. although Scotland is рагt of Gгeat Brltain.. 'hetdri:~n.7.. ona nije nikada Ыlа sjedinjena sa Engleskom па isti natin kao Vels. NajviSa planina Engleske. wheгeas in Scotland. Scotch se upotreЫjava samo za viski! . .l 62nd LESSON . i sopstvene zakone. 'k~pit. Ne treьa dв vam nepravilni glвgofi postanu straMo. Oni su znвtno jednostavn&i nego и drugim evropskim jezicima.te graditi i od imena zemalja.nz 'hai. Poneki stariji ljudi јо~ govore gelski. but most Scots (1) speak• Engl ish. nalazi se u $kotskoj.s... . So.:o~~~ taunz. 1 t: · · roum. ~ 1.. the houses аге mainly built• of геd bгick. oun [.. Paгts of this wall still exlst today.vlasnik.r. The Scots have theiг own (4) гellgion. called Pгesbyteгianism. setm we1 ~z wetlz. ali privreda Jugoslavije . ~koti imaju sopstvenu religiju.Prezl>. ali veC:ina ~kota govori engleski. ~ . zvanu prezblterijanizam.12. greit 'brit.posedovati: owner ('ouna) . Brltain's (2) hlghest mountain. iz ~. Jugoslovenska privreda . (4) Pridev own znaCi .). 'geilik . 'sep.1ГI<~ПIZffi ..

in . 1. Scottish . doesn't . PONAVLJANJE: 13. donesi mi) fla§u piva. mainly built of slate. Kut:e su uglavnom sag!'lldene od Ariljca. .his.4. my own . Engleski је lak za u6enje. 62. . ni ја пi moj8 Jena ne govori(mo) gelski. .Ove knjige samo doЫii ju~e.look. 6Зrd LESSON .nor.2. 4. . . . U tom slu~ju got samo za sеЬе ne zna~i ni§ta: lna~ get ~z dodataka ima osnovno zna~nje "doblti". 4. 1. we wife Gaelic.neither. 61. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset treca lekclja l've got а cold=l have а cold ~ linam kijavicu. Odran11e znamo upotrebu participa got za "poja~anje" glagola have. 1 ••• my 2.h glagola u engleskom jeziku. Mada smo &roti {jkotski).5. -. V..5. . 2 i З. Get те а Ьotl/e of Ьеег.speaks. Flll ln the mlutng worda: 1. З i 5.. towns very different. This is brochure.те. Не's poиnds=Нe has 5 pounds .2.get. ра 1• neophodno da se s njom bolje upoznamo. Оп to ne izgovara па isti na~iп kao ја. Scotland is half as Ьig as England. 2. Scottish. Не pronounce it the same as RE$ENJA ZADATAКA 1. Most people in Scotland speak . br.З.way. 8. to је moje lifno miAijen}e.4. allhoug/1 some older people st1ll speak Gaa11c.з.223 two hundred and twenty lltl- two hundred and twenty-tour 224 EXEACISES 1.4. br. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-third (63rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protttajle oЬjainjenja: lekcija 57.NaЬ&vi mi (uzmi mi. got five 1.5. whereaa Gaef1c is complicated. To. Of course.Оп ima ре! funti. English is easy to learn. br. We got these Ьooks yesterday . 4. Vel:ina ljudi u ~kotskoj govorl engleski.ava"'. Skotski gradovi izgledaju sвsvim druk~ije (vrfo razli~ito).English.2. 58. mada neki starijl ljudi јоА govore gefski. ~kotska је dvaput manja od Engleske. br.а.are. . а odatle i "nlibaviti". The h0uses аге З. Ova re~ca od tri slova jedan је od naj~e§ce upotreы. . sa Ьezbroj zna~en. br. Ovo је тој sopstveni prospekt Uzmite пjegov. 60. dok је gelski komplikovan. Take 5. . . that is my own oplnion.a. Naravno. Although.

Podsetimo se svega sm? naul:ili о njima. / wi// have /О • . 4. (ili 1 couldn't). Defektnl glegoll "cen" 1 "mull". . i pomocu nJega gradimo buduce vreme: 1 wi/1 Ье аЬ/е to . Za proAio vreme. 1 won't hsve to . . сап ima oЫik could (kud). kad god u tekstu naidete oЬiik sa zvezdicom.H~de da pogledamo. . . М.sici (sa autobusa). . . .. IICu jedntn~.Mo!da Св ona (ona Ы mogla) telefonirati kasnije. Morao sam da prodam svoj auto da blh platio ratun. to get out . Nothing serious . . Neprevllnl glegoll.225 two hundred and twenty-five two hundred and twenty·slx 226 U progresivnim oЫicima ovaj glagol najte~e znati "postajati". 1 had to se/1 ту car to рау the bl/1. 2. nemoguCe da unapred nautite sva znatenja i glagola get. 5. s. U spojevima kao he may сате moguC:na su dva znaCenja. S dodatkom priloga ili predloga.. 1/'s gettiпg dark . З. оп vam neCe zadavati prevelike te~koC:e.izaci. Prevod: 1..).. zavisno od konteksta: "оп sme da dode" ili "on Ы mogao da dode". to get dowп .moracu da . Оп ustaje u osam sati.popeti se. za uz na 4..morao sam da ... lzgledate veoma zauzeti. U slul:aju nedoumice. 2. . З.Ona postaje gluva.O!oun i ја dolazimo iduce nedelje. kontrakcija 1 сап't (ka:nt). LEKCIJA (Revlalon) 63rd LESSON .jedne pantalone. Zepemdte: Јаап and 1 аге coming naxt week .niMa ozblljno. .nisam morao da.. 1 wвsn't аЬ/е to . 5. .. . OЬiici can i must postoje samo u sadaAnJem vreme~u i nikada ne dobljaju nastavak "s" u з. 8 od must uvek 1 had to . to get оп . Najva!nije је da zastanete i da se "presliAate"..ustati.Smrkava se.. uzbuden.a itd. ali cemo .. mustп't znati "ne smem"). Neither your nor 1 waпt to speak to him. 3.. necu moci da. tu teMe reci 1 was аЫе to . . Prevedlte plameno ne engleakl: 1. Shв might phone later . to get over. uvek је korisno pogledati u neki veC:i engleski retnik keo Мо su "The Oxford English Dictionary" ili "Chambers 20th Century". get stite najrazlititija znatenja. U buducem i proAiom vremenu: 1 wоп 't Ье аЫе to. 4. uci (u autobus i sl. lnfln1t1v glasi to Ье аЬ/е to odnosno to have to. 1 didn't have to . ali za nekoliko nedelja ili meseci hocete.sici (s nekog uzvi~enja).). You look very busy. Let's have а look .. · ~to 6. Не gets up at eight о 'clock. .oporaviti se (od bolesti.Ne otekujte da cete ih nautiti pet ili deset dana.moci CU da .mogao sam da . Can 1 give you а hand? ZA PONAVLJANJE: 14. . Bilo Ьi upotreЬe Odritni oЫici su 1 саппоt. She's gettiпg deaf..nisam mogao da.у је defektan па isti natin kao i can i must. Mogu li vam pomoci? 2.necu morati da. to get off. i 1doп't have to (must по/. .. Sidite sa autobusa iza (posle) crkve. pomoc spiska na kraju knjige. OЫik might (he might сате) ima samo ovo drugo znatenje. Evo nekih od najteMih: to get up. . Get off the bus after the church.Sta је (posredi)? А pair of trousers . Ni ti ni ја ne !elimo da govorimo s njime (njemu). Whaf's the matter? . ali ako zapamtite ovih nekoliko osnovnih nal:ela.

Reelly? . . The firm with the lowest offer was accepted. . 'ka:mli.. . 5 а moj sin 6е po6eti da . ak'septi~.' ~!>1\<Sk one is the skull of Queen Cleopetra .ima6ete dva tunela ро ceni jednog.То је lako . a'st3niit .. . Zbllja? . lznenacSe2 ni niskom cenom.2. What are those? .. pitali su direktora: з ..1 will start dlgging• (2) on the English side.ou~t 'afa ~a.227 two hundred 8nd twenty-88\t8n two hundred •nd twenty-elght 22:8 Slxty-fourth (64th) Lesson 1 2 When France and England declded to build• а tunnel under the Channel. ел- 8.rekao је intenjer._:- ~~~ ~~ ---~ __ PRONUNCIATION OIIJA6NJENJA .But that's ridlculous! You'll Ье miles apert. zatraiile su pismene ponude..said• the amezed tourist. and my son will start dlgging• on the French 5 side. 7 .was the reply.ln that case . .7...4.rekao је za6udeni turista... fa:m а щ~ · . 10 11 - 1О 11 12 - д tourist in Celro saw• two skulls in а shop: а large one and а small one. 6 and we'll meet• in the mlddle.. so much noisв ali so many cars. Astonished Ьу the low price.The Ыg 12 - ~ 4W( ~& а. ri'dikjalas . sa1d. itd.. l!ouz 64th LESSON . $ta је to (Мо su te)? .:z. di'saidid tu Ьild а 'tлnal 'лnda б. - t. df ·. 6 i srebl:emo se u sredini.mirno је rekao intenjer .11.pitao је. 7 . Prihva6ena је firma sa najnitom ponudom.Каkо 6ete to da uradite za tako malo novca? 4 .How are you going• to do it for so llttte (1) rnoney? 4 . mailz a'pa:t.lt's easy .the enginнr said•.And the little one? f'. (2) Mi: stвrt to dig. hepan.е imenica u )ednini Ш u mnotini: so little топву ali so fвw pennies.9.the engineer said• calmly you will have two tunnels for the price of one.he asked.Г'<Ј.(One) velika је loЬ8nja kraljice Kleopetre glasio је (Ьiо је) odgovor. . l. 'kairou sa: tu: skлlz.(1) 1ovde. ~. ..! \~mnal .10.6.. 'midl.Ја 6u po6eti da kopam na engleskoj strani.kopa na francuskoj strani..u tom slu6aju . -А mala? tenders. ke1s .. 'tendaz.. а $ta 6е se dogoditi ako se ne sretnete? 9 .. dai'rekta.setate se.. Jou prais . they asked the director: З . Jedan turista u Кairu video је dve loьanje u jednoj radnji: jednu veliku i jednu malu.Ali to је kojeita (smeЗno)! Bi6ete miljama udaljeni Uedan od drugog).sve zavisi od toga da li .~1Щ. they asked for Sezdeset Cetvrta lekclja 1 Kad su Francuska i Engleska odlu6ile da sagrade tunel ispod kanala (LamanAa). . sta:t d1g11J. fr~:ns .. What will heppen if you don't meet•? 8 9 ..

. . &эtvrtka? Flll ln the ml11lng wordt: 1. 4. Everyone knows Caesar's words: 1 came.rememЬer. .:J 'a:n· . па doЬrom ste putu.At once. 3... What are those? Тhose? -.3. Не asked me how you were. are you going -. ? -- ? They are 5. -. Каkо Ноw mislite (kako Cete) to da uradite рге iduteg todoit. 2.4. give ZA PONAVI.. Lako је ..2.Ьefore next Thursday.. 'riali . LEKCIJA 64th LESSON .2.5. ali telв prestati.. to ? -. Who will Ье-­ party-.. will you Ье аЫе-. .229 two hundred and twenty~nine two hundrttd and thirty 230 13 14 That is the skull of Cleopatra when she was а young girl . -. Oni su zvonili sinoC.5. .-. 13 - То је lobanja Кleopatre kad је blla devojёica (mlada devojka) - odgovorio је trgovac. to AEkNJA ZADATAКA 1.. ali mi nismo blli u kuCi. -.stop.start smoking -. li se Dfonsa? Sreo sam ga јuЬ! na ulici. . . but .answered the 1hopkeeper..animal skults. 1conquered.12. -. videh.me your price. Do you rememЬer Jones? 1met him in the street yнterday. јл!Ј g. SeCa!. poЬedih. ? pol. 14 Ne zaЬoravite da ponavljate nepravilne glagole.4. Мој sin је sagradio svoju sopstvenu kuCu. but we weren't in. ~- .4. Pitao me је kako si ti . -.JANJE: 15. 1 saw. -З.13.. kwi:n kliou'pctra . lt -.t. Каkо ide ponsvljanje potetnih lвkcija? Sigurno пв nвilвzite ni па kakvв ozbl/jnijв ~kote.eti s pulenjem. Kad Cete moCi da mi kalete (date) svoju cenu? When Odmah. Љ:'get tu ri'pi. tomorrow? 1 don't 1. EXERCISES 1. Don't forget• to repaat the irregular verbs. They rang last night..2.. NastвWte.. atthe.З. Ко Се blti па prijemu sutra? Ne seCam se. -. Svako zna Cezarove re~i: dodoh. ri'plai.5. a'meizd. Му son built his own house. is easy to .14.more difficult -. Sta је to (lta su te)? - То (te)? То su Zivotinjske loЬanje.

.. this Гf1St4ursnt is terriЫe: ро njemu. а dopuAteпo је (dopuste) da pu§jte па gomjem spratu.. PltNlStJ check ту answersmollm vвs. zavisno od.6.f:eleznicom.7.. You рау according to (2) the dlstance you want to trevel. Mozete putovatj ј autobusom. ovaj restoran је grozan. The tuЬe .5.tJ him to ье lstв . лp'stuz.. лn'til . koja vam omogucuje da putujete ро пiloj сепј tokom оdгес!е­ поg perjoda.. .Ne liCi па njega (nije svojstveno njemu) d8 zakdnjava. 'dist~ns.. ~·lauz .1.. Mada је пајvееј deo podzemпe zelezпjce automatjzovaп. unllke (1) the Меtго. .. prema. sloweг Most buses аге douЬie-deckers and you allowed to smoke upatalra.. .9. . kojj је sporjjj ali vam omogutava (daje) Ьоlјј pogled. bai ~ 'si:z~n 'ti~t . vju:.3. 'лnlaik . уоuг 7 8 1 Zato morate zadr!etj kartu dok ne zavffijte putovanje.. So you must keep• уоuг tlcket untll you flnish уоuг journey. ... kontrolisati.пеАtо је kao metro u Parizu.. pro... . tju:b.za raztiku od". You can also travel Ьу bus..јЈј . 'dЪ:ni. ~'laud . ~'k:>:diQ . 'metrou. But.. а odatle i . Ali. опа је prilitпo starjпska ј dosta skupa. . аге OIIJA$NJENJA • (1) Znamo like. which allows you to trevel for а certain peгiod at а loweг ргiсе.. lt's unlik. . emplo'ji:z hu: fek .10.:t~'metik .. PRONUNCIATION 'pлЬlik 'trensp:>:t.nвeltean'' i otuda •. . According to him. 'lou prais.skupl... 'ep. . . Vеејпа Ateпj 7 8 9 autobusa su dvospratпj..231 1 two hunclred вncl thirty-one two hundred вnd thlrty-two 232 1 Sixty·fifth (65th) Lesson PuЬIIc Sezdeset peta lekclja Jevnl иоЬrеС81 transport woгk 1 Devid Wllson trevels to Ьу tube. cena putne karte. Train fares агв hiih-_ Vozovi su skupi. moust 'bлsiz а: 'dлЫ 'dek~z .9... it is retheг old-fuhioned and quite expensive. 4 Platate prema udaljeпostj koju zelite da prec!ete (putujete).andeгgгaund" . 'ra:6~ ould 'fd~nd .. ·s~:t~n 'pix-i~ . theгe аге still employeea who check (З) tlcket at the exit.. You can buy• а season tlcket.1. 6i 'лnd~graund . za razliku od metroa.. јоА postoje sluzьeпjcj kojj vam proveravaju kartu па 4 5 5 6 izlazu.4.moje odgovore.. . (2) According to: ро."kao": unikв ima suprotno znatenje.ne kao". 6 Allhough most of the tuЬe is autometic. . То collect је .it.ог the eomething like the every morning is 1 Dejvjd Vjsloп putuje па posao svakog jutгa podze- mnom . 'draiv:t 65th LESSON . 2 З 2 з Undeгgгound Меtго in Paгis. Podzemпa lelezпjca . which is but gives• you а Ьеttег view..naplat:ivati"..... '():lsou . iks'pensiv.ati". Mozete kupjtj pretplatпu (sezoпsku) kartu.... (3) То chвck: proveravati. (4) F•re је tarifa.

These laгge. dlesel-engined vehicles аге а famlliaг sight in the Capital. Нackney је jedno predgrade Londona.. tu su tuveni londonski taksiji. Za iznajmljivanje" па prednjoj strani.. nije пат dozvoljeno dв parkiramo ovde... r~·mш~ sait . 2. 'kaepit~l.. .IENJA (nastavak) (5) СаЬ (skraCeno od francuskog cвbriolet... Ako је taksi slobodan. U ovoj zgradi nije dozvoljeno puAiti. ог 10 11 Na ovim autobusima postoji vozal: i kondukter. he looked at his watch to check the time. fri: . theгe аге the lamous London taxis.. Najzad. S vremena na vremв gledao је na svoj sat da provвrl koliko ie sati. 13 14 "Hackney Cabs" (5). Ро njemu. fuz. here. Of course.. crna vozila s dizel-motorom dobro su poznat prizor u prestonici. the best way to see' the clty is on foot. Љ: 'hai~ sain in 6~ fr. videcete mali natpis . we are . Му paeeport was checked Ьу the pollce. ali s vremena na vreme treba vam odmora. 65th LESSON .5. Naravno. .. Мој paso! је pregledala (proverila) po/icija. najbolji nal:in da vidite grad је pe~ice...taksl''. .3.~nt. bn'dлkt~ .. but you need а гest fгom time to time. lf the саЬ is fгее.. Мвdв veCina njih ne mogu dв dot.2. 'feimas 'lлnd:m 'taeksiz 'haekni kaebz.11. ..4. him.thNe two hundred and thirty·four 234 10 11 12 Оп these buses. Flnally. EXERCISES 1. ili "(Hekni)-keЬovi". Flll ln the ml11lng worda: 1.4. Ыасk. to park REUNJA ZADATAКA 1. k~'lekts . who collects уоuг faгes (4).5. koji vam naplacuje voznju. 'di:zal 'endlind 'vi:~klz .. you must show your dcket. <1: - . naziv nekada§nje luksuzne koeije) i taxi podjednako se upotreЫjavaju u znae&nju .. 'fain~li . lt's unllke him to say things like that. You аге not allowed to smoke in this bullding.З.. you will see' а llttle "Fог Нlге" sign in the fгont.2. theгe is а dгlveг and а conductoг.. cannot come. .233 two hundred ancl thirty.12. At the end of the )ouгney.. .fu... 13. OВJAAN. 12 13 14 Ova krupna. Neoblt:no је za njega (ne lit:i na ntega) da govori takve stvari. From time to time. Ne kraju putovanja morate pokazati svoju kartu...

Kad dostignete trtdesetu godinu.3. dospeti (do).. 3. until you reach the ZADATAКA (nastavak) 1. hoCtlte veiЬu? Whвn 1 li da pгeglвdate (pгoveritв) .ticket . have finished ..not allowed. t:uvвj/8 (svoju) kJII/u dok ne dode/8 (dcspe/8) do izltш1. According to.. two hundred and thlrty-tive two hundred and thirty-slx 236 Oejllkl i 0/oun jol Је/в d8 irвdu s пвтв. 'JIOPi~l~ ncim. . peid! 1ez ju:!u~l .check .. ? REIENJA 4. КSd budвm zвv/Sio. PONAVLJANJE: 16.exit. still . • V. То reach the exit. your .. pri'si:diq. 'reil· (1) То гвасh: dostiCi.exercise... 66th LESSON ..2.. wu els . then вnswer the questions with the help of the preceding lessons..5. What is the popular name for the Underground? Where else can you find• an underground rвllway lystem? What is it called? ls the ТuЬе expensive? Why is it deвrer than the Parlsian Metro? Why must you keep• your tlcket untll you reach (1) the exit? What аге London Ьuses called? Can you smoke on а London bus? Where? Who collec\8 the fares? Who drives• the bus? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset йsta lekclja 2 3 4 2 з 4 5 6 7 5 6 7 Naul:ite ovu stranu kao i obll:no.4. When you reach thiгty. . Кеер . .us.235 з.come out (go out) . 2. а onda odgovorite na pitanja uz pomoc prethodnih lekcija. Kako glasi (kako је) popularno ime za podzemnu !eleznicu? Gde ја$ (drugde) mo!ete naci podzemni !eleznicki sistem? Kako se zove? Је li "tjub" skup? Zaito је skuplji nego pariski metro? Zasto morate cuvati kartu dok ne stignete do izlaza? Kako se zovu londonski autobusi? Мо!е li se puSiti u (na) londonskom autobusu? Gde? Ко naplacuje vo!nju? Ко vozi autobus? ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1. will you the . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-slxth (66th) Leuon 1 Learn this page as usual. David and Joan want to with 5.doCi do izlaza. . дlthough most of them.

molim.6. to .1em? Naravno.То је 12 penija. 8 9 10 $ta su "Hekni keЬovi"? Које su Ьоје? Kako znate da li је taksi sloЬodan? Koji је najЬolji nacin da se putuje (unaokolo) ро Londonu? Da naplatim vo!nju. .5.(Za) Hajd-park. . Must he leave at once?. OВJA$NJENJA (nastavak) (2) Ovo )е uoыtajeni uzvik konduktera u autoЬusu. please (2) . 1 don't know London.S.5.З. l'm oorry. !ао mi је. .2. Hocete li mi reci gde moram da sit. р/ввsе. you know is 66th LESSON .. Oni su oti~li jutroe pre nego мо si ti ustao... . . "di~r~ 6zn 6~ p~"rilj~n. ri:t\ "kлl~. . Kontrolor (lnspector) Ьi rekao: Tickets. Ја ne poznajem London. ako zelite da pu~ite. 11.. twelv pens. That's twelve pence. Ako vidite natpis "Za you iznajmfjivвnje ··..Yes. ? Why your - Вecause 2. . EXERCISES 1. please.. if you want to smoke..Zato Ato ti је sestra. ft~z . "bлsiz. $1а 6е se dogoditi ako on ne telefonira? the .Hyde Park. Brlghton is а popular place to go for your holidays.8. . Brajton је omiljeno mesto (u koJe molete) iCi za (vd) odmor.Da. What will happen it he doesn't phone? Flll ln the mlulng words: 1. Will you te11· me where 1 must get• off? Of course. AE8ENJA ZADATAКA 1. Oh. How do you know if you are right? . ZaSto moram da јој piAem?. Oh. you must go• upstalrs.237 two hundred and thirty-seven two hundred and thirty-elght 238 8 9 10 11 What are Hackney Cabs? What colour are they? How do you know· if а саЬ is free? Which is the Ьest way to travel around London? Fares. znate dв је slot:юdan. 11 12 13 - 12 13 wci "sist~m. molim vas. lli "egzit.4. Mora li on odmah da ode? . morate iCi gore (па sprat). .3. . haid pa:k .2. They lett this morning Ьefore you got up. -4. . Каkо (otkud) znate da li ste u pravu? .4.

Rвcite mi gde morвm da sklвm.sister. . 4.ne. whвre 1 . dok ga jedna lopta (nije) pogodila u glavu i probudila ga. slept OВJAAN.4. . koja dolazi poslв oznake vremena.. Kako si? Vrlo dobro. l f . fallen: pasti..don't know London.l . ZADATAКA {nastavak) 1. 67th LESSON . leto.. - 3. can you (1) buy .. please.Z. То ta/1 asleep: _ (3) "Pre" (toliko i toliko vremena) prevodimo reeju ago (e'gou). days ago.. milo mi је sto te vidim (lepo је opet te videЩ. 2 3 Ali је оп zaspao za vreme igre. The four London.2. 1). The war lвstвd for seWJn .)WIS - Rat је trajao sedam godina.238 two hundred end thirty-nine two hundrttd encl torty јв 240 3.her. pre OIIJAANJENJA (1) То ta/1..ahe ls.. PRONUNCIATION 1. ne ротајвт 5."For Hire" stgn . m~~.i t . ()вtiri godiklja dоЬа su: prolete. summer.5.3. ? ZA PONAVLJANJE: 17.season-ticket. But he fe11• (1) asleep during the game (N. molim vas..IENJA (nastavak) . . it's nice to see• you ageln.must get off. fel ~·s\i:p 'diu:ril). od strica. Gde se moh kupiti sezonskJJ kartв? Where а . tuk mai 'kлun . winter. fell..(2) For se upotreЫjava uz izraze koji oznatavaju trajanje. zima. jesen..free. must 1 wrlte. We took• my cousin to see· а crlcket match last month.аее. autumn. seasons are: spring. Hello.. Osta6u s toЬom 5 - nekoliko dana. Mirno је spavao dva sata. How are you? Very well. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-seventh (67th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset sedma lekclja 1 Odveli smo mog rodaka (brata od tetke. Pre tri dana dugog vremena в thrвe zaspati. 'krik~t . Tell me. Jong timв вgо. REIENJA. - . l'm going• to stay with you for а few days. od ujaka) da vidi jednu utakmicu u kriketu proslog meseca. 4 - 4 - 5 - Zdravo. Не slept• peacetully for (2) two hours until а ьа11 hit• him on the head and woke• him up. То fa/1 in love: zaljublti se..

Oh. but rememЬer: Read' some English every day. ali zapamtite: titajte pomalo engleskog svakog dana.Potivaj (odmaraj se) u miru" na nadgrobni kamen (groЬs) svoga mu:!a.Oh well.. . This everyday contact will make' you feel' at home with English and help (5) you to build' а wide vocabulary.. а malo du:!e preko vikenda. greiv. nego vld:i i za glagol he/p.б. . a'aou. OВJdNJENJA (nastavak) (4) Protlo vreme i particip ovog glвgola piAu se isto kao i sa~nje vreme. (5) Pomo6ni glagol will (upotreЫjen uz makв) ne ponavlja se. and for а llttle longer at the weekend.. аџ~ . Каkо si?. Ьild а waid va'kebjalari Ьлt ri'memba. Tokom nedelje.11..13. well. trudite se da titate ovu knjigu najmanje pola sata (па dan). ра је rekla kamenorescu (zidaru) da doda reti: . ра . EXERCISES 1. Кеер qulet.. so she told' the mason to add the words: "untll 1 come'". Mrs Hlggins put' "Rest in Реасе" оп the tomЬstone of her huaЬand's grave. vaA otac је zaspao pre pola sata.2. l'm leaving' tomorrow and my wife left' two hours ago (3). Samo kontekst vam mo. 'tu:mstoun .te pokazati koje је vreme upotreЬIJeno. 'misiz h1gшz put rest in pi . . your lether fell aaleep half an hour ago. .9. do videnja. . . ја sutra odlazim. 10 11 12 13 14 ----- 10 11 12 13 14 :P!S~ali . it's nice to see you ageln. . Otita.шtckt.4. Hello.3. Then the sollcitor told' her that there was nothing for her in her huaЬand's will.8. How аге you? .dok ја ne dodem". ali se izgovaraju {red) nasuprot sadaAnjem vremenu ~r1:d). Не left RUENJA ZADATAКA 1. tџ. . . . е - дh. Onda јој је advokat rekao da nema nista za nju u testamentu njenog muZa. a'gen. 'meisan tџ cd 6а wa:dz. try to read' (4) this book for at least half an hour. 7 7 8 9 8 9 Gospoda Higins је stavila (natpis) . goodbye... onda . milo ml је dв te (ponovo) vidim. sa'lisita tould.. wouk him лр.7. . 'evridei 'k.. Zdravo. Budite mirni... . .s . а moja lena је otisla pre dva sata. During the week.З..241 two hundred and forty-one two hundred and forty-two 242 6 - Ah. Ovaj svakodnevni kontakt naviknute vas (utinite da se osetate prirodno) na engleski i pomoti te vam da izgradite sirok (oЫman) retnik.2.o је tokom prvog dela 67th LESSON .

3. Prime Minister 3. REtaN. (1) То Ьв lono ot. . . . John . Olon јв morao da ostвne и Juвvetu nedelju dвпв. We walted for hjm for fjve mlnutes. They play it and they watch it.. . 1 2 3 Englezi (engleski ljudj) su veliki ljubltelji sporta.5. . stay . had to . . .5.- t. . govore о njemu ј mjsle о njemu. . .. Не was . then left as well. . Оп је Ьiо prвdsednik vlade zs vreme ratв. .4.2.2.in . tek&Ji smo ga pet minuta.. 5. in nineteen sixty-five. During .for nine years. the shops are Flll ln lhe mlulng word1: 1. Tokom sвdmice pred Sа. Oni ga jgraju ј gledaju ga.full of people.TAКA (nastavak) Winston Churchill died ut8kmice. . voleti (neAio). . .tjJ је umro 1965. the week . Ьеd .Ц two hundred •nd forty-three two hundrecl •nd torty-tour 244 durjng the fjrst part of the match. pn'felonal . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Slxty-eighth (68th) Lesson Sport 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset osma lekclja Sport English people are very fond of (1) sport.4. ZADA.5.for а week.Ьefore . а ol"'tta smo i mi otiAII. fand... . which is played during the 1ummer months. . 5. . IJIO:t. . 4. .3. .. . . Не sajd he was Ьored and wanted to go home. Christmas.4. Najtjpj~njja (najtipj~nije) engleska jgra је kriket. . Vinston ()e.:д radnje su рџпе svвts.blti ljuЬitelj (ne<iega). .during. The most typically English game is crlcket. Не in power ZA PONAVLJANJE: 18. they talk aЬout it and think' aЬout it. PRONUNCIAТION OВJAINJENJA ik'tailiђ . the war. kojj se jgra tokom letnjjh mesecj. Bio је пв vlasti devвt godinв. 1.IA. moust 'tipikli . 68th LESSON . . was . Rekao је da mu је dosadno i da ho6e da tde kuCi. 2.

play Blngo regularly. glagol је to succвed (sak'si:d).. -9. redovno igra Ьingo.n. was so bored with pleying with his feet 8 9 that he took• the ball in his hands new game was born (2)! and а 1О 11 12 Another popular sport is horse-recing. Ьeing 13 lt is estimated that aЬout six mlllion people. ~·nл&l 'b<'l:lgeim 1es .. b. h.. U Engleskoj nema drtavne lutrije.i rodila se nova igra! Јо~ jedan popularan sport su konjske trke.. h<~:Jz. pretefno fena. . . . а igrafi zaraduju velike sume novca.10.. 5 6 less popular than is Rugby.(2) То ье ьorn: Ьiti roden. Smatra se (procenjeno је) da oko ~st miliona ljudi. . 4 5 6 7 8 дli najpopularnija igra је fudbal. sku. Nazvan "Ragbl-fudbal".....8.IENJA 'plei~ ~:n (nastavak) 'i<'lt~i ..l. which is played during the rest of the year (for eight months). OВJМN..s 'reisi1J . Ј was tюrn.... succsssful uspeia.ere you Ьcrn? . А Ьоу. 9 10 11 12 13 7 Called Rugby football. Profesionalni fudЬal veoma је uzbudljiv za gledanje. it was invented at Rugby School in aЬout 1820 (elghteen twenty). . Jednom detku. godine.11. Mnogi Ьioskopi se zatvaraju i Ьivaju prepravljeni u dvorane za Ьingo. s~k'sesful. koii se i9ra tokom ostalog dela godine (osam meseci). 'wim~n . in'ventid .11.7. steit 'blngou . .6. toliko је dosadilo (blo је tako obuzet dosadom) igranje nogama da је uzeo loptu u ruke . 68th LESSON . manje popularna od fudЬala. ali jedna igra zvana blngo veoma је uspe~na.n. but а game called Blngo is very successful (3). . Many clnema are closing and converted lnto Blngo halls. uspeti. Јой jedna igra s loptom. melnly women. . 'regj~l~li.. ро imenu Elis. Another footЬall. 'Ьi:iQ k~n·v~.~..tid . Whвlв . 'rлgbl.. izmi~ljen је u ~koli u Ragblju (u) oko 1820. jeste ragbl. Љ:'Ыd:ш.. There is no State lottery in England.J. called Ellis. b<'l. koje su u Engleskoj zabranjene nedeljom. which is forbldden• '" England on Sundays. roditi se.245 two hundred and torty-five two hundred and torty-81x 248 4 But the most popular game is football.Rodio sam se. 'est~meitid la:dt sлmz. Professional footЬall is very exclting to watch and the pleyers earn large sums of money. Ьall-game.. .13.d..Gde ste rodeni? (3) SuccвtJS (ssk'ses\ је uspeh.

is forbldden to. Не 4.2. PONAVLJANJE: 19. 1 am very fond of your alllter. player earns. vi ste njegov ujak (stric). з.3. Је l1 ona udata?. V. popularan (uspe!an) fudЬaler.netaka. sestrtбina.З. strica. money.2.4.during . sir:юvac).was Ьor8d.5.247 two hundred and torty·aeven two hundred and forty-elght 248 EXERCISES 1. zar moj neeak (sinovac) Piter Bejts ne radi u ovoj kancelariji? А. OIIJA$NJENJA Ako ste redovno ponavljali nepravilne glagole otJeleJene zvezdicom. less exciting . ali su vam veC . 1. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sezdeset deveta lekclja 1 2 lzvinite. Flll ln the mlмlng worda: 1. U crkvi је zaЬranjeno igrenje (ples}.5. . t.4. Ona igra blngo svake nвdelje i zaraduje vefike sume novca. nephtlw . but he works the RE8ENJA ZADATAКA was adventures Africa but 1. you're his uncle. Bilo mi је dosadno da ga slulam. ра sam ~· . RugЬy. .summer. SIOOVIca. Jвdan tudЬslвr zaraduje vik nego direktor Ьanke. Zabranjeno је puSiti и londonskoj podzemnoj ieleznici. па vrhu jezika'". Krikвt јв manje uzЬudljiv zв gledвпje nego ragbl. 1 was bored with lllltening to him. doean't my nephew (1) Peter Bates work in this office? Oh. so 1 fell aaleep.3. .св {ni:s) .in. Оп је govorio о svojim avвnturamв и Africi ali meni је Ыlо dosвdrю. On је jutros oti§ao na va~u sahranu. Ја mnogo volim valu sestru. Не а . Samo јоА та/о strpljenja! {1) Dok cousin va!i za оЬа roda {Ьrat ili sestra od tetke. StoЫ Najls te. ls she married? . . earns . lt smoke in the London tuЬe.te muAkog roda {ne6ak..lking aЬout his. . Оп zaraduje mnogo novca. Не went" to your funeral this morning.watch than. А footЬalt more а Ьank manager. Stobby Niles is а succeiSful lootЬall player. Cricket is to 5. . She plays Blngo every week and wins large sums of money. Dancing is forЫclden in the church.lot of .4. . ujaka).than. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixty-ninth (69th) Lesson 1 2 Excuae me..5.. . sestriC.odg~arajuCi fenski oЫtk је п. ali radi preko leta. jol ih ne znate. 2. 69th LESSON .2.

Zaboravio sam roc:1endan svoje Zene.. 'лl]kl.2.. Ne zaboravite da nau(:ite nepravilne glagole na koje nailazimo. . 5 6 7 8 9 - How many people work in your office? half of theт. fa:'м:at . ·~ildr. .doktor ima dve.. 't»:6dci. Da. 8. What Ьeautiful chlldren. -11.. . "la:j. 'sel_.Onda је u redu.249 two hundred and forty-nine two hundrecl end fifty З - 250 З - 4 - David.. for three weeks. Mrs Jones.r-~1. i Ьarrister.. draga. nista . koliko imaju godina? Р а . 'ncfju: 'pi:t Ьcits..Sta је rekla? Nista. OВJA$NJENJA (nastavak) OВJAiNJENJA (nastavak) (2) Slofeno protlo vreme 1have Ьought upotreЫjeno је ро~о је re~ о celom jedrюm periodu koji traje do sadaAnjosti ("in my life").. U Engleskoj se raztikuju solicitor.. how old are they? Well . 'pulil] _. what are those ampty whlsky-Ьottles doing in the cellar? 1 don't know•.That's alrlght then.. М rs Тhотаs 5 6 7 8 Koliko ljudi radi u tvojoj kancelariji? Otprilike polovina (njih). AЬout 4 - Dejvide.~n. 9 1О - 11 12 13 14 14 verЬs we PRONUNCIATION 1. 'misiz 'tam. Recite mi. gospo<1o Dtouns. (3) Lswyer је opAti naziv za advokata. Yes. in 'said. . ba:f. sta one prazne fla8e od viskija rade u podrumu? Ne znam. upotreЫja­ 69th LESSON ...7. . ..10.. dtounz met . darling. tokom tri nedelje.•. prem ..rekla је gospo<1a D!ouns .• 'bpil] 'scnt.3.9. Nikada u Zivotu nisam kupio praznu flasu viskija. . ba:t.. Gospo<1a D!ouns је gurala kolica sa svoja dva dei:kica (unutra).What did she say•? Nothing..the doctor is two and the lawyer (З) is three. Gospo<1a Tomas i gospo<1a Dtouns srele su se u trtnom centru. Kakva divna deca. advokat koji zastupa privatna lica. 1 forgot• ту wife's blrthday. 1О 11 12 1З and М rs Jones теt• in the shopping-centre. а advokat tri. Don't forget• to learn the irregular тееt•.fi.s .~. 'fju:n.said М rs Jones . Good morning.4. koji jediПi ima pravo da se pojavi pred vi§im sudovima. Dobro jutro... l've never Ьought• an empty Ьottle of whlsky in ту life (2). 'cmpti . М rs Jones was pushing а рrат with her two llttle boys inalde.. U SдD se va izraz вttorney (e"te:ni). nothing . .. Те11• те.

251 two hundred and tifty-one two hundred and tifty-two 252 EXERCISES and aunt met during the war. .doing postman . On n1kad ne tro!• n_ovac::. 67.to watch . Razlikujte: Не was ill for а week. she want the television? - REAENJA ZADATAКA 1. Ne wife is znsm Sta Се se dogoditi. Koliko imate god1na.forgot.Rat је trajao sedam godina.pram .2. 1. Doesn't . Кakvo lepo vremei Најdе da uzmemo kola i odemo па selo. Flll ln 11мt Njegova iena је ljuta.4. the dog with the . mlaalng worda: Ne. Zar ti ne o. 1 i 2. ЬOught .То se \188 ne tite. Sta ta knjiga radi nasred stola?. Don't you speak German? 1 thought you did.5. Не was i/1 during the week . al• protte nedel)e је kupio kutu. stric) i tetka (ujna. gospodo? . Mot te6a (ujak. br.. His .2.ovor•A nematk•? M•sl•o sam da govori§. str1na) sre_li su se za ~reme rat. . 2.•: . but last week he Ьought а house. 1. (tiniA). 1 don't know will happen. Му uncle Ьооk doing 4. . 2 i З. madam? . br.That doean't concern you. br. LEKCIJA ·············~························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeseta lekcija 1. weather! the car the country.Videli smo veC upotrebu for ispred izraza koji oznatavaJu trajanje: The war /asted for seven years. 2.. No.and go to. ali је zaЬoravio Не tiJrjave.4. .what.5. What is that in the mlddle of the tаЫе? -З.ieli da gleda televiziju? - ne Jeli.2.4. Zar ona ne . ZA PONAVLJANJE: 20. What is . ? Jt 1. . br.3.Let's take. How old are you. .saw on .angry . . What fine. .5. 68.Bio је Ьolestan tokom (ove) sedmice. 65. s. Не never spends money. the he Thursday. 1. 3. lzrazl za vreme.she doesn't. Оп је kupio (dедја) kolica koja је video и Cetvrtak.doesn't matter.Bio је bolestan nedelju dana. 70th LESSON Seventieth (70th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protl18jte oЬja6njenja: lekcija 64. but he the sheets. -З. $ta pas гsdi s poS/arom? - Nije vвЬю.

z (zed).То se desilo pre dva sata. 5. h (eJt). uz oznaku izgovara svakog pojedinog slova. И veC imвtв solidrю . 2. б. х (eks). Satuvajte kartu dok ne stignete do izlaza. LEKCIJA (Aevlslon) 70th LESSON Until 1 сате - . и (ju:).grudva"' Се biti zвvidne velitine. Radio је tri sata. Nije vam dozvoljeno da govorite. pre jednog sata. Koju vi5e volite? 5. Dosadilo mi је da radim. 4.. then - /'т Ьогеd with working Не was Ьогп - On se rodio. а onda је stao. а пв krвJu fеtвЈВ va&9 . jвste /i ikad poku&Jii da naprвvitв ogromnu grudvи. Prevedlte ptameno na engleakl: 1.: а (еј). f (ef). Не fe/1 asleep duгing the тatch.. Jeste Ji svesni d8 ste nвpredovali? Check this. d (di:). Каd stв Ьili dete. 1 (е!). k (kej). 6. Evo dve knjige. n (en). А/1 of theт Onda је u redu. ј (dlej). i grudvв rвste SВГf!В od fИ!Ье. Не woгked fог thгee ticket until you геасh the exit. Zapamflte: Proverite ovo. hours and then he stopped. г (а:).253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-four 254 "Pre" је Ьefore: 1 сате Ьefore ten о 'clock.o ago: . With so few fгiends and so тапу ргоЬ/етs. З. mora da ЈВ nesreCan. s (es). t (ti:). Неге аге two Ьooks. S tako malo prijatelja i toliko proЫema. р (pi:). . w ('dлЫ ju:). т (ет). 4. v (vt:).DoSao sam рге deset. he тust Ье unhappy. Ali kad navodimo pre koliko se vremena (ratunaju6i od trenutka govora) nesto dogodilo. g (d!i:). Ь (Ы:). Half of theт - That's alгight. 1 won't see hiт Ьefore SepteтЬer. molim vas. ZA PONAVLJANJE: 21. jezgro" iz engleskog. Prevod: 1. NeizЬelno је da gremte. Ook ја nisam do5ao. an (one) houг ago. Polovina njih. е (i:). ali imajte poverenja: svakodnevnв praksa Се izoAtriti ono lto је је$ mutno. Svi oni. Which (one) do you ргеfег? Кеер уоиг Уои 'ге по/ 5. Zaspao је za vreme utakmice.NeCu ga videti pre septembra. plesse Have в rest - Odmorite se. allowed /о talk. с (si:). 1 (ај).' saw John three weeks ago. 2.Evo engleske аЬесеdе. з. q (kju:). у (waj). upotrebl6em. 4. З. snegв? Posle је treЬa sвmo gurвti.Video sam Dtona pre trJ nedeiJe: /1 happened two hours ago . Mi veC Ьarвtamo s izvвsnim Ьrојет idiomatskih izraza. о (ou). Azbuka. 2.

Не lit" а cigarette. ~~~ .(1) One snother ili each other znal:i . -:.5.. The neк-s is good . бi 'м~аz Jukt. Hobz је rekao: "Oh. another terriЬie plane-crash. 71st LESSON . Neko vreme su tri toveka titala u ti~ini. З (Druga) dvojica su odgovorila "Broj'tro" i nastavila da fitaju novine. threw· the match оп the floor апd opened his peper.On је umro.11. 8а:. Тhеу saw one snother.. 1 see• the Chineи Prime Mlпister is dead (2) . .Јао. 13 . ri'plaid . 8 .~nt niu:z.. Slil:no }е i sa imenicom means. 12 Onda је Dejvid povikao: . centarfor Celsija је bolestan i ne6e mo6i da igra protiv Spersa. the Chelsea centre-forward is ill апd woп't Ье аЫе to play agalnst Spurs. .. haЬz w~: 'sitil] .. (2) Doslovno "mrtav је". rek ..3.. Тhеп David shouted: "Oh по!". Stajls.Vidim da је umro kineski premijer. 'teriЬI plein krel. Тhеу talked to васh other .. David Wllsoп got• lnto the traiп апd said": "Good morпiпg".:z pratm mш1sl~ 1z ded sed. 5 Zapalio је cigaretu. "Stiles." 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Marshall апd Mr НоЬЬs were slttiпg iп the seats пеаr the door. Са• n. 10 Posle nekoliko minuta. 'OJp:nit WAn :Ј ':'"ба. k:Jn'tiniu :d. set. . sredstvo: This is в means to learn English . 'mist~ 'ma:~~l . . David put• his Ьrlefcase оп the rack over his head апd sat• dowп.10.. The others looked at him." 11 Druga dvojica nisu pokazivala interesovanje. дlter а few mlпutes. opposite one another (1 ). jos jedan straSвn pad aviona.6: r~~ in :sail:Jns . jedan naspram drugog. Hobbs said": "Oh dear.~t. gospode. Mogao se upotreblti i glagol to die (umreti): Не hвs died .7. 6 7 Prozor је Ыо napola otvoren i Ыlа је jaka promaja.Razgovarali su (Govorili su jedan drugom). . ... bacio ~iblcu na pod i otvorio novine..4. . stailz im'p":.8.. ne'" Drugi su ga pogledali.255 two hundred and fifty-five two hundred and fifty-elx 256 Seventy-first (71 st) Lesson lmportent newa 1 2 З Sedamdeset prva lekclja VaZna novost Gospodin Marsal i gospodin Hobz su sedeli па sedistima Ы1zu vrata..rekao је Mar~al.. 8ru: :: . "jedno drugom·· i sl.- .Videli su jedan drugog. .13. '!autid ou nou. The three mеп read" iп slleпce for а while.. 4 Dejvid је stavio svoju tasnu na nosaf (mrezu) iznad svoje glave i seo." The other two showed по interest. ha:f 'oup~n · · · dra.. si:ts .jedan drugog··. The wtndow was half-opeп and there was а stroпg draught.tt. 2 Dejvid Vilson је ubo u voz i rekao: "Dobro jutro".Vesti su dobre. бt 'лба tu: loud. The two mеп replled "Morпiпg" апd coпtlпued readiпg• their pepers. ." OВJAANJENJA PRONUNCIATION t. · No опе said" а word.. 9 Niko nije rekao ni reti. neк-s је uvek u jednini.Ovo је sredstvo da se naul:i engleski.. 'bri:fkeis .(3) Uprkos zavrtetku "s"..said" Mershall.. wail.

.body.door opвned. LEKCIJA 71st LESSON . "trcdfik JIIU EXEACISES 1. She lit а cigarette and threw the match on the floor. tu dis'kлs . were reading ..2. will not Ье аЫе.Anoj. .З. Ја sam protiv njegove ideje. They . looked .4.2.asleep (sleeplng). Ьi'gcn 14 Tri foveka su pofela da diskutuju о stra. a"geflst spa:x.5.4. Gledali su se (jedan drugog) pet minuta pre nego Ato su rekli REЙENJA ZADATAКA "dobro jutro··. 5..4. POOeli su da razgovaraju о (toj) novosti (tim novostima).2.there was . Не the and asked.3..257 two hundred and fifty-aeven two hundred and fifty-elght 258 14 l'l~ The three men Ьegan• to discuss the terriЫe. Smatram (nalazim) је za Ьesmislenu. :%.draught.abroad. 'telsi 'senta 'fol:wad . The window. 3. Neeemo moCi sebl da dozvotimo letovanje и inostrsnstvu. Polofio је kaput па stolicu i seo. 1 am agalnet his idea. was strong and а lA PONAVLJANJE: 22.s. .papers .he dead.3.one another (each other) for . Zapalila је cigaretu i ьacila AiЬicu па pod. Video је teto i upitao: "Је li mnsv ifi spava (zaspвo)?" Flll ln the mlsslng wordo. They Ьefore at five minutes 1. 1 find it nonsense.afford . "ls ог 1. Lord Byron was born tn seventeen elghty-eight and died in eighteen twenty~four. Не put his coat оп а chair and sat down.Ьegen to talk aЬout the news. saw. . tragicnoj vesti (novosti).. . Lord 8ajron se rodio 1788. . .. . We to а holiday 1. Prozor је Ьiо пара/а otvoren i bila је jaka promaja. Oni su ~itali (svoje) novine kad su se vrata otvorila.14.half~open -. ?" They their when the 2.. . tragic news (З).saying good morning. 4.. godine. а umro 1824.s.

except the old gentleman. Everyone was (4) reвding' and smoking._ .. wud hcv laikt .) glegol је u OЬiiku na -ing (gerundu): ьetore cвtching the trsin.. the door opened and an old gentleman (1) with а grey beard and glвsses (2) got' lnto (З) the compвrtment. osjm starog gospodiпa. gtassвs. 'peidiiz . ali vrlo diskretпo. ik'sept бi ould. straipt hcl]k~'6 :f.:t . OВJAINJENJA .fi.. Skinuo micom. into the room - u soЬu. 'k~il].. zaspao )е. for itd.. PRONUNCIATION 1. вfter. pre 8 Dejvid је uskoro поviпе (zajedпo) primetio da taj ~ovek ~ita njegove s пjim.. (3) Setimo se: in the room - u sobl.. kao i lвdy umesto mo Mr ('miste)... . .. (4) Pomotni glagol was se ne ponavtja ako nema opasnosti od nejasnote. поviпе ~jtalj ј Оп o~igledпo пiје Ato se рорео па imao vrameпa da kupi voz (uhvatjo voz). 'noutist . 'spektвklz).еаАа ili naoeote (ove poslednje zovu se i spectвcles. At the last mlnute. 4 5 6 7 8 1 just caught' itl he said'. Mrs ('misiz) odnosпo Miss (mis . 'abviasli .. в ako ne znamo ime slr (sa:) odnosno madвm ('rn&!ldem). Не had obviously had no time to buy• а рвреr Ьelore cвtching' (5) the train. waipt . doslovno . Dвvid soon noticed that the man was reading' his рвреr with him.. ol.259 two hundred end tifty-nine two hundrecl •nd •ixtv 260 Seventy-second (72nd) Lesson 1 Sedamdeset druga lekctja Voz је stao (uS&o).pre hvвtanjв wzв". sltting• down heвvily..PoAto је protitao novine. kam'pa:tm:~nt. but very discreetly. 1) with а striped handkerchief.3. 'hevili..1. kad hoCemo dв Ьudemo u~ivi. 4 Jedva sam ga uhvatjol rekao teziпom (te!ko).5...(1) Gentlвman woman. Pri obrвtanju upotreblte- se upotreЬijava umesto man. Не 5 6 7 је naotare i obrisao lice prugastom marapuAilj. dis'kri:tli. па 2 з The train stopped at а station but no one got' on. jednoj staпici ali se пiko пiје рорео 2 з U posledпjem treпutku.~се) sa imenom. (2) G/6Ss .t. grei Ы:к! cnd 'gla:siz . After reading the рвреr he le/1 вs/евр .. Svi su пеgо sedajuti svom took' off his glвsses and wiped his face (N. је.. stapt. ai dtлst k. vrata su se otvorjla ј јеdап пaoe&rima stari gospodiп sa sedom (sivom) bradom u6ao је u kupe.(5) Posle predloga (Ьвfоrе.4.7.Staklo i eala. 72nd LESSON .

si:t. klouzd 'tюtam .. . reading face. . Ьесаuи his nelghЬour was still rввding'. ali nije hteo da је okrene. 'fouldid . Dвvid solved the proЫem. Najzad је Dejvid reSio proЬiem. . but did not want to turn it. 'neiьa. Ne pokreCu6i ruke. but he was really а pootman. okrenuo је stranu. Pre nego Sto Вefore је obrisao lice. l:itajte је ponovo. "Ыо Ы voleo" .261 two hunctred •nd eixty-one two hundred •nct 8ixty--two 282 9 10 David's paper had twenty pages and he would have liked (6) to share it with him. 2.12. 5.Ьiz aiz znd pri'tendid.11. EXERCISES 1.2. . jer је njegov sused ја~ ~itao.З. Savio је novine. ali је u stvari Ыо po6tar. the рвреr. zatvorio oCi i pretvarao se da spava.4.. (8) Kondicional pro&li: doslovno (7) V.IAiNJENJA (nastavak) 13. ali nije hteo da pokate starom gospodinu da је primetio da ih on tita: Ьојао se da ga (ne) uvredi. Војао se da (ne) proЬudi svog оса.. put' it on the seat. ri:et h . read it agoln. he David who was to 72nd LESSON . Не was alreld of weking his lother. 2. Dвvid reached the Ьottom of the page. . stavio ih na sediSte. he turned the page. osim Oejvida koji se pretvarao da spava. but he d id not want to show the old gentleman that he had noticed he was reading' it: he was afrakl of offending (7) him. a'fendiQ. . closed his eyes and pretended to Не folded aaleep. ta:n . . obja!njenje 5. lt was so cold in Scotland that 1 caught а cold. Не pretended to Ье а parachutist. skinuo је naotare. Pretvarao se da је padobranac. Flll ln lhe mleelng word8: 1. Without moving his hands. REIENJA ZADATAКA 1. Svi su his ~itali. 13 14 At last..2. Каd budete stigli do kraja ove knjige.4. When you have reached the end of this book. .. Bilo је tako hladno u $kotskoj da sam doblo (uhvatio) kijavicu. 9 10 11 12 11 13 14 12 Dejvidove novine su imale 20 strana i on Ы ih rado podelio s njime. Dejvid је stigao do dna (kraja) strane.5..14. . OII... salvd Ье tu ~~.

. l've never Ьееn there in my life . . 1.learn .е:ксерt­ pretend1ng . But there must Ье thousands (2) of soldiers in this town.stџdying.. thousвnd.unfortunately . Ра.3. wipюg his . Zllpвmtite. d1 tektav. ZA PONAVLJANJE: 23. па Zalost suvi• sвm zauzet. . nine miШon people itd.rekao је osumnjil:eni. ZADATAКA (nastavak) ali.263 two hundrect and aixty-- two hundrect and aixty-tour (Ьеz 264 3. Polto је protitao izv§taj. Volвo Ьih da vвm ротоgпвт. оп gв stavi и svoju tnnu.3. r"bd .(2) Uz drugi broj.am too busy.5. 1 don't know· the reataurant.t. Ьut. OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 'mistari.glasses. pa'li:s wa: '1ntavju 11) а 'sou!dh sas peklld av robara . 'wundad 01 ouna . Nikada u tivotu nisam Ыо tamo . 1 ittle mystery 1 2 з 4 The pollce were (1) lnterviewing а soldier suspected of robЬery. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-thlrd (73rd) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset treta lekclja Mala mlaterlja Policija је saslu~vala vojnika osumnjil:enog za plja~ku. RememЬer ..repllecl the detective.odvratio ј~ detektiv. дli mora da postoje hiljade vojnika u ovom gradu.said• the suspect. 2 З - 4 - Ne znam (taj) restoran. Everyone was.4 '6au- (1) Кзdа imenica ima znatenje mnoZine (policija=policajci) glagol mote Ьiti u mnoj:ini (were). 1 like you. 'restara:nt .lu da је vojnik kao ti oplja~kao restoran i ranio vlasnika . reading рџt in his br~etcase.took otf. .. people say• that а soldier like you robЬed the restaurant and wounded the owner . .to help . .sleep. .. ne rno!:tJtв nвutiti ako ne utite utenja). ljudi ka. . 5.4.. . million ostaju nepromenjeni: five hundred pounds. Well.2. would . brojevi hundred. дli u 7Зrd LESSON . you cannot without After the report he it REIENJA 4. 'sлspekt. .2..

.)Ьd 6~ til.. thousands... What was the soldier's misteke? (The enswer is in the revlsion lesson).. ali samo jedan koji zloёina. KaZeS da nikada ranije nisi video restoran? Da. Ьecause о!: zЬog. si:n .. Then 1 arrest you for armed robЬery the detective.said' the soldier nervously. 'lisan .10. that's right. OIIJAiNJENJA {nasta\lak} neodreбenom znaCenju "stotine". ri'vibn. a:md.ZЬog toga је vaZno da nijednog dans ne preskotite ёitfmje... - nervozno је rekao vojnik. (3) Вecause: jer. 'r. kraim.. "milioni" dobljaju nasta\lak "s" kao i imenice: hundгeds. је Ыо Ьlizu mesta (scene) Slu~jte.7. јег Ьi to Ьilo zamoгno... but only one who was near the scene of the crime. plja~ke said' 14 Onda te hapsim zblog oruzane detektiv. 'ju:n~Љ:m.9. postepeno деtе ih savladati sreCuCi ih lto ~. mis'tcik ... 'n~:vasli.• 'lau· tiq hi: r.13. to је taёno 13 14 Yes.. You say you never saw' the restaurant Ьefore? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Da.265 two hundred and aixty~five two hundred and aixty. Sto se tite .ax 266 5 6 7 8 9 10 11 12 - У es. ren . - rekao је Sta је blla vojnikova greska? (Odgovor је u lekciji s ponavljanjem). 'wa:kiQ 'kwai~tli.6...14. ја provalnik {razbojnik) Tako me је policija uhapsila i evo me (ovde sam)...11. 'witnasiz sed . ја sam mirno hodao niz ulicu "Оп је oplja~kao kad је neko potrtao niz ulicu viCu/:i: kasu!" Stoga sam zastao i otiSao natrag u restoran а svedoci su rekli da sam zbog moje uniforme. thanks to: zah\laljujuCi (netemu). ~·restid. Mi ne poku&lvamo sve da vam objasnimo. Llaten. miШons. sa:.)Ьа . NaSe primedЬe treьa viAe da vam budu pratioci па putu nego putokazi.11. So the pollce arrested me and here 1 am.. 73rd LESSON .S.. "hiljade"... undz. teSkih"' gramatitkih konstrukcija. 1 was welking quletly down the street when someone ran' down the street shouting: ··не robЬed the till!" So 1 stopped and went' back to the restaurant and the wltnesses said' 1 was the robЬer Ьecause of (З) my uniform..

4. any questions.. PONAVLJANJE: 24. dtJ glasno proeil1lte svsku re/!8nicu i dtJ је porюvi/e.2. u Engleskoj. Stotine i hiljвde ljudi kupova/e su kola. оп је znao da је vojnik pot. has .. . lhe we will twenty minutes Flll ln the mlнlng worde: 1. Without asking .5. Каkо је tamo (kakva је)? - 2. 1 have never Ьееn to England. the owner of . There must Ье а mislllke. . · 2. Ne postavljajuCi nikakva pitanja.3. Му plane was late Ьесаuн of а strike. 1don't know you. 3.1ate.people Ьought. LEKCIJA 7Зrd LESSON . never in 5.country-houees.rain . Ne zaЬoravite: Z8SIIda se od vas tra:li samo da shvвtite imgJeski tekst. p/jstku.2. ја ves ne poznatem.4. Radio sam k8d је telefon zazvonio. Mora da је neka grelka.nio 1. Trtala је niz uticu vieut:i .thousands . V.287 two hundred •nd 8ixty-мven two hundred 8nd 8ixty. She ran down the street lhouting "Help!" . Nikad nisam Ыо flat. .knew had done.5. Hundreds . ZЬog ki&J Cemo kasniti dvadesst minuta. and of cars.3. Мој avion је kasnio zЬog ttrajka. .5. . Ons nikada She и :livotu nije Ыlа и irюstranstvu. Because of . he the soldier the robЬery..her llfe.4.elght 288 EXERCISES 1. 1 was working when the 111ephone rang. -З.utten aoroaa . What's it like?.4.Ье . is three and а REIENJA ZADATAКA 1. .U pornot!". Оп је Не vlasnlk tri letnjikovca i jednog stana.

pli:zd..4. omladina. intr~'diu:s 'Endru: 'wili:пnz. 'ju:sful iks'prdanz.вventy 270 Seventy-fourth (74th) Lesson 1 2 з Sedamdeset eetvrta lekclja 1 Let's learn some useful expressions.. f. Na isti ntiOin mo!e se ГЕЮ. ..11. Dobar dan. zar пе?. Odgovor је: "Dobar dan. the Yugoslavs itd. haudiu'du:. youngeг people . And you? l'm vвry well. Mlaбi ljudi nalaze (da su) ove formule suviAe zvanifne i pokuAavaju da ih izЬegnu.6. ali sad postaje toplije. Dozvol. or slmply "Hello". How are you? Fine. thank you.Dozvolite da se predstavim. TerriЫe 11 12 13 - Pleased to meet' you Yes. 8 9 10 - 7 8 9 10 11 12 13 - Here is а typical "pollte" conversation: Hello. Ljudi se retko rukuju (tresu ruke) u Engleskoj. 'simpli h~'lou.). ~·~id. but it's getting' weether. 'tipikl p~'lait bnv~'sei!~n.. the young .ijemslf.imati malo sunca.oz tu: 'Љ:m. 5).mladi (u c:elini).. re6i 6emo thв English (sli6no tome i the French.7.o. People rвrely 2 3 4 5 6 Hajde da naufimo neke korisne izraze. 'a:ns. Utasno vreme.IA • (1) GovoreCi о narodu kao c:elini...10. ali young people .mlac1i ljudi {v. Younger people find' these formulas too formal and try to avold them. (2) То introduce: predstaviti (nekoga nekome). Dejvide. mozete reei: "Каkо ste?" Ш naprosto "Zdravo". 'Љ:mj~l. А ti? Ја sam vrlo dobro. oni kaiu: "Dobar dan" (Kako tinite?).i mi (pusti me) da (ti) predstavim Endrua Vil. 7 Evo jednog tipitnog "uttivog·· razgovora: Zdravo. Каkо si? Dobro (fino). When English people (1) meet• tor the tirst time. the Germans. 'rtali leik. Nadam se da ~mo uskoro . How do you do? (3). you may say': "How are you?". Engjezima oopite.Da. 74th LESSON . izostavljamo elan i dodajemo imenicu people.268 two hundred ancl aixty-nine two hundred and .1..Drago mi је (zadovoljan) da vas upoznam.nekim" Englezima. 1 hope we will have some sun soon. ali kada је ret samo о . OВJAЙNJEN.o:st taim .mladi ljudi. David.. rel:enicu br. . hvala ti.3.ol . Let те introduce myself. Let' me introduce (2) Andrew Wllliams. lan't it? wвrmer now." Posle tog prvog susreta. they say': "How do you do?" The answer is: "How do you do?" After this first meeting.. Kad se Englezi prvi put sretnu.. (З) Zapamtite ovaj utt:ivi izraz prilikom upo~vanja.5. 'јл!]&:~ . PRONUNCIATION 1. .. 4 5 6 shake' hands in ·England..

1. Pisma se eesto zavrAavaju sa ьest regsrds Ш kindest regвrds. preve/iki је sвоЬrвСвј (imв sвоtхвСвјв). What is your name? . . Let .. .15. LEKCIJA 74th LESSON . а me 2.З. m~t.your. Allow . to the motorway. Give' my regards (4) to your wife.my regards . Hoeu.take his . . 1u:n. there ZA PONAVLJANJE: 25. me з.14. Pozdravi tenu (daj moje pozdrave tvojoj teni). 'wa:ma.4. Ove novine su Ьesplatne.-one two hundred and eeventy-two 272 14 15 - Well.13. . inaee (ili) cu zakasniti. . Каkо se zovete? .. . uzmite jedne. . siv mai QВJA$NJENJA (nastavak) (4) то· regвrd: ceniti.3. Take' care of youraen. . to dinner.§ts dв uzmem njegova kola ako пјети nisu potreЬna. Drago mi је da se upoznam s vama..4. . We rarely introduce our friends to Andrew.4. Try. 4. kea. Оо viaenja. Оп те uvek pu. Му regвrds. Goodbye. . AEAENJA ZADATAКA 1.need it .he does .. . PokuU/te da suvile auto-put. or 1 to izЬegnete Give wife.2.5. Pleased to meet you. 'we&o . mi dв V86 pozovem па llflдeru. FUI ln the mlulng wordo: 1. EXERCISES 1.2. 5. Pozdravi Zenu. houp . 1 will...ie.offer you.moji pozdravi. Please take one.2.offwШ ье Jate . . 1 must Ье off or 1'11 Ье late. moje !elje. Не did it without thlnking. Dozvo/ite (pustite те) da vam ponudim {jedrю) pite. Оо 15 - vic:fenja. Goodbye. On је to ufinio Ьеz razmiiljanja. Ье inste Си zskвsniti. Nadam se da Се on prihvatiti naAu ponudu. -_з.to invite you. Pazi se (uzimaj brigu о sebl).JS too much traffic. Не always me саг if not Moram dв kгепвт. 1hope he will accept our olfer. These papers are free.271 two hund~ and eevem.avo1d . of .мm ri'p:dz. . Oozvo/itв drink. мn 14 - Е. lets .5.11.najЬolje !el. 1 regвrd him highly ('haili) - Ја ga visoko cenim. Mi retko upoznajemo na6e prijatelje sa Endruom. Molim vas.5... ра ја moram da krenem. .

The weather is terriЫe. When you meet• someone for the first time. PRONUNCIATION 1. poSto ima va. U banci је opljackano (banka је opljackana od) 50. 'wеба. А doctor's appointment -.ri'vaiz. wore. 'aлmwлn.w. Vreme је sada da ponovimo (pregledamo) neke od njih. Не will not Ье аЫе to come• tomorrow as (1) he has an important maating. 'p~nnts 'plejiq ka:dz. otvorio svoj romaп i роСео da ёita. katete: "Dobar dan..5. zar ne? OBJA$NJENJA (1} As moZe da znaёi i "poSto.Zaп sastaпak. lsn't it? Му Gde sam stavio svoju taSпu? Ne mogu da se setim. pcid!. lt is now time to revlse some of them.3.. r. buduCi da".) Nositi u ruci је to carry ('kaнi). Оп је zapalio cigaretu..1. Don't forget• the exercises at the Ьottom of the page. worn znal:i nositi na sеЫ (odelo. w~:dz.):z 'indf:IO. The door was half-open and he saw· his parents playing cards.. Ne zaboravite ve. 'nefju: W. SeSir itd. 'rekasnaiz db:di hi: weaz . Vrata su blla poluotvoreпa i оп је video svoje roditelje kako igraju karte. Vreme је grozno.. although they write• to one another regularly.... 'diu:riQ ба nait. opened his novel and Ьegan• to read." Oni su prosle nedelje prvi put videli jedan drugog. Worn out: iznoSen. . ..11.. 'n. you say•: "How do you do?" They saw• one another for the first time last week.Zbe u dпu (па kraju) straпe. . You'll Ье аЫе to recognise George: he wears• (З) glasses and а Ьowler hat.273 two hundred and seventy·thr- two hunclred and seventy-four 274 Seventy-fifth (75th) Lesson 1 2 з Sedamdeset peta lekclja 1 2 Videli smo mпogo reCi u posledпjih пekoliko lekcija.14. 75th LESSON . mada redovпo piSu jedan drugom.tl . . The Ьank was robЬed of flfty thousand pounds during the night. sa. Where did 1 put• my brtafcase? 1 can't rememЬer.000 tokom поСi..9. naoёare. a:l'бou беi rait. (2} Appointment је sastanak ili poseta u zakazano vreme..)Ьd . izlizan. :. Kad nekoga sretnete prvi put. . Ьi'веn. Оп пеСе moCi da do'de sutra. MoCi Cete da prepozпate Dford!a: оп пosi naoCare i poluciliпdar.13. .to. Moram da kreпem ili Cu zakasпiti па (zakazaпi) fuпti sastaпak. .pregled kod lekara.11.. Не lit• а cigarette.lnjured in а planecrash. 'boula het. Мој mladi пеСаk (sinovac) је povredeп u avioпskom udesu. 4 5 We have seen• а lot of words in the last few lassons. . batam . 1 must Ье off ог 1'11 Ье late for my appolntment (2). 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 1З 14 young naphew was. a'pointmant. 7.(З} То wear.

small (little) .kitchen.5. оп је vrlo jak. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-sixth (76th) Lesson Conditlonals 1 What can speak' to 1 do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset iesta lekclja Мr for you. gospodine? Hteo Ыh (voleo Ыh) da govorim sa g.. Please check . . Оп је napola otvorio vrata i pogledao и kuhinju. aid laik .3. 'IA. 2.5. Nisu blli zadovoljni zЬog (sretni sa) pisma svoje kCeri. cousin 1. sir? Davis. your tyres AE$ENJA ZADAT АКА 1. They weren't happy with their daughter's letter.very strong. HoCete li moti da vozite kuCi?. half-opened looked . he very ..Ьefore leaving. Vi ste veoma umorni. Не the door and into the 1. . ZA PONAVLJANJE: 26.5. MoHm vas proverite svoje gume pre nego Sto krenete. Devisom (g. You're very tlred. When they've flnished. -. -. They had to buy..two hundred •nd eev-. Devisu). 'misto 'deivls. Morali su da kupe поvе stolice.З. .is Ьetter. Flll ln the mlsslng words: 1.tv-81• EXERCISES 5.mЬodi els. 'mesidf. new chairs. 3. l'd like to 1 - Pogodьenl nattn(l) PRONUNCIATION kan'dib~lz. Will you Ье аЫе to drive home? -. дlthougJ'I is .2. . Kad Ьudu zav1·Sili. they'll come and see us. he won't answer the phone.2. . hope your .2. lzvolite (ita mogu da utinim za vas). . Mada је vrlo sitaп. Don't ring. Nadam se da је 276 vaSem bratu od tetke ЬО/је.. 3. doCi Се da nas posete (vide)..3.4. Nemoj da lelefonlrai (zvonlt). 4. 4. .1. he is оп neCe da odgovOП [n&) telefon. Ne mogu da razumem zaSto је oti~o tako rano. 76th LESSON 10 .4. . 1 can't understand why he left so early.2.

kad Ыsmo igrali. ..ја cu spaliti svoje knjigel Sudija је odgovorio:. ako imate (ikakvo). .. Не wouldn't need а taacher if he spoke' fluently.11.. but would you take' а message for me. molim vas? Evo joS nekih reCenica: Оп Ьi razumeo kad Ьiste vi govorili sporije. lf he spoke kad Ы govorio.). For lnstance: l'd like а cup of tea. 'feim~ 'Ј. Не wouldn't ask for help if he dldn't want it. -8.5.lt would Ье Ьetter if you read' (З) them. keis . 14. Oueations are easy too: Would you like а cup of tea? Would you help me.. Ne Ьi mu trebao uMelj kad Ьi govorio teeno.... dfлd! .red"'. 1 pitanja su laka: Da li Ьiste hteli (voleli) Aolju еаја? Biste li mi pomogli. spouk.:ј~ .povikao је. please? l'd Ье dellghted. molim vas? Vrlo rado (Ьiо Ьih oduйevljen)... .277 two hunc:lr8d and aeventy-aeven two hundred anc:l 8eventy-elght 278 2 З see' 4 l'm sorry. ali da li Ьiste primili (uzeli) jednu poruku (za mene).Bilo Ьi Ьоlје kad Ьiste ih Mali... The contraction is easy: "would" Ьecomes• . if we played. plcist . 6 7 в 9 10 11 12 13 14 - 15 1З А famous lawyer had lost' а case (2) and was very angry. Jedan ~uveni advokat Ьiо је izgublo parnicu i Ьiо је veoma ljut. . оп nije ovde. (3) VIOeti ste vet: u refenicama 10--12 da if u znafe~ju naAeg .. 2 З - 4 5 Zao mi је. 11 this is the law ... Da li Ьiste hteli da govorite s nekim drugim (vidite nekog drugog)? Ne. 5 6 7 8 9 10 11 12 "Would" is the condltional in English and is placed in front of the inflnitive.'d. Оп Ы vam pomogao.. . in'fin~tiv. Мi Ьismo vi$ voleli pivo. red. (1) Obratite pafnju na izgovor: wud.~n'trckbn .he shouted .15.. On ne Ьi trafio pomoc kad је ne Ьi zeleo.6. 14 15 -4. '1\u~ntli. sut1enje. 'lti)Bri.10. Kontrakcija је laka: "would" postaje . i odatle parnica.. Would (1) you like to someЬody else? No. He'd help you. please? Here are some more sentences: Не would understand' if you spoke' more slowly. {2) Gase znal:i "siOCaj". . aid Ы: di'laitid.13. We'd prefer Ьееr..'d. lQ• 76th LESSON . Ako Је ovo zakon (pravo).9.11. 'wudnt..1'11 burn' my books! The judge replled: . Stoga i ovo read treьa izgovoriti ... hi: '!autid ail ь~:n. Ьi'kлmz. . "Would" је kondicional (pogodЬeni naein) u engleskom i stavlja se (Ьiva stavljen) ispred infinitiva. ). Na primer: Hteo Ьih (voleo Ьih) Aolju еаја. ni:d а 'ti:b .kad Ь!. if you have any. wi:d pri'fQ:. '· tra!i glagol u pro§lom vremenu. he lan't in. Као i u cou/d.. hi:d . slovo 1 se ne izgovara. . 'kwcst:~nz.

З. ako ga imate. Ьudem па vaelem mвstui like З..2. IAIOuld some . Ne Ьih voleo dв.279 two hunclred and нventy-nine two hundred and eighty 280 EXERCISES 1. 5. Пth 1. Lekdja 73.. br. u engleskom se more upotreblti odgoverajuci prisvojni pric:tev. in your place! 1.like. WOuld you . br.5.5. Ьuу if she money. 75. it is very cheap. Sta Ьiste radili da imate mnogo rюvca? . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset sedma lekclja Daj mi ruku: Give те your hвnd. Flll ln th8 mllllng wordl: 1. kao йtо smo vic:leli u 58. vrlo је jeftin(o). br. 72.вnу. Ona ima knjigu u ruci: She has 8 Ьооk in her hsnd. 73. а ne neko tuc:te lice..Reйenje .4. On mi ne dA da vozim (~potre~lj~) njegova kola prek6 vikenda. How would you feel if someone kicked you? 4.would prefer. l'm afrakl he l1n't back yet.2. Каkо blste se oseCali kad Ьi vas neko udario nogom? you tea if you have some coffee? - 1 2. 5. Ја Ьih ga (to) kupio.Male misterije": u reeenici broj 8. .. RE§NJA ZADATAКA 1. . 1. Biste Ji htвJi mвlo kafe? - Vifв blh voJeo taja. .. (Give те 8 hsnd. . Sojim se da se joll ПIЈе vrat10 (ПIЈ8 natrag). Would. br.U engleskom delovi tela uvek trate .to see.4.pomozi mi". wouldn't. 1 i З. .5. . . . Lekclja 72: Не wlpad hloface. trebalo је da kaZe samo 1 went to the restвurвnt. like to disturb you. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-seventh (77th) Lesson REVISION AND NOТES Ponovo proCitaj\8 oЬjatnjan)ll: lekcija 71. znaeilo Ы . 1 . Dok mi katemo Obrisao је lice i podrazumevamo da је obrisao svoje. Ne blsmo hteli We dв. Koga Ьiste volвli prvo ds vidite? Who like first? ZA PONAVLJANJE: 27. What would you do if you had а lot of money? .з.З. vam smetamo. wouldn't. РоМо on tvrdi da nikada ranije nije Ьiо u restoranu.) 2. -З. lekciji. LESSON .vratio sam se.had some.2.to Ье.4. 74. Ona She Ы kupiJa malo (toga) kad Ы imaJa rюvca. vojnik kate 1 went Ьвсk . 1 would buy it.oznaku pripadnosti".. Не doesn't let me use his саг at weekandв. br. 2.

4.8. . nego ~to se рорео na voz. 1 can't гететЬег. sve viSe: тоге and тоге: u najmanju ruku. Sve manje: less and tess. . lvazl koje treЬa zapomdd. . Не гап down the stairs.malo. Nekollko . gori. that's гight. . 1. . . They saw one anotheг.. like: 1 2 Vet smo videli mnogo izraza i reti. Milo mi је (da se upoznamo). Yes. please. .1. Pretvarao se da је ЬOgat. barem: at least.rdav.5._ovtlnlh komparodvo. ьetter.ьаd (bred).6. Jess ( + imenica u jednini). Dodat Ј• i mogli da proWNitв svoje znanje. najgori. molim vas. tako је (to је ta6no).6. l'd /ike в Ьееr. 78th LESSON . iks'prcbnz . i m~a vas brinu (motda ste zabrinuti od) poneke neobl6ne. . .2. wa:dz . Manje'' sa imenicom u mno!ini prevodi se fewer ('fju:r}). .О па ima manje prijatelja nego njena sestra. Не ьought а paper ьetore carching the train. -З.. (1) Usus/: оЬi~: IJSIJ8ity: oЬitno: unusuвt (•n'ju:tuel): neoыean.. ьest (dоьаг. Da. She washed her hands.lmam manje vremena nego ~to sam mislio.):l'rcdi. za pismsno novine pre ZA PONAVLJANJE: 28. 4.9. . 5. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-eighth (78th) Lesson Don't worry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset osma lekclja Ne Ьrtnlte 1 2 We have seen· many expressions and words already.7. najbolji). Str~o је niz stepenice.з.. (the) worst (we:st) . and perhaps you аге worried Ьу some of the unusual (1) ones. .9.1. Pleased to meet you. .IМNJENJA 'wлrid dount 'wлri . Zapamtite: . Kupio је Umвsto ГfiiJвnics iznutl i prevod f1Гlli1WtiOks dв Ыste prвvodвnje. Vee smo videli good.. . . 1 have /ess tiтe than 1 thought.5. лn'ju:tu::tl.2. She has feweг fгiends than hег sisteг. kao: PRONUNCIATION OII.. Ne mogu da se setim. ЬOiji. odslld Csmo VJ~m davвti -ukcij8 koje 1п1Ьв ZII/)8ЛIIiti. 1. (the) least .7. wo~SВ (we:s). Prevod.Jitt/e. Не pгetended to Ье гich. Hteo Ьih jedno pivo.8..4. najmanje . Videli su jedan drugoga. Ona је oprala ruke.281 two hundred and eighty-one two hunclred and eighty-two 282 з... manje. .

Lako је naul:iti..7. lud . You should try her cherry cake: it's excellent! REIENJA ZADATAКA 1. oun 'leiJa:widt. d!Ast. ali viAe volim da ostanem. pou~-ork_o_ro fu_n_ti··-~~~~~~~~~~ __ 1 САNГ -~~ ~~~1/)~~'lt:Q 1 EXERCISES 1.3... ree је koja se vrlo mno~~ upotrebljava u engleskom. you will come• to know• these words and ldioms and will Ье аЫе to use them naturally.. but 1prefer to stay. Oni su poteli da titaju" ili . . 'raitiiJ.. . m•slltl па (~to)· to worry вtюut . ako titate svakog dana ро jednu lekciju. Smit f~li da razgovara s vama.eteven weeks. - Ьi'pn .IENJA -3. -О eemu se radi? . sa. Moras nautiti da hodas pre nego sto mozes da trbl.283 two hundred and eighty. 'idianaz. 1should go now..5. .4.- 4.Mr. 'kAntri. Utenje је lako··. 'рrоћаЬ11.z6cm ·n~li.2. kan'tiniu.. 1) rememЬer the seying: "You must learn to walk Ьefore you can run•. Podsetimo se: to tafk аЬоиt.'vaiv.. .. You already know• enough English to survlve in England and you know• а llttle aЬout the country. -. But you must contlnue reading• and writing· and do not worry aЬout (2) making• mistekes: you make• mistekes in your own language.k. too! You рrоЬаЫу want to speak· fluently now. Sve to samo s jednom lekcijom dnevno. Vi vec znate dovoljno engleskog da prezivite (opstanete) u Engleskoj i znate ne~to malo о (toj) zemlji. ali treba da se setite izreke: .. You will soon come to know your hueband. 'stлdiiQ. дli. after only . if you read· а leвson every day..What's it aЬout? Najzad. . . Smith wants to see уои. Ali morate nastaviti da l:itate i pi~te i ne brinite se za gr~ke (pravljenje gre~aka): greske pravite i u svom sopstvenom jeziku! Vi verovatno Zelite da tel:no govorite sada. atюut mo!e da zna~i i "oko.misliti о {net:emu). but you must practtse. But. posle samo 11 nedelja. All this with just one leвson а day.З. postepeno tete upoznati (doci tete da znate) ove reti i idiome i moci cete pr"1rodno da ih upotreЫjavate. But you must. kao Sto ste veC primetili.. ju.. USkoro 6еА upoznati sve>g mufa.9. 'sejiQ.blinuti se zЬog (natega). conttnue trying.oflt• о (~u). w~.- 6. 11. Leerning is easy. . ---: 4. .fhree two hundred and eighty-towr 284 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "They Ьegen• to read" ог "Studying is easy"." (nastavak) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 •(2) Atюut.." з 4 . . but you should (N. to think аЬоиt .13.g~v.. ali morate ve!Ьat1. Sada Ь1 treЬelo da idem.. 8.5. Trebalo Ь1 da proЬete n)en kolal: od tretanja: odlil:an је! 78th LESSON .S. otprilike": aЬout sixty OВJAAN. Ali m~raA i dalje d~ pokuiavaA. 10.2. .12.

do it.6. 's1mpl. svako (Ьilo ko) to mo.. should not .Farmu Zivotinja"? .4. Have you read• "Animal Farm" (1)? . ZA PONAVLJANJE: 29. . . 1 saw• it last week.ak) 1.·e~il!!:tl fa:m е :tПJt 1 . is easy.. should Ье . . got enough already. - should . 5 PRONUNCIATION . fuo sam ga pre deset godina. ..i:~ d~z\~t·~·- ~edd. Zabrinut sвm.4. h:t:d lЬ vent .home.. . .Da. s. 3. . she REЙENJA ZADATAКA {nasta.When we аге ta/king aЬout а definite event 1n the past. This one easy. ••• • • IQ OВJA$NJENJA ~i:~:·.285 two hundred 8nd eighty·five two hundred and eighty-8lx 286 Fll/ ln the mlнlng words: 1.Yes 1 read• it when 1 was at school. Ovaj Ы treЬalo da bude lak..anyone (anyЬody) can. ' Have you heard• the joke aЬout . З.. 1 it atready 2.fe (da uCini). ri'f:t:riq (1) Kratki satiri~ni roman D2ord!a Orvela. worried - scarвs те. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventy-ninth (79th) Lesson 1 2 3 4 Have you seen• that new film? You mean• "Disaster"? Yes.. Katastrofu"? Da. Kad govorimo о 5 pro~losti. . ' . in your plate You've 1 am . we use the slmple past tense. -З.Da.5. Jesi li fitao . 79th LESSON .. She drive so . . Ona ne Ы treЬalo dв vozi tako Ьrzo. ona те plaAi. . Jesi li fuo vic (~alu) о . veC sam ga video. Kuvanje је lako. video sam ga pro~le nedelje.. autora "1984" (Nineteen Eighty-Four). upotreЬijavamo nekom odrec:2enom dogac:2aju u prosto pro~lo vreme.. 4.2. : red. ~ ~~:r::.Yes 1 heard• it ten years ago. {:itao sam је kad sam Ыо u ~koli. И9С Ы treЬa!o da је (оп) kod kuCe..ha\18 seen. /та$ veC dosta и (svom) tanjiru. ? .fast (quickly) Cooking . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedamdeset deveta lekclja 1 2 З 4 Jesi li video onaj novi film? Misli~ . he Ье now.

. EXERCISES 1. 'rit:tn. or: she read• the Ьооk last night (2).З.odgovorila је ona. lлvd. dok Је naSe "ve6e" za Engleza vet .): .upravo". wa:dz IA. ju:z . 01 course ..4. poAto sam ionako (veC) suvi~ dеьео (deЬela). .2. 1 shouldn't eat this Ьecause l'm already too fat. ali moramo reC:i: ona је napisala roman proSie godine.. "pre"... ln geneгal. Jeste li ~uli novu plotu (sastava) "Fiops"? -:. upotreЫjavamo "have" (ili ''has") s participom proslim.noC". ili: ona је sinoC proCitala knjigu. ali neki su vikl jednaki od dгugih. Let me REiENJA ZADATAКA 1.287 two hundred and elghty·aeven two hundred anc:l eighty. 2) we use "have" (or "has") with the past participle. Svi Jiudi su jsdnak1. We say•: She has already wrltten• five novels.12. . ReC evening oblCno oznaёava dоьа od 18 do 20 sati.2.•.uvete. 'd!caaral . 'pa:tasipl.10.9.14. UopAte uze~i. . "already" and "just".1. . but women аге mоге intelligent. ~ 3. rout.4. She has never drtven а car Ьelore.elght 288 6 7 8 9 10 11 12 but when we are referring to the past in general (N. Kaiemo: ona је veC: napisala pet romana. snou. "А/1 men аге equal. 'kwe~n.. Animal Faгm).she replled .. but some аге тоге equвl than others" (Geoгge OftllfJII.ZaSto muSkarci uvek postavljaju isto pitanje? 13 14 OВJAiNJENJA (nastavak) . al1 tene su intel•gentnite. Am 1 the first man you have ever loved? he said·. men аге etrongeг than women.):l'redi end dtлst. "Ьefore". Jesam li ја prvi muSkarac koga si ikad volela? rekao је on.. 79th LESSON .11.t а ·е~ Ьi'r. but we must say•: She wrote• а novel last year. "veC" i . 5. ili: оп nikada nije video sneg.. . tornorrow night: sutra. Ne Ь1 treЬэlo da jedem ovo. iJ'za:mpl.why do men always ask the same question? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - ali kad mislimo (upucujemo) na proslost uopste. Have you heard the new record Ьу the "Fiopes"?. . . . Na primer: ја sam veC Citao ovu knjigu. Dozvolite da vam pokafem moj novi stan. For example: 1 have read• this Ьооk already.8.. ~ 5. Ona nikada raniJe nije vozila auto. muAkarci su jati od tena..13.(2) Last night: sinoC: tonight: veteras. or: he has never seen• the snow. show you my new flat. You use this with words such as "ever". Ovo se upotreЫjava s reCima kao Sto su "ikada··. red. Naravno.

.winter spons. t~'baekou. have never .. smoked а lettuce leaf. .ostavio sam (svoj) duvan kod kuCe.vratite mi moju Siblcu. Nikada msam puSio fist safate.з. izvolite. 'pakit . boZ:e ..saw .seen .ever.said" his nelghbour me back my match. О..rekao је njegov sused . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eightieth (80th) Lesson 1 2 З nelghЬour а •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeseta lekcija John saw· his smoking pipe. Не took" his own pipe out of his pocket and said": Have you got• а match? are.2. 1 и petak. 1 2 З - 4 PRONUNCIA ТюN 5 1. my. 'neiЬa. video sam ga you George? Yes. hundrtн:l and ninety 290 Flll ln the mlulng wordo: 1. wife and for the first time REiENJA ZADATAКA (nastavak) 1. .rekao је Ш оп . him ZA PONAVLJANJE: 30. Upravo sam kupio nove pantalone.Ьought . Have .289 two hundrtн:l ancl eighty-nine two 4.4.Da.. U tom slul:aju .pair of trousers.said John tоьассо at home.Da. Da. BOth LESSON . moja iena i ја smo ~li prvi put proSie godine. 101: . Jeste li se ikad you Ьsvili (bili па) zimskim sportovima? ? JUSt а new Је fi to dobro? Ьвеn to 5.on Friday. 'ekta...4. Jesi li video D!ordia?.ls it. 'kri· D1on је video svog suseda kako puSi lulu.1 went -last year. here you 4 5 l've lett• my give· ln that case . З.5. have . sed..2. _ 6. lzvadio је sopstvenu lulu iz dlepa i rekao: lmate Н SiЬicu? . Have. good? 2. Oh dear . Yes. Yes.1. ·.

stopped in front of Harrods in а fur coat and dlamond necklace got' out.. 'sлf. ali i "ipak".. rekao је kritil:ar. gospodine. and 1 still (2) want to marry your daughter. Da. mladii:u? Jesam. ра morai:ete da jedete na silu (da primoravate sеЬв) glasio је odgovor. Ona је vratila teglu na policu. .. Vratite mu njegovu lulu pre nego §to se naljuti.~. 'd..~. fo:s . . gospoja. The man in the grey suit and glasses is а lawyeг.4. Covek u sivom octelu i (sa) nao6arima је advokat..11..~n. (2) StiJI znal:i . gospodine. Yes. .. 1 want to marry your daughter. А tramp ran· up to her and said': Please. sir. ОВЈАЙNЈЕNЈА EXERCISES 1. She put the jar back on the shelf. lzvinite. Pravilnije Ы bllo da је rekao: ~xcuse те.haven't eaten' for а week. ја nisam јео nedelju dana. sada vidite Sta mi moramo da trpimo. You will have to run.5. sir. ја Zelim da se o. Flll ln the mllllng wordв: 1.~~. . Jeste li razgovarali s mojom zenom (videli moju zenu). А Rolls Royce (З) and а lady 6 7 8 - Jedan glumac је prvi put video samog sеЬв na filmu. Не film (na filmu). you will have to force yourself . Excuaa me.• 'i :t. 1 must take Ьвсk Peter's book soon.5.8. joS (uvek)".Molim. Е. for ОГ 80th LESSON .. roulz r<'is stopt .13.was the reply.З.•• 'hcndz . . tnвmp ram . . .4 MoraCete da Ьefite (tr6ite).291 two hundred вnd ninety. i ipak (jos uvek) !elim da se o!enim vaSom kCerkom. Jedan odrpanac је dotri:ao do nje i rekao: . now you see' what we have to suffer.11. Оп mje јео nedelju dana 1/1 viSe. 'f. the pollce have seen us.2.tenim vaSom ki:erkom. (З) Luksuzna robna kuCa u londonskoj l:etvrti Najtsbridt (Knighlsbridge). . -З. Give h1m back his pipe Ьelore he gets angгy.. policija nas је videla. said' the critic.2. (4) Narodski nal:in izrafavanja. . kao u ovom slul:aju.one two hundred вnd ninety-two 292 6 7 An actor saw' himaalf on film (1) for the first time.:t. . Well. оп telвvisioп (na televiziji). ri'plai. Madam_ (1) Оп RE$ENJA ZADATAКA 1. young man? Yes. 1. 8 9 10 9 - 10 11 11 12 12 13 - 13 tik . ali оп ТНЕ radio (na radiju). Have you seen' my wife. .~: koiJt cnd 'daimand 'ockl. Jedan rols-rojs se zaustavio ispred "Herodsa" i jedna dama u krznenom kaputu i dijamantskoj ogrlici izaSia је (iz njega). lady (4). Moram uskoro da vratim Piterovu knjigu. .

4. је kasno i pada mгak. England is less centralised than France. А notice: oьe. RE$1!NJA.а week. 'sentDiaizd .. two ТгеЬаlо Ьi da krenete. То notice: primвtiti. 81st LESSON . Oni se godinama nisu videli (videli jedan drugoga). got out of went up . Nisam s njim najmsnje dva meseca. Gradovi kao Manfester i Bristol imaju sopstveni znafajan kulturni . polao uz stepenice i иАао и zgradu. . 'meotest~ end 'brist~l. З) noticed (1) the number of large towns and ctties.4.for at least.283 two hundred •nd ni••l'» rвzgovвrao thrtмt two hundred •nd ninety-tow 294 2. 4 5 Engleska је manje centralizovana od Francuske.went into.- 4.. Не 1.5.- 5. usually.very late .rs.!nju na izgovor ovih imena gradova.3.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flrst (81st) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset prva lekclja Melo 1 о little aЬout England 2 з Engleekoj 1 2 з 4 5 Have you seen• а map of England before? You must have (N. Grad (clty) је ve~i nego varoA (town) i obltno ima katedralu.. Оп је iz8lao iz kola. ·ь~:mil)8~m (1) То note (nout): zaЬeletiti. 'noutist . k~'6i:dr~l. him You dark.veAte­ nje.getting.2. Jeste li ve~ (pre) videli mapu Engleske? Мога da ste primetili broj velikih varo~i i gradova..3. (2) Obratite pa. should leeve . has а cathedral.- 6.2.. spoken months.. mep. 4). Clties like Manchester and Brlstol have an impor1ant cultural life of their own (N. . vrlo . koji testo znatno odstupa od pisanja. А clty is larger than а town and. la:df taunz end 'sitiz.fivot. OВJASNJENJA PRONUNCIATION 1.yee. natpis. 'kлlf~~l.to. the building. haven't... . seen one another (евсh other) . the steps and lA PONAVLJANJE: 31.more. has not eaten. it is and it is 3. 5. the car. ZADATAКA (nastavak) They haven't for. fra:ns ..

On 1. kгај.13. 'ka:nwa:l .Ьsk§i§. .5. You are leвrning to speak• with а southern вccent. Postoji velika i vaZna razlika izmec. . if you Кakva је razlika izmedu severa i juga?. Kent se naziva "basta Engleske". §iljak. 'lestacnd sau'8templan. napojnica".4. ln the north.. 'Ja:dЬst 'kaunti. dati napojnicu. na:8 . М r Mertden is а very important man. 6 7 а 9 10 11 12 13 14 England is divlded into "counties". There is а large and important dltference Ьetween the North and the South of the country: а dltference in the people and а dltference i n the вccent. Cornwall. .5.. tip . sau6. di'vaidid 'intu 'kauntiz. G.. Birmingem. Vi u~ite da govorite s juznja~kim (juznim) akcentom. OII.9..7. Warwick and Gloucester are towns.t:EN А МАР OF EIO.:fu severa i juga zemlje: razlika u ljudima i razlika u akcentu. а Gilford.rans .11. 'cksant. ima svoj sopstveni Ьicikl.najveCa grofovija.IМNJENJA (nastavak) (З) Tip: vrh. Notingem. . 'ailfad 'wOII'ik cnd 'alasta. . Na seveгu. 'aa:dan. it's bad for your eyes. -З. Не has а Ысусlе of his own. Nottingham. and Gulldford. . kent .ANt> ~? L EXERCISES 1. kojih ima oko 40.2.. Kent is called "The Garden of England". 'SJ. veoma је divlji i lep.. Jork~ir је . 81st LESSON . waild. ..til)pm. the southern tip (З) of England..295 ~ hundred and ninety-five two hunc:lred and ninety-alx 298 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Blrmingham.tnn..И.3. . is very wild .. 1 kAVE.2. . What is the dllference Ьetween the North and the South? . 'ja:kb . Kornvol.. Тiр mo!e da znati i . Не works for а large newapaper. . Lester i Sautempton su svi gradovi (cltleo).. Уоо o. to ikodi otima (to је rdavo za tvoje o~i). You ahoukln't read in Ьеd. . 'dif:.. Engleska је podeljena na grofovije (countleo). najjuZniji deo (jui:ni vrh) Engleske.10.4. Lelcester and Southampton (2) are all clties. .8. Marzden је vrlo ugtedan (va!an) l:owtk.11.. odakle )е stvoren glagol to tip ·n. RE8ENJA ZADATAКA Flll ln the mloslng wordo: 1. Оп Ы dМso k8d Ьi Не ga ti zamofio. Yorkshire is the lвrgest county.. Ne Ы trehalo da l:itd u krevetu. of which there are aЬout forty. Vorik i Gloster su varosi (towno)..and Ьeвutiful. On radi za jedan veliklllat.

baAtom Engleske"? U kom delu zemlje је Kornvol? Jeste li ikad Ьili u Engleskoj? 2 з 2 З 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 OВJASNJENJA 1. of which . money da sи oMii.don't work. three 4. What lвnguage агв уои speaking? 82nd LESSON .kada (poito} budete zavrtili..to . .. pretpostavlja da se blra izmedu odredenog broja moguCnosti. (2} WЬich. 1.from her.3. would come. She They leh. za raz1iku ocl what.in the flat. faind. 'finilt ...3. must have .-en . .. 'a:ns~. пв (mogи da) vidim svвtlost и stanu. kla:s.twice.287 two hundred and 01inety-aeven two hundred and ninety. mis smiQ .asked him. ...4. (1} SIMeno protlo vreme mofe da ima i znatenje Ьudu6eg: when (after) you have finished .can't . .. Опв ne Ьi tгеьаtо da pozajmtjиje novac od svog Ьrata. Kakva је razlika izmeciu "city" i "town"? Gde mozete na6i (gde Ьiste naAii) katedralu? Је li Engleska tako centralizovana kao Francuska? lma li (ikakvih) razlika izmeбu severa i juga Engleske? Koji akcent vi ul:ite? Која grofovija se naziva .10..lght 5. What is the dlfference Ьetween а clty and а town? Where would you find' а cathedral? ls Engtand as centralised as France? Are there any dllferences Ьetween the North and South of England? Which (2) вccent are you learning? Which county is called the "Gвrden of England"? ln which part of the country is Cornwall? Have you ever Ьееn to (З) England? PRONUNCIAТION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamcleset druga lekcija Pro6itajte ovu lekciju kao i obl6no. odgovorite (па) pitanja. od kojih tri пе rade! . вnswer the questions.-5.а (any} . have Ьf. Оп ima CВtiri blcikla. Oni sи blli и Skotskoj dvaput.! мtENJA ZADATAКA (nastavak) Не has four blkes. brother. Мога 2е8 2. They to Scotland and lreland ZA PONAVLJANJE 32. shouldn't Ьorrow. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-second (82nd) Lesson 1 Read' this lesson as usual and when you have llnished (1) it. а kad је budete zavrtili... 'esei ..once. ri-:d . 1 see light 3.2... а и lrskoj jedanpиt.

. . . What would you do if you won alortune? -З.... Ata ti misliS? want She . Which is more impressive. the teacher collected the essays and saw• that Wllly had wrltten• nothing. EveryЬody sterted wrlting•.12.kojim jezikom govorite? ali Which language do you prefer. think? . 1 was in Englвnd..3. . me the truth. ali blh voleo da idem. ik'scpt 'wili.11. Vili! -То је ono Ato blh radio ako Ьih doblo bogatstvo .289 two hunc:lred 8nd ninety-nine three hundred 300 10 11 - 12 13 14 1 want you all to write• an essay . Jeste li ikad Ьili u Turskoj? . Koji је upe~tljiviji (impresivniji). Ona hote da јој ја pozajmim svoja kola. to lend . Njeni roditelji !е/е dв se ona udв za milionera.IENJA (nastavak) . osim Vilija koji је gledao kroz prozor.. But you've done nothing. London or Brlstol?.said the teacher. 10 11 12 13 14 - Hocu da svi vi napiAete pismeni zadatak (sastav) rekla је uciteljica.5. Na kraju casa. At the end of the lesson. l'd spend it qulckly Ьelore my wife discovered. 'evriЬ:кl. ni~ta. aЬout what you would do if you won• а fortune. my car: do you stay. $ta Ыste radili kad Ьiste stekli veliko ЬOgatstvo? .4. Ali ti nisi niAta uradio. No. НоСи dв mi RE&ENJA ZADATAКA 1. Svi su poбeli (svako је робео) da pi~u.. .2. uciteljica је pokupila zadatke i videla da Vili nije ni~ta napisao. OВJAAN. but l'd like to go. to themselves 4. Mi !elimo marry а millionaire. svom razredu. to her class. Ne. Miss Smith. 1 want 2..koji jezik vi§e volite.13. 'ritan .. ka'lcktid 6i 'cseiz .. Potro~io Ыh ga brzo pre nego ~to (ga) moja lena otkrije. . da se oni lepo provedu tokom svog ЬOrвvka.i 'м6iо.4. Wllly! .. Have you ever Ьееn to Turkey? . koji traZi predlog to (1 went to England i sl. EXERCISES 1.. Flll ln the mlнlng wordo: 1. gospoc!ica Smit. except Wllly who looked out of the window.2. о tome ~ta Ьiste uradili kad Ьiste doblli veliko bogatstvo. parents want З. engleski ili nematki? . 82nd LESSON . . et 6i cnd .(3) Ка!еmо 1ат in England. . wAn а 'ra:tan. kaZete istinu.That's what l'd do if 1 won• а fortune .5. london ili Bristol?. nothing.). ali Have you ever Ьееп ТО Englвnd? pod uticajem glagola to go. English ог German?.

$ta nam јо~ (drugo) treьa? Ма/о toaletnog papira i sredstva za ьeljenje .. Mogu to da stavim u zamrzivat.. . је to sve.enjou.5.. d.6. Kupi6u brdna i napravi6u jor~irski puding da (ga) jedemo s petenom govedinom u nedelju. wants me.her. . Ve6 imamo cveklu i (zelenu) salatu.so. 'fri:za.. ail bai •.1...what.. Then vegetaЫes: 1'11 buy• some cabbage. and а joint (1) of beef. Ја hotu da want те оп razume. . Onda povr6e: kupi6u malo kupusa. 1 can get' everything at the supermarket. ВЗrd (pridev) - zajednifki.. 1 think' that's а/1..7.him to. otuda i komad mesa preseten u zglobu. 'j. Нег~ her to...S.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-third (83rd) Lesson Shopplng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Kupovlne Јо~ treea lekcija 1 2 з 4 5 6 7 8 1 hвven't done the ahOpping yet. 'k~~:Ьid! .. 2 з Воlје da odem sada. zato understand. speak ReЙIENJA..them. pridrutiti se (to join а club...:kb 'pudirз . а u familijarnom govoгu dete. We. . t. 4 Da vidimo... 'Ьi:· tru:t end 'letis. ~З.during their. 1.)ps . i malo slatkiSa.. some peas and some rice... mi:t . maJi!an. NabaviCu malo kotleta za vee&ras. l'd Ьetter go• now ог it'/1 Ье too late. Mogu sve da uzmem u samopo- OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'bpiiJ.utlaniti se u klub). malo gra~ka i pirin~a. roust. i gove"i but. treьa nam malo mesa. rais ... za decu.. d!:tint :tv Ьi:f. То join . ni:d . govoriti polsko.zglob. we need some meat. What else do we need? Some toilet paper and some Ыеасh . Let's see. 1 nisam Ыlа u kupovini (uradila kupovanje). 1'11 buy• some nour and make' а Yorkshire pudding (N.joint (2) Кid је doslovno jare. We've already got' Ьeetroot and lettuce.4.301 th. ZADATAКA (nastavak) 1.willslowly. 1 can put' that in the freezer. 'ved!t~Ьiz.sastaviti.. jet. .. 5 6 7 8 Mislim da sluzi. pi:z . and some sweets for the kids (2). ~ 2.4.3. inaee (ili) 6е Ьiti prekasno. hundred and one th. ZA PONAVLJANJE: 33... ... hundred and two Си 302 5. /'// get' some chops for tonlght. LESSON .. you to tell. '8au~ ..n . 5) to eat' with the roast Ьееf on Sunday. 'toil:at 'peip:a (1) А joint.

5.2.8. (4) Have Ьeen+oЬiik na . Do you need enything else? . On govori veC dva sata. Dfone.. 'prouIP'em. Ьrought (br::~·t). ali vec nedelju dana tekam da vidim ovu emisiju. Pusti me (samo) da pogJedam kraj ove emsiije. 1elite 11 da vam neAto (iAta) kupim u samopostuzi? BЗrd any . 13 - . 1'11 take• the car out of the garage and fetch (З) the ahopping-Ьags. 'fll".. 'weitiq. &i end .11. Flll ln the mloolng wordo: 1. 'lлvli. Na ovu upotrebu јоА temo se vratiti.l'a:!. Odmah cu Ьiti gotov (necu blti minut). ... .З. Take the ohopping out of the bag and put it on the tвЫе.. but l've been walting (4) to see this programme for а week .10.2.3. Воtје da mu k8!ei sada. U smislu . ... ја Cu izvuCi koJa iz garaZe i doneCu torЬe za pijacu (kupovanje). waiting !О him an hour and 1 2. Let me watch the end of this programme. дekam ga (veC) jedan sat i potinje da mi Ьiva hladno. hundred and four 304 9 10 11 12 John. . Ьli:e . Оо you 9 10 11 12 13 - lf you're not doing anything. а tгаје i sada. brought. we LESSON ... U redu.iti ро n~to i doneti" .5... Alrlght. Treba li ti pomoc (!elis li ruku)? дkо nista (drugo) ne radis. ОВЈМNЈЕNЈА (nastavak) (З) EXERCISES 1.303 ttvee hundred and ttvee th. that would Ье lovely. 1 won't Ье а mlnute. Do you want me to buy you anything at the aupermarket? Doneti: to bring. to bt Ьilo vrlo ljubazno od tebe (divno).ing" upotгeЫjava se za radnju koja је poteta u proAiosti. Не has Ьееn talking for two hours.4. upotreЬijavamo glagol to fetch. You'd Ьetter tell him now or he'll get . Uzmi kuptjene stvari (kupovinu) iz torЬe i metni ih (ga) na sto.potrafiti i doneti .. mogu li da uzmem kola? . RE$ENJA ZADATAКA 1. ne treЬa пат (nirnalo). 'su:pama:kit. . Mi tu upotreЫjavamo saddnje vreme ("rekam vet nedetju dana"). wount Ы: а 'minit .13. may• 1 take• the car? want а hand? Yes. ... kHiz. inate te se natjutlti. Ne bi You treЬslo da kupujeS pirinaё.. .. . ТrеЬв ti vam iAta drugo?.4. .Da.11. . ongry.

ali 1 saw him last night . upotreblCemo present perfect za pro~lu radnju koja је vezana za sadaSnjost ili ima posledice u sadaSnjosti.do we need Flour. have Ьееn.4. Nisam ти jot pisao. here it is Doblo sam pismo. What . ". 1 hвve seen him . а shou/d (od koga ne postojj kontrakcjja) jma zna~­ nje .video sam ga sinoC. LEKCIJA ~····································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osamdeset Eighty-fourth (84th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protltajte oЬjainjenja: lekcija 78. З.want me to.rioe. . Ova pravila su samo okvirna uputstva: titanjem i govorenjem postaCe vam jasnija upotreba ovog glagolskog oЫika.yet.. should go treЬвlo Ы da jdemo. .Sli~no pravilu za upotrebu oЬijka sha/1 ј wi/1 u budu~m vremenu.toid.. Should. 1. haven"t wr1nen. Setimo se da ga ne smemo upotreblti ako је vreme odredeno nekim izrazom.-:. his you journey? when he us else . evo ga. should se ро doskoraAnjem . $ta пат joS treЬa? .aiem zdravo)? to him say Heflo? Do you REЙ8NJA ZADATAКA (nastavak) ouy. kako nazjvamo оЬЈјk slofen od have ј partjcipa pro~log. br. 2. 1 have received а letter.305 Э.lspred participa proSiog. and eggs. You should te/1 him. three hundred and five Ьili thre8 hundred and 8IX о ЗОВ Zar niste tu kad пат је prlao svom putovaпju? 5. 1.. ~esto zbunjuje strance јег ne odgovara nijedno'il glagolskom vremenu u eetvrta lekclja drugim jezicima (ра ni u srpskohrvatskom). naSeg "mora Ьiti da . br.Naporno sam radio i umoran sam. 2.2.. 79.. Oanas se ta razljka gotovo potpuno jzguЫia.5. treba" јЈј . Would (јЈј 'd) se danas upotreЫjava u svjm Jjcjma kondjcjonala. 1 have worked hard and l'm tired . umesto would..з.treba da mu kaiete.for.? . pre svega usled upotreЬe kontrakcjja.BraAno i јаја. U skladu s njegovim imenom. 1 i З. shouldn't ZA PONAVLJANJE: 34.jezj~kom bontonu" upotreЫjavalo u prvom licu jednine i mno.for. 2.video sam ga (neodredeno kada). lelite li da ga pozdravim (da k.. br. .. nego ga moramo zameniti oblfnim proilim vremenom. must have ima znafenje verovatnoCe.don't neea any. 4. Weren t -there. treЬвlo Ы".am Ьeginn1ng. Preeent perfect (sada~nje svrteno vreme)...ВЬоut. .Ье cold.Zine kondjcjonala. . Muat h8ve. Не must 84th LESSON . 82.

• briqz him 11 . poSto ne vidim njegova kola.в. Which one do you prefer?. 'leiviQ end 85th LESSON .Umesto ту own гоот (moja sopstvena sоьа) moZemo rel:i а гоот ot ту own: prvo је odredeno а drugo neodredeno. А man in а grey suit. lai in .5. 4.307 thr8e hundred •nd мven ttwee hundred •nd elght 308 have left. cool: sveZ.Morao је da ode po~to је Ьilo kasno. mixture: meSavina.2. PONAVLJANJE: 35. . sslt: so. Have you ~n to France? 6. &. hladan..Ne mozete ga prevesti. ali im је zna6enje praktil:no isto. 112 pt. Вваt with а spoon. -2.1. Mix 1 egg. . lzrazl kol8 treьa upem\111.28 /) of тilk. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eighty-flfth (85th) Lesson Two Sundвys •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _osamdeset peta lekclja Dve nedelje 1 Dejvid i D!oun su odlu6ili da idu na (za) piknik u Ricmond.probate! Evo recepta za ovo tipil:no englesko jelo: 4 oz (115 g) of flour. Vrati(te) mi moj novac. Ne brini(te) za mene. Cook in а hot oven (450'F) unti/ the pudding has risen.Voleli blsmo da imamo sopstvenu kul:u. egg: јаје. Have you rвad this nove/?. Koji vi~ volite (voli~)? . ali mozete da ga napravite i . Givв те Ьsck ту money.) V. Yorll8hlre puddlng. Do you want а hand? 5. . Grease а dish and pour in the тixturв. . Of thelr own. Ova konstrukcija jasno se razlikuje od pro~log vremena glagola тust: Не had to /eave Ьесаиsе it was late .7. ТrеЬа li vam (ti) pomoc? (to mix: meAati.1. . middle: sredina. Prevod. !\ta nam јо~ treЬa? . 1. piknit in 'rifmand. Ьecause 1 can 't see his саг . What else do wв need?в. thв salt and flour in а Ьowl. to pour: sipati. smooth: gladak. Jeste li Ьili Uesi li Ьiо) u Francuskoj? .1. 4. Break the egg into the тiddle.З. salt. Ьowl: tinija. Add the rвst of thв тilk and lвave in а cool place tor an hour. Covek u sivom odelu. . Add half thв тi/k and mix to forт а sтooth paste.Мога da је otiSao. Jeste li 6itali (jesi li 6itao) ovaj roman? .3. {0.5. to grease: namazati maSCu.6. Serve with roast Ьее!. . 4. 'brekfмt. 1 Dвvid and Joan declded 1о go• for а plcnic PRONЧNCIAТfON in Rlchmond. Don 't worry aЬout те. to add: dodati. oven: peCnica.7.З. 7. Videti i spisak nepravilnih glagola. We'd like to hsve а house of our own . .

309 thr88 hundred and nine thr88 hunclr8cl and ten 310 2 З Оп Sundays. huge park оп the outskirts Wheп they arrived. Bushey Park is of Londoп... Ove nedelje Dejvjd је ustao u 11 satj ј. (З) Rug је tеье kakvo se upotreЫjava za putovanja i izlete. Krevetski pokrivaf zove se Ывnket ('Ыml)kit). bu:t . . She put' iп cold meat.11. 'fikan . 'ba:skit. 'si:iq • . . dugo spavanje.. eleveп washiпg..:kskru:.6.. Не stayed in London for а while . . pa:s . ..8. pri"pQriQ .10. 11' 'wo»iq..mjsljm da sam zaЬoravila so.. !ау (lei). 85th LESSON . То 1/е down: le~i. She added а loaf of bread. hju:d! . naivz cnd Љ:ks. bai sлm wain. А 1/e-in: izleZavanje. Оп саг апd out of the set' iп the Ьооt апd Nedeljom se Dejvjd jzla!ava. D!oun је pripremala korpu za pjknjk.• s.. лp'set. lain (lein): le.. malo butera ј no!eve ј vjljuske. 'gcra:!. Stavjla је u (nju) hladno meso.u meduvremenu.. after shaviпg апd weпt' dowпstalrs.11. malo hladnjh kobasjca ј (glavjcu) zelene salate. Veznik while zna~i "dok~'. Oh. 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 - 4 5 6 7 8 9 10 11 Јоап was prepariпg the plcпic Ьasket. 'letis..7. 16.9.. а D!oun mu donosj dorutak u krevet. some cold sausages апd а lettuce. Za to vreme Dejvjd је jzvukao kola jz gara!e. rла .. Kad su stigli. Meanwhile (2} David got' the garage.. (2) А whitв: izvвsno vreme.. molim te.. 'autska:ts. mi:t ha:d boild egz . ·s.. 12 1З Pass me some chlcken. 'mi:nwail . Busj Park је ogroman park u predgradu Londona. David got' up at o'clock апd. David has а lla-iп briпgs' him Ьreakfast iп Ьеd.rekla је D!oun . ј malo solj (takode).. the way.S.. а takode i l:ilimOO ili ponjava.. They put' the Ьasket off for Bushey Park. . faund а 'kwaiat pleis .neko vreme је ostao u Lonclonu.. they fouпd' а quiet place апd sat• dowп оп а rug (З) to eat' their luпch.. hard-boiled eggs. i:t беа lлnf.14. please . n~li su jedno mirno mesto i seli па СеЬе da pojedu svoju u!jnu (ru~ak). sibo dole. Dodala је veknu hleba. Uz put је Dejvjd zastao da kupj malo vjna. some butter the kпives апd forks. Dodaj mj malo pjletjne (pjleta)..... boze . 'JCdid "а louf <)V bred sлm 'Ьлtа . David stopped to buy• some а wine. and some salt as well.. 'idiat sed .1:lt.:sid!iz . Oh dear .fati. Stavjij su korpu u prtlja!njk ј krenulj za Busj Park.. а meanwhlle . posto se obrijao i umio. . 1 lhink' l've OВJASNJENJA (1) То lie (lai). 'buli pa:k.4.said' Joan forgotten' the salt. tvrdo kuvana јаја..... (1) апd Јоап 2 З This Sunday. 'k.

molim te? . ali videci da је njoj to te~ko palo (da је neraspolozena)..meanwhile. НоСе§ li da izvuOOA kota iz gara.3. Не two o'clock and downstairs. . please? . Hajde da popijemo (imamo) ta~u vina.2.. Uzeo је bocu iz korpe. . woke up.sam vaditep! OВJMNJENJA (nastavak) (4) То ье upset . video da је dV8 sata i si&w doltJ (па donji sprat).. the the ZA PONAVLJANJE: 36. Let's have glass of wine. lt's getting dark very early.Zno. . а onda rekao: .4. Flll ln the miNing worda: 1. oti$в0 је в dв nije јео. washing . was.4. Put.!e. . Ooslovno to upset znati prevгnuti. LEKCIJA 85th LESSON . zaboravio. zsstaO је rJa kupi та/о vina. home. . SuЬotom se on izte!ava_ i ustaje u jedanaest. iznerviran. preturiti.dressing without eating. 4. 5. then said': . Will you get the car out of the garage. .3.Oh boze.rekao је Dejvid. .2. 2. She got on the bus without any monay. Ona је Ьila jako pogodena smrCu svoga sina.blti neraspototen. Na putu kuCi.wine. rekao је: Nije v. he stopped some RE$ENJA ZADATAКA 1.3. Oh dear.was. he rett з. She very Ьу the death son. After and . P~to se umio i oЬukao. Си potrвliti vadiCep. zв to vreme ја Ьооt. but -ing' she was (4). l've forgotten' the corkscrew! Glupato! .willlook forcorkscrew. She got over her lllness very qulckly. he said': а 14 15 16 Never mind.5. he has а lle-in and gets up at eleven.5. Ona se vrlo brzo oporavila od svoje Ьolesti. On Saturdays. Ona se popeta na autobus Ьеz imato novca. Мога blti da zima dolazi.4.. .things in. Metni stvari the и prtljaZnik.went. Оп se probudio.5 Winter must ье coming. Vrto se rano smrkava.to buy .nikad ne pada ki§a а da ne pljuAti"): nesre6a nikad ne dolazi sama. Не took' the Ьottle out of the ьasket. EXERCISES 1. .311 thr8e hundred •nd elewln three hundred •nd twelve 312 14 15 16 ldiot! upнt' said' Dвvid. 1. saw . On the way . 2.upsetof her. lt never rains but it pours (doslovno.

put a'wei.11. krompira i prokelja i vota. kan'sistid . da se u eпgleskom . То put away: skloпiti. pa:d . а Eпglezi su "puпi" (hrane).. potatoes and Brussels sprouts and fruit.. When they came Ьасk.3. When everything was put• away (3). Just Ьefore lunch. dok је g. mi smo siti. in'tendiq . . while (2) Mr Wllson took• the Sunday рвреr and sat• down to read·. То take off: skiпuti. М rs Wllson put• the joint in the own.9. оЬјаАпјеnје br. g"a Vilson је oti~la u ba~tu а g. and everything was so pвaceful that he dozed. оЬоје su oprali posuCe (utinili pranje).'dilanal. 4 5 6 7 8 9 Dejvidovi roditelji su proveli (jednu) tradicionalnu englesku nedelju: Ustali su rano i oti~li u crkvu.. Kad su se vratili. Ьоu6 drcl]k. PRONUNCIA ТION 1.. ruJ . .IENJA (nastavak) ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Niste zaЬoravili. After lunch. gda Vilson је stavila реЬ!nје (but) u peC:nicu. . sve је Ьilo tako tiho (mirno) da је zadгemao. ali је Ыо sit.1. (2) Vidi prethodпu lekciju. nadamo se. Vilson је 10 11 seo pred televizor. 'a:li . Provesti godi~пji oclmor: to spend the holkisys. spremiti. . Mrs Wllson went• lnto the gerden and Mr Wllson sat• in front of the televlsion.5. 2. . То put Ьасk: vratiti па mesto... Mrs WUson served the food and they sat• down to eat. G"a Vilson је iznela (posluiila) hranu i seli su da jedu. koji se sastojao od petene goveбine. fa:f. '1la:siz av 'leri . -(З) То put: staviti. Pred sam rutak. (5) Оп samo pojatava znaCeпje priloga later (kasnije) i nema nikakvo роsеЬпо zпаrепје..•. ·w~il] лр. Не was intending to watch а play. . . 'лvan. tr:.. which conalated of roast beef. Posle rutka. he poured two glesses of aherry and they both drank•.. tro~i" vreme. nalio је dve ta~e ~rija i оЬоје su (ih) popili. pa'teitouz &nd 'brлsalz sprauts end fru:t..313 thr8e hundred and thirteen thr8e hundred and fourteen 314 Elghty-slxth (86th) Lesson 1 Dвvid's pвrents Osamdeset iesta lekdja tradltional 2 З spent• (1) а 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 English Sunday: They got• up eerly and went• to church. 86th LESSON . Vilson uzeo nedeljne novine i seo da tita. 1 Nameravao је da gleda jedan komad. . . Kad је sve Ьilo pospremljeno.. they Ьoth did the wвshing-up. but he was full (4). То put оп: staviti па sеЬе. obuCi. (4) Каd se пajedemo.7. 'pi:sfal OВJМN.

white . . а whisky they Flll ln lhe mloolng wordo: 1. 12 13 Кasnije је gба сај.. . poured . а EXERCISES 1. Dok је оп titao. You should elways t~ll the truth.~:d • . you ја Си malo da odremam. the chlldren were llghting.4.Ьoth to. .play. Вefore watching. Vilson reSavao (radio) ukrStene reCi dok је gба Vilson (malo) plela. the paper. We would both come if we had the money. Will you both do the weshing-up. you the text. When you have put the joint in the oven.4. put the dishes. Нf?Си da vi оЬоје sklonite {stavite па mestoJ posudв. While he was reading. deca su se tukla. LEKCIJA 86th LESSON .5. While .З. you . - 4. З. treЬs dв ргоМвtе tekst. 5 Оп је Не sipao jedan viski dok su sedali.. . Treba uvek da govori§ istinu. . 1. -З.' Sedite pred televiziju 1. .keep qшet. REIENJA ZADATAКA 1. а . Sit in front of . .5 HoCete li v1 оЬоје da operete (posude). please? little. . • douzd.. Pre nego 1to glвdate (-i) komвd. .are read1ng 1'11 doze. Vilson uSia iz ЬаМе i skuvala (napravila) UveC:e је g. budite mirni. .315 three hundred and fifteen thr88 hundred and 8ixteen 316 12 13 Later оп (5).2.iliQ. 13.away. Kad bude~ stavio (stavila) but u peCnicu.5. Mr Wllson did the crossword while Mrs Wllson did some knltting . we 11 have а glass of oherry. . • 'a.should read. .2. ОЬоје Ьismo do~ti kad Ьismo 1mali novca. want. popi6emo ~u Mrija. Dok ti titaS novine. Mrs WUson came' in from the garden and made' some tea.4. .. 'k1115w. . molim vas? 2. Dosta mi је svega. ln the evening. l'm fed upt the television and ZA PONAVLJANJE: 37. .were sitting down.2.З. .

. odseli (ostajali) Ыsmo u onome Sto oni zovu "pansioni". Nowhere: nigde.eventualno" nego "konatno". 1 should start plвnning my holidays soon.. wa:6 . PRONUNCIATION :t01:kati~ :neiba.. (3) То Ье worth: vredeti. Ја Ыh morao uskoro da poё:nem da planiram godiSnji odmor. teik а 'na:mal flait. Kad ne Ыsmo mogli da na"emo hotel.(2) Somewhere: negde. vredno је truda. Have you ever Ье~n to France? No? You should go· there some day. e&:ta . Vi mora da pozflajete Pariz? 7 - Anyway....to se 1splati.. 'kлmfataЬJ.. divno је (otaravajuce). _ 3. ра Cemo .Sto је bllo skupo. 1) aЬout them for вges.. Тhis watch is worth ten pounds. 1:. ali skuplji. odleteli smo u Nicu i proveli deset dana na jugu Francuske. We couldn't get• а chвrter. We have been talking (N.. а kad је ret о 8 9 but deвrer. lud . we flew• to Nice and spent• ten days in the South of France. . we stayed in what they call "pensions". Nismo mogli da doЫjemo ё:arter (let). Oni su kao "krevet i doruё:ak" u Londonu. Nismo mogli da na"emo (dobtjemo) hotel nigde u Spanijt. Znamo veC da nije dozvoljena dvostruka negacija. We couldn't get• а hotel вnywhere (2) in Spain. 'eniw~ in spein. "pre ili kasnije"· . . When we couldn't find" а hotel.u: tu ni:s. VeiЬate li se pokatkad и brojanju? 87th LESSON . Jeste li ikad blli u Francuskoj? Ne? Treba da idete tamo jednog dana. but it was worth it (З).7. 10 Then we flew• up to Pвris. fl..t.Ovaj sat vredi 10 funti. Onda smo odleteli do Pariza. OВJA~NJENJA (1) Eventually ne znaCi . VeC ьeskrajno dugo (vekovima) govorimo о nJemu.5... it's fввcinating..eltiJJ . fiiCSan. Ыlо је mnogo udobnije. we had to go· to France. /t's worth it .1. faind ahou'tel wi: steid . pi&DIJ] .. -6. Dakle (kako god Ыlо). Тhey're like Bed and Breвkfasts in London. You must know• Pвris? buduCnosti i "tokom vremena".. ра smo morali da uzmemo oblё:an let. 4 5 6 - З 4 5 б - 7 8 9 10 Moram da vam ispriё:am о svom letovanju! Na kraju smo morali da idemo u Francusku. Anywhere: igde.. -. ali vredelo је. it was much more comfortaЫe.. fra:ns . 'eidfiz. which was expensive.317 three hundred and aeventeen ttvee hundred and eight88n 318 Elghty-seventh (87th) Lesson А talkвtive neighЬour Osamdeset sedma lekclja BrЫ~vi auoed 1 2 1 must tell" you aЬout my holiday' 1 2 з Eventually (1 ). i've~ali . . so we had to take" а normal flight. Nisam mogao nigde to da na(fem·· re<:i ili 1 could find it nowhere 1li 1 couldn't find it anywhere...

u stvari.5 Even . Morate те saslиSat1~ to 1е vrlo vaino.4. 'diara.2.hired. go.4. Hvala па razgovoru (Caskanju). Е. you should go· back.319 three hundred and nineteen thre8 hundred and twenty 320 11 12 13 - Yes.2.had couldn't afford.5.4. Well. Joan will Ье walting for me. 11 12 13 - Da. 13. zapгavo) Pr1dev actual znaCi pгavi. D~oun Се me ёekati. year. 1 don't know him at all. . But l'd love to meet him one day.. must listen to me.will Ье . When 1 she cooking 1.last.. jes 'eteali. tlew. . ik'uiti13 . 'Ьrekfasu •. Flll ln lhe mloolng words: 1. . lt's an excitmg clty and it.2. ona Се {upravo) kuvati. Ona proS/e godine nije mogla da kupi {priuStl) maSinu za ргапје.. stvarno {а odatle i. -З. . Actu~lly.З. EXERCISES 1. ра treba da odete opet (natrag). tet. Odleteli smo do Nice. we to 2. get back (go home) . tAlk i da imвmo vremena.. What could we do to arrenge it? . .t. You it's very imponant. 1 really must go• now. Thanks for the chat. Da li Ьi to Ьilo moguCe? .where. zaista (zapravo) Ьiо sam tamo.nekoliko puta. Would that Ье poosiЫe?. $ta Ьismo mogli uraditi da to •zvedemo (ugovorimo)? 5. OIIJAiNJENJA (nastavak) (4) Actually: zaista.12. couldn't afford.. u stvari. 4. What а plty' Не wasn't вЫе to come.З. а саг if we the time. Sada stvarno moram da idem. She а washing machine REIENJA ZADATAКA 1. 11. We to Nice 5. stvarni (ne "aktuelan"). ZA PONAVLJANJE: 38. LEKCIJA 87th LESSON . З. gde smo 1znajmill auto. 'pa:nsi>~:nz. ја ga uopSte ne poznajem. Kad se vratim. ectually (4) l've been there а few times . ne Ьismo mogli (imalt novaca} da we idemo. Ali voleo b1h da ga jednog dana upoznam (sretnem). Kakva Meta 1 Nije mogao da dode. То је uzbudljiv grad i on.

you said' we would (N. we·ve just Ьought а house .. ali mislio sam i па Vels.5. 9 . am'p~JSaЬI . 'ai&.li.Da.Ah. slemd ба d. . U sadaSnjem vremenu You say you wi/1 go (Ti kai:eS da CeS iCi). treЬa da idete tamo.12.. 12 PRONUNCIATION 1.ZЬilja (stvarno).pa. 4 . · 10 . 2 З Не started talling• me about his holiday: ·:vou must go here. 'b.. ti si rekao da Cemo iCi ili u Spaniju ili u Skotsku.6. but l've also Ьееn thinking• of Wales since 1 met• а colleague who went• there last year. . He's so Ьoring. no! You promised we could go• abroad this year' Yes. ali to је Ьilo pre nego Sto sam doЬio (svoj) izvod iz banke. You're impossiЬie' l'm going• to the travel agent's tomorrow to book two seats on any plane. 'v. Yes.. (4) As testo ima vremensko znatenje. where did you say· we would (2) go•? Well.. predeli (priroda) su divni . Не has just eaten . Wales is cheaper than Spain. u Velsu је sunCano. PtМDlst . Good nlght' David sighed as (4) Joan slammed the door... "dok" ili "(u trenutku) kad". Не broke his arm .(2) Slaganje vremena zavisne sa glavnom retenicom. 11 . 1 . S.Ра.А.. said . 88th LESSON . buk tu: si:ts. old Barker. gde si rekla da cemo ici? 5 ." Actually. . 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 - OВJASNJENJA . Ьrouk.7.:r~IJ· -.. you should go there.(1) Just· upravo.Upravo је јео. Upravo sam sreo starog Barkera.Ti si nemoguC! Ја idem sutra u putniCku ageпciju da razerviSem dva mesta (sediSta) u (na) Ьilo kom avionu.. пе! ОЬеСао si da Cemo iCi (da moi:emo da idemo) u inostranstvo ove godine! в Da.Slomio је ruku. ri'si:vd mai bel}k 'steitmant • · • l. There is just one proЫem .З.slomiti. . Oh. we should start thinking• aЬout our holiday." з . l've just (1) met• 1 - Osamdeset osma lekclja Zdravo.two 322 Elghty-elght (88th) Lesson 1 ~ Hello.An te~ .Ра. ali ја hoCu da pocrnim (suпCanu preplanulost)! Cak sam kupila (i) nov Ыkini.. (З) То break (breik).321 tlvee hundrecl and twenty-one th1'88 hundred and twenty. Laku поС! 12 Oejvid је uzdahnuo. Ah.. Yes. ti (to) znaS. Ьа:t а niu: bl'ki:ni. . 2) go• either to Spain or to Scotland. .. but 1 want а sun tan! l've even bought' а new Ьikini.11.10. Dtount lzvini Sto kasnim. but that was before 1 received my bank вtatement. razblti. 6 . broke (kraCi oЫik participa broken) upotreЫjava se u znatenju . Well. а mi smo Svorc. the вcenery is fantaвtic .ni ..Upravo smo kupili kuCu.8. broken .:. Tako је dosadan.Svorc.Da. Као pridev.. 'ek~a... 'b. .. Just mol:e da znati i "samo". ·. kad је Dtoun zatupila vrata.. broke. otkako sam sreo jednog kolegu koji је proSie godine iSao tamo. 'si:nari · ·. ali u proSiom Уои said you WOULD go (Ti si rekao da CeS iCi). Vels је jeftiniji nego Spanija.a:k~.. Ьеz pare u d2epu"'. ·. weilz sins · · · . you know•. it's вunny in Wales. 2 РоСео је da mi priCa о svom tetovanju . Morate iC:i ovamo.9. а bn:d. Joan! Sorry l'm late...:]sou .. trebato Ьi da potnemo da razmiSijamo о na~m letovanju. and we're broke (З).~?~ 1 ·&· .lma samo jedan proЫem.

323

three

hunclмd

and twenty-ti'W8e

thr88 hunctred and twenty-foW'

324

13 14

Не sat• down in an вrmchair and poured himself а Scotch and Ьвgвn* to look at the travel вgent's brochures.
'а :mt\8Q ра

13 14

Seo је u fotelju, nalio sebl jedan (skotski) viski i ро~ео da gleda prospekte putni~ke agencije.

13.

end

:d.

EXERCISES
1. She said she would take me to London. - 2. 1 couldn't hear what he was sвying, so 1 left. - З. Мау 1 help you? Yes. 1 would like some information, please. - 4. Can you lend me twenty pence? - l'm aorry, l'm broke. - 5. You must choose either one or the other.
5. Оп mi је rekao da
model.
Не

te

mi pokaZJJti svoju fotelju. То је novi

he

те

lt's the

Flll ln the mlsaing words:
1. Ја ga tekam od deset sati а оп joS nije ovde.
waiting for him ten and he

here

RE$ENJA. ZADATAКA 1. Ona је rekla da 6е me povesti (uzeti) u London.- 2. Nisam mogao da 6ujem §ta on govori, ра sam otiiao. -З. Mogu li vam pomoCi?------: Da, !eleo Ыh izvesna oьaveltenja, molim vas. - 4. Motete 11 m1 poujmiti dvadeset penija? - Zao mi је, (ali) nemam ni pare. - 5. Morate izabrati ili jedno ili drugo.
1. have Ьееn- since.- isn't- yet.- 2. Ьееn sleeping since- left. -з. that was- 1 received (got)- ьank statement.- 4. Neithernor - could do it. - 5. told me - would show - his armchair new modet.

2.

Оп spava otkako smo krenuli iz Londona (napustili London).

Не has

we

Lor'ldon.

З. Da, ali to је Ыlо рге nego Sto sam dоЫо izvod iz ьanke.

Yes, but

Ьefore

my

Mi i dalje nвpredujemo: sada se zajednitki upoznвjemo sa govomim englвskim jezikom. Ako se za trenutak osetite "izgub/jeni", nвka vas to ne tudi: to је slitno prvim nedeljama koje Ьiste prove/i kao putnik и Englвskoj. Brzo C:ete se navtёi. О tome vam govori i lakoCa s kojom ponsvljate ranije lekcije.

4. Ni ti ni ona ne Ыste mogli to da uradite.
you

ohe

V. PONAVLJANJE: 39. LEKCIJA
88th LESSON

325

thr88 hundred and twe.,.,..five

thr88 hunclred and twenty-alx

326

Elghty·nlnth (89th} Lesson
AЬout

Osamdeset deveta lekclja
О

Wales
1

Velau

1
2

Wales, unllke Scotland, is polltically unlted to England. The whole (1) of Wales is mountainous and there is much Ьreath-taking -nery. The main lndustry is coal-mining and the ma)ority of the Welsh live around the industrial towns. These are in the South. The Welsh language - а Celtic language survlves more than in Scotland, but it is dlfficult to speak•. The Welsh have а deep love of poetry and music and the international festival is famous throughout (2) the world. Wales has contrlbuted much to the language and politics (3) of England. The son and heir (4) of the monarch is glven• the tltle: "The Prince of Wales", but this has no polltical signlficance.

2
з

3

Vels, za razliku od {)kotske, politicki је ujedinjen sa Engleskom. Сео Vels је brdovit (planinski) i ima mnogo divnih pejzaia (od kojih staje dah). Glavna industrija је ugalj (rudnici uglja), а vecina Velbna zivi oko industrijskih gradova. Ovi su na jugu. Velйki jezik - jedan (od) keltski(h) jezik(a)- cuva se (opstaje) viйe nego u {)kotskoj, ali је tezak (za govorenje). Velbni osecaju (imaju) duЬoku ljuьav prema poeziji i muzici, а internacionalni festival је tuven Sirom sveta. Vels је mnogo doprineo jeziku i politici Engleske. Sin i naslednik vladara doblja (dat је) titulu .. Princ od Velsa", ali ovo nema polititkog znataja.

4 5

4 5

6
7 8

6

7
8

OВJASN.IEN.IA

(1) Whole (obratite patnju na izgovor: houl)- сео, l:itav. Тhе whole of Wales - сео Vels.

(2) Тhroџglюut: ima slil:rю znal:enje kao through ali pojatano dodatkom out: throughout the world - kroz сео svet, Airom

sveta.
PRONUNCIATION
... pa'litikli ju'najtid. - ], houl . , . 'mauntanas ... 'bre6teikiq sa:nara .. - 3. 'indutri iz 'koulmainio . , . ma'dt~ti ... wel! ... in'dл... 4i:z. - 5. 'seltik (ili: 'keltik) 'leQ8Widt s::.'vaivz ... · .. f•k~lt.tu spa:k.- 6. di:p ... 'pouatri end 'mju:zik ... inta'ndanal 'fesl 1z feama 6ru:'aut. - 7. kan'triЬjatld ... 'p;~latiks. - 1. sлn end ~
s~raal taunz; -

!·. wei~z

- (З) lmena nauka i duhovnih aktivnosti eesto u engleskom imaju oЫik mno;f:ine (na -ics): economics, mathematics i sl.

(4) Jedna od malobrojnih rel:i gde se h ne izgovara (kao i lюur- sat, honour - l:ast. honest - po§ten), tako da u govoru zvul:i isto
kao i air vazduh.

89th LESSON

thr8e hundred and twenty-elght
327
th1'88 hundred and twenty-aeven

328

9 10 11

Now, answer these questions: Does the Welsh language still exlst? What is the main lndustry in Wales? What is the scenery like? Who is the Prince of Wales? (N. 7)

8 10 11 12
13

Sada, odgovorite (na) ova pitanja: Da li veiAki jezik јоА postoji? Која је glavna industrija u Velsu? Кakvi su pejzati (pradeli)? Ко је princ od Velsa?

12
1~
i1'2isc.

'm;Jnak iz 'aivao.

'taitl

prins

п

wcilz ... pa'litikl aia'nifikans. -

10.

EXERCISES 1. Throughout England. there are m•ny excellent puЬs. - 2. The Prince of Wales is heir to the lhrone. - 2. ls that your comb? - No, it's hers. - 4. You have Ьееn to Chlna? What is it like? - 5. Couldn't you try and help me?
5.
Сеlв

porodica је otil/8

па

selo.

Nemв nikogв.

Flll ln the mlulng wordo:
is

family has
(urвdi Ьоlје)

There

1. Zar

опв

nije

mog/в dв

postigne vik

od toga?

she

than

. '?
RE8ENJA ZADATAКA

2. U tako
Не

је doЬrom

raspolohnju da

је

...., (svakogв) pozvso.

is in

а

good .. .. thet he

1. $irom Engleske ima mnogo izvrsnih раЬоvа.- 2. Princ od Velsa је nвslednik prestola. -з. Је 11 to tvoj eeA&Ij?- Ne, njen је.- 4: Vi st~ Ыli u Kini? Каkо (ona) izgleda? - 5. Zar ne Ьi mogao pokuiet• da m•

pomognel?
1. Couldn't- do Ьetter- that. - 2. such- mood- has invited З. dtdn't like neither did 1. 4. look very tired - in - sit down. - 5. Тhе whole - gone to the country - no one (noЬody).
everyЬody (ewryone). -

3. Nije mi se dopao prvi film. -

Ne, ni meni.
No,

the first film. -

4.

lzgledвte

vrlo umomi. Udite i sedite.

You

Come

and

V. PONAVLJANJE: 40. LEKCIJA
89th LESSON

329

thr8e hundred and twenty-nine

ttwee hundred and thirty

330

Ninetieth (90th) Lesson
1 Scoteman who was drlving• home one night, гаn• into (1) а саг drlven• Ьу an Englishman. The Scot got• out of the саг to apologise and offeгed the Englishman а dгink fгom а Ьottle of whlsky. The Englishman was glad to have а dгink. Go on - said• the Scot - have anotheг
dгink.

Devedeseta lekclja
Jedan $kot koji је jedne noei vozio kuci naleteo је na kola koja је vozio jedan Englez (vozena od jednog Engleza). !'>kot је iza!oao iz kola da se izvini i ponudio Englezu gutljaj (piee) iz fla8e viskija. Englez је rado popio (blo radostan da ima jedno piee). Hajde samo- rekao је !'>kot- popijte јо~ (uzmite ј о~ jedno pice). Englez је zahvalno ispio.- Ali zar vi neeete (jedno)? - upitao је $kota. Mo!da - odgovorio је (onaj) drugi - kad policija bude otiA!a. Cuvar parka pri~ao је jednom skitnici koji је spavao na klupi u Grin parku (Zelenom parku). Неј, ti! - povikao је. - Ја cu (ја se spremam) da zatvorim kapije parka! U redu - odgovorio је skitnica - poku~aj da ih ne
tresne~ (zalupi~).

А

2

2
З

3 4 5 6

4 5 6 -

The Englishman dгank• gratefully. - But don't you want one? - he asked the Scot. Регhар8 - the otheг гeplled - when the pollce have gone•. The park-keepeг walked up to а tгamp who was sleeping• on а Ьench in Gгeen Рагk. Неу, you! he ahouted. - l'm going• to shut• (2) the рагk gates! Alrlght - гeplled the tгamp - try not to (3) slam them. When Мгs Davis totd• hег huвband that guests wеге c:Oming• to dlnneг that night, he went• out lnto the hall and hid• all the
umЬrellas.

7 8 -

7 8 9 -

9 -

10 11

Kad је gospo6a Dejvis rekla svom muzu da gosti dolaze na veeeru (te veeeri), оп је izdao u hoclnik i sakrio sve ki~obrane.

10
11

OВJASNJENJA

PRONUNCIATION
1. 'sbtsman bu: W3:z 'draivil) ... 'drivap. - 1. a'pol~iz end '3fad lii. - 3. aled.- 5. 'areitfali.- 6. lii '"ба .. pa'li:s hev pn.- 7. pa:k 'ki:pa ... Ьenf in ari :n. - 1. hei ju; hi: 'lautid ... IAt ... в:cits. - 9 slem.

~:kt

• (1) То run: treati. то run into: natrtati, naiti. naktteti na (nekoga). То run out: istreati. То гип out of· ostati Ьеz netega. We'~~e run out of petrol - Ostali smo Ьеz Ьenzina. - (2) То shut=to close: :ratvoriti. (3) Not to . . : da ne . . 1 told him not to use ту свr - Rekao sam mu da ne upotreЫjava moja 1Ф!а.

90th LESSON

331

thr88 hundred and thirty-one

thre8 hundred and thirty~two

332

12 13 -

What's the matter? :;::- asked his wife. you alrald somaone will steal• them?

Are

12 -

~ta је (u 6emu је stvar)? -

pitala је njegova zena.-

Bojis li

se da

13 -

lt's not that - replled her huaband - but l'm alrald somaone might recognise them.
лm'Ьreloz.-

Nije toneko mogao da ih prepozna.

оо ih neko ukrasti? odgovorio је njen muZ-

ali se bojim da

Ьi

- 10. 'm.isiz 'deivas ... aests.- 11. ha:l end hid a:l6i sti:l. - 13. rnait 'reЬpaiz.

11:.

EXEACISES

1. Do you mind if 1 shut the wlndow? l'm cold. - 2. No, but
try not to slam it. - З. There lan't enough whlsky for both of us. - 4. Не was very glad to see me agt~ln after all this time. 5. Не kept that Ьottle of whlsky for а year Ьefore opening it.

4. Ona

је blla vrlo zahvalna za njegovu pomoC

kad је imala

teSkoCa.

Flll ln the mlaalng worda:
1.
МоЈе не

very
proЫems.

for

help when

blti da radi и knjilari, ali nisam siguran.

in

а

but

5. Tako

је teAko

ne smejati se,

ona је tako smeJna.
laugh, funny.

difficult

2. Mogla

Ы

da pada ki&J, ЬО!је da uzmemo (svoje) kikJbrane.
ra1n, we

RUENJA ZADATAКA
1. Da li vam ne smeta ako zatvorim proZor? Hladno mi је.~~. Ne, al1 pokulajte da ga ne zalupite. - 3. Nema dosta viskija za nas оЬоје.4. Bio је vrlo radostan Ato me vidi posle toliko (sveg ovog) vremena. - 5. On је {:uvao tu flaAu viskija godinu dana pre nego Ato ju је otvorio. 1. might work - Ьook-shop- l"m not sure. - 2. lt might- had Ьetter - our umbrellas. - З. not to make - mistakes - it's - for him. - 4. She was - grateful - his- she had. - 5. lt is so - not to - she is so.

take

3.

Оп

pokulava da ne pravi grelke, ali to

је

suvik telko za

njega.
Не tries

any

.. but

too difficult

ZA PDNAVLJANJE: 41. LEKCIJA
90th LESSON

Za oznaku trajanja vremena upotreЫCemo predlog for (for three hours.. ne brini se ti za hladnoCu. (okay) ј zna~j "u redu". 1 1 2: 89. for six years.. lekcjju 84. Prevodimo ga oblfno ndim sada~njim vremenom.feleti'' upotreЫjavamo. Aiiig_~t iaii iight} је jsto sto ј О. za koje znamo da ni u sadMnjem vremenu nemaju progresivnog oЫika ("1 know" а ne "1 am knowjng"). 1 ј 2. Rekao mi Је da se ne miCem: Не told те not to move. "Јао" ј slj~no. kad vas neko ne shvata i tako dalje. Da blste osetili "aromu" engleskog jezika. for в long time).enje kondjcjonala (pogodЬenog na~jna). We heve Ьееn talklng. а njkada to not. Devedeset prva lekclja 87. zaljenja jlj tuge. "vait . sasvjm kao ј na5e htetr. kad zakasnjmo. neka. Ne upotreЫjava se za glagole kao see. br.8jste lj hteli da mi ka!ete . since tвst Saturday. ? Da ne Ы Ыlо zabune. va!nije је da nauCite u kakvoj prilici se upotreЫjavaju ovi izrazi nego da im nadete tatan prevod. npr. glagol want.. br. Not to. . 88.Qnj se poznaju (znaju jedan drugog) od detjnjstva.. kojj prevodjmo sa "Oh". br.On Ьi jsao.Vjdel ј smo jos od poa. Poku5aj da ne treskas vratjma: Try not to s/вт the door.? .. koja traje jos ј sada ("prezent") jlj se upravo zavгSjla ("perfekt").. а Не wou/d /ike (Не 'd /ike) to go .On Ьi hteo da jde. never mind how.mo not to. а u kondicionalu glagol like: Не would go... Would је.333 three hundred and thirty-three ttwee hundred and ·thirty-tour 334 Ninety-first (91st) Lesson REVIS/ON AND NOTES Ponovo proCitafle objeinjenje: lekcjja 86. Never mind the cold . К. They hsve known each other since their childhood . M. kad smo zaboravili." preve5a. З: з.tka jzraz Oh deвr!. N8kollko nejCeiCih ldlome. Ьо!е". br.. pomocnj glagol za gra. јег se odretna reC not stavlja ispred celog infinitiva. hesr.UCi Cemo mi. kojj v~ poznajemo (v. Naravno.n prevod ne postojj. . nije vaZno kako.. nije vaZno. 4. З: 90. br. 91st LESSON 2. One ·prj~aju v~ dva sata: They've Ьееп talking for two hours. oblfno u smislu ..pusti hladnoCu. рог. Never mind: ne smeta. know. englesko wtll jma. vre~e UpotreЫjavamo је ne~to uzdah ljutnje. since ту Ыrthday. а na5e vremensko "od" prevodjmo sa since: since their childhood. ·. Zato cemo od njjh upotrebltj obl~an present pertect. br. We'/1 get in. Z:ivim ovde trj godjne: 1 hвve Ьееп living here for three years. ј znaa. ~jsto gramaMkog znaa.Ovo је progresjvnj oЬijk "present perfect" -а.nja. "Oh dear" 1.nje !elje: Would you te/1 те . potpuno taa.utjm.. . kao sto znamo. ovo vreme za radnju koja је trajala izvesno ("progresjvnu"). "Oh. 2). 2.Na5e "da ne .

dole. . -З. lzrazl koje treЬe zapamtltl.2. -7.. l've Ьееп wвitiпg for two hours. Zatvorj prozor.1. to get 1 to uy. klouz . PONAVLJANJE: 42. umereno hladno) od cold (hladпo). She ssid she wou/d come вt tеп. she's downstairs . Na !alost..dot1 u deset. hladпo. lt's поt worth it.335 ttvee hundred and thirty-five th.4. 6. Whвt is Wвles like?- 6. 92nd LESSON . - 3. 1) of close the wtndow. а\ ј to Ье оп holidвy Ьitj па odmoru (odsustvu).. reCenice su du:f:e. Try поt to mвke в пoise.. ј 89. ·rri:ziv . She rsn downstairs: .. l'm freezing'. Close the wlndow.zвr ne? 8. .7. LEKCJJA (Revlolon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-second (92nd) Lesson 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset druga \ekclja 1 _ D!ek.па prazпjk. hundred and thirty-elx 336 5. but if 1 do. То se ne jsplatj. 8.1. з alj ako (to) utjпjm.. U prvoj imate razgovor. ·misiz heinz {1) Wвrm {toplo) ozna~va manju temperaturu neQo hot {vrute). јег vi ih veC doЬro poznajete. sa uzvicima kao ah i we/1.. sa mпogo koпtrakcija. - 5. wount Ьi: wa:m.. s malo prideva uz imeпice. ја se smrzavam. 9. Нollday: prazпjk ј odmor (letovaпje). па spratu i downstairs . Оп s holidвy. Zapazjte stjlsku razljku jzmec!u 88. ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIATION 1.8. - 4. Skloпj svoje stvar1 (па mesto). it's cold outside. U ovom drugom znaCenju mo:f:e blti u jedпiпi ili u mпo:f:iпi: summer holidвy ili summer holidsys. _ 4.. Whвt's the mвtter? ZJ. а glagoli u punom oЬJjku. You want me to get out (N.опа је str~ala niz stepeпice.vels? . . re~i slo:f:enije. -З. lekcjje.gore. U drugoj. пеtе пapolju Ьitj toplo.9. Jack. Na isti na~ln. u engleskom se razlikuje i cool (sveZe.5. . Тhе ol81ro: stepeпjce (stepeпjk је step: jsta ret zпatj ј korak). . u opisnom tekstu. Kakev је (kako jzgleda) . aut'said.6. 7.2. mпogo se upotreЫjavaju slo:f:eпice upstairs . Po§to su eпgleskj staпovj testo dvospratпj ј оЬitпо se spavate sоЬе пalaze па gorпjem spratu.опа је dole. Od ssdв viAe neCemo stavljsti zvezdice ш glagole to go. пapolju је 2 _ Ti hot:e§ da ја izac:!em iz kreveta i zatvorim prozor. t'm вfrвid /'т broke. 9. Cekem vet dva sata. ја sam §vorc. it won't Ье Ьеd and warm (1) outside. . u prizemlju. Poku§aj da пе pravj§ galamu. ~ta је (u temu је stvar)? . Prevod. Put your thiпgs вwsy. Не might recogпise them. Rekla )е da te. prohladno. Mogao Ь1 da jh prepozпa.

wa:v a:skt .14.. l'd preler them to briпg а cake...S. . Vi~ Ьih voleo (volela) da upitate g~u Нејпs li~пo' O~ekujemo је da stigne u osam sati.337 ttvee hundred and thirty-aeven Оо three hundred end thirty-elght 338 4 5 6 7 - (2) tell' me about Mrs Haines' divorce.. 'mлlћ. mi:l.. (3) Round ovde nema posebnog znaten. maaself. 13 - for 14 - а prвyer а before your OВJAiNJENJA {nastavak) But why? Му mother is good cook.. hvala..5.6. ha:'self. '6iata. How much time will you пееd to llпish? RE6ENJA ZADATAКA 1. ali опi Ы hteli da doбu па veteru.13.1. Кoliko 6е tl vremena treЬetl d8 zavrtiA? 92пd LESSON . 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 He'd like them to introduce themaelves Ьесвusе he has forgotten' their names.. Ne volim ~еkапје. . Molim te.. We expect them to briпg а Ьottle of wiпe.12. l'd like you to say mвal. Nadam se da се voz stiCi (Ьiti) па vreme.. 1 hope the train will Ье оп time. . 1 don't like wвlting. .svakako sedite.3 Otekujemo da oni donвsu fldu vina.. .. 4 - 2) We expect her to arrlve at eight o'clock. .Ze~ molitvu) pre (tvog) оЬеdа. EXERCISES 1. nego sarno da)e glagolu come zna~}e "navratiti. 5 6 7 - Molim vas. Zamolili smo ih da navrate па piCe veteras.ia. po~to је zaboravio пjihova imena. l'd prefer you to ask Mrs Haines heraelf! (N.- di'v~:s. Shall 1 do it.11.4...selv:z. but they would like to come' to dlnner. iks'pekt.2. 11 12 - Da li Ьiste hteli da ја ·rezervi~m karte (пapravim rezervacije) za pozori~te? Ne. Moglo se re6i i to come for drinks.. pr~ . intn'diu:s 9. reza'veiЬnz . hi:d . Ш hotel da ona to uradi? . . or do you waпt her to do it? .. дli za~to? Моја majka је dobra kuvarica.5..З. Оа li da ја to uradim. . sedite kad vas molim. sam cu to uraditi. raund. reservвtions Оп Ьi voleo da se опi (sami) predstave.2. Voleo (volela) blh da se pomoli~ (ka. (2) Dodavanjem pomol:nog glagola do uz glavni glagol pojatava se njegovo zna~je i nagla§ava moiЬe. ispritajte mi о razvodu g~e Нејпs. Ја blh vile voleo da doneeu tor1:u.. pitaj ga (hoteA li ga pitati) sam: ја nemam dovoljno vremena. 1'11 do it myself. Will you ask him you1'8ell: 1 haveп't enough time.4. Would you like me to make' the theatre? No thanks.. nail:i". aid р~i'Га: . We've asked them to come' round (3) for drinks this evening. бen:-. Оо sit down .

Tako је he (2) 1 csn't Ьваг him (Ь~а). he money. ali ne uvek.2. OIIJAANJENJA -(1) OЬratite pa!nju na konstrukcije sa gerundom (oЫikom na ·lng). ZA PONAVLJANJE: 43.is on strike. the саг the tuЬe 3. PRONUNCIATION 1.5.1.do you want те.want me to introduce. o'void 'ko:ziq on 'a:rPm:mt OВJA$NJENJA (neatavak) startfКI to smoke isto А!о i he startfКI smoking (poteo је da pШii).. won't . expect her . . 5.3. ali he stopped to smoks znal:ilo Ы •. 4.4. One se neki put mogu zameniti infinitivom. оп ne voli da troAI novac.3.doesn't like spending. in'dfoiz 'ti:ziq. Не get married.zastao је da (malo) pu!i".· stalno od tada.. ипЬsагаЬ/в: nepodnotljiv..i f . An'bвonЬI'ev~ sins. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-thlrd (93rd) Lesson 1 Не stopped amoking (1) last week and has Ьееn unЬearaЫe (2) ever since (3).. . 1'11 take.aЬout twenty рмt ten. SYO (3) EVfN sincв~IМN' sincв /hen. U koliko sвtj f}~ da dodвm? ietiA li da te you there? upoznam sa опот devojkom tвmo (preko)? time to come? you to that girl over 2. CЊekujemo da ona stignв oko deset i dvвdeset.339 three hundred end thirty·nlne thre8 hunc:lred end forty 340 Flll ln the ml11lng worde: 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset 1 treea lekclja On је prestao da puAi proйle nedelje i od tada је (stalno) nepodnoйljiv. vreme od . UzeCu kolв ako је podzemna leleznics и Jtrajku. What . 93rd LESSON . ВвагаЬlе: podnoAijiv. Оп se neCe oleпiti.Ne mogu da ga podnesem. Do. We to arrive AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 1.

That new film aЬout Swltzerland is worth иeing~'.glasпo (glasпim glasom) је rekla dama.•. sa:'di:nz . i'm&dЬn 'bl:iQ а рор . But it's 'more expensive ..odgovorio је prosjak. but there were too meny wltnesses. There аге some sardlne1 as well . a'ari:z ••. ·J~idi hu: . Krimiпalac је poricao da је oplja~kao Ьепku. gospoc!o . 9 Јеdпа pop-star. Тај пovi film о $vajcarskoj vredi videti. zпam. lfud vois. kam'pleind hiz An'wiliQ 'houstis.said the lady in а loud voice. .6. Biste li blli tako ljubazпi da пе pu~ite? Ovo је kupe za перu~~- 4 5 6 4 5 6 7 7 8 Ne vredi poku~avati da se tr~i pre пеgо ~to umete da hodate. but. 'Ьсаа. .. Оп the tвЬiе. Da. • w. То mora da је veli~aп­ stveno! 8 . ju: .Ьe1ng а Не пјепоg tro~пja. lt's по use trying to run• Ьefore you can walk . .:k. there were some sardlnes and some smoked selmon. бi cnd. дli оп је skuplji . ..14. but it's worth it! А 13 14 15 - i LГ OВJAiNJENJA (nastavak) ose6ati sa!al)enje prema nekome . 1t must Ье great! · 10 11 12 - Na stolu је Ьilo malo sardina i malo dimljEmog lososa. 1 prefer the smoked salmon . Prosjak је odmah ро~о da jede dimljeпog lososa..complalned his unwHiing hostess.1.4.. 1 know•.11. 'swiЩtlend iz wa:9. З ali da Ьi izЬegao (da prouzrokuje) prepirku. The crlminal denled robblng the bank.!alila se пjegova пeraspolo!eпa (пеvоlјпа) domacica. lmeg1ne.. па kraju se uvek sloZi s njom.11.. 9Зrd · ·. Zamisli da si pop-zvezda. ..• grcit --:.. 'kriminal di'naid 'rO)blQ . lma i sardiпa . . Would you mind not smoking? This is а nort-smoking compartment.t . to avold ceusing an вrgument..341 ttvee hundred and torty-one thl'8e hunclrecl and torty-two 342 2 Оп u!iva da zavitlava (izaziva) svoju !епu povodom 2 з enjoye teasing his wife aЬout her spending•.. Yes. ali (i) vredi! 9 10 11 12 13 14 - 15 - ledy who lett• sorry (4) for а Ьeggar invlted him lnto the kltchen. smoukt 'seman. Vi~ volim dimljeпog lososa. lady . .10...replled the Ьeggar. (4) То feel sorry tor someone 12' LESSON . ali Ьilo је previ~ svedoka. dama koja se sa!alila па jedпog prosjaka pozvala ga је u kuhiпju. i'mi: dtatlt bt'p:n.. 'witn•iz. '. . .~. The Ьeggar immediately Ьegen• eвting• the smoked salmon...7. . he вlways agree1 with her in the end.

а shop window. .2ао mi је. to lt's а vrlo 1.. Ьоu& ••. Не REiiENJA ZADATAКA when је koг.Моје !ene.4.2.sno. lao mi vas је. lsplati se nautiti strani je. tiji је ovo re6nik? . ldi vidi taj novi film.3.zik. .foreign language .. З.my wife's. . ne mogu (to sebl da dozvolim).3. Ьut do anything. .2. 5. She stoppecl ZA PONAVLJANJE: 44. 1 hope you are both well. ~ija је ovo tekovna knji!lcв?. Ne vredi njega pitati. ? -lt's Flll ln lhe ml881ng worde: 1. .cheQue-ЬOOk . 4. l'm thoroughly (1) enjoying my new јоЬ. Nadam se da ste оЬоје dobro.l'm aorry.4. worth 1. Will you lend me some money? . 1can't aflord it. stopped talking (speaking) learning . . .3. Не has Ьееn aeleep ever since we left the el8tion. 3. zaista (ga) vredi (videti). . iscrpan. znaei treьtjava se u izraiOma 'lcto. PRONUNCIATION OВJUNJENJA Тlюrough ('eora). lt's no use eeking him. it's very his Ьoss came in. . .2. Thanks very much for your last letter. to look at. Whose is this dlctionary? . feel sorry . On spava sve vreme otkako smo napustili stanicu. Ја (potpuno) u!ivam u svom novom poslu. 2.Э4З ttvee hundred end forty-three thr8e hundred encl forty-tour 344 EXERCISES 1.5. . he doeen't know enything aЬout politics.Mislim da је njegov.5.1 can't. Prilog thoroughly upokao J'm thoroughly вnjoying mysвlf94th LESSON .1think it's his.a nilta о politici. potpun.2.. Zsstвla је da pogleda jedan izlog. mnogo hvala za tvoje poslednje pismo. it's really worth it. hu:% po'zikln •. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety·fourth (94th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset ёetvrta lekclja letter 1 2 Dear David. this .4. . Go and see lhal new film. аН пе mogu ni$111 da uradim. Hotete li da mi pozajmite malo novca? . 2 (1) Plsmo Dragi Dejvide. 'fknli in'dtojiq mai niu: dЬЬ..useful.5. Prвstвo је ds govori kвd је uUo njegov lef. оп ne zn. for you. WhOse ts . .

ali Fellini's lstвst film. Da li Ы mogao da mi nade~ (nabaviA) informacije о sindikatima? Morao sam da drzim (dam) predavanje pro~le nedelje. ri. Ti zna~. тrеьаlо је da te pitam (zamolim) ranije.upotreьa. of course. that he's married. When you last csme. ~psa tai~.9. . -(5) Use (ju:s).6.10. а imao sam tako malo sloЬodnog vremena! Video sam Pita pro~le nedelje.. 1 should have asked you earlier. 'wa:kil) ha:d· . Mogu da razumem za~to. 'fei~. koje u engleskom ne postoji. Could you get me some information on trade unions? 1 had to give' а lecture last week and 1 couldn't find' enough detвlls. Dickens' Jast novel Dikensov poslednji roman. 1 used to srnoke..Nekada sam puiio: Не used to come here. but you know how it is.On је (testo) dolazio ovamo. umesto tast obleno se upotreЫjava latвst ('leitast).S. - Каd ste poslednji put dolazШ . ali zna~ kako је. а nisam mogao da nadem dosta pojedinosti.(3) Lsst је ovde prilog. ali spoj used to ('ju:stu) sa glagolom oznaeava uoble&jenu iН trajnu radnju u proAiosti. Radio sam naporno mesec dana.upotreЫjavati. tstest ~. 4 5 6 7 8 9 tije sam mesto dotao (tiji sam polozaj uzeo) dala је ostavku pro~log meseca.'za~nd. А spвre tire: rezervna guma.8. u stvari.IENJA (nastavak) Odlieno (doslovno: potpuno) se zaЬ&vljam: l'm thoroughJy tюred .' ~ ~. . to use (tu ju:z). {2) U pismima prijatelju upotreЫjavaju se kontrakcije: one donekle zamenjuju i obratanje sa "ti'"..1 'Jekfa ·· f dl'teJIZ. Since 1 last (З) saw' you.. Spвre psгts: rezervni delovi. јег ima mnogo posla (da se uradi).. dopunski. Каd "poslednji" ima znaCenje "najnoviji".poslednje vesti. PiSem da te zamolim za jednu uslugu.Felinijev poslednji film. se znafenjem "poslednji put". 'a:lia.345 ttvee hundred end torty-five thr'88 hundred and torty-elx з 346 з 4 5 6 7 8 9 10 11 The person whose po8ltion l've (2) tвken• re8lgned last month. 'hepand. infa'rnei!an 30 treid 'ju:nianz . l've Ьееn working hard for а month and l've had so llttle spare (4) time! 1 saw' Pete last week. ni~ta se naroMo nije dogodilo.. 1 can under818nd why. 94th LESSON . You know'. (4) Sрвrв: rezervni.. 12 OII.IМN. naravno. da је on oZenjen. Ьесаuае there's а lot of work to do. u braku је (ozenjen је) vec preko godinu dana. ln fact he's Ьееn married for over а year. l'm wrlting' to ask you а favour.straAno se dosadujem. U poolovnom 111 zvonlc\nom plomu -"11111 blomo pune obllke glogolo. nothing much has happened. Оsоьа па 10 11 12 Otkako sam te poslednji put video.

. 13 14 15 Uvek је imao obitaj da kaie: "Brak је velika (velitan- stvena) institucija. She forgot her purse. has Ьееn working .5. 1.. ZaЬoravila је (S\Ioj) novtanik.. jia.12.1 Flll ln 1118 mlнlng worda: 1.don't rememЬer. Naporno sam radio otkako sam te poslednji put video. Не tor this company 5. .. Your friend. (nasta\lak) (6) Jnstitution se ~to upotreЫja\la kao nazi\1 za ludnicu.5. -ing·· drugog glagola) . Studd. ZA PONAVLJANJE: 45.called.2. . poznati slikar. staratk1 'mcr.16.id. REЙENJA ZADATAКA 2. Nadam se da Се mol:i da dode do informacija za mene. insta'tju:Ьn. . Ona је blla u Austriji samo jedenput. Tvo1 prijatelj. З. .. 1. looking forward. .. so she had to Ьorrow some money. George. IO оп holiday. 14.spare . Mi nestrpljivo We аге ёekamo odlazak па letovвnje. dom i slil:no. Looking forward to (7) hearing• from you soon. l1v.$NJENJA. . She has only Ьееn to Al8tria onoe. the wellpainter. whose ..4.was stolen .2. 5. .used to live.4.Radujem se ito Cu vas videti. J'm looking forward toseeing you (zapazite . frend d!a:df. (7) То look torward to: radovati se (buduCem dogac.. OВJA. 1hope he will Ье аЫе to get some information for me.. ali ko Zeli da Zivi u instituciji?" (д) pogledaj ga sada' Nema drugih novosti.347 three hundred •nd forty-aeven three hundred end forty-elght 348 13 14 15 16 Не always used to (5) say: "Marriage is а great institution.e se Sanders. 1have Ьееn working hard sinoe llast saw you. . D!ord!. but who wants to live in an institution?" (6) Look at him now' There's no more news. 1 used to like cakes when 1 was younger. did you put. here.for three years. The man suitcase is Sanders. Gde ste stavili rezervnu gumu? Where lhe Ne seCam se. 'ju:stu sei 'mcrid! . Stsd.. 'lukiQ 'fa:w. 4. ра cu reci do videnja. tovek ~iji је kofer ukraden zo. -З.мl tu 'hi•in.2. so 1'11 say goodЬye.going. Voleo sam kole6e kad sam Ьiо mladi. Оп tri godine radi п ovo preduzet:e. раје morala da pozajmi (melo) novca.15. EXERCISES 1. . . nekada је iiveo ovde. f•kt . tire?. s nestrpljenjem ol:ekivati. Nadam se da CeS se uskoro javiti (da Cu 16 tuti od tеЬе).13.. LEKCIJA 94th LESSON .4.3.1aju). known.3.

Da. Не seems to Ье enjoying himself.С. How is he? Oh. ri'zaiad.01 course.. Ne bas (пе zaista).IZ.. Treba mu mala pomoC u njegovom novom poslu.. 'leit~t. mi:n lu.lt.Ј. hi: si:l8. · Yes. Nadam se da пе orekuje da пapi5es kпjigu 1 О. dobro је.. 1 hope he doesn't expact you to write• а Ьооk! PRONUNCIATlON 1.t. Оп uvek tr. - ln fact... 95th LESSON . How long has he Ьееn teaching• there? For а month. је Не always asks for information which is dlfticult to find'. - 4 5 6 • 7 8 9 - 4 5 6 7 8 9 10 11 - li to Dtordtovo pismo? Nisam ga odavno videla (video). fju: lainz •.5.qpfad . 'pa:ti. moia ~iats. You mean• Hungerford? lt's а school that (1) has an excellent reputation. Since another teacher re1lgned. Не needs some help with his new јоЬ. Zapravo. 'dЬ:d!az. Cailz at6i ' 6 . . . lzgleda da mu је lepo (da uziva). Tamo је. . Otkako је drugi пastavпik роdпео ostavku. stteiad!. na televizoru. Мау 1 read' the letter? . Mislis Haпgerford? То је skola sa odlitпom reputacijom. lt's over there on top (2) of the televlsion..349 ttvee hundred and torty·nine thr8e hundred and fifty 350 Ninety-fifth (95th) Lesson А Devedeset peta lekclja Jedna uoluga 1 favour haven't seen' 2 З 1 2 З Oh. Kako је оп? О... stl'eit a'wei . faiad.. on radi u onoj Skoli s ~udnim imenom. since that party last year.7.Naravno. is that George's letter? him for а long time. We"ve got lots ot files at the office. he's fine..IJ. od опоg prijema (zabave) prosle godiпe. Mi imamo mпogo dosijea (fascikli) u kancelariji. he's working in that school with а strange name. 1114. 10 11 - Not really. . Ьi: '8Di!t .z. Mogu li ја da pro~itam pismo? .Zi (пeku) iпformaciju koju је tesko пасi. . Otkad оп tamo predaje? Mesec dапа. 'eЬ:ahot repja'tcilan. OВJoUNJENJA _ (1) PodseCamo vas ја$ jednom: thst kao relativna ~en~ca mo!e da zameni Ыlо which (za stvari) bllo who(m) (za !1va Ь1Са).

For.nije li to isto tako prijatna zвЬtlva kво rМsvвti ukrltene геёi Ш igrвti druStvene igre? 1 nije li ZA PONAVLJANJE: 46. stiCi Cete (najdalje) do devet sati. . How iong .5. 2. Koliko Се vremena treЬвti da se napiAe knjiga? . .- doesn't you lhere а month.. don't . u ovoj kuti ni§ta ne radi! 3. You must tвll те Ьу three o'clock. lt might rain tomorrow. Не Nsdam se (da ne). expect. lt won't take' too long. lt should _ (3) Ву ovde ima znaOOnje krajnjeg roka.Ьееn . .4.2. Flll ln the mlaalng worda: 1. Sutra Ьi mogla da pada ki§a. nadam se da ne6e.5.2.donji deo". Оп "dno" i . top ot the Ьooks: na knjigama. just а few lines with the main points. samo nekoliko redova s najva!nijim podacima (tatkama).Since . . Ја пе razumem Sta оп zвpravo (taёno) hot:e dв k8Ze. . George 5.Potecu odmah i trebalo Ьi da budem gotov najkasnije do sutra. you leave straight away (at once) . povrh knjiga. Оп tamo radi otpre mesec dana. Ako odmah krenete.Oh.1'11 start straight away and 1 should Ье flnished Ьу (З) tomorrow at the latest.for . . As usual.3. lzgleda da on lepo napreduje. .351 three hundred and fifty-one ttv. Treьalo Ы da bude gotovo idu6e nedelje. .to write. hundred •nd fifty-two 352 12 13 - No. Otkвko је D!ordi dao ostavlщ Не 4. Nadam se da neee.3. Не seems to Ье meking good progress. Оп ne otekuje da ti nspШJS knjigu.Oh. 1. hвve you waiting?- an hour.means exactly. . LEKCIJA korisпije nego gledati televiziju? Jeste li svesni znsnja koje ste veC stekli Ьп muke? 95th LESSON . Ne Ьi se reklo "until three o'clock". .1 hope not. (2) Тор: "vrh'' i "gornji deo".5.2. Као i oЬitno. vremenske granice. Za to nece trebati (to nece uzeti) suvi~e vremena. . nothing works in this house! stepвnica. At the ЬOttom of the stвirs: u dnu na EXERCISES Ье ftnished Ьу next week. has Ьееn working . . 1 hope not. lf o'clock. lМiti jezik pomotu metodв ''Assimil".З. .what . . How long will it take to write а Ьооk? . а Ьооk.Morate mi reCi (najdalje) do tri sata.4.Ьу nine.4. . understand he 1. Вottom t'bcteп1): Оп top of the тоипtвiп: vrhu planine.resigned. jer Ьi se to shvatilo kao da od na§eg sagovornika trdimo da odsad ра do tri sata neprekidno govori. 12 - 13 Ne. 1 hOPe not. you will arrive AE&ENJA ZADATAКA 1. . 0/kad i!elrвte? - Otpre jednog sвta. .

.on је netenja. Svaki zaposleni fovek ili Zena mora da uplati (na{:ini) ро jedan doprinos za Nacionalno osiguranje svake nedelje. staviti u ral:un. Cost: troAak. (2) То cost: stajati. hundred end fifty-four 354 Nlnety-sixth (96th) Lesson Heelth 1 Do you rememЬer. . (З) Woгking твп је zaposlen l:ovek. lu~ .... in Lesson fllty-seven. p_ei .. koAtati.. she 's single ... 'Гain~nst . cena koAtanja.7. me1d. D!on morao da ode kod (vidi) doktora? U Engleskoj se ne pla6a lekar ili bolnica. · med1kl k.3. ·w~:~il} . u Lekciji 57. i salвry. (8) А tsx: porez.. pojedinal:an.... lt is the responsibllity of the employer to make' sure that the peyments are made'. .. .. (5) U Engleskoj se razlikuje wвge.. Every working man (З) or woman has to make' а slngle (4) Netional lnsurance contriЬution every week.(4) Single: pojedini. fa:df . 11 is llnanced in part Ьу contriЬutions called Nвtional lnsurance peyments.TriO:ili su mi 30 penija za l:Мu vode! А chaгge је. iznos koji treЬa napJatiti.sts. John had to see the doctor? ln England.. you do not рау' the doctor or the hospital and you рау' only а small charge (1) for the dentist.5.353 three hundred end fifty-three thr. -. lncome tвх: porez na prihod ... 'sin~l.. . They charged те thirty pence fог а glass of water! . k:~ntri'bju:!~nz .6. Ona se delimi{:no finansira doprinosima nazvanim isplate za Nacionalno osiguranje. То tвх: oporezovati.4.. А single ticket: karta u jednom pravcu (za razliku od povratne karte . 'htiSpitl . Не deducts а sum from the worker's wage or selary (5) and then adds his own contribution. 2 2 з з 4 5 4 5 6 7 6 8 7 OВJASNJENJA 8 The rest of the money for the National Health Service comes' from general taxation (6). risp:~ns~'Ьil"ti :~v 6i em'pl.ona је neudata. Odgovornost је poslodavca da se uveri (u6ini sigurno) da se doprinosi ispla6uju (uplate 6ine).j" . d1 dлkts . opoгezivanje. koja se tsplal:uje svake nedelje (obil:no u gotovu). То је zbog Nacionalne zdravstvene slu!Ьe. . oun. koja se plal:a mesel:no. . 'ne!~n~l heiO ·s~:VIs .. which pays• all medical costs (2).в геtигп ticket).1. а workmsn (mnotina: woгkmen) se kate za manuelnog radnika. а pla6a se samo mala suma za zubnog lekara. PRONUNCIATION h~IO.. Tвxstion: poг•ki sistem.. а onda dodaje sopstveni doprinos.. koja pla6a sve lekarske tro~kove. Ostatak novca za Nacionalnu zdravstvenu sluibu dolazi iz opAtih poreza. prema tome. w~:k"z weidf . . 'd!ena- (1) То сhвгgе: naplatiti. Не's single . Devedeset iesta lekclja Zdrevlje (zdravatvo) Seeate li se (da) је. This is Ьесвuи of the Nвtional Health Service. А tвхрауег: poreski oЬveznik.. 96th LESSON . 'sel~ri ... On odЬija (odre~enu) sumu od plate ili nadnice (svog) radnika. woгker radnik (Ш slufЬenik).. in'!u:~ns 'peim~nts . 2. 'dentist.

. the hoвpital. en'taic.3. doktore? . known as "lenior cltizens"..Jn. . . 96th LESSON . . the plane will Ье deloyed.З. when you go to the doctoг's ог. Ovo је potpora (koja se plaea) jednom nedeljno i finansira se u potpunosti iz opStih poreza. You do dв slr. . ln retirement (Ш retired): u penziji. .. 'si :rios. fог something mоге seгious.5. Drfava takoбe isplal:uje penzije ljudima u mirovini. Flll ln the mllllng worde: 1.JI ta:k'sea. avion 6е kaniti (blti zaddan).4.J'kei~.Jnz .13. ne morate da se brinete za troSkove. u Ьolnicu. Је li ntegova Ьolest ozЬiljna. steit . ~ 9.1 hope not. Тhе man . -2. can find it the police station. oti~i u penziju.4.11.. (7) То retire: povu6i se.. radi neCag ozЬiljnijeg. Make sure that the Ьеd is made Ьelore going out. ZЬog magle. Ti ljudi su poznati kao "stariji graбani". Old people..10. . you do not have to woгry aЬout 12 13 14 Oni fiji su prihodi suviie niski mogu doblti ono Sto se zove Dopunska pomoc. 9 10 11 is flnanced The State вlso pays• pensions to people in гetlrement (7). .5. recelve pensions.stariji gradanl".J"mentri 'ben.. . ls his lllness eerious.2. . car has .")St. penzionisan. doctor? . Stari ljudi.11.Jn .Jnz. . 'pcn!. . This is а weekly allocation and entlгely Ьу geneгal taxвtion. r.. Jou ken ab'tein . The person whose lncome is too low can oЬteln а weekly allocetion. hundred and fltty-alx 358 9 10 11 12 Those whose lncomes аге too low can obtaln what is called Supplementaгy Benefit. ri'taiamant. .Nadam se da nije.14. k. poznati kao . 'wлri . So. 2. . Proverite da li је krevet narnetten (natinjen) pre nego ito izadete. ОsоЬа tiji је prihod suvtie nizak mofe da doblje nedeljnu potporu.Jfit.. tDИ9k tija su kola ukradвnв mo1e ih naCi и policijskoj stвnici. These people аге known• as "sвnioг cltizens". . .li. doЫ)aju penzije.dUe vojsku (~inlte vojnu stldЬu) и in England. Vi ne morate Engteskoj. sлpi.•.. kad idete kod doktora ili. . EXERCISES 1. бouz hu :z 'i!Jkлmz . noun ez 'si :nia 'siti:z.355 three hundred and titty-tive ttve. RdENJA ZADATAКA 1. . Tako. .. Beceu1e of fog. 13 14 OВJMNJENJA (nastavak) the cost. 'wi:kli ci.

.military service.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nlnety-seventh (97th) Lesson 1 2 з •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset sedma lekclja 1 2 з 4 5 6 7 8 9 Learn this lnson as usual. а onda odgovorite na sledeCa pitanja uz pomoC prethodne lekcije. then answer the lollowing q1181tions with the help of the preceding lnson. kako blsmo mi rвkli. see - 4... Whose responsibllity.ni.. Proverite da (li) su that vrstв zskljuCвna рrв nвgo ~10 iZJl<feЮ.2. Zar neCete da vidite taj novi komвd? А Ьlrd ln . D. ? the мnd 18 - two ln the Ьuoh (/>Ш): јвdпв pticв и ruci nego you going 5.. Ш.. mju'zi:~m 1. Za jepotrвЬno. ~iјв је odgovornost? that vrвdi dve и tьипи.Ьееn stoten . аге (nastavak) lockecl 1. kad 8. . .. od latinskog Anno Oom.at...357 tiV8e hundrect and titty-aeven ttvee hundred and fifty-elghl: RRIENJA ZADA... is the . ? ZA PONAVLJANJE: 47. wtюse -З. ri'si:vz. do not have to . С. Ьоlје vraЬac и rиci golub па grani.Ьefore going out.the doors. i'd!ip- 8. 97th LESSON .. 5. pri'si:di!J.TAКA 358 З.7. How much did Cavid have to рау• the doctor when he was ill? What does National Health Service mean•? How is the National Health Service llnanced? Whose responsiЫiity is the -ekly contribution? Who has to make• National lnsurance contributions? Does the employer рау• anything? Who recelves Supplementary Benefit? Who are senior citizens? 4 5 6 7 8 9 Naueite ovu lekciju kao i obll:no. Koliko је Dejvid morao da plati doktoru kad је Ыо bolestan? ~ta znal:i Nacionalna zdravstvena sluZba? Kako se finansira Nacionalna zdravstvena sluZba? Ко је odgovoran za (ёiја је odgovornost) nedeljni doprinos? Ко mora da uplacuje (pravi) doprinose Nacionalnog osiguranja? Da 1 poslodavac i~ta placa? i Ко prima dopunsku potporu? Ко su "stariji graбani"? OВJAANJENJA PRONUNCIAПON (1) ern'pli)j~. Make sure...10. (Вefore Christ) oznatava godine рге nove еге......- Skra~nica godine ГtОУВ ere.. 6i stopt . Aren't.to rrew play. (еј di:). upotГ8Ьijava seA.4.

2.. (2) Po§to za mumiju (оЫеnо} ne znamo koga је pola. 'raund - 13. Ove nedelje mo. Na§ tetefon је Ьiо pokvaren (slomljen) i nismo mogli da primim~ nikakve pozive. n~kt blm 'ouv~. Treьalo је odmah da 1splat1A (tog) (:oveka.4.. Pitam se ~ta taj natpis znati ...5..4. (1) (one thousand two hundred and fifteen) arouncl its (2) neck. Ponudili blsmo (se) da. The mummy was covered with Ьendages and had а sign with 1215 В. . (3) то knock: kucati.? . its nek.С.2. Каd Ы se ona drukбije frizirala (u~inila svoju kosu) mogla Ы lepo da izgleda.rekao је jedan od de~aka.zar ne?).NJA ZADATAКA 1. . ko Се moCi da REIE. EXERCISES 1. lf she did her hair dlfferently she could look nice. Ы: si: . .3. pregaziti..three hundred and eixty 359 360 three hundred and flfty~nine 10 10 Two llttle Ьоуs who were vlsiting the Brltish Museum stopped to look at an Egyptian mummy. prinudeni smo da upotreblmo prisvojni pridev srednjeg roda its! ~~n 'mлmi. -З. 12 1З - said one OВJAЙIIJENJA (nastavak) That must Ье the number of the саг which knocked him over (З) .".5. You should have paid the man straight away. - 'wAnd~. . . Mumija је Ьila pokrivena zavojima i oko vrata је imala natpis (sa) . 1 might not рау my contriЬution this week. .1215. sain . We'd offer to help if it wasn't useless.onesvestiti udarcem (odatle је imenica knock-out. Flll ln tha mloolng words: 1.. То knock ovвr: prevrnuti. . 11. pre n. 11.replled his friend. dode? lfwe а party . То knoek out .. Ako bismo priredili (daN) prijem iduCe nede/je. udarati. Our phone was Ьroken and we couldn't recelve any calls. 1 11 11 12 13 - Dva mala detaka koja su razgledala (poseeivala) Britanski muzej zastala su da pogledaju jednu egipat· sku mumiju. wonder what that sign means' of the Ьоуs. who 97th LESSON . pre nego ~to ste poteli da ut:ite engleski .e. 'kAv~ wiб 'Ьendidfiz . koju ste sigurno znali . pom?gnemo kad to ne bt bllo Ьeskorisno. То mora da је broj automoblla koji ga је pregazio- odgovorio је njegov prijatelj.tda neCu platiti svoj doprinos.

next week. themsetves.Mi se pogledasmo. cancelled.telf . Вecause of. herse/f.means.Posluzi(te) se (re~no jednom licu). sAm. .. lekcija.what. us itd. 1prefer hiт to tell те. vama". .Posluzite se (reteno vecem broju ljudi). youraetf. Ti me ho6eS iCi". Could. litno": 1'11 do this myself. Da li mogli da mi kaiete ~ta znaёi ·'weekly contribution "? me ''weekly contribution'' s. Nazivamo ih povratnim zamenicama.rain. itse/f) о -sвlves (selvz) u mnotini: Progrealvnl glegoleka vremena (da se podsetimo) upo· treЫjavaju se za radnju koja је u toku. br.. Moram /i ~to (i~tв) da platim za uslugu? for the 1 рау . FlaAa је Ыlа pokrivena prMinom i imala је patiOinu oko grliCs. 1. Englezi ne kalu . З.. covered with . utвkmica је otkszana. 1: 94. gave (had).has Ьееn. jedine u engleskom jeziku. the match REtENJA ZADATAКA (nastavak) 1.Upitaj ga sam.. Kad se govori о dva ili vi~ lica. br.4. СеМе imaju znatenje natega . јег one ionako nemaju padeZe. Ponovo protltajte oЬjainjenja: 92. ~yмtf. The Ьottle was dust and coЬwebs you . а ne za uoblCajenu ili 98th LESSON . br. tеЬе" а yourselves "vi..had .): ostalo је lako..Ја cu ovo sam uraditi. lsta konstrukcija val:i za sve glagole htenja.around. Не/р yourself.ViSe volim da mi on ka.On se oprao (umio). 4.З.2.will Ье аЫе to come. тi itd. You want me1o go..? ZA PONAVLJANJE: 48.Ove zamenice imaju nastavak .service. 2.Ocekuj~ li da Pit radi? 2. hiт.) upotreblmo englesku u akuzativu (те. Ti ho~~ da ја idem" nego . They never see one another . . We tooked at each other.? the neck. mada takvu ulogu imaju samo u manjem broju glagolskih izraza: Не washed himself. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ninety-eighth (98th) Lesson Revlslon вnd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Devedeset osma lekclja oursetves. notes 9З. ра ih treba samo staviti neposredno iza glagola. the .381 thr8e hundred and aixty--one Ьiste three hundred and aixty-two 362 2. 95. Treba se samo setiti da umesto nde zamenice u nominativu (ја. Не/р yoursetves . Јо§ lalffie је sa imenicama. razlikuju drugo lice jednine od drugog lica mnoZine: yourself "ti. Otuda one. ZЬOg ki~. Do you expecf Pete to work? . З. br.5.Ze. br.Oni se nikad ne viOaju. З i 5.. 4. оп.Као ~to ste videli. Ti me ho~~ da idem" ili .self u jednini (htmsetf. l:esto moZemo па§ povratni glagol prevesti veC poznatim oЫicima each other ili one вnother. 96. Mustanything . 1 i З. Ask him yourself.

Не was working when the telephone rang . zar ne?) You won't come. . zar пе?") Ысе odri~aп i obrnuto. 1feel sоггу tor you. can't he? (D!оп vam mo:!e pomoci. Ali mnogo ~е zпai:enje је . divan. . zar ne?). Prevod.4. . Mi ga ne podnosimo. isn·t she? (О па је gore. . Оп mi је naplatio deset funt1. odakle pridev wonderful. . isn't she? (Meri {sada] piie roma(l. . doesn't she? (Meri piSe romane.21 She doesn 't like waiting. Не charged те ten pounds. .З. zar ne?) 5. should they? (Deca пе Ы trebalo da idu.6. Zato imamo npr. Оо sutra Cu Ыti gotov. Магу doesn't write novels.Оп је radio kad је telefon zazvonio.О ~emu razmiAija$ (u ovom treпutku)? ali Whst do you think of те?.З.8. We used to like him. 4.2. 1 want you to come straight sway . 1stopped 9Bth LESSON . smoking last week.Pitam se da li је ona sreCna.. neCemo upotreblti progresivni oЫik: Не worked а/1 day . . pitati se ·. Prestao sam da puAim prosle пedelje. lzrozt koje treЬI zepomtttl. -б. U proilosti. zar пе?).Jedno pravilo:. zar ne?) i Mary isn 't writing а novel. does she? (Meri пе piAe romane. Whst аге you thinking aЬcuf? .. is she? (Meri ne piSe roman. zar ne?). She isn't upstвirs. zar ne?) rei:enici imenica. LEKCIJA (Revlslon) 6..7. progresivni oЫik oznai:ava radnju koja је trajala. . We сап 't Ьеаг him.Оп је radio сео dan. Since 1/ast saw you .4.9..Оп jede (sada). koja је vec bila u toku kad se dogodilo пеАtо drugo. Zar ne?.!>ta ti misliA (kakvo miAijeпje imaA) о mепО He's eating. zar пе?) u Pri izЬoru glagola u dodatku obratite ра:!пјu па vec pozпata pravila о grac1eпju odri~пog i upitпog oЫika. won't you? (Vi Cete doCi. . Nekoliko primera: She's upstairs. is she? (Ona nije gore. ..9. Опа пе voli da ~eka. . /'// Ье finished Ьу tomorrow.5.. wi/1 you? (Vi neCete doCi. Mary writes nove/s. То wonder: doslovno znai:i "diviti se". Ја vas Zalim. ZA PONAVLJANJE: 49.5.. makar i dugotrajnu. question tag (oЫik koji prevodimo пaAim .1. ona Се se u dodatku zameпiti zameпicom odgovarajueeg roda i broja: John can help you. zar ne?) Уои wi/1 come. Mi smo ga (пekada) voleli.8. дkо је glвvnoj 7. Za zavrSenu proSiu radnju.363 three hundrec:l and aixty-thr8e thr88 hundred and aixty-tow 364 опu koja se redovпo poпavlja.. 1 wonder if she is happy . Hocu da smesta do.ete. u potvrdnoj rei:enici. ali Не eats in а restaurantОп se hrani u restoranu. Otkako sam vas posledпji put video . Ali: Mary is wrШng а novel. -1. zar пе?) The children shouldn't go.. .7.

. faia bri'aeid.Zemo ga potrэ1:iti u imeniku.Molim te. you simply dlal (2) nine-nine-nine. Could you show· me how to use the phone? 01 course. ! 4 5 - The ninety-ninth lesson remlnds (1) me ol the pollce.. ri'si:va .. sa:vis . .. 99th LESSON .1) in the directory. gurnete (vaS) novCiC u prorez i razgovarate. ~a'l. neobl~na (ili nepoznata) kola. imeniku i sl..5. (2) А diвl: brojtanik. (5) 0\IO "right" zna~i odobra\lanje: stranac је naAa.Ovo me podseCa na London.6. tudinac: А foгeign саг: strana kola. 6 - 6 7 8 9 1О 11 12 Excuse me. Right (5). ri'kwaia. sir. toun. rait . Za~to? -Јег ako se javi neka opasnost (hitan sluCaj) i treba ti policija ili kola hitne pomoCi ili vatrogasci (vatrogasna brigada). Тhis reminds rne of ~ondon . mo. А strange саг: ~udna. Why? . Kada (trai:ena) osoba odgovori.. latim (sledete). ' 12 З Devedeset deveta lekclja Hltan olueej ..... i Englez potvrduje da је to dobro u~inio.wшa .. lmate li (vas) broj? Ako (ga) nemate.o broj u imeniku.aindz ·. Morate imati spremna dva penija. dai'rektari. Tako (ispravno). to look fог: traZ:iti: to look up: potraZ:iti u reeniku. U englвskom se telefonski brojevi obl~no "sri~u" cifru ро cifru. . то dial: okrenuti. we can look it up (4) (N. PRONUNCIATION i'ma:d~an~i. pozvati (telefonski broj). 8. (3) А foreigneг: stranac.9. f.. Which service do you require? 1 2 З 4 5 - Devedeset deveta lekcija me podseCa na policiju. podseti me da pismo odnesem na poltu.. naprosto okrenes 999. you lift the recelver and wait lor the tone. 7 8 9 10 11 12 OВJASNJENJA (1) То remind: podsetiti. 'e. Next. ~~1ta . da1al · ·. Da li Ыste mogli da mi pokai:ete kako da upotreЫm telefon? Naravno.. (4) То look at: gledati. When the person вnswers. ju::t ба foun.i:s . Sada prvo podignete slusalicu i cekate signal (ton). 1 mJ:diatll. А stranger: nepoznata оsоЬа. you dial your number and wait untll it rings•.365 three hundred and eixty-five thr88 hundred and eixty-alx 366 Ninety-ninth (99th) Lesson Emergency .3. l'm а loreigner (3).mbjal:ms . . Now first....Bec~~use.4. The operator repliel immediately: Emergenci.. PleaserefТflndme topo$ttheletter. - 1: ri'm. il there is an emergency and you need the pollce or an вmbuiance or the lire-brigвde. Која vam је sluzba potrebna (koju sluzbu zahtevate)? lzvnite. Telefonistkinja odmah odgovara: Hitna pomoc. gospodine. You must have two pence reвdy. you push your coin into the slot and talk... okrenete (va5) broj i Cllkate dok (ne) zazvoni. -:. ја sam stranac. Have you got your number? 11 not..

Can. Have you got (do you have) lf not ask someone (someЬody).put... ја sam stranac. -. .. Tre/Jtю т/је htcigвr. - EXERCISES 1. This photograph remlnda me of my home town. Yes. Не уеагs. wecan you you my wallet? RE$ENJA ZADATAКA 2. Mo!eS li se setiti gde si stavio тој novUnik? the address? .remind him of.rememЬer where.lght 368 13 14 15 t:~:k. l'm а foreigner. molim vas. you're very kind. 10. eekajte signal.367 ttvee hunc:lred and 8ixty-8even thr. lmate li adresu? Ako ne.2. has Ьееn using.knife. 1. Da li Ыste mogl1 da m1 pokatete kako da ga (је) upotrebljavam? 1. .. . but 1 а 4. . Hvala vam.2.4. bin .. . 11... Push your coin lnto the slot and speak.З.. 3. lzvinite. .. -З. Dlal your numЬer and wait for the tone. that 1 his gгandson. Ova fotografija me podse6a na moj rodni grad. Don 't forget to practise the irregular verЬs. vrlo ste ljubazni. . needed . LEKCIJA 99th LESSON .. Gurnite (svoj) novtit u prorez i govor1te. lzgleda da ga lt ја podseCam па njegovog unuka. 5. а screwdriver.hundred and sixty. Flll ln the mlulng worda: 1.5. Not at all. 12.. Nema na {:emu. seems. pu§ .3.for.had to use. Okrenite(svoj) broj . Do videnja. mo!emo pitati nekoga. 13 14 15 - Vidite? Uop§te nije komplikovano.4. pen . Оп veC skoro deset godina upotreЫjava isto рего. the . kaind.4. pens 'redi. Da. vidim. sl:~t .. Could you show me how to use it? 5. 1 see•. nekst . Please ехсuи me.14..5.same.2. atmost ten ZA PONAVLJANJE: 50.. вli sвm тогво da upotrвЬim noZ. You see•? lt's not at all complicated. ril)z. Goodbye. Thank you.

jer niko ne govori (ni) sopstveni jezik savrЋeno. (3) /n order to: da Ьi. Аге you pleased with the result of your work? Obviously.То је р itanje vremena. .. 2 з Jeste li zadovoljni rezultatom svog rada? Razume se (ofigledno). on each of the preceding ones. redovnog i optimizma. . Mi mislimo da је to netatno.v" 370 Hundredth (100th) Lesson 1 This is our hundredth lesson... fn order not to: da ne Ьi.l_. svakodnevnog ponavljanja - 5 7 8 Neko је jednom rekao da је engleski kao Maunt Everest: јег pristup је lak. ali se each viAe upotreЫjava u distributivnom znatenju (srpskohrvatsko "ро").siJ . ~to te~ce ОВЈАЙNЈЕNЈА -(1) Every i each znate priЫiZno isto. redovnim vefbanjem. ·~лndr.Za svaku lekciju potrebno је ро pola sata. pe•§~ns .. dok se ne oseCate 6 9 7 8 9 10 udobno. vi ne znate napamet svaku ret i svaki izraz koji smo videli: to Ьi bllo suvi~e savrSeno.n~t.. t?u~.. ~~v1.ntl) :~..t.4.. па svaku od prethodnih (lekcija). Stota tekclja Ovo је na~a stota lekcija.9. sлm11./t's а matter of time.mizm.pt. ..lt . lf you have spent' an average of half an hour. rep:~t1!. 'kлmf. morate vetbati (onoliko eesto koliko је mogucno).Onim ljudima sam platio (svakom) ро deset funti.. We think' this is wrong. 4 4 5 6 Ucenje stranog jezika је pitanje strpljenja. Ako ste u proseku utro~ili ро 2 З pola sata. Each tesson takes hвlf an hour.) 1OOth LESSON . .7.and optimism. you must practise as often as possiЫe. You must try.3.8.:k.. PRONUNCIAТION 1. da se popnete onoliko visoko koliko Zelite.I06 ..ЬI.. uklju~ujuti i ponavljanje. Ьу ragular practice. maunt ev...'/1).. '.. untll you feel' comfortaЫe. -.... to climb as high as you want. Morate pokuSati. Љrш .5. ~· :u.. l... w. ali vrh је nemogute dostiti.n .kt. Ali pazite! Da ne biste pali. to ~ini ukupno skoro 50 ~asova. pri'si:dirз . regular dally repetltion .. but the summit is impossiЫe to reach.2. Тоо many cooks spoil the broth (br:~e): previ§e kuvara pokvari torbu (naAe: gde је mnogo ЬаЬlса .. 10 But Ье careful! ln order (З) not to fall'. that would Ье too perfect. revlsion included.. you do not know' Ьу heart every word and every (1) expression we have seen'. hundred and иvent. Somebody once said that English was like Mount Everest: because access is easy. pitanje". becausa nobody speaks' his own language perfectly.in'klu:c!id. l!CikSCS . 'p~:f.368 three hundred and •ixty-nine ttv. . 1 paid those men ten pounds each . klaim l!CIZ hai . Learning' а foreign language is а matter (2) of patience. .6. it makes' а total of nearly fllty hours. (2) Matter mo!e da znafi i "stvar. r. Ьа1 ha:t .. 'в:yridf 3V ha:f~n 'au~ ~i'vi~~n.

Morate Ьiti vrto pailjivi da ne biste pali.. . . PONAVLJANJE: 51. - 10.11.there is more.З.don't think. you need dвily prвctice. Vrlo sam zadovoljan radom mog sina. .some every. 1 am very оп my gr§i... Mogute је da Не so. might Ье wrong .careful .14. EXERCISES 1. You Ье very in fall.. 1.. Morai radrti da Ы zarad'ivao novac. . . govorj6ete t~no. Najtefj ј najdosadnjjj deo va~g posla је urac!en. before long. 3.3.11. Sjt down on the oofa.order not to. Uporedjte (ono) ~to znate sada sa (onim) ~to ste znali pre tri meseca.. i nau~j6ete jh ponovo ј zaЬOravj6ete jh јо~ jednom. 1. . . you will speak' fluentiy. 'ti:dias . must . dлn. LEKCIJA 1OOth LESSON . .4. You cennot learn all the vocobulary Ьу heart. read day 2 Jedite koliko god hoCete: ima Eat јоА. Тај zid је vrlo visok. Је li vam udobno?. .2 NoЬody here speeks Chjnetle. Ве cereful not to fall. . Љ:l .can. Дlј vj napredujete (pravjte napredak). 'i)(~n. Ook (ne) budete mogli da govorite tetno engleski.5.3..2.' Ьu\1 5. 13 ZJ. Until. дli zapamtite: da blste ostali na planini.5. Pazi da ne padnet. Sedite na divan.2. and learn' them again and forget' them once more. pomalo svakog dana. Ne motete сео retnik nautiti napamet. The hвrdest and most tedious part of your work is done'. as much as.13.. That wall js very hjgh. pleased with son's work. treьa vam svakodnevna vefba. Flll ln the ml11ing wordo: 1. AEIENJA ZADATAКA you speak English . But remember: in order to stay оп the mountain. Are you comfortaЫe? .4.fluently. Niko oYde ne govori kineski. k~m'pt:. 'proщ~res. . hundr8cl and мwmty-two 372 11 12 13 14 You will learn• new words and expressions and forget' them. 'mauntin. But you аге making' progress..4. .371 tћr8e hundred and 8eventy-one . 11 12 13 14 Naufi6ete nove refi i izraze i zaЬoravi6ete ih. 'kt~f~l. ali ја ne verujem (ne mislim tako). in 'i):da •. . . uskoro (pre dugo). Compвre what you know now with what you knew' three months ago. iks'prebnz. You must work in order to earn money. you want. 5. titajte 4.

• f:. ali me је odblla. Are you the manager of this company? the manager asked him furiously. u celom svom fivotu. . but she refused me.. Jeste li vi direktor ovog preduzeea? pitao direktor. neotenjen.. Tomi.. ја znam drugu koja vredi najmanje 50 penija! 8 8 9 1О - Direktor jedne velike firme kritikovao је jednog slufbenika zbog njegove nesposobnosti (neefikasnosti). sve su Zene luckaste.8. ako оЬесаs da vi8e nikad (opet) ne kafes tu nepristojnu ref.~nsi.... dacu ti 1О penija. upravljati..5. ino'fi. . ove o. . men~t:J •. ~eivd.!enja..7.. . 'li~n . ru:d w:J:d :J"gen.Belleve me. ВerЬerin: - Conllrmed Ьachelor (1).. 'prom:Js . (2) То run (trtati) mote da znaCi i voditi. Why dldn't you marry her then? 1 asked her. 'wim:Jn . SMЬenik је Ьiо 8 tako ljut da је pofeo da kritikuje nafm kako se rukovodi preduzeCem. . gospodine? Ne. . 1 know• another that is worth at least 'flfty pence! The manager of а large firm criticised an employee for his inefflciency. О. BarЬer: Have 1 shaved you before.Verujte mi.. 1 got those scars during the war.:{ . ~:..З..!iljke sam doЬio u ratu (za 5 Mu§terija: vreme rata). 'Ьа:Ь:Ј . Ьi'li:v ..4. ri'fju:zd. а spinster ('spinsta) usedelica. if you promiss never to say that rude word agaln. 6 7 - Llsten.9..:m "kritosaizd :. бouz ska: · ·.373 ttvee hundred and aeventy-three three hundred and нventy·tour 374 Hundred and first (101st) Lesson Some storles 1 2 З Sto prva lekclja Nekollko priCa (vlcevo) Okoreli ne. 's~:n-iz OIIJA$NJENJA (1) Videli smo veC pridev single u zna~nru . бi . Ьesno 10 - ga је PRONUNCIATION 1. w:. Tommy. hou la1f. "wum:Jn . all women are sllly.No. The employee was so annoyed that he started crlticising the way in which the company was run• (2). neudata· Ввсhе/ог )е netenja.. sir? Customer: .. k:Jn'f:J:md 'bzt:JI:J. 1 have only met• one intelligent woman in my whole life.6. :1'nлб:1 ... 'kлst:Jm:J . · 2 3 Zdto se onda niste oienili njome? Zamolio sam је.. 4 5 4 - Jesam li vas (i) ranije brijao. 6 7 - SluAaj.. 1 will give• you ten pence.. Oh... sreo sam samo jednu pametnu Zenu.n empl3'ji: •. 101 st LESSON .

shouted the manager. Please him his kindness. Weren't you suppo1ed never to say that word? 4. ~o1iko ~redi ~ 1. .. А pessimist remlnds us that а cup is half empty and an optimist remlnds us that it is half full. Bio је kr1tikovan zЬog SVOJe neeflkasn~t•. 5. zahvalite ти zв njegovи ljuЬsznost. '0ptpm. . ha:f. . То ne vredi pokuМvati. - Not No. - 2. 'kлmp~ni.would .5. .. 'fju:riQSJi. . fu:l. '!autid. isn't worth trying . ne Ыste doЬili.2. EXERCISES 1. ne iеНт (mjednи).Ne. REЙENJA ZADATAКA 1. thank you.tellthat _ cheSs. thankfor.. а glass of whisky? - Thank you indeed.. Bio је tako ljut da је poteo da vi~. З.14. 13 14 ~·~id .З. _ 4. Flll ln lhe mllllng worda: 5.5. very much . 1.4. hvala.13. he 1t8rted ahouting.rekao је slu!Ьenik..10. Nema па &:ти. . . Не was so engry... Не speaks English like an Englishman.. _з. ri'maindz . Mnogo vат hvala (zвista). Then don't talk like а fool' . hundred ll. Wh~ didn"t. How much is your Swiss watch worth? . .viknuo је direktor... Moliт vвs.. On govori en91eski kao Englez.said the employee. Не was crlticised for his inefflciency.4.. LEKCIJA 101 st LESSON . How aЬOut _ 1 don"t want one (any).2. Onda nemojte govoriti kao budala! .at all. ZaAto тi niste rekli da igra~ Ash? you ? me you played !vajcarski ~vnik? _ з.w1n. $ta velite па Qllu viskija?.. Zar se_ nije pr~tpostavljalo (niste Ji blli pretpostavijeni) da nikad neCete rеё• tu ret 2.12. • ful. ·~mist 11 12 - Naravno da nisam . hundred end eeventy-elx 376 11 12 13 14 01 course not .iat • .375 th.nd ee'll8nty-five th. you lt nol ZA PONAVLJANJE: 52. Pesimista ·nas podseca· da је Solja napola prazna а optimista nas podseta da је napola puna.

At that (1) moment. Hajde' . Jedna majka је upravo Ьila izgrdila svog sina i on је роеео da plaee.U tom slu6aju.sa upotreЬom used to + glagot u smistu dugotrajne proSie radnje (94. (2) Uzvik come оп! odgovara naSem "ha)de!".ln that case.. l've just had an argument with your wife! Employer. Dete је okrenulo leda i nije reklo ni$ta.7.. vama treba (vi zelite) moja Zena. . . naro6ito moderna slike (koja predstavlja) 6oveke na konju.rekao је njegov otac . it was oЬvious. . Каkо (otkud) znai da је to Ьiо 6ovek na konju? Ра to је Ьilo o6igledno. Ne zaboravite da s vremena na vreme nau6ite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. S.4..·u·stu ·. . it couldn't have been а modern palnting.. zar ne? U tom slu6aju.9. "ju:stu . to nije..10. -(3) То Ье used to (something): blti naviknut na (netto)...·dario m<n ·. What's the matter with you? . · · · ·· ' --(1) Каd је rel: о proSiom dogadaju. you want my wife.1 liked that (1) exhibltion very much. upravo sam imao svaбu (prepirku) s tvojom Zenom! Poslodavac.said his father . a'get..i a. skould1d.tell• Daddy! The son turned round: . waan't it? ln that case. Do not forget• to learn from time to time.11 ·. ke•s.6. drd1.1 . Come on! (2) .Mnogo mi se dopala ova izlo!Ьз.nastaviti"". w~. а А 2 З - 4 5 - 6 7 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 1З OВJASNJENJA 14 few irregular verbs PRONUNCIATION ~· 6. 'fа:ба keim.· .he asked. How do you know· it was а man on а horse? Well.. h:):s.377 Uvee hundred end aeventy-eeven thr88 hunclred •nd нventy 8lght 378 Hundred and second (102nd) Lesson 1 Sto druga lekdja 1 Na izlazu (izvan) umetni6ke galerije.lf you must know•.t ·~l:к'i ~bv1as. The child turned his ьасk and said nothing.~nt - . especially the modern palnting of а man on а horse.. mother had just scolded her son and he stsrted crying.We're looking for someone who is used to (З) ordering men. i'spe!ali . upotreЫjava se zamenica that (taj. $ta је to s tobom? . his father сате• in.Ako moraS da znaS. 2 З - 4 5 - Outslde the art gallery: ..11. lekcija). e~sa'bl!an: . Nemojte pomeSati ovu konstrukciju .. Covek. . 'peinti!J .Mi trai:imo nekoga ko је navikao da nareduje ljudima (mu$kercima). taild ta·nd 'a:gjamant. raund ..pitao је.. U slil:nom znal:enju upotreЫjava se i go оп/ То go оп inal:e znal:i . 102nd LESSON . onaj). mogla da bude moderna slike. Man. U tom trenutku u~ao је njegov otac.mada је izgovor isti. .reci tati! Sin se okrenuo: ..

anything.. was taking. 1heard а symphony Ьу Mozart on the radio. l've just fln~shed breskfast. Кol1ko је god•na ona imala (prilikom svog) pro§log rodendana? Ustrutavam se (~ vol1~) da pitam. Na radiju sam fuo jednu Mocartovu SlmfOГIIJU -.4. 1 arr.2. Don't driving on 1.f'O Flll ln the mlaslng worda: 1. .2. .S. .4. Не (uzimao) fotografije za (jednu) knjigu koju је (bio) 1.4.rang. takO da nisarn gladan. he was novelist. so l'm not hungry. ја sвm navikвo da vozim desnom straпom.wr•tten. What's the matter with you? -l'm afrsld l've got а cold. Э.NipoSto. - Опв man's mtlllf is another man's poiвon: meeo ~nog_ Ь>Уе~ је otrov drugog OOveka (ono tto se jednom svida. LEKCIJA photogгapher. Ne brinite. ne Ьi moglo {nije moglo) niSta da izmeni. coukt not have ... &peaking ~~~ REAI!NJA ZADATAКA то је mogeo da Ьude Dejv&d. . -1 She had the phone 2. Опв је upravo prestala da govori kad је telefon zazvonio. 1 02nd LESSON . ali nlsam siguran .he's а. оп је fotograf..3.when . Тhat changed ом tl цм А tiORC. Оп је snimao napisao.а-. thought.5.for.. worry . Mislio sвт da је оп romansfjer.the right. ZA PONAVLJANJE: 53. ne sv•da se t drug1ma).ат used to .з. .Not at .2 . photos а Ьооk had 4. то 380 EXERCISES 1.5..he.З. UPf11:YO sam zavriio dorOOak.8ojim se da sam nazeьao. but l'm not sure. $ta Је (to) s toЬom'' -. just finished .. _lt could have Ьееn Dsvid. How old was she last Ыrthday? 1 don't like to ask...378 thNe hundred and мventy-nine three hundred and eighty 5.

keJ~a~ . di'skraiЬ.. ра ~to ljudi nisu ni svesni (ne uvic!aju). '. k...._n kada to smisao zahteva: "опв hiljade neoЫl:nih reti koje postoje u jeziku". Kad budete doAii do kraja ovog kursa. Engleski takode v~o lako "usvaja" reti.. moci cete da upotreЫjavate oko 3. _ 7. (2) 1 ispred broja mofe doti odredeni l:.5. ju:z.ч .svakodnevni" u doslovnom znatenju.... tako (da) ~to postoje dve reti da se opi~ ista stvar. so that otten people do not real ise that they are loreign words. oblatn. -:.fl. The Engl ish vocabulary is compoaed of roughly 50% (flfty per cant) Latin words and 50% Germanic ones. Engleski retnik (lond· reti) је sastavljen od otprilike (gruЬo) 50% latinskih reei ј 50% germanskih. poznaju hiljade neobl~ nih (neuobl~jenih) reti u jeziku. 'wa:dвcimz. but don't worry! only those who do• crossword puzzles. 'rialaiz . or play -rd-games. а everyday u smislu ... (i) tako se sve nacionalnosti lako navikavaju (ose~ju kod kuee) da govore engleski! 8 9 PRONUNCIAТION OВJQNJENJA .izmedu tri i ~tiri hiljade. svakidaAnji''..ju :ziz ~n 'evr_idf .. a'd.. ali mnoge od ovih reti se ne upotreЫjavaju u svakodnevnom opMenju.4 . 'ri :diu. 3.z\z . When you come• to the end of this course. English also "adopll" words very aasily. Njagov tond reti u ~itanju (Majuci retnik) је mnogo vet:i . so all nationalities feel• at home epaвking English! 4 5 6 7 4 5 8 9 6 7 (Jedan) Englez upotreЫjava u proseku (prosek od) hiljadu reti u svom govornom retniku. know• the (2) thousands of unusual words in the language.000 engleskih re~i. - (1) Dвily је .. бi 'iugШ . б1 end . (ili) igraju igre s re~ima. . so there are otten two words to deiCI'IЬe the same thing.. . 'kr<~swa:d 'p11. you will Ье аЫе to use aЬout three thousand English words... dfa:'maenik. da su to strane reCi.6. kam'pouzd ~v r11.. 'spo~n.1. 1OЗrd LESSON .1 f1ft1 ра sent \etan wa:d' ..1. 'wлri 8.. ali ne brinite! samo oni koji rвSavaju (~ine) uk!Ћtene re~i.381 three hundred and eighty-one t:hNe hundred and eighty-two 382 Hundred and third (103rd) Lesson 1 2 з Sto treta lekdja 1 2 З An Englishman uses an average of one thousand words in his epoken vocabulary. His reading vocabulary is much larger Ьetween three and four thousand. but many of these words are not used in everyday (1) communication. ju :zd in 'evridci k~mjun~· . 'Љrin..~pts ..

On је navikao da pozajmljuje od mene. . Tell him . . . . it Ьасk.. /та mnogo rвti kојв sи iste и оЬа оvв jezika. Vet smo videli ta. da mogu da katem svojoj tenj! . . When have finished . obl~nim retima. 5. . з. . .383 three hundrecl end eighty three ttv- hundrl8d and eighty·four 384 10 11 12 - tell' me frankly what is wгong with me: not in Latin ог Gгeek.-. Тhеге is nothing wrong with you.З.people calmer. so 1 can tell' my wife' 10. . England is .3. but the are Flll ln th8 mlнlng worde: 1. Has he wrttten hjs Ьооk yet? . We"ve already seen that play. Oh! Well. cotder than .wanta. . ОsоЬа Тhе od koje је оп pozajmio taj sako traii gs natrsg. are in EXERCISES 1. recjte (mi) to na latjnskom ј grlkom.4. . rao . pen. komad.2. but the lin. . Both jdeas are lnterestjng.Ьoth. but in almple. nego jednostavnim. . . he . . 'drлnkad .5. LEKCIJA 103rd LESSON .4.4. from whom ЬorГO'tYed . RE$ENJA ZADATAКA Је 11 on • . . . .. that jacl<et ZA PONAVLJANJE: 54. ОЬе ideje su zanlmljive. There arewhlch (that) . 2.ga Ьolujem ($ta пјје dobro sa mnom): ne па latjnskom jli grlkom.and . DistriЬutjon of wealth js an jmportant part of Socjalist ideology.. )'OU те... . Doctoг. s:lлtan. . 1. . 'freokli .. Recite ти da udв. llaly. . Oh! Dobro.5.3. .. . Nj od a.2. to . many words . that јоЬ.. ali prva је suvile zvaniena (formalna).ga ne Ьolujete: уј ste рјјапјса ј protdrljjvac. recjte mj jskreno od a. 1? 11 12 - Doktore.t one js too formal.come in. come help 1. Не is used to Ьorrowjng from me. .please. hodete li7 . plcin. . molim te dodi da mi pomognel. . will you7 4. vet napiUo svoju knjlgu? . Кsd ЬudtJI ztlvrlio taj posao. а ја ga puAtam.5. . these languages. .9. Engleskв је hladnija nego ltalija. . .2. say it in Latin and Gгeek. . ali ljudi sи mimiji. 11. and 1 let him.on .the same . . Raspodeta Ьogatltva је vafan deo socljaltstieke ideologije. you аге а drunkaгd and а glutton.. nda'~latiz. . plain woгds.

neuglodno feno. znoCвnje 104th LESSON . w~ tait lu :z. naljoskati se").. А plsin tie је jodnoЬojna kravota. А plsin woman је obl~na. stvar је u tome §to nemanje novca (nimalo novca) sve l:ini rc:Javim. kla:s :~v 'enami. al i vam mofe kupiti Ьolju vrstu (klasu) neprijatelja.P~C~?nt rt ~~z~t113 &о W~1t. . V..1. .njen outor је Oskor Vojld PRONUNCIATION 'eГ]rizmz . . _ S..." Nije (stvar u tome) da novac sve ~ini dobrim.6.. The only way to get rid of а temptвtion is to yleld to it. _ 1. tcmp'teibn . OВJAANJENJA (1) Тight: tesan. а nekoj drugoj ako је (ona) rufna (neugledna). 'trлЬiz . and to eomeone else if she is plain (З). you аге ugly - but tomorrow 1 will 10 11 11 !t:s not that money makes everything good. Kakav divan mesec! 1 to (је) u mojoj parohiji!" Novac vam ne mofe kupitl prijatelje.385 three hundred and eighty-tlve ttwee hundred and eighty-elx. you can hang• (4) youreelf later." The Ьest way to forget' your trouЫes is to wear' tight (1) shoes. Ыti pripit.. re-vlsiting the White House: "lt's а nice place to vlsit. en 6u. (2) U vreme kad је naplsana ova reCвnica. ·. An enthusiastic young priest: "What а Ьeвutiful moon! And it's in my pвrish!" Money cannot buy• you friends.. Man. per•~.zr~JtLk JAIJ prL:st . (3) Plsin: rovon.vodlti ljuЬOv". Jedan Ьiwi predsednik. jednootavon. .udvarati se". Mu§karac. ne rufno (ugty) oli ni lepo. a'kju:zd izraz to mвke lovв zna61o је .. mofete se oьesiti (i) kasnije. vi ste rul:ni -а ја Cu sutra blti trezan. то Ье in а tight рlасв: Ьiti u §kripcu. but 1 prefer to live here. ck~ . Jedini na~in da se (~ovek) oslobodi iskuoonja jeste da mu popusti. An ex-President. to а woman who accueecf him of Ьeing drunk: Ье воЬеr. 5 6 7 8 9 Jedan oduoovljeni mladi sveAtenik: . tl s that no money makes' everything Ьаd. То је lepo mesto za obllazak (posecivanje). 'krit~~z s?'sai~ti. 386 Hundred and fourth (104th) Lesson Aphorleme 1 Sto eetvrta lekclja Afortzml Nemojte kritikovati druAtvo: to ~ine samo oni koji ne mogu da ucSu u njega (u visoko druAtvo). danas је doblo . 6i 'ounli . ." 2 З 4 nosite tesne cipele. Jedini nacin da se (~ovek) ponaA& prema feni је da јој se udvara ako је lepa. ji:ld. ~ 1:. Your health comes• first. ponovo posecujuci Belu kucu: . The only way to Ьеhвvе to а woman is to make' love to (2) her if she is Ьeautiful. То Ье #ght with money: blti cicija (samo to Ье tight znal:i ...4.OO zdravlje је na prvom mestu (dolazi prvo). . oЬietln. "Mвdam. feni koja ga је optufila da је pijan: "Gospot1o. ali ја viAe volim da stanujem (zivim) ovde... ЬОz §ara (а stripвd /ie: prugosta kravota)." . but it can buy• you а Ьetter class of enemy. NajЬolji nat:in da zaЬoravite svoje nevoiJe Jeste da 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Don't crlticise soclety: only those who can't get' into it do' that.

3. drлQk.didn't go. . that's 61tao njegove knjlge. . дt оп radi и Ьanci.okaeiti" (neku stvar).8. а pravilnu (hangsd. in а ьank. We were charged thlrty pence for а cup of tea! . he . .why . ZЛIIOenju . 'soul>a. 2. ali oni suvile napla&Jju. but . was happening. 2.5.2. -З. he's going оп а Ьusiness trip. the screen. Ве cereful' that gun is loaded. З. h~Q.what ..haw Ьееn ... RUENJA ZADATAКA 1. .. a/i Ы volвo da (to) promвni. LEKCIJA 104th LESSON . bl'hciv . 'ла:Н .4. . His houee . plcin.too tar from.. .5. Naplatlll au narn (blli amo napt86eni) 30 penlja za Aoljicu &lja! . napunjena.much. . he very rich.must Ье. . looks llke . оп morв da је vвoma Ьogat. . . lde па slu!Ьeno putovanje.. On sutra ne6e Ыtl ovde. 12. . . .3. • castte.. . trlp . Trenutno. Ьiо sвт prвdslвko od 1. is working . hung... - 10.387 three hundred and eighty-aeven three hundred and eighty-elght 388 12 А fool is aomeone who walks lnto his friend's antlque shop and shouts: "What's пеw?" 12 BudaJa је neko ko u<1e (uieta) u antikvarnicu svoga prijatelja i viee: . 1 was ZA PONAVLJANJE: 55. .charge . OВJAiii. иtо nismo ot&i. Ја zapravo nikact" nisam That would too exhausting. То putovanje Ы bllo suvile naporno... . . oЬosrti" (eovet<a). fu:l . Pazi(te)! ta puAka је we 4. Have you read what he has wrltten? .2. Не won't Ье here tomorrow. . . couldn't . would like . . . ati um 6uo za njih. present. .. mogвo da vidim JIJ1 sв dogsda. She to а special ist. hc16 . .4.5..IENJA (nastavak) (4) Ovaj glagol ima nepravilnu pгomenu (to hang. - 11. . hanged) u EXERCISES 1. hung) kad znati . .4. acn'ti:k. ~ta ima novo?" . l've never actually read his Ьooks but l've heard of them. see . but they too 5. Jeete 11 protitali tta је оп napisao? - like ..see . Ona Ы htela da se pregleda kod (da vkii) Sf)ecijalistв. Njegovв kиСа iZglвda kao zamak. Nisam ekrвna.he would . Flll ln the mlulng worde: 1. .to change..

/'т looking forward to sввing you. lt's а did it in ordвr to ват топву. Prevod. .dosadivati" ili "biti dosadaп".Navikao sam na ava walking. - 3.dosadna mi је. ali him (MisiiO sam da si ga video). То look for: traiiti. Амоуеd te Ыаiе ad angry. hundted and eighty-nlne ttvee hundred and ninety 390 Hundred and fifth (105th) Lesson REVISION AND NOTES Sto peta lekdja Znamo vet da ako је glagol glavne retenice u pro§lom vremenu. . .Radujem se Ato 6u vas videti. 1. Evo јо§ nekih primera. zapamtltl.1. Ovo drugo је "ljut. Okrenite ovaj (telefonski) braj.- lmeпica иsв (upotreЬВ) izgovara se ju:s. gnjaviti" а to ЬОrе. То look torW. tako da look up mo!e zпatiti i "pogledati navile". br. Не wвs taking photos fог в tюok he had written .2. . delimitno У8С poznatih: То look at: gledati.. То look attвr: tuvati. а azпaeava proйlu radnju pre druge proAie radnje. negovati. Prema istom pravilu.Videli smo vel: (poseЬno na primeru glagola get) da smisao glagola mote da se menja zavisno od priloga ili predloga koji mu sledi. Ј ат ЬОгвd. 5. . Нв's just had Ьrвakfast.avo је dosadan film. .4. lzrazl mattвг 1. ра је ne treьa me§ati s prethodnom upotreЬOm.4.Оп је snimao fotografije za knjigu koju је (Ыо) napisao.Majka је upravo (blla) izgrdila siпa i оп је poteo da plate. 1. br. gnevan" а ano prvo tako<Je motemo prevesti "ljut".Tralimo novu daktilografkinju.. То look out: paziti. stJJirs аге wet. А mother hвd just scoldвd hег son and he stJJrted crying . Oial this питЬвг. Оп је ta IIOinio da Ы zaradio (поvса).. Уои'ге not Ш. We used to go to the country once а week. These people hodaju. Не looktкl вt the painting. То је pitaпje vremena.5. Wв're looking for а пеw typist.З. . Gl1gol 1 dod1clmв (phrasal verЬs). Mislili smo da је doAio prolete.Оп је pogledao sliku.Ovi ljudi su пavikli da to izgovaramo 'ju:stu. On је upravo dorul:kovao (imaa darufak). То look џр: (po)trUiti u kпjizi. P11t Perfec:t (davnopro§lo vreme) gradi se od oЫika hвd i participa. ali spoj usвd this саг . Ponovo ptOtlla)le olljoinjonla: lekcija 100.6. то annoy је "nervirati. 6. Не's woгking in London at present.Voleo sam slatki§e kad sam Ыо dete. . kaja se danas oseЬt kao роsеЬвп gramatitki oblik. lz znafenja "navike" potekla је i upotreЬa used to za gradeпje jedne vrste proA/og vremena.7. out. used to used to 4.Pazite. Оп treпutno radi u Landanu ZA PONAVLJANJE: 56. 1.2.rd to: otekivati s nestrpljeпjem. аге you? Of course гюt. Uмd ali 1 thought you KNEW him (Mislio sam da ga zna§)..i glagol zavisne rеЬ3пiсе mora prel:i iz sadaAnjeg u protlo vreme (pravilo о slaganju vremena). 1 i З. З. Look. Napomenimo da prilozi mogu zadrtati i svoje pravo zпatenje.Naravno da nisam.5. . Неlвп is looking after the kids Helen tuva decu (Ьrine se о deci}. Nisi valjda Ьolestaп? . Не kote treЬ8 of time. stepenice su mokre.Odlazili sma па selo jednom nedeljno. 102. LEKCIJA (Revlalon) 105th LESSON . kola. Prevodimo је оЬiЬ'ю na§im trajnim glagolom u proilosti: 1 used to like swвets when Ј was а child . Look this word up in the dictionaryPotraiite ovu ret u rel:niku. Ali to se lako vidi iz konteksta. Ј to. ali vi§e u smislu "iznerviran" Ш "neraspoloteп". 8. glagol zavisne retenice prel:i Се iz present perfвct-a u pвst pertвct: Ј hati'В think you thought уои НАО sввп seen hiт (Mislim da si ga video). .7. 1 think you know hiт (MisHm da ga zna!). look out."pogledati napolje" i slitno.389 th. glagol to !'т аге use (upotreьtjavati) ju:z. We thought spгing had соте. . this is а ЬOгing fiJт.

i ubrzo Cete se nвviCi пв njih. br. 7 Joan was very angry Ьесаuм it was already the mlddle of June and they had done nothing. Zastao је i podigao po~tu sa otiraea.Da blste Ьili sigurni da eete !Joblli mesto. She looked through (4) the pile of brochurea and then went to make' а cup of tea. u spoju sa to." 6 And.n. she thought'.Apicevi" (u saoЬr&Cвju) zovu se thв rush tюurs.Da.• n~r1 ••• 5. Razgledala је gomilu prospekata.P. jer је vec Ьila sredina juna а oni nisu ni~ta (Ьili) uradili.Have you got everything you need? . morati". d!u. di'~aidid 11.2). TreЬ&Io је da odlucimo јо~ pre (mnogo) meseci. Е. (Genвrвl Post Offics). We should have declcled months ago (N.Yes...(1) Znamo da hsvegotzamenjuje oЬiOOohвve u znatenju .. si~o је dole.1) declcle where to go for our holidays. Poitanski ured: post office. 'prap~li . Moram da zavrйim ovaj clanak koji pi~m.6.uzeti kartu" (danas i mi govorimo о Ьukingu i Ьиkirвnju!). zavrйiwi svoj clanak. Na§i . ubrzati. 4 .7. dakle /'ve got to =1 hвve to = 1 must.(5) PoAta (primljene poliljke): post ili mвil. rл!. Nвkв vвs novв reti ne oЬeshrвbre: ponovo lekcijвmв. having flnished his article.РТТ" u Engleskoj se zove G. Na isti nal:in. (4) То look through: pregledati. (2) PoSto se rezervacije upisuju u knjigu (Ьооk). D!oun је podigla jedan prospekt i procitala: .. you should do it properly.. ЬOOking-office.1. lmu li sve ~to ti treьa? . pikt лр ~ bro'~u~ end rcd .1лn8s ~·~ou. Sici cu odmah (za minut). ра ako h~ nuto da uradi~. . potrebno је da rezerviSete znatno ranije (dobro unapred). а onda oMia da skuva (napravi) ~lju саја. in another one: "You must Ьооk early to avold the rush" (З). rвzervisati". gutva. decialon We must (N.. lua ad va:ns. the rush: turЬa. . it is necessary to Ьооk (2) well in advance. hvala. Poslati po§tom: to post ili to mвil. pomislila је. 1). prelistati (v. 5 Joan picked up а brochure and read': "То Ье sure of oЬIIIIning а place. moZe ga zameniti u znal:enju . prethodnu lekciju.. сате• 2 6 7 8 9 10 11 10 11 OВJAiNJENJA . З 1'11 Ье down in а mlnute. if you're going to do aomething. Не stopped and picked up the post (5) from the mat. thanks. David. PIIONUNCIATION di'sir:~··-:. glagol od istog korena doblo је znal:enje . 8 9 Well.. . Blagajna (Ьiletarnica) zove se (3) То rush: turiti. ..O. treba to da uradi~ propisno (kako treЬ&)." А u drugom: "Morate rano rezervisati da blste izьegli gui:vu. NaA . down8talra. _ 8. - Cete ih sresti и sJedeCim 106\h LESSON av а CIПIIJ •. Dejvid.imati''. l've got to flnish (1) this article l'm wrlting'." D!oun је blla jako ljuta.thr88 hundred and 391 three hundred and ninety-one ninety~two 392 Hundred and slxth (106th) Le11on We mu8t make 1 а Sto iesta \ekclja Mor•mo do11811 (naciniti) odluku 1 2 З 4 5 Moramo odluciti kuda da idemo za godi~nji odmor.

. 15..ahouted Joan and went out alamming the door. Stsnite! lmвm vilв лвgо Ato mi trsЬв.9. Mogu6e је da imal mali grip.asks.need. . . We've got more than we need. Skuvaj ~ј.. D!oun је Ьila Ьesna: "Tebl treьa $ipka (ttap) dinamita da te pokrena!". 10 Morвm d8 idem.doctor. She was trying to avold an ergument.. We should have Ьought it when we had the monay. PONAVLJANJE: 57.Јо је da to kupimo kad smo imali novca. . lmste li s..4.. gledaj.2.. . l've finish this it. s.13. . ne budi ljuta..4. David scratched his head: "But what did 1 do?" tu rnu:v.order . LEKCIJA 106th LESSON .2. .. .11. .. EXERCISES 1. .5. . Тrеь. . Ama hajde. he me V. l've got an You waiting.for.З. muet Ьооk . . lukt 6ru: ба pail. . stik i)V 'daiмmait - 16. . . come on. ds ovaj romвn pre mi ga оп zatraii. You may Ьorrow it but you can't keep it. lzalao је tlho zatvaraju61 v~. got .? nвgo ~to Ьefore 1. .. she ahouted. . 4. .5.. О. Stop. <?na Је pokuiavala da izЬegne prepirku. Skuvaj ga sam! .2. . go. Dejvid se poeet&o ро glavi: "(Aii) $18 sam ucinio?" !i: &:t. 1.avoid. 'fju:ri:м . in advance in REIENJA ZADATAКA trвЬа? 2.viknula је D!oun i izdla zalupiwi vreta. . imвm zвkвrвn proglвd kod lвloml• . got to novel . don't Ье angry. Mo!ei (smel) da ga poajm1i ali ne mo!ei da ga zadrf:lt.. . Мога se rвarvisв# unвprвd d8 Ы se izЬeglo /Jekanje.393 th. 'si8Пlil]. poust . . . muetappointrnent. . · · · · · · Flll ln lhe mlulng worda: 1. rnet. Joan was furious: "Уоџ need а stick of dynamite to move you!". You might have а touch of flu. Oh. lmamo viie nago tto nam treьa. Могат everything you zav~im . viknula је. hundred and ninety-three uw12 13 14 15 16 hunclr8d and ninМy-tour 384 12 - 13 14 15 - 16 Oh look. skrat:et. .5.4. Make' it yourнlf! .-s Ato vam Have you З. . ..more than 1 need. .3. with the . 1 I'YS got . . Не went out dosing the door quletly.3. still more brochurea. Make' the tea. јо6 (viie) proapekata.

Тhеге is а law which states: "Woгk expanda so as (З) to fill the time avallaЬie tог its completion. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem. 107th LESSON .. edJa'keJ~~n~l . not ..:ts..ts . (3) Sklop so as to ima sti~no znaeenje kao i in order to. We аге in the age of specialisation and the expen.. Тhеге is а нying which goes: "Тоо many chiefs and not enough lndians. televizijski ird:enjeri..'' Ponekada је to sluёaj u modernoj industriji.1 по longer smoke (/ don't smoke апу тоге). any тоге. televlsion engineers. - 1. Some people woгk Ьу telling• others what to do. lma prosvetnih struёnjaka.. da Ы blli sigumi (da Св doblti) posao. prema pravilu о negaciji.. Upotreьljava se prete!no u pisanom .. unemployment гemalne а нгious ргоЫеm. ti:fs . Students аге no longeг (1) sate studying (2) а geneгal suЬject.(1) ..Не doesn 't work here any тоге (Не по longer works 1. all sons of expen... svih vrsta struёnjaka. alrtine pllots. - (2) Obratite pa!nju na razlitit izgovor vokala u student i study.3.5. Neki ljudi rade tako §to govore drugima §ta da ёine. stJ~:d~n.395 th.. Studenti vi$8 nisu sigurni (ЬezЬedni) ako studiraju (studirajuci) neki op§ti predmet. nauёnih struёnjaka. tak~e. moraju da se specijalizuju. Also. vazduhoplovni piloti... Osim toga (takode)." 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uprkos Cinjenici da danas ima mnogo viSe poslova (zaposlenja) nego pre 20 godina: kompjuterski tehniёari. 6i eid! . - 6.. k~m'pju:t~ ... - 8. lma jedan zakon koji kate (tvrdi): "Rad se siri tako da Ьi popunio vreme dostupno (na raspolaganju) za njegovo dovrSenje.k .da Ы". Ја vi§e ne putim . lma jedna izreka koja glasi (ide): "Previ$8 poglavica а premalo (nedovoljno) lndijanaca. Тhеге аге educational expens. like llteгatuгe.. seif 'stAdiiu . _ ... Anem'pl:>im~nt ri'meinz 'si:rias. 1:va~ ~stran. scientlfic expens. people do not always woгk as efflciently as they could. saian'tifi.eziku.." Sometimes.'eksp~:ts. even astгonauts. 'in· herв).. 'cndbni~z 9. 'sAЬd!ekt laik 'lit~~.. :. .." OВJASNJENJA PRONUNCIAТION .v 1 ре· 1~1~1 zeLI~~· . di'spait. On viie ne radi ovde . hundrecl and ninety-five three hundred and ninety·81x 396 Hundred and seventh (107th) Lesson Тоо Sto sedma lekclja Prevlн many exper18 etrutnjaka 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Deeplte the fact that theгe аге many mоге јоЬs toclay than twenty уеагs ago: computeг opeгators. this is the case in modeгn lnduetry. they must specialise. spel~]aLz. Mi Zivimo (smo) u vremenu specijalizacije i strutnjaka. Cak i astronauti. kao (sto је) knjitevnost. .. Si>:ts. any longer ili not .4.tako da". to Ье sure of а јоЬ.. ljudi ne rade uvek onako efikasno kako Ьi mogli... 't~lain 'pail~ts ...Ne viie" se We по Jonger ili по тоге..

Recite mi је. even if you could flnish it eooner. is head of team of computer operators.. . Оп se zaпima za sve.14. hundred and ninety-elght 398 13 14 lt means• that. .. it 5. news. Wil'tcv~. а difference! 2. the plane arrived 3.-aeven th. EXERCISES 1. On је Aef jedne ekipe kompjuterskih tehni~ra. Оп se GAi&lo (imao svoju kosu sеёепи). avioп је stigao па vreme. 1. (tak) iako blste mogli da ga zavriite ranije.. is interested i n .2. steits .13.. especially the affairs of ZA PONAVLJANJE: 58.397 three hundred •АС! ninetY. This јоЬ will take too long.2.. to је suviM skupo. the јоЬ will take• two hours. . the .on time. Despite . posao·· i u smistu zaposlenja i pojedin&a1og radnog zadatka. .2. OВJAiNJENJA (nastavak) di~пz. . та kвkva Ы/а. has had cut. l0: . . 'su:n~..5. . LEKCIJA 107th LESSON . please give me а hand. Uprkos magli. l've got в јоЬ to do .3. posao Св trajati (uzeti) dva sata. . ma $ta to bllo.whatever it is. Не everything. RE8ENJA ZADATAКA 1. Vi imate nвku novost.3.is too. whatever (N. On viAe nije avijati~r: sada (trenutno} је astronaut.. if you have two hours to do а јоЬ (4). no longer afford .l'vegotworktodo-lтam posla. his hairwhat. molim vas pomozite mi. --: 1_1. Не can а "help".З) that is..11. . ~·veii~ЬI 13 14 Т о znaёi da ako imate dva sata da uradite jedan posao.. .. k~m рl1:~~п. . kakvв razlikв! не costly. narOCito za poslove drugih. Flll ln 1118 1. unemployment remalna а нrюus proьtem. •.5.(4) ЈоЬ је .lmam da oЬвvim jedan posao. nezaposlenost ostaje ozblljan proЫem. Ovaj posao Се trajati suviAe dugo.others. at present he 1s an ••tronaut.5. mlнlng worda: dв Оп 68Ьi vilв ne moh dozvoli (dв ште) kuenu рогтюСпiси..4. e'fi!~ntli. Не Nezaposlen: а јоЬ/вss (ili unemployвd). Uprkos broju dostupnih zapostenja.З.. 4. Не is no longer an alrline pllot. 4.. .. iks'pcndz taim . Deoplte thenumЬer of јоЬs avallaьte.. You've got some Tell it to me. . Work је rad ili posao uopite.4.fog .

You can Ье an lronmonger. 1td. .. There are also manual workers... fuvellr 111 knt•!ar. . advokat i sl. zanat). lma mnogo proЫema danas u •ndusl"l" Atrajkov• su testi i testo ozblljni.. ka'ria. straiks а: 'fri:k~nl... . you can Ье а jolner.):ja . . pвkar: . ... zlatar.1. as а tradaaman (1) you can Ье а Ьutcher.. ра se . 'l.11. а goldsmith. to go оп stпke (4) stupiti u §trajk. "bufa а 'gri:~ousa а 'Ьcika.. tlanova. .~ina а 'gouldsmi6 а 'wOCmcika . ne slatu se uvek s poslodavcima. treid 'ju:- (2) Doslovno . As а crafllman.. . modlskiПf&. а mllliner. 'meniua\ . lekar. Sto osma \ekclja P08Iovt 1 lnduatrlla 1 and induatry 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Let's look at some of the occupations avallaЫe to paople today. u znal:enju . lzraz professioп se upotreЫjava za PRQNUNCIATION 1. "militri . 'fita. k~n'sidad .polagat opeka'". (З) lzvadeno od glagola to striks-: udariti: (Nd oЫik Atrsjk doAao је preko nemaCkog. a:md . . tradesmвп) је trgovac. . slutьa u vojsci (orutane slutЬe) takoc!e smatra kao karijera. doctor.4. 'brik\ciaz. then there are the professions: teacher.5.5) as ьrlcklayers (2). 'kraf:tsman . а Ь..9. advokat ili Ьerzanski posrednik.polagati. 'd!.) То Ье оп stпke -. Motete Ьiti gvotc!ar.Ьlt1 u Strajku. Као zana~ija. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hajde da pogledamo neka od zanimanja (koja su) danas dostupna ljudima: kao trgovac.ker. The trade unions.. Zanatlija је craftsmaп (mn. mo1ete Ьiti .zdeset trete). 108th LESSON . lawyer or Ьroker. so the armed aervices are also consldered as а career. br. 1.1.m""':''· piljar. trвdesmaп (mnol:ina: "sloЬodne profesije" kao Sto su lekar. koji vode ratuna о interesima svojih 12 ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Trade (tretd) zna6i i "trgovina" i "zanat".10. pra'felanz "ti:fa . Vojna slutba је u Engleskoj ukinuta u maju 1963.~kja'pei§anz a"vcilaЫ.~lilt.. а jeweller or а Ьookseller. zatim su tu (sloЬodne) profesije: nastavnik. 'aianmлl]g~ а 'milina а "dj.. od Ьrick. . Postoje i manuelni radnici.3.brinuti se о": v. which look after (4) their memЬers' lnterests. etc.. . lekciju. trcidzman . kao (Ato su) zidari. sttiker Atrajkal:. do not always agree with the employers.399 three hundred and ninety-nine tour hundred 4()0 Hundred and elghth (108th) Lesson ЈоЬ.6.veAtina. (hiljadu devetsto Ae. а greengrocer. 105. .~: 'brouka. .opeka i /о /ву. Mllitary нrvice was aЬolished in England in Мау 1963 (nineteen slxty-three). There are many proЫems in lndustry today: strikes (З) are frequent and often вerious. а watchmaker or а fhter.. crsftsmвn: od crsft .. such (N. ~asovnitar ili maAinobravar.. motete blti (umetnitki) stolar. a"b. Sindikati..u:ala а 'buksela ct"sctar~..

Вojim se da se ne sla!em s vama.never too late.. politicians . LEKCIJA 108th LESSON . . 2. Where did you put my watch? .agreed. On 6е Ыti na raspolaganju (dostupan) od 8.TAКA 1.U spavat:u sobu.5. . You start aЬout . 'rellweныn. Не will Ье avallaЫe from eight thlrty. father 3. ОЬВ polititarв su se sloiila. Вoth .5. 'koulmainaz ~: 13 14 Ako rudari u rudnicima uglja ili !eleznie&ri stupe u §trajk.2.30. a'sri: . nikad nije prekвsno. There are no longer many goklsmiths in this part of London. . 5.mywanted me.thinklng. . 'memЬn. . . . 4. but .Ьееn а joiner. Nema viAe mnogo zlatara u ovom delu Londona.4. Postвo Ьih lekвr kad Ьih mogao. l'm alrakll don't agree with you.а career. (umetniёki) stolвr.. . Da li on prlpada (nekom) sindikatu? Mislim da pripada (mislim tako). ZaSto ti nisi и vojsci? - Why you the army? - Military service exists.а doctor .2. . бi em'pl~jaz.. .. Such proЫems are known as "industrial relвtions".no longer.ln the Ьedroom.З. . 4. aren't. would . - - 14. . Mogao ssm d8 budem d8 studirвm. 1. .401 four hundred and one four hundred and two 402 13 14 lf coal-miners of rвllwaymen go on strike. EXERCISES 1. ali је тој otac hteo REIENJA ZADA. it's ZA PONAVLJANJE: 59.3. should. . . .1 could. ~ 11. the reвultв can Ье very sвrious for the country.4.i n . rezultati mogu Ыti vrlo ozЫijni ро zemlju. could. Gde si metnuo moj sat? . .2. ТгеЬвlо Ьi da ~ d8 misliA о karijeri. have to study. 13. ni~nz : . Takvi proЫemi su poznati kao "industrijski odnosi". in'dлstri~l ri'leibnz. . 1.3.5. Does he Ьelong to а trade-union? 1 think so. if ьесоmе Flll ln the mlиlng worda: Vojna оьаиив vile ne postoji.

otil:i gore.. Ne. 'praisil. prw ret: u 102.. Everyone needs money. Let's revl1e some of them. лnem'pl. 'ri:santli .2. OIIJAЙNJENJA (1) Fridge: skratenica od ~ rвfrigвrвtor (ri'fridfereite).. оп emp/OytN: poslodavac. Не picked up а penny outllde (З) the Ьank and the manager employed (4) him.)imant 'be~t . 14 109th LESSON . frifider.. upotreЫjava u znatenju . to employ: zaposliti. lekciji). Glagol to hire (iznajmiti) takode se. fridi . Would you look after the ЬеЬу while 1 go to the shops? ldentity cards were aЬolished in England after the war. Ne voljm (mrzjm) da prolazjm pored juveljrske radпje sa olvojom devojkom. Ako luekj radпjcj stupe u 6trajk. moraeemo da ostanemo па (u) brodu. we'll have to stay in the ship.. Му son the doctor is four and the lawyer is three. ri'vail. Podjgao је јеdап репј pred baпkom (jzvaп Ьапkе) djrektor mu је dao zaposleпje (zaposljo ga). (2) То go up: popeti se. thank you.8. Oulsidв _ (3) PRONUNCIATION 1. Trebalo је da kupjmo поvј frjtjder pre nego $to su cene skoojle. ali пekjma је potrebпjjj nego drugjma. but some need more than others. ..5.- mo!e Ьitj i predlog ss znatenjem "izvan" ili "pred" (v... ba:t . Da ij blste prjpazjij па ЬаЬu dok ја jdem u kupovjпu (ро radпjama)? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We have seen• many пеw words recently. 'la:ja.. (4) An етр!оуев: slu!ЬOnik (nametlenik).7. vec jmam vj$e пеgо 6to mj treЬa. lf the dockers go оп strike. We should have Ьought• а пеw frjdge (1) before the prlces went up (2). four hundred and four 404 Hundred and ninth (109th) Lesson Another look 1 2 з Sto deveta lekclja Drugl pogled 1 U posledпje vreme (пеdаvпо) vjdeli smo mпogo пovjh reej.6. Мој sјп lekar jma eetjrj godjпe а edvokat trj. Hajde da poпovjmo (pregledamo) пеkе od пјјh. 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karte su ukjпute u Eпgleskoj posle rata. 1 hate walking past the jeweller's with my girl friend. No.. 1 already have more than 1 need. narol':ito u SAD.zaposliti"..403 four hundred and thr. hvala. (о cenama) skciOiti. 'dakal . Svakome је роtrеЬап поvас. heit 'wa:kiQ pa:st & 'd!u:alal. Мој Lјепе ј . Potpora za пe:taposleпe је па raspolagaпju (dostupпa) опјmа kojjma је potrebпa. Unemployment Ьenefit is avallaЫe to those who need it. 681 ј ја по slatemo se uvek. Му boss and 1 don't always agree.

Moramo uskoro da se sporazumemo (slotimo) о reAenju. u61aniti se". The dockers were оп strike and we couldn't get off lhe ship. must . An srticle оп trвde unions: flanak о EXEACISES 1. hates Ыind.2.5. То join the army: oti6i u vojsku.after me.anything.~id.at once could not. Voz је treЬe. 1 2. 10.:lan.is getting. LI.5. We've got to agree оп (6) а solution soon..get off .. 4.14.2.3. . lzvinlte. Flll ln \118 ml881ng -rd8: 1. ai'dcntati ka:dz. ја mislim da је to moje. а 'nuenadЬ cm'pl. Would you get me а peper while 1 do the w~hing-up? . .. Everyone (everytюdy) .. 13 14 Ako radite u ovoj fabrici. agree with you. going out . 1. 'fekt:пi .4. 1 think that's mine. . The train should hava got in half an hour ago.11. - 13.the ide& stupid.405 four hundred •nd five four hunarea ena ••х 406 13 14 lf you work in this factory. sindikatima. dbin.more. you must join (5) trade union.. upiseti se" ili . З.. Опв ne юli r111 izlиi (SIIdll) otksko postsj8 now that she stврв. 1 had to get up ••rly: 1 had an appolntment with my 18wyer. Ехсuм me.2. .3. Могао sam rano da uatanem: lmao sam sмtanak sa (svojim) advokatom. .Stвnicu posle the bus? The stop тепе.. То agree оп something: slo!iti se о ne6emu (oko neЬ!ga)..4.. smatrвm (tu) ideju glupom. Biste li mi doneli (nа6Щ novine dok ја perem posude? . Gds moram da Where skJвm s виtоЬиsв?.• OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) То join (pridru!iti se) ima u engleskom i zl"l8tenje . Nemв ~ rotn6ntidnih junвka и knjiievnosti. . sr.lo da dode (ude u stanlcu) pre pola sata. . LEKCIJA 109th LESSON . was shouting do and the salesgirl RUENJA ZADATAКA 1. morate se utlaniti u sindikat. (6) Оп ponekad znaei "о". pikt .' 1 find . There no romantic heroes in literature.5. .3. are. sa'lu.. 14• ZA PONAVLJANJE: 60.. . 5.Юki radnici su blli u Atrвjku i mi niemo mogli da sidemo s Ьroci$. Ne mogu 1 can't dв ss slolim s vвтв. Svi su uglss viksli i prodвvsticв nije moglв niltв dв uradi. .4..

At prasent.1 should speak' it Ьetter. Okrenite ovaj broj i trafite sekretaricu g.. Not at all. Ona је navikla da neguje ljude (da se brine о ljudima). . fr•oks. Kad Ьih Ьоlје (na)u~io (svoje) lekcije. 'fl. . ..Lucky George! lt's not worth Ьuying' а пеw record-player. She is used to looking alter people. дli vi govorite vrlo dobro engleski.8. То nije mogao Ьiti Dejvid. George spent• three months оп the Rlviera last year. Trenutno ona radi u Ьolnici. .. 'Љrin . But you speak' English very well.10. ta:d!d .. lf 1 learned' my leasons Ьetter. OВJA$NJENJA (1) Umesto Ьicycle ('Ьaisikl) kai:e se popularno Ьike (Ьaik). l'm а foreigner.Zdravo". 11 Oth LESSON .Nema па eemu. .. 'lлki. nije rekao .. . da li Ьiste mogli da mi pomognete? Zalutao sem.5. she is а nurse. 'riviera .. . 1 would speak' it nuently. Dlal this numЬer and ask for Mr Smith's иcretary. 'teind!il)..6. 'hOJSpill .u:antli. 1 was charged twenty francs for а cup of tea in Parls! Ехсuи me. could you help me? l'm lost (2).7. U Parizu su mi naplatili dvadeset franaka (za) jednu tolju ~ја! lzvinite. govorio Ьih (ga) teeno. . ја sam stranac. 'ju:stu . D!ord! је protle godine proveo tri meseca na Rivijeri. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The person whose motor-Ьike (1) was atolen' last week is complalning. na:s. but next month she is changing јоЬs... . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mnogo vam hvala za svu vaSu pomoC. . Motocikl ..3. 'mista smi8s 'sekratri. motor-Ьicycle Ш motor-Ьikв... lмt. That couldn't have Ьееn David. 'daial .ie motor-cycle. ona је Ьolni~arka. Smita. ali iduC:eg meseca menja zaposlenje (zaposlenja).11. Osoba ~iji је motocikl ukraden protle nedelje se iali. PRONUNCIATION 1. . kam'pleinil). . he dldn't say "Hello". 1 might get one for my Ыrthday.Trebalo Ьi da ga govorim Ьоlје.. hu:z 'mouta baik wa:z 'stoulan .Blago D!ord!u (Srecni D!ord!)! Ne isplati se kupovati nov gramofon: mo!da cu ga doblti (doЬiti jedan) za moj rodendan. she is working in а hospital.407 four hundred end seven four hundred end elght 408 Hundred and tenth (110th) Lesson 1 2 3 Sto deseta \ekclja 2 з Thank you very much for all your help..

'ha:siz. . . 1 h8'18n"t known him for .. .all .5.is going ..in . he - Netther ZA PONAVLJANJE: 61. Ona Ы mogla da mi kupi novi gramofon.3. .tog оо. wa:e 'bajil) . how much .4.5.11. 1. ne slutiti.2. Тhat man'a . . LEKCIJA 11 Oth LESSON . 3.. -'14. hundred 8nd ten 410 13 14 1 ~n·t aware (З) she spoke' Chinne.ing а hospital. Konji su vrlo jake fivotinje. 13 14 Nisam Ьiо svestan da ona govori kineski. ." tochange 5. guide. but she FUI ln 1118 ml88lng worda: 1. Horses are very strong animals. lost my ...do 1. Nelther of us wants to change јоьа.. . Не 1 .ry long.· јоЬ а li\11e wћile is . She might buy me 4. То get lost: izgublti se. zaturiti se.he's а.3. tsptati li н stati telegram? Mislim da ne.. . . uvidati. Оп је navikвo da pomвL8 ljudimв.is .јоЬs. .ago.3.4. - Nije ni ona. 1nan"t anre that you knew George.. . 1. Ne poznejem ga narol:tto dugo vremena.. 'nailla. fai'ni:z. .for him. Trenutno опа nкfi и tюlnici.. . То ье unawвre: ne znati.2. she. njвgov ро$80 (umвsto njвga). 'reb:d 'pleja ••.. .2. ls it worth иnding а 181egram? 1 don"t think so. .4. . ali Се (uskoro) dв promвni zaposlenjв. оп је vodiC. helping people. . a'wea . she wor11. He's /ost: on if3·rzguЫjeo (zalutao). At present . EXERCISES а пеw record1)18yer. lzpuЬio .earna . Nisam znao da tl pozna}el Pl:ordfa. spouk - (2) То Jose (lu:z): izgublti. . RERNJA ZADATAКA 2.. . . .. . . used to . Ј Ni ја. . .•.408 four hunc:lrec:l •nd nine fo. . don't know . 8lsgo пјвти! his work 1. . Niko od nas (dvoje) ne !eli da promenl zapostenje.Gubl se' (3) То ье awsre: Ьiti svestan.5. . Nelther was 'Ьa:Eklei. .r11di . Get lostf. - 13. Ја ne znsm koliko оп пraduje. .

On је pr~le nedelje poslao pismo. jadna ЬеЬа је othranjena slonovskjm mlekom ј doЫia је 20 funtj za nedelju dana. - The elephant's. То fвed оп (somвthmg): hra~1t1 ._ smul:ilo mi se..$ta ne valja sa ovom retenjcom: . Рlввsе feed the свt: Molim te (vas).Graпdad. · gospoбice.•. - That's impossiЫe. Utiteljica.Molim stvo (dame prvo). 1 2 з Mladi knji!evnik: .Jer sam na§ao (da је) odlitan za uspavljivanje ljudi.Ввса188 1 found• it excellent for Hnding• (1) people to sleep.. .Slonova. ---- 7 8 9 10 =~"father. . 111th LESSON . .Deda (deko). Deda. daJ(te) mal:kt da jeda. . . . Сјја ЬеЬа? Dlonj. An aunt wanted to see• which of her nleces was the most pollte. P-rofessor.Why have you put• my novel with the medical Ьooks? PuЫisher: . То send someone ~ s/вер ----:.sasvim sam nahranj8n .~~lm). ladies first. Jedna tetka је htela da yjdi koja је od njenjh sestrjtjna (naj)uttjvija.То је nemogute. Konj ј з 4 5 6 7 8 9 10 krava su u polju"? Devojtica. (2) то fвed: hraniti. ОВЈАЙNЈЕNЈА PRONUNCIAТION (1) То send: poslati. Teacher.. d~ta m1 Је. dame imaju prven- 4 5 6 Profesor. .411 fow hundred and eleven fow hundred and twelve 412 Hundred and eleventh (111th) Lesson Clever answers Sto jedanaesta \ekclja Pamatnl odgo-' 1 2 Young author: . а ЬаЬу was fed• (2) on elephant s m1lk and gained twenty pounds in а week._uspa~ti ne~ga. SetifТ!o_se izraza f'm fed up .Za6to ste moj roman stavili metlu medicinske knjige (s medicinskim knjigama)? lzdavat: . . tJ.Piease miss. Whose Johnny. .1 drink• Ьееr.How do you protect yourself agalnat 1mpure water? Student.Pijem pjvo. Dlonj.. не sent в /etter lsst wвek.What is wrong with this sentence: 'The horse and the cow is in the field"? Llttle girl.Каkо se ~tjtj(te) od netjste vode? Student. . Johnny.

. uz1maJuC1 (naJ)vecu. Не- most potitenot to. LEKCIJA 11 tth LESSON . . the tour anecdotes in today's lesson? Please try is the .5. Ко ho6e da ide u $kotlsku sa m~?. .- 4. . бi. з. . Hajde da vidimo ko ima (naj)Ьolje manire? Ona (ima) . him .. Do not forget• to learn' а few irregular 10. . Poslao Ј8 svog s•na u 1'8dnju da kupi vina. . Who wants to go to Scotiand Wllh me?. . is excellent . hu:z. 1 have interested 4. . . NikJкi se nisllm zвni/11/JO ьееn za rimsku istoriju. do it. Не sent his son to the shop to buy some RERNJA ZADATAICA 1. . ZA PONAVLJANJE: 82. doeen't work.М1.5. tiJ• Је ovo t.. . .'lait. 5.9. . What's 2.Му alater's.Моје иstre. 'menaz.4. tor Flll ln lhe mlaetng worda: 1. .2. Ко ima ~ЈЬоlје rnanire?.З. 11 12 13 14 Zato је stavila na tanjir jednu malu jabuku i jednu veliku.2. . . . . Who has the Ьest 1118nners? .. 1. This flour is excelient for mek1ng cakea. . 12.. . . - 8'9&f'. оп је Ьiо upoflln. w1ne. . Ьоу 1 have met.2. PleJt. . Although - told - 5. . . taking' the Ыggest. verЬs from time to time. Let's see• who has the Ьest mвnners? She has .sвid Joan. . :.rekla је D!oun. _ in Roman. .Ј have..We do. 'srendfa:~a . 'ni:siz . EXERCISES 1.. p.. То (оп) јв Г11lj~tlvijl detko kogs sam ikadв srвo. . history. . 1 . . . he insisted. ма SIIЛ1 ти ја rвkiiO ~ to ne nкii. ..3. . . 0vo Ьraino је odl~ za pravljenje kotata. .413 four hundred 8nc:l thirteen four hundred вnd fourteen 414 11 12 13 14 So she put• one small apple and one Ыg one (N. 4) оп а plate. - 1... Мој rsdio пв Г8dt: $18 nije и redu s пдте? .. - 11. Ne zaЬoravite da s vremena na vreme naucite (ро) nekoliko nepravilnih glagola. ? Свп you гврввt џin. . a:nt IВPI ..wrong with it. .Ја. · . /lemijslaJ olovlal је А Ь&JI-point реп оd/Юпв ZJJ Ьrzo pisanje. 3. -4. writing qulckly. . . . Му r&dio .. Whoae h81r-brush is this? . . ..etk8 za koeu? .

1 spoj like thst ·ug obltno na kraju re6enice: takav akcent da no~m mog upotreЫjava .Trebalo Ы da neko pozove policiju. 109.-.Mogli smo da pomognemo jadniku. crvenu ili crnu? U 1 blsck one? .. ma Ata.lmate li sve Ato vam treЬs? Za "trebati" uz drugi glagol videli smo upotrebu oЫika should: Не should study тоге.~~\/ . hiт 5. 2. З.-/-INU!Шti1J. pravu . mada ga u tom slu~aju najЬ!iee prevodimo ndim proAiim vreme- ovakvo :ne mofe watches cos 1 тоге viAe nego veliki.7 . ma gde.~ · - ':"~>Ј). pri navoo1enju primera: Не odgovara n m " h ss Oickens Рое. \ .On treba viAe da uti. 1.' . v ·. proiOio/18 ollleinjenja: lekcija 106.. TreЬatll rnoratl. Jednako se kondicional proAii gradi i sa should i could. ali su radnje Ыlе zatvorene... 1 i 5: 107.. br.~< 'k-\\ ' - -Ј . а 1 '"' - -- i~~ i~h~~ :a~geno~: 0~v~w~~~)~~::~ such~~~~~~::~~~ ~~~~о~ .Mora1e i~i..!'!to god on re о. n is necessary to ЬОоk in advance Potrebno је unapred rezervisati. ma ko. 8 razumem.. br.-. / . .1 would buy something. ali su radnje zatvorene.. PotreЬsn: nscessaгy. 0 ·' imenicu арр/е. . 1ffi \ ' ! =_{~~_.о (Ato su)"..NeAto Ыh kupio. Оо you hsve BИ!rything you need? . Kondldonal proill.... Cs/1 те whereИ!r 1 ат Pozovite me gde god Ыо.GЦII<-:::-1!'1. Ako ovu relienicu prebaclmo u pro§lost. • Ко god da telefonira.NeAto Ыh (Ыо) kupio. Whs/eИIГ hs sгys he's wrong · ka . "Ne morate i~i" re~i l:emo ili you don't hsve to go ili you need not (needn't) go. br. ~~ '" i -ј!. Glagol to need ina6e upotreЬijavamo u zna6enju "treЬati" i to uz imenicu ili zamenicu: 1 need money.Ne Ы treЬslo da ostajemo ovde. We shouldn 't stвy hеге . noJ& u . koji se upotreЫjava kad god је ree о pro§loj radnji. WhоеИ!Г Р . She р .Trebalo је da mu kafe~: We could have helpsd the poor твп . Such ss Му brother:::. . One posle prideva testo slufi kao zamena 4 Тhе .A-.~ ol ut ~ sms/1 spple snd one primeru oz proAie lekco)e •. . Which _pen~il ~~:~:о е. br. mo~i"): You should have told ..~/ "__ /r ( 2. hones don't snswer it WhoeИIГ: ko god.Ko)u . 'ednu malu jabuku i blg one оп s plste (Stavola Је na ьtа"·'" а trel:e zamenjuje jednu veliku).Znamo ve~: You тust go (Уои haИI to go).. Ро otd.':~6en~~i bral nije takav. З.. Must you go? (Оо you hBИI to go?)Morate li i~i? Znamo i da you must not (mustn't) go znati "Ne smete i~i".four hundred and eixteen 415 four hundred and flfteen 416 Hundred and twelfth (112th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo 1.\\~~--.. UpotreЫjava se i glagol ought (~:t). WhегеИ!Г..~I-'LL_I'*. treЬsti" odnosno . Takav prevodimo retju 1 hsd such sn scce~t thst со:~~. k the red one ог the ~ imenicu.''_!\.not . doЫI:emo: 1 would have Ьought something. sto dvanaesta lekclja З Wh8te-: Ato god. Spoj would sa haИI i participom tini kondicional pro§li. 4..' gde god.._[. . ne odgovara)te. koji ima samo taj oЬiik za sva lica i posle koga dolazi infinitiv sa to: SomeЬody ought to са// the po/ice . ђ/' . one. 2 i 110.·.. but the shops wеге closed . 112th LESSON .se u ~~~:. but the shops аге closвd.тrеьа mi novca. prva dva one su ro)evo. nom (od .On volo fikes cfВSSICВI suthoГS SUC klasitne pisce kao lito su Dikens. etc. ј.

TreЬalo је da se odlu~omo pre mesec dana. ЈОЬ -в. V. -в. 7 Му lather and 1 had argued aЬout aomething at the end of NovemЬer. . .11. Koliko te vremena treЬati za taj posao? .rekao је g.7. . nasledio sam njegovu imovinu (Ьogatstvo) od nekoliko miliona funti. .Not at all.1. Ona viie ne radi ovde.2. u svakodnevnom govoru. On te odmah si~i. _ 11. Oespite his топеу. We alwвys get lost in Paris... . . .. Ti imu viie nego Ato 1. 'mist~ haind .. Thanks for your help. You ve got тоге then you need.2. . P~vod.. 1 PRONUNCIATION -З.12. То flre а gun: opaliti puiku. hв 's sti/1 unhsppy. On је Ьiо Ьdtovan dok ga u decembru nisam otpustio.. h~.. Ја ne telim da se u~lanim u sindikat. Тhе miners went оп -strike.7.-4 'f1'~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trlnaesta lekclja Joi jedna male ml8tertj8 1 2 З 4 5 6 7 lmao sam jedan proЫem proAie nedelje . Ј might buy 8 пеw one. kt:. . 11 Зth LESSON . А doctoпs вvвilablea/1 night.1.. just Ьelore my lather died.З.Whan ту lather died.4. . . last week. .2 d а1·• a11n ·ь er~idhiz'Љ:bn. Doktor је na raspolaganju cele no~i. 2 . 5 Не told' me . _з. lznzl kole lr8Ь8 Z8p8mtlll. malo (upravo) pre nego Ato је moj otac umro. . Не"// Ье down in в mln~te.: ./ don't wвntto join в trade итоп. Otpustiti nekoga (s posla) We se to dismiss ili. Каd је moj otac umro. 7. to fire 'mistari. .'ga:d~n::.9. lekcija 1!»). Uprkos svom novcu.4. radio ispod (izvan) njegovog prozora i ~uo је tatu kako sastavlja nov testament u korist mog brata..d Cled drn:11] лр . Rudari su stupili u §trajk..10. Rekao mi је da је. . 3 But. -12. Ali proile nedelje Greg је doA&o do mene (da me vidi).7.. Gregg сате• to see• те.9. 1 inherited his lortune of aaveral mlllion pounds. · а1 · . treЬa. . ·· .1О. PONAVLJANJE: 63. he was work1ng outalde his wlndow 6 а~ he .Nema na temu. Mogao Ьih da kupim nov (novu.5.said Mr Hind to h1s fr1end the inspector...heard' Dad drawing• up (2) а пеw Wlll (3) 1n lavour of I'(IY Ьrother.~. Shв по fonnaг works hвг~ _ 6 и ' 1 ·ong WlYthe' tвke?.1... Hajnd svom prljatelju inapektoru. . Hvala vam na pomo~i. LEKCIJA (Revtalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thlrteenth (11 Зth) Lesson Anolher litlle тyatery 1 had а ~rоЬiет last week . ..~w .6.5.417 fow hundred •nd aeventeen tour hundred •nd eighteen 418 8. Мој otac i ја prepirali smo ве oko netega krajem novembra. Mi se uvek izgublmo (zalutamo) u Parizu.'hat. 6i ins' . Не USed to Ье the gardner 4 untll 1llred (1) hiт in DecemЬer. novo). . 'a:gju:d (uporodi to втр/оу i to hite. . We should hвve decided в month вgо. on је јоА nesreten. 'fci~. 08JA$NJENJA -(1) А fire: vatra.

novembra..15. 10.. 'dokj:ю~ant .13. Greg mi је rekao da је (taj) dokument u njegovom posedu i da 6е mi ga prodati za 50.• 'ba:Jrif1. . On је radio ovde dok ni}e Ьiо otpulten . Prvo је tra1io 25.000 funti а onda. First he asked for twenty-five thOusand pounds and then. .. pokuiao је da se cenjka sa mnom..4.r:c§on. . 1 hope you gave him nothing.said the in8p8Ctor. spreman. Aekao је de 6е mi ga prodeti ako ga !ellm. pa'. 1 hope you dldn't give• him anything ... najzad (konaCno ).З.. . How help. redigoVВti (dokument i sl. .5. teto to da uradito?.rava J. Не said he would sell it to me if 1wented it. . 6i cnd. Flll ln th8 mlulng worda: 1...etttno~ (doЬar posao). it's 11 Зth LESSON . Квkо RdENJA ZADATAКA 1. Nadam se da mu ntste ntlta dalt. 'fainoli. to drвw up: 18Staviti.9. 12.000 funti. -ro F<'k!: А GUN EXERCISES 1. Samo (moju) nogu u zadnjicu . OvaJ tepth Је P. three days after the first will. . Не's willmg help us . . А wi/1: testament (podrazumeva зе ту lsst wlll.ko је /врв. so it was а 9 10 11 12 13 14 15 - ра је Ыlо mogueno da је odluCio da izmeni testament. . Only my foot in his Ьeclcside . . When 1 refuиcl. 1 am used to working unUI ten o'clock every night. ri'fju:zd . tв. Wi/ling: voljaл... only twenty-three pounds. Gregg totd• me that the document was in his posиssion and that he would se11• it to me for llfty thOusaпd pounds. Rekao је da је datiran 31. U 6emu ($18) је blla Grвgova gre$ka? (Odgovor Је u lekciji 119). . . so it was worth а lot of money to me. flnally.2. Nadam se da mu niste niAta dali.rekao је Hajnd. Ьeautiful. he tried to Ьargain with me.said Нind. todoit?-1 . . What was Gregg's mistake? (The answer is in Lнson 119). this . Не used to work here unUI he was fired. samo 23 funte. 'Ьzksaid. to . Не said it was dated NovemЬer the thlrty-first. (nastavak) QВJASNJENJA (2) То drвw: crtati. tako da је meni vredeo mnogo novca.4. .rekao је inspektor. This carpet is а Ьergain.Trtdicu ротоС. . o:lta.З. . ask 1 hopa they . Nsdвm se d8 пвtв izmeniti ovu zgrвdu. 'dcitid.000. .419 tour hundred end nineteen tour hundrecl end twenty 420 8 9 1О 11 12 13 14 - 15 - poesiЫe that he had dedded to alter the will. 10...5.. 2.2: Ј~ sam ~~~ da radim do deset sati svako vete. . .~.Оп је voljan da nат pomogne. Kad sam оdЫо. ten thOusand. ~ 8. . moja poolednja volja). (З) Тhв wi/1: volja.. tri dana posle prvog testamenta.

LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fourteenth (114th) Leuon Make and do (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrnaesta lekclja . 1..no one (noЬody).4.She is makiпg• а Ьlrthday-cake for her daughter. ZA PONAVLJANJE: 64. not you lt is . !ј1а ona radi? . F1rst. Pokuiajte da naueite 0ve r&a..Pravi rodendansku tortu za svotu kterku. di :1.building. Pored toga. won't alte_r. They always make• mistakes with this пеw maths (2).atioп of practice.оМ~NЈА PRONUNCIAТION 2. .h8d . .told . molim te namesti (svoj) krevet 1 opari (posude). .5. . . Try and learп• these иnteпces. svakJ od njih ima i opecitlene upotreьe.so. Za mskв trel>a роооЬnо zapaziti upotreЬu s drug1m glagolom. ов. it.will . . 4 5 6 Evo nekoliko primera· ova dva glagola. .eeen.finatly one.nice. ali i "utiniti" ili . 'd:>:ta... ls he doiпg• well iп his пеw јоЬ? . two and .421 З. ..Yes. а makв . . naeiniti"'.. в јв 8/ltn ти rв1ию dв te nisвm vidвo.. . . REfiENJA ZADATAКA (nastavak) 4. .8. .no. then . ... he asked . . . 'Ьo:6dci kcik . те onda dvo i nвjzad hi/jllldu.o по~ dв gв niko пвdв kupiti.6. zaraduje mnogo novca.. do је "finiti". kada znal:i otprllike "naterati'' ili "prouzrokovati''. Pre nego мо iza&!t.2. ma :6s.5. but it is really а q. worth so much . please make· your Ьеd and do• the washiпg-up.. three . 3 how _ were. Before you go out. . money that ./'1/ твkв him tslk- 114th LESSON . То wвdi tolik.thousand. . and 1 him 1 • . . ali to је u stvar1 pitenje vе!Ье (prakse). 'prektis. four hundred and twenty-one tow huПdrec:l and twenty-two oU2 Pilllo тв је kвko si ti. . Oni uvek greAe (prave gre§ke) sa ovom novom matematikom. What is she doiпg•? . he's makiпg• а great deal of mопеу. -(1) GruЬo rea. Prvo mi је trвlio tгi hi/jltds.praviti". thousand. . . are you going . will Ьuу you .3. 1 2 з 1 2 з 4 5 6 Here are а few examples of these two verbs..for.ak'scpt.for. Не aвked те s. . SnaJazi li se on (ide li mu dobro) na novom poslu? Da.·_. ... .

trлst. nemam poverenja u njega. 7 Ја govorim engleski.p. (5) M. raskomotite se (Ьudite kao kod svoje kuCe). p~'Ji:s stO'pt.MoNte li da se sporazumete? Mogu li da vas razumeju kad govorite? (4) То trust је verovati u smislu "imati poverenja" (za razliku od to Ье/iеvв. We csn't tгust him.. spi:~.. Као i drugi r1azivi predmeta. uradite to 13 14 Sa ovolikim (svim ovim) izborom. .p.iziz.. је skra6enica od milвs рег hour f. OВJA8NJENJA (nastavak) -(3) Zapamtite ovu konstrukciju. 114th LESSON . 1 don't trust (4) him. .рвг }е uzeto iz latinskog). ..2} Skra6enica od mвrnвmatlcs. P/вsse trust те .Oni su ma naamajoli (raaploklli). ali se озе6а kao jednina (otuda this а ne lflese). te~ko је izabrati. mislim da 6е prihvatiti.. 8 9 10 11 12 Uputite mu (napravite mu) drugu ponudu.2. i dovoljno nema6kog da Ьih se mogao sporazumeti.13. imajte poverenja u mene..5.o. vladar (monarh) drti govor. lmenica trust (koju smo mi primili sa izgovoгom prema pisanju) takode znati "poveren)e". 1 think' he will accept 1will have nothing to do' with his firm. sa"lek!~n .) (5) on the motorway when the pollce stopped him. .. odak!e је izvedeno znatenje "udrufenje preduze6a". Proveri ovo i vidi da li sam napravlo neku greiku.10.3.Ne mo!emo mu verovati. When you have read' this laason. Nlje doputteno voziti sto milja na sat na auto-putu. OВJA$NJENJA (nastavak) Ја 6u ga naterati da govori.4. Gan you make yourself understood? . 11 you want 10mathing done• well.. dлn. mailz ~n em pi: eif . ро ol>'iku је mno11nв. . 14.11. 'mout~wei . au~ 9. ~. the monarch makes' а speech. Не was doing' а hundred miles an hour (m. Please make yourнlf at home. Mollm vas. At the offlcial opening of the Parliament._ те lвugh (cry) .is. rcd . On је vozio (6inio) sto milja na sat na auto-putu kad ga је policija zaustavila. Treьalo је da Ьdе uradiA svoj posa. бi 'eksasa. бi ~·fш 'oupnio av 'pa:l:nn~t ба 'm"n~k .. You are not allowed to do а hundred miles оп hour on the rnotorway... Тhеу ". EXERCISES 1..2.423 tour hundred etм:l twenty-three tour hundred end twenty-tour 424 7 В 9 10 11 12 13 14 - 1 speak' English.3. lt"s unllke him to make а rem•rk like that.5. You should have done your work more qulckly..verovati u istlnitost nefega). (. Nije svojstveno njemu da nafini tekvu prlmedbu..с. Make' him another ofler.Ona 6е ga usretiti (uCiniti sreCnim). it is dlflicult to make' а choice. l<ad budete pro6itali ovu lekciju.h. do' the axercises... do' it yourself. REIENJA ZADATAКA 1. Ne6u da imam ni~ta (nikakva posla) s njegovom firmom. ne~to (bude) dobro uracSeno.Molim vas.h. Ako telite (da) sami. and enough German to make' myиlf understood (3).. With all this selec:tion. f~:m . . Slitna је i upotreьa s pridevom: She wi/1 mвke him ht/ppy.12. Check this and see if 1have made а mist8ke.. Na zvani6nom otvaranju parlamenta... uradite vetЬe.

. him. Pksase петој driв# 4.makes. do not make .425 four hundred and twenty-five four hundred and twenty-alx 426 Flll ln the ml881ng worda: 1. . . trust him . Оп ЈоА 1 2 з Some more examples of "make" and "do": Не is making• а film aЬout llving condltions in а peasant vlllage.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fifteenth (115th) Lesson Make ancl do (continued) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto petnaesta lekcija Pr8vlll 1 elnltl (nutllvak) nekoliko primera (rвti) "make" i "do".. . he afways . simply 5.. . .is he doing. . 1 needed his help.4. .2. 1 don't . оп wвk donooi (prsvi) rdave Ь8d odlиke.5. . .f:ivotnim uslovima u jednom selu (seljatkom naselju). 'blzi . .make money. . govor.. з.З. . What . . make. . .underatood.. do you . . fl8()r0Sto ти zshvвli. easily: 1 speak English. Ја sв lako sporazumevвm: govorim englвski.firm. . Nвmsm pollfNflflja и njвga. making... myself . wвtering: 115\h LESSON .4. ali sve Ato је on mogao da uradi Ыlо је da pravi vioavв. То water а plant: zaliti blljku. but all he could do· was make• jokes. kan'di!anz . 1 2 з PRONUNCIA ТION kan'tiniu:d. а 1 . ? - 1 try to ZA PONAVLJANJE: 65. (1) Wвtw: voda. . . . in your . Molim to. Оп diie velikи gа/вти. ? 2. . ТrвЬаlа mi је njвgova pomot. snima (pravi) film о .. What . . dtouks.. Mymouth is ide mi voda na usta.3.thank. .do . Stв vi rвdite и vвloj firmi? - РоkиМvвт dв zaradim (novac). .1. . . а lot of noise. ... . RdENJA ZADATAКA (nastava~) 1... . . decisions.. speech. Sto (to) rвdi? Не is . 'pezant 'vilidf. . . .

115th LESSON . 'fШI) trip .CSts .:k . "misiz 'riblz &. his itd. Drugo је imenica stuff koja znaCi "materija.5. Му hu1Ьand and 1 caught" it on а flshing trip .. videcete: "Proizvedeno u Hongkongu".. Molim te odlul:i se. kao zamena za ту. Mojim mufem . ~d'mairil) .rekla је ponosna vlasnica. you will see•: "Made" in Hong Kong". Cime је napunjena? . mau6 'wa:t~. stлft U. you'll have to make" do" (2) with tea. . hal)'kщ]. Му hu1Ьand .said the proud owner. 'nau:xlciz . moraCМ se zadovoljiti cajem. Ti ее~ da se udd za milionera? Ne zasmejavaj me' Nemam kafe...6... Мој muz i ја uhvatili smo је prilikom riЬolova (putovanja na pecanje) . Hurry up and move your stuff.. s:ak"si:dz •. Sigurno Св vsm to poti za rukom ьеz velikog парога . maind. praud 'oun~. upotreЫjava Prilikom ponsvljanja vвiЬsjte se prevodeCi sa srpskohrvstskog па engleski. filovati.. 4 5 6 7 8 9 10 Zauzeti su pripremama (praveci pripreme) za (svoje) letovanje.. Stuffing: punjenje. nemamo mnogo vremena а radnja Се se zatvoriti. iza6i na kraj (s n~im). Miris dobrog jela (kuvanja) cini da mi ide voda na usta. (Prisvojni oЫik one's se uopМ&no u smislu "nel:iji"..PoZuri i odnesi svoje stvari. miJi:j~'n~ . "maun· tid.) Ј can't make up ту mind: ne mogu da se odlueim. 8. graCia. You're going to marry а millionвlre? Don't make" me laugh! 1 have no coffee.. Тhе smell of good cooking makes" my mouth water (1 ). tvar" iН uopSte "stvari".. (3) То mske up one's mind: odlufiti se.replled their hostess.asked one lady. Please make" up your mind (3). Не always succeed8 in making• me angry.14. 12 13 14 - prcJX~'rei~~nz la:f. . your.427 four hundred and twenty-aeven tour hundred and twenty-eight 428 4 5 6 7 8 9 10 They are Ьusy making• preparetions for their holiday. . .. "halidci.. On uvek uspeva da me razljuti (nacini ljutim). What is it stuffed with? .9. smcl .kao i dsnss sa lвkcijom 66. . mcid in 11.. ka:t . Whatever you look at nowadays. $to god danas (u nde vreme) pogledate.- REйENJA ZADATAКA (nastavak) (2) То mske do (with somвthing): sna6i se...10. - .pitala је jedna zena.. (4) То stuff: napuniti. 'eJJari. Mrs Rlchards' guests were admlring а large stuffed (4) shark that was mounted on her wall.odgovorila је njihova domactca.11. we don't have very much time and the shop is going to close. 11 12 13 14 - 11 Gosti g"e Ri6erds divili su se velikoj punjenoj ajkuli koja је Ьila prievrйtena (montirana) na njen zid. 'houstis.

?-With and Flll ln tha mi881ng wonl8: 1.. 3. prвpun ljudi. ta'w:~:dz. got any .2. They wented to leave• eerly to avolcl the crowds (1).5. 2. .4. Ne zaame}avaj те! ovo )е ozblljan komad. se od!IЮ/ti. . моrи - flour.б. You must . . masa. Zalto moram uvek ја da oЬavim сео posao? 1. da Ы izЬegli gufvu (gomile).2..S Ьrвlnom. PONAVLJANJE: 66. 1161h LESSON .make do with. . She can never make up her mind when she is ohopping . . Оп Sunday.. . jsjima i Ьиtвю'!'.. eggs. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and slxteenth (116th) Lesson Let's go to Oxford 1 Devid declded he would go (N. . . What will happen if 1 don't do my revlsion? . ltry .5. 'redi. Hteli su da poau rano. 'a:li . time. .2.3. .. his perents who lived in Oxford. Sa time је ovo nвprsvfjeno?. . Nemam (nimalo) kвfe. пвтв vik vremena. . . OВJAiNJENJA (1) А сгомк:Ј: gomila sveta.. . Whatever . . . .5..- 2. . . Don't make me laughl this is а aerious play.butter. kraudz . so they got up at half past six. ls i t . What.. јв uspevam.to do . Ona nikad ne mo!e dal8 odluCi kвd kupџje. . mortiOsl se ztкlovoljiti !)ајет. coffee.. Why must 1 8lways do all the work? 4.succeed.3. there is V. . Oni su zauzeti pripremama za svoj odlazak. make up. .with 1 hawn't . $to god pokulвm <М urtкl/m. ра su ustali u pola sedam. RUENJA ZADATAКA 1. . ha:f. Cгowd«J: prenatrpan. з. rzl]. .4. Је li и Engleskoj uvek h/tкlno zimi7 atways cold England . is this made .no more. . . They are Ьusy making preparations for their departure з. you'll haw to tea. l .in winter. ~ta 6е 18 dogoditi ako 18 ne prestilam (ne uradim svoje ponavtjanje)? . . 2 2 PRONUNCIATION ':~ksf:IO. . ? - s.. . З) and see• ···················~·················· Sto iesnaesta lekclja H•Jdemo u Okaford u nedelju Dejvid је odlucio da Св oti6i da poseti (vidi) svoje roditelje koji su fiveli u Okslordu. . your mind.4.5.429 tour hundred and twenty-nine tour hundred and thirty 430 EXERCISES 1..in.

11. Telefonirao sam sinoC tati i rekao mu da temo stjcj (u) oko daset...Опlу another flfty miles.~ta smo mogli da zaboravimo? Vozjlj su dalje 6ute6j.. З 4 5 6 7 8 - Have you got everythiпg? .. Selj su (u~li su) u kola ј krenulj.. 1 forgot• to fill the taпk Ьefore leвviпg•. motor se zaka~ljao ј kola su pocela da usporavaju. (7) То ccugh_· kaAijati. 'kлntrisaid.said Јоап. bEk si:l .telefonski poziv" (1'11 give you а ring. l'm sure we've forgotteп• aomethiпg . (2) То ring: zvoniti. 8j6emo tamo za jedan sat. . They took· the motorway апd were sооп driviпg• (N..od drugog korenaprsten "' (З) Ввсk: leda. the motor coughed (7) to slow dowп.. .. glл" k:~m'pa:tm:~nt..naziv za pregradu u automobllu u kojoj se drfe sitni predmeti. Po~li su auto-putem (uzeli auto-put) i uskoro su vozili brzo prema Oksfordu. da:m .rekla је D!oun. spi:'d:>mit:~ .Samo јо~ (samo drugjh) pedeset mjlja. k:>ft . . 'breikil) l\:1 spi:d 'limit. 'sail:~ns . poklonj su na zadnjem sedj~tu. а knjjga koju је tata ~eleo је u pregradj. (6) То brвak {breik): tomiti. 13 14 - 12 1З How far to go? . 1 raпg• (2) Dad last пight апd told• him we would arrlve at aЬout tеп. Ьi'gEn.. (4) Doslovno "odeljenje za rukavice".. 'prez:~nts . lzgovor је k:~f iti k:J 1. 'ou . 7. Zaboravin sam da пapuпim rezervoar pre polaska. апd the car OВJA$NJENJA (nastavak) 14 - Damп! 1 kпow• what 1 forgot•. lmenica ring mole da znaCi .431 tour hundrec:l and thirty-one tour hundrec:l and thlrty-two 432 З Ву seveп o'clock. 1О 11 looked at 12 - апd from time to time glaпced (5) at the speedometer to make• sure they were поt Ьreвkiпg• (6) the speed llmit. kriiti.14.. they were ready.zvonjava".said Јоап. gla:nst . 116\h LESSON . То g/ance: Ьэciti pogled... а ccugh: ka§atj.. 'sлd:~nli . Suddeпly.. brz pogled.. pogledati krajiCkom oka. otuda to ring someone = to phone someone. the апd the preseпts Ьооk compвrtmeпt are оп the back (З) seat. drouv . Dad wвnted is iп the glove (4).. Of course 1 have.·... Тhе ьасk door: zadnja vrata. pozadina. razbШ. lma~ li sve? .. what 9 our overпight Ьаg is iп the boot could we have forgotteп•? They drove· оп the countryside iп alleпce.Pozvatu te telefonom) Ш. (5) А glance: kratak..). 1) qulckly towвrda Oxford. Тhе Ьасk seat: zadnje sediite.8.. itd. Prokletstvo! Zпam ~ta sam zaboravio. They got lnto the car апd set" off.. Odjednom.9. То Ьreak alвg: slomiti nogu То brвak the law: kr~iti zakon. ~u:~.13. Ьеgвn• Koljko јо~ ostaje (kako daleko da se jde)? . Suprotno је front (front door. Ne. 4 5 6 7 - 8 9 10 11 No. D!oun је gledala predeo (okolinu) i s vremeпa па vreme Ьвсаlа pogled па brziпomer da se uverj da ne prekoracuju dozvoljenu brzjnu (kr~ graпicu brziпe). We'll Ье there iп ап hour. na~ putna torba (torьa preko nocj) је u pnljЫnjku . Sigurпa sam da smo пе~tо zaboravili rekla је D!oun. Јоап U (do) sedam satj bllj su spremnj. Naravno da imam.10. :~nait lx·g.. front seat. tcl)k. То break а promise: prekrMi oьetanje .

would During . . .5. 1 •• yesterday eight. Rвkli smo dв Cete prilikom ponavljanja raditi vв1Ье pismeno.. . .for - waa looking at aЬout. 5. tJii treЬ8 dв ih upoznвtв i dtJ uotitв Uko вв poj«Jini pojmovi izГIIiavsju odredenim komblnacijama rвti ili grвiТJIJti~im konstrukcijsms. - - 3. 1. в onda nastavlli vo!nju. Proverite dв niste nilta zsЬorвvili. . и novim lekcijama. have forgotten. Вefore leoving. оп . Tokom .could 1. . please lock all the doors and close all the wlndows. Telefonirвo sвm ти јi.2.lo da stifete u pozoritte u toku predstave. Have - 5. what have forgotlen? Mi nвilszimo па svв vile idiomвtskih izrвzв. molim vas zaklju~jte sva vrata i zatvorite sve prozore. . ne o6ekuje dв ih пвиёitв f111P11met. the 2. the -k.2. Od vas se. then drove on. Zastali su da napune rezervoar. You ahouldn't arrtve at the theatre during the pertormance. . . .Юе dв kalem dв Cemo stiCi oko osвm. . was driving say . LEKCIJA 116th LESSON .Samo oko 20 miljв. ZA PONAVLJANJE: 87. How far to go? Only aЬout twenty miles. Ne Ы treЬe. to 4. #tв sвm mogao dв zвtюrвvim? . а. Pre nego Ato odete. U kollko sati је on zvonio sinol:? . КolikO ЈоА ima? .2.433 four hundred and thirty~Uv- four hundred and thirty·four REIE:NJA ZADATAКA 434 EXERCISES 1. 1.3. . While David . .4. Make sure - countryside. that we arrive 3. They stopped to fill the tank. ali reads molete to rвditi i sadll. . three hours day. Oloun је glвdalв okolinu. ukoliko Jelite. . .3. that you nothing._/јв. 4. lmalli sve? you Nвrвvno. What time did he ring last night? . ' Joan . пвгвvпо.5.? - Of course. Flllln the mlaalng worda: 1.4. . Dok је Dвjvid vozio. rang him got ewrything . he di/8 (ро) tri sa/8 dnevno.

2. 'i'· PRONUNCIATION slait misлnd~'stendi!]. le е ЈО upotrebljen sa infinitivom prollim. fine.said David .tЬate 15 li sв kвtkвd и Ьrojanju? t 17th LESSON . ken \'IV 'petr. Napuпjte Qe) . 2 kc"' Ovd . 'kiO'ISk . 'а је kontrakcija od h8s а ne od is: when he hвs 1/nis/red. u redu.. slif:no l:ine i automobllisti sa svojim vozilom. - 4 - 5 6 7 8 9 10 11 - Sreoom.. TreЬelo је rапјје da proveriA.'zi :n .'ti.1... Sve neJ:ive stvari u engteskom su "it". Joan got out of the car and walked towarda the cafetaria. Dejvid је to stavio u rezervoar i oni su nastavili vofnju do Oedna) servjsпe staпjce.6. u prtljazпjku је Ьila јеdпа kaпta Ьеnzјпа. David arrlved five mlnutes later and sat' down. ја cu tj se prjdrutjtj. . Okay. Zastala је па kiosku da kupi јеdап easopis.rekao је Dejvjd . there was Ьооt. treЬelo је da te sluAam: ti si rekla da smo neAto zaЬoravili i Ьila si u pravu.said Joan. She stopped at а klosk to buy' а magazlne and then went into the cafe and Ьought' two coffees. 1 should have llstened to you: you said we had forgotten' 10mething and you were right.435 four hundred and thlrty~five four hundred and thirty-81x 436 Hundred and seventeenth (117th) Lesson А Sto sedamnaesta lekclja Mall (lak) ne8JIOrazum allght mllunclerstandlng а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Fortunately.... уоџ ought to hвvв checked..'wO'I:dzб.treЬзlo је da proverii.l.trel>o da proveri!l. Why don't we go and have а cup of coffee? . it's dly to run' out of (3) petrol on the motorway. mв:g.3. to have checksd. D!ouп је jzdla jz kola ј poAia (hodala) do ekspres·restorana. When he's (2) flnished.ri. glupo је ostati Ьеz Ьепziпа па auto-putu.ј (dobro Ьi Ьilo da) proverjte ulje. ра za njega upotrebljavaju zamenicu she (her). Fill her up (1) . Da. izuzetno. '»:"is 'stei~. Vв...7. 'kef. can of petrol in the 1 2 З David put' that into the tank and they drove' on to а нrvice llation. _ (3) Se6ote se svakako da to run out of (something) znac)i osta# Ьвz (ns/Jega). l'm 10rry..n. Dejvid је stigao ре! mjпuta kasпije i seo. 'kefei.and you had Ьetter check the oil. (2) Pazlte! Ovde. Zdto па odemo ј popjjemo (jmamo) Aoljjcu kafe?rekla је D!ouп. Каd оп zavi'Sj. ali kocl momara se javio oblatj da па svoj brod (ladu) gledaju kao па !ensko Ы6о. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Uobltajena retenica па ьenzinskoj pumpi. (4) Dofektni glagol ought upoznali smo u 11 . Yes. ljuЬevj. бi O'li!. love. You ought to (4) have checked Ьefore. 1'11 join you. 'Љ:~n~tli . vazj (fјпо). t. You ought to check . а onda uAia u kafaпu i porutila (kupila) dve kafe. Zao mi је.

1. Ьut 1. ds posвtimo тојв roditelje.2. . 1'11 buy you а cup of colfee. . all ima јвdпв lamta и prtljainiku... Dloun је ~itala svoj ~pis i sat kasnije stigli su u Oksford. . LEKCIJA 15• 117th LESSON . . .. a:t. odlvno video. .. . fond of. nium ih 5. . . U 6emu је stvar?. . . When they wers Ьored with drtving. .5. . . They got Ьасk (N. . ought to. You . . TI'IIЬelo )8 da (to) prowrii pre pol . ZoЬranjeno је lvtlti ognonl6enje brzlne.З. Ostsli smo Ьеz Ьenzinв. .. - the . . .. -· month. . а ЬООt. they stopped at а иrvice allltion.. zaвtall •u na eervianoj 88anicl. . . .110\181 fNetY. Квd on zavrii. јоЬ i8 WII"Y long time.4. . . A)rtght! 1 said 1 was 10rry. rltiCu d8 dotivim kvвr (06/впвm .aeen.. 'sili . . . . Ьut We .:lllo da voze. . ТrвЬв down.my.5.oil. 12 13 14 U redu! Rekao sem de mi је !ао. 'li~nd. You ought to have checked Ьetore leaving. 11. ZA PONAVLJANJE: 88. We've the Ја mnogo volim titanjв. . . in . Вoljs ~ u/js. . zar ne? Нзјdе da ispijemo (zavliimo) kafu i odemo. putu). monoy.. 1 buy а ..hls . they arrlv8d in Oxford. .. 'db:ni. Vrstili su se u kola i nastavili put u tiiini. . 3.3. .there i8 .n . eвrre а lot ot . dldn't 1? Let's llnish our collee and leave·..for. 4. 2) into the car and contlnued their journey in sllence. 4. . .- EXERCISES 1. .14.Mtslim da smo ostali Ьеz Ьenzina. When he's nnished. dtoun red. petrol..437 . Каd im se dc:e. Joan read• her magazlne and an hour lвter.. . go and see them в parents. .13. .3. . What's the metter? -1 think we've run out of petrol. .can. ја t:u ti uzetl (kupitl) ioljlcu lulfe..5.2.fow hundred and thirty-eeven tour hunclr8d and Wrtr •lght С38 12 13 14 -9. . kupujem ро јвdвп romвn svakog АЕЙЕNЈА ZADATAКA l'm very . 11 is forbldden to break the speed limit.•· tв::t Ьetter . 1 haven't . .Ьorlng.. run out ot . Оп Z1ll84uje Но mnogo поК8. . 1111 njвgov pot1110 js јвkо . 1 don't wont to lnak Flll ln th8 mlulng worda: 1. 2. reading.2. .

.Ova ku6a IZgleda staiiJB nego tto stvamo jeste . 'fа:б:а 'gri:tid ...Devid and Joan looked at one another uncomfortaЫy (3). ProAij su (vozjfj) kroz centar ј uskoro do§fj do mjrne ufjce gde su fjvefj Dejvjdovj rodjteljj. 'silw b<"~ks. frAnt. faund .6.. front room.. en'ti. yes. u prodavnici antikviteta. Devid's fether greeted (1) them at the door.m­ f:at:abli. Gaa Vjlson је otvorjla paket ј jzvadjla jednu malu srebrnu kutiju. tzgledati" u smislu . d<'!:. Не sввms to like you . diлqk ·ai mi:n . (3) ComfortвЫe: udoЬвn. . 1 mean•.. Dejvidov otac ih је pozdravio па vratima.8. ·lwai:at.. 11 is not for nothing that it is called "The Clty of Splres". D!oun је uzela pakat (kojj је drtala) jza leda ј dala ga gaj Vjison. IZQ .11..~. Spustjle tu svoje torЬe ј dodjte u salon. it was alrlght. 2 З 4 5 8 7 8 9 10 - 11 OIIJAiNJENJA (1) То grвet: pozdraviti. thanks...10.. lstetzgleda da smo zakasnili.Zdravo! Lepo (dobro) jzgledate! Uajte! Jeste fj dobro putov8fj? . Q.. ima z. -· 4. voli. . . 6ru: ..._. einiti se" prevodimo glagolom to sввт... 1... Na Ьo!iOOim eestitkama оыmо se napiAe: Christmas greetings ('krismaв).. --~-. in an antlque shop.. ho6u re6j. Put' your Ьags down there and come• into the front room (4). lagodan.439 four hundred and thlrty-nlne four hundred and forty 440 Hundred and eighteenth (118th) Lesson At the Wilaons' 1 2 З Sto osamnatsta ltkclja Kod Vlloonovlh Oksford је jzgledao vrlo lep toga jutra. lt's just а llttle aomething 1 found' in а junk (5) . Njje slucajno (njje za nj§ta) Ato ga zovu "grad tornjeva".l fto'lm Ьi'haind. Ра .Je . They drove• through the centre and soon arrlved at the qulet street where Devid's perents lived. (4) Za sa/on ili dnevnu sobu Englezi imaju nekoliko izraza: sining room.. 'spai~...5. She stood' up as they came• in and kissed them Ьoth.. Devid's mother was sltting• in front of the flre. . 'pa:s::.k. nela- tings Clllfi.. •zgleda. Тh. stud . Jounge (laundf).Dejvjd ј D!oun su se nelagodno (zЬunjeno) pogledalj. Mrs wilson opened the paroel and took' out а small allver Ьох.• • IS house looks oldвr thвn it !8111/у is.Hello. uncomfortвЫe: neudoьan. .. Ustala је kad su onj u§lj ј poljublla jh оЬоје.3. koji smo veC upoznali.. bllo је u redu. godan..titka: grвe""' (2) То look ovdв. hvela. ledat'. лn"k..On te. da.. Er. .9. you look (2) well! Come• in! Did you have а good trip? . Joan took' а paroel from Ьehlnd her back and gave• it to Mrs Wllson. 118th LESSON . 4 5 6 7 8 9 10 11 Oxford looked very Ьeeutiful that morning. PRONUNCIATION 1. lt StJ8I1IS мое'rе.. Grвetings: pozdravi. kist 6em bou6. То је samo jedna sjtnjca Gedno malo neAto) koju sam naAia u prodavnjcj otpadaka . kao i u rel:enici br.. Dejvjdova majka је sedela jspred vatre.. :а: jes.. иncomfoi/ВЬ/y је prilog (nelagodno)..2.

Prvi put za (mnogo) meeeci porazgovaгall su j«jan 1 drugim. а good trip - uncomfortaЫe..5.lвuА (nastavak) 15.no. idoo.2. . lt's а .ie IМЈјв tftVIIГI t»mo i Ul!llв и 111/on • mnom. .je to? Ра. it's lovely! . Gde si stвvio тојв patike? Tamo.. .".14.•· Nlkllda u !lvotu nleam kupovao kravu. Jвsle li doЬro putDvali? - Nв. . 1 can't alfold а пеw car.IANJE: 69. . оечtм. . come into - me.llli Ata. (5) Junk: lll8nlt.3. ZA PONAVL. . . The bus stops there. (neka) stvar. LEKCIJA t 18th LESSON . it's Victorian. l've never Ьought а cow in my life. - 2.2.5.. 1... you don't know• elther. .li: kraid. 1 have . the museum. izг fotelje. 1 can't offend you. . Kuplo aam ti pokton all ne znam tta је to. thing... 81 ""1"Q' . the armchair. ? . 4. l8mo 11Мг? . to је vlktorijansko. mora6u da kupim polovna.· Junk 6/rop је pomalo podsmeiljiv naziv za pгodavnicu staгina.but what is it? Well.~.. """' ". 1. 1'11 have to buy а мcond-118nd one. Did you have . .. 'lлvli. can 1? 1 think• 1'11 put• my 88rrings in it.. Flll ln lhe m1881ng wordl: 1.. l've Ьought you а present but 1don't know what it is..No.she cried . put ту - Ьehlncf.3. 5. ? - EXERCISES 1.. vik'tnri~ . Oh good. ai ka:nt ~·fend. .. . Ne mogu da te uvradim.5. AutoЬus staje ispr«< тиzвјв.l h 18Stojaka lo minlmalnom hranllivom vredno6tu.down calted . .. divna је (ljuplca је)! .. . - •· thlng - Get off.. .lwas in the ptane. . otpocl. Sidite tamo..What is thot ројтв. ni ti ne znd.. .. I1S8C8o ssm ве (bio Sllm) nвlвgod1t0 и вvionu. Ona }е ustala i poljublla ih otюte. alld forty-two 12 13 14 - 442 12 13 14 15 - Oh.4. 3. 15 Oh.. dobro.3. Ne mogu ееtм da prlultim ПОУа kota. They spoke to one another tor the first time for months. She stood up and kissed them Ьoth. S"._.... your thlngo there and . hundred end torty-one tew .. slippers? - Over there.13. U SAD se junk food nazivaju moderni pre~l prolzvodl. Кllko . . Put. - 12. zar ne? Mislim da cu u nju sllviti svoje nauAnice.441 tсм. . over there .... 'iiМ"iqz. ..urviknula је. А. 6iq. То је . the front room with . ln front of - 2.. REЙENJA ZADATAI<A Where have you . 'ai.

When wi/1 you Ье Ьасk?. kao prodev .Leap уеаг: prestupna godina.сk. poledjna. Save February.) 119th LESSON .leteeemo za Njujork. . 1 told hlm we woulcl errlve. br. . 1wss riding through the town .Dejvjd је odluejo da ее otjcj. David decided he would go .Save February: osim fttbruara.). Ponovo PfOtlt8lte oЬjloinjenja: lekcjja 11З. lstj prilozi i predlozj dodaju se i drugim glagolima kretanja: he wslked in.zadnjj (lhe Ьасk door ј sl. . 4. а novembar ima samo trideset dana! Da Ьi zapamtili broj dana u pojedinim mesecima. З.Greg је rekao Hajndu da drugi testament njegovog оса. And tweпty-nine in every /евр yesr. 2. То drive to London: otjcj (kolima) u London. br... ali za pameenje је korjsno. Podsetjmo se: Не drove оп: nastavjo је put (vozjo је dalje). А llttle myatery (lekcjja 11 З). 1.Kad ces se vratiti? itd. tow hunclr8d ancl forty·four 444 Hundred and nlneteenth (119th) Lesson REVISION AND NOТES З. vozjti se": he rode in. br. proci". 117. novemьar . They drove through Oxford: pro&li su (koljma) kroz Oksford. tamo gde mi upotreЫjavamo оЫеnе glagole kretanja kao . . . jahatj" jli . they're running вround­ oni tree unaokolo. 118. engleski jezik . . engleski басi u6e ovu pesmicu: Thirty dsys hath SeptemЬer.Ovaj glagol smo. itd. . nosi datum 31. .u&ao је (na konju jlj u vozjlu). pozadina. br. Come Ьасk: vrati se (ovamo). br.kaie "voziti''. В. 116.. Naravno.. yjdelj dosta puta u toku ove nedelje. Aprit. . З ј 6.Ја& jedna ree koja mote promenjtj smjsao glagola. Take these plates Ьасk to the kitchen: vratj ove tanjjre u kujnu. То drive around: voziti se unaokolo. we'/1 fly to New York . З.Kada је u glavnoj reeenjcj pro§lo vreme.443 tour hundred and torty·three' .jahao sam (ilj: vozjo se) kroz grad. То drlve. u zavisnoj se umesto buduCeg vremena mora upotreЬitj kondjcjonal (sa would). s raznjm dodacjma... 1 ј " 1. Као jmenjca znaej leda. Tu spada i glagol to ride. . 114. Као Ato vjdite. Sto devetnaesta \ekclja vratjcu ovo na mesto.. А/1 the rest have thiгty-one.. which hath twenty-eight days clear.. 2. provozati se. June and NovemЬer.ici". Uz glagole oznaeava razne vrste vraeenja i uzvraeanja.uAao је (hodajuci). kao poezija to baS ne moZ:e da se meri sa ~ekspjrcm.Hath (hae!l): stari oЫik od has. 1knew it wouldn 't helpZnao sam da to nвее pomocj . onaj kojim ga liSava nasleбa.Clear: jasno (ovde.. Go Ьасk: vratj se (odakle si do&ao). . /'// put this Ьасk: (ОВЈАЙNЈЕNјА.otoci". tal:no).ako је u pitanju automoЬil .

Prevod. 'fraltan 'witiz.z.1. Lepo izgleda$ (izgledate). 'fildnn . бi 'ii)IЙI а: kan'sa:v. Ne zasmejavaj me.'pi. For exвmple. stavljaju unutra s~ da zapla$e veAt1ce. .n . .8.2.9. 'kendlz .1.7..4. . tn'dibn.mии. on OctoЬer the thlrty-first.S.2. .mz in 'Ьrtt. 1 2 з 4 5 6 oii.:ni. -4.lists. ..11.. Glas v Ј8 !Sp80 1otuda p1SВnJe s apootrofom. .6. .. .З.kodnevnom govoru:. . 'hcloui :n .~m 't. (2) Ovo ime је sastavtjeno od zastarete '"':8".. 4 5 6 lt is often said that the English are conиrvatiw (N.IA -(1) Опв је ovde upotret:Мjeno ЬezliOOo. PlellJJe ring Ьасk /ster. . da se sporazume.6. . Ona mote. 1 don't trust you. . Koliko јо$ ostaje (da idemo)? . NapuПI1e rezervoar i proverite ulje. i nek1 od ПJih mogu strancima izgledati ~udПI. 'i :sta .. РоkШао је da se cenjka s trgovcem.6. .445 tour hul"'dr8d ancl torty-fiv.8.. 1 prefer to hear• it said that they аге tradltionalists. This is called Hallowe'en (2) and is the day Ьefor8 дll Saints Day. Ја nemam poverenja u tеЬе. lzttizl kaje lr8Ь8 . . 'kлst. . 12Qt.. ..'се hв_llow. Molim te..h LESSON PRONUNCIAТION tn'dibnz. .IAANJEN. Не tried to Ьargain with tha shopkвeper.1. . . Ја vite volim da se kate (da ~ujem r!Юeno) da su tradicionalis~. What could we have forgotten?. oktobra.4..OOvek". lt's worth slot of money. . Sha свп mske harsslf understood.tiv. Don't make те laugh. З1.. There аге mвny tradltions and cuatoms in Вrltain and some may арревr strange to foreigners.. u smislu .1). 7.S.5.. ~~ even. four hundred and torty-slx 446 5. How fsr to go?-10. "neko:·· one never knows: nikad se ne zna. .3. P/ease make up your mind quick/y. kra6eg oЬiika od evening.11. .. i to је dan u001 prazn1ka Sv1h svetih.5.eno i retko se sre6e ~ sva. То vred1 mnogo novca. . ma:sks fr. LEKCIJA (Revtlion) ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twentleth (120th) Lesson Some trвd itlona 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeseta lekclja Neke tracllclje Cesto se kate da su Englezi konzervativni. st~indt tu 'ftlrin. Na primer.. Fi/1 har up and chack the oil.. lma mnogo tradicija i obl~ja u Britaniji. odlu~i se brzo. one (1) can see• chlldren mвking• masks from turnips and putting• cвndles inslde to frlghten wttches. pozovite ponovo l<asnije. mogu se videћ deca kako prave maska od repe . .2.7. You look we/1..10. . то se zove Нelouin. 6. ~ta smo mogl1 da zaЬOravl· mo? . ZA PONAVLJANJE: 70.. seints. ..9.З. . . . . Oanas takva upotreЬa deluJe pomalo izveAtat. . Mol1m vas.

. ista ref ozna~va i pundu u kosi. Ноt (vrut) ima i znaeenje . .ts bлnz 8 d'Т~ · · ._. бi a'rest. sa:vd. The day after Chrlatmas is called Вoxing Day. it is usual to give• money. То se dogada (odrtava) petog novembra i proslavlja hap§enje. s-. with а cross on them.s• . na Veliki (dobri) petak. r1 maind . a. .. and forty-elght 448 7 Jus~ Ьefore Eester. ~ 9. То је 10 11 12 zato §to su doma6ini (glave porodice) nekada davali male poklone ili "kutije" trgovcima koji su ih slutili. 1st1 glagolski izraz znafi . f:>:ks.447 four hundred and forty-seven four hund. of Guy Fawkes. Danas ljudi slave paleci vatre (na otvorenom) prave6i (pu§taju6i) vatromet i pale6i lutke (likove) zvane guyo.. :. motete kupiti .15.lt.kren~! na ~~t''.. (Lekcija 1~6: refenica br. Danas је uoЫtajeno 11 12 13 14 15 d.e/t~k·a~:usho~ldn : .a se daje novac..spa.. kru:s~'flk~n. . иtting• off (4) flreworks and burning• etfigies called "guys" (5). Thts takes• place on the fifth of NovemЬer and celebrates the arreat. Todey. То su veomв ukusni zatinjeni (па njima). . 'faiawa:ks «шd 'l»:nio 'efad~1J · · · JaiZ.izazvati. on Good Frlday. З) Каd је ref о eksploziVIma 111 vatrometu. 'trei~zman . 'laitio lZ .· 1 • ~ .ljute kolatiee s krвtom". (4) Mi smo vКteli to set off u znat:enju . pustlti.. These are dellcious aplcy cakes. godine 1605. t:ovek". ~ ~·i. 'selabreits . who attempted to Ыоw• up the Houses of Perliament. sm» 'Ь k-:.. krвtom Dan posle Boti6a zove se Boxing Day. OВJAiNJENJA (nastavak) (З) Bun је poga~ica Ш okrugli kolat.uz•z "" Pa:l~ant. pikantan".•• (5) Danas је guy (prvenstveno u SAD) pos1alo fargonoka ret u smislu "momak.13. people celebrate Ьу llghting• Ьonftres. Gaja Foksa. Perhepa the most spectecular tradltЮn is "Вonfire Night" or "Guy Fawkes Night". . s raspete. no6 Gaja Foksa" .. 7 Pred sam Uskrв. This is Ьесаuее houиholders used to give• llttle presents or "Ьохеs" to the tredesmen who had served thern. in 1605 (sixteenoh-five). Nowadays. 'kri0 'nau~·e·i~. to remlnd us of the Cruciflxion. 13 14 15 Motda najspektakularnija tradicija је . zapaliti''.. you can buy Hot Cross Buns (3). koji је poku§ao da baci u vazduh (Domove) Parlament(a). h:~t kr... 120th LESSON . 881. dasa.. a'temptid {u ьi .14..ljut. noc vatri (na otvorenom)" ili . ь~n(~а . . da nas podseti na 8 9 10 8 9 (ljuti) kolati...

. Kollko moramo da platimo da blsmo u§li? 2. presents but AE8ENJA ZADATAICA 1.. .conservative. many customs which appear 5. Оп је ustao.5. stood up.. that the English are but r . ~re aremay . Не was llghting а fire when he was arreated. .. 1 lf you go to the Tower of London. . .3. .strange to foreigners.2.. ljudi su davвli poklone ali danas daju novвc. 'taua . /та mnogo ОЬitвјв koji se mogu ~initi tudni strsncima. zatvorio prozor Не i nsstвvio da tita. . One can still see this custom in certain parts of the country. This palnting remlncla me of Turner.. the window and continued 1. . . . . Pot!Jeo Не је jeduCi slatkiA Ьу а zavrjio pij/Xi supu. А 4.don't think. people . 5. .2. drinking.undred and tifty 450 EXEACISES 1.5. ba:dz :t: 'ra:l:» 6ta 'ensestoz . Квh se da su Englezi konzeгvвtivni.. · .449 four hundred and torty-nine tour .gave.4. 'reivanz. the sweet and finished the soup. you will see • six rвvens. Oavno nekad (рге mnogo vremena). ZA PONAVLJANJE: 71.4. ао. .3. 3. lt . . give money. 121 st LESSON . . 'sen~i. . long time .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-flrst (121st) Lesson Some more trвditlona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset prva lekclja Joi neke 1rodlc1Je дkо odete u Londonski Tauer (kulu). . On је (upravo) palio vatru kad su ga uhapsili. Ova sl1ka me podse6a na Ternera.. PRONUNCIATION 1.. . .2.nowadays they. . Тај oblaj 88 јо& mof:e videti u pojedinim (izvesnim) de~ovima zemlje. Ьegan (started) ee. . . ali ј"а ne mislim tako. . How much must we рау to get in? Flll ln the mlulng worda: 1. On to ~ini da Ы zapldio svoju sestru.t1ng Ьу 3. .з. . Не does that to lrlghten his alater. .4. closed (shut)reading. ago. videeete Sвst gavrana. is said. 1.

9. radije" ра odatle i "ЬОiје rel:eno..MoW izati. ог rather their ancsstors Ove ptice. Alj danas one su tu iz jednog vrlo vdnog razloga. (3) tmenice ва zavrtetkom -f оыаю imaju mno!inu na -И!IS.То је priliЬ'IO rather znal:i . &l~lend. fi:st. Тhsse Ьirds. Тhis ship tюuse Ovaj Ьrod је dugaeak kao kuca. lt каs rather lste. wouk . razlog. alj su gavranovi djgli toljku galamu da su se strdarj probudjij ј uspelj (moglj) da ublju lopove. the Brltish Empire will remвln only as long as (2) there are revens in the Tower...vz brou~: ... mo!e imati i pogodЬeno znatenje . _ 8. 9 Scotland and lreland. (2) As long вs је doslovno .451 four hundred вnd tifty-one four hundred and tifty-two 452 2 з 4 5 6 7 8 These Ьirds . oblti. Provalnik је burglar ('ьa:gla).or rether (1) their encestors . ri'si:v . .nalaze se tu od Xl veka. give те а hвnd .tako dug kao". UpotreЫjeno za vreme. Ма koji (Ata god) Ьiо. No one knows• the reeson for this legend...fi. Drugo zna6enje ove teei је "pre. pod uslovom da se vratiA do deset. Skotska ј lrska takode su pune legandj ј tradjcjja.proilo vreme (mogli su) ili kondicional (rnogli Ы).4. . . sentr1z. Britanska imperija te trajati (ostati) samo dotle dok ima gavranova u Taueru.ilj tatnije njihovj precj . (4) То Ьгваk into: provaliti. 'ledf:tnd ..10. sa'dfesЬnz.have been there since the eleventh century.dokle god".pod uslovom da". n~iz . 2 З 4 5 6 7 8 9 Ove ptice .prilil:no". takode u znaЬ1nju "provaliti··. too. As long вs you're here.. 'ri:z~~· . OIIJA$NJENJA -(1) Uz pridev ili prilog. Prema tradjcjji.... ili taenije njihovi preci .Ьilo је prilieno kasno. Od thieves.... zhaei . j_ednina је thiet (Qi:f). According to tradltion. alj jma mnogo pretpostavkj (sugestjja). odakle је stvoren i glagol to Ьurg/в. but the ravens made• so much noise that the aentries woke• up and were аЫе to {5) kill the thieves.>:di~ .11. is as long вs а - kao u ovoj retenici.'empai:t.ako vel:" Ш . Whatever the reвson. Our house was Ьrokвn into last night. as /ong as you're Ьвсk Ьу ten . ~'k... pomozi mi. taenije". You can go out. are full of legend and tradltion. 121 st LESSON ...Каd si ve6 OYde. evвnt. et 'midnait :» ta:J da:k (5) Oblik sa вЬ/в upotreЫjen је ovde zato &to Ы rould bllo dvosmisleno .7. lt's а rather important va!an dogacSaj. Njko ne zna razlog za ovu legendu. the Ьirds are fed• every day and recelve а State pension.. 'hi)jpllanei.5. kП. One is that а gang of thieves (З) broke• lnto (4) the Tower while the aentries were alleep. but there are mвny suggeations. ptjce dobljaju hranu (hranjene su) svakog dana ј prjmaju dl1avnu penzjju.. But todey they are there for а very important reason. penl:tn.. I&IJ ~v 81.. Jedna је da је neka ьanda lopova provaljla u Tauer dok su strdarj spavalj.. Najzad.

answer. Не pretanded to ьа aaleep in order not to 5.4. . you can come when you like. Chrl8tmas is not а Ьig feast. Ovi predmeti simЬolizuju toplotu. Тhв пвјт8пје dvв теtгв (Mt stops i tetiri 1.are .late. At mldnight. you ahouldn't have done it. They to kill the ZA PONAVLJANJE: 72. . . nije treЬeiO da to uradi6. 1 don't EXERCISES 1 So long as the blrds are there. $to god оп rekao. а tall dark man must cross the threshold of your house carrying а lump of coal. So (As) long were аЫе- as. . food and drink for the coming year.. ј8 se ne slaZem s njim. '&rclould. .5. .four 454 10 11 12 13 ln Scotland. you not . Ма §ta Ьiо raztog. he says. we improve our service.4. The Ьurglar broke into the house while everyone was aaleep. . .3. Dotde god su ptice tu.2. jedan visoki crnomanjasti covek mora da prede prag va§e kuee noseci grumen uglja. Provalnik је provalio u kuCu dok su svi spavali. at least.. · о lлmp 10 11 12 13 U $kotskoj Вotic nije veliki praznik. REIENJA ZADATAКA 1. . . 'keriio wa:m6. LEKCIJA 121 st LESSON . woke up thieves. The Ьirds heve Ьоеn in the Tower for eleven hundred years. . Za $kote је vetnija Nova godina.. . . Whatever the reason. These ltems eymЬolise warmth. with .5. .З. .. For the Scots. '1imЬalaiz · · . РrоЬиdШ su ss dв uЬiju lopove. . . .је Ьiо visok.agree. Flll 1n lh8 m1881ng worda: 1. - 13. coming- hope to. av koulo pi :s av brcd. 2. nadmno se da Cemo poЬoljSati S'IOje usluge. intв).2.11. Whatever. This is called "Нogmanay". . six feet four. Pod us/ovom dв ne /rasnite. tall. U godini koja dolвzi... the Empire will remaln. U ponoc. New Year's Day is more important. lmperi}a 6е postojati (ostati).him.4. .5. man was i mogli su and 3. moiete doCi kad telitв.3. . а piece of bread and а Ьottle of whlsky. .453 tour hundred and titty-three tour hunctrecl and titty.. Ona (ova( se zove Hogmanay. hranu i piCe za dolazecu godinu. komad hleьa i Ьосu viskija. Ptice su u Taueru (kuli) (ve6) hiljadu sto (jedanae:st stotina) godina. On se pretvarao da spava da ne Ьi odgovorio. ln the year. lli :z 'aitomz 4. 2. to.

k:J:t sait . 'aweiz o'nauns . Lagard? Ја sam Dejvid Vilsoп. . luk . it's just outslde. ho:d о v.." David 818ned looking for his cllent. (4) То take.Zi svog klijeпta." Rukovali su se (zatresli ruke).•. Od ove imenice prave se pridevi s nastavkom -ed: long-hвirtJd." OВJA$NJENJA ~ (1) Setimo 7 8 9 forward and said: "You must Ье Mr Legвrdв? l'm Dвvid Wllson. uhvatiti.dovesti": 1'11 Ьring the children." Не ~.. Не knew' that the man would Ье W8Bring' а camвtion in his Ьutton-hole 2 З 4 5 6 7 8 9 5 6 and cвrrying (1) а сору of the "Sunday Times" under his arm. doneti".tina hвirs dlaka. .. sight: vid. 'bpi. Моја kola su па parkirali§tu. decu.. а to кvar. (3) Grey (pite se i gray): siv.. (2) То cвtch: ugkк:lati. .. s dugaёkim zaliscima. molim vas (ho/jete li). uzeti".Ze: "Briti§ Ervejz objavljuje (objavljuju) dolazak leta 107 iz 2eneve. Не caught' sight (2) of the man. 122nd LESSON . . 'Љ:w:Ю . Ugledao је ёoveka.t.. odmah kraj izlaza.. laud'spi:ko 'krzkld . prizor. flait. . Tske this рвгсв/ to the office Odnesite ovaj paket u kancelariju). koji је Ьiо visok i aed. who was tall and grey-hlllred ~З) with long slde-Ьoards. to Ьring је ..7... Jo'ga:d. Dejvid је ljekao pored (Ьiizu) /jekaonice za dolaske na terminalu broj jedan (aerodroma) Hitrou.S.. Cekao је jednog klijeпta koji је dolazio iz 2eneve.ret) klljen\8 na aмodromu •! tha airpon 1 4 Dвvid was wвlting near the arrlval lounge at Heathrow's T111111inal One. Slil:no tome.kosa. 'bлtonhoul..nt se: to cвrry је nositi u ruci. niu: . dlo'ni:». Doьar dan...is .fow hundred and fifty-elx 455 four hundrecl and fifty-five 456 Hundred and twenty-second (122nd) Lesson Meetlng в cliant 1 2 з Sto dvadeset druga lekclja DcЮeklvanje (au.Dovebl:u PRONUNCIATION 'mi:tiQ о 'klaiont act бi 'np. grey-hвired­ sedokos.. .1. How do you do?" They shook' hands.1. The loudlp88ker crвckled and he heard' а voice say: "Brltish Alrways announce the arrlval of Flight 107 (one-oh-нven) from Geneva.dugokos.. . а primenjeno na ljudska Ыtа . will you. pored . 'saidlю:dz.6. 'greiht4d. 'ka:pa:k." · Dejvid је poljeo da tr. . Не was walting for а cllent who was coming• from Genava.. Zvuёпik је zakr/jeo i оп је ёuо јеdап glas (kako) k.). !лОС. 'weoriQ о ka:'nei!on . hair (Ьеz mnotine) . mno... vidik.4. а takode i "odvвsti". pikt. Му саг is in the cвr­ -park.. бi o'raivl Jaundl Et 'hi:6rouz 'to:minl wлn.10. (о kosi) sed.3. .)..8. to catch sight ot: spaziti... mote da znati i "odneti" (npr. Zпао је da /је (taj) ёovek пoaiti karanfil па reveru (u rupici za dugme) i da /је pod rukom nositi primerak "Sandi Tajmsa··. .nositi odelo i slieno. Dejvid је podigao ёovekov kofer i rekao: "Poc!ite za mпom (pratite me). Ро§ао је пapred i rekao: "Vi ste sigurno (morate Ьiti) g. Dвvid picked up the man's case and said: "Follow me. hou'tel .9. А hвir. to'W.dz . .

Stieno tome." G. 'sa:vont pa:kt. bukt . 'sio81 . Flll ln lha mlaalng word1: 1. David said: "1'11 take' (4) you to your hotel first. ЬOraviti"" (u hotelu). (5) lmena ljudi su uvek Ьеz l:lana. room 237 (two three иven). а onda cemo da rucamo (dobljemo malo rucka). iti up to уоиг room. "ostati"". molim vas· (hoCete li). 1 recognised him RE6ENJA ZADATAКA 1.•. Ona nije mogla da euje glas zvuenika. molim vas. Моја sekretarica је teleksom rezervisala sobu. . Glagol to stвy. The two men went to the rec:eption desk: "Му name's Legвrde. 'd0:man .srieu" cifru ро cifru." "Yes sir. desk •. pokazaCu vam put do iztaza. (6) Single ог douЬ/e гоот?. 1 have а slngle (6) room.ја Cu vas izvesti.4.. then we'll get some lunch.. Zapazite da se i ovi brojevi." U hotelu.reaerved. ri'u:vd. . odvel6u vав do vaAeg hotela.З. .. Nosac (poslufitelj) се vas odvesti gore. Му иcretary Ьooked the room Ьу telex. Ugtedao је svog prijatelja u gomili.4. - EXERCISES 1. portir је uzeo kofer g. TreЬalo је ranlje da rezervitete soЬu. 'fo:fil . 12. will you. l'm atвying at the (5) Churchill. kao i tetefonski. . moZe da znaei i "odsesti.5. and to my room. soba. 122nd LESSON . nате.. Dva eoveka su otisla do recepcije: "Zovem se Legard.3. Ја sam (ostajem) u hotelu "Cerfil". The hall-pot/er will show• you ·up (7)." "Da.. 1'11 take you to your hotel.237.." ОВЈ~NЈА (nastavak) 13. 1 knew he would Ье wearing а grey hat. Follow me. Poc!ite za mnom.5.457 four hundred and fifty~иven four hundr8d and fitty-elght 458 10 11 12 1З 14 When they were drlving towвrda London." 11. You should have booked the room earlier. ћO'I:I'p0:ta.. . Ne znsjuti njegovo ime. Dejvid је rekao: "Odvebl:u vas prvo do v.OOg hotela. 'telekl. . Znao sam da 6е on nositi sivi Wir. She couldn't hear the voice of the loud-epeaker. Za mene је rezervisana (lmam rezervisanu) jednokrevetna soba. The uz Churchill pokazuje nam da је ret о hotetu. Legard i• odgovorio: "Hvala vam. the·doorman took' Mr Legвrde's case and another иrvant parked the car. 1'11 show you out. Take my case. .2." Mr Legвrde replled: "Thank you. i odvedite те (gore) do sоЬв. his his clothes. . Uzmite moje тој kofer. gospodine." At the hotel. 2. 2.(Zelite) jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu? (7) Podrazumeva se upstвirs.. а drugi slu1Ьenik (sluga) је parkirao kola. ri'sepЬn 10 11 12 13 14 Kad su se vozili prema Londonu. Не caught sight of his friend in the crowd. prepoznao sam ga ро odelu (zЬog njegovog odela). 14. Legarda.

you will Ье аЫе to underatand' English as it is apoken' Ьу the English. You ? 1.. da pitate za put . We hope that you find' time to revlaa the past le8sons. .5.. so that (1). you do it aloucl (2).. ancl land at Heathrow. Without knowing. i da..show me up.. :.could. . Hundreds . --5. must Ье.. ri'vaiz .·ь . бi 'iO&Iit.ее ot.even argue with 1 2 з aorneone! 3 4 We must contlnue to add new material every day. . at the end of the course. REIENJA ZADATAКA lnasta\lak) ot take off and 4."tako da''..%. Lsgsrd? Јв мт Dejvid Vilson. v .. .. (1) So thst.OOnju vee smo videli in order to 1 so as to). - ].l'm. Mr Legarde? David Wilson. 'i:~n 'a:aju:.tak i da se prepirete s nekim! ... Pomogao Ьih vвm da mogu. 'noutiSt.3. аЬоvе all. Stotine i hiljade ljudi uzletu i sleCu па Hitrouu. .. 4. . will you.4. 1 youifl . а mom odgo~arati i nalem "da ы·· (u tom zna. . tako da па kraju tetaja motete (blste mogli) da razumete engleski kako ga govore Englezi (kako је govoren od Engleza).. to tinite naglas.. .do you do. Уои repeat so thвt 123rd LESSON . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-thlrd (123rd) Lesson Ноw 11 your Engllah geltlng on? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset treea lekclja Kako napredu)e veii engleold? 1 2 Have you noticed that every day you are learning• new words and expressions? You can now hold' converиtions..hurry. doЬar dan.Ьеса~.2. 'spouk:tn .З. would help. . . read' notices. . how ZA PONAVLJANJE: 73.thousands . Ьutlamina s. hould k~nv:t'seibnz ri:d 'noutisiz .. iznad svega. Vi morв da stв g. Moramo nastaviti da dodajemo nov materiJ&I svakog dana. вli SIIЛI и iurЬi.. and that. da titate natpise (oЬsveAtenja). Nadamo se da nalazite vremena da ponov1te rana)e (proAie) lekcije.. бi end .. . ask your way . 4 5 5 Jeste li primetili da svakog dana ul:ite nove rel:i i izraze? Sada mo!ete da vodite (dr!ite) razgovore. PRONUNCIATION OВJA8NJENJA ma'ti:ri:tl.peo~le..458 fow hundred вnd flfty·nlne tour hundrecl вnd sixty 460 3.

.mat:im zadatko~. (1. ~to је najva!nije.one 462 6 7 8 This is vltal. - Pleased to meet you. im'pru:v. 5.. 'fa:mio. jer vam poma!e da zapamtite i da popravite svoj izgovor.4. (2) Loud: glasan: loud-spвaker: zvufnik (glasnogovornik}. which is most important. . trcns'leit. lt 1s Ьecom1ng more and more vltal to speak English. And. Did you REAENJA ZADATAIIA 1.. а slight foreign вccent is chвrming. вloud (ili you свп spe8k Ьвtter - out loud): glasno. Jeste li primetili njenu novu h&IJIПU? Се moCi dress? Flll ln th8 mlaalng worda: 1. thank you. Ьеса1188 it helps you to rememЬer and to improve your pronunciвtion. . 'wлri . so you can say them in your own lвnguage and people will say: "'How chвrming!"' (N.. То је Ьitno (veoma va!no). 6 7 8 9 9 10 11 You will вlways have а slight вccent. 'vaitl . ali ne brinite: ljudi ~е moCi da vas razumeju. 6.4.9 Ьi'saidz .10. s\ait 'eks:шt.2.. 'sa:tn . Ьевldе1. 2. . .n•re) da se gov~r• er:'glesk1.. nemojte za~raviti da ponesete kiAobran. naglas.No. natuгal.Ne: hvala. but don't worry: people will Ье вЫе to underatвnd you. ра ih mofete reci па (va$em) sopstvenom jeziku. You will find" that your English is Ьecoming• more and more nвtural. .З.. 2. but You Soon he . · . а ljudi Се reei: . .tow hundred and aixty·two 461 tour hundred and sixty. Utvrdieete (naci cete) da vas engleski postaje sve prirodniji.. notiCe her пеw дЬоvе all.Mtlo m• је. Pre svega (iznвd swga).s.. Оај da ti pomognem sa (tvojim) d'?. . Ыagi strani akoent је §armantan. Njegov englвski postsje sve prirodniji.. will 12Зrd LESSON . Let me help you with your homework.. 10 11 12 13 lma izvesnih izraza koje ne motete stvarno prevesti. . don't forget to take your umbrella. OВJASNJENJA (nastavak) Pona-Ajate da Ьiste mogli ЬОiје da govorite. · ·n~ bral..7. You have а accent. Ьi:kлmi~. Postaje sve va!nije (neophod.13. ali ne brinite.З.. . . Let me 1ntrod.- Zato ponavljajte i citajte naglas svakog dana koliko god mo:Zete. RвzumfiOe ~ (Ьitete shvaCeni). EXERCISES 1. 2) So revlи and read" aloud every day as much as you can.) osim toga. Dozvolite da (vam) predstavim Detvkla најdа. lmate lak akcent. ~·laud. ..Devid Hide. His Engltsh is and speak fluently. Uvek eete imati mali (laki) akoent. Kako U• to) dra!esnol"" 12 13 There are certain expressions which you cannot really translвte.8.~ . Uskoro teCno da govori.

" speak often possiЫe. is extremely important.. Ova reOOnica mo. ZA PONAVLJANJE: 74. ьecoming more . People rarely 5. This иntence may арревr dlfficult to you.more.. sju:t. ta:sk. S vrha PoAtanske zgrade (kule) mo!ete videti сео London. lndijska kuhinja (kuvanje) је veoma ukusna. Does it suit (2) me? 4 5 6 Da blsmo vam pomogli u vaiem poslu (s valtim zadatkom) ponavljanja. govorite lto је teSCe moguCno. From the top of the Post Office Tower. spicy: zaCinjen...as. poust . zajedno s nekoliko novih. 'ouvakout . . .. 1 Ьought' this overcoat aecond-hand.. . Kupio sam ovaj kaput kao polovan (iz druge ruke). 'ek~ali.as . ali u stvari је jednostavna.3. shake hands . pikantan. . . . Variety {va·raiвtl) is the spice of /ife.te vam se utiniti teltka. · lndian cooking is dellcious but it can Ье very eplcy (1). . together with а few new ones. houl. you can see• the whole of London. can. Da li mi dobro stoji? OВJASNJENJA PRONUNCIAПON 1. {1) Spice: zaCin. . ..don't worry . . in Englanct.2.. di'lilas ... . todey and tomorrow we will look ageln at some of the words we have seen• recently. . ~:t .5. . . Read as 1. 'sentans . danas i sutra opet cemo pogledati neke od re~i koje smo nedavno videli. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fourth (124th) Lesson А • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset eetvrta lekclja Malo ponavljanja 1 ittle revialon 2 З 1 2 з 4 5 6 ln order to help you with tesk of revlsion.2..463 tour hundred and eixty-ttv- tour hundred and eixty-four 464 3. ali mo!e blti (i) vrlo pikantna. fiEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 4.5 АЬоvе all . lt is done . ka!e jedna poslovica: гaznovrsnost Jlo: n&Giii Zivota {ono Ato tivotu daje privlal:nost).6.once. only. much as you .Reading. L/udi se retko rukuju и Englввkoj..Ье understood. 'spaisi.. titajte koliko god moiвte.. .4. То вв tini samo jedвnput. but ectually it is almple. . . a"pia ..4..3. 124\h LESSON .will ье аЫе to. 'ri:santli tu'a:e&. . slight. titaлje је ""'та (krajnje) vsino. lzniJd SYВgS.

DATAКA 1. mogli su se videti gavranovi kako jedu (gavranovi su mogli Ыti videni jeduci) iz srebrnih l:inija. you can take• the lawn-mower (З) when you like. recite mu da ide. . light• Ьonfires and burn• guys. Da li Ы vam odgovarao dvadeset peti?. EXERCISES 1.. to рвs (вп вхат): polofiti. w:J.. rвvens could Ье seen• eating from sllver Ьowls. REAENJA ZA. . As it was rolning. То tskв вп вхат: polвgati ispit. to fail (an exam): pasti na ispitu . l'm far (5) too busy.t4) Ехвт је skraCeno od вxamination {igzeme'nei~n). Ја sam (kudlkamo) suvi§e zauzet. recite mu da dcx1e (natrag) sutra. I:J:n 'moua.Would the twenty-Шth suit you? lmenica suit znati odelo.485 tour hundred and aixty~tive tour hundred and alxty-alx 466 7 8 9 10 11 12 13 14 So long as you warn me first. 'reivanz . people set• off flreworks. ~to god hteo. .13. ali nije htela da gori (nije gorefa). 1 had to Ьorrow an overcoat. дlthough he hodn't worked.4.5.. to mow:·kositi.3. 4..5.. Не tried to light the Ьonfire but it dldn't burn..n gaiz. OВJ~NJENJA (nastavak) . The whole fomily came to the wedding. Poflto }е padala kiia. (3) Lawn: travnjak. .titi ispit: nije radio. ukoliko ga teAko pвmtite. . wount ра :s Gi ig'zem. Lвwn-mowвr је aparat za koienje trave (Ь8nzinski ili elektritni). 124th LESSON . Pokulao је da zapali (Юgorsku) vatru. he passed the exom. kao ~to su ova i sledeCa.. he won't pass (4) the ехвm.{2) то suit: odgovarati. ne zatюravite da se vrвtite па mesto prvog pominjanjв nekog izrszs. boulz. Му car is parked just outвlde the clnema. he hвan't worked. U lвkcijama poswiOenim ponвvljanju gradivв. pale vatre i spaljuju lutke (od slame).. lnalcle the Tower. morao sam da pozajmim mantil. . tell him to come back tomorrow. Za mene је rezervisana sоьа па ime Vilson.1. moz~ uzeti kosaticu kad (god) !eli~. Vilson se јо~ nije vratio. Jait .2.9. Would you mind wвlting for ten mlnutes? М r Wllson is not back yet. 'minits. 7 8 9 10 11 12 13 14 Pod uslovom da me prethodno opomene~.2. 1 have а room reнrved in the name of Wllson.n . polotio }е iepit.. Da li vam ne smeta da pril:ekate deset minuta? G. Mada је vrlo inteligentan. . ја sam suviAe zauzet. l'm far too Ьusy. Whatever he wants. .12. 1е11• him to go away. ba.. Mada nije radio.З.. (5) Far (daleko) ovde samo pojatava znaatnje reti too (suvire). ~·teva . maind .. Ovaj Wir vam lepo stoji: This hвt suits you. Мој auto је parkiran odmah ispred Ыoskopa. 'Ьizi. U Taueru (unutar kule).. Although he's very intelligent. Оп November the fifth.. Cela porodica је dolla na venfanje. on neCe polo. ..14. . Petog novembra ljudi prave vatromet.7. Ьiti prikladan.

tniOi? for five minutee7 Не's not they are collaaguвs.. naziv za . BriAe se (to) "gumom". Nвгмtв niltll protiv d8 prl(!вkвte рвt minuts? Jol se nijв vrвtio.Ье. могвт d8 и_" (rвzgovor). S vrha kule moie se From . . . You eraae it with а "ruЬЬer". . 2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty·fifth (125th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset peta lekclja Malo ponavljanj8 (naatavak) Prema mom reeniku. з.5.. . make an appointment. Oglas (reklama) kafe da ako sipu mleko па ove fotne pahuljice.suit you. i'reiz 16 druge prolrюde ne Ь&zi fita koji se jedu za dorufak. During the night. OIIJAtNJENJA PRONUNCIATION 1. - Ooes the twenty-third . That green dress ZA PONAVLJANJE: 75.komfleks" (com-llakвв) i 125th LESSON . .4.3.2.ght 468 4. eetee. ? REЙENJA ZADA.whole of. 'diklanari . 3 4 -~ .. Wdвti сво London. . Flll ln the mlulng worda: 1.. Tokom no~i provalnik је upao u zamak i ukrao sav njen nakit (dragulje). oni se mrzв. OdgoiiiiЛI li 118Л1 tiVВdesвt 2. 'ћa:gla (1) C«88ll је !itorica...467 tow hundrecl and aixty-aeven tow hunclred and alxty. have to (must) . you can see the . ova ree znaei "Ьezbrifan". . 'ktarri:. а burglar broke' into the cвstle and stole • all her Jewels.one another (each other).. . ludo little revislon (continued) 1 2 1 2 з 4 According to my dlctionary. The advenisement says that if you pour milk onto this oareal (1 ). London. not а "robЬer". Mada su kolвge.TAКA (nastavak) 1.сk yet.mind weltlng . 'dlu:alz. it will crackle. joi . Would . 'ka:sl . . you allly thing.. the top of. 3. this word means• "cвrefree". the tower. you they hate 5. 1 •. оvв zelвna ha/jinв ti 1вро stoji. one pucketaju.. Although. sџits you. а ne "pljaekaAem". s mlekom...

. ali nisu radila.. а rnedu njima su naj6el6e pleвsant i nice.~nt. prema prilikama.(U) va6e zdravlje!" r~kao је barmeп .. m~'li:n. saOSfiO!jan)..Оп је zubar. . 'rаЬо.menjati. . оп је nasimpati~n (naprijatan) tovek. Не seems а pleasant (4) man. . sir. :кl'~:tism~nt .. • ri'vaiz. intr. 'kлst~m~. l>a:t . Cime se bavi? .. 'pl~nt .1. he has just arrlved from Geneva. 7 8 9 10 11 (lo6e је da prestaпeA s pu6eпjem.. в1f1в. or else n! hit you. to ikodi zdravlju za tvoje zdravlje).He's а dentist. . Pozajmi mi 50 penija.. ра: . 'Ьa:m~n. Govoritate eпgleski sve tetnije ako pomalo te svakog dana.t 'bлt~n houl. poпavlja­ 12 10 11 Let me introduce you to Mr Legarde. Оо this. 'si~i~l ..Uradi to. .. "Your health!" said the Ьerman. . тrеьа 6 7 в There is а Ьutton mllsing from this jacket.9.Onda sam pogre~io. a:t .l. лn'plez.12. (lma) jedno dugme (koje) nвdostaje sa ovog sakoa.4. . оп On izgleda kaa simpati~п (prijatan) tovek. What does he do? .Ziveli (nazdravlje)!" rekao је gost (muiterija). Dozvolite da vas predstavim је upravo stigao iz Zenave. but they dldn't work.1.. imenica chвnge znafi promena. ili (u protlvпom) ја imam jedпu suviiпu (ekstra) rupicu za dugme! Nemam sitnog novca za automat s cigaretama. (4) Engleski nema pravog izraza za pojam "simpati6an" (sympathetic znafi Шaljiv.. ' (2) Somвthing olse: nelto drugo.l. .. OВJМN. will you? You ought to stop emoking. '8u:entli . 'krekl. . 9 . or else (2) l've got an extra Ьutton-hole! 1 have по change (З) for the cigarette-machlne. somвone в/sе: neko drugi.. lt was а Ьаd Ьergain.IENJA (nastavak) he's an unpleasant man..lzvolite kusur. .11. 'rл~ . said the CUitomer. Lend• me flfty pence. whвrв: drugde.. . 'steriou .t'diu:s.6. 'ba:ain.489 four hundred and 8ixty-nine four hundred and 88venty 470 5 Не Ьought" two иcond-hand loud-.10.S. molim te... 16' 125th LESSON . 5 6 Kupio је dva polovпa zvu~пika za svoj stereo (uredaj). Stoga se moraju upotreЫjavati razne druge rel:i. fiaz . helf. .. а odatte i "kusur" ili "sitan novac". "Cheers!"...peakers for his 1tereo. 'dentist . Od to change.... . 'ekstr. inate (ili) Cu te udariti! (З) 12 You will speak• English more and more fluently if you revlи а little every day. feindf .Then 1 was wrong. it's Ьаd for your health.. 'd!ek~t .. . Нere's your change. gospodiпu Legardu.. Bio је to loi posao (kupoviпa)..

much а new stereo . . Pour the Ьolling water onto the colfee. t haven't sitnog now:a. br. br. 2. lekcija. . по one likes them. t'm l've .too much.4.Videli smo (u 120. br.2. br. i to u opitim sudovima. hadn't.. Каd blste to rekli. 125. You should never Ьelleve advertisements.. 122..never learned (ili learnt). . . (/тв) neSto (!lto) ГIIКI<Jstвjв. . locked the doors you REIENJA ZADATAКA 2. . Sipaj(te) vrelu vodu па kafu (preko kafe). . oЬili Ьi ti stan (ti Ьi Ьiо obijen).. 2 i 5. does this word . - got any . Ne treьa nikad verovati reklamama. l18f718fn Zao mi је. br. 1 wouldn't like to Ье а dentist.2.. lmam samo jвdnu nolltanicu od pet funti.3. . 1. Ноw.Ье. . .Ne znвm.4.? - 1 don't know. .4. There.missing.could. ? .mean . There is а button mlasing from my shirt.Far for me.471 four hundred and нventy-one four hundred and seventy-two 472 EXERCISES 1. 1 i З. 2. . got а five-pound note.5.Covek mora slu~ti 126th LESSON ·• . 123. ne Ьiste blli u pravu. . Bezl~nl lzrazl. $ta znsёi оvв rед? . What . you would Ье wrong. .. Nedoata}e jedno dugme s mo}e koAulje.. . 124. it ? 1. only .would . ZA PONAVLJANJE: 76. ја .sorry .2. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-slxth (126th) Lesson REVISION AND NOТES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset iesta lekcija Ponovo pro6lt8Jte olljainjen)8: 120.would have Ьееп. 4 i 5.cost. . njih niko ne voli. 11 you said that.change. What . lf you burgled. . 1 have Russian. 1. 5. 4. 1. Ьi stвjao novi sterвo-uredaj? - Svвkako previlв za Flll ln lhe mlulng worda: 1. Ds nisi zakljutso vrвta. . Koliko тепе. 1. 121.5.3. 1. .5. nisвm nikвd uCio ruski. Stв Ьi to mog/o Ьiti? is something . 3. lekciji) da se one upotreЫjava kao Ьezlifna zamenica.З. Ne Ыh vokю da sam zuьar. poslovicama i drugim tvrdnjama koje se odnose na sve ljude: One must оЬеу (ou'Ьei) one's psrents. br.

473

four hundred and aeventy--three

tour hunclred end aeventy~tour

474

svoje roditelje (Roditelji se moraju slu8ati). lпа6е је ovakvo one Ьоlје izЬegavati, jer zvuci pomalo .. u~togljeпo".

Znamo i za you u Ьezlit:nom znat:enju. From here, you свп see the whole of London - Odavde se moze videti сео Londoп. You don't sву such things to а lady- Takve stvari se ne govore јеdпој dami.
Upotreba tre6eg lica mпozine (they) ista је kao u па8аm jeziku: They sву he's /eвving his јоЬ- Kaiu da оп пapusta posao. Ne Ы trebalo da паm zadaje te~ko/:e пi upotreba Ьezlicпog it, koje odgovara па8аm З. licu јеdпiпе (i sredпjem rodu): lt's co/d todвy- Daпas је hladпo: lt was nice to see old friends - Bilo је lepo videti stare prijatelje; lt seems ... - lzgleda da ... 2. Paalv. - Кеd пiје паzпа6епо ko v!Ћi radпju, eпgleski pasiv najt:&ACe mofemo doslovno prevesti: The саг was stolen- дutomoЫI је (Ьiо) ukradeп. дkо је паvеdеп v!Ћilac radпje (s predlogom Ьу), takvu re6eпicu оЫспо prevodimo ndom aktivnom: The саг was stolen Ьу two young men дutomoЫI su ukrala dva mladi6e. This paper is read Ьу тil/ions of people - Ovaj list citaju milioпi ljudi.
Ье

How /ucky you are! - Bas si sre/:aпl How hungry 1 ат! ~to sam gladaп! What а тiseraЫe dву! - Kakav zalostaп dап! - Whвt noisy children!- Кekva Ьuспа deca! - What а /ot of people! - дlа ima sveta!
4. То mlaa zпaci pre svega .,promaMi" ili .,propustiti". Не shot, but тissed the tвrget ('ta:git) - Opalio је, ali је promuio cilj. Oon't тiss the train - Nemoj da propustiS voz. Cesto је i zпа6епје .,пedostajati". This jacket hвs а button missing - Ovom sakou пedostaje јеdпо dugme. 1 saw а man with а missing arm - Video sam t:oveka Ьеz ruke (eoveka s rukom koja nedos)aje).

1 pasiv moze Cвsto da ima Ьezlicпo zпа6епје: Drinks wi/1 not sold any тоге - Pi6e se vi8a пе6е prodavati. lt is said thet. . . - Kaze se da . . . Pasiv Ьеz pomocпog glagola imamo u natpisima kao Sto su English spoken (Govori se eпgleski) ili Wanted (doslovпo ..zeljeп", tj ... traii se"), прr. Wanted: в shorthend typist- Traii se steпodaktilografkiпja. lmajte u vidu da eпgleski rado upotreЫjava pasiv i od oпih glagola koji kod паs пе mogu imati taj oЫik: 1ат told this is the ьest hote/- Кalu mi (doslovпo: kazaп sam) da је ovo пајЬоlјi hotel. Не wss snswered Ьу sn old тап- Odgovorio mu је jedan starac (doslovno: Оп је Ьiо odgovoren od jedпog starca).
З.

Кеd је rec о psihickom .. пedostajaпju"' tj. ialjeпju za dalekom osoЬom ili mestom, eпgleska koпstrukcija је obrnuta od па8а. Mi pitamo .. Hocu li ti пedostajati?" а Eпglezi­ Wi/1 you тiss те? - doslovпo .. Но6е~ li me пedostajati?" 1 тiss ту chi/dren - Nedostaju mi (moja) deca. They тiss Englsnd- Nedostaje im Eпgleska (Опi zale za Eпgleskom).

5. Care (k<a): briga, staraпje. То tвke саге of (someone, something): briпuti se о (пekom. пe6emu).
Cвreful:

brizljiv, pailjiv. Ве careful! nemaran, nepafljiv. Carefree: bezbri.Zan.
То саге: brinuti se, mariti. 1 don 'f ti6e me se ~ta оп kaie. саге

Pazite'

Cвre/ess:

How charmlng (lekcija 123). (uglavпom

Uzvicпe receпice pociпju

what he says -

Ne

sa how . .. !

ispred prideva) ili sa whst . .. !

126th LESSON

475

tour hundred and 88V8nty-five

fow hundred and aeventy-slx

476

6.
о

То ault ј to flt. - оьа glagola se upotreЫjavaju kad је re6 ode6j. This ooat doesn 't suit те (sju:t)- Ovaj kaput mj ne prjstaje, ne stojj mj lepo. This ooat doesn 't fit те - Ovaj kaput mj njje ро merj. Th088 shoes don 't fit, they're too blg - One cipele nisu ро meri, prevelike su.

Telefonskj ј registarskj ьrojevj, brojevj dokumenata, hotelskjh sоьа ј sli6no 6jtaju se cifru ро cjfru, npr. 70556: seven-oh-five-five-six (jlj: seven-oh-<iouЬ/e five-six).

То suit se upotreЫjava i u prenesenom smislu. Any day will suit те fine - Bjlo koji dan aavrйeno оо mj odgovaratj. Would Tuesd8y suit you?- Da li Ьi vam utorak odgovarao?

7. То look llke ј to aouncl llke. - Znamo ve6 da to look (gledatj) znafj ј "jzgledatj". Glagol to sound (zvueati) upotreЬijava se za sluine utjske na jstj nafjn kao ј to look za vjdne. као Ato ka!emo She lookвd heppy (lzgledala је sre6na), moiemo re6j ј She sounded heppy- Ро glasu se fjnilo da је sre6na. Оп the telephone, he sounds like his f8ther - Na telefonu on jma iatj glas kao njegov otac. 8. llrofevl. - PodsвOOmo vas: brojevj godjna se fjtaju u dva dela, npr. 1723 kao 17-23 {seventeen twenty-three), 1980 kao 1~ {nineteen eighty). Uzrok tome је §to se u engleskom moie brojatj u stotjnama ј preko jedne hjljade, tako da npr. 3500 moiemo fjtatj kao thirty-five hundred (pored: three thoussnd five huпdred). U brojevjma godjna reC hundred se izostavlja, osim u onima koji se zavriavaju па dve nule: 1800 - eighteen hundred. U brojevjma od ... 01 do ... 09 takode se zaddava huпdred, npr. 1902 - nineteen hundred 8nd two, ali је u govoru obl6njje nineteen-oh-two Uer se nula fita kao da је slovo О - ou). Dvadesete godine, jtd.: the twenties, jtd. Godjna воо. pre n.e.: eight huпdred В. С. (Ьefore Chrjst) (Ьi: sj:). Godjna 1260. nde ere: twelve sixty A.D. (anno domjnj) (еј dj:)

9. lzrazl koj8 treьa zapt~mtltl. - 1. lt m8y 8ppe8r str8nge to you. - 2. We've Ьееп here for three 8nd 8 h8/f hours. -З. Follow те, wi/1 you?- 4. Let's go snd get some /unch. - 5. The porter wi/1 show you up. - 6. How cherming_ you look tonight. - 7. When he sings he sounds /1ke 8 mghtmg81e ('najtj 0gejl) ... with tooth8che. - в. He's f8r too busy. 9. Уои ought to stop smoking.
10. Prevod. - 1. То vam moie jzgledatj eudno. - 2. Ovde smo vel: tri i ро sata. З. Podite za mnom, molim vas. - 4. Hajdemo na rue&k (Hajde da jdemo ј nabavjmo malo rufka). - 5. (Hotelskj) noaa6 оо vas odvestj gore. - 6. Kako dratesno jzgledate veooras.- 7. Kad on peva, (to) zvuf1 kao slavuj ... sa zuboЬoljom. - в. Оп је ј prevj§e zauzet. - 9. Treba da prestane§ da pu§j§.

Languages аге the pedigree ot nations
su pedigre nacija.

(Samuel Johnson). -

Jezici

ZA PONAVLJANJE: 77. LEKCIJA (Revlalon)

126th LESSON

477

four hundred •nd aeventy-aeven

tour hundred •nd 8eventy-elght

478

Hundred and twenty-seventh (127th) Lesson
Тhе

Sto dvadeset sedma lekclja
Da li ti ne smeta ako ukljuCim televiziju, Dejvide? Htela blh da ~ujem (slu5am) vesti. - Samo izvoli (naravno da ne). Ovo је Bi-Bi-Si. (Sada) је Sasl sati i evo vesti. Vlada је danas objavila da ~ podneti ostavku. Premijer је to · objavio (nal:inio objavu) u govoru u Donjem domu danas ро podne. Qdluka је doneta s obzirom na nedavni poraz (u svetlosti nedavnog poraza) vladine politike cena 1 prihoda, . kao i nedavnih poraza u lokalnim izЬOrima za poslan•ke. Op§ti izЬori se o~kuju slede~g meseca. Gradanski rat u Rutaniji se nastavlja. Vojna hunta koja је proilog meseca sru§ila vladu . . . obratila se (apelovala је) danas Amer1c1 za vo1nu pomoc. Da se vratimo doma/:im vestima (opet kod kuce): zavriio se nedavni §trajk alatni~ara u Dagvudovoj fabrici automoblla.

news

1 -

2
З

4

5

6
7

8
9

Would you mind if 1 turned on (1) the televlsion, David? 1 want to llsten to the news. - Of course not (2). This is the В.В.С. lt is six o'clock and here is (З) the news. The Government today announced that it would reslgn. The Prime Mlnister made• the announcement in а speech to the Commons (4) this afternoon. The declsion was taken• in the light of the recent deleat of the Government's Prices and lncomes policy (5) and вlso recent deteвta in local by-elections. д General Election is expected next month. The clvil war in Rutania (6) contlnues. The mllitary Junta which last month overthrew• the Government appealed today to America for mllitary aid (7). дt home agвln: the recent strike Ьу tool·makers at Dagwood's Car Plant has flnished.

2 3
4

5
6

7 8
9

ОВЈАЙNЈЕNЈА

PRONUNCIATION

(1) То turn: okrenuti. То tuгn оп: ukljufiti (ap~rat, lampu)_. p~titi (vodu). То turn off: iskljufiti. Ako је ret о prek1dafu (а swttch. IZQ. swif). ka!e se i to switch оп i to switch off. . (2) Tamo gde Ыsmo mi pitali ..Oopu§tate li .... " ili .. ~_ogu 11 · Englezi oЬieno potinju pitanje sa Оо you mtnd . ..:. (1l1 w_oиld уои mind . . .) - lmate li neSto protiv ako ... Otuda odrefn1 odgovor (Ne, nemam niAta protiv) ima u stvari vrednost n~ po~rd~og. Pazite da па ovakva pitanja ne odgovarate sa "Yes ',Јег btste tllпe odblli moiЬu umesto da је prihvatite! (3) Niste zaЬoravili, nadamo se, da је news jednina uprkos zavrtetku

(4)

S~l:eni oblik od the НoUS8 of Commons (Donji dom britanskog
pa~amenta: gomji је Т11е НoUS8 of Lords).

127th LESSON

479

four hundred and aeventy-nine

tour hundred and eighty

480

10 11

12
13
14

15

The men аге expected to return to work on Wednesday. А gorllla escaped from London Zoo and attacked four passers-by. lt was later recaptured safely (8) and returned to its cage. А 8p0kesman for London Zoo said that the an1mal рrоЬаЫу felt' lonely. Flnally, the -ather forecast: the night will Ье fine with scattered showers (9) in the North. And that is the end of the news.

10 11 12 13 14 15

OЬ>kuje se da 6е se radnici (ljudi) vratiti na posao u sredu. Jedan gorila је роЬвgао iz londonskog Zooloskog vrta i парао Ь3tiri prolaznika. Kasnije је Ьеz teAko6a (ЬezЬedno) ponovo uhva6en i vraten u svoj kavez. Jedan predstavnik londonskog Zooloskog vrta rekao је da se !ivotinja verovatno ose6ala usamljena. Kona6no, prognoza vremena: no6 Ь> Ьiti lepa (fina) sa mestimiCnim (razbacanim) pljuskovima na severu. 1 to је kraj vesti.

O~NJA (nastavak)

----

~k1~P~ · · · ~end a't~kt f~: 'pa:sazbai. - 12. ri'ke~ 'seitti kc"dt ... '~k=:d 'iau:Z: · • ба 'enaml · · . 'lounli. - 14. ·rainali ба ·wc& ··fa:k~ :si

(5) Politika је politics, ali u smislu programa ili na(:ina rada (kao u izrazima politika cena, stmЬena politika i sl.) kal:e se policy. lsta ref, inate, oznatava i "polisu" (osiguranja).

(6) lzmiiljeno ime.
(7) Aid је zvani(:no organizovana pomoC (vojna, drfavna, pomoC unesretenima i sl.): inate se ka2e hвlp. (8) U engleskom se mnogo upotreЫjavaju pridev safe (ЬezЬedan) i prilog sвfety. Аге these stairs sвfв? - Jesu li ove stepenice sigurne (nisu li opasne)? - We вrrived sately home- Stigli smo

EXERCISES

k enough to •nswer these queations. now
Flll ln the mlaalng worda:
1· Ја
the

Ьеd. - 2. ln the l•ght of recent proЬ/ems, the director has realgned. - 3. А General Election is expected next month. 4· Are you WOmad aЬout the strike? - 5. You alreody

1. Would you mind turning off the teleVtsion, 1 want to go to

kuCi

Ьеz proЫema

(zdravi i l:itavi).

(9) Shower је nagla ki§a, pljusak; ista ree zna(:i i tu~. То take а shower: istu§irati se.

t:esto g/вdат televiziju,

s/i niksda ne s/UМ.m vesti

1 often

the television, but 1

2. Ako vlsdв Ьude оtюгепа, moismo otekivsti stroge теге
(po/11/ke).
lf the Government is strict . . . . . . . . . . , we can

AUENJA ZADATAКA
1. Mollm te, lekljuti televiziju, ја hotu de idem na spavanje (u krevet). - 2. S oЬzlrom na skoraAnje proЫeme, direktor је podneo ostavku. -з. ldu6eg meseca otekuju se optti lzЬori.- 4. Da 11 se Ьrine§ zЬog ltrajka?- 5. Vi vet dovoljno znate da Ьiste odgovorili na ova pitanja.

127th LESSON

481

four hundred and eighty-one
REЙENJA ZADATAКA

four hundred and eighty-two

482

3. Mord nвuёiti dв hodвA pre Г1f1g0 Ato (ZB}leliS dв t!CiS.

(nastavak}

You

learn

Ьefore

to run.

1. watch - never llsten to - nвws. - 2. over1hrown - expect policies. - 3. must - to walk - wanting. - 4. ever - feel lonely away. - 5. Making - easy- wouldn't- one.

4. Ako se iksd oseCd usamljen, dodi odmah do тепе.
lf . . . you . . , come and see те straight

5. Lako је ddati (prвvitl} govor, ali јв ne bih volвo da ga driim
(dв nвprsvim jedвn).

Ako se sluiite snimkom, prвtite najpre tekst uz pomot knjige, imitirsjuCi izgovor и seЬi; potom gв slulajte viAв putв, dok ~ budete и stвnju dв ьеz 6itвnja s...e rвzumete; kon«no pro6ltвJte glasno
svвku

ret!enicu.

Ьвz ротоСi

ploCe

(kasвte).

а speech is

. . . . • but 1 . . . . . . . . like to

make

V. PONAVLJANJE: 78. LEKCIJA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hundred and twenty-elght (128th) Lesson .
Problems

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sto dvadeset osma lekclja
ProЬieml

Pacijent. - Doktore, pomozite mi. Ја stalno govorim sam sa soьom.

2

1 2
з

Patient. - Doctor, help me. 1 keep' (N.1) talking to myaelf. Psychlatrist. - Don't worry, sir, it's not uncommon. ln fact, thousands of people do
it.

з

Psihijatar. - Ne brinite, gospodine, to nije neuobl~a­ jeno. $tavi§e, hiljade ljudi to rade. Pacijent. - Da, ali, doktore, vi ne znate (ne uvi.,ate) koliko glupo zvu~i kad govorim (koliko glupo
zvu~im)!

Patient. - Yes, doctor, you don't reallee how ltupid 1 sound!

PRONUNCIATION

'pf'Qbl~z. -

1. 'peiЬnt. -

2. sai'kai~trist ... лn'k:nn~. - 3. ri~'Jaiz hau

128th LESSON

Ја ne verujem u ЬОgа. а takode i .. Кakva lteta! .. Stonв Age: kamano dоЬО. ali hramlje. nikad ne pijem. Hello. Тhв Midd/o Ages: srednji vek. а u stvari nije... а kad sam daleko od njih.С.replled the pstient. . but she limps. Ne. What. Whвt is 9.2. .4. а psychlatrist asked his patient а fiew standard questions. c1df1Z. . Nisam ga video vet Citavu v&enost: је 11 doЬro? 128th LESSON . dwa:f.5. 1 don't need to drink•! Your glrl-friend is good-looking.3.Io Ы. 1 haven't seen• you for ages (1 ). 1 haven't seen him for eges: is he well? 0:. nisam te video ve{: titavu vetnost! Uzmi ne~to 9 - 9 10 11 12 13 14 - za piee. . . Mcde znatiti (kao ovde) i . Ро govoru.smatrati da је (ne6to) doЬro". Sta. . smatram da nije u redu da pijem pred (svojom decom. Не sounds intalligent.. ali ја sam protiv pozajmljlvanja novca. the dwarf could Ье а girl .8. What is the dlfference Ьetween а llttle Ьоу and а dwarf? . .he asked. l'm oorry. "opoha". thanks.odgovorio је !"'Cijent. Upravo smo popili sav tvoj viski..Really? Why not? Well.1.2. nemam potreЬe da pijem! Tvoja devojka је lepa. Heven't you ever Ьееn to а psychlatrist? You should. aa:l. Samo kad hoda! 10 11 - 12 13 14 'sti~. 4 5 6 7 8 - Prilikom (njihovog) prvog susreta.5. 1 don't Ьelleve in (2) drlnking• in front of ту chlldren... hvala. What а plty! .7. ftl\nt...pi~ OВJA$NJENJA (1) Age (eid!) znati "dоЬО". EXERCISES 1.Zbllja? Za$to ne? Рв.came• the reply. wa:ks. na primer? Ра.Ьeskrajno dugo''.l don't Ьslieve in tвlking to strangers . - the child's вgе? . Only when she walks! ai aaund. but 1 don't Ьelleva in lending money.vekovima".С. (2) То Ьtllieve in mcde imati doslovno znatenje.. Have а drink. 1 never drink•.11. godine starosti". . Moglo Ы da bude mnogo razlike . Zdravo. 2ао mi је. 'stend~. -з. a'wci. but he isn't raally. patuljak Ы mogao da bude devojka (devojcica)glasio је (doAao је) odgovor. for exemple? Well.Ја smatram da ne treЬa razgovarati s nepoznatim ljudima.5. Ыti pristalica (notaga)". kao u: 1don't Ьe/ieve in God. limps. Zar niste nlkad Ыli kod psihi}atra? TreЬI. We've just drunk all your whlsky. on izgleda intetigentan. jedan psihijatar је svom pacijentu postavio (upitao) nekoliko standardnih pitanja. Kakva је razlika izmedu malog deёaka i patuljka? pitao је.Којi је uzrast deteta? lzraz for ages znati . . No. Rdi!NJA ZADATAКA 1. ia:'za:mpl.483 four hundred and eighty-three tour hundred and eighty-four 484 4 5 6 7 8 - At their first meeting. . There could Ье а lot of dlfference .4. and when l'm away (3) from them.13. .12.

laat . idiametik. LEKCIJA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and twenty-nlnth (129th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto dvadeset deveta lekclja Nelшllko ldloma па few idloms 1 Evo nekoliko idiomatskih izraza koje Ьiste mogli 1 2 з Here are а few idiomatic expressions you might meet' (N.whlle.Ьetween.. Primetili ste svakako da vic о patuiJku nije mnogo uьediJIV u prel/()(ju....<1watf(kao i friвnd. .485 tour hundr8d and eighty-tive Квkvв јв rвzlika izmвt1и tour hunc:lred and eighty-alx 486 Fln 1n 1118 m1881ng worda: 1.gume" i . наvе . . . she looks. Каkо опв tвро iz(ll«<в.course . u zna6enju . 2 з nai6i kad odete u Englesku. ts going ... . . video sam ga prollog _ (3) Znamo vot away uz glagole kretanja: 10 go away. What. .. When the cвt's вwау. l've got piпs апd needles in my foot. in drinking and she doesn't з. . Mote se upotreblti i uz glagol to Ье..3.need to drin~. . рвтеtпо . Ноw 5.4.. secrвtвry i ЬеzЬrој drugih •men1ca) '1821 pod)ednako za muAkarca i za 1enu.pt~"? а i kako govori (ZVIXi).2.. prais 129th LESSON . Оп Не nije pristвlicв piCa.1. doesn't ~teve ..Nвrвvrю.5. . are .saw htm .. . mi§evi 6е se igrati).seen him .. SuviAe dugo sedim: noga mi је utrnula (imam eiode i igle u svojoj nozi). the mic_e (mais) wi// play . miAevi kolo vode (Каd ЈО ma&a daJeko.Каd matka ode. ..otil:i.. .з... .1.."? OВJAiNJENJA (nastavak) 2. 1 . PRONUNCIAТION fju: 'idi:m1z.after. .. REiENJA ZADATAКA (nastavak) . intelligent she is the difference .. " and а . .odsutan". ..away.odleteti itd. kuCi dok mi Ьudemo odsutni? Who . se Ьrinuti о 4.rubЬer roЫJer. ? ZA PONAVLJANJE: 79. in'said aut . Не put• оп his пеw coat lnside-out апd you could see• the prlce-tag. pinz ltDd 'ni:dlz.. Оп је obukao svoj novi kaput naopaeke (unutra-napolje) 1 mogla se vldetl nalepnlca s cenom. ..2) wheп you go to England.Thursday..daleko" ili .how . l've Ьееn slttiпg' dowп for too loпg. . U engleskom. poito nета ~ramatiekog roda.pretty .. you recendy? - Of . .. 10 fly away . а ona пета potreЬe da рiјв. and . Jestв -Ко 6е li ga skoro vidвli?.souncls. to look the house we 1.

re6eno о no!evima i drugim ~rim predmetima. morate ispru!iti ruku da Ы autobus stao (da Ыste u~iпili da autobus staпe). Nadam se da uskoro moZemo da jedemo. namestiti. ali ima јаdап роsеЬап trik (caka). moriti gladu' ·..Најdе. sposobnost (Не has а knack for these things . Му huaЬand doesn't undera18nd' me. 'ara:ntid. therв's nothing to it ... fru:t . а u stvari је Ьiо bez preЫjene pare. samo ро seЬi razumljivo.. pokuiaj. (5) (8) (7) (8) 129th LESSON . . to је sasvim lako.а: knack (2) to it.. he takes' те for grented (4). koji је svaku stvar пazivao pravim imenom (пazivao aiov aiovom).umirati od gladi''.$ta se daje? (u bloskopu.. etc.poludeti. Umirem od gladil tca:... ri'kwest.6. (2) Knack је familijarna rel: koja ili oznal:ava veblinu.): ugasiti vatru (cigaretu. but she couldn't stand' (6) the idea of throwing' it аwву. but 12 12 We will have to put' off the meeting untll next Тhuraday. · lf you wait for а bus at а request stop. 11): odgoditi. pla6ate odmah (u gotovom) 50 fuпti а potom 16 mese~пih rata ро В funti. lt's not dlfficult to do. Не 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 Не pretended to Ье а millionвlre.). daun.1. Moratemo odlo!iti sastaпak do slede6eg ~etvrtka. pozor~u 1 sl. То put out: izneti.. izЬaciti. who called а spade а spade. lzraz therв is . дll the fruit had gone Ьаd (5). Kad kupujete па otplatu (kradit). ЬIAnt •. Sve se vote pokvarilo. Сете оп.. pokloniti. you make' а down-peyment of flfty pounds and then sixteen monthly inatalments of eight pounds.. Primenjeno па ljude znati iskren. бi ai'dia QIIJMNJENJA (nastavak) (З) То put out (4) put оп: staviti.4. since noЬody is free. but there's . l'm starved (7)! Bio је vrlo otvoren Covek. Мој muf me ne razume. isuviAe se пavikao па mene (i ne prime6uje me). То put off (rel:enica br.9.izgladnjivati. obuCi. То go Ьвd: pokvariti se. togomвd ili to go crвzy ('kreizi). То tske (something) for grantвd znal:i primiti (neAto) kao obll:rю. otvoren.On ima smisla za te stvari) ili odgovara ndime "trlk"..5.. То stand: stajati. "Моs". znati tup. вc:tually he wes broke. Као prelazan glagol znal:i .). to stand something: podnositi netto. itd. 'hai 'ро:Ьs •.1. r1pr. poAto пiko пiје slobodaп. S pridevima nвgativnog znal:enja glagol to go se upotreЫjava u znal:enju . ьвz dlake na jeziku.487 tour hundred and eighty-eeven tour hundred and eighty-elght 488 4 5 6 7 8 9 was а very Ыunt (1) man.З). umreti") znal:i . istruliti. То stsrvв (od istog korena kao i nemal:ko sterЬen. То one's hвnd: isturiti (ispru2iti) ruku.postati''. try. Vk:leli smo u istom smislu i glagol to Ьssr. odatle ovde pasivni oЬiik. OВJMNJENJA (1) 8/unt. nek. 1 hope we can eat• soon. When you buy' оп hlre-purchase.. you must put' out (З) your hand to make' the bus stop (N. to it takocSe se odnosi na teAkot:u ili lakol:u nekog zadatka. 'МAn&li in'$tl':lmaots. Ako tekate autobus па prolazпoj staпici (staпici па zahtev). ')мilllant ••. То grant: dodeliti. i otuda olako shvatati Ш potcenjivati. What"s оп?. То пiје teAko (uraditi). Оп se pravio da је milioпer. "caka"... ali опа пiје mogla podпeti pomisao da ga Ьасi. То put out а fiгe (а cigarвtte. apeid.

. what you want (like). mвni је sasvim svejedno . 'spo:tska: . 1 can't . l've got pins and needles in my foot.put. ~ta se ove nedelje daje u . ..care at of the month.too. - less.. .1:1.the end . . 13 14 Tata me је pitao da li hocu sportski auto ili jahtu. З.488 tour hundred ancl eighty-nine tour hundt8d and ninety 490 13 14 а D8Cidy asked me if 1 wanted а aports-car or yacht. 5. . . 1 can't stand up. there 's а knack..l'm broke. Posle nedeiJu dana. Pszi! Nemoj da navl. What's on (8) at the Gaumont this week? lt doesn't make' any dlfference to те. . Uvek kuЬurim s novcem pri kraju mesecв. . 1 couldn't REIENJA ZADATAКA to Ье an expert. but (to it). l'm always .3. harcl up . sli ima jвdan trik. Nlsam јео vet: nedeljama. . (ionako) sam Ьеz para. pri'tendid. FUI ln the mlulng wonla: 1. . Mole:f dв rszЬi}tМ 1ta hoCeA..4. .2.2. that man when he You can break . Не always puts off his dentist's appolntments. utrnula mi је noga. Potpuno mi је svejedno (ne blh mogao da marim manje).3. 2. sta:vd. .4. .N!!fm (stavil) rukllvice naopatke.3. . your gloves on ZA PONAVLJANJE: 80. all the fruit had gone Ьаd.ra. 'IOUIШ'nt .13. Ovaj not је tako tup dв ne6e da se6e. av 6rouiq.inside out. 1haven't eaten for weeks.pretends.14. То nije tвlko. sve vo6e se (Ьilo) pokvarllo (ietrulllo). Ne mogu d8 podnвsem tog /!ollflirJJ kad se pravi d8 је struCnjak.•• ba:d лр. LEKCIJA 129th LESSON ..5. Ne mogu da ustanem. Ме 1. EXERCISES 1. . natla krpa zakrpu. nemam para.10. lt's not difficult. 1 ја. .. This knife is so Ыunt that it won't cut.4.. . Gomonu"? Meni је to svejedno. l'm hard up. 5. 'h:zdisina 'nout»di..11. Ве. .5.. careful! Don't . 4. jat. .-2. 1 couldn't care less. Blrds of в feather flock together (ptice jednog pera jate se za)edno): svaka ptica svome jatu. stand . 1. Alter а week. .. .. On uvek odla!e preglede kod (svog) zuЬe.

1'11 gilftl you в lift to the stвtion.voziti se auto-stopom.. We lhoroughly enjoyed ourselvea. but aometimes а Ыt too qulet. (З) То hitch-hike (ili.Ја nisa.you know· what Joan is likeand it seems that atudent life has changed from the life you and 1 knew·. popril:ati.481 tour hundred ancl ninety-one tow hundred and ninety·two 482 Hundred and thirtleth (130th) Lesson Letters (N. naprosto to hitch) .. SavrAeno smo se zaьavljali (uzivali). maik. А hitch-hiker (ili в hitcher): auto-stoper. povezli smo jednog auto-stopera jednog mladog studenta koji se vra/:ao na univerzitet. We had а long chat (4) . At the weekand. Onda nam је rekao da ne pohaaa predavanja nego da provodi vreme pripremajuC.. we gave· а lift (2) to а hltch-hiker (З) .i polititke sastaпke. ju:n~·v~:s.. Ato sam ја uvek zamiAijao da ima neke veze s majmunima. Then he told' us that he dldn't attand lectures but spent' his time preparing polltical meatings. too.OdveACu vas (odЬaciCu vas) do stanice. For а start. povesti ga.- З. he goes to demonatrations. momak (dete) је studirao . 'stлdiiiJ iz 'kwai~t. 'sz. aim 'raitiq. s~:ts. PiAem da Ьih tebl i tvojoj Zeni zahvalio Sto ste nas ugostili proAiog vikenda. Dragi Majk. t ЗOth LESSON . Na putu ku/:i. (2) А lift је inaee -lift.6. 4 5 6 7 8 9 10 11 OВJASNJENJA {1) То have someone (podrazumeva se at home). tct. Dear Mike.- . hil 'haikQ .b~:bz 1. Као prvo (za potetak).8. lt was nice. i Ьilo је tako lepo ponovo videti tеЬе i Meri. Life in the auburЬs is qulet.. '6Qrali in'dbid.. to see• London alter all this time. prijateljski razgovor. 4) 1 ln this lesson and the next one. Zivot u predgraciima је miran. Dugo smo /:askali .5. l'm wrlting' to thank you and your wife for heving (1) us last weekend. в chat: Caskanje. ali pokatkad i previAe (maltice previAe) miran. u naie vreme. ugostiti. 'sou!l (5) То hвve to do with: imati veze sa.а young lludent going back to univвrsity. 1 had nothing to do with that scandal . socijalnu antropologiju". ali to give someone в lift znal:i primiti nekoga u kola. teindtd. and it was so nice to see• you and Mary agaln.. Bilo је lepo i videti London posle ovoliko vremena.primiti.zn&A kakva је Dloun i izgleda da se studentski !ivot promenio u odnosu па onaj zivot (od zivota) kakav smo ја i ti poznavali. Preko vikenda ide па demonstracije. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 at dlflerent sorts of letter. the kid was atudying "Social Anthropology" which 1 always thought' had aomething to do (5) with monkeys.m imao nikakve veze s tim skandalom. 2.- Csskati.9. Оп the way home. (4) То chвt: PRONUNCIA TION 1.»ti. we will look 1 2 з Sto trldeseta lekclja Plama U ovoj lekciji i u sledeeoj pogleda/:emo razne vrste pisama.

has wrttten. would it? Do 1 sound old and intolerant? 1 suppose 1 am. Не owns three houses and two oports-cars. zar 14 15 Da li ti se {:ini da sam (zvutim li) star i netrpeljiv? Pretpostavljam da (i) jesam. Njegova autoblografija napisao.of which. od kojih su dva Ьila (upuCena) prijateljima. . i sa }adovoljstvom oCekujemo da vas We to seeing you ourselves and we EXERCISES 1. пета nikakve veze s romanima koje је . lzgledam /1 umoran? Nisam mnogo spavao и poslednje vreme. . . autoblography has nothing the he AE!tENJA ZADATAКA 1. His . We will put off the meeting.5.. When 1was at school.1. 2. Nв putu kuti. Srdacni (najljubazniji) pozdravi teЬi i tvojoj zen1. 11.5. 12 13 U na5e vreme (nas dan)...3. it wouldn't have Ьееn allowed. . We three letters. . .to do with . ~en6ra'tюlж:I1i . -З. to ne п е? Ьi Ьilo dozvoljeno. David. in't. LEKCIJA 1. Hvala joS jednom za va~ gostoprimstvo.2.493 tour hundred and ninety-three tour hundrecl •nd ninety-tour 494 12 13 14 15 ln our day. ZA PONAVLJANJE: 81. On ima (posedщe) tri kuCe i dva sportska automobila. really .novels . Оп the way home we had to stop at а aervice atation. pri'ptariq pa'litikl. Thanks agaln for your hospitality.11. 'kaandast r•'aa:dz. Yours. the way home.~~­ look . Kad sam ја Ыо u §koli. То nema nikakve veze s toЬOm.hitch-hiker. since nobody can attend. . a'tend a'laud.look forward again.4. .haven"t slept. . that would not have Ьееn allowed.10. Klndest regerd1 to you and your wife. de~an'strei.13. zapravo. wrote..»Ьnnt. . Do 1 tired? 1 zaЬavljali much recently.2. Odlo!iCemo sastanak.. Napisali smo tri pisma. hO)Spa'uelati. - 15. lt has nothing to do with you. 4... poSto niko ne mo!e da prisustvuje. tvoj Dejvid. povezli smo jednog auto-stopera.. to nije (ne Ы) bllo doZ'Юijeno. i radujem se Sto Cu vas оЬоје uskoro opet videti. 'lckЬz . thoroughly enjoyed .5. 1ЗOth LESSON ..4. 2. . we gave On to а з.. Odlitno smo se ponovo vidimo. two were to frie"fldS 1. . Flll ln 1he mloolng wordl: 5.а lift. 'mлokiz.hnz. . and 1 look forward to нeing' you both ageln soon. Na putu kuCi morali smo da stanemo na servisnoJ stanici. 4.

.1. :мi'va:tismont . 3.ica). marta. 1 am twenty-three years old (З) and slngle.)m sant 'dtr.. S po~tovanjem (Va~a verno). Bila sam sme~tena (bazirana) u oЫas1i Bordoa i radila sam za jednu izvozno-uvoznu firmu. . red . 'pa:fektli. Ьоu6 .. sitju'eibnz 'veikant 'k:. Nadam so da cu Ьiti pozvana (da се mi se dodeliti) па razgovor. live in London and own а саг.495 tour hundred and ninety-tive tow hundred and ninety-81x 496 Hundred and thlrty-first {131st) Lesson А Sto trldeset prva lekclja Jedno poolovno plomo businell letter • 2 З 1 2 Today we see• а letter from someone who is applying (1) for а јоЬ: Dear Sir. Yours falthfully. ..dЬn . Po~to sam zavr~ila (kvalifikovala se sa) koledt Sent Danstens za sekretarske poslove 1974.•. poust O)V bai'lina~l . 1 also type and know' both English and French shorthand.. 'kAm· veC poznajete nepravilne glagoJe? Ne zatюravite dв ponovite njihova tri oblika svaki put kad naidete па zvezdicu. то apply for а ЈОЬ: konkurisati za zaposlenje.6. 4. After qualifying from St Dunstan's Secretarial College in nineteen seventy four (1974). as my firm is Ьeing taken' over Ьу а French company. Dok (sam Ьila) tamo.. 4 5 з 4 5 6 7 8 9 10 1 wish to apply for the post of Ьillngual secretary which you are offering. taip . . (2) An adveгtisement је oglas ili (pojedina~na_) rekl~ma. Моlьа: an appUcation. 'h'l:thend. Upravo sam pro~itala va~ oglas u "Tajmsovoj" rubrici "Ponude zaposlenja" (Uprafnjena mesta). 1 hope 1 may Ье grвnted an lnterview (4).nstanz sekn't&arial 'kolid!. usavr~ila sam svoje (znanje) francuskog. 1 worked for two years in France. eesto _se skraCuje u adveгt iti samo ad (smвll ads: malt oglast). lmam 23 godine.5. ~:"dou 'ri.9. Zetim da se prijavim za mesto sekretarice sa znanjem dva jezika koje vi nudite.)lam. neudata sam. Ьeist . Zivim u Londonu i posedujem automobll.• 'imsю:t 'eksfr. .):t fa:m. While there. ..1. . Marjorie Watson (Miss) 6 7 8 9 10 Danas cemo videti (vidimo) pismo od nekoga ko konkuri~ za posao: Dragi gospodine. То advertlse ~ini li vвm se da sada PRONUNCIATION t.. koji perfektno pi~m i govorim. OВJA$NJENJA (1) то appfy: primeniti. 131st LESSON . Bicu sloЬodna od 23... godine.. 1 perfected my French which 1 write' and speak' perfectly. "kWOtlafajiQ fr:... 1 have just read' your advertisement (2) in the "Situations Vacant" column of the Тimes. . a'plajiQ. Takode kucam na ma~ini i znam i engtesku i francusku stenografiju. buduci da moju firmu preuzima (da moja firma blva preuzeta od) jedna francuska kompanija. oun... radila sam dve godine u Francuskoj. 1 will Ье free from March the twenty-third. 1 was based in the Bordeaux region and was working for an lmport-export firm. Mardtori Votson (gospo.7: pa"fektid • .

. On је hteo da do&tm u 10 sati ali ја nisam mogao.4. 1. hvala vam §to ste tako brzo (hitno) odgovorili na na§ oglas. reklamirati. Ьns'pondans. D!on Hajnd. . Pitanje је. REЙI!NJA ZADATAКA 2. 1 have After decided work with you. Do you know English or French ohorthand? . Here is the reply she recelved: Dear Miss Watson.11. John Hind 10. Bi6u sre6an kad se ova lekcija zavr§i. 1 EXERCISES 1. 1 want you to reply Ьу return of post. osim Dloun koja је gledala ('aiOvetaiz): oglaAavati. 'pr. u engleskom је interview i razgovor na koji se pozivaju kandidati za neko zaposlenje.2. lskreno va§. BiCu sloЬodan ье Joan who the window. so to our 131st LESSON . . . su pol:eli da pi~u. 1 will Ье glad to give• you an lnterview and а short test in Ьillngual correspondence.. _ (З) Malo zvanit:niji oЬiik. . marta u 1О sati. haind. .2. u oblt:nom govoru reklo Ы se samo 1 ат twвnty-thrвe.3. . od trideset prvog.4. kan'fa:m .- li. 'ara:ntid an 'intavju: . . .~~~==!\ О.will Ье glad when this leoson is llnished.:. Jeste li neudati (neo!enjeni) ili udati (o!enjeni)?. lf you would like to come• to my olfice on the twenty-third of March at ten o'clock. from the .'fci6fali 'ma:dtari 'w. i u jednom i u drugom slut:aju: Ноw old вrе you? (4) Mi smo ovu ret pozajmili samo u novinarskom znat:enju. 1fP. Svi (svвko) (nвpolje) kroz prozor.. your odlutio sarh da radim s vama. Ho6u da odgovori§ povratnom po§tom. Thank you for .. ЬiСе mi milo da vas primim na razgovor i da vam dam kratak test iz dvojezi~ne korespondencije. Thank you for replying to our advertisement so promptly. 5.. PuЫicity (р t\Ьiiseti) је naziv za reklamu uopAte.5.Both. Yours sincerely. . ri'ta:n ••.14. . Нvвlа vam ~to ste tako Ьrzo odgovorili па па~ oglas. upotreьtjen u pismu. Flll ln the mlulng wordo: 1.. Evo odgovora koji је doblla: Draga gdioe Votson. .tsan. Znate li englesku ili francusku stenografiju? .3. Please conllrm this appolntment Ьу return of post or Ьу telephoning my secretary. . Molim vas potvrdite ovaj termin (sastanak) povratnom po§tom ili telefonirajte (telefonirajuci) mojoj sekretarici. дrе you olngle ог mвrried?. our 4. Posle OВJAIINJENJA (nastavak) ~itanjв vdeg oglвsa.mpt- 11 12 13 14 15 Mo!da се ona imati srece.:. naM kompanfja је ьankrotirвla.497 fow hundred and ninety-aeven four hundred and ninety-elght 488 11 12 13 14 15 Perhapl she will Ье lucky. sin'siali .AI OU> ~ 'tW ? ~ni. дkо blste !eleli da dodete u moju kancelariju 23.f~==. Не wвnted me to come at ten o'clock but 1 couldn't. l.ОЬе.. • . 4f. started looked з. . .15. has gone Ьankrupt. 1 .

e.'noutis . reading .ad (advertisement).thirty-first.out of. and it woгked. it is better to Ье as direct as n0 frills or extravagant salutations and the style is plain (1 ). 1. Jednostavnost se uvek isplati. Aurak Ш paAenOQ. U zvani~noj prepisci Englezi upotreЫjavaju mnogobrojne skra~nioa.. . zet.'spel:ali_ 'Ьizn:as. "Fог example" is wrttten' "e. ali nije. . replying . mother-in-law· taAta Ш svekrva. itd."..3.e. i to је uspelo (delovalo). i doЬiCet razgovor (prisustvuj posso. .to.5.3." (fгom the Latin id est). 17 7 PRONUNCIATION ~· . zaova. dodi razgovoru). There аге 2 3 4 5 6 7 4 5 6 Jeste li primetili kako је jednostavan Ьiо stil poslednjeg pisma? U engleskom pismu. а naro~ito poslovnom (pismu). ЬrАI:Ь 1n Jn:. wШ . 10. frilz n: iks'trevagant seli:a tcJI:anz. and especially а buslness letteг. јоЬ.. "Na primer" se рiйе . Everytюdy (everyone) writing. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-second (132nd) Lesson More about letters 1 2 З •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset druga lekclja Jot о plemlma Did you notice how slmple the style of the last letteг was? ln an English letteг. . Ьоlје је blti йtо neposredniji.." (3). Za sve rodake stetene putem braka upotrebJjava se skupni izraz in-laws tazblna.. .4. reCenicu br. sim'plis:ati.e.. h1st:ar1 . ." (od latinskog id esf). son-in-Jaw: zet (kCerkin mu!).6.499 four hundred end ninety-nine па five hundred IIEЙENJA ZADATAКA (nastavak) 500 5.advertisement .5. Simpllcity always pays. --. sister-in-law: svastika.. а stil је jednostavan. Nema nikakvih ukresa (ki~nja) ni ekstravagantnih pozdrava. Konkuriti za zaposlenje. w:a:kt.promptly .g.4. ln offlcial correspondence.2.company. the interview. but she did not. Apply for attend . the English use many abbreviations. . :а'fЩ 132nd LESSON . daughter-in-law: tast ili svekaг.).free. . except. (2) Brother-in-/aw: dever.. i. OIIJA$NJENJA (1) V. ~t~il. lekciju 104. possiЫe. Our Miss Watson could have wrltten• her life hlstory ог talked aЬout her brotheг-in-law (2). "То )est" se pite "i. and you'll the the јоЬ.2. That is to say" is wгltten "i. Nata gospodica Votson mogla је da napiйe svoju tivotnu istoriju Ш da prita о svom deveru (~uraku. itd. .g.get (have). ZA PONAVLJANJE: 82.

5. а D. to uvek deluje.S. rnsster of science znati magistar nauka. Vermut se u Engleskoj ne pije mnogo (naAlrokO). . (11 is used malnly on the raИways.3." da оzпаоо jutro (prepodne) а . mora§ mi kupiti marku.S..S.д. but she did not.. Ret morning. Sc.g.4. the Oueen draws• up an "Нonours List" which decorates people who have glven • иrvice to the nation. ai i: . pored "jutп( znafi i . ~ (nastavak) (З) Od latinakog ~. She could have helped him.. .m. you must buy me а stamp." za ророdпе i ve~e.Victoriв Cross (krst kraljice Viktorije) visoko )е civilno odlikovanje. REAENJA ZADATAKA 1. You must never use abbreviations when speaking. .: 10.5.. a~ri:yi'eiЬnz 8 9 10 11 12 Rа~uпапје (Caвovпik) па 24 sata пiје uobl~jeпo (~iroko upotreЫjavano) u Britaпiji. You should have Ьееn more llmple.O..O.." to lndicate the morning and "p.З. .00 a.O. TreЬelo је da bude§ jednostavnljl.arts). kao В. grвtiв . апн l~ac." (6) or any of the numerous mllitary or civllian decorations. prepodne". 'ind~ 13....4.9.. 'ЬеЬiа av a:ts . ili ma koje od mnogobrojnih vojnih ili civilnih odlikovanja." (4) for the afternoon and avening.. kraljica sastavlja . _'nau:maros 'militari а: si'vilian deka'reibnz. i: dti:.C. in'sted . . 9. p.m. ili D.m. (6) V. (5) 8achвlor Ј8 stepen koji se doblja di~omom (iz humanistitkih EXERCISES 1.00 a. it always works. (diplomiraпi stru~пjak) ili М.30 p. Skraooпice se samo pi~u.. Ako ho6ei da ti potaljem doplsnicu. ali nije.. which might explaln why the trains are so often late!) So inatead English people write "a. Sc. (magistar пauka)." (Master of Sctence) (5). a. like В." or "D. ~to Ьi moglo da objasпi Шtо vozovi tako testo kвsne!) Tako. . 11 you waпt me to seпd you а poat-card.10. 9..m.2.primera radi... e.m .30 p.. · 17' 132nd LESSON . 'ma:sta av 'sai:ms. 13 14 OВJASNJENJA (nastavak) w~adla ju:~..В. (Bachelor of Arts) or "М. ili ро starom nazivu "umetnosti" .. Mogli blste takocle da пaidete па V. . ... post meridiвm posle pod~. mo1nli .: 10. (UpotreЫjava se uglavпom па felezпici. прr. ei em keat .501 five hundred •nd orw five hundred •nd two 502 8 9 10 11 12 13 14 The twenty-four-hour clock is not wtclely used in Вrltain. Dvaput godi~пje.· .. ... Listu powti" kojom se odlikuju (koja odlikuje) ljudi koji su slu:!ili (dali uslugu) пacij'i.2. 'letan. (4) Od latinakog sntfl mtlf'idiвm . vi: si: 1. You could also come• acroas "V. kwi:n nauka.m.д. пikada (пе) izgovaraju. umesto (toga). 7.Ois/inguished 58rvice OrrJer (orden za istaknutu sluЉu).. The abbreviвtions аге only wrltten•. .vojno..m.· Ne smete nikad upotreЫjavati skral:enice kad govorite. naver apoken•.11. - ~~~·~ndans . Other abbrevtations you might find' come' after peoples' names. .C..m. р1: em. Eпglezi pi~u .. 'reilweiz. . - dra:z . Druge skra~пice koje Ьiste mogli da пaclete dolaze posle imeпa ljudi. Ona је mogla da mu pomogne. Twice в yeai. а: da: es ~u .. Pastis is not wldely druпk in England.C.pre podne .f..

5. . cjlj" . on time. to је pokloп. прr. . . {:jsto gramatjёki gledaпo.Su тву ј might. . shopping. jma оsпоvпо zпаеепја . of shirt do you . dodite do твпе и moju kвлcВiвriju. 4. to jest и 20. are numerous . razljke је samo u stepeпu verovatпoee: Не msy coma sny moment. koje mo!e imatj ј jedпu i drugu vredпost). decorations. (Rec goal. 1. . dr!:ati). .Plain..drawing up . оп verovatno spava. 8. . Molite se (zвhtevani stв) dв stignete пв vrsmв. С.Кео ј can ј must.p. prema tome. 129. . u 133rd LESSON 8. . Za proAiu radnju. . U пaredЬsma ili пatpisima: Кеер quie/1. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-third (133rd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo protlt8Jte olljain)lnja: lekcjja 128. . or striped? ZA PONAVLJANJE: 83. Dok sвm 2.. . Viktorijin krst".5.). Кlld иwlitв вв ssstavljanjem izvfJStajs. Postoje тгюgоЬгојпв odlikovanja.30 When you tinished тв the report.Samo dalje kucajte.4. .g.2. 1З2. - ZаЬrапјеп ulaz (Dr:!:ite se пapolju).e. З. .want? . . molim vas. he's proЬably ssleep . З ј 1ЗО. m1 y. br.) 2. .. Квkvи kolulju Jsllte? Jt!Jdnotюjnu ili prugвstu? 1. it is а present . might је pro§lo vreme od msy. i. have . ako паm је Ьа§ пео_рhоdап jпfjпitjv (smetj). Не might come впу momant .come and see. 1 ksep tslking to myse/f. br. While . in my office. Кеер knocking.. ? . br. .. 1 . тву ispred sеье пе trpj predlog to. прг. br. ..Plesse keep it. Тhere Ьiо и kupovim~ naQo sam пв ovu staru p~u this old gun..сате across. the Victoria cross (V. 2.was .3.Оп moze svakog trenutke da do<fe. 2 ј З. Za proAio vreme.Оп Ьi mogao svakog treпutka da dode.Тј§јпа! Кеер out •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset treea lekclja Кверег: cuvar. You are requested to arrive . . br. 1.Zadr:!:ite ga. inaee. What sort (kind) .Neprestaпo govorim sam sa soЬom. 1З1. . . Smeo sam da govorlm"' recj eemo 1 was sllowrкl to spesk. upotrebleemo konstrukciju 10-Ье sllowrкl to.m.30. -јпg" to keep jma zпаеепје trajanja.. . lzm.503 five hundrecl and three tive hundred •nd tour 504 Flll ln 1118 ml881ng worda (1nd eЬЬrevlltlonl): 1. Sa drugjm glagolom u oЬfjku па . REt1ENJA ZADATAКA (nastavak) 3. ali se upotreЫjava samo keo kondjcjoпal (za razljku od could. Mlght . Goal-kвeper ('goulkj: ра): golmaп. .. То keep (cuvati.e.Кеер off the grsss Ne gazi travu (Dr:!:ite se dalje od trave).

Мау 1/ввvе now?. perfect . а u poslovnom pismu ј~ i adresu primaoca malo nde.ьс 508 znal:enju verovatnoёa. Prevodtmo ga оЫёnо sa . s leve strane iznad teksta: 32. hundred •nd fiwe five hunclfed and . ako $!о su прr.Naterali (пaveli) su me da kupim neйto $to пtsam ieleo. fsst ili ввг/у.505 fiv. Не speвks slowly . This pi/1 wi/1 твkе you s/98fJ . - Evo јо6 nekoliko dopunskih вaveta. zavliiCвrno sa Yours faithfully. U osnovnom znafenju "smeti" upotreЫjava se samo may (ne i might). Sopstvenu adresu stavtjamo desno gore. ( + ime). koje пisu uoblёajene u poslovnom pismu. Nekoliko prideva. i ni reet viSe.Natera<:emo ga da shvati (ОЬјвsпiёаmо mu to nekako).Evo nekoliko primera upotreЬe make sa drugim glagolom. .Dajte da se ova pisma odmah prevedu. Pl8ma.You тву not. пвјvаiпiја od svega је jedпostavпost: se felelo reCi. lf he wвs busy. od prideva se prilozi grade пastavkom -/у. sluie i kao prilozi Ьеz promene oЫika. Ьввиtifи/ . 4. Od prideva good prilog је we/1..Ova ptlula ёа vвs uspavati. U privatnom pismu motemo zavriiti kako felimo: yours.Ako је Ьiо zauzet. Не'// have his Ьsthrooт rвpainted. koji ide uz оЬа pol:etka.. lpak.Оп је spor.Оп је moida telefoпirao.. Ako se pridev zavr5ava ipsiloпom. Oanвs se mпogo upotrebljava i ameriёki zavtietak Yours truty. То 1118118 llle Ьu8 etop. Не is slow. We '11 makв hiт иnderstвnd . . itd. . Ako smo poёali (u poslovпom pismu) sa Deвr Sir. ргоЬs­ Ые . /ove (from). 1 had а lюuse Ьuill. your friend. They made те buy soтetћing 1 didn't wanl . Tako imamo i quick quickly. Prtlozl. " .dati da se . Smem li sada da odem? . ha might have phoned .ргоЬsЫу itd. Tu upotreЫjavamo i kontrakcije. . Hsve lhase letters trsnslsted at once . Ье$1 wi$hes. 1ЗЗrd LESSON . .Као $to ste sigurno i sami primetili.. Sliёпog је zпаёапја glagol to have sa drugim glagolom u parttctpu.On Св dati da mu se prefarЬa kupattlo.hsppity.Ne sme& Po<:etak i kraj pismв u engleskom su staпdardizovaпi i vrlo jedпostavпi.Оп govori polako. mogao је da telefoпira.ьeвutiful/y. upotreblCвrno have + particip pr~li: Не тву have plюned.Sagradio sam kucu (dao sam da mi se sagradi kuёa). Mouпt Drive LONDON SE2 З 1 . ovaj prelazi u i: happy . пapisati опо sto 5. 11 таdе те thinkТо me је navelo na razmiiljaпje. а sa Yours sincerety ako smo роёаН sa Оввг Мг.perfectly. Cresceпt Messrs JOHNSON Drive З.

wou/d it?. 1 cou/dn't саге less. То (u ono vreme) ne Ьi Ьilo dozvoljeno.. 1 was going to travel Ьу boat. 1 hope 1 тау Ье granted а п interview. as 1 had а long weekend (1).. . Osв6am sв usamljen kad ona njje ovde. . . 'h3vakra:fl. 'trevl bat Ьout ./ feel lone/y when she's awsy.1. Mol1m vas potvrdjte (prjjem) povratnom poAtom.6.1. 7. We couldn't Ьевr the thought of having him shot. poAto sam jmoo produtenj yjkend. Не always puts it оп inside out. . .ma viSe sloЬOdnih dana.З. 1 hear• you've Ьееn to England recently.4. vjdeo titavu ve6nost.2. LEKCIJA (Revlllon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-fourth (134th) Lesson А •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset eetvrta lekctja Pjer је sreo svog engleskog prjjatelja Tonjja. vialt to England 1 2 3 4 zajвdno 1 2 З - 4 5 Pierre has met• his English friend Tony.. Povezlj smo ga do Bata.. 'touni . Dugi" vikend је onaj koji se nadovezuje na neki praznik. ј on1 pjju pjvo па Jeljsвjskjm poljjma. Nadam se da mogu blti primljen па razgovor. ра sam pomjsljo da се to Ьitj uzbudljjvo (avantura). la:nz e'lizei.t 1. met . lt wouldn't have Ьееп вl/owed. aren't you?.. .З.5. ~·va:ntid!. Hello/1 haven't seen you for ages.507 five hundred and aeven five hundred and elght 508 lzrвzl koje lreba zapвmdd.1. Tell' me aЬout your trip. Njsmo moglj da podnesemo pomjsao da damo da ga ublju (metkom).8.10. . .t О. . Savffieno mj је svejedno. l'd (З) never tвken' one Ьеfоrв. . red . bu'lour (1) . Please confirm Ьу return of post. Nikada ranije nisam putovao njime (nisam uzeo jвdan). -9. tako da . /'т starved. ad'venb.5.5. Well. 06akjvaJj smo jh u dva ј 6atvrt.. (2) Advantage: prednost. Prevocl.. 5 OВJAANJENJA PRONUNCIATION 'vi~.6.7.12.7. . Moljm te.. zar ne?. 6a:t . . Ја sam uzasno gladan.С.8. Please don 't turn оп the television. so 1 thought' it would Ье an adventure. . We gave him в lift to Bath. .hoverkraft" (aerogljser). . We were expecting them at а quarter past two.. Оп ga (је) uvek оЬiа6ј naopako. . zar vj njste? . 1 declded to take' advantage of it (2).4. nemoj da uklju6ujeA televjzor. So.. Tako. .12. Zdravo! Njsam te ZA PONAVLJANJE: 84. odlu6jo sam da to iskoristim.6.З. korist.. lsprj6aj mi о svom putovanju.11.. . 134th LESSON .. and they are drlnking• Ьееr together on the Champs Elysees. alj onda sam pro6jtao jвdan oglas za ..2. but then 1 read' an advertisement for the hovercraft. .9. . 6. 6ujem da sj nedavno Ьiо u Engleskoj.. . Nameravao sam (spremao sam se) da putujem brodom. То take advantage of (something): 1skoristiti (neSto). Ра.

. 6 7 8 9 10 11 Otitao sam vozom do Bulonja. • (7) :·· ·ь~vap~:t. nego i automoblle. prvoЬitno .fri-wpu" (sloЬod­ nih od carine). plovni OЬjekt. Llke (N. opet. teЬdeti. fen'tatik 1m prel. rnedugradski autobus (za razliku od autobusa u gradskom saoЬraCaju­ Ьvs). 11 12 13 14 15 16 lt was fantestic! ln only half an hour we were in Dover. All вЬоаrd! tefeznil:ara pred polazak voza). ma:val~. 15 16 OВJA$NJENJA (nas1avak) _(З) l'd је u ovom siOOaju kontrakcija od 1 had.. avione itcl. sprei. Nisam progovorio ni reti.. Ьа:d .brod. 12 13 14 Moji prvi utisci nisu blli (Ьа$) divni. Pro$ao sam kroz liniju (za one koji nemaju) . Padala је ki$a. Then th? hov~rcraft arrlved.. the th1ng rose up on а cushion of air and set• off.l:ti fri:. 'k.ni$ta da prijave" i рорео se па autobus da odem do stanice.~nz : .~ 10.Svi u vagone' 134th LESSON ... autobuse i ~k kamione. Ne samo $to prevozi (nosi) putnike. i niko mi nije (niSta) govorio (meni). but вlso cars. but. na (prevoznom sredstvu)'': оЬа se upotreЫjavaju ne samo za brodove nego i za vozove. Sve је bllo па engleskom. :· 'di'. i'ventali . Onda је hoverkraft stigao.. pentk. Kona~no. lt cвrries rюt only passengers. . ne od 1 would. At the hoverport (4). lt was very 1mpress1ve. Ьiti ukrcan. k. ~ 11 'sл!Ьnli ria'laizd: То ье оп tюard: Ьiti na brodu.Mote se putnici da udu u avion. 1) а huge ив-monster. Moglo upotrebljeno da Ьi se istaklo not only na pciOetku se reti i.508 tive hundrttd and nine five hunctrecl and ten 510 6 7 в 9 10 1 went Ьу train to Boulogne. when everyone was on Ьoard (7). ~а .-. . podigao se (ta stvar se podigla) па vazdu$nom jastu~icu i krenuo. (6) Ссвсh. . Everything was in English and 1 вuddenly Ьeg8n' to penic. . .": kubn ~v Е~.. Eventually. ~ 11. Pвssengers вrв kindly requested (uzvik to tювrd the plвne. 'douva. Му first impressions weren't mervellous. (5) Does је reeenice. 1 went through the "nothing to dвclвre" lane (9) and got onto а coach to go to the stetion.. ~ 1~.kania vode). lt was rвlning. . koeija". rou~ . coвches (6) and вven lorries. d1 klu letn. Ьесвuи there was too much spray (8). Nije moglo ni$ta da se vidi kroz prozore. Kad sam izabo iz hoverkrafta i uputio se ka carini. Not only does it cвrry pвssengers (5).. danas је naziv za turistil:ki. As 1 got out of the hovercraft and heвded for the Customs. jer је Ьilo previ$e репе (p..ukrcati se" i prilog аЬоагd (e'tю:d).. 'hedid .. i od crвft.7. ~ru: . U pristaniitu (hoverkrafta) kupio sam malo cigareta u .utamz ai . odjednom sam shvatio da sam u stranoj zemlji.. (4) Slo!enica od port (luka) i od /юoeгcralt: ovaj tehniel<i naziv. si: ·m~nst~.ou~tz end i:v~n 'l:n-iz. sastavljen te od glagola to hover..1-4. You couldn't see• enything through the wlndows. Koji је u pitanju mo!emo utvrditi ро onome tto sledi: posle had dolazi particip proili (tsken). ~ 9. Bilo је fantastitno! Za samo pola sata blli smo u Doveru. ~ IS. 1 hвdn't spoken' а word and no one had spoken' to те. hju:df p~ndfaz . i Ьought' some duty-free c1garettes. Као neko ogromno morsko ~udovi$te. Od istog korena postoji i glagot to Ьoard.. Bio је vrlo impresivan. koji nikada ne Ы mogao doCi posle oЬiik would. kad su se svi ukrcali. 1 suddenly realised that 1 was in а foreign country.. im'presiv . i mene је odjednom obuzela panika (poreo sam pani~no da se pla$im).

owns. -З. lmajte и vidu dв testo ne moiete razиmeti ni svog zemfjaka ako govori prebrzo Ш suvi~ tiho: isto se dogadв i Engfezima. најdе da iskoristimo (ovo) lepo vreme.511 five hundrecl and eleven five hundred and twelve 512 EXERCISES 1. lsko Cete pratiti dijsfog.quicker (faster). Eventually . Zato bиdite upomi.2. Nije se moglo ni~ta videti kroz prozore zЬog репе {prskanja). da biste izveiЬali uho. moiemo uzeti hoverkraft.оп Ьoard . lmenica spray moZe oznaCavati ono Ato i mi zovemo "sprej". prijaviti (za carinjenje). ТrеЬв postepeno da se navikavate da razumete i Ьеz teksta. Let·s take advontage of the fine weather. Ne samo Sto pije suvi~. REtENJA ZAOA ТА КА. talasa ili brod" koji plovi. Never we can the it's Mo!da vвm se snimci tine та/о prebrzi? U ovim lekcijama oni su veC snimljeni brzlnom oЫtnog govora. avion је po/eteo. . 5. . Kona~no. . takode oznatava saobraCajnu traku {traffic lane). the То spray: prskati. · · . mind. Ali ako imate tekst pred otima. .l does he а . StOВJMNJENJA (nastavak) 3.take. tudovi~te se podiglo iz (tkotskog) jezera. when everyone was plane took . . . . kвd su se svi иkrca/i. Nije vaino. She has Switzertand. а u ovom stueaju onaj prolвz ili hodnik kojim se usmeravaju putnici па carini. а coffee 2. Не got out of the coach and heoded for the Cuotoms bulldtn?. 1. i sluAajte snimke viAe puta. 1.. -. but he (8) brewery! 4. uSao је и autobus. got over. her itlness and to _. ako teli~.2. buying.got onto (into).drink too much .3.5. LEKCIJA 134th LESSON .off. sokak.3.5. а па moru oznatava onu izmaglicu od sitnih kapi koje se stvaraju pod dejstvom vetra.drinking.4.hovercraft. ZA PONAVLJANJE: 85. Motemo da odemo na piknik. Flll ln lhe mloslng words: PoAto је kupio cigaгete i popio kafи. We can go for а plcnic if you like.has gone. Aher he some cigarettes and the coach. lzatao је iz autobusa i uputio se ka zgradi carine.s. You couldn t see anything through the wlndows Ьесаu1е of the spray. То declare: izjaviti..2. . The monster rose up from the loch. rasprl!iivati. to је brie.. nego poseduje pivaru.4. Ona se oporavila od Ьolвsti i oti$/a и $vajcarsku.4. Not only . (9} А Jane: uliCica.

odakle твпвgег." Prve re~i koje mi је neko progovorio. pardon.uspeti. molim.menadfer"!).. rukovoditi.n::tf. sir." 1 dalje sam razumeo. a'dresiz .u ri'le~•:. i ја sam ih razumeo! Skupjo sam hrabrost (uzeo svoju hrabrost u оЬе ruke) i upitao: . bu~n ј pun ljudj. Th~t door .!d t.. please. 1 had found' the addreн of а cheap hotel and 1 couldn't wait to arrlve. 1 found' а taxi. -НоСе! li moCi da nadet svoj hotel? . 1 started reading• my gulde-book and looking for addresses of hotels and "Bed and Breakfasts".1. 1 was now very exclted. Vrata mog kupea odjednom su se otvorila i jedan ~ovek u uniformi је rekao: . brekfasts. tru:. Ju. а "саЬ". 'm~!'i~. gospodjne." The first words someone had spoken• to me. Ьig.snaCi se". .6.513 five hundred and thirteen five hundred and fourteen 514 Hundred and thirty·fifth (135th) Lesson Arrival ln london 1 Оп the train. U koliko sati sti:!emo u London?" "Bjcemo na Cerjng Krosu otpriljke za jedan sat. . and 1 had understood' them! 1 took' my courage jn both hands and asked: "What time do we arrlve in (2) london?" "Wa'll Ье at Charing Cross in about an hour. Engleska је divna ј zelena..upravnik. Ро~о sam da ~itam svoj vodi~ i da trafim adrese hotela ј pansjona ("krevet ј doru~ak").. Karte. postiCi. sorry. direktor (ne . Voznja u Londonu Ьila је raj (nebo) u porec1enju s Parizom.m sed t1kats. even in the rain.Nekako Cu se veC snaCi.. ~ak ј na (u) kj~j. na~o sam taksj.. ik'saitid (1) То manage: upravljati. a:skt...Uspeo је da poЬoljla svoj engleski za samo tri meseca. OВJASNJENJA 12 PRONUNCIATJON ~·raivl. Odatle је izvedeno i znatenje .l.. Drlving' in London was heaven compared to Paris.. Na~ao sam (Ьiо sam na~o) adresu jednog jeftjnog hotela ј jedva sam ~ekao da stjgnem.. ot my compartment suddenly opened and а man in uniform said: "Tickets. England is Ьeautiful and green. Charing Cross is like any Ьig rallway station. lt's true what they say. lstjna је ~to kaiu. 'kлridt . uspeo sam malo da se opustim i da gledam okolinu (predele). 'pidbuk ." 1 still understood*. Cerjng Kros је (Ыо) kao svaka (ma koja) veljka zeleznj~ka stanjca.Wi/1 you Ье вЫе to find уоиг hotel? -1'11 mвnage somehow. Не mвnaged to impгove his English in оп/у thгee months . Sto trldeset peta lekclja Dolazak u London 2 З 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U (na) vozu. Bio sam sada veoma uzbuden... ј dao vozal:u adresu.3. Outslde. Ovde imamo drugo znatenje istog glagola .8. 1З5th LESSON . 1 managed (1) to relax а llttle and look at the countryside. veljkj. Napolju. "keb". and gave• the drlver the address.4. nolsy and crowded.2.. .

.2.. fi:p. . . . . Svi su Ьili mnogo uCtiviji i mirniji. and .13. . Najzad. Although.5. . very .him. .515 five hundred end fifteen five hundred end 8ixt88n 516 13 14 15 Everyone was much more pollte and calm. .all the time. ls it true what they say. З.. ... and wait k~. . .5. fed .couldn't . 5.1. Mada је govorio Ьrzo. . EXERCISES 1. peid . it's too crowded. OВJASNJENJA (nastavak) -(2) Upotreba predloga in oclnosno at mora se savladati .. . stigli smo u hotel. so 1 saw' quite а lot of London from the саЬ.. he was speaking quickly. Skupio sam hrabrost i rekao . r.•. Daj vozstu adresu. Flll ln the ml11lng worda: 1. 13 14 15 At last. BiCemo tamo otprilike za jedan sat.4. .to arrive. 'fouan . it rains all the time? . sluhom" Као jedino pravilo motemo napomenuti da uz imena velikih gradova ide in. . suviAe је prenatrpan (tesan). him find 4. We"ll Ье there in аЬоu1 an hour.11. (3) Znate. it rains We were .2..2. pusti ga Give the .excited. ОЬоје smo blli i jedva smo &Jkali da stignemo. -З driver. 1 understand . . Hotu da mi 1 want dвte adrвsu nskog jeftinog hotela. NemoJ da uzima!> taks1.give mecheap hotel. but they were drlving' on the wrong side of the road' (3) The hotel 1 had chosen' was in Kensington. the dв nade to (mesto). 'noizi 1Dnd 'kraudid. Posle glagola arrive upotrebljava se isti predlog kao i posle glagola miгovanja: we arrivвd IN London.• roud.managed to. we arrlved at the hotel. sve vreme pada veomв uzЬudeni 2. we arrived А Т fhe hotel. .4. а za manja mesta at.. l"m up1 Although England very Ьeautiful. both. LEKCIJA 135th LESSON .10. . ра sam video podosta (prilitno mnogo od) Londona iz taksija. 1 took my courage in both hands and said ""No"".it. 1 paid the drlver and gave' him а tip . . Don"t take а taxi.1S. you. . verovatno. da stalno pada kiia? . -З. Plati vozatu i daj mu napojnicu.ne··. Рау the drlver and give him а tip. -З. p~'Jait cnd ka :m . . 'kenziot~n. tip. . . . ZA PONAYLJANJE: 86. da se u Engleskoj vozi levom stranom ulice.С.address. Је li istina §to kafu. . ali su vozili pogreйnom stranom puta! Hotel koji sam (blo) izabrao Ыо је u Kensingtonu. uspeo sam da ga razumem. .. Smutilo mi se! Mada је Engfesks vrlo !ера.. Platio sam vozaCu i dao mu napojnicu.is .5.let. 1. . . to the address of а AE$ENJA ZADATAКA 1. .~Q said .4. 'hcv~n k:ma'p~.

7.• ri'diu:st 136th LESSON . too. 'fa:br»tli . You could have paid (N. ј daleko manje moderna nego nd metro.2. osjm podzemne feleznjoe. i samo 6 funti na noc s doru6kom. . inta'rлptid .. . . Fortunately he had а conversion tеЫе. and far less modern than our M6tro. to zna6j da ste (to vas pravi) devet i ро." DoЬio sam jeftjne cjpele (dobar posao). lлka.. 1 even Ьought" а pair of shoes. (2) То set out ima priЫiZno isto znatenje kao i to set off (krenuti. said Pierre. snjfeno sa 17 tunti. poCi).and for а small room.in my room and set• out (2) to discover London.. Cak sam kupjo (ј) par cjpela.." "1 know•". 2) up to twelve pounds . ostavio kofer u svoju sobu i krenuo da otkrivam London. ... Mogao sj da plaM ј do 12 funtj -ј to za malu sobu. that makes· you nine and а half. We have а nice pair in the sales (4): only nine pounds reduced from seventeen pounds. Stavjo sam svoje stare cipele u kesu i iza~ao u (svojim) novim. That was а Ыt of а proЫem. n five hundred and eigh." "Znam"... "but London is cheaper than Paris.. "ali London је jeftiniji od Pariza." 1 declded straight away to walk everywhere. "Vj nosite broj (veli6jnu) 42. 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hotel је Ьiо odlil:an: mali ali udoban. ь~·t ареа.." Odmah sam odlu6io da svuda jdem pe~ice.. 'kлmfataЫ.9. :strcit . :sciiz . dis'kлva. Six pounds а night is very cheap.. that's much clearer. lmamo jedan lep par na. tlu:b . Zna~.JmaS li ti uopSte pojma koliko Се to koStati.. imenica sale znal:i prodaja i {najl:eSCe u mnoZini) rasprodaja.11.3..imati pojma." 1 got• а Ьвrgain.517 five hundred and eeve. The salesman asked: "What size do you take"?" 1 had no idea (3). :. 'teilzman ... 'tciЬI.1. saiz. Sest funtj na noC је vrto jeftino. (З) То have an idea . ai'dia. (4) То se/1: pгodati. Tonj (ga) је prekjnuo: . .. Tony interrupted: "You were lucky.. you know•.. ona (ta) је mnogo skuplja. Prijavio sam se na recepciji..n 518 Hundred and thirty-sixth (136th) Lesson Conver1lons 1 2 З Sto trldeset ~reraёunavanjo Иsta lekclja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 The hotel was fine: small but comfortaЫe and only six pounds а night with breakfast. То check out: napustiti hotel.6. Prodavac је pitao: "Koju velil:inu nosite (uzimate)?" Nisam imao pojma. put• my case. rasprodaji: samo 9 funtj. "You take" а size forty-two. Оо you have апу idea how much it will cost?. То је Ьiо mali proЬiem (mal6jce proЬiema). (1) PRONUNCIA ТION. fekt . 1 checked in (1). 'metrou. odjaviti se. narol:ito kacl је ret о du!im putovanjima. predstavu (о nefemu). on је imao taЫicu za prera6unavanje (konverziju).1. except the tuЬe. SreCom. jmao sj srece. 1 put• my old shoes in а bag and walked out in my new ones.. prijaviti se па recepciji.. ~an:va:bnz. . . OВJASNJENJA То check in: uzeti sobu (u hotelu). 'dian . rekao је Pjer.

5. my 5. Molda devet.lost .4.5. 'plari. . There is а nice pair of shoes in the sales. тогао sam da se They had with Ьoots.15.straight . lma jedan lep par cipela na rasprodaji. She should have walked around London.4.. Flll in lhe mlaaing worda: 1.. .. 1 wanted to look at the paintings in the National Gallery. we ~nt in lmamo ma/i proЬiem: јв sвm izgubio novtanik i pasol. EXERCISES 1.PerhapS.. (Свk i) do t3 funti.5. were lucky . shoes sales. 1can't afford de luxe hotela. sa'praiz. .2. 3. LEKCIJA 136th LESSON . Mogli ste ds plstite (i) mnogo vije od togs. . 13. 'Ьa:ain . па гasprodaji. Шll: . Hteo sam da pogledam slike u Nacionalnoj galeriji. с. . Ьit . 3. We have and my а of . no more. . lmali smo sniOe. proьtem: l've . wO»:kt. 1 have what 1 take. 'n&Ьnl 13 14 15 Nisam imao ni pojma da је London tako veliki. а nine.. .make do. Ne mogu da platam luksuzne hotele. (Tako) se viAe vidi.. Ш'fela:a skwa.much (far) more . 1 had to ZA PONAVLJANJE: 87. TreЬalo је da ona ide petice ро Londonu. . 1 have to stay in "Bed and Breakfasts". No ldea.up to thirteen. . ViAe nisu imati cipela zвdovotjim ~izmama. 'peintioz . REAENJA ZАОАТАКА 1. odmah smo We . moram da odsedam u pansionima. 1.. You paid than that: pounds. .518 five hundred and nineteen tlve hunctred encl twenty 520 13 14 15 1 had no idea London was so large.а .in the.wallet passport. Doziveo sam (imao sam) jos jedno prijatno iznenadenje: Ыlо је Ьesplatno. . You see more.2. 1 couldn't remember what size 1took.14.2. - size . .away. Treьalo .4. 2. Svidaju mi se sve sllke osim jedne. mi је jedan sat da odem (hodam) do Trafalgar Skvera. 1 like all the paintings except one. 1 had another nice surprlse: it was free.11.3. lt took• те an hour to walk to Trafalgar Square.3.. could have . Nis8m mogao da se setim koji broj nosim (koju veli~inu uzimam). Nemam pojma koji broj {veti~inu) nosim.

1 made• up my mind (3) to go and see• а play Ьelore laaving•. . 1 noticed how the Londoners 1 saw seemed calmer.11. .k.. . iznemogla. 'noutist • ·. strлk. im'pust. 'i:t:m 'pitsa kreips 'hemlцo. kan"tiniu:d .. sait.56 litara. .. •a"za:stirз.. vein . а ~k nj Ьioskopj njsu Ьilj mnogo skupljj (mnogo vj~). "izazvati utisak". ttnamaz. Dobro mesto (sediAte) u pozoriMu Ьilo је oko jednu funtu. Mogao sam da jedem pjcu.§trajk.t. alj njje Ьilo (nj) jednoga na vjdjku. А good seat in а theatre was aЬout а pound and even the clnemas were not much more.t •• : :aeпdwi~. hamburgers.10. Jos jedna stvar koja me је jmpresjonjrala Ьiо је broj parkova: OВJAANJENJA (1) Oko 0. 1 saw· so much that 1 can't remamЬer everything. Obratite pa!nju na izgovor: paint. 137th LESSON .11. hamburgere. Jedna stvar mi је pala u о~ј: Pozori~ta i Ьioskopi svi su Ьili jeftiniji nego kod nas (kod kuce).U. а odatle i "pogoditi".pz. maind. fak i u pet sati u vreme "Spica". but no English lood.. tiaurz . aven at five o'clock during the rush hour.5 . (2) То ·strike је "udariti". "poraziti". (З) SeCamo se izraza to make up one's mind: odlueiti se. An exhaust pipe: t. Uzalud sam trafjo nekj engleskj restoran. 1 could have eaten• plzza...лlfa. Мој prvj dan Ьiо је jscrpljujucj. doslovnom i prenesenom znatenju.3. Then 1 contlnued my explorations. r. Primetio sam kako su Londonci koje sam video izgledali mirniji. Onda sam nastavio svoja istrafivanja.mai ekspl~"reibnz . u exhвusted Ona је izduvna cev.. 1 felt• hungry.&21 fiY8 hunclred and twenty-one tiY8 hundred and twenty-two 522 Huhdrecl and thirty-seventh (137th) Leuon 1 Sto trldeset sedma \ekclja 2 З 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 After an hour's walking and an hour's culture.. (francuske) pala~jnke. Tako sam otj~o u jedan раЬ ј uzeo (jmao) pola litra (pjntu) pjva ј jedan sendvj~. Vjdeo sam toljko da se ne mogu svega setiti. osetjo sam (da sam) gladan. . 1 looked in vain for an English rastaurant.uot dki.­ (4) То exhaust: iscrpsti. . doneti PRONUNCIA TION ~ •• pa&a.7. One thing struck• (2) me: The theatres and clnemas were all cheaper than at home. Му first day was exhausting (4). 'IAAdaoaz ••• si:md "ka:mo . Znamo veC da је od ovog glagola nastala imenica strike .1. crepes..... So 1 went lnto а pub and had а pint (1) of Ьееr and а sandwich. .2. Odlu~jo sam se da (odem ј) vjdjm nekj pozoritinj komad pre nego Ato otputujem. ·a~az '.mz ~rstu odluku. ali nikakvu englesku hranu.б. 11:t. but there wasn't one in sight. Another thing that impreaaed me was the numЬer of parks: 4 5 6 7 8 9 1О 11 Posle jednog sata hodanja ј jednog sata kulture. She's iscrpljena.

OseCam se maltice Ьolestan. .oo . izgovara se "seint" kad је naglaieno. . Ono §to mi је palo u ol:i Ьiо је broj parkova. 2. . Hyde Park. - OIIJAiNJENJA (nastavak) (5) Saint (sveti). 1feel а Ьit ill. 1 went to Speakers' Corner (6) and llstened to someьOdy 181king aЬout immigration. IJ. tired. Oti8ao sam u "ugao govornika" i slu8ao nekoga ko је govorio о useljavanju.. јВ video blli su Ьutni. 4.523 five hunclred and twenty . _ five hundr8d and twenty-four 524 12 13 14 St (5) James'. ра sam se tiho udaljio (oti8ao). .. . .3. imo'areilao. Оп hodв не . . so 1 went away quletly. . .. he . . Mogu li da sednem. 1 have Ьееn walking all day. . 4. . .. lscrpljen sam.2..f. вli (oni} Londonci koje sam 3.et jetМn sвt ро kiSi i оsеСв se umorвn. ·r. You can choose elther plzza or hamburger.5. . Uzalud su trUili telefonsku . REЙENJA ZADATAКA . 'k. Jaaid pa:k . ali ispred imena obleno se svodi na "S!=Int". Londonci su ~te (uzevSi} mimi. for а UNephone Ьох. .Н:Ьz 12 13 14 Sent O!ems (park). EXEACISES 1. but there one..park svetog Jakova". . . вli је nije Ьilo.eli. Flll ln 1118 mlulng words: 1. Doslovno prevedeno. 5. 14. ali ne оЬоје. sa improvizovane govomice. hodao sam сео dan. Green Park . Hajd park.-iaaz. l'm exhausted. when .• o'Jaud ..and you were allowed to walk on the grass. . . Uzdвhnuo је Не k8d su ти rekli dв ne mofe dв rвzerviSe mesta.4.i Ьilo је dopuS!eno hodati ро travi. . Ona voli da fivi u inostranstvu: (tamo) srete mnogo razfil:itih ljudi... Grin (zeleni) park . She likes llving abroed: she meets many dllferent paople. walking an hour .. Оп је rekao da је zemlja puna stranaca. . (6) Ugao Нajd-parka u kome svako mo!e. Sвint James' Pвrk znaeilo Ы . told him he tha Londoners t are . . da drfi govor okupljenim prolaznicima о eemu god . Mofete izabrati ili picu ili hamburger. What struck me was the numЬer of parks..3. М ау 1sit down. the rain and 1. '. Не said the country was full of loreigners. calm. molim vas? -2. but were 137th LESSON . .• ara:s.. skraCenica St. please? . lookвd kaЬinu. but not both.

. al i se u Engleskoj ta vrsta odete naziva dinner-jacket а u SAD tuxedo (tлk'si:dou). rcit ·.3.) (3) Moglo se г. оЫСnо sasvim lak. sako od tvida. 1 did some lhopping and Ьought' all the tradltional things that tourists buy'. 'lctl:. tr:. we don"t have many in Paris. Stvarno (potpuno) sam uzivao u tome. dinner је u toku popodnewi. 1 went to see а musical.odnos (srazmera) razmene. dear (expdnsive) . Pulovere od ietlandske vune.4. koju mnogi sasvim izostavljaju. mi (ih) nemamo mnogo u Parizu. The acting.4. Као Ato znaA.• бi ektiџa: . u engleskom. but it would have Ьееn а llttle too extravagant. . 1ks trcvaиant.Ю i Ьвfоге lмving. ёаk sam se spremao da kupim i jedan smoking. PONAVLJANJE: 88. .it's - ZJ. ра sam to s nestrpljenjem o(:ekivao. . P~na ielвznicв је skupa.NJA ZADA. . ·.'di§:»n:»l. _Cci'_ldfd · . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset osma lekcija 2 З 2 3 4 5 4 5 6 7 6 7 8 8 Promenio sam (svoj) novac u Engleskoj i doЬio sam dobar kurs (odnos promene) za svoje franke..1.the much more.fвets.wasn·t. oti~ao sam da . tako da viAe odgovara ndoj veCeri nego ndem rueku.1. for. freџks. . - in vain. pevanje i kostimi bili su svi tako profesionalni! Napustiti pozoriSte Ьilo је kao izaCi u drugi svet.ek:»t. The tuЬe is . ali to Ьi Ьilo malo previ~ ekstravagantno. so take а taxi: REAE. seats. 138th LESSON PRONUNCIAТION 1.nd 'pulouvax а twcd df. 'mju:zikl. (2) NUe "smoking" је ono Sto jezikoslovci nazivaju pseudoanglicizam. 1 thoroughly enjoyed it. 'lror:»li . (Smoking..TAКA (nastavak) 1.they generally ..5.(4) Lunch је podnevni obrok.З. tj. the slngtng and the costumes were all so professional! Leaving' the theatre was like coming' out 1nto another world. zato uzmite taksi: to ne koSta (nije) mnogo viSe. has Ьееn- not sighed . а tweed jacket.525 five hu~ 8nd twenty-five five hundred •nd twenty-alx 52ti 5. . Shettand pullovers. .vidim jedan mjuzikl... As you know'. АЕК: је engleska. Londoners 5. ОВЈАЙNЈЕNЈА (1) Podrazumeva se the rate ot exchange . supper је kasna veCera.in.. kurs. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-elghth {138th) Lesson 1 1 had changed my money in England and had got а good rate (1) for my francs. Noc uo~i polaska (pre nego ~to sam poieo). couldn't Ьооk - Тhеу- saw - noisy. 1 was even going to buy' а dlnner-jacket (2). Gluma. . The night before 1 left (3). so 1 was looking forward to it very much. .2. Malo sam ibo u kupovinu i kupio sve tradiciOПalne stvari koje turisti kupuju. znaCi jedino "pu~nje".

'brendi tu 'streQ6an. kotrljati". (6) Rough (zapazlte lzgovor) zna~l grub. .. you go up and down as (N. . дkо 15 16 ali u hoverkraftu. .10. you roll (7). bout roul. 'sлра.. А rough sва . . . ali u pomorskom refniku oznaeava njihanje па talasima. Putovanje natrag bllo је manje prijatno.'niaz. Kroz сео mjuzikl gluma је blla izvanredna 1З8th LESSON . Nekolicini ljudi је pozlilo (Ьili su bolesni). . . .3. . 9 Ovog puta sam kasno veterao. . Bio sam lo§e raspolofen jer sam morao da odem. OВJMNJENJA (nastavak) (5) Тhв English Channel.~u:mz . . (7) Osnovno znaeenje glagola to гOII је "valjati" ili .2...2. . su:v:. . Bio. .4. (8) Strong: jak.З.. said goodbye to everybody and strolled to the atation. lt was such а rough day that the ship was rolling. 1 was unhappy to leave• and the Channel (5) was very rough (6) that day. . .527 five hundred and twenty-eeven tive hunctred вnd twenty-elght 528 9 10 11 12 13 14 15 16 1 had а late aupper (4) this time. strength . . 1 was in а bad mood Ьесаuае 1 had to leave. so 1 had а large Ьrandy to atrangthen (8) myиlf.5. si u brodu na burnom moru. pra'febl»>. The next day. to strengthen . koncept.10.1) in а lift. Ovi suveniri me podsetaju na moj Ьoravak u Evropi. 1 packed my bags and my souvenlra.13.snaga. 'plennt.16. lt would have Ьееn amusing to buy а Ьowler hat.9. . Bio sam nesreCan Sto odlazim а 10 11 12 13 14 kanal (Laman§) је Ьiо veoma uzburkan tog dana. rлf. Several people were sick. Slede6eg dana spakovao sam svoj prtljag (svoje torЬe) i svoje suveniгe. 'k. ~е tako buran d~~ da se brod ljuljao. in an excellent Chlnese reataurant. ра sam uzeo veliki brendi da se okrepim (ojatam). А rough сору }е nedoterana verzlja teksta.11. u jednom odlicnom kineskom restoranu. rekao svima "zbogom" i odSetao se do stanice.kako Englezi zovu ono Ato mi. Bilo Ы zaьavno kup1t1 (da smo kup1l1) polucilindar. lf you аге in а Ьоаt оп а rough sea.. 'dh:ni . zovemo kanal LamanA. strould.4.ojaeati. EXERCISES 1.5. Throughout the musical the ecting was superЬ. ·eamt .le bumo 1111 nemlmo more. ро ugledu па Francuze. REAENJA ZADATAКA 1. 11. but in а hovercraft.. These souvenlra remlnd me of my stay in Europe. pckt . ides gore-dole kao u liftu... The journey back was less pleasant. ljuljaS se.

Suprotno је: to do Ьвd/у. agree. 1 can't - Neither 2. . sлn 't~m:»S . sez . gde se th izgovara kao obll:no t. Не writes• and says that every night he plays а vlllager.. jednog ciganina i dva vojnika.igra samo jednu ulogu.in bad (rough).only plays one part.а Mr Hemlet . Јв ne mogu da podГ/fJSem mjuzikle... а gypsy and two soldiers.З..2. 4. Putovali ste (uzeli ste) hoverkraftom! каkо је to? You've the hovercraft! What's Ni ја. 4 OВJA$NJENJA (1) То do wefl: imati uspeha. On (mi) pi!w i ka!e da svake veceri (noci) igra jednog seljaka. · Ьefore -left. dok (glavna) zvezda komada . journey back . weather. lwasinavery 1... Нег пеw novel is doing we/1 . 2 З 4 Jedan mladic је sedeo u salonu jednog velikog hotela pijuckajuci ca~u punca.. . Obratite pa!nju na ime Тhomas. Slalete li se? is always Do you ·' ZA PONAVLJANJE: 89. wherees the star of the play . The day З. taken . Опа ne voli da putuje brodom (uzimanje broda) ро loSem 4. - 1.Ьаd mood. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and thirty-ninth {139th) Lesson Mothers 1 2 З Му son Thomas is doing (1) very well оп the stage. .529 five hundred вnd twenty-nine five hundred and thirty 530 Flll ln the mllllng worda: 1. Putovвnje Тhе REtENJA ZADATAКA. А young man was sltting• in the lounge of а large hotel alpping а glass of punch (2).5. 'vilidt~ ~ "diipsi .sadder musicals ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto trldeset deveta lekclja MaJke 1 Мој sin Tomas ima mnogo uspeha u pozoriMu (na sceni). ? vremenu. stand natrag је u118k tuinije. dobro se snalaziti. She doesn't the Ьоаt 5. Оап рге nego lto sam otputovao. Ьiо sam и vrlo lolem raspoloienju.can 1.izvesni gospodin Hamlet .1. (nastavak) 1 •••. like taking..Njen novi roman ima uspeha (mnogo se l:ita). PRONUNCIATION "mл~z. steidi.it like. . "soul· 139th LESSON ..

• 'sipil) .10. (5) Greed: pohlepa."Hajde. 13. REЙENJA ZADATAКA 1. kao Sto blste mogli pomisltti.Ze da znaёi i "Cutati··.... U Ыizini ima jedna crkva. 8. said Jlmmy.. . Da. pet.miran" i "tih". 1 hear he is doing very well in his new јоЬ. Devojlica је za trenutak Cutala.. '!autid.e. tru:O. Naziv piCa ipak ne dolazi. lnaёe se u tom znaёenju upotrebljava to Ье silent ('sailent)." А pause. . then she turned to а woman standiпg• пеаrЬу (4) and shouted: "What else did you tell· me to ask him.4. 'mлmi. . objavio је svoj Cuveni retnik engleskog jezika 1755. . The llttle girl was qulet (З) for а moment. S2id the man. . Не might Ье an ector. u Ыizini .10.2. WIE~:~z .11. . .. Prvobltno је meAavina imala pet sastojaka (danas su to najteSCe vino ili гakija. Did you ask М um if you could have that chocolate?" "Yes". (3) Quiet је .Dr D2onson. Njegov otac је ljutito rekao: "Kazao sam ti da ne jedes izmec:tu obroka. His father said aпgrily: "l've told• you not to eat• Ьеtwееп meals. ...-. There is а church nearЬy.З. l've seen him on stage. . "Аге you married?" she asked. pгilog је greedily. ш~ Ьа1 . Ьа: :>v '~kl~t. Mummy?" Youпg· Jimmy was greedily (5) eating• а bar of chocolate. tako da to Ье quiet mo. . ." Loпdon is tires of Johпson Dr ?:Ьz (6) 3. . . knji!evnik i leksikogгaf.. On је mofda glumac.." . . "Yes. p:>:z.. 'iЏ"•:diiJ . "Ne". 3. - (2) А punch је udarac pesnicom (videli smo veC а kick. grвedy: pohlepan..11. What а greedy llttle Ьоу! That is your fourth bar of chocolate. апd she said по. (4) Nearby је pojatanje od neвr: tu blizu. udarac nogom). nego od indijske reti "раnё". Jesi li pitao mamu da li smeS da jedeS (mozes da imas) tu cokoladu?" "Da". lauпd! . 'd:>kt~ 'd!:>ns"n· mжr•d: . . ." А 5 6 7 8 9 10 11 Jedna devojtica mu је priSia i rekla: ." . "Jesi li ozenjen?" pitala је ona. wum~п . "No"..9. hocu istinu .2. Кakav pro!drljiv (oьtaporan) mali detkot Ovo ti је eetvгta tаЫа fokolade.· . smatгa se za najbolji primer tog roda u engleskoj knjil:evnoStl. Try not to ask too meny queltions. PokuSaj da ne postavljd previ§e pitanja. rekao је covek. ·~eml~t.. Cujem da on ima mnogo uspeha u svom novom poslu.. -. od dejstva na onoga ko pije. godir. оЫарогаn.4. pitao sam (ulinio sam).. 'eiJ&:rili .• mлm. 12 13 14 OВJA!INJENJA (nastawk) "The mап who is tired of live. limun i zaёini).4. Video sam ga na sceni. рлп~.5. SeCer. . koju te napisao James Boswell (d!eimz '03zwel).5. poznat kao "Doctor Johnson".. 'd!imi . .. mama?" 10 11 12 13 14 Mali (mladi) D!imi је pohlepno јео taЫu (sipku) cokolade. EXERCISES 1. (6) Samuel Johnson (1709-1784). 1 waпt the truth. ёovek koji је umoran od Londona umoran је od Zivota. а onda se okrenula jednoj zeni koja је stajala tu Ыizu i povikala: "$ta si mi jos rekla da ga pitam."Come• оп.7. 18 139th LESSON .531 five hundred вnd thirty-one tive hundred вnd thirty-two 532 5 6 7 8 9 llttle girl came• up to him and said: "What's your name?" The young man totd• her his name. Kako se zoveS?" Mladic јој 1е rekao svoje ime. . Njegova blografija. а ona је rekla ne. Pauza . rekao је D!imi. 1 did.

HqCu da mi kaZeS istinu. br. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and fortieth (140th) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo proel18)1e objatnjenja: lekcija 134.. ltke Paris. As.2. want . 4. 4. upotreb1Cemo ltke. Jesi li pitao Did you тати da li moleS da pozajmiS makaze? the scissors? Mum if you 3. br. . is а capital . would - ZADATAКA (nastavaK) information.London је prestonica. 135. 140th LESSON . . Bio blh vrlo zahvalan ako blste mogfi da mi date oЬaveAtenja.put. Ав i llke. 1. Оп mi је pri§o i zвmolio те dв zapali. f!e was tike а tather to те. З i 7..) i pokazuje da оЬа predmeta poseduju neku osoblnu u jednakoj meri: The walls •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeseta lekclja were (as) white as snow..Оп mi је Ыо kao otac. as . as possiЬ/e odgovara naSem "Sto" sa komparativo~: We'/1 do it as quickly as possiЫe .to tell . br. Sta пат joS tгеЬв? do we . you the ladder? те the Where did you ZA PONAVLJANJE: 90. 2. London.533 tive hundred and thirty·three tive hundrecl and thirty-four 534 Flll ln the ml11lng wordo: 1.Uradicemo to sto brze moZemo. . nekв Не me and asked me for а very if you give me some 2. came up to .. umesto prvog as moZe doCi so.n1 kao mi. PokuSajmo ipak da damo neka uputstva.? RE8ENJA 1.Nije lako pгavilima razgranititi upotrebu ovih dveju reti koje znate . Ье 5.Zidovi su Ьili beli ~ао sneg_. -З.5.truth .need.: They аге not as (so) important as us . u odretnim гetenicama. Gde si stavio lestvice? grateful .could 4.light.Oni nisu tako vai. kao i Pariz. T~mo gde takvo "merenje" nije moguCe. . . What else.could Ьorrow. 138.. As testo ide u parovima (as . ask .kao".

dumb (d.) 4. "Mogao sam" 1"mogao blh". Jednlna 111 mnoilna? . 1 could help him moglo znaCiti i .bolesnici i sl.slepac. NaS jezik nema proSiog kondicionala.slepi (ljudi).m): nem. U primerima kao lt would have Ьееп amusing to buy а hat (lekcija 138. Could је i proSio vreme i kondicional. а dead man . al1 1 "dlaka". ali to ni najmanje nije omelo prodaju cigareta "Vinston". What аге you Jooking at?- . i zato u оЬа sluCaja upotreЫjava oblCno proSio vreme {mogao sam). otrpeti nesto. Stoga moramo prevoditi malo slobodnije: Bilo Ьi zabavno da smo kupШ (umesto: Ьilo Ы zabavno kupiti) seslr.. 2. kod nas pogre~no transkribova~~ kao "Majler") zove se The Naked and the Dead .. Svojevremeno је u SAD Citavu uzbunu izazvala jedna reklamna parola za cigarete: Winston tastes good like а cigarette should ("Vinston" ima prijatan ukus kao Sto cigareta treba da ima).On govori kao njegov otac (samo jedan glagol).makaze. GramatiCari i nastavnici uporno su opominjali da је u toj reCenici trebalo reCi as umesto like. i/1 ili sick. ра Ы npr.е besmislica koju ја nel:u da trpim. vezЬe) doslovan prevod.Gol1. U sta gledate? Who did you Ьиу it from?.Od koga ste to kupШ? 1don't know what he has come !ог. АН: Не talks like his father. (То put up with something: podneti. the stairs stepenice. znati . if оп/у he had called те.535 five hundred and thirty-five five hundred and thirty-alx 536 Za poredenje dvaju glagola upotreЫjavamo as: They dress as they did two hundred years ago . kao ~to znamo. Naprotiv. Prica se da је Yinston Cercil. 5. Mogao sam da mu pomognem" i "Mogao blh da mu pomognem". 1 must protest .uopSte ne Ы pokazao da је u pitanju proSio vreme. Ыind (Ьiaind): slep. samo da me је pozvao" znaCenje је pogodbeno. kosa" kao zb1rna 1mentca. ра moramo upotreblti proSii kondicional: 1 could have helped him. Roman Normana Mejlera (Mailer.pantalone.ОЫасе se kao sto su se oЫacili pre dvesta godina. Sa as prevodimo i ono "kao" koje znaCi .. jednom puristi koji је pokusao da ga upozori na tu "greSku".. Teleone mane. lame (leim): hrom. kao Sto smo veC videli.Samo u mnozini upotreЫjavaju se imenice kao the trousers . moi:e doCi па kraj u pitanjima i zavisnim ret:enicama. Neka vas teSi pomisao da ni оsоЬе engleskog maternjeg jezika nisu uvek naCisto s razlikom izmedu as i like. Dvosmislenost se izbegava ako kaiemo 1 was аЫе to help him. videli smo. 140th LESSON Predlog. u kom sluCaju ima mnoi:inu hairs. Ova poslednja reCenica oznaCava ostvarenu radnju (Mogao sam da mu pomognem i pomogao sam mu). ali је danas opsteprihvaeena.mrtvac 1td. "Bolestan" је. 1 mrtvi.Desf (def): gluv.opet zbog nedostatka proSiog kondicionala ..Као vaS muSterija. З. Не talks as his tather talksOn govori kao Sto mu i otac govori. the scissors ('sizaz) . deaf and dumb: gluvonem. This is the place 1 told you аЬоиt Ovo је mesto о kome sam ti priCao. the sick . Pridev sa odredenim t:lanom ima znaCenje mno.То . woma~ tli person: а Ыind person . u reCenici kao Sto је "Mogao sam da mu pomognem.u svojstvu": As а customer of yours.Ne znam zaSto (radi cega) је on dosao. ali i ponek_~ koja је kod nas u jednini: the pyjamas (pa'dza:mвz) --: p1zama: Hair. oStro odgovorio reCenicom sa dva predloga ~а kraju: This is пonsвnse 1 wi/1 not put up with .Znamo vec da glagol сап ima dva oЫika proSiog vremena. U jednini moramo dodati imenicu man.Zine: the Ыiпd . Ovakvu upotrebu su gramatiCari dugo osuc1ivali kao nepravil·nu. moram da se bunim.

8. . You са п рау up to ten pounds а night . /t would have Ьееп а little too extravagant.Ne znam da Ji је to istiпa.1.1О. LEKCIJA (Revlalon) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-first (141st) Lesson Do you rememЬer? 1 2 З - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset prva lekclja Seeate 11 ое? Ask him if you can Ьorrow the lawn-mower. strлk .6.. Engleska је divпa.. (1) Zapamtite ovaj obrazac: Тhе grass needs cutting. ZA PONAVLJANJE: 91.Travu treьa pokositi (Vreme је da se pokosi trava). Trebalo mi је jedan sat pesice. Jeste li slusali onog coveka kako govori о politici?. .З. а inverzije nema. .Носе li iko doci? .Ovu kut:u ы trebalo popraviti. This house needs repairing . moram da plaCam porez. ј оп је rekao ne. . ..5. koji dolazi isprad subjekta (iпverzija): Da li је to istiпa? -ls it true?.. Jadva eekam da stigпem. . 6. Не asked whether (if) horses eat bread.On је pitao da li konji jadu hleb.2. 141 st LESSON . 1 can 't wait to arrive. tj. Sta sam mogao da kaiem? Mogao si reCi da trava mora da se pokosi. 1 did. information. What size do you take?. Voziti u Parizu pomalo је ораsпо. .. Trebaju mi obaveStenja: 1 need information.~. Prevod.~m .10.9. 'kлtiQ. . even in the rain. SeCam se njegovih saveta: 1 rememЬer his advice.6. ~ 6. never mind.2.4. 'nel~nz 'k:~l:.. Mozes platiti i do deset fuпt1 na noc.dakle samo u jednini. - 2 3 - Pitaj ga da li mozes da pozajmis masiпu za koseпje trave. Uspeo sam da se odmorim (opustim).537 five hundred and thirty-aeven five hundred and thirty-elght 538 Као zЬirne imenice. . Whether u komЬinacijj sa ог moie da znaC:i "bllo. .7. Rekao mi је da mu је daпas potrebna. Whal could 1 say? You could have said that the grass needed cutting' (1). England is Ьeautiful. Koji broj (velicinu) nosis? .Vreme ti је da se oSiSaS. glagol dolazi iza subjekta kao ј u potvrdnoj reC:enici. . bllo'': Whether /'т working ог not.7. 1 тust рау ту taxesBilo da radim ili ne.savet). .4.5. cak i па kisi. kao Sto znamo. OВJA9NJENJA PRONUNCIATION t. Bilo Ы to malo previSe ekstravagantno (proliloot).Da li koпji jadu hleb? -Оо horses eat bread?. Well. advice (ad'vais. lspricaj mi о svom putovaпju. U Ыizini је stajala јеdпа visoka zena.8. 'l(l:nmou:.9. . lzrazl koje treba zapamtltl. . 1 don't know if (whether) it is true. There was а ta/1 woman standing nearby. Мо!е se upotreblti i glagol want: Your hair wants cutting .З. ~ 3. u pogodЬenoj reC:enici znaC:i "ako" ilj "kad Ы" 7.11. . nije vafno./t took те an hour оп foot. Не told' me that he needed it today. Driving in Paris is а bit dangerous.U pitaпjima (sa upitпikom па kraju) upotreЫjava­ mo odgovarajuci pomocпi glagol. D• 11.Wi/1 anybody come? Kad umesto pitanja imamo zavisno-upitnu reC:enicu (bez upitnika). . 1 managed to relax.upotreЫjava­ ju se news. 11. Tell те аЬоиt your trip. Oid you /isten to that та п talking аЬоиt politics?. Oobro.8. naSe "da li" preveSCemo sa if ili whether. and he said no. ka:m.11. ~ 4.Pitao sam (UC:inio sam). . .1.

Не saod he couldn't wait.ona mora da ode.ZeS li da zamislis tako nesto (Ьi li to verovao)? Svi (svako) koje sam sreo blli su Francuzi. posto njena kola nisu u gara!i. and the palntings (З) in the Natoonal Gallery were marvellous.ete) s nama.. _ 10 · · • ·:o·i·. lmao da ode. Slitno tome. (3) U retenici 1/ike paintings imenica је Ьеz tlana.ona је morala da ode. OВJA$NJENJA (nastavak) 9 10 11 12 She must have lett• (5). 11. Would you Ьelle~e it? Everyone 1 met• was French.onz '. је hitan sastanak i Mora Ьiti da је otisla. 1 hardly (4) spoke• any English. - 7. 1t we had thought• of it earlier. mogli ste da po. 1 hardly know him: ne poznajem. јег se misli na slike uopйte. 1 was аые to underetand• everything they saod. а slike u Nacionalnoj galeriji Ьile su divne. Nelson's Column is very impreasive. at the foot.. mcs1df.o:dt:ont. ali ТНЕ painUngs in the Nationaf Gallery. but he would have left а meesage. ali ТНЕ grass needs cutting (odredena trava.ol~. 'ha:dli spouk. you could have come• with us. Не had an urgent appolntment and had to leave·. · 1::0..Konji jedu travu (bllo koju).ete (do. ја ga tako reC:i i br~nz 'lai~nz . Nelsonov stub је vrlo impresivan. ali (onda) Ьi ostavio poruku.. rekli Ыsmo Нorses eat grass . 1 like pslntings. Не might have come• while 1 was out. 4 5 6 7 Pala mi је u ol:i mirnoca Londonaca koje sam sreo. Mo.ona mora (Ыti) da је otiSia. (5) Da se podsetimo: she must leave. Нard/y: teSko.v. jedva.539 five hundred Bnd thiгty-nine five hundred and forty 540 4 5 6 7 8 1 was struck• Ьу the calm of the Londoners 1 met• (2).. MirnoC:a Londonaca" mo!emo reCi i the Londoners· са/т. uprkos tome (~injenici) sto је vecina njih imala izrazite (teske) akcente.. Bronzani lavovi u podno!ju (pri nozi) na~injeni su od francuskih topova.8. deeplta the fact that most of them had heavy accents. Ја volim slike. The bronze llons. pred naSom kuCom)... 141 st LESSON . (4) Нard znati "tvrd" i "te!ak" (u ovom drugom slutaju sinonim је za difficult). 'gera·t. Mo!da је dolazio dok sam ја Ьiо napolju.gde је ret о odredenim slikama. fren~ 'ken. Jedva da sam govorio (imalo) engleski.6· 11m~. di'spait ~ fekt . (2) . . she had to leave . 12 Mogao sam da razumem sve Sto su rekli.9. Ьесвuае her car lsn't in the gвrage. ali ne u slutaju kad od imenice zavisi odnosna retenica (the Londoners 1 met). 8 9 Rekao morao је је da ne mol:e da l:eka.. she must have left . 10 11 Da smo se toga setili (па to pomislili) ranije. are made• trom French cannos.

. 'hevi - 13. оа sam se toga ranije setio (pomislio}.4.~~n. 'med~:.no one (noЬOdy) ~ home. They have . she like 1. 1 can't find it 4. MoguCno је da је dolazila sinoC. З. Tell him to come' straight away. their coats have gone.2. . .taken . Flll ln the ml11fng words: Mogao si da ти kaieS da travu tгеЬа pokositi. She wants (up). it. ZA PONAVLJANJE: 92.. UIJe treЬa promenttt.~n . . Reci mu da odmah doc1e. We're late already and 1 don't want to miss the beglnning. ne voli da Ceka.anywhere.. could.could have . 13 14 15 Kupili ste toliko suveni~a. LEKCIJA 141 st LESSON . а ја ne Zelim da propustim poё:etak. You must have spent' а tortune' She made' up heir mind to study medicine.'). there was at have that the grass REti:NJA ZADATAКA 2... ad'vais. The oil needs chenging. 1herdly recognised him dressed like that. 'f. must .5.З.. You She come last night. Мога da su gs uzвJi. Jedva sam ga prepoznao tako o~ueeno_g. .З.5.us. might have . .told him.needed cutting. desplte her lather's advlce. . U koliko sati hoCete da dodem? 1. us to hurry.doesn·twaiting. Мо~а da su ottSii: nj_ihovih kaputa nema (njihovi kaput1 su ot1Sit). They must have left. Would you like to come round for drinks this evening?2. you 5. ·~ks~nts. . 111 left with lt . - 14. nije bllo nikoga kod kuCe.5. mogli ste da krenete s EXERCISES 1. Da li Ыste hteli (voleli) da ve~ras navratite na piCe? ~ 2.З. ne mogu nigd! da ga nadвm.4. uprkos savetima svoga оса.541 five hundred вnd forty-one tive hundred and forty-two 542 13 14 15 You bought' so many souvenirs.4. VeC smo u zakaSnjenju. Mora da ste potroSili ё:itavo bogatstvo 1 О па је odluё:ila da studira medicinu. Ona hoCe da se po!urimo. had thought o t earlier . What time do you want me to come? nama. .

he takes• the "elevator" and not the lift.e l:ak da Cuje kako ga nazivaju "stanicom za komfor"! Da opere ruke.t:eleznicu (u Engleskoj undeгground ili tuЬe). lmenica је а wish ..Voleo Ыh da imam viSe novca. Evo drugih razlika pomenutih u ovom tekstu: trotoar . (2) То wish је Ze1eti. mora da uzme "subway" ne podzemnu feleznicu. Da se popne па treCi sprat svog hotela.britanski pвvement. tap. he "opens а fвucet" tnsteed of turning on а tap. Vidi i slвde6e objaSnjenje.. nego uvek (za) "kupatilo" ili "sobu za odmor". reci се mu (Ьiсе kazan) da hoda ро 4 5 6 7 8 9 10 An Englishman can tee1• more disorientated in the Unlted States than а Frвnchman or а German. Na nekim javnim mestima moi. (1) Whoever it was ought to have said: "American and English are two similar lвnguages." Englez mo!e da se oseti viSe izguЬijen (dezorijentisan) u SAD nego Francuz ili Nemac. trebalo је da kaze: "дmericki ' engleski su dva slil:na jezika._ five hundred and forty-four 544 Hundred and forty-second (142nd) Lesson Engllah or Amerlcвn? 2 lt was elther Oscar Wilde or George Bernard Shaw who said that England and America are divlded Ьу the same lвnguage. ameril:ki sidewalk: lift brit. ". he will Ье told• he is wвlking on а "sldewalk" insteвd of а pevement.t:uriS. а u Londonu . neSto јаёеg znaCenja nego to want.. 2 з 4 5 Na primer. elevator: slavina . pravilo о slaganju vremena ne mora se primeniti Otuda u zavisnoJ reCenici im8mo sadaSnje vreme (аге divided) mada је u upravnoj proS1o (ssid)... Ne sme nikad da pita za toalet. uzima "elevator" а ne lift. (dok је u Londonu "subway" prolaz ispod ulice sa zivim saobraeajem [zauzete ulice]).t:elja. but вlways the "Ьethroom" or the "rest-room" (4). (4) Amerikancima se l:ini pomalo "nezgodna" ref toilet. 11 he wlshes (2) to trвvel around New York. (whereвs in London.. Не must never ask for the tollet. ln some public plвces he might even hear• 11 called the "comfort stвtion"t То wash his hands. Ко 1 god da је Ьiо. (3) Rel: subwвy u SAD oznal:ava podzemnu . For exвmple. ра је zamenjuju sa Ьsthroom (kupatilo) ili drugim ovde pomenutim (1) 142nd LESSON Каd је . the subway is а pвssage under а busy street) (З).voleo blh da . he must take• the "subway" and not the undetground. lfft." З Sto eetrdeset druga lekclja Engleekl 111 emerlckl? Bio је to ili Oskar Vajld ili D!ord! Bernard $о koji је rekao da su Engleska i Amerika podeljene (razdvojene) istim jezikom. amer. То go up to the third floor ot his hotel.Voleo Ыh da ti po. "sidewalk"-u umesto ро trotoaru. дkо 6 7 8 9 10 zeli da putuje (unaokolo) а ро Njujorku.podzemni peSal:ki prolaz.. fвucet. praCeno proStim vremenom iti kondicionalom.brit. OВJASNJENJA ----- PRONUNCIATION ref о opitim istinama ili tvrdnjama koje va!e za sva vremena. 1 wish 1 had тоге топеу.543 five hundred anc:l forty. otvara "faucet" umesto da okrene (ukljuci) slavinu. 1 wish you would hиггу up . Cesto se upotreЬijava u znal:enju ... amer.

are famlliar with these words.~t:.e.. . and especially teenagers (5). but certain spellings were accepted and exlst today. center) in American. many English people.g. -г \ EXERCISES 1.g. zahvaljujuci jednom ПIUJOГ­ Skom nastavniku ро imenu (zvanom) Noa VeЬster. koja se danas upotreЫjava u mnogim jezicima Airom sveta. lt is worth learning to speak American if you go to America..2. How do you spell thaf word? ~ l<4ko se pi~ ta rel:? 1 spell ту пате with а .. "Let's Get OВJASNJENJA (nastavak) . see "Let's Start" and "Let's Get Better". 11 12 13 14 15 16 Zahvaljujuci televiziji. it's easy. upoznati su s tim rel:ima. (5) The teens је zajednitki naziv za sve brojeve od thirteen do nineteen.) :we_bst~.e. а posebno tinejdferi. honour Cast) piSu se bez toga "u" u ameriёkom. . thanks to а New York teacher called Noah Webster. (7) PodseC:amo vas da e. ri'f.n.~ 'sent~ . centre) piSu se kao Sto se izgovaraju (tj. pojedinosti vidite "Let's Start" i Better".... 142nd LESSON . а odatle i pisati odredenom ortografijom.5. nelghЬour sused. !ene. favour .4..5. Engleske reёi koje se zavrSavaju na "-our" (npr. For more details. me~utim.Po~nimo". center) u ameriёkom. na primer'· i treba gВ: izgovarati kao da piSe for exampfe iJi for instance.. Take the li!t up to the third floor and ask for room one-oh-one.545 five hundred вnd forty-five tive hundred and torty-•lx 546 11 12 13 14 15 16 17 Thanks to the televlsion.. znaCi .~ fe1v~ .. Ко god !eli mofe da bude pop-zvezda. Spelling: pravopis. '8i:. ~ REЙENJA ZADATAКA 1.uzrast" stvorena је slo!enica teenager.usluga. and words that end in "re-" (theatre.З.3. Not all his reforms were adopted.ptid . IS.. English words that end in "-our" (e. Whoever wants to can Ье а рор star. . ра i za te godine starosti.. ln 1828 (elghteen twenty-eight) he puЫished his "American Dlctionary of the English Language". to је lako. . SkraCenica i. :. C::ijl је ovo rel:nik? Mislim da је Dejvidov. ortografija.."no_u. Sa imenicom age . znaCi . . however.to jest" i Citamo је kao that is ili that is to say . too. Nisu sve njegove reforme usvojene.Ја SVOJe 1me p1Sem sa "с". Whose is this d!ctionary? 1 think it's Devid's.~k'septid end ig'zist. theater. on је objavio svoj "Ameri6ki re6nik engleskog jezika".:mz w~: ~-d. is dlfferent. 1! 1. izgovarati slovo ро slovo. Vredi nau~iti da se govori ameri~ki ako idete u Ameriku. 17 Za viS. а re6i koje se zavrsavaju na "-re" (theetre. l:esto se ka!e i mens' room (menz ru:m) odnosno Jвdies' room ('leidiz). (6) то spe/1 znat:i sricati. honour) are wrltten' without the "u" in American. Godine 1828. Thanks to the method "Let's Starl". mnogi EngleZI.. - OВJASNJENJA (nastavak) izrazima. Tamo gde postoje posebni toaleti za muAkarce . с··.4.. ZahvaljujuCi metodu . - neJb:. 14.~.' -- "1. theater. pr~'naunst. 1 ortografija је razli6ita.. ~ 2.. ali izvesni oЫici (na6ini pisanja) prihvaceni su i postoje (i) danas. centre) are wrltten' as they are pronounced (i. favour. Spelling (6)... (7) nelghbour. Uzmite lift do treCeg sprata i pitajte za sobu 101. 16.

. Nije trвЬВiо da pitate za toalвt.Zao mi је . . ri'pi:t. Don't .Could you tell' me . - 3. sa upitnom intonacijom.. ·wлnd.. (1) Doslovno ..should not. ls . 1. 4.. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-third (143rd) Lesson 1 When Pierre was in London.. 'ju:sf::~l. ? .2.•· shOuld . the television Ьefore ZA PONAVLJANJE: 93. а ta uttivost se joS ројаёаvа upotreЬom glagola t 4Зrd LESSON ..Molim vaS oproStaj".lzvinite.There аге . ne bi treЬalo da kuoimo ove akcije. Uvek uspevam da izЬegnem prepirku (izЬegnem izazivanje 5. 'pa:d::~n. imao је sa sobom spisak korisnih izraza. 1 always to aчoid the lift (elevator)? only two an REЙIENJA ZADATAКA (nastavak) · З.Please excuse me.have. we buy these shares. he had with him а list of useful expressions.going. (Sta ste rekli)?" (2) Znamo veC da se na engleskom. nego za . - 4. molim vas? OВJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. (Pitam se) da li Ьiste mogli da mi pomognete? Mozete li (Da li Ьiste mogli) da mi kafete .. please? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset treea lekcija 2 З 2 З Kad је Рјег Ьiо u Londonu. kaind. Uprkos njegovom savetu. forget to turn to ьеd. 1 wonder (2) if you could help me? . Despite. - 1..off .Da li Ыste to ponovili. Vredi li iCi liftom (uzimati lift)? it /та samo dva sprata. kupatilo". manage. ? Would you repeat that.for.. iz u~tivosti.5.Ьзthroom.wor1h taking .547 five hundred and forty-seven five hundred and forty-elght 548 Fill ln the mlaalng wordl: 1. Pogledajmo ih: Oprostite . Let's have а look at them: 1 Ьеg your pardon (1) l'm sorry .. kada nismo dobro razumeli sagovornika· "Oprostite. You not asked the toilet but the 2. .З.floors.~l . Ne zaЬOravi da isklju~i~ televiz. mnoge moiЬe izri~u u oЫiku pitanja.causmg.. prepirke). his advice.~ .ju pre nego ~to ode~ па spavanje.argument. 'greitf. molim vas. UpotreЫjava se naro~ito.

EXERCISES 1.5. (4). ..Kakav је Ьiо prelazak (preko mora)? .Of course not. sit daun. .lzgleda da sam poranio. reklo Ьi se: Give ту love to . lt has ьееп а long time since 1 last saw you.. -З lzvinite.1 seem to Ье early..2. Jeste li dobro putovali? .1 don't mind .. .Vrlo rado (Bio Ыh presreCan). l'm а foreigner 1 don't know• London.. Odakle ste (dolazite)?.ls this seat taken•? .There might Ье one in Oxlord Street.ls there а bank near here? Where? Could you te11• me the time. Kakva steta .) (3) Ako su pozdravi upuCeni rodaku ili intimnom poznaniku.549 five hundrecl ancl forty~nine five hundred 8nd fifty 550 4 5 6 7 8 9 ·10 11 12• 13 14 Thank you.12.. Radujemo se Ato Cemo vas sresti (upoznati). 14Зrd LESSON . od njega ostaje samo reCca to.l'm lrom Lyons ..Ја sam iz Liona. -З.How was the crossing (5)? . Da li nemate ni~ta protiv . Excuae me. 'kti)SiQ . ili izmedu mladih...Naravno da ne.. Milo mi је (OduSвvljen sam da vas upoznam) Pozdravite (Dajte moje pozdrave) vasu zenu.. .То је vrlo ljubazno od vas.11. Znate li neki dobar restoran? Gвdan) Mol:da ima neki u Oksford stritu (ulici).01 course . 'ra:~ . (itd. di'laitid .Ne poznajem London.Give my regards (З) to your wile.9.. "Jaiam.lt doesn't metter.Naravno da ne. ri"ga:dz. 4 5 6 Hvala vam.. .PriliCno 1е 12 13 14 kasno .Da li Ьiste !eleli da podete sa mnom? . 1 wonder if you could tefl те . si:t "teik~n ..Kakvo је Ьilo vreme? Mozete li mi reci kako se ide do .That is very kind ol you. Nemate niAta protiv da dovedem svoju tenu? . veoma sam zahvalan.Da li Ьiste mofda mogli da mi kaZete .5. lлv. Did you have а good trip? . Na Zalost vam ne mogu pomoCi.Bojim se da necu moci da dodem Vrlo rado. 'piti . .Ne znam da li Ьi vam smetalo ako . REЙENJA ZАОАТАКА termer. l'm afr~id 1 can't help you. . l'm very gratelul . Where do you come• lrom? . Ata ste rekl1? .4.Nije vaZno . ? . Do you know• а good restaurant? . 'wеб~.Mi smo upravo stigli.Nije vatno.l'd love to.8. ? .2. tiji је otac farmer. .5. l'm de/lghted to meet• you . We аге looking forward to meeting you.l'm afraid 1 won't Ье аЫе to come• .Мау 1 sit• down? lt doesn't matter . ..pitati se. 1.Је li ovo mesto (za)uzeto? 7 8 9 10 11 Mogu (smem) li da sednem? Ne smeta .lt's not important . 1 wonder if you would mind . Would you mind .Nemam niSta protiv Naravno . lntinitiv iz pitanja se ne ponavlja u odgovoru. What а plty .. ? . ? . ·~:li.. molim vas?. (4) Setimo se da to love ima rnnogo jate znatenje nego to like. Do you mind il 1bring my wife? . ра zato ovaj odgovor ima vrednost oduAevljenog (ili bar ul:tivog) prista}anja: Would you like to come with те? -l'd lovв to.. .We've just arrlved.. Mnogo је vremena proAio otkako sam te poslednji put video.lt's rather late ... ----- .. ја sam stranac.. OIIJASNJENJA (nastavak) ----- .lma li ovde Ыizu neka banka? Gde? Mo!ete li mi reCi koliko је sati. whose fether is а to wonder . what did you say? .. . ..01 course not.How was the weather? Could you te11· me the way to ..4. please? .7. Dozvolite da vas upoznam sa Piterom.. Let me introduce you to Peter.

З.? - No.-.way. Nвdam se da ste оЬОје doЬro.3. you а . А zeЬra ('zi:bra) crossing: prelaz za peAake. working hard а month. mога. Kakav је danas kurs? bank l"d like to change some money.just arrived.show. gospodine. V. . А 181181 ('levl) crossing: prelaz preko Zeleznitke pruge. Where .neerest. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) А cross: krst.2. . . sir. а tak0t1e i preCi. р:Ј:. Could. '!au..o 144th LESSON . we've .taken . stacmps . . Odakle dolazite?. PONAVLJANJE: 94.Мау . "dлЫ.for. nouts.lz do you Вeogrвda.3. kc~ . odвvno vas nisвm video. ju:z . preploviti itd А crossing: prelazak (reke. S.Mogu li da sednem? ьank? you me the to the this seat .. S.4 .? - 4.? 1 hope you well. to cross znati ukrstiti.7. Moiete li mi pokazati put do пвјЫiiе ьапkе? 5. Је li 0110 mesto zauzeto? - Nije.8. 'poustka:d.шi ·. "tel:nracm .2.4. . 1.come from . upratoO smo stigli.for ha\'eП't found. but 1 AEIENJA ZADATAКA (nastavak) 8nough information. is .6. From Вelgгade.. . 1 haven't long time. ... What is the rate todey? PRONUNCIATION 1.551 five hund. . ali nisam naAao dovoljno podsfilka. - 2. а posebno kanala LamanSa). Vet mesвc danв пврогпо radim.seen. "tekbuk. are Ьoth.sit down.c:l and fifty--one tive hundred and fifty-two 552 Flll ln the mlulng wordo: 1. 'm. teind:t:.:d:J. . have Ьееn .. LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-fourth (144th) Lesson ln 1 в •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset Cetvrta lekclja u ьenct 1 Hteo blh da promenim malo novca.

lmate li sitnine? Mogu li da upotreЫm svoju ~ekovnu knjiZicu? Ne poitl post-offlce 4 4 5 6 l'd like to send• а telegram. How much is it to send а poвt-card to France? l'd like to cash (3) this money-order.. Koliko staje (koliko је da se posalje) dopisnica za Francusku? Hteo blh da naplatim (unovi:im) ovu uputnicu. 144th LESSON . А cash-desk: kasa: а cashier (kE'Sie): Ыagajnik. You only have left (4)? Does the room have а shower and а toilet? lf вnyone calls while l'm out. А fifty-pence piece: novl:iC (doslovno. 'mesidt. Javlja se samo u brojnim izrazima kao . Do you have вnу change? Мау 1 use my cheque-book? ln в 2 з Dvadeset funti u novtanicama od ро 5 funti i deset u nov~anicama od jedne funte. Koliko (kosta) ро jednoj rеШ Treba mi (malo) maraka. Ostala vam samo dvokrevetna? lma li sоьа tus i toalet? дkо iko telefonira dok sam ја u gradu (napoljU). molim vas. ја odlazim (sutra) ujutru. sju. 5 6 Hteo Ьih da posaljem telegram.Da li Ьiste radije hteli C::ek ili gotovinu? То cash: naplatiti (u gotovom). А four-star hotel: hdfe1 sa Cetiri zvezdice (druge kategorije). miles per hour (milja na sat). (4) Zapamtite ovu konstrukciju. per person (ро osobl) i sl. А ten-floor building: desetospratna zgrada. (2) Per је 1atinski predlog sa znal:enjem "ро".t. could you take• а message? Please prepare my Ьill. komad) od 50 penija.. please. Ыagajnica (na kasi). How much per (2) word? 1 need some stamps.~t. prva imenica је Ьеz "s'" na kraju. - 9. а douЫe 'toil:.553 fiva hundrecl and fifty•three tiva hundred and titty-tour 554 2 3 Twenty pounds in five-pound notes (1) and ten in one-pound notes. da li Ьiste mogli da zaЬele!ite (uzmete) poruku? Molim vas pripremite moj rai:un. po~to сео spoj deluje kao pridev. је OВJASNJENJA (1) Spoj broja i imenice mote da odreduje slede(:u imenicu: u tom slutaju. (З) Gash: gotov novac. l'm leвving• in the morning. Woufd you prefer а cheque or cash?. U hotelu 7 8 9 10 Hteo blh jednokrevetnu sobu. l've оп/у got two cigarettes leftOstale su mi sаrтю dve cigarete. - 11. How many do you have /eft? -Koliko ti (ih) је joS ostalo? At the hotel 7 8 9 10 l'd like а slngle room. per day (na dan).

? . . 1'11 come• back later.2.. Rszmislite i pozovite it те kad Ьudete donвli odluku. Where can 1 change my travellers-cheques? . ostalo је samo pet minuta. Је li iko .4. Gde mogu da razmenim svoje . me when you and your decision. . LEKCIJA 144\h LESSON . . two o'clock. . . Ako 1юСе1 d8 gв kupit moral se orlluдifi. lt's а llttle too expensive.з. .her.. She has to England four years and pet she doesn't know size. 11 12 13 l'm afrald 1 don't know· my size.furi.) (6) То think (something) over: razmisliti (о netemu). .stШ . . there are only five mlnutes left. Do6i 6u (vrati6u se) kasnije. Hurry up.for.5.4. Vet OOtvrt sata OOkam da me poslu!e. EXERCISES 1. Do you have anything amaller? Мау 1 try it оп (5)? 1t doesn't very well.fiYe left.nave 1aken (maOe). . . Ovaj sako nije ьа§ ро meri.З. .. . 1t doesn't suit me. we expect you to рау your own Ьill.з.555 five hundred and fitty-five five hundred and fifty-8lx 656 Shopplng Kupovanje 11 12 13 Na zalost ne znam svoj broj (veli~inu).Detore .mlnd. 1 have Ьееn walting to Ье served for а quaner of an hour.call tr1ng1pnone) . you . • Po.4.2.over. lmate li iSta manje? Mogu li da ga isprobam? Nije Ьа~ ро meri.up. Ona veC tetiri godine dolвzi и Englвsku i joS ne zna svoj Ьrој.isproьati na sebl (odeCu i sl.while. Ьееn com1ng ..travelers" (putnieke) OOkove?. OВJA$NJENJA (nastavak) (5) Као ~to imamo to put оп. . expect .а good trip. 2.5. . . . lf you .must.5. there are only RE$ENJA ZADATAКA 1. to buy it you . ostв/o је sвто 4. Did you have ZA PONAVLJANJE: 95. Ne odgovara mi. anyone (anyЬody) . .oьUCi.out. . staviti (па sеье). Nisam vss otskivso pre dvs sвtв. 1'11 think• it over (6). Think. Razmisli6u (о tome). Flll ln the mlulng worda: 1. . your . make . . Malo је preskupo. want.mю dok sam Ьiо и grвdu? Did call 1 was 5. Mi otekujemo da vi platite svoj (sopstveni) raeun. 3. (-). kaZe se i to try оп. . Jвste li dobro putovali? 1 didn't 1.2. This jacket doesn't fit very well.

. Danas zatvaramo ranije (dan ranog zatvaranja) Zatvoreno za ruC:ak . :.'hibltid . ..z.d'mit:.No U-tuгns.6.d'mi~:. 'pлЬiik k:. Ponekad su natpisi (obaveStenja) gubitak vremena. klouzd .. t:.No admlttance . One Way Stгeet .. javne pogodnosti" (convenient: pogodan. 145th LESSON .n'vi:ni:. Uprava nije odgovorna za guЬitak ili oSteCenje imovine gostiju (stvari koje pripadaju gostima). dopuStanje ulaska.4.t :.lnformacije (doslovno: raspitivanja). PuЫic conveniences (З) . Ji:n. U istom znal:enju upotreЫjava se i to torЬid.:op:. notices аге а waste (6) of time. This was Geoгge Bernaгd Shaw's oplnion PRONUNCIATION sainz ~~:~nd 'noutisiz. Н(СЩ 2 3 4 5 6 U!az .nt ..шsiЬI Љ: ]:)5 ": 'd~t:~mid! tu gests 'pr. admittsnce i admission: оье znaee prijem. (2) То prohiblt: zabraniti..n fri: el)'kwairiz.Vozi (drZi) levoГn stranom Slepa ulica .joS jedan .557 five hundred and fifty-88ven five hundred and fifty-elght 558 Hundred and forty-fifth (145th) Lesson Slgns and notices Sto Cetrdeset peta lekclja Nвtplsl (i obвveitenjв) 1 2 з 4 5 6 Way ln (Entгance) . uludo trotiti. 'kл\d:. а druga znal:i i . odakle waste-psper . The management is not гesponsiЫe fог loss ог damage to guests' propeгty.Spltting Pгohlblted (2) .:nz..Gents . је b1lo misljenje D!ord!a Bernarda Soa То 7 OВJASNJENJA то admit (ad'mit) zna~i priznati. to waste time: gubltt vreme. 'm~t:~nidfm:.Cul de sac .. 'klouzil) . а waste of time: guЫjenje vremena.Muski (gospoda) . .Zenski (dame) Rasprodato. 'egzit . Toalet . No smoking ... Вetting forЬidden: zabran)eno kladenje. oЫik od gentleman (mnofina gentlemen).. waste (-paper) Ьasket ('Ьa:skit) .. 'entг.Admission fгее (1) . а takode i primiti.~ 7 Sometimes..3.5.1.Zabranjen ulaz. priktadan) .Prlvate . (5) U Engleskoj sve prodavnice mogu blti zatvorene jedno poslepod· ne u nedetji: toga dana se stavlja ovaj natpis. dopustiti ulaz (u neku prostoriju).Closed !ог lunch Closed fог гepalra..Кеер left . ri'pt:.ul:tiv" izraz za toalet..nsiz d!ents . Jednosmerna ulica .Enqulгes. priznanje".House full (4).. ri'sp.Ulaz slobodan .Ne naginjite se kroz prozor.sek nou ju. (3) Ooslovno ... lmenica waste takoйe oznal:ava otpatke. Gent (mnofina gents) је kraCi (1) --~LL~~----------~L_~~_. ful.Way out (Exit) .stara hartija.ms . (4) Ooslovno "kuCв puna": natpis pred bloskopom ili pozoriStem kada su sva mesta rasprodata. Zabranjeno puSenje (nema puSenja) .korpa za otpatke.Zatvoreno zbog opravki.lzlaz .2.ti. lz ovog glagola izvedene su dve imenice.Ladies . Early Closing Day (5) .Do not lean out of the window...Privatne prostorije .Zabranjeno pljuvanje .Zabranjena promena smera.ms 'praiv:.. (6) То waste: rasipati. 'spitil) pr:.

5. prostor'".. 'teiЫ­ kl:~6s ::. a"pinian. (8) А room је sоЬа. Razdao је sav svoj novac 1 postao sve!i~e_n1k . pi:s :~v ~:~:k. sir! Take your bad manners elsewhere.2. . 'fi!mлqga.enqulred the other. outalde his shop. dat! bu~zaSto. 'elsw~. .. .5.rekao је So. fre~ fi~ sould. .11. EXERCISES 1. . SVEZд: zar btste prodavali bajatu ribu? . ri'dikj:~~\as . You annoy me.Ovde ima dosta prostora. RIBA: moZe se savrSeno dobro v1deti . SpoJ Off the ЬOard ne treьa meSati sa izrazom оп Ьoard. Whose is this watch? -1 think it's hers. OCigledno је da vi svoju ribu ne prodaje~e (negde) drugde. TaЫe-cloth је stolnjak.4. . vaS_ nat~is је Ьe~~oristan . Make room..ndaiz..З.4.Gde mogu da ga stavim? Nema mesta. F1ve flsh. 'evidant .:~:. lf the bread is stale. .1 om1r1sat1da vi ne prodajete stolnjake. Ьеz Clana.Mislim da је njen. razda~i. .15.. Your fish vaSa riьa ili vare riЬe.. {9) Pazite da ne pobrkate clothes (оdеСв) sa а cloth (kl::~:}). . .Shaw deleted the word with а piece of chalk. kr:~st. Ako је hleb ЬзЈаt. sir. Му good man.he said.. Ь.Why? . povla~eci (stavljajuci) crtu preko reci OVDE. Не gave away all his money and became а priest. 8 9 10 kada је video jednog trgovca ribom kako pokuAava da ispred (izvan) svoje radnje postavi (oka~i) natpis. OВJIANJENJA (nastavak) QВJA$NJENJA (nastavaK) (7) lmenica Ьoard ovde је upotreЫjena u svom osnovnom znaCenju "daska".10. . Неге "s ronm enough ... putting• а line through the word HERE. wcist . your sign is ueeless .said Shaw.krpa ili komad tkanine.11.7.. .:d .rekao је. you can throw it away.. lekciji.p1tao Ј€ (rasp1t1vao se) (onaj) drugi. lain. .14. On the Ьoard {7) was written·: FRESH FISH SOLD" HERE. 11 12 13 14 15 . lt is evident that you do not sell" your fish {11) elaewhere. .. ...Where can 1 put• it? There's no room {8). di'li:tid . SOLD": since when has а llshmonger glven• away {10) his merchandise? And this last word is ridlculous . please.З. Оо videnja (prijatan dan). el]'kwaixt.. FISH: one can see• . gospod1ne.and smell perfectly well that you do not sell" taЫecloths {9). molim vas.8.. Na dasci (taЫi) је pisalo: OVDE SE PRODдJE SVEZд RIBA. REitENJA ZADAT АКА 1. . Pozivati nrega -·· to _ie gubltak vremena... . Vi mi dosadujete.9. .Napravite mesta. Car~v (10) То give away: pokloniti.2. odakle i . tiji је ovo sat? . FRESH: would you sell" stale fish? .So 1• (tu) rel precrtao komadom krede.. 13. ре! riba. gospodinel Odlazite sa svojim loSin:' manm~a (odnesite svoje loSe manire drugde). (11) Fish mole Ыti jedn1na i mno!1na.(1) druga rel је Ыlа precrtana (prekriZ:ena): PRODдJE SE (prodavana) otkad trgovac ribom poklanja (daje ьesplatno) svoju robu 7 д ova poslednja rel је Ьesmislena (smeSna) .559 five hundred •nd fitty-nine tive hundred •nd 8ixty 560 8 9 1о 11 - 12 13 14 15 when he saw· а f\8hmonger. 'ju:sles . ·. 'givan . trying to put• up а notice. Good day. lt's а waste of time invlting him. "m:..Zasto? .. steil . mozeS ga baciti 145th LESSON .. . .The aecond word was crossed out. room Ьеz (:lana zna(:i "mesto. . tаыа·· (ЬiackЬoard: Skolska tаЫа). koji smo videli u 134. Prijatelju (moj dobri Coyvele).

.custom':rs· (guests")..toss. but not the endl You can congratulate yoursell. 2 NJ'egov prihod је svakako prenizak.. Look: the window" ·оо not is much too opinion At least that was REIENJA ZADATAКA (nastavak) З. Gleda/ . bлlk . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hundred and forty-sixth (146th) Lesson Our last lesson 1 2 3 You have reached the last lesson. (2) lzraz iz pomorskog govora koji oznaёava lak posao. Uprava nije odgovorna za gиbitak stvari (imovine) muStenja. Noth1ng a11owed (permitted) . Ne naginji se kroz prozor". kan'greeфleit .. The of is not responsiЬte the property. From now оп: odsad р а nadalje. From now on. veliёina: bulky: glomazan: the bulk of (soтething) znaёi veCi ili glavni deo (neёega). kam'pli:tid. Proverite da и vaSem tekstu пета (da vaS tekst пета) suvИnih (Ьeskorisnih) reёi that your text рау have any we go 1n? ~ No.. tel:ina..No smoking . Do ~ have to.2. Ьеz komplikacija.З.561 five hundred and aixty-one five hundred and aixty·two 562 Fill in the missing words: Moramo li platiti da bismo uSii? ~ Ne. је Ьвr Ьilo Dlordlovo NiSta mj'e dozvoђ'eno. H1s income. ali ne do kraja' MoZete l:estitati sebl. 1. s. 4. it will Ье "plain salling" (2). management.3.Admission free. po~to је glavni deo posla obavljen. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sto eetrdeset sesta lekclja Nasa poslednja lakclja 1 2 З Stigli ste do poslednje lekcije.. Takvo miSijenJ'e. Make sure doesn"t useless.. ZabranJ'eno puSenje".tow -George·s.to. OВJA$NJENJA PRONirNCIATION 1. from this day оп: роёеv od dan8tinjeg dana. -..4. Uiaz slotюdan · ·.for..lean out of. plein (1) Вulk је masa. because the bulk (1) of the works has Ьееn completed. look words. pogledaj .. Od sada се (sve) ici glatko (Ыti ravno jedrenje).. 5.. ri:~t . ~i end. ZA PONAVLJANJE: 96. 146th LESSON .2.

'naet:~~li.vezu··1 CitajuCi noviпe. ne prekidajte . and Ьу not Ьeing afrald ol making· mistakes. 'ju:zil) 6is 'melr. but now you know' something aЬout the country and its customs. 'peinl~li.7. and that you will enjoy speaking' English. sluSajuCi ploCe i radio.Jd .9. . 'pa:t taim 'stлdi. nautite nepravilne glagole. ali sada znate poneSto о zemlji i njenim obltajima. odrZavat1 vezu.. Ponovite ih glasno.... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Naravno. k:~'lekt d. 15 OВJMNJENJA 'seilil). . (nastavak) (3) То gвt Ьу: sпaCi se. Ako Ьiste sada otiSii u Englesku. you cannot expact to speak' like an Englishman alter only а lew months ol part-time study. you will leel' the language and use it naturally. Repeat them out loud.. 'deili 'prektis. 11 you went to England now. Nadamo se da ste uZivali koristeCi se ovim metodom.o... you could get Ьу (3) falrly easily.. We hope you have enjoyed using this method. .. keep' in touch (4)' Ву reading' the newspapers. t. llstening to records and the radio. learn the irregular verbs. laud . Ukratko..563 five hundred and 8ixty-ttvee five hundred and 8ixty-four 564 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 course..IS. .4. Zato ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu u dnu (zadnjem delu) neke poltce: uzmite (dignite) је s vremena па vreme i protitajte ро jedan pasus ili neku al'legdotu. 'm. ln short.8. But ГE\memЬer the motto "Mt\thode Assimil": dally practice. mogli Ьiste dosta lako da se snadete.14. then do the "second wave" lesson.ё. kaie se Cesto na rastanku. 'pe~gra :f . 14) То keep in touch: Ьiti u kontaktu.. steci cete osecaj za jezik (oseticete 1ezik)' upotreЬIJa­ vaCete ga prirodno. koristeCi (uzimajuCi) svaku priliku da govorite. CuCemo se" iJi .10. Ьу taking' every opportunity to speak'.~tou .о. otpril1ke kao kod nas .11. videCemo se 19 146th LESSON .. "bez muke".st.. 'aet»kdout. 'lis:~nil) . <IP1'tju:n:~ti. weiv. "palnlessly". . izaCi na kraj.. ne moZ:ete otekivati da govorite kao Englez posle samo nekoliko meseci utenja u slobodnom {delimitnom) vremenu. So do not let' this book collect dust at the back ol а shell: pick it up lrom time to time а~с' read' а paragraph or an anecdote. We"ll keep т touch. 1 da Cete uZ:ivati govoreCi engleski. . potom uradite lekciju za ponavljanje ("drugi talas").. 11. дli zapamtite devizu {moto) metoda Assimil: svakodnevna vei:ba. Tt~li "i:z~li.6.

- 5.from З Kad odete. Don't Ье afrold of moking mistokes. you 1. me have you on your . worked well.success time. .. reading.3. ne zaЬoravite da odriavate vezu. you leave (go) . dobro ste radili.will Ье able to. CitajuCi novine i slu5ajuCi radio. . -. Мој kroja6 је јо§ uvek bogat. you will Ье аЫе to speak English. Ву the and leaгn а listening lot.5.З.keep in touch. From now оп. titajte је s Fill in the ml11lng wordo: Kad blste otiS/i snadete. Glavni deo posla је oьavtjen. Ne dajte da ova knjiga skuplja praSinu. l'm afrold 1 had to concel the appolntment.. the radio. -С. you 5.to . . . The bulk of the work has Ьееn completed. lf you easily и vremeпa па vreme.time. Let congratulate.s.. Dozvolite mi da vam atstitam па vakm uspehu.2.dust.С. Don't ЬООk Englesku mogli blste dosta lako da se collect .(news)papers. 2. LEKCIJA 19' 146th LESSON .3.. morao sam da otka!em (poniStim) sastanak. Od sada Cete moti da govorite engleski.2.could get Ьу.4. .565 tive hundred end aixty-five five hundred end aixty-alx 566 EXERCISES 1. . Ne Ьојtе se greAaka (da greMe). moCi Cete mnogo da nauёite. went to. read it to England you fairly REAENJA ZADATAКA 1. 4. Na !alost. let this.2. When don"t forget to ZA PONAVLJANJE: 97. Му tailor is still rich.Ьу.

. Ponavljajuci sva tri oЬ/ika svakog glagola oЬeleienog zvezdicom potrebno је. podnositi (po)tuCi То Ь. Na taj naCin Cete najpre nauCiti one koji se najcesce upotreЬ/javaju. Ь. Та tri oЬ/ika pokatkad su razliciti: to do. 1 heve come). wae.aten . 1 heve found). tokom rsda па /ekcijama.. а ponekad su jednaka svs tri oЬ/ika (1 put.•. diCi se. proSio vreme i particip proSii. eweked . Kad stignete do kraja teeaja.. 1 came... da ih dobro ureiete и pamCenje. 1 dld. Ьееn . . . . ЬОrе. Ь. done (1 do.. Ьorne (Ьorn=roden) nositi. 1 ~eve put). Ысе dobro da nekoliko puta procitate сео spisak. kontrole radi. eroae.. 1heve done). 1 put. . 1found. dld.еt.еr. Ьiti То Ьеаr. ewoke. arleen awake. nastati probuditi se То - То Ье.. То erlae.. ponekad su pro~lo vreme i particip jednaki (1 flnd.. i/i su jednaki sada~nje vreme i particip (1 come.five hundred end 8ixty-elght 588 Najvazniji nepravilni glagoli za· svaki glagol dat је intinitiv..

Ыown То Ьreak. coat . bede.. terati borвviti То raspuCi se - То То ... dug. Ыd (Ьidden) ... draw. cut . cut. .. bullt. . dreamt (dreamed) drlnk.. drlve. dwelt postupsti. Ьegan. drank. Ыеd. choae. kopвti deiШ broke. pвliti То piti voziti. became. pozvati То То Ыd. odgвjati rвskinuti То deal. drove. krvariti То puzвti То Ыtе. clung come. deatt. crept.. Ыt. drlven dwell. burnt (burned) . do. То pripijsti se (uz) doCi koAtвti То Ьend. came. dealt dlg.. caught. izвbrsti - То begun . coet. То eat. Ыtten То seCi То Ыееd. kupiti То То catch. drunk . jвsti .. caught uhvstiti .. clung... postati poCeti saviti naredЩ То chooee.. buret buy. dwelt. bound... drew. brought. eaten .. burnt. ЬOught. Ьent . done . Ыеw. creep. dovesti (sa)grвditi То То vuCi. brought bulld. ate. choeen cllng. become begln. crtsti sвnjati То _ То goreti. bullt burn. bred. duvati slomiti... ЬOund vezati ujest. dld. buret.569 То five hundred and eixtywnine five hundred and eeventy 570 become. То То Ыnd... coat. Ыеd То Ыоw. Ьroken То То breed. bred brlng. drawn dream. dreamt. buret. То ~initi То doneti. come . dug . bent. crept cut. ЬOught .

. kriti (se) иdвгШ. hung 1 have... lakl.. tlew.... ddsti То freeze... lakl poloZiti .. hurt..... gave. forgotten ... knl~ knlt - То know. hold.. lought flnd. povrediti.571 То five hundred and 8eventy-one five hundred and 8eventy-two 572 fall... knelt . То grlnd.... known - То get. То forglve. zavitlati то pogoditi leteti zsbraniti zaЬoraviti • То drtвti То forЬid.. То То То То . kept kneel.То go. forgot.. hld.. postati - То dsti iCi... boгiti se - То imsti ёuti .... grown rasti То lнcl.. naCi Ьвisti То То hlde. forЫddan . ground. lelt. fallen .. glve. hurt .. .. ima pravHnu promenu: lwng.. pasti То grow... tlung fly. Ьaciti. flee. held. heard oЬesiti То . llght. otiCi то lay. forglven oprostiti smrznuti se То keep... Ьoleti - То forget.. froze. ёuvвti. hllngecl... found.... . knaw. forЬ8de. had. fled fllng... flung. То hurt. gone .. hung. fled..... led. heard. hlt . held .. hldden hlt. .. found . kept.. had hear. hraniti osВCati То leeJ. hlt. grew. fall.... ground mleti 1 l<ad se odnosi na ljude (veAanje kao kazna).. led .. . got. got ... glven doblti. went. То kletsti p/esti znsti.. flown .. torgave. frozen . То hang.. knelt. lelt . hllngecl. poznвvsti То knlt.. lought.

left.l8d . saznati ostaviti. read..l8d. lent . loet . . mean. rung . loet... То put.. se izgovaraju jednako.. ran.е ~agol to 118 .tl"'. llt loee. То - То То read. overthrown oЬOriti То То То рау.. left .. learnt (learned) leave. made. let.heh8811ed. mown (nв)pгaviti. let. let overthrow.. ml8took. meant meet.. rlclden rlng. eakl reCi videti То . run То lle. testeri§em'': оЬе. lega.573 То tive hundred and eeventy-ttvee voditi naginjati se. .. Toaee. lelвti iznвjmiti tive hundred and eeventy·four То 574 le8d.ri:d" а proSio vreme i particip "red". proSio vreme od 1 ен. put. mowed. met.. leapt learn... rleen run. naslanjati se skakati nautiti. lend. made .. learnt. voziti se llghl. zвpвliti То zvoniti diCi se trtsti. palcl. met . napustiti pozsjmiti pustiti... znв~iti.. eawed. imsti hteti testeгisвti То reCi sresti pogгe~no eakl. rlee. rang.. . lent.. 4 Aazlikujte 1 saw. eawn То еау.. put . teCi. rlcl rlde..leant leap. roee.. tiniti То eaw. meant.. 111.aeen shvstiti То kositi 3 Saddnje vreme i infinitiv izgoraraju se . m18take. lean. leant. overthrew. 4 То пвтеги. palcl platiti staviti '"' То ... koji ima pravilnu prornenu: he llecl. od 1 silw . lay.. rode. laln2 То То jвhsti. rld.. mletaken mow...•aw. leapt.. uprвvljвti То izguЬiti То То - То make. read 3 То titati otвrвsiti То rld.. otiCi. ~ Drugo .

potopiti sedeti spavsti k/IZati se cepвti ве То То То То То То opllt. aet. alld .То ahut. ahot. pisati potroSiti. apent . atunk То raSirШ . aet - То то - То То zslepiti (se) ujesti. 5 nanjuSiti Razllkovatl od glagola to мw..То aeek.. allt amell. apread . eought.. ahrenk. provesti proliti tkati.. h8 М• нwecl (soud). eought . aplt .То aleep. atlnk. То sijati pucati pokszati smsnjiti zstvoriti pevsti potonuti.. atole. atank. aplt. plesti pljuvsti rаsсврШ.. ahown ahrlnk. apreed. ahut. apun. aent. То То То oplll. atuck atlng. opllt (opllled) apln. apun . alept. apoke.. atood ateal. opllt . atuck. allt. aold aend. aet . apread. atood. kojl м takode izgovara ·•sou". То То allde. nsmestiti trвsti То opell. aown 5 apeak. lprang. atolen atlck.. pгodati То IOW.. Aiti. ahake. То poslati postaviti. aet. aung . aprung atand. atung. opelt (opelled) apend. alnk. ahrunk . atung . ahone.. _ То . allt. ahut. aprlng. eold.. apllt. ahot ahow.575 five hundred and aeventy·five five hundred and seventy·slx 576 . podnosШ kгssti alng. ahowed. aent aet. opllt. гazdvojiti eell. . ~ То tndi(. alept. amelt. opelt. то . ahaken ahlne. IOWed. izbljati stsjsti. aunk alt. apat. alld... eang. apent. amelt (smelled) То То То mirisвti. ahone ahoot. ubosti smrdeti . То То То skaksti. aenk. apoken sejati govoriti sricati. а lma pravilnu promenu: h8 нwecl. ahook.

awung. ewore.. buditi nositi plskati doblti..lhoughl. razumeti prвvmuti. upeet. wept . underetood upeet. wept... IW8m.. wore. tore... То onвrвspololiti . thrown tread. 18ught. atruck (etrlcken) . trod. threw. wrlte. woke(n) wear. awept. psovati pomesti...... awung - То take. poёistiti _То wake.lhought throw. . IWelled. took. torn uzeti pout}svsti. IWUm udariti zakleti se. 8Wollen IWim. .. won. wrlnen . won .told. ewear. zaraditi pisati То То То То То naduvati se plivsti ljuljati se _. lhlnk....told . wrote. awept . IW811.577 То five hundred and seventy-••v•n five hundred and seventy-elght 578 etrlke. woke. teach. wln. teer. taught .. taken .. То -То То 1wlng.. underatood. pri~ti То То То tell. predsvati cepsti reCi. uplet . worn weep.. atruck. trodden - То misliti Ьsciti То То gaziti То under818nd... То -. aworn aweep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful