HVALOSPJEV LJUBAVI

Usp. 1Kor 13

. a ljubavi ne bih imao . Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje. bio bih mjed to je i ili cimbal to zve i.ni ta sam! I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sa e e. i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premje tao.ni ta mi ne bi koristilo.Kad bih sve jezike ljudske govorio i an eoske. a ljubavi ne bih imao. a ljubavi ne bih imao .

Ljubav je velikodu na! .

Ljubav je dobrostiva! .

Ljubav ne zavidi ! .

Ljubav se ne hvasta! .

Ljubav se ne nadima! .

Ljubav nije nepristojna! .

Ljubav ne tra i svoje! .

Ljubav nije razdra ljiva! .

Ljubav ne pamti zlo! .

Ljubav se ne raduje nepravdi! .

Ljubav sve pokriva! .

Ljubav sve vjeruje! .

Ljubav sve podnosi! .

Ljubav nikad ne prestaje! .

to troje ali najve a je me u njima ljubav.A sada: ostaju vjera. ufanje i ljubav . .