P. 1
Dositej Obradovic-Zivot i Prikljucenija

Dositej Obradovic-Zivot i Prikljucenija

|Views: 1,793|Likes:
Published by Nenad Angelov

More info:

Published by: Nenad Angelov on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

DOSITEJ OBRADOVI

IVOT I PRIKLJU ENIJA
1783/84.

PISMO HARALAMPIJU (LJUBEZNI HARALAMPIJE) Ljubezni Haralampije je prvi tampani rad Dositeja Obradovi a, pisan u aprilu 1783. Pr dstavlja njegovo pismo upu eno srpskom parohu Haralampiju, Srbinu iz Hrvatske ("Horva aninu"), koji je slu bovao u Trstu. Ovo je bila u isti mah i n ka vrsta knji evnoga manifesta i poziv na pr tplatu za d lo Sovjeti zdravago razuma, koje je iza lo naredne 1784. U toku 1783. godine Obradovi je prom nio nam ru, i um sto Sovjeta zdravago razuma izdao u l to iste godine prvi d o ivota i priklju enija.

Ljubezni Haralampije, Zdravstvuj! Hristos voskrese! Ne u ja ekati da pro u dve godine za odgovoriti loveku ljubezniku i prijatelju, kakono ti neki obi avaju. Ja bih ti bio namah po prijatiju tvojega pisma otpisao, da nisam sudio za bolje ekati da pro e vreme pla a i setovanja, vreme glada i uvi vikanja, jednim slovom: vreme velikoga posta, kad pasulj carstvuje i njegova sestra so ivica, grah i kupus zemljom upravljaju. Evo vreme zlatno i veselo, Kad nam nije zabranjeno jelo! Evangelska carstvuje svoboda, Zbaciv i jaram s love eskog roda! David prorok u timpane svira. Nek' pop vi e u triod ne dira! Pentikostar, knjiga prevesela, Poje Hrista spasitelja dela.

Deca hlebac u jajca uma u I s jaganjci po travici ska u. Srpske k eri mlade, na udaju, Cve e beru, vence spletavaju, Sa ru icom prsi svoje krase I vesele uzvi uju glase Na pohvalu rimskoga cesara, Austriskoga dvora gospodara. Josife Ftori, mili vladjetelju, Sunce sveta i blagodjetelju! Bla ena majka koja te rodila, veta sisa koja te dojila! Minerva je, boginja mudrosti, Prosvetila voj duh od mladosti; Temis s tobom na prestolu sedi, Iz tvoji usta Astreja besedi, Koja po zemlji davno s tobom hodi, A sad svoje plane proizvodi. O vek zlatni! O slatka vremena, Kad je op ta ljubov u e ena! Sre ne smo mi, sre ne k eri srpske I sve devojke vla ke i ma arske: Ne emo se vi e bojat' manastira, Nit' bo ijeg odricati mira; Ljubav istu ne emo gasiti, Nit' jestestva zakone gaziti! Blago nama, mi emo bit' majke I ra ati Cesaru junake; Za sav rod na mi emo g' moliti, Sa suzama njemu govoriti: ÄSvetla kruno, Josife veliki, Prostri milost Tvoju na rod srpski! Obrati lice i tvoj pogled blagi, Na dedova tvoja' narod dragi, Na Serbiju bednu i na Bosnu, Koje trpe rabotu nesnosnu! Budi podoban neba Gospodaru, Diko sveta, presvetli Cesaru! Izli na svet previsoke dare, Podaj Bolgarom nji'ove boljare,

Tvojim Srbljem vitezove stare I Greciji njejzine Pindare!" Ovo sam vreme ekao da ti veseo veselo veselom pi em, javljaju i ti da se zdravo nahodim i mirno ivim, ne imaju i nikakva posla s Fru kogorci nit' sa Svetogorci, kanoti vi tamo. Tako su te gresi tvoji postigli, i da nisam se ja za te molio, gorim bi putem pro ao nego si. Zna li kako si sa mnom upravio kad 'no pro oh poslednji put preko Trsta? "Idi u Veneciju, pak se opet vrati, pak emo tako i onako uraditi." Ja ti verovah sve, od to ke do to ke. Ko ne bi Srbinu verovao? Pak ti odoh etati se po gradu na vodi, pak ti pohar ih sve to imadoh, pak ti se vratih go, nag kao mali prst, s punom kesom nade de. Posle ta je bilo, zna : nije potreba da ti povedam. I da sre a ne donese gospodina Varlaama, pro ao bih kud nisam mislio. Eto ti tvoj posao! Pak ho e da ti bolji posle mene do e. Aj, aj, moj Horva anine, vidi li to promisal neba ini! Poslati takoga koji e ti haka do i! I opet ti ka em: da nisam se ja za te molio, gore bi pro ao. No gledaj te mi po alji za moje molitve jedan salandar novaca: zna dobro da su molitve za novce. Ako li prenebre e , te ko tebi! Okrenu u trebnik naopako, odmoli u se, da u ti jedan katramuna i anatemu, pak e ti do i jedan proiguman i dva zakleta starca na vrat, te e ograjisati kako nijedan maj in sin. (O narodnom i knji evnom jeziku) Dajem ti na znanje, dru e moj, da sam pre ao iz Hale u Lajpsik za slu ati i ovde to u eni ljudi govore, gdi nameravam prebivati najmanje jednu godinu i mislim s pomo u boga i kojeg dobrog Srbina dati na tampu s gra danskimi slovami na na prosti srpski jezik jednu knjigu, koja e se zvati Savet zdravago razuma, na polzu mojega roda, da mi nije zaludu muka i toliko putovanje. Moja e knjiga napisana biti isto srpski, kako god i ovo pismo, da je mogu razumeti svi srpski sinovi i k eri, od Crne Gore do Smedereva i do Banata. Ja dobitka od moje knjige nikakva ne i tem, samo da se ho e toliko navaca na i da tipograf pla en bude. On dosad nije nikakvu srpsku knjigu na tampu izdao: zato sumnjava se preduzimati je na svoj tro ak, ne znaju i kakvu e sre u knjiga imati. Uzdam se da e se na i koji svojemu rodu dobra elatelj, Sarajlija i Trebinjanin, Novosa anin i Ose anin, da po lje ovde tipografu po nekoliko dukata za dati mu drznovenije i pokazati mu da se nahode ljudi koji ele to dobro srpski na tampi viditi. A ko ta da, ne e tetovati, jer e primiti toliko knjiga koliko iznosi suma koju polo i. Ja, uveravaju i da e knjiga moja biti vesma polezna, ne mislim u tom sebe hvaliti, no one ljude od kojih sam to dobro nau io, iz kojih premudrih knjiga francuskih, nemeckih i talijanskih najlep e misli kao cve e izbirati nameravam i na na op ti jezik izdati.

Jezik ima svoju cenu od polze koju uzrokuje. Po mnogo hiljada godina srpska e junost nas pominjati i na a e pamet poslednjim rodovom mila i draga biti. ne bi li i tu koga na ao koji bi izvolio soop tnik op tepoleznoga dela biti. od Adrijati eskoga mora do reke Dunava. prepodavaju i se najprostijemu narodu i obanom. ba ki i banatski (osim Vlaha) jednim istim jezikom govore? . slavonijski. Za to bi se dakle mi Srblji sumnjavali u takovom i toliko poleznom i pohvale dostojnom delu pro im slavnim narodom sledovati? Nije manja ast sveta u kojej se slavenoserpski jezik upotrebljava. Koliko je onih koji imadu vreme i sposob za nau iti stari knji evni jezik? Vrlo malo! A op ti prosti dijalekt svi znadu. Moskalji sve svoje najbolje knjiga na svom dijalektu s gra danskim slovom tampaju. i na njemu svi koji samo znadu itati mogu razum svoj prosvetiti. srce pobolj ati i narave ukrasiti. U sada njem veku svi se narodi sile svoj dijalekt u sovr enstvo dovesti ± delo vesma polezno. celoga naroda jezik? Francuzi i Italijanci nisu se bojali da e latinski jezik propasti ako oni po nu na svoji jezici pisati. Neka samo okrenemo jedan pogled na narode prosve tene cele Evrope. ali nije u initi. dalmatski.! To je lasno re i. pak malo pomalo izgubiti. Odgovaram: koja je nami korist od jednog jezika kojega u celom narodu od deset hiljada jedva jedan kako valja razume i koji je tu materi mojej i sestram. Samo prostota i glupost zadovoljava se vsegda pri starinskom ostati. hercegovski. isklju iv i vrlo malu razli nost koja se nahodi u izgovaranju. raspoznati i izabrati ono to je bolje? A ta je drugo bolje nego ono to je poleznije? to god ne prinosi kakovu libo polzu. Ko ne zna da itelji rnogorski. A koliko je lasno na svom jeziku nau iti itati! Kome li ne e se militi malo truda preduzeti za nau iti itati. budu i da kad u eni ljudi misli svoje na op temu celoga naroda jeziku pi u. svi e ga pohvaliti.. ka i mu da to je god Srbalja. no prostire se i dosti e i do seljana. kako i nije propao. Za to je drugo bog dao oveku razum. onda prosve tenije razuma i svet u enija ne ostaje samo pri onima koji razumevaju stari knji evni jezik. der obazri se. itaju i to pametno i razumno i vrlo lasno razumevaju i ono to ita? Znam da mi mo e ko protiv re i: da ako po nemo na prostom dijalektu pisati.? Nek nau e. koje se slu ava i svim drugim jezikom. Slatka je uteha nadati se da edu na a imena iviti i mila na emu rodu biti za dobro koje smo mu u inili do onih samih dalekih vremena kad se na e kosti u prah obrate...Nu. horvatski (kromje mu a). ne ima nikakve dobrote u sebi. rasu denije i slobodnu volju nego da mo e rasuditi. bosanski. stari e se jezik u nemarnost dovesti.. za to u eni ljudi u narodu vsegda e ga znati i s pomo u staroga novi e se od dan do dan u bolje sostojanije privoditi. servijski. samo ako znadu itati. sremski. Ne e ni na stari propasti. A koji mo e vi e polzovati nego op ti. nego zemlja francuska iliti ingleska.

Za sav dakle srpski rod ja u prevoditi slavnih i premudrih ljudi misli i sovjete. toliko i latinske sljedovatelje. razumevam koliko gr ke crkve. da nas ljube i po tuju i da nam pomognu u potrebi na oj. jedan drugoga huli. Dakle. to god nije dobro i pravedno. nije od boga. u ve nu muku ilje i vragu predaje ± a to je najgore ± pod imenom vere i zakona. Svi su zakoni osnovati na zakonu jestestva. pokvareno. Moja e knjiga biti za svakoga koji razumeva na jezik i ko s istim i pravim srcem eli um svoj prosvetiti i narave pobolj ati. poznajmo jedanput na u nepravdu! Kako mo emo mi iziskivati od drugih ono isto koje kad bi drugi od nas iziskivali. no naprotiv. slepota uma. Kad e nestati mr enje i vra ba na zemlji! Kad e srce na e do i u svoju prirodnu dobrotu da u licu svakog sebi podobnog loveka pozna brata svoga. ta bi mi hoteli: da smo pametniji i bolji od boga? Ono to bog dopu ta i ho e. dogod bog svet dr i. Ovo je sav zakon i proroci. budu i da zakon i vere mo e se promeniti. A za to dakle u svakom zakonu ima zlih i nepravednih ljudi? Nije tomu zakon uzrok. inite i vi to njima. a po rodu i po jeziku. ele i da se svi polzuju. pakosno i zlo srce i preko mere ljubov k samom sebi. ozlobljava. to mi ne emo! O na e detinjske pameti! Bra o. proklinje. Bog je sama ve na dobrota i pravda. niti se to gleda u dana njem veku prosve tenom. goni. a rod i jezik nikada. da nam opra taju na e slabosti i pogre ke. a kako se pravi Turci vrate u svoj vilajet otkuda su proizi li. ljudi.(O Srbima triju v rozakona) Govore i za narode koji u ovim kraljevstvam i provincijam ivu. ako bi po ten ovek bio. A ta bi mi radi da nam drugi ine? Da nas pu taju s mirom iviti u na em zakonu. kako su god bili njegovi ukundedovi. kao i ti u tvojoj. prevra aju i i tolma e i zakon svoj po zlobi i po strasti srca svoga. svi to ih je go . tako e biti i njegovi poslednji unuci: Bo njaci i Hercegovci. ivu i sladosti ovoga sveta u ivaju u svakom rodu i plemenu. Ne u nimalo gledati ko je koga zakona i vere. udru ava. Bo njak i Hercegovac Tur in ± on se Tur in po zakonu zove.one u kojej ga je bog izvolio da se rodi. S ijom voljom i dopu tenjem ljudi se plode i ra aju. Bo njaci e ostati Bo njaci i bi e to su njihovi stari bili. Svaka nauka koja je ovoj protivna . u svakoj veri i zakonu? S bo jom. Koje je vere? One koje bi i ti bio da si se u istoj rodio. rastu. od strane bo je nala u i zapovedaju: nikom nikakva zla ne tvoriti. Nijedan zakon na svetu ne veli: ini zlo i budi nepravedan. velika bi nam se nepravda inila! Poznajmo jedanput svu silu ovih re i ± proste su i bla ene i ne trebuju nikakva tolma enja: to god ho ete da vam ine drugi ljudi. Ovo su izvori iz kojih izviru sve strasti koje uznemiravaju rod elove eski i koje ine da ovek na oveka mrzi. dobro tvoriti i ljubiti pravdu. To isto i mi smo du ni svima ljudma na svetu. da nam ne ine nikakva zla. nego nerazumije. ne isklju avaju i ni same Turke Bo njake i Hercegovce. nit' misle i niti pitaju i: koje je vere i zakona . Oni se zovu Turci dok Turci tom zemljom vladaju. Po zakonu i po veri svi bi ljudi mogli dobri biti.

Zato. Ja sam iskustvom poznao elju. usrdije i revnost gospodara Novosa ana i Ose ana. U Lajpsiku. budu i da u kolegije ne prestajem hoditi. koliko mogu. na 1783. Rizni e i Kurtovi a. Nad svima oba e ve ne slave i pohvale dostojni ljubou njej i i preizrjadnjej i gospodin Leon iuka. Na drugom mestu ne u izostaviti priliku za opisati na ire ovoga slavnoga mu a. i pro e Sarajlije i Mostarane. ne u se upla iti. niti u ono to je s moje strane mogu e izostaviti. i u Dalmaciji Sarajlija i Hercegovaca. dakle. kojega su god oni zakona i vere. dakle. koliko mi dopusti moja nauka. preizrjadnu biblioteku s mnogim tro kom sastavio. kako gore im srcem ele nauku svojoj deci. razli ne knjige na svoj jezik prevesti dao i sad namerava Oksensterna "Teatr politi eski" i "Telemaha" s svojim i divenijem na tampu izdati i svom ote estvu pokloniti. Ako li i to bude. aprila 13 Tvoj brat i sluga Dositej Obradovi . U sada nje sre no vreme zraci u enija i filosofije do tatarskih granica dose u. Ti gledaj. i svet razuma ak do prostih seljana i do samih pastirskih koliba ra iruju i. moje namjerenije u Lajpsiku! Namah u preduzeti delo. razvje trude i se. Episkopom budu i. kad nada mnom zelena trava narasti: "Ovde le e njegove srpske kosti! On je ljubio svoj rod! Ve na mu pamet!" V pro em. Episkop romanski u Moldaviji. kojega usrdije k nauci i ljubov k ote estvu nije mogu e dovoljno opisati. Kako bih ja. za prosve tenije junosti? A to to elim. Vreme e me nau iti jesam li se u mojej nade di prevario. za bra u Srblje. uzrokuje vra bu i svako zlo ± sljedovatelno nije od boga. mogao odgovoriti na ljubov i prijaznost mojega ljubeznoga roda. ovde samo toliko nazna ujem da je on. za srce i za naravi love eske. Evo ti. Meni e preko mere pla eno biti kad kogod od moga roda rekne. brate.uznemiruje ljude. nigdi nisam bio gdi nisu me elili i ustavljali. ljubov. ljubezni Horva anine! Pozdravi mi s "Hristos voskrese" gospodare Vojnovi e. jelinski i francuski. ti mi zdrav budi. nikako bolje ne mogu u initi nego prevode i na na jezik zlatne i prekrasne misli u enih ljudi: i takovim sposobom i roditelje u njihovom blagom namjereniju ukrepljavaju i i u srcam mladosti srpske nebesni i bo estveni oganj ka u eniju i k dobrodjetelji voz igavaju i. osim svog jezika. te raspo lji nekoliko od ovih pisama kojekuda. Ne mogu premu ati ovde veliko staranje blagorodnih boljara moldavskih za vospitanije i nauku njihove dece: ne ima sad mladi a u Ja u koji ne zna. ja u pisati za um. francuski jezik izu io. mnogi latinski i talijanski.

da u sebe do em. i od kojih ni do danas nisam se izbavio. koja. Zlatni sovjet: "Poznaj sebe!" ± vrlo se kasno prima. to mi jo te ostaje. U kolikim nevoljam mi je pomogla. kolika je mojemu srcu uteha i radost kad god pominjem srde nu ljubov i prijateljstvo mojih ljubeznika i ljubeznica. za ruku vode i. meni podoboslabe. ostavlja mi moje zlatno vreme. vidi da nije najpametniji bio. Sad poznajem da lovek u mladosti. oba e namerava i nada se da e se ispraviti. Sad mi dolazi na pamet bo estveni sovjet premudroga Pitagora ± da se k sebi vratim. izbavljaju i se mladosti kako mnogovolnujemoga i svirepoga mora. u kom krv na a vri i misli neprestano lete. Trideset i osam mojih pro astih godina napominju me da je podne mojega ivota preminulo i da se k ve eru pribli avam. na put. Oko etrdeset godina ne dvoji vi e. od kolikih bjedstvovanija i napastej izbavila i koliko krat moje sovjete i namjerenija. blagodarenije bogu. po inje utoljavati se i umirivati. to sam u njemu . i da druge. eli samo i govori: "Kamo sre a da su na i stari pametniji bili!" U trideset godina vozrasta po inje sumnjati da nije ni sam dosta pametan bio. k dobrom koncu dovela! Ljubov dru tva i prijateljstva ± slatka stvar. da nisko i smireno o sebi mislim. Po injem malo-pomalo odisati. blagodjetelja i blagodjeteljnica. na put! Jedno nam ostaje eliti. ne obziru i se nimalo na svoje nedostatke i nesovr enstva. Vreme mladosti. to emo sad? Ni ta. premda ih se stidim. koliko je mogu e. slatko spominjanje! ini mi se da sladost rajska dovoljna bi mi bila. dok i starost do e. ne dopu ta nam dosta postojanstva da se sami sa sobom zabavljamo i da od sebe daleko ne odlazimo. i da razmislim otkud sam na ovi svet do ao. Moje iste slabosti i pogre ke. Prolivaju o i moje slatkosrde ne suze pripoznanstva i blagodarnosti kad god razmi ljavam veliku milost nebesnog promisla. ne vara me vi e sa sujetnima nade dama. na dobro obratila i kako adoljubiva mati.PREDISLOVIJE Slatka je stvar i puna bezlobne zabave i utje enija spominjati se svojih pro astih vremena od samoga nezlobivoga detinjstva i vesele mladosti do mu eskog vozrasta i zrele starosti. ljude trpim i snosim. koja bi mi za moje nerazumije i nerasudije tetna i pagubna bila. sirje da na a deca i unuci bolji i pametniji budu. slatko ime. u moju vlast i predaje mene meni samomu. poma u i mi da se ispravljam. polzuju me kad ih pominjem. niti me ini zidati po vozduhu gradove. takova i tolika budu i. Moja krv.

da ih ne kvare. Rad bih togod posle mene ostaviti s im e se kogod od moga roda polzovati. radi u i svakom preporu iti. S razli ni narodi ive i. Zato nameravam razli ne slu aje koji su mi se u vreme dvadeset i pet godina mojega stranstvovanja dogodili napisane ostaviti. kolike slabosti i bolesti uma pla nja dece uzrokuje! A svrh svega. za koje roditelji (o roditelji. o tom se upra njavam i to uzdi u i sebe pitam: otkud sam na ovi svet do ao. vidio sam kako svoju decu vospitavaju. ta li je vredno bilo mojej mladosti. Njihovo mlado srce k lovekoljubiju i k dobrim naravom. o tom mislim. Ova materija budu i najpotrebnija i najpoleznija love eskom rodu. U Dalmaciji. njihov um i razum. No o ovoj materiji govori e se na drugom mestu vi e. iz ta se ra a: samovoljstvo. upornost. i kakova sledovanja razli na vospitanije imadu. da im ne daju kojekakva jela slatka i majstorski zgotovljena. ta sam u njemu inio i kud u iz njega po i. nepokornost. Dobre obi aje pohvaljuju i. po tenoga mislenja i mudrovanja kako slatkim maternjim mlekom da napojavaju. razmi ljavaju i. ili premudro napisane knjige itam. rad bih da nisam sasvim na svetu nepolezan bio. i tako srpske k eri prsima koje su me odojile. Ovo. da okre u. sujetno visokoumije i luda gordost i pro e zlobe koje uzrokuju svu nesre u ove iju rez sve vreme ivota njegova. gra ansku i seljansku. a zle pohudavaju i. ona e biti i najosobitije namerenije ovoga mojega pisanja. pritom i knjige u enih ljudi koji su o ovoj materiji pisali. u omrazu dovesti. ta je polezno. Rad bih sa svim srcem nauku i prosve tenije razuma. kako po nu misliti i rasu davati. istine. ako ne koliko bih rad. O. U . sledovatelno i sva sre a iliti nesre a. tvrdoglavstvo. Gdi sam god ivio. zlonaravne. da prosve tavaju. koliko telesna toliko i du evna. Njihova mlada telesa u zdravlju da sadr avaju: na zdravoj mladosti osnovata je zdrava starost. Uzdam se. srpskoj junosti preporu iti. Dete razma eno lasno biva udovito. stroptive i zlogovorljive sluge i slu kinje i svako zlo dru tvo od njih da udaljavaju. ovde toliko javljam da u ovom mojem spisaniju blagim i milim roditeljem u vospitaniju njihove dece eli u pomo i. da u moje itatelje polzovati. ili ujedinjen u kom bezmolvnom mestu hodam. Poznao sam iskustvom. od kojih zlih obiknovenja valja da ih uvaju od detinjstva. njihovo mlado srce ljuboviju pravde. budu i da od nje zavisi sva na a dobrota iliti zlo a. da ih ne razmazuju. da ih od zlih udi od kolevke i od maj ine sise odu avaju. barem koliko mogu blagodaran javiti se. imao sam pod mojim upravljenijem razli nu bogatih i siromaha roditelja decu.inio. malo po malo. i kud mislim po i. Vospitanije mladosti ± stvar najnu nija i najpoleznija loveku na svetu. opisuju i razne obi aje naroda i ljudi s kojima sam ivio. itao sam. koje sam od mladosti moje elio i tra io. nahode i se od mladosti moje u raznim opstojateljstvam. konfete i vo a nedozrela. slatko i sveto ime!) najvi e valja da se staraju da dobro vospitanije adom svojim dadu. od sujeverija i kojekakvih ludih pla enja uvaju i ih. dakle. Ovo mi je sad moje najmilije upra njenije i najdra i posao: ili razgovore u enih ljudi slu am.

s u eni i prosti. koje sam od u enih ljudi nau io i iz poleznih knjiga po erpao: niti u biti ja. Pritom. nego provoditi sve svoje ivljenje s ljudma kojih svojstva. narave i udi ne poznajemo. sirje . s ljudma i s enama. nemir. dakle. i rez koja sredstvija mogli bi taki postati. prilaga u i pridodavati naravou itelna naznamenovanija i polezne ka upravljeniju itija sovjete i nastavljenija. U svem ovom spisaniju. s bogati i siromasi. pota ti u se izjasniti. pri svakom opstojateljstvu. ljudma s kojima ivu mili i dragi. oblek ati i usladiti. a vesma malo ili nimalo hvaliti. sva je moja starost bila: poznati kakvi su ljudi. da postupamo i da se ophodimo da nismo jedan drugom tegotni. poznati ljude. njihove naravi i najpotajenija sklonjenija i pristrastija njihovog srca. i do danas o tom se upra njavaju i staraju veliki filosofi. iz kojih proizni u i proishode sva njihova namerenija. vra ba i sva a. A to budem i o sebi govoriti. s kojima nisam trgovao. uvacu se svakoga pristrastija i licemerija. i s kim ima najve e posla ovde na zemlji nego s podobnima sebi ljudma? A kako emo jedan s drugim prebivati. Pri svakoj vrsti i re i ovoga spisanija smatra u sebe kako pred vsevide im bo ijim okom. Pravdu i istinu radi u vsegda pred o ima imati. S kim lovek najvi e ivi. jer u imati premnogo uzroka samoga sebe osudavati i pohudavati. s crkovni i mirski. Znaju i nesumnjeno da sva na a govorenja i dela. to se kasa poznanstva sebe. dosadni i vredoviti? Kako mo emo drug drugu ugoditi. koliko je mogu e. O ovom poslu mo e se re i kako god i o vospitaniju. toliko i mnogo vi e samoljubije zatvaraju nam o i i ne dadu nam gledati .Crnoj Gori. tiho. naravi i svakojake udi. no polza bli njega moga prvo i na alno namjerenije ove knjige. premda i to nije malena muka. Nauka i poznanje ljudi nije niti malena niti malo potrebna stvar loveka na svetu. Zato pri svakoj prilici ne u izostaviti. ne bojim se da mi se ne e verovati. kako valja. samu u istinu ljubiti. pone e ne poznajemo kako valja ni sami sebe ni druge. budu i da koliko nevje estvo. a navlastito ona koja se na tampu izdaju i poslednjim rodovom predaju. da o njemu zavisi sve na e blagopolu ije u celom te eniju ivota. mr enje. daju i pristojna pravila. ve na sledovanja imadu. i iz kojih uzroka bivaju taki ili drugoja i: kakvi bi valjalo da budu. moramo jedan s drugim ivot provoditi. dakle. pravda da je vrlo mu na stvar. mirno i ljubezno izme u sebe ivovati i dne itija na ega. Poznati sebe. a osobito samoljubija. roditeljem pokorni i poslu ni. da me je promisal neba opredelio da provedem ivot moj s razni narodi. dvi enija i dela. kupovao ni prodavao. ne u nimalo sebe zaboraviti. I zaisto iz toga se po vi oj asti ra aju: nesloga. ote estvu i sami sebi polezni i blagopotrebni. u Be u i u Moldaviji poznao sam decina svojstva. ako jedan drugoga ne poznamo? Lasnje je iviti s jednim narodom kojega jezik ne znamo. o njoj u se starati. Budu i. budu i da kakvi smo god. o tom su se trudili najve i ljudi. nju u s toplim i istim srcem eliti i tra iti. kako s decom valja upravljati da budu s vremenom dobronaravni i po teni ljudi.

Niko ne mo e se ispraviti ne znaju i u emu i kako pogre ava. daju i im na ovi na in blagopotrebnu zabavu.sebe s ru ne strane. i ako gdi pogre avaju. sastavljaju i na tampu to izdaju. prosvetile su me i dale su mi vi e poznanstva nego to bih mogao pridobiti iskustvom hiljadugodi njega ivljenja na zemlji. sirje do veka. povesti Marmontelove i pro e ovima podobne knjige na svom prostom dijalektu. pokoju i ljubovi . ini mi se da niko ne bi bio veseliji i sre niji od mene. No ako je to dobra u nami. Ovu u. imaju i priliku za spominjati i poznanstvu poslednjih rodova predati imena mojih prijatelja. No i u ovom. koliko sam mogao poznati ljude. A svrh svega. u enih ljudi. mi ne mo emo ni jedan dan u miru. prevode i im izbrane knjige u enih naroda. ili izostavljaju i ono to bi valjalo. a to nam nije milo viditi. koju elim kom god od mojega roda uzrokovati. "Telemaha". dakle. a zle pohu davaju i. da se postaraju za matere svoje i sestre. dobre hvale i. nebesni svet. koju promisal neba spodobi svetom u enija osijati i prosvetiti. i ne u prestati eliti da milostivi bog u ini ve no nagra denije njihovoj dobroti. u tom pogre avaju ili iz prirodne elove eskomu jestestvu slabosti. uzdam se da mi se ne e za zlo primiti obli enije zloupotrebljenija elove eskih. Sa svim tim. a ko se mo e pohvaliti da je bez slabosti i pogre ke? Dakle. koliko mu niju toliko potrebniju. Da u povod i priklad vozljubljenoj junosti srpskoj. prosve tavaju i njihov um i oblagorodavaju i njihovo srce istinim blagorodstvom dobrodjetelji i prosve tenija razuma. istini blagodjetelja elove eskoga roda. Posle polze i zabave. Da sam kadar sav tro ak sam u initi. ukra avaju i njihove naravi. moje pogre ke i budala tine dale su mi na konac poznati da sam slab i nerazuman. Vrlo je malo takih ljudi koji samo iz zlo e srca i s namjerenijem ine zlo samo za to im je zlo milo. I kako prve vospitateljnice i nastaviteljnice ada svojih. to dobro vidimo i tome se udimo. prosve tene budu i. misle i i sude i svrh stvari nepravo. to nam je milo gledati. Preporu i u spominjanju i blagodarnosti na ih unuka imena dobrih i milostivih blagodjetelja koji izvole pomo i da izdam na tampu kako ovu knjigu tako i to drugo koje nameravam iz poleznih knjiga prevoditi. materiju kao na ni anu imati u svem mojem pisanju. oblek a u prsi moje javiv i svetu moje pripoznanstvo i blagodarnost k njima. moje namjerenije budu i ispravljenije narava i obi aja. to za le a me emo i dobro sakrivamo. same e polagati prvo osnovanije njihovog dobrog vospitanija. sveta nauka. po vi oj asti poznao sam ih dobre. ljubeznika i blagodjetelja. spominja u se njih i ljubi u ih dok god ivi du a moja. za supruge i k eri. nauka i knjige premudrih i prosve tenih ljudi. dale su mi sposob pro i i dostignuti do najpotajenijih zapletaka srca mojega. Neka se potaste i pohite dovesti u svoj rod zlatno i blagopolu no vreme kad e srpske k eri i supruge itati: "Pamelu". napajaju i ih razumom i dobrodjeteljiju zajedno s mlekom prsiju svojih. Ja. ili ine i ono to ne bi valjalo. ili iz neznanja i nerasudija. neiskazano ute enije i neizre enu radost uvstvova u. moje slabosti. bo ji dar. Ne mogu i ina e vozotvjetstvovati njihovoj slatkoj ljubavi. da na svoj jezik prevode.

ja nejmam nikakva uzroka s moje strane na njih tu iti se. Na priliku. Valja se malo i usuditi i po eti misliti kako e ljudi na sto godina posle nas misliti. Ako li gdi budem to initi. kuge i drugih mnogih zala. Od boga ne mogu i ute i. Mo e jedan isti ovek u jednom poslu pravo misliti. ko nam sme re i da nismo? gotovi smo namah na kavgu. a ini nam se da smo na pravom velikom putu. mogu i se sa uvati i ne hote i. misle i i ive i nakrivo! Bog bi morao zao biti kad bi rod elove eski na njihovo zlo i nesre u sazdao. ina i lica osu denije zlih obi aja i zloupotrebljenija. i sledovateljno mnogo bi mirniji i veseliji na op tedru eski ivot bio. vala! U tom ima vrlo krivo. Meni je ao da ljudi koji ne misle. koliko bi svi ljudi na zemlji sa strane bo ije blagopolu ni mogli biti kad ne bi sami svoje zlopolu ije uzrokovali. ne valja ni da be imo. velike vode. pravda da njemu nije potreba ni misliti ni rasu davati. Tur in veli da od boga ne valja ovek da be i. a u drugom vrlo krivo. a to ko mo e. mnogo bi manje pogre avali. Gubimo se po stranputicama. zaisto ne u radi mene. Ako li se ko na e ko bude moje prostosrda no namjerenije i bespristrasno pisanje na zlo tolma iti. da se ispravi. a ko god ne ume misliti i suditi. Ko mo e svim i toliko razli nim ljudma ugoditi! Ja u se samo starati ni ta protiv mojej sovjesti i protiv pravilam zdravoga razuma ne pisati. A lovek. Ja sam i to predvidio i nisam se tome ne nadao. jer ne moze ute i ni sakriti se. Svak se sebi ini na pravom putu. a od po ara. sebi hude i vrede. Ko god ne vidi. Da nisu se Evropejci . za to ina e nije mogu e ispraviti se. i pomisliti? Otkud dakle nesre a? Valjda je sa strane lovekove. ne sude i ne postupaju sleduju i pravilu zdravoga razuma. O. oba e. Zato molim neka mi se ne primi za osu denije naroda. za koliko godina su se uglubljavala daleko u zemlju. vrlo ludo poslujemo. biva li svojevoljno i dobrovoljno nesre an? Nikako! Jasno je. Ko se zadovoljava samo kao ovca i i za drugim ovcama. zdrav mozak imaju i. Iz svega ovoga sljeduje da mo emo ljude milovati i ljubiti pohuzdavaju i i osudavaju i njihove krivoputice. ne mo e uprav hoditi. primaju i za obidu i obli enije obi aja u kojima je on vospitan i koji se njemu dobri ine.jedan s drugim iviti ne preziru i. a drugoga sudi za izgubljena. ako bi se svak sa svoje strane starao za poznati svoje nedostatke i za ispravljati se. toliko potrebuju da se osu e. no polze radi mojih itatelja: da ako ko ta takovo pri sebi pozna. Meni su ljudi svakoga naroda i ina mlogo dobra u inili. Ukorenjenije starih obi aja podobno je korenju velikih drva. ako nismo radi ostati vsegda u prvoj prostoti i detinjstvu. da iz neznanstva i nerazumija proishodi po vi oj asti na e zlopolu ije. znam da e me osuditi i o meni zlo govoriti. ne trpe i i ne pra taju i jedan drugoga pogre ke. dakle. ne mo e ni svoja dela kako valja upraviti. a zla nimalo ili vrlo malo. Ima pravo Tur ine! A ima li Turcin pravo kad veli da ni od kuge ne valja be ati? Jok.

Oglasio sam u pismu k ljubezniku mojemu Haralampiju da nameravam izdati Sovjete zdravago razuma.usudili misli svoje popravljati i um naukom prosve tavati. molim i prosim va u dobrotu i elovekoljubije da oprostite slabosti mojej. i kakvi su njihovi obi aji? Dvadesetipetgodi nje moje prebivanje i putovanje u Dalmaciji i Crnoj Gori. Toliko prosim. koja e knjiga sadr avati najizbranije misli i sovjetovanja u enih ljudi s raznih jezika prevedene. jedno trenu e oka i jedno ni ta. da mi elite od blagoga boga milost. u Albaniji. sam je bog bez pogre ke i bez nedostatka. Srema. i va im sinovom i k erma od . ekaju i ho e li se koji dobar Srbin na i da pomogne s tro kom. ostali bi do danas u prvoj gluposti i varvarstvu i bili bi podobni bednim narodom afrikanskim. da sam se silio u initi toliko polze koliko sam mogao. u Smirni. Uzdam se u promisal neba da e pomo i mojemu bratoljubnom namereniju. u eni e ljudi posle mene ispraviti i meni e elovekoljubno kao loveku prostiti. Hercegovine. Preporu ujem sebe va ej milostivoj i srde noj ljubovi. s gore im i punim ljubavi srcem. Crne Gore. Banata i Ba ke. Ako ni ta. budu i da koliko mi daruje ivota. ta e ova moja knjiga u sebi sadr avati. Vreme je ivota na ega jedan minut. i sad u Germaniji da e dovoljno materije zabave i razgovora. Dalmacije. koju i ja vami zajedno s svetom razuma i nauke. Ako li to gdi bude pogre no. Bosne. i to je taman vreme za koje se valja starati i pisati. i da nisam zaludu ivio. ako ni ta. u napredak u ovom delu i upra njeniju nameravam provesti. u Italiji. u razli ni ostrovi Sredizemnoga mora. nije vi e potreba o tom govoriti. Ako gdi bude to pogre no. za zabavu. Toliko mogu jo te pridati da ako ko bude samo zabavu iskati u ove knji ice itanju. Iz toga to sam dovde govorio mo e se poznati. teta da toliko mnogo isleni narod ostaje bez knjiga na svom jeziku u vreme u koje nauka blizu nas sija kako nebesno sunce. ovi moj mali no userdni trud predajem! Primite. u Greciji. Tebi dakle. Samo poslednji rodovi sude pravo i bez pristrastija o pro astima. Meni je dovoljno utje enija daju i priklad u enim mojega naroda da sprski po inju na tampu to dobro izdavati. po elani itelji Serbije. a me utim izdava u ove moje slu aje. o kom poslu po injem s pomo u boga truditi se ovde u Lajpsiku. u Moldaviji. kad me ne bude na svetu. Na i e se dovoljno o troumnih i pravosudnih lica izme u bra e moje koji e poznati iji sam ja interes i polzu pi u i elio i iskao. a po smrti eka nas ve nost. posve tavam koliko ovu toliko i one koje e sledovati plode i ertve mojega pera. vami i va im poslednjim unukom. ne e bez nje biti. o ljubeznjej i i sla aj i slavenosrpski narode. Vami. Ja ne znam ho u li gdi s vami jo te iviti i slatkog va eg prijateljstva nasla davati se. pozna e bra a moja userdije moje k njima posle moje smrti. Ute en u po i s ovoga sveta znaju i da sam bra i mojej dobra elio. od asti i nakratko. Horvatske. Priklad drugih naroda daje mi drznovenije. ta je zabavnije nego znati kako ivu ljudi po razli ni mesti sveta.

no raste i. IVOT I PRIKLJU ENIJA DIMITRIJA OBRADOVI A NARE ENOGA U KALU ERSTVU DOSITEJA NJIM ISTIM SPISAT I IZDAT I Mesto ro denija mojega bilo je varo akovo u Banatu tami varskomu. po zanatu ur ija i trogovac. no pamtim. Dositej Obradovi . Koliko sam mlad bio. da jedva ga pamtim. I to dobro pamtim da moje mlado detinjsko srce krepko bi elilo da i sam njemu podoban budem. i koliko god ispravljam. Kruna imenom. koga spominju. no savi e kao jednog oveka pravdoljubiva. mora ne to ostati. Pogre ke tampe valja prostiti. bila je rodom iz sela Semartona nedaleko od akova. Otac moj zvao se ura Obradovi . ale i to je mlad umro. kako god danas. rodom Srbin. Ja sam ga potom vsegda u umu mojem predstavljao ne samo kako oca moga. koliko Srblji toliko i Vlasi. jer oni koji tampaju ne znadu srpski. i ele i da njegova deca njemu podobna budu. avgusta 15. Toliko sam malen ostao po ocu sirota. i tako ljubov i milovanje drugih ljudi da zaslu im. Sledovanje ove istorije pokaza e da sam ja po vi oj asti savr en uzrok imao s ljudma s kojima sam ivio zadovoljan biti. kakvu je silu na meni imalo takovo mojega roditelja sviju ljudi spominjanje. koga sam god uo o njemu govoriti. dobrim bratom ukom nazivlju i ga. dok god bog svet dr i. mati moja. vsesrde no ele i prebivam do poslednjeg mojeg izdihanija du om i telom sav va u Lajpsiku. ljube i ale svi koji su ga god poznavali. po tena i preljubezna. svaka e sostojati se iz dvadeset iliti oko dvadeset i pet tabaka u velikim oktavu. no to pripisujem njihovoj dobroti. Toliko mogu .roda v rod. k i Ranka Paunki a. 1783. OBZNANJENIJE Nameravam izdati na tip trista ovih knjiga. nije ga niko bez uzdisanja spominjao.

voditelji i u itelji. gde po nekoliko meseci prestavila se. Pe tu. tim se i napoji. od sviju. ma navlastito od roditelja koje pre nego boga poznaje. no u ovom ftorom braku vesma je sirota nesre na bila. Od to doba po eo sam sve ljude koji bi mi najmanje dobrohodstva pokazali ± za srodne i prijatelje. tako prisvojava obi aje. Budim. bez matere. ostav i udova s etvoro malene dece. Roditelji su adom svojim najljubezniji prijatelji. Mati moja. srce bi moje letilo k tim mestam. imenem Julijanka. Od koga bih god uo spominjati Varadin. Toliko sam je ljubio da. Sin i i Solomiji. U asavao bih se uju i da ima ve ih i irih reka nego . alim je koliko da je ju e umrla. s kojima rasti. s kojima se ophodi. bez sestre ro ene po eo sam sebe kao strana i pri elca u istom mestu ro denija moga smatrati. to u i i prima. Ovde mi se ini da po inje prvi po etak ivota mojega. to dete uje. dve godine po smrti oca moga po la je za drugog mu a. i rad bih bio znati kakva su u njima deca i devojke. najsrde niji dobro elatelji. S im se novi sud najpre napuni. zaisto uzrokovato je bilo rez vsegda nje spominjanje mojega dobroga oca kojemu i dana nji dan elim upodobiti se i tako ljubeznog spominjanja bra e moje i roda spodobiti se. ne mogu i sama tegotu ku e nositi. mladost prima. kako god i svojih roditelja jezik: to vidi da se pred njim svaki dan ini. On je imao u domu jednu staricu snahu s dvema sinovicama. U devetoj ili desetoj godini vozrasta bez oca. dva brata moja. Na a sestra. "Za ocem tvojim" ± odgovorila bi mi. elio bih poznati ljude koji u njima ivu. bila nam je namesto matere kako god dvema k erma svojima. imenom Bosiljka. I tako godinu i po pla evno pre iviv i u ftorom braku i rodiv i poslednji plod utrobe svoje.uveriti da ako je to dobra i s moje strane bilo. od sviju nas najmla a. starija Ilija i mla i Luka. po malo dana prestavila se zajedno s porodom svojim u domu roditeljskom u Semartonu. No zar je tako izvolila sudbina da nema srce moje ni ta na svetu emu bi se moglo jako prilepiti. ne bi se nigda od nje udaljiti mogao. bila bi sovr eno podobna materi na oj. namah pri ovoj prilici ne u izostaviti roditeljem napomenuti da se staraju sami sa svojim povotkom deci svojej u vreme mladosti njihove dobar priklad dati. I danas tu i mi srce spominju i ju. da je ivila. oni su im i prvi upravitelji. tome mora naviknuti. Spominjem se da bi je esto nahodio gorko pla u i. tako narave. Bilo mi je tada devet ili deset godina. i kad bi je pitao za to pla e. za ne imati nikakva pripedstvija u iroki svet udaljiti se. tako sve misli i mudrovanija onih. ostala je u Semartonu u domu dedovu. sve ene koje bi me samo ljubezna pogleda spodobile ± za sestre i srodnice vmenjavati. kako sam obe tao. a pritom i mlada budu i. Zato. Ova na a strina. i moje srce po elo mi je kao proricati da u stranstvovati. Po smrti matere moje. i ja vratili smo se k na em stricu Grujici koji nas je kao roditelj primio. i da je ivila. Ova moja nikad nezaboravljena i nepre aljena mala sestrica u petoj godini vozrasta pokazivala osobitu krasotu i ostroumije. najve i blagodjetelji i vladjetelji.

ne imaju se ni esa bojati ni stra iti. i pamtim dobro da sam imao veliku radost idu i s bukvarom u ruci u kolu. dobra odve i milostiva srca budu i. to jest Pravoslavno ispovjedanije. tolkuju i mi svaku lekciju na prosto srpski. ispri avaju i se da on nije bio nakanjen osvojiti ga. za izbaviti me od vsegda njeg pla enja i dati mi derznovenije. Ovakve preporuke imale su veliku silu. Vide i me da mi je milo gledati druge dece nove bukvare i aslovce. kad bi god bio u crkvi. zadovoljan mojim mirnim u koli sedenjem. no kako bi po la u kolu. ja bih s njim zajedno po eo plakati. po sovr enju psaltira dao mi je u iti katihisis. A pritom. hote i oblek ati strinu Bosiljku. mojim tihim i boja ljivim postupkom. po eo se sa mnom razgovarati. Po eo sam bio hoditi u kolu jo te za ivota matere moje. to on pri svom starom izmrljatim aslovcu ostaje. dao bi mi ga opet. S ovim moj tetak Nikola u inio osobito poznanstvo. Samo mi je ao bilo to mi je bukvar izderat bio. a pritom ne imaju i nijedno mu ko dete. uzeo me k sebi s namjerenijem da me vospita namesto sina. neka mi se oprosti da se malo natrag vratim. ne dala. kako svr im moj bukvar.Tami i viso ijih planina nego unke oko Semartona. po malo dana osim svih mojih vrsnika po eo me milovati. pokloniti nov aslovac. pokorna i prile na. Mlogo bi mi ga krat kod ku e oteo. no da mi ga je na malo vreme uzeo bio da vidi to u ja initi. koja je dva posla s ovim izmi ljenjem ispravila:mene sirje u ve e poznanstvo i ljubov s starcem me terom dovela i mom bratu Iliji uzrok kri ati i kavgati se. mole i me da ne ka em ni ta me teru. kazuju i mi uzrok za to je on prinu den neku od dece nakazivati i biti. kad par svilenih velikih marama. kazao mu je da je naumio. Me ter starac Dobra (tako se je zvao moj prvi u itelj). i tako za dve godine dana znao sam napamet ne samo katihisis no i razli ne druge rukopisne ve ti s tolkovanijem. i da dobra deca. za ne izostaviti ni jedno opstojateljstvo koje mo e imati kakav god sojuz s vospitanijem. Posle prestavljenija moje mile i slatke roditeljnice ostao sam u e i se psaltiru. imaju i neku prirodnu sklonost to novo nau iti. Ne znam za koji uzrok akovci inili su do i namesto starca Dobre nekoga Stefana Mika inovi a. obe tao mi. i ispunio je obe tanije. kad se dobro izu im. vide i me prile no hoditi u kolu. mojim estim predavanjem lekcija. Moj gospodar magister (on se nije dao zvati me terom) imao je zaisto na mene osobiti pozor. o eniti me i zapopiti. U ovo vreme u akova koj koli slu ilo se izmenjenije. No. preporu io me je njemu krepko i svoju preporuku esto bi potkrepljavao aste i ga i kupuju i mu na dar kad fajn e ir. Meni je vrlo lasno bilo naizust u iti. kao da bi imao posle njega namah na mene red do i. dobri me ter. Moj tetak Nikola Par anin. Ne znam je li to njegova milost k meni bila ili majstorija moje slatke matere. I vide i me odve boja ljiva. da kako bi kom detetu firgaz ili ferulu po eo davati. budu i iz njega u io moj brat Ilija. sakrio bih se u oltar. . pak ga je u takovo sostojanije metnuo kao da su kurjaci iz njega u ili.

roda i roditelja. da e u meni imati utehu. naumio sam bio savr eno da se posvetim. varo i i gradova. Po mojej tada njej pameti. te bih se ja namah dao za zakon ispe i. svakom bi se mililo slu ati ono to ne zna. krepko bih elio da se namerim na kog pustinjika da s njim odem u egipetske i u arapske pustinje. a kad bi mi palo na um ta su pustinjaci radili i poslovali. Banat bi mnogo sre niji bio da je pun pustinjika nego sela. kako u sad dati poznati. Jeftimije. i zaisto ja sam vesma njega ljubio. pak bih itao do savr enja crkovnoga pravila (poznato je da u akovu sva deca srpska znadu vla ki). Dve-tri godine ovo ine i. pomo i pokoj u starosti svojej. napuniv i moju glavu detinjsku s kazanijami i s prolozi. Ja bih mu onda po eo kazivati ta je u inio sveti Antonije. njegovu slatku nade du. Parto i Bezdin. sad ja vidim da bi bolje bilo da ti te knjige nisu itao. tu bih ja i ao kazivati kazanija i itija razli nih svetaca. i da je meni potreba ekati savr ena vozrasta i zrele pameti za mo i razumeti silu evangelskog u enija. Iz ovoga nek svak pozna kakva je stvar da dete uje i ita ono to nije za njega. i sveti Sava srpski. Kako bi ko po ao u Sen ura . kalu eri se ili iz .do epao bih se vla kog kazanija iliti pou enija. Tolkovanije moga magistra pomoglo mi je da razumevam prologe. Onufrije i hiljadu drugih. Ko bi me god hoteo slu ati. no onde vide i da kalu eri jedu i piju kao i drugi ljudi. kazivao bih mu od jutra do no i povesti iz prologa. No ko e meni izvaditi iz mozga pustinje i pustinjike i sve kojekakve stvari s kojima sam ja bio moju budalastu detinjsku glavu napunio. vla ko pou enije. koju je on imao. Ja bih mu odgovorio da evangelije u i: ko ho e da ugodi bogu i da se posveti. ljubio i s ota askom dobrotom bi me obli avao to ja njega ne milujem kao on mene. no da moja detinjska pamet i glava nije jo t kadra razumeti ta ho e evangelije rez te re i. Razmi ljavaju i ta su stradali mu enici. On bi mi rekao da evangelije to u i. micaju i glavom i uzdi u i. sujetnom pokazuju i. evangelije i prologe znao sam napamet. Ove sve stvari mile su bile mome dobrom tetku i po njegovu mnjeniju vrlo polezne k namjereniju koje je on sa mnom imao. i da ja nepravo inim. niti je mogao moj dobri blagodjetelj predviditi da je ba ovo bilo uprav protiv njegove nakane. gdi bi god majstori i momci ili. mlogo bi me puta popovi karali to kvarim crkovne knjige. Meni bi ao bilo to uju i. valja da se odre e sveta. ko se god kalu eri. odgovorio: "E moj sinko. mnogo krat bi me zagrlio. manastire nedaleko od akova. U sada nje vreme. nije ovo mesto za mene. ja bih te ko alio to i sad ne mu e hristjane. po ao bih i ja s njim s nakanom da na em kakvu pe teru iliti pustinju i da tu ostanem. radio bi svakojako od toga odsovjetovati me i odvratiti. gdi nema stope oveka iva. dobro u i. i ne uju i da se oko njih gdi nahodi kakva pe tera ni pustinja. a ne budu i nimalo kadar svrh esa libo kako valja misliti ni rasu davati. pak bih se neveseo vratio u akovo. Moj blagodjetelj po eo je doznavati moja udnovita elanija i namjerenija. Ja. nijedan nije ostao nepro itat od mene. mislio bih u sebi. no zaludu. a on bi onda. Pahomije.

Mal' se nije sijaset u inio s mojim De ancem. po nekolikom mu anju opet bi po eo s ve im userdijem govoriti: "Moj Dimitrije. svetuju i te. toga se ni oni sami ne odri u. ja se ne u kajati za dobro to sam ti u inio. moja bra a i bratu edi. veruj ti tvom babi (sva deca. valja da se stara kako e i on sa svoje strane drugima na polzu a ne na tegotu biti. siromah. Crkovni iliti mirski. zaklinju i se i preklinju i da on toga ne bi za glavu u inio. vide i se iznenada u takoj fortuni." Meni se inilo da je toga igumna bog poslao da me izvede iz akova kao iz Egipta.neznanstva. a ne moju. dobro je i potrebno da od svojih starijih i prijatelja savet i te. No tebi ka em da je prava svetinja da mla i starijega slu a. no onda ko e ludu dati pamet? Moja glava. nego ho e jo te i nerazumnu decu u Tursku da prevodi. doma i i strani. to ti je moje mesto!" ± viknuo sam ± "a bla ena turska zemlja gdi ima takih pustinja koje ljudi sa svoji gresi ne skvrne. pravdao se kako je god mogao. hote i moj tetak da ga vezana po lje u Tami var. piju i rade da steku novaca. "Ha." Svak lasno mo e poznati kakav je ovi savet bio. vide i se izbavljen . i da spase du u moju. jo te pri a ami. Onda ti moj De anac. Ako li se na e koji od mnogih da ima kakovo drugo sklonjenije. Ja sam ostario s svakojaki kalu eri. Ja tebe ljubim kako god da sam te rodio. ljudi su kako god i mi: jedu. sa Sinajci. a on ho e da decu u Tursku vodi!" Iguman. da je kadar poznati ono to misli izabrati. tvoju sre u elim. napunjena budu i pustinjami neprohodimimi i pe terami. ko misli s ljudma i me u narodom iviti. no je tebe alim. da se deca svojih roditelja ne odri u. ja ih ne osu ujem. uzja e na konja. Moj tetak po mnogoj viki i ukoru i mlogo moljen igumnom mesta. nazivlju i ga turskom la om i skitnicom. i da eka svojih dvadeset i pet ili trideset godina. uti a se i sedne s njima piti. i da lovek pravedno i po teno u svojej ku i o svom trudu i muci sa svojom enom i decom ivi. meni imade blizu pedeset godina. babom smo ga zvali). ni ta drugo nije mogla u sebe primati. sa Svetogorci i s ovima koji se nahode u na i vilajeti: najmanja im je starost svetinja. tu ti se ovek lasno mo e posvetiti! Valjada je bog tu zemlju blagoslovio te samo u njoj ima pustinja. pak eto ti ga oko pono i u manastir. kom nije dosta novce po tu em vilajetu kupiti. kao i drugi koji imadu familiju na vratu. Ako li ti mene ne poslu a . ni ta tu eg ne ele i. s Jerusalimci." Vide i da ja ne znam ta u mu odgovoriti. pe tera i pustinja gdi iv ovek ne dolazi. ja sam iskustvom poznao love esko jestestvo. s kojim se je poznavao. dva igumna. Moj dobri tetak to osetiv i. kako ni roditelji svoje dece. Po ao sam s njim do Sen ur a. kako ga i sam sad poznajem. ili da mu je lak e iviti. i da je on mene hoteo u Sen ur u ostaviti. To govore i. meni e bog platiti na drugom svetu. Na nekoliko dana posle ovoga razgovora bio sam se kradom spremio da po em s jednim igumanom De ancem u Tursku. "Ljudi pametni i koji mogu be e iz Turske i prelaze u mirna carstva hristijanska. uju i od njega da u turskoj zemlji imade planina.

namesto to bi napred potegao. sve je to onda bilo pred mojim pomra enim umom kao pristrastija ovoga sveta koja odvla e oveka od boga! Moja tvrdoglavica zla je bila i opaka. bi se odrekao vere i zakona. premda nije proishodila iz zle volje i srca. Nakratko. koji sve svoje bla enstvo nahode u a am ispijanju. a manastire su sve ostavili. Ja sam sam bio pametan i knji evan. kao oveka nepostojana. Evo u kakvo su me sostojanije doveli bili moji bez rasu denija prolozi. dajem drugima misliti. i sam. on. niti sam ja mogao ina e misliti. predstavljaju i sebi da je istosrde no elim da se posvetim. Smatrao sam ga kao slabu trsku koju najmanji vetar koleba. nego iz nerazumija. Sad. Mome se dobrom tetku inilo da leti od radosti sve to slu aju i. kupe i Turkom novce. tako Jerusalimci. da se ne po lje vezan u Tami var. De anca da sam mogao. svak se nas uklanja kao od kurjaka. govore i: "Ko e me odlu iti od ljubovi Hristove?" .belaja. do li smo u omrazu svetu i vilajetu. i mislio sam u sebi: "Bre. milost ote eska i ljubov. kako emerno kalu eri skitaju se od sela do sela milostinju prose i i Turkom novce daju i. jer su znali da edu im kalu eri neprestano za njih novce vu i. no ko bi se nadao. oni su je prisvojili i u d amije obratili. ko li e mo i verovati kakvo je i koliko moje uporstvo i tvrdoglavstvo bilo! Kakva je bedna stvar kad mlad ovek obikne samovoljstvu! Na moju du u. Jednim slovom. natrag uzmi e. sam se sad udim kako sam mogao taki biti! Par e oveka u to doba. nego turski pustinjici i dervi i u njima ivu. gre ni i plotski ljudi. uzdi u i alio sam njihove du e kao izgubljene. nerasudija i sujeverija. "I ko bi se mogao dosetiti turskoj politiki i lukavstvu! Gdi je god koja lepa crkva bila. da se nebo i zemlja slo i da mi naprotiv stane. Dobrota neiskazana. ne da ni drugom da se posveti." Niti je izostavio da ne ka e kako u pustinjam egipetskim i arapskim. gdi su se najpre sveci svetili. oni su svi bili pred mojim o ima slabi. u veliko je prijateljstvo s De ancem do ao. stajao sam onde kao udljiv konj kad stane usred blata i koliko ga ko vi e iba i bode da se iz blata izvla i. kako ljudi nevoljno ivu. u po sata takovog razgovora. ako ko iv mo e nek' upotrebi svu silu uma svoga za poznati kakova pakosna upornost i kakova crna neblagodarnost ra ala se u meni iz isto nika mnime svetinje. a drugi idu te mi stoje na putu i ne dadu mi. sad se ni ime Hristovo ne spominje. A kako je meni bilo to slu aju i. je u oti i te oti i!" Nisam nimalo sumnjavao upodobiti sebe apostolu. po ne kazivati kakva je beda i nevolja u Turskoj. ne budu i svet. Ja sam sovr eno tada verovao da na mene bog popu ta isku enije da vidi ho u li ja u mom svetom namjereniju postojan biti. bih ga s obema rukama stisnuo za grkljan i zagu io bih ga. tako Sinajci. boja ljiva i stra ivicu koji. tako Svetogorci i tako svi drugi to ih je god. U mom milostivom blagodjetelju ja nisam tada ni ta drugo mogao viditi nego jednog prostaka koji nije itao nikakva kazanija ni prologa i koji iz preizli nje mirske i plotske ljubovi protivi se mome spaseniju. a pritom a u po a i ispra njuju i. sam ispovedam. jer kako nas gde sretne zna da e ograjisati. kako kuga mori.

i sami se ude kakve su pameti bili do lane! O. "Ha. ako li toga nema. jer ina e ne e biti primljen. ina e. a to je gore. valja da svu e sa sebe sva svoja mnjenija i mudrovanija. da istina. to vrlo upamte. Ja sam od . koju za razumeti ili bi valjalo da ima vi e iskustva. visokoumija i upornosti. s vi im vnimanijem nego se zlato meri. boje i se da ne progledamo. ne tamo!" ± po ne sam sebi govoriti. ne staramo se toliko. da mo e tu koja mu je u ruci razumeti. rez dugo vreme bude tvrd kao gvo e. mora biti zadugo tvrdoglav i uporan.Evo kakovu silu imaju prve nauke s kojima se mlado srce napoji i napuni! Mlad ovek. istinu od pritvornosti i la ljivobasnovitih izmi ljenja raspoznati. ako ne imaju koga ko e s njima upravljati i od zla odvra ati. dok se jo te mo e vratiti i na pravi put uputiti. mora u celom ivotu zlopolu an biti. ako jo te vide i priklade nevaljale. imaju i vsegda na pameti da nije sve to se uti zlato. koja je sama zlato uma ne ega. Stara je basna. ne damo sebi truda za istra iti i raspoznati prave znake iste istine. Ko se je nau en rodio na svet! Gleda mlad ovek jednu stvar izdaleka. O ovoj potrebnoj i poleznoj materiji na vi e mesta spominja u. preliti i preobraziti. i svaki dan vi utvr avaju se u tom i ukorenjavaju. ostaje u tami i u prevari. ona je pobegla i sakrila se u jedan bunar. Mi bi se u asnuli kad bi dobro mogli i hoteli rasuditi koliko su hiljada godina neke velike la e za istinu i lukava licemerija i prelasne pritvornosti za pravu svetinju dr ate bile! Ovo sve bezlobna i slaba mladost nije kadra rasuditi. budu i naga i hote i da i druge svla i. koliko smo neradivi u istra ivanju istine! Zlato kad uzmemo u ruke. starije i iskusnije od sebe ne hote i slu ati. no dobra. ili da je itao druge knjige pre. smatra je s jedne strane. samovoljice. sam ne mogu i pravo o stvarma suditi. ne smemo ni misliti. Koliko puta najiskusniji ljudi drugoja ije misli danas negoli ju e. i da ih nage. Mlada je du a podobna mekom vosku: u kakav ga kalup metne i salije . Dok je taj vosak jo te mek. dok god ne udari gdi glavom o duvar. no sami razmatramo imali u sebi znake pravoga zlata. vide i da je zato ljudi dobrovoljno ne trpe no da na nju mrze. sre an ako se to ne slu i kasno. ne imaju i nikakva iskustva. niti sve to se sija i blista dragi kamen. lasno ga mo e pretopiti. ostaju u prevari i u zlu. zasad sam hoteo nakratko nazna iti otkud proishodi mladih ljudi upornost i tvrdoglavica. Pak se udimo za to su neki mladi i puni vetra. Mlad ovek ita jednu knjigu. K onom ta su uli. ha. onaki obraz od njega napravi . pokazuje. na terazijama uma i rasu denija izmeriti. i nije joj za zlo primiti. je li te ko i savija li se kao isto zlato. Zato ko eli k njoj do i. Iz prve mladosti uju kojekakve prepovetke. nije nam dosta da nam ko ka e da je zlato. koju bi valjalo izbliza viditi. padne u nesvest. A za istinu. potrebuje rukovo enja i nastavljenija. no za poznati je. takove kakvi su. onda se ho e mnogo truda za pretopiti ga i preliti. Evo ti uzrok. pri onom ostaje. to je ko ispo etka uo. potrebalo bi je sa svih strana pregledati i dobro viditi. idu i kud ne zna.

bio sam sasvim naumio i navalio da se posvetim.jestestva iz detinjstva bio stra iv i po vi oj asti drugima pokoran. kakav sam vam ja onda svetac bio! No prirodno morao sam u takovu krivoputicu i zablu denije upasti itaju i knjige koje nisu za mene bile. no polzu bli njega mojega. Grk. Ja. i hote i da pre vremena svrh djevstva i enidbe mudrujem. ne znaju i ni to je jedno ni drugo. i neka ne ini nikakva zaklju enija dok god ne o ita i ono to e sljedovati. Studen. kako sam malo povi e kazao. Dobro. pak kad te vidim u mojoj ku i o enjena. Ne u sebe nimalo tediti ni izvinovljavati. iste devoja ke naru i zagrli! Ja pohuditi sebe i drugim gre nim ljudma upodobiti? Nipo to i nikako! Ja u djevstvo moje hraniti. neka sljeduje. ini mi se da bi mnogo vi e posla opravio. dobro. vidi emo i tu svetinju! Zasad oba e ovde ne mogu izostaviti da ne u inim ovo nazna enije koje e slu iti mojim itateljem za zabavu i za odmoricu. ne u sebi nimalo pra tati. Mo e ko pomisliti da se ja sad kajem to sam se zakalu erio i zato ovako pi em. jer e samo onda mo i o svemu uprav suditi. puna svetinje. No ja molim svakoga ko bude itati ove moje slu aje. da je moj tetak namesto sebe metnuo bio mojega vrednoga magistera Stefana da me on posavetuje. pravdu ne u sakriti. Koga o eniti? Mene? Sa uvaj bo e! Bolje sto puta da me kakva svirepa lavica ili medvedica s noktima svojima na par eta rastrgne. ako to pozna da je dobro u injeno. onda ne u aliti vi e to mi bog nije nijedno mu ko dete u ivotu ostavio. Po svoj prilici. bra o ljudi. Evo. nego da me najlep a srpska k i u svoje nezlobive. Sam u sebi po mojej savesti. ve ernja i sve to se god u crkvi posluje ne bi moglo bez njega biti. Nikad doveka jutrenja. onda u sre an biti!" No moja glava. neka ne hiti pre suditi. Iz ove male istorije koja sljeduje to e se poznati. sudija biti. drugoja e bi mislila. mlogo bi puta redni pop bez nikakva praznika samo njemu za hatar morao u crkvu do i. an elom u podoban biti. kako sam dakle mogao k volji moga tetka toliko upornosti pokazati? Ovi dobri blagodjetelj mlogo bi mi puta s roditeljskom milo u govorio: "Baba e tebi prekrasnu devojku isprositi. Kazao sam da ja ne u sebe imati za poglaviti uzrok i konac ove knji ice. ako li pogre eno. i to bez svake ale i sumnje. nek se uklanja. PO ETAK GRE ESKE KNJIGE Naho a e se u to doba u akovu neki starac Dima. kao pred vsevide im bo ijim okom. A moj ljubezni itatelj samo nek' eka dok svu ovu istoriju od kraja do kraja o ita. . koliko znam. I tada.

dan radosti neiskazane i bla enstva neizre enog! I zaisto. gama. uspavano u kolevci milo edo ostaviv i. ne bi nikada na nju do ao. malo po malo previkle su mi u i k gr kom itanju. vita. kako e se namah viditi. Mislio bih u sebi: kad jo t gr ki nau im. kao da nije u njojzi nikakve molitve bilo. ki a. Istom spremaju i se da po em k mom daskalu. Eto ti sre om. pak istom ujedanput opet kao da se je s medoto nom slado om njegovom sastala i s gore im srcem i du om po ela ga u iti. i na e mili plod utrobe svoje gdi pla e i tu i za sisom. to bi sve on itao gr ki. ko e biti u eniji od mene! Le u i u postelju sve mi je u usti bilo: alfa.1 ini mi se da bi se svi parosi akova ki u ono doba vi e njegovoj smrti obradovali bili. pak kao da ga je bila po napitku vode zaboravljenja zaboravila. On zaisto. iliti mojom nesre om. Tako je meni bilo gledaju i gr ka slova i izgovaraju i: alfa. takova i tolika moja radost budu i. "Svete tihi". pak ti se pome am me u gr ku decu. oti ao bi srdit iz crkve. ako ni ta barem "Nin apoliis ton dulon su. i vi e puta. i ljuto bi gr ki psovao i ru io popove to zaka njavaju. kad otide gdi u kom iluk na ast. gama. probudiv i se tolma io sam moj san na dobro. nose i pune prsi nektara love eskog ivota. i kao da je znala jedanput zlatni i slatki Sokratov i Omirov jezik. epsilon. vita. blato. Ove sam re i gr ke najpre nau io.2 na ve ernji o itati. njojzi je samo milo bilo da ja idem u kolu. "Blagoslovi. "Spodobi.vru ina. ujem jedanput da je Grkom do ao jedan daskal da im u i decu. koja ima prvorodno edo svoje pri sisi. esto od njega uju i: "Katarameni papades pu katonde metismeni". morala je kratka biti. vladiko" ± crkvena pesma. pre pravila i pre nego bi se crkva otvorila. ni ta to nije moglo njega zaustaviti da se on ne na e u vreme pravila. kad ne bi se nadao da e. i kad se vrati. al' eto ti dvavelika aka iz moje stare . a moja teta Marica ni ta se nije me ala u moju nauku. pred crkovni vrati stajalo bi ga vika. gospodi". i "Ninje otpu taje i". Kako je jednoj mladoj i milostivoj materi. Ja ti namah sutradan metnem moj katihisis na gredu. ako li bi se slu ilo da mu to koji put protopop ili koji drugi pop otme. A meni se u inilo da sam taj dan u bo ijem raju bio. pak ti odem 1 Prokleti popovi to se zapijaju 2 "Sada otpusti roba tvoga. nego jo te kao da sam i u gr ke haljine i iroke dimlije obu en. starca Dimu svaki dan slu aju i. Spavaju i sanjalo mi se ne samo kao da gr ki savr eno itam i tanje i lep e nego starac Dima izgovaram. slatko ljubi i sisu mu daje ± tako je meni bilo kad sam prvi put k slovam dobrodjeteljnoga Sokrata do ao. Ovoga. Kao da je du a moja pre mnogo hiljada godina u kom Pitagorevu u eniku bila. uzima ado svoje k maternjim nedram. delta. delta. nego da im je bio dodijao i haka do ao. despota. k gr kom daskalu u iti gr ki. bilo u koju bilo. du e". Moje od detinjstva prirodno ljubopitstvo k svemu onomu to ne znam po elo me je kao podbocavati da mi je nau iti gr ki. epsilon i pro aja. milo grli. O. dakle. Moga tetka Nikole nije tada bilo doma.

epa e ti me etvorica. Moj magister. A on meni: "Da zna . ovo je obi aj bio mog mla eg brata Luke da ga svakog ponedeljnika dvojica il' doteraju u kolu ili dovuku. te ti istom ujedanput pre em iz Srema u Dalmaciju. da ljudi mladi. jer nit' sam ga ve vidio ni za njega uo. nit' znam ta se je od daskala posle toga slu ilo. pita me gdi sam ju e bio. otarem ga od praha. to e biti sad moja starost. Nije mi najbolje bilo i po elo mi je srce na zlo slutiti. koji starije nad sobom imadu. mo e biti da ja ne bih ostao nepokolebim u mom namjereniju da se ho u te ho u popustinji iti. Dakle. odvali mi jednu duzinu udaraca tako gore ih da usijato gvo e ne bi moglo gore e i. uzmem moj katihisis. kao nasmejavaju i se. ne sovjetujem roditelje i starije da ga upotrebljavaju. gr kog daskala. i sam nasmijavaju i se. jedni za ruke i za glavu a drugi za noge. Stra no i silno lekarstvo od samovoljice. no da bi rad za ve e uverenije od mene o svemu izvestiti se. u asnuo bih se kao da grom blizu mene padne. Dr e i me tako protegnuta kao volovsku ko u. po em i do em u moju staru kolu. no sa svim tim. iz Korfa u Moreju. no s druge strane ne obli uju i me moja savest da sam to zlo u inio." Ovo izrekav i. toliko i kad si po eo gr ki u iti. pridodav i da je on ne to na uo. Mene polo i? O polo ili ga u nosila! Mene boja ljiva i stra ljiva koji. razvje u krajnjej nu di. ako li kad po nesre i u takovo isku enije upadnu. koje da je hoteo i moj tetak upotrebiti. Moj obi aj nije bio silom ni s pratnjom velikih aka u kolu i i. istom vikne: "Polo i!" Ova bi mu gorka i emerna formula bila kad bi zapovedio koga povaliti. uzdrktao bih kao da me groznica trese. Jednim slovom. . i da namah po em ne kasne i niti odla u i. ka em svu istinu. stade lupnja dvostruke kamd ije po goloj ko i. Na nekoliko godina posle ovoga priklju enija jedva se je u mom srcu po drugi put elja Omirova jezika probudila. niti znaju i ta u od sveg tog posla misliti. da savr eno upamti koliko istinu moji re i. dam sebi drznovenije i. iz Dalmacije u Korf. iz svoje glave ni ta ne valja da po inju ni da preduzimlju. Ja vidim da mu smej ne ide od srca i da u njemu imade ne to usiljena i lukava.kole u o e u ku u govore i da moj pre nji magister zakteva sa mnom razgovoriti se. a iz Svete Gore u Smirnu. valja im dati poznati da im ne e posao na dobro izi i. povali e ti me i protego e na klupu. jer ina e njima je nalo eno da. iz Moreje u Svetu Goru. i san s dimlijama. da zadugo ne zaglu am. poznavaju i moju nevinost i ne vide i ni ta esa bi se pla iti mogao. Ova ceremonija takvu je silu na meni imala da sam prokleo starca Dimu. kad bih za kog drugog ovo grozno izre enije uo. silu upotrebe. Dimitrije. ako nu da bude.

No kao da je nada mnom nekakva sudbina bila koja je svim njegovim izmi ljenijam smetala. ne da idem s drugi momci po Mahali ili Fabriki etati se. dao bi mi koji gro i . a meni u onom svem to nakanjujem pomagala. mene je na isti put metnulo i uputilo.KAKO SAM POSTAO KAPAMAD IJA I TRGOVAC Vide i dakle moj blagodjetelj da nije mogu e meni stranstvovanje iz glave izvaditi i da ja gledam svaki dan kakvo blagovremenstvo da kudgod ute em. posovjetovao bi me da sam veran i poslu an. ja. a kad ne bi bilo pazara. da se svi za stvari ovoga sveta staraju: kupe milostinju. Pri svem tom. ne imaju i vremena o ovima stvarma misliti. Ovi je imao vsegda po pet. namisli jo t jedan posao sa mnom. broje novce. pome ao sam se s njima. Stvar je bila zaisto razumno izmi ljena. pri koncu obeda po . hode i po pazari i u e i se iti. uju i mnoge u Tami varu da govore nema ki. davao bi mi kojekakve stare od mnogo godina teftere da prepisujem. po ela se ra ati u meni elja kako bi mogao ova dva jezika nau iti. na ovi na in po eo sam se bio kao zaboravljati i prva toplota k pustinji estvu i k pe terami po ela u meni sasvim hladniti. jerbo drugi momci. i soldate Talijance talijanski. po ao sam gledati vladiku na asti. koje sam ja rado poslovao samo da ne ijem i espap da ne name tam. izabrao me bio kao za pisara. Tako ono isto s im je on bio naumio da me od moga puta odvrati. Ja nahode i se u ovom novom sostojaniju ivljenja. Pri ovom sam bio godinu i po. Da mi da poznati ta je tu instvo i tu hleb. niti kome to sam pre itao kazivati. vide i i kalu ere. Izme u pro ih raznih razgovora. koliko stranske toliko i na e zamaljce. no ni ta to meni niti mi se mililo nit' mi je i lo od ruke. niti bi kad imali volje to svetinjsko slu ati. Jo t k tomu jedan osobiti slu aj dao mi je mnogo misliti svrh kalu erskoga ina. gledaju i svakojake ljude i njihova upra njenija. Ovi aste i jedanput na ega tada njega Episkopa Georgija Popovi a. porazgovorio bi se sa mnom i pitao bi me kako mi je. hode i po razli ni pazari. Vide i moj majstor da dobrovoljno pi em. pak bi oti ao. imaju i poznanastvo s slugama doma. na dobri konji ili se voze ili ja u. Moj majstor imao je svoj du an u ku am gospodara Jove Mucula. i ne upa aju i u meni elju da se k njemu vratim. Kao pod imenom da u to poslu iti. moji kamarade. Moj bi baba Nikola esto dolazio viditi me. pazare i kupuju. Jedva bih ekao da nedelja ili koji praznik do e. davao bi im iti. prodavaju i koje ta enama i devojkama Nemicama i Vlahinjama.est momaka s kojima bi hodio po veliki pazari u Banatu. odvede me u Tami var i dade me jednom majstoru kapamad iji i trgovcu. no da se na itam psaltira i katihisisa. po eo sam razmi ljati svrh re i babe Nikole da se sad niko ne kalu eri da se posveti. Ne itaju i vi e prologa ni pou enija. povazdan bi se s njima alili i smejali. to mi nije nimalo po udi bilo.

sestra doma inova. to su i ovekove eni. Mnoga starost. u esnom braku ive i. za to dakle Episkopi da ne jedu? Ili se zar ho e da smo mi bolji od apostola? U vreme apostola. da ja bez svake ale besedim. planina. nespavanjem i neprestanim trudom valja tako da osu i telo svoje da mu se (kako veli sveti Jefrem) trbuh za le a prilepi. Gospo a Kalinovi ka. i trista i vi e godina posle njih. kad su se kalu eri po eli mno iti i arhijerejska dostoinstva primati. uzdr avaju i se od smeja. no ja volim da me ljudi za svoju prostotu osu davaju. i. mi smo ene na pakost svetu. On nije odre en da u pustinji ivi. nego da me moja sovjest obli ava i osu dava kad bih potajno i kradom jeo. i. Al' kako je vidim. Hristos i apostoli jeli su meso. kako nas Vi opisujete. ujedinjenije i samo a. kolikom bjedstvovanijem i bolestima podlo na je ." Na ove re i dobrog i prostosrde nog Episkopa. da Episkop mora biti monah. koji se odrekao sveta i prebivanja s ljudima. protiv javne nauke apostolske. ovek budu i od tela i krvi. po kojej nauci i po pravoj pravici i sudu zdravoga razuma Episkop ne mo e nipo to biti monah. i tako suv i okoreo jo t ne valja da se u sebe pouzda niti da izi e pred enske o i. po ne besediti: "Preosve teni gospodine. u velikom bjedstvovaniju nahodi se. iliti/edm c i samo ivac je mesto: pustinja. Episkop je bio i sinove i k eri izrodio. trud i muka potrebna je za othraniti i do savr ena vozrasta dovesti ada svoja. A ta se kasa enskih o iju. "Bolje bi bilo da polak sunca potamni nego da lep a polovica elove eskoga roda bez sveta ostane. i tome pridodaje uzrok govore i: "Ko nije kadar svojim domom i familijom upravljati. no verujte mi. svi koji su bili pri trapezi po eli su se krepko smijati. tako sveti Spiridon i mnogi drugi. malo pomalo uveo se obi aj. A posle. Episkopi su bili mirski poglaviti sve tenici i imali su svoje ene. Episkop: "Mene mnogi osu uju to ja publi no meso jedem. koje su pune magneta i kadre su najsuvjem telu ivot i dvi enije dati. Episkop ni ta drugo ne zna i nego nadziratelj. vi moje govorenje na alu okre ete. kako e on biti vredan cerkvom i narodom upravljati? Vidi se da su Episkopa prvi poglaviti mirski sve tenici. Ova simpatija iliti sostrastije ulivena je od boga u jestestvo love esko za umno enije i sohranjenije roda. a arhijerej e re i: na alni jerej. prezviter i dijakon mora biti o enjen. i zaisto dostojan je da ga ovde opi em. moj sinko!" ± odgovorio je dobri Episkop. nego u miru u gradovi i u seli me u ljudma i enama. ako nije o enjen. tako brat Velikoga Vasilija. one ne valja da se s njima odve ponose. to su god enske o i oveku. A osim toga. kako ga je bog stvorio. Monah e re i: sam. Vidimo da po prvom Nikejskom saboru otac svetoga Grigorija Bogoslova Nazijanzina. ne bi li bolje bilo da se slepe ra amo?" "Ne dao bog. Zna bog ta ini. Apostol Pavel javno u i da Episkop.slu aju uvede se ovi znameniti razgovor koga sam vrlo slu ao i upamtio. ada moja. koji postom. imaju i take zle i pakosne o i.

svaka mati, nose i u sebi i hrane i plod utrobe svoje; kolikom bolu u ra anju! esto, daju i drugom ivot, svoj pola e. Za ova sva stradanija hoteo je milostivi tvorac u initi i neko nagra denije loveku i eni, dav i njima veliko i neiskazano nasla denije: u o ima, u prsima, u grljenju, u ljubljenju i u svakom snala deniju koje u istom i svetom bra nom sojuzu u ivaju; koju radost i sladost uvstvuju i ne samo dobrovoljno no i radosno podnose trude koji sleduju. "Mladi ljudi, koliko mu ka toliko i enska strana, malo ta drugo smatraju i vide u bra nom sojedinjeniju i sojuzu nego smej, igru i nasla denije; to i nahode. No ovo nije na alno namjerenije i poslednji konac jestestva; iz njihova smeja, igre i slasti proishode novi itelji sveta i naslednici ivota. Ovo je po volji bo ijej namjerenije jestestva ne samo pri ljudma, nego i pri svemu ta ivi po vozduhu, na zemlji i u vodi. Mlad ovek i nerazuman gleda prsi enske kao da nisu ni za to drugo tu nego da naki ene i ukra ene cve em uveseljavaju i nasla davaju o i njegove; a razuman i pametan, kojega um dalje prolazi i ne zaustavlja se pri svakom predmetku koji mu u o i pada, o, koliko drugoja ije gleda te prsi! Koje previsoko i presveto namjerenije bla enoga jestestva, koje smotrenije, koliku milost i neizre enu blagost ve noga tvorca on nahodi u onima milima prsima! Smatra i vidi u njima dva bogodana isto nika ivota, koliko svoga toliko svega elove eskoga roda. Lepa je i blagorodna dobrodjetelj blagodarnost! A kom smo vi e blagodarnosti posle boga du ni nego enskim prsima. Neblagodaran i nedostojan lovekom nazivati se koji se toga blagodjejanija ne spominje. Moje k eri, kad bi vi uprav razmislile i rasudile na koju ste visoku odredu od boga sazdane, ne bi vam imala kad ni na um pasti obrva, o iju i pro eg tela lepota; vi bi se stidile nekakvo dostoinstvo u svilenim i arenim haljinama iskati. "I nare e bog prvoj eni ime ivot, jer je ona mati sviju koji na zemlji ivu." Evo va a slava i visoko dostoinstvo, koja ini da svi narodi krasnonaravni i prosve teni vam svako visokopo itanije pokazuju i da vam se klanjaju. "No ta ja to vidim? Neke od gospo a kao da suze otiru. Tako mi Hrista vladike, to nije pravo da vi mene astite, a da ja vas inim plakati! Dajte, deco, piti!" Pak se onda okrene k gospo i doma, govore i: "Kako ja vidim, ja sam vas s mojom besedom u neveselje doveo; ne zamerajte mi, nije to moje namjerenije bilo. Ali, to e , taki su stari ljudi, a navlastito pri vinu; kad to po nu, ne umedu svr iti. Nuto moga posla: za ast i go tenje inim ljude nevesele!" Onda gospo a doma ustane, celuje vladiki desnicu, govore i: "Milostivi na i sveti gostu, ne astimo mi Va e preosve tenstvo toliko koliko nas Vi astite s ota eskom besedom; i, da nam nije ao da se odve ne trudite, mi se svi ne bi nasitili nikad Va eg razgovora."

Vladika, ispiv i a u, po ne sve druge kaniti: " ada moja, budimo veseli! Srblji gdi su god, milo im je vino; vaistinu bo iju, imadu pravo. Zna sveti car ta govori: "I vino veseli srce loveka." Ni ta ti nije gore od nevesela namrgo ena oveka. A ti otuda, stari Malenica jadan, to si umukao? Ne bolu li te ve usta od tolikog utanja? Ti sam ka e da bi volio celi dan ne jesti nego jedan sat ne govoriti; a kad se besede ve ma ra aju nego pri vinu?" Malenica: "Dao sam se u misli gospodine, u misli! Niti mi je sad do pi a ni do razgovora." Episkop: "U kakve misli? U vreme asti i veselja to nije tvoj obi aj, a i ne pristoji." Malenica: "Ta znam i sam, gospodine, da ne stoji lepo; ali ko se ne bi dao u misli slu aju i take razgovore? Moja sre a te ih nisam uo dok sam mlad bio, jer se nikad ne bih smio dodirnuti prsiju moje mlade, nego bih im se morao klanjati kao ikoni; sad, ne marim, mogu im se klanjati, jer sam ostario." Niko nije se nije mogao od smeja uzdr ati na ovi Maleni in odgovor. I sam Episkop po dugom smijanju okrene se k doma inu: "Je li, gospodaru Jovo, ovde je bolje da stari Malenica besedi, koji uzrokuje smej i veselje, a ja moj razgovor valja na drugo vreme da odlo im? Malenica: "Nemoj, preosve teni i mili gospodine, tako ti tvoje du e, nego, ako ti samo nije trudno, govori i nasla uj nas s tvojom besedom. Kamo sre e da sam iz detinjstva i mladosti take razgovore slu ao! ini mi se da bih bolje poznavao ta je volja bo ija i za to smo na ovi svet stvoreni. Kad promislim kako sam proveo mladost, kako sam mislio i ivovao, sam se na sebe gadim, jer se ni za to drugo nisam starao nego kako u dobre volove poznavati, kako u ih jeftino kupiti a skupo prodati; niti mi je kad oni svet i drugi ivot na um padao. Nego govori nam, sveti vladiko, tako nam iv bio, da barem u starosti to dobro po nem misliti. I to mi nije malo utje enija da e mlade koja te slu a bolja i pametnija biti, i da e kao razumni i pravi ljudi misliti." Episkop: "Dobro! Kad si i ti na e gospo e doma ice misli, uzdam se da i pro im gostima ne e neugodno biti da s besedama jedan drugog polzujemo; a to je na a arhijerejska najve a du nost, na svakom mestu i u svako vreme polzu bra e na e i mla ih na ih iskati. I pre nego se vratim na moje prvo govorenje, valja mi na tvoja dva punkta odgovoriti: jedan, to si ale i se rekao za prsi druga tvoga; a drugi, u kom ali to si zlo tvoju mladost proveo. " to se prvoga kasa, vrlo je malo potreba govoriti, jer sam ja malo povi e kazao da je ljubljenje i grljenje vernih i ljubeznih supruga od samoga boga ne samo dopu teno no blagoslovljeno, posve eno i zapove eno, kanoti jedno i samo sredstvo rez koje blagi

tvorac nova stvorenja iz nebitija u bitije proizvodi. Jer kako bi se ina e bog slavio kad ne bi bilo ivih, a najpa e slovesnih na svetu stvorenja, kojih da nejma ve ni bog iji bi bog bio? Ne bi mogao biti ni blag, ni milostiv, ni pravedan, ne izlijavaju i ni na koga milost i blagost svoju i ne pokazuju i nikom pravdu svoju. Dakle, iz ovoga sleduje da su bogu potrebna slovesna stvorenja koja e ga poznavati i slaviti, izme u kojih je jedno i ovek. A ovek, budu i da je tako volja bo ija, ne mo e ina e na svet proizi i i postati razvje od oca i matere ro en. Iz ovoga se jasno kako sunce vidi koliko mora biti ugodno i milo bra no i zakono loveka i ene sojedinjenije i milovanje, rez koje bog biva lovekov tvorac. Sve, dakle, to biva u bra nom sojedinjeniju, od boga je ustavljeno, posve eno i zapove eno. Svetost braka, bra o i ada moja, svetost ina roditeljnjega i maternjega prevoshodi sve druge svetinje. Na ite mi jednog sveca ili pravednika koji se je nero en posvetio i pravdu tvorio. Opaka i bez svakoga razuma gordost: svoje ro enje pohu ivati! Dakle, ti se, star e, nepravo tu i na moje govorenje, koje, veli , da si u mladosti uo, ne bi smeo u prsi mlade tvoje dirati. A meni se vidi da sam ja i ono drugo isto srpsko kazao ± da sva u supru estvu nasla denija jesu pravedna nagra denija za trude i muke koje su s supru estvom sojedinjene. Samo sam ja to hoteo re i da onde gdi prost ovek ni ta ne vidi nego smej i igru, onde razuman vidi i poznaje previsoka namjerenija jestestva i neiskazanu boga tvorca milost. Ovo je sve apostol dobro poznao; zato i veli da je brak tajna velika. "A to napominje za tvoje volove, kupovanje i prodavanje, istina da i u tome dobrodjeteljan ovek valja da pazi i ne prelazi meru i da po sovjesti svojej postupa. No to emo mi tome? Ovo je zakon trgova koga zanata. Ko kupuje, rad bi jeftino kupiti; a ko prodaje, radi skupo prodati. Ste i blago i novce, po teno trguju i i trude i se, to zavisi s jedne strane od lovekove vrednosti, a s druge ± od opstojateljstva u kojima se nahodi. Gdi se velike trgovine ine, tu vredan ovek mo e i ste i; i ovo je vrednost; a dobrodjetelj je: ste eno na dobro upotrebiti, slaboga od silnoga uvaju u, nevoljnu poma u i, od siroma tva po tene familije izbavljaju i, nauku u rod svoj uvode i. Jednim slovom: bla en oni bogat koji s pravednim Jovom mo e re i: "Bio sam slepom oko, a hromome noga; siroti i udovici bio sam otac." Bla en ko mnoge sirote devojke kao roditelj uda i udomi, svetim bra nim sojuzom mnoge parove sojedinjavaju i, i njih kao ada svoja bogopodobnim glasom blagoslivljaju i i govore i: "Rastite se, deco moja, i plodite se i napunjajte ote estvo s dobrodjeteljni i bogoljubni itelji; podajte svetu slovesna i razumna stvorenja koja e boga poznavati, ljubiti i slaviti." Bla en i blagopolu an oni bogat koji sirote mladi e roda svoga, kad vidi da imadu dar i sklonjenije k nauci, na nauku daje, govore i im: "Idite, deco moja, u ite se; bog vam rez mene k tome pomo daje. Zato imajte boga vsegda pred o ima, uklonjajte se zla dru tva i uvajte se zlih obi aja; radite da nauka va a na slavu bo iju i na polzu ote estva bude. Svrh svega, u ite se dobrodjeteljnim i po tenim naravom; nastojte i trudite se da nauka va a bude kao isti zrak sunca, koja e mrak neznanja,

apostol Pavel. mnogi.nerazumija. to mora vo vek' veka nepokolebimo i sveto ostati. evo kojega je bogata ± sre na vmenjavam i nari em!" Malenici. i ta valja da mislimo od kalu erskoga ina?" Episkop: "Dve stvari u isto vreme pita . niti u em pogre iti. za njihovu veliku nauku i dobrodjetelj. I evo kako ti se uveo savr eni i op ti obi aj dok su se ljudi i narodi obikli misliti da u ne enidbi stoji velika svetinja. no za upotrebiti ih na ovi na in nije nimalo sre an bio. dakle. jer su ljudi podlo ni pogre kam. No ja nikako ne vidim kako bih ja mogao novine mudrovati potvr dravaju i ono isto to sam sosud izabrani. u eni budu i i dobroga itija. a sutra na drugi. sujeverja i zlobe izme u bra e va e izagnati. namah pohiti i ovo pitanje u initi: "Budu i dakle. nije li nam slobodno rasuditi: je li mogu e da duh sveti drugoja e rez apostola Pavla u i i uzakonjava. i drugi mnogi neo enjeni izbirati su bili na arhijerejstva i tako malo po malo sva ova dostoinstva preuzeli su kalu eri. Vasilije Veliki i Grigorije. kojega otac. nikad ni u emu niti mo e niti ho e sebi protivre iti ni protivuzakonovljavati. mo e ko pomisliti da novine nekakve mudrujem. Episkop budu i i o enjen." Evo. koga za prekratiti i na koju drugu stranu okrenuti. A da ti pravo re em. kako vidi da vladika malo za otpo inuti prestane i zai te piti. rekli su da je tako duh sveti rez svete oce ustanovio. gospodine. Ljudi esto krat sami sebi protivore e i protivuzakonovljavaju. i ne budu i Episkopom. monasi budu i. ne bi vi e smeo u njih kako god u eravicu dirnuti. no to nije mogu e ni pomisliti. od kojih samo za jednu ne bi nam dosta bilo da do no i besedimo. u i i propoveda. ve na istina. "Izme u prvih kalu era. neka mi oproste. a duh bo iji. obi aj koji preveliku silu nad ljudima imade. kojega je brat bio Episkop o enjen. koji za ste i silu dukata vredan je bio i kadar. danas na jedan na in u e i. Obi aj. I tako li ili su sasvim sve tenike o enjene Episkopskoga dostoinstva. i ne bi mu se moglo ni u jednoj ni u drugoj stvari verovati. rez apostola . i pro i koji me slu ate. protiv javne duha svetoga nauke. velim. elovekoljubija istinoga bogo estija i bogoljubija me u njih uvesti i ukoreniti. a svet razuma. kako Grigorije Bogoslov Nazijanzin. kako i drugim sve tenikom ne samo zabranjen nego jo te rez apostola Pavla o evidno zapove en. moj Malenica. nije naj po udi bio ovi poslednji vladi in razgovor. dobrodjeteljno i bogougodno bogatstva upotrebljenije. "No. Ovi. moj Malenica. to god duh sveti jedanput uzakoni i ustanovi. svemu je uzrok. izbirati su bili na arhijerejstva: kako Vasilije Veliki. a drugoja e rez svete oce? Na ovi na in duh bi sveti samom sebi protivre io. bezgre ni i sovr eni. da je brak sveta i velika tajna. govore i istosrde no i bez svakoga pristrastija i lecemerja svrh ovih stvari. ako su sveti oci u em god protiv nauke apostola Pavla postupili. oni su mogli kao ljudi u tom pogre iti. Zato. jer kad bi ih jedanput u kese zape atio i u gvozdeni sanduk slo io. i za u initi da ovi obi aj ostane ve an. izrodio je mnoge sinove i k eri. kako se taj neporedak i nesre a u ini te Episkopom ene ote e.

da ne govorim ni iz zlobe ni iz pristrastija. nije od boga. Kako emo ih dakle isku avati? Evo kako. nikad ne zapoveda ono to se ne mo e. i du evne. Ovo govore i. toliko im se ini da su bolji hristijani i revnitelji. nego sami duh sveti iz usta apostola Pavla. "Bog pravedni i milostivi sozdao je loveka svobodna. ako to uju na i gre eski arhijereji da mudarstvuje . Ali je bilo mnogo svetih otaca! Ni ta to ne ini. mogu arhijereji i arhaEpiskopa biti. umom i razumom od boga odareni. ho e te prokleti. ja se nikoga ne bojim. i igraju se s anatemama kao deca s le nici. no i neprijatelje na e i one koji nas proklinju da blagoslivljamo. . Pravda da se nahodi i takih koji koliko vi e druge proklinju. Joan Bogoslov. ada ra aju i i dom svoj upravljaju i. udnovito zaktevanje! Bog mi je dao o i telesne da s njima gledam i vidim. ne protivim se da i ne enati mogu na ova dostoinstva do i. ko ho e mo e dobro poznati da esni i sveti brak arhijerejem ne mo e nikad do veka zabranjen biti i da mirski sve tenici. "Nemojte svakom duhu verovati. Je li soglasno prvoj nauci svetoga duha? I ako nije.Da sam svet sveta. nije od boga: bog je pravedan. ni ta ne zapoveda to nije ljudma na veliko dobro i polzu. A veruj ti meni da sam ja poznavao mnoge gre eske arhijereje koji pravdu ljube i koji drugoja ije po inju misliti. ako li za ovo mudrovanje prokunu mene. Bog mi je svidjetelj. mudruju i i ustanovljavaju i. ne e se na i u tami". Ovo ne velim ja. Iz ovog svega. ko za mnom hodi. No dok mene moja savest ne obli ava. koji e me po mojej sovjesti suditi. moraju prokleti i apostola Pavla. Za to dakle da slepo verujem? . a pritom imamo u ruku evan elije Hristovo i apostolske nauke: to je dakle potreba da nas drugi za nos vuku? Niti je pravo ni po teno. Janjo moj. nismo ni mi od panja otesani. no isku avajte je li od boga" ± u i nas isti oni koji je iz prsiju Spasiteljevih mudrost po erpao. Hristos je do ao i po sebi apostole po svetu razaslao da svet od slepote izbave a ne u slepotu da dovedu. a mi balja da mislimo za nas.Pavla predate. je li mogu e! Ako nije mogu e. Da ih je hiljadu puta toliko bilo." Episkop: "Ne e. razum. No vele nam: valja verovati slepo. ne valja primiti ni verovati. Svaka pravda i istina svet ljubi i svet i te. no iz pravoga zdravoga razuma i iz ljubovi k bo ijoj istini. da s njim sudim i rasu davam. govori Spasitelj. Stari su mislili za sebe. oni koji su pametni i koji pravdu ljube. u esnom braku ive i. Ljudi smo slovesni. Ono to se u i. dao mu um i razum da ga u svako vreme vode i prosve tavaju. Hristos nam zapoveda da mi nikoga ne proklinjemi." Janja kulund ija: "Gospodine. da se sav svet slo i. Bolje bi mnogo bilo da nisu nikad bili tako bogati s anatemema. je li polezno? I ako nije. bog svoju volju nikad ne izmenjava. nije od boga. da an eo s neba do e i da u i to protiv apostolske nauke. ako su dobrodjeteljni i dostojni. bog je milostiv i elovekoljubac. No o tom zasad dosta. Valja odbaciti svaki detinjski strah i po pravom i zdravomu razumu rasuditi: ono to se u i.

ta je god obi aj uveo. samo. i da be i od nje dok je god iv. ili. bez vatre i bez ognji ta. nego i samoga sebe. ive i svaki o svojoj glavi. koji ni za to drugo niti misli niti se stara kromje da spase du u svoju. pre nego po nemo o ovoj materiji besediti. no da slobodno pristupi k onom ta mu se prividi. loveku kad se to u no i prividi. samac i samo ivac u celom ivotu svome valja da ostane i nipo to da se ne da viditi u miru. kao neki drugi: kalu ur. ne valja nikom ivu da je na tegotu. a monah. iliti uprav monahos. s bogodanim razumom izblizu i sa svih strana gledati i poznati. a to e re i: dobar starac. da mno estvo ovih samaca. Kromje jedne same haljine za pokriti telesnu nagotu. ili kakova libo ve t od koje nimalo nejma uzroka stra iti se. Ovo je gr ka re i ko ho e uprav da je izgovori. ne valja se nimalo nejma uzroka stra iti se. moja deco. valja da rekne: kalogeros. ime ni haljina enska da mu nikad na pamet ne do e. kad su postala carstva hristijanska. vide i poglavari. U ovom zidanju i oboga ivanju manastira cari i kralji jedan za drugim su se nadmetavali ko e lep e sazidati i vi e dati. pak e namah poznati da ono to mu se prividilo ili je sen ili panj. A od ene valja da se uva kao od ive vatre. a potom sela i ljude da im rabotaju. bez ku e i bez ku i ta. niti izgovaraju kako valja. i ovako su prvi monasi po egipetskim i po livijskim ivili pustinjama. osu iti sasvim telo svoje. slobodno pristupiti. ta je potreba da ini? Da se nimalo ne pla i. a hrane mu samo toliko valja koliko da je jedva iv. bez svakog obzira.Upamtite vi moju re : malo e vremena pro i da e srpski arhijereji jesti meso. sterali su ih u manastire i ubedili da i oni izme u sebe u op testvu ivu i da moraju biti podlo ni jednom igumnu ili Arhimandritu. sazdali su im s velikim tro kom velike manastire. Trudom svojih ruku valja da se hrani. Evo kakva estoka pravila oni sami na sebe nala u. Ne staraju i se ni za kog iva. i niko se tome ne e uditi ni sobla njivati. koliko mirski toliko i crkovni. to e obi aj i istrebiti. "Nekder do emo sad k kalu erom. zna i: sam iliti samac. ne ine nikakvo dobro. Na isti na in. ovo nazna ite. o em god mislimo rasu davati. ni ta drugo ne valja da ima. Na isti na in. misle i da u tome nekakovu zadu binu ine. to ini malo po malo obi aj. Evo dakle. . kako god i gre eski jedu. ne znadu ta rade. dali su im ispo etka njive i vinograde. "S vremenom. "Srblji ili izgovaraju: kalu er. jerbo je njemu potreba za osu iti sve love eske strasti. lovek koji se odrekao svega sveta i ta je god u svetu. Razli ni cari i poglavari. Sam. Po samom imenu vidi se ta je. no smu tenija. kao ptica usamljena i ujedinjena u gori ivot valja da provede. tako da ovi samci i siromasi na li su se s vremenom u tolikom izobiliju i bogatstvu da cari i kralji u potrebam pomo su od njih iskali. Odrekao se ne samo sveta i ta je god u svetu. bune i kavge. u gradu niti u selu.

vide i da su ovi dobri starci sasvim izi li iz svojih predela i po eli protiv svoga zvanija i du nosti iviti. "Sada sami po du i pred pravednim sudijom bogom. koji je od prvih i najimu ijih manastira u Sremu. Kalu eri sami bez pro nje ne mogu iviti. prave. sramota celog srpskog roda! Ljudi zdravi. a ono to ti je najpoleznije i najpotrebnije. sveta i bogoljubezna molitva dobrodjeteljne matere koja jedno . u hospitale i u vospitali ta sirote narodnje dece preobratiti? O svemogu i bo e. ali ne prose. iz manastira N. A od koga e prositi? Od roditelja. Njegov iguman poslao ga je k meni i pi e mi. uzeo im je sva sela i imenija. zidaju. imaju i prekrasne gruntove s kojima bi mnoge familije izobilno mogle iviti. popravljaju. Moj hristijanine. mogao je poznati koliku je starost imao premudri i veliki car Petar za umaliti u svom carstvu mno estvo manastira i samaca. obremenjenih s familijama. I za ne produ avati odve besedu ta su u prvo vreme bili monasi. koji se svega u svetu odrekao i nejma na za to drugo starati se kromje za sami svoj trbuh. iz Fru ke gore. ta li bi valjalo da su. samac. nek se kako drugoja ije zove. a ta su danas u na e vreme. po eli su svakojako iveti. svi vidimo. da ti zna kako je tvoja u dve u tri re i molitva bogu slatka i blagoprijatna kad ti po teno i pravedno ivi i s znojem lica tvoga hrani ada tvoja! Koliko li je bogougodna kratka molitva vernoga soldata koji ide za ote estvo svoje i za cara svoga krv svoju proliti! O. ne imaju i nikakva posla. Ko prosi? lovek Srbin! Sebe tako pohuditi i bednim prosjakom u initi! Pokor i sramota srpskom imenu! Barem nek se odre e ovog po tenog imena. rasudite. da mu dopustim prositi milostinju po Banatu. hoteli su ih na bolji put metnuti. no nahodili su se njima u nevolji. Ta i drugi ljudi zidaju i prave. mole i me. Obaraju. ta su s vremenom postali. ni hromi. "Tako mi Hrista spasitelja. danak caru pla aju i. koji e nas sve suditi. i neka ne sramoti rod svoj. mogli ste lasno poznati. koji. S vremenom nahodili su se mudri cari. nije potreba govoriti. nisi rad. ni sakati. ni slepi." No narod iz svoje prostote misli ako nestane me u njima kalu era. za sve to valja da prose. a manastire u kole. te ko onom ko ho e da se za njega drugi bogu moli! Da za tebe drugi jede i spava. to vele? Mole se bogu za nas. u prvo vreme toliko siromasi. daju i care svetu. ho e da drugi za te radi."Ovi dakle samci. metnuo je u bolji poredak. od udovice koja se stara kako e k eri svoje udomiti! A ko prosi? Monah. zaklinju i se da drugde nejma za to kupiti soli. javlja mi da zida jednu ka aru i moli me saborno da je budem ka ari ktitor. ne bi li bolje bilo da takih kalu era nejma na svetu? Ne bi li bolje bilo na manastirske gruntove familije naseliti. de icu svoju hrane i i ubogim poma u i. kako je kalu er. Eto vidite oca N. koliko u Carigradu toliko i u drugim carstvam. u po injenije i pod regulu. kad su postali silni i bogati. mora biti prosjak. Ko je itao rosijsku istoriju. podaj im i duh Petra Velikog! "Poznajte drvo od ploda njegova" ± govori sveto jevan elije ± "neplodno drvo se e se i na vatru me e. E. itavi. jer im stoje burad i kace napolju. nesta e vere i zakona. moja bra o. i one koje je bio prinu en za vreme ostavit.

a ne zna le iti. preosve teni gospodine? Ne razumem to s tim mislite. a ne zna ni krojiti ni iti?" Arhimandrit: "Takoga bih ja terziju s njegovim istim ar inom po le i. ako ho e. imaju i zdrav razum. a drugom jesti daje i u kolu ga opravlja! No valja trpiti dok narod tako ho e. sami ste se davno i davno istrebili. lekar koji se samo zove lekar. nekamoli telo moje. i samo se nari e kalu er i samac. i terzija koji se samo nari e terzija. nepravedno i te i tra i tu . ako li ne e.ado svoje doji." Arhimandrit: "Kako. a lekarstva nikad nije nau io. mo e pravo suditi. kako pravo sudi kad ho e . bi li je dao jednom terziji koji se samo zove terzija i dr i u ruku veliki ar ini i makaze. valjalo bi koliko danas istrebiti sve kalu ere?" Episkop: "Po mojem govorenju? E moj brate." Episkop: "Dakle." Episkop: "Vidi li. i dao bih im krepku zapoved pod esto im nakazanijem da se nipo to ne usude u napredak nazivati to to nisu. oni nisu to to se nazivlju?" Arhimandrit: "Nipo to!" Episkop: "Kad bi te postavili sudijom. niti zna terziluka. koji se samo ust'ma i slovom odrekao sveta. arhimandarite. kojega mu je bog dao. i tako svak ovek. ni konja moga ne bih ja dao takom lekaru. Arhimandrite. krivo i nepravedno ini. mo e li jedan ovek lekar biti samo za to se nazivlje lekar. niti zna ta je?" Arhimandrit: "Nikako!" Episkop: "Niti bi ti sebe dao bolesna u ruke takvom lekaru?" Arhimandrit: "S opro tenjem. ta bi ti po svojoj savesti takim ljudma sudio?" Arhimandrit: "Za njihova la na imena bih ih nakazao. dakle. i to je jo te najgore." Episkop: "Ka i mi po du i. gospodine. svet razuma i rasu djenija. a delom vi e tra i svet i svetske stvari nego mirski ljudi. koji samo kamilavku nosi i crne haljine. niti ste ekali moga govorenje. gospodine. Kalu er. uga avaju i i najve i bo iji dar pod noge ga e i." Arhimandrit bezdinski: "Po Va em govorenju." Episkop: "A kad kupi kakvu lepu i skupu materiju za napraviti haljine.

Malenica. inati i pravdanju pro lo je pozadugo. nego s neba da do e kalu er. Malenica psuje i ru i Janju. namrgo enim i kao upla enim obrazom izrekao. bo ija istina iz Va ih usta besedi. po to se umije. Janja Grk. tako. gospo e. pak sve idu te prose na namastir. koje nije mogao predviditi. Janja sa svoje strane ispri ava se i pravda. zagrozi se i zatrese. a svoje novce (koje se ne srame zvati svoje) ne . imate pravo. preduzme re . boga ti. znoj i muku bez svake sramote ele i i i tu i: ja te ne pitam je li on monah. nego je li dostojan po tenim ovekom nazivati se? Pamti li jo te ta si odsudio lekaru i terziji? Mo e li sad razumeti ta ja mislim govore i da su se sami kalu eri davno i predavno istrebili. ne bih. sve se to po ne jednim grlom smijati.trud. Dajem misliti kakav se tu kalabaluk. Kamo sre a da svi arhijereji tako misle! Ja bih se namah o enio. jer kakva si ti tela i pameti. otare i od kavge i vike utoli. jer od tebe e zaludu iskati. po obrazu i po haljina poprska. ti mu ne bi dao prebijenu gre ljiku ni slomljena novca. po o ima. okrene se u ito ti da ne poprska astal. gospodaru Malenica. A to je jo t najsme nije bilo. Razgovor je bio koje o em. sluge. na moju du u." Na ove re i arhimandritove. lokaji." Episkop: "Tako. pak ti prsne s svim vinom iz usta na Malenicu i svega ti ga po ustma. moj arhimandrite. kao da ga groznica spopadne. odgovaraju i da je on po eo bio pre smejanja piti. imaju i puna usta vina i ne mogu i od smeja uzdr ati se. a najvi e Arhimandrita su bili na smej uzeli kako se je bio od samog imena kopljenja prepao. ili valja da se o eni ili da se da u kopiti. Ina e nije fajde od tebe. Dobro si u inio to si napomenuo Svetogorce. samo da ne i tu i ne prosja e. sede i ba do Malenice. to su ti najve e haramije sveta: neki od njih imadu po etrdeset i po vi e kesa. ne boj se." Arhimandrit: "Gostodine. u isto vreme po eo bio piti. Kamo sre a da svim ine kao ja! Ne bi se nikad uveo bio taki obi aj da su svi kalu eri prosjaci. i ja bih te sovjetovao. govore i: koji mu vrag re e ba u vreme takoga smeja piti. Ne iz Jerusalima i iz Svete Gore. a dobrom Episkopu suze su tekle od te kog smejanja. gospodine! Volio bih da mi se u i odre u nego da me u kope." Malenica: "I ne bih. uju i re da se da u kopiti. ali nas s tim sramote i lepo su ve dodijali da bi ovek volio viditi Tatarina nego kalu era!" Arhimandrit: "Mu i. ako eli dobra svojoj du i. koje je s takim sme nim." Arhiramdrit. pak odgovori krste i se: "Bog sa mnom. ni je li on dobri starac. vika i smej u inio. u ini se jedan op tenarodnji smej. govore i: "S moje strane neka bi bilo jo toliko kalu era koliko ih je. U ovom smeju. Gospodari. tebe bog nije za djevstvo ni za kalu erstvo stvorio.

kao da su nas od boga uzeli pod arendu." Malenica: "Sve je to va izgovor. da je i njih toliko. nego na interes da im se plode. dok su se i oni obikli uzimati i molitve svoje prodavati. Jedva se jedan smetne s vrata. Parusije. po eli u manastire davati. preporu uju i se monahom na njihove molitve. od naroda sve zavisi. kao oluja. pravo vele: kad se ovek pokalu eri. Na moju gre nu du u. odre e se svoga roda. pak sve istra uju gdi je ko umro. Dakle. Lete jedan za drugim kao gavrani. a kalu eri nas lepo nao iglece pod ljutim turskim hara em dr e i ne dadu oda'nuti. neka bi i to. jer je naroda mlogo. ni na onom svetu du a ovekova od njih s mirom ne mo e ostati. salandari. no nije dosta ni stotina. Narod valja savetovati i u iti." Malenica: "Pak dokle e taj obi aj durati. ni kako e ga s vrata smetnuti. pak da se ho e jedan. bog dao i svi sveci.dadu u namastir. globe i deru vilajet ni kriv ni du an. Pak mi nije udo drugim narodom. Ostare i ogrbave prose i. narod! Ko e narod slo iti? ta li zna prosti narod? Vas je narod izabrao za svoje pastire: ako vi poznajete da kalu eri nisu od potrebe. a trideset mala. a nas je malo. na i e se i ko e uzimati. silom se s njim ni ta . valjda se i oni zar negde plode. nego zao obi aj koji se uveo. budak njima valja i motiku. Bog ih znao otkud izni u i proizlaze. koji da ne daju i na se ne namamljuju. i koleno vam se zatrlo! Nas je bog izbavio od Turaka. brate. Ljudi su sami. neka rade ka i drugi ljudi. nego se udim srpskom sinu kako mo e sebe tako pohuditi i bez svake nevolje prosjakom u initi! Ali. proskomidije i drugoja a kojekakva imena. Malenica kukav e! Ala si. al' eto ti dvojica tr e da uzja u. izmi ljena za globiti ive i mrtve. gospodine. Vladika. parasili bi se i kalu eri pro nje i uzimanja: a dok se god na e ko e davati. kako vidi . Valja da od njih pasaporat uzme ako misli pred boga izi i. gospodine?" Episkop: "Dok god je volja ljudi i naroda. a ne srditi. ono i prodaje. vide i ga sasvim zabunjena. Episkop: "Dosta ve . to su ti tvoji Jerusalimci i Svetogorci. to ko ima. Pak ta vele? "Turkom dajemo. moj Malenica. u inite s njima kako je Arhimandrit odsudio lekaru i terziji: narod u tom nema nikakva posla. no njima nejma ni kraja ni konca. kako sam vi e rekao. ali' opet bi se ko nadao da e se kadgod kurtalisati." Propali i vi i Turci." Siroma Arhimandrit na ao se bio u bedi s Malenicom ne znaju i ta e mu odgovoriti. Ka u za nekakva mitarstva po vozduhu: tri velika. niti im je kad mogu e od pro nje odustati." Episkop: "Nije tako. Narod. nije! Ne valja tako s narodom misliti. do e mu na pomo . mlogo bi ih bilo. te ko onom koga ti okupi i zapopadne ! La nje bi ko od gladna medveda utekao nego od tebe! A da pravo re emo: nisu svemu ni kalu eri krivi.

Stao sam bio s jedne strane. elio sam da se taj dan ho e kako produ iti." Kako je meni bilo." Na ovi na in ima emo manje monaha. ini mu se da mu u veru i zakon dira. Oni koji su se u ovomu inu na li valja da dobro gledaju. pak se protivi i buni. ili mi je bilo milije gledati ga ili slu ati. srce i govorenje pravo srpsko. Njegovo govorenje bilo je sasvim podobno mudrovanju srca njegova: prosto. ta li nije. Ako li kad namisle to na polzu op testva u initi. Ko eli monahom postati valja da je savr ena vozrasta. du a. kukav e. Svemogu je jedan vladjetelj u svom narodu kad narod savr eno pozna dobro namjerenije svoga vladjetelja. delale su ne samo za moje prepitanije nego i za one koji su sa mnom bili. tiho osmijavaju i se. ustao je. i kako ko po ne u njihove obi aje dirati. ako i kasno. to mi mo emo. govori sosud izabrani. koliko je mogu e. zafalio gospodaru i gospo i na asti. ili da je nauci sasvim predat. Ko s navalicom radi da sve ujedanput u ini. A stariji valja da se vrlo staraju da mu nikakve obide ne tvore. govorio je Arhimandritu: "Hodi sa mnom. Koliko sam ga vi e gledao i slu ao. valja popravljati i pobolj avati. valja da preziru i trpe. a dok god ih narod ho e. kako ga mogu dobro gledati i kako ne u drugima u slu enju smetati. tu ti je s njima. to e nam. dav i svima ote esko blagoslovenije. ne dopu tati nipo to da se mladi ljudi kalu ere. a stare obi aje uni to avaju i. U izla enju. Zato valja s njim tiho postupati.ne mo e u initi. Ono to se ne mo e sasvim izmeniti. poznati. ta le se od njega iziskuje. i. da te ne . No po savr enju ovoga razgovora. "Ove moje ruke. kako si sam rekao. kad sebe pozna. Malo e se ko posle dvadeset godina pokalu eriti. nepritvorno. Mnogo ga je i mu no ga je slo iti. i neke narodnje slabosti i obi aje. izi ao je. Narod je krotak i pokoran. po tena i neporo na itija. na osnovanije bratije svoje i zaslu i e est i ljubov naroda svojega. iskazati ne mogu. bi e na polzu op testvu. dati mu da razume i da isto pozna ta mu je polezno. ili kakav zanat polezan da zna i da je vredan ne samo sebe sama prepitavati no i drugima pomo i. budu i se i dan k no i sklonio. ovo je: mirske sve tenike u manstire silom ne goniti. Kako jedanput narod rekne: na to su kalu eri. valja da dobro narodu dadu da pozna da je to njegova prava polza i da se s njim dobro misli. Ne znam. jednim slovom. Samom je vremenu bog dao da sve otkrije i istinu da poka e. nemojte pomisliti da ja iz kakve mrzosti k monahom ovo govorim. krv e svoju do potrebe za svoje starije proliti. Bio je odve blagoobrazan i krasnoli an ovek. a navlastito kad sazna ta je monah. u inio obi no blagodarenije. mnogo krat pokvari. nego i iz same crkve i altara istrebljavaju. valja ih trpiti. ovoga pravdoljubiva i istosrde na arhijereja slu aju i. jer edu otvjet bogu dati. da ne primaju u svoj in one koji tu tra e pribe i te lenosti i spavanja. misli da mu se nepravda i sila ini. toliko vi e sam se usla davao. Pozna e jedanput. kakve novine uvode i. ja na zle obi aje mrzim i rad bih da se ne samo iz naroda." Pri koncu i ovo je bila dobroga arhijereja re : " ada moja. no to ih bude. Stari obi aju naroda imadu silu vere i zakona. ako nisu vrlo vredovite op testvu.

same suze teku. uzeo sam katihisis da to itam. suze su mi tekle iz o iju ale i to nisam jedan od najposlednjih njegovih lokaja i slu itelja. Kako bi mi do la na um imena: mu i ena. kako bih uo da u crkvi biva ven anje.zapopadne opet gde Malenica." Za svima izi ao sam najposle. po ne s ve im ustremljenijem te i. Krv njezina. Od onog nezaboravljenoga dna i do danas. razumno. o ivi elja moja za njom koliko da je danas umrla. Neka svak rasudi. jer ono samo sobom toga jo te nije kadro zaslu iti. jednim slovom: sve po teno. Dalo me se bilo ne to na alost. pak pre ivlje ono to je pasla. Kao ovca kad do e s pa e. enidba i udaja. kako gde vidim maleno dete pri sisi. na ovim blagorodnim uvstvovanijam osnovavaju se i nazi avaju sve druge bogougodne dobrodjetelji. Mislim: slatka mati. da je blagodarno . Posle ovoga nezaboravljenoga razgovora po eli su mi se bili istije i jasnije izobra avati u mom umu sovjeti moga tetka Nikole. uzdisao sam. da ga gledam i slu am svaki dan. gdi si da celujme stope nogu tvojih! Od onog bla enog dna. kakva uvstvovanija blagodarnosti i pripoznanstva k bogu i roditeljem mogu se usejati i ukoreniti u jedno mlado srce rez sami jednodnevni razgovor jednoga istosrde noga elovekoljubivoga i razumnoga u itelja. Dete blagodarno biva poslu ljivo i pokorno. u kom inu upa avao bih najve u svetinju posle boga na zemlji. Jedno mi je samo smetalo: ne bih se nikad mogao od smeja ustaviti kad bi mi god palo na um kako je Grk Janja na Malenicu prsnuo. pak sam ga pratio o ima dok god nije u ao u svoj dvor. Nahodio sam neko podobije me u njegovim mudrovanjem i arhijerejevim. no nije mi na um padalo jelo. spomenem se moje milostive i predrage matere koja me je na isti na in pri maternjim prsima dr ala i svojim mlekom hranila. ne mogu viditi malo dete pri sisi da u isto vreme ne razmislim neiskazano blagodjejanije. mislio bih u sebi: ovo je mala mati elove eskoga roda. Valja dete nau iti da je blagodarno i slugi i slu kinji koji ga poslu uju. lasno e i radosno primiti na njivu srca svoga semena najkrasnijih i najblagorodnijih dobrodjetelji. Ja sam oti ao u du an moj. milost i promisal preblagoga boga. presveto du i mojej ime. no ko e itati posle takog razgovora. le e gdigod. Taj dan ni ta drugo nisam jeo osim pre ru ka komadi hleba. koja u meni te e. u svemu tomu predstavljao bi se u mom umu in roditeljski. pravedno. i ao bih ga gledati s takim umiljenijem kako god u svetu liturgiju. Po eo sam smatrati Episkope i mirske sve tenike kao prave mirskoga naroda pastire. sva ostala blagonaravija. velim. bogu i elovekom ugodno ivljenje. kao iz ivoga izvora. a odavde proizlaze i izviru. i kako je Malenice stalo vike. ko bude itati ove vrste. Ovo je najve e blagodjejanije koje se mo e u initi junosti. Gdi bih god vidio najmanju devoj icu. srce mi se smu tava. blagodaran bogu i roditeljem. Mlad ovek. tako sam ja pre ivao sav onoga predragoga arhijereja razgovor i u io sam ga kao naizust. iz poslu anija i pokornosti ra a se trudoljubije i ispolnjenije svake svoje du nosti.

za razbijati pamuk. Ja namah otr im k njemu i donesem mu moje vesele glase i novine. za putovanje dobro vreme. da je du no nikoga ni u em ne uvrediti niti ozlobiti. a ja ovde prah da gutam razbijaju i pamuk? Ne e to Nika trpiti. po mesecu dana donese iz Srema u Tami var nekoga momka kalpagd iju. Ko bi pri svem ovom ne pomislio da ovo bog ovako ne name ta? Ja se tada nimalo o tom nisam sumnjao i sve sam za javne znake uzimao da u se nabrzo posvetiti. Kazivao sam mu i s takim userdijem kao da sam bio bogzna kakvo sokrovi te na ao. i svoju blagodarnost u svako vreme slovom i delom pokazivati. Zajedno smo rasli. zagrlimo se i poljubimo. dve ili tri godine stariji od mene. Ovi posle ru ka bio je na tavanu. Dati mu da pozna da to bog ho e i za na e isto blagopolu ije to od nas iziskuje. krila sam elio! Dan je bio subota. koji do toga asa nikad o svetinji nije sanjao nego jo t savi e odve je pitom bio s devojkama kad bi s njima pazario. koja je drugoja e sa mnom naumila bila. Pri istom mome majstoru i trgovcu bio je jo t jedan momak iz akova. jerbo samo na ovi na in mo emo s drugim ljudma i sami sa sobom u miru. da u initi udesa. zaklinju i ga sa suzam u o ima da mi da savet kako bih ja mogao koliko pre u one bla ene gore do i gde se ovek mo e popustinji iti. zajedno na zanatu bili. No da do em opet k meni. imenom Todora. Po ovom razgovoru gospodina Episkopa bio sam se sasvim po eo izmenjivati i moja prva mudrovanija i namerenija zaboravljati. zajedno knjigu u ili. Leto. Ka e mi jo te moj To a da se nahodi u Fru koj gori jo t jedan pustinjik k kojem izdaleka dolaze ljudi da im ini udesa. Ovi ti me novi pri elac uzme sasvim na svoju ruku i preoblada. kad eto ti moja zvezda. a najpa e u mladosti. kad sam ovi glas dobio. Po ne mi kazivati za Fru ku goru u Sremu. i da nema dna kad on ne u ini po koje udo. po etak meseca junija. Jo t jedan pustinjik koji ini udesa! Pa ta ja ekam ovde? Svaki minut inio mi se godina. u ovi par sasvim se zaboravi. s kojim sam zajedno u kolu hodio. koga je du an ba do na eg du ana bio. imenom Nika Putin. A da ispovedam svu pravicu. a navlastito uveri me da u Fru koj gori ima takih dolina i pe tera da se ovek mo e sakriti u njima da ga nikad niko iv ne na e. zajedno emo i putovati. Ovi postane kalfom pri jednom majstoru istoga zanata. moje samoljubije meni je u kalo katkad u u i da meni moja muka ne e zaludu ostati. svakom po sili i po mogu stvu svome dobro u initi. Ne mogu se na uditi kakvo je nepostojanstvo love eskog srca. sav se izmeni i promeni (rekao bi kao da ga je moje govorenje obajalo i o aralo) i po ne mi ovako besediti: "Kako to? Sam si naumio po i. i ne samo da se mo e posvetiti. . u ljubovi i u zadovoljnosti prebivati i ivot na tiho i slatko provoditi. ovo mi je dosta bilo da me podbode i upali. no kad se posvetim. moj kom ija." To izrekav i. nego da mo e i udotvorac postati. Moj ti Nika. Nije se drugo za me hotelo. zadaju i jedan drugome re i veru da se ne emo nikad rastati.svakom oveku za najmanju dobru re . za mno estvo manastira i kalu era.

sre a nas za ruku vodi!" PO ETAK MOJEGA PUTOVANJA ta je ovek kad ga kakva strast preuzme." Ko sre niji od mene! Taj je dan dobijen. jer je Niki Todor kazao da emo sve pokraj Begeja i i. "To je dosta. malo popomisliv i: "Sedi ti ovde." Sutradan nedelja. gdi li Dunav. pro i e i drugi dan. u kalu ere idemo.Nika. a sutra dok za nas raspitaju. Ko e nam sad br e zoru doneti? Nikada je devojka na udaju s ve im nedoumjenijem nije ekala. odgovorio mi je. mora nas vilajet hraniti. idite po suncu i gladujete. Ona zapovedi slu kinji da mi da komad hleba. hvale i mi svrh svega manastir Hopovo: da je drugi na zemlji raj. koja se je svu no krasila i upodobljavala. Ja ka em da imam tri gro i a od onih to mi je poslednji put moj tetak dao. Sla em njojzi da u s Nikom celi dan na udicama ribu loviti. pak reknem. ne bi mi ih dao. du an stoji vazdan zatvoren. po em mi ka e gdi e me ekati. idem se i ja malo s tim Todorom porazgovoriti. pak opet do e. a ja po em u majstorov konak da ka em slu kinji da mi dvojica ne emo biti taj dan s drugim momci pri ru ku. Izi em iz grada. nego za razgovarati se i savetovati kako emo se izma i i kako emo u initi da se barem prvi dan niko ne doseti da smo o istili. niti joj je do spavanja. na em Niku: "Ajde. meni to ne bi ni na um palo." Do e mi na pamet Maleni in razgovor. kad kakvo me tanije uma u e e mu mozak. pak izi e iz grada. govore i: "Kad ste ludi. nije nam bilo do spavanja. "i ini se kao da razbija pamuk. On je razumniji bio od mene. a da je znao na kakav e mi ih puta dati. i koji je najbolji manastir u Sremu. brate Niko! Sve nam ide po elji. nego koji je pravi put do Tami vara k Sremu. smiju i se: "Da i ta tri gro i a nejma. Moja majstorica bila uranila da u crkvu po e. nigde nego u Hopovo! Pao je razgovor posle ta emo na putu jesti." Ode. Do e i ona jedanput. i da on nije napomenuo. a ja znam dobro da ta va a riba ne e na moj tanjir do i. Ovo smo ovako bili odredili za zametnuti tragove. ne za spavati. ja vam pameti ne dadoh. "tri gro i a hleba dosta e nam biti za dva dni. postoji po sata. podbuni srce i u ini da sva krv u njemu uzavri! Bio sam u to vreme u etrnaestoj . kako se god ho e za pobe i i ute i. jer misli sutradan na ven anje po i. Ka e mi sve. Nika uzme moju torbu sa na im ko uljama. mojim katihisisom i aslovcem i s hlebom koji smo jo te s ve era spremili. kako smo je mi ekali. Sve se to metne u red i namesti. gdi se Tisa prelazi. nije pitao ni za pe tere ni za pustinjike. ne znaju i na koju smo se stranu okrenuli. No. Legnemo zajedno." rekne mi. Za napitak nije nam bilo brige.

o predrago selo. ili barem Jula sestrica. Sad prolazim. Ostavljam ga za vavek i u njemu kosti majke moje. du i mojej sveta. nikad u mom ivotu nisam tako plakao. oti i iz grada u Fabriku i Mlu i vratiti se. igrao bih se s jaganjci. Svetog Georgija. I sad. suze mi teku. kako bi me do ekala i grlila mati. mladost provodila i s roditeljem mojim ven ala. Tr ao bih po polju." S ve om sam eljom ekao ur evdan nego Uskrs. pravda. Pole ao sam kao u nesveti. Iz ovoga sudim da mi je mati iva bila. i vesma tu im. Moj drug. vri tu i jedva sam izgovarao ± zemljo. Ko ima srce uvstviteljno. i jedine sestrice. i po nem gledati k Semartonu. sve detinjski posli. od kojih neki su me i poznavali. Provodili bi tu po deset i po petnaest dana. kod sala a deda moga. spram Semartonu. Gledaju i selo u kom se majka moja rodila i rasla. ja sam nahodio u tom taku sladost koja je prevoshodila svako bla enstvo. koje od puta koje od pro aste no i nespavanja. nano slatka. no u onom vozrastu. s milom Julom i sa mnom dolazila. nenau en nimalo pe ice hoditi. a ni sami nisu se mogli od suza uzdr ati. to je meni dosta bilo. Koliko sam obladan bio mojom budalastom svetinjom. Taj dan kao da su mi noge krilate bile. roditelje svoje na njihovo krsno ima. Julo srce. na nem govoriti: "Ostaj mi zbogom. podstrekavati i na pamet dovoditi druge. a ja se popnem na jednu unku. pi u i po dvadeset i pet godina. . jedna ideja i misal po ne razbu ivati.) I vi e bih tu le ao da nisu se obani oko mene skupili i po eli me ute avati. u koje svake godine na ur evdan s bra om mojom. otkad sebe pamtim iz detinjstva. po kom se u detinjstvu svom igrala. mo e biti. Do e mi na pamet mati moja i mila sestrica moja Julijanka. tu smo posle podne po inuli. ljubim zemlju i s toplim suzama kvasim. nisam mogao opstati. nahranili su nas mlekom i skorupom. mo e pomisliti kako mi je bilo. A kad bih s polja do ao. vozmu tava mi se utroba. ne bih nikada iz Banata izi ao. roditeljnice moje. da sam neiskazanu radost imao kad bi mi rekli: "I i emo u Semarton. koji je sama radost i veselje. do lo mi je veliko raskajanije to se od te mile zemlje udaljujem. Kad sam se po nekoliko opet u sebe vratio. kako sestrica! Sve mi je ovo tada ujedanput palo na um. mo e biti za vavek pokraj bla enoga mesta. inilo mi se kao da u izdahnuti. Po sata ili vi e bilo mi je u usti: "Nano moja. Suze prolivaju i. mesto ro denija roditeljnice moje!" Padnem licem na zemlju. posetiti: "Ostaj mi zbogom. poslednji put.godini vozrasta. Dam se malo pomalo u misli. Spominjem se. krepko zaspi. Ov ari semartonski. no ovde natura preduzme sve svoje pravice i silu. slatke sestrice!" Srce mi je lupalo u prsima. penjao bih se na unke. satre pod noge i u ni ta obrati sva moja sujetoumna me tanije i sujeverije. u kojoj sad le e kosti njene i moje Jule. Julo du o!" (Majku sam moju nanom zvao.

nego. Jevri. da od sviju naroda koje sam poznao nejma milostivijega roda nad srpskim. Zadugo me je zagrljena dr ala i nada mnom plakala. sva pokrivena i ukra ena s livadami punim zlaka i cve a selnoga. i kao da je jedan svrh drugoga svoju ponositu glavu pomolio kako e lak e onu krasnovidnu . Kako nam je god rekao Todor kalpagd ija. ali to njegovi sinovi nisu doma. gdi preno imo i rano ujutru po nemo putovati po po eljenoj Fru koj gori. a bih vas sam prevezao. Na emo jednog starog sve tenika gde ne to u svojoj avliji te e. Meni i Niki nije bilo do zaka njavanja. koji je bio jo t napolak nov. k njemu smo se ta tili. Onda ja izvadim iz torbe moj aslovac. u Bosni. okru eni i naki eni s svakojaki plodoviti drevesi. pla u i i ljube i ispratila me iz sela. da nas kako kalu eri silom ne zadr e. u zemlji nasljedija poslednjih srpskih despota. No otkud nama tri marja a? Mi nejmamo ni tri krajcare. u Horvatskoj. Hopovo nam je u srcu bilo. a najpa e k srodstvu. jer smo se bojali da za nama potera ne ide. da u vam za njega sedam marja i i postara u se za va prevoz. Ka e nam da se mu no prelazi za veliko navodnjenije Tise i Dunava. Ovde ne mogu izostaviti da ne nazna im. brdo nad brdom." Uve e na e nam jednog momka koji nas preveze u Slankamen. Na levoj strani vide se brda i holmi i. Nu da daje savet. metnula mi je u torbu nekoliko tanka beza za par ko ulja. ako vami nije od potrebe aslovac. Ide se sve pokraj jednog poto i a. A s one strane doline. vra aju i se s praznih ko ija doma. doveze nas za nekoliko gro i a u Karlovce. pored koga stoje nasa eni veliki orasi i druga drevesa koja ga osenjavaju i uvaju od sunca. i. Pitamo ga kako bi mogli u Srem pre i. u ini nam se kao da smo u edemsku ba u do li. rekao bih da su carske ba e. zaisto u tom ovi narodi ni jednom nisu ftori. i ne mogu zadugo voziti. mole i ga da u ini zadu binu da nas on da prevesti i da za to uzme aslovac. rasu davaju i da sav moj pla ni ta mi ne valja vreme gubiti. koja se protegla do blizu manastira. metnemo se na put i do emo u samo ve e u Itebej k tetki mojoj. Evo me u Sremu. Ovi dan predve e do emo u jedno selo kod Tise. Sutradan. Sutradan. vide i da ne u nipo to vi e da zaka njavam. kako pre emo na manastirsku zemlju.Bio sam ve ute en. nismo smeli ni navratiti se u ove manastire. S desne strane potoka pru ila se jedna veselovidna dolina. i za jelo ne to na put spremila. odgovori dobri sve tenik. neki Karlov anin. Od Hercegovine do Banata. Vinograd do vinograda. Oko podne do emo u Irig i uputimo se k manastiru. ro enoj sestri matere moje. bez svakog pristrastija k mojem rodu. on bi nas inio prebaciti na onu stranu bez pla e. kad mi se probudi drug. i holm nad holmom kao da se jedan na drugoga drugoljubno naslonio. Rekne nam da ekamo ve era kad ljudi do u s polja da e nam na i koga ko e nas za dva ili tri marja a prevesti. "To ne bi bila nikakva zadu bina da ja to u inim. Ostario sam. pokriveni s vinogradi i vo njaci. i to se kasa u staro vreme vesma pohvaljene dobrodjetelji gostoljubija. u Slavoniji i u Serbiji narodi su vesma milostivi i odve srodstva ljubitelji. Prolaze i ispod Remete i Kru edola.

vidi e ho e li mo i sve to je uvstvovao iskazati. Blagouhanije livadnih cve a i svakojakih vo a oblazamljavaju oni krotkopitomih vozduh. Holm od holma lep i i di niji. kako li k manastiru do e.dolinu. i one koji pokraj njega prolaze. sve tenikom vi njeg boga postao je. kad jo t nije bilo nikakve druge. privikavajte ih izrana da ose aju. vi e e blagodaran biti. bez nikakve druge. mesecom i zvezdama. i potok. Ovu samu knjigu. love e. emu li e se vi e diviti i uditi? Da sam bio sav oko. Na kratko vreme dobro ine i. vi e e se siliti za ispuniti svetu i pravednu volju njegovu. u svaki as i svako trenu e oka k o ima. sa svi proletnji. sve im je ostalo jednako. O roditelji i vi. i njegovo s li em premetanje. koju itaju i k visokoj su mudrosti. iva i djejstviteljna knjiga. govorim za one koji imaju srce uvstviteljno svake krasote bo ijeg stvorenja. ni tako ne bih se one krasote nagledao. Jovljeva i svih patrijarha. Ne zna ko kako tom bla enom dolinom pro e. pak da sam na sve strane u jedan mah gledati mogao. Melhisedek itaju i. sirje k poznanstvu boga dostignuli. voda i sve to se u njoj dvi e. u Hopovo. slovesni umom i besmertnim duhom odaren. budi dobar. Iz sve ove knjige bog govori k svim ljudima: "Poznaj. blagost i bogate dare tvorca svoga u stvorenju. Nek uvstvuje srce tvoje. bog govori: nebo s suncem. ta slu ali abe ta slavuje. a svi zajedno neiskazane krasote i divote. u itelji i upravitelji bezlobne junosti. zemlja sa svim ta se na njoj vidi. molnije i grmljavina. Ovo je knjiga. tvorca tvoga. veselo razli nih ptica pojanje. pravednoga i milostivoga. tvorca ve noga i jedinoga. a ne mogu. oblaci. predati nekim strast'ma. Ko bi hteo znati ta bih ja rad ovde opisati. da poznaju i da uvstvuju premudrost. k svim uvstvam. ta e ko pre gledati. ve nost te eka. no na najmanju asticu nje. jesen i zima. vi e e ljubiti. I na ovi sami na in bi e blagopolu an i bla en vo vjek' vjeka. ta i li pokraj rita ta pokraj livade. jer si zato stvoren. svako dihanije i svako stvorenje do najmanjeg mravka i mu ice. vo vjeki e blagopolu an i bla en biti. zato je stvoreno. jer ina e ne mo e biti blagodaran razvje uvstvuju i. vozduh. A kad do osmo k mom ljubimom Hopovu. a navlastito k srcu na em. letnji i bogati jesenji darovi nadi enu i preukra enu glavu pokazivati i o ima sviju pretstavljati. Budi pravedan. leto. Tihoslatko i ljupko u enje i igranje s dolinom potoka. i kako e u isto vreme svak svoju velikolepnu. i koliko vi e bude uvstvovati. Avramova. prole e. k u ima. ovu ve nu knjigu otvarajte u svako vreme va im adom i u enikom. na sla aj i spasitelj Isus u i nas i savetuje da pogledamo ne na svu nju. Isklju avam one koji. krotko i prohladno vetra dihanije. ljubi dobrodjetelj! Nisi za malo vreme stvoren kao mrav. ta e razmatrati. iz koje u svako doba. "Za pokazati sve veli estvo ove bo estvene i bo ije knjige. vi e e blagodariti. vetrovi. njena ljubitelja koji je zagrljenu dr i. kad mu drago. daju u ima jednu tako slatkosli nu muziku da dovode oveka u savr eno zaboravljenje sebe i u istupljenije uma. za poznati iz . sestru svoju. neka samo ode od prole a do jeseni. gledati i smatrati. pak kad se doma vrati.

dakle. TO SAM I NA AO Bilo je oko dva sata posle podne kad smo u li u manastirsku avliju. O. travici i cvetku tvorca svoga da poznaju. . pri ap e mi Nika da ja odgovaram na ono to budu pitali. istom bratija izi li iz trapeze. premudri Sokrat. Pogledajte na pti ice po vazduhu. a stare ine posedali s igumnom pred njegovom elijom i razgovaraju se. pra taju i i blagoslivljaju i onoga istoga koji mu je otrov dao. zapovede nas zvati k sebi. ko njejzin glas ne uje.najmanje astice ove be islene knjige velikoga tvorca i njegovu preblagu i premilostivu promisal o svemu. mora do i k istinom bogopoznanstvu. ljubopitni za saznati uzrok na ega stranstvovanija. Ko ih hrani i ko ih odeva? Blagi promisal oca nebeskoga!" Ovu knjigu itaju i. Ovo bi odve mnogo bilo. Ko ih tako krasi i odeva da car Solomon u svoj slavi svojoj nije se mogao odenuti ni ukrasiti kao jedan od ovih cvetaka? Otac nebesni. mlada srca da uvstvuju: u najmanjem lisku. i on je (kako u i sveti filosof i mu enik Justin) delom hristijanin. TA SAM TRA IO. moj ljubezni itatelju. Obi avajte. k kakvim razmi ljenijam samo vospominanije hopovske krasote um moj uzvi uje. dok s vremenom kadra budu k suncu i k zvezdama um svoj vozvisiti. i nisu bili jo t polegli spavati po obi aju manastirskome. i ko njojzi sleduje. veli. Evo. Kako nas upaze s torbom na le i. "Vozrite. ako se slovom i ne nazivlje hristijanin. Ko ovu knjigu ne vidi. Mla i prolaze koji kud po doksati. mesto dostojno da posve eno bude mudrosti i u eniju i da se srpskim nazove Parnasom! EVO ME ME U KALU ERI." Ko ovo ne uvstvuje. Ovu knjigu ko ita sa zdravim bogodanim razumom. na cvetke poljske. ne veli: ujte gromove i grmljavine. ve na slava Atine i svega slavnoga gre eskoga roda i imena. Ne veli: pogledajte na nebo i na sunce. njemu je gvozdeno u prsima srce. U ite ih najpre ovima malima stvarma. jerbo "nebesa povedaju slavu bo iju i tvorenje ruku njegovih vozve tava zemlja. poznadu da smo stranski ljudi. jer smo lagano i li od Iriga do Hopova. ive i pravedno i bogougodno. Penju i se gore. pre Hristova pri estvija mu enik je bio za blago estije. "Ne staraj se" ± rekao sam mu. slepiji je od sleporo ena. gluvlji je od sinja kamena. u ivljenju i dvi enju mravka i mu ice op tega ivotodavca boga da upa aju.

na licu bi mu neko tiho i prirodno osmejavanje cvetalo. koji do o e i stado e blizu nas. to su se bili kojekud razodali. pun mleka i ru ice. jednim slovom: nisu nimalo prili ni onim kalu erima s kojima se deca pla e. gledaju i nas veselim obrazom. pogled drznoven. A kad upazi e oni drugi. on je bio. o i pune ivota i neke osobljeve sladosti. misle i u sebi: kad ovima ni ta nije bilo." Iguman: "Imate li vi oce i matere?" Ja: "Ovi moj drug ima mater." Iguman: "O e Antonije. ja u toga maloga uzeti. iguman budu i. Onda mi po e dolaziti drznovenije. deco?" Ja: "Iz Banata. Izme u sviju njih najbolje sam upazio jednoga koji u sredi sviju se a e. Bila mi se po ela krv vozmu tavati i je iti ko a. kao da sam se hoteo prepasti. Brada mu pokratka. jer su moji dragi Hopovci osim svih Fru kogoraca najpitomiji: blagoskloni i blagoprijatni. A da pravo ispovedam. ako nas primite. a Maksimu u dati put. jer je nesta an kao vrag i jutros mi je nov kr ag razbio. Rekao bih kao da sam ga poznavao pre mlogo godina i kao da mi je svojim vzorom rekao: ja u biti tvoj blagodjetelj i otac." Antonije Veliki (nazivljem ga "Veliki"." Iguman: " to ete ovde?" Ja: "Naumili smo pokalu eriti se. po e e se skupljati i oni koji otkud. I kad ne bi se smijao. i brade vi e je imao on sam nego desetorica drugih): "Da t' ka em. Iguman: "Otkud ste vi. okrugla. predobio je sve srce moje. zar sam ja ovde aga na Kareja?" . I pravda." Iguman: "A daleko li ste nakanjeni?" Ja: "Ovde bi radi ostati. pristojno i isto obu eni. a ja sam bez oca i bez matere. o e igumne. U jedan-dva minuta bi ih do trideset. kako sam posle dugim iskustvom poznao. jer je i du i i deblji od sviju bio. a obraz ist i mlad. Nikad u mom veku nisam dotada toliku silu kalu era skupa vidio. i vlasi na glavi bele kako sneg. On isti. Kako me je pogledao. nisam nikakva uzroka imao pla iti se. no u isto vreme ljubak i milostiv. ne e ni meni. kad eto ti upazih odnekuda dva malena kalu erka. na ne nas pitati. ako je ikada ovek na svetu bio bez najmanjeg sleda pritvornosti.Bilo ih je oko desetak. i kako e se viditi iz ove moje istorije. vesela obraza i pogleda.

vreme zlatno. ho e li ti moj ak biti?" Ja: "Ho u. kako si ti ljut i naprasan. Veli mu starac da pije vodu iz le ena. ako ho u.Antonije: "Ta nemoj se. Ti zna da kod tebe ak ne mo e obastati. take knjige velike! Nigde toga na svetu nejma! Ko ne zna ta su itija. pak ako ima srce love esko. uzmi toga drugoga. Kad izi emo iz trapeze. al' ako ti ga uzme . psaltir. nek me ne ali. Nejma. aprila i maja. koje u ovoj knjigi na em. polustav. Prama ovima stvarima. Ako ti samo bude dobar. ka em da jesam. tra i vode da pije. Nek uje. trebnik. vidim. U itiju prepodobnoga Pajsija stoji napisano da je Hristos si ao s neba i do ao u pustinju da ga poseti. Upita me jesam li izu io psaltir. o e Jani ije. Ka e mi da e on spavati. S kakvim userdijem i toplotom srca sam itao i sve od re i do re i upamtio! Kamo tada knjige one koje su danas u rukama! E. a bez aka si. Prepodobni Pajsije opere Hristu noge. voda s kojom su noge oprate ostane u le enu. koje sam verovao kako god jevangelije. Eto ti odnekuda do e u enik Pajsijev. koje sam ja ne itao kako se ita. ili. pomislim. Ja na em moga igumana sama gdi hoda po eliji. mesecoslov. po emo svak svome starcu. mutnu i blatnu vidi. a ja sednem dole i po nem itati itije svete Evdokije. ova je za mene! Jedva je podignem. mogu uzeti koju knjigu s astala i to itati. pohar ena voda. za vavek izgubljeno! Iz Scile ute em. A ti. On je poja i. pak ti ne slu aj toga velikoga i bradatoga." Iguman: "No. i tako si paraklisara. aslovac. do smrti nepre aljena! No onda ja sam mislio: ko je sre niji od mena? itija itati. On po e u kamaru spati. neka uje od hiljade samo jednu malenu povest. velim. D mi jedan psaltiri da vidi kako itam. i nad kojima sam tako gorko plakao da sam vid o ni pokvario. on e tre i dan od tebe pobe i. on govori ta mu na usta do e. iz prologa u itija! Siroto dete. a ja po nem pregledati knjige." Potom da zapoved da nas odvedu u trapezu i dadu jesti. kanonik." Pak se okrene k meni: "Ti mali. Po mlogom razgovoru otide Hristos. bogati ljutiti! Ja znam da si ti iguman. a da ja mogu hodati po manastiru i okolo kud mi drago. i nek nad mojom bednom mladostiju ne uzdahne ako mo e. pak upadnem u Harivdu. metnem je na jedan karu ni sanduk. Alfavit duhovni. Ovi gleda vodu. izi em pred vrata kelijska. Bio je zadovoljan mojim itanjem. ba kako valja za paraklisaru. u svem Hopovu ne e na i boljeg od mene. nego sa svim grlom gutao i pro dirao. ne e ni tre ega do ekati. Na em: Zbornik. Ha." Iguman: "Ako bude kao tvoj Maksim. prvi dan marta meseca. i . itija svih svetih na tri meseca: marta. bedna mladost. ostanu prolozi za ni ta. poljubi ruku. Najposle otvorim jednu veliku stra nu knji etinu.

krotki bo iji agnec ni na to tako nije se gnjevio koliko na sujeverije. ho e . ostavio bih svet i carstvo. a ne vi u koliko god sa svim grlom mogu. odgovori starac. bra o. Ho emo li se. pij. i sotvori blud. Drugi put ka e da mu je sveti car Konstandin na pose tenije do ao. ne e da pije. nego celoga elove eskoga roda da se ovake i ovima podobne beslovesne basne u hristijanskim knjigama nahode. pij. jer e se kajati". zaboga. Vreme je da k meni do em. da se to ne trpi. pred bogom i pred ljudma. ne toliko od e i koliko da se ne poka e sasvim neposlu an. sram ga bio! Ja opet prosim mojega ljubeznoga itatelja da mi prosti to ove nepristojne ve ti nazna ujem. . Dok mu se dodija. da se itaju i da se veruju. Ovo sam verovao i nad ovima sam gorke suze prolivao. Dobar je narod i blag. s hiljadu hiljada ovakih basna puna su itija svetih. Kakav mu je to starac. ako li u emu pogre ava. Ne bojte se naroda. pak izme u drugih razgovora i ovo mu je rekao: "Pravda da sam se i ja trudio. pak u jedan mah ostade prazan i suv kao dlan. no da sam znao u kakvoj ste slavi vi monasi kod boga. Evo. gleda u le en. i to mnogo krat. nemojte sakrivati evangelsku istinu! Nek mi se dopusti jo t samo jedno da spomenem. ne mogu se ina e u omrazu dovesti i istrebiti. pak veruju ovake zgadne i sramotne fabule. jer e se kajati. bra o. miliji ete. govore i: "Kako u ja pomije piti?" Govori mu starac: "Bre. jer je ovo greh protiv Svetoga Duha. no oni koji znadu. pomisli u sebi: zatvori u o i pak u je piti." "Ha. njima e milostivi bog za njihovo neznanstvo i prostotu prostiti.koja zaudara na znoj." A kad mu kaza kakva je to voda bila. Vi e starca: "Star e." Neka sad zadr i smej ko mo e. makar da bih se znao otrovati. sad le en pun bija e. koliko sam mogao. Glupi i najsujeverniji egipetski dervi i bi li mogli sme niju i lu u basnu izmisliti? Sramota ne samo svetoga hristijanskoga imena. vi ite k narodu. ja ni za to drugo ne bih se starao. sve tenici mirski. za ra iriti evangelsku istinu i nauku i za privesti mnogi narod k bogopoznanstvu. ne ini iz zla srca. dra i i estniji narodu biti kad mu otvorite o i uma i kad ga prosvetite. Arhijereji bo iji. oti ao bih u pustinju i bio bih monah. Ode. ka e nasred crkve ta je njegov starac u inio. nisam li ti je rekao: pij. va a je to du nost. jedanput osvestiti? To je stvar taka da jedva je ovek na ispovedi ka e. onima ne e se prostiti. Zloupotrebljenija i zli obi aji ako se ne budu kako dostojni poruganija predstavljati i obli avati. nego iz neznanja. kao da se s ne im ponosi. na licemerije i na la ljivu i pritvornu svetinju. re e starac to. a na prolog. koji itate sveto evangelije. i u ini ono. A prolog: nasred crkve bo ije. ne nakanjuj se. nestade vode. vi ite. zato ste oci i pastiri! Ne izdajte isto Hristovo u enije! Blagi Spasitelj ni na to tako nije se srdio. nestalo vode iz le ena. i pro aja. O crkovni pretstatelji. Oni koji ne znadu.

rekao bi isto da se upali manastir i planine naokolo zatutnjaju. to je u Hopovu bilo. vi u i da ako joj namah dete njeno ne dadu." Kad ja to ujem. Takova je to Amazonka bila da bi na sto Dionisija udarila. ja se vami ne u rugati. Popogleda me malo s vnimanijem. iz Garevice rodom. name taju i. koja. Po ru ku uzme me s sobom u Irig. Pravo je rekao Antonije da ti ne e kod mene ni tri dni biti. vi e i kazuje kako ja itam: sve kao voda. imaju i dopu tenje. kad ti uje kako ja itam. crkvu i kalu ere. i da razumevam. pak nek ra aju i hrane decu. pak bih slu ao kao da se o drugom kom govori. pak po ne psovati i ru iti kalu ere. odgovorim mu: "Nemojte vi mene terati. No bojim se. dok sam ja iv. po ev i od gospodina protopope ot akabent. kazuju i svima da ja bolje od njega itam i da on ne sme preda mnom itati. U petnaest ku a vodio me je. mislim: kakvi su ovo ljudi? Pre dva sata milostivo me je primio. No pre nego po nem moj na in itija u Hopovu. zove. tako da njegov starac vesma je s njim zadovoljan bio. i koliko me je on vi e falio. no zaludu. crkvu iste i. pak eto ti kavga gotova. jerbo ako je ikada u meni togod divije svetinje bilo. dok sam i ja kao oguglao. Onda on opet: "Zna li za to te teram?" Ja: "Ne znam. "Br e mi dete na sredu. Bio sam kao na vatri od stida. ne bih alio. On je vesma trudoljubiv bio. Bilo mu je za udo da jedno dete mojega vozrasta ne ide kojekud tr ati i skakati. si e k njoj da vidi to je stoji vika i da viku s vikom predusretne. Ka em da iz svake. a sad goni. sve e i sve to je u crkvi. zapovedio bi mi da se ne mi em s mesta. pak idi kud ti drago. da nisam tu kad s kim o meni na ne govoriti. kako u e u ogradu manastirsku.Moj iguman kad ustane. Divio sam se istosrde iju njegovu. Kad ova svoju viku predvostru i i podigne. no na e se u velikom rusvaju i tako se smete da nije pred njom ni pisnuti umeo. na e me nad knjigom." Iguman: "Ako ti bude dobar i poslu an tako kako ita . Pita me itam li tako iz svake knjige i razumevam li ta itam. Jedva do eka sutra podne: metne me da itam u trapezi itije. ti e mi se smijati. Neki Dionisije Horva anin." Ja sam bio izvan sebe." Onda on izi e pred eliju. ostati. odahnem malo. s mojim starijim bratom Ilijom. stane nasred avlije. Rekne mi da mu malo itam. re it ovek i odve drzostan. pak gdi god koga upazi. pak mi na ne govoriti: "Namah taj as uzmi tvoju torbu. da e taj as sa e i manastir. to u malo pona ire opisati. Ja po nem itati kako god iz psaltira. nek se ene ka i ostali ljudi. Blizu tri goda proveo sam pri ovom blagonaravnom i pre esnom igumnu. neka nakratko javim to se je s mojim Nikom uradilo. a ja sam ljut. i dok me jo t podstrekanija telesna nisu zaokupila bila. No po mesecu dana eto ti njegove matere. No kako sam se u vreme ove tri godine u mojem milom Hopovu svetinji io i kako nisam. toliko sam ga ja vi e ljubio i u visokopo itaniju imao. Hoteo bih da se kud uklonim. ti e kod mene. srmt njegova rastavila nas je. vikne s . govore i da ako su kalu eri radi decu imati. dok sam se jo t me u detinjstvom i junosti nahodio. ako je srpska i vla ka. da sam mu to skrivio.

nego kud u Tursku da odem. Br ebolje po lju joj sina. govore i mi da to ni ta ne valja. mirski budu i. i osim sviju omili mi se itije moga imenjaka. uzimao bi me sa sobom. smatraju i bratiju kako se sve vesele ivoj ribi i starom vinu. a da je od sve nevolje mlogo bolje da se u na em mirnom vilajetu gdi pokalu erim. da sam hoteo. da on ve vidi kako sam ja tako naumio da mene niko ne zadr a. koji da nije bolestan i on bi do ao bio. no poznavaju i ga istosrde na i pravde ljubitelja. da e do i posetiti me. dete od sedam godina budu i. mogao bih i njega nagovoriti da ostane. Smili mi se ime ovo i odsudim da. ne oku aju i druga hleba ni vode po dan i po dva. i da su sve to la i ili ludosti bile. ne da me natrag vrati. kud bi god hodio radi dela manastirskih. S njim sam obi ao sav Srem. Meni nikad nije milo bilo zaludu stajati. On je svud bio dobro primljen za svoje veselo i u isto vreme prepo teno opho denije. A on bi mi odgovorio: "Prvo. kojega kad upazi u mirskih haljina i vidi da se nije bio jo t pocrnio. bi e kao Tur in kad se namami na krmetinu. ne e imati kad ekati ni da se ispe e. nijedna vero crna!" Ovi nije znao kojim se je putem vratio. da se on boji jesti i piti preda mnom. o itati mu koji akatist i kanon i u trapezi itije. na em u njemu mojega istoga babu Nikolu. sve pro e vreme mogao sam initi to ho u. nego samo da me nagleda. nisam mogao ne verovati mu. Slavoniju i Ba ku. da u to ime izabrati. nazivaju i me divijim svecem. jer ako te epam. Posle malo vremena moj starac oseti da ja bez ale nameravam posvetiti se. a kad bude kalu er. utoli se. da je on vidio mnoge divije svetinje kao ja. i esto bi mi ovako govorio: "Upamti ti moje re i: ti si sad ludo dete. Meni nije mrsko bilo putovati. jo t vi e sam u uvjerenije njegove re i dolazio. Sovjetovao bi me i karao. Tako sam i uradio. Njegovo govorenje metalo me je u udivljenije. no da ekam barem jo t tri godine. i pro aja. kazivao bi da on ima a e sveca. No nije se pridigao." Ja bih ga pitao kako on to zna. Moj brat Ilija nije taki estok bio. no po malom vremenu prestavio se. A s druge strane. Bog preblagi milostiv mu bio za njegovu k meni ote esku milost! Na ovi na in moj Nika vrati se s materom svojom i mojim bratom. no jedva bih ekao da do em u manastir da itam itija. zato gladuje kao siroma ki pas. to si odve rano po eo. Moj je sav posao bio dr ati isto eliju starca moga. a smejati se i aliti za glavu ne sme. . Moj starac. svu u ti bradu o upati i o i u ti iskopati! Ne ra aju se deca kaono to ti misli . Silom bi me naterivao da ru am. U nekoliko meseci o itam sva itija. a ja ostanem miran i pokojan. Nakratko.gromovitim glasom na Dionisija. Mom e samo tri goda stariji od mene. ne e mesa da jede . kad se postri em i moga na kr tenju imena odre em. Kako bi gdi do ao. da je nam dosta i preko mere ure ene poste uvati. ostavi roditelje i ode u kalu ere. da ne hitim odve s kalu erenjem. Pi e se o njemu da i on. da svak stoji na opazu i da dobro gleda to e poslovati. Ka e mi da me moj baba Nikola pozdravlja. a kako se pridigne. da je vreme svetinji enja pro lo i da u dana nji dan sva je svetinja po tenim ovekom biti.

namah posle sabora predali caru Konstantinu vi e nego sto memorijala tu e i se jedan na drugoga. gre an ovek budu i. kad su isti oni koji su na prvom saboru Ariju prokleli. a drugo. no zaludu." Ja nisam znao ta u mu na sve to odgovoriti. pak bih se gdi na tavan sakrio i sve bih metanisao. nisam mogao vi e nego do tri dni. Silio sam se ne bih li i ja kako mogao do sedmog dna doterati. za kurtalisati se jedanput crkovnih ljudi kavge i inata. Nahodio sam u itijam da neki od pustinjika po celih sedam dana. hvala bogu. procesa. A car Konstantin. Pro e to leto i zima. Ne e ti vavek itija itati. a vi predajete tu be jedan na drugoga. Kako sam taj post proveo. Neka govori ko to ho e. bog valja da sudi. pak se okrene k svetim ocem govore i: "Mi vas za svece dr imo i ogla ujemo. da ih ne smire i pomire. zapovedi sve one memorijale jo te nepro itane sa e i. kako me vidi . i ono ta je uzakonjeno. a sad su drugi. Na prole e postrigu me i dadu mi moje po eljeno ime Dositej. Ja. vas. i dolazio bih u nesvesticu. to je onda bilo. i jeste. dosad. ni ta manje od moga obi noga tvrdoglavstva nisam hoteo nimalo odustati. I da ne do o e Turci. bilo bi ih jo t toliko. jo te k tomu da u samom Carigradu bilo je vi e od dvadeset i sedam sabora koji su prokletstvu i anatemi predati. ni ta ne bi u usta ulo ili. koje su drugi sabori posle njih odbacili i prokleli. i ne znam bi li ko ostao neproklet. a neki po etrdeset. i one koji su uzakonili.pak rez dugo vreme e ti se omraziti. Vidi li da je i onda svakojakih bilo? Ja prost. nego prvi i najve i. kao razuman upravitelj i politik. uvstvovao bih jaki bol u utrobi. ka e mi isto da on toga vi e ne e trpiti da pri njemu nahode i se sam sebi ubica budem. jer niti se toliko inate. elom u zemlju udaraju i. Moj dobri i razumni iguman. bog i du a. Pravo je rekao car Konstantin: da e bog imati ta i svetim ocem suditi. A kakvi su ti oni oci bili koji su na Zlatoustoga sedamdeset la ljivih punktova izmislili? Onde nisu bili maleni oci. dok bi mi se zavrtio mozak. ja u postiti te postiti." Moj bi odgovor bio: "A kako su u staro vreme sveti oci mnogo i itali i postili?" A on bi na to: "Sve ti meni ka e ta je pre hiljadu godina bilo. A zna li ta si mi neki dan iz one ruske knjige itao: da i izme u svetih otaca bilo je svakojakih. A ja sam to u svem mojem ivotu prismotrio da svi oni koji mlogo itaju malo poste. U istoj knjizi itao si mi ta ga su puta neki sabori od pet i est stotina otaca neke stvari uzakonili i utvrdili. kako u svece suditi? Okanite se. niti se anatemi predaju kao u prvo vreme. ljudi." Na ovi na in postide se svi i posrame i prestanu od dono enija i tu be. po mojoj pameti nahodim da su sad bolji crkovni pastiri. jer u etvrti drktala bi mi kolena. no svaki dan u vreme ure eno da s drugom bratijom jedem. vide i da moja budala tina sve to vi a biva. jedva bi na nogu od te ke gladi stajao. da na drugo . a ja znam ta sad vidim. znadu oni koji su onda ivili. omrazi e ti se jedanput. po e e i druge pametnije knjige itati. ako to izme u sebe krivo imate. mu no e ko verovati. Onda su drugi obi aji bili. Po tri dni drugda ni ta ne bih okusio. iz tvoga sklonjenija k itanju. ako li ne u.

malo bi mu valjalo (ovi sami put. Ja sam odgovorio da ja nisam prvi koji je postio sedam celih dana. U isti dan bilo je po obi aju "umovenije nog" i slu ili su s mitropolitom mno estvo arhimandrita i igumana."Sre a moja to sam stra iv bio. ako bi za verom stajalo. mene bi iskali da im molitve itam. ja ispunih tvoju volju: hirotonisah tvoga maloga Hopovca na dijakonstvo. bila je potreba da bog s njima udo u ini. koliko sam se inio svetac. po seli po elo se razgla avati da i udesa inim. Meni bi se u to vreme smrtni greh vidio svrh esa libo najmanje i rasu davati. I zaisto. ni ta manje za mladu eljad molio sam se vrlo usrdno. a za stare bake nije mi i la molitva od srca. . mrtve voskre avati i pro a Spasiteljeva udesa initi? to si ti? Balav e jedno. to je tvoje krajnje bezumije. Ja mlad akon i malen kalu er. i na Veliki etvrtak arhiepiskop Pavel Nenadovi rukopolo i me na dijakonstvo. Nisam se mogao na uditi to je ovim ljudima: i mitropolit iste pameti moga starca! Bog mi s njima! Kako bi mene itanje iz Hopova oteralo? Gdi u ja toliko knjiga na i kao u Hopovu? Taj dan po ru ku vratismo se u manastir. No jedna za stotinu: ili da jede kao i drugi ljudi. a oti ao bih zaisto kudgod u planinu. o e igumne. Mnogo bih puta po ao tra iti kakvu razvalinu i pe teru. Bio sam kao najprostiji i najrevniviji Tur in. to mora ne to biti! to mi je sad najsme nije: moj dobri i nezlobivi iguman po eo se bio uveravati da ja imam neki dar udotvorenija za moju toplu i usrdnu veru. A to se usu uje Spasitelja spominjati. a ne kod njega. kako je ljutit bio i naprasan. Mojseju. on zadugo u Hopovu mesta ne e zgrijati. Velike nedelje povede me moj iguman u Karlovce. mene u to doba niko iv nije mogao nadverovati. a ja ti be i navratnanos u manastir. te su mogli ljudi etrdeset dana ne jedu i iviti? Mojsej na Gori sinajskoj budu i. razljutio se na me kako valja). ovi razgovor u ini mitropolit mojemu starcu: "Eto ti. Mo e li ti po vodi kao po suvu hoditi. koji sve to god pi u i ka u dervi i veruje. Iliji i Hristu da se upodobljava ? Nema li toliko pameti da rasudi da su ono rezjestestvene stvari bile i bo ija udesa. Mnogi bi svedo ili da su ih moje molitve iscelile. ima koji su postili i etrdeset. Pak ho e da bog s tobom udo ini. i da mu ko rekne da to nije mogu e. Ne znam iz kojeg uzroka.mesto gdi idem lipsavati od gladi. koji bi u manastir dolazili. ili ± put za u i." Ja sam me u mno estvom u sali negde u bu?aku stajao i slu ao ovo govorenje. itija i ota nici slepo. Moj starac. jer sam ja sve to god ka u prolozi. bi ga namah han?arem prob. bez nikakva dvojeumija i razmi ljenija. Svud se bilo oglasilo da sam svetac. od sve tri godine to sam pri njemu bio. verovao. kako: Mojsej. i nekamoli sumnjati. milo mi je bilo slu iti s redom i bez rede. No vi svi upamtite moju re : kako je njemu odve milo mnogo itanje. no kako bi k ve eru bilo. Ja sm nisam znao ta u od svega toga misliti. pre nego sednu ru avati. Bolesnici. da je nekima posle moje molitve lak e i da svi ne umiru. a Ilija be e i po pustinji. Po slu bi. Ilija i sam Spasitelj na . pak u svem svom gnjevu ovu mi prediku u ini: "Kakvo je to tvoje bezobrazije.

jer oni svakoga ko je li en uma za sveca po itiju. imaju i i ruku premudru i zdravu evangelsku nauku. zaklinjao bi se da sam svetac. oba e ne la u i i istinu svetlu kao sunce pod noge bacaju i. Moj prostosrde ni iguman s kim bi god o meni govorio. nisam li ja mogao po svakoj pravici udotvorenija dar iziskavati? Ljubezni itatelju. ne e ta svetinja zadugo durati". ti mi se smeje . Razuman i pravdoljubiv lovek od sebe najpre po inje: sebe ispituje i smatra. toliko sam mu vi e du an pravdu i istinu predstavljati i govoriti. Mi se smejemo onima koji su negda magarcu na kom je Hristos jahao praznik praznovali. bio bi pred mojim o ima eretikos i hulitelj. tome se nije mogu e dovoljno nau iti. vreme da po nemo slobodnije i razumnije misliti! Dokle emo tu e pogre ke osu davati. nego da misle da sam urodiv? Turci su u ovom punktu odve ortodoksi. da se jo t niko nije u Hopovu blizu Iriga posvetio. No ovo je prirodno nerasu deniju. pa da ljudi ne znadu da sam ja svetac. mnogo manje ± apostola Petra verige. vreme je ve . Ljubezni srpski narode.itaju i ta su neki radili koji su se Hrista radi budale inili (neka svak ovo dobro zabele i: Hrista radi budala). no druge godine druga pamet u glavi. posle boga koji me je sozdao. niti sebi pra ta ako u em krivo ima. vreme e pokazati da nije pravo imao. da ne u ni ja. A znam da moj po teni i slavni srpski rod to od mene ne e ni iskati. a svoju po ituje i za svetu dr i." A ko je gdi itao da je blago ini i svetonaravni apostol nag po sokaku tr ao. i ko bi se najmanje to protivre i usudio. Ispo etka sam mislio da oni sve to iz zavisti . a neki bi me alio. svak se tu oj sujeverici posmejava. Neki bi mi se rugao. Ovaku prostranu i iroku veru imaju i. sebe sudi i osu uje. No po svoj prilici prevarili su se neki. Rad sam srcem i du om. no da su hristjani kad mogli u ovo prela tenije pasti. no koliko ga vi e ljubim. i pravo ima : i ja se sam sebi smejem. Ako li me ko iz svoje proste revnosti osudi i pohuli. naopako razumevaju i apostola Pavla re i: "Mi urodi Hrista radi. niti je pravo samo drugima smejati se. dolazio bih u isku enije: a kako bi bilo kad bih se i ja budalom u inio. A ako emo po du i pravo suditi. mojemu milomu narodu ugoditi. kako su oni inili koji su apostolske re i nakrivo i ludo tolkovali? No ta ne ini glupo i nerasudno sujeverije! Ja sam sve to onda verovao. O ovoj materiji zasad dovoljno. pri drugoj prilici vi e e se o tom besediti. a sami se sebi ne smijemo verige praznuju i. a na e sakrivati i opravdavati? Niko se ne e va vjek' vjeka ispraviti i pobolj ati druge ukoravaju i. nemoj ti mene za zlo primiti to ja neka na a zloupotrebljenija obli avam. pritvorno i licemerno za atar pi u i. no pridodavo bi k tomu: "Bojim se. kazuju i mi da je i sm u mladosti tako prela ten i obezumljen bio kao ja. Ni ta mi na svetu nije milije ni ljubeznije od mojega roda. kad ne pristoji Hristovo magare praznovati. neki smijao kao detetu. dobro je i sebi katkad. I sva bi mi bratija to isto proricala: da se zaludu mu im. za ivoga boga. Tako je i bilo.

posle toga: "Obed duhovni". ispisivao bih. "Kamen veri". pak bi ih sve preda mnom govorio i tolma io bi mi ih. pak hode puni vetra. Pri svem tom. Da nisam stra iv bio. I zaisto. bedni durak. kako bi kadri bili rasu davati ono to itaju. kad bi se god sa mnom razgovarao. Ovo je sve inilo da sam se volnovao kad na jednu kad na drugu stranu. nego i svako sam nakratko ispisivao. pak su me u svete metnuti. jer bi barem pri op tem elove eskom umu i razumu ostali. itija sva ne samo sam o itao nekoliko krat. ili bi mnogo pametniji bili da ne znadu ni ono to znadu.rade: ne budu i sveti. bi me poslao u Kijevope ersku Lavru da se u im. Ovi me sovetuje da itam Baronija. pak u samu starost pokajali se. a svrh svega povolji su mu bile istorije. "Ve eru duhovnu". Pritom i vi epomenuti Vasilije. mnjenija i protivre ija. a mnogi ivili su kako su god hoteli. kojega itaju i usladim se u istorije. i to bi mi se najugodnije vidilo. Imao sam u ljubovi nekog mladog jeromonaha Vasilija Ose anina. Na ovi na in po ne se vozbu avati u meni elja i drugoja ijih knjiga osim crkovnih. Moj starac. vide i me sasvim predata itanju. a ja. "Margarit". i pridodavao bi da kad bi imao dovoljno tro ka. uzimao bi ih meni na pro itanije. ni ta ne znadu. no onda ja nisam se mogao sam sebe na uditi kako je mogu e da toliko stvari znam. a drugi se niko ne na e da sa mnom po e. "Svetoga Jefrema" i druge razli ne knjige crkovne. kojega je po eo bio malo u iti i znao je nekoliko dijaloga iliti razgovora. aki bih i ja ne to znao. Moj je mozak bio pun smu tenija vavilonskoga. pak bi bili kao ostali ljudi. Zato. jer je i on vesma ljubio itanje. ko zna ta bi bilo. ali je vesma milovao slu ati od mene da mu kazujem ta sam itao. Padne ti istom moja gordost. te da sam kud u planinu oti ao. Ba kao da su se dogovorili bili da me podstrekavaju nova nekakva elanija u meni podi u i. napune glavu svakojakih ponjatija. Ova sva itanja tu su mi polzu prinela da sam na stari slavenski jezik privikao. ine i im se bogzna ta znadu. jer bih nahodio mnoge koji su dobro jeli i pili i gospodski iveli. itanje knjiga od dan do dan sve mi je to milije bivalo. a s druge strane bila su mi tetna kao svima onima koji najmanjega razumjenija logike ne imaju i. pak bih se sve molio da me bog sa uva u smireniju da ne padnem u visokoumije i gordost. sve sam ja to s velikim vnimanijem i userdijem pro itao. A ne umeju i suditi i rasu davati svrh onog ta znadu. i na ovi na in znao sam ih sva kao naizust. i ni ta manje nisu stra nji ostali. ne bi radi ni da se ko drugi posveti. Moj iguman sam nije nimalo priviknut bio k itanju. ni opa nije krivoglavice i ludosti od kojekakvog itanja bez rasu denija. nejma ti lukavije ni visokoumnije gordosti od svetinjske. "Besede Zlatoustove". no malo pomalo rez dugo vreme lepo ti me u ini e. neprestano bi mi poftoravao da u kud u svet po i za naukom. ali sm u planinu ± za glavu. A neka mi ko ne zameri to u pravicu re i: i moja su mi itija na neki na in dosta kriva. gde bi god mogao na i gra danske rosijske istori eske knjige. i tako ti ostadoh lepo do danas. pohvaljivao bi mi nauku i alio bi to ne zna latinski jezik. Latinski jezik. ni re i ne znam! . smrdljive i potajne ponirljive svetinjske gordosti. te izgubih volju k svetinji enju. a ta moja ista molitva proishodila je iz trule. to je jezik.

Izgube ti moja itija."Kvis. Gdi bi se mogao jedan dijakon u iti razvje u Kijevu ili Moskvi? U ovo vreme neprestano bi se kod nas govorilo o slavnoj Velikoga Petra k eri. Moj sinko. s njom e svud prestati i tvoje ivljenje po teno zaslu iti. "Koliko sam ja prost i neu en. ti nisi ni za kakav drugi posao nego za knjige. Idi za naukom. nema goreg ivota od besposli na i unljiva. ako bude trudoljubiv i u nauci podvi an. ili je kakva la a ili fantazira. svu kao u sunce obu enu. U enje eli i tra i. pe tere i svetinji enje izvadi iz glave. kvomido. neprestano u umu i u srcu imaju i Kijev. za kace. Pri na em rastanku. tu nejma ni ivota. Ja. tolkovao sam moj san po mojem elaniju. mi svi s velikim bradama gledamo ga kao da smo iz divijeg vilajeta do li. meni je milije viditi u enog mladoga Raji a nego etiri vseljenska patrijarha koji bi bili bez nauke kao ja. stidim se i sramim moje sede na obrazu brade: na sav ivot prolazi u staranju i u govorenju za kazane rakijske. A sad alim to nisam kolikotoliko za tedio te bi te sad bolje mogao opraviti. tome se danas razumni ljudi rugaju. Ja ti za mene ka em. dade mi petnaest dukata. vladjeteljnicu tih strana neprestano uju i da se pominje. Pustinje. Od toga asa zbogom. Hopovo i sva tvoja krasota. koja mi da iz svoje ruke jednu knjigu otvorenu s razni jezici. koliko vi e mo e . lavsaik i ota nik sve po tenje. nisam elio da mojih osobitih novaca imam. nebesni promisal ne e te ostaviti bez hleba. pro la su ona glupa i slepa vremena kad se je me u nami govorilo: "Bolje je est vranaca u karuca nego est kola u glavi". no s ovo malo mo e do Kijeva do i. On. U to isto vreme mitropolit. Vidim jednom na san rosijsku cesaricu na prestolu. imperatrici Jelisaveti. polaze i u re eno mesto. ubivis. a onde. ali kad stane besediti. govore i mi: "U i se"! Probudiv i se od sna. Po nem za injavati i sa injavati moje plane. ovi mi razgovor u ini: "Moj sinko. Sad se je vreme preokrenulo: u en ovek . niti mu se dozvoli da mene s sobom povede. ubi. ubikunkve". na a je sve nauka u tome da poznamo koliko je kom viju i ljivovici godina. ja znam da e ti kud libo za naukom po i. gdi u enija nejma ni latinskoga jezika. malo je vi e imao za svoju osobitu k svom manastiru vernost. ako se ti u eniju ne preda . a ni ta od svega toga ne znati! Bolje bi bilo da se nisam na svet ni rodio. ko se god za sveca izdaje. i obraz njejzin na mnogo mesta izobra en vide i. U dana nji dan. Namah bih kud u svet tumario da mi nije bilo ao ostaviti mojega dobroga i blagonaravnoga starca. koga sam s pravom sinovskom ljuboviju ljubio i po itovao. ini mi se da se ne emo vi e u ivotu viditi. Vidio si ga kako je mlad i bez brade. smetne ga s igumenstva i zapovedi mu da po e na neko vreme u i atovac. burad i obru e. za ne to srdit na mojega starca. Moskvu i Rosiju. ao mi je to ti vi e ne mogu dati: ive i u jednom manastiru imu u. to je zve alo u mojim u ima sla e nego sirinsko pjenije. ti e aliti to si se pokalu erio. naturalno morao sam kadgod o tom i sanjati. kvid. Koliko sam te ja poznati mogao.

On nije nimalo nauke imao. dar bo iji zakopan i sakriven dr e i) podoban je volu s pozla eni rogovi. ono mora dobro biti. Serbiju. vsegda veseo. to pametni ljudi fale. i da imam kakvu vlast. moj sinko. govore i da one izmi ljaju nova mudrovanija. ne slu aj ti zato nikoga. koji e svu Evropu. Zato poslu aj ti moj poslednji sovjet: izvadi iz glave to tvoje svetinji enje. Nek mumla ko je li en razuma na mudrost i nauku kao sovuljaga na sunce. gluposti i varvarstva izbaviti i osloboditi. "Veruj mi. no ni ta manje bio je jestestvenim zdravim razumom i rasu denijem odaren. iz beligradskoga predela. slavu naroda svoga do samih zvezda uzvisio i svojim blagopolu nim i visokomogu im naslednikom. "Vranci vranca vuku" ± govore. kako znam da e .ako e pe ice i i. Bosnu i Hercegovinu. polezne. koji budi po njegovim bogoupravljajemim stopam hoditi. preblagi vi nji tvor e. Bolgariju. Ja samo ujem imena nauke i filosofije. kad god ujem mladoga Raji a da besedi. Kazuje mi da cesarski i kraljevski sinovi i k eri svu svoju mladost u e i se provode i sav ivot u itanju knjiga. i pravo imadu. "Neki dan si mi kazivao ta si itao u onoj rosijskoj istoriji. malo po tenja imadu. Ja ti vi e elim da u jednom malom seocu bude male dece u itelj. koliko se je Petar Veliki starao za uvesti u carstvo svoje svakojake nauke. kad cari i kraljevi bez njih ne mogu biti. svaki ga po tuje. na ih starih milo ote estvo. "Ti vidi kako me ljubi gospodin baron Marko Peja evi . koji su pre njega na svetu bili. I ako me poslu a . On mi neprestano fali nauku i ka e da u sada nje vreme principski sinovi. i take premudre i elovekoljubne cesare i cesarice proizvodi e e na svet. Greciju i ostale bo ijem raju podobne zemlje od tiranstva. tra i nauku i gladuju i i edne i i nagotuju i. Svemogu i. Rodom je bio iz Serbije. po ten i koliko se vi e mo e. i zato u celoj . blagih i neporo nih narava ovek." Ovo je poslednji razgovor mojega milostivoga oca i blagodjetelja. put k besmjertiju pokazao i otvorio. velike i slavne. ali toliko pameti i rasu denija dao mi je bog da mogu rasuditi da te stvari moraju biti vrlo potrebne. ljubimo se kako da smo ro ena bra a. ja ti zadajem moju srpsku veru da iz toga ne e ni ta biti. Otkako smo se god poznali. A ko vi e na nauku? Oni koji nahode sve svoje blagopolu ije u anku i bokalu. sve bih ove na e manastire u kole i u u ili ta preobratio. ako nisu u eni. On ima obi aj re i da bogat ovek bez nauke (valja ovde razumeti takoga bogaca koji s bogodanim svojim bogatstvom nikakva dobra op testvu i rodu svojemu ne ini. zadobio. nego u Hopovu iguman ili Arhimandrit. uzdi em za mojom mlado u. istosrde an. i rez to veliko je i besmertno ime pa e sviju zemljedr aca. niti znam crne li su ili bele. a neu ena vide i gdi se vozi na vranci. blagoslivlja e me kad u grobu budem. smiluj se na stvorenija tvoja. s tolikom eljom i trudom i tu i svrh svega na svetu ljube i po ituju. na e se naravi tako sla u da se nikad jedan drugom omraziti ne mo emo.

ja ne bih imao ni ta protiv tvojega pisanija re i. ljutit i naprasan (strast prirodna istosrde nih i bez svake pretvornosti ljudi). Ime i vospominanije njegovo bi e mi dok sam god iv drago i ljubezno. Ne bi li se to kako moglo i s manjim tro kom u initi?" ." Ja: "Idi ti zbogom! Ime je Sokratovo krasno i slavno: ali se le a po ulici ne nahode. nazivao se je Teodor Milutinovi . samo bi se tada na me razljutio kad bi me vidio da bez svake nevolje gladujem. gospodarem i gospo am ljubezan i blagoprijatan. "Zato. i opisa u to sam s njim besedio. gledaj ta radi . kako bih to slo io i na isto prepisao. Mogu li se nadati da e na kakovu polzu biti?" Zilotij: "Da ti pi e za jedan narod koji svaku stvar meri. njegov sovjet i tu i i svrh sva esa zajedno s njim rasu davaju i i besede i. ljubezni. opet mnogo vi e dobija . jedan minut ili dva. blizu tri godine. ka i mi istosrde no to misli o ovom to si dosad itao. Tebi je dobro poznato priklju enije koje se je pre nekoliko godina jednom carigradskom patrijarhu slu ilo. raspoznavaju i i pretpo itavaju i poleznije od nepoleznijega i bolje od gorega.Slavoniji. soop tavao sam. Ali ni ta. Bio bi na kratko vreme. kako su i iz po etka bili. kojemu. te ko tvojim le ma! Nemoj re i da ti nisam kazao. za pristojno i potrebno nahodim prilo iti ovde jedan razgovor kojega sam svrh do sad izdate materije s jednim u enim prijateljem imao. ako te gdi kalu eri u'vate. sudi i rasu dava sljeduju i pravilamo zdravoga razuma. s prebijeni le i dobiti est da se srpski Sokrat nazove . budu i da sam i sam toga mnjenija da samo oni narodi mogu se nadati da edu blagopolu niji postati koji prosve tavaju i se naukom od dan do dan ispravljaju se i na bolje preduspevaju. Blagodarim preblagu nebesnu promisal to me je spodobila ovo blagopolu no ivota mojega vreme do ekati da poka em ve nu moju blagodarnost pameti njegovoj. ZAKLJU ENIJE PRVE ASTI Pre nego do em k ftorom periodu mojih priklju enija. bojim se da samoga sebe u omrazu ne metne . Njega u predstaviti ovde pod imenom Zilotija. koliko sam pri njemu bio. dru e moj. Na tri meseca po na em rastanku prestavi se u i atovcu. kako se je narod protiv njega uzbuntovao i mal' ga nije ubio. Sremu i Ba koj malim i velikim. sirje kako sam iz Hopova izi ao i kud sam pro ao. i oplakao sam ga kako god majku moju. Ja: "Molim te. Ti hote i da u omrazu metne zloupotrebljenija i kojekakve sujeverice. gdi sam mu bio na pogrebeniju. pre nego bih tampatoru predao. A navlastito. koji je hoteo post Petrov i ro destva Hristova od sedam dana u initi. koje e slu iti za izjasnjenije predizdate materije.

mu no e te kad tvoje ote estvo viditi. mogao si ga iz predislovija poznati. Poznat ti je stih Navmahija: Nije takog porodila mati. to jest: revnitelj). ako u emu kao ljudi i pogre imo. Budi mi razuman. Kad bratija na a poznadu jedanput istotu na ega namjerenija i na u vjernu k njima ljubov. pak e viditi! Bez ale. niti pak one koji za nerasu denije u vsekone nom ne uvstvovaniju kao za plot privezani ostaju. "Eto kurjaka!" ± vi u. no kad ti se tako ljubi." Ja: "Ne u. razumom i slovesnostiju upravljajemi.Zilotij: "S kakvim manjim? Patrijarh ni Episkop nisi. A to pita za moje namjerenije. vjerne naravi ko ne e poznati. jer. sve tenstvo da ti uzmu i tako ka es da u tvom ote estvu ne primaju te za popa." Zilotij: "Kao kakav revnitelj ho es da ti govorim? Ti zna da na i pravi revnitelji ho e i iziskuju da narod vavek kao pod ularom ostaje." Zilotij: "Ka i mi koje je namjerenije tvojega pisanja. da slepo sljeduje i veruje sve to mu se ka e. po i e i u Ameriku. kao leptiri i bez svakog uzroka sjemo i tamo lete. kao su carigradskoga smetnuli. ja sam iz ale to rekao." Ja: "Ima pravo. znam da ako dobru priliku nameri . gotovi su. Kakvo je tvoje ljubopitstvo. tako i u onom to poznadu za bolje i poleznije. da si takov revnitelj. dobrovoljno na a predstaljenija i sovjete primaju. . ne u da si kao oni koji huje s anatemama na sve one to u sredu i u petak zejtin i ribu jedu. Zna da sve za tim stoji. kako u dobru postojani. ta e ti drugo uzeti van da te raskalu ere?" Ja: "A oni nek raskalu ere. koji niti novine tra i za lehkoumije niti se starina dr i za sujevjerije. to je vi e. I to im se najmanje protiv starim obi ajem vidi. i. Ja ne pohvaljujem one koji. Samo one pohvale dostojne nahodim koji poznaju i cenu bogodane svobode uma samo na dobro je upotrebljavaju. k izmenjeniju. da te s prestola smetnu. i govori to god mo es sebi voobraziti da se pravi no mo e protiv dosad mnom napisatih stvari re i. neizvjestijem i nepostojanstvom uma vodimi. A to sam povi e rekao da valja da se boji tvojih Srbalja. ne u da svet rekne da sam se zaludu pokalu erio. pobolj enije i blagopolu ije uzrokovati mo e. proklinju i. brate. kako ka e da namerava odavde po i u Pariz i London. rado nam pra taju. Zilotije. ljubezni Zilotije (vidi li kakvo sam ti lepo ime dao: Zilotij. koje njihovo ispravljenije. po kom se nadati mo e da edu tvoji jedinoplemenici mo i poznati da ti bez svakog pristrastija i interesa postupa . uveren. u ini se kao da si pravi revnitelj. prosve ten i pravdoljubiv revnitelj. uj. jerbo si se u Crnoj Gori zapopio.

ne rasu davaju i i ne ine i nikakova upotrebljenija bogodanoga razuma i slovesnosti. da svi narodi koji samo pri starim mnjenijam i obiknovenijam ostaju. koja na samu njihovu veliku polzu bivaju. razum. ljubezni moj. tetan i poguban telu i du i? Za to da ne poznadu da u svetkovanju tolikih svetaca nijedna dlaka pravoslavija ne stoji? Za to da im se ne ka e da su ove stvari izmi ljenje na est i sedam stotina godina posle spasitelja Hrista i apostola? "Ka i. ho e li to najmanje vreda blago estiju i pravoslaviju biti ako kalu era nestane. da ima vra arica i po vozduhu mitarstva? Ho e li pravoslavije propasti ako se mrtvi ne budu oko crkve. u ve noj o ajanoj tami i nerazumiju le ati. i s njihovi dohotki da se . brate. Pod seniju krila njegovih cveta u enije. dajem priklad u enim naroda mojega da na na em prostom dijalektu pi u i na tampu izdaju. no izvan gradova. ostaju za vavek u vsekone nom i pla a dostojnom beslovesiju. koji nisu ni im razvje crnim haljinama. da moji jedinoplemeni usude se svrh svake stvari slobodno misliti. Niko se sad ne boji da e mu ko u zakon dirati. premudroga i bogoprosve tenoga vladjetelja koji ni im ne di e razvje ljuboviju i ote eskoju milostiju k podanim svojim. ni ta ne eli niti i te razvje op te blagopolu ije naroda svoga. Ova su dva moja na alna namjerenija: prvo. Zraci prosve tenija uma i razuma na sve na e narode izobilno i bogato izlijavaju se. moraju. drugo. Ne misle i. Ti zna dobro. kako se to po ne protiv starih plesnivih i zardatih obi aja initi. no slovesni i razumni revnitelj. Hristovih i Bogorodi inih praznovati i u lenosti i neradeniju celu tre u ast iodine za toliko mno estvo svetkovina gubiti? Lenost i neradnja nije li smrtni greh.uj opet nakratko. kojima je bog dao zdrav um i po teno srce! "Ta ivim te bogom zaklinjem. da ima ve tica. kako god ostali azijati eski i afrikanski narodi. pravda i op ta ljubov triumfira i pobedniju pjesan poje. ne enidbom i imenom kalu eri? Ne bi li mnogo poleznije i bolje bilo i za pravoslavije i za narod da se svi manastiri u kole i u u ili ta preobrate. Za to dakle da ne poznamo nebesnu milost i toliko blagodjejanije? Za to da ne po nemo razumno i svobodno kao slovesni ljudi misliti? Za to da ne drznemo i da se ne usudimo poleznije nepoleznijemu pretpo itavati? Dokle e srodni na i u staroj prostoti le ati i iz svoje prostote i nerazumija takovim ure denijam na alnih svojih. Nikom u ili ta i akademije nisu zatvorene. koliko smo du ni mi blagodariti nebesnom promislu to se nahodimo me u u eni i prosve teni narodi. po du i i po sovjesti tvojej. budi revnitelj. namah da vi u: "Propadosmo! Propade pravoslavije!" ± i da di u ruke na arhijereje svoje ± Srblji. i sve to uju da sude i rasu davaju. niti primaju i nikakav priklad od drugih u enih i prosve tenih naroda. "O. protivstajati i vozmustavati se? Za to. i ka i mi: ho e li pravoslavije propasti ako narod ne bude verovati da ima vampira. a najpa e pod upravljenijem pravednej ega. varosi i sela zakopavati? Ho e li pravoslavije posrnuti ako narod ne bude drugih praznika kromje nedelja. slovesnost i mudrost carstvuju.

njegova kletva mora na njega pasti. To je sve zaludu. kako i za to.vospitavaju i u e sirota narodnja deca koja nameravaju da s vremenom sve tenici i u etelji narodnji budu? Neka do e najve i revnitelj. sudi. ne veruj svemu svetu. ne mogu biti bezgre ni. Ja ovde ne mislim s oci proces terati. sirje : pame u. ko drugoga nepravedno proklinje. nemoj mu verovati. pak su posle svega toga u smrtne grehe pali. ljudi nikad do veka. no toliko rodu mojemu istinu ka em da znadu. Ne e se klanjati niti kao beslovesna ivotnaja. nego ako je hristijanin. slovesni. zato nisu mogli bezgre ni biti. Sav svet da ti re e da e bog u ve nu muku i u vra ije ruke predati one koji jedu u sredu i u petak ribu i meso. kako god prezviter i dijakon. Bog je istina! "Zato. I nije se uditi. i da se ne pla e kao deca u pomr ini. ne e se bojati ni stra iti istine. I to e vi e. niti kao robovi. Nije li poznato da su celi sabori otaca prokletstvu i anatemi predali one koji e verovati da se nahode antipodi? A sad ima ve blizu tri stotine godina da je sav svet iskustvom poznao da oni oci ni ta nisu znali u tome i da su vrlo nerazumno inili proklinju i druge koji su razumnije od njih mislili. I po pravoj pravici. to jest zna e kome e se klanjati." Koja je nauka pravoslavnija i blago estivija od jevangelija Spasiteljeva. neka misle kao razumni i slovesni ljudi. Joan Zlatousti i Avgustin. Pravda i istina mo e li pravoslaviju biti protivna? "Vreme je ve da narod pozna da su crkovni oci ljudi bili i da su u mnogima stvarma pogre ili. da Episkop. ti." duhom. (veli sosud izbrani). Sav svet da ti re e da si slep. . govore i: veruj evangeliju. nek mi ka e: nauka apostola Pavla nije li pravoslavna nauka. koje govori: "Istini poklonici klanja e se ocu nebesnome duhom i istinoju. Episkopu biti jedinija eni mu u. vi e blagi i jedini zakonodavac istinago pravoslavija i blago estija: za to ljudi radi elove eskih predanija prenebregavaju i ostavljaju zapovedi bo ije. i neka se za svoju prostotu svojej polzi ne protive. ako kad na alnici i poglavari budu hoteli na polzu op testva to protiv starih obi aja ustanoviti. i neka ga ne stoji vika s njegovim anatemama. svobodni i kao sinovi. ili: ako se kad usudi to misliti. rasu davaj i poznaj. "Za to smo drugo primili od boga razum i slovesnost razvje da se s njima slu imo. vsegda misle i i rasu davaju i? to ja mogu misliti od jednog oveka koji mi veli: tebi nije dopu teno ni misliti ni rasu davati. podobajet. jer su i oni ljudi bili. duhom i istinoju. imaju i o i i isto vide i. Sav svet da ti rekne da dva i dva ne ini etiri. misli. sirje tra i e i poznava e istinu. da ne drzne to drugoja ije pomisliti nego kako su oni i oni mislili? to li od drugoga. u ove pogre ke pokliznili su Vasilije Veliki. koji me drugoja ije sovjetuje. koja obli ava i ukorava licemerne i druge molitve i postove? Vi e. sam je jedini bog sover en i bez greha. o slovesni love e. Za kolike itamo da su sveti bili i udesa inili. no duhom kao razumni. ne samo mo e no da mora biti jedne ene mu ? "Podobajet. No bog e milostiv biti i svetim ocem kao i drugim ljudma. razumom i slovesnostiju. da. to je protiv iskustva. ako e i sveti biti.

ovo ja mudrujem. vide i jasno da ja ni ta drugo ne potvr davam razvje istu evangelsku i apostolsku nauku? Novine nikakve ne uvodim. po teno i elovekoljubno srce i ivljenje. re i e da si jeretik. pametno i razumno. kako te novine od tebe uju. bra o. nemojte me ukoravati ni osu davati. slovesna." . ne boj se.nemoj mu verovati. Ako li se usudi za initi so ivicu tvoju sa zejtinom. to ni turski car ne bi u inio. proklet i anatema! Bre. ne govorim ni za kakav moj interes. radi elove eskih predanija ne ostavljajte zapovedi bo ije. A vreme je ve da i prosti narod ne varamo. no primaju kletvu za psovku. "Gospodu bogu tvojemu pokloni i sja i tomu jedinome poslu i i. no blagoslivljajte. Da na i arhijereji to takovo danas ustanove. u ene i razumne ljude: koje su prave i istinite dobrodjetelji evangelske? Kaza e vam da su one koje se ra aju iz ljubovi k bogu i k bli njemu. "Sad metni prama ovoj nauci onu drugu: onda da ne jede meso. ne dadu se proklinjati. dobro! Ali ti zna da tvoji Srblji. mila bra o." Ja: "Nek reku to im drago. Ali su sveti oci anatemi i ve noj muci predali one koji u poste ribu i meso jedu! U tom oci imadu vrlo krivo. nego i one koje su protiv svetoga evangelija uvedene odme em. nerasudna i nepravedna budu i." Evo nauka ista i sveta. Sad su ljudi mnogo pametniji. nego samo sir i jaja. Ja se uzdam da e vreme pokazati da nisu pravo imali." Ovo je krotka i blaga Hrista spasitelja nauka." Zilotij: "Dobro. to nije mogu e. budi ti pametan! Za to proklet. niti e se njihova kletva ni dlake primiti. Poznaju i istu istinu i ne kazuju i ju. pravedno. to nije moglo ni pre nas. a onda ni zejtin ni ajvar i pro aja. s kakvom sovestiju mislimo pred boga do i? Kako bi ko mogao po pravdi re i da sam jeretik. elim i i tem va u polzu i ispravljenije. ne zato ako bi se bojali da ih se kletva ne primi. Pitajte. sude i rasu davaju. to je nekakva moda bila da narodi jedan drugog proklinju. U ona vremena. Za to e dakle re i da sam jeretik? S moje strane evo ta u im ja re i: "Po teni rode srpski. A to nije dopu teno: druge koji togod drugoja ije od nas misle ukarati i psovati. ne i tem bogatstvo. a onda ni ribu. A ne e svi re i. ka i po du i. kakva te je anatema na la? " to sam ti ja kriv? Tako su sveti oci ustanovili. koja uzrokuje sve ve no i vremeno blagopolu ije elove eskoga roda. ne i tem od vas nikakva dostoinstva. To je bezumije i huljenije re i da pravedni bog mo e takovu u asnu i ne uvenu nepravdu u initi. razumna i svobodna ljubov ka istini. niti oni imadu vlast proklinjati svet i ljude. "Nikoga ne proklinjite. nahodi se u dana nji dan Srbalja koji mu eski misle. niti mo e posle nas biti. Rasudite da ovo to vam govorim. koji nisu nau eni slobodno misliti. bi li im ko rekao da su pametni? A to god danas ne mo e biti pravedno. vozljubi i bli njago tvojego jako sebe samago." Idi ti zbogom! To nije nimalo pametno.

dakle. A zna kakovo je ustremljenije naroda kad misli da revnuje za veru i zakon? Zato nejma ti nikakova drugoga sredstvija razvje: nauka i knjiga. Sve su .Zilotij: "To bi potreba bila da arhijereji nastoje i narodu kazuju. Poznavao sam i jednog u itelja. koji bi gorko alio protiv ovih bednih obi aja. aki bi od Hristova venca bilo. Mi danas imademo arhijereja u enih i razumnih. brate Zilotije. no nih. svu onu decu koja misle da sve tenici budu ± na nauku. i tako ta se kad sujeverije i zloupotrebljenija istrebe i iskorene. Nose i kojekakva par eta starih haljina. krpama. protiv kojih i knjigu je jednu na prostom gre eskom jeziku izdao bio. mora stvar ostati kako je. po selu. A drugo. ko bi bio rad da ga pijani i razjareni ljudi upaju i gaze. brate. na nauku! I kako svi mirski sve tenici budu prosve teni. kakvi li su! Ka u da su toga i toga sveca kosti i zubi. ni za arhijereji. ili od kog drugog sveca. ru e. u Tripolici. izdaju i i zaklinju i se da su pome ane s krvlju toga i onoga mu enika. veruj ti meni. a najpa e zli i opaki obi aji da kalu eri nose po varo i. svobodnih svake sujeverice i fanati estva." Ja: "Ne stoji." Zilotij: "Pravo veli ! I kod nas u Greciji nahodi se pravdoljubivih Episkopa i sve tenika koji uzdi u i ale se na zloupotrebljenija koja bivaju. na njega podigli." Ja: "Sve ja to znam. Ko bi se usudio re i da sve te mo ti i kosti i zubove i par eta haljina i gvo a i grudve u zemlju valja zakopati? U zemlju! Namah bi se prosti narod zajedno s kalu eri. po ku a i po pazari pune sandu i e kostiju ru nih. uzbunili i za jeretika bi ga oglasili. no gade se. to e vi e. u malo vremena prosveti e se i narod. " to misli . Kazivao sam ti pre nekoliko dana to se je jednom na em Episkopu u Vr cu slu ilo pre tri ili etiri iodine. Nose i par eta gvo a. nose grudve crne zemlje. Bog ih vi nji znao iji li su. koji s tima stvarma trguju i novce kupe. a najpa e mno estvo zuba. pljuju na kalu ere i njihove sandu i e. i tako malo pomalo obiknu e se sav narod misliti i rasu davati svrh svake stvari. Nije to sve. No pogodi sta je bilo. uveravaju i da su od apostola Petra veriga ili od Hristovih eksera. psuju. kako je razumnim Grekom taj pokor i sramotu gledati. imenem Partenija. pa ka u: ili da su od Bogorodi ine haljine. i sve to to ka e o ima mojima sam gledao na kalavritskom i tripoli kom pazaru u Moreji. No da pravo re emo: neznanje i prostota naroda svemu je uzrok. razvje bog da se smiluje da se kad one zemlje osvobode i da se nauka uvede. pak sad sudi. i onda mo i e arhijereji svoju du nost initi. jer oni nisu se klanjali kostima. A Turci ne ostaju samo pri posmejavanju. prosti narod ne e da ostane bez mo tiju i kostiju. gvo u i trnju. A dok god oni mu e. U eni ljudi valja da na prostom jeziku pi u. prinu davaju ljude da ih celivaju i da milostinju na njih daju. Judeji nam se smeju i rugaju i vele da smo gori od starih idolopoklonika. le nih i svega tela. Nose kojekakvo trnje. Ni ta drugo. grudvama. a najpa e arhijerejem? No ta e da ine? Uveo se i ukorenio taj stari obi aj.

u krasotu svoju zaljubljene poklonike i slu itelje? ta je sposobnije za vozbuditi u elove eskim srcam ljubov k blagim naravom. i za malim je ostalo da nisu i njega zajedno s knjigama spalili. poznavaju i mu estveni harakter i po teno srce sviju slavenoserpskih naroda od Crne Gore do Banata. da se smiluje na sve nas. i da e rez svu . bog preblagi i milostivi. u ovim prosve tenim zemljama ja se toga ne imam bojati. A ta utje iteljnije i uvstviteljnim srcam mo e biti sla e i celomu elove eskomu rodu esnije i slavnije koliko poznati da sveta nebesna dobrodjetelj po svemu licu zemnomu u svim plemenam i jezikom ima svoje altare i svoje verne. koji je sam ve na pravda i istina. jer se je usudio bio protiv sabora. pozna e moje istosrde no. da nam otvori o i uma da poznamo ta je polezno i potrebno na emu blagopolu iju vremenomu i ve nomu. i da su smeli od Turaka." KONEC PRVE ASTI *** AST DRUGA [1] PRE ESNJEJ I GOSPODINE! LJUBIMEJ I I DRA AJ I MOJ! Vi iziskujete od mene takovu ve t da ni ta na ovom svetu meni ne mo e biti ni radosnije ni dra e koliko to to Vi elite. blagodarenije budu blagomu nebesnomu promislu. dugih postova i mrtvih kostiju pisati. k dobroti i k elovekoljubiju. Ibo. razvje djejstviteljno mo i njih uveriti da pravedni i dobri ljudi i ovde na zemlji blagopolu ni su i pri polasku s ovoga sveta spokojni. svim zemnago na ega kruga sada njim i budu tim iteljem soop titi i pripodati. zaisto bi ga sa egli iva. uzdam se da edu s ljuboviju primiti moja predstavljenija.mu knjige sa egli. kad bi mogu e bilo. bespristrasno i bratoljubno namjerenije. No. A najpa e. zaktevaju i Vi od mene opisanije znamenitijih mojih priklju enija. rez to dajete mi povod da Vam opi em i izobrazim krasnej a moralna svojstva dobrodjeteljnih onih naroda koje sam poznao ljudi. A svrh svega. Pritom molim bogoljubive arhijereje i pro e sve tenike i dijakone mirske da po du i i po sovjesti svojej ka u narodu jesam li sljeduju i istoj evangelskoj nauci pisao. ne samo Vami nego.

jer sam ja tu poznat bio. nimalo ne okleveju i. itaju i Zlatoustove besede na djejanija i na apostola Pavla poslanija. zato on naumi i bez "ostaj zbogom!" doma po i. to jest u Fru koj gori. hajde s njim zajedno preko rakova ke planine. u Hopovu. nameri po i u svoj rod. a po njegovom predstavljeniju ve ni ta ti tu ne ostade to bi me zadr avalo i ustavljalo." Dam mu ne to novaca te ode u Irig i kupi mi dolamu plavetnu i ak ire i crvene hajdu ke opanke. to bog da. Iz ovoga dakle. kole. i namesto to bi Vi meni za to. "Otada. med mudrosti sobiraju ti u enici. mo ete lasno poznati s kolikom radostiju ja u va e zaktevanje udovoljstvovati. a odande. "u dru tvu se mnogo lep e putuje nego samim. uzdi u i govorio da ali to ja moju mladost tu vsuje tratim. zamolim ga da me povede s sobom do Horvatske. "Zlatousti. u jednom selu slu i nam se ne to em se nismo nadali. akademije. elja k u eniju bila je na alni uzrok da sam ja svu volju izgubio u onom sremskom raju. ka e mi to je namislio. pre emo u Slavoniju. otkrijem mu s podobnom poverenostiju moju elju da bih i sam rad kud dalje po i i u koje mu drago mesto gde se mladi ljudi u e do i. kako Vi velite. pak ti sve izme Fru ke gore i Dunava put Zelengrada. no o tom tako i toliko govoriti nisu znali ni mogli. odgovori on. da se nije u io. razvje samo oni koji su se u Atini ili u Aleksandriji u ili. i idu i k Pakracu. k onoj istoj i dobronaravnoj mojega blagodjetelja Teodora Milutinovi a du i ljubov obuzdavala je na neki na in i udru avala.beskone nu ve nost astljivi biti i esto mnogi od njih. u itelji gdi razli ne nauke predaju i trudoljubivi. No znaju i da njegov stric Dionisije. no stranputicom naokolo. On bi mi esto. ve noj pameti i vospominaniju predaju se i slave. Udarimo na Osek. No svu ovu moju gore u elju moja srde na. Koliko su drugi be isleni to isto itali i naizust znali. koji ga je tu doveo bio da ga pokalu eri. ljubimi moj. prava sinovnja. I budu i da je sa mnom lepo ivio. Spustimo se k Rakovicu. p elam podobni. ako bi hiljadu godina djejanija i poslanija apostolska itao. A meni bi se grozilo i samoj misli k srcu mojemu vhod dopustiti: takova dobra i blaga loveka za ivota ostaviti i nikada ga k tomu ne viditi. ne bi ga za glavu pustio. pak sutradan rano. . To ti ja jedva do ekam. mislio sam u sebi. obvezani bili. ako su i prostoga sostojanija i seljani. on ovako prekrasno i slatko svreh njih ne bi umeo besediti. imenem Atanasije. ne samo na javi no i na snu ni ta mi ve nije bilo u umu i na srcu razvje velike biblioteke. u Horvatsku. udna nekakova uvstvovanija vozbu davala su se i ra ala u mojem mladom srcu. poznaju i moje userdije ka u eniju. al' ne znaju i ni na koju stranu puta. U isto vremem slu i se da jedan manastirski ak. ja se Vami za takovo meni rado nalo enije obvezan i blagodaran priznajem i ispovedam. "Za to ne bih". du e prebivati. on.

kad ti svi sko e na njega. reku mu. slu aju i muziku i gledaju i veselu mlade gdi igra. i sutradan po aste nas i. i preduzmemo opet mirno i lepo razgovarati se kao i pre. nego minorem" vi e. za Petra. "kad na ovako veselje iz daleka gosti dolaze!" Re e nam sesti. Uljezemo. niti na jednom mestu. ni ta manje mene po nu svi jedinoglasno pohvaljivati. Po nemo namah po obi aju di put o na alstvu papinom i o stare instvu crkve gre eske i rimske. a tu re nije ni za majore ni za kapetane. "Zna li to je?". i pro aja. za to su svi prestali bili od igre i muzike i slu ali na di put. stari svat i pro i sosjedatelji. Svuda se oni dobri ljudi raduju viditi koga iz daleka da istim jezikom besedi. A kad svatovom ka emo da smo poizdaleka. i mogao sam se o tom di putati da se zemlja poda mnom trese. bra a. i ako ho ete. Jedva to izrekne. piti i veseliti se. ako je rad znati. raduje se da mu ko na ru ak i ve eru do e. Ko god ima dovoljno hleba u domu. u imo u avliju za iskati vode i viditi ta se tu ini". "Kad se ti bude enio." vikne kum. a svome se aku za nu rugati. To onoga tako ogor i da po ne pretiti da e me initi poslati vezana u Po egu. pak po ne u svoje govorenje latinski me ati. Kada eto ti odnekuda jedne velike a ine. ovde se danas ne pije voda nego vino. jesti." "Nisam ja izmatik. Stranoljubije njima je prirodno svojstvo i ni ta ih tako ne razdeljuje i ne o u dava koliko crkve gre eska i latinska. to razumedu. od koga sam ja onda kao i pro i svetovi ist bio. papu i patrijare. govore i da to god ja besedim. Na na e iskanje vode mati enihova re e nam: "Dragi putnici. nego za Hrista. sri a. Bilo je ve pred no i oni dobri ljudi ne puste nas taj dan od sebe. poposlu a nekoliko na razgovor. re e mi Atanasije.ujemo u jednoj avliju pesne i razgovor mno estva ljudi. nitko i ni ta nari u i ga. a ne u na oj ku i i o na em veselju!" I tako ti ga isteraju iz ku i i avlije. prijateljiti. odgovorim mu ja slobodno. hodite unutra. ljube i se i grle i s nama ljubezno otpuste nas. a meni reku da se ja nimalo ne bojim. koji zove u pomo nekakve majore i minore. "Hee. koji ba sprama mene sedne. Tu dakle preno imo. kad ± ali tu svadba i veselje. na tvom veselju putnike i goste ve i. Zapitaju nas kako je u Sremu ito rodilo. ak se na e u velikom sijasetu sa mnom. nego pravoslavni hristjanin" i bolje od njega. gore ene nego ljudi. gde njega sve srodstvo njegovo. Ovako smo lepo do ekivati bivali ne samo u vreme svadbe. i nedaleko od Garevice do emo k domu i bratiji mojega druga. kako da smo im srodni. i uza svaku re "probo majorem. Kum. no svuda prelaze i preko Slavonije i Horvatske. pak onda okrene re k meni govore i: "Po tvom izgovoru ini mi se da si ti izmatik. kako vinogradi. po itavati i ljubiti! Iz Slavonije pre emo u Horvatsku. crkva." Uljezemo. sestre i snaje tako veselo . O ovom poslu ja sam ve itao bio nekoga Maksima Peloponisiotskoga knjigu na vla kom jeziku i znao sam je kao naizust. svi rimske cerkve sinovi. I tako razgovaramo se lepo i ljudski. "i tako sam edan. koja bi du na bila njih ve ma prisvojavati i u ljubovi i dobroti sojedinjavati! Ne bi li dakle bila krajnje polze ve t dobrim ljudma svrh ovoga otvoriti o i i kazati im da oni mogu biti i jedne i druge crkve i ni ta manje kumiti se.

uju i moje namjerenije da bih rad u Rusiju pre i nauke radi. Odvedu nas pred na alnika koji nas u tivo do eka i ka e meni. pak onda idite zbogom kud ho ete. lako e se koji mene primiti i otpraviti me kuda elim. vi o meni ni ta ne pi ite Episkopu. i nipo to ne dadu po i. u asavam se kakva je u asna ve t predrasu denije! Oni isti mladi i. "Jesmo. Moj Atanasije po e da me otprati do Petrinje. jer mi kolena poda mnom drk u. I sad kad pomislim oni slu aj. Preblagi i ve ni bo e. ljudi. koja bi im morala slu iti za sojuz sve tenej ega srodstva. jer ja unijat ne u biti da bih znao nikad ni ta ne nau iti. mo e ovde i nekoliko godina sve potrebno soder anije imati i u iti se. re e mi on." Al' meni nije do ru ka. dadu mi sovjet da s kojim regementkapelanom pre em u Germaniju. za na i takova regementskapelana. ne emo mi vas silom pounijatiti." "A zar ste vi unijati?" ± re em mu ja upla en. pak be ' iz grada. kolik' da su mi mila bra a i srodnici. ta ista ljubov tvoja. koje sam malo pre s neiskazanom radostiju gledao. mi ne samo ne bi kolegium na ovde imali. Ovo mi predlo enije milo bude." Vidi on da sam se ja prepao i tihim re e nam re ma: "Ta ne bojte se. ali valja da bude unijat kako to smo i mi. ekaju i ja priliku za po i u armiju. Ne pamtim kako smo se ispri ali.do ekaju kao da je iz nekakova ropstva utekao. kad uje moje namjerenije. za to tuda horvatske regemente prolaze. "i da to nismo. Ostanite barem te ru ajte s nami. i po em sutradan s Atanasijem viditi kakav je to tu na ega Episkopa kolegium. no ne bi nam dali ni prebivati." "Kad je tako. slu i im na razdeljenije i ljutu mrzost? . Do emo tu." odgovori. ako ho e . koja izi u za nama i ljubezno nas mole da ostanemo obedovati s njima. Re e on ne to latinski drugim decama. da. kako i otkud to u ljudma biva da ista ljubov tvoja slatka i ve na." Oprostimo se mi i iza emo iz njegove sobe. to znam da izi emo. gdi u predgradiju pri jednom kupcu uzmeme jednu sobu na mesec. kako ujem da su unijati. Ka e nam doma in uve e. U to vreme vo a e se Sedmoletna vojna me u domom austrijskim. Poljubim mu ja ruku i zahvalim na takovom obe taniju. "Vreme je ru ku. re em mu ja. da e on taj dan pisati za me Episkopu i da se uzda ishodatajstvovati mi da mogu pri njima imati kvartir i prepitanije. i do e do Zagreba sa mnom. kao da smo mislili do veka iviti skupa. vele nam. Bra a Atanasijeva. Udru e me oni ljubezni ljudi dvanaest dana. i budu i da se tu nahodi mno estvo u rosijskoj slu bi Serbalja oficira. za to nas zovu Vlahe. moj sinko. jedva se rastanemo. "No valja da zna . Sade. mogao bih me utim onde po eti dija ki (ovako zovu latinski) u iti se. ne idite gladne od nas. Ovo je ujesen bilo. uju i da bi se ja rad u iti. u ine mi se drugoja i i stra ni neprijatelji koji pogibel moju ele i i tu. Prusijom i Rosijom. moji vr njaci. da u gradu ima biskupa vla koga kalu erijum i da. koju ljudi krivo razumevaju i i zloupotrebljavaju i. sudi se za nu no u Zagrebu po i i tu ekati. vernej ega dru tva i serde nej e preslatke ljubovi.

i da e on tu prekosutra biti. Taj isti dan prigodi mi se i drugi slu aj koji me zdravo upla i. vsegda je kratak. kud misli po Voskreseniju po i. [II] LJUBIMI MOJ! Verni moj drug Atanasije prebude sa mnom u Zagrebu est dana. U domu kvartira mojega naho a e se jedan ak. Tu se zagrlimo i izljubimo. koji je meni iz detinjstva u Banatu kako i na serpski poznat bio! Tu mi se sva zima ne u ini du a nego jedan dan. "Ako si to ovde du an. Prvi dan marta meseca do e u isti dom gdi sam ja. sedmi dan otpratim ga do preko Save. vozraduje se vesma. U klovu. dava e mi sverh njih okupacije i tolkova e mi neke istorijice. nego li je moj obe tao bio. to mi je pomagalo. Ovi namerava e po prazniku po i i od Episkopa patentu na to uzeti. predava e mi s velikom radostiju osam asti slova. na kvartir jedan od na ih sve tenika iz Horvatske. i za to e mi pomagati ovi veliki post u crkvi do Voskresenija. i "bog nas je ovde sastavio" re e. . a ne mo e isplatiti. o svom tro ku da e me otpraviti iz armije u Rusiju. Ka u nam k tomu da oni sve tenik vodi za aka svoga sinovca. Ovi pri jezuitam slu a e filosofiju i kad god ne bi imao svoga dela. vsegda bi zajedno bili. Gramatike se tu tampaju s izja njenijem dijalekta horvatskoga. i on mi dade svoga poznanog oveka koji me dovede u Petrinju. ja u ti dati. i vide i me name tena pri dobrim ljudma. i tu se s mnogim suzama rastanemo." Ja mu se obe tam da u ga za godinu dana verno slu iti. koga srce na e ljubi i du a na a po ituje. dolgotu pisma." Blagodarim mu i da imam im platiti ka em. koji me vesma ljublja e. Re e mi da ga po em u tom i tom domu u Petrinji ekati.Izvinite. 1788. no s onim. Pri re enom sve teniku prebudem do Uskrsa. A on meni da e mi dati pedeset forinti i. ka e mi. starao gdi u aka na i koji dobro ume itati i pri cerkovnom pravilu i slu bi pomagati. i u razgovoru ka e mi da je do ao kupovati nu ne stvari za put u armiju. ni usmeni ni pismeni razgovor nikada nije duga ak. kad na svetli ftornik do e nam neveseo glas da je drugi sve tenik Episkopu Gre ljiki nekoliko dukata vi e dao. No sudite kolika je radost moja bila kad na em u latinskom jeziku veliko podobije s vla kim. On mi pokloni svoju gramatiku ( itati sam mogao latinski) i zada mi prvu milu lekciju "haec musa". A kad od mene uje ta ja tu ekam. ako prilike ne na e bolje.Da sam se. do pet ili deset forinti. imenem Antun. brat doma gospo e. Antun. ljubimi moj. . Moj ljubezni Antun otprati me u sestre svoje kolesi do Turova Polja. a potom po e e se vreme na e godine. i patentu ve uzeo.

za otpo inuti i raspitati za kakovo mesto gdi magistra trebuju. "Zalud se ti poklapa . krasota vreme! Sve pevaju i da se gore i doline razle u! Jo t da nisam se gdigdi pastirski pasa pla io. Ja tamo idem gdi slu bu iskati. da im kog magistra po aljem. a slu bu o e. ba kao da si mene pitao! Ti zna da ko ne bi rad sva ati se dok je god iv. "Nigde tako kao u Dalmaciji". svi bi mogli name teni biti. No iguman Teodosije. re e mi. Nego ka i mi kud sad misli ?" Javim mu ja u kakvoj sam nade di bio i koja je ve sasvim i eznula. i pri cerkvi Svetoga Georgija ba pred gradom Kninjem u domu cerkovnom stanem u iti decu. po lje me k njima." Ovi sovjet smili mi se sasvim. kao da ga sami bog na to uputi da mi da sovjet koji e blagopolu ije celoga ivota mojega pri initi. "Gdi bih na ao takovo mesto gdi bi potrebu od mene imao ko?" ± zapitam ga. Odemo nasamo pod jedan hrast.U cerkvi smo na liturgiji. A za tebe. veliki mlade ? Rad bih ili da je ko drugi. inilo bi mi se kao da na Pigasu. Veli mi da je uo da e Danil. . u Be . moram kudgod i i. ako je on. Kad tu do emo. aki bi pre uvstvovao u srcu da u tu nekoliko veselih i spokojnih provesti godina. i tu se ustavim dan-dva. Tu mi ka u za tolika mesta: da nas je desetoro bilo. da je on njemu dobro poznat i da bi s njim do Be a mogli do i. onde mu nije mesto. na emo Episkopa koji nas primi ljubezno i prinudi ostati pri njemu dva-tri dni. I samo ime Dalmacija poljubi mi se. Predstavi mi da je mu na stvar tako daleki preduzimati put bez dovoljno tro ka. po i u Be . Prole e. veli mi. poka u mi veliki drum preko Velebita. Velerofontovu konju." "Kad sam po ao. to lasno mo e na i gdi mu drago. i esto mi pi u. "Za Gavrila je lak e. Ovi me dobri sve tenici jedva do ekaju. pak na ast mu mlade . Ovaj bla eni bo iji lovek. On nekoliko i neme ki zna. kad eto ti uleze mlad momak. re e mi. Peti dan pre em Vu ijak planinu i si em u Krupu manastir. al' se ti nimalo mene ne boj. Zovne me napolje da me ne to pita. ne na av i tu vi e pomenutog sve tenika. iz razli nih mesta onde nji sve tenici molili su me. Kako se slu ba svr i. a ja. On ode put Be a. prilo i. Podi u me mravi. ili. koji mu se kao stidljiva nevesta i neve t na injah. jer bih rad nemecki dobro nau iti. ja em. a on ti uprav k meni. da e u manastiru Komogovini na i jednoga sve tenika otuda s kojim mo e tamo po i. da me kako ne pozna. I ini mi se. najbolje bi bilo da gdi kolu dr i . Do em s Gavrom do Komogovine. pla ki Episkop. "Hajde sa mnom. ja tebe poznajem kako god i ti mene. budu i osobiti prijatelj protopope Joana Novakovi a u Kninjskom polju i njegovoga kom ije popa Marka Bjedova s Pa ena. vladike Partenija aka. za dve ili tri godine mo e ste i koju stotinu forinta. po em i sam pokraj Svetoga Mikule preko planine put Like i Krbave. i tu se rastanemo. pak onda reci: idem u Rusiju. hajde kud ti drago!" ± otve tam ja. zar si ti zaboravio da smo se mi svagda dobro pazili? Dobro si u inio to si od kalu era utekao. mislim u sebi: ko bi drugi ba onde na obrazu imao Gavre iz Vukovara. odgovori mi. te ti mi sutradan put Pla koga.

ovako Simi . kad bi ko doveo svoje dete. boljeg od mene tu nije bilo. ali (to to je va no i veliko u ivotu) ne samo bez nikakove zlobe no i sa svakim naravnim esnim svojstvom ukra eni. pisati. Pri opredeljenoj pla i to mi je svak za svoje dete na mesec davao. taj e i s cerkoviju.Gre eske cerkve narod u venecijanskoj Dalmaciji. ovo je meni ne to od prirode. Trifun Sinobad. morao bih kod drugog ve erati. a navlastito od Novakovi a. dobri. Da sam se ja za njihovu decu trudio. ovako Kri ka ivili. tri mile godine koje vsegda s usla denijem srca spominjem i koje sam za osnovanije svemu sljeduju emu mojemu ivljenju polo io. to jest lekcije nepritvornosti. No moj ljubezni protopop Novakovi . s kojim sam u kom iluku ivio i sve prazni ne dne u njegovom dru tvu bio i provodio. misle i: ovako su moj Novakovi . A ovo je prekrasna mudrost! Prirodni razum s istom ljuboviju k pravdi i k esnosti sojedinjen! Oni su mene nazivali svojim mladim u iteljem zato to sam je njihovu de icu obu avao itati. svi su to trudoljubivi. to jest s cerkovnim op testvom blagorazumno upravljati. niti je meni nade da izbavljenija dozvoljena bila. Tri godine po pogodbi mojej provedem s onim bo ijim ljudma. a niti znadu niti misle da su. pop Marko Bjedov. i meni ovako daj. tu su ne samo u svojim parohijam no i u celoj provinciji kako god patrijarsi i Episkog . ujem da u Atonskoj Gori na glasu Evgenije u itelj predaju na jelinskom jeziku nauke. Avram Simi kosovski i Kri ka derni ki. ljubeznosti i blagonaravija. "Ajde . bo e. Ovih sve tenika ne samo familije njihove no i parohijalni narod. za dobrodjetelj i za prirodni zdravi razum. jer je nisu imali gdi polu iti. doneo bi mi dve meri ice i dve oke masla i jedan veliki sirac. Bez nauke. istoserde nosti. i ne misle i tada o tom. tako i to znam drugima predavati. to u jo te o njima re i. provesti ivot! Po prote eniju ove tri godine na e se u mojoj kesi oko sto venetskih cekina. dobar i blagopolu an biti. Njima sover eno prili estvuje ono slovo apostola Pavla da ko god dobro upravlja domom i familijom svojom. zato sam ja morao najbolji biti. za to sam u njima ne samo opitom poznao i nau io nego i u jestestvo sebi pretvorio kako ovek u niskom sostojaniju mo e s malim zadovoljan. Ba kao da su me pod arendu uzeli bili. Simo Stevanovi iz grada (kromje drugih mnogih koji bi me radosno do ekali) nikada ne bi mi dali na mojem kvartiru zalogaj hleba izesti. oni od mirskih sve tenika koji su poznati za svoje esno vlada. I kad sam god na nekoliko godina po tom premudroga Fenelona u njegovom "Telemahu" opisanije bla enoga seoskog ivota itao. pravdoljubivi i po teni ljudi. po njihovom ustanovljeniju i obi aju. najnu nije i najlep e u ivotu lekcije primao. vsegda mi je srce igralo od radosti. ne imaju i Episkopa. i nekima sam predavao i tolkovao katihisis kako sam mogao . Kakovo bla enstvo i raj na zemlji s onakovim svetim i dobrim ljudma iviti! Ono su pravi sveci. od njih istih. kako za sebe to dobro rad sam nau iti. Ali sam ja. svakom e milo biti uti. i kad bih kod jednoga ru ao. Takovi su bili u vreme mojeg onde prebivanja: Joan Novakovi kninjpoljski.

dra aj i moj. Tada ja sve ono to sam ve bio za se prepisao. Episkopi ernogorski. i za u initi da onoj prekrasnoj devici itanje toga bude prijatnije. od kojih ste i Vi. be i. Ovi ima a e besede Zlatoustoga na djejanija apostolska. budu i ovo mesto blizu Bosne. no svaki tre i dan eto ti nje. i za mesec dana sover eno ozdravim. Ka e mi on da je bedna stvar za grozni ava moreplavanije. koliko da je svu mudrost Solomonovu u ona dva-tri tabaka imala. kako i jest.tamo. po inju i svaku po azbuki. Njegova najstarija k i Jelena zamoli me da joj to iz te knjige prosto srpski napi em. . etvoroj deci lekcije dajem. stari Sava i Vasilije. i imaju i u svojoj parohiji nekoga dobroga sve tenika Leontija iz Fru ke gore za magistra. i ja pre em u Kosovo." Jedva to izre em. mora za ne to ve no opredeljeno biti. pomislim. Oni ljudi tako su mi dobri i mili bili da od toliko godina i danas srce mi za njima tu i kao da sam se s njima ju e rastao. gdi prebudem u domu popa Avrama Simi a jedan mesec. i tako bi esto s njima bivali. tu ih stanem opet s prilje anijem itati i neka mesta. raspolo im to na glave. koja bi mi najugodnija bila. ovo slatko i blagorodno svojstvo. i tako se raznese i rasplodi po svoj Dalmaciji pod imenom Dositeove bukvice. nipo to celu jesen i zimu ne e da me se pro e. pozove me k sebi. zaslu iti. To su drugi s velikom molbom od nje prosili i prepisivali. tako neotlo no i prirodno srcu i du i na ej. Milostivi bog ispolnio je elanije moje s lihvoju. a ovi ti sa mnom: "Poveli!" Nemo moja vesma me raslabi i prinudi vozvratiti se u Dalmaciju. kako mi uzja e za vrat. Ne imaju i na taki slavni praznik nigde nikoga da zapopi. Ovo je prvi povod i uzrok da se u meni velika elja za ne i rodi da mi samo dotle bog daruje ivot dok to srpski na tampu izdam i prekrasnim k erma i sinovom roda mojega soop tim. ljubov. kad bi me groznica pu tala. oku e se neke ku e u Golubi u. Ona je to tako rado itala i tome se toliko radovala. onda ti kud koji mo e. re e mi. odgovorim ja. Tresavica. "meni je svejedno ta sad ta posle. O prazniku Voskresenija na Stanjevi i slu im kako dijakon s vladikom Vasilijem i s mnogim drugima liturgiju. Bez sumnjenija. prevedem na prosto. spodobiv i me za ovo pretprijatije ljubov i pohvalu i izbranej ih nacije na e. no u tom se mestu razbolim od groznice. on u ini znak staromu arhidijakonu Stefanu. U tre em mesecu ftore godine. "barem da zna da si u ernoj Gori bio?" " to Vam drago". vinograde i masline i malo podalje na Stanjevi i svoj manastir i dvorove. U asne se moj ljubimi Novakovi kad me vidi tako slaba i preobra ena. prepisivati. "ho e da te zapopim". imali su i u Mainam svoje domove. sovjetuje mene da se namestim u lepom mestu pri zdravoj i celiteljnoj vodi u bli njemu selu Golubi u. Nameri se na me neki iguman iz Svete Petke iz Maina. Ovde se pogodim za dve godine u iti decu. i nalo i mi da za moje prepitanije. novci su ovo!" Po em morem u Boku od Kotora da tu na em korabalj za Greciju. Ljubov k nauci morala je u meni sila biti kad me je od njih otrgnuti mogla.

budu i u neki mesti ku ni mor. s kojom po em put Korfa. On po e u veliki post svoje ljude ispovedati i pri estiti. Ili pasulja sa zejtinom. a on zovne oveka s barkom. Prosiplju im se re i iz usta kako su te proso. taj ti je me u njima najve i gre nik.8. to je sitno ± sitno preko svake mere i razloga. a gdi pet poizme ate me u rimske cerkve ljudma. a ovi sve tenik dr ao je jednu parohiju dan hoda dugu. dakle zajedno ispovedamo. Me u ovakovi sveti gre nici provedem veliki post i praznujem Voskresenije. re em. Zato nameravam po i u Liflandiju gdi u se na dobram gospodina generala Zori a mesec dana baviti. 8. i tu se ukrcam u jednu mesalonitsku tartanu za Korf. a bez toga sm ne znam to bih inio. Po prazniku otprati me pop Lazo do grada Trogira. Dobro za me to sam pri Kninju nekoliko talijanski nau io bio (ovo mi je lasno bilo za veliko podobije ovoga jezika s vla kim). bilo je oko dvadeset korabljenika.jer bi po ti zaludu bilo kad bi samo za tako skoro i ezajeme predmete bitije svoje polu ilo. po svoj prilici ne e odr ati re . Iz Kosova pre em u manastir Dragovi gdi sam dva cela meseca nekoga popa Lazu ekao da s njim u Primorije do em. kako sam rekao. ute avaju i sebe. Ako li je ko na zlu vremenu nesta ne jari e saterivaju i opsovao. gleda u ne bi li se to nau iti moglo. za to u Primorju zejtina izobilije. A kako svi saznadu da je njihova ne razumem jezika. gdi ku a gdi dve. te sam se mogao s kapetanom korablja i s nekima od korabljenikov razgovarati. rasudite kako mi je moralo biti. ja u opet u Dalmaciju. sam nisam smeo putovati. odavde pre em u Split. dok ovo nov i a imam. vesma pospe an vetar. niti se mogah dovoljno na uditi kako se oni mogu me u sobom razumevati. i tako tre i dan do emo u pristani te grada Korfa. a ja gre eski nigde ni ta. pomislim u sebi. 1788. Nigde ni ta! Nikad doveka. a nikakva zla u ivotu nije ni pomislio. No one dobrote ljudi niti je gdi uti na svetu ni viditi! Do e sa strahom da se ispoveda. Lepo vreme. Slu ao bih s velikim vnimanijem ne bi li najmanje to razumeo. No to bog d. Ovo je esti mesec kako se eka ovde tipograf ik. Mlad sve tenik kao i ja. U klovu. svi Greci do jednoga. za to. kojemu namesto dve gazete . ne ima ti ni ta kazati razvje da je kad u sredu i petak jeo (za hiljadu glava ne bi ko pogodio da mu se ne ka e) ± raka! Ni ta drugo. koji je tu blizu. ne nau ih ja ovog jezika. Platim kapetanu za prevoz. a kad njih nestane. [III] DRA AJ I GOSPODINE MOJ! U tartani. svima do e ve a elja da sa mnom govore. Odatle ete od mene sleduju e primiti pismo.

Otvorim o i. pak onda meni re e: "Mo ete stajati u domu popa Marka. I dok se god dobro s kim ne poznate." Zahvalim joj na maternjoj milosti i nastavljeniju i ka em da najvi e ako se tu ustavim. stane besediti talijanski. i kako me je oni nitkov barkaruol ostavio na bregu. Vidim vrata avlije otvorena. Odvede me pop Marko u svoj dom i na e mi jednog mladog soldata Dalmatinca koji dobro gre eski zna a e. koji kad vidi da ja gre eski ni ta ne razumem. Mno estvo neopisane krasote devojaka. sede i naslonim se na zid i zadremam. ljubopitne znati ko sam. Iza sna ujem aptanje. za to ete do i u takova mesta gdi se talijanski ne govori. pak ne e da vrati. u em i sednem pred crkvom pod toronj u ljupkom hladu s namjerenijem ekati tu dok se pospusti sunce i dan porashladi. odgovorim da ja novaca dosta imam na dve ili tri godine. uzajmljuje. i ne pada mi na um da nisam ru ao. uvajte se svakoga. tu se poklonim i celujem predivno izobra ene ikone. Pogodim ga za cekin na mesec da mi svaki dan u ure eni as dolazi. i na pitanje ka e mi da je to manastir kalu erica gde se k eri gospode Korfa u e i vospitavaju. da re em da su moji novci u Antonija avuna na sohranjeniju. niti daje tu bi e stojati." Na njihovo pitanje imam li tro ak na tako daleki put i u tu im stranam. to e ovo sad biti od mene. Kad eto ti pre esna vida starica s drugima dvema gospodi nama. Negder mi sad ka e. ko zna. ako mi to zai te. koje sam potom saznao da se Mando zove. koji u gradu ima a e dva svoja du ana. vi niste mu du ni ni novca dati. Ovi soldat u ini me sutradan poznati se s jednim po tenim ovekom Hercegovcem. I ovi mi krepko nalo i da nipo to mojemu doma inu ni ta ne uzajmim i. imenem Antonijem. ta ugledam. to mu je sva mana. dam mu dvadeset s ugovorom da se postara na i mi kvartir gdi se talijanski govori. ako vam bude po volji. izveze me na breg. no to sam je kriv kad je avlija otvorena. ko boga veruje. ubaci za mnom moju torbu. probesedi ne to s njim gre eski. unutra zdanija i lepa cerkov. za to bih rad koliko u Atom do i. pak otide svojim putem. On ni ta: valjada je bio sasvim gluv. Ostanem na bregu predgradija. Zovem ja. Sat popodne. Ka em im. bi e mesec dana. molim. Onda stara godpo a zapovedi svome kapelanu (to je bio ovi sve tenik) da me uzme u svoj dom. i me u njima gdikoja kalu erica. trgova e s svakojakim vo em i zelenima i tu o enjen dobro staja e. zami ljen i zabrinut od moreplavanija koje mi je prvi red tako duga ko bilo. kud i za to idem. Ovde. . I za ta dva meseca ja u za vas platiti. U taj mah uljeze u avliju i pristupi k meni s duga kom. Otvori cerkov. zabunjen i isto kao pijan. pomislim. Upazim na kraju predgradija iroku ogradu zida. obziru i se na desno i na levo i ne znaju i ni kud u ni to u. bradom sve tenik. So ale one o meni i re e mi starica: "Blagodari bog to nisi se na gorega namerio koji bi ti i torbu odneo. sunce pripeklo. belom kao sneg.to bi me na breg izneo. i po nem pisati s na imi slovami nu ne re i i razgovore gre eski. Pritom uvajte se da mu ni ta ne date u zajam. dok to malo gre eski nau ite. poizre ale se po pen?eri. mesec ili dva. Ovaj uzme novce.

otkud mi i gdi su. Pocrveni sav kao skuvat rak. re e mi: "Che maledetta dissidenza che questa! La madre Superiora quel ch'el'ha detto. ti ba ne e ni ta imati. mi ljah u sebi. gre eski s njim govore i. to jest bezbedno. lenjivi trbusi. misle i: ala ili ne. zar valjada je pregledao ta je imam u torbi i vide i da tu ni ta ne stoji nego dvetri knjige." Ima u gradu lep manastiri Svete Ekaterine. ba kao i on na me. U ovom ostrovu mirski protopop glava je sveg . "Po tome mo e ti spavati spokojan." Ja. mo e u gradu za toliko imati kvartir i trapezu. pokazuju i mu da ne marim za njega ni za njegovu ku u. vide i ga da pla e kad slu i litur iju. Stane on moliti da mu ne inimo te sramote. non miga 'l ha parlato da senno. "nisam ja ovde do ao proces terati. A." Pro emo kroz sobu popovu i ka emo mu da mi polazimo. gledaju i me nakrivo. a novaca u kesi. Ka em mu to mi se slu ilo s doma inom. uhvati za torbu pak ne pu ta. solamente per scherzo!. za ljubov bo iju moli da ne po em tu iti se igumeniji. "a ti hajde sa mnom. Po emo k njima i pogodimo se za petnaest dana cekin i po. ve na to priugotovljen. Dalmatinci i ernogorci. Antonije u ini mi poznanstvo s neki kapetani i majori u venecijanskoj slu bi." "Nisam ja ovde do ao da tedim.Da sam dobro znao da e to tako biti." epa on moju torbu. to nijednom nije milo bilo uti. koji me odvedu protopopi grada. Oni manastiri ima lepe dohotke. pa ruke k sebi. U ovom mestu prebudem etrdeset i pet dana. Neka bi u ili decu kao i ja. ali se igumnu i kalu erom ni ta u ruke ne daje. nije nimalo govorila zaisto. Popodne do e moj soldat. vara se i misli da nije sasvim opak. govore i da nije "senza rischio". zao je ono pop. zapita me pri ru ku gdi ja moje cekine dr im. "da ih sa sobom kojekuda nosi ." re em mu. A kako uju da su u Antonija avuna. dobra du a. napi em i izu im naizust mnogo razli nih razgovora. a s pro im mirjani raspola u i tro e na kole i hospital gradski. poka u mu i istolkuju moje svidjeteljstveno pismo i isprose da mogu u cerkvi Svete Ekaterine slavenski koji put slu iti. A kad li ti ga po ne moj soldat mu trati. razvje to je ure eno na trapezu i odjejanije. Veli mi on: "Ako nisi rad za ovi mesec za tediti tri ili etiri cekina. onaj." utim ja. ve ja imam po tena poznanika u gradu. i budu i da su besposleni. I ovi svi po redu su me ispovedali: koliko imam novaca. ka em mu u koga su. mogao bih se i od njih polzovati u razgovoru. koji je veliki i prekrasan. no dok imam da tro im" ± odgovorim. pak bi imali. da e propasti ako to uje stara gospo a.Peti dan moj popo. to je meni dosta. s petoricom kalu era. radi bi da besposleni ivu i novaca da imaju. koji smeju i se re e nam: . i. pak onda pogledam i ja na njega. samo za alu. "Kad je tako." Do emo u grad k na em Hercegovcu. no daj da ti ih sa uvam. neki rukopisni papiri i preobla ila." To zna i: "Kakova prokleta neuverenost je to! Mati igumenija ono to je rekla. Ka e nam Antonije da oni rado primaju strane ljude na kost na nedelju i na mesec. No stara gospo a. zaklinje se da on nije o zlu mislio.

budu i da je sveti Spiridon patron Korfa." A njegov dijakon za njim prosi na mo ti svetoga Pantelejmona. na koga sam imao vru iteljno pismo. izljubimo se.. ibo u njegovo vreme monasi jo t nisu bili sasvim preobladali. pre em u Navpleon. s dugim per inom. a ovi je bio mirski sve tenik. kromje nekih od oficira koji su u Italiju pre li bili. U vreme pri asne.M' ajde. Doprate me oko desetorica njih u korabalj. zdravu mom inu. to jest Episkop o enjen. do e mi major s druga dva oficira i s Antonijem. trebalo bi mi nekoliko tabaka napuniti. zapitam ta sam du an za prevoz platiti. ote estvo Filopimenovo. predadu korablja kapetanu petnaest butelja kopulskoga i korfiotskoga vina. mora njemu pot injen biti. gdi su jo t zarana dali spremiti gospodski ru ak. navale oko dvadeset kalu era s sandu i i i s kostima u njima prositi. tiska se kroz narod i za hudim svojim starcem pristaje i ljudma mira ne da. da ne bi mojega tetka Nikole. dijakonom u Hopovu. poznao. Ne znam il' mi je zgadnije bilo staroga pogrbljena. kalu eru. i tako rastanemo se. pozadr imo se na putu. i koji. Kapetan odgovori da je sve pla eno u Korfu i da ja ni ta nisam du an. me u kojima za udim se kad ugledam nekoga drevnjega Isaiju De anca kojega sam jo te u detinjstvu mojemu u akovu. gledati. koje kad bi hoteo sve podrobno opisivati. i s takovim slobodnim i bestidnim o ima. vsegda nahode i dru tvo. Koji mu drago Episkop i patrijarh tu da do e. bi me odveo u De ane. Ovaj su ti nosi jednu srebrnu kutiju i srpski i te. kako smo se na pet godina potom i vidli. Dva cela meseca zadr im se hodaju i po razli ni neiskazane krasote mesti i kroz Tripolicu.sve tenstva. Odavde. gdi po crkvi ka lje i cigan i. re em mu. svetao ti obraz!" ± otve taj major i po emo u crkvu. po Ba koj prositi vi ao sam ga. ili njegova bednoga dijakona. U Moreju bi drugi ili te i dan doplivali. govore i: "Dajte milostinju na mo ti svete Ane u manastir Savinu. "Nipo to". i tu na em korabalj za Atonsku Goru. primi me u tivo i dade mi pasaporat da mi ne bi nigde u Turskoj hara a iskali. drevlje zovomu Megalopolis. srde no izljubimo se. ugla enu. kako smo lepo vreme imali. po em od mesta do mesta lagano za pregledati ovi prekrasni i u istoriji slavnej i ostrov. Tu po veselom obedu izgrlimo se. "nisam ja do ao ovde sramotiti sebe i vas". koji mu sva le a pokriva e. U nedelju. Ka e mi da e protopop i mnoga gospoda Greci i Latini na moju slu bu do i. Po em s neki korabljenici na slu bu u cerkov svetoga apostola Andreja Prvozvanogo. Nedelja i rano. Deveti dan do emo u pristani te grada Patrasa u Moreji. Konzul venecijanski. . nego da dadu proneti za me tas. ne kao da ebra i nego ba kao da ne to deli i razdaje. obnade davaju i me da e mi se skupiti najmanje deset cekina. kad sam hoteo prvi red slu iti. izbranih maslina i popr ene ribe. potom. . Pri polasku odavde na u mi korabalj za Moreju i spreme mi jedan veliki aleksandrijski sepet pun finoga venecijanskoga biskota. gdi na svetoga kralja De anskoga prosa e. i ele i da se opet vidimo. no kapetan korablja imaju i delo u Zantu i Cefaloniji. Prolaze i iz korablja.

to znam da ste uli od drugih i da znate. budu i od mladosti kratkoga vida. Pristupam lagano i. raznih cvetova are rezvi ajno blistahu se. a on je u njoj sam. i u enici se svi razi li. izvezu me u Frankomlu (tako se zove ast grada gde Evropejci prebivaju). kao da je svakim vidom mnogocenih brilijanta ispe tren. sve na tu ve t gledaju i. neiskazane krasote. po nem natra ke. uljezem u jednu ba u. a odatle ka u mi da se svaki dan mo e prigoda imati za pre i u Patmos. Tu provedem jesen i zimu. "U Patmu". Ova kola hrani trideset u enika. Na em nekolko Serbov u Hilendaru. uju i da se onde predaje jelinzki jezik. u razgovoru uju i kud nameravam. Kako izi em na zemlju. od kojih bjahu neki sve tenici s velikim bradama. ustupati." U ini mi se kao da neko bo estvo iz njega govori. ako li ne znate. pre etiri meseca to udnovito mesto ostavio. Kad do emo u Smirnu. jo t bolje. Kako monasi ivu u tom mestu. mislim u sebi. do em oko desetak korakljaji blizo. osijavaju i ga sunce. no on mi re e: "Bogu blagodari koji te je ovde doveo gdi e polu iti sve to eli . i namesto to bih bli e pristupio. od kojih jedan odvede me kroz Kareje u Hilendar. pak o em e posle natrag po i? Ostani ovde re e mi ± gdi. re e mi talijanski da ako ho u da me odvede da pregledam gre esku veliku kolu i poznam se s u iteljem Jerotejem. U tri sata posle podne po emo i na emo u itelja gde mno estvu u enika. Dva ili tri korakljaja izmaknem se i tada poznam da ono na vrhu nakrivljeno. A kako vidi da se ja izmi em. s u asom pobegnem napolje. do e drugi mla i u itelj drugoj klasi predavati.etverti dan stignemo pod Svetopavlovski manastir. za kvartir i prepistanije ne e ni novca potro iti. a iz tako daleka mesta da ste petorica do li. Nameri se korabalj za Smirnu u Aziji maloj. to je zla zmija okrenula bila glavu k meni. usla davaju i se krasotom razli nih vo nih drevesa." Prizove popa Antima Atinejca i re e mu da me primi u svoju sobu. Tu se prohodam za rastrezviti se od morske nesvestice. Kakovo bi bla enstvo za mene bilo. i tu sm ne znam kako se ustavim. i on se tu mora inatiti. ne mogu i trpiti tu kojekakva kalu erske kabale. ako i deset godina ustoji . Moj dobri i ljubimi Teodosije Karlov anin. koji se va vjek vjeka s Bolgari inate i ne mogu da se pogode iji je Hilendar. i kako mu ka em to sam. Nedaleko pod jednom maslinom u ini mi se da vidim jedan duga ak tap s verha nakrivljen. ja bih vas rado primio. Pun radosti pristupim da mu celujem ruku. obremenjenih plodom. "za dve ili za tri godine pohar i e sve to ima . Pri obedu na mojemu kvartiru do e ru ati i jedan arhitekton Grek. . kud i za to putujem. re e mi. ekaju i me da bli e do em. tolkuje ne to. kad bih i ja me u ove mogao pristati! Kad on svr i predavanje. Po emo u njegovu sobu. Blagodare i blagoj promisli desnici na izbavljeniju. U tom manastiru na em nekoliko Bolgara monaha. okrene od mene glavu i s ustremljenijem otide. Ovaj. koja je za dve persone. Kako mi je ao bilo uti da je u itelj Evgenije. a na prole e po em opet na more za pre i u ostrov Patmos. udim se ko bi takovu ve t tu ostavio.

ili u malim ostrovom Zantu i Kefaloniji. mo e biti. ali kod Turci Kandiju. Do u u Patmos i tu s pomo tiju carigradskih. u ovom vidim i poznajem takovo lepo plana raspolo enije. tri godine prebivao (i da se pre nja rosijska i turska ne za e vojna jo t bih. u Siciliji ili u Franciji tra iti ga. to jest u Greciji. mogu re i. Pri po etku osamnaeste stotine godina. iz mesta u mesto prehodio i opet se vra ao i potom iznova othodio. ne bih mogao tako izmisliti. njim milostivo primljen bio. Cipar i Moreju od Venecijana zavojuju. tada i tu ih nestane. ko je od Grekov hoteo svoj stari jezik znati.Evo. kako u vi e imenovatim ostrovom tako i u Italiji. Ali da sam u Smirnu do ao. prinu den je bio u Italiji. gdi ni dan ni dva nisam nameravao stajati. njegova blagodjejanija. sirje : to sam iz Banata izi ao. za malim je ostalo bilo da se jelinski jezik i nauka u istom ote estvu i domu svome. u itelju i blagodjetelju mojemu. polu e lepu nauku ne samo jelinskih mudreca nego i novijih koji su u Evropi od toga cvetali vremena. smirnejskih i hiotskih trgovaca ne samo vozdvignu lepa zdanija za kole no i domove . sasvim ne zaborave i ne pogibnu. dva monaha Makarij Patmiosi i Gerasim Itakisios. koja me vodi i mnom upravlja. ljubimi moj. toliko je za me znamenito da e mi nevozmo no biti predstaviti vam to tako kako ja u svemu ivotu mojemu to isto uvstvujem. govori u jo te u sljeduju em pismu. ljubovi i nauke spodobio se. raspolo iti i blagopolu nije u djejstvije proizvesti. novoga gre eskoga Sokrata. da sam tu. U Sesvegenu v Liflandiji. Po pljeneniju Carigrada. [IV] LJUBIMI MOJ! Ovo to bih vam rad opisati u nastoja tem pismu. tri) i da sam onoga bo estvenoga mu a. to jest u itelja Jeroteja poznao. O mojem prebivaniju i upra njeniju pri ovom bla enom bo ijem loveku. U ostrovom gre eskim pod venecijanskim vladenijem jedva se jo te gdikoji u en lovek da predaje jelinski nahodio. Posle toga. a potom iz Hopova. Sve ostalo. julija 1-go 1788. koji su u Venecijana i do danas. po etak. Ovde dakle o evidno poznao sam nevidimu desnicu blagoga promisla. o kojoj niti sam sanjao niti znao ni mislio. sprama ovom slu aju toliko mi se ini koliko obi ni vseop ti doga aju koji se svakom povsednevno u ivotu vi e prosto i slu ajno priklju avaju ne e li po predvariteljnom namjereniju i planu delaju i ispolnjavaju. kojega ne samo ja sam s detinjskom mojom pame u nego i otac moj i ded da su mi s svojim sovjetom pomogli. kad se svi u eni Greci po Italiji i po Franciji razbegnu i te zemlje za nu prosve tavati. mojega blagopolu ija na ovome svetu i moje davno elajeme nauke.

proklinjati. nau iv i ne to u Korfu. od kojih je bio jedan i ve nobla ene pameti Jerotej. nimalo na to ne smatraju i to su Vasilije Veliki i Grigorije Nazijanzin s Origenovim spisanijam crkvu i blago estije za ti tavali. kako isti vrepci na proso. budu i dobra srca i du e. u asne se kako je mogao za toliko vremena na takova dobrodjeteljna loveka mrziti. ravno petnaest godina mrzio je na njega. Odisejova ote estva.komodne za prebivanije u enikov i kapital dovoljan sastave. Iz ove kole u nekoliko godina izi u mnogi u eni sve tenici i u itelji. Pre mojega k njemu pri estvija predavao je nauke trideset godina. i mogao sam tako govoriti da mi se ne samo deca nego i stari ljudi smeju. Kad sam u prekrasnu Smirnu do ao. ko iv zna to bi mu u inili da su mogli. koji je malen ostrov u venecijanskoj der avi. za to je stra na zverka revnost za pravoslavije a bez razuma. nego i isti Turci vi e su ga po itovali i ljubili nego sve kalu ere na svetu. Mesec dana pre nego ja do em u Smirnu. ko sva to ne veruje. Kako bi mu ko kazao da je ta i ta ikona udotvorna. ako ne bi i gore s njim raspolo io. prilepljena za zid ili o ekser prive ena?" I kako bi uo da prvo nije nego ftoro. vide i re eni mitropolit Neofit da slava dobrodjetelji Jerotejove ne tokmo u Smirni nego i po svoj Aziji. prestavi se Neofit. ili. Bla ene pameti u itelj Jerotej bio je rodom iz Itake. i zato te ko bi onomu bilo ko bi u njega dirnuo. "vidi . i zatim pre ivili su drugih ravno petnaest godina u krajnjem prijateljstvu. ali onda ne bi bio to to je bio. la a i pro ja enja i izmi ljenih ikona i mo tiju za novce udotvorenja zaklet neprijatelj i izobli itelj. Da je u ovom veku moda bila sabore kupiti i. ko zna. ude i se emu se imadu toliko smejati. od kojeg dohotka da se mogu kako u itelji soder avati tako i neko islo oskudnih u enika prepitavati. Kako bi se lekcije svr ile. do e u uvstvo. skupila bi se na opore de ica oko mene. Greciji i Arhipelagu rasti. zato licem nisam ga poznao. smiri se i s Jerotejem ljubov i dru tvo u ini. hristjani. ali sam se i ja njima smejao. koga su prokleli i anatemi predali. koji potom sostave u ili ta u razli ni poglavini mesti Azije i Grecije. a posle mene esnaest. Za takovu svoju filosofi esku i uprav blago estivu ljuboistinost svi kalu eri. prost monah. no mona eskih zloupotrebljenija. Mitropolit smirnejski Neofit. ina e blag asni i dobrodjeteljni mu . ko e pre sa mnom govoriti. a ne to u Moreji i Hilendaru. mogao bi se u takovom mestu i opstojateljstvam vesma obogatiti. On da je ljubitelj bogatstva bio. niti bi se ovako o njemu pisalo i propovedalo. najpa e. svi bi me u ili i . Ali je njegova neporo nost i dobrodjetelj tako poznata bila da ne samo sav narod smirnejski. Bogo estiv i blago estiv bez svakoga sujeverija. no po ne astiju pravoslavan da e do sujeverija. bi ga ne u Sibiriju nego u Kam atku u zato enije opravio. po prote eniju petnaest godina. on bi pitao: "Stoji li ona sama sobom na vozduhu ili je prikovata. moj bi u itelj mnogo gore pro ao nego isti Origen. u itelj smirnejski. kako smo ve rekli. da nije udotvorna" ± rekao bi. znao sam nekoliko gre eski prosto. Jerusalimci i Svetogorci. niti ga je u sve to vreme pu to u cerkvi propoved govoriti. i da je mogao i vlasti imao.

nikada nisam na ove ljude pogledao da ne pomislim: "Ovakove. a ne e da ga u e. koji je vina hoteo piti. ali zlu. nejma dobrote i vrednosti nad njihovom. Ljubima gre eska junost sklonitija je i sposobnija k nauci pa e sviju naroda na svetu. kao da se taj dan s njome rastao. no mladom umre mu supruga. U jelu i pi u nikakvo drugo razanstvije nije bilo. svi smo se starali kako emo takovoj dobroti ve ma ugoditi. bo iji cvet. slatka i dobra bila da je dostojan bio zvati se rajski. U itelj sam budu i kako angel nebesni i k svima kako adoljubivi roditelj. Svi kolski alumnisti ivjahu u krajnjem dobrohotstvu i ljubovi. veliko je zlo. nebesni. tako da svaki od nas imali smo ne jednoga u itelja. no iz toga samoga uzroka. nego deset i dvadeset. i lasno je verovati da za etrdeset i pet godina svojega u iteljstva mnogo je dobro u inio. koji bi jedva ekali da nas u emu nastave. od prvih njegovih u enika. jelinski mi je bilo vrlo udobno. ako se na zlo upute. ve ni bo e. jer k tomu oni zabata ne znadu. daj hristjanstvu Episkope". Trapezu smo svi imali zajedno s u iteljem. ko te je zapopio u vreme kad nisi znao knjigu?" U domu kolskom soder avalo se oko trideset u enika iz razli nih mesta Grecije i ostrova. no ovoga loveka du a takova je blaga. imao je na obedu i ve eri po dve a e prijatnej ega vkusa vina. Ovi ovek da se nije na nauku zatim dao. u etiripet meseci mogao sam lasno besediti. na dvanaest godina po smerti supruge svoje. okru eni s predivnim ba ama. Hrisantos zna i zlatni cvet. loza i zeleni koje blagopolu na Azija ra a. to se mo e od njih o idavati kad bude bo ija volja da se osvobode i do u u takova opstojateljstva gdi sami cesari to iziskuju i nala u? Mojega prvoga poznanika. Ovakovi su bili Jerotejevi u enici. budu i ku ni pomor u Smirni. koji je i domostrojitelj bio. nit' bi tu ko uzroka imao na koga rasrditi se i zlobiti. arhitektona. tu se valja zdravo na um uzeti. u moje tri godine tu neki su odlazili a neki dolazili. i svaki od u enika. Agapije Peloponisiotski.nastavljali. i tako na koncu jedne godine na em se napredniji nego drugi koji su tri i etiri godine pre mene po eli. Prirodno hitri i ostroumni. bez sumnjenija ne bi ivio. razvje ako bi blagodatni na u itelj a u ili dve vina vi e nego pro i popio. A kad su Greci pod ljutim udru enijem to kadri ispolniti. Tada ve de ica nisu me pitala kao pre de: Popo. Svi od ve ih u enika dobrovoljno bi i radosno ni njim lekcije izja njavali i neudob razumiteljna mesta tolkovali. U ovakom milom dru tvu. Moj kamarada pop Antim Atinejac bio je mirski sve tenik. Maksim Larisiotski. Kiprijan Kritski. pakosnu i lukavu pri Jeroteju nije bilo stanka ni pristani ta. i tako imao sam na in poznati iz sviju strana gre eska svojstva. proveli smo u kolski prekrasni domovi poljski. preispolnjenim svakim rodom vo nih drevesa. to sam sve sa slavenskoga sover eno razumevati mogao. No mu no e od njih koji tamo do i. Ftori u itelji za Jerotejem bio je Hrisant. a kako polu im lasnost u prostom jeziku. kad bi god po slu aju izrekao re " ena moja". a njemu ina e nije se moglo ugoditi razvje rez prile nost ka u eniju i dobrotu narava. bi mu potekle suze. Psaltir i sve cerkovne knjige. Ftoro leto. ibo velika hitrost kad se na lukavstvo preobrati. pose tavao sam i vsegda samu mu blagodario i dok sam god . kad se iz mladosti na dobro uprave.

odgovori mi bo estveni i bla eni otac. U Sesvegenu. Ka em u itelju da se ja vesma bojim ako se vojna za ne. Primi ovi znak ve ne moje blagodarnosti i vospominanija. ti se sad vodvorava s bla eni duhovi u slavi nebesnoga oca.iv balgodari u mu to me je k Jeroteju odveo. s dobrim Hrisantom i s pro i ljubimi sou enici. za koga si ivila i kojega si svetu ispolnjavala volju. bog ga je sam na to nastavio. njima je to svejedno bilo. i pre emo u korabalj. [V] DRA AJ I LJUBIMI MOJ! . bogougodna Jerotejeva du e. sprema e se za po i doma. Mene su mnogi tu nazivali "papa Serbos". slavim samoga boga koji je izvor i pervej e na alo svakoga dobra i blagodati. Pri okon aniju tre e godine mojega tu slatko pominajemago prebivanija po ne se govoriti da edu Turci Rosiji vojnu objaviti. 1788. U to vreme dijakon Maksim Larisiotski. celujemo se i oprostimo o ocem. dakle i ja s njim u dru tvu. ali u ovakovim opstojateljstvam ne znam ti sovjeta dati". i on me je vsegda rado vi ao i na svom kvartiru do ekivao i pri polasku ljubezno obdario. Propovedaju i i slave i ja dobrodjetelj i ime tvoje. re em. sam bog zna to se ovde mo e slu iti!" "Dakle bolje je meni. Na isti na in dobroga mojega blagodjetelja. filosofi eske klasi u enik. milostivim blagodjeteljem i u iteljem Jerotejem. "I mi se svi bojimo. ukloniti se za vremena?" "Ja so alujem. Na emo korabalj idriotski za Moreju. Sveta bla ena. davno sam je od blagoga boga ovi as elio da mogu za ivota re i: "Povjem imja tvoje bratiji mojej i posredje mnogih narodov vospoju tja!" Pravedna du e. otve ta mi. gospodara Maksima Kurtovi a iz Trebinja u Hercegovini. tu sam najpre poznao. a mnogi "papa Moskovitis".

Vetar smo imali spospe an, no odve krepak za izi i iz velikoga smirnejskoga pristani ta. Tartana idriotska bila je srednje veli ine, novoustrojena i zdrava, no odve obremenjena, ibo osim obi noga tovara u ve tma naho asmo se tu okolo pedeset persona pasa ira, od kojih polovina je bila ena i dece, koji svi prelazahu u Moreju. Po li smo s mesta pre podne, oko ve ernje doba bili smo ve u irokom moru, kad ti se podigne takova silna bura da nismo se nimalo nadali od potopljenija izbe i. Takove vriske ena i dece ne bih rad ve u ivotu uti! Moj drug Maksim i ja nismo o sebi ni misliti mogli, smatraju i na strah i alost roditelja o de ici njihovoj, i da nije korabalj vesma jak bio i korabljenici iskusnej i ljudi, mu no bi se spasli. U zoru prestane do d i bura i kapetan ozgor povi e nam veselim glasom: " ! Dobra srca, nije vi e bjedstvovanija!" Tada svi, jedan na drugoga naslonjeni, pospimo kako polumrtvi. Sutradan na emo se u jednom velikom no pustom pristani tu ostrova Mitiline. Svi izi emo na breg i sradujemo se jedan drugom o blagopolu nom izbavljeniju, kako da smo jedna jedina familija. Ko bi mogao opisati onu uvstviteljnu srca radost matera k adom svojim! Rekao bi da su iz mrtvih voskresnuli. "Ne gubite vremena vikne kapetan, tu se lep e ru a nego u tartani; pak emo s bogom putovati." Dan je Veliki ftornik, no svi smo imali razli nih morskih posnih pripasa, popr enih sipa, ohtapoda, ostrija i vina dovolno. Tu svi uop te ru amo i napijemo se, kako god da je Voskresenija dan, i tre i as po podne s tihim vetrom dignemo se i na Veliki etvrtak stignemo u Navpleon, gdi na emo taj isti dan dru tvo za Patru. Najmimo i mi dve mazge, i po suvu do emo u Korint. Si emo k moru, nas oko petnaest najmimo veliku barku, koja nas doveze u Patru na sami dan Voskresenija. Ovde otpo inemo svu svetlu sedmicu. Nameri se korabalj za bregove Epira, kuda moj ljubezni drug ela e po i rez Joaninu u Tesaliju, a meni bi odatle lasno bilo prevesti se u Korf. No odande dvadeset celih dana imali smo neprestano protivne vetrove, i to je gore, razboli se moj Maksim, a na moru bolovati, sohrani, gospodin! U sve to vreme ni ta nije mogao u stomaku dr ati. Do emo u Svete etrdeset sprama Korfa, i kako izi emo na zemlju, lak e mu bude, i u pet dana predigne se; no do i k kreposti, tome se ho e vremena. Albanezi neki iz Hormova, prolaze i tuda i vide i ga takova, so ale o njemu i obe taju se povesti ga do Argirokastra, a odatle blizo mu je Joanina. Izvestimo se tu; ka u nam da s Hormovici mo e ko preko cele Albanije pro i da se nikoga ne boji. Ali ga ja tako slaba od sebe nipo to i nikako ne bih mogao otpustiti; dakle na u nam dve mazge, i po em i ja s njima, prvo za dopratiti druga mojega ljubimoga do Argirokastra, a drugo: viditi ast Albanije. Hormovita bilo je do dvadeset momaka, svi s oru ijem pe ice kako lavovi, a mi dva na mazgami. Od Argirokastra do Hormova nema vi e nego tri sata. Drugi dan hoda do emo u re eni grad. Odatle bez najmanjih komplimenata prostoserde no zovnu nas

da idemo u njihovu varo , govore i nam: "More, ludi ste ako ne do ete; more, takoga mesta niti ste vidli na svetu niti e te viditi. Mi imamo ba ukraj varo i jedan manastiri Svetoga Nikole; deset kalu era mogli bi u njemu lepo iviti, a nejmamo nego ciglo jednoga, jer mi Albanezi ne emo da se kalu erimo. Tu emo vas dr ati, ako ho ete, tri meseca ili tri godine, da ni pare ne potro ite. Ako li vam se smili, ostanite s nami za ivota; nami e tako milo biti, koliko da vas je bog s neba k nami poslao. Vidite li kakvi smo mi momci (sve nam ovo prvi od njih gre eski besedi); ovakove nas ima, hvala bogu, u Hormovu do dve hiljade osim starih. Vidi ete tu od osamdeset godina starce koji idu uz goru pod oru ijem pevaju i." Razi u se ovi po gradu za svoji posli. Na kvartir blizu kole; odemo posetiti u itelja, imenem Elefterija, esnoga mirskoga loveka s enom i s familijom. Ka emo mu s kim smo do li i kako nas pozivlju k sebi, no mi se pobojavamo u vilajet daleko k nepoznanim ljudma pu tati se. I ovi nam potvrdi o njima to isto to smo pre uli. Hajde, dakle, u ime bo ije, barem da sasvim zdrava ljubeznoga mojega vidim i da se zdravim rastanemo. Sutradan popnemo se na visoke hormovitske planine. Na emo prekrasnu veliku varo od sedam stotina domova, sve kamene zdanija kako kasteli. Samo u varo i ima oko pedeset izvora, koji nakraj varo i sastavljaju malenu reku; ova ba kod manastira spu ta se u preu asno duboku strminu s takovim hukom da sam mislio: tu ovek nikad do veka ne zaspa! A potom sam poznao da se nigde na svetu lep e ne spava: spavaju i ini ti se da si na nebu i da tu prijatnej u nekakvu i udnu muziku slu a . Ti ljudi kao da su nas ak iz Smirne tu dozvali da nas aste! Prve stare ine ± sve po redu. A lako im je astiti. Ako se mrsi, a on zakolje iz svoga stada ovna, polak ispe e, a od druge polovine na ini dvetri pite s skorupom i s mladim sirom; vina svak ima u podrumu, jer ga nema kome prodavati. Ako li se posti, od ribe tu posta nejma; po lje dva momka sat hoda u dolinu gdi izme u planina velika reka te e, puna pastrva i razli nih drugih preslatkoga vkusa ribe. Za varenje tu ne edu da znadu, niti za orbu mare. Zejtina preizrjadnoga imadu do izobilija, zato i ribu ili pr enu jedu ili s pitama, koje u post ovako prave: obare zelje, iscede iz njega vodu, razlo e ga s pitom u tepsiji, uspu zejtina bez tednje, pak onda razre aju ribu ozgor, i tako se ispe e s pitom zajedno u predivnoga mirisa zejtinu; pak onda nek se slobodno pred ovakom pitom sakriju talijanske pa tete i ingleske pudinge! Ko bi rad znati kako se to ku a, kako li se u usti topi i kakovu prijatnos u gortanu, tuda prolaze i, pri injava, to ne e iz ovoga opisanija ni od stotine jednu ast poznati. Ko ovo primi za velere ije, vesma se vara, ibo prijatnost koju toliko hvalim ne sostoji se u gotovljenju, nego u prirodnoj slasti ribe, zelja i zejtina. Deset dana po na em pri estviju stare ine mesta opredele poslati nekoga popa iku u Primet i u druga nekolika mesta k nekim albaneskim agama radi op tih svojih dela,

ibo Hormoviti imadu svoje dogovore i sojuze s mnogi poglavari i pa ama u Epiru i u Albaniji. Zaprosim da mi dozvole s popom ikom po i za pregledati mesta kuda on ima prolaziti. "To jest: "More kalu eru, da po e ; tako mi boga, ima ta gledati!" ± odgovori mi Dima Duka, jedan od prvih stare ina. Re eni sve tenik za etiri ili pet dana mogao je svr iti svoj posao i vratiti se; no meni za atar hodio je ovi lovek sa mnom ravno petnaest dana po takovi mesti gdi su hormovitski sojuznici i prijatelji. Svuda od Turaka i hristjana Albaneza jednako smo bili primati i a eni i od mesta pra eni. Pop ika i dva Hormovita s njim bili su kako valja vooru eni; no i tako gdigdi bivalo je sumnjenije da se ne namerimo na ve e islo hormovitskih i njihovih sojuznikov neprijatelja; zato u takovu mestu davali su nam po nekoliko momaka s oru ijem za pratnju. Petnaesti dan do emo doma i na em mojega druga vesela, zdrava i rumena. No on se meni po ne rugati da sam od sunca pocrnio. "Neka sam, re em mu ja, kad sam vidio to u mom ivotu nisam mislio viditi!" I zaisto dosta samo hodao, ali takovih velikolepnih i bo ije krasote mesta nigde nisam vidio. Bla enstvo se nekakovo uvstvuje samo misliti za onakova divna mesta. Kako bi dakle bilo tu iviti da su naravi onih ljudi pitome i da me u njima zakoni, pravda i prosve ten razum carstvuju i njima upravljaju! Neponjatno i u asno je pomisliti: dokle e onakovi prekrasni, hitri i hrabri narodi i u onaki mesti samo za neznanje i slepotu uma i varvarstvu i divja estvu narava prebivati i jedan drugoga za bagatelu kako istog zeca s pu kom u elo ili u srce poga ati. "Meni ne bi protivno bilo", re e mi moj drug, "jednu godinu ovde provesti." "I ja u s tobom, otve tam ja, navlastito da bi rez tebe k ve em sover enstvu jelinskoga jezike postigao." "Daj ruku!" "Na!" A kad ovo na im Hormovicem obznanimo, srde no se vozraduju. Pritom kad im jo te ka emo da mi blagodarimo na njihovoj ljubovi i dobroti, ali zaludu hleb jesti to nije pravedno, nego neka dolaze ka nami deset ili dvadeset dece da se to od nas pou e, budu i da mi za drugi posao nismo: "Dobro, odgovori Dima Duka, kad ste vi taki, i mi emo znati kako emo vas otpustiti kad od nas po ete." U isto vreme uje se po svoj Albaniji da je Stefan Mali s ernogorci Turke, koji su na njih po li bili, razbio; i mnogo se o njemu govora e i kaziva e. Pro e to leto i sve se to vi e o Stefanu Malome po nu tuda glasovi raznositi. Ja sam ve mogao dosta dobro albaneski govoriti. Njihov je jezik prost i zato lasno se daje nau iti; a s na im slovami pi e se koliko da su za njega na injena. I tako svaki dan bih pisao po koji razgovor i naizust izu io. Tome se Albanezi u ahu i radovahu, vide i, to nikad pre toga nisu vidli, da se i njihov jezik tako lepo daje pisati. Ja sam nablizo dve godine posle toga u Veneciji poznao nekoga popa Teodora, u itelja

Pitam ih ja to to zna i? "Ne znamo. "More kalu eru". oni se vrate doma. toga emo i mi za na ega bladjetelja priznati." Nedaleko od Hormova nahode se neka prekrasna polja koja Albanezi ne zovu drugoja e nego "Lepa ita". budu i da sam ja tuda imao i pro i i vozvratiti se. to je ime polja. mi smo sa Serblji jedan rod i plema u staro vreme bili." Pri po etku meseca septemvra zaprose me stare ine hormovitske da im opravim neko delo nedaleko od Korfa. takovi elove eskomu rodu dobro elateljni proricatelj neka se nimalo ne boji. Ovo prila em ovde zato ako se po slu aju ko na e da prore e da e s vremenom albaneski kako god i vla ki narod s slavenskimi slovami knjiga na svom imati jeziku. a ja po em na moj posao s ugovorom da kad im pi em iz Korfa. i a. da upravi pismo na Antonija avuna u Korf. odgovore mi. Kako je meni milo bilo od istih Albaneza uti da govore: "Ko Serbijom oblada.moshopolskoga. da do u uzeti me. Ako li se Vami vi e nego dosta u ini. no neka slobodno to po elateljno op te dobro pretskazuje i prori e. ka u mi. Po em dragovoljno. za to u Grekov nema slova za izgovarati a. o kojem delu morao sam se baviti najmanje etiri meseca. [VI] DRA AJ I LJUBIMI MOJ! Polaze i iz Hormova kazao sam mojemu drugu da kad mi bude pisati. a ovo je sve neotlo no za albaneski ako god i za slavenski nu no. Za jedno pismo. "ne udi se ti tome. Doprate me dvojica do Svetih etrdeset. 3-go avgusta 1788. ali s ovima ne mo e se ni tre a ast tako pisati kao sa slavenskima. kazuju i im da je serpska re . . iz toga elim da ni ta drugo ne zaklju avate nego da ste Vi srcu mojemu vesma dragi kad Vam ja toliko pi em." A kad im ja to izjasnih. koji je i na tampu izdao bio ne to albaneski s gre eskimi slovami. ljubimi moj. a. Ve t je to takova koja se prirodno i lasno ispolniti mo e i ho e kad se bog smiluje na onu hrabru naciju i na ove prekrasne zemlje. za to serpski kralji i na i su bili. U Rigi. a. mislim da je ve dosta napisato.

da mi i privatne lekcije daje. ibo delfinski pa a. koju on rez talijanski jezik u op tej gradskoj koli predava e i klasi eske latinske spisatelje tolkova e. slo io se je s drugima. U ini me poznati se sa svojim dobrim prijateljem. kad god vreme uzima. da e mi poslati moju torbu s knjigama koje su mi onde ostale bile. Otpi em Hormovitom o delu to su mi nalo ili bili. i pravda da kako on tako i u itelj Hrisant. Ovi dobri i blagi mu ne samo s velikom prijatnostiju i ljuboviju to to ja prosim dozvoli mi. Takovo je bedno sostojanije zemlje bez razumnoga pravljenija. i do e ve vreme da vidim moju kesu gotovu isprazniti se. slabo su me pu tili da kad u trakteru ru am. kao da smo se ot slo enija mira poznavali i ljubili. rez kojega vladjenije nadle i pre i. Pri mojem dobrom i serde nom Andreju prebudem godinu i mesec. otpu ten je bio i otpra en do Joanine. no u jelinskom jeziku i naukam sover enim u iteljem. no vi e iz samoga ljubopitstva raspitivao sam to se tamo dela. gde mi daje na znanje da na tri meseca po na em rastanku za nu se velika smu tenija u Albaniji izme u pomesnih pa a. otkuda sve smutniji i gori dolazahu glasovi. da on. zovomim Andrejem Petricopolom. . da smo vsegda zajedno i. Ovde dakle imao sam se o em polezno upra njavati da mi je slabo Albanija i na um dolazila. pri kojem na nem opet posle Zagreba u iti se latinskoj gramatiki. vele mi da pri ekam u Korfu koji mesec dok se vidi to e biti i. u koja neotlo no i Hormovite morali su se zame ati. moli me jo te da do em uzeti i kvartir ba pri njegovoj sobi u kolskim domovom pri cerkvi Svetoga Joana Krestitelja. i ka em im da je ve u takove nemirne zemlje ne elim nikada do i. Nazna uju mi na koga da im upravim pismo u Joaninu. ako se po tom ne bih hoteo k njima vozvratiti.Po petmese nomu otsustviju do em u Korf i na em tu dva pisma koja me vesma oskorbe. Ftoro pismo bilo je popa ike od strane Hormovita. pozivlju i me k sebi na trapezu. pre nego se oganj me dusobne vojne u e e. Sovjetuje me i zaklinje verni drug da nip to ne prelazim u tursku zemlju pre nego se mir zaklju i i dok ne vidim iste Hormovite u Korfu. niti mi se je gre ki jezik inio odve sitan. No. vide i svu priliku zlih sljedstvija. inilo mi se da sam toprv bogat postao. koji mi to isto javljaju. za pre i u svoje po svoj prilici u podobnim opstojateljstvam ote estvo. Javim mu elju moju da bi vesma rad bio u vreme mojega tu bavljenja slu ati pri njemu izja njenija filologi eska ritora i pojeta gre eskih. Sad mi je ve bilo u Korfu kako god da sam u Banatu. gdi svaki pa a ho e da je car. podobne i moj stari prijatelj Antonije Hercegovac. razmi ljaju i da sam s pomo ju boga vi e polu io nego sam mislio i nadao se. no opet kolikotoliko tro io sam i sm pone to. Namah se poznam s jednim oko sedam godina starijim od mene. Pervo ± od Maksima. nego. latinskoga i italijanskoga jezika u iteljem. popom Hrisantom Zakinitijskim. niti ba kako valja za sobesedovati s musami i gracijami.

Odatle do Dalmacije trebuju barem od sve nevolje tri." Ovo je pretnja koju ja i do danas mojim u enikom inim. Ima a e i dva brata najmla a u familiji. Ovu sam sve potezao sa sobom. Oni bi se inili kao da mu ne veruju. tu se tro i. U Korfu ima trgovaca koji nose take haljine. Radostan. a on bi im namah naizust o itao." Obu e je. Kad dam ova tri. dete ne mara e toliko za lekcije. nego da po emo raspitati za koji korabalj. Do e dan rastanka. zatim obikne. Ali sam ga i ja umeo lepo varati daju i mu ispo etka malene lekcije. no taku ljubov kakovu k tebi ima ja nisam videla u ivotu mojem. svako ve e hvale i se zetu. a ja. Korabalj napolak prazan. Po emo pitati i ujemo da proveditor cefaloniotski. a haljinu hvale i i govore i da bi u Korfu pedeset pijastri ko tovala. U Veneciji potreba stajati na lazaretu dvadeset i jedan dan. a kad dete ce dobije vkus. Majstor mi je na ini odve i duga ku i iroku. taj as izbroji mi novce. Pogodimo se s kapetanom za tri cekina da me odveze u Veneciju. Nebesni angeli da se poka u u elove eskom vidu. taman kako valja. zaisto ne bi se mogli ni lep i ni bolji pokazati od ove mile i predrage familije. za to Andrej rezmerno miluju i ga." Starija sestra ± od dve godine za dobrim i vrednim mu em. ostaju mi jo te samo pet. kupi u je ja. metne u sanduk. Najmla emu u sve moje vreme tu ja sam davao lekcije. a bojim se da posle gore ne bude. re e mi on. jedan velika ak pod lokotom sanduk pun samo biskota. "To je najlak e!" ± re e mi. blagorodni Venecijan. Nikada mi to dete nije bez izu ene lekcije do lo. a nisam je ni jedan red obukao. nau i u dva-tri meseca oko pet ili est lista naizust. ako mi do to doba lekciju ne nau i . sestrami i materi ta ga je nau io. u koga bi morali svake nedelje po jedan red svi zajedno astiti se. Georga i. "Za dvadeset. dva velika sepeta s razli nim ve tma i dvadeset butelja vina. Ali ta ne e nu da izmisliti! Polaze i iz Smirne dao sam bio na initi jednu gornju haljinu od fine ingleske oje. Njegova roditeljnica da me je rodila. Ali bi te ko mojoj du i bilo da sam sasvim Korf ostavio ne spomenuv i mater Andrejevu i dve sestre njegove. polazi doma sa svojom familijom. zatim bi im tolkovo i koje su asti slova i slo enije . a i Andrej takove nosa e. mla a u etrnaestoj godini vozrasta. kao da mu se ne to veselo slu ilo. niti u ja k vama do i.Ka em Andreju mojemu da nameravam po i u Dalmaciju. samo to bih mu rekao: " uje . Lasno sebi svak mo e pretstaviti kakovo je razlu enije za nikada se ve ne viditi s takovim slatkim du ama s kojima bi se za bla enstvo vmenjavalo sav ivot ovde na zemlji provesti. Andrej moj s u iteljem Hrisantom i s esto pomenutim Antonijem u slogi spreme mi toliko proviziona da bi etvorici dovoljno za deset dana bilo. Ka em mu da onde kud ja polazim nije obi aj take haljine nositi. Stoji me oko etrdeset pijastra. bude mu mnogo lak e i samo mi po ne iskati pove e lekcije. niti mi vi e dolazi u moju sobu. a ja bih je dao za dvadeset ili za petnaest. Ne bih rad kazivati da sam u teskobi. ne bi mi mogla bolja ni milostivija biti. kad bih mu je zadao. Ona bi mi esto rekla: Sin moj ima i drugih prijatelja.

"Majstoriju i hitrost Andrejevu". Jedva smo sedamnaesti dan k Veneciji do li. nego kako ja izrekoh da mi ta haljina ne trebuje i da bih ja za polu cene prodao. U venecijanskom lazaretu tu se svr i moj biskot. odgovorim. no on po teno i lepo ivja e oba e s svojim trudom. no pa e derznoveno sam mu toliko krat kazivao da do Dalmacije dovoljno imam. kao da je ukrao od nekoga. pak je sakrio na dno sanduka pod biskot. i na dnu sanduka na em onu istu moju haljinu koju sam u Korfu mojemu Andreji prodao. esto bi mu se zet i sestre zaklinjale da mu veruju da zna. izdavaju i ih na tip. naho ahu se tu jo te etiri oficira s enama i decom. ali to za ni ta ne dr im sprama ovoj hitrosti koja se uprav mo e nazivati gre eske ljubovi i dru estva hitrosti.raskazivao. U Korfu poznao sam se bio s jednim mladim vesele i blage naravi sve tenikom. Zato me er on meni naru ava e da sanduk ne ostavljam otvoren dok god ne potro im sav biskot. Bog joj dao ve no bla enstvo! Korabalj za Veneciju bila je velika nava od linije. " ta u gledati?" ± pita me. Kromje proveditora. imena Danilom Moraicem. Naprotiv prijatno joj se ini. (U kopijam ovih pisma. ovu slatku utehu imati i takovo blagorodno dru eske ljubovi delo. Ne valja ni ovo to se Korfa kasa mol anijem preminuti: da kako sam tu do ao iz Albanije. neka bi tako postupao. samo da ih se pro e. niti ima a e za razmetanje. i u ovoj pismo u kojemu se izvinovljava i prosi pro tenje to me je tako prevario. On ni trenu e oka nije tudirao ni mislio. Kako je lasno i prijatno u iti kad se lepo i razumno predaje! Niti je muke u itelju niti u enikom. milo i slatko sve to je isto. aki bi zadugo o tom domi ljavao se: " to e je drugom prodavati. koje bi u Persijanu ili u Tatarinu s sladostiju srca na veliku elove esku pohvalu . gdi to pridodajem). al' se ona ve bila prestavila. tamno i odve trudno. bo e. Ili je zar njegova sla aj a nebesna du a predvidila da e se to delo na dvadeset godina zatim tampi i ve nom vospominaniju predavati? No kako je on mogao znati da u ja za toliko iviti. namah. re e mi da bi i on rad za neko vreme iz Korfa izi i. kojemu kad ka em da u u Dalmaciji prebivati godinu ili dve. imaju i po vi oj asti ili slab ili protivan vetar. ni ta manje vreme nije se dugo inilo pri takovom lepom dru tvu. koji na isti na in u Veneciju i ahu. a onde sam doma. prekrasno slatko srce Andreja mojega! Da je bogat bio. "kupio haljinu i platio. no sad. za to mornari kradu kako sotone!" Ja sam potom poslao neke darke njemu. njegove gospo e i slu itelja. Ja mu moju potrebu ni jednim slovom nisam otkrio. od zamr ena i besporeda na predavanja! Prirodno je mrsko i otvratiteljno elove eskoj du i to to je zamr eno. ivili smo u krajnjej ljubovi vsegda za dve godine nerazlu eni. kad u je ja kupiti? Evo ti novci. Zovem Danila i re em mu da gleda i vidi ako ne veruje. jasno. ovo bla enstvo do ekati. udob vrazumiteljno i inovno raspolo eno." Blagorodna du a! Lepo. No sohrani. Moje predlo enije da po e sa mnom u Dalmaciju jedva do eka. o tampi ni ta ne stoji. elio sam po i i usmeno blagodariti starici igumeniji na dobroti pokazanoj mi pri mojem prvom pri estviju u taj ostrov.

U Kotari. telesna ugodija i vosprijatija bogatstva. Ali ti dobro zna da se vi . grane i blagorodne verhove svoje di ete i uzvi avate. bo estvena verne dru be i prijateljstva ljubovi. sa mnom u Plavno. za to je on sam po jestestvu koren. Iako on i nije predvidio da e se ovako o njemu i o njegovom delu na dvadeset godina posle pisati i tampati. pa tete i pe enja! "Ali je jadan ovek. re em mu. i previ e samih nebesnih visina stabla. Sveta dobrodjetelji. prvi i poglaviti grad u Dalmaciji. u Zadar. Dobro je on znao to je radio.opisivao. sujeta i ni ta nego sujeta! Siromah i bedni ove ak na bo ijoj zemlji mora onaj biti koji. negde oko Nadina. Hajde. jesu li ikada kadra ovake za sobom ostavljati sljedove? Evo njihovi hvaljeni sljedovi. kad ve preminu i kad ih nestane. Prekrasni moj Andrej Petricopolos Korfiot. kad se obazre za sobom. Marijinu je on ast izbrao. Ti zna kako je ono lepo i zdravo mesto. nejma ni ta viditi nego sujetu. propovedati i bla enoj ve nosti predati i posvetiti. ho emo stajati onde kako pa e!" "Dobro. prirodno stra iv i stidljiv. dobrodjetelj slavim. bez najmanjih ni s jedne ni s druge strane ceremonisanja. kamo pusta mladost. Mo e li se pri itavoj pameti re i da je onaj ivio koji u sve vreme ivota niti je du u svoju ni boga poznao? "Ih e bog revo i slava v sramotje ih. nikada nisam mogao sebe preporu ivati i u poznanstvo drugih utiskivati se i nametati. toliko se vi bolje i ve ma pomla ujete. ljube i dobrodjetelj. to smo zajedno jeli. dok ste vi dvojica onde. Zato ti ja pohitim u ona moja bla ena sela i polja gde sam ja ve dobro poznat i gdi. rasplo avate. Iz Venecije pre em s Danilom. komplimentiranja i u milost preporu ivanja. Ku a crkovna ima za kolu. od Andreje ljubimago mojego meni istom pokazano i sotvoreno opisati. Eh. koje se pohvala. mo e bit da bi me tu zadr ali. obe tao i odredio blagopolu nim od sinov elove eskih. nego magli. na alo i izvor svakoga dobra i svake iste i verne ljubovi. Tako mi hleba i soli. Slasti. Ali ja. drugom mojim. tako silno u prsima na ima djejstvujete? I koliko ve ma vreme ivota na ega prolazi i i ezava. u samu ve nost korenje svoje uglubljavate i rasprostirete. kra ani. ni ta na svetu. koja mu se doveka ne e uzeti. re e mi. jao i uvi: sujeta. jedva emo se do ekati. procvetavate." Nikada i niko ne bi tako lepo opisao kao apostol. kad vi takova uvstvovanija u nami vozbu davate. Slave i ja Andreja mojega. slave i veli estva. sen i sujeta!" ± mora ovako misliti i govoriti koji ne poznaje i ne uvstvuje u sebi moralnu i duhovnu ast sebe. gdi su vina. est i slava k samomu ocu nebesnom otnosi. Meni je poznato bilo da ovde ima dovoljno Serbov oficira i trgovaca i da sam se s kojim god od njih poznavao. onde sam ti ja s na im Meletijem protosin elom na kapelaniji. a to jest ono to je ve ni i bla eni tvorac ugotovao. namera me nameri na nekog Spiridona Torbicu Dragovi anina. ali je on dobro i predvidio i pretpoznavao ono to je be islenokratne ve e i bolje od ovoga. koji ljube boga i dobrodjetelj. kojega ste vi roda i plemena.

konte Zorzi Gabo iz Kandije. i zovnu me k sebi za propovednika. rodom Grekom iz Korfa. da mu do em na pogrebenije. dok si ti onde! Nipo to. koje s velikom radostiju na em sve u zdravlju. U Skradinu naj alije mi je bilo rastati se s jednim po tenim trgovcem Markom Paraskevom. jer sam dovoljno na to potrebnih knjiga kako na gre eskom tako i na talijanskom jeziku imao. Stoje i u Plavnu. Na nekoliko nedelja zovne me iz Plavna sin njegov. Odavde opet u Veneciju k A imu arkovi u. jer moj ljubimi protopop Novakovi te ko bolova e. Kad onde do em. soprotivi se mojemu tu pod tim imenom prebivaniju zato to nisam venecijanski podanik. Zaprose me da im u nedelju propoved re em. kapetan Jovo Grbljanin. koji mi je veliku ljubov i dobrotu pokazivao. kako sam lep e mogao. tako ostajem u Zadru. a na njihovo mesto do u neki. s kojima mi nije bilo mirno. U ine mi predlo enije da se obe tam ostati pri njima. dignu iz Plavna re ene kapelane. i u selu nije nau en bio iviti. prvomu od na ih trgovaca u Skradinu. a u gradu. pop Lazar. pohvalno na pogrebenije slovo. U Veneciji se dela brzo ne svr avaju." Obe tam se i dam ruku. niti ho u na to da se potpi em. pak ako posle do u kakve kavgad ije na va e mesto i uzi tu da mi igumani u i zapovedaju. i prebudemo tu celu godinu. nu de trpiti?" " ta? Mi oti i. ako ne du e.esto promenjujete. smili se to nekim oficirem ernogorcem i Sarajlijam trgovcem. Ovde su ve bili uli za moje propovedi po Dalmaciji i za moje delo u Veneciji. koji je pre mene oti ao bio za iskati od senata dozvoljenije da mi je slobodno koju godinu tu prebivati pod re enim imenom i kao kapelan. i budu i da se ono ne dopusti. gdi sam mu izgovorio. na em ne ajana prepjatstvija. Prolaze i po em na Kosovo pozdraviti popa Avrama Simi a s familijom. Na drugo leto. za to on delikatnijega stomaka nego ja. no s izjatijem ako Skradinjani ne polu e dozvoljenije da me mogu imati. ono isto to sam ja predrekao zbude se. U Kninjskom polju nisam te radosti imao. odem u Zadar ekati konac. i s prekrasne nauke doktorom u medecini gospodinom Leonardom Vordoni. a meni toga nije. Ovome sam radiji bio radi mojega druga Danila. najpa e zato to mi se re eni doktor obe tao bio lekcije u matematiki predavati. i pro i kupci . gospo a Ana Rapsomani i i moj ljubimi Lazar Slavujevi Mostaranin s svojim drugom Simatom. ibo sav put ivota njegova bio je pokriven s cve em blagonaravija i dobrodjetelji. kolonel Majna. Jedva to Skradinjani do ekaju. hvala bogu. za godinu. Onakovom dobrodjeteljnom mu u lasno je bilo venac pohvale sastaviti. Ja se toga ne odre em. lep e se ivi. blagorodni Venecijanin. navlastito pri moru kako to je Skradin. To je meni vrlo lasno bilo. Ovi dvojica bili su na alna pri ina da sam u Skradinu elio koju godinu provesti. U Zadru. gdi do e k meni i moj Danil. Biskup latinski. i kad u inim. u sva tri Dalmacije manastira i u druga razli na sela i varo i na cerkovne praznike pozivali su me propovedi govoriti.

to sam ovde radio. imenem Nikolaja Dimitrija Stoj o. dosta stranstvovao i namu io se za postignuti jelinskih spisatelja i jezika poznanstvo. "To je najlak e!" otve tam. nego i trapezu s nami nek ima.Sarajlije. da mu se javim. U Klasenu v Kurlandiji. ako bi se moglo. avgusta 28-go 1788. Ovi me ljubezno primi." Obnade di me pop Antim da ne tokmo koju godinu. nigde nikoga ne poznaju i. povedaju i mi da je i sam u mladosti. a ja pre em u Trijeste i odavde u na slavni carstvuju ti grad Be . i taj isti dan otidem i prika em se njegovim mla im. "u najbolje vreme. to u Vam u slede em javiti pismu. ba kako da si znao. [VII] PRELJUBIMI I DRA AJ I GOSPODINE! Kad u Be do em. Tada se tu naho a e jedan iskusan u tome u itelj. predragi moj Danil Moraitski vozvrati se u Korf." veli mi. "Ne samo obitali te. pre nego se u kakovo upustim delo. i da bih elio. popu Antimu. ote estvo svoje. dok se ovde pozna i namesti. "Sljedovateljno do ao si. odgovori blagi i dobri gospodar. . kojega zaprosi dozvoliti mu da me primi pri sebi na kvartir. nego i sav ivot mogu u Be u provesti ako uzimam volju i userdije lekcije jelinski predavati. nemecki nimalo ne znaju i. Po ispolnjeniju godine. i da je nu no. koju godinu u Be u prebivati i emu poleznom pou iti se dok sam jo t mlad. Iska em od kud idem i za im." Pritom obznani mi da se u Be u nahodi na arhaEpiskop Joan. bez roditelja i ubog budu i. po em k gre eskom kapelanu. no preko razloga vinopija i spava . On ima a e svoj kvartir u domu jednoga od prvih u Be u me u Greci trgovaca. svi su mi ovi tako dobri i mili bili da mi nije mogu e slovom njihovu blagost i dobrotu opisati.

Sa slavnim u naciji na ej generalom Mika inovi em i s njegovom gospo om (s kojima sam i jedno pute estvije u Horvatsku i Slavoniju k toplim nedaleko od Pakrca vodama u inio) mnoge sam vesele i bla ene dne proveo daju i. "Idi kud ti dragao. Mogu slobodno re i ovo. u isto vreme dobrohotna ljubezna srca. Tre e godine i lekcije sam na francuskom predavao jeziku." Po obedu odvede me i prika e konzilijaru Filipidu. na francuskom jeziku lekcije. I ova predavanja velike su mi polze bivala ne samo za pla u koju sam za to polu avao. za izigrati svoju komediju. "Ko je ono opet sad ovde? Ko ga je zvao?" Ka e mu protosin el njegov ko sam. prostranej ago iskustva i vje estva. da u tu i radi esa prebivati. i ini ta ti drago. dvema prekrasnim gospodi nama. nahode i se trgovaca koji su pretpo itavali mene drugim boljim od mene zato to sam im ja mogao gre eskim predavati dijalektom i knjige tolkovati. koje znam da e mi svako uvstviteljno i blagoro eno srce posvedo iti i potverditi. ujem gdi zapovedi mitropolit . sad si bez brige i ti i mi.Delo na astal!" ± i izi e u salu. "To je dobro. koje Francuzi ne bi mogli. budu i ovo i do danas moja na alna i vladi estvju ta strast i pohot: bolje i u enije od mene s krajnjim usla denijem i vnimanijem slu ati i od njih se polzovati. Ovaj mi dade poznati izbranej e ne samo franceske no i s ingleskoga na ovi jezik prevedene knjige. Uzmem i za se dva u itelja: jednoga za franceski. Zar ti misli da ja nemam drugoga posla u Be u nego da sam tebe radi ovde do ao?" I tako ti me otera. A kad i mene tu opazi. da neiskazano blagopolu ije i uvstviteljnej e usla denije . Od svakoga imao sam na mesec po dukat. Martici Prodanovi a i Ekaterini Saplancaj. pri njima. budu i u sostojaniju o predmeti tenija mojega suditi. sutradan ravno u dvanaesti as. a drugoga za latinski jezik. Izi em iz sale i iz Marienhilfa bez obzira. Udari dvanaest sati. koji se zdravo ismeju uju i moje priklju enije. Za dva-tri meseca sakupi se k meni okolo dvanaest u enika. dade me zapisati gdi nadle i. ko sam. U ovim meni dragim i slatkim upra njenijam provedem u Be u oko sedam godina. Uljezem u grad i na em moje doma ine jo te pri ru ku. podobne i talijanski razli ne sam obi avao. otkud sam do ao i da bih rad u Be u prebivati. rez opho denije i razgovore s dostojnej im prekrasnih nauka. mu em gospodinom Atanasijem Sekere om mnogo sam se polzovao. i to je najgore. Moj poslednji u francuskom jeziku u itelj bio je (na veliku moju polzu) lovek preizrjadnago u teniju knjiga vkusa i poznanstva. Take vike i psovke u mojem ivotu nisam podneo ni pretrpio. niti sva to tako kako je napisano primati.Ovi. reku mi da ga do ekam ba u sali gdi je trapeza name tena. od toga vremena tenije knjiga stalo mi bivati i mnogo prijatnije i poleznije. re e mi gospodar Stoj o. esnej ago itija i nepor nej ih narava. to je meni dovoljno bilo. no mnogo bolj e to sam sebe u sve to ve e iskustvo i sovre enstvo u re enim jezikam dovodio. kad znadu da je mitropolit od svih pro ih dvadeset i tri asa najlju i na svakoga za koga ne mari da mu u to vreme do e. isto se upropasti i u asne. U isto vreme slu aju i od latinskoga u itelja logiku i metafisiku.

kao na velikom daru. nego iz usilovenija i pritvornosti. hvala bogu. za nevolju i silom. Umerene umnosti i razuma lovek prirodno ve ma mrzi i otvra tava se od onih koji se ine da ga ljube ne ljube i ga. pak onda umereno dobri njemu e biti sasvim dobri. ili drugima lekcije predavaju i ili svoje u e i. i od ovakovih sam se ja na svaki na in klonio i o u davao. a ovo mi je lasno bilo. Neprestano u prijatnom upra njeniju. podozriteljstva i na intrige mrzio sam kako god na otrov. i sljeduju i ovim ka estvam da se s ljudma vlada. me u ljudma jedva e se na i od deset hiljada jedan. blagodarenijem vozvratiti mogao nego li sam obe tao. van da je sasvim cepanica. Lasno mo e ko pomisliti kakav sam ja sekret imao mno estvo ovakovih dobrih ljudi nahoditi i sebe u njihovo blagovoljenije unedriti? Nikakav sekret na svetu. ja ve nimalo ne sumnjaju i da on mene savr eno ne ljubi. a sasvim ni najmanje to ne zna e. tako sam se i sam od toga vsegda ostregavao. bog vjest za kakova opstojateljstva. Nikom ivu nisam se nametao. to e svak lasno poznati. morao sam u takovom . to sam rado i verno ispolnjavao. prvo. nisam nikada uzroka imao bolovati. i ovo nije mi ni dlake mu no bilo. U zajam to iskati nikada nisam potrebe imao. I ovo to sam uzajmio pre sam s velikim. razvje pre dve pro ed e godine kad sam se iz Inglitere vozvratio. Nadle i znati da je moje ovde govorenje za takove ljude koji lepa i mirna sklonjenija imadu i dobro kako sebi tako i drugim ele.ivota mojego u ovome se sostojalo: ko mi se je god pokazivao da me rado ima. Za njihove i njihovih drugih prijatelja tajne nimalo nisam mario znati. est poleznih i radosnih godina pro u mi u Be u kako est dana. ovde nije ni slova. Umereno ive i. i kad se slu i. i od stotine jedva e se u jednom slu iti slu aju. a ta sam mogao i pothvatio se. samo da ovek sa svoje strane gleda da je po ten. to jest lukavstvom i zlobom pokvarenima. Niti bih ja dve krajcare za moj ivot dao kad ne bih vi e imao o kom misle i radovati se i usla davati. zato to je ovo izvan i protiv nature. mora biti. dobar i razuman. ibo. umirao sam za njim i ini mi se da ivot moj prestao bi mi prijatan i sladak biti kad bih ja ikada mogao prestati one koji su me rado imali ljubiti. A o protivnima. to nisam imao s ime predizdatu knji icu sasvim isplatiti. vtoro. samo u nedelju i na praznike u inili bi mi se dni kao da su poduga ki. niti sam mogao ni vremena imao onde dolaziti gdi me ne ele. nekoristoljubiv. i pritvarati se da mrze na onoga koga u srcu vesma ljube. Ljudi dobrih i blagih svuda ima mno estvo. Ove su re i ni ta i za ni ta! ine se kao da na ne to zve e. U du nosti preko sile moje nisam se uvozio. A to to ne ide od srca. za to sam poznavao da mi je najpoleznije. Kako sam ja u sebi uveren bio da moji prijatelji nisu me radi ni u em uvrediti. Po mojemu slo eniju i na inu mi ljenja. U ovom punktu neka mi niko ne do e zanovetati da sam ja prostak bio i da sam se varao po tomu to hitri ljudi vredni su pokazivati da rado imadu onoga ba za koga ne mare. na ljubopitstva. no prostim prirodnim putem tu sam dolazio. nisam imao s im do Be a do i. a takovih. spokojstvo srca i vnutrenju duha ti inu vesma ele i i ljube i.

prekrasnom gradu kao to je Be blagopolu an biti. Dela moja i du nosti rado i veselo ispolnjavaju i, inilo mi se da sam u sover enej ej nezavisimosti i svobodi, nit sam komu esap davao, nit od koga uzimao. Sav grad Be inio mi se moj, jer sam mogao po njemu pacirati koliko sam god hoteo. Augarten, Prader, sve ume naokolo i livade poizme u njih bile su u mojoj vlasti; svake nedelje i praznika mogao sam po njima na sve etiri strane hoditi, koliko mi drago. Svi slavuji u Augartenu u prole e, i kad bih ja sam tu bio, pevali bi koliko da su najve a gospoda u njemu. enbrun, na ih bogoproslavljenih i velikih cesara i cesarica predivna letnja obitali ta i u njemu lavirintovidne neiskazane krasote ba e i rajevi. Belvedere, besmertnoga princa Evgenija dvorovi i sadi, sve je to bilo meni otvoreno. Predgradija sva oko Be a i vertogradi, bili velike gospode, ili gra dana, gde je god slobodno bilo ulaziti, tu mi niko nije smeo stati na put. Za ona pak mesta gdi nije dozvoljeno bilo ulaziti, nimalo nisam mario, koliko da ih nema na svetu, niti bih ja tu u ao da me ko kumi, kod tolikih drugih lep ih mesta. Neka mi niko ne baca preko nosa da sam po va oj asti pe ice hodio, za to ovo je mnogo bolje za me bilo radi mnogih uzroka; no ova dva, koja u kazati, stotine vrede. Prvo, to je za zdravlje mnogo poleznije pe ice hoditi nego u koli; a ta je bolje na svetu od zdravlja? Drugo, ko je u kolesi, ako e biti praha da se zagu i, on mora onim putem i i kud ostala kola idu, ako mu se i ne e. Drugda se poizre aju po sto jedan za drugima, da se ne vide od praha; koji su god onda u kolesi, pune im se ne samo o i, u i i haljine prahom, nego i nosovi i usta, za to moraju disati i odisati; pak ako najpre na kola stado e, sva za njima, ako e ih hiljada biti, tu valja da stoje gde su se na la, i ne znaju i ni za to ni za koliko e tu stajati. Oni su sve to prinu deni trpiti, a ja ne; za to ja i pro e moje dru tvo pe aci, kojega nas ima dosta, hvala bogu, nami je lak e i opkoliti i preko pre i, i gdi god vidimo hlad ili od ku a ili od drevesa, ili ako e i od plotova, a mi namah u hlad, pak idemo lepo gospodski po hladu. Ko ne vidi da je ovo i poleznije i lep e? Ali, re i e mi: kad je blato i ki a? A zar ja tebi ne mogu re i: a kad se u tvoji koli osovina slomije? Ja te molim neka sva ta ne spominjemo! Ko se ki e i blata boji, nek' se ne ra a na ovi svet; to mu se pre ka e nek' ne re e posle da nije znao. Imao bih se jo t s mnogima ve tma hvaliti, kao na primer da sam slobodno mogao u svi vi ere eni mesti prve i najlep e be ke gospsfe, koliko sam god hoteo, gledati, i niko za obadva svoja uha za to ne bi mi smeo re re i; ali' ovo nek stoji. Samo u jo t jedno kazati, pak u ovi period zaklju iti. Redut be ki, koji je ogla en na svetu, komedije, opere talijanske, muzike, carske biblioteke, sve ove vesele i polezne zabave i nasla denija mogao sam u ivati i u ivao sam kako god jedan od velike gospode. Sad reci, ljubimi moj, no po du i i sovjesti reci, nisam li ja u ono est godina u Be u blagopolu an bio? No kako sve ovoga sveta te e i prolazi, tako i njima do e vreme, te prsfu. Ali ih ja ne alim za dve pri ine. Prvo, to i do danas, spominju i ih, radujem se

i veselim, ibo "Hoc est, vivere bis, vita posse priore frui." To zna i: "Dvared iviti, kad ko mo e i pre njim usla davati se ivotom." A ftoro, to je jo t lep e, bolje i sla e, da u to vreme to sama znao, drugima sam predavao, to pak nisam znao od drugih sam primao i u io. A ovo je vsegda bilo verhovnej e namjerenije i vsegda nji ni an mojega po svetu hodanja, koje neki iz njihove visoke milosti skitanjem nazivati udostojavaju. to sam ja kriv to oni ne e ovako da sude: da bez posla hoditi, to se zove skitanje, ako e biti samo po jednom selu; a s poslom hoditi, to ljudi pametni drugoja e zovu. Ako li su ti isti, doma sede i, sebe i druge bolje polzovali, ja im to estitam i zaisto ne zavidim; no i ja s moje strane imam za to blagomu nebesnoga oca promislu dok sam god iv blagodariti to me je sirotu bez o ina i materina sovjeta i pristaranja dovde nastavio i doveo, i znam da e me i do konca vremenoga voditi ivota i pomo i mi da vsegda ve nim, njegovim premudrostiju pretpisanim, pravilam sljeduju i, postupam i ivim. Sedme godine u Be u prebivanja usudim se ve i u nemeckoga jezika uvesti u enje, kad u tre i ovoga mojega pretprijatija mesec dsfe u Be na arhiEpiskop, Vikentije Joanovi Vidak. Ovaj gospodin ne samo s milostivim no po e s ljubeznim k meni na inom sasvim me prisvoji k sebi. U ini mi predlo enije da po em u Modru k njegovim dvoma sinovcem, Tomi i Pavlu, predavati im francuski i talijanski za godinu, obe tavaju i mi za to da e me na godinu ili najdalj na dve zatim s njima zajedno o svojem tro ku u Germaniju u kojinubud universitet poslati, a potom i put jedan u Franciju, Ingliteru i Italiju u initi. Kad ja ujem za Germaniju i pro aja, obe tao bih se slu iti mu ne godinu ili dve, no toliko godina koliko je sveti patrijarh Jakov za prekrasnu Rahilu Lavanu tastu svome slu io. Do em u Modru, i tu sam ne samo mladim Vidakom no i pro im mitropolitovim pitomcem lekcije na vi e pomenutim jezikam predavao i s njima zajedno u kolu, Baumajsterovu filosofiju slu ati, odlazio, a od konrektora na nemeckom privatne uroke uzimao. U domu jednoga blagorodnoga gospodina, prvoga u gradu, zovoma Taka a, vesma sam ljubezno primljen bivao i esto u lepom dru tvu s oficiri i s gospodom astio se. I pri njemu sam se s preljubeznim mojim ritmajsterom Be ineom poznao, s kojim sam u selu blizu Modre, gdi je on na taciji bio, esto po nekoliko dana provodio. Po sover eniju ove godine pre em s moji mladi i u Karlovce. Odavde po em po dvadeset godina otsustvija u Banat posetiti srodnike moje, pokloniti se grobovom roditelja mojih i celovati meni svetu zemlju u kojima njihove po ivaju kosti. U Be kereku po slu aju do em u dom jednoga blagoobraznoga gospodara, imenem Filipa Seljakovi a, koji mi se ka e da je bli nji srodnik oca roditeljnice moje Krune. Ovaj pre esni stari, koji bi i tu ina rado pri ekao, kako je mene primio i ugostio, to svak Serbin mo e sebi lasno predstaviti. U Itebeju po em iskati sestru matere moje,

Jevru; no ne na em je, jer se davno bila prestavila. Pop David, ujac moj, po e sa mnom u dru tvo. U milom Semartonu, predragom selu i mestu ro denija slatke roditeljnice moje, otidem namah k crkvi s popom Radulom, parohom sela, kojega sam jo te u detinjstvu tu poznavao. Ovaj mi poka e grob matere moje i mile Jule setrice. Mati, mati i ro ena sestrica! Kakovo su to udna imena! I sad mi, ovo pi u i, iz samoga srca izviru suze i, navodnjavaju i o i moje, jedva mi daju pisati. Padnem na onu pre esnu zemlju, izljubim ju i suzami orosim. Molim sve tenika da zove koga da mi pomogne raskopati zemlju da vidim kosti boginje moje rez koju me je bog na svet proizveo. No on mi ka e: da ja vsuje to elim, da za toliko godina tu su i drugi mnogi soplemenici, stari i mladi, pogrebeni, i ko e kosti od kostiju razaznati! Kad ovo ujem i rez izlitije suza sebe oblah am, do em u se i pomislim: bo e moj, kako smo mi ljudi vsegda k zemlji prilepljeni! Namesto to bi vozvodili um na k besmertnim ljubeznih na ih du am, mi i temo kosti njihove, koje se moraju s drugim podobnim kostima pome ati, izgubiti i najposle rez stotine godina u ni ta obratiti. Evo na koji su na in postala sva obo enija i poklonjenija mo tiju, kostiju i ikona. Gore a i srde na ljubov i visokopo itanije samo jedan korakljaj potrebuje za preobratiti se u ljubimago i visokopo itajemago predmeta obo enije. Ovim prirodnim i kratkim putem dolazili su ljudi k idoloslu eniju i k svim sujeverijam kad god prosve ten razum s njima nije upravljao. Zato tolika starost i vika za groblje i grobnice. ta je elove esko telo bez slovesne i razumne du e koja ga o ivljava i u njemu misli? Ni ta nego smradna haljina, opredeljena za crve, za trulost i za uni to enije bilo na koji mu drago na in. Ova razmi ljenija tada mi se toprv predstave kad svu nade du izgubim ostanke Krune moje i Jule na i. Onda mi padne na um i razgovor premudrog Sokrata pre smerti svoje. Ovi dobrodjeteljni i bo estveni ovek, od svojih gra ana nepravedno osu en da otrovom ubijen bude, zapita ga njegov ljubimi Kriton kako i gdi eli da ga pogrebu. Tada se on okrene k pro ima koji tu bijahu i re e: "Kako hudo moj Kriton o meni umstvuje, misle i da po em ja otrov ispijem i ostane ovo telu tu pru eno i bezdu no, da u i tada ja ovaj isti biti koji sad sa vama besedim. Ne e ve ono, Kritone moj, Sokrat biti, no samo haljina njegova izli nja i ni na to nepotrebna. Zakopaj je gdi ho e , i predaj zemlju zemlji; zakopaj je samo duboko u zemlju da tamo istrune i da vozduh smradom svojim ne truje. Sokrata ti ukopati ne e ." Prostite, sam u sebi pogledav i k nebu misli e, re em: "O vi, mojemu srcu svete, bo estvene i slatke du e, prostite slabosti i nerazumije moje; za to vas i tem ja u zemlji, znaju i da su pravedne du e u rukama bo ijima." Jedva prinudim esnoga sve tenika Radula da uzme neku bagatelu od mene za spomenuti ih na slu bi. "Ja bih njih i bez toga spomenuo," re e mi dobri sve tenik, "ali da bog d da i moja du a bude gdi su njihove!" Preno im u domu ujaka mojih, Pavla i uke, i sutradan po em k akovu.

Kuda je pro lo trideset. pak onda itaju i ovo ne e za bezmesno suditi to ja ovako mislim. prve u varo i. opet nek ne nagli. i nek se ne boji da ne e pro i. esnej a i sla aj a du i i srcu mojemu. samo neka predstavi sebi svoje roditelje. da bi zaisto smertni greh bio da ih ovde ne spomenem.Ljubimi drug moj. pred kojim na em u glubokoj starosti strica mojega Gruju. za to kada se ovo moglo slu iti ba u . K i stri eva. i u Lazu. De ica kojima sam babinje uvao i potom u naru i nosio. to sam pozno ba u kom iluku s jedne i druge strane roditeljskoga doma. nek pri eka jo te desetak. pomislim u sebi. Ne nost tvoja k meni poznata mi je. U Kenigzbergu. nije dobar za dru tvo. Nejma ga. pak e i ti biti ovek na svetu. jedne s sinovi na enidbu. idi sam te se kalu eri. koju sam pri sisi ostavio. A kad mu bude toliko. Eto ti ga. a ne ka e dru tvu da orba e e. kakav je god li a rodi. toliko su znamenite i tako se kasaju interesa celoga elove eskoga roda. a druge s k erma na udaju. davno se prestavio. Uputim se uprav k roditeljskom domu. ona sad doma ica i s sinom velika kim. svetej a. nek pro e i ovo deset. Ko se god opari. a kad on ka e. Pre trideset godina se niko za glavu ne kalu eri. 1788. pro lo bi da ih je jo t toliko. ja se ne bih usudio kom drugom kromje tebi ovako duga ko pisati pismo. uvstvujem i pi em o onoj koja je posle boga. Poznamo se i pocelujemo. i svak e lasno pogoditi da je ovo vi e za druge nego za sebe govorim. tvorca mojega. Decu u neko vreme i moje vrsnike poiznalazim. [VIII] LJUBIMI PREDRAGI MOJ! Nikakova v eloveceh ne stoji ve t postojana. i uveren sam da e ti ba tako rado ovo itati kako je mnom rado napisano. to je u injeno. septemvra 14. Pitam za jednoga kom iju. sad su oci i matere. A uzdam se da se ne varam misle i da i drugi ko. I on tako er. posle drugi nek ine to im drago. Za drugoga s druge strane. to se ne ot ini. Al' ho e pametno mom e da se posveti i da tvori udesa po Sremu! No ve to mu drago. Ja sam ve bio i pro ao. i u Mijaila. Dve ve ti. taki je i ljudi!" Istinu ovoga Omirova stiha nikada i nigde u ivotu nisam tako po uvstvovao kako kad na toliko godina posle do em u milo mesto ro denija mojega.

pokojnom mitropolitu Vikentiju govorio. k i i a Laze. u emu nimalo nisu krivi? Ja sam o ovom poslu. Re je ovde o dvema enami. zdrava telom i razumom. ali neka oni otvjet bogu daju koji su . Za pravdu bo iju. kako god ovde pi em. to li mu ako mu tri ene ne ivu? Jesu li oni vladjetelji ivota i smerti. Ovo isto slu ava e se i u napredak mnogima i mnogima. i za nekoliko godina nejma mu ni glasa ni traga. a ne ina e. kakvo e onda lekarstvo na i? S druge strane Marija. tome lasno ima lekarstvo: nek uzme sebi drugu. Ova se udala za nekoga koji rodi s njom (na pamtim dobro) jedno ili dvoje dece. pak. Jedna je Jovanka. a u jesen zrelosti spadamo.mojem kom iluku. O ljudi. Al' ako ne do e. zakleti neprijatelji braka i adorodija. Pitam je zar ne mo e drugog mu a na i. da uzdi u i da su zlopolu ni. po tena i blagonaravna. da se oni u tu e posle nisu me ali. i one e u malo vremena uvenuti i preminuti. Nije li ovo uprav protiv bo ije volje. bili su pustinjici i kalu eri. Ka e mi sirota uzdi u i: "Na la bih ja davno sebi mu a. prekrasna do udivljenija. Mlada. Ali ako prvi mu do e? Ako do e. vi e se udati ne mo e. to vas je god na svetu. pak je onda ostavi. nije o enio i mene s mojom slatkom roditeljnicom da nije za eo. ali vele da crkva ne dopu ta". ode nekud i stepe se. Ko je meni za bogom najve i sveti otac razvje onaj koji me je rodio i othranio? Da se on. zato. niti bi mi milion svetih otaca pomogao. koji su ne samo slovom nego samim delom pravi sveti oci. okolo tridesete godine vozrasta. i mogu li drug druga od smerti izbaviti? Ako su sveti oci tako uzakonili. U po etku ovoga pisma rekao sam da smo mi ljudi kao li e: u prole e se ra amo. Ovo je posao mirskih ljudi. za to da sinovi i k eri i unuci va i stradaju. no gledaju i na nju bi se zakleo ko da joj nema vi e nego dvadeset. sa uvaj bo e. ljudi bra o. a da ta nejma dalje i dalje u vilajetu. To je sve zaludu: post i molitve decu ne ra aju. ali je pravedno postarati se za budu te rodove. I ovoj budu i i tre i umreo mu . i a Mijailova k i.Da znam da je to tako. dokle e se kojekakvih pustinjika i monaha zakoni za crkvu dr ati? Carigradu i Smirni o ima sam mojim gledao da crkva i patrijarsi za mnogo manji uzrok dozvoljavaju enam za drugoga po i mu a. hiljadu bi puta pametnije u inili. sledovateljno protiv svakoga pametnoga zakona. koji su to ustanovili. Ti isti sveti oci. ena jo te zdrava i mlada. Ovo se dakle ne govori toliko za Mariju i Jovanku. Zato predla em ovo na rasu denije bogu i caru i svim pametnim ljudma koji mare i kojima je sve to va no i veliko to se elove eskoga kasa roda. nego esni i sveti zakoni brak. stare ina i poglavara. vozbranjavati da se ljudi na bo iji svet plode i ra aju i boga slave i poznaju. mene ne bi na svetu bilo. o kojima nikada ne mogu pomisliti da uvstviteljno moje o njima ne soboleznuje srce. Evo to mi je odgovorio: . ne dalje nego u prva dva doma. sledovateljno za ra anje ljudi. to je ena kriva ako se slu i da joj tri mu a umru. jer tako ho e bog i tako mora biti vo vjeki vjekov. pak nek je bolje uva.

I tako provedem drugu godinu u Karlovci. a gdi ovo ne biva. za to da ne mogu u etverti i. Pi em mitropolitu o tom. dojiti i hraniti.to tako uzakonili. Do e arhiepiskop. a ja ve umereno mogah nemecki govoriti. u nade di kako do e da e nas opraviti u Germaniju. mi sad moramo slepo dr ati". . te nisam sasvim ostao bio bez novaca. Po berbi vinograda otprate nas u Po un. Iz akova vratim se u Karlovce za ekati pri estvije mitropolitovo iz Be a. i rada ih je imati. gdi je pozvat bio radi ver a ke smutnje. za to jedan ini to ho e. a lovek i ena jo te pri mladosti i snagi. Ove tri godine bile su mi najneprijatnije u ivotu. izgubi se. nek se ne udaje ni prvi red. i lon ari i pro aja. a bez toga jo t bi mi gore bile. i najposle javim da je ve dosta tri godine i da vi e ne u ekati. A koja e polza biti onima to stradaju od toga to edu drugi otvjet bogu davati? I za to? Za koji uzrok i nu du slepo dr ati jednu stvar kad se ve pozna da je bez razloga i slepa? Znam da e mi namah koji namrgo eni melanholikus i tvrdoust re i: to se tako kod nas na lo. nekamo li tre i i etvrti. i ja po em s bratom njegovim. u Dalj k njemu. i sre a moja to su moj Toma i Pavel sasvim dobri bili. koja ve nije za ra anje dece. ropstva ili nemo ti! Ovo ima svoj uzrok. bi se u velikoj zapletki na li ne imaju i od koga veksele ekati. no na nekoliko meseci zatim poznao sam da je mnogo bolje u inio ne ispolniv i obe tanije. gospodinom inspektorom Trifunom. a drugi prinu den je trpiti. Besposlen i lud ostavi enu svoju. da nas je poslao bio tamo. odoh. mladu i zdravu. koji mogu ada ra ati i hraniti. Oni postignu dosta dobro franceski i talijanski. Ali se na put opet otlo i za smu tenije koje se u Germaniji tada Bavarije radi dogodi. tu moraju stvari i i naopako. no ne iskoreni. pravo je da se da uputiti i nau iti od onoga koji zna. No sohrani. kako i oni mene. Me du tim postane sover en mir u Germaniji. Tada sam vesma alio na arhaEpiskopa. ibo budu i naumio skoro prestaviti se. pak tako narod ho e da to stoji. i nejma mu ni glasa ni traga! Za to da ena stoji est godina zaludu? Ona bi lasno za toliko vremena troje de ice imala. Ne zna se i ovo: da te ko onom op testvu gdi se nikakvo ispravljenije ne uvede dogod ne soizvole i ne usho edu i kasapi. Za to svako op testvo ima svoje poglavare i upravitelje razvje da ih slu a i da im se povinuje? Ko ne zna. ni ta manje o vi e re enom putu niko ne misli. bo e. on je po bo ijem zakonu i uredbi. koje sam sover eno ljubio. Pritom dobro za me to sam kako u Modri tako i u Po unu gdikog u enika imao. gdi zajedno s mladi Vidaci deset meseci prebudem. nekamo li enu svoju. stara baba. zasad vospeti se i uti i. Moja nade da za po i u Germaniju i dalje. kad god za ovi konac biva. sam ne znam kako. ako po nesre i bude potreba. Za to dakle ova stvorenja svet bo iji da ne vide? ovek pametan ni ovcu ni kravu jalovu za toliko ne e dr ati. i u peti stupiti? Namerenije i konac braka mora biti adorodije i vospitanije i. jer ako naumih. a nesre ni su bili u tri braka bez svake njihove krivice. ode. Ja sam ve dugim opitom poznao da valja da se dobro uvam da ne naumim kud po i. Na primer. i bakali. Ni odgovora! udan je ve t kad slabi ima s jakim pogodbu.

s namjerenijem za po i u Italiju. za to bih dakle uzimao s minus? Ali. Zahvalim i otka em. uze u. to svak zna da mu se i ne ka e. Otkad je god Trijeste na svom mestu. bolje ne bi se moglo napitati i na i. Po Bo i u u Veneciji karneval. Te muzike opet i toga zavijanja ko nije uo. evo nevolje. to ka em da je vla ki znao. sve smo vidili. gdi znam da se franceski i talijanski jezici. kad ti tu napadne na nas takova strahovita bura da niko nije ve mislio glave na suvo izneti. ili ja. i zato od Velike Ekatarine mnogoceni na plavetnoj pantljiki krest i gospodsku penziju. za to je u toj provinciji iz detinjstva do sover enoga vozrasta ivio. ali ne manje za glavu! Obnade de me da toliko mogu imati. dobro pla aju. to je god dostojno bilo videnija. da smo se zadugo raspitivali i tra ili. Zaisto. u bolje vreme za me nije u njega mogao do i gospodin Varlm. mi ljasmo se svi zajedno utopiti kao mi evi. Ne znam od nas dvojice ko je sebi za ve e astije vmenjavao: on li. kad ovde kapulasmo. rez to dajem znati da je u talijanskom jeziku na po puta bio. To zna i: pet stotina manje dvesta. Oko neko doba no i po emo kroz iroki kanal. Namah u Trijestu po nemo: on mene astiti. U ovom predivnom mestu u gradu zadr imo se do Voskresenija latinskog. . nema se s im dotle do i. Vla ki je znao kako pravi Moldovan. za ivota polu io. odgovorim. bra o i sestrice. ako ho edu. etvrtak prve nedelje posta ukrcamo se u knjigono nju la u za Bolonju. S ovakim dru tvom ute i. Ja dobro znam da ima takovih mesta gdi mogu imati 500 s plus 200. Odem. i tu je u pro astoj vojni Rosiji lepo u inio zasluge. a kad se vratim. samo iz Livorna da me otpravi na prole e u Carigrad. budu i da se nije mogao uspeh u nekom nadjejemom pretprijatiju imati. i takov lep post ne bi se oveku za duga ivota omrazio. Hajde u Veneciju! Da nam je i tu lepo bilo. kako u gradu tako i naokolo. "Odavde sve iz kanala u kanal na Feraru do Bolonje. obe tam se biti s njim svu zimu. Da nas sre om jaka ne odr a la a. Me du tim za neki politi eski uzrok reku mi da se po em prohodati po Veneciji i u petnaes dana da se vratim i da e sve biti gotovo. navlastito kad ih ko s gre eskim ume predavati jezikom. na em posao gore nego kad samo po ao. nek ne eli uti. rosijski Arhimandrit. Sila bo ija muzikanta i komedijanta mu eskoga i enskoga roda i plemena! Preko dan lepo vreme. Obe tava mi platiti da po em s njim i da ga pou im talijanski. zaisto ho emo jo t koji dan po ivljeti. Ka e mi moj Haralampije. Vi e. Rado i veselo za pet stotina forinti na godinu. takove muzike i pojanja ± van da opet tu. to me je tu na ao. Ne i tem nikakve pla e. to se zove Haronu re i: mac! Svima sam sutradan rekao: " ujte. mogu mi dati koliko im drago. a ja njega u iti. vi e mi se ne mo e dati od trista forinti. to se on tu u takovim mojim zamr enim opstojateljstvam na me namerio.Pre em u Trijeste. U ovakom lepom poslu provedemo tu celi bo i ni post. Ovde gospoda konti Vojinovi i i pro i gospodari trgovci zapitaju me bi li hteo tu za koju godinu decu u iti. Ludi bi bili kad bi u Trijestu stajali.

ba izlaze i iz korablja. no nami se mu no rastati. no. nahode i dostojno Va ega ljubopitstva i poduga koga opisanija. Kapetan korablja. na na e Voskresenije. uveravaju i me kapetan da se tu svaki dan mo e prigoda za to mesto na i. to valja da bude. Moj ljubimi arhimandrit Varlm plati za me kapetanu za prevoz i prepitanije do toga ostrova i. Ve prole e tiho i lepo. gdi celu jednu no nisam hoteo le i. Gra ani Hioci. velika bi se knjiga hotela. gdi otpraznujemo ne tri dni. ne da je u turskoga vladjenija ostrovu. kako: u Korsiku.Kad bih sve hoteo opisivati kakovih smo se neiskazanih i neopisanih krasota nagledali u Bolonji. u potom zemljetresenijem razoreni grad Misinu u Siciliji. pune limuna i pomoran?i. za moreplavanije najlep e. kako se izi e iz grada. Ali to mora biti.1788. Dvadesetprvi dan od Livorna ugledamo ostrov Hios. Rekao bi ko. Da sam hoteo. u Pizi i prosto u svem onom zemnom u Italiji raju. Dubrov anin. za nagledati se onoga udesnoga videnija. imaju i svojih dela. i taj dan uljezemo u pristani te grada. koji su po ti svi kupci bogati. nego usred Toskane. s prekrasno sozidati kameni i razli ne boje marmara ukra eni domovi. pro emo i pokraj gore Etne. Ovaj. Na e se korabalj za ostrov Hios. mogao bih taj as u drugi korabalj pre i za Carigrad. prebivaju i i pro aja. u Pistoji. nego ravno tri nedelje dana. metne mi u ?ep prosluka sam svojom rukom dvanaest venetskih cekina. druge nedelje. namislim ostanoviti se ovde koji dan za pregledati taj predivni ostrov. Ovde. gdi me je dopratio bio. u razli na se mesta navra ao. namesto desetak dana slu i mi se prebivati tu ravno toliko meseci. [IX] LJUBIMEJ I I DRA AJ I MOJ! U gradu Hiju uzmem na deset dana pod kiriju jednu sobu u jerusalimskom metohu ba pri moru i najmim sutradan momka da me vodi po ostrovu. U Berlinu. imadu svoje ba e i u njima lep e domove nego u gradu. Preko visokih apeninskih gora i kroz imenovate gradove predivne toskanske der ave. u Luki. namah po inju velike ba e. a za to se to slu ilo i to sam u to vreme inio. Kazivali su . nahode i se ovde. do emo u Livorno. zaklju avam ovo pismo. po teno me je i gospodski soder avao. septemvra 30. u Florenciji. I budu i da protiv svakoga namjerenija i ajanija.

" Dok se mi ovde razgovaramo. gdi hodaju i i razgovaraju i se. u kojima od meseca marta do novembra familije ivu. talijanski i francuski lekcije. rekao bi da u svoj toj zemlji na nekoliko fati dubljine ni ta nije nego voda. pomislim u sebi. Predstavim mu u kakvoj se smetnji nahodim. koje svuda s korablji. Pri ru ku saznam da ovi slovesni mu dosta dobro latinski razumeva i u svojoj biblioteki izbranej e na ovom jeziku spisatelje ima. budu i ovi dijalekt onoga. poka e mi se lovek ljubezan i blagoprijatan. dok on svr i predavanje lekcija.mi da samo od limuna i pomoran?i pol miliona pjastri ima ovi ostrov dohotka. dakle. samo valja dati im se poznati. Na em pri njemu jednog sve tenika iz varo i. U leto tu za est meseci nema ki e. a vru ina bi bila vrlo velika da svaki dan morski vetrovi na rashla uju vozduh. peti dan zatim do u glasovi da u Carigradu kuga mori. Pitam doma ina. arhimandrita Jerusalimca. Zovnu na obed. koji je trgovcem vesma nu dan. i da bih rado. dok ona tamo prestane. misle i ko zna kuda. i da u leto u itelji predaju u svoji domovi sadovnimi. ova. Svaka ba a ima svoj bunar s preizobilnom vodom. Na oni limona i pomoran?a drevesi rez svu godinu vidi se cve e s zelenim i sa zrelim plodom. predstavlja se kao rezvi ajne irine grad. po e u kom iluk k jednom od prvih trgovaca na obed. kromje sa strane viskokih kamenitih planina. a ja ostanem s u iteljem. samo da mogu svoj tro ak dobivati. pun s veliki kameni zidovi okru enih sadova i u njima kastela. Moj novi poznanik. meni e prvom francuski predavati. sve ide i putuje. koju svako jutro i ve e rez malene kanali e kroz svu ba u navra aju i drevesa napojavaju. ljube muse i strane jezike. da se ili s kojim knjigom zabavljam ili po em po ba i hodati. Ovaj mi ka e da su tu dve kole. a znam da i od mojih u enika ima e nekoliko za talijanski jezik. kad bih imao kome. predavao. Obraduje se kad ga uverim da razumevaju i latinski u est meseci polu i e sover eno razumjenije franceskoga. ibo kad god ku ni mor kasno u leto u Carigrad po ne. a najvi e u Carigrad. Sutradan po em k bli njemu. Miris takovih ploda i cve a da bi isto pomislio ko da je u raju. povi i imenovati pop Agapije opravi mi drugi lep posao. rez svu zimu inogda ne prestaje. On je s takovim userdijem o meni ovom kupcu besedio. od kojih je jedan blizu grada. u kojima se jelinski predaje. a ne zna da se sve na jednom mestu oko bunara okre e. No ni ta ne marim. re e mi. s ovim po em u sad. Ovde je najve a zima kao kod nas u Banatu drugda u oktomvru. kakove se kole i u itelji u mestu nahode. zapregnu je i poteraju. u dobrom sam mestu. "izvesno ti e morati ovde prebivati. ra ilju. "Za toliko vremena". Vodu izvla e na ekrk: ve u mazgi o i. svuda Greci. Celi ostrov. "Idi ga sad u Carigrad"." Re e mi da ostanem s njim obedovati i me du tim. kako ti po e. ne smeju i u Carigrad na kugu nasrtati. da ovek obe ta ne samo za svoga . Svak mo e sebi lasno voobraziti kako je od marta do konca novembra po ovom ostrovu hoditi. "Ne samo tro ak no i pribitak mo e imati. najpa e imu i. u jelinskom vesma iskusna. otve ta mi u itelj. U po etku junija do ao sam ovde. da ne vidi to ini. pop Agapije.

to e mi onda pijastre pomo i? Ona nimalo za alu ne zna. Kad ti Velike nedelje po ne se po gradu razgla avati: kuga! Smute se moji Hioci i neki se po nu spremati da be e u Hios. ljubimoga popa Agapija. Carigrada i koliko je god u njemu hiljada para. U Peru i Galatu malo koji dan nisam prelazio. Prenesem moje ve ti iz metoha. podalje od grada velika zdanija za lazaret i oko po milja dalje drugi hospital. Moji u enici polu e od mene sve to su eleli. po moru i po suvu. niti e mariti to ja jo t nisam Pariz ni London vidio. zovomim Mise Manoli Stratipetrokokino. strah i u as! Aratos. ali ko e tu u asnu veli inu grada obi i! Poznam se u patrijar iji. re em. zovomi Nikolaj Argentios. Jo te u decembru polu im izvjestije da je kuga u Carigaradu prestala. Sleduju i dan preda mi u itelj. a ja ti onda be i u Peru. jo te pri snagi i zdravlju. Moji Hioci vodili su me svuda po Cardigradu. i on po ne franceski. staroga Ingleza Samuela Brecbri?. i da e me po Voskreseniju s takovim dvema ili trima familijama upoznati i pri njima namestiti da u mo i na godinu najmanje hiljadu pjastri imati. Ne valja premol ati da Hioci imadu na najlep em mestu predgradija pri moru preizrjadno ustrojeni hospital s irokim sadom za pedeset bolnih. No i ovde to u? Svi se dvorovi el ijski pozatvaraju. pregledam celi ostrov i bogati carski manastir zovomi Nea Moni i u njemu drevnju gre eskih rukopisnih knjiga biblioteku. ili u Trapezont. koji od mnogo godina tu ivlja e. a ja dobijem oko ezdeset dukata. ili ako e i u . za proka ene. stranih ili doma ih. Poslednji fevruarija pozdravim moje dobre prijatelje: u enoga medika gospodina Skilica. jedva se odavde otisnemo i s velikom mukom do emo u Konstatinov grad. za ve u polzu mojih u enika i za do ekati lep i za moreplavanije put. svojih dvanaest u enika za obu avati ih u talijanskom. Ide li u Krim. Sprama ostrova Marmare dune jak nama protivan vetar i zadr i nas u jednom malenom pristani tu ovoga ostrova petnaest dana. no savi e u svojem domu u sadu i u gradu.najmla ega od sedam sinova pla ati mi. esnim starcem od 74 godine. Protosingel patrijar eski re e mi da pri ekam dok pro e Cvetna i Velika nedelja. dok sam god u Hiju. tu uzmem barku da me odveze u koji mu drago korabalj za Crno more. i prvi marta pre em u korabalj za Carigrad. Najmim momka da mi ponese moje ve ti do mora. Putuju i k Carigradu bio sam u lepom dru tvu trgovaca hiotskih. nedaleko od Svete Sofije i carevih dvorova. i tu se poznam s mojim budu tim doma inom. kvartir i trapezu davati. Zovnu nas na kafu. kud se god okrene . zavomi Svetoga Lazar. Kvartir sam u Valedehanu s hiotski trgovci imao. U ovom predivnom ostrovu prebudem do konca idu eg fevruarija u velikom zadovoljstvu. izostanem povi e. u itelja gospodina Nikolaja Argentija. pijastara i ruspija! Ako me gdi kuga zakva i i epa. i tu sam se prikazao cesarskomu ministru. oba e.

nego se jo te smejem. slavuja sila nei islima. onda bi zaboravio itanje. ako to zna. pak opet po ne itati. udo divno kako se ne razglave. Kad bi se god penjali uz brdo. voznamjeri do Moldavije morem do i. samo jednog pasa ira imam koji je zkupio svu veliku sobu i dobro mi pla a. i ja u s njim. Uljezem. Taj dan letili smo kako na orlovi krili. na jednoj i na drugoj strani bregova prekrasne ba e i domovi carigradske gospode. to nas je god u korablju. Protivni vetri zadr e nas izme u Dardanela dvadeset dana. Pravda da je bilo strahovito. Ovom kad ka em. bog i moje molitve su te ovde donele. nek do e samo lepo vreme. to me je tako lepo dovezao. Do e i na vetar. ne znamo ono to on zna. ka u nam: u Galac. rekao bi odosmo ivi na nebo. koji imadu fermane da otkupuju iz Turske svake godine roblje hristjane od Turaka. koji nam neusipno pevahu. koji kad nas po nu dizati u visinu. a mi svi. latinski s njim govore i. samo nek nisam onde gdi je kuga. eto ti ga!" "O. ako se i sam svojoj pla nji i viki ne bude smejao. Ovde se slu i da smo pred kapetan-pa u izlazili i s njim rez Mavrojeni. izi emo dvadesetpeti dan aprila ujutru. ta je bezdna i propast? Ni ta sprama onom kud smo mi propadali! Ni ta nije jadnije slu ati nego gdi daske oko nas kripe i balvani ispod nas je e. na em tu velikog nekakva prelata poljskoga. dam mome barkaruolu. re e mi. jesti i piti do izobilija. propadosmo!" Ve mi je dosadio bio pitaju i: " to govore oni ozgor?" " ta e govoriti? Psuju se. te bi nas bilo do u iju pokva enih! Ni ta se tu toliko ne eli nego da se o kakav kamen u moru ne lupi. " ekaj. jer ne bi nam ostalo ni noge. da e pet ili est pijastara. Ali evo nevolje. a kad bi dole poleteli.Kavkas. Vi e prelat na me za to se i ja bogu ne molim. Zapitam upravitelja ho e li me povesti i ta e iskati dotle." Ovaj je mla ega svoga popa s otkupljeni robovi opravio bio po suvu. isto se pomami vetar i more sasvim pobesni. impii homines!" ± rekao bi. samo da mi poma e s ovim ljudma besediti. za ube i velikoga truda. "Penji se ovami. ne zna ovek ni turski ni gr ki ni vla ki. brzo. besediti. Ni ta ti ne dam potro iti do Galaca i do Ja a. onda ti se mi po nemo inatiti. ako da najvi e za prevoz i za hranu. Korabalj je prazan. onda ti moj prelat ita brzo. Tu nam je dobro bilo: od kuge smo utekli. odosmo. a kad ti nas po nu niz brdo terati. dragomana njegov. budi sveta tvoja volja! Ako dopusti da se utopim. nek sam drugi. i. A u ovakim opstojateljstvam ja za druge molitve ne u da znam razvje: "Blagi premudro sozdatelju bo e. re e mi. karisime. jer s njom za glavu ne bih se rad prijateljiti ni pa ati. u Moldaviju. da i gre eski i vla ki znam: "Ah. toga opet letenja i sijaseta nit' sam uo ni vidio. primi u milost i u ote eska tvoja nedra du u moju!" . Okolo pono i poslabi malo vetar i pouti a more. ne pitaj. no ni ta manje morao sam se nakoliko redi mojega prelata viki i pla nji smejati. i stajalo bi ga vika: "Karisime." Namesto deset para po pogodbi. trideset. re em mu. to nam god srce zai te. Tu sam najbolje po uvstvovao to e re i zlo more i nepostojanstvo volna i vetrova. ba kao da se s morem utrkuje. kad na no . Prvi korabalj gdi zapitamo kud ide.

Svaki ne samo po ten oficir. Nije le pametnije i po tenije onde ne stra iti se gdi strah ni najmanje mrve nit polzuje nit poma e?" Prelat: "Zar ti za smert nimalo ne mari ?" Ja: "Marim. isto dvojinom o ivim od prijatnjej eg likvora. "Ne bojmo se. a ovek nije za ribe. te veoma! A da za to sam iz Carigrada pobegao? Ali ovde moja marnja ni ta mi ne poma e. bla en onaj as kad si ti k meni do ao!" Zamoli me da ako se kako mogu do kanaveta privu i i staklo s rakijom izvaditi. ve me je dosad vi e od deset redi upla ilo." Zaklinje me da mu ka em kako je to znam. za to se svaki bo ji dan umreti mo e. koje udo da i one mene jedanput izedu!" Prelat: "Ali su ribe za oveka stvorene. to mi je dosta znati. Prekrasna carigradska rakija s hiotskom mastihom! Napije se i on. Du a moja znam da nije za njih. tako misle i. onda emo biti ba za ribe i za morske rake. i ja spremim staklo. ja moju glavu pola em da se ne emo utopiti. kako ne bih mogao!" Re e mi da najpre nagnem." Prelat: "Karisime. A to to je njima po teno. za to i nami ne bi bilo?" Po uti malo dobri prelat pak onda mi re : Sla aj i dru e. svetac znam da nisam. mnogo bih bolji i pametniji bio i sam bih sebe hiljadu puta vi e po itovao. poznao sam da je more la ljivo. zato ga se ve ne ." Prelat: "A nije li ti ao da te ribe izedu?" Ja: " ta ga sam i ja riba izeo. "Iskustvom." Ja: "Da me oprosti ." Prelat: "Kakav si ovek! Dakle ti sve ovo za alu dr i ?" Ja: "Ne u ti lagati: i ja s pla im i bojim. vide i da mi srde no dopu ta. nego i najposlednji soldat ovako valja da misli ako eli da je svoga zvanija dostojan. ali da mi je mogu e da se ba ni malo ne bojim. meni je to svejedno. gospodine. pak posle prestane i bude lepo. a za telo. ta ga crvi izeli ta ribe. i ni ta da ne ini nego da se pla i. za koji." Ja: "Ako se ovde utopimo. ti ili si lud ili si pravi svetac. a lud ne bih rad biti. u gorem strahu valja da ivi nego zec. Molim ga da me se pro e: " to u ja s bogom govoriti? Zar je bog kao ovek? On bolje vidi i poznaje to je u srcu mome nego ja isti. "Mogu to. I u ovom ga rado poslu am. re em mu. gospodine. nimalo ne marim razvjek kad sam na moru."Nisi ni to govorio" ± veli mi. ali ovako misliti elio bih srcem i du om. Ko se prosto smerti boji. odgovorim mu.

ono elajemo vreme za Germaniju i dalje. Moj ljubimi romanski Episkop do e zimovati u Ja ." Vetar jo te zdravo duva e. Na drugo prole e pre em s u enici moji k njemu u Roman. u koji posle podne i uljezemo. Ovde po obi aju po emo se prikazati upravitelju varo i. ibo tre i dan po e zbogom. pervom spatariju Teodoru Balsi. niti je drugoga straha razvje od komaraca. koji su starosa bija e i potrebu od u itelja za sina svoga ima a e. dakle. sve aste i se i razgovaraju i. i od njega sam dobru pla u imao. Kako sam ovde ono bla eno prole e i leto proveo. i to sam tu radio. oktombra 8. sledovateljno do emo mirno. da se ho e osobito pismo. . gospodina Gavrila Kalimahi. Ovde se najpre poznam s Episkopom romanskim. U Vitembergu. koji mi je potom veliki prijatelj bio." I ovde se s njim s velikom ljuboviju rastanem. jer se bojim da se ne usladim u novce i u spokojstvo. kako bih lekcije ispredavao. Uz Dunav putuju i ide se lagano. no mirno i bezbri no. Ovako razgovaraju i se i ale i. K jeseni polaze trgovci za Lajpsik. gospodinom Leonom iukom. A kad se probudimo po desetom asu. ali onoga prvoga zla ± ni polak. sinovcem lekcije na franceskom jeziku predavao sam. A mene re eni gospodin opravi k bratu svojemu u Fok ane. opisati nije mi vozmo no. i. a njih tada jo te ne beja e. jednom malom gospodinu od prvih familija bojarskih u Moldaviji. gospodina Georgija Balsi. Ovaj gospodin primi nas s velikom u tivostiju. zovomom Balsa. a posle ovoga ekam opet lepo. ArhiEpiskopa moldavskoga. pak ostah tu do groba.1788. Zato. Pri lepom vremenu ekam ru no. Od ove blagorodne familije prekrasno sam soder avat bio i lepo nagra djenije imao. vidimo prekrasni dan i ugledamo belo more od sme enija s vodim dunavskom. nipo to. do Galaca. Po nekoliko dana po em s mojim u enikom u Ja u dom velikog principskog vestijarija. Ne. zaspimo. Kako sam dalje putovao i u po eljna mesta do ao. sve sam pro eje s njim vreme provodio. ljube i Vas srde no prebivam. za ovo vidite sami.bojim niti verujem ni njegovoj dobroti ni zlo i. Sovjetuju me moji dobri prijatelji da ostanem jo t godinu i da ste em vi e. a ja imam blizu trista dukata! Evo. ljubimi moj. Prelat na e lepo dru tvo Rusa i Poljaka za pre i "vo svoja.

"Pak ta e iz toga sljedovati?" ± re i e ko. i sravnjivaju i ova mesta i ljude s prekrasnom no bednom varvarskom Albanijom. a ti umiri od gladi. to god ima . cerkovni i mirski. kako neprestano iz jednoga u drugi kolegium tr e. U Breslaviji. Smatraju i u ovom musa i svakih bo estvenih nauka sedali tu kako se vi e od hiljade mladih ljudi u e. i Gerasima dijakona. Da se opredeljenim na . Serbijom. Znam da e nerasudni i nevje e psovati i ru iti. Ja sam isto pred o ima imao kakvu su buru i metavicu na sebe svi oni privla ili koji su se usudili najpre i najpre podobna predstavljenija narodu initi. estetiku i naturalnu teologiju u slavnej ega u Germaniji filosofa. Bosnom i Hercegovinom. uzdisao sam i esto gorke prolivao suze. i to to se zasad eli. spomenem se jo te u Dalmaciji za etoga elanija i namjerenija da je krajnje potrebe i nu de delo na op tem narodnjem jeziku to napisati i izdati. u ime bo ije. Ali s druge strane. romanski Episkop. trgovci imaju i dela svoga. zadr imo se sedam dana. ka' i ostali ljudi elove eskoga ina. No mora se kadgod ko jedanput na i. nek se po ne! Sila se nikom nikakva ne ini. kako se sva prekrasna i blagorodna du evna sposopstvija razmr avaju. prosve tavaju i u mnogoobraznim znanijam ra iravaju i rasprostiru.[X] DRA AJ I SERDE NI DRU E! Ostavljaju i Moldaviju. dam se zapisati u katalog universiteta i po em slu ati filosofiju. barem da im se imena znadu. kad do em u Saksoniju. a ovo je po etak k ispravljeniju. koje je bio pre mene tamo poslao. neka ka e ko to nahodi za dobro i polezno. i rez Lajpsik pre em u Halu i primim vi ere ene mladi e k sebi. po e e se razbu ivati i sverh ovih ve ti s ve im pronicateljstvom razgovarati i rasu davati. znam i ovo da razumni bogoljubitelji. profesora Eberharda. pi u i na svet izdaju. nalo i mi. i mrzi i proklinji sve ljude na svetu koji tvoje vere i zakona nisu!" Gledaju i kakve se ovde knjige svaki dan sastavljaju. a bedni i udru eni hristjani od kalu era. sastavljaju i izdaju na slavenskom ni kataloga nejma. alost napada e na mene kad bih god pomislio kako kod nas vi u: "Daj nosi knjige iz Rusije. sinovca njegova. da primim u moje nadzirateljstvo njegova dva mladi a Aleksandra iuku. No ta e im ovi kazati kad nigde ni ta drugo pod nebom ne znadu nego: daj milostinju. Ovde se preobu em u svetske gre ne haljine. s koliko dra im i milijim toliko ve eg so aljenija dostojanijim zemljama. daj sve. Hajde. nerazumni revnitelji proklinja e i pretiti. sam s sobom govore i: "Kad e u onim prekrasnim zemljama ovaka u ili ta biti? Kad e se i ona mlade s ovakovim naukam napojavati? Milioni naroda! Jadni Turci ekaju da to pametno uju od dervi a. moj dobri prijatelj. a razumni ljudi i sad i posle o tom neka sude. blage du e i po tena srca ljudi. Put nam je bio kroz Lemberg." A kakve knjige? Za one koje se tu prevode s u enih jezika. istinoljubitelji i op tega dobra i polze elatelji. Razmi ljaju i neprestano o ovim ve tma. Poljsku i Sleziju.

rez Sovjete razuma hoteo sam nakratko i voob te samo po etak naravou iteljne filosofije dati. na dobro nastavljati i prosve tavati. Ovde pogodimo ko ija a s karucama ba kao intov (u taki se koli ovuda putuje) do Pariza s ugovorom da se svrati u neke gradove izvan druma. evo ta e u ime bo ije sljedovati. kako: u Ljunevil. Za takova mesta malo i ni ta. i meni na dar po alje trideset i pet dukata. no predvide i da. i. gdi se i za istu Rosiju neke knjige tampaju. Ovde na isti na in zapi em se u katalog universiteta. gdi pregledamo universitet i katedralnu veliku cerkov. ako to u inim. ne u ja ni prvi ni poslednji biti koji je po Franciji i po Ingliteri pe ice hodio. koje kad bih hoteo podrobno opisivati. Mojega blagorodnoga i ljubimoga romanskoga Episkopa ve sam o mojem namjereniju preduvjedomio bio. gradove i lepa mesta Germanije. pomislim u sebi. U divnom gradu Frankfurtu zadr im se s re enim Talijancem. u ovima jo te s jednim ivopiscem Talijanom o maloj ceni po em. Rad sam bio radi mladih Moldovana i tre u godinu u Lajpsiku zaostati. ali to mu drago. Naumiv i dakle togod izdati. samoga sposobnej ega sredstva za izbaviti ljude od sujeverija i privesti ih k pravom bogopo itanjiju. O ovom zabavljaju i se pro u mi koje u Hali koje u Lajpsiku ravno dve godine. hodaju i po gradu i naokolo. po em u profesora Borna slu ati fiziku i po nem izdavati malo so injenije o mojim priklju enijam. pak posle kako bih u Pariz i London po ao? Vsega o ovi gradovi itati i slu ati. etiri dana. Manhajm u Palatinatu i on nas zadr i dva dni u sebi. Potom rez Alsaciju stignemo u Strazburg. rez koju slovesni lovek na prvi put svojega vremenoga i ve noga blagosostojanstva dolazi. k razumnom blago estiju i k prosve tenoj dobrodjetelji. Nansi i . an ela i razli nih svakojakih obraza i videnija od kamena. koji i sam u Pariz i a e. a ftoro ± veliku nu du nauke. ako emo pravo re i.sve tenstvo bez svakog daljeg oklevanja i zakasnjenija i takove knjige daju koje itaju i u eniji da postaju i da su kadri sebe i narod svoj u iti. i od njih sva crkva kao grad nekakav od dna do vrha sazidata. Pre emo kroz razli na vladjenija. Ne ostaje mi vi e nego pedeset dukata. odve bi dugo bilo. vi e od trista hiljada svetaca. Trista u drugo vreme ne bi me tako obradovali kako su me ovi sad. na prole e pre em zajedno s moji mladi i u Lajpsik. ovih prosve tenih naroda knjige u rukama imati. osta u bez novca. za koju ka u da je pravljena sto i dvadeset godina. Predam mladi e kupcem iz Ja a i na em preizrjadna kolesa to su dovezla trgovce u Lajpsik na pazar i koja prazna u Frankfurt na Majnu nazad odlazahu. udo da su je za toliko doknadili i savr ili. to bi za me toliko zna ilo kao u mraku iviti. i universitet kako i u Hali. budu i da tu i tampa slavenska imade. On mi pi e da njegove pitomce s trgovci otpravim u Moldaviju. a njih voop te ne poznavati i njihova preslovita mesta i gradove ne viditi. kojemu sam dva poglavita namjerenija imao: prvo ± pokazati bespoleznost manastira u op testvu. kao da su od voska izrezana.

a pilo bi se gdi se god o edni. s kojima o malom tro ku do ingleskoga kanala mogah do i. Kralja franceskoga Ludovika esnaestoga i predivnu kraljicu. Polovina ovoga zdanija opredeljena je za biblioteku i za akademije visokih znanja. bih i triput tri meseca. ja sam mislio da je gospodar koji sluge svoje s kolesama alje. jela orbovita. Razgovaraju i se putem s trgovca. Kad bi gdi po lepi mesti pe ice hodali. ljudi. Marije Terezije. to je ni ta. bla enej ega vospominanija na e preslavne cesarice i matere. ne e vi e. ako ne zna francuski. koja u celom svom ivotu ni ta ne pije. Pritom ± da ja niti . da ih vidimo. ka em im da ja nisam ni ta drugo nego gre eskoga i talijanskoga jezika u itelj. Od Lajpsika. "Telemahova" spisatelja. i la bi ova ena kao da je vetar nosi. to jest to se pije. Kad bi drugda pokraj konja kasao. i predvide i da u tu sasvim ostati be novaca." Ova knjiga ako usko tuje dva forinta. s ove tri nedelje u Parizu. Evo. da idem u Angliju za pou iti se. ru ali bi onde gdi nas podne zate e. a on. sve bi mu kesa paruke po le i skakala. ni mi nismo hoteli ni ta drugo piti nego ampanjsko vino. Pariz me je zadr ao tri nedelje ravno. Iz Meca po e s nami u dru tvo jedna gospo a advokatkinja. No namesto pi a. i prekrasne krvi i vida. k er. a sover eno zdrava. misle i: da ovi vidi na eg ba kog ko ija a. ode etrdeset dukata. so alio to nejmam novaca. Da sam se mogao u kesu pouzdati. na one knjiga gledaju i. kamo. zelje i vo e je a e. i tu e sve na i to sam god ja vidio. ima tuda ta gledati. a za ovi posao hotelo bi se najmanje desetak tabaka. Napred! Namere se dva po tena trgovca uprav za Kales. i nju sam vidio u Versalju. dvorovi kraljeva francuskih. Pet dukata sam dao samo momku koji me je svuda vodio. A kad po emo. a daleko mu se ini po i i viditi. gdi je London? Nije do stajanja. me er on isti s perukom. evo poglaviti uzrok za to ga u tome ne mogu poslu iti. ko ho e to da zna. Smejao sam se. Ko ija na kad do e da se pogodimo. Kakvih bih prekrasnih knjiga tu mogao nakupovati? ini mi se da sam tu prvi red za ivota. U Kambreju posetim grob bla enoga i svetoga arhiepiskopa Fenelona. sam se udim to e od mene biti. ovuda je izobilno i jeftino. Kako mi je mu no bilo iz Pariza po i! Ali to u? Nu da je tvr a od elika.Mec. Ovo ne valja premol ati: novi Luvr. ni vode. ko bi se od njih drugom ve ma udio? To znam da bi mu Ba vanin namah opsovao kesu. Ko bi rad bio znati ta sam ovde vidio. koliko budem mogao. Dakle. koji je milione ko tovao i mo e se nazvati jedno od sedam udesa na svetu. neka nau i. ingleskomu jeziku. I ovo je ni ta: trista godina da ivi . na svetu gdi carevi svoje dvorove knjigama mudrosti i naukam daju i posve uju i sebi za visoku vmenjavaju slavu s musama zajedno obitavati. tako lepo bija e obu en. Moj Talijan i ja. Nek izi e sad ko da mi ka e ta ja nisam vidio. Tabak jedan na tampati ko tuje me dvanaest talira. pak neka kupi knjigu zovomu "Opisanije Pariza i Versalja sa svima znamenitima ve tma u njima i naokolo. Svaki bo iji dan od jutra do no i tu se sve hodilo.

sve ti to ingleski govori. u odavno uvenoj i zadugo po eljenoj Ingliteri. to god ima do poslednjeg novca. tu e ostati doveka. ostajem U Lajpsiku oktomvra 20. pak na koncu godine ima e dovoljno za po i kud ho e . vreme je ve otpo inuti. razvje u e i decu dobivao sam gdi to i s tim od mesta do mesta prelazio. i za hiljadu godina ne bih ih se mogao nagledati. Ovde e godinu dana u mojemu prebivati domu i mojim dvoma sinovom na talijanskom jeziku lekcije davati! Ja u ti dati za godinu pedeset dukata i trapezu. ne mari za njih ± .1788. do em u prvi Inglitere grad Dover. ta li ho e. decembra 1784. svako dobro. Hiljadu o iju da sam imao. ena i dete. na koga u ti ja dati pismo. ali su svuda po vi oj asti lepe ponosite. pak kako ih ovek vidi da se gorde i udesa o sebi misle. mon ami!" ± odgovori mi jedan od njih. [XI] LJUBIMI PREDRAGI DRU E! Evo me ve . Gledam ene i devojke: lepa su to stvorenja da ni ta lep ega na svetu niti je mogu e viditi ni pomisliti. nau en sam. a jo toliko mo e od drugih zaslu iti. idi svojim putem. niti im mo e razabrati ta ti ljudi misle.sam kad imao drugoga kapitala niti sad imam. Po Franciji hode i i prolaze i inja e mi se na neki na in i zemlja i ljudi poznati. ve ne ode dalje. "Kura . u gradu Doveru. toliko ti se lep e ine. Ovo bi pismo moglo i podu e biti. ja ti za to stojim dobar. Kad sve potro i . i to sam mogao. oba e i u kratkom dosta samo protr ao: od Moldavije do Inglitere podosta je pro i. niti ih gledaj. hvala bogu. mojemu korespondentu. a ovde nigde ni slova! Staro i mlado. ljubimi moj. Koliko ih vi e gleda . ele i Vam dakle. jer ako di e o i i pogleda." Zahvalim mu serde no na ovom utje eteljnom sovjetu i tako bez svake brige i misli prevezem se rez kanal i 1. "Promisal nebesni koji te dosad nije ostavio. jer jezik njihov zna ah i sa svakim mogah govoriti. ako me du tim ne na e na in da mo e tu dulje prebivati. i on e te otslati o mojemu tro ku u Kales. Ho e li da si itav. ne e ni odsad. Ta i po drugim zemljama ima lepota. oti i e tome i tome kupcu.

no nipo to ne pamtim ni gdi sam ih itao. Al' evo uda ovde. dao sam moje mesto drugom. niti ko je njihov spisatelj. gdi rekao bi da one niti mare. rimokatolik iz Irlandije. podobne. ne mogah se dovoljno nagledati. a po ao sam sesti na pokrov intova (i tu se na lepom vremenu komodno sedi) za mo i bolje svuda gledati. Pred ve e ostanovimo se u drevnej em Inglitere na predivnom visokom polo eniju gradu. Jedan mlad sve tenik. onda toprv po nem se sam na sebe srditi. a u isto vreme s otvorenim prijateljskim i blagohotnim licem. nego gledaju na svakoga s takovim prirodnim i prostoserde nim o ima. a ja sam ba onde gdi valja za nau iti. ta li se i u njihovim nahodi knjigama. preispolnjen vnutrenjej ago uvstvovanija i udivljenija divnago v deleh svojih tvorca. gdi toliko ivi e i ivu i danas bez ingleskog jezika i knjiga. te ko li su ti ljudi sagre ili bili kad si im tolike i tako razli ne jezike dao! To ti je njima njihov toronj doneo i pre vremena na nebo penjanje. ne mogu i s njima ni re i progovoriti. niti znadu da su prekrasne.nek idu svojim putem. A kad se ve zdravo na one prvi isrdim ljude. Kako mi je pak bilo sutradan s visokih mesta na u asne veli ine nepregledatog prostranstva krasnej i i slavnej i na svetu grad London gledaju i. Mnogocene ve ti ne kupuju se za malu cenu. o ovom ne znam ni re i re i. smatraju i razli no ustrojeno i od same prirode veli estveno polo enije okolostoje ih mesta. no polaze i iz Kantorbera. ona prirodno br ebolje tra i sposobno sredstvo kako e sebe ute iti. a meni se ne mo e iviti. kako ivu. Sada neka predstavi i voobrazi sebi. ako ne saznam ta misle ovi ljudi. Iz ovoga zar uzroka i meni do u na pamet neki lepi latinski stihovi. Gdi sam ja . kao da im je malo zemlje bilo da po njojzi hode. I tako. dosta ± oni mene ute e. Ako elo uva i boji se kupine. I sm sam se sebi krstio i udio u kakav me je bla eni as mila mati moja za ela. Sve tenik Irlandez i ja imali smo prvo sedali te u velikom ingleskom intovu. Niko ne u iva prole ne mirise. i po bedeni grada hode i. s ovim po em u dru tvo. Iz hiblejskih pe ina ne izvla i sate. Vooru ava trn ru icu. Du a elove eska ima ovo u sebi dobro svojstvo: kako je o em nibud oskorbljena. mi ljah u sebi. med brane p ele. Imali smo pre no i dva asa vremena za obi i velika zdanija arhiEpiskopije i velikolepnu starinsku cerkov. zovomom Kantorberi. ko mo e. hajde sad govori s ljudma. u samu no do emo na kvartir. Milostivi blagi bo e. za preno it ovde. ba kao da ga odavno poznaju. niti misle. koji se je u Franciji u io. kako je meni moralo biti kad sam se me u ovakovim bo ijim prekrasnim stvorenjem na ao. O nevaljalo malodu ije! (pomislim u sebi) Ako ne znam ingleski. Ho e Ingliteru? Evo ti je. sad i a e natrag u svoje ote estvo i put mu bija e na London.

Pope i ovima podobnih bez svakoga sravnjenija vi e nego sva zdanija Londona grada po ituju i cene. Evo ovome prosto i osjazateljno dokazateljstvo. tono re . dokle ih god bog na svetu bude dr ati. Ko je bio ikada ve i i bogatiji od careva persijskih. sve pokraj Begeja u Srem. koji sve bla enstvo u nasla deniju gortana i u prijatnom i izobilnom preispolnjeniju creva pola u i koji po tegoti kese i zlata cenu du e i dostinstvo uma mere i cene. hana i satrapa? Pak gdi je to sve sad? Nigde. Solonovih i Menandrovih. Iz istoga ovoga uzroka. No "o sem do zdje". (Neka svak primeti i neka ne zaboravlja da se ovde samo u onima bogatstvo i telesna usla denija oporo avaju koji za preimu testva du e i razuma nimalo ne mare). koje i slep ako ne viditi a on opipati mo e. u slavnjej i sveta grad London. i pobediv i ljutu skudost i surovog mu itelja ubo estvo. no vesma e pohvaliti i da e mi pravo.ovo sad? Ko li sam ja? inja e mi se kao da sam se iznova u nekakav novi svet rodio. ali su svetu polezniji i narodu ovih re enih ljudi slavniji nego sve onih vi e pomenutih slasti. oni (bili Inglezi. kvartir i . iz Banata. koji umedu raspoznati nesravnjeno otli ije besmertnoga i ve noga bogatstva razuma. Ljubimi moj. bogatstva i sujetne pompe. srca i narava od privremenoga i zemnoga. bili drugi) koji spisanija Adizonova. koji ume a e kojekako franceski. za to njihovih imade odve mnogo. aki u pobedonosnom trijumfu ulazim u slavniji i lep i grad nego je ikada Rim bio. A spisanija prosve tenih naukom umova? Ne u ni Omirova ni Aristoteleva spominjati. vmenjaju i sebe tako blagopolu na zato to ga vidim i u njega ulazim aki bi sav moj bio prekrasni London. makedonskih i rimskih? Ko se je ve ma u slasti valjao od Sardanapala. i na ovi sami prosti i prirodni na in ve a e polza na im Serbljem biti. takovi e se bez sumnjenija ovom mojem hvaljenju i di enju ne samo kao detinjskom i prosta kom nego kao bezumnom posmejavati. No s druge strane. nego samo nekoliko stihova Simonidovih. Neobi no predstavlja e mi se postignuti: jesam li ja onaj isti koji pre nekoliko dana s mojim kom ijom Nikom Putinim. dakle. ako im na primer ja s pomo ju premudrih bo estvenih ingleskih knjiga samo desetak vrsti to polezno i razumno posle sebe ostavim nego da sam ja sav London i kao Solomon hiljadu najlep ih ena imao i s njima se veselio i u slasti do preko u iju plivao. Focilidovih. oni koji poznaju nebesno i bo estveno blagorodstvo slovesne i razumne du e. lasno je predvideti da sardanapalskago duha i mudrovanija ljubitelji i po itatelji. kako god lastavici koja kroz vozduh leti. S ovim se pogodim da mi daje lekcije. Sviftova. Krisa i razli nih drugih sultana. Hajdemo opet onde otkud smo izi li. Sve tenik Irlandez u ini mi ljubov i pozna me s jednim magistrom dece Inglezom. a odavde u crveni hajdu ki opanci s Atanasijem pokraj Dunava u Horvatsku u velikoj ito ti i ah? Sad na pokrovu takovog intova (u koji za ulesti valja se penjati po merdevinama) sedim kao neki rimski diktator. zaisto ne e se posmejati. propalo i i ezlo da mu ni traga nema. Nestalo. kojih je vrlo malo.

Na ovi na in dan po dan pro u tri meseca.hranu za tri gineje na mesec. o kojem je re . sestra. Ovi gospodin od mnogo godina u Londonu ivlja e. Zagazio sam hajde napred! Trudoljubije u dru tvu s postojanstvom mnogom poslu do e na kraj. o jednom satu na dan ni ta ne bih u inio. koji ne samo latinski lepo govora e. Pre nego opi em ovo. kad je meni razumjenije jezika gotovo. kako on tako i gospo a njegova. i esto bi se otimali ko e mi to bolje i lak e kazati. . kad ne bi lekcije davao. morao bi ga razmr ivati. i elim im srde no blagopolu an od boga ivot. na em da imam tro iti za tri meseca. Poslednje trimese ja nedelje odem pozdraviti gospodina Luzinijana i javim mu da nameravam vozvratiti se u Kales. a zatim s pon om. Sam Aleksander ovde da do e. od drevne familije. Kad u inim moj esap. Starica mati u iteljeva. svi su to bili moji predragi i mili u itelji. i za to se ho e nekoliko. Kupiti nu ne knjige. a njega razumjenije za jednoga ko zna nemecki i francuski. On je ingleske porcolane trgovac. snaha i ko bi god u ku u iz kom iluka do ao. Uzdam se da se ne e odre i po i sutra k njima na ru ak. komu sam o tebi kazivao. Luzinjana zovome. ma njegov ne bi mu ni ta pomogao. zovomim Janzonom. rodom iz Cipra." Nasmeje se on na moj odgovor. I da sam samoga u itelja imao. no veliko dobro za me to sam povazdan u ku i za svaku re i po mnogo redi za istu re imao koga pitati. vsegda bi me vodio kad po jednoj strani grada kad po drugoj. al' se vidi lepo od be islenih fenjera. Pla e me da je izgovaranje ingleskog jezika vesma mu no. a to mi jo te nedostaje mogu i na drugom mestu na i u itelja. no u en lovek i veliki ljubitelj jelinskoga jezika i knjiga. A kad li me po nu u iti. ho u sleduju e primje anije pretpolo iti. rez ovoga poznam se s jednim blagorodnim Grekom. prosio me da te povedem sutra k njemu na ru ak. Na koncu uveravaju i me on da e mi drago sutra nje poznanstvo biti. to ini oko dvadeset i pet forinti. mislim. i ovi mi je u mojim lekcijama pomagao i esto astio. ena njegova. "ta lud bih bio kad bih se k dobrim ljudma na ru ak odrekao po i. a ja potro im po ti sve to sam imao. Kad bi god lepi dni bivali. koja je u neko vreme s tim ostrovom vladala. master Lrd zovomi." " uti. Podaleko mi je bilo i i. a put mi je poznat. govori mi gospodin Luzinijan. Ljubezno su me i rado nastavljali i u ili. isto mi se ko a uzme je iti i dlake na meni uzgoru dizati. to bog da. eli da te pozna. pritom i latinski. u samo ve e po em doma. bogati". za me znamenito poznanstvo.Dedan moj dobar prijatelj. predstavljaju i mu da sam izgovor jezika od asti postigao. razgovaraju i se o Greciji i o njejzinim priklju enijam. no dosta dobro i jelinski. kojega poznanstvo bilo mi je vesma polezno. . odgovorim mu. njegovom izgovoru preodole u ja ako e on biti sedamdesetoglavna hidra. i isto izgovara e. U kom iluku poznam se s jednim kupcem. Ovi se uzao ne da prese i kao Gordijev. k kojima bih i bez ru ka radostan po ao. i doma in moj. i tako provedemo to posle podne najpre s tejom. da je vesma lasno. brat.

jo t bog ga znao kud. dok jedva i jedva do emo u stranu grada imenujemu Hermite?. . i po ovom pravilu u sva em suditi i izre enija initi. koji hode izdrpati i izmrljati.Oni ljudi koji ne imadu za svoju potrebu nu nih novaca. ne bih nipo to bio u sostojaniju dobrotu i blagost srca njihova i prekrasno blagorodstvo du e njihove iskusiti i poznati. pak bih se vratio svojim putem. koji je sve bogatstvo pobe denoga i prognatoga persijskoga cara u ruku imao i najslavnijim u svoje vreme na svetu vladjenijem upravljao. a ko ih god s onima prvima po ne me ati. Rasudimo samo. Ostao bih pri mojemu u itelju dok bih opravio svoj posao." Nasmeje se on. odgovorim mu. le e na krpetinama i ivu u nepo i tenom mestu. na emo doma gospo u gdi ne to od finoga . i tako mo e biti da bih se s ovim ljudma. sasvim drugoja e valja da misli. da siromah umire i da se nejma s im po svom dostoinstvu pogrepsti. govore i: "Za dobra smo vremena. ima emo celi sat hoditi. ne znam je li iko u njemu samo zato to novaca nije imao tako blagopolu an bio kako to se je meni slu ilo biti. no i tako emo zarana do i. Ali kad vidimo pravednoga Aristida. dok mu pritom ena njegova hleb mesi i ve eru gotovi. a u isto vreme poslanici Velikog Aleksandra od jutra do mraka za njim pristaju. to jest "Kineska ku a". nego neka sam ide. nego su iste i ponjatne re i. voobra avaju i sebi iz toga nekakovo dostoinstvo. mole ga i zaklinju da ne ini Aleksandru takove obide ne primaju i sto hiljada talira to mu on na dar alje: o ovim u samoj ve ti i istini velikim ljudma ko ima samo zrno pameti. bili u eni filosofi ili neu eni prostaci. zovome Tauer. kad upazimo slavnog Fociona da sam iz bunara vodu erpe i sebi noge pere. poznato ti je da Inglezi u dva i tri sata popodne obeduju. dobrodjetelji i prijateljstva ovih blagih i bo estvenih u Angliji ljudi. Da sam imao nu nih novaca za opstajati jo te tri meseca tu. za to ne imaju i nikakove potrebe od njih. i tako bi za vavek du a moja li ena ostala sla aj eg poznanstva kojega sam u ivotu imao i mnogocenej eg sokrovi ta esnosti. Okolo jedanaestog asa do e k meni gospodin Luzinjan: "Ho emo li po i?" ± pita me. poznao. Kakav je to galimatijas (zamr eno govorenje) ± re i e mi koji useknuta nosa o troumac. Otkad je god grad London onde gdi je. jer mu je onde pravo mesto. o kojima e sljedovati re . u dom naricajemi " ajne hauz". Ovde kad uljezemo. a ne umedu ili za koji mu drago uzrok nisu kadri ste i. ali bih ih samo mimogred i slabo poznao. sede i kao od nekakvih velikih i dubokih nauka namrgo enim licem ine razli na primje anija sverh sujete bogatstva i novaca. pak namesto to bi se zato stidili i skorbili jo t se tim ponose. nek nimalo ne eka da ga vode u hospital ludih. "Ja sam ve davno gotov. i na konac. jo te su k tomu takove delije da se rugaju onima koji su kadri ste i i ne samo spokojno no i lepo iviti ± takovima svak lasno mo e viditi da mozak nije na najpravijem mestu." Pro emo pokraj londonske fortece. kad vidimo bo estvenog Sokrata da darove slavoljubivoga Alcibijada alje natrag. i sve sam se bojao da Vi ne odete bez mene.Dest na in u ve tma!" Ovo ni u emu ne valja zaboravljati. pak emo viditi da nije galimatijas.

ali s druge strane. No kako ne bih bio veseo. dobrotu i ono bla eno spokojstvo srca i istu du e neporo nost izobraziti." D se to ovom oveku na smej da se nekoliko minuti morao smejati. jedva bih ekao da on prestane i da uti. po ne ne to kazivati." Zaludu ih ja uveravam da bez svake ale to ka em. glasom du e i srca svoga rez ljupkih o iju svojih pogled kazuju i mi kako su radi i zadovoljni to smo se po tako davnom rastanku na li. za ne initi ih dugo ekati. Nisam nimalo znao. o Indijakompaniji. Sve to ona ka e prosto. no smejati se. a da ona govori. mister Joan Livi. Mogao sam je slobodno u sve to vreme gledati. S njim se pozdravim i po nem razgovarati latinski. Ko bi nas vidio. lasno i isto. da ne prestaje. Celi bo iji dan ne bih mario za ru ak kad bi samo ona besedila. vesma hvalio i da je pohvala njegova nelo na To jest: "Navlastito gde je o ru anju posao. iju i kao i pre. jer vidi da ja ne ekam da me nudi. i po nem im ja ne to ingleski kazivati i. pak najposle i o novoizdatim knjigama: koje su. a ba kao da je i kromje mojega znanja du a u meni predvidila da e se od ovoga dnevni po eti trimese noje moje blagopolu ije u Londonu. Po ftorom asu postave trapezu. nikom ne ustupam. po eo govoriti. veli mi gospo a Livi da me je g. kad bi koji Apeles ili Rafail hoteo nevinost. Onda ja re em doma inu: "Meni gospo a jo t nijedanput nije rekla da jedem. u ini se vseop ti smej. nigde zaisto takovog originala ne bi na ao kako u obrazu i u pogledu ove Ingleskinje. po ne razgovarati se s gospodinom Luzinjanom o tom to je itala u novinam. Sve nisam mogao razumevati. Kad toprv po prijatnjej em pivu burgundsko vino donesu. U ovom razgovoru pro u dva sata. bih zaisto mislio da ona ita ne to iz knjiga. sastali i vid'li. Kad ovo prestane. L. o delam parlamenta. Otkad sam iz Moldavije izi ao. da gladan ne ostane. nisam bio tako veseo kao u ovi dan. gdi to ne bih . Kad bi to gospodin L. da se opet jedan drugoga nagledamo. Gospo a esto opominja e ga da ru a. o novopri ed im otuda korabljem. Ona ne b'ja e ono to se svojstveno zove ingleska lepota. L. koliko da ih nije ni bilo.beza ije. o kupe estvu. kojim jezikom on bese a e s predivnim krasnorje ijem i ispravnostiju. Po obi nom pozdravljeniju re e nam da sedemo. kakovi su ljudi ovih knjiga spisatelji i o emu pi u. Da je nisam gledao mojim o ima da ije. ali za isto i jasno njejzino govorenje malo mi je to uticalo. Pri ru ku g. tako da ne ima a e vremena jesti. vide i na licu i u o ima ovih bla enih ljudi takovu istoserde nost i dobrohotstvo! Kao da su mi ro eni brat i sestra i kao da se nadusiljuju ko e me od njih dvoje ljubeznije. i ona sedne. i do e gospodar doma. jer ona malo bi kud gledala kromje u svoj av. moj novi prijatelj. oni sve udri u smej. koje stajahu jo te na astalu. milostivije i sla e gledati. ne bi rekao da smo tu do li ru ati. No sve ovo ni ta nije bilo. Pita doma ica: "Ut is dat? Uat duju laaf so? ta je to? Za to se vi smejete tako?" A kad joj ka e.

kako u ." "Ako je to samo. toliko mu je taj isti miliji i dra i. Odlazio bih u dom mojega gospodina Livi svaki dan u deseti ili jedanaesti as pred podne. Na mesec dana po ovakovom meni poleznom i radosnom upra njeniju otide u Harvi sa suprugom svojom posetiti tasta svoga (u ovo vreme svake godine obi avahu pose tavati ga) i prebudu u njega petnaest dana. tako skoro iz Anglije polazim. da sam koga s takovom uvstviteljnom eljom i eznu em ekao. kako da su isti doma ini doma. kako ja tako i on. "nije nu da da odlazi : ja u ti svaki dan po ru ku lekcije davati. Na nekoliko nedelja zatim do e iz Harvi a gospo e Livi sestra. Ovo je dokazateljstvo onoga to sam povi e rekao da jedinstveno za nedostatak tro ka polu io sam poznanstvo ovih neopisane dobrote ljudi. koji grad odstoji od Londona dvadeset nemeckih milja. S ovakovim ljudma istoserde nu ne biti. dobromu i lepe nauke mladi u. na pose tenije. Oni isti za svoju veliku dobrotu k meni isprose se od staroga gospodina." re e mi mister Livi. Ne znam u ivotu mojemu. no sa svim tim.mogao pogoditi. to bih namah s nemeckim ili s franceskim nadokrpio ± ovoga uda opet! Svi bi me jo t s tolikim u ima slu ali i potom bi se oni me u sobom inatili ko e bolje moj novi jezik izjasniti. to jest do dva asa po poludne. koji jezik ona i mu njen vesma ljubljahu. Ve posle toga svaki dan bivale su. Nakratko kazati. i jedva ih do ekam. kad ne bi kud za delom svojim izi ao. "nego. a ru ati i ve erati mo e s nami. prvo to nejmem novaca. razvje ako kad sam detetom bio. budu i takov ljubitelj njihova jezika." Po nekoliko dana na u mi i kvartir ba u svom kom iluku. "Koji ete praviji uzrok od ovoga. da moga e. mister Kk. a drugo: ni od koga na svetu nije mi veksela ekati. bi me u svoji nedri nosio. ovi je dan bio dan sover enog veselja. ovo bi to no svetotatstvo bilo. i brat njejzin." odgovorim. kako god to su ada roditeljem svojim. i mister Klrk. i pet dana pre do u ne e li bi do li. jedva do ekamo da na i mili doma ini stignu. Po obedu zapitaju me da im pravi uzrok otkrijem za to. Zatim do same ve ere gospodin Livi. a potom prevodio bih koju Ezopovu basnu s gre eskoga jezika na ingleski. Trapeza bi se vsegda gospodski davala. I ona bi svaki dan po jedan sat to gre eski itala. Ovde bi na me red do ao smejati se. koji me tako rado ima a e i serde no ljublja e kako god i gospodar njegov. I tako bi se provodilo vreme do obeda. Znak sover ene dobrote u tome se sostoji da koliko vi e dobar ovek kome dobra tvori. bi me u io. vide i da niko od njih uprav ne zna to sam ja kazivao. i s pomo u i nastavljenijem njegove pre esne supruge itao bih izgovora radi. S ovim bih u domu ru avao. mistris Telar. Mene preporu e svojemu kalfi. i po ru ku do ve ere on bi me u io.

daju i mi na in bolje poznati ljubvedostojnej a svojstva i nepreuhi trena no prosta i istoserde na opho denija Inglezov. Jedan traktat na latinskom jeziku. I kromje ovih gostiju. Sve ovo blagorodno velikodu ije i ve noga vospominanija dostojnu dobrotu Inglezov ne bih mogao iskusiti i poznati da se nisam u potrebi na ao. juno a eli nauku ili drugu koju zabavu. postane i moj osobiti patron. no s druge strane bilo mi je milo i polezno. za osobito i vsegda nje vospominanije dade mi. i koji je u moje vreme tu na tampu izdao. Zato. Moja je elja u ovo vreme sva u tom sostojala se da jo t koji list na mojem maternjem jeziku izdam. kojemu je kralj ovo dostoinstvo dao za njegovu otmenost u medi eskom znanju. i da se izvesti koliko se ho e tro ka po moru do Hamburga i odavde do Lajpsika. Kako bih ja blagodaran bio onome od roda mojega koji se je za to postarao. U ovoj knji ici ovako se obojica potpi u: . da mi daje na njegov konat to mi god bude od potrebe za knjige ili za haljine i za pro i sitni tro ak. Bog sam zna kako mi je ao bilo ove preslatke ljude ostaviti! Ve sam tu rekao da u se odsad krepko uvati da se s nikim ivim tako ne prijateljim kad se moram rastati i aliti to s njima nisam do groba. Dobro za onoga ko izbere to to je esno.njihovom domu tako i kod drugih njihovih prijatelja. Sm sam po sebi sudio kako bi meni u mojej mladosti ne tokmo polezno no i milo bilo to pametno na mojem poznatom dijalektu itati. kako bih jezik mesta sover eno postigao. to bih ja o drugima mislio i uvstvovao. poznam izgovor jezika ingleskoga i vidim sebe u sostojaniju da mogu i sam o sebi u napredak napredovati. dakle. kuda sam i ja po ti svuda morao hoditi. kako i druga tri meseca pro u. Dete ni za to tako ne mari kao za igru. nalo iv i svojemu ljubimomu. Ovo bi me nekoliko inilo dangubiti. za to kako ja rado lekcije predajem. pohvalno i polezno. Gospodin Guljelm Fordajs nalo i mister Livi da mi kupi knjiga lepih. Kakovo laskateljno predslu ivanje! Kakova slatka besmertnago ivota nade da! Zbogom dakle nek ostane ne samo London i Pariz nego koje mu drago na svetu mesto gdi ja ovu moju verhovnej u elju ispolniti ne bih mogao. Ovi dostojnej i gospodin b'ja e srde ni prijatelj mojega blagodjetelja Livi. kako se ko na to da i okrene. i da mi to da. Od mene je sad zavisilo da sam hoteo za ivota ostati u Ingliteri. mogao bih vesma lepo tu iviti. u kojemu on svoje svojstvene va nej e opite opisuje. i to je sam s dovoljnim trudom i pozadugo vremena postigao. javim mojim prijateljem i blagodjeteljem da moram i i. to edu prirodno drugi o meni. to isto umu i du i mojej bez truda i u kratko vreme pripodaje! Ovo isto. dok god budem u Londonu. ovek od kolevke do groba mora imati kakovu nibud poglavitu elju koja njim sover eno vlada. i kako me rez njega pozna. medika i zlatnoga runa kavalera. asti i veselja i proho anja po najlep i mesti grada i naokolo. a svakoga petka bivali bi u dovoljnom sodru estvu na asti u gospodina Guljelma Fordajs. moj prijatelj gospodin Livi svakoga ftornika astio bi neke svoje prijatelje od u enih ljudi.

Iunii M. Henry Turnbull. moj dragi gospodine.LXXXV. Ne bude Vam protivno. maja uljezem: i pro em rekom Temsom k moru. koje kad otvorim. London 27 May 1785. i budite uvereni da Vam se po ilje od loveka . i ovi mi daruju neke preizrjadne knjige.Dositheo Obradovics Serbiano. Do not scruple. PREVOD OVOG PISMA! "Ja uveravam Vas. GLLIELMUS FORDICE. Uljez i u korabljenu sobu. apud quos per sex menses diversatus est. Druga dva mlada gospodina. Henrikus Tornbol i Guljelm Viliot. which have deprived us of you and which you ought not to know. gdi je veliko pristani te i gdi se velikolepna reka Tems u more spu ta. stigne nas i kapetan korablja u barki. na em u njemu pet gineja s ovim vrstma: I do assure you. Favewell. libenlissime merilo obtulerunt. Consider me as one of the friends vou have made in England who holds you dear in his remembrance and to whom nothing will be more welcome than accounts of your prosperity and happiness. kapetan vru i mi jedno pote ko pismo. it has been matter of some consideration with me. viro Unguis jvariis erudito. and be persuaded it is offered by a man who esteems and loves you. ja Vas molim primiti ovde zaklju enu malenu sumu. sanctissimis moribus morato. to accept of the inclosed small sum. perquam dilecto.DCC. Fragmenta haecce. IOANNES LIVIE. my dear Sir. Londoni VIII kal. i tako s spospe nim vetrom uplivamo u more. in what way (the least to hurt your delicacy) I should contribute my mite towards alleviating those pecuniary wants. da sam ja o tom u sebi razmi ljavao na koji bih na in (bez najmanjega povre denija Va e ne nosti) mogao upotrebiti moju malenu pomo k oblak eniju onih nov anih nedostataka koji su nas li ili Vas i koje nedostatke ne bi potrebna bilo da Vi poznajete. parvulum quideni at amoris sincerissimi et amicitiae pignus. Nameri se korabalj veliki trgova ki za Hamburg. u koji 27. Anglis. Pri Gravezantu. I beg of you.

Na ovi delikatni na in dati. k kojemu esto dolaza e. kako pi e. nije se mogao pobediti ni uzder ati da u odsustviju ne ispolni. etvrti dan do emo u Hamburg. to u o ima onih koji pristojno o ve tma sude vozvi ava njegovih pet gineja cenu sverh: pedeset redi toliko. du a na a ose a ne to takovo u sebi. Meni ve ne ostaje. koja pisma. Klarku i gospodinu Guljelmu Valiotu latinski. Smatrajte na me kako na jednoga od prijatelja. Ja sam sad podaleko od Va ega prebivanija. "BLAGODJETELJNA GOSPO E! Kako god ostala uvstvovanija srca. gospo i Livi. kad bih Vam hoteo sva spriop titi. Odavde sam svim mojim prijateljem pisao: gospodinu Luzinjanu jelinski. Zdravstvujte. zvanijem sekretar pri nekom gospodinu. Henrik Tornbol. koje ste Vi u inili u Angliji. bilo bi Vam. najmanjem laskatelstvu podlo ne biti. Dva oba e. koji Vas soder ava draga u svojem vaspominaniju i kojemu ni ta ne e biti prijatnije od izvjestijah o Va em astiju i blagopolu iju. prijatelj Mr. Zato niti ja nam ravam. javiti im da sam blagopolu no more pre ao i blagodariti na njihovoj dobroti. Ovde zaustavim se koji dan: prvo. nemojte misliti. ibo ono to mi je na svetu po elatelnjej e i dra aj e bilo. za to ete iz njih najbolje mo i poznati moja dostodol na uvstvovanija k onim bla enim velikodu nim i bo ijim na licu zemnomu ljudma. ibo po tena i blagorodna srca sude po sebi da nije svakom lasno darove primati. moram prevesti i spriop titi Vam. da ja rez ovo blagodarstveno pismo Va e blagodjejanije naplatiti i tem. a drugo gospodinu Tornbolu. za koje jezik ne mo e ravnom rna izjasnenija na i. jedno u iteljnici i blagodjeteljnici mojoj. esto i to to bi se moglo re i. i sam ne budu i bogat. gospodinu kavaleru Fordajs i mojemu predragom mister Livi. Livin. i tu sam se s njim poznao." Evo ti mi opet drugi Andrej Petricopolos iz Korfa! Ovaj b'ja e mlad ovek okolo dvadeset i pet godina vozrasta. mnogo itati. za pregledati ovi znameniti kupe eski grad i lepa naokolo mesta. tako i blagodarnost. o milosti i ljubvepolnim na i' blagod telja d lama razmi ljavamo. i bez sumnjenija u ivotu mojem ne u Vas k tomu viditi. ne mo e se sover eno re ma predsataviti. nije nam slobodno. moju ne nost. to sam Va om . iroko more razdeljuje me od Vas. to bi od Vas elio. za pisati mojim prijateljem u London.koji Vas po ituje i ljubi. to se usilujemo s prostim re ma za pokazana blagod janija nagra denije initi. mo e biti. niti Vi gospo e moja. Iz njegova pisma viditi je da je on elio meni po vozmo nosti svojej pomo i. mister Janzonu. ftoro. Kad god mi sa pristojnim vnimanijem. ni po vidimomu. boje i da se ve ma neblagodarni ne poka emo. no nije se usudio za ne povrediti. i to to se u prisustviju nije usudio u initi. to sam ingleski pisao. zato se ne bojim da e moje re i.

Po tomu. Prekrasnoj gospo i Telar. i u sostojaniju se (fala Bogu i Vami) na'odim. bratu Va emu. i dobrota kako dragoc n j i zalog Va eg an elskog prijateljstva ka meni. koji ste ista na zemlji dobrota. Va a blagorodna du a na'ode i sve svoje nagra denije u svojej vro denoj dobroti. niti ima ta ve o idavati. meni nije dozvoljeno bilo ni sa jednom re ju Vami zafaliti. sedne i napi e mi nekakovo preljubezno pismo! metne u njega nekoliko ginea. za toliku Va u aki milostive matere i ljubime sestrice dobrotu. imena. niste Va ej k meni dobroti vikakova pred la polagati hoteli. da ovde laskanija i kakove nibud koristi elanija. iz drugoga koga izvirati i proizhoditi izvora. niti je Vami dovoljno bilo. sa Va im ljubimim Suprugom najbolje ete mu umeti za me zafaliti. Vi sama blagod telnice moja vidite. u njemu sohranjena biti! I prebivam Va i pr. i Minervom mojom milostiv j om. niti je mogla niti hotela o emu drugom uti. PISMO GOSPODINU HENRIKU TORNBOLU .milostivom pomo u polu io. Ovde oba e gdi sam i ja sad. on. Adizonova. neotlo no. koji ste me njemu i preporu ili. gledajte samo njegov posao! kao da meni nije dosta ao bilo sa takovi serde ni rastati se prijateljil. koga Vi dvoje falite. koji su mi morali. moje vsegda nje visokopo itanije molim nazna ite. da dok se god ovo u persima mojima dvizati bude. nikakvo podozrenije mesta imati ne mo e. Ko se god ni emu nejma nadati. i ja u pisati i blagodariti. mojemu patronu. pak ga po lje u Gravezant za mnom u poteru! Gospodinu Kavaleru Fordajc. miloj sestrici Va oj. Vami za atar dobri biti. koliko mi srce eli. i mogu Vam blagodariti. i kako takovu da Vas slavim i propovedam! Molim Vas. Vi oboje. nego ste me svrh toga i Va im dostoin j im prijateljem preporu ivali. sad mi je slobodno initi to god o u. dobar bio? Pravo je dakle da i na me red do e. Livi suprug Va . da mi Vi sami toliku ljubov pokazujete. Dok sam ja pri Vami bio u Londonu. sl dovateljno njegove re i moraju. U sve vreme mojega pri Vami prebivanija kako Vi tako i ljubimi G.ne mo ete mi vi e zapovedati da Vam ne blagodarim. i drugi Va e prosve tene Nacije Spisatelja knjige razumevati. za to ko ne bi onom. i uv rena budite mojemu srcu pre estna i predraga dvojice. kako i Gospodinu Kooku. iskarajte zdravo gospodina Tornbola. prirodno. ne e laskati. Materom. Va e e slatko vospominanije. i da i ja Vas sestrom. no Vi. i blagodati j om zovem i nari em.

kako i svi pro i koje sam imao est u Londonu poznati. Premda i . ljubimi dru e moj. opominje me da prestanem. dra aj i moj. poslali ste ih na me u neiskazane ljubovi i prijateljstva preispolnjenom Va em pismu! Ko ne bi pomislio da Vi rez to ni ta drugo niste naumili bili razvje ubediti me da se opet u London povratim? I kromje toga. budu i se dosta preteglo. Ostajem" . Iz Hamburga esti dan po em rez Hanover i Brunsvih. nari u i se Va serde ni ljubitelj.. ka ite mi. koje. kakovi su neposti imi puti nebesnogo promisla! Ondi gdi sam se mislio u najve em nedoumjeniju u ivotu mojem na i. bez novaca. preljubimi gospodine. udariti na ljude s zlatnim oru ijem i iznenada takovo napadenije s ginejama umi ljavati i initi? Je li se ikad ulo da je ko u ovom podmese nom svetu takovom oru iju protivstati vozmogao? Ta Vi dobro znate da su takove strele kadre bile nepobedimoga Agesilaja iz Azije izagnati. Kurlandiju i pro aja u Lajpsik putovanja. Jezik sam postigao. U Lajpsiku. novembra 15. otlo i e se na drugo vreme. za u initi Va e gineje sasvim pobedonosne. Ja u tada sebe za blagopolu nej a na svetu dr ati kad Vam budem mogao delom zasvedo iti da pristojno umem ceniti kakovu pohvalu i nezabveno na svetu proslavljenije takov Va blagorodni ingleski harakter zaslu uje. ne e se nikada iz moje pameti izgladit. Uvereni budite. da ljubov Va a i prijateljstvo. Iz svega ovoga vidite. jezika ne znaju i. koje Vi na takovi blagorodni na in k meni pokazujete. i do em blagopolu no pri koncu junija meseca u Lajpsik."Dra aj i gospodine! Vi ste sasvim osobiti lovek! Od koga Vi nau iste. nepoznan u dalekom mestu. Vi ste meni ljubve dostojnej a svojstva srca Va ego dovoljno pokazali.. i pro aja. ba odakle po slu aju i sad Vam ovo pismo pi em. jo te ne imaju i svoga okon anija. prosim Vas. a otuda rez Liflandiju. Sverh toga jo te. ne samo za razumevati knjige.1788. nego i govoriti njim mogao sam. s dovoljnim knjigama provi en i s vi e tro ka nego mi je do Lajpsika potrebovao. ibo pri ina ove godine rez Poloniju u Belu Rusiju. tu sam najblagopolu niji bio. [XII] LJUBIMEJ I MOJ! Ovo e biti poslednje pismo o mojim pute estvijam.

to hvala bogu i u inismo: ja Franciju i Ingliteru blagopolu no obi oh. kad nisam mislio ni pet milja pravom linijom u initi. Altenburgu. ovo se mora iskati. ni sam ve ne znam ta bi mi se hotelo. ovu sumu. Ka u mi da se do Bele Rusije ho e najmanje etrdeset dukata. Tipograf ika jo t nisam bio sasvim isplatio. Na svaku ruku misle i. evo Vam ga. vide i kako mi moji u enici po teno pla aju. hodao sam po najlep i gradovi u Saksoniji: Drezdi. koje ja nisam imao iz uzroka to. nadaju i se da e mi na jesen otkud god novca do i. Jedno me pla a e: bojim se da mi ih ne pokloni. Ovde opet po mojem obi aju po nem lekcije davati. Meseca septemvra do u trgovci otuda. to mu drago. da do desetak meseci meni e lasno prete i toliko novaca da se sasvim odu im i ist ostanem. a od onakova ljubezna oveka poklon odre i se primiti. LJUBIMI I PREDRAGI MOJ GOSPODINE EPISKOPE! to rekosmo. ali meni bude zaludu ekanje. itajte. u kojemu gospodin Stratinovi nala e mi od strane generala Zori a da dam na znanje gdi se nahodim. Kad u Lajpsik do em. do e mi na um da pi em u Moldaviju i da i tem u zajam od mojega dobroga prijatelja. Nevolja je ja a od stida. Po em dakle u Be . Ovi sam prvi red u ivotu u te kom dugu bio. U ovi as bih Vam se mogao zakleti da sam ve naumio primiriti se na jednom mestu. Ovo jo t ako mi dosta ne bude. rekao bih kao da sam se za putovanje na ovi svet rodio po tomu to ove iste godine. ali mi je mu no da ljudi tako dugo ekaju. i sad Vam pi em iz sred Be a. Cajcu i pro itam. ako me moja kud silom ne odvu e sudbina. Sednem i napi em pismo. i. i tro ak do Be a ± natrpa se koje s im do dvesta forinti. ako ne verujete. No premda mi po ti ne . ta uzajmio ta poklonio. a ja ostanem opet kao i pre bez ni ta. i rado u zajam daje otkud zna da e mu se vratiti.meni samom ovi poslednji doga aj sasvim osobiti mi se pokazuje. Nemedleno otpi em da u ovde ekati dru tva s kojima po i u klov. Eiiskoia romanskoga. On znam da ima. Ne sumnjam nimalo. neke knjige nemecke nakupovao. vi e od pet stotina nemeckih pre ao sam milja. I tako otidu ingleske gineje u vetar. to je nevozmo no. pomislim. na em pri gospodinu Brajtkopfu jedno pismo iz klova na me.

dok umre i ute e. oktombra 1785 Ovo pismo napi em u jednu nedelju po ru ku s namjerenijem da ga sutradan na po tu dam.. sad se ima emu veseliti. sre a da ovek mo e od jednoga uzajmiti za odu iti se drugomu. samo nek su pravi dukati. kojega nos ne bi tako svrbio da mu vino nije milo bilo. kako e se odu iti kad e opet pod dugom ostati onom koji ti uzajmi? Nek uti. Verujte mi. ba da se iv posvetim.. UBe u. Mo e ko lasno pomisliti da sam ja sad ba kao Omirov vitez od Scile utekao. razvje koga vesma ljubim i po itujem. ako ne i pre. Sutradan dadu mi bankocedule od dvesta forinti. to jest da sam se jedva strasti putovanja izbavio i namah zatim u nedug srebroljubija zapao. koje kako bi mu na um palo. pokazuju jednaki. Ostajem". i tako dalje. Pravda. No mo e ko do i ovde da mi ovako mudroslovi: dobro. ali u ovom poslu siromah du nik podoban je bednu bolesniku koji se s jedne na drugu okre e stranu u nade di da e mu to bolje biti. i pro aja. Ve Vi sami sad. Oba e ja se zaisto u ovo ne uzdam: ta at ne umrem do deset meseci. Ako moji dlanovi tako pravo poga aju kao popa Mauka nos. . po nu aliti se na me za to donosim sujetno pope enije a ne ka em njima svoju potrebu.ostaje ta bih elio. dragi gospodine. nego ko misli. to bi pravi sijaset bio! A onda. a esto bi padalo. to je potreba o sva em spominjati? To ja i sam dobro znam da mi niko i ne ka e. Sad zasad ni za to toliko ne marim nego da mi je etrdeset i dva dukata u gotovu novcu. a drugi iz Tesalonike Toma Papazoglus. podoban je odve po nesre i priklad. pak tada to boga da. taj as bi ga i siromah nos za nevolju po eo svrbiti. jer nikada u ivotu nisam imao ni desetu ast ovoga duga na vratu. Izvinite moje derznovenije i budite uvereni da ja ovako ne bih molio. Pi ite kom ovde od Va ih poznatih trgovaca da mi uzajmi od Va e strane etrdeset i dva dukata. bili kakvi mu drago. da s velikim strahom idem kojekud lekcije davati. ni ta manje toliko sam se redi prevario da k tomu ne bih smeo sebi verovati. kad na desno kad na levo. Zapitaju me o em je pismo i komu? A kad uju. ako ti ko to sad uzajmi. al' neka mi ka e ko zna: mo e li mi drugoja e biti kad sam se zadu io? Ako mi je ko neprijatelj. i odu im se. bez sumnjenija ne e godina pro i a ja u vi e nego mi je od potrebe novaca imati. Pak da me dlanovi ne svrbu? udim se to mi ko a s mirom na le i stoji! Odisej zaisto nije se mogao u ve oj smetnji na i kad su mu vetrovi iz me ine utekli. ljubimi moj Leone. nego li sam ja sad. nisam ja sam na svetu. mo ete pogoditi na to ovo pismo sluti. I tako ovo pismo ostane. pak onda nek tr i za njim ko sme. Mu no ete sebi voobraziti kakvo bi mi veliko dobro u inio onaj ko bi mi uzajmio ovoliko novaca da mi se odu iti. i znaci se. i da sam u ovom poslu pravi otac Mauk. vi e nego bih i sam rad bio. veli mu se. vi e re i bile bi sasvim izli nje. mo i u se sasvim odu iti. i sve pogledam. jer me sve svrbi kad desni. kad levi dlan. da me ko za vrat ne epa i ne vikne: daj plati to si du an. kad eto ti dva moja u enika do u zvati me da idem s njima u predgradije prohodati se. Jedan je Carigra anin Grigorije Mavrokordatos. a upao u Harivdu. kao da sam svemu Be u du an. I ovo je ve a.

niti u glad i e preobratiti. A ja sam tako zadovoljan i radostan bio to sam pri njima trapezu imao da. "Svake nedelje kod vas. a oni mi onda za svu godinu plate. to ja jedva sa svim srcem do ekam. ru ati. ne sat no tri na dan da sam tu predavao lekcije. no budu i da sam ja odve scrupoloso (sovjestan). nego na in srde ni. kojega sam k erma nekoliko meseci na talijanskom jeziku lekcije davao. Ali ko bi se nadao od ovakovih dobrodjeteljnih. Sad uprav poznam da mi se svim srcem obed daju. rekao bi kao da nam srce svoje spriop tavaju. koje nam tako ljubezno i milostivo daju da. Druge godine zovne me moj predragi gospodar Maksim Kurtovi da i njegovim k erma. kako on tako i esna i dobrodjeteljna supruga njegova gospo a Jelena." Doka e ona to svojemu suprugu. koje se nikad zaboraviti ne mogu. sutra je opet gladan i edan. istoserde ije. o drugoj pla i za lekcije nek nejma re i. Kako se lekcije svr e. nije jelo i pi e to se ceni i pohvaljuje. dobrota i bo estvena ista ljubov. ovo je hrana srca i napitak du e. mole i ju da mi dozvoli u drugi koji sat pre ili posle podne dolaziti i mojim u enicam lekcije davati. ako e ne znam kolika i kakova delikatna vku enija i pi a danas ovek u ivati. . gospodar Konstantin Dam o. gledaju i da ja s vozmo nim userdijem i revnostiju polezne lekcije adam njegovim predajem. ljubezni. Na idu e leto imao sam neskazanu radost viditi u Be u ljubimoga gospodina Luzinjana. ljubeznih i bo ijih ljudi i du a da su oni naumili bili mene prevariti. to jest nauka za hranu. Jo t u jednom pismu ja sam vam napomenuo da je mene gospodin Maksim Kurtovi i u Smirni svoju dobrotu i blagodjejanije pokazao. i sutradan odgovori mi da se mene radi ve i ru ak ne gotovi. Re em jednom esnoj i razumnoj gospo i Kurtovi . Mariji i Hristini. Evo dakle onaj tajni prejestestveni na in melhisedekov i samoga preblagoslovenoga Spasitelja na ega. Nisu mi hoteli kao pro i na mesec pla ati. nosi se jelo na trapezu: moram ostati na ru ku. da se njihova deca i pri ru ku u razgovoru polzuju. opisati ne mogu kako su mi dobri i ljubezni bili. jo t bi mi se inilo da im dovoljno ne odslu ujem i da im du an ostajem. kako on tako i blagonaravnej e i svete du e gospo a njegova u velikoj ljubovi i milosti su me imali. s kojim nam dobrodjeteljni ljudi svoj hleb i napitak daju. i onomadna nja jela nimalo nam danas ne poma u. a kad se svr i godina i meni se iznenada nameri put. Nije dakle ast i vino to mene ini ovde pisati. i tako celu ftoru godinu nikada nisam pomislio gdi u ru ati. koliko da im se nisam u ku i ni vode napio. a ono nek bude kako ja ho u. Ovo je to ja ovde hvalim i proslavljam. Opredelimo sat od jedanaest do dvanaest. rez koji hleb i vino vsevi njemu bogu na istu prino ava se ertvu kad se s ljuboviju daje i prima. to mo e biti.inja e mi se da nisam iz Be a ni izlazio. koji se tada vozvra tava e iz Carigrada za London. na franceskom i talijanskom jezikam lekcije predajem. Ljubimi drug moj. Podobne jo t jedan od prvih na ih trgovaca. gledaju i ih. kao da sam se tu rodio i naumio ivot provesti. kad nisam gdi pozvat. blagorodni i slatki. rodom i du om blagorodna. razvje ako ho ete da svaki dan s vami ru am. ali svaki dan ne. No navlastito sad.

Jedan mlad trgovac iz Filipopolja, zovomi Dijamandis, celu mi je godinu pla ao za uroke, kao i pro i, i kvartir pri sebi bez pla e davao. Svi moji u enici, da su mogli u nedri bi me nosili. Po ovomu mo ete suditi kako je meni lepo u onom prekrasnom carstvuju tem gradu. Ja bih pred bogom neblagodaran ovek bio kad ne bih sebe za blagopolu na u ovom ivotu i u sostojaniju u kojem se nahodim vmenjavao. Jedan dobri juno a Bolgarin po eo je plakati kad sam mu kazao lane da u po i, nego da tra i sebi drugog u itelja. I ja sam te ko so alio. No nepreodoljena elja da jo te to za ivota na tampu izdam, sve je pobedila; za to u Be u i lekcije predavati i o ovom delu raditi nije mi mogu e bilo. U klovu ekao sam ravno est meseci tipografa, i kako sam sasvim pozno da on nemisli svoju re odr ati, pohitao sam u Lajpsik do i. Moj blagodjetelj general Zori dao mi je za ovo est meseci koliko je obe tao bio za celu godinu, to jest etiri stotine rublji; darovao mi je i jednu lisi inu, to vredi sto rublji. Tu sam rasprodao, za ne potezati breme sa sobom, sve moje knjiga nemecke i franceske, latinske i talijanske, kromje onih ingleskih koje sam na dar u Londonu polu io; nemecke uzeo je general za svoju biblioteku. Ove zime u Lajpsiku, budu i da u tipografiji nije s poslom navale, izdati u do dvadeset i osam tabaka. Jedan dobri gospodin od na ih soplemenika sam svojevoljno i u kolov i ovde pisao mi je da e mi u ovom pretprijatiju pomo i, koje uzdam se da e do voskresenskoga pazara u initi; na kojega nade du polagaju i, obe tao sam se na leto istorije nekih znamenitih ljudi izdati, za predstaviti naciji na ej u primeru slavnih i velikih lica onu istu nauku koju sam u Naravou enijam izja njavao. Ova pomo ako mi do e, ispolni u moje obe tanije; ako li pak ne do e, koje bog vjest kakovim slu ajem mo e se dogoditi, za to poodavno ve ni pisma otuda ne imam, a termin kad je re eno bilo poslati pro ao, na ovi na in protiv namjerenija mojega mora u slagati, ne smeju i upu tati se u dug, na kojega mrzim kako na crnu smert. Ako mi ko za manu pripi e to ortografiju nisam pazio, neka izvoli rasuditi da mi dosad na na em dijalektu s na im slovami gramatike nismo imali. Ja u mojem spisaniju samo sam na na ist izgovor smatrao. veliki i mali, to je meni svejedno bilo, dobro znaju i da Serblji svi, to ih je god, "put" ne izgovaraju "pu ". A izre enija, koje bi zve alo na u nas nejma. No to se ovoga ti e, ako se s vremenom pravila za ovo dadu i ustanove (koje ne sumnjam), onda e se mo i ispravnije pisati; a mene e dobri i razumni ljudi izviniti, znaju i da nikakovo majstorsko delo u svom po etku ne mo e savr eno i sasvim ispravno biti. Za ove posle ho e se stotine godina i vi e rodova ljudi koji jedan za drugim dolaze; ne valja ni oni da do u ovde samo da va u. to mi Vi u Va em poslednjem pismu opominjete da e se gdiko na i koji ili iz prostote svoje ili ( to je gore) iz lukave i prosve teniju razuma elove eskoga sasvim protivne politike pod izvetom revnosti k svetopo itajemim sujeverijam ne e svoga

truda po tediti, i sve to mo e govoriti i tvoriti za vospetiti ili, ako ni ta a ono barem za kasniti op te dobro i polzu, koja bi se rez ova nova spisanija pri initi mogla, to je meni dobro poznato. Ali s druge strane, ovo me te i i obnade dava to sad ve a ast znamenitijih u naciji na oj, kako sve tenstvo tako i mirjani, imaju o i otvorene i ne edu ve ni kroz nao ari, jo t manje kroz tu e o i da gledaju, no sami svojima bogodanim zenicama pronicateljno i skroz smatraju ta je to. Evo nas, dra aj i moj, za ovi red pri koncu mojega putovanja, u kojega opisaniju, kako sam u po etku rekao, hoteo sam proslaviti imena mojih prijatelja i blagodjetelja. Ja im vozdajem kako mogu, a pravedni i milostivi bog vozdati e im kako on mo e. Pritom uzdam se da e ovo jo te poslu iti za vozbuditi bogoljubive i dobra srca ljude u naciji na ej, ako kad vide koga siroma ka i oskudna, kako ta sam i sam bio, koji uprav nauku eli, tra i i k njojzi kao edan jelen k vodnim isto nikom te i, da se ne odreku pomo i mu. Nauke ljubitelj pak mladi , koji uvstvuje u sebi sklonjenije, sposobnost i dar ka u eniju, nek se lasno ne predaje o ajaniju ako se kad u tesnoti na e. Na konac, nek je preporu eno ovo delo svim blagorodnoumnim ob tego dobra elateljem, kad se na e jo t ko da s u enih jezika na na to lepo i polezno prevoditi preduzme, neka ne prenebregu ruku pomo u dati mu, nimalo ne sumnjaju i se da e s vremenom ovo pretprijatije pre esnom op testvu vesma polezno biti. Za to ovo se esto vidi kao sunce: da dok god jedan narod na svojem maternjem jeziku knjiga nejma, prinu den je u tamnosti uma i u varvarstvu le ati i sve na gore preuspevati. Sverh svega i najposle, to sam god govorio i napisao, iz prave ljubovi k dobrodjetelji k elove estvu i k srodnim mojim i govorio sam i pisao. "inest, veli slavni i veliki u nauci Inglez Bako Verulamius, inest ingenio humano motus ljuidam arcanus et tacita inclinatio in amorem aliorum, ljui si non insumatur in unum vel paucos naturaliter se diffundit in plures. Jest u jestestvu elove eskom dvi enije neko tajno i mu e e sklonjenije k ljubovi drugih, koja, ako se ne uprazni u jednoga ili u male, prirodno izlijava se na mnoge." Ljube i te, ljubimi moj, i estitaju i ti novi god, prebivam sav tvoj. U Lajpsiku, januarija 1,1789, Dositej Obradovi

R

NIK

U redakciji ure Gavele pr uzet je iz Sabranih d la Dosit ja Obradovi a, Prosv ta, 1961. akatist, m.- vrsta crkvene pesme aki - kao, kao da Alsacija, . - Elsas altar, m. - oltar, otar alfavit, m. - bukvica, azbuka, alfabet, abeceda duhovni - crkvena knjiga alfa, vita, gama, delta, epsilon - alfa, beta, gama, delta, epsilon (gr ka slova) alumnist, m. - u enik u "op te itiju" (koji u koli, zajedno s drugima, ima stan i hranu), pitomac anatema, . - prokletstvo aramija, m. - razbojnik, pustahija arenda, . - zakup, najam arhitekton - neimar, zidar

baba, . - otac bankocedula, . - nov anica, banknota barkaruol, m. - la ar, veslar

. be islenokratno . .platno bezmesno .dobro instvo blagodetelj. .zgodno vreme.neumesno bespoleznost. .dobrotvorka blagonaravije. vnutrenjej i. prijatnej i. -nica. .neporo nej i.izbranej i. . . verhovnej i.nekorisnost besporeda an .najpitomiji Ovako su. s. ljubimej i. s.bedstvovanije. s. prilika blagodejanije.neuredan be islen . .bi e. . s. nastavkom -ej i (um sto s pr dmetkom naj). . m.miris .sve tenej i. .dvopek bitije. m. prostranej i.bezbrojan.elateljnej i. dobre volje blagouhanije. serde nej i. ivot blagovremenstvo. pre esnej i. blagostanje blagohotan .sre an. sover enej i.imu nost.beda.dobrotvor.smerna lika blagopolu an . nevolja bez. .uvstviteljnej iva.dobro udan. . .krasnej i.mnogo puta biskot. ljubeznej i.vernej i. blagoobrazan . sposobnej i. m. s. s. dostojnej i. . iskusnej i. dobar blagosostojanstvo. s. .asnej i. . .pitomost blagonaravnej i . na injeni i prid vi: bla enej i. . . . .po elateljnej i. .

Braun vajg budu ti . m. smiren bolj e . m.jelo . blagost. .vidljiv. s.vi e breg. . s.pogled vidim . mleta ki verhovnej i . preuveli avanje venetski . s.stvar vzajmni .menica.smeran.uzajamni vzor. . .znanje veksel.venecijanski.zna vestiarije.vrlo. nov ana uputnica velere ije. s. .crkvena knjiga ve t.obala Brunskvih.uvek ve estvo.preterivanje.blago estije. m. .budu i.uvar (nadzornik) odela ve era duhovna . . m. . milosr e blago in . veoma vest (Bog ) . . najglavniji vesma . potonji (obi no u slo enim re ima) u vavek .vrhovni. .-pobo nost. m. koji se vidi vku enije.

vo veki .zami ljati. . odu ivati se vozdvignuti . mili vozbranjavati . izazivati se. buniti se vozotvetstvovati .vid.kolebati se. doveka vodvoravati se .u vo vek' veka .val.zamisliti. s.baviti se. uzvoditi vozdavati . objavljivati vozvoditi .naknaditi vozmo an .izgled.javljati.mu iti se.braniti vozbu davati . m. pomisliti ne to to nije u istinu . zami ljanje svoje veli ine vkus. ra ati se vozve tavati .uzodgovarati vozradovati se .oholost.buditi. s. stanovati vo ljubljeni . talasati se voobraziti . uzimati to za to vnimanije.vo veki vekov .dragi.vra ati (zajam). pripisivati. . oblik visokoumije.pa nja vo (u slo enim re ima) .podizati. . talas volnovati se .pogledajte volna.uvek. uzdignuti vozmezditi .podi i. m.mogu an vozmu tavati se .obradovati se vozrite (od vozzreti) . . kretati se. . .ukus vmenjavati .

.poslednji.naoru an vo svoja .se anje. vazda. . s.vooru en .italijanski novac ginea.spre iti vospoju (od vospeti .neprijateljstvo.svagda. uvek vsekone an . .dubok . . krajnji vsuje . kodljiv vrediti . s.primanje vra ba. koditi vredovit . .ure en vru iteljan .biti od tete.tetan. .opeva u vospominanije. .ku i.uzalud vhod. vra da vredan . uspomena vosprijatije.engleski novac (21 iling) glubok .tetan.razumljivo vro den .privremen vrazumiteljno . kodljiv vremeni .s preporukom vsegda . . doma vospetiti .zapevati) . . .ulazak gazeta.

. pokret dvi im .pokretan. stvarno derznovenije. . s. s. m. pokretljiv dvojeumije. upravnik ku e . s. .doma in.zemlja. s.sitan novac grunt m. . s.da d. .zaista. . otuda i dobrodeteljni dobrohotan . lepo raspolo enje do d.dobar. s. . grlo Grecija . (apostolska dejanija) .godina. . devi anstvo dejanije.u itelj dvi enije s. . .Gr ka gre ljika . sumnja dvojiti . ki a dolgota.prepirati se dobrodetelj. .naklonost. . .grkljan. .kretanje.du ina domostrojitelj. -vrlina. krepost. . velika sloboda. m.divlja tvo di putati se .posao. . m.predomi ljanje.sumnjati devstvo. . .dr nost. drskost divja estvo. imanje daskal m. delo dejstviteljno . godi te gortan. dobre volje dobrohotstvo.devoja tvo.god.

dr an edemski .estok.. potvaranje dostodol an . .dvanaest. s .zadovoljen zakon.otpadnik (od vere).ivot (obi no svetih otaca) itelj. m. m. s.dono enije. o tar itije. m.. s.vera zako njenije (zakosnnie). s . .drzostan . drzak.vrlo slobodan.stanovnik zagroziti se .luda...dostava.zadocnjenje.dostojanstvo.zgroziti se zadovlesostvoren . veliki in duzina..trajati dra aj i .najdra i.ra un esto . s . zaka njenje . tuce durak. poklisarski eretikos.drveta drznoven . najmiliji drevesa.. jeretik esap. m. m.du an dostoinstvo. budala durati .rajski el ijski . smeo.poslani ki.

njih ibo . tititi za injavati .stavljen u to. s.zavr etak. . grdoban zdje .pravdati se.najve i orden (odli je) u paniji i Austriji zlopolu ije.nesre a.jer igumanisati . .zaklju avati ....izvoditi.morska ivotinja idriotski . .po injati zgadan . m. s.izgovor izvinovljavati se .opravdanje.braniti. m. s. suditi zaklju en .dah. . odgovarati se. zla sre a zovomi.zvani i . .gadan. odgovor izdihanije. sunarodnik zlak.. izdisaj izjatije. kraj zapletka.idrijski izvet.biti iguman idra. izvinovljenije. .ovde zemaljac.zaplet za ti tavati .zemljak.izuzetak. s .trava zlatno runo . iznimka . m. s. dodan zaklju enije.

izlijavati .mladi kabala.jasno jestestvo. zauzeti se i u initi da bude to ito ta. hitrost ih e .mno ina.. s . .mladost. .izraditi.slika imenije.njihov i ezajem .koji se gubi.naslikati. razdor.izlivati izobraziti . .podmuklo neprijateljstvo..kalabrijski . s.. galama.Engleska inogda . . m.ponekad isklju avati .imanje Inglitera. izobra en . .priroda junost.i aran istupljenije.. i ezava javno .. omladina juno a.najve tiji ispe tren . .hitnja. pogre ka ishodatajstvovati . sva a kazanije. izobra enije. s. navala kalavritski . s .pri a kalabaluk. s. .izuzimati iskusnej i .naslikan.ispad.

. kole ium. m. m.drugar kamen veri . s.red. pomo nik parohov karisime .. m. m. najmiliji kasati se .) kapamad ija.sve tenik.crkveni zakon kanonik. s .spisak kvartir..crkvene knjige kamilavka.majstor koji pravi kape (kalpake) kamarada.najstariji sve tenik (u zapad.kola s op te itijem (pansionat) kolesa. m. . . ... .ticati se kastel.stan kelijski . m. ka kolegium.. m.zamak. .. hri ..kola kolonel.to pripada eliji (manastirskoj) klasa.po tanski ko . m. razred knjigono nji . . m. .ra un ..jorgand ija kapelan. tvr avica katalog.k.najdra i.pukovnik konat.popovska kapa kanave. m.kalpagd ija.bo njak kanon. .. m.

snaga Kris.. namera.trgovac kupe eski .puta.lepa izgleda. izuzev kupac .. poverenik. tako i: krasnoli an. a. sem. krasnonaravan krat . m. grof konfeti (mn. m.). m.krasan. m.. .saupravnik.stajati (o ceni) krajcara.poslastice.kraj..savetnik.trgova ki lavirintovidni. agent Korf.ja ina. korabljenik.nov i .vlastelin.s ostrva Krfa kost..osim. van.najposle konzilijar. koliko mnogo krat .. lep krepost.. na konac . svr etak. m. m. ve nik. m.hrana ko tovati . odbornik konrektor.. knez. m. brod.... mnogo puta kra ani .dopisnik. najstariji u itelj do upravnika kont.Krez kromje . m. m.kao lavirint .konac. kola i korabalj. smer. . o ..la a. m.putnik na la i korespondent.Krf korfiotski .koliko. . u vrednosti (u Obradovi evo doba) 4 pare krasnovidni .

m. m.istinoljublje maala.zaista.mesto u Albaniji libo (koji.pun ljubavi. udaranje ljubvepolni . liker lihva. .interes lokaj.crkvena knjiga lazaret.god likvor. . .slabost (duhov-na). .u itelj majde . m. mala.lavsaik. . .sluga. pravo! major -ve i malodu ije. m. m. . . pla ljivost . kakav) . lakej lupnja. m. s. -ca .mah.ali ma.slatka rakija.lupa. . .. s.lakomislenost Lepa ita (lepa ita) . .odmah magister.dopadati se ljuboistinost . na ma .kontumac lehkoumije. .podgra e temi varsko ma .koji je prema nama i kome smo mi ljubazni ljubiti se . . vrlo ljubazan ljubeznik.

spomenica. gospodin mastiha. m.svetovnjak. . m. u vrednosti (u Obrad. m.misao mister m. . . .gospodin mitarstvo.lekarski medoto an . a.(geografska) 7. o . o . m. m. . . (morska) oko 2 km minor . . . a. . m.vrsta rakije medik. . mirjanin. . . . o .novac. m. svetski misal.crkvena knjiga marja .majstor.5 km po kilom. . oko 35 para (?) master. . doba) 17 nov i a.medenih re i melanholikus.tobo nji. o .premetanje.u itelj. m. .lekar (le nik).svetovnjak (ne sve tenik).koji se mnogo talasa mnogoobrazni. mirski. zapiska mesecoslov. m.mnogostru an ..crkvena knjiga (kalendar) metavica.margarit.manji mir. prividni mnogovolnujemi.prelaz (stanje) du e po smrti ovekovoj mnimi. magistar. .svet. medi eski . . m. . a. a.ovek setne (turobne) naravi memorijal. s. m. . . manastirsko imanje me ter. milja. vika metoh.manastir koji pripada drugom (ve em) manastiru.

kome ili emu se ko nada nadle i . nakanjen.muze.mno ina mol anije. s. . mudrosloviti . ba ("naj po udi") najrevniviji.nazna enje. .osu ivati.duhovni ki. a. kazna. o nameran. s.okretati koga (po svojoj volji) kao vojnika na ve banju (egzerciru) nava (od linije).utanje. pogledati nadejemi. o .osobito. o . o .mudrovati (gde i kako nije dopu teno) muse.nadgldati.ratna la a navalica. . .. e . Rus mudarstvovati. kalu erski mor. a. . s. . m. a. .Moskovljanin. . . nakazivati . naro ito naj . boginje lepih umetnosti (naro ito pesni tva) mu trati .morejski Moskovitis. . a. mu anje mona eski. m. najmarljiviji nakazanije. .namera. . a.mno estvo. suvi e.odve . kazniti nakana.naj ustriji.Nauplija natgledati . m. s.navaljivanje (da se to brzo uradi) Navpleon. namena naipa e .osuda. nauman . . .treba naznamenovanije.pomor moraitski.

priroda naturalni. o . o . m.nazivati. mn. stare ina na alstvo. neizbrojan .prvenstvo na eti .napasti naricati (nari em) . a. o . .neznanje nevozmo no . a. a. a. . a. .neznalica. nedoumica nedug. od toga i: nastaviteljnica. e . . .na elnik. u ivanje nastaviti . .ne enjen ne e li . na alnik. . m.bolest ne enat.nego li nezabven.naslada.naredba. na elo (?) na alni.nemogu no nedoumenije. nalog napajavati .sada nji natura. nastavljenije nastoja ti. uputiti.nebrojen.po eti neve a. . s. o .nakanjivati . a. smerati nalo enije.vrhovni.po etak.pou iti. . neve estvo . . o .preduzimati. s. prvi. s. s. l. nare en.) . glavni.prirodni na alo.nazvan nasla denije. a.napajati napastej (stari oblik 2.sumnja. s. o . .nezaboravljen nei islim.

no . . o . nela an nemo t .neumorno ne ajan. nerazumljivo neporedak.crkvena knjiga . s . me utim.neophodan.nered neradiv. negoli nelo an. a. e .ostati.sada ni esa . zno .balsamom opremati obastati .ali.istinit.(koji.nemo .nekoristan neponjatno . zna. opstati oba e .a kamoli. nejasno neusipno . bilo koji ni nji. a.neo ekivan ne astije. a. na.donji.) .nesre a nibud .nekamo li .nogu nu dan.neradan neudob . mla i ninje . toli. o .ni ega nog (stari oblik genitiva mn. kakovi) koji god. m. pri svem tom obed duhovni . na.neugodno.nepojmljivo. no . potreban obalsamljavati . ipak. slabost nepolezan.

initi plemenitim oblek ati .osmina (format knjige od osam listova u tabaku) okupacija. s. s. .koriti.) uvreda obiknovenje.zanimanje Omirov vitez . m. m. o . . m.lice. s. izgled. . . .odrediti.Odisej opit. iskustvo opraviti -izvr iti.ogled.vrhovni (glavni) knez od-o odejanije. . utvr en opstojateljstvo.stan. s. a. m. obli enije .odre en.drugarski. .o ekivati ozlobiti -u initi zlo (kome) oktav. na in obratiti .navikavati oblagoro avati .navika obitali te. . ode a odreda .namena.(ikav. opredeljen .prilika op tedru eski. nameniti.prekor obraz. . .pretvoriti obrknez.ulju ivati.odelo. odredba o idavati . uraditi opredeliti . obe tati se obida.obe tanije. . slika. boravi te obi avati . s. . zajedni ki . .olak ati obli avati .obe anje. tako i: obe tati.

zajednica.odvratan. . pouka ospital. poguban pamet. .pravoveran osijati . m. hobotnica (morska ivotinja) o initi (od. dosadan otli ije. . m.odgovoriti otvratiteljni. . . . s.uvati se ostrija. .zaustaviti se ostregavati se .opipljivo oskorbiti . . s. s.bolnica ostanoviti se .otac .tu iti se paguban.sme enje osnovanije. . otve tati .tetan. uvrediti osmejavanje.osloba a ohtapod.ostrvo. bna. m. m.oktopod.odgovor.obasjati osjazateljno .ivotni svetih otaca.pokvariti to je u injeno o u davati se . . paterik otvet.osnova. . s. .op testvo.odlikovanje.spomen. a. bno . dru tvo ortodoks . ostriga ostrov. po ast. uspomena papa. o . otok ota nik. odli je otpu taje i . op tina.ostrica (morska ivotinja).rastu iti. m.initi) . . . .

m. sedi e muzama (pesni tvu) paruka.sli an.putnik pasaporat. . s. . podobije.ispri ati. zaplena poar iti .otimanje. vredan. . . a. kazivati poveli (od poveleti) . . .pevanje pijastar. napredan podoban. perika parusija.sli nost podobne .planina (u Gr koj).mla i crkvenjak parasiti se . odustati Parnas.za titinik. u initi ara (hara ). tro ak povedati . . s.gro plenenije. s. potvr enje Patmo.pokretan. . baroka. m. . . prete an podvi an. . bno . no . m. . nalik. ponajvi e) biva. . brani (svetac) penije. .zapovedi! povjem . m. . bna.potro iti. paso patenta.putni list.povelja.vlasulja. pjastar. m. pripovedam poglaviti. .najve i dar manastiru (ovde) pasa ir. m. o .isto tako .kazujem. .Patras patron. .okaniti se.paraklisara.Patmos Patra. peruka. na. .koji ve inom (mahom.

.poslu an pospe an.staranje. . a.pojmljiv.korist polzovati (i se) .po elateljnej i.porculan posilati . primiti pominajem. o .potajan. a. o . postarati se . .potruditi se. razumljiv pope enije. podmukli pon . e . tna.spominjan pone e . no .miran pokrov. tno . m.pismo. povoljan posredje . . jno .posred. po em ponirljiv.podesan. .koga (ili to) najvi e elimo pozor.pa nja pokojan. briga porcolana. m. a. o . posrediti pota titi se .jer.koristiti (se) Polonija. a. . m. s. . jna. na. .Poljska polustav. .krov polza. . . s.slati poslanije. . m.crkvena knjiga polu iti . poslanica poslu ljiv.dobiti.pi e (pun ) ponjatan.

po tovalac po itovati .predrasuda. o . . .po tovani. . predstavljenije. pokrajina predika.pocrpao po itajemi. stanovati prebiti (prebudem) . a.kuditi pocrniti se .pouka u crkvi predislovije.gotovo. za po tovanje. s. o . a. od iste su osnove i re i: po itatelj. s .obu i se u crno. s. umalo ne pravda. m.unapred javiti (izvestiti).predgovor predrasu denije.me e.nagovarati.predstavnik. napomena predstatelj. zakalu eriti se po erpao .napredovati . m. zastupnik.osvojiti. .istina. preduvedomljenije. poglavar preduvedomiti . . granica.baviti se. m.privi i predvariteljni.probaviti previ i (previknuti) . zamisliti. . zabluda predstaviti . savetovati pohu avati . istina! zaista prebivati .predlog. .prethodni predel.po tovati po ti . .pou tavati . s. ovladati preduspevati . .pokazati.napomena preduzeti .

o . o . s. pretpostavljati pretprijatije. m.nadmo nost priespolnjen.prevariti. .napred staviti pretpo ivati . . a. . osobiti preimu testvo.izvrstan.smrt pretpolo iti . e .slutiti.pre nji.dobitak. s. a.pre a nji prezviter. a.prepun prejestestven. nagovoriti. s. m.vi e ceniti. o . s.naj asniji pre uvstvovati . inovnik sa sudskom vla u prelastiti . korist prive en. a. o . e . m. o . o -natprirodan prelasni. a. o . prestavljenije. . a. .zavodljiv prelat.umreti.slavni. unapred ose ati preuhi tren.predragi prepitavati .sve tenik preizrjadni. a.obe en . . .hraniti. a.preduze e pre esnej i.veliki crkv.prepreka presloviti. uveni prestaviti se . a. otuda i prepitanije prepjatstvije. otuda i prela ten i prela tenije preljubimi. a. o .lukav pribitak.

m. m. provizija proka en. m.knjiga kratkih ivotopisa svetih otaca . m.primer priklju avati se .poglavarski prinu den . . doga aj. do ivljaj.dolikovati prime anije. s. de avati se priklju enije. s.oblasni upravitelj provi en. o . .dobit. .doga ati se.deo slu be (u ist. a. . o . bra nenica pripetstvije. . s.uzrok.prinu en. otud i pri initi pri elac. na. crkvi) pri ina.prepreka pripoznanstvo. . a. dogodov tina prili an.opaziti priugotovljen.napomena principski.spremljen pri asna. . .koji ( emu i kome) li i prili estvovati . o . . .jelo. s.dolazak proveditor.priznanje prismotriti . interes. . snabdeven provizion.podmiren. o . do ljak pri estvije. .prido lica. a. a. .gubav prolog. s. primoran pripas. m. .priklad. m. no .

otuda i prosve tenije proskomidija. e . m. a. o . . . e . .besednik. svojski zauzet za to revnost. provi enje prosve tavati -prosve ivati. m. a. govornik ro destvo. . govor ritmajstor. Bo i .pri ati raspolo iti . pro i.prosve en. prosvetljivati prosve ten. .ro enje (Hristovo). . m. .beseda. . narediti rastiti se . .rtvena molitva (deo slu be bo je) protosin el. m.razlika razve . . i .marljivost. a. s. . . manji od Arhimandrita) pro aja . ustrina redut.promisao. .pro li punkt. s. m.ploditi se revnitelj. van. s.zabava (bal) s maskama re . ostali pro ed i.ta ka. . .promisal. razma razlu enije.ovek vrlo marljiv. m.ostalo. m.rastanak raskazivati .drugi. .vrhovni sin el (duhovni ki in.konji ki kapetan ritor.razdeliti.osim. re enica razanstvije.

) . semo.egoizam satrap.ovamo Serbov (oblik genitiva mn. . m. .Srba Serbos. m. m. . mleta ki dukat sad. .sedi te. .milostinja kalu erima o zadu nicama samoljubije. .krin sem.tajna selni (cvet) . pri i .Rusija.kra a svetih stvari svidetelj. .oblasni upravitelj (u Persiji) sverh.mesto u Albaniji svetotatstvo. sjemo . ba ta salandar.prima i se.posve ivati se Sveti etrdeset . "ova re " skloniti se .svetlost.Rosija. vrt.svedok. s. .sepija (morska ivotinja) sire .gradina.upravno sedali te. s. . videlo svetiti se .ru pa (novac). prestonica sekret. . m. .to jest. m. a. . m. . o . . s. rosijski. . .Srbin sipa.svrhu svet. o . od iste osnove i svideteljstven svojstveno . m.ruski ruspija.

nema tina. s.trag sledovanje. . beseda.zavaditi. s.dakle. . na no . prema tom sledstvije. slast slatkosli an. otuda i slovesnost slo enije (mira). .sladost.veoma obazriv. sintaksa smatrati . oskudica slado a. .posledica slovo. . . s. s. . .gledati smiliti se . . navoditi koga na zlo .dopasti se smotrenije. naklonost skorbiti .smutnja. pa ljiv skudost. m.sklonost. nastavak: posledica sledovateljno .razumni. s. .sklonjenije.najsla i sled. a.brzo scrupoloso (skrupolozo) .stvorenje (sveta). sastav. s. e . buna sobesedovati .razgovarati sobla njivati .zbunjivati se smu tenije. a.obzir. o . . s.to dalje dolazi. jezik slovesni. . pogled smu tavati se .re .aliti skoro .prijatan za slu anje sla aj i.

sasvim.biti bole iv. .staranje.odgovaranje (uzajamno) sosedatelj.izdr avati se soder anije.u initi koga podobnim za to. priklju iti starost. s. .soboleznovati .podobnost.na in sposopstvije.dr ati. .dru tvo so alovati v. odr.avanje spatarije.ostava soop titi . . s.biti iz ega sastavljen sostrastije.. . s.dostaviti. . se . .izdr avanje sodru estvo.pristati sokrovi te.povoljan spriop titi . m. spodobiti se udostojiti se sposob.dostaviti sootvetstvovanije.uvar (nadzornik) oru ja spodobiti . aliti. upotrebiti. . m. na. m. . s. potpuno soder avati . simpatija sohranjenije. no . . s.uvanje. . s.osobita naklonost.drug pri sedenju sostojati se . dar spospe an. briga .soboleznovati soizvoliti . sau estvovati sover eno . udostojiti. . s.

crkvena knjiga.gradski na elnik stoje i . .tuma enje tokmo (ne) . s. . terziluk . . m.tampa tipograf.gostoljublje stroptiv. .spisak.Trst . m.kula trakter.(ne) samo toprv .tampar tipograf ik.hitati. .kroja jedne vrste ohanog odela (mu kog i enskog). ritual tresavica. gostionica trebnik. trgova ka knjiga ra una tip. m. neposlu an sumnjavati . upravo sad toronj. m.sumnjati tartana. m.. m.mala la a (na Sredozemnom moru) ta titi se . m.rok tefter.tek. . .terzijski zanat termin. m. . a. uriti se terzija.groznica Trijeste.tampar tolkovanije. . o . .bave i se stranoljubije. .uporan. m. . . . s.starosta.. .

pritisnut. o . a.tripolicki. gnje iti udru en. o .siroma tvo.ugodno. prignje en. .zadovoljiti udru avati . uga anje ugotovati .umivanje.plesti se. s. potla en udru enije. . a. . o .pobe i ubo estvo. ulaziti duboko ugodije. utrpavati se uglubljavati (i se) . . prite njen. humka unljiv. od sveta ule i (od ulez(av) i) . ubo tvo uvi! . odvojen. o . besposlen . . m.udubljivati (i se).tripoliski ube i .smi ljati umiljenije. pritiskivati. s.jao! uvoziti se .ugodnost. jaram ujedinjen. . lako udovoljstvovati .dokolan.milina umovenije. .usamljen. a.spremiti udob .u av i umi ljavati .tla iti.hri anin isto noga obreda sjedinjen sa zapadnom crkvom unka.bre uljak. s. pranje unijat.pritisak. s. s. a. .

opaziti upodobiti se . .ovde. m.zadatak. . kojim su u starim kolama tukli u enike. s. ludak urodiv. a.pismena zapovest.Plovdiv firgaz (od lat.ve bati se urob. o . fini ferman. m.nasla ivati se ustanovljenije.uti ati utoliti se . m.nakaza. lekcija.usrdnost.upa ivati . a.ne an. .name tati se upravljajem.izreka. . . kad to skrive formula. dobra volja usla davati se . . .palica ili snopi tankoga pru a. . a.da ica (lenjir) na vrhu spljo tena i iroka. . . kojom su u starim kolama udarali decu (za kakvu pogre ku) po dlanovima (packe) Filipopolj. grdoba. as userdije. .uredba uti iti .u initi se sli nim upodobljavati se . ljubav. podgra e temi varsko fabula . s.opa ati upaziti . povelja ferula.uti ati se. m.upravljan upra njavati se . o . . obrazac . m. o .basna fain. otud i utoljavati se fabrika. virga). .lud urok.

lukavstvo holmi .snebivanje. . nevolja ftori (vtori). od asti . .ekanje.ovek iz Hormova carstvuju ti. .vrste govora (u gramatici) astica. s.unekoliko. humi Hormovit. horologium ast. .forteca. . adom (3. zapopiti hitrost.carica cefalonitski.crkvena knjiga u kojoj su molitve raspore ene po asovima. m. s ostrva Hiosa hirotonisati -rukopolo iti. a. .deci. nagrada Hiotac (Hioci) .naplata. asti slova .bre uljak. koji caruje celovati . o . .deli . . utornik hak. . tako su postale i slo ene re i: adoljubiv i adorodije ajanije.poljubiti ceremonisanje. . a. . . m. . s.dete. . Hormovitac (Hormovica).drugi dan u sedmici.Hio anin. estica . .tvr avica fortuna. s. a.kefalonijski ado. . p. o ekivanje aslovac. name tenje cesarica. m.vladarski. sre a (zla). mn. .sudbina.) . . .deo. . edo. m.drugi po redu ftornik. e . m. o .

esnej i est. eda izmatik. ljna. po ten. tako i lovekov love eski. m. a. o rez .broj lovek.ovek.astan.zbog. . . a.ove ni (humani) erpe . ljudski reda.osetljiv uvstvo. o .izbaviti . drugom hri anskom obredu kapulati . a.red (kojim sve tenici slu e u crkvi). . tako i slo ene: elovekoljubac. a.osvestiti se. estitost inovno . . sno .ose ati. o . tj.astan. sna. tako i pore enje: esniji. o . estan.otpadnik. elovekoljubni. o . pomo u rezvi ajni. . esnost.crpe (od crpsti) esa . m. otuda i: redni.prekomeran. . . esa libo . s. po tovanje. do i k sebi uvstvovati .valjda. .ove anski. o .ega. preteran uvstviteljan.ovek. s. ljno .elovek.ose anje. asnost. koji pripada izmi (rascepu). o .osobiti. a. .itanje at . m.ega god esni. po. vanredni rezjestestven. s.kako treba islo. a. . a.po ta. do i u uvstvo . ast. . otuda i uvstvovanije tenije.natprirodan rezmerni.

sre an . . s. astljiv .hodati. u iti u enje.pacirati . etati se tudirati .razmi ljati. .sre a.u tanje astije. s.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->