I B N K A I ' I M EL-DZEVZI

lJ :/
v

l i i j

ilTEfiilETIT

ttr

VODIE KA DZENNETU
IBN KAltrMEL-DZEVZT

Naslovoriginala:Hadil-ervahilebitadit-€frah Autor: Ibn Kajjim el-Dr€vzi Prij€vod arapskog: Mr, OsmänKozti{ s Lektor: Ibnel Rami6 Korekto!: Ails Dulid Urednik: ElvedinDulovi{ Dizajnnaslo\.nice: Izedir Sikato Kaligrafija nasloi.nici: Nernins Vehab na DTP: Müharen Duli{ Izdavaö: Obzoria Za izdavaöa: HssanOm€rspshi{ Stamparija: f,manet Tiraz: 500

cIP - Xataloqizacija u pubtikaciji Narodna i univerzirerska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

JEwzzI, ibn (äj j i! vodiö ka Dzenneru / rbn Kajjim et-Daeez! ; (prllevod s arapskog osnan Koztlr6) . - sarajevo obzorja, 2006. - 491 srr. ;24 cr.,. e! Prrlevod djela: Bablioqrafske i Hadil-ervah ita biladit-efrah., druqe bitjeske uz reKsr eidi eI DZewzzi,

:

IsBN 9958-9727-3-5 I. el Dzevzi, ibn Kajjin, ibn Kajjim

coBrss

B H - r D1 4 8 2 0 3 5 8

Ibn Kajjim el-Däevzi

VODIC KADZENNETU

Sarajevo,2006.

ZIV)T I DJEL) EbuAbdullah, Semsudin Muhammed EbuBekr ibn Ejjub ibn Sadibn ibn Htrejz Zejntddin ez-Zuri,jedanje od najpoznatijihislamskihuöenjaka. Poznatijije kao ibn Kajjim el-D2evzL. Nadimak ibn Kajjim el-Dievzi - "sin upravnika SkoleEl-DZevzlje': dobioje po Skoli"El-Dävzijje", koju je osnovao Muhjiddin ebul-Mehasin Jusufibn Abdurrahmanibn Ali ibn Ubejdullahibn el-DZevzljje,a u kojoj je njegovotac radio kao upravnik. Rodenjeu Damasku godine Hid2ri. po 691. Potiöeiz ugledneporodice,tako da se rano poöeobaviti izuöavanjem islamskih znanosti. poboznosöu, i Allah ga je obdarioizuzetnimmoralnimkvalitetima, sposobnoSöu pamöenja razluöivanja. i Znanjeje sticaoprednajveöimautoritetimatadainjegislamskog svüeta, jedanod najveöih posebno tako daje postao struönjaka viSedisciplina, u jezika. Poznavao je u hadisu,tefsiru, fikhu, akaidu i gramatici arapskog takodernauku o moralu,sufijskakazivanja,njihovemudrosti i suptilnosti. Najveöidio vremenaprovodioje u ibadetu,klanjajuöinamaz i uöeöi Kur'an. Kod njega se nije mogla osjetiti zavidnost niti mrZnja spram drugih. Neprestano druzio s krjigama i trudio seda ih StoviSesakupi. se O tome najbolje govori podatakda su nastednici poslije njegovesmrti prodavalinjegoveknjige i iz toga seizdrävali. dugovremena je Kao ito smospomenuli,znanje sticaoprednajvedimautodtetimatog dobakao Stosu:njegovotacEbu Bekr el-DZevzi,Ibn Tejmije, Ibn AbdulDaim i dr, a svoje znanjeprenosioje na takve autoritetekao 5to su Ibn Kesir (autorpoznatog tefsira),Ibn Abdul-Hadi, imam Ez-Zehebii dr.

Yodiö Dtennetu ka

Napisaoje veliki broj djela, a mi öemoovdje spomenutinajpoznatüa: El-Fevaid, ani-ddevai-!5afi, li Bedaiul-fevaid. El-DZevabul-kafi m€n se'ele El-Kafije e3-Safije,ElEl-Kaflje e3-Safijefil-intisari li1-firkatin-nadZije, Kelimu et-tajjib vel-ameli es-salih,El-Menarul-muniffis-sahidi ved-daif, Et-Turukul-hukmüjefis-sijaretiö-ser'Üje,Es-Sevaikuel-mursele,Es-SiratulHidajetulila Hadil-ervah biladil-efrah, fi ehlil-dZehim, mustekim ahkami min mesajidi5Igasetul-lahfan ven-nesara, hajara 0 edZvibetil-jehudi IdZtimaul-dZujulil-islamijje,Ilamul-muvekki'in an Rabbil-alemin, Sejtan, Tarikul-hidZretejnive babusMedarid2us-salikin,Miftahu daris-seade, ve Uddetus-sabirin zehiretu5fl Tuhfetul-vedud ahkamil-mevlud, sadetejn, fl Sakirin,Zadul-mead hedji hajril-ibad. 751.godinepo je Ovaj veliki uöenjak na Ahiiet preselio13.redZeba godinizivota. Hidzri,u Sezdesetoj Däenazamu je klanjaoa u Emevijskoj dZamiji Ukopan je na greblju Mala vrata u Damaskuporedsvojemajke.

UVOD BismiIIahir-rahmanir -r ahim Hvala Allahu, Koji je uöinio da DZeruretiFirdevs budeprebivali5teza Njegoverobovevjemike, Hvala OnomeKoji imje omoguöioda öinjenjem dobrih djela nadu stazukoja do njega vodi, tako da im to bude osnovna preokupaclja.On im je olakiao put koji do Dzennetavodi i oni su ga ponizno slijedili. Stvorio gaje i prije nego ito je njih stvodo, nastanioih u njemu prije negoStoje dao da na svijet dodu. (mekarih- tj. da Onje uöinio da DZennet budeokruän neugodrostima put koji do njega vodi budetmovit) i izveo ih je na mjesto ku5nje,da bi provjerio ko ie dobra djela öiniti. Uöinio je da wijeme ulaskau Diennet bude na Dan okupljanja, na Sudnji dan. Za razliku od vjeönog Zivota u njemu,Zivotu na ovom, prolaznomsvijetu, odredioje lremenski rok. U njemu je pripremio uZivanjakakva niko nije vidio, za kakva niko nije öuo, nesto sto se oi zamisliti ne moZe.Ipak, omogudioim je da ga vide okom razbodtosti,koje je pouzdanijeod oönogvida. Obradovaoih je najradosnijom jezikom SvogaPoslanik4 vijeSöu, ooim sto im je obeöao jezikom najboljeg medu ljudima. Tu radosnuvijest upotpunioim je time Stoöeu njemu vj€önoostatii Stoneöenista drugo,nakonnjega,pozeteti. Hvala Allahu, Stvoriteliu nebesai Zemlje, Onome Koji je meleke kao izaslanikeslao i Koji je ljudima slao poslanikeda donosemdosnu vijest i opominju, kako ljudi poslije upuöivanjaposlanikapred Allahom ne bi imali opravdanja,Jer, On ih nije sworio uzalud,nije ih zanemario i zapostavio, nego ih je stvolio radi valnog zadatka,staviv5i pred njih veliku odgovomost, odiedivii im Zivot na oba svijcta. i

plemenitog niöta sem svoga koji Pozivi nebuduZeljeli Onima poslu5aju vjeöniZivot. Gospodara, njimapripada Onirnakoji sena Pozivogluie i ne podignuglaiu svojuda poslusaju vidjeti. nije ostavljena nadadaöeikadaDZennet i Nekaje hvalaAllahu,Koji je zadovoljan sa ono malo dobraStoga Njegovi robovi uöine, a Koji prelazi preko rnnogih ruZnih postupaka je Milost Sobom propisao njihovih.Onje na njih prosuo Svojublagodat, i u Svojojje Knjizi zagarantirao je Njegovamilostjaöa od Njegove da srdZbe. Onj esveSvojerobovepozvaodaprihvateislam,takodaniko nepravedno posebnoistiöuöi da öe upuöeni potpomognutbiti ne bude zapostavljen, pravednost Toje Njegova i onajko budeteZioblagodatimadobroöinstw. koju daje kome i mudrost, je Silni i Mudri. To je Allahovablagodat, On hoie. a Allahje neizmjerno dobari velil. da Svjedoöim nemabogaosim Allahai da On nemadruga.finim to koji Njegovog robakojije, opet,sin robai robinje,öovjeka svjedoöenjem i Njego!Tr blagodat Njegol'umilost, ni u jednomtrenutku zanemaruje ne neöe i od i koji zna da tek pustaielja za DZennetom spasom DZehennema i milostii oprosta. Svjedoöimdaje Muhammed biti dovoljna Njegove bez tajnikNjegoveobjavei Njegovonajbolje Njegovrob i Njegovposlanik, da stvorenje, koje je On poslaokao milost svjetovima, im budeuzor i ne vodilja, kako ljudi poslije njegovogposlanstva bi imali pravo na ljude gaje dapozivau Vjeru,dazoveu islam,da upuöuje Poslao izgovor. moralnim vrijednostima,da öita i nauöavaKnjigu, da teZi zadovoljst!'u da dobroi da odwaöaod zla. Poslaoga je nakon Gospodar4 nareduje 3toje prethodnoslaoposlanikeukazujuöina najskomniji i najjasniji put. i Poslaniku da ga vole,da da Ljudimaje staviou obavezu buduposlusni koje prema njemu ga pomazui uvaZavaju,vodeöi raöunao obavezarna Onje zatvorio,i samose imaju. Sve drugeputevekoji vode do DZenneta moZe osloboditi. posredovanjem do DZenneta put Poslanikovim 8

Kadabi do3li iz bilo kojeg pravca,bilo kojim putemi na bilo koja wata, ne bi im bilo dopusteno produ prije negoStostanuiza njega,prije nego da smjemice. 3tokenu njegovim stazamane buduslijedilinjegove i grudioöistio, Kojije s njega teret HvaljennekajeOnajKoji je njegove i da uzdigao, uöinivSi poniZ€nje Koji gaje svojimspominjanjem skinuo, propastdoZiveoni koji buduneposlu.ini premanjegovim naredenjima. Allaha i Njegov DZennet, On je tajno i javno pozivaoda spoznamo javno obmanivsi da to öinimo i noöui danju,dok nije svanulazora islama Sejtanov Vjere.RijeeMilostivogsveje drugenadvisila. i zasjalosunce je pozivupropa5ten,svjetlom Zer ja osvijetljenaje Njegoveposlanice a nakonStojebila u tami. Srcasu sezbliZilanakonStosubila razjedinjena. svjetlo,i Uputuje naSao Vrijemesepromijenilo tako ötoje tamapostala Nakon ito j eAllah njime upotpunioSvojuvj eru svakokoj e bio nesiguran. razasuo. i blagodar. Onje Milostna Svojasworenja ljudima. je poslanice dajuöisavjete svoga Gospodar4 Poslanik dostavio da U Allahovo seime istinski borio, imajudimoguönost bira iznetlu Zivota na ovom svijetu i ianedu susretas Njitn. On je izabraosustetsa svojim s susretu Njim. Allah ga Gospodarom, dajuöiMu svojuljubavi öeznuvSi je je uzeoSebi.odnijev5i na uTviienomjesto. ga Svomunmetu ostavjo vjeönu stazui Pravi put, tako da su njegovi ashabii sljedbenicikrenuli njegovim dZenetske blaogodati. stopama, bi dosegnuli da Oni koji to nisu Zeljeli okrenuli su glaw od njegove upute, slÜedeöi "Da heujetnik ostane neujerhik poslÜe put koji vodi do DZehennema: oöiglednadokaza,i da tjetnik ostane,jernik poslije oöiglednadokaza- a Allah doistasveöuje i svezna,"l meleka, vjerovjesnika i Njegovih NekajeAllahovblagoslov,blagoslov i poslanik4 i Njegovih robova vjemika na Poslanika,zato 3toje Allaha
I El-Enfal, 42.

i Mu, te stoje nass Njim upoznao naNjegov primavaoi robovao Jedinog da niti nije Allah Svojastvorenja uzaludstvarao, ih j€ ostavio put pozivao. vaznog ihje zbogveoma stvorio Naprotiv, Zivena ovomsvijetu. bezsvrhe Temljii brdima a oni suseustegnuli nebesima. kojije ponuden zadatka, "Gospodaru akoje to Tvojenaredenje' onda nas' Tadasurekli: i pobojali. 'Öujemoi pokoravamo a ako imamopmvo izbora'onda se!', öemoreöi: " i mi tazimo Tvoj oprost ni3tadrugo Ovaj je emaret preuzeoöovjek, premdaslab, ali lahkomislen'tako da teökom jerje rijeöo neobiöno teretsasvojihpleöa, je veöina ljudi zbacila zadatku.Oni su, poput stoke, polrlili za dunjalukom, ne razmi5ljajuöi imajuprema ikakve obaveze poslojanja o tomestaje srrhanjihovog i ni NisurazmiSljali o tomezbog'ega su stvoreni izvedeni Snoritelju. (iz Dzenneta Adem, a.s.)na ovaj svijet koji je, zapravo,samo put i propusnicaza Vjeönu kuött (Datul-karcr) Nisu razni5ljali o svom katkotrajnom boravlorna prolaznomsvijetu i skoromodlaskuna vjeöni' ahiret. Savladalesu ih emocije, a zdmv razum su izgubili Zavedeni su ih i lazimai prevarama, obuzeo je gafet Z^vel^ th ie pustimZeljama, nadau zivot koji neöedugotrajati Zbogtogasu njihovasrcabila Dusta u snasti svoje da sto loiim poslupcima- ii je navelo slijede zaokupljena Zivotu na ovom svÜetu Kakva god bila Zelja duie, oni je prigrle Kada joj' im se ukaze kakva dunjaluöka prilika, ostavljaju ahiret i pohrle sto Kad irn seponudinestood ovog svÜeta' ili pojedinaöno u grupama. nagrade mogubzo dokuaiti.oni preöosl daju tome.i poredponudene Oni od Allaha i Njegovogzadovoljstva. poznajusamovanjitinu ovog je dunjaluka,a prema ahiretu su nemami.Zaboravili su Allaha' pa i On pravi grjeinici' oni uöinioda oni buduod Njegazaboravljeni; su' doista,
2 "Mi smo nebesima, Zemlji i plonifioma ponudili emdnet'po su se ustegli i sebi poboioli da ga pone"r, ali'gaie prc zeotoujek ' a oü je' zoista'Prcmo fieDruve.lani lahkomßlen," (El- Lhzab'12,

Zaistaje öudnoda nemarani nehatanbudeonaj koji je s ograniöenim boravkom na ovom svijetu. Bilo koja duia insanska nema nikakve wijednosti, jer ko god dunjaluk napustine waöa mu se Jahalicenoönei u danjskeuZurbanoga odnose,a on ne raanriSlja kojem pravcu idu. On putuje brZenego sto putuje glasono!4 pa ipak ne zna u koju ga kudu, prolaznuili vjednu,nose.Kada mu smrtni öasdode,obuzrnega tuga sto NÜetuzanzbogtogastoje gdesnikbio, niti njegovo tijelo i biöenestaju. jer prilika da uöini dobro, on u svomZivotunistanije zbogpropustenih pripremio.Ako mu proleti misao da teba razrnisliti radi öegaje stvoren, "ObavijeSteni smo se onje odbaci, oslanjajuöi na milostBoäju. On ka2e: daje On Onaj Koji puno praita i Kojije milostiv." Bai kao da nije öuoda je On,ujedno, OnajKoji teSko bolnokaZnjava! i i

Tfenutak kada oni koji pozitivno su razmiöljajuspoznajuradi öega stvoreni
radi öegasu stvoreni. spoznali razmiSljaju Kadasu oni koji pozitir.no kojaje swha njihovapostojanj4podigli su svojeglavei, znajudida je DZennet qjih pravaprilika, Zumosumu pohitali. Pravi put koji do njega za vodi uöinio im seposvejasnim i ushajnosunjime hodili Uvidjeli su da je najveöaprevaraprodati ono Stooko jo5 nije vidjelo, z Btoniko nije öuo, i ono sto niko ni zamisliti ne moz€ - trajno uävanje, za ostatakävota na ovom svijetu. Bilo bi to poput maglovitih maStarija Ili, liöilo bi to na kakw sablastkoja bi im doila na san, pracenagustim i nagomilanimoblacima,ko3marpopradengoröinom.Ako na tenutak i Ako gau jednom i kasnijeöovjekamnogorasplaöe raZalosti. budeugodan, uöini mu nesnoiljivim. Bolovi koje takav danurazveseli,mnogernjesece izbor prouaokuje puno sujaöi i duZi od trenutakauüvanj4 tuga koju sa Njegov poöetak mnogoje puta veöa od sretnih trenutaka. sobomdonese je popraöen strahom,a njegovkaj kajanjemi potragomza utoöistem. ll

vanjStinom koji dobroduian, samo kadaneko,naizgled Kakvogli öuda i prednost dajeprolaznom bijednomuävanju podsjeda inteleltualca, na Kako to da prodajeDiennet' koji je u odnosuna trajno i dragocjeno! po5asti i za i prostran koliko nebesa Zemlja,r zatvoru kojem gospodare vrtova,ispodkojih rijeke edenskih stani5ta takougodna belaj (iskuienja), i mijenjati ZaSto i koja,nakaju, propadnunestanu! stanista teku,zatijesna milim muZevima djevicepoputbiserai merdäna,koje su pripremljene koje tajnoZive s ljubavnicima; bludnice, i svojim,za neöiste nemoralne mrogimanaraspolaganje: prepuslene Tene za hurijeu satorima. nevaljale piöe onimaito gapiju' zaneöisto kojemuti jekekojimavinoteöe, ukusno u ljudskirazum.zlo koje remetiZivoti vjeru;uZitakgledanja lice Silnog lica ruärogi pokudenog u za i Milostivog, katkotrajnouZivaoje gledanju harfii muziökih za Samilosnog, slu5anje sluianjegovora nekihstvorenja; rubina bisera, naminderimaod sjedenje i pjesamarnelodija; inshumenata, sa razvrata' svakim na za i kizolila na Danokupljanja. sjedenje mjestima - "O stanovnici Ne DZ€nneta! Zaötopoziv glasnika iejtanomprezrenim! da pravo uzivate. zivitea neumirele' da lmate ine oklüevajte oaajavdjrel " mladia da ne starite - mijenjati se, a daboravite ne iseljavate da budete kojekakvih za pjesmu Pjevaöa! danu' öe u Oöitaprevara ovakvojtrgoviniobjelodanit se na Sudnjem na u bijedauöesnika njoj bit öe obznanjena Dan tuge i kajanja Kada u buduskupljeni grupupredMilostivim,a kadu Dzehennem bogobojazni bude tolikim svjedocima i grjelnicibudupotjerani,kadaglasnikpred Zedni m;esto. svi dozivao, 6eznatiko öeod ljudi imatipoöasno

" I EbuHurej r.a.,prenosi je A Ilahov s.a Podanik, v s', rekao: Najnanjerriledrc da re, 'Poteli!" niestokaiinekooivasmo;eindtiuDzennetjetah)odaöenubitircöeno: 'Jesili pozelia? Da ' reti te an BiI öe i;n öep;eljeti, a patamöen biti/eöeno: ijai toliko nu rcöeno:Dobftöei otlo ita si paieLio, biljeziMuslim Hadis

Kadabi onajkoj i j epropustioovo drustvomogaomakarsvojommaitom pripremio,kakveblagodati Allah bogobojaznim zamisliti kakveje poöasti i radostikoje oko nije vidjelo, za koje nijednouho nije öulo,neito Stosem znaobi Stajepropustio. zamislitine mo2e, u Znao bi da nikakva dobrana ovom svijetu nije uradio, da spada one koji su izgubili svoj prtljag. prostanstava, imetka Saznao dasunekilj udi postalivlasniciogrornnih bi oni te koji je neprolazan, da su istinskipobjednici koji su dobili pravona i ugodanboravaku drusflu Veliöanstvenog Uzviienog. Oni öe uävati u dibe, i divanima naslonjaöimaod sjedit dZenetskim baSöama, öena sjajnim voöu Sluiit 6eih vjeöiti üZivatöes hurijamakupnih oöiju,u raznowsnom od punimpiöaiz izvoratekudeg, mladiöi,saöaöama, ibricimai peharima kogaih glavaneöeboljetii zbogkojegpametnedeizgubiti.Castitie se ptiöjimkakvobuduZeljelil koje 6esamibirati,i mesom voöem U njima öe biti i hurije oöiju krupnih, sliöne biseru u Skoljkama skrivenom- kao nagradaza ono Stosu öinili. Slu2it öe ih sa zdjelamai a peharimaod zlata,u kojima öebiti StodusapoZelii sto seoku dopada, u tom uZivanjuvjeönoöeboraviti. TakomiAllaha! Poziv zaovakvoneito bioje lpüöe Datrznicipropasti, dunjaluku.Paipak,niko senije pomjerioniti pokenuo, osimjedneskupine ljudi. onaj koji traii, kako zaruöirikrÜe dao Zaistaje öudnokako je zaspao svoj mehr?! Kako se nekomeZivot na ovom svijetu mogao uöiniti tako ugodnim, i nakon sto je öuo vijesti o DZennetu!Kako je neko mogao poZ€ljetibilo 3ta,a ne prigrliti njegovedjevice! Kako vidjeti radostu bilo öemumimo Dzenneta!Kako su srca onih koji su öwsto vjerovali mogla osabwiti (strpjeti sei ne odluöiti da öine sve öto do njegavodi)l Kako su srcaveöine stvorenjamogla biti od njega okenuta! A Btasu oni koji su poricali i glavesvojeoketali u njegol'u zamjenuizabrali?l

l3

O ovoj knjizi
Ovoje knjiga u koju samuloZiomnogotrudai wemena,da bih sakupio gradui kasnijeje sredio,u detaljerazradioi osmislio qienu organizaciju' ona je utjehatuznom,onomekoji je Zeljanveseljakao Stoje Zeljan roka,vodilja dara.Onaje poketaöljudskihsrcado odredenog vjenöanog za dusedo dru5tvaMelikul-Kuddusa. lTaca, öe Onajkoje budeöitaouzivatöeutome.Pozeljet dajoj seöesto mu nede donijetidosadu a njenoöitanje i To je knjiga koja sadrziizuzetnekoristi, öudesne rijetke pojedinosti, se ne dosao svojimistraZivanjem, oslanjajuöi samo do kojihje mudztehid Ona sadrZi' iz informacija knjigasvojihprethodnika na pukoprenoienje tajne koje su skivene takoder,veliki broj merfu'-hadisa,mevLrrf-predaja, u brojnim L-ur'anskim ajetim4 zatim krasne duhovite primjedbe, te bavljenje za Onaje i podstrek temeljitije nejasnoöe. za pojaSnjenja mnoge Boüjih i ena i atributa (Usulun inelspoznaje disciplinom:Osnove esmaws-sifat). kako öe Kadau nju pogleda,öitateU osjetiti kako mu seiman uvedava, jasnija,kao da se Dzemetpred oöima postaje o mu predstava Dzennetu ukazuje. njegovim basöe' u volju,kojaöeöovjekaodvestidzenetske uspavanu Onapokrede u da teTnje.zelju sroj pravizivotpro\edu ljudske OnabudinajuzviSenije odajama. dZenetskim Toie naslovkoji najboueodüäva diö Knjigu samnazvaoZo ka DZennetu. njensadrzaj. Allah najboljeznaStasampisanjemoveknjige namjeravaoOn poznaje tajnenaiih rijeöi, naiu namjeruskivenu dubokou srcu On dobropoznale djela' kao öovjeka, i njegova nijet svakog slj vijeööuobradovati edbenike ovim dielomnajvisesalnzelioradosnom

b), vel-dzema onirIrito imie Allah (muslimane lnib - ehli-sunne s surmeta vijest radosna da Oni, zaista,zasluZuju im sesaopöi pripremio u Dzennetu. na dunjaluku i na ahiretu.Takoder,oDi imaju pravo znati i za Allahove Oni su Stiöenici,pdjatelji blagodati prema njima, poznatei nepoznate. Poslanikai njegovasu stranka. Poslanikovisuneprijatelji i proglasili su Oni koji odbiju slijediti sunnet €t protiv njega. One koji pomazu Poslanikov sunnet i slijede njegove smjemice ne brine prigovor strogogkitiöara. Oni neöemijenjati nijednu vjerodostojnu za predaju Poslanika rijeaibilo kojegobifirogeovjeka. eno SunnetjeStitu njihovim grudima,koj im odbüaju njemusuprotstavlj miSljenjepravnika, kakvu nauönuteoriju koja mu se protivi, bilo koju akaidskuraspral'ukoja muje protil'na, sufijskuiluziju koja muje opreöna, filozofsko promi5ljanje ili politiöku odluku koje nisu u skladu s njim' wata ispravnog stavi ispredsunneta. Onomeko nestood spomenutog plomiöljaqiazatvorenasu. On je time samogasebeodwatio od ispravne upute. Cijenjeni öitateljul Tebi se pluza prilika da dobijeö i zaradis,a piscu ove knjige da izgubi. Tebi pripadaöisti, a meni mutni dio zasluge'Ovo je skromnaroba koja ti se nudi, oove misli koje su tebi upuöene Ako prihvatiSjedan njih, to öeti sedobdmvratiti. U Fotivnom, velikoduöno dio ih odbaci.Za svedrugo,od Allaha traäm pomoö. ono sto od ovih promisljanjabudeblizu istine,to je dar Dobroöinitelja je Allah i NjegovPoslanik od Jedinog. budegreSke, mene i od Sejtana. Ako od takih sümisli öisti.

l5

poglavlja: Or.uknjigupodijeliosamna sedamdeset u .o pojainjenju poslojdnjd DZeh,reta sodai'üosti' .o razli\itim stdjalülima u vezi sa pitanje"t da li je Adet't bio nastdnje DZett etu teönosti (Diennetul-huldi) ili u Diennetu na zemlii, . o dokazimaonih koji terde ddje u pilq'tju Diennet tjeöttosti' . o dokazimdonih koji kaiu daje u pitanju Diennel na zemlji' . o odgovorimaprßtalica ovogptLtca srojihr oponent ha, onimoss suptutni& .o odgouorima zagovo ika tjeönogD\ennetd mßlieniem, .o heosnoranosti htrdhjeda Die netioinÜest orcn' .o odgovoruna njihovu tvrdnju' .o btoju dienelskih vritL' .o iitihi njegoeih vrdtd, .o odlikima jegovih rrata' vatut' .o tdzdaljini izmeitu dZenetskih .o mjestuna kojemse D\ehnetnalizi, .o die elskoh kljuöu, .o dZenelskom regisltu i prospekttr koji se pripremd zo "jegore stahortnike, . o objainjenjü da do Diehneta vodi samojeda'r put' . o diexelskim derediama, . o nßjvßit dienetskim deredZLrna imenu najvrednije od njih' i uz .o izlaganju Svojimrobovima potoljne ciiene,i o robe LIzvüenog kupoprodainomugovotu ixmeilu uienika i niihova Gospodara' .o tome kdko DZennet od Gospodarubaii svoje slanovhike' i o hjegovomza zimarriu za ttiih, i . o imenimdDienneta, njilrovim zndöenii,,ra koriienima iz kojih su izvede d, .o broju i trstor a DZennetd, l6

. o tome daje Uzvßeni GospodarSvojom rukom saöiniojedan dio Dienneta, . o dienetskim woldfimt i njegovimslugama, . o onomeko te prvi pokucqli na vrata D|ennetq, .o narodima koji ie pryi aöi a DLennet, .o pnacima orog unü,eta koji öepmi uöi u DZennet,i njihoim osobiname, ,o sbomtsima koji öeprije bogataia uöi u DZenrte,, .o vrslams stanornika DZeaneta, koji je iskljuöivo njiua zaqafantifan, .o lona kqko öe ,ecina stsnornika biti iz Mahammedovog,I'a'],.s'' ummeta, .o tome da ie Zenea DZennetui Diehennemu biti brojrrüe ,tego uikarci, .o onima iz ovog unneta koji öe u Daennel uti bez polaganja ruöuna, i o njihovim osobind a, . o prcgßtima Ilzvßenog Gospodara, kojima fe On nekeljude uvesti u D6ennet, . o dZeneßkoj lji, blatu, Sljunku i biljkama, ze . o njegovomnuru i bjelini, . o njegovimodajama,dvorcir a i Satorima, .o tome kako öe Audi razaznqtisvoju dercdtu i svoje mjesto kada uiXuu Dienaet, iako ga prije toga nisu vidjeli, .o tomekako te uöi u DZenneti ita öezaleöipri ulasku, .o svojsbima stanovnika Dienneta, njihovom izgleda,ponaianju' ,tjihovoj visini i.lebljini, teprosjeönojstarc$noidobi' . o onima koji öenastsnjivati nai,ße i najniae dieneßke deredZe, .o poklonu slanovnicirnt D1ennela, kojeg ce dobiti öim u njega udu, .o dteneßkom poujetarcu, i objoinjenju na kojoj se razdaljini nalazi,

.o ezanukojeg öe uöiti daenelski,hujezin' .o dienelskomdrveöu,rrtovima i hlddovima' .o plodovima dienetskih vrtord, njihovoj

mznowsnosti i

osobinama, .o sijsnju usjew u DZennelq .o diehetskim rijekamd, njegovim raznovrcnim izrorinta i tokovima, .o ishrsni stdnornikd Dienneta, njihovompiöu i iz.lacima' .o posudama izkojihjetiu i piju' njihovimrrstahd i osobihdma' .o odjeöi stdnovnikaDi.ennela,njiho,om nakitu, tnßhrat ama, jastucima i ndsloniaiimd' posteljdmß, .o idtorimd, dironima i predvotjima, .o slugamdi mladiöirrrou D6ennetu, njihovir taini'n . o ienama koje öepripasli stdnovtticimsDZenneta, osobindmdi niihovoj ljepoti, .o tndleriji od koje su st orene hurije oöiju krupnih' njiho,im osobinamd,te moguönostida buduprepoznateddnas,po niihovim budutim muieeima, .o bratnom iivotu stanorhika D1ehneta, njihovim seksual im ui,icimd bezizluöivahia mezijei menije (sjemenihteönosti)' . o ruzliöitit t stajaliitimd o tome da Ii öe u Diennetu biti trudnoöei raatanja,te dokszimajednei druge sbane' .o sluidnju d^enetskoga govom, i pjesmi hwija oiija hrupnih' . ojahalicams stanovniksD\ennets, njihovim konjima i prijevoznim sredstvihra, .o meahrsobnom posjeöivanju stanor ika D\enneta i njihovom podsjeöanj na dunialuöke dogodovslirre' u .o trinici kojaje prtpremljend stanowicima Dienheta, i itdjeAllah u njoj ptiprcmio, Gospodaru, .o posjeli stdnornikd Dienela svomeLlZvßenom

.o oblacimt i kßi koja fe padati u DZenaelu, .o vlasli (kraljevstvu)koja öe bili u Diennetu, i kako öe sei njegovi $,qnovnicibiti ,ladafi (kruljevi), .o tome da je Diennet nepojmljit' ttuiti öoujeka,te dd je njegov jedon putelja* wedniji od dunjalu*a i svep na niemu. . o mogutnosli stanov ikd Diennela da üde Azvße ogsvojim oönim fidom, najavi, kao ito videMjesec na öislom nebu; i o Allahovom ukazitqnju njimo, s osftüehon, slavlien nekaie Onaj osim Koieg dtuEogboga nema, .o Njegotom govoru kojim öe se obraliri stanovnicima DiennelL, rijeöima i selamukojim öe ih poulraviti, .o rjeinosti DZennetd, koji nete estdli. . o stanovnicimaDienneta koji öeposljednji u njega uöi, . poglavlje koje obkdinjuje ruzliöite satufutie, . o onomekoji, mimo svih drugih, zasluiuje otak,a rodosnu r'üesl.

jedinije Koji znadalije öovjek iskren nekajei uzvi3en, Allah,slavljen lice.Onje OnajKoji öepiscaove u svojojnamjeri traZiNjegovoöasno da On pribliZitidZenetskim blagodatima. je kadaruöinitida knjigei öitatelja ovopostane dokazprotiv öovjekaupotrijebljen,akobudepotrebno,ali i da oni seovomknjigomokoriste koji do nje dodu. ispuni) (da meduodgovomima svojeobeöanje On je najodgovomiji i li a Onje najöasnija nada. namje dovoljan, dovoljan je On oslonac On pomagaö !

l9

POGLAVLJE I
O pojaönjenu da Dienel postoji u sadainiosti
stuönjaci s., Ashabi Allahovog Poslaoik4 s.a.v tabi'ini,etbau'-tabi'ini, zahadisi fikh, te suflje,potpunosu uvjereni da Dzennetveö postoji. Oni te olu wrdnju potkepljuju tekstovimaiz Kur'ana i sunneta, öinjenicama poznavati. kojeje o poslanicima nuZno Sviposlanicisu,bezizuzetka,pozivali svojenarodedanastojezasluZiti povijesti Dzennetobavjestavali ih o njenu. Ovo sutvrdili poznavaoci i su pristalice kaderija mu'tezila, i i ranijihposlanika, dok senisupojavile sve koji sunegiialimoguönost daje Dzennet stvoren. veö Oni, pak, tvrde da öe Allah stvo ti Diennet tek na Sudnjemdanu. prije odredivanja öeu ko Prema njihovom miSljenju, stvannjeDzenneta je, njemubiti nastanjen, 6esedesiti tek na Sudnjemdanu,besmisleno Sto jer bi, onda,Diennet tako dugopostojaobez svo.jihstanovnika. kada bi Oni tvrde da ne bi bilo nimalo mudrc, öak bi bilo besmisleno uredioga, prirediou njemu neki laalj, recimo,izgradiokakvo zdanje, raznorsnu hranu i brojne ugodnosti,a u isto wijeme zabranioulazak u njega duginiz stoljeöa. za Orf su se,sasvojim iskvarenimumovimai pogresnimrazmiöljanjem, drznuli rasualivati UzvisenomAllahu! Oni poredeNjegovo öinjenje sa o a tekstove Kur'anai hadisa, svojimdjelima, odbacujuöi obavezujuöe tako svjetova! nastojeöi svoj niSta\alivjerozakonspoöitatiGospoda.ru Ili, bolje reöeno, supokuiali izr,'rnutismisao kur'anskihrijeöi, a one oni koji su im se kasrüjesuprotstavljaliproglasili su zabludjelim nosiocima novotalija.Takosuu svojauvjererla preuzeliti,rdnje koje istinskezxlalca mosu samonasmiiati.

21

i da u, govoreöio vjerovanj kaZu suDZennet DZehennem Uöenjaci selefa, i surmeta srih znansnenika se lstiöe da je ovo misljenje vei stvoreni. bez hadisa, izuzetka islanijjin le-htilaful-n dillin' Mekalalul t el-EÄ'ari,1d)efu Ebul-Hasen i p i hadisa sunneta znanju oöitujuda postoji da napominje znanstvenici da Njegovikitabi,Njegoviposlanici, prihvataju Allah, Njegovimeleci, su zna sve ono sto se pouzdano daje objavaod Allaha,kao i sve sto s prenijetiod AllahovogPoslanika, a v s Ni3taod povjerljiviprenosioci togaoni ne odbacuju svakom'da AllahjedanBog,UtoöiSte Zatim.oni tvrdedaje Uzvi3eni Njegovrob niti nije Sobiuzeodrirgu dijete.Dalje,tvrdedaje Muhammed istina,daöe Smaksvijeta da i Njcgovposlanik. suDienneti DZehennem ljudeiz kabura' doöi,u to nemasunnje'te da öeAllah proZivjeti sigurno Ariu, kaostou Kur'anu na nalazi Svome da Prihvataju seUzviSeniAllah ",5 da ima dvije ruke' ne stoji: "Milostivi, Koii upratlia svemilom svim "strorio sam svoiim rukama""' kao pitaju6ikalve, jer u Knjizi stoji: "AIIahow rukaje s/isrzla "6Vjerujuda On ima oöi,ne postavljajuöi 1'. govoromoLadi' ""'koja je plovila s pitanjekakve,u skladu kur'anskim ""'os'aie kao pod brigom Naiottr-",? i da ima lice,kao 3toKur'an kaZe: "3 i samo Gospodattvoi, VeliöatustvehiPleme'riti
Ebu Müsa'a el-Eöa'rija' "b,'l-Hasen,iz porodiceashaba bl'r.tlt;'I*"ll imudaehid u-alaidu od Biojejedan Ünama *.tr'eba u akaidu "r"1"*"..in}l"g h god Ka'u da l24 "onu *"..nu noa.nj. u Basri2o0 h god a umrou Bagdadu lmametu-es-sroorK su koiima najpomaLiji: medu preko naslova rri'torine ie riaoisao Er-rumeu Fl'lbänefr u\ulid-dUane islaJniiiin "*-r.aau it.t-tuau.*.lne, Mekalaru itd vel-b;dei', fir-reddi'ala ehliz-zijeg 5Ta-Ha, 5. ' tr.r"ia", *, 'Jeweji sovorc: 'Athhova *s ß stßnuta!'stßnute bile tu*e su oNotene' un niiho,e i ptolleti hiti zhogtoga \to gowrc: Ne' obie ruke NjeSove
udieliuie koliko hoie! "

) nap ocima prev Pred pfÜe!odu: nasim iiIu.c'. rr.1u aosro'rrom 3Er-Rahman,27.

Allaha ne smije Uöenjaci selefa smatrajuda se za imena UzviSenog kazatikako nisu dio Njegovogbiöa, kako tvrde mu'tezile i haridZije' "'-obidvljuje Oni tvrde da Allah ima Svoje znanje,jer Kur'an kaZe: "I 'f, ono ito On jedini znd. Ili, tamo stoJi. niiedna iena ne zsneseniti rodi a da to On ne zna."to se Zatim,potwdili su daAllah sveöujei svevidi, ne usudujuöi da to negiraju,kao 3to su uöinili mu'tezile. "A moö.kaosto Kur'an kaTe: zar nßu Urwdifi su i daAllahupripada "" znati daie Atlah, Koii ih ie stvotio,iaöi o.1niih biva Reklisuda sve,dobroi zlo stosena Zen j i dogada- po odredenju "Vi öete Allaha, odnosno,Allahovom voljom O tome lJz.|ileni kaie: "ono ito htjeti samo ono ito Alkth hoöe."t1lli', kako muslimani kaäu: Allah hodebiv4 a ono Stoneöeto i ne bude." Ovi uöenjaci,takoder'kaZu niko nije da niko nije u stanjubilo stauöiniti a da to On ne zna Odnosno, kadarbiti izvanAllahovog znanj4 niti uöiniti neito a daAllah ne znaza to. Allaha l ljudska potltdili sudanematvorcamimo Uzvisenog Takoder, djela stvaraupravo Uzviseni Allah, jer ljudi nisu u stanju bilo Stasamr slonrl. Oni smatrajudaje UzviSeniAllah vjernicima podarioblagodatda Mu je vjernicima' je a budupokomi.Ponizio nevjemike. blagonaklon prema On ima razumijevanjaza vjemike' pruZaim podr5kui ukazuje na Pravi ne premanevjernicima, ukazuje im na ne put.Tu blagonaklonost pokazuje Dobro ni Uputu. Da im pokazujeDobro, oni bi bili dobri; da im ukazuje na Pravi put, oni bi bili na tom Putu.

' En-Nisa, 166. 'oFatir,11. I'Fussil€t, 15. ': Ed-Dek30.

pokazatiim Ipak, Allah je kadar ukazatina Dobro nevjemicima, pa blagonaklonost da postanuvjernici. Medutim,On ih je pustio da da i Znajuöi njihovostanje izbor,On ih ostavlja lutaju, ostanu nevjernici. njihovasrcal poniZeni u zabludi. i Zapeöatioje Vjemici selefa kazuda sn dobroi zlo Allahovoodredenje. Llöenjaci predodredenje, da se radi o dobruili zlu, bilo ptlhvatayt kada-i-kader, slatkomili gorkom.Oni vjerujuda sebine mogupriskrbitini korist ni Stetu, osim u onoj mjeri u kojoj Allah tako odredi.Oni svoju sudbinu tenutku, prepuitaju da Allahu,smatraju6i im je Allah potebanu svakom Oni u te dao Njemuoviseapsolutno, svimsituacijaina. tvrdedaje Kur'an se a Allahovgovorkoji nije stvoren, pod govororn misli na rijeöi (/oy')i (r,a&t.Ko ustvrdidaje Kur'an BoZijarijeö samopo na njihov poredak ' lafzu ili po vaffu, on je, premanjima,mubtedi - nositel novolarüe. vidjetiAllahaUzvi5enog biti danu moguöe Oni kaZu öena Sudnjem da kao Stose okom moZevidjeti Mjesec.Vidjet öe 6a vjemici, ali ne i jer biti zaklonjeni.Uzviieni nevjernici, 6e oni od Allaha Uzvi5enog "ILislinu, oni öe togd dana od txilosti Gospodaru svogazdkonieni kaZet i nekajeOn,da Gavidi Musa,a.s., zamoliojeAllah4slavljen uzviöen jednombrdu,koje je sa zemUom TadaseAllah pokazao na dunjaluku. nego vidjeti na dunjaluku, pouöivsi time daAllahaniko neöe ga sravnio, samona ahiretu. makarpoöinio blud, nevjernikom, nikog ne smatraju Ovi uöenjaci vjeruj€ uvÜek ukolikoprihvatakiblu,joS kadü, ili nekidrugiveliki grijeh, u Allaha, meleke,kitabe,poslanike,kada-i-kader nije Oni vjerujuda svestoih je mimoiSlo im semoglodogoditi, je moglo zaobiai sloim sedopodilo. ono i bogaosimAllaha, daje Muhammed da Islamznaöisvjedoöiti nema
'r Muiafrltun. l5-

ih

kakostojiujednomhadisu. Allahovposlanik, Prema njima, ir,/an nije isto lto i iman. oni potvrduju da je Allah poketaö ljudskog srca (mukallibul-kulub), a da öe Allahov Poslanik' ünrneta za On biti s.a.v.s., zagovomik. öesezauzimati oneod njegovog koji budupoöinilinekeod velikihgrijeha welo Havd Oni potwduju da öeu kabwu biti kazne,daje je dZenetsko predAllahom proZivljenjeposlije smrti, stajanje istina,kaoi Sirat-öuprija, raöunapredNjim na UzviSenim Sudnjemdanui polaganje i od da Smatraju seimansastoji rijeöii djela.On sepoveöavasmanjuje' ili Ne govore daje stvoren, da nije stvoren. Nikog od vjernika ko poöini veliki grijeh ne osuduju twdeöi da öe veö DZennet, öekaju gorjeti u Vatri, niti bilo kojem monoteistiobeöavaju nagradom. da ga Allah Uzvi5eninagradiodgovarajuöom prepuSüena Allahu. Ato hoöe,kaznit öe Oni kaZudaje njihova sudbina ih, a ako htjedne,oprostit 6eim. da Oni smatoaju öeAllah UzviSenineke ljude, koji budu vjerovali u kako kazuju neke predajeod Njegolu jedno6u,izvesti iz DZehennema, Poslanika, s.a.v.s. Allahovog Oni ne vole jalove raspraveo nekim vjerskim pitanjima, kao Zuöno kaderu, a posebnoraspravekoje vode raspravljanjeo predodredenju, svadljivi uöesnici.Oni se u raspraveupuitaju jedino kadaje u pitanju vjerodostojnih predaja. Kada do njih dodu predaje od nepdhvataDj€ povjerljivih i pravednih prenosilac4 oni ne postavljaju pituja kako 1 zaito? Jer,to je novotarÜa. Allah nij enarediodo. Naprotiv,On gaje tltde daUzviSeni Oni.takoder, mnogoboStvom, je On dobra. nije zadovoljan zabranio, naredio öinjenje a Sirkom,iakoje i samznaoda öe ga biti. Oni odaju poöastgeneracijiselefa,onima koje je Uzvi5eniAllah odabraoda budu u druSnu Njegovog Vjerovjesnika, s.a.vs, wjesni da je broj njihovih wlina velfü, i suzdrävajuöi se od raspravao njihovim
2i

daju malimi velihm Prednost EbuBeku, zatim i proplrstimagrijesima, zatimAliji, nekaje Allah svimanjima zadovoljan' Omeru,pa Osmanu, halife,najrtedniji pnvednei upuöene Oni priznajuda su njih öetverica s.a.v.s. Poslanika' Allahovog ljudi nakon odAllahovog koji hadise seprenose istinitimi vierodostojnirn Oni drZe " poputonogu kojem stoji: da se Allah spuita Üa s.a.v.s., Poslanika, " ta namanajbliie nebogottoreti:'lma li nekoko lra;i oprosta? "A ako se u Oni prihvataju Ku'an i sunnet.kao lto kaZeUzvilen:. hetemu ne sldiete, obrutiteseAllahu i Poslanikrt"'lt imamiuvjeri' generacija tabiina, selefa' da Oni smatraju susljedbenici one i dau vjeri teba slij€ditisamo kojimaAllahdopusti' danu,kako Kur'an Allah doöi na Sudnjem Priznajuda 6e UzviSeni tvoga' a ' eleki budu svercd do kazet"I ka.l doile narcdenjeGospodLrd u Svojimstvorenjima mjeri u i redo.".16da seAllah Uzviieni pribliZava "Mi smo njemu bliii od vrutne tile kojoj On hoöe,kao lto Kür'an kaze: klanjanjedvaju bajrama dTumei namazau obaveznim Smarraju da ili bio dißmatl,za imamom, on dobroöinitelj g4einik Oni poturduju za sunnet mukimai musafira' je mesh mestvama po od obav€zan kakoje Allah protivmnogoboäca daje dZihad Potvrduju kada se teba s.a.vs! Pa sve do trenutka poslaoSvogaVjerovjesnika, JoS boriti protiv Dedzala. smahajüda trebauöiti do\u muslimanskim prvacimaradi podrske,da ih Allah u dobru poddi Protiv njih nije ondakadatakvanasilnapromlena upotrijebitisilu' posebno dopusteno nered' vlastiprouzol-ujef/rel, tj.smutnju'
raBiüezigaMüslimu poglavlju musafirü o rrEn-Nisa, 59. taEl-FedLt,22. r Kaf, 16.

i o istinitimpredaje dolasku pojaviDedzal4kao i to da Oni smatraju öe ga Isa, sin Merjemin,a.s.,ubiti. Oni vjerujuu Munkira i Nekira,da se Mi'radZ uistinu desio,u vjerodostojnesnovevjemika, da muslimani koja nakonsmrti mogu imati koristi od dove koju im neko uöi, ili sadake se u njihovo ime udijeli. Takoder,smahajuistinom da na ovom svij€tu nwjemik, kakoi UzviSeni Vjerujudaje sihirbaz postoje sihiri sihirbazi. kaZe. Oni smatrajuda dLetraztheba klanjati svakom ko se okr€tao kibli' smislute rijeöiili grjesnik bio svejedno on vjemik u pravom stvoreni. Oni priznajuda su i Dzenneti Dzehennem Svako ko umre, umire u svome edielu, taörrcpropisanomftenutku smrti, i svakoko budeubijen, biva ubijen u svomeedzelu. Opskba, ili nafaka, dolazi od Uzviienog Allaha. On daje nafaku da ljudima, svejedno li je rijeö o halaluili haram-opskrbi. Sejtanöovjeku donosi zle misli, navodi ga na sumnju i stalno mu se obrada. Dobre ljude UzviBeniAllah moZe oznaöiti znakovimakoji su prepoznatlj ivi. ne Sunnet mozebiti doknut Kur'anom.rg Allahovoj volji. Ako hoöe,kaznit 6e ih, a ako Djecaöe biti prepustena Zeli. hoöe. uraditöes niimaonoSto

rsNüejasnoda lije ovdjerijeöo stamparskoj n€kojdrugojgrerci.Doslovan tekst ili prijevodje upmvo onakav la te ennees-sunne tlhsehu bil-Kur'ani, a doslovan El?|sit kakav smo ponudili: S!r?,et ne moie biti dokinut (derogiran)Kur'anon. Ne zeleöi Kur'ana sunnetomili sunneta ovdje ulaziti ü pravneraspraveu pogleduderogactje istaöi da ova konstatacijakod islamskih pravnika nüe Kur'anom, ipak moramo mozebiti dokinut Kur'anom lli je, poaata. Poanato zapravo,suprotno,tj da sunnet je, je autor,mogude imaou vidu da sünnet mozeiza6iiz okvim kur'anskogteksta's ne obzlromaaie sunnetprvi komentarKur'ana. U svatom sluöaju,smatralismova'nim (Nap. Fev.) sloenutipaznjuDaoru r€öenicu.

27

da Zapisaoje 6etakobiti' doblozra onoito ljudi rade. UzviseniAllah a svesu stvariu Allahovimrukama. nomi - datrebaprihvatiti povinovatiAllahovoj da Oni smatraju setreba Sto a Allah naredi, kloniti seonoga Allah zabrani' ono ötoUzviseni Svelto seraditrebaraditiiskeno,u imeAllaha' i Muslimanijedni drugetrebajuiskrenosavjetovati, iskrenoAllahu muslimana' u Savjetjeobavezan zajednici robovati. Muslimani se trebajukloniti velikih grijeha i bluda, laäi i laänih nad i grijehauopöe. oholosti uzdizanja obii'?ih svtetomte svjedo6enja, i Smatraju da setrebaöuvationogakoji ili samodopadanja umisljenosti. pozivau novotaiju. Kur'ana' i üeba se pozabavitii5öitavanjem izuöavanjem Takoder, hadisa,treba promisljatio fikhskim pitanjima,skomno i smireno, zlo öiniti dobroi spreöavati Nuznoj€ ostaviti okititi selijepimahlakom, u te prenoienje tudih rijeöi,potvorui klevetu, pretjerivanje ogovaranje, jelu i pi6u. odobravajuSve Naveli smo veöinuonog 3to oni misle, nareduju, podrzavamo apsolutno koje smospomenuli njihovestavove a jedinood AIIaha On namje dovoljan, divanIi je namdolazi Pomoö i na Od On oslonac! Njegapomoi traZimo, Njegaseoslanjamo' Njemu sevlaöamo. i sunneta hadisabio je da ovih stavovaaütoriteta Cilj navodenja stvoreni CjelokupanElse dokaZekako su Dzenneti DZehennem na ES'arijevgovor prenijeli srno kako bi ova knjiga bila utemeUena da onih koji zasluZuju osobinai raspoznavanju spoznajipohvaljenih autoriteti' vijeiöu.Spomenuti Radosnom spomenutom buduobradovani o su doista i mjerodavni tome medukojimaje i El-E3'ari, selefa, uöenjaci i datisud,a odAllahatmzimopomoö podrsku ukazujui slijedeöe veö turdnjuda je DZennet stvoren Na pomenutü kur'anske rijeöi: "On Ga ie i dtugi put ridio kotl Sidreltrl-muntehda

prcbiralßte,"te Vjercvjesnik, s.a.v.s ugledaoje , kod kojegje d4eneßko prebivaliöteTakoje zabiljezelo vidjevii tu i dZenetsko Si&etul-munteha, t dva sahiha. u hadisu Enesab. Malika koji kazuje o Israu. Na kraju koji stoji: "...a zatimmeje D'ibril poteo do Si*etul-muntehaa hadisa "t0 "Zatim sdm weden u suplekrile boje ktje ja nisamtuog^oruzazfiati. DZennet, kajemsu kupolebile od biserL,a zemlia mirisala na misk" u lJ dva sahiha zabrljeienje i hadisAbdullahab. Omerau kojem stoji "Kada neka od vas umrebude s.a.vs.,rekao. da je Allahov Poslanik, predoöenomjesto koje ie zasluüo. Ako bude od mtt, ujutlo ili nqveöe, stonovnikaDienneta, u kaburu öe mu biti upriliöeno mjesto dostojno bit a dZenetlije, aka budeod stonovnikaDäehennema, öe mu predoöeno 'Owie tvoje üiesto Eve je mjeslo kaburukakvo zasluiio. Bit öereöeno: da ')'21 dok te Allah ponovo neproitui na Sudnjem u IJ Musnedui ,Salrtr, od El-Hakima i Ibn Hibbana,te nekim drugim hadiskim zbirkama, zabiljeinn je hadis El-Benaa b. Aziba, u kojem on s.ar's ' poili ka dZenazu Poslanikom, kale'."Jednom smosa Allahovim podugaöakhadis- U njemu jednom öorjeku od ensafiia,pa ie spomenuo 'Akomoi rob budeistinito odgovarao stojida öeglaskik sa nebodozirati: postelju, ha pitanja Munbba i Nekira u kaburu,prostrite mu däenetshu lrata ' Zalim odijelo i otvorite muiedna dZehetska ob cite mu d1enetsko 'Doti öe mu u kabur dienetsh miris. "' hadisa,kaäe: se, u ddljem tel<stu je b. lJ dva sahihazabiljelen hadisEnesa Malika, u kojem stoji da je budestavljenu kabur i rekao:"Kada öouiek AllahovPoslanik, s.a.v.s., kado se njegovi od njega rastanu, on üie udare njihove obuöedok se
DEn-Nedän, 13,14,15. u0U Buharüinoj verzi.ii hadisa stoji: "A zatim me je Dzibril poveo do Sidretulkoji su prekrile boj€ koje ja nisammogaorazazrati, zatim sam uvedenu munt€haa, je rnisk" z€mlja mirisalana poputmrei€bisem, nj€gova a Dä€nnet, kojije izgledao :r U jednorn stoji:"I pozelida svojommilo!öx rivajetu, biljeziBuharija, koji drugom pa Dehennema nar€di melecimada iz izveäeonogakoga hoöe od stanovnika " izveduon€ koji Allahu nisu pripisivali nikog ravnog Dzehemema

29

i udaljataju. Zatim te mrl doti dva meleka, posaditi ga izmed sebe 'yjeruje da je 'Sn k'tZei o oroü io'riehl? ' Vienik öe reöi: reöi mu: 'Pogledaj svoje on Allahov rob i Njegor poslanik'Zatim öe mu reti: 'Zatitl mjestou Diehennemu- Allah gaie zamijeniomiestomu Diennetu "' 'Oba ora t rete: iesta on öe vidjeti Ujercr'jesnihs.4.v.s., je Ebu Avane el-Isferaijei Saneru Ebu Davuda zabiljeZen U ,Sa&iäa poduZihadis El-Beraab Aziba koji govori o Azrailovom uzimanju duse: "Zatim te mu bili otvorenapo.iedha vrata Dienneta i Diehennemai bit 'O'ro bi bito troje mieslo da si bio neposluian Umiienon öe reöeno; ' ita je Allahu, cttiAltah ti je to mjestoz(nnienio o''tinl Kada öovjeklidi 'Gospotlaru, poiuri sa Sudniitt danom' da se ne on u DZennetu, öe reti: 'Ostanitu!"' vatim sroiojporoclici i s'romimetku!" pa te bili reteno: Il Musneclu El-Bezzara i nekim drugim hadiskim zbirkama zabiljeZen "Bili smo sa Vjerotjesnikom' a r's ' s je hadisEbu Seidankojem on kaZe: 'O ljudi! Stiedbenicio\)ogummetate biti kabürimd kadaje on rekao: ih' iskuiani. Kacla öovjek bude zakopan i kada se rastane od svojih nai milii sebe i doti te mu meleksa ogromnimiekiöem u ruci, posadil te ga kraj 'StakaZe| o ot om ioujeku?" tojest Muhafimedu' s a v s Ako bude reöi: 'Vieruiem cla samo ALlah Bog i da je Muhammed ie fernik, reti öe: 'Istinu si rekao 'Zatim ce Allahor, toh i Niegorposlanik' Reti öe mu: mu reii: otvoriti jedna vata kroz koja ie moöi tidjeli Diehennempa öe 'Ovoje mjesto bilo predriderto za tebe da si koiim sluöaie negirao floga je n'oJe Gospodara. Medulim, s obzirom da si poujerovao u Njega' ovo 'Zatim le mu se otvoritijedna vata lyoz koja öe moti Diennetu mjesto11 meleci ridjeli Diehnet, pa öe skoöiti da se ptema iemu uputi, ali öe mu "' 'Oßtanigdje reti: iesi "Za stojir U Muslimovom S.rril' zabiljeZenjehadis h AiSe u kojem Sunca' vije e iil)ota Allahova Poslanika' s av s , desilo se pomraöenie Allahu' kako Kada seon tomprilikom obratio Ijudima,nakonitoj ezahvalio 'l znakovai priliöi, rckao ie: Suncei Mjesec dt'a su znaka od Allahovih

30

Do pomraöenjane dolazi zbogsmfii ili Zirota nekogod ras. Kada vidite tu pojqvu, pozurite da klaniate namazl l4dio sam svoiemjestoi sve ono plod u Diennetudok vidiokakaubirem aak stowmje obeöano. samsebe l"ttko stevi gledali kako sepomiiem napriied.A vidio sam i Däehennem' sejedan njegolrdio ruii na onaj dtugi, dok stemegledali kako odstupqtl "' unazad. ll dva sahiha nalazi se hadis Abdullaha ibn Abbasa,koji navodimo "Za iivota premaverziji Buharüe.U njemu stoji da je lbn Abbasrckao: Allahovog Poslanika, s.a.us., desilo se pomraöenje Sunca, i tada ie 'I on rekao: Sunce i Mjesec dva su znaka od Allahavih znakova Do zbog smrti ili Zivotanekogod ras. Kada vidite tü pomtuöenjane daLazi 'vidieli ' 'Allahol'Poslaniöe', rekoie, pojarupo.urite dasponinjeteAllaha! smokao da neito uzimai i iedei dok si bio tu, a zatim snlo vidjeli kao da Ctnjerekao; ZaistosamvidioDienneli pojeojedan si maloustuknuo? grozd.Kad bih ga dao vatha,mogli bistegaiesti svedokpostoii dtnjaluk prizoru! Li I, vidio samDzehennem svomzivotunisamvidio uzasnieg ' 'Zaito,AlahovPoslaniöe?', rekoie je Najviie iena bilo u DZehennemu 'Zar zbog neuierovania ' oni. 'Zbog njihovog neujerownja? Neko rcöe: u Allaha?' 'Ne, veözbog neposluinostimuiu i neöinienjadobra prema nje/nu.Kad biioi cijeli ävot öinio dobro,pajoi jednom zahatario' ona bi "' rckla: 'Niita ti ne vriiedii i nikakvadobra od tebenema. U Buhaijinom Sa,tfu zabi|eZenje hadisEsme,köerkeEbu Bekra,u je koji se s kojemstojidaje Vjerovjesnik, a.vs.,nakonSto obavionamaz " Sunca,rekao: PribliZenmiie DZennettako klanjaprilikom pomraöenja da sam mogao,da san se usudio,donijeti vampo eki grozd iz njega A 'Jarabbi' i ja sams pa tako pribläen mije i DZehennem da samrekao: ", kaä prenosilachadisa, "da je njina! Tuje bila i iednq iena.' Mislirz kah Poslanikrekao koiui e izgebala aöka Re :'Staj e s ovotfiienor11, :'... meleci: Zanorilaje naiku tako da niie mogla ie je sktivila? Rekoie "' joj izaöidajede, a sama kiie dav.rladaiede i pije, paje maökakrepala 31

U Muslimovoj verziji ovog hadisa' kojeg plenosi Däbir' stoji: "Pokazano mi.ieDZen et takoda upuitatePokazan u mije sve lto se',)i sam mogaoponekiplod iz njega uzeti ali sam se suzdriao Pokazanmi koja jedrutienu, Izraeliöankt, je bila izloiena je Diehe nemi idio sam " patnj i zbogsvoie maöke "St€ hadis: nalazimo U MuslimovomSahihll,od istog prenosioca, svom nafiazu' salalul-husuflt vidio sark u o'nom itu ram je obeöano prihijetili da sam namozu i mije Diehennem,to ondakadste Primaknut veline odstupiomalo unazad,iz straha da e ne zapahrlelal njegow itapa kakovuöetrstiku lt ldtlu Öaksamu njemuvidio vlasnikakukastog Ako O je na ovom sriietustarie ljudepotliadao uzpomoösvojelcuke bi ga ka uhvatioü tom lopo'tluku'on bi govorio da se stvatsamazakaöila i otudio za njego'lu kuku, a ako vlasnik ne bi niita primijetio' o/1bi to nue sam IJ Däehennemu ridio öak i ;ehu kojaje swzala üaök ' pa ioi maöka dala fuane niti iu je pustila daje sa a po zemlji traü' tuko doie ugihula. a Diennet, to sedesilokadsambio malo ist pio Zatimmiie pokazart sam ustao i bio ptuiio r ku, ieleti da dohratim njegove naprijed. Skoro plodow, da ih vidile, ali samse ipaksuzdriao,smaltajuti da to nest iiem svomnarnazu!" f uracliti.Sreito'ramie obeöanoidio sam ovom Ebu U MusneduAimedatesunenima Davudai Nesaije nalazisei hadis u mi isru b. Abdullalra Amrakoji prenosi ow pritttt Tako Onog' 'ijoije da tako äir)ot moöiMuhammedov ! Pribliien mije DZennet da sammogao' i samhtio samopruiiti rltku brali pokoji niegottgrozd,a pribliZen nije bojeöise da ras ne zahrati Diehentlemtako da sam iz shahctuzmaknuo,
"Jednog U Muslimovom Sahihl) nalazifio hadis Enesa b Malika" ikafiet za danaje s nama bio Allahov Poslanik,s 4 us ' paie nekozauöio 'O liudi, ja sam tai it am' i zato netnojte Zuriti namaz, .t onie tada rekao: i sedide ni prije menena ruklt' i sed;dü, a hemojteplie menesa rukua hjegor4 vaIfa.

32

ste za led na' Tako glavu dizati. Ja |as'ridim kadsteispredmenei kfud mi l)idjeli onoito samjavidio' malo -i Orog u Öiioii" -oöi mojzivot! Da ste 'Sta |idio' Allahor Poslaniöe? " si ptakali!' se biste stlüali, a mnogobiste 'ndio samDienheti Diehen em" odgo''orion rekoieoni. pod imenom Il Mu-rettauImamiMalika, kao i u hadiskim djelima je Allahov na railazitrro hadisKa'ba b Malika koji kaZeda es-sunen. na flica smieS;lenaiedno dr''o o: . s.a.v.sreka Duiaviernikaie Poslanik, vrati gdie se nalazi s|e dokje na Sudniemdanu Allah ne 11 Dfuennetu, prije na lielo. Ovo jasnoukazuje ulalak duseu Dzennet u ujernikovo dana. Kijarnetskog s Ka'bab Malikau kojemVjerovjesnik' a v s ' tonuie i hadis U sliönom o " plica Bit öeokaöene kaZe: Duie iehida boraüt te u spre iitlt zelenih " st'izera' sastavljaöi stablo O'/^jtadis biljeZe plodili dzenetsko dienetski knjige' u poglavtju Na a Tirmizija ga smata sahih-hadisom kaju ove prije Sudnjegdana'bit öe u koje govori o ulaskuvjemiökih duSa DZennet cijelosti'akoBogda'kaoi nekikur'anskiajetikoji ovi spomemrti hadisi,-r u potwdujuhadiskisadrzaj vezis ovomtemom' MusneduzabilJeäen re U MuslimovomSaril, u, sünentma Ahtnedovom s Poslanik'a \'s rekao: stojidajeAllahov r.r je hadis tbu Hurejre kojem poslaoje DZibtila "Kadaje tlniieni Atlah stvorio Diennet i Diehennem' 'ldi i pogledaj,\)idiita samsve priprcntio zanJegore mu: u DZennetrekavii ptiprcmiozastanowike ie sßnovnika.Kadaieon oliiaoi vidioSta Alloh 'Takt Ti T'toie moöil Ko god za ovo öuie DZenneta,v atio se i rekao: 'Tada uniieni narcdio seDiennetokruii da je ! poieliet öeda u niegaude i ponovo nareato neltgod im strafima, A da p t do njega budetrnovit' 'otidi saddo njegai pogledajlta samsveu niemuptiprcmroza Diibrillt: ',/ratiose i rekqo: 'TakoTi Tvoje rljegotestanowike!' Kadaje pogledao' ' u se moöi! Sad boiimda nikoneöe jega uti! 'ldi i pogledai' rekavii trtu: Pototuga je Allah poslaou Diehennem gqje i ridio Pogledao 'ttidi s(tmsw pripremio njegowstanovnike!' za ita

33

'TakoTi Tvoje kako ratrejedna druguprekrieaju.Zatim se vatio irekao: wviiene moöi! Ko god za ovo luje nete uöi u njega.'Tadaje Uzviiefii naredio da se Diehennetl okru;i strastima i poiudom' i ponovo Diibrilu 'Otidi sad do njega i pogledai ita sam sre u njemu pripremio za naredio. 'TakoTi T',oie njegote stanovnike!'Kadaje pogledao,vatio se i rekao: "' moti! Sad se bojim cla se niko od niega \ete i1oöi spasiti! TijmiziJa o\o smatrahasen-sahih-hadisom. IJ oba sahiha zabil-iezen hadis Ebu Hurejre u kojem stoji da je ie je Allahov Poslanik, s.a.v.s.rekao: Daennet zastrt nepriatnostima a je D;ehennem prelciren strastittiai pohotom tJ oba sahiha zabiljeienje i hadis Ebu Seidael-Ihrcirije'r kojem stoji " rekao: Diennet i Diehennemsu sepoöeli daje Allahov Poslanik,s.a.v.s. 'Moj Gospodaru! Kako to da u Diennet ulaze prepirati, pa Diennet rcöe: poiali: 'Moj Gospodaru! samosiromasi i bijednici?'Na to se Diehennenl ' Kakn to da u Diehennemulazesamooholi i nasilnici? Na to Allah reie: 'Ti si,Diennete,Moja milost, koju daiemkomehoö . A ti si' DZehenheme' Moja kazna, kojom kainjavam koga hotu. I jednog i drugog Ja öu "' napunit| rJ oba sahihaje i hadis Ibn Omera,koji prenosi da je Vjerovjesnik,

'Moj Gospodaru! i se rckao:"D;eheknem poiali Gospodaturcöe: s.a.v.s., 'TakoGospodar dopustida DZehennem Jedanmoj dio uniitava onaidrugi! "' ima dra lica, iedno zimi, a drugo lieti. a od El-Leisb. Sa'dprenosi MuavijeIbn Saliha, on od Abdr.rl-Melika "Neprodenijedan a Poslanikove,s,ijeöi. kao b. BeSira, merfu'-hadis,
'Moi dan a da DZennel i DZehennemne mole Gospodara Die net kaZe: Gospodaru!Plodovi su moji su dozreli, riieke s moiepotekle, a ja sam poielio s'roie prijatelje. moje buduöe sta ornike Uöini da mi ito priie 'Moia vrelina postaje nesnoiliiva' fioie dno dodu.'Diehennem kaie:

postajesvedublje,mojaiat se sve','iieporela'ra.Uiini da mi lto prie
" dodu tnoji stdnornici.

u BuharijabiljeZi hadisod Enesa, kojem stoji da je Vjerovjesnik, 'Dok sdmprolarzio lctozDzennetnaiiao sam na jednu rekao: s.a.v.s., 'Diibrile, 'ta je fijeku öije su obale poput izdubljenogbisera Rekoh: 'Tad melekudari o|o? ' 'Toje Keßer, fijeka koju ti je troj Gospodardao " rukompo njoj, a njeno blato zamirisapoput miska. b hadisDZabira Abdullaha,koji kaZe: U MuslimovomSaftila nalazimo "ÖuosamAllahovogPoslaniktt,s a v.s' kakokaie: 'Uiao satn DZennet i ü njemuvidio dvorac i iednu kutu, pa samupilao ko e su hamienieni Bi mi reieho da ie to za nekog öoujekaod Kuteiiiia Ponadaosam se ja potojno d.t sam taj Kutejiija, ali mi ponovobi reieno daje to za Omera b. el-Hattaba.Da se nepobojah da tei mi zamieriti' o Ebu Hafse' uiao er ko :' aka bih u tai dvorac.'Ometna to zapl i reöe Pa zar tebi da ne zamj i' ! "' o AllahovPoslaniöe? rijeöi Vjerovjesnika' hadisBilala, odnosno Kasnijeöemospomenuti "Kad godsam uiao tr Dz?üheL iuo tam troje iuikanje ßpred s.a.v.s'. mene." biti koji hadise öe kasnije spomenuti' druge ina neke lstoseodnosj akoBogda. "Obaviestio :r,as Mltavija b Salih, od Isaa je Abdullahb. Vehbkaie | 'Jednog danaie b.Asima,od Zerru b. Hubejia, daje Enesb Malikrckdo: paseuiednom sabah-namaz s.a Allohov Potlanik, us..kaoinam klanjao dohvaß a drugipul ie uzt aknuounazad' kao momentuhagnuo. da hesto Nekoreöe: 'Allahov Poslaniöe! IJ ovom namazuuöirrio si neito ito u 'l4diosamDZehheLniegovu i nahazima dosadnisiiikio?'Oh odgovori: lozu öijisu gtozdovi bili tako blizlt, grozdical$ pnih poput tikava Kada ja bi sampoielio da koji dohvatim,D1ennetu objavlienodo wtula9 i se izmedumenei ras' tolika Potomsamvidio Vatru,Diehennem, s stegnuh. jaku da samvidio svoiu vasutienu pa som vampoieo iiIreriti da se i 'Ti si Tadani bi obiavlieno da vas oraspolozitfiriieöima: odmaknete. ti si islatt prihvatio, a i o i su;ti si Hidirü uöinio,a i ohi su isto uöinili;

35

sc horio. tt i oni su u borhi uleslyoi'ctli. .ledinopo öenu san.1a od vtts " ja odctbrunii ie.tteta ilo scun i'iercresnik. Neko rnozepitati zasto- kao argumentkoiim bih potvrdio postojanje DZennetau sadainjosti - nisam spomenuopriötl o Ademu i niegovolll iz boravku u DZemretu,odnosno o protjerivani,,r njega zbog uzimanja Nuditi voöa,s obzirotr daje riicö o takojakoln argumenttl?! Zabranjenog lo. premdajekod obiinog sviieta pak,ne bi bilo oprardanotakavdokaz, doista. iasandokaz. argumentu,obzlrom s Ja ipakmislimdaje riiei o ntolirinozalnrienorn u giedislau pogle.luDZenneta koji se da mnogi ljudi inaju r.aziiiita Dzemeiu.J k( ji !(' se'.'jcrnici Adem.Da liic tu rijeöo vieönorn nastanio jc na nastaniti Sudnjemdanu.ili je. mozda.riieö o Dzenn.l.ri.r,1i bio smjeiten na zemlji, njoi u öas1?l Mi 6emo spomenuli argumentc i zagovomike i jednog i drugog stava,odnosnopredstavjticmo polemiku koja je nastalau vezi s ovim prIanJem.

POGLAVLJE II
O Diennetu u kojemje bio nastanienAdem, a-s. (O ruzliöitim stajali1timau vezis tim da Ii ie DZennet u kojemje bio nastanjenAdem DLennetuieönosti, ili Diennet smjeiten na nekom uzviienia na Zernlii)
upuöene djeöi UzviSenog Munzir b. Seid u svom tefsiru,tumaöeöi "Jedni Ademv "O Ademe, Zirite, ti i Zenatvoja, u Diennetu",z' veli: na u vjeönosti, koji öesevjemici nastaniti kazudaje tu rüeöo Diennetu koji Sudnjem danu,a drugidaje to neki drugiDzennet je Allah stvorio, koji ima vjeönosti." Ovo miöljenje mnogoargumenata, mu a ne DZehnet el-Maverdi"r da idu u prilogi koji obavezuju ga prihvatimoEbul-Hasen -O pilanjuDzenneta kojemseAdemnastanio u tumaöeöi sla!. kaTe: ovaj kazudajeto Dzemetvjeönosti; ljudi susepodijeliliu dvijeskupine:jedni Allah za njih kojegje UzviSeni drugikaär daje to neki drugi DZennet, to Odnosno. nije na kao dvojepripremio mjesto kojemde ih iskusati. Ovi vjemicima. kao DZennet vjeönosti kojegje Allah pripremio nagradu P dvijeskupine. i kazudaje to bio Dzennet drugisuse,opet,podijelilir.r

'rAli b.Mubamedb. m€alu poanat istrazivaa v€omaje HabibEbul-Hasen el-Maverdi, U u se akasnÜe 'rastänio Bägdadu mnogim Rodenje uBasri364.h.god., uöenjacima. proglasen halifeEl-Kaima skog a obavljao duznost sudrje, u vrtemeabasij mjestimaje jeprvakorn Premdajenaginjaomu'tezilama'uzivaoje medunjima, \rhovnimkadÜom El-ahkan Edebud-duniaved-din' v€likiusl€dkodhalifa.Nj€govanajpoznatijadjelasu: h. UmrojeuBagdadu450. god innogadrugadjela. evsuttanie, tamu-n-huhnte, Ea

37

sluöaju Sto na smjeSten nebu,jef iir je Allah s njegaspustio, u svakom na Drugi t!'rdedaje to Dzennet zemll' dobrorazmiSljanje predstavlja jer ih je On u njemu iskuiao zabranjenimstablom,za fazliku od drugih a ovo plodovakoji im nisu bili zabranjeniOvo je stav lbn Bahra' da desilose nakon5toje Iblisubilo naredeno se sedZdom protjerivanje zna" a.s., pokloniAdemu, aAllah najbolje "U tefsinlkaZe: pogleduspomenutog lbn el-Hatibu svompoznatom na miiljenja- da li je Dzennet razliöita u Dzenneta. ovom ajetupostoje da Ako pretpostavimo je na nebu'ondase namece zemlji ili na nebu? DZermet odnosno kao kojije pripremljen nagrada' pitanjejeli to DZennet Prvo Dzennetu? miiljenjezastupaju drugom ilije vjeenosti. riieco nekom daje to DZennet koji i el-Belhi EbuMuslimel-lsbahani, kaZu Ebul-Kasim u viBeg mlesto iz iz da na zemlji,tvrdeöi sespuitanje njegadesilo mjesta \jih dvojic.u ie u nize.kao StoKur'an kaze:'Idite ßiifrte)u gtsi't' Za Elzashrpa Drugomisljenje postojiu sadaönjosti ovo dokazda Dzennet nebu Treöe na bio daje taj DZennet smje$ten sedmom koji DZebai,li kaZe a naiih uöenjaka, onoglasidaje rijeöo vjeönom veöina miiljenjezastupa -' vjemicima za kojije pripremljen nagradu Dzennetu, "Razliöita mi5ljenja o su tefsiruka2e: u er-Ragib svome Ebul-Kasim fvrde uöenjaci Adem Neki akaidski u DZennetu kojemje bio nastanjen Allah htio iskulatiAdema' u da je to bila jednabaööa kojoj je UzviSeni prebivaliSte On je uzgred slo 4aai da to nije bilo pravo dTenelsko koji prenose spomenuoneke dokazeza obaprethodnastava Od onih

ll iliiL"Ji;ii*t'*thab

ixä:",i""i:ii:1,:n: :"'*:gt ni::li:hrltn{{'l*:tli:'*
blizuBasre selü.Dz€ba,

EbuAIi' od er-Dz€bai' jedan imamamu'tezla' b seiam

II PoslavUe

On o stajali3ta ovom pitanjuje i Ebu Isa er-Rumani''6 u svom razliöita vjeönosti' tefsiru prihvata miSljenjepremakojem je tu rijeö o DZennetu "Stavkoji smozauzeli i stavEl-Hasen4 Amra,Vasila, je a potomkaie: Ebu Bekr i Ebu Tog naiih uöenjaka. su miSljenja Ali, nai Sejh te veöine j mufesiri.Ibnul-Hatib'7 e milljenj a dao ovompitanju netrebaraspravljati je i, Onkaze:'Premaöetwtommiiljenju, svenavedeno moguöe s obzirom trebazauzetineutralanstavi prekinuti opreöni,obavezno dasuargumenti mspm!,u."' "Mi3ljenje prema kojem ovdje nije rijeö o Munzir b. Seid kaie: " i vjeönostijest i misljenje Ebu Hanifez3 njegovih uöenika Oo Dzennetu u negoduj zbognaieg stavao daljenavodi:"Primijetio samkakoneki Zustro uöi pitanju Ademovog,a.s.,Dänneta, smahaj ispravnimvlastito miSljenje u argumentacijTo stosunavelisÜno va)janu nisu a dapreLhodno podasnli iz su pusteälje. Nisu naveli ni jedan valjan argument Kur'an4 sunneta' nistaozbiljno, ili esera miiljenjaashaba tabi'in4 niti od etbai'{abi'ina, miöljenje." niti bilo kakvosuprotstavljeno
u'erjak 16 mu'lezilijski er-Rümani, Alib.Isa b. Alib.Abdullah.Ebul-Hasen jezika Roil€nje gramatikeampskog i nüfesn, jedan od v€likih paanavalaca 296.h.god.Autor je gotovostotinurazliöitih nadova, od kojih su ü Bagdadu najpimatiji: EI-EkvanwLma'tun wl-nedzhul, EI-Esmales-sifat,Sun'at1'l-i tizat' 3 Umroje u Bagdadu 84' u rrau. to.ouu o -u't""ilana Autorje i jednogtefsira. h.god. :?-MuhamedAbduliah Seides'Selmani, Abdullah' poanatÜi Lisanudkao Ebu b. b. j€ vezit historiöar, knjiZe\nik Napisao Rodenj€713.h.god Bio din lbnul-Hatib. je skoroSezdeset naslova,od kojih su najpoaratÜi:E/-Ihataf tarihi Ganata' El.-. Poe[bljer Lemhatul-betiijefd-daletin-nasrijje, Revdatllt'ta tiffl-nuhibbii-iefif nekifilozofski je ?76.h.eod., optuzbom slÜedi pod da Pravac. I'Ebu Hinife en-Nu'man,imamhan€fijske pravneskole,iedan od öeweric€imama u u fikhu kod ehli-sunnetaRodenje u Kufi 80. h.god lmao je jak€ argumente i promisljanjeruje bio' zaPravo logi(ko !eomaie dobroupotrebljavao rasDravama. -Svi ljudi su o daje Itnami"Safija njemurekao: Kazu nenadmasan. nekieseri " Autorj€ hadiskogdjela sa siromasni fikhü u porealenju fikhom Ebu Hanife u ' da M*nad, a pripisujemu sej;dan rakat iz oblasti akai pod AaslolomFikhul-ekber 150. Um.oje u Bagdadu h.god.

39

jeste öinjenica kao protivargüment Medutjm.ono sto smo pronaSli njegovstavkazu da Ademov da pravnikIrakal i oni koji podrZava.ju mzliöitim vjeönosti. su njihovi spisipretrpani Ti Dzennet niie Dzennet misljenje. kojima su se bavili. Nije to nikakvoodbaöeno disciplinama misljenjeJaovo fvrdimiskljuöivoradi je bas MoZda odbaöeno suprotno Ja Ebu mezheb Hanife. podupirem togada senepomislikakopodupirem iz valjaiu argumentaciju Kur'ana i samoono miiljenje koje posjeduje uzeti Ibn Zejdael-Malikija.koji u svome Za sunneta. primjermozemo ''Pitaosam Nafi'adali je DZennet i da svoren, li vedpostoj Ibn tefsiru kaze: 'O ili ne.Onie odgovorio: ovompitanjujeboljelutjeti negogovoriti."' rijeöiUzvilenogl koji,tumaöeöi Ibn'Ujejnea, spomenimo Ili. naprimjet, "Tojest,m zemlji." "U jernu neöei t i ogladnieti, ni go biti",3akaze: 'Ujejne,a oponenti stavove namnedonose IbnNafi' je imam,kaoi Ibn kompetentnog nekihdrugihkoji suim ravni,nekog nakonito koji primjerlbn Kutejbe,3r u dj elttEl-Mea'riJ, lli. navedimo k^Zet"Zatim Zene, Ademai njegove .ie govorioo Allahovomstvaranju s . i i a. i h j , . n a l o ns l v a r a n j o s t a \ i o r e k a o m : - P o s i j l e j e m eu m n o z i t e se j napunitezemlju. Ovladajteribamau morima,pticamau zral(u, na i drveöernplodovima Zemlji."' Tako stokom, usjevima, zagospodarite "Zatim nastavlja: je potvrdeno gaje Bogna zemljistvorio. potom, On, da ga je Bog stvorio Firdcvs.poslavljaiuöi izmeduöetiri rijeke: Sejhun, zmiju:"Bila je to najveöa Dzejhun, Dedzlai lurat." Zatimje spomenuo umrijetiakookuse kopnu.OnareöeHavi da njih dvojeneöe Zivotinjana
r" Vjerovatno mislina EbuHanitu se roTa-Ha, 118. rrAbdullah Muslimb. Kutejbe izoblasti strranjak Ebu ed-Dejnuri, Muhamed, b. u je u 2l l. h.god. Bag&du,bioje nästanjen Kufi, a u (knjiz€vnosti). Roden eAe6a EI-MeariJ najpoznatlJ djela spad^jr\t 276. h.god.Medu njegova umro u Bagdadu dj€la El-Me ani. Ujun l'ahba\ Ei-Si'at|ei-s{'ala', te nekadruga E.lebut-ka;ih,

Poelavlje II

vrta dijelaedenskog plodove d eta.ZatimgajeBogizveoiz istoönog tog "Kadajesisao edenskog wta iz Vehbkazer nazemljuod kojeje stvoren." dok dijelulndije Kabilje uprtiosvogbratai nosio, nastanio u istoönom se dijelutdena i tu gaje na Jemena. istoönom dolinu u ganijedonio jednu ' sakio. tj pokopao. e prenioj e tumaöen1 Ebu Salih,prematvrdnjamadrugih,od lbn Abbasa ovog glagola upotreba daje to uobiöajena izrazaihbitu (s\dite),kLrzavii siiaoje' u znaöenju hebeto lulanun edan ldoiaoje nalunekuzemlju "l pripovijeda b su nastanio u njoj).Munzirb. Se'idkaZe: Vehb Munebbeh daje na njoj na daje Adem,a.s.,stvoren zemlji,daje na njoj nastanjen, zatimda su iz te rijeke,koja u te Firdevs da senalazio Edenu, postavljen öetiri rijeke,te da su te rijeke ostale nastale se zvalaAdemovFirdevs, i! nemalasprava Zato,o vi koji na Zemlji. O tomemedumuslimanima uzmitePouku! pameti imate, bila je daje zmijakojaseobraöalaAdemu najve6a Takoder obavijestio na Zivotinjama daje bila metlunajveöim Nije reöeno na Zivotinja kopnu. koji nije bio nazemlji o tvrdedaje rÜeö Diennetu toga, nebu. Oni,i pored neba! negoiznadsedmog dijela edenskog On daljekaZeda je Allah Ademaizveoiz istoönog prebivaliitu nemaistoka ni zapada' vrta, a poznatoje da u dZenetskom na Zatim kazeda ga je Bog prognao zemlju od jer tamonemaSunca. kojeg mu 1e iz a koje je stvoren, to znaöida ga je prognao Firdevsa dijeluzemljelndije Sveovo stosenavodi stvoriou tdenu, na istoenom je ObavÜestio da je Allah stvorio od Ibn Kutejbegovori nam o Edenu. da Zatimje to powrdio,navodeöi suöetiri a.s., Edenu. u Ademu, Fitdevs od ijeke nastale rijeke koja sezvalaAdemovFirdevs Munzir spomenute je a i lbn Kutejbe prenoseod lbn Munebbeha, ovaj od Ebu Hurejre' da je on rekao:"Kadaje Adem bio na samrti,na zemlji,poZelio grozdiz na se, u Dzenneta kojemje bio,a DZennet plemanjihovojtvrdnji,nalazio po hodeöi Zemlji' sve Njegovasudjecaposlada ga traZe nebu. sedmom 4l

t!

djecasu' dakle' smrti Njegova o dok ih melecinisuobavijestili njegovoj prema vaiemmiiljenju,bili ludaci." trazili Ako je ono Stoje prenioIbn Kutejbeistina'oni su svomeocu iz mismoponudilidokaze Kur'ana' Medutim' vj plodiz DZenneta eönosti. argumeni tvrdeonoza stonemaJu protivnicikategoriöno dok näSi o stajalista ovompltanju razliöita onihkoji suprenijeii Ovo sustavovi ako ijednei drugestrane' Bog da' i objasniti argumenle Mi öemonavesti a gdjesubili u pra!'ir. gdjesupogrijeiili

Poslavlie III

i

POGLAVLJE III
Dokazi onih koii tvrde daje Diennel u koiemie bio nastanienAdem DZennet ujeönosti,u koii öeljudi uöi na Sudniem danu
"Ovakvonaie razmi5ljanje je ovo Oni koji zastupaju miiljenje kaiu: savim prirodno. Ljudima, zapravo,nista drugo ne bi ni palo m pamet " niti bi se oko toga prepirali Muslim u svomeSahihu biljeäi ptedajt Ebu Malik4 koji prenosiod Ebu Hazima,a ovaj od Ebu Hur€jre, kao i da od predaju EbuMalika,koji prenosi Rebi'ija,ovajod Huzejfe, sunjih dvojica (Ebu Hurejre i Huzejfe) kazali da je Allahov Poslanik,s a v s , dantt i vjerhici öese usprariti rekao:"Allah te sakupiti ljude na Sudniem ptbtaöi Oni öeotiöi kadAdema,a s ' i reöi fiu: takada te im seDZennet 'Oöe nai, zatraZida nom se otuori Diennet '04 öe reöi: 'Pa zdr vas iz "' nüe Dzenheta prognao upravogijeh vsieg oca? Oni kaiu da je Dzeßlet iz kojeg je Adem prognanisti onaj Dzennet zakoji mole da im ga ovoi-.lJ dva sahihanalazi sei hadiskoji govori o "Dozvolio si prepirciizmeduAdemai Musaa.Naime, Musa muje lekao: " bio da nosprotjera, a i tebesahog, iz DZenneta. Daje DZennet smjesten na zemlji, oni bi izaSliiz nekih baöö4a ne iz Dzenneta. "Pa danu: na Tu su i rijeöi kojeje Ademuputiovjemicima Sudnjem " nije zor v.ts iz DZenheta prognao upravogriieh vaieg oca? A' ajego! grijeh nüe ga istjeraoiz dunjaluökihdZenneta "I Mi Oni, isto tako, kaZuda Uzvi5eni Allah u suri El-Bekare \lelit rckosmo: 'O A.ter e, Zivite,ti i Zenatt'oia, u Dienneta i iedile u niemu

n

koliko god ielile i ortttkle god hotete, ßli se o|om drvetu "e pribliZujle p't do sami sebi nepravduha esete!' I:ejtan ih navele tlazbog drvelnpostnu i in'ede ih iz onoga u öentt 'iedtli .lruginu öetenepfijotelii biti' a nE su biti. 'sidite!'- rckost lo Mi iitieti"':1 z.emljiöelehorariti i do toko odrcalenogn Ovaj ajet ukazujeda se njjhov silazakdesioiz Dzennetana zernlju' i to S iz dva mzloga.Pnr1'o: an )zrazihbitu (silazite)znatl odozgoprema dolje " Drügor To sto u Kur'ann stoli a hd zemlji öele'oldvili"' nakonNjegovih rijeöi "Sdil€/", jasanje dokazda prije toga nisu bili na zemlji' "Na njoi iete iit'jeti' na nioi öete Ovo se potlrduje i u suri El-Ea'ral umitati i ix nje oii|lieni biti - reöe On."it Kad bi Dzennetbio na zemlji' to bi znaöilo da su oni na njoj Zirjeli prije ncgo ito su bili plognani' a I poslijeizgona. nekaje' Zagovorniciovog mi5ljenja.isto tako, kaZudaje On. 5la1'ljen vjeönosti upravoonakokako se opisujeDZennet opisaoAdemov DZennet "LI fijemu heöei hi ogladnjeti,ni go biti, u njemu neiei i Knr'an kaZe: "ra oiednjeti, ni iegu osjdli/i' Ovako nestona dunjaluku se ne moze desiti' jer öovjek. makar bio na najljepiern inajugodnijem mjestu na zemlji' mora biti izlozcn neöcmuod onoga sto je golc sponenüto Uzviieni ie öovjckove i spomenuogiad. zccl.neodjevenost zegu Glad je neugodnost öorjekovoj' Zedic toplota u unutraSnjosti vanjSline. nutrine.neodjevenosl mogu a Zegajevanjskatoplota.Onje tako ncgiraoda stanovniciDzenneta vlästite nutrine ili vanjitine' odnosnotoplotl biti izloZeni neugodnostima vanjltine. ili topioti vlastitenutrine.Ovakvuprivilegiju mogu imatijedino stanovniciDiJnneta vieÖnosti

r:El-Bekare. 35.

Adembi znaoda Iblis bio Akoje taj DZennet na dunjaluku, Daljekaäu: laze kadaje rekao: "o Ademe, hoöei Ii ds ti pokviern .lrro besnrtnosti je i caßfi'o koje neöenestati?'^5Adem znaoda je dunjalükpriwemeno prolazno. carstvo prebivaliStedaje njegovo i veomajasno u da Takoder, kaZu priöakojasenavodi suriEl-Bekare oni iznadnebesa smjesten iz daje DZennet koj€gjeAdemproderan ukazuje 'Poklo,rite se On, slavljen neka je, kaZe: 'A kada rekosmo helecima: Ademu!'- oni se poklohüe,ali Iblis ne htjede,oh se uzoholi i posta neejerhik, I Mi rekosmo: 'O Ademe, iivite, ti i ie d t oja, u Diennet i jedite u njemu koliko god ielite i odakle god hoöete,oli se ovo drvetu ne nanesete!' pribliiujte pa da mmi sebinepravdu I Sejtanih navededß zbogdneta postnu i izvedeih iz onoga u lemu hepfiiateliibiti' d na Mi-'jedni drugimdöete su bili.'Siüte!'- rekosmo iiujeti!' zerntjiöeteborut'ili i do roka odtettenoga svoga,pa rfiu On oprosti; On, I Ademprimi nekeriieöi otl Gospodata dohla, prima pokdjanje, Ohje milostitt'"16 j erj eblj Have silazakAdema, i IblisaizDZenneta, eupotrij ena Ovoznaöi zarnjenica mnoZini.Neki kaZuda je ovaj govor upuöennjima dvoma u zmije u priöi o i zdji, ali je to slabomiiljenje,jer nemani pomena Ademu, niti se iz kontekstada takvo sta naslutiti Neki, opet, kaiu da je kao i je govorupuöen Ademui Havi, a mnoZina upotijebljena samo u kur'anskomajetu: "Mt (tj. Allah, op. prev.)smo bili sujedocisuileniu a.s. njihotu",3l aradlloseo Daludu i Sulejmanu, Ademu,Havi i njihovojporodici'ali Neki kaZuda je govorupuöen Svasu onapoputstava izuzevprvog,dostasu slaba. svaovamisljenja, takva da pdje podrävaju kontrastav ili bez dokaza, su, jednostavno,
r5Ta-Ha.120. 16 El-Bekare,34-37. r ?E l - E n b i j a , 7 8 .

45

u MoZese, dakle,potvrditida i Iblis spada one koje silaze Kada ovo da ondamozemokonstatirati je Uzvisenispomenuo posigumomurmoJ "Mi rekosmo: 'silazite iz njega svi! Od kaZe: silazak i drugi put, ka<Ja Mene fe vam uputstro dolaziti, i oni koii uputstvoMoie budu sliiedili - iöegdseneie bojati i ni za öiu neöeltgovatl"a' na sa silasku neba odnosno silasku' daje ovdjerijeöo drugom Jasnoje a iz bilo U zemljtt. prvomje sluöaju rijeöo silasku DZenneta'to znaöidaje DZemet odnosno ialad neba, smjesten iz Dzennet kogaje prvi put sisao vjeönosti. "Sildziteiz niegd svi" smatrada su Njegoverijeöi Ez-Zamahieri je u a i Ademu Havi posebno. upolrijebljena nMozina swhu upuöcne DokazzatojesurijeöiUzviienog: potomstva. (istitba')njihovog pohvale ,,Izlizite iz njegt svi'- reöeOn 'iedni drugima lete tepfijdtelii bitl"' 'Sildzite njegas'i! Od iz rqNa to ukazuiu Njcgove rijeöi: "Mi rekosmo: i Mene öe ram trputstvodotazita i otli koii uputst'o moje budu sliiedili - niöegase neöebojali i ni zo öirr qeöetugovdtl' 'A oni koji he budtt ,jerovdli i ktljige Ndie badu poricali - bit öe dsldti "a0 To je norma koja u stahotnici D1ehennema; njemu öe uiey'no "jedni drugima tete "epüjatelii obuhvatasve ljude, a Njegove riieöi. mrze,osjeöaju se ,rli". odnose na stanjeu kojem se ljudi medusobno u i ivostj edniptemadrugima jedni drugeodvode zabludu netrpelj je, MiSljenjekoje je on odabrao u osnovi,najslabijemiSljenjeo koje ovom ajetu,jer neprijateljstvo je UzviseniAllah ovdje spomenuo njihovepotomke'kao odnosise iskljuöivona Ademai lblisa, odnosno "Sejtanje, uisti u, vdi nepfiiatuA'pa gd ito Uzvileni Allah kaZe: nekaje'potvrdioovakovaznustvar, Onje, slavljen tdkvin ismatrdjte.'at
r ßE l - B e k a r e , 3 8 . } T a - H a ,1 2 1 . li El-Bekare.38-39. rLFatir.6.

46

PoslavüeI

je i izmedu Sejtanaöovjeka.'To uöiniou Kw'anu nepdjateljstvo odnosno mnogoputa,zbogvelike potrebeda seöovjekpriöuvaovog neprijateUa estio Allahje u Svojoj Knjizi obavÜ supruge, StosetiöeAdemai njegove smiraj,a u njihova srca da ju je stvoriokako bi Adem u njoj osjeöao je usadio ljubav i milost. Dakle, ljubav i milost su izrneduöovjekai Zene, je a neprijateljstvo izmetlu öovjekai Sejtana. Prethodnosmo spomenuliAdema, njegoru suprugu i Iblisa. Radi na ti bi ZaSto se,onda,zamjenica odnosila samo se.dakle,o tri osobe. rtri", jasno nekeod pomenutihosoba,akoizraz "izlazite iz niega", i to sve kazujeda seon odnosii obuhvata njih. To znaöida Ez-Zamah3erijevo posebnu paznju. miSljenje zaweduje ne 'Izlaziae njegd sri'- rcZe iz Stosetiöe{lijeöiUzvisenogiz sureTa-ha: " On -'jedni drugimaöelenepfiatelji biti'",jasnoje daje nalogupuden Ademui Havi,öiji öepotomcibitij ednidrugimaneprijatelji. OblikNj egovih Äjeöiizlazite(hA atupskom ilöita, u dvojini,tj. izidite vaE&oje) moiq seodnositi ili na Adema i njegoru suprugu,ili na Adema i Iblisa. Ovdje jer supruga, seto samopo sebipodrazumijev4s obzirom nüe spomenuta pomenuto nepdjateljstvoodnosi daje onadio njega.Na osnolu reöenog, upuöen, to suAdemi lblis, i tu n€ma a senaonekojimajenalogo izlasku dvojbe. Ako prihvatimo prlu moguönost,ajet obuhvatadvije stvari - prvo: nalog Uzviienog o izlasku upuöenAdemu i njegovoj Zeni i, drugo: o Njegovo obavjeStenje neprijateljstvu izrneduAdema i njegove Zene s jedne strane,i Iblisa s druge strane.Zbog toga je u drugom primjeru upotdjebljenazamjenicau mnozini, sto nije sluöaj u prvom primjeru. kao lblis definitil'no morabiti ukljuöenu ovo neprijateljstvo, StoUzviseni kaie: nOAdeme,' - rckli smo - 'ovqi ie .loßtn nepiialeli lebi i tt'oioi "Seitanje, uistinu, vai nepriiateli, pa ga tak'im iezi "{' PorodicikaZe'.
a : T a - h äI, l ? .

govorr o i sr\otrdjte.'ai Pogledajmo kako je u ovom sluöaju, kad se bi nalog neprtateljstvü, upotrijebljenoblik mnoZine'a ne dvojine' iako upu6enAdemu i Zenitrcbaobiti u dvojjni! (na atapskom Sto se tite izraza za izlazak ili silazak iz Dzenneta u jednini u labat), nekadje spornenut mnoZini' nekadu dvojini' a nekad u sa Takavje sh-röaj surom El-E araf, u kojoj se ovaj izraz upotlebljava jednrnl'. ihbif nitlha (izlazi. silazi iz njega) Isti je sluöaj i sa surom Sad' oblik Stoznaöidaje nalog upuöensarnoIblisu Tatnogdjeje uporrijeblien i Iblisu' ler nüozine, to zlaöi da je nalog upuöenAdemu' njegovoj 7-eni to znaöida kazivanjeje o njima. Tamo gdjejc upotrijebljenoblik dvojine' je nalog upuöenAclemui niegovoj Zcni,jcr njih su dvoje jeli zabranjeno jer njih su dvojica oÖevl voae i zgrijeSiii.i)i je upudenAdemu i lblisu, ovdieje i dr,ajusrjetova (ljudi i dzina)te utemeÜilelj vlastitogpotomstva navedcnikao savjeti pouka njjhovo stanjete su ije<lani <1mgi spomenuto niihovimpotomcima. pojainjava da Navedenasu oba stavao ovoln pitanju' a sve to zajedno " sri (Ihbitd se odnosnazamjenican Njegovim rijeöima' Izlazite it njega ToJest' üinhct .l:emi dn - izlazfte vas dv.'is) odnosi na Adema i lblisa naglaslo kada je On, slavljen neka je. spomenuogrijeh' eksplicitno Je "Tako Adem hÜe da je Adem zgriieiio, a ne rlegova Zena On kaZe: je Gospotlar Gospodara svoga posluißo i s Puta ie skrenuo' Poslije go gi uputio' njego, izabranikou uiinio, pt tnü oprostio i na Pruvi put 'Izl.tzite iz njego svi'' reiz On.'ar Ovo upuöujena to da su oni kojima se a zena Allah obralio bili Adern i onaj koji je grijeh uöinio slatkim,tj lblis' je ovdje ukljuöenaposredno Cilj ovog kazivanjajest da Allah Uzvileni obavüesti oba svÜeta,ljilde i dZine' o onome 51o se desilo njihovim povlaöe oöevima,odnosnoo loiem predznakui nesreöikoju za sobom
rr Talla, 121'123

Postavue I

grijehi neposluönost. e a ljudi i diina uvjerljivij e sepredstavlj znaöenj em Spominjanj praotaca recimo,samopraoca na u i porukaovog kazivanja odnosu spominjanje, da Allah obavjestava je i Zenas i pramajkeljudskogroda. UzviSeni iz daje zbogtog öinaprogelan jela zabranjeno a voöe, kasnije Ademom daje i ona i znaöida propiszahvata nju, odnosno To, Dzermeta. ujedno, Bozija u pogledu zavriila onako kako je zavrsioAdem Nep strasnost ovdje i paZnje jednomi drugomsvijetu, ljudimai dZinima, i iskazivanja ljudskog pmocai pramajk€ na je bitno naglaiena odnosu spominjanje u roda.To teba imati naumu i o tomeporazmisliti. "silazite, jedni dtugima öete U cjelini gledano, Njegove rijeöir neprijatelji biti!", bivajtt potpunojasne u mnozini, a to znaöi da nije bez kazatikako se govorodnosina dvije osobe, opravdanog dopusteno ruzIoga. kako je rijeö DZennet Zagovomiciovog mi5ljenjadalje napominju ölanome/, i to na svim mjestima,kao,naprimjer, s spomemrta odredenim "0 ti Zivite, i lena tvoid,u Dtennetuüs UzviBenog: Ademe, u rijeöima Dzemet koji ljudi poznajujest DäüIet vjeönosti,koji je Milostivi za öto.je njih gajä,metaiziöko To znaöidaje kao ljudimaobeöao nesto kao ova imenica samomupotrebompostalaodredena, sto su djeöi glad, zvijeÄ4 küa, knjiga,i njima sliöni izrazi.Dakle,akoje ova imenica obliku - saodredenin ölarrotuEl-D'ehnet - or.a u navedena odreatenom koji je u srcu svakogvjemika dobro poznat-Ako oznöava onaj DZennet ondabi trebaloor,-rimenicu bi se Zeljeloukazati na neki drugi dZennet, ölana,upotrijebiti je u genitivnoj vezi, ili je upotrijebiti bez odredenog razumijedaje, naprimjet rij€ö o Dzennetu oznaöititakoda seiz konteksta na zemlji.

aJ EFBekare,35.

49

"Drd r'üa lozorx Primjer upotreberijeöi bez odtedenogölanaje ajet: .'ün,th\. zisad?na."t \J'.'1 t1,ini m1,1.1 Primjer za genitivnuvezn 1eaiet'."A zailo nisi, kad si u vrl svoj uiao, rckao:'Mtiallah!"ü1 "Mi smo ih na kuixju statili, Primjer za tre6i naöin kazivanjaje ajetr kao ito smo vlashike jedne baite na kuinju slarili."'n lvliiljenje da je Ademov D2ennct bio. ustvari. D2ennet ljeÖnosli dokazujei predajaHevze b. llalife. od Avia. Kasameibn Zuhejra, Ebu 'I',ulu jc Allall i:t!114o Adema iz Dicnnela Musaael-Ei'arija. koj i kale: opskibia g.t .ie d:enetskin pladorim.l i nauiio gt! raznim zanalimd. O\)i plodava. Ru'-iiktr je'lino u tome vaii plodori su,zapr.tt'o,od dlenetskih ir: lto o|i |aii mienjdju oblik, k:,urese, .1i|,-orni Y nc mijenjdju - nc b'tlre lie i Llrijekostdju i.tli. Ademu kako ie daje Allah, slavljennekaje, gafantirao Oni dalje kaZr.r 'l-ako El-Minhal. ga u taj Dzennetponovo vratiti ako se iskreno pokaje 't od Seidab. D7ubejra.a ovaj od lbn Abbasa,ptenosi tumaöenjeajeta: Adem primi neke lüeöi od Gospoddrdsvoga,pd hu Orr oprosli.".tena mojI Zar me Ti nisi stvorio?''.Tesarn' ovaj naöin:"Aden, reöe: Gospodaru 'Gospodalu!Zar Ti nisi u meneudahnuoSvogaduha?' 'Jesam' - reöeOn. - reöc C)n.'GospodarulZar me Ti nisi nastaniou Tvoj Dzennet?'- upita 'G6spodarul Zar-fvojamilostnijejadaod Adem.'Jesam' odgovoriOn. 'Ako se pokajem i budem öinio dobro. Tvoje srdZbe?' Jeste - reöe On. 'Hoött odgovori On " zar me Ti neöei vratili u Dzennet? - upitaAdem. , 'I Adeh primi neke "Ovo j c znaöenje rijeai Uzviienog: lbn Abbas kaZe: "' rijeii od Gospodam svogtt, po hu On oprosli

r" ElKehl i2. "r El-Kehl39. '3 El'Kalcm. 17. r" EfBekare, 37

Posla ie II

a o jos od Postoje nekepredaje Ibn Abbasa ovomkomentaru' u lednoj 'Gospodaru! Gospodaru: svorne Adembi govorio stoji:"Kadbi pogrijeöio, 'Vratit 6u njegovbi odgovorio: Gospodar i A akosepokajem popravim?' te u Dzennet."' je u kojem onih Oro subili nekiod argumenata koji wrdeda Dzenent se Öemo vjeönostiU nastavku Adem,ustvari,Dzennet je bio nastanjen drugih,koji turde druköije pozabavitiargumentacÜom

51

Poglnlie IY

POGLAVLJE IV
Navoilenjeargumenaldonih koii se mülieniu a prelhodnoiznesenom suprotstavÜai
je djeö o U konlekstu navodenjadokaza onih koji tvrde da ovdje spomenut vjeönosti' na kojije smjeiten z€mljia ne o Dzennetu Dzennetu Oni nekedokaze. kaZudaje Allah, prekosvih poslaoik4 obavijestio öemo danu'Sto desititek na Sudnjem vjeönosti u ljudedadeseulazak DZennet alaöidawüemetogajoi nije doslo' U Svojoj Krjizi Allah, slavljennekaje i uzvi5en'opisaonamje DzeDnet' je On dao' je a nemoguöe da nestobudedruköijeu odnosuna opis koji je pripremljen Oni kaZu da je Allah opisao DZermetvjeönosti,koji onaj ko kao za bogobojazne mjestonjihova prebivali5ta To znaöi da öe status u njegaude u njemu i boraviti, a poznatoje da Adem nije imao ko nekoga u njemuboravi. nt;e a kao ga Opisao je, takoder, DzeÜletvjeönosti, Adem u nlemu vjeöno boravio. se a Zatim ga je opisaokao mjestonagrade, ne kao mjesto na koJem ili nareduje zabranjuje. ne5to On je mjesto mira i spasa,a ne mjesto iskuienja i ispita' Medutim' ispit' je Adem u svomDzemetuimaonajtezi premaAllahu Opisaogaje i kao mjestou kojem nikako nÜemoguöe Gospodaru' a zgrÜesiti, Ademje basu Dzemetu zgrijesiopremasvome i pramajkau On nije mjesto staha i tug€, a poznatoje da su praotac njemupietpjeli strahi da su bili tuäni'
)J

nisu bili spaienismutnje a Nazvaoga je kuöomspasa, praroditelji a u njemu.Nazvanje kuöomsmirajai postojanosti, njih dvoje to nisu osjetili. jet O onimakoji u njegabuduulazilireöeno "Oni odatle,tikaddneöe prarcditelji iz njegaizvedeni, izgnani. tj. su izvedeni biti'60 Medutim, "Tu ih umor nete dorrcali " t' A u njemuje JoSse o DZennetu kaZe'. stavi Adem bjeZao, tröeöida li!6e dZenetsko52 na stidnomjesto.To je, zalsta,zamotrro. praane besjede nas da UzviÄeni je obavijestio seu njemune6eslusati lblisa i njegovgovor besjedu ni govorgrjeSni, Ademje sluiaopraznu a ali gdeini. Obavijestio je da neistinu nas tamorcöe sluöati, Adem,a.s., mjestomu kome öe istimr sluiaoje neistinulblisa.Allah ga je nazvao na i sluiati,a Iblisje u njemuslagao öaksezakleo svojuIaZ. "Ja öu na zemlji namjesnika Uzvi5eniAllahrekaoje svojim melecima: prebivalaliitu. posturviti!'f3Nije rckao'. tu ga postaviti u dZehetskom Ja "Zar öe Ti nauje$nik bili ontj hoii öe na nioj nercd Meleci rekose: je öiniti i krv proljevati?" Nemoguöe da se ovo zbilo u dtenetskom prebivaliStu. UzviSeniAllah obavijestioje kako je Iblis rekaoAdemu: "O Ademe, hoöei li da ti pokdien drto besmrtnoslii carst o koje ,teöenestati?'Aa vj i Ademau Dzennetu eönosti ca$t!.r koj e Ako j e UzviSeni Allah nastanio "Kako öeS pokazati Iblisu: mi neöenestati, zastoAdem nije odgovorio ono u öemuja veöjesam,Stomi je veö dato?!"Allah Uzviseni,oöito, vjeönosti. je on Da u da Ademanije obavijestio gaje smjestio DZennet

! El-Hidr,48. rr El-Hidzr,48. 51"Pa potete po ttjima li6te d\enetshostoijati JrEl-Bekare, 30. 5rTa-hÄ, i20.

(Ta'ha,121)

54

ne prebivaliite' bi sepriklonioIblisovimrijeöima' daje to vjeöno znao niti bi prihvatio njegov savjet.Medutim, s obziromda nije bio u vjeönom je i podlegao iskusenju prevaio se da 6e ga dflo uöiniti prebivalistu, vjeönim. a vjeönosti' to Je u ako Oni joö dodajur je Ademnastanjen Dzennetu mjestou kojernpravoboravitiimaju samoöisti vjemici' svetomjesto, neöistiIblis' da kakoje, onda,mogüöe u njegaude prljavi, prepredeni, mu ubacio zle misli u uhoi u srce' u doveo iskusenje, a.s., Onje Adema, na Kako god bilo, kako prokletnikmoZedospjeti mjestoi prebivaliSte "'E, onda izldziiz I bogobojaznih!dalje,nakonStomu je bilo reöenoi DZennela'-reöeOn-' ep liöi ti da u hiemuptkosß; izlazi,li si' zaßta' da kakoje moguöe se opetvine u visinei bude od onih prezrcnih."',r5 i nakonprotjerivanja neba' sedmog iznad prebivaliste udzenetsko smjeslen "Nepriliöi zbogprkoienjai oholosti Dali to o dgotatarijeöima: poniZenja Ademu i kivokletstvo ne tiddu jemu prkosß." A.konjegovoobraöanje biti öta oholost, ondamoZe oholost?l predstavlja ipramajci m)nih misli praocu dosaptavanje daje njegovo Alo kazete to bili stiglosa zemlje,dok su oni, istovremeno, visokona nebu'da li bi mozeprihvatitizdmvrazum!Ato mislitedaje Iblis uiao u zniju' da zle im nataj naöindosapnuo misli, i lo je posvepogreino Kako semoze' bio makar i u do uzdicitolikoda dospije Dzennela nakon je prognan. ito daje Iblis uiao u njihovastcai doöaptavao Ako pomislite a1tüe?l trbuhu i u plisustva DZennetu dalje ostaje od im zle misli, opasnost njegovog pnsutna. Allah pripovjedioje kako se On njima dvoma obraöao UzviSeni ,,Gospoihrvai vam zabrunjujeoro.lno.'s6 Ovo je dokaz l]smeno: i viie daje On gledaonjih dvoje i drvo. Kad je Adem napustioDzennet
rsEl-E'araf, 13. s El-E'araf,20.

f)

"Zat ro'n lo dtuo nije bio njegov stauovnik,Uzviieni Allah mu reöe: "Grtspodar !'61 Nije rekaooto drvo. Kada im je rekao: nisamzdbt'onio? ", vai vum:abranjuje oto drvo nakonlto ihje nahraniou caßtvu DZenneta i vjeönomprebivaliitu. upotrijebioje pokaznuzamjenicu/ekuma (\"anta dvoma) pokazavii Svoju bliskost sa njima Kadje odluöio daih iz njega iseli, upotrijebio je pokamu zamjenicu kojom se oznaöavaudaljenost kao da im od svih privilegija koje su uZivali u DZennetll i otualenost, 5s je nije preostalani moguanostgledanjau zabranjenodrvo Llzviieni "K Allah, takoder, rekao: Niemu se tlüu lüepe fiieti.'Äe A' doiaptavaüe proklelnika najruZnije su rijeöi. koje se ne uzdiZu na sveto mjesto " Munzir kaze: Pt enosise daje l/jerottjesniks.ctv s ' tekao kakoie Adem iIo nemdgpavakia. pol-rrduiu spdtuauD:efinalu.AuD:e nelu\ieönosli mtslimanskih alima Vjeroriesnik' oha|ezujttti telcstovii konsenzLts ' 'Nete " upilanje: HoteIi stLt ol'nici Dien etd sparati u njemu? s.a.r:.s.. '" 'spawnjeje bral M1rti, san.ie jednLtl)rsta umiranja O o\ome reöeon. govori i Kur'an. Umiranje je promjenastanja'a stanistespasa,Dzennet' je, ili üöi na spasenojeod takve promjenestanja Onaj koji spavarfitav tnrwaca. kojeg prenosilbn Ebu NedZih od MudZahida'stoji: U mevkuf-hadisu. ''Hayu.iesh'olenaoclAdemorogh'ajnjeg lebru dokje spa''tao" lsbat od "Adetn,a s nastnio se u Dze hetu i hodaoje bez iene ü kojoj bi naiao troj smiaj Zaspaoie jednom' i kada se probudio ten kakosiedi' kojttie Allah od njegovogrcbra Nidiojepored srojegla\1e 'Ko si ril 'Zena ,eie ona 'Zailo si slNorena? upit'l " sl\)orio.Llpitaje. " on. Da ti nrtile.is|oj tnir sa mnom', odgovot'iona Es-seddija prenosi:

I'El-E'araf.22. 'Ti siAdem koiegje njegov g'ijeh istjerao iz 5s .ekao je: Allahov Poslanik,s.a.v.s., Knjiga o vjerovjesnicima' D:enneta." Biljeziga Buharija u svomeSaÄilrir, ! Falir. 10.

56

Poslar|e IY

"Uniieni Allah dao daAdem rÜeöi: ie IbnlshakodIbnAbbasaprenosi uroni u san, a zatituje uzeo ietlho njegovorebro,s niegovelieve strane' pa to mjestozatuorio üesoh. Adefi je spavao,a Allah je od niegovog rebra stvorionjegovudrugu Haru' ienu koioj öe haöi sroi tnir' Kad pored 1enu on pospanost seprobudioi' eidievsi je od njegaotkloniena 'Moje meso.noia kn moia dusa . paje tako na'ao smiraj rckao; sebe. ü njoj. " Oni kaZu da nema dileme oko toga da je Allah stvorio Adema na na da nije spomenuto gaje premjestio nebo' Ni zernlji. najednommjestu na Da gaje nakontoga premjestio nebo,to zbog vaäosti vjerovatno To bilo spomenuto. bi bio jedan od najveöih BoZijih znakova' najveöa i uzdignufe tijelomi Bio kojomje poöa5öenAdem. bi to miradZ, blagodat iznadnebesaA, kako öegaAllah dulom, sazemljepremaprostranstvima premjestitii nastanitiiznadnebakadaje svojim melecimarekaoda 6e ga postaviti za halifu na zemlji. Kako öe ga, onda,najprije nastanitiu kuöi vjeönosti,u kojoj onaj koji ude ostajevjeöno,i iz nje nikadaneöeizaöi? Jer,Uzvi5enikaZe:"Oni odotle nikoda neöeiz'edeni bitl'ao osim nemadrugogobjalnjenja Oni daljevele kako o ovom sluöaju Iblisas nebanakon daje UzviieniAllah protjerao onogkojenamkazuje Ademu, a s Nakon toga Allah sto je ovaj odbio pokloniti se sedzdom Ovo je pitanje stvannja i nije moguöeda je Adema uveo u DUermet. je sedruköije dogodi.Naredbada mu se sedzdoEpokloni doila odmah utomtrenutku bez stvaranja. oklijevanjaDajeDzrnnet poslüe Ademovog Iblis ne bi uspiodo njegado6i Onje veöbio iz njega nebesa, bio ianad prognan. i Sto se tiöe nekih prepostavki, one su bespotrebne neutemeuene' poput one koja kaze da se lblis do Dzennetauspeo samo pnl'iemeno'

tuEl-Hida,48.

zlemisli Ili, popütonepo kojojje usaouutrobi zmij e,iii daimje dosaptavao dokje on bio na zemlji, a njih dvoje iznadnebesaNijF teökodokuöitikako se tu radi o neobiönojprizvoljnosti i izvjeitaöenojusiljenosti Za razliku od takvog promiiljanja, mi mislimo da je Ailah, slavljen nekaje, nakon pokloniti Ademu, a s.' Stoga je protjeraos nebajer se nije htio sedzdom u znaodaje ve6 tadabio zadojenmrZnjom.Nakon Stoje Adema nastatuo kojije kovao spletke se svoj D2erLnet,javila zavistnjegovogneprijatelja, kako da ga zavedei istjeraiz njega,aAllah najboljezna Ono ito. kako oni kaZu,upuöujeda Diennet Ademov nije bio DZennet öinjenicaje da gaje AIIah, vjeönostikoji je pripremljenza bogobojazne' a slavljennekaje,nakonstvaranj izvij estioda6eZivjeti samodo odredenog roka, odnosnoda taj Dzennetnije stvorenza vjeönost Tirmizija u svome je Allahov d1etuEl-DZani' biljeZi hadis Ebu Hurejre, koji kaZe da "Ndko, ito je Alldh sfr)otioAdema' 'ts, i Poslanik, s.a.v.s.,rekao: Ademje hhnuo i tekao:' El-hamdulillahi " utlahnuou njega srogacluha, Tada ie njegov otlnosno zahvalio je AllahLt, s Niegoütlt dopuitenje 'Jerhanukellah(Allah ti se smilorao' Ademe) Idi kod Gosporlarrektro: 'Es-selamu alejkum" a oni su jedne sküpine eleka. Otiiao je i reklo: 'Vealeikes-selam ild Zati se vratio koclsvoga Gospodara' , üzrratili: Koji nu je rckao: Ottoje t]lojpozdrav i pozdrdr tuoiih potomaka'' Tada 'lzabeti koiü hotei ' On iake' rekao: je Allah, pt zi|ii mu s|oje skupljene a rete:' Izabraosam desnutuktt mogttGospodara, obje su Njegore ruke za menemubarckdesneruke ZarimjeAllah otNoriotu rtlku' kad u nioi - Adem i njegovaporodica! 'Ko su ovi Gospodaru', pit(l on Uz''iieni reie' Ovoje tuoiepotomstuo'Svakiie öoriek meduoöima imao napisan sroj ii|otni rÜek. Medu njiua je bio i iedan öoujeks neobiönimsjajem' 'Koje oro. Gospodaru?, ltpita Atldh odgorori 'Tvoi potomak Davutl 'Gospodaru'produii Njemu sam o(hedio cla te ii't)ieti ietrdesetgodina 'Takosam mu o(lredio 'Gospodatu' iu mu ja mu ii\)otni '')ijek'.leöe on. 'Neka ti bude od sebe dati iezdesetgorlintt" rete on Allah odgottori: 58

PoglavlielV

je Adem Zirio ll Diennetu kolikoje Allah äetio,a zatimje iz niega iselien' Adem,a.s., brojaoje godine,pa kad muie doiao meleksmrti' Ademga 'Zar nisimalopozurio, menijepropisanoda Ztuimhiljadu godina?' upita: 'Taöno, ti si daosvom potomku Darudulezdeset oli Melekmuodgo'r,ori: potonci i je dobrokoie uöinio takote i njegovi godina?Tako zanüekao ie raditi. I zabot\'t io je, pa öe i njegovipotomci zaboruvljoti Od tada bi da naredeno se sre zapisuieü kniigr i da za svepostoie svjedoci' meleci " je koji zapßuju ljudska djela, a ujednosu i svjedoci Tirmizija kaie da ovaih^dis hasen-garib Pristalicestavao kojern govorimo kaZuda je ovaj hadisjasan dokaz u prebivaliStu,kojem dZenetskom nije kakoAdem,a.s., stvorenuvjeönom je ne umire niko ko u njega uite, nego na prolaznomdunjaluku,kojem Uzvi5eniAllah, kao i njegovim stanovnicima,odredio rok do kojeg Öe ostati u Zivotu. On je, dakle, na njemu nastanjenAko neko upita: Ako roka' da nije znaoda öe Zivjetido odredenog je Adem,a.s.,posigumo "IIoöei li 'la ti poks1em vjeöan,kako nije znaoda lblis laZekadje rekaot "Ili da ne biste best rtni bill'6) Ili, dno besmrtnosli?'at kad je rekao: ne na se moZe odgovoriti dvanaiina Prvo: Vjeönost znaöi Na ovopitanje negoveomadugboravak'öto trajanjei neprekidnost, uvijek neograniöeno kadagaje lblis' Drugo:Mozdajezaboravio objasniti. neöto kasnije öemo i üzlalflJ za[et\\, zaveo nagovorioda okusi navodnodrvo vjeönosti' svakommuslirnanuda je Allah' Dalje, oni navodeda je opöepoznato ga Ademaod praiineovezemljei obavijestio da nekaje,stvorio slavljen od ilovaöe, blataustajalogNeki kaZuda je stvoren zemlje,sasusene od \ koja ga isusuje.Neki kazu daiztaz salsal oznaöava ima glinu (salsa,/a) jeziku kain salle el-lohmu za meso promjenustanja,jer se u arapskom koje se isuii ili promijeni svoj miris, tj pokvari se lzxaz el-hamell
6 r T a - h ä1 2 0 . , 6:El-E'araf,20

59

ozlaöava cmo, promjenjivo i ustajaloblato Sve su ovo faze kroz koje prolazi zemljaniprah, kojije Ademov,tj öovjekovosnovni sastojak 'Mi 'lrs Takoder je Ailah obavijestio o fazama stvaranjaöovjeka od od sfl!,orahro zemlje, zatim od kapi sjemena, polom od ugruikd' zdtiü gr ile mesd-,.'6) UzviSeni, slavljen neka je, nije kazao da ga je üzdigao, sa zemlje' niti prije niti poslije stvaranja Gdje je dokaz koji ukazuje iznad nebesa, je na uzdizanjematerijeod koje je stvoren,ili öovjekasamog,nakon ito je stvoren?Za to sigumo nemadokaza'niti je to neito o öemunas Allah nije mjesto obaviiestio.Poaato je i lo da üzviieno mjesto iznd nebesa slanja koja milenjasvojmiris ikoji zbogpromjene za lemaljslu ilovaöu. Zemlja je pravo mjestoza materijll koja dozivljava moZejako zaudarati. prostor' ovako nezgodnepromjene Prostor izrad svemira' metafiziöki ne nije mjesto za promjenjive matefije, zadah,ili bilo sta ruzno' u sto sumnianiko od onih koji pametiimajü. Allah rekaoi slijedeöe: Zagovorniciovog misljenja kaZudaje UzviSeni "Asretni öe u Diennet; dokje nebesaiZemlje, u njemu öeboruvili - osim ako drukiije Gospodar tvoi ne odrerti; bit öe to dar koji te neprekidno \jeÖnosli nas tdjati.'\" On. slavljennekaje. obarjeata\a da je Dzennet dar koji 6e neprekidnotrajati U/viseniAllah uTmeu obzir Ako se sre o öemu nasje obavÜestio - da je Adema stuodo na zemlji, da ga je postavionamjesnikomna njo1; zlih da ie Iblis Ademazavodiodosaptavanjem misli' u miestuu kojem zbog svog odbijanja da je bio nastanjennakon Stoje protjemn s neba65 primanJa zemlji namjesnikapostaviti:da je prebivalistevjeönostimjesto
6rEl-Hadz.5. 6a Hud,108. ""lMi )etosno: 'sitazite iz njesa sri! od Mene öe wn uputstvodoldziti' i oni MoiP budu tlij.dili - nitego se neie bojati i ni za 'im neie tugot.atL Aoii Du^ßNo budupo Mli - bit ie \tanoenici "i*;voti i LnjigeNase toii *ira, i'"rn" Fl-Bekar€18-Jo Di.chcnnuia:u niemu,'t 'i?.)rd,rrdri

60

Poglnlje lv

nemaprazne da za nagrade polozeniispit i izwsenuobavezu; u Däennetu izaci;u njemu neöe rijeöii laii; daoni koji uduiz njega i besjedegrje3nih daje bojatiniti öe spavati; neöesebilo öega ni neöeoöajavati tugovati, za uöinio zabranjenim nevjemikei Iblisa koji Fedstavla Allah DZennet kojemie argument zanima krununevjerovanja onajkogaprvensweno poituje da bi sebidozvolioda potoneu pohitati,öovjekkoji se isuvise prc.vallj.u taklida, slijepogslijedenjatudegrni3ljenja,moZejasno uvidjeti uz misÜenje. Allahow pomoÖ' ispravno i odabrati I, na kaju, kada bi bio potrebansamojedan argument,dovoÜnobi bilo navesti kako DZennetnije mjesto preuzimanjaobaveza A Allah' je njima dvomada ne smijujesti nekaje On, stavio u obavezu slavljen u da To drveta. upuduje je DZennet kojemje Adem bio sa zabranjenog i nastajenmjesto preuzimanja obavez4a ne mjesto p manja nagrade vieönosti.Dakle,to nije bio Dzennetvjeönosti,DZehnetul-huldi

v Postavüe

POGLAVLJE V
Pristalice ovo mß Ij enja g odgovarajupristtlicama prelhodnog slava
Va! stavdaje to miSljenje koje ljudi po svojojprirodiprihvataju da i za drugone znajunije osnovan. je, zapravo, To misljenjei tradicionalno bazira na onome öemusu nasposlanici se o izvijestili.I mi i vi znanje o ovompitanjupeuzeli razuma ili smoiz Kur'ana.Dakle,ne posredstvom p rodnogporetkastva - Onaj ko prati olu laspraln moze seoswnuti na onona Sta ukazuju AllahovaKnjigai sunnet NjegovaPoslanika. vas Mi pozivamo navedete da imejednog ashab4 od ilijednogod tabi'inakoji se o ovomeizjasnio, jedansahihili hasen-hadis, ili kojim 6etepotwditi da je tu jeö ba! o Dzennetu vjeönosti, kojegje Allah za vjemikepripremio. Svjesni smoda to nistekadriuöiniti,a i mi smo,iz bogate riznicenaöih prethodnika selef, na ono ashabi tabi'ini - pronasli stoupuöuje sasvim i suprotan zakljuöak. Medutim,s obziromda je u cijeloj ovoj priöi, o DZeruretu kojem u je bio nastanjen Adem,ovaj izaz naveden dosta u uopöenoj. formi, koja otprilike odgovara izrazuzaDZennet kojegjeAllah pripremio vjemicima i zakoj i narnje daoodredena saznanja, mnogi suu zabludikadamisle da je rijeö o jednom te istom Dzennetu, Dzennetu vjeönosti. Al(o zelitepo prirodnom ovo slijedustvariodgovotiti, Stosteponudili nevrij edi mnogo.Zelite reöidaj eAllah stvorioljude i u njih usadionorme ponasanja, kakoje pravda dobrai korisna, sposobnost samirazaznaju da a nepravda ruZnai Stetna, nekedrugestvari koje öovjekpdrodnomoze te razaznati.Djelimiöno se slaZerno, ta tvrdnja je u osnovi niSta!'na, ali 63

posebnokadaje posrijedi pitanje o kojem diskutiramo Ako se wahmo razlikovanjadobtog i Stetnog neöemonaöi na nasu urodenusposobnost nikakvog znanjao ovome je Vi stc kao dokaz citimli hadis Ebu Hurejre, r'a, u kojem stoji da "Pa zar \)asiz D;ennel! nije prog 'to praro grieh ra'eg Adem rekao: " grijeh okarakterizirati ocai' Ovaj hadisupuöujena to dajeAdem zakasnio i da se kao nesto lto je odvratno - grijeh koji je poöinio na dunjaluku' 66U jednoj zbog toga grijeha desilo njegovo protjerivanjeiz DZenieta "Bilo mi je zabranjenoda iedem drugoj predaji stoji da je Adem rekao: " da je rijeö s tog .lrveld, dli sdm ipok ieo sta iz ovoga ukazuje na to prebivalistu?Isto se odnosi i na Musaove rijeöi upuÖene o dT,enetskom "121'eo i nctsi sebc iz DZennela" On mu' kako vidimo' n1e si njemu: |jeönostil rckao lzreo ti nas iz DZenneta Rekli smo da su oni izaili iz basöedzenetskeLl neku vrstu dzeneta Iako se za te basöeu jeziku moze kazati na zemlji, lto vi osporavate. je izmedu njih i Ademovog Dzennetaogromna razlika da su dZenet,67 DZennet' Njene prave lazfi\iere zna samo Allah One su' u odnosu na i poput zatvora.To Sto sLlone basöena zemlji, ne znaöi da izmedu njih Dzennetane postoji razlika u svakompogledu Vi ste navelt spomenütog "Silazite!"' nakonSto dokazu koj ernstekazali daje UzviSeniAllahrekao: s neba ta. ih je izveo iz DZerure (]^aj izr&, hubul, ne znaöinuZnosilazak Sve Stose iz njega da razumjetijeste da je rijeö o silasku sa na zemljr-!. je to uzviienijeg mjestana neko niZemjesto To se ne moZenegirati Bio uzviienju nazemlji' iiz njegasu izvedenina zemlju' DzennetnanajviSem njihovom ObjasniJismo daje nalog upuöenAdemü' a s ' njegovoj Zeni i jatelju ne bi neprijatelju.Da je taj Dzennetbio na nebu' njihovom nep su ih ;;;;;;' ,"".," ^ ,*r dtwta posnu i iz')e'te iz onosd zemu biti 'Sirlit;!' - rckol/,'ott{i - 'iedh tltusimateteneptiiotetiibiti' a na tentji tete i 35 :iüeti!' " El-Bekzrc' botut'itii tlo rokoodrctutloga (Napprev) '?Dzenet. vrt. basaa, raj znaei: inaae.

PogbvAe Y

nakonito je iz njegajosorda kadaj€ da bilo omoguöeno do njegadode, se odbiosedi.dom poklonitiAdemu,a.s Ajet kojegstekao dokaznaveli u vaiim i najoöitijije dokaz protiv vas. Proizvoljnost izvjeStaöenost nisla pretpostavkama vam nemoguPomoöi "(...) a na zemtii cele boruviti i do rcka odreitenoga Sto setiöe ajeta: bili na zemlji on Uirjeti",6s ni u kom sluöajune znaöida oni pdje toganisu em em'najugodnij Oni zemli naziv a Pojam leza vrstu. subili nanajuzviSenij potrebuza i najboljemmjestuna zemlji, na kojem nisu osjeöaliglad' i ävot' Zed odjeöom, i toplinu.Sislisuna zemljunakojoj susveto osjetili' nije bilo i smrt,i izlazakiz kabura.U Dzennetuu kojem su bili nastanjeni Zemljana koju su sisli mjestoje umora' niti zamaranja uznemiravanja i uzremiravanjarazrih neprijatnosLi svoJstvlma Dzennet nekaje, opisao Vi tladitedaje Uzviieni, slavljeu ne la naii na zemlji Doisl'a' sesvojstva mogun#i na kakvane moz€mo naöina zemJjina koju su siili. Medurim.olkud vam lo da se ne mogu sa mjestu kojegsusisli?l i' da vi tvldite da je Adem, a.s, znao kako je dunjalukprolazan je je Dzennetbio na zemlji, on bi bio svjestankako Iblis laze kada mu "' Dva sn dNo besmrtnosti? hoöei li da ti pokaZem rekao: Ademe, ,,O je Prvo: lzraz upuöujena vjeönost'5to znaöida objasnjenja. moguöa znaöiduii od uop6enÜi izraza trajanie bezprekida U jeziku ovaj izr^z se po samog sebi U arapskom jezikuza neöega boravak odnosno boravat, rediulun muhalled Sliönoje i sa öovjekatt godinamakaäe dugovjeönog jeziökomupohebomi aaza dte'tat (kadim),za ono 5tood da\{ina postoji' "("') kao stoti saviieni pal"tin ali ima svoj poöetak.TakoUzviöenikaZe: "Kakopomotu niegaPravi put ptuL,ße ,,Ti i sada,kao i pfie, grijeiß."a , ,
63El-Bekarc,36. 6'Jasin,39. 'oJusuf,95.

65

1e nisu naili,sigurnole rcöi:'Ovoje ioö davnaizmßliotina'"'t UmiÄeni patnjuu kojoj za upotrijebio vjeöniboravak) Allahizrazhutud(vjeönost, za naprimjer ubicu Vjerovjesnik, biti u DZeheruremu, öe neki grje5nici dunjaluka o Znanje prolaznosti Drugo: 7a to s.a.v.s.-je uöinio samoubicu aAdemdo tada se vjeönisvijet,saznaje putemObjave, na i dolasku ahiret, da vjerovjesniitvom bi to zllanjeimao Adem,namvno, nije bio poöasien primioje Objavuod AllahaUzvilenog'objavljeni jest bio vjerovjesnik, hadisEbuZena.Medutim'sveseto zbilo kakonamkazuje su mu sa&Lrf, -l-o kur'anskitekst u kojem nakonnalogada sidena zemlju. potvrduje 'ied i drugima [ete Uzvisenika?er"'lzldzite iz niego svi'- rcte On neprijatelji biti! Od Mene öe vam uputa dolaziti' i o ßi ko iude slijedio uputu Moju nete zßlutali i neöe nesretdn biti,"41 lsto je i sa surom 'jedni dtugima öete"epiialelji El-Bekare:"'Siäte!'- rckosuo Mi biti'...''3 elanomstozna'i sa naveden odredenim Vi kaTete daje iuaz Dzerfiet valatvrdnja, Taönoje ili Dzemet, Dzennetvjeönosti. odredeni daozlnöava i ali je taönoi to daje ovaj izraznaveden na drugommjestuu Kur'anu, "Mi smo ih na kuiniu gdje posigumoni.je rijeö o Dzennetuvjeönosti: staeili, kao 1to sno vlasnikejedne ba1öe(nshdbel'dlenneti) na kuinju utra obruti'aa yi t'.|'dite slavili kad su sezakleli da öeje, sigwno, rano iz,j (basöi) kakojeovdjerijeöo dZenetu da da seovdjeiz konteksta razumjeti upuöuju da na zemlji.Mi na to odgovaramo dokazikoje smospomenuli bio daje Ademon a.s.,DZennet na zemlji.Mi tvrdimosamona osnow dokaz. onoga ita namukazujejasan na

je 'r El-Ahkaf,11.U svimovim ajetima upotrÜebljen izrazqadl-' kojiu osnovi a maö€nje, uglavnom Korkut.prevod€ kaonaprimjer znaöid/erri. Prevodioci, ajetorn(Nap'prev) Kur'ana Takoj€i saposljednjim ponekad inrmalenj€ '1Ta-ha, 123. ' ElBekarc,3i. ?a 17. El-Kalem,

Posla ie t/

"daje Allah koji stenavelikao dokaz' StosetiöeeseraEbu Musaa, plodovima 'injemu ga i iz ineoAdena,a.s., Dienneta opsl<rbio niegovim osim opskbljivanja na nemaniita novo u odnosu kul'anskokazivanje, plodovima,ito IIe mola znaöiti da je rijeö o Dzennetu dzenetskim ne Vi vjeönosti. twdite da su ovi plodovikvarljivi' a takvihu Dzebnetu je u biti. moZe otkud vamto dasuplodoviDzenneta kojem bio nastanjen se plodovi?Pouzdano bai propadanju, kao ovozemaljski AdemizloZeni s hadisuVjerovjesnik' a v s rekao: znadaje u jednomvierodoslojnom "Da nije lzraeliöaa, meso ne bi kratilo "T5 ne Tojest, bi sernijenjalo se nekaje' uöinioje Allah, slavljen UzviSeni kad i ne bi zaudaralo odstoji. u ostanu lstom stanju Azizovai njegovopiöena ovom svrjetu da h,rana stotinugodina. Ademu' dao slavliennekaje, garanciju daje UzviseniAllah, Vi kaZete nema ako a.s.. ie gawalili u DZennet seislJenopolaje U to' svakako da u bai odnosi naDzennet nije Medutim, pomatoda seta garancija sumnje. On vjeönosti' 6e'slavljen Ako gavrati i u Dzennet kojemjeprijeboravio. zna'i nekaje. uistinuispuniti S\oje obeaanjesam i^az vratanie ne i wemena mjesta Cak' ne u u uvijekwaöaqie pNobitnostanje, pogledu sliönoprvobitnomKao StoSuajbleöe uvijek ni vraianjeu stanje znaöi Allah narodusvom: "Ako bßmn ujeru vaiu prihvitili nakon \to nasie nje, na Allahs bßmo tai izniieli Mi je ne ttebamoptihwöati' spasio je' uöinio je da to neöeAllah, Gospodar nai.'n6 Allah, slavljen neka odluöi simptomi razwatnogzivota budu jednaki Ako se njegov narod ako opiiti samuskarcima, budu öinili taj gnusniöin' nastavitimedusobno Ovdje 6e doZivjet Propast sa od ili akosebudusustezali opöenja Zenama, svojimoponentima ovogmisljenja pristalica neki sunavedeni odgovori
Sdh'ü i " Bllj""*a: "rh".tj" . ,*me sa,t,'Il (Kitabul-enbija)'Muslim u svome (KitabuFreda'). toEl-Ea'rat89.

67

vl Post^,Ue

POGLAVLJE \rI
Ulazaku Diennet uieönosti (Otlgovor onih koii smatraiu daje Adem, a's'' b,ionßtanjen ubiennetu uieönostionima koii to osporuvaiu)
ulazak Vi tr,tdite da je Allah, slavljen nekaje, obavijestiokako öe se govort u Dzennetvjeönostidesiti na Sudnjemdaflu To je taöno'kada se boravaku op6enitoo ulasku u DZennet'nakonkojeg öe uslijediti vjeöni öe se i njemu. Medutim, priwemeni ulazak i boravaku Dzemetu desit za s Vjerovjesnik. a v s . uiaoje u Dilennet wijeme dana. prije Sudnjega ') i Sehida Noönog putovanja, Ml'tudZa (Lejletul-isra DuBe vjernika kojem ulle su u Dzennetu berzehu.To nije ulazakna Sudnjemdanu' o desitöesenakonSudnjeg u ulazak vjeönost Naravno, Allahobavje5tava. biti joö dana.Ipak, otkud vam twdnja da ulaskau DZennetuopöeneöe Ovim se samopotvrdujenaöemi3ljenje za wüemehajanjadunjaluka. premakojoj u daje to Dzennetvjeönogprebivalistavasa argumentacija' a nemaumora,tuge, grjesnihdjeöi, lazi i drugih negatiulostl' Dzennetu ispravna u togabilo u D)ennetu kojemje bio nastanjenAdem' daje svega kao je imi to ne poriaemo. ni bilo koji muslimanMedutim'sveto vazi danu' za Dterf,ßt od tenutka kada u njega udu vjemici na Sudnjem Nepostojanje na sto upuöujeznaöe4iesvih ajeta koji o ovome govore Ali' j€ povezano saulaskomvjenika u DZeDnet spomelutihnegati\.nosti ianedu to ne iskljuöuje moguönostda su seu njemu desiletakve stvari UzviSem ljudskog i dZinskoglo'la, o öemu nam pripovijeda praoöeva danu'bit öe uduna Sudnjem nekaje.Kadavjerniciu njega Allah,slavljen 69

onakokako nalnje pledstavioAllah bez umom, tuge' grje5nihrijeöi.laii u ne i oslalog S1o sugerirabllo kavu protürjeönosl ovom sluöajü' a Vi trrdite daje Dzenret mj estoprimanjanagrade. ne mjestona kojem se primaju obaveze.To Stoje Ademtt reöenoda ne smije jesti plodove da zal,ranjenogdrvela. vas navodi na zakljr.töak to nije bio DZennet Mi rjeönosti. veö mjestoprimanjaobaveza. öemoponuditi dva odgovora Prvo: Kada vjernici udu u Dzennetna Sudnjem danu, nikave obaveze Meilutim, nigdje ne postojedokazi da neie biti obaveza neöepr-euzirTrali. onorneko u njega üde joS za vrijeme dunjaluka Jer,pouzdanose zna da "Juöer satüulazio u DZe net iridio nekLl je Vjerorjesnik, s.a-v.s., tekao: Ll1ri"l pa\ani! tpirtu Öiiasi p(,re,l :,nt, kokotzittt,t'.thtlrlt ieclnng ', ima neko ko izwsava Bozije rl./ Dakle, nije ncmoguöeda u DZennetu Sudnjegdana Staviie' pdje nastupanja ko oc|e<Jbe. Allahuu njernurobu.je rcalnoje oöekivati da u njemu bude onih koji izvrSavajunaredbesvoga svejednoda Ii ie to koji vode möunao Njegovim zabranama' Gospodara, ezlvanlem,preuzimanjemobaveza Drugol t neko nazr\,ali ekl ifom, obau-' Preuzimanjeobaveza u DzeDnetunije bilo kao preuzimanje obaveza na dunjaluku, poput obavezeposta.namaza,dZihadai sliöno Rijeöi je bilo o samojednoj obavezi.jcdnom zabranjenomdrvetü izmedu toliko dakle.u ovom obimu, nije nemoguö drr,rgih! Ovakav naöin obavezivanja, kad je u pitanju DZennetvjeönosti.Osim toga' znamo da öe u Dzennetu svakom stanovniku biti zabmnjenoda se pribliZava nekoj dmgoj Zeni osim njegovoj. Zato, to sto tvrdite da se obavezivanjeu Dzennetu ne moTedesiti ni u jednom trenutku.tvrdnjaje bez dokaza-Ako ved hoöete' ispravno.jc tvrditi da obavezamapoput dunjaluökih neöe biti mjesta u prema kojoj Dzennetu.To, ipak, nirnalo ne pot\rdnje vaiu op'u tvrdnjr'r Adem. a.s.nije Dzennetvjeönosti' Dzennetu kojem je hio nastanjen Sto se tiie vaieg dokaza - ako je predaja na kojoj ga temeljite vjerodostojna- da je Adem u Dzennetu spavao' a dzenetskistanovnjcr neöeznati za san, i on potvduje da stanovniciDzenneta,tek nakon ito

'/0

Posta ie YI

To sepravilo' u njegaudu da vjeönoborave,neöespavatii neöeumirati pak,ne odnosina PeriodPrije toga nakon Vi, dalje,kao dokaznavoditepriöu kakoje Iblis zavodioAdema je to najoöitiji stoje prognans neba,i kazete,zaklinjuöi seAllahom, kako kako je Iblis je dokazkoji posjedujete Pritom twdite da nasemiSljenje proizvoljno' izgnao' sto nakon gaje Allahiz njega usao uDzennetponovo. je njemu ponovo Medutim.ne moze se negiratimoguinoslda lblis u popuniji To i da bio, makarpriwemeno, bi iskusenje ispitAdemovbili odredionjegovuswhu' pa je moguöi je ispit koji je Allah pripremio. qegova öak priwemen boravakIblisa u Dz€Dnetu, i ako to nije mjesto su s€jtanipdje stalnogboravka.I samAllah, slavljennekaje, govori kako kako s'a Allahova Poslanika, vs , sjedili po busijamana nebu' poslanstva na uspinjanje nebo' i ne To euli od Objave.?7 je privremeno Ll s,ogod na njihov ostanak tom mjestu Nemasuprotstavljenosti podrazumijeva izade: "Silazite' ie'Ini da izmedutog uspinjanjai naredbe seiz DZenneta drugima öetenePriiatelii bitL"8 obavijestio nekaje'Adema dajeAllah,slavljen Stosetiöevaie tvrdnje boraviti, hadisakojeg ste citirali i dokazaiz njega koliko öe u DZennetu kazatikako to ne znati da Adem nije mogaouii u mozemo izvedenog. je rekaoda vjeönostii u njemu nekowijeme boraviti Ako Allah DZennet se iz umiratii nede njegaizadi'sveto odnosi na uduneöe oni koji u njega dana. period nakonSudnjega Medutim' Vi twdite daje Allah stvamood zernlje,u stonemasurnnje U nekim kako mozetetvrditi <laje na njoj upotpunio Svoje stvaranje?! "Atlah, slavlien nekaie, nakon ito je sttorio öovieka' eser d stoji : sedomdeset iutara lblis je buäio ga ostavio je pted vroti a DZenheta hotado te uo ttu t,r-.r"t" "J"c"pobtltÜomt bhmo &ti' aIe onal veba nattl" (El-Dzin' ) ",ti""dipiai*u ho1a

l' El-Bekare,36

;itrrrtt .iiii,i"-i'

71

'Zaito li si ti snoren?' Kad ie oko njega, zogledaoga, i potom rckao: je primijetio kakd| je iznuh'd,ild se ndlazi u njegowj nutrini' znao da-ie 'Akoja budem rijet o stvorenit koie se leiko moie obuzdali.Zatoje rekao: ja im.D ndd niimr,last,potpmo tu ga uniitili' a ako on menenadvlacla' ttt "' ,1u sigu'no biti ne7osluian "I Allah, slavljennekaje ,kaie: pouöi OnAdeho ndzivim't svih stviri' 'Ktiite Mi nazive niiho'e' ako istiha o onda ih predoii melecima i rcie: go|otite!' .Hvoljen neka si'- rekoseot i-tmi zhamo sarnoo o ierrtu sil.tasTi

pouöio; Ti si Sveznajuti i Mudti,' ,O Ademe,' - reöe On - 'ksii im ti ntzive ttiihove!' I kad im on kaza 'Zar va,tt nisom rekao do samo Jd zndnt ntzive rtjihove, Alhh rey'e: |to tojne hebesi i Zemlie, i dn stmo Ja znam ono ito iavno öi ite i ono krijele!'"le im je u Ove rijeöi upuöuj na to daje Adem bio s melecirnana nebu' gdje kazivao nazive svih stvari.U protivnom, zar su svi meleci silli na zem\u da to od njega öujul zar Kad bi bilo taöno i to daje njegovo stvannje zavrsenona zemlii' na je nemoguÖe se on, Allahovim emerom i kaderom,Lrspne nebesa da je pa ce i zatim bude vraöen na zemljü! Mesih' a s ' uzdignut na nebo! ponovo. priie Sudnjegadana,biti spuiten na zemlju l Allahov Poslanikimaoje Noöno putovanje,tÜelomi dusom' nebeskimsferama s.a.v.s., je bio Ovo su odgovori onih koji smatraju da je DZennet u kojem Adem, a.s.,Dzennetvjeönosti'njihovim protivnicima' nastanjen

'"

l0 El-Bekare. .12

72

Poglavlje vII

POGLAVLJE VII
O zabludi onih koji smatruju da Diennel ioi niie stvoren
ovogstava' zagovomici postoji, kaZu i stvoren dadanas Daje Dzennet nuznobi moraonestatikaddodeSmaksvijeta Jet tog öedanasveumrüeti "Svako üeo i plopast doävjeti: "Sve fe, osim Niegs, propasti!"'3a ili bite sntl öe okusiti!'^l Porrüet öe hurije krupnih oöiju i u njemu mladiöi,iako je Allah' u vjeönosti, kojem öe kakoje to DZennet slavljennekaje, obavijestio njegovi stanovnicivjeönoboraviti, i u njemu neöeumirati A ono o öemu osporavatiTimizij4 nije dopusteno On, slavljennekaje, obavijesti, u lbn biljezi predaju Mesuda, kojoj vele oni, u svomedjeluEl-DZamt' s.a daje Allahov Posfanik. v s . rekao: ZavrijememogNoönog on ka2e p tovanja (Lejletul-isra') susreosamAdema,a s On mi je tada rekao: 'O Muhammede! ih sela od ene i obaviiesti srome /nment Prenesi nizina ida Mkoplodnazemljai pitka votla poputzelenih daje Diennet la el-hamdulillatr, ilaheillellahi Allahu subhanellah, sadnice: sunjegove ekber ' " Za ovaj hadis onkaie daje hasen-garib' se DZabir4spominje da odnosno u Takoder, predajiod Ebu Zubejra, ve je Vjerovjesnik,s.a.vs., rekao:"Ko izgorori subhanellahi bi hamdihi' " Za ovaj hadison kaZeda jednapalma u DZenneta budemu zasadena
3o El-Kasas,88. s r A l i - I m r a n1 8 5 . ,

'13

kadabinjegovo odnosno je hasen-sahih-Kadabi bio DzeffIet vedstvoren, ondaon ne bi bio poputdolinei ne bi imalo ved stvaranje bilo zavrieno, o Allah je, govoreöi Imranovoj Uzvi5eni ove smislaspominjati sadnice. "Gospodarumoi, mi sctgl'adi kod kakojeonamolila: veieoni.rekao Zeni. " A, nemoguöe da neko,onome mu je saiio ko ie Sebe kutu u Diennetul kuöu,kaZe:Saiij tui haljinöei saqradi kakvo haljinöeili mu sagradio jesu mi kutu. Dostajasnijeod ovog i eksplicitnÜe rijeöi Vjerovjesnika' s.a.v.s.:"fo u ime Allaha sagradi mesdiid (dianiiu)' Allah öe mu je alei kuöuu Diennetu.' Ovajhadis multe.fek hi. O\a je rcöenica sagra(liti -.ial/, i nagrade zalzwiernjladnin' dieza" i se sloZena,sastoji od uvjeta s od Ovo je potvrdeno Vjerovjesnika, a v.s, prema rivajetu Osmana b. Enesa Malika i b. b. Afana,Alije b. ebi Taliba,DZabira Abdullaha, Tu Amra b. Anbese. su,kaZuoni, i neki eseriu kojima stoji da meleciu meleci dok za i sade grade öovjeka mdi, a kadaostarii oslabi, DZennetu u Salzi,l i Imami-Ahmed svome Ibn odustaiu posla. Hibbanu svome od koji biljezehadisEbu Musa'ael-ES'arije, kaZeda je Allahov Musnedu "KatlaAllah uzme On öoujeka' Sebidiietenekog rekao'. s.a.v.s., Poslanik, 'Llzeo sam Mogaroba,uzeo satudÜete smrtigororeöi. se obratimeleku ' 'Da küe melek 'Sta on na to srca , .ie t njegovu adosti plotl njego'rog 'Zahvaljuje i izgotara: 'Srismo Allahovii Niem se Ti On. rekao?', Ltpita 'sagradite kuöuu DZennelu nazot'ite je i mu odgovorimelek vrdöamo', ', Allah." kuia zahvalnostireöe u je M?6t?edu i hadisod istogprenosioca kojem stoji U spomenuton "(o u toku dana i noöi klanja rekao: s.a.vs., daie Allahov Poslanik, Allah te tnusagtaditikutu u Diennetu rekatamimo dranaest Järzova, u novoLarila vjeru, Nisu ovo, kaZuoni. stavoviljudi sklonihurocleniu kako vi tvrdite lbn M[zejjen u svomeTefsiru nifi pistalica mu'1ezila, u od daje Ibn Nafi', koji je j edan imama suiretu, upitanda li je spominje "Bolje bi bilo' i pametnije, iuti onajkoji tako da ili stvoren, nije. Dzennet znal on. Zeli ne5to pitati", odgovorioje AAllah najbolje

Poglavlje YIII

POGLAVLJE VIII
Odgovotpristalicama nsvedenogmiölienia
na koji U pnom poglavljuraznatralismodokaTe ukazuju poslojanje jos nije stvoren? Dzennetadanas.sta mislite kada twdite da Diennet nestoStojo! nije nista\'nost, Zelite li time reöi da je on sadapotpuna izlaziti u tek postalo, öepostati kadasepuhne Rogi kadaUudipoönu Sto koj€ se moze misljenje, neispravno Ovo je potpuno iz svojih kabura? koje hadisa iz öiojenica vjerodostojnih na odbaciti osnoludobropoznatih a öemonestokasnijespomenuti, neke smoveö i naveli' od VaSefltdnje nije izrekao niko iz generacije'seleft niti bilo ko misljenje! Da li hodete To sunneta. je, definitivno,neispravno sljedbenika kaiete li da Odnosno' stvoren? joS reöikakoDZennet nije u potpunosti joi Dzenneta uvijek stvara'te stanovnicima Allah sve ono stoje obeöao na rek da ie ru allivnost Tavrsiti kad vjemici budutrebaliuöi u njega' danu?i Sudnjem Stavovikoje vi takvim tvrdnjamaZelitepobiti zpravo su istina' koja upravona ovaj odnose se ial<o svi vaii argumenti sene mozeodbaciti, problema segment od i Hadislbn Mesudakoji ste spomenuli, hadisEbu ez-Ztbe|ra' stvorenada nam kazujuda je zemtjau Dzennetu eksplicitno D2abira, kuöe onima koji Ga spominju,öineMu zikr' da 6e Allah u njemu stvaxa kuöeonimakoji buduna ovom svijeturadili odredena tamobiti izgradene naci dobradjela.Sto eoulekbudevile dobraeinio.\ ise de u D2enneru biti nesto od ragrade. Kad god uradi kakvo hairli djelo, tamo öe mu

75

zasadeno, öe mu biti sagradcna ili neka gradevina.Drugim rijeöima. on 6e uzivati u razliöitim plodovima svoga dobra. Sve ovo ipak ne moZe znaöiti kako Dzennetjos nije stvoren,i ta stvar se ne smije uopöavati. Sto se tiie kur'anskog ajeIa."Sw öe,osit Njego,proposli! ".sl kojeg ste kao argumentnaveli. to stc uöinili zato sto niste razumjeli znaöenjetog ajeta.Tvrditi da Dzenneti D;ehermemtrenutnone postoje.Stovi öinite, s1iönojetvrdnji vaiih istomiSljcnika koji kazu da ie oni nestalii propasti. kao injihovi stanovnici.Ni vi ni oni nisterazumjeli znaöenje ovog ajeta. Njegovo su znaöenjc razumjeliuöenjaciselelai imami u islamu.Mi 6emo ovdie spomenutinekanjihola lazmiöljanjao ovom ajetu. Buharija u svorr Sn/rl,4lveli: 'KaZese da öe svepropastiosim Nljega. osim onoga Stoje u Njegovoj vlasti. I, kaZese da öe propasti sve osim onoga6to On Zeli." Imami-Ahmed,po prcdajinjegovasinaAbdullaha,rekaoje: 'Nebesa i jer ZemUaöe nestati, öe njezini slanovnicioti6i u DZenneti DZehennem. Sto se Aria tiöe. or1neöenestati.jer on je krov Dzenneta,a i Uzviieni Ailah. slavljen neka je. na njemu se nalazi, Sto znaöi da neöe nestali. Sto se tiöe ajetal 'Sve te, osim Njegt, propasli', to znadi daje UzviSeni Allah. sJavljenneka je. objavio: 'Sre 3lo je hd Zemlji proldzno je.'3t Kada su meleci öuli za ovaj ajet. rekli su: 'Propali su stanovniciZemlje, sada6ejoS viSeZeljeti da ostanuZir,jetina njoj.' Tadaje Uzviieni Allah obavijestiostanovnikcnebasai Zemlje da ie svi umrijeti, kazavSida ic sve.osim Njega.propasti..'er .jeZiv i ne umire.Tadasu melecibili On potpunouvjereni Llsmrt." Ebu el-AbbasAhnred b. DZaferb. Jalub el-lstahri.kako navodi EbulHascnu svomedje)u Et-Tabekat, prenosidaje Ebu Abdullah Ahrned b. 'Ovo su stajaliSta Hanbel rekao: struönjaka eserei sunnet,onjh koji za
3rlt-rasas.88. r: Er-Rahman, 26.

76

su po njemu poanati i na koje se drugi ugledajuu vezi sa spomenutlm s.a.v naiegVjerovjesnika, s.,do danasnjeg pitanjima vremena ashaba od i ali aka sam uöenj Hidzaza Sama, i nekedrugeznalce dana. Susretao mnoge u Ko ovih disciplina. negirabilo ita od ovih mi3ljenja, njih posumnja, premaonimakoji su ih izrekli,on je protivnikkoji ili budenepristojan koji smisljanovotadje,otpadnikod dzemata je skenuo sa stazesunneta jer rekao "Dzennet i putaIstine."Nakon stoje citiraonjihovestavove, je i je stvoren, sveito je u njemu,a i Dähennem stvoren, svelto je u i je tj. njemu.Uzvileni Allah ih je stvorio,i stvorio njihovestanovnike, ni Ni ili ljudekoji öe uöi u Dzennet Dzehennem. Dzennet Dzehennem postojati, öe nestationo Stoje u niti nikadaneöeprestati neöenestati, njima. Ako neko sklon smisljanju novotarÜa,ili kakav otpadnik, kao ponudirijeöi Uzvisenog:'Svete, osimNiega,ptopasti',34 prctuargnment u ili neki sliöanajet iz Kur'ana, koji spada domer muteiabih aieta,treba Medutim, nestanak. reöi da öe nestatisve ono öemuje Allah propisao Dzenneti Diehennemstvoreni su da trajno ostanu,a ne za nestanak l i a dio DZennet DZehennem su ahireta, ne dunjaluka, hudje krupnih i oöiju, koje su stvorenezaüvijek,neöeumrijeti kadanastupiSmaksvijeta od zapuse. budetvrdiosuprotno ovog,onje heretik Ko i kadaSuriJsrafil putaskenuoi zalutao. kojije s Pravog jednoiznaddrugog, zemalja, je sedam nebesa, I, stvorio Allah sedam ina neba razdalj i jednuispod i najvi3e zemlje zemlj najbli2eg druge. Izmedu nebanalazisevod4 a sedmog je od pet stotina godina. IznadnajviSeg, Allah nekaje,iznadvodeje.UzviSeni AtSMilostivog, uzviieni slavljen i nebesa sedam prijestolju, stoji.On znaStajena sedzun naArSu,Svome mola, sta njih, Stajeispodzemlje, u unutrasnjosti zemalja, $tajeizmedu mjestogdje rastesvakadlaka,svakodrvo, svaki usjev,svakabiljka On
raEl-Kasas, 88.

77

zna mjesto gdje padne sv:rtriilist. broj lijeöi hoje neko izgovori, broj zenljanog praha i pijeska. sraki trunöiö na brdirlla. On zna kamenöiöadisu. On sve to zna i nisra od ljudska djcla. zna lta ljudi govore i ka1<o toga nije Mu skriveno. On je na Är5u. iznad sedmogneba lspod Njege su zaslori od vat(e, sljetlosti. tame i onoga ito Cn najbolje zlle Heretik 'l[i strronje*tt b!!i od kao argumentmote ponuditi rijeii Uzvisenogr 'On s vana glie god iiii",36 ili watne iile kucavice.'.3r Njegovc rijeöi: ie kad ihje,nLnje i knl ih ie vüe, a dn On nije s njirta grie god oni bili.',s7 lli: 'Nemd tajnih rargovoru medu troiicom a dß Al t|üe '33Alio neko takav, klo tetwli. niti ,fiedu petericom u ,kt An ije iesli.. treba reÖida punudi ove i Djimr silöne /rrls''dbil?-ajete. protivargument, ilitijeä:'...ni Allahovo poznavarljetih stvari. jer UzviSeni.jena Ariu oni oznaöavaju iznad najvileg, scdmog neba. On sve to zla, jer jasno vidi ono Stoje nrje NIu sknYeno." stvorio, i nijedno n'tjesto Ebu Dzafer ct-Ta'i Muhamcd b. Avn b. Sulan el-Himsi kaZeda mu je El-l{ilal, ha{iz i imam svogavremena.kojije bio dobro upuien u znanjei "Aluled b. Llanbelbioje poznatpo tim svojim stavovjma spomaju,rckao: Od njega su ljudi te stavove prihvatali i o njima su ga piteli velikaui njegova wcmena- Pisao sam ono lto je Almed b. Hanbel diktirco. Iilda ostalog.re]iaoi je dosaodo jednog traktatao sunnetu. ljenuje. izmeciu u Allah ihje stuorio,kao ito stoli to da su Dzeümet i Dzehennemstvoreni'U!ao u jedDom ,aDerr (hadisu) da je Alldhov Poslimik, s.a.vs . rekao: i i sam u DT,ennet u njemu vidio neki dvor-ac. viciio samvrelo licvser. Kad sam se nageoda vidin D,ehennern.Lrnjemu saln vidio vciinu njegovih stanovnikau takvom i talivom stanju.'Iio tvrdi da Dzenneti Dzch€rxlem

s rK n l : 1 6 . 36 Lladid.4. El x' EfMudärdcle, 7. riEfMudzadele, . 7

Poglavlje VIII

i s.a.v.s., on ne jo3 nisu stvoreni, laie na AllahovogPoslanika, taj öe Dopustit mu seda sepokaje, i vjerujeu Kur'an,Dzennet Dzehennem. akoto Zeli.U proti\arom, trebagapogubiti."s' doiav5ido b. U predajiAbdusa Malika stoji daje Ahmedb Hanbel, "D2eruret i jednogtraktata sunnetu. rekaoi slijedede: o izmeduosutlog kao Allah ih je stvorio, Stostojiujednomhadisu Dzehennem stvoreni. su 'Uspeo i samseu DZennetu njemu rekao: s,a.vs., dajeAllahovPoslanik, vidio veöinu njegovih stanovnikau takvom i takvom stanju. Kad sam se nageoda vidim Diehennem,vidio sam veöinu njegovih stanovnika joi u takvom i talo/om stanju.' Ko misli da DZenneti DZehennem nisu s Poslanika,a.vs.,öak stvoreni, nevjerujeu Kur'ani hadiseAllahovog taj i ne mislimdavjerujei u DZenn€t DZehennem." Razmisli o prethodnimpoglavljima, o iskazanimstavovimau njim4 o temamakojima smo sebavili, o korisnim stvarimakoje zasigurnonisi kolikoje god mogude, mogao naöimimo ove knjige!Mi smonastojali, govorili,bio bi to ogroman saietigovoro ovoj temi. Da smo opSimije On traZimo, je jedini oslonaci teret.Allah je Onaj od Koga podr5ku pomagaö putu koji vodi do ispravnogmiSljenja. na

seOvo odnosi muslimanakoji autorgovori.Dakle' o zanijeöenegiraovo demu i na se btuajü daslobodno LjudimajePrepusteno nenanemuslimana, nijeprimioislamkoji u postulate izmeduvjerovanja i nevjerovaja.Medutim, oni koji izzberu vjerovanje da vj€r€, njima nüe dopusteno t!'de kako namaznÜe farz, ili da post nÜe islarnske ne a farz,ili da Dänn€t i Drehennern, o njimaje ovdj€rÜea, postoje'ili da nisu i se stvoreni. kojitoüöinesmatmju hereticimaoFadnicinaod vjere'i zanjihje Oni (vjera' zivot' imetak' rrijenosti tretira zasti6ene zbogtogalto islamskopravoposebno smrtnakazna,ako s€ne pokaju i javno to n€ öasti potomstvo)u drustw _predvial€na ob^an€. (Nap. prev.)

79

Poglavlje IX

POGLAWJE IX
vrata 0 broju dZenetskih
boiali u "A Uzviseni Allah kaZe: oni koii su se Gospodarasvoga - a kapüe povorkams öe u Dlennet bili povedeni' i kad do niega do'tu "M vama' otl njegoveveöiirom otvorcne' Euvafi niegori öe im rcöi: gryeha steöisti,zato udile u ni, u nie'nu tete vjeönoboruviti!''0 Allah kaZe: '"'i kart do niega doitu' kapije Opisujuöi DZehennem, öe njegove sePootuar4tL..'nl i' rav nije spomenut (veznik ili' a) Zatonekikaäu ajetu U posljednjem - oznaöava u kako ovaj veznik - koji je spomenut pffom ajetuo Dzennetu sedam'tako da u broj osom,jer DZennetima osamwata, a DZehennem ovaj ajetunije upotrijebljen veanik' posljednjem nestone znaju bez Ovoje slabomiSljenje, valjanogdokaza Za ovakvo nekih uöenjaka je Arapi niti stmönjaciza arapskijezik Rijeö o pokuiaju generacija. iz kasnijih a potvrda Je Drugi kazuda je ovaj 'temlk' vaviz pwog ajeta'viSak' bezveznika'u ba5 glagolkoji je poslijenjegado3ao, kakoje navedeno' veznikkojije visaknije poznat misljenjeJer, ajetu.Iovoje slabo drugom govorsadränekakav i Ne Arapa. priliöi da najrjeöitiji najljepsi u govoru bez harfviska, ikakvekoristiili kakvogznatenja'

,aEz-Zürte\'13. ,t Ez-ZDme\'ll

8l

'o a TredikaZudaje odgovot(dievabui-iart)ispulten, Allahoverijeöi rijeöi 'i ftrrl do vez\tinsena Njegove ,eö kapüenjegove iirom otuorene' EzEl-Muberreda' EbuUbejde. mi5ljenje njegatloiu'. Ovoje odabrano "Ispustanje (dzevaba) odgovora I Zt|dLiadiadrugih.El-Mubened"kaze: " djelotvomijijeizraz.kakokaZuuöenjaci "Pristalice ne Skole prihvataju nase (Dzina)kaze: ibn Ebul-Feth Dzena mi5ljenjedaje vdr kao veznikovdje viSak,negomisle da je odgovor zatoStojepoznat." ispuiten odgovoEü ajetukoji je Ostalo da sekazekakvaje tajnau ispustanjü u Lt odnosno njcgovomspominjanju DZenneta. govori o stanovnicima DZehennema? ajetukoji govorio stanovnicima stanovnike, budüöc povedunjegove KadamelecipremaDZehennemu kad oni dodudo njih naglo U vratabit öepozatvarara trenutku njegova patn1e Zestina iznenadila otvaranju öe se otvoriti,kako bi ih na samom bezimalo oklijevanja, prednjima öe odmah, Dakle,vrataDiehennema To jer biti otvorena, tako je sa kaznomkoja je zasluZena je mjesto da jet biti poniZenja, njimaneöe omogr.töeno samiudu'negoöeod öuvara dd bili Dzehennema ./alraTeno ih uvedu kerameta Njegovog mjesto Allahovakuda, DZennetje S drugestrane, NjegoveprijateUe za (poöasti), mjestopredvideno Njemu dragegoste, sto bit Kadaoni dodudo DZenneta, 6e iznenadeni njegova i pomagaöe. Tadaie pozeljetii zamoliti u svojoj dovi da vratajos nisu otvorena. da poslanika to u njihovo ime ZataZ\t öe od odabranih budu otvorena. medu njima, dok uöine.Svi öe se ustruöavati, ne dodu do posljednjeg

poznatijikao " vuhamed b. Jezidb. Abdul-EkberEs-simaliel-EzdiEbul-Abbas, arapskosj€zika poznavaocima bioje medunajboljim U El-Mubened. svojevrijeme naj djela poaanji h god RodenjeuBasri2l0..aumrojeuBagdadu2s6 Odnjegovih gati wL-edeb Et Mlqekker|el'n enkes El' su slijedeti nastovi:Et-Ka;il fl-t d neka ga diela. Mukteddb,i

82

Poglavlie IX

"Ja samzato peöata, njihovogprvakai najboljegmedunjima. On öer€öi: svomeGospodaru' o&eden." Doöi öeispodAria i pasti niöice,na sedZdu Allah öe ga ostaviti da tako proboravi koliko On bude Zelio, a zatim 6e 3to i mu dozvoliti da podigne gla..r'rtza,o]azi Zeli. Poslaniköe zamoliti da vrata To öe mu biti dozvoljeno, bude zagovomik i da otvori dzenetska i zbog zraöajakoji ta wata samaimaju, i zbog isticaniaderedZe poöaslr koju Poslanikuiiva. ito öij U ovakvoprebivaliste, ij evlasnikvladarsvega postoji Gospodar a i j moguöe e uöi tek nakonvelikih strahota iskusenj koj a vj emik svjetova, urnrloäela liönostpa svedo tenutka kad prode,odtrenutkakadaje postao sve bivaoizloZen teäm zasigumo' Onje ü svomZivotu, predNjega. stane ga i tetim prilikama, Gospodarnjegov isku5avao je raanim teikoÖama' To batsöe nije dok mu na kaju, kao nagradu, dozvolio daudeu dzenetske blagodati,dolaskaradostii sreÖe' je veliöanstven prizor upotpunjenja pomislitidaje Diemet mogao nekineznalica bi, MoZda u protivnom, poput kakve kahvane,u koju rnoZeu6i ko god hoöe Medutim, Allahov je DZennetuzviSenoi dragocjenomjesto. Ianedu njega i ljudi mnogo bez kojih ga nije je zaprekai teskoöa, utoöistai pribjeäöt4 te opasnosti je ima zaraditi.Kakve vezeovo prebivaliSte saonim koji tokom moguöe ävota slijedio svoje strasti i pohorul Takav öe biti daleko od DZenneta' na savim drugom mjestu, koje je za njega stvorenoi za takve kao on pdprernlj eno. s Razmislio tome ita se degava pripadnicimajedne i druge povorke' dok ih do wata njihovih buduöihvjeönihprebivaliötameleci dovode' ietnji sasvojombnöom, udruieni u zajednicu' Jednisemduju susretu, radosnihlic4 odluönihsrca,ba! kao i na dunjaluku,kad su bili udruZeni u öinjenjudobra. Dtugu skupinuöineoni koji öenastanitiono drugo,ruZnoFebivaliste' Oni 6e biti dovodeni u povorkama öiji öe se pripa<tnicimedusobno proklinjati, i jedni premadrugimaöe neprijatrcst i nelagoduosjeöati To

83

i sramota,jasnijaje od je jasnasiika,u kojoj sesiikovitovidi poniZenje, da po oneu kojoj bi bili dovodenijedan jedan.Dakle,nemojzaboraviti porazmisli! Njegovimrij eöima"u pororkßmt". o reti "Mir öe Öuvari DZenneta njegovim buduiim stanovnicima podrazumijeva koji u svomznaöenju öe vamal" Poöet govorselamom, Drugimrijeöima, zla mir i spas svakog i onogitoje ruznoi neugodno. od neöe vam senikakvaneugodnost desiti.Zatim i bit öetespaieni od danas "Od griehd ste öisli,:dto uditeu nj, u njemltöeterieöno öe im sereöi: zbogtogaSto u bordNiti!"Dttugim jeiima.vai spxsi ulazak DZennetje upnvo za onekoji su steod grijehaöisti.Allah je ovo mjestopripremio i spasenje naglaia'iajuii Takoöeim izlazitidobrodoölicu, öistiod griieha. ulaskorru L)Zennet njihoveöistote, 6e Obradovat ih priznanjem sigumost. u boravkom njemu. i vjeönim DZehennemakad do njegovihvrata od Za lrelzliint njih, stanovnici jada zabrinutosti, i tuge,i kadonabuduotvorena stat6e dodu,u stanju zbogdZehenemskih ukorenii rasplakani ijo! zaprepaiteni viSezabrinuti, "Zar ram nisu dolaziliposlanici izmetl ras koji öe im re6i: strazara raieg i da ras pozore dd te samih, da vam kazujuznakoveGosPoda/a " "Svakako Meleci öe ih tada !" owj dan .loöi? Oni öepriznatikazavü: u6i da obradovati öe tDZehennem i u njemuvjeönoboraviti'a lo3eli je za to prebivaliSte njihl stanovnicina: reöi Razmisli tomekakoöeöuvariDZenneta njegovim o "Lllaziteu njega.", ^ dlehenemski strazaribududimstanovnicima öe " L azitena diehenemsL,o ! " vrata zapovje dit\: Dzehennema nestosto tajnaijedno divnotumaöenje' U ovomesekrije zanimljiva promatraöu obziromda je rijeö o S paZjivom ne bi trebalopromaknuti staSni, i su vrata kapÜe neobiöno njegova prebivaliituu kojemsetrpikazna, neStonajuärenije i najjadnües öime onaj koji dolazi na lzdralavanje tim Primicanjem vratimataj öe biti pribliZen kaznemoZebiti doöekan. 'Lllazite 1)tatajegova! ' na jadu, ponizenjü, i muci Bit ie reöeno. tuzi 84

Ix Poslavtje

i To 6eza njih biti poniZenje sramotaZatim öe saznalida strahotasamog veö ulaskanije najstraSnija, da ih öekavjeöni boravaku Vahi' kojeje Allah i za prebivaliite poöast ugled, s Dzennetje, drugeshane, JoS pripremiosvojim Stiöenicima. u poöetkubit öeobradovanizasluienim mjestima i vjeönim boravkom u DZennetu.Raanisli o kur'anskim "Edenshi vrtovi, öiie öe kapiie bili zt niih otvorene,u koiima rijeöintna'. ''3 Kada utlu u DZennet' öese odmarati, i ruznovstto |oie i piöe baiitL njegovekapije neöese z tvanti, rlegoöeza njih ostati stalio otvorene' tiöe, DZehennema kadau njegaudu, njegovekapije sto se stanovnika "Ona öeiznad njih biti kao bit öeza njih pozatvarane, stoUzviseni katet Stupovi od valre öe biti zatvotena,pltnanim stupovirnqzasvoarenq.''n svodovi,dräöi lrata s unuhasnjostipoput övßtih kamenihoko\ratnika "To alaei da su wala njegovaza njima mnogostruko Mukatil kaZe: izaöi niöiji j ad, niti öebilo koj a pozatvarana, da i z njegantkadatteöe tako " uöi du3a njega u druga iSaretje,zllak da njegovi otvorenaneplestano To Stosuwata Dzenneta god i stano\,nicimogu nomalno se ponasati,ulaziti i izlaziti, Setatikud da kad god zaZele, meleci mogu stalnonawaöatis darovimaod njihovog to je da Gospodara, ono Stoih veseliu bilo koje dobamozeuöi Takoder' vrata' zawarad gdjenije potrebno prebivalisn! zrak daseradio sigumom je za Sto bilo neophodno wijeme njihovog boravkana dunjaluku' o za Smrönjaci arapskijeTilnisusaglasni pitanjupowamezamjenice u ovoj reöenici. Stuönjaci za jezik iz Kufe kaZu da je zamisljeno "Njihow (edenskihtttova) öe kapije (mufettehatuh slijedeöe: anaöenje " i lehum ebvabuha)biti za niih otvolene. Arapi vole upohebljavati e/f bi la,r (odredeniölan) zajednosa genitivnomveznm' Ont kahJ"Merertu lijepihoöiju'tj öovjeka sam rcdiulinhasehel-'aihi(Proöao poredöovjeka
s Sad,50-51. q El-Humeze,8_9

85

primjernalazimo Lr i Kur'anul öije suoöi lijepe.Sliöan "Ondt öe onomekoji je obijestdn i Z.ivot ovome bio na svijetu vüe ",'5tj. njegovo prebivalilte prebivdlßte posldtisigurno. volio,Diehennem (me'vahu). znaöenje ovo: Neki shuönjaci zajezik iz Basre kaZudaje zamiSljeno " (mufettehath " öije öekapüeodtljih (edenskihvrtora) zanjih otvorene biti mihha). Oni kaZu da je ovo zamisljenoznaöenje lehumul-ebvabt jezika nego (t ufettehatun nikha) blräeduhuarapskog lehumul-ebvabu harfa ha r elifa (mlfettehatun lehum tljpotrebaeli;fa i lama vrnnjesto ölan, ebtabuhal.Jer, t elfsu ime,dok sue/fi /arzdoili kaoodredeni ha da a nije dopuiteno harf (slovo)zamijeniimenicu.Oni joö kaZu,kada n za ondabi u izrazumuJbttehaL br elif i lam bili zamjena zamjenicu, (otvorene)moralabiti zamjenica koja seodlosi ra ltaz dienkat (\"rto'ri), hije sü ito znaöida bi znaöenibllo mufettehatüh (otuorene one),a zatim e iztaz el-ebtab.Kad bi bilo tako, ondabi izraz elbi minha zamljenio je prouzrokovao ebvabrtlJjnobio u akuzati\u,:er rraz mufettehatüz da zamiSljeni subjektreöenice budeu nominatim.U tom sluöajunije nominativa druguimenicu, za dopusteno isti iaaz prouzrokuje da stanje jer je nemoguöe s jednirnglagolom imamodva subjekta. Dakle,ako da prouzrokovao |^aza el'ebvab, or\da akrrzjativ Je ovajlzraz(mufetterdlrn) ne takva situacijajasno ukaa)je da izxazmufetlehatutl sadr'i zaniliiefit Al<o zamjenicu, iztaz el-ebvab ostatiu nominatir,'rl. se u jednom a 6e zamjenica koja odredujeda atributuod dvije rijeöi nalazizarniÄljena merertu rcdi lin husnelbi drugarijeö budeu akuzatiru, u reöenici: kao po lijepoglica),u tom bi sluöaju pravilutrebalo 'edZli (sreosamöovjeka u nominativ staviti el-vedih (llce), a husnun(ljepota) ili lasezat (lijep) i;to trebalobi biti u akuzatilusa tenvinom(hasenen), nije dopusteno. imenice,3to znaöida iskljuöivoza odredivanje Dakle,elif i 1az sluZe
'5 Fe innel-diehimu hijel-hewo"

86

Posla je IX

'adnin (ederlskivrtovi) S obzirom je u naiem primjeru izraz dZeknatu je a da odnosnezamjeniceu ovom izrazu nema,to anaöi da ispustena' "Ö7e öe kapiie od ttiih (edehskih wtow) biti za j znaöenjee : zamiSljeno lehuttll'eb|abuminha)' (m njih otttorene" fettehatun aka stav Jamislim daovonjihovo mi3ljenje neponiStava struönj iz Kufe' samozamjenazaispustenu da Oni smahaju sueif i lam ( lehumul-eb'vab') Arapao pitanju upotrcbeizraza zanjetiu (Iehumeb'taölrta).Konsenzus vedihuhu(lijepoglica, izgleda)najboljenam \ hasenel-vedihihasenun za elif i to potvrtluje.Oni kai \ daie ten|in (hasenunvedihuhu) zalIljena upotrijebitilstoje ne naöina moguistol'remeno da lam,ato iz|Iaöi se oba je pwi ölan t i samudafomilejhi (geritilfta veza - hasenul-vedihi, kojoi in' za lj mudaf ilejhi)' koji se upotreb avakao z?trr.iena tenv n udaf.a dnrugi je naöin a terti, umjesto tnudafa ilejhi. Oni, dakle ne wrde da drugi upotrebe da upotebe iskljuöen,nego,jednosta\.no, svaki od ovih naöina Kufljani' dakle' misle da lezika noize imati neko specifiönoznaöenje (zami3ljenom) elif i lom n irazu el-ebvab ^raöe da nema potrebe za ebvabuha.Ovo je ispravno,jer cilj je da se poveZeatribut zarnjenicorn je od njega' s imellom koje je nosilacatdbuta,a n€ s neöimSto n€ovisno atribut' Ako se,dakle,powatnazamjenicaodnosina ime koje posjeduje je odvojeno' ondapostajejasno da nije moguöepovezivanjeneöim ito lslo). i salamom kao odredenimölanon, jer i lam i zamjenicaodreduju pojaSnjenju' rijeöje o o&etlenom U onona staseodnose. pwom sluöaju imenana koje je odredeniölandosao U reöenici a u drugomo odredenju 'ame-r-redzulu (divan li je on öovjek)' kaZuda koja seodnosina Zejda - ni zna' da elifi lan oznaöavaju je zamjenicasuviina AAllah najbolje ovom misljenju' Analizirajudi ovaj ajet, Ez-Zamahierise suprotstavlja 'adnin odreder,kaoSto odreden Njegovim j€ u rckav i dajeizrv dzennatu obeöao"36 iijeöir at ufJederßketrtove koieie Mitoslivi robov na Svojim
'6M€rjen,6t.

87

On snatra daje ovaj izraz u akuzatiw, s obzirom da predstavljaapoziciju za diLnoprebivdliite koie ih öeka.Inaz mltlbtteldlll/?j e akuzatjvslanja,3to znaöida jc u njemu zamiiljena zamjenicakoJase odnosina itaz d1enna|, zamjenicu öije bi znaöenje dok jc izraz el-ebvab zamjenaza zamiSljenu hije el-ehab. bilo mulbttehatun 'ldn te "Koie sadrZiu sebi nesto lto ga odreduje.Sto se tiöe Njegovih iieör: ie je rijeö o apoziciji, a ne atributu Milostivi robovima Swjiu obeödo",tu Oni koji smatmju da on nije uprant kaLl da inaz diennatu Tal<ode\ rztaz diennal, dd, ne predstavlja apozicii\\za divno prebi,ttliite koje ih öeka,kako on tvtdrl U oba sahihanalazi sehadiskoji prenosiEbu Hazim, od Sehlab Sa'da, "D;enneLima osam u kojem stoji daje Allahov Poslanik,s.a.vs.,rekao: " Er-Rejjan, na koj a ulaze samopostaöi. U oba \,t ala, djedna vrata se zoN1t sahihajei hadisEz-Zuhrija,koj i on prenosiod Humejdab. Abdurahmana, a ovaj od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se kaZe da je Allahov Poslanik, "Ko rekaor drostrüko udijeli na Allahowm putu, bit te proziran s.a.v.s.j 'C) sa t)rata DZenneta: Allahov robe , ti koji si uiinio to i to dobro.' Ko bude redotno obavljao namaz, bit te p/ozran sa vrata natuaza; ko bude mutliahid, bit öepronan od 1)ratadiihada; ko bude dijelio sadabu, bit öe proman od tttata sadake, a ko bude od postaöa, bit öe prczvan od vrata " "Allahov Poslaniöe, draii si mi i od oca Er-Reijan. TadaEbttBeW reie: i od mojke! Menepuno ne zanimaito öeneki biti prozivani od orih ili onih " "Ima, i naddm se da vata. Ima li iko da te biti prozivan sa srih vata? ; t\ ti bi!ijedan od nti, . reöePoslanik. U Muslimovom Sarirli nalazi se hadiskoji prenosiOmer b. el-Hatab, "Ko god od tas bude rekao: u kojem stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.i upotpunio svoj abdest i rekao: Eihedu en la ilahe illellahu vahdehu la Serikele lehu, ve esheduenneMuhammedenabduhüve resuluhu,otollI " te mu se svih osam tlienetskih 1)rata,da ude na koja hoöe U Tirmizijevoj veziji stoji da ie tu poöastzasluZiti svako ko poslije 88

Poglavlle N

u teiehuda (sJedenja namazu)pro$öi'.AllahumedZ'alninihet-tewabine e vedi' alni mine-mut tahhirin. I postojidodatak kojemstojidaje u Kod EbuDarudai Imami-Ahmeda poslÜe togaupravio svoj pogledpremanebu.Kod Imami-Ahmedanalazi (jerfe'uhu)'. "Ko sebudeabdestioupotp niuiuöi 94,pa sei predalaEtesa en zatim kaZe puta: EShedu la ilahe illellahu vahdehula Serikelehu ve tri abduhuve resuluhu bit öemü oteoreno6at1 e5hedu enneMuhammeden " d,enetskihvrata. da udena koja hoöe. Utbe b. Abdullah es-Selebikaä da je öuo Allahovog Poslanika, s.a.vs.,kako kaäe: " Kojen god muslimahuumre troie maloljetnediece, vata, ds uile na ona öe ga doöekatiisprcd flakih od osar dZenet$kih od koja hoöe." Ovaj hadisbiljeZi Ibn MadZdZe, Abdullahab. Ahmeda,od od b. od od b. lbn Numejra. lshaka Sulejmana. DZerira Osmana, Serhila b. Sufe, od Utbe.

89

Postnüex

POGLAVLJE X
vrata O iirini dZenetskih
Ebu Hwejre kain'. "Donio sam pted Allahowg Poslanil@,s.4.r's , je h|ebom i mesom.Uzeo predniu nogu, a bilo zdjelusa raskomadanim jednom zagrizaoi rekao: 'Ja öu na müje to omi|eno odjanjeöeg mesa, ljudima. 'Zatitnjefuugi put zagrizao danubiti najodabranijimedu Sudnjem i rckao: 'Ja öu na Sudnjemdqn biti najodqblaniji meduljudima'Kad pitati je p müetioda njegoü ashabine reagilsju, upit.toie: 'Zat neöete 'Liudi öe na kako?' 'Kako,Allahov Poslaniöe',rekoie oni. On odgovori: hadis o sujetora',pa ie spomenuo Sudnjem danuustatiprema Gospodqru 'Zatimöusezaputiti i doöi ispod iefa'atu u cjelosti.Na kraju hadisastoji: Aria, i t1tpasti na sed,du svorfteGospodaru.Tadaöe mi moi Gospodar dati poöasnomjesto,kakro nüe dato nikamepliie mene,niti te nekom poslie menebiti dato.Ja öu tadagovoriti: 'Moj Gospodaru!Moj ummet! U'rediod svogwnmetaone Moj umüet!'Gospodaröereöi: 'Muhammede! da kaji öe na Sud.njem u ptoöi bi gajfi hisab (bezpolaganja raöuna) na vrata', a oni öe sa ostalim ljudima dijeliti pravo da uilu rrs ostala desna vrata DZenneta.''Takami Onoga u Cijoj je moöi moi Zivot! Izmedudva ili lcila dzehetskih vata je razdaljina izmeduMe^l(ei Hedzerq,eT izmedu " lJ jednomrivajetu ovog hadisaslojil. " Kao razdaljina Hediera i Mekke. " izmeduMekkei Hediela, ili l(ao izmeduHedzerai Mekkz Ovaj h;adrs biljeZeBuharijai Muslim, Stoznaöidaje nuttefek alejh
" Mjesto u jühoj Arabiji. (Nap. Prcv.)

9l

stoj izvanova dva sahiha. i siijedeöalerzija: U nckim drugim z-birkama, "...da vata kao izmedu Mekke i ie izmedu dva Llorratnika dZenetskih IIed!erd. "Jednom nam je govorio tltbe b. Halid b. Umejr el-'Adevi kaZe: 'Dunjaluk je najavio Gazvan,pa je, nakon lto je zahvalioAllahu, rekao: rastanakod vas i okenuo vam je leda.Od njegovatrajanjaostalo vamJe sarnosamo malo, ito popije onaj koji r-röaii ima malo vode Vi öete sa dunjaluka otiii u prebivaiistekoje neöe prcstati hajati i postojati Zato, otidite tamo sa najboljim Stoimate.Kazanonamje daje izmedu dva kila godina,dvije noöi i jednog dana' vrata razdaljinaod öetrdeset dZenetskih guZvom."' Ovaje predajamevkuf,a prethodna pa opet su preoptereöena merfu'. Ako je tadnodaje ovo Allahov Poslanik,s.av.s , spomenuo,znaöi da je to fazdaljina izmedu dva dovratkadzenetskihvrata lli su to, mozda' nekodrugia neAllahov najve6a vrata.Ako seustanovidajeovo spomenuo u Poslanik.s.a.v.s., tom sluöajudaje se prednostprethodnospomenutom hadisu Ebu Hurejre. Medutim, lmarni-Ahmed u svome Mlsnedr biljeZi daje Hamad b. Selemerekao daje öuo od El-DZeririja kako pripovijeda od Hakima b. MuavÜe,a on od svog oca Muavije, dajeAllahov Poslanik' "l/i 1)riedile kao -teddtudesct drugih naroda, jer vi ste s.a.v.s..rekao: najbolji, i najvetupoöasttete od Alldh imati. Izmedudva krila dienetskih vrataje rczdaljina od ietrdresel godina, hije noöi i jednog dana,pa opet "Obariieslio " guZvoz. Ol'upredajubiljeZi i Ebu Dar'ud: s preopteretend nas ie Ishak b. Sahin, od Halida, od El-Dieririje od Hakima b. Muarije' 'Izmedu svaka dva od niegot og oca, koji l,aZeda ie riieö o merJtt predaji: "' k la diehetskihtrataje razdaljina od sedamgodina rJ Musnedu Abdb.Humejda nalazi sepredaja""Obcvijestio nasie Elod Hdsen b. Musd, Ibn Lehi'a, Derradi Ebu es-Semh, Ebul-Hejsema,od el-Hu&ij e, daje Allahov Poslanik' s a v.s.,tekao' Izmedudta Ebu Seicla "' krila dienetskih \lrataje tazlaljina od teftdeset godina

92

x PodavAe

i Ipak, najpouzdanijje hadisEbuHurejre,a ovanzsla (prij epis)j e slaba, " a nepouzdana, Allah najbolje zna.Ebu es-SejhprerLosii Oba|ijestio nas je D1afer b. Ahned b. Faris,Jahubb Humejd, kaztuaonamje Halid b oca daje Vieroviesnik ebi Bekr.od Salenab. Abdultahaod niegovog 'Uratana kaja öe stqnovnici ulaziti iirokq su DZenheta rekao: s.d.r.s., toliko da dobromkonianiku trebaiubi danadaprij edeodjednogdovratka do drugog.Ali, oni öe se üeilusobno naguravati i tiskati tako da öe za "' Ovo biljeZi Ebu Nei'm i ovo prelazak te razdaljine trebatiplno viie 'da izmedudva dowatka se slaie sa predajom koia ie m ttefek alejh, vrijedanbi konjanikza Mekkei Basre".I zaista, ima kolikoima izmedlt otprilike tri dana,manjeili vise, presaooru razdaljinu' hadise' t Sto setiöe hadisaHakima b. Muavije, on spada mudtaribe$ godina' inu e, e, spominj odEl-DZeririj razdalj odöetrdeset b. Hamad Seleme godina. hadisuEbu Seid4 koji je U sedam a Halid,od njega,spominje godina, kako prenosi DenadZ od Ebul-Hejsema merfu', stoji öetrdeset " su kaZe:"Hadisi koje namprenosiDerradZ mnogobrojni Imarni-Ahmed Ebu Hatim et-Razikaie da je rijeö o slabomprenosiocu,a Nesaija za je, Vjerodostojno dakle,samoono 3toje njegaveli da nije jak prenosilac. ee medu', a fije mudtatib, iaz, ili ma'lul Takavje hadisEbu Hurejre' koji je potpunopouzdan,n uttefeknteih Prcmda,i hadisHakima b' Muavije moie bin merlcuf,poputhadisaUtbe b. Gazvana.
" Hadistije su verzijetoliko razliöite ib j€ nernogu'e uskladiti'a to zra'i daje da (Nap. prev.) hadispo tom osnolu slab (dd,r. onaj hadisj€ 'eM€t'ir'jeonaj a Poslanikorn,s Saz sa spojen izvorom, hadis ije sened lij isu had koji predanje süproßrävÜa prenos aIi senjegovo ilac. prenosi pouzaan hadis kojeg je p'eno.;n"io to j" po,rzoan od njesa t li jedan od njih bolji pomalalacokolnosti i ü (omacava prednosl hadisudaje iaecenpase.potomosnovu.Iakvom ukojimajehadis ' kontradiktoran(slab-aa''' se a setäo sa'trltrl, oaUacuje prtthodni i oaaöava kao idz zivota iAisa r'a a ticuseintimnog prenose hadisikoie Tu.nDr.sDadaiu "s*cn;u.i EbuHurejre h Aise'ier hadisima - tuai' ih* auluprednost näJ'"""* p"ti""it", ".t. Koll hadrs negoEbuHurejre M' /I,//Je okolnosli spomenutih ie onabotii ooznavalac hadis(Nap prev) uoctiilt mahanul roje daf- släb o..ri i-u nifu sUvenu,tesko

93

PoglavljeXI

POGLÄVLJE XI
vrata, koja imQu halke O karakteristikamadaenetskih
da El-Velid b. Muslim prenosiod Hulejda,a ovaj od El-Hasena, "(...) äje öe kapije btti za niih ott'orcne".", Tßöe wata Allahoverijeöi: koja öe sevidjeti. Takoder,on navodi predajuod Hulejda koji, prenoseöi od Katade, kaZe:"To suwata koja mozetevidjeti iznutrakao da ih gledate izvana,a izvanaje moguöevidjeti izgled unuhasnjestrane.Ona govorc, s drugimarazgovaraju,razumiju öta im se kaZe,pa i kad im se kaZe: 'Otvorite zatvorite se, se!"' kare: "Obavijestionas je Muhamedb. Abdullah b. Ebu eS-Sejh Muhamed el-Kajsi, Muhamedb. Ishak,Ahmedb. Ebul-Havari,Abdullah b. Gajjas, od El-Ferazije koji liaZe: 'Svaki öe vjemik u DZemetu na mspolaganju imati öetverawata. Na jedna öe ulaziti meleci i dovoditi mu posjetioce.Druga su wata ona na koja öe mu ulaziti suFuge, hüije DZeheüEma,bit öe kupnih oöiju.Treöavrata,izmedunjegai stanovnika zakljuöan4a lcoz njih öe moöi pogledatinjihovo stanjekad god pozeli, bilajoSveöa. kakobi uojegovimoöima blagodat kojomgaje Bogobdario ta I, öeh/rtasu vrata izm edn tjega i Darus-selama, koja moZeuöi kod svoga Gospodara, to aieli."' ako Suhejl b. ebi Salih prenosi od Zijada en-NumejrÜ4 a on od Enesa iekao: "Ja öu biti prvi, bez s.a.vs., b. Malika, da je Allahov Poslanik, " vatima. ikakvoghvalisanja,kaji 6e hvatiti a halklt na dZenetskim Ibn koji koji govorio Sefa'atu, prenosi Ujejneod U dugaökom hadisu rekao: s stojidaje AllahovPoslanik, a.v.s., Alija b. Zejd4 a on od Eoesa,

95

"I'l iht,alillu:tt llLlk l:aü(l\kih|tL Lti]1io1L'11lu!1t11i Ovojasnogovoridaje rijci o plavojhalki.Loiomse moZeTaiupalili pokLlcirti. dir ocl Suhcjlprcnosi svolloca.a on od llbu Ilulclr'e. lc Vicroviesnik' vratai niolncTalupari Pa au rc'kao:Prihvalil za halkudzenetskih s.a-v.s-da ie rni biti dozvolieno uden prcnosisc daje tckao: Ko kaie lu iluha illtllult rl' Od,,\lijc. 1.a., bit \lelikut tlukk. c/ l1rüll?x. slakog danasaüo.iedanput. 'c sigufanod njirnaöe ptivuaisebibogatshoi imel 'c strahota. kaburskih sironaStva. m ! ' ! u r n n . lp o l J . d l in . d / e l r ( t . l -' r " r . l jedna iznad drugc i postoicdcredTe. S obzirom da u I)Tennctu \fata iznaddfugih slolrr.lil su su dzenelska vratatakva..lcdna dzenelska svoiinlgonljimlir'lLo\rma uz\islt]cPlerlla iznaddonjih,a kakosc I)Zellnct (lomla su vralnfft)slr'aniia tlouiih od s\e tako i\r'ala posleirl prostranija. diicla D7cnllclx' zapravo. olisi o prosulnsttuisirilli 1()g Silintrnjihova. u glediita poglcdLr I otkLrdaTliaita oI se \,1o2da ovdickritcodgor na pitanic jcr \fate Yta!a- nekaniegova dicnetsLih izmcdudva dovratka razdaliine su.kakosmor idjcli-veia od tlrugih. frTliliLr u vlatanakoiaaeuÖi DTcnnctTr:l ae Ovaiun1mc't inlaliposebna Ibn zabiijeTcn hadis omcrä .V/l.rrrcdr ie naroda. Ahmedovom fJ od ostalih s u kojem stoji c1a Vjeror'lcsnik. a r's . rckao: I'tctlatttt koiu [a ntaii ic iiell)cnici t!ld:ili n D:anttt ;,okd \Ltlaliko dLrdrthtotnkonianikutrthuitt utkuJo th ugog dli otli 'r tc lrL1tt\')t)nt) lri ldn!(ldptt:ir oLl itlntg Lknt
ndqt!tu\'Ltli i li!k,:|li ttkt) ld Ia 1&tni druginlu skota inl]-sKLtltrLtttt!nlt

Llurejrc u kolcnr ll pomcnulojzti|ci rulazi se ihaclis od L-,bu kaTc: Doiuo mi ie Diil:ril u:ett tlta 'd t ul;tt t s.a.v.s.. Vjeror,lcsnikkoi.l te t1loiutnfiel uii Kasnije öemoovaj hadis Lr pokrt:(r) ü1ir\dl.t tldd navcsti. cjelosli je SihabodAnrIab' narn F.bu kazel' Kazivao flalel b. i liianrel-Bczzaf Vrata Asimab llamze.Alija b. cbi Ti'r1iba: Kaisacl Ilelaile.Irbulshaka. 96

PoglavljexI

'i j€dnaiznaddrugih',zatimje citiraokur'anskiajet: su Dzenneta ovako kad do njega doilu - a kapije niegoveveöiirom otuorene' Odjednomöe dva ispodkojegsenalaze izvora.Kad sesajednog senaöipreddrvetom a niti ostatineöisto6e bilo kakvetegobe da neöe izvoranapiju,u stomaku 1 vrelaöeseokupatii osjetitöeozarenost je ta vodane otkloni.S drugog njihoveseposlije i i neuredne,koZe biti uzitak. Koseim neöe razbarusene Zatimje citilao kur'anski prdmijenitiniti postarati. toganikadviseneöe zalo udite u nj, u jemu öeleujeönoboruviti!' ajeri'...odgrüeha ste öistr, öe Doöekat ih mladiöi za Uöi öe,a znatöekojeje mjesto njih predvideno. svomenajmilijem obraduju kao koji öe im seobradovati Stoseukuöani Zatim öe sezaputiti premasvojim kad dodenakondugogodsustvovanja. a o öe Obavjestavat ih otvoreno svemu, mi öemopitatijedni suprugama. 'Jesi vratima svoje prema Tapuliti öe druge: li vidioto ito?'Zatim seÖovjek Bit razgledati se Uöi kuöe DZennetu. öeu nju,smjestiti nadivani poöeti u boja Zatimöe raznih ie Gledat ukrase öeto kuöaöÜisutemeljiod bisera. potpuno stvoreno, da od pogledati strop, öegabi, sveto nije baszanjega u 'HvalaAllahu Koji Tadaöe öovjekreöir oslijepio sjajai bljeötavosti. od put namje pokazao koji do ovogavodi Da Njegoveuputenije bilo, mi ara' putu."' AAllah najbolje nikada bismobili na Pravom ne

97

PoglavUeWII

POGLAVLJE XII
O raulaliini ianetlu dienetskih vrata
"Obavijestili su nasMus'ab u Et-Taberani svomeEl-Mu'dZemukaie" kazivao b. Ibrahim b. Hamza ez-Zttbejtii Abdullahb es-Sakres-Sukri' b namje Ibrahim ibn el-Munzir el-Harami,Abdunahmanb' el-Mugire elb. Abdurrahman Abdullah b. Halid b. Haram,Abdunahmanb Ajja3 Delhem b. Ensari,Delhemb. el-Esved Abdullahb Hadäibb et-Muntefik je jo3 kaZeda mu je isto kazivao Ebul-Esved,od Asima ibn Lekit4 da ujednoj delegacijikod Allahovog Poslanika's a vs ' Lekit b. Amir doSao i rekao: 'Allahov Poslaniöe!sra su, zapnvo, Dzemet i Dzehermem?' vrata a izmedu ima Poslanitreöe: Takomi Allaha! Dzehennem sedam godina potebno sedamdeset draju watai e rczdaliina za koiuj e kanjaniku je ruzdaljinq daje prede.Dienhet ifia osamrrata, a iztnedudvdju rrata godina da je prede'" On u za koju ie konjanikupobebno sedamdesel ovajdu2ihadis navodi cjelosri vraa' jer Ovo jasno ukazujeda je rijeö o razdaljiniianedu dvaju moguÖe razdaljinu koju konjanik prede izredu Meke i Basre nije godina. na procÜeniti sedamdeset gedajama' nije Nalavno, u skladu s nekim prethodnospomenutim j ednihwata' da moguöe tolika razdaljinabudeizrnedudva dowatka samo Allah da jer je jasnonaglaseno je rijeö o razdaljini iznedu dvaju lrata A zna. naibolie

99

POGI-AVLJE XITI
O nieslu nt kojem se nalsz'iDiennel
lizrileni Allah kazc: "On Gt je i drugi pttt vilio kol Sidretttlprebi'tliile. "r!" Posigulno se 7na da nutltehai tio.l k.,jegie daenelsko jc Sidrelul-]nlnteha iznad neba.a oraj ruzir dolazi od glagolai?r?,&.l ono ito dolazi (zevrSiti). znaii daje riicö o njestu na koic dospijcva ilLr i lotriava).pa sc preuzil'na. sa koieg sc plihl'ataono ito ie ,)J ÄlLaha "A a chu je opskrbaroia io o Sto \jerru npuieno.llz\'licni liaZe: rekaokako.ie da t'otflscohetata."r Ihn Ebi Nedzihprcnosi i c Murl2ahid i to DZennet. ljudi su lo od nj egaprihvatali. lbnul-\{unzir u svometefsiru' ovaj ajet.rekro; tunaöeöi prcnosi daje NluclZahid. kaoineki dlugiaLrlori. DZehennen poiaSnjcnie.jer Olo zahtiieva io su D2enn.tlDzehenncnr. na ito le nelto neinaliazni.je. znaüi da lliie snljesten nebu.'-O\'o znaöenie NeSto sliöno Ibn clri Nedzih. je pol\rderou predi!ikoju od niegaprenosj koii kaze: I dobroi zlo. obojedolaze prcnosi Ebu Salihod Ibn Abbasai s neba." o\:oga. prema kLrJem Na osnor,ukazanogtro2e se oclreditiznaöeDje (katle'-ll) j odredenju porijekloms neba.pfelDa su DZenDct DTehennent od Allaha.El-Harisb. clri Lsame veli: Iiazivao nam je Abclul-Aziz b. Ebbun.l\'lehdi b. N4eirrun.Nfuhaued b Abdullah b. ebi Jakub. od koji kaZe da je ÖuoAbduilaha b. Seiirmakako kaZe: Bilra ibn Segai'a.
" Iln-\edZn1, l l , 1 . 1 , 1 5 ' Lz-Zat\ar,

101

'Najplemenitijestvorenje Ebul-Kasim,s.a.v.s., Dzennetje na je a Olu predajuod njega prenosiEbu Nei'm. On kaZe:"Prenosiga Muhamedb. RaSid,od Muhameda ebi Jakub4 kao merfu'-predaju." b. prekoIbn Muni'a:"Kazivao je Omer, En-Nakid, navodi nam Onga,zatim, ovaj eser Anr b. Osman, kazivaonamje Musa b. E'in, od Muamera, od b. kao merfu'-yeda1t."Zatimje citiraopredaju Muhameda Fudajla: "Kazivao nam je Muhamedb. Abdullah,od Atüje, da je Ibn Abbas gdje neba, aAllah 6ega smjestiti rekao:'DZennet nalaziiznadsedmog se je na budehtio kad nastupiSmaksvijeta.DZehennem smje3ten sedmoj zemlji."' "Kazivaonamje Almed b. Ishak,EbuAhmedezIbn Mendeh kaZe: i Zubejri,Muharned Abdullah,od Seleme Kuhejla,Ebt ez-Zetue b. b. Abdullaha,da je Ibn Abbas rekao: 'DZennetse nalazi na öetvrtom gdjebudehtio kad nastupiSmaksvijeta. nebu.NjegaöeAllah smjestiti gdjebude smjestiti Dzehennem nalazi sedmoj se na zemlji.NjegaöeAllah htio kadnastupi Smaksvijeta."' gdjeje smjeitenDzennet. kazujeda je upitaoIbn Abbasa MudZahid "Iznadsedam Zatim gaje upitao:"A gdjeje Onje odgovo o: nebesa." "Ispod sedam je podzemnih mora", odgovorio smje3ten DZehennem?" prenosi Mendeh, Ahmeda Ishaka, Ez-Zubejrija, on. Ovupredaju Ibn od b. Israila,Ibn ebi Jahjaa od MudZahida. i predaj koju prenosi od Prema i EbuBekr b. ebi Sejbe. lsaab. Junusa. Amra,Abdullahjerekao: Nurab. Jezida, Halidab.Mi'danaiAbdullahab. "DZeruretje i savijen, skriven, okaöennanajprijevidljivepolumjeseöaste tj. godine ploöe. seraSiri, pokaZezazeleni i svake On gomjeokajke Sunöeve jedanput. koje semetlusobno DuSe vjemikasuptice,poputpticaövoraka, plodovima." upoznaju hane dZenetskim i Sto se tiöe ovo1 esera, nekome se moZe uöiniti da postoji kakva poöetkai kraja. Ipak,nemakontradikcije kontradiklomostizmedunjegovog t02

!l

PoglavljeXII

na tj. i u ovoj predaji. DZennetje, dakle,savijen, skriven, okaöen najprije ploöe.To je neito Sto gomje okajke sunöev€ vidljive polumjeseöaste da UzviSeni Allah, slavljennekaje, svakegodineöini saSuncem, pomoöu plodovi,voöei biljke.To UzviSeni Allah öini njega uspijevaju mznowsni da podsjetina stvami DZerlrl€t,na sto upuöujei ajet. Isto je uöinio i sa na vatrom,da podsjeöa pralu Vatru,DZehennem. ovosvjetskom koji biti kako DZennet, je U ovomeserumoglo bi, moZda, nejasno proshan na koliko nebesa Zemlja,moZebiti okaöen najprijevidljive i polumjeseöaste okajke sunöeveplode, senavodi. Diennet gomje kako Jer, je iznadSunca, potwdenaje veöijeod njega. dvasahiha U Fedajaprema ima stotihu deledZa, kojoj je Vjerovjesnik,s.a.v.s., rekao: "DZehnet je a izmedusvakz od deredza prostor kao izmeduneba i zemlje." Ovo zna uzvi5enju, Allah najbolje a ukazuje daje DiennetnanajviSem "DZennetima Ovaj hadis irna i svoju drugu verziiu, u kojoj stoji: stotinu deredZa. Izmeilu s'rtake derediaje plostor kao izmeduneba i od " put1r. zenlje. Njegaje Allah priprcmio za ohekbji se bore na Niegovom Ibn misli na svoguöitelja Tejmiju, NaS Sejh(uöitelj, autorvjerovatno a op.prev.)prednost dajeovoj drugojverziji, stone znaöidarazlike izmedu dZenetskih deredZa mogu biti i veöeod spomenutih. ne "Allah ima Sliönoje, naprimjer, sahih hadisomu kojem stoji: sa " devedesetdevetlijepih imena,i kn ih nauöi napametüti öe u DZennet. i brojaNjegovihihena, 5toupuöuje To znaöi daje ovajbroj uzetiz veöeg reöenice obaprimjera, u daje rijeöojednomznaöenju i da Da je ovo miiljenje ispravno upuöuje öinjenica je deredä koju Sto zasluzuje Vjerovjesnik. nas s.a.v.s.. iznadsvih derediau D2enneru. setiöe stotederedze, öe zasluziti samomalobrojni iz naieg ummeta, nju dzihadom. i DZennetima kupolu, najuzviSenije najproshanijemjesto u uedini. u s.a.v.s., To je Firdevs, njegovkov je ArS.TakokaZeVjerovjesnik, a "Kad budeteAllaha molili, zamolite Ga da vam iednomsahih hadisit.

103

i Dienneta niegarnajuzriienijidio lznad To.ie sredina doctijeli ["irdevs. rijeke " NaSSejh i niegdnala:i seAr.iu-Rahmanodatleiz|iru dienetske le onihkoji prenose predaja el-Mcrrikaie daje ispravna Ebul-HadZdZadZ priloSkoj i. da \to sa .let'kuhu tlanmomta kaJü, znaöi Jerijeöo imenic a ne S Ariur-Rahman. obziromda je odredbiza mjesto.tojest \,e sakfuhlt jer Dzenneta, iznadnieganema negoniZim sferama Ari bliZi F'irdevsu nivoa dzenetskih a krov Firdevsa, ne ostaiih on Dzenneta, predslavlja Zbog toga sto je Dzennettoliko prostrani Sto se nalazi na tako od do usplnjanje njegaidepostepeno, nizegka viiem, mjestu, uzvisenom bai po nalo po malo,deredzu deredZu, kao Stosekazeonomekoji uöi je ajetakojeg budei tvoj stepen kod zadnjeg Kur'an: 'Uöi i napreduj, ono je daje njegovstepen Sto posljednje uöio."Ovo ima dvatumaöenja: uöio ono je ili nauöio napamet, daje njegovstepen Sto posljednje - a Allah zna. najbolje

104

Pasla!re Xtv

POGLAVLJE XIV
O kljuöu Dienneta
"Kazivaonamje Ismailb. Ajja3,od Abdulaha b. El-Hasen ArefekaZe: Sehmb. Havieba,Muazab DZebela' b. b. Abdurahmana ebi Hasena, "Kljuöza Diennetiesujedoöiti da rekao: s.a.vs., daje AllahovPoslanik, " Oru predajubiljeZi nemadrugog boga osimAllaha Oa llahe illellah). Mlszedl. Ahmedu svome u hihu biljeli ptedajuod Vehbaibn Munebbeha Buharija u svomeSa "Zar kljuö Distneta nije La ilahe kojoj stoji da je neko upitao Vehba: -Svakako.Medutim.svaki kljuö ima svojezupce iltetlah?"On reöer zupcimaotvorit öeti se,u prot$mom liJjuösaodgovamjuöim Ato doneses ti neöe seotvoriti." daje nekibeduir koji od EbuNei'mbiljeZihadlsEbbana, Enesa, kaäe "Allahov Poslaniae, je kljue za D2ennet?" je odgovorio: On ita rekaor "La ilaheillellah." b' od predaju El-Ea'meSa, Mudähida i Jezida spominje Ebu eS-Sejh "SabljesukljuöevizaDZermet." u Suhejre, kojoj stoji: koji lJ Musnedtse talazihadisMuazab DZebela kaZedajeAllahov kakoöei doöi dojednih rek^o: "Hoöei li da ti ktrZem s.a.v.s., Poslanik. "Izgovaranjem reöe: vata? " "Hoöu", odgovori Poslanik od dZenetskih /t?ii. La havleve la [-u! eteilla billah je, neka uöinioje da sveima svojkljuö Tako,kljuö za Allah,slavljen " snik,s a\'s ,kaig: Kjüö za kao Vj tj. namazje öisöenje, abdest, Sto erovje je namaz öiiöenie."Dalje,kljuö za hadZjeihram.Kljuö za dobroöinstvo je j e iskrenost. Kljuö zaD Zennet terhid. KIi$ö zaznanjeje uljudno pitanje

105

i pailjivo sluSanje.Kl.juö za pobjeduje stpljenje. Kljüö za poveöanje je nafakejc zahvalnostAllähu. Kljuö za rukovoclenje nedusobnaljubal Kljuö za pomoi je zikr i opominjanje. Kliuö za spasje bogobojaznost. Zelja i poitovade. Kljud za odgovorje nolba' d. dova Kljuö za ostvarenje ahiretske Zelje je poboZnost na dunjaluku. Kljuö za vjerovanje je zbog öegajeAllah ljude potaknuona tazmilljanje. Kijuö za razmiSljanje, ulazakkod Allahaje predanosrce.kojeje posveienoNjemu, koje iskreno, u ime Njega. voli i mrzi. öini nestoili ostavlja.Kljud za srce koje Zivije molitva noöui napültanjegrijeha.k-]juö razmilljanje o Kur'anu, skrllsena za milost je dobroöiüstvoprema Stvoriteljevim sworenjima i ulaganle naporada im se bude od koristi. Kljuö za opskbu je rad, sa istiglitrom i lakvalukom. Kluö za slavu i moa je pokomost Allahu i Njegovom Poslaniku.KIjuö pdpreme za aliiret je shvatanjeda je durjaluk kratak. Kljuö za svakodobroje Zeljaza Allahom i ahireton S drugestrane,kljuö za svako zloje ljubav pternadunjaluku.uz zablududa on dugo tra1e. Ovo je poglar4je. moZda. i najkorisrije. fujeö je o kljuöevirna za dobro i zlo. koie moze spoznalisamoonaj ko ima dostasreöe.i pomoöi' UzviSeniAllah. slavljcn neka je, uöinio je da svako dobro i zlo imaln svoj kljuö i vmta koz koja se do njih dolazi Tako je uöinio da kljuö za budu Sirk,kibur (oholost).okretanjeglave od onogasa öime DZehennem je Allah poslao Svoga Poslanika,nematanodnos öovjekaprema Allahu i izvrsavanjuNjegovih zalltjcva.lli. kao lto je uöinio da vino bude kljuö za svaki gtijch. da pjesma bude kljuö za zinaluk' tj blud' da otvoreno gledanjeu slike neöegabudc kljuö za traZenjei Zelju za tim stvärima,da ljenost i nerad budu kljuö za razotarenjei neuspjeh,da grijelerje bude kljuö za nevjetstvo.da laZ bude kljuö za licenjeßtvo. da pohlepabude prisvaj:urje imovtne' kljuö za iknost. kidanjerodbinskihvezai nezalionito te da okietanje glave od onoga sa iime je doiao Poslcoik bude kljuö za svzikunovotariju i zabludu.tl ove stvari öe povjerovationaj koji mudro te lazmillja, onajkoji spoznasamsebe, dobroi zlo naovom svijelu Covjek

106

Poglaüe IIv

kljuöeva,odnosno,vrata koja heba posv€titi veliku paZnjuspoznavanju na a se njima otvaraju, Allah jedini dajepomoöi usmjerava Pravi put Njemu pripadasvavlast i zahvala,u Njega su sve blagodatii sva dobra' On nikogne pitastaöini,a ljudi öeza svojadjelabiti pitani'

107

Pogla!lje Xv

POGLAVLJE XV
O dienetskomregisttu i prospeklu koii sepüe za njegovestanovnikekada umru i kada u niega uilu
UzviseniAllah kaZe:"Ilistinu! Kniiga öestitihie u lliiihna, a mai li ü iraje ltijjun? Knjiga ispisana! Nadniom bdiju oni Allahu bliski"to' u da Uzliseni obavjesEva je knji8aaestitihispisana. pravomsmislu na i ispisuje zavede zaduZio seknjigaöestitih da te rijedi.Onje posebno njihovo ime u prisusnu svjedoka- Allahu bliskih melek4 vjerovjesnika ovih öestitih svjedoöenje nije spomenuo i odabranih vjernika.UzviSeni knjigeöestitih Nije za svjedoka knjigu grjesrdka. to uöinioradiveliöanja i njima u öast,da bi je uöiniopoznatom i onogasto se u njoj zapisuje Sliönoje to stvorenjima. medu svojim odabranim da bi je obananio postupku vladatakoji pisu dekreteposebnoznaöajnimliönostima&Zave ili kaljevstva, radi isticanja i hvaljenja njitr, njihova ugleda i poloZaja Allah4 slavljen Uzvisenog Ovo je jedna wsta blagoslova u zajednici. Svogaroba lmamije. kojom On blagoslovi neka i Njegovihmeleka. lbn Ahm€du svomeM,/sneda, Hibban i EbuAvaneel-Isfemjini u svojim u Berra'ab.'Aziba, kojem odZazana, hadis El-Minhala, sahihima, biljeZe s.a se kaie: "Bili smojedne prilike saAllahovimPoslanikom, v s , na s AllahovPoslanik, a.vs , sjeopored paje, nakon namaza, nekojdZenazi, kabura,a i mi smoposjedalioko njega,paZljivo öekajuöiStaöereöi Tada on hi puta zatrazi od Allaha zastitu od kabursk€patnje, a potom reöe:
ror El-Mutaffitun,18,19,20,21.

109

'Ktrl tjernik btde, na puttt za ahil'et, napuitio dunjaluk' do njega se spustemeleci iiid su lica sjaind poput sunca' a svaki od niih sa sobom ima balzam i öe/in, pu posiedaju dalie od njc&a' ali da ih moie vidieti 'O siedneporecl4iegote glaw i kaZe: iista duio! Izidi Melek smrti dorJe, 'Tadaduia izlazi i ide zadot'oljsnu! ptema optostuAllahttvon i Njegovttm koo ito kap rode izlazi iz mjeiine za Nodu Oll je uzi a, a öim ie uzme' 2a tren oka oni ie stat'ljaiu u teJin i balzam lz nje se tada poöinie iirili dah mirisa miska, nsj./inieg koji se ikada na Zemlji pojat'io Tada se s njorl poinu uspiniati,neprcldzeti nijednu skupinumelekaa da oni e u^'iknu: ' Kakva ie oNo öisla dßa? !' Tada meleci kalu:'To.ie lai i tai' sin log t tog', spominjuti najtjepia imenapo koiimaje bio pozn'tt na dunjaluht Kada tlodtt clo ljudima nctjbliieg neba semaud-dunja zataze dopuitenje da produ. Kada im se clopusti,isprataiu umtlog prikljuöuju se odabrani neba posebno,dok ga ne isptate do slijedeteg neba sldtlo|nici .rNdkog je' Takose krettt dok ne dodtt na nebo na kojemje Allah' U^'iien neka 'Llpiiile ktljigtt mog toba LtllÜjunu i vratite ga na zemlju' Koii tar)akaie: ' Lt jer od nje san ih stNotio, njih ö1tih vratiti i iz nie tu ih ponoro oiirjeti Tatla se njegova duia vraöa u njego|o tüelo i tada mu clolaze dvojica 'Ko tije Gospodar?'On te reti: mcleka,Munkir i Nekir koii g.t pilaiu: 'Moj Gospodarje te Allah.'Tada ga pitati:'Kojaje^'oia|iera?'O te 'Moid rjera islam 'LJpitat te ga: 'Staie sd o1)imöorjekom koii reöi. ie 'Onje Allahor Poslanik' s a v s ' tam je poslat, ko.ie on?'Covjek öe reti: I fitdt ft ta :t,rje rroicTnanic odLtklc i?: On te reii Öioo "o^ Allahot\l kniigu,po|jerorlao u iuis ahaojeislinom Tadaöeglasniks 'lsIinlt.ie rekto Moi rob Proslrite m1tdienetskupostelj ' nebaprcnositi: obucite mu d:enetskoodÜelo i oftorite mlt iedna dienetska rtata Tada d h i miris Diennel.t prodru do niegovog kabuta' koii postane liiep kao dienetska baiöa,a iirck koliko ttlu pogled moie dopriieti Tadamu dode 'Radujse ioNiek tiiepa lica, lijepo odieveni priiatnog mitisa, pa mu kaäe: 'Ko Ovojedankojitijeobeöan'Onöegapitati: ono e ito te te Ltsretiti! ll0

PoglavliexY

'Ta osobaöe reöi: 'Ja si ti? Tvojeliceje lice nekogako s dobromdolazi 'Moi Gospodaru, samtvoje dobro dielo.'Tada öeöouielgod rqdosti, reöi: obrani Smakseüeta! Moj Gospodaru,obznaniSmakE ijeta' da moglr porodicei mogiüetka.' otiöido moje Kad öotiek neuiernikbude,na plttu za ahiret' napuitao dunjalltk' do njega se spustemeleci crkih lica, a svah od njih ima sa sobomgrubo suktlo. Oni posjedaju dalje od njega, ali da ih moZeridieti Tad melek 'O eöista duio! Izidi smrti dode, sjednepored niegoveglave i kaäe: premasrdibi Allahovoj i mrinii!'Tada se raiöupa njegoro tiielo i melek mu iiöupa duiu, kao ito se iihlpa ozegiz moloevune.Onje üzimq,a öim je uzme. tren oka oniie slavliaju u sukno lz nie ßda podnie zaudarui za zadahleiine, najruZniji kaii se ikoda na Zemlii poia',io. Tadase s niom 'Kakva uspinju,neprolazeöinijednu skupinumelekaa da oni ne uzviknu: 'Ovo tai i taj, sin tog i tog ' je ovo neöistaduia? ' Tadameleci kaiu: ie spominjuöihairu;nia imenapo kojimaie bio poznat na dunialuku Kadq dodu do ljudima naiblüeg neba, semaud-drmj4zatra1edopuitenje da ' produ, ali im se ono neöeot'roriti Z^lirn ie Lllahov Poslanik, s a v s , citirao ajet: 'Onima koii dokazeNoie budu poricoli i prema niima se neöese ofiofü, i prtje öe debelo budu oholo odnosili - kapije nebeske uie kroz iglene uii proöi negoito öe oni u Diennet uöL Eto tako öemo Mi gleinike kaznitL^ß 'TadaAtlah kaie: 'Upiiite kniigu mog roba u SididZinu na najniäoj a zemlji!'ZatimnjeSoroduia budebaöena', tadaje Allahov Poslanik, citiraoajet: 'Aonai ko budesmthao do Allahu ima iko ruvan s.a.vs., - bitöekao onaj kojiie s nebapao i kogasuptice razgrubile,ili kao onai 'Tadase njegovaduia vaöa u kojegje ujetar u daleki prcdio odnio.'to1 njegow tijelo i tada mu dolazedvojica meleka,Munkir i Nebi\ kaji ga
rc3 El-Earaf,40. rqEl-Hadzdz,3l.

1ll

'Ha ha ne znam! Upitat te ga: ' pitaju: 'Ko ti je Gospodar? On te reöi; 'Srajesa ot,imöolektnn koii |am poslat' koje on?'On öereti: Ha, ha' ie ne znam.''Ihda te s nebagldsnik prenositi'Slagdo je Moj rob ?rostril e 'Tada posteljlt i otvorite mu jedna diehnemska|rata nu diehenemskLt \)rclinoi uiatenostprodnt do niegot'ogkabuta, koji postane dzehenemska tijesan tollko do te mu kostiplrcali Tada fttu dode iorek luänog lica 'Rdduise onomeilo cete mirisa,pa mu kaie. ntino otljeten i neugodnog 'Ko si ti? T|'oje ' Lnesreliti, ovoje dan koii ti je obeian! On te ga pitati: 'Ja sam lloie ' lice ie lice nekoga ko sa zlom dolazi. Ta osoba te reöi 'Tadaie öoviekreti: 'Moj Gospodartt'netnojobznaniliSmak ruino cljelo Ovai hadisu cjelini bilieZi i Ebu Davud. u sliönoj verziji. Ovoje prvi dzenetskiregistari prospekt

prospekt Drugi dZenetski
'diemu kaLe:"Kazlv aonamj e I shakb. Ibrahim u Et-Taberani svomMa b Abdunahmana Zijada es-Sevrije, Sullana ed-Dejri,od Abdurrezzaka, da el-Farisije, je Allahov Poslanik' Selrnana Ata'a b. Jesara, b. En'ama, propusnice kojojie pisati: na nete rekao:'Nikou DZennet uli bez s.a.vs-J Ovo U imeAllaha,Milostivog.Samilosnog! je knjigaod Allahaupuöena predivni,öiji öeplodovi 1omi tom, sinutog i tog. Uveditega u Dzennet rukebiti. " na dohvat "Obavijestio je Sulejman Hamzar05 el-Hakim'kazivaonamje bnas daje i el-Makdisi, Zabires-Sekafi' Abdusselam b. Muhamed Abdul-Vahid El-Mutahhir zatimnamje kazivao nj b. Muhamed Abdullah ih obavijestio;
IJ Sülejman Ahmedb Ejub b. Murir el-Lebami Ebul-Kasim. es-Sami, iedanod b. ioji znanosti, vodi porjckloiz raberijjeu Samu Rodenjeu Akki' !elikan; hadiskih Irak i Egipat'Autorje tri mu'dzema Jemen, je se a pulovao i naslanjivao Hidzaz. Kitabul evai!,i jednogdjelaiz iefsira, djelapodnazivom (hadiske zbi.ke), iz hadisa Deldilun-nuhurre.

r12

Poslarlje W

b. Abdul-Vahid el-Beraki, Muhamedb. Ishak b Mendeh,Muhamedb' El-Abbasb. Zijad, koji je povjerljiv' Ali el-Belhi,Muhamedibn Hassam, i en-Nehdija od et-Tejmi, ebi Osmana b. zatimSa'dan Seid,Sulejman 'Ujetniht da el-Farisije, je Vjerovjesnik,savs' rckaot od Selmana te ha Sirat-tupriji biti data propushica: Ü ime All'ha, Milostivog' Ovo Samilosnog! je knjiga od Allaha, Siltrogi Mudrog, upu{enatom i tom, sinu tog i tog.Uveditega u Diennet predivni' öiji 6eplodoYina "' dohvat ruke biti. Vjemik öe dospjeti u druitvo sretnikakad nastupi Smak svÜeta U bit Dzenneta öeupisanna dankadamu seudahneduia' Zatim stanovnike öe biti upisanu registarstanovnikaDzennetakad umre I, konaöno'ova danu AAllah je Onajod bit knjiga,tj. prospekt, öemu dat na Sudnjem traii. Kogasepomoö

1r3

POGi,AVLJE XVT
Samojc icdan Pilt do DZennetal
(lo sli polpuno saglasni su O iomeda posloiistmo lcdanpLrl lJicnnellr s poslanici. prvogrlo posllcdnicg. c.r.s. od oni S1o liaeputcvakoiivode do DTcheiretra. slioroda se ne rnogu se clo ,\lleh isriöccli je sam,liedanput 1<oji Zbo-q togaL:zviscni ni izbrolati. "tr l)ienneta\!di. a sastarliaptitcrc do DZchciininlc-iiaclakaZe: r/olsla, ot'oje Pruvi put Jfoj, prr sc tticgo hijte i druge p tew e slijedite, pu .la rns odt'ojeod patn Njegorn "'" "t')'" Onjo!kazc: "Alk toi'oje lu tt!it!:. ( I'r(r'i put, lt it tt ih i Lrif ih Upute. sa Dnrgim|ijeirma.ima llrte\a lioji su kriri. loju slireiLt staze :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r e (puto) .Ia d/iati'to ie zablLrda.I laZe l,zviseni: "'Ot'c (u se itti reöeOn." is Ibn \lesud priia da im ie. jcdneprilikc.Allahov Poslanik. " s.a.r'.s.. pijcsknnacrlao na icdnu liniju i rckao: Orctie lllahot put 'a)r'o v/ i desnci liievestrane. fekao: Zatimje porukaoliniie s njegove ' puteti u titl stukon od ttjilt tt,:hu ttt.riejldn. kdi |Ltsl1iet|1u Pozi|d Zatirr ie cilirao krr'anski ajet: 'I doista, o|o i? Proü pul ![oj, pa se njcg dr:ite i drtge pulcvc ne slijelite-.." Ncko moze lostaviti pitanje "A od Allaho zaa....................................................................................to vam tlolazi sc Li Kur'anu- na drugom miestu, kaie: u' srjettosti Kttjiga jusna, kojont Atlah upuiuje na puteve spasa,."
' Irl l:n anr. l :. I F ] r - N ä h lg . rshl-Hid2r..10 ' " E l i \ ' l a i d e l.i - 1 4 , .

115

koje su objedinjeneu jcdnom putu, poput viie Ovdje je rijeö o stazama glavni put. Sliöno.iei sa ograncimaimanakoj i rukavaca kojc sadrZi.]edan. su objedinjcni u jednom osnovnomogranku.a to je l/r(1, - \'jerovanje.Ili. kao Sto korijen drveta objediniuje njegove stupove i grane. Ovi putevi predstavljajuodazivanjeonomekoji poziva Allahu, tako ito se povjeruje u Njegolr obavüesri sto se njoj pokorava.Putevi koji vode do Dzenneta prcdstavijajuodziv onome koji lom öasnommjestupoziva. BaStaLo,jer "Dosli su melecj kod Vjerovjesnika, Buharija biljeZi da je Dzabii rekao: pa da a s.a.v.s.. neki rekoöe spava. ncki rckoie da mu samooko spava,a da 'Ovaj va! p jatelj.zaista, prinrjerjedrugima muje srcebudno. Rekoie: Zato, navodite njegov primjer drugima. Primjer njcgov.,c. l:ao primjer öorjeka koji je sagradiokuiu i pozvao na veselje,poslavij onc koje ae uöi na njeg pozivati. Ko se odazove. ie u kuiu ijesti na gozbi, a ko se ne 'Pojasnite biti clorr neöe uöiukuöui ncöe poöaSöenj -'Jeduirekoöe: odazove, 'Njegovooko o öemüse radi.da se boljeraanije.'Neki od njih rekoic: a spava.a srcemujc budno.Kudaje DZennct, onaj koji poziva naveseljeje pokorio seiAllahu. a ko mu bude Muhammed.Ko sepokori MulTammedu, je neposlu!anjei premaAlla}lu.Muhammed pod!jelioijude."' neposluian, U Tirmizijevoj verziji ovaj hadis, od istog prenosioca,glasi ovalio: "Dosao nam je jednog dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., rckao. 'l4dio r sdm u snu DZifuila kod maje gla{,e, a Mikaila kod nlojih nogu. Jeddn 'Öuj. neka ti uho rcte tlntgottt. No|e(li nirgat'pfimjer Onaj drrqi reöe. prin-ier i primier fioga ummeta Aie i pafi1ti,4 nektl li )1ce.Lrputtlfi.?'r,oi .ie kao primier vladara koii je sagradio:;ehi dtore i u njima iednu kuitt. da pa prircdio go:htr i poslttoglasnika da razgldsi sr:iietrt su syipozvani Nekise od njih odazvaieglttsniktt,a neki odbaciiepozit'.Allah je tladar' poslanik. Ko li se utoöi"'le isldnl kutdje D;ennel, o Ii si. lv{uhamnede, ie o.lazo|e. rßao ie u islam ko u islLtmude, uido.ie u DienneL a ko ude "' Die net, öa.ttitte se nicgolim plodovimd. Tirmizija dr2idaje sahihpredajaihadiskoji prenosiAbdullahb.Mesud, ll6

Postnüewl

"Kadaje jednenoöiAllahov Poslanik' a v s ' dZematile s u kojemstoji: dolinu j klanjaoj aciju izaSaoe,uzeome zaruku i poveouj ednumekansku 'Ne smijes Tu me posadioda sjednem,nacrtaomi jednu linij \ i rckaot tebikeöe preöitu liniiu! Doti te ti nekitiudi.Ti im niit"ne goroli' 4 i oni gdjeje s niita govoriti. Zalim je AllahovPoslanik. a v s ' otisaotamo su izgledom mi htio, a dok samja sjediododo5e leki tamnoputiljudi' koji vidj€tinjihovawetniti njiho!'ukozu Nisammogao na podsjeöali cigane. se do do Dodose mene.ali sarno one linije koju ne predoseOkrenuie oKad do s potomAllahovomPoslaniLrr, a v s , i takoostadose kaja noöi' ja i daljesjedio' dok s mi je AllahovPoslanik, a vs., na kraju dosao, sam cijelu noö Zatimudeu onajocrlanjprostor' mi reöe da meje promatrao Poslanik' nasloni se na moje stegnoi prileZe A, kad god bi Allahov aAllahovPoslanik' bi.I, doksamjatakosjedio' zalükao prilegao, s.a.v.s., neki ljudi u bijeloj odjeöi Samo dodoöe spavao, na s.a.v.s., mom stegnu kod grupasjede do Allahznakakosubili lijepi! Kaddodose mene'jedna nogu Oni kod grupa njegovih a s.a.v.s.,druga Poslanika, glave Allahovog dato ono Stoje dato ovom rekole: 'Nismo vid.jeli da je nekom öovjeL-u srcebudno Navedite ali Njegoveoöi spavaju, je njegovo vjerovjesniku. dvorac'priredio koji njegovprimjerkao primjergospodara je sagradio öastitöe ljudena nju, dajedu i piju Ko mu seodazove' gozbu pozvao i ' ükorit öe ga lli je jelom i pi6em,a ko mu se ne odazove senjegovim s AllahovPoslanik' a vs ' te k4znit ga.K^d suotiili visokou nebo, rcklio, 'Önosi ita su ori govorili?Znai li ka su oni?' probudio i rekaorni| se 'Milostivi je 'Allah i PoslanikNjegov najbolje znaju', rekoh On reie: Ko se odazove' i sagradioDZennet pozvaoSvoieroboveda u niega udu " zasluzitöeNiegoru kaznr" uti te u Diehnet,a ko sene odazove,

pa n€kaseprovjen' rr0 je Mogü6€ da ü ovoj predajiima nekih neregulamosti'

117

PoglavljeWII

POGLA\'LJE XVII
0 dienetskimderediama
UzviseniAllah kaZe:"Vjernici koii se ne bore - osim onih koii su za borbu nesposobni nisu jednaki onina koii se da Allahova putu bore imeciua svojimi üvotima svojim Onekoii sebu.lu borili, ulaiuöi imetke n\d onims koii svojei Zirotesroje,Allah te odlikovati öilavim slepenom liiepu nagtadu Allah öeborcimt' sene budu botili, i On svint obeöavo a ne onina koji sene borc, .la,i eeliktt nsga.lq poöastiod Sebei oprost i milosl - Altah pruita i sarnilostaa ie."t' b. i od lbn DZerirprenosi lbo Hiiama ibn Hassana,od DZeble Atije, "One koji sebuduborili, ula:uöi imetke svojei daje lbn Muhajriz rekao: Zivotesvoje,Allah öeodlikovati nadonimakoji sene buduborili velikorn d€redä, a Svojim fujeö je o sedamdeset nagradom, tojest deredZama je ianedu dvüederedZe razdaljinakoju konj plemeniterasemoZepre6iza "Obavijestio nasje Seleme kaZe: godina."Ibn el-Mubarek"' sedamdeset koji o rijeöimaUzvisenog:'Oai te zqsluZ'iti b. Nubejt,od Dahnaka, bolj kaZe:'Neke suderedZe e od drugih Gospodara',rrr deredtekod svoga
riI En-Nisa,95-96. rrlAbdullah el-Mubarek i Bioje hafiz,Sejhul-islan, €t-T€mimi. b.Vadih el-Hanzali b. proveo saknjigarna Mnogo trgovac.Mnogoje pisaoi mnogoPutovao Svoj ,ivotje a je puta obavio tridZ i u dzihaduuöeswovao, bio j€ i trgovac Bio je struönjak-ze -haäis, fikh i arapskijezik. A\ttor ie di.18El-Dtihad i Er-Re,tai&Umro je u mjestu Hit pored Furata l8l.H. menllo '"El-Erlfal,4."Ontsu,zbitJa,p vtvJe ict-,tJthpoöastl,Ioprost,Ioblliept hod Gospofuraniihow leha|u".

119

mo6iöevidjetionesanizom Oni koji' Onajkoji budeimaovisuderedZu, neöe moöividjetionesaviiim' tojest, ne6e opet,buduimalinizedered;e, mati niti vidjetida ihje iko od ljudi nadmaiio."' Razrnislio Allahovimrijeöimaiz kojih se ftzaznajeda 6e ljudi biti Onje onekoji sebore U deredzama. prvomsluöaju razliöitim odlikovani nad stepenom onJma odlilovaojednim srojimizivolimasvojim imecima je odlikovao za koji senebore,ali imajuopmvdanje to. U drugom sluöaju svojimnadonimakoji sene svojimi Zivotima onekoji seboreimecima za bore,niti irnajuopravdanje to kaZet"Zdt se onai koii je Alldhovu ndklonost Uzviseni,takoder, zasluiio moie potediti s onim koji je Altahovu srtlibu navukao i öiie öeprebivaliitebiti Diehennem? A uidsnoje lo boruvßte!"ll{| kaLe "Pravi ujetnicisusamooni y'ijasesrcaslrahomßpune se ksd IJzvl!;erÄ. uövt(öuju kazuju,ujercvanjeim a Allah spomene,kadimse jeöiNjegove s|oga oshtttiai ' oni hoii hroliteu obavljdiu i dio i sqtuosend Gospoilara od onogdito it Mi dsjemoudjeljujL Oni su, zbilja, ptd'i uje ici njih niihova öekaiu"tt5 U poiosti, i oprost,i obilje plemenilo kod Gospodara clt'asahiha zablljeienaje i predajaMalika' od Safvaaab Selima,Ata'a s da el-Hudrije, je AllahovPoslanik, a v s , rekao: i b. Jesara Ebu Seida ''Stano|niciD:ennetd hjegorih|iiih odaja kao ito |idat te stdno\)nike ier s videsjainuniieztlu kakonestdje istoka ili zttpadana horizotrtu, ietl i "Allahov Poslaniöe! " Prisutni lekose: na u su odlikoNani odnosu druge jedinovjerovjesnici?" koje Jesuli te gornjeodajederedZe mogudostidi u mi oni. Tako Onoga Cijojje moöimojZivot'to reöe:"Nesamo Poslanik u mogui drugi,k)ji porierovaie Allahai smalraieisti omonos't öimesu " dolaziliposlanici.

ri4Alu-lmran,162 L!i El_Enfat,2_4

i7 rijcai. Prla te I)r'ijc su kolisti liojc sc nrogur",\t\zr\itti spomenulih l(rfisl(r slo.jeta defe(lZu clalcko oöi]u.i neüejemoöi sralioni l'idjcti. ocl ialio su nclic\'iic u dcrc.l7.. Dnrgakoristsast,rji u kDrc dr d2cnelslic sc jednaizfril cLugci nc umanjuju osjeiqj na odnosu drusc.nc stoietaano Nftrglchi sc upofrditi sa lcrasasliri ulro.le stano\nicinla niZe dercrl2c. podnoZld. Allah A od ba!öarle koje su rasporedcnc r rirabrderlo njegove nalboljc 7na. stojideje,\llahov I sahihima.ie. takoder. ihadisSchlrb.Sa claukojenr '51.//,.)l)riri Poslrrrik.s.a''.s.. r.keor Dicnnt'ttt [t' ]iiL!1i \lu11o\rlike nitgoih t i!ih oLluiakoo ito yi yi(lil( t itr:du na nthtt. Inc Inrenri-,\hmed veli: Iirzivao narn]c FulatiohavijesLio jc Iulejh. da .rdHila1,r. od lbn \lije. r\tal i od [bu I Iurclre. je {llehov Poslanik. !. riLittli ntcaitl,\obno r.e.r's.. r'cliao: \!aüto\'ttiLi D:tntltld la .r.,.srgrrIrrrr. IiLJdl!. kua ito liLl.tlr'sitinu:rile.LlllkikL) ili /r(/i) nr ri netiu.;ohü,t ir,|) nd i1r.\ltuL'ßlol.iLt :,-1pdtkl. \t tck !)oiLt\'ljLuc hoti:attltt. s ili ili .ier iadlli ' lelio!c: \llalror I'oslaniic! \t tililo\',tni u otltto.ru (r r1.qr Pfislrtni nu je(linor,iclorjesrriciT' .l.sulr 1. gornicoclajc clcleclZe mogu dosli6i koje :itol.lo On oclgorori: \,e t,tntooni ILh) il1i()nagot! ( iiai i! tati 1t)i sll itrtqtiitltügi l.t)tilo|iL,t(\Ltiru:lllultd irntdltdle t.\linonlonosualtlle ' potirntic tloltt:ili i Ililala ibn Aliia i EbLt prenosi 1:u1c-jhaSelnrana. b. ibrrcl Niubarek ocl ie Dienttcru rcliao: Stunotnici s.a.r's.. IILncirc. ]c Allehor.l'oslenik. ch kao ito \r f iLitl)iie:LLt t tc .tigttno nteitt.sohno ii,ni \\riittt t)lLti,tnta. .t,ri.rtokLt onotnru:ttptttittnn lijrlu hati:aüt,:t. jcLlni su oLllihtdni sa itt '.\llahor Poslaniöel Jesu 1i te u otlnovunu rürrga l'risutni lckoic: gornjcodajcdcred2e koic rnogudostitiiedinovjero\:iesnici'lPoslanlk u odgorori: -\:e tdlno otii T,iko ttti OnogLt Cioi i. loci tnoi ,i|al tt) ia otlo v öinrctu u noci itlrugi kaji prtrierotuic )llLllLti rtltlltd\e i\linot1l 'S.allirrr. lluheriiilre tLla:ilifo.\lLolit:i Ovaj hadisispunjelaLr\lclc Lr hadisEbu ScidaeiJlLrdriie kojem stoji da LI.lürsrrcrlu zabiljeZen ic 121

rekao: Oni koji se nedusobnorole' njiho|e je Allahov Poslanik.s.a-v.s.. ie oduie tr Daennetltblinrni poptn ^'iiezde koja se rada na istoktt ili ' zapctduZctnjih le pit(lti: Ko su o|i? Reti le im se Tos onikoiisuse "' voljeli u ine Allaha. rnedttsobno je Seidael-Hudrije,u IJ istomMusneduzabilieZen joSjedan hadisEbLr "Dienncl ima stotittu kojem stoji da ie Aliahov Poslanik,s.av.s . rekao: clercrlia.Katl bi se \tclnorni(i s\;ih svjetora sahrdli u samojednu, bilo bi IJ Musnedu je. takoder.i drugi hadis istog prenosioca'u kojem stoii rekao: Onomeko na ot'omsvijetu hude uöio <laje Vjeroviesnik,s.a.v.s., katl tde lt D:enüel rcci ce se: (löi, i penii se. Takote on utili Kto ctn, i .a sraki djet zuslu:it te po iednu dered:rt, st'eclokne prouöi posliednii dJ et jasno ukazuie da u Dzennetuima mnogo vile od stotinu Ovai haclis hadiskojeg biljcZi Buharija od Ebu Hurejre: Vc6 c1credZa. srnospornenull " D:enncl ind stotinu.lered:a, iamedusr'atke odniih Prostorje kao i2medlt d neba i:emlic Niegaie Alhh pripremio.a one koji se bore na Niegolom prlllt Kad [)u.!cte]llldha tnolili, tamolite Ga .la w,n dodijeli Firders 'fo.jc sredina D:ennelu i niego\)najuzt'iicniii dio lznad niega nalazi t;e " rijcke Ovaj hadis znaii da su Ar.i Mitostit'og. i odatle iiitlt d:enetske Dzennetalli'moze dio samojedan od deredza stotinuderedZa spomenutih u znaaiti da ih nema vile od stotinu.ali da svakaderedZa sebi sadrZipo upuiuje hadis Zejda b Eslema' jednu niZu deredZu. ovo prvo znaöeje Na od Ataa b. Jesarai Muaza b DZebela.koji kaze da j€ öuo Allahovog kako kaLe: Ko bttdekldniao orih pet ndndza' poslio Poslanika,s.a.v.s., nlesec ramazan,Allah te mu uistinltoprostili' srciednobio oü muhadZir ' 'Ällahov Poslaniöc! ili osl.o u tniestugdie ga.ie lndjka rodila Rekoh: Poslanikodgovori: -Nienroy' Starnislii da odcm idato ljudima razglasin't?' pueti nekaliudi rade lo ito rdtle LlD:e nelu ima stotinu dercd:a aizmedll srake o(l niih ptostot .ie kao izmedt nebesai zemlje Naj|ild deredta u

122

PoglnljeWII

Dienhetuje Firdevs, a nad njomie Ari Toie srcdiite Diennetq' a ispod riieke. Kad Altaha budetemoliti' traZiteda budete njega izviru d1enetske " poöaiteniFirdevsom. OvakogaTirmizijabiÜeZi' daje od prenosi Ata'a i od Ubadeb Samita, se, ova predaja takoder, " Zatrm "DZennet stotinltdetedia ima s.a.vs,rckao: AllahovPoslanik, seu ovoj predaji spominjeotprilike isto kao u hadisukoji prenosiMuaz' s Ata'a, od Ebu Hurejre,daje AllahovPoslanik' a v s ' Postojii predaja "(J Diennetrl ima stotin deredia, a izmedusvakeje razdaljina rckaot Sarib' Postojii godina." Tirmizijaveli daje ovaj hadishasen od stotinu s u nerfu' ptedaia9brtSeirl4 kojoj stojidaje Vjerovjesnik, a v's'' rekao: "(J Diennetu ima stotinu deredia Kada bi se svis'üetovisabtali uiednu " od niih, bill bi im dovoljna ga Prenosi i Ahmed,bezrij€öil (u), kako smoranijevidjeli U ovim (U ne negdjese spominje,f(u), a negdje Ako se spomiqie' predajama Diennetu ina stotinu deredia), to znaöi da je ovaj broj, stotina' samo ima lDzennet slotinu jedandio dienetskih deredä Ako se ne spominje deredza),lo ,'rßöi da ovajbroj predstavljavelike, osnovnederedäe'koje zna' A deredZe. Allah najbolje manje u sebiobuhvataju Takodet ne postoji kontradikcÜau o&edivanju razdaljine izmedu je jer da svejedno li je rÜeöo stotinuili pet stotina" nekom deredza, \temenadaj€ predeVjerovjesnik,savs' manje potrebno vise,a nekom da ga katego{u, pribliZno odredio' kao ovajje broj spomenuo relativnu razumjeli. bi ljudi lakSe "Kazivao namje Abdurrahman HadisZejdab. Hibbanana to upuöuje: b. Surejh, kazivao mi je Ebu Hani' et-TudZibi,öuo sam Ebu Alüa etkoji kaZeda je öuo kakoje Allahov Tudäbijai Ebu Se'idael-Hudrija, 'Stotinu deredZa DZennetu' izfiedudvüe a u s.a.rs.,rekao'. Poslanik, ie " je deredie prostot klo i nedunebai zemlie njegove

r23

Poslaüe XYII

POGLAVLJE XVIII
Najväe dlenetskederediei niihova imena
koji Amrab. el-Asa, je öuodaje biljeZihadis ,Sah&a Muslimu svome "Kada öujetemujezina uöi ezan'govorite da s.a.vs.,rekao'. V-jerovjesnik, Ko sala-,|at. na menedonese zatim na üene donesite istoito i on izgo\tara, jedan salavat,Allah öena njega desetsalavatadonijäti Zatim tlaiite za jedan BoZii koju öe imdti samo \esil\ jer toje dercdia u Däennetu mehe rob, a ja se nadamda öuja biti taj. Ko budeza tfienetrazio wsilu, imat öenoj lefa'at." "Obavijestio je Abdwrezzak, zatimSufan,odLejsa, nas Ahmed kaZe: rekao:',Kada s.a.vs., da od Ka'b4 od EbuHurejre, je AllahovPoslanik, vesilu'Neko reöe:'Sra za lraaite meze donosilisalaval, budete mene na je to wsila?' Poslanik odgovori: 'Najviia deredia u D,ennetu, kaja öe "' jedno öoujeku, aiase nadamda öuia biti tai sretnik pfipasti samo je U obasahiha hadisDäbira, koji kaie dajeAllahov Poslanik,s.a.v s., o.logsavrienog kadaiuje ezan: 'Moj Allahu, Gospodaru rekao."Ko kaZe, vesilet' i visoki podari Mllhammedu pozira i namazakoji se uspostavlia, danuna hvaljenomjestokaie Si stepen, derediu,i postavi ga na Sudnjem je danu " zasluZio iefa'at ha Sudniern mu obeöoo', (mjesto)' er|izxazmekathen BaS ovakoje u hadisuupotrijebljenneodred i dabi bio istovjetansaonim koji j e u ajetu,rr6s obzhomdaseto definitivno
16 "I probdij dio ,toti u motitvi - to je saha fioja dulrost; Gospodtr tvoJ[e ti na ,niestodanwtL" @l-l!la,79.\ u' nin'Ll'laJdthedzdz'd onome svijetuhvole dosaoino
bthi aajt tü t t e AsdenJ.b'üeie labbuke wkt@ mtNIIL

t25

ono biva opisivanokao ito se opisuju odredcna odnosina r!egovu 1iönost. !e imena.Ovaj naöin ljepSije od onogau kojem bi e11azi atlel (koje Si mu obe6ao) bilo aluzija. lJ illusne,tu zabiljelenhadisAmareibn Gazijje,od Musaab. Verdana, )e , od F.buSeidael-Hudrijc. koii kazedaje Allahov Poslanik.s.a.v.s rekao: "l'esila je deredia od ,.1lluhct Lizt,ilcnog,i.ndd koje nema riie dercd;e :ato, ol A aha zo me e lraZiteresilu."111 "7d Ibn Ehi ed-Dunja navodi vcrziju ovog hadisa,u kojoi stoji: /d deretllu u Diennelu i:na.l koi? ncnu dercd,c, molile jlllzha dd ie poddri 'Ebu nas Ne'im kaze:"Obavijestio je sr'ihs^,orenju me]li 1t ptisustt)u Sulejmanb. Ahmed, kazir,aonamje Alured ibn Amr b. Muslim el-Hilal, 'Kazivao nam kazivao narrrje i Abdullah b. Omer. daje El-Abidi rekao: je Fudajl b. Ijad. od Mensura,od Ibrahima,od El-Esveda,od Aiie kojaje 'Ti si rckla: Nekije öovjck doiao kod Vjerorjesnika, s.a.xs-,i rekaomu: meni.Allahov Poslaniie,zaistadra2iod menc samog,draZi si mi od rnoje djeteta.Kad samkod kllöe sjetim te se,i ne polodice, draZisi tti i od rTrog moglt osaburitia da ne dodernida te ne vidim. Kad se sjetim svoje smrti biti uzdignutu drustvo i tvoje smrti, znam da 6e! ti. kad udeSu DZennet, bojim se da te zbog toga tamo rjeror,jesnika,aia, kada ualemu D2cnne1, nije mu niSta odgovorio, dok ncöu mo6i vidjeti. Vjerovjesnik, s.a.v.s., 'Oni koji su posluini Allahu i Poslaniku DZibril nije objavio ovaj ejet: bit 6c u dru3tru rjerovjcsnika, i pravednika, i iehida, i dobrih ljudi, koiima je Allah milost Svoju darovao. A kako de oni divni drugovi Haliz Ilbu Abdullah el-Makdisi kaZe: ' o\,og hadisa. "Ne znam nista lo:e o isnadu

L'U Müslimovoj da stoji:"Zatood Allahatrazite n]i da terirr'" verzijiovoghadisa isEn'Nisa,69.

t26

Poslarlje XvIII

je v.s., namana wsilom jer DeredZa a 6epdpastiVj erovjesniku,s.a. koj je to najbliZaderedä ArSuMilostivog, deredZ analblüa Allallr.t.Ovaliz,raz priblilio dolazi na oblik/"i/e od osnoveglagola vesile ilejhi, Xtoznaöi'. zr.rse.Tako,Lebid kaZetBela kull zi re'jin ilellahi vasilun ("Srgrno je potaZitiAllahovublizinu"). Ovajje izrazpo da öesvakoko je pametan (spojiti),a to je, zapravo, najboljii poputiTaza el-vasle svome znaöe4ju najöasniji DZenneta, najvise dio sa svjetlosti. "Znateli öime Salihb.Abdul-Kerim kaZe imje Fudajlb.ljad rekao: da je Dzennet je uljepsan? TimeSto ArSMilostivognjegovkov" "Svjetlo El-Hakem Ebban prenosi Ikime daje Ibn Abbasrekao: b. od je krovava5ih domova svjetlo ArSa." prenosi rekao:"Vrtovi su dobili naziv Bek od E5'asa daje El-Hasen jer rijeke izviru za hurije edenski, je iznad njih Ari, i zato StodZenetske hurija." edenske, vrednije ostalih od (bliskost),dok izraz Itazi el-kurbai ez-zufd imaju istovjetnoznaöenje pribliZavanje vesiletoznaöava Njemu razliöitim metodama. El-Kelbi kaZe:"Traäitite blizinu njegovuna Sudnjemdanuöinjenjem dobrihdjela." je Svojim rijeöima: Uzvi5eni Allah potpuno razotkio ovo znaöenje "oni kojims $e oni mole sarni trai,e nafina kako de se ito tße "...kako öe se ito viie Gospodaru svomepriblrziti.. "rreNjegove ijeöi,: ", pribliZiti... objaSnjenje za inaz wsilet, a to je $) Gospodaru svome mole mimo Allaha i samitaZe naöina naöinna koji oni StosemuSricima Medutim,kakoje Allahov Poslanik, da sepribliä pravomGospodaru. najvise najboljeGa upoznao, s.a.vs., najboljinaöinAllahu robovao, na najbliä Allahovombiöu, Gasebojao, najviie Gavolio, njegovjestepen je naloZio svome s.a.v.s., Vjerovjesnik, to je najvisa deredä u Dzennetu.
'r'El-lsra,57.

t27

da ummehrda za ljega mole tu deredZu, bi time i samipostigli Allahovu mu blizinu. ali i osjetili kako im sc iman povedava Naravno, Uzviieni kaderom,iz nekoliko je to öasnomjesto ipredvidio Svojim odredenjem' je na razloga.Jedanod njih je dova Poslanikovogummeta da on' neka öto njegaAllahov salal'ati spas,bude poöasientom vesilom' zbog toga 'alejhi (zasftzio je) in .ie donio iman i ukazaona Pravl p'rt lzraz hdllet U u ovim pfedajamaznaöi da öe mu se desili icfa'at na Sudnjem danu nekim verzijama ovog hadisa sloj:lhallet lehu, !'to znaöi da öe zaradili Poslanikov!efa'at, a Allah najbolje zna

128

F{,!{.;i,AVLJE XIX
O potniitai pottutli Uzt'iieuog z'a robaiitt,(, i c liupoprodujnotn trgolinu st St,ojitrt t'ier iLa i ttiihoyu Gospotltra ugotpru iznrcatu
Lzliacni kaze: "Allnh ie o.! tierttihß li!!|1ioi.it'olt ttiihot'e i inet|e ttjiho|e u ;rtnjenu za D:e rt loji ('e it lttti - o i le se uo Allahot'u tutu hotiti, pa uhijoti ihiti uhÜtftli.A, injt to Lbilju al,ei o u Terrctu, i lfil:iltt, i Kur'tnu - o ho ol /la rha losliednije i.;ptnjav obelanie stoje?! Zito se rudüte pogotlbi:*tioi, *d tte s Nji t ugot'otili, i t.'ie oznaiionaglaclom IJZcnner On.slr\ llcDneka.ie. t'!liki uspjeh rr"O\die.ie rko ih i l-rr.ri\'\'riiednosau öc \ jerni.i rlobili7es\ oie i ivotei ill]ctke. koiu On rilcair.,lr. im nudi da s njlma skiopi LLLloic \jegolo imc. DrLrgirr u nelrL\ rstLlugo\1lra. -fo.je I'r\o: iirre lto ih.je f,zvi5eniAllah. potrlcli,.r viic ntlaina. na prcdikata. sa potvrdnorr upotrcbonl ncka.ie.o ttrmcobariieslio slar'1jcn aesticom crl7c(da).Dnrgo:oba\iieslioih je o lome onakokalo to rade Ol1 Trcöe: o\ai le Llgo\or Lr i stfanc ugo"ortt. zadoroljne. sigurnc stabilnc :c.br':"'rtr 'r"nrr,./r"iitrn '. u ,. "i.i-r Or . lr . ' zasigurnoprimiti ru protivl rij cdnost. a On On je obeiao da öc /,:t4rr.rc iTraz alcihi,ilo rr neteiznd'ieIili.Pcto:On ic upolriilrbio Srojeobcianie Svojerobove L1a oba\'ezu. hi li e obiN'iiestio a|apskom iezilu oznaöatrt to tu cla le On na Scbc pr-ettzco obavezll SesLo: ie potlrdio riieÖima
' ' E r - T e \ , b el. I l

119

hakkan ateihi (On in it: lo.bilja obciaol.Scdmo: obavijestioje o mjestu nalazi. u najboliim lnjigama koje su obiavljenes na kome se to obeaanje lndzilu i Kur'anu. Osmo: obavijestioje Svoje robove. neba - u l-evratr.t, obiikrL.da niko kao C)nne ispunjavasvoja obeöanja u LLpitno-odrianonr Deveto:Uzviicni Allah. slavlienneka.ie.rrledio.ie da se oni raduju sklopljenomugovoru.da.lednidrugirra prenoscradosnuvijcst o ugovoru On niti koji nikadane mozepropasti. ga ko moZeponiStitiDeseto: ihje Ono ito lroirr da obavijestio je ova kupoprc,dala su sklopiliveliki uspjeh. sL!oni ovim ugovorom ciobili iesl DZennct.Llzviseni. polom, sponinje onih koii ovaj ugovormogusklopitininro drugihljudi To su osobinerrr ruZnim ; i':i,,r,ttse kl.,niaju oni koji se kaiu zbog onogaito On slnatra onim lto N'luje drago. i koji Njega hvale kad im dirje otlcrii'r volc. ali i ono Stone volc. i koji postc. Ovd.jesc izraz es-saihunobiainjava kao post. plltovanieu polrazi za znanjem,dZihad.ustlajna pokornost-Istina .je. nredutim,da -je rijcÖ o putovanjusrca pr.ma tikrullahu (sjeöanjuna s za i oprostu.öeZnii susrctom Nilm Niegovom Njegovojljubavi. Allaha). u Sve sto srnospomenulisadrZanoje ovorn izrazu Zatojc Allah. slavljen ncka je, opisujudi Zenekoie bi Vjerovjesnik dobio u zamjenu za svoje "Ako t'ason pusti, Gospodorniegottte mu ukoliko bi ih otpr.rstiokazaot . dati uhtjesto vasboljih iena od vas;odlnih Alloh4, vie rica' posluinih Atlahu, pok.tj ica, koje seAllaha boje,koieposte,udovicaidjevoiaka."\)1 OrTesu saiial.rrr prerndanjihovo pulovanje nije radi dZihada,traZenja znanja.niti .je kr kontinlrirani post.'r Riieö ie. jednostavno.o putovanju
tll "0"i st ktju,i Nje"u khnj4 , i Njesah'ute, iposte, i notitru ohartj.Ij ' i tQ;e dieh t od 'rct\ ittih odrtatriu, iAttahoih sepnpisn ptidtiavliu Iosctineloh A uje ike obmduj!" El-lerbc. 112. r : r E t - T a h r i mi . . )' "one koje poste".Ve.f,a Korkutovom prijcvodu (Pri prev ) L : ' l v f i s l i s e a p o s tk o j i j e L r ö e s t aa l.i n e s r a l a ns v a k o g a n a ug o d i n i ,i r o j c n r e k r u h . d o n j l i b o l j er e ö ih a fa m .( P r i r n . r e ! . ) p

rl 0

prcnt:r ,\lhha. strlilopo!ltrvenlu nlihorrhsrcr prcmaIitrbaril-izvjicnog (T r \ j e m . \ i c g o r o n ro p f o s ni t s i e a l l f i r L i k l L l l r )N I c g r . I\glcJal Llko ic ilzr iicrri '\lLrlr Lr islLrnrliorrlclislusp.)rrrcnLro ir o p o i i r j l r l ci i b r d e t . J c l h o i , r o s t i \ l i e n j c r r ' r 9 r 1 o O n n c | o l i r r . l t u g t r tzll;":rht i '//.r,r/ (|ü1o1aDl':l orlogitito On roli. lli. lra;tr.i ic alnir-lrle je illr \lic1llLl illllilnrl \.ic!lo!og sa\f!anst\:l' .iccluo zlLhr enicLlpuaencj aliir srcil Lr r JrLrSo Iu1orenlcjeTilil lir.rllanrji'oll'-' ' ll' Lr lrLllo\'lrlli' picfilil ie \ l r g o r o l l j u b a r i s p o r r i n i a l j i r c l i i l r 1 . i| ' 1 r , . lt (l-'Llio\ enic)lir)':l iiil/rrl lcko.i.f- isLdnsc lionLclrtrspcrr,rlrri'ii'.r.l,ri 'l 1j.i'rl'r. ü nrcLl(rdfo!pii l.irr-lir'ln,rl l.i Jr.ino ie ilrlril.L ofise sul-.r'u.sa Jnrgole ibrilctsrca.
l . , I j j . i s h n r i i m a n . . i . ' d nlte 1 l 1 1 : l Lr r ' 1 1 r:.l 'I ' ] : f c . r ri l r ' ! l ! (l r l l n o s l ! r l l l r,til.l.ri,"llrlr.,:lrr l/rrirr.'rllr lri ßri tiro jLo nlnr liezLrlc.i.dlttt rl,'r li ric:i l t l l i . p o s l u i n o s t . \ l l h ul i u n u i )i i : . : : . l i r n i ic r r h i r) P r ! o i i a i r r i c I i d o o g i r r o ! t o t ) l r \ o l i - r ! J l L l g o s l t r l l a n l cl r ' , ! : . ' l L , l ' i . \ o l 1 i r i I l i . h L r d o l i c c i r l i s o l l i r P f \ N i r ' . r ! r x l I L ] r ' ! Ö ord r r o s o s j c t i hr r J ' g o \ . -fLri. c/i/i/. r' liollr joi nilo nije Lrieo I i,r|r,::r ir7iLlli. drLrgoi to 1!llioör. r ic dohla iodrrailqe oc! I ruku ised2daz:ricdnoslr spolll.lrLrlil rllrr'.'cliven.lc zl0- lalo.lcf..\li, ono ]e s fll-lrmelrorlr dii lfeTcnic iinlenia doblih cljela :r oLh|rirrric ocl nerLrllalihiclc rtz |rn. ito /naÖi (lir icdllo b'z drugng nc rrijedi. I s\c lo po\'.7enLrlc sa pliLlrTeraljenr.\llallLrrihprcipise rl jc Allaholih au|irrl.1r gr0nic:,I'oie je \lleh poslario Tcdrlo po!1i\'ellle I gLrniee Lt:rome stcr.l. dl'llr(, ilr7injc o':ldftrgih cllrih nc plc)aze (\rl r.jel ot'ririrrir\rl ra2nosl poitllruie ljudskc dLric. nj'nrr 'ast i reliiinLr.lcr. ako rlc TneSkoliko Li robe rriicdi pogleilai nlezinu clcnu nr lrTiiru. I',:rglediisad lo su uicsnici i a\ü)1 klq)t\"xlLtlnittl ttla\'t't!
: \ L r r I rN l \ l i . b n t L a k o r e l } ) ! L r \l r s f r . x n t o t rc L , L o r c s J r o n r . r r L ri lz ra 7 a! ih p !r pri\ I ll r e o d r c i i . n { ) o a r i i .L , . z . l l l a l ( h

lrl

i öime oni trguju. Roba, predmetkupoprodaje,Ijudskaje duia i ljudski Zivol. aAllah, slavljennekaje. njenje kupac Cijcna koju On za to piaÖa /adtt)en/a priprcmuovog tlgo\ordje PosfedniL je\u dTenelske bascc. najbolje stvorenjeod melekai ljudi. U Tirmizijevom djelu El-Dianti' nalazise hadisEbu Hurejre koji kaze "Ko ie bogobojdzdnktenü 'e <iaje Allahov Poslanik. s a.v.s.,rckao: Allahora ranom zorom/1d Pll, a kttporuni doli te do krttc, Diennetd Jer je rohd skupocjena!lllahat'a ie robd tkupocjena! Ttrmiz'l1aka,c daie ovaj hadishasengarib. bilieii Ebu Nei'm. u poglavliLlsvogacijelau koltle se opisujeDZennet. koji kaZeda ie neki bedujndoiao kodAllal,ova od predaiuEbbana, Enesa. ''Kojajeciiena Dzennet?" odgolori: Poslanik za i rekao: s.a.v.s., Poslanik, " " La ilahe illellah. Postojiveomamnogohadisakoji potvrdujuovaj hadis'U dva sahihaje predajaEbu Hurejre u kojoj stoji daje neki beduin doiao kodAllahovog "Allahov PoslaniöelReci mi Sta treba da Poslanika,s.a.v.s., i rekaol 'Oboiavdi Alllha i uradin da bih uiao u DZennet."Poslanik odgoeori: nemoj Mu nikoga rTr:nitns atruli, klanjaj namaz,daii pt'opisanizek!)l i "Tako mi Onogau Öijoj je moöi moj Zivotl " postiRamazan. Beduinreöe: " Niti iu ita dodati,niti oduzetiod ovoga Kad je beduin otilao, Poslanik je rekao: "Ko ieli da vidi iednog od slnnovnika Dienneta neka gleda aNogöo|jekd. se U Muslimovom Sarrhu nalaz-i predajaod DZabirau kojoj stoji da En-Nu'man b. Kavkal doiao kod Allahovog Poslanika,s a v s ' i rekao: "Allahov PoslaniöelAkobudemklanjaopropisane hamm smatrao namaze' Na haramon. a halal halalom,hoöu li uii u DZennet?" toje Vjerovjesnik' "Da, hotei. " rekao: s.a.v.s., U Muslin,ovom Sahihu nalazlse i predajaod Osmanab Affana koji '-(o umre tndjuti la ilahe kaZe da je Allahov Poslanik, s a.v s., rekao: illellcth(pritnajuti Bo:ie jedilstla) 132 uti te u Diennet

libLrDarudaje i hadis\fuaza b DTebtla r'a koji kezei l-l Snnenu ''(luo sanr kako kaZe: Kolrr ttdttje tijeti hudu ltt AilahovogPoslerika '' iltll, illtlltlt. tti i ia 1tl):rnncl r"a |bu plcclaja Zcrra. . k'ljila;e daieAllahovPo-qlanili' L cirl sahihaic (io\lal':t)11 i rekr,:r: Dt)it!o )ni je aüL!jkoii Jt)ld:i t)d tttogLt s.a.r.s.. ttr lte. rrör'1,?olao tlt rutkal;ttod ntagtttune rrrc olar'i1r'srlo . ilije rckan. Rekah rrntrt nt :trttirtttjttli niLttg )lltthtt t Lt\ritlt ttii Ii) lt D:ennet ( 'it i ako ltoiini blttd ili aLtki tlkt)poöitli hlul ili tkratle) On rect' daje Allahor r.'a b I I I illx srhilra Fred,lir ILraLlees-Sarllita lioji kaTe ie '1tluhllog letlun iniko rekeo: Äir kalt drtit: sttntt s.ir.\.s.. Poslrnilipotlunili Llaje lstr 11ii! tltt \lttltrtnnel \:l'q'r'f'l I \iL'goL \lr itt\Ltj1 ic dastLlt\t) koi it' '\fct-it1])i i toh )il,th.)\ i l\ir:1a\'l)otlttnik Rijtt')'tjtgo\Lt istitltt llldh te ie i l)r/r rrrl lie.ga. tLt ie Dlcnnet i\litlLt i tlLt L)ichcnnent Iljedno1 t g . t t D : t : n n e l^ r \ ! i n t t k o i dl a l o d o \ ' m r ' ' : 1 ! 4 h u l e : ( l i tlr/ ' l u plcclrji stoli: [.'.eli gLt !):t]tna!:hog dielukoie1t iinio u hatlisu \luslimolonl \irl?rhlsloji 'la ie Allallov Poslanik' Ll lcchron i tu paPui dnld' jIi Jao . a.r'.s.. Lbu Hnrc' sr ojc pe|ruici rckar': Ll i ü a1iü x)i Allahd dtl i:tt i Laqtt.goLl rtttt,q:iLlttutltlci ld r)itt'l')Ji Ju ]rct d hog'1ottn \t.u ohtulli gü D:enneb]l tr ! !a i\\'ttt) l^ieta t! s|ott1 rekao: da orl prenosi. Ilat'ibab eS-schidr' ie Irl-Ha-<en Iiulr ihrlLJbrcle
'', r..., ., r/( t,t -,tl .. i..t.t ;11.

llbüez-/-ul'ti|aoclD):rbin koji liaie da ie iuo EbuNei n biLjciiharlis tllcgordtllc!'l kakc'golofi: '\'it()g/)//r'L1s ,\llahorogI'oslanilit.s a.v.s.. ad \pd"^ili litl]t pu ödk1\ijd neüd 1lu )irir u)r.\titt D:e üel nili le gL1 'Njegov L:r'tr'e'dg \'icro\\ttlid1t.ic(h1a8-ll1dürr' !c\'l1iLLt. lt irilesiiu hL': Nluslimovom krileriiu a dcgove osnova (hadis sliöan senedoLl.qol:rra neiaziseü,5r1?i/?11 ovorne) se moze Oldic inle neato na i1a lreba posebnoLlkezati Ll Dzennet nije dovoljno da uii jeclinoAlahovonr nlilosöu Daklc ljudsko dielo

133

jc öoviekulo omoguii, plemdaje taönoda je ono uzrok tome Stoga I Uzviieni Ällah potvrdio da 6e sc u njegaülaziti .hog dobtih djela koie da negiraojcmoguönost sc u nJega s.a.\'.s., l/c.'/ri1l . AllahovPoslanik, nde islljuöiro na osnolu ljudskih djcla rijeÖina: Nikog od ras tliegol'o diclo )trta u|e\li u D:cn et. "u ova Ovclienije riieö o iskljuöivosti dva tcksta.iz dva razloga Prwo: "Govorili su da jc spas od Vaire s Sullan j rrcki clrugi auloriteti kaZu: r\llehovim oploston. a ulazaku Dzennets NjegovoIn miloööu.Medutim' öe stepenii cler-ed2c se zasluiivati vlastitim djelinla Na ovo ukazuje i ako spornenuti, Bog da.U njemustoli koji hadis I]buIhrrcljtc iemo kasnijc u kad claac slanovniciD7cnnela, u njegauclu, njemuodsjesti.odnosnobiti svojihdjela.Hadisbilje)i Tirmizija Drugo: preira\ rÜcdnosti srnjcstcni Iiari irr- kojinr se ovdje (fol alri'1ifii: doslovno:sa sloji,z tljelont) negira moguanostulaska. upohijebljen jc u znaöenjuda postoje dvije stvari .ulaza]'(bimd oprcönejedna .lrugoj. Harf ba. opet, kojim se potvrduje kunttttt rtr'nelun - :lxt,q tlohrih L:liell koic sle iüril) uzroöni jc harf ba' postojanie uzrokazbog kojegje upotrijebljen.tj nije tu bez koji zahLijcve ujednom upotrijebio s.a.v.sobaje ovanaöina . AllahovPoslanik. razloga. hadisu: ' . .i rd./rrlf .rcDiennetu, dli . dile rla!nikoga njegot'odjelo netc odgovori: 'Vimeae' AllehovPoslaniöel'On rpaslrl Itekoic: Öakr1itebe, "' St'oiomntihtitu osin uko nte Allth ne tfiL:tspe Ko Allaha f)zviseDogspozna.ko bude svjestansvoje obavezeprema srcemsvojlm. i grijehaipropusta. ko to zalsla, \,lastitih Njernll.sviestan pos\,jcdoii. spoznatae o öemujc upravo bilo rijeii i övrsto ae u to biti je, neka Onajje od kogapomoi treba jeren. Uzvileni Allah,slavljen ur, A trazili.

i r i B i l j c z ig a I l n h a r i i a p o g l a r l i u ' E F R e k a i k ' . u

Poglavlje XY

POGLAVLJE XX
Kako DZennetod Gospodsratrai,i svoie stanovnike,i o njegovomzauzimaniuza niih
o Govoreöi onim Njegovirnrobovimakoji pametiimaju, Uzviseni nai, mi smotuti glasnikdkoii pozivt u ujeru; Allah kaze:"Gospodaru 'Vje tjte u Gospodara!a|eg!'- i mi smo mu se odazvali. Gospodaru nal, oprosti ndm grüehe nasei prealiprcko h ravih postupaks "aiih' i utini .la poslüe sm i budemos onima dobfima. Gospodarunai, podai po nom ono {to si harn obeöuo poslanicimd Svoiim i 4a Sudniem danu ispuniti!"l17 nasne osramoti! Ti öe3,doßta, Svojeobeöanje Gospodatunai, podari ha ono ito si nam obetao preko Tvojih o poslanil.,a, znaöiobeöemjeulaskuu DZennetNeki, opet,kazudaovaj ajet poslanike podari namono ito si namobetaoza ujero',anjeu Tvoie znaöli ne a i Ipak,nije lalko iskljuöitiimenicu harf zajedno, da seistovremeno zbog toga ito smopoujetovali Tvojim pretpostavizamiSljenoznaöenie: jer se poslahicima bili im pokorni.Prednost dajeprvommiSljenju, je i 'Gospodarunai, mi smo öuli glasnik1 koji pozfia u prethodno kazano: " 'rjeru: 'Vjerujteu Gospodara mu Naiegl'- i mi strlo se odamali Ovo i u jasnoukaTuje vjerovanje poslanike ono saeimesu poslaniA oni na su,potom,pozivajudisena svoj iman,od Njegazatraäli da im podariono To jer jezikomposlanika, su oni öuli njihovoobeöanje im Sto je obeöao pa njihovogobeöanja, su od Njega u vjerovanje istinitost sadrzi takoder
riAlu-lmran, 194 I93-

135

zatraZili da in'l to da. Ovo je odabranomiiljenje uöenjakaiz prethodnih Neki kaär da:podolr r.!m ono ilo si nam obeöao, i kasnijilr gcneracija. poslanikalpak. prvo1e kojajc obedanajczikom znaöiporroi i podrsku i miiljcnje kompletniie bolje. Razmisli o tome kako \jerovanje Ll spomenuto podrazumijeva vjerovanjc u ono lto ie naredenoi zabranjeno:ljerovanje u Njegove Njegova lijepa imena i Njegol'u opomenu, poslanike,Njcgova obeöanja, aüibLlte, Niegovo iinjenje. zatimvjcrovanje u istinitostNjegovaobeöanja, tc strah od Njegove opomene, njihovo odazivanjci posluinostNjegovoj narcdbi. Zbog svcga spomenutogoni su postali \'jernici i' prema tome' tog stckli su pravo da Nlu se posredslvom vjerovanjaobrate,da im podari ono lro im je obeöaoi da ih spasiNjegove kazne Nekim ljudirnanijejasno kako ovi mogu ipitati da im On ispuni Svoje s obeöanie, obzirorn da se zna da öe On to i uöiniti! Odgovor je da ovo kao stoUzviSenikaZe:"Gospodsru ttroi' n spada klasiini p rnjer ibadeta, "Zato oProsti presudi ouako koko su zasluiili !"t13lli, kako kaZumeleci: "lr'Njimaje promaklo da onina koji su sepokajali i koii slüedeTwj pat obeaanjeima sloje u\"iete.kao sto ie ielja za sustetorns Njim i traZenje sJ Dcllc. Iuje no\e,/arro \ Ierovanjer' od \je;a J.r i.n ro nh.,.1nj.i.purri. a Njegovih preduvjcta, lo znaöjda ga nc izgubei ne poniste. i ispunjcnjem ta Kada Ga ori zan,oleda im ispuni obeöanje, dova znadida ih pomogne kojih öe ispuniti svoje i uövrsri u ispunjenjuspomcmrtihuvjeta pomoÖu obe{anjc. Ova dova je jedna od najvaZnijih dova, iedna od onih koja öc bai njirna najviie koristiti. Sto se tiöe Njegovih rijeöi: Gospodant olba upuiena Uzvisenom,slavljen nekaie, da ih n\.i, prctudi. ovo je nT pomogneu njihovoj borbi protiv neprijatelja.odnosnoda im olakia put

1 1E l E D b i i ä I 1 2 . 3 , rrEl-Mu nin,7

ll6

Poslavlje XX

da lsto do pobjede. je i sa molbommelekasvomeGospodaru oprosti kojih öeoni grijehe onimakoji sekaju,jer to jejedan od uvjetapomoöu uvjete, odnosno nekaje,postavioje on, zasluZiti Njegovoprost. slavljen i pomoöu zakonitosti kojih öini ono StoZeli svojimStiöenicimasvojim Njegove vo1je,ili To neprüateljima. su uvjeti koji uzrokuju ostvarenje dogadanje onogaötoOn zeli. pfoblem,ondaporaanislio ovogapredstavlja Ako ti razumijevanje jer uzocima kojej e On stvorio,a koji proizvodeNjegoru ljubav i srdZbu, srdZbu i Onje OnajKoji voli i Kojije zadovoljan,Koji sesrdii pokazuje zbog uaoka kojej e stvorio.SvejeodNj eg4 svepoöinjeNjegovomvoljom, i svesewaöaNjegovoj mudrosti.Ovoje veomavaZnagranavjerovanja, Allaha. tevrr',4 koju mogu proniknutijedino oni koji spoznaju u Na sliöannaöin se u jednom drugom ajetu od N.jegatraZi ispunjenje 'Reci: 'Da lije boljeto ili tjeöni D^errnet'koiiie obeöan onimt obeöatja: koji sebuduAllaha bojali' On öeim nagada i prebivalüte biti' u niemu öe doijekd sve ito zatele imati; to ie obeöanieGospodüa tvoga."t30 Njegovirobovi vjemici traZeto od Njeg4 a i meleci ga traie za vjemike. njegovi stanovnici Dakle,DzennetGospodara moli za svoje stanovnike, za mole Dzehnet Poslanici ga haZe, melecimole za vjemikeDZennet. i sebe svojesljedbenike, na Sudnjemdanu,kadaUzviöeninaredida sve i za predNjim, oni 6ebiti zagovaraöi DZermeta vjemike. stane U ovome se ogleda potpunaAllahova vlast, obznanjujese Njegova nesto stoje plemenitost i darezljivosr. Njegova milost iNjegoro prisuswo. prekoNjegovih lijepih imenai atributa.UzviSeniGospodar opöepoznato je plemenit Njemu pripada plemenitost, voli da Ga nekornoli On sva i i od NjegatraZi,da sveNjemu tezi. Onje stvorioonogakoji öe rnoliti, ga nadahnuo dovom kojom öe Mu se obraöati,stvorio ono radi öegaGa

rNEl-Fürkan, 16. 15,

r3'7

mole. a sl,eto zato ito voli da Mu seNjegor i lobovi obra'aju i od Njega trazc. ALlahu najdraTaslvorcnjejcsu ona koja Ga Mjöciöe mole On voli one koji su uporni u svojin dovama.Kad god öor'jek na tome ustraje, Ol1ga zavoli. pribliii mu sc i da mu otlo sto je tra;io lJ jednom hadisu '.,|llahse rasrdi nu onoga koii Ga ne zrolr' ' Hvala Allahu koj i nas stoli: jc na ovaj put uputio. Da nije Niegovc upLltc'mi ne bismo bili na Pravotll pr.ltu. da Ebu Ne'iür cl-FadlbiljeziodEncsab lvlalika je Allahov Poslanik' rekao: Koii goLlilurli ttltl oLlAlltllld tti puttl za!|'Iti Dientlel s.a.r,.s.. D:cnnel ku:e: Mol Bole. tretli gtt ztD:cnnel K') god oLlAllahd hi Prltcl 'it*tj Boie, spdsiga od Diehennen kaie: :Lrlruii zct:!iluod D:ehennenLt, Ovaj hadisbiljeze I irmizija, Nesaijai lbn MadZe Sejbe kazivao kaZe:*Kazivao namje Osman)--ibu E1-llasenb. Suf.lan nanrje DZerir. od Lejsa. od Jünusab Hibana' od Ebu tlazina' od Ebu liltre. Ilurejrc. koji kaZe da je Allahov Poslanik,sa\'s. rekaoi ÄUeddrl B():iii tah ne:ttnd:i D:ennel \eda prlu Llüerno4 dd Diennet üe k'aie' 'Gotpa.l(D1th'oj roh tai i tLline l1.lai Lt|cdiga u mene " Ebu Ja la el-Musili bilj e2ihadisEbu Hurejre u kojem stoji dai e Allahov "NijeLlanrob ne allrd:i td:tilu od Dtehenneüa rekao: Poslanik,s.a.r'.s., '(iospoclarumoj' l|oi rob tdi i loi setlunlpula d dd D:eltennentne kaie: p.! trct:i zaititu od ntene. g.l.Ltilili. Ni eddnrcb ne zdlraii D:ennel tcdanl putd a dLrD:e net ne ku:e: Ilai Gos|odL)lu h'ai rch tai i ldj tne lr'tti odgovarauvjetina Buharije i ut'e.li ga u Dienncl. sened ovog ha<lisa Nluslima. biljeZi hadis Ebu Ilurejre u koiem stoji Ebu Dar,udu svome,lhisrrerlrr "'(o kaic sedantputd Molitn da jc Allahov Poslanik. s.ar"s-. rekao: 'trIoj Boie' ure'li gctu ,lllcthctdtr tti potldri D:entlel D:eünel grtt'tti D:ent1!l govorionamje Suf Fll-Hasenb. anveli:'Kazivaonamje El-Makdemi, 138

()J (1!Li1-rjr.rrrjcltrr ocr. iod Lbu ilur-eirc' og ()mcr1..\1i. LrLli;h]:r'l n''t h (''\lt) lttoiitr 'lJluht lioii kric ild ic .\llohr.r PosluiL' s :r \ s. rclioo: i otl i't rldtrrit ltoi'r! D!,'nn / r.1,,rt/t r(rLilnY/ Ditht'rnn'nta i D:r11]irt
i)',ltinntnt.\tt .tt{t)\'dt tlii. ittii;ttt\t):dt!.!i)tr.tnit hit ic prilnt[L'no iluiu ltht i a n l i r i ; t t r , t ' , l L 1 li ol n l i : \ 1 I ) : r n t n t . o 1 1 l ; L l i ü t : G r t : 1 t o t l ' r u t t ' d i 1 ' 1 \ ) i1 1 ) D (t'rPntlttill --antr i :Itlt) '!i ntrit {L! ttd\tiltti tt tl!tti ) l):rittttittt)t ' ttL!:t.Ltititt!t)ti tii.üt l).t idi)nldi r,,,ti !'tLti n$ kt,l L ltlt2irt s . l c c l n ag r t t p a L r a ! r r i : L k e t l c l l l s n r a l f r l i r . l c r l l r r l ' ' L r c L ' ao d \ 1 1 e h l g DicLrnrt. ( )Ili sLr o\ ofill Ji ie ilo\ oljno t{i iLo lf|lic lrililu od i)2chcnncnle

(li!eo 1'1tim noii lilrrniirLr' hoii lr!lirr oil niih it lrbrrcs Sehl.rrl'. ic icLlnc Iixlo nekoPopur |lc spasi ori Di.hcrlncnl|LL frk. i zrrrr,lii: i\4ojl3o.ic. D7.nl].lL urnc JiLqcoc[ u7i i Jr o.l l.bc tr'17i OnrlemLrjc Salih cl \lcrri rriic lrolio z.r I)2cnrrct. I \Llx cs-S.'lcrri oJ Ii:Lzirilo. l:ncsl. ih ic \ ielo\'lesrlrli' lelo trr jc I_bblrn irirfl)rncnuo tr tio'it \logu nbu rcliro: t.:tittiti llldlt kLrlL l','3iL,lLt1tt s.rr.r.s. lktt
l i l i ! t : t i t i . t i L t - , i , ) t ) i t i t t t , t .l t , , L i t i il i t t t t t ! ' : d 1 . 1 1 ) h t t L l ' l t ' 1 ' i t ) : t t i I l l L ! t ) L ! !)':.1)t)üi,ii,d:ititi!i! itt !11 \rr iLrie Aln rcl:ro: I)orol.ino nri.ie clanlc l ' l i t r i i , r J D l c h c n n c n , O r L ,i r l i n ' r r i i t J l I h L r ' i t i n r l:l.Lr DILrd Lr s\oJIf.trrrrir/rrr l'iJ1r2i lrrcli-' DTrbirr lioii So\'ofi t) ierhrorlrrrll'iiiu koit stl.i)iiic \lir.lz Ilo irreljr oclLrl.li,r' if.i!{rm urlrrrrzLr 'rtl huttitri \' r r r t r rl r o z r i l i c r i.c | o r i L - s n i l\.' . r \ . \ . I e h r i i ' l c : t ' a r ' ; i 'i i a r l i i -T'r inl'rJ Allxha l)lcnnel l orröinr rii hu. T:ilLlirt /,rrrtu'r1.'Oll jc o.lgo\ orio: ixrlllrrnljxlc iu iebi u']lc 1l nc i TriLitlro.i l)Zelrrrlrcnrl. rr jrt zllist:r zll:trll i rckao je: / iL1 \ltkt: i\t') Dk)ittttt) i \hraz Vjclor jesrrik.s.r.\'.s.. FlbLr Dludc L ,srrrri';rri rtkea: l,rslrnili. s.a.r'.s.. :d l)aL'ilttrl i llenije smo ponrenrrlirrrrrlir hrclis Irl-i tise ocl Nlur\iJ' Silliha lr: \brlulmclilia b. chi TI'iira. drr lc Vi':rorlcrnili s r'r"'r" trliao: liL!-' i pitti,: ni iLltttt lLtttLt LLt D'.,Lttt',t D:rltrllttritt ilL li!aitt l):tttt1!l I lt' j' r\llahol ic- hadis ,\bdulhhr. li('ji l(l2e da titott st' l'Ll1t1t) lllLthalitttlitt'nt rhitcnt :Lttt)t)t)

'Gospodartt.ttloii plodori su dotreli' moie riieke su nabujale' poielio "DZe let' dakie' liöno trazi saü oie slanornike,dove.limi ih lto priie Dzehennem AIIahov svoje stanovnikei prir'laöi ih sebi' a to isto öini i sjeöamo'da ih ne Poslanik, s.a.vs., naredujenam da ih se neprestano amo. zaboravlj Abdullaha ibn Ebu Jal'a el-Musili u svome Mtsr€d' biljeZi hadis s a v s ' kako veli: Omera, koji kaZe da je öuo Allahovog Poslanika' "Koie su to "Nemojte zabor.trili d|ije vaine 'ttvdri1" Prisutni rekose: "Diennef i Diehe nem dvije velike swari?" Poslanikodgovori: koji kaze da Je Ebu Bekr e5-5af i biljeZi hadis Kulejba b Harba' "Traiite Diennet koliko öuo Allahovog Poslanika, s a v s , kako veh: koliko god moiete Onaj koii ieli god nloiete, i hieiite od D;ehennemct ne od DZehefinema Diennet ne bi ltebao puno spavttti,a onai koii bjeii a dunjalukje bi trebaospav.ii Ddnasje ahiret okru;en neugodnostima' da ras on zawde' pa da ol:ruien strdstimai poholama Nemoiledozroliti ahirel zatPostavite

140

PoctavUe xXI

POGLAVLJE XXI
Imena DZenneta
ima DZennet svojaimena,kao Stoi UzviseniGospodar svojalijepa ima i imena. i Takoder, Njegovaknjigaima svojaimena, Njegoviposlanici, Sudnji dan.kaoSroi Dzehennem sloja imena. ima Prvo ime - Diennet DZennetje najpoznatijeime za takvo gebivaliste i za sve Sto ono obuhvata od raznih blagodati,uätaka, veöe, radostiza oöi. neötostoje prekerivenoi Sarr-:a dZehnet svojoj osnovioznaöava ije' n j (ono ito je zaöeto utobi), j erje skiveno u sakiveno.Odatle e iz azdZekin predstavljasvijet koji je skriven od u trbuhu; kao i izraz diini, zalo Süo naiih oöiju; ili inaz medinun (lud), zato stoje wn takvog prekdven; ili iztaz el-dZan, kojim seoanöava mala i tarka zmija. Po tom osnovu je i basöa (bustan) dobila ime dzennet,jer njenu prekriva drveie. Odnosno, unutrasnjost basöomse naziva mj€sto koje je potpunoprelüivenozelenilomi stablimaraznowsnim. jeziku nazvat diunet.t3tU tom kontekstu Stogaje i Stit u arapskom Uzviieni ka.äe:"ZakLanjafu se izr zakleh'i $vojih, pr odwaöaju od Ovaj iaaz upotrebljavase i Allahova puta; njih öekasramna kaznq,"t3z "113 sakesrcm dilrlmet,kaoi u rijeöimaUzviienog: "Od tliino i od liutli!
'r'(,.Postj€stit." - hadis) r, El-MudZadele, 16. r! En-Nas,6.

l4l

Jednagrupamulesirakaic da semelccinazivajudZinima.ikao dokaz navoderijeö Uzr,iicnog: "Mnogoboici izmedu Niegd i diina srodstt'o uspostavljaju, t rliini o.lttrno zrnju tkt öe otti koii tako gorore u Vdtrtt iz biti hateni."ltlOni kaTuda ovo proisliae govoramuirika kako str iz l1liSljenjem' dva odahranim meleciAllahoveköcri.Oni ovo smattaju daje to porijeklo izmeduNjega i meieka. razloga.Prvo.zatoito smatraju a ne izmedndTinai Nj,rga.I. drugol - Allaho\c rlieör: a d:itti od41\1o :ttttjtt tla ie oni koji tukt gDore u ItLrlrubili baieni . znatc da melcci patnji odavno znejukakoac oni koji oYogovofebiti izloZeni Ispn\,no je. mcdutim. sirsvimsuprotnood onogalto ovi tvrde lzraz " iSen tkaie- "Od tliiaa i od liutli ! kao dzine.baS StoUz:v ./jll, ?c/oz. aöave Prena lon1c,o prethodnomajetupostojedva rriiljenja MudZahidka2e Kurci i rekli kako su melcciAllahove kierkc' da su nevjerniciiz plcnrena "lb su "A ko su im ma.jke'1" Oni rckose: na sto ih je EIN Bekr upitao: gla\,ari dzina."EI-Kelbikazekakoorli lrrdc daje Allah od dzina vocle. uzco drirgu.i da.ie iz tog brakapostaomelck. KatadcI'eli kako oni iiji rodbinad7ina.Prena dfugommisljenju. je kaär daje to tazbinska pretstavniklll-Hasen. nevjernici su postali musrici popüt iejtana' zbog je vezeporijekla izmeduNjcga i dZina.lspravDo ono Sto Llspostavlianja grupe. i tvrdi Mr.rdZahid neki dnrgi iz prvospomenute Sto sc tiöe tvrdnje da su mcleci Allahove köeri i da sü oni od dZina. odnosno da nledu niima postoji srodstvo po roderlju. ta tvdmia ne stoji. L pomenulom ajetu sporninjc se da diini dobro znaju kako öe oni koji lako hrde biti izlozcnipahji.'lb isto tvrdl iMüdzahid. kojl kaie da. kada bi izmedu Njega i njih bilo ikakvog srodstva.oni, po 'läko Uzviieni ka2e: "1 toj logici. nc bi dolazili na Polaganjeraöuna 'Mi sno djeca Boiiji i miljenici Njegot'i 'Reci: Jet'reji i kriöani kdZu:

Fr r-rs sa{tät. t58

111

'Pa a.rilo t\rs onla An litirtjuta zhog gtijeharn r'd:\'lr?"'' I,r ilo ih t\idniu 7a l-zr,ilenika2nja.,a poiinjenegrijchcporriiLarlrrjrholrtlaznLr Jokazclese mo7. poniiiiti ill su \lcgoli milicnici.Or q ic eict najiasnili postolisportrcttrtto stoLlsl|o. nriiljcnicnruiriltl.lioji Lrrclccl.r D! ullo itli! - Dar s-s lan (Siguno preltirnliite) ",\iil tetu Kultt u Llro inrr Allah ic Lrtotrijcbio ncliolilir,rjetr: htugottuiin u (iosporltru njihora."tl lli: "Alk r pozirrt tt liatu ntirc i ' uktauje'ln Ptu:i pul onone |oue On hofc." o\ali\o inrr- .lcr to ie Prtbllxliilc siglüllo lJicurcl doisla zrsluTlrjLe o ii i o d r r z r i f b c l a j ah o l c s L n c L r g o d n o sIlo.j c , \ l l r l o r e L L r c a . i i c c l n o c L . l ,\l \ l r g o r i h l i j c p i hi m e n r -l : l s - S c l e m . l u h . i cI ) T c n n cu a i n i os i g t r ri r n i .,.riLirio lrjcqovc slanornikr'"P1ril?r' jih.rr;'lliruthtLtl'"''t:"'l nalc(i itto ito ste ltpi!!i,"'r' it itt uluait! tit s\'dk( trtte: 'Xfit fiekdie t'uDut, IialioKur'en liazc: "[i li7\iscrri(lospoJlr odoz{o irn ielic pr,zdre"c. tt.iardu itrttti tola, i ono ilo butlu ieljcii. TJit t(lrrtß!'- bil ia rÜeii tle GospoduroLtilosti|og." L' hasniic ic biti sponlcnüI hcdis od D2rbira. u kojcrnöc biti goror-a poTdraluIlzvileno!: upuienonrstauornicimn o rrjima. DTcnneta. i \jegor om obracanlu Iiao llo IiTliienl l-l Dzcnncluncic biti faz\falno! llo\'orai neislinc. ']lfil !"' ncöe sluiati, )'.I snnkt: kiii.: "L'tiint prtlztte besjetle S1o liic :ljctri ".1 dko hulc jelltl od ottih koji su st cttti, pn, poadtttt sc ieko ttbi oi onih Loji su srelfii'".'r mislinr da jc njegoro znaöerrjc.
h l - \ l i : l e .l 3 E l E f a m .l l 1 . Jufri.l5 ff lta d. :1. : l []-\llliir', ,0. 9l

1+3

jer tebi koji dolazii sa dunjaluka, Pozdrav Allah znanajbolje,slijedete: kaji su spaieniod dunjalukai njegorihnesnosnih si u.hLLitvusretnika spasu, 6e pqlnje Takav seobradovati i njegole od trenutoka, Dtehennema njegovuduiu Allahu,kao ito melekobraduje otputuje kad sa dunjaluka "Raduj se pobjedi,miomirisnom cvijeöu kadjoj, dok je uzima,govorir koji i Gospodaru nije na tebe srdit" Ovo je prvo öime öe vjemik biti na obradovan ahiretu.
Trcöe ime - Duul-huld (Kuöa üeönosti)

Takav naziv DZennet ima zato Sto njegovi stanovnici nikada iz "...bit öe to dqr koii öe njega neie biti iselieni- kao Sto Uzvi5eni kaLe'. "To öe, doista, blogodat Ndia biti, koia nikoda neprekidno trojati-"1a1Ili: neie prcstüqti!"taa lli: "S plorlovima koiih uvijek ima i s truinon "Orti odatlenikada neöeizvedenibiti."1!6 hlorlovinom."'tt lll.kao ito kaZe: Kasnije öe. ako Bog da, biti ijeöi o neispravnimtltdnaima d;ehmija i fiu'tezila, ptefiakoJrma öe Dzennetnestati,odnosno,prema kojima öe i njegovi stanovnicibiti s njime stopljeni,tj. nestati eetrfto ihe - Dorul-rnekome Aeöno borqvßle) Uzviseni kaze: "Hrolien neko ie Allah - go|orit öe - Koji ie od nas tugu otlslranio - Gospodar nai, zdßta, mnogo pruita i blagodirdh ie ' Koji natnje, od dobrote Sroje, Vjeöno borovüte .ldrovoo' gdie nas uhtor nete aloticoti i 4 kome nds klonulost heöe snalazili'"ü1 "Bit öe smjesteniü Kuöu vjeönosti U njoj 6e zauvijek Mukatil kaze: boraviti i nikadaiz nje neöeizaöi."
r Hud,108. " Sad. 54.

, 1 5 r _ R a ' dj!5 . E i6 El-Hidzr,48. rr Falir,3,1,35.

144

I'eto ine - I)Ze L'zrilcni

' -lb je Dzerlnct kojtm prclrivn]tt l)2ibril inclccl Lr ' -lb je u D2ennel li()icrnplcbirliu cluic iehida i l\lLrkclil Kclbi kr2tr: l(oicna svoinr kfilina K!, b LoZc: To ic Dzcnnciu koicltlsü Tclen'i)Licc 'fo j' saülo jeden od Dicj! kazl: cLuSe lchicla. AiSa.Ia.iZelrb nose lbnAbhaskaie: D2ennata.' nnlolrobroinih ka2e: Lrro ocl Istlnaje c1a to ieclno imenal)Tcrrneta- !L''rl'izviieni ie "Onl.t [e o one koji ie obii?slaü hitt i iit'ot ltc ot'one sr'Üetu t'iSe prcd to[it), D:ehenne t ptebit'aliitc pattßtl 5!gttt!!1t A onone koji ie uzlriao' Iotlojanstr'ottt Gospolartt st\)g(t slir!1ia i dttiti oI Prohtiet'u "''ßttu ic rtrie hotit'iile ' t):c tpt le borut'iitc biti sig rt!o-"r I l}1Lil7':

prchit'oliite) el l-tltc'ti (D:etrctsho lia2c: "Kod koiegie d:cnetskoplehirnliite""^

Dienttürtl''adtt (8.!.ri\ki trtor\) '-rcl clajc o\'o iric jeclllLrg l;r'.riniliD2crlncta N{e'llitinl ta'Dole da Ilit.Zlt "[t jc oro inrc za \iie DTcnllctaLlzriicni krLi'c: elenskevtorc koieie ih llilo\tifi tobotitr t St'ttjinttbelaa:31r'ito \tt u niih lerot'oli a nisu "Ljr I ka2e: " "ede \ke Lidjeli - rr obelanje Niegovol( se loislu isPl'ili rtlkt'icdnttt' hisetonl pe|it'oic u koje le uti, u kttiint öc sc zlttl int njiltn, l,/ s|i1e 'i'"'r'] LI7\iscni' ukroie itn, kititi, i holjitt? le in, r'elir "...i u dit'na d|otot'e ele'tskit t'tlot'intd; to öc bili uspjeh trLoalcr. ine Sr.5to

' \ f : . - N e d 7 . r ,l i . " E n\ a z i ä t . : 9 i l ' I : l - A n k c b u t1 5 . 'r FaLir.ll ' r F : S a f t .l l .

1,15

'da1,l upllaltjena boravaki trajnost.Kada sr:u nekom mjestu 'adcnnl-belede- trajno sam sc nastani,kaZe se: atlene bil-mekan-lIi. nastanio nekoj drzavi.Arapi za devu koja se na nekom mjestu zaustavii u I sam izraz ne napustaga kazu: ddenelil-ibilu. "lztuzd:enntl!u .rrl, (edenski traj vrlovi) oznaöava ni El-Dzevherika7-e: boravak.Odatleje i izruz nu din l\avina zemlje,duie), koj im se oznaöava rnjestoü kojcm ljudi trajno borave.i ljeti izimi svake stvari je SrediSte

Sedrro ime - Darul-haiewth (Lulo strar og iit/Jtu, Uzviieni kazc: "Zivot fia orome srÜetu ije hii!'t dt;,{t do zubtrvtri igri, a sihto o oj svietje - iivol, had bi samo oni znali!"t" "'.-a snmo o 4j sviietie Premanmaienju mufesjra.ajet u kojem stoii. je lehiiel-hajerart),glasi tako jer 1{) Zivot, iit ot" (j)c inne clcn'el-cltirete kaZe: "To je kako kaze El-Kelbi, u kojem nema tmiranja Ez-ZudZadZ trajni, \'jeöni zivot." Osmo ifie - Firders koii öeDiennet (Fi ers) UzviSenikaze: "Oni sa dostojni nosÜednici, "Onima koji budu naslijetliti, oni öe u njehtu vieönoboraviti-"lssI kaiP: ujerovali itlobra djeld öinili - di,ehetske baiöe (Firdevs) prebiwliile [e bii."r\ El-Fi'devs je ime koje se upotrebljavaza Dzennet u cjeiini. Ono. u osnovi.znaöibo.l'iz,kao i rijeö ölstrur. Ka'b kaZedaic to baSiau kojoj je najuzvisenijei najbolje mjesto tt groZde.Neki kaZuda ovo ime oznaöava "firdcvs je DZennetu kojem su loze (grozda)." El-Lcis kaze: DZennetu. itoje izbor El-Muberreda. daje to Dzcnnelokruzendrveöem, DahhakkaTc
L $E l - M u ' m i n u n .l 9 rJ'El-Kehf. 07. 1

1,16

ovu rijea. On ka7.r "Firde\sje. kako sam iuo da Arapi upotrcblajvaju kaze:'lb \'ludZahid lozomgroZala. a isprepleten:r drr,edem.najviSe baiöa jcziku. a znaöi u je baiaa(bustan). Or,aje rijcö pozajmljtnica lrapsliorn ' se svc balia u koioj se naliLzi SLo nalaziLl(|ugiln balaalnä Detelo ihp - DZcn atun-nc'it (Baiie uii|unjo) Llz\i:eni kaze: "One koji butlu ie r\tli i dobru dielo tinili' doista t. "t:' öektju Bliöe ui.it'anj u sve Ovo ime obuhvate DZcnnele. koiinli!sc u7i\ a u jclu, piiu, odjeöi, prizorima.ugodnimrnii sirna.prostl:lllirnodaillrrai drugim,nameznanirn i rcznaniln.vrstamauzilaka. Descloine - El-lllekonul-euitt (Sig{ o boruriite) llzriSeni kaTcr "A oni ko.ji su sc.llluhtr bojali, oni [e na Sigurnu bolesli ili Ovdi. ie rijei o nrjestusigurlronrorl svalioguznernilavanja. propasti od lioj mjcsLn c ic sigurno prolaznosli' bilolakvc neugodnosti.'lbje öe Nlegori stanovnici u njenrubiti sigumi od i srakogr,idr nedoslatla. Tojcc1 öeledrlumin- sigurna i ncspokoja neprijahlosti izgona. Lelkoöa. zenlja.u kojoj su njcni sta[olnici sigumi od onogaod öegase drugi u o boje.Razmisli tomekdkoie On. slevljernckaje' izraz sr.ojim mjestinra c/errrnrupotrljebiousliicclcdemkur"anskorralelLt:"AortikoiisuseAllahd "Ii njitrla ie noii hojali,oni fe nu Sigrtrnu mjestubiti." IIi. kadie rek^o: O\djejc riiea o sigulnostimjestai sig t o koju hoie t'rslut'ole truZili."r5') sc Dicnnetaneöe bojatidaöeim Stanovnici u oskudice hrani. sigumostiod ili mznodcsiti. date iz njcgamoraliizaii' niti öeseboialismrti sebiloSta
i l - u k r n d n8 . . 's , E d D u h a n5 l - 5 1 . :'Ed-DuhaD.55.

Jelanoesto i rbonoesto ihe ' Mak'odu sitlk w Kidemu si/lk (Mjesto u kome ie biti zodovoljni, i Mjesto si.lkd - iskrctosti) "Oni koji su se Alhha boiali bit öe u dZe etski,tt Uzvi3eni kaZe: hoiöana i poretl tüeka' ha miestu kome öe biti zadovoljni, kod Wadara St,enoönoga,"tt'a DZennetjedobio irne Nljcsto sidka jskrenosti.zbog toga Stou njenlu se U \jemici dobÜusveito imjc obe6ano. arapskolnieziku kaze:n ele.?elz?t? lli. akojcriici o ljubavikojaje tfajnai postojana ljuhtu'. sadika- i.skreno gr.n alicr iz niegadtrbiieono ito seZeli Takocler. sr sudik- i.rh'en rrr'. kelantun iskren govor znaöii isklcnostu dlciu i radu ti hadadjcla potvrduju ijeöi. koji Nasuprot tome stojclaZi neistina. niita ne preclslarliril.. kao Dicnne!. kao diela na osnovu N_eki izraz/ri./et7trl./t protrnnaöili sll kao koiajeod Allahapodarena. Dicnnel.Toic prednost kojih semo2esleai da prekokoiegsn ljudi upuÜeni svelo steknuNiinraje obeiana Poslanik Oni od lijepa nagrada A11aha. su ispunili ono sto iri je On preko poslanika danu Kur'anski nagradu Sudnjem na i Svojihkazao. zatoimic priprernio izra7,lisantl sirlt"" (da me po lijepom spominju)icst iskrena zahvalnost zbogonogaito je uöinio a.s.. ljudi koja iza Ibrahinra. ostaic -fakoder. kur'anski izrazi: tnedhalttsidki mahrediusidk.t"l oztatavajtt AlJahu,kada Mu iskeno povjeri situaciieu kojima öorjek budeprep-piten svoj ftal. kada negdje dolazi i kad odlazi Ovo je jedna od najkorisniiih dova koju öor.iekupuiujc Dragon Bogu. Öovjek stalnonegdje odlazi, ili odneklc dolazi. Kad god njegov dol.zak i odlazak budu iskeno u ime Allaha. on öe biti u Allahovom zadovolistvui zaititi. A Allah jc Onaj od Koga trcba traziri pomoi.
"" El-Kamer, 5,1-55 ' ' "I utitti dn h'e po lijcpon s|oniriu oni :to ic postijemenc doti" E -tr|aü.84 '1 I tcci: 'Gosponitu nurj, uiini da u\prcn, a dn si Ti idrloroljd nnnhE i uöit,i da i.ntlrih ustan.,n, t tt si Ti znnot'olirt, hhotnc, i dntuj Dti od Sebesnagu koit ie,ni lrnhnöi!" Krt'btlska do!a, Ll-Isra . 80

t 4lJ

POCI-AVE,JE,\ixffi
O broju Dicuncta io totrtc tltt srr otti tivot'!'slti: dlu Diennetu od zlutft i dri( DZettttclc ad srebtl
üllcslai d\trce- a to znaar intc IJicnnel.lc 5\'cobuh\rlno zii slc brsac. bilic2i prcdaltt LL ila porloii nrnogoDi.nnctl. Rulrari.ja qromc ,lrr/rllrrr el-llerfa. a rije' ic i:ncsa l\'lalilaLtkojoj sloji clajc llrlltnul Rebi'hinL 1.. s a g h c o m u l c iL l r r i s c . S L r r a kc l.L r l lk o c l Ä l l o h o r oP o s l e n i l a a r . s . .i r e l l a mn: ,\llaho\ \:ieroi'jcsniielZnr nrt neacifcai itü.lc biLosa Flitt-isornl' cu strpjet oJ .\ nic. sin.iepogirlLlo slriiclcna Bealru..\lo lc LlDTcnncLtroplal'i\elatrga. Poslanilloi reie: O Linnnt sc.a rf.oie n.iturdrLrgo. rt p.rtd i l..ttt Dacnit.!tl. l\'oi sitl lahio nLli .r'i:etliit ir L!d) (: D:r]tnatu is! nt r\to ti njr tu - l itle\'\ 'r cha sahiha i plcclliaIibLrNlusaa c1-l:i arile.lir'rjiprenosida ic ic tt rckao: l)vtt .rtrD:cnnclLt h)ii L! \1tlastlde s.a.r'.s.. AllalrorPoslanili.
|Ätn\i i\r't oslolt)otl.lr:!!tt.i ll.'r \ttL{t1!+tDaulttrld tt l(otltnt sttlt)\tt(lr' l)attinelrt i paglt&t rrinrrri r irv!rl, dl \ rthnt I:nt:tlu litdi \tttttt^.'rttkii /.fr hi gietleli litt: staqo (,tt;Jtt ttru nultt:i :L pldil \'(liaatltl].d kt)ii "A iu t"rcga \t l tLrirl! \ tcqa|o liLL'1iL.Llcl]\kt)m tt. A I zviScnilc |ekao: " "' k)ii tt stxjattjo lrcl Gospotlrtntn swtjint boiuo, bii it tlvo peri oitt petivju,"]" To sLt. .loi jcrckao: "Osilltt lvt,hit Ie jo! ttt'dnealttttttiju klin ictili L)2enn.1a. LrkLrpno.
lFRrlrnrrn..l6 I]-ltxhrlraf.6l

1.19

"Osim ts dvd, ovogdrugogaJeta. Uöcniaci se raziili u tumaöenju sn pefivoja." Jednitvrde da iztaz min du ihimd bit öe;oi dNafiezhatnüo a blizaArSu, to znaöida suna uzvisenijer^r znaöikakosuta dvaDzenneta mjestu prvadva.DrugikaZuda ovajizrazznaöiono3toje ispodtoga. od jcr kadArapikaZu: Äa:adunehazalovo nijeistoStoi ovo),znaöidaje to Drugo miSljenje na nizemstupnju, manjevrijednood pnospomenutog. jeziku jer je prihvatljivije, onomeko naspretjerano hvali na arapskom kaiefio: enedunene re,hrlzr nije bastakokako o meni govoris

150

POGL,{VI,JE XXIru
liakeje DäenneteUzt'iierti i GospodorIiöno slt'ttritt i zttsttriitt, tttr toj uuöin ih oilikot'urt ttod oslrrlitttl)ien etittt$
jc Seblociablro Lr7\iicni (;ospoddr od Dlerrncla flcbir aiilte u blizini riicö je o da \fix Sloga. S obzir-onr ic ral llTcrneLO liano rirseclio. t.zrileni .'\llah.slavljenncke je. Scbi odabire nrjrlednijcrnD2enncru. DiibriLa.od Iiucli On nejuzriienije inajvlcclniie. ]c od mclckaodabrao Nlekku. ono od \lLrhammcdas.a.r.s.. n.-l-.esa n:rjriie ncbo.od grador'a od frullrrfem.ocl noci Le'jlciul-kac|. danapctak.od od mjescciurjesec tleutll.l. i takoI edom' ttrnraska od dilelc,r noöi njemrsrcdinu. r r-crrlcna a {)n.Uz\iicr i slivllen rrcka slll|a lra hoic i Scbihirä ito zeli lc. lioji cd-De|da'a. ka2e hadis ELru 1rr Flt l aberani s\'ome.l lirrrrrrbiljeTi u rekao: [,loslir,]illLloi.aldkoj.l]lrcotlutl s.e.r.s.. da]eAllahol l'osLanik. [.-:r'iialb!]tljrttt! iuptttttnotlltt rll.I:r !.r St,.Jg oLlno[i Ii:ti\ati AllLTl, Ii :tttu pagleda u htiigl.! ü kiilt niko tttt)tt!PrLtl\) glriuli pd briie.nt) tl itn:cli t nc!to o\k^liLt i lot\],1t!ic Zttlittt.u lrugon sdl ].tugledd
tt1) tl lo itt \iIgt-)\v tltlr'tlo \ldno|dnid nlfesLou lioieDtiinLtiitpt Ll)o hiti.iedi)n Iiet ol ictnici. i(llili i ith Lrli l llrllkti t ohol i D:ttlttti adit (Elrn\ki ne nlridrl.ta koiL'tiiaiir ak) niic \itÜelo tdko lii.lt) Llusr )1i'.(unisliti tnoie Zdtiüt. u po.;ljcLlniettt \tttu noii. t!,lc i kt1:c ltni li kogu dd lraai aprc\[. thtt LlLt oprot;ti,t.' hnu li lia!!.!lu ürilt) lt Lt:i Pd dutnu ddnl ltjtd li kogLl(1Ll " :ott' lttt rlttntu rc olLt.ar'rnil lst'e tuktt tlokne nane zttra l Uzvi'eni ItlJze: "...i nnlitvu u zoru, jet ,rlolih'i u zoru tttttogi prisustt:uju"'u'

151

"Kazivao namje libu et-TahirAhmed b Amr b. El-lTasen Suljan vcli: Abdurahmanb. Abdulhanrid ibn kazivao rni je i moj daidZa, b. es-Serh. Flalim. kazivaonanrje Jahjab. Eiub. od Davudab ebi Hinda. od Enesa s b. Malika, koji kaZeda je Allahov Poslanik, a v.s., rekao: 711d,ie sttgratlioFirtlets St,ojonrukotll i zdbrdtlio ga svakomttluiriku' s'rL*on ' alkoholitaru i oholoi osobi. Ed-Darirni. En-NedTar i neki dmgi sponinju hadis Ebu Ma iera prenosioca-od NcdTihab. Abdurahrnana anavodcga kaokontroverznog Avna b. Abdullahab. el-Hafisaibn Nevfela,od njegovogbrata,Abdullaha b. Äbdullaha. i njegovog oca. Abdullaha b. el-Flarisa.koji kaze da je "Allah.ie ttoje sl\'oriorLastiton rllkotn. rekaot Allahov Poslanik.s.a.v.s., liöno je si,ori() Ade] a, liittoje naPisdoTertdt, i samje zasddioFirdcrs 'Tcrko i\loie moti i l4oga t'elilanstva ! Unjeganeieuci lli Ltpotom reklto: nottrnidlkoholic'ur.rllied-dejjus.'lrl.ratnilekoie'.4lldhorPoslanite! Znd lo koje notü ni alkoholiödr,dli koje ed-dejlus?Poslanikodgottori: " 'Onaj koii pr rluta zlo u st'ojoj Jtorodici Pomato je daje ovaj hadis ,?clrhlprije Ed-Darimiia. 'Kazivao nam je Musa b. Ismail, kazivao nam je Abdulvahid b Züad, kazivao nam je Ubejd b. Mehran, kazivao nam je Mudzahid, da je Abdullah b. Omcr rekao: Allahje öeti stvari stvorio Svojom rukom: ^rs, pero, Eden.iAdema, a.s..a zatim.jeza ostalastvorenjarekao:,rdil, i rakojebilo." ''Kazivao namje Musa b. Ismail. kazivaonamje Ebu Avale, od Ata'a 'Od onogastoje stvorio,Allah nilta nte i b. es-Saiba, od Mesire,koji kaZe dotakaoosim troje: Svojomjc rukom stvolio Adema, Svojom je n*om "' Edenskjvrt napisaoTevral.i Svojorn.iemkom zasadio

152

^Kczivconarr jc Nluhrrcd cl-l\iinhl. k.zi\ e()nanr JczicL lcri . b. le krzirron.rmjc Scidb. cbi lirLrbc. l(lladc. i od Encsl-da.lclia ble)irro: ocl lLrkom ofio srmo tfi sL\ si\ orio i. ,\de1ri S\1)ion ilfir ,\llrh te SroioDr sl\ Ittliotr zasaclLtr r'ukonr. nrfis|]o jc lc\fet S\oloDrIukol1ri SrLrjol]r.lc r r l E d e n s k ir r K a dj e , - r r ,z a d n l cr a d i o -f c l ( u o . l ! ( i o \ o r i l . l l J z c n n c t l c Spaicnisu riemici .-' 1-.r'oeololio: Illnr cr llcdi'. Joliull EbLrci-Sejh r.eli: -Krzivao ranr lc IibLrJir'liL. kezir.ronarr lc IIalisb. LILrnr.-ld. Scnla L'.r\liiic. koji \eli: od c1-Ji:,irl. .\lllh ta SYoiorll liotesol\xta fct pulx rukLrm sL\1r|io Fifdcvs.f)7.1rnct ne clan ke2emu: tsurliugodniji\loiim Iniljenieinr.budi licfii Mojinr i !tiienicinra . preilrjuod \luclTrhiilr: Llzliit'ni .\LLah I:l llrkinr biljcTislijecleüLr ic jc bio ulLr$unien z0l1,or'cll \rl rulionr. ked i zlsuJioEJeuslil S\'oionr ic. a llrj fli('frat sc ot|efr sr,rliczorc..,\lllhg.rpoglede. on kaic: \jernici s us p e i c n i - . ' I'oji Lric da ic Allahol Poslanik. El-Bqjhel,i biljcTlhrclisLbu Scicla. :la!d i tu?iitnt s.a.r'.s.. rckao: lllrtlt it oh:itLto tttttcl\ki :itlit'l pitttttit)Ll ! , a l \ t r h t t D : cn ü \ k t , 1 r it . ; t u i i o j c S . n t j t n t tk a l t ti ' ! k , r o t t l G o 1 \ r ' i . kda Blugotehi. li N ir D:rnwt ftk,k) I iarniLi\t! lr)tlitüi ! On tL')e
\ i t t i \ t L t t ri i t . k n 1 t l i ö 1 !

lbn Ebi ed-Dunja r cli: lirzivao nanr.lc\lLrharrcd b. Fbi el-NILtsennl S c l - B c z 7 e r .a L i m \ h r h a m e d . Z i i r d c l I i c l h i . p r 1 3 e ! i r b . l l u s c i n . o c l e i d a z i b Poslanikrckao: koii La,Zc do.it-..\llahov b llLruLirubc.Ii.tlildr-.i od l..ncsa. llldh i! stit)tir LlLttrki rtt .\ttjont rutr:tn ii'Lldtt icrpii hivru ctrpiI ol ruhina tttt'nt l.pd..t ad bijelog

tt]i.t)lltt:t) --irld?.)g '\ic,qorY7

ttlt Dtisk. itirqo| i/i n& i! \jLtiLtttl;tto hi.str. o njLgottt li!rtiri !tLt|uir iuj|Lt)t ZLl1iDtt.lriiL):(nl:|.lrt: (itttrttr! pLtirtrlrcii. \,]/{)r/.i.ri a:rl.i./?i-lllrh it. onJa. rcti. lirht \'li '\Joir ))toii i \lagtt kdldt DL:tDtitiit r!liri/r?fn./ |jtirrtLt. llluh.tr Po:lmik \loiaj hli:itti tttit un,tt h.t d|ili ikrrittt! Zutintie s u.\'.s (itit Llo ul!t '.1oni l;oii sc uiuvritr lakontusli,

153

oni öe, sigunto, uspjeli'

*w'

Razmisli o tomc kako je Allah posebnu

zasadivii ga Svojom rukom, zaAdema, paznjnposvctioovon DZerlnctu. medu njegovim Svoiomrukorn.i za najodabranije liogaje takoderst\,o1io potorrcima - da bi time ukazaoöastonomeStoje Svojom rukom stvorio. i da bi ga odlikovao nad ostalim Stoje stvoreno Ovaj DZennetmedu vri.jedaniekoliko je vrednijiAdem nad Zivotinjskom ostalim DZennetima vrstom, blllei'| hadis El-Mugire b Su'be. koji od lvluslim u svome SL:thihu ' rekaol Musa ie pitdo s|oga Seida prenosi da je Vjerovjesnik. s.a.v.s., dini:em stupnj u D:ennel l Gospodara. Ko ie ioi'ickkdi lebitina (iospodctt odgot,ori. Kad sri stano|nici Diennela üdu u njega doti te neki öotjek i bil te nlt reieno da i on ude u D:ennel. On öe reti 'Gospodctrtt, kdko. kad su ljudi lei taposieli svojat jesta i primi[i sloje (ldtore?'Bil te mu reöeno: "Ieti li zadovoljanda imai ktto ito je imqo reti kraljna iunjaluku? Zadotolian sam.GLtspodartt', te on Tddaöemu rrii: lmat tei to. i ioi totika i.io! toliko. ijui toliko. i ioi |oliko'. d kad.l 'Zadot'oliansam, Gospodaru Tada nu peli pulu to ponovi. on ae rcli: 'To d ]ulusaupitd Gospoclaru, kojd ie ndi|iia cleredia?'On odgovori su oni koie Ja ielim. Li niihoru sam iast Sloiom rltkom zdsadi()Diennet i.apeaalio g.i tdko da ga oko niie ticljelo. Za tah'tt neito niko tliie auo "' niti hilo koji io|iek no:e bilo itd slitno zctflr.elili'. Potvida ovogaJe u ^llahovoi Knjizi: "Lriko ne znd kokve ih, kto nagrada zd ono ito su öin ili, skrive ne radosti ie kaj u. 461

1 1ü - l I a a r . 9 1 " r E s - S e d z d e .7 . 1

I}OGLAVL.!E XXIV
O dts dienetsk( rral.rro, n.iegorint öuytt ma i intenu njihotog glavtog öut'srtr
ori koji su se Gospodaru Jrrogabojnli a l-rzriSt'niAllah kaTc: "'.,tr polotktna öe I):e et bili Povdeni, i ktrtl lo njego tlottu - o kapiie ']llit ranß t 'r t'l fijegot'etel ii/ortt ott,t)re e-i ra tiego|i öc itnrcöi: b ocl bilicTi preddju Sulcjmana el-llugire' Nhrslirn svome,5/rll?r? u s r.a..koji kazeda ic Allahov l)oslitnik- a !.s. rekao: i Sabita. od Enesa. i11t duttt tlttii preLld-cnel\ka\'rultt i.dtru'ii LlLt se .Jutti )ttt Sutllliatn ot|aft L!njiho| ilultt tt)Pituti Kosi li? lttittolgottttiti lluhantnel ' noetlcttttni ic tlttpriie lebcnikonttl! ol1'urdfi Ontcreci: Stakctko. 'trlcllillhadisI'ibuHut-cjre: (o (nrrrtte'l!/r Prcrlroclno spomenuli sn-ro ,luplotrliicli nt,llltthotnttt ltrrru ulilclidttt ktutiudtiie krate a;lohotli ttii LltojitttLrruhlicnilu. Idri Da,:üncluttga &):i\'t!li Doii dttttttttta hit riglttnaiLic Pt1ry'1ttil ttrtra ttie! llbu llelo rLic lit ic tlL^rtttic tlu Stdkttko nctL. d iu s. nddttnlLluaei h'ti l irrt)\ie\üili.\../ rr!, r).....................................Är.r/ir od üiih

!i hiti jclu

li dnrgoi prcdaiistoji da ic llbu Bekr.upitao: A hote li neko biri 'Slaka/<'' na vlatal Poslanik lo reic: pozivan ndc oclsvihdicnetskih da ld t|t httie.a iu se ü4ddin te! hdi li hili ie&ln al njih irrana' prerrauPolpunjeniu porasla ambiciia Kadaje Lis-siddikova
'!z-Zuü€r.l3

155

kada je njegova duia poicljcla da bai on bude pozvan od svih vrata, upitaoje Allahovog Poslanika,s.a.v.s., li öe se to dogoditi nekom od da dosti6i.Tada ljudi, kako bi se potmdio da öini djela kojima öe tu deredZu ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestioda öe se to desiti, i obradovaoga nagovjestajem öe on imati tu öast. Kao da je Ebu Bek htio pitatil da "Da li öe iko upotpunitisvoju vjeru toliko da budepoöaiöenpozivom od stranesvih dZenetskih öuvarana Sudnjemdanu?" Kako je ovo uzviiena ambicija,i kako je vclika ova duial Uzviieni Allah, slavljen ncka ic. nazvaoje najveieg öuvara nealu njrma Ridvanom,rmenomkojeje izvedenoiz rijeöi /ir1aa(zadovoüstvo). Strazare Dzehennema, opet, predvodi vratar po imenu Malii, a to je ime in'edeno iz in,enicemi1k.ito znaöivlast, snaga, Zestina.

POGLAVLJB XXV
Pni kt öepokuculi nu dienetskt t'rtit
u jc od Lithadis koji billeZi Iabcroni En.sa- kolcnr Prcthodno spomenul l:tnetrh! kupii?ic rekeol i,.'t!]Lu s.a.r'.s.. stolidaje'\llalror'['oslanik. t t t \ l a l t i t . a i : ' \ i k a D L p t i f u l c h . n t t t ! o l | o l t t i) t i l i I u i l n ) ] ] pra s l i i r/ e h c i d s rla tlogr utltlli. To zraöi da ie ustajanje nogep|cd Pöslanikonl. a r's ' koiu on ina u od'osu nd ostalil na znal poitoranjr i ukaziranjc clcrcd2u poscbno sluie bilo poslilenicgancic usLrlicLa Öulari. clali)e. strorcnja. njima Jct' poputk|alja mcclLr Poslanik slo loga ori sl|orcnia. 7nröiclit.ic Njegovogroba i NjcgovogPoslanika' io .\lllh je posta\ iur ara da slttZi vreta i izincduostalogil1a taj naiin !!o öe ustiti- oliai clo dTenctslih olloriti ih. s prenosi je Allairor'Poslanik. a v.s..lekao: /'r da Lbu IIurejre.r.r1.. rrnt pni kontclt bili ahvrunu ]lnelrkt vLttt :^ littl ilo le hili icdn'L :cnd koiL! lltiie nttnc doli. Stati hotci i liosi ti Pitdt ttt lc i!:1Ond ic ic rcii .Lt .rtm irna koitt le ostult trtitlitlitct lrtetkldlu) :bag.letitttd t)iulli) kojt s n.\111:ilu lsit u naLazi i hadisIbn r\bbasa kojenrstoii sc L: Tirnizijcr o1zbircihadisa s ,\llthorog P,rsianika. a r's . sicli da ga ÖekajuOn rla su neki ashabi toliko cla ali se ie izalao.pfiü1akao da öujc lta priöaju- se nije pLibliZio da reöe: Stlarnoje Öudno ie Allah gr1 rrogu \idjeti. lcdan od ashitba u rcÖe: ib nijeniSla odnosu Sroiirlrpriiat.ljcnll-l)rLrgi nazvao lblahima 'Tr'r i Isa'Njcgova ie sa na itlusaa. ko]irrjc AllahrazgoveraolTlciileic: -Neko dodacle:I Aclerrri On odabrao Ll lonr se ie rijei iN]cgo! duhl poia"io mcdunjina i rekao: (-tlosaat vi gotttt kadtt Poslanik frenutku

157

prijulelj. i lt, it ste tdko. Kaiete idaje lulusa kd:elc dd ie lbt'ahin ,1ll,1ho\, Allahov sagotomik, ita jestetdöno. Rekli srei claje Isa Alkthow tijeö i Njegot'duh I to jeste tuko Rekli ste da jc Allah nedr ljudima odabrao Adema ito lakodcrjesle !dko,1li id sdm.bezln'alisanja, Allaho': miljenik. .JLtiu hili pi'r,i zttgotot'nik nuSudnjeü ddt11t, ptvi zagolornik tiji le i .dn:imdnie biti primljeno, be, htalisanjd. ,Jatu na Sudnjemdanu nositi :ttstuvuhuntdu-zaht'trleAllahu,bezhvalisanja,latubiliprri,bezikdkvog hvalisdnja,koji le uhN.lili .o holku na ctenerskimvatina. Oh'oril te mi se.a sa mnan ae biti sircmasimogdu mela.Je saü ndjplenenitiji medu " niina. od prvog do posljcdnieg,bezh\idli.sanj.t. "-/4 rekao: a/ ölli Enesb. Nlalik kaZeda je Allahov Poslanik,s.a.\.-s., prti nteduliudina koji ie i. kabur(l ustdti na Dan proii'ljenja. Ja öu biti njihor garontik kqd.diutc, niiho| voalakud se skupe i poinu dola.ili. tliiho| zttgo|ornik Llkohudu :adriani, niihor ab|eseliteli ako Lrpadnu u Ltitrl.ZLtstat ahamdabit lc u nloioi ruci, klj]ieri Dienüetana tdj ddn bit te u moiitrl rukdnct i ict tu na !dj .lan kotl mog Gospoddrdbiti najodabraniji od,ldemoyih sinara, bezhralisLtnja. Oko menete louiiti hiljadu iuvara. poptr biseru .ikoljkdmastuirlenih Hadis biljZe Tirmizija i El-Bejheki, öijrLslllo verziju preuzeli. li lVlnslimovomSahihu nalazi se hadis kojeg prenosi Enes, Ll kojem stojida.jc AllahovPoslanlk. rckao: ',Jd na Sudnj ddnuimali tu etn s.a.v.s.. " tlctitiie sllctlbcnikoi bil tlt prri kdi Ie pokucdli nu dZenetska vata.

158

POGLAVLJE XXVX
Pryi nurod koii öe uöi u Diennet
LI oba sahihandldzi sc hadisHenrama i\lunebbcha. h. ko]i od Ebu flulclre prenosid.i ic Allahov Posianili. s.l.\.s.. rckiro: trfi teno biti prethorlni&! pr|i ktii lc nu Sulttjent datnt t!L'iu Daen ct, he. ob:itd.ilo 1ctlinn iuttr Kttjigapri.jt nu.;.othnerc ira je trdltruLlut]])t)\lije tiiill. Ii \lusLirrolonr.\r/r/rr je i prcdaja l'lbuSaliha. Fhu llurcjre.koji od i.eZe jc Alichor Posianik. da s.a.v.s.. rekao: ,l/l nlo po\ljed ji. Ltli bil ttritto Sulnjt t latlu lti tt'tm hiti ltti l.t)ii le uai u D:ennel l)t\i t1t! \\'eiLLh)a jc nliDtdKltji91/ u ptijc nu;. u onu Ttosltje llo lL tliih Oni st :;i'nt:iili oko svtie tjoe. d nl1.t .1llah Snjott Llo:trtlon1. lüio ndko|l fc
t iJi ll o i.,).q t u : i I d :e t i L!.

l l o b as a h i h n a l a zs e h a d i sx l u s a . k o j i o d I i b u I I u r c j r c p r c n c ls ji e a i l oa Allahor. I'oslanlk. posljethtiia hit teno pr.i'i s.a.v.s.. rekao: trli snto nu .\uthtient lttnu trfitennhitiltiio.llj Llikt)jilc li D:etliet. \\icieLlno ita ie tljima Kniigd iuld pt iie nar. 11 nand pa\li.ic niih. Ed Dalekutnibiljeii hadisOnel lrb. el-Halloba kojem stoji da je u ]]\lhho\ I'osLanik. s.a.r'.s..rekro: UlLtLtk t Dientter hit le :dbranjen t|in1 rittarlrsn!cintd se Jok 1u tte tttlent.u hit te :dbtailjcn 1tl.t.ttki s|iki u inetiüLt lok moi unnnctfie utlt Ed Darckutni kazc da -ie olaj '. hadissarib. -Nije nri poznato vcli on. 'claod -,\bdullaha NJulranlcda b. b. lTkajla. odtrosno l-z-7uhrija. ocl Jedinoga b]1o plcnosiovaj hacLis. ko oclEz luhtija prenosiALrr L.lbi Sclcnc. Dakle.ovaj Lrnmetbit ac b. cs prvi prozi\Ljeniz zcinljc.bil ce plli koji ac sc uputiti na najuzvilenije mieslo. pr\i koii ie u7i\ari u hladuAr!a. pni kojinraöc sc sudili.p 'i

159

DZennetac biti koji ie prclaziti SiraFaup ju, i prvi koji öeuöi u DZ,:nnet. s.a.r'.s., dok u njega ne u<leMLrhammed, zabranjensvim vieror,jesnicima bit ie zabranjcnsvim ummctimadok u njegane ualenjegov l.lmmet. Stosetiie prog urrmetakoji öeu njcgaudi,Ebu Davudu svomeSrrrenrr s.a.v.s., biljezi hadisi'ibuHurejleü kojernstoji da je Allahov Poslanik, ne :eo rckaot' [)o :d o n i j e D:i bri l. u me:a r uku i poka:4o lt1idac l ska |r atd Belr -eir: AllJho\ Po.lan'te:Voliobih it nd Ar;,t trl nlt,tutur, / FbLl s.a.v.s.. da sam bio s tobomtada.da vidim Dzcnnet. Allahov Poslanik, "Ti ummelakoji te uti rl [ei. o ]lbu Bah'e.hiti p i od lr1og odgovori mu: "Volio bih da sam bio s tobom tada", Diurrct. To ito jc l'ibu tsekrrekao: jc vidi vierovanje. ono ü Sto\"ieruje da njegova Tcljada mu se poveöa prijatcljem lbrahimom, koji se i svojin oöima. SIiöno desilo saAllahovim je rck^ot "A koda lbtahin rcöc: 'Gospolaru ntoi, pokaZi mi kdko mrlre oZiruuje: !' - On rcöe:' Zar ne |jerujei ?'-' Ujerujem' - odgorori on' ali bih dt ni se srce sniri,"'16) navodni hadis kojeg biJjcii Ibn MadZeu svom Srucnu, a kolr Posto.ji s.a.v.s., rekao: prenosi Ubejj b. Ka'b,u kojenlslojidaje AllalrovPoslanik. ''Prri öo|jek s kajim le \e ruka|L1ti El-Hakk (Allahovo ime. op- prev.)je OneL Oü ie pr|i kogd te U.\,iieni potdtdvili i plri koga te LEetiza ruku Ahmed b. Hanbel i t|e.\ti u D:?nnet. Ovaj je hadis zrlrter (odbaöen). ''Da\ud b. Ata (iovjek u lanclrprenosilaca ovog hadisa,op. prer'.) kaZe: kao prenosilacnilta ne wijcdi." Buharija talioderveli: jednostavno lnrlls (öovjek se hadisi öiji odbacuju)." "On je mluketltl-

'" EIB€liare.160.

160

POGLr+/LJE XXV{I
o F m ' io d a v o gu t r u n e l k o i i le u[i u l)ienwer, i niihove osohitre
ko]i od Etru Lrob:r sahilu nelazi sc he.lis I]cilärriL h lviuncbheha. s l l u | e j r e p r c n o s id a j c , \ l l a h o v P , r s l i r n i k .l L \ ' s - r ' e k l o : P t l t r k ' l p r l / i l k.i( ic uti u D:enkt puil)j hit te !itti :t,rittilt i)t'ltt \fjtr(ir1t)g \it:4dptl liastaini. Oni u ttlttnu ntct: llltr\,:tli.ttrar tltt:dttahur'lidli (1i neit t)\.knuti r' ili ahrisuli nos iIt,.!tih:iololk?lattrl)t). nitii. itlt!/ti Pt)11rhtt

btl \iihota losutie / ti'r'//cri Äi ct oL! :ltrLt i trL'htu ttiiluttc tttLlilg'1lc \iihor:nai 1t'i]-i\tta. ll.t rrrirt Srt&r te iüLtti tlliit It dloittr lno' t p]t!gt ()1tt at) hiti toliko liitln l,t it \r tttott \iLli.li koirtnu tri ho: tltrso nu niiltur'iü ttolul;ttttt. \'rIt hiii t tt:il4:eniu i t\\!ic Dledtt)liin]11 te jtiti jl1!tlttsobn. 111t:tttr\i!l ^Lt \tLd hi! it {i€tlilitt't(t Sl':1\'il )lldha I I or a d|a sahihaje i p|eclaill'.buZerra.koj i oclEbu I Iufeirc prenosrda rcliao: ['11t1sklq)i L!kt)iüirtr:i lt D:'nnel s.a.r'.s.. '\llrhov Poslarlili. tritttlt,t lok ic oni koji su tttlnttth i:tt

i. h!i\tt:tl ae pt)l1ttt Jljc\(L11 u noii

ni niih l:listatipoput nr:fsltliniir:r'iie:LleL; nientuncle ohotlltrti t1itrtLtltt tli (:rilieri ie irnhiti oLl:lLttu rtlikunttdu neIc pljttrttri uiriie\!t)\eh L1:nojieinlloPttl ltlolusLt tititlli Ztneltinhiti h ]iitt oiiil! kttptlih

: U Dzen..rr neaeirjLivarreu slaniu u liolem rL nanrapoTnala. Neki. poptrtrnttn a '. i - * r . I I e . . ' r ' v a L ! cd r n r . k a k o l c n a . r r dr\. . , ' l - B . _ r .\ r . , r r o Kxd ncko pozclipeactrup t j c u . . i a e n i u b i l i L ' n ' a c n a t c ' ooznlto na ovonr svij€1Lr (frnn prc! l i z n a ö i ds en e a ei g l t i e f c a i d

t6l

)ijihot'o ponaiunje liit tc ktlo potldidnje icdnog öotieka. Bit i:e u liktt "r1l t,isuki niihovo! acci.ldenu.ie:desttlaktova i od Seida D7-ubcira. b. od b. Su be b. Kais prenosi. Habiba cbi Sabita"Ptli koii te I'os1aaik. s.a.r'.s., tckao: kqi kaZe da.ie Allahor, lbn Abbasa. t'i-hdmidun.o i k()ji hale i no Surlnjcrn tlunu hiti po:\'dni u D:en elje.:;t! ' :ahrLtlitrjt .lllaltu i kdclsu u ittbiliu i kad st!u ncinuilini f.bLr IiLrreire, koicnrstoji da je r\llahov u lnrami-Ahnedbilic)i h.rCis '.!! ufinet.r rekao: /bÄrr:rrirrr DtiPt td ltoii& iz tnogct Poslanik. s.a.\'.s.. troJicu koliie ti u D:tünet, i pnLt r,tit ., t'tii ic ttti t; l)lthennem.O1\1 ti u l):ennct .tu::t|1t(1.r'oi'k('ii !. i)orloni bitt spriieien dtt rohujc ,1llalu, i skt'onun I /)todi('dn siwnah l'ttii ,')i', i ktii cr llai 11 koji te prli Dlehennern ttt: rladar ktga neko drttgi nanclna, l'togttierttj,.i: bii nt nljelitljt ,4llahor hakk iz imetka.iahol sironah h\\tli\ctldc. Imami-Ahmed u svome rltr.t,?cdIli Taberanijau svorre ,llrr'rljelrrt biljeZe hadis (prenosimoTaberanijevuverziju) Abdullaha ibn Omera. "Znale li ko te prt'i Lekao: koji kaZe da je Allahov Poslanik.s.a.v.s.. ' 'Allah i Poslanik Njegot'najbolje uti u D:etmell Pristnni odgoloti.ie; :ntri . Sitomdini nrlnd:iti koie su ne:gode oöistile. ,ledan od niih utnre a u slone srcuimu nekiptoblen koji ne mo:e rijeiiti. l,leleci kaiu. 'Go.;potltftru na.i! Mi sno T|ajilneleci, Ttoje tluge i stanovnici T|ogd 'To l,Ioji rcbari li}'estiü l):ennet ' On kdie: sr! neba.Nemoiniih pt iie t1d.r vndtrdilt, oni koie su ne:gadeo.'isti[c.,Ieddnod koii nti nikog i tlulitk t1e 'Ihda niill wntc. Lt u .t:n)ntt stct! inlt tlcki ptohlt)tn koji ne no:e rie.iiti i n.iirld u D:ennel.kt o: \vt niegol,dvalLt dolu:e melec i gotote: 'trIir neko je rann, zolo ito ste trpjeli, o divno Ii je tojljepie prcbiwliite!"'t')
' S v a k ok o r d e I Allah t l e s t l o r j o A d e m a d u 7 D a r n i c b i l a i e z d e s ea r i i n a . A u Dzennet it öe u oblikLr dcmr, s lim sro su se ltudi sle do srda (poslanstva b b . \ 4 u h a m , n e d a .s ) m . l o p o m a l ov n a n j i v a L j o ! a i h e d i s i l j c z iB u h a r i j aV s a l , , r r 1 Btlti.ti. lvt10'7. pri;evoit i torrrauai: ttasan ilapur i Aasan Makla. El-Kalem, S a ß j e v o .1 9 9 1 l P r i ! n p r c v . l r'[r R'ad.2.1

161

i ne di]e1e sretnilie \lkon lto je Llzliicni Allah oba\iiestiodl sc liLrcli ori u On nesfctnjkc. jc sreLnike podiielio dr ije sliupirrc: prli (raöiirrrr)' ]c prt'i!" su iurrllikoii stctlli(.trshuhttl icnittl Ott\l:.ti;: ! oni Jnt'i- ttt'ijek Il lezi sznaicnjtrnorog rlctr lostojc l.l nliillcrlia Zagolornicipn'og Lr ' \l m i i l j c n j a s r r e t r a l u d e j c r i j c t ' ' r j c z i ö k o i I orL ' I ldri r n j c s h r ö a i u oeorl l hiti"'t': aiel: "Otii<'ei!!r:i::i h!l:;tii a precLikaLsliledesi suirjel,i,rt, ie "i a jc sLlblckal cla drugL rla D|ngi snralralu jc pr\i dio ajeta' "ri""',r'r'i"'l1'fekpn'i". infnsl( i'ri't1ice'kaoliedsekazel dio o\og aiete. 1ucdikat Ztiti-httl. \(\csLZtil :d kttgstn itrrt /"lr-Zfnl i!i kao Sloliesnik kaZe: 'l.rsLttn l:hu cn \:Llint tt no;tt;'rtt:i1a i' t'!')trli!:itd lli kalio kaie l;ul vr littrii tl" t liL:'ii ,t "i ii, rhugipicsniL: Alijic llio) r.lt{r'r'' ILrn r c l i d r . j t o r o s l d \S i b c \ L - l h l . ! i n t c P f i s l c L i cre a e g r i i l i e r i a i o 7 r- l r l l r o r i i c i s l oi l o i d r t r g o U t o m tltolttluktthili prti Lt lit)ii\tt 11u li'i1r rliic.i,ia.: 1n1 zrraöcnjc ic slLLiriLr u o lt r ' i n i t n i Lo l : r , . t . i i t h l t ip r t t i t i i ' : . t i r . L t Ii , t S t t t l n i cln tn u O t t i k t i i zn \ ! ! ) t \ i u l t E i l i L t I i u L 1' . t i a L t ^ ' ; ; , : ) : t t t ) t r t \ l l i r f 1 l a j l ' o l l c . t 0 l l o \ o i i p o s l l c J r ! c .n c i p r i hrrL l l i r i c o b r L : ' ! r z c n l . ' ja /tr'rncrlrt l.ojiiezabilie2cnuJ lrrdis iticiljrciutii..l.r,r Nc[o rro)c prisor'ol t\ i lnrni-AhnredlL I ilrri;ilcr orr '\tlnrnLt. /.t koic!l Tinl iziia drZi da le ittlir' b' cahih hrdis.lladis prcnosillLrrcjclc IlLrsaiblioii lia2c: /rrürrrg /f lttd .,t lirhttlio 'llidtt l'o;ltrttik. .' r/ rr \ . lrlJ:r'?1) Ililtrlu i rckdo tnu O TJilttlt! \i tt)ti utotlit) tlt tr l'tLt.'lin(i l):(nnrttt ldd u nl'g(t Sttl lrl
Italt.l liiit ltttl ')') Krttl go,l ';tn t!!tk) L!D:tttn'l 'uo \t! 1 llole \ltikdtlir i.rrrrt'r/ rr'lr .lu;et !(!tn bit) tt D:L'n clu i at!t)\ottt lIojt ittiktü1jeisPtad ( iji it o|a srlrt, Di^ia.r :tnn do itlntg Lli nog Ih ot (4 .l :lata i tQiltr) Är:]t ttc' 'Itt:ttn lcrlttog ittt it:kLti: )ltrlltlnnttdo\''t tollttltld Rekoh trhthrtnntcl.t'iii it oto thorLtttl Rckoic: Za llilulah llehbalttL RL:knitnti

-

t-r R [t. ]i.

t6l

Bilal odgo',,ori Allahov l'oslanitel Kdd god sam ezanpntuiio, klanjao Kad sdm d|a rekatana.t'ile. god ni se desi hades(ono ito bari abdest,op prct.),.ia odntth ahdestuzmem,laka dd sam Nijek sa taharetom- aisl Sm. /am dq sam dulan dra rekata All.rhu na sed:d pasti öim uzmem "' reie. Toje, znai| to. ahdesl. Allahor Posldnik.s.d.v.s., Ovo ipak ne znaöida neko moze prcteiiAllahovog Poslanika,s a.vs.. LL Dzennetu.To Stoje Bilal prvi pozivao Allahu ezanom,prije nego Sto pozove sarnog Poslanika,znaöi da ie uöi kao njegova prethodnicau '( prlie. U jednoj predaji stoii: ) Dzennct,kao Stovratar ili sluga ,,Llazi s.ct.\,.\.. proiir'Ürn ta Sudniun danu, a Bilal öe bili da le Vjerot'.iesnik, samo iii pred niim i ezanampozildti." To öto mu je Bilar pterirc,rrnica öastiodlikovanost. a nikako ne znati da polr'rdujc Poslanikovu,s.a.v.s., gaje Bilal pretekao.Ovdjeje rijeö samoo tome daje Bilal, s obzirom da je mujezin.prvi uzimao abdest, ulazio u diamiju, i tome sliöno.

161

POGLAVLJE XXVUI
Sirotrulni öe uöi u Diennel priie bogalih
u Imanl Ahmed bilieZihndisEbu LIur.e'irekoicm stoii da je ^llaho\ nuttltnani tc ttti u D:ennclprie rekaot S/r'otr../\iri Poslanik. s.a.r'.s.. liÜnizija dutttt a lo lt)p(t llatin(tgoli,a hogulih tnuslintantl.:tt Ttola sahih.lcda sc ovinl scncdonslliiio i l\4usli kuZc jc orai hadishirscn da Lr ie b. hadis DZabira :\bdulLrha koierrsroiic1a Allahor Iirrrizila bilieZi rekco: ,\l/dtrr'irrli: toga lnltneln te uti tr Diennet Poslanik. s.a.r'.s..
/ /, .L r. t:.J .''l' " l" .'

b Ll Mnslirnovom.lafiilraje i hridis-'\bdLrllaha Anrakoji kaLe: Ctttt ttnt AllahovogPo anikr..s.at..r kukokaie: \it onloini i:t'ed4 tt lhdd:it'l prije l)agatih.u ietftlc\et lit)l(! ie Ii u D:u1i1et biljeZi Inatni-Ahncd u svonc .'\'1?/.rr.1/rr ffcdaiu Ibn,'\bbasa koii liaUe "'SrclLt kuPiionl ;t' Icd dlanL:ltkaü rekaor s.a.t.s.. dajc AllalrovPoslanik. po:nuttLltt- r'lctnik hagdlai lta tlcrnika koiu ttt.st i ntt duttiuluku i|ietnik \ijo ah. Sinnttth bi utetltn u Dienutr a bogaldi hi :adr:(n .'1kLtl hi tltrLlen It Daenncl.\rt:tnr Ittliko tllü htje.lc Lluhüde ttlritn qu.\ilont,tlh ulritu Sld 1i hi. hrutcl ita te rtnaliko:ttrlta prepadoh ;e i :o reht On ntt relc I"h tttoi bntc inttn sttn natgttdno i td]li'1ittjute posliie l|ag ul(trka Dok tQn lo tclle o|djc daiaa polekla mi :aLlr:c^,.tüie ne ie tolika tk)iai D.1gd lc, unlie\lo |ode pila hiljddu dera Hin1s1, hi se Er]abelani biljeZi hadisEbu I Iureire.kojikaZe da je Allahov Poslanik' rckao: Sircmd:nimuslimanitc rlii 1t D:ennetprie bogdlth s.a.v.s..

l6s

'Ako se uane da su nl sliDtrnLt liolu Lltmu.o la ic ptl stolin.!goli/?,I :a ocl taönoprencscne Vicrorjesnika,s.av.s , ondato vjerovalno obje preclajc öetrdesct znaöi kako ie neki siromasi,u odnosuna dru!:e,biti u predDosti Ijeta, lli petstogodina. ba! kao sto ie neki gricinici monoteisti (koii su vrteme u glijciili. ali ,,'jsrovaliu Bo2ijc jedinstvo) provesti odrealeno a latri. svako od njih prema zaslugama. Allah naibolje zna. ll'ledutim. To or.dic ima icdna vaZnanapomena. lto te siromasittai u Dzennetprue ncgo b.rgati ne znaai da ie u niernLibiti bolje pozicionirani Oraj koji posljcdnji od bogatih mo2e biti na najviioi deredZi'svejednoStosu Lrde dLugi u!1i prije njcga. Dokaz za to jc öinjenicada öc neki u DZennetuöi hiljada N'toZese desiti da bez polagaujaraöuna,njih öak sedamdcset neko ko burle pohgao raiun na Su.lnjcmdanu bude bolji od veöinenjih iako. ako bogat iorjek uspieino polozi raöun za svoje bogatstvo.ako ljzvisenom ^llahu zahvalani ako Mu se bude pribliZavaorazliiitim LrLlde bit i \.ido!inla dobroainstva sadake. öena viiem stupnjuod sironaha koji je prije njega uiao, a1iniie ilnao djela takle vrste Ovo naroÖitovrijedi öinio djela kojaie i siromaini öinio' pa ga u tome ako bogati rjernik bucle djelaonih koji budu dobro prelekao. Allah neöedozvoliti da propadnu .1er. ainiii. Dakle. dvije su odlike u pilanju: prvenstvo ulaska u D2ennet' 1 step.novanje.Mo;e se desiti da se kod nekog nadu ob.je.a mo2e i samo jedna.A ALlah zna. naibolje

166

Pogl@ljeXXL\

POGLAVLJEXXIX
K stegorij e stanovniks D ien neta
kaZe:"I naslojtezasluZitioprostGospodanstoga i DLennet UzviSeni prostran kdo nebesai Zemlja, ptiprcmljen za one koji seAllaho boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udieljuju, koji srdibu savlailuju i ljudima pruStaju - a Allah voli one koii tlobra diela öine: i za one koji se,ka.la grüeh poiine ili kad septema sebi ogtijeie, Allaha sjetei optost zd grüehe svoje zarwle - a ko te oprostiti gtijehe ako ne Allah? - i koji sujesnou gtüeha ne strujL Njih teka nagruda ' oprosl od Gospodtranjihova i diene*ke baiöektoz koie öerijeke teöi,u koiirrra "na öeujeönoostati, a divne li nagrudeza one koii budu takoposttrpili! iskljuöivozabogobojazne, Atlahje obavijestiodaj e pripremioDZennet Oni karakteristike bogobojaznih. öinedobroi kad im a zatimje spomenuo je te5ko kadimje lahko, suu oskudici kadsuu izobilju. poznato A, kad i i je daimaljudi koji öinedobrojedino kadaim je lahkoi kadsuu izobilju, da ali to ne öinekad su u te3kojsituaciji. Zatimje spomenuo bogobojazni da i, ne uznemiravaju ljude,jer suzbijaju svojusrdzbu umjesto sesvete, Gospodara, onipBstajü. Potom spominje se odnos ianedunjih i njihovog j jer kadapogrijeie, oni svojugreSku priznajui nastoje e ispraviti sjeöanj€m da na Allaha, pokajanjem,trazenjemoprosta,uz obecanje se sliönoneö€ prema Allahu,a onoprijeje njihovodnos ponoviti. Ovoje njihovodnos Drema stvoreniima.
'a Alulmran, lll-136.

167

zndorolinn plr'im nuslihtonihtd, nuhatliirimt i ensarijomu, i stimu onima koji ih slijede dobra dicla tineöi, a i orti su zatloroljni Nji e; zn tiih je o ptiprcmio dienelske baiöe kroz kojc öc tijeke teöi, i o i öe vietno i zauviiek u niima bomviti jc Toje veliki uspjeh."l1jUzviSeni obavijcstiokalioje DZennetp premro isvimaonima ko.iiih slijededobradjelaöineöi, muhacliirimai ensarijanla, ito znaöi da za svc one koji skrenusa ovoga puta Dzcnnet ostaje samo pusta7clla. "Pruvi vientici su samo oni öiid se srctt strohot'l Uzviienijoi ka2e. ispune katl se Alloh sponene, n kod im se riieöi Niegore kdzttiu' vjerortnje in uöviöuju isamo se na Gospoilarusvoga oslanjoju, oni koji nolituü obavAoi i dio od onogd ito iht Mi dajeno udieliniu' Otti s , zbiljfl, pturi |iernici - njih po\asti, i optosl, i obilie plenenito kod Gospoddrunjihoro iekoitL"tl6 U njihovon:ropisu kaZe se da vjerujü i i AlJahor,hak (pravo),a ispunjavaju hek Njcgovih stlorenja' ispunjavaju "Jedra r'a..koj i kaZe: lI Muslirrovon je Srr/rir hadisOmcrab Hataba, je grupa usluhtr l'ientiesnika, I d t)r., na Huücjnu paöeld go1'orili '14 svedoknisu ie trli i tdj ieh!.], da ie tdi i tLtji?hid da ie tdi itai Sehid' 'Tai Sehid 'lllahov Poslanik' s a r's ' dalli cloieLhag öo\jeka i rekli. ie rakuo in je. Nikrka..ja sun ga u Dlehenentt t'itlio unolanag u ogrlctö iobtnuni Zrltim.ie.lllt1ho|PoslLtnik.v.at'.s.,rekao'Osinelldtahor'idi 'I Buharija ima hadissliinog ljtrlina tlt le u Dicnntelltti sano Niernici znaöenja. U oba sahihanalazj se hadis Ebu Hurcjre, u kojem stoji daje Allahov "U D,ennel te uti PoslaniknaredioBilaltr da obznaniljudima sliledeiet sano alui.1ltlrtllimatlL. Prema nekim verzijama ovog hadisa' umjesto n uslimanl sroii rj erni kd.
L r 5 E t - T e v b1 0 0 a, i16 1-Enfa1,2.3.4.. E

Llz(i3eni kaze: 'Alloh

je

168

pletltjr i{ijarlu b llirnarr .-1-Nlediaitie' l,' l\'luslirnil'orn le .Srr/;ilrr s.r.r.s. jcdnog dana, dok ic drZao LrkLriiristoii da ie Allahol lrosLanikhuthu.rclilo: nr :n(!r f,loi (io.sltolt ntiie ttttt.dio l':t ILtr t:1ii.tlittl t) onntttr';lt) itllrtdk tt it:Dtü iu tnrna Jutta: ndut'irt (irxpoltr kctt"\raki

Svntc tohlt i( lt)lü.ilctr 'Ju \Ltl tlrorit) litltlu iistitll. ptt \tt htli .vnt LlLrrt i ttloi!i icil(uii iodtiulili iht)(luiiho\',''\'irtr ltlkaJu tlt tttltullunili ana \tt).\u111 thpt!slit) \irl/r.lili.!rr int lct |Llcni Jrugt.gtt ta\'t1iul st11tl11.tiu in1 Ztnllie.l ,t itt ltikt)gtl lo t1i\ttnotlLt.trio [,'llltth po:llclt:t t/ \tt:t]lornil.:c :tt orittt prcntd osluaiDltl t a,\jrli t)thr.tlnotl ptL'na Antpitnu i nL'41dPiD1t| '.Jü i \.1)tl lthe Po\ltto lt1 ttt iskttiLlnt \lirdh.nikt Küiigt. Zdlitü Alldh t.('r !i .tla ilu Ohialio \(tü1 ktuig koiu lodLl tlttytnotu tthr: tlrugL ]nt ktt\ttit! iktl nt'rto:r sdpttli.tlaic uii! kdtl\l1d\'.t; LlLt utiiilinK rci:iiclRtkoh si htrtlutt .1ll(11ni ie ndt elio Pttoilitttttti irt \t!idt'i td.btl! GotltotlLtttt!

ilt) l'lolirlttj ih kLtt) illtt|u itla titt slu|ili ktttlt. lu ntc pani:t! Onttic suottit!h(,i:rlorttlt|ogi\lirt.li! Bari \aPtoliluiih lli iettn tcpt)ttlt)i:i ltli Diicli. pd !t: ti l,it; udiielicno. Poi,.lii irdnt \d)isktt. acntoPo\l.tti pcl ktlf,ih \riski lnclrku) ßori st sa ttnino koii tt! Ii poko|ni Pt otl| anill koii st linclo\luini. lttL'. 7ii\tt.l't\lc rtlttlot\likt D:cnnclu: onai kaiiitll.l ['tt\'t)n it Pttttt. iliicli soLluktrlponta-c ljudinlü) tldst rt prtrrctfun lc. nL1 j ilostit (i^icL nthkog srcu ltrnLt \\',Jk)il1 hliinltnt iprtntu st'ukon ill\lii tlnu. iskronntn i TwLliiun sitonnh t l.tiLg oLl sh\rnttosl! ni\lii titr ic inuttrn I'tt lt Itltu ttuttrttnika DI(hLtutttlo slub riatnik. koii ir,tuuptultrli tld 1o:ittitlit) tljaliutdkaid tL'tnu tlobro doti ittu tlttrlialuku n1 ind.lhit(tt!. Ot1ic.\t1ntonttaiii.\lictlheniknc :unintuitt gLtl1iPola,:hctt pahl{Put'dkni liiePiDl iütt!uk 1.ttin rLtrulitu. koii nL:ntoit rüktili \\oi11 'li rijt(inttt. kad :anu it:tit) i natLtsnago|al i. ic tot itk koii ttitn ost ttne ili t\liaj /)to(li(i onu knt poina se ttlLt,qi\'t1ti
l l n . k i . r d m s l n rf f . l t r j r n r a i o j i p rsLt

il! tahi (lu hi dabio t|oi inetdk
i!t) i. "t.üt tislno kr. l.\tt,tt:u

169

I'olot1lic sponctlto ih'lic la:Lu ipob)arrcnjuka Poslanik,u s tloslavi: I tlllah ni jc objat'io lu budeleshomni u medusoltnonophLtdenjukttktt .:eniko nr:hi hvalisaoi u:cli"tn iznal hilo krtg.ldrugog le da niko nikottle ne iinr neprardu!" dajeAllahov Poslanik' koji kaZe I larisab. Vehba. l.l oba sahihajei ha<Jis rekao: IIoQte li tla vnn kaZertko le bili sl'tt1o|nikD:en eta? s.a.v.s.. S\rtki \irondlun yjcrnik, koji in.! ttttno .lrd poh.üand hLrliinieto' koii iJpoiltie:dkleli'I1 kddd se tt Allttltot'rt iite ohdve:c Holeta li dtl sit:tot1o ttlm ku:en ka te hili \tttno|nik D:elknYna? S'aki stttctvopak i kibttrli od'^mla b el-Asa,ukoieü biljeZlhadis u Inirmi-Ahmed svonMrtsrtu/rt sroji claje AlLaho! I'oslanik. s.a.vs . rekao: Slanotnici D:cheünenq ce ko hiti \\,i oni kaii su okt tltli oP.tki,oholi i rvakct santo:a sebeskuplja a ' D:cnnela hit tc sircnlaini i besponotni nikontcne tlaje. Sldtlot't1i(i i od Halcf b. llalila prcnosi, Ebu Haiima,Sci da b DZLtbe'jraod Ibn "Hoöeteli sav's. rekao: Äbbasa.koji kazc da je Alhhov Poslanik. Dtenneldl Vicloiesnik ie hili sl(lnon1ici cltt tatn kaien koli tc orl t'cts je u Djenncttr. Ls '\itllik (Ebu Bck) le rt D:ctlnetu Sehirl n DZettnetu' (-ot'jck koii posieti st'L)gt1 brLrl! dafukood kttlc' isklittiit'o u ine Allaha nile i koie txunpunctdjece D:eüncll!. Lule :ene. koit s1lvtotl lqkadet.ie 11 bil tcralLtju. aa u l):enneltt, twoaifo ona mvtht niima koid kddd ioi se n1u:nLtll ti. ili kad| sc ond tlaliuti, alodci p.\'o pofusli stdyis\taiu ruktt t! niegoru, i kd:e Nctu aasPalidok ne butlei zadovolidtl ti dok te ne " i-:rririnr., Hadis biljezi Nesaija biljeii hadis Ibn Abbasa' koji kaze da lc Ibn Madze u svome,Srret?rr rckao: Sldnornici D:ennela tc biti oni öiic s1t Aliahov Poslanik.s.a.v.s.. ttli pttttc ljurlskeht'alePo dobtu dok i oni sami to sluiaju' tt slutlortltcl .J111 saüt Diehcnnenttttc bilioni koie liudi nciieite po:lu spontiniu a i U oba sahiha nalazi se l,adis Fnesa b Nlaljka' koii kaZe: 1'70 drt /e

prLtlt:.t tt ntl;Lt l-entt-,tr. littLlittt pthtttlmt gr))t'iili . t]tciittl.ptt ic .lllahot l7r,r'rrrlrsrrrl t-rkao. ()hü\r:nt) r( tl/l.t.'.no it tLi! hiti lttko hi!i t)har.:)1o It t.lko bili il,otltt littrliltt'L!i tLntL' KLtLI(a i( l)n):ld & t!:-..t Jt t!tlirlog \poninirni l,):lu. rLl;Lto ic ()ht1\'r:th i( lttLo hili abL!\'r.1k) !,!kt)hi!i. ohoyt:no rt ldin) hili litltt Onttr rLt't l)tttii \i ti t)(l oLr! i sPtrltiniLlli 'loht lt' Po inrtikc'ltltttr it: tlicna:o Pto;lu ktl.\tt liuLlitltnr'lala it'taka htli t$tttt:ntt it rukt hiti rthdve:ttrt t! 1i \i tLk(u) OhtrtL':ttrt it !dfu hiti 7,.tlittl lto\l.t itt!qLt l:ttttt-t! i lit!tii \1t ttt:nt) gaIarili o i. si ttntrlont. pt:.t ti rtl;uo OhLrtc:noac 1(A. hi!i obal\'t:no ic ldko bili rhnt-no ia tttfu hiti )llLllü)\' I'o:itutik. : u1'\ oLl,qt)\'oti Kai!,Lt Po ptt:lu LlürIt hultlr sloNilt.ittli t)htt\t.1t. at: :u\lu:ili DaL'ttltt! tt ko14tt ittltlL \ztnittiuli ttht:ttc:no!t 1t\lt!:ttt D:titr]1nrit. I ! \t( llluhati l.? hr(lisu sloii: .\'/ir,1) icl'r:"11i ,ti,:cLrinr:t:L'nlii. l l.ierlnorrdrLLlom D:ehannLmal Pti\ttltli D:auttcld aJ rldttt)111ikd t.!\!)t):tlttli \lt:ttlt)\'ltikc 'lt1ko ila It]tr liirla ili ulitair. Kako.Alloho| I'o\ldttiau/ Oit al!o\ori: il t t!:no ::o\'t)t i o lit.tlitl1rl.' i- cjelini gleclano.fosloic a.tiri \lsL. st0no\'rliliaDZcnneLa.kole "OniLoiisuposlrrini'4llahu l lzr iicnir\llrh sponrinieu sliicdca.rr iicltr: i Posl iku hit {c u dt nitt'u riero{esniko, i pr.tl'cdttilitt, i iehila, i dobrih ljurli, kojirttaja;lllah nilost St'o.iudarowo..l kuko fu orti dit'tti dflrgovi rliti.r" I llolimo ,\lhba cla nrrs S\ojim (lohfoainst\orn i Flcncnltoi'Lr od Lr!'i11i lak!ih.

"ln Nisa.6!.

171

POGLAVLJE XXX
Nojbroiniji stonovnici Dirnnett bit öe iz g' M u h snunedovo s.t.r''s.' ttnünetu
koji b. Ll oba sahiha hadlsAbdullaha l\,lcsuda. kaZeda jc Allehov lc rckao: I)a h hislr bili :adotoljni kat birla iinili PcrslarliL:. s.a.!.s.. Dieunetu/ lli sntoi:ga|orili lckhit.d on rete. ) [rl\r'ti)tu shlno]tlikLt öiüttt ttriitltt t!uno|nikt D:rnne!u/ l\li oPel tLtli histchili:utlotollniLlrt ',lr1 .t!itltl hddll t ,:ldiala liniti .tc i:r:otrttist o rekbir.d oü t car lolol inu iicrtiti ltflltli atti \u u odnasrl ctt sttuttn l)ie nnelu,Ju t ttstt lontt LthLtt niktt wt nc)i.rnikL'kda.itlrut hiiela lltftu ntt koli ct tlog hik(] ilt k,:lojeln.t (:tt1L! tll,tkt n ka:i hiielag hifr.r. Ovoje lvluslinlovavcrzija Burejdeb. cl llusajb kaic claje Allahov Poslanik.s.ar' s ' t ckao: "st.tnarnikaD:ennelrl ie hiti slalinu i .l\\kle\el sLtlörd, i: o1'og uDtneld d ie otl ntg brola bili osondest)l vrrlt,r,a. Ovaj hadis biljeZe Ahned i odgovarakriteri.jukoji zahtiievajuautori zbjrki Tirmizija. a njcgov senecl pod hadisa nazivom ralril. biljeTi predaju od Abdulleha b. pitaor' Ktlko hisle s.e.\'.s.. Nlesnda, koiotstoiida ie ÄllahovPoslanik. u El-Taberaniu svome lrlilj./rrl s? \'l o.\iettlli ktttl histe :nali Llule uü d pti)Ltsli icllr'lirut D,ennet.t .l lti tla ie nu osluleljude alpLtsli niago|eitl\'ttitrc? Pti:ulni oalgororiic: .lllah i \legat' I'osldnik ütliholie :nui1t (rr reöc ) kdko biste se osittttli kutlbi t,Lonptil1L1lL1 üiego\'ultaiino iedn(t Pl itultli oLlgorL)riic T).ie \,i\e. Pasldnik pitLt. Kako bi.ttt'\e a\i.idli dLt |dmd Pt ipLtLld Po;lanik sats polotiütt/ Oni ollridtilc n) it |iie ZLüint.llluhav Diennelu re hiti 'rlolitut i t|utlcset sttlittt Lt titeLe o'l rL:öe.Stuttotttiku

173

loga itndli o.\ohtdtscl\Llir,d. Abdullah Ahmcdvcli: "Kazivao b. narnjeMusaibn

Gajlanb. Halim b.

Muhalel.kazivao namjeAbdLrllah el-Mubarek. Sulana, ebiAmra. b. od njegovcrg oca. i od F.bullurejre- koji kaäe. "'Bit öe ih ntnogo od nÜodd '',1lluhov drevnih, i ,fihogoi od kosnijih.'t Po":'lanik, rekaaje: I/i s.a.y.s., iete iiniai [el\'t linu slcttiot,tlikd ]):ennctL1. icte iitliti tretinu stanornik.j \ji D:ennclu, \'i Icle ('initi polt)\,inu.\tdno|nikuD:?n etä. \'i tete ihiti Ä'ije lrciinc .\tdttot ika D:crrrcta. F.f lhbcranlistiie daje ovaj hadisrnurfu'. od .lcdini preko Ibn el-1\'lLrba.cka. Sevrija. Ilusc'ilne Sulejnan b. el-Kurcjiivcli: Kazivao nalrrjeEbuTalabe on b. .ieAbdul-\'1c1ikb. N{uhamed tsekares-Sajrcfi.kazivao nal:rje Harnacl b. Isa.zatimSuflanes-Sevri. Behzab- Ilakima.od njegovog od oca i od 'Stanotnikd njegovogdjeda.da je ! jerorjesnik, s.a.r'-s.. rekao: l)iemeta '' it bili !tolinu Ll,-ddc.\et .sttlotv u xunu te pripdtti osamdeset sa/ö\,a Ovi hadisi imaju brojnevcrzijc seneda. kojih su neki r.jerodosto-ini. od Nc postoji kontradikcijaizmcduniih i hadisau kojem sespominje polovica. jer Poslanik. s.a.r'.s., nadaose da öe mu toliko pripasti, mu je Allah, pa slavljen nekaje.ispunio oöekir.anjc ipridodaomujoSjednuSestinu. Ahmed u svom rVrrszerlu biljeZi predajuEbu ez-Zubcjra,koji je öuo DZabirakako trrdi da je iuo ÄllahovogPoslanika, s.a.v.s.- govori: da "Nadam se da le ocl noiih .sliedhenikt.ol ]nog uümetd. na Sudnjen clilnuniih irt|t title biti stdnorniLi D:enneta. On dalje pripovijedakako slr prisutni uzviknuli tekbir, a Poslanikje polon rckaot Nddon se da te rds hili pa[ovina" Scnecl ovoghadisa ispunjava N4urslimove kriterijc.

'' El-\hkia .19. 10.

171

POGL.AVLJEXXXI
fl Diennetu [e biti viie i.ena nega ljudi, nli i u Diehannenru,tahoater
b. I:jube-ocl \lLrhrmcda Silina.koli lrob:r sehihanalazise pr-edrrjr loita öc bili \ iie u lJTcnrtctu. krTe: ZaI sene hr rlitc. zarr nc prisjcaxle st niic rckao s.e.\.s. ljudi ili 7.ne.' l-b fhrrcj|ereac: Zaf lrbu cl-KrsiDr. u tln ic p|ra skupina koja [e uii u f)icnrct blisleljFof l ]llicseca noöi ,:1ok nlisjainiiez\ ij czclc ize LriLepe. ie onrkoji suoclmah ujih blistrlipoplrt toliko lijepeda ic se rrc'ii vidjcti Sr.rkiod niih cc imatipo clriie suplugc. nestali: I; koilanasfi kroz lncsore njiho\im stoplimr. Ebu Ilur-circ Tenc pa LrLldLt sx o\.ogs\'lele. Ijicnnclu neaebiti neo2enlcnih- ako lan1o puno riSe rcgo ljLrdi. ako budu od hüija oiUu Ä ?cnr jc na dunjaluku ' liie. krupnih. nijc nuTno ih na drujalukubucle da lpak je oailo da ic onc bili od hLuija.Brr nam lako kazuie hadis ftnarni-Ahmeda. koii Lrsvonrc ,\"/rvz,rlr bilieTi prcdajrrEbtr llurclre. da je \'jr-rorlcsnik. D:(nttld s.a.r'.s.. rekao: Jt'ltut ioltt'k atl \tr.oit)\'nilid tc i)Ll r. Ll|iir rttprttgtoJ huiiu .\t,tkrrt)l tiih iDtLlt tctkttttdesel hLliiüt L'o!tunuu l au njiht)\'i,,t .\!oldliüta ül)ti ir !t' l i.lirti kt?: tljihartt postaliti pitnrric. ltalio sc znaicn]eo\!g hadisanloi. \eko mo-Zc ,.rsklacliti heclisoni I)2abira. koji je r,rrrr|lct .l('/r. a u koj.m stoJi: sa ''Bio sarnprisLtlen ßajramp ic klanjao s.x.\:.s. kadjc Allahor Poslanik. Zalin ic. nakonito je i negolro ic odriao hutbu- Lobez .zanr i iklln!-ta. ih. posa!jetor lirrdei opomenuo ao hutbLrklanjao baj|anr-namaz. odr'7ro i On i il zirtirr) otiixo Tcnornauputioirn llekolikosa\jela. ih ie opominjao

175

S naredioim da dijele sadakLr. njim je bio i Bilal Tad su nekeZencbacale svoje prstcnie.minduie i sliöne stvafi. Vjerovjesnik. s-av s', naredioje Bilalu da to saküpi.Kada im je rekao da ic u Dzennetunjih bili manie. 'l'i pltno 'Allahov Poslaniöe. za!to?'On rciet jedna Zcnaje uzviknula: 'IJ drugom hadisu stoji: ptokliniele i ne.Lindlnc sle s\'(riin lll:cli lLt ' ''Nttjntlol:rojüiii stunoltliti f):enneld bi| le lene Sve ovo upuiujc da ie iene u Dzennetubiti brojnije, a1i zajedno sa hurijama, koje su u Dzcnnetll stvorene Dakle. tu ae najrnanjebiti Zena sa dunjaluka.a najviie zenasa dunjaluka,opet.bit ie medu stanovnicima DZehennema. bjti sto se tiöc toga da öe u Dzehenncmu vise Zcna.o tome nam kazuju ncki hadisi.Tako naprimjcr.Buharijatt svolne \l'a,lilrlbilieZi hadisImrana b. Husajna.koji kaZekako mu jc prenijctodaic Allahov Poslanik's a v s ' it'itlio da uüicmu ifiLlnctjriie:e a i rekao: Pogledao santu Diehennetn ' paglrdLr() s(tn u D:entlel i i]xllioLlLlJc njentttntlj|iie sirctnuhd Takader' Müslirn u svonreS,rrila hiljeZi hadislbn Abbasa.kojj tvrdi daje Allahov " rekao: Pogleduosttm D:enneri |idio da u njetnu ina Poslanik,s.a-v.s.. nLti|i.iesironlohLt,upogletlttrt sll i D:chennemi |idio L{.t nientu inla biljeZi hadisEbu Hurejre' scnedom, Imami-Ahmed.sa r,jerodosto.jnim "Pogledaasam u koji kaZe da je Allahov Poslanik,s.ar's. rckao tlau njamuin4 naj|iie :end i llogleclaotdnu D:ennet DiehennemiilJLlirt ' i f itlio tla.ie u njetüu tlLlifiie sitrruahd b Abdullaha Olnem,kojikazedaje LI Mrsneriristogautorajei hadis 'Poglcltto sam u D:ennel i tidio dt111 rekao: Allahov Poslanik,s.a.v.s.. i tt njemlt inta nati|iie sitomahtt,ipogledao salt1 DZehennem Iidb d't.ie u " nierlu niriie bogLltaiai iena \I Sdhihuie i hadis Ibn Orrera, koji od Allahova Poslanika,s a v s ' "O jenc, diclite saddkupuno i ittigfär öitlite ier prenosi da jc rekao: sunt tiLlio tla te üairile rds u D:ehehnemuöili JednaZena,po Imenü 176

pir llaclla.upita: Sh smo mi skrililc, o Allahor Poslaniöe. da na-iriSc Poslanik odgovori: li D2chcnnema?" io.j nasL'rude rreclustanovnicirna l) no ltoklitiele i nt':ulttttlne \!r )ttu:cltthLt Jii.vuu I irlro dd ikonl ka 'Onareaci rtonu .ilo pLttu€tiIi(te kLtt) ic tltttt,tf i t u:toütluldnlk,:! iltLl't ''Allahor I'oslariic.l(akosrro to rni men]la\'cpalnctii r icre?- Poslanik tLt:untu liit. 't 1clo[tttit lrijc -entkcosolv odgor oli: .i/o tr,rrrrar ikLt\'o\ti icno nckoltko tLt tttrtikttt 1l it tLltllkrtrvst rnlgrn.trLt .rrltrlot'tttitt.lelnog lunu ne kltrtit i nc po.tli Tt)ir itktllikot):;t \1t1,! od lt4uslinr 7.nx hiLiLrDTcnnelll. cla Sto sc tiie podatka cc nllrrrenje bilje2iclaic on imro cilije;cnc. i kadgod hi odjednc b..\bdullaha lr.lLrrr.ith 'Doiao ova doiaoclrLrgoj. bi r-elila:Jjoirlosi odIrlc. i)rr je tadarekao: koji samod Imranab. IltLsalrra- nrlrr ie liuzireodllic,\lLehov Poslanjk. _ l)Terxleta zcnr hiii l]ladusLallo\'llicilnd rckaoda [e najmanjc s.u.r.s.. kojegbilje2iEbu Ja'la prieololiri da fosLojii drugihaLlis. Ncko rno2e s koji lt)c dr.je Allahor Poslanik, a.r's. dok Hurejrc'. cl NlLrsili. Lrbu od "Ttttlute totiek tt rekao: iTnlcahl oslNlogic bio sa srrlirr ashe'ninra. i ntt D:e)tnaüt. tu.\nl,:tg,iniu tLtti.',tLuttlr\rr iLl\iie tLllIugc koie Le koie ic biti l-:.r'iicni.tl\\r'i1i. Llliir ot! 'l.irntatogl)txottlsl|d. i ,t11 .111,!h ltu o,ltthtdnijt!tt o,:ltto\t! onc kaia le ;lllult sn at io u Dien elu :tto llo tu .llltlttt ;ulidtt tiuilt: Ipak. Ild Darekutni i dNgi ott th iie ncttlLotiulttku L b. inu de scncclll Tsnlail Rafi . kojije slabpfcnosilac smallatü Lro!or11
Ji, c r',1 ,ti.'.-|',t,tt| '' r''\:,i,tir.

lr ,\hrrcclolonr ,illr\/,r./r/ nalazilro hadis Lnalc b lllrzejüc b Sabita. na ili koji ltaZe:'Bili srro jcdnonr haclZu- umri. saAmrom b el-Asom.a na Zenu pored ahrena, / Ltglcdasnrojednu u rrosiljci der'i kadsrroprolazili 'Bili snrosa r\llahovirl Poslanikon!s a.\'.s.. ovolll na Tada.\nrr reöe: bijela a pojavimnogovrana. medunjinrajedna njcstu.kad senajcdnom s lrana. crlenog kljuna i nogu. IädaAIIahor Poslanik. a r's, rete: Li ova t't'arttt D:etD)el ad:e t:tuti nnonutli htoi kaokudbi uiltt sttttto [! ' o l v i h r x i hw t n t u

177

XXXII POGg-ÄVI-'FE
Osobineottih iz-ovog tunmeta koj i ce uöi u Dir,!nel hezpolugsnjs rröun(
I-obu sahihanalazimo koii kaic da ie Ällahov haclis librr IiLLrujlc. I\rsLanik. s.a.r.s.. rekao: Orl lla! !r)tit!t!11. D:enüet ie L!ti leLlttd u .tkultinakoju [. h]oiLtti ';rlaülL'eit ltillu/ld t)tiN.|ltltlikLl. Lit:u [:e itrl .ti.tti p.pu! llnog \7jete(r1u uitLtyw. l:'tl.t Lrs|adc .\kasr b. Mulrsanel-Esdi. ',lliilr.-rPoslarriie. zamoli Allaha i-1a skldajLrci sebeogrLaa. reöc: sa i od l)rslanik.s.a.r.s., rcie: trfoi Alfuhu. la bn.1cn.jccien njih.-A11:rhor 'lit.lf, ttini ld on htlfu ielun o(l njih usteLlc .icdanensalijapa rcöe i on: ''Allahol PosLariöe. ja odgovori: uiini clo budln jr:daroclnjih. ' Poslanik ''lkdi.t.jr b i ob t : i o d t t h r LI istimzbirkama nalazisc i haciis Sehla Sa cla.LrkojeIrlt b. stoji dr.ic .\llaho! Poslanik. s.a.r,.s.. rckao: f,rIlcrr!a tt. .\iglo oLI tlo, nng touDtelLr hL': polugtotltrtuaunu tiajisetLuudtsthiliulu. ili vldt)1 slotiiiu hiljadLl nlih ,IeJtn:a tlrugog te .\elr:dti s|e Llt)ki lt)sli|.lnii N uic u D:cn]tel. ' \:jihov lictt te blilldli siuJcnt poptll l,ljcs.i.rrt sjdtLt11 r/it.?/rr Ovo.ie p|ra skLrpina ltoja cc uöi u L)Zcnnet polaganje bez laöuna. Dokaz za to je hadiskoji sc nalaziu objc ovc zbifke.a nri öemoizabrati Muslimor.u "Kojc od r,asjuöervidio rcrTiju. pfcna kojoj jc Seicl DZubejl b. lekao: z,,ijezdLr koja jc ncstalal llasif ibn Abdurahnran reöe: Ja sam vidio. Dodusc. On nisambio n narnazu, sam inraougriz zmije ili akrepa.' ier '1.ita si uradio'l Odgolorih:''IraZiosamda mi naprave zapis.' me upitar 'Sta te je naveloda |ako poslupis?' Rckoh:'Hadis koieg nam On Lrpita: ' . l r z r r n l . - S . h l ( r r r . f " . t T . : i t . r . r r -t . . ' k r z : r a o ! - i . r ' o ' ' . f t 119

Rekoh:'Od Burejdeb. el-Husajba el-Eslemija, koji pripovijcdahadis: 'Nemd.Ltpi!^,dnja, asinl .d lltok i gto:nicr. On reöe: 'Dobro je uiinio po onaj kojije postupio onomeSto'e od sunneta öuo.Mcdutim.namaje kazirao Ihn Abbas.od \rjeroljesnika. s.a.r,.s.. kojije rekao: Poka:oni stt nti nuntli kako clola:e na Sudnjcnttlanu, itirlio tidv \)jerctesnika koii tr'eki\jercrjesnici sd sohonl ie sd.\oboü in.ta sk pitlu lt,oiih ptist,:tli.Lt. su hE dLtndimLtlijellna.qili d\r öa|ieku. u neki su bili sutni. Tadu mi pogledpade ncrtliku tnutu iiutii. i ILtpoluislih du ie lo nloi utnnrcl.Bi i11i teiena LlLr lo itftt.rtt nlLgot it,tt,)Ll 1li rckoie ni da po|qledanprema i ie horiztnlu Katlpoglctluh.\'idjeh t):,1t nlLr\!t. ,1i rec:eno. Tojetroi oü1ntt ihi utn tel. u neLlu njitnd imd.\edLl1le.tcthiljdtla onih koli tti u:i LtDa.nnct pdhje nei. ofl/.!iri' Zatinr.ie bezpolaganj rac'wtct.nikoh,e a i Poslanik. a.s..rNtaoi otiSaokuii. Ljudi tadapoöelerazglabatio onina koji ac uii u D2ennetbez polaganjaratuna i bez patnje.Jednirekoie da su to. moZda. ashabi AllahovogPoslanika, s.a.v.s.. Drugi rekole da su to. moZda. oni koji su u islarnurodeni a koji nisu Allahu nikog ravnog srnatraii.I joi su spominjali nekestvari. kadAllahov Posianik, s.a.v.s.. izadei reöe: O aemuvi to razgldhate? Kad su ga obavijestili, ot reöe: 'To su oni koji se e lijeöe üikah.ihl zdpisitnai ham4lijama, niti od koga tt'd:e tdktr lick, a i koji se ne o\tttu na loi predznak1nßüldhkoüln i i sujeietni). i oni kaji se nd (;ospodLtrd sroga osldridj?1. l'adaAka3c b. Muhsan ei'AllahovPoslaniöe. jedanod njih.' Esdireöc r zamoliA llahadaja budem Allahov Poslanik. s.a.r'-s-. odgovori: Ti si jedun orl rill. Tada ustade 'AllahovPoslaniie. jedanöovjeki reöe: uöinidaja budem.jedan nilh.' od 'Akct:aje On odgor,orir bio ht:i od tcbe . Kod Bul'nrije nlestoji: ".. .rri koji seneliieleüikLtlo'itn:ultisitnailtantailiiarla.Naiiejh.IbnTejrnijje, jer kaZeda je Buharijina vcrziiaispravniia. ova lcöcnica prcthodnom u hadisujegreikau kojujc zapao nckood prcnosilaca. iznioje opisonoga öirne ovi zashlzili de Dzennet !cror'jcsnik. s.a.v.s.. bez polaganjaraöuna.Riiea je o aistom /.,vrirlr/ (potpunornur"jercnjuu 180

Poslavlje ){XX

oni upravlja),jer neta1e pomoc Koji svime i postojanje Jednog Jedinog, Oni vrste odredene bolesti. nisusujevjemi, oddr[gihposrednikaulijeöenju i oslonac, na Njegase oslanjajuOni ne oni znajudaje Allah dovoljan ni Oni jer poseäu zapisima, to je jednawsta Sirkarso sene oslanjaju za oslanjanje na negosamo Allaha Toje potpunirevekkr'rl, nakogadrugog, "Nemapotrebe za na Allahau pravomsmislurijeöi. Ibn MesudkaZe: vjerovati da öenam se (tj. tetajjurom- loaim ptedznakom biti sujevjeran, neito loie dogoditi ako maökapredepreko puta kojim idemo, i sl ) Sve to uklanja Allah stvaraimtevekk lom (iskrenim oslanjanjemna Njega, neöeniBtalo3e da i övrstimuvjerenjem narn se u sliönimsituacijama sujevjerje' iskljuöuje naAllaha,dakle, Oslanjanje desiti)." to hamajlijama), je urokaKur'anom(zapisima, Sto se tiöe lijeöenja Poslanika' uöinitionajkoji setimebavi.Allahovog djelokojemoZe dobro Sto daje talo/o dopusteno' Dzibril,stoznaöi izlijeöio s.a.v.s., tajje naöin na je Poslanik kazaoda u tome nemanilta loSe,pod uvjetom da ne sadrZi "Ko neki vid Sirka.Kada su ga neki pitali da im to dopusti,on je rekao: bude da ie u moguönosti pomognena taj naiih, nekato uradi, neka mu " od koristi. pomaZe, dobroöinstvo, daje nato datakavnaiin lijeöenja Ovoupuöuje lijepim i poZeljnimU tom je Njegovsmatraju ono Sto Allah i Poslanik a onajkoji lijeöi dobroöinitelj, ko trazi takavlijek je onajkoji se sluöaju da nadai oöekuje öedrugomekoristiti Medutim,tevekl-uliskljuöujeSirk, ili bilo kakvosujevjerje. izlijeöilaAllahovog Aiöanataj naöin pitati- kakoje, onda, NekomoZe to kao s.a.v.s., ito je, kako srnonapomenuli, isto uöinio i Poslanika, On, to To DZibril? je taöno,ali on, s.a.v.s., nije zahtÜevao isto tako, u je nego rekaoda da nije hadisu rekao sene lijeöeovomvrstommedicine,

,30 Pim.Prev.) Er-Tijere !irk (Hadis.

l8l

oni ni ocl koga takav lijck ne traZc.Daljc. on jc ovdjc odbio da uöi doru drugom öovjcku. Allah najbolje zna. ali \jerovatno zbog toga ito bi neki koji läk\.o lto ne zasluZujumoZdatraZili da i oni budu od onih koji ie na Ispinr proii bez polaganjaraöuna.U Mslimovom &rfiila nailazimo na predajuMuhamcdab. Sirina. od Inrranab. Ilusajna, koji kaic da jc Allalror.Poslanik.s.a-r'.s.. rekao: Odmog zttrlmeld sedamdeset ie hiliadd " oldtd uti u Diennet bezpolaganju raöunai be: ikala'epatnje. Kada sn ga upitaliko srroni. onje odgovorio:"7b su ani kojisc nete opeti, oni h)ii tie tru:e lijeietiie biLo kalnin .apisitli.t i hd ajlijut a od bilo koga oni koii se ne osv lu na loi predznak(nisu lahkoumnii stievicrni). i oni " kt)ii st nu (iotpodar.t yt,oga oslnrjuju je li istojzbircihadisa i predaja ez-Zubejra, je öuo DZabira Ibn koji b. ''Öuo sam kad je Vjerovjesnik. s.a.r'.s., Abdüllaha kako kaZe: spomenuo lrodugaöakhadis u kojem, izmcdu ostalog. stoji: Prra te sk pind biti spuiena.Licu te in blistdti poput Mjesecau uitapu. Njill.ic sedatndesel hiljddLl. koji trcte hitifo.ivjni na odgo\iotnott.Zatim,ani koji öeih slijediti ', popul naj.\jaj iih z|ie:dd nd nebu..alim is[.rldf.r paje spomenuo hadis u cijelosti." AhnTedb. l\4uni' u svome;try'rrsaerlrr biljcii predaju Ibn lvlesuda,koji "Izloieni kaZc da jc Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao: su mi ndrodi na njihovont iednon üiestn. Kad sam s|oj wnmel ridio, bio Mm iznenaclen broinoitu. Njihot i liko|i poputlili su dolilu i hrdo.Reöemi (D2ihril): ',lesi li zttdotolian. Mtthamnede? Rekohdd iesan On rcöe: Osim oyih, ima joi sedandesethiljada onih koli te uti u Diennet bezpoktganjd raölo1Lr. To\u oni kqii ne lrc:e lijeöeniehilo kdx,\int z!1pi.tiir1a i h!1n14ilijamd bilo od kogL1. .teflete opeti. koii se ne o"trtu nu loi predznuk(nisulahkoumni koji ' i suje\jetni), i oni koji se tw GospoLlara oga osla4jaju. Tadaje Akase st b. Mr-rhsan el-Esdi rekao: 'Allahov I'oslaniöe.zanoli Allaha daja budem jedan od njih-' Allahov Poslanik,s.a.r''.s., ßrr: "Ti jesi iedan od njih. reae Tadanekiöor,jekustadedazamoliisto,aonretet ie biobr:i odtebc A kaia 182

POGLAVLJE XXXI{I
Pregrit nrilosti Iizyilenog, *ojon te neke ljude Au tt:hvttiti i u|c:ri u D?.(ttrcIh.': pulaß(nia tfl.1una
EbLtßckr b. ebi ieibe vcli: Kazivaonrm ]e Ismail b Ajjai od kakcr el-Bahilija I-l-'u'Lhnamu llluhamecla lijada. koji kaZcclaje ÖLr,-r b. s t\fdi claic irio ,\llahovogPoslanika. a r' s . da gor'oril (iorpodartni la hiliuda otoba od ttt')g Ltttlttlet't ohttuo tla le tt D:e trcl t(i rcdantLlcsel bil o\ohL1 te Po fu: poluganltt ruitrna, a su tt'akont tkupinou od ltil.ittdu sctl,:tnttleset hilloLlaluict, he: prtlugttrtjt ruitun i he" ikakle P'tlllic i io\ ' u l ptegt ili Drlpkqrili nto*t (iarpolttrtt lsmail ibn Aiiai je. motam to reii. sklon tcllisar'r i hojim sc da lc dmgi senedikoji jaiaju Pa dr1l (slrb) r,/r'i/ll(prenosllac). ifak. Postoie b Ilbtl sponlcnli hi'Ldis. Bekf b. cbiAsilr \ cli:'Kazirao namje Ir1-\relid b Amr. tld Selirra ,\mira.EbLll_lemana kazivao namjc Sal\'an'1. lt,lLrsJim. s Poslanik. a.\"s. rckao: 11'rl l-lrname. da.icALLahor el-Hc\1ila.i od EbLr osoha od ntog Gt)\lotl(u üii jc tloitttt. rthetoo lu cc stdotltlL'selhil.iatdd tuiunu .lczidb. cl ^hncs re'e: ttnn,tLt trii u Dicnnct hc: prtlottntlid
' Ohrrlfii\anrc od nmne t r c n o \ r o c ah a d ß . rk r d a . n a p r L f l r j etfr. s e f e d us p o n r n l c I e i s t o gu a i l c l i am T l l a i n ri e n i t r i i l i t u l a f r a . d a b i s e s l e k a ou t i s a kd a j ' .i.dnog i r l j c . o ! i ! e o s o t r ar l ] e J € d n o l l l i , k a d i h r c t i sp r e n o s o d s v o g l a v r e n r ' n i k a '.a k o . i r . d n l . g ! I i h i d i s n j j c i z r a v f o . u o i l i . u n t l j g o t e nn u . a j u L r d a i z s c D e d az b a c i s t, s l r b o g p r . n o s i { r c a a k o d a s e n e ds a n o p t i v i d n or z g l c d a p o j ' n i u l j e l i a n , t.dnos U svakonr sh.aju, ri.jc. je o /e,/ßrr - fazli'itnn oblrcrma odnosnorfihvrtlji!iji vara"ja i ,,r"""nj;ia'ii", " rakla osobaseu hadjskojtraucizove'nrd'li/r. a takav hadis ( ,rrl,ll.r.Na,avno, fiieajcoslabomhadisu Prlm pr.vl

18,3

'Allahor Poslaniael je tako malo pripadnikatvog ummeta,kao kad se To s.a.r'.s, odgovori: !V1ol muiica nacle meduInuhama!Allahov Posianik. GL)\?odatni je, doista, obelao da le sa stakom skupinom od hiliadtt hiljLlddduitt. bezpoktganiu rciuna i bez ikah'e hiti osLtba po sedamdesel " p.ltnjc. i joi.ie dodao lri prcg|.ili. koji kaZedaje Allahov Taberanjja biljeZi hadisUtbe b. Abdusselemijc. " ii S|emaLl iUt|iie i,doistatni rekao: trlo Gctspotlat: s.a.v.s.. Poslanik. i od je obeicn da te sedamdeset hiliudctosobct mag uümeta uti u Daennel bez pctlaganjaruiuna Svuku te skrlpindod hiljadtt osobtt inati prttro .a na lela'.lt (zauzitna4ie) sedandesethiliadd ltttgih osaba' a zalin ce slatljetl i uzt'iien neka ic, svdiü dlanot'imd.ah',atiti lri moj Gospodar, "Zatim öe pragril.t.' T^da Omer izgovori tekbir, od ushi6enja,i reöe: hiljada dobiti pravo od Allaha da se zauznc prva skupinaod sedamdesct Ja sinovei bliZnje roalake. senadami molim (ie& aauöini) za svoje oöeve. " pregriti Allahada budemujednon od posijednjih I Iafiz Ebri Abdullah \'luhamedb. Abdul-Vahidkaie: NÜe mi poznato ' ima ikakvu mahanu da or,aj lanacprenosilaca biljezi hadisEbu Seidael-llnmarija,koi i kazedaicAllahov Et-Taberani " St'emogutii Li.r'iieni' daista mi rekao: I,loj GasPoddl: Poslanik,s.a.rrs.. hiljaclaosobaol ltt)g nnüetd uii r! Diennel .ie ohetao da te sedamdesct hc: poldgmia rdöuna. S|dka te skupina ol ltiljadu osoba imdti Pru\'o :a nu acfa'al (.cntaimanje) :edamdetethili.tda Llt'ugihosoba,a zattin ie tüoi Gospodar slutljen i uztiien nekaje swiim dlanovimctialNalili tti " " przgrila. Ibn Kais kaie daj e pitao Ebu Seida: l.i si ovo öuood Allahovog "Da, ovin svoiimuhom,a srce On s.a.v.s.?'' mu.ieodgovorio: Poslanika. moje te je riieöi zapamtilo."Ebu Seid veli daje Allahov Poslanik.s'a v s ' "To te, ako Bog dd, biti do|olino dQ obrll\'ttti üuhadiire poslije rekao: iz moga umnlmetd,a ostatak ttd tog broja te biti dovoli1tl da Lizviieni Allah podfi i ri i osl1ld naia plemena (ca rdb)' Et- laberani kaze da oval hadis od l-'.buSeida prenosijedino Muaviia b Selan U jednoi drugoj 184

\crziji ovoghadisa. plenosi lioiLr llbu Tlhc cr Rcbi b. Ncll . stoji da jc Ehu Scidrckao:'1b jc liodr\llahorogloslanike.s.n.\.s.. izbrojano: aetiri s t L r t i n c h i l i e d e i d c \ c r s t o l i n a h i l j r d a . O n . s . o . r . s . r T tlto o ulk o/ ) o g 'c t . c:
' / . ' ' ' ' ' ' ' 1 1 ' ' ' t ' ' ' ' ' ' 1 ] \ ' ' ' ' l ] ' 1 ' t ' t ' - ' ' ' .

Irbcfani bllje2i hadis Ebu Bekra b. NLrrrejla.lioiiod sr.ogoca ptenosi claje ,\llahov Poslauik.s.a.t.s.. r'ekao: .1lldh tnij., ab.A1o lu ce od ntog ü Dn(luuD:enn?tütini.statineltiliutfudu.iu l\'tliltrittLit! I'oretajnant. Otuko ,llltthot Posltutile! ['o.rlanik ollqovtri ])t)kd:dr'.ii s,ajonirt!koin.

ltnolilia/ ILttltcirpatnvt rt't't' PottIu1 ntnt.,llltlnt Potltutiicl \tu tr.' ' , 1 ' . . . , , r . , 1 1 ,. , . | . \ !/,.. / . . ' t, ., , t t t t t . . i r . 1 , , t . , , , . n.tutt ittl:iic ()ttct oJ,gotn i \i]ttIIul!Ltha\'.Sltttirinrtt!tltttitl:.llltltuttLlc lllult (. liQui ufu hit. D:et111tl).' nutt ie lilklc \!dt ili u le Jnu

/ . \ r y r l ll / , 1 , .jq rl r l r r \ / l / h I L ) : t n n r t l l r l . ) 1 i r , \ / r i , t . . r . / . r r . t L ! J ) r i t l \ t i n t ! r i. t!k,ta Onlat Nluhenrcd ALrdul-Vrhidkaic da mu niie poznalaneka h. clruge prcdajoo,,.og hlrdisaoclLimejra. l: El ltilii nalezi sc prcdaja Sulcjmlna ibn IIerba- koji ka2e da rmr je kazirao I'.hu IIilil od K.ttade.I od lrncsa.eh jc \ilcrovjcsnik. s.a.r'.s.. r.keo: 1/ol Gotpoltrr \rr:t;togttii i[.':1i.;tni ohaiuo nti je lu le ol uij r1.)titu hilidld tluiu lotlunilc! l:)hu Bckt üd ta rcie (\ako (otttlikt)

tito!. ,1,)L'lLtu Dietntt 'I'atriuj ndnt llltlnn

Po.;lunik rLic

poktt:Ltlii .';toiont rukont [.\ttlcinutt lt lLuh poku:u ttojotn rukon l:hu ßtkr ponrttt tL'ic I'i\'.t,:rl ndnt .lllLthot l'osldniöti Ontat n kd:u )lluh l,':tiitni je katldi s|t ltiklr.tta|iti lt lrlnü S|ol lrcgtit iu|esti ilt u D:rltlc! Ij(rcl/t st/il J.r.rr . ?r,.'. Istitu jc rckuo Onrt: .,\bdurrczzek u slourc -1/rrrnerfubiljeZi predajLrLnesa, koji kaic de jc ',i1t)l ,\llalrov Poslanik. s.a.r'.s..fckaoi Gr)?txlut, S1,em.)guiii Lizl,i!.tii nbetLlo tni le Lla le oL1ntog tutuncttt u Ditttnat uii t.li] i \loti]u hilidlll dt!i.t. l:bu Brk t)lgd\r'i nu lo rtit lavtu/ ntn. ,,1llahot ['osltatite! On O\ ako l.)1,olika) . pokd.d\':i ohie stnit ruk: Ehu Beh ponoto

rcie. I'ar(:tdi ndn1.)llahov I'oslanit'a! Nu to (rntr dt)dlt: Dosl(t li.ie.

185

Lhu Bekre. Lbu Bekt'trlu u.\\'Ltli: Stati smeluda nas.lllah ste tn'edeu D:etjncl?! Onet reöe,lllah l,i:\'iicni, akahote. moie s|ctS|ajc!slt oren/a reie; lstintt je ntt Srotn dlanu ui'csli u D:enüet. Vjerorjesnik,s.a.v.s., " tcktto Omct Ova predajaniic poznataosi kod Abdunezzaka. Lbu .la la el-llusili il svome,lltrsrredrbiljeZi hadisEnesau kojem stoii ie rckao: ' Oclnog ummela seddndesel s.a.v.s.. da jc AllalrovPoslanik. hiliadapripadnika uti u D:ctlnet. Povetdi ndm lci brai', rckoie prislttli 'Allohav 'I joj oroliko'. rcieon, i:agctbi iednupregr:t Ptisulni rekoie \'.ieturiesniöe! ltiku je Allahaw ptokletshn nd onoga ko poslie o|oqd 'Ne znam za ovaj tudeu Djehennen." Muharncdb. Abdul-VahidkaZe: Enesa.'' hadisosiln ovc preda.ie jesu oni koii su bili u ovim pregritima Oni koji öe biti zairvaöeni Njegovom preg.stu na dan kada je zahvatio dva pregrita zcmlje (na dan slvaranjaior,;jeka - ler',241-kaild/ciri).Neko moze pitati, kako je pn'obitno postojalasamojedDaprcgrst,a kasnijc se pojaviio t pregrsta? dva zcmlje(na slavlien nckaie. zahvatio.ie pregrSta Gospodar UzviSeni. iev ul-kdblateini)i tada stvorio njihov izglcd i na silüete,a predajegovore da su bili sitni poput praski. N4eclutim, dan kad ae On zahvatititri preglsta.a to je Sudnji dan, bit 6e kompletniji kao dan stvaranjaiovjcka stvorenja, odnosnopotpunogizgleda.Takoje. izgleda,mogu6erazr)mjeti najbolje zna. zaito öe na laj dan biti viic pregriti. aA11ah

t86

Pt)!l!\re.LY,\71

POGLAVLJE XXXIV
Dienctska tlo, zetitliu,iüunak i nruterijd otl kojeg je sogradert
Inani-Ahmedu svonc 1./rr|nerür biljeZihadisEbu HUlejre. koji kaZe: ''Rekosmo: AllahovPoslaniiel Kadatcbcr idimo.neia srcasu okrenula ahirctlr- liadasemstancnro tobon. okupira dunjaiuk, a i sir nxs Zenc dicca.' ,\llelrovPoslanik. s.r.\'.s.. fcic: Kudü hi\te ttdlno hili ü stuniuu kajent \t.sd|1tnon1 nlclctihi .\t:LttttDturttkatulistojinttlltutotinu posji!ti\\!li hi \'tt\ü i1t!itü th)nlarintu Kulu ri ttL, hisrc ijL,iili,lllolt bi stwrio tlt uge |qt ljtkL: h)ii tc gt iit(ili. kLlo hi iü] .llltl11 a/o.,/ld Ebu l lur.-irc daljeveii: ''Ilekosmo: \llahor l'oslaniöel Priiaj nam o l)icnnctr. od kekvog jc ()n DtrlelefilalA sagräclenl rcic: .lelnujc c tgluod :lutu u.jclnu ol srcbru \icgt)t\) hldtu Dtit!iL üLt tüi\k. nir:4o\'.ilitDtLtl( tuhin i hitct. ttlt:<a| sü :tl)tliuilil)1 dlt.jt aJ .(dli triut(ltd\.t ili klit i\ .\ü)uttd.o1tpret.). Ko u )ljrgal
. . !... 't,, 't "1.' ,.t,,, ., l./,., ,'r ' , ,,.". ,/t, ,/i. ,.. rrii,

turriitti \tjegrnu tl:()tt:1.\kLt allriu .tc rutt i\luluti. d nicgt)1untlulosl '[ii nikuLl nc0 proli :u o.vtht iiiu L{L\Lt ]tt,it,hiti odhiiend pravednog llttdLtu l)t)\tL!.'Lt el iliut. i t)ttu.+tkantc.lr titpt t\\ld p ato.q loslledtljeg st kuDiic neheske otirLtli i:bag tilit't1tt u posebno

iilu lt &nu biti tloilnLt nd ahldLitni:t prcd kojorn ic kt)je tc -L'.,:polLn reti Tuko nti iloie

tltoti i ('.\'j!r]1o.tti. .;igtu:ir itt tc yonnii. nukur 1o hilo ndlion i:\jc.r1üq

llbu Bekr b. lliru1er,c'ilr biljeii hadislbn Orrera.koji kazeda ic AllaborI'oslanikpa s.a.r'.s.. upitan DTcnnctll. je rekao: &r uiic, bio o u D:cnnü:hiet tc. u nelc swt t]o:ijeti L':i\'ot [e r blagosratijtr. u 187

nete se ishabati.Niegot'ct oclieöa netc hiti nestetan.trjego\'at.l:cnalskct mladosl nikatl netc pt.)ti Neko Pita '4llahot Poslaniöe!Od kctlo'og ie mdt. t ij tl a sdgraden?'.lcrlnacigl aj e od :lat a, aj edna od stebra. \ij egovtt bl.na ni] iic no misk, |egoy ilj nuk su rubin i bi\et, d niegor temljdni " prah ie cttliafi ana (trd|a ili mirir iafiana, oP.ptet ) ba3 U ovim hadisima je ovako navedeno da je njegovazcmlja od (trave ili miris iafrana). Sliönoic i sa predajomJczidab. Zeri'al Safrana ''Kazivao El-Ala-aibn Zijada,i od äbu Hurejre, namje Seid- Katade. od 'D:ennel koji kaic da je Allalrov Posianik. s.a.v.s..rckao: ie sd.idan taka dd je iednd Ligla oLl.lald. a tlruga od srebra. i\jrgo|a ptdiinuje otl lafretnct(trc\'e ili " Lt1isk. itis ittliana. op. Prcr.).d lliegoio bldlo tltitiic nd

''EbLlZeü jc ll oba sahihanirlazl sc hadisEnesab. Malika. koji kaZci 'l\,cdensan tt Dacnnet rekao: pripoi'ijedao da.je!erovjesnik. s-a.v.s., kaLl auto u nienur sre kupole od biserd, a .emliana Pta:ina niegorel " Ovo dio hadisao ]v{iradZu. üiri\cße üisk)m ie NlLrslimu svonc Sahihublljezi prcdaiu Ebu Seida c1-Hudrije,koii s.a.v.s.. upitaoIbn Sajjadao dzenerskoj kaZc da je Ailahov Poslanik. -To je lino biielo preöi5teno braino, pa rctc: zcrrlji lprahu). Ibn Sajjad reöe: Ä/it7u.le s.a.v.s., Allahov Poslanik, koje iistim rriskom rniriSe." Ebu Usame.i od Zatim, Muslin biljeZiod Ebu Bekrab. ebi Sejbe. El-Hrrirüa b. llbu \adrc. koji kaZeda ie Ibn SajjadüpitaoVieroviesnika. 'Ta je pa rcöe: o zemlji (prairu). Poslanik s.a.v.s.. dZenetskoj fino bijelo
p,\.'i:-1,t". L,,t',t, knt, , tttin Ini\l\u,nntri\i

iod DZabira b. Sa'bija. SLrflan Ujejneprenosi MudZahida. b. od Po:lanika. a.r s s ^bdullaha, kojikaze: ){cki irn iek dodekod.Tllahot'og
it.', i \ l , t l n t , n , a , J , ' t t o l , . ' t , . t ' h , tc lia , t nt,t t J t r o J u l t , l t u g c i n ' h 't' :uslu:ili taj uspieh? Poslunik oclgotttri. Jeueit su ih pitali koliko inta diehcncmskihstraiuta, u oni su in rekli dd ne .naj dokne upilatjrls|og 188

l'irh)\jt\nikLt'lot )tt):t hi!i pohi.jtlctt üurtl fu)ii. tryilitr:d t)i/t) ilt) ttt:titt kt:t lLl i))otL! .|l l)ituti :togu rltntllt:,,nikul' \.lrititin1..Icr'ttji llltrhoti ntprijtrtiji. Oni stttraijli od.lllttlnt rlo int pokrlL: Sroitt rretitoi Dovttlitt'ni lllcrhrtc ü.:lt it.ttcli(.ld ilt ulitdüt t) laeüt^l.t)i.rtlili!. kojait t)Jftnt)q \i1]t)q l)r'(tit1(r.' KLulntu lotioic ltwr:ji.rtkoit. O ],bttl-Kasintt'! Kolikoinu liehtnt:nttkilt.trrLitrul .lllthot Po;luttik..r.o ozlgot i r.rt r'.t. Oroliko iovtliko Äu nm Vtkrr]ii l)t.\tL'ohlc nllc. ü irLl.nputjr pr\r \klonio ila:ndai Jr\rtna(.tt..1llultot Poslttnik ;.u.t.s lalit' iL'Llun th Itt)itrt k(!tk|tt.ir d:enrl\ku:ttnl.lLtnt!ltuiinil Itllth r /irug prtii.ltt:ttrg l:ru\ntt. Oro sLr osobinc rli ne dicnetskc zcrrljc. i\icduor,iurhaclisima posloii kontleclilcija. llac.jrci sclcli.lrTc da one u scbi sac|Zimisli i laäru. F.bLr Bckr b. ebi Seibebilie2i predajupremakojoi jc Nlut'ab rckao: -D2enetskl zcnljr jc oc1 ima boiLr Salianriuriska. .lapra\o.ta zeml.ia iltilnil i nilis miska.OdaLlc.ic njenoporcdenle llnirn prcaiSccninr i sir l.leinonr. porccl togx orlnosno hl.jcbom sa saöinlcninr Logbfaine.ko-ii. od pop|inri iloie nlchaki 1'rn. malo7uökastLr O\o znaöenjcje h(,iu. SLrlian b. L:lcinc Z.rnlje clTcnetskaje od iod Frc io od llbu NeLl2iha. lvludlahirlir: srcbra. njcn plah miliie miskon.' l Ibn ELri ecll)LrnlabiljcTi haclisl-.hu IILr.'jre. lioli prenosi da.lc \'lcrorjcsniL.s.a.r.s.. rekao: Zc tljd D:Ln)ittu 1t bijtla. ontetltna kunthntn (krntlitntvt lrra. tukuliprtt.;.t)l ttt\ ) OknEtnd.it uti\kan1 P(pttt l)itiiunilt diüo L tyoi ttr tiltkc kolt \l.tlno lrku \,-jtni .\tL1no\'ttici .r, r prvtg tlo 1to:tljtrlnitg. :uktpliQu i ntt,ltt.sohno upo:nuju TutlaAlluh dLldnc lt!httr l irlLu llilo.;ti. i totl ih :cqnhnt ntiriytni.skaKad sc tot jtk ld \']ati s|oioj :ct1i hit tt ltqicg itlgalniiag i:gltdt Onu fu ntu rc!i llttl siolntene otiioo dop(1(:lut) \c uli .rudtnti st.1ti rt.iciopadai. \t 111i Ibn cbi Se-ibc billcii prcdaju Ornera. kojoj stojida ie nckoupiLao: Ibn Lr ''',lllultot Posltnrit'a!Pritui tkn o l),t]1t1ctlt,oLl kdkrog ie ltluleIii.tld 189 Oni pa,qlcldie lcddn tl lru1.!t.q iollqott)ti.it' Illjt'h. l:httl-Kusntt' I'jü)r'i.v1ik, !..-/.rr, /!c'(

.talgtadrü.'Onreic

Jeduct cigktje oaltldld. 4 iednu od stebrd. Niegov() l)lLto miiic na misk. niegot'il.iunak tu rubin i hiser, a tticgo|u zemlja (t Lth).ie oLl,'uliqna' biljeZi prerlajuEbu Scida.koii kaZe da je Allahov Lbu eS-Sejh Poslanik, s.a.v.s..rekao: ,4/1all.ie edenske \r1o|e sagt'adio Sroioltl dt ldka (ld ie iedIn [c] pii od zldat ':1 Llgi')d srebra dtieni.t11 ntkonl. d sdgt On ia uiinio dd tllego\\) bldlo mitiie nu nisk njego|a.ei1lid (prch) ie tnu, a niegn' iliunuk su n.tl])iüiZ.rlim m bi reöeno: Goyoli! , i otl ia.ft rrtljttttici , o neleLite üd lo reti Blagotcbi li teie SPa:eni L):ennet h !i prchh0/i.ite ulje|t1 Ubejjab Ka'ba,koii kaZeciate biliczi predaiu takoder. EbLr ei-S.'jh, 'Za viiente tüog Nottlogpltloranld rekao: s.a.v.s.. Allalrov Poslanik. (lst(r )rekoll D,ihtiltl: '()ni ne Pilttitr ct l):cnneht? On rc('e Oba|iiesti To zna'i ih (la.ic od btisla|ag biielog biscro. a zenlja nu.ie od :ldta i ga c1a je DZibril obavijestioo zemlji dvaju najodabranijih najuzviienijih zna A Dzenneta. Allah naibolic

190

POGLAVI,JE XXXV
Sie {,stDilnnet( i njegovt bjelint
.\htrrell Mensur b. cr.Renradi biljcZiprerlaju \bbasa.liojl kaTe Ibn da je,\ilrhor I'oslanik. s.a.r.s.. rckao: lluhlt D:(nnet.r.l'.oria l)iit:lim di otlieio najdra!tt .lllaln jc hijelu ttcliL,iu. /.ato. nckr /e \?.ii :iri abldlc ct tt bijtlr iclw MntALtit( vtia lnrtre. Z(ti t it ntrcLlio JLt lnu:e tktyerltt ttahLttli ian ini tei{ 'Kaji:lotl otl yusinu trnu \tokl lll|liu tiieiu r pa jedna ienn r rcaL ,Lllolto\' I'atloniie.t (.' Djot]l niina bijrlt, Zatitt tlLxlL: \t! \ttldtt \Ltinottni hraLi i i:gledctnti kuo tfu se \tudo ne poleia\.o (rj rtLlgotori. Pohiicli gd tl.iütiiclti s niiDid hiirlL btare) " llboNeirrlbjliezirncffir'pledajulbnAbbasir:,.llluhje.:r1i.\ta.D:?nntl r^ ot ia biie/iin a i a.ltciu ndjtltu:4 lllahu it, biitlu oLlleta Zaro. nekaje ' )t!ii:!\'i oblaie.u tt bijclt it[irc tunotut0itc \.aie]ütt\.e. lstLrtako.on hilje2i pLcdaju Abdul-Hamicla Salilra. b odnosnoibn Abbasa. kaic daje Allahor Poslanik. koji s.a.r'.s.. rekao: Dt.:itese hiicle hoie ,1lluhir. laistd. D:cnnatbiicliü sttot.ioZuto 11t'ht.tttuii :i),i ohltttt.u tt hiiclt ctliü( utnt)tt!r.nltr t tt|L )\tle ßLrhafiia billczi prcdl]iuu kojoj stoii dx jc ncki ao\.iekupilao Ibn Abbesa klkra jc dTcnelske 7.nrlja. lnu ic on odeoloio: Biielilrelmer pa od sfebra. ucläaaD liao ogle.lalo.Co\jck jc upilao daljc: A kakva.jc ' Rekao jc: OnakrakakrLr iclii predizlazak ntegora s\jetlost'/ r Sunca. To ' a s Jenlcgo\ sr letlost- tint da u IlZc lelu nemani su[cani h]adnote. ll jcdnompodr.rgom hadisu l.ckitab. Anlira.kojegbilju2iAbdullahb. Ahmedu,llrrrrttlr svoqa,tca_ izmeclu oslalogsloji da te \rjerotjcsnjk. s.a.r.s.. rekao: .i S nu. i .\ljasec hiti:uusrutljtni tuko du se nete ie

191

tttL:tlitic]jeti! Alcthot' I'oslaniöe'. rekoh' a kako tento ntoöi gledati? 'Tdko.iusno kuoiloNidi: utom i taul sat kcldaSwl&.iutarnji ztdkufia (:aklonega) obasjaZenljtt. d bftla n se suPtolstave je Li Sarea!/ Ibn N{aclieazabiljeZcn hadis l]same b Zeida' u kojem ='eli s.a.vs, rekaoi Dd li ina neko ko stoji da je Allahov Poslanik. Kabe' D:ennet? Njemu, doisltl niit.l niie doraslo! Tako mi Gospodora impozanland|otac tijeka kaia anje bljelta|t:t|iellott ttlit is koiiasr't:titf do:rett plotl ptekasnd:ena, ht')iüa odietd' r:leöniboravtk leLte. st(llt1o nd prcdirnom i u si|utnom stdni:ht, \'oöe i pott'i:e t'eseljei hlcrgoclat' gd zatstd r!t|iicnonl mjeslu. PovikaiePtisLnni Allcthot'Poslanife tni 'Recife dko Bog cla ' I oüi rekaie Ako Bog da ielimo.' On kazu;

191

POGLAVLJE XXXVI
Dienetskc odoje,tlvori i pnvilioni
Uzrileni AlLah kttlx: "A one koii st Cos\ola t s|oga boie öekaiu t)dajc,src je(hß ii dd (ttugih sagrfiienc, isptel kojih öc rijeke teii je oheöanje Allahovtt, u ,1lhh nettcahcionje prckßiti.")t) sagradenrm l da Or akoAllah obarjeStava ic u l)Tcnllctuiic('o oLlaialna e jedna iznad druge. Dakle. rijci jc o sl\ar'r1il1r. n!' zaniiljeniru gfadcvrnarna. "{}!ti le biti, zttono ito su trpieli, othrjana Razmislr tl lotrc kako i je ,'\llah pociclio Ia.nctskitn tlagtd.alcni."tt:' u poniznosti pouzdanja Aloba rsrOIri i skrttscnosri. nlgrddu7e fiieaipLl]1c nagradeni' clienetskim tlpjeli.oclaiama o(l öe biti. za ono ito sLr ncznaliclL lizr ileniAllah. takodeL kilie: Oni biri ibLaeoslorom sLrsrctani su se odluöilida iu niirra 6e pozclrirr,orn susretanll od pozdrar,omblagoslovom Allahai nleleka i budLr I Llzvlicni kazei "M,i1ogulstydwia tti djeci r..ia neöe:ittsuii iti NanM hliskitrt; suno one koji buda fietovtli i tlobro djela ii ili öekßriiestrttktt n.ßrudd :a o o ito s ralili, i oni le u t'isokirttotlfiana hiti sigumi"'tq:
' r l . l zZ l m e l . l 0 riEl'Fu.kan.l5 "GosNni :t! I oni koji Mr, podari 'tIh u ae'nnn nfliih i djcti nasoj sot'orc: ft iestiti üa ß ugltttoju!'- otti [e biti' zt ono ilo su ttpjcli, rudott i uii,ti da otlajina nZüEtskitü agra.Ienii urtjihn ie po.tlrut'oDti hligo!lot'o"t hitisusrctuni' (El Furkan' ,;jina [, üe['n onnti, ( ktko lu one i\rto ptcbhztilc i "/r!tile' 1]-76.) i'Seb€'.l7

193

kroz I \cßkalc. "On le wrn grüehe vtie optu stiti i u dienctskebdiöe 'Lrrs, koje [e tijckc teti, ut'usti,i u ditttc d|otore u edetßkim ,rlo|ihxt; to ce hiti uspjeh veliki."'N" Go\,oreöi o lbraonoroj Zcni. lizviicni veli da je ona zamolila: "G(,spodnrumoj, stgrali ni kod Sebe ku.tr u DZerutttL"tst Tirmizija b u svolne t/ Dilrrlll biLjezifrcdaju Abdurrahmana lshaka.od EnNu'mana b. Sa da. i od Aiiie. r.a..koii kaZeda je Allahov loslanik. , rckao: [) D:.nncllt ilj]üo&1j11ii4 te se spoljainio"l t oai vidjeli s.a.v.s.. iz lttiLl. a unutrai iorl ttr'.7/1rl .\1/il itt:dttitt Lrpita Allahov Pot/anite! (lludno i te iileiebiti? On otlgototi Pt tPtl.\i oniilt koiihuduttgodntt kulturno)gar'orili, aninct koii hudu .:irunaine htLttlill ''iirta i' ''tili' illdlile "'Tlrmiz:\a za ovaj hadiskatr. d- q?/iD. ;e klctnjalitlok drugi budr!sPttrdli. b. Abdunahrnan Ishak. s obzirotrda ga prenosijcdino TaberanilabiljeTi prcdaju libu lvlalika el-Ei ariia, u kojoj stoii da je 'Ii D:ennetu in]a t)daiLl tija te se Allalror Poslanik. s.a.!-s.. rekaoi \poliditliosl ]noii Ii(Üeli i:t1ltt1d. ct 1tnuh.llniasl itvlnct Allah ih .ie klatlictli pt'ipret it) onina koii hudu.rit1)naineht ctnili teslo postili i nct/ile dok chugi hutfu speruli Ibn Vehb biljeZi prcdaiu Abdullaha b. Amra, u kojoi stoji da ie " Allahov Poslanjk. s-a.v.s..rckao: (J l):ennelu ittla odtljQ iija te se tnoti lidieti i.t1ttllct,t1 nulrLtiniost izr'(tna' Ebu l'lalik elspolja.init).rt E.i .ui upila Allahor Po.slaniöc!Ciie [e bilil On lete. Plipast (e ctnintukoji htttht ugodno tuliudtlo i kullnno) gol'.r'ili. aüin1akdi bttdu kluniali) dokdrugi btrdu it ondint hrunili, i natl! nu lciianu bdjeli Qtaftle " Nluhamed Abdul-Vahid veli: Po nTcnijeovo dobar(hascn) b. rTzntli. rliegovLl sened. lo Stose u nicmu spominicEbu Malik samopotvrdLlje a !ierodoslojnost, on je prvi u lancuprenosilaca,i sencdmu je dobar' .ler
!' Es-Saff.12. !'tz-Tahri'n, 11.

19.+

hadis.koji le tnullrlik dlejhil I'fclhodnosmo spou!nLrlivjerodostoian ' .\tunottticiD'-cnüttt tL Itidti .ttLtno|nike i;ih lgot ti ill) a(ldla Daennrla kttu ito ti tidile \it:llntt:1iic:d kttkontstttlt s islakd ili:Ltpadd d N4Lrsal cl-F-iarijc u kojem sro]i da l,'oba sahihrnalazise hadisEbLr rckao: Itiünik ic it l):ttnnctuitnati Pt1\'tl.1an ie Vjeloricsnik.s.a.l.s.. koii Ic biti it.lerr! i1]iliddug (i njetnu lt i:clthlicutg hisL'rtr. oLl lcLhtog ) tt hiti lolikotttulor-nik.t.1.1i11lct ttikobiltl:iti.pd tldk tlckiodnjih 111't'! ' jtdni drttge. t iLljeri l,r/rll lradis: KLtu ine 'lllaha sponrenLrli lakodcr smo prcthodno tNN sagndi nttsllid ld:aniiu). )llalt tt ttttr\dgltkltti kt![:tt l):tnnetu l\ltrsa: /ohraljule [i i izgotaro lrrkodcr,nr je i hadiskoji prenosiEbrL nnr . Si\ni.1ll.th()\'i i Nictnu.t.\'tt1iolttti icat t tltk SttgrLtditc kutu u Dac ett! i nui|itc it Kuict:Ltht\litü).tli. tcc'e)lltth Abdullahibn ebi llr'1ä. sc Li oba sahlhanaLazi hadisko cg ptcnose Irbr IltrrcireiAi!e. u kojen stoji: .Lr/r Daibtil iektlo l'ieto|iesniku '11rrtcrl d Htrid:i .ttluttl i ltitrtt)g(;()\paddt tct ttndlo:todd rarrr Ll|otrtfi t)tl ttelik( u Dirnncru Trstlk3olclic ima znaöenlc it oLtrutittjt izdubljenog biscra. b od ibn biLieZi hrcLis.lezida Hirrtua. I lamacla Selcme' lhn Ebiecl-DLrnia s da HLrre'irc. jc \-icrovicsnik. a.r's. rekaa: [: D:en]telu Ikrirrc.i oclLbLr (ntaloksulostil lb it inrl tl\\r'Ltrtr koien ntIc biti glattfiolic niti slt:thosti ' iIl.tiieni, ll illenio.,:1 stvgup]iialclialbrdhinla .lllLth Stuttoguti nalazise badiskojcg prcnosillumeid. od Encsa da 1c L, oba sahiha rekao: L.\'rlr'rr rarrrtt D:atmel k.td ugleddhch'orcc !'lererijesrrik. s.a.r.s.. od:lotLt Rtktth Zttktgaicotvj dtottttl Odgototiienelt:ci Zd ieLlnog 'Äit ott? ie nlddita i: plenrcntt Kurcii. .Lt potnislihtla sn to jct. Rekolt: Oni adgo|oi iie: To.lt :a Onera h. cl-HdllohLl
" y B L l l ' r . l J . b l i ( z r f o ! 1 . , \ l j t rn L , i ' u i

I t'dnAr D:enntht

I

u Ibn F.bi ed-Dunja biljeZi hadis Llnesaibn N4alika, kojcm stoji da je bieli rekao: Uvctleno'uttt D:?nnel. kad Ltgleduh 1t Vjerovjesnik, s.a.v.s.. 'Za dvtruc. Rekoh Diibrilu Za koga je owti dvtrac? On odgowri letlnog iaNiekr i. pLencnl Kureji ,lu .tepttnttdalt dtt sant lo ja. Rekolt. 'Koje on? Melekodgoroti: Toje zu Onera h el-llattaba' dobrozapamtio ako bismoustvrdilidajuje prenosilac Li ovoj predaji. bjclina ozraiava srjetlo i bljeStalilo. a Allah na.ibolic lnttllitz prerJaja). vcli: Rijei.ie o zlalnolndro|cu. u koji mozc uöi samo zno. lll-Flascn vledar. öijoj sepravdi o ili vjcror"jcsnik. iskleniBo2ijiioh. iclrici. pravedln proiulo-' i fr. EL-Eame: prcnosiod Nlalikab. el-Hatsa, od N{L'r-lisa Scnia. koji od kaze: U DZennctuima dr,oraca zlata.srebra.bisera.saJifai krizolila." L1-E amci prenosi od Mudiahida. a ovaj od Ubcjdullaha b. Utncjra. uDZennetuinatic or,ajkoji budeposjedovao koji kaZe: NajniZistupani " njenc od ku6uodjednogbisera. kojegaebiti sagraalene odajei vrata u El-BejhekibiljeZipredajuod IbnAbbasa, kojoj stoji daje Vjerovjesnik, rekao: U D:ctnelu postoicodajeiz kojih onai koji t! njimctstantie s.a.r'.s.. mo:e vidjeli it.t se deiatLl rani, a ako ie i:tan njih n1o:e\iidi?ti njihoNu 'Llpitaie 'Za koga su pliprcmliene?'O odgo\)ori. utluttLlitljosl ashahi 'Onima koii lijepo i uljudno gorore, posle redovno. hranu siromasimd udjeljOu. iire ,elam. i klanjaju notu dok drttgi ljudi spat'ajt'Neko 'To tiieöi subhanellah. s upita. Stu:ncrti to da liiepo go|arc? o rcöe: clharrdulillah. i la ilahe illellahu vallahu ekber.Ore /a üa Sudnicn dunLt 'Kopasli lo birifrcsuLlne Nekoupild: Sld.ie rcda|an posl? On oLlgo|oti plrredorno pasti s\rki drugi dun. n'e dok nc doie sljedeii njeset t calu:lo1. 'Sta :ndii ndhrLlnili siromaine? On odgo\,ori. rama:tut Neko upitu '\idht Lüili i opskt \t oju pot olittt. ' Nekotfita: Slaznaii iititiselan? hifi On refe üpikt Rukot'tttist! sLt s|aii]n ht.tlom i po.dra|iti gd r^elu ofi. Neko 'Klaniati Sld .tlltti klLnjLlli notu dok th ugi .;ltttvaiu? On |eöe Hali ibn Omer El-Bejheki vcli daje prenosilac

jLlc{u. posljetlnji namLE 196

nepoznel.odnosllo cle o,:lrljcga ()1Llpfcdairl p|enosi.icdino Ali b i{arb' pozrrao. Ja srtlatfrnldx jc ll.icgovntdinlak Ll-Kefrrr. I od kr,liltoje njeulru nlcgaprenosc\'luh:rmedb. (irlib Tinrtanri ,\li ibn I larb. a niih clrc'licr srt slnatraiucle jc on plcnosioei.i\lcdrrlinl. Ibn Adiij i lbn IIiL'Lran poLrzdani rnnogi dl.rtgihrrilisi a Ovaj nlcgor hcdis- iprrk.polr IclLr.ltL slab prcnosilac. All:rh naibolieznr. tr dielLr lrnial Ihn ct'stnntk zebilje2enajc pledaja od D7'1bireLr' FIol!le li dL1\L!ttl

koji lia2echjc Vjetlljesnili. s.r.r's . rcliao: .\l.dLllaha. kLt:uir'uti lo\ltulirt Ll:t:nrtskit addiLl l(tl

St.ttkttht )llahov Pii.tullli lo|ikdQ :ttLt( (ld.ti tklt)t th,:!aial nuiih ttictct i nLßihnlLtlki On rclc I"nttt]uitljo\l

t' [)itnnern polojL olttic t)l tu:liaitih vr;ra lrugrlid

t i t t i i h r . t ttt r t l i; c i : t t n u . L l n l i l t t ) \ \ 1 | \ l t t i i ! i n d ) t J i . n l t t t L l L ' t t i i n t t i e t o l i k t Iu' ttiir')ilin niti it t) t1ii111tt Ildloplla.ltti ittiituka llllaL nik,t ltt .r.tL:!u ,Qr'/i,rraro lllultot PoslL:tniIc.:t ktgtt.;tt tt odttitl t)nt kt)ii hLttiu iiili ()n t'dEtvoti Ztr \LLtrtt lntnili 'itottloittog l)t)t!il! trJottto i koii btttlu ],l,ni,tlin.tttlokthusi litrJi htttlu t!tLrtuli. RL'ko\to llldh6 Pasluniir i Ot1 aLlgo\\)t t ka to,k):r i.tl)1u1ili/ Sljtlltniti tllogu lo tttttgtruntt)tctL!

\t.,)gLl tttt !nLtao|e1|ttl bl \' l).)\1iii .ri./('rlr'rr\ a !t)tttt |)hL! ii t:\ t i t i Kt)311'lttt -.i,Lur ,rrriili rr,lrrrrrKo hrrdt1:tthruttjitttrttrojtt ponLlittt ttnoliko koliko K.po\!i ülfcsc. tdn1L!:'.u1. lai llttti :;itt)tlt(1.(t1. i! :L!tiit! \\'ttk)ll ttt1c.\t.Lt tri tlunt on rcdttttrt ptt:,ti I ko tt (l:rlnLtlu l)o Ltna: i,t(il . au kldtliu tutt'tr Jok th ugi liutli sltttt'qu u kl,.iiiu ptlirtltii i;liclrnotinrtluhultttili. kt.;tLl11i \'.1!ral)aklo)|i.i Or3j scncd. ialio niic pret'crano i !a \u it'\r1tii. pouzd:in. ostrie jak i pouzdanako rnLrpridodamo prclhodno spomenule sencde.

197

POGI,AVLJE XXXVII
StanoYniciDiennelu anßtae s\'qj stßttiltt i s|oje nüestoß DZennelukuda niega udu, iuko prije ttlosktt ttisuniitrt t'idje!i
"On nele poniltiti djelu otrih kttii na Alhthovtt putü logi ü, iO ie ih, tigutno, tFatiti i ptilike niihote paboljiati, i u "' D:en cl ih :'esli,o kotttc ih je t'eö upo:nao." ac Dzenneia znali svoje kuie i sr o.lit \luclZahid kaze: Stanovnici Uzviiciri ,\llä1r kaie: stanovall UFulil aesa frcma riima k o da su u nliJlla Lr staniita L)Zc)rnctlt. '' gdje senaiaze oLkad sh ofcni.i niliogl rcic pitaticlaim poka2e su liaTc: Ol1iöe zrtatigdje im se predajiEbu Saliha. lbn Abbas.pr-enra znaiugdjc su irr kute kad boltancgo:lo liLrcli nalilze iita u D2cnncilr sLt sa izirdüiz d.Zarriic dzunla-nälr!1it. s\llelll b. lrluharncrl K ab ki2e: Oni [e ih znatikao !1o vi na o1oll1 znalesvolc kuöc ked sc premanlirla LDulilerelion ito iz dzanliie sa ' krcnete. .l7rL1lra namazi'. niihovihsta\o\a EbLr saT.reli o(lnosI)o O\o su riicai r'ccinemLrlisira. staniStrma sa kaTc naplirnier'. dr ie \l1nhliudc upoznati Diihovim LII'eidc. vodiÖa bez prcpoznati- ikakr'og cla u I)2enuctrLtako ae ih,:rnijcdnostavno "Obaliiciteni srnoda ie nclck kojije zaduzen i\'luliatil ilaljam kaTc: ibn a ao\jeknu Dzennelu. o\aj ie ga slijediti'dok ne Ja iur,aliudc iöi isprcci docicclosvoic kuce.kolLrie prcpoznlti lvlelck 6e ga upoznatisa svirll ito

199

muje Allah u DZennctu dao.Kadaio\jek ude u svoju kuöu. odnosnodode kod svojih Zcna,melek 6e se udaljiti od njega." Semlc b. Kuhejl kaZe da öe melek. umjestonjih. pokucatiDa \rata. a to znaöida öe im na taj naöin pokazatikoja je njihova kuda. F.l-llasenkaZe:"Allah öe im. joi dok su na dunjaluku,opisali njihove kuöc.tako da öeih onijednosta\,no prepoznati kad udu u Dzennet."Prema ovoDl stavll, oni su na dunjaluku upoznatio tome. odnosno,On öe ':,.r, DZeüttelih uvesti,o kome ih je vet upoznao." premaprvom miiljenju. oni öeo tone biti upoznatina ahiretu. MeciLrtim, Ncki kaTuda ovaj glagol ('.r?elä - upoznatis neöin) u navedenon ajetu znaöilijep i ugodanrriris, ito prefcriraEz'ZudLad2, zraöenjeajeta odnosno bi bilo daöe ih On upoznati njihovimprijatnim mirison,Najispravnijeje . s pno miSljenje. prena kojemöeOn. slavljen neka.je, litno obavijestiti njih isa njihovimstaniitima upoznati. ih Li Buharijinom Iialiärr nalazi se predajaEbr.r Seidael-Hudlije. u kojo.j "Kadarjernici buduspaienil/alre stojidaje Vjeror"jesnik. rckao: s.a.v.s.. na Srklnjen da u. bil te zach:ani na jednom mostu irned Dienneta I Diehennema, kojem te ntedusobno na namirirali ilelu i nepratdu koju su .jetlni rlrugima na dunjalukupoöinili. Kodd se oöisle,bit te in dopuitcno da udu lt D:ennel. Takon1iOnogd u aiioi ie nali moj Zi|ot, svaka od njill ie bolie znLttig(ie muje njesto u Dien elu neEoilo je znao gdje mu je 1,/Ltslilu hia na Llutialuku. U lhunedu Ahmeda ibn Ilanbela nalazi se hadis kojeg prenosi Ebu "Tako FIufeirc,au kojem stoji daje \/leroljesnik, s.a.v.s.. rekao: mi Onoga Koji nleje poslaa s istinom, i'i nciete pozndNati srlojekuöena dunialuku holie negoito le .rtdno\\ticiDien eldpoz a|dti .iroje suprugei s|aje kuöe " kad udu u Diennel.

200

POGLAVLJE XXXVIII
Ksko öe sretnici uii u Diennet i öintele biti tloöefuni
\'eö snrcr sponenuli alct: "A oni koji su se Gospodaras|ogo bojali t " " Llzr ileni jo! kale: "Onoga llotorkdtntt öc u Diet tet biti polerlcrrl. D0txt kald öestilekio uivunike pretl llilosti|in sr*upiuo." )l Ibn Ebi ed-DunjabiljeZi pleclajLr AIiie. Lr koioj stoli da jc Allahov (OnogaDano karla foslaniks.a.r.s.. upitano o\,onlposljedrlenajelLt bio iestite kao zt'anilieprcd lfilostit'iht stkup,lo). paje rekito: TL!ko mi (rtugu u ( iioi it tltori noi iitot. kculct hudu i:tt.ili i:.twiih gtoho\'.1 .\\'dh)g od tllih ie Llo('ekl i hijela lcra, kola te indti k ilu )to koiimd te l)iti sedla orl :luru \jeni ltttpti {c blieitettiad r^\'ictlo.\ti, kotak le ini hiti dokl? .)ko ü1a:t\iLlieti Onu le g0 olüijcti dt) dianettkihvutu, tulno ie.uteti halkttotl cr*nog ruhino na :lutnin ploIuü]u. )iu tt atitnd D;etmetd hit te tln o ispotlkoleg tc i:\'ü uti ^ u i.\'ot.t. Kdtl se .sicdnog od njih nepiilt, na liLintdttiilloriDipoi4lit le se hlieit,:!tilo u kul te r lrugog ubdc\te, (llde t1-iiho|c in neie ra:ti lttd te lto[kontucltu a :luo]u lioau. i s|dk,1te |iie iti huti.ia:nuri cltl.ic tien hraini Llrug\tigoo. ()na [e :u iti da poi.llje t|old pa\lercnikui an tc nü t)r\t)titi\'t.ttd.I tltt ,1lloh.Srentoguii t-':ti.ia i. i tt!le uliuia Liatl:enrrlilu prepo:]ia .\lugu ptn bi tnt nu settelu kad yicli titga|u liepatu i sja,i On ia rcii: .ld .\utnlroi sl gL!,a ti si o|lditen dd nul üarcdLtJ.i (.)ntc g.t.tliiuliti i iti.d nji\t. dok ne.lode do s\nje \tpt1tge.
' I17 Z L l r e r .7 l Nlerlern,8j.

201

te ic koi,.t hili üestrylii|d. Oclntah i:ati iz s|ogd ialord :ttgt lil le gd i reti nut. 7i.si noju litba\,. L.-iosdn lt'oid liuhclr.Jd sdnt lobon.dclat'oljno. i bldgd i nikdddnetlt biti gnba l'ieörutlt se niktrcla netu naliutili. .ld sLtm oslltiti l)iti nldcLt. i nikad(lt1et1t Tadte uii u ktröu,koia te od poda do slotinu loklot'a sagradenana |elikoj gromddi biseM plafond hi!i i'isokct i sdt'ta. na c^enitn. aelenitlti,uti ptulama a ni jedtla dt'ugoi ne slicte TatJa doti na stoj clit'rn na kojen te hiti kre|el, na kre|elu sedandeset te dntgih suprugd Nasrdkojod niihogrlica, posteliu.d ndnii d scdandeset d koit.tnd sr: fi.:niihot,itn stttpalina noti [:e Jc vidjeli kroz tliiholu ko:u noii ina odnossd s|imd niima lsPo'l u On fu hili u sttnju LlLl lokrt.iedne niih ce neptcki(lnoteti riiekc Ciete|ode, u koioj nete biti pt lictritine Bir [e to rijeke od iislog tnedo,kii nijc ned odPie]a; rijeke ad |ina ltkusnog .u onc koji ga hudupili. d koie lilLdi nisusroiin nogamaciiedili: riieke od ukus.a kojc nij e mli i ekoocl rtoke Kada pttie le nl ij e kLtkoic ne üii eni u t.;.oj hranrl. dolete im biit:lepli(e po(ligntt sroicthilu' i otli jedu no njihorim ione poslie odlel( Tuiei|ote koie te \tt dn.tüa.u kojoigodhoii haae, prticle, grcne fiiegoreptiktie sc niima i oni in1bli.u hili kulo god gcr jc(lu sloieti, ili ndsla ieni. ako lele Zato ;lllah Srettlogltti i {"riienL i kaic: 'A plotlovi u oha petiroi.. ttidohvat ruke te staißti"tD Pred niimd " Ovajhadisjegallä. anjcgovsencdjeslab i k.lo bisci lllclt tebiti sluge ö'ak postoje sumnje da ie senedaspojenogdo kraja - lr?errl Zapravo' AIijq r'3 fo,n:rl.rt\ d.rj( o\o a,,rl'r" T-edalJ biliezi predairpremakojoj.ieEn-Nu'manibn Sa'd' Ibn Ebi e<]-Dunja "Onoga Dn a kada öestitekno govoreöio prcthodnosponenutomajetu: "Tako mi Allaha, oni neie u|vonike pred trliloslivifi sakupirrto", rekao: biti sakupljenitako ilo ie svojim nogamadoöi. Oni öe doöi na devi kakvu niko clotadaniic vidio. Imat öe ziatnasedla.a uzdeod krizolita Na njima

i': Er-Rahnran. 54.

202

' r llrlo. ie tahrLi doli ne ,:lodLr cl2cneLsliih do r.r.. koli Ali b. .l-D7ad \t d|.l! l.l-D:d d!iit!t bilic2i predajLt.\lijc. -..\ koji su sc (iospodala po\!rkanr:iöc L)Zenncl keTc: oni srogahojuli.Lr \,1alanaiaiie na drr.r biti poreJeni.,\ kadaclodu ierlnihdZrnctskih clo isi}rcl kojeg ie teii rhe izlord. Ilpurit ic sc prcmeniirlrr. liao di' irr jc to rafedcno. Kad se napiiurode sjednog iz\,of.. iz njjhovih trblrhabil prena clrugont ie oLlilonjena neugodnlost i prlia\Stina. Zolinra. sc Llplrliti rzrom.sa kojcgic sc abclcstiti. I;rcla im lica biti ozerene. öc Posltlctoga rasti.kao rrlihore koTesc nikedancic rnijcnjati- njiho\c dlalierisc n(-öc a kapijc. dasu nenrezene nekimmasLinlil. Zlliur ac doii do iuvefa d2enelske 'Xlh rahü\ od gtiicht stc öisti, aeto lile u uj, u nienu koji ic im rcci: rnladiii koji ie oko öetetehto botur'iti!' Z.ati.t't1 ih prinriti i cloöekali ic njih kruzitikao StoacljaLl o\Inn s\ ijetu krLrzi na oko dfagcosobeliojaje u p m v o t i a l az d a l e k aO n i 6 e r e i i : R a d u s c z b o g p o i a sk io j u t i j e A ) l a h s i . j t huriia ih odnosno Lrkozao. Zatirniejeclanmläcliiotlii do rrlt-gor suprugr. jc kmpnihoiiju. i lcii: DoSao tej i iaj - po incnn po kojen, su ga znali s n a d u n i a l u k u . a o n a ö . u p i l ä t i : - l ig av i d i o. ) M l a d i ö c l c i i : \ r i c l i o a r n si i gc. i ero ga. tu je, iza nrcD.'.'Jcdna njih bit ie nesüpljila i staiatöe od odmah praguvrata.Kad tlocle svojekuac.\'idlet6e daje ro dvorac na .lo na osromrlolll dragom kamcnu. koji jc na tlenutak zelen. 7ut. cr\,erl. iii \ neke drugeboje.Kaclpocligne oj pogledprcna shoplr. idjcl ac bllcsek sr mLrnjc. da Ällah uije odrediodlukiilc. od si:rjai b)jellavilaizgubiobi i vid. Tatimie spustiri prcmahurijanra. divenima skqrocienim. svojpoglccl jasluciIrlr0 pehrrinapostavljeniln. poredanim"iilirlli a raSirenim. i Gl!dat 'llr,aliennekaje öe u tc blagod:rti. naslonit sc na svojecliraneileiir öc \lLah. Koji nasje DaPra\'i put tll)Lltio;nri nc bismo na Ptavorncputu bili da nas\llah ni.jc uputio.Zatirr öe meLek rciir 'lir iet iete rjeino. niliada rcictc ünriicti. Tu öelebora\ili. niLrd sc ncöeleiselili.Bit acte zclravr, ' nikadsc ncöcte razboljeli. ka2e: 'Obarijcstionas je Sulcinranb. c1Äbdullah b. el-llfubarck

203

namje da öo\iek kada Nlugife da ie Ilumeid b Flilal lekao: Napomenuto izgled. budeobuöeni zakiöendzenetskorn üdc u Dzennet,clobiieposeban hurije i sluge obuzne garadostod koje ocljeöon.Kada nu burlupokazane kako si sc bi u drugim okolnostimaumro-Tada'e mu biti reöeno: Ovako '" sadaobladovao.tako ici ovdie zauvijek biti rädostan el-DZejlikaZe: billcZiprcdajuu kojoi Ebu Abdurrahman Ibn el-N'lubarek ''Öin rob BoZiji ude u DZennet, hiljada sluga'lijepih ga doöeka sedarndeset poput bisera."On. takoder,biljeii predajuprcnrakojoj Ebu Abdurrahman "Zajednog öorjeka u DZcnnetu biti postrojenimladiöi öe el-Me afiri ka2e: moöi vidjeti Kad u dva reda.Toliko öe ih biti da or krajevenjihove neöe on krene.i oni 6e krenuti za rtin." "Obavijestio nas je Ebu Selemeda je Ed-Dahhak Ebu Ne'im kazer 'Kada rjernik udc u D2ennel.isprednjega öe i6i melek koji 6e mu rekao; od zlatai srebra On reöi: Pogledaj.i reci StavjcliS?' ie reii: Vidim dvoraca ' re'i: 'Sve ovo lto najvise samikadvidio,i najviieprijatelja Melcköetada doöekivatii pripadatebi. Kad im se ptibliZi. oni ie ga na svakim vratima 'Nastavi dalje' govoriti: Mi smo ovdje radi tebe.'Zatim te n'runelek reöi: latorai divnog ireci stavidis?'On öe uzviknuti:'Nikadovolikovojske' ' 'Sve o\'o pripadelebi Kad stigne ' reöi: rlrusrvanisamvidio Melek öe rTTu 'Mi smoovdjemdilebe"" do njih, oni ic mu se obraliti: stoji da je ll oba sahihaic zabiljeZcnbirdis Sehlc b Sa da' u kojem "lJ DZennet'e, sigurno'udi sedamdeset Allahov poslanik.s.ev s . rekao: noga ummeta'drzeii sejedni hiljada.ili sedamstotinahiljada sliedbenika 6e jn bljeitati od za druge. a pr\.i neaeuii dok i posljednji ne udu Lica " sjaja.poput punog Mjesccau ustapu

204

PosbAe XXWH

POGLAVLJE XXXIX
b Oso in e sttn ovnika Diennela (tjelesnei moralne, niihova vßina i debljina, niihov Livotni viiek)
ra., Ebu Imami-Ahmed biljeZipredaju Hurejre, koji kaä dajeAllahov "[JzviieniAllahje sborio Adema, koii ie tada Poslanik. s.a.vs.,tekao. 'Idi i poselami bio iezdesetlahova visok.Kada ga je snorio, rekaoje: 'i melekajesjedila- posluiai kakaöe ti onuskupinu'-a jedna skupina ' otpoz&a'riti,jer öe to biti pozdral) lroj i tvoje porodice On je otiiao 'Es-selamu alejke ve dlejk m', a oni mu unraliie: i rckao: 'Es-selamu rahmetullahi.'Takasu oni u pozdravu dodali ve rahmetullahi Svalo ko uile u Dzennetbit te u obliku Adema, visok iezdesetlaktova- Njegovi potomci su se, vrernekom, smanii'rali, do visine koja ie nama danas " poznata. Oval hadrsje mutefekalejhi. Imami-AhmedbiljeZi predaju Ebu Hurejre, koji kaZeda je Allahov D'enneta öe, f:''i do jednog, u rek^ot "Stanovnici Poslanik. s.a.v.s.. cme kose,u Diennet uöi kao golobradi mladiti, bijele koie, kovrdZave tridesettleöoj godini starosti,u oblihr Adema- iezdesetlaktora visoki, a " sedam iirobi. s daje Muazab.DZebela, Vjerovjesnik, a.vs., Tirmizija biljeZipredaju "Svi ljudi ie uöi u DZehnetkao golobradi mladiti, Üne kose' u rekao'. tridesettreöojgodini starcsti." Or\kaäedaie ovaj hadishasengarib' b. Enesa Malika,koji kaZeda je Allahov biljeZipredaju Ebu DarT.rd biI s.a.vs.. rekao:"Stonovici Dienheta öepto'il)ljeni u obliku Poslanik. Adema,kaogolobradi mladiti kovrdiwe crne kose lmat öe bidesel i tri

205

lo go.li e Zalim te bili ttthvclerti iethttg threl.t D:ellnelLt gdje te hili adjüu koja poiiie togo nikod nete bili fohdband' d obuitni u clienelsktt i t'jeini Ie nlLtdiii ostafi.' 'I-irmizija da koji kaZe je Allahov Seida cl-Hudrije. EbLr biljeTipretlaju lekao: Äo god. od slunovnika D:e netd tl't o|onl Poslanik. s-a.r,.s.. .tIiiclu unirr hio nlaLt ili \tdt itndIct]i.lcsel godirut i posliielogd fi:c " ovo Ako nrtesl.-iti Islo.ieisdsldna\niLitttoDlehennenta j e prenosilac sa ovaj hadisniie ü kontradikciil prethodninhadisima zapamtio. clobro broicm sa dodatkomi nekoliko' oni to rade Jcr.kad Arapi nello oclreduiu tako ito nekadspomcnudodatak,a nekadga izostave Ovo ic' uostalom' poznatoi tl govori a drugih naroda lhn [bi erl-DunjrbiljeZi predajuEnesab Malika' koji kaZeda 1e 'Sldnol'nici D:enneta uti te u 4iega rckao: Allahov I'oslanik. s.a.r'.s., licpi kuo.htsLl tti.lescti lli go'linc 5ldti popltt ldklö\'1l. ti\oki ic:,dcset it !saa. ct go\,()t ta .ic:ikon iluhcvnntetlu,golobtddi kor'td:4\'e i crne Ebu Hurejre.koji veli daje Ailahov Poslanik' lbn Vchb biljc2i preclaju "stdnarnici D:cünetcrüti te u niega u ob[i}.r Adena s.a.v.s..rekao: ie.detet laklo\,atisr*i, i prema laj |isini stt i 1 sdiinjeni krcreli i kako tc prva skupinakoja budc Lllazilau DZennet Vea smo spornenuli a blieslali Lr sjaiu popllt flrnog Mjeseca u LLltapu, da ie oni koji udu na zviiezde nebu Sto se njihovog biti sjainipoputnajsjajnije posljecirji "l morala liae. tlzvileni Allah kaLe: Mi temo zlohu iz grudi niihot'ih istisnuti,oni [e kao htuöa nn .liva ihfl iedti prcna drugima siediti'"tel Li oba salrihazabiljeZcnie haclis: Po ponuiLtnjute rvi biti iedüaki' cl 'Ovdje se misli na d po obliku poput ALlctnq, s . ic.detct lLlklola I'rrold
" r E lH i d z r . 1 7

tu6

Postavue r#vx istovjetnu visinu,debljinu dob,Sto znaöi seneöe ljepoti,moZda, i po ne da Iazlikovati. Stosetiöenjihovogahlaka stanja i njihovihsrca, smospomenuli veö hadiskoji prenosiEbu Hurejre,o prvoj skupini koja öe uöi u Diennet, u jednihprema kojemstojida u njihovimsrcima drugima, neöe mrZnje biti odnosno öeAllaha slaviti i veliöati ujutro i naveöe. da Istoje Allah UzviSeni i opisao njihovehurije,rijeöjuerlar, tojestiste Zivotnedobi, Stoznaöida meduhurijamaneöebiti starih i mladih. U svemuovome kije se odredena mudrost.Jer, öovjek ovakve konstrukcijei u ovoj Zivotnojdobi u punojje snazii sposoban uZivau da jer blagodatimaslastima i koje su mu priredene, öeu jednomdanuimati prilikr susresti i sastotinudjevica, öemuöe,ako Bog da,biti rijeöi se o nesto kasnije. jer Takodier, visinei Sirine, kadbi jedno moZe uvidjetiskladizrnedu se öovjekbi bilo poveöano odnosu drugo,izgubiobi sesklad, na odnosno u ne bio visoka mröav, odnosno debeo nizak,5tou obasluöaja odgovara a jednodrugom. AAllah najbolje zna.

20'1

Postavtje xL

POGLAVLJE XL
O onima sa najviiim slepenom u DZennetu,a najodabraniji od niih bit öepmak Ademovih, a-s', Potomaka
lJzvisenikaie:"Nekeo.t tih poslanika odlikovali sntovße,tegodruge. S nekirnaod njih je Alhh govorio, a nekeje 7a vße stepefi Wigao. A ßau, sinuMeüeminu,jasne sno dokazedali"tea :,"S Mudähid i drugi kaZu nekirut od niih ie Allah Eovotio, s ,,ekeie s.a zq vßestepeniizdigao,znaöidaje to Muhammed, vs." U hadisukoji govori o Israu (Nodnomputovanju),a koji je muttefek ü alejhi,stoji dajeVj erovjesnik,s.a.vs.,nakonstoje dosao mjestonakom "Gospodaru, nisammßlio da öei je bio Mus4 öuodaje Musa,a,s,rekao: " ilcoga iznadmeneuzdiöi. A zatimje Muhamed,s a.vs., bio uzdignutdo j proshanstava znasamo Allah, a preSaoe öaki Sidrenl-munteha koja el-'Asa,koji ka u U Muslimovomsa&ifi mbl\:erevie prcdajaAmrab. "Kddaiuiete mujezino da rekaoi s.a.v.s.. daje öuokakoje Vjerovjesnik. govorite istolto i on izgovara,zatiü na üene donesitesalqvat' uöi ezan, jedan salavat, Allah öe na niegs deset salqvats Ko na menedonese donijeti. Zatin, ftaüte za meneresilu. Toie stepenu Däehnetukoii öe jedan Boziji rob, a ja se nadamda öuja biti tai. Ko budezs imati samo mene traäo vesilu, imatöenoi iefa'aL" El-Mugireb. Su'be,koji kaä da Saiiirl je i predaja U Muslimovom
r{ El-Bekarc,253.

209

'M1tsd upilao s.'r)gdGoepodarakoji je Vjerovjesnik, s-a.\'.s., rekao: ie je nLiniai stepen D:ennelu. On mu ie odgovotio: 'Kad sri sldtlornici da doli te neki iotjek komcie bili recreno i on ui]e I)teünetd udu u njegLt, On ce pitati: Gospodaru.kako, kad su ljttdi vei zauzelistoia staniita i ie prinili t;t oje darove Ta(lt1 mu bili rctena Du li si zadovolianda imai l onaliko koliko ie indo .ie(ldnod k dliet'a na zem[ji? On ie odgoro]iti: 'Zadovoljansatn,Gospodurtt. Gospadarte reti. 'To tehi pripodd, ijoi Kada peli put ro isto po o|i toliko, i ioi tdiko. i joi loliLo, i ioi nlib 'Zudovollan to]t. (;o.\podatu. Muso teöe: Gttspodatu, elrjck le rcti: kone pripada najt,iii sltpcttl Allail olgalot i n) [e hili rrli koie sam Jcr odahruo,ukazaoin poadsti kod Sebci obilie,io ih Bii ir "'t lala o o lta ' oko nije vidjelo. ita uho niic t o iitaniko i:unisliti ne:ila:e Tirnizija u svomeSlnenu billeZi predajuIbn Omera,koii kaZedaje 'Najüi,e slaniile u D:enneluje ono u rekao: Allahov Poslanik,s.a.t'.s., kolen te njegat,stanotnik noli glcdali stoie bd!öe.supruge bldgoddli poslugui st ojc tlirane: a putoraniekro2niegatuje hiljadu godina. Ntlit'iii polttsti kotlAllttho intat le onaj koii httdenogoo gledati Nicgot'o step,:n lice ululto i nat|cic. Zulin.ie ALlahovPoslanik. s.a.r.s.,plottöio diet 'Togo data neka te lica blista|a hiti, rt Gospodua st'ogt le gledati.'"ßi od Ovaj hadisic u viie verzija prenesen Israiia.Suvejm,i od Ibn Omera, all te predajenisu raerlir'. Abdul-Melik b. EbdZcrbiiieZi ga kao merkul hadis. Et- laberani rr s\orne Mlt d:emu bllle2i ner/it hadis Ibn Omera: 'N!:lit1i:i slepen 1t Dicnnetu ptipasl ie ctoriekukoiem te hcbati drit godina da prcgLe/lu t|oic carstuo.O]1te glcdati u s|oje tltptttgc. hiIi.1de di|ane i poslugu. Imarni-Ahmed biljcii predaju Ebu lhrrejre. koji kaZe da je Allahov 'llajni,i ttepcnu D:efinetupodieljen.ie u sedon Poslanik.s.a.v.s., rekao:
' i ElKijamc.22,:i.

lt0

tlu cl:,:t.t l(ko\, Ic lo|jek horu\'ili d :estoi. hnu! i( , i \lolinc rlttgo.jcsl i, lt i slt)lint.itld. \isunt.sigurun tlt li je rekuo. osittti::lLrln('. St\tka lt.stdu bit tc ru:lititc hoje.Pno itlo hit tL u1, tltttko kta i posliechtie.,Su piittt le biti istotttko.()n Ic rcti Gospal.t] u ttkoürrolii. ntogaohih.ra o|in]ldhtdnitiinupoliti\\r \lono]liilr't)I):aht't1nL'nd.lLtsenlenitlii!a t. nt utronii Od hut ijo fu intoli se.ldtltLlcsti(l\ t1t,\upt u{c porcd niegovtlt i ' \tll)tu.qu o\ng triit ttt tr julnt t niih tl,tki nu jr.lttlr nliljlt ptaslt)ra. \d po En-Ncsai prcnoqilac.i senedu u orog haclisa, snatü da ie.jcdan ccL imcnuSuliclnb. .\bdul-Aziz.slab ffcnosilac.r llledZhursnatra da jc Sehfb. IIa\.ic1. Oral.lclradis lrrr,{zr (odbaöcn), takoder. slabprcrosilac. lakata ljcrodostoininl hrclisima. DLrZina iczdeset ocl ier se sLrprotstavlje namozebiliprostofza nekoga. sc Ltzirc obzirmilja kojom semjeri alo tt n az c m l j i . O pnoj sliupini r'lernikakola ie rLaiLr DTcnnct.u oba sahiha. je od zrbiljezcno i Loda ie imati po .h i.t. suprLrgc huriiaoiiju kupnih. Kakojc moguÜe. onda.da stano\likLll);cnnelasa najnizimstcpcno pripadrlu i to sedarrdcset ile hulij:?l lr(-,.rnatojc da öe.od stanovnika i dr Dicnn.tasa o\'.)ssi'ijeta. KaLoje rnoguic,onda,da uajnanlcbiti 7ena. od onihkoii ie u D2ennetu nagradu budeonih kojimaöe dcrbili najmaniu pripasti tolikohuriio?llakod.r.D2cnneti zlatasu iznadonihod srebra. od Kako.onda.claoni sa najniZimstepcnon budu LrDZerurelitna zlata?l od ld-DeviabikaZc: Selrrb. Hrleb tLopie prcnosihadiskako ölne ne ravija. dmgiljLrdi.lbn\tkeTcc1a jc lbn Ilvieb odbaaen nepouzdan kiro En-\esaii lbn Adij krzu da on nijc pouzdan. Ebu Hatin istiöeda se a njcgor.a predaja prihvata. nc Sliino su postupjli bc iJahja ibn Seid.a Su prenosilaca niih dvojicasu.mo)da. najmjerodavniiiu hadisu.poznavanju rijetki rnrhaddisidrZe hadisa. njcgorinr skrivcnimmahanama. pr'enrda I. tc njegova Lla njegovhadisdobar. nikakona znaaida se ne[e odbaciti ltl ie A prcclaja kojajc kcrntradlktorna Slo ononTe prenosc fouzdeuiprcnosioci. i\Llah najboLje zna. 211

PoslavljeXLI

POGLAVLJE XLI
Dar koji öestanovnici Daennetadobiti kadt u njega utlu
Muslimu svome Sa&ilr biljezihadis Sevbana, kaZe:"Bio samkad koji AllahovogPoslanika,s.a.v.s., kad mu dodejeddn jevejski rabtk i rcöe: 'Es-selamu alejke,Muhammede.'Ja gurnuh tako da on malo skiknu i ga upita: 'Zaito megulkai?'Ja odgovorih: 'Zar ne bi hebalo da k4iei: 'O 'Jevrejreöe: 'Minjegezowtno AllahovPoslaniöe? kojeje dobiood imekom 'Allahor Poslqoik, 'Mojeje imeMuhammed, svoje porodice. E.a.y.s., kaz.r: onakokako meprozvaie u mojoj porodici.' Jer'rcj /eöe: 'Doiao sam da te neito pitam.'Allaho',)Poslqnik,s.a.vs., upita: 'Hoöeli ti koristiti ono govorio?' On odgovori: 'Savöu se u uhoptetvoriti.'Allahoe ito ti budem Poslanilg s.a.u drvetomkojemuje bilo u ruci prostrugapo zemlji i reöe: s., 'Pitaj.'Jevrej reöe: 'Gdje öe ljudi biti kada se zemlja dlugom zemljom zamieni?'AllahovPoslakik, s.a.y.s., odgovori:'U tami ispodtrosta.'On upita:'Ko öepni od ljudi naSudnjetn danudobiti dopuitenjezapolaganje raöuna?' Poslanik odgovori:'siromainimuhadZiri.' Jewejrcöe :'Kakov ' Poslakik odgoyori: 'Okrugli ligament öedar dobiti ktd udu u DZennet? j etue kita.'Jeyrejupita od :'Sta te poslije togaruöqti?'Pos anikrcöe Bit I :' öe im zaklan bik iz DZennetqkoji se hranio dZehetskim plodovima.'On q upi :'Std öepi ti ?' Poslanikreöe ta :'Sq izvor kaji sezoveSels il,' Jel'rej eb 'Istinusi rekao.'Zatirrl dodade: 'Doiao samda lejol upitom nelto reöe: ito neznaniko od slanowika zemue, osirrlrjeroujesnika,ili, moida,jedan 'Koristit öe ti ako ti lo odgovorim?' On ili dva öoujeka.' Poslahik upits:

213

sdm dd Aiem.' Z.llim t'eöe.'Doiao saü'la le up dtü i a.lpor,()t Sprenllrn za tliictel'I'oslttnik odgot'ori: ivfuika sienena lelnoslje hijela' a :enska iuta. kttla se sdstdnu,i kdcldtm:kd leinosl nad|ldda' bil te nü:ko' s't Allahtt, a ako lenska sjemenaleönoslnadrladd .lapu1lenjen LJzyio"nog 'Istinu si rel"oo' i ti bit ie len.skt. toliotn Uz|ilettog Allaha ,lettej reöe ' reie si, Lloista.\ielt)\riettlik Kad se udaljio lLlaltov Poslanik' s d \' s ' 'OrLtiio\.jek mc.iepiltlo to ilo steiuli' ajo o toüe nikqh'og znaüjanisdnl ' ' imtto tlok nc Allah L.lzriieni iie li t .l\dniem okilia kalc: U Buharijinorn Sahihu zabilieiena je predaja Enesa' koji "Abtlultah b. Seluil öuoje (pttstijeHidire) da Allaltot' Poslanik' s a t's ' kod dolazitr Metlinu, dokje ubirao hrome usNojt'ihaiöi Odt ah.ieoliiao 'Posta|it tu ti tri pitania' nd kolctzfid l:jerotjesnika,s.a.v.t.,i rekaomu: dana? Koja odgororili ,ram.)ierorjesnik: Koii ie prri prcdznakSudnjeg jesti? I' ko o&eduje otac ili ie ptra hrana kojtt [:e stanovniciDiennetd 'Diibril ' mcti, da li le se mltiko ili,ensko tlijete toditi? Poslanik re[e 'Diibril?', pita ot1 'Da" odgorort ürc.iemdloptije o tome obaNiieslio ' Poslanik.Abclullahntt reie Onje neprijateli 'levreja medu melecima 'Reci: 'Koie neprijateli DZibrilu? 'a Poslanik,a.s.,citit'c]o potom .iet: ie on, Allahot'ofi rolont, lebi stflvlia nd srceKur'an',t'r d talim rckao'Sto dana' to ie vdtro koia te sakupitiliude od se Iile pnogpreclznakaSuclnjeg D:ennetajesti' oktugli islokat1ozapadtt.I\ta hrana koju te st.no\'t1ici muika sjemenateinostpreduhitri .ie liganent.ielte o.l ribe &ita) A' kada :ensku, r()clit te se muiko, a katia ienska siene a leönosl predllhilri 'Tuda '4bdullah reie 'SNiedoiiü da ie samo ntLiku. rotlit öe se iensko Itlah Bog, i svjedotin da si sdmo ti Posldnik tllahor Poslaniöe'Je|ieii jct isldm' t su narod koji te se preneruziti kaclasdznaju dd sctm primio 'Kdd dodoseJerteji' Poslanik ptije tugo ,to ih upitai oni te e nap.tsti i ih ltpild: Kakd',) ttedu tdma öot'jekAbdullah?' Oni rckaie'Naiboli ie
r%El-Bekare97

214

Pogla')ljeXLI

je medunamai sin najboljeg medunama,nai prvak i sin naieg pmaka.' On im reöe: 'Stabisterekli kadabi Abdullah primio ßlam?'Oni rckoie: 'NedaoBogda seto desi.'Tada :'Sujedoöim j e da izade Abdullahi reöe poslanik.'Oni samoAllah Bog,i svjedoiim tada daje MuhammedAllahor gorc me nama',te ga tako g du rcko e:' Onj e najgoti me nam i sin naj i iht a, 'Evo öegasamse bojao,Allahov Poslaniie. "' omalo'raiiie.On reöe: je Ata' b. Jesar Ebu Seidaelod U oba sahiha hadiskojeg prenosi Hudrije, koji kaäedaje Allahov Poslanik, s.a.vs., rekao:"'Kaclnastupi Smaksvijeta,Zemlja öe biti kaojedan hljeb koji öe Silni Svojo rukom tazlothitistahowici aD,enfieta,kaoito ekoodvasnaputotahju razlomi jedan Jevreji reöe: 'Nekate Milostivi blagoslo\)L Ebu o hljeb.'Tadadode Kqsime.Hoöei li da te obavijestimo staniitu stanovnikaD'ekneta 4a Coujek reöe: 'Zemliaöe Sudkjeth dan11?'Poslanik odgovori:'Svakako.' 'TadaUjercrjesnik jedan hljeb,kako e rekao Vjeroi esnik,s.a.'r.s. j biti kao s.a.v.s., pogleda u nasi nasmijase tako da su mu se vidjeli kutnjaci,pa zotim upita: 'Pa hoöei li ti da te obavijestim öime te zaiiniti hueb?' 'Svakako',odgovori on. Poslanik /eöe: 'Prismakatöe sa fiesom velike ribe.' 'A ita je to? ', reöe.Poslanik odgovoti: 'Bik i velika riba, öije öe jetre jesti sedamdeset okr gle ligamente hiljada duia. '"

215

PodavAexLfi

POGLÄ\'LJE XLII
poujetarcu,i sa kolike razdaliinepuie O dienetskom
Taberanija biljeZi predaju Abdullaha b. Amra, koji kaäe da ie "Ko ubije zimijn (netnusliman Zivipod koii Vjerovjesnik,s.a.vs.,rekao: &Zove,op.pter.), heöeoEjetitimilis Dienheta,a niegol) zaititom islotnske " ujetar dospijetq na razdaljinu od $otinu godika. Ovaj hadis biljeä i godina. Buharija,ali navodidaje rijeö o razdaljini od öehdeset Tirmizija biljeä predajuod Ebu Hurejre,koji kaZedaje Vjerovjesnik, " Poslanika, pod s.a.v.s.sekao:Ko ubijeöovjeka zqltitomAllahai Niegovog yekriio je ugovor sa Allahom i 4eöeosietiti rrtiris Dienneta. Niegov ljeta. " On istiöe da je ovaj n is se osjeti na razdaljini od sedamdeset sahih.Muharaed hadis, i drugaverzija koju prenosiEbuB ekrc,hqsen kao je, i kaä: "Senedovog hadisa po meni, vjerodostojan b. Abdulvahid ;' ispunjava kriterije BuharijinogSahiha Taberanija,takoder, biljeäi predaju Ebu Hurejre, prema kojoj je "Ko ubije kakogakt ugovorom zsitiöen, Vjerovjesnik,s.a.vs.,rek^o'. ie i to uöihi bespravno, neöeosjetiti m is D'enheta, a niegovmiris se osieti na daljinu od stotinugodina." Taberanija biljeii i predajuEbu Bekea" koji kaZedaje öuoAllahovog Poslanik4 s.a.vs., kako veli; "Miris Diennela se osjeti na daljinu od stotinu godina." Nema kontradiktomostimedu ovim iaazima, na bilo "Moj amidä koji biljeZehadisEnesa, ka2e: Autori dvapozrntasahfüa s nije bio uöesnik Bitke na BedrusaAllahovimPoslanikom, a.vs., i to mu s., j e teiko padalo,Govorioje: 'Prvi boj u kojemje Allahov Poslanik s.a.v. koji naöin.

!

i

l
l

217

üiest\,ovaomenijc promakao.Ako nri Allah omoguöi da nekad poslije u budcnru prilici uöcstvovati nekon, boju. Allah öe mi pokazatiita treba daljc kaZet"Bilo gaje strahbilo 3tadrugogovoriti. Bio dauöinim." L'ines na je prisutan s.a.r,.s., Llhrdu Uputllgajesreo Poslanikom, saAllahovim 'Taöno kod Uhuda Sa'd b. Muaz i pitao kuda öe. On mu je odgovorio: Borio se dok nije poginuo,a na nj€govomtÜelu osjeaam miris Dzenneta.' i pronadeno.ieosamdcset nekoliko uboda i rana Njegova sesha' tetka Rabija bint en-Nadr, kaZe da ga je mogla poznati.jedinopo vrhovima 'Ihu tierhika koii ispunitwju njegovih prstiju. Tadajc objavljen ajet: '1'1" zavjet dat Allahu, imo ih koji su pogittuli, i ima ih koji lo oöekuiu Encs na kaju kaze da su ashabisnatrali kako je objavljeni aiet govorio upravo o njemu i njemu sliönim ashabima. D2enetskimiris je dvovrstan.To je miris koji duie na ovom svijctu öestoosjetc,ali ne i 1judi,te miris koji je nroguöeosjetiti tulom mirisa. i kao Sto se osjeti t,,i.i, q1,ijcda. tomc sliöno. Sto se tide ovog svijeta' njcgov miris mogu osjetlti samo onl kojima to Allah dopusti,kao ito sü r,jerorjesnicii poslanici.Takavje miris, moZda,osjetio Enesb en-Nadr, a moZdaje i ono ito srnoprvo spomenull. Ebu Ne'im biljcZi predaju Ebu Hurcjre. u kojoj stoji da je Allahov " rekaot lllit is Diennetdse osietina daAini odpel stotina Poslanik.s.a.v.s.. " biljeZi predajuod DZabira,koji kaZeda je Allahov godlra. Tabcrani.ja r'ckao: rlli iJ Diewleta se osjeli na dlljhi od hiuddtl Poslanik,s.a.r".s.. gotlind, a nete ga osietili. tdko mi Alldha, onuj ko ie nepasluians.rojinl ' roditeljin.t, kdo i a aj ko kida rcdbinske veze. Fhl Davud et-Tajalisiu svone ,\'lusnerla biljeZi predajuAbdullaha b. ",(oze rekao: Amra b. el-'Asa. koji ka2edaje Allahov Poslanik,s a.v-s., otl njegovogoca bude tlraii neko drugi nete asjetili ttliris Dienneta' 4

"r El-Ahzäb.23.

118

Pogtal'Ae XLII

njego\) fltiris se osjeti na daljini odpet stotinagodina." Uzvi5eni Allah je robovimaSvojim na ovom svijetupokazao neke tragoveDzennet4poput lijepog mirisa, slatkih uäivanja,lijepih pogled4 divnog voöa, blagostanja i radosti. EbuNe'im biljeZipredaju premakojoj je Allahov Poslanik, s.a.v.s., "Uzviieni Allah kaie Diennetu: 'Pustimiris svoj', i onpojqia swj rckAo. miris." To je svjeLina koju ljudi u zoru moguosjetiti. Isto tako,UzviseniAllah uöinioje da vatraovog svijeta,njenaZestina, bol i tuga koju izaziva, podsjeta na ahiretskuvatru. UzviSeni za olu naSu vatru kaze: "Mi smoje uöinili opomeflom."VJercvjesnik,s.a.vs., je obavijestio da su Zestina toplote i hladnoöe dZehenemski valovi. Stogaje nuZno da se ljudi osvjedoöeda ih moZe zapahnutimiris Dänneta,i nanjegagapodsjetiti.

219

PoslavljeXLIII

POGLAVLJE XLIII
Ezan kojeg öe uöiti dZenetski mujezin
Muslim u svome Sahihu biljeä predaju Ebu Seida el-Hudrije i Ebu Hurejre,u kojoj stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rckao: "Glasnik öe dozi'ati: 'Doilo je vrüemeda budetezdravi i da nikada ne budete boleshi,dq iivite i da nikada ne umirete.da budetemladi i da nikadane starite,te da uzivateu blagodatimai da viie nikaila ne budetenesretni."' OveP-oslanikove rijeöi powrduju ono Stoje kazanorKrx'anr.t: "I ajima öe se doviknati: 'Taj D|ennet ste u nasljedstvodobili za ono ilo stc dinilit ''t'3 Ibn ebi Sejbe, ashaba, u takoder, biljeZi predajuod dvojice spomenutih kojojstojidajeVjerovjesnik, gor€ rekao: s.a.vs., tumaöeöi spomeluti ajet, "Glasnik öe im govoriti: 'Bit tete zdrayi i nikada,ttie netete bolovati, urnirati, i u Ereöii blagostanju üeino öeteboruviti i nikada iie neöete tete triivati i nikadavi1eneöete nesrethibiti. "' U Muslimovom Sahihu nalazi se predaja Suhejba,prema kojoj je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,rekao: " Kada stanowtici Däennetaudu u njega, a.slanoyniciUatreudu u DZehennem, glasnik öe doziyati: 'O stanovnici 'Kakato?! Zar Dienneta, imate zakazan susret Allaha.'Oni öercöi: kod taga nije prevagnulau nqiu kafist, zar naia lica nisu bjelikom ozarenq, ! zar nqsAllah nije uveou DZennet spasiood däehenemske vatre? ' Tada i öebiti otkrivenzastori oni öegladati uAllaha. Tahtmi Uzviienog,sveono
r'3El-E'araf, 43.

221

ito im je Alldll ddo nete in to!: trenutkabiti dnte od gledania Niegotog " bltq ÄbclLL11ah el-NlLrbarck bilie2i predaju prema kojoj je Ebu Musa el"Uzviieni Allah te na E!'ari. govorcöi sa minbera u Bäsri, rekaor 'O Dienncta poslati meleka,koji ie in reii: Sudnjcmdanu stanovnicima stanovnici Dzennela, ii vamjc Allah daoono Stovanje obciao?'Oni da rijeke.i öistchuriie.reöi6e: 6e tadapogledatioko sebci, r.idieviiukrase, 'Da. Allah narnje dao ono Stonam je obeaao. To öc rcöi tri puta. Opet te pogledati.i vidiet 6e da ie sve od onoga Stoirn je obeöanona svome 'Ostalo.lejoS mjestu.pa ic opetpolr.rdnoodgovoriti.lvleleköe tadareöit nelto, jer Allah kaze: 'Ohe koji öi e dohro djeh iekt togrodo, i viie od 'Ndgrado.ieD:enüet. d t'iie od logd logaJ" 'q Poslanik.a.s..rekaojc: ie " gledanieu Allahoro lice. je koji kaZedajc Allahov Ebu Seida el-Hudriia, LJoba sahiha predaia ' rekao. Uzt,iieniAllalt reti [! slanorllicima D:ennekl: Poslanik.s.a.r..s-. 'Oda:i'ano Ti se, '0 itanornici D:ennetd d oni ie tnu adgo|oriti: 'Jeste li ' Gospotlaru nai, i stoiimo Ti na raspolaganju. On le teöi. 'Kako ne bismo hili zadorollni kad si zadot,olini?'Oni te odgototiti 'Dat non L[aaono ita nisi daa nikom ot] St,oiills^,orenla!'Allah te reti: 'Gospodarundi, a tu vam neito iro je \\'ednije od loga. Oni öe rcti 'Oh1h\atit tu |as Srojifi ita ie \r'edniie od togu?' ,4lldh te adgo\nrili :al)vlistvotn, ttrkoda.senikada na t,asnetu rtßrditi. Buharija je u svorne&r/rihr jedno poglavlje naslovio kao Ra:govor Gospotlaru.tattt. lo\tt1i(imaD:e nelLt.a mi Öcmou jednom posebnom poglavlju napomenuti hadisckoji o tome govore. daje Allahov predaju Nali'a,od lbni-Omera, ISuharijaMuslin biljcZc i 'r(d./,r D:cnnelo udu u niega, a sl(u1o\'11ici Poslanik, s.a.v.s..rckao:
ß! JunLrs26

2)?

PoglavljeXLII

stanol)hicil/atre Diehennem, medunjima öeostati ujezin,glasnik kaji 'O stanornici 'O stanovnici öegororiti: Dienneta, nemariie smrti', i: "' Diehennema, nemoviie smrti! Svakoostajeieöno tu gdjeiest. Ovai mo6i 6e i ezan,ili prcglas, iako öe biti izmeduDzerureta DZehermema, öe DZenneta imati i Stano\.nici öutisvi stanovniciDZenneta Dzehennema. i drugi poziv, kadabudupozvanida posjetesvogaGospodara slavljeni i öe uzvi5ennekajekada imbiti poslanmelekkoji imto razglasiti,oni öe ie poZuritiu posjetu.Dakle, neito sliönokao ito mujezin petkompoziva na dZumu, o tomeöebiti vi5e jeöi u narednimpoglavljima ali

223

POGLAVL.IE XLIV
drt'cöe,brßöei hlttrlovins Di.enetsko
";lonisretni - ku su stettti?! Bit öened loittsovirt drveöem bezbotllji' i neitu htnnnann plorlttt'im nonizanin, i it hlo'loviniptostrütoj, porei |olc tekttöci usred to[n st'ttkor'rsog' hoiegie ui'ijek i'ttdti ikojc trcöe k!7c "Punt stobologttnatih'")')) ltzvileni. takoclcf. zah,afijetn biti.'':"') tt I kaie: .,fi rtjirtttr le biti |o[o, i poltni - i !ipukn.":') lzr|rz tnthdud Ovo-lc Lrodlie drlo sl koiegslr odstraniene ajefuznaÖl prlospoulcnutom li,rtadci dnrgih NIudTahida. Ibn Irli!lienic Abbasa, koii kaZc: Sjcdio lltbe b Abclu-sclcmija biljc2ipredajLr lrbLr Dar,ucl i s sl sarrr .\llaholiln Poslanikorr. a r.s. kacllnu ic doiao ncki bcduin da sponliDjci u DZcnnettl it|() ga: Lrpitac, Allahor Poslarliac. sillr lc kakLr koje drro ima r iie bodlji od njcga' lnraic.inodfvo-c meniniie poznaro 'l-i:t'iicni lllcth.ie mislcainr .lf\.o e/-/r1r.-,\llahol Poslanik.s a t s . reie: ir:liutö\'slt)gjdrca Llu LlLto tunierto stttkehotllje hLtteielttn plod popLLt ' haftt irtkLt:tt i ni iedna ttte biti sliin'!Jtügai Itntttic seJctndc.ret nasjc Sal\'anb Arnl da kirTc: Obavijcsrio b. AbdtLLlah el-Nhrbarck sar's imali srt ie Sclim b. Anir lekao: AshabiAllahovogI'oslanika i oblaaikuzatiliako.jeAllah dao clo imaju koristiod becluina njihorih -^llahov Poslani'c' Allah je neki beduini rckaol pitanja. Jecinom doSao ja nc r.rKru anu spominiekako u Ilzennetu illla.iedno nezgodnodrvo a
rit-lVikr'r 17-il r ' E r R a h m a n .1 8 . " '| Er RÄhman,63.

tl5

mislim da u Dzennetlrima bilo kakr,odrvo kojc moze ualemiriti njegove stanovnike. AilahovPoaslanik, s-a.v.s.. reöe: A koie.ic dt1'a/'Bcdnin. to 'Lotosovodr\-o.Ono zaislaima nezgodne odgovolir bodlje.'Poslanik mu reöe: 7, :or,4lltrlt nije rekao 'Bit öe mealrt lotosovim drveöentbez botllji'?! Allah je olklonio nlegorc boclljei nLtniihoro miesropostdlio ITiaz et-tctlht dvadeset devetomajetu spomenute sure,prema veöini kolnentatora Kur'ana.znaöi drvo banane. je stavAlije b. ebi Taliba. Ovo Ibn Abbasa, Ebu Ilurcjrc i FbirSci:1a cl-itudrija. Drugi kaZu da 1e rijei o velikorn i dugaakorn drvelu. odnosnodrvetu (akacija. sannogo bodljikoje rasle pustinjama u lragr.rr).!i, o dNo dajc je svjetlo.ugodanmilis iveliku hlado\,inu. Urnjcstobodiji, nanizano plodovima. plodovi,ili liiöc Ibn Kutejbeveli: '1b je drvo na koiem su nanizani \'lesruk sa plodovima.od vr-ba daa. tako da nernagranebcz p1odova." do 'Li!öe dzenctskoje poredanona drleiu, od stabla do kroinjc. kaZe: Njcgovcrijekctekui nc ostavljaju pukotinc iza El-Lejsveli: fiarke) sebe." 'Et-taih je dn'o, ili bujno isprepleteno drvo, koje nemapovijenih bodljj, jedna od najljepiihbijelih akacija."Ebu lshak ka2e."Mogudeje da je rijeö o bujno isprepletenom drvetu,.ierkroz njegaprodire lijepa svjetlost. i ono ima takoizoatrcn miris." Ljudimaje obedano Stoliöi njinrapoznatom, ito vole.Mealutim, ono i toje rr, nogovrednije odnosu onoStojenjlnlapoznato, itoje sveu na u kao Dzellnetuvrednijeod onogaStoje na dunjaluku.Zapravo.od dunjaluökih jc stvari u l)Zennetupostojcsamonjihova imena.Jasno da su oni koji su ovaj izraz protumaöili kao hatlana time Zeljeli pokazali kako su banane Iiiepo nanizane. et-tnli u arapskom.jeziktznatileliko p slitljskodtlo Jer, (bagrem,akacija),a Allah najbolje zna. U oba sahihajepredajaJibu I:lurcjre,koji kaZedaje Allahov Poslanik. rekaor" U D:cnnelllpastoji dt t o h oz c'iji hlddputtlikptlLie stotinu s.a.v.s.,

226

godina u la gu ne pleale lio:etc iiluli o la lc u aicttt "..u hladovini prostrtnoj' L-l istim hadiskim zbirkarra je i pledaja Schla b. Sa'da' prenra s.a.r'.s.. rekaa: ( i Daenncl pa\laji dt\o kojoj je r\LlahovPosltrnik. ' kro. iiii hlatl iahai pLntqeslalinu galina u dd go nc pretie Bbu Hazirn preclaju Seida Iudrije. koji kaze.la ic \'lerorlesiik.s.a.\.s.. biLje2i Ebu el-l rcka.)t L.tD:enüet po.noii dno ko- iiii hlad kotianik. n{:thEaul koniu ' plculcnilerost. pultie slolinu godind o du gu nc prcdc Imami-Ahmed EbLr Hurejrc. lioioj stoiidajeAllahov u u svome lrsrrr:drr ,l biiie2iprcdaju Poslanik. s.a.v.s.. rekro: L)l):tnnttu postoliLltrokrozöiji hlad konjanik putuje rduntfuset. i[i \lolin godi]tu a ilu ga nc prede.4 to je drro u l)icnnttu lecTtorti lDirü|ielul ltulli) 'l-DTcnncnr postojidrvo krozÖiji \iclii biljeZipredtrjLr Ilurclrc: I-bu rko ajeto hladovini ProLriilc. 2eljtc. hLad korjanikpunrjcstotinLr lrodina. je: rekao. takomi Onoga proshanol. Kada.je iuo K lb. rclia,r lstinu.ie to i Koji jc ob]ar.io Ter.r'at najeziku l\lLrsuaFurkannajezikuMuharnmeda, mlatiu)ivolinju,pa zatimkuiio oko debla s.a.r'.s. Kadabi dorjek zaiahao Uzviseni godina. bi ga uspioobiii. a vci bi oslaio i iznemogao. nc slotinu Svogaduha,a Äl1ahgaje zasadio Svoiomrukon, i u niegaüdahnuo njegor.ikorijeni doseZu izvan zidova Dicnneta. Nema u DZennetllni do rilekea da ne izvireispodtog drvela.' .iednc 'Hlaclovina koji kaZe: Ibn irbi ed-Dunja bilje2ipredaiu Ibn Abbasa. od proslflna oznaaava o Ll l)Tcnnetukoje ima toliki hlad da ga vrijedan dr\ preöiza slolinlr godina. kreörLii u bilo kojempravcu sc konjanik rnoTc nc kao od niega.U tlr liladovinudolazestanovniciD2enneta, i oni koj i stanuju razgovaraju.Neki od u posebnimd;enetskim odaiama i rnedusobono pa niih se prisjeti dunjaluökih uiitaka i neito poZeli, Allah poialjemiris sa lakveosieöaje dunjaluka." Dicnncta. koji prekotog dr\cla izaziva koji kaZcdaie Ebu Hureirc, ll lirmizijl'onr Srrrer?// nalazisepredaja rekiro: Stakotht'o lt l):e|lneluima debload r\llalrovI'osianiks.a.v.s.. dajc rdrc, hadis. :lttta T.aotaihadis Tirnizija kaZe

227

EburHrrrejrer,eLida j e Allahov I'oslanik. s.a.\,.s., rckao: 'Allah kaie. 'l't ipteDlio stltli:o )\,hic Llohteroboye ono .ito nik() nije vidio. ona ito niko ni.icilto iono ilo nika ne no,e:dtnisliti. Ptoltaiteaict, lko:clite 'I niko ne zn( kakve ih, koo nngrada io otto ito su iittili, skrivene radosti D'.etuet intaicdno .lilo iiii liud konianikne mo:eprcii i iekajn')t): {-,' :.t .\totint!godind l)t isiclitese aictd: 'Ii hlodo|i iprostrunoj'. lUljesta üd konta.ie D:rnüelu mogu!! asielili hol:t'' holieie od dutlidlukai:^\,egd u !to 'I ko bude od Valrc adouen i Ah) hoicle. p irjctite.t(.tjrl.t: ic nu n/cmLt. u D:eh h et uwdeh - toj je postigoo it aj e ielia'.'r"i Na ovakavnaöinovaj hadisbiljcTe Tirnizija. Ncsaiji i iLrrMa,lic. a samoprvi dio ovoghadisa sc nalazi dva sahiha. u LI Buharijinom Sallla nalazimopredajulinesa ibn lvlalika, koji kaTc da.jcAllahor.Poslanik. s.a.v.s.. rekao: U D:cnnetuimdjeclnodrva .'iJi Itlatl konlcrttik ntoie prtti ni .ct slolinu godiüc| Prisjetile se ieta: 'U ne jtlndo|ini prostronoi, pored vodetekuöe'." Ibn Vchb bilieii prcdajuFibuScidael-lludrije,koii ka2eda je jedan ao\,iekupitaol )llcthot Posluniie.itd.jr to Tübdl ?oslLü1ik. a.s.. rcle. 7i jc Llt|o lt D:ennetlt öiji lllad konjdnik ne no,e pteli ni :a slolitlli ' g)Llinu..t i: iLßki icgttr,ih cyielow.ie dienel.tkuo.lieia. Harnele ovu predajubilje2i sa dodatkom,takocler Ebu Seida,koji od "Allahov Poslaniöc, jc kaZeda je neki öovjekupitao: drvo 1'uba za one koii su tcbcvidjcli i po\'jerovali tebei tvojuobjavrL? u Poslanik. reöe: a.s.. 'Iitbtt dr|o ia:a ona k)ji .tlt ne \.i.lieli i eni potjrft)\'dli. ali htba TLtba ;lrut \r i o t . i , t , t , i . t .t q ,l r r t i . o | n l o . , t . , n c t t , |lt,, r ' o r i c l p n r n r , i 'h.lt 'Allahov Poslaniac. upita: Sta.ic Tubd? Poslanik. to a.s.. odgovori:
: i ' E s S e d t d a .1 7 . : ! ' N l i s l i s e .! a e r o ! a t n o .a t r o d l j e a g r e m a . k o j i m a j eb i l or i j e a i , r e ' n d a t ee ö r e . . . o p ! r b o p . d a o n e n e n r o g u r b o s to,d n o s n o a n i s uk a o o n ek o j u s u n Ä n r a o z n a t e ( P r i n . p r c v . ) L i d : ' AhjDüan. 185 : N 'l l r b a u a f a p s k o ne ? l k uz n a . i B l d g oo n o m c l ( P r i n r p r e v . ) jr

tl8

PoslavUexLIY

prcöi ni za stotinu godina' a furo u Diennetu öii hlad konjanik ne moZe "' j iz öaiki njegovihc,rjetova e dienetskaodjeöa. a A'hneda Hanbela, njegova b. n Poöetak ovoghadisa alaziseirtMusnedu verzija glasi: Tubadrvoje za onekoii su ne vidjeli i menipouierovoli a ie i ali Tuba onimakoji su mipouierovali. koii ne nisuvidieli! . kazao puta sedam ponavljajuöi posljednje ovo Poslanik, biljeZi predajupremakojoj je Ibn Abbas rekao: Ibn el-Mubarek "Korijeni dZenetskih Korijeni njegovih smaragda. palmi su od zelenog je odjeöa Od liSöa dZenetska granasu od cryenogzlata.Od njegovog njegasu njihovi zlatninakiti i ukasi. Njegovi plodovi su veliki poput köaga i vedraza vodu,bjelji od mlijeka,sladiod meda,i u zemljanog njimanema koipica." prema kojojje Utbeb Abdus-Semli biljeZipredaju Ahmedb. Hanbel "Dodeneki beduin Vjerovjesnika, v.s, i upitaga o Havdu s.a kod rekao: 'lma op (ednomizvoru,rijeci u Dzennetu, prev.),a zatimgajos upita: ori lma', odgov mu Poslanik'A ima i neko v kakvog oöa?'' li u Dzennetu nestoStomi nije bilo i beduin, spomenu dwo koje sezveTuba',dodade 'Kojemje naöem reöe:We Poslanik drvetusliöno?' poanto.Zatimupita: li:'iai najednoddo iz trog kraia.Jeti li kadbio u SamulSiriji.op prev')' 'Liii najednodr'rokojeu dodadet upitaga.'Ne', odgovodon. Poslanik auvisinu drvo.Onorastenajednomstablu, raste. zo\te orahol)o a se Samu 'Koliko mu je stablodeblo?' Poslanik mu se tazgrana.'Öovjekupita: rcöe:'Kad bi uzjahaomladu devu iz svogaplemena,ona ga ne bi mogla 'lma kliutuakot srada Öo\jekupila: obitiFije negoitojoi odstarosti Beduinupita:'Koliko muje grozda?' Da', reöePoslanik. li u Dzennetu 'Tolikadaje gavan ne mozeobletjeti za stabljika?'Poslanikreöe: debela mjesec dana,pod uslovomda ne zastajei da se ne umara.' eovjekttpita]. 'Koliko je velik grozd? Poslanik upita: Da li ie Noi otac nekoda ga 'I zaklaodobrogjarca?' 'D^' ,rcöe. ogulio mu koiu, daoie tvojoi majci i ', joj rekao da naprcvi mieiinu zd vodu? lpita Poslanik.eovjek odgovori:

229

'Plod tolike veliiine mo2ezasititi i menei moju porodicu? Da'. reie Poslanik, i,fl|l hzg ttoje porodicc. " Ebn Ja'la el-MosuLit) svom. l\'lu.tneclu biljeZi predajp Esme, kierke 'ÖLrlasam Allahovog Ebu Bekra. koja kaZe: Poslanika, s.a.v.s.,kad 'Tu konjanik moie plio|ati spomenu Sidretul-munteha reöe: i stotinu '(j hlad grane gotlina u sjeni grane dienetskog dr|eta , ili ie rekao. mole se sklonili stotinu konianika. lj tliemu ie postclja od:lata, a plodot,i su telitinc lupara " Ovai hadisbiljeZi Tirmizija. koji kaZe:"Ja\a nije bio siguranu svoieprenoSenje.zatoje hadishasengarib.'' i Abdullahb. cl-Mubarek kaZe:"Obavijestio nas.jeIbn Ujejne.od Ibn

ebi NedZiha.da.le Mudiahid rekao: 'Zemlja dZenetskaje liSöa.miri5e od na misk. Korijenje dzenetskog drveöaje od z1ata. liiöe i granenjegove su od bisera,krizolita i safira,a plodovi sa li!öem ispod njih. Ko bude jeo stojeöi.ncöe se namuöiti. Ko bude jeo sjedeöi.neöemu to predsta\,ljati problem. A ko bude jeo leZeöi,ni to mu neöebiti teSko,jer njegove ie " erancbiti loni/no sfrrEtene zemlie. do Ebu Muaviiaveli: "Kazivaonamje El-Ea'mei,od ebi Zabjana. daie 'Doili smo na jedan obronak,kad tamo neki DZerir b. Abdullah rekao: öovjek spavau hladu pod drvetom,a suncesamolto ga nije poöeloprziti. Rekohiednommomku da ga zakloni koZnim6ilimom. ito.ic ovaj i uöjnio. Kad se probudio. vidjeh da je to Selnran,i pridoh da ga pozdravim. On mi reöe: 'O DZerire.budi skromanu ime Allaha, jer ko bude skoman u ime Allaha, Allah öe ga na Sudnjemdanu uzdi6i. DZerire,znai li ti Stasu tmine (zulumat)na Slrdnjemdanu?'Odgot'oriht'Ne z,tam.'On reöe: 'To su rnraönestvari, nepravda. zulum. koje ljudi öinejedni drugima.' Zatim uzejedno drvce u ruku, tako sitno da samgajedva vidio. i reöe:'DZerire, ako budei traZio ovako malo drvce u DZennetu, nedei ga nadi.'Rekoh: 'Abdullahu, pa gdje su palmei drveöa?' reöe:'Njihovi korijeni i debla On su od biserai zlata,a iznadtoga su plodovi."'

230

xLV Poqlavue

POGLAVLJE XLV
plodovi, njihova veliöina,bruinost i kvalitet Di,enetski
'A lJzvisenikaäe: onekoii uieruiu i dobrudielaöineobmdui dienetskim baiöamakrcz koje öe rüeke tedi; svaki put kada im se iz niih da kakav plort, oni öe reöi: 'Ovo smo i prije jeli'- a bil ie im davani samo niima slünl tI njima öeöisteiene imsti, i u niima te uieönoboravili'2o1 "Ovo smo i prije To lto su kazali: ieli", znaöida sujeli nesto sliöno plodovima. anije rijeöo istovjetnim tome, jeli'ili: ovo Da li se,pak,podovim misli:ovosmoi prije, na dunjaluku, prije kuiali u Diennetu2 smoveö Premami5ljenju Ibn Abbasa,Ibn Mesudai nekih drugih ashaba i plodovi,u DZennetu,kada s.a.vs., öeim doneseni bit Vjerovjesnikovih, " Mudzahid kaze: ih vide.reöiöe:"Ovo smojeli i prije,na onomsvijetu "Kakoje sliöno onimStosmo jeli jeli." Ibn Zeidkaiß:"Ovosmo i prüe, sa na onorn s',)ijetu, abit öe im davaniplodovi samosliöni onima koji su im plodove, poarati." Drugi kazu: ovosmo i prije jeli odtosi sena dZenetske po veoma sliöe boji i ukusu. plodovijedni drugima zbog togaSto dzenetski metlusamim navode daje sliönost kao Pristalice ovogmisljenja argument od plodovimau DZennetu izraZenija sliönostitih plodovasaplodovimasa dunjaluka.Drugi im je argument,kako kazujeIbn DZerir,to da kad god drugi:"Ibn Begar mjestobudepostavljen sekoji plod otkine,na njegovo je kazivaonama,a njemuje kazivaoMehdi, od Sufiana,koji kaze da je
x'El-Bekare,25.

231

öuo kako Ibn iUrnre pripoviledada bi Ebu Ubejde,kad god bi spomenuo 'Kad god sc jedan njegov plod otkine, na dzencrskeplodove. rekaor njegoro 1njcsto budepostavlienisti taka\'."' Kao argumentori na|ode i to da oni na dunjalukunisujcli svaki plod koji se nalaziu Diennetu,jer rrnogo je ljudi koji ne poznaiunekeplodove i na dunjahLku,nisuih uikadvidjeii. rncdukojimaje i Ibn DZerir.tvrde da 'e drugognliiLienja, Pristalice jer aj.t oro r//ro i piiie ieli' znaü nd Llu,1i.1luku, Uzviieni Allah kaZe: "Svoki put kodo im se iz njih ,o 1ro1111' oni te reöi: 'Oro smo i plod, prije jeli"'. Ovdje nije precizitanoda li su to oni rekli iednonr' ili vile puta. Ä. ako jc llz\,iseni obaf ijestio da to oni govore svaki put kada jnr sc plodoli daiu. onda nena sumnje da su to rekli i prvi put. kada su im plodoli dati odmah po ulasku u DZennet.Dalile, ako su lo rekli prvi put. da r,r negclje srediniili poslijc toga.ondaje nemoguöe za prve plodovekoji o|o sntupliic ieli od dienelskihplado|d im budu dati u Dienn etr kdZ;ut Kako je moguie da za prve plodove kojc okuse kazu: o\:o slt1oretjeli u D:ennelu, a da to nc bude zabluda.pa aak i laZ. od koie ih je Allah ovog ajctaslijedeac:svaki put kada im sc To saöuvao. znaii daje znaöenie u donesnplodovi DZennela, Dzennetu,oni ic rcti: Orctktioneilo wt smo kululi na dutjaluku. Pristaliceprvog miiljenja ZelepobliZeodrediti opöenitikur'anski tekst sa izuzetkonrprvog kulanja plodova, s obzirom da na to upuöuje razum isam konteksl.Nije rijeö. dakle, ni o kakvim novotarijamau pogledu na jcdnostavno kur'anskitekst opöeniti situacijama Kur'an.jer se u ovak\,im nemajusvoj ekvivalent nrorapobliZeodrediti.Mnogi plodovi u DZennetu na dunjaluku. te sc. prcma tome, ovo na njih ne rnoze odnositi Drugo: nisu biliu prilici dajedu sveplodovedunjaluka. DTcnneta mnogj stanovnici Treöe:poznatonamje da oni neöezauvijek' kad a kojih öebiti u DZennetu. god poiedujedan plod. izgovarali: or)otttlo let.ieli na d nialltku Kw'a1\ da Öasninije imao tu namjclu. Ovo znaÖi su plodovi sliöni icdni dfugima'

232

i)ni prr i nisuniltr bolji oclostalih. risLrLoploclor sa koiirrasc clcialaju i i promjene. lialtoic to slLrailj dLrrtiilku: kaclstrbloostar-i se plodoli nu da Lunenj.. lure sliöno.Jcdnostarno. ploclle isti kao i hilo koji clmgi. i pni _lb Islogs k\'elitcta. po lolnc su sliani. sLr. i dtklc. ntislileprisLelice og or ltiiljenja.a to nikakoneznaii cla orrisuflotsta\'ljajLlj0snorn sc kor'enslioln lclistLr. dr Tclcstanor niri nicimaI)Tenncta pripiseti 1a2. O LLrnraöcnju Llzriienog:"Bit öc i,ir le|d i tntit(,fijit i slittti". |ijcii |l-lLrsenlia2c: llit a. sliafi po k\llitetu. im zneii dr ncic biti i,{alrrr. to Zrl sc na olour srijetu ncki plodoli nc ikdliLtlu. r uredud2enetskinr p)ocior inra nemä otltidu.- Krlade ka2e: S!i s iste kvelitetc-beZ .ikdl'11l1r?1.1. i sena.hrnjalukLr Plodol softifiljLt.iL.//1scodbacuje.-' a Sliinog su miSljenja DTurejdT ncki drlgi. PodsliinoSiuse,dakl!-. Ihn i misli na islo\'jeten alitct. k\ Dnrgagrupauicnjaka.rrcdu kojima su lbn lvlesucl. Abbasi neki Ibn dfugi ashalri -,\llahovog I'oslanike. s.a.r.s.. snrrtraiu plodovi liöc po da boii- odnosno izglcdu.ali nc i po trkusLr. po NlLrd2ahid kaZe:'Sliini srL boii. razliiiti po okusu. To islo ka2eEr-l{adijjb. Enes. Ja[a b. ebi A ',cli: Trara clZenetska iafian. njcgov iljunak rririic na misk. jc Kesir' a oko slanornika D2ennctx kfuTcnrladiil sir |oicnr kie in nudc. Kacl inr cl2enetlije kaZLr: Olo ste naln maloprile folcclLr ff\o icloncsu dm.so. ilonosili. ir slulre odlova|eju: Sanro illl |i.jcdllc lcdnric boja.dlijc ükrrs rezliiit.- Toje znaiclricrilcai I;zliSeno{:"S|aki pat kada in se iz njih da kthtt plotl, oni öc t'cti: 'Ovt snto i prije jeli'- a bit ie in dayani samo D|Lrgi kaTuda or aj irjclzneaikakodi.nctski plodoviliie düijaluikiDi holji iLrgoLlniji. Ihn Vehh r,eli da ie flodo\ime- prcmdr su dZcnelski AbdLrnahrran /ncid b. rckao: Oni ie znatinjihova rmena. kao lto sriztrali jabLrka. ild.-i feai ac. u DZcnnatu:Ovo njihova inrcna dunialuku: na nar. sno r eöprilejcli - a bit aairrrdatosilri'ro sliino onomcito su oni poznavali. lb. nardlno. neae bili istogoliLlsi].--

213

"Naö dokaz kako jc lbn DZerir prihvatio jc ovo mi3ljenje. On kaze: pogrcinorniSljenje onih koii lvrdedaajct ol,asDnpriie i eli .ti. rtDZertr'.tn. znaöi i dokaz da jc neispravnoniiljenie nalih oponenalau tumaöenju '.. drugog diiela ajetar l)i/ te im d.li sdn.) jit1|.! tliöni'. Uzviseni Allah rcai: 'ovosmopt ie je[i d obavijestioj e zbog öegaie stanovniciDZenncIa ' hit te im tlati .sanonjiza r/iirl'. Mi mislirno da ova tvrdnja ne stoji zbog sveganavedenog. Uzvileni kaZc: "Edetrski rrtovi, tiie öe hopÜebiti za njih otrorene, u kojinm ie se o.lMarati, i ruznotrsno voöei piöe lruiiti'''aB I kaLeUzs iieni: "LI njima öe moii bezbjednokoiu hoöe vrstu roöß lraiiti.'ta'Uz\"raeni. lakoder.r'eli: "Eto, toje Die elkojivamje darotnn kao nagrddt za ono ito sle rdtlili, u jemu öele svokortsnog voöa imü. od koieg tete neko jeslr'."rrf !lzviienl kaie i ot o: "I usredtotn svakovtsnog'koieg öe uvÜek i imni i koje neöezabrotjctto biti.'"1' Tojest,nikadaga neic nedostajati. Lrvijcköe bili dostupno. Rijeöi sn Lizliicnog: "I o öe biti u Zi|ottt zodovo| ont, u DZennelu prerlh,non4öiji ie plodoti nt loh|at ruke biti."ltl El-Berra b Azib veli: ''L)ohvatatie plodove dok spavaju." I kaZe Uzviieni: "I blizu öe int hladoüna njegovabiti, t plotlovi njegovi te in a dohr.tl ruke staioti.''11 'Kadapozelida dohvati plod.on öemu sc sampribiiziti.'' Ibn Abbasveli: Drugi kaTu da ie im plodovi biti vr'lo blizu kako bi ih mogli dohvatatiu polo2a1u. i s.jedciem lezeöem stojeöem. Llz\,iicni kaze: "Li njima [e od stakog voöa po drüe vste biti"'ra
r"' Es-Sad. i1. 50. r!'Ed-Duhan.5i. ,a Ez-Zuhrul72. 73 r L E I - V ä a i. 7 2 , 7 i . k r r ll-Ilakka. 2l-23. :L.Ed_Dehr 1.1. :r'tlf'Rahman. 52.

234

"I riinln ie biti rola, palni : i iiiltrmka.,': poscbno sporrenutiflodo!i su palmi(|urn1c) aipak. i jc zbogtogaSto rijeö o I comacü-agocjenonr \'oöu. lalo s. spominju jer baiic palnrii groZcla. olc sedr iic I rsteubrajaju recl Lr najboljeg voaa.najsla,:1eg i najukLrsnijcg t,zviicni jo! k^ict ',Tg(üe i,tln :'oitt srakot'rsnogioplosto o.l Gospoddftr ttjihov."t " Et- lr,rberanj bilje2iprcdujLr S*'bana.koji ka2eda jc Allahor poslanik. s.e.\.s.. fckao: Kedt io!jck LrDzenrrctu olkincploil.na njcgo\olr nrjcstll odmahizfaslcdrLrgi. AbdLrllah. Inrarnil\hrrcda. sin biljeii pr-cdaju Ebu ivlusfa. ko.ji l<aZe dajc.,\llairor I,oslenik. s.a.r'.s.. rckrro: Alldhie ln{}tuo 1Ll(,t11 . i: Darn]t.tu i pt)lltiio ,{L1nt:nij}t Lt.s .tfitit)Lttjji tu.d i op.rkrbio ga jc lacttt,/\ktü ploLlt)titt\ l:tnetski lloLlol.i. pt.entlLt |lolil|i ul O\.i1d.ii \Ici srro naporrenuli su kocl Sidrctul-muntehalolosoviplodo\,i cla a lcliiinc cLrpova. \hrslimovonr LI .\dhihl!nr\1a7,i prcdaja se D2abira. koji je ,\llrho\ I'oslanik,s.a.r,.s.. ka2cda r.ekao. poka:an tni jc D,cnftr tttta lLt.tt1t1t nogtto dd tlul htio u\kinuti koii gro:tl LI dmgoi verziji oral haclisglasi:,\kotodü \Lnn qroLl,tli:unt.sc.su:th-jao., olltitjtlt) Lbu .'Doksmo.jcdnom. Ilaiseme biljeZi od koji ffcdajLr DZabira. kazc: klenjali podne. Allahov Poslanik. s.a.v.s.. istupinaprijeci. mi ur.adismo a isro.On kao..iahliedcneilo doh\'atiti. zatim stuknu. a Knda se nantazzavrlio. 'r\llahov l-tbci.] Ka b upita: b. Poslaniöe. danas u namazu si uraclio n.jto ilo do seda iinio l Onod!o\rfi: Poku:unni je Diennet niego\,ltk).d.1 nisi i ljepatu Iltio.\un1 (hlltdtiti i(dun tn:tl tlienttskog,ltct:,lu. du ),.1n1 gu lonc.\( t tli Dti nc hi tlop :kito. Do rtm donb noglo hi gd jesti .rre !to i .l( ntrnchcsintd.euilii d du segn:l ni ndlo nt undnjt.," ..Nie-qovi plod,rli Ibn cl-Mlrberek biljc2i da jc lbn Abbirsr-ekao: su \cliki Foprltzemljanog kröagaivedra za Iodu. trjelji ocl nlijeka. sladi
'LFRahfran,68.

235

" koipica iu od nrcda. niina ncrna Stanovnlcr b Seid b. Nlensurprcnosida je E1-Bera Azib rekao: "' siedeölilezcdi tj kakogod Zele stojeöi. a. I)zennelajcsl plodove Zcjda' koji [] Bezzar u svome i4tstreda bilje7i predaju Usame b"'Der li ima neko ko ieli kaTcda je Allahov poslanik'sa.\'s' rekao: dt):'tslol Takoni GospodataKahe on nilrt1ui.ie D:ennetl Njentu.aloislal rcliidnst|en dt'ctruc riiekt koia ie blie!lt]\'d s|ietlosl nt is koji os|t:lid \ieöni borar''lk st( no Icöe.dozreoplttd prehustlLl:enLt brojna odieta t na predir:t1')t11 ü sigrnnotl slatliilu. \'ale i potrte, rerclie i blrtgodat' zdistd nljeslu l'listtni polikn:e Älhtlto'' Poslanile ni g't lLzr-iienoü1 Bagdd!" EIakt :eIinx)! OnnzvtLt|i:'Recite: Bogda! Oni Iekoie Ako Bczar kaZedaje oraj hadispoznatjedinopo predaji Llsame' sakupljaii Abdullah b. Ahmcd. u Mriuedtr svoga oca' incki drugi 'Rekao sam: 'Allahov Poslaniöe' hadisabiljeZepredajuLekita b sabre: 'Rijekeod öistog sta 6e opaziti stanovnioiDzenneta?Poslanikodgovori: se öo|iek nece ncdd. t iieke t'D\(Iod koiegglartl nete holieli i zbag koieg op ( riieke tl ijekd koie ücte nijenjdti s|oj ukrls cie tlkilt11tti kLljLlti. wlogo bolje od prct.). t otLt kola nelc hiti u\tdjdla l'ote kah'o poznaju i " aiietd. togd,i mnagotllilisnog cvijeiedoiazisagranaod Naie mirisno ka2r.t: i Ebu I'-1-Hasen eL-Alije ' pa u rniisnog cvijcöa DZennelu ga |akoosjeöamo

236

PoslntjeXLvl

POGLAVLJE XLVI
O zemljoradnji u Di,ennetu
Uzviseni kaZe: "A njtmu fe biti sre ito duie zaiele i öime se oti naslailujuel1 Ebu Hurejrepripovijedada je Vjerovjesnik, s.a.vs.,jedne prilike, dok je kod njega bio neki beduin,govorio: "'Neki je ioujek zatra;io dopuitenje od svoga Gospodarc,Sremoguteg i Uz\)iienog,da se u Däennetubavi zemljoradnjom.Gospodarga upita: 'Zar ne u'tuai u tomeito imai u DZennetu?''Svakako',reöe öovjek, 'ali ja volim da se bavimzemljoradnjom.'Zatim öepohtriti da sije i uzgaja, a kada dode plodo,ri öe biti kao blda. Tadate mu Allah, Svemoguöi Uniäen, i ZeNa, 'Polahko, reöi; öo\)jeöe, niita zasititike tloie.'Beduin,kojije sfuiao tebe 'Allahov Poslaniie, ovaj öe biti K lejiija, ili jedan od kazivanje,reöe: ehsarüa. se bavezemljoradnjom, ne.'TadaseAllahovPoslanik, Oni mi "Tevhid",pod s.a.us., nasmijao."'Ovajhadis u biljeZiBuharija poglavlju naslovom: rRdzgoyo,, Uniie og Gospodara stanowücimaDienneta, a sa navodi i na drugimmjestima svome ga u Sarirr. Ovajhadisupuöuje to da öeu DZennetu zemljoradnje, sjeme a na biti de biti dZenetsko.boljeje da zemljabudezasadena I drveöem raznim i kulturama. Neko moze upitati, kako je ovaj öovjek zamolio svoga Gospodarada bavizemljoradnjom, gaje Onobavijestio muto nije pa da se je potrebno? Mozda on zamolio liöno,iz zadovoljstva, obraduje zemlju, da
.t1Ez-Zuhruf, t|.

237

jer.ie imao dovoljno svega.Nüe mi poznato premdamu to nije potrebno. da se u nckom dmgom hadisuspominjeobradivanjezemlje u DZenentu. prenosi svogaoca daje od a Ällah najboljezna. lbrahirnibn el-Hakem 'Jedan öo1iek. Dicnnetu,u sebipoZelio:'Kad bi mi je u Iloimc rekao: ja Temlju!'Li isti tren stvoriie se meleci Al1ahdopustio, bih obraclivao na njegovim vralima i rckoie mu: Es-selamualejkunr-Tvoj Gospodar u si ti kaZc: PoZelio ncSto svojojduii. ija to znam.Allahje, nastavise 'Sijte'.'Tadaplodovibijahuvcliki oni. 'poslaosjemepo nama,i rekaot poput brda, a Gospodarmu. iznad SvogaAr!a, reöe: Jedi, sine Ademol', "' zna. jer ioljck se ne mozenikada zasiliti. A Allah najbolje

PogbvAe XLt/n

POGLAVLJE XLVII
Dtenetskerijeke i ixvori, vrstedienetskihrüeka i njihovi tokovi
.D1eneßke U Kü'anu se na vi5emjesta ponavlja slijedeöa reöenica: baiie ispodhojih öerijef" /edi ,tr3Na drugommjestuseka : uDleneßke baiöe krcz koje öe rijeke tefl'4te i.. "Rüeke öe teöi ispred njih u Die nneti mq zadov U tva.'nza o s Ovi ajetiukazuju tri stvari.Prvo:u DZennetu na uistinupostoje rljeke. Drugo: djekene stoje, teku.I, treöe: tekuispred te one one odaja, dvoraca i baSöa stanovnika DZerurcta, Stoje sluöaji sa rijekamana ovom kao svijetu.Neki komentatoriKur'ana misle da one teku kako oni Zele.Na takvo razrnisljanjenavela ih je öinjenica da dzenetskerijeke teku bez korita, tj. teku na powiini zEtnlje.Ispod njih te rijeke teöi, oni tumaöe kaodanije mogude na neöemu da Stojeiznadflesto teöeispod. Medutim, ovo.)e pogresno jer, misljenje, iako dZenetske rüeketekubezkorita,one ipakteku ispoddvoraca, kuöa,odajai ispoddrveöa, On, slavljenneka a je, nije rekao: ispod njegovezemlje rieke teku. On je, slavljen neka je, obavüestio kako rijeke teku ispod ljudi na dunjah*u, rijeöima: ,,Zar oni ne znqjn koliko smoMi ttaroddprüe njih anßtifi, kojima sna na Zenlji moguönosti davalikakvevamanismo dali, i kojima smo kßu obilatu slali
:r3Et-Tahrim,8. :r' Et-Tevbe, 100.

239

i rtöinili tla rijeke pored niih teku.'tt "I Govoreöio faraonu,Kur'an navodida.ieon rckao: ovi flklr'ci riieke "Sa izt'ofima koii prskaiv' u hoji isprcd mcne tektL.'rrrI kaze Llzviieni: "To su dva izvora koji slalozr.'trr Ibn Ebu Sejbebilje2i daje Seidrekao: od prskaju loclom i voöern.'IbnJcmamprenosi Ebu Ishakai od Ebana 'To su dva izvora koja miskonri arnberomprskajuku'e ciajc Enesrckao: stanovnikaDzcnneta,kao Sto kiia prska kuic ljucii na olollr svijenr"' b dajc El-Bcrra oca.aonod lhn lshaka. svoga Abdullahb.lchizprenosiod Azib rckao: Dva izvora koja teku boija su od dva izvora koja prskaju''' "Zor Uzvileni kaze: ie Diennet, koii je obeöan o'tit"d koii se Altaha hoje - u konte stt rijeke od t'ole ,euslaiole i tiieke od mlijeko ptiiat a o imL koii püu, i tÜeke ,teprcntüeticna ukusa,i jeke od t'irllr., srtog orl nrcdt procijedenogi glic i a r'oödsv..!/rkot'I i oprosltto'l Gospotldra o\:eöetii vrste jeka. iskljuiujuti njihot:o.'ü| LJzIiieniAllah spominje kao ito je mogucnostda bilo koju od njih zadcsikakla vrsta zagadenia. proniena okusa.ili kad se nrlijekousiri promijenivii svoje Lrshjalost. stanje.ili kad se vino ukisclj. ili kad med ne bude öjst Jedanod znakova To,na rijekclekuu Dzcnnetu ito rnoiilJzvilcnogGospodaraje daovakve naiin. niie moguaena dunjaluku,lj da teku a da nemajukorih. da ih or.a.j potpunouzivati .jc moguöeuprljati i zagaditi,lto znaii da se u njilna moze Takoder.iskljuöuje se moguanostda vino u DZennetuüzrokuje ono sto kao \,ino.inaöe. uzloklljene o\ome sYiietu, itoje: glavobolja,mahmurh*. okusa.Ovih pet osobina gubljenjcsviiestij odsustvo nepromisljenost. vina na ovom svijelu öinc da ljudi gube parnel i ncpromilljcno
rr El Enam.6.Uaretusenapominje)tti,,1dl,/i/,r'rn".atoznaiiislo'lnJth.aicpored iarr. kakoie rahnr.Ko.kut prelco. ä na ito aütor zeli ulazati (Prnn pfev ) rrl Ez,/lrhrut 5 t

110

koji mecln ljudirrr gororc-;r jo! irnaigollk okus.Onoje icjtanskiposeo. iod na1\llaha narraza im|Znju.rc,rdvmiaod sieaenja sijerrcprijatcljstvo poaiDi blud sa \lastitorr dr öak Ono pLrzia bluclLr. dajcmoguönost iLr\'iek koje slrlrü bliTi rocl \rino ili Zcnskinosobama kacfkolr.scstlom clrugim do i öoricka sr-ozlva kOjanjc sremolLrtjcra lre1äklr. uzrokujcponiTenje. nrlni2egniloa. do ludosti.Onal ko pije rino gubi lijepo imc i osobine. N]cgr jc lahko ubiti ili mu a kiti sr'nrlru2nijirninrcnitnri osobinurre. jc rxlriictiitetu.lahki-r od niegenekutainuizruii. iak i ako otkrilarljete jli. itelu njcnnlsernome. aak.njcgo\,! propasl ieincmo2epfL\lzrokovnli ga prali. t.rko da on tloai imeuk. a usfuaauic Njega Seilarncprcstano i otkfival{nc i sramote.nlcrrtrie slcicdnohoie li poöiniti s\ ojoj porodici. polrebu za kakvoru2nocljelo grijch.\Iino i7 nlcgo\og srceodslr2lniuje i1i istije kao idolopoklonili öuranjem r elikihglilehr.Onajkr,scr inu ocla ocl kolikc) osirorna!ilo. lioliko.jcbogatih ono pfoLrzrokolnlo: Koiikoje ratova öast: koliko lioliko.lcflemenitihljudi kojinajc ukaljalo noinlb ponizilo: pri\ Ono potire ljubar',uzrokuje o!ilrrlo. a nesreaa Lrki,r. lc blagodaLi i od |astar aovielia Zcne- koliko jc ilo 1-1 ncprijatcljstla. koliko jc sluiajcve i koliko i onihkojimajcponrutilo slcci um. KoLiko nrgeprouzrokovalo. lc \ koji ga piju zal\'orilo fata Koliko ic putaoniüre lc u tomcpoukez:rlluclc. i vrdta21.r. Kolikojc samoljudi sta\iio na kuinjLr ttbtTelo dobre. Lrh'ofilo a im i niiholu smrt.Kolikoih ic poni2eno,zbognjega uskraiena ar' Ono !]tLT je majkl sr ih zalai svih glijcha.kiiuö svrkogzLa. Ono odgoniblagodati. il pfivhii ncsfcau. u \ vino i d2enelskoino neic biti spojcni islonr Zbogsvcgr.olosvjelsko s AIlahor Poslanik. a v.s..rekao trbuhlr. je pol\ rdenoi u hadisima. ito lc: ucia gu piti nlt Llhirctu Ko hudcpirt rino ttuLluttlalttktt. a lto su IJolcsti viru Drnogohrqjnile od onctga smomi spomenuli. nijedna " . l r i ' r ' cr r , \ ' / . c . \ r r 'r ' ' i , D l c tn . ' je AIlahopisao rij.ke kaotckute.apoznalo upilatitllzr iSeni \cko moZe Zello sc. onda.napomrqe: je da rrjekakoia teÖe rTro2e ustajala'll bitl nc

211

kt)ictti\u usttiale l Odgo!,or.ic sljcdeti:iako tekuia vodane DroZe biti ustajala.ako sc odrealcna koliiina r.odc zahvati i dugo stoji na jednom t r i c . t t . n . ,i c : p . . \ . . o t r t i r . . t r j a l r l D2enctska rrrda nc ntoZebiti ustajala.bez ohzira na r.remenskiperiod koliko sloji.llazl1lisli tomckrko su na jcdn,.,l! o mjestusasta\ljene öctiri rijekckoje predstalljaju nujholja piio za ljudc:.jcdnaje piic i ii!öenje. za je za hranu dnrga koja irr rlajesnagu. tr.eiaje uiivanjci radost. ielrrta za a je lijck i korisl.A Allah niboljczna D2enctskc lijeke izvirr sl :rojr;, r'iicrijegmjcsra ljZennei.uspustaju u i se u nizin.. Kako biljcTi BLrhalila s\on1eldrirrl. oc1Ebu FIurejre. ir V'jero\jesnik. s.a.v.s.. rt-kacrje: L'Dict,ul int!.:;tt)t;i)t: t/!,tl:.t hrjc.jc ,4llul1 Sranoguii i L;:iiieni. ptiptcDlio:t1 one k(ij sc hoj.cfiLr:\j(so|om pulu. Ii|tedu \\akc d\,iirJ (lercd;et u:tltlitna jc kao i:medu nehd i tenilie. Kcttl,llltthultttr uputrletc ttl:ita tl.t rcüüLloliieli!irdtt,t. Toje st.edinu D:enncta. nLtit!:i iiL,niic iictto Dacnnet i:nal kogu.ie,,lt tVilostirog i tt olullc itiru d-en,:tske rijtke. TirmiziiabiljeZisliönuverzijuod Mu'aza b. DTebela lJbadcb. esi Saliha. Verzija ovog posliednjcg glasi ovako: Dae net in1.t stotinu tlctc.{it, a i.nciu stake hi.ie dereidc razclaljinaic od stoti u godino Firde|s ie najuzriSenija ücd:a. Odatlc izt,itlt iatit.i riieke, a Ari ie i:nLtd niegu. Kad ,llluhu tolitc, tLa:ite da t,uy nagrodi neiü:riieniiom,

LI Tuberanijcvcrrr Lllentunalaz.i hadis Scmure.koji kaTc da je ilu se '1.irrlrl,s/eita:uljukuD:ennctu AllahorI)oslanik. s.a.r..s.. rckao: niega\y " nuiri!d tuL:ku tiicgt)\1) i srcliitc. u t)d.ltlei:rit.u rl:enctske ieke. I l-i tsLrharijinonSahihtrie i prcdajaLnesa b. tvlalika.koji ka:c da jc Allalrov Poslanik. s.a.v.s., rekao: (i:alignut sotn do Sidrctuhnuntehdd ttu sec!t|tot11 nehu nttno.srrploLlot,iveliiiüe tupotct iz IleJicra, a liite d:endsko.jc poput llonovih tliiiu. Tu i.r'it u tltiic rijeke tnnlske. i tlviie tiltkr tmuld)nje (.tpituh. ,iro ie otrt. D-ibritc? On rcic: Ore Lh'ije t,1l

PoslavLjeXLV

unutarnjerieka dienelskesu riieke, a ow druge dviie, koie idu vani' to "' su Nil i EujlaL koji od nalazisejoSjednapredaja Enesa, kaä da Sahihu lJ njegovom "Doksambio u Dzennetu' naßaosam jeAllahovPoslanik, rekao: s.a.vs., bruienimbiseromlJpilaosam SM na rijekuiije obalebiiohuoPtotune 'Toie Kevser. ti je dao noj Gospodar' koii je ovo,Diibrile?' On rete: ZatimDiibril udari svojomrukot l, kad o o - njen muljje od miriiljavog miska.'" b predaja Enesa Malika'koji kaZe Sarirrje, takoder, U Muslimovom "Ke'rserje kaiu riieka D'ennetu, s.avs, rekao: dajeAllahovPoslanik, " i S\)emoguli Uzviieni'obetao mije hoj Gospodor veli: "Kazivaonamje Umejdet-Tavil' b. Muhamed Adullahel-Ensari s ibn od Enesa Malika, koji kaZeda je Allahov Poslanik, a vs ! rckao: '[Jiao samu Diennel, kadtafio - riieka teöe,a na obalqmafijenim iatori k(ld po teöe',oda' ono' miriilja''i rukommiesto koie/n Dotakoh odbisera. 'Ovo riiekaKevser' 'Za je je misk. Rekoh: koga ovo,Diibfile?' On rete: "" dLlo koju ti je Altah, (Jz'riienii Svetnoguti, koji b. Abdullaha Omera, kaie daje Allahov TirmizijabiljeZipredaju "Keßer rijeka u DZennetu öije su obale od Poslanik.s.a.v.s..rcl<aot ie zlata,a teöena biseru i safru Njen nuti je miriilja''i tttisk,njena voda " je slada od medaa bjeli.l od snijega OnkaZe da je ovaj hadis hasensahih. prvi ajet swe tumaöeöi Ebu Ne'im biljeZi predajuda je MudZahid, "To Kevser.rekao: "Mi $mo ti dali mnogodobro," Erresb Malik kaZe: Kad godneko' je rijekau DZennetu." veli: "To je rijekau Dzennetu AiSa " slavi prsteu u3i, on öuje Zuborte rijeke Ovo anaöi a Allah u Dzennetu, najbolje zna - da Zuborte rijeke tiöi Zuborukoji öovjek öuje kada stavi prste uSi. u svoje "U s dajeVjerovjesnik, a vs ' rekao: Muavije, biljeZipredaju Tirmizija Diennetu ima more rode, more meda,more mliieka i ore rina Odatle

243

i.\'ii u riiek.

On kaic daje ovaj hadishasen-sahih. dpoii riitunl

Hakim biijeZipredaju Ebu Hurejre. koji kaZeda.icAllahov Poslanik. s.a.v.s.. rekao: Ko -cli du ga Alkth S|ciltogLttii L)ileni. nu ullirclL!.nckctostat,irino na dunjaluku A ka ,eli dq gd Alldh adjene s|ilon na athitalu nrka.ic o\lL'],i nd tlLutjulukuRijeke u D:en elu i:\'it'u i\t)oLl he:ulidka. ili ispol ltlo ol nisku Nukit koii dobiJencko ko ie po .Ltu:to ndlni:i slepc u D:t,ntiL,lu .tt,oioj tt-iiednostiaclgordra ndkifLl .srihljtdi na ot'ont srilelu (rta i:irtr (tr ,4Lt.lllLl1 okilili nd aliitelu t 'e.hiie ie oLltrk asa svihljudi nu tluniuittlctt El-E'ame! prenosi od -,\mra b. ivlLrrrc. od 1\4esrLrka- je -,\bdullah i da Ickao: Rilrtc u l):cnnelu itiitu i\pad bnlu ol Dti|ku !r'ri Liteiisje mevkuf-sahih. Ibn Nlirdevejh svonre Lr l,lrsreril bilje2ipredajuAbdullahaKajsa. koji b. rekao: (^'e t ijeke orl svoeaoca prenosi je Allahoi' Poslanik. s.a.v.s.. da leku i: Edenskog td koz jednu :avalu. a .atim se gt trnaiu u I i.icke. rt lbn l..bu ed-Dunja biljc2i predaju Encsa b. \4alika, koii kaZc: 14 sigutna tnislile cladienctskerijake leku u kot ilina nd zemlji? Ne. taka mi od ,llltthd. one tek na pai\iit1i .clnlje. ,Jednd je obald od bisetd. dr .qt1 itn " sulira u nntLlin ie od iistag nliska. Ovu pledaju biljeZi Ibn llirdevejh u svornetel-siru.od Enesab. Mätika, koji kaZeda je Ällahov Poslanik, pa s.a.v.s.. rekao. je spctmenuo hadiskao metti'prcdaj)v ovaj prvi ajet Ebu Hajseme biljeZipredaju kojoj seka2e u daje Enesprouöio pa sureEl-Kevser. je AllahovPoslanik, rckao: Dct üi /e Kerset. s.a.v.s.. katl ono - rileka kold tcit: d ehtd kori!.t. Ohale su niene gromade otl hi.tato l)otukt)h svoiint rukunu nien uuli kud ono - iisti tlli.tk. d tljen i liüt1ak Ij di ni Iri rcr i. Strtjln es-Sevripreuosi od Anra b. Murc. a ovai od Ebu Ubejde, cla "Pored rode /e/itrie".rrj rekao: .je Mesruk. tumaöeöi riieöi (Jzviienog:
r r ' E l ' V r k ia . l l .

24.1

t , , - ^ 1 1 ,f L l l l

-Rileke koic tcku hez kLrfila. Ttrrnaöeii Iijeii lTz|iienog: '7 nterla do pahntno sa plotlovinn zrclit:".!' on je rckao: Zreli plodovi od dcbla ' r ilt kfoilic. je '\llah'rr Iluslim u sr,ome .\irlrr,rr hiljeli haclis u kojcnr sttrii da fckao: ,!.fl?.r,rlliltkLt t lilt sl':li ol1 l)tt:l') D:L.ihdtl Poslanik.s.a.r'.s.. OsFran r/'lit (tiitktt ,\i1tii all pta\.) Etli. i l\'il rvt:;u trtLlitnatrl;L't lhn,\bLres[. da ic \rjeroviesrlik s:1'\'s' biljc2i prcclaitl h. Sciciccl-D.rrimi tr rtk:to: ..1lltü ic i: Dientktd sptt\tio prl t iit'kd Stll ln lSit Dttritt riiclttr Srclnit)i.):iii) tt Io ic t iitkd u hlliii D:rtih n l'1t ullajLt tilakdt| 1:iii) 0\'t toie.li\'!ittiil.lnt.7i91i.\il.tt Ltlrl !o sttt ijeke u huliu tt'\ilul'gipl i:ritrLt s':tüditli:r niiho\\' t. ttirkt llldtt tPustio i: lctltng od Llicnttrkilt l t t t ' i ( . i i Lk r i l i n d D a i h r i l t t : a t . ] t I ' t t J t t u n i o i h i c u l L l a ' 1 : L t t il i l t P u ' t 1 t ) ikatitti 1! tlok')titlaglttltt lLtto rlLttL'ktr la:ctulii tlttbi lluJi od niih itttt jc krt-L 'IIi s nebt s t iero,tt kiiu spuittnro' i u ienji lllttlt I:\iiüi ':: KLnlu;c prti'tti lalltt'{i :.ttlrinvtnut - u katltistrttt tlo jc i otlt'erletno t '!tt i i\ftJ'-lttl:. hi! tc prtldn Dlihril. ld te kt tLnlic hiti u:dtgnlltl K :ta:ttttnjc. Iht!ltt ul r:trlrlra Ail'r '\1t'kuni Ihtuhitn \Iurdol ttlbtt | \\'' (t . i t a i t t t ) i i t ' t t t i ü i l t l t ' t t i i r k , t \ \ ' L ' o \ \ )h i l ( t ! : J i g ] l t l l a d n e l \ ) o l o ] ) 1 r 'u ktdri snro dtt.ic i oheleno" Kllitl o|c \l\:t/ri gt)\\r't t iic('i (i:rtitnog htll t!1i*nltle.\t1 "ctnlir tlit in \lutlo\'tti'ünd le hili :dbr':lnienaiohttl

iuhiretu. Lluniuluku biljeZi iAhrrcd b {dij. .1li islj'c da se u lancu njego\ih Orrl lraclis poiavljuje l\lesleme b r\li. za kojeg ka2c kako reiimr s\'ojilr prenosilaca
r r ' L . i S u i r r s .I J 8 . ':-El l\lu Driun. l8 : ' Z c j r € b .l . a e r t i D 2 r h i a .k . r z L r id a j e A l l a h o \ P o s l a n i k' ' a\ ' s l e d n o gd a n au s a o . i g n , o . . c l , 1 " i t u t , , i t t " t t o t rr,e s k o \ r a p i m ao d z l a k o l € i n l r"J"l" .a\ ..p'q-ir.n. i p " i , . " i J e d T u d zN 1 ' d h d z i z z i d a k o j i m s L lb i l ' o g r a d e n l .. p,iLlll^u"lbr"". ", P o s l a n i ' ez a r r r r , r o v a k o. i I a p r a v i k n r gk t z i p r s L o ri p a l c e m Z e j n e b e i e : A l l a h o r rc'e: Da ako s' . c c n r oL n i s r r a , h r i a z n a s e d a n r e d un ä f l a n n a d o b r l hl ß r d i ? O n

haclisa dobrozapamtio prcmclome.spada slabe nijc pa. u prenosioce. Buhafijaka;e da sc njegor,i hadisiodbacuju. Nesaija tvrdi isto.a Ebu Hetim da gd hebazanenlariti. ,\bdulLah Vehbbiljezipredaju IbnAbbasa. b. od kojikaZe: LIDZennetu iruajedna rijcka koja se zove El-Bc.jdedZ. njoj su Satoriod safira,a u Na niima hu je. Stanovnici Dzenneta govoriti: \bdite nasdo Bejdedza ae . pa ae zagleclati hurije.^ko se nekomöorjekujedna od njih svidi, on öe d.rLaknuti ruallizglobi onaie krenuliza njirr.' njcn Sto sc izr<rratiöc. Ljzvilcni kaae: "Otli koji su se Ällahfl hoitli - a dienelskitn baiiann öe, nedu izt'orinta, horoyiti."ll'l kaZe Uztiseni: "öesliti öc iz pehat( piti ha\forot t zaöi jeno piie so ixvoro il kojeg öe snlttu .,lllohotji itilenici piti, i koji öe kuna hote bez h üe rdzroditi.'r:r LzviScni, takorlerreli: "l otone ko u njenu hilo leokvonasilje uöini."))1 :\llalr ka7c i a\o: "U ,rjen& te iz iaie pite inbirom zatitjeno piti so iat'o r k DZcn el , koji te se Selsebilryati.'r'] Lrzriieni obaljcStar o izvorusa kojegie piti oni koji 6c Bogu bliski a bi1i, bczolrzira ae piöcacstitih mijeSanonjim..lcr. su iskeno i !to biti s ovi prcdano izvrSavali djelau irneAllaha. öc ih Allahpoöastiti sva pa posebnim piienr,dok su ovi plr.i mijeiali.tj. r'ar.a/i. öe biti poöadieni pa mijesanim prccm. Sliinc su irijeöi llzviScnog: "Dobri öe, zeisto, nLslodamaborariti, Sa dituna gleddti, nd licina tjihovim prcpozndt iei railost sret d iirota, dü te iü se pd öe piöe zopeiaöeno piti, öiji ie peöat ntoius biti - i neka se za lo nflljeöu oni koji sc hoöe fiatjecnti! - potxüeiaho sa vodom iz Tesnimt öe biti, sa izt'om ix kojeg öe Alkrhu bliski piti.'ril llzvisenijc
)), Ez-Za jar. 15 : r ! E d - D e h r5 . 6 . : r L F lH a d z d z , 1 5 . : r : L l d - D e h rl.r . l 8 r | E l - M u L a l l i f u n .2 1 8 . 2

246

f . , . 1 / . r r / !\ l l l /

diI ohrri.jcstio ac nijho\o pi.c bilr pomijcirnosa drijc sl\'xri:na poÖ'tku irLgodnog Kanrlolrashleciuicdtrnlhir'. se spourinlc klnllor. a nl kreirr sur'c jc irisr. loiLoorIc1r'epiiadollzcleci:.tn jc milisr.a ih.rrrbir ljut i trgo.lno!lrn iaLirr se rlclo 11a popijuodt oieuoi slrcic tr.ilu jc lconraLrgodno izodnrgog l-lz1 popijcnrsls\ im odgovrrl'a' iiu'i piia poschno i tlrugog li-rljöinniednog i .\llah obr\lcila\lr kalio i.'njihoro pite biri lorriieilro sl karri'oron su .lcr iLo rashlacicno. jc rlobitiTauzrret.jcf lryicli slr''th sll davelilfedn'st tra dmgirrt u orluosu scbc.jcrsu bili strpliiri.i izrlsalali srlslc obdveze ' ' .r /r':IIJ t Ltco" - u l ' l i - | , .l . ,I l " < Jt t , n Allah io cla oberezali ac iz\fsiti ono iir) illl ie .\lleh sli1\ Llobll!czu'Zalo LI \ \,iic: "I f)aet rclottt islilon ih an o o ilo su trpjeli nugrndili'":'1 cla spuirtrrllÜr' nc krcncza drriLI svoiLr lLr -sllpliillrsli bili kluLii closljcdni. j o'ljc'c o biLi lfeLra Frosifanst\ I)2'nnelx llleTnosl ZrLo.nrcrada str'llstinrir u lic:l negr'edio,rzalenoiöLri re'loSiu {r u'lina Jüdno_lc On ihjc. teloilcrsvi rnjskonr jctu r drulo itrttlul:rrnjecluhovnr' liepotakojuokezLrlLL l'r'enrlr f obrccle lijclirr pokilTi\dli stanjcSliino ic lo o.()lllckrclsu.rladurlilr)ukr. vlastlto izr|irrajuöi ih. Letlok su unlrlarsloiih duseLrot\r'livali iqlemu "Na jiDlotc sitfii(aimrlJz\i!'nognakrlrirrsLrr'c: !jcfo\0ntc lsli ic slLlaill t hiti odiirlu odt nkeTltne stilt, i otl reike s|ile, nul':iie i no'ttk|icdn "/ ":" nakil0 e zllim I z\ ilcni k^2e: o orlrreäro. Olcljeic ri jeÖ ven.iskom "rr' O\o jc opcl unulalnlL ddt tc in GoslJod(rltiihot d Piiti iisto li'js i nlrrrikli\'ostiSliöncsü r-ijeii li.iii Lrkfas. ae il\ oaislitioJ ncpri.iillrmsLi "fi njenu neöe! ni \clenlu a s': niiho|onl pr':rocu Iizrilcnog trpniene oglatlnjeti, ni go hiti, tt,tictnl nelci ni oiclnicti, tti Zcgu osietiti"'1'1
: " I : d - D c h f .l l r ' i E d D c h f .l l ' ' E d D c h L . ll : i : T r - H r .1 t 8 . n . 1 .

Ällah mu je zagarantiraoda ga neie zadesiti legoba vlastite nutrine zbog gladi. niti neprijatnoslvanjstinetako ito ac biti nag. Neae osjetiti r,rc1inu vanjitine.kroz icgu, niti topiin svojenutrine.kroz Zed.Sliöno ovome. Uzviienije Svojirn robovinrapriprerrio neke od blagodati.Tako, omoguiio in] je da sebi priprave odjedu kojom 6e prikriti stldna miesta svoja i uljepSalisvoj izgled. i dao im je i dmgu vrstu odjeöe.kojom ie okititi i uljcpiati svoju nutlinu i svoja srca.a to je odjedabogobojaznosti. Toje najbolja odjeia. je Blizu ovom zneacnju i Njegovo obal,jestenje je zemaljskonebo da okitio ukrasnim zvijezdamai da ga öuva od svakog iejtana prkosnoga. Njegolu spoljalnost okitio je zvijezdama, a unutrasnjost zaiitom od SeJtana. Sa ovim mogla bi sc uporeditii Njegovanaredba onomeko Zeli obaviti hadz- da obavi materijalne priprenlci da sc opskrbi,a zatimje obavijestio da jc najbolja opsktba ona unutarnja,a to je bogobojaznost. Sliino tome "E, zvuöc i djeöi Azizove Zeneo Jusulu: to tam je onaj zhog koga ste me " kc,rilc. Kada imje pokazalakolikojc 1ijcp,reklaie: "Istind je dd sam ga htjela na grijeh ar'rutiti, oli se o odupto.'")' Tako ih je obavijestilao njego\,ojunutarnjojljepoli i unutarnjem ukasu, a to je öestitost. Ovakvih primjerau Kur'anu ima mnogo,za razmilljanje.

:,s hßur_jll.

24&

Pod@Ae xlv

I

POGLAVLJE XLVIII
Hrana, piöe i odjeöastanovnikaDienneta
Uzviseni Allah kaäe:"Oni koji suseAttahabojali bit öehtealu izvorima, ,fedite i püte,prüatno u gustimboiöamai nE lu t'oöem koje b du ieljell je! - za ono ito steru.lili "nte neka vam Uzviseni,takoder,veli: .Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruka njegovuda - rcöi öe: ,Evo van" öitqjteknjiga hroja,ja sdmöwstoujercvao da [u ruö n svojpolngatl' I on te biti u iivotu zadovoljnorn,u Diennetu prcdivnont öiji öeplodovi ,ta dohvat ruke biti. ,Jeditei püte mdosni za onoito ste u dani a minulim zaradili!'"2a0 U Kur'anu stoji: "Eto, toje Diennel koji vamje dorcvan kao nagraila zaono ito ste radili, u njet ru iete svahovrsnog voia imati, od kojeg öete jesti'"4 neko UzviSeni kaZe:"OvakavDiennet obeöanjeonima koji se budaAllaha bojali: vrtovi t tijekama, s plodorima kojih uvijek imo, i s trajnom hladovinom-''az I kaZeUzviseni: "I jo{ öemoih darcvdti votem i nesom kakro btt.lu jedni tuugin a öe, u njema,pune öaie dodavati- zbog njih neöe Zeljeli, biti praTnih besjedai pobuda na grijeh! ''t1
:r' Ei-Mürselat,l -43. 4 rao EI-Hakka, l9-24. '41Ez-Ztthrlrf 72, 1 3. , :arEr_R,ad, 35. ,43 Et-Tür,22,23.

249

"Dal öehn sepa Ie piöe zaqetdtcnoPili' öÜite tako.lef.kaze: Li1\'i3eni. biti peönt h,toirß - i neka se u to aljeöu o i koji se hoöe ltutiecati!"l1l s dajcAllahol'Poslanik' a v s" Diabira.koji kaTc lIuslin bilje7ipLedaiLr reliao: 'S1,r7r',ri.'i Dicnneto tc ittsli i pili tlcic \linili nili te oblti'ljLtti i ttloiiti t,cliku ili ntalu nttlu Nttkontt:inuniu hranr hldgo ic po&igituti ile[iöLlitt du \e:nojeitl koii te uliisati nu tniskd hil 'e nadttlututi rlaw on(tkoklko ste ri nd|ikli da cli:ele ,1llLlh.! I'erziji od ovai hadison biljcTi. takocler. Nafi a. i od DZabira'a u ovoj "'Vako lLpild: '4 ittl te hili sd hranotll? On reöa Podligir''lt ie stoji: ti dLt sl't|e i.nt)iili sa tl1oicnl koii [! üi] isilli ntt mi';k u bil ie nddahn A|lcüu i :ttltt tlj trIu trlu Sancrrl zabiliezcnajc LJ 'llasnarfitAhmeclab llanbcla i Nesaljevorr, jc neki öovjek od \j.rodostojna prcdaja Zejda b Erkana. koji kaZeda " kod Vjero\jesnikas a r's i rekaomu: Ä'örrlKnjigedoslro sljedbenika 'Dd D:enrrcluiesli i piti? On rcic Kdsitll?.li t\tdii tlu tc stttntn'ttici oLlnlih hit Tdkoni Ottrtgau aiioi ie Dtaii itluhuftnneLlot:i|ot srttkot rlaliütt IltLli tr jelu piiu s(k\udlnaü tl:iruniL! ilo:Ltdi te tluttt stu]tgtt a Ondi koii ittlt'ti ])iie tltl Dto'Ltinluli ft:ioloikü Polrcb Rui' irrick \jihottl li Dac nctu nan.t nikltk|ih ncugaalnasti?!['osltlnik odgo|d'i i: lliihorih ko:d koji te fi:ioloikct polteha hil ie .11oi koji ie i:biiati ' hhrtll ntit isLlti loprlt lui\hl u koii ie uttlltniititiiho| sat's' biliezi sljede'ei Kttd Lierot'jesnika Hakin u slome,Vl?i,?r Llote stdtlol'1ici dotieietlan.le\tei i rcie: Ehul-Kasina tat li nisirck(to llldho\'Paslaniksat's teie SlttkLtko ililil lt D:etttlrtL! l1ienu.ie\li tliih bit [e daf'l ntko trli OtlogLtu (i1o1 1e nttttl moj :i|ol \\'ako]tle od ej reksrtdlom u:i|uniu Je\'t sndgLlttoli1111 Attdi tt iellt ])ittt poiu'\i i pollcb ? Alldho| Jizioloiku ktii.iedei piie üota ohLl\'ili tn11tcöe:'Onal
r" El Nlutafü1irn,25.16

250

Poslaniks.a.v.s., reie.'Njihovafzioloika potrebabit öeznoj koji öe cuiti iz njihove ko;epoputmish1, trbuhöesestanjiti.',' a El-Hasenb. Arefe biljeZi od Abdullahab. Mesudada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:"Ti tei u DZennetu pogledati ptictt i poieljeti da je pojedei,a ohaöejednostavno pred tebe pasti peiena.,' Veösmoranijespomenuli hadis koji prenosi Enes. Zapravo, toje priöa Abdullahab. Selama, kojoj sekazujeo prvoj hrani i prvom pi6u kojim u öebiti poöa3öeni stanovnici Dzenneta. Takoder, spomenuli hadis smo Ebu "Kad Seidael-Hudrije: nastupi Smaksvijeta, zemlja öe biti kaojedan hljeb koji öeSilni Svojomrukomrazlomiti stanorkicimaDZenneta.,, Hakim biljeä predaju Huzejfe, koji kaZe da je Allatrov poslanik, s,a.vs.,rekao: " 'U DZenhetu imajuptice yeliöihehorasanskih deva.' Ebu 'A je Bekrrcöe: 'To noj,Allahov Poslaniöe? ahor poslanik mu odgo|ori: 'Bit öe blagoslovljenonaj koji bude njegoro meso jeo, a ti öei ga jesti, "' EbuBebe. Hakim biljeZi predajuda je Katada, .? tumaöeöi rijeöi Uzvi5enog: mesom ptiöüim kqkvo bada ieljeli",us kazao:,,öuli smo daje Ebu Bek 'AllahovPoslaniöe, rekao: ja mislim da öepticeu Däennetu prijatne biti kaosto su prüatninjegovistanovnici., poslanikodgovori:,Ko ih bude jeo, ugodno6eseosjeöati.Bit öeveliöihehorasanskih deva,ija ratunam da öeAllah tebepoöastiti,pa tei biti dZenetlüa jest tei njihol,o meso. i EbuBebe. " jednoj drugoj predaji,Abdullah b. Amr je, tumaöeöi Prema rijeöi Uzvisenog:"Oni öe biri fluieni iz posuda i öaia od zlata",2a6 tekao: "Kruiit öe okonjih sasedamdeset posuda zlata, ni jednaposuda od a ne6e irnatiistuboju."

,r Elvaki'a,21. M Ez-ZDht\tf,1l.

251

finesa Malika,koji kaZedaje Allahor' b. biljeZiprcdaju lid-Deraveldi k(iu tnije rckao: ft) ie tijekd tt D:ennetlt o s.e.r'.s.. KcYseru Poslanik. .)tl (lln ütuj (iospolLu Bittja ie oct lliieko. rlLlaiLt nrc'll1 lt njai te hiti ptice tlugdökih t\'t!blu. Otnü b IlttlLh ]eie. Ta ie Alldhal Posldniie nojl' .lLkhot' Poslunik.s u.t.t, odgot'ori Onuj kt ie h de ieo 1t:itdl te Ed-Darimi biljeZi predaju prema kojoj je lbn Abbas, tumaöeöia1et: ,,Pehtronrputtin pitß iL izyori tekufeg".1r'rekao:"Vino od kojeg nema "O'l 'tjegi se nece nahmurluka i glavoboljc Takoderje' tnmaieir aJ't: 'Neac mu pomutiti pamet" panet gubiti",!B rekaoi Seid b. Mensur hiLje2ipledaiu. da je Abdullah' tumaöeöirijeöi "Pomijeiano st t'o.lo iz Tesnina öe "i",1! rekao: 'Bit Uz\,iscnog: '' a (ashabul-jemin),oni bliski öe piti 'isto pi'c za öe pomijeSano srelne -aisto piac6epiti Allahubliskirobovi,a za drugc ka2elbn Äbbas: Sliöno 'Tumcöeiilijeöi Uzviienog: pomljciano) (razrijcdeno. aebiti razmuaeno "-ri0 "iiji öepetut ,noius b/'1, EbLlcd-Derda. kako biljc2i Hakim. rekao1e: ''To je piöc bijclo poput srebra.kojirn öe stanovniciDzennetazavrsavatr staviosvojuruku u ni ega'a polom svojc pijenjc. Kad bi neko sadLrnjaluka \ l , r / \ : r J r . '..\ r s t oi n t . 'J u l L o c : c l : l oi n j c g o rr r i r i ' ' 'Ata rckao:" Iesnimje ime za lzvor od Ademkazuje. Ebu iejbe, daje koji sc mijeia sa vinom.Inrami-Ahmcd bil.jczi prcdaju lbn Abbasa, koji je' tumaöeii rijeöi " "Jcdnd iza druge napunjena Llzvlsenogl "I pchari puni."..'t rekao: 'Öini rri se da.ieIbn Abbasrekao:'Napoj nas inahj nam' Ikrimc veli: Gospodaru."
r'" El-Vaki'a, IE rr [.\-Saftat. .17 r', ul-Mulafilun.17. -. Ll wutalifun, 26

251

Poglaüe xLIaII

Prethodno smo spomenulitumaöenjeajeta."Cestili te iz pehara piti kamforom zaöinjenopiöe, sa izvoru iz kojeg öesamoAllahovi itiöenici pili, i koji öekuda hoöebezrfluke ruzvodill'ze 'U njema öek öoiepi6e piti, sa izvora u Wnnetu, koji öeseSeßebilzvati.'"s1 irrbircm zaöinjeno Jedni kaiu dajeSelsebil sloZena reöenica, sastavlj odglagola subjekta: ena i Pitaj zap t koji do njega (izvora) vodi (Selsebilenilejha). Medtjd-vr!, to jer nije valjano tumaöenje, je ovo ime sastavljeno jednerijeöi.To je od ime izvora,kako smorekli, s obziromna njegovekarakteristike. Katadei MudZahidargumentüano govorili o korijenu ove rijeöi. su "Korijen ove rijeöije relse(neSto nezaüZivoteöe),a Katade kaze: ito "Selsetu ljudije nijenjajukakooni Zele." MudZahid veli: es-sejl oötrog "Ova vodaöeza njimateöidok suna putui dok toka."Ebul-'AlijekaZe: i voda."Ebu suukuöamau DZennetu." Drugikazu:"Toje ugodna ukusna "Selsebilje lshak veli: osobina neöega imasavrSen lbn el-Enbari Sto tok." "Taöroje slijedeöe: je kaZer selseäil ime vode,a ne ime izvor4 za ito postoje dokaza. padeZima. da dva Prvo:selseüilje rijeöpromjenjivapo A, je imeza izvor,ne bi je bilo moguöe rnijenjati, zbogtogastoje imenica Zenskog rodai Stoje odredena. Drugo:Ibn Abbasje rekaoda je njeno znaöenje slijedeöe: vodakoja samo sklizne grlo." niz fujeöiIbnAbbasa samo ukazuju to daje izvordobioilnepo tomeSto na njegova vodeteöejednostavno. tekstovigovoreo tomedaöestanovnici Ovi DZemeta imati hljeb,meso, voöe,slatki3e raznevrstenapitaka, Stosu: kao i voda. jediro imena. se mlijekoi vino. a na dunjaluku togapostoje Sto od tiöedZenetskih uZitakakoji imaju svojaimenanamapoznatai razumuiva, objasnilismokojaje su3tinska nzlika izmedunjih i istoimenihuZitakana dunjaluku.
' rrEn-Nebe',34. ?J: Ed_Dehr 5,6. 6r Ed-Dehr, 18. 17,

253

kadscznadau DZennel nenra gdjeac senlcsopeöi. upitati. Ncko moZe tako vatre'/lNeki na ovo pilanjc odgovarajujcdnlostavno. lto kazll da öe to biti u skladu sa Bozijittt BLtdi! (KLn, fbictrir. Budi i ono bude) Drugi bitj pa izlaDDzennela. öc posliie donescno biti kazuda ic rneso ispeöeno koje [e odrediti uzrocima u je Isplavno da ac ono biti peöeno Dzcnnetu, da Silni i lludri. da budeukusno Onje'läj Kojije stvoriouzroke plodovi lpak,niie iskljuöeno kao i hana dzenctska i ukusni. dZenetskibudujestivi neöebiti vatre koja öc imali drugaötasvoistvaod onih koja clau DZennelu po odnosno.da neic biti opasna Zivot i okolinu su nalnapoznata. sa Vjero\':jesnik. \' s rckaoJc: hadisu. jednomvjcrodostojnom Prenra 'Niihola plpttltl hit ic od lednogdtt'elakoie \e tov el ulre (uloicvo rlrro. c4t pret ) To znaöjda ie stanovniciDzcnnetapotpaljivativatrll da mlris dima. osjete bili da I-12!iSenl.je obalijestio ic u Dzcnnetu hladoline-a hlad rnora "Oai i icrre hiihove bit te tt hladofini tta u imali s\roj slrlru. Llzliieni kaZe: "Otti koji su seAIIahfl boinli ukroienin divoxino tutslonietti-")r I kaäe: ");'Takoder' Onvcli: "U/"'el'r hit ie meilu iToritnd, u guslint b.tiöü,nt "r" I Irana.slalkaieliri potpalavatrezahtijcvalu hhtlovinu öemoih tttesli. a postojanje uzrokazbog kojih nastaju. Allah. slavljennekajc' slvara nema istinskiVlasnik svega, svega, On uzrok i posljedicu. ie Gospodar osim Njega Na taj je naöin.za stanovnikcDzenncta' drugos bo2anst\,a preraduje pulem i prcnra kojimasc hrana i slvorioLrzfokc liziökezakone. znoia izlazr iz niihore ko2e. Jcdnojc uzrok da hrana izade a drugo da da uÖinioje u njihovojünutraSnjosti zajelo Takoder. zrela spremna i buclc ni! lemperatura koioj sc ta hranaprekuhavai priprema za budc odr-eclcna izlazak.onakokako ie spomenutolsto tako' postoji voöe i mzni plodovi
r " J a a i D ,5 6 . ,,, Fl_I,lursclarj i1l : " Iln-Nisa.57.

PodnAextntl

kojimajestvoio odgovarajuöu temperaturu bi sa.aeli, lisöetog voöa da a ili drveöa stvara hlad.Gospodar je dunjaluka ahireta jedan.On stvara i uzrokezbogkojih nastajesveono Stonastajena dunjalukui ahiretu.Ovi uzrocipredstavljaju Njegovo vanjskodjelovanje Njego.r'u i mudrost. Medutim, surazliöiti, stoga öovjek oni i se öudikadaOn,slavljen nekaje, stvara uzroke putemkojih nestonastaje neuobiöajen na naöin. moZe To prouzrokovatinegiranjei nevjerovanjeod straneöovjeka,Sto,zapravo, predstavlj neznanj i nepravdu ekapremasamom a e öovj sebi.Nj egovamo6, slavljen uzviiennekaje,nije ograniöena i samo odreatenu uzroka na wstu i posljedica, kao StoseNjegovamoöna ovom,pojavnom bas svüetune ograniöava samo oneuzroke posljedice sunama na i koji poznati. Njemu nistanüeteiko uöiniti. je MoZda prvo stvaranje uäoka od shaneGospodara, tih slavljeni uzvi5en nekaje, u p sust!'usvjedokä, vi5e zadivljujuöe nego drugo stvamnje namjeobeöao. koje Naravno, razmisli ako onajkoji pameti ima. je Mozda stvaranje, odnosno nastanak voöai plodova- na ovoj gruboj zemlji,vodi, medudrveöem zrakom, uz odgovarajuöu i ili tempetatutu, akorazumom posmahamo stvari - veöeöudonegostvamrje i nastanak tih istihplodova dzenetskoj na zemlji,vodi i zraku. Mozdajenastanak ovih napitaka predstavljaju koji hranu, lijek i ugodno pi6e- anastaju grizina od u bwagui od kwi, te od pljuvaökemuhe- veöeöudonegonastanak rijeka kojetekuu DZennetu nekimdrugimuzrocima. MoZdaje nastamk zlataili srebra od kamena, odnosno brda,ili nadruginaöin öudnijinegonjihov nastanak tamonekim drugimuzrocima. MoZdaje nastanak svile - od pljuvaöke svilene bube, kojasebiveoma skladno saöini bijeli,crvenii Zuti - öudnijiod njenog oklop nastanl<aDZennetu öaöki u od cvijetaod kojeg sedrvoodvoji.Moida je ketanjemorske vodeizmedu nebai zemlje, na oblacima, öudonegoStojeu Dzennetu vodebezkorita. veie tok Raz misli o Allahovim ajetima,zbogkoj ih On pozivana razrnillj anje, a koji ukazuju Njegovusavr3enu na volju,mudrost vlast,na i moö,znanje, 255

Poglaije XLIX

POGLAVLJE XLIX
Posudeiz koiih öe di,enaliie jesti i piti, njihove wste i osobine
"Oni öe biti sluieni iz posadai öaia od zlatq;'zsl r.JzväenikaZei Buharijau svome,Salziftz kaäeda su peharikao ibdci sa crijevom, pa ako nemajucrijeva niti ruöke, onda su to pehari. UzviSeniAllal kaZe: "Sluiit öe ih ujeöno nladi mladiöi, sa öaiams i ibricima i peharom jeziku oznaöava ono punim piöa iL izvon tekuöeg.'''3 lbrik t wapskom ali ibdci bit öeod srebra, öebiti prozimi, 3toimablj€Staw boju,Dienetski kao öaiel(roz koje seizvanavidi Staje unutta. UzviienikaZet "Sluüt öe ih iz srebre,lih posuda i öaia prozimih; ptozirnih, od stebra, öiiu öe veliCinuprema ie1amo njihovim odrcditim5' ease su obiöno od stakla. ove öe Ipak,kako nasUzviöeniobavjestava, öaSe biti od srebr4 ali öebiti prozimepoput stakla.One, dakle,neöebiti od stakla.Ibn Kutejbe kaze: "SveSto u DZennetu: je u sveje to razliöito rüeke,postelje, divani,öaSe, svojomrukomnapravio." odnosu ono Stoje öovjekna ovom svÜetu na 'Nista na dunjaluku nije sliöno onome Stoje u TakokaZei Ibn Abbas: a Dzenetu, osim imena."PehariDa ovom svüetumogu biti od srebra, da TakonasAllah obavjeslava tamopostoje mogui öaie biti od stakla. tj pehad Ovoje poredenje, öase büelipoputsrebra prozimipoputstakla. i
"1Ez-znh f,71. 1'El-Vaki'a, 17,18. :5'Ed-Dehr, 15,16.

257

'Bil kao da su od sr-ebr Sliinoje sa |ijciinraI lz\i!.11r'\tt: tt kao I uhi,t i e. q lubina oro 6iszr'.r"" kao da inrajuLrolc bisclaiöistoiu ili prrrzinrost i k i n m i S l j c n jn i k a k o c s r r r j i . . j cjrc r j e s r r o e 7 u j .d a s u p c h a rs a i r n i c no i l e i oJ Talio. uaplinrjcr'. sc liaTc lird srcbra. odnosno tc llstc nratelijell. 2r'vr'l ' , . 1i / ' r ' ,1 r i ( , r . . " . ,i.. r'n. r'.,'.r,r"...iilx(e . ". Tnlai dr otlc n.ö. hrti trl(o teliöinu prento :eljdnn njiltovin odreliti,,. v c l i k cd L r h . j ct c i l i ou z i n r a t n.r t it a l , o u l c d r s c i z u ] r hr c n l o T L rl o l i l i i i n u )ed. ..rhihujr huJrsIihLr l\{usiril I:! etije.'l ll tsuhalijinonr iNlLrslinrororl koji kazedaje Allaho! Posllnik.s u r s. r.'lir,r' l)|t l):rnltrtLttd:ltttd
su :l.ttnint po:ut!untLli .rr/,,r1 i11) u ntt"üt tJLl ,1,, i t\,t L):.rntttt :i lt (Ll otl srebrLt. rrahtenintpotttrlLu,tri trintc i!t) lL I ttiit)tttt,L!thu tct glelLtniu tt ttjihr\rg (iosltr urt .\ltii(iit ar ih .trt,to :r^trtr lllttltrt, rtliiine rt l.tun.tk,un r'/1rl O\N dvir autLle. raliLrrlcr. biljcTc heclisIl.Lr ll0relrc. koli kaTc d.r ic .\llaho\ Poslxnili.s.r \' s.. rckro oni koji ttr rtrhnuhi-u niih hlivuri tttttrrt ndi\tuitiijr :\'iit. nia /l r',r ,Ärl,rr,r

koiu ie uti ü D:.nüet hli\tLttit popttt ,\1itvL,r tr üo,:) tt\t.tpu.&'k ic l ttit ntl

ohuiitrti ni t))dlüt)i rtliku ttu:du. t)r[( lli]^.tti ttiti ir \r t,\,kiütti ' t ' , l i , t i . . t , ' t r , . . l: ' . t . ' . ' - ' . . t . t. ' ,l t J . \ ' , . . . . . . t . / ,.. . " hit hiti lüt iit t)iiiü kruruih d rliih^r t1t)üd.dnit IL knt p,tt,tiLutiL 1,,lt,ty ol i o r i e k e t . B i r i c u l i k u n i i h t ^ \ ) . q o L L ! . 1 J u D h t . i ( ' : , / r ' \ r / L r Ä l . l r / r rI\ o t b i r s a h i h a j ch r c l i sI I u z c j l c b c l - . l c n a n nl.i r r j ik e T cc h i c . \ l l u h o r I \ r s l : r r r i l i . s.a.r'.s.. rekao: .\.'t,k)tt. l)iti i- lt/tuLlü t,Ll-ldltt t \1Lhtd t üt:ttr)itr i,'ti t ft d i . t t i i h . i e r a n r 1 1 1 1 ! t l t L t l t tl kttttl r t t l L t ltl ) n i t ] ) Lu t i i1 1 r . ' ' i ( 1 t Ltitt \1 t t ) ) t]t) t 1 ) l l E b u J a l a c l - N l u s i l iu s \ o n r c 1 / ? / \ r ? r r brill j c T ip r e d l l t rn l i q r j o il r r c s kaze: r\llaho\ l\rslrnil'. s.u vs.. r,.rli,rje snovc NeliaJ hi io\icli n.:Lo ' FtrRahnraf. i3.

l)8

Poslavlje XLIX

je sanjao, on bi gapitao zanjegov san,ako ga ne bi znao.Jednom dosla a nekaZenai rekla: 'Allahov Poslaniöe, vidjela samkao da samodnekud do314 izaslaiz Medine i usla u Dzennet.Tadaduh kucanje,nakon öega se otvorise dzenetska vratai ja pogledah, taj i taj, taj i taj', i ona kad prüe nabroja dvanaest kojejeAllahovPoslanik, ljudi s.a.v.s., togaposlao 'Tadaih dovedo5e tamrosivojodjeöi.Iz watnih äla najedanzadatak. u imje Sikljala Bi reöeno ih odvedu rijekuBejdeh. krv. da na TamouroniSe u rijeku, a kadizadoöe, njihova lica bijahu bljestavapoputpunogMjeseca u uitapu. Tadaim donesoSe posuduod zlata sa svjeiim hurmama,i oni jedo5e hurmekoliko suhtjeli. Kad godprevmuposudu, budeim doneseno nekodrugovoöe,koje zaZele, i ja jedoh sa njima.'Nakon izvjesnog a rtemena ljudi. dodeBe$ir, te giupe,i reöe iz daje poginulo svihdvanaest 'Priöajsvojsan', i ona AllahovPoslanik, pozvaänu i reöe s.a.v.s., :oit gaispriöa."Ovaj hadisbiljeZiAlmed u svomeMusnedu,sa senedomkoji odsovam Muslimovomkiteriiu.

259

Poglavlje L

POGLAVLJE L
Odjeöa,ukrusi, posteliei prosti*e stanovnikaDhenneta
Uzviseni kaZe: "A oni koii sa se Alldha bojali' oni öe ns sigu tr htjestubiti, usrcd baiöi i izvora, u dihu i kadifu obu[eni i iedni pre,na drugimu'zü I kaZeUzviöeni: "One koii budu uiercvali i dobru diela tinili - Mi ttoista aeöemodopustiti da propudne nagruda onome koii je dobru djels öinio - öekdiusigurno edenskiv ovi, kroz koie fe rÜeke tcöi,u njirne öesenarukvicamLod dato kititi i u zelenaodiiela od dibe i kadifeobtttiti, na divanima öeu niima aslonjeni biti''6'Tako je Allah u lijepogizgleda, odjeöu rijeösastavio o onima kojimaje u ovim ajetima u i kojemokouZiva, mehkoöe kojoj uzivatÜelo. Uzviieni, takoder,kaZe:"A odieöaöe im svilena biti'461 Ovdje ima da Allah obavjestava öe jednopitanjena koje trebaodgovoriti. Uzviseni vjerodostojnom DZenneta od svile,a premajednom biti stanovnika odjeöa j ",(o öadeoblaöio srilunadunjalubu, rekaoe: esnik, s.a.v.s., hadisu erovj Vj ga neteje obuöina ahiretu." Ovaj hadisje muttefekalejhi,a prenose i Omerb. el-Hatab Enesb. Malik. oblaöitidruguodjeöu aci Neki uöenj kaär daöetakavöovjeku DZennetu kur'anskitekstodreden oni a ne svilu.Odnosno, smatajudaje opöeniti misli da je ovo jedna lasta Medutim,veöinauöenjaka ovim hadisom.
r6iEd-Duhan. 52,53. 51, :6'Ek-Kehf, 3l. 30, :6rEl-Hadz,23.

261

upozorenjakoja inra svoju svrbu.kao ito su i sva drugaupozorenja. Mnogi obavezujuai tekstovii idir?.r' (saglasnost uöenjaka) upuiuju na upozorenje spreöava i posljedice. to da iskrcnopoka.janic briic or.akvo u lsto je i sa dobrim dijclimakoja briiu loia djela.iskuienjima ko.jima sc \"jcrnik strpi, dovama koju rnuslimaniupuiuju za druge muslimane. sefa'atu(zauzimanju) onih kojirnaAllah dozvoli da seza nekogazauzmu. :efa'atu Najmilostivijeg od rnilostivih. itd. Ovom hadisnsliöanje jedan drugi hadis u kojem stoji da onaj koji pije vjno na dunjalukune6eokusiti vino na ahiretu. KaZe ljzviieni: "I Die ttetoth i srilotfi ih za ono ito su lrpjeli nagratliti.'rL! Ikaäe: "Na njind ie biti odijela od tonke zelenesvile, i od DZenleta teike svile."16'Raztnislio tome kako je lJzvisenistanovnicima r'anjske od odjeöe inakita, iunutarnje- o sasravio dviie vrsteukrasa: kojima smo ranije govorili. Njihovu unutrainjostpoöastiojeiistim pi6em. mke narlrkvicama, tijelo odjeöomod svile. I kaie Uzviienir "A one koji a buiu üerctoli i dobru diela öinili - Allah ie siguno uresti u dienetske boiöe, kroz koje öe rijeke teii, u hjind öe se norukticomo od zlala i biset'ohl kititi, a odjeia ie int svilena bili,"-"" Ibn Ebi ed-Dunja biljeZi predaju K'aba. koji kaze: "Allah- Uzvileni jednog meleka da splavlja nakit za stanovnike i Svemoguöi.zaduZio.je Dzennetaod poaetkastvaranjapa svc do Sudnieg dana. Kad bi jedna ogrlica od nakila stanovnika Dzennela bila donesenana ovaj svijet. potpulro bi zaklonila Sunöevc zrake. Z^to. poslije ovoga sto ste öu1i nemojtepitati za nakit stanovnikaDzenneta."El-Hascnb. Jahjab. Kesir rekao; cl-Anbcripripovijeda svoga od oca,a on od Ei'asa,daje El-Hasen "Ukrasi kojeg öe muSkarciu Dzennetunositi ljepii su od onih koje nose
16r Ed-Dehr, 12 I t r E d - D e h r2 l , :" El-Hadz,23.

262

Poddvqe L

äne." Ahmedb, Muai' kaie: "Kazivaonamje El-Hasen Musa,Ibn b. Lehi'ai Jezid ebiHabib,od Darudab. Amira, Sa'da ebi Vekkasa b. b. i od njegovog oca,odnosno djeda, je AllahovPoslanik, da rekao: s.a.vs., 'Kad bi sejedan dienetlija pojario i kad bi seukazalakjegovahar kl)ica, njensjaj bi prebio sjaj Sunca,kao ito Suncenadjaia sujetlonijezda. "' Ibn VehbbiljeZi predajuEbuHurejre,koji pripovijedaod Ebu Umame, daje Allahov Poslanik,s.a.vs.,govoreöio ukrasimastanovnika DZenneta, "Sqnarukvicama zlala i srebra. rckaot od owatnicima oqbiseru, imat öe bune od biseta i rubina, kakuenosekrqljeri. Bit öe ntadi,Z;tqbrudi, sd surmomuoöima." / ,, Buharija i Muslim biljeZe predaju od Ebu Hazimä- koji, prema Muslimovoj vezji hadisa,kaZe: "Stajao sam iza Ebu Hurejre dok se abdestio namaz.Primijetio samda kad pereruke dodeskoro do ispod za pazuha.Upitao sam ga: 'O Ebu Hurejre, kako se to abdestis?'On je 'O (imeplemena Benu-Furuh, prev), vi odgovodo: sinoviFuruha op. steovdje? samzrao dasletu nebih seovakoabdestio. sammoga Da Öuo 'Nakit ujernika u DZennetu prijatelia,s.a.v.s., kadakaZet dosezat dokle öe doseZe yilikoln abdesta'."' Onikoji draedaje mustehab voda Qnleljno) prilikom uzima.nja abdestaprati nadlakticeovo navodekao aigument. je, Ispral,no medutim,da to nüe mustehab, je i stav Medinjana,dok sto Ahmed,premarazliöitim predajama, ima dva stavao ovom pitanju. Iz hadisase ne moze razumjeti da je potrebnoprati viöe od la.Lta.Osim toga,nakit je, zapravo,ukas sarnoza ruku, odnos[o podlakticu,a ne za nadlakticui rame.Sto setiöe navodnogtekstahadisa:"Ko budeu stanju poveöatisvoj biljeg (svijetlu taökuod üzimanjaabdesta), nekato uöini", ovo su rijeöi Ebu Huejre,267 ne Vjerovjesnikove, a s.a.vs., rijeöi. ViSe je hadiskihstruönjaka objasniloo öemuse radi. U M&nledu Aitmed^b.
b1TT!. mudreda hadis,kadaprenosilac umetneili dodasvojerijeöi tekstuhadisa. (Prim. Fev.)

'Ko budeu ' l linbela stoji da .jeNe irr rekao: Nc znam da li su rijeÖi: abdesta). nekato s\,oibiljeg (s!ijetlutaakuod rrzimanja slanjupoveaati ili s.a-\'.s.. je to ncito slo je LlbuHürejrerckao. uöini . Vjcro\iesnikove. Ijanbela. prev) govotioie: op misli naAlrnredab. Na! icjh (\'jero\,atno 'Ni]e mogirtcdaje olo izrekao s-a AllahovI'oslanik. r' s BiljegnemoZe biti nä rlrci. On moZebiti jcdino na ljcu. a to znaöida ga nije moguöe "' galavu. nijc lice lto povetatipranjem lica.icr bi pranjczahvatilo l\ uslinr od l'.buHurejlebiljeZihadisu kojemstoiidaje Vjeror'jesnik. rckiro: Ko tle u Diennel tti ttl te t hlttgodatinlll Nikada |iie s.a.r,.s.. Ltn nt,it,otitiarLttiOtljctantu.rctiienetehLlhati .ldottmuneieprol4ziti oko t, D:ennclu ir i)üati tdskoi kak\'1t nije vidjcltt. l1itiie ctijeuho illo 'To lto mu se odjcta neöepohabariznaöi' ni liLlr'u nikone n1o:t: ../tri.t/lrl je odjcöi Moguöe i da se misli na da savin sigurno. je rijcö o odrcdcnoj ti. odjcauopaenito, da ae na onomeko ude Ll Diennet slalnobiri nova obroka odjeaa. Ncstosliano i sahranonkoju öejcsti.jer poslijcsvakog ic zna a dolazidruga. Allah najboljc i uzatchrarle "Dodc Ahmeclu svomellrs;rcrlr biljeZi predajuIbn Omera,koji kaZe: 'AllahovPoslaniöe. nas obavijesti o hidZri? jedanmekanski bcduinireier nekomdrugom da moZe gdjegod senalaziS. lije to seoba biti Da li hid2ra narotiu. ili je hidzra prcseljenjeu ncku odtedcnu zemlju? I, da li ona prcstajekadaumre5? To je pitao tri puta,i sjeo.AIlahov Poslanik.s a.v s . 'Gdie onctj ito nakratkoje zaiutio. a zalin rekao: ie pitaol Co\jek ie 'Evo me. Allahov Poslaniöe. Poslanikreöe: Llöinitihid:t1t odgor,olir rcErtdti|elikc,Eiiehc.f idliift ione koli ttt ekrit'eniOna it.tii tldpltslili :n.tai (ld kldtljd! nu|uc i dttjci .ekd. pa lei l,1kohili ] uhddZir'muk.n' 'Allahor' srngu stdlnag botalk:l.'Tada nelo ültarle i 'eöe: urnt tt ntjesltt Ja odjeöi. li ic o,rabitj sf'3rana'ili öeJe Poslaniöe, mi o dzenctskoj reci a ncko proizvoditil Taclasc neki nasrnija5e, Allahov Poslanik. s a.r' s . '.t??llclc :ulo .ilo onui koii ne znd pild oüoga koii ./?I7?l Potom rr reaer malo duze zäsuti. a zalim upila: Gdic it otttti ito ie Pilaa a d:elletskoi

Poslaylje L

' 'Evo me,AllahovPoslaniöe.'A odjeöi? Covjekodgovori: Poslanik reöe: 'Neie biti stvaruna,negoöe prariti se od dienetskihplodova, tj. liita.' je Ovoposljednje rekao hi puta." Taberani u svoße Mu'dietnu biljeZi predaju Abdullaha, da je Vjerovjesnik,s.a.v s.,r ekao:"Prva skupinaujemika koja öeuöi u Diennet imqt öesjaj na licima kaoito sijapun Mjesecu uitapu, a druga öeskupina imati lica bljeitava poput najsjajhije nijezde ha heb . Srabi od njih öe imati drije Zeneod hurija krupnih oöiju, a s\)al,,a kjih öe na sebi itnati od sedamdeset haljina. On öe moöi vidjeti njezinu koitanu sri boz mesoi haljine,kaoito yidi crvennapitakuprozirnoj iaJi " Ovaj sened odgovara kiteriju sahih hadisa. Imami-Ahmed biljeZipredajuEbu Hurejre,koji kaZeda je Allahov Poslanik, s.a.v,s., rckao. "Puteljaknekog vas u Diennetuboljije od od dunjalukai svegaito je ha njemu. Ptostot jednog luka (mali prostot) nekog vas u Diennetu boüije od dunjaluka,i mahramajednehurije u od DZennetu boljaje od duhjal ka i srega ito je ha hjetku." IbnVehbbiljeZipredaju koji dajeAllahov EbuSeida €l-Hudrije, kaZe "Coujek u Diennetu, naslonjen diyan Poslanik, s.a.v.s., rekao: öe, biti na sedamdeset godina,a neöesenitflalopostarctL Doti öemu hwija, kucnut öegapo ramenu,i on öena njenomobrazuvidjeti odrazsvogalica, koje öe biti bjeue nego ito je lice hurije. I najmanji biser na njoj obqsjava prostor izmeduistokai zapada.Ona öega pozdra.riti selamom, kadjoj a 'Ko si ti?' Ona öeodgo't'otiti: 'Ja samdodatna un/ati selamupitat öej9:

t

t.

i
j

I

{

nagrada.'Na njoj öe biti sedamdeset haljinq, a najmanjo öe biti poput makljikesa drveta Tuba.Kada njegovpogledpadnena nju, moöi öelqoz te hqljine yidjeti njenupotkoljenicu. Na njoj öe biti yiencL a najmanji " biserkq |ijencu, lcruni,obasjavatöeod ßtoka do zapada. EbuUmame, koji kaZe daje Allahov Ibn Ebi ed.Dunja biljeZipredaju "Koji god od rqs udeu Diennetbit öe odveden Poslanik, s.a.v.s., rekao', do dryeta Tuba.Ono te rfiu rcsbiliti s|oie latice, tako ds öe moöi uzeti

265

ili crtenu ielel1lt,,uttt. cttttt.Tt l1ticehil te htjednc. bi.1efu koju,qod " sdsc iai llolut lc!lirau 1:ene (iutnairc). samo nie;niiei liepie. da.ie iuo kojika2e Halida ez-Zemila, biliaiipredaju Ibn Ibicd-DLrnia 'Kakva bitidZenetska "Upitao IbnAbbasa: öc san oca svoga kakogovori: 'LI drvona kojemöerasti imaiedno reöe: Dzennetu odjeaallbn Abbas budezaZelio kakvuodjeÖu, hur-me veliöinenara.KadaAllahov Stiöenik to drvo öe premaniemuspustitis\,ojegrane.od kojih öe se rasciiepiti Posliie seto drvowatitiu ie u bojama. vrsta sedamdeset odjeie. raznim predaju EbuSeida, daje od polozaj. On,takoder, bilje2i svojprvobitni "Allahov drvo Poslaniöe. lubajezaonekoii sutebe nekiiovjekupitao: Poslanik. reöei'Iura a.s.. Iidieli i po!jerovali tebe i tvojuObjavu?' u poviero,ali ali Tuba TtÄai Ttüd" ne clnt:t :a onekoii stt lidjeli i tneni ie " a i onintt koji su nti pot'iarot'ali, koii me nisttridjell Covjck ponovo "AllahovPoslaniae. jc to TLLba?" a Poslanik,s..odgovori: ?b s|a LLpitar iiii ie.lt\! u D:ennelu hltttlkonitnikne nto:cprcli ni zd slolinugodila " on ,:t i: idlki üjego\)ih aieloirl .ie dlanetsktodjei:u Takoder, biljcii "'Kuia vjernika DZennetu u rekaol prema predaju kojoi.ieEbuHureire Öor'jek svoia öe 6e drvonakoicm biti odleöa. bit aebisef. njojaerasti U odjeie komada kaiiprsti palac, sedandeset dvaprstaozimati. i pokaza prcma kojojje Ka'b On i poprskane biscrom rubinorn." bilicii i pLedaju "Kadabi sc ocLieöa ic nosili stanovnici DZenneta obuklana koju rekaor bi onaj ko bi u nju gledaooduzeo se.Oöi ljudsketo ne bi dunjaiuku. ' izdr2ale. kazuje je Bcilr b Ka'b, ili nekodrugi. da b. Abdullah el-Mubarek hu rekao: Reöcnonam je cla ie jedna Zenaod dZcnetskih ja imati njczniiei tanjeod ove vase haljinana sebi.Te haljinebit Öe sedamdeset (.bol. op. safc tneüanepulsolillct, prc.') Krozniih öesemoöividjetinjcna noina kost."
:'" Tuba u arapskom ieziku zfaöi: alds, omDe (Nap. pre\' )

)66

PoEtavüe L

"L[Gjdir U obasahiha zabilj predaj Enesa Malika, eZenaje a b. koji kaze: poklonioje Duma Vjerovjesnil-u, s.a.vs., odjeöu dibe,kojaje bila tako od lijepada sujoj seljudi divili. TadaVjerovjesnik rcöe:'Sa'do1)e mararhice u DZennetu su Uepie od ovoga."'U objeovezbirkenalazisei hadiskoji prenosi El-Berra, koji kaäe:"Neko je poklonioAllahovomPoslaniku, s.a.v.s., pa svilenu odjeöu, sesvijetpoöeo diviti njenojmehkoöi. Allahov 'Ovome Poslanik, s.a.vs.. reöet se iudite? Maramice Sa'da b. Muazau DZennetu ljepie su od ovoga!"' Nije nikakvoöudoStose ovdjeposebno spominje Sa'd b. Muaz,jer je on kod ensarija 3toje bio Ebu Bek kod muhadZira. ono Kadaje on umro,A1Sse zatresao.On se nije bojao niöijeg prijekora dok se borio naAllahovom putu, pa ga je Allah poöastioSehadetom. je Allahovo On zadovoljstvo zadovoljstvo i Poslanika stavioispredinteresa svoganarod4 porodice liönih interesa. i Presuda koju je on donio bila je u skladusa presudom Allahovom, Koji je izud Svojihsedam nebesa, Kadaje Sa'd umro, Däbrilje Vj€rovjesnika, s.a.v.s., tomeobavijestio. je zasluZio o On danjegove maramice, kojimabri3e svojerukeu Diennetu, buduljep5e od odjeöe kaljeva.

"Imat 6ekrune na glavama"
El-Bejheki biljeZi hadisEbu Hurejre,koji kaie da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:"Ko pto ii Kur'an i poönega u praksiprovoditinoiu i danju, dopuitaj öi oho ito je u njemu dopuiteno i zabranjujuöi ono ito je u njemuzabranjeno, Allah öe dati da Kur'an bude u njegorom mesü i njegovojkni. Nagradit öe ga tako ito öe boruviti u druityu öasnih i öestitih,a Kut'an öe mu na Sudnjemdanu biti dokazkoji öe u njego\)u korist s'rjedoCitirieiima: 'Moj Gospodaru,svqko ko je na dunjaluku radio i djelovaoimaoje i odrcdene fisli od toga, osimtoga i toga, koji k je i hoöui danju govorio o onomeito je u meni dopuiteno i zabrqnjivao

267

tt ono .ito ic u nani :uhn i ano. Gospadctt ttol. nogl ddi gd kdko daliktie. hund koiu nosc ltt Tcrdtct Alluh ndtaLlili ntt nu glat'u hudc.ttutlicnu ktdljt|i. i lu gu ohtrlj u oditlu laidsli. Zutin te Allah reii: Jei li :ttLloroLiun/ Kur'an fu rt:li Gospodaruntoi :elit11Lfu on clobiic |iic oJ otr:tgu Zatint ic .lllLtlt tont iaricku l.tli kru!.icrsn'ai vlttsl u cletnu. Lt |jrinotl liic.'\t tltku i upilLtl tr Kur un ' .ltsun ()osltoden nni . rcii it on u .Jasili sadu :alaroljanl

biljeii rrr|rJir' predajuEbu Burcidc. ImamiAhm.'d u svonrc,1.1rrsr,:,dr '\?rr'lte srrlrrE/ s.a.r'.s.. r'ekaot Poslanik. u koiol stoii da je -Allahov sa llckurt Ko ic tldu{i t nü!i sLr.sohont tliin ja betckel. (t ko.ie o.rla|i tc i .cea\lu|i ktrjLt .,c.,1kt 1aiorick ti i nosi \d sobotll]tc nlogu u|u \'t atidti )ldikadili Zdliüt lc ncko t,t'ijetnc.et: io. pa lc rakao Nauiite fa th'iic:ure su kaa dvt svietlu. Onc la ntt .stucEl Bekurc i)lt-lntran Jtlntt p} d|iti hl(dorinu onona ko ilt bulc utio. kao dva ohlttkct. Su.{nien1 t1 i i l i d| ij c .rit:ne. (l\-uj Ltl pot eLldtth [)l i ( o Kut un i c na Sudnjc]tl clcl It srcsli u ovtti i:uile iz kubtlru a bil le t\ng l)t iidclje. onagd kali !!d tc ttiio kuL]a
l ,t ltAl'1:\ttt,,ti, l. ie o.lgotot iti kali ic ulolia iviu:(t1 r ' i . L , t t ) . 1i t t ttl't.,t; l":]t,tt,. ti t:l . t u lctdd relt \t"I i\tc po-,naient te. Kut Lttl te .Lt sant onai ru)ti

kLftl.ti hio ndpllilen. t)ndi sa kin si prcwdia

S|aki [a l]go|u[:tntdili

ol \\'aic ltgo|i|rc. L! li tc: ddnas:rttadlli.tt,u

:tu-ttlu Ttttluic ntttbiti ddlLtr'lull üLlesnutttku u |iein().\l u lile \r1 ind gltrru cc nu hi!i tnrtntltl ktund poilavulia ^viegari l rcdil(liifia hit tc

pctklottjcntt tlt tt oclijela l;uktLt ni.ru ridena nu dunialttktt, po Ie oni trpitttti. '(ina stno:asluiili dtl stc ot) ohrtaeno| O.lgo|oril ic injc: Zdla 3lo lc|uit (Jiielc uiilo Kt/t dn Z,:tlim lc L'o|i.ku bili ]e('ctn. Liii gaipetlli .\t po l:cüelskit11 dct tdiumu i oloiL:ma I on te sc penidti :\,e (lok ga butle uait) glLLtnoili po lcüilu. Abrlullah h. Vchb biljeZi predaiu Ebu Seiclacl lludri-ie,koji kaZe da "Edenske periroie u cilirao rijcii tlzvilenog: ie Vierorjesnik. s.a.v.s.. koje te uöi, u kojimt ie le ilibtittt ttetukt'icom(, bisenn ukruie in'

168

PoetavtjeL

kititi, a hqljine öe im, u njirtd, od svile bitl''6' Zatim je rckao: " Imat öe na sebi bune, a naimanji biser na njiha obasjarat te prostor od istoka zapada."Sto sepostelje do tiöe,UzviSeni kaZe:"Odmaratöese na posteljamqöüe öepostaveod ka.life bill'a1a I kaLeUzvü'enil."I na je posteljamiuzdignüint'"1] Postelja opisana tako Stoima postaw od kadife,a to upuiujena dvije stvari.Prvo:vanjskidio postelje veöije i jer je ljep5iod postave, postava okrenuta zemlji,pa vanjskidio, koji je izloZenüi pogledima, morabiti ljep5ii ukaseniji.Su{an es-Sevri biljeZi "Ovo je postava o predajuAbdullaha, koji, tumeöeöiovaj ajet, kaäei kojoj steobavijesteni. 3tamislite,kako izgledavanjskidio, vidljivi A, je dio postelje?" sa Drugo: postelja visoka,uzdignuta, dva du5ekarmutarnjimvanjskim. setiöe uzdignutosti, senauzdignutost i Sto ove misli mjesta, öemupostojimnogohadisa. o Tako,TirmizijabiljeZihadisEbu je Seidael-Hudrije, kaZedaje ovaj hadisgarib.Njegovoznaöenje da uzdizanje postelje deredäama. VehbbiljeZipredaju Ebu Seidaelna Ibn "Izmedu Hudrije, koji kazedaje AllahovPoslanik, rekao: dvije s.a.v.s., je postelje razdaljina kao izmedu nebai zemlje."Ovajhadisje, öini se, vjerodostojnüiprihvatljivijiod prethodnog. i Taberanüa biljeZipredaju "Na rMdaljinuod öetrdest Ka'ba, kojije, tumaöedi spomenuti rekaor ajet, godina." Taberarija, koji kaä daje takoder, biljeZipredaju EbuUmame, pa AllahovPoslanik, postelje je rekao: s.a.vs., upitanza uzdignute bio "Kad bi postelja bila baöenaodozgo,da sleti do sljedele trde podloge " trebolo bijoj öetrdesel daje ovajhadis nisuba5uvjereni rela. Muhadisi "Kazivaonamje Ishakb. Ismail,i Muaz merfu'.Ibn Ebi ed-Dunja kaze: b. HiSarL kaZe:'Naiao u knjizi svogaoca, El-Kasima odEbu i koji sam od gomji dio uzdignute Umame, daje on,tumaöeöi ajet,rekao:'Kadabi ovaj
16'Fatir,33. '?o Er-Rahman,54. '?rEl-Vaki'a,34.

269

poslelje pao.ne bi do donjeg dijeladoiao za öetrdesct ljcta'.' "S10 liaetepiha "Oniöe biti naslo jeli se iailima.UzviieniAllahkaZc: na uzglatljo ylenn, prckrh'eno tilithinn öitub ih i prekrasrtim-'r1I L zviicni kaTcior,o: "U njcntu su i dir\uti skupocjeni,ipehari postavljeni, i jastuci poredtni, i öilitui uriireni.")'l lbn Ili5amprcnosiod hbu Biira da je Seidb. Därbejr lekao: ,Rsr'cl (uzglavlja)dT.nctskcsu baiie. a abkoiji je izvanredan öilim." U jednornhadisu.kojeg biljeZcBuhariiai Muslim od Ibn Mesuda.stoii da.ic Vjcrovjcsnik. s.a.r.s..tr.uraaeaidJel:"lilio je nojveliionstvenija znonrcnja svoga Gospodto".)t I rekao: lirlir; 7e:elenu tcglctt'ljctkti a tu :ukloniltt hori:ont. Izraz aälal u osnovi dolazi od upotrebc ove rijcii zl odrcdeno miestou pLlstinji kojem,navodno, ü ima dZina. Tako. Arapi kaZn: Kao dL1 d,it1o.r,.tki ogtontno. Otaj izraz spominje se i u i,,' hadisu. Ebu l-ibejde da posto]i veli hadis kojemjc Vjcror,jcsnik. u s.a.r'.s.. za Onlnera rckao: \i.run |idio genidlcu ( ubkLttii popul njega. t1eüLl ntu Ttrctntu!"To ie asocijacija veliöinLr. na snaguirroö dZina.odnosno na micsto u koicnr plebir,aju.Tako je ovaj izrirz postaopoa at u jeziku. za ljudc i stvari.Eblrl-ljasen el-Vahidi kaZe:"Ovo ie taano.u pogledu rz.razaubkcu ijj.To je zalo Sto^rapi. kadahoöeneito pretierano hvaliti. to dovedu vezusad2inima. LL r"jerujuöi diini posjcduiu da izuzctna neobiöna i s\ oist\,a donose i namncuoblöajcne pojar,e djela.'' i Razmjsli tornekrko.jeUzviienir\llahpostelic o opisao kao Lrzdignute. jashrkc iilinre raiirene. porcdanc. lto su postelje To uzdignute kazujeda su nrekrhne. iilimi su ralireni.Stoznaöida ih irr,as\'Lda. nc samona a odredenim mjestima. uzgla\'li!1 postavljena da se na njih stalno A su tako mozenaslanjali. iakoAllah naibolje zna.

] r E l G a i i j el.3 - 1 6 . r'' [n-Ncdznr. 18.

210

Postal,Ue LI

POGLAVLJE LI
Satofi, krcveti, divani i predvorja u DZennetu
UzviSeni kaie: "Hurija u datorima shivenih.'a?t U sahihima Buharije Muslimanalazisehadiskojegprenosi i EbuMusael-ES,ari od "Vjernik Vjerovjesnika, s.a.v.s., kaZe: koji öe u DZennetu imati iator od jednog izdubljenogbisera, koji öe biti dugaöakiezdelet milja. U njenu öe biti stahovnikakoji öe kr Ziti, a neöe jedni druge yidjeti." U drügoj verziji ovog hadisa,koju biljeZeisti autori, stoji: "(J D;ennetu ima iator od izdubljenogbisera, koji öe biti iirok iezdesetmilja. lJ syakomöoik1l rJ öebiti stanaru, jedni fuugeneöe ali moöi1)idjeti." teöoj velzüi ovog hadis4 od istih autora, stojii "Satorje jedan biser visok iezdesetmilja. U svakom öoibu njegovombit te porodica ternika, ali jedni druge neöe noöi vidjeti." U jednoj Buharijinoj verziji stoji: "Bit te dugaöak(visok) llidesetmilja." Oyi Eatori nisu odajei dvorci, negosu Satoriu basöama i na obalama rüeka. Ibn Ebi ed-Dunja biljeZipredaju prema kojojje Ebu Sulejman rekao: 'Kada Allah stvori hurije, meleci6e im podiöi Satore." Neki kaä da, je po3to rijeö o djevicama,one obiönobudu u svojim sobamadok se ne udaju.UzviSeni Allah stvorioje hurije i nastanioih u odajamaSatora sve dok ih ne sastavisa Svojim odabranicima Satoru.On, takoder,biljeZi u "Svaki öemuslimanu DZennetu predaju Abdullaha,koj i kaZe: imati j ednu änu, a svakaod njih öe imati jedan Sator Svaki Satoröe imati öetvera
:ttEr-Rahman,72.

271

kojeg po dar.hedijai öaSdenje danadolaziri iedan na vrata. kojate svakog prije nijc bilo. One sc ncöeni sa kitn mijeiali, neöcni za kim uzdisati. popüljaja hiti. To su huriiekrupnihoÖiju, niti ncaezaudarati ie pohlepnc skrivcnih.'' Ali b. el-DZadbilieZi predajupremakojoj jc Ibn Mesud.tümaöeai ' ' biser. ajet.rckao: To je izdubljeni spomenuti je premakojoj je Ebu ebzabiljcZio predalu Abdulhh b. cl Nlubalek imasedamdesctvmtaodbiseta'lbn Salor-je.jcdanbiserkoji Berclarckao: "Satorjejedanizdubljeni r.a..r'ekao: el-N{ubarek billcTida.jeIbn Abhas. kYad|atnog biserr'cliiine.jednog lirseltn.r" koji ima ietiri hiljadevrata odziata.tumaöcai biljcZiprcdajupremakojoi ie Nlud2ahid. Ihn Ebi ed-Dunja ' ''U biscrSatorje.iedan a.jedan spomenuti ajct.kazao: latorirraod bisera. _Kazivao rnl je 1\'luhamed D2afer.kazivao narnje Mensur, i Mcnsur b. ovaj ajet.r€kaol da od b. cs Sabah. Ebu Saliha. -ielbn Abbas.tumaöeöi 'iatolje jedan izdubljeni biser'. jedan fersehi Sirokjedan ferseh. dugaöak u Ima hilladu vrata od zlata.Oko njegaje platneniSator. kugu od pedeset " Allaha. O od mcleksahedijom Uzviienog Na vrataulazi lirseha. svaka tone govorerijcöj Uz';rienog: "I neleci ie in ulazili na svoka vrata."li' zna. A Alah najbolje "Bit öe naslonieni o di|onind ito sc kreveta liöe, Llzviicni kaZe: polelo in, t ohrodordl öemo ih hurijama dienetskin."l's I kaie llzr,iieni: '3r'1 te ih tnogo od naroila tlrevnih, a nalo od kasnijih, na iir'aninm izvezenin,jelni prena drugina a jina [e nIslonjeni ,ilr'. "r"' l-rz\ iseni.takod.r. \'eli: "[/ ri?rrr .ru i tli|ani sknpocjeni"'lsa
r'" Feneh. t.i milic.ili. l'8 knr (Nap. prev.) tj :_.t-.r Ra,d. tt. ''LGTur.10. ':' U-Vakia, li- 16. * ü - C . i i j e .l l .

)'7)

jedan Uzr iieni Ällah obarilcslioje dä ae njihori dir,ani biti porcdani tj. do drLrgog. ne udaljeni a od Zttiln. da ic biti izvezeni. ieclen drLrgog. proiarani raznim uklasima i bojarna.Bir öc ukreieni zlatom. biserom. poredani, pa rubil1on1 i topazo]n. Abbasknicr "Vczcnisu i prolkani, lbn de ,\ta da .jc Lizvilcniobavijcstio su skupocjenr." prenosi jc Ibn Abbas popfskanilopazonr. irubinorn.Jedan rekao: Dilani su od zlata, biserom Nlekkei Ejie (lla - nckadainia plostorkao ito jc izmedlr dilar zauzima lukanaCn cnomnroru, prcr'. El-KeLbika2c; I)lr,anicvisokslolinu op. ). laktova. Kadaioljek po2eliila na njegasjcdnc, se iorjeku ponizno on pikLrai. kad on hjedne. ponoro seuzdigne srojenljcsto.'' nle i "Ndslotic i na di'anitta, oni u Sto sc tiic izraza arikct n Lt qelü: 'Niie fijefiu i tt'oz ni aegu neöeosjetiti.".'r:o njcnru Ibn Abbas kaTet di\nn (erike) ako nemasobesa kralctom.Äko iIrrakrcvctbezmladinske sobabez sobe, to nije divan.kao sto r,iiedivanni ako irna mladinska ni soba sa krevetom.' krcr,cta. Daklc. divan je samo ako ima nrladinska
I I

lvhd2ahidr.eli: To su k.cvcti u rriadinskimsobama.'El-Lcis ka2e: ''Iirevet mladinskcrj u sobije diven.-' jedna soba. O|djc postoie stvari:p 'o - krc\'.1;drugo- mladinska tri na Setnkrevetne Tovcsedivan \ rslapredsoblia: i lrcae- postelja krevetu. hadisa kojc nazilalnosahih-zbirke dok ne obiedini s\.eovo. LI zbirkama i1i kfc\ct Lrprostoriji kupolorn. ku6i (sobi). sa stojidaJedilai ukraacn

r r E d - D e h rl,l

2-13

Poslavlje LII

POGLAVLJE LII
Poslugai mladiöi u Diennetu ,nladi nladiöi, sa öaicrnai Uzviseni kaze:'Slu1it öe ih uieöno
ibricirnai peharcmpurrim piöa iz üvoru lekuteg.''3' Uzvi5eniveli i ovo: "stuiit te ih ujeEno lada posluga - da ih vidii, pomislio bi da su biser n prosaiimst Ebu Ubejdei El-Fena kaZu:"Vjeöni urladiöi su oni koji nedestariti i neöe enjati svoj izgled.Za öovjekakoji zadeu godinea ne osijediArapi mij kah) deje vjeöiti mtadil (muhalled).Isto kazu i za starijegöovjekakoji umirati." Rijeöi imazdrave zube."Ibn Abbasveli: "To sumladiöikoji neöe ar lbn Abbasa terdzumanal-Kar sasvimsu dovoljne,a tog su misljenja i MüdZahid, El-Kelbi i Mukatil. To Stoih je UzviSeniAllah uporedio sa prosutimbiseromjest zato Stoon odraäva bjeliru i lijep izgled. Ovdje se uoöavajudvije koristi za dtenetlije. Prvo, ovi nüadidi neöe ruzasuti,na svojim mjestimakako bi ljenöariti,nego6ebiti rasporcderr/., I, bili na usluzidZenetlijama, drugo:biserkoji je prosut,naroöitona tepih od zlata ili svile, izgleda puro ljepse nego da je sakupljenna jednom mJestu. Uöenjaci serazi5liu vezi s pitanjemmladiöa- da li öeto biti n adiöi su Ali sa ovogasvijeta, ili 6e ih Allah stvoriti u Dzennetu? b, ebi Talib i Hasan el-BasrikaZuda öeto biti mladiöimuslimanikoji umru a oemajuni
,!, El_vaki,a, 18. 17., 1r3 Ed-Dehr, 19.

2'15

Dzenneta. Ilakirn stanovnicima dobrihni loSihdjela.Oni ie biti posluga biljeZi predaju od El-Hasena.koji kaZe: Oni neöe imati dobrih djela. izalo öe dobiti ovakav niti ae imati loSihdijelaza koja öe odgovarati, neki od njih. smatrajuda polo7aj." Pristaliceovog miSijenja,odnosDo dZenetlija koju te to bili djecarr,nogoboZaca öe Allah utirriti slugama el-Farija. Oni, kao argument.nalodc predaju Jakubab. Abdr.inahmana rckao: Zat alio\a 1 Vjerovjesnik. s.a-v.s. premosidaje prcmakojojEnes moga Gospodaradt nenttuttcoll lill:l.rkerr'stene ka:ni Diehennemont Ovdje se Djrrrel,r' pLl t11i iLu Llo ttni btttltt po\lt!:.t tlatt]|J).11i(iüa .ie kaZeda oi;j hadishilieZiAbdul-Azizelnisli na djecu.Ed-Darekutni od odnosno Jczidarr'- :k:'iiie ?ostoji MadZiiun.od lbn cl-lVlenkeclira. svrs[]nlsu 1l joS nekolikoseneda ali ovog hadisa, nnogi od prenosilaca rodena prvognriiljenja kaiu da suovadiece ne prenosiocc. Pristalice slabc negoda su to mladiöikojeje Allah u Dzennctu za u Dzennctu dzenetlijc, st\,orio kao ito je sh'orio hurije. Sto se tiöc rrladiia sa ovog svijcta. oni danju imati trideseti trj godine starosti lbn Vehb tvrde da [e na Sudnienr koji kaZedaje Allahov Poslanik,s.ar' s . rekao: biljeZi prcdajuEbu Seida, ' Koji god butltii srdtlo|nikD:enncta umre,bio mlad ili slar,kada utle u D:ennel on te indli lt ideseli tri godine i nikada |iie ete astarili lstoje ' i K stanoNniciüdDiehenrcmu. O"'aj hadisbiljeZi i Tirmizija. kao, uostalom, Najprije 6e biti da su ovi mladüi stvoreniu DZennetu. kao ito l-izvileni kaie: "A slttZit i hurije. da budu poslugad2cnetlijama, ie ih posluga njihova nalik na hiser skriveni."lqt Oni neöe blti djeca DZenneta.jcr stanovnika loöast koj u im je Allah ukazao,kao d2enetlijcma, ako bi to bila njihovadteca. nc bi bila potpuna Prethodnoie spomenuthadis Enesau kojem stoji da.je Vjeror'jesnik' "Ja rekao: irt hiti ptli iol'iek koji ta i:ati iz kaburl na Dan s.a.v.s..

"' Et'Tut 2,1

)16

POGLAVLJE LTIT
Däennetu, ZenestunoYnika opis niihove vsnjskei unularnie ljepole' kuko ih je Uzvi\eni u Svoioj Knjizi opisao
Allah kaze:"A one koii uierujui .lobruljela öineobradui UzviSeni lie etskimbdiöamdktoz koje öefiieke teöi; svakipul kada it se iz njih samo plod,ofii te reöi: 'Ovosmoi prieieli'- a hil le im davani dakakßr, iene itnati, i u niimd öeujeönoboruvili"aqs njina sliöni.Il niima öe öisle vijest i kako o Razmisli tomekakoje Uzviieni OnajKoji saljeradosnu vije5öuposlaotebi Kako je je velik onaj kogaje sa ovom tadosnom vijesti objedinio Allah u ovoj radosnoj naöin l1a.]cclnostavan UzviSeni kao sa tijelauDzennetima svimonimito onisadr;e. ito surüeke u:ivanje sa za i sa öovjeka öistimZenamaradost okozajedno i plodovi. uzivanja te ne trajei danikada prestaje' da spoznajom takavZivotvjeöno ciklusa' menstrualnog Iztaz öisleiene znaöi da Öebiti poStedene nuzdom' zavelikom imatipotrebu neöe ciklusa. postporodajnog mokraöe, i prljavStine od riieöju,onesu Öiste svake neae sliniti i pljuvati.Jednom na poznate Zenarna ovom svijetu Poredtoga,onece neugodnosti svake bit osobina, öeöistog monla. od ruZnihi pokudenih biti öisteu pogledu bit muZaTakoder' 6e poZeljeti kogaosimsvoga bilo jezika. kojene6e one prllanlu koja od.jeöe. neie biti izloZena i öiste "Kazivao Ebu je narn 5u'be,od Katade' kaZe: b. Abdullah el-Mubarek
:3rEl-Bekare, . 25

2'79

tumaöedi Allahove jeöi: Naz|e.i Ebu Seida. daje Vjcrovicsnik, s.a.r'.s.. 'a njimt lc öiste Ze e in&ti'. rekao: To znuii. list. od nlenst]'udlnog cikltt"^tt. fi:idoikih pottebd. tliirc i pljutdöke.'" "Bit ae öiste,neöe ,\bdLriiah Mesudi Abdullahihn ^bbas kaZu: ibn im d.fu.i (onoStokvariabdest, irnatinrcnstrualni ciklus.neöe sedogadati potreba. prer'.)i neie slirliti. lbn Abbas.takoder. kazel fizioloaka op. 'Neöe obavljati "Ciste od prljavitinc i neugodnosti-" vcli: MLrdZahid ni nraluni veliku nuzdu.neic ispuitatiücrq?1ime:tx (\'rstesjcmcnih teanosti.op. prÖ'.). neöeinrali mjeseöniciklus. ncöcpljur,ati.neöesliniti opet.kaie: ''Bit ae öisteod grijehaineugodnosti. i ncöcradati.'Katade. potrebu. 1]eöc Allah Ljn'iicni oöistitie ih lalio da neöeimati fizioloSku prljavitinii g jehu." biti izloTcne Abdulrahman ibn Zejd veli: 'Bit öe öisteu smislu da neöe imati menstlualni ciklus. a Zene Da ovon s\rjjctu nisu u hkvom stanju. Zar lbkva je bila stvorenai I one ne oslalljaju nan1a7 post kad su neöiste? 'Stvorio IIa\,a.svc dok nüe zgrijeiila, kadajezgrijeiila Allah j e rckao: a sam te aistu.a uöinit 6u da ti poleknekr!'. kao Stosi li izazvalakryarenje -' pribliZavajnii se ovorn dl'letu. kaZc:"Aoni koji su seAllohd boj([i, oniöe üa sigurnu mjestu lJzviSeni u biti, usrcl hßöi i iz1'oro, dibu i kdliJu obuöenii jedni prema drugima Eto, tako te biti i Mi öemo ih huijamq snrti, sntrt |iie krupnih oiüu, ienitl U njino öemoii bezbjedno koju hoie rrstu vola lrtiiti; u njima, poslÜeo eprve eie okusiti i On öe ih palnje u ognju stöut'ali.'n36 i sigurnost lüepo staniStc u njemuobeöao Tako irn ic llzviSeni osigurao oC svakeneugodnosti. njemu su plodovi. rijeke. lijcpa odjeöa,potpuno Li kupnih oöiju. Povrh skladanZivot u zajcdnici.polpur uZitaku huli.jarna toga, stanovnici su potpurlo sigr.unida taka\'zivot ne6e prestati.jer na
r N " d - D u h a n5 l 5 6 E .

280

da kaju ih obavje3tava u njemu nedesmrt oktsiti.lnaz huriia dolaziod wapskeijeöi havra, Stoznaöi:mlada i izuzetnolijepa Zena,bijele puti, izrazitocrnih oöiju. Zeid b. Eslemkaie: "El-Hava je Lern öije oöiimaju i^azito cmu boju veli: "Toje i oöi." nasuprot svijetlojbionjaöi, najljepSe MudZahid zjenica, Ibn koZe." bjelini njezine onakoiaima iaazito cmu boju oöüü,nasuprot "El-hur u arapskom jeziku oznaöava bjelinu",a tako misli Abbaskaie: je, i Katade. Mukatil veli: "Hurije bijeloglica."Ispravno dakle,da izraz h rija bupnih oöüu znaöikako su oöi cme zbogizrazito bijele boje koZe "Iaazito U zbirkamahadisakoje nose naslov sahihi stoji objaSqienje: EbuAmr veli: "E/-rr,' cmabojaoöijuna iaazito bijelojboji tijelazene." znaöipotpunocrno oko, poput oöiju gazeleili kave. Za ljude, odnosno Zeneliöe na gazeluili kravu jedino po iene, ne kaZesehurija. Odnosno, navodisetzrazel-in, atoie nmo1ina boji i ljepoti njihovih oöiju." Takoder, "El-it znaöi: od el-'ajn, a zaaai', koja ima krupnooko. Mükatil kaZe: ona najljepSih oöiju." U ljepotuZeneobiönose ubrajakrupnooko Ako je Zenasitnih oöiju, onda se to smatranekom wstom mahane.Uglavnom je prihvaöeno kako je lijepo da Zenabuderanka,tj. ttsk4 sitna,na öetiri mjesta:usnama, tankorndijelu uöiju koji seprobÜaza nakit, nosu i oko licu, na njega. Smatasekakoje lijepo,opet,dabudeSiroka öetirimjesta: je prsima, pleöima öelu.Takotler, i najpoäeljnije da budebijelana öetiri mjesta: tenu,tj. boji koZe,dijeluglaveod öelado kowöena tjemenu, u prednjim zubima, da imabijeleoöi.Lijepoje da ima crnebojena öetiri i i mjesta: oöima, obrvama, trepavicamakosi.Lijepoje da budedugana watu, kosi i whovimaprstiju.Lijepoje, opet,da öetirimjesta: stasu, u po9leda, kratkogjezika i budeIsatkam öetiri mjesta:kratkih ruku, nog,J, - iz moralnfürazloga.Tako öe obaratisvoj pogled; neöesvojom nogom izlaziti bez potebe; niti 6e bez potrebepuno govoriti; bit öe katke ruke niti u smisludaneöeuzimati ono Stonjen muz ne odobrava, 6eto davati u Dalje,smatra kakoje lijepo da Zenabudetankana öetiri mjesta: se 281

struku. dijeluglavcod icla do kovröcna tjcncnu.tlcpavicamanosu. i l-iz,,ileni kale: "l[i [emo ih hurijarna, krupnih oöiju, Zeniti.'rq1 Ebl veli: llöinit öemoih parolima. Llbejcle kao ito je jedanpar obuöc. dr,ojc " Sjedinilismo i1is hurijama. ne po brainom kaTcr ali Fo dvojc.' Junus ugororrr.Arapi ne ka2u: Te::errcliti hihd.kada hoöcr.cöiiOierTio .!.rrr19. _Objava polvraluie ispravnost negoka2u:Te:etediruhu. lbn Nasrveli: Junusova stara.ier Kur'an ka2e: 'I poilo je Zejd s njotn iivio i od nje se rtz|eo, llli süo je ia lebe ui(li." ]tN El-Vahidi istiöe je mliljenjeEhu tJbejde da ispravno. obziromda on s smalla kako glagol :er,r,cdieirna znatenjeudvojiti, uöiniti da bude dr oje. a nc oTcniti u smislu Ja mogu sc blainogugovora. mislimda obazr'aöenja ''Enkehnahutnul doti n obzir.ba! kao ilo kaZeMuclZahid: ,r/-(o2enili smo ih hulijama). I kaZoLlz!iScrli: "U rjinto öc bili o e koje preda segledaju, one koje, prije njih, ni tovjek ni daih nüe lodimuo, pt, koju blagodat Gospodam sroga poiicte?! Bil öe kao ruhin i hisen"z9q LlzviieniÄllah opisujeih kao one koje predase glcdaju,tj. poglede o d . r i l . ' o l ' " _ a j | l . d [ : r , r ] c \ r rr K u r " a r r .f.frv o . u o | o n { e r u : 7 r . i m . u ir '. : suri l.ls Salfat l"Porcd njih ie bili one koje öe preda se gledati, otiju prckrnsüh.":"t').i,ilreae.Lrsuri Sad( "Pola./ njih bit öehurije, istih godino, lioje ie pretla se gleduti.":" ). Svirnufesirisla2usedaje znaienjeovogajeta s\ijedete:onektie gledaju saDlt).\r,t)jenntae|e.ir nikdko.*rlge. Neki kazu da to znati kako su one njjh. Ovojc ispravno loliko lijepeda njihovimuZevi rrorajugledati sarno sa strnoliSta znaicnja. l\,lcdutim.u pogledusamogizrazaovo je osobina,
:'r Ed-DLrha51. n, :': Zettd:nakcha Fl Ahzab.17. r r ' E F R a h n r a n .6 5 8 S r'! Es-Saffat,.1lJ. :' Sad.52

182

Posl@lje LIII

a aaöi: onekoje imajulijepalica i kojenisupoZudne dagledaju pa druge. je kazivao i Reka,od Ebu Nedziha,da je MuZhid, tumaöeöi Adem nam ovajhadis,rekao:"One koje obarajusvojpogledi ne gledajunikog drugog osim svojih muzeva."Adem, takoder,kaZe:,,Kazivaonamje El-Mubarek b. Fedale je El-Hasen da rekao:'One gledajusamosvojemuZ€ve, ne gledati äle druge,i nisuza to nimaloradoznale.',' Mensur prenosi daje '\ihovi pogledi, Mudähid rekao: srca i duie pripadajusamonjihovim muZevima. ne Zelenikogadrugog." One Stose tiöeizrua ebab. a to je mnoZina ,l,t od rbun, on znaöi:öovjekovo "Istih godinastarosti."Ibn uZivanje. EbuUbejdei EbuIshakkaZu: Abbasi "Svehurijeöebiti istihgodina, ostali mufesiri vele: u istomdanu rodere, tj. ,.Bit 6eu najljepsoj stvorene. Imat öetrideseti tri godine."EbuIshakkaze: mladalaökoj dobi i s najljep3imizgledom."Izraz turbun, ll;tnoäinat etrab, ima ovo znaöenje zato Stosu u istom wemenudoslena svüet,tj. zenrlju - lffab. Ovo, takode\ znaöida medunjima neöebiti staric4 öijaje ljepota isöezla, djevojöica niti kojejosnisusazrele. Zbogtoga,u Dzennetu biti öe r adiöakoji öeraditi kaoposluga. Uöenjaciserazilazeu vezi s zamjenicom spofier\\tom ajet), ü njima. u Jedna grupakaZeda seto odnosina dvaDzenneta orc Stoih okruruje, od i dvorac4 odajai iatora. Drugi kaiu da seto odnosina spomenute postelje "Odrflarut öese na posteljamaöije postave ! ajei). fe od kadiJebiti'ae2 "One koje,prije ,tjih, ni öoujekni dlin Sto setiöe rüeöi Uzvrienog: nüe dodirnao", mtfesiri kaZuda to maöi kako ih niko nije obljubio, niti je imaospolniodnos njima.Oni se,pak,razilaze togada lije ovdje sa oko rijeö o hudjamakoje su stvorene DäeDnetu, su to Zene ovog svijeta u ili sa "To suiene saovog ponovo, djevice, kojesu kao stvorene. Ei-Sa'bikaie: svijet4 koje niko nije dotaknuootkad supo &ugi put stuorene." Mukatil
:r' EFRahman,54.

283

sa snlatra:lb sll Tcne Lr \ eLi: lalo ito sll st\'orcllc DTcnnctu'Ibll''\l'bas su pctlovo o|og sr ijctelojc su unrllckeodiclice EI-Kcibika7e: Otkird niko oJ liudi idiina" Ja ipak smallan da sllorcnc niic ih dolaknLlo kako olc zencuislrsa ovogasvljeta llegoda jc tijei o .ic Kur"aniasan sLl sliicta c1'lticali liucli a zenedzinadoticalisLl /ene sa or'oga huliiame. koje su o Ebu lshakvelil Dajc rijeÖ hulijama d7ini.nd ilo aicl i ukazLrjc koju je nagradu i Llpuauiclo ito i one pr'cdslavljaiu st\nrcneu DzcnncttL pored\'o'a plodova' nicirrr DZenncta stanor Allah Ilzrilcrri priplenrio u$rauic illict koji sliicdi poslilenlcga: rijcka irlmgog. Nir 10.Lrkoclcf'lIt!! li.al': '("') koie pfiie njih ni ü( u iolotittti skri|errilr'.'" pe sc zalinl :\t:' torj?k tti (tZittltiic lodim o' ^llulilc kltqrnih oiiju ncöeunrijeti kad se pnhne ka7e: Imanri-.\hmed one sll sl\ofcllc clabudu trajnoTivc l; cjcttlic dokazkoji ruSur'..iet prcrnakojem öe i liernici d2inske reiinc tricniaka. fot\fdujc sraialiltc Diehennelnu cla odnosno cc njihori nc\ iclnici biti Lr \ fslcbiLiü l)ZcnncLtrpoglarljc- '\ilglatla i rlasloliojeclno tr Takrrie i i3trlrarila svorrrc,!.ü;,rr \\'iiettt lstot\Tdii Danlrcb l iabib'koii ic na :,t kLt:ntt llint ttrthtrtltlattrt odgolo|io pon'rdno,'fad cjlirro ic pitenlerh ii ic d2jnibiLinagradivani. ' za or rl :rjelirekloie: lcnc hllfij. su za liud' a ':lTinliiric dTine imadneodnossa veli: 'KxdamtLikarac lurlaötIi or'r] ajet.NlLrdTahid moküönuciie\ i tako njegovlL dTinobrrhrati a Tcnonr nc frotrii lrisnlillu. te i olr irlrxoclnos Zenolr. "Bit te hao ruhin i hiset,"\etina nlulcslra kaTuda ie iicö o iisLoÖl 'Zel1a Abdulleh: i Na lubinau biielorrbiscrrr' to upuitLjc ono Stoie rekao haliinaod svile ali öe se ktoz na ic u DTcnnctu sebiimati sedamdes'l 'Bil cIP zato njencbijtlc polkoLj.jnice. ito ^llah I lzlilcni kaze: Djih r icljeri "Htlrija ialotittl'l LIzr ii.nik|'aehurrilc. ti(roüthi i hiset' OpisLriLröi
r"'l !-Rrhfrrrr.11.

Poglavlje L I

a sktivenih." To znaöi,zadriarir. Postoji i &ugo tumaöenje, to je da su su ne onezadrianeza svojemuZeve. Zato,poSto u Satodma, moguvidjeti nikogadrugog.Na to upuöujeturnaöenje nekih koji kaZuda one gledaju niti El-Fera samo svojemuZeve, ne Zelegledati da drugog zatim öeznu. kaZe:"Jednoje znaöenje kas atu-tarf - onekoje skivaju i obarajusvoje poglede, a drugo zalsa,'4t - one koje su skivene za nekog." Kao da se hoöereöi da su one skivene u iatorimai da ne izlazeu odajei balöe. Medutim, neki na ovo odgovarajutako ito kaiu da je Uzvi3eni Allah hurije opisaokao Zenekoje su skivene i koje seöuvaju,ito ipak ne znaöi kako i Oni daonenemogunapuStati Satoreiöi u odaje baiöe. podsjeöaju i ni iene kaljeva i drugih vaärih ljudi - dakle,Zenesasliönim osobinama - niita ne spreöava odunaputovalje, pro5etaju i krcz basöu sliöno.Ovo da mogusaslugana anöi da oneboraveiskljuöivo u kuöi, ali da powemeno izaöidaprosetaju,tomesliöno. i MudZahid kaZe:"One koje su svojasrcaskrile i öuvajuih za svoje muieve u Sato ma od bisera." Veö smo ranije spomenuli hurije koje poglede obaraju svoje,a ovo su onekoje su skivene.Objeove osobine je pogleda u smislu predstavüaju Prva sartsenstvo. osobina obaranje da se ne gleda niko osim svoj braöni drug, a drugaje da se ne izlazi i pokazuje drugim ljudima. I kaie UzviSeni:'tJ njima öebiti ljepotica noruvi divnih.'aes "Svakiie musliman rekao: Veki'biljeZipredaj prema u kojojj eAbdullah a od u Dienneiuimatijedm Zenu, svaka njih öeimatijedansator Svaki Sator imati öetvera öe wata, na koja öe svakogdanadolaziti pojedan dar, nede ni hedija öasöenje i kojegprijenijebilo. Oneseneöe sakim mÜesati, pohlepne biti. To suhurije krupnih ni zakimuzdisati,neöezaudarati neöe i jaja oöijupoput skivenih."
"r Er-Rahman, 70.

285

I kaZc LIzr iieni: "Sl|ard jefl

norin

Mi öcmo htt je stvoriti i

djelicanta ih uöiniti militn muZetimo ttjiholirn, i godinfl istilt zo one ka2u: Ponovoiemo ih stvoriti". a Ibn r/e/rrs."r'" Katadei Seidb. DZLrbejr Abbasvcli: 'Misli se na Zenesa ovog svijeta.'El-Kelbii Mukatil kaZu; ''Zencsa orog svijcta oronule. LlzviienikaZc:Stvorilismo slarei postaju ostarile."Ovo potvrduie posljjc prvog stvaranja ih drugi pul. nakon ito sLr " h rrcrlir' hadisEnesa: Ta sttl,Lt.ie tteliire, slaholidne stdtice Potlrcluje ga prcdajakoju bilieZi Jahjael-l lamani,koju prenosiod Aiie, koja kaie da jednu staricu. jednomuiao i salljom zatekao je AllahovPoslanik. s.a.r'.s.. "-Ko.le dro:'AiSa je odgovorilai Jednamoja tetka po Tadaje upitao: o{-li." On je ßkao: Znd: li dd lt D:cüncl sigutno nete uli starice?" 'lhda je staricapoiela proTivljavalitelke trcnutkc Zalosti.a !'ieroljesnik' "Stvorunjen novim Mi znajrröiza to citirao je Kur'anski aict'. s.a.r'.s., 'Po Llt ugi Put [e bili sl.'o]enena Sttdnjerndanu öenlo hurije sh,orili," od/et1tobuLten hto bose.nLtge, ga:elc nludc tl ltli koii te bili u Llaanelsklt hit ie lbrtthin. ,lllaht)t pt iidleli Zatim je Vicrovjesnik,s a.v s.. prouÖiol ' Strarflnjet l ,totim ll[i öehtohtoiie st1)oriti." Adem ibn libi ed-Dunja hiljezi pfcdaju Selemcibn Jezida,u kojoj sc kaze da je Allahov Poslanik, tumaöeöiovaj ajel. fckao: Zttaii ltut{ot'icei dicvice koje su bile s.a.\'.s., na dunjaluku. On. takodet,biijeZi predaiuod El-Hascna.koji kaie daje rekao: "Oba|iicstite je ds otld laLla üete hiti Allalrov Poslanik. s.a.\'.s.. stLn and Ie L:lddhili ntlutfu! Zaista Allalt. tl.l\'Üeni ll)iien üekaje iLLl kLtic 'sr,utmnjen nolin llli tento hutije stvotili.'q1
r" El Vaki a.35 i8. 1r Ovdjeie Korknr prc\eo: "lli ieno h ije stlorit". iako se u ovom poglavliu vodi raspravaoko loga da li su 1o huliie u Dzennet! slvorene. ili zene sa ovog svijeta koje ie ponolni stla.anjem bili stvorenekao hxrÜe. odnosno kao zene (rüa .nie "dhüüne niu a) Zbog toga.ailalelj trebaobratili sta;ohicilna DzcDneta. paznju na i,vo.ni t€kst Kur'ana, iako le prevodilac nastojäo ukazari na nzlikx ( t i z r r e d ui z v o r n o g c k s t ai p r i i e v o d a r a m o g d j e j € r o b i l o D c o p h o d n o P r n p r e v )

286

Podavqe LII

Ibn ebi Sejbe biljeZipredaju Ai3e,koja kaie daje jedneprilike neka starica ensarijka do5la kod Vjerovjesnika, s.a.vs., i rekla: "Allahov Poslaniöe, zamoli Allaha da me uvede u Dzenllet?" Allahov Poslanik, " je s,a.v.s., " U Dzennet reöe: neöe statica. Zatim Vjercvj uöi esnik, s.a.v s., "Bilo joj je jako teiko zbog otidao klanja.Kad sevratio, AiSamu reöe: da " " onoga sij oj rekao. Vjerovjesnik,s.a.vs., odgovoÄ'.Ali, zaistaje tako. Sto Kad ih Allah uvedeu DZennet, öe uöiniti da ponoto bududjevice." On Mukatil napominje ima joB jedno mi3ljenje, da koje je odabrao EzZltdiadL, k^ko je rijeö o hurijama krupnih oöiju, koje je Allah stvorio Svojim odabranicima, evlijam4 tako da one, dakle, nisu rodene.Jasno je da se ovdje misli na to da ih je Allah Uzvi3eni stvorio u DZennetu, i to iz viie razloga.Prvo, On je o onim pwim, es-sabikunima, rekao: '2 je sluüt öe ih posluga njihord nslik na biset sfuivenimes Spomenuo njihove divane, posude, piöe,voöe, branu, Zene, ajasnoje kakoje rijeö o Zenama ihovewste kojej e svoriou DZe.netu.Drugo,Uzvi5enije rekao: nj "Stvarunjem novim Mi öernohutije stvotiti" Ovdjeje jasno daje rijeö o prvom,a ne o drugomstvannju. Jer,kad bi rijeö bila o drugomstvaranju, oda bi to bilo kazanou drugaöijojformi, kao npr: "(...) i da öe ih On ponovootiujalaee [li. kao Stostoji u ajetu: "Poznatordmje kako step^'i put stvoreni,ps zslto se ne urazamile?'8oo Treöe,govor Uzvisenog:"Zas je, öebi wste biti",301rpuöenje muskarcima Zenama, drugo swaranje i a takotler, opöenit pojam,koji obuhvata objewste oripadnikaljudskogroda. "stvatdnjem novih Mi öetto hwüe stvoriti", StosetiöerüeöiUzvii enogi jasnoje da sena hurije ovo stvaranje odnosi,na Btoukazujepotwdivanje infinitivom (stvarcnje). Spomenutihadis ne znaöi da se njegov tekst

,,, En-Nedän,47. 3oo EI-Vaki'a,62. !' EI-Vaki'a7.

287

poscbnoocl osi ne spo cnlllc sta|ice.i rre lr'chag' rezllnljcti ni tako da osobine su njimc iskljuienehurije sarro zato slo sc sporrirlu odredcrre spomenutinr opisane da \4oZcseleii da pliic huliiemrrltrlil'Lric btLdu Zena. llaobjcllste aAllahraiboljc aü' odnosi sc. Slvaranjc rllrklc. osobinama. slojlm ollc o.l Iz|az rard ie ,rblilinlno2inc ia rii. a znaÖi: kojc su Llniliale Ibn cl-AfelrikaZe: Zcne koje su posluinei mile niihovim muZcvirra. 'To s\'ojrnl stt one koje stt dobrci Diezne reli: Ebu Llheidc rnLrz.virna. kaZe: Ona koiaJe ll za llluTevin1a \liiemc braillogodnosa." Vlubcrred krZu da su i'lß onc koic su nllle u zaljubljcna s\oll l1lllZl.-iVulcssiri imr. kokctne./lliubliclrc j lnladdleikipoZudnc Svc stt srojirr mLtTcr kr2e: - Anh tlolazina oblik saha' Bulrarila to rijcai koiima slr ollisirnc. od strplji\'). ra/rra- slr'pljir'strpljcnjctl Lirrb suone ko'e sü lillrzclrlLr Poicluk Ollate nliho\irn O\ako on \eli u po.qlN'liu mile rruZevima c govoleii o suriEL-\raki kaZesli'rlo IipogLlrrllu Tilrll s\risl Sirlli/rrr. nlcn '\llah l:r\iicni objc,:linjLrje lijcp izglcd sa ugodnim oror-rrc.'frLko 7i\'olofr s njon. a to ic nlilicpse ito s. od ZcnaInoTedoLritil-lnre sc uzi|rk koji ao\ick s niirnairua ll2ilak io\jeka sa TcnotrkoltL LrpotpunjLric drugon A' vLednijijcod uzitkasa nekorrl prijc nicganiko nijt dotak.ro hufijesu tpravo tali\'c. "A Llzriieni kaZc: onitrttrkoji su se Alltht hojali ielie öe se oshnliti: "rlr hai'ir i f inogrudi, i dict'ttjkenlule , golina n-ri/r' Ovdjejc upotrijeblicn i7t.z l;t t d il). lto ie mnozinaocl ktt ih- a znaü: buian Katade iutldZahid poput isloic Ö\']sto ajja i cl[rgi urufissilikaTLl:"Onc su g ldi zookfllzcnc r '. r . - r . , . t . . 1 , , . , , . , c t L . p . r .J lrl blljc2i plcdajulinesab NIalika,koji kaZe Buhalijiru sromc Srr/rilrr ll s.a claie Allahol Poslanik. r"s . relao: -11l/r). Prunili na :1'llahottttrt 'i/o.l'r nd tiietntt DLt ptrltr. tli ietlrtnltahoc!.holic it ttl luttitlttka i \r'('.('a'r

I Fn_Nebci

-r,r

I ft8

D:cnnef hlizu koliko dva luka, se jeLlanod ttts pribli:i putu h)ii t'o.li 11 ili hli:c. bolie je otl dunjaluktti \1eg/r:lo ie na niemt Kada bi se ientt i: D:en1eld. hutiid poid|ila na zonlii, ispunila hi priiahin milison i s|ielLt n ptoslor izne&t Dlenneta i zetlllia u \ctttloidl na nienoi glct|i
\',', t i i i . u J . t t ' t t , ' l t , A . /.,r ' , I , , i , - t ' t L t n ; , r 1 ' l

AllahovPoslanik. je koii kaZe da.ie Ebu I turejre. U obasahiha prcdaia kttiatc ttti u l):ennt:l hlisld! tc poptn Mjeseca s.a.!.s.. rekao: Pn a skttpinu odrn.lhi:t1|liih blisttttipoput ndsj':linue u oai ulldla, Llokte oni koji sLt L ijezle Staki od njih ie itnLtti hiie s Prtlge l'aliko te liicpe biti da le Pa se nutli t'itleri ko.itonas], kto: mesond niiha|itu sloPalimtLI.i Diennetu etc hiti neo:e4ienih inrarni-AhmedbiljeZi predaju l-lhu Llur!'jre. koji kaze da ie Allahov dienetliiu Ie indli po dviie :cne od huri'1 rekao: StY]ki Poslanik. s.a.v.s., 'L aJ - ' ..p,.,' o\.ut ,t .tt,tka' 'uit)., ,ta \, r.i t'tt.tti Jnn,t..,, h,ttti,'aiur;' I biljeZi hadis sr: e ntoti lidieli nie.inll ko5'tL1nlt kro. huljirie Taberanija ka2i mi öta I'oslaniöe' Umniselcme. koja ka7e. Reklasam: ALIahov 'n,11( lil(i I ,rt'ent-' l t urije oiijrr Arainzilr'lPn' rnik a s re'c: Z" n iije oai iitdiLt i:ra.ito ct ttu hoiu :ictlicu n.!suprotsviietk)j hionjdöi' koie i su popllt at lo\.ih kt il,.1, one koie imuilt htpnc oii RckLasam:'Kaii mi '0'l Staznaöcrijeii LizvjScnog:'tt..likrtt biser skrilt.tti'? On odgovori: ljudskarttka .\upt)slugLl D:enntll! s|iielli popüt biseftl u ikoljkama kLtii u ka7i mi 3ta znaöerijeöi nie (lot.1knuld.Pitala sarnt AlLahovPosianiae, Lzvi!.nog:' Il hjhn öebiti ljepoticnnamvi.lit'ttih'l Onodga\ari: Lü epog kazi i.gle(l(1. I'tala sam: Allahov PoslaniÖe. Ini Staznaöe noMlu. ,:lirl1og 'Äieire fileöi l-:zvilenog: 'Kao dt su one iflio pokri|e a"lr0r On reöe: 'Rekla sam: 'Allahov Poslaniöe' kazl ad poput ko,i& isPod llLlske iaict.t 'llilim muievifta tüihoviht, i godino istih "l riici i lJzv iScnog: mi ita znaöe

', p.-Srtiät.19

289

I l L l t .L r D : , , n , 1

kdo koi( \uo|Ltl s|iiel n,:ryu.\lifu kttnelii|ciosiie.ljele Onodgovofi: ()t1c tlttrict.ll/oh lt pono|o \tlt,'ili kuo licIitc, iuiinili ih u iliotinl inlilin] i.\tih slutr)\li.lJpitah:Allaho! Poslaniac.icslr nntt\,intLt 11iilktr^,ini.goJinLi On i1i otiju krupnih'? odgovoril icnc orog sviietir- su bollehLrrijc li br'1ie llall( su :tnr o|og \\'itL'tdli,o.ilai( ütdnit. 1i,I oLlnuliaio. Pt)st..L'. i. '\izrra:oar 'Allahovl)oslaniie. On iinrt-su to za-qluZiLe? uzvrati: Iiekoh: )lldh !c il1t Iicdntua l \\'oj!n. ,,lslat i ihu.ldt)t ti it)r:l::\'iicitug.lllLthü a:i|iti. liiclu tr int t\tlt)tiit)l:r;l!li hiitir hoic 1!.elenil odottlna ,utill Ga\\r'il t! llli ndkitd KdLliani.t int l'ui ollr '..1 tlL'L.iitIioLl:lalLt. [c t itnio ieiüo:irjali. ni(nta tti]ttrtlt 1-t1olnoubltl'.!\ltniüa.inilk1d.t)i:. ntic:rou koiL l)o ul itnt).,,il;t,it: tai etttt hiri ttt nrirtlli aaLlidt\llihnLnto tnttt. ptugnttni ,LtLltttttllttc nikulcr:t'nt'ltntastliti l]ltt;t) ottiultl i: nit gt-t ( i kolinu ltriptu:ltrnto. ani nunt U iltlioir' Rekoh: Aiiahor I'oslaniic'. lroiictrjli ictvcricLl. nckao(lDassc lokoni 7irt1audaza drojicu tnuzeva. u ae udu a zrlinr timrci udc u L)Zennel.,\ko i oni. Öija onaTcna L)zennetLl onu [c hit ati i odabruliotlogukoii biti? On odgorcrri O I nt l!-.\cl(ntL it)tct itLtiliq).;LttLl()nalcrcii l'loiGt)spodatuoltti sc na ananlslil!ttt lldilicpSrpttt)lu tnoi apholia doLlijelinti gtl:u tt1lt:d. O Ununi-Sclcnte. IilL:1t ülak nosi tttjobo]ü i.b:i jrt tc.i najbolie nu ltrnidluku i ahirettr "O\aj hadis jcli prcnosi.iedino Sulejman b. I ti.tp nd oba liicta. o/ /r.r/ prenosioca. Adijj Ibn cbi Kerirne. kogaiellbu I Itltlmoziaöiokao slabog nislnr hadisa odbaiena aaktvrrli da je veaina njcgovih ). Qrrr:rafi prenrcla ' a . : r , ' , ' , . 1, r l " . l n i . , , ' r . r . : r z . r l . ^ - . , r " r . f r Lbr Ja la el-NlusilibilicTiprcdajuEbu liulejrc. koji kaZc: Allaltor' kazirao nam le icdnc prilikc, rr s niin ic bila iednit I'oslaniks.a.v.s.ZcLlm lponcnuo hadiskoii govorio Suru- rogu u koji erupaashaba. ic ostalog. sroii: .let iu tL'ti ie pulrnuti Suri lsrafrl - a u niemu. iTrnedLl
'(jt)tpod(ttt nntl ohtluo \! ttli ie/u dl. dapt!sli nti ld se luctrteDt :d \lLtito\' ik! D:tnt](,lLt. L1autlu tt ttitgu. Allah fu reti " .\tlLl dt i.lopuilutit itttLhtttltt tl Dacnnt!l. DoPuilen li ic

t9{)

govorioje: "Tdko tni Orlogdu aiioj ie noti Allahov Poslanik.s.a.v.s., moj:i|ol, r,i neto|om sriellt netetc poznarati svaje kute i iene bolje nego:to te d:enetlie pozndrdli st,oie htte i sroje :cne. Tadate öorjek, u D:ennetu, rcspolaganjuimati sedamdeseldrije supruge sedamdeset na i niih Alldh ie mü Uz|iicni stt,otiti,i drije ie hiti otl .,l.lenotog polonsh,a. Oye driie bil te odabranije u odnosu na one koJeje Allah snoria u D:ennetü. zcttoito su one na dunjalukuNjemu ibadct öinile. Tadate tti kod pme od dviju iena. u sobu od sa.llra fid dirattl od zlala, krunisan biseron od dibe i kadife.Na njenu - seldnde.tet huria Slaril i:e s'roj1l rukr i:meduramenanckeod nlih Z.tlit Ie pogleddtitltku kroznienaprsa. odielu. ko:u i mesa,i ri(ljet le koitanlt sr, na nienoj nozi kao ilo neko od Nje!4o|djelrdtljoi öebiti ogledalo. d njenoietra njemuogledalo.I dok on. lak). boruri kod nje, nikddjoj ne zatekne djeicu. dosadi. ni ona njemune dosadi.Kud god kod nje do,1e, a Nlegotspolni orgun nikad nete oslabiti,a niena slidnicd net:esepoialiti. 'Mi smo zndli da ti I dok bude u tom stanju, glasnik le poteli .loxi|dti nete clos.tditi.ida ni tebi ne[:edosddili. Nemd sjemeneteinosli, neha sicneüeteitlosti.'On izaclei ode kod svakeod njih. a kad god dode kod neke.ona kaie 'Takomi lllaha, netnau D:ennetu niitd ljeple ad tebe! \ema u l):ennel met|i niitd dra;e od lebel"' Ovo je dio hadisao Sutu, kojegjedinoprenosiIsrnailb. Rali', od kojeg hadisebiljeZeTirmizija i ibn MaZde. dok ga Ahmed, Jahjai neki drugi smatrajuslabim prenosiocem. Darekutnii neki drugi ka2u da je njegov hadis odbaöen,dok Ibn Adij 'Neki Tirmizija kaZe: tvrdi da je veöinanjegovih hadisaproblemaliöna. ga uöenjaci smatrajuslabim pienosiocem, ja sam öuo Muhammeda(tj. a Buhariju.op. prev.)kadakaZcdaje on potzdan prenosilachadisa."Meni je moj SejhEbu el-HadZdZadZ rekao da je ovaj hadis sastavljeniz viie hadisa su ga Ismail i ncki drugi prenosiocicitirali ovako. Komentirao pa gaje Velid b. Muslim u svomedjclü Mated. a tamo je kazanoda je ovaj prenosilac poznatu hadisu,iako Allah najboljezna. ws gleda u strün ndciieiodMftru

291

-'Priöaonarr je Amr da muje kazivao DeradZ, Abdullah b. Vehbkaze: sa.v.s-. i od Ebu el-Hejsema. od Ebu Seida.da je Allahov Poslanik. hiljada sluga rck^o: Ndini:i sltqani l<oiiie neko indti iesle osLmdeset "eddmdesel d\,iie:e e, i bit te nu otinielü krlpola od biserd. topaza i " i safirtt, vlika kda od D:Llhiie do Sdne O\',! hadis bilieZi Tirmizija je kako kaZe Ahmcd,prenosilac öiji su ebu es-Semh, Medutim.DeradT hadise biljeZi njegove IbnAdijj.opet. a hadisi odbaöeni.istotvrdii Ncsaiia. Mulre tlTdi i kazeda su prihvatljivi. Darekutnika2cdaje slabprenosilac. b. da 1enen uk.)"'dok.lahia Nlcin nc kaZeniita. Ovaj hadisbil.jeiiEbu prenosi daje b. Srrrilr. Osman Seidcd-Darimi llatim b. Hibbanu svome prenosr.cu kakoje rijeöo pouzdarrom Ali b. el-Medinirekao mcje Amr b. elJLis. od Ebu cs-Semha. Ibn VehbkaZe: Obavijeslio s.a da i Ebu el-Hejserna.od Ebu Seidael-Hüdtijc, je Vjcrovjesnik, v s . 'Gledat turnaöcii rijeöi Uzvi6cnog: 'Bit ie kao rubitt i biser'.llt rekao: tienaü ohrazu, koji te hili öiiti od ttgledala a te ociraz st'ogalica 11 istoktti tLtpaldaNLl nsifiLlnii hiset d njoi te osrje!ljul'atipto.ttor iztneLlu ht1ljinI. kroz koje t:ePrcdirali niego| pogled tdko njoj te biti sedandese! "' d.1te mati vidieti koslnienepoth)ljenice. El-Ferjabi biljeii predaju Ebtt Urname, da je Vjelovjesnik, s.a\'s . ",(oji gotl rob ude u D;ennet oienit öe sedamdeset drie iene i rekao: - cbije od huria krupnih ctiiiu tsedamdesetonill koie te u ndsljedstt'o Srtlkaod njih i tal te po, dnu slidnicu a dobili oLliüd sd otog s1,ijela. " on ie inali spoltli otg.!1 koii se üete pofiidli. U ovom lancuprenosilaca nalazi sc Halid ibnu-Jezidb. Abdurlahman cd-Dimelki, za kojeg Ibn Me'in tvrdi da je sleb. a ^hmed ka2e da nije v jcdan pomena Nesaija dajc slab. a smatra kakojc nepouzdan.Darekutni koji kaZedaie AIIahov od Ebu Ne'im biljeZiprcdaiuKatadc. Enesa,
r f! o d b a a e n . , r c r l r i ( N a p .p r e v . ) rliEFRahman.58.

292

i llietnik öe u D:enneltt imdli sedcttndesetlti lette. Rekosno. Allttltot Poslaniie ho[e li on imati stnge tu to? On I tr ovom lancu prenosilaca o(lgolati l 1tll te sndgL!stotinlt lilldi nalazise sporanravija, po imenuEs-S'adi.iiji se hadisi ne prill\'ata1u 'Neko 'läberaniia ie upitao: Ebu llLleire. koji kaZe: bilje2i pre<1aju 'ALlaho\ hurijama' sa hoöcmoli imati odnose nasjmZenama, Poslaniae, '(leriek te inali snagctlu u iednon danu u DZcnnefu?On oclgovori: ''' Mr-rhamed Abdulvahid el-lvlakdisi b. sd inla otltlosc slatinu tliericd rckao: Poslanik.s.a.v.s., kaze: 'Prcnosiociovog hadisa stl. po meni. onakvi kakvi se traze za predaje.' ljcrodostojnc lbu e3-Sejhbiljeii predajLrIbn Abbasa. koii kaic: Neko upita: 'Allahol Poslaniöe. u sa odnose' na'im zenalna li hoaemo imali braöne kao DZennetu. Stoih imamo sa njima na dunialuku'l Poslanikodgovori: 'Tako Onogtru iijol D:ennelrl ,i|ot ioiek te 11 nti ie moti lrllll.ltnttte(lo\' _Jedan u pr-enosrlac ovom .a.iednojltlto imdli odnosctd slatinu djel:icLl nizq po imenu/ejd, kako tvrdc Ibn Ne im i Murrc. nije vrijedanpomena jer svoiehadise, ih ne panrti on Murre kaie:'Slabie prenosilac zapisuje dobro. lsto tvri:lii Ebu Hatim. DarekütnikaZedaje dobar.a Nesaijatvrdi daje slabprenosilac. Premavjerodostojnin hadisima. tu61ii 1'icrnik öe u Dzennetlr l]matl Dakle. nc vise od toga. Ako se uznc u obzir da su navecienl dvije Zene. ondasc,po njima, da zakliuöitikako tj. dobrozapamöeni, pouzdani, hadisi kao öesvakomod dZcnetliiapripasti po nekoiiko 1]ubavnica. dodatakna kojeg budu imali dvije ienc, a to öc se raöunatipremastepenu spomenute Dakle, imat öe ih manje ili vi!€, kao Stoöe imati manie ili LrDZennetlr. viic slugai mladi6a.shodnosvomemjestu u Dzennetu lli' ovim se Zeli kojije u slanjuimati braöniodnos kazatida öemu biti dalasnagaÖor'jeka prenesenm Slo,onda,mozemosmatratipouzdano satolikimbrojem Zena, -fako. po neki od njih ovo prenose smislu, odnosno prcnosilaca. od strane "lmat öe toliko i toliko Zena'' od ne doslovno, rijeöi do rijeöi, govoreöi:

293

l/odö ka Dzennetu

Tirmizija u svomeDia mi'u biljeLt yedaju od Katade,i od Enesa,da je " Vjerovjesnik,s.a.vs., rakao]. 'Yjemih. öe u Diennet biti datq 84agaza 'A, hoöeli on to oöi sel8tmlni odnostolika i tolika', na lta nekaupita: 'Bit öe mu data snagastotinu izdräati,Allahov Poslaniöe?'On odgovori: kao: '?rtat a ljudi. "' Ovajje haüs vjerodostojan, mozdaga ncki Prenose ", öesnageza odnossa stotin djevica" po smislu,ili je broj Zenakoje 6e A u imati razliöit, shodnorazliöitosti njihovih dereZda DZennetu. Allah najbolje zna. imati vi5e od dvije Pa ipak, nema sumnjeda öe vjemik u DzeDnetu jer Zene, u obasahiha zabiljeienje hadisImranael-DZunije,od EbuBek4 Abdullahab. IGjsa, i od njegovogoca,koji kaZedaje Allahov Poslanik, rekao: " Vjerniköe u Diennetu imqti Satorod izdrbljenog bisera, s.a.v.s., iezdeset q. Ujemiköet njemuirnsti öeljadi (äena) miu l(aji öebiti dugaöak " pa bliko da öe ih obilq.ziti, ipak sejedni s dntgima neöevidatl

294

obliku. i Seno u najljepiem öolj.ka od zcmljelakosavr Akojc sn afanie od lik ita mislii. kakocc izgledati kojijt tamostvorerl iefranal koji kaZe da jc bilicZi prcdaju od Ibn N'lesuda. Lbu Ne irr. takocler. te rekao: Ocljedttotrt nehLhtt tlljello :ttsiali .,\llahor,Posluik. s.a.r'.s.. a u D:annettt ,\jL'(ari sldtlor\1ici Podiii [e gl,nt L]11\'ide öemüje tiie' \1r|1c krttlotto to fu hiti ad |)tcüllih:uhtt htttiie kojd \e ndsmiieiiLa rckao:'Od onogd3tose Na mc b. cl-VclidbiljcZidrje Kcsir b. lvlur.re op obeaana' prc\') (i koja je u D2ennetu zc\,cel-tne:id I'iic od nagrade koji kaze: l)it ac j to clajcdan oblak procleiznad stanovnikaDZenncta, 'Zclitc Ii clavas osvjeTim?l ne6enilta zaZeljcti da ih oblak kilom a 'Kad bi mc ALlahtime poöastio. bih rekao: ja nc lashladj. Kesir kaZe: 'ZaspinasLijepirr clievolkama.--' postoie drugeosobnle i od Srosetiöcnrateriic koic su hurijcstrorcne. bilje2i predaiuprenra lbn rL kojc se spominju prcdajame. Jibi ed-Dr'rnja -U Dicnnehl ima jedna rijeka po tmcnu elliojoj jc lbn Abhasrekao: hurijc.Stallovnici a nad t3cjdeclZ. njonrkupolaod salira. ispodnje rnlade nas ae Dzenneta rcöi: OdvcdiLe do Bejdedza K:!d tano dodu.pogledat svidi.uhlatit aejc za fliku i ona öe öc hulije. i ako im sc nekaposebno ' poti za njim. da Sa'dbilieZipredajuEl-\rclidab'Abdeje^llahovI'oslanik. El-Lejsb. kttpttih oöi1u l on kod hl1tii.1 Lekao: Daihtilc.:uttsldii D1c s.a.r,.s.. i11 Lt.t :erttttle.aAlltltot,Poslunik.s s ttpitat Kosteyil Oncrekoie Jv[i \r1o hut ije. ane koje su v nuttdnile i koie nete htiiellillli nljctto barttl kd nlttcle koje nete osIatiIi iisIe koje nete hiti onettiltene. "Sjedili smo Ibn cl-Mubarekbiljeii predajuod Ibll Abbasa'koii kaie: jeclnogdana kod Ka'ba. kad on reöc: Kad bi se ruka hurije pribliZila s dajes!ietlost stanornrclma neba,njomc bi osviictlilaZcmljü kao stoSunce ''etro r . . l u n j . l L I' f R ( L r o . A n ; t , . tr L t ' a . ' a l r l ' l i l ( d - rs r t r s p u n c n u n '' lice.njenubielinuili njeüuljepotü 296

U,Llrrsredalmami-Ahmedanalazise hadisKesira b. Mrlrrc. od Muaza b. DZebela. jc \''jeroviesnik. da s.a.r..s.. rckao: Kad god ncko iena tEncnlit s\lga nu:d i llott icdi gd. njegota luta ol httrij.t k ptlill oiiltl i kuie \i:tnoj gLtrt:nttnitdittti .lllathtc bio. otl.it ka.l tehesano ett.aulac. tisk)n) t( ndp \titi iloti tc kol no.s [( II ,rr^c/-hadisirra Ikrirrc stoji da.ie Vicrovicsnik.s.a.v.s., rekao: ''Hut ija knfnih oiiju ind i ile nago ito .ie vn itna na dunjaluku. One tttc Llaru.u.tioje huluie nttieye. Moj,lllaht, pomo:i gd ui:jcri T|oioj. t![i]1iL1a üiesoo srcc butlc skttrieno i Tebipokorno, lpo:nuj ga.\ tinl tlko Ti T|ale n1t)ti.o n Koii:^i naltnilosth'iii o.l tnilostit'ill." Blljezi gai Ibn L.bied-Dunja. Usane b. Zejda. Ata a. odnosno Muaza. od od od F.l-h'za'ihiljeTi.od Hassarab. Atiiie. da.jc Ibn Mesudrekao:"U DZennctu imajcdna hurijapo imenuLl-lu'be(liiepa o lutka). k Svchurije u dzenelskim baSiarna zadivljene nienimizgledom. su Oneje tapsupo ledirrai govorejoj: Blagotebi, El-]u'belDa znajltoni koji tebeZeie. zaista se potrudilida le dobiju. lzmedLr bi oiiiu joj stoji natpis:'Ko Zeli dazaslu2i ovakvukakvasam.ja. nckaiinl ono sa öimete rnoj Gospodar ' bitizadovoljun.' " Ata es-Selemije rekuoMaliku b. Dinarur O IJbuJahja! LJhvalio nas jc iila, (l'oiclje1l srnoD;enneol'On leöe: O -,\1a, DZennenr u imaiedna hurija iijorr seljepororn ponose drLLge hurije. DaAllah nijc propisao kako "'Ataje d2encdije DZenncu u meieumirati, bi unlrliod njeneljepote. oni do kraiaZi|ota ostaotuzan zbog onogaito nluic N,lalikrekao. "Kazivaonan.ie D2aler Muhamedt ,\hmedb. l-bi el-Havari kaTc: b. 'Srela sedva mudlaca i.jedan njih rcöct .lesili poZeiio od hurijekrupnih 'Ne'. oötju?' odsovori drugi.Onajprvi reöe: Ondato uradi,nur njihovog lica je nur Svcmoguiegi Uzr.iSenog Allaha.' Tada ovai drLrgipade u ncslijesl. Odnesoic kuci iposlije smo ga kao bolesnika ga obilazili ' mjesecdana. Rebi a ibnKuisumvcli: "Dok smobili nladi, [rlJ lascn(l Iasan tsasrija.

297

zar nislc poZeljclihllriic pogledrnas ircic: O omladino. nap. pre\:.) rckao da nru jc lil-Harlremi kfupnih oiiiri? ir4cniie Jhn Ebi el-Havari sfavaon^ kro\.l]kLlöc sa senrzaiedno llbrl Hamzonr lüzirro: Jcclnom Upitaosanrga: sve sanrkeko sc prclröeu postelil. do sabaha Primiietio ' F-bu Ianrza, cijclu noözasplo On feac: Kad sanr da legao sparanr' l nisi I nicnuko2u a ona da da plikaza schuri.ir.trrko mi seÖinilo sanldoticao nri i lspriiao salnlo EbLlStrleimanuorrlcic: Olai ie 'o\iek osielio ruroju. ' l i / , r / i . 7 c l i. ü "CuosanrFlblr kakogovoli: LIU!iie Suleimana lbn Ebiclllxvarikrzc: a u knpnih oiiju bit ac stlorene Dzcnnetll, zatim ae im lnclecipodiai iatorc._ da p|enosiod Salihael-Nfcrlija je Zeid erJ{ekaii Ibn Ebi ec1-Dunja nur tako da nijc bilo mi kezao: Saofceno jc da jc rr Dicnnetuzasjao mjestaLrnjem e cla svjetlonije prodrlodo njega Neko upita: ,\sta Iädajcdanöor1ek to bil) Ol1rcöe: lltuijr sc sronleniuZuüasmiiala'n'6 " " 1 \ " r l . 'i . r i ( . . : r . r.l' - r ' l' \ ' u ' ' r naln b üanrje13ilr el-\'clid'kazivao priöa: Kazivao Ibn Ebi cd-Dunja b el-DZernijei od Seida DZubc'1ra' jc Seirlb Zcrebi.ocl,'\bdLrl-\'{elika 'Kad bi hurijaizbaciia sloj dlan veLi: kacla koji liaic dajc öuoIbn Abbasa Kad ljepotorr' njenorn biLa ncbai 7cmlj.-svabl slr'olenja oöarana iznrcclu na bi. odnosu njeru ljeporuizgledalokao SLrnce Lr sal. s\,oj öila\'o biislrrfila plekrilo Akad bi lokaTalaslo1e aije bi slictlo Sunce Sunca. litilj uslecl -' i nebesa zcmlje osrijctlilaplostoliTrnedu licc.svojorrbl l]epotonr lcli: 'Kazivalisttnri El-llasenibn Jahil i Kesir elIbn Ebi et1-Dunia 'Anbeti. kazii'ao narnje I luzejme F'bu lvluhamcd,claie Suflan cs-Serri nijc rckao: ll DiemrcluzasjanLlrtako da niie bilo nljestaa da svjetlo mu2u svonre r'idieieda sclTuriia pogleclaSc. prisutni Kacl ploc|lo ilo niega.

j ' o d b i . l n , ep f c L t n j i z u b an j c z i n i l z a s i a l o j c \ l c t l o ( N r P p r ' v ) s r h

198

"' nasmijala. Hatibu svome /orl}r biljeZiovu predaju. odnosno hadis. od "Odjednon Alkame. od Abdullaha, je Vjerovjesnik. i da s.a.v.s., rekao: podigoieglare dd zasja nekab'a syjetlou D,ennett! njcgovistanornici i ide o temu.ierijei. Kad ono.hiloje to odprednjihzübahurije kojase nasmijeiilasvomemuiu. " El-Evza'iprenosidaje Jahjab. ebi Kesir rekao:"Kad Dzennetom jednaod hurijakrupnihoöiju.svako i prode drvoprocvjeta izbehara." Ibnel-Mubarek "Kazivao Jahja ebiKesir b. veli: namje El-Evza'idaje 'Hurije krupnihoöiju doiekivatöe svojemuzeve rekao: kod dZenetskih kapijai govoritir'Dugo smo vas öekale. smo hurije kupnih oöiju. Mi i nikada uvijekzadovoljne. nikada lju1e. Ovdjezastalno boravimo odavde umrüeti.'Toie govoriti neöemo Vieönoöerno iöi. iivjeti, nikada ncöcmo najljepSim glasom, ijoi öe reöi,svaka svomemuZu:'Ti si moja ljubav, nije a ja tvojaljubav. nerna! Ti nikakvihmahana, niko ti po ponasanju i ruvan'."'

299

PoE!6'lje Lt/

POGLAVLJE LV
Braöniiitot dienetlijoi potpun seksudni uZitok,bezsiemenihteönosti' kupmia (gusula) tjelesneiznemoglosti,i bezobsvezno&
Veö smo spomenulihadis koji prenosiEbu Hurejre. u koiem stoji da "("aljek te D:e|lnetü inati süage da je Vjerovjesnik. s.a.v-s.. rekaot " u iednom danu ima odnose \d stolinu die|ica Senedovog hadisaje Takoder,prcthodnosmo spomenulimatletk aleih hadts: vjerodostoian. "r'jer ik te u D,ennel lüati ialol od iednog izdttbljenogbisera, koji ' ie hili dugdiak iezdesctmilja. U njcmu te inati ienu koje te abilaziti Zatim. spomenulismo ihadis Enesa: ljerniktt te u Diennelu biti data ' snaga,tolika i tolika, .a seksrßlni odnos sa aenama. Tirmizija ga le Abdullah b. Ahmed i drugi svrstaou vjerodostojnehadise.Taberanija. "'Sa öime hadisabiljeze predajuLekita b. Amira, koji kaZe: sakupljaöi 'Sarijekamct ie od Dzennetabiti upoznatinjegovi stanovnici?'On reöe: meda,riekamu na od koiegnete hili gla|oholje, ahmurluka od öistog i kai.tnja, rijekatna od tlijeko koje se neie b'atiti niti mijenidti okus, todarn kaja neie nikada bili tlttaialo, vrten - da Zi'a i zdrara bu.le h'ojo potodicLr- kaje li ie poznuto iboliim o.l tdkrog, i öistim:enama' 'A11ahov zene?'On limiu njemuimatidobrö hoöemo Poslaniöe. Upitah: odgovori: Doöl'i öe pfipctsti dobrima. S njima öe imati tielesni ltZilak' kao ilo |i iüate tdil(tk tl\'aiin :endtüa na dunjaluktt,samo ito nete hiti radanja djece.'" Hurejre.koji kaie daje Allahov Poslanik' Ibn VehbbiJjeZipredajuEbLr

301

Dzcn[etu?" On sa bio s.a.\'.s.. upiun: llotcno li opaili naiimzenamau üi odgolori: Dd tLtko Onogd aij,.ienoii nni:it)ol ilekak)!A ktldse
die|iclt. te ar:lnjc adndkne. oüLt lono\y bili Ltistd Taberanija biljcii p|edaju IJbu Scida cl-Hudrijc,koji kaze da Jc Ll:enetlijdbude ünatt odnos sa rekaot KLldLt AIlalrov Poslanik.s.a.\'.s-. Ovo ie galibJradis, kako OD istiöeTaberanija. biljeZi prcdajuEbu Urrame. koji kaznjc da je neko 'Hoie li se stanovnici DZennela s.a.r,.s: upitaoAllahovog Poslanika. koii react Dd hnul le 1tL] tlet( tnlohd|ili. sltutt koid Zeniti: Poslanik tajont :enon. ontt ie i lulje asltlri dieric(t biljc2i predaju i ie ft ncic gasiti. .\t1;1:tio ih ohliuhliirati On. takodel. upitan: Iloic li s.a.\'.s.. koji Ebu LJnrame- kaZcda je Allahov Poslanik. Poslanik oclgovori: Da cli ilnati breinc odnose?" stanouici DTcnneta nili ncIc hiti cjtrkttluciia .tu]ti da FibuHurejre, kojoj se kazu.jc je neko u Ebu Nc'inr biljeZipreclaju imali s.a.l.s: Iloöe li slarovniciDzenneta upitaoAIIahorogPoslanika. sa odnose svojin icnama?'Poslanik odgovorio: Dd, laka mi Onoga ie spolniiil otgdnomkaienl Loji ntet paslLbs Ltlinon Intdlt(t ih..\LrltlLtikittl ncte dosaditi ujirak. .tlilnicont koid.tc nctc pa,Llliti. i sltLßlrt koia nete El-Hasen b. Su1]auu svomc Musnedu bille1i predaju Ebu Umame. üpitan:'Hoae li se stanovnici s.a-v.s.. koji ka2edaje Allahol I'oslanik, DzcnnctaZeniti?"Poslanikie odgovorio: Dtt. ruko mi Onoga Koji ne ie ni rukom.' uli tlcie bili cjaktlLlciie, s\'ojom poslaos Lrtinon .i pokazao "Kazivao nam je Sufian,oclAmra. da ie Ikime. Scid b. lvlensllrvcli: ajel: tunmaaeöi 'sld ornici Diehneta uiit dt öc toga .la a u hl.tgodatima, 'Ovo znaöi: u razdjeviöenju,tj uzinanju veseli i radosni'.;a' rckao: djelicama."' uevinosti
' ' l a s i l r ,5 5 .

301

Äbdullah Ahrredbjüezidaje Ibn Mesll.i, b. tumaaeai rljeöiUzviSenogi "Slanovnici Dianüela iiwt te toga dana u blagodatin n, wseli i "UZival öe u razdjeviöenjudjevica." Hakim biljeZi r dosni". rckao predaju premakojoj jc i lllJ:r'za i. tu,lraaeaj navedeni ajet Uzviacnog. "LIZivat öe u razdjeviöerlu djevica. lVlukatil \'eli: ''UZival 6e u kuaor razdjeviöenju djcvica,za razliku od stanovnika DZehennenra. ih ncöc koji zanimali." Sliöno kaTc Flbul-Ahvcs. I Sulejman et-Tejmibilie2ipredajuod Ebu MudZiiza. koji kaZeda je pitao Ibn Abbasaa a)efi: 'tslnnowici Die neto uZiyflt ie togt dann u blagoddlir a, teseli i rtuIosni." ''IJ öcmu öc uzivati?'. pitao je. On mu 'Lzival öe u razdje!'iaenju je odgovorio: djevica."Ibn Ebi cd-Dunja predaju prcma biljeZi Ikrimc.od lbn Ahbasr. koiojje Ibn Abbas. tumar)eii spomcnuti ajet.rekaolo islo. Kazivaonamjc Ishakb. Ibrahim. kazivao nanrje Jahjab. Jeman. od 'Slraslod koje öe irnati Lr!asa, od D2afera, jc Seidb. Diubejr rekao: i da divrn uzltakkolat aenjegovimorganizrnom godina-Medutim. sedamdeset ncaese oneaistiti tako da se mora klrpali.glrsuluzinuti. Neie osjctiti slabostili nenroö. imporcnciju, ncgo öc upraäliavati svoje seksualne aktivnosti uzivajuiiu blagodaLima, imaLo bez neugodnosti." Onaj ko se na durialuku budc öuvao harama. on 6e liLrno imati nailjepie LtZitke. To.jesliönoslüöaiu onogako budekonzumimo vino na ovom svijctu.pa neaekülati dzenelsko vino. Ili. onaj ko bude oblaöio s\'ilu nir or,omsvijctu lalnoje neaenositi.Takorler, buclc.ico zlatnog iz ko i srebrenog posuda.ncac iz takvog.icsti na ahiretlr.Jer-Vierovjcsnik. "Tct s.a.v.s.. rckao.jel u:i|anid su:cttijih, one koii ne ierüju, t1ddunjal ktt, a :a tas su priprernljenand ahirelu." Ko b\rdcZivio udobnim i lagodnim Zivotom.povodeöiseza svojim strastima, uzivanjaie mu na ahiretubiti 1a uskra6ena. kao Stoje UzviSeniLrkorio Bai one koii su svojeslrastiutroiili kao itabi'ini, bili na dlrnjaluku. uzivajuai njinra.Zbog toga su ashabi. u 'Omer vcomaoprezni lolne.ibogobojazni. napominje: u Imami-^lxned

301

je vidio Däbira b. Abdullaha kako nosi mesokoje je za jedan dirhem kupio svojojporodici, mu je rekao:'Staje to?'Däbir mu odgovori: pa 'To je mesokoje samkupioza dirhem, svojojporodici.'Omer rcöe: mu 'Zar odmahhebakupiti, öim nekood vasneito poäli?! Zar nisi öuodaje UzviSeniAllah rekao: 'W sle u stome iivotu na zenlji svesvojenoslade ' ' kor' tili u njima uiivali'."'303 Imami-Ahmedveli: "Kazivao namje Affan, i DZerir b. llazim, koji tvrdi da mu j€ El-Hasenrekao: 'Jedneprilike dode neka delegacijaiz Basre,sa Ebu Musaom,kod Omera,Mi smo inaöeimali obiöajnawaöati kod njega. A kod njega bismo zatekli, od jel4 tri hljeba - nekada pomazanog maslom,nekadada moZ€S umoöiti u maslinovoulje, nekada uz malo mlijeka, nekadasuheokorice, smrvljenepa podgrijane,nekada i wlo malo rnesa.Tog danaje rekao: 'Ja primjeöujem,Allaha mi, da vi odmjeravate moju hranu i da vam ne godi. Tako mi Allaha, sigumo bih mogaoimati najbolju hranuod svih vas i najlagodnijeävjeti. Metlutim, ja samöuoAllahovog Poslanik4s.a.v.s., jedan narod kadaje, ukoravajuöi zbog onogaito su öinili,rckaol. 'tr4ste u svome lryot na zemuisvesvoje hasladeiskotistili i u njima uZiyali.Ko ostavisrast kojaje zaba4jenL i to uöini u imeAllaha, moti öeje iskaristiti na buduöem svijetu na najbolji moguöikaöin. Onaj ki je tro|i ovdje,tamo öemu biti zabrunjena,ili öe biti nepotputtuZitak Allah neöedozvoliti da uiitak onoga koji je saoju strast haljerao dqpoZuri u grijeh i harambude isti kao üZitakonogakaji je osta'io, ulnotio svojusbasl u imeAllaha. Tosenikedaneöe dogoditi' ,"' AAllah naibolie zna.

ro3 El-Ahkat 20.

304

POGLAVLJE LVI
i biti Dt Ii öeu Di.ennetu trudnoöe rattanio?
Tirrnizi.jau svomeEL-Diami'u biljeZi predaju Ebu Seida el-Fludrije' koji kazedaje Allahov Poslanik.s a.v.s..rekuo: Kad tiernikt D'ennetu pa:eli du ind diele. imdl te u uclnotu lad.lnie ircl u u tterutth! kctd -Ovaj hadisje hascn-garib razliöita Postoie ta pa:eli.'Tinlizlja kaze: u miil.jcnjaLröenjaka vczi s ovinl pitanicm Neki kaZu da öe u Dzeruletu a1i biti spolnihodnosa- ne i radanjadjece Ovako tvrde. plemapredajama' lavus. Mudiahicl i lbrahim cn-Neha'i Nluharnmcd.tj Buharija' biljezi b. daje Isl'rak Ibrahim o ovom hadisu\rjcrovjesnika.s.av s rekao:'Kada viernlk u DzennetlrpoZcli da ima diictc, imat öe ga onog trcna kada to daEbuZerrb el-'Ukajli kaZc poZeljcti. Muhamnedr0' pozeli. toneöe Ali. prenosikako je Vjerol'jesnik. s.ar's . rekaoda stanovniciDienneta neie ' lmatidjecc. -firmizija biljeZi od Fibu Seidaje vjerodosto;ao' Senedhadisakojeg prenosiocisu pouzdani.a1iic hadis gorib Tullaöenje koje je ponudio lshakje problcmatiano.er on ka2e:Izd iitehu el-nutüin --('Kadavjernik i poZc1i--. Oi'aj izraz. naime. podrazumrjevada öe vjernik obavezno ). irnati dijetc kada to poZeli,kao da je Ishak u to potpunouvjeren Bilo bi btrljeda.iekazao:Iel ütehd el4u minul-\'elerlt (Kad bi vjernik poZelio kojejc on podrazumi.levao' dijete...).jerovaj i:taz nudi znaöenje je Ebu Ne'im biljeZi predaju Ebu Seida el-Hudrije' koji kaZc da
'vj.ro\arnomrslL Buharrlu lNap I'rE\') nr

305

Allahor I'oslunik. s.l.\'.\.. Lr|it^n: \llehol l'osluniic.hoa. li stano\nici inixri diccc.jef .llceaLrpolpLlnjuirl .) On oclgoroli: Takcr srci L)zcnrcta je mi Ono!.ru ("ijLr] nroii nroi 2i\01.iim nckooclras io pozeli.ilttatac n n i c g o r o a i c i c .c l o j c n jic l l d o s t . z ''Klzi\ aorrrr j. l :bul I lescn.\lib. lL.r'uLirr \hncd cr RaziLr \Ieliki. i-.. b krzirlo nenric.\l.rlurlrirmrn h Ic|iz. Suie'inran Dil\Lrdcl-KM7.tz.i 'CLro \.rnrI:hu.\rnfil h. el- Ala d kck,-r .lahjrb Ilal'scl I-sdi.lioii lilTr p r c n o so d l ) / u l c l i lb . S ! \ r . l . 1 \ i r . l r . E b Lc s - S i d d i kcrn \ a d 7 i j e .i o d i r .r I . l r h u S c i c l a l - l l L r r f i i l lc . l i | ; r z . . i , l . ' r - i i a h , ^ ' o s J u n i ls. . r ! . \ . sf.c l . : a o : c
' I l t r t t i l ; u [ t ' t t ' t t D - L ' t t t t < r u , , t r i i t i , t j i ' , , ' i r t L i t t ) l ) ! ) : r lIi) r \ i !
' 1 ' ' ' ' '

;t.\r titld))t)ti.i.

IibLr Ir-r..,J,iic. o. Ei.i;SciJr clhl-lhkinr hilicTiprcclaju es-Sidiliki ir s IILrJrijc. koli l(x2cdr lc \llrho\ Poslanik. e.r.s. r'ekao: llr:r-rrrtr rt tlLli(]1ir D:rnittt! lloa(lidi Jtt )ttt!.\t t1)tlitiiitlt:. i ,lt.\it tt \f !) tlLl)toitt sl.rbog \dttt llc]hckiiaLlILlida.jeorli h:rcLis i nlLt,i,t:r LliLtLtLtj,L!üt)ilt rr Rczina. koji jc uliazrro ne iBLrhrrije.rilci je l:l-Lr Sro sc tiöc haclisa injintc dugaikonrhaclisu'r' liojcg aatlrou cilclosticitiraLi o n.lcgolonr ukazuje izaziva sL|uhopoSl(,\attjc. ullcpietioru neiu lifiiglr J.r.ld heclis ne uz,,ilcnost I3oZilLr. salrZi isrletlo vjcl,I jcsniitva.ito sr,ezajedno a . . ' , , , 1 -', l r r , . - . . \ ' \ ' . n , 1 .r , , . 1.,r. . Lckita b. ,\bclLrllah ,\hnrcdu '1[rvrcrlrr b. srogeoce' bilieZiprec]uju i , \ r r i l r r .r r k o l o j s t o i iJ a l c I c l i i t o l i i r o d e p o s j e tÄ l l a h o r t gI b s l u r i k a . po \cfil s.u.r.s.. zulcrlno svojim prijaLcljcnr inrcnLr sa b Asinr b. lVlelik i l'oslenika. s..L.r.s.. h. cl \hrn1.-illi. i-cliitkaZc: Oriili snro,lo.\ll:rI(r1'og
' Nrrt f r a s r r or k o g i u r t ( i rf r i s I I l u h u i j u . B e j h e k i i ! .l , l l l a L i n i r . i l l n e k o gd . r g o g

, \ b r l u l l r l rL i \ l i f r . . l h l l r n b c l . s i r i a n \ e f . g m a f l r , \ h n i e d r . , l o l n n i o i t . l l / - v r , 1 \ \ . g r ! c r . J o ! | r \ i i i o s , 1 . { L h i l l r ! l a h r ' l i s 3 .d . k 0 i \ h r r i e du ; \ o i l / t r s , L ! /L r ! l 5 r i . r r J . ! . r h i l j r f r l i r ! l i s r .( N i t ) t r . \ )

lilb

Poglavve Lvl

jutamjegnamaza. Ustaoje i poöeogovoriti naili ga u dämiji, poslÜe 'O ljudi, ietiri samdanasvoj glas stiioo radi vas,da öujemita ljudima: pitati. Ima li nekoda su ga iz kiegora narodaposlali rekavii mu: imate 'Obavijestinas o onomeito gotori Allahov Poslanik s.a.vs ?' Moida e, prijatelj uSutkuj ili ga niego\iavlastita ili ima,ali seustruöava, ga njegov da zabludaspreöava pita. Ali, ja sah odgovorahza svoju misiju i duian ono samda ra kaZem ito znam.Jesamli ptenio ono ito sam bio duian ' prehijeti'ram? Posluiajte, iiti bili, sjedite,riedile. I sjedoseljudi, a ja I(ad senjegovo srcei njegov pogled zaustavi i moj prijatelj ustadosmo. 'Allahov Poslaniöe,lta ti znai od gajba?'tt1 On se na nama,ja rekoh: da nasmija podiie glavu,znajuöi bihja, Allahami, volio daje ne diZei i 'Troj GospodarzadrZao da mene gleda,zbogmogastida.Zatim reöe: ie tako da te stuari hiko od ljudi pet kljlie'ra gajb-stvari iskljuöivoza Sebe, '4, koje ne zna.' Ptilom je pokirzivaopet prstiju na svojoj ruci Rekoh: 'Znanjeo smrti. On zna kad öe neko od vas su to stvari?'On odgovoti: On umrieti,a vi nezhate. znaita öesutrabiti, ita öei s traiesti, arine znate. znakoii ie danpadatt kiia, dan kadterc biti kiion poiaStehi a On bit öetebajhje potöinjeni ijadni, tako malehnii benfiiedni. Onznada öe 'r'r 'Allahov drügipfije ras umrijeli, i na k^d öe biti Sudrjl dan. Rekoh: pouöinasonome3todrugi ljudi veözlaju i onome5tosamoti Poslaniöe, znas.Ja samiz jednog malog plemena,öiji nam pripadnici neöeolahko (plemeporijeklom povjerovati govorimoistinu,kaoni oni iz MezhidZa da ili na iz Jemen4 nap.prev.) koji suu odnosu nasmnogobrojniji, Has'ama
rr: Gajboznaöava stoje skriveno, i osjetilima razumuDakle,u nepristupaöno ono ljudske spoarajei njezinu skivenost ü boänskom aanju Kao isti mah, odsutnost tehniökiizrazvjerskogjezika,mozeseprevestikao raJra (Nap prev) 3trU El-Hakirnovom rckao:"l mislim daje rekao: stoji daje ptenosilac Mrs&dre,tü 'l äa 5taje u matericama."'O ovomeKur'an kale: "Sano AUah zna kad öe Smrk svijaa n;tup i, sano On sputla kilu i samo On znolla ie u ntateficama,a tovie* ni ua tu ti suta unditi i,te ata öo|iek u koioi te zemlii u,n ieli; A ah' ußtlnu' " sve I o sremuje obarljaJazr. SuraLukman,34. (NaP.prev.) zna

307

t , \ i t . " r L : , t . ) t1 |

rrrt ffc\.) sa liojinr se snrj!njuicrro dominacij i jednih lplcnre Lr,\r'rLl'iji. ndd dmgima. ili oni iz raic porodicc. iz koje.lolazirno. Posianik feie: Z i l i t ! t i c t t t o l i h ) h ) l i h ) a L ' ! c : i | i ( ! i l 1 d r t 1 , t . i I i e t u r i e s ü i k t t n t t i j e l/iJ 1 i it itt! aiieti hlikn idtu:i1jt:ti ZL!tiür iiti oJd.\lLüt.\ttLtiLtti i tltko lldr n i ) l l u h t t . n i k t n t k t r g l i- t t n u l l t k o i n a l c . t)tttlti Atk ni nk]L'ti koii i \rr ((r a.r:l'iir/rir (rt:prriLttrDt T'tJr it ^tti (;t)\l)odnt ht!:iti :c)nl.iotlt gt .ttl,ninu Lll)i\lLlt a. ü, ht)i\i)t\i ir:rt Liüi:lrit ki!tr Tltko ttli ßa{tl. nika ih )t i o j t , t h i i . n i l i N ü to l I i t r ' r i i t i t , t t i i t i : i , i t , ! , ' t ) \ t , 1 1Ld i1 ) t t t k L l h t 1t! b t d r i-r'ijtü|. l)Lttthili l)oü .'--ilill.,r.\l!viE. irii O,r;totltrit t)!t)j.tldnd\ Dtr lttttttli . rrri'/rr:rrl,;l,,rrr;r .11rr'r,i1rr;r 7r,r;orlirrrar Rekolr: ' \lleho\ Poslilniac. .,.,1]Ll. killio cc rrls srli(ll.ili nxii.tt alo f.r' . ii ,, ' 1:17i i. T i v r r L i r !fe s ü g r l L r n i r k o n : r ( ji s l ] x h n c m o l O n o d g o l t r l i i : ) l ) d \ ! i t r l iill t a tL o tttu ,\lt't1t.lliultrrtttthltryolutintujc -t:ittliu koiu dttttttttirttr otiitrttti

hltrgtLLttipoltur Ttltukutc tirhL' :tt tiJdnir. Rckoh: Niked nc rt,tLi LtgL, l - r 7 i \ l c l r . i r c l r i b i l o T i \ o t a n U l l , r i . , i . ) ( 1 I r n | t s : lrL \ 1i: t i o j t l o i ( ; t ) . \ l n d d r i r tt kaa la pultttu niit: t: 1t,xl,t thLtlia t lLiirnn.i tttkott i:\'jt\ttog \r'ttttr)1Lt ..jietnt vurlktq:iri ietint ht.iltitL I rrrr rr':a:r'l'rtr Ttko nti llldhu ic luk.ie n i l t i : 1 n l r . n t : . q o ( t o \ l u i c l . t h l : o h i l o s . t k t p i t i h i l i r ' .| t o i ch t l l d i t r ( : ( l l i i nd krl:L poi,tri :rjatlast lsto tak,t iL, i liu<lLrlh!ljti j: nttt:\iLl koiint,t \t! gluLni. u On sk.)na(li li ictt t! \'ie,qd \ds. Rekoh: .\llahor Poslonrie.

Iial,o lirclje On 1edar.a nus pr'cp nl zcnrljal Kalio ae On glcdrti u ntls.e nri s|i u\jegrl Ono.lgo\ori: l)/r.r'i/r\1// iu tt t) tone Jf((l|t 1lldh6i111 \ittolL' t)toi! kaic 1i ) it{i!r hlu!)Llulit)tL! ,Sü1(c .llit\it, t)tdli:nL!l.t)\'i \t! i I it)tti. StrL:t r,lf,,rer. lrr, rit\ fiLlc t! itJt|)t1t lrcnu i nikrtntoLl ttt.; nL' .suttrrr njihoto gltLltniL. lib r,,grr itr.,li, luith,\tutu t,ti,1llLthu.\'jt'ntu jr lulrit tds tttltu ritlieti i 1rL,'crr/ r./.r r,d r.,l'uln.alli l{ekoh: Allahor

P{isl.tniic.ita öc s Denrl Luaditinri (iospodof krd s. s Njinl srelncmo fa Sudrllcrr dantr.' Ou odgorori: Bit tttt'port:ltni prtrl \iint \rrtnite ila oL!t)tx)gu ste rdlili \di, ktiige hil ar iintnt ()lInftttL ldl.t)tlu \lLt ni.ilt:t ü,rr' l.ili .tklt\'rjto TttJLt l\\)l |;o.\loJLlt:tl,litlit| !r'.gt (l)t)'lc j hLlriliir it

r 0lt

'lLko jerltta kap wde ni llltrhu s\'rlkt)F !tt 1!ltILtlili lLtktrt' |reDlu tttn(t kdo konl':11 .ilo st nutlinttuttt rit'a Niegotv ct litt tacla hlir'il(tti hirlino tt hiitlag Ltltttt licL tntittniku it pt'ctttittikaa ocl Ltrt( gto:t1!rt' /t:!littl ir st irl|ajili ) ii ili )lltthrnilobri (' l:iu o|ic\nil. .lll.thot l'r:slunik ! rt \: \" u :'t nl ltu \itdl tuPiiii toboti. Pd ie tt :Itlu!iti ltt ttl uu\t JrdLtn aJ tor iilt nog'tt i' dt)tt!küt!/i d:'nrL l-th tr (;o:ln)Litttl\''i ic rc!i 'Ic li

isWLl kojc.sit D:ahennet

lc rliLhantntskclLtllc. i tt.\'ikntt/

:aisru tntl:cltcncnttkr:.tttrttti'TtnktIcotititk)Hd|lu i"\?rd Po\!aniko|u' ittt v tt t t . tltt tttolr it:tl Titktt ni :lllLtltu. :liittog trcla nistun t'ilio! Sunto r'r rtrkutt t'oclu 1r.;/\1il '\' od i:ntla ntoknte i ntko ocl niih J/./1'/.\r'd/rr tla !.kl(1 ntug,-tL1no.;li. at \lttliSu!1Lri Jlietct tLtko ih wtt'lc ttk)tiIidirli '.\lah,rVPosl niic . LLFitah. kako öcIno moii grlcrlutilOn |eÖc: i-l4trto a ktla !!o \'iLli.iu lün i lont ;ttlu ltt Strntt' iutarttitn :rtktmrt ohtttla Zi:ntlitt upitah_ i Ltbrtla ttttrst \uPrt)l\lL1\'t.dklI)nt ga ,\llahor' Poslaniie opet 'kekr a 7n l ac bili mlgracla na!r clobf i loiü d jell l C)uoclgorori: Zr 7irlrrrr dj(lt) Lloht kt)i( ttt'iltilt bit irtt l(\.lcro\l1 t!ko nLtilrlttlt'ni 4 :a iadno loir a PoslaniÖel no\il..\,:tiltt) itlttn griitlt aritjl ttkt) lllult nI) t4rr'ostl '\llahov D;ennct i Dzehcnnem') J'oslanik reic: '1/loho ni' ita srr- zaprauc,). |ru!a it t'ltJ(lii1tu:d koiu D:chcnn(tu intt tcaldtnr't.!l(t l:tlrcrittt1|ut1t L):enncl itttLl onnn lc kani(tnikupt)ltthüa \tJtlttkkstl goditr(t lu ie ltr'lt d|uiu iit!lLt it t,:EJLtliind:t! koitt it' katlittnikuPOttchno trt:tft:t i:Dl.L1t! d s(J(ut lrsct godint:t lu ic pttrir" sa Öinc ie' biLi üpoznati od Dzennela tilckdnldtttla stenotnicil Onrcie: .5'./itri.r,L/'lii\lagnicdtl rrjegovi ko ukl ilruttnit rijckunta rtclntliie orlkriHncte l iti gltttrholie. t thlu akttt' tvclon koitt neIc nikul] hiti Ltslctlald' atllLllnÖg i (:islitl1:cttdnd! ttit'tn:lllahanti-kctlttiicpn:t|dlo.iholjit nicmu imati dobre zcne?'On Iickoh: Allaho\ I'oslaniie. hoieno lilni LL kt)jcsc it.l! h.tt ili nilrüinli kcto itoli odgorcrri: Dolr'! le ptipttsti tlttbrinut S ]1iimate ittlali Lt:ituk hili tdd'lnid ittl(tlt li:iltik tt |o:it11 :cttttn.t na tlunittLuku tdna ila üete pozeljeti i Sto ./Jrcs Lekit reie: lb je vrhunac onoga slo mi n'rozemo

-109

nroTcnro rnlrti \ icrorjcsnik. s.a.r'.s.. uiita ntu nc oclqovori. l.ckit reöc: ',\llrlro\ poslonik. I\jshniic. ne iLo da ti sc zelirIcrr'l .Ailohov s.e.\'.s.. i ffu.ir s\(rjufuliLr fcic: atku i \i,Jtr ifi tktltta:oharljni :fkdt tlul.dti i lu ihry tlrttst,: tir:iti ,llltltu rurttint 5r/.t/r1ll Rekoh: I da naLnl ono 1\tol,it izitl_rade.-\ijcfovjesr)ik. l)lrl-ririlu ito 1! rt'neLlLt s.ir.\.s.f,ovLlac : r L r i ul u l u i f . r i i f ip r s t . .n r i s l c i i a . l ep o s l a \ ' l j a u \ l e r k o j i n c I e n r o i i nt J rsfo!Lo|rti.Iiclioh: \itsltnit aemosc titrlo ,:tljeLrudcmo Zeijelii niko sc rcic ogrijrliLi.osinrprcntrseltontscbi. Ou r.a.: n) nta:t ,\Inati \t \lit,t\;!i ,:tli. :alii i niktr)..'nrt,'L^l.lu nit.\11ilt:i iti. \1i sc udaljismo. ai (iir rcie: l/r',r L!t.oiiLu !ttl.t) lliuhu. oJ tt,tilttgohoitt:rtiiih 11 \l int liuJi. itLtt)it)t)ti h!!Llt!(ft)t \r.i/./// Kl b b. r-1 DZidariiic. brat Bcnu-llekfab. fiilahr. irpita Ko sLr oni. .\lJrho\ Posh,riat:r' rcic: Ben lhultclik Ot\ \ t! l Ltkrl/ tt! l i tkli Kad su sc li di rrziili. ja sanr seponor pribli2io v nru o r upitro ge: \lTlhov Posleniae. jc ncko Lrd2ahilij!'tu ako radio kekvo rlLrt.rr. hoic li irrrati iilr oii togrl Ncki ao!jci( iz plcrrenaKnrc-jirckacr _iulionr rIi jc \ l l r h e . L r oo t i l eE l - \ l u n t c l i l s.i s u r n o c u D Z e h e n n e r r . j . i ö Llurlur jc to rcliuo. keoi1unti lc zuulioko2u.oskrnavio ili ni otkinuo lice lior)rilllrrcsa. zbosLoge j. Ifcl ugledninl ito liudilnatako!o\,orioo lnonl ocu. R)2clihila upitam: Sn ce biti sa tvoiim ocen. Allahor,poslariie?' Ipeli- ntdoh liepii iztu i upitah: ,\llalrol Poslitniac. Staae bili se e h.llonr poroJiconr On rcie: I tnojulntllitlt !üko Dtillldhu gOe goL! l ; t d t i i h t h t t r , : h 1 2 iL rt ) l L ü \ r t dD t i t i l i K t . L , i . i . t k a . t r b i a n t u i t i k . t t . i ü : l I\rito nt iL.\hiaintwLl\ 11r.r..l/ /. dtuLiit:tin kt&o Ir,j ]1( o,tunL, \\'iit!1t tr:Lt\t1o ltoii litiitt rLttt litu irrhulutklr):l):th.tn.il1 R.krth: ,\llxho\ I)oslinric. z:lilo int to.\lhh iini. kad suladiLiono ito su zneli. rrlslcaichiinc.lohr{i.'()t1rca.'./dtt) itt)lr I;:t.iieni..1lltlt kruju stLtke ru \i!.1ütr gentil!ciir \lLk)\iLr)ii.\ iht / k0 bttlc ncptrluiauptcttjus\\rnc \j(]()\'it.e1il{t! on (t .ul tL!ti.u ht hule po.<lu.ltnw) j. riatr)\'iesnik hil lt nt Prdtontputu (hr ic \ cliki i pozneti hadis. koji znamo.icdino za poprcLiaji l:hul Klsinra.od;\brlunehrlena b.cl \,lusjrcb.Abclurlahrnone _:0 I

takodcr b zulimpo prectli od Ihrahinrr llanrzccz Zub!-jrijc cl \'lerlenijel!ncdire.i\'comA potlzdanr |cliki Lricrriirci ocl nicsa.a niih d\oijcu sLr Niihorc plcdaickoristi i\luhrmmed b lsmall elLr prcnosioei haciisu. kao i.lnllli ificmi uhadisll liao s1o nrieslatlsromtcljclu. Buhdri1ravisc b Lr. \b.lurrirhllnan Abcltrll.rll lnlrmi_Allrled.Ebu llckl Ahnrcd su: EbLr e!-S''ih FibLr hafrzEbLr ct b..\urt b. Ebul-Asitl. Irbrrl-Kasim lebcrerri. haliz haliz.LbrrBekf,\h cdh.i\lLrsabNIiLcLcrejh b. ,\bclLtllah l\{cncleh. kaTcr ,\h'lulld| b N{endch i I:l'LrNe im cl-lslirh.rni. clnrgi llaliz lrl-'Lr ''Orr1hadisbiljcic Nluhrmcd lshakcs-Srneni.Äbclullah Ahncci b' l-'' b nisunisldruznoliazali Ilanbcl.i drugi.l.aeniaciIrekai I icrski.rulorilcti _lo o\o!! hadisrl. is(, nrde llbLlZcr'r il:htl Fletinf iolillbtl el_ o scncdlr l senccla porlzdenog keZe: ovo jcreomaznlillllrt ha':lis Hlirl-..Flanbcl u spad:l nraihurpred:!jc.' o cl-N]cfrijll o\'onlehrclisLl fejc [;piraosrm i!'jhe Ehü cljladTil2da porlzdalll' sll Prellosioci rckeo: I-Jnicurit1cdoldTreliainc\icro\jesniiL\'0 'ljeceLlDzclrletu O\aj rr haclis:r kolcmcsc golori LjridanlLl osimLiiicla djcce a za 10poslolI n.ae biti radünla dc ukazqje u Dzennellr hadisiasno 'iic dokilza. "fi niiht( ie iiste r'ijeii Llzliienog: Pno. hrclisEbu Rczinl l)r'ugo, " i postporodaj'og iti icrrairaat. To su ottckojeic lT iistc od nleDslrüalrog Ebu kaze: Obil\ijestiones.ic cikusa. otl biio kak\e n.ucodnosliSutlan i lckao: Cisle od menstrurcijcizncle- 1]]okracc' dr l\ledTih jc NluclZrhid (lictcLa. i:brl N{ualijercii: Kezi|ao spcJ]ll.i faal.llrjr slinr.pliLr\lalie. -Zcne iiste od radanji Üccc' dr rarr jc Ihn D2ur'.-ldl .ic .Atr |ckao: _ lralc mcnslflraeiic. i \elilic nuZdc. triri scksualnih T|eicr plclhoJnosmo spomclllllicla öc u D2ennclu o'l i snlrti.r\l'r znanloda dljetcnastale irli LJdrosa. ncic biti c'jakLrlacijc da s]clre ln rcinosti ovo znaÖi neie bili lli io\iekor. spc[nc.odnosno ritdonjl. polvideno daje vielo\jesnik' q preclajama ie ie11116; l,ierocloslojnim

i11

po rckao: (' D:cnnclulr onuli \'!.ika s.a.v.s.. Prcslo1.t, tc )llah slt'olili ondabi bilo radanja. st.l'.)teniu ttclutu?t[lrrl1l Kadabi u Dzcnnctu koi( sianovnicima raj viirk pripaonjihoroi rljcci..icr lfcöe da on pripadne ic Dicnncta negonekorD drugon. ide I'eto:ALlah. ljcn nckajc- uiinio ie da tluclnoöa uz menstruaclju slar Kad hi bilo taino da ac :ene u Dzemetunositidiecu. i sjcnenutcönost. odnosno nluikarci bcz s.jemene onda ona n. bi bile bez menstrurcijc. rcönosti. potLlmstvo ovom svtetu. na Alleh l,zviieDiodredio aovieliu Scslo: ic nestalo Da zatolLoie odrcdiosnrrti rok do kojegöc 7.ivicti. nije larlanja. jcr \rste. Zalo melecjncmaiupolomstva. nc urrirll. kako sc Lriliilclskc Lzvilcni Allah ie i delavasa lirrdil11ecliinima.Kada budc Sudnjiclan. da liutlc iz zcmlie iz\eslj i ponovoih slvorili za vjcanost. ne ulrliru.A ljudskcrrstc. Prena za to zl1aöi vi\e ncöcbiti pL]trcbe reprodukcilorn do nlti.jeima u DZehanncmu. Lr feprod kci.ic D2elxlelu. lomc.ncnlaliudske "Onitfla koji su tjercrjflli, i zo kojinut s I Serlrnor rzr iicni Allah k:,\^e: sc dject njihova u {etut'aniu povela,ptikljniit öemodjecu niihovu-":tl poaiislili tinre ito 6e il1l dovcsti i da l /vilcni obaliesta\a it LlZcnctlile da sa Kad ilanor e njihovcporodicc dunlaluka. bi bilo 1aöno a!-u D;ennelu kako no\1t On ponol'oimalidjecu. odnost-ro porodicrL- bi to spomenrLo- jc kao Stosu zi spoN.ruo ove pr!e.jeLbl i or,idrugibili radosl niihovcoÖi. radosl. sa najveÖa im niihovaclicca chrnjeluka polornslvo I)TennetLr u kako.je Osnro: orom sluiaiumofaseusL\rditi Lr perioda.kad ae bili vtcmenskog konlinlrirano- lraic do odreilenog ili jer ncutcmclieno, bi znaailo prekinuto. obienloguinosti nriilienjeje ovo Lr unDozavanjcliLrCibez Lraja, ili prekid uZivan]aslanovnika Diennela i liudskc Ne Sto niihorc radosti. ie mclrlogLrie. moic blti riieaio reprodukciji . r . t r \ o t. i . . , . r , r r J . r ( l , l i . r r " l r r u' . 1 1 n _ l i . f
' E t l u r .l l

-|l

Deveto: u Dzcnnetuao!.iek ne raste kao na dunjaluku.Niti ae üsti mladiai. öe rastistariie niti osobc. kao Stosn]oistakli..ler. mladiöisc nc mijcnjaiu. ostaliie imali tfidesel tri gocline. a i ineöe viSestariti. Kad bi u D;ennetLr bilo radanin.nu2no bi bjlo da novorodcnic rastc i postane je odraslobiöc.A poznato da ie oni koji umru kao di€caimati tridcscti tri godine. neöc i viic stariti. Deselo: Uz!iSeniAllahae stvoritidzenetliic tako da öe imati osobine melcka.ili ie to biti sa\.rseniiioblik slvaranja.s obzirom da neöe imati problemasa fizioloSkimpotrebama. nccc spavati.da öe biti nadahnuti da da slave veliöajuAllaha, neae i da rasti, osirnonolikokolikoje odredeno, a Ällah na-ibolje zna. Flakim istiöe kako prolesor Ebu Sehl h'rdi da oni koji su skoni no\:otarijama negiraju \aerodostojnost o\og hadisa.To znaöi. neglraju je hadis koji govorio radaniu DZennetu. poznato da ima pouzdanih u a seneda or.oghadisa. Vjerovjesanik. s.a.v.s., tomeje upitanpaje rekaol o ' Tote hiti onakokuko.;no u pretlujamuprenijeli, Lt(izriicni .4llah kate 'LI njetnu te biti s|e ito tluie ztiele i tine se oii ndsliduju'. ir3 Niic nemoguieda ljernik. koji je Bogu blizak i drag.koji je öist i koji r,ladasvojim nagonirna. poZelida ima radostza srce,odnosnodijcte sa suprugama NIoZeneko kojima ga je Allah poiastio- öistim Zenama. primüetiti sc u lradisima da napominjc kako onc ncöeimati menstrualni niti postporoclajni ciklus. I'a kako 6e, onda, radati? llenstruaini ciklus je 2ene dokaznjcnesposobnosti rada. l_akodcr. znak.ienjenespolne da zrelostiza scksualncodnosc.S druge straDe. sva piia sviicta. sva iela. odjeta i sve ostalo ito sc na dunjalukunc mo7c stedibez uiaganjalr-uda i napora. pliprernljenoje stanovnicirna DZennela. Osim toga. sve ono na sto se upozorava na öiiu stetnostse ukazujc.naroöilovino dunjahröko. i baS koje je harami kojc uzrokujc svaki vid belaia i neugodnosti. to piöe
' ' E z - Z u h m7 1 t

313

Dc odst|ani{iiod nicganegati\ d2cnctliic. je I izYiicni.\lleh pIiPf.jniot'rL no\ nrLr islo\rerrerro daiLrii.icdan i i l|elilelniji ol'trsAkoJc to foslic(licc. nloglrieisadiecolrl ti lr.jillo\ni nioguac. zeilo t|]li\o ncitlj nc bi Lrilo Ira ll Lr raJ.lnicrll I)ZcnnclLt 1|) fildanirlliccctl DTenrctrnc il1'lc zbog nogLlanosL Onikoii negirriLr n'go zetlis1o no\ b.lcrrr. ili iLolcTcLrvoclerirl of.lri.ji] losl llo slrlm stc]]l u Rczin|l lioi.n) sloii: I I \d"rr)lla tttia hiti t dtltlttlu EbLr posroiiheclis Ata nlial.icllilt r i dnl!lih koji ke2ttda srt srlo sfonlcnLrli l'rcthodno rljccc Tirmizljabiliezi i |ad.tnje crsleoo lllcnslrLlrel.lc TcncLrl)ZcnneLu postoienjc d\a gcncreci.ja. odnosno ikLrsnijih iz sLo\uaenjeka prcthodrrih tokvu imiilienjc libn Ishrka kojinegira I'leuosi nriiljcnll o o\un piLirmju. o l_.1)Lr Lr mrisrlanost l)7t1lnc1rl Llnllllna. htdisukoji liiro lfenosi: ' / r//i raznlnoia\'3nid' nije nljcsto . ka2c: L)ltnl1el ' niko rle'c snlfl okllsiti u rlcgomic\to \l.anog Lrol|tvlilr.koic'rn IrbLr !c sP(-llIcftog hl1,:lisir Scidael-1luc]ri.jconaj k'rjcg Nriholli scnccl i b i l i c zT l r m i z i i a .r e n r di.o n 1 \ r . ld l i e r i i " o g a r i bp r ' d a i ii c r i e p o z n a t ? r i n l i\rt'li ,:i( hiti LiLllitlLttiir iija 1epredajas drlge slrane' cr je,:lino p|eko EL'ucs-siddika NcdTiie. sc il'p|cdala. .r'cka,:lo od nlegdlrerlo!i: Kad zaTclidiicte a ,rrrrltru On nek.lr:le: ae fo2elicii da inla dijcrc Nckedasc prcnosii da c' se -. prevarsu'r' rrdlrticlicce trko da ,\lleh ntjholje7neSta.ic dlencllilanra to on':laje bezsünrnjcs.l ;\ko lc \llrhot I'oslanik. \ s - to uislinurekao. protirrjcine niri iednedrugll istine.Ipali.o\c frcdaie nisu lllcclüsobno / ) 'totn 'la u Ll:'Lt sa isklirritriu. FoscbnLl hLrclison Rezin'r lioicmstoii je pozratona krk\'Lr naure tlit'1.. ltl lc rijca o redaniu )kit hili tLtllditlu nc ito clLrnlelLrktr.ni u Lom slttiairr Tnaaikeko lenlo ne" Lrilitrudno'c' klld 'lzenetlija u fozeli O\oic ono Jietctx lfefLllklr 1() rr.hllia i odfxstattir Tranjclna citiralismo ga zatoslo o.!r':llliic.im iLosrro obuhrllili nilaiill knjiziAAllahnajbolje l l e r r o u L r i c l a e n e c c in a i i c L L r g d j e . o s i m t t o r o i
,/11r1.

i I -.1

Poslavlje LVII

POGLAVLJE L\'[
Pjesmaharija, muzika i sliöni uiici u DZennetu
Unßenikale: "Oni koji su ujerovalii dobmdjelaöinili - u dienetskom peivoj öesetudovali'4t6 o b. u IbnDZerir biljeäipredaju kojojstojidajeJahja Kesirupitan ajetui "El-Hibre je "(...) u dZeneßkom perivojü öe se radovoti", p^ je rekao: lbn uävanje i sludanje."Ovo nije suprotstavljeno AbbasovommiSljenju, "Bit öepoöasöeni." kqikaie da ovajizrazznaöi: Alija, r.a.,koji kaie daje Allahov TirmizijabiljeZihadiskoji prenosi "U na Poslanik, s.a.vs., rekaa'. Diehnetuimaiedno miesto koiethöese glasow pjevajuöipiesmekaie do sada h rije okupljati. Podizatöe s1)oje 'Mi öemo'rjeönoZiujeti, neöemoüt ilati joi kiko kije öuo. Govorit öe: (Jäivamo blagodatitka. Nikada viie heöemooöajavati. Zadovoljne, u nifuidase neöemo srditi. Blago onima kojima pfipadamo, a ohi nama pfipadaju."' biljeZihadisEbu el-Ferjabi Postoje drugihadisio ovoj temi.DZafer i "'U imajednadjekaöÜesu obaledugekolikoje dug Hurejre: DZennetu DZermelA hudje koje stojejedne naspramdrugih i pjevaju tako da ih svastvorenjau Dzennetuöuju predstavljajuuZitakod kojeg u Dännetu 'Ebu HurejrelKakveöeto pjesme biti?' nepostojiljepsi.'Mi upitasmo: 'Ako Bogd4 takvepjesmeukojimase i veliöaAllahovo pjesme ime, slavi "' Ovakoga Ebu Hurejre i SvemoguöemUzviienom zahvale Gospodaru,
iß Er-Rum, 15

315

prcnosi.kao rrr|Lry'-llxdls. gdic lrbLr Ilureirc u koloi se oPistticDTcnnetEbLr Ne in billc2i pLerliriu L1/ s stcrjicLir lc,\llrrlrcrr PosLanili- u.r s. fckeo: i.: /ljcrl,r1tt it||(1.i!dno \'t) aiii it krtiiLni ol:ld|u. (,qttü\r ol kEolilu i h!.\tt(1 K(kl |ittnt lttltnc i :t t!.1(]it\r Jt i)tttt.:ttit!ir.\r !ttkt:tt k intu:ikL! kdl\'tt niko do lttdu nir L E b u N e i r r b i l j e 2 ip l e d l j u F . n e s a .tk o i o i s t o j i d a i e A l l a h o r P o s l a u l k . rckao: IIttIiir 1tD:t:tltl(11! s.ir.v.s.. llit\zltt !/r'\ilttt \/\'atrn(:tl l',nese. prr'daluoclIL'n cbi fr la a. u kojoj sloii duJc Allaho\ l-bu \c im Lrille2r rtkao: Poslanili.s.rr.v.s.. so .!r'rrÄi lt r/jr'rrr'rliiLt u I)itnncltt hili o:et|tti11 tlicticu. rtrun hillaltr hulotict! i stotintthttriiLl ktlt'se t akih iatiri hiljttcle tuka liiL'pintglu.\o|iltu kah( do tddLt)tika stthnt tlunu okupliujtr iltlL'tttitr ::i anlo It blogad4tinla irt) niic. M trttlt) r'it(tnt) ai1 irli. 11rt't 10 ttrtit uli. ( \ilarla r'iic ncrt it) t)auiu|dli lnt:nno ntic;to t! koic t baru|ina i nikrkld Blu:.:t) i Lcna hili i. nirgLt!ntg,ntni /,udoLol.ine. ikddu \r tkarlllo rtlili ' ,)ttiD1t1 kotitüttlt iNtluitto. tt ,)ni nanld pt ipdlditl ickao: Posl.rnik.s.a.r.s.. titu:.tr iu.\t1t' \1i into liitpL h tiit. l'lbi cd-DLLdl o.l

Ovai haclisbillc2i ilbn

IlTaliL ellrer iabi hilieZihadis Lbu l, mrrtl!' Lrkoiem sloii da ic .\lli.Lho\ lirll gol latitk ualr t! l),enttcl. kLti nicgo|c u krri ttit:!o1ihnt)gtl (hugu h tild koie ir llt|rtli ll.r1r r!.\ja\tiirlnd ;ttiljtpiint glu:out. koti Lh rdlLt ttikt rxl littdi i Lliiru nilt LtL!ot:tpirrtltLl ntIL ]iL'i!inu ic.itun\kulit:st)ttt.' i da Ibn I rL'crrniiabilicZi hLLdis On1.'r!u kolcm sL,.rj jc..\llahor Poslanik. s.a.\ s. rekaf): ltnt'Ic llailirPiit]1 \\'oiin D11t:(tliulo tr Ditnnttu pit:\'t1li glt:,t)\'ittit1. tuk\tt)lk k|t nika lo ralt r'ttttttii( Bil (rtapi.s tt. l'li stltt) IPjt\\11 n(irnn uttiitati \tgurnLt ni od icgd ne(t 10

tddt)\l:daii litpotictnantviditttiit.\1Q1ug.tttttu:r\'dllt'utentlilt it \li irt)ta \iüno:ilitti

.\ltuha\uli !üLttltotttit\lo Ltkoj'!t hotdti tL)iniktdd nt:irn1ohili i: tlltgd pLcnost lt()gnt:!ni TaberaniiakaZe dl oraj hadis oil Zc'ida [r' llslt'na ll6

jedino Muhammed.odnosnood njegaIbrl Lbu Mcjrcm. Ibn Vchb kazuje:"Piöao mi jc Scid b. ebi Ejub daje neki öoi'jek iz plen,cna Kurcji pitao Ib Siheba:-HoieIi LrDzennetu biti sluöanja J ' 1 c . ; n r r l .rl ov o l ir . O | r ( i e : \ \ J k r ( n L r k . n i I r n o J ru { -i j o jj ( m . ' L i r Ibn Sihabovzivot. u Dzenneluima jedno drvo. svo od bisera i topaza. ispodkojcg ac biti stasitc djcvojkekoje ie pjevaliu razliöitimboiama qcöno öenro glasa:Mi aemoLrzi\,atinikada Ziljeti. i neiemooöajavdti. s r I J J - . r ( c ( n r lo . n i r r t i K r J uJ r ro c u , rt uI i ( n ' l | Ln i ( ! u \ ( ; J n < ( l o c r t l r . dodilivatiiono poöncpjcvatisvojupjesmu. hurijenastave. tako,ne a I rnamoda li su ljepii glasovihurija.ili su ljepii glasovikoji dolazesa dneta." Ibn V-ehb priöa: Kazivaonam jc Lcis b. Sa cl.od Halida b. Jczida: 'Hruijckrupnih naravi N{i oiijupjcvaju s!oiinrmu2evima: smoIicpotice plerncnilimdivnih. Zene nrladiöima \acönc ko]eneuniru. u blagostanju - koie ne oöajavaju. zadovoljne- kole nikad nc negoduiu.koje boraveu prebivalisllr cli\,norne. kojegnikadneöcmoratiotiöi. Na prsima.iedne iz "ll si rnoja ljubav, a ja sam t\,oja l;uba\',moja duia od njih jc rrapisanor pripada tebi ."' tcbi.nlojeoöinisu!idjclc sliönog ibn cl-Mubrekveli: Kaziveonam ie El-Evzai, i kazivaonam je kod öc Jahia ebi Kesir: Hurijekrupnihoöijudoöeki\,at svojemuZeve b. dZenetskih kapija i govoriti: 'Dugo smovasiekale. ivfi srro hurije krupnih i oaiju.uvijekzadovoline. nikadaljute.oldje zastalno boravimo odavde nikada noö.rno Vjeanoicmo 2ivicti.nikadaneöemo iai. umrijeti.'Toic govoliti ndjljepsimglasorn,ijo! ie svakärcöi svomemuär: 'Ti si moja i ljubar.a.ja n ola ljubav,ti nemai nikakvih mahana. niko li po ponaianju '' nijeravan'-

od A, sluSat i ono 5toje uzvisenije ovoga 6c
Il "Öuo samda od libi ed-Dunja Evza ije, koji kaZe: biljeTiprcrlalu

svih sl\,orenja Isralil ima Dajljepii glas.Njemu öe UzviseniAllah narediti ll7

mogli ila ga iuju. leko da nijedalr ürclclina clxlllrsLi !h\ Lrlo bi c|Lrgi .r rcöc nroii oLlolictl Je rrc pfckirc svoi namazinc poslula ncbcsinrlr 'leko frth ac Allah llzliieni fciir onolikoliolikor\llelrboic da poslLrle. lvli ivfojerfc,ii. keclhi robori /nxll Moiu vcliiinu. ne Lrinikedaclrtrgog b. I'ir1ililoram je,\bclullch b. ie Dar Lrd Aml ccl-l)abj. lckeo: cl-l\'lrrnkeclir da.jc l\lLrhrmnrcd oLl cl-NILrbrrcli. \lalila b. I:ncsa. 'I\a(1r nastupiSudnii iler. gllrsnikic dozi\eli: Ci.lj. su oni lioii nislr slu(aliiejtansku ficsrrluis\irliLr.NNstrritcih u baiöeod nriskal Zelinr ' l\loi.' slarljenjci1\{ojuz:rhralLr'. ac )n.lcci rcöi: \clir slLriiriLr prcna I'oioj ie \'{alik ihn Dinar. hilicTi predljLr Ihn F.bi cJ-DLrrje "I o Iiicr'i l /\iicnog Lunrrröcii ie, loistut, hli;tk nanu i livno clennxsLupi SLtclnji bit ie nalcdcno pr!biltliitr gt ieka"-' r'ello: KeLfu Lr Zetinl ac rlirr. |:röini r isole rlina.k.ie öc hiti l)oslirrlicfe D:cnncltr. i g l u s n i l l o r i l i r r u LO:I ) u r u r i e . r c l i i a\il o i e i n r ct i n rd i v n i r nm e l o d i i n i n r r i glas lrlko li(rlinr gr rcliaxone dLrnj0lLrlLr. öc Dil\trdor unlil]Lrti si alesorr. '/orl e lc Dzcnnclx. 1.) lumricnjcliicöi I zvi!enog: ispunitistanovnilie lz, loi.\tt, hlia k non ilivto ttlthiwliite ga icliu".' i elIllnrurl b Sclcmcnr|onrin.l!.orl Slbite cl-I3enanijc IIaTdicl2e l r s r c d r . l e j c S c h fb . I I . r \ a c lf.c l i r o L l z \ i ! ( n i ' \ l l a hö e l e i i m c l c c i m a : i ' \ l o i i r o b o r is l rn e d l u j l L r l i u r o l i csil u i a rlii l e p g ) a s . a siu g a o s l a l L i i l l i l l pievllaiLi Llriiljxrin) Tir.Lr l-ioanu onl f:1.1i \lcnc. Dallc lrr dil gi sr.LsluiaiLr. i d . ! h s o \ i | n i l .s l l r c i i i r c L i i n j u c i\ l l e l r o r on r c .r l r l i r e g l a s o r c -7 t - n c L l i i c do lr(lx llilir.l nisuaule.' h , \ b r i L r l l a h \b . n r c c l bl l r n L r c l u p o g l a l l j u / L r l i - r i r r o r r . u . \ / r r r r r r , l r s r o g a "I ocr- l.ilicTi da lc \{alili i.. Dinlr'. rurnaicöi|ijcii LIzliicnog: ort le, doist , htiaaL otlt i .lirrtoprchi|uliitegu irAa". r'cliao:,\llah I IzliSeni ae Jovcstido slllnog'\rie l'ra nllr reöl: O Darudc.slali N'lojc ae Da\Ltda
S(1.ll

oboZu\illi.' -lil7i\'.to nm

llu

a a
0

'lvloi boZe, kako On irre danas lijepimimclodiönimglasonr. öereci: tirn l'ada 6c Allah fcöi: odLrzeo?l iu Leslaliti kad si rri glas na drmjaluku 'Vlaöam ga.'Tadaic rnu sepolrälili lijcf glas.i bit öcioi ljepii. On ie ti DZeuneta." /adiviti stanovnike Lubirb rckao: U DZennctlr bilje2idajc IihLr Ihn Ebi ed-DLlnia, takodcr. poialje Kad r\i1ah majedno dn'o öiji öe plodovibiti tolaz. rlrbini biscr. koic niko d.) ispuitajutinajljcpicglaso{c. !ictar.plodovi6e se zanjihati. tadrnije öLro.' posloji daje Ibn Ahhrs lekaoi li Dzennetu Vei ranijesmosporrcnuli je jecino potrebno stotinugodina cirrokoje irnatoliki hlad cla konjaniku ikad neko da ga prcdc.Dienetlijeic u njcgo\onrhirdu razgovalati. victar iz Allah poSalje neito poZeli. se od njih, plisjeöajuöi dlrnjaluka. to D2enneta pokrene dNo i sanjegasc zail!il zvukovikojcjc slulao koji ' nadLlnjalLrkü. ''Kazilconamjc Ibrahin ibn Scid. b. Ä.sim. Seidb. Seidel-llerisi. i Äli inra koji kaTc:'l I Dzenncllr guslihiikaraocltrslikcod zlalai srehraPa. zaZele iuiu lijep glas,Allah poialjcljetar na te Sikare. da kad dzcnetlijc ' kojeim dajuglaskoji Zeleiuti. Onl ae imati inogo uzlisenijc od ovoga ito sllriaju,a lo ic biti Lizviicnog. Njegov pozdrav kojim lrenutakkada öuju govor Gospodara niima.a Njcgovgovoröe im sc öitati öc ih pozdlaviti. Njegovoobraaanjc kao da ga uisu öuli prijc toga lb Kadaga iujLr.izglcdaröeirrlr i säopaovati. o i istoie se desititcbi kad drle! rjcfodostojne divnehadisc tome.jc1öe iuli Jcr.LrDzennetu lto to biti neilonajljcpici naislade aci na dtrdaluku (]ospodara. u nc postojiu2italtkaka\ j. uzitakSlcdarlia lice L'zvisenog Njegovoggovoraod Njega liöno.Niiedandar koji stanovnici i slulanjc irn Dzenneta dobiiuneae biti drazlod toga. b prenosi Saliha llibana.i od Abdullaha lvlurelde' b od Ebu ei-Sc-jh öc koji ka2cr"stanovnici D2enrleta slakog dana lrnali aastda dva puta nekaje. i tadaöc irn sc uöili Kur'an i udu kod Silnog.slavljen uzvisen

c
),

u n

o e n
LS

Lti
II

e

:^ 1i

i..

lt9

POGLAVLJE LVIII
Johtlice i prijevozn( sredstrnstottotnika DZennelt
-firmizijabilicZi ocaprcnosi predaju h. BLuljdc.koiiod svoga SLlLcinrana " r\llahor Poslaniie. hoöe s.a.\'.s.: da je nekiöovjekupitco\ijcroviesnikaZurtinehihi[odrugoc[4l?Alldh li rr DTcnnctu konja'l On oclgovori: biti u, u|aLla [):e t,l iktdpoiclii ltl ItpI)ntrckani adorenag )'dJit kt)ii ü tc te u f):cnneltl no .r'oiint h ilitm otlniit'ti gliL' goc[hote\?.t .lcdandlugi iorjek gajc upitao:'Allahor Posllniic.ltocc1i u Diennetubiti delal' ono ito.jc odgolorio orlolllplvolll. llcgo.lerakao Tacla nijc odgorori,r '.1kot?,-lll.l1 u|tLlc tt Dlcnnet. tr tticxttrlei tt)],:tli llo li dui1 po:cli i oüo ' aüo ita ti :u oko :apddna ''Kazivaonam jc lVluhanrecl lsmail b. Scnrreel-r\hmesipredaju b doiao kod Vi.rofiesnikil. od EbLr EjLrba. koioi stoii claje nekj bcclrrin u Ii voljm konie.FIoae tl DZcnnetu s.a.\'.s.. irckao: r\llahor Poslaniöe..ja uiei u Dienncttktbittei reöer KLttl s.a.\,.s.. bilikonja?AllahovPoslanik. konjtt od safira, koji ta imuti kt ild, pd le l? odnilcti gt]ie hudci lelio nijejak. a neki l\rde da ie olo öak ovog hadisa Tirrnizija kaZeda sencd od i rrrrrrlclhadis.Tirrniziiasmatiada ic oraj hadispouzdaniji hadisa kojcgprenosi El-Mesudi. odnosno Ovaj hadisbiljeZiEbu Ncin. od Alkarne.iod llbu Saliha. hoie rekao: AliahovPosLaniie. lrbuIlufeire. koji kaZe jc nekibeduln da 'f) heduineLtkote '4llah odgovori: li LrDZennetu deral Poslanik biti ' t^,etb u )):ennel. intul tei .ito li d id poacli, i ilo li ft oku dopadnt od On ga. takodcr. biljc2i isa drugirnsen..lonl. Ehu Hureire.koii kaZe '' i DZennct rckao: Finlars.ic spotnenLto daje AllahovI'oslarik.s.a.r.s..

321

nqjuzyi'enüe jesto u DZennetu, najprosfiahie. Odatleizviru dienetske i rieke, i tu öe na Sudnjemdanu biti postatljen Ari' Tadaustadejedan ja öovjek i reöe: 'Allahov Poslaniöe, mnogovolim konje. Hoöe li u DZennetu koqja?' On odgovori: 'Da. Takomi Onogau Cijoj je oöi biti moj iivot, u DZennetu biti Zi'vahnih öe konja i deta, koji öebrzo hitati boz dZenetsko liiöe. Dienetlie öeposjeötuatijedni drugekadgodpoäele.'Tada 'AllahovPoslaniöe,ja jedandrugiöovjeki reöe: ustade volim deve."' "U D,ermetute se Ebu Ne'im biljeä predajuu kojoj stoji: stenoynici meilusobnoposjeötuati,na büelim öistolo"rkitnkanjims kaji su poput sqfru, a u DZennetu neöebiti Zivotinjaosimdevai konja." Ebu e5-SejhbiljeZi hadis Däbira b. Abdullaha, u kojern stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: "Kad stanowliciDZenneta u njega, doöi udu öe im konji od cnenog safra, koji ne molqe i ne obavljaju veliht nu.Zdu. Uzjahqtöe ih, a oni öe ih na krilima nositigdjepoZele. Kada im senjihov pokaäe,oni öepasti niöicena sedidu,a Silni öeim reöi: 'Düite Gospodar stoje glare, ovo n|e dan kad se radi, oyoje dan kad öeteuZ^tati i biti poöaiöeni.' Podiöi te svojeglave,a Allah öetada na njih spustiti tnirisnu bi|u. Kadprodu pored gustiia od.mßlu, Allah te dati da nq gwtß pahne \/jetar i divni m is te ih zapahnltti,tako da.öe ir kasebiti razbanßefiei " sive odpruiine k4d se vate svojim lcuöqmq. Abdullahb. el-Mubarckveli: "Kazivaonamje Hurnamm, Katade,da od 'U DZennetu je Abdullah b. Amr rekao: imaju öistokrmi konji plemenite rase."'

322

POGI,AVLJE LIX
Meilusobnoposje{iwnje d|ene ijo, i njihovo prisjeöonjeno daneprol'edenenq dunjqluku "Ionitejeian t lrugir ruzgor\trtti, tjzviscnikaze: ijeda o.lnjihöe
rcöi:'Imao sam drugßjednogt hojije gowrio:'Zar i tiujerujei da iemo, kala pounircmo izenlj| ikosti lroslttneno, doisla raiun polagati?' 'floöele Ii poglelati?' I oni [e pogledati, i loga usred Diehenfiema ugledati.'Alldha mi', - rcöi öe-'zahtdlo nte nisi upropaslio; da nüe bilo rnilosti Gospodoru noga, i ja bih se sodo nuöio."'rtB tlzviSeni Allah obavjeStavada ie dzenetlije zapoöeti razgovor -l'ada raspitLüuöi o svojim dogodovStlnama dunjaluku. se na öejedan od njih reöi kako je na d,rnjalukuirnao nekog prijatelja koji nije vjcrovao u pfozivljenjc ahiret.a koji mu.je. kako kazujeKur'an. rekäo: 'Zar i li zaista \jcrujei da teno biti proZivljeni ida öemopolagatiraöunza naia cljclanakonStood nas ostanllsamokosti i praiina u zemlji?!" Ovaj vjernik 6e.zatim. svojoj blaii u Dzennetukazatj: "lloöcte li pogledati.u D2ehcnnemukakoje proiao ova.jmoj priiateli?" 'Ala od IbnAbbasa PostojejoS tumaöenia prenosi ie dva ovogajela. da melecidZenetlijama koje razgovaraju reöir 'Hoaete li pogledati?"Prema drlrgomtunaöenjlr. to su rijeii UzviSenog Allaha, kojima ie se obratiti dZenetlijarra. Ipak. isplavnijejc ono prvo rniSljenje. Ka'b veli: "lzmedu DZennetai Dzehcnnemapostoje mali otvori.
'L\Es-Safi-at. 50-i7.

njegov poznlrnik se Kada r icrniL poTcli \ i.licli Lrkrk\ orr jc slinjLL 1Lrpc. r . | | . , . | . . . . . L .| ( - 1 , .' 1 : k t -Kacl ic orai iorieI \luLaLil kaZe: rckao dTcnelliiama: IIo'eLe ]i p ir p o g l c d x l i l . o n i s u n r u o d g o l l J r i l lP o ! l L c i i l i .i 1 ig a b o l i co c l n a s o z n a l c i i nlogao pfii-':lhlljenlrl NleclutiIl1 DTchcnllerra l rllioj c aasldlt g1 \ idi Llsrcd n c g l j c r i . l l c t i s . r m o , \ l l a h o r L , m r r r l i o lm l i c o r r i p l c t r p i oi z m j c n e a l i c t ri mc nisr pxilie. Ilcl:r l,: r i.r'nil: fekio: '\llxh0 Ini Tarurl{r Lo./i.oJ TcstoLc (,orI.!Llrrt rllLrga. bih sc sacla muiio i.ia .la up(rpxsLio: niic bilo lniLo\1i -lohicr't|tL:t':" t.'lni lrt!:::ilM i.iednilr ge Iepiltrti: l,z\iSc.i jo! LirT(': pu ttrt je Alloh ,I'rije snut tncdn st,ojitl ! \tiihottiti :'tyat)1 it : i l'lt v DIiic tilosl lnlot(o iorl putnie u Ogttju nts s iui'ßti: : Aldnjoli, On je, ioisttl, Dobtoiitlitcli illilostiti,"' it'ALlabor laberanijl bilicTi hrdis Ebu tlmiul'lc u koicrr stoji tLrr LLfitirn: iloÖc li sc sllnovnici DTcnnela lreclllsobno l)osllrrik. s.a.r'.s.. Oclgo\o.io le: ()ri tr)li tLtnd \iloi i a'i it lt)\letiruli t)nt fostcai\,i|.1lililo.\it tirtti:ai tl(fttl:i Ohratno ncic hiti ntogttar'a\i)tt anih koii s' bulu gLlic u intt,.lllttltt Itlicli O11iLL :a ni:ih nt:int DiannttLt ntr)ti l111lo\\tti :tl! \lt|liLlitlai i:d \t.llLt tlr\\' r\alc pontllr u fabcraniiabiljtTi hrdis lrbu EiLtbe ltoienrstoji D'rnnalo StdnL)\'ttici

po:ictui pttlttittrinLlt'i\lt)k1\'uiü1 idhdlictttltul Stllno\rl1'l .;L nttrlttsobno posictu' !k) posieiLrju zo\ uicdni drugc LL i se. DZenncra dakle-rrcrlusobno LlTilrk i r'rdostborar lil u nir:nltLZaloic Ilarisc' (akal ri /ltttrr-rt)\\'t1nltu o frdx 9ir .ic \leroricsniL. s a.r.s.. rtpitao: ' Poslanili (].lgo\orin: -O\\allLlo sirnr kao i:llinslii "jcrnik llrirrl) im.:;r'rlial.r,.l.l\cill\l ga jc upilao: Sr'rri(/i.\1riil ittk! \\'ai titrotuttitr' \ttitittt!. d k()l(tit \t!!ltn ttl)::d llilli\c o(l[o\()1i: I slcgrLlotrtm sc o'l o\ogiL slijetatako Lr ito noiu probrli.icnt ib.rJclo..t po (litnrl poslim Ll trk\otlr stanJuk'ro (iospodara (lTcnellilck:lko se nrcdnsobntr da .lilsnogledattt'\fi n1()1lr
' l j i l u r .l ) 1 8

ltl

posiccLri istanornikc Dichnnenraizlo2enepatnii Poslal]ikna 10reÖc: . '' O1o i t öo|i ! k kone l c .1l l dh pt a r il etl i o skt'.' Ibn Ebi ed-Dunjabil jc;i 'trdd,r predajLr Enesa.koli kaZe da ic Allahor Poslanik.s.a\' s . rekaol \lunornici L):ennelc!ttLluu ttiagu. i kLtdapolcle ictlni drltge dh'dn jelnos a.le da li|arut clr gogd.ddiidndl ne.tkupc tiu.i\lno gog(1oLledo divtna tte[cgtt. ste dok mitsla. Tttda iatkn k(t:t dt ugomc: Znu\ li kad,:r

Onag ddtl.t kud snn biIi üa nnn ic .1||tth oproslio? OraI drugi otlgttrri " Isti saktlpLjaö lotit i to i tniesh!.i lrttd snto (ia :antolili. oPl oslio nu1|.ie hadisabillcZi prechiu Scfiie b. Nlani a. koii kaic da.ie ,'\llahov Poslanik. r.käo: s.a.1'.s.. itlldli i!rlt O(l tt:ilukü kol ir Llaanclliic i lo dd ie se pt)tiaIiIdli nu.ldtulitrono i plc]t]||nilittiiislok.|niü konlimLl tiirahttt)htlo koii A in hiti duti o:r(llani i :rtu:tluni. koii nciL i:i! tcht osld\'li.tli L'nlcgu inolirdItt \Iihtt.ittht1tiiiIitc|(tnogdit,1|]uhhutlL:htitt (uo pu tr oni ti:\'ikn [dddtc i]11doti o obluk t! koient i 1L1 o ila nikt drt tul niie |idia. üiti ic ko o to lc neita i Slusli nQ nal\ kilu putlatli s|e i kiid te tla 11iil1 VrlLlti hlQg i ttgadotrPo|ietd|dc koii lc fakenuli gu.\t/jr',rrlhr.r lllihore dLsnc i liierc slranc Kotli te liitlo|itl1tt tiicl(t, d s|dki öotick hiti :ukii.n ni.\kam /) gld|i i o\tL i111 Kulu acllo poine .tt:irali nckog ad

.l.k int v :eliu ru isptmi. Ta,lu tt.llluh

iti ct. lt itn.:ili .robo]ttoilolikokliko hnle lclio. Tctko okiieni ni.^krnn. \r1 lana gdic.lllLth u:r,iicni bu(k:clio o|ih: O.lllahat'tohc. :ut li niild ne osirldi ptcttld ndnlul on ie rcti 'Sldsi li iko.ti ti! OtlL.iercii: .Jas.tttlhrid:tna ii'aid lj1tbrlr" a at1 Zdrnisi .naL' ie odr't.ltiti t\"itutn:nllogiic * naltt:ii. Onatanttreti: 'I niko ne inn ktkl'e ih, kao nagrtulo za ono ito sa tltt ic lllah rckao. öinili,skrivene ndosli öekaju'. ;:" On tc rcti.'Srakukt da jenm. tako mi tn.)gd Ga\p()clutu IJosliic lo:<alrcci Lc aetldesel licla (1ckt r'ena nju neie Id oL)tt:ii ct i i \r dI i I i j oj .tc :ha g dt ugi 1111:iko i poödtl i koj e te i tnaI i i

jeclnoldmgoj prcdaji,ko.jubiljezi jsti aütor'Ebu llureire je Prerna
' ' " E s - S e d Z d1 7 . €.

pos.jeöuiu biielirr devama na sc rekilo: Slirno\ ici Dzennelr mcalusobno nr li.riinreirrx ttt lo cnlc boie Dok budtl hoclelcdizal ic praiimr ocl s o n r n i s L ot i z r l a i c c l n c o cj li hb o l j r . l c d d u n j a l u kia l c g a i t o i e r r a i r i c u Ibrr Ef.i eil-DurrirhilieZi hadis Ebu Iluleirc Lr koiem stoji da le "I upilao D2ibril0o aiellr: u t'og ic sa pnh li' i s.a.\'.s. Viercr\jcsnik. zehlii, os/at[e sano oni koje huie utflr'ijct ia o i nd nel)esi,ttti oni -io srr iehidi' kojc öe Allalt .llluh odubroo."': DZibril.ie otlgororio: 6e olio pro2irjcti sa ofasanimsebllanla. Niegolog '\ria Tacla in cioii od konjinlaod s'Jlra Ltzdama bl-iclog rnclccisr l\lrlriefil.sa aistokr\nil1l rnekSiru ocl biscrl. scillitrra zletr.griramaod dibeiki'lilc i naslonia'irla ko1il'o dugiovjckovpogledOniöeptr ie Koräliac iin hiticiugaiak o.ls\ iLc. a pulo\'eti konjinr|1.ondaac reai: Nosilcnasda vidilnokako nc i)7cnl1ero Srojinrst\,ofcniima ledeac im sc Ällah nesmiialiil kadase \lleh sucli biljeZi n.liomctrj neic polagrtiraöure. lbn F'biecl-Duqja ,\llrlr n0slnije kazel L: s I'oslänike-a \"s ' kada ch AIiie.koiikaTc ic iuo '\llahovog hrclis dorticg L)!annctuinrt iaLlnolt Io i: iiicg ti!iu i:tt':i adiei':t Lli: t1lcgt)\'og i:Ltu:ldni bisataüisdfirnnl koii i:oscbe ,liiitlLtkottiiatl:lLtlu.tt.tLclloni tliihol kotdk l:degtr ttitinaktditt Oni ittluiuIlild Lt.ie'lLtn trc o.srtnljdiu lohdLill D:cllclliieih:tidiu i oni ih Jttg,ritrk latliloitü PagleJ 1oa( it furcd:Ltndad lliih atittrt ttmo gdit i)tillc atiL'i oni koii ttt nd ni'-int la'd5ll aiDtr't 11i ftttii nhoti :nlu"ili o\r1k1\t ttt'i !t: Grttlttttlttru. 'l,rdtt -rloktc ti:pt:ttttli Llattitr lnslili i:r'tn.:trLti ()ni ;tr nttttr klttttlttli i - Ll\'i \!c ik ltlt ili u hoj ;u iili ' ttttrttiLli liitltli:u stllukui /)üdl kola posielorr' drugorn Oni aebili poiaiacniij'clnolr1 ttl t itr \e pldlili zijarcta Rijcöje o poslctL Lrd lc mnogottzviSenija niihorih medusobnih Sloje lice clopusljlr Llzliienog.kada6eiln pokazeti Gospoclarn. n]ihovog Njego., go|or i ohujtllitl ih S\.oji züdovoljstlom a uskoro 'e im iia aLr.ju o tonrc.eko llog dx. hili \ iaefilcii.
r r F z - Z u n r . r6 S .

l16

POGLAVLJE LX
Dienelsfu öariija i ono ilo je UzviSeniAllsh u njoj pripremio dZene üsmo
Muslirr u svoine"Sir/rilra biljeZi predajuEnesa.koji kaZcdajc Allahov " t I D:enüet! Poslanik. s.a.v.s., rekao: itnaJelndcitriiia ü koi te dienetliie lrakoK pelku clolatili Katl ilt zopalnc \tietarsa .tj?\'ct lt t1jihal,alica i tl. njihottr otljeiu. hil ie.iaf ljepii, a kaLl:^evdl. \:,iitrl kutLtüa. niihori ukui.tni te im ]eli: I'ako nan Alluhu. otkdlio ste otiili.io! tile ste tc /oüe])iLtli Oni [e niima adgo|ot iti IIi .rte hogani .)tkdkos]na otiill. pastLtli ljepii Ovaj hadisbiijeZi i lmanli-Ahrnedu svolne illus edu, io.i od Hanrada Selen e. u njemu stoji: Li L):cnnetlt b. a imdjll gustiii od
nü,4.t \'.t).". \ -rt.tt\l J:cltt tltl l,,1t1l':, ttt t.t

lbn ebi Asinr u slome djclu lll-Sunnehiljci,i prcdajuSeidab- elMusejjeba. kaze koji prilike dajejedne sreo Hurejru mujerekao: Ebu ion -Zarnolit ^llahada nassastavi aü u dicnctskoj öarSiji.Scidje upitao: ''Zartamoima öariija'l'On nlu je odgovorio: 'Da.AllahovPoslanik. s.e.\:.s.. obavijestio je daöcd2cnctlijc. uduu DZcnnct. djela me kad zbog koiasuradiliimatitastdaoduu öaßiiu. aeirndopusteno tanlo Bit da odu pelkom. posiete da Llzvisenog Allaha. r'ideNjegov Ar3.a iAllah te im sc ukazati jednojdzenetskoj Lt basöi. ie im poslavljcna Bit uzviSenja od sljetlosti,bisera. topaza. safira. zlatai srebra. koja öe sjesti.Sjeditöe na na gustisima miskaikamfora.a oni koji buduimali najmarjasjedala od neie primijetitida neki rnedunjima imajuveöcstolicena kojima sjede. 'Hoöemo vidjeti naiegUzviSenog li Gospodara?' UpitaosamPoslanika: 'Da! Da li tltnnjate u videlte Suncai Poslanik. a.s.,odgovorio je: mi

lfr',rr'rr rr rriirrTrrr' \li

o.lqo\'orismo: Nikakol

On rcie:

'\:ctll)//c

'11lc'\r' kLla \t!itlttittti tltt !rtr \ tljitli |tri|s ( irrr7r'rrla|rr ito t iLlitcSrl/''c i 0 ti .\1r /,rrl \lirf,i/ ttLIL'hht nil,ttlatne v )llah ntIt ahlütili kri' tt tt('iniol' t l'' t)t) iilt,iit! i lir.tltlt:ntl !/.'.,./i /i \. ktl.l si trtg ilt):1 Lldtru O/r ii \f \/('/i1i tr, ;ttl,rgrtlnott :hag t)ttagu irrt st tltslirt n't Llttltiuluku' t)ltr\titl' (irtspolLu ic tL:ii StctkLtli.t 7.,' ,'. r.,,'i \rrl'rlirr. lti rti tti\i :lrli'1t I tlok str ttttinu tont /.tltrrtlititttti \lt)t)tral)r,),tItLlr:lit) \i ttn t)tt:Ii liii( 1t r/ir1'r ,'1.'1r ic ilt itLiattt$LÄ i- ktiLll tt lt)t:rti Itkldti ntiri\no ittii,ir:i,iii i,a:rt l,rii rlt)lllJtt nt\ :ttL!li Zttiitttit nui OospoLLltL''\'iirtti' tt:lttil! o]1o rrJr /',rr/rriirr \r 1)'ri,r i/rr \tttlt \ttnt lti!)tt'iltin aJ l'it!rlt ()tttlLtac \iti u iur'\iltt koiü jr ok] 11:ttkttit'lrttt))(t niti ir Lt tr iti,ti i:lrtctttt t)iltt i1.t t)it ni:tt ritliclt :d ita nth) nilL';ttt) ndnl '^"t lt) iitttttLittrglrt l,a:ti ttrt l\ttttrl \\'t: ilo nu') ltlld f):(lilt)nc\t tlt ttgt ,iii't) tli!i l,t!lt!it ltiti tltoltttr \r/ 1(r.i//iir:r l:tttttliir st'itl ia(ltli n':i<rtrtl:ttictttt i:\'Ltü/clntt niititl i\ttttt( nLko! 10 lr ntt l.tJrr tt,rt,1, ttr rti:]r)nLttt:-ttt )ti.!11 iLrla' nt'IL l)ittrniih koii \ ni:rg' t ulgd i btxlt t)t! t i/,r |rrrr rlr/\r/ iLli i :ttltrtit't) niLtt)\'t)in,tilit.ttrtt ttiL!tttittti:glL:dontI kud htrtlt :tnr'itrtttrt itt:,!t)ii)t .t tlii))t.t)\'tti tt: tntt i:!l(tluti ktto dd ir li'tlii od 11i'gd 1o l( It -Ltl. il.) ttilit) l)atttltt'lttrrt( tttgttotiiILtli /dlir11i'''Drasc |ftniti nu't]tt t i l , t t l L t n at.r t t L t i Lt t t t ' i L n L t Dl t ) \ ' t ) t i t i l ) o h n ' L t i L t r l i t t h d | ! \ t k l s t ! i t l l i i t:lttntt;:Ltt.'to \li sttttt i lld,/rirgrrr r.!,/ ttL:gt lttLlsi rttiirttt .\Jiinntrtii stno 111lrrt)111 o|L!k|t lirli\i jL'!j1]t) OrrLi hrdis bilic2i i TiLnizilr. kao i ltrn trlad2dic iniko b' osinr AbLLI-llanicla tr oLlflr'J)osillcirl !! onl :en.iiLrrliic pfoblemaliö0niako jedino Ilrrbiba. L:rzlr'ilinog pisele \li ga ne snlrtllllllo neobiÖninr' l-lLiQnint, i\ S!!]tit (;t'\l)t'Jult)t)1 rir'r/ili.rr irrrjrrrr In1lltlli-Ahnlcd i fbu Ilarinl er l{ezl r,n ocl Lr za ijt irfctrlisi o\ u l]fe(LajLr' a ka2Lrdaic on pouzdrLrr PrcnosililcNesiliie smrlrr de le slelr Frcnosrlec ed3,rlrl'hx'lis \lcdulirr- Ibn lrbi firrriziia dr lc orri haciisrbog l'-rga je b lijacl drt rr Dnnla orLl:l-l iel'ena b XlLrse bilieTi: Krzirao nunr LIalil srco l-brt b cL-Niuseiicb lc hzn'ija rckxo: Ob.r\ ijcilcn silu da ic Scid

I211

IILü.jru. 61'xj Fajc sponenu6 hadis."' Tirnizija bilicTi hrdis..\liie. daje^llahorPoslanik. r.c., s.a.\'.s.. rekao:
''{; D:ennentinld L'tliiila u koioj .\eft kupuiei ttt,pruluje. Li tlioJsu tlikc IjuLli i :tlul. i ktrfu öotiek poicli ncku sliku,ott u nju utla I za ovaj hadis on ka2e clajegariDAbdLrllah el-llubarek ka2e: Obaviieslio je Sulejman b. nas et-Tejnri rlaje Enes \4alik rckaor'Stanovnici h. Dzcnncla reai: Odvedite do ae nas iarilc. TadaproclLr guslii od miske.a kad sc \'ratcslojim Zenama. kroz krTuim: Osjeirno da nammiriicteliepienegoprije . a oneniimakaZu: 'I ri namarririictc Ijclic ncgokad stcoti:li'. ItTn cl-lvlubdrck ka2e: Obavijestio je Hunrejcl nas et-Tar.il je Enes da b. llalik rekao: Ll DTcnnctu ino öar3iia koil nriskorrnriiSc. u koju odlazeiu kojoj se sastaju. l'adaAllah loialic \'lctarda raznese miris i ga odncsa u njiho\.eliLlae. Kada se \Tate svojinr kuiarna. njihovi ukuöani im kaiu: Joi stenan1se ljepSivratili'. a oni njima kazu: 'l vi stc sc nanla " proljepiali. I Iatiz Muharnmed Abdullahcl-Hadrerni. poznat b. kao Metin, biljeZi predajuDzabirah. Abdullahakoji kaTc: Jcdncprilike. dok smo bili sakupljeni jcdnonr na rr.jcstu. i doclc namAllahovPoslanik, s.a.v.s..rcdc: 'O nluslitrutni. tt D:ulnetu i tujedtu aLlt.iijuü koioj sc t1eptoddje i nt kltpujc Ij nioj.rusantoslike. ko ln:eli :liktlioljekdili:?nekojlt|iLIi, pll "AAllah najbolje ottu t1jt1Lie. zna.

329

POGLAVLJE LXI
Posjetodienellijr njihovorn Gospodüu, Uzt'i|enonr
b. Encsa Malika.koji Inam!Salija u svomellrsrerlu biljc2i predaju "DZibril.ie jedne s prilikcdoiaokod!'jero\',esnika.a.v.s sabÜelim . kaZe: na ogledalom kojcn je bila jedna mrlja. Knd to vidje Vierovjesnik. To s.a.\'.s.. upita ga: Su ie ro? On odgr-rvori: je petak.dan kojin, ste jer nacldruginla. drugi vas slijedesa svo'1im tj itvoj umrnetodlikovani jevreii i kriaani. l,r lotr danu vam je svako dobro. U odabrrnim clanirlra. njc Lrimajcdan satu koicm öe - ako ga vjemik uprati i zatnoli Allaha za a nesto je dobroi korisno dovabiti uslilana. kod nasjc to i jelnlLtlSto r:: üpita: D:ibtile. iltt ic to ic\'tnltl41e.id? arc:ir1. !jerovjesnik. s.a.\'.s.. 'Tvoj Gospodarje Firdevsu dolinu,u kojoj odabraojednu u On odgovori: dan.UzviicniAllah ie tu dovesti Sudrlii sc iiri miris miska.Kad nastüpi ocl Oko Nicgaüe biti sicdala nura.na kojima ie koliko htjedncmeleka. Oko sjeditir,jerovjcsnici. njih öc biti klupeod zlala.ukmicnesaliromi topazom. kojina öc sieditilehidi i iskrenirobovi.Oni [e sicditi iza na Taclaie Uzvlicni Allah reöl: r.jcrovjcsnika.na tim hlnncinla od l11iska. 'Ja san vas Gospodar. ste povjerovali tl N'lojeobeaanje. trazite sta pa Vi nas,ttaiimo da budesnama ;elite. dat tu vam. Oni ie redi: Gospodaru Kod Mene ietc On öe rcöi: 'Ja iesam vanrazadovoljan. zadovoijanl' imati Stopozelite,ijoi viic. Oni ae voljeli petak zbog dobra koje öc im upravljaju6iArSom. njihov dati. To je dan kadje vaSGospodar. Gospodar
i r : r i l , r . : i 1 - i ! i i e o d ! o g a i.v i ! e o di a g r a d e o j an n j . D ) e n n . t u b e a n a a N p p r c v ) o a . a k

3ll

ofio \dcü|l. r's . i lla ui danae io. zlgos|o,:hr \rt isli denje s1\ I'osm,rsonr u .lan. al\rl hrJis sc prenosi vise \crzija. n:ratoöcmo nrslu|ili SLrdnii ljLr. I uliilTilti fos.hnolr pogl:1\ itko l3ogdd. Loji kaZe da jc \c l--1.1r inr biljcTi h:rclislhrr tsclzc cl-Eslcnrile. iL'tr tcl'ltr,: \lritnIniLt [):tttnt:!11 ic'lnoi Prtttbnrtl -s.ir.r'.s.. \'lcIr,r ]csnili.|li.itlu tli!tttitc htd !lttc rtLiiti:iolltr:iti ilol,r:i1i. L&) i1.) !r )i lttl t)tt)1t1 (iospr-tlara tttliru,to,i tlutLt.t Oni t',' tuht lold-iti titt Po\i(!c uoilt r .\r'r,rrrorrrir.q fi li n'rrrg 7tu ic lar.liDt ic Itlnin Jtt nogtt otiii kt

lioij I\fcnosi dii jc Lloti ftlieo: L, \r tlat)Nlliir üt!rldttt It D:clDtatt!. rjcrorjcsrrik. s.n.!.s.. .lllLtlt (-:tiitni nttr(tfirit'\rlrt lLt (;d lo\.i'titrt ct i,t itrlttn Dtelcki ttii [)6uLlu d t lu r'c ! oni IL ,t' ttktrpiti fttLlLr l:r'iicrri llLth rtLtrLLliri F-br \c inr. trl,rdr'f. l.ilicTi prcclrjLr\liie. r'i. llldhLli\lrralt) ittrt lrl(7i ilrr/.ql.r\ i:apit,.Lt Tthoinr llt"stntt koiu tlLrri llpt.tt \'lL't't./r'ti Ncki upiLaie: Alleho\ I'a\liir t.!t/ !. hiti t)t)rtt!\'liLilLt Posleniac.it.t j. to l+c7i rlcirrostil On odgo\ori: /; it lLlutt kurtrk u D:rün,tL!. l)ta\ltllttt koliko it ltro:rttnstvt)i:tlt!Lltl i:toku i:tlpdtla 7' Ie j,:,/i liti iohuli aliit!. t! :ttti]ttreteai Otttlo it joi stü,) l,r gletldttl' tt liLrG.)VatLttt lLintreitno. tl\ttq li,nl ittt;t llltltuk,tt oni t'nd \rJ:du l)ltli 4hil O|lir lo tu tt?hulr rtkliti. ol\lie 1( lLt Pt iltlilt:tktgri't'h! '

l\tuhdmrreda Lr'Alijo Il.n Ebi cd-Drnrir i lhu Ne inr bilie2e prcdajLr . b b c l - l l u s t ' i n u . l : a t i m e . t o l ik a Z e c i a i c , \ ) h h o r P o s l a n i ks . ar ' s . I c k a o : tttt I'D1n]tu!u tntr iLtlnrt lrLrt htic sc:,ttt' lilh Dt)hnt)t l,rtnlanilcu \d11to ltttic nic.garltldt{ Jtt ll!lntiti!.)tit k,n4u trLh.tlt,hi \lt)tittt! gülittL! \tt lrgrr|l .r7rlr''r'r loPut:lttih ltlt;'Lt tt !!.qrri)liiri'lr/..\rlt:(i.tlt1lt) i,t\it,rntt otl liha i k,ftlit':.)titgn i ptotlt)ri \tt allrid Ll:ütttlitr' \irgolr/ rn!)lt jr iitio tlitnt'tskrti t,:Lt Polit okt) ]tit:gd ir ol (r\rnog suhru i !ttt\'ttt)Ll\4t\1u11Otlo.ir:dilitLt ) tie nog.ttu,tr.tgJapiit:ttl; ol tniskLt i'..'it tiiek( u br: irt t)rigttir it ,ltt ,c rrts:pl,tnttrt g rrr',r Isptttl tticget \c nü 5.1rflri1.tl ltu in i Er Ilchik.Lt ttitgot hluJ iL ntit'trt) ln)t)) s(ttuit! i jil

-+

hlldutd.go|ctlatli in:ilLtli 1a:go|dt.tjti Ll:enellije. Itktktuko jclnogcluna. k)nlind posulinr\Liitun Polatnlen uhlalu tloli fu im ntt lt Li su t L].tüittl od:lttla. licu le im njih bili u.letllnuld duiu Konii ic hiti :Ltu:&o1iu:dun1d sd.llninl hlic.ittliod sidiLt ljcpalc.llokc i 1o.l (1\'ett stilt. potni.icSane i ko:iiint llukanta irpt)l lottt ilcti NikLtdniko ntilo sli(tno iia |idio. N,:t itne)d: lam i.5dl1rli. ukrtlctw dt ugtlliinld niimute l,ili trLllaod bisetcl ,lustucinu secllubil te oalu Ienogtlald, oEttltli \kteo{jenitn pokrirac'iua prrrptrnt boie. Mele.i te lad,:tn.lli(rali konie da kltkttu i reli te l:ai Gospotlu tan idje seklmei pozit'd r\.r Lldi\llt doalele l)sietu, dd G.l po:dt'.l|i lr i datOn ras potdt at'i. da s Niitn ridile i dd On \,a!s r,icli tld G,:t go|otite i Ja On s \'.onagtmn i. la vtnt pot.a(t durc\'e i: '\\,oga irobilid. 7Ako. s|dki ol tliih krcnend On.jenei:nitrno nrilo\ti| i nai.nieno (hb svtnrkonjrr.porcdaniu sal.jeian i:a drugog.ldka dL!niko ne adslupttttili dtet(t. seijclunkonj priblili c/rugon Kud god produ llotcd d:enelskog onu iü ptiüukltu swle flodole i pokLt:tlPtn kojit lrcbttiLtiii bdeti \e do tla in te ne ruspektlonu ili Lh sc n? tkldltt.ledni od drugih. Katl dodt.r ,\iltlog i (i:riicnog. On te im olk ili li(e Stnie pltmenib i ttkazlli im se lt S|oioj vliiitli Oni le tcti: Gospodurundi. Ti si sp1\ i nit, od Tebe p,.t\n dd hudci u.\'i.i.nipoitotdn. Uzfiieni .icspti\i]nit iTebipripecla tPds i nir i lvieni Gospodar niima te reli,Ia sum spu.ti n i], ad ivlcne.ie ptipddu pt tl\\1 dtt budam tcviien i lollotan. Dohro tloili, lv[oii roboNi. hli it stliu|cli ltloit nurclhc koii slc pt)iloidli llt)ie ptopi\e. koji ste siftttlciii bqiali. se itlenc hoiuli u niste lle ilieli. Ltl ltltnc se u syLtkoi 'l ']\njt: Oni te rcli lirko i no[i i u.\'i.ieito\ti.i l'\ng ut|ii.nog polo:uid. nir) o Tc t'clia.tli kako Ti tlolikle. i tti.tmoptcma Tehi .tt'c obctieae ispunili p(1Llopusli nam du Ti na sedidupadnc la Tadaie im Gospodar njihtn ,\tenaguii i l-jtiiet1i, rcti Jasan vano dakinuo ohdt'czl!dd ni ibqclet öinile, da r\in se liiel.t |uiu odüorc, s oh:it on dd sle ih .dtnarali ibcdeltrIi iineci iokraulti li(a syajdlleni. Sada\le stiglido Moga duha, lrloje üilasti. trIoieplc enilosli. Ti,l:ite od llc e ilo:elite i po,elite 3!o

333

gol lloielc. lul i| tLrnl ono ila:clitL'..Lttut duna; ntitt ndgtddili:hag Lliclu rLßih koid stc ahiili. Dcga irklluii|a :ahrdliuiuti )1o1oi ntilo.;ti i pluütnita.rli.:hog.\.lolt tisiltc. u:\'ii!üa\li i ti.\t)ke /):!(iie. I ltlk) [a d tt lotari icti F)klo11intu |iui)nuni.t bili :cljd :i\Iti u.tlr,lint:clioukt. kd./ oüogdkali ir po:(lltli .\1t ilt).ir no o\rttl s|iielu bila. ol r'tentena gd lc [-.t:tiienislilr'io pu Llokniit' uti]iia dd ne\ldt|t Ttti le itn Gospcttln niihat .ai. Padbucilisttu\rrii t a.l.idkt.:udanlji\'.iisca inlilo1onlo nt:priliii l)atluwntona\la.\lrl]tlail! !lo:elicli. d tc la [u spoii/i\'.1:e ' poto.li(c s l'Lonui tloLluliatlolika kolika ,la poclhdaili t'd.iim:eljdln(t. orlnosno Nile dopuritc'no sc ova predajatlvrsli u,rrlr/ -predilje. da Do\olinajc iinjenicada ie prencrsi s.a.\,.s. clasc pripiie \rjerorjesniku. !lLrhameclb. r\li.'r' 'liLmaiciiI'ur'anskiirjcl:"O prcd kno a,giDanakadaöeslite uzranike ".'r' f.cl I)ahhak nir kuZe: \u iistokrvnimderarrallilosti|ir stk pi to k o j i n r a us e d l a . ' s

' r ' A u t o r o \ d j . u k r / u i c n a . n i c r i c r d a o v o . ! d f . a f c h a d i 5 E s . . o z n a a a vp r e d a j u . a ie s t N L o i d d o l r z i o d t a b j i f a D a L l c .u o ! o n r s l u a t l j n l u h a ü e db i n r o r a o p o n l . n L r dia j e . o \ u p . . d ' r i n. u o o d s l o g a o c i A i j e . i l i n , a j k el r r l i n r e r a . . a i e d n o o d D i i h d aj e i u l o b i . t o o d V j e r o \ t e s n l k r i s l e k t a . l a b i L o L r i o h a ( ] i s l o ib i n r o g a o r t i ! ' j e r o d o s t o j a n . ( s a h i h i a k o i s t u f i o d r . d . . . u ! . i c r c( N a p .p r e v . ) . '' Nlc,lcnr.8s

i;;

POGLAVLJE LXII
OblqciikiSquDiennetu Vcösmo spomcnulihadiskoji govori o öarliji u DZenentu. kojcm stoji u da 6e stanovnikeI)Zcnneta.na dan kada budu illi u posjetu Gospodaru, prekriti oblak ko.jiöe spustitimirismr kiSu.i da tako ugodanmiris do tada n i : r .r ' r : ' . J l i .B c l i i i e h . ( r - \ ( l i d k x 7 ( : K . , / i \ r o r ' . r nJ c B u l a , r b \ ( i d . r 'Od onogaStosc zove od Halidab. Ivladana. da.jeKcsir b. \Iurre rekao: ?/ /rr:irl (i vise od toga. i viie od nagradckoja inl jc u DZennetlr obeöana, nap.prcv.) bit ae i to da ic oblak proai iznad stanovnika Dzenneta, koji ie fcai: ZeliteIi da vasosr,jeiirn?'I neöe nistazaZeljeti claih oblakkiöom a ' ne tashlacli. Ibn Ebi ed-Dunja biljeZi predajuda je Abdui-Aziz b. Mervan upitao Satijja el-Jemanijao uzvanicinramedll dzenellijama.pa je rekao: "Oni öe biti uzvaDiciAllaha, slavljen iuzviicn nekaje.Svakog öetvrtka biti öe postavljeni divane.Svaki od njih öesepo svomedivanupoznatl,kao ito na je poznat divanna kojemti sjedii.Kad svi sjednu. UzviSeniAllah reai: öe 'NahranitcMoje robove.Moja stvorenja.Moje susjede N4oje i uzvanikc.' Kad budupoöaltenihfanont, öe reöi: Napojiteih."fada ie donijeti On razliiita pi6a.koja ie biti zapeöaöena,o1riie ih piti. Zatim öeAllah reii: i 'Mojirobovi, Moja str,orenja, Moji susjedii Moji uzvanici su se nahranili i napojili, doncsiteim voae.'Tadaöe se dzenetskiplodovi pribliziti i oni ae moai jesti sto Zele.Zatim öe Allah reöi: 'Moji robovi, Moja stvorenja, \'loji susjedi iMoji uzvanicisu se nahr.lnili napojili,i os\'lcZili voöem. i Donesileim odjeiu.' Tadaöe drveöena kojem rasteodjeöadoöi, sa Zutom, zelenom. crvcnom.i drugim bojarnaodjeöe.i oni ae se odjenutikosr jama ll5

i rvnim odjernimffc.llnclirnr.Zalinl ac '\llrh Lcii: Moii robovi,\llola napojili.osvje2ili sc iNloji u7\'lrricisr.r nahfanili. snrlcnia. Nloji susledi de roiem i ohulili.\anririiitc ih. Ocljednon ne njih poöctifadali silrrrl /atim ie r\llah rcöi: \lojirobori. ltloia snorenla. kiia- od ll1iskd. nririsna llipoiili. os\jeZilivoöcnl. i \loil sLrsjcdi N4ojiuzlanici sLts. nahranili. cla I'oliazut inr sc. clan-rogu \le glcdaju. Kad inr iu obultli i nunririsali. sc poliaTtlkxd Ge oglc.hju.lica ie im sc ozaliti.-fadlöc iln Gospod.r sad njihol leüi: Jclitt- srojinrkucenra.Kacldoclukrrii. niiho\'. slrprLrgc ncgo kad sl. oliili. aini ac irrl izglcd.llc ac iln rcai: Seclfanr cl1'uliiije i ilo o.l-eo\ofili: lb jc zhog Li)gx ltem sc Irzrlscni pokezao ito snro(ie ' r . . ' , . - . ' r . J . . i .. . r r t . . ' S b l s t i r u t o l b i l i c T ip r c J a j u e l l i l c . \ l a n i l . l o l i k 1 7 cd . rl c A l l a h o \ jr\tt i to ltt trtic r'ckao ()rl rrirr,rkrr & lit:nctlilt itttttti l)osienilis.r.r'.s.ri '.' ;rrr'rTrr,dlrrir lt)\trLiIdl! tü ldlldliLdtttt!i llrlll.ltiliitt i ai\lol\1)tlittt hnit ü koji it'ii)t hit!,Lt!i rrrLlldili i1ltt:t.ldtti krtji ttttt i:Lt tt'he t)\!ttilitui hulit'!u intrtlitLt{tt \iilt ir idhttli iiii eneitt)iüt) l)ditt)]ti t!:rikntti tt tdlttt) l1lit lll,.!hhulr Ittit Ttnluit in Jrii ohltk u ldticnlintd t)na.(tt)ttiko L t tulLt ttiit tilitt. ki.iu il.iiu Spu\li nLtttLt\ Thlu it lllaltposLti hlug i t tr:tliL1nt is])tttti.

niti itkootot

[Lntt nliltJuLltti tttrloki

sttiiharrLlr\11.i!ilL't.. pati!tdt Ltr koii tL'lt)ln!nt i qu:liir Dtisktl tq+.oJLllt Jijr'lo|i)nu lii?ld i:1 tttL,t( Koitj Ichiti .,tkiIrtt ]ui\kanpa glotii o.\tdliDl trtrki t'oticktL intutt \d tahoDiont)lilr)knlilio hudc ielio Iitkoie okitcni nti.:kont rtunog,lic.lllalt l.':riicni hutlc iclia Kd,ltt:(t.!lPt)anc:u:iILtti iti ntLr oll t^ih: ()..llLthov ntht.:ut li niilLttit t)\irIoi l)]rlnd ttLon.t/ o11 ttrcti Stu\i li iko.\i 1i.' ()nu rt .)Llgatrtili. Lt \ttttl l\\)i,1:cn'j ilr\)itt gJie te nulu:ii. ()rtu Ie t)lu rcii ZLtl' litthrtr'. u ott ia rc[i. \i.:Ltnt:ttLnt

'I niko ne zna kakv ih, kao n(gruld aa tti\i .nl1a Lld.ic .1lluh rr:kuo. ::i (11 i:t' ttii: Stakako du lrno ito su öinili, skrivene rudosti öeAoiu'l.t
' E s - S e , l l d cl l

Ilar

jesam.tako mi mogaGospodatu.' Poslijetoga te proti öetrdeset ljeta u dll se na nju nete obazrijeti i vatiti joi se, s|e zbog drugih uZitakai poidsti koje te imati " lJzvileniAllahutinioje daoblacii onoSto iz njih spuitabudeuzrok se milosti i Zivotana ovom svijetu.Uöinioje da buduuzrok Zivotasvih stvorenja kaburima,jer oblacikoji dolaze u öe ispodArsa öetrdesetjutara neprekidno spuStati kilu na njih, i oni öe islrodzemljerasti kao biljke. I na Sudnjem danu6e biti proiivljeni. a neboöejoi uvijek liti kiiu na njihove grobove. kaodaje to. a Allah najbolje I zna,posljedica velike te ki!e, kao lto se deSava dunjaiLrku.u Dzennetu im slati oblake, na I öe koji öe im donositi mirisekakvepozele, iroslaclmgo.Sliönoöe biti i i sastanovnicima DZehennema. öe imati oblake, I oni koji 6e im donositi razliöite patnje,jednu drugom. öcbiti neSto vrste za To sliöno kaznii patnj i - oblacisuim donosili kojajezadesila Hudovi Suajbov narod kaznu koja ihje uniStila. slavljen On, nekaje.obiake stvara nilost i kaznu. kao

POGL,AVLJELXIII
St'okiIe dienellij,r imüi rlaslilo cs,'styo
Uzlileni kaZci "I kutl god pogledai, üdiel öei udobrtosti carstvo rumaöeii ovaj aiet. rekao: lbn ebi Nedlih prenosi c1a.jclvlLrdZahicl. 'Nleleci tfaziliod njih dopuircnie u ''Ogrolnno da ic carstvo. l io! kaie: "Ailah im poialjernelekc nekin sa aiellrkazc: njcgaudu."Ka'b o ovon1 da i zadatkom. meleci dodu i trazedopLr:lcnie udu. a neki kaZuda i sluge moraju trazitidopuitenje.' El-Hakctnb. Ebban od Ikrinreprenosida je lbn Abbas spomenuo "I a prijevoznasrcdstva stanovnikaDZennela. zatlm citirao aiet: kud god pogledai, viljel iei udohttosti cnrsltro lrrosttono," Ibn Ebi el-ljavari kaze da je öuo Ebu Sulejnana kako o ovom ajetu ka2e: Veliko carstvoznaöida, kad mu izaslanikAllahov dode sa kakvim darorn. ne6ernoij uai a da prelhodnone zatraZiod njega dopuitenje.Taj 'Zalrazi dopuitenje StiÖenika odAllahovog mclckizaslanik öeöuvaru: reüi da udcm..janisamza to ovlaiten.' Tako öuvartrazi dopuitenjeod drugog imajujedna kuöepremaDarus-selamu öuvara. itako rcdom.Od njegove a vrata.na koja nlozeuii kad zaZelida vidi svogaGospodara, da ne zahazl Silnog dopuitenje.Dak1e. veliko carstvoznaöida öe izaslanikGospodara a morati traziti dozlolu za ulazaku carstvotog dzenetliie. on Öemoöi !töi dozvole." svogabez traZenia kod Gospodara
"'Ed-Dehr.20.

339

Ibn Flbicd l)unja biljcTipfeclaju Enesin Malika u kojoj shji da je b. ' AllahovPoslanik. s.a.\.s.. fekao: O/rdl/i.)l o.l \\'ih d:cnellijubkle ilnuo i bilje2ipredaju prema ndni:i \tepeninut ie ltillutlu.;lugu. OIr.takoLlcr. kojojjc I-buIhrlclrcrekao: Onajkojiod svihdZenetlijabude najniZi imao stepen a niko se lamo neic osjeiatirnanicrrjjcdan osobajc kod kojc it dncvnodolazitjpetn:rcsr hil.jada sluga.islaki slugaae imati poseban poklon.' Takodcr relior. bilii:ii dajc Ilurrrcjd llilal rckao: Sveki se. b. tc dTcrctlijaimari po hilladu sllrge-:rslakr ocl sllrglljmal [e sarnoza h. njegeposebna za.luzenjr.lstu r ilio. Nluham.d cl Ilubli ka2e: Kacla iovjck udc u llZcnnet. doaclia scd.ln{lcsei lriljrde slLrga. sjainihkao 3e ple,:laji. Ihrreircic 1'',io biseli. Ilenajednoj dlLrgoj Ebu ,)'raikojiod srih dTenctlij.r budc imro nejniTistcfc a niko se talro necc.sjeaeli jc made vrijedän osoba kod koje üedDclnodolaziti dcscthiljadasluge. poscbanpoklon. Abdullalr el-Nhrharek b. bilje2ida isvaki slugaöcirnati je llbLr.\brlulrahnran cl-Nlcgelilirekao 'S\akom d2enetliii tjegove ie sllrgcbiti pofc.lani rcdolc - u po clva u rcdas jcdnci drugcstrane lako da on neie noüi virljetik|ajeretih redora.Kad se on pokrene, kenu oni ' za njim. hbu cl Ilciscn1a biljeTiod Ebu Seida je Allahov Poslanik, da s.a.v-s.. rekao: IIrrTnrii slepe koji Ie ncko indti L):enne[t!iesl osanlde.\et ltilittdtt slugtt i.setlanuL,sat id\.iie:enc. i hit te n1ündL'inieitu kupalu od hiserd.lald:d isoht.! reliht k,n rt{ Dlubiit tlo,\tnte Abdull:rhb. N1ubarcL bijcZipredajLr koioj stoji da je EbLr u Ltname fckao: \rjcmik te biti naslonjen di\an. a s niim 6e biti u redo\,e na polcdaninjegovcsluge.Nx k[rjLl oba lpalira bil ae vrata sa öuvarom. 'lada neki od AlLahovihmeleka clode.i zrtrazi clopulte)ljeda udc. Sluga da ko.jiic naibliZi\r'xtitrra Flidc. kad ono - mclck traZidopu3tenje ucle! 'lvlclcktnii dopuStenje da Tariatal slugaka2eslugi koji mu je najblj7i: uale. a or,ajprenese slijedeienr,s\e tako.dok vijcstrlc dodcdo r,iernika i ganckäudc. lada se dopustenic. isti na dTcncdijc. koii acrcai: Pustitc I1r:)

naöin.prenosiodjednog do drugog sluge.sve dok ne dode do slugekraj rr.atir. ic otvoritivratapa ae melckuai,poselaniti i otiii." koji ga lbn Ebi ed-Dunjabilje2i prcdajupremakojoj je Ed-Dahhakb. Muzahim rckao:"Dok Allahov Stiöenikbude u svojoj kuti u DZennetu. doii ie mu izaslanik r\llaha.Svemoguöcg od i UzviSenog, ie reöi slugina kapiji: koji 'Z^laaZi ad Allahovog itiöenika dopustenjeda kod njega ude izaslanik Allahor'. On dc otiai kod njega i reöi: 'O Allahov iti6eniöe. izaslanik Allahovtrazidopustenje urlc.'C)n mu odgovol.iti: da ie Pustiganekaudc.' lada 6e rrclek uöi kod Allahovog Stiöcnika, isprednjegastavitidar i reii mu: O Allahov3tiöeniöe. Allah ti lalje selaminafed{e ti da ovojedci.' 'Upravosam to j.o.' On ae odgovoriti: Melek öe ponovoreöi: 'Allah ti narcdujeda ovo probai. Kad uzne da proba.vidjet öe da jelo ima okus svihd2enetskih plodovaIrlto. toje lLrmaicnjc tijeöiUzviienog:,Ol,oszro i ptüe jeli'- a bit ie irn davoni sdmo njh a sliini.- ))1 lvluslimu svome.Sdrl/ra biljeZi hadlsE1-N{ugire Su'bc. koji od Seida b. 'Mu.tat. plenosl da je \,-jclovjesnik. s.a.vs.. rekao: d.s. pitLtaje s.W)g4 je Gospotlara kax,\tt najni,a LleredZd D,ennetu? Gospodarreie: 'Kad sNi t! slaüovniciD:eünetaudu doti te neki iot,ieli ibit te mu rcieno dd i ot1ude u Diennet On te rcti Gospodaru, ktlo kad su ljudi vei zdpasielirroja tnjestdprimili stioje i cldto\\e? Eittemu()Llgo1,atcno.'Jesilizadaroljanda im.!.iktu) .ito ie imtta holi t1oclunidlrtku?'Zutlovoljansan, Gospoalaru . 'lü.rt rcai te on. Ttlddte nu se t eti; iei ta. iioi liko, i.ioi toliko, i joi loliko. i ioi loliko', a kadd mlt peti pu! lo pono|i. on ie reti Zddovoljafi san Gospodaru' I joi [e üu reti; Tolikt te! imati, i desetpüa.,ile. i ano ilo oko üie ridjelo, ono za ito niko nije öL!o, bilo koji öoujekmo:e niti ' neila sliL:no tamisliti . El-Bczzaru svomeilLrsredl prcnoslhadisEbu Seida:"Allahje edenske vrtove sagradioSvojom rukom, a sagraaleni tako da je jedan 6erpiö su
rrr El-Bekare,25.

341

rekao:'Govori!'I Dzerljlet Zatimje Dzennetu od zlat4 a drugiod srebra. udu,reöi:'Blagotebi, öe, su reöe:'SpaSeni iemici.'A meleci kadu njega 'Adijj b. ela ti si pr€bivalistekalje va."' OvoJe mevkuf-hadis,prenosiga i ikaie da gajedinoovaj prenosilac Fadlkaonerfu|hadi* Zatoel-Be7:zar starac biojedan tadaje ne prenosi merr'. "Adijj b. el-Fadl pamtidobro, kao a b od biljezihadise ovogprenosioc4 Jahja iz Basre",kazeon.Ibn Madze ga prenosiocem. ovajhadisjeste Ipak, Me'in i EbuHatimsmahaju slabim ali mevkuf-hadis, je sahih,a Allah najbolje zla. Veö smo spomenulikako na öe dZenetlije glavamaimati krun€,a to nosesamokaljevi i carevi.

342

:t

i. c c ).
0

POGLAVLJE LXIV
Diennel je tüav du gs neia ma n ne moZeobuhystili, t jedtn njegovputeliak bolji je od dunjaluktr i st'ego\to je nt niemu
LlzviSeni kaZe:"Bokoyi ttjihoti seposteljnliitnaju i oni se Gospodßru st'ottc iz strulta i irlje klanjaju, o dio onog ilo im Mi ddjeuo udjeljtiu, I niko ne a.na kdkve ih, kao nograda za ono ito su öinili, skrive e radosli "':s Razmisli o lolrre kako im.jc Allah. kao nagraduza ono Slo slr ieirya. tajno iinili. pliredio nagradukakvu niko niie dobio. i kako im je shivene pripremiozalo SlosLr strahai ielie ustajalii klanjali radostiu DZennetu iz noinü nalilu. je U oba sahihazabiljeZen hadis Ebu Hurejre,koji kaZeda je Allahov 'Svojim dobrin Itrslanik. s.a.v.s..rckao: "a;viieri Allah 1e rekao: rchat'imupt ipretnit) scln ono lla t)ko nije |idjelo, ono:at ito niko ie öuo, nili bila koji io\jek moie eilo.tliöno zanislili."' Potvrda za toJe !LAllahovoj K\izi. "I niko e zna ktkve ih, kao nograda za ono ito su ii ili, skriuenc mdosli iekßju." U drugcrjverziji istog hadisa stoii: '(.t:r'iieni :llLtth je rekuo. Si,ojitn dohrin rohotima priprcmio sam ono r:lo ako ije |idielo, ona :d ilo niko nije i1to, niti bila koji io\iek D1o:c neitt) \liina tamisliti. tabo blago. a da ne gororifio o onomeilo |ei .nctte Pott)n je titirdo o|aj ajet U ',terziji koju biliezi Buharija stoji da je Lbu Hurejre rekao: -Citirajte ako Zelite: 'I niko ne zna kakve ih, kao nagtada za otn ito su iinili, skrivene ru.losti öekaju'."
" Es-Scdzdc. l6-17.

sc nalirTi hrrlisSchiah. St da cs Sa idiia,koji olr L, l\ lLrslinro\ .!.r/iilirl s sktlptlkadaic \tjeloviesnik. a.r's.. na ka2e: Rio sxnl l-rrisrLlan .icdnorn a opiseoL)2!'rnct. zelimic rci(io: l-;tllLntui td ono ilo oko ni( 1'idiclo ünt):tl .itt)nilLa iititro.nili hiktkoiiio|j(k to1 neito sliino.anli\liti ionisc Gospodaru ItrroDr.i.citifaoricl:'ßokotinjihot'iseposlelidliiflt\ti st'o tc i: sh h n i :,eljcI'hnjtj u, o dio onog ito in lli diicttn ulieÜuiu I tliho c inß Aakrc ih, liatt tugrada ao ono ilo stt iinili, slirire c rdllosti koii kaZeda ic ALlahor haclis Lbu IlLuejre. zabilieZcn.lc Ll oba sirhihe ackao | / pt.st.r'.iclnog lttktt:" nekag ol tat u I'r,slarik-s.a.r.s.ho/ii ol ir iitdl\):l ltltliLtlrtktl Vci smo spomcruli hodis I:bLrlhramc. koji ka2c da ie Alleho\ Njunu.daisltt rckao: Dd li iüa ]rko ka):cliD:t:nnet? I'oslrnik.s.a.r.s.D:rmtll ni ni.ittrniit t{orutlo; TLtko GosV ott Kuhe.on ie bllr'ila\.1s|icllo\l &):rcoPlot! k)ju rlalllalcc'c. l\'ol ntiri.' lirri otttriLtintl)t):ttttlutt ac t ijrkLl )ttt i.rrlntt iatd riritli hot(\'(tkü sigttt-t \tdtliittt.ratt i lrrkt tt\tttt:':rL. prctlitnon i tt:tiitnonlmie\lL! TtLttt tc*liL i hluTtotltttttt l-ibLr clolazlc i lucliskoji biLjeZi Davud n niic cloraslo Ib de DZellnüLriSlc s koji ka2cclaic ^llirho\ Poslanik. a \"s. Srr,./?,r- I)2abiflL. oil Lr:r\(ir1r(' 't' to:. l([ino D:cü]1tl tckrLo: IlLrlrrrIlrrr:aLlo\ili\t\'t)ttt t. ltLt:iti lbn ko]cg prenosi r\Lrb^s. .\ltt LI Trlrcranilcvorn Jicnttt tt,tlLtisc ha,:lis rektlct: Kad )llah stvori s.a.r'.s., rr koicrn stoji rlo jc.\llahor Poslanik. u r,rlr,s/rr,r'r'trrri: nlinkt rlIrrtiattt) ltt) ako nii( r'idialo ono:Lt ilo lliko

' : ' ( ) \ . l . . r s o c i j ! c i i r n ak u r ' a . . l i i t c k s tk o j i g o \ ' ( n i o i / i n l P o s l a n l k a . ! L 7 \ ' i c n o n r a b o A l l a h ut ! . l a [ 1 ü \ . r r h { ] r 3 n r ! . n l . l r 7 l o t r r r z d a l i l n u d d l a l u k . . i l i j o i b l i z e U 1 l h a d l { r \ t o j s l i a N n/ h z l , t r / ' f / n n r , ' / l , r . } l J i I t ü i ä l J , o r e t i t t , 1 i 1 üh t r n ' d t r n t a n \r ,td tht I i e d f . ! l L r k a . l ' o g ! d l a s u D z € f n c t ub o l i i . i c o d i i t a ! o g trono. je d f n j x l u k a . R i e i i . . \ \ a k r t . . o \ r l o m a l o p r o s r o r .u o d n o d u n j a l n k s r k o i i m i p o . . d e n j er \ ß e n o ( P r n n .P f e ! . 1 " l n r o l i t l{ l l a h . rr i j . a i r n r : l n k o n r L l o g a z r d o \ o l i n v a l ( P r i ' n p " v ' l T l.

r.+4

P)Elotlt.t.\ II'

(0lr /,s..
trL

niit auo nili hilo koii iotiL:k tno:e nc;lo tliillo .d|rlislili at tdlittl kl:e " D:ennclu Got\r'i! l Dlennet kaiL: '\pdiani st t'icrnici da Sehla Sa da.koji kaZc b zabiljeTcn hadis lJ N{uslimovom,Sr*lltrr ie luka nckogad lL!\ u rekao: I't oslor je Allahor Poslanik. s.a.v.s.. ie,:ltlog
tF., t,t.. t t\'1,t t. ,t t'i'.t\','L Ju tt,tlrA l

u,I osti
10v stl

biljeZi hadis Ebu I lulejre.koji kaZe da je Allahov Inranli-Ahrrred u pule!ikd kogoLl|Qt D:enllchl nc reka s.a.r'.s.. ot Duliind.icdnag Poslanik. " i holictic ttl tluttictluku s|eg(t ilo itt i:ltktl nahe\d i :cntlje Ovaj sened iNluslina je vierodoslojal]) Buhariie prcmaLritcriiLr 'l oclnosno koji Sa inniziiabilic2ihadis dab. cbi!'ekkasa. od svcrgaoca' dieda.prcnosida jc Vjelorjcsnik.s a ! s. rekao: ktd bi se k'ltLtai sriietd nttintortiidio netega .iloj. ü D:tnttlü .d|iulc hi sw ieliri sll atne hi .t k,.!d "^rie(ldn Ll:encllijd Poid|io i kdd bi se uka.]ld niego|a tk ttkricd' " tl.tdi.lads|iello zr'iiezda kda ui(r1 sjdjprckrio hi 5i.ti SLlnct., llo Sunca s Tirmizi]aza ovai hadiskazc da je hasen-garib.obziromda ga prenosi od i jedinoIbn Lchi'a. \Iedutirn.biljc2i-ua lbn V'ehb. Amira b Sa'dab' chi Vekkasa, oca idjcda njegova: ,(./t/ il ss uhl:aa i najmaLii dio od

t0v tta, 0si.

vud r'.s.. )as.

\\'iicta bi nctegd ita je LtD:emelu..,:t"^iola sl'eöeliri 51|'dne O ovoi temi postoji predajaEnesab ]llalika, Ebu Seida el-Fludrije i Kuöe!jeÖnosti' vrÜednost b. ^bLlullal'la Amra b. cl Asa: Kako prociicniti da i koji jc Allah liöno zasadio rLÖinio bude staniite kadje to DZcnnel. nallunioSvojommilosöu, Njcgovihmiljenika.Kako. kadaie lo staniite u kadaje uZivanje nicmu i Svoiompiemeniloiöu Svoiilnzadovolistvom. kao carstvo velikocarstvoU njemu a opisao vcliku pobicdu. nicgovo kao je priprerniosvako dobro. oöistio ga od bilo kakve mahane'nepri.jatnosti ill ncdostatka.'' Ako pitas za dzenetskuzernliu, ili prasinu.to su misk i iafran Ako Ako upitasza njegovo blato' upitasza niegov krov. to je Ari l\'lilostivoS. loje biseri dragulj Ako to.ie öisli misk.Ako upitai za njcgovsliunak. upila! od öcgaje sagraden ierpiÖod zlala pa aefpiöod srebn Ako

:'U
rvog

3,15

burlc! litro Lrdirnclslolt clnciu. u nicrnrincntani jednog drlctä c da nijc o(l rluLr r srcl.re. r\lio buclcipitro o dzcnctskim plodorinc. njegori ploJori vcliiirc iLrl..o\il. sLr nteliii oLlntaslt.sla,:li ntccln. od ^ko budci Iiiao.t()sLr railjcfseöeSkc. kojih sesprarljaodjeöa od fil.to o dTcnctskoln dTcrc-lsk.t.,\ko büdci pitro o clTcncrskim Iijckarra. su rijekeod rnliieka to liojcnc mijcnl:r srtj ulus. r'ijeke r inaukLrsnog orl koi pilionorna i gaLroclu o kojene opija.i Iijclicoclaisto! nrcdd. Ako bude!pilaoo dTcnctskoj hrani. Lolc \'oöcfrTno\)suo. izbonr.i rrcso kakvo hudu Zelieli.,\ko budei po näiri.ind.to srr\oclesa Lesnilnskog Ircla. zanalZelril iritaoo d2enetskinr i lianlbr..\ko burleipitaoo dTcnatskoll to od Fosualr, sLlposude zlatai qrcbre. pro\idnc keo de su staklcnc. Ako budcS pitaoo iirini cl2enerskih \ fare.iTnrcdu d\'0 do\ lillka jednih\ra1arazdaliina od öetrdeset godina. ic qLrz\a ru doii ie clan kad ic ne njirrr biti ncsnoaljirlr \ko budci pitro o d2clrclskin\j.h'ovi a koji pobetu kroSnjena dr\cau.lo ac proizroditinruziliuurtodrru slLllanje. za Alio budei piraoo jc .lTcnclskonr hlxLLLr. LrnlclnLr ieclno o iiji hladvrilccla|jahatra br'z,rrr chr konju nc nrolr pr-cci ze slotinugoilin.r. ni Ako budci pitaoo dZenetskon Lrlioieurac clTcnetliic üZi!a1i. onq ktiji bLrcle lrelnii.nl na l:rroslr'rusl\Lr slepcD!imat öc iekvo cArsllo- sa di\'anitra. d\ofcima i baaia.ia- da ae ncliomc tr'.ballhiljrclugodina ga prcdc Ako bndcS da pitaoo dZenctskim i.l(jrim i krrlrctima. ilor r D.ZennelLr üe od izrlubljcnog bit biscra. .ir-Lhr airok aczllcsct nriljr. \krr bLrrlei p.rtao posebnim o d;cnctskinr odajanla. lo su {i.liic sagrudcnc iednr iznaddrugc.ispodkojih üe rijeke teöi.r\ko pitaoo njihoroj r isini.poslledai horizonlu bLrdei na z!j.jczdü koia sc 1ek pojari1uje. onu koia sa horizorla ili ncstajc \ idjetaei kako.ieL1\.e rroTci de ilr primijcti! Ako bLrclci pilao o dzenetskol odjeöi.ona ic od zlatai s\ile ,\ko Lr clcspitlo o dZenctskirr posleljama. ie postarljene bit na risoliirr nrjcstinre. post:*r njihola bit öc od ker:lifl. e Ako hudci pitaoLr LlT.netsliim di\anilna.to su kfcrcti ukfei.ni zlelom.seaüe mladinskoj u sobisa prcdsobliem. :16

i bit pitaoo licimadzeDcllijanlihovojljepotl. te lijepipoput Ako budes itfi dobi njihovoi.irnatöetridescl mjeseiine. Ako budeipitaoo starosnoj pitaoo sluSan1u praoca. hudeS Ako a. godine. u liku Adcma. s..diho\Jog bili pjcsarna Dzcnnctu.shrsalaepjcsmenjihovih 7cna.hLllljakrlpnih oöiju. u a vrednijeod toga bit ae slulanie liiepih glasol'nmglef,ill "'ieroljesnika.A jo3 r'r'cdnije loga bit ac slusanjegovora Gospodara svih s\ietovr' Ako od jahalicanra. kojimaac.icdni posjeai\ati druge na pilaoo d2enctskim budeS zivotinjc.ako Bog da. kojc On budeielio. i koje öc ih to su iistokr\,ne pltaoo njihovimukrasima. Ako budes rositi po Dzemctugdje gocl2e1c. bit ae to narukviceod zlala i bisera.a na glavamaöe-kao kraljevi, krune rnladiiina.to strmladiöikoji ie ih pitaoo dzcnetskim imeti.Ako budes sluziti kao da su biscfu ikoljci skri\eni. iZenatrle.to ae blti stasite r\ko budc( pitao o njihovinrne\r.jestama d.jevojkciste Zivolne dohi. u iijim ic venarnatcii mladalaökak\" sa obrazimapoput ruze i.jabuke.grudi bu.jnihkao dva nara. sa neainrpoput oko struka.Iz lica divnogbiserana slidliommjeslll-njcTnci draZesnc od a in biie sunicv sjaj kad sc pojave, kad sc nasmiju. bjelincnjihotih reci Stal'loÖei ljubar'. prednjih zubazasjarrunja.Kadabudei vidio njenrr sa Llva o sr.lslctll s\jella. Kird buderazllovarala s\'ojim rnuzem- PIl. mozes samozamisliti l6lx1' ]c lazgot or dvojc ljudi koji sc tako jako vole Kad jc scbipriljuhi - Starnislii. kako se dvijc granepriljubcjednauz drugul koje je On ae u obrarunjcuomvidje'liodrazsvogalica, kao u ogledalu Kroz mesona njenon tiieltl r,idjet öc moZdinu.jcr neöe majslorLrglaaao. mogli ovogsvjjetä je sakriri kostii odjeda. Kad bl je slanovnici njena koZa. prostor iz[redu ncba i zemlje Sva st!ofen'a. vidjctj. mirisom bi ispLrnila bi imc Zasjalo sveod bi od ushiaenja, izgo\,arala tckbir i sla\i1aNjegolo istokado zapada.Svojim sjajcrn zaklonila bi Strniev siaj. kao i1o Suncc prckr'rjr i sj.ri/\ I.:c/di'. s\i koj: 'rr n.rzcrrl:i po.lili bi \jc'nr.r rr /i\o' i i bolji je od dunjaluka svegaito je na Djenu Njen lal na g1ar,i Budnog. s Ljubavno sjcdinjenje njom najboljeic od svcgaStosc od nje po2elieti 347

jcrj moic. Dugolrirjan ljubdvriodnos njorlrsatrlo pove[alaljepoLu draZ. i s a dlrgohajonsuolaj samo po,..eiarateZnju za njorn i Zelju za pono\rlim ljubalnirr sjcdinjcnjcm. Ona neac bjti noseaa. ncie radati.neie imali Tcnskih ncucodnosti nljcsciniconr postporodajnim sa i ciklusilna, neie pljuje.niti osjeöati sLiniliniti ac irüatiporf.[ruc1a bilo kakru I]zioloiku ^-icnaodicöa ncöcsc pohabati. fotrcbu.ili bilo kak\lr dmg ncpriietnost. all nrac ni zasjenili njcnu llepLJtLr. Njenornmuzu ueaedojaditiljubavri odnos njon. Onaje sroju ljubal pliplernila s iskljLrai\ njemu, na drugog o i neie ni pomisliti. on neie na druglrpomisliti. Ni isre njegore2eljcu tom poglcdubit ic njoj usnrlrlcnc. Kad ga samoFogleda. rlsfeait ga..A.ko ae jLrj nalcdida nru budcposluine. ac to iuöiniti.Ako budcodsllten. one ona (ln aega auvatiLrs\ om srcu. öe.u toln pogledu, heskrajno nju Zeljetii bit [c potpunosigr]un u s\oiu liubav.uz saznanje daje prije nije rlotaknuo niko oil ljudi i,:l7ina. Kad god jc poglccla. nrlrs. sreöom srcc ispuni.Kad goilo e s njirr llotriaa.uli mn sc napune rrsutimbiserima. Kad sepojari. cholaciodaja ispune nurom.r\ko pitai koie su Zivotne se dohi bit öc u najljcpiirrnlrdalaikin godinana. Ako pitaso ljepoti.jesi lividio SLrnce i Nljcsec?l .\lio pitaS zicnice. ie najljcpiacrnaboja.na iisto bijcloj za to jesi L'ojiko2c.na najljcpiojhurijl.r\ko pita! o stasr! njezinoDre. li vidio grencnd dr\,eru?l nejljcpsc .,\ko pilaSza !!rLrdi. one su poput naifiniicg rrafx. Ako pil:la/a bojlr.pu liao clasu od sallrai mcrdzana. Ako upitai za njiho\ rnoral. ie biti llepotice to naravidivnlh.onckojc su lijepeizgledom irroralom. Datairr ic i unutirr'nja i vanjska ljepota. One su radoslza dusu i odi.,\ko upitu! o ljepotiZiroLa iu2itaka koji talnolostolc. orrcöc biti \ I | . r e .I r < / ' - i n . . l r r ' . r . . r o t i r n r L r / 'i . r ' : ,(.t . r r n i . l i . .i . r l ' - r q t U . s r ' a koja.kad se ndsrniie onle mu2rr. s\ njcn osmijehosvijetliciieli DZennet. ,\ ltad se iz jeclnog dlugi dvoracplcbaci.ti öcSponlislitlda sc Suncc u kosmosaKad razllovara svojim rnuzenl,kakav li sa Frerrie!tau saz\:jezdu divan li je taj zagrljajl Kada zapjeva. ic to dilen razgo\'orlKaclirga zagr'1i. liaka\ Ltitak za uii i oiil Lada se zabar.lja fazgovor svojirnmuZelr uz sa 3.18

i pruzamu uzitak,kako lije to di\an uzitaklKadaga poljubi.nemamu kakavpoklon.nema nilta mu nistaslade tog poljupca. od Kadmu darll,jc ugodnije toga. od |tko ttpitaizajetmul mcrirl- dankadaöeimatii viic od toga.i viie od - iposjetiSilnom iHvale Dostojnonr, nagrade kojaimje DZennetuobcöana u gledanju porediti moze. ne odnosno Njegovog öistog sakojimsenista licagledat Ga onako ili u bai öe kakoglcdatc Suncc podne. Mjesec ustapu. u kakokazuju predaie onoga koji istinugovoli. n'lutcvatlr od je sünenima i Sve to zabiljezeno u zbirkama hadisar sahihima. pfenose Enes,Ebu Huerejrc. F:bu nusnedima. hadise Te Dzerir,Suhcjb,
V l r . i I h u\ . i d t \ , t , t , t ,k , , d , , E l , t \ ' t iJA : i t r t i . , ' ' t , , , n ,t t i cD : e t , n t r a . t u |di Gospodar SvemoEu[ii U.riieni. po.iNat\]ds dd Mlt Llodeleu gaste. HaiLlcda Gd po.tietitc oni ie na to rcli: (tiemo i ]Tokara,amose' i sprctne öekdle oni u\ltiuli:Ilrtu), L]d henu. (isloh|ne:irotinie |ct s1t u:jahuic i hr:a h-enulr Kal \tigolc clodo tlolne tane El-Efieh,gdie ie hiti.\astLnluk tc se Iu sLlkulili Tadatc Gasltodtu: enoguti i Uzt iieni. St t\,i n.ue.lili da Mu sc poslLtNi Njegorpriiesta. N1 te biti poslLtrljetl.A i tliinld te bifi postdvliend.\jetlalaod nu'a, tM kojitnd le riediti, uloaiend .laton. safion i topd2oirl Tddate i andj koji je na najni:em rtltpl1jltod sNihnjih - iako claleko toga da te se nekotdmo osjetLllinanje |riednim - sj?sti od na guslii od mir^ka. neie ni primielili du tu oni koji sjcde na viiim On stoliüna \'rcdniji otl njega. Kdde se sü/este i smirc na srojim mjestinl, glo.tnikleponaro riknuli r'i O sldnovtici D:ennetat, ifiale:dkazan susret L'inu tol la, nije uöinio du las na l/agi ptetagne u 'a llt)h,rn. i Un:,11 do tr tif,'\tuj?. Otti,. t,t.la nti naia licd niie uiinio biJeli l, iü naiu koi ist, Li'eo na:;
I

wt]c? J d()k sll Dacnneti spasiadiehenentske

I

o la e rdzgartnali, oLljeLlnot:usiu stethst koia oba[ja Daennet Oni digale gld|e. kutl ono - Silni. u.r'iien ncka.ie i neka .tu sveld Niegota gleda ih, u.dignul ndLlniima. i ka:l1ie 'O sldno|nici D:ennclu. etitnenu, selctmL! alejkum! Oni odgovaraju.n'ukoza.rcbe,nd nujljepii natin. Moi i49

Ilrtc.'Ji ti.saldm t)d Tihr tr \\\tki tpLr.l isr]fu Lhthrt blugo.;lotlien cko \i. o /i l :r'ilni i PltntLnitit litth tt' int.tt (io.;potLo (::\'tic i uktl: ti t ,:ntijriii int \r r(Li O.\tL t.^iti!i l)iLnnct,t gLlje.9t Ihli toho\i kt)ii t!t lli l)t)lt)tni hili u rtitu .\li,tiJtL'li.' (^r ir lun krLLlu Ll.hiti i ti.ic oLl IL rrrr.qlrrrlt, dr iuln,t;: i,, u:\'ilnltni .\li vtt -u&nolini. huli i Ti nontu Srr -trrhn,tlirrtt On iL rIi DLttiitdttt t tntt -,LtLlotoliLtn hih .|Lrs DietutLt nc tt 'Llri trrtr ()ut 1t lun LtrLlcttt Llohitiiti;t r ttagrL:dt' lrttttt rrl llutt it0

it!trL .\\ilr

lcthtrgitt l:\'iliülti Pt)le:i tiontlitc,\rott' Llttgtt riLlinto / ( ;)\potltt I ::riiriti \klat]il t'r :dttar i uiiLt.,:tt \r l)d lllult nijc oth eiio t iDt

l a t h t t t e i t h i t i : l t L t l i t t t t L k lh i i h t ) ) u t t i i , t h ) \ t\ 1 1 : i l t i .\rt ront ;kttptttttL'L: hiti ttil;rt ktntt.:t ll!th rlijr ahrdtio Rcii it 0 ti

pt) it)],t,)üt i ltt:it)t(ttü \1.(i/i li r. /.d.1.r/ / tt4 tlano tiinio ro i tol On /og I f \..\/f1ili. tt: ntl.r,!r)tltt :l)rL rtttrtgtr .tt tlttlio nd ltItjoltrktt. ptr tt: rtIi. it. ,\\'ttlntkt) :tt ,tl ni\i t)l)tt).\tit)'(;)t/)l(t \!nitt! t)i11)\tü Llt)\lit) 'i tiu t))dj ttrl)ttl Krrlatic lit it!\titih o |:t\'!ntr \lititlri tLtk(t ':a1r)t.ikdld-teIi tudo\ti :t1 oii ttL,rL:Ii. \tttk I.,oZohIt1ijt]juti

l@ji Ie .glrluli \:itt<t)t\) llt: ltnita lita nt dltircrul .1 kalte li loie 'Togo dann öe nekr ltogorlht nuktt I'oic ic nt,kt \rhr t pn)l1u\t rrlv'rti lita hlittr\rt hiti, u Gostlolü! ttntL,,tulu hiti, tuiktr trt)olj trogtt tc glclati; tog( lütn "' lr o[ekirai' [e nekn lico

l l { i l i r . [ r ' i a f ] o L r| r . r x ^ . | o \ i i . f f . L l e i . i c l . n i rt i,it,. \'\ri!"t| !tl.drtln | 1.1 .l:IItl I , . / - r l l d r . l N i t :!| ''' El-lillr .. :l'rj

tllnhr"lDr! o!e\ pre\'.)

\tld

ie

ri0

POGLAVLJE LXV
Oni öe svojim oöimt vidjeti Gospoduo Llzviienog, ktro ito se vidi Mjesec u uitopu, a On öe im se ukszoti, smiieieöi im se
Oro ic najvrednije najuz\iieniie poglavlic.najdraic sunitima.a i To.jecill kojcmstreneodluönii zbogkojegse najonrc;eniie hereticirna. oni naljeilrnatjecalelii. Ncka za orai ciii raclc ko-iidobradjelaöincl Kada ga dTcnctliiepostignu.zaborävitöc drlrgeuzitkc Lrkojilna uiivaju. To ito kazna sllnovnlcnna naiteZaie do niega mogudoöi. im ie zabranjcno. ne icr DTchcnncma. rjerovicsnikai Oko orog pitania postignulrje potplrnasaglasnost j Negirali islalna. kloz stoljeöa. poslanika. ashabirtnbi'ina. ih itnama sr srih
I I

I

I,

n

su ga hcretici. otpadniciod vje|c. diehmij.jezbuniene.lirauli. ne1'jen'ljci slabournni. batinije- koji su sc ocl svih viera otrgnuli.ralidije - koji se drZe lejtanskih uZadi a Allahovo uZekidaju. ustrajnovrijedajuöi ashabe Allahor,o!: Poslanika. oni se bore protiv sunn.tainjegovih pomagaÖ4. a srakog ncprijatclja Allaha, NiegovogI'oslanikai Njegove vjere za tako da Ga ne priiateliu sebi uzirnriu.Izmcdu niih i Allaha.je zastor, Oni su pripadnici rrogu spoznali- sa vrita Njegovihbil ae protjcrani. a nepriiatelji Poslanikai zabLLrdjelih sekti, sljedbeniciproklelnika Sejtana. njegovih pristalica. l-rzviSeniAllah obaliestava nas o najuöeniicln stvoreniu Ll svome ga kojeg.je spasioi odabranim vfernenu! onomc s kim.ie razeovarao. -fai Zemlie clo njegologvrernena- BoZiii rob uöiniood svih stanovnika pitao je sr.ogUzvisenog Gospodaraza dopustcnieda ga licli. pa mu 1e

151

i(Jr Ctrsporlal Llzr iicni odgo\'(n "'AL,rro:?i rlIe i(ücti' , rcte , 'ali pogledaj tci uo o brtlo,lt tko otto ostafie a srol ttjetttt, t'i(Üet trfe!'I knd sc Gotpodat üjegot,o ohl!! htdu otkri, On gfl s( aenljont sr !,ti, o i'üusase ornt\tij,:itu \tnflrli. ( iüt \t' 't\rij, \ti. t, tr,: 'H\tljtn nel,t 'i! K,tjen Ti " se,.josan $cmik pt ti!"" : , ' r . . 1i . , I i / \ .r | \ . . 1 r . : ponrisliti je orrLj kojijc s Niiloslivim raTgovafaoL N ikaliosenesnri.ie da piLationo niic dopuS!c.r'r ikoji jc. Lr]cclrro. i\lcgor poslanik. dLr2an hio Slo T o j e n u j r e i r n c i s l i n un c l l o i l p s o l u l nn c m o g l r i cl.b l c k a o i i n ] a r l n i h i o i Gfki1. sobcjrca rcljcrniklr. da zlm,rlc llola cl:rjcdc.pijc. spr\e ir.olnc slianrj.o.l acga jc Ailah uzriit'n. (iLrJnoie c1eslicdbenicisabcjaca. ncdTusijni nuirika- oboTalatclja liipora. .laclnih dZehmiia ncricrnikli navoclro. irnrjul iir znanje o.\llehu l lzr ilenonlncgo\'lusilb. lnrranlll pitaqja. Da.teto lto gr L ttzriScri Ällah nijc gu |lkorioTbognicsolLrg u sigLrlno hio ulorcr. Keih.ic Ibrehinr. L'i lc zanrolio osnori ncmoquie. da lielio pfijirt.lj l\lilosli\1rg. ldtrirTio ll7\'i!crog (iospoda|a mu poltaZe oLl I{dlli jc Isasin Mc|jcrrlinzaurolir) ozi! lja\ r nlrl\ e. On nrlrLonijc ospofio. s\oge(;ospodara nlrrsp sti s nebatrpezu. da nrjegar\llah Lrkolio zbogte zenolbc.Ali. krde Gr.jcNuh zanrolio \'czis.rsvo]imsinom.ukorioga je zbog le molbe irckeo: "Sarjetujc,n li la nez ßlicfl e b dei. 'Gospotlaru zd icöct laTct'iicnik dnca ntoliDt otto ito ttt)i.tlttl !.1ko 1ilttolüostiii ?r tilujri hti se,hil öu iiguhljcn'.''''' 3. '\)lah nrLrjc odgorolio lileilrra: c rrr'.,ilr' lrrlTcti. a rrijctekao: ,1/r \.,ri,r' 1/c|irfr,ri rriirrkoniti: 1h,;ri, rrrdgr t iilt ri. t)t:\'iie Joptt\rtn't rrlt, iL ,ltt lft ntl;o r';.11. llrsLojiznea:ljna fizlilia izmcahr olog kur'anskog izlrza r ostolih izrazr.za onoga folirz]nisli. lio tfioi,-reöc 'Tchis?jt

l , l - L l. r 1 l l l l ' l l u i l . - 1 6. l r -

l5l

V e
I

4. Kada mu jc Allah rckao: "(...) ili pogleddj u ono brtlo, pa ako ono oslanenfl sron niesta, vidjetiei Me,",polöio ga je da ni brdo - premdaje krllto. övrsloi slameno neaernoii ostatina svomemjeslu kadamu se On öovjekom?l Sta sa otkrijcna ovom svijetu. bi se ondaclesllo slabainirr 5. LlzviSeni Allah kadarje uainiti da se brdo odr2i na svorncnlestu, i Da to nikakone izlaziiz okviraNiegovihmogoanosti. je videnjeBogau moguöc. osnovi ncmoguöe. nebi vezao idenje naailn ! sa iio.jeu osnovi On Da je viclenjeBoga nernouuie.onda bi to bilo isto kao kad bi rekao:,,1ko piliispuiLtti Ovodvoiejekodi'as. hnLtaslune svorn nct mjestrt, lar[11j?sli sns\,inr oöito.jcdnakol 6. Rijetj Llzvjsenogr"I kad se Gaspolar njegot or0me bftl olkti, sLr On gt sa zenljont r/.rriri". rlirju\,icrlii\.iji dokaz da jc dopuileno AllahaLlzvisenog vidjcti. Ako i. dopLrsleno s. otkriie brdu.koje jc. da kako 6e ili zapravo. mrtra materija. koja ncacbitj nagradena kaZnjena. poslirlicima itiaenicima. mjestuna i na biti zabranjeno \.jero\jesnicima. pokazivati?l Takoje Llzvileni,s obziromda kojem öe im Svojupoaast Musaa poduöio kako je ni brdo ncae moöi izdrZatiNjego\.o ukzlzivanjc. iovjek puno slabiji i ita hi tek ukazivanjerjornu proizvelo. jc 7. tlzvileni Gospodar sa niin lazgovarao.obraöaomu se i dozivao ga. Ako je dopustero sa Njinr tazgovarati, slusati Njegov govor bez posrednika, ondaje sasvim logiöno da i videnje Njega bude dopuSteno. je videnja Boga a da se prelhodnone Zato, nemoguöe negirati moguönost negirakakoje Musa sa Bogom razgovarao. Spomenute scktc ncgirale su ijedno i drugo, mogu6nostda bilo ko sa flzvilenim razgovara. da Ga bilo ko vidi. Ali, zar Musa upravozato nije ili zanlolioza dopullenjeda Ga vidi. s obziromda muje prethodllodopusrio bilo moguöe!Pritom,Allah ga razgovarati Njim. pa bi. onda,i ukazanje sa negogaje samoobaviiestio nije izvijestiokakojc to apsolulnonernoguöe, da ne6emo6i podnijeli ono Stotrazi. bai kao ito ni brdo neöe ostati na svomcmjcstukada mu se olkrijc.

:

353

"Ä'c ioZcilIcyitüeti".trljtJiujLrncIc!acijLr.alinciuir Iiiicail- z\.iienog: tf.rinu nenxrquönosl \ iil.rrja. Istoznaicn]c Lrilo aaki ddje Lrporrii.blierla bi acstice polearnic. oaitocleni.ic. i1ojc sluaal sli.jedcaim zr it klo sa ejctonl: ".,1netc jc nikada ru:cljeti...".t1' l:ztoi ,tjtL: ,'Otti le doliüti: ,O llalik! NekaGospodtthoj uöini l( uu!rcfio!"'' D|ugi clokrzj,- u Iijciinrir llz\'iicnos:',f hojte se,,llltha iz ajte da lclc fel Xjegd stdti.""- I rr slijcricceur elcht ,'(,..) nt Don kartoni pretl a Njega snnn, On [e ih po1lra jai .,ta: ]'.[ir wua!"'''' Ili: ,,Koirttli rto od Gospodoro svogabule tij:po /::lt,t;,,::,'. " klo i Lrfiiciinlr lrz\ iic|os: "Ali oni koji su tvrlo \jet!)t uii t!ß (r prd ..1lkl:t i:.![i relioie...": Shüöniaei ar'apskiczik kltZLr izraz!iln ri, -:.i. i ..ül :r:|int. za da susrcsli liadascdo\ cdcu kontckst OninrKoji \jcan. 2i! r. ,-,zniiia\.e sc). sa r iclcnjc Njegau pravont sntislu rijcii. Orc nililko nije u srql.ottrosLi tc sa 'Ti öci, a toqcöc koji se nnogo t/ rilciinra llzriicnog: dii, trud stoi prel Go5ltoltlon troji I u(ti."tIr jni Vic|rr(losto |:t!lisi lasnoukuzujLr öc AIlehoi munaticir idjeri.na da Sudnjenr denu.iak incvjclnieil Ovo nalazimo hedisirna Lr koji gor.ore o \jegovorr Lrkazivnnju. zubil.icTcni u obasahjhd. kojeöcrroneitoki:rsnjjc 0 snorn(nlrli. Bog da. iko O orom pitatju posbie lri miSljenja ehli,surtnclske ulcme:pr-r,o da Ga Deöe licljcti niko osim tjernika:dmgo svi ie Ga vidjcti.i rjernici i nc\ jenricl.nakonaceaie za ncr'ler-nikc posli\'licnzrsto. teko d Ga hilj \ i i c f c a e n r o i i \ i d i c L i i r r c c e o s i r r| i c m i l a . \ i . l j c l a e G a i l i c e n r j c | i . e l i n e i n c r i c l n t c iS \ t l r i o \ i l l r r i l j c n l a n 1 ü t s u J n c z h e h a . \ h n c d r. . L uf b
r i t l B c k i r e9 : . ''l/luhrLrl:i7 'r' FllB.kd.. :li " El-^hrab -1.1 "" El-Kchllltl '' tl-Il.Lrr..l+{l ' [r'l!!b! 7]

I5.+

la LA 1:

negoiNjegovog govoraupuöenog Hanbela. samoo pitaniuvidenja. ne je sastavio jedno djelo Na! ljudirrabcz posrednika. Scjh.ibn Tejrnüjc. o o\.oj temi i ü njemuje izloTio ova stdjaljita te raspravljaoo niihovim "1i lei,o [oüeöc kojise finogo kao argumentima. io rijcöimaI izvilenog: st'oiirn uali."'1] Ako se zamjenica tru(lii, trud svoj pretl Gospodarorn poredano.j. a ako na odnosi djelo.ondaseudi o videnjutt kniizi u redovc s [.IzviScnog. ]c Lurijei o susretu Njim, koji onda seodnosi Gospodara na je obeiao. Trcdi dokazje ajel u kojcnr l lz\iseni krLic:".!ll,th pozi|tt u Kuiu niro i ukazüje h( Pruü put ononß komc Ort hoie' Orte koji öine dobm dield tatttd i sjelo prekrirdli; teka ndgrodtr, iviie od togu! Lica njihora cLte

a d d

a a I
1

oni te stanofiici Dienneli biti, a tienu öe le[no bortvili.";:) Nagrada -fako je lice. je Dzennet. viic od logaje gledanie Nicgolo plemcnito a s.a.\'.s.. onqi komejc objavljen Allahov Poslctrik. o\.aiaict protumatio njtg:r. iashabiposlije Kur'an.a zatinr koji kaiel "Allahor' \'lnslinr n svome Sahihu brlle)) hadis Strhejba. Poslanik.s.a.r'.s.. citirao je: 'ODl kaji öine dobro djeh ieko nagrala, slLltlo|niciD:ennetd du niegd u i tiie oaltogt'. pa je lekao: KLtdtt 'O slatlor']1i(i Ihlre rl D,chennen glurnik ie tiktlLtli: slLnol'niciDienneta 'Oni te tLtdd |i imlttenftatL1t1 nßrel \d ,4lltthottl.Otl :ali dLtgtt i.rlroSluie dd reii: CemuIo.:ut ndld licu niie uaillia blittofitll. iü niie L!öinio ltls d:ehe emtke nlt lhgi prct\1gne ndiu k)t isl. 1^eonas u D:ennct d sPtti^io vLttrel Turlttte tLrslotbili .rkinut i oni.e gletlali All.lh.! Niita in. od /o od ouaga:loint.ielLo netehili Lltt1:e tagd.Ä/r). lrr iliieodtoga.'-' "Kazivao Muslimb- Salimcl-Belhi'od narn.ie iil-llascnb. ArefekaZei rckao: AllahovPoslanikje daje Enes i Nuhab. EbuMerjema. od Sabita. upitano ajctu: 'One koji öi e üobto dield teka hdgrod.t,i riöe otl toga'.

t

I

'!rJnnui,l5-26.

Jtl

ni ttLt hit pirje rekao: Oni l<rtihtillt ainili &thru LlielLt Lluniulul;u ie ttagnttle ' \'i.ical laiqdiL glcdrntieu 'llluhotrt lice . Diennetont.11 Ke u stoji da ie N,luhamed Dierir bilieZipredaju hn b. LJd2re. kojo.j b. ol Vjefo\,jcsniks.a.\.s.. trrmaaüai eict.rcli:ro: l.|i.ie togaie glerfunic oYrj u liL?,\lilo.\1iiog. koiikaze tlajcAllahor Poslanik. biliezihrriis LbLr \4usaaIlsc(lus-sunnc l.L)ii lutil! I':riir'1ti tt Pt)\ldl! glt:l.e1ikd a. rckao: .\ir Srrrlrl,'rrr s.a.\'.s.. lo.iILtti i:Llsm. Llago rLtnogtt t:t!li () \ttnt^niri D:ennctu..lllahtttut ir' .ic ahtrdo ndgrdlu ,\tr.i|ri.r'r l):r ti" I i\iir t)i tt)td tl lo lt gle(Litir it ' llcr, ,!rr1)r'o rr:r'i.icrr0 'r1t:.; Ibn \rehb hilje2i pr.eJalLr koioi stoji cleje iiirLr Lr r.rnosio od J//rtltnt liutlnlt'ttJ:tut: :,tttrlit s.a.\.s: ai:r'i\r.rri ,\llabolog Poslanlka. ar gldsnik dt rLt:glusi. &riut u te glüsna Jd g.t ni n.!t! ö ti. o runt it rtileitro ttu-!tudu 1 11i.' .)./ /.).9./ .{tLlnüni(i Darn)LIt. ..1lldl) )'(rrLlJuit D,(t ir,t dtiQ t)tllt)guir {l.lLulje I ii(:eJfilastitt)g hilic2iprcdqLr kojoj stolida lc EbuBckr. u Stose0shirLra lbn DTcrir liie. ' "/ jc Lr od turreacci ovaj ajet.rekao: r'ir'r, tr.,ga gledanie lice \lilosti\'!)g. i Kazivaonam jc Ali b. lsa.zalim Sebabc. Lrbußckr cl Iluzejli. koji a e k a Z c a j c i u o I r b u l t i n i i l r . l I l u d 2 e j m i jk a d a k a Zc h j c l i b u M u s ae l d koii öc tlan.,.\11ah poslaliglasnika ie E!-ari r-ekao:KadandslrLpi Sudrrji 'lacla öe pogledali imjc sta dozivati:'Je li varr nllah ispunio obeianjc? djelaöel<a i svcpriprcmio reöiöe: Da. On te clodati:Orc koii iinc dobra i n a g r a d a .! i S c o d l o g aj c g l c c l a n i cluc eh l i L o s l i \ o g . ' a prcma koioj je Ebu Nlrtsa. Ahdullabb. El-NlLrbalek biljeZipledalLr gororeüiljudinrau rlTerriiiu Basri.rckao: Kada nastrpi Sudnji dan. poslati DTcnncta meleka k,riiac rcai: o stallovrlici ,\lhh aestanolrrjcintL ie sir DT.nncta-.ie rarn,\lleh ispLurio li obc[an]cl lacla pogledati im je riicka.iistih Zene. zatimic rcöi: a pliprcnrio nrliile.Lrkmsa. od odjeae. sYe 'Da.,\llah namjc ispunio ono ito nanlje,rbeaao On öc ponovoüpirln: '.le1iram r\)lahispuniLr olrcienjc.) i to öeponoriti t|i plrla Kacl!id. da . 356

'Da.' Melek Öe reöi obeaano nedostajc. 6e: nc inr niSta onogaSto.je od 'One koji öine jer jc zatirrledi: NeSto ipak oslalo, Allah LlzviienikaZe: je .)d tlohm djela öeka nagrada,i vi.ieod toga'. )Jagrada Dzennel,a 1'1.i3 " uAllahovoIice. log.rjcglcdanie je l-l tefsiru Esbatab. Nasra zabilieZena predaja prema kojoj jc Ibn "One koji öine dobra lieh öeka ndgruda, i|iöe Mesud.tumaöeai dJe1] od toga! Lico njihova neie lattl( i sjeld prek rnti; oni öe sla or ici "NagradajeDiennel. D:en eta biti, u njernu öeujeüto boroviti".:| rckao: " riie otl toga je glcdanjeLl-Allahovolice, a tamaje crnilo Abdurahman b. ebi Leile, Amir b. Sa d, Ismail b. Abdurrallnan es-Seddj.Ed-Dabhak Katade,Seid Ebu Ishakes-Sebi'i, b. Abdurrahman Scbbat. b. Muzahirn. llasan el-Basri.Ikrime. Sti6enikIbn Abbasov.i MudZahid b. el-MLrsejjcb. 'Nagrada je DTcnnel.a lric or1toga je gledanjerr lice b. Diübejr- kazn: IJzvilenogAllaha." Tumaaeii dio ajetau koiem stojl: Lictt ,liihora ttece "'fo je nakon Sto selcla kazel ta ß i sjetflprckrirLli. reliki bloj uaenjaka ALlaha." videliceLizviscnog Sve ove prcdaje su vierodostojne.S obzirom da je Uzviieni Allah nakon nagrade.3to .jc. zapravo.Dzennel. spomenüoi |iie od toga' to nagradeNeki su I liie od loga vrsti dodatne ukazujcda je rijeö o posebnoi r\llahovo.a to.je usko pfolunaailikao oprostod grijchai zadovoljstvo \azanoza \ iclenje Uzviicnog Gospodara "LIistittu, ohi öe togd dond od Öefrrd dokazje u rijeöinraUn'iicnog: sroga zakonjeti hiti,"tl' milosti Gospoddra Naitezakaznane\icrnicima na Sudnjcnrdanubit ie to da Ga neöemoai vidjeti i slusatiNjegov govof.Kada Ga vjernicj ne bi mogli vidjeti i sluiati Njegor,gor,ornaSudnjc dantl.to biznaöilo da su ioni od togazaklonjeni. i lmami Sahjai drugi imani ovo su naveli kao argumert.Taberanija drugi
!r JLrnus.26.

r" El-Muraffrtun. 15.

357

i.oji naroJc p|rdlju lrl iulLrznijir. krTc: Cuo srnr dc jc Safija.iumaieii - 1 i { ) \ o n r l c l u . i . d , r k a z r i c Ä l l a h o r iS L i i e n i c i d j e t i v d r l orlj al,:t. cl.::ro: -' j'. o!ir ( ,n.rlr{,J]fir Su(lf.]cnr (hrru. 1rl da nrs ie llr-R.11ib. Srrlejman je bio lrl Ilrliiirn Lrzr: Obariicstirr kadarrLrie sliglancl.aporuka pfisuLrn liod \1rrhr]r.dr h Idrisae!-Solijc 'Liistifitt, otti ic togn na li,rlrrije frsflo: Sh li.rTcina fiieai LI7\ii.nog: t Itütrt od nilosti Gospodutst ogt..(hotticnilrili:' Seliioicrckeo: To llo Joliaziedrlö. (ie nl.govi Sliaenici zbog\jclolc srclThe !.r o\ i 7xi(lonicri Ahdullah. rirljcti srL I:r Njego.,irrzaclorolislrom.- Rcbi tadaleic: I:i-.ü b. I)e. i gafenliflllrlDa lviuhr'rrecl lclris'" to.i. 1.,oisril\i' On oclgoror'i: ' kako öc.\llaha riclicti.on (ia ne bi ni oboia\'ao. rijc foLpLrno Lrriclcn -lubcrrni.ia od ovu plcclajubiljeZi o diclu ,!rr'lrrlr.J1/rr!. FI-Esamma. laloiler. b. b. I :hu/cr'e er'-lllrzi liaT.: ("uo samr\h adi1 Muhancda Irl I luseina lialio kaZeda ic \luhirnrcdb. tbdullah b. El-llakcrnufitan: Da li ae ra \ sr r sLr orcnla. r lcrnici i rrcrie|niei. idicti s\oga Gospodara Sudnjcm i kaTc: dxlrul On.ie odgo\ofio: \'idict ac Ge saltlo\'lcrnici. \{Lrhanred 'Listitlu,otiIe 'SLr1i.je lcqriten o (jnrc.p0ir odgovorio:[;z\iScnikaTc: lo:y u u od ltlilosti Gosloltu u st ogo arko,rl?ri rir'i' l-; ol ojnc ic dokez ' odr\11aha L:z\ilcnog. Je r lenricineie Lriti zuklonjeni Pcri Jirliez le rr fijeaimr I izviic'rrog:"Li jcnß [e iltlrli ilo god zaicle - r i r l N r 1 l r l i c . " i r l r b c r e n i l b i L l e 2 ir c d : r lp r c m a o j o js u A l i j a b . c b i p u k a l Lr t rl jb i hncsiL.r\lrlik rckli: lir jc glcdenje licc AllahLrrzriienog. lslo n rtlc/c'id b. \rchbi lrugi Labiiri. lcsti dofaz ic Lrrilciirrrelr7\'iienog:"Pogledido Nicgo nc ngu loprüeti. n O do l1c!!l.dd r/o2irc."'LrOr.o ic doliaz io! upeiatliiviji od
l i \1nhrnr.'t ldrii .i Srllia. b. lll!t rr.\ ) K r l .l i
Ü-Lf irf. !l)l

158

"Ja san potpuno ubijedcn da slaki plethodnih.1\'1oj iejhr" fckao rni jc: hadis koji opolunisti navedu.zapra\to,predsla\'lja ajct ili \,jerodostojan kont|adokaz. Jcdanod tak|ih je i oraj ajet. koji viie ukazujc na videnJe Njcgovoglidcn]a. Ovei ejet Allah, d2.i.. Allahanegona ncmoglrtnost da pohvalc bi[a. a poznatoic sehvaLjenjejavlja Svoga navodi kontckstü Ll Njegovjh ahibtlta.Sto se tiie aistenegacije. sponlinjanja u kontckstlr d7.S.ne hvali. ncgo se hvali Na to nije lolpLrno. takav se naiin Äl1ah, nla negaciieuz nelto ito posto.ji ovom sviielü.Naprimjer"10 spomirrjanjem 7 i san' da .jekao hvaljenjeNjcgovogbjöa uz negiranie Ga obuzimadrijenlte ito znaii dir jc polpuno i slalno budan.Ili, kao ito je negiranjc smrti. Sto isnazan' daje moaan ito umora. znaöi Zivi.Ili. negiraniem znaai stalno da da moguinoslida Mu nekobuderavan. ima 2enu.diiele. Ili. negirarlj.m ili pornagaöa. u pra\,omsmislu znaii da ie apsolutniGospodari da je Sto a
1 :

0

a a
0 ,

za dajede i pije, ito zraöi daje pravoutiöiste Bog Silni.lli. negiranjcm moguanoslizauzimanja svakoga da ni c,kome ovisanniie. lli. negiranjem i za nckoga kod Njega bez Njegova dopu3tenia.lto je dokaz \egove jednoöei ne,:rvisnosti. ncgiranjemzxluma. ito znaöi da je samo kod lli. uticajima pravda.znanieo svemui da nije podlo2an Njega apsohltna Ili, neglranjemzaborava-odnosno moguönosli da Mu biLo Sta moZe Ili. znanjcida ono sve obühvata. pronaknuti. znaaida ima sa\"Scno ito Biaei da ima savrsena sa\'rscno da.je sliönog. znaöi ito negiranjenNjcmu koja ne sadrzineito StLl Zbog loga scnijc hvalio öislomnegacijc)D, s\,ojstvr. neaega nepostojenje jer da. \eö postoii. 10bi znaöilo prilikomopisivada. Kad bi rijeii: pripisuju nesavrienstvo nemogutnost opisanom ili nekakva Pogledi Io Njega ne mogu (topriieli, d On do pogledi doPire. znaölle da pohvalu Njegovog Ga nije rrogitic nikako viclieli. to nc bi predstavljalo znaailoda nije roguöe vidjeti ono ito je nilta, biaa.Jer.to bl istovremcno od Stone postojiido öcgapogledne dopire UzljSeniGospodar togaje
''" Ibn TejmUj€

e z

e i
)

159

SLo postoiii clotcga pogledne dopire. uc Lizr.iieni Gospod:u togaje od 'lb c1.rlcko. daltko dr burlehvlljcn onim lto jc ni!Ia\,r1o. znaii dajc pravo zniraerlic ajetr slijecleic: ce biti r iclen. do Njegane rnogudopriicti On ali poglcdii nc rrogu Ga obrrhrariti. I Sliirlogjc 7naöcnja alct: "Gospodaru hvnrc niitu nije slrit:eüo, i trt aefilji i nu ebu, ni koliko trun jcdtn, i e postoji tliil , tti tuotje üi wle oi togn, ito niie u l\rtiiai.jas oj.":tl "...i iiijasl.On slc 7.ti^e.1| tüjc Nasopltnno nikokat'unnr-"ijrTo araii Ja ic u Njcga sarr-lcnu srrgr. Ili: "G.,\potllr troj ttcöc ttikotnc nepravlu pfavda.Ili: "Ne ob ainu Gn uöinili."'r lct znaii claje u Njega sa\r'Sena t t i, t t U; i : D i ' n . " l. ;.. r. i'.rc, . I)^lJ':. Poglali do \Jegn nc t ogu doprücli, o On do pogleda lopire. zrrii Lh.lc On do tc rnjclc r,clili i uzviien,i da jc od svegaleai. te da \jcgor e r elriine pogle,:1i Njeganc mogu doprijcti.odnosno ne zLrog clo f:r,rrL(,rrobuhrrrLiti Iiko. Ir7\'iicnikaic: "Pa kadjclnidtuge ugledaie, inigrri ll usuari polil;ttic: 'Sano ito nas nist sligli!' 'Neöe!'- rcöe on "'rir1\'lusa negilarr t pola;alr'. nije ". "S(trtoilo as rrr.rrr L1e ih ricljcli.lriii su oni rij.ainrr: sLr strgllJ htjeli ". ii:tzlti dr r'c ih \i.lirti. lirn. ito ic f.kro: "r\r.,i.,J Vllrsa. a.s..ncgirao.ic , L ri c i h n c p r i t r t r l jiii r l l c t i L l z r i i e n A I I a hj c . s t i m g cs t l a n co b a l i i c s t i o . i Jr nc l.,ist(rji[.r,jrzanzrrlo: "I lli objoyistut llusi : 'Nolu izt,edi robore ,t"fojci\ itji tu suhin itltlcilt ktoa ntorc prodi, nc stdhajufi d öa tc oni sti[i idu [ei sc utt4titi."":' jcdno uz drugo.ili biti I \ ldcrjC' obuhlrtrnj! fo-glcdorl i nroguslajati odr ojcni jednood dnrloq. [,zr iieni (iospodar nroZe lidjeti. ali ne i se 'Görlodai fitojjesalt t6 i,On(t(nip

" Kal18. "'Ll'Kchf.,lS. "' i:llBekare.l-i5 " E a - Sa r a , 6 1 - 6 : . u "-1a-Hr'i'7

I6rl)

I

znan'clnpotpullo obuhvatiti.Ovako su ashabii. kasnije.imarni razumjeli o!aJ aict. lbn ^bbas kai,e:"'Pogleli lo Njegane ,xog tlopriieti'. znaöi: (ia nel1logu olruhvatiti." Kalade ka2ct'Onjc Lrz\ iSen tolikoda Ga poglcdi ne mogüobuhvatiti.'Atijjevcli: Oni 6e glcdaliu ^llaha. ali ca njiholi poglcdineüemoöi obuhvatiti zbog Njegovevclitine. On öe njih moii obuhvatitiSvojim poeledom.To.jc znaiede :riera:,Pogledi do Njega ne nogu doprijeli, a On dopogledt iopirc'." Dakle.I'jernici öe moöi r.idjeti LlzviSenog Gospodara oöinra svojim. Medutin. njihovi Ga poglcdi ne6e rnoii obuhvatiti,.jcr nije dopuStcno Ällah. dZ.!.,bude opisankao da da ic noöi biti neiijim poglcdorrobuhvaöcn. da u isro vrijemeOn bude a -faj Koji s\.e obuhvata.Isto je i sa Nicgorlm govorom,koji ne moZebiti u polpunostiobuhvaöen. Ieö sc samo rroie öuti. Takocler, moiemo mi znati onoliko koliko nam je On znanjadao- ali Ga naic znanjene moze obuhvaliti. Sliino je i sa njihorim ncgiranjern Bo;iiih atdbuta. navodno. prema 'r\'/Äo hüe kdo Oh."'\' LI ovom ajelrr: ajetu je najuvjcrljiviji dokaz da postoji nrnoitvo atributrkojiukazuju naNjegovo savrienst\,o i koji opisrüu Njegor.ouzviSeno tsiöc.I lrai zato Stoih ima mnolro i ito su svojstvatako !eliianstlena. NiünLlniko ravannije. S!i kojipametiimajurazümijuda rrjeöi: Ncntanu rurnag ncrirt ttl pt.antLll znaie kalio se takva osobau odnosu dntgc odlikLrje na osobinama koje ovi ne posjeduju. ito vile I. ,,AriÄd takvih svojsuva irra. rile iir nadrnaiuje.Daklc: üe kflo On", najur,jer'ljivije kazuje o Njcgovim atributinra.a Njegove rijcii: ,?ogledl do Njega c mogu doprüeti, a On do poglela dopile',. najupeiatljivije kazujuda öc biti viden. ali da neie rroöi biti obuhvaöen pogledirna. "U iest t'renenskih rdzdobljo Ott je Sliino.ie i sa slijedeiint ajetom: nebesa ZerrlÜustvorio, i ondt stenirom zayktdao;Ott ztw ito u zenüu i
r " E i S u r a1 1 . ,

361

l(r-"ii it( i. tic i.!üai i ila s nttu sittrzi iil? se ptcttut ttict udiie'o ie "" Oroic najo\'lcfljiviii stanttrglicgotl hili, i\t\.ito ru.litc'lllth lirlr' st\olcniilna(lD ih niie st\o o cl7.i.znaiLr.icsN.icgovinr clokazdeAlleh. S\onre biart-Da!o ih lc s1\ofioizran Svoqabi'a Zalim se LlTtllgilo obuhvata lcr ur Sroj Ari i clob|ozne i13 onr faLlc. ib ridi i poglcdonl S\ololll lo'i srojoln lol.lom On ih 'tic Obulr\rtll ih Sr{riinrTrlellicln. Nlcgotih rijeii: O ie s rat d glje goi bili" i \'ldi. O\o ic Tniracnlc rilcöi i znaöenjc:Pogledi(lo Ilazmislikakoic ne liicp nrainsuProtstil\'io Njcil( r nogu loptiieti, u On tlo poglelt dopirc" Tbog Svoic lcli'inc stra c' On lc uzliicn. talo diL(ia pogledine mogu obuhvatiti S druqc S|oiilrl Or ilo zaLo je blag.lnilosti\ itl s\elnuobil\'licslcn sveLrbuh\'ata I i poglc.lom Nicnrunistanijc sk|ivcnoOn je \'liL u S\ojoi dobfoli dobar (to j. \ elik.r'isoki rrzYiieniekotalioblizu svakon hiötr'Niitrt fofe.l logr ':lq,tiieti a do niic lüo On. On s\ .j iujc i s\e \'idi. poglecLi Njcganernogu obaviic!t'n i On.lc':lobal o svenru clopirc. On cloiroglcda "n)gd lnhr ie eki Iicd blistard rr Sc.lnlidokazic fii!ainlirIlz\ iicnog: st'oga [c gle.ldi,")'\ Ovaj aict iasno kazuje da Öc sc Itili. tt Gospod(tru clanuOni koji ovaj alot Llzriieni ,\llah moii oiine I iclictina SLrdniem mu l nlrac k'r'ilor?. dalLr sllivcno znaacnieoni su i priic rlir laj na'in raiLlnaStoie u polaganle \4izantercziiuDzchcnnenr. LlZcnrlef. lurD0aili KLu ana jc tckstovlma SLiano i saosteiirr s\ekomslLrariu.zi!njihL.ilolek!. _lb il'l nc uslnicreno lice upotrebom u i sunnelo au lc lllcdanjc ovolr ajclLr a sfoncnulo znaaanie. to i' da 'c Ga oii gledatl lclo.u)- srüo por\rahrjc gledati) irra viie üpotreba tilu |L!hl)ihd,.1:rr) ajlrl {lagol (,tu':./r'r oöekiranic kao on Knclese upolrilcbi. sxnrlo sebio/na'ave zastaiallja "'t' "1'Iii.k itr nnsIo se slietktn ''niim Poslulit'to! ilo ( r\iicrli k.i.e:
''- U-lladd..1 ''' ll'li l,l-l(iirnr€. " Ll lhdid. 1l

t6l

Kada poslijc ovoga glagoladoclcprijcdlog/i- and,a 7.naiird:niiliati. kaa "I itilo oni ne promisle o carsh,unebest i Zemlje,"tt'ti StoLlzviSeni kaZe: Kada docle sa i/.r. onda znaii yiLlcuieotrzr. kao ito Ljzviscni kazc: " it.' "P,tnnrrnjte, ondl r<ii plodot( jihotc. Aorl:crtA pulalc. aflto. kadaovomglagolu i/a budepridodato sa 1icc. kojeic plvo ito sc glcdana nekome?l Jezidb. IlarLrn ka2e: 'Oba\,ijestio nas.jellubarek b. El-Hasen, koji 'Gledaosa[r u njenogGospodära gledaosarr Njcgovinr kaie: LJzvile:rog, tlurom.'A1i. posluSaj sada lumaaenic ovog irjelaod strancVicrovjesnika. s.a.v.s-. ashaba. ina i drLrgih tabi islamskih uöenjaka. Mirdevejh'u'u Ibn slometel.sim bilje2ipredajLr Abdullaha Omela. b. koji kaZe daje Allahor, Poslanik. s.a.v.s.. tlrnl]1aieii ^jel "Togi lana öe eka licfl hlistor'flbiti, u Gospotloru svogo te gleddli". rckaoi OLIljeptc i ushite id. gleddl ie u licc Ii:ti.ienogGosltotlara syogu. Ebu Salihprenosi daje lbnAbbas, 'Cledat u lice svogaGospodara.'lsto tumaicii ovai aict.fekao: kazu ae Ikritrltcsvi mullesiriehli-sunneta. i Sto se tiie hadisa Vjerorjesnika. s.a.r'.s. Lrpualrju lo da ae se koji na Allah vidjcti na Sudnjeru mutevatira. danu.ti badisidostiglisLr stupanj 'läkve hirdiseprenoseEbu Bekr, EbLrHulejle. Ebü Seid elJ{udri. Dicrir b. Äbdullahel-BedZ1i. Suhe'jb Sinanerllumi. Abdullahb. Mesudelb. Huzejli. Aliia b. ebi Talib, Ebu Nlusa el-Ei a1i,Adijj b. Flatim et-lhi. Encsb. Malik el-Ensari, tsLrrejde b.el-Husajb ci-Lsle i. Ebu RezinclLlkajli-DZabir b. Abdullah el Ensari.Ebu lJrnameel-Bahili,Zejd b. Sabit.Ammar b. Jasir.Aiia, najka \aernika,Abdullah b. Omcr, Amar
r ' Ll l ' E a r a f .l 8 i . '!rAhnred . b . M u s a b . M i r d e v e j he l l s f a h a n ih a l i z .h l s r o r i a air n r u l t s s t r A u t o . l c l telstraTelsr ul-Kur an, ittusnctlai d n , g i hd i c l d . i n r r o l e 1 1 0 . h

I

a t
I

u
a a

ri
t-

o

363

h AbdLrllah '\bbas' I b. llurelbc. Sclmancl l":rrisi. Iuzeili b cl-Jcrran. l ibci , \ b c h r l l e h b . . \ r.ril.fc l - , \ s . ö i l i l c h a d i s r r r d t r r / . z a t l m L K a b j.lK'a b b 'I icl2rc. ncimenovani nrrftd. tc jedäll iijijc hrdistakoder lrcclell I lbc'ld. b. u koji su zrrbllieienl hadiski zbirkama Ciliral acmoor.- harlisc. ashab. srca ier ih Prihvatj otvorcna iii nltlsncdi sllnleni koie noscnuzilc: sllhihi. oni lioji Lrnjih rrcbLldu fo\jcro\'lli llcaebiti od onihkojitc u Cospodari sloqo Tekonjcnl ne{o öe loe.tdenaod lnilostiGospodata srog:rglerlati. biri. EbuBei. :\hnerlusron1c'l'/v?c//r1 EbuBckracsSiddilabilieZi Flarlis s danaic ,\llahn\ I'oslanik. a v s klanjaoi tan!i nalnrz i krTc: .lednog Tada duha-rarnaz sjccliojcclokniicrrastLrPilo\rjjcrrrcliirdscmo2cklanjati llils iieo.e zarimopcrsieona svoicnljeslo' s.a.\.s.. se \llahor Poslanik. zaiim poclne-ll.tmaz. ilindiju iakiarrl.nc go|orcöinilte Kesnijcic klanjao nerlaz.jircjju iustao da posliednii posliicnemazt.s\e dok nijc klerriao -firdr priupitati nlc ncki liLrdiupilaic: Zar ncöeS s. zlpLrlisloioi kllai s..1\s.. ilr o\! bi denaslI)enasjcuradionestoSto .\lluhorogiroslenilil. jc Da poka:ano sxnl lriijc ni.j.nikil.ll. l:1.1a ge Lrfitto.a on odgo\orio: rtd ,tttt11 DriiL' \kt IL lliti \1 l]tuli1tt(1 stiit'tuldutLLtdtt üllial S|i ljuli hili dana.nap lrc\') I Pr)\'/{r tu :ttkupljtDit1diILlttt' tttitr!t)(pri/or liLrdnj.g o:hil,ru' :uPtttiit \r Adri]ltt \ o\"\' u tnoj ih tillit hliko it titttLt(iirt rL'krtitttttr.!i ti tndc \rih lllkli tch( ie 1':'\'iit'üi iL ,$ltn...too.lltnt' tctünu\! Ottt(L'c I litnb lL!:111t:1]ti ntt u .lll,tlt olrrhr,to rttlntt'u ott,tlL 'Allah ie jd \u1üit)aiIio tlii]1o OIiLiitr krtrltticg lilctltieg ttttt Nuhtt odtbt no ,.Ilettti, i Nrrho,i Ibruhinotu poro.licu, i It'lrdttor\t porodic se:u ri' stijetottt " Ä,rrlr/rrtilo I'lrtlIzlttt rtkoictntr: ZLtu:ttti d ostttlittt pritttiat)oilt tlo|u l nd (;all)odttu )ll4h iL'l.ht t,JLlbrdo tttt.: l;ot{ rrrtgtt : a n t l i t t t i k t 4 o t l n t t i t t r l i l i t t n i i r . i I I ) g t ) \ l dO ol i k t n d ! o r c i ( : N i i c l o i t t ) |i t :tl ! Ilitt k.)l Ih1Ll|it|t,1. fr'r:r . /i!g'r /c 1l1dl1 PriiLtteli'1 ttd:ilt h)Ll D1t11t.

t6+

Poelß-lje LXI'

Sehi u:eo. Kad oclukod lhrahittu. on lc i

].eli

Niie to.ito trdiite ko.l

rcna. idile kod Musua s.a.r.s..s niin.jt: Alluh ruzgot,arao.'Kad dodu kod niegd. [hLtu. u.s.. rcli lc Niie ta ito tt.t:itc kaL]n1ene. ilitc kod I5du..titld Metietnind.s d\'t. On.ie lijrin u1l|rc Isa a|.rtti ,rtnoAil! at,og [t: sliicpe i gtbuv. i a:irljcttdo Nijeto itotto:ite kol uitna.ldite kodntlibolieg

luhuntnelu, s tt.t'.y..neku st on tLtuatne |ds kad :d

Gosptxltutrnjegoru. On tc se :dpttiti pa kd(l do1e dct Diihrila. .,lllah ie nu reii. Dopusti mu tla protle i ohrat:luigti D:ennetom 'Kud Diibril s njiü cla.lepred,Alldhu ['t:tiienog. on [e pdsti ]ta sed:d i o.rtatie nu sel:di koliko ic poh'ehnoda klania clintur. Tadule;lllalt Ui,iieni rcli 'Pt igni gla|Lt.rtojui reci. hit lei sdsl]t.ian :ni se :a kogo holci. troj /,Lt ie/a ol b a! prihraletl Kdl pono\r cligncglalu i pogledo u Allahovo lite. ponot'ole pd:ti nq sed:du iortot ie nu:;ulicli koliko it potrebno dtt klunia di nr. Tuda le,1lkh U:t,iicni rcii; 'l'odigni gldN s|oju i rccl. bil t!! sqtluioü. Zcnttni.re :a kogcr hotei. t\nj iefa at bt tc prihtaten On ponot,opotligne glatu. scunotalika cll bi opetpuo na.\ed:d . pa gd Diihril uhtnti i podignu.I tLtclu u,1ll.thprinli do|u, k(ih,u d.) tada nik.rn pt inio nüc Taclsle Muahmntcd,a s . re{i Moj gospadoru. sh:ot si io nt i uaitlio du bu.lcm najholii ol Adcmot'ih sinora. Nije du se hfttlim, uiinio si da te ndjptije tnoi kdbut ot|ori nd Kijumetskomdanu. Nile dd se hvrlitü. uöinio.5i du budem onaj oko kogd [e se kad Havda sakLtpiti svii(|4 koliko mt):e sldli i:ntdu lh/?c (u -lcn'tcnlt. nap. pre\'.) I tr//e (Ila - nekadainjaluka na Cn'enont morll. nap. pte\.). Z:tim lc biti rcaeno' (iskr'c'ne Po:i7vilr sidclikLrnc r\llahove robove. nap. prcv.),ncka .tc i oni :au:imoi . Zitinl tt biti rciena J'a:arite rietul,ie.rnike Ttda te doti rjet'o\iiesnik, sa tiiü pet iest ljuii. d neki it doti sdnti.be3ikogu. Zdtim i te bili trieno 'Po:o|ite icllide, neka se i oni .ut!:indju :o kaga :ele. I. kud iehirli obn'e stoic. (i:tiiani Allah lc rcti. .Jasun ndniiloJliyiii. Nckau Dienncludu.rriotli koii lvli üisl fripi.\it'L1li thuga. ll.tdateiorli (.i.\,iieni Alldh tcti. Pogledcile ima li neko od kti u Dacnnet. Zolim [c

urutlio Lukto Johro dialo) TuJa DiLh.nnt'nttr rlt it lttlol,uLl,r sttutrnniku Ictt nclcti oLlr rlo DiehtttntntLt tunrt nLulttnLkogirttickt i upilttlu gt hilo latho LlohroltLhil li iktd urLttlio sLtttt llalt^\o. ttt: rt'li O11i(r'rit \:isunt uliitsunt.kLtLl liltlit)td llltthll:tiicni tuitt hia lahLtt i l)t)l1!vlti\'l)ttt]1tt IJutlitt'lolt'ltt tt]t l)1t'ttkt.\ltnttt:nthtt. ltt .tc ian hio loltt.tttld)1

D:(ttnct Zulitn Ir i:ti't\li lai i(\lnog a'r'r,lil. .(./ ntJtt )1lL n)hatt. gu lLti li ifud uttttlio biht kttldo dohro ioLitktt i: DithttnLnLt t trltitLtli tljtlo'Onit'rcii e. r \ i \ t t 1 . L l liir \ a t ü n d t t ' / ' 1t1 u r r , Y 1 2 1 1 6 1 1t p a l i k a d Lulultn Rrkda\d 1DlLtJLtl)\ltlr asldltrk\dtttrl.ltI kdd bttle tsitni ltdh. ,:ht tk' huci tr nrtrt lcatl httlt tirllol-ito Ttlka (;oslatlur \\'ltlora nikudLl u tttcrntrri tlLtncnttlL. I'-\'i!üi )lluh & ,qtt li!ttli Zd;to \i totttulio)' l ilii li o|a l: ttrtrlu ltl T, ht olltttorit tt Titltr ic uttt lllLth rtii ttr'\lit) n(it\'ar tut.\t\\t htit si ikula tilio) ltttdl tr! tolil,t) i ioi 'lc\rl ('t)r'i.L ir nli l)u li Ti \u tlttlot)t;olu:l)iiui Ti Kaii ti ItltL1 tolik.! ll..i.. na krIirl rcac: la!t) :tttt) \d]1tst.iuttt)s l;a\lt)tlLr'\t(:.aul J'trslallik. i\'luslirn tLsvolinr BLLharija I ito setiöc haclisaibu IlLleirc. nlcgrrLrillc2e zbirkamr hadisa. U haclisuEbrLIIurci|e stoli dr sLrneki l.jucliupililll ''',\ll.rho\ I'oslxniac. hoicmo 1i riillc.ti neicg (;osPod:1re SuLlnjetrl na odgovori: Srtrlr/ li tdn kad gleLlotc \11ahor Poslanik. s.a.r'.s.. danLr'lrr .1'lllv l rr r/i1r{rr/' oni oJgororiie: Nc.,\llrhol Poshni" on uprta: . \ n t t t t l i t t t n t L l a g l L L l t t t t t t \ u n t t l , t t t l . i t t t L ' b o t r r O n) o d g o r o r i i c : \ e ' 'ol i On fcae: 7irln){"tt (iLr tttrtii\ili!ti. I;&lu lttt\tuIi SrJtlii tlun llluh tL' :l;tq.ili rL litrft ilii I Kt)1t i!d ih:drltu slijcli \toit ho:It)t\t\'!) ttLl;Lr Stttkl c\lilt:Lliti Strttte rtbo-anttclli

rtrl,oIt orti ktti httLluthtttLrli

:lijetlt it l lit stt. Ltko huLlt rtbo:tt|oo TLtgut(tliit:tlil ia Tdgult ,\1it'tttLr nttltr kolitnr intu i litL:ttticra lda ic ota! tnltl1r'lLt. O\l.tt r( .\litLlhtt)ti,i tt ittt.\c [.::\'iirni.1lLth lt ilnl:t1ti ]tt:kottltliitttt ntlt):ndtonl liku i rcii int ',1ü rtn t'tti (.itsltoLlttt.Oni & otlgo\atili Sr1(ind/?/lr\' llo:c ad kbr' nt st ntitntt }1tt! nLrknttti tlttk nun nt' tloic tld! {;ospodilt Kdl t1tlt11

166

7

Gospodardadc. itii icnto Ga prepo:nc i. ntd fu in se t,:yiieni Allah pt'iku.uli u Sro lrutntn l ikLr, i ie oni pt epo.ndti,i reii te im:,Jd som kol ttti Gospodar. Oni [e oLlgo\ntiti fi .ti nai Gospoddt , i Lrenut te td irtiin Allah te tudaposrcd D:ehen t1tctposldtili ptil Sittl-tupt ijl!. ii.t i moi ummetlt|i taüo krcn i preko nje Nika l tadd neie hiti dapuiteno dtt,qovn otim Poslanikd. leuiili do|u. ]Ioj Bole. spusi..spasi!'Li i. koji Dlehennenutc hiti kukd.pt)put ttnie od dnljt gulunge A ie.sta \'idieli Ii gulungu?' Jesmo. Llit'lju Allahov I'oslaniöe'. rekoie oni. On leöe: ,i1 le poptn kttka od dilje gtlange (rckavi sili, bot. N( dda Prccuntbenj. nap.pfe\..).r1ifiilo.rdnto;lllLth:nakoliketcbiliteliii e.Ljudi tepreü.1 $ojin1 djelinld biti htat.tni. hka onih koie le ttjihova Lltelauproparlili oli i onih koii te sa spdd!ili. Kadd,1ll.th budt :dr,t):iosa sldenie ljüdiificl poieli da,\'tojo i kuclu t]ila:iu i: D:chcnniendiz\:ede kogu brde ielio. tltttcdil ic ttclr(it11.!r{u i: Dichtnntmu i:trlu one koji llu nisu nikogd ravnintsntatruli.one koiimu,1Lluh l:ude:elio clu.\r tüiluic, oclonih koii .r/ i:govdl'd1l ilahc illcllah lltlttifutakve La po.nüi po tt ct4.tad sel:dc nu licu. ,Jer.wtt a daeheneüskd :uh\'utit te tijelt) io|jekon lijelo, asim h-ctgü koji ost.^'i sed:da,ier Allah le:abfttnili l/alri da laj dio datakne. Tadaie bili i:wdani it Volrc.nd njih te,^c pnsuti t'odLt:i\1)la.i oni ie. kuo plod, zaias ita.tti Kad.lllah turrii .\e stldenjcn ljltdimd. aslal te jeddn iorjek koji le licen srojin biti oh enul falri, d la te bili potlje.lnji Ll:cnelli.t on.ti koji ic uii ü D,cnnct. )ti ie ttii: lloi Bo:c, udalii noje lice ocl l/tttrc nfcnu \relinu me :crpctlnt a i spr-llcr, pu te moliti Alldha .r|e i rrdild.l.o Ll.i'iieni ,llldh te mu reli lLtiei li.ioi ilago(l .dlta:iti kad :atrii! su lon do\nnl'()n rcac Nc[ 7b niitd drtlgo ]nolili. Allcth ie nu ddti ano.ilo bude hltcti Iice niegovt udLtliilie o.l ltnrc trIedtiin. kcrclo dodc do D:etlnete i yiLli niego|u liepotlt.:oittjct ia anoliko kolik0 ,llluh bude htio. a.dtin te rcti 'Moi (;o.tpoddn!,ptibli:i ne ndkc|' clo dienetskekupije! llltth le ft]u td(ld teti 'Zdt lli ni\i obeaao da netei lrd:ili niila senl onoga.ito son ti daal Teika lchi. öo|jcte. ilo le

I
1 L

c
0

a

ii
J

367

(irtsV Lrtt i:tl talil ir GLI dla ntt ttli lI l On it rcti: \loi ic tttttiat H()ici li it): f!ogotl -dtnt:iti ku'l :orliii \Ll Ttnoto tt.1lluh lc nttt tcti \ t a t t ' l L n i ( l t tl t t ! l o t n a l i l i l d k ' ) n t i l r o i t t t t b r ! tLü,lrnttnil ()niLrcii i kctLl l'ihli:i l:ctld\kai kul)iii iLlLrt(t oht'itn1t' rrr/r A.1rlgrr 'IllL1ll kaliko ''lilah httlc rili hlul:ultrli i !lrit! tt D:rittkttt tt.itttitt [r analiko 'lllalt it'nu tatlu tt l t l i r l t t a L ' l r i i ) t r t i ( i r t s p t t l t t r t r . t i ' t l in t t ' t tf ) i t t t t t L t ! d t t t i i l d \ ' ' ' t t a t ] | d ) g i lra t ul i d t l t ) : rcti /.ar lli ni:i tthttu. ldntitilld'ili 'tti11) I't(lu rt'Ii \lLl nL! trht. aoIi..it !tt] | it nrtti'r't!lt) trtiputl l)n i( t)d (it)\/\ltuu ttnoj tlu hult'mnLrinL'rtrtntti \\'th [\1)ilh \!\'oretlld l\\'r nuviia tii tc ntu I (;u t]ltliti Llrtk:t"tllLthnt trtrttttiit tr ktrLl* lllLth j1l11 't lrri: l'o:tli! Ttdo tii tt DiLtttttr I'trrltr rr,it tt l)iL'ttnLr'llltrh it to ila K'lLlt i t a n l t ) : r l i r t t i t t d : i 1 i\ t t ) : t l ! L t l l L t h [ L ' n u r t r ' i l " : t ' l i ' \d:flidttttt ,lllah it ntu rcti lnot Iti to]i/':rti loi lolik) ltt,\!o11tt puta loliko cloclale:lmat te! toliko i dcseL s!onrc hatlisLr tll'u SeicLu ' \ l i r h . J c T i d P r c n o s i t l i r . j e I b r L S c i r l L r p 'i \ l r irrn : I i z v i i c n i i e t o I n ' o \ l c k t L Ll h 'l On .jc oclgo\oIio: Pliziram zrt Icliao: Iual ic! loLiko- i ioi lolil'o je Vieror jesnik s a \'s reKito: sr jccloka1\Ilaha de sillr zlLfenlli.tI'ako 'lna1 aei loliko. i .lcscl plrLo koji prcnosi Eblr iI Icrziii haclisa loliko io\.ick liolr llLncife slojide ]e on. lib llur!'irc- rckaol I lo ie Poslieclnii

acuaiu Dicnnct.-slolr: i IILrsli1n BLrhariia cl-] koleg f i haciisLL ocl[trtrSeida ludliicLrlljc2e
''Ncki srLljLLtli \fclllcna r\llaho\'og Poslanilia sa\'s liLali: -'\llaho\' iz Allahor i\slunir'c. hoacmo li riclieli naicg Gospodrranu Suclnicmrlanul rcac: Dd Sr7./r/ li rtn gltLhrtiStuttc tt Vttlnc kad it s.iL.\'.s.. J\islefnik. o(lgo\orrse: tt,tho.'Snt'ttr !iLttu'tlt'ldti u illit'\(c l1t.lit r|ltu 8)il Oni '\ic. On fcac: litlo ttta Gtr tttotli\'i,li':li ( \lklnirttl luntr Ktttlunutrultt Ic tli ko]t \t! .\t nji tlLut :tttl:o tt liiuliti ont) \tt).ir oha:ulLn tuko dtl ()\ld i( fiittki taht)11tlikipo\i ttt iktMiritttd loPtl'luti u I)itltLnnant r.'liigc lilduicbiti laio tlil.ritttko i rttiilt itini. ta rci|o tnltlo \liclh'tlikd pt)--\\1ni irlttiii ] 6IJ bttitlitttni Stu\1r \inht):L!\'Llli' Oni r' laii Oho:tltdli

stto Ati:d, sindAllahong

Rcri te in e

Sltlgalislc AlLahnie SehiLt:eo

i drug.t t1idijete! Stu:elite? Oni tc rcti Oietlnjeli smo. Gospttdatu nu! napoji nct\! Otulctfu int hiti prtktcano i rcti le iü se: Stu tete sada? izgledakao do koil ie toliko ,eslaku d':1 Tddfu hiti sLlkupliüi tlddtl|ulrotn. .icdanpltonenjeJe drugi. i u tliu tt lo\tdLtti ' l ZLtlim sepo:t(ti ktit liihitiupitdni ',lu\tc|i obo:t1\'aLiOni ie te rinu teii Oha:u\,dlisno lvlesihct. '4llahotttg l?a[itein,^e Slagoli ste u.eo ]li.Lltgd t1iclilek! Sldialilt l Oni le reti Oiednjeli .4llahniie Sc[1i te naf)ii tlu\l On.lLl ittlbilillokLl:anoi reti te in se' t1d!. .\nD.Go\potl[t]1t 'itd let rdL]a?Tcdte hili sdk \' ic Pllttli t1c!d ttunl koict toliko:estok'l da i:gledttkdo LLtiedan llutttcn ietlt lrtrgi i tt tliu c. papdtldli osldo niko o\ifi nrkilt koii su )llahd obo:dldli dobrih I. kaLlne bLrtle ü i pohtoe ih. ctoli te in (i:t'iieni Oorpolar stletett'a lldimdnien liku i tliie(li sloje bo:dnsl|a! ()ni te rcti: pilttl ta ih SItttekatel Neka svcrko Gaspolaru na!, nLi \no ljtrle osnrili nu thnialttktt oüdd kada su nam netipat hniji bili. i nis\lo se s iimadru:ili! Ontc inrcti: "Jasdmvti tt.ts Bo:c, od lebe! IIi netemtt Sualtt'ttj Cospoldr! Oni [e odgo\niti njih öak lo .h ugi ili po lrcti Pl\t illdh nekogl-dt't|in|llt ipisttti! Neki od 'ltno li i:tnedu t'at i t'aieg Gospotlaraneki tr i pahieti. Alttlh it upit.tti. tc i?'Onirckoie Da Tdclat oni koji su .nukpokoicmscfio:e|crdsPo.nc pctstina \ed:du Lronikajirutorudili "ctlirlu obct'ljtli. tlltthorntn 1o[jom, licenlerno nele noti pasti na sct]idtt - Allctlt le tlttti da irn se leiltt ukoöe Iuko l(t te neki pl(ldti n(tlrdikc. Kadao|i Pt-t'ipodign s|a.ia licd' ridiel ie litc :togo Gospatlrtrunnako kuktt su Gd Pt-ri pul ridjeli 4 O te in ' t.c[i: ,la't1n yd! Go\pod ] .uoni lc rel:i. Ti si nai GosPodarZaliulte ' hili posl.t\l.lennx)sl ndd D:chennemom iimtiie prd|o ttu lefit'at Nekct kaka| i e ta mostl' On reie : Klizav kao na kiii upito,7llaho,' P oslctt1iac, posebnodo i.ra-d (loldti ltnka dilllje gal'tnge ptot trnict krtktti botllji gLlie nap. pt.v ) uiernici ie preka orc (rekari 3i1j.bol. NcuradaProcumbens, ttlptije ptiicli.ct l]-enokc!.popul nlmje hr.o ili kao riet'tr' kso pltcd'

369

kuoiaitttin,ttLt:ttrtni;r'nirr'\lt!\litikütt''tirrrrTrrr'irrrdt)nttikoiil)tttlc l'ir rt rrrl:t/r''rrrarilr)/rrdri Arkl \r r'/'frl'/' i \1)r/_rc okulitdtttqltti l't)\lttiiil'rr ( l rr't!nd tako ttti O)r)Stt tt ii'\ oLl LliLhLnLnt:lic \r1ltt. üdkt'r lt)l(!lttttla r1r)lr/ lf'l11/ (i' rf:'/[/gtl/l:rl j t : 1 1 ) t ) a1 t ) i : t \ 1 ) ! r r r l i o o i l r ' ' r r \ r f \ " l I r r r ,i l't)'i lti ti't I ltrttiti rle qolrtrtlt' t r l ) : t l t c n t t t t i t r i i . L ' t t t n t L l ! i\ r : , ' n l i h (i,t:lt'ttLtttrhdit)t1t't!-/!i':'ttlatLtttLtttt'rlrt:rtltttLttLltihdtl:t)bn|iitlli h ' : t t n t n t t l ' : r . ! dl ) t ) : t t t t i c l r ' \ ] i 1 o i : ' [QLlLt,L int hit) t'.,t'Lix) l ,ttti'- i: !)lt 'rfrr tL( it: :(ti'ttllit; ttlttlt)tttlt)l:' t lttttlt trt.lLt i:rr\ri rr I1:Il'' i!'''\"I' f r / r ' i r r " r " r r f i i ' ' r l l i . ) t ) t l ' ) 1 : t i 1i ' i r i' ,. ' tir latlittct ()t1iit lrit I it'| '1'' i'" 'f i 'qrr '1u 1'x1 'Ltbi: ()n i'L:int tt'-:t i""rr' /):nLli(rtta I rr)\r rr r)"/ l'/rr.]!r ii:rri ' ' t r t l ; a r l i , t op t t l r r . l d l i t t t n l t ) r t i t l t : l r / ..rlr: 'ilir" ( ] o . : p r t t l u r t tt t l l \ r r o r r l r r r ' r l r r t L i / l o n ' t i i i ; f i ' r : [t tt'ii i:tL't!itc Lt1 \Jilogi'!litrlr it!titl n a , J t t L n L k , t g L t , i t t i n t d n t t t l ; t un t t l r t t i o h r u (;t)\loiot tttti rl'Dttl\'t\?tttk\ih OnIc initrii: a. i:rr'rri.{1rlri J. rci i e ' I t t t l i l r t L ) l , t ) t t t t a i l t1 ) r l t t ) l ' f i r 1 L t r n t t i i t t; r t l t k r t : . t r r t r l o h r u i : t c t ! i r ' l ( j t ) t l t ) L l o L ti t t t i l t t ' t n o \ ' ; ; t t \ l i r o g Ll i t t r i t r t l t : t l ! i : r ' r v i ' r ) r r r r t r ' " i gt

thuStitlgorLrrir'jr: ,\,(ond\lcrlllel'tltsenlir'lLoo\rlhit':lii

l-'fislL'lll'

iielo An '.-11rr, ttrte ttilontc tti t' utlku cprtt le uiiltiti' Dobro se lictir: dnti" i!. uIntIo!4ositu;iti' i ioi od Sche !r!lntdu teliku " I:,tii,:nt.lllult ir' . neslavl.la pr''nositi libu äctd ;rtrrt''r;r liazirrLnjc io:taltt iL trtisttnttt tr'i'i lttu:iirlt!!i\r/\rrr./r'ti |lr/'l]rl'l/rl'i 1ttL'rniti t t i t t i t t i n t : L t l t t r t o n it: r ) t ! t t 1 t t l i i i t i \ { / l , r r i l r , \ / r r i l r , .\ 1i ' / n i l r t s t l i h l t d r t n i \ u t t t t t l l t lii \ ! t u i ! i i l t r l ) : r l t r ü n t t t t t t ! . , ' t it ) i 1 t k t t i it r i k ' r t i t t i L r i ; t L ' g t l o h t t l \t:t)\r Riirl\d:i\'t)t'1 tr r o n a l : o i 4 l l i L t r i : L t n t t L L l t t Ltl . t t t t t : k t t i i t l : 1 t l i t t i n i:ltc;!i t1(1 l\)\]\intt\t)tlt Ztu tti:ttttLlitlt litltt it rtttti,rtrt /r,ar.r/r'lrrirÄr' t)/.lfl'tiLitt:Itlti:'itttt k i d l l l . a !]tttd \ l )L ! t li1 t t t l . l t Ltti i ' i t t L t u l r / ' r ' " r r l r' S l ' i ' ' l r ii 1o onti,t \i/ lil"l''l'l \cl'o rc": '\lLrho\ l'oslirni'e fr d11)\rr rr hlaLltr.

lll)

Posl6tje LXI/

znai kao da si bio ioban u pustinjil'A on nasta\i: l:ldzit te kao biret.i. \d ytaroriüd bit ie in :igdi hk fu d:enetliie prepünati gar:oreti Ovo tu oslobodenici Alluhoyi .lllah ih i? tno D:ennet. iako nikah,og t , l , , r r , t n , t t , l t t i . . t l t \ t t t t. ,. ) , 1 , t . l t , , t t r , n , , , ( r r d " . 1 ' l . r r , ' , , . . , t 1 u ie. Oni lcreii: (;oslDL]u ndi. ilL liu si lL\) ona ito nisiddo tlikotue?' L { J , , r ' , , / . / \, '.,,i . l , t t . ' t , , t t ( " . 1 l , t t ,i r l , . r \ / / , , ! . , , r , 7 , , , - , 1 7 i , . r , l[oie :Lkld,oljst\n. NLlNc's nole hiti balje otl owtgu? GospaLld tt Itti " se ri.(e]tikLrLlu netu td.t)diti

Sto se tiöc hadisaDZelirab. Abdullaha. Buha ja iMuslim biljeZe predaju Isnailab. cbi Halida. Kajsab. Ibu lJazima. i e DZerir oci da rekao: 'Dok smojednonr sjcdili sa Vjcrorjesnikonr. s.a.r'.s.. je pogledao on u lVljescc a bila.je öetrnacsta Ltnljesccu- i rckao '[ii tete noöi |idieti noa |o!cg Go\poddrd Ltstitin aL'iDldkut ito suiu gletlute u \,liesec Niita wm netc .ikt)diti.^tLtstoite nd t!: kiutiidtu lli ije i:laska Suncu i prije Ll.t njego\bg .dL1ska. pa je zatim prouöio: r...i veliöaj Gospodorusvogo i xah|oljti Mu prüe sunöcwrizltßli!! iptüe L0liska."'\5 Ovajhaclis Ismailab. cbi Htlidr inenose od Abdullahb. Idris el-Ezdi. Jalla b. Seidel-Kattan, Abdulrahmantr.Muhamrncd el,Muharibi.Dierir b. Abdul-Hamid. LJbejd Hamidltlumcjd).Ih3ejmb. Beiir. Ali ibnAsim. b St:l.yan Llejne. Nlervan b. Muavija. Ebu Usame.Abdullah b. Numejr. h. Muhamcd L]beidi njegov brat Ja'la b. lJbeid.Vtki' b. el-D2euah. b. Muha:ned Fadl, Et-Tafavi.Jezid b. iJarun,Ismail b. ebi Halid, Anbese b. h. Seid. llasenb. Salihb. Ilajj, \'erka b. ^mr, Amar b. Zurejk,Ebultl I azz Scid b. AbdLrllah. Nasr b. Tarif. Anrnar b- Muhaned. El-Hasenb. ( A j i a . .l ' . r r f b r r B c k . o r . . l c z i J. A r . r l." r b . l g n u , , L r ' b q g l H d d i d i a ü . b b Abdullahb- cl-Mubarek.Ehu I Iamzaes-Sukeri. Husejn,Vakid, Muammer b. Sulejman. D2aler b. Zijad- HaddaS el-MuhadZir,llurejn, b. Su{an. b. Mcndel b. Ali i njegor brar Sinanb. Ali. Orrel b. Jezid.Abdul-Gaffär b.
r" Kal19.

371

el-Krsirn \lLrhirfr.clh. Beiir cl IIariri. N4allkb. \'lLrgul.lsam b en' Nu mirf. \lj b. el'Klsinr cl-hinLii. lrrrcjcl h cl-F:sledel-llcmcdani. b 1.. I)2ebbar cl-\hbrs. Ll ir'ILr'li Ililal. Jrrhjrb Zckerijeb chi ÄbdLrl Lr \luhlnred b lsa. Scid b. Ihzinr. T]L'ban b. Z:riclc. Es-subelr \iLrharih. Osmerb. '\li. Hasen \lcsud b. Se d cl-l)Z.r'li. l:.r1ien. '\nrl b. cn-\Lr'n1lrr. \mr \lulranrcdL' iczid cl \resiLi. -sinrnb. Il:r|nn.l-Derd7c1Ii. b. FLrbib. Suajbh .ll ibD lliiirlr. \lLrholn..lh. tr1cr',.rrr ll b cl lla|is cl-\4uhalibi. b h. Rail.1.l:.1-Hrscn I)inlf. li.l.!rl l'. . i \lLrLi T)a\r!.1 cz-lcberlien. lrlrrkltii b b. I llanrarlb. cbi llanilc. .l:Lhui, Il.i rf' li:r'rli..rr) Sclcm.I-bLr il'r' l-. IIeis. \{Lrscljcb Selif:.I hLriirrl l. crr \Lr-r,rrrrl Silhit.^nlr b Scmf . l c l - D l r r ' l i \ n r I b . . \ b c l u l( i i r l l I rc i l c ' l m i S c ' i b . i i i L r ' . i : ; r f ' l ' l c r r il ' l i r l . jli.jnili e , r S i u r n o r'.\ b i c l i rb . l l e b i h . \ l : r l j k bS c i !1 . . ' l - l J l l f j sl . z j d L \ r i l . b h l . . l r b u , \ r r n c l.i a l i c 1 . J c / i . l . l - , \ s f i \ h c l r r l l rb \ l r r s al.J a l i d r \ b d u l l . i h . i 'lrhhrr. NlLurrcl RckrbeLr'l\lxskala. Jahjeb. c1-lv{Lrhclleb. lbLr Ktr.l.-lnc. '. il. b . S u l c j m ae r ' - R e L i \ i e r h i b R c d 2 r rA n r f b D T c r i rl.a b i i i i r l l a i i n rc s r : r , , rl 'r. , r ' l r . r , . , , ' r. r l ' \ 1 . . 1 \ L l r r l l r " r " r i' i rlljcl-'iiro /.lcl h cbi lirisc Ovrl posliednji lc h. .\bdLrllilr l'urLrh. b. SLr'bc. k.ttt \' .; heclis liietimir OL'it)tt ,1 i tt1 r'/r//('/ iflt lr/i..q(;.)\/)t)LLtrLl itt) |t)ii t " . r / r l i m . t l r j c l l b u S i h a tc l i l a j j a t l i o i i u s \ o i o i t ) i ; t ) l tyt i J i ! t u r 4 . \ f r r l r ka2c ()iü)td Itta IiLliLtit1lieg(7tsltttlttrd /ati.n. rrrziji ore prccl.rjc r r i t u s l r :j l a r i s e b l. l . r c n r . . \ s i nlr' . l l e k i r r r . \ l u k ^ t hl S t r l e j r r a Ert-r LD T i l t r b \ e r - R e z c.l J l l r e n h . c h i D . r l l c r\.' c l i . 1 h' . r n ri n i c S o \b r r tO s n r r n . A m r . i Ali Jezidb AbdLrl-:\ziz. b h. h .\bclusselam '\bclLrllrh Iirrnc cl--r\nhcri. L . i r S e l i h b l l r j j . Z L r l ch . c l I I u z c j l I : l l i x s i n r r \ l u i n n i i I s i i ! i h l ) c f i l l t l i L l x s L i l c t i sl u . ur r j e g o r o r f c d r n . l lo J l r q s a .I l t - 1 r r n lrr r DTcrilb Jezidh DZerir' S.'icl. b. Biir. MLrclZrrhiLlb. Tlril h. '\bdLrrrelrnran. e tr c l f l c d 2 l i . l s u b . c l - l \ { L r s . js rti h n i h i r c l i s p r . n o s c o d K d i s :L bi I l e z i n r e . 1 o preclqc pos\.jcdoaili istirtilttst str odnosnood DTcrirr. S\i snonlcnLrli l. I s m a i l a . c b i H a l i t L L s m a i lb b e p c b i I J a l i d o s r l c t l o i i jo K a i s ub c b i pr r k j v e I l a z i m L r . K a j s h .t r il l e z i r r l L r i o sc i e d o d e j c I ) 2 e l r b . A b d L t l l a h e n l r i t7l

9n-

ni.
".bl

da a orr preclaiu. DZcrirb. Abdullabbio je svjedok je Allahol' Poslanik' se izfekllo ovai hddjs.I- kao da noiei auti i osljcdoÖiti kako gir s.a.\'.s.. unmetu i kako svonre kakoga kezuie iztovara. s.a.v.s.. AllahorPoslanik. bälinijc' trcljemicislabounlni, DZehnii.!e. njimanistaocltogaremaclra2c slakoga ne\iernikoln snlatraju i sabcici latropoklonici krranriri. rafidije. ljenieifikciin Ll tomcsuth \jeruic u Lrtjclor u ko porjeruje olo. odnosno pomoöi a i sunnela njcgovillzaililnika, Allah UzviSeni sliicdilineprijatelji trakar !o i ne bilo po voljj Niegoval\rslanika. öe Sloju Knjigu i sunnct krivo\,icrnika. njegabiljeZiMuslirn.a u nierrll stoji da Je Suhejba, ito se tiic hadisa t!'luu tlegu sl1ndltici D:ennel4 rckao: KdL{Lt s.a.\'.s.. {lleboIrPoslanikrik Ii:tiicni )llah le rc[i: Hotete li tltt ttun dt1]11 al togLll Oni tc reti: 'Zar i\i öinia tfiicllint licQ t1t1it1 n niri |t\-ea D:etttlef i tpdsto :ur '!l:1.Ll te:ds!ü bili PoJiSnLi i tti!ld itn rt D:ettnelu \'t1l1a? lichcnantskc nete hiti tlrttit od gltLnia ü s\I)g.! Gotladrtt Lt Zatim je proll'lo ajet: 'O ckojiöi edobradielaieki agt la i viic orl/aga '-" Ovaj hadisrnramt i ga i u (sakupliaöi ha.lisa) bilicTe s|oiim zbirkanra smatraju pribvatliivinr \,jerodostojnrrn. -laberaniia. stolr a u hadislr niegdbiljezi Ibn Stosc tiie hadisa \'lcsLrdd. le rckao: '1l14lr sve Iiutle sdkupiti t1d da je r\llaho! Poslanik.s.a.r'.s.. goLlin'r.I PogLedinuuprli\l u tuiilo odtc(1t .1.n. O ile'ilLtiLlti Ltttltule\d titi sd 4riu naha [ckLtjrtlidLt loane vttlenlc 1itfu t'e llldh u !a]ni ahl'tku tt üoK isii lt1)iiestd. glusniktL'lka!! 0lludi.:Ln nistctuda|olini dd to' ]lodLn vt.i ttunAlltlt Gtt.tlttttlcn Ottui Kaiit,rliesl\Dtio oll\h btt|L1nt Lttc ntnedio t ont tLr Gu oho:Ltl i du l\l drugd e Pl ipis j ete danaspat uti ttno ito.ie]n lrttli lu; obo,|r'do 7''tt la nijepratedno Itt strfttt.rlijetli st'tt.,|;tht Ttulate staka sliiedili s|oie oltLtiegGospodttral Oniiereti sliiedit te Snlce jleki 'e iti ho:dnsf|a (ri koii htultt oba:tlrdli SrLnce, ..1 llietecam, d neki ttl 'troiim itlolimd od kane jtl i sliönih mLrleriiald lnikazol te it ie ieitall u obliku [tda 0üin.1 koji btttlu obrtiut'ali Iscttt'

b.
ien MI

b. an.

Lb,
mt rrat nik etner esnk

loJ im. Lfer 0ulb.

lan :ril na,

ai,
ebr nio

373

r i , . / .r : . r . r : . r r . , . , OniDkl lt)ii hüli| oht):Lt\'(!li1.i:u prikuLu tc iDt \t icj!dti u i]ltliku,1:i:u Ludutsrtrtt \lt!liunnnrd \ d \'\. tl s\rjint u jnktant.Jo[i i( it]j {,.t.iirni trli into o Boia koit,g jai ni.\,1oIitljtli/ (;ospodtu ic raii G t ) s p . l J t li,p i t L t t i i 1 1 \ t t tj t ' . s t t n t t t . : u i t o i t i k . | ) a \ l L t l i n t A . c t , t ( , . > n i a L ' t , O tnllotrriti lLittt !i (ia 1ttt7o:nuri tht (fu \'iLlitel Oni ia rcii lna ntcrlu nu,ttt jttLn:nrrt p ktiani crnti (;d ltcpa:na!i! (11ir ft[i I k.)iii( to:naka . it)ti.tinint.\L tttxoriutL:oni ttiL'itt,1xt\tind rd:,:lu k,.tl Grl li.1! JfÄ-l if /uJu /)liltl(ti t1(1 \tti:tlu lt.\ti. ul!ic iDt itLla hiti t\'tLh kut holli nttL to nrii t.!ilelt)tt,ri. irt iri. jtt tti..uttlilu titrili tluk:tt Llroi roq*i i hili Z.t.inl i. tn1

Pt)lignitc liLd \\'ojLt /i!Lhiaiüt. liuLluyrligntrlitatroju:u

\ül:t!t riti&tt ]tjilr.^ rttu.trjctlo rltolmt njihrI:i.]tLliclin:a ,\L,kiüt11i. biti d(lu \t tL'!lo.\l ttliiittt ognntntg hrth kit tt i.;pn:d niilt krctuti. \:ckintt

t( hiii ltlit) tl)(t1jr \\jrtla!ti popttr ptiltnintg tlnctn \-ekin1rl tL,hiti Joto i ntrutiLrrl rogtr.tuko tltt i. ütki. nd ktattj lohiti .\Lutjo nMlt) \l'j(!lt).ttjt:[r 1)t):nt)rt t)t\lI kriu tt titulo:\'ilt!liti. d n(lt) hiti it!(1ir (r. K(dLt t)siiJrlli ioliALt nt,t!rtt tiLittti \\'t)iudn!tat )t)eu on ac ltl.tlo kt.t1t!tinul)tiitl. (l Lkt 'iirrl rr, rrgarr ijt It:d\]dti I :i.it:ni ]lloh a i,i i\peLl niih pa ic proti

It t': tutrtt llchctrt,ttl:u tri:a\i,:.c.uito;trttik.to\Lrhljontndjtriatlnstu:d 7r a It itt rL,Ii ]'nfittc 1ükt aL pn)L!:iti \lLti() ptrnt)it1 s\\):<a \rjt!1.t.

\ckt) it -tl ttcn t)kullrLlLt.jtri.lLko ir:o popu! utlltlt. nLko lol)ln t)hlt!Ia. ;ttko inLtlo:potijc ktr) i!t) ) i.lt:dLt:dl&:t nd hoti:onttt. nckrt hrtt prtptrt ()tui Lrli bult inntt sunn DtLtlo.\r'lallaili )i(lttt tlt:ka lal)t1tlatnuinlu nu itt):najit pt\!u lu,rtt ic ]td rt!k(o Lt i noltrtLt. rukttii ,\aia ruktt .;ultr tt.gtt ( trrtra ia gtrpo taht:ttl^laIati lti 1t tukt) \)( lok ne 5t ne ]:t:ut:t KttJ butle nt tigltlnnnt.:u\lul cc i reii: lhulu,lllohu! .llluh rlLn. to nijt duo trilia)n Lhugat ic Iidio Ono.ito jc tncni

ktd ntt it spasit l:airt :ad kttti sant kol L!:ttict.\kih \'1dti:t. le t)u

lLldLl hi/t othttlt, Jo jt'lna lciiLr 1,.

\t u ttit)it)ktq\tti i ltalritüiti ht)iu\tuno\,riileDlnntnt. t)dttusnt).uütit i.\dti itiiha|int niti.\oiit i;Lttl ba: tl:(ncttkt! kopiiu f,idi I.trpolr D:cüt7uu. rLti te: (ittpotiott ntoi. utctli mc u l)itnntt! ll.\'i.ittni(;o\p.d(tt ttai i:c t)tt/.

)1"1

'lirtii \\ttt.)!

lLt lt utcdrnt u D:ciüit,l. {t tllttt\t) sdut lc ;pusio od dichcnemskc ('ot,ickar td(fu trai. Gotpocl,!r-üüol 1liini Lld i:nc.1u nie i nene Kdda buLleuvden u

butlc :astor. ldko dd nL.fiogtl .\tli njeno ptt(kttdnjc

D:enntl i \,icli neku klrttt koja kao clu fu bu.i.d nicgctpodignula, poiel te itlaitati da Lt tlit! rkle. Reti ie. larcti tnol, dai nti tu kutu! Gospodar GLt.spodaru On[ercii Netlt, mo:e hiti kutLt liepio ncgo.ilo je isyed nj.. dtltgll (;ospt)ddru noi. ddl ni ],htidq tei. ako ti ic Lldtl, ltd:ititlLrliLldntioil ,o:iti niito tiie.t I'd:dt

T\oia Dli noli

ottlri.'! Ktd nu kuttt l.ulc dau i kud tit{i. nu t:i'i\ini kuiu. t,ntr tt tla ic tljcnlt tldntii(nicna. rcii le trhtdu iei

nr kutut Crxpodur ie rLti

ukt) ti ic Jant tm:ili cLt li da t i

ioi? On ia rL:[i: )ieitr Ttaie mi ntoii tr.t:ili niit.t tiie! I'a:dr no:e bili kuiulicpiunegoitoiLotLtl'KLklnlutl.tkulL!htklcd,:!lct.ridietieispteLl jo: jetlnu kuitt ipo('eli:tl 1i.ilidli\cht U )tlt)i. l?eti Ie Gospald]ü n4. duj nti tu ktttu! (io.spotlur lt reii: Ittnt joil Oniertli

]vLtclu ic.i..tko li je d.!ui. ltu:ili ctd ti

\-ctt!.7)oi? nlt Dioti, ltd:iti niltct l-iie.'Pa :ar ind KuLl utia i u tu kutu.:Lt.iulicl ie i na[.e yiie molili. *a hi s tohotn :ta ne lftti:.io.i? On ie

kutu liap.Qt oLl ottl

lildd ir I;:r'iit:ni (jo.\ltoLhr reii r gtvttiti

11etio \ctLual Tefu toliko nnogo ia ne.te stid Zctkl.o sanl Tadaic L;t,iieni

\t T\rii i ifitcna i da:boq sliLLt|iie nt,u niilt lta,iti liospoddt tl:ai

Hoia; li hiti :a.hi'oljdn Lld ti.lLtm dobra onoliko htliko

ia ic ntr tlunjttluktr hilo i lo ol dLlna kt:td\ou gt! tilt-t)t pd stc do dand ka.l \ ü n t g l tü t l i i t i ü . i i o i L f u s . tp l t t L t t o l i k a , ( ' o | i c k i e u i u . l u r c t i 7 , o tt o T i . (ittsynluru Silni. sd u1oi1t(ulu:bi.idi) Tutlu Ic.se (iospodat. Stentoguii r r I . i r , l . . r r . .. t , r n , . . , , 1 . I t , t , t , , i ; , t ! i . l Kada lbn \,lcsri:r svom. pfipoviicdaniu hadisadoaledo ovog mjcsta, mrsmi.je ,,"1; ;3i'jek ga üpiia: Ebu Abclurrahmanel\riie puta sam se. sluSao $i,j .,...',' :l :..,1:, kad god iodci do ovog dijeia ti se nlsmijeö?" i On ocLgor.ori: i'uo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. kako ovaj hadis ptipoliieda, a kad god bi doSao do ovog dijela nasmijao bi se tako da su

musezubividjcli.'' 375

I haclisu dellcstoii: Ll:riitniGo:Vtlur [:ekIi. \:r .ld \dü kudrudo it u li tolit,tiur \lt)ht)t!rtittt!:i;('r,ry.liltt'f Dtti Ju hudatn druitt u I.iLttli
'. .I :... . , t . , . , 1 \ . .1. ,, ,. . i 't D-cntcl t ktrLl lril.li:i litxlintu.ltrttl ot'inttlit )titt \u ttktt:ttliA'otaL al \1i(!!tt\l t))i ic lusli tltitLt n(! kalj.ttd hi.;ttu K,rLluqdlhlit:\tlt tilr'!t)1\t oLi;tr,.;ttt nu.:ttlu. Äi,r'rfc rrrrr\f /)t-=l\r .iltt !i hia ()n ic rcIi IiJio u. :(tn 'r,t.rt ( i,t.;lnLlLu ili t)1i\t uaiüiloLLl \o]tGuridio Rtli tct]1tt tc

lo it: \t!tnt)ltrhu o!l l\'t)iilt kt1ft /.ttiir te srt.sti ltdntq t'oiitku. pu ir ol)tt l)llit.tiltr nti ltuln( ntvlilu tutiItnttt.\L l'olLtl]ko..ita icl 0üir ti .Jusunt sanct Lt:unt rtl:iitLlttllu \uttt rtlit) tltrltkut (ht it ntrtrtli

it',ltnaLltvtith:lu.qtitLlun*thoLltojihrohotu.\lcniitltxltctlanoltiljutlu t!ptllili i i]tlrntLt uttt k)ii iiltutlr t\tu lklit:t:tiid llto i ju l)t/ 1r \f \ 1?tiDt ontriti ntul*ruc )ldtu itrilt ir|i I::tul,tnt l\ tru, lc tt i:lttitlit'nrtttthi\rt t!. ukt-t)1s1oLlori. Jln.at i. st!ol .r'l|na!..tit,üog lt,nrttih lrugih niiansi tltttgttljcr. ltltld.. tc tliwni itfiot.;kt iuntt. hurije

hi:trtunt kü!ku lt)t(u

r'rstr t)(licit. u ipdt \t ki-o: klt!lt)ilt oaiit! h)ir nu \(hi irttiu \u.ldDtda.trt t)tlitiu yidi njilr))u na:uu h)\t.,fultu ntiharu tli(:11 4. hiti oglciulo. a Ditg(^It l.ttttniol t.hii oglnldlo Kadu st odty,: ttdulii puioi \.pann\'. \r'ttti t! ]ij€.qotiüit)[it)it (riu A bili \LlutttLlt.\cr l)ttlu ljaIiLi. Gororil ttc ti ,1llol)a .stttlttsi ni scrlrtnttlttct lulo lttlriu nc!) lti.tr Ona pttttt l1c1t.ii. itnicnturtii: lti.\i DtL'ni. tLtka,tiAllahtt st'ktntdL,st,t Zctti,t iai LL rtru hiti tLiLtk) lt I Pogltttui itili pogletkrri. ituti it,.\ra iotJLrlol I ott [:L: niko

iüu hili hiir]1t): 71oi! t rlu.\ni;tr'o\\:L u IL1.\pt)nu od.slolinuga.litiLl

lr)J.//.r|r i1r)ti t)ko:(1 lt) lti.jc it tt)t):( r'i./lcli Oulcr tr. cl-llrtlab rcac: 'Ka be. aLrjeiIi -itanam pfiloriiecla Ibn Urnmi- abd 1rjelorutno nisli na plipor'ledröao\og hacLisa. nap. ff.\:.) o tomc kalio de proai lbn \'lesLLda. u onaj koii budc na naini:cm slLrpnjLr Dzennelul Kako 1i ac tck proöi oni K.r'b rcic: 'Vladaru ]rravo\,iemih. oni ö(koji budu na Lrajriiet stLLpn.irLl u ilicnncnr imeti ono ito niiile oko niic r idjclo. i boljc od onoga o icnrlr u su clmgi iLrli. ,\llah llzr iicni niinra .lc l);cnnelu naiinio cLvorac koiem

176

plodova..jela öe imatikolikogotl 2eleZena. i piöa.Iznadnjcgasu katovii odaje kojeniko oclstrcu eqjanije r,idio. Nij.- ih r idio ni l)Zihtil. ili bilo ko oc1 rrelcka.-Ka h zatinr proLtii: tI niko nc z .t kakre ih, kao uagrada za otto ito s öinili,skriv e ttdosli öekoiu.''"' Poredtogaje. nasldvion. 'stro|iojoi ih ukrasio oninrairrreje ih htio.i pokazao onima dva l)7cnmcta. i:rd Zatimi. rckeo: Onaj koji kojima je hrio pokazati. Srojih str.orenjir. nastanit sc u s\ omedvcncu a. koji pn-jc budeirri!oispisanu kl]]jigu. aesriti. izadcda proietapo njcganiko ni.lc \'idio. Kad jcdanod njih u Dzennetu sronlcposicdu. svekiöc iatoruöis\,:jelLo u lica.Ostalistenovnici dego\,og ae se fado\'ali njego\omugodnoninifisu.go\oredi: Kakar divanmirisl Ora] ior.jek je jedan od iestitih. koji je izaliro da proieta po srome 'TeSko posjedulOmerponovoreöe: tebj.Ka bcl Ola srcasu se opustila. o l ' r z d ,irl j r - r l o . l ' , : l ' | L . r . r \ i :l h r u n r U i o ! , u a i r c i i ( r r , ' J iI n o i i r o l . / DZehennem na Sudnjem de danu lmati takar,silinuda ie. kad sc bude njegov prelaziLa Sirat-auprija, nlelcku bliskom i poslalliku-r'jerorjesniku i planren Allahovprijatelj. zavikati: dosezati koljena. do Cak ae i Ibrahinl. 'Nloj (iospodaru. spasime. spasinel Kad bi poredsvojihdjela imao i djclascdarrdcsct vjerovjesnika. bi pomlslio da se ne6e!spasiti."' ti da ga hadiskih zbirki dobar hadis BiljeZc autori Ovalvclikihadis.jc 1/zrscl). - S t or c " , k r , , l r . . r : \ \ J r r l l : \ ' . \ l , r n c J . r l " n l . c l .l a h e r a r ' i j :D.r r c l r r t r i .lhliba. tiie hadisa Alijc h. Ebu u njenu stojidajc da jc AliahovPoslanik. 'S1.//?.rrriciD:cnnela te s|dh):< a.s..rekao: lelk.! posjeii|dli Lizi'iSenog p.t Gospotlaru. u üiatnuLl.tlj. ..ji itLtie itn lliti &tto. Zdlin ie L.l,iieni ,lll.thrcti: Lklonik):Lr::tor Iatla [L'biti rtkloticu:Lt.tbt,pd joijedcü :ustor i,lllt:thl;:fiicniieotktitiS\nielice ()ni ie laLlLt kakodo llt(lLt. spo:tldri :u1tt c|o, ttpu edenjus.l li|i i ltisu|idiali ti kllh''llblagoL{ulToje l üaie tlic t ileii L::\'ii(t1og 'IJ tiltltu öc ihrati ito god zaiele, a otl Ntrsi tiie'. ""1
'" Ls SedTde. 11. I'Kat ia

3'77

cii\1!rsaa sahihünalrzi sc hddislll-lrr li BLrh.|ijinrlnr ii'luslturorr,nr lr'eril]. kLrlilir7. (Lrl. \llrho\ I)oilirrrik\ 1'\'s rclno: /)r'i/ /):r'rtr'l'r
oJ :lLttd lr d\'1 r t r l : i t t t L t : i t : i , t t t t i t t r i ' r ' , t , J t t t n ri t \ r ' i " r ' i r ( r l t t t t l l i t t t t l i/') /( tt ltiil)ld t)ti l)aritnrlLt .),i \/trr./. \.r \,./rri',7rr,/ ltt)\tklttttldi\r'ltri' tl)tii'Jit ir llt \L ))t) 'dttt)l ,rthrrt orl qlttlttttiLl tt tii!itt))'):: Ct'\ltt)lnd .lll.r/rr1.' r'f'l/.'/'k ! LtlrtL\iit,)t \'tttl lmflri \hnrcl jc '\llehor biljc2i baclis I-hLr \'lLrsra lioji liaTc da ntr \ucinitn JL]lttt \rtldU)i!i st' tL41)de .:,tla )ii it bili h n! K,:!t!tt httLiL'htn tLt ih trltoit .11/ilr It i o n L l : r t 1 it t h i l i L l : t i t r t l i i t t l - u k n t n ) t L t ] t ) t l Litc r r

P o s i r r n i k - s . c . ' , . s . -. . ' l i i r o i tkt jcJltt)t)t tttir\ttt \tttlt)\jti(i

l):t'lrrttnti)n

prili,t:rttittitgtw

rkontlLt'Ju :tr kaiin ic l;tt'ittttiloku.'l'lLtitt)tt 'ntk llirnl 11't tllalt t)htd11!i it,titttt t nti itnnt liili L litlri 7dtilü ir t ('t Lr I i , r r L l l l ' , : 1 / li L u o t r l : i : l l i \ D 1 t )t t t t t \ l i n l t t i l i irJn.i r.\t\itti ( rl;Ltttto uirg (tt)!l)t)LIttt1l r r p ) r L , r i . \ t , t r ' 1f i ' / n / 1 r ' I t i t ' t t t r t r ' l S o v t t i t i : l.ri.ttt,lttt \r'rrrrr,(rr,:.'{I L:rii(',rr)g' \i,!it..' tt \li ir trirt'i ()}1ttt!liltlti Iloirli']i(;tt l)t):ndti kttLld(td TLtJLt \ r , f , r l o , l r l r r i r ' r r r r r \ - i t ) n t t t t i l i t )t d \ \ t n l t i i c

il Railt!ilt 't t t L t n 'tt u l t r , t t i r r ? r t . i r l i . \ . t t : L l l i 1 [ ( I L ' a i O t ] t t t \ l i l t k a t i r , gr r r l r ' , r ' 1 t l ) : r i t r t t ] t t ) t t i t \ d t l ' i P r t ' t i t ) i n i e t t u : u i t d n o !

ltt rittjr\tt) rlr

i L ' r , - , , i /r l l / i / i . 1 / r r i , i r l l'oslanik' l l r ( i i ) . r f e l i L l l r r i b i l l c z i l r l J i s l r h L rl \ J t t s : r L 1 . l i ( r i i l ( r ;'ci r j c \ l l e h o \ J \ir .\rrrhTr'rrr rtnu Ilti]t'tti tt po:lati i4luvtiku krtii tc \.i1.\.s. f.lirfjr \'(tttl ,1,,:ir,rti,LlLt,tirt tltt lL! \\t )ttttllt Jlt!i O \ldtrt.']ti(i D:tlttlelt:l lllnh i\tir')Ll!o::u Ltf ic gli\lLt)1lt' i t , i h t . d . N L t ! l t i t l t t\ , r : r r r , l r l r ' [ ) : t l t t ] t ! t t r r \ 1 . ' . g o r r rI : r ' i . i r ' r r i , l i r r '

lc li.Lclis'\,lille b. Ilatinrazabiljc2io Buha|iiau s\o re 5!//rilrl: Dok s'it\'s clodcnrl ncki iLr\irk I slnr lcdrc Prilikebio lioil Vier.ortcsnilix /xtim dodcdmgi lLrjise pozalina fezbojni!1\r lnzrli s. niLsir'oln.liL\o. gci,je (ti ui ['oselrril Icic: l) llili ie\i lirjtiio /71lrr znri li irxlrLrrc\in]nr. n:rPpler')) I{ckoh: Nisambio Lrlom gradu ali sänl IIira tLl|aliLr. ic gracl tltt L! nlcgn. On rcae: ll, lt):i1]i fitlitl [t'( tlu ie itw i: Hitt cuo zrL l7E

PDglatlj. L^'r

pütat:utinLthad: tt l.tckku. o nck \c bojuti niko.!:tos,r -J11lrrr. Rekoh lai pojedinciiz Flernana . sam s.'bi: ^ gdje su ucmoralnii razuzdani koiislr olruslosili krajeve?Poshniknxsla|it .1ko le /)ai|i.i. \'i.lieticil.t pct.iirka rutsl\\) Ihn Hurnttt:tt i ic hiti a.t|oitno oll sltatlc nlt!slitl1dnu. Lur\keritnicr ,1kopo:ii.i. tit{lcr tti tlu l:e tloci lnt kudo ic (i^ jck kaii hudt lclirt utliitliti sctLlLtku no\ilt pltnu ictku:lul.t ili vchrLt.lia iNtk tleic ndit ntkog.t k ta p intili (ti., ncöchtjcti uzeti.ili neöeilnali potrebc. ko jcl ic sri biti nraterijaifno ddtitl osigurarli.nap.pre\'.).7ll,il1le nd S diljeDT r|rrÄogod |ar s ,rl-tsti i lo i:rawto, he::astot'a i he: prevxliocu. )lluh
I

I

I

ir \i:{uttio upildli Tutltt [c iotjck ]cli

(l.t Zur ti nisantposluo 1)osloniku ti Josl.tiiabjttrta S\'.ltuko. GospoJaru. Trttlu te ga Ltpiltti Zal

7

li tlisutnddo inletdk.:nrlt1jt i.d]dilit

e
L

koii t si go.dtdLlia. iltiitlio da ''lada le btrclciuglcdun metlu llttLlinta? Oorjak b oLlgolorili ,\t,tkako

ptglcdurina r?iu.ktitlu sltcüut. gdje ic ridicti rutl1o D:chrnnetn.:Lttitll ' tlultu o striu liieIu sttdnu.gdia [e. takotlcr.\'itljtli sd]tio(l:ehencnt.\klt 'Adij.ib. Hatirnka2e: f uo samVjeloviesnika. kadakaze: Bojte s.a.r'.s.. pa scAllaha. urakaf radiloo polahurnrelKo nc budcimaopolahunne se da udiielinekamakarlijepurijeönekome uputi."' 'Adijj u svonrchadisr.r 'Doiivio san'r 2ena samapütuje da daljc kaTe: iz IIi|e kako bi obavilalaral-oko Kabe,De bojeii sc razboinika, nego saruo Allaha.A bio sam nrcduoninrakoji su osvojili rizniceperzijskog caraIbn lriulnruza. vasr\llah po2ir.i. idjel aete je istinaono ito ic ^ko \ da ' Vjcrovjesnik. v.s..rekao. s.a. \ . n . ( t ' . 1 (, ' ] L l | I n e - : ,l - \ l a l t 1 , r r t t : ( t n t . k ä l o t r i l i < z < L t l r u r i . i r . J B ",llltth [e ste ljude i\'lrslinrrl. da.ie,,\llahov sloii Poslanik. s.a.\'.s.. rckao: sükttpili ietln't ntitst,'; t.i- " ri',Jnjcgdanr. :rirn |rev.\ i. paila fi'.le nn koLika rituttLiido:h1l.j'1ii.:itbtinulo ie.re.apit.tli Znt,o "" u" b,, u,' it :uu:eli kol naieg Gospotluru du nu.';i:l:/n'i \ct r \)g.\ltainoq ttlicsld?' Zdplnitc .\e1lcnu ircci. li.\i dar.\rih liuLli tahc ie ULiieni Allah Sittiont ruknt st\\r'it). u tebc je utluhnuo Svtgo Juha. a i malecinld.it

c

e

k i 'o

i;
m

379

i)dirt!it) th rLitt :ctiititt uL'in,i,.' /.tti:1)]i.\,,:.1 /,./.!lir)rl (iotTtlurtt l i t r t t \i , h ( \ ' i t ) \ r ) r ' r ! r / r / \ / r ) g i ) t t t \ t u O ü i r r ' . i r

üL hi

'\lirrt tLrL! t.tht) :

r , k / . i / r r / , , r f l f , i i ) t \ l ) o t ) t I r t : - : t t t t i t : 1 , o ,i-a t i . . .o t j t i L t r / r r l l r r r r r l \ r ' r ) r r r ' : Gr',lrttlLutt OliJit, \'i lit\/ \'ttln. pttr,LTt:luüikLt kott,rit -l/ldh L.\iittti ltrl,ro llitt h I',utiLhrlttiatl \ttltt ottiL int ttit \ijt: tt).;to ttu:i!( fu)ti tntnr

\\'t) tr 0t)tpt)(ltt l,t iL Iti .:lrittLittttt!! iit lt :hoL: htic!:,tttLiLt\!ki lr1 ,Ditt lhuhinttt nlrlt t',.lildlt 1t Niitlfu Sth u:to Kad r u lioci Jhrultint,t rrt tL int tttt \iit !t) itn tnt:t!L httl nttnt LlilL kotl .\ltrsott

' D i r ü / L . 1 l l ! l ) t i t : ! t ) \ ' t t L r ) t t ) h i L ! i i t i)) t t T t t I r t t K r t i l t ) a i t !k o i ü i r g t l .\llt'ra i/t) ltu:i!r Ät)(ltürttr . lrLtii iiit .\11)ut.tilli (;()\laJurt! lditc Iarl I't,t r:tii,:h ho.L: ktite o:itd \!iLl t)ttDtLl\\'t)t1]t' \ltt:,t u s. rtii ii, .\iti! \1t1iü)titxt ()tt it.lllult!)\')t!h I \l(grr'./ /ilrci liuLi ,:lotlukrd l.;,tu. VLgrrrrqrr/r.ri \lfsrr,r rllrl'1 trt at t,.,ir .\,ijc tt) ito ttd,ilt kai iutü. y.t ptt IL rin:'prnDcttttti iit it :h,tg Ioit g r^1tirt \!il fLDid \\'t) k (;t)\|t)lul IrlirL l,rr! \ltthtntntulLl ',1 r \ fr,/,r/ll.):iiit!: lit)l(t)t llltth opntsrio.;rt lt \iy'rrr\r on:(u!:tnc:Lt )u\ liol (iosltütuu Dttttltt)lnri tntiantttltkt,,glll,l;r ttit,.lrrrt / ruht. rni t, rtj tioii :u tthtltunt h int hutlant.;L/u(l:itu .ltt

ri aji lt)lt),1.t1ttd:i!i it)l)uilt lti. tlt \. !,1\/r//tu \d ,l)iiiit Gt).\l:talolrlt. i lt) ttf jttt ltltt)Ll!)itttttr lidtltr (iu ttlint pu,t tttr tttt sttlLltt ttd kt)it)jltt a\lr1!i t)t )ltk,) It)!ikt) nt .lllth Litlttt'ri d -dtint aL hin rt'tnrt ':!aIit \tt)it i lttt l',),1i.!1ti -.r /rog,rilrri'i lt/trhutnnttdct

/l1/ ri,i rrrr/r:irrit/ut1d,t t!ohi/ at.i 1üu:11i .\t ltnlLt iu Tnliti .;toiu gluLu

/\'t,i \ti,ki hit tt prilnuiLn

, t i r r ' i i r i . \ 1 r t : t l t v L t h l ;i r 1 . t t t t j t ( ) t tl ) t ) t l t t ' i t ) . : r 1 u . . l i t ! ; c : u t l c l j u t i c r t n l)u it ,r hiti l)rilrt"tlitttd luttt \!d:d ht): l):rhrtl tl, lett)ü] iu ih t:\'r\ti t. nt latioj tttr o.ttuli inoiikO )/rthuntnttlc' !'oligni l)t)nt)\'a[ü.\. \']tt!iti ptt.ttiu nLt 'tiiitr

latlila, ntt lllLtit &)lt!rlt Lt :tttittt it ::lu\' \\'oiu ittLi inrli.

liti rtttttrt

.\c:a kaitl Ilil ir; td\luitln 1.(!td:i. J)hit at:.\ 2t111:titi lilu (tt ltt iti svtitr glurtt :uhwrliti

n.li iri.tur hir tt ltttlntt'ut

\ltt rtittLtloüt lioia,t ntr lr on l ttiio :utt:Lt it! \r:(t t/ukt l.itrtlt pa it iitt hiti ptiptt tli.ttu \tt1:d kto. l)1hci1,t'tlt htirnü itt ilt i:\'tsli i: Iitlit'i

180

"Nisamsiguran 1ijc treti da u|cstiu D:ennct Enesb. Nlalikdaljekazei nai, u D:ehctlnenn!srtosla i sdno oni ili ietvrti put kazao: Gu.spttdaru oni kakokaZe J:incs. koii su zasluTili kojeje Kut an tantoojlrn'io .'. toiest. gticSnici. \,jeinLr patnjuteSki "Ljucliic na Sudnlcm koii klr2c: prcdaiu Enesa. spominje Ibn HLrzejnrc ic ilickivanje. Ciovorit jcdni dlugima: Iditc kod dal1u tcsko podnositi r\defla i zamolite ga da se zauzmeza nas kod nasegGospodara Na sa krajuhadisa stoji:"Zaputilae sc Mtrhamncdu istonrmolbom,a on ic se oh]arc imrcti-..lu\ut1tadtoptLtwo.toha.Zopttlit[r!sei.attld:ilidc]ttli Ktl ne L.:a l sku v erl(1 dd tni se atl orc, i kad uic n :ttt et i ttt Gotpoddl d sroga " na,11ri't! ip.tsli lvfu nd srd,du takoder' biljcie od Encsa. Ibn t-billube. IIuman. i clrugi. libu Avane. da ie Vierovjcsnik. s-a.\.s..rekao: Z.nttl:il ru dopu:lenie cJ.ILden kod ' d. s|ag Gosl1otko .t kaLlaGL!t'ilim pdsl tu nd sed:dLt prcnosi od Flatnada b. Scleme. Sabita. i ocl Enesa, da .ic ,,\11an (jo5poddru. On ie bii nd u rekao: Doll lr .Jrrr/rc \rjcfovjcsniks.a.v.s.. ' nd i S\\rnt lh itnu ili S\lne pt iieslol.ilt. pust ru A1ü sedidu Ibn Huzejme' ovoghadisa. verzljLr takoder. bilicTisiiönlr videnjeflzviienog Allaha na spornenutom s.a.v.s.. Vjeror,iesniko\,o. i hadisa sunneta koic potvrdeno.ie sigurninpredajama loznavaocc mjcstu l stojidaje Allahov EbLLlurt'ire U nedovode sunlnju. hldisu koji prenosi ü '\-folliahur ta v ptri altl)t ili nu Kiicttnelskonl Poslanilt.s.a.r.s.-rekao: s.tmndloduhlaniii a(/)Llcnla'ih sinoro. i\iie d(t tlcotLt. du.;c htttlitn. iLt Niie sc h|uli,i..id Lu n.t ,\ttJnjetttlanu o\ili :Llslttt\thanda :Ihrale Alldhlt Bt:httlisanja.ialubitip]\ikt)iitc uii u Dacnnct Nijc tia se htolitn,ia t)ratimuOlNoritteni nd tu hili prt,i koii le uht(]liti.d hLtlktt d:eüelskiü i se,doickal ie n1elice Silnag.'"kt\'l.ien ü.\'iian fickdjc. i Pasl lt! MM1a Lnesab. Malika.kojikaie dajc Allaho\' biljeZiprcdaju BclDarekutni r!-kao: Djiäl-il mi.ie it(lnL' Pt ilike do:tto su hielin Poslanik.s.a.r'.s..

rt,:lLLrttirnt Lqtnt ir' hiiu trtnü nrr
O I o r ! , ! t L t ri

ttrt'l;tt. u 1u qu t4tiktlt

,itit if
r "

ttt
1 .

l r i t J L r t l i ' 4 i , , t t t t t i t \ . t ) it l t t l t t t n l l t h ^ t n i \

tn,i,irtain,i

, . l Lt t i r t t : , : i' t t ' \ 1 i l r , r 1 r . 1 \ r , , r i r r , r i , l 1 l , j I j j i t ) t J d t l i I tttl tiLltti rLut ir ri,tittt ttttl,o l I litalt tlr

! tt tt)\u ir\.t.rti i l.t \atni I li,tl;vt tt LtttiLnttt Jolto

:tr t/d\'()i)rtit

t t i t t ) | t i r ) t i ti t ' , i u nr t r i t l ; r t L t ; t t l , t q L t . . . i , t n i i ; l t l . , ! i - i l i,. l,tl'r,, thri:|1, Jottt I ntt hirj

i t i t l i r n I t : t t i i r ) l i l i l L r i t t:rL r r t : r . : t , t

/ / \ / i i { r r , r i / i , ) ( i r t: , t n o i t - t t o r r i t t ) , t ! t

i t i \ t L i n t ) t r 1 , . n n ti J t t i . J l i . t t h t

i ) t t ! i t t t i L l L l n t l l i t ! ) j , t t i t i r ; 1 ' , : t t r i t ' t t rrtu t l , t i , n ü t : r u i t i ; . L t r . , \ / r / t i r i / r r . i / r ) i n iio li:7rto:rLLittiiL rtittllt! I litt!li ll! l,tl,.rir ii to iltkt riiiLL rrtrjcnut, il " tll ,tt-iri Lpittlt 1 t i 1 ( i r , , T t o r i t ii t

: i t t r t i t ! i \ L ! ! r t , i t t i t r r iL i t r ' , i r l t r n i r J , r t t i u , i t trr l)-ihii,,

ittt ir it) tL\'tn i tüt:itl, Oit t'lstvtii i , , . i t t t t , L t l i n tt' l t t ) t

tt Finltttt t i t ! i il

itLütt

\ L '; t r i i n i ) . i \ n t i r l a t l , . a l N ; t u ; i r)i \jr,g,r /ir

t!tiI( r',( il/. /-r/i(,/ri.lll,/r.'. r

\r.rrrl \r1rr|rtf\/,r

i t i t i s i L r i t i r tr t l r t t t t L t| , t h r i t i l ! d , : t \ t , : t i i t i r / , r r j . . r . , \ / r 1 L(i ) h ) t l i i i ) I i t i ( t\ir!)t \)ti :iutu liit(\. ( \til!i),t i tt)ltt:t)t)t ,r ttt! njt td ir'.sltLiiri :ti;ittli t \i,ltlilit!tit l,ttjiti ir \ttula\.tti,it)LtLtil \ili i: \)rtill Ltntt,n! t i:fu Jtnh ir.rrr rr, | --r,i.i|rj . jr,r'rl;

i.:lotni nthrtni.lllultIt.i t ) t l ! i ( i \ t L l j t i ; t L !t i r l l itin/:tl!t i1(t:t ,h\tt)t

O)!tti tt ( iic:rL iiLtuiiL

l.t)t.it't.oL!li I-pntl)t!itit) t

: L r n . \ r r i t r i I a t 1 t ! t t t ] \ ' t ] t d \ u 1 1! O \ . , , 1 , ü t j i , \ ! t ) l o a ü \ t i . i t : i t t , ; t t ! : r ! j ! . , t , t . r , r l

b . h i L r l si d r u r i l 3 . i l r r i ' i ii..ri i i r z i1 . r ' c l lLl r r + l u l L r i o . a r 1 r :l ) i , Ls l r o j t , l n o m i l i r j b
. . i , L l\ l l r h o r o g l ) r , s l r L l i l l s l , . I jttit iit:ii) itttt) o1;it'ittlr ';id i,. it) l):jfiil,' Irr:SrLi:r iltldtlt ltitLrtir l)]jhii< rri r.ac: l)t)\lt) Dt; i, I):tl)tii t! rjtti tdain! [ l)it,th :]tl t rrrr.rr rqli,ilr,/rr iL,lit.rru t.!

O\o i,. iL)tj ii l:tltj rltt hiiJ, i'itryJ.n

ljtt\1li(itut lioit ti t,: t\,,i

tt,hi it\.tiü,.. t!ittDtLrLt ltt\liir ti,iit, t T t ti L i L L l u n: , t r t t

/ i l i r ' , r / . . , t l ' r . t . 1 t ) t t d a l i t r ' )( ) n t L t L ,
rir,.(i, r -rrJ.(fjl

i.i 'rr':r.i i\rirnllt.!r.

D r I L ) / . n . . L n0 1 , ! c ii , r

rsl

lokt! rctku. u petLtk.ie n(iodahnniji :orento fe.:nttrl tne:ii! 1e:icl! Oü rectc. lllah (.tpittth ga jc

dan ntl (lutju/uku. Mi ga u Diennetu D:ibtil! :Lt.ito gat :o1,e!e .icvnulna S]'orre

D:annetu cttlabruo.jednu lolinu, plasttuntt. nai (io.rpoclar li|ir.cni

od ai\tog ni.rko Katl dotlc pctak ittt.tu sialcu tu lali

u. Nje.qo1, priiesto hudc akt. :fn ntiDbtri xt od:lLttd t. Zutim te [)iti dL)pu:teno tlinc o(/ nliske dok

ukt u:!nin1 bircrinta, tt i:tr njih * .sjttlulu od nt

stdttur,tlitiolatotlLtju la.ridu. pu ie dolct:iti. rtt:grittli se butlu prihlilaruli

'^kupu Na rtkamu tc itli hiti nat.ukt,icc ad :lota i

ltebrt, odieid i 1ad dibe. kuclila i "^tile. Kt:tcl oni lodu nu to miesto. i i kutl tir:dnu..lllult te na niih posloti potjctLo..tc koii lc i ot|(ia trctoj polli i\lcltosli slitia iiniti .ld in lica ntiskaü :lmit iiü Oni i. tuda hiti tnlatlitti (rne korc, ü rilLset ontrkri ktkur jt bio;1dcm kuLlagaic Li:tiieni lllcth

lLlLlair Gaspoiat .ttt:Dlog li pa:\'uti Ridldnu. i i\üa l:ctrct'^kc Ridtane. pcligni :ustate i.nte.1| llcne i llolih rcbt)\rt i

kapijL. go|oraai

posjetilucu! Kttda nttoi i i.mcdu \jcgo i tljih hrkllt 1!kloniani. i kdLla Iid. \irgo|u liaNtu i \:icgar nlr: llohitat ic du i,'lu pahn ru sedldu Tutkt te .1lluh. .\vnxryrili i Ii:\'i.ict1i S\biitn glLtsontt..it Podi!<nitt gld\.c stbje. lbtrtlcl stc kuo obtt,t':u intoli nu l ]1iduku. t dt1t1t:1.\ ri na niestLt t1t:l stc kt)jcrt.\c ndgrLklll i iu TtLt:itcitagod:tlitr.irr,ktsdntwiGo\podur. l)t Kojenl slepolicravtli u ohetctnje koje ..lon.j! Lldo i bldgodtlt St'oiuptcmd t u]tla suül Ltpotllunio. ( )ro ie nictto illo,la kefttnttct. nu kaj.m ,let tctstiul (;o.\polaru n4i. kogu ltoitt pu :dlto:!tr it4 god :t:litt! Oni k ,tti itiid li iktlir dohro et du nt 1 gtl nisi uiinio)' ZLu nus i.ti pomogdo dtl

.tttl ühlLt:ii sttuhtte tntiranfa! ZLtr ntun ni5i uga(hti i uöi io hot.[D,dku ntruc'nint kahurinu? Zar nu t tli\i r^tt.Llln.ß uhla:io koda ie Su i-lsrafrl :upuhaa? Zar nisi adnc tultio ndit posrlclie, d prckio tlatlat st.(onoltlLl diclttl Zcn ni.si titt.^lio nLtie stape no SüL -iuptiii ndLl D:.hennenlon?

Zar nas nisi u Stoi konliluk pribli:io. d.1 Aiemo Troi ugodni go|ot, i u prtn a t \ri t l llt n.h1 .tc ol kr i o l In Ltl i i.ila ocl do bru a la nunt gu n i si da o ?! 'lhtl,.t Uliüeno se ,4llLtl1u Li.\'iienonl tc ih AllLlt Stoiim gltsom dozit'ttti

381

(io:potiru: tr ( iic :rt ihciunlL prtriLtl^lLtlii hlu<adLtt S|oiu .:cn,Ii. TtaiintoTvojL: (.rti ltt,ü,.t\ttnk1 \d) lt)tlunk).Ttl:!tild:tlil.. .lu.;Ltntvi -utlrrrljttrrtt l)n I rii lulruliujuti tt)nit ;tt) tltn runto -altntljan. :unft11L!t it).\unl \11iL\t!tu l)t)\tlult llfiut) ltttlo nlanih l)o\tupdl.Lt \rt.iih. u ltiriiit) \'Lt.\ \.1.)irrtt.\id\tr't) l4tttstio t,nt lLr ü:iltttc slu.aaiuli\loi glus ytl;u:tkt nln \\'oj 1ütt Ott) jÜtlt\tt) tt(! kt)jtDt,Jtt lo(\t\li t!kLt:ujtttl liit:itr () ilr.tlitr I t)ni i, (;d tolili .ll'r,r/.),{ rrr,rir'r7;cn.f rr?r. irlt! .1 tt 1\,toto ttli. lntaitt' i,lLl iu td/| tlt!ti I oüi i( ld Dtolili \tr lok

1 On lt' ltnrttt rrii li.t:itr.i.lrt it!\'itnLloti. Oni t'L rcL'i Ztrlotolini rut) (it)rl)tlu)r itd( iTtkorni TtdLrr'{rir. l-,Srr,g itn nt:!-nlj(ttr,! t-ohiliu lt,trtiuti nLr.! utht I t\)au.\titi ih o11it1i ttiln)\'iJio niit :Lr .it. üilat rtiit itx) nili hilt) ko fit):. nt:tt) \liint):t,ti\liti n) at iüj h i t i t l d l t ) l t i i t t t t ! t ) i t t ) \ . t d \ t d t u t t t ) . q l : l k L t. h s r m .T a t i n r . l - . i l a o s l a n i l i e . Po i r . r : r \ l l n | o \ l t s h n i a c . a l i o l i l i Lc c i r n l i . 1 : r f o \ i t r a i a'l i O n . i eo d g o v o f i o : r l\)\iir,tir!l)tllitt /rtini.j. nr\1r\io: nllirt ir .lti (;oVolt undirg

nr itLtt)L \rt)it :rlir

/:r'ii./rrr1i ,//r l:tlti:jiü1. t! \ t]ti,t i( ,tttlt(i ! \'tttt)\'it:\niLit)liai tt \11)jl I(l)i\rlii!u Sl.tnar.ni(iüt(t t)titttl ttr :t1li i. biti lt)pt!!trüt) lu \r lt.tlr \,'r.r/11.9./.r. ,\l.i/r/ uri u *og,t

\\'t)iiDt t).lultlt)io. u t iiLtl ir o i|jtDitt orl(t. nu al ll.nog ini t! L):,i,itNtt!üLiL hiti Jnt:r r (irqtnturu ltttlu

ldlu it ntrii gl

Kt)ij ir it)tlt)t:o\l uk(r:(ti l(kt) ita i. ilt ih i: \\'o!t:! i:t)hiljtl (! t l L i t i t i t j ] i t t t ) t r o ! t t t t l t ) t ) t j r t ! ! 1 t t j i \ LJ tric s a m ö u o r l i r c l i m o o c l : \ l l a h o r o g t

I ' o : l e n i L l .s u . r . s . . i ; , n r c c ln r c n ci r l c g : r r l i l . ' n i l i o i o . . r ' c l i I r n c s . r l j i u b O 'L, r. . l) ,r lrq.l 'r tlri.r'..1'r.1...r.,.

rlrLrsi.rr EbrLDlr LrdsakLrfiol. filrliailc r.rzilc or og haclisa. Sro sc tiic hadisa llur.'jclr b. rl-llLrsljLru. nicg.r bilje;i Ibn Huzejrrc. a LrhatlisLr sttrii Lir jc ,\llahor l)oslanik. s.a.r..s.. rcLao: Sr7\\'i:tliint ILt\ od . l l l , t h i : t : t t t u . S ü n i t r t \ h t i i u \ u v t \ t i n t t u t n o . h c : i k d k l r ] J . d s l t ) ti dl l t :

IIedis Irbu Rczilre c1 liliailiin hilicii lnrarni-,\hrneLl. u rierrLr stoii r rla jc F.bLr Ilczin Lrpitro: ,\llehor PosLrnia(hc)!cnroLi sriridjcti nl!cg

I lJ+

r Et6rcL\t' odgovori: '1)d Akoiijedokazzato' clanu?'On na Cospoda(a Slrdnicm ga On reÖel od onoga Stoje On stvorio a Sloje nama poznato?" upitah 'Z(o tlc |iL/ite]ließc kdd.iencho t'eclrol 'Da rckosmonli Alklh je \eri . ; r/:riic/?i/i reöeon.' ovog hadisakoii seveZcza istiöeda postojiidrugi sencd Ebu Davucl a iz ashaba l ai1a' pravoime mu je Lekit b' Amjr' poznatog Ebu l{ezina. -lako lbn tvrdctsuhariia' ebi llatin i drugl I-ekitb. Sabre dok ncki kaZu: zakliuÖuje da Drlrgi smalraiu je jcö o dviic osobc'dok Ibn Abdulberr njegov kakojcrijeöojednoiosobi loj!'Lekil b Amir h sabre'a Sabrejc djed je bilieZi lradisDZahira'I a u kojem stoji da lmami-Ahmcd. takoclcr, danu cemo fekao: l'li nu\linL li na Sudnjetll s.a-v-s.. AllahovPoslanik. nieslu d s|i bili nd tdh'otk i ttrh'tm poloicliLt li nLt.itLln')nposebnottl idolina i otltm n.uocli.ieddn po ietlun, hit le [)o:ildni tojccltttttu stttiim 'Kogtt |i lckdle/' n'tmu ()httttili Zatitn tc se GosPoLl(tt ito su obo"cn'ali. Cospodttltl! On te reti 'ld sam |di LiuLlite o(lgo\\r'iti (ekttno st'ogtt rc (ilierit [enut v kad Te ridi]11o!7(Iddie i171 Gospoddt: Oni&rc[i e'l nlih te t1d ti:t,i.ieniGosptdar Lrktl:dlis(tostuijehL)tt1 liclt TcldLt poii isPt i li'enicru bil i sa niitnd se zdputili. tt s|ctkomatl niih iskrenot vierniktt on kctiite btti pun te alalasriclla Kreül!l aaplcko fiosta rut'l D:el1rünet propisao dd slrddajü lrnicti kli:a\,. i tlt te sh.ßkli ani koiina 'lllah hude nd Pr|om fiieslu tr d srjetlo licemicral se ltgdsili Vic1l1i'i'e hili spoieni u papul lunog Tljcsecrl ü:lLlPlt i sc(ldnlese! hiljQda aiiLtte lica blistLlti o)1i Zdlinl oni kaii tntih kttii leproIi be:pol.tg(tnid] d('tofi n'i \tLlnje tldtlt! nehu t] :uliü ioi jedna skuPitn Nu kraiu ilo ie ,ii.ti kc@ \iiaju .\'iie.dc t1L1 iz'tii sraka ka blkle b'!t' te l)ili dopullenie/ä dl tdko d(t te it D:ehenncm't illellah ptrr'akionikoiius|o stcll budu La .iedno u:i|du rck(tu ilahe proslr4tlstro inttli koliko:rtlo dobttt Oni t( hili tlttt'edeniu d:eneltko Neslal te ldka (r d:enelliia le ih PosiPdli laLI()111 tltt fu rusli kao it\nde dd Lt tllogüil1osti ha:i od Ititgo|i spr:cnog tiielLl (t s'ttko od tliill fu hili

185

lL:rctdtrtttiltrktt r' .llluhlLti kolil'ovt iit'Lli ito .!llLtltrr ]L!r Tirl;r, it;t St() se tiic Iriego\og O!ll hucli:trillcii i Nluslim Lrs|omc 1.1/?irrl hili n(l LLotlt iLntrt nu Stninicttt sLoii: .\/i r;rrrrlarrrrrri foöctkir.u 1'(rierr . ,?1.'\Irr fiiea lc Iok|oDti !Ltlntr /loi!l1t ti 1t( irtittt'ttt /rr)\rrl?1)r7 i ntfodc. krk(r biljezi cc srt o.jcclnomLtzliSenjLr liLricg posnllrlrlr iliLrgc (Bubarilin \litslinior) i obl \i.Julhakk.obietliniLtiuii :lahiha rt Lr' lrilicli frcd3iLrD7.1bifa ,\bclullahrrLI .\bdLult-zzrl' \r/\r//rrr.'rrl : d k o j L rs t c r j i e l c , \ l l a h o \I ) o r i i L r r r l ' .r .rr.r. r c l ' r t L r|: . \ t i , . n i) l l . ! h I c i t t )\ t l
t O r t Ä t t , t t t n i l : c g l t ' L L t t l ' r \ 7 r ' 3 r ' " ' r r ! i ) t t \ ' l i \ l t i t ' i r ' t ' ü L\ t i l t i i i ' t o n t L : !\t)it1 \4:tt ttlt t^1t lti;r 'i 'ji..t ilLtlrl !'oliStlilt liLt:t ittltii rl ir.'ilfho\ b i h . l I ) e f c k o l n o d i s l o gu s h e b a i l i ( ' 7 i r c ( l l i l l r t I ' r ' : i ' i f P o s l r r n i fs . a . r ' . sr.c l i a o : . l 1 l r r l r l : l r . i f , r r , r t t t t i t t \ r n L ! \ . t i j . i r " t l t ! t t t t \ t ! . . n( .\inii,.ik,)tn li(r rrlirr:rai Sliirur hadis bilicTi i F-buKurrc. o.Lll7:11)irir' rckuo: Kttlu btda Sultlli lan \\t s.ir.\'.s.. koji lirr2eda jc \''iert,rit-snik. 1llL|l1'r. rcii Hoirt( li 11t):)iLtti nttro,ii it hiri :,Ät4tliL'tti r ) .1ildh i'; it1t DLt Ott lt ih i !r r,aragrrif',g {:rl\'//rr!. tktt (it rilircl Oni tt rt'ii tpi!ttt 1 . 1 k t k o r t ' t t ' ( i t r p o : t t u t i l a t l ( i . ] n i s t t t t i k ü i j l d \ i L l i t l i ' ( 1 t (i r l i ttifu t L^on ilt L'.\'L\ani 1lldl1[t: ü1]\( t!kd:nli u

.lli :nLtno tltr \itntt

rni rL gltLlatirr \icgr)\'o lt(t i lttt\li tlltt)tit:ict na ;LrllJtt lakodcr. hadis od DTabiLa-koii lbn NIlclTc LLs!on) 5rr7,rrrrLriLjeTi. krrTt da le .\ll.rlror l\rsl!nik. s.it.\'.s.-rcliilo: Dok d:tt1(lliit l'tt.ltt l):.tlnrtt! olitJttttttt it th ohu\i ti \\'l(lh)\t KLnl t:iIdii t hl,!!:t)tit/ti1fiL! l,tli!nn tt rliür'1 Jr' f::r iit'rrog (.ioslttlLtt i:tto'i tiiih Ktii drlLiiittnl\idno\\liLi Dittnttta It rL lll lalh11rttt fiiraittttt taj\rl.1"ttt ',lIü'rlttfl!'bit fu tijeöi \ t ! : t | t L ! \ \ ) 1 1 i . ( 1li: \ t i r t t t ) : L t I ' t t t d n " G uspotttra lI ilostiwtg' tvti, glrlr.

'' lr-sir. l 1

136

EI'Bejheki bilje2i sliinu verziju ovog hadisaod DZabin b. Abdullaha: ''Dok su tllenetlijc .\jedile t1d njima paznatom lniestu. odiedno l na cllenetskoi kapiji .dsjd sr.ietlo,i oni ugledaie Gospodata njihoro Koji lta;ite ita,elite in.rc ukazao.L,zti:.ni teöe; O stonovlici Daennel1. 'lii ielimo tla I'i httde! nuntt :ulovaLiLfi On reöe. 'Moie Oni rekoie: -.adatoljs!\,o ran je dopuslila da se ntlsldnite u itlome prebit'aliitu D:a nelu. i u:irrlte u poclrrtimaMojittt S/]die \\'iienrc.a to ptt traiitel 'Mi ielimo i |iie od taga. Tadu le in biti do|ede i konji Oni rekole. i pletnenilertlse. crlie e hoie, zauadanitt:Jdüd od stl1drugda crrenim sartrl. pd lc ih oni lt:iohuli. 1ll.l] le dredili da se d:enetekd u:d.und aLl mili sd plodorit a prikuöi tako du.ie nogu doh'dldti a hrtre krupnih i oiij u doti i e i go,-ort i :' Mi t etno I i ! ö a : i|i eli. net ema umil.tti Uiira ü o aieüa oaaiLNLtli'lli smo supruge öasnih tjudi Taclate Allah narediti tlu ptlne tjetar koji te misk razno,eiti dio i laka ih odniieli u Etlenski \\'t, tt la ie gl(1r'11i D:enneld Melek ie 'Dabto doili' itikreni i :1l\.ik..ti Gospotlrult e|o doLlo\e.'On te reii: ie pakorni robo|i Moji! TLtda in .dslor bili uklonjen, i oni te gleLlali t! blagodalitne.tlikckld riie i L':r.iient)g(jo.tpoLldra :it\Ili u triatlu trlilct'ttitog' koje te biti toliko jaka clLt ieLlni t'uge nete t oti Nidjeti. Kada Allah naredi dtt budu oni r|ateni u sroje d|orce. tek lalld te po arojedni druge moii tülieti Toje o o.ilo lt Kut dtlu stoii: 'Bil öelepoödiöeni od Orrog7Koii pruito i Koji

" t L r r \e t , l l . r

387

It).1 l;r D:.,tirt

I-.cL Darckutni billcli hadisDTahira. koji krTc ch ic Alll1ho\Poslanjk. rekiL(r: L:,\ii.ni .lll.th ir' -rL, Srr&1rrrr rrrr s.a.\'.s.. luntr ttki.t:,tli tyint lluLlinta.ktnl hutlu.sLtktlltatn d /)n.\rht ) [L' \L'ultu:oti Lht lJakru :'l Ibn Vehb billeZi hrclisIlbLrl,rnanre.loji ka2e: Allahor I'oslaniit. r.s...lednoll narric drnlrcr,torioo DcdlahL. i:LuScnjirrrlL o ipre(lznacirnll clana. Lrfo/ore\xjuai nes ih ge sc au\erro. ITrrlcdu SLrilnjcg ostalo!. !ief,r\lesnilie da lla liazao.lerlL Llzriieni ,\llah rijc poslaoni.lednoq a njcgor nirrodnilc lnglLti,,\fgir\ro. ltt ,drt tt)\liulnii)ictr^riL.\nik. li d
srt 1tr:littlttii n,nnl { rri{,/r r/i, i nu.\t!ltit"t t i u t t t t L : Lt , . j n t ' t i t ! t \ u t i u h i t i n t t , r ' , \ ' u t i t L it ,. : !i r h t ! i r l)|jLt\ r,i,ai.! ,!])furt4il)ii :iidl) i-, 1üt)ju D:thtn]ttintl : l o i t t I i ! i . ! 1/ t ) t t c t t t L t r t t t t t l t ! 1 t ' i t t ,t r t ' r l i ] t hrrtitittli :trtktnt ntu:liDtdüt! .l Lrk,).\.[ :riitlti .itt) itl pnxlc,t. gtltntilt:Lt !lu\tti

t I d l . i I L ] ) t t ! r l i , , k 1 ) th i t i \ d t n . \ \ ' t ) t h t t n i t t l i \iLth)! nutili tLtntt.;: On i. i- .\\'oir, tila\ti

o n o l i k o l i t k l i k o l i L r . : l L v L t i l i l L r t t n t o i t t t L t t i u p r L t : , t r t ro J I I u l c

' : o d o f o g r j t ( , \ u j / n r j ! i i . n . r n r l l c . k ( , j . r . b . i r r r r l r t i f ü s l j c ( l b e f l l . s L r f n e l iI . ti.. \. I b! ll.krx. r r . j.iL ilJ..l.ar \ ' . rS r J r r ! / , r , / , r ! /i f ( f l / j t h t v l E iltl;triJt.tt\,s.btütads!t:t,ütitEhuB.lit. I h^lis Ktn[.tli'..tlldl]\6nnü.tt.tn1t)ie!t,ttt \n.\tt)j.itrrttli t'tu8.1)u' I l r a d i s Ä d l { . . / l i t , , r / r " t I N . t l t . D : d r 1 . t . t \ ) l t t l , i t )h t h i t : h b ru t t uF b i ! B t l I h a d i s . / , rr t b r B r h r . , L ü ts I t . J t u S . " t en . t , 1 \ l i I h a d i s r ^ d & / ( l l l d l th i t . l r i c :thrua i. ltn Ll\t U.ktu l i r a d i s o r n . r ! K d l r h i l i i t h t ^ P . ! t i o t Lr d | . ! / t / r r B J r r r n : r . r u j t i i . t d \ h i n i . t u r ' , r i t ! L r t . t i r r) n , t . r I l r t r i l i s d , , . // . i l r , . r , rf , r ( , 1 ) t t i l , ! t h t r ' ! it ) h r ,r u t t r ) ! t ^ , )l . , l t i , t ) , : n r , ) \ r l r r f r , , r . t , , , t ' , t t t l t t I h t t i l ' ) l t , l j , , ) t t t i l . t i i , ' ! t r i r t " i , l : , r ) \ t i i t l n ) nI t l t t ) ! . l t i ! l t1 \ l l t ) r . t h t i j ti ' t t . h r B , i r t lh1Lli( l/,rA,l/i,\,r/r/r,1fil,r)/i,L,r'/,)i.rtr.r.:;ti.ili t,ttD iltril,t) "t!,) (l\osLLrieaiEb!Ll.l,fub^llrir\rl.li\ii. r i r r , ' J / ) r r l . 1 .!f/,. 7 r , : . ' k , i ,' :, !, r r , l / i f . . r . j t $ r l u i l . L r 1 . . / r d , , r d r r . . o d h l L a r d , r \ L i P o r l ] c r ih . r J r r L o j i o m i f j . . . ip a u t ( n n r i . s I o r e f f o ( \ L r f r . s r r l f t i j L i . f e L r lL 'ln e g o \s c r r c 'P o z n r t oed r t . r l r r x r l a ea l t l l b u l l . L f n t a i o d i . r l r | i ! l c l o gu f f r e n . k r k D n i r i r k r z L r t L r d i s . p a .s h o d f ot o r r e . ha f c a r ' l Lf i f o a r n L o r ni e i f r i t f a S n . l f l e f rd i f n 1 N . f p r e ! ) ' I)o(lo!af trj.!.J l.j bl. Alhh i. hlti n(iir /anrj.na /ajtrprt a. s\el,og

t83

Ptaronl tt u haklt do S.ttl1L. Siriji O )llctho|i tLthoti huLlite6r'sli a ttleneneie hili ieroriesnikd Potorrl i lulu. ,Jdsutl1\'iero|iest1ik, posliie Iiero|iesnik, i po i.ic ntenc ntlie hili |ieto\iesnik't Polofi )e .lo .\L1nt govorili; Ja sam vaSGospodarl' Ällahtritckao clacc De<12a1 zahralio nastavi Poslanik. ii neterc ticlieli s\nga GotpoLlarc dok r\1er111rt?', kafrt nc uttrle Ntt öelu ntecluD&l:alo|in t)iittu hil ce napisdno gu ) na|ict nik,i la ie si't1kijet ik loti Proiilalli Ko gttctdtat srelrte neKo vtre El Kehl li. potck]1e. nekafiu tt licekLt:rdu ie lLl: i nek'1uti poctetak On nt1 [e ittckc rlu.ic ljttclskc i:he:ttnili takctdu te ih Ühijuti ia:i i(l\'uli ncteinati dnße moti sen le i nete ntoti ltPrdr'lidli osim rPonenutinl i od tlttlttnttt.,Iedna niegotih snulllli hit [e ilo dtt te on inali d:ennel D:entlcl' d:ehennens.I rohonl.trlealltlin' njego\'l:ehennemie taPt'a\ta' r'ttlrom'iz nawdnog d d:ennctie D:ehetlnem Ko lntdei:iklti':tnniego\)o111 tlekd .ctt\'.r'i oöi i .dlrati :'tililtt od Alldh't Ta Iatrc ie ttehettt'tenta, l'oljon hil'[ :Lt njega bili hladna i spasonosnakcn ito ie' '1llctJ1o|otn datld te hili drtgo kdt) spLr\:ti lht(hi u L Derlicrlttttt\'l ijenr 'lelt-deset kaa goclintt.Nekile clani biti kua)nliesecdana neki kao scdmicd'd neki gand t)hiini Lla i. Nrtloalu tc dati ilr e kad le dut bili koo ltltdttlot kLtpiiigl t:ldutrle'li]1c i dok prt)de toliko kt t:ttakda ae neko asl(lt1lttit1t1 'Kako öeno kro: grttclrlo i:ht:ne kdlije let aeomrknuli Ashabi upitaie: On ^ll[hov Poslan]öe? rcöe: Il tcle tu rijeiiti kaa slo tte lrda klaniati, d.urira Ovaj hadisbilje2iiDarekutni'sa druköljim to ri(iili u Llttgim Sto sc 1iöc hadisa Zejda b Sabita. njcga biljeZi Ahmed tt svomc s hadisustoji rla gaje Allahov I'oslanik' a \'s ' nau'io iednu llusneclu.\J kako svojim ukuöanin-ra' mtl dovlr i nareclio da 1udovtl ustrainopfcpor'ttöi 'Oclazi'am ' li a.s utili. Poslanik. . kazel Kudost'anei' rcci bi.jesvakician sreta i srako 7i se.t)1oiBo:e, ocltltivttttt Odd.ildn 7i se' lt lbbe ie s1:a taktmeü' nerd dohta Mt)i Bo;e, k(t(lgod it(t ka,etl' tdriel iem se ili se :eli3' sla isprecltoga!O11o Ti :elis to i bude'a ono ito üe T\\)ia nljct buLle

389

ro int brtle Itnta:n,tga niti n tii oji 1kttl lihc. lisi Sttmoian ,\1aj Ro:t ukt) \ont lJtlni\'llilo ktgu lotu uiio nekd \t tieni.{e\i toisto.odko s,tnt AotLtltotlto nrko )ücnc.ttiy.nt niago|o prakltltt|a Ti sinaj:dilitnik ru rlunjulttfu i uhi*:tu. LLkl tllirctn. tlii)ti l.t utlu rDi kdn itr.lintdn i u.'ini da na uhirattt htttlcnt ü lt t!.il\'ttloht ih lludi .\./ajllo:c naIin17b dd t11one butl(\:LlJt)v)ljdn tnh)n itulnt.g ddno. da nti poddt i.i lugodatl:i|al. tl

hrhttrtrint htrtluiclt .rtilrttt lo.tliic snüti. du rrlitrnn gletltyitttiTt'qie litc ith gtrint t ltllL:t r11\rr1.r,r.r Tiht)fil tdatrIai t71t \\'ake nc\nllc kold .;unto tttrciu lt)üo\i i i.\ku:(triukoj. Dtaacu:ultludu oLl\r\li LilicAnt

Ti \( 1]toilJa:c. LfunL'konltna1:rütLfu üainifil tli dL1 ne neko nr]tt:ulunl ttt tnttttsL. \t tttptiiü!rljski Dr lont\cin pr!ntu nekotnt ili lu tt: ntko tltt ttt Itt,t,tt i)]rt1i naptilutt'11.:ki opknli. rt lü nr loii,liüt gtijth bitg Ii niti t\r1)\titi. itloj Bo:( \tratilrliü nrhc.ut iZcntlir. Ti Kaji po:ndci :]tdno t tkanana Kr)ji \i u.\'i.;eniLlt)sloltlttl)t)ilt)\'untat kuncnte.sena tJtt)nl\\'iiuLt iTthc yi:ilto)i:d stjcdokLr u Ti ti tlotoljtn tricdok tla.it \liutlt)iint ldko tttit]tl riit!rt)! ht):ut1\t\'a t).\iu1 lL'bc Iinenlu.;Äüguitlikt) lirit\1tnttiir Ttii ptilutfu\'l(r\l i:ult\Ltlu in\i ttntatLol .\t jt:driint i

Jo.lr JItt hantnc tl Ttri toh t l\oi posldtlik S|ldaL'itlt du ic 7i\)ic ahcrunjr i\lin(t LL1 sLt\ttl \ 7i)ht)t)1 i\litkt d i( I):cnntl itli d. t{tr Ic st Sttl ji tt Lltiil (h)i\1n..hili lu iLi Ti pn):i\iti !\'c i: ü1c:lrd I sIic(höi 1dt:l kuLtut)\i(lint T|oir abroiLotir nteni.nlo/u \u|icst t. paLl\lcrinu .\ldbo\1i. lt1)pü\1t igtijt:hc d it.\e lolu iclino u Tr(it/,iilosl pau.Lld|LtDtOpratti ,)i .gtjitlr'üh)it itt ko prLlitd,Ltitrhc osi tTchrtI)ri ti ntajepakLtlanle. l! . r . y . . r . . , 1 , . ,t/ 1 , . , .t , . . l o , , ^ , , , r . r . rA . Iladis An'rmarab. .Tasira. lakoder.biljeZi Ahmed u slonre Vlsncdl. L.l hadisu stoji clajc Anrmal kianjao neki narnaz-kao iman- i bio neobiiro kratali. Kada su Drrrneki prigor.orili.on.je fekao da je iLLokako r\ilahov I\rslanik. s.a.r.s..Lr namazlr Lrai sliicdcöu clovll: Tt oga .naiitl lloj Alldh .lako Ti

a t)noDtc ilo nc :nanto. i tuko Tt T|ojc tlloti koiu iulei nlld

.\lt orcniiDlu ah) ic :irol nu o\ntn \\'itclü :d tlic]t( hal.ji.a\lLt|i t11t ai\1rt!. lt

t90

o .tko.ic vnt't halju ru ncne. nrki tLlkobutlc l-iiini da se Tebeboiiltl u in1d (lu istinu go\otim kc sdnl t.tsPola:en üt)iim t.tjnin i .iuNnin postttll( da i i krtLl sum u \td:hi .ld l)tttltnt ttmictenlt sitol11tlil|t! llogctlsl\'rt. u:i|'dm got-ilttod ie:ni. d( 5r s foh(rn sltsrelnttn uli nt glt:laiuti Trpie liLe ,:lct nili u tltltiu k inic koid [c u tl.!t1iu net1li! koiu ie .ddcsili l1csrclnikc. \jetordnja i utlttt 11krat0111 i:bt:uttiiti kolahlii|cc \Ioi '1lldn ull o\t t1t1s ' Prtl\'i pttl. oüi kaii ic i sdtni bili up ieni O\ai lu btdtnto uputi\ii nr1 i hadis bi)jcZe lbn Hibbani Hakin u svojimsahihina bilieZihadisAiie. r'd..koja kaie dajc Allahov Ilaklm u s\olllc sahihu D2abilu:" D:ubitc. hoaci li da le obraduiem? rekar.-r PosLanik. s.a.r'.s., dobrom' Poslanik' sYakirn Allah te obr'adovao On oclgovori:Svakako. a.s..feie: Ovflio .t.rtr kakt ia ;llluh prolit io lt ogtl o(n i po\atdb gd PreLj ,\trc /ckrn-ii nu: Pa:eli oLlllene ilo gtxl hrt[c! .]a il! ti lo '{dli Tyoi u. ittrc rcie. ithti GospoLlL!t ni\aü1Tin(t pralli nuiin ihodct L'inio TrliDt (l':1 n,! proai\-ii i\r'tli:j na duniuluk.Lla \e.aicdno s.t T|oiiü l'ierorjesnikottl .t1 iildn botiDl tltt pttgincnt kattiehi] po dtugi lutl GosPodttrmu re'c 'l.i .\(t t obia\'io tlc! te nu ondi st'ii.t niko nLi? \'tdlili -' od jc vcrzijaovog hadisa' Diabira.koji Kod I'irrnizijc neito poiptrnija ubiicnAbdullah b Amr b. []azzam.Allabov laZe: "Kad ie na L.thudu . 'Dltthit hoteili lutika:e 1 itd ie Uz|i:eniAlldh e. DZabiru i'oslanikreöc a on. odgovori Posianik, s..reöe:A l ldh se ttii e tt kact t oc til Svakako'. ttr:m u niko t obrdfio hc::4\lora. d l\)on re oru ohl dtio li.e1r1 lice Rektronü.ie Ontetc Por'ralimcrtdunialutki Otahcm()i.:t1:eliilctllote.i.p(tiulildli. liLot.ltt io.i jctlnoin htklctll tthiia üdTronlulrt Gospo.larmu rcae: Vtt poduru n st:! abl a| i o tld \r nrl.e n lj uni ht od tti i h nc[c \'t d it i' On reae Gos tltoi oh.ndni oniüd ko.iis asldli i.a nenc. du:naiu TadajeAllah L':Liieni ohit^'io djd 'Nik o ne stnotrdj trl r'ina one koii su ha Allnhotiu "'rr' putu izgi uli! Ne, oni su iiri i u obilju su kod Gospo.ldtasvoS'd

391

Jr l irrizill zl o\ iri hlllis LrTc da jc hescn-galib. uislin claic ri]cö o Llaliimu s\ omc rlrhihha.lisLr. tror\r.lir,,1Loic i iinlrrira Ja ge prcrrosi r s e hh r . l 'l-ilnizi.ie Lr s\oric !///rlrrl hillcTi hedis,\bdttllahab. Omefa. kqii r'clil\ri: \'.!lt)i:is!ul)i:ttti D:(tittrltt tt s.a.r.s.. falc dr jc,\llrlrLrr PoslrniLi. ,r it))ttt J.\'trk knn( it'hiti polkh]tu JIiit hilldlt: gt)lindJL! 11rc::lL'tld $,r,1, r!r\/1r, .\rr)/.,\rVr1l.Lr. tliot ilt)nl ipo:ltty4u. t.ltiliii .\tul)Ltt1i le tl ri,ti iattihtttiL ntogtinrrri JLtglt'l,r u litL .llltha [::Lt.\emgJ*t puta tt '-l-inrizi.ja Abdul-Nlelik IirTech or ll hadis IhnOmetrprcnosc ocl rlro rrr, j i j En . b . L r L r ( i 7 . . . 7 e r i I ' lE i d 2 c . i l r l - l l a s e n b .Ä f c t i - . ü i i i o \ e f z i i i s t o jd a i c , \ l l i h o r , P o s l i r n i l , . s . i r . r ' . s . - j o i n a r c o i l i L r r ' - a n l s k t i l l ca:ö c , g ik u l "n e l o srog( [! gledati."'1 lic.! hlist6a biti, u Gospodnru KurcjTeh Seirl l'. JILri.'jrrb. Bciif pr.rrosiod s\oge oca. odnosno s.a.r'.s.. dr iLrlirrr. ,rclNrll r. odrosnolhn Onrcfa. jc-.\llahol Poslanik. rclirro lrlr\rotr'lial.tkoti;tttilitrittd\trLlttit'nt,fultsrrli.1'L::1/irr.)g killio.{lliho\ lbn lrrl I)ir.lmtlri bilicZilrirdis Onrefr.koji kiTc da le arro s I'oslrrrili. r.r.s.. gorori rr ILtl11 liLl:rt)t kdkt) /1irri'ri' LlLt li l):rnlir!tl
,ttti kt)ii ht!tiLtttLttldi]ti:!Dt \1r{rr|/' Olri odcr!!o\oriS.l -\\'1keko. l)11)ai Ir . \ l l l h ( j \ l ) o s l r r i i i / u r i n r s p o l r c r r Lu r l i s k o j is n r c , n e r c l i c l o t l a d c :/ Ä a i l ] t t r t i r ' l t , i a r r . ; r r ,rr' , , , r . ,tt! a i ! l t ) \ t i 1o ü o ! l n ) i t i ) t I t t ) t t i . 1 l l u hL i i Q n i O.t!dtx^ni(i i , , t l tt r t t , r t t t t t , t i : , it ! o ( , t ; t ) ) x , L i g l L L l l t T t t l , ri c i t t tr t : t i jittit)\LI ttiit'd!t i tlL^iti \lilorit0s l)d\tlJr. l\!tütili ltt l/r'./dri

:tt l):outrt,t tLliaui!1 1/. / \1,/r lc'tl;,t trt rLtlili tttttlttttjulttku i ont te t 1/.' luLl,ric l':.|i.(";ti lllLth rtti Dovtttltt

\1r1r'lrr?.{r/ r\'.'//r),q [.:r r 1),r|rirllt'r1r/r1li.l/

Osmun h S.'id r-rl llerinri biltcTi. trl(,alcf ln.di

pfcdriLr. od iLlrr

Orncle. u lirr.ltri sLojl: ^,/rll,.r,r\/r' ,itt ttt'ntu rtttLg t!aitktta\it)l ano{ u
' hl-iilil ri. :l I I

192

klent su oni. ,llltth Ii:\,i.iani ie ill poiqstiti toh).ito [. in se ka:ati. i oni iu. ,qlec{ujuii }liloslhog,:aboru\'iti s|c dt uged:enelskcli:i1ke." lice Stose tiöehadisa Amrrarcb. Ruvcjbc, biljcTiga Ibn Bettau djclu E//rrr?c.ir u hadisusloii da je Vlero\jesnik. pogledao MiesecLr s.a.r,.s.. u uilapu i rckao:: L'iictc.:/]i\lo. t'idjelir,uiegGospodara itoridite ovti kuo trlja.scc. ne.rntetavtn glctlLtnje njcgo ,1ka ikdkonto:etc Lldsavladdte a u pt tan i du klanielendD1.!: i.ici.ldska suncdi pt ije nicgarog.dlaska, ondd Ibn BcttabillcTisliöan haclis Ammareb. Ruvejbe, nicgovog odnosno oca. sa neSlo drugaöijim senedom.u kojem stoji da je Vjeror'-jesnik. pogledaou Nljesecu ustapui rekaor "Ili iele. :aistd. t idieti vieg s.a.r'.s.. (jo.tpoiatd ktb.;toritlit otuj lljesec u ne sntttu wttl gleddnjc u nieg1 '1ko ilrakonLtiete da sarladate.tati ido klanjala dw rekntapriie izlaska "ir' 5 1coi .lv1 rckaldpaslije niegor\)g .dldskd. ondu lo uii ile s S t . . ( l i a e l r . r u i . . rr l n u n r I r r i . i j c . l h r . \ l L r . \ r j Jk . 7 c k J k o r ' r r j c kazivaor\sim el-Ahval. od Ebu Osrnana. je Selmanel-larisi rekao: da ''l-jLrdi na Sudnjenr ie damr dolazitiVjerovjesniku, s.a-\'.s.. igovoriti t r: 'O Allahov Vicrovjcsniöc. Allah.ic tcbc prvo stvorio.ti si peöat poslanstva.I grijehe a lije oprostio. Ustanii zauzmise za oaskod tvoga (iospodafa.' ie redi: Tako.je. sam vai zagovornik. au izaöi i ja pa On predvoditi ljLrrlc dicnctske do kapije. nju öc pokucati. sadrugestrane Na a 'Ko je to? On öe reöi: Muhammed.'Zatim mu se nekoöc doviknuli: ae otvoriti vrata.pa öe uii. Doöi {e predAllaha- zatraZitidopultenjeda Mu uöini scdZdu. ie rnu biti uclovoljeno.'' pa
rii Iz ovog drugog hadisr lrsno s. da zaklju.ili kal() j. rije. o dobrovoljnomnanrazu. s u r n e t uk ( , i i s . k l a n j at r i j c s a b a h s k ofg . z - n a D r a( d l a r e k a r L ri ) .o s l ü ea k i a m s k o g . a za p f a r 7 a . a k o d e r d v ae k a t ao v e s u n n e t e t € V j e f o v j e s n i k . s . a v . s . . . d o v n o o b a v l j a o . i t o t r jednoj \tsii obaveze za znaaidaje rije. o pritvrdeni,nsunneli'na(srnnetirnuekkede). ( c p r n m u k e l l e f co b v c z n i k p o i s h n r s k o m r a l o l . k o t i s € j e d i n o v a l i a n ; m a z l o g o m r o z e s i z o s l a ! i t i(.N a p p r c v . )

393

lakodcr.biljezi Ilnl cl-ienr|na.rriegll. IILrzr'j1i'b. Sto se Liic beclisa nilr s.u.vs. rckao: Dr.irro Bcllu.IhrT!-iiiliuTcJ:r lc \llahor Poslanik, [)iihil tt tr tttcintr ogltlaht nuliitliic inuilicpic lii. nLtr]cla!-lrrldltt 'lbia tluttittlttk Onrct'a: jttltrt tntdrLrilitt.kthll D:ihtilt itaittxtl

]c u \)t)ioi t'i\totii ltrlbti ['pil!lt &. .l ilLt av) u rklinil On odgrnott O. t . l i t t h t : L t \ t L t t t r t . l a L t i l t dn t ) d g o r a t i T i i t i c t L u t , x l liitllntnr i
tl tLtnltlt ()!t Gt)YtnlLlti1. ltl t'tt !L t)hd|ii.'tlili t) loDtf littit)lL' la itLtuhiicllt t \ i r 1 , / i r i m v r l t ' t t t i i t r ! . u t l L t t t \ i r r r l r i r i ' r 4 r g r r r r ' \ ' 1 t i L ' L l l o t itu L l l t t ) i Lh l /, [ : t i i < n i l l l u h j t t n t . r i l t t t p t t t ' L r t \ / 1 u ] d t t l tL tt t r l i L ' D t l t t l r L t i L L l t t t l t l . t l u t t t k l-.'.1iinog t)|t)':tt.ttil1t)li!i ttttr'lintLtttk. rr L,tjtnt n$ utttlittt,ttt ili rrthinlLt )lldho ttlt)lbu tltliitl!i r\lo ilt) it tL)hn t koli\tto i ()n it int si1:utnrt I:r'r(r';ri lll,rltttLttitLlirt ikr'llioui!t).\lttnar'tticil):cnttrtttttLTu :itLrt'tnit ttLltlhilrltl an(t i€ tt 51r)\( /r.'ir r?/.'!r)rr')tiirltx)\li i n1t:gtttrt ilirirli,ilrr rü)'ld \ t ci)tL'nil i iln I ir ,1if(r/. r/ \/(///rr r/L I it!r tt l)arilaltn(tt1. 1tllkt)]1 l)l ntlL' ittti \ 1lt)tr'tltttld noii itot,:hiti lto:nurtt santo'liiuhtt i L! ln)ittn it,:aL'hili ntt Ll.ttt ttLtttnni,i l)icrtit.l\t ttu ld11i:tiDt ltllQin. okttlljt:ti1! jtl11ot1l itht,ltnrtn tit'\tl (;lu.\ttilia. Ll):i\Llti O \tdnaIt1i(i l):ttt e!d i:iLlit,' i \jr',qr.,rr,, .rtLtnj\rtlr).\thtt. rrdgrzr,h,.' l)]orlrdn\l\'t) .\i]it11t llttain :ntl 'nllt! i(.\t'l)t)id|iti Dtlud!\'1.)a\Jttllirt i \latltttit tlll vno .1ll,thl.;.\i;L'ni rtin,!tt o,l ttlitu t sri,tlrt'ti. d:Llti t )ldli tlt'rtt i lttii tt'ltttsittfuri ]1d \tolitr KdLla trlthno tntiLtre t.::\'iicttta nL!ttiih l)oslLtti irtt1|tl( * Po'

t k l i ) i i t t t i \ l ) i t i ! i t r t i n : t l i r n t ) s t l 1 i s k d o i i t e : a i i u i t i i l t r n u r ) L l l t : [t 1i!- b i i u t i i nd ]1til )\'itltliriDtLt nitltoIoi ka!i ltti l(r'i.tLu at htt ie hrtlicupttie;t tt ttt luht tL ih notttitisttti tttr) .;1oit' :( n! nt kag otl t ut ttputantttLr nut;tiriie \ii),g /, -.1. L! lt) rr. tkttttItx) hili ltko sd llluhoIittt.ioPuilanirln Zulitll It.)llalt :1.^littt nt'ln! i! ntLletinu koii ü:r 1lLtlt):ili 1]i iotl tr biti \itgtt ittiih hi! [t:tltlt)ti I lr'\\) ila;r posrtrrijLnu L)itnüLttt.d i:ntL'tltr t),1litr::( öttti hit i' .lcgrrr I lrlct'l (itl1t'v tohot i lloii k4i stt lli hi!i i rlii.i]ili r'tti 1tok, Lt ni.st,\lL t i,liLlt.ldl i ttr ltrtticntt,rlii L)iitttl)o\ldttiLittt( \lojI ulutr)'ltLtitc otl )1t]1i!\ta:.iilL. tro itt !ttttutdk kulLt irlt Jabiti 39.1

i Niie od onoga ila \'.in jt ohetano Oni te lcdct. st'i kao iadan. ka:ati '(io.yxttln u nai. nti "tno :odovoljni ikt ri ndi (io:podar. hudi i Ti nama :ctdowtlian. (l:viicni .1llah ic tcti. O .\tano\'tliciD:cnneld. tld nisLlm t,tuna:adonlian ne bihvas na,laniou lToi 1):cnnct O\n jedanl@datele dobiti i |iie aLltogu Oni te. ponott.tkao jeddn kd:oli nai. Gosp()dattn Txie lice. Tvtie lice. doprlslinam da u njcg.tgled.ono. Ttkluic L":l,iieni Alluh uklo iliponenrie:.1slorc i ukd:Llliim se. Niego| nut ie ih obasiuli i -.toD1o.dta je,lllcth othcclic' ih to sIlello t1cspr,i ücte hiti ilo du Zdtint [c iD1L)ilikd.etna li'dtitc te st'oii]l] r:ipr:et1i Njegorog.s\'lctlct aLl kuttana. Oni ic "^a |rdioti st?iin1kltiand, skit.titlti ()d st,oiih:cnd.pa i one ocl niih. tltti' koiirl su oht\idüi. ltlcdtllin. kadu dothr kLrii, njihote :tne icihullitoli; Kttlstt:. i:uili otlattla i:glt.luli sleth ttgd('iienego3lo iti: n).ic:dlo ito nanl se U)iieni Alloh sad i:gledate? Otli ie oclgol,at ic dul1dit11dl dttPlo r'iie ltkq:do i.it.) sno u Nlcgogleclali S|dkih ^^eddtn 'I od onoga3lo st!i iuli pioila.\cdni.a O lonl! goi\r'e riieöi ttzt,iienog: niko ne znu krkve ih, kao ntgrada ta ono ito su tirtili, skriwhe ldosti

/\bduralüran b. lvlehdi vcli: 'Kazivao narnje Israil. od EbLrIshaka,i aictt 'Ore ioii od llusLirna .Tezida b. es-Sa dija.da.]cI luzeitt, llrmaaeii rekao:' Toje glcdanje öine dohm djela öekanagrada,iviie od logdl'.r'-? u lice Allaha Llzviicnog. Llakim kaze da je ovakr.avrsta tunadenja od ' slraneashaba zcrlr predaja."s Ebü Nadre. Ibn bilil:Zipredaiu Stosc tidc hadisIbn Abbasa. Huzeimc koji kaZe hutbirekaokakoje AllahovPoslanik, dajc Ibn Abbasna.iednoj
r ' ' E s - S e d z d a .7 . 1 r-Junus.26. | r l / r r l i i ' h a d i s j er a k a !h a d , si i i j c s . n e dp o t p u n o p o j e ns c z cd o V j e r o ve s ' 'rk a l i r i j i s je tz! stvarninrertu . a kadaneko od ashaba govori nestoo llzcnnelu, odnosnokazujc far o znanju koje je mogao sazDlti jrdino od vj€roli.snika. onda se takav hddis ili predajanaziva,,.f/ir ' had,spo snrislu.(Nap pr€v)

395

!. s.ir. s.. rcLrLf): \r'rrirr'/r'rr)r'/.1/rlÄ/.intttoprtntnttlrttttktit!icitkari\li.) t)tllt):iok,ra;.lu dl :tt ttloi tnntl ütt 5t1.lt)itnl ,ltt tnt lt tirtlttlctt .\ur1.\\'t)i1t LlLtntt. ktd httdLnt Jtiit!o nd tl-(tttl\k1! kLtltiitttr:ttt hLllkttn \'tulitlt( i pr*utrto. ,\cko iL' ttit Kt)\i ti) .lLtt1! ot{!)\'arili \Julko lc(l Daai tlt u. :Loni, (io.t1to,ltu [;r)ii r,.'hili na .\\a L tiirslol.itt. ili ntl Sron]cli\dt1lt biliiTi Ibn i()1t it nti\t: tlnt:u!j uiLlttt,\l l)Llt!inLttt'tlilrr ()r u prc-chiLr jnt' ot1EbLr-\cida.Lur.icsto .\hbasu. Ibn t.iic EbLrßckl il.n cbi Drrvud biljeTi od Ibn Abbasa r1aie Vicrovjesnil' s i1.\'.s.. rckeo: .\lunt)\'tti(i l)icnntru tiiut ir [:r'i.ir'rrog Gtt:podtrtr \lcnu sluIit tttt \l irlir).(1r.r/lnl tttiaslt! lttünn Piit\krt rttl kutttortr' t-LtthliiL i kt)ii htkltt nuJbolit te oni Ioli pLtlott brrdu nuibit hittlli nLl l:tnl . I h c l i s , \ b c l u l l a hla A m l a b . c l , \ s r L h i l i c l iI : s S a n a n i l - r p r c d a j i s t t r j i \lcrlantL Lr'eide ic .\mr b. el-.\s. obfitarinöi st smicsniklr lvlccLine. il|llir'mLr-rckao: ,\llah ic stlo|io rezliail! \fsle mr-lcka. da bi \lu sc pofcdrni. od derlrL polioraraLii poslUinibili. Ncli od njih stoleu sitfi)\'inla da liaclsLrslrolcni clo SLrlnlcgdlrnlr.DrLrgisLlTecltLlrni NJlt ruku iinc i clanaA- ncLi trcL od ilnrienrisl isklzLri(r. dilrr lix.l rLrs1\ofenicloSLrtlnicg strorenj clo SLrthlcgdana Kacl njih strlno sLrne scrlz(li.od dllnl liad sLL f r l t u l i S ( l . L n l i . L !ir k e d l i r f s . l z \ i s c . j P o k l T c c l a m o g u \ ' i d j e\llic g o r o . sla\ pltrncnito llcc. oni ic rcöi: .Srrb/rrari'kc. llen ncka si. nilnlo'fi nr prar i ' l o i n l i i n i b a d c t l n i l i . n i s r r r o c o b o 7 l l \ r l i k r L kd o l i l n i c slojicla.ie\ijcroriesnik' Ll flaLlisIhnKr'hrbiljc2iL'.i DrrrdkLtrni haclisLr "Otrc koii Ii e dohri ljcla ('eliu rqrnln, iIiie ol f..r\.s.. lLlllriicai !ic1: 'rckiro: lit 1ogdJ". ic gltdtrttic tr litt't,:tiictut! lllaiu llurlejd' SLosc tiöe IuclisaKl ba b. lldTrc- njega bilieZi l!ILrhclrlccLb ibn od Ibfrhilna el-NlLrhLall. Diur.'jdZa.,\11 ir cl-Horosanije'i od Ka ba "O e koji ti e dr b I icLTfe. je \rjt'rorjesnik. s.a.\'.s. lLnniacai elel

196

#i rt{

lobra djela ieka

agrcIa, iüie ol togu!".)!i rckiro: To ie glcdunie u Iice Lt:t iienog.lllttha

I Iadis Fedale libejdabil,c2icd Darinri. b. koii navodi. senedom. sa da '\loj BoZe. je Ibn L-ibcid govolio: rnolimTe da mnomebude!zadovoljan nakonSudnjegdana.da rni podari! lagodan7i\ ot u kaburu i na buduaem 'lvoje poslije sviictu. smrti.dau2ivam gledajuöi licei da gorirnod Ze!eza slrsretom lbbon. Sair,tvai sr.akenevoLje s me koja sano nesreiu donosi. iiskuSenja nroTc zabludu koje u odvesti.' IladisUbade es-Sarnita b. lJ biljeii Ahmedu svomerllrle?rdrl. hadisu yan o Ded:dllt. se pu stojidaje rjerovjesnik. s.a.l.s.. rekao: Priöao.stnn boiin du üeiete :aputntiti kdkoje Ded:ul niskog tustu, .iitokih t anena, torat u jetlno oko ) ko vtn ta üe hüdeia.\no,.najle dd :ilti Gospoddrniie tonn ttjctlno oko, i da netele Iidjeti |dieg Gospoddradok ne umtetc. Es San ani biljezi predajuod Ibn Ubadc.odnosnoAbada b. Mensura. koji kaZe: Öuosam Adijja b. ErtakakodrZigovorna ninberuu N{edainu. 'Budite Tako vaziodaiesamzaplakao. pajesvenasmsplakao. Rekao.ie: ic 'Sinkomoj. savjctujcm kaoiorjek kojije. sar'jetuiuii ti svoga sina. rekao: da.kaclklanjai narraz.uvijak irnai na unlu kako poslüetog namazaneiei kalanjati drugi.odnosno ieS odmah poslije njcgnumrijeti. Dodi. sinko da rnoj.da radimo kao dva öoljeka koji su tloSlipred DZehenncm zatraZili i da im se dä prilika da se vrate na ovaj svrjet.pa da budu bolji nego ito su bili. Öuosamicdnogao!'ieka. in,e - a izmedu kojen jc Abadzaboravio njega iAllahovog Poslauikas.a.v.s.. nemarlikodrueiu lancuprenosilaca - kada kaTc daje AllahovPoslanik. s.a.\,.s. rekao:)lIuh ie stvoriomeleke ktiiod sn'uhtttlr.itu pretl Njint kal ncki od tnelele p1lsti su.u it aka. pa onu padnc na drugo.qmelekakoji slavi U:r,i|enog,lllahd. Neki meleci slahn su ne rcLlidi, od Llana katlie.+ll.th slroria nehe.tai Zemlju. Oni nikudaglartl ne diiu. dct Sudniegclanu. iteki tu u safot,imaporcdani,
' ' J u n u s6 l,

i tuko lt'o.rtrtti rht.\ttlnlcgLrlLrttLtPtt ipttk. kt a int tt nyihrr Ga.rpotltl ulitt:t,il,old(;dtiLlr onit, rLIi ktko /thi dolil;trit.' tahi orcljc icnro nurcsti.lo-( nclf izf('l(c rshrLra. ina iinramaizkasnijih koji tsekr 1:bLr Ish.rk billcli lfcdliLr od,\mirr 1..S.r'rLa. kaic claic F-hu "Ont Loji c'inedoh! djelo ieku nlgrola, i es Siililik.r'.a.. ciLir0o rjdl: tiit! ol logtt!" Kedesu gl pfisulnil)itilli: SI znuaiI |r(r,.lrr,gd. helilb r\iLLhr. .\llrhorog Posl:rnila. on jr Irkeo (ilc.lani!'ulicc l,rr\ i!cn(J!r jc ,\bduIrahnran chi I letinlbilic,Zi tr. u ffeclrlLr Loloi :tLrjidrL .\lijr- r.r.iienog lckeo: Nlir cia j.' Lrlrgodirl LrD2cnn!li glcdetilicc ,\llaha L.lzr uaj LrNirgor onr DTcn ltll.-' I:l'Lr'.\ran.'bllicii l-.rcrloiLr Isto s. l)illc)i ocl llLr,,tjli b. cl-Jcnrana. lr.'n k(lirlj ic Ibn i\Ic:uLlrrkl(): ljli.] rnj .-\llihe.svekood ras ce se' sr.stisr \\ojinr (;osl)orlxr(rnr Surlnjcrr nr rlunLLi\i(licli Gr liio ito \itlrtc 1 , . 1 r .. i . . . , . ' . i . , r \'r... 'i'," " \lc z, " - r: I r i , ' r . ' . r 1 . '; i r ' i r ' . r.r. tr ilialio si st'pr'cma njihoroj LrpLrti odnosio? Koko si |aciio iSta noslenicjnra ' siradio s\olr 2i\,olLrl u F-buDerLtdbiljcii prcclaju llirinrc. koli LaZccla ie ncko upitaoIbn " lLrir'li srrkr lo rrclc DicnnctricljcriAllaha'l On orlgorori: .\bb.rsa: Lr 'Dx. ' Itrn .'bi llatinr biljcTi prccLaju \1.'jnruna chi Ilanrzc.koji ka2c: h. ''Sj.-clio sarnkod I bu Vaila.l.rd rLult neli iorjek Logesu z\.rli lrbu.\111'. icliili b. Sclcnre Lrpitl: JlbLr.\1i1c. gl priarj nur o lVftLtzu DTcbt-lu.' b. na danu On fca.: S\xkeko.(uo:am ga kekolovor'ide öc l.ludi Susniem 'CicLjr'sLr biti saliupljeni icdnonrnriesLLr.onda ac !:Lesnik na x dozi\,ntir JrrcLa oni trili sa \lilosti\irn i ncöcse od Nicgo o.h ajerl.' bogobojazni? ic irL',ali I pitahge: Ko sLr bo!obojazni.'On odgorori: Oni lioji sc bLrclu iskfen,r '\llrhu r obovali. iilLe i nc bLrilLr loborrli likor inrr. rini llrii buclLr 193 \tthhartcfu.]ti\ntaTi ibLt.lrt iiniliaüdko

' O n ii c i e d n o . l r \ j r , , n r n \ , d o. / . n n e t r . D Ibn Vchb biljeZi da.ic F.buHurejrego\.orio: Ncactc vidjeri valeg ' Gospodala ne okusitcsmrt. dok "Najni2istupanj Husejn cl-D2a'IibiljeZida.je Abdullah Orner b. rekao: u DzennctLr itrat öe öor,jckkornc ae biti polrebne dviie hiljadegodina da preglcdasvoje carstvo. a najviii stLrpanj imati onaj koji bude u te r'noguanosti glcda u lice r\llaha Ilzviienos dva puta düevno.' da Iid-DarimibiljcZida je fedale b. Ubejd rekao: 'Moj BoZc,mollm Te da müomc budei zadovoljannakon Sudnjegdana.da mi podariSlagodan zivot u kaburui na buduien sr,ijetu. posliiesrnrti,da uZivamglcdajuöi T ro ' . l i c c . ' BejhekijabiljcZida je Ebu Musa el-Ei ari rckaoi"l riie od togaje gledanjc u iice Uzviienog Allaha." Prernajednoj drugoj predaji. koju biljeZe Jezidb. Flanrn Ibn ebi AdiLj.Fbu Musa jc govorioljudima,pa i su oni poieli zakretati s\.oicpoglede. stida.On ih je upitao:" ZaSto od poglcdod menel Oni rekoie:'ZbogpunogN,licscca. rcöcl sklanjate On 'Kako aetek biti kad budete vidjeliAllahovo licc?! " Ibn cbi SejbebiljeZi predajuprcma kojoj je Enes b. Malik. tumaöeöi ajct, fekao:"(lospodar LlzviSeni im se ukazatina Sudniemdanu." 6e Mclvan b Muavija biljc2i da je DZabirb. Abdullah rekao:"Kada dZenetlije u Dzenneli kad budupoiaiicni, doöi ic int konji od crvcnog udü safira. koji neöeinratifizioloSke potrebe. Spustit se na njihovakrila i de cloiido Siinog. Kadaim seOn uka2e. pastöc NIuna scdidu,a On aereöi: 'O slanovnici DZcnnelapodignite glavcsvojc.Ja samvarra zadovolian i na \as sc netu srditi."' I-Ffaberi ka2e:"Od Allahovog Poslanika. s.a.r,.s., dvadeset ashabe tri prenose hadiso videnjuAllaha. dZ. S.,na buduicm svijctu.' Ed-Darektttni kaZe daje Jahjab. Mc'in rekaor"ZablljeZiosamsedarnnaest \aerodostojnjh ' hadisao videnju^llaha na Sudnjemdanu- El Bejheki navodi; "O polvrdi videnja Allaha na buduicm svijetu potojc predajeEbu Bekra, Iluzejfe.

199

" Abdullaha b. Mesuda,Abdullaha b. Abbasa,Ebu Musaai drugih Nije zabiljeieno da je neki od njih to negirao.Da je metlu njima bilo onih o kao to koji to negiraju, bi bilo preneseno, lto su se,npr.,raziSli pitanju S videnjaAllaha ljudskim okom na dunjaluli-u. obzirom da je moguönosti mozese saglasnost, o videnjuAllaha na ahiretumedunjima postignuta njihovkonsezus. daje o tom pitanjupostignut zakljuöiti hadisa,flkh4 tefsira i tesavr'uf4 njihove Sto setiöe tabi'ina, uöenjaka kakobiljeziMalik' je Seidb. el-Musejjeb, teskoizbrojati. stavove gotovo videnje Uzvisenog ajetaanaöe kair da ijeöi i viie od /oga iz spomenutog b. Abdunahmana Lejl4 Amira b' Allaha.Isto se prenosiod El-Hasena, i Ed-Dahakadrugih' Es-Seddija, Ikime, MudZahida, el Sa'da BedZlija, "Savjetujem pisaojenekimsvojimnamjesnicima: Omerb. Abdul-Aziz Mu an ustraj pokoravajuöi se,da sepridrzava5 ti daseAllahaboji5,dabudes Njegow za da Njegovihnaredbi, budeiodgovoran svojuvjeru i da öuva3 SvojeStiöenike je Knjigu. Bogobojazrost ta zbogkojeje Allah saöuvao da od SvojemrZnje.Ona je ta koja im je omoguöila budu u druStvu Ona je na lica, i da gledajusvogaStvoritelja. bljestavih vjerovjesnika danuspasod strahota." dunjalukuza5titaod smutnje,a na Sudnjem El-Hasenkaze:"Kada bi poboZniljudi na dunjalukuznali da na ahiretu oni Gospodara, bi sena ovomsvijetuistopiliod tuge." vidjeti svoga neöe 'Najve6upoöast DZemetu imatöe u kaZu: i El-E'ame3 Seidb. DZubejd ujuto i naveöe." Uzvisenog oni koji budugledaliAllaha "Kad godAllah pogleda Dzennet, kazemu: 'Budi ugodan u Ka'b kaZe: svojim stano\ticima.' Tako Dzennet postaneduplo ljepöi, i sve tako, Kad god su imali kakav blagdanna dZenetlije. dok se u njegane nastane izadu,i Allah im seukazeda Ga moguvidjeti. dunjaluku,oni u DZennetu zatraze, miris miska,3tagodod Uzviienog Gospodara Kad ih tadazapabne puta, a kad se njihove oni i dobiju. Kad se wate, budu Uepii sedamdeset isto vrate,i oneseprouepSaju toliko." supruge "Uzviieni Allah öe se ukazati stanovnicima Hiiam b. Hasan kaZe: 400

Dzenncta. kadaGa vide, zaboravitae sve drugedzenetske a uzitke." "Oni koji vode besplodne Tavusveli; rasprave. to nastavljajuöiniti oni sve dok ne docludo toga da poanu negirati vidcnje Allaha na Sudnjem danu, itime prestanu sljedbcnici biti ehli-sumreta." Seik prenosi da jc llbu Ishak es-Sebii rckao: "tujeöi i liie od roga glcdanje lice Milostivog.'' znaöe u I{amad b. Zcjd prenosi od Sabita da jc Abdunahman b. ebi Lejla citirao a.jet:"Ohe koji öine dobru ljela ieha nngru.h, i t)iie od togi!". irekao: "Kada stanovniciDZenncta udu u njega,i kad im bude dato ono Stosu Zeljeli i trazili. LlzviseniAllah öe rcöj da.je ostalojos nestoStonisu dobili. kad im sc uka2e, A ono ito su do tadadobilincöeim niSta vrijediti. Nagradao kojoj je rijeö jest Dzcnnet.a tiie od toga je gledanjeu lice njihovoglizviienog Gospodara. I-ica njihova tama i sjetanedeprekivati gledanja UzviienogGospodara.' nakon u Ali el-Medini kaze da je pitao Abdullaha b. el-Mubarekao rijeöima "Ko iurli da od Gospodarust'ogabule lüepo primljen, neka UzviSenog: tini dobru djeh",iNt pa mu je oval odgovorio:"Ko bude Zelio vidjeti lice Allaha, svoga Stvoritelja,neka radi dobro djelo i neka o tome nikog ne oba!cStava." Nc im b. Hanradkaie da je rluo Ibn el-Mubarekakada kaZe:"Nikom Allah UzviSeti neöezabraniti da Ga vidi a da ga neöekazniti". a zatim je citirao ajet: "Aistinu, o i öe toga doni od milosti Gospodtru svoga zokottjeni biti, zotit t öe, sigurno, u Oganj uti, pt te ih se rcöi: 'Eto, toje o o ito stepo cali'."i31 Abbad b. el-'Avvam ka2edaje Serik b. Abdullah prije pedeset godina "'O Abdullah.nekemü'tezilenegiraju doiao kod nj ih i tadaga je on upitao: hadisekojima se kazuje da se Allah spuita na namanajbliZenebo i da ie
rs El-Kehi110 '" EI Mulafiitun. l5-17

401

Il.i

).tD:, )t rrt

riclicti rroga Cospoclela,stuno\niciD2cnuclil Irrdanti je nareo dcsct -N1isrrr.rlr!u vjcfLr hrrlrsu- lelieo: i prcLtzeliod ifa. a oni od ashehr talli ' . \ l l e h o o l I ' o s l e n i l a .. l r . s r s r pripovijcdu: lJo:Ji srnn ko.l LlbLr iura iccLr,.rg I llbc b IiLrbt'isr Ne j c l e n :iro n s i d cr r r . i l L lrr s S l c . i i oc u s r e r j i r!r l l l L i L oz g l c d e o . - l ä dc r e : r i f ia ' I i u , i r r l i s L r l i r S u l l l ' fh . S c i d .l \ h r n z i f ' s - S s t i . Z u h e j lb . i \ l u i \ i j i . ' I I i l s . r h S r l i h b . I i i L j i . . r ' l i h . \ b ( ! u l l r r h - N . h r ' i .7 i | 1 i m \ r s i n o \ i i en s r l r l r i l d i i f e r T r I i r l s u i t J n tj l r f ( r ( j , j l i , ! 'i \ l l r h o \ o g l ) o s l a n j k s.. a . r . s . . k i 1 r rLL sc l- z,,jjcni,\lhh 'iLllrtr r.r, ririclri.jr. Joli nl.jc cc Joil!. sin ic.lrr(r-! . 1 cr,t ' i a .b o j : r d T i t c x r i i r r .l i n j r i . , r , !i i i i l s c i , , r t r r l i . \ l l a hn c i e n t o L , : ik r i c i l c L i \. l i s l i s . :r l B i i f i l . l N i u r l : i i . i l . I Sto se tiic nriiljcnir af1\cfic. inranri.rjillrr iiLuiirt-11r,si.i-:lbelilia. Lröcnilte lioji :u sliicdlli triillo\LrneoanLt rlctoLlu ff\o icnto n:r.,.:st, nri!l.jcrje Inrurul hlcilc. ir'laliiia I:ncsu..,\hme.lSalih.l-\lisfi kxzujc h. b. jc .ln urLr li!ri\'r(r \bclullelt h.\irhl-. liuko je Ima ti-\llLlii t.ckao: l.jucliic r l - \ u d n j c n l r n L s r o i i r no i i r r e g l c r f u tIi z r i l e n o g , \ l l a h a .l : l - l l l r i s b . ir r jc 1\li:\in l,:rZc nr,.r lliheb kezirlr lirk,-r \1a1ik- r ijcirnraLtzr iiclorr da o ie "Tog d nd at n!Ät iic( hli.ttlt ( biti, u Gospolaunst'ognlc gteluti"."' LrpiLi]ln IIoac li glccleri ,\llxhlr l Tviscnogl On i. od!o\orio: De. u lipitah ua: \eki Ijudi govolc clc ie glerlati nt-ltolioclNjcgr'l {)l reic: '\c. nelo ce glcclltiLrNjcga.sr-ojinr oiinra.I i\.1Lrsa.lc Cospoclare pitao . { 1 o { r i ( i l r s p n J r r oc l o z r ' , rnir i c l i I c g l c d r n t . p a r n u . j e o d g o \ o r i o ] l 'NcacaNI. \iiljcri joi '{.rs/'r[, oni ör tog( dtn ol i]tilosti J ic |cli:Li, 'lxb.ri j jc Gotltrtriuro srognT.ulion i hiti"r l:r dnrgihilicic ,Jujc \lelik ufjl.ln o (rrrirnr li(rii.lt7r kukosc \llalr Icee ntoii ri,ljeti nulhirclu. ä (rnic o.1rlti\, )uo: Slhljr. sablia 'r'
I E l - J i i r r f r . .l l I I r -I j l \ l ! l r i l i L _ L r f r ' i i r r l J i \ L o t D i ( l l , r !frr l \ j . r r r l r . r i l i ! kojr rr.l,r !rikf rrl) l\njr pr.r.l

-101

Ebu Flatimer-RazikaZedaje Ebu Salih,pisarEl-f.ejsa,fekao:"AbdulAziz b. ebi Selemeei-Madzisunmi je diktirao. a ja sam ga upitao za ' i . d z c h m i ji< j i h o o n r gi r r n j r\ . d c n i rA l l " h : n a . r l rert r rO n j er e k a o :i c i t r n n t ih neprestano zavodi ioni negirajurijeöi Llzviicnog: 'Toga ditß ie eka lica blistavabiti, tt Gospo.ldru srlogaö.tgledari'. Oni tvrde da Ga niko na Sudnjem danuneie moöividjcti. Me.lulim. On aerogadanaSvojeitidenike poiastiti gledanjem Njegovolicc. na mjestuu korneöe biti zadovol.jni. u -lhko mi Gospodara neba i Zcmlic, onina koji kod VladaraSvemoinoga. lvlu budu iskreno robovali On ie. kao nagradu.deti da gledaju Njegovo licc,kakobi iicanjihova odnosu griesnike na blistar,a bila.Njihov dokaz u koji 6ese lu obistiniti. razlikuoclneposlu3nika su to negiraliikojj öe, za Zbog togaGa ovi zbogloga- rniloslisvogaGospo.lara zaklonjeni. od biti jer obradali. nili posliedrrji vidjeti, nisuu 1(l!ierovali.ODim sc neöe neae ' ie ih gledati. Nlih öekabolnapalnil 'lskreno se Ibn Ebu Hatim biljeZi miiljcrrjc El-Evzaiie, koji kaZc: odnosno nadanda öc Allah LizviicnizaklonilidZehmije mllostiSvoje, od kadaje kazao: koju ic ohcöao Svojimstiaenicirna od najYlednije nagrade. 'Tognthnt ie xeka lict blislata biti, u Gospodara svogoöegledati'." b. lhn Ebu I Ifttim biljcZi. takoder.predajuE1-Vclida Muslima u kojoj stoji da je on upitao El-Evza lju, Sufjanaes-Sevrija.Malika b. Enesa i El-Lejsab. Sa da o hadisimakoji govole o videüu Allaha na ahiletu, i sr,i su oni odgovoriii: "Svi hadisi prolaze bez moguönostida neko upila kako rs Et-Taberii neki dmgi biljeZeprcdaiu prema kojoj je Sl[an b. Ujejne rekao: 'Onaj koji ne potvrdi da.je Kur'an Boziji govor. i da 6e se Allah vidieti u DZcnnctu.taj ie dZehmija."Ibn ebi lJatim biljeZi da je Sulan
'N'Bild k.r/€ Doslovnozna.i:bez(prava) da pitaskako. Hadisi koj i govore o videnju Allaha na ahiretuvrerodostojrisu j toliko brojni LladostiZustupanjnrutevatirpredala S dtrrgc strane.oDi samo potvrdLriu ono stojejavro kazanou spomenütomajetu: "hgn dom !. rcku lict hlista!fl biti,I Gtspoddn swga le gledati".0]ap prev )

403

jo! rck.Lo:la d7c1;nrilorr nrozelilaujrrLi. i ze dTchnrijom lia2c kLr]i sc illk danLr. TsLi auLor bilicZi dztjc Je,\lliIe rilio nca. \idi.]ri nr Suchrjcm da ,\bdrrllrhe cl !lubxr.liir jcchnil2ehrrrill b. upilrrLr 1i ic sc '\llah moii "\ hsritirnoailrrl-' io r itljcLi Sudnjcnr r:r cllnLr. on .lci rlg,:r,:rrr e prcnrrLirjLri lbn cl-\lLrbalck rckao: lbn l:hj cd-DLrnjr bili.zi predrlLr lc ' S r l k o l i o c ej e \ l l r h o r l S c t c z l k l o n i ok u T r l c n c l . a T a t i n re c i t i f e L ) j j rlcLc: "fir/ir,/r, o i[( hgn iii.ti /td tnilosli Gospodir( sv)gn a(ko jeüi hiti, i. tin i(. sigurnr), lt t)gi!lti ztii. :ti I in \r rcli: 'Etlr, to jc o,to ito - t r 7 \ i ! , c n o s A lh i l r Ir I b n c b i I I a r i n r L . i l j r,- 7jic \ r L i . , . - r , . z r r r r r l r i r t r r . i i c L r ) . l c n n e rL d j c t s r r n ,rr l t l r r i c ie n c rj c l n i . ]( r . rr r , t r ' i r t d i l : , 1 . t i [ l ir . rr \ eutorp|crosinriil.jcric Kulc;lrc Sciill. lr,li lir7.: Sia\t\ : rrlrirli:11 Lrrr b. j L r i s f i t r n i e n r i J c n j u \ l l r h r i s l e r ) s ks u ! t x \ o \ i . o d n r ) s n\oc r c ! r u r i . to r r o il(i r:lr) lieTlllrh.rLlisi s.e.r.s.' koiio oroj lcnridollrze \iiL-mlitsnike. od i el-Krsilnr1..ScliLrre fiterliu o lbn lScuo drügrhill..r. stx\ l:l.u t bejrle ih ovih hedisa. kl2e: Iii sulolrarJlo suo\ihadisi isLiue. prel]c'se On ah ]er poLrrdlni prcnoslr)ci pouztlenih plcnosilace. I.,acla neliood llaszrlr'c7i oil .li! ilr nx poselrlnulain pfotunrilainlo. jcdroslr\ro kaicnr{rdr nL'rDa ml ' trrkr |oh cbc 7lrIiln i Jr ih prihr'.rterrro c kak|i jcsu. Ilanijc smt :porrenLrli nriSllcnje hranri-Srlijr o o\!nr pilr jLr lil llalinr klic: 1)l.urilestio jc_llrltcbi b Sulcinran ic bio [ifi*rt:tr) nrs dl l i o d\ l L r h r L n r c r IJ r i r i s r c i - S a l i j c L r u d r r r n L r . l . : s L l e l r n c l i e p o r u k r n : r k o i o l b r jc pisrlo StrrlinTciru fi.lcai l'zriicnog: '[.'istinu, oni lc tog( du t oI i tr r".1. ,' r'\ l zaklonjcni zbLru Njcuore s|ei7bi t[,li.Lz.jc cc (i:]Nj.govi iliöcrrici\i.ljc1i. d:r li i:f 5:tN.i.solinr 7.r.1(i\olisnirn. Rchi tadaupite EbU,\b,:iUllah.lc to b. r\oj !ta\'.'-Or r.a.: IJr. i LrL() i\fslo \jefuicn. Da lvluhanrcd Iclris'r'
' L . l - \ [ r l a t t i l i r f .L i l ] \I, ' ll Iir

rr t n i l ' * i ( i n s t t o , l r t o . i : t ' , ! A .i', i h i t i '

'

'\'.

+(r+

" uvjeren [e Allahavidieti.on Ga ne bi ni oboTavao da nijc potpuno prenosi daje upitaor\hncde h. Hanbela: Je li tadno Ishakb. l\'lcnsur li, Dzenncta\,idieti naScgClospodara?.lcsu prcma da ac stanovnici hadisi koji o torne govole? Ahmed odgovori: Da. tebi. ljerodostojni "Riieö rekao: r,jerodostojni su."'lbn Mcnsurkazedajc Ishakb. Raheveih je o rjerodostojninr samoon.rjko ie sklon hadisima. kojc moZeodbaciti n L , \ c r J r f r n' c i j cs en i i l j c u i ( n c u \ a / i 1 v a . t upitali o El-Fadlb. Zijad ka2c da ie iuo kad su Ebu Abdullahars" 'Ko nc bude tako govono videnjuAL)aha ahirctu, a on je odgovorio: na i vjerovao. je dZehmija. Kad je öuo da ncki öorjek negiraviderlc. on Uestoko naljüio. a zalim rekao: Ko kaZc da se ^llah neae moai sc i \,idjetina ahiretu. je nevjcfnik.Na Djcrru je ^llaho\'o prokletsrvo on Njegova sldZba.Zal AIIah nije ßkao'TogQ tltna öe nekr licd blistarfl 'Aistinu, oni ie logi hiti, u Gospodorosvogaöegletlati'l\ I joi je rekao; dorn orl ntilosti Gospodordsvogtrz ko je ibi/i'." On daljc kaZe: Nli u ljemicmou o\,e hadise. odnosno niihol sadriai.Slo sc tiöe onih koii videnja to sädrzaju, se licalo sanlonelnoguinosli su govorilio n]ihovom kaZe ie öuokadaAhmed da Ibrahim Ziiades-Saig b. Allaha dunjaluku." na on kaZe: Ko ne budcvjcrovaoLrvidcnjeAllahana ahiretu. ie b. Flanbcl ' :rzlri (oLpadnik. herctik. nap.prev.). (lbn Tc'jnrijclbiljeZeda ic Abdullah b El-Hakim i Sejhul-islam Ishakab. Rahcveiharlr'o Florosana. upitaoEbu Jakuba Tahlr.narnjcsnik na najbliZe silazi nama koii o rjerodostojnosti hadisa govore tomcda,'\llah danu.On mu je odgovorio: nebo. o tonlcdd aemoGa vidjetina Sudnjcm i
' r ' T j A h m e db . l l ä n b e l . r " I s h a kb . I b r a h i mb . M u h a l l € de l - H a n z a l ie r f . m i n i e l - M n v e z i .E b u J a k u b ,I b n . Rahevejh. uaeniak iz llorosana. JedaDod poznatihhafiza u hadisu Putovaoje po N B , b h . s y i j e t L ra k u p l j a j u a ia d i s eu . i o o d A h m e d a . H a D b e l a , u h a r i j cM u s l i m a , e s a ' J e . s u . u k o p i s u 'r z u z e r k M d T i . n r i z ü €i .d m g i h .o d h a d i s k i h j e l as a , t a v i o j e u s n e d o j i j e j o i kuöaDarul-kutub.Nastaniose uNejsaburu, koii lc srampala izdavaaka a€r!rtogtonrag d j € j ei u n r r o . 1 8 3 h g . .

405

'''Ic lreJisc gusultl. ll:rmazu. hcdisco lllhdrctll. prctrosc koji pr-crrcise oni prenosioci. onde klo iosLrlinrlicfskirn propisifra.,\kooni nisrrpoSlcni Namicsnikna to ncnrr lliit|] od tih propise.i ncFrl lriiLilocl ScriiaLa." ' zll dodaldc:'\llilh 1cneafeJio o\'ikal od.llo\nrl \luhänreJLr.lshalib. Iluzcirrc rr jednoj srojoj knjizi kaZe: \ijcrnici ne sr o r1a n(] lxlLr dil.rrrc Lonre öcr ietnici\,icljcti oqaSt\ orileljo Obeaanonl ' tlanLr. Onrj Loji to ncgila.zr Lci:lc liclrrilc. rriicrjelnikl cl-Nlisrijl. Drr I11lrl.cri u sromecllcluAr lrarrrlbiljeZi.od l-.brr urda prjc Irl o Nt cla.ic im b. Ilamadr4riteo Nhrznijä I('ur'i]uLr. on rekeo: T(r j c , \ 1 1 : r l r o r . g o r o r ' O n g r L r pKlre : ' a n n i .sc \o r c n . ) ) l l o d g o v o f i : ' ) ' t r i j c i rr l jt slrl]|cn. Llpitxhga: l-i tvrclii claöc sc r\llah r.oöi \idieti na SLrdniern |cöe: O I:bu El-N4uzni srt JrDul L)nodgoro|i: Dr. Kacla sc lludiraziSli. o\o htio .AhdLrllah. si clr prcd llrrclinra liaZen.r' De Ljudi o tebi prii:tiu ' . p|1 s\r!1r!. salnzcl]ode to dcmalrlirai fca. Ne illl jeTikao irrepskog \bclLrllah Rcltabiljeli nriil.ienjc b. L L.Lr fozna\aLacd d.r ko]i ka2e b. samNlLrhirnmcde Alrdul Vahida o\ oi rcrri.Or kaTc: a Lro lüt jc iuo I:l-.ul-r\bbesa Ahnreclu b..llhlaa Sa'lchaliako.tulnaÖeöi anskt .r).1:'O ie prcm tltnici,tn sal1lilostd, a tt Dott litul oni prc.l Njeg 'ifi| vntrut'."'t lia2e:'S\'l |ozna\äricr \tt u, On ar ih pozlrotliati sa: rrofskog .jc/ik.t srlllrsri \u oko |olla da susrclo!d.ie znaöi glcclinlc oailn|1.' tekstom.krko u se SLrsrci r\lLlholn ie istinr pon fdenakur'_anskim a sr stoji.pr zatimi u rlrutclatir-lladlsinla. i hadisikoii l!ctLL Pr.thodnom _lakvi l-lbade/\iSc.Lhu su hadisiEucsa. o t.nic go\ ore su r,ic|odostolri. Ilureirei Ibn Nlesuda. iclio suvtt tt:llluhttnt i.llltth Ibn Ll haclisrr \4csudrsloii: Ktthtrdc Ln(-ssto.ii: koii haclisLr prcnosi \ b:etjcli Llu.\L )tliDt\)t!tl." Ll icclnonl
'' ll',\hzrb. 13.+.1

.106

''l/i

.ru.v'esli :vlnoit. 5amose sltpilc lo tttveta s 'Tlldhon t.t iele .sctrskrtro

F.bll Musa.stojii koji i trltgotin I'otltinikot l-Idrugomhadisu, prenosi ''Ko huele iskrcno ic]a)uo u Alltlho ne priPilltittii i\'l lru-qa, kada Go \rclnc 1ii le u Dicnnet. Posto.jiloi nnogo hadisakoii govore o ovoj telni. ranij. spomenuli rijedi lJzviSenogi "Uistinu, o i öe toga Vea snmo rld od nilosti Gospodtrrtr sroga zakonje i hili.":r Isto je I sa rileiina 'Svakoga zaklonio. kaznio kogajcAllah od Scbe Ahdullaha el-I{ubarcka: ga jcl , a zatim ie citirao ajeter "Uislittu, oni öe toga dnnq od milosti Gospodorasroga zakonjeni biti, zatit öe, sigumo, u Ogani uii, po te int se rcii: 'Eto, to je ono ilo stepoticoli'.")" u u ,Vfiihrrbiljc2i hadistrbu I lurejre. kojem stoi]da.ie lv{uslirn svorne " na Gospodara hoierro Ii vidjetinase!: nckoupitao: Allahov Poslaniöe. SlLdniemdandlOn odgovcrrii ,a/ // t,r/rr.\/rslakad gledule Sun.ettpodne 'Oniodgovoriac: Ne' r.rl? \,liesecka.lir re,:lt17 ktd ic t'edrc.ili tlu gleclLne '1ttkoni ()nagd u ('ijoi Poslanikrcöcr i(t noti ]!uhunmedrn'iivo!, lako ('ot'ick öena btrdtient ittot1r(a|L ti \ntel(üi(lttglctlac t,ctiegGospotlora. !\'iiel .rtc.\li(;ospodot.!.u On ie rcti Ztr li nisdtn Li.t\l ltka;do uPuttt slakuli lnii io i ^'lLt|ia te dtt ulone uiil\ti1' li tlao..lniguli sl\.ot!a, li u. Cor,ick odgororiti ,le.\i.Goslloddt ()n (c gd upiltlti: .Jesi inluona i( uniu cla lei \e se ivlnonls]tsli'? Cot'ick [e odgot'oriti ,Viam lilir'eni .1llah [t nu rcci Ju tu lehc .thorariti. ktn !l() ti ti il'lene:aborat'irt' 7,.tlin r( Lloii tltugi aotiek y ic iniegc! U.\'iictli ttpil]li: Zdt li nisrtnl t'tt:t ukct:tto. upriu ti ddo, dr gu li.it ol io slokuli Potiitlia i ortdf io le da uto le u:i|Lti?'Cotjek lc Ltdgotwiti. Jesi, Gospodaru Otl te g.l Ltpil. i stcslil'Co|ick te adgo|otiti ,lcsili inao üa umu dd tri se sd iUlnotn 'it'isunt. (iL'iicni .lllah le mu rcti Jct tu lebe zdbora\liti' kao ito si li
'': Fl \lutamftnr. 1i. '" El-lvlutalätun. l7 r5

407

1,1(ttt:dbot ur'!a Zdlirn rt t:laaitrtti. koii lt nd isl.l Piltt]1iaodgolrriti klLutitttt OosTrltuu.ltTcbc \un Iiuol' ) 11T|oirAiohai poslunike' tr1oj Jiitlio inur'oLlilretrtlkoLhbokale ieur,rlia Zd!itu .\t:ttn la\lii i .\aLl(Äu u.llldh (c llili tt('tno tltl.te lo..)r'e \\'lclt)kitla rc ttitgont trslu:dPeL'ale. cla Ie dt::tti o niqa|i] dielitltut ltt),qn|atc tlitgo|a nogc rukc i ktsti Ttrko ' i rustrlio licetnjcro &ttgih hiti tijiü1t1 onihntt ktic sc.4lfuh A ntrah! imämai utcnlaka ashebo. te konsenzus Kuf ani I'cfirl-trlLrtclillir-hadisi Llkalujcds ac sc ttz\iscnl Allah na Sucinien sre lo .c(lvoilrcno hudisajasno.Llloito se \ idc \ljesec i Sunce' vlasliLiIll oainls. danLr rroii r icljeLi

408

POGLAVLJE LXVI
n Ohraönnj Uzviien og,1II r h o st( n ovn i cim( DZen ela e
Uzviieni kaTe: "Oni koji ohawzu st'oju preni Allahu, i xakleh'e sroje, znmje juju eiint ito ndlo vijedi - nt onoh st:üetu niktkva dobru neöeimdti, Alhh ih neöeni osloyiti, üiti öe fia njih, na Sudnjenl danu,painju obtotiti, \iti le ih oiistiti - njih bol a potuja öeka.":'t O i Uzr'lleni koji skrivaju onirna ono ito je Allah od dokaza uputeobiavio, kaie: ",{llah int se na Sudnjen daxu neöeobmiati." Ako se Lizviieni ne bi otrraöaoSvojim rjelnicirna. onda bi oni biii u istompolo2aju kao iovi drugi. a onda nc bi bilo strhe spominjati prethodno navedeno da selle6eobraaat; Svolinl neprijateljima.Uzviscrli DZenneta.Njegovs a Allahobavijestioje daje On spas rnirza stanovnikc i (iospodafa ri.jeiisu Lijeöi lvliliosti\,og. Pr.thodno tumaöcnje or,og ajela. hadisu u slnona\eli Vjero\jesnikovo koji prenosi D2ahir. kojerr stoji da ie irn se Allah ukczatii reii im: u ''ItIit tontu.L)\ldtlotüi.i D:enütlLt,:to znaaida öe Ga vlastitimoaima jc l-l \,idjcti. ovome jasnapotvrdavi<lenjn Allaha.i r-jcgovogobradanja stano\,nicjma Dzenneta.Oni koji ovo negiraju svrstavaju sebe Li lcd nevjernika. sno ranije Öak naveli kako6eu tim obraaanjima LlzviicniAllah nekornpojedincngovoriti: STeloi 1i se kLtdsi hgd dend radio to i tol" ",!i,4k) ic se oi rLts orLrttlitis(t LI hadisukoii prenosi Burejde stoji:

409

" i svojim Gospodarcm, izmeduvasneöebiti prcvodiocahiti zastotq. Buhadja je jedno svoje poglavlje naslovio sa:.Govor Uzvilenog DZermeta, zalimje naveonekoliko hadisa. a Gospodara stanovnicimq sa e uzvisenog bit NajveöiuZitakzastano\,likeDzenneta öegledanj Nj egovog blagodati lica i Njegovoobraöanj njirna.Neginti to znaöinegiratinajveöe e i uzitke stanovnicima Dzenneta.

410

POGLAVLJE LXVII
O rjeönosti,tj. neproloznostiDZennetu
Posigurno znada.jeAlJahov sc Poslanik. govorioo ovorne. s.a.l.s.. A "Asrctni ie Dictürct; UzviSeniYcli: dokje ebcsai Zenlje, u njemu lc boruüli, - osim oko lrukiije Gospodar noj ne olredi; bit öe to dar koji I e nep r eki thto b.ajati. "")t liöcnjaci selefarazilazcseo pitanjuo\iog izlrzinrania. rijeiinra: ,bsira o " Muamner prenosidajc Dahhak trko druköije Gospoddrt|oj e odrcrli rekdo: To se odnosina onc koji ie izaöiiz DTehennema u Diennet. iuii Uz|iicni ka2e da öe r,jeino bora\,iti Lr Dzennetu. i4tzinrajuai period prolcdcn D2ehcnne4ru." u l)r'trgismattajude to znaai: dok jc ncbcsai Zemlje na ovonl svijetu. odnosno öc borariti u Dzennetu da dok je nebesa Zemljc, osim onog i perioda\,jeinostikoji ie im Allah pridodati.Ovog je miiljenja Ibn Kutc'jbe. Dmgi ka2uda ma (:ta) ovdje ima znaienjerrcn (ko). U 1omsllriaju znaienjc bilo slijcdete: bi osim onih koje öc Allah zboggrilehanjihovih uvesli DZehennem. ionihkojikaZu scpodüebesir1la u Ima da izenrijomDlisli nanebesa izerrljLr Dzcnnctu. znaöi su tjeöni kao iDzennet. u Sto da "illa mo ie rabbuke" Dakle. ako ma znaii ko (nen) - odnosi sc na one koji ie pr\,o bili LrDichcniemLrpa öc poslije Lröiu L)2cnnct. ako A. seodnosi vri.jenre. na rijeö.jco izuzimanju ljeötrosti iz onogperioda koji
" ' f l u d .1 0 8

411

zilgfobrolrl 7i\'otll.Lrdnos)lo \lijc]nc |olasrnj^ /c sc prorcdcLl bcrTchlr. r:riun:rn.rSudn]cm alenu. lnre ionih koli lirTlr(1:r o\o izuziurunje sc oilnosine pclioclprorcclcn nd dUf.irhlk . tako alo sc nm2ereai dr UzriSenl O\l,,nracnin nrogLr sc,.rbleriiniti rlcinorr horll\liuLrDZcnnciu. iTLITinlajuöi .\lllh obn\.ic!llrvir r:jiholrrrn o \Tilcrrl.liolc im ni.jc od|cdioiiu gr u rjcrru prorcdu.n. nrclrLrae da sc ic clallu. |eili o vrcrncnu kojc p|orerkrnr dLrnjrltrlu. hr'fzch- na SudDicm IJ i!icliulLriiSLrderlc. SiratiLrprili. u I)Tchcnnenru. lrekom sluieju. ne ili orai clio :LjcLr nrLrteiuhib. nclusrn.r Llioaiclr: "rir.i., to dtr Äoji le lc Sliarro i saslijcdccinr ajc-tinle: ntptckilno ttui(li" lcslrrLlhkcfr lesarr. ic "n) fu, loist(. bhgolnt N.Ii hiti, koia nikdla nele ptestajali!" '' "S plotloyint kojih u:'ijek inu, i s ttttjnont hlnlotiuotit":'"Oni nikulu eö( iat'cdanihiti." '' odatlc

p()1\fdLljc.h sti11'ro\nici Li. Llzriicni \lleh nn vi!. nricslxu KLrfirnLr obe\jcilr\a claLrnjemLt. l)2clnct:rLrnlcnrLr \.jctro bofu\ill.7atlirrr ltoslijc R:rni.ic smo sponrinjali lrlfli. snrfl\ iaencacokLrsili. on. prr c. cLunjelLrök. u \ hadise lioiimu sloii ril oni koii Lr.llr l)icnneL i!e neaeunliroli.da öa u \lcano u2i\ali Lr l.l0godetiflr.,:lu riic nil<ircle n.L'. oaalavati. nekiru li lrrdisirne stojiclr ic glasnili D2cnnelu Lr doli\i\lt: O \teüt^niLiD:.)tnrtu.t htttrttprrno Llu tt^lulL'.i.t!lt) nr t)kliit\tilr i fir ot',:tj(\L!jlr tlu:iIite u Jtr ;tc ttttirt,rLtlt hrait,: u,fu tt nt itt!ldtatt du htrlcretttloli u tlu n,:: IluIariie i \luslirrr u q\oiilr zhirlilrnr biljeZehrdis EbLrScida tl l l u d r l j c . o i i k a 7 . d r l c \ r i d o \ i c s n i ks . e . r . sr.'.c k a o :S n t l i r r l a i i t t l i k t l k .
L t n t ) ! o \ 1 1 1 1l.t / i r ' : o s l o l i i:nt(tlu D:.nDt,ltl i Dathttntnu /dti l It hili

' ' ' i r l 1 d 7 i .. l l l

.+tl

reietla. O rlotloi'nici D,.heüncüd, q oni te se paidt:iti :abtintii. I hit 'O le reie o: r^ttülornici D:cnnela , o oni i? te l)ja|ili rqdosni. Potonl 'Du, ie hiti Ltpilani o lont orüu. 'ZttLtleli llu le o\n? Oni tc adgovorili. tL,.je.enrl.'Tadd ana hiti:akldna i:nteLlu ic D:ennetd iL):ehennena i hit 'O te teieno slunornici D:entrctu, rjetno iele n Lietnn:irjeli i ite[ete lt titltli. 0 s!anü iti D:chL'nnrtnd Iieino te!e njenl1 horarili i netete

generacija Uöcnjaci kasnijih iz zalrzeli l su \,'eönosti DZennetdDZeirennerna: i
2 D:rnncl i D:ehennem |ieöni .tlt

razliiitastava pitaniu o

I D:eüü.t i D:eltennentsltpn)la2ti üit r'icitli st\.orcni .tt! 3 D:eineljc tjeton. u D:ehenneuijeptulLtzLü1. Pni .\tar, a ptulo:no.rti D:enneto i Dacllennena,zaslupaDzehm b. Saflan. predvodnik otpadniökesekte clZehrrija,koji nikada nije imao slicdbcnika redaashaba labi ina. Suünijesu ih proglasileneviernicima. iz i jer sulagali Kur'an. lako.Abdullah Ahmedb. Hanbel na biljeZi, svome u b. "D2ehrnijesu proglaieni djelu Es-Sunne, je HaridZeb. Mus ab rckao: da ncvicrnicilna zato Stosü negirali tri kur'anskaajeta.UzviieniAllah kaze: 'S plodovima kojih uvijek ima, i s lrajnomhladovinom','"'aoni tvrde da to nije trajno.l-lzvileni Allah ka2e: 'To öe, doisla, blagodat Nßa bili, kojo nikada neöepresl&/il'. r!r'a oni tvfde da öc prcstati.tJzviieni Allah kaza: 'Ono ito je u ws - proloznoje, a ono ito je Joa Alldlut - rjeöno

Sejhul-islam. lbn-lcjniic,kaTc jc to rckaoD2ehm osnovu na vlastitog da polaznog ncito ito nema stanovi!la,premakojenlje nemoguae posto.jj da kraja. Njcgor,i matcri'a. sljedbenici, lako.tvrdedajc na tai naöinstvorena
r"'ErRa'd.i5. ' ' Sad.54. ' l . r L N a h l9 6 . .

,111

posLuo ec ncsteti. oJnosno ul sr i.jcL. :,nuai or iro dx.je i dil Teko. smrLIajLr oui .le on(r sc rc r)1.,2c ilo dcsitii ncm:r sr,rgpoictkl u prrilosri.nc moic inlati osolrrnc Lfrjnosti bLrLIuanosLi. Lr Ncrroguie jc. premenjillu. clal-,zrileni CosfoLlef lliljno iljclLric hLrc]LrinosLi.S1o.ic u l o )ren1o{trae r1c!lo sLiano u oclnosu Njcgi]LlIroilosLi. ne E b L r l - L I L r z c - , \ l l r 1 . L r a i l e ln u t e / i l u .l t a n e k i n a t i n s l o i i o s c s cl tl j n.iinrro ororn IiLarju. i\lcdutinr. joi doihje du orlklo lazrriiljenje on podfilzLüri.ie\ir lilko ic fostLrpn(i.ohzlrorr a kontinuitct dognLlalr. i Lo \ i rloöi d0 p|csterliafolifeLr sllno\nilir DTcnnclu D)chcnenrra. Oni ic. iniko lielioon trrJi. doii Lrsterickrrlu[c riiho|i pok'cli Fotl]u o prcstati. od njih neie biti u sllr.iLr nrprrliti bllo kaka\ pokfct. Ncki Lrrilc rh .]csu :lirno\ilta fczLrl)!rlloguicsh\etiti i prihretiti kalio posloirLi n.iro ilri rcrnekrrjtl.ali. s obzirom to postoii na lrar.lici.la rc rrlo2c I{Llr-irli slmnct ltolenesuii dr sLr iDzeunct r DzchcnDc li.ani. oIli krllr dir lr lh\ rl.rlulxj rrx\'.O\ i klo .h rc zrlxiulieln)ono ilo nije mcr.liLrae pfih\irtili sr stiln!,\ iilir fir.,LIrracfij.rL r1()pa. Ieü1cickeo moqLrönost n. cleiavanir. Ja .jer'.jenenrogucc r jelozal;on lnoshsi rnoguaimono lto rizrnn nc l).ihrelx.Oni lieo de nislrnlpfa\ili dislinltcijLr izmeduonogr :to lc se statlroviitx frTllnliL rL'nlogLrLla ionogilito ic rrroguac. lradici]anas " L r . i \ i. r , . r - r " . r ' . - . . / r 1. u . . , r r ( ' - r r i ( r . . . r l ,, (lDr ncsLrbilenncnroarn. nc nroTc i it(r dokuaiLi. nes. drkle.neoL)i\jeilevil
r . ' r r ' l r l ' 0 | |

\iciinl onihlili sLr slo:ili suslomcnLrtin sc DZehmonr iEbulJluzcjlorr i Oni l-ifx\ rrTlik izmcJuproilostii huducrosti. krTu cles.. sr stano\iire pfo!losLr. nro7. pIihrrliti r|llnosL. se to isLo. drugcsllilnc.ne nloZe eli s jc liazati7.tbu.luarrosl. Sliarro 1tl.kaTuovi. keo kaclbi neiiorekeo: Krd moguöc grrcl Jarr lcd:Ln ti dilhcm.Jrl aLrti ioS ie,:len.Toie. kako k.r7u. cleosam Terrisliti. \lcdutim. elio ke2cnl(r:Kad god ti ilanrjcdrn clirhcrr. zilrlrlslili. li .loi icilan. c to je-\ ca.ncnlolluac ipro!loSiu. koil la rrzliliuoJ njih.irrooJllh k.17u.le isloi subttcluin,ticu ic

-+l-r

!

Io je relativnastlar. .ler.svc Stoöe biti buduanost postatöc i prollost. S druge slrane. Stoje proilostnckada.ie s\,e predstar'1jalo buduönost. Stoga j€ ncnoguöe zamisliti \"ieönosl samo iednonl, zanemariti a drugo. jer Kao dokaz oni navodekontinuitct öinjenjaUzvisenogGospodara. Onje tra.jno motan(iospodar, öini ono Stohoöe. On Onjc lieöno Zivi,On je. jc sveznai svcmoöan Nenroguöc zan'risliti kakoNjegovobidenije bilo u stanju Deslo uöiniti.a da zatimdodeu stanjckadaje to u moguinosti uiiniti. Za neosnovanost takvetvrdde doro)janje dokazto daje moralo posr.rjati vrijen1e prije negoStoic ncito nemoguiepostalonoguöe. Nema odrcalenog vremonau kojem je l,rzviieni Gospodarnelto nogao. ili niie mogao uöiniti.To ic. naprosroi.ltribLrt Niegovogsavlicnstva, kojipriliöi \jcgo\ oj moöii \lasti.Onje.od r,ijcki zaur,ijek. Gospodar hvale dostojan, i\,loöni VladarKoierr sc ti isti atribLrli obnar ne ljaiu.lsto kao ito jc Vjcöno Ziri. Koji Zeli Stohoae.Koji svc zna i sle Svojon voljom öini. Kako je moguöc zarnisliti VieönoZi\'i i Moöni,Koji svc zna i Svojomvoljon da sveaini. Kojemnistanc nroie statinll put, nili se ko moze iznadNjcga irzvisitl. kako je moguic da Njemu neslo bude nemoguöe?lKako ncito ovakvo bilo komemozebiti postulat \,jerc.nesto iemu mjeri svc ono po öimegaie Allah obavijcstlo, i Poslanik a Nlegov?lI da.joi. pravirazliku izmedu onoga Stoje noguöei Stojenemoguie?l je ovo mjerilo.kakvo Ako lije tekono ito semjeril Sto se liöe onlh koji su ustvrdilida.ic nroguic zamislitikontinuitet postolania proSlosli. u aline iu buduanosti, njiho\'utvrdnjuniie potrebno obrazlagati. obzirornda El-DZehmi Ebul-Huzcjl,odnosnonjihove S pristalice, na pravinaöin nisu pojmo!e.oni su ustvrdili pokteti razludili da u buduönosti moraju prestatiistoonakokao lto su u pro!lostimorali postatj. S druge slrane.chli-sunetska ulema kaze da su i proSlosli buduinost tr tom poglcdu istomnivou.icr jc Uzviicni Gospodar na OnajKoji öini ono ito hoöe.opisanatributonlsavraenstva. Nije Onaj Koji uvijck mozc ncsto öinitiisti kaoonaikoii ro istomozeainiti samou odredeno vrijcmc,f)naj

415

l l )i . ^ r D : i . t r l

K(rji st\lre kao onrj koii rc shefe. Onxi Koji dobroiini kao onaj koji bilo doblo nc iini Klk\'o hi tLrs:r\r'acrsl\o kedeI-.i(iospodalsrietorau koj. ncprcstano rraie.bio Lr oJrcJcrifr \r.m.nskinr pcIioclirnr. \r'cnrcn!r dr Lt n!'I1r!uöno!Li nciL!)rLainil ib bi bilo isto liao liad to uopte ne bi 1r1o!ro LrainiLil o\ i rriri. .lx ic to rcnlcljnx osrortl kol.! eftde sloie .\ko _l\ s!ijctai 2i\ otu iiiclil LlnicfrLr. orli ubjrLlcrrl. llostolxniLr ofcr. sl\ urirnlu o s u n e s r n u l i nrrr . , L r n i c r i . i r r t l rr D l I ( i s n o l j . s \ c s c s r o r l in r t o r h i c n i l l l c n i c o p r c h z n o s L i Z e n n c l a L i i l ) 7 c I c n n c n r r . j c ( |\lrrs t ! n o \ . l a f i j . .l i o j un i . i c z r c l u on i k ( ]o d a s h a h i l . lioii su svoj sla\ inrirnlr. I{r.lca.i. onirrre o tll.iinr. fitr l.ilo ko od |ozn:rLih lrrril pl iu. \hodno 1(rrrc. nrnosi lo Po\']cr Lr o\'ali gr:rJili t)ogr.irinr]]osLl\ rlil c s o l ( e o ri s L i n L ru l . i l l s n i j . r t s t r | J i l i c lja K u r " u n l r o | c r .o d n o s n n c g i t a l i L dpfonaai zdr'ar\1)ln fe7Lrnlu. mo2erno I sunrlctU. BoZiiclltriirLr1.'. Nuf-rnLr. o.lnoslloalasLl cltrlrezc ch.\lluhorc rijcii i njcgolr djcle nisu nestele. 'llcci:'Kudhi nrnchiht,naslilolase ilcl i zrLrr ilck I7\iicni lilze: orlLn i.spiiurijdi Gospolatu bga. br'( bi ptcsuhlo, uli e i rüeii Gostlodün pi ,110gt, i ktu| bistrb sepoDtogli ioi jt.ltü t sliininr'."' I I kaZeUzri!enir "Dt \tr \r'd \tflhld tt Z(nlji pisaljkc, o rlu se u ,tr(,rc,kal prctnhrtc, ulije .iol scl(Dt Dto\l, fic bi r? ispi\alc.lllthovt rijeii; 1lfuh je, uilttiittt, silttl i1|lttdnr." ' l)n n]s obu\ieilu\ildrNjc.sorcrijcii nc rrosu flcsteti-ier ie d n b S l l r ni \ l u d : r f .l o s u \ l c g o r a d r e e u i b L r tia .r u k i i j e e m o Z e i l i l Ihf .hi ilxlinr u !rorr. r.'l'siru hiljcii prc.leju Sult-imana .\mila. koji h. jc lilTc r.|rjc Irr.ltchi rrkllrr: ( jclokupnrr ljuclsko znanjc.Lrodroslrna c z n e n j e z r i i c n o gn l l e l r r -l i r o . l c c l nlll r p i z s r i h o r i h n r o l a . -K r r s n i ljc I
r' ''.'ti t ,., rl.i.1,.

r 1...r''. . 'r

D : . r r ' . 'r . . i , , ,

r

r ' . l " r r l . r ,i t ! .

''ll'Jif ri. l(r')

kazeda o tome poslojedva stave,koja seprcnoseod ranijih generaoijaPo pak. ima ih sedaml momenri3ljenju, 1. Oni koji udu u D2ehennen,iz njega neöeizaöi nikada,StoJe stav haridzi.ja rnu'teziliia. i bit Stanovnici DZehcnnerr,a ie ka2njavani u njemu odrealeno vrijeme. zatinr te dozivjeti transformaciiu- poprirnit öe vatrenu nalav, koja ie in biti ugodnazdto sto ona odgovaranjegovojprirodi Ovo jc stav 2. Ibn Arcbija. bit öe kaZnjavani u njemu odredeno sunovnici DZehennema drugi. Ovaj stavzastupaju vri.jeme. zatimizaai iz niegapa öc ih Tanrijeniti a "Otti Zidovi. a n Kur'anu se ocjcnjuie ncistinitim. Llzvileni Allah kaLc: 'Da li sle o tome stthtoneko vÜeme.' Reci: govore: 'Vdtrn ie ds aloticati L dobili od AItdha obeöonje- jer, Allah le sigurtto isputtili obetd ie Svoie - iti a Attthn iznosite otto ito e ittdle?'A hÜe tflko! Orti koji butlu zlo öiuili igrijesi njihorri ih badu sa srih stratltt sligli, otti öe slarlorrtici "Zar Di.ehcnnema biti i u jemu te |ieino ostati"'aat I kaie UzvtSetn]. ne t'irlii kako neki orl niih kojimi je dat dio Knjige odbijaju' kad budu pozvthi, (lt im su.liAllaho|a Knjiga - t oni ioh.tko glave okreöu ' zdlo ilo govore: 'Vatra nos neöepriili veösatno üekoliko dona'- a lali koje "!0j Mnogi drugi ajeti izt täUoj u ujeroranju njihot'om obmtnjuju i,. "Kdd god pokuiaju, demflntirajunjihove fvrdnje, kao S1ostoji ü aieIrl: 'Iskusilc pntniu r zbog tcikog jorld, iz nje iziöi, bit le u iu waöeni: ""uo \dskoj wlri! ali ie Ostat Dzehennem, izadi 4. Stanovnici Dzehennema aeiz njega. Kur'anu i niko u njemu neie biti kaznajvan.Ovaj stav suprolstavljen.ie sunnelu, kako smo vidjeli iz prcthodnihaieta.

"'El-Beqare, 8l 80, '"'AlFImran, 23,24 ri" El-Hädz.22.

r.

jc sanr l)Tchcnncnr proillzillr po scbi.jcf jc sl\i)rcni rrjcqo\nastrnalli

nc ilo|Lratruro!uario\t(lr budc Lftlun.O\o ie sLi]lr D2ehra injegorih lzrrctluDicnnclJi Dichcnn.nril \'.7i s :lj.ril.trilrr. Lr ji nc prurc rrr..llktL u o \ r n rp r L rl e n l . ar trko.ld a!Olo]rall ac sc 7i\(r1i lr.1rl. slrrlo,i:lir!DTchainema. i | ( ) s L ] tn . 7 i \ r L r a L c r i l l i r j . . s c l i f . i e t i .n i L i c o s j c i e t b o l .O r o i c s t e r i I - l r L r l - l l L r z c lj - u\ l l l l i . n r r " , l , l s i . o gn r e r r l . b r i qr . j c r ( ,o ! rp o z n a ! o e l, i / \ j r r r i i l t c r i r f l c ' n r e o j r r rr r j , :r r , r g r , -' . , r s l l r i l a n c i t , r r c n r a r r j e .l s r o g c r k i k n r i i l j c n i e k a Ji c u 1 - . i 1 1 n , , ,' . i 1' , 7 . l l z r i i c n i ( ; n r f r ) L i i irr i i ! \ , i l L . l l I ) t I l r i : | r i r . . r L r i i n i t e d u b t L d . c - rt:r .irtt s.' , : ic r.olilruirniu.\.ihLrl-i,,i.f ffohrilr i o!llc(liL nrLr i I r rr:nr,si od OfrcrL-Il'n \lcsuLll|. h0 lJüf.'.]i.. brrStiJ.r.i r.lru:i jcilan ocl najboljih toTnr\xlaca herlise.Lr -.ronr.' .\hcl h llLLrr.'jd. poznrlornldl!irLrbillc2i plcilujLr !fcnllr liotoi .ja 1)rncrrrkdoi Ked l-.i !Lir i\r)i.i I)iL'h.rn.rrr o:trli u icr[] \'|enrcne liolilo imr pijcslianr pjeiilninr L'r'cTLrlieinru. kec' rloicklt ec ilrn luri ic iz nlcgr izrii. JoS.jc-. "L'ko tc öc zfl r'ijckoslati." liad bi o\d sla\ bio Jolirz. clLireo .\l.L s\rstril Lrstc\'o|ckoi. lrcbr odbrcili.imami bi bili prli kii bi to Lrr:rclili. pod Ncnra srmrnje oni lioji orai stavod {)meraprenose prihrataju. dr i o\ inr foscbnon)islcnLlstlarncstanornika Dichcnncnra. öc u njcrnu koji \ieönost probol.x\,iti. Dol'le. nc nisle na onc koii ie za sroje grijehe oclgorj.tii ncic LrI).ichennenrLr ffo\c-sti \rerrcna ltolik,rime pijcskann pi.ialninr bfcTuljcime. likodc'r'. mislc ni r oll. koii su kao |icllri.i ir. j t p r i z n arrl i B o T i j cc r l i n s or jcdnonr \!:lo sliano lilrlriesei Lr hadisu koicnr u st,rji lc \iicror icsn cla ik. s.i1.\.! rckro: J)n^i :ttutr\ ttiL J)!thrttütt l hit i( oüi k.)iit! t1i(t]jt1 tj?tr i hittt)tai\!D! it,i ,t 1)\.ri l i ( j l rs h r a . r j u n ik c n t l e . l i k t o r in oe t i r r k i l L r i io ri r

Lr'N.b.' l \

+lf

t

ito je: "Oni odotlenikoda ncöeizyedenihiti."1t'l Ono o temu nasje Allair obar.ijestio istinaje. Nledutim. kada mu isteknc u njemuviSe1]eac vatreipntnic.Pristalice rok. bitj ovog misljenja navode. tefsira iz Alija b. ebi Talheel-\hlije, dr je lbn Abbas.tunadeöi ajet: "Vntm öe biti ptebivtliite vie - reöi öe On - u joj öete rjei o osloti, ositu ako Alhrh drugaiije ne odreli"."" rckLlo:'Niko nema plavo! scrll gdjcic ko od NjcgovihsnLrr(-nie smicitcn u DZcnnct Allalraodrcditi hili ili DZchennen." Pristalicc ajetu ovogmilljcrrixdalickaiu da sc pril(-tnia spomcnutom u jel nc odnosina sljedbenike Kible. nruslimrne. Llzvileni kaZet'A ttu Dan koda On svesakupi: 'O tkupc 4cjta sl:i" t,istc nnnge üude zoreli!' 'nti sno jedni - 'Gospodarunai', - rcii [e ljrtdi, itit'uici rtjihot'i dt'ugihlt bili od koristi i stigli stno.lo t oka ttaieg koji si ih odledio Ti!' 'lturi öc bili prcbir\tliile t:e'- leti te O -'u qjoj öete üeöro ostIti, osin ako,,llloh drugaöüc e odiedi.'Gospoldr tnj je zaiste itiudri i St'camj öi. Tokoitto Mi Jtrep itnntu rhtsl.ied it t sil icihut t1 d fuugihl Sriccnici dZina i Sejlanasu. zasigurno. ibog otnga ito su La|dlili,'"' oli meduljLldirna ne vjerujLr. su niimapfcöinegogrjeinicimedu koii Od; rnlrslimaniDlr. Zato U7\,iScr1i kai..: "Mi stfio ti ili lejtane ititit icittd ottih koji ne rjefitju,"rrr I io! kaZe:"On loistfl ena ikakve vlosti tt tl onitn.r koji üeruja i koji s! u Gospolnru sroga pouzdaj ; njegow je last je.litto nad onitn koii tjega za aaititiniko tqinaju i koji druge Allahu rovnim smalrtju.atl "Oni koji se Alhha boje, öim ih sablazon iejtanska dodirne, sjetese, i odjednom doda schi, dok priieteljc iejto ove Sejtani podr\(r\iu u zohlutli io i ne doktzesebi."lr' "Ptt rur lele jegui
"'EfHidzr.18. ' r ' E ' E D ' r n i2 8 1. ' r o E l E r ' a n1 1 7 . 1 2 8 r. ' El-Eraf,27 ' I ln-Nahl99 100. 'iEl Eraf.l0l.l0l

419

poroi njego; porcd llene, kn., prijatelje ptiht\ iti, hul st! t'at oni nep''Ual(lji?,'.'''Za|osebo|itcpto|h'icitn ovihititenik f u iejla tnrcj sh dni, n oü,te iej tut ot'oj stran i öe,si g umo. ost addti."trl "A iejteni n(vtle itilcnikt rt'oje lu se s rß ta rusptalljaju, pt ako biste im sc pokot ili, i ri bistc.sigur o, tttuogoboicipostali."ti: Dakle.izuzlrrrrrjc pfelhodnom q.tü: "oshni*o.lllah drugaöije u ne olredi". odnasisc r1!t ulxzuk!ciieuorihitiöcnikau Dzchennem. Zato ic I b n A b b a s l c k a o N i k o n c r r ap r e v c s .r n r A l l 0 h a .a o . l r . d ig . l j c a e k o o d : r d .c r r j i i c n n e ti i i D T c l ) c n n c 'l n N j e g o r i h s t v o | c n l . r b inir i c a L l st Oni ioi kaTu t\ fiinjeo iuuzimujr.r ioLhptor cclcnou bcrzehLr. dir ptr u rru jer lc rijci o izu.,i;rrultL,lllqLrlsl;oj ,, Sttdujenr drnu i dunlalulLr. stoji. nc ' r . r . : \ ' . , , /. . .. 1 .t t . . , , t . . ' , . . t., r'.., , . \,,i:r vijcntc tltlclt'nthttt! iZe tlic o.\i 111hllluh tl-( dt.trkiijener lLtii iii osintonolikov enrcnu htlikt On hutlelttio Nijc. daklc,rijct o izLrzirranju pefiodaprilc tog.t.Zrf,\llirh. .l:.i.. go\oreaio DZehcnncmu. ka2e: ne "'Gosllolul ü ai, - reti öc ljuli, ititcnici jihovi'ni snojetlni drugint hiliorlAoristi i stigli stno do to*a iieg koji ti nih odredio."'1 I A potol1l 'u ,tjoj {ete \n kale: "'latru ic bili pt ebit'aliite raie' - te{i [e O üetno ""Li' U prethodnomajetu ostßli, ositn tho )llflh drugaöije ne odrerli. oni priznlriu su jcLlni sanri da dlrrgima Stiöcnici Dakle I'omogolivtojedni bilt dtugi tu. d ni\ a L)iliposluini Tebii Ttoiim l)\ltnllLit .t. ittekaonünt it ft)k kt)ji \i ttdtn alftLlit) tl u tliL,nt ni\kn:e!lttlili Ttoje :tdotoljstvt Roznrisli trrmckako sLrpriznili Lrkakrom sc starljunalaze. o keko in.l jc postala jasnaisiir)xdd su se.jcdnidruqimazabar i da nisu posr.etili ili
' r 1 - -K e l r l i 0 l " li Nisa.76. ' ' ! . 1N l L ' d 2 a d e lle . 9 ;"1-ll .n rl. 111. F a '" Ijl lin i|r. :7. " Ll ln nrrl1:S. .

110

paznjusrome Gospodaru- cla Mu budu pokorni, da Mu iskazu ljubav i Nelto siiöno6e, premaKur'an'u. i kazati: da trazeNjegovo zadovoljstr.o. "l reöi öe: 'Da smo sltLialiili mzmiiljtli, ne bisho meilu stohovtticihn Diehcnnema kako kaZeUzviieni: "I oni ie priznoti da s bili heüer ici - po, stanowici Diehe nehto ognjenogdaleko hili!"t!r I)\, kako kaZcLlzviieni: "(...) ioni öe saznati daie Bog iedino A tth (...)'41' Sliönoje sadrugin ajetima. i Dak1e.to öc biti 1ako,ori?fl uko Allah, di..i., drtkliie ne odluöi, ili osimonoliko t enenatk liko Oü b (Ie htio. Ovo lzuzimanjeodnosi se na spcciiönu grupaciju ljudi. mcclukoiima su i g csnici musiimani Nema griesnika. osnova lvrditi da se izuzimanjetiöe iskljuöivo muslimana Ima ionih koji fi'rde da ovo izuzimade znaöjjednu drugu patnju Oni koju öe im Allah, d2.i.. odrediti.osim DZehennema. kaZuda ie ta "DZehe ncm ie zasieda postdti, poscbna kaznaZemherir.Uzr,ilcni kaZe: rasilnicima tieslo povratka - u kome öe zdurÜekostrti"all OnikailJ d^ Govoreii o ovom ne wemenskimrazdobljinta. sevjcönost mozeizraöunati neöebiti niko ajetu.lbn Mcsudkazeda öedoöi vrijeme kad u DZehennemu a od degovih stano\,njka, to öe sedesitikad oni u njemuprovedüodrealena vremenska razdoblja.Ebu IJurcire je istog miSlicnia,a oba ova stavaod znaii hadisa da njihplcnosi biljeZiEl-Begavi. ka2e to kod struör!aka i On potvrdenokako u njemll neöeostati niko od vjernika. daje u predajama je Potr<1eno to. kaiu oni, ocl Ebu Hureirc. Ibn Mesnda,Abdullaha b jc Omera.ishak b. Raheveih upitan o aj etut "(...) dok ie hebesoi Zetnlje pa L jemute ostoti - osint ako druköije Gospoddltvoj ne odledi",a1a ie on odgovorjoi"Ovaj aict pobliZeodredujesvakuprijetnju DZehennemon't
"" El'Mulk, 10. ' : r E l - M u l k .1 . 1 n El-Kasas, 75.
!,r En_Nebe!.22,'j rl Hud, 107.

421

L Li L r r " :lr ( r , , r , l L ' ;: r n j c t l , c i L h L i l a h\ h r ' l z . i \ 1 u l . r r l c r . bS r . r l e i m a n . l r h. . L , i ir r l r ] i j i r i r f 1 r 1 r , i , , t l r .l.i . r r i r l o . , , i t t i I t j / i \ u o I a t r r j r l : b \ r d r c . k r r t l , ' : r , t lr s l r u b r \ l l u h o r o r I , o s l a I i k r .s u . r s . llr.i.iir.i rl,'ttr:i litr, rt,,trtttttjc tilclog Iitrr tritu u L i ! l ) 7 . i L . r . . [ ) uS f i , ] i r . rlf ic iror Irr;1,ri.rr.

l 1 , : r l r i i l , i j c r i r c J . r j c . \ b c l L r l i r hr. \ n r r r . k e o : D o a j a ! . L rrttfr,. l.rrl cr r,: l.irLtrIr rblu \ f. :t tl(j.rrjt\ rfetj iu lllcntLr nci.- biLi nilio L,!l r , :1,)\ ..riltr,\rrllf . u lr, rc:r ilc:rrl liuJ oIi u njrntLtflor!.a10 ilr odfcLlLrt.r r r : r r l r s i . : . i , - , z r i i , L r l : l r c r , , : e L . j l i . 7li, , L l l : b r t, t u r t j r , : I o j i i i a i c : \ i s u n r ii ' . 1 r l r L lr ; l l . t r , t r L r , , to r r l r l o j i k u ) c l a l c . r , [ , i i r t i i c l r t l i r d u i ] i c l r ü n n e n r u c ö r n ( t i l n o \ n i k u. i t 7 l t i f f . l c c t L i i e ,!t, j c t : ' " 1n c s r a t i I c ir:Li ril.rr,l ri.!o\ilt t; l)l.a!iri;'tatt, u it.ir'tituIt 1e\Aoialis(ti ! uii;rtti.".:irhL.jdoillh ]n7c: ' i\:r!.i {u irslrirl)i St)rof ili Jr i. lLrr i.i.a o onilrr lioii su hili monoLtisri Lr'' Jhrr i))cIir' f-t l]hrri rL s\oJIf LL.l.,i bilj.ri slialll {t:rr.lcdrle lr.Lrpr. r -l)r'rrgitrIc[,]r L r r f , l l i L i r p r r i l r 1 1 . f cl c t j : r .i ) r l t r ) c : r sepodori|j fiisli i r l . r , , , ' r : t l ,5 i r n n \ l l i i J D . ; c h c n n c t r l r1-1 j J u a . i o l l i i c d n o gr i e n ei z a c i ' l ; ' i - r , . . l r r r n . n t i L.r i i f I r ! r i l 'r.,,nli ir:\,Jlrr! hr[li:]r0rrr \i.Lir ciltlrLl jri|ro1: rrirarirt hilir]i |ri.illcrl1.-

lr inrrno,, rnor rrirrirl . \lleltor og I,osllnill. s.:r. j . kliji ie. tlrlrrtacciiliet: \ ''(...) t)\iin lia li uliiij! l;o\l)odct. ti.oj nt clrcli. Go:-loder. tt oj, a6i\kt, i{!lioDt}ita:cli."'rcl.u'r:-()r:ti:rjrrprcciliiiriulrriirn.leci.i.io!Iaur-unr: r,Lrr r,,Ll r jirrr'rrLL 'rr'lt: 't nit:nu fu jtönt ututi (holidiu /ilu)'. o.,t1 r i r t i u 7 . r \ r r j : g i , r o z : r a e r n l r . ( ) I i , r i f l r o i l i t l : r l c f : h , r\ t u r i Z l i z r c k & r : l i i j . i i c o \ 1 r g o r o 1 i z r l c : l , r j r r r r . u r l i .j c r . r l o l l l a h h o i r . . O n n r o 2 ei \ , i l ! f i u i lL j Lrll l l j : i r l i t T D i r r l f l l ' ' Ilui l(rrr r r \ i , i L , r / , r , , , , r f i l . ' i r \ ! : f i f L ri l n l i r c . . i j r r ' r \i!l o j i
f L \ r i l r o f . L \l i ! l l 1 f l , ! f r r n r l i r t,rfr r

i.7l.r!r

clrrl,ol'r

I J r J .l r ) 1

-l_tl

rumaacai aict: "(...) tlok k nchcsi iZentüe, u ietwt öe ostati - osit tko druköije Gospodartwj ne odretli".llr rckao: '[] niemlr neaeunlri.icii. a autolod neao nroaiiz njcgaizaii. Allah jc narcdio ratri claih sagori.-lsri "Doii Ie vrijcmckadaesedZehene]nska vrata Ibn N'lesuda bille2ipredaju: -1b pozat\ riemLlrcic biti niko oclniego\ih sirlnovnika. öesedesiti afatii Lr Isto od kad oni u njcmu plovedu ochcdena 1,1s11g;NIis 1x7dobl.ja.'- bi1-jeZi ' "D2ehennemje i te Fli-Sa bfZesagradcnbrZe ga nestati. bija,koii kaTc: "Neki kaZuda nas.ie Ibn l)ierir piie ciapostole dmgaöija i stcjaliita: D;enneta i za Allahobavijestio onome ie naumio prircdio stanovnikc o llo kadaje kczao: 'bi/ le to dot koji öc neprekilno t.r,/dli', odnosnodajc rijeö o r.eien periodu nego Sto je: 'dorlje ebesai Zcmlic'. Za lazllkrt o od toga.On nasnijc obavijestio ono]llcsto.icfripreüio za stanovnike 'r1oÄ je I)zchcnncma. Nloguöe da je rijei o vcacmpelioduod pcrioda ie je rijeö o nckom krademvremenskom ehesai ZeDlje', a noguie .ic da periodu.' Ibn tlirdcvejh biljcTi plcdajLr DZabira. od koii kaZeda je Allaho\ Poslaniks.e.r.s.. citirao ajctc: "I esrctni [e u l):ehe nen, u njetnu öe leiko iidisati i udisali; ilok jc trcbesa i Zetnlje u njenu öe ostali - osirn iko lt htije Gospolnr h'oj tle odrcdi. Gospodar h'o.i, zaistl, radi ono 3lo fuhtio ()nie nekcljtdc koiibudu reka.J-. .4ko.111,:hh irlrl "rJ l'otonr.je danu. iz|esli i. ücsre!tlici D:alkntlctltu, üesrelni:hoc l.rpiland Surlttiem I)itlknt upuiuje nato dascizuzimanje ktitlteslit! Djeraet. Olaj hadis u iz nakon ncsrctnici lto spolnemrloaieluodnosi izlazak DTchcnncn'la Lr na njegaudu. Dakle. ne priie toga. \,leclutim- ukarujc da 6e neki napustiti on D:chcnncm. ie. s|okako. To llo istinabcz imaloslürnje. ni u konrsluöaju patnja.icdnog danaprestati, nc iskljuiujcmoeuönost öe d2ehenemska da prestali poslojalj. öc Dzchenn€m sago{ctionekoji u daie DZehennem da
"' lird. 107 I" IIud,I06.107

njcnrLr hLrdLr. a. Llnir'nu nr|r!'s10no ilir patnjLi imati.slc dok postoiii s\c l"\ ' .i..,, ,, -..i .1. ...r '.i. .i IIedr! Nirnr. ilrklc. gor,rri di ic ncle nesrelnikc. lko Bog da..\llah iz\ cstl i7 Dz.hcncnntr. Lozneaiiz prale I aue.Prena tonlc.izuzimanje I sc oclnosi pcrioilnakonulaslia lJTcltcnncm. ne u nikaLoprr.jel Preme oloj Iogrci. zneicnicricta lc slijccltic:otin oko.lllolt JruLiilc tie adl öi v:! \ j)tktt)t)1.,\tt,titiLit)ta oni neiL lj.tno ltr'(r'iti l llrrla. Ib znaii da lcl it hiti ih ijc \ rstLrcsr.clniliil: koji ic u DTchcnucmu oni rjeino borar'lti. i oni koji ic'l.lli iz\cJcni ir rricge. O\iposlie,:lnji na kraiu.iJiakbiti 6e. llzr iic|Jli.{llahdeljekei,e."D:che eü [e .asjeddpostati,ndtilfii(ina ,rtitrlo porratk.r - u kükc ie za \'üek oslati: u njenu s:jeiitrc ncöc osjctiti, tti t1iö.tokusiti, osi l ttclc tole i kapljerinc, kaznc p klalne. Oni nisu oiekiutli fu le raiun poktgdti i lok ze N(ie su p,.etjc,oto porittli."' 0\ i aieri frc.lsli\ liriu jasnLr prijernjLr nc\'lcnlicina.koji s pofi.ali Slogrniie prihrarljivoda sepletposla\ kakoizfaz otile .lokazc lia uhkuh'i oz.rai.*,rbeskonaanost- Slose ne mozc pretposct\'iti on käo da oznaarlr prccizno o.ifcdcno \.fijcrne proilosti ZbogtogajeAbdullahb. u Anr rckao: Doöi ic rlijcnrc krd ae sc dTch.ncmslx \rata pozat\,afrti Lr i njcmlrneie biti nilo oclniclor ih stlnornike.To ce sc .lcsitikad pro\'edu u nierrLr oLlfcalcuir \ femcnske rnzdobl]ll.' Oni koii k0l,rgofiaki 1!rdc da je D2chcnncn\jeaan. navodesvojc
iLlg0,ltenle:

Ofi su Lrrje|cni lc Lrrczi s o\.impitaricmposliunut de konsaüzLts. Nln,rgi ljLrdi c u ur jelenjuda su sc i aslubiitabi ini saglasili 2ir oko o\,og
' ! : r rN c b e . l 0 l l ' t htküh u h k d bz n a a ltt | . , r : : / r r r . . \f jerierli \riicnr. ra vrcfrenom srxr c o a ü D z c h c n n e n r l i a d s o d p r o d ci . d m f . r l o d l r e n r € | a .o d m a h . a s r a i d r u g i i t a k o u. . do beskoDra.oni Viil r ^ rf d, j /r r/rr rrir,, rd l,.ir/,!Ä/ /.:i{. p.e!eo [D.s Kd.ic. j B ü a ü : ; t ul n l t i e n S i r i j . ! n . L l o : . . r r j 8 l l l i r n P . \ l

l.

-+t"{

pitanjabez i7-uzetka. lako tvrde oni koji su skloni novotarijama. ali 2. Kur'an, kako oni tvrdc. nedvojbenona to upuöüe. UzviSenije da kaznatrajnapatnia. se nje neöemoöi da obar,ijestio je dZehenemska moöi da zauvijek boraviti. iz njcganede da oslobodiü. öe u DZchennemu iza6i.niti ie biti izvcdeni.da je Al1ahnevjernicimazabranioDzennet.da ie prije deva proöi kroz iglene uii nego lto 6e oni uöi u Dzennet,da ü neöe DZehennemu neöemoai umrijeti irijeiiti sc patnje.da im se patnJa ublazavati.Svc ovo. kazu oni. upuöuje da 6e DZehcnnembeskonaöno tralalr. ,l/eilar-'Jr hadisi kazuju nam da öe vjernici koji imaju koliko trun Hadisi koji govore o imana,ali ne i nevjemici, izaöi iz D2ehcnenma. 3, onih se1ä'atu, takoder,veorna su jasni o pitaniu izlaska iz Dzehennema jedinstvo, ta seodredba na specifiöno njih tj. grjcSnika priznaju koji Bo2ije odnosi. su neljernicina istomnivou s njima.ondanc bi imalo smisla Da grjeSnike. posebno spominiati pouöio.Sto znaöidaje rijeöo propisima 4. AllahovPoslanik tomenasje o \'jeri koji se nuäro moraiu poznavati,b.l! kao ito znamo da jc Dzennet postoiati. vieöan neie prestati ida stajaliSte su i Dzennet da zastupaju 5, Sunitskiakaidolozinedvojbeno postoiati. Stoneki spominju To iDzehennem slvoreni- da ncaeprestati le novotarija izmiiljotina. i nijc daaenestatj niita drugodo obiöna zdravog msudivenja. ne\jemici 6e rjeöno boraviti n Sa stanoviSta D2ehennemu. Ovo se naslanjana icdno drugo akaidskopitanje: da li se
I r P r e m a p o d i e l i h a dss a z i . o m ab r o jp r e n o s i l a c a u a k og e n e r a c i jh.a d i s ed i j e l i i s n sv j i ob (öeliri i viie). potpuno ^a ürteratit i ahad. Müevatir ic, po broju svojih prenosilaca predaja,koja nüdi apsoluhruispravnos!i islinitost leksta hadisa Ahad jc poLrzdana po obiano uaestvuje iedna osobau svakoi eeneraciji. hadisu aiiem lancuDrenosilaca ovai hadis moz€ biti vjerodostoian,ali ne nudi katego.iaso saznanjcili potpuno temi.ondaonezaledno mureavatirAko postojiviie ahad.lxedajaoiednoj uvie.enjekao alije vconra bliska aire mütevatirpo smislu.ttuir{. (poznat)re vrsta ahad-hadisa. (tto.jicau jednoj gerrearciji).(Prinr. prevl nrutevatiruzbog veaeg broja prenosilaca

425

ili nrrgraJir arrjcIoslrrinih i llrillle\ llni. Sljesnihnl(rZcsFoznili ri]7,lL1nonl inleicknlalci o o\om slr .ic 1.' rn|lni. Trsni)\r.o llil prcdaiii' l\{uslinranski nam f i L l n i L r T e u l c l i J \ e s t f r el \ l n o g r o . l l l j i h t \ l c l c i l o . l c . f o r c d T r r : r n j a l i o i c killLllc IiLrr":In il ,r\ uUrle. o ntogrlic dokLlliiti lzlllllolr ' I:1lio r jcr:rkcp|cLl.rlc orrihkoji ll1T lirko su aeslili i irrijcsiqrnici t\.r rle I rzr ilcrri odb.rcuie clrrlc st\ofio- lj .lll nenaiu odgo\olnostl' '13 sc iqti- ill ic On st|o|cnju rrzelLlrl \.jcnr ncic rfatili. Je ac ih loslijc slrfti Lektalio ost'tvili bcz nagr-adc Lr ili krznr. Src lt) ltil-\r.|!ile\I l.\.lcgo\ lnu.ln)s1I Njegoro sa\fi'ns1\oo.|rosno nc txi nxain ffiIisLrj. \lLr sc ncilo Slo N-ierrune dolikuje Tlk\o tikrc kak\ejcsll- da s' llc clLric pr1)i7\irdi sL0rdil sLllirLrlslie prosuali\llrlic kalxllic u tlcnrltliulilrd\ idc kilzuu koia bez obTifattt lrcnllLilano nrilcujiljLl. rreDci foslije '\'enlLraln' dr ih oackUjc. onc. Lrhiti. oslojuistc - podlt i prok\ ".1l1l li je tiL|eli l.tlio i4 l;ol pted wtrcn bulu l:lriicni k^1.. li.i17nc da dokaracGoslodor( n4I .ir it ptttl'döc ihttdcno,lt Nc, ne! Niit'r]r ic oiet'idno nai/g a ltotitcttto i Lln t'icrttici losltncno!' postoli o,to ito ! U'iir titili; ( A ltl hi i bili pornöeni, opct hi ttntt(t|ili Itl:o fttliti otto ito im je hito .,ü1.t iertu, itr oni su loist l :lii'ci'"t:' aulr:titi,rcli:'D r s L r o \ i l l l r l ü i s k L r s i i i . o i t r r i j c k s l rP o l \ ' o r c n ec v i e r l i a l t c l a e K a d h i s e l jliLrd-qki i i p o n . \ o \ f i r l i l i L r o l o s \ i c l s l iZ i \ 1 ) t . o nL ' io l l c t b i l i i s l i l o T n a i i d x I laztul upuiLricna isLi.,itliljrÖlli.kro. LloslilLolr' \lürä. orr uöclliilkakoji sponlinjcle- oko ovog Sto sc tiie icllne r. lionscnzlrsx ili piLrnjunilc poslig.ut. Nirdilc descL. rrlkar jcdnog isIaba loji tvrdi da DTrhr'rrncnlnikaclunccc nfcsloli fosLojillil NcacLc10 usplctl ll r11lslllo n.iilrlrinlr onilr kl)ii ot\rrcno I lasnohlclc suplolilo rrrlclid0 nrcllLr tri Oni Lrrdc da posL,rji r.r'sttidznllLA l'rrc dlijc r|s!c nisrt spolne. a O t r c i a j c i l i s k u l u b i l n n \ d i . l l c f ( , s t o l i n i i c c l l ) a o d o v i h l r s l aP r \ r \ ' l s t i l j e osno\ nlh u ono ilo sJrade nllTllo llrjrrrxvxllic\ j.fc. kao ito jc narcdi\'alrjc

L r h l F : |r r r . l 7 1 8 . i

-116

du2noslii zabranjiranje poznatihharanra. dtugu rrstu spada.javno L; izJasnirvanje mudztchida mudrosti propisa. treia je vrsta o odredenog a jarlo iznesc kadanekood njih rniiljcnjekoje postcne poznato niko od i qa ostalih strudnjaka ne pobiia. Sto se tiöe hfdnje da Kur-an ncdvo.jbcno ukazlücna rjeönosti i ncprolaznosl Dzehenncma. su varnaietikoji o tonlcjasnogoviJre?l gdje Da.taönojeda u Kur'anustojikakoie l1e\jcrnici vieönoLrVatriosteti. da iz nje neie moii izaii, da se neöe moöiosloboditi patnje. u njoj neöe da umiräti isnrau se fjesev|1ti muka. O sveDu ovome nc postojj razllalenje nedu ashabima. irljntai imamima.i to r1ij. spor'no. je t|rbi Sporno nesto rlrugo. tojc pitanjc lije DZehenncm a da vjcöai.ilije prolazan'? medu Nije njirna spofno to da nc\,lcrnici rjega neie mo6i izaöi.da irr se kazna ni iz ncccmoöiunranjiti. neie urrirati kako bi se rijelili muka.da öe priie da devap|oii kroz iglcncusi negoStoae oni uöi u DTcnnct. nije sporno To ashabiura. inima i sunilskojulcmi. Ova pitanja spornasu nekinr tabi ittihadiianla. i nekim drugirnplagijatodm,!. kao Ovi i njin,a Je\r'L-jin1a. 'ana sliöni tckstovi Krn i hadisa nedr.ojhcno kazLliu ie nevjemici patnii da u r jcino boraviti. doli DZehcnncm sr'e postojiodnosno za sYoto vrijente da 12njegr ncacrnoii izaöi.lir razlikuod njih. oni koji n svom sr-cu budu inralivjereu Boga.nlonotcisti. moti öc izaöijplije ne-qo D2ehenncnl Sto prestane postojilti. nakonliaznckoju odsluZe. Ilazlikajc izmcduonoga koji iz zatvofaizadekad nru istcknerlijeme kazrc i onogakoji izadekada sc zahor srusii prestanc postojali. Sto se tiöevaie tvrdnjeclai u meshur-haclisima ono Stoje dobro sto,i pozDato ^llahovog Posianika. od s.a.\'.s., to je da öe neviernici a ostatiu Vatri!icino. svedok ona postoji. trebakazatjsliiedeöe. jest taino. ali To ni Lrkom sluaaju znaii da ic ona beskonaino ne trajati.kao Sto.je sluöaj jedan dokaziz Kur'ana ili hadisa sa Dienentom. Navcditenam makar o tome I Vidaljc tvrdirekako sur,itskiakaidolozinedvojbeno zastupiljustajaliite

427

postojati. Nema prestati te stvoreni, daneöe i da su i DZennetDZehefflem twdite vi, da suto stavovidzehmijai mu'tezila. Ovakvonestonije surnnje, prolaznosli Sto ili rabi'ina. bilo ko od imama. setiÖe nikood ashaba, rekao koji onih ashaba tako twde, onih veö DZehennema, smo nav€listavove i koji u tom pogledupraverazliku izmeduDzenneta Dzeheflnema. boravitiu Dzehe.nemu? e Da li tazumukazuj nato daöenevjemicivj eöno To sene moie €zumomdokuöiti. Sto se nagradei kaznetiöe, osnovnoje pitanje da li znanje o tome dobijamo na osnovu Bzumskog prosudivanja,ili predajom? Dva su je Taöno irnama njihovihsljedbenika i stavao tom pitanjuod öetverice upuöujena to kako na ahiretumom postojati da zdrav razum,generalno, nagradaili kazna.Medutim, detalji o tome produkt su vjerskih tekstova, predaja,koji nam o tome kazuju. O tome da li öe nagradaili kaanabiti hajni, razum nam ne mozepomoöi.Upravo nam ti tekstovi, nedvojbeno pokomihbiti trajna.Sto se riöe porvrduju ce nagrada da i kategoriöki. predajenam, takoder,nedvojbenoi kategoriöno kazne za neposlu5nike, potwduju kako ona neöebiti hajna za one koji budu priznavali BoZije oni tajati zanevjemike. koji jedinstvo. pak,dali 6eonavj€öno Spomoje, buduuzimali upravoove predaje,imat öeviSesreöeza za svojepolaziSte promisljanje. ispravno Ovdje Zelimo spomenutirazliku i2rnedu neprolaznostiDzenneta i To i S€rijata razuma. s€mozerazaznatina vise sa Dzehennema stanovista naöina: 1. Uzviseni Allah obavjestava da öe blagodati stanovnika a vjeönotrajati,da re6e prestajati, sve stoje o Dzehennemu Dzenneta u dao namana znanje jesteto da öegrjesnici njemuvjeö[o boraviti,da iz njeganeöeizlaziti, da u njemu neöebiti ni mrtvi ni ävi, da 6e vatra nad njima biti zatvorenai da öe ih i odozgoprekivati, da 6e, kad god budu itd. biti u pozelej iz llje izaöi, nju ponovo vraöeni, Razlikajeoöitaizrnetlu li ovogdvoga. 428

U tri.ie ajcta Uzviieni Ällah obavijestioda Vatraneöe\jeöno "'Wttta ie biti prcbivtliite |iie'- rcti ie On - 'u njoj öele ujeöno taJatl ostoli, osint ako Alloh rlrugoöije he odredi,' Gospodar tvoj je, zdistd, Mudri i Svznajuöi, "1'Ä"Dok je nebesai Zemüe, u njenu öe ostati - osim ako dtuköie Gospotlot tvoj ,te odrcdi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono ito Da ieli.'"' "(,..) u kotne ie zaurijek orldtr'.'!16 nijc kategoriönlhdokaza koji ukazujuna to da ie Dzetulettrajati !ieöno, nT oglo bi se zakljuöiti da se izuzimanje obamjesta na govoreöi odnosi najednoi na drugo. i Mealutim, "Gospotlü t|oj, o stanovnicima DZehennema UzviScnikaZet ztistu, ru.li ono ito ieli." Iz ovogazakljuöuiemo On. slavljcni uzviien neka je, da Zeli uiiniti neStoo öcmu nas nije obavüestio.S düge strane,govoreii o D2cnnetu. kaZe:"(.-.) bit öe to dar koji öe neprckidno trajnti." Dakle. On dar i blagodatincic prostajati,za mzliku od kazne,koja ie traiati duzi rrcmcnskiperiod. neöe traina. ali biti J. je Potvrdeno da od kaznjenikakoje ae Allah izvesti iz Vatre u Dzennet neöeuöi samooni koji nikakvadobrau Zivotunjsu uöinili. Medutim, u DZehennem ne6euii oni koji nikada nisu nista lose uradili, odnosno öe kaznjenisamooli koji su Allahü bili neposlusni. bit f Potvrdenoje,takoder,da öe UzviSeniAllahna Sudnjemdanu, tj. na buduöcm svijetu,stvoriti novastvorenja koia öenastanitiu Dzennetu, a r c i l o . i l i i n o e i eu c i n | | z c D 7 ( h c n n e n t . o , e t i : e h . r d i sr o t c gb i l i e z i n . St a "(...) Buharijau svomeSnlrillu: a:a Dlehennentte .4lltlh slrotili drugcl je je rhlr'crld', rijea o pogreinoj predaji stranc nckihprenosilaca, naSto od i samBuharija,r.a.,ukazao, rravodeai daje hadisopreöan dfugin hadisima. DZehcrlnem dakle,uo\'om kontekstune se. moZcuporealivati Diennetom. sa

,.

"' En am.128. 'r5rlud, 107. "' En-Nebe .23

je Allahove,d2 3.,milosti,a Dzehennem Dz€nnet posljedica J. Njegoru Ali, je posljedica Njegovesrdzbe. Njegovamilost nadvladava srdzbu,i prethodij oj, kaoStosenavodiu Saftilu, u hadisukoji pemosiEbu "Kadie Allah s.a u Hurejre, kojemstojidajeAllahovPoslanik, vs , rekao: odlutio stroliti stvorenia,zapisaoie u Kniizi kail se nalazi kod Njega "' na ArSu: 'Jaöaod srdZbemilostje MoJa PoötoNjegovo zadovoljstvo ono izjednaöiti Sto nemoguöeje i prethodi NjegovojsrdZbi, nadvladavaje, ima ima zaposljedicu milosti onostozaposljedicu srdzbu' "Ti si Moja milost, kojom Uzviieni Allah rekaoje Dzennetu: 6. "Ti si " je öu obuhvatitione koje Ja budemZelio DZehennemu rekao: " Moja kazna,kojom öu kazniti koga Jabud€mZelio Njegova kazna'kao je, proizvodNjegovesrdibe,odvojena a Njegovamilost proizailaie rz milosti:Njegovo Njegove Milostivi.Öetirisuelementa svojstva Njegovog koja Njegovemilosti, srdzba koja je rezulat nagrada odvojena svojstvo, milosti te Njemu, i kaznakojaje rezultat srdzbeAlko svojstvo pripada koji nadvladasvojstvosrdzbe,preöeje i bolje da tako bude Dzehennem, koji ne je nastao kao rezultatNjegovesrdzbe, moZepremaiiti DZennet, je milosti. Njegove rezultat DZehennem je stvoren da kod vjemika izazove Z za budeoöi3öenje i ali stahopostovanje), i da za grjeönike prijestupnike koje öovjekpoöinina ovom svijetu Ako On njihovegrijehe. öistigrijehe i iskenopokaje' akou to imebude na seöovjekjoi zaZivota ovomsvijetu za losa,reöebiti potrebe kaznjavanjem öiniodobradjelakojaöepobrisati na bududemsvijetu. Takvimaöe biti reöeno,kao' uostalom,i onima koji "Mir vbrna,od gijehq ste öi$ti zoto udite u nj' u budu od grijeha öisti: njemu öete,ieöno boloviril'{r7 Ako sena ovom svijetu ne oöiste' i dodu da bit na buduöi svijet uprljani i oneöisöeni, öe uvedeniu Dzehermem, se

all Ez-Zun\e\'73.

430

u nienu oöiste. Lrnjemuae boraviti /\ onolikokoliko budepotrebno se da potprmo oöistc spomenLrtih od neaistola. KadabüdLl oöi3aeni. ie izvedeni bil iz Vatlc.jcr Allah je Sr.ojas|\ orenjaöistirnstvorio.Kadabi takvi ostali.svi bi onijeclnog BogaoboZa\,ali. Nledulim. mnogisu sroju öistotu zamijenili ncgoonih koji neöistotonl. Zbog logaje viie onih koji ae u Dzehenncm. objavio ie u Dzennet. tog je razlogaUzvileni slao Svojc poslanike, Iz paTrrjuna djelo Allahovo. Knjige. odnosnoskreDuoSvojim stvoreniilr1a pfenla slvorio.Sretnici komejeOn ljudenaainio. kokvimlh.icprvobilno i prepoznalipovjefovali ono saiime sudoSli ü vjero\, suna\'|ijelne i icsnici. a to znaai Lla il1 f,iqra u kniizi objarljenoj samo vraöa u prirodni oblik prema vjerozakon iprirodnaiistota aislote. kojemsu i stvorerli. Obiavlieni kojoj sü sevratili zabranjivalisu im da iine ono sloje rcöisto i ruzno.I kad poöeo zavoditi. oni god b] ih ncito od togaspopalo. god bi ih s.'jtan kad bi uzvralili kontranapadom. nadahnutisvojim \ ierozakonomi prirodnonl pr-uZd pornoö. tako lto inl pomaTe iistotom. jos im Allah sa Svojeshane I da nekesvojeproblerne rijeSe onakokako bi oni voljeli da budu rijeieni, koji sll ukalialitü öistu ili oDako kakoim nijedrago, briiuii sanjih tragove prirodnuljepotr.r. Nicgova milost inlerlenila tako da joi se nije moguöe ALlahuUzviienom nije cilj suprotstariti. On kcZe: 'Ja naredujem'ier Svoje robove bez razloga ka;njavati, icr ()n kaze: "Z.tito bi vasAllah kaLnjavaoako hudete zahva|ivali i üeruvali? Allßh je blogotlam i njihovojprirodnoj Nesretnici nastar.ili su iiniti ono ito je suFrotrlost premrkojoj su stvor-eni. dok nisu lotpuno postaliizobliieni. öistoti. sve läkoiepostalo potlebno seto ukloni.s obzirom nanjih nijedjelovala da d,! uputaAllahovihaictakojc ie objavio,lliti onih koje su mogli öitati iz srakodnevnog Zivota.iz onog.rito jc On stvofio.Za niih je pripremio

j'r

t z N i s a .1 4 7

431

o|ih drrnjaluikiha kole keznekoie su leÜer'rd ioSn.kc ajctc i znirkoregfijchckoje samo\hl troZeoiistili Onog öe iz niih i/baciti ncöislolu. tfcn lka ke.lallcslrncuTrokpotnie. Frcstrlac i si! a paülja lada öc oslltl liali' ite kojol se llcöcirrlati sufrolsla\ rnil,lsl. postoli cLa icclirro noze uzrok kazdxvanja O|clje sc uamcccjedlo pillllric.Trino ie c1a kao rko.ic slm uzrok ncstllLin. ito uzrokkaZnjar'ania ili nastaLi l)fesLilti. kole poiine i oni loii prizraltrBoTiie mogu biLigr-iiesi Lrl)2chcnncnrlt koo itu ic neljerstlo ili iirk jeclinsLr \1ec1LLlim. ic uzrok slol.tnalo o. Di niie 1lc njcgo\ilpollleclici! üo7c ncsteti..jer ncstao nlen mnog!)bollro. Ll jc llz!iicni ,\llrh Lrkezao na oro znilicnjena neliolikon1-jcst'l Lrzrok. "A kdln bi i bili potlnini. ollcthi astayilimditi ottoito SvoiojKnlizi: "' io Tnrii cla njihorl priro':14 tak\a rh nikako ie in je bilo ubronjentt "Ottdikoja tt orone siietu bio slijcp,bit ie nebi frihvatilar,lcror.\r\.. " sliiep i ü(t o,toht i tloleko orl s|akogi r,lolra"' UzliieDi ic obavi]eslio tak idx Lrairri. neacprr-steti ni ondakada i .la su njiho!e zeblu.la s]iepilo rlasLiri;r oiiml r,ideistinco kolimasu ih posllnicioblliiestili' S obzirorn ni da uzfoli n. prestljc.logiinoje da ne moic prestati posliedicl Sli'no "Da,lllah zttd da od rtiih noie biti ikakva je i sa rijeiina Llz\'isenogi dobnt, uöitio hi tlu öriu, a duie uiitrio i da öuju. otti hi se oßl okrettuli' jcr oni i inaie ghte oktelu.":1r Otaj ajel ukazujena to da od njih ncrna mllosl Da Bozi-je na nikakra clobla osno\r koicg bi lllogleinlervcnifali logiLproizailo bi clobro Na od njih ima ilak\r dohfa. kao posliedica ll'rrtltr rc i ukrrzulu liieii tlz\iicno!l Lrhecli-qi-kudsiiitr: rliafo Tnlacrlic
dJi() | nllitttLoljtt:t:t t u laht u t:\'edil( i. t) 111t1(t uko ttdltle ]tcl,ogtt lu ie Ltl zcrlLrhkvog dobLa bili i. St.t I):th(ttttrtl]tl I)e su ori imaLi i neisilniiu bi izrcdcni.

' ' F l l i . r n .l ä ' l - . II \ r a . l l t lj131,ll

.1tl

ii pitanje: lijc ovonerjersn'o. odnosnojcsuporicanje da Ovdje nameöe sc otkloniti. ilije njiho! a trajna svojstva,koja je nemoguöe Istinei ncöistota otklonitl? kojuje moguöe osobini öo!ieko\eprirode. ijci o privremenoj kada tvrdite da je rijeö o Ovo je sllltina probiema.Vi renlatc argtrmerlt Alleh obavijestio hajno]osobini.koju je nenoguöeotkloniti.Uzvi<elli je da je stvorio ljude u iistoj prirodi. odnosnoda su ih iejtani zaveli i Daklc.llzriieni Allah nije ih stvorio iskririli njenuprvobitnunarnjenu. kao nerjerrikc koli öe poricati Ljputui dokdzc,kao ito je stvorio zivotinje pdrodukojescnerniiellja. ih je stvorio On kojcimajusvojuprepoznatljivu kao razumrubiöa,koja priznajusvogaSlrotitcljq vole Oa inikog Mtr mogude favnimne pripisuju. Ako jc o\'u istino,prcnlaliojoj su stvoreni, revierovaniern nnogoboilvonrolkloniti i iznijeniti. onda jc sasvim i iTlriienitiIstinom Nema nlogLl moguae se ncvicrst\oi mnogoboil\'tl dd sumnjcda bi ovi o kojima govorimo.i kad bi lrili lrlieni ovozena]jskom kao iprije. Mcaltllim.na osnovu rar.lltjc Zivotu.radili iste onc zabraniene promijeniti.daAllah neie stvorili nove öega tlrdirc dato stanjeniie rnoguöc postignüt. okohosti nakon ilo \ratra urldi svoje'lAko je cilj kaznjavanja nastavi sa da ondanc1l]a smisla Allah bezpotrebe akojesvrha zadololicna. koju osobaöijeje pravo kainjar,anjern. Allahr,t trcbanekakvasatisfakcija me pov|i.jcdcno osjeti kad se nad poöiniocemizvriava kazna On ne kaZnjava da öo\jeka s tim ciljcm. On ga kaZnjava bi ga rliome oöistio.Ta kaa1aza jc je korisl.Sliöno i sa ovos\jctskim öovjeka milosti. na koncu.njegova koie su. bez sumnic.korisneza poöinioceprekrlaja. UzviSeni sankciiama je sankcijunazvaokaznom.Njegova mudrost zalrtijevada svaka bolest ima odgovaraju6i lijek. Lijcönik. naprimjer,pokriv.! bolesnika.nastojeöi ga utopliti. s ciljem da iz njega izadc neprirodanelement Ponekadbudc prinofan i da odsijeie neki dio tijela i odstraniga, nanoseii bolesniku nesnosnu bol. a sve kako bi ozdravio. Takvo ie odrcdenjeUzviSenog tijcla koje je privremeno stranog Gospodara kadjc u pitanjuodstranjivirnje zaposielo zdravo ljudsko bi[e. i to bez up]iva ior'jekove volje Sta tek

433

tijela voljom i nezdrava reöi, onda,kada zdravuljudsku prirodu napadnu razmislio onomeStoje Gospodar Ko izboromtog istog öovjeka? pametno objavio, o dunjaluökimplljavstinam4 o nagmdi i kazni na ahiretu,naiöi povezanost navedenog' medusobnu öe na polpunskladi urawotezenost. Mudrosti, neianjeme jer sve dolazi sa izvora potpunogZnanja,sawdene dobroöinstva Gospodar,Njegovavlastjevlastmilosti, Milosti.Onjeistinski i pravednosti. ljudi na ahiretuAllahu nije potrebnoradi liöne KaZnjavanje & i jer ili satisfakcije nekekoristi, Onje od togauzvisen öist,kaoStojeöist Njemu pripisati' To i od bilo kakvih mahana nedostataka. je nemoguöe s\the' Medutim, sämokaäjavanje ne moze biti bez neke plerDenite Ono mora biti upotpurjenje blagodati i uZitka Njegovim miljenicima ili i odabranicima,aa' korist i dobrobit za ne$etnike, odnosno njihovo je ili lijeöenje, ijedno i drugo.Kakogodbilo,kaznjavanje samosredstvo, onog a nüe samopo sebiciÜ.Podovim semisli na to da öe ono prestati trenutka kada bude na zadovoljavajuöinaöin izlTseno.Potpun uzitak u ni onih sretnih,Bozijih Sti6enika, u kom sluöaju blagodatima dzenetskim ne ovisi o tome da li öe nesretnicibiti u tajnoj patnji S druge strane,I saminesretniciuemajukoristi od trajnepatnje,iako je kaäajvanje, samo po sebi,zanjih korisno. ZadovoljstvoUzvisenG i Njegova milost Njegova su stalna 9. nemakaja. Onajkoji Gaje najvise jer zadovoljstvu svojstva, Njegovom je j govorioje: "slnlien neka eAllah i hvaljenneka On - onoliko poznavao kalikoje stvorcnjastvorio,ohotikokalikaie Niegovozadovoistvo' onolika Atiu, onoliko koliko treba tinte da se ispiill kolikaje ubasa na Njegovom Njegore lijeii." Ako je Njegova milost nadvtadalaNjegolu srdZbu, joi Nj€govoje zadovoustvo Njegovoje zadovoljstvo veöei uzvisenije.
sl Zadovoljstvovjemika koji ö€ vidjeti kako su prosli oni koji su ih u laZ utjedvali' prosanjaliizlo öinili.(Prim prev)

434

uzviSeniie negoI)Zennet niego\.e i blagodati. odnosno Sto u njemu. sve je Stanov[ici Dzennetaobarijestili sLrtla - kako smo YiLljeliu hadisima kadobjavidaje nijma zado\oljan. izjar,ikako se na njih viSenikada On neöe srdiLi. seliie srdZbe Sto Uzviienog. nrjeNjegovostalno ona svojstvo. kakr.a Znanje Moö.kojaseni u.jednon su i trenutku odvajaiu Niega. lic od nastao kao Kazna proizilazi svojstva iz srdZbe. to zrati dajc DTchcnnern a rezultat srdZbe. icdnommclfr rr.r?/ stoji:"Allah jc iz SvojesrdZbe 1e U da sh orio nekastvorcnja nasianioih na 1sloku. sc pomoöunjih svelionilna i oni koji su koji ilftr budu neposlulni. D\,iic su lrsie Niego\ ih stvorenjar iz st\oreniiz Milostii s N'liloitu.i crni koji su stvorcni srd;bei sasrdZbom. Njcmu pfipadapotprnro u sa\rrienstvo. svakoii fiogledu.(Jnje zadovoljan i sveti se isrdit. nagraduje ka2njara. i claje ioduzima.uzdiZe poniZava. i dio ipraila. Sve ie 1()). sxst.rvni Njegovepotpune istinskc iednoslal,no. Ako Njegova Vlasli.Vlästi po!ezane Mudroicu.MiloSiu i zahvalom. s srdzbilprcstarc i prctlori se u zxdo\.oljsh'o,plcstaie i Njegova kazna. svc koiaseprenarau milost.Llshari.kakosmoranijepojasnili, je Milost. samoStoona miienja svoj obiik i osobinu. BaS kao Stojc kaZnjavanje prijesllrpnika tnilost.Oni su milost.injihovo izvoderjciz DZehenenmaje nlilosti. Ovaprva,dun-jaluöka sei nadunjalukunaahirctu i naili u Nje-uovoj nrilost godilairrie- a ovadruga. ahirctska. illl sedopalajcrsuje telko nije kada podnosili. bolesoiku Ona.jencito popul milosti koju ljckar ukaZe jedan dio meses cilen da iz njego\og Irru- njego\:o za dobro.odslrcni organiznra uklonistrana tijelakoja ga ainebolcsnrmje Praltanje Uzvilcnom drazeod osvctc.milost Muje dlazaod dobroiinstvo neiztnjerno kaZnjar anja.zadovoljst!o Mü je dlaic od srd2be. Mu je draZe plavcie. od Stoga tragoviove milostiuoöljiviu Njegovom su uoÖliivikada su Oni su posebno \jerozakonü iNjcgolom odrcdenju. i Njcgovast\'orenja pitanju.odnosnonjihovo nagradlvanje kazniavanie u draZeovo o öemugovolimo - a On Ako Mujc od tc dviie suprotnosti je sve stlorio. poslaoObjavu i ljerozakone. i On ie svemoten: ako kod

t0.

435

l u J i r n r : r r oh o L c s ni ur . , o I u i c n LfLn , J u - r u l i o : c z n l r l uO n i m r l r i c i i I i \ l i l r l . l i i ! J t s n . i \ l l o s l :i : r 1 ; . u r j e k i n l i . , r i: i r r t l uh L i l ! s li.| : , ) l u t f L r i ,b b l i r f i i .i L il , f L | t h r. , l ] i r c L . , , r , . , r g o c s i i1 . ( . i!r. r i r , l ' r c l r u 1 . ! k u: r ; l L r r c l i ü j : i p r o r z l L , l i o r : ri lr::rr l r c i Lir, r r , : L r r . l l . i ; r l ' r r r z r r r r l r ,z r r r l c l r- , uh o l c : t i . rl : l i i c l .p o s i r L l L { ) cr l t I ' , r t rr i i . r i r l o r r , . o ' , . r : i h o i i l c h r e l t . i o s L o j . r n .
; . l i t t o . r f . L r i l r , r t i l \ l . r L l \ rj , i ; , . t r n ( i l j 1l;i.r I j z L t o, r i s l i i l t js f | . \ l t L o t \ ( j r i L j . 5 l fonrrri jrlrrf(1 \1.!,r\orl'rli l r r r l . i J : r . . , r \ j . l r . . rp r i t , r , , r r r L h r l l l t i r l l l i t ( \ r r! i i s i r i j i l rr r l i r l ! i . ' : ,,i o . i . r , . h \ r i i i l i, | ! i t o n i i l l i . i

i c l r i r n r us u l ' rn . : p r r r : , i r , r r , .: , r j . i l , r . r , l r c 1 . 1 \i i . r r | f : r ' r j r i r r l L L L . l , ir, , L , , . t r f r . t \ ! J i l n t f , i l \ 1 1 . . . . . . i , ! r , i i i . i , , l . t t t : i z t t t l c t t tlttti r l : t L t0
ir,.1.:lohis]lr:rLillLllrnj.lll.rlllLl,.lll.lllrl5!lijr]j!;...

l . r , r i r r : . ri - \ r r . r l r o l , . 1 : r rri lr.,i.l l i l l i L r r o r!rrr, r r t . r , i , r . l r , ,' : . r . . , , : r i r ' i t 1 : r d u I u n r r r . r r I r r r u l z ' i t L r r . i i r r r k i , i u l s r r r u l u z il.l i , r r I u ( ) f r t r L , l . r-,l i i ( r r : i r , ) r l r L \ ' , r i njf. 1 , i ) / , , r : 1 r , / , r\r ,,/r j i | | r ' u r u , r r i r r r t g r l i.r r r g o r r l c J L r i . :i l ilr t I i r r . r : l r L . , L r L.l . , f , r r r rr . ( , . . f x L r n l i L r . j r g n \ ( i o s ! r ( , , i i jr.f ( ) l l r j l \ . r n . j : \ f r r l , r J , r r \ L i f L r r\ tn ; . / i l h . l r l l i l . | , 1 h i : L : f r , , r r r i r j ) ; , r l r f L r j r . ' r i| i1 , ' \ j r J . a i i i h r g n r i i r t j l ! r i r r N i r l r t r . r i ; r i t n L , b u r i o .I r i z r r r l i\ i r ! t , J \ u , r r k ) s 1 N j . ! , i \ o i u \ f s : r r i 1 \ 1 ,r.) f i ; , n r l l i L i r j \ l L rI r i l , . r J rh , . u l u i. k e l h l n i r r o nt o g ut I J i i l i \ r r r o i o /ii!lo\1,ljil\1ir ). \ ccr:. l/nri /)r'rr /rrrt.'.1r{rir',;i lr rflrrklr (l(r:iJr rrl l7df7r\ rn jrr lii17rr.. !lo1(rl I f i I i i i I t . j t i t | 7 r f r ) l , , t i , r r r i i L t | r ,I i ) i i \ ) n t )i t t i r t t , d , h \ r l l t t i l ) r , o t I g L ,t u t . ' ) !,i, \t i i | r / / , r , r ' f 1 r , , - ' . f t . , , r r r r , , : r r , r r i r f r r rl r i i)ri r t ^ h ) i t ) i i t ^ \ ) l h ) i , t ' \ ' t ) \ \ 1 i / ' i , '/,, ' r , ) , r ( i / , r , l i i r r r i i r t i i t t ; t l i t ) i r t L l , t \ t ) i i \ t \ t )i t t t i r i ; t r I t i i t , i i i \ , , r r r r i , r , i r r r r , r ; u ' J i i r , r , , r r : d L i t ) \ , ) l i t t/ i i\ r / r / . . r n r t i t l ) t i , i , i i i t \ t ; i i i i it\/ f f ! i ) i / i ) 1 , , \ r , rli,,/ i i \ , 1 / , r / i , r r r r \ f r i j l i , i r l l l , , i i j , ' : r , i / i l t ! t r ' i , ) n ! t ) L t i j , t \ |i i i i t p r i 1 , 1 1 ,,i r , r l f , r i r . r . t , , l ; ; i , i t ' i t | / , t : , r , l i / r / i r i / , / r r .i . r ( | r i h . . r t 1 r i t1 , : 1 7 . I r . i r s l i r n . l . p r i i l r l r r o [ . i h i l h l u J n r .b r l l h i ; n s p r s l l! f r l r r r r i - . \ h r r . . ir l ' r L , r r c l / r . r r r , n : l . i l l c T ih u i l i sl r l I : . \ r . i . r b S . f i l . L r ' ' r r " l r : r t \ 1 r 1 . r r / , i i r / r , , 1i / , r r '! : l ' r 1 i l n , i rr1 i / r r l r r , ' L t l ri i t , i t i o i i i t , t u L | | i . I i i I t il I r l t t t .i /

pcrialü 11] poitle islanu. (iltthi te reti ijc iotiek koii ic 1oüroü nekatn 'Gorpodttnt, it[e ktrl ic i.tlLun tkt.iuu..ldtli.ilt1i1ot1i.\Lt|ü nlulna rcl,rrdirani 'Go.yrxlt tt. katl jt islantdolurt uene .sudiecu balcgtt l gaduld. tc rcti '(;o.\padLtt kud.ie i.rlan Llo.ida. niilLl nisan ttlogat) ju u. Slurut te t?ti trt:unjcti irnjek l;oii.ie unro u nektnt pet iotlu ltriie prtjut,eislamo reti ie nekl Go;potlurtr.fieüi nife ln:ttdla da.ic ncni i tottt tlatti.llt Llo:Lto kraju cL'hilipre.;utlenoda hrt(lupotldli D,ehenne . Trlko ltosltrnik \--'tt

D1iO ogd lt Cijoi ie oii Nhltamnedot' :i|ol. Llkoi ud u l),ehettne 1. t1iil1.' i ni(gdurdltd n(i( ih pt:ili Bil [t l]l.kh1d sptl)^otnsnu.al od tJ njcgor,omf,fusna,lunalazi se i preclaja Katade.El-llasena. ebi t-I Ruli a. i od Iibu Ilurcjle. sa slianitrrsedrZajem. hadisüstoii: Orl toll o udlt. tljcgo|tl\'dlru:u tljih t. hiri hladna i t1tl.tt)nosn(1,oni koji l1e (ht. ' hil te tuntct njc doredeni. lo je i koju su zasltlTili. pLihvatili Ori koji su bili zaclololjnikaznom. i zedovoljsh njiholog GospodaraNiegovaljubar'. o znajutidaje u ton'lc katTnu prchofili u uzilak. su od Nestosliino biliczi Abdull.rhb. ei N{ubalek lr.buHurejre,r'a lJ r.kao: Dtojica öe ljudi u s.a.r,.s., hadisu stoji da je Allahov Poslanik, ' D,ehcnnemtl .tqnöcli drektt.pu [c []:\,i:ctti (;o\)oddt reai. I:1'cditeih 'Zdito.rlt loliko rikali? Niih d|oiictl KoLla hud i.\,edeni.hit tc upilcüi. 'Liulili tno to dd nonl se sttlihtie.il On lc int reti. ]1oid telLts te reti. \u iilo.\t obultydtitinLto,lotit utjc.\lutl D:ehetnrctttu koieg ste doili. Oni 11 le lalant otiti.,ledLmoL] niilt\'tulitie .\ena slarcttlie.tlo D,ehetlnemtt. :u 11 lcltl tuttto- Allult tlaa Llano lont DtieIlu1,att] hudehkuhut i sparonosnu 'Sn je tebesprijeöilo niegd Dt gi ott njih ta iie uraclio..4lldhgd upilct. Llu otle.i na oüo ttut() tniaslo. kuo o|ci t|oi lrug? On te odgo|ariti: 'Oo.yntluru itlolin TeJcI ne u üiai liie n( kutllLtlai. dkon ito si me i: ']mdt lei ono ienli ti se nadao i , ie nje it|co. Li)ileni Go.;pot{tn reli: " A]ahav)nt niloltu. nko t! ]liih tl|oiica uti LtDZennet, da.boiicd lilJivza ihilje2idaje Bilalb. Sa'd reako: ßit;c llareileno

437

Allah te im reöi: i ljudi buduizvedeniiz Diehennema, lcadbüdudovedeni, 'Kako vam izgledaboravßte?Jesteli zadovoliniötoste tako loie Wlli?' 'Nemagorcg boravi\ta, i nismomogli goreproöi!' On Oni te odgovorili: 'Tadöe 'Tostesamizasluiili. Ja nikavunepta\)du nßam uöinio öeim reöi: Jedanod njih öe wöi svoje da biti naredeno budu waöeni u DZehennem a lance i okavei strovdlitöese u DZehernem, fuugi öepolahko tumarati Kad prcma DZehennernu. budenatedenoda budu waöeni, onomel@jije 'Zaito si to AIIah öe rcöi: u lance bio okoranpa se bacio u D,ehennern, 'Bojso sam se, al@he uradio, kad si bio ineden iz njega?'On te teii: ' TvojoisrdZbi Onotndt gom, koji posluiar , da öujoi iedkom biti izloZen je sporo tumaruo,Allah öereöi: 'Zslto si tako uradio?' On öe odgotoriti: 'Imao sam nadu u Tebe,da me neöei u niega wstili nakon ito si me iz dQih uvedt u 4jega ineo.'Taka öe im seAllüh oboiici smilovati i narediti DZennet.' Blagodati nagrada proräaze iz Njegove milosti, oprosta i 11. plemenitosti.Zato,On to svojstvoSebipridodaje.Stosekaznetiöe, onaje ne dio onogaStojestvodo.Zato, On sebe nazivaOnajKoii ksznjava'nego je pravi Bzliku ianedu onogaSto Njegovo svojstvoi onogastoje Njegovo "Kaäi robovima Mojim da sam la, zaista' djelo. Tako, Uzvi5eni kaZe: Onaj koji pratts i .!a $am milostiv,ati .laje i kaznaMoia' doista, bolna kazna!'Aa3lkaielJntisenii "Neka z ate.|tAllah strogokainjavs, ali i dd "Gospo.larteoi, uista, bno pnito i daje milastit 'qe Takoder,On veli: ie.'$s kainjavq, ali on, doista,pralta i santilostan aAllahovih imenai svojstavaimaonoliku dj OnoStoje posljedica elovanj i tmjnost kolikaje trajnosttih svojstava imena naroöitoakoje to Njemu je drago.Sto setiöe kazne,onaDeulazi u Njegova imenai svojstva Ona
4r El-Hidä,49-50. a El-Ma'ide,98. {r El-En'am,165.

438

tek dio Njegor,ih djcix, zbog nckc mudrosli.Keda njena svrha bude postigmrta. prestajeipoh.ebaza ktznonr. Za razlikll od loga. dobro traje. jer seni Njegor clobroainstvo o nikada prckicla. nc On Onaji(oji dobfoiini. S obzirorn Njegor'a na poznata imcDu osobine. i r.jdimokako On nijc OnajKoji stolno kaZnjala. nijc Onaj Kojije stalno srdir.i1iOnaj Koji se s!etii kaznja\ Ako o ovome lL razmislii_ Ailahot.irn o imeninta atributinra. i otvorit li se\'artn ie Njegove spoznajemilosti. i Ovo su rijcöi onogakoji .je.od sr,ihljudi. najboljespoznao Allaha.Nlcgola imena i Nrjegovcatibrrtct Tehi.\e ik(th,o :k) nc no:c Onajko t\r'didascnikoöinjcnjern NjerrunemozepribljZiti /]r'ilo.ftrli. zla nijerazunioznaöcnje or.ihrijeöi.Ovo znaii da zlo, na bjjo kakavnaöin. N)enunemo2e bitipripisano. ni Njegorotl biöu. kao Njcgorim atributirra. Njegoiim djclima.niti N'jcgor.im imeninra. Njegoro biie je potprulo sa\rseno biae. Njegovialributi savricni su alributi. koji iziskuju postovanje i zahvalu. Njetora djelasu Dobro. prar.orn u sriislLr rijcöi.jslinska N{ilosl. Praldailvludrost. nc moZebitl nikakvogzla. niöcgaito jc lose.Sva Tu su Njegove irnena lijepaimena. Kako se moZezlo Njemu pripisatillOno Stole u oiirla ljudi zlo i ioSe. \jegovirn djelimai Njegovomstvaranirl u jestnesloSto.ie porpLlno odvoieno Njegor,a od bita_Kada On nanijeni zlo i uöinida seono ilesi.to ima za cili prornjenu onoga ito se njegovo na d.jclor.anje odnosi. je. AIIahovo djelovanje zapravo. sano Dobro. Stoscriaest\orenja njihovihdlcia.onamogubiti clobra loia. Ako je i i nesLo stvorenoodr,ojeno Njegovog loSe i od uzviicnog biöa.ono ni u kom sluöaiu tuoze ne bitiNjcmu pridodato. Vjer.o\aesnik. s_a.\,.s.. rekao:Ii nije ne tfiotui :lo. pa da to zahtiieva pojasnjcnic. Oüje ncgirao lnoguöl1ost da zlo budeNjetru pridodato-sveicdnoda li se radi o Njegovim atributina. Lllclima. imdnima. ili Ako sc ovo zna.ondamorabitijasnorlazlonije niita drusonego griiesiiono Stoih uzrokuje. Sto se dobra tiöe, njega predstavljavjerovanje,kao i djela kojima se l). i zauvijek ie oclLrvijek

439

dokazujepokomostBogu, odnosnoono lto njih uzrokuje Vjerovanje i pokomostBogu predstavljajunestoito je usko vezanosaNjim, slavlj€n i slao Svojeposlanike nekaje, jer zbogtogaje i stvoriosva stvorenja, objavtjivao knjig€. Vjerovanje i di4jenje dobra predstavljaju zahvalu Stvoritelju,Njegovoveliöanjei obozavanjeTo trebabiti hajna uzviSenom zbogtrajnosti OnogasaKim su dovedeniu vezu' aktir,nost, S druge stane, zlo nije samosebi cilj, i ne predstavljaswhu svoga stvamnja.Ono, u osnovi,potjeöeiz ljubavi i trebalobi biti $edstvo koje i Zeljenicilj, ono prestaje vodi do o&edenogcilja Kada se postigne preobnöaseu stvamodobro. sve je milostobuhvata Allah obavijestio daNjegova Uzvi3eni 13. Ne postoji niStaa da u tomen€maAllahove milosti' sa To, ipak, nije u suprotnosti öinjenicomda senekomozenaöiu teskoj protivljavatibolnupatnju.doävjeti nestoito mu ne prija ine siruaciji. pdma znakovemilosti Sve 5to öe dozivjeti odgovara,a da, isto\.remeno, z,|ptalo je Njegova milost, kako smo ranije naglasili Maloprije smo spomenutoj UzviSenogupuöene Ebu spomenulihadis Hurejre.odnosnorÜeöi "Moja te vasmilost obulwatiti na onommiestusa kojegste' dvojici ljudi: "Kada neko uöi dolrr za do.i/i " U nekim eserimastoji: iz DZehennema, 'Moj Alla}u. smilujmu se" UzviSeni iskuienje: kogajepogodilo drugoga. 'Kakodamusesmilujemzbog ijestemilost?"' ustvari, neöegaöto, odgovori; lskuienja su,dakle,milost zaNjegoverobove U jednom drugomeseru'aa6
nauciesernÜehadisu -" Niie iasnostaautormisli pod pojmom€rPl.U hadiskoj kojije liönotuo hadh od Poslanika' jer u senedu äshaba nema prav# imislu rijeti. imenaashabaSvaki hadis l.s. Tabi'in. dakle,päaju prenosidir€ktno,beznavodenja li je mutevattuili ahad, ili hadisikudsÜ (u ;vejedno da mora imati spojensened, rijeöi' pril"uoau: ,veti gouor u is;og Allah4 kad Poslanik' a s , prenosiNjegovekoja dolaziod ovon slu'aju l 'döPr (vÜest tij"govlt' 'ijeai) kao u ärnii.. srniroo pnkse) i ili rÜeÖi bili sljedoc njegove lanikove a;su öuliPos ".t uüo*oiin" n"ooÄiniu koji uvjelima supo^ationrma pod predaje. odredenim kao b i esermosu ili prihvariiivi mogu i stranehadishaber eser S disciPline druge koii su uiu{eni u hadisi njegove {Pnm prevr pa2nju 'italelju na oveöinjenice bi; i sin;nimi,pa zboetogaskredem

440

hadisi-kLtdsijjLr. lJzviicni kaZe: Oni koji NIenesporrinju.öine zikr u razliiitinoblicinra. sicclil u l\{onte üSt\ Onikoii bLrrlu öc posluini. Lh Lt. iVleni zaslu2it Nlojuplemcnitosl. koji hudu Mcni zahleliivali. öe Oni Mcni öe dolaziti posjete. u Onimakoji Mi budu icposlüSnineiu uskralitiSroju milost: se budupokajali. ako postat Moji lriljenici-a ako sene pokaju. ac bit öuim kco ljekar'. 6e ih na kuinju i u ncugodrlost koji dovcsti kakobi ih oöistio bolesti." od IskLrienja kazna lijekovi sir predodredeniza otklanjanje bolesti. a i vatra dZehenemska najlcöijc Iiick. Onajko sc budclijcöiona dunjaluku. neöeimati pohcbaza /crLlpioüt l1itahirett| U suprotnom.morat ie irnati tcrapiiu koiaodgovara niegovoj bolesti. spozna Ko l,'zviSenog Gospodara. svojstva koiimseopisuje veliiinaiNjegolo savrlenst!o. Njegova savrScna prema MLldrost. Milost.Dohfoöinstvo. ncorisnost slih stl.orenia. ljLrbav od N'jegovim prepreke sle to bcz pogovora robor.ima. neae ilnatinikakve da prihvati. Njegoracljela izlazciz oklira mudrosti. ne nlilosti,korisli i prevde. niita ne öini uzaludi bez fazloga. je od togaiist, kao Slo On On potjeöe i Ako ka2njavanje iz ic aistod bilo kakvihnc.lostntakorrahana. prcma nlilosLi njilna-orldr ae trajalidok se Deöistotc njiho|e ne uklonej doknc budupotpuno iisli. Ako se deSe\ iz nleke a rnudrosti. onabude öim posljgnutakazna prestali. i ae Niie nikakva mudrost kaznapostojizalrvijck. da onolikokoliko trajc tJzviseni. akoje riicö o koristl.naroiitoonoj koja sc tiöc niih samih. ^li, niihov interes sigurno u tonre !ieönoostauu patnji. nijc da u Akojc to korist lezana za Njcgove Sliaenike. onda kaZnjavanje ina potprurijearadenje. Medutim. nc zahtijeva to ljeano trajanje kaz1re. Blagostanje iuZivanjc u Dzennetu vezano to da niihovi oöcvi.sinoviili braini drugovi niie za rrilosti. trajnoostanu nesnosnoj u patnji.Ako kazele daje to posljedica mudrostii interesa. kazali sle nello ito se ne rnozelazumski pojmiti. Ako kaZete ie rijcö o Boiijoj volji, kojoj nile potrebnotraziti mudrost,svrhu, da ll.

na ili smisao, tak\u tvrdnju semoZeodgovoritina dva naöina: OnajKoji Svojim odnoqno sudac, daNajpEvednÜi a.) Nemoguöeje ne uöini neötoa da to, istovremeno, sadrzineku sve znanjem obuhvata, dokazii racionalni svrhu.Kur'an i sunnet, kodst,ili plemenitu mudrost, protivtakvetvrdnje' u skladstvaranja prirodisvjedoöe savrien onda b.) Kadabi stvaribile takopostavljene, bi, u pogleduNjegove ili da volje,bilo svejedno li öekaäa trajatibeskonaöno, 6ejednogdana biti prestati.Medutim,to 5toöekaznjavanje prekinutonimalöne umanjuje da Jer, Njegovo savrsenstvo. na koncu,On i nije obavijestio öe ono tlajati. beskonaöno premakojem imaöi obrazloZenje ako se pokuöa U svakomsluöaju, shvatilibismoda onone bi milost'ili interes, mudrost, sadrZi kaZnjavanje Volja'kojoj trajativjeönoAko seuzmeu obzirNjegovaslobodna trebalo ne treba nikakvo obrazlozenje'i tada se da zakljuöiti kako kaZnjavanje dokaze' tradicionalne pogledali samo Ako budemo ne trebatrajativjeöno. njih i Kur'anai hadisa, na osnovu mozeseistozakljuöiti' tekstove kad srdZbi suu pitarju Njegovoj milostptethodilaje Njegova I 5. odgojioih SvojommiloSöu' milosöu, On kaZnjenici. ihje stvorioSvojom im Svojom miloiöu slaoposlanike milosöu, Svojom opskbio ih i izlÜeöio Svoje. Uzroci Njegovog drugaöijegodnosaprema njima, odnosno doSli su kasnije, tek nakon ukazaneMilosti Prematome' kaZnjavanja, biti trebalo nestalno' na bi, kaZnjavanje u odnosu ovoposljednje, uvidjet6emokakoje öaki na njih djecunevjernika, Ako pogledamo im Allahovamilost.Ko god ih vidi, pokaze milost i naklonost' prosuta posebno ratu,da se ubijaju djeca l to u Zato Uzvisenii jestezabranio, Njegovoj'koja öe srdZbi da pokazuje je Milost premanjima prethodila oni sluöaju, suu Njegovojmilostidok su U tek poslijeuslijediti. svakom To i dok i slabasninemoöni, subolesni u iskusenju zlaöi da,posmahaju6i iako Allahovamilostpremanjima nije poniötena' ovo pitanjeopöenito, posljedice' poluöitidrugaöije javiti i ponekad se NjegovasrdZba.moZe 442

Sto Milost.kao posljedicaclolczi Nicga.äli i sveostalo. ie od Njega. od ono slo od njih dolazi. predsla\'lia nrilost nckomsmislu. drug. shanc. S u loSa djela. iziskuie budukünieni. da (iovore[io kaznida 1(i. Uz\,i!cniohavieSlav.r öc sc ona dcsitiu niDejednonl S strainomrlanu lelikon i danubolnom. dfugcshane. danu jedandan.U u traialisamo njestune kazuje da ae uZivanjc Dzennetu se pfetpostavka öeSudDii traiali da darl pot\'rdcna.ie vjcrodostoinim hadisirnr po pcdcsct hiliadagodina. KlZnjcniciöe se razlikovati rfemcnu koje ae jer provesti izdrzavarrju kazne. razliöitisu i njihoviprckriaji.UzviScni na koji prilagodio uzrocinra slrdo njc dovelj.Ono Allahkazmrje drnrjaluökim dielo Lrkojcrnöoljek budc traZio 7a odnosno ilo je pripfenrljeno ahiret. Allabo|o licc i zadovoljstvo.za posliedicuncie imiiti kaznu na ahirctu rok tmjania. S(e Sto se sa dunialuka poresc na Dunjalukuje odrealen ukolikoto nije uöin1eno ae prcbivaliale posljcdicu imatikaznu. za buduöc i Ako se.pak. u tome budctra2iloAllahovozadovolistvo u imc Allaha. pa ahiretsko frebi\aiiite.ondaic to ono ljeöno i neprolazno. te i traiati \jeanojc i i cilj kolikotrajetraZeno. KadatraTcni buder"jcaanneprolazan. onosaaifieje cilj povezan. ne Za lazliku od toga.sve ono rt ac u niie Allahovo zadolol.jstvo Kadadunjaluk sc predstar traiun lja cilj. icr.jc ono öerrLr stremiprolazrlo. prcstanc postoiati. neslal i snlseodielakoja su seöinilau nciiie drugo ae ime a ne u Allahovo.Kadase to. opet.prct\ori Llpatnjui bol. u skladu sa traianjem uzroka.ipak neöepostoiatirazlog za \jcino traianje takvog u strnja. Taka\sluaaj njie sa LlTi\,aniemD:cnnctu.

t,

\c rro2e se Sudi.ji najnrudrijernpripisali NlLldrostako se

kaäljalati ustlrdi da je On sh.orio onc koje ie do u beskonaÖnost dokaziupu6{u na to da i teskorn kaznom. Svi tfadicionalni racionalni s je On Sudija On najnudtiji..jerkad On ka2njava, kaZnjava razlogotlt. sankcijama. oöitanludrost. Sliino ic sa ovosvjctskim U lomc sc ogleda mudfosl. korist,tiiöcnje, kojcje propisao odredio. onepredstavliaju i Jer,

4:13

lijeöenje,suzbijanjei odvikavanjeod stranputice, hoz Apljenje kazne sve kojuje propisao. Takvone3topodupirei zdüvo rasutlivanje. Takosedu3e öiste i popravljajrl a drugima se primj€rom pokazujekako se ne smiju porasati.Drugim rijeöim4 tako seskreöe paZnja uzvisenog na Gospodara, odnosno drugeZivotnemudrostii plemeniteävotne ciljeve. na Nema surulje da je Dämet ugodno boravi5te,u koje 6e uöi samo oni koji budu dobro öinili. Zbog toga öe polagatiraöunkadapretlu Siratöupriju izmeduDärmeta i DZehennema. öejedni drugimanamirivati Tada hakove,ptava koja su bila na dunjaluku uskadena pa se tom pdlikom pohaäju. Tek kad iarire sve obaveze, vrate prava koja su bilo kad tj. nekomeoduzeli,dopustitöeim seda udu u Dzennet. Zle duie, zlikovci i nasilnici- koji bi isti bili öaki kadbi seponovortatili na ovaj svijet - sasvimje razumljivo da ne trebajustanovatiu Kuöi mira (Darus-selam,ime DZ€nnet4nap. prev.), u blizini Gospodara svjetova. Ako odsluZekaznu u Vatri, kojom 6e od sebeodstraniti poganitinu, to öe biti mudrost Sudije najmudrijeg i Njegova milost. Zar nije mudrost da vatra i dugo iskusenjeodshanjujuzlo iz duöastvorenih,kao Stovatra odstranjuje Stetne naslage zlatu, srebruili Zeljezu!To je svimapoäato na kaoneSto neodvojivood ovog svijeta. S drugestrane,stvaranje dusaiz kojih zlo nikako rc mozeisöearuti,te j€dnostawo,ne odrazava njihovo kainjavanjedo u beskonaönost, mudrost i milost. O stvaranjubiöa koja su u osnovi zla i u kojima nemanimalo dobra jpretpostavimo nesto uöenjaci nemaju ujednaöene stavove.Ako daje takvo moguöe,uzviseniGospodar kadarje promijeniti stvari, tj. odstranitinek€ njihove osobine. Ako se mudroststvaranjaovakvih duia moZerazaznati, kao i mudrostnjihovog kaärjavanja,Uzvileni Allah kadarje ponovo ih prvo stvaranje. stvodti i smilovati im se,zanemarujuöi Pouzdano ana da öe UzviSeni,slavljennekaje, za DZennetstvoriti se nekadruga stvorenjakoje öe tamonastaniti,premdanisu uradila nikakva 444

dobra osnovu na koiih bi zar.aclila privilegiju. tu Kako porrisliti,onda.cla tak|u prilikuneöe imationi kojijesugrijeiili.ali su ka2njcDi. se svojorn te patnjonr iskupili nevalialc za poslupke oje'l! s\ -fo bi se moglodesitikad kaznapostigne svoj cilj. kacla spomcnLrte sc duSe pokore. ponizno priznavajuti veliöinu nLl2nosL i zabvale Gospodaru i S\'oiileliu. Priznavsi daje On premanjima bio apsolutDo praveclaniako u st0iriu uainrLi inr patnjabudei tcia od onc u kojoj sLr dostignut da ic steFlcn pofnu osjeiatizado\'oljsrr.o kad takvim telkinr stanjem. je u icr nJernu Allahovoladovolistloi ljubal_Kad shvatcda su kaznuzaslu2ili, tc dr im drusoi ne pr.iliti.tadaie sa njih u potpunosri spasti nciistota. Kädäse to konaano desi.o oni poönuosjcaati polliznost skrlllenost i tc poönuzahlalii\ati Gospodaru u7\'i!enorr.zrr 6e biti mudro nastaviti ih kainjavati'71 njihor,ose zlo pfeh'orilou dobro.rmogoboltvo u Jer'. r r ' r" r c , / Jrt . . r , h , r l o . L(. ft l t . ( t r J , p u r r i , , n n , r . . i ,,A Orakvoslanjenije suFrotstarijeno rijcöilra llzr,iSenog: kalo hi i bili powaieni, opct bi astaili ra.liti ono ito in je hito aabru jcno.'a1t O\o sc odnosina razdobljc prije ncgo nego 3to su iskusilipatnjukoja uklanja neöistotu, odnosno prije ulaskau DZchennem. Uzviieni Ailah u ,,.4la ti je idjeti ktko prethodnonr aje käZe: ie, kad pred r,ttttomhudu iodt'ifltti,teöi:'Da flntje dapovrateni bmlento, da doklze Gospoalarfl pi noieg ne po öetuoi da rjernici posta emo!' Ne,ne! Njirno ie oöe|idno posltti otto ito sa prijc krili; a kada bi i bili por,ruteni, opet lri nost6,ili raditi ono ilo im.je bilo zdrranj.no,jer o i su doist.tloiliitci."tl\ O\o sLt rekli prijc negoStoih ic kazrra oöistila. Medütim-kadau Kazni prol.eclu duzrvfcnenskipcriod(drklö) razuisljarie iponasali se drugaiiie.A. o lone itaje duii v.entcnski periorlpojalnjava narnTabcranija svojoj u zhitci f'.|-|fu (l:en. gdje biljezi hadis Ebu Uname, r.a.. koji ka2c claje
' El-h ar)r,18. + El'Enän1.l718.

4.15

Yodii ka DZennetu

Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Dtüi vemenski pefiodje pedeset hiusda " Kad se godiha. ovo ima u vidu, potpunoje iskljuöenamoguönostda postojei nakontako dugogwemenskog oholost,mnogobostvo neöistota i p€riodaprovedenog Kazni. u 18. U predaj kojaj e zabilje2ena obasahiha, hadisuo Sefa'atu i u u koji prenosi Ebu Seid,stoji da öe uzvi3eni Allah reöi: "'Zauzimalisu se j meleci,t erorjeshicii t erhici, i ostalo ejoi samoda to uöini najmilostiviji od svih milostivih.Tadate, jednim zohvalom. DZehennema one iz uzeti koji nikada nisu nil@loogdob/a urcdili i, onako ugljenisake,staviti ih ujednu d'ehetsk rijeku koja sezoveRijekaZivota.Tadaöe oni ktro, kao sjeme nke,izlazitinopovliinu rode.Stako'rnici DZenne rcti öe Ovosu ta :' oni kajeje Allah oslobodio,iako nikakvadobra nisu uradili."' Njih je DZehennem spräo tako da na njihovim tijelima nije ostaloni jedno mjestokoje nije izgoreno.Postalikao ugalj koji sagorivatra.Jasno je da u njihovimsrcima bilo ni trunkedobra,jerhadisdoslovno nije glasi "On öe im reöi: 'Uratitese.Ako nodetenekogada ima makarmalo ovako: dobta, izveditega.'Mnoge öeljude tada inesti, a oni öe/eti: 'Gospodaru na-i,nemaviie taloih.'On öe im rcöi: 'Uratitese.Afu) nadetenekagada je wadio koliko zetu dobta, izveditega.'Mnoge öe üude tada inesti, a oni te reöi: 'Gospodarünai, nemaviie onih koji su bilo kakvo dobto urudili.'Uniiehi Allah öe" - nastayljakazivati Seid- "potomreöi: Ebu 'Zauzimalisu se melecLyjerotjesnici i rjemici, i ostaloje joi samo da to uöini najmilostivii od nih milostivih.' Tadaöe,jednim zalflatotl, iz DZehennema uzeti one koji nikada nisu nikabvogdobra wadili." Ovaj kontekstupuöujena to da oni nisu uöinili ni trun dobr4 ali ih je, i pored toga,iz Dzehennema izvelaNjegovanilost. Sliönojei sahadisom kojegsmoranijespomenuli, kojemstoji daje u neki öovjek svojima ostavio u amanetda ga nakon sllrfti spalei njegov pep€oprospuü more,misleöi da öe takoAllahu uzvisenomumaöi.Taj je oöitosumnjao Obeöani i Njego!,u u dan moö,i nikakvadobranije uradio. 446

" I porcdtoga.Allah ga ic upitao: .Vll le ls r toli|iralo dd to lt ddii? Oi je odgolorio:',9nttlt od'lbbc . i sveostalostojo rckao,nakontega mu krüe Samor\llah zna gdje se u Nicpovomstvaranju sc Allah smilovao. lnudrosl. ljudskiurnovilo mogridoklröili. a ne F.ncs. \'jeror,jesnik. r'.a.. vjcrodosto]nom hadisu koji prenosi U.jcdnom 'l:tedirc i: \'dlre otlo:<u je: LtLiicni .lllult kaie h)ii .\'le s.a.\.s.. r'ekao ic sünlojctlnj i .tllomen o, i onoga koii ie otio .iedttan o.\jelio \lrdh oLl jcdnom u Zi\otu nije sjctio s\oga l/cne hla li öovjeka koji se makar slfahod Njcga?1 Gospoilara. onogkoji nitiicdnorrniic osielio ili one koji su Nemr sumnje öc - kad Njegora milostiz Vatrcizr,ede dc u 7ir Gascrrakar.jcclnom otu sietiliili od Njcgastrrhosjetili- tadai sama postoiati. Vntra fcstati f 19 Äko io\jek uistinufrizna svoj gij.h. shvalivsikakav je nasilnik bio. i poirrc scbc koriti. le u istu vrijcme shvatjkako je Allah Allah ae trru pr.rrcdan. nilostiv i sarrien. i kako Mu trebazahvaljivati. pokazali blagosl ukazatimu Svoiu milost.Kada poZelida se sn,iluje i S\orrc robu.On mu lu Sroju Zeljuu slce stavi.kao i milost Svoju.'lb doneseövrstuodllrku se naroiilo odnosi:ra onogakoji. uz pokaianic. da se viie neie r,radaliononreito je kod Allaha izazvalo srdZbu.Kada Allah ulidi da je to zaistau njegovom srcu. OD rnu sigurno neöeSvoju 'Iaberanijevom jc El-Mu clictnu zabiljeZen hadis Ebn milost nskratiti.lJ rekao: Po.tliednji s.a.\'.s.. Llrrrarne- koji kaZe r.a.. daje AllahovPoslanik. iie koii [c trii u D:enne! hil ic iatjek kli ie p]eh) SitLtt-t1tPl Puzuli L1 lciit rl. Mielto l)ott hLtlke [ti tc spo]o .ici tt1liniego\\t die14nete.lufi trndii. one ocll Llasehcic. I:gleclut[e kaondo dijete kojc Ttoktr,:ut,tt tne TutLttereii: itloj Gosltoclcu c t:one skarapftld D,ennalont.spLtsi od tt, Vane! Taduie üu (l:\'iictli objd\,ili lvloi rohe, ako tc sltasimod Vdhei lt|tdcn ü D:annel,llote! li lli pt i:t1dtisraje glliehe ipraP ste? (:o|iek ie ollg)rttiti 'Da. l ka nti Tvtje vliiina i u:t'iienosli!.1ko n1espasi! .)Ll ptiicde Sirats\oie griichei Ptaptßtel l(,].td I;une. sigtunoart fi l)ti:t1uti

41'7

'Ako Mu priznam svoiegiiehe i proryrste, öupriju, on öe sdm sebi /eöi: javiti: 'Robe Moj! On te melratiti u rotru.'Tadaöemu seAllahponovo !' pa Priz aj Mi svojegrijehe i propuste öuti oprostitii uvestöute ü D:zennet 'Nel Takami Tvojemoti i zviiehosti, nikad nisam öoujek öe odgowriti: poöinio bilo kakavgriieh, niti sam kadapogrÜeiio!' Kad to kaZe,bit öe protiv tebe Co{ek te se Moj, Ja imamdok4z muponovokozano. Robe 'Gospodaru pa oklenuti lijevo i desno, kad vidi da nemanikoga,rcöi öe: poöne kaZe dd moj, poka1i ni taj $oj dokaz.'Kad Allah uöir1i öQvjeko'ta sitnegriehe, a on slvati ozbilinostsituacije,zaril@tte : nabrejati njegove 'Gospodarumoj, imamja, tako mi Tvoie moöi, i velikih giieha!'Allah 'RobeMoj! Ja ih mam bolie od tebe.Priznaj Mi ih' pa öe mu tada reöi: Tal(aöe öotek priznati s|oje giehe öu ti oprostiti i uvestite u DZennet.' tako da s rtosmiiao se i uöi u Diennet.'Tada Allahol,Posl,nih s.a.v.s., 'Otakoje yoiao onaj koji na mu se ulrazalikutnjaci, a zatimje rekao: ie u najnäem stepenr2 Diennetu. Stanislite, kako suproili oni koii su iznad !'" njega? UzviSeniGospodaräeli da öovjek prizna ita j€ uöinio, da pred Njim osjeti poniznosti skruienost,i da budeodluöanu tome da traä Njegovo ne zadovoljstvo. Sve dok stanol'nici DZehennema budu posjedovali ovakakv duh, oni neöe osjetiti Milost. Kad Allah bude htio da im se smiluje, ili sarnonekimaod njih, On öe takvo Bestoprotudti do qiihovih srca,pa öe ih stiöi Njegovamilost. Allahova moöje rcograniöen4jer On öini ono Stohode.UzviSeniAllah zaprijetioje vjeönomkaznomza velike UzviöeniAllah kaä: grijehe, ali to ne znaöida öe onatrajati beskonaöno. "Onomeko hotimiöno ubije uje tika kaznaöebiti - D ehennent'u kome le tjeöno ostoli; Allah ce na njega gnjev Svoj spustiti i prohlet ie ga i patnja mu vekku pripremitl'4e SEöro senapominjeu jednom hadisuu usmrtioitlim rekao:"Ko sAmsebe s.a.v.s., kojemstojidaje Vjerovjesnik,
s'En-Nisa,93.

448

pteLlnelot, lin le hadr:an sehe4eöno udutdti u d:ehene rkoi |alti Olaj hadisje sahih-Sliöno sc napominjei r.rjednom drugom hadisukoii "Ii:t,iictti .11/tth reci: \.loi rob le go\ori o sanloubicir .ie po:Lu'iottti ' l-lz!iienogl",'l od :ul)tottitiu ul D:ennct Llpeiatljivije or ogasu r'1jcöi onogokoji Altuhu i Posloniku Niegotu ne bttdc posluinh sigurm öek( ratt'uliehcncmski; r ttjoj öe üetno i zdtt|iiek osttti.'a: a öc n koiaic vezana \jeanosl. sigurt1o prestali liaznorn O\'oje priietnja i prizna\ierovanjeLrj.dnogtsogr.Isto ie. uopienogledano, akoöo\.jek I Dzchenncnla. njiho\a kaznamoze prestati sa prijetniom stanovniciDa Njegovusrdzbu miloslnxdvlada Onoga Kojijc Scbiplopisao akooprost nc nikada hi gubionaduu Kadbi neljcrnikznaokoliko ic Allah milostiv. milost. Nlegovu Ll l3nlrarijinom \. lihu zabiliricr ie hadis u kojcn stoji da .ie rekao: Kala ie lllL:thsl\\r'io lfilasl st|otio ie Vlero|jesnik. s.a.v.s.. itt:l .!/d1i,r1 ,?ilorlr. Na kraiu sekaic: DLtnefie]'11ik:nu rverttl tnilasli itrttt kotl..llluha.nikaLlne hi gubia nudtt lo [a uti u D,ennel Krr.lbi ljernik opel,: ao kul\1e s|epulüieAlluhpfiptcnlio.nikudnc bi biosigrttandd ie ' te i:hjeci ILtou da zna kako jc Allah obaviieslio ölr :0 Da se posigurno jcr palnja ondabi to doilo u oblikuobedanja. \jeino trajali, dzchcnamska slazu svi Sto Uzvileninckrsi S\oja obeianje. setiöcpriietnjc, se Lröenjaci daje oduslajanje prijelnjeplcmcnitöin koiim se uzviicni Gospodar od To hr,alii na kojem lvlu se zahr,eljuje. ic Allahovo pravo. koje On moZe a iskoristiti. moze iodustati od njega.Mcdtrtin. ako znamoda posloje nekeplemenileosobckoje ne koriste pravo Stokod drugih posjeduju.Sta tekleii za Najplemenitijcgl

"

" ' I j . : . \ k r ! t n f t h i : ^ t ) t .h d i I o , . r t u El D7irf.2 .

ptda. Ir

otIgd,qd rl./d,

(Nap. prcr )

449

Uzviieni na vi3e mjestau Svojoj Knjizi jasno kazujeda On ne krsi Svoje obeöanje, ni najednommjestu kaä danekrSiSvojuprijetnju. ali ne Ebu Ja'la el-Musilibiljeii predaju Enesa Malika,ra., koji kaZedaje b. "KomeAllah za Vjerovjesnik, s.a.vs., tekao: nekadjelo obeöa nagtadu, to öemu i isp niti, a kotfiezaprüeti kaznom nekodjelo, On öepostupiti za " premaSvome izboru. Ebu e!-Sejhel-Isbahani biljeZipredaju El-Asme'ija, koji kaä: ,,Amr 'Ubejddoiaoje kod Ebu b. Amra b. el-'Ala'a i upitaoga: .EbuAmre,da ,Neöe.' ga li öeAllah prekiiti Svojeobeöanje?'On muje odgovorio: On 'AkoAllah zaneko ponovo upita: djelozaprüeti kaznom, hoöeli prekiiti ,EbuOsmane. datoobeöanje?' Amr odgovori Ebu mu: ti si sigtlmostranac, dobroarapski. Obedanje (e/-yad?) nije isto Stoi prijetnja Jernerazumües (el-ve'id).Aiapi ne vide niStaloie u tomeda obedas nestoloie pa to ne uöinis.Oni smatraju je to plehenitost, dobrcöinstvo. da ili lznevjerenje i hsenjebivaondakadaobeöai nesto dobropa to ne uiadis.," Ebu es-Sejh Jahjab. Muazkazu:,,I obeöanje pdjetnja i jesu präva. i je Obeöanje pravo ljudi kod Allah4 kojim im On garantirada 6e irn dati to i to, kad wade to i to. A, komepdliöi ispuniti obeöanje neAllahu! I ako ,Nemojte prüetnjaje Njegovo pravou odnosu ljude.On kaZe: na öinitito i to, pa davasmoramkazniti.' Kadf,oni to ipak uöine,On im mozeoprostiti, a mozeih i kazniti,jerto je Njegovo pravo.,, je Preöe da na5Gospodar ovog dvoga izabereoprcst i plemenitost. od Na to nasupuduje haberKa'ba b. Zuhejrakoji je, kadamu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaprüetio! to izrekaoslüedede na stihove:,,öuo sam da mi Allahov Poslanik prijeti/Aja se od Allahovaposlanika nadamda oprosti." Ako ovakostojestvariu pogleduuopöene prijetqje,kakoondarazumjeti prijetnjukojaje popraöena izuzimanjem, u ajehru kojernUzviseni kao "Go$poddt ttoj, kai zaisto, rudi ono ito ieli" Ovo dolazi poslije Njegovih rijeöi: "(...) osim ako druköije Gospodattvoj ne odredl" "Iako 450

"Ovaj ajet pobli2eodreduje svaku kad su kazali: su aslubi i razunrjeli ovo prijetnju u DZchennernonKü anu."Oninisuimalinaumu iskljuöivo izuzincnje - icr tome je sliöno izuzirnarjc u sLrri[ll-.n'am - nego tekst mdi otto ilo ieli. " Nei'to koii iza togcsliiedit "Gospoldt lt'oi, a.oistn, ajeta 1u spominjc suri El-Flnam: leksta, znaienja sliino se.poslijcodredenog "'r/dtn öe biti prcbitaliite vtic'- rcti öe On -' t1ioi öeteüeöno ostnti' ' Gospodtr t|oi ie uisto Mutlri osim ako Allah tltugoöije e olre.li i S|ezaajali." Allah ic obaviiestiode ae biti u stalnoj patnii Medutim. zavisikad öe kazna Znaniai Nltrdrosti savflenog od iskljuöivo Njegor,og a Nijc, dakle.tiici samoo lolii da budcuklc'licna, da ona biti otklonjena. Je pritonlne ukljuiüje nllrdrost,korist. milosl i irravednostNemoguöe da Njegole\olja sveto ne Lrkljuöuic. jc. svijctu.doninanhija u 1\,lilost na olorl1 pl-oldznom )1. isrd2bu. I):r nije lako. ovaj sviict ne bi uopöe na odnosu kaZnjavanle posfoicti.l'akollzviscrri krz.r "K l biA oh ljude zboggijehow nrogiro 'Do njihovih kainjn'oo, ttiiti iiyo u Zemlji ne bi oslttt'io."1j:I ka2e: Alldh kiinjat'a ljude prcnd ortorle ito zasluie, hiito üvo nfl porßini Ze liihoi nc bi ostaio.'"ttl svijet nc bi nilosti iNicgovirg oprosta, Da nije Njcgoverleizmicrne i milostkoju ie ovornsliietlrpodario spuslio toga. mogao opslali. i pored Pa je na Svoiast\orenja sanloje stotidio od ukupneMilosti Ako jemilosl j na oronr svijetu prcvagnula.ako je zahvatilakako dobroiinitelja tako posloli I zlikovca. \:jernika ng1'j3rnikir iako ü sluiaju ovih poslicdnjih raziogda budu keznieüi.ier oni to zasluzujüzato lto izazivaju Njegovu sfdZbu kakoorclada milosl üc prevagnci na buduöemsviietu.kad se zna i da öeonatamo biti vcöaza devcdeset devctputa?! Osim toga. kaznaic kod neviemika postigla svoj cilj - oni su postali
"'L:n-Nahl.6l. " lalir.45.

poniari. Otklonilaje prlj avstiru i zlo, koji ni nadunjalukunisu bili smebrj a da im seukaZe Milost. Ako su na dunjalukusamizasluZilikaznui na sebe SrdZbunavukli, a opet im je Milost ukazivana,Staoöekivati onda kada uaok kaznjavanja budeotklonjen,kadaMilost postane toliko putajaöa u odnosuna ovosvjetsku, ondakadaprljavstinai zlo iz njih budu uklonjeni Vahom,koja öe svenegativnosprziti?! Tajna je u tome da su Allahova imena koja ukazuju na milost i jaöq lnainnja i brojnija u odnosuna imena koja ukazuju dobroöinstvo na osvetu. MilostjeAllahudraä od osvete. öeSöe On spusta SvojuMilost nego Stonekogakn;njava. Viie je tragovaNjegoveMilosti nego lto ima tragovaNjegove osvetei kaärjavanja.Milost Mu je draZanegoosveta.S Milo3öuje stvorioSvojastvorcnja, zbognje ihj e i stvorio.Onajeprethodila i Njegovojsdzbi, i onajuje nadjaöala. Onje Sebimilostpropisao, onaje je sveobuhvatila.Ono Sto njomestvoriotrebasamopo sebibiti cilj, a ono je po Sto iz srdZbe stvorionüe samo sebicilj, kakosmoran[jeobrazloZili. Kazna odgaja i öisti, milost je dobroöinstvoi plemenitost. Kazna je lijeöerje, milostje darivarje. a je Neophodno da UzviSenina Sudnjemdanu svim Svojim stvore4jimaobznani da je On istinu govorio i da su Njegovi poslanici

22.

govoriliistinu, a da suNjegovi neprijaüelji laävi i plagijatori. On öeim bili presudu obznanitipresudu, najpravedniju koja s€nepdjateljumoze iaeöi. Bit öe to presudana kojoj Mu neöezahva|ivati samomeleci Njegovi i Njegoviposlanici. negoioni sami.a iöitav kosmos. ZatoAllah Uzvileni kaie: "I st imq öe se po pravdi presuditi i reöi öe se: 'Hvaljen neka je Allah, Gospodar sujetova"asa Ovdje je izostavljen govomik, s ciljem uopöavanjagovor4 a to je opöepozratosvima koji govorc i srce imaju. El-HasenkaZe:"Uöi öe u " Di€hennem,a srcaim prepunahvale,jer nemajuStareöi Dapresudu.
as\ Ez-Zrme\ 15.

452

'fllazite a dieltenenske kapiie' "l Sllönoje i sa taicra]f|: rcöi te sc: "!'j Sve ito u kosmosueoror'itöe im lcr ie vjeönoöeteu njcmu botulfilr'. nudrostinicgovazahvala preslida, Niego\'a pravedna to jc Njegova "öuvari njegovi te Dzennetaae biti reÖeno: stanovnicinta lvledutiDl. iü rcöi: 'Mir |dmd' od grieha stc tisti, zato dite 'tj' tt 'ljem öcte ,rjeö o borupili."'1;nOni ga nisu zasluZilisvojim dj.lima, ncgo Nicgovim milosiu i dobloiinstvom Kada []zviieni poTo\e melekc i oprostoln. nudrost, da sva Svoja stvorenjada posljedoöc Njegovu f'ascinirajuöu pos\,iedoöe kako ie Njegova prcsuda pravedna.da jc N'jegova kazna niesto za njeno nejpravedniie i razumna plilodDa.claje DZehennem Njenlu biva folpunlle da da izdr'7a|anje. ie lc)ncito timc zahvaliiranjc iuprljanc da svoisl\'a. pokvarenc imcnaiN.jcgova Njego\,a to zahtiicleju pfiznajtr kakokaznuzasluztrlu da niila drugo. i onesarne dulcnc zaslüzujü zlo da zahtiievala postoje i ' tada poslatiiasno nLldrosl zailoie Njegova ae n t n i c p ctru z t o i ir r l " t " r t i h u d u i < ' t i i < t . da.)e sa da Nije u BoTiiojrnlldrosli zlo opstojiipostoii ncpfestano nivoLr, na Lr dobrom. lonl smislu. islon1 Oro su bili dokezikoi. su izniicledvijc suprotstai'ne slraneMo2da naaiono !1oima ovdje Ako nekoupita doklevas knjizi neöetc u drugoj jc o\,opitarlc dovelo.pitanjekoie jc mnogopnta \aTnijeod dluialuka' "Gosportortt'oj, ?ttista' lodi mozesc reai - upralo do rijeöi Llz\'iSenog: Alija b. ebi-lalib.r'a kojl pravovjernih. voL{a oro i/., ieli." Dollei e dosao a jc spomenLro ulazak dZencllijau l)zeDl1et. dzchene]lllijau Diehenncm' 'Zetim ie i odnosno te biti s iednima druginraNakon togaie rekao: ita Allab uöiniti ono Stobüdc htio.'' a pa Svc ito sto smo u ovom poglavlju. iu cijeloj knjizi. spomcnuh' to je, ocl ispravno potieöe Allaha Ako bude kakve greske, je od mene'
"' Ez'Zrne\ 12 "^Ez-Zumer,7i.

453

POGLAVLJE LXVIII
Oni koji öeposljednji uöi u DZennet
-,\bilüllaha b. Ll sahihima Bulrarije NluslirrazabilicTcna predaja i ic \lcsuda. koji kaTc AllahorI'oslanik. s.a.r'.s..reki\a: \igltrno:t1atn .l(t da.jc lit) acpo.\liclnji i:a[i i: Dieheturentu ko it po.tlirLltljititi u D:enncl Ta i ie ioll(k fuii [e pu:,tti i:uii i: Diehtnnetnu d Alluh te nu rcii ]cli i ttdi st u D:(nn!t. K.:/Ll tljcg( dode.uiinit ic tl1u JLljt peptnjati, Patte se Lo Dtu lrulili ireii. Gospocltontt.i.n1i\liDt lr l)trl)t!ttiatt?'.111(thic nd lo i.!o tr rtt:i ILliitrdi u l)lentlrt tlnat [ci iitit:|r kaliki jcdunjaluk iio.( desll pultl ' trlikr-,1 . iiije prerrosilac r-ekaor h al t,:i pn\lord kuo.lctel l njrllltka
t,tl?,1t.,.,i.i..l' i1i..ttt,.u,, i../// (/.../ t \ t t t , t t 1 t n, I ' T i K t , 1 , .

ti l-lularl'

Ibn N{esucl kaZe: Vidio satrl lada da sc r\llahor I'oslanlk.

s.a.r.s.nasmijao da slrnrlrsc ukazali tako kulDiaci. zalillllc rekao: fu lc a -' ndini:i \lultt1i u D:!nitelu je U I\'luslimorom Salrirr zabiljc2ena pleilaiaLbu Zcrra. r.a.. koir jc kaZe,:la Allahor, Poslanik. s.a.r..s.. lckao: .././.\i.(al//)?.) koji i. ad rrkltu llnctiiiu t)o\li&lnli u[i t Ditnntr. d k)li ta ad l:che)letnliJdpaslied]tii iLtti i: l)irfunncnru n) ir ao\'trkfu)ii Llt)ti]k! Sült1ilddtlp.t öc bili rec'(no: 'I:lolirL njtTqove nttlL'gt ii(h.. \klt)nile\'rlifu 7ialatr nnt se r(ti Togi togl.tti.tttadio ti la ito tagilt)gchnautatlio\i loilo.. Onie pot\r'diti: oLl ,ltsunt . i nLtt nati nrgir:li .rli-.llujLLti lrlikill gtiicha koli hi mogli tloci rurrtcl nk{u ae tnu hili ri(no. Ztt stdat loie djelo hit ie li upisano po icthn dohn ,lielo (r1ta rcli: Cospa.lLu'üoi, id sa]nura.lio i ono ila ortlje nisunttidio i:lojeno." Ebu Zerr kaZc tla ]c ridio kako se Allahor' Poslanik. nasmijao lako da su mu seulazali kutnjaci. s.a.v.s..

455

Et-TaberanibiljeZi predaju Ebu Umame, koji kaä da je Allahov Poslanik, s.a.vs., rckaot"'Posljednjikoji te uöi u DZennet öe ioujek bit puzali ka ledima, umjeslopottbrike. Iöi te koji te preko Sirat-t11prije sporo,jer tk njego|a djela keöedati da se lqete, i izgledal öe kao malo dijete koje pokuiava umoöi oc . Tadaöe reöi: 'Moj Gospodaru,evo me skoro prcd Diennetom,spasi me od Uatre!' Tadaöe mu Allah Uztiieni hoiei li Mi od u objaviti: 'Moj robe,akote spasim Vatrei uvedem DZennet, 'Da, taka mi pfiznati sroje gijehe i prcpuste?'Tadaöeöoujekodgovoriti: T.rojewliöihe i zviienosti!Ako mespasii od yatre,sigurho öu Tipriznoti svojegrijehe i propuste ' Kad prede Sirat-tupliju, sAmsebi öe rcti: 'Ako ! Mu priznam stojegriehe i ptupuste, öe ewatiliuVatru!'Tadaöerfiu Ok 'RobeMoj! Prinaj Mi svojegriehe i propustepa seAllah ponovojaviti: öu ti oprostiti i we$t tu te ü D'eknel!'Coujek öeodgol,,oriti: 'Ne! Takomi Troje tkoti i uzviiehosti,nikad nisatflpoöinio bilo knkavgrijeh niti som kada pogrijeiio!'Kad to kaie, bit öe mu pono\)orcöeno: 'RobeMoj, Ja pa imam dokazprotiv tebe.'Öoujeköese olaenuti lijevo i desno, l@dvidi da hetnahiknga leti öe: 'Gospodaru moj,pokaZi mi taj Svojdokaz.'Kad poönenabrajati sitnegrijehe kojeje poöinio, Allah uöini da njegow koZe a on shvati ozbiljnostsituacije,zavikatte: 'Gospodatu moj, namja, takn mi T'rojemotl i velikh grijeha!'Allah öe tnu tado reöi: 'RobeMoj, Ja ih boljezhamodtebe.Plbnaj Mi ih,pa öuti ih oprostiti i uvestite u Diennet.' Takoöe öoujekpriznati svoje gijehe i uti 1tDienket.''fada se Allahov Poslanik,s.a.vs. nasmijaotako da su mu se ukazali kutljaci, a zatim je je rckao: Ovako prosao onaj koji je na najnizemsupnju u Diennetu. Sta mislite, kaka suproili oni koji su izhadnjega?/"' Ovaj hadisbiljeZi i Ibn

s ejbe.

U Muslimovom Sahihu zabiljeinnaje predajaAbdullaha b. Mesuda, "'Posljednjikoji öe uöi u rekao: koji kaZe daje AllahovPoslaoik, s.a.ns., DZennetbit öe ioujek kaji öepteko Sirat-öuprije mqlo iöi, malo posrtati, a ratrd öega pomalo zahvacati.Kad prcde Öupliju, okrenutöese ratli i

456

ja rcti: Nekd u:\'i,(en OnLi Koii nteotl tehes!)u\io .1llahni.ic d.n ono ilo niie tlrtonihn prlit nteüc.nili tr ikontD(.ilo \lilno (l(!i porliie tüene.'Kdd 'I[oi (iotltttla] lt ugleLlu.ieLlna reii ie dr\i, ltihli:i n1caiottt dNetu, Lta 11 hlLtdolill idu.\e upiicn niegote|ocle [J:\'iieni se:aklaüim njeg.Jtt 'Netu ,llluh tc reci Corieie, .&o ti to ddnt.ti tei i |i.ie !ft.:ili. On ie reti: Gatpultl u , i prisegnultc tlu nete ni.ila drtqo rtu:iti. Ga\podar niegor ae ulilo.ttSloiu ukd.uti,iet on ic tßlelk) ono .hog iegu .rentie moai thllicti puiegllltihli:ili to t dtrellt .la tc u hluLlskloni i Ju se nq)iit? t'o.le KQl poslij( logctüglrLldrli ugo ü ib. kojeic l1o1oliclic al lt |og, olt aepono\n :ot,toliti l[oi Gorpodaru.l] ihli:i ne oi)ttl dtr.lu tlu rc :aklonint tt niero|u hludotinuidtl se nLqiien nicgo|c wLle .dklinilii se da niilo tlie ttl?t:iti.,llttth te reii (-arieöe..d] i nldloi.t\ üi.ri tlLtoivslu Lhlrtgo ohetunjcda netci ni:ta (h tlgo o Lt:ilil (r1 ia reti. Netu, [)ospodatu i
tt, \t!,'t,1 .. ,1,t | | \t't,t Jrt,! , 1t,,-:t' lt ,t, " t', ' t L)t tt, a\' I1 tü

dtlr1 ti te.i i yi.ietta:iti. Gospatlarniegot ic ondd tllilosl Sroiu ukuzttli. ier on.ieugltlnt ona :hog iegu se n? moaesttpicli. pa te gLtpribli:iti lot1l rlrtctu da se u hlull \kh)ni I dd sc napiie *ttle. Kud potliie tug(l ugledu daen.lrkon. koie ie Ptno liepie od pA'a dra, loi iellno.ütn pteL{kLtpiiout on te pono\'o:ei11diti: illoi Gos\trtdLn't, Prihli:i üe ol?ttl dNellt. da se :aklo in titgo|t! hlutlo|iüü i tltl se nupiieü tliegarawde .:lkliniltti se 'Coleie,:ttr nisii|rslo obei.ltlic Lla i!l.tL* gonctelftt:iti.llluhtetati 'Grtspodaru.u.lot'olii li lao tlu netci iitu ituga ltu:ili:!'On b rcii. vuio iai o\'ai pltt. i nctu |iic ltu:ili tli.ile! (josp(xlar ttiego\'öe nilosl Srl)iü ka:uti .jer on je uglcdoo ono.bog icgd re tle nlo:e strpicli. p(l ce d:ellellid i reti: gLt ihli:ili lont dt Ielu. .1kod.rcprihliii. :aiul tc glLlso|e pt 'Coyjeie, kutl tei 'Go.spotlcnu. D\etnet.' Allah te l.du rcci: ltcdi ne 11 koliki li hiti :.klo|oljtv s anitn ilo ti .ldnl Hate: li hili :,:1{o\nlial1du dttt11 noj da li 7'i to ie düniotltkijoi tolikal (o|iekte ld(ld reti CospoLLuu so nna t idlu:bijdi, Ti Kaii ti (;ospoJar tri?/ol'd? Tada se lbn Mcsud sam sc nasmijao?' naslllijaoi upitao prisutnci Zaito ne pitete zbog Öcga

45'1

Uodii ka Diennettl

'A stosi s€nasmijao', se ga. upitaöe On reöe:'AllahovPoslanik nasmijao 'Zastosesmijes,Allahov imj€ Poslaniöe?'On odgovodo: pasugaupitali: 'Gospodaru 'ZatoStose Gospodar svjetovanashijao ktdje öoujekrekao: moj, da li Ti to sa mnomialu zbijai, Ti Koji si Gospodarnjeto'ta?'AllLh 'Nezbijamja ialu s tobom,Ja imammot da uöinim muje tada odgovorio: onoito äelim.'"' sahihu zabiljeieno je sliöno kazivanje, hadis sa U E1-Berkanijevom istim senedom kao kod Muslim4 u kojem Allahov Poslanik,s.a.v.s., imat kaie: "Najblaiu kaznuu Dzehenhemu te öoujekkoii öenositi nanule od ralre, ktje öe ga präti toliko da öe mu mozakviti Nqjnizi stupanj u lice DZennetu imat öeöorjekkomeöeAllah prije ulaskatt DZennet zskloniti 'Gospodaru, plirhakni ue od l/atre. Kad mu se ukaie drvo, on öe rcöL 'Da keöei, dn)etu,da se sklonim u njegovhlad.' Allah öe mu reöi: o1)om 'On öereöi: 'Neöu, taka mi Tvoie sluöajno,tra'itijoi itogod akoti to datk? pibliü, uk4zatöehu sedrugodrto koie te inati moti!'Kad go Allah tome 'Gospodaru, primakni me hladovinui sotneplodove.Öotjek öetada reöi: plodo' e.' Allah ovomdrvetu,de sesuohim u 4jegor hlad i jedem niegove 'Da neöei, shdajno, ,aZiti joi itogod ako ti to dam?' On öe öe mu reti: ' reti: 'Neöu,tako mi Tvoje moöi! Kad ga Allah i tomepliblizi, ukazatöe plodove i izrtoreode. mu seslijedeöedrvo, koje te imoti hlqdovinq soöne 'Gospodaru, primakni meovomdrvetu da sesklonim Coujeköetada reöi: u njegov hlad,jedem njegoveplod.ow i da se o$)ieZih rodom.'Allah öe no, muleöi :' Do netei, sluöaj traütij oi i togodakoti to dam?'On öe leöi: 'NeAt,tuka mi TvojemoöLtuaZitinßta drugo!' Kad ga Allah pribliii tom reöi öe: 'Goryodaru,primakni me makardo dnetu i kad ugledaDäennet, pod stehoh, dagledamstanowike kapie, da budem d^enetskom dZenetske DZenneto ono ito je u njemu.'Kada mu i to budeudovoljeno,öoujekie i pitat Kadabude wedenu Diennet, me uvedi u Diennet.' reöi:'Gospodaru, 'PoZeli hotei ' I öovjekte 'Allah öemu tadareöi: ito te: 'Steovoje üoje? liieöima:'Traü' Kad hapominjati gororiti svoje ielje,a Allah te gd stolno 458

viic nc l:ulc intuoniktnih icliu.,lllult it ntur?al .Sr'?.ilr, :daclioinLll ri lrnl ia lii t! t\\)i th\r'. u koji i( lo\lii( tijrgu doli njtgorc Lbiic rtenqr. Llriie Inrilc bupüih t)aiiu, kt)ic ic nu rcii \cku ie htula.l uhr Kr)iite i. tlat]tu! fln:i|ia. Lti nd! ie:u lrl)t pra:iio ' 'Nikonniielalo o\'t)[ili) (i|iektcndktuit!tcti klto ilo jrtncni Llula I \ l r . l i r r , r r r r n r . y ' r ir\ , . - r l ^ i l r c i . rrr. : r c r . r r . r l . \ l ' ; i " . h . : r r ' b . . . p I rckao: ilh!soic lilLlo sl,ogLt r.a..koji kaTcda jc Vicror,lcsnik. s.a.\'.s.(TttpoLkn ko ie tari?k koji tc hiti üLt .!ini:(tlr \lup]1ju u D:ennctü a Go.tltaclu relc. K/ftls|i \k :|d)triici nw Datünrlu üLl u njcgd ioti ae I]rki ialiekibil icn ]cicln (lu ilLic D:evtel. Ottlertti.'Gotpotluttr. krtko. ]nieslu i printili .ttoie Llonrc? Bil le t]Iu ktnl ttt ljtnli vl :t4ntieli s\ri t!.i ijoi lttct putd laliht

rcöana .fu\i li:dL:lo\olidtl Jo ütta.ikoo.ilo ic iniuo ktali nd Llutljulttkul 'Zada\olians(ir1.Ootpodtntt rcti le o]1.Tikloie tnu n![i. Inal [ei lo, i , joi laliko.i joi rcliko. i io: loliko ijo.i toliko . u kuLlu pcti pul lo pono|i, mu '(io.rpodtntt. aü te rcti: Zudo|oli.!t1 \tntt,(;ospoddt'u. TdlLI lfus,:tttPila: a koidie nai|iiu de]eLl:ul On te reti 1it.vt oni kele,Ju:clint. U ttiitutt'tt at:tst:Ltlt:tLlio n D:cünel Swtiontrukont i.ul1.it1tio gtt. laka dLtgu oka s üiir iiLliclo.:e tuklt) ücih niko niic lrk) iti bilo koii öorjek mo,e ucilL) sli[tn :anitlili. Pot|rda o\'oea jc u Allahovoj K11ji7it"I niko ne zha kakre ih, koo nagroda zi ono ito s öinili, skrivcne rodosti tekaju."\:1

"r Es-S.dzde.

POGLAVLJB LXIX
Jezik kojim öegovoriti stqnoy,riciDZenneta
Ibn l-.bied-Dunja biljeZihadiskoji prcrosi Enes.r.a..koji ka2eda je AllahovPoslanik. s.a.v.s.. rekao: Stcn:rot,nici D:eünetu uti tr nlegtt le |i\oki le:Jcret luktoi'Lt, liief)i k(o.h!stf, triLlc.itt i tti gocli e sto.i, /1opu/ Itad. gnrLtil le ic:ikont ilulttunntct]a.bit te golohradi, kottdiate icrne korr Davud cl-lllrsajn b. biljeziprcdaju pfema kojojjc Ibn Abbasrckaol ''Jezik kojin 6egovorltistanovnici DZenncta ie arapskijezik." bit Ukajlkazrleda je Flz-Zuhri rekao: Jezikkojim öc go\,oriti sranovnici Dienneta ac arapskijezik." bit

O prepiranjuDZenneta DZehennema i
U obasahiha zabiljcTcn.je i hadis EbuHurejre koicn1 u srojidajeAllaho\. 'Dieunet Poslanik. s.a.v.s.. tekao: i Diehenempoöeli:;u se prcpirctti,po Diennetreie. lvlojGotpodurul Kako to da 11 D:annet ulazesdmo siioüasi 'lfai i hiiclnicia Nd to.te D:ehenrlertpa:oli. Go\podtüu! KLlkoto d Dithannantttluzestunaoni koji tu se nltolilii hili nusilnicil Na to,4 th aLlgototi. '7'i si. I):ennele. l.foid ulilost, koiü iuien kome hotu, a ti \i, Diehennetne, |thja kazntt koia ka:]1ia\.11ü kogu hoiu. Ijedntg idrtgog tu nupunili. Diehennemte nete .rplo|iti s\)edok Ou ,\trtjotn nogon ne slLttle tliegu, a on [t progotrtt iti: Do.tta dosta! Tada te '^e ]tiagari t1o kt 4eli sokupljati.zl)iiatijerl.]nprctnd (lt ugont t:t..1lltl1niktnneod Srojilt s^Drcnjuneia neprcrdu uöit1iti.Stose D:e rctutiöe.onseneteptepulliti U:riieni ;1llahte :a niaRLl .rt.lD/iti tt|orcnja kaji i [c gu tlLtptoliti.'

46r

6e U Däennetu ostativiSkaprostor^
ra., sahiha biljeze od Enesa, Allahov Poslanik, Kako autoridvapoznata "IJ Däehennem svewijemebiti bacane däehenemlije, je: te rekao s.a.v.s., om Allah na niega stati Svoi öe ti a on öegovori :' Ima li i oi ?' Tada Un i1eni 'DostL,dosta,tako Ti Tvoiemoöi hogomtaka da öese ok zbiti, govoreö| öe i plemenitosti!' U DZennetu bitiioi prazhogprostola, tako da öeAllah " dio stvorili nova stvorcnja i nastahiti ih u henastanient DZenneta. U "Takoda ie ostati slobodnog prostora u Muslimovoj veEüi hadisastoji: onoliko koliko Allah htjedne. Däennetu Sto setiöe pedaje koju biljeä Buharijaod Ebu Hwejre, a u kojoj stoji stvore4iakaja baca u vqtru, a Diehennem sh)ara da',"On za Däehennem 'lrna li jo|?"', rijeö je o nesmotrenosti nekih Fenosilaca koji gorori: su zamijenili rijeöi. Znaöenjeovog hadisane moZese p hvatiti, jer je u kontradikciji sa vjerodostojnimhadisima,odnosnoKw'anom. Uzviseni Allah obavüestioje da öe napuniti Dähennem Iblisom i njegovim sljedbenicima.On kaZnjavasamo one protiv kojih dokazi budu jasni, odnosnoonekoji budu u laZutjerivali Njegoveposlanike.UzviSenika.Ze: "Kad god se koja gomila u nj baci, shoä,aria njemu öeje upitati: 'Zar 'Jest, dnlazio narn onai koii nas nije niko dolozio da vasoportnie?' ie 'd mi srrroportcali i goeorili: Allah ,rÜe je opominjdo' - o.Igovorit öe objavio näta, vi ste u velikoi zabludi!'ae

spavati ne6e Däenneta Stanovnici
Ibn Mirdevejh bitjezi hadis DZabira, ra., koji kaZe da je Allahov je rekaot "Sparanie brat smrti,a itanovniciDäenneta s.a.vs., Poslanik, neöe spovoti." E Taberani spominje predaju Diabira, ta.' koji kaZe
a'rEl-Mulk,8-9.

462

ch je Vjcroviesnik. s.a.\.s.. Upitanda li sLaro\'nici Dzeunetii spa\aju. na Lt !!le|orjcsnik.s.a.v.s.. to jc oclgor,orio: SILI\,onje hrdt sDü.ti. ic rlantoittici Darnüclu nelc,rfo|Ltti'

O prelaskuiz niZeu viöu dienetskuderedZu
|rarri AhmedbiljeZipledaju Fbr.rlurcjrc.r.a.I koji kaZcilaje Allahor. Poslanik.s.a.r'.s.. rekao: .'ll1alrte tlohrog rchu poLliti nd t'iii stelcn. ito:uyluliol ,lllult le nnr l tc o]t ttpildti. (iosytlott nni aitl1c.\qnt
"1! 't T,o,, ,li;

Porodica vjernika öe biti s njim spojena, makar ölanoyi porodicene budu radili djela koja je on radio njegove
IizriScnikrZe: "Onina koii sn vjerorutlii xa kojimo susedjeca jihoua pot'!ld pt'iklj uiit öehtuljec liihot'u,a ljekr njihovd neöehto fiiü(lo u,nanjili - tt\tki öovjekje odgovoranza o o ito som iini."tte Kajsprenosi Anrrah. Murlc.Scida DTubcjra.od IbnAbbasa. od h. i r.a.. dajc Allalrov Poslanik, s.il.\'.s.. r.kao: ..1llult poditi i porodictt te |jeütikcl ]]u tieeo| slipu)ti bc: oh.itu lla.tlt ra.liiila djela tinili, a sr. tLldi laga dtt hi ttjLntuu,trttlia Zatim.jc citirao dio cj elir: "Ottihfi koji su rjero tli i ia kojirna su se rljeca rtjihora a ,,jeroyanju porclo ptikljuöit ieno aljecu jiho|u, a ljeh njihovr eöotlo,tirnnh) rrr.rriir'. " .los.ic rekao: Oirrint.t ntte to t1i.;1tt uDtu iiri :hoc onogu ito 5tltoLlLtlisin''||l imd. lbn Mirderejhu svoulctct'silusponinjehcdis lbn Abbasa. r.a..koii t!rjtlo:(nj

" " F t ' T u r1 1 .

| "Kad öoüekude u D:zennet' rekao s.a.v.s., kaZeda je AllahovPoslanik, 'Oni nisu upitat öe za s'rojeroditelie' Zenui diiete,pa te mll biti reöeno: 'Gospodar ha Dom stlqnilt, nisuradili otlo ito si ti rcdio Oh te reöi: spajaie moj,ja sam to radio za sebei za njih'Tada öe biti naredeno je potom citiraospomenutiajel porodice. lbn Abbas rijeöi KomentatoriKur'ana nemajujedinstvenstavu pogleduzoaöenja ajetu - da li setime misli na mladeili porodica (zurriietutt)u spomenutom ili starije, ijedne i druge? slijedeöe:onima koji su vjerovali' i za Jedni smatrajuda je znaöenje isto kao kojima smodjecunjihovu na vjerovanjepotaknuli,pa suvjerovali kojem su i oni, prikljuöit öemodjecunjihoru i podiöi ih na isti stupanjna tekstaKur'ana' koji oni. Na to upuöuje,kazu oni, küaet, öitanjeampskog tJzväeniAllah ovaj izraz koristi za zurrijeetuhum.ria glasi.re 'tebe'alhum "I Tako,naprimjer,kaze: odpotontakaniegot'ih' Davu'la i odrasl€osobe. "O potomci onih koie smo sa Nuho'n nosili! On Sulejrnqrrd.'a6tlkahe: "Naii preci su p je nas je, doisra, rob zahralni" a6'On veli i ovo:bia Zar öei drugeAllahu ruvnim sntotroli,4 ,ni s"to pokolienieposlije niih' naskazniti za ono 3lo su lailii,ci öinili?46! b' Ovako govore starije i razumneosobe Oni kaZu da i hadis Seida "Allah öe poditi Dzubejra upuöuje na njiholri twdnju Hadis glasi: porodicu rjernika na njegor sfiPani bezobziraito s rczliöita diela iinili " ugodio Sve ovoukazujena to da su oni usli a sveradi toga da bi njetu1l zahvaljujuöivlastitomtudu, ati njihova djela ne dostiZustupanj u Dzennet bez Allah öeih ipakuzdiöinanjihovstupanj, obzirana tu njihovihoöeva.
a6 "Onimd hoji su tjetoi)oli i zn hojima su se djeca njihova u üerownju.potEla'" prijevoduna na! j€zik' koji je nama - prijevod ajetä,odnäsno lrafsov kiraet odgovara (Pdm.Pr€v.) poznat. 6rEl-En'am,84. ft1El-Isra,3. er El-E ßf, 173.

464

se, Vj manjkavost. erovanje kazüoni, sastojiod rijeöi,djelainijeta' namjere, biti a sveto 1noze vezanosamoza odrasleosobc Na osnoautoga' znaöenje ajetabilo bi u tome da ae U^iieni Allab spojitj porodicü r'jernika, pod uljetonl da ölanovi njegoveporodice budu na istom slupnju ljerovanja Ako budu i neito slabiji u vjerovaniu,Allah öe ih ipak uzdiöi na njegov osnovuvlastitih djela oni to ne zasluzujrLsamo bez stepen. obziraSton1a k d r b ' n j e g o r ir.a o n . i' L r T i L rb i l i n o l p u n i i i Drugagrupauöenjakat'.]illlde iztaz zul riiielttn o\d)e zt\atipotomstNo ajetaje slijedeie:onimakoji su vjerovali' i za kojima su se djeca Znaöcnje 164 njihovau vjerovanjupovcla, prikljuöit öemo djecu njihor'u Svejedno jednak odraslimau mnogim pravnlm sto su mladi, potomcj imaju status plaöanjekrvarine za ubistvo, dzenaza pitanjima. kao sto su: nasljedstvo, meza{e, te brojna dluga pitanja, izuzimajuöi ono i ukop u muslimansko ito se odnosiiskljuöivo na punoljetnepripadnikc zajednice Znaöenjebi prikljuöit öemodjecu na osnovurjerovanja njihovih oöeva' bilo slijedeöe: da Na to upuöuje.kaä.rzagovorniciovog stava. i to Stoje opöepoznato je osobesamesnoseodgovornostna ovom svijetu' a isto u vezi odrusle ikazne na ahiretu Kad bi se pod pojmom zurrtietun s pitanjemnagrade mislilo i na odrasle.onda bi svi pünoljetni potomci ashababili na istoj deredZi i njihovi oievi, svi punolietnipotonci tabi'ina bili bi na isto.j kao kao <leredZi i njihovi oöevi,i tztkoredom,svedo Sridnjegdana'Tako bi svi potomcibili na istomnivou na kojem su i njihovi prethodnici Ovu tvrdnjü kazu oni, i öinjenicada ie Uzvisenj Allah uöinio da oni njih potvrduje. u slijede imanu,vjefovanju Kadbi to biliodrasli, ondanjihovo vjerovanje ne bi bilo takvog tipa, neSobi bilo potpuno samostalnoTo znaöi da ne

ovo zna'enje' upravo rtr Önalac daje rahm BesimKorkrt preuzeo mozeprimijetiLi lsto porodice le i u uzinr'lanovinra ali daie;ijeö; djcci. ne idrusim atoznaai plevodikaopolo''rd o (Prim prev) prijevoar inesärarita. kojiolu rije. a'.

465

Yodiö Diennellt ka

Takoder,kaä oni, Sto bi bili dio neöega nuzno slijedi svoj glavni dio.a65 odnosno, njemu u u nagladivanje DZennetu, UzviseniAllah je stepenovao svojomvoljom premadjelimakoja suljudi samostaltro, je odredioderedZe öinili. Medutim, potomkeöe Uzviieni Allah uzdi6i na nivo predaka,bez obzira Stona osnolu vlastitih djela to ne zasluzuju.Za razliku od njih, punoljetne osobe, kao obveznici, bit öe uzdignuti samo na one nivoe za nagradivanja koje su dovoljnadjela koja su radili. medukoj imaje i El-Vahidi,fi,rdi dase I, nakoncu,treöagrupauöenjaka, izraz odnosii na mladei starije,jer odraslaosobaslijedi svoga spomenuti oca oöevog vjerovanju, dijeteslijedisvoga na osnol'u dok ocau njegovom vjerovanja.Izraz zurijetun, twde oni, upotebljava se, kako za stadje i "Dokqz mlade,takoi zaj ednuosobuili viSetrjih, ocailisirra.UmiSenikaie. Drugi'] im je i to ito potom*e ,iihove u ldtama krcaaih prcvozimo.'466 se Podpojmom iman,vjercvanje,podrazumüeva rUeöima, njihove oöeve. naslijedenovjerovanjei vjerovanjepo izboru. Jednoje, dakle, pdrodao, Za a drugo steöeno. primjer prvog moze poshrziti Eeti "Onai ko ubüe ujenikd nehotice- moru oslobottitiropstvsjedaog rcba - uietnika..'467 osobu. osloboditi maloljetnu i Dopustenoje potwduju njihov iz Oni hrde da i mi3ljenjauöenjaka prvih generacija '?11ah öe podiöi stav. Seid b. DZubejr kaZe da je Ibn Abbas rckao: porodicuvjemika nanjegov stupanj, obzirastosumzliöita djela öinili, bez a sve radi toga da bi njemu ugodio." Zatim je citirao spomenutiajet. Ibn "Covjekkojije radiodobradjelai imao Mesud, tumaöeöi ajet,kaZe: ovaj porodicu uöi ö€ u Dzennet,a oni 6e biti uzdignuti na njegov stupanj,da bi time njegovuzitak bio potpuniji, bez obzira sto to svojim djelima nisu
a65 Moädabi za r:zumijevanje ovog stavamoglo pomodifikhsko pmvilo: g,-Tdöt!' tabi', lto znzai:Pripadak xlüedi glavtu strar, ilii Pripadakpruti glavnu s0ar, ilil sehtitn principale). Q'l''p. ptev) Pripadakdijeli sudbinuglavnes\a (accessorium 466 Ja-sin,4l. a6? En-Nisa,92.

466

Posluvlje LYII

uspjelidosegnuti. Ebu NludZliz kaic:

"r\llah ic ih sastavitis njinr. bai 'Allah ES-Sa ka2e: bi lolio clabuduzajcdno-" kaoStojeon na dunjaluku El-Kelbi djelanjjhovihoöe\'a.'' ac potolnke uvestiu Dicnnetna osnovlr 'Ako oöeli blrduna\isoj dcrdZi uodnosu plenosi dajcIbnAbbasrekno: na nasinor Allahöei sino\c uzdiÖi ni\ o oicva-Ako sinoli budunaviiim e. ' "Bit nd Allah ie oöe!cuTdignuli nivo sinovit- Ibrahimkaze: dcrcdTama. ie im datanagr-ada kak\,a ie data njihovirr oöerima. a njihol'im oöevima kaZu oni, nagrada zbogtoga ncöebiti rlimalo umanjcna.' Na to upLlauju, obakiraela kojasmospominjaii. koie kaZc da je ovdje rijcö o Ja nislim da je isprarnijcuriSljenjc da mladimosobanra. hi u suprotnomlo podrozumrjevdlo su oni koji icr kasnijcna islon stupniukao injihoripretllodnici. kad su nivoi dolaze -lakvo Za moguae. razlikuod neltonijc obarczllo ania nagradir u pitunju. toga.djeca iorjeka, odnosnonjegoto polonstvo. na istom su rangu. a Ällah najbolj. zne.163
r"3 Stasve olo laaDo znaai.Allah naibolje zrra.kao alo i sarnauto. na kaju rasprave z u r ? a k l j u . L , jM.c d u t i m . z g l e d a a n i o n s l l r l n i i e b i o d o v o l j n o j a M n s v o m e a k l l t ' i k u . c l d .ter.ta zna.i "o,'h'n koji su üetot\tti i.a koii n su se tjerr njihovl 4 rientinnJlt ptett ptiktitiit öeno qeu üjit'oru, a djeh ttjihow ietehn ni"nk' u'tltniiti"? a i o Z n a a i l i t od aa es a n r o D ik o l i r ß u p u n o l i e t n a. u m r up r i i ep u n o l j e t s t v b i.t i u d r u a L v ü l l i s v o j i h o d i t e l i u D z . n i e t u .z a t o3 l or c t o p r i r o d n on o . n l a l n o ?l ; . z n a a i i t o d a a e o n ' r a sa Dzennetimati privilegiju sparanjä porodico djelima zasluTc koji onrrupa svo.jim p i a k or i e n i t r i p a d n i c' ir n r u r n a l o l i e L riil,i a k o n a s t u pS u d n l i d a n r i j cn e g oi t o d o s r i g n u punoljcrsr!o? Jer. ako iztnz:lttiietnn prevedemokao 'r..d (polomsNo), oDda se osob€, da naslLrLiti ijedno i drugo. I dicca porastu.pa bud'r punoljeinei sanlostalne rra odnosno odgolorne7a s!oja.ljela A. kao takvi. polagatöc raÖune Sndnje danu. a k n c i i n i m i s ed a . i e a l l s p r a r n i ip r v or r i ! l i e n j c . o j e k a z ed a i c z n a . e n j e j c t as l i j e d e Ö e : !:l€rovali.i ra kojlma su se dj.ca njihova u vjcrovanjupovela.prikljuiit onrmakoji sLr aemodjecu njihovu. Na osnovnrosa. zna.enje ajerabi bilo u tome da ae Uzviie Allah spoiiti pofodicu !jemika pod Llvj€tomda elano!i njcgov€ porodice budu na i A i n o n rs t n p n i ui e r o v a n j aA k o b u d üi n € i t os l a b i j iu ! j e r o v a r i L r . l l a h ö e i h t r z d i an a f . s d v n j e g o v l e p c nb c z o b z i r as t o n a o s n o v u l a s t i t i h i e l ao D i t o n e z a s l u 2 u i u ,a m od a s , bili bi njegovaradosri njcgov LrZitak potpuniii Dakle. rij€a jc o onin alarlovimauze porodicekoji udu u D2ennet.S druse stane.liemici öe iürti pravo na aefa'at. sto

461

Vodiö DZennetu ka

Diennet govori
Ve6 smo citirali hadise u kojima je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "PrepirsliseD'enheti DZehehnem...", hadisu kojemstojli "DZennet ili plodovi dozreli. rcöe: 'Gospodar moj, mojerijekc su nabujale,a moji sl.t " Ubnaj mi dolazakmojih stanovnika. daje Seidet-Ta'irekao:"Obavije3ten sam Ismailb. ebi Halid prenosi 'Llkrasi se!' Kad se ukrasio, da je AllalL kad je stvorio DZennet,rekao: je: kazao 'Blagoonoms kim rekaomuje: 'Govori!'. a kadje progovorio, "' samzadovoljan. "Kadje Allah stvorioDzennet, rckaomuje: 'Govori!', a Katade kaZe: je DZeDnet progovorio:'Blago bogobojaznim!"' Et-Taberani biljeZipredajuIbn Abbasa, i kaZe koj dajeAllahov Poslanilq "Kadje Allah snorio Edentkevüorre,i u njima stuotio ito s.a.v.s., rekao: nikad nije videho,niti je ko za ne'to sliöno ö o, neito ito ni jedon öoujek zemisliti ne moze,rekaoje Dzennetu: 'Gorori!' Däemetje progolrorio: 'SDqlehi suüemici."'

Däennet stalnoproljeplava se
Abdullah b. Almed biljeä predajuprema kojoj je Ka'b rekao: "Kad god Allah pogledaDZennet, kaäemu: 'Budi lijep i ugodan', i on se tada dvostrukoproljepia. To sede3ava dok ne dodewijeme da u njegaudu sve njegovi stanovnici."
podrazumijeva 6e se za svoju djecu zauzimatikako bi ulli u Dz€nnet,kao ltoje da "Allah öepotomke naglaleno Es-Sa'bÜevin rijeöima: u uvesti Dzennet osnovu u na djelanjihovih oö€va." U svakomsluöaju,Allah najbolje an. Ono 5to mi anamojeste to da su uzi alanovi porodic€najv€da öovjekova radost.Ovaj ajet,odnosno diskusüa koju je izazvao,sano je dokäzda Najmudriji od svih sudaca, Onaj Koji sve zna, nüe sluöajnospomenuo ovaj ajet ü Svojoj öasnojKnjizi. Covjeku nije potrebnanikakva bolja motivactja od saznanja 6e njegovadjela na ovom svijetu mozdabiti uzrok da se i na bududem da (Nap.prev) keöe u krugusvojihnajmilüih. svijetumdosno

468

Hurije krupnih oöiju viöeöeznuza svojim z m u z e i m a n e g oS l oo n i ö e z n u a n j i m a \
koji o ovornegovori smo citiralihadisMuazab DTcbela Plethodno ''\'cnoj Sporrinjalismoi huriju koja njegovojsupruzinadunjalukugovori: gn u:nemiia|dli .io! nlalo i on [e ndnu dotl Zatin tu je i hadislkrime' u s.a.v.s..koiemhufiiekaZ.: lfoi 1l]LltltNnlotix tdll odVieroviesnika, 'lehi pokorno butleu Ttrtioj lieri. i uöini (14niegarv stce i:h etlo hlkle kaZe: ed-Darani u biljeii predaju kojoj Ebu Sulejman Ibn Ebi ed-Dunja ''NekipoboZni u prilikesezaputio Mekkll sa s1'oiim mladiöiz Irakajedne dajedu' on a on Gdjegod bi odsjeli, bi klanjao. kad bi zastali priiateljen. ipovratkü'a je Njegovprijatelj bio strpliivu odlasku bi govolioda posti. 'Brate nloj. 3tateje n1oliviraloda radi: kadsu sc trebailrastatiupitaogaje: samu snuvidio jedan onoito samvidiol'Mladid mu odgovori: Jcdnorn tako da je jedna cigla od zlata' dvoraca.tsili su sagradeni od dZenctskih jedna huriia od <lruga srcbra,sa terason od zlata i rubina lzmcdu njih kose Kad god se njeno tijelo u pokretu zaniiie' krupnihoöiju. rasplctene 'Budi veoma ozbilian zanjisese na njoj haljina od srebra Ona mi reöei katl od Allaha budeSmenetlaZio. Ja sam. tako mi Uzviienog, od Allaha i takoozbiljnlo iskrenol'Toito si vidio.to je rnojaZclia dale tebe iskala zaslu2im.'EbuSulejmanLeöe: Ako se na ova.jnaöin treba Zcljeti i nadati od huriju.ita tck reöiza ono ito je I eöei vrednije rie?!" dadobljemo

i DZenneta DZehennema Smrt de biti zaklanaizmealu
"/ UzviieniAllahkaZe: spoheni ih nnDan tuge,kadaöebiti spolaga iem ruöunnzdrßeno' a o i su rovnduini bili i isu |je/ovrli"'t6"

,"'Meiem. j9.

469

Buharija i Muslim u svojim zbirkama biljeZe hadis Ebu Seida elHudrüe,koji kazedaje Vjerovjesnik,s.a.vs., rckaot " 'Smrtöe doti u liku clnog or)na,pa te zastati izme t DZen eta i DZehennema.Zatin öe biti reöeho: 'O stano,rhiciDiehennema',a ohi te se pojayiti zabfinuti, i bit öe reöeno. 'O stanoyniciDienneta', a oni öe se pojqviti radosni. potom öe biti upitani: 'Znate li ita je ovo? ' Oni te odgovoriti: ,Da, to je sh1tt.' Tada öe ona biti zaaana izmedu DZennetai Diehennema, i bit te reöeno: 'O slqnovnici DZenleta, yjeöho öete u njeüu Zivjeti i netete umirati; o stanornici D;ehennema, yjeöno öete u njemu boraviti i neöete umirati.' Zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., citirao ajet: ,I spotfleni ih na Dan luge, ka.la öe biti s polaganjem nöuna zavrSeno,a oni sa ravnodaini bili i nisu ujetovali'. "' U jednom drugom hadisu, koji je, takoder, mutt€fekun alejh (biljeZe ga Buharija i Muslim), Abdullah b. Omer, r.a., kaZe da je Allahov Poslanik,s.a. v.s.,rckaot" Kad stahovhiciD'enneta uitl,t Dzennet, u a stanoykici DZehennemau Däehennem, glasnik te meful njima stati i /eöi: 'O stahovniciDiehhe[a,nemasmfti. O stanovniciDiehennema,nehaüie umiranja. Syako te ujeöno ostati tu gdje jeste. "' Isti prenosilac kaze daje dajeAllahov Poslanik,s.a.v.s., tekao: " Kad stanovniciDZehneta dospiju 1r DZenhet, stanoyniciDiehennemau Däehennem, a smrt te biti dowdena na rnjesto kaje fazdvaja DZennet od DZeheknema. Tada öe glashik dozivati: '() stanovnici Dienneta, rtelka smrti, o stanoynici DZehehftema,nema viie 'Tada umiranja. te se stanovkici DZennetaioi viie obradorati. a stanovhici DZehennematejoi vi|e tugovati. "' Ebu Hurejrc,r.a,prenosidaje Poslanik,s.a.v.s.,rckao: " Kad stanoynici Dienneta d u DZennel, a stanovnici Diehennema u DZehewlem, smtt öe posluino doöi i stat te na zid koji razdyaja satnovnike DZenneta od stanoynikaD'ehennema.Zatim öe biti reöeno O stanovniciD,ekneta!'. :' a oni öe se pojariti uploieni od prizora koji vidjeie. Zatim öe biti reöeno: 'O stakot'nici Diehenhema!', a oni öe se pojaviti radoshi, nadajuöi se da te se neko za hjih zauzeti. Potom öe i jedhi i drugi biti upitani: 'Znate li

470

koiat I)d,:tlLüno. To ie \t1111 nan.ie hild surietxr.Ttttlate onu hili .dklLlnaüa.idu i:üed f):ennlld i l):(he ncmo i hil ie relr o: () slatnl\lici D:enneld.\iecno Icle u nie t,i|ieti i nctele iltl j,! ar'ol Otii ae otlgo|at ili fi(tno lele ü tlje] tt hotdriti itrctelc tltltitt i. o sl.l ortliri D'-ehennenu. -lirmizija. ' e TirlnlTijaka7eda Jc Ncsaiiai tuirlit.tti Otai hadishilieZe hasen-sahih. klanie srrrti iglcdanje te sceneod slfancobje Or,aiovan.odnosno Oni kakosu nekiLlstvrdili kazude le snlft a stlarnost. ne maSta. skupineje pogotovo je llc a neSlo nestalno. svc Sto Destalno mo:e se matetijalizirati. ne zaklati! Medutim. o\'a tlrdnja ni.ieispralna Uzviselli Allab od sntti lik st\,ori ovna koji se zakolie,kao Stood ljudskihdjcla stvori lik koji ili sc Inozc vidjeti- a za koji se nagraaluie kaZnjala- Sta reöi- naprimjcr' "Klava I s hadis u kojem Vieroviesnik. a.\'.s. kazc: za \,ierodostoien rra Imranovaporo<Jica '\utlnlcnt tlanu [e lo[:i u liktt dtu hiiela ohlctktt "a)/?o j/o tile ktla zikr kutl iinile tcsbih sfojir Lj ]cdnorndrugomlreedisu gorol! ktltaioko ltja i:lii ktlo\!o ptele \l\)iiut:ltitoljetn tahmiditchlil. biljeZi Ahrled. s .ietlna th ugont. O';ai ha<Jis u uZivanjem kabtiruzbog patniom, odnosno Sliinoie i sa kabur'skonr o likr koii öesepoialili: Coriakce uPi:ati Ko ti Ii?' Jd sutnl\Die Llobt it rlialo. oLlgotot le nnt Ili akoieio|iekhbloi.Polof il'e se rlt:an lik il'e o io\iek te gttttpifali: Ko si li.' "lu sdDll\'oie t uino diclo'. oLlgo|ol jer Oro ce bitl stvameslike.a ne irnaginaciia. [e t]zvileni ^llah od <loblogdjela stvoriti Iliep lik. odnosnood loieg ruzanlik Zar öovjekovog danuupravo nije srjetlokoje öe AIlah r'jernicilrapodiielitina Sudnjetlr njega od njihorovjerovanje. kojegie im Allah stlorili svjello'da pomoöu tekst hadisau ovom sluöaju' nogu vidjeti'l! To lto postoii obavezujuÖi poNtduie ono ito je logiino. samo "Obavijestenismo daje Vjerovj esnik' Scid prenosidaje Kaladerekao: djelo u lijepont rckao: Kadtjeütikizade iz kabua, ugledtttte st;oie s.a.\'-s..

471

liku, kojeg öetazumjeti kao rcdosnuriest. Reöiöemu: 'Ko si ti? Takomi j Al laha, a t xisim da si t i ßlcren oujek' Tajlik öe hu odgov iti:' Ja saü l i or tvoje dobro djelo.'On öe mu biti sujetlo koje öe ga voditi do DZenneta. A kada neujernikizadeiz kabura, ugledatöe syojedjelo predstavljehou ruZnomliklt, kajeg öe rozumjetikao loi znak.Reöiöe mu: 'Ko si ti? Tako mi Allaha,ja mislim da si ti loi öorjek'Taj lik öe t1u odgovoriti: 'Ja sam "' ttoje ruZnodjelo.'Oh te mu biti vodiö,koji öega voditi do Däehennema. '\egovo öemu sedjelo govorioto isto.Ibn Diurejdi kaZe: MudZahidje u lijepom liku pokazati.Imat 6e ugodanmiris, obradovat6e ga svakim 'Ko si ti?', upitatöega.'Ja samtvojedobro dobrom. djelo', reöiöemu, i svjetlo öe iöi pred njim sve dok ga ne uvedeu Dzennel To je tumaöenje Allahovih rijeöi: 'Oae koji ujeruju i öine dobru djeln Gospodarnjihov öe na Pruvomeputu podrZali,zato Stoujeruju'{1oNevjemiku öe senjegovo djelo ukazati u ruZnomliku, jako neugodrogmirisa. Od njega se neöe odvajati svedok ne budebaöen Vatru." u "Kazivaonamje El-Mubarek Fedale Ibn el-Mubarek kaäe: b. daje El-jednomsna amrn Hasen citiraoajet:7 hti,je I'de,vßenedemo umiruti? - eäe ,reöeuobili muöeni',nt a z^im rekao:'Znali su da smd prekida -jednom svakivid uätka pa supitali:'A mi,je l' de,viie neöemo umirati? 'Neöete', öeim reöeno. öe smoumrli - viseneöemo muöeni?' biti bit OrIi 'Ovoje velikapobjeda.' 'Stanovnici joi reöi: Er-RekaSi dodaje: Därureta su sigumo saanalida neöeviSeumirati, da öe im boravakugodanbiti, da ö€ biti sigumi, da se neCe razboljeti.Tako ih je smirilo to ito öe u blizini Allaha toliko dugoboraviti', rcöeon i suzemu bradunakvasise."

atoJünus,9. 47r Es-Saffat,58.

472

biti u Sviöeibadeti DZennetu dokinuti, osimzikra,koji öetrajno ostati
AllahovPoslanik. s.a.v.s.. Dzabira. kojikaZe da.jc Muslimbiljezipredaju "S'/arorrici D;ennelu te.iesti i rekao: l1ili, neie sliniti, niti te obd|litlli velikuili malu ntLltlu.Nakon uzimaniahruneblogo te podrigiati, i znoiiti la se rnoietn koji te nirisali nd tnisk.Bir ic naLlahnuti sldle i leliödiu lllafu on"tk"LaAo ti ,tdt tAlida ,li*.t!. .'r,

Prisjeöanje stanovnikaDäenncta na dunjaluökeuspomene
tlz\,i3eni Allah kaie: "I oni öejedon s drugim razgovarati, i jedan od njih le reli: 'Ihuo sdm d tgd jedhoga."a1l O ovim ajetimaveö smo go\ orili. Uzviscnijoi k a2e:"I obruöatöc sejedni dtugiua iied i tltuge te pilali: 'Ptüe smo mealusvojitttoslrchovali'- got'orit ie -'pa nom je Allah milost darovio i od palnje u ognju nos saöu1iio."t1; Poslanik. kojikaZe dajeAllahov Enesa. IbnEbi ed-Dunja bilicZipredaju s.a.v.s.. rekao: KaLlcr slano|nici D:ennelduAüu njega.i kadapoiele jedni clruge, rlilan ot,oga otle do di\'anti onoga, a dit,an onogLl ode clo dirana rlrugog. svedok se ne skupena ie.h1otnjeslo.Tadajcdan dngome klae: 'Ottog dana ' 'Znai li ka.ld nan ie Alloh aproslioT Otni dt ugi odgoi'ori. ' kadsmobili no Ioü1itonl nieshL i kad smogalzdtrlolili oproslionamje. pitanja nauöna Njihovoprisjeöanj nadunjalukbit ie prisjeianicnateSka e na koia su trazili odgovore.pitanja koja se tiöu razumijevanjaKür'ana. pitanjima na o sunnela. \'jerodostojnosti hadisa.Rasprar4jati spomenutim pi6ai seksualnog uZivanja. Njihovo prisjeöanje dunjaluku sladcieod hrane. Ovo se tiöc onih koji se bit na spomenute rasprave Dzennetu öejoSs1ade. u za zanimaju nauku.a nikako ostalihl
r': Es-Saffat, 50-51.. "rEs-Saffat,25-27.

Pogldrlje LYY

POGLAVLJE LXX
O onimt koji znsluiuju Radosnu vijest
llzriicrri Allah k^i.: ".1 o e koji rjeruju itlobm djela ii e obltduj d\enetskit l b(i(rüna ktoz koie te ijeke teli; s|aki pul kodo im se ii njih tla kakat'plorl,oni ie t'eöi: 'Ot'o smo i ptije jeli'- a bit öein dawni somo nji t( slii i,"1lt I kaze Uz\iseni: "I neka se niiegt ne hoje i ni zt öitl eka ne tug ju AIIahoü itiöenici, oni koii hadu ujerovali i koji se budu Alloha hojali, za njih su dobre vijesti i na orome i n( o ome svüelu -.Alldtore ijeii hiko ne moie iznijeniti - lo öe, zaistd, velik uspjeh Diti "r'r Uniicni. takodcr,vclir "Onima koji govore: 'Gospodü nti.ie A ah' - pi poslije ottoüu pti tone - dolaze neleci: 'Ne bojte se i he Uztllenikajze: Ztloslitese,i lodujte se Ditnnelu koji vamje oheöan-"'t16 "Zato obra.l j rohove Moje koji Kur'an sluiait i slüede ono ,njljcpie u njem ; njima je Allnh nt Pni|i pal nknzoo i orti su pometni.'411 ka'e I "U wöoj sa iasti kod AIhha ohi kojiüeruju i kojise iseljflt'oiu L17\.i3enr i koji sc hore nt Allahot'u putu zalaiuöi intetkc syoje i iiyote syoje; o i ie postiöi ito iele. Gosporhr njihor im idljc radosne vüesli, dt öe im nilostiv iblogottoklott bili i dfl öe ih u dZenetskebaiöe uresti, a kojino ie neprekidnouiivati."l'N
"r!l-Bcka...li '" Junus.62-64 "'FLrssileI.l0 "'Ez-Znmer. 18. ', Ei-Te\'ba. t to-2

475

Allah, dZ.S.,veli: 'A oni koii su ujerovali i dobra diela Einili bil öe u divnih .lZe etskirrr baiöamo' sve ito za{ele imat öe a Gospodara svoga;bil öeto blagodateelikd"Na ovaj naöin Alloh Sdlierudosnevüesti robovimaSvojim,onimt koji su ujerowli i dobtd diela öinill'a1e Uzviieni Allah kaZei ovo: "Tvoja opomenaöe koristiti samo onornekoii Kw'an slijedi i Milostitog.t se boii, iaho Ga ne eidi; niega obrudui optostom i Mi I nagrudom lijeporrr!'A3a kaiLz:"O Vjerouiesniöe, stno te poslali kao srje.lokai kao donosiocarudosnih viiesti i kao poslanikd koii opominie' da - po Njegovomnaredeniu- pozivai k Allahu' i kao seietiÜkukoid süaI obraduj ujernike da [e Altah na niih veliku tnilasl ptosuti'atl KazeUzviseni: "Nikako ne smalrai mrt ima one koii su na Allahovu svoga,radosni putu izginuli! Ne,oni su i,ivi i u obiliu su kod Gospodaru zbog onogailo imie Allbh od tlobroteSvoiedao i veselizbog onih koii im sejoi nisu pridrutili, za koje nikakvd shaha heöebiti i koji ni za öim neöetugotati; rudotat öeseAllahoroj nagm.li i milosli i tome1toAllah ,teöedoptrstitidaptopadnenagtudaoninu koii su bili uie/7r'"ici'A32lkaäe tJz|/iöeni 'Altah je od ujemika kupio Zivotettjihote i imetke njihove u zamjenuzaD1ennetkoji öeirn dati - ohi te sena AIIdho,u Pata bofiti' pa abijati i ginuti. On imje to zbilia obeö\o u Tewatu,i lrrdiilu, i Kw'anu - a ko od Attaha dosAed iie ßpuniaea obeöaniesvoje?Zato se raduite Uz!äeni' pogodbiseojojkoju stes Niim ugovorili, i loie veliki uspieh"ass takoder,veli: "Mi öemo vas dovodili u iskuienie malo sa stahom i gladova jem, i tirie 1to öetegubiti imania i Zigote,i lietine. Ati obrudui 'Mi smo izdritjive, one koji, kada ih kakva nevolia za.lesi,srmo ktia: Allahovi i mi öemose Nier u eratiti!'Niih öeka optust od Gospodara
tr'Es-Sura,23. *o Ja-sin, ll. a3r El-Ahzab,4547. a0Alu-lmran, 169-171. 4rEt-Tevbe, lll

476

rnslutre \'\' t
"[../ a fijihov i nilost; otli su tto Prarome putu!"ts1 K^zc LjzviSeni: tlnt tc |tt t i .lrugu blago(lil koiu jelw öekdte; Allßhovu pomot i skoru pobjedu!Zato obttlui rorlosnomtieiöu uicntike!'üs3 ka2e: "(..') lrriprcthljen za o e hoji se Govoreii o I)2ennetu.[JzviSeni Attnhtrboje."rt"I ka2e:"(...) ptiprcmljen zt one koii u Allaho i poslanike "Onhfla koii budu uietovali i tlobrc Njegote|jeruju."'r1 I kaTel-Izviieni: "r33 lJzvileni \eli: "Ono djeld öi,tili - die etskehaiie öeprebivnliite ,it. "r3o nekoliko slijedcöihkur'anskih reöcnioa lJ lto iele - üernici öeposlilr'. t "Oni s lostoini ttdsAed,üci, rjernika. a zatimsekaZe nabrajajrr osobine se nislÜediti, oni öe u iemu rieö o horariti."let Li trlttinedu koji te DZenfiet je kao i nekim drugin hadiskimzbirkama.zabiljeZcn Ahureda l:lanbela. b. s hadis u kojem stoiida je AIIahovPoslanik. a \'s , rekäo: Obiavlieno u " ni ia Llestltieltl Ko ih se hudepridrltttut utite ü D:ennet Zatin je c ( , l i r , 'r c l o ' n < I u t J r e l e / . u 1 F l - \ l u n ' i n r n i Allah kale: "Muslimonima i muslihartkoma' irjenicina LizviSeni i |ienicdma, i posluinim nruikarcirfa i posluinim iendma, i iskrenim httßkdrcima i iskrcnim Zertoma,istrpljivittt muikarcimfl i slrpliiüh i Zcnama, poniztim muikarcifia i pottiznim iehomd, i t uik.trcit'ti koji koji poste i Zenama düelc zekßl i ie flmi koje düele zeknt, i hulkitcith| koje poste, i muikflrcin t koii o svojim slidnim mjestima voda btigu i ienflnn koje o svojittr stidnirrt tfljestiftL r'ode brigu, i muikarcimo koji öeslo spo tihjtt Allnhi i ienonn koie tasto spominiu Alfuho - A oh ie' doistt, z( svehjilt oprostiveliku tllgraalu priprcnio"'!"1 I kaZeUzvileni:
" ' l - l B e k a . e1 5 5 - 1 5 7 . {J Es-saffl: ' r ' ^ l u ' l n r ü n ,l l 3 . { ' E l f i a d i d .2 1 . r ! , E t _ K e h it 0 7 . ' ' ' E l - N l un l i n u n .1 . ' E l - N 4m i n u n l, 0 - 1 1 u '" El Ahzab,35.

177

"Oni sekaju, i Niemu klaniaj a, i Niegahvale,i poste,i molitvu obavljaiu' i ttuZe .lo se öine dobm diela, d od netalialih odwaöaju, i Allahovih "Dal temo propisa sepritbZavaju A uietnike obruduil'{q' Uzvi3eniveli: da takdv D1ennetnosliiedi onaj od robova Naiih koii se bude griieha "Ltdstojte zdsluaiti oprost Gospodara klonio,'A'3 Uzviseni kaie i ovo: i prostrqn kao ,tebesa Zenlja, priprenlien za one koii se svogai D1ennet Atlaha boje, zs one koji, i kqd su a obilju i kad sa u oskudici' udjeljuju' iliadir apruitqiu - aAllah voli onekoji dobra diela koji srdlbu savlaatuiu öine: i za one hoji se,kada giieh poöine, ili kad seprc"'a sebi ogtüeie' Alldha sjelei oprostzdgriiehe sloie zamole- a ko öeoprostitigrüehe ako u neAllah? - i koii sujesno giiehu ne ustraiu. Niih öekanagrudt oprost baite kroz hojece rijeke teöi' u *ojima niihova i dZenelske od Gospodara a'a öe vjeöno osta,i,a divne li nagrodeza o e koii budu tako postupili! "O Ii UzviSeniAllahkaZe: ujernici, hoöete da vant ukalem na bgoinu' u patnie nesnosne: Allaha i PoslanikdNiegovatieruite ona öe vasspasiti i imecima svoiim i iivotima svoiim na Allahovu ptrtu se borile to vanr je, da znate, bolje - On öe vam g iehe vale oprostili i u dZeneßke baiöe eas,kroz koje öe fiieke teöi, uresti' i u .livne dvotove u edenski'n vrtovima; to öe biti uspieh veliki, a dat ie vam i drugu blagodat koiü jedva öekate:Allahovu pot toö i skoru pobjedu! Zato obradui radosnom "A za onoga koii se sldiania pred vijeiöu ujernike!'aesKaZeUzvi3eni: "A svoiim boiao, bit öe dvt perivoia''ae6| kais Unäeni: Gospodarom onome koji ie prcd .lostoiansttom Gospodarusvoga strepio i duiu od bili ie prohtjevauzdüaoDZennet boruvüte sigumo''ae1

a!' Et-Tevbe, I12. '"rMerjem,63 $aAlu-Imtan, 133-136 4'5 13. Es_San10_ a"'Er-Rahman, 46. 4'? 40-4!. En_Nazi'ar,

4'78

Paeturüe LxY Li Kur'anupostojimnogoajetakoji vjernicima donose radosne vijesti o Dzcnnetu. Njilrov bi se sadrZajmogao sazetiu tri vaina naöela:iman (rlerovanjc). bogobojaznost. i iskrcnost djelovanju imeÄllaha.d2.i.a u n u skladu sunnetom. koji buduprimjenjivali tri naöela sa Oni ova zasluZuju Iladosnu vijesl. ali ne i ostalastvore[ja. Na njina se. dakle.temeljeradosnc vijesti spomenute Kur'i.lnui u sunnellr. Njin]asu zejedniika dva naöela: iskrcnost pokornosti u Allahu i dobroiinstvo prema Njegovimstvorenjima. Suprotno tomcjcsu oni koji sc pretvaraju su \,jernici.ali nikome niita ni u naruijc nc da]u! da jedno,a to je da Poton se spomenuta naiclamogusvesti samo dva na öorjekloli ono lto Cospodal pulakojido tog njegovvoli. Nemadru-lrog ciljavodi.ositnonogkoiegjezacrtao AllahovPoslanik. a.s. Sro se tiöc djcla koiinurse to posliZe. irna ih sedamdesetnekoliko. i Nalvf.dnije od njih.jeste izgolaranie rijeii la iltthe 111.1/.7, (Nenra boga sem.,\llaha),najmanje vrijedno a djeloje uklonitis pulaono Stoljudima je snren. Izmedu ove dva diclasmjcsteno ostalo, lto spada viorovanic u u s\eonoo öemu.jc Poslanik, izviiestio, pokoravanje odobravanjen a.s.. tc sa izadovoljstrorl u s\re[lu onome Sto ie neredio.1'u spadavjerovanje u imenaGospodara. Niegoveatribute. Njegovadjelai ajete, bez njihovog iskrirljavanja,odlosno njihovog poreclenja bilo öim. NeSto sliöno je sa rekao Salija: HvalaAlahuonakokakoje On samSebeopisao, viScod a u o n o l J k d k o' ; e n n i . L r i \ r c g u r a . r r o r c n j : . i i r i . e d a j < o r o r c - i j < - i preuzeoiz hadisa!'ieroriesnika. s.a.\.s.: .\4t)i1llLthu. Tcbi pripoda t\.11 hvalu onukokakt'li ktt!Ä. a bolje nego.ito)ni ka:crto Na poöetku knjigenavelismonekolikoiskaza ehlisunetske uleme.koji predslavljaiu njihov konsenzus, kakoprenosi El-Ei'ari. Ovdjeaemonavesti njihovo usaglaSeno miSljenje, doslovno kakoprcnosi Harb.uöenik hnami'Ovo su stajaliita Ahmeda.U svom pozndtomdj elu ,E1-l1csai1 kaze: on struöniaka eserei sunnet,onih koji su po njemu poznatii oni na koje se za dnrgiLrgledaiuvczl sa spomenutim u pitanjirna \.renTena ashaba naleg od 179

uöenjake sam Susretao mnoge dana. do s.a.vs., danainjeg Vjerovjesnika, bilo 3ta Ko ovih disciplina' negira ali i HidZaza Sama, i nekedrugeznalce premaonimakoj i ili od ovih miSljenja, ili u njih posumnja, budenepristojan su ih izrekli, on je protivnik koji smillja novotarije,otpadnikod dZemat4 i koji je skenuo sa stazesunneta putaIstine.To je miiljenje Ahmed4 Ishaka,lbn lbrahima,Abdullaha b Muhalleda,Abdullahab ez-Zttbejta el-Humejdija,Seidab. Mensur4 i drugih sakojima smo sedruZili i znanje iz od njih uzimali.Oni sugovorilidaseimansastoji rijeöii djela,islcenog i Iman se poveöava smanjuje Od imana se nijeta i pdddavanja sunneta. neito moze izuzeti, pod uvjetom da to ne budesumnja'Kad öovjek bude 'Ja samvjemik, ako Bog da'' upitan:'Jesi li ti vjemik?',odgovoritöe: 'Ja meleke' u se.' lli: 'Vjemik, nadam I re6iöe: vjerujem Allaha,Njegove Onajkoj i kaäedaimanpodrazumijeva poslanike.' knj Nj egove ige,Nj egove Ili' onje murdZija.{'8 ko twdi daimanpodrazurnijeva rijeöibezdjela, samo i u rijeöi,a da djelaspadaju vjerozakon,onje murdZijaOnajko twdi da murdZijaOnajko twdi takoderje poveöati, nei smanjiti, ali seimanmoze murdZija meleka, i DZibrila ostalih meleka daje njegovimanpoputimana je. vidljivo ili maloili mnogo, bilo Sveötoje On odredio, to dobroili lose, bilo ili se svidalo to nekom nesvidalo, lijepoili ili slatko gorko, nevidljivo, ono svejeto odAllahaUzvisenog, stoje odredio prvoili posljednje, ruZno, i dao On Svojimrobovima. je Svojimodredenjem to Stoim je odredio, svako od njih neminovnoide prema tome, prema svomeodredenju To imetka ubijanje,uzirnanje je Pravda, Njega.BIud, hada, pijanstvo' od i mnogobosfvo, sve wste grijeha, sve je to u BoZijem na haram-naöin, da odredenjui znanju,bez ikakve moguönosti bilo ko od stvorenjabude dokazprotiv Svojihstvorenja' imao dokazprotivAllaha.onje najjasniji On neöebiti pitan za ono ito öini, a oni öe svakakobiti pitani'
rosSektakojaje dio da naucavala djelanisusastavni vjerovanja'

480

Uzvileni Allah je znao i prollost svojih stvorenja Znao je ko 6e Mu do biti neposlusan Sudniegdana.kao ito su Iblis i njemu sliöni, pa ih je zatoi stvorio.Znaoje i ko ie mu biti posluian.pa je takve za to i stvorro Svakoradi ono za gloje stvoreni ide ptltem koji mu je zacrtan Niko ne On moie skrenulis puta kojije zacrtaloNjegovo odredenje. iini ono Sto da i daje Allah onimakoji su Mu neposiuini oholi odredio Zeli. kaZc Ko bududobriipokorni, a da su ti ljudi samiZeljclizlo i griieh'tai smalra voliu Uzvilenog Allaha. A irna li veöe la2i na daje rolja ljudi nadvladala AIlaha ove?l od ako Zena mozenlu se reii slijedeöe: da Ko kaZe zinaluknije odredenjc, da zanese diicte vanbraöno. li jc Allah hlio stvoriti to düete?Je li to bilo Ako kaZeda niie. ondasmctrada, porcdAllaha' ima u Njegovomznanju? joS StojeoöitomnogoboSt\onekistvoritelj. Ko kaZe da kada, konzumiranjc vina iuzirnanje haram-imetkane on prcdstavijaju ta./.r r krrler'.BoZijc odredcnje. smera da doliöna osoba mo:e jesti nalakü drugog öovjcka. odnosnopotpuno sc slaze sa stavom (\'atropoklonjka)- jc, jednostavno,uzimanje onoga Stoje To mcdzusija na Allahodredio naöinna kolije dovjekuradioKo kaZeda ubistvo nije Allahov kader,on smatrada je ubijeni umro fujeö je' Pa, prije roka odrcdenog. inla li oöitiieg ne\'jerstva? bezetlZela. pravdiNjegoroj prema jednostavno, odrcdbiUzvisenog AJlaha,odnosno o znanjuNjegovom koje je prethodjlosvemu.On je Pravednj. stvorenjima. On je islina,On je Taj Koji öini ono sto zeli. Ko prima Njegovo znanje' da svejedno lije u pitanju malo nuZno morapriznatii Njegovo odredenje, ilileliko. Kible neöemoposljedoöitida öe biti u Ni za jednog slledbenika zbog grijeha koii je uradio, vclikog grijeha posebno'ostm Dzehcnnemu ako o tome govori hadis. lsto tako. ni za jednog öovjeka koji se okreöe premaKibli neöemopotvrditi da 6e u Dzennetzbog svoga dobrog djela' zbognekoghajratakoji ie uÖinio.osim ako se tako ne navodi u hadisu'

,181

makarna svüetuostalasamodvojica plemenu KurejS,{" Hilafbt pripada ljudi. Niko nemapravoda im to ospori,da seprotiv njih pobuni,ili da nekomdrugomprizna to pravo,do Sudnjegdana sa biti On DZihadne smijeprestajati. morau kontinuitetu provoden bili imamima,svejedno oni dobri ili loli vladari.DZumu,dva bajrama i je makaroni i ne bili pravedni i hadzduznost obavljatiza sultanom, poreza, bogobojazniimami. Pravona prikupljanjezekata,sadekatul-fitra, da pripadanjima, svejedno li su krvarinei ostalihobaveza otkupnine, onima kojima je i pravedni vladariili ne. Trebabiti pokoran poslu3an ne podarioda vas vode.Nemoj biti neposluian, izazivaj Allal UzviSeni neki sve protivnjega oruänu pobunu, doktiAllah nepokaZe izlaz.Nemoj jer iznevjeritinjegovbej at, Wise|J'!, ko to uradi on je rn btedi', sklon Ako od onaj novotarüama, ko okeöe glavu,i otpadnik dzemata. ti sultan je nemojmu sepokomvati. naredida öiniöono Sto Allahjasnozabranio, pravonavlast,ili damu uskaöujeB ne To ti, medutim, dajepravodanjemu sesilomsuprotstavis. Ddati sepo straniu wemenukad u drustlu vladasmutnjajestesunnet, ali na postivati. Ato büdes kusnji,Zrhuj sebe, ne i svoju koji je obaveza nemoj,ni rukomni jezikom,biti Kad vrijemesmutnje, vjeru.500 nastupi Sustegni svoj ionako sloZenu situaciju. viie zakomplicirati onajkoji öejoS On jezik, svojuruku, svojeemocijei strasti. Allah je najveöipomagaö. Kibli. vodi Eöunao onimakoji seokeöu prema Ne zboggrijehakojijepoöinio. smatraj Nikoganesmatraj nevjemikorn
t"'ovaj hädhje dsikutabilan. (Prim.prev.) 500 je vrijednost vjer€,osnovno liudskopravo,zasti6ena vjera, ili pravona slobodu naaine. Ovo Stoautornapominje Ovo pravose mom Slititina razliaite Lr3erÜatu. vlasti zlostavljanja strane od vjerui u sluöaju eventualnog saöuvati znaöi daje preöe je da kada ljudskizivot u pitanju,vjeradopusta u shöajukrajnjenuzd€, Naravno, ,ivot, jer i zivot je prividnonegirasvojauvj€r€nja, kako bi sebi saanvao aoviek je vjerujeono lto je obavezan da src€m vrijednosr serÜata. tom sluaaju U zaiticena jezikomnegirao. (Nap.prev.)

482

je iz osimako o tomeiasnogovorihadis. r1a bilo ko istupio islama. prenosi prih\.ati kao istiiu i znaj da je S\'c ito se od hadiskih preda.ja onaj koji 1o pr'lhvati jc neviernik da Naprinrier, onakokako se prenosi. ol1aikoji rijciju idjc]om izostavlja idjelima pokazuje. sroiirr rijeöima kojom sc Ili. lino. j tomesliöno. onaiko snliilianovolariju' nalnaz. uzima ocl postajc otpadnik islanlaOtomevodi ra'una,ali s\'fsla\a ne\,jemikc, u neprelazlgl-rnrcLl, Onje najveöi 6c sigurno sepoiaviti u b nemasurnnjc. DedTal Jcdnooki lazac. c\ovicköe u kab nt biti pitanza svoju1leru, Kazna kaburu istina. u .ie i tc ko muje gospociar. o Dzennetlr l)TeheDncrruMunkir i Nekir su istina' a svakog. miAllahamolimoda na Njih dr ojicaie u kabLrru k snjudovesti nastog iskuienjasaöuva. sa Havd je istina To jc izvor u DZennetu koleg s-a.r'.s.Vluhamrncdov. öe se ncpajatisljedbcnicinjegovogunmeta. iz posudekoju öe sa sobon't imati. nad je Sirat-6uprija istjna. To jc iuprija koja öe biti postavljena Iza prekokojc öe ljudi prelaziti. njeje Dzcnnet' Dzehcnnemom. je Mizan-rerezija istina.lb ie vaga kojom öe sc mjeriti dobrai loia dlela.onakokako On budc htio. Sur ie istind.1b ie Log u koji öc Isralil puhnuti, pa ic sva stvorenja pomrijeti. Kadadrllgi fula puhne.svi ölr ustatlipoti frema (iospodaru ili s\jetova.da polaztlRaiun. da im se presudinagreda kazna,Dzennetiii D2ehennenl, iz Ploia pot) 1a öuantt. Ill-Lat httl-mah./uz, koie se ptepisujeodredba o ljudskimdjelirnana osnovru prelhodneodlukeAllaha. di S.' takoderie istlna.I perokojir je Allah ispisaoodredbui sudbinuje istina Zauzimanje.ielo'al. na Sudniem danu je istina Jedni ljudi öe se zauzimatiza druge. tako i:lc ovi neöc otiai u DZchennemNekl öe izaöi nakon sto su u njamu proveli vremcnakoliko Allah bude iz DZehennema

183

Neki öe,opet,vjeöno boravitiu Dähennemu, to su mnogobo3ci, a Zelio. daje lai, onikoji sunegirali AllahaUzviSenog onikoji suzaIstinugovorili i nisuu Njegavjerovali. i danu zaklana biti izmedu DzennetaDzehehnema. Smrtöena Sudnjem je Diehennem sveStojeu njemu i i Dzennet sveSto u njemustvorenpje. a za stvoreno. Sworioihje AllahUzviseni, stvoriojei stvorenja takoderje prestati postojati, öe ikada niti Dienneti DZehenaem nikada neöe njih.5o' ili prestati postojati ono ito je u njima.Kadaneki krivovjerac, onaj koji "Sre öe,osimNjega,prupasri",ta2 je sklonnovotarijama, ili navede ajet: za kad neki drugiajet,koJije nuteiabih,ponudikao argument suprotnu je kako öe sve ono öemu tvrdnju.trebamu reöi daje njegovoznaöenje uistinunestati. Medutim,Dzennet Dzehennem i Allah propisao nesianak svoreni su da opstanu,a rle da nestanui prestanupostojati. Oni su dio a ahireta, ne dunjaluka. Hurije krupnih oöiju neöeurnrijeti kad nastupiSudnji dan, niti kad se puhne rog.Ne, nikako!Njihj€ Allah stvoiioda ostanu, ne da nestanu. a u koji Njima nije propisao umiranje. ustvrdidruköüe, Ko onje krivovjerac, je skrenuo Pravog puta. s iznad stvorio. sedam I zemalj j ednu a, Onjesedamnebesa,jedno drugog, Izmetlunajvise, dunjaluöke zemljei rama najblüegnebaje ispoddruge. godina. Izneilu svakog nebajerazdaljina pet od razdaljina pet stotina od godina. stotina IznadnajviSeg nebajevoda,a iznadvodeArSMilostivogi je Uzviienog. Uzvi3eni Allahje na Ariu. Njegovprijesto, Kusijj, mjesto na kojemOn Svojimnogama stoji.
ioiToj€st, Svome sv€obuhvatnom znanju, znao stvoriojeonezakojeje, shodno put do ili Ovo da Ceizabrati koji 6eih odvesti Dzenneta Dzehennema. nikakone predodredio data zajednoili drugo.Svakom öovjeku znaöida ;hje nanekinaöin je sloboda na odnosno ae bit izbora, u tom smislu i biti pozvan odgovomost, i öe (Prin. prev.) nagrad€. kaznj€n Sudnjem ili na danu. 50: El-Kasas. 88.

484

je i On zna Sta na ncbcsima zemlii.a i ono Sloie u utrobizemlja Zna plodai sle lto ic u dubinimora.u korijcnusrakedlckc i dfvetc.svakog broi zrna koii otpadne list.znabroi svihriieöi, sjerrenke. znagdjei kada C)n ljitdiradc.ila gororcikako diiu Niemu pijcska kameniiia.l)n znaSta ili ncba.a ispodNjega su lznadsedmog niSta skr-iveno On ic na Ar'3u. riie. zasloriod \,atrc.vode.lame i otoga sto samoOn zna.Ako krivovjerac.kao "Mi smo niemu hliii otl vralte argunlenlza kontfatvrdniu,ponudi ajet: 'lVcrta t(ittih razgot'old mealatroiicom a (kI iile kucaücc".:t: ili aiet: On nijc öett'rti, iti ncaln petet icon a do On niie iesti, ni kai ih je monie ni kul ih je liie, a do Ott nüe s niimo glic gotl orri bili"-'"' ili ncki dmgi da To reci slijede[e: znaöiznanie. Allah na n1lttc;dhih iz Kur"anaajel i neba.zra sve to. Nicmuie svc doslupno. ni jedno Ariu. iznadscrlrnog nrjcstonije lvlu skrivcno. koji ga nose On.ic na Ariu. a Allah ima Ari. a Ar-! ima svqe nosaöe. bezimalosumniesve nc kakoi nakoii naöin. znase.Allah IJzviSeni auie. On isre vicli.bez irralo dileme.C)ns\e zDa.i niila l\,lunije nepoznato jc plcrrenir. nikadamcikrtari.On jc blag i nilostir'.i nikadne poZuruie i On ne On s\'. pamti.i niSta zaboravlja. nikadne grijeii. On jc blizu svcga. promaii. On govori i gleda.srriie se i raduje.\'oli i nilta l\4unc rnoZe dalc a plezire. sc i zadovoljan liuti sei miloslivje. ka7nia\ i opraita. srdi ic. veacri spllSta namanitibliil:ncbo.onakokako na i zablanjuic. sc svake On On 7cli.Niita nije kao On. On sveiuj. is\e lidi. Sva slr srca ljudi rredrLdva prs|a lvlilostivolt-koji ih okreöekako On ic Nebo i zernlja liku hoöe. A.derrraiepoznlatonr stvorioSrojon rukorn. u na Sudnjcn danu bili na Njcgo\,om dlanu. On öe Svojom nogom stati na Di.ehennen. ae sc ladaskupiti,a On ae Slojom rukom nekeliudeiz koji njegaizvaJiti Slxno\niciDicnnetaöe u Njegovolice gledati On ae ih
"'Kol 16. ' 7 ELNludzadcl€.

.{85

danupolagati tako poöastiti otkiti im se.Svi ljudi öe Mu na Sudnjem i raöun. öeto liönoobaviti. On Kur'annije stvoren. govor, sredswo kojimOngovori. Kur'anjeAllahov Ko tvrdioda nevjemik. bude onje dZehmija, Ko tvrdi daje Kur'anstvoren, joS ne je Kur'anAllahovgovori natomesezaustavi, odnosno kaZe danije izgovamnje Ko stvoren, je gori od nevjernika. budetvrdio daje naSe on a Kur'anastvoreno, da je Kur'an Allahov govor,i taj je rijeöi i uöenje iz razgovamo, rukeu ruku mu Tewatdao. dZehmija. Allahje saMusaom govori. Allah neprestano ondakadavjemik koje Snovidenje od Allahadolaziistinaje,naroöito öovjeku, koji to pa u snuvidi ono lto nüe zamJSeno to ispriöauöenom j protumaöi valjannaöin. Poznatoe dasuvj erovjesnicinataj naöinprimali na u od objavuodAllaha. lma li veöeneznalice onogakoj i posumnja takvo sto s.a se Prenosi daje Vjerovjesnik, vs., i ustvrdida to nilta ne predstavlja?! rekao: "Shoridenjeujernikaje goror kojim se Gospodarobraöa Svome hadisu stoji: "lstiniti snovisu odAllaha."sos roöa."U jednomdrugom Poslanika, s.a.vs., vrlinaashaba Allahovog i Ovdjespada spominjaqje bez izwstka, uz obaveuro suzdrävanje od spominjanjanjihovih loiih postupakaodnosno nesuglasica koje su izbile medu njima. Ko bude ili ashabe AllahovogPoslanik4s.a.v.s., vrijedaoi nedoliöno spominjao zatim,ko nekenjihovemahane, samojednog od njih, budespominjao ruänoprogovori, povrijediöasti uglednekog njih, ili o njimabilo Sta od pokvarenjak nevjemik,od kogaAllah neöeprimiti dobro i on je heretik, uöiti za njimajesunnet, dov'u njihje öinkojim se djelo.Gajitiljubavprema pribliZavamo Bogu,slijeditinjihovputje Praviput,a prigrlitinjihovnaöin a.s., vrijednost. Najboljiod ljudi poslijeMuhammed4 ävljenjaistinskaje je poslijeOmeiaOsman, poslije a svakako EbuBekr,poslijenjegaOmer, Osmana Alija. Neki su se zaustavilikod Osmaia. Or'i sn h lefai-raiidun
505 (Prim.prev.) za Autornenavodiizvore ovehadise.

486

- l,rtnt,lne /rrlrlc na Pravornputu. Poslijc niih najodabraniji ostali su nelto ruZno iz s.a-v.s. god spomene Ko ashnbiAllahorrrgPoslanika. ga njihoreproilosli.sultan dnzanp1e\aspitati i kazniti Neme piavo ic ponudililnu da se poka.le oFostiti nlu- negoga trebakazniti.odnosno nastalrt pokajanje- ako se nepokaic. a prihvalit nlegovo ic ,,\koscpokajc. zatvoron,svcdok ne tlnrfc.ilijavno ne i ic sakaiujavanjem dozivolnim odLrsLane. koie inlaju.a i volirnoih zbog pra\o i pnJcnstvo Alapimapriznajerno a dio Voljetiih sastavniie vjerovanja. s.a.r'.s. Allahovog Poslanika. hadisa mlzitiih liccrrjcrstvo Mi nc tvrdimoono Stotvrdeiu ubije.i neki drugi. ie. 'lhklo ito ie no\'oatriia. itr \,ole.,\r.!pr' priznaju prednosti. i nc koii r1c i inlelkaza zi\olnc polrebe trgovinaharam. da Ko srndtra su sticanic i dicle. rai jc neznalica grjesnik.Sticanicimetkc na srlosozabranjena ptoglasili ncilo je llo su Allah l-lzviienii Nicgor Poslanik halal-naöin sebci s\ oju porodicu. raditikakobi opskrhio ,.lopultcnim. Öor,ickje duTan to Zanenretiti bio bi znalide se skrenulo iz dobra kojenru jc Allah podario. s Pfalogpula. koii i znanje cr-pi iz KnjigeLlzriienogAllaha.iz hadisa escra se Vjersko sre pulen follzdanihprenosilaca. od naainprenosc. sc na vjerodostoien i r'a prekorrjcgo!ih irshaba. . tebi'ina etha'us.a.r.s-. Allaho\ogPoslanika. a posliicniih. [oi] su njihovput slijecllli. do Labr'inr. irrarnaiz gencatcija Niko ih nije Oni nakojesu sedrugiugledali. nisubili skloninorotariianra O\o stl stavoviehlisunctske ollu2ilao za IaZ,niti ie ko Llnjih sunlniao. onih od kojih snroznanje sunneta illlÖonoiaznania. ulcrne. sljedbenika ptcnosili.Oni su bili poznatiimanlj. povieiljivi uzinali. hadisi sunnet oni ernanet. zc kojima se drugi liudi od kojih srnoprertzcli i pouzdani. '' po\odc. Drzite sc log prarca. nauialeite ga idruge lolnc poduöavajte i llarb. uöcnik Lnami-Ahmeda Ishaka.On od njih orako pr-enosi dvoiicc prenosimnogo toga, kao i od Seidab Mensura.Abdullaha b eziz Zubeila el-llumejclija i dlugih r-röenjaka ovc generacije Ko poraznisli

487

kao o onomelto je od njih preneseno, i od drugihkoji su mnogoputa podudamiKadabismosvete stavove brojnüi,naöiöeda su svi ti stavovi ova viseprostora negoito zauzima trebalo nammnogo bi pokuialisabrari. knjiga. vijest Ovdjeje sadräno Radosnu Ovo je pravaconih koji zasluZuju aAlahje najboljipomagaö. govoriti,raditii vjerovati, onostotrebaju Ovu knjigu zavröit öemo zakljuökom, zapravo dovom stanovnika DZenneta.

488

ZAKLJUEAK:
Dovq stqnovnikr Dien netr
LIzriSeni -,\llah ka'ze:"O e koji fierujuiti e.lobt( djeld Gospotlol njihor te ni Prtvone pul podtiiti, zatoito |jcruju: tijeke öeteöiispred trjih t Dienretima zadowljslr'o, ttolitua njiho|tt bit öe u niima: 'Hvaljen neka si,,4llohu!', pozdrnr njihot'; 'Mir voma!', a njihova posljedhja nolitva:' Tebe, Alloho, Gospodora syjetoya,ltt\ ino | "' n' IIadZadT D2ulcjh kaZc: 'Obavijeitensarn da riieöi lJzviSenog: b. 'Hmljen ncka si,Allnizl'. prcdstalljaju do\u upuöenu,\llahu stranc od dzenetlija Lrenutku u kadaporednjih proletikakvaptica,a oni je pozele imati.Oni tadakazu: 'H| ljct nckd si, AIIalzl'. ito je. zapravo.nj ihova molitva.nakon kojc dolazi mclck koii im donosiono ito Zele.On ih sclarrornpozdravlja. a oni mu selamorr otpozdravljaju.Na to Llpuduju 'Mil !da.r/'Kadaiedu, Njegove rijeii. premakojimaje njihov pozdrav: oni Allahu-Gospodaru svome. zahvale. na to upuauju a Njegoveriieöi: '(...) o ,tjihovi posljednji ntolitt'i: 'Tebe,Alliha, Gospodiro srjetoro, prenosi El-li3dZe'i daje Sulan es-Sevri rekao:'KadaneitopoZele. oni 'Hyaljen nekt sr,,1//all'. pa im dodc ono ito su poZcljeli.' kaZuul: nekasi. Allahu. nap. prev.)znaöe Ove rijeöi lSubhanellah Slavi.jen uzdizanje iveliianje AilehaUzviScnog odnosu svedrugoito Mu ne ne u "Ailahov Poslanik dolikuje. Spomenuti Suljanprenosi daje Talharekaor
' J L ' n u s .l9 0

489

'To pa je upitan o ztnaöenjn rrletl subhanellah, je rckao: je nemoguönost prenosi daje Ibnul-Kiva se da seAllahupripiie bilo ita loie."'Takoder, "To surijeöi kojima postavio pitanje, onje odgovorio: isto a hazreti-Aliji je Allah,kadaseo Njemugovori,zadovoljan." DZenneta, da Uzviieni Allah obavjeStava je prva dova stanovnika "Hvaljen neka si' u kad neito zaZele,sadrzana spomenutimli'jeörna: seielova, AllLha, Gospodara oni Altthu!" Akadato dobiju, kaZu:"Tebe, hvalimo!" "Najbolja dovaje: 'Tebe,Allaht' Gospodara U jednom hadisustojit anj i i mjetova,hvalimo! "' Ovadovaje,istovremeno,zahvala zik, spominj e je U Dzenneta nadahnuti. ovome isaret biti Allaha"kojimaöe stanovnici da u biti da te tetdif,obvezivanje, DZennetu dokinuto,odnosno, 6e od ostatijedino ova dova,kojom öe biti u ibadeta DZennetu cjelokupnog nadahnuti.U ilrazl Allahumme(SubhanekcllahummeHvaljen neka si, j moj Allahu) pokazatelj e daj e dovaishena,j er to naöi'. JaAIIah - o Allahu naznaka oni da u nema strane, ajetu S (ili'.Allahumme oj A//a&a). druge samoondakad im ne3totreba Vjerodostojni izgovarajurijeöi saü&aneke i hadisijasnoukazujuna to da öebiti nadahnuti naviknuti da to izgovaraju poloZaju dolikujeda ne da kaostosunaviknuti diiu. Mislim da njihovom zna. jedinokadim ne5to aAllah najbolje treba, to izgovaraju

490

SADRZAJ: Zt\ o r I DJELo...... I \-Ot)..........................

....................................... i

Trcnutakkada oni koji pozifivno razmiSliaiu spozna.iu radi öegasu stIoreni........................................11 O ovoj knji2i............... ...................,.,...................i4 POGI,AVLJE I ONiai ieMdiDZe e.porttii u sdninjosti........................................21 POGLAVL.IE II O DZen'tctu kojetujebio nastntje ..lden, .r^.........................,......,...-17 PO(;LÄVLJE III Dokazioüih kqji tvrde d jc Diunel u kojen ic bio ,tflslatien AdemDien et rieö osti,tt koji te üudi uöi fi Sudnjetn tt.......................................1.i ds POGLAVLJE IV N(roie je aryuhrc'tatu ottih kDji ee s ptotstevljaju prethoüu iz ese oDtn\ii|je4u.....................................-5J POGLAVL.IE V Prilkrlice ong niilje it odgordt.tju pristrliünte Fethod,togstavd....................................,,,,,,...63 POGLAVL,IE \T AIatuk Die,'net rjeötr.rrr:....................................................................69 POGLAVLJE VII O.uhl di onih ktti joi st'ntruju Dienne. nijesrvtren.....................................................73 Iu POGI,AVLJE VIII Odgot'or p/istuli( Dtdndwle og Dtii|jenk|........................................... Z-t POGLAVLJE IX 0 hftiu die etskih vnt( POGLAVL.IE X O iiri,ti dZenetskih rruta ...................................8-I ....................................91

POGLAVLJE XI 0 hat ktetir;tikann lZenctrkih'ttdte. k4o itnajuha|ke,,.,,,.,...............,.95

49i

POGLAVLJE XII """"" 99 |ratd.,.."...-....'..'.""""""""""" dienetskih izmetlu O ruzdaljini POGLAVLJE XIII " """""""101 Die nel..".-..-...'..'..."""""" se kojem naldzi O mjestü,ta POGLAVLJE XIV ...'..'.""""""""""t05 DZennel&.-.... O küutu POGLAVLJX XV koii regßta i prospekttt sepße zd O dZe etskom tmru i kadau njega ilu-" " -"""""""'109 ka.l; njegove ttanovni-ke -"""""" ""112 Drugi dienetskiprospekt------..-.-----------""' POGLAVLJE XVI
Samoje jedafi pul do Diennetd. ------------'': O di.e elskim dereililmlL " " " " " """ "" '15 """"""""" """"" '119

POGLAVLJE XVII

POGLAVLJE XVIII i,hena.'..""'-"""""""""""" "" '125 i rlercdienjihova rtienetske Najviie POGLAVLJE XIX o povoljnojponudiUzviienog ""I29 . io'trgoiini to suoii- ,obovima,. . ., ., """"'-""""""""""" POGLAVLJE XX truZi Küo DZenet od GosPodara svoie za "looorni*", i o ,i"goiom zdüzimaniu ttiih-" """ " """"" """"" "'35 POGLAI'LJE XXI
Imend Diehnelo...-.-..... --"-'''""""""""'Ul

POGLAVLJE XXII

i O htuiu DZennela o lome da su oni dvot)rsni dva I;ienneto od zlatd i dw Diennelo od srebrd''--'-

" '" " " """119

POGLAVIJE XXIII Azrüeni Ne*e Diehnetu ie liöno stt'otio i usodio' i na Gospädu

tai iaöin ih odli*ovao na(l oslalim Dienneli,,t4'--__-

- _ _ "" " " 'l5t

POGLAVI,JE XXIV njegoüm O .ba ilienetsktl)ratora, glavnog öava'a""'-_-- _-""""""" """155 u niihovog i ö varimd ine POGLAVLJE XXV ^" ' 157 vnt& na Pni ioä pokucati ilZenelsha """"'-"-"-""""""""" POGLAVLJE XXVI -..... t1i "oä nii t" uöiu Diennet...'.. ..."""" 492 " " """"" "" """159

POGLAVLJI'XXVII
Ptri od ot'ogunnrctuhqiIa öi u Dien]td. ......................,...............161

POGLAVLJE XX\TIII
Sinnai i tL' uli .. Dirn et Füe ho|dih.................... ... .. . .. .. .. 16.t

POGI,AVLJBXXIX
.. ...I67 Kotegoüest tovniki Di,ennetu.........................-.-..-...............

POGLAVL.I[ XXX
Ntj htü n üi stuut ovlti. i D:en ncta . ... hit [c iz ]llnhanmedovg, t.(.t'.s., utntlllttt......................,.,..... .. . l7.l

POGI,AVL.IE \XXI
Li DZennetuie hiti Iiie :cn.t ... .. n?gotjudi, rti i Dtuhlntrc,' t, tüodcr................ ... .. ... ...... . 17.t

POGLÄVL.TE XXXII
]79 Osohin?onih i.ot'og ununen ktji lc uli u Die n?| . ... .................

POGLAVLJEXXXIII
Prcgrit ntibsti Uwiicnoe, kojout [( ü(ke ljttl( 0n znhwtiti inwsti u Dicnnet hezpolugtnitt rrtiunr. . ... ... ,.... ... ..183

XXXIV POG;LAVL.Itr
Di.e ctsko tlo,.et lj\ ilj ldk

187

POGLAVLJI XXXV
. .....,....191 Di. Stj!1thtst netui njqlorn hjc1ina..................................

POGLAVI,JEXXXVI
...... . D,'rn!.ske je, dtori i pnvi|jo i...,...........................,..., .. ,,,193 o1

POGLAVLJE XXXVII
Slutut\tici DZe elo z ol le swi( stoniitr i srü! niesto u Di.c netu k l . a nj?f:( uttu, iiko prij( ulnsku ttisu niitlt ridjc|i.........,.... .. .. .. , ,.199

PO(]LAVL.IE XXXVIII
i Kahotc lrct ici nti tt Di.ennet iinrc t( biti loöekoni... . ..............201

POGLAVLJEXXXIX
O s o h i k es t ü t o t ' f i i k ( D 2 c n n q t d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5

PO(;LAVL.I[ XL ..... s( u O o,ti,na tmjr\vi t ltcpcnott DZe n.!tu,.....,...,.... . .....,,......209 POGLAVLJE XI,I Do ^4i & stütot'tticiD:ettnetilobiti kad u nicgttudu.... .. ...,....213

.193

POGLAVLJE XLII puie,,."" """"""""2I7 povjelatcu, sakoliketuzddlii$e i O die etskorrt POGLAVLJE XLIII 221 ..'.,'...-..-.....'."""""""""""""" maiezirt öe Eza kojeg uöitidienetski POGLAVLJE XLIV " hdiöe htadovia .,'...-..-.'..'...."""""""" """"'225 i drt'eöe, D1enctsko POGLAVLJE XLV bninost i kvd1itel"""""""""""23 I ptodovi, niihovaveliöina' D|enetski POGLAI'LJE XLVI u.,,.... - - - - - - - - ---...'.""""" "" " " " " " " " 237 radniiu DZenhel O zentjo POGLAVLJE XLVII rüekei izrrori, Die elske "239 ..,.. tokori.. ....,'....-..-.'..'.'.""""""" iÄt" di"n"Ä*in,ii"t o i niihoei POGLAVLJE XLVII
Hraht, piöe i odieöastahotnika DZenneld......'.""""""" """ """ ""'219

POGLAVIJE XLIX Posutte koiihöedfunaliie i piti' ^*--'"""""""" iesti k POGLAVIJE L

" """""""257
""" ""'261

i Odjeöd, ukr.Jsi postetiestanovhikaDi,ehneto..""""""""""

"Imat dekrune [rra "" ......'-.-..............."""""" """ "'267 glavama"...... POGLAVLJE LI u i divaüi prcdvoüa D2ennett1"""""""""""""""""'271 kreveti, Saloü, POGLAVLJE LII .. i mtattitiu Di4hnelu.. --,--- ----.-------""""""""""275 Postuga POGLAVLJE LIII
Z ene stLrlovnikd Die nneta, """""""'279 ,'.,..-..--...'...""""" i opis jihove vdrliske uttula ie liepote, POGLAVLJE LIV .. Malerijnod kojesu h tiie stvorene.,.. ...','....-....----""""""" """295 POGLAVLJE LV BraöniZivotdfunetliia. -------""" """ "3'l

LVI POGLAI'IJE " i ia ti öet Diennetubiti trudnoöe rualanio?.""" " """"" """"""'J'5

POGLAWJE LVII " " """ " " Jt5 ryÄnn nurla, nuzi*a i stiöniuüci u DZenneü'"" " ""'317 od A. sfuiat 6ei onoito je uzviSenije ovoga"'"""""""""""" 494

Sdlt.U

POGLAVL.III LVITI
Jahtlicc i p/Üeroxfi( srt!lslw stettut\tifu Dic nck|...........................321

POGI-AVI,JE LIX
posjetivtnjedZneXün.....................................................323 lle.lusobno POGLTWLJII LX Dirt'?tskt ödtiii io oihje Llt iiüi A t t nioj ptiprcnio dZcnctlütt\ii.....,................,..,,.,,..,,..,327

POGLAVLJE LXI
Posjeto i.enetlijr ,tjihoro,,t Gospodaru,U2viianom...........................33 I

POGLAVLJELXII
Ohlncii kiia tr DZcnt|Ir...............................................................-......-lJ-t

POGLA\TL.IELXIII
S r ! r k i t c d i o r ü l ü a i n u t i t ' h t ! t i t oL a ^ h v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . i 9

POGLAVI,.IFJ I,XI\T D:ennet tiknv d( gn n(ia nit( ne Ltoicohuhrotiti, ....................J13 ic PO(JL,\VL.II L\\' Onib snjint oöiru ülittiGostolaru Lttriie og..............................i5,/ POGLA\TL.IE LXVI Ohru[üje tii|iSenog.4llihostütowiti]üo D:en d&.......................409 POCI,AVI,JE LXVII II O rj eInosli, nepnluxn DZeneta.,,.............................................4 lj. osti n POGLAVLJE LXVIII oni Ioji te Nstj?tnji ti u Dien|rct....................................................1-t-t POGLAVL.IE I,XIX I Jezik kqittl iu gotoriti stano| iti DZeneto........................................46 O prepiranju Diennotai DZe nnema....... he .,.....,...............................461 tl DiennetudeostativiSkaprostora........... .......................................462 Slrnornicil)iennetanedespaläti.....................................,,...............462 O prelaskuiz niZeu viSudienetskuderedZu.......................,,.........463 f)icnnet govori.......... ...........,............................468 DZennet stalnoproliep!ava.............................................................16,9 se Hurijc krupnih oöiju vi!e öeznuza srojim muZevima negolto oni öeznuza njima................................169 Smrt öe biti zäklanAizmealu l)Zenneta DZchcnnem:r..................y'69 i

Svi d€ibadetiu Diennetubiti dokinuti, osimzikra, koji 6etraitro ostati"""""""""""""""""""'173 """ na Däenneta dunjaluökeuspomene lTJ stanovtrika Prisjedanje

'" POGLAVLJf, LXX vüest"""""""""""""""""""""""'17s ä iri-' r& "Äizriu R,,dosnu ZAKLJUEAK
Dova slanovnikl Diennela. " """-'--'-"-''

SADR2AJ..................

.""""" """"""""""""""1e1

496

f,

F

LU

z
Z
I!

,N

o

,9 o
-

N ,N

z