P. 1
Plan i Program Specijalizacija 17-11[1]

Plan i Program Specijalizacija 17-11[1]

|Views: 630|Likes:

More info:

Published by: Belkisa Silajdzija Hasanagic on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2012

pdf

text

original

Godina XVIII – Broj 17

^etvrtak, 7. 4. 2011. godine SARAJEVO
Specijalna anesteziologija

ISSN 1512-7079

Bolni~ki odjel anesteziologije Neurohirur{ka anestezija Torakalna anestezija Kardiohirur{ka anestezija Anestezija u ginekologiji i aku{erstvu Anestezija u dje~joj hirurgiji

11 3 1 2 2 3

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Prilog br. 1

PLAN I PROGRAM1
SPECIJALIZACIJA I SUBSPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE MEDICINE, DOKTORE STOMATOLOGIJE I MAGISTRE FARMACIJE
Reanimatologija i intenzivno lije~enje Transfuziologija

PLANOVI I PROGRAMI
SPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE MEDICINE ANESTEZIJA I REANIMACIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine (48 mjeseci) Plan specijalizacije:
[IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio - osnovna teorijska nastava Fiziologija i biohemija Interna medicina Kardiologija Pulmologija Nefrologija Pedijatrija Urgentna medicina Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel urgentne medicine Bolni~ki odjel anesteziologije U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI STA@A Medicinki 1 fakultet 4 Bolni~ki odjel interne medicine 6 2 2 2 1 2 11

Bolni~ki odjel anesteziologije Bolni~ki odjel ili zavod transfuzijske medicine

11

1

PROGRAM SPECIJALIZACIJE Teoretska obuka: – predavanja, razgovori, diskusija sa mentorom (30% vremena) – seminarske radnje specijalizanata (30% vremena) – individualni rad specijalizanata na Klinici (40% vremena) Prakti~na obuka: – svakodnevni prakti~ni rad u ambulanti, na odjeljenju, u operacionoj sali (70% vremena) – pokazni rad mentora iz zna~ajnih dijagnosti~kih, terapeutskih, operativnih procedura (25% vremena) – eksperimentalni rad (5% vremena) UVODNI DIO - OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka, – komunikacijske vje{tine, – timski rad, – upravljanja sistemom, – sposobnost sticanja i preno{enja znanja, – etika i propisi, – promocija zdravlja.

Op}a anesteziologija

1

Sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 11/11

Broj 17 – Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

^etvrtak, 7. 4. 2011.

Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec, u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. FIZIOLOGIJA I BIOHEMIJA Edukaciju iz fiziologije i biohemije specijalizant provodi na Institutu za fiziologiju i biohemiju medicinskog fakulteta u trajanju od 4 mjeseca. U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – Homeostaza unutra{njeg miljea. Difuzija i osmoza. Regulacija acido-bazne ravnote`e. – Hemodinamika cirkulacije. Zatajivanje srca. Plu}na cirkulacija. Cirkulatorni {ok. Kapilarna dinamika izmjene teku~ine. Krv: hemostaza i gru{anje. Krvne grupe. Transfuzija. – Plu}na ventilacija. Regulacija disanja. – Nervni sistem. Funkcija mozga nad vegetativnim funkcijama. Autonomni nervni sistem, fiziologija i farmakologija. Receptori i medijatori. – Metabolizam ugljenih hidrata, lipida i bjelan~evina. Energetika i intenzitet metabolizma. – Endokrinologija: hormoni hipofize, {titne i nadbubre`ne `lijezde. Inzulin i dijabetes. INTERNA MEDICINA Edukacija iz interne medicine specijalizant sprovodi na internim odjelima u trajanju 6 mjeseci. Kardiologija U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – patofiziologija sr~ane insuficijencije – cirkulatorni kolaps i {ok – lije~enje sr~ane dekompezacije – uro|ene sr~ane mane – reumatska oboljenja srca – arteriska hipertenzija – poreme}aj sr~anog ritma – perikarditis, miokarditis, endokarditis. Pulmologija U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – Cirkulatorni poreme}aji u bronhopulmonalnoj funkciji: plu}na embolija i infarkt plu}a, masna embolija, plu}na hipertenzija, cor pulmonale – Obstruktivne bolesti plu}a: hroni~ni bronhitis, astma bronhale – Pneumonije, neoplazme, pneumokonioze – Bolesti medijastinuma Nefrologija U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – fiziologija bubrega i funkcijonalno ispitivanje bubrega – akutna i hroni~na insuficijencija bubrega; hepatorenalni sindrom – glomerulonefritis, nefrotski sindrom, pijalonefritis – specifi~ne bolesti bubrega – dijaliza PEDIJATRIJA U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – hitna stanja kod djece – dijagnostika metaboli~kih bolesti, neurolo{kih bolesti i alergijskih bolesti – fiziolo{ke posebnosti novoro|ena~ke i dje~je dobi farmakolo{ke posebnosti u dje~joj dobi – klini~ka anestezija u djece URGENTNA MEDICINA Edukacija iz urgentne medicine specijalizant sprovodi na odjelu urgentne medicine u trajanju od 2 mjeseca. U toku edukacije specijalizant treba da savlada:

– –

urgentna stanja u kardiologiji i njihova diferancionalna dijagnoza prema fizikalnom, klini~kom i laboratorijskom statusu (Angina pectoris, akutni infarkt miokarda, kongestivne sr~ane bolesti, kardiogeni {ok, aritmije, hipertenzivne krize) procjena i tretman hitnosti slu~aja za uzimanje u obradu, terapija i konsultacije sa specijalistima drugih disciplina, te eventualno proslije|ivanje na druge odjele urgentna stanja u pulmologiji, njihova diferencijalna dijagnoza prema fizi~kom, klini~kom i laboratoriskom statusu uklju~uju}i i terapiju. (Obratiti pa`nju na plu}nu emboliju, status astmaticus, pneumotoraks, nekardiogeni edem plu}a, masivni pleuralni izljev, atelektaze, strana tijela, hemoptoe, bronhopulmonalne aspiracije, hiperkapnijska stanja, akutno plu}no srce, akutna plu}na insuficija, Goodpasterov sindrom) urgentna stanja sa poreme}ajem svijesti do komatoznih stanja (hiper i hipoglikemiska koma, poreme}aj acidobaznog statusa, cerebralni inzult, iskrvavljenost, hepati~ne encefalopatije, akutna masivna krvarenja vezana za krvare}i ulkus, krvare}i varikoziteti, te{ki oblik akutnog pankreatitisa, hipofizna koma, tireotoksi~ne krize, hematemeza i melena u sklopu plu}ne hiperkapnije, adisonska koma, medikametozne intoksikacije, razna trovanja, alkoholna koma) urgentna stanja u nefrologiji prerenalne, renalne i postrenalne azotemije, uklju~uju}i i stanja i oboljenja koja dovode do azotemije.

ANESTEZIOLOGIJA Edukaciju iz anesteziologije specijalizant sprovodi na Odjelu za anesteziju i reanimaciju u trajanju od 22 mjeseca. OP]A ANESTEZIJA 11 mjeseci Propedeutika – Priprema bolesnika za anesteziju – Preanesteti~ka vizita – Posebna priprema bolesnika sa cerebralnim, plu}nim, bubre`nim, metaboli~kim i endokrinim poreme}ajima – Premedikacija. Izbor tehnike i metode anestezije – Ovladavanje tehnikom intubacije Tehnike i metode op}e anestezije – Intravenska anestezija: barbiturati, benzodiazepini, neuroleptici, ketamin. – Inhalaciona anestezija: u~inci inhalacionih anestetika: halotan, enfluran, izofluran, azotni oksidul. MAC parametar u~inka inhalacionih anestetika. – Mi{i}ni relaksanti: Fiziologija neuromi{i}nog podra`aja. Mehanizam djelovanja nedepolariziraju}ih mi{i}nih relaksanata. Mehanizam djelovanja depolariziraju}ih relaksanata. Naj~e{}e upotrebljavani mi{i}ni relaksanti: sukcinil-holin, pankuronijum, vekuronijum. Inter reakcija mi{i}nih relaksanata i drugih lijekova. Mi{i}ni neuromuskularni blokovi. Antagonisti mi{i}nih relaksanata. – Kombinovana anestezija. – Klini~ko pra}enje toka anestezije. Fiziologija organskih sistema – Karakteristike kardiovaskularnog sistema, funkcija plu}a i ventilacija, funkcija bubrega. Uticaj anestezije i anestetika na organske sisteme – CNS, kardiovaskularni, respiratorni, bubre`ni. – Endokrini odgovor organizma na anesteziju Izvo|enje anestezije kod bolesti osnovnih organskih sistema i metaboli~kih poreme}aja – anestezija bolesnika sa hipotenzijom i koronarnom bolesti – anestezija i sr~ana dekompenzacija – anestezija kod bolesnika sa poreme}enom funkcijom disanja

^etvrtak, 7. 4. 2011. – – – – – – – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 17 – Strana 3

anestezija i astma anestezija i poreme}aj endokrinog sistema anestezija i dijabetes anestezija i poreme}aj funkcije {titne `lijezde anestezija i poreme}aj paratireiodne `lijezde anestezija i feohromocitom anestezija i dekompenzacija jetre anestezija i dekompenzacija bubrega anestezija za ambulantne intervencije

Ekstrakorporalna cirkulacija. Hipotermija. Mehani~ka i medikamentozna potpora cirkulacije.

Komplikacije op}e anestezije – regurgitacija i aspiracija `elu~anog sadr`aja – acidni aspiracioni pneumonitis – laringospazam – bronhospazam – vazdu{na embolija – maligna hipertemija Lokalna anestezija – mehanizam djelovanja lokalnih anestetika – lokalni anestetici: esterska i amido grupa – indikacije za lokalnu anesteziju, pripreme bolesnika i premedikacija – povr{inska anestezija – infiltartivna anestezija – intravenska regionalna anestezija – blok anestezija – periduralna anestezija, kontinuirana periduralna anestezija, komplikacije – spinalna anestezija i komplikacije Monitoring bolesnika u anesteziji – EKG, monitoring ventilacije, hemodinamski monitoring, neuromuskularni monitoring, monitoring balans tjelesnih teku}ina SPECIJALNA ANESTEZIJA 11 mjeseci Neurohirur{ka anestezija – cerebralna cirkulacija. Cerebralna autoregulacija: reakcija cerebralne cirkulacije na varijacije pritiska, na hipoksiju, na acidobazne promjene. Cerebralni perfuzioni pritisak. Intrakranijalni pritisak. Cerebralni edem. Uticaj anestetika i ostalih lijekova na CNS. – Patofiziologija o{te}enja mozga. Glazgow coma scala (GCS). Mjerenje intrakranijalnog pritiska. – Metode anestezije u neurohirurgiji. Izvo|enje inducirane hipotenzije. Anestezija kod intrakranijalnih tumora i preoperativna priprema. Anestezija kod te{kih kraniocerebralnih trauma. Uticaj kontrolisane ventilacije na hemodinamiku mo`dane cirkulacije. Torakalna anestezija – priprema pacijenata i procjena operabilnosti torakohirur{kog bolesnika – uticaj torakotomije i anestezije na ventilaciju i perfuziju plu}a – specifi~nost anestezije na operativne zahvate na plu}ima, grudnom ko{u, traheji i jednjaku – separisana ventilacija po Carlensu – postoperativni tretman operisanog torakalnog bolesnika – trauma grudnog ko{a, intenzivna mehani~ka i medikamentozna terapija, analgezija i sedacija – anestezija za dijagnosti~ke procedure i endoskopske zahvate u torakalnoj hirurgiji – indikacije za oksigenoterapiju, tehnike izvo|enja – anestezija za pulmektomiju – anestezija za lobektomiju – anestezija za dekortikaciju – anestezija za timektomiju Anestezija u kardiohirurgiji – Kongenitalna oboljenja srca, mitralnih i aortalnih zalisaka, koronarnih arterija

Anestezija u ginekologiji i aku{erstvu – fiziologija i patologija trudno}e – embriotoksi~nost i fetotoksi~nost anestetika i sredstava za premedikaciju – anestezija za operativne zahvate u trudno}i – op}a anestezija za carski rez – regionalna analgezija u aku{erstvu – ambulantne anestezije u ginekologiji i aku{erstvu – neka patolo{ka stanja u trudno}i – reanimacija novoro|en~eta Anestezija u dje~ijoj hirurgiji – fiziolo{ke i anatomske karakteristike novoro|en~eta, nedono{~eta, neonatusa i malog djeteta – anestezija kod novoro|en~eta: naj~e{}e hirur{ke procedure u toj dobi – ingvinalna hernija – pilori~na stenoza – nekrotiziraju}i enterokolitisi – hidrocefalus – anestezija u neonatalnom periodu: naj~e{}e hirur{ke procedure u toj dobi – kongenitalna dijafragmalna hernija – omfalokela i gastro{iza – traheo-ezofagealna fistula – intestinalna opstrukcija – meningomijelokela – klini~ki stavovi o postoperativnom tretmanu neonatusa, indikacije za prolongiranu arteficijalnu ventilaciju – parenteralna nadoknada te~nostima za prematurus, neonatus i malo dijete. REANIMATOLOGIJA Edukaciju iz reanimatologije specijalizant sprovodi na Odjelu za anesteziju i reanimaciju u trajanju od 11 mjeseci. Monitoring – monitoring bolesnika u intenzivnoj njezi – monitoring kardiovaskularnog sistema – CVP – obezbje|enje disajnog puta – plasiranje gastri~ne sonde i urinarnog katetera – radiolo{ke dijagnosti~ke procedure – endoskopske procedure Savladavanje vje{tine tehnike intubacije – traheotomija, pristup centralnim venama, rad sa respiratorima za odrasle i djecu, mehani~ka kardiopulmonalna reanimacija, defibrilacija i kardioverzija, hemodijaliza, hemofiltracija, peritonealna dijaliza, forsirana diureza. Parenteralna terapija te~nostima – ba`darenje mineralnog i acidobaznog statusa, enormni gubici vode i elektrolita, terapija {oka: traumatski, hemoragi~ni, septi~ni, kardiogeni, opekotinski Farmakoterapija – inotropni lijekovi – vazopresori – vazodilatatori – simpatikomimetici – simpatikolitici – antiaritmici – antikoagulansi – trombolitici – hemoterapeutici – neuromuskularni blokatori

Broj 17 – Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Tm medulae spinalis Herniae disci intervertebralis CT-mozga Angiografija (krvnih `ila mozga)

^etvrtak, 7. 4. 2011.
3 5 3 2

Insuficijencija funkcije organskih sistema i lije~enja – Multiorganska disfunkcija u sklopu svih oblika {oka. Prevencija i lije~enje. Parenteralna prehrana – indikacije za parenteralnu prehranu, zastupljenost ugljenih hidrata, azota i masti – energetske potrebe – otopine za parenteralnu prehranu Gastroenteralna prehrana – tehnike hranjenja – prehrana kod komatoznih bolesnika, politraumatizovanih, febrilnih, ope~enih. Tretman vitalno ugro`enih bolesnika – komatozna stanja: tumor mozga, trauma mozga, edem mozga, ststus epilepticus, cerebrovaskularni inzulti – {ok: svih etiologija – respiratorna insuficijencija, status astmaticus, postoperativne komplikacije, edem plu}a, respiartorni distres sindrom, aspiracioni pneumonitis, krvna i zra~na embolija – hipertenzivna kriza, hiperglikemi~ka koma, hipoglikemi~ka koma, hepati~na koma, uremi~ka koma – mo`dana smrt, monitoring u neurohirurugiji: EEG, ICP, evocirani potencijali – peritonitis, pankreatitis TRANSFUZIOLOGIJA Edukaciju iz transfuziologije specijalizant sprovodi na odjelu za transfuziologiju u trajanju od 1 mjesec. U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – Imunilogija ABO i Rh sistem. Autoimuni procesi vezani za krvne grupe. – Terapija krvlju i krvnim derivatima. Politransfuzije. Posttransfuziona reakcija. – Terapija kod pogre{no ordinirane inkompatibilne krvne grupe. – Senzibilizacija u trudno}i – Tehnika odre|ivanja krvne grupa. U toku specijalizacije, kandidat treba obaviti odre|eni broj zahvata kako slijedi:
VRSTE ZAHVATA anestezija abdominalnih hirur{kih bolesnika anestezija traumatiziranih i ope~enih bolesnika anestezija bolesnika s endokrinim poreme}ajima periduralnih anestezija spinalnih anestezija blokova velikih `ivaca drena`a prsi{ta anestezija pri lobektomiji, bilobektomiji i pulmektomiji, bronhoskopiji i torakoskopiji anestezija za dekortikaciju plu}a, torakoplastiku, timektomiju i intubaciju jednjaka endoprotezom Aneurisme arterije mozga Meningeoma cerebri Intracerebralnog krvarenja Subduralnog ili epiduralnog krvarenja Ugradnje vijka za mjerenje ICP Tm u stra`njoj lubanjskoj jami Tm hemisfera (glioblastoma i sl.) Tm hipofize (transnasalno) Meningocele Crouzon Ugradnje ventric-abdomin. drena`e (Pudenz.) BROJ ZAHVATA 200 120 30 20 20 20 10 po 10 po 5 5 5 5 7 5 5 5 2 3 1 4

DERMATOVENEROLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine (48 mjeseci) Plan specijalizacije:
[IRA U@A MJESTO TRAJANJE TRAJANJE TEMATSKA TEMATSKA OBAVLJANJA MJESECI MJESECI OBLAST OBLAST STA@A Uvodni dio Medicinski fakultet osnovna 1 teorijska nastava Interna Bolni~ki odjel 2 medicina interne medicine Op}a hirurgija Bolni~ki odjel op}e 2 hirurugije Mikrobiologija Mikrobiolo{ki 1 laboratorij Bolni~ki odjel Ginekologija i 1 aku{erstvo ginekologije Rad na bolni~kim 20 odjelima Dermatolo{ki Bolni~ki odjel za odjel za dermatovenerologiju 14 odrasle bolesnike Dermatolo{ki Bolni~ki odjel za 3 odjel za djecu dermatovenerologiju Institut za Jedinica za patolo{ku patofiziologiju 1 fiziologiju Jedinica za Institut za klini~ku klini~ku imunologiju 1 imunologiju Jedinica za Bolni~ki odjel 1 zarazne bolesti infektologije Rad u Dermatovenerolo{ke ambulantama i ambulante i 21 laboratorijima laboratorije Rad prema Glavna (op}a) programu dermatolo{ka 4 ambulanta Rad prema Ambulanta za programu veneri~ne i neveneri~ne bolesti 2 koje se prenose spolnim kontaktom (STD) Rad prema Ambulanta za programu hirur{ke zahvate 2 (dermatohirurgija) Rad prema Ambulanta za 1 programu fototerapiju Rad prema Ambulanta za programu rendgensku terapiju 1 (Dermopan) Rad prema Ambulanta za programu medicinsku kozmetologiju 1 (korektivna dermatologija) Rad prema Ambulanta za programu alergologiju, klini~ku imunologiju 4 i profesionalne bolesti ko`e Rad prema Ambulanta za 2 programu flebologiju

terapija ulkus kruris. 2011. klini~ka imunologija i metaboli~ke bolesti Op}a hirurgija Ekscizije manjih benignih i malignih tumora ko`e. diferencijalna dijagnostika i terapija dermatoza smje{tenih na kozmetski prominentnim dijelovima tijela prije svega na licu i vlasi{tu. te 20 operativnih zahvata na prstima ruke. Znanja i vje{tine Interna medicina Endokrinologija. mikroskopska. diferencijalnoj dijagnostici i terapiji svih bolesti ko`e. provodna i regionalna anestezija. Laboratorij za mikrobiologiju i virusologiju: mikrobiolo{ka i virusolo{ka dijagnostika bolesti ko`e. prick. U okviru rada u jedinici za patofiziologiju potrebno je svladati patogenetske mehanizme nekih op}ih. te u dijagnostici. Ambulanta za flebologiju: dijagnosti~ki postupci za prepoznavanje poreme}aja periferne venske i arterijske cirkulacije. – timski rad. diferencijalna dijagnostika i terapija veneri~nih i neveneri~nih bolesti koje se prenose spolnim kontaktom. – promocija zdravlja. uklju~iv{i i uzimanje biolo{kog materijala za pretrage. Ambulanta za rendgenolo{ku terapiju: indikacije za primjenu zra~enja mekim rendgenskim zrakama (Dermopan). naro~ito metaboli~kih i endokrinolo{kih poreme}aja. mikrobiolo{ka dijagnostika nespecifi~nih uretritisa. Ambulanta za hirur{ke zahvate (dermatohirurgija): operativno odstranjenje manjih benignih i malignih tumora ko`e. duboke biopsije sa {avom. izrada stru~nih mi{ljenja. izvo|enje testova (epikutani. obrada i lije~enje bolesnika s promjenama ko`e uvjetovanih utjecajima okoline. mogu}nosti elektronsko-mikroskopske pretrage u dijagnostici nekih bolesti ko`e. diferencijalni permiocitogram. dijagnostika varikokele. Laboratorij za dermatohistopatologiju i elektronsku mikroskopiju ko`e: indikacija za dermatohistopatolo{ku pretragu. Rad prema programu Rad prema programu Rad prema programu Rad prema programu Rad prema programu Ambulanta za andrologiju Ambulanta za plasti~nu hirurgiju (u jedinici za hirurgiju) Ambulanta za proktologiju Laboratorij za virusologiju i mikrobiologiju Laboratorij za dermatohistopatolog iju s odsjekom za elektronsku mikroskopiju Laboratorij za klini~ku imunologiju. obrisaka za dokaz klamidija infekcije. temeljna na~ela lokalne anestezije. ½ Rad prema programu ½ Rad prema programu ½ UVODNI DIO – OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. skereozacija manjih varikoziteta. na~ela medikamentozne terapije. analize urina. izradba stru~nih mi{ljenja iz podru~ja dermatolo{ke alergologije. Laboratorij za mikologiju i parazitologiju SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ½ 1 ½ ½ Broj 17 – Strana 5 bolesti potrebno je upoznati naj~e{}e infektivne egzantemske bolesti. obrada i lije~enje bolesnika s razli~itim oblicima alopecija i efluvija – dermoabrazija. promjena vezanih uz poreme}aj venozne insuficijencije donjih udova. Ambulanta za veneri~ne i neveneri~ne bolesti koje se prenose spolnim kontaktom (STD): dijagnostika.^etvrtak. izbor promjena za probatornu eksciziju. vrste transplantata. vrijednosti dermatohistopatolo{ke dijagnostike. Ambulanta za alergologiju. operativni pristup pigmentiranim tumorskim lezijama ko`e. Ambulatna za andrologiju: anamneza androlo{kih bolesnika. obrada i lije~enje bolesnika s medikamentoznim reakcijama i s reakcijama za kontrastna sredstva. znanja i vje{tina ste~enih na odjelima. Potrebno je tako|er svladati bit svih laboratorijskih pretraga. serateh. te upoznavanje bolesnika s osnovnim spoznajama o njegovoj bolesti. Ambulanta za plasti~nu hirugiju: odstranjenje ve}ih tumorskih tvorbi uklju~uju}i i razli~itih patolo{kih tvorbi na prstima. slanje materijala na pretragu. diferencijalna dijagnostika i terapija bolesti analnog i perianalnog podru~ja. intradermalni. te indikacije za provo|enje operativne terapije. lije~enje podifi linom i drugo. indikacije za operativnu terapiju i psihoterapiju androlo{kih bolesnika. Rad u ambulantama i laboratorijima Op}a dermatolo{ka ambulanta: sinteza i primjena iskustava. – etika i propisi. vo|enje i kontrola medicinske dokumentacije ambulantnih bolesnika. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. klamidija i mikroplazmi. Ambulanta za fototerapiju: temeljna na~ela UV-A i UV-B terapije. te kondiloma perianalno i perigenitalno. indikacije za biopsiju testisa. Ambulanta za proktologiju: dijagnostika. uzimanje biolo{kog materijala za pretrage. – komunikacijske vje{tine. proktoskopija. obrisaka za gljivi~ne uzro~nike. Ambulanta za medicinsku kozmetologiju: dijagnostika. 4. terapija {oka. serolo{ka i imunobiolo{ka dijagnostika spolno prenosivih bolesti. bakteriolo{kih obrisaka iz uretre i ceriksa. na~ela razli~itih oblika aktinoterapije. mikrobiolo{ka. vidljivih sluznica i vanjskog spolovila. »in vitro« dijagnostika alergijskih bolesti). kao i bolesti iz podru~ja andrologije i dermatolo{ke proktologije. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. epidemiolo{ki pristup bolesniku. kompresijska terapija poreme}aja venske cirkulacije donjih udova. hiposenzibilizacija. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. pretrage ejakulata (fizikalna. 7. koji se mogu repenutirati i na ko`i. Mikrobiologija Uzimanje obrisaka za dijagnostiku herpes simplex virusa. Rad na bolni~kim odjeljenjima Usvojiti iskustva. Za vrijeme boravka u jedinici za zarazne . virusnih. eradikacija izvora zaraze. – upravljanja sistemom. elektroterapija manjih vaskularnih anomalija. biokemijska i mikrobiolo{ka pretraga). incizije i probatorne ekscizije. klini~ku imunologiju i profesionalne bolesti ko`e: obrada i lije~enje bolesnika s alergijskim i profesionalno uvjetovanim bolestima ko`e. temeljna na~ela terapije laserom. znanja i vje{tine uzimanju anamneze i dermatolo{kog statusa. krioterapija. Ginekologija Uzimanje obrisaka za citolo{ki test po Papanicolau. serolo{ku i imunofluorescentnu dijagnostiku.

Neurologija 1 mjesec – upoznaje specifi~nosti neurolo{ke pretrage (anamneza. – timski rad. dijagnosti~ke postupke (punkcije). prete`no u hitnim slu`bama gdje se upoznaje s akutnim hirur{kim bolestima i ozljedama. Probatorna ekscizija 7. Dispanzer za pedijatriju 1 mjesec – upoznaje razvoj zdravog djeteta. – promocija zdravlja. Ginekologija i aku{erstvo 1 mjesec – interes se prete`no usmjerava na aku{erstvo. Provo|enje fototerapije (UVA. perinatalna . UVODNI DIO SPECIJALIZACIJE: 6 mjeseci Op}a hirurgija 2 mjeseca – u~estvuje u radu poliklinike. Mikroskopski dokaz gonokoka u razmazu (Metilensko modrilo) 2. Elektrokoagulacija 9. Nativni preparat na trichomonas vaginalis 3. – upravljanja sistemom. Izrada mi{ljenja o alergijskim dermatozama 18. Dermoabrazija (manjih povr{ina) 14. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. naj~e{}e parazitolo{ke pretrage. Laboratorij za mikologiju i parazitologiju: nativni preparat i kultura na gljive. 1 2 1 1 8 25 4 5 2 5 3 2 2 2 Laboratorij za klini~ku imunologiju. Provo|enje terapije dermopanom 13. Termokauterzija 10. Prick test 16. posebno stanja vitalne ugro`enosti novoro|en~eta. Vrsta i broj dijagnosti~kih i terapijskih zahvata koje specijalizant mora izvr{iti u toku 4-godi{nje specijalizacije pod nadzorom i samostalno.Broj 17 – Strana 6 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Vaskularna hirurgija Neurohirurgija Ortopedija Plasti~na i rekonstruktiv na hirurgija Pedijatrija Dje~ija hirurgija Neonatalna i dojena~ka hirugija Abdominalna hirurgija Torakalna hirurgija Dje~ja traumatologija Dje~ja urologija Plasti~na hirurgija i opekline Dje~ja onkologija Anestezija i intenzivna terapija Godi{nji odmori Bolni~ki odjel vaskularne hirurgije Bolni~ki odjel neurohirurgije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel dje~ije hirurgije ^etvrtak. Sklerozacija Pod nadzorom 20 20 5 20 20 150 80 40 40 80 30 15 10 20 20 20 10 10 20 Samostalno 10 10 5 10 10 50 30 10 10 10 10 10 5 10 10 10 5 5 10 Ukupno 30 30 10 30 30 200 110 50 50 90 40 25 15 30 30 30 15 15 30 4 DJE^JA HIRURGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. serolo{ka dijagnostika veneri~nih bolesti. Izrada mi{ljenja o profesionalnim bolestima ko`e 19. Treponema palida u tamnom polju 4.5 godina (54 mjeseca) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSK A OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Uvodni dio U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 6 Op}a hirurgija Ginekologija i aku{erstvo Pedijatrija Neurologija Anestezija i intenzivna njega Op}a hirurgija Abdominalna hirurgija Torakalna hirurgija Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Bolni~ki odjel torakalne hirurgije Bolni~ki odjel op}e hirurgije Bolni~ki odjel ginekologije Pedijatrijski dispanzer Bolni~ki odjel neurologije Bolni~ki odjel anestezije 6 3 2 2 1 1 1 1 UVODNI DIO – OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA – 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. status). – etika i propisi. a upoznaje dijagnosti~ke i terapeutske postupke. Parazitolo{ka pretraga na acarus 6. Mali hirur{ki zahvat (Odstranjenje manjeg tumora) 8. Krioterapija 11. 7. serologiju i imunofluorescentnu dijagnostiku: interpretacije nalaza najva`nijih pretraga u dijagnostici bolesti vezivnog tkiva. Boravi na odjelu za novoro|enu djecu i upoznaje postupak s tom djecom. posebno na patolo{ki porod i na mogu}e poro|ajne ozljede djeteta. Vrsta 1. Nativni preparat na gljive (KOH) 5. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. direktna i indirektna metoda imunofl uorescentne pretrage. – komunikacijske vje{tine. a tako|er susre}e i naj~e{}e dje~je bolesti i postupak kod tih stanja. Epikutani test 15. Scratch test 17. 2011. 4. prehranu i kalendar cijepljenja. UVB) 12.

operacijskoj indikaciji i operativnoj tehnici ro|enih mana CNS-a (kraniostenoze. upoznaje dje~je hirur{ke bolesti. operativni zahvati na plu}ima i dr. Mora se upoznati s principima rehabilitacije djeteta i resocijalizacije te{ko invalidne djece. Posebno se posve}uje pa`nja na operativnu tehniku anastomoza u probavnom sistemu. etiopatogenezu i patofiziologiju istih. Anestezija i intenzivna njega 1 mjesec – upoznaje djecu u stanjima vitalne ugro`enosti.) Specijalizant mora dobro ovladati svim problemima vezanim za opekotine. provjerava program i izvr{enje istog. ahalazija. Specijalizantski program edukacije iz dje~je hirurgije sadr`i i edukaciju u srodnim i za dje~ju hirurgiju zna~ajnim granama medicine. Abdominalna i torakalna hirurgija: 4 mjeseca Glavni cilj edukacije specijalizanta u ovom segmentu dje~je hirurgije usmjeren je na savladavanje znanja o dijagnosti~kim i operativnim postupcima. uretera. ovlada hitnom dijagnostikom i odlukama o redoslijedu operativnih indikacija kod takvog ozlje|enika i da je dobro upu}en u pra}enju ranog posttraumatskog stanja. Mora biti podu~en o principima asepti~kog rada. Ovladava principima ratne hirur{ke doktrine primijenjene na dje~ji uzrast. 7. OP]A HIRURGIJA 6 mjeseci U edukaciji iz op}e hirurgije specijalizant upoznaje hirur{ku patologiju. uklje{tenja kila. Uz hirur{ko rje{avanje patologije urogenitalnog sistema (malformacije bubrega. koju tehniku specijalizant mora savladati u potpunosti. Mora savladati principe konzervatvnih i operativnih postupaka u lije~enju ozljeda imaturnog skeleta tetiva.^etvrtak.) tako tako|er i brojnih patolo{kih priro|enih promjena (duplikature crijeva. hernijacije mozga i ovojnica. endoskopske i radiolo{ke melode. invalidnosti i smrtnosti djece od nesretnih slu~ajeva. ileusi dojena~ke dobi. Okvirni program specijalizacije iz dje~je hirurgije osposobljava kandidata za samostalan stru~an rad. hirurgija jetre i `u~nih vodova i mnoga druga patolo{ka stanja abdomena). ultrasoni~ne pretrage i dr. Asistira i izvodi operativne zahvate pod nadzorom specijalista hirurga. Opekotina je jedna od naj~e{}ih i veoma specifi~nih ozljeda djece. megakolon. rana nekroektomija plastika po Thierchu).). resekcije `eluca. mekonijski ileus i dr. scintigrafi je. Tako|er se educira iz hirurgije prsnog ko{a. 4. Du`an je upoznati rehabilitaciju ope~enog djeteta mogu}nost za rekonstruktivne zahvate na o`iljcima uzrokovanim opekotinom. Program boravka na pojedinim odjelima: – abdominalna hirurgija (3 mjeseca) – torakalna hirurgija (2 mjeseca) – vaskularna hirurgija (1 mjesec) NEUROHIRURGIJA 2 mjeseca Tokom boravka na neurohirurgiji specijalizant dje~je hirurgije mora biti podu~en naro~ito na dva polja rada ove struke. zbog visokog obolijevanja. promjene na plu}ima. {to je za dje~ju hirurgiju od posebnog zna~aja. DJE^JA HIRURGIJA 24 mjeseca Definicija: Dje~ja hirurgija je hirur{ka struka usmjerena na probleme hirur{ke patologije djeteta od ro|enja do kraja adolescencije.) Nadalje. Specijalizant mora ovladati protokolom lije~enja dje~jih hiru{kih tumora. kao {to su npr. na kojima specijalizant provodi odre|eno vrijeme. teratome. prirodeni i ostali hidrocefalusi. defekti prednje trbu{ne stijenke. Kraniocerebralna ozljeda je veoma u~estala ozljeda u traumatologiji dje~je dobi s ~estim letalnim ishodom i izvori{te trajnog invaliditeta Upoznaje i ostalu patologiju (tumor mozga) i principe lije~enja. principima multimodalne terapije (hemotera- . tumori. abnormalnosti nervnog sistema i konvulzivna stanja. Edukacija specijalizanta dje~je hirurgije provodi se kroz 24 mjeseca prema u`im strukama i podru~jima rada unutar dje~je hirurgije i u odre|enom vremenu Neonatalna i dojena~ka hirurgija: 4 mjeseca U fokusu je interesa dje~je hirur{ke struke jer sadr`i specifi~nu patologiju neonatalne dobi. Od specijalizanta se tra`i da savlada postupke reanimacije politraumatiziranog djeteta. defekti o{ita. koja ~esto tra`i hitnu hirur{ku intervenciju jer se radi o stanjima koja su inkompatibilna sa `ivotom. Specijalizant mora ovladati hitnim hirur{kim intervencijama u neonatalnoj dobi (atrezija probavnog sistema. kao {to su na primjer herniotomije. ileusi razne etiologije i dr. osnove reanimacije i pra}enje vitalnih funkcija. halazija. radi u poliklinici i hitnoj hirur{koj slu`bi. algoritam dijagnosti~kih postupaka i pretraga. neurohirur{ki. dijagnoze i dijagnosti~ke postupke te ovladava hirur{kim vje{tinama i operativnim tehnikama. Specijalizant mora ovladati konzervativnim i aktivno hirur{kim na~inom lije~enja (principi previjanja. otapoze. ligamentarnog sistema te aktivno poznavanje imobilizarijskih metoda. problemi vezani za hemangiome i limfangiome. Dio programa mora biti posve}en edukaciji i dijagnosti~kim postupcima abdominalnih hirur{kih bolesti. dijagnosti~nim postupcima i izborom operativne tehnike. Plasti~na hirurgija i opekotine: 2 mjeseca Dje~joj dobi rje{ava probleme priro|enih ili ste~enih malformacija bilo u funkcionalnom ili estetskom smislu (sindaktilije. veliki deformiraju}i o`iljci i dr.) U edukaciju je uklju~eno i savladavanje ratne hirur{ke doktrine. posebno se educira u dijagnostici. Dje~ja urologija: 2 mjeseca [iroko podru~je rada dje~je hirur{ke struke. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 7 o{te}enja. mogu}nosti operativnih zahvata i postoperativnu terapiju. dijagnosti~ki i operacijski postupak kod kraniocerebralnih ozljeda. respiratorni distres. kao osnova za izbor lije~enja i operativnu indikaciju. malformacije ki~menog kanala i dr. krivi vrat i dr. U edukaciju je uklju~en rad na endoskopijama. ne samo zbog razli~itosti uzrasta ve} u prvom redu zbog izrazito specifi~ne patofiziolo{ke reakcije djeteta u opeklinskoj bolesti. torzije ovarija. kao {to su malformacije prsnog ko{a. 2011. Dje~ja traumatologija 5 mjeseci Zauzima posebno mjesto u dje~joj hirurgiji. pilorostenoze. mokra}nog mjehura i uretre) od specijalizanta se tra`i dobro poznavanje dijagnosti~kih metoda. Mentor specijalizanta brine o obimu i kvalitetu edukacije. upoznat s hirur{kim instrumentarijem i instrumentima endoskopskih aparata koji se upotrebljavaju u dje~joj hirurgiji. U patologiji dojena~ke dobi specijalizant ovladava operacijama koje su naj~e{}e u toj dobi. Dje~ja onkologija: 2 mjeseca Osposobljava specijalizanta za dijagnostiku malignih solidnih tumora u dje~joj dobi. U okviru programa specijalizant ovladava teoretskim znanjem iz dje~je hirurgije. terapiji i operativnoj tehnici onih hirur{kih bolesti koje se rje|e susre}u u dje~joj dobi (holeciste. kako bi istu mogao primijeniti u ratnim uslovima rada. kako u domeni akutnih stanja abdomena (apendicitisi. anorektalne anomalije. U prvom redu u dijagnostici. jer je urogenitalni sistem naj~e{}e priro|eno malformiran. {to je posebno zna~ajno za novoro|ena~ku i ranu pred{kolsku dob. gnojne promjene grudnog ko{a i druga patolo{ka stanja.

Thischplastika 5. usnice i nepca. obrada velikih rana 50. endokrinologiji. kandidat mora samostalno obaviti minimalni broj operacija. Upoznaje i ovladava reanimacijom bolesnika. ishranu i njegu zdravog i bolesnog novoroden~eta. Boravak na pedijatrijskim odjelima raspore|uje se: – neonatolo{ka intenzivna njega (1 mjesec) – gastroenterologija s parenteralnom ishranom (2 mjeseca) – nefrologija (2 mjeseca) – pulmologija (1 mjesec) – neuropedijatrija (1 mjesec) PLASTI^NA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA 1 mjesec Cilj edukacije specijalizanata na podru~ju plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije je upoznavanje savremenih mogu}nosti lije~enja. operativno 15). resekcija crijeva 5. u{ke. kao i lije~enje kasnih posljedica opekotina (kelodi. vaskularnim bolestima. Specijalizant upoznaje cjelovit postupak u lije~enju opeklinske bolesti. virusologiji. retencija testisa 15. vr{i samostalne intubacije i upoznaje komplikacije koje nastaju za vrijeme i neposredno po anesteziji. suture `ivaca i tetiva 5. Posebno se educira u problemima neonatolo{ke intenzivne njege. konzervativni i rani operativni pristup. cistoskopije 10) EPIDEMIOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije. posebno onu koja se odnosi na potrebu hirur{kog lije~enja. hipospadije. 4.). parazitologiji i imunologiji po 15 dana na: kardiologiji. 7. torakocenteza i drena`a 4. koje se nominalno i broj~ano mogu odrediti kao: herniotomija 50. op}om lokalnom anestezijom koja se upotrebljava u dje~joj dobi. cistostomija 2. Izvodi. Upoznaje cjelovitu patologiju dje~je dobi. . pod nadzorom starijeg specijaliste. posebno transplantacijske hirurgije. repozicija frakturnih ulomaka (konzervativno 30. Dijagnosti~ki postupci: endoskopije (rektoskopije 20. dojen~eta i djeteta i upoznaje epidemiolo{ke probleme pedijatrijskog odjela. Dio vremena provodi u radu Jedinice intenzivne terapije.Broj 17 – Strana 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio U@A TEMATSKA OBLAST ^etvrtak. Neophodno je upoznavanje s rekonstruktivnim zahvatima priro|enih anomalija (malformacija {ake. kontrakture). radioterapija i dr. principe operacijskih metoda. i u~estalost epidemijskih poreme}aja zdravlja ove populacije posebni osvrt na epidemiologiju kancera Bolni~ki odjel neurologije i psihijatrije 1 Neurologija i psihijatrija 20 dana Pedijatrija Bolni~ki odjel pedijatrije ½ Onkologija Transfuziologija Bolni~ki odjel onkologije Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine ½ 10 dana Biostatistika i informacioni sistemi biostatistika informacioni sistemi u epidemiologiji i javnom zdravstvu uklju~uju}i boravak i u Centru za zra~enje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ili Katedra za higijenu zavod za javno zdravstvo ili Katedra za socijalnu medicinu 1½ 1 ½ Higijena i zdravstvena ekologija 1½ Socijalna medicina i organizacija zdravstvene za{tite Rad na epidemiologiji op}a epidemiologija 1 17 Higijenskoepidemiolo{ka slu`ba (doma zdravlja ili zavoda za javno zdravstvo) zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo Bolnica 3 specijalna epidemiologijea zaraznih bolesti specijalna epidemiologija nezaraznih bolesti specijalna epidemiologija intrahospitalnih infekcija 6 5 2 . a kao uslov za polaganje specijalisti~kog ispita. 2011. Upoznaje i ostalu patologiju vezanu za ortopedsku struku. MJESTO TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A 5 Medicinski fakultet Medicinski fakultet Bolni~ki odjel infektologije Mikrobiolo{ki laboratorij Bolni~ki odjel interne medicine pija. tumora ko`e i podko`ja i dr. endoskopske pretrage na djetetu.) kao i tretmanom komplikacija vezanih za hemoterapiju i zra~enje. traheotomija 2. Upoznaje alternativne terapije u tretmanu raka djece psiholo{ke i psihosocijalne probleme bolesnog djeteta i njegove porodice. Anestezija i intenzivna terapija: 2 mjeseca Specijalizant se upoznaje s preoperativnom pripremom djeteta. gastroenterologiji 1 4 3 2 Interna medicina 2 Pulmologija Bolni~ki odjel za plu}ne bolesti posebni osvrt na: neurologija: u~estalost i riziko faktore cerebro-vaskularnih inzulta. zbog visokog obolijevanja i smrtnosti od sepse u ranom postoperativnom toku novoroden~eta i dojen~eta. PEDIJATRIJA 8 mjeseci Specijalizant boravkom na pedijatriji upoznaje normalan rast i razvoj djeteta. ekstenzije i sadrenu imobilizaciju. anus praetera 3. hipospadija 5. apendektomija 20. fimoza 10. DJE^JA ORTOPEDIJA 1 mjesec Edukacijom na ortopedskom odjelu specijalizanta dje~je hirurgije primarno je upoznati s osnovnim principima rada. 36 mjeseci (3 godine) Plan specijalizacije: Op}a teorijska nastava Obavezna teorijska nastava iz ove oblasti (poslijediplomska edukacija) Infektivne bolesti Mikrobiologija po 15 dana na: bakteriologiji. Kandidat ovladava rutinskim i specifi~nim laboratorijskim pretragama. dijagnostike i operativnim zahvatima na kongenitalnim malformacijama lokomotornog sistema. Tokom specijalizantskog sta`a.psihijatrija: u~estalost masovnih poreme}aja stanja zdravlja populacije psiholo{ke i psihijatrijske masovne pojave posebni osvrt na hemato-onkolo{ka oboljenja.

OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. savladavanja znanja i vje{tina iz menad`erske epidemiologije SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Broj 17 – Strana 9 1 Definicije: Epidemiologija kao grana biomedicine i zdravstva (Frascati klasifikacija: 3. karcinomi. – osnova pulmologije . – kolokvijum iz specijalne epidemiologije zaraznih bolesti. dizajn i analiza analiti~kih metoda (unakrsni odnos. – regresija i korelacija . odbrani specijalisti~ki sta` i savlada sve vje{tine koje su predvi|ene ovim programom. – osnova interne medicine . Drugim rije~ima. osposobljen da formuli{e i testira hipoteze o izvorima i putevima preno{enja zaraznih bolesti. PPV. – zavr{ni kolokvijum iz menad`erske. Sastoji se od predavanja. kontrolirati provo|enje tih mjera. vakcinacija. te faktora pona{anja i genetsku komponentu izu~avanjem genetske epidemiologije: – osnovi epidemiologije okoli{a. – specijalne epidemiologije nezaraznih bolesti. – kolokvijum iz komunikacija i zagovaranja. analizira i tuma~i podatke o zdravlju. – istra`ivanje epidemije. – kolokvijum iz biostatistike i medicinske informatike. kao {to su prirodne nepogode i katastrofe.38) bavi se prou~avanjem i spre~avanjem (prevencijom) i kontrolom masovnih i zna~ajnih bolesti u populaciji . NPV). – etika i propisi. modifikacija efekta. dezinfekcija. deratizacija. endokrine bolesti. i provjere znanja (kolokviji. – biostatistike i informacionih sistema u epidemiologiji i javnom zdravstvu: – deskriptivna biostatistika sa primjerima iz prakse.odabrana poglavlja. Na~ini provjere znanja: Poslije odslu{ane i obavljene teoretske nastave. posebno menad`erske epidemiologije sa osnovama organizacije sistema zdravstvene za{tite. Izu~ava u~estalost. – demografska i vitalna statistika. – osnova mikrobiologije . i evaluirati rezultate. sparivanje ispitanika (matching). trovanja hranom. ispiti) u najmanjem trajanju od 320 ~asova nastave (80 mjese~no) od kojih: 50% – Predavanja. 2011.upoznavanje sa postoje}im i mogu}im bazama podataka. standardizacija mortaliteta. – bioetika. – epidemiologija kao bazi~na medicinska nauka. dizajn i analiza deskriptivnih metoda. bioterorizam i pandemije novoiskrslih bolesti.poslijediplomska edukacija Obavlja se isklju~ivo na katedrama za epidemilogiju i biostatistiku/zdravstvenu statistiku i ostalim katedrama medicinskih fakulteta. op}e i specijalne epidemiologije. stratifikacija. – specijalna epidemiologija zaraznih bolesti. – mjerenje u~estalosti bolesti. – izolacija i socijalno distanciranje. – epidemiologija vanrednih stanja i urgentna epidemiologija. tako|er. zoonoze. rije{iti (rje{avati) pitanja uzroka i uzro~nika. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. 7. seminara. – istra`ivanje i analiza riziko faktora: kardiovaskularne bolesti. seminari. te sam provoditi neke od tih mjera. predvi|eno je za individualni samostalni rad. – komunikacijske vje{tine. 4. Nakon zavr{enog dijela teoretske nastave i polo`enih svih kolokvija. – primjeri iz prakse: istra`ivanja epidemija nezaraznih bolesti astma i karcinom plu}a. prevencije i suzbijanja bilo koje bolesti koja je zbog masovnosti ili zbog drugog razloga va`na za stanovni{tvo. – primjenjena informatika . – osnovni principi medicine zasnovane na dokazima i klini~ke epidemiologije. – bias i konfaunding. osposobljen je da se uspje{no samostalno bavi problemima etiologije. – op}a epidemiologija. sa posebnim osvrtom na menad`ersku epidemiologiju. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Uloga epidemiologa je i da bude pripravan u slu~aju vanrednih situacija. – epidemiolo{ke metode: elementi. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Tako|e je. u okviru posebno organizovane ili ve} postoje}e edukacije iz predvi|enih oblasti.03. prakti~ne vje`be 30% – Individualni rad na zadatom projektu 20% – Individualni rad sa mentorom Ostalo vrijeme koje specijalizant ne boravi na nastavi. Epidemiolog je teorijski i prakti~no osposobljen da samostalno prikuplja. polo`i predvi|ene kolokvijume. . primjenom razli~itih epidemiolo{kih studija. – kori{tenje i citiranje stru~ne literature. specifi~nost. – osnova rukovo|enja u zdravstvu. Teoretske osnove . Specijalizacijom iz epidemiologije (cilj programa specijalizacije): doktor medicine se osposobljava da mo`e suvereno i samostalno izu~iti svaki problem u vezi masovne pojave bilo koje bolesti. – upravljanja sistemom. specijalizant je obavezan da polo`i: – kolokvijum iz osnova mikrobiologije.odabrana poglavlja. stru~nih ekskurzija.Uvodni dio . Program teoretske nastave obuhvata teoretske osnove iz: – op}e epidemiologije: – istorijat. – metodologija nau~nog rada. UVODNI DIO . kao i faktorima rizika za nastanak bolesti nepoznate etiologije. procjenjuje zdravstveno stanje populacije. mjesto i uloga epidemiologije danas. ali. – izbor kontrolne grupe. – kolokvijum iz osnova infektivnih bolesti. – primjeri iz prakse: istra`ivanje epidemije kontaktnog tipa. vje`bi. predlo`iti i planirati mjere za spre~avanje i suzbijanje. relativni rizik.kako nezaraznih tako i zaraznih. 3. – nadzor u javnom zdravstvu. – timski rad. skriningsenzitivnost. dezinsekcija. te evaluacijom rezultata. – kolokvijum iz osnova interne medicine i pulmologije sa posebnim osvrtom na u~estalost i riziko faktore masovnih nezaraznih bolesti. defini{e javno-zdravstvene prioritete i preduzima odgovaraju}e mjere u prevenciji i kontroli poreme}aja zdravlja.38. kvizovi. epidemiologije. da mo`e analizirati i ocijenili stanje. – kolokvijum iz specijalne epidemiologije nezaraznih bolesti. – kolokvijum iz op}e epidemiologije.izra~unavanje.^etvrtak. uklju~uju}i i mjere spre~avanja zaraznih bolesti prema stanovni{tvu: – imunizacija. – osnova infektivnih bolesti . – osnova nau~no-istra`iva~kog rada. specijalizant pola`e zavr{ni kolokvij koji obuhvata provjeru znanja iz svih oblasti iz kojih se sastoji ova nastava. informati~ko vo|enje registara masovnih pojava i bolesti. distribuciju i kontrolu bolesti u populaciji. uklju~uju}i i istra`ivanje i analizu riziko faktora u nastanku.odbrana poglavlja. Specijalisti~ki sta` iz epidemiologije se smatra obavljenim kada specijalizant pro|e kroz sve vidove teorijske i prakti~ne nastave. – kolokvijum iz osnova rukovo|enja u zdravstvu.01. – promocija zdravlja.odabrana poglavlja.

komunikacija i zagovaranje). te podne{en u pismenoj formi (kao prijedlog projekta) prijedlog u~estvovanja na nau~no-istra`iva~kom projektu iz jedne od oblasti koja je predvi|ena ovim planom i programom. Uslovi za sticanje potpisa iz ove edukacije su: polo`eni svi predvi|eni kolokviji. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. 2011. nakon ~ega rangirana kao: +++ . – evaluaciji i planiranju ostalih epidemiolo{kih mjera prema hroni~nim nezaraznim bolestima. – organizaciji obavezne imunizacije. – analizi i izvje{tavanju prema svim relevantim nivoima a vezano za masovne nezarazne bolesti. i na osnovu prakti~nog rada tokom sta`a. – epidemiolo{kim izvi|anjem na terenu. – pra}enju prijavljivanja i nadzora zaraznih bolesti.Broj 17 – Strana 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. Vje{tine koje specijalizant mora usvojiti su iz: op}e epidemiologije. a sve primjenom epidemiolo{kih metoda u analizi. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. epidemiologije nezaraznih bolesti. analizi i kontroli epidemija primjenom epidemiolo{kih metoda u analizi. gdje se u~estvuje u: – upoznavanju sa tehnikama epidemiolo{kog nadzora nad hospitalnim infekcijama. a koje su uklju~ene u epidemiolo{ke aktivnosti zbog: pra}enja bolesti srca i krvnih sudova. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. i ostalo. evaluaciji i planiranju ostalih epidemiolo{kih mjera na ovom nivou organizacije sistema zdravstvene za{tite prema postoje}oj epidemiolo{koj situaciji Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. analizi i kontroli pove}anog javljanja masovnih oboljenja koje sprovodi zavod. obradi. uklju~uju}i i saobra}ajne nesre}e na ovom nivou organizacije sistema zdravstvene za{tite prema postoje}oj situaciji na terenu primjenom epidemiolo{kih metoda u analizi. uz savjetovanje sa mentorom cjelokupnog sta`a iz epidemiologije radi na: – rje{avanju problema rutinskog rada. – rad na istra`ivanju. – upoznavanje sa radom ostalih ustanova koji se nalaze na tom kantonu. a prema registrima bolesti. – va`e}om legislativom iz ove oblasti (zakoni. obradi. te vje{tine iz drugih oblasti koje su zna~ajne za epidemiologiju (kao {to je menad`erska epidemiologija. Ovjeru polo`enog kolokvija. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. Znanja i vje{tine koje specijalizant mora da savlada u toku specijalisti~kog sta`a po planiranim oblastima Napomena: Va`nost savladavanja svake pojedine vje{tine kojima treba da vlada specijalista epidemiolog podijeljena prema kategorijama: gleda. gdje se radi na: – upoznavanju sa strukturom i dinamikom rada toga zavoda. gdje se specijalizant upoznaje sa: – strukturom i dinamikom rada Zavoda. – analize i izvje{tavanja prema svim relevantim nivoima. – epidemiolo{kim izvi|anjem na terenu. – u~estvovanje u istra`ivanju i nadzoru nad intrahospitalnim infekcijama. – u~estvovanje u istra`ivanju i nadzoru nad intrahospitalnim infekcijama. gdje god je to primjenjljivo. Program specijalizacije se sastoji od: Epidemiologije 3 mjeseca Sta` se izvodi u higijensko epidemiolo{koj slu`bi doma zdravlja ili zavoda za javno zdravstvo. obradi. dijabetesa. specijalnoj odnosno univerzitetsko-klini~koj bolnici u okviru tima za nadzor nad intrahospilanim infekcijama. gdje god je to primjenljivo. – pra}enja prijavljivanja zaraznih bolesti. + . pravilnici. analizi i kontroli kretanja hroni~nih bolesti i riziko faktora u nastajanju. – planiranje obaveznih imunizacije i imunizacija pod odre|enim epidemiolo{kim okolnostima. – Primjenom osnovnih principa menad`erske epidemiologije. – sudjelovanju u svakodnevnom radu epidemiolo{ke slu`be. – analize i izvje{tavanja prema svim relevantim nivoima. Specijalna epidemiologija nezaraznih bolesti 5 mjeseci Sta` se izvodi u zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad .obavezno za sprovesti.. 4. Specijalna epidemiologija intrahospitalnih infekcija i menad`menta istih 2 mjeseca Sta` se izvodi u op}oj. – rad na istra`ivanju. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. tokom kojeg se. – rad na istra`ivanju.obavezno za znati: . asistira i izvodi. kantonalnoj. gdje se radi na: – pra}enju prijavljivanja i nadzora nad nezaraznim bolesti. ++ .nije obavezno. – evaluaciji i planiranju ostalih epidemiolo{kih mjera na ovom nivou organizacije sistema zdravstvene za{tite prema postoje}oj epidemiolo{koj situaciji Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. EPIDEMIOLOGIJA 17 mjeseci Specijalisti~ki sta` iz epidemiologije predvi|a usvajanje vje{tina na osnovu dobivenih teoretskih znanja tokom teoretskog dijela edukacije.va`no i obavezno znati. epidemiologije zaraznih bolesti. a posebno komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u slu~aju epidemija i vanrednih situacija. 7. polo`en zavr{ni kolokvij. Specijalna epidemiologija zaraznih bolesti 6 mjeseci Sta` se izvodi u zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a.veoma va`no i obavezno znati za sprovesti. ali i drugih slu`bi kad god su one uklju~ene u istra`ivanja koja se rade u okviru epidemiolo{kih slu`bi. – sa svakodnevnim radom epidemiolo{ke slu`be. – epidemiolo{kim izvi|anjem na terenu koje je iz oblasti riziko faktora za nastanak nezaraznih bolesti. – analize i izvje{tavanja prema svim relevantim nivoima. karcinoma i ostali koji se bave masovnim hroni~nim nezaraznim bolestima. obzirom na multidisciplinarnost teoretske nastave obavlja odgovorna osoba visoko{kolske institucije svojim potpisom i pe~atom institucije. – pra}enja prijavljivanja i nadzora zaraznih bolesti na nivou Federacije BiH. Menad`erska epidemiologija 1 mjesec Sta` se izvodi u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Herecgovine. – obavlja samostalan rad na odjelima na koji budu raspore|eni odlukom {efa tima za intrahospitalne infekcije u toj instituciji. +/. relevantni za rad specijaliste epidemiologa na bilo kom nivou zdravstvene za{tite). ali i drugih slu`bi kad god su one uklju~ene u istra`ivanja koja se rade u okviru epidemiolo{kih slu`bi.

31. HIV/AIDS. 4. 27. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. – specifi~nom infektolo{kom kazuistikom. 42. 30. distribucija + + vakcina 6. Nadzor nad ne`eljenim reakcijama poslije + + vakcinisanja 7. Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine Gleda Asistira Izvodi 1. 21. 26. Nadzor nad kontraindikacijama za + + vakcinisanje 8. . Skrining u na{oj nacionalnoj praksi planiranje i izvo|enje Nadzor. Sta` se izvodi na infektivnim klinikama. 37. 23.^etvrtak. Uzimanje materijala pacijenata za mikrobiolo{ka ispitivanja . Nadzor nad bezbjednom imunizacijom hladni lanac vakcinisanja. specijalizant je obavezan ovladati sa uzimanjem epidemiolo{ke anamneze od pacijenata koji dolaze na odjel/kliniku. {ifriranje. tuberkuloza. + + + rubeola i druge) 3. bez obzira na ozbiljnost i zna~aj bolesti.primjena na terenu Javnozdravstveni nadzor nad kretanjem hroni~nih nezaraznih bolesti i nad faktorima rizika (pu{enje i sl. Uzimanje epidemiolo{ke anamneze 48. kolektivu. dizajniranje izvo|enje i analiza deskriptivnih studija. 28. Epidemiolo{ki nadzor u vanrednim + situacijama 4. 52. 18. 20. 32. 44. 41. 7. 15.unos. Zdravstveno-vaspitni rad u porodici. Dezinfekcija prostora Izolacija kod pojedinih zaraznih bolesti Davanje seruma i desenzibilizacija Postavljenje dijagnoze Analizirati kretanje oboljelih po vremenu. 17.bilo da su epidemijskog karaktera. drugih lica i klicono{a Pravljenje modela predvi|anja za zarazne i hroni~ne bolesti. 34. koprokultura. Oblast: INFEKTIVNE BOLESTI 3 mjeseca Specijalisti~ki sta` iz infektivnih bolesti predvi|a usvajanje vje{tina na osnovu dobivenih teoretskih znanja tokom teoretskog dijela edukacije. 50. 40. endemijskog ili su novoiskrsle/ emergentne. Prevencija i kontrola bolni~kih infekcija + + + 12. posebno sa bolestima koje imaju epidemiolo{ki zna~aj . i na osnovu prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. 22. – referiranja kazuistike. obrada i analiza podataka u registrima Interpretacija podataka nacionalnih registara nezaraznih oboljenja . Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine 45. Uzimanje briseva iz grla. Tokom sta`a. 29. Epidemiolo{ko obezbje|enje kolektiva + + 11. odnosno klinike. 25. 51. Vakcinacija izvo|enje i analiza + ++ + 5. 49. Program specijalizacije se sastoji od upoznavanja sa: – funkcionisanjem i radom infektolo{kog odjela.) Zdravstveni/sanitarni pregledi Zdravstveni nadzor lica prema pravilniku o obaveznim zdravstvenim pregledime odre|enih kategorija zaposlenih. – odre|ivanjem terapije i pra}enjem u~inka terapije. i sl.pobolj{anje obuhvata i kvaliteta podataka Op}i principi prevencije nezaraznih bolesti planiranje i realizacija Identifikacija rizi~nih grupa stanovni{tva za zdravstvenu prevenciju Istra`ivanje faktora rizika za vode}e nezarazne bolesti na terenu Predlaganje mjera za redukciju/eliminaciju faktora rizika odgovornih za nastanak vode}ih nezaraznih bolesti Promocija zdravlja u zajednici . koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. Epidemiolo{ki nadzor nad nekim zaraznim bolestima (npr. mjestu i osobama Gleda Asistira Izvodi + + + + + + ++ + + + + + + ++ + ++ +++ 33. Za{tita putnika u me|unarodnom saobra}aju + + 9. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. 16. uklju~uju}i i efekte na cjelokupno javno zdravstvo Evaluacija ko{tanja i efektivnosti mjera intervencije Koristiti studije i metodologiju medicine zasnovane na dokazima i klini~ke epidemiologije Broj 17 – Strana 11 + + + + ++ ++ ++ + + + + ++ ++ +++ + + ++ + +++ +++ +++ na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Epidemiolo{ki nadzor nad bolestima koje se mogu prevenirati vakcinama (morbili. 13. nosa i nazofarinksa 47. 14. 2011. evaluacija i prezentovanje rezultata skrininga Planiranje.komparativna analiza Unapre|enje registara . 36. – tehnikom pregleda infektolo{kog pacijenta. 19.) 2. crijevne zarazne + + + bolesti. oboljelim i klicono{ama Izra~unavanje osnovnih pokazatelja oboljevanja i umiranja Analiza kretanja zaraznih i drugih oboljenja od zna~aja za populaciju i izrada periodi~nih izvje{taja Standardizacija pokazatelja oboljevanja i umiranja Prikupljanje. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 35. individualni zdravstveno vaspitni + ++ +++ rad i rad sa medijima 10. – svakodnevnom infektolo{kom kazuistikom. 39. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije.urinokultura. hemokultura 46.intervencija i praksa na terenu Prevencija vode}ih nezaraznih poreme}aja zdravlja . i sa bolestima visokog epidemiolo{kog prioriteta.pra}enje i evaluacija sprovedenih mjera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + +/+ + + + + + +++ + + +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +/+ + ++ + + + + ++ + + 38. Istra`ivanje epidemija primjenom epidemiolo{kih metoda Prijava i odjava epidemije Uzimanje uzoraka biolo{kog materijala za mikrobiolo{ki pregled Uzimanje uzoraka materijala za mikrobiolo{ki pregled iz neposredne okoline oboljelog Sastavljanje epidemiolo{kog upitnika Pravljenje baze podataka Obrada podataka prikupljenih epidemiolo{kim upitnikom Predlaganje mjera za suzbijanje bolesti Kontrola realizacije mjera suzbijanja Izvje{taj i referisanje o epidemiji Vo|enje dokumentacije o vakcinisanim. + + + + +/+ + + + 43. – postavljanjem dijagnoze. 24. posebno ekolo{ke i presje~ne Populacione strategije prevencije i kontrole nezaraznih oboljenja .

– postoje}ih pristupa i prijedloga rje{enja prevencije prevaliraju}ih riziko-faktora masovnih nezaraznih bolesti iz ove oblesti. Postavljanje dijagnoze Tuma~iti podatke iz postoje}ih registara masovnih oboljenja plu}a Gleda Asistira Izvodi + + + + + ++ - . – na~inom uzimanja. i na osnovu prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. posebno tuberkuloze i karcinoma plu}a. – evidencije. Program specijalizacije se sastoji od upoznavanja sa osnovnim principima: – funkcionisanja internisti~kih odjela i ambulanti. i na osnovu prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. virusologije. Ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike i hemioterapeutike in vitro Serolo{ka dijagnostika infekcija razli~ite etiologije Uzimanje uzoraka vode za bakteriolo{ki pregled Uzimanje uzoraka namirnica za bakteriolo{ki pregled Pregled stolice na helminte i protozoe Tuma~enje razli~itih mikrobiolo{kih rezultata Gleda Asistira Izvodi 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 internisti~kom kazuistikom na odjelima/klinikama na kojima borave. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. 63. 65. – modernom dijagnostikom i terapijom internisti~kih bolesti pove}anje u~estalosti. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. – u~estalosti i menad`mentom kardiovaskularnih bolesti tokom boravka na kardiologiji i vaskularnim bolestima. – u~estalosti i menad`mentom hroni~nih hepatitisa i drugih masovnih hroni~nih oboljenja tokom boravka na gastroentorolo{koj klinici Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine 66. 75. 59. Sta` se izvodi na bolni~kim odjelima za plu}ne bolesti. – imunolo{kih dijagnosti~kih procedura i radom ove laboratorije. – parazitolo{kih dijagnosti~kih procedura i radom ove laboratorije. posebno tuberkuloze. – menad`menta pulmolo{kih oboljenja. fagotipizacija. Ovaj sta` se sastoji iz 4 obavezna dijela: bakteriologije. i na osnovu prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. – evidencije. 69. endokrinologije. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Sta` se izvodi u mikrobiolo{koj laboratoriji bolnice. – virusolo{kih dijagnosti~kih procedura i radom ove laboratorije. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. 56. dijabetes mellitus-om i hipotireozama. parazitologije i imunologije . 2011. astme i karcinoma plu}a kao bolesti koje su me|u vode}im bolestima u na{oj zemlji. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. registara. 61. 62. analize podataka o oboljenjima i oboljelim iz kazuistike koje je odgovaraju}a za svaki odjel na kojem borave. Kontrola ispravnosti funkcionisanja sterilizatora 54. 58. – u~estalosti i menad`mentom epidemijskih endokrinih poreme}aja. Oblast: PULMOLOGIJA 1 mjesec Specijalisti~ki sta` iz pulmologije predvi|a usvajanje vje{tina na osnovu dobivenih teoretskih znanja tokom teoretskog dijela edukacije. Uzimanje epidemiolo{ke anamneze kod slu~ajeva koji imaju neku od epidemijskih bolesti 73. Oblast: Mikrobiologija 2 mjeseca Specijalisti~ki sta` iz mikrobiologije predvi|a usvajanje vje{tina na osnovu dobivenih teoretskih znanja tokom teoretskog dijela edukacije. Program specijalizacije se sastoji od upoznavanja sa osnovnim principima: – funkcionisanja pulmolo{kih odjela i ambulanti.serotipizacija. Pregled internisti~kog pacijenta 68.svaki u trajanju od po 15 dana. 64. ~uvanja i slanja materijala te interpretacijom rezultata. 70. analize podataka o oboljenjima i oboljelim sa posebnim osvrtom na masovne zarazne i nezarazne bolesti koje pripadaju ovoj kazuistici: tuberkuloza. npr. Vje{tine kojima specijalizant mora ovladati u toku specijalisti~kog sta`a iz ove oblasti: Broj Naziv vje{tine 53.Broj 17 – Strana 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. registara. – u~estalosti tuberkuloze. 57. Oblast: INTERNA MEDICINA 2 mjeseca Specijalisti~ki sta` iz interne medicine predvi|a usvajanje vje{tina na osnovu dobivenih teoretskih znanja tokom teoretskog dijela edukacije. vaskularnih bolesti. Program specijalizacije se sastoji od upoznavanja sa osnovnim principima: – bakteriolo{kih dijagnosti~kih procedura i radom ove laboratorije. 4. – postoje}ih pristupa i prijedloga rje{enja prevencije prevaliraju}ih riziko-faktora masovnih nezaraznih bolesti na ovim odjelima. Sta` se izvodi na klinikama za internu medicinu. astma. Uzimanje epidemiolo{ke anamneze kod slu~ajeva koji imaju neku od epidemijskih bolesti 67. – modernom dijagnostikom i terapijom pulmolo{kih oboljenja. karcinom plu}a. zavoda za javno zdravstvo ili medicinskog fakulteta. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. Pregled pulmolo{kog pacijenta 74. Bakteriolo{ki pregled razli~itih uzoraka 55. te gastroenterologije svaki u trajanju od po 15 dana. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine 72. rezistotipizacija. hibridizacija i dr. Hemokultura Urinokultura Koprokultura Identifikacija bakterija na osnovu biohemijskih i serolo{kih osobina Epidemiolo{ki markeri . 71. 7. Postavljanje dijagnoze Tuma~iti podatke iz postoje}ih registara masovnih oboljenja na klinikama Izra~unati mjere u~estalosti vode}ih oboljenja u odnosu na poznate parametre Analizirati kretanje oboljelih po faktorima rizika Gleda Asistira Izvodi + + + + + ++ - +/+ +/+ ++ +++ 60. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. Ovaj sta` se sastoji iz 4 obavezna dijela: kardiologije.

7. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. 4. Prikazivanje statisti~kih podataka tabeliranje i grafi~ko prikazivanje 79. – monitoringa i evaluacije izvje{taja o kretanju bolesti. Sta` se izvodi u zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. 85. Procjena kvaliteta rada za dvije ili vi{e zdravstvenih ustanova Gleda Asistira Izvodi + + + + + + +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/- + +/- + + + + +/+/+/- + + + Oblast: HIGIJENA I ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA 1. Socijalna medicina i organizacija zdravstvene za{tite 1 mjesec Specijalisti~ki sta` iz socijalne medicine i organizacije zdravstvene za{tite predvi|a usvajanje znanja i vje{tina iz ove oblasti na osnovu teoretskog i prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine 91. Posebnu pa`nju treba posvetiti u~estalosti epidemijskih poreme}aja zdravlja ove populacije i njihovim etiolo{kim ili faktorima rizika (izme|u ostalog i problemu pove}ane tjelesne te`ine). Sta` se izvodi u zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. 2011.ukupno 20 dana. u trajanju od po 10 dana za svaku oblast .primjena deskriptivne statistike: relativni brojevi. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. – izvje{tajnih i dokumentacionih obrazaca podataka i bolesti koji su obavezni da se vode u sistemu zdravstva a koje prikupljaju zavodi. statisti~kim paketima 82.5 mjeseci Specijalisti~ki sta` iz biostatistike sa medicinskom informatikom predvi|a usvajanje vje{tina na osnovu dobivenih teoretskih znanja tokom teoretskog dijela edukacije. Planiranje i izvo|enje zdravstveno edukativnih programa 95.5 mjeseci Specijalisti~ki sta` iz higijene i zdravstvene ekologije predvi|a usvajanje znanja i vje{tina iz ove oblasti na osnovu teoretskog i prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Izrada plana rada epidemiolo{ke slu`be zavoda ili druge zdravstvene organizacije 93. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. ili katedrama za higijenu pri medicinskim fakultetima u trajanju od 1 mjesec. dezinsekcija i deratizacija Bakteriolo{ko ispitivanje vazduha uzimanje uzoraka i procjena kvaliteta Sanitarna inspekcija vodnih objekata vodovoda. a kod psihijatrije na u~estalost masovnih poreme}aja stanja zdravlja populacije. Posebnu pa`nju tokom ovog sta`a. U okviru ovog dijela specijalisti~kog sta`a obavezno je provesti 15 dana u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine . Pedijatrija 15 dana Specijalisti~ki sta` iz pedijatrije predvi|a usvajanje znanja iz ove oblasti na osnovu teoretskog i prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. Izrada strate{kog i operativnog plana zdravstvene ustanove 96. – evidencije. povr{inskih voda Broj 17 – Strana 13 + + + +/+/+/+ + Oblast: Primjenjena statistika u medicini i zdravstvu (biostatistika) sa informacionim sistemima u epidemiologiji i javnom zdravstvu 1. mjere varijabiliteta 80. Statisti~ko opisivanje podataka . grafi~kim paketima. Ocjena sanitarno higijenskih uslova u objektima za proizvodnju i preradu namirnica Dezinfekcija. bunara. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Procjena kvaliteta rada za dvije ili vi{e zdravstvenih ustanova 92. i na osnovu prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. 86. bunara. 77. Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine 83. Sanitarna inspekcija vodnih objekata vodovoda. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. mjere centralne tendencije. povr{inskih voda Uzimanje uzoraka za fizi~ko-hemijski pregled vode Ocjena sanitarno higijenskog stanja u objektima dru{tvene ishrane . Prakti~ni rad sa korisni~kim paketima za obradu teksta. Ispitivanje zadovoljstva korisnika zdravstvene za{tite 94. + + + + +/+/+/+/- + ++ - 88. Sta` se izvodi u zavodima za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bakteriolo{ko ispitivanje vazduha uzimanje uzoraka i procjena kvaliteta Gleda Asistira Izvodi + +/- Neurologija i psihijatrija 20 dana Specijalisti~ki sta` iz neurologije i psihijatrije predvi|a usvajanje znanja iz ove oblasti na osnovu prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. te hemato-onkolo{kih oboljenja.Centar za zra~enje. Izra~unati mjere u~estalosti vode}ih oboljenja u odnosu na poznate parametre Analizirati kretanje oboljelih po riziko faktorima SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH +/+ +/+ ++ +++ 84. . Sta` se izvodi na bolni~kim odjelima za neurologiju i psihijatriju. analize podataka o oboljenjima i oboljelim zaraznih i masovnih nezaraznih bolesti. Prezentacija podataka i dobijenih rezultata Gleda Asistira Izvodi + +/+ 87. – unosa i upotrebe registara bolesti.{kolske kuhinje. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. Vje{tine kojima specijalizant mora da savlada u toku specijalizacije: Broj Naziv vje{tine 78. treba obratiti iz neurologije na u~estalost. menad`ment i riziko faktore cerebro-vaskularnih inzulta.^etvrtak. – registara demografske i vitalne statistike. 90. ili katedrama za socijalnu medicinu pri medicinskim fakultetima u trajanju od 1 mjesec. Statisti~ka analiza podataka u nekom od postoje}ih statisti~kih paketa 81. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. registara. 76. Program specijalizacije se sastoji od upoznavanja sa osnovnim principima: – dnevne evidencije prijava kretanja bolesti koje vodi taj zavod. restorana itd. 89.

te preventivnim i kontrolnim mjerama koje se poduzimaju u transfuziologiji prema bolestima koje se prenose krvlju i krvnim derivatima. – Kronaksimetrija . i drugih oblasti iz kojih je bio obavezan uraditi dio specijalisti~kog sta`a. sportskih povreda. – upravljanja sistemom. Posebnu pa`nju treba posvetiti dijagnosti~kim procedurama. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Potrebne vje{tine: – Fizijatrijski pregled i ocjena nesposobnosti . Sadr`aj obuke: Fizijatrijski pregled. – timski rad.Broj 17 – Strana 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Bolni~ki odjel pedijatrije Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Vaskularna i Bolni~ki odjel kardiohirurgija vaskularne hirurgije Ortopedija sa Bolni~ki odjel protetikom ortopedije Traumatologija Bolni~ki odjel ortopedije i traumatologije Medicinska Bolni~ki odjel psihologija i fizikalne medidefektologija cine Radiodijagnostika Bolni~ki odjel radiologije Bolni~ki odjel Fizikalna medicina i fizikalne medirehabilitacija cine Profesionalna Zavod za rehabilitacija medicinu rada Godi{nji odmori Pedijatrija ^etvrtak. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. Privremena proteza.3 odre|ivanja. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. 2011. Gastroenterologija. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. Banda`iranje i formiranje bataljka. Edukacijske vizite. Interpretacija radiolo{kih i drugih nalaza u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini. Konzultacijski pregledi i evaluacije. psihijatrije. koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. interne medicine Pulmologija. Principi kineziologije i kineziterapije (biomehanika ki~menog stuba. – promocija zdravlja.5 propisivanja.krivulja .OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – Elektrostatus . Dokaz o u~e{}u na projektu je uslov za pristupanje specijalisti~kom ispitu. elektrodijagnostika. Onkologija 15 dana Specijalisti~ki sta` iz onkologije predvi|a usvajanje znanja iz ove oblasti na osnovu teoretskog i prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a. Transfuziologija 10 dana Specijalisti~ki sta` iz transfuziologije predvi|a usvajanje znanja iz ove oblasti na osnovu teoretskog i prakti~nog rada tokom ovog dijela sta`a.3 odre|ivanja.5 odre|ivanja. socijalnom. Klini~ki sastanci. gornjih i donjih ekstremiteta. Pomagala. Posebnu pa`nju treba posvetiti u~estalosti i faktore rizika karcinoma a u sklopu epidemiologije karcinoma. – IT . – Propisivanje fizioterapije na temelju medicinske dijagnoze i fizijatrijskog pregleda . vokacijskom rehabilitacijom . FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA 23 mjeseca Ovaj dio specijalizacije se obavlja na bolni~kim odjelima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a. pedijatrije. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. bolesti i operacija na lokomotornom sistemu. Zavr{ni ispit: Tokom specijalisti~kog sta`a specijalizant je obavezan aktivno u~estvovati u najmanje jednom nau~no-istra`iva~kom projektu iz podru~ja epidemiologije. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA Vrsta specijalizacije: osnovna Trajanje specijalizacije. dijagnostika invalidnosti. Rehabilitacija osoba s amputacijom ekstremiteta. Radna terapija u rehabilitaciji. Sta` se izvodi na bolni~kim odjelima za onkologiju od 15 dana.3 odre|ivanja. Radna terapija. kineziterapija vrste vje`bi i startni polo`aji). obavezno je kolokvirati na kraju kod mentora ovog dijela sta`a uz obavezni pismeni izvje{taj specijalizanta o aktivnostima tokom ovog dijela specijalisti~kog sta`a i ura|en najmanje 1 seminarski rad na zadatu temu koju odre|uje mentor sta`a koji se dostavljaju mentoru cjelokupnog sta`a iz epidemiologije. 1 1 1 2 2 Sta` se izvodi na bolni~kim odjelima za pedijatriju u trajanju od 15 dana. . radnom terapijom. Primjena fizikalnih metoda u lije~enju i rehabilitaciji posebno iza povreda. – Procjena prognoze onesposobljene i hendikepirane osobe i potreba za fizioterapijom. Aplikacija fizikalnih procedura primjenjivih u rehabilitaciji. infektologije. Da bi se dobio potpis iz ovog dijela sta`a. 7. – etika i propisi. hod. 48 mjeseci (4 godine) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnova teorijska nastava Bazi~ne klini~ke specijalnosti U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 1 1 23 1 4 19 Interna medicina Bolni~ki odjel (Kardiologija. – komunikacijske vje{tine. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. 4. interne medicine. neurologije.3 odre|ivanja. Sta` se izvodi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. s posebnim osvrtom na proteze. odnosno u transfuziolo{kim centrima i odsjecima za transfuziju. Hematologija. Endokrinologija Reumatologija Bolni~ki odjel interne medicine Neurologija Bolni~ki odjel neurologije 4 3 3 Program specijalizacije: UVODNI DIO . Nefrologija. Kineziterapija.

5 mjerenja – Ocjena funkcionalne sposobnosti u artritisu i spondilitisu . Prilago|eni automobil. Psiholo{ki problemi osobe na profesionalnoj rehabilitaciji. Kolica. Specifi~nosti kineziterapije i fizioterapije upalnih i degenerativnih reumatskih bolesti. Metode dijagnostike artritisa. Ekstraartikularni reumatizam. Cerebrovaskularni inzulti. Osnove psihologijskog i logopedijskog tretmana ispada kognitivnih.10 propisivanja – Izrada i primjena rasteretnih udlaga: 2 aplikacije – Banda`iranje bataljka . Invalidski sport.^etvrtak. Rekonstruktivni operacijski zahvati. Sistemske bolesti veziva. Kineziterapija. Rasteretne stabiliziraju}e i dinami~ke udlage.3 interpretacije – Interpretacija ultrazvu~ne i pletizmografske pretrage arterija na ekstremitetima. Mjerenje mi{i}ne snage. Mjerenje opsega pokreta u zglobu. Infarkt miokarda. Artroze. amiloidoza. Rehabilitacija seksualnih funkcija i funkcija sfinktera.2 interpretacije – Interpretacija nalaza respiratornih funkcija 2 interpretacije – Interpretacija nalaza endokrinih `lijezda Reumatologija sa klini~kom imunologijom 3 mjeseca Upalne reumatske bolesti. parkinsonizma. dijagnostika i terapija poreme}aja sfinktera i seksualnih funkcija.5 mjerenja – Ocjena strukturnih promjena u artritisu . Funkcionalne elektri~ne ortoze.2 odre|ivanja – Interpretacija laboratorijskih nalaza . Alternativni rekonstrukcijski operativni zahvati. stenokardija.3 mjerenja – Mjerenje opsega pokreta u zglobovima . Terapija bolova. Potrebne vje{tine: – Funkcionalna evaluacija (Barthelov indeks) . Mjerenje opsega.2 odre|ivanja – Interpretacija radiolo{kih nalaza . vaskulitis. plu}na fibroza. socijalna i profesionalna rehabilitacija. Radna terapija. hematologiji i endokrinologiji. Prevencija i lije~enje sekundarne artroze. alergija i anafilaksija. Tumori mozga i ki~mene mo`dine.5 interpretacija – Interpretacija najva`nijih EKG promjena . Ostale metode fizioterapije. Periduralne i epiduralne infiltracije. M. Potrebne vje{tine: – Mi{i}ni manualni test . 7. Radikularne lezije. posebno roditelja. Potrebne vje{tine: – Procjena motori~ke zrelosti novoro|en~eta 2 testiranja Neurohirurgija 1 mjesec Komocija i kontuzija mozga. Pomagala. gastroenterologiji.5 interpretacija – Interpretacija nalaza urina i parcijalnih bubre`nih funkcija . Rehabilitacija djece s cerebralnom paralizom Specifi~nosti fizikalne terapije dje~je dobi.1 mjesec Najva`niji klini~ki entiteti u nefrologiji.5 odre|ivanja – Testiranje kognitivnih funkcija (LOTCA) .1 mjesec Pulmologija: Astma. Polineuropatija. Defektolo{ki pristup u edukaciji djeteta i okoline. Potrebne vje{tine: – Evaluacija invalidnosti (Barthelov indeks) . Paraplegija i tetraplegija.2 testiranja Rehabilitacija hroni~nih neurolo{kih bolesti Rehabilitacijski postupci u rehabilitaciji mi{i}ne distrofije. Terapija spasticiteta. Elektroneuromiografija. multiple skleroze. Farmakoterapija reumatskih i imunolo{kih bolesti. Rehabilitacija nakon infarkta. Bolesti donjeg motornog neurona. deformiteti i ankiloza kao posljedica strukturnih promjena zglobova i ki~menog stuba. Psiholo{ki. Burger . Potrebne vje{tine: – Propisivanje povremenih ili jednostavnijih trajnih pomagala .2 aplikacije. hroni~nih degenerativnih bolesti donjeg motornog neurona. Socijalna i profesionalna rehabilitacija. radiolo{ka i elektrodijagnosti~ka procjena visine povrede. hroni~ni bronhitis. senzornih i emocionalnih poreme}aja. Metodologija profesionalne rehabilitacije i zapo{ljavanja osoba sa onesposobljenjem. Prevencija dekubitusa. Kineziterapija motori~kih ispada. Reumatoidni artritis. insuficijencija miokarda. 4.3 mjerenja – Mjerenje nagiba zdjelice. Potrebne vje{tine: – Mjerenje opsega pokreta zgloba i mi{i}ne snage . Kineziterapija. Degenerativne bolesti ki~me i vertebrogeni bolni sindromi. Ateroskleroza. Potrebne vje{tine: – Neurolo{ki pregled 3 pregleda Pedijatrija 1 mjesec Klini~ke i laboratorijske osobitosti dje~ije paralize i reumatskih bolesti dje~ije dobi s posebnim naglaskom na reumatsku groznicu i juvenilni hroni~ni poliartritis. Oboljenja i mane u kardiohirurgiji Ortopedija sa protetikom 2 mjeseca Kongenitalne mane i mane u razvoju. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 15 [kola hodanja. Bolesti mi{i}a.5 odre|ivanja – Intermitentna ~ista kateterizacija . Radna terapija. Terapija spasticiteta. Postinfarktno stanje. du`ine i opsega ekstremiteta po 10 mjerenja Rehabilitacije ozljeda ki~mene mo`dine Klini~ka.2 mjeseca Potrebne vje{tine: – Interpretacija imunolo{kih i HLA nalaza . BAZI^NE KLINI^KE SPECIJALNOSTI 19 mjeseci Kardiologija: Hipertenzija.2 odre|ivanja Neurologija 3 mjeseca Bolesti centralnog nervnog sistema. Rehabilitacija osoba sa smanjenim vitalnim kapacitetom te opstruktivnim bolestima bronha i plu}a .2 kateterizacije Rehabilitacija kraniocerebralnih ozljeda i cerebrovaskularnih inzulta Klini~ka ocjena intenziteta i pro{irenosti motori~kih ispada Procjena i kategorizacija senzornih. Laboratorijski i radiolo{ki nalazi u reumatskim i imunolo{kim bolestima Potrebne vje{tine: – Ocjena upalne aktivnosti . Ekstrapiramidni sindromi. Urodinamska obrada.3 banda`iranja – Primjena funkcionalne elektri~ne stimulacije . Metode evaluacije artritisa. Ankilozantni spondilitis. osovina i du`ina ekstremiteta. kognitivnih emocionalnih i bihevioralnih poreme}aja. Elektrostimulacija pareti~ne muskulature. Rehabilitacija hroni~nih reumatskih bolesnika Kontrakture. Psiholo{ka. Rehabilitacija postreumatskih promjena ekstremiteta. socijalni i profesionalni problemi u rehabilitaciji osoba s amputacijama. Terapija spazma. Ortoze i druga pomagala. ataksije. . Vaskularna i kardiohirurgija 1 mjesec Oboljenja perifernih krvnih i limfnih sudova.5 mjerenja PROFESlONALNA REHABILITACIJA 1 mjesec Principi ocjene preostale radne sposobnosti i profesionalne orijentacije.

Artroskopska biopsija i terapija. 2011. Sudjeluje u vizitama na odjelu za puerpere i u radu ambulante za trudnice. 10 asistiranja kao prvi asistent i 10 samostalnih operacija carskog reza. 5 izvo|enja iste. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. nakon ~ega najmanje izvodi samostalno po 5 poroda zadkom i 5 poroda vakum ekstarcijom. Aloartroplastike. . – etika i propisi. Operativni program: 5 asistiranja kao drugi asistent kod carskog reza. Prevencija nesposobnosti. Analiza i interpretacija promjena kostiju i zglobova posebno onih u reumatskim bolestima. Sam mora u~initi 10 PH-metrija. Amniocenteza: asistira 10. terapeutskih. Kroz isto vrijeme de`ura u ra|aoni najmanje 6 puta mjese~no. Principi interpretacije: CT. pra}enja i lije~enja poreme}enih trudno}a. 4. diskusija sa mentorom (30% vremena) – seminarske radnje specijalizanta (30% vremena) – individualni rad specijalizanta na odjeljenjima (40% vremena) Prakti~na obuka: – svakodnevni prakti~ni rad u ambulanti. – promocija zdravlja. na odjeljenju. tumore. 20 puta asistira kod vaginalnih histerektomija. MRI. 5 puta kod radikalnih operacija zbog maligne bolesti. 10 asistiranja kod serkla`e. Upoznaje se detaljno sa radom ra|aone. 7. kolposkopiju. – komunikacijske vje{tine. Neophodna je prisutnost na 5 ra|anja blizanaca. specijalizant provodi na odjeljenju za ginekologiju i aku{erstvo. GINEKOLOGIJA I AKU[ERSTVO 35 mjeseci Edukaciju iz ginekologije i aku{erstva u trajanju od 35 mjeseci. Opstetricija i fetalna medicina Sadr`aj obuke: Sta` obavezno zapo~inje radom u ra|aoni. Ginekolo{ka hirurgija Sadr`aj obuke: Sta` sprovodi na odjelu uroginekologije. 5 samostalnih abdominalnih histerektomija. Medicinska psihologija i defektologija 1 mjesec Psiholo{ki problemi invalidne osobe i `rtava rata ili katastrofe. testovi emocionalnog stanja. frakcioniranu abraziju. sam vodi 2 takva poroda. Posttraumatski stresni sindromi. Mora savladati upale. Nakon toga provodi na odjelima za patolo{ku trudno}u. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. 10 manuelnih lju{tenja posteljice i 10 exploracija matri{ta. izvodi 2 Amnioskopija: asistira 50. izvodi 10. biopsiju. Kognitivni testovi. 10 puta asistent kod konizacije i 5 samostalnih konizacija. 2 puta asistent. Ultrazvu~na dijagnostika bolesti i ozljeda zglobova. mane razvoja i specifi~ne metode hirurgije male zdjelice. Patologija dojke – posebno skrining. Traumatologija 2 mjeseca Politraumatizam Urgentna stanja u lokomotornoj hirurgiji. operativnih procedura (25% vremena) – eksperimentalni rad (5% vremena) UVODNI DIO – OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA – 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Obavezno {to ~e{}e provo|enje u porodu kod vakum ekstrakcije i poroda zadkom. – upravljanja sistemom. Dijagnosti~ke metode uroginekologije. histeroskopiju. u operacionoj sali (70% vremena) – pokazni rad mentora iz zna~ajnih dijagnosti~kih. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. te 5 instrumentalnih revizija matri{ta. Ultrazvuk GINEKOLOGIJA I AKU[ERSTVO Vrsta specijalizacije: osnovna Trajanje specijalizacije. nakon visokog poba~aja.Broj 17 – Strana 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. razgovori. aspiraciju cavuma uterusa. gdje se upoznaje s metodama otkrivanja. projekcioni testovi Problemi govora i govorna rehabilitacija. Sinovijektomije. Radiologija 1 mjesec Upoznavanje sa metodologijom radiolo{koih prikaza kostiju i zglobova. savremenim metodama vo|enja poroda i nadzora stanja majke i djeteta. 48 mjeseci (4 godine) Plan specijalizacije [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Op}a hirurgija Transfuziologija Ginekologija i aku{erstvo Opstetricija i fetalna medicina Ginekolo{ka hirurgija Reprodukcijska ginekologija i ginekolo{ka endokrinologija Ultrazvu~na dijagnostika Ginekolo{ka onkologija Anestezija i reanimacija Ginekolo{ka i perinatalna patologija Ginekolo{ka citodijagnostika Laboratorijska dijagnostika Neonatologija Urologija Socijalna medicina Bolni~ki odjel urologije zavodi za javno zdravstvo ili Katedra za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta 2 U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 Bolni~ki odjel op}e hirurgije Bolni~ki odjel transfuziologije Bolni~ki odjel ginekologije i aku{erstva 8 1 35 12 10 4 2 3 1 ½ 1 ½ 1 1 NASTAVNI PROGRAM Teoretska obuka: – predavanja. Operacije: 10 puta. 10 puta prvi asistent. – timski rad. ginekolo{ke onkologije.

Dijabetes i trudno}a. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 17 Reproduktivna ginekologija i ginekolo{ka endokrinologija Sadr`aj obuke: Specijalizant detaljno nau~i obradu neplodnog braka. asistira kod 10 korektivnih zahvata na adnexima. Teoretska nastava Teoretska nastava se provodi u trajanju od 100 sati predavanja i seminara iz svih podru~ja struke. Opstetri~ke koagulopatije. patrona`ne posjete trudnici i novoro|en~etu. te s na~elima. Sadr`aj obuke: Upoznaje se sa osnovama urolo{ke dijagnostike i lije~enja. normalne stanice. EPH gestoze. Teratogene nokse i lijekovi u trudno}i. diplerska kolor tehnika. Sudjeluje u svim dijagnosti~kim zahvatima. Fiziologija plodove vode. Uklju~uje se u rad hirur{ke ambulante i de`ura dva puta mjese~no. cervikografija. Fetalne infekcije i sindrom intraamnijalne infekcije. Trofonlasti~ka bolest. Karcinom vulve i vagine. mamografija. fetusa. Planiranje porodice. Fetalna maturacija. probleme peri i post menopauze. novoro|en~eta kod raznih patolo{kih stanja. Programiranje i planiranje zdravstvene za{tite `ena u vezi reproduktivnog zdravlja. zahtjevi i kori{tenje zdravstvene za{tite. Upoznaje se sa dijagnostikom benignih i malignih bolesti dojke: klini~ki pregled. te histolo{ka analiza fetalnih organa. 2011. . Upoznaje metode i izvodi ih (ranog otkrivanja raka. planiranje porodice. nau~i je koristiti u fetalnoj medicini i u ginekologiji. Normalni i usporeni rast fetusa. Uterina aktivnosti po~etak poroda. Ginekolo{ka i perinatalna patologija Sadr`aj obuke: Specijalizant upoznaje mikroskopske i makroskopske promjene posteljice. aspiracija materi{ta. te 200 pregleda kod ginekolo{ke kazaistike. Karcinom vrata materice: oblici. Prijevremeni porod i tokoliza. dijagnostikom i tretmanom uznapredovalog klini~kog raka. Neonatologija Sadr`aj obuke: Spacijalizant se upoznaje sa zbrinjavanjem i njegom novoro|en~eta. fetalni protok krvi. Ante-natalna dijagnostika. Ginekolo{ka citodijagnostika Sadr`aj obuke: Specijalizant upoznaje osnove vaginalne eksfolijativne cito dijagnostike. metode planiranja porodice. poreme}aje menstrualnog ciklusa. Kori{tenje abdominalnog i vaginalnog detektora. Laparoskopija i principi mikrohirurgije. Uroinfekcije u trudno}i. Teme organizirane nastave: Endokrine pretrage u menstruacijskom ciklusu. Kardiotokografija. savjetovanje trudnice i ~lanova porodice. Post menopauza.^etvrtak. higijena trudno}e. punkcija). zakonska za{tita trudnica. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. 10 apendektomija i 10 operacija kile. organizacija op}e zdravstvene za{tite sa provo|enjem mjera koje predstavljaju dio prenatalne za{tite. Demonstira mu se obdukcija fetusa – neonatusa. rutinska biometrija. mogu}no{}u i izvedbom neonatalne op}e i intezivne njege. Habituralni poba~aji. Ginekolo{ka urologija. s osnovnim principima nadzora novoro|en~eta u prvim danima nakon poroda. sprje~avanje i suzbijanje bolesti u trudno}i. Endometrioza. Perinatalna za{tita. Laboratorijska dijagnostika Sadr`aj obuke: Po jednu nedjelju dana specijalizant provodi u biohemijskom i endokrinolo{kom laboratoriju. Iz domena ginekologije upoznaje histolo{ke promjene ondometrijskog ciklusa. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Perinatalna asfikcija ~eda. asistira kod 5 HSG i persulflacija – samostalno u~ini po 2. Operacije: instrumentalni prekid trudno}e kod 20 slu~ajeva – samostalno. a prakti~no nau~i tehniku inkubacije. Sadr`aj obuke: Upoznati se sa principima asepse. Od zahvata: 10 asistencija kod velikih abdominalnih operacija. Mora uraditi samostalno 100 pregleda u ranoj trudno}i. sa posebnim osvrtom na odabiranje najsvrsishodnijeg lije~enja: hirur{ka terapija. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. hemo i hormonska terapija. Preinvazivni karcinom vrata materice. kada se upoznaje sa osnovnim metodama ~ije rezultate }e kao specijalista interpretirati. prognoza i terapija. 4. Radioterapija genitalnog karcinoma. 2 operacije kile i 2 {ivanja crijeva. Anestezija i reanimacija Sadr`aj obuke: Specijalizant nau~i teorijske osnove anestezije. Vanmateri~na trudno}a. lije~enje i kontrole. Ginekolo{ka onkologija Sadr`aj obuke: Upoznaje principe radijacijske i hirur{ke terapije malignoma genitala `ene. 7. Gleda i izvodi bojenje lipidnih stanica i test pjene (Clemens) iz plodove vode. Ginekolo{ke operacije. Karcinom jajnika. kolposkopija. Organizacija postnatalne za{tite: redovni pregledi. ishrana. Ultrazvu~na dijagnostika Sadr`aj obuke: Specijalizant upoznaje osnovne principe dijagnostike UZ. Upoznaje se sa stadijima klini~kog raka. Organizacija prenatalne za{tite: priprema mladih za pravilan ulazak u brak. Detekcija karcinoma dojke. vi{eplodna trudno}a. Cainsitu. kvalitetom `ivota i suzbijanjem posljedica zra~enja. 100 pregleda u kasnoj trudno}i. Organizacija i finansiranje zdravstvene za{tite. najmanje 10 kod resekcije crijeva. displazije. Sadr`aj obuke: Potrebe. ciljana biopsija. Upoznaje i savladava terapiju {oka. Hemoterapija genitalnog karcinoma. Karcinom trupa materice. 2 puta samostalno {ije mjehur. Upoznaje se i sa mikrobiolo{kom i op}om laboratorijskom dijagnostikom. Samostalno mora uraditi: 2 apendektemije. Upoznaje se sa planiranjem i na~inom kontrole lije~enih bolesnica. Spolno prenosive bolesti. punkcija. asistira kod 30 laparaskopija – 3 u~ini samostalno. Prostaglandini u opstetriciji. sterilizacija. Zdravstveni odgoj u vezi rizika ginekolo{kih oboljenja i trudno}e. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij iz svakog nastavnog predmeta. OP]A HIRURGIJA Edukaciju iz op}e hirurgije specijalizant sprovodi na odjelu za op}u i abdominalnu hirurgiju u trajanju od 8 mjeseci. predoperacijske pripreme i njega bolesnika. radijacijska. higijena trudnice (li~na higijena. UROLOGIJA Edukaciju iz urologije specijalizant sprovodi na odjelu za urologiju u trajanju od 2 mjeseca. Sva nastavna tema traje po 2 nastavna sata. Rh imunizacija. invazivni Ca. SOCIJALNA GINEKOLOGIJA Edukaciju iz socijalne ginekologije specijalizant sprovodi u vanbolni~koj slu`bi za zdravstvenu za{titu `ena u trajanju od 1 mjesec. benigne. Asistira kod 5 operacija na mjehuru. Neplodni brak. stres) u postpartalnom periodu. uslovi stanovanja. Prevencija i rano otkrivanje ginekolo{kih oboljenja. preinvazione i invazione neoplasti~ke promjene genitalnih organa. Ultrazvu~na dijagnostika: fetalna biometrija.

Gastroenterologija 2 mjeseca Problem akutnih i kroni~nih gastroenterokolitisa razne etiologije (bakterijski. (hemoterapija. konzervisanje i distribucija krvi – komplikacije transfuzije krvi i derivata (indikacija i kontra indikacije) – poreme}aj koagulacije krvi (sa hirur{kog aspekta) – DIK (diseminirana intravaskularna koagulacija) – Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. etiolo{ke. Vje{tine: intubacija. respiratorne infekcije. primjena parenteralne terapije. urogenitalne infekcije. Op}i odjeli 5 mjeseci Diferencijalna dijagnoza febrilnih stanja. Infekcije u ratnim i vanrednim stanjima. mali hirur{ki zahvati (prepariranje vene. 7. – upravljanja sistemom. punkcija organa i {upljina. LP. uzimanje materijala za bakteriolo{ke pretrage. primarna obrada rane). upotreba lijekova i nuspojave dijetni principi). ocjena radne sposobnosti. hospitalne infekcije. dijetni principi). akutni i hroni~ni infektivni proljevi. principi antibiotske i hemoterapije. – timski rad. 4. upotreba lijekova i nuspojave. Vje{tine: gastro. prehrana dojen~eta s infektivnom bolesti. transfuzijskom centru ili odsjeku za transfuziju. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. ~itanje RTG slika. mijenjanje kanile. uzimanje materijala za bakteriolo{ke i virusolo{ke pretrage. parazitarni. Hroni~ne i rekurentne virusne infekcije.djece i odraslih. Uzroci i uslovi nastanka zaraznih bolesti i njihov socijalno-medicinski zna~aj. ko`ni dijagnosti~ki testovi. urgentna stanja u infektologiji dje~je dobi. uvo|enje subklavia katetera. Ulcerozni kolitis. Rje{avanje svakodnevnih epidemiolo{kih klini~kih problema na odjelima i u ambulanti. infekcije u imunokompromitiranih (AIDS). vakcinacija. te UZV Dje~ija infektologija 6 mjeseci Klini~ki pregled dojen~eta. 2011. klini~ke. rekto i kolonoskopija. Hospitalne infekcije. VI/2) . CVP. respiratorne infekcije. Terapija i profilaksa zaraznih bolesti. patolo{ke. VI/1. terapija dehidriranog pacijenta. principi i vje{tine vakcinacije. umjetna respiracija. urinarni kateter. – etika i propisi. Infekcije kod kongenitalnih anomalija. Op}i odjeli (I. specijalizant provodi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. sepse. Diferencijalna dijagnoza febrilnih stanja. Patogenetske.2 mjeseca (hemoterapija. Sadr`aj obuke: – krvne grupe ABO sistema – Rh faktor i podgrupe ABO sistema – derivati krvi i supstituenti – uzimanje. uvo|enje urinarnih katetera. INFEKTOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 4 godine /48 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio op}a teorijska nastava Infektologija U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 Bolni~ki odjel infektologije Op}a ambulanta sa klini~kom epidemiologijom Op}i odjeli Dje~ija infektologija Gastroenterologija Hepatologija Centar za intenzivnu njegu infektolo{kih bolesnika Interna medicina Bolni~ki odjel interne medicine Kardiologija Nefrologija Pulmologija Gastroenterologija Hematologija i imunologija Endokrinonologija Pedijatrija Neurologija Klini~ka biohemija Klini~ka mikrobiologija Bakteriologija Virusologija Medicinska mikologija Medicinska parazitologija Epidemiologija sa zdravstvenom statistikom zavod za javno zdravstvo 3 Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel neurologije Biohemijski laboratorij Mikrobiolo{ki laboratorij 4 2 1 5 2 2 ½ ½ 12 2 2 2 2 2 2 20 2 5 6 2 2 3 UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. higijensko dijetalne mjere. otoskopija. u trajanju od 1 mjeseca. EKG i EEG. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. osipne bolesti. infekcije u imunokompro- . urogenitalne infekcije. virusni i nepoznati). – promocija zdravlja. Principi njege i terapije vitalno ugro`enog djeteta. – komunikacijske vje{tine. interpretacija serolo{kih nalaza. nuspojave. Principi i metode dijagnostike zaraznih bolesti. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Hepatologija 2 mjeseca Akutni i kroni~ni virusni hepatitis. Vje{tine: LP. Oportunisti~ke infekcije i infekcije imunosupresivnih bolesnika. upalne bolesti centralnog nervnog sistema. TRANSFUZIOLOGIJA Edukaciju iz transfuziologije. Vje{tine: parenteralna terapija. reanimacija. air way. respiratorne bolesti.Broj 17 – Strana 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. imunolo{ke i epidemiolo{ke karakteristike zaraznih oboljenja. uroinfekti. problem lije~enja. II. diferencijalna dijagnoza febrilnih stanja. INFEKTOLOGIJA 20 mjeseci Op}a ambulanta sa klini~kom epidemiologijom Aktivno sudjelovanje pri pregledu akutnih infektolo{kih bolesnika .

osnove EKG u dje~joj dobi. biopsijske citolo{kohistolo{ke metode. imuni kompleksi. hospitalne infekcije. trombocitopenija. poreme}aj acidobaznog statusa i njegova korekcija. koch. opstrukcija mokra}nih putova. akutne i kroni~ne upale CNS. bronhijalna astma. osnove elektromiografije. metabolisti~ke i infiltrativne bolesti jetre: transplantacija jetre. ratu i elementarnim nepogodama. poreme}aji stanja svijesti i motornog razvoja. U toku specijalizacije specijalizant je obavezan obaviti odre|eni broj zahvata i postupaka: Vrsta zahvata i postupka Respiratorna insuficijencija . kolonoskopija. reumatska bolest. Principi sprje~avanja zaraznih bolesti u miru. urgentna stanja u neurologiji. 2011. ko`ni dijagnosti~ki testovi. prehrana. b. Sjegronov sindrom. ~itanje RTG slika. bilirubina. LP. biopsija. EKG i EEG. ventilacijska funkcija plu}a. bronhiektazije. Vje{tine: parenteralna terapija. policitemija. hroni~ne bolesti jetre Neurolo{ki status u odnosu na razvojnu dob. mikrobiolo{ke. poreme}aji frekverkcije i ritma. principi antibiotske i hemoterapije. leukemija. punkcija organa i {upljina. likvoru i tkivnim te~nostima). tubulointersticijske bolesti bubrega. bolesti verka (verikoziteti. poreme}aji hemostaze. naj~e{}e anomalije srca. upoznavanje sa citolo{ko-hematolo{kom i mikrobiolo{kom dijagnostikom limfnih ~vorova. infarkt miokarda). apendicitis. punkcija organa i {upljina. savremene metode u dijagnostici. kaplji~ne …). bolesti perikarda. sindrom glavobolje. Epidemiologija pojedinih grupa zaraznih bolesti (crijevne. utvr|ivati terapiju i njezin efekt. epilepsija. upoznavanje sa novim metodama dijagnostike iz molekularne biologije. sindrom malapsorpcije. reanimacija. urgentni infektolo{ki bolesnici. (angina pektoris. 4. hroni~ne bolesti plu}nog intersticija sarkoidoza. bolesti jednjaka. transplantacija srca. bolesti grarkulocita. urinar ni kateter. Vakcinacije. mijelodisplazije. epilepsije. ~itanje RTG slika. test optere}enja. iritabilno crijevo. toksikoza. ispitivati osjetljivost izoliranih uzro~nika te na osnovu izvr{enog. nefropatije. kongenitalne sr~ane mane reumatska bolest. dermatomiozitis. prehrana. nefropatije. ulkusna bolest i druge bolesti `eluca. zatajivanje srca poreme}aji ritma srca. lNTERNA MEDICINA 12 mjeseci Kardiologija (EKG. funkcija i metod rada klini~kog epidemiologa. LP. tetanus. konvulzije. infekcijski i drugi endo i miokarditisi. Fiziologija i klini~ke osobine novoro|en~eta. citolo{ke i histolo{ke pretrage). Elektroforetske i imunoelektroforetske promjene serumskih bjelan~evina. upoznavanje sa na~inom uzimanja materijala za mikrobiolo{ku dijagnostiku iz sterilnih i nesterilnih medija. indikatora infekta). uzimanje materijala za bakteriolo{ke i virusolo{ke pretrage. bronhitis i emfizem plu}a. plazma stanica. Gasne analize u dijagnostici respiratornih infekcija. intrakardijalna terapija. bronhoskopija) 2 mjeseca Radiolo{ke pretrage. {ok. Upoznati laboratorijske pretrage iz podru~ja endokrinologije. Nefrologija 2 mjeseca Sindromi (nalaz urina nefrilis. Specifi~nosti pregleda bolesnika s bolestima endokrinih `lijezda. akutna i hroni~na renalna irisuficijencija. limfocita. angiokardiografija. polineneuropatije. {e}ernom bolesti i bolestima metabolizma. te UZV. polineuritisi. sistematski eritemski lupus. hemostaza. PEDIJATRIJA 4 mjeseca Poreme}aji metabolizma vode. Dijagnostika (pregled mokra}e. mogu}nost i vrijednost dokaza antigena bakterija u urinu i dr. nefroza. dijabetologije i bolesti metabolizma. elektrolita i A. te UZV Centar za intenzivnu njegu infektolo{kih bolesnika 3 mjeseca Neuroinfektolo{ki pregled. peritonitis: enteroragije. trovanja. osnove humoralnog imunog odgovora. dijabetologije i bolesti metabolizma. `eluca i crijeva. Prijavljivanje zaraznih bolesti i statisti~ka obrada materijala. akutne i hroni~ne upale plu}a. Funkcionalno ispitivanje jetre i bubrega. `utica. EPIDEMIOLOGIJA SA ZDRAVSTVENOM STATISTIKOM 3 mjeseca Ovladavanje principima i metodama epidemiolo{kog izvi|anja i epidemiolo{ke ankete. EEG Dijagnoza bolesti bubrega i mokra}nih putova.B statusa. kateterizacija srca. ulcerozni kolitis. endokarditis. Pulmologija (RTG. pseudomernbranozni kolitis divertikuloza. gastritis. ehoakardiografija i dopler. bilijarnog trakta. osnove EEG. uzimanje materijala za bakteriolo{ke i virusolo{ke pretrage. poreme}aji metabolizma. urinar ni kateter.umjetno disanje . reumatoidni artritis. NEUROLOGIJA 2 mjeseca Neurolo{ki klini~ki pregled. umjetna respiracija. uvo|enje privremenog pace maker. dispneja. Poreme}aji metabolizma vode i elektrolita. tromboembolije). nuklearna kardiologija. hipertenzija). ko`ni dijagnosti~ki testovi. malapsorpcija.^etvrtak.intubacija Broj zahvata i postupaka 10 10 . imunolo{ki razvoj djeteta. kolangitis kolelitijaza: pankreatitis cisti~na fi broza Hematologija i imunologija 2 mjeseca Struktura i funkcija ko{tane sr`i i uop}e imunopoetskog sistema. tuberkuloza. biopsija jetre. radioizotopne pretrage radiolo{ke pretrage. biohemijske pretrage. Specifi~nosti kardiolo{kog pregleda djeteta. Posebno zna~enje celularnog imuniteta u infektu. imunolo{ke. diferencijalna dijagnoza neurolo{kih sindroma. jednjaka. KLINI^KA BIOHEMIJA 1 mjesec Upoznavanje sa biohemijskim i citolo{kim pretragama relevantnim za infektologiju (promjene u krvi. anemija. cerebralna cirkulacija. transplantacija ko{tane sr`i. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 19 mitiranih (AIDS). poreme}aji crijevne cirkulacije. gastroskopije. mikarditis i perikarditis. cor pulmonale. monocita. ko{tane sr`i. makrofaga. bolesti pleure i medijastinuma. radiologija u kardiologiji. tjelesnih teku}ina i ko`e. Vje{tine: parenteralna terapija. Gastroenterologija s hepatologijom 2 mjeseca Dijagnosti~ke metode bolesti jetre. crohnova bolest. kolecistitis. Zadaci. otkrivanju i spre~avanju bolni~kih infekcija. gastrointestinalna alergija. imunolo{ke pretrage. UZV) 2 mjeseca EKG. EKG i EEG. urolitijaza. mali hirur{ki zahvati. sindrom vaskulitisa. arterijska hipertenzija. hemoragije. mjerenje CVP punkcija arterijskih krvi SOC defibrilacija. glomerulopatije. planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka. ishemi~na bolest srca. u zajednici s klini~kim mikrobiologom sudjelovati u pra}enju. urinu. asistiranje kod traheotomije. Endokrinologija i bolesti metabolizma 2 mjeseca Ovladati dijagnostikom i lije~enjem bolesti iz podru~ja endokrinologije. tromboflebitis. {ok. nuspojave. KLINI^KA MIKROBIOLOGIJA 2 mjeseca Utvr|ivati etiologiju bolesti. infekcija mokra}nog sistema. Principi i metode suzbijanja i sprje~avanja zaraznih bolesti. 7. testovi funkcije bubrega. reumatska o{te}enja. punkcija perikarda. radioizotopske pretrage. dijagnosti~ke metode (biokemijske. Imunolo{ke bolesti bubrega (glomerulonefritisi). sepse. bolesti slezene. uzimanja uzoraka za bakteriolo{ku obradu mokra}e-kultura. ciroza. hepatitis. hipoglikemija nedono{}e.

Broj 17 – Strana 20
- ambu ventilacija - aparaturna ventilacija Zastoj srca - masa`a srca - defibrilacija - medikamentozna konverzija Toaleta di{nih putova Subklavia kateter CVP Braunila Periferna vena Urinarni kateter Nazogastri~na sonda Lumbalna punkcija Subokcipitalna punkcija Traheotomija asistencija Skarifikacija Punkcija ko{tane sr`i Punkcija limfnog ~vora Mikrobiolo{ka, citolo{ka, bakteriolo{ka dijagnostika - Sterilni materijali (krv, urin, CSL itd.) - Nesterilni materijali (brisevi, ispirak nazofarinksa, bronhoalveolarni ispirak, itd.)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
10 10 10 10 10 25 10 10 20 25 15 50 50 10 2 2 5 5

^etvrtak, 7. 4. 2011.

20 50

INTERNA MEDICINA Vrsta specijalizacije: Trajanje specijalizacije : Plan specijalizacije:
[IRA TEMATSKA OBLAST

OSNOVNA 4 godine (48 mjeseci)

U@A TEMATSKA MJESTO TRAJANJE OBLAST OBAVLJANJA MJESECI STA@A Uvodni dio - op}a Medicinski 1 teorijska nastava fakultet INTERNA MEDICINA Bolni~ki odjel 18 interne medicine Kardiologija 4 Pulmologija 2 Gastroenterologija Hematologija Nefrologija Endokrinologija Reumatologija i imunologija INFEKTOLOGIJA NEUROLOGIJA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA NUKLEARNA MEDICINA RAD NA INTERNOM ODJELU Bolni~ki odjel infektologije Bolni~ki odjel neurologije Hematolo{ki i biohemijski laboratorij Bolni~ki odjel nuklearnemedicin e Bolni~ki odjel interne medicine 3 2 2 2 3 2 2 2

2 21

PROGRAM SPECIJALIZACIJE UVODNI DIO - OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka, – komunikacijske vje{tine, – timski rad, – upravljanja sistemom,

– sposobnost sticanja i preno{enja znanja, – etika i propisi, – promocija zdravlja. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec, u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. RAD NA INTERNIM ODJELIMA Kardiologija i koronarna jedinica 4 mjeseca Sadr`aj obuke: Obrada bolesnika u ehokardiografskom kabinetu. Specijalizant se upoznaje sa indikacijama, metodologijom i interpretacijom ehokardiografskih nalaza (samostalno izvesti i intepretirati najmanje 30 testova). Upoznati dinami~ku elektrokardiografiju, ehokardiografiju (sve tehnike), kateterizaciju srca, angiokardiologiju, koronarografiju, interventne metode na koronarnim i perifernim krvnim `ilama i metode elektrofiziolo{kog ispitivanja srca probleme trajne i privremene elektrostimulacije srca i pra}enje rada elektrostimulatora srca. Ovladati dijagnostikom i lije~enjem sr~anih aritmija, reanimacijom, tehnikom uspostavljanja perifernog i sredi{njeg venskog puta, Upoznati izvo|enje i pra}enje hemodinamskih parametara, privremenu elektrostimulaciju srca i elektrokonverziju srca. Pregled kardiovaskularnog bolesnika, planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijalista. Rad, odnosno prakti~na nastava u urgentnom centru, odnosno slu`bi gdje se upoznaje sa urgentnom dijagnostikom i terapijom. Rad u ergometrijskom kabinetu gdje se specijalizant upoznaje sa indikacijama, kontraindikacijama, tuma~enjem rezultata, odnosno osamostaljuje se za samostalni rad u ergometriji. Kardiolo{ka obrada bolesnika u sali za kateterizaciju (invazivna dijagnostika) gdje se upoznaje sa indikacijama, kontraindikacijama i metodama invazivne dijagnostike. Specijalizant mora da ovlada sljede}im vje{tinama: – ergometrijsko testiranje – konverzija ritma primenom DC {oka (sinhronog i asinhronog) – perikardna punkcija – mjerenje venskog pritiska – ugradnja privremenog pejsmekera (preko jugularne vene) – Doppler perifernih arterija i vena. – principi kontinuiranog mjerenja pritiska (Holter metoda). Po zavr{etku sta`a kolokvijum. Pulmologija 2 mjeseca Sadr`aj obuke: Teoretski dio: Klini~ka fiziologija i funkcijski testovi plu}a; Invazivni i neinvazivni dijagnosti~ki postupci u pulmologiji; Nespecifi~ne bolesti bronhija, plu}a i pleure; Tumori u grudnom ko{u; Respiracijska insuficijencija, tromboembolisam, cor pulmonale; Plu}na i vanplu}na tuberkuloza; Klini~ki i odeljenski seminari, prikazi. Prakti~ni dio: pregled pulmolo{kog bolesnika, planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. Aktivan rad na klini~kim odeljenjima Aktivan rad u intenzivnoj respiracijskoj njezi U~e{}e u ambulantno-poliklini~koj slu`bi U~e{}e u timu za funkcijsku dijagnostiku Tuma~enje RTG nalaza grudnog ko{a i scintigrafije plu}a (u okviru rada na odeljenju).

^etvrtak, 7. 4. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 17 – Strana 21

Ovladati pleuralnom punkcijom i evakuacijom, eksuflacijom pnematoraksa, toaletom bronha, interpretacijom ventilacijskih testova testovima difuzije, acidobaznim statusom, intrakutanim testiranjima, fizikalnom terapijom u pulmologiji te temeljnim mikrobiolo{kim testovima i torakalnom radiologijom Upoznati pulmolo{ku endoskopiju, laboratorij za funkcijsko ispitivanje respiracijskog sistema, alergolo{kim i mikrobiolo{kim pretragama. Gastroenterologija 3 mjeseca Sadr`aj obuke: Teoretski dio: Odabrana poglavlja i inovacije iz gastroenterologije i hepatologije Prakti~ni dio: – Gastroeneterohepatolo{ka obrada bolesnika u stacionaru i poliklinici - 160 – asistencija u rutinskoj, urgentnoj i operativnoterapijskoj endoskopiji organa za varenje - 60 – asistencija u dijagnosti~koj i interventnoj ultrasonografiji - 60 – asistencija u laparaskopiji - 10 – punkcija abdomena i diferencijalna dijagnoza ascitesa 10 punkcija – slijepa biopsija jetre - 5 biopsija – Slijepa biopsija tankog crijeva - 5 biopsija – Asistencija u timu za litotripsiju - 30 – Samostalno izvo|enje i tuma~enje odre|enih (specifi~nih) ispitivanja funkcije crijeva, jetre i pankreasa - 40 – Analiza i tuma~enje odre|enih radiolo{kih ispitivanja organa za varenje Asistencija u scintigrafskim i RIA ispitivanjima GIT-a - 20. Po obavljenom sta`u kolokvijum - provera uspeha savladanog gradiva. Hematologija 2 mjeseca Sadr`aj obuke: Teoretski dio: Odabrana poglavlja iz hematologije Klini~ki seminari Obavezno prisustvo stru~nim sastancima hematolo{ke sekcije Rad sa nastavnikom. Prakti~ni dio: – Hematolo{ka obrada bolesnika u hospitalnim uslovima (osnovna obrada, tuma~enje baznih vrednosti hematolo{kih analiza, dopunske dijagnoze metode lije~enja) i ovladati interpretacijom nalaza krvne slike i nalaza koagulograma. – Hematolo{ka obrada bolesnika u ambulantnim uslovima. – Rad u jedinici intenzivne njege (ovladavanje principima neodlo`ne medicinske pomo}i u hemoragijskim sindromima, agranulocitozama i akutnim leukemijama, hipoglikemijama, hiperkalijemijama i hipokalijemijama, cerebralnim komama zbog hemoragijskog sindroma i sl.). – Upoznati i rad specijaliziranih jedinica sterilne jedinice za intenzivno lije~enje hematolo{kih bolesnika, Centar za transplantaciju ko{tane sr`i i Centar za hemofilije. – Upoznavanje sa dopunskim dijagnosti~kim metodama u hematologiji (citolo{ko citohemijske analize punktata ko{tane sr`i, laboratorijska dijagnostika hemoragijskih sindroma, imunofenotipizacija, citogenetika) – Upoznavanje sa na~inom izvo|enja punkcije ko{tane sr`i i samostalno izvo|enje i upoznavanje sa izvo|enjem biopsije kosti i indikacijama za biopsiju, upoznavanje sa izvo|enjem i indikacijama za lumbalnu punkciju. – Upoznavanje sa terapijskim procedurama (protokolima) u lije~enju akutnih leukemija, malignih limfoma i drugih malignih hematolo{kih oboljenja. – Upoznavanje sa indikacijama za stalne perfuzione katetere i na~inom odr`avanja istih.

Upoznavanje sa principima supstitucione transfuziolo{ke terapije kod deficita pojedinih komponenti krvi i na~ini primjene raznih krvnih derivata. – Upoznavanje sa njegom te{kih hematolo{kih bolesnika (njega usne duplje, op}a njega, antipiretska terapija i sl.). – Upoznavanje sa indikacijama za citofereze i plazmafereze i na~ini primjene. – Upoznavanje sa laboratorijskim metodama u hematologiji i primjena radioizotopa (vijek eritrocita, trombocita). – Upoznavanje sa indikacijama obrade ko{tane sr`i za kulture }elija. Po obavljenom sta`u kolokvijum. Nefrologija 2 mjeseca Sadr`aj obuke: – Obrada i pra}enje nefrolo{kih bolesnika, pregled nefrolo{kog bolesnika, planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. – Ovladati pretragom urina, postavljanjem urinarnih katetera ultrazvu~nom dijagnostikom hitnih stanja u nefrologiji (opstrukeija, hidronefroza, tumor) – Upoznati tehniku biopsije bubrega, principe i postupak hemodijalize, ultrazvu~nu dijagnostiju u nefrologiji, radiolo{ke dijagnosti~ke i terapijske metode u nefrologiji. – Urgentna stanja u nefrologiji – Funkcionalno ispitivanje bubrega – Upoznavanje sa hemodijalizom i peritonalnom dijalizom – Upoznavanje sa plazmaferezom – Upoznavanje sa pripremom za transplantaciju i lije~enje bubrega. Po obavljenom sta`u obavezan kolokvijum. Endokrinologija s dijabetologijom 2 mjeseca Sadr`aj obuke: Pregled bolesnika s bolestima endokrinih `lijezda, {e}ernom bolesti i bolestima metabolizma, planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. Endokrinolo{ka obrada bolesnika u hospitalnim uslovima (osnovna obrada, tuma~enje baznih vrijednosti hormona, izvo|enje supresionih i stimuli{u}ih testova i njihova interpretacija, dopunske dijagnozne metode i lije~enje). Endokrinolo{ka obrada bolesnika u ambulantnim uslovima (rad u poliklinici sa nastavnikom). Ovladati dijagnostikom i lije~enjem bolesti iz podru~ja endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma. Ovladati tehnikom pregleda o~ne pozadine. Upoznati laboratorijske pretrage iz podru~ja endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma. Rad u jedinici intenzivne i urgentne nege (potpuno ovladavanje principima neodlo`ne medicinske pomo}i i dijabetskim komama, hipoglikemiji, akutnoj hipokalcemiji, adisonskoj i tireotoksi~noj krizi). Upoznavanje sa primenom vizualizacionih tehnika u endokrinologiji (ultrazvuk, nuklearna medicina, CT i magnetna rezonanca). Ovladavanje postupcima intenzificirane inzulinske terapije u dijabetesu (indikacije, kontraindikacije, mere kontrole). Upoznavanje sa indikacijom i primjenom inzulinskih pulzatilnih pumpi. Ovladavanje principima supstitucijske terapije kod deficita pojedinih ili grupa hormona. Ovladavanje principima supresione terapije kod hiperfunkcije endokrinih `lijezda. Upoznavanje sa laboratorijskim metodama u endokrinologiji, posebno sa RIA postupcima. Po obavljenom sta`u obavezno je polaganje kolokvijuma.

Broj 17 – Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

^etvrtak, 7. 4. 2011.

Reumatologija i imunologija 3 mjeseca Sadr`aj obuke: Samostalna obrada najmanje po jednog bolesnika iz svake grupe reumatolo{kih oboljenja. Samostalno vo|enje istorije bolesti za najmanje 10 bolesnika. Ovladavanje laboratorijskom dijagnostikom reumatolo{kih oboljenja. Ovladavanje rendgenolo{kom dijagnostikom reumatolo{kih oboljenja. Ovladati dijagnostikom i lije~enjem imunolo{kih bolesti, u prvom redu multisistematskih autoimunih bolesti, reumatskih bolesti i imunodeficijencija. Savladavanje tehnike punkcije zglobova sa intraartikularnim davanjem lijekova - samostalno izvo|enje 10 procedura. Savladavanje tehnike lokalne primene lijekova (periradikularno, periartikularno, enteze) samostalno izvo|enje 20 procedura. Upoznati alergolo{ke principe dijagnostike i lije~enja, zna~enje ko`nih testova i provokacijskih testova u alergologiji. Upoznati osnovne karakteristike laboratorijskih testova (serolo{kih, celularnih), principe imunoflourescencije, enzimskih testova, njihovu primjenu i interpretaciju rezultata. Alergolo{ka-imunolo{ka obrada bolesnika u stacionaru i poliklinici. Asistencija u rutinskoj i urgentnoj dijagnostici i adekvatnoj pomo}i u stacionaru i poliklinici. Asistencija i u~e{}e u proceduri dozno provokativnih testova u poliklinici i dnevnoj bolnici. Ovladavanje tehnikom izvo|enja sternalne funkcije pleuralne, perikardne i abdominalne i uzimanje uzoraka arterijske krvi po tri intervencije. Obuka aplikacija ambu maske i intubacije, traheotomije, vje{ta~kog disanja i dehidrilacije. Asistencija i obuka u izvo|enju ko`nih proba, biopsije ko`e, potko`nog tkiva i mi{i}a sa interpretacijom. Samostalno izvo|enje i asistencija u izvo|enju specifi~nih testova in vivo. Po obavljanju sta`a kolokvijum. INFEKTOLOGIJA 2 mjeseca Sadr`aj obuke: Pregled infektolo{kog bolesnika, planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnostni~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. Ovladati dijagnostikom i lije~enjem zaraznih bolesti i upoznati temeljne laboratorijske pretrage u infektologiji. Aktivan rad sa bolesnicima na sljede}im odjeljenjima: Odjeljenju za infekcije gastrointestinalnog trakta Odjeljenju za infekcije hepatobilijarnog sistema Odjeljenju AIDS-a Odjeljenju za nejasna febrilna stanja Odjeljenju za intenzivnu njegu i reanimacije. Po obavljenom sta`u kolokvijum. NEUROLOGIJA 2 mjeseca Sadr`aj obuke: Teoretski dio: Uvod u neurologiju, neurolo{ka propedeutika, savremeni pristup u neurologiji; Dijagnostika neurolo{kih oboljenja; Kome - diferencijalna dijagnoza, reanimacija, lije~enje; Glavobolja; Cerebrovaskularne bolesti; Epilepsije i drugi paroksizmalni poreme}aji; Neuromi{i}ne bolesti; Kraniocerebralne povrede; Ekstrapiramidne bolesti. Dje~ja neurologija (naglasak je na grani~na podru~ja sa internom medicinom). Prakti~ni dio: Pregled neurolo{kog bolesnika, planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste.

Ovladati dijagnostikom i lije~enjem naj~e{}ih neurolo{kih bolesti, osobito relevantnih za internu medicinu, ovladati tehnikom punkcije cerebrospinalne teku}ine. Upoznati principe elektroencefalografije, elektromiografije, pregled o~ne pozadine. Urgentna neurologija. LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA 2 mjeseca Sta` iz laboratorijske dijagnostike ima za cilj da ljekarima na specijalizaciji interne medicine pru`i neophodna znanja i upozna ih sa hematolo{kim, biohemijskim i drugim laboratorijskim pretragama koje se primjenjuju u obradi internisti~kog bolesnika. NUKLEARNA MEDICINA 2 mjeseca Sta` iz nuklearne medicine ima za cilj da ljekarima na specijalizaciji interne medicine pru`i neophodna znanja i upozna ih sa vje{tinama koje ova medicinska disciplina primjenjuje u funkcionim, hemodinamskim i morfolo{kim ispitivanjima, kao i u terapiji pojedinih oboljenja, i to iz sljede}ih oblasti: Nuklearna kardiologija i pulmologija: Radiokardiografija; Nuklearna miokardiografija; Nuklearna ventrikulografija; Farmakolo{ki stres testovi; Ventilaciona perfuziona ventilacija plu}a. Nuklearna gastroenterohepatologija: Kvantitativne scintigrafske metode za ispitivanje gastrointestinalnog sistema; Scintigrafija i SPET jetre; Hepati~ka radionuklidna angiografija; Imunoscintigrafija karcinoma kolona i rektuma; Hepato-bilijarna scintigrafija i procjena motiliteta holeciste. Nuklearna onkologija i hematologija: Nuklearno-medicinske metode u onkologiji; Imunoscintigrafija i radioimunoterapija malignih tumora; Ispitivanja ferokinetike i eritropoeze kao i kinetike i vijeka trombocita; Ispitivanje apsorbcije i metabolizma vitamina B12; Scintigrafija slezene i limfnog sistema. Nuklearna endokrinologija: Kvantitativni testovi i racionalna nuklearno-medicinska dijagnostika tireoidnih disfunkcija; Scintigrafija kore nadbubre`nih `lijezda i tumora hromafilnog tkiva; Scintigrafija paratireoidnih i pljuva~nih `lijezda. Nuklearna nefro-urologija i nuklearna osteologija: Radiorenografija i karakteristike patolo{kih radiorenograma; Odre|ivanje renalnih klirensa; Scintigrafija bubrega; Nuklearno-medicinske metode u procjeni uspjeha transplantacije bubrega i andrologiji; Scintigrafija skeleta u benignim i malignim bolestima kostiju. Po obavljenom sta`u kolokvijum. RAD NA INTERNOM ODJELU 21 mjesec Rad na internom odjelu ima za cilj da ljekarima na specijalizaciji omogu}i prakti~nu primjenu ste~enih znanja i vje{tina. Ovo uklju~uje rad na odjelu i u poliklinici, te de`urstva. Bolni~ko pra}enje bolesnika putem odgovaraju}ih medicinskih protokola. Medicinska dokumentacija i evidencija. KLINI^KA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 4 godine /48 mjeseci/ PROGRAM SPECIJALIZACIJE
[IRA OBLAST U@A OBLAST MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet TRAJANJE MJESECI 1 6 Klini~ka Bolni~ki odjel farmakologija Intenzivna njega Bolni~ki odjel intenzivne njege Infektologija Bolni~ki odjel infektologije 1 1 2

Uvodni dio - op}a teorijska nastava Uvodni dio

^etvrtak, 7. 4. 2011.
Farmakolo{kotoksikolo{ki laboratorij Neurologija Pedijatrija Farmakologija s toksikologijom Farmakologija Kardiologija Gastroenterologija Klini~ka imunologija i reumatologija Intenzivna njega Endokrinologija i dijabetes Nefrologija Psihijatrija Klini~ka pedijatrijska toksikologija Toksikologija Zakonodavstvo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Farmakolo{ko-toksik olo{ki laboratorij Bolni~ki odjel neurologije Bolni~ki odjel pedijatrije Bolnica Farmaceutska industrija Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel intenzivne njege Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel psihijatrije Bolni~ki odjel pedijatrije Bolnica Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - Kontrolni laboratorij ½ ½ 1 12 6 2 2 2 2 1 1½ 2 2 3½

Broj 17 – Strana 23 1 mjesec

Pedijatrija Zna~ajke primjene lijekova u dje~joj dobi.

1

Godi{nji odmor

4

Uvodni dio - osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka, – komunikacijske vje{tine, – timski rad, – upravljanja sistemom, – sposobnost sticanja i preno{enja znanja, – etika i propisi, – promocija zdravlja. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec, u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Uvodni dio specijalizacije 6 mjeseci Klini~ka farmakologije 1 mjesec Savladavanje tra`enja podataka o nuspojavama i priprema izvje{taja za prijavitelje i farmaceutsku industriju. Intenzivna njega odraslih 1 mjesec Savladavanje osnovnih tehnika obrade i lije~enja otrovanih narkomana. Infektologije 2 mjeseca Savladavanje osnovnih principa lije~enja zaraznih bolesti Farmakolo{ko-toksikolo{ki laboratorij 15 dana Interpretacija nalaza laboratorijskih pretraga i koncentracija lijekova u krvi Neurologija 15 dana Uvid u lije~enje glavnih neurolo{kih bolesti

KLINI^KA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM 12 mjeseci Bolnica - rje{avanje terapijskih i toksikolo{kih problema (konkretnih uz krevet bolesnika i simuliranih) hospitaliziranih bolesnika. Ambulanta - priprema klini~ko-farmakolo{kih mi{ljenja (terapijskih ili kao dijela dokumentacije za registraciju lijeka). Aktivno sudjelovanje u klini~kom eksperimentu na ambulantnim bolesnicima (bar 4). Laboratorij - sudjelovanje u eksperimentima na zdravim dobrovoljcima (bioekvivalencija, osnove farmakokinetskih studija i izra~unavanja), priprema plana ispitivanja, provedba eksperimenta, priprema zavr{nog izvje{taja - (bar 3). Interpretacija rezultata mjerenja koncentracija lijekova u tjelesnim teku}inama. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH - Ured za farmakovigilanciju: – upoznavanje s aktivno{}u Ureda, – prijem prijava, obrada prijava, priprema "povrata informacija" prijaviteljima. Pisanje povratnih pisama (20-ak). Slu`enje dokumentacijom Ureda koja redovno sti`e iz SZO, bibliotekom Instituta za klini~ku farmakologiju pri medicinskom fakultetu i svim glavnim izvorima informacija o lijekovima; – upoznavanje s radom bolni~ke komisije za lijekove, radom na bolni~koj listi lijekova, konceptom i radom s rezervnim lijekovima (antibioticima, antiemeticima i dr.); – upoznavanje s pripremom Biltena o lijekovima i Pharmacima. Sastavljanje vijesti, komentara i drugih dijelova navedenih publikacija – priprema bar 3 teksta za Bilten ili Pharmaca. – upoznavanje i sudjelovanje u drugim informacijskim aktivnostima Instituta za klini~ku farmakologiju pri medicinskom fakultetu (npr. za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine). Kolokvij. FARMAKOLOGIJA (farmaceutska industrija s Istra`iva~kim institutom) 6 mjeseci Upoznavanje laboratorijskih tehnika i vje{tina (vaganje piptiranje, centrifugiranje, mjerenje el. potencijala itd.). Upoznavanje manipulacija s laboratorijskim `ivotinjama (anestezija, intraperitonalna ili druga primjena lijeka, uzimanje uzoraka krvi, seciranje `ivotinja, preparcija tkiva i organa, transplantacija ko`e i drugih tkiva, itd.) i zahvati fiksacija. Upoznavanje neophodnih uvjeta za ispravno uzgajanje laboratorijskih `ivotinja u stajama, razli~ite vrste anestezije, rad anestezije. Decerebracija, tehnike rada i mjerenja u~inka lijekova. Krvni pritisak, EKG, pletizmografija, EEG, intrakranijalni tlak, diuraza, analgezija. U~inak neurotropnih lijekova (ekscitacija inhibicija posttetani~ka potencijacija, itd.), biohemijske metode, vezanje: za receptor, u~inci lijekova na neurotransmitere; eksperimentalni ulkus i njegova terapija; Farmakokinetika radioaktivno ozna~ene materije: ispitivanje akutne i hroni~ne toksi~nosti; pretra`ivanja strane literature na zadanu temu prije postavljanja eksperimenta; sudjelevanje u pripremi plana pokusa ispitivanja lijekova na `ivotinjskim modelima: vo|enje laboratorijskog dnevnika, bilje`enje rezultata pokusa: statisti~ka obrada rezultata pokusa na ra~unalu, sudjelovanje u pripremi nau~nih radova s rezultatima provedenih eksperimenata; sudjelovanje u pripremi nau~nih i stru~nih skupova, predavanja i sl.; sudjelovanje u izradi farmakolo{ko-toksikolo{kog mi{ljenja

Naglasak je na ciljanom radu u vezi s problemima klinike farmakologije i toksikologije uz posebnu pa`nju na slu`enje literaturom ovih podru~ja. INTENZIVNA NJEGA 2 mjeseca 6. – timski rad.informacijski centar: prakti~ni rad s bazama podataka o otrovanjima lijekovima i drugim otrovima. tlu i biosferi.odjeli neuropedijatrije. HEMATOLOGIJA 2 mjeseca 4.5 mjeseci 8. KARDIOLOGIJA 2 mjeseca 2. metode otkrivanja. Ambulanta . prevencije lije~enja. upoznavanje s osobitostima i epidemiologije otrovanja djece i preventivnim djelatnostima. pedijatrijske gatroenterologije. postupaka s akutno i hroni~no otrovanim u smislu pra}enja. aktivno sudjelovanje u lije~enju akutno otrovane djece. upoznavanje tehnika dekontaminacije. ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETES 1 mjesec 7.Broj 17 – Strana 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH [IRA OBLAST Uvodni dio Op}a teorijska nastava Teoretska i prakti~na nastava iz ove oblasti Klini~ka fiziologija Ispitivanje zapremine i fizikohemijskih karakteristika tjelesnih te~nosti Funkcija ispitivanja bubrega Imunolo{ka ispitivanja Bolni~ki laboratorij univerzitetsko-k lini~ke bolnice Bolni~ki odjel nefrologije Bolni~ki odjel imunologije univerzitetsko-k lini~ke bolnice Bolni~ki odjel pulmologije U@A OBLAST ^etvrtak.prepoznavanje otrovanja u djece. upoznavanje s bazama podataka o otrovima u prometu. PSIHIJATRIJA 2 mjeseca Program i vje{tine od 1-8 obuhva}aju sve aktivnosti na podru~ju racionalne farmakoterapije. – etika i propisi. vodi. ZAKONODAVSTVO 1 mjesec Federalno ministarstvo zdravstva. kardiologije i nefrologije TOKSIKOLOGIJA 3. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Kontrolni laboratorij. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – upravljanja sistemom. GASTROENTEROLOGIJA 2 mjeseca 3. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. – promocija zdravlja. KLINI^KA PEDIJATRIJSKA TOKSIKOLOGIJA 2 mjeseca Bolnica . . otkrivanje otrova brzim priru~nim testovima). sudjelovanje u izradi toksikolo{kih mi{ljenja). u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. bioekvivalencija lijekova): . priprema klini~ko-toksikolo{kih informacija.5 mjeseci Klini~ko laboratorijska dijagnostika (uzorkovanje. primjena sredstava za{tite kod intervencija u kriznim stanjima. UVODNI DIO Teoretska i prakti~na nastava iz ove oblasti 8 mjeseci Teoretska i prakti~na nastava iz oblasti klini~ke fiziologije organizovana na medicinskom fakultetu. upu}ivanje klini~ko-toksikolo{kih informacija u druga sredi{ta u dr`avi. 2011. proizvodnji uporabi.krizna stanja (ovladavanje pretra`ivanjem baze podataka. Upoznavanje s principima zakonodavstva podru~ja lijekova i rada navedenih ustanova koje pokrivaju pojedine aspekte klini~ke farmakologije i toksikologije. – komunikacijske vje{tine. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. nadalje prepoznavanju otrovanja. 4. ekotoksikologija (uzorkovanje. 7. dokazivanja mjerenja otrova i lijekova u biolo{kom materijalu). KLINI^KA IMUNOLOGIJA I REUMATOLOGIJA 2 mjeseca 5. Nakon svakog boravka kolokvij. Intenzivna njega Pedijatrijska klinika . postupci s otrovnim djetetom (op}i detoksikacijski i specijalni antidotski). . priprema biolo{kog materijala za analizu. MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA (mjeseci) (mjeseci) STA@A Medicinski 9 fakultet 1 8 16 1. NEFROLOGIJA S ODJELOM ZA POSTUPKE DIJALIZE 1. te pretra`ivanje javnih baza podataka o otrovanjima u Evropi i SAD.farmakokinetska i toksokinetska izra~unavanja (izra~unavanja farmakokinetskih parametara i simulacija. pankreasa i jetre Funkciono ispitivanje endokrinih `lijezda Funkciona ispitivanja `iv~anog sistema Sta` iz drugih grana Klini~ka fiziologija u internoj medicini Zarazne bolesti Klini~ka fiziologija i hirurgija Pedijatrija Neuropsihijatrija 1 Bolni~ki odjel kardiologije 2 Bolni~ki odjel gastroenterohep atologije 2 Bolni~ki odjel endokrinologije Bolni~ki odjel neurologije 11 Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel infektologije Bolni~ki odjel hirurgije Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel neurologije i psihijatrije 2 1 5 1 2 2 1 UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. individualizacija terapije. analiza otrova u zraku. klini~kog ispitivanja i razvoja novih terapijskih principa. KLINI^KA FIZIOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE 4 2 1 Funkciono ispitivanje respiratornog sistema Funkciono ispitivanje kardiovaskularnog sistema Funkciono ispitivanje digestivnog sistema.

Upoznaje se sa metodama i osposobljavanja za tuma~enje nalaza dobijenih ispitivanjem pojedinih baza hemostaze. ferokinetike. Upoznaje se sa metodologijom klini~kih i biohemijskih ispitivanja nutritivnog statusa. funkcije bubrega zbirnim testovima (radiorenografija. procjena difuzijskog kapaciteta plu}a. raepsorptivne funkcije distalnih i sabirnih kanali}a (test dilucije i koncentracije. metodama ispitivanja energetskog metabolizma. brzine i obnove `eljeza u krvi u toku 24 ~asa.per os i tuba`om. hemoliti~kih i drugih reakcija i upoznaje principe lije~enja nadoknadom krvi. osposobljava se za analizu. flebografija. Upoznaje se sa metodama i tuma~enjem nalaza dobijenih ispitivanjem bubre`ne cirkulacije (odre|ivanje zapremine protoka krvi i plazme PAH i diodrast. pojedinih hranljivih materija). 6. kao i dinamiku promena koje nastaju pri korekciji homeostaze. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 25 KLINI^KA FIZIOLOGIJA 16 mjeseci Specijalizant upoznaje principe i istra`ivanja. sa mjerenjem pokazatelja acidobaznog bilansa (metode. peritonealne dijalize i drugim postupcima ekstrakorporalne depuracije. scintrigrafija bubrega. 7. Osposobljava se za tuma~enje nalaza dobijenih ovim ispitivanjima. vaskularnog integriteta (test kapilarne rezistencije. visokozimetrija) ispitivanje raspiratornih poreme}aja aciobazne ravnote`e. PSP test). PAH diodrast). 2. sa postupcima izvo|enja alergolo{kih ko`nih testova i osposobljava se za tuma~enje nalaza dobijenih ovim ispitivanjima. radioizotopske metode ispitivanja perifernog krvotoka i radioimunolo{ke metode ispitivanja kardiovaskularnog sistema). Sti~e znanja o savremenim laboratorijsko-dijagnosti~kim testovima iz imunohematologije. Sti~e znanja iz metodologije ispitivanja pankreasa i jetre i osposobljava se za tuma~enje nalaza. Ovladava metodama ispitivanja krvnog pritiska. intubacione i scintigrafske metode). radioizotopsko odre|ivanje protoka i rezidualnog urina). Upoznaje se sa metodologijom funkcionalnih ispitivanja organa i sistema ~oveka. plazme. odre|ivanja sastava tjelesnih te~nosti i pra}enja acidobazne ravnote`e sa mjerenjem i izu~avanjem raspodjele vode u razli~itim tjelesnim prostorijama (metode razrje|enja te{kom vodom. sti~e prakti~na znanja o kontroli funkcija pojedinih sistema u bolesnika sa poreme}enom hemeostazom (posebno vodeno-sonom) i acidobaznim disbalansom.). otkrivanje povr{inskih antigena T }elija. osmotskog klirensa i klirensa slobodne vode). odre|ivanje faktora koagulacije. Ispitivanje zapremine i fizikohemijskih karakteristika tjelesnih te~nosti 4 mjeseca Specijalizant se upoznaje sa metodama mjerenja volumena. 8. odre|ivanja pH krvi. Ispitivanje hematopoeznog sistema i homeostaze 2 mjeseca Osposobljava se za tuma~enje nalaza osnovnih laboratorijskih hematolo{kih ispitivanja i nalaza biohemijskih citolo{kih analiza u ovoj oblasti. sekrecije (klasi~ne metode. obilje`enim eritrocitima. razgradnih proizvoda fibrina. vazoporesinski test. Sti~e prakti~na znanja o kontroli fiziolo{kih parametara u koronarnoj jedinici. test hemiluminiscencije). test optere}enja). antipirinom. 4. radioizotopska metoda). adhezivnosti. odre|ivanje osmolarnosti krvi i mokra}e. inhalaciona scinigrafija plu}a). radioizotopska kvantitativna selektivna kardiografija. o ispitivanjima posttransfuzionih. pankreasa i jetre 2 mjeseca Upoznaje se sa metodama i tuma~enjem nalaza dobijenih ispitivanjem motorike pojedinih dijelova digestivnog sistema (radiolo{ke procedure. registracija krivulja protok/volumen i izvedeni parametri. mjerenje rastegljivosti plu}a. enzimsko testiranje renina ili angiotenzina). 5. difuzije i plu}ne cirkulacije (ispitivanje raspodjele inhaliranih gasova. glumerularne filtracije (klirens inulina. klirens ureje. povr{inskih imunoglobilina V }elija). trombocitnih faktora). u dijagnosti~ke svrhe ispituje uticaj izazvanih poreme}aja odre|enog homostaznog sistema na funkcije pojedinih organa ili sistema. pCO2 baznog ekcesa). poreme}aja trombocita (odre|ivanje broja trombocita. osnovama dijetetike (ispitivanje i odre|ivanje ukupnih kalori~nih potreba. brzom dijagnostikom i urgentnom korekcijom ovih disbalansa. savladava indikacije za upotrebu nutritivnih rastvora i ishrane . osposobljava se za dijetetsku korekciju u stanjima op}e i specifi~ne malnutracije i hiperalimentacije. Savladava znanja o imunologiji krvnih grupa i njihovoj prakti~noj primeni. sa odre|ivanjem koli~ine elektrolita i opasnih sastojaka koji uti~u na raspodjelu vode i odr`avanje osmotske ravnote`e (standardne laboratorijske metode). tuma~enje i prakti~nu primenu dobijenih podataka: 1. viskoznost krvi). imunofluorescentne metode. angiografija. amonijum hlorid.^etvrtak. leukocitne loze (kvantitativna i kvalitativna skretnja bijele krvne slike. vrijeme krvarenja. odre|ivanje procentualnog odnosa T i V limfocita. Upoznaje se sa metodama i nalazima dobijenim ispitivanjem realne hipertenzije. Funkcija ispitivanja bubrega 2 mjeseca Ovladava tuma~enjem nalaza dobijenih rutinskim pregledom mokra}e i odre|ivanjem sadr`aja jedinjenja neproteinskog azota u krvi. scintigrafija srca i njegovih {upljina.Funkcionalno ispitivanje digestivnog sistema. radioaktivnim natrijumom i dr. laboratorijsko pra}enje heparinske. radioizotopsko ispitivanje plu}ne cirkulacije. detekcija hemolize. 4. Funkcionalno ispitivanje endokrinih `lijezda 2 mjeseca Upoznaje se sa funkcionim testovima i nalazima dobijenim ispitivanjem hipofize (adenohipofiza radioizotopske. kumarinske i trombolizne terapije. sekretorne funkcije distalnih tubula (odre|ivanje izlu~ivanja H jona. bilo{ko doziranje pojedinih od hormona. odre|ivanje du`ine `ivota leukocita i trombocita. Funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema 2 mjeseca Upoznaje se sa metodama i tuma~enjem nalaza invazivnog ispitivanja hemodinamike (kineventrikulografija. radioimunolo{ke tehnike. serolo{ke analize komplementa). Upoznaje se sa dijagnostikom poreme}aja eritrocitne loze (radioizotopsko odre|ivanje eritopoeze. 2011. biolo{ko. upoznaje se sa nalazima dobijenim endoskopskim ispitivanjem. gasne analize u mirovanju i ergometriji. protok/ volumen sa sobnim vazduhom i smjesom HeO2. EDTA). za ispitivanje funkcionalnog stanja i funkcije limfocita (testovi aktivacije limfocita. citohemijska karakterizacija poreme}aj leukocita). koronarografija. za procjenu funkcionog stanja granulocita (hemotaksa. ITV test. reapsorpacije i sekrecije proksimalnih tubula (odre|ivanje tubularnog transporta glukoze. enzimopatija i hemoglobinopatija). Funkcionalno ispitivanje respiratornog sistema 1 mjesec Upoznaje se sa metodama i tuma~enjem nalaza dobijenih ispitivanjem plu}ne ventilacije (standardna spirografija. . ehografija. radioimunolo{ko ispitivanje digestivnih hormona). pO2. kreatinina.). savremene metode kori{}enjem celularnih i subcelularnih sistema. Detaljno se upoznaje sa na~inom pripremanja i klini~kom aplikacijom parenteralnih rastvora. poreme}aja koagulacije i fibrinolize (vrijeme koagulacije krvi. pristupe izu~avanja regulacionih sistema u fiziolo{kim i patofizilo{kim uslovima. protrombinsko vrijeme. hisografija) neinvazivnog ispitivanja hemodinamike (elektrokardiografija. interstinalne apsorpcije (radioizotopske metode i dr. 7. biohemijske analize. alkalne rezerve. Upoznaje se sa metodama hemodijalize. mokra}ne be{ike (elektromiografija. plu}ne mehanike (penumotohografija. pletizmografija. 3. Imunolo{ka ispitivanja 1 mjesec Upoznaje se sa klini~ko-laboratorijskim metodama za dokazivanje antigena i antitijela (parcipitacione. du`ine `ivota eritrocita. realna angiografija).

klini~ku sliku i lije~enje intoksikacija izazvanih razli~itim biolo{kim etiolo{kim faktorima.dehidratacioni test. nadbubre`ne `lijezde (radioizotopske. ovladava njegom i ishranom takvih bolesnika. neurohipofize . Prakti~no radi u specijalisti~ko-konsultativnoj ambulanti za funkciona ispitivanja i dijagnostiku. izazvani potencijali i dr. Upoznaje se sa dijagnosti~kim metodama i sti~e znanja o kontroli klini~ko-fiziolo{kih pokazatelja i lije~enju urgentnih stanja u pedijatriji ({ok. 9. biomagnetskim i imunopatolo{kim. radioimunolo{ke. Klini~ka fiziologija i hirurgija 2 mjeseca Ovladava etiopatogenezom. 4. – komunikacijske vje{tine. SPECIJALISTI^KI STA@ IZ DRUGIH GRANA Klini~ka fiziologija u internoj medicini 5 mjeseci Specijalizant savla|uje osnovna znanja iz etiopatogeneze. polnih `lijezda (odre|ivanje rizi~nih steroida u mokra}i i plazmi). ovladava dijagnosti~kim metodama i lije~enjem naj~e{}ih urgentnih stanja u ovoj grani medicine. upoznaje klini~ku sliku i sti~e znanja iz dijagnostike naj~e{}ih neurolo{kih oboljenja. poreme}aja svijesti razli~itog stupnja . nefrologiji. 7. upoznaje se sa klini~kom slikom i klini~kom dijagnostikom {oka. test infuzije hipertoni~kih rastvora. citolo{ka. Upoznaje osnovne principe njege i ishrane dojen~eta i malog djeteta. Upoznaje patogenezu. Sti~e osnovna znanja iz oblasti medicinske psihologije i to naro~ito psihologije somatskih bolesti. kardiologiji. Zarazne bolesti 1 mjesec Specijalizant izu~ava etiopatogenezu. Prati ne`eljena i toksi~na dejstva lijekova. crush sindroma.elektrofiziolo{kim (EEG. 2011. patogenezu i diferencijalnu dijagnostiku razli~itih tipova sinkope. reografskim. ovladava znanjima o infuzionoj terapiji i ishrani takvih bolesnika. akutnih delirijuma i konfuznih stanja. Funkcionalno ispitivanje `iv~anog sistema 1 mjesec Ovladava znanjima pregleda likvora (biohemijska. Neuropsihijatrija 1 mjesec Savla|uje etiopatogenezu. hromatografske. radioizotopskim (scintigrafija mozga. klini~ke dijagnostike poreme}aja hemeostaze i disfunkcije pojedinih organa ili sistema u razli~itim urgentno nastalim stanjima u internoj medicini.naro~ito koma. pituitrinski test). . a posebno vaskularnih. Upoznaje postupke reanimacije. principe postoperativne njege bolesnika. krvavljenja i sti~e prakti~na znanja o kontroli klini~kofiziolo{kih parametara preoperativno ili postoperativno nastalih poreme}aja hemostaze i disfunkcija pojedinih organa ili sistema. osposobljava se za klini~ku primjenu nalaza funkcionih ispitivanja i korekciju poreme}aja razli~itih vidova homeostaze. endokrinologiji i bolestima metabolizma. klini~ke dijagnostike i lije~enja u hematologiji. prou~ava patogenezu i sti~e znanja iz diferencijalne dijagnostike i lije~enja urgentnih stanja koja mogu nastati u toku sli~nih zaraznih i nezaraznih oboljenja. Savla|uje dijagnostiku i lije~enje urgentnih stanja u neurologiji. Sti~e znanja iz etiopatogeneze. upoznaje se sa intenzivnim lije~enjem takvih bolesnika i osposobljava da kori{}enjem i sintezom raspolo`ivih dijagnosti~kih pokazatelja sagledava i prati stanje bolesnika u cjelini. farmakoterapiju i reanimatologiji. imunolo{ka ispitivanja). sti~e osnovna znanja za tuma~enje nalaza dobijenih ovim ispitivanjem. fluorimetrijske i kolorimetrijske metode). KLINI^KA IMUNOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A Medicinski 9 mjeseci fakultet Osnovna teorijska 1 mjesec nastava Teoretska i 8 mjeseci prakti~na nastava iz ove oblasti 27 mjeseci Imunolo{ki laboratorijski metodi Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti interna medicina Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti pedijatrija Transplantacija tkiva i organa Imunolo{ki laboratorij UKB Bolni~ki odjeli interne medicine 8 mjeseci U@A OBLAST Prakti~an stru~ni rad 8 mjeseci Bolni~ki odjeli pedijatrije 2 mjeseca Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti zarazne bolesti Imunodijagnoza i imunoterapija iz oblasti maligne bolesti Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti dermatologija Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti neurologija Bolni~ki odjeli za transplantaciju i Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Bolni~ki odjeli infektologije 1 mjesec 2 mjeseca Bolni~ki odjeli onkologije 2 mjeseca Bolni~ki odjeli dermatologije 1 mjesec Bolni~ki odjeli neurologije 1 mjesec UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. jedinicama intenzivne njege bolnica i osposobljava se za samostalno rje{avanje klini~ko-fiziolo{kih problema u timskom radu. {titne `lijezde. pulmologiji. toksi~ne i alergijske reakcije bolesnika na lijekove. endokrinog pankreasa (biolo{ko doziranje insulina. zapaljenskih. Upoznaje se sa metodama ispitivanja i dokazivanja hipertenzije endokrinog porekla. Prati biolo{ke. klini~koj alergologiji. paratireodinih `lijezda. Prou~ava etiologiju. dehidracija. gastroenterologiji. (odre|ivanje Ca. konvulzije) i postupcima reanimacije u dje~ijoj dobi. doziranja i ne`eljenih efekata lijekova u dje~ijoj dobi. dimijelinizuju}ih o{te}enja centralnog nervnog sistema i perifernih nerava. alkalne fosfataze.Broj 17 – Strana 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. Pedijatrija 2 mjeseca Specijalizant ovladava znanjima iz fiziologije i patolo{ke fiziologije dojen~eta i malog djeteta. angiografija i ispitivanje mo`danog krvotoka). fosfata. ispitivanje bilansa minerala uz pumo} markera).). Upoznaje neurolo{ke poreme}aje nastale u toku hipoksemija i endogenih intoksikacija organizma. opekotina. Upoznaje na~ine primjene. dijagnostiku. upoznaje se sa metodama ispitivanja `iv~anog sistema . Upoznaje specifi~nosti reakcija bolesnika razli~ite starosne dobi pri poreme}ajima homeostaze. radioizotopske i radioimunolo{ke metode).

– imunolo{ka dijagnoza leukemija i limfoma primjenom panela monoklonskih antitijela. Valdenstromova makroglobulinemija. benigna monoklonska gamapatija). ujedom insekata). – dokazivanje imunokompleksa u tkivima imunohistohemijskim metodima. – imunofenotipizacija }elija iz ko{tane sr`i. sistemska skleroza. lokalne anestatike. 4. krioglobulinemije). Njegenerova granulomatoza. – kultivisanje i odr`avanje }elijskih linija koje se koriste u imunolo{kim testovima. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. – dokazivanje normalnih i patolo{kih proteina i imunoglobulina metodima imunoelektroforeze. anafilati~ka reakcija. Reiterov sindrom. – odre|ivanje koncentracije krioglobulina. Con. limfni ~vorovi). Specijalizant se upoznaje sa i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – detekcija i odre|ivanje imunokompleksa u tjelesnim te~nostima i tkivima. – odre|ivanje koncentracije imunokompleksa (PEG.). – tehnologija produkcije monoklonskih antitijela. – osnovne tehnike genetskog in`enjerstva. IL-2 i responsivnost }elija na IL-2. – limfni (Hodgkin i non Hodgkin). 7. slezena. Program prakti~ne obuke specifi~nih imunolo{kih testova koji }e se izvoditi u okviru klini~kog sta`a iz medicinske imunologije dat je u okviru pojedinih oblasti specijalne imunopatologije. bolesti te{kog i lakog lanca. – organizacija rada laboratorije za klini~ku imunologiju. – pseudoalergijske reakcije (preosetljivosti na kontrastna sredstva. alergijska bronhijalna astma. imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – reumatske bolesti (reumatoidni artritis. – interpretacija rezultata fenotipizacije limfocita dobijenih fluorescentnom mikroskopijom i citofluorimetrijom. – odre|ivanje subpopulacija limfocita tehnikama stvaranja rozeta. amiloidoza. – antinuklearna antitijela i anti DNK antitijela. – komplementa. – odre|ivanje subpopulacija limfocita monoklonskim antitijelima. atopijski dermatitis. – odre|ivanje koncentracije komponenti komplementa. – odre|ivanje koncentracije imunoglobulina u krvi i drugim tjelesnim te~nostima imunodifuzionim metodima. neutrofilima i trombocitima. mije{ana bolest vezivnog tkiva. PNjM itd. ALERGOLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi.seruma. ADCC. – mjerenje produkcije IL-1. – dokazivanje tkivnih antigena imunohistohemijskim metodima. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija (elektroforeza. – autoimunske i imunske anemije. . – reumatoidnog faktora. – mjerenje produkcije LIF-a. – Behcetov sindrom. Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti interna medicina 8 mjeseci REUMATOLOGIJA . – uklju~ivanje u eksperimentalni rad i samostalno izvo|enje odabranih eksperimentalnih cjelina. plazmocitom. – promocija zdravlja. – imunofenotipizacija limfocita. autoimunski i imunski poreme}aji koagulacije. psorijazni artritis. – odre|ivanje ukupnog i specifi~nog IgE (PRIST. – ispitivanje proliferacije limfocita u kulturi mije{anih limfocita. – izolacija limfocita iz krvi i drugih limfati~nih organa (ko{tana sr`. – detekcija i odre|ivanje krioglobulina. – separacija plazme . krioglobulini). – upravljanja sistemom. imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – alergijske bolesti (alergijski rinitis. – detekcija i odre|ivanje antitela prema eritrocitima. RF). – ispitivanje citotoksi~ne funkcije limfocita (LMC. sistemski eritemski lupus. imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – diskrazije plazma }elija (multipli mijelom. – etika i propisi. – aplikacija i tuma~enje ko`nih testova za procjenu reakcije kasne preosjetljivosti (primarni i sekundarni odgovor). – primjena fluorescentne mikroskopije i citoflourimetrije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 27 – timski rad. – vaskulitisi razli~ite etiologije (poliarteritis nodosa. NK i LAK citotoksi~nost). – izvo|enja i tuma~enja lupus band testa (LBT). MIF-a i drugih medijatora reakcije kasne preosjetljivosti in vitro. Prakti~an stru~ni rad na klinici 27 mjeseci Imunolo{ki laboratorijski metodi 8 mjeseci Specijalizant se upoznaje sa i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih tehnika: – uzimanje krvi i drugih tjelesnih te~nosti za imunolo{ka ispitivanja. Metodolo{ki postupci koji }e se specijalizantima demonstrirati: – sensitivni i automatski metodi za odre|ivanje koncentracije imunoglobulina. alergijske gastroenteropatije. urtikarija. – odre|ivanje i tuma~enje nalaza "imunolo{kog statusa" kod sumnje na imunodeficijenciju. reumatska groznica. dermatopolimiozitis. A. – odre|ivanje "imunolo{kog statusa" po potrebi. Sjogrenov sindrom). hranom. ankiloziraju}i spondilitis. 2011. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. angioedem. – osnovni hromatografski metodi i viskozimetrija. preosetljivosti na aspirin). UVODNI DIO Teorijska i prakti~na nastava na fakultetu 8 mjeseci Sljede}e oblasti imunologije: – Molekularna imunologija i imunologija – Celularna imunologija i imunoregulacija – Laboratorijski imunolo{ki metodi – Infekcijska imunologija – Transplantacijska imunologija – Tumorska imunologija – Op}a imunopatologija – Laboratorijski imunolo{ki metodi – Specijalna imunopatologija sa principima imunodijagnoze i imuno-terapije. serumska bolest. – akutne i hroni~ne limfocitne i mijeloidne leukemije.^etvrtak. Cilj. – ispitivanje proliferativne sposobnosti limfocita u kulturi na nespecifi~ne mitogen (PHA. HEMATOLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – ko`ni testovi rane preosetljivosti.Ukupno trajanje 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi. alergije izazvane lijekovima. neutropenije i trombocitopenije. imunoelektroforeza. RAST). – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. ukupni imunoglobulini.

Broj 17 – Strana 28 – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

^etvrtak, 7. 4. 2011.

odre|ivanje histamina, testovi provokacije reakcije na alergen, izvo|enje specifi~ne hiposenzibilizacije.

ENDOKRINOLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – organspecifi~na autoimuna endokrina oboljenja (hroni~ni tireoiditis, primarni miksedem, Hashimotov tireoiditis, Gravesova bolest, tireogastri~na bolest, hroni~na adrenokortikalna insuficijencija, perniciozna anemija, diabetes mellitus tip I, poliendokrinopatije, mukokutana kandidijaza). Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – detekcija i odre|ivanje autoimunih antitela (antitireoglobulinska, antiinsulinska, antigastri~na antitela) u tjelesnim te~nostima (metodom RIA i ELISA) i tkivima (imunofluorescentna i peroksidazna tehnika). NEFROLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanja o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – glumerulonefritis (izazvan antitijelima prema bazalnoj membrani (sindrom Goodpasture), izazvan imunokompleksima (proliferativni, mezangioproliferativni, membranozni), – bubulointersticijski nefritis (izazvan antitijelima prema bazalnoj membrani, izazvan imunokompleksima). Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – detekcija i odre|ivanje antitijela i imunokompleksa u tkivu bubrega imunofluorescentnim i imunoperoksidaznim tehnikama, – detekcija i odre|ivanje imunokompleksa u serumu (PEG, Cilj, RF). PULMOLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – atopijska astma, hipersensitivni pneumonitis, aspergiloza, sarkoidoza, sindroma Goodpasture. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – dokazivanje preosetljivosti na pojedine antigene, – karakterizaciju limfnih }elija bronhijalnog alveolarnog livata (BAL). GASTROENTEROLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – alergijske gastroenteropatije, rekurentne aftozne ulceracije, hroni~ni atrofi~ni gastritis, perniciozna anemija, celijakija, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, hepatitisa B, hepatitis non-A non-B, hroni~na aktivni hepatitis, primarna bilijarna ciroze. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – ispitivanje preosetljivosti na pojedine alergene – detekcija i odre|ivanje antitela prema `eluda~noj sluznici. KARDIOLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – Dresslerov sindrom, akutna reumatska groznica, autoimuni miokarditis. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – detekcija i odre|ivanje antisr~anih antitela u telesnim te~nostima i tkivima.

Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti PEDIJATRIJA 2 mjeseca Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – 165 deficijencija B limfocita (agamaglobulinemija, ste~ena hipogamaglobulinemija, prolazna hipogamaglobulinemija dojena~ke dobi, selektivna IgA deficijencija), – deficijencija T limfocita (kongenitalna timusna aplazija, hroni~na mukokutalna kandidijaza), – kombinovane imunodeficijencije (te{ka kombinovana imunodeficijencija Nezelof sindrom, ataksija telangiektazija, sindrom Njiskott-Aldrich, imunodeficijencije zbog nedostatka enzima (ADA, PNP), imunodeficijencije zbog poreme}aja }elijske membrane), poreme}aje fagocitne funkcije (hroni~na granulomatozna bolest, sindrom Chediak-Higashi, sindrom hiper IgE), deficijencije komplementa. Upoznaje se sa problemima sekundarnih imunodeficijencija, pedijatrijskog AIDS-a, sa alergijskim oboljenjima kod djece (posebno atopijskim dermatitisom), reumatskim oboljenjima kod djece (posebno juvenilnim artritisom - Morbus Still), sa problemom substitucione terapije gamaglobulinima, timusnim graftovima ili hormonima, problemima vakcinacije. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo{enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – ispitivanje parametara celularne i humoralne imunosti ("imunolo{ki status"): ko`ne probe kasne preosetljivosti, stimulaciju limfocita mitogenima i antigenima, kvantifikacijana fenotipizacija subpopulacija limfocita, odre|ivanje komplementa, imunoglobulina, elektroforeza proteina, – laboratorijsko pra}enje substitucione terapije gamaglobulinima, – ispitivanje preosetljivosti na alergene. Transplantacija tkiva i organa 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji: – transplantacije bubrega, ko{tane sr`i i pankreasa (indikacije za transplantaciju, selekcija davaoca, imunolo{ka procjena primaoca i davaoca), – primjena imunosupresivne terapije (posebno Ciklosporina i kortikosteroidnih hormona, citotoksi~nih lijekova, antilimfocitnog seruma i monoklonskih antitijela), imunolo{ka kontrola postransplantacionog lije~enja, komplikacije imunosupresivne terapije, – odbacivanje kalema, bolesti kalema protiv doma}ina. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – odre|ivanje antigena glavnog histokompatibilnog kompleksa, – mije{ana kultura limfocita, – izvo|enje unakrsne reakcije, – organizacija i formiranje panela za HLA tipizaciju i banke HLA, – pro~i{}avanje ko{tane sr`i. Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti ZARAZNE BOLESTI 2 mjeseca Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – infekcije koje dovode do nastanka sekundarnih imunodeficijencija i to: virusne infekcije (infektivna mononukleoza, hepatitis A, B i nonA - nonB, CMV), parazitarne infekcije (toxoplazmoza, leishmanioza), – postinfekcijske bolesti sa autoimunom genezom (hroni~ni aktivni hepatitis, postvakcinalni emcefalomijelitis, akutni idiopatski polineuritis (Guillain-Barre) – infekcije koje neposredno o{te}uju imunski sistem (SIDS-AIDS) – osposobljava se za primjenu imunoprofilakse (aktivna i pasivna).

^etvrtak, 7. 4. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 17 – Strana 29

Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – dokazivanje antigena i antitijela na HBV i njihov zna~aj za dijagnozu, tok i prognozu bolesti – metode laboratorijske dijagnostike HIV infekcije, dokazivanje antitijela na HIV, dokazivanje antigena i zna~aj za dijagnozu tok i prognozu bolesti. Imunodijagnoza i imunoterapija iz oblasti MALIGNE BOLESTI 2 mjeseca Specijalizant sti~e znanje o imunodijagnozi i imunoterapiji malignih bolesti i to: – principi, na~in i komplikacije primene imunosupresivne terapije (citostatski agensi, antilimfocitni serum, monoklonska antitela) – imunolo{ka osnova i opravdanost primjene imunoterapije kod malignih bolesti (indikacije, efekti primene) – vidovi imunoterapije (specifi~na, nespecifi~na, sistemska, lokalna, aktivna, pasivna), tehnike primjene, doze 167 – vrste modifikatora biolo{ke reakcije (organski adjuvansi, sintetski adjuvansi, limfokini, monoklonska antitela, transfer faktor, timusni hormoni). Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – imunodijagnostika malignih bolesti (detekcija tumorskih markera u tumoru i cirkulaciji), detekcija u tumoru normalnih tkivnospecifi~nih struktura, detekcija tumor specifi~nog imuniteta, otkrivanje mikrometastaza in vivo primenom obilje`enih monoklonskih antitijela – odre|ivanje op}e imunolo{ke kompetencije ("imunolo{ki status") sa posebnim osvrtom na antitumorske mehanizme i tehnike za njihovo odre|ivanje (citotoksi~ni T limfociti, NK }elije, LAK }elije) – imunoprognostika i pra}enje imunoterapije (vrste imunolo{kih poreme}aja kod razli~itih neoplazija i njihova prognoza, procjena efekata pojedinih imunodifikatora in vitro i in vivo). Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti DERMATOLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – autopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, pemfigus vulgaris, bulozni pemfigoid, dermatitis herpetiformis, eritema multiforme, diskoidni lupus, vaskulitisi, psorijati~ni artitis, hroni~na mukokutna kandidijaza. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – detekcija i odre|ivanje razli~itih antitkivnih antitijela (antitijela na intercelularnu supstancu, antitijela na bazalnu membranu) – izvo|enje i tuma~enje LBT – odre|ivanje imunokompleksa u tjelesnim te~nostima i tkivima – detekcija i odre|ivanje krioglobulina. Imunodijagnoza i imunoterapija imunolo{kih bolesti iz oblasti NEUROLOGIJA 1 mjesec Specijalizant sti~e znanje o imunopatogenezi, imunodijagnozi i imunoterapiji sljede}ih bolesti: – autoimune demijeliniziraju}e bolesti (multipla skleroza, akutni diseminovani encefalomijelitis, akutni indiopatski polineuritis) – mijastenije gravis, Sindrom Eaton-Lambert, SSPE, Subakutne spongioformne encefalopatije – neurolo{ki poreme}aji kod SIDE. Specijalizant se upoznaje i obu~ava za izvo|enje sljede}ih laboratorijskih imunolo{kih metoda: – specifi~nosti oligoklonalnskih imunoglobulina u cerebrospinalnom likvoru – primjena odgovaraju}ih testova celularne imunosti u pra}enju toka ovih bolesti.

KATALOG VJE[TINA (uz navedeni broj procedura ili zahvata koje treba uraditi) Tehnike ispitivanja humoralnih komponenti imunog odgovora – odre|ivanje koncentracije imunoglobulina - 6 – odre|ivanje koncentracije komponenti komplementa - 7 – odre|ivanje imunokompleksa (metode PEG, Cilj) - 8 – odre|ivanje koncentracije krioglobulina - 5 – imunodifuzija - 7 – imunoelektroforeza – nefelometrija – elektroimunodifuzija – radioimunoesej - 10 – ELISA test - 10 – Tehnike ispitivanja celularnih komponenti imunog odgovora – ko`ne probe kasne preosetljivosti - 8 – separacija limfocita na gustinskom gradijentu - 10 – kvantitiranje limfocita tehnikama direktne i indirektne imunodifluorescencije - 10 – tehnika stvaranja rozeta (sa ov~ijim, mi{ijim i autologim eritrocitima) - 8 – aktivacija limfocita mitogenima i antigenima - 10 – in vitro detekcija limfokina - 15 – detekcija citokina na }elijskim linijama – ispitivanje funkcije neutrofila i makrografa - 15 – Imunohematolo{ke tehnike – odre|ivanje krvnih grupa - 5 – Combs-ov test – inhibitori faktora koagulacije – Tehnike ispitivanja alergijskih bolesti – ko`ne probe rane preosjetljivosti - 10 - RIST - RAST – Tehnike ispitivanja autoimunskih bolesti – odre|ivanje ANA - 6 – odre|ivanje anti-DNK antitijela – odre|ivanje RF - 5 – odre|ivanje organ-specifi~na antitijela – imunohistopatologija bubrega i ko`e – Specifi~ne tehnike u tumorskoj imunologiji – dijagnoza monoklonskih gamapatija – imunodijagnostika mononuklearnih i limfnih neoplazmi 10 – detekcija CEA i AFP KLINI^KA PSIHOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE
[IRA OBLAST Uvodni dio - osnovna teorijska nastava Psihologija i psihopatologija Psihologija dje~ijeg uzrasta Neurolo{ki poreme}aji i psihopatolo{ka stanja Bolesti ovisnosti Preveniranje mentalnih poreme}aja MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Psihijatrijska klinika Pedijatrijska klinika Neurolo{ka klinika Zavod za bolesti ovisnosti Centar za mentalno zdravlje u zajednici TRAJANJE MJESECI 1 17 6 3 6 3

Specijalisti~ki sta` traje 36 mjeseci u okviru kojeg se organizuje prakti~na obuka, a prema planu i programu specijalizacije iz klini~ke psihologije. Plan i program specijalizacije predvi|a usvajanje teorijskih znanja i razvoj konkretnih vje{tina pod nadzorom imenovanog mentora, a u okvirima klini~ke psihologije, razvojne psihologije, psihopatologije odraslih, psihopatologije djetinjstva i mladosti, neurofiziologije, psiholo{ke procjene (psihodijagnostika), psiholo{kog savjetovanja, psiholo{kog preventivnog rada u zajednici. Uvodni dio - osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti:

Broj 17 – Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

^etvrtak, 7. 4. 2011.

– dono{enje klini~kih odluka, – komunikacijske vje{tine, – timski rad, – upravljanja sistemom, – sposobnost sticanja i preno{enja znanja, – etika i propisi, – promocija zdravlja. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec, u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Psihologija i psihopatologija Psihijatrijska klinika (sva odjeljenja) 17 mjeseci Prou~avanje i pra}enje psihopatologije djetinjstva i mladosti: – Mentalna subnormalnost; – Poreme}aji psiholo{kog razvoja; – Poreme}aji pona{anja i emocija sa po~etkom obi~no u djetinstvu i adolescenciji; – Psihoze razvojnog doba; – Razvojne disharmonije; – Suicidalnost u razvojnom periodu; – Poreme}aji ishrane; – Poreme}aji spavanja; – Poreme}aji prilago|avanja; – Zlostavljanje i zanemarivanje djece; – Zloupotreba supstanci u adolescentnom periodu; – Epilepsija; Prou~avanje i pra}enje psihopatologije odraslih: – Shizofrenija, shizotipalni i sumanuti poreme}aji; – Poreme}aji afekta (raspolo`enja); – Neurotski, sa stresom povezani i somatiformni poreme}aji; – Pona{ajni sindrom povezani sa fiziolo{kim poreme}ajima i fizi~kim faktorima; – Poreme}aji odrasle li~nosti i pona{anja; – Mentalna subnormalnost; Podru~je rada: – Psiholo{ka procjena (psihodijagnostika) – Prikupljanje podataka, intervju sa pacijentom i pratnjom (anamneza, heteroanamneza); – Procjena intelektualnih sposobnosti za odrasle; – Procjena mentalnog propadanja i o{te}enja; – Eksploracija li~nosti - procjena strukture li~nosti; – Primjena projektivnih tehnika za djecu i odrasle; – Ispitivanje pojedina~nih psihi~kih funkcija za odrasle; – Integracija podataka, psiholo{ki nalaz i mi{ljenje; – Psiholo{ko savjetovanje; – Psiholo{ko savjetovanje porodice; – Procjena intelektualnih sposobnosti za djecu do 14 godina; – Opservacija djeteta; – Procjena psihomotornog razvoja djeteta; – Procjena intelektualnih sposobnosti pri kategorizaciji djece; – Ispitivanje pojedina~nih psihi~kih funkcija za djecu do 14 godina; – Psiholo{ko ispitivanje sposobnosti za posao; – Timski rad u multidisciplinarnom timu; Psihologija dje~jeg uzrasta Pedijatrijska klinika (sva odjeljenja) 6 mjeseci – Prou~avanje i pra}enje psihopatologije djetinjstva: – Mentalna subnormalnost; – Poreme}aji psiholo{kog razvoja; – Razvojne disharmonije; – Poreme}aji ishrane; – Poreme}aji spavanja; – Zlostavljanje i zanemarivanje djece; – Epilepsija; – Uticaj hroni~nih oboljenja na psihi~ki razvoj djece; – Prou~avanje i pra}enje psihosomatskih poreme}aja. Podru~je rada: – Psiholo{ka procjena (psihodijagnostika)

Klini~ki intervju sa roditeljima/pratiocima i (ovisno o dobi) sa djetetom, heteroanamnesti~ki podaci, analiza medicinske dokumentacije, opservacija i dr.; – Procjena psihomotornog razvoja djece od ro|enja do 2. godine `ivota (struktuirani intervju sa roditeljima, opservacija, primjena razvojnih skala); – Procjena psihomotornog razvoja djece iznad 2 godine `ivota (struktuirani intervju sa roditeljima, opservacija, primjena razvojnih skala, procjena specifi~nih aspekata razvoja - govor, pona{anje i sl.); – Primjena i interpretacija testova inteligencije; – Primjena i interpretacija tehnika za procjenu specifi~nih kognitivnih funkcija; – Primjena i interpretacija upitnika li~nosti; – Primjena i interpretacija projektivnih tehnika; – Obrada pacijenata za upu}ivanje na kategorizaciju; – Procjena mentalnog propadanja i o{te}enja; – Integracija podataka, psiholo{ki nalaz i mi{ljenje; – Psiholo{ki tretmani i edukacija – Psihoedukacija i savjetovanje roditelja u cilju stimulacije psihomotornog razvoja kod djece sa usporenim i disharmoni~nim pm-razvojem; – Krizne intervencije, psihoedukacija i savjetovanje roditelja djece hospitalizirane na Neonatalogiji i Pedijatrijskoj intenzivnoj njezi; – Krizne intervencije, psihoedukacija i savjetovanje djece (i njihovih roditelja) sa hroni~nim i te{kim medicinskim stanjima; – Krizne intervencije sa roditeljima djece u terminalnoj fazi bolesti; – Psiholo{ke tehnike tretmana boli i suzbijanja hroni~nih bolnih stanja; – Pridr`avanje zdravstvenih preporuka i savjeta (djeca i roditelji); – Savjetodavni rad i druge psiholo{ke intervencije koje pridonose u~inkovitom lije~enju akutnih i hroni~nih bolesti i pobolj{anju prilagodbe na bolest (djeca i roditelji); – Psiholo{ka priprema za operativne zahvate i invazivne medicinske procedure; – Psiholo{ki postupci opu{tanja, tehnike relaksacije; – Edukacija zdravstvenih radnika i ostalih saradnika; – Podru~je psiholo{ke prevencije – Primjena psiholo{kih znanja u promociji i o~uvanju zdravlja; – Poticanje zdravih i sprje~avanje nezdravih pona{anja. Neurolo{ki poreme}aji i psihopatolo{ka stanja (Neurolo{ka klinika) 3 mjeseca Prou~avanje i pra}enje: – Organski psihi~ki poreme}aji, uklju~uju}i simptomatske poreme}aje; – Psihopatologija i o{te}enja specifi~nih psihi~kih funkcija nastala kao posljedica neurolo{kih oboljenja; – Anatomska osnova neuropsiholo{kih funkcija; – Uloga neurotransmisije u organizaciji kognitivnih funkcija; Podru~je rada: – Prikupljanje podataka, intervju sa pacijentom i pratnjom (anamneza, heteroanamneza); – Ispitivnje kognitivnih funkcija (pam}enje, mi{ljenje, ekspresivne funkcije, izvr{ne funkcije); – Procjena mentalnog propadanja i o{te}enja; – Integracija podataka, psiholo{ki nalaz i mi{ljenje; – Psiholo{ko-savjetodavni rad sa pacijentom i porodicom; – Timski rad u multidisciplinarnom timu. Bolesti ovisnosti (Zavod za bolesti ovisnosti) 6 mjeseci Prou~avanje i pra}enje – Psihopatologija i poreme}aji pona{anja izazvani zloupotrebom psihoaktivnih supstanci; – Prevencija rizi~nih pona{anja. Podru~je rada:

^etvrtak, 7. 4. 2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 17 – Strana 31

Prikupljanje podataka, intervju sa pacijentom i pratnjom (anamneza, heteroanamneza); – Procjena intelektualnih sposobnosti za odrasle; – Eksploracija li~nosti - procjena strukture li~nosti; – Inventri i upitnici li~nosti za odrasle; – Projektivne tehnike; – Integracija podataka, psiholo{ki nalaz i mi{ljenje; – Individualni i grupni savjetodavni rad sa ovisnicima i njihovim porodicama; – Rana detekcija rizi~nih pona{anja; – Informativno - propagandne aktivnosti, – Planiranje i u~e{}e u specifi~nim programima prevencije, lije~enja i rehabilitaciji prema savremenim principima tretmana ovisnika; – Primjena propisanih mjera za{tite i samoza{tite u radu sa ovisnicima; – Timski rad u multidisciplinarnom timu. Preveniranje mentalnih poreme}aja (Centar za mentalno zdravlje u zajednici) 3 mjeseca Prou~avanje i pra}enje – Preventivnog psiholo{kog rada u zajednici, a u okviru primarne zdravstvene za{tite; – Multidisciplinarnog rada u zajednici. Podru~je rada – Primjena psiholo{kih znanja u promociji i o~uvanju zdravlja; – Savjetodavni rad i druge psiholo{ke intervencije koje pridonose u~inkovitom lije~enju akutnih i hroni~nih bolesti i pobolj{anju prilagodbe na bolest; – Izrada i provedba programa primarne prevencije u zajednici (psiholo{ka edukacija i savjetovanje); – Individualni i grupni savjetodavni rad sa hroni~nim pacijentima i njihovim porodicama; – Edukativne i savjetodavne aktivnosti za zdravstvene radnike u slu`bama primarne zdravstvene za{tite; – Krizne intervencije u zajednici; – U~e{}e u multidisciplinarnom radu na nivou primarne zdravstvene za{tite. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 4 godine /48 mjeseci/ Plan specijalizacije:
[IRA U@A MJESTO TEMATSKA TEMATSKA OBAVLJANJA OBLAST OBLAST STA@A Uvodni dio Medicinski fakultet op}a teorijska nastava Maksilofacijalna Bolni~ki odjel hirurgija MFH Op}a hirurgija Abdominalna Bolni~ki odjel hirurgija abdominalne hirurgije Urgentna Bolni~ki odjel medicina urgentne medicine Traumatologija Bolni~ki odjel traumatologije Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Otorinolaringol Bolni~ki odjel ORL ogija Plasti~na i Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije rekonstruktivn a hirurgija Stomatologija Stomatolo{ki fakultet Transfuziologija Bolni~ki odjel transfuziologije TRAJANJE TRAJANJE

NASTAVNI PROGRAM A.Teoretska nastava: a1 - predavanja, razgovori, diskusija sa mentorom (30% vremena) a2 - seminarske radnje specijalizanta (30% vremena) a3 - individualni rad specijalizanta na Klinici (40% vremena) B.Prakti~na nastava; b1 - svakodnevni prakti~ni rad u ambulanti, na odjeljenju, u operacionoj sali (70% vremena) b2 - pokazni rad mentora iz zna~ajnih dijagnosti~kih, terapeutskih, operativnih procedura (25% vremena) b3 - eksperimentalni rad (5% vremena) UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka, – komunikacijske vje{tine, – timski rad, – upravljanja sistemom, – sposobnost sticanja i preno{enja znanja, – etika i propisi, – promocija zdravlja. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec, u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA Edukaciju iz maksilofacijalne hirurgije specijalizant provodi na odjelu za maksilofacijalnu hirurgiju u trajanju od 26 mjeseci. Edukacija sadr`i:
Nastavni predmet Uvod u maksilofacijalnu hirurgiju Povrede maksilofacijalne regije Onkolo{ki problemi maksilofacijalne regije Upalni procesi maksilofacijalne regije Uro|ene i ste~ene anomalije maksilofacijalne regije Hirur{ka oboljenja pljuva~nih `lijezda Hirur{ka oboljenja nerava MFR Urgentna maksilofacijalna hirurgija Hirur{ka tehnika Dijagnostika Eksperimentalna hirurgija Ukupno sati Teoretski 4 182 182 91 136 91 91 46 319 46 50 1238 Prakti~ni 0 546 546 273 410 273 273 136 955 136 128 3676 Ukupno 4 728 728 364 546 364 364 182 1274 182 178 4914

1 mjesec

26 mjeseci 10 mjeseci 2 mjeseca

2 mjeseca 2 mjeseca 4 mjeseca 5 mjeseci 3 mjeseca

2 mjeseca 1 mjesec

1. Nastavni predmet - Uvod u maksilofacijalnu hirurgiju 1. Teoretska nastava: 4 sati al - 1 sat a2 - 1 sat a3 - 2 sata Nastavne jedinice: historijski razvoj MFH; zna~aj MFH; za~eci MFH na ovim prostorima; savremena dostignuta MFH 2. Nastavni predmet: Povrede maksilofacijalne regije 1. Teoretska nastava: 182 sati al - 55 sati a2 - 55 sati a3-72 sata 2. Prakti~na nastava: 546 sati b1 - 382 sata b2 - 136 sata b3 - 28 sati

rad na le{evima.14 sati. 4. lokalitet.14 sati Nastavna jedinica: anatomsko . Teoretska nastava: 46 sati al . simptomatologija. rad na pokusnim `ivotinjama. Nastavni predmet: Upalni procesi MFR 1. Prakti~na nastava: 410 sati b1-287 sati b2-102 sata b3 -21 sat Nastavna jedinica: embriolo{ki aspekt. simptomatologija. Nastavni predmet: Hirur{ka tehnika 1. Edukacija sadr`i: 1.668 sati b2 . 10. operativne procedure kod povreda MFR. Prakti~na nastava: 546 sati bi . Prakti~na nastava: 955 sati b1 . klasifikacija.7 sati Nastavna jedinica: uzroci smrtnosti. 6. dijagnostika. Nastavni predmet: Dijagnostika 1. Nastavni predmet: Urgentna maksilofacijalna hirurgija 1. Prakti~na nastava: 136 sati b1 . Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij za svaki nastavni predmet.27 sati a3 . urgentna stanja. sociolo{ko .89 sati b2 .55 sati a3 .191sat .14 sati a2 . dijagnostika. Nastavna jedinica: patofiziologija upale. simptomatologija.14 sati a3.27 sati a2 .32 sata b3 .27 sati a3 .54 sata 2. Prakti~na nastava: 273 sati b1 -191 sat b2 . Nastavni predmet: Eksperimentalna hirurgija 1.48 sati Nastavna jedinica: principi hirur{ke tehnike MFH.41 sat a3 . terapija. 7. operativne procedure kod upalnih procesa.27 sati a2 .27 sati a3. etiologija. sociolo{ko-epidemiolo{ki zna~aj.epidemiolo{ki zna~aj.20 sati 2. Edukacija sadr`i: Nastavni predmet Abdominalna hirurgija Centar urgentne medicine Traumatologija Neurohirurgija Ukupno sati Teoretski 91 91 91 182 455 Prakti~ni 273 273 273 546 1365 Ukupno 364 364 364 728 1820 1.96 sati a3 . klasifikacija. terapija.14 sati a3 . Teoretska nastava: 91 sat al -27 sati a2 .27 sati a2 . 7.41 sat a2 . Abdominalna hirurgija Edukaciju iz abdominalne hirurgije specijalizant sprovodi na odjelu za abdominalnu hirurgiju u trajanju od 2 mjeseca.37 sati 2. etiologija.72 sata 2. topografskoanatomski odnosi glave i vrata. dijagnostika.55 sati a2 . Prakti~na nastava: 128 sati b1 .95 sati b2 . 5.18 sati 2.68 sati b3 . 2011. klasifikacija.34 sati b3 . simptomatologija.fiziolo{ki aspekt. interpretacija. Prakti~na nastava: 273 sati b1 . Teoretska nastava: 91 sat al . Teoretska nastava: 50 sati al .34 sata b3 . Nastavni predmet: Onkolo{ki problemi MFR 1.239 sati b3 . lokalitet.382 sati b2 . Nastavna jedinica: etiologija.68 sati b3 . operativne procedure kod deformacije MFR.15 sati a2 . Nastavni predmet: Hirur{ka oboljenja nerava MFR 1. Nastavni predmet: Uro|ene i ste~ene anomalije MFR 1.Broj 17 – Strana 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. etiologija.37 sati 2. klasifikacija.18 sati 2.14 sati Nastavna jedinica: anatomsko-fiziolo{ki aspekt. operativne procedure kod tumora MFR. terapija.15 sati a3 .14 sati a2 . 4. klasifikacija.37 sati 2. operativne procedure kod oboljenja nerava MFR. Teoretska nastava: 46 sati al . hitne intervencije 9.28 sati Nastavna jedinica: etiologija. terapija. operativne procedure kod oboljenja pljuva~nih `lijezda. terapija. dijagnostika. dijagnosti~na oprema. Nastavni predmet: Hirur{ka oboljenja pljuva~nih `lijezda 1. Teoretska nastava: 319 sati al .27 sati a3 .Teoretska nastava: 91 sat al .191 sat b2 . 8. Teoretska nastava: 182 sati a1 . simptomatologija. simptomatologija. dijagnostika. Teoretska nastava: 91 sat al . dijagnostika.7 sati Nastavna jedinica: uvod u eksperimentalni rad. Prakti~na nastava: 273 sati b1 . Prakti~na nastava: 273 sati b1-191 sat b2.68 sati b3. Teoretska nastava: 136 sati al . Klasifikacija. Prakti~na nastava: 136 sati b1-95 sati b2 . etiologija. 11.7 sati Nastavna jedinica: dijagnosti~ke metode.37 sati 2. terapija. 3. Predvi|eni program edukacije sprovest }e: OP]A HIRURGIJA Edukaciju iz op}e hirurgije specijalizanat sprovodi na hirur{kim odjelima u trajanju od 10 mjeseci.136 sati b3 .96 sati a2 .127 sati 2.

Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. onkolo{ki problemi u ORL. cefalometrijska premjeravanja. reanimacioni postupci. Teoretska nastava: 91 sat al . Nastavni predmet: Ortodoncija 1.287 sati b2 -102 sati b3.37 sati 2. principi asepse i antisepse. {ok. Prakti~na nastava: 637 sati b1 . TRANSFUZIOLOGIJA Edukaciju iz transfuziologije specijalizant provodi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. transfuziolo{kom centru. Prakti~na nastava: 546 sati bl . Teoretska nastava: 46 sati al -14 sati a2-14 sati a3-18 sati 2. Teoretska nastava: 46 sati al . 2. Teoretska nastava: 91 sat al -27 sati a2 -27 sati a3. Prakti~na nastava: 273 sata U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: dijagnostika traumatiziranih bolesnika.159sati b3. Edukacija sadr`i: 1. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. trija`a bolesnika. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 33 b2.95 sati b2 . Prakti~na nastava: 136 sati b1 . nosa i grla u trajanju od 5 mjeseci. mikrovaskulami re`anj. simptomatologija. 2.^etvrtak. klini~ka slika. 3.136 sati b3. Neurohirurgija Edukaciju iz neurohirurgije specijalizant sprovodi na odjelu za neurohirurgiju u trajanju od 4 mjeseca. Nakon zavr{ene edukacija specijalizant pola`e kolokvij.109 sati 2. terapija. Prakti~na nastava: 273 sati b1 .68 sati b3 . Teoretska nastava: 182 sati al . simptomatologija. oprema operacionih sala. OTORINOLARINGOLOGIJA Edukaciju iz otorinolaringologije specijalizant sprovodi na odjelu za bolesti uha.27 sati a2 . Edukacija sadr`i: Nastavni predmet Oralna hirurgija Ortodoncija Ukupno sati Teoretski 46 46 92 Prakti~ni 136 136 272 Ukupno 182 182 364 1. simptomatologija. terapija.82 sati a3 . Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.7 sati Nastavna jedinica: dijagnostika oralnih oboljenja.55 sati a3 .14 sati a2.32 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: dijagnosti~ke metode u ORL. Traumatologija Edukaciju iz traumatologije specijalizant sprovodi na Traumatolo{koj klinici u trajanju od 2 mjeseca. 2011.191 sat b2 .14 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: dijagnostika urgentnih stanja. vrste transplantacije tkiva.18 sati 2.14 sati a3 .27 sati a3 . Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Nastavni predmet: Oralna hirurgija 1. Prakti~na nastava: 136 sati . PLASTI^NA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA Edukaciju iz plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije specijalizant sprovodi na Klinici za plasti~nu i rekonstraktivnu hirurgiju u trajanju od 3 mjeseca.34sati b3.95 sati b2 .18 sati 2. Prakti~na nastava: 136 sati b1 .34 sati b3.54 sati 2. rehabilitacija.72 sata 2. Centar urgentne medicine Edukaciju iz urgentne medicine specijalizant sprovodi u odjelu urgentne medicine u trajanju od 2 mjeseca. ili odsjeku za transfuziju u trajanju od 1 mjesec. zna~aj vaskularizacije u plasti~noj hirurgiji.68 sati b3.21 sat U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: osnovni principi plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije. Edukacija sadr`i: 1.14 sati a3 . STOMATOLOGIJA Edukaciju iz stomatologije specijalizant sprovodi na Stomatolo{kom fakultetu u trajanju od 2 mjeseca.14 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: osnovni principi hirur{ke tehnike.446 sati b2. 4.55 sati a2 .41 sat a2 .41 sat a3 . Edukacija sadr`i: 1.382 sati b2 . oboljenja nerava. rad u operacionoj sali. 7. terapija. Edukacija sadr`i: 1. indikacije za ortodontski tretman. Teoretska nastava: 46 sati al . Teoretska nastava: 273 sati al . Prakti~na nastava: 410 sati b1. simptomatologija. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Edukacija sadr`i: 1.82 sati a2 . 4. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.7 sati Nastavna jedinica: preventivni zna~aj ortodoncije.37 sati 2.28 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: dijagnostika neurohirur{kih oboljenja. Teoretska nastava: 136 sati al . terapija.14 sati a2 . Edukacija sadr`i: 1. rehabilitacija neurohirur{kih bolesnika.

7. komunikologije i psihologije rada. vakcinacija i sanitacija. Povrede na radu i sportu 2 mjeseca Pru`anje prve pomo}i na radnom mjestu. Mentalno zdravlje radnika 2 mjeseca Mentalno zdravlje. Promocija zdravlja 1 mjesec Promocija zdravlja na radnom mjestu. starenje i radna sposobnost. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. higijene rada i sporta. uzimanje. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.7 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: krvne grupe ABO sistema. periodi~ni preventivni pregledi. menad`ment u medicine rada i sportu (organizacija rada i liderstvo.osnovna teorijska nastava Teoretska nastava medicine rada Analiza radnih zahtjeva i {tetnosti radnih mjesta Profesionalna patologija i toksikologija (klini~ko iskustvo) Testiranja funkcionalnih sposobnosti. komunikacija. tjelovje`ba i aktivan odmor. skrininga na alkohol i droge. akutno otrovanje. struktura. psihologija rada i sporta. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. konflikt i medijacija u konfliktu. – timski rad. Sigurnost i zdravlje na radnom mjestu (tripartitivnost i uloge. profesionalna patologija i toksikologija. preventivni pregledi. – Medicina sporta. nesre}a na poslu i bolest. 4. Profesionalna patologija i toksikologija (klini~ko iskustvo) 12 mjeseci Testiranja funkcionalnih i radnih sposobnosti 2 mjeseca Testiranja funkcionalnih sposobnosti sistema. Povrede na radu Urgentni centar + Zavod za medicinu rada Promocija zdravlja na radnom mjestu Zavod za medicinu rada Izborni program specijalizacije Godi{nji odmor Zavisno od programa 3 1 2 2 2 1 11 4 Uvodni dio – osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. rad u smjenama i no}ni rad. vo|enje registara. Javno-zdravstvene funkcije medicine rada i sporta 2 mjeseca Javno-zdravstvene funkcije medicine rada i sporta. vulnerabilne skupine radnika. konzervisanje i distribucija krvi. sindrom hroni~nog umora i zamor-upravljanje stresom na radu. organizacija i strategija razvoja zdravlja na radnom mjestu. epidemiologija povre|ivanja u saobra}aju u slu`bi prevencije). adaptirano radno mjesto. terapija sa krvlju i krvnim derivatima (indikacija i kontra-indikacije). – Profesionalno zdravlja izlo`enih jonizuju}em i nejonizuju}em zra~enju. Mogu}a usmjerenja specijalizacije su: – Profesionalna patologija i toksikologija. snaga zadovoljstva i motivacije na radnom mjestu). profesionalna orijentacija/selekcija/ rehabilitacija. 2011. DIK (diseminirana intravaskularna koagulacija). ljekarsko uvjerenje za boravak u i putovanje izvan zemlje. Teoretska nastava iz medicine rada – Katedra za medicinu rada medicinskog fakulteta 5 mjeseci Osnove i zadaci medicine rada. principi toksikologije u medicine rada.Broj 17 – Strana 34 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. za{tita reproduktivnog zdravlja na radnom mjestu. Analiza radnih zahtjeva i {tetnosti radnih mjesta 2 mjeseca Procjena faktora rizika radnog i sportskog okoli{a: metod uzro~no-posljedi~ne veze. mjere prevencije. sposobnost za bavljenje sportom (rekreacionom i u trena`nom procesu). U prvom dijelu neophodno je obavezno sticanje i provjera teoretskih znanja iz: deontologije. informatizacija medicine rada i sporta. poreme}aj koagulacije krvi (sa hirur{kog aspekta). u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. b1 -95 sati b2 . antistres program. epidemiologije. zdrava radna mjesta i zdrav okoli{. salutogeneza. Tokom prvog dijela izbornog programa neophodna .34 sati b3 . – Menad`ment: upravljanje i organizacija rada. podr{ka i regularan nadzor. – Epidemiologija i registri u medicine rada. ocjena radne i sportske sposobnosti Preventivni pregledi u medicini rada i sporta 3 mjeseca Preventivni pregledi (prvi prethodni pregled pri zapo{ljavanju. Izborni program specijalizacije 11 mjeseci Cilj: sticanje kompetencija za naziv specijaliste medicine rada i sporta u izabranoj u`oj disciplini medicine rada. javno zagovaranje. – Urgentna stanja na radnom mjestu. epidemiologija medicine rada. MEDICINA RADA I SPORTA Vrsta specijalizacije: Trajanje specijalizacije: PLAN SPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . procjena indeksa radne sposobnosti. – komunikacijske vje{tine. droge i drugih psihoaktivnih supstanci na radnom mjestu. patologije i toksikologije rada i izbornih predmeta iz u`e discipline medicine rada i sporta. mjere suzbijanja alkohola. aktivan odmor. – Profesionalna rehabilitacija. eti~ki kodeks za stru~njake medicine rada). koncept i principi ocjene faktora rizika radnog mjesta. metodologije nau~nog istra`ivanja i pisanja. ocjena privremene sprije~enosti za rad. savjetovanja i obuka. Sigurnost i zdravlje u saobra}aju 1 mjesec Sigurnost i zdravlje u saobra}aju (profesionalna selekcija. statistike. ocjena radne i sportske sposobnosti OSNOVNA 4 godine (48 mjeseci) MJESTO TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A MJESECI Medicinski fakultet 1 Medicinski fakultet Katedra za medicinu rada Zavod za medicinu rada 5 2 12 2 Klinika za profesionalnu patologiju i toksikologiju* Zavod za medicinu rada i Zavod za sportsku medicinu Preventivni pregledi u medicini rada i Zavod za medicinu rada i sporta Zavod za sportsku medicinu Sigurnost i zdravlje u saobra}aju Zavod za medicinu rada Mentalno zdravlje radnika Zavod za medicinu rada Javno-zdravstvene funkcije medicine zavodi za javno zdravstvo rada i sporta. povrede na radu. derivati krvi i supstituenti. organa i osteomuskularnog sistema. etika medicine rada. – upravljanja sistemom. indikacije i metodologija upu}ivanja na invalidsku komisiju). smrtne povrede. – promocija zdravlja. fiziologija rada i sporta. inspekcije rada i uloga. ergonomija. psihosocijalni faktori. Izborni program specijalizacije na sastoji se iz dva dijela. Rh faktor i podgrupe ABO sistema. komplikacije transfuzije krvi i derivate. nacionalno i internacionalno zakonodavstvo u podru~ju zdravlja i za{tite na radu. – etika i propisi. preventivni pregledi svih u~esnika u saobra}aju. fleksibilno radno vrijeme. preventivne aktivnosti.

biti sposoban definisati. Ima za svrhu aktivno u~estvovanje i sticanje kompetencija za nau~no istra`ivanje u podru~ju medicine rada. probrati i pravilno dokumentovati relevantne podatke o pacijentu. KOMPETENCIJE KOJE SPECIJALIZANT STI^E ZAVR[ETKOM SPECIJALIZACIJE Stepen usvojenih kompetencija: 1. razumjeti va`nost nau~nog pristupa struci. usvojiti principe upravljanja svojom praksom i karijerom u cilju profesionalnog razvoja. raditi efikasno u sistemu zdravstvene za{titi i podru~ja rada. poznavati va`nost i na~in efikasnog vo|enja detaljne dokumentacije te isto primjenjivati u svom radu u skladu s va`e}im propisima. 3. invalida i lica sa ote`anom zapo{ljivo{}u. kroz neprekidno u~enje i samoprocjenu unaprijediti kompetencije i stavove nu`ne za podizanje kvaliteta stru~nog rada. ukoliko se procjeni postizanje stepena kompetencija 1. izradu. 2011. dati ocjenu privremene i trajne sprije~enosti za rad. Posebne kompetencije: Zavr{etkom specijalizacije iz medicine rada i sporta specijalizant treba ste}i sljede}a posebna znanja i vje{tine: koristiti radnu anamnezu kao klju~ni alat (usmenom i pismenom komunikacijom) i upravljati njenim zna~ajem u identifikaciji i procjeni zdravstvenih rizika radnog mjesta metodom uzro~no posljedi~ne veze. povrede ili bolesti u vezi s radom i sportom. poznaje odgovaraju}u literaturu i u mogu}nosti je samostalno raditi i rje{avati probleme iz tematskog podru~ja. ljekara koji rade na podru~ju prepoznavanja. njegovoj porodici. sumnju od nastupa prijevremene invalidnosti). . Zavr{etkom specijalisti~kog usavr{avanja specijalizant medicine rada i sporta mora imati u potpunosti usvojene op}e i posebne kompetencije (kompetencije va`ne za granu specijalizacije medicine rada u stepenu 3) za koje je odgovoran glavni mentor. provoditi profesionalnu orijentaciju mladih. otkriti i dati nau~ne osnove za prepoznavanje faktora. razjasniti mehanizme djelovanje specifi~nih {tetnosti obzirom na gestacijsku dob. primjeni i prenosu novih medicinskih znanja i iskustava te u~estvovati u provo|enju programa specijalizacije i u`e specijalizacije. provoditi savjetovanja. i 2. kolegama i nemedicinskim stru~njacima. biti sposoban doprinijeti stvaranju. posjedovati profesionalnost. lije~iti i prevenirati bolesti uzrokovane radom i sportom. biti sposoban raditi timski. druge ljekare i eksperte na podru~ju bolesti uzrokovanih radom i sportom. dati nalaz i mi{ljenje u ocjeni radne i sportske sposobnosti pri zapo{ljavanju radnika odnosno profesionalnoj selekciji za odre|ena zanimanja/sportove prilago|ene njihovim fiziolo{kim i psiholo{kim mogu}nostima. upravljati rizicima privremene sprije~enosti za rad. upravljanje starenjem i radnom sposobno{}u. izvoditi prakti~ne procedure. II Analizirati uticaj {tetnosti. procijeniti psiholo{ki i socijalni status pacijenta. poznavati vje{tinu komunikacije s pacijentima. vo|enja projekata i planiranja. preuzeti odgovornosti voditelja aktivnosti za{tite zdravlja i sigurnosti u radu i u sportu. potrebno je tokom usavr{avanja davati stru~nu pomo} kako je ve} navedeno). Specijalizant je u potpunosti savladao tematsko podru~je. monitoriranja i upravljanja stresom na radu i sportu. sposobnost liderstva. znati i primjenjivati principe dobre prakse odnosno medicine temeljene na dokazima. u~estvovati u programima specijalizacije za specijaliste medicine rada i sporta. dijagnoze. procijeniti mentalni status pacijenta. kolegama i ostalim stru~njacima s ciljem zajedni~kog u~e{}a u planiranju i provo|enju zdravstvene za{tite. opasnosti i napora iz radnog okoli{a na potomstvo/reprodukciju: – – povezati uticaj mutagenih i teratogenih faktora na o{te}enje ploda. prepoznati simptome i znake poreme}aja koji su u mogu}oj uzro~noj vezi s faktorima rizika radnog mjesta. sposobnost prepoznavanja. prepoznati uslove pravovremenog uvo|enja rehabilitacije i preventivnih intervencija na radnom mjestu i sportskom okoli{u. lije~enja i prevencije bolesti koje se javljaju u radnika i sportista. zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvje}ivanje radnika i u~esnika u sportu. biti sposoban razumljivo i na prikladan na~in prenijeti relevantne informacije i obja{njenja pacijentu (usmeno i pismeno). evaluirati ih.^etvrtak. 2. odnosno mentor. ocijeniti potrebu uvo|enja medicinski programiranog aktivnog odmora u cilju prevencije hroni~nog umora. navesti mehanizme nastanka profesionalnih bolesti i djelovanje specifi~nih {tetnosti obzirom na intenzitet i du`inu izlo`enosti (ekspozicije). 7. obuke. Op}e kompetencije: Zavr{etkom specijalizacije specijalizant medicine rada treba biti sposoban: uzeti anamnezu i provesti fizikalni pregled. u~estvovati u istra`ivanjima i razvoju iz podru~ja medicine rada i sporta. stavove drugih kolega te drugih stru~njaka. humanost i eti~nost uz obavezu o~uvanja privatnosti i dostojanstva pacijenta. bolesti u vezi sa stresom na radu i bolesti u vezi s radom i sportom. procijeniti i prepoznati akutnu medicinsku hitnost na radnom mjestu i sportskom okoli{u. javno zagovarati salutogenezu i zdrava radna mjesta. imati razvijenu vje{tinu u~enja i preno{enja znanja. ocjenjivati uslove na pojedinim mjestima rada pod kojima se odr`avaju trena`ne. organizacije rada. zajedno s na~inima na koje se ona primjenjuju u rje{avanju klini~kih i istra`iva~kih problema: I Analizirati uticaj {tetnosti. slijediti korake procjene rizika radnog mjesta: otkrivati i mjeriti (monitorirati) rizike. opasnosti i napora/zahtjeva iz radnog i sportskog okoli{a na zdravlje radnika: – – opisati njihov uticaj na nastanak profesionalnih bolesti. predlo`iti mjere za racionalni rad slu`bi medicine rada na svim nivoima. procjena ergonomskih rizika za razvoj muskuloskeletnih poreme}aja. prijedlozi za verifikaciju novih profesionalnih bolesti. procijeniti i prepoznati akutnu medicinsku hitnost. Nau~noistra`iva~ki temelji posebnih kompetencija medicine rada i sporta Zavr{etkom specijalizacije medicine rada i sporta specijalizant treba uzeti u obzir sljede}a na~ela. intervencije. 4. publikovanje i prezentaciju specijalisti~kog rada iz odabranog u`eg podru~ja specijalizacije uz pomo} glavnog mentora. u~estvovati u nau~no-istra`iva~kom radu po{tuju}i eti~ka na~ela nau~no-istra`iva~kog rada i klini~kih ispitivanja. poznavati i primjenjivati na~ela medicinske etike i deontologije. sposobnost timskog rada u multidisciplinarnim timovima i u~e{}a u konzilijarnom odlu~ivanju. Tokom programa do sticanja tre}eg stepena usvojenih kompetencija (stalna evaluacija i procjena prema stepenu usvojenih kompetencija. dati nalaz i mi{ljenje o uzro~nim faktorima rizika u odnosu na dijagnozu. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 35 je izrada: seminarskih radova koji obuhvataju odre|ene vulnerabilne skupine u medicini rada i sportskom okoli{u. klini~ki procjenjivati i donositi samostalno odluke. Specijalizant je djelimi~no savladao tematsko podru~je i uz djelimi~ni stru~ni nadzor u mogu}nosti je raditi i rje{avati probleme iz tematskog podru~ja. sara|ivati s nadzornim i javnozdravstvenim slu`bama. informisati se i uva`iti stavove pacijenta i njegove porodice. natjecateljske i rekreacijske aktivnosti (sumnju od nastupa profesionalne bolesti. pripreme edukativnih predavanja i savjetovanja. sastaviti protokole/procedure i odr`avati standarde u djelatnosti medicine rada i sporta. Specijalizant je savladao tematsko podru~je na osnovnom stepenu i potrebna mu je pomo} i stru~ni nadzor u radu i rje{avanju problema iz tematskog podru~ja. lije~enje i spre~avanje bolesti u vezi s radom i sportom. intervenisati. anga`ovati se u promociji zdravlja radne populacije. odnosno koordinirati i utvrditi prioritete u timskom radu. provoditi medicinske postupke pri povredama na radu i bolestima nastalim iznenada na radnom mjestu. rje{avati klini~ke probleme. Drugi dio odnosi se na pisanje projekta.

procjenu osoblja. – davati stru~no mi{ljenje o vakcinaciji i imunizaciji. izvje{taje i validaciju (elektronski potpis). – inspektorima za{tite na radu.metrije na radnom mjestu i u uslovima prekida ekspozicije. – medicinskim vje{tacima. Specijalizanti mogu. podr{ke i liderstva. – pokazati osnovne aspekte upotrebe kompjutera – baze podataka. – srednjim {kolama. poznavanjem tehnolo{kih procesa i radnog okoli{a. kao posmatra~i. pripreme poslovnog plana. IV Ispitati upotrebu odgovaraju}ih vrsta tehni~kih i li~nih za{titnih sredstava u radu i sportu. liste. 2011. 4. fizi~ke hemije i instrumentalnih analiza Teorijski i prakti~ni rad iz statistike U@A OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A Medicinski 9 mjeseci fakultet 1 mjesec 8 mjeseci Katedra za biohemiju medicinskog fakulteta 2 mjeseca Katedra medicinskog fakulteta (koja obra|uje statistiku) 1 mjesec Op}i specijalisti~ki sta` Specijalisti~ki sta` Bolni~ki iz op}e klini~ke laboratorij za biohemije biohemiju 14 mjeseci 12 mjeseci . Mora poznavati osnove finansijskog upravljanja u zdravstvenoj ustanovi i na~ela mediko-ekonomske evaluacije laboratorijskih testova. – davati stru~no mi{ljenje o sredstvima za{tite na radu. ocjeni radne sposobnosti. – poslodavcima i stru~njacima za{tite na radu. vje{tina pregovaranja. posebnih osjetnih funkcija (ukus i miris). sudjelovati na sastancima i radionicama u sklopu trajne edukacije. – provoditi ankete o zdravstvenom stanju. stru~nih udru`enja i projekata. – sudjelovati u izradi Procjene opasnosti na radnom mjestu. opasnostima i naporima koji su prisutni na radnom mjestu. posebno toksikologijom u provo|enju dijagnosti~kog postupka kod profesionalnih bolesti. – ergonomska analiza optere}enja radnog mjesta i sportskog trena`nog i rekreacijskog procesa s prijedlogom mjera za pobolj{anje u suzbijanju muskuloskeletnih poreme}aja. epidemiologiju prekanceroznih stanja– oblikovati njihovo pra}enje i kontrolu.Broj 17 – Strana 36 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. – procjena rizika radnog mjesta. Tako|er treba biti upoznat s postoje}im shemama akreditacije i postupka u kojemu se akreditacija dobiva. – analiza rizika za bolovanje iz sfere kvalitete `ivota i radnog i sportskog okoli{a. Sticanje posebnih vje{tina za sljede}e prakti~ne dijagnosti~ke postupke: – samostalno izvo|enje prick testiranja. – samostalno izvo|enje i interpretacija ispitivanja osjetnih funkcija (analiza audograma sa komparativnim hronolo{kim analizama audiometrije. specijalistom {kolske medicine i pedijatrije. arhiviranje. V Unaprijediti epidemiologiju u medicine rada i sporta: epidemiologiju nesre}a na radu i sportu. – procjena organizacije rada. a posebno kompjutersku obradu podataka. Klini~ko iskustvo Treba naglasiti da klini~ko iskustvo specijalizanta mora biti integrirano s dijagnosti~kim postupcima i njihovom validno{}u. – specificirati uticaj na nastanak povrede i sindroma prenaprezanja. – sudjelovati na sastancima Odbora za{tite na radu. upravljanje osobljem. 7. – sudjelovati u edukaciji o organizaciji i pru`anju prve pomo}i na radnom mjestu. ozljeda na radu. Znati dati stru~no mi{ljenje o profesionalnim bolestima i radnoj sposobnosti obzirom na zdravstveno stanje radnika i uslova rada: – educirati i informisati radnike i poslodavce o {tetnostima. – zavodima za medicinu rada i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH. – doktorom medicine. – razjasniti prednosti i mane takvih sistema i potrebu za{tite podataka. – kantonalnim zavodom za zapo{ljavanje – katedrom medicine rada na medicinskom fakultetu. epidemiologiju profesionalnih bolesti. strate{kog planiranja. – navesti dostupne tehnike za {irenje podataka. Stoga su bitan dio programa ove specijalizacije klini~ke obaveze povezane s laboratorijskim testiranjima. Organizacija rada i upravljanje Po zavr{etku specijalizacije. – analiza PEF-peack flow . MEDICINSKA BIOHEMIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio Op}a teorijska nastava Teorijska i prakti~na nastava iz ove oblasti Teorijski i stru~ni rad iz odabranih poglavlja hemije. – konzilijarno rje{avanje klini~kih problema u slu~aju profesionalnih bolesti. – provo|enje preventivnih zdravstvenih pregleda. III Procijeniti uticaj napora na zdravlje radnika i u~esnika u sportu. – ostalim ustanovama. bolovanja. – izlo`iti okolnosti razvoja koje donosi upotreba kompjuterske tehnologije u odnosu na povjerljivost podataka. Informatizacija i obrada podataka Po zavr{etku specijalizacije specijalista medicine rada treba: – prikazati temeljno razumijevanje informacijskih tehnologija. – samostalno izvo|enje i interpretacija spiro/ergonometrije. Akreditacija Po zavr{etku specijalizacije specijalist medicine rada treba biti svjestan zahtjeva za kontinuiranim profesionalnim razvojem i cjelo`ivotnim u~enjem. bolesti vezanih uz rad i sport i bolesti pogor{anih radom. Organizirati blisku saradnju sa: – izabranim lije~nicima op}e/porodi~ne medicine. analiza funkcije vida mjerene ortoretorom. – samostalno izvo|enje i interpretacija EMNG i EMG. procesa ugovaranja. – konzilijarno rje{avanje uticaja stresa na radu i mobinga na zdravlja. – samostalno izvo|enje i interpretacija epikutanih testiranja. analiza kolornog vida. nadzora. specijalista medicine rada treba imati osnovna znanja o va`nim aspektima upravljanja slu`bom medicine rada uklju~uju}i kontrolu financijskih sredstava. te drugih administrativnih poslova. timskog rada. Po zavr{etku specijalizacije specijalista medicine rada treba: – uspostaviti saradnju sa: klini~kom medicinom. rad u wordu. Internet – i kako to svakodnevno upotrebljavati.

sulfati. Sediment urina: epitelne }elije. tehni~kim karakteristikama. preparacionih i ultra-centrifuga. krv. hemoglobin. pH vrijednosti. Feces: boja. paraziti. mucin. laktat dehidrogenaza. mokra}na kiselina. boja. Tako|e. glukoza. Klini~kobiohemijsko kori{}enje radio-imunolo{kih metoda Klini~ko-biohemijs ki rad iz imunologije Klini~kobiohemijske interpretacije: Klini~kobiohemijske interpretacije u hematologiji Klini~kobiohemijske interpretacije u endokrinologiji Klini~kobiohemijske interpretacije u gastroenterologiji Klini~kobiohemijske interpretacije u nefrologiji Klini~kobiohemijske interpretacije u neuropsihijatriji Klini~kobiohemijske interpretacije u onkologiji Klini~kobiohemijske interpretacije u pedijatriji Klini~kobiohemijske interpretacije u reanimaciji. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. primjeni i odr`avanju razli~itih vrsta laboratorijskih. U toku prakti~nog rada specijalizant se upoznaje sa strukturom i organizacijom klini~ko-biohemijske slu`be ili odjeljenja. A. `u~ne boje. Cl. pipetiranju sa razli~itim vrstama obi~nih i automatskih pipeta. Ca. Op}i specijalisti~ki sta` 1. K. Ca. bikarbonati. kreatinin.^etvrtak. mokra}na kiselina. kosistencija. spektrofluorimetara. transudati. fizi~ke hemije i instrumentalnih analiza 2 mjeseca U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava da pravilno mjeri volumene i mase sa razli~itim instrumentima. kao i kori{}enje ra~unara u statisti~koj obradi rezultata. intenzivnoj terapiji i parenteralnoj ishrani Bolni~ki odjel hematologije Bolni~ki odjel nuklearne medicine SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1 mjesec Broj 17 – Strana 37 Bolni~ki laboratorij za imunolo{ka ispitivanja 10 mjeseci 1 mjesec 3 mjeseca Bolni~ki odjel endokrinologije 1 mjesec Bolni~ki odjel gastroenterologije 1 mjesec Bolni~ki odjelnefrologije 1 mjesec Bolni~ki odjeli neurologije i psihijatrije Bolni~ki odjel onkologije 1 mjesec 1 mjesec Bolni~ki odjel pedijatrije 1 mjesec Bolni~ki odjel anesteziologije i reanimacije 1 mjesec Teorijska i prakti~na nastava na fakultetu (9 mjeseci) iz osnovne teorijske nastava iz oblasti op}e i klasi~ne biohemije. kolorimetara. ukupni. hemoglobin. fibrinogen. alaminaminotransferaza. hemoglobin. glukoza. ureja. specifi~na te`ina. pH vrijednost. – upravljanja sistemom. Odre|ivanje sadr`aja izoenzima laktat dehidrogenaze. 4. 2011. kristali. krv. benzidinska proba. glukoza. krv. ukupni lipidi. 2. metodologijama i tehnikama rada i postoje}om opremom. Teorijski i stru~ni rad iz odabranih poglavlja hemije. krvi. fluorimetara i denzitometara. mukopolisaharidi. piruvat. razli~itim aparatima za hromatografiju i vrstama hromatografije. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. 5-HIAA. holesterol. Benze-Jones-ov protein. izolaktat dehidrogenaza. diamino oksidaza. boja. Mjerenje aktivnosti enzima seruma: alkalna fosfataza. urina. eritrociti (svje`i i blijedi). pH. bakterije. leukociti. izgled. kreatin kinaze i alkalne fosfataze. primjeni i odr`avanju razli~itih aparatura za elektroforezu i razli~itim vrstama elektroforeza. skrob. mogu}nostima rada. malat dehidrogenaza. molaritet krvi. a-amilaza. hemijska analiza `u~nih kamenaca. spektrofotometara. laktat. elektroforeza proteina. pregled sedimenta. masti.152-holesterol. VMA. katalaza. tehni~kim karakteristikama. joni Na. ukupni urobilin. – komunikacijske vje{tine. vidljivi sastojci. urobilin. 7. `u~ne kiseline. aparatima i instrumentima. UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. ketonska tela. lipoprotein lipaza. direktni i indirektni bilirubin. Obu~ava se razli~itim manuelnim tehnikama i kori{}enju automatskih analizatora. trigoliceridi. Cl. mogu}nostima rada. Eksudati. Specijalisti~ki sta` iz op}e klini~ke biohemije 12 mjeseci U toku rada specijalizant se obu~ava osnovnim principima rutinskog klini~ko-biohemijskog rada. mioglobin. 5-nukleotidaza. mlije~na kiselina. aminopeptidaza. proteini. – etika i propisi. Tako|e. kreatinin. serum plazma: volumen krvi. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. ukupna kiselina fosfataza. boja. a-hidroksibutirat dehidrogenaza. pregled sediment. sinovijalne te~nosti i znoj: volumen. . K. odnosno institutu i drugim zdravstvenim ustanovama (27 mjeseci) koji obuhvata: 1. proteini. joni Na. izgled. Mg. Obu~ava se da pravilno koristi. albumin. – timski rad. Klini~ko-biohemijsko kori{}enje radioimunolo{kih metoda 1 mjesec Specijalizant radi mjesec dana u Laboratoriji (Odeljenju) za Nuklearnu medicinu. 2. acetilholinesteraza. pravljenju rastvora razli~itih koncentracija. izgled. – promocija zdravlja. specijalizant se obu~ava da pravilno i samostalno radi sve biohemijske analize koje se rade u laboratoriji. @eluda~ni sok: organolepti~ki pregled. joni Na. U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava osnovnim principima kori{}enja radioaktivnih suspstanci . urobilinogen. titrabilna kiselost. cilindri. leuzinamino peptidaza. LDL-holesterol. plamenih fotometara. hemoglobin. pravljenju razli~itih puferskih smje{a. pH. fosfati. pravljenju rastvora odre|ene pH vrijednosti i mjerenju pH vrijednosti rastvora sa razli~itim instrumentima i pH-metrima. butirilholinesteraza. Cu. Teorijski i prakti~ni rad iz statistike 1 mjesec Specijalizant se obu~ava kori{}enju statisti~kih metoda i testova i njihovoj primjeni u obradi laboratorijskih rezultata. Prakti~ni stru~ni rad na klinici. fostor. Duodenalni sok: organolepti~ki pregled. pregled sedimenta. aspartataminotransferaza. obu~ava se razli~itim tehnikama filtriranja i dijalize. proba sa gvajakom. Urin: volumen za 24 sata. azot iz ureje (BUN). ukupni proteini. ureja. Obu~ava se i pravilnom kori{}enju. Fe. kreatin kinaza. atomskih spektralnih analizatora i potenciometara sa jon-selektivnim elektrodama za odre|ivanje razli~itih jona u biolo{kim materijalima. glutamiltranspeptidaza. vitamini. piruvat kinaza. mi{i}na vlakna. mokra}na kiselina. hemoglobin. Mg. Cl. izgled. elektroforeza proteina. aldolaza. bolirubin. U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava da pravilno i samostalno radi sve rutinske biohemijske analize koje se rade u Biohemijskoj laboratoriji zdravstvene ustanove u koju je upu}en: Krv. HDL-holesterol. slobodna i vezana HCL. K. molalitet. ukupni aceditet.

5. Specijalizant se upoznaje sa razli~itim funkcionalnim testovima koji se koriste u dijagnostici gastroenergolo{kih oboljenja. 2011. pravilnoj pripremi pacijenata za izvo|enje testova i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata. Tako|e. spektrofluorimetrijske. pravilnoj pripremi pacijenata za izvo|enje testova i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata. upoznaje se sa aparatima koji se koriste u mjerenju radioaktivnog raspada (broja~i. U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava da pravilno i samostalno radi brojenje krvnih elemenata. Posebna pa`nja je usmerena na pravilno tuma~enje i zna~aj dobijenih rezultata pojedinih klini~ko-biohemijskih analiza. Klini~ko-biohemijske interpretacije u endokrinologiji 1 mjesec Specijalizant se obu~ava osnovnim principima laboratorijskog rada u endokrinologiji. Klini~ko-biohemijske interpretacije u gastroenterologiji 1 mjesec Specijalizant se obu~ava osnovnim principima laboratorijskog rada u gastroenterologiji. polu`ivotu trajanja radioaktivnosti.Broj 17 – Strana 38 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. Specijalizant se u toku prakti~nog rada obu~ava osnovnim principima i tehnikama imuno-hemijskih analiza. Specijalizant se upoznaje sa razli~itim funkcionalnim testovima koji se koriste u dijagnostici endokrinolo{kih oboljenja. pravilnoj pripremi pacijenata za izvo|enje testova i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata. fluorimetrijske i hromatografske tehnike. 7. serumu. Klini~ko-biohemijske interpretacije u pedijatriji 1 mjesec Specijalizant se obu~ava da samostalno radi sve klini~kohemijske analize koje se koriste u funkcionalnoj dijagnostici razli~itih sistemskih oboljenja kod djece. Teorijski i prakti~no se obu~ava kori{}enju supstanci razli~ite radioaktivnosti (alfa. zna~aju pojedinih klini~kobiohemijskih analiza u funkcionalnoj dijagnostici i terapiji razli~itih patolo{kih stanja i oboljenje jetre. Klini~ko-biohemijske interpretacije u hematologiji 3 mjeseca 3. Klini~ko-biohemijski rad iz imunologije 1 mjesec Specijalizant radi mjesec dana u specijalizovanoj laboratoriji za imunolo{ka istra`ivanja. Posebna pa`nja je usmerena na teorijski i prakti~ni zna~aj kompletne hemijske analize urina i prepoznavanje elemenata u sedimentu urina. Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava izvo|enju razli~itih funkcionalnih testova koji se koriste u dijagnostici pojedinih psihijatrijskih oboljenja. U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava osnovnim principima imunohemije. pravilnoj pripremi pacijenata za izvo|enje testova i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata. prepoznavanje elemenata na razmazu. Klini~ko-biohemijske interpretacije u nefrologiji 1 mjesec Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava analiti~kim postupcima i zna~aju pojedinih klini~ko-biohemijskih analiza u dijagnostici razli~itih patolo{kih stanja i oboljenja bubrega i urinarnog trakta. zna~aju pojedinih imunohemijskih analiza u dijagnostici i terapiji razli~itih oboljenja i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata. Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava da samostalno mjeri sadr`aje pojedinih hormona i/ili njihovih metaboliteta u razli~itim biolo{kim materijalima koriste}i spektrofotometrijske. 2. hematopoeze i hemostaze. izvo|enje biohemijsko-hematolo{kih analiza i izvo|enje specifi~nih funkcionalnih testova hemostaze. prepoznavanju patolo{kih elemenata na razmazu. samoza{titi i za{titi radnog prostora. kao i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata hormonskih analiza. Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava izvo|enju razli~itih funkcionalnih testova i klirensa koji se koriste u funkcionalnoj dijagnostici bubre`nih oboljenja. samostalnom izvo|enju specifi~nih imunohemijskih analiza. a koji su od zna~aja zbog svog uskog terapijskog indeksa: joni litijuma. Posebna pa`nja je usmerena na zna~aj i pravilno tuma~enje rezultata pojedinih klini~ko-biohemijskih analiza likvora i prepoznavanju celularnih elemenata u sedimentu likvora u dijagnostici funkcionalnih i infektivnih oboljenja mozga. . kao i pravilnoj interpretaciji dobijenih rezultata. Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava odre|ivanju terapijskih koncentracija pojedinih lijekova u krvi. zna~aju pojedinih analiza hormona i/ili njihovih metabolita u funkcionalnoj dijagnostici i terapiji razli~itih pato-endokrinolo{kih stanja i oboljenja. urinu. prvenstveno radioimunohemijskih analiza (RIA). lu~enja i djelovanja hormona. Tako|e. pravljenje razmaza krvi. zna~aju pojedinih hematolo{kih analiza za funkcionalnu dijagnostiku i terapiju razli~itih patolo{kih stanja i oboljenja i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata hematolo{kih analiza. Specijalizant se obu~ava savremenim svatanjima biohemije i patobiohemije neurohumoralne regulacije i korelacije. plazmi. kao i molekularnim mehanizmima sinteze. Klini~ko-biohemijske interpretacije u neuropsihijatriji 1 mjesec U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava zna~aju pojedinih klini~ko-biohemijskih analiza u dijagnostici razli~itih neurolo{kih oboljenja. neophodnoj pripremi biolo{kog materijala i razli~itim rastvorima koji se koriste za poja~anje radioaktivnosti). kao i pravilnom tuma~enju dobijenih rezultata. Tako|e. beta i gama zra~enje). Klini~ko-biohemijske interpretacije u onkologiji 1 mjesec Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava analiti~kim postupcima i zna~aju pojedinih klini~ko-biohemijskih analiza u dijagnostici i terapiji razli~itih malignih oboljenja. Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava zna~aju i pravilnom izvo|enju specifi~nih i ciljanih klini~ko-biohemijskih analiza u funkcionalnoj dijagnostici razli~itih patolo{kih stanja i oboljenja u gastroenterologiji. kao i klini~ko-biohemijskih analiza koje su od zna~aja u dijagnostici malignih oboljenja. Posebna pa`nja je usmjerena na savla|ivanje mikro-metoda izrade klini~kobiohemijskih analiza koje se koriste u pedijatriji. Posebna pa`nja je usmerena na prakti~no odre|ivanje. specijalizant se prakti~no obu~ava hemijskoj analizi konkremenata iz urinarnog trakta i zna~aju dobijenih rezultata u prevenciji njihovog ponovnog stvaranja. neuroleptici.radioaktivnih supstanci. egzokrinog pankreasa i gastrointestinalnog trakta. u kvantitativnom odre|ivanju razli~itih parametara u ispitivnimbiolo{kim materijalima. `u~nih puteva. obra|uje i ~uva uzorke krvi za izvo|enje hematolo{kih analiza. 4. U toku Specijalizant se obu~ava osnovnim principima laboratorijskog rada u oblasti hematologije. specijalizant se obu~ava savremenim shvatanjima biohemije i patobiohemije. U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava da pravilno i samostalno mjeri sadr`aj pojedinih hormona i/ili njihovih metaboliteta u krvi. U toku prakti~nog rada specijalizant se obu~ava da pravilno i samostalno uzima uzorke krvi. 4. Posebna pa`nja je usmjerena na pravilno kori{}enje radioimunolo{kih tehnika i enzimskih imunolo{kih tehnika u mjerenju sadr`aja hormona i/ili njihovih metabolita u razli~itim biolo{kim materijalima. B. cerebro-spinalnoj te~nosti i tkivima koji se rutinski rade u Laboratoriji za endokrinolo{ke analize u koju je upu}en. na~inu ~uvanja 153 . antidepresivi. bojenje preparata razmaza krvi. 3. 7. zna~aj i pravilno tuma~enje laboratorijskih rezultata razli~itih tumorskih markera. anti-epileptici. Klini~ko-biohemijske interpretacije: 1. 6.

Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. izboru najadekvatnijih biohemijskih i hematolo{kih analiza. Specijalizant se tako|e obu~ava zna~aju.klimatske oblasti – zakonodavstvo o mineralnim vodama u mjestima za termalno-klimatsko lije~enje . – komunikacijske vje{tine. reanimaciji.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.^etvrtak.BALNEOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 4 godine /48 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A MJESECI Medicinski fakultet 1 5 3 7 11 3 3 10 Fizikalna medicina 2 3 Teoretski dio . obradi i ~uvanju uzetog biolo{kog materijala. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakultet. 4. – Primjena sredstava termalne terapije u pneumolo{koj oblasti – Rehabilitacione metode kod hipokineti~kog sindroma – Gojaznost i termalno Iije~enje – Termalna terapija kod bolesti `u~nih puteva – Termalno Iije~enje kod bolesti metabolizma – Termalno lije~enje kod bolesti lokomotomog aparata – Termalno lije~enje kod bolesti metabolizma. – promocija zdravlja.osnovna teorijska nastava Teoretska nastava iz oblasti Medicinski fakultet medicinske hidrologije . 8. – Terapeutske indikacije klimatskog lije~enja. 2011. intenzivnoj terapiji i totalnoj parenteralnoj ishrani. – Termalno lije~enje kod bolesti probavnog aparata – Termalno lije~enje kod bolesti respiratrnog aparata Prakti~na obuka 42 mjeseca Higijena. Hematolo{ke i Toksikolo{ke laboratorije u odnosu na organizaciju rada i potrebe odjeljenja. epidemiologija i zdravstveno zakonodavstvo Strukturalna morfologija i primjena sredstava za termalno lije~enje Fiziopatologija i op}e klini~ko lije~enje bolesti iz termalno-klimatske oblasti Bioklimatologija Socijalna medicina Krenoterapija iz internisti~ke oblasti Fizikalna medicina Krenoterapija iz drugih specijalisti~kih oblasti Zavod za javno zdravstvo PROGRAM SPECIJALIZACIJE Uvodni dio . Tako|e. reanimaciji i intenzivnoj terapiji. tuma~enju dobijenih rezultata i primeni odgovaraju}e terapije. U toku prakti~nog rada.balneologije Zavod za javno zdravstvo Higijena. Tako|e. 7. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. hematolo{ke i toksikolo{ke analize koje se koriste u dijagnostici i terapiji urgentnih stanja. specijalizant se upoznaje sa organizacijom rada Biohemijske.balneologije 5 mjeseci Teoretska nastava se organizuje na Medicinskom fakultetu i obuhvata sljede}e teme: – Biolo{ki efekti i mehanizmi djelovanja klimatskih lije~enja – Biolo{ki efekti i mehanizmi djelovanja termalnog lije~enja – Laboratorijska dijagnostika vezana za biolo{ke efekte termalnog lije~enja – Socijalno-medicinski aspekti bolesti iz klimatskotermalne oblasti. Teoretska nastava iz oblasti medicinske hidrologije . MEDICINSKA HIDROLOGIJA . urin). intenzivnoj terapiji i parenteralnoj ishrani 1 mjesec Specijalizant radi mjesec dana na Odjeljenju za urgentna stanja. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 39 prakti~nog rada specijalizant se obu~ava i specifi~nim tehnikama uzimanja biolo{kog materijala kod djece (krv. – Termalizam kao socijalna pojava – Procjena bakteriolo{ke ~isto}e termalnih voda – Mikrobiologija sredstava termalnog lije~enja – Sredstva na raspolaganju u centrima za termalno lije~enje – Sredstva za lije~enje i termalne ustanove: referentna normativa – Struktura i klasifikacija sredstava za termalno lije~enje. Specijalizant se na odjeljenju upoznaje i obu~ava da dijagnostikuje metaboli~ke poreme}aje u urgentnim stanjima. – etika i propisi. specijalizant se obu~ava da samostalno radi sve biohemijske. obu~ava se da pravilno interpretira dobijene rezultate u smislu dijagnostikovanja razli~itih metaboli~kih poreme}aja i metaboli~kih mana i terapije istih. – Na~ini kori{tenja termalnog lije~enja – Tehnike primjene sredstava termalnog lije~enja – Hitna medicinska pomo} u termalnoj praksi – Fiziokineziterapija i rehabilitacija u hidrolo{koj praksi – Instrumenti i sredstva za krenohidrokineziterapijsko lije~enje – Interna medicina. – timski rad. epidemiologija i zdravstveno zakonodavstvo 3 mjeseca – pojmovi preventivne i rehabilitacione medicine – primjenjena epidemiologija – higijena i ekologija termalnih i klimatskih lje~ilista Fiziopatologija i op}e klini~ko lije~enje bolesti iz termalno-klimatske oblasti 11mjeseci – primijenjena fiziopatologija 3 mjeseca – interna medicina 3 mjeseca – primjenjena farmakologija 1 mjesec – biolo{ki efekti i mehanizmi djelovanja termalnog lije~enja 4 mjeseca Strukturalna morfologija i primjena sredstava za termalno lije~enje 7 mjeseci – Hidrogeologija 20 dana – Hemijske i hemijsko-fizi~ke osobine mineralnih voda i drugih sredstava za termalno lije~enje 20 dana – struktura i klasifikacija sredstava za termalno lije~enje 1 mjesec – mikrobiologija sredstava za termalno lije~enje 20 dana – tehnike primjene sredstava za termalno lije~enje 4 mjeseca Socijalna medicina 3 mjeseca – programiranje i organizacija zdravstveno-termalnih usluga – socijalno-medicinski aspekti bolesti iz termalno. primjeni i pravilnom odre|ivanju sastava parcijalne i totalne parenteralne ishrane u odnosu na vrstu metaboli~kih poreme}aja i osnovnog oboljenja. reanimaciju i intenzivnu terapiju. – upravljanja sistemom. Klini~ko-biohemijske interpretacije u reanimaciji. Specijalizant se teorijski i prakti~no obu~ava izvo|enju razli~itih funkcionalnih testova koji se koriste u dijagnostici pojedinih metaboli~kih poreme}aja i uro|enih metaboli~kih mana.

– sposobnost sticanja i preno{enja znanja. te kori{tenje tih sredstava i IT u svrhu za{tite zdravlja stanovni{tva. Provjera znanja Evaluacija znanja i vje{tina specijalizanta provest }e se nakon apsolviranja svakog predmeta odbranom seminarskog rada po izboru mentora i kolokvijem iz svake oblasti. Nakon provedene edukacije.Obuka u Centru za Medicinsku informatiku B2 .Predavanja. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – timski rad. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. – upravljanja sistemom. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Prakti~ni dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. – promocija zdravlja. M) – Klasifikacija ra~unarskih sistema – Obrada i pohranjivanje podataka u ra~unarima – Programska podr{ka – Osnovni programski jezici i gotovi programski paketi – Proceduralno i neproceduralno programiranje Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku.Diskusije i demonstracije sa supervizorom B3 . 2011. Teoretska nastava iz oblasti medicinske informatike prema sljede}em programu: – Hardver i softver za medicinare – Zdravstveni informacioni sistemi – Zdravstvena edukacija – Zdravstvena statistika – Medicinska dokumentaristika – Informacijske tehnologije u zdravstvu – Medicinska elektronika – Kvalitet i upravljanje sistemom kvaliteta HARDVER I SOFTVER ZA MEDICINARE Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Arhitektura ra~unarskih sistema (U/I. uz minimiziranje tro{kova zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika. CPU. Medicinska informatika Teoretski 12 mjeseci Prakti~ni 24 mjeseca (50% sati) (30% sati) (20% sati) Ukupno 36 mjeseci Prakti~ni dio treninga 2 2 NASTAVNI PROGRAM Teoretska nastava Du`ina trajanja teoretskog dijela je 12 mjeseci: Cilj programa specijalizacije: Program specijalizacije medicinske informatike ima za cilj da educira doktore medicine kako bi ovladali znanjima i vje{tinama u~enja uz pomo} savremenih tehni~kih sredstava. – komunikacijske vje{tine. UVODNI DIO Uvodni dio . (50% sati) (30% sati) (20% sati) Bioklimatologija 3 mjeseca – primjenjena meteorologija i klimatologija – biolo{ki efekti i mehanizmi djelovanja klimatskog lije~enja – terapeutske indikacije klimatskog lije~enja Krenoterapija iz internisti~ke oblasti 10 mjeseci – termalno lije~enje kod bolesti probavnog aparata 4 mjeseca – termalno lije~enje kod bolesti lokomotomog aparata 2 mjeseca 1 mjesec – termalno lije~enje kod bolesti metabolizma – termalno lije~enje kod bolesti kardio-vaskularnog aparata 1 mjesec – termalno lije~enje kod bolesti respiratornog aparata 1 mjesec – termalno lije~enje kod bolesti urinamog aparata 1 mjesec Fizikalna medicina 2 mjeseca – Fizio-kineziterapija i rehabilitacija u hidrolo{koj praksi Krenoterapija iz ostalih specijalisti~kih oblasti 3 mjeseca 20 dana – termalno lije~enje kod dermatolo{kih bolesti 20 dana – termalno lije~enje kod ginekolo{kih bolesti – termalno lije~enje kod otorinolaringolo{kih bolesti 20 dana 20 dana – termalno lije~enje u gerontologiji 10 dana – termalno lijecenje u pedijatriji Mjesto obavljanja i bli`i sadr`aj prakti~ne obuke }e odrediti voditelj programa specijalizacije. diskusije sa mentorom A2 . – etika i propisi. Poslije zavr{ene edukacije specijalizant treba da izradi seminarske radove i polo`i kolokvij. MEDICINSKA INFORMATIKA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA TEMATSKA OBLAST Teoretski dio U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Katedra za medicinsku informatiku TRAJANJE MJESECI 12 Osnovna teorijska nastava Prema programu 1 11 24 Hardver i softver za medicinare Katedra za medicinsku informatiku Zdravstveni zavodi za javno informacioni sistemi zdravstvo Zdravstvena edukacija zavodi za javno zdravstvo Zdravstvena statistika zavodi za javno zdravstvo Medicinska zavodi za javno dokumentaristika zdravstvo Informacijske Katedra za tehnologije u medicinsku informatiku zdravstvu Medicinska Katedra za elektronika medicinsku informatiku Kvalitet i upravljanje Agencija za kvalitet i sistemom kvaliteta akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i zavodi za javno zdravstvo 4 4 2 2 4 4 A1 .Individualno u~enje u Centru Prakti~na nastava Du`ina trajanja prakti~nog dijela je 24 mjeseca: B1 .Seminari u specijalisti~kom radu A3 . . 4.Rad u nau~noistra`iva~kim projektima Ukupan edukativni program: Nastavni predmet 1.Broj 17 – Strana 40 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. 7.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.

7. Nakon provedene edukacije specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova: 3. 3. KVALITET I UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: Definicija sistema kvaliteta . specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. Prakti~ni dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo. organizacija kao kibernetski sistem – Zdravstvena organizacija u mre`nom okru`enju – Novi koncept zdravstvene organizacije i uticaj razvoja IT na organizacioni sistem – Komunikacioni procesi – Telematika u medicini – Internet u medicini i zdravstvu – Uticaj razvoja informacionih tehnologija na informacioni sistem i procese odlu~ivanja – Rein`injering poslovnih procesa zdravstvene organizacije Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo.2. Nakon provedene edukacije specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEMI Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Definicije i pojmovi ZIS-a – Organizacija zdravstvenog informacionog sistema – Prikupljanje podataka – Obrada podataka – Arhiviranje podataka – Kori{tenje podataka i informacija – Klasifikacija zdravstvenih informacionih sistema – Standardizacija u medicinskoj informaci Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. MEDICINSKA ELEKTRONIKA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Komunikacijska elektronika – Dijagnosti~ka elektronika – Trendovi u razvoju medicinske elektronike Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo. 3. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. ZDRAVSTVENA EDUKACIJA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Klasi~ni oblici zdravstvene edukacije – Cjelo`ivotna zdravstvena edukacija – Simulacije i multimedija – Ra~unari u istra`ivanjima – Telematika i u~enje na daljinu (DL. 2011.^etvrtak.3. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova: 3.7. Nakon provedene edukacije specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – Broj 17 – Strana 41 Svi seminarski radovi biti }e pregledani i ocijenjeni od strane mentora i {efa Katedre i predstavljat }e dokumentaciju kandidata na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U ZDRAVSTVU Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Teorija informacija – Teorija organizacije. 3.Distance Learning) Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Prakti~ni dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku.6. Nakon provedene edukacije.5. Nakon provedene edukacije. 3. ZDRAVSTVENA STATISTIKA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca Edukacija iz ove oblasti fokusirat }e se na sljede}im metodskim jedinicama: – Nau~na metoda u statisti~kim istra`ivanjima – Metoda uzoraka – Analiza i interpretacija podataka – Sastavljanje izvje{taja o rezultatima statisti~kih istra`ivanja – Mjesto i uloga ra~unara u statistici – Aplikativna zdravstvena statistika Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. 4. MEDICINSKA DOKUMENTARISTIKA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci Edukacija iz ove oblasti fokusirat }e se na sljede}im metodskim jedinicama: – Definicija medicinske dokumentaristike – Klasifikacije i standardi – Dokumentacija i evidencija u zdravstvu Medicinski zapis Statisti~ka istra`ivanja kao izvor podataka za medicinsku dokumentaciju i evidenciju – Priprema podataka za obradu na ra~unaru – Odre|ivanje kategorija odgovora – Unos podataka i postlogi~ka kontrola – Statisti~ka obrada i analiza podataka – Postupak istra`ivanja – Pretpostavke za primjenu statisti~kih metoda – Pregled statisti~kih postupaka – Svrstavanje podataka – Jednosmjerna tabulacija – Grafi~ko prikazivanje distribucije frekvencija – Jednostavnija analiza dviju varijabli – Testiranja – Principi medicinske dokumentacije i evidencije – Trendovi razvoja Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Nakon provedene edukacije. 3.4.8.

Po zavr{etku specijalizacije specijalizanti trebaju u potpunosti svladati ova dva navedena podru~ja. 4. priprema poslovnog plana. programa za statisti~ku obradu podataka itd. TEME O UPRAVLJANJU KAO DIO OSNOVNOG PROGRAMA SPECIJALIZACIJE Upravljanje Aspekti upravljanja . Specijalizantima se mo`e dopustiti da kao promatra~i budu prisutni sastancima laboratorijskog osoblja. 48 mjeseci (4 godine) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA MJESTO OBLAST OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . . Nakon provedene edukacije. Specijalizant treba ste}i iskustvo (pod nadzorom) u planiranju rada laboratorija. planiranje tro{kova laboratorija itd. konsultiranja s kolegama na nau~nim skupovima i prezentiranje nau~nih radova u sklopu trajnog medicinskog usavr{avanja. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. te u edukaciji ostalih stru~njaka iz podru~ja bolesti uzrokovanih mikroorganizmima – sudjelovati u istra`ivanjima i razvoju iz podru~ja mikrobiolo{ke biopatologije. lije~enju i prevenciji bolesti uzrokovanih mikroorganizmima – nau~ne osnove za laboratorijsku dijagnozu bolesti. bilo individualno. O~uvanje zdravlja i sigurnost Od samog po~etka specijalizant treba biti u potpunosti upoznat sa svim aspektima o~uvanja zdravlja i sigurnosti u laboratoriju. Prakti~ni dio treninga se provodi u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i zavodima za javno zdravstvo. Ciljevi Tokom razdoblja od 4 godine specijalizant treba ste}i sljede}a znanja i sposobnosti: – ^injeni~no znanje o bolestima koje uzrokuju mikroorganizmi. Poznavanje svih mjera za o~uvanje zdravlja i sigurnosti u laboratoriju. te drugim sastancima lokalnog tipa. 2011. – Interpretacijske sposobnosti kako bi na osnovu laboratorijskih podataka mogao stvoriti klini~ki korisno mi{ljenje. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. sklapanje ugovora s fizi~kim i pravnim osobama i ugovaranje laboratorijskih pretraga koje }e se za njih obavljati. Sposobnost komunikacije i upravljanja (menad`menta). pretra`ivanja litrature. PROGRAM SPECIJALIZACIJE Uvodni dio . 7. Sticanje trajnih navika ~itanja.osnovna teorijska Medicinski fakultet nastava Klini~ki odjeli Bolni~ka ustanova sa tra`enim odjelima Bakteriologija Mikrobiolo{ki laboratorij Sanitarna mikrobiologija Virusologija Imunologija Parazitologija Mikologija Epidemiologija i obrada podataka Godi{nji odmori Mikrobiolo{ki laboratorij zavoda za javno zdravstvo Mikrobiolo{ki laboratorij Mikrobiolo{ki laboratorij Mikrobiolo{ki laboratorij Mikrobiolo{ki laboratorij zavodi za javno zdravstvo TRAJANJE MJESECI 1 6 17 1 6 6 3 3 1 4 – – – – Iskustvo u istra`ivanju i razvoju. – promocija zdravlja. Internet itd. Standardi za sisteme upravljanja kvalitetom i serija standarda ISO . pridonio razvoju ove specijalnosti.baze podataka. – Naglasak treba staviti na va`nost sticanja klini~kog iskustva i multidisciplinarnosti. – Prakti~no znanje dobiveno direktnim upoznavanjem s na~inom rada u laboratoriju. – etika i propisi. kao i implementaciju postupaka za osiguranje i kontrolu kvalitete. – upravljanja sistemom. te u sklopu nje obradom podataka prema odgovaraju}im shemama. ~uvanje povjerljivosti informacija. bilo kao ~lan tima. specijalizant treba da izradi specijalisti~ki rad na temu koju odredi mentor. te upotrebu baza podataka.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Nadzor i procjena kvalitete Svi specijalizanti trebaju od po~etka biti upoznati s provo|enjem nadzora.te njihovom svakodnevnom upotrebom. te svjestan zakonskih obaveza i mjera koje laboratorij treba zadovoljiti. te sudjelovati u redovnom klini~kom nadzoru. Medicinski mikrobiolog treba biti osposobljen za: – dati ljekarsko mi{ljenje o dijagnozi.strate{ko planiranje. Originalan na~in razmi{ljanja i kriti~ka procjena objavljenih radova su va`ni da bi specijalizant. te biti upoznati s principima vanjske kontrole kvalitete. – timski rad. Specijalizanti trebaju shvatiti pojam osiguranja i kontrole kvalitete. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. Nakon zavr{ene edukacije.Broj 17 – Strana 42 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. koje }e omogu}iti odabir metoda koje najbolje odgovaraju klini~kom problemu. MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA S PARAZITOLOGIJOM Vrsta specijalizacije: osnovna Trajanje specijalizacije. – komunikacijske vje{tine. Klini~ki odjeli 6 mjeseci Tokom specijalizacije mikrobiolog treba: .9000 – Uvo|enje sistema kvaliteta u zdravstvenu organizaciju – Na~ela upravljanja kvalitetom Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Specijalizante treba poticati na sudjelovanje na odgovaraju}im kursevima o upravljanju koje }e odr`avati profesionalni predava~i. Informati~ka tehnologija i komunikacijske sposobnosti Od samog po~etka specijalizant se treba upoznati s osnovnim aspektima kompjuterizacije laboratorija . sastancima voditelja laboratorija. Ove sposobnosti uklju~uju poznavanje informati~ke tehnologije. sastaviti protokole i odr`avati standarde u laboratoriju – preuzeti odgovornosti voditelja klini~kog mikrobiolo{kog laboratorija – preuzeti brigu o kontroli bolni~kih infekcija – predlo`iti mjere za racionalnu primjenu antibiotika u bolnici i prevenciju bolni~kih infekcija – sara|ivati s dr`avnim nadzornim i javnozdravstvenim slu`bama – sudjelovati u programima specijalizacije iz medicinske mikrobiologije. Sposobnost obrade podataka kako bi se evaluirale informacije o odgovaraju}oj populaciji dobivene primjenom laboratorijskih postupaka. te sudjelovanje na stru~nim sastancima klini~ara i patologa. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. dono{enje odluka na lokalnoj razini i va`nost odr`avanja dobrih me|uljudskih odnosa. Cilj je da specijalizant stekne iskustvo s obzirom na na~in odr`avanja sastanaka. te razviti sposobnosti potrebne za vo|enje laboratorija.

te ih izdvojiti u svrhu dobivanja ~iste kulture neophodne za daljnju obradu. klinika za ko`ne bolesti. te odlaganja mikrobiolo{kog otpada.: eza.) tamo gdje takvi odjeli postoje. pregledavati obojene preparate. uklju~uju}i izbijanje epidemija i njihovo suzbijanje. pravilnim rukovanjem uzorcima i kontaminiramin predmetima (npr. optimalnu temperaturu. te izvan granica dr`ave trenutno va`e}im mjerama i preporukama za siguran rad u mikrobiolo{kim laboratorijima principima rada u mikrobiolo{kim sigurnosnim kabinetima pri stepenu zaraznosti III. principe identifikacijskih podloga.^etvrtak. brze metode dostupne u medicinskoj mikrobiologiji. utemeljene na tehnologiji nukleinskih kiselina (NAT) i monoklonskim protutijelima. mikrobiolog treba: ste}i iskustvo u rje{avanju problema kontrole infekcija. latex aglutinaciju. poznavati automatizirane. Odrediti stepen hitnosti za obradu pojedinih uzoraka. te znati odabrati odgovaraju}u podlogu. mikrobiolog treba biti upoznat sa: postupcima za siguran transport uzoraka ili kultura unutar zdravstvene ustanove. Ispitivanja antimikrobnih lijekova Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba: znati izvoditi testiranja osjetljivosti izolata na antibiotike koriste}i uobi~ajenu tehniku disk . Biti upoznat s postoje}im referalnim centrima. kao i kinetiku rasta na krutim i teku}im podlogama. poznavati {iroku paletu selektivnih. te poznavati ostale tehnologije ispitivanja osjetljivosti. daljnjeg testiranja. upoznati se sa principima imunoterapije i imunoprofilakse. infektivna klinika. fazno . Specijalizant treba biti upoznat s metodama kontrole. itd. te pravilno koristiti njihove usluge.: velike vizite. specijalizant treba biti upoznat s osnovnim mjerama sigurnosti u laboratoriju (za{titna odje}a i higijena). odjeli za transplantaciju. prepoznati mogu}e patogene me|u kolonijama u mije{anoj kulturi. pa sve do izdavanja kona~nog nalaza). izvoditi ispitivanja antimikrobnih lijekova koriste}i biolo{ke i automatizirane metode. U tom kontekstu va`no je znati za koje mikroorganizme i u kojim klini~kim slu~ajevima je potrebna produ`ena inkubacija. te opasno{}u koja postoji pri nastanku aerosola i postupcima prilikom nezgoda kod kojih do|e do prosipanja zaraznog materijala. transporta (uklju~uju}i transportne podloge). U~estvovati na sastancima koji slu`e edukaciji kao npr. biti upoznat s bolni~kim odjelima. uklju~uju}i analizu koristi s obzirom na tro{ak. kao i testove za brzu dijagnostiku. Metode kultivacije Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati: osnovne razlike u metabolizmu me|u mikroorganizmima. oboga}enih i inhibitornih podloga dostupnih za op}u i specijalnu upotrebu. poznavati dostupne referalne centre za daljnju identifikaciju uklju~uju}i serotipizaciju. razumjeti rezultate ispitivanja antimikrobnih lijekova u odnosu na terapeutski i toksi~ni u~inak na bolesnika. poznavati fizikalne uslove rasta mikroorganizama. uklju~uju}i atmosferske uslove. identifikacije i dokumentiranja za sve vrste uzoraka. preko kultivacije. Bakteriologija 17 mjeseci Specijalizacija iz bakteriologije obuhvata sljede}e u`e oblasti: – Mjere sigurnosti u laboratoriju – Sterilizacija i dezinfekcija – Rukovanje s uzorcima – Mikroskopiranje – Metode kultivacije – Daljnja obrada kultura – Dijagnostika tuberkuloze – Ispitivanja antimikrobnih lijekova – Nove tehnologije – Kontrola infekcija u bolnicama i op}oj populaciji – Upotreba antimikrobnih lijekova – Kontrola kvaliteta – Slu`bena kontrola – Licenca – Upravljanje Mjere sigurnosti u laboratoriju Prije prakti~nog rada u laboratoriju. kao i dijelovima op}e populacije koji zahtijevaju posebne mjere za kontrolu infekcija. mikrobiolog treba znati: izvoditi testove za identifikaciju naj~e{}ih patogena. pedijatrija. Pri tome je posebno va`an rad na odjelima kojima je mi{ljenje mikrobiologa od posebne va`nosti (npr: jedinice za intenzivno lije~enje). Rukovanje s uzorcima Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati: optimalan na~in uzimanja. uklju~uju}i i mjere kod posebno zahtjevnih uzoraka. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 43 ste}i iskustvo u bliskoj saradnji s klini~arima kroz svakodnevni rad na klini~kim odjelima. kao i postupcima za njihovo pakiranje i slanje unutar. Tako|er treba znati koje su osjetljive ta~ke u obradi uzoraka. te postupcima za njihovu sigurnu upotrebu. te sa specijaliziranim odjelima (hematologija. uklju~uju}i komercijalno dostupne testove. te prema tome preporu~iti odgovaraju}i na~in doziranja. 7. Kontrola infekcija u bolnicama i op}oj populaciji Tokom specijalizacije. te sudjelovanjem u zajedni~kom rje{avanju klini~kih slu~ajeva. Mikroskopiranje Po zavr{etku specijalizacije. bolnici. uklju~uju}i i one s fluorescentnim bojama. ELISA. Sterilizacija i dezinfekcija Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati principe i upotrebu postupaka sterilizacije i dezinfekcije prilikom pripreme podloga. te prepoznati mogu}e artefakte. izvoditi rutinske tehnike bojanja. preuzimanja. te treba znati napraviti plan sterilizacije i dezinfekcije u laboratoriju.kontrastnim mikroskopom. Kriti~ki procijeniti potrebu za novim metodama u laboratoriju. kao i u edukaciji svih . mikrobiolog treba znati: principe mikroskopiranja s mikroskopom sa svijetlim poljem. te ih pravilno upotrebljavati principe mnogostruke identifikacijske tehnologije. upoznat s na~inom rada komisije za kontrolu infekcija na lokalnom i regionalnom nivou. Specijalizant treba usvojiti kontinuitet koji postoji kod obrade uzorka (od uzimanja uzorka. sara|ivati s medicinskom sestrom za kontrolu bolni~kih infekcija u obavljanju njenih svakodnevnih obaveza. 4. Po zavr{etku specijalizacije.difuzije i zona inhibicije. pipeta). kao i fenotipizaciju i genotipizaciju. odnosno gdje ovaj kontinuitet mo`e biti naru{en. kao i unutarnju kontrolu tih postupaka Obraditi naj~e{}e vrste uzoraka. Dijagnostika tuberkuloze Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog teba znati: osnovna na~ela dijagnostike tuberkuloze. kao i u~inke na na~in rada i broj osoblja u laboratoriju. i fluorescentnim mikroskopom. Poznavati postupke pripreme podloga za op}u upotrebu. laboratorijskog pribora. te njihovo podrijeklo. 2011. odlu~iti o daljnjem testiranju i obradi uzoraka ako je to potrebno. Daljnja obrada kultura Po zavr{etku specijalizacije. mikroskopom s tamnim poljem. te kako ovaj rizik svesti na najmanju mogu}u mjeru. znati izvoditi i interpretirati testove minimalne inibitorne koncentracije (MIK) i minimalne baktericidne koncentracije (MBC) kada je to potrebno. ~uvanja. dekontaminaciju i kontrolu protoka zraka. Nove tehnologije Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba: poznavati va`nije nove tehnologije dostupne u medicinskoj mikrobiologiji. prikazi slu~ajeva. osigurati slu`bu i izvan radnog vremena. te javljati preliminarne rezultate obrade ako su primjenjivi s obzirom na daljnji tok lije~enja bolesnika.

Humoralni imunitet. kako u klini~ke svrhe tako i u svrhu kontrole bolni~kih infekcija. ELISA test. njihov na~in djelovanja i mehanizmi rezistencije. Sanitarna mikrobiologija 1 mjesec Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba: ste}i iskustvo u javnozdravstvenoj mikrobiologiji osnovne metode dijagnostike mikrobiolo{ke ispravnosti hrane. aktivno sudjelovati na stru~nim i nau~nim sastancima i kongresima. te obradu podataka prema tim protokolima. Samostalno u~enje specijalizanta tokom ~itave specijalizacije . ciljanu i profilakti~ku primjenu antimikrobnih lijekova. te postupak kojim se licenca pribavlja. onih koji sudjeluju u kontroli infekcija. Specijalizant tako|er treba sudjelovati u klini~koj kontroli {to ga obavljaju ljekari drugih specijalnosti. treba dobiti uvid u prednosti i nedostatke sistema za obradu podataka.Nau~ne osnove medicinske mikrobiologije: Specijalizanti trebaju usvojiti sljede}a znanja. Imunolo{ka preosjetljvost. kao i u svrhu kontrole bolni~kih infekcija. specifi~ne probleme povezane s imunokompromitiranim bolesnicima. kao i ste}i osnovna znanja o potrebi za za{titom podataka. upoznati principe izolacije bolesnika. interpretirati rezultate. trudnica. algoritmi i primjena imunolo{kih laboratorijskih metoda u infektivnoj imunologiji Parazitologija 3 mjeseca Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati: osnovne dijagnosti~ke metode u parazitologiji. poznavati osnovne statisti~ke metode. transplantiranih bolesnika. Imunologija 6 mjeseci U toku specijalizacije specijalizant treba savladati sljede}e nastavne jedinice: Antigeni. interpretirati rezultate u klini~ke svrhe. dijalizu itd). poznavati osnove informati~ke tehnologije. Slu`bena kontrola Tokom specijalizacije specijalizant treba: razumjeti principe slu`bene kontrole sudjelovati u mikrobiolo{koj slu`benoj kontroli unutar laboratorija. upravljanje osobljem i administrativne poslove. dezinfekciju. kao i u svrhu kontrole bolni~kih infekcija. epidemiologija zaraznih bolesti njihovo pra}enje i kontrola. Gra|a i svojstva protutijela. poznavati postoje}e protokole za vanjsku kontrolu kvalitete. ste}i iskustvo u pravilnoj obradi uzoraka dobivenih od ustanova zadu`enih za vanjsku kontrolu kvalitete. NEUROHIRURGIJA Vrsta specijalizacije: osnovna Trajanje specijalizacije. principe imunizacije kod virusnih bolesti. savladati Imunolo{ke laboratorijske metode (direktna i indirektna aglutinacija. u potpunosti svladati tehniku pretra`ivanja stru~ne i nau~ne literature. specifi~ne probleme povezane s imunokompromitiranim bolesnicima. Nespecifi~ni imunitet. sudjelovati u nau~nim istra`ivanjima. RVK. direktna i indirektna fluorescencija. klasifikacija i metode tipizacije. pra}enje rezistencije na antibiotike. Western blot). Virusologija 6 mjeseci Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog teba znati: osnovne dijagnosti~ke i odabrane metode u virusologiji. kada se za mi{ljenje obratiti parazitologu u referentnom centru. upoznati preporuke donesene od pojedinih radnih grupa (npr. kada se za mi{ljenje obratiti virusologu u referentnom centru. poznavati na~ine na koje mikroorganizmi uzrokuju epidemije. 7. Mikologija 3 mjeseca Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati: osnovne dijagnosti~ke metode u mikologiji. a osobito kompjuterske obrade podataka. metode spre~avanja razvoja rezistencije. 72 mjeseca (6 godina) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST MJESTO OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . imunolo{ki sistem i imunost prema infekcijama. kada se za mi{ljenje obratiti mikologu u referentnom centru. ]elijski imunitet. Licenca Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog mora poznavati zahtjeve koje treba zadovoljiti laboratorij da bi dobio razli~ite vrste licenci. 4. Ovdje treba uklju~iti i obilazak bolni~ke kuhinje {to ga obavljaju epidemiolozi. mikrobiolog treba imati osnovna znanja o va`nim aspektima vo|enja laboratorija uklju~uju}i kontrolu finansijskih sredstava. Upotreba antimikrobnih lijekova Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati: empirijsku. Epidemiologija i statistika te obrada podataka 1 mjesec Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba: poznavati osnovna na~ela epidemiolo{ke metodologije. Upravljanje Po zavr{etku specijalizacije. Imunost na infekciju.: preporuke koje se odnose na MRSA. biti upoznat sa svim dokumentima donesenim na dr`avnom nivou odnosno nivou bolnice koji se odnose na kontrolu infekcija. Potrebno je sara|ivati s vode}im osobljem centralne jedinice za sterilizaciju. Kontrola kvaliteta Po zavr{etku specijalizacije mikrobiolog treba znati: razumjeti pojmove kontrole i osiguranja kvalitete. 2011. te metode njihove kontrole. interpretirati rezultate u klini~ke svrhe. Imunodeficijencije. ste}i iskustvo u kontroli zaraznih bolesti u op}oj populaciji rade}i s epidemiolozima. fiziologija i genetika. te praonice rublja. antimikrobni lijekovi. upoznavanje sa metodologijom proizvodnje vakcina i seruma. te mjere potrebne kod zdravstvenih radnika. te njenu pravilnu primjenu.op}a teorijska Medicinski fakultet nastava Op}a hirurgija Bolni~ki odjel op}e hirurgije Anesteziologija i intenzivno Bolni~ki odjel lije~enje anesteziologije Neurologija Bolni~ki odjel neurologije Neuropatologija Laboratorij za patologiju Neuroradiologija Radiolo{ki odjle Neuroanatomija Medicinski fakultet katedra za anatomiju Maksilofacijalna hirurgija Bolni~ki odjel maksilofacijalne hirurgije Vaskularna hirurgija Bolni~ki odjel vaskularne hirurgije Dje~ija hirurgija Bolni~ki odjel dje~ije hirurgije Otorinolaringologija Bolni~ki odjel ORL Klini~ka neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Eksperimentalna neurohirurgija Medicinski fakultet Godi{nji odmori UKUPNO TRAJANJE MJESECI 1 3 3 6 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 47 1 6 72 . bolni~ke apoteke. hemaglutinacija. Komplement. sudjelovati u kursevima trajnog medicinskog usavr{avanja. te na klini~kim odjelima. upoznati fizikalne i hemijske agense koji se upotrebljavaju u kontroli bolni~kih infekcija. taksonomija mikroorganizama. poznavati dostupe tehnologije za prikaz podataka. vode i zraka. Posebno se preporu~uje sudjelovanje na kursevima o upravljanju na lokalnom i dr`avnom nivou. precipitacija. kao i znati ih primijeniti u klini~kim slu~ajevima i pri istra`ivanju: struktura mikroorganizama. mehanizmi obrane doma}ina. sudjelovati u obilasku klini~kih i ostalih dijelova bolnice u svrhu kontrole infekcija. patogenost mikroorganizama.Broj 17 – Strana 44 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.

Neurhirurg je. Potrebno je da nau~i granice pouzdanosti mikro i makro dijagnoze. Upoznaje se sa postavljanjem i izradom spoljnih i unutra{njih proteza. te ve}im dijelom i mikrohirur{ki operacijski postupak kao i savremenu operacijsku tehniku koja je i dalje u sna`nom zamahu. Za specijalizante neurohirurgije ugraditi u program specijalizacije organiziranu nastavu 100 sati godi{nje i to: Neurotrauma 15 sati Tumori CNS 15 sati Dje~ja neurohirurgija 10 sati Spinalna neurohirurgija 10 sati Neuroradiologija 10 sati Neuropatologija 10 sati Neuroonkologija 10 sati . OTORINOLARINGOLOGIJA 1 mjesec Kandidat provodi jedan mjesec kroz koje vrijeme upoznaje nove otorinolaringologije i na~ela operativnog rada u grani~nim podru~jima. 4. U tom dijelu specijalizacije pa`nju treba obratiti upoznavanju hirur{ke anatomije vrata (traheotomija) te pristupe paranazalnim sinusima (transsfenoidalni pristup). Upoznati se sa savremenim dijagnosti~kim dostignu}ima koja su u svakodnevnoj neurolo{koj praksi. Pored navedenog operacijskog programa. Kona~no specijalizant mora nau~iti izraditi neurolo{ki nalaz i logi~ki ga interpretirati te na osnovu toga dati smjernice za daljnje vrijedne dijagnosti~ke postupke. DJE^JA HIRURGIJA 15 dana Tokom 15 dana upoznati osobitosti hirur{ke obrade i operacijske tehnike u dje~joj dobi te hirur{ko lije~enje malformacija. me|utim. Dodatno ovim podru~jima neurohirurgije specijalizant mora ste}i znanja iz savremenog informacijskog sistema. elektrcmiografije. 2011. te dijelom i mikropreparatima zagreba~ke neuroanatomske zbirke. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. operacije kompresivnih intrakranijalnih hemoragija. du`an znati eksplicirati svaki neuroradiolo{ki nalaz odnosno protuma~iti angiogram. gornje i donje vilice. engleskim ili njema~kim.^etvrtak. zatim mora vladati jednim stranim jezikom. Kandidat se upoznaje sa hirur{kim tehnikama i hirur{kim pristupima koji se mogu koristiti kod pristupa na strukturalne lezije prednje lobanjske jame. odre|enih oboljenja i stanja iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. NEURORADIOLOGIJA 1 mjesec Neuroradiolo{ka dijagnostika pretrpjela je najvi{e promjena zadnja dva desetlje}a. ili bolje re}i s takvim znanjem treba konkurisati na konkurs za specijalizaciju iz neurohirurgije. a posebno hirur{ke terapije preloma zigomati~ne kosti. 7. nalaz nuklearne magnetske rezonance. – komunikacijske vje{tine. stoga tokom ovog dijela specijalizacije specijalizant se mora upoznati s topografskom anatomijom glave i vrata. Tako|er mora se upoznati sa temeljnim principima stereotaksijske neurohirurgije. To ukupno iznosi do 120 operacija {to bi trebao biti optimum. NEUROPATOLOGIJA 1 mjesec Tokom jednog mjeseca specijalizant mora nau~iti osnove neuropatolo{ke anatomije {to zna~i da kandidat treba prisustvovati obdukcijama i u~estvovati pri patolo{ko-histolo{koj dijagnostici. Upoznaje optimalne termine za intervenciju kod kranio-facijalnih povreda. NEUROANATOMIJA 2 mjeseca Nije potrebno posebno isticati koliko je znanje neuroanatomije bitno za neurohirurga. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA 1 mjesec Tokom jednog mjeseca kandidat se osposobljava za samostalno rje{avanje slu~ajeva u oblasti dijagnostike i terapije. pa u cijelosti i samostalno vodi neuroradiolo{ku dijagnostiku bez direktnog u~e{}a neurohirurga. osnovne elektroencefalografije. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. VASKULARNA HIRURGIJA 15 dana Tokom 15 dana treba se upoznati sa savremenom dijagnostikom organskih procesa arterijskog sistema i s principima operacijskog rada na perifernim krvnim `ilama na arterijama. svladati osnove mikrohirur{ke tehnike i potrebnu manuelnu vje{tinu u toj tehnici. Kandidat na kraju specijalizacije iz klini~ke neurohirurgije mora imati ispunjen u cijelosti slijede}i operacljski program: – do 20 operacija intrakranijskih tumora – do 25 spinalnih operacija (tumora i degenerativnih bolesti) – do 15 operacija hidrocefalusa i kongenitalnih malformacija spinalnog i kranijalnog podru~ja – 50 raznih drugih operacija: hirur{ki postupci za uklanjanje boli. a posebice karoti~kim arterijama. a potom i umije postaviti pravodobno indikaciju za operacijsko lije~enje. KLINI^KA NEUROHIRURGIJA 46 mjeseci Kandidat mora teorijski ovladati gradivom iz svih podru~ja neurohirurgije: – kraniocerebralne ozljede i njihove posljedice – neuroonkolo{ke hirurgije – cerebrovaskularne hirurgije – dje~je neurohirurgije – hirurgije perifernog i autonomnog nervnog sistema. treba se upoznati teorijski i prakti~ki sa stereotaksijskom metodom pristupa pojedinim intrakranijskim tvorbama ili bolesnim procesima. – promocija zdravlja. – upravljanja sistemom. Napokon interventna neuroradiologija ~ini je suradnom strukom u dono{enju indikacije za lije~enje nekih intrakranijskih procesa (prete`no vaskularnih). Temeljno je pri svemu tome da kandidat slijedom racionalnih postupaka {to proizlaze iz ste~enog znanja nau~i. posebice na relaciji otolo{ko-neurohirur{ke problematike. prou~avati i upoznavati se s makroanatomskim humanim preparatima mozga i mo`danih krvnih `ila. OP]A HIRURGIJA 3 mjeseca ANESTEZIOLOGIJA I INTENZIVNO LIJE^ENJE SA LABORATORIJSKOM DIJAGNOSTIKOM 3 mjeseca NEUROLOGIJA 6 mjeseci Tokom {est mjeseci ste}i dostatno znanje iz klini~ke neurologije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 45 Sadr`aj obuke: UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. U tom dijelu specijalizacije mora upoznati tehniku anastomoza krvnih `ila . operacije cerebrovaskularnih anomalija. ORGANIZIRANA TEORETSKA NASTAVA Organizirana nastava odr`ava se u sklopu neurologije i op}e hirurgije po 6 predavanja u turnusu. – etika i propisi. neurofiziologije. EKSPERIMENTALNA NEUROHIRURGIJA 1 mjesec Specijalizant mora obaviti na eksperimentalnoj `ivotinji radnje kojima }e ste}i nu`na iskustva za op}i operativni rad. – timski rad. kao i dijagnostiku i terapiju. U okviru neurohirur{kog operacijskog programa mora svladati klasi~nu operacijsku tehniku. a koji kandidat mora obavezno ispuniti. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. kompjuterski tomogram. Neuroradiolog postao je suveren.

Kontinuirano sudjelovanje u hitnoj neurologijskoj probrematici radom u hitnoj neurolo{koj ambulanti. uz lije~nika specijalistu. 2011. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. 7.osnovna teorijska obuka Klini~ka neurologija U@A TEMATSKA MJESTO TRAJANJE OBLAST OBAVLJANJA MJESECI STA@A Medicinski 1 fakultet Bolni~ki odjel 26 neurologije Neurolo{ka ambulanta i rad na 3 odjelu Intenzivna i 5 poluintenzivna njega Cerebrovaskularne 6 bolesti Epilepsija 3 Demijelinizacione 3 bolesti Neuromuskularne 3 bolesti Ekstrapiramidni 3 poreme}aji 16 Interna medicina Psihijatrija Neurohirurgija Neurootologija Neurooftalmologija Neuroradiologija Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel psihijatrije Bolni~ki odjel neurohirurgije Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel oftalmologije Bolni~ki odjel radiodijagnostik e Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel infektologije Bolni~ki odjel fizijatrije Medicinski fakultet anatomija i patologije 3 3 1 1 1 2 2 1 1 Druga podru~ja Dje~ja neurologija Neuroinfektologija Neurorehabilitacija Neuroanatomija i neuropatologija 1 5 Izborno podru~je UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. radiologije. planiranju dijagnostike i terapije. prevencije CVB i rane rehabilitacije pacijenata sa CVB. prou~avanje epilepsijskih modela i genetike epilepsije na odjelu i u ambulantnom radu. kasnije samostalno uz nadzor lije~nika specijaliste. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Rasprava i primjena novih terapijskih postupaka. – komunikacijske vje{tine. – promocija zdravlja. uo~avanje klini~kih osobitosti cerebrovaskularnih bolesti. izvo|enje neurolo{kog pregleda. Upoznavanje s aritmogenom epilepsijom i . Obrada i klasifikacija bolesnika s epilepsijom na odjelu speeijaliziranom za dijagnostiku i lije~enje epilepsije. – upravljanja sistemom. radiologom neurohirurgom i vaskularnim hirurgom u oko 40 bolesnika. te u ambulanti za dijagnostiku i lije~enje epilepsije. uo~avanje i postavljanje indikacije za aniografsku obradu. – angiografska obrada. – prisustvovanje vr{enja pretrage kompjuterizirane tomografije mozga.Broj 17 – Strana 46 Neurooftalmologija Stereotaksija Nova saznanja iz neurohirurgije NEUROLOGIJA SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 5 sati 5 sati 5 sati ^etvrtak. Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine (48 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . sudjelovanje u analizi rezultata zajedno sa specijalistom neurologije. Klini~ka i dijagnosti~ka obrada 20 bolesnika s hitnom neurolo{kom problematikom uz nadzor lije~nika specijaliste. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. da se upozna sa radom u Hitnoj neurolo{koj ambulanti i stekne bazi~na znanja iz urgentnih neurolo{kih stanja. Sti~e bazi~na znanja iz Dopler sonografije. Ovladava tehnikom lumbalne punkcije i indikacijama za punkciju. u hitnoj ambulanti i neurolo{kom odjelu specijaliziranom za dijagnostiku i lije~enje cerebrovaskularnih bolesnika. Rasprava o uzrocima bolesti i neurolo{koj simptomatici s nadle`nim lije~nikom specijalistom neurologije. – Prisustvovanje dijagnosti~kim postupcima neophodnim u postavljanju dijagnoze i defi niranju vrste cerebrovaskularne bolesti Epileptologija 3 mjeseca Rad na odjelu s bolesnicima i rad u neurofiziologijskom laboratoriju Anamneza. uo~avanje klini~kih manifestacija i osobitosti lije~enja epilepsije u 30 bolesnika s epilepsijom. mjerenje povi{enog intrakranijskog tlaka. klini~ka obrada. vr{enje svih postupaka reanimacije. Intenzivna ili poluintenzivna njega 5 mjeseci Specijalizant sti~e znanja o pregledu. – etika i propisi. sudjelovanje u analizi rezultata nalaza CT-a sa specijalistom boneurologom. Sudjelovanje u dijagnosti~kim i terapijskim postupcima. utvr|ivanje mo`dane smrti. 4. – timski rad. Prakti~ne vje{tine: prakti~no savladavanje vje{tine intubacije. planiranje dijagnostike i terapije za pacijente sa cerebrovaskularnim bolesti. te vo|enju bolesni~ke dokumentacije pacijenata iz oblasti urgentne neurologije. Upoznavanje s osnovnim principima klini~kog dijagnosti~kog i terapijskog pristupa hitnom neurolo{kom bolesniku. Primjena kriterija i pokazatelja klasifikacije vrste i dubine poreme}aja svijesti. pra}enje bolesnika tokom svih dijagnosti~kih postupaka. neurolo{ki pregled 50 do 60 cerebrovaskularnih bolesnika uz pomo} i nadzor nadle`nog lije~nika. nefrologije i/ili vaskularne hirurgije. komatozni bolesnik. KLINI^KU NEUROLOGIJU Trajanje 27 mjeseci prema sljede}em planu: Neurolo{ka ambulanta i rad na Klinici 3 mjeseca Specijalizant treba da ovlada vje{tinama uzimanje anamneze. evaluacija i postupci odr`avanja. – konsultacije o specifi~nostima cerebrovaskularne problematike s neurologom i specijalistom interne medicine posebno u pitanjima regulacije arterijske hipertenzije. Anamneza. Cerebrovaskularne bolesti 6 mjeseci Prijem na Kliniku. dijabetesa i kardiologijskih poreme}aja – uo~avanje indikacije i izvo|enje lumbalne punkcije u cereborovaskularnih bolesnika. edukacija na podru~ju detekcije i na~ina korekcije poreme}aja acidobaznog statusa.

na kardiologiji 1 mjesec i 15 dana na endokrinologiji. Neurohirurgija 1 mjesec Upoznati se sa operativnim zahvatima na centralnom i perifernom nervnom sistemu. DRUGA PODRU^JA 16 mjeseci Interna medicina 3 mjeseca od toga na Intenzivnoj njezi 1. ordiniranje imunosupresivnog postupka plazmaforeze (kod 20 do 30 bolesnika).distonije – stepenovanje stadija bolesti pojedinih poreme}aja primjerice Parkinsonove bolesti po Hoehnu i Yahru – hepatolentikularna degeneracija Samostalna obrada 20 bolesnika s hipokinetsko rigidnim sindromima i 15 s hiperkinetskim (na odjelu i u ambulanti za ekstrapiramidne bolesti) Samostalna obrada 56 bolesnika uz prikaz klini~ke slike u 40 bolesnika Lije~enje ekstrapiramidnih poreme}aja. liolter EEC-a. Demijelinizacione bolesti 3 mjeseca Anamneza. Ste}i bazi~na znanja iz klini~ke neurofiziologije (EEG. Organizacija i upoznavanje osnovnih osobina i rukovanja s aparaturom. anamneza i neurolo{ki pregled bolesnika s primarnim mi{i}nim bolestima. neuromi{i}nih bolesti. Prisustvovanje vr{enju pretrage kompjuterizirane tomografije mozak MR-a i ostalih dgn. neurolo{ki pregled 30 bolesnika s demijelinizacijskom bolesti uz pomo} i nadzor nadle`nog lije~nika u hitnoj ambulanti i neurolo{kom odjelu specijaliziranom za dijagnostiku i lije~enje bolesnika s demijelinizacijskim bolestima. artefakti. nistagmografije i dr. uo~avanje klini~kih karakteristika ekstrapiramidnih bolesti. EP) i dje~je neurologije. Kvantificiranje demijelinizacijskih bolesti ocjenskim ljestvicama uz prethodno upoznavanje ocjenskih ljestvica. Analiza evocirartih potencijala i brain mappinga i drugih neurofiziologijskih postupaka u 20 bolesnika. videopoligrafije i EEG biotelemetrije u bolesnika s epilepsijom. vrste. diferencijalno dijagnosti~ke osobitosti. osobito uvje`bavanje ispitivanja papile o~nog `ivca – prakti~na edukacija perimetrije – prakti~na edukacija ispitivanja i detekcije dvoslika – klini~ka i prakti~ka edukacija ispitivanja i utvr|enja povi{enog intraokularnog tlaka Neuroradiologija 2 mjeseca Upoznati tehnike pojedinih neuroradiolo{kih dijagnosti~kih metoda Dje~ija neurologija 2 mjesec Anamneza neurolo{kih bolesti u djetinjstvu. indikacije za klini~ku primjenu EEGa. medikamentozna priprema za hirurgijsku imunosupresiju (timektomija).rad u laboratoriju uz asistenciju nadle`nog lije~nika Diferenciranje ekstrapiramidnih poreme}aja – hipokinetsko-rigidni sindromi – hiperkinetski sindromi . 2011. radiologom i imunologom. Lije~enje neuromuskularnih bolesti s posebnim osvrtom na vo|enje imunosupresivne terapije. Neurootologija 1 mjesec Ovladati osnovama audiometrije. neurolo{ki pregled 40 bolesnika s ekstrapiramidnom simptomatologijom uz pomo} i nadzor nadle`nog lije~nika u hitnoj ambulanti i neurolo{kom odjelu specijaliziranom za dijagnostiku i lije~enje bolesnika s ekstrapiramidnom simptomatologijom. uo~avanje klini~kih osobitosti demijelinizacijskih poreme}aja. PNG – kraniokorporografija – audiologija i postupci ispitivanja Neurooftalmologija 1 mjesec Ovladati osnovama neurooftalmologije i usvojiti sljede}e prakti~ne vje{tine: – analize o~nog dna. 7. uvjeti snimanja. Usvojiti indikacije za pojedine dijagnosti~ke postupke i tuma~enje nalaza. Elektrodijagnostike epilepsije. EMNG.evocirani potencijali – neurooftalmologijska dijagnostika Rasprava o uzrocima bolesti i neurolo{koj simptomatici s nadle`nim lije~nikom specijalistom neurologije Pra}enje bolesnika tokom svih dijagnosti~kih postupaka. Prikaz primjene i sudjelovanje u primjeni botulinum toksina 2. prostorne i frekvencijske analize EEG-a. evoriranih potencijala. Specijalizant mora ovladati diferencijalnom dijagnozom akutnih i hron~nih neurolo{kih bolesti i usvojiti znanja iz razli~itih podru~ja neurologije. dijagnostikom i terapijom psihijatrijskih poreme}aja i komplikacijama psihofarmakoterapije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 47 drugim paroksizmalnim poreme}ajima svijest neepilepti~ke geneze. – objektivno-tonometrija i akcelerometrija . neurolo{ki pregled djeteta. U~enje tehnike vremenske. 4. kasnije samostalno uz nadzor lije~nika specijalista u 20 bolesnika s epilepsijom i 20 bolesnika s drugim neurolo{kim ispadima. na~in njihove primjene i samostalno primjenjivanje ljestvice uz kontrolu lije~nika specijalista Diferenciranje demijelinizacijskih bolesti: – multipla skleroza – drugi oblici demijelinizacijskih bolesti – stepenovanje stadija demijelinizacijske bolesti pomo}u EDSS-a – Upoznavanje s dijagnosti~kim postupcima u demijelinizacijskim bolestima – likvorska dijagnostikia i njene karakteristike – imunologijski testovi. vestibulografije i nistagmografije i usvojiti prakti~ne vje{tine: – pristup ispitivanju vertiginoznih sindroma – dijagnostika i lije~enje Menierove bolesti i sindroma – elektronistagmografi ja. Analiziranje EEG-a uz pomo}. Neuromuskularne bolesti 3 mjeseca Podjela neuromuskularnih bolesti. Rad u neurofiziologijskom laboratoriju: Upoznavanje s tehnikom snimanja EEG-a. Specijalizant treba da ovlada internisti~kim pregledom te osnovama dijagnostike i lije~enja internisti~kih bolesti.5 mjeseci. primjena i njihov zna~aj u dijagnostici demijelinizacijskih bolesti – neurofi ziologijska dijagnostika . Indikacije za specijalna snimanja. poreme}ajima neuromuskularne spojnice i primarnim neurogenim poreme}ajem. pra}enje uvo|enja terapije na odjelu te ambulantno uz nadzor lije~nika specijalista. na~ina njihove primjene i samostalno primjenjivanje ljestvice uz kontrolu lije~nika specijaliste. Kvantificiranje ekstrapiramidnih poreme}aja – subjektivno-ocjenskim ljestvicama uz prethodno upoznavanje ocjenskih ljestvica. najprije uz pomo} nadle`nog lije~nika a zatim samostalno uz naknadnu kontrolu i konsultacije. uo~avanje klini~kih karakteristika u 30 do 40 bolesnika u ambulanti i specijaliziranom odjelu. Ekstrapiramidni poreme}aji 3 mjeseca Anamneza. brain mappinga. neurokutanih bolesti i kongenitalnih poreme}aja Neuroinfektologija 1 mjesec Ste}i znanje iz oblasti infektivnih bolesti nervnog sistema .^etvrtak. Dijagnostika neuromuskularnih bolesti s posebnim osvrtom na rad u elektromiografskom laboratoriju. Prepoznati smetnje u razvoju i ocijeniti psihosocijalni razvoj. postupaka te sudjelovanje u analizi rezultata naloga sa specijalistom neurologom. magnetske stimulacije. Ste}i bazi~na znanja iz oblasti epileptologije. Psihijatrija 3 mjeseca Ovladati psihijatrijskim pregledom.

Sta` iz izborne oblasti se mo`e obaviti i u drugom Univerzitetskom centru u zemlji ili inostranstvu uz saglasnost mati~ne ustanove specijalizanta. poznavanja laboratorijskih testova. cine nefrologija. radiobiologiju. – timski rad.rad na odjelima: Interna medicina – 6 mjeseci 3 mjeseca kandidat treba obnoviti i pro{iriti znanja i vje{tine klini~ke obrade internisti~kog bolesnika. ocjenu klini~kih stanja i funkcija. 4. Specijalizant sti~e usmjereno znanje iz pojedinih neurolo{kih oblasti (neurofiziologije. – etika i propisi. Bolni~ki odjel endokrinologija. likvor dijagnostike. elektrokardiograma. Kandidat se posebno informira o mogu}nostima primjene nuklearno-medicinskih metoda u internoj medicini. hematologija 3 1 1 1 27 10 Godi{nji odmori 4 Plan specijalizacije Specijalnost nuklearne medicine uklju~uje kori{tenje umjetnih radioaktivnih tvari u in-vivo i in-vitro dijagnostici. – upravljanja sistemom. Interne medigastroenterologija. Program specijalizacije: UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. testa optere}enja ergometrijom te ultrazvu~nog pregleda srca. lije~enje s otvorenim radionuklidima i tomu komplementarne metode. IZBORNO PODRU^JE Ovaj period (5 mjeseci) specijalizant provede rade}i na izbornom podru~ju u dogovoru sa mentorom ili ustanovom za koju specijalizira.5 mjeseci Zapo~inje sta`iranje iz psihijatrije 1 mjesec Tre}a godina Zavr{ava sta`iranje iz psihijatrije 2 mjeseca Epileptologija 3 mjeseca Dje~ja neurologija 2 mjeseca Neuromi{i}ne bolesti 3 mjeseca Ekstrapiramidni poreme}aji 3 mjeseca ^etvrta godina Demijelinizacione bolesti 3 mjeseca Infektologija 1 mjesec Neurohirurgija 1 mjesec Neurorehabilitacija 1 mjesec Izborno podru~je 5 mjeseci Tokom specijalizantskog sta`a iz oblasti klini~ke neurologije specijalizant je du`an polo`iti sljede}e kolokvije: – Anamneza i neurolo{ki pregled – Dijagnosti~ki postupci u neurologiji – Motorni sistem i senzibilitet – Urgentna stanja u neurologiji – Cerebrovaskularne bolesti – Ekstrapiramidalni poreme}aji – Demijelinizacijske bolesti – Epilepsije – Neuromi{i}ne bolesti – Bolesti ki~menog stuba i ki~mene mo`dine – Glavobolje – Neurodegenerativne bolesti i demencije NUKLEARNA MEDICINA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine (48 mjeseci) MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 6 Interna medicina Nuklearna medicina Klini~ka medicina Bolni~ki odjel Interne medicine Op}a hirurgija Bolni~ki odjel op}e hirurgije Radiodijagnostika Bolni~ki odjel i radioterapija radiologije Anesteziologija i Bolni~ki odjel intenzivno anesteziologije lije~enje Bolni~ki odjel nuklearne medicine Kardiologija.Broj 17 – Strana 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Uvodni dio U@A TEMATSKA OBLAST ^etvrtak. cerebrovaskularnih bolesti. Op}a hirurgija – . Neurorehabilitacija 1 mjesec Usvojiti osnove rehabilitacije neurolo{kih bolesti Neuroanatomija i neuropatologija 1 mjesec Ovladati znanjima iz neuroanatomije te osnovama neuropatolo{kih dijagnosti~kih metoda – evaluacija patologije bolesti krvnih `ila na preparatima mozga uklju~uju}i histolo{ke analize – evaluacija patologije degenerativnih bolesti mozga na preparatima mozga uklju~uju}i histolo{ke analize – evaluacija patologije tumora mozga na preparatima uklju~uju}i histolo{ke i citolo{ke analize – evaluacija patologije traume mozga uklju~uju}i histolo{ke analize. neuropsihologije i sl).5 mjesec Zapo~inje sta`iranje iz podru~ja CVB Druga godina Zavr{ava sta`iranje iz CVB 6 mjeseci Neurooftalmologija 1 mjesec Neuroradiologija 2 mjeseca Neurootologija 1 mjesec Interna klinika (kardiologija i endokrinologija) 1. – komunikacijske vje{tine. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. komplementarne metode kao i druge tehnike koje su u vezi s primjenom nuklearne fizike u medicini. 1 mjesec kandidat treba obnoviti i pro{iriti znanja i vje{tine klini~ke obrade hirur{kog bolesnika s posebnim naglaskom na mogu}nostima primjene nuklearno-medicinskih metoda u hirurgiji. dozimetriju i za{titu od zra~enja. – promocija zdravlja. Kru`enje po godinama specijalizacije: Prva godina Klinika i hitna neurolo{ka ambulanta 3 mjeseca Neuroanatomija i neuropatologija 1 mjesec Intenzivna njega Klinike za neurologiju 6 mjeseci Intenzivna njega interne klinike 1. 2011. UVODNI DIO specijalizacije . u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. 7.

primjenom radioimunolo{kih metoda. odre|ivanje terapijskih doza otvorenih izvora radionuklida. zna~i procjenu indikacije.Nuklearna gastroenterologija Upoznaje se sa ispitivanjem pljuva~nih `ljezda i `eluca. . nefrologije. hematologije. scintigrafijom pankreasa. Odgovornost.plu}a pomo}u DTPA-99m-Tc aerosola 15 (S) Odre|ivanje plu}nog klirensa 10 (S) Ispitivanje ezofagusnog tranzita 10 (S) Otkrivanje i procjena GE refluksa 10 (S) Ispitivanje pra`njenja `eluca 20 (A) Otkrivanje i procjena entero-gastri~nog refluksa 5 (S) Ispitivanje poreme}aja absorpscije vitamina B 12 10 (S) Ispitivanje poreme}aja apsorpscije `u~nih kiselina 5 (A) Otkrivanje Meckelovog divertikuluma 5 (S) Scintigrafija jetre 30 (S) SEPT jetre (i slezine) 20 (A) Hepati~ka radionuklidna angiografija 20 (A) Procena pula krvi u fokalnim lezijama jetre 30 (S) Imunoscintigrafija TU abdomena 20 (S) Leukoscintigrafija . (Tl-201) 30 (S) "Njashout" krive 30 (S) SPET miokardiografija 10 (A) Perfuziona scintigrafija plu}a 15 (S) Ventilaciona scintigrafija pluga (133-D`e) 10 (A) Odre|ivanje ven.k. ispitivanje periferne cirkulacije. Upoznaje se ferokinetikom. . Katalog znanja i ve{tina Priprema i pode{avanje gama scintilacione kamere za funkciona i/ili. detekcijom heterotopije `eluda~ne sluznice. terapijsku aplikaciju. Specijalizant prou~ava specijalni dio klini~ku. hemodinamska ispitivanja.Nuklearna nefrologija Prou~ava radiorenografiju i scintigrafiju bubrega. pregled bolesnika.Neuronuklearna medicina Upoznaje metode: scintigrafiju mozga. lije~enje policitemije radioaktivnim fosforom.Nuklearna endokrinologija Izu~ava {titastu `lijezdu. morfolo{ki i funkcijskim ispitivanjem jetre. hipofiza. ali pod nadzorom. endokrinologije. . primenu radioimunolo{kim metodama. scintigrafiju plu}a. funkcije l. pod nadzorom mentora voditelja jedinice ili radili{ta. EDUKACIJA IZ KLINI^KE MEDICINE 10 mjeseci Upoznavanje i detaljno ovladavanje tehnikom fizikalnog pregleda i dijagnosti~kim postupcima. scintigrafiju. radioaktivnim jodom 15 (A+ S) Radionuklidna ventrikulografija 30 (S) Odre|ivanje globalnih i regionalnih ejeks. administraciju. postavljanje indikacije za terapijsku primjenu radionuklida. ispitivanje poreme}aja intestinalne resorpscije i tranzita. primjenu radioimunolo{kih metoda. klini~ku primjenu radioaktivnacijske analize. 4. paratireoidne `lijezde. placenta). 2011. scintigrafija) i in vitro (ru~ni i automatski gama broja~i. kao i/ili emisionu kompjuterizovanu monofotonsku tomografiju (SPET) 10 (S) d` 2 = 20 Test fiksacije radioaktivnog joda u {titastoj `lezdi 20 (S) Scintigrafija {titaste `lijezde pomo}u 99m-Tc 30 (S) Scintigrafija {titaste `lijezde pomo}u 131-J 10 (S) Scintigrafija kore nadbubre`nih `lijezda 10 (A) Dinamska scintigrafija pljuva~nih `lijezda 15 (S) Scintigrafija sr`i nadbubre`nih `lijezda 10 (A) Scintigrafija neuroblastoma i tumora hromafinog tk.Rukovanje radioaktivnim izotopima Prakti~no se obu~ava za rukovanje radioaktivnim izotopima. in vivo i in vitro. Za terapijske postupke odgovornost. odnosno dijagnosti~ku nuklearnu medicinu. . ispitivanje "prvog prolaza" i fiziolo{kih vremenskih intervala (ejekcijska frakcija. radioizotopsku limfografiju. frakcija 30 (S) Parametrijski sken srca (amplitudna i fazna analiza) 20 (S) Procena sistolnih i dijastolnih par. patofiziologijom kao i principima terapije oboljenja i poreme}aja iz oblasti kardiologije. voditelja jedinice i radili{ta. Upoznaje se sa ispitivanjem in vivo i radioimunolo{kim ispitivanjima drugih endokrinih `lijezda (endokrini pankreas. ventilacija). Obra|uje podatke pomo}u ra~unara. gonade. obradu rezultata dijagnoznih nuklearno-medicinskih ispitivanja. gastroenterologije.Ostale grane nuklearne medicine Upoznaje metode detekcije tumora. scintigrafiju i SPET 10 (S) d` 4 = 40 Kontrola rada gama scintilacione kamere 5 (S-A) Izbor aplikativnih programa za obradu podataka iz gama kamere za funkciona i/ili hemodinamska ispitivanja.Za{tita od zra~enja Sprovodi mjere za za{titu od zra~enja: pripremanje dijagnoznih i terapijskih doza za oralnu i parenteralnu aplikaciju. lije~enje funkcijski aktivnih karcinoma tireoideje radiaktivnim jodom. pod nadzorom mentora. slezine i dr. dinamska ispitivanja (plu}na cirkulacija. Anesteziologija i intenzivno lije~enje 1 mjesec – kandidat treba obnoviti i pro{iriti klini~ka znanja i posebno prakti~ne vje{tine koje su potrebne u hitnim stanjima. za{titu od zra~enja i pra}enje bolesnika koji primaju terapijsku dozu.indeksa i vremena 10 (S) Ventilaciona scint. izvr{iti minimalno 300 razli~itih in-vivo dijagnosti~kih i minimalno 90 terapijskih nuklearno-medicinskih postupaka. elucija generatora. . uzimanje anamneznih podataka. regionalna pokretljivost miokardnog zida). pra}enje efekata izotopske terapije. Radi u radioimunolo{koj laboratoriji: (pripremanje liganda i vezuju}ih supstancija. tehnika rada s kalibratorom doza. . leukocita i trombocita. tromoscintigrafiju. scintigrafiju kostiju i zglobova. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 49 Radiologija i radioterapija 1 mjesec – kandidat treba obnoviti i pro{iriti znanja i vje{tine radiolo{ke obrade bolesnika te terapije zatvorenim izvorima zra~enja. . odre|ivanjem protoka krvi kroz jetru. odre|ivanje efektivnog protoka krvi i glomerulske filtracije. Osposobljava se za vo|enje dokumentacije. 7. ispitivanjem vitamina B. . pedijatrijsku nuklearnu medicinu. 20 (S) Radionuklidna moikardiografija 40 (S) Analiza stres-redistribucionih scint. .Nuklearna kardipulmologija Upoznaje kvantitativnu selektivnu kardioangiografiju. scintigrafiju. izvo|enje i interpretaciju postupka.Nuklearna hematologija Upoznaje odre|ivanje zapremine krvi. radioimunolo{ke metode. dinamiku ispitivanja bubrega (vaskularizacija i ekskretorna funkcija). laboratorijska priprema obilje`enih jedinjenja i tehnika obilje`avanja. morfolo{kih i dinamskih ispitivanjem bilijarnog sistema. pravljanje osnovnih rastvora. radioizotopsku angiografiju mozga i ispitivanje mo`danog krvotoka. odvajanje slobodnog odvezanog liganda. nadbubre`ne `lijezde. scintigrafiju sr~anih {upljina i miokarda. `l. urgentnu nuklearnu medicinu. EDUKACIJA U JEDINICAMA NUKLEARNE MEDICINE 27 mjeseci Tokom 28 mjeseci rada u jedinicama nuklearne medicine kandidat mora odgovorno. Vr{i ispitivanje du`ine `ivota eritrocita.^etvrtak. lije~enje pleuralnih i peritonealnih efuzija radionuklidima. interpretaciju i prikazivanje scintigrafskih nalaza. kontrola kvaliteta) i radi sa mjernim sistemima In vivo (stati~ka i dinami~ka mjerenja. te~ni scintilacijski broja~i). radioizotopsku scisternografiju. testove. kontejneri. dozimetriju.-perf. inkubiranje. 10 (A) Scintigrafija paratireoidnih `lijezda 10 (A) Lije~enje hipertireoidizma radioaktivnim jodom 15 (A + S) Lije~enje toksi~nog adenoma {t. znaci za dijagnosti~ke postupke procjenu indikacije. lije~enje hipertireoze radioaktivnim jodom.

. Tonometrija i tonografija. – timski rad. Asistencije operacije katarakte. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od 1 mjesec. ren. Asistencije kod konvencionalne operacije ablacije retine. Asistencije kod vitreoretinalne hirurgije pomo}u silikon- 2 2 1 . – promocija zdravlja. 2011. zbog vrlo slo`ene vitreoretinalne patologije i traume specijalizanti ne mogu samostalno vr{iti operacijske zahvate.rad na odjelima: Bolni~ki odjel op}e hirurgije Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel MFH Bolni~ki odjel neurohirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel neurologije Bolni~ki odjel interne medicine (Reumatologija i Endokrinologija) 5 mjeseci 2 mjeseca ½ mjeseca ½ mjeseca ½ mjeseca ½ mjeseca ½ mjeseca ½ mjeseca Ambulanta sa pokusom vida Prednji segment oka Prednji segment oka 17 mjeseci Tokom specijalisti~kog sta`a na prednjem o~nom segmentu specijalizanti moraju izvr{iti sljede}e operacione zahvate: Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte (20 operacija). – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. .intestinuma i kolona 10 (S). Asistencija keratoplastike. OP]I DIO specijalizacije .kostiju i zglobova 10 (S). Biomikroskopija panfunduskopom. 4.Broj 17 – Strana 50 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Kabinet za kontaktne le}e Stra`nji segment oka Odjel i kabinet za retinu te Kabinet za elekroretinografij u Odjel za neurooftalmologi ju Kabinet za fluoresceinsku angiografiju Kabinet za ultrazvuk Kabinet za laser Dje~ji odjel Odjel za dje~iju oftalmologiju Kabinet za strabologiju Bolni~ki odjel oftalmologije Bolni~ki odjel oftalmologije ^etvrtak. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Asistencije kod laserskih operacija glaucoma. . 99m-TC-DTPA ili 99m-Tc-MAG3 30 (S) Radiorenografija sa odre|ivanjem brzine glomerulske filtracije GFR 99m-Tc-DTPA 30 (S) Radiorenografija sa odr. – upravljanja sistemom. . 1 11 . tumore i plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju Odjel za uveitis Kabinet za vidno polje 8 17 4 4 3 U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 5 2 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 2 1 1 1 6 3 3 UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. 7. plazme (ERPF) 20 (S) Radiorenografija sa stimulisanjem diureze 15 (S) Radionuklidni kaptoprilski test 15 (S) Scintigrafija skeleta (parcijalna i celog tela) 20 (S) Scintigrafija slezine 20 (S) Odre|ivanje du`ine eritrocita 20 (S) Ispitivanje ferokinetike 10 (A) Odre|ivanje du`ine `ivota trombocita 10 (A) Odre|ivanje zapremine krvi. plazme i eritrocita 20 (S) Nuklearna angiografija mozga 10 (S) Odre|ivanje regionalnog protoka krvi kroz mozak 10 (A) Perfuziona scintigrafija mozga 20 C OFTALMOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine (48 mjeseci) PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnova teorijska obuka Op}i dio Op}a hirurgija Bolni~ki odjel op}e hirurgije ORL Bolni~ki odjel ORL Maksilofacijalna Bolni~ki odjel hirurgija MFH Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Plasti~na Bolni~ki odjel hirurgija plasti~ne hirurgije Neurologija Bolni~ki odjel neurologije Interna medicina Bolni~ki odjel (Reumatologija i interne medicine Endokrinologija) Oftalmolo{ka ambulanta Bolni~ki odjel oftalmologije Odjel za prednji segment Odjel i Kabinet za glaukom Odjel za traumatologiju Odjel za orbitu. Gonioskopija.abdomena 20 (S). Implantacija intraokularnih le}a (10 operacija). efek.i krvnih sudova (graftovi) 5 (A) Sekvencijalna HBS 20 (S) Dinami~ka HBS 30 (S) Radiorenografija pomo}u 131-J-OIH. trebaju biti upoznati s kompliciranim dijagnosti~kim postupcima: Indirektna oftalmoskopija. Asistencija kod glaukomskih operacija.orbite 5 (S). Konzervativno lije~enje glaucoma. Stra`nji segment oka 11 mjeseci Tokom specijalisti~kog sta`a na stra`njem o~nom segmentu. – komunikacijske vje{tine. prot. YAG laser kapsulotomije. Asistencije kod vitreoretinalne hirurgije. ali svakako trebaju kod njih asistirati. Glaukom: Dijagnostika glaukoma. – etika i propisi. Tako|er. Biomikroskopija Goldmannovom prizmom.

5 mjesec Stati~ka i kineti~ka perimetrija. Konzervativno lije~enje strabizma (vje`be na koordinatoru. – direktna i indirektna oftalmoskopija. cista.5 godine (54 mjeseci) PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA U@A TEMATSKA TEMATSKA OBLAST OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Op}i uvodni dio Op}a hirurgija Bolni~ki odjel op}e hirurgije Anesteziologija Bolni~ki odjel i reanimacija anestezije Bolni~ki odjel Dijagnostika (Mikrobiolo{ka mikrobiolo{ke i i laboratorijska) laboratorijske dg. – adaptometrija. – komunikacijske vje{tine. Enukleacija bulbusa 5 operacija. Terapijski postupci kod upalnih bolesti oka. Neurooftalmologija s perimetrijom 1. – ispitivanje na dvoslike po Hess-Lankesteru. pleoptoforu i dr. – kompjuterizirana perimetrija i perimetrija po Goldmannu. Strabologija 3 mjeseca Dijagnosti~ki postupci kod strabizma. xanthelasma. – kompjuterizirana refraktometrija. – pokus vida i Snellenove tablice. Asistencije kod operacija tumora vje|a. 2011.asistencija 10 – perforativne povrede 3 – perforativne povrede .asistencija 10 – vitreoretinalne operacije .). Asistencije kod slo`enih oblika strabizma. chordeolum.Operativni zahvati koji su obuhva}eni specijalizacijom – ekstrakapsularna operacija katarakte . – keratometrija po Javalu.asistencija 10 – enukleacija 5 – enukleacija . – timski rad. Asistencije kod plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 51 skog ulja i perfluorkarbona. – fluoresceinska angiografija. – odre|ivanje i propisivanje o~ne proteze. verruca i dr. 4. – Ishihara tablice. Asistencije kod operacija probojnih ozljeda oka.asistencija 5 – operacijke entropijuma i ektropijuma 10 – operacije entropijuma i ektropijuma . Konzervativna terapija neurooftalmolo{kih bolesti. – primjena lasera (YAG i Argon). – lije~enje na eutiskopu i stolnom koordinatoru. Dijagnosti~ki postupci kod djece s prematurnom retinopatijom. sinoptoforu. – aplanaciona tonometrija. dakriocistografija). – skijaskopija. Vje{tine koje }e specijalizant savladati u toku specijalizacije: Osposobljavanje i kori{tenje oftalmolo{ke opreme i prosu|ivanjue nalaza potrebnih za dijagnostiku i lije~enje oftalmolo{kih bolesnika: – biomikroskopija.^etvrtak. Asistencije kod operacije ptoze. pterygium. – kolorimetrija. . – fitovanje kontaktnih le}a. papilom.asistencije OP]A HIRURGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4. Asistencije kod operacija orbite. – ehosonografija.asistencija 20 – eksktrakapsularna ekstrakcija katarakte 3 – fakoemulzifikacija . – ortopti~ko i pleopti~ko lije~enje. Asistencija kod vitreoretinalne hirurgije s endokriopeksijom i endolaserskom fotokoagulacijom. – elektroretinografija. – dijagnostika bolesti suznih puteva (ispiranje kanala. odre|ivanje refrakcije. – kori{tenje prizmi.asistencija 5 – lacerokontuzne rane u podru~ju kapaka i orbite 3 lacerokontuzne rane u podru~ju kapaka i orbite asistencija 10 3 – operacije suznog aparata (dakriocistektomija) – operacije suznog aparata (dakriocistekltomija) asistencije 10 3 – dakriocistorinostomija . Op}a hirurgija Abdominalna hirurgija Anestezija sa reanimacijom Traumatologija sa ortopedijom Torakalna hirurgija Neurohirurgija Urologija Ginekologija sa aku{erstvo Dje~ja hirurgija Endoskopska hirurgija Plasti~norekons truktivna hirurgija Vaskularna i kardijalna hirurgija Endokrina i Onkolo{ka hirurgija Maksilofacijalna hirurgija ORL hirurgija Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Bolni~ki odjel anestezije Bolni~ki odjel traumatologije Bolni~ki odjel torakalne hirurgije Bolni~ki odjel neurohirugije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel ginekologije Bolni~ki odjel dje~je hirurgije Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije 48 20 1 8 2 2 2 1 2 1 MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 5 3 1 1 2 Bolni~ki odjel vaskularne hirurgije Bolni~ki odjel onkolo{ke hirurugije Bolni~ki odjel MFH Bolni~ki odjel ORL Ratna hirurgija Bolni~ki odjel op}e hirurugije 2 2 1 1 1 UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. . – sinoptofor. Dijagnostika neurooftalmolo{kih bolesti. Operacija strabizma 5-10 operacija. Dje~ja oftalmologija 3 mjeseca Asistencije kod operacija kongenitalne katarakte. Plasti~na i rekonstruktivna hirurgija oka i orbita 1 mjesec Mali operativni zahvati na okolini oka i adneksima (chalazion. – pleoptofor.).asistencija 10 – trabekulektomija 3 – krioaplikacija kod glaukoma 3 – operacije strabizma 3 – operacije strabizma . 7.asistencija 20 – operacije glaukloma . – gonioskopija.

postavljanje sadrenog zavoja. obrada hitnog hirur{kog bolesnika. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. koniotomija. hitni zahvati na jetri i `u~nim putevima. drena`a toraksa. 2011. operacijska taktika bolesti gastroduodenuma. akutni pankrealitis. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. anamneza i status hirur{kog bolesnika.reanimacija. davanje klizme. traheotomija. prva pomo} kod krvarenja. sterilizacija. Urologija: Temeljne urolo{ke pretrage i dijagnosti~ke tehnike. intestinalne stome. hemostaza. splenektomija-hirur{ka taktika i terapija. intravensko kaniliranje. reanimacija. 7. odr`avanje homeostaze intravenskom nadoknadom. upoznavanje tehnika elektrostimulacije srca i potpore cirkulacije. satne diureze i krvnog mjerenja krvnog pritiska. temelji hirur{ke tehnike (otvaranje i zatvaranje. tromboembolektomija i {av krvne `ile. incizije i drena`e. hitne operacije u op}oj hirurgiji. osiguravanje venskih puteva. osiguravanje diureze hirur{kim postupkom. repozicija hernija. 4. . prelomi rebara i komplikacije. postavljanje elasti~no-kompresivnog zavoja. upoznavanje s traumatolo{kim instrumentima i implantatima. specijalizanti iz svih ustanova u BiH bili bi obavezni odslu{ati nastavu u nekom Klini~kom centru. pristupnika arterije i vene. krvarenja iz probavnog trakta. traheostomija. ano-rektoskopija. upotreba instrumentarija. lije~enje opekotina. hitne osteosinteze. toaleta iritestinalnih stoma. hernije dje~je dobi. `ivaca. postavljanje zavoja. instrumentarij i proteze u vaskularnoj hirurgiji. mjesta ligature magistralnih arterija. drena`a toraksa-indikacija i izvo|enje. traheostomija. temelji dijagnostike bolesti krvnih `ila. infekcije u hirurgiji. urolo{ka endoskopija. Nastavne cjeline: – Hirurgija endokrinih `lijezda – Hirurgija dojke – Hirur{ke bolesti pleure. postavljanje subklavija katetera. Na svako poglavlje otpada 7 sati nastave. perkutana cistostomija. hitne operacije na `enskim spolnim organima. peritonitis i apscesi trbu{ne {upljine. uspostavljanje venskog puta. tamponada nosa. postavljanje nazogastri~ne sonde. Vje{tine koje kandidat usvaja u toku specijalizacije po pojedinim u`im specijalnostima op}e hirurgije: Traumatologija: Rukovanje ekstenzijskim stolom i traumatolo{kim pomagalima. punkcije tjelesnih {upljina. epidermalni ko`ni transplantati u op}oj hirurgiji. kateterizacija i suprapubi~ka drena`a mokra}nog mjehura. postavljanje `elu~ane sonde. b) Posebni dio: Operacije na ko`i i potko`nom tkivu u poliklini~koj hirurgiji. hernije. {ivanje rana. algoritam dijagnostike u Op}oj hirurgiji postavljanje indikacije za operaciju i temelji hirur{ke taktike. dijagnostika i komplikacije preloma. akutni abdomen. drena`a prsi{ta. varikoziteti i posttrombotski sindrom. indikacije i na~in izvo|enja kraniotomije-neurohirur{ka hemostaza. repozicija prijeloma. Vrijeme za izvodjenje nastave: U poslednja dva semestra specijalizacije. repozicija luksacija. – etika i propisi. plu}a i medijastinuma – Hirur{ka terapija priro|enih i ste~enih bolesti srca – Ozljede srca i velikih krvnih `ila – Bolesti jednjaka i dijafragme (dje~ja hirurgija 3 sata) Hirur{ka terapija bolesti gastroduodenuma Transplantacijska hirurgija Resekcijska terapija u hirurgiji jetre Ozljede traheje. vrste rane i zarastanje rane. ginekolo{ka diferencijalna dijagnostika kod hirur{ke bolesnice. prepariranje). nefrektomija indikacija i na~in izvo|enja zbrinjavanje ozljeda mokra}nog mjehura i uretre. bronha i plu}a Resekcija pankreasa i biliopankreati~ne anastomoze Odobrena poglavlja hirur{kih bolesti `u~nih putova Hirur{ka terapija portalne hipertenzije Bolesti tankog i debelog crijeva (dje~ja hirurgija 2 sata) Bolesti anusa i rektuma Hirurgija arterija Hirurgija vena Izabrana poglavlja iz dje~je hirurgije za op}eg hirurga Izabrana poglavlja iz urologije za op}eg hirurga Izabrana poglavlja iz ginekologije za op}eg hirurga lzabrana poglavlja iz traumatologije Izabrana poglavlja iz plasti~ne hirurgije Izabrana poglavlja iz mikrohirurgije i terapije limfedema – Hirurgija {ake – Izabrana poglavlja iz onkologije i hemoterapije za op}eg hirurga – Izabrana poglavlja iz anesteziologije za op}eg hirurga – Izabrana poglavlja iz radiologije za op}eg hirurga – Izabrana poglavlja iz ultrazvu~ne dijagnostike za op}eg hirurga. priprema bolesnika za transport u ve}e medicinske centre. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. bolesti anusa i rektuma. upoznavanje temeljnih odrednica transplantacije organa. hemostatski zahvati zbog portalne hipertenzije. digitorektalni pregled. intervencija kod balanitisa i parafimoze. antikoagulaciona terapija. dojen~eta i starijeg djeteta kod kongenitalnih i ste~enih bolesti. – promocija zdravlja. Nastava predavanja na klinici sastoji se od odabranih poglavlja specijalne hirurgije za op}eg hirurga. ginekolo{ki pregled palpatorno. Op}i uvodni dio u trajanju od 5 mjeseci obuhvata organiziranu nastavu kao i rad na odjelima: Op}a hirurgija 3 mjeseca Anesteziologija i reanimacija 1 mjesec Dijagnostika (Mikrobiolo{ka i laboratorijska) 1 mjesec Organizirana nastava 100 sati godi{nje Ukupan broj 400 sati nastave Od broja sati nastave predaje se: 200 sati – od glavnog mentora 200 sati – na klinikama Nastava predavana od mentora dijeli se na: a) op}i dio b) posebni dio a) Op}i dio: Asepsa i antisepsa. postoperativne komplikacije u op}oj hirurgiji. Plasti~no-rekonstruktivna hirurgija: Procjena ozljede tetiva. – upravljanja sistemom. tuma~enje vrijednosti CVP. Anesteziologija: Ventilacija bolesnika na masku. procjena vitaliteta ko`nih re`njeva. operacije `u~nih puteva. ekstenzija preloma. amputacije. preoperativna priprema i postoperativna njega i monitonog hirur{kog bolesnika. fizikalno-dijagnosti~ki testovi u vaskularnoj hirurgiji. Procjena op}eg i lokalnog stanja ope~enog. postupak s politraumatizirarkim bolesnikom. upotreba monitora i respiratora. preoperativna priprema i postoperativna njega. Dje~ja hirurgija: Hirur{ki status novoro|en~eta. cistoskopija. dijagnostika i terapija {oka . odre|ivanje optimalnog vremena za operaciju tipi~nih i naj~e{}ih bolesti dje~je dobi. ozljede tetiva i {ake. konzervativno lije~enje preloma i temelji osteosinteze. hemoseparacije i autotransfuzije. blokada interkostalnih `ivaca. pristupi na srcu i zbrinjavanje ozljeda srca. algoritam obrade urolo{kog bolesnika. anamneza i status vaskularnog bolesnika. kateterizacija mokra}nog mjehura. temelji dijagnostike akutnih okluzija arterija i vena. Kardijalna hirurgija: Upoznavanje tehnike ekstrakorporalne cirkulacije. ileus. kongenitalne malformacije u hitnoj hirurgiji. upoznavanje tehnike i primjene hemodilucije. upoznavanje instrumentarija u urologiji. pravila asepti~kog rada. intubacija.Broj 17 – Strana 52 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – – – – – – – – – – – ^etvrtak. transfuzija krvi kod hirur{kih bolesnika. Vje{tine kojima kandidat treba ovladati u toku specijalisti~kog sta`a iz op}e hirurgije Vje{tine koje kandidat usvaja od glavnog mentora i saradnika: Anamneza i status hirur{kog bolesnika. Vaskularna hirurgija: Temelji operacijske tehnike. bolesti crvuljka. Nastava se izvodi u Klini~kim ustanovama = 200 sati.

Dg kod jednog organa sa vi{e bolesti'' ^ETVRTA TEMA . Torakalna hirurgija: Temelji operacijske tehnike. – minimalno invazivnim endoskopskim postupcima. Sprovodi postoperativno lije~enje i rehabilitaciju. osteosinteze distalnog kraja humerusa 1. Boravi i izvodi endoskopsku dijagnostiku i terapiju na odjelima gastroenterohepatologije i hirurgije koji se bave tom problematikom. kateterizaciji. osteostnteze lakta (Monteggina. SPECIJALIZANTSKE TEME SU: PRVA TEMA . kostiju. tamponada rektuma. i njihova kombinacija/hirurgija. terapijskim i rehabilitacionim postupcima kod urolo{kog bolesnika. Ovladati urgentnim stanjima u dijagnosti~kim i operativnim metodama povreda mekih tkiva. urodinamika i drugo. osteosinteze kostiju {ake i prstiju 2. asistencije pri laparoskopskoj kolecistektomiji 10. diferencijalnodijagnosti~kim. rekonstruktivna/. pri operacijama kralje{nice. osteosinteze acromialne luksacije 1. operacijski pristupi i instrumentarij u Torakalnoj hirurgiji. osteosinteze ru~nog zgloba 1. osteosinteze dijafize femura 1. 4. imunoterapija/ rezultati lije~enja. trahoestomija. osteosinteze dijafize humerusa 2. dijagnostika bronhoskopijom i uvo|enje fleksibilnog bronhoskopa. osteosinteze gle`nja 2. histolo{ki tip/ indikacije za razli~ite na~ine lije~enja. epididimitis. osteosinteze podlaktice 1. osteosinteze proksinlalnog femura 2.TRE]I SEMESTAR: ''Komplikacije operacije jedne bolesti . Specijalizant samostalno treba izvr{iti operacijske zahvate: strumektomija 3. Specijalizant treba biti upoznat s osnovnim saznanjima o patofiziologiji. abdominalne. Urologija 2 mjeseca Specijallizant mora dobiti temeljno teoretsko i prakti~no znanje o diagnosti~kim. stepen diferenciranosti terapija i prognoza. instrumentarijumu. operacijski pristupi i neurohirur{ki instrumentarij. osteosinteze priksimalnog kraja tibije 2. Neurohirurgija: Neurolo{ki status kod kranicerebralne traume. dijagnosti~ki dio endoskopske hirurgije. retenciji urina. Endokrina i onkolo{ka hirurgija 1 mjesec U toku boravka u dijela Endokrine hirurgije specijalizacije. Specijalizant mora sudjelovati i aktivno u~estvovati u konzilijumu o mukltidisciplinarnom lije~enju malignih bolesti Traumatologija i ortopedija 8 mjeseci U toku specijalisti~kog sta`a u Traumatolo{kom odjelu. radioterapija. plastike Achilove tetive 1. pseudoartroza. tehnike u traumatologiji i ortopediji. operacijski pristup na suprarenalku 2. op}i principi neurohirur{ke tehnike. te o operativnoj terapiji. palijativna. operacijski pristup na gu{tera~u 2. pri lije~enju prijeloma. osteoslnteze dijafize potkoljenice 2. specijalizant op}e hirurgije treba obavezno asistirati pri sljede}im operativnim zahvatima: Vrsta operativnog zahvata apendektomija herniotomija kolecistektomija resekcija `eluca enterostome operacija analne fistule resekcija tankog crijeva resekcija debelog crijeva operacija hemeroida Broj 50 30 30 8 10 5 10 5 5 Posebni odgoji: specijalizant bira (ili po savjetu mentora) ustanovu za abdominalnu hirurgiju u inostranstvu u kojoj provodi ~etiri mjeseca.^etvrtak. simptomatska. vaskularne hirurgije.DRUGI SEMESTAR: ''Dijagnostika i terapija ~e{}ih hirur{kih bolesti'' TRE]A TEMA . Nadalje: akutni skrotum. zglobova. hematurija.PETI SEMESTAR: ''Noviteti u hirur{kom lije~enju i dijagnostici'' Abdominalna hirurgija 20 mjeseci U toku specijalizacije specijalizant mora apsolvirati teoretsko i prakti~no znanje o: – dijagnosti~kim i terapijskim operativnim postupcima u abdominalnoj hirurgiji. TNM sistem/ekstenzitet tu. prema Programu klinike u kojoj specijalizira. torakalne. osteomijelitisa i ozljeda zglobova. temelji neurohirur{ke dijagnostike. osteosinteze kostiju stopala 2. U toku specijalizacije na abdominalnoj hirurgiji. adjuvantna. osteosinteze distalnog kraja femura 1. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 53 Abdominalna hirurgija: Temelji endoskopske hirurgije uvo|enje endoskopskih troakara. osteosinteze patele 1. podru~ja urgentne neurohirurgije. olecranon) 2. U toku specijalizacije svaki specijalizant mora obraditi po jednu semestralnu temu u svakom semestru specijalizacije. postavljanje Sengstaaken-Blakemoorove sonde. osteosinteze proksimalnog humerusa 2.^ETVRTI SEMESTAR: ''Komplikacije u hirur{kom lije~enju'' PETA TEMA . 7. kardijalne. uloga hirurgije u onkologiji s obzirom na namjenu /kurativna. endokrina terapija. Broj i vrsta obaveznih operacijskih zahvata koje kandidat treba samostalno izvr{iti: osteosinteze klju~ne kosti 2. operacije na jetri svinje 3. Gastroenterologija sa endoskopskom hirurgijom 1 mjesec Specializant mora obaviti sljede}e endoskopske poretrage: Endoskopska pretraga Ezofagogastroduodenoskopija Injekcijska skleroterapija pri krvarenju iz gornjih i donjih parija d. Histolo{ka verifikacija i tipizacija tumora.trakta Rektoskopija Kolonoskopija Broj 10 5 20 20 Broj i vrsta obaveznih operacijskih zahvata koje kandidat treba samostalno izvr{iti: Vrsta operativnog zahvata apendektomija operacija hernije kolecistektomija biliodigestivne anastomoze koledohotomija resekcija `eluca enterostome resekcija tankog crijeva resekcija debelog crijeva fistula ani operacija hemeroida operacija ileusa operacija perforiranog `elu~anog ulkusa postoperativna kila Hartmanova operacija Jejunostomija Splenektomija Lobektomija lijevog re`nja jetre Nekrozektomija pankreasa Broj 20 15 10 2 3 5 5 3 2 3 7 3 6 3 5 5 3 2 U toku dijela specijalizacije u Endoskopskoj hirurgiji specijalizant provodi: vje`be na fantomu 3. urologije. polihemoterapija.PRVI SEMESTAR: ''Topografska anatomija sa hirur{kim pristupom'' DRUGA TEMA . uzrocima i terapijskim postupcima rje{avanja . specijalizant se treba upoznati sa temeljima operacijske tehnike i dijagnostike onkolo{kih i endokrinih bolesti. kandidat obavezno asistira pri operacijama radi savladavanja op. traheotomija 1. 2011.

spinalna dekompresija 2. Torakalna hirurgija 2 mjeseca Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika i terapija hirur{kih torakalnih bolesti. amputacija 4. radikalna nekrektomija pripovredi ruke 3. primarni {av ko`e 30. presadjivanje ko`e 3.perkutana i otvorena 5. oblikovanje slobodnih re`njeva 5. obstrukcije na razini prijeloureterskog vrata. drena`a perikarda (hitna. Vaskularna hirurgija 2 mjeseca Specijalizant mora pridobiti temeljno i prakti~no znanje o: – patofiziologij hemodinamike arterijske i venske cirkulacije na ekstremitetima – dijagnostici kod vaskularnog bolesnika – akutnoj arterijskoj okluziji – povredi arterija – okluzivna bolest arterija – varikoziteti – tromboflebitis – flebotromoboza – tromboemboli~na bolest – portalna hipertenzija – pristup i prikaz arterija za ligaturu i rekonstrukciju – fibrinoliti~ka. tromboenmolektomija 2. perkutana cistostoma 2 i nefroi ureterostoma po 1. operacija hidronefroza 5. subduralni ili epiduralni hematom 2. varikozne vene 2. Samostalno vr{i operacijske zahvate: operacijski pristup na arterije 4. Ratna hirurgija: 1 mjesec Specifi~nost organizacije i funkcionisanje hirur{ke slu`be u ratu i vanrednim stanjima: – organizacija sanitetske posebno hirur{ke slu`be u ratu. uretera i vrata mokra}nog mjehura. sekundarna rekonstrukcija ozlije|ene {ake 2. Samostalno vr{i sljede}e zahvate: eksplantacija periferne vene na nozi 2. ugradnja Pace makera 8. – patologija ingvinalnog kanala kod djece. Anesteziologija 1 mjesec Popis obaveznih zahvata koje kandidat samostalno vr{i u toku dijela specijalizacije iz anesteziologije: endotrahealna intubacija 1. Asistira na sljede}im operacijama: slobodni ko`ni transplantati 10. – invaginacije u dje~joj dobi. {av plu}a 2. Samostalno vr{i operacijske zahvate: cistotomija. operacija cistoureteralnog refluksa 8. kriptorhizam 10. obrada opekotine 5 ozljede {ake (primarna obrada) 5. – Patofiziolo{ke aktivnosti djeteta na hirur{ki zahvat. Upoznaje i farmakologiju. valvularna hirurgija 15. transpozicijski re`anj 2. oblikovanje slobodnih re`njeva 10. kriptorhizam 5 apendekliimija 5. kraniotomija (bez cerebralnog dijela operacije) 2. reanimacija bolesnika 1. obrada opekotine 3. trnasfuziolo{ka slu`ba u ratu opekotine u ratu biolo{ki rat. Ovladati: rezultate plinskih analiza i rezultata drugih laboratorijskih parametara. – Megacolon congenitum. U toku specijalizantskog sta`a specijalizant asistira pri urolo{kim zahvatima prema Programu Odjela u kojem specijalizira. odrasli) 5. eksploracija skrotuma 2. specijalizant obavezno asistira pri: hernioplastika 10. osteosinteza kosti ruke 3. drena`a toraksa 2. hemoterapeutika i antibiotika u odnosu na bubre`nu funkciju. Specijalizant treba napraviti sljede}e operacije: Z plastike 3. 2011. ureterotomija 3. uvo|enje centralnih intervenskih katetera 5. principi mikrohirurgije i transplantacije tkiva. resekcija rebara 1. orhidopeksija 5. upoznavanje s temeljnim principima aparata za anesteziju. Plasti~no-rekonstruktivna hirurgija 2 mjeseca Hirur{ka tehnika u podru~ju plasti~ne. opskrba preloma kostiju lobanje 1. 7. sekundarna rekonstrukcija ozlije|ene {ake 5. intradermalni {av 10. – distress sindrom u dje~ijoj dobi Osim asistencija u redovnom i hitnom programu. cistostomija . Specijalizant samostalno vr{i sljede}e operacijske zahvate: punkcija pleuralne {upljine 4. Neurohirurgija 2 mjeseca Asistira pri svim operacijama prema Programu ustanove kojoj specijalizira. Samostalno vr{i sljede}e operacije: slobodni ko`ni transplantati 5. Obavezno je asistirati pri svim operacijama kongenitalnih anomalija samostalno vr{i operacije: hernioplastika 5. operacija fraktura 6. 4. Parenteralna i enteralna prehrana bolesnika . elektivna) 2. sternotomija (djeca. operacija strume 2 Dje~ja hirurgija 2 mjeseca Specijalizant na specijalizaciji op}e hirurgije u toku boravka na dje~joj hirurgiji u trajanju od dva mjeseca treba spoznati: – Kongenitalne anomalije novoro|en~eta inkopatibilne sa `ivotom. drena`a pleuralne {upljine 4. Asistira prema redovnom Programu ustanove u kojoj specijalizira. fimoza 5. ozljeda {ake (primarna obrada) 3. va|enje torakalnih drenova 5. nefrektomija 2. reparatorne i rekonstruktivne hirurgije. Aktivno sudjeluje u dijagnostici neurohirur{kog bolesnika. hemijski rat povrede jonizuju}im oru`jem prelomi u ratu povrede {ake u ratu povrede zglobova u ratu amputacije ekstremiteta u ratu povrede magistralnih krvnih sudova u ratu povrede perifernih nerava u ratu povrede ki~mene mo`dine u ratu kcp povrede u ratu povrede vrata u ratu povrede toraksa u ratu povrede abdomena u ratu torakoabdominalne povrede u ratu povrede urogenitalnog trakta u ratu povrede zdjelice u ratu Kardijalna hirurgija 2 mjeseca Asistira na sljede}im zahvatima: koronarna hirurgija 15. torakotomija (djeca. {av mjehura. torakatomija 2. Asistiranje pri hirur{kim zahvatima iz torakalne hirurgije. hirurgija priro|enih sr~anih gre{aka 5. hirur{ka doktrina – patofiziologija ranjenika – ratna rana. Potrebno je da bude upoznat s nehirur{kim bolestima bubrega. infekcije u ratu – blast i kra{ povrede – udru`ene povrede u ratu anestezija u ratu. hidrokela 2. estetske. intubacija bolesnika na masku 2. varikokela. antitromobocitna i antiagragaciona terapija – operativne procedure u vaskularnoj hirurgiji. Samostalno vr{i sljede}e zahvate: lumbalna punkcija 4. indikacije za respirator i o~itovanje monitoringa bolesnika postavljanje bolesnika na respirator 2 indikacije za prelazak na spontanu respiraciju. hitna ugradnja Pace makera 1. preparacija ili punkcija periferne arterije 2. epinervalni {av `ivca na ruci 2 roracijaki re`anj 2. – Kongenitalne anomalije za hitnu hirur{ku korekciju. infekcijama urinarnog sistema i temeljima saznanja o akutnom zatajivanju bubre`ne funkcije i hemodijalize. traheostomija 2. eksterna ventrikularna drena`a. odrasli) 2. osteoplasti~na trepanacija 2. {av i anastomoza krvne `ile 3.Broj 17 – Strana 54 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – – – – – – – – – – – – ^etvrtak. lumbotomija 2. uspostavljanje centralnih venskih katetera 10.

od specijalizanta se o~ekuje da posjeduje izuzetne ljudske kvalitete. – odslu{ana obavezna dva posljednja semestra u toku specijalizacije na odgovaraju}oj ustanovi . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – etika i propisi.^etvrtak. Poseban akcenat se stavlja na nova nau~ne saznanja koja unapre|uju klini~ki ishod lije~enja oboljenja muskuloskeletnog sistema. 7. Prva godina specijalizacije mo`e se. rekonstruktivn e procedure Onkolo{ka ortopedija Boravak u ortopedskoj ustanovi van mati~ne ku}e Peta godina Bolni~ki odjel Odrasli. PRVA GODINA UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Vrhunska njega pacijenata je najva`niji cilj i zapravo neodvojiv dio procesa odgajanja specijalizanta. da je predan poslu. Rad pojedinca na klinici se reflektuje na rad ~itavog kolektiva. te njegova saznanja iz telemedicine koje se sastoji iz: – klini~ke analize sa evaluacijom rezultata lije~enja odre|enih bolesti. – vo|enje klini~ke ili klini~ko-patolo{ke konferencije s tematikom domena podru~ja specijalizacije. S druge strane. 4. eksperimentalni rad. . ukoliko se iska`e `elja za tim obaviti i van akademske ustanove ukoliko postoje potrebni servisi u odabranoj bolnici. samoinicijativa je dobro do{la. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Dje~ija ortopedija Trauma Spinalna hirurgija Hirurgija gornjih ekstremiteta ^etvrta godina Spinalna hirurgija Odrasli. – timski rad. – komunikacijske vje{tine. pregledi literature. 2011. Provjerava se njegov nivo klini~kog. sposobnost timskog rada. po principu da svaki specijalizant pro|e isti trening od 2 do 5 godine. ORTOPEDIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 5 godina /60 mjeseci/ PROGRAM SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Uvodni dio prva godina Abdominalna hirurgija U@A OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 3 12 3 3 3 11 Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Dje~ja Bolni~ki odjel hirurgija dje~je hirurgije Plasti~na Bolni~ki odjel hirurgija plasti~ne hirurgije Vaskularna Bolni~ki odjel hirurgija vaskularne hirurgije Bolni~ki odjel Urgentna medicina/trau urgentne medicine matologija Intenzivna Bolni~ki odjel njega i intenzivne medireanimacija cine i reanimacije Reumatologija Bolni~ki odjel interne medicine Kardiolo{ka Bolni~ki odjel intenzivna interne medicine njega Radiologija Bolni~ki odjel radiologije Neurologija Bolni~ki odjel neurologije Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 12 Druga godina Urgentna medicina Dje~ija ortopedija Odrasli. – upravljanja sistemom. unaprijediti i iskoristiti dosada{nje akademsko iskustvo u obuci novih generacija specijalista ortopedske hirurgije. stru~nog znanja. rekonstruktivne procedure Trauma Boravak u partnerskoj bolnici Tre}a godina Bolni~ki odjel urgentne medicine Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije 10 sedmica 10 sedmica 10 sedmica 10 sedmica 10 sedmica 12 MISIJA Misija programa specijalizacije iz ortopedske hirurgije da obezbijediti najve}i mogu}i kvalitet zdravstvene njege za na{e pacijente. Da bi osigurali gore navedene prioritete.samo Klinika. neophodno je da se program specijelizacije sprovodi isklju~ivo u akademskim ustanovama (teaching hospitals). pisanje radova. da govori najmanje jedan strani jezik (engleski je mandatoran). obavljani seminari. Tako|e. prisustvo na nau~nim i stru~nim skupovima. rekonstruktivn ortopedije e procedure Trauma Bolni~ki odjel ortopedije Hirurgija Bolni~ki odjel gornjih ortopedije ekstremiteta Sportska Bolni~ki odjel ortopedija i ortopedije traumatologija Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel ortopedije Broj 17 – Strana 55 3 3 3 3 12 3 3 3 Provjera znanja U zavr{nom dijelu specijalizacije specijalizant obavlja pismene ili usmene kolokvijume strog propisane prema planu specijalizacije i mentorskoj listi. Od svih specijalizanata se o~ekuje da poka`u profesionalizam kao i adekvatno pona{anje na poslu kao i van njega ~itavo vrijeme trajanja specijalizacije. da je informati~ki obrazovan. – pisanjem i objavljivanjem recenziranih ~lanaka u doma}im i stranim glasilima s temama iz domena specijaliazcije. tako da se invidualizam ne uzima u radu ne uzima kao prednost.

3.Jun ^ETVRTA GODINA Teme: Spinalna hirurgija Odrasli. Ovo se posebno odnosi za pacijente koji trebaju da budu primljeni na kliniku. te po mjesec dana na dje~joj hirurgiji. obavijestiti de`urnog specijalizanta o operativnim zahvatima obavljenim u toku dana. Pomo} u edukaciji studenata i specijalizanata drugih oblasti na rotaciji na klinici. i 5. 10.Sep Sep . 6. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. 8. 7. te teoretska priprema prije svake operacije je mandatorna za svakog mla|eg specijalizanta. Rotacije na op}oj hirurgiji: Znanja i vje{tine ste~ene u toku dvanaestomjese~ne rotacije su prerekvizit za uspje{an dalji nastavak treninga ortopeda. kao i da svoja bazi~na znanja podigne na visok nivo {to }e mu omogu}iti nastavak treninga na drugoj godini. radiologiji. Odgovoran je za postoperaativni obilazak i pra}enje pacijenata. Kartoni i liste pacijenata moraju biti revidirane u tom periodu svakog jutra. demonstracije studentima.Mar Mar . terapijom. 2. Du`nosti: 1. Od specijalizanta se u ovoj godini o~ekuje da se poka`e visok nivo zainteresiranosti. MLA\I SPECIJALIZANT Njihove du`nosti podrazumijevaju: 1. specijalizant treba da provede 2 mjeseca na abdominalnoj hirurgiji.Broj 17 – Strana 56 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.Mar Mar . intenzivnoj njezi i reanimaciji. problemima. – promocija zdravlja. kardiolo{koj intenzivnoj njezi. te kroz rad na klinici i biblioteci. Na kraju prve godine. . 2. 8. sastanaka. ve} }e biti na on call slu`bi sa anseteziologom kako bi bio upoznat sa principima anestezije. DRUGA GODINA: Teme: Centar urgentne medicine Dje~ja ortopedija Odrasli.Dec Dec . Odgovaraju nadle`nom specijalisti za svoj rad. Prije odlaska ku}i svakog dana. U toku ove godine. Da u~estvuje u hitnim operacijama kada je u pripravnosti 5. 4. urgentnoj medicini/ traumatologiji. 2011. 9. Organizacija rada ambulante u toku dana za koji je odre|en je odgovornost starijeg specijalizanta. Da supervizira rad mla|ih specijalizanata u traumatolo{koj ambulanti 7. Sve vizite moraju zavr{iti prije odlaska u operacionu salu. Jedan od specijalizanta druge godine je svaki dan dodijeljen za rad u traumatolo{koj ambulanti u toku radnog vremena. Da je upoznat sa svim slu~ajevima u traumatolo{koj ambulanti u danu u kojem je odre|en za rad u istoj. Specijalizant se u operacionoj sali mora pojaviti na vrijeme da bi osigurao adekvatnu preparaciju. Ukoliko nije anga`iran u punom kapacitetu u ambulanti na raspolaganju je spinalnom odjelu. diskusijama.Dec Dec . Du`nost starijeg specijalizanta je da kontaktira specijalistu. Svaka indikacija za operativni zahvat mora biti prvo prodiskutovana sa starijim specijalizantom koji }e u~estvovati na operaciji. vaskularnoj hirurgiji. 4.Jun PETA GODINA Teme: Odrasli. Da uzme u~e{}e na svim predavanjima i sastancima organiziranim na klinici. U~e{}e u operativnim procedurama u toku dana na koje je dodijeljen. Da organizira prijem pacijenata u traumatolo{koj ambulanti 6. O~ekuje se da mla|i specijalizant razvije sposobnost razumijevanja principa ortopedije i tehnika kroz postavljanje pitanja. sta`erima. Obavlja jutarnje vizite sa mla|im specijalizantima 3. Svakodnevni obilazak pacijenata na klinici u pratnji specijaliste ili nadle`nog starijeg specijalizanta. Da prisustvuje svim kursevima. neurologiji I neurohirurgiji. rekonstruktivne procedure Trauma Boravak u partnerskoj bolnici Rotacije Jun -Aug Aug -Nov Nov -Jan Jan -Mar Mar -Jun TRE]A GODINA Teme: Dje~ja ortopedija Trauma Spinalna hirurgija Hirurgija gornjih ekstremiteta Rotacije: Jun . Stariji specijalizant mora biti dostupan za sve hitne operacije koje se obavljaju u de`uri za koju je odre|en. Prije pozivanja specijaliste potrebno je da obavijesti nadle`nog starijeg specijalizanta koji }e se upoznati sa slu~ajem i o istom obavijestiti nadle`nog specijalistu. Briga o bolesnicima na klinici. reumatologiji. Da supervizira rad mla|ih specijalizanata u operacionoj sali 4. Preoperativni pregled i prijem na kliniku zajedno sa starijim specijalizantom na odjelu. mla|im specijalizantima. 7. Njegova odgovornost je organizacija vizita. pola`e se pisani test u skladu sa temama pokrivenim kru`enjem u ovoj godini. 5. U toku ove godine specijalizant ne}e imati de`ure na ortopedskoj klinici. Specijalizant zadu`en za ambulantu taj dan ne ide u operacionu salu ukoliko {ef specijalizanata druga~ije ne odredi. novim prijemima. godine specijalizacije predvi|eno je da jedan dio vremena provede u drugoj bolnici sa kojom klinika ima saradnju kao i anga`man u radu sa studentima. rekonstruktivne procedure Onkolo{ka ortopedija Boravak u ortopedskoj ustanovi van mati~ne ku}e Rotacije: Jun . Detaljno studiranje svakog slu~aja.Sep Sep . u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. rekonstruktivne procedure Trauma Hirurgija gornjih ekstremiteta Sportska ortopedija i traumatologija Rotacije Jun -Aug Aug -Nov Nov -Jan Jan -Mar Mar -Jun STARIJI SPECIJALIZANT U toku 4. predavanjima na klinici ukoliko mu {ef specijalizanata ne dodijeli drugi zadatak. plasti~noj hirurgiji. kao i nakon zavr{enog operativnog zahvata.

Prezentacija u junu (G5). Dalje. Otpusna pisma diktira ukoliko je mogu}e odmah po odluci za otpust. marta na petoj godini. potrebna oprema i sl. Na ovom sastanku se prezentiraju i statisti~ki podaci o broju primljenih pacijenta.5 sata se odr`ava stru~ni kolegij klinike sa rotiraju}im "temama": Prezentacije slu~aja. STRU^NI SASTANCI NA KLINICI Jedom sedmi~no na ranije odre|eni dan na u trajanju od 2-2. Nakon radnog vremena. Do 1. Manje povrede koje ne iziskuju pregled specijaliste. 2011. 7. da se zadovolje potrebe slu`be kao i edukacioni karakter. Indikaciju za operativni zahvat donosi de`urni specijalista sa starijim specijalizantom. konsultacije na drugim klinikama. Kompletan manuscript predati do 1. RAD U OPERACIONOJ SALI Specijalizant ortopedije treba da bude spreman (adekvatno obu~en) 15 minuta prije incizije. Kursevi dje~je ortopedije. U toku de`ure de`urni specijalizant }e asistirati na operativnim zahvatima. op}a traumatologija (bazi~ni AO kurs. 4. Odr`ava se jednom sedmi~no. OTORINOLARINGOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine /48 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio op}a teorijska nastava Uvodni dio U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 5 . te ukoliko nije mogu}e obezbijediti pregled u roku od 30 minuta neophodno je obavijestiti starijeg specijalizanta. gornjih extr. KONSULTACIJE Sve potrebne ortopedske konsultacije bit }e proslije|enje de`urnom specijalizantu koji }e dalje kanalisati konsultacije sa starijim kolegama. povrede {ake i ki~me nakon pregleda od strane starijeg specijalizanta moraju biti pregledane sa nadle`nim subspecijalistom koji se bavi ovom problematikom. G4/G5: Prezentacija u trajanju od 20 minuta na 4. Du`nosti i anga`man u ambulanti ima 2 cilja. Svrha sastanka je prezentacija svih elektivnih slu~ajeva za narednu sedmicu zajedno sa diskusijom u pogledu indikacije za operaciju. ISTRA@IVA^KI PROJEKTI/RESEARCH Od svakog specijalizanta se o~ekuje da zavr{ni orginalni projekat u toku zavr{ne godine specijalizacije koji }e biti predat na "peer rewiew".. a koja tretira bazi~na ortopedska znanja obavezna je za sve specijalizante. Preporu~eni kursevi: Prve 2 godine: patologija. Da organizira otpuste pacijenata sa popratnom dokumentacijom. posljednji sastanak bit }e posve}en istra`iva~kom radu. Kompleksne povrede kao {to su dje~ja truama. Prezentacije slu~ajava. sa odre|ivanjem nivoa hitnosti i organiziranjem operacione sale. Svake sedmice sesija "Core Curriculum" u trajanju od 3. Po`eljno je da se evaluacija obavlja elektronskim putem. i 3. indikacioni sastanak. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 57 Potrebno je da prisustvuje izmjeni pacijenta izme|u zahvata kako bi ubrzao operativni program. Ova evaluacija je bitan instrument za unapre|enje programa. Svaki pacijent sa ozbiljnom povredom kojeg pregleda mla|i specijalizant a koji ima prelom. Neophodno je poduzeti sve mjere da se reduciraju liste ~ekanja na pregled. i{~a{enje. Svaki pacijet upu}en na pregled specijalisti prvo biva pregledan od strane specijalizanta koji obavije{tava nadle`nog specijalistu. specijalizant prati dodijeljenog mentora u svim aktivnostima koji se de{avaju van zgrade bolnice.5 sata. bazi~ne nauke.svi specijalizanti 5-7 minuta po ~lanku.^etvrtak. planiranje operacije (templating). neophodno je formalno prezentirati projekat na nau~nom vije}u ustanove Institut za NIR. Prezentacije slu~ajeva: bit }e odr`ane u 1. Pored anatomije 20 tema iz oblasti subspecijalnosti bit }e odr`ano i to: odrasli rekonstrukcija. Prezentacija . U vanrednim okolnostima odgovorni stariji specijalizant-administrator }e odlu~iti o rasporedu specijalizanta shodno prioritetima i edukacionom benefitu. se upu}uju nadle`nom ljekaru porodi~ne medicine. hirur{ki pristup. Specijalizanti su du`ni pripremiti po jedan slu~aj za ovaj sastanak. Velika vizita: jednom mjese~no. Od specijalizanta se o~ekuje da teoretski i prakti~no bude spreman da participira u zahvatu shodno godini treninga na kojoj se nalazi. spinalna hirurgija. Rezultati testiranja se prezentiraju na redovnom stru~nom kolegiju klinike. Nakon 3 godine planirati specijalizirane kurseve. G3: Najkasnije 6 mjeseci nakon predaje preliminarnog projekta. traumatolo{ku ambulantu pokriva de`urni specijalizant. EVALUACIJA [ef klinike }e redovno svakih 6 mjeseci provjeravati napredak svakog specijalizanta. sportska medicina. Od specijalizanta se o~ekuje da ta~no odgovori na preko 60% postavljenih pitanja. stopalo. Revizija operisanih slu~ajeva: namijenjena radi kontrole kvaliteta i diskusiju. povredu ligamenata ili neku drugu ozbiljniju povredu. jula treba da preda pisanu formu projekta koja }e pro}i stru~nu debatu. 12. sedmici. godini u toku redovnog stru~nog kolegija. a potrebe ambulante pokriva drugi on call specijalizant. Svaki specijalizant na kraju akademske godine pola`e ispit koji se odnosi na teme iz te akademske godine. Specijalizanti }e anonimno evaluirati rad sa mentorima na kraju svake akademske godine. operacije u drugoj ustanovi i sl. diskusije. Ovo podrazumijeva da specijalizant prati u radu starijeg specijalistu (mentora). 11. konzilijarni pregledi. Revizija operisanih slu~ajeva i diskusija. Da se odgovorno pona{a i mijenja starijeg specijalizanta u toku njegovog odsustva. Potrebno je ovakve odluke donositi ekspeditivno. Specijalizant koji nije pripremljen za zahvat ne}e mo}i u istom u~estvovati. TRAUMATOLO[KA AMBULANTA Pokrivanje traumatolo{ke ambulante u toku radnog vremena je du`nost specijalizanta 2 godine. Ortotika i protetika i sl. obavezno mora biti pregledan i od strane starijeg specijalizanta ili specijaliste. Oblasti koje pokriva: anatomija. Diskusiju vodi {ef klinike. sko~ni zglob. Abstrakt projekta poslati na neki od odabranih kongresa. Smjernice za pra}enje razvoja projekta: G2: Do 1. velika vizita. zajedno sa disekcijom. dje~ja ortopedija i tumori. RAD U AMBULANTI (elektivni pregledi) Rad u ambulanti je obavezan za sve specijalizante koji taj dan nisu u operacionoj sali. Svaki specijalizant mora voditi dnevnik operativnih zahvata na kojima je u~estvovao i koje je uradio. trauma. {aka. Da bude upoznat sa medikamentoznom i drugom vrstom terapije. preoperativno planiranje. 13. Slu~ajeve }e prezentirati specijalizanti starijih godina. epidemiolo{ki podaci i sl. Sva rtg dijagnostika mora biti pregledana od strane starijeg specijalizanta i moraju biti prezentirana na sastanku sljede}eg jutra. Sticanje zvanja specijaliste je uslovljeno zavr{etkom istra`iva~kog projekta. Specijalizant "on call" se poziva u ambulantu u koliko potrebe slu`be to zahtijevaju. U mjesecima u kojima ima 5 sastanaka. Diskusija.). Niti jedan pacijent se ne mo`e primiti na ortopedsku kliniku a da se prethodno ne obavijesti nadle`ni specijalista. juna specijalizant treba da odredi starijeg specijalistu koji }e nadzirati projekat. Prezentacija stru~ne literature: Jedan dan (ranije odre|en) u svakom mjesecu na kojima }e biti prezentirani radovi iz najuglednijih ~asopisa. Ukoliko obim posla u ambulanti prevazilazi mogu}nosti de`urnog specijalizanta.

sinehije. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa. statoakustikusa i rinobaze). rekonstrukcija kod manjih tumora aree nosa. – komunikacijske vje{tine. dijagnostika endoskopija nosa i epifarinksa. testiranje funkcije larinksa. indirektna i direktna laringomikroskopija. S obzirom na napredak koji je zabilje`ila intratemporalna i egzotemporalna hirurgija facijalisa koja se bazira na mikrohirur{koj neurohirur{koj tehnici. Specifi~nosti anestezije u operacijama usne {upljine. – etika i propisi. inlerpozicijska stapedektomija. kandidati moraju svladati i principe tih novijih tehnika. hipertrofi~ni ventrikularni nabori). citologija u ORL. Endotrahealna intubacija. stroboskopia. princip tumorske hirurgije larinksa. hirurgiju baze lubanje. radioaktivne materije u dijagnostici in vivo i in vitro. Specijalizant tako|er mora ste}i osnovne pojmove iz ekstraduralnog transtemporalnog pristupa pontocerebralnom uglu i stra`njoj lubanjskoj jami. Obrada bolesnika. drena`ne operacije Menierove bolesti. UVODNI DIO . antrotomija. akutne i hroni~ne upale gornjeg respiratornog trakta (dijagnostika i terapije). punkcije sinusa. hemoterapeutski protokoli. atikoantirotomija. rinoplastika. Asepsa i antisepsa. operacija frontalnog sinusa. UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Radiologija i radioterapija Radiodijagnostika: standardne RTG pretrage. radiolo{ke tehnike za analizu morfologije i funkcije larinksa. Radioterapija: planiranje zra~enja za pojedine lokalizacije ORL podru~ja. Vje{tine: direktoskopija. RINOFARINGOLARINGOLOGIJA 8 mjeseci RINOLOGIJA Teorija: anatomija i fiziologija nosa i paranazalnih sinusa. tamponada nosa. Maksilofacijalna hirurgija Hirur{ko i konzervativno zbrinjavanje ozljeda gornje i donje ~eljusti te zigomati~ne kosti. noduli. Operacije: operacija maksilarnog sinusa. Neurohirurgija Hirurgija prednje i srednje lubanjske jame (hirurgija neurinoma. dopler karotida i vertebralnih arterija. za{titna i respiratorna funkcija larinksa. rane i kasne komplikacije. nadzor zra~enih bolesnika. rekurens. benigni maligni tumori larinksa. – timski rad. Reanimacija. Kontrolirana mehani~ka ventilacija. RTG pretrage s kontrastom. ORL u djece. intratemporalna dekompresija facijalisa. za{tita od zra~enja. infekcije. Sterilizacija. – promocija zdravlja. 2011. Vje{tine: tehnika ORL pregleda. commando operacije i re`njevi u rekonstrukciji. aplikacija autotransplantata u miringoplastici. operacije malatrezije zvukovoda. Postupak s politraumatiziranim bolesnikom. o~itovanje RTG slika nosa. indikacije i kontraindikacije za hemoterapiju. Napominjemo da moderna hirurgija baze lubanje obuhva}a ne samo kranijofacijalne resekcije ve} i pristupe epifarinsku kao najte`e dostupnoj regiji baze lubanje. lije~enje . osnove radioterapije. interpretacija. emobilizacija. miringoplastika. principi i provo|enje njege tokom intenzivne hemo i radioterapije. funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa. postintubacijski granulom. hirurgiju kranijalnih `ivaca. septoplastika. stapedektomija. ultrazvuk glave i vrata.indikacije. alergolo{ko testiranje. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. kraniograma. `drijela i larinksa. fenestracija.po odjelima Op}a hirurgija Osnovne hirur{ke tehnike. – upravljanja sistemom. strana tijela nosa. testovi fonacijske funkcije. mogu}nosti. njihovo lije~enje i prevencija. endoaralni pristup. Neuroplasti~ni zahvati na ostalim kranijskim `ivcima kao {to su: hipoglosus. op}i i specifi~ni alergolo{ki testovi. Uvo|enje centralnog venoznog katetera. respiratorne insuficijencije.Broj 17 – Strana 58 Op}a hirurgija Bolni~ki odjel op}e hirurgije Anesteziologija Bolni~ki odjel i intenzivna anesteziologije njega Radiologija i Bolni~ki odjel radioterapija radiologije Maksilofacijalna Bolni~ki odjel hirurgija MFH Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Otoneurohirurgija Bolni~ki odjel ORL RinofaringolariBolni~ki odjel ngologija ORL Onkohirurgija Bolni~ki odjel ORL Plasti~na Bolni~ki odjel hirurgija glave i ORL vrata AudiovestibuloBolni~ki odjel logija ORL Fonijatrija Bolni~ki odjel ORL Dje~ija ORL Bolni~ki odjel ORL Endoskopija u Bolni~ki odjel ORL ORL Godi{nji odmor SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1 1 1 1 1 7 8 7 6 5 3 5 3 4 ^etvrtak. lije~enje opeklina. EMR glave i vrata . malignih tumora ORL podru~ja radionuklidima. OTONEUROHIRURGIJA 7 mjeseci Otoneurohirurgija obuhvata hirurgiju temporalne kosti. otomikrohirurgiju. Kandidat treba savladati hirurgiju stapedovestibularnog zgloba uz napomenu da su metode protetske rehabilitacije potpuno preokrenule nekada{nji koncept lije~enja konduktivnih nagluhosti uzrokovanih otosklerozom i timpanosklerozom. kongenitane anomalije larinksa. limfna i krvo`ilna mre`a glave vrata. zna~aj savremene alergologije i imunologije u ORL. Monitoring bolesnika u kriti~nom stanju. ventilacija bubnji{ta. 4. Obrada hitnog hirur{kog bolesnika. postupak kod raznih vrsta rana. Anestezija u induciranoj hipotenziji. radionuklidi u dijagnostici i terapiji bolesti {titnja~e. LARINGOLOGIJA Teorija: fonatorna. 7. plastika rascjepa nepca i usne. Prepariranje vene. sinusa. CT glave i vrata . ciste. tehnike laringealnim fiberskopom. hirur{ko lije~enje frontobazalnih ozljeda. frenikus. mastoidektomija. komplikacije hemoterapije. leukoplakije. rinomanometrija. operacija egzostoze zvukovoda. pareze i paralize glasnica. patolo{ke tvorbe u laranksu (polipi. timpanoplastika (Sheehy i Plasteter) primjena auto i homotransplantata u timpanoplastici. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Anesteziologija i intenzivna njega Indikacije i kontraindikacije za op}u anesteziologiju. akcesorijus.indikacije. edemi larinksa. mogu}nosti. indirektna mikrolaringostroboskopia. Za vrijeme specijalizacije kandidat sudjeluje u izvo|enju sljede}ih operacijskih zahvata: radikalna i konzervativna timpanomastoidektomija. CT-a. subglotidni laringitisi. interpretacija.

Vje{tine: stroboskopija. spektralna analiza. tehnike testiranja fonacije. kao i upoznavanje te kombinaciju otorinolaringolo{kih i neurohirur{kih tehnika operacijskih zahvata. audiometrijski scereening. rekonstrukciju orbite nakon velikih resekcija. rehabilitacija ravnote`e. U ovu problematiku tako|er ulaze operacije neuronoma glave i vrata (uz tehnike neuroplastike) te glomus tumori. akumetrija. Tako|er treba u ovu problematiku ubrojiti malanome glave i vrata. tro~etvrtinske laringektomije. odnos slu{anja i govora. tj. rhinolalia. testovi fonacije. kao i razli~itim tehnikama diseksije vrata. osnove akustike. hirur{kom radioterapijskom i imunoterapijskom smislu tako definirana onkohirurgija glave i vrata obuhva}a: dijagnozu i lije~enje ve}ih tumora temporalne kosti uz savladavanje parcijalne ili totalne resekcije temporalne kosti. supraliminarna audiometrija. (To se ti~e podru~ja `lijezdi slinovnica. Posebno podru~je odnosi se na komplikacije bolest: uha kod dojen~eta. Specijalizant mora upoznati i hirur{ku tehniku tumora baze lubanje. kandidat se mora upoznati s patologijom karcinoma hipofarinksa. profesionalne disfonije. mucanje. ~ela i obrve. PLASTI^NA HIRURGIJA GLAVE I VRATA 6 mjeseci Plasti~na hirurgija glave i vrata obuhva}a rekonstruktivnu hirurgiju glave i vrata. procjenom operabilnosti. tehnike medijalizacije i lateralizacije glasnice). lokalni re`njevi za rekonstrukciju nosa. malforacije nosa (antezije. ocjenska audiologija. Iz podru~ja bolesti nosa i sinusa izdvajamo kao specifikum anomalije i tumore nosa. hirur{ke tehnike u njihovu rje{avanju. traheoforingealne govorne fistule i shantove uz ugradnju govornih proteza. odabir slu{nog pomagala. lubanje. liminarna tonalna audiometrija. rezonancije i artikulacije. juvenilni angiofibrom. hiporinofonija. te rekonstruktivne tehnike nakon odstranjenja velikih tumora s razli~itim metodama. Eustahijeve . estetsku hirurgiju glave i vrata te mikrorehirurgiju glave i vrata. holesteatom uha. patologija fonacije. rehabilitacija sluha i govora u djece. ocjenska vestibulologija. spasti~ka disfonija. tumorske infiltracije karotide. dizatrije. U savladavanju patologije {titnja~e isti~emo sljede}e: dijagnostika eutireoti~kih. Vje{tine: audiolo{ki pregled. adenoidne vegelacije. hirurgija karcinoma sublingvalne i submandibularne `lijezde hirurgiju tumora akcesornih salivarnih `lijezdi. Neophodno je upoznavanje s problemom velikih krvnih `ila u onkohirurgiji. odnos fonacije. bolesti larinksa i traheje. alergiju kod djece. vezane za ovu u`u disciplinu: Teorija: teorije nastajanja glasa. uloga akusti~ke kontrole u procesu govora. U tako {iroko zacrtanu definiciju plasti~ne hirurgije glave i vrata ulaze mnogi operativni zahvati i s mnogim od njih ORL specijalizanti moraju biti upoznati: principi hirur{kog rje{avanja laceracija vlasi{ta. laringofisura. zatim superficijalnu i totalnu parotidektomiju. Tokom specijalizacije moraju na teoretskom i prakti~nom nivou biti obra|eni sljede}i entiteti: upalne bolesti uha kod dojen~adi. elektrofiziologija slu{nog sistema. hiperrinofonija. 7. Neophodno je svladavanje hirur{kog rje{avanja malignih tumora nosa i paranazalnih {upljina. odnosno hirur{kim tehnikama i rekonstrukcijama cervikalnog dijela jednjaka. tiroplastike. fiziologija i patofiziologija slu{nog procesa. ONKOHIRURGIJA GLAVE I VRATA 7 mjeseci Tokom obuke iz onkohirurgije glave i vrata specijalizanti trebaju savladati znanje iz tumora glave. artikulacije i rezonancije. rekonstrukcijske tehnike nekon traume u{ke. rascjepi) endoskopska rinohirurgija. radiolo{ke tehnike testiranja govornog procesa. Kandidat tako|er treba teoretski i prakti~no ovladati tehnikama kod operacija primarnih tumora na vratu i metastatskih tumora vrata. psihogena afonija. tumori gornjeg medijastinuma. subtotalne laringektomije. odstranjenje benignih tvorbi. DJE^JA OTORINOLARINGOLOGIJA 5 mjeseci U svim ORL podru~jima postoje specifi~nosti dje~je patologije koje se razlikuju od op}e ORL patologije istog podru~ja a to su anatomija. rezonancije i fonacije.^etvrtak. hirur{ke tehnike za rekonstrukciju gornje i donje usne. implantacijske tehnike. 4. U ovu problematiku svakako ulaze i pristupi tumorima epifarinksa i mogu}nosti njihovog hirur{kog rje{avanja. Zasebno treba obraditi tonizilarni problem. U program specijalizacije svakako ulaze i hirurgija paratireoidnih tjele{aca odnosno hirur{kih principa kod primarnih i sekundarnih hiperparatireoidizma. hirurgija endokranijalnih implantata. tehnika dje~je audiometerije. hipertireoti~kih i hipotireoti~kih nodoznih i difuznih struma. FONIJATRIJA 3 mjeseca Tokom boravka na Odjelu za fonijatriju specijalizant bi trebao ste}i sljede}a znanja i vje{tine. usporeni govorni razvoj. lobektomija. anatomija i fiziologija vestibularnog sistema. osnove mikrohirur{ke tehnike. tkivni ekspanderi u rekonstrukciji glave i vrata. strana tijela u di{nim putevima. lije~enje vestibularnih poreme}aja. strana tijela nosa te endoskopsku problematiku u nosu i sinusima. ehabilitacijska hirurgija uha s postavljanjem implantata. udaljenim kutanim i slobodnim mikrovaskularnim re`njevima. govorna audiometrija. tehnika otoplastike. vrata i gornjeg medijastinuma (dakle osim tumora mozga i spinalne mo`dine) i to u dijagnosti~kom. uvod u vestibulologiju. poreme}aji vestibularne funkcije i ravnote`e: periferni i centralni. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 59 Operacije: laringomikroskopija. tiroplastike. laserska kordektomija. kvantitativne metode pretra`ivanja funkcije sluha. supraglotidne laringektomije. AUDIOLOGIJA 5 S VESTIBULOLOGIJOM 5 mjeseci Teorija: uvod u audiologiju. rehabilitacija prostorne ravnote`e. timpanometrija. metodolo{ki princip u audiolo{koj dijagnostici. supraliminarna audiometrija. re`njevi za mikrohirur- {ku rekonstrukciju defekata vlasi{ta. hirurgija {titnja~e tj. Pritom treba svladati osnove rekonstruktivnih tehnika koje impliciraju rekonstruktivne tehnike s regionalnim. rje{avanje laringealnih stenoza. tehnika audiometriranja. tehnike kod obostranih paraliza glasnica. totalna tireoidektomija. hemoterapiju kod djece. odnosno putem subtotalne i totalne resekcije hipofarinksa. tireoidektomija s disekcijom vrata. problem povezanosti gornjeg i donjeg respiratornog trakta. jezika i orofarinksa. govorna audiometrija. U hirurgiji larinksa neophodno je svladati tehniku izvo|enja parcijalnih vertikalnih laringektomija. te njegovog hirur{kog rje{avanja medijalnom i lateralnom faringektomijom. kao i tumori baze usne {upljine. instrumentalno ispitivanje. hiperkineti~ke disfonije. hirur{ka terapija mikrotija i makrotija. 2011. kao i upoznavanje imedijatne i naknadne rekonstrukcije nakon ovih operacija. respiracije i rezonancije. dijagnostikom. aerodinami~ki testovi fonacije. rehabilitacija nagluhih. anomalije i tumori uha iz ~ega proizlazi i specifi~na (~esto ote`ana) dijagnosti~ka procedura. Za vrijeme specijalizacije. tehnike koje omogu}avaju govornu funkciju nakon totalne laringektomije. teorije slu{anja. kao i dijagnostike te hirur{kog rje{avanja aneurizmi u podru~ju glave i vrata. Operacije: principi fonohirurgije (laringomikroskopija. odabir slu{nog pomagala. uticaj CNS-a na govorni proces. Nagla{avamo neophodnost upoznavanja kandidata s problemom karcinoma cervikalnog dijela jednjaka tj. patologija. subtotalna tireoidektomija. audiometrija evociranim slu{nim potencijalima. cjelokupni pristup njihovoj patologiji svakako obuhva}a: dijagnostiku tumora. lubanje. ~ela i obrve. audiometrija novoro|ena~ke dobi i male djece. aerodinami~ki testovi. rekonstrukcija defekata nosa. kao i hirurgiju paraganglioma temporalne kosti. akusti~ke analize govornog signala. dislalije. osnove otoneurologije. biopsija. tehnike rinoplastike. tehnika timpanometrije i izazivanja slu{nih potencijala. tonalna audiometrija. hirurgija malformacija vanjskog i srednjeg uha. ispitivanje sluha kod djece. re`njevi za rekonstrukciju defekata na vratu. rje{avanje sinehija prednje komisure. afonija. mikrohirur{ka terapija facijalisa.

– Gastrointestinalna patologija. stenoze jednjaka. – etika i propisi. Potreba izvo|enja sljede}ih endoskopskih zahvata: operacije manjih malignih tumora. postavljanje ventilacijskih cjev~ica. stenoze larinksa i traheje. forenzi~na patologija) u trajanju 12 mjeseci. endoskopska adenoidektonkija. Cransbronhalna biopsija. transtrahealna. Tehnike: Dobijanje osnovnog znanja iz tehnika svjetlosne mikroskopije. medijalne i lateralne ciste vrata. Ovaj dio specijalizacije traje 10 mjeseci. – upravljanja sistemom. – promocija zdravlja. citogenetike i molekularne genetike. fistula. Biopsije: Usvajanjem znanja iz op}e biopsijske dijagnostike. operacije parotidne `lijezde. te patofiziologija i patologija di{nih i probavnih puteva. – Patologija endokrinih `lijezda. osnovnog znanja o histopatologiji organa. – – komunikacijske vje{tine. antroskopija. i uspje{no sticanje akademskog obrazovanja za potpun i samostalan rad poslije polo`enog specijalisti~kog ispita sa . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – Dermatopatologija. cijevi. antrotomija. strana tijela bronha. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. endoskopska eksploracija nosa i epifarinksa. Patolo{ka anatomija Autopsije: Dobijanjem osnovnog znanja i prakti~nih iskustava u autopsijskoj patologiji. elektronske mikroskopije. sa toksilogijom. patologija pleure i medijastinuma. Op}i dio: 38 mjeseci Hiru{ka i internisti~ka patologija: 19 mjeseci Podru~ja – Plu}na patologija. traheoskopija i ekstrakcija stranog tijela.operacije tumora i apscesa vrata. 4. timparkoplastika. koja traje ukupno 38 mjeseci i obuhvata: – Usmjerenu biopsijsku i autopsijsku patologiju u trajanju od 31 mjesec. Specijalizacija nudi {irok trening i priprema budu}eg patologa za uspje{an rad na patologiji. operacije nosnog septuma. fistule vrata. [to se prakti~nog dijela ti~e specijalizant bi trebao svladati sljede}e zahvate: klasi~na direktoskopija. – Eksperimentalna patologija. – timski rad. i pankreasa. direktoskopija BercyWardovim direktoskopom. – Molekularna patologija. OSNOVNA 5 godina (60 mjeseci) MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A 10 mjeseci Medicinski 1 mjesec fakultet Medicinski 9 mjeseci fakultet katedra za patologiju Bolni~ki odjel 38 mjeseci patologije 19 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 3 mjeseca 4 mjeseca 3 mjeseca 12 mjeseci GLAVNI CILJEVI SPECIJALIZACIJE Specijalizacija iz patologije i citopatologije je nau~ni i odgojni proces. proto~ne citometrije. adenoidektomija. i deontologijom u trajanju od 3 mjeseca. imedijatna "staging" rekonstrukcija larinksa i traheje. histomorfometrije. pregled larinksatraheje i bronha s fiberskopom. lateralna cerviktornija . tonzilektomija. u kome specijalizant dobija teoretsko i prakti~no znanje iz podru~ja patologije. Osnove menad`menta: u zdravstvu i organizacija slu`be za patologiju. – Kardiovaskularna patologija. ezofagoskopija s rigidnim tubusom. – Patologija stanice i okoli{a (ultrastrukturna patologija). pregled jednjaka s fiberskopom. vrat). Bilo bi va`no insistirati na samostalnom izvo|enju sljede}ih zahvata: paracenteza. te jednjaka i hipofarinksa. imunohistokemije. citopatologija. Trajanje i struktura specijalizacije Specijalizacija iz patologije traje 5 (pet) godina i sastavljena je iz: – Uvodnog dijela. intubacija. – Citopatologiju u trajanju od 4 mjeseca. i patologiju transplantacije organa). – Urogenitalna patologija. histokemije. – Imunopatologija (sa osvrtom na autoimune bolesti. 7. mastoidektomija. neuropatologija. koji se temelji na autopsijskoj djelatnosti uklju~uju}i i biopsijske rad sa tehnikama. bronhoskopija s rigidnim tubusom. – Forenzi~nu patologiju. problem dugotrajne intubacije. imunofluoroscence. PATOLO[KA ANATOMIJA Vrsta specijalizacije: Trajanje specijalizacije: PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA U@A TEMATSKA TEMATSKA OBLAST OBLAST Uvodni dio Op}a teorijska nastava Uvod u patolo{ku anatomiju Patolo{ka anatomija Hirur{ka i internisti~ka patologija Neuropatologija Onkopatologija Ginekolo{ka patologija Citopatologija Forenzi~ka patologija Usmjereni dio Izbor jedne od pet oblasti krajnjim ciljem profesionalnog usmjerenja i usmjerenja u univerzitetskog i pedago{kog radnika i nau~nika. – Op}a patologija. timpanomastoidektonkija. sa aspekta nacionalne patologije i klini~ko-patolo{kih primjera. u zvanju specijaliste patologa iz svih podru~ja zdravstva. traheje i bronha. 2011. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Patologija jetre. – Nefropatologija. OTORINOLARINGOLO[KA ENDOSKOPIJA 3 mjeseca Teorijski preduvjeti za izvo|enje endoskopskih zahvata u otorinolaringologiji su poznavanje anatomije i fiziologije di{nih i probavnih puteva. odstranjenje stranog tijela larinksa. direktna laringomikroskopija. kako bi bio sposoban (na) samostalno izvoditi autopsijske i biopti~ke-dijagnosti~ke djelatnosti. operacije {titnja~e kod djece.Broj 17 – Strana 60 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. hirurgija sfenoidnog sinusa. `u~nih kanala. traheotomija. rje{avanje nosnih likvora. PROGRAM SPECIJALIZACIJE Uvodni dio: 10 mjeseci Osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: dono{enje klini~kih odluka. internisti~ka patologija. – ORL-patologija (glava. umetanje i va|enje proteze jednjaka. – Usmjerena patologija sa izborom jednog od 5 mogu}ih programa (hirur{ka patologija. zajedno sa intraoperativnim biopsijama na zale|enim rezovima.

Poseban akcenat je na samostalnom radu pod nadzorom mentora u biopsijama "ex tempore" sa najmanje 300 slu~ajeva. . . specijalizant mora pregledati i dati dijagnozu sa zaklju~nim mi{ljenjem za najmanje 800 biopsija. . . . . Sa transplantacijom organa podru~je djelovanja patologa se ra{irilo i otvoreni su novi stru~ni vidici. 0. . . najmanje 100 resektata organa i najmanje 20 internisti~ko-patolo{kih usmjerenih autopsija. Aktivno u~e{}e na klini~ko patolo{kim konferencijama (ukupno 10). . te diseminacije bolesti. . . . . . . . . . . . . od toga 70% biopsija i 30% resektata organa. . . . . – 1000 citopatolo{kih pregleda sa mi{ljenjem. . . . . . . . . . Sudjelovanje u radu sa klini~arima pri izboru najboljeg na~ina ozdravljenja i uspje{nosti lije~enja pri napravljenoj biopsiji. . . . . U vremenu. . . . tumora {titnja~e i drugih endokrinih `lijezda). . hematopatologije. . . . . . U momentu zavr{ene prve godine subspecijalizacije. imunopatologija. 2011. dijagnozom i zaklju~nim mi{ljenjem. . . . . ali su i sistemske prirode. . . dermatopatologija. . . . . . ultrastrukturna patologija . . . . . . . . . . Tako|e specijalizant sara|uje sa klini~kim konzilijem iz tog podru~ja. . 2 mjeseca Citopatologija endokrinih `ljezda . . . . – 300 pregleda zale|enih histopatolo{kih rezova sa mi{ljenjem. 7. . . . . . . . . . 400 [titnja~e . . . . . 2 mjeseca – Nefropatologija sa transplantacijom.5 mjeseca Citopatologija dojke . . . . . . .^etvrtak. . . . Aktivno u~e{}e na svim doma}im ali i me|unarodnim susretima i odlascima na seminare iz podru~ja hiru{ke patologije. . . . Na po~etku se upoznaje sa tehnikom uzimanja uzoraka i samostalno napravi nekoliko prakti~nih pokusa biopsije na odstranjenim organima. . . . . . . . . 1 mjesec Plu}na citologija (aspiracijska i eksfolijativna) 1 mjesec Druga eksfolijativna citopatologija . . 6 mjeseci Ginekolo{ka patologija. . . – 1000 ginekolo{ko-citolo{kih pregleda sa mi{ljenjem. pod nadzorom mentora a kasnije samostalno sudjeluje u izvo|enju zahtjevnijih primjera. . ireverzibilnosti koji se odnosi na hronicitet bolesti. 1 mjesec Citopatologija tumora mekih tkiva . Citopatologija Potpun program osposobljavanja: Upoznavanje s tehnikom obrade materijala u citopatologiji . . Poseban akcenat je na metodama za semikvantitativnu i kvantitativnu ocjenu imunofenotipizaciju (imunofluorecentnim mikroskopom i elektronskim mikroskopom). . . . – 15 pregleda biopsija perifernog `iv~anog sistema sa dijagnozom i mi{ljenjem. – 20 usmjerenih autopsija sa opisom. . . . . . . Neuropatologija Specijalizant u jednoj godini izobrazbe iz poglavlja neuropatologije mora dobiti znanje iz histologije i funkcionalne anatomije centralnog. . Specijalizant mora da napravi najmanje 20 usmjerenih autopsija iz problematike hiru{ke patologije sa klini~ko patolo{kom korelacijom i mi{ljenjem. Pregleda ih prvenstveno sam i nakon toga skupa sa mentorom. . . . . 200 Limfti~nog tkiva . . . . . citogenetike. U dana{nje vrijeme ve}i dio internisti~ke patologije zauzimaju endoskopske biopsije i biopsije unutarnjih organa namijenjene dijagnosticiranju netumorskih bolesti. . 1 mjesec Ginekolo{ka citopatologija . . . sa akcentom na imunopatologiju. . . . . skupa sa fetalnom i neonatologijom i patologijom usmjerenom na eksfolijativnu citopatologiju 3 mjeseca Citopatologija. 2 mjeseca Citopatologija limfati~nog sistema . . sa ocjenom aktivnosti. . . . Internisti~ka patologija Sticanje znanja i biopti~ko dijagnosti~kih iskustava sa samostalnim radom pod nadzorom neposrednog mentora. 4 mjeseca Forenzi~na patologija (skupa sa toksikologijom. . prevashodno u podru~ju degenerativnih i upalnih bolesti. . . . . . . kosti. Specijalizant mora upoznati nova dostignu}a u gerijatrijskoj patologiji. . 100 Drugih organa .5 mjesec Citopatologija endokrinih `ljezda . . . . . . . . Prakti~na i specijalna tehnika: histokemije. . 5 mjeseci – Sudjelovanje u svim redovnim i vanrednim klini~kopatolo{kim sastancima. . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 61 Neuropatologija: 3 mjeseca Onkopatologija (sa te`i{tem na patologiju dojke. koje je namijenjeno za upoznavanje citopatologije odre|enog podru~ja. . . . U toku jedne godine osposobljavanja iz citopatologije specijalizant mora napraviti najmanje 800 primjera tankoiglene aspiracijske biopsije (FNB) i pregledati slijede}i broj uzoraka: Aspirati patolo{kih procesa Dojke . Po zavr{etku jedne godine obrazovanja iz neuropatologije specijalizant mora biti osposobljen za samostalno dijagnosticiranje neurolo{kih i `iv~ano-mi{i}nih bolesti na{e sredine. . proto~ne citometrije. . . . . . . sa opisom zavr{nih nalaza i dijagnosti~kim mi{ljenjem. 1 mjesec Specijalizant svaki dan pregleda od 24-30 objektnih stakala sa pribli`no 8-10 dijagnosti~kih primjera iz razli~itih podru~ja aspiracijske i eksfolijativne citopatologije. . . . Rad mora biti tijesno povezan sa klini~arem koji ~eka od patologa histopatolo{ku dijagnozu ili odre|enje etiopatogeneze i stepena razvoja bolesti. 1 mjesec Citopatologija eksudata . 1 mjesec Citopatologija abdominalnih organa i retroperitoneuma . . . . . – 10 klini~ko-patolo{kih konferencija. . deontologijom) 3 mjeseca Specijalizant mora u prve 4 godine specijalizacije obaviti najmanje: – 200 autopsija. . . . . . perifernog `iv~anog sistema i skeletnih mi{i}a kao i dobiti znanja iz nacionalne patologije centralnog i perifernog `iv~anog sistema i skeletnih mi{i}a. . . 5 mjeseci Plu}na patologija i kardiovaskularna patologija . – 4000 histopatolo{kih pregleda sa dijagnozom i mi{ljenjem. molekularne patologije. Specijalizant svaki dan sudjeluje pri uzimanju citolo{kih uzoraka za aspiracijsku tehniku. 4. . 200 . . imunohistokemije. . Mora uraditi najmanje: – 200 sekcija centralnog `iv~anog sistema sa dijagnozom i mi{ljenjem. . . . . stani~nih kultura. . . 1. . . . . . . . elektronske mikroskopije. . . . Bolesti su ograni~ene na organ. . . Potrebna je detaljna samostalna obrada biopsija sa formulisanjem zaklju~nog mi{ljenja pod nadzorom i usmjerenjem mentora. Detaljan program osposobljavanja: – Gastrointestinalna i hepatobilijarna patologija . tumora mekih tkiva. . 300 Mekih tkiva. . . reverzibilnosti. . . . specijalizant pregleda kolekcije preparata iz tog podru~ja uz kori{tenje odgovaraju}e literature. . . . . Po~ne sa manje zahtjevnim odstranjenim uzorcima pacijenata. . . . 1 mjesec Druga aspiracijska citopatologija . . . . . . – 500 pregleda biopsijskih uzoraka centralnog `iv~anog sistema sa dijagnozom i mi{ljenjem. . . . . . . Usmjerena poglavlja: (izbor jednog od od 5 navedenih programa) Hiru{ka patologija Rad obuhvata podru~je hiru{ke patologije sa namanje 1000-1200 biopsija. . .

. . . UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. celija~ni sindrom (malabsorpcije). . . . . – komunikacijske vje{tine. . – upravljanja sistemom. . . . . . . Metode i principi dijagnostike u dojena~koj dobi. potrebe u bjelan~evinama. . . . . . . . . . . Sudjelovanje u dijagnosti~ko laboratorijskim postupcima 6 mjeseci (Forenzi~na toksikologija u trajanju 3 mjeseca i forenzi~na alkohologija u trajanju od 3 mjeseca) PEDIJATRIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine /48 mjeseci/ PROGRAM SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska obuka Klini~ka pedijatrija U@A OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet 1 mjesec Univerzitetskoklini~ka bolnica klinika za pedijatriju Dje~ja gastroenterohepa tologija Dje~ja nefrologija Dje~ja kardiologija Perinatologija. KLINI^KA PEDIJATRIJA Dje~ja gastroenterohepatologija 4 mjeseca Bolesti probavnog sistema. mastima. . Cisti~na fibroza. . 7. . dijagnostika i prevencija. – etika i propisi. . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Prevencija i lije~enje bolesti. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. . uglji~nim hidratima i vitaminima. . . . . 300 Forenzi~na patologija Poglavlje koje obuhvata rad specijalizanta na civilnopravnom i krivi~nopravnom podru~ju sa poglavljima usmjerenim na laboratorijski rad. neonatologija i intenzivna terapija Dje~ja pulmologija Neuropedijatrija Dje~ja endokrinologija Dje~ja hematoonkologija Fizijatrija i rehabilitacija Alergoimunoreu matologija Prijemnotrija`na op}a pedijatrija i urgentna pedijatrija Klini~ka infektologija Dje~ja hirurgija Dje~ja dermatovener ologija Bolni~ki odjel infektologije Bolni~ki odjel dje~je hirurgije Bolni~ki odjel dermatologije 1 mjesec 1 mjesec 15 dana 1 mjesec 39 mjeseci 4 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca 2 mjeseca 3 mjeseca 2 mjeseca Klini~ka pedijatrija U okviru sta`a i klini~ke pedijatrije specijalizant treba da upozna rad svih odjeljenja i aktivno se uklju~i u rad odjeljenja. 4. . Principi ishrane prirodna i vje{ta~ka ishrana. Kolokvij – Anamneza gastroenterolo{ko-hepatolo{kog pacijenta – Fizikalni pregled gastroenterolo{ko -hepatolo{kog pacijenta – Mjerenje tjelesne te`ine i visine i ostalih parametara antropometrije – Interpretacija antropometrijskih parametara na osnovu percentilnih krivulja – Na~in uzimanja uzoraka stolice za analize i interpretacija nalaza – Lije~enje akutnog proljeva (fiziolo{ke osnove apsorcije elektrolita i vode kao temelj rehidracijskih postupaka) – Plasiranje nazogastri~ne sonde – Ishrana kod akutnog proljeva – Priprema i na~in izvo|enja testova za malabsorpciju – Priprema za ultrazvu~ni pregled abdomena – Priprema pacijenta za biopsiju tankog crijeva – Priprema pacijenta za proksimalnu endoskopiju – Priprema pacijenta za distalnu endoskopiju . . . . Ulkus `eluca i duodenuma. 2011. . 3000 Plu}a . . . . . . Potpun program obuhvata: Samostalni rad pod neposrednim vodstvom mentora 6 mjeseci Rad obuhvata najmanje 20 ekspertiza na krivi~nopravnom podru~ju. . najmanje 20 sudsko medicinskih obdukcija sa zaklju~nim izvedenim mi{ljenjem u krivi~nopravnim i krivi~nim podru~jima i 15 zavr{nih nalaza iz civilnopravnih i krivi~nopravnih slu~ajeva. – timski rad. . . . Avitaminoze i hipovitaminoze. . . . . 15 dana 15 dana 1 mjesec 15 dana 1 mjesec 1 mjesec Eksfolijativna citopatologija Bris vrata materice. . Rast i razvoj. . Malformacija i funkcionalni poreme}aji. . . . . . . Poreme}aj acido-bazne ravnote`e i savremeni na~ini korekcije. megakolon. – promocija zdravlja. 200 Eksudati . infekcije i parazitalne infekcije crijeva. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. . . . . enterokolitis. . Rana klini~ka detekcija nasljednih i uro|enih bolesti metabolizma. Akutni i hroni~ni poreme}aji u vezi sa ishranom. Metabolizam vode. . . . . . . . . . . . . . Tumori abdominalnih organa. . . 300 Drugo. . Peroralna i intravenska rehidracija. . . Splenomegalija. . . minerala.Broj 17 – Strana 62 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Dje~ja otorinolaring ologija Dje~ja oftalmologija Dje~ja ortopedija Dje~ja i preventivna stomatologija Radiolo{ka dijagnostika Preventivna i socijalna pedijatrija Mentalno zdravlje i psihijatrija Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel oftalmologije Bolni~ki odjel ortopedije Stomatolo{ki fakultet Bolni~ki odjel radiologije zavodi za javno zdravstvo Bolni~ki odjel psihijatrije ^etvrtak. . . . . . Bolesti jetre i `u}nih puteva. . Patologija dojena~ke dobi: Fiziologija dojen~eta i karakteristike dojen~eta. .

Embriopatije. biopsija bubrega. Fiksacija tubusa. ductus… (uklju~uju}i i vegetacije. dojen~e. svi tehni~ki pregledi i terapeutski zahvati uklju~uju}i i eksangvinotransfuziju. mjerenje pulsa. 2011. disritmije. Na~in i pripreme pacijenata za rendgenolo{ko ispitivanje urinarnog sistema i interpretacija dobijenih nalaza: – nativni snimak abdomena – intravenozna urografija – mikciona cistoureterografija – angiografija. fizikalni pregled. Perinatologija. Reumatska groznica. krvnog pritiska na gornjim i donjim ekstremitetima. Transiluminacija. fetopatije i njihova prevencija. Primjena lijekova. Procjena polo`aja (na RTG-u) Identifikacija i pristup djeci sa niskim krvnim pritiskom Vje{tina: Mjerenje krvnog pritiska Identifikacija i tretman djece sa hipoglikemijom Vje{tina: Skrining test {e}era u krvi Primjena intravenozne terapije kod bolesne i rizi~ne novoro|en~adi Vje{tina: Insercija i odr`avanje intravenske infuzije Ishrana bolesne i rizi~ne djece Vje{tina: Ishrana putem nazogastri~ne sonde Identifikacija i tretman djece sa hiperbilirubinemijom. Hipertenzije u dje~joj dobi. njega. Savremena terapija oboljenja urinarnog trakta. Ventilacija balonom i maskom. tubolopatije. pred{kolsko.prakti~no izvo|enje . VSD. Funkcionalni testovi kod oboljenja urinarnog trakta. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – Broj 17 – Strana 63 – Interpretacija nativnog RTG abdomena – Poznavanje funkcionalnih testova jetre – Interpretacija markera na hepatitis A. nefritis. zglobnim promjenama) – ovladati protokolima dijagnostike i terapije kardiovaskularnih. Identifikacija riziko faktora i prepoznavanje rizi~ne i bolesne novoro|en~adi.^etvrtak. hiperbilirubinemija. Monitoring kiseonika Vje{tine: Upotreba puls oksimetrije. RTG grudnog ko{a. Dje~ja kardiologija 4 mjeseca Uro|ene i ste~ene bolesti srca i krvnih sudova kod djece. Upotreba inkubatora i pode{avanje optimalne temperature okoline. respiracija. Visokodiferencirana njega bolesnog novoro|en~eta (samo za specijalizante koji }e raditi na Intenzivnoj njezi II i III nivoa) Eksangvinotransfuzija . Vje{tine: Uvo|enje umbilikalnog venskog katetera. venografija – na~in izvo|enja i interpretacija radioizotopskih ispitivanja – izotopska renografija bubrega – scintigrafija bubrega – radioizotopska MCUG – priprema za sljede}e procedure i njihova interpretacija: endoskopija. reumatoidni artritis. Uzimanje uzoraka perferne arterijske krvi za gasne analize. posebno adenosina i PGE1. nefroze. Transport novoro|en~adi Vje{tina: Priprema transporta Kontinuirana njega rizi~ne novoro|en~adi.sr~ane kateterizacije. cistopatije. – sistemskih kao i reumatolo{kih oboljenja – ovladati kardiopulmonalnom reanimacijom – usvojiti algoritme za poreme}aje ritma protokol prevencije ateroskleroze-preventivna kardiologija algoritam prevencija subakutnog bakterijskog endokarditisa pre i posthirur{ko pra}enje kardijalnih pacijenata status reumatskih pacijenata laboratorijsko-dijagnosti~ke pretrage u sklopu sistemnih obolenja – izvo|enje i interpretacija reumatskih testova – ovladati modificiranim table tilt testom – primjenom relevantnih medikamenata. Specijalizant treba: – voditi brigu o hospitaliziranim pacijentima (anamneza. prepoznavanje riziko faktora. transkutane saturacije kiseonika. reanimacije novoro|en~eta. 7. Malformacije urinarnog sistema. Vje{tina: Procjena gestacione dobi novoro|en~eta. nefrogene hipertenzije. Kolokvij Anamneza nefrolo{kog pacijenta Fizikalni pregled nefrolo{kog pacijenta Na~ini prikupljanja uzoraka urina za analize i njihova interpretacija Priprema na~in izvo|enja i interpretacija funkcionalnih testova bubrega – koncentracija du{ika uree u krvi i kreatinina u serumu – klirens testovi – izotopsko odre|ivanje glomerularne filtracije – test koncentracione sposobnosti bubrega – test optere}enja kiselinama Priprema i tuma~enje ultrasonografije urinarnog trakta. Kolokvij Primarna reanimacija novoro|en~eta Vje{tine: Sukcija. Identifikacija i tretman djece sa infekcijom. Kompresija grudnog ko{a (kardijalna reanimacija).Holtera (5) – Interpretacije normalnog ultrazvu~nog nalaza srca (10) i jednostavnih uro|enih sr~anih anomalija: ASD. akutni i hroni~ni. Tretman pneumotoraksa: Aspiracija iglom Upotreba umbilikalnog (venskog i arterijskog) katetera kod bolesne i rizi~ne novoro|en~adi. rizici. lije~enje. vla`enje i mije{anje kiseonika sa zrakom. kolagenose. Provjera polo`aja tubusa Prepoznavanje i tretman pneumotoraksa Vje{tine: Detekcija pneumotoraksa. intenzivna terapija 4 mjeseca Za to vrijeme treba ovladati patologijom i fiziologijom novoro|ena~ke dobi. Ugro`eno novoro|en~e. Nedono{~e. ishrana i `ivot u inkubatoru. Apgar score. Metode pregleda urinarnog trakta. Grijanje. Vje{tine: Upotreba grija~a. Odre|ivanje gestacione dobi i veli~ine za dob. 4.B. kompjuterizovana tomografija bubrega i nukleara magnetna rezonansa. izliv i tromboti~ne mase) – Interpretacija nalaza nuklearne magnetne rezonance srca – Interpretacija nalaza kompjuterizovane tomografije srca – Upoznavanje sa osnovnim principima invazivne dijagnostike i terapije . Identificiranje i tretman djece sa respiratornim distresom Vje{tina: Intubacija. Mije{anje kiseonika i komprimiranog zraka. Primjena kiseonika kod bolesne i rizi~ne djece Vje{tine: Mjerenje koncentracije kiseonika. Kontrola temperature okoline za bolesnu i rizi~nu novoro|en~ad. Kolokvij Specijalizant je obavezan ovladati sljede}im prakti~nim znanjem i vje{tinama iz: – Fizikalni pregled (inspekcija. {kolsko dijete i adolescent – Interpretacije Rtg snimka srca i plu}a (30) – Interpretacije 24 satnog EKG . porodiljske traume. Dje~ja nefrologija 4 mjeseca Oboljenja bubrega i mokra}nih puteva. Fiksacija. Tehnike uzimanja mokra}e i pregled sedimenta. Prakti~no izvo|enje. palpacija. urolitijaza. neonatologija. perkusija) – Auskultacije fiziolo{kog i patolo{kog nalaza na srcu (30 + 30) – Interpretacije EKG (30): novoro|en~e. EKG i druge dijagnosti~ke metode u kardioreumatologiji.

Ovladavanje osnovama genetike. paratireoideja. Protokol tretmana leukoza i malignih hemoblastoza. vibracionu masa`u. alergijska oboljenja respiratornog sistema. bronhiektazije. nadbubre`ne `lijezde. oboljenja perifernih nerava. DIJAGNOSTI^KE METODE: – Uzimanje anamneze sa posebnim osvrtom na hematoonkolo{ke bolesti – Fizikalni pregled hemato-onkolo{kog pacijenta sa posebnim osvrtom na pregled limfnih ~vorova po regijama. leukoze. 7. spolnih }lijezda. 4. 2. posturalnu drena`u. Alergolo{ki test: izvo|enje i interpretacija. Neuropedijatrija 4 mjeseca Neurolo{ka oboljenja i psihi~ki poreme}aji u djece. absces plu}a. 2011. Pneumoencefalografija i druge tehni~ke pretrage u neurolo{koj dijagnostici. koagulopatije. {titne `lijezde. Genetika i njen zna~aj u prevenciji i ranoj dijagnostici. Odre|ivanje saturacije O2 i terapiju kiseonikom. Odre|ivanje PEF-a vrha ekspiratornog protoka spirometrom (pik floumetar) 3. cerebralne dje~je pareze i paralize. dijabetes mellitus i druga oboljenja vezana za endokrini sistem). hemoglobinopatije. hipofize. Kolokvij Znanja koja treba znati samostalno ~initi: Neurolo{ki pregled neonatusa Neurolo{ki pregled dojen~eta Neurolo{ki pregled pret{kolskog djeteta Neurolo{ki pregled {kolskog djeteta i adolescenta Lumbalna punkcija Priprema plana i programa ispitivanja djeteta sa razvojnim poreme}ajem Priprema plana i programa ispitivanja djeteta sa paroksizmalnim neurolo{kim poreme}ajem Tretman djeteta sa epilepti~nim statusom Znanja koja treba vidjeti: UZ mozga kod dojen~eta EEG registracija u razli~itim vidovima i kod razli~itih uzrasta djeteta EMG registracija kod razli~itih uzrasta djeteta EP registracija kod razli~itih uzrasta djeteta Dje~ja endokrinologija 4 mjeseca Poreme}aj rasta i razvoja. epilepsije. Kongenitalne anomalije i oboljenja nervnog sistema. lava`a `elu~anog soka za slanje materijala za BK nalaz. procjena i ~itanje snimaka. Tehnika pregleda krvne slike. transfuzijskom centru ili odsjeku za transfuziju. Kolokvij Fizikalni pregled (inspekcija. 4. Primjena ventilacije kontinuiranim pozitivnim pritiskom (CPAP) Provo|enje mehani~ke ventilacije (IPPV. Zna~aj genetskog savjetovali{ta. Uro|ene anomalije gornjih di{nih puteva. bronholava`a. IMV. Fe. Endokrina oboljenja (bolest {titnja~e. Anemije. ko{tane sr`i i punktata limfinh `lijezda. prevesti ~lanak: novosti u dje~ijoj pulmologiji i na kraju specijalisti~kog sta`a polagati kolokvijum. U sklopu boravka provesti 15 dana na institutu za genetiku. hromosomi i njihove aberacije. aspiraciju i toaletu disajnih puteva. Direktni monitoring krvnog pritiska (kori{tenje transdjusera). rtg snimak sinusa Kompjuterizirana tomografija Bronholo{ka obrada (bronhoskopija. palpaciju jetre i slezene – Interpretacija kompletne krvne slike. spolnih `lijezda i nadbubrega Na~in izvo|enja i interpretacija OGIT testa sa insulinemijom Prakti~no izvo|enje terapije za pacijenta sa dijabetes mellitusom TIP 1 (dijabetolo{ka {kola) Dje~ja hematoonkologija 4 mjeseca Bolesti hemopoetskog sistema kod djece. palpacija.prakti~no izvo|enje. bolesti linfati~nog retikuloendotelijalnog sistema. atipi~ne pneumonije.Broj 17 – Strana 64 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. neuroza i poreme}aji pona{anja. Mogu}nost dijagnostike i prevencije genetskih bolesti. U okviru specijalizacije svaki specijalizant bi trebao pro}i kurs koji uklju~uje bazi~nu i naprednu reanimaciju (APLS) Dje~ja pulmologija 4 mjeseca Akutne i hroni~ne infekcije gornjih di{nih puteva. Obstruktivni sindrom. TBC plu}a. Terapija surfaktantom . interpretaciju acidobaznog statusa. auskulatacija) Rendgen pregledi: standardni rtg snimak (PA i Profil) plu}a. miopatije. Inspekciju BCG o`iljka. Bronhopneumonije. bronhografija) Pleuralna punkcija i biopsija plu}a Funkcionalni testovi-osnovi plu}ne funkcije-spirometrija Ko`ni testovi preosjetljivosti:alergo test: inhlacioni i nutritivni alergeni Znojni test Laboratorijske pretrage: hematoonkolo{ke mikrobiolo{ke enzimatske citolo{ke analize U toku provo|enja specijalisti~kog sta`a kandidat je du`an savladati teoretski i prakti~ni dio oboljenja respiratornih organa terapiju oboljenja i terapiju urgentnih oboljenja respiratornog trakta. Znojni test. tumori mozga. uo~avanje znakova hemoragijske dijateze. te ostalih parametara antropometrije Interpretacija antropometrijskih parametara na osnovu percentilnih krivulja (karte rasta) Procjena stadija puberteta po Tanneru kod djevoj~ica i dje~aka (orhidometar po Praederu) Analiza RTG doru~ja Analiza jonograma i ABS-a u sklopu dijagnostike endokrinolo{kih oboljenja Na~in izvo|enja i interpretacija testa odre|ivanja hormona rasta Interpretacija statusa hormona: hipofize. inhalacije putem inhalatora maskom i usnim nastavkom. Napomena: Sticanje vje{tine primarne reanimacije: bilo bi potrebno da u okviru specijalizantskog sta`a specijalizant provede 15 dana u porodili{tu. HF) Insercija torakalnog drena. Infekcije nervnog sistema (meningomieloencefalitis). perkusija. Obavezno se mora savladati: 1. TIBC i UIBC . Kolokvij U sklopu kru`enja provesti 15 dana u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Osnovne karakteristike EEG i REG tehnike. pripremiti rad za stru~no izlaganje uz superviziju mentora. ekstrapulmonalni TBC u dje~ijoj dobi. Antibiotsku terapiju bronhopneumonija i pneumonija. Vo|enje te{ke bronhopstrukcije i menad`ment sindroma krupa. Uzimanje brisa nosa i grla. Kolokvij PROGRAM PRAKTI^NIH ZNANJA I PROCEDURA Anamneza endokrinolo{kog pacijenta Fizikalni nalaz endokrinolo{kog pacijenta Mjerenje tjelesne te`ine i visine pacijenta.

Kolokvij Dje~ja hirurgija 1 mjesec Naj~e{}e hirur{ke intervencije u dje~ijoj dobi. 2011. Metode cijepljenja i vrste vakcina. antibiotska za{tita. atopijskog dermatitisa. Kutani alergolo{ki testovi. Sat O2. traheotomija. 4. TV. deplazmatisanih eritrocita. primjena obloga. Displazija i luksacija kuka. MRI. IgM. bilirubin. Kolokvij Dje~ja infektologija 1 mjesec Karakteristi~ne infektivne bolesti dje~je dobi . Fe u serumu. anemijom – Konsultativni pregledi – Dnevna bolnica: pra}enje i vo|enje terapije pacijenata – Vo|enje medicinske dokumentacije – Vodi} postupaka terapije kod urgentnih pacijenata – Kolokvij Psihijatrija i mentalno zdravlje 1 mjesec Psihomotorna oboljenja. Venerolo{ka oboljenja u djece. Metode desenzibilizacije. gastrointestinalne alergije – Upoznati se sa pra}enjem i protokolima lije~enja djece sa primarnom imunodeficijencijom – Specijalizant treba znati: – Status reumatskih pacijenata – Laboratorijske dijagnosti~ke pretrage u sklopu sistemskih oboljenja – Izvo|enje i interpretaciju reumatskih testova – Kolokvij Prijemno trija`na op}a pedijatrija i urgentna pedijatrija 2 mjeseca – Detaljni anamnesti~ki podaci kao vodi~ za daljnje postupke vitalni parametri (P. Kolokvij Dje~ja ortopedija 1 mjesec Uro|ene i ste~ene malformacije kostiju i zglobova u dje~joj dobi. aktivna i pasivna imunizacija. anomalije polo`aja tijela i dr`anja. respiracije) odre|ivanje i interpretacija TT. insolacije smrzavanja – Zbrinjavanje djeteta u konvulzivnom napadu – Zbrinjavanje djeteta u ambulantno rje{ivom asmati~nom napadu – Savjeti za ishranu zdravog dojen~eta i malog djeteta – Savjeti za dijetalnu ishranu djeteta sa dijarejom. antigljivi~na za{tita. Metode pregleda i tehnika uzimanja materijala za pregled. Bronhoskopija. Strabizam i mogu}nosti korekcije. plazme oboga}enom trombocitima) Fizijatrija i rehabilitacija 2 mjeseca – Fizijatrijski pregled neurolo{ki o{te}enog djeteta – Fizijatrijski pregled djeteta sa onesposobljenjem druge etiologije – Dijagnosti~ke metode za utvr|ivanje onesposobljenosti – Nau~iti funkcionalni fiziolo{ki razvoj djeteta – Etiolo{ke faktore koji uzrokuju o{te}enje ploda – Habilitacija i rehabilitacija razlikovanje termina – Na~in imobilizacije kod djeteta sa obstetri~kom paralizom pexus brachialis-a – Mogu}nost rehabilitacije kod djeteta sa JRA – Zna~aj ortoza u korekciji stava djece sa "lo{im dr`anjem" – Scoliosis vrste i na~in tretmana – Torticolis prepoznavanje i tretman – Kolokvij Alergoimunoreumatologija 4 mjeseca – Amnezija i fizikalni pregled pacijenata sa alergijskim oboljenjem – Amnezija i fizikalni prgled pacijenata sa imunodeficijencijom Savladati: – Protokole dijagnostike atopijskih oboljenja i anafilaksije – Inicijalni screening za imunodeficijencije – Protokole dijagnostike primarnih imunodeficijencija Znati interpretirati: – Alergo test na inhalacione. TA. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 65 Tumorski markeri: feritin. urinokulture. anafilakti~nog {oka. profilaksa protiv Pneumocistiti carini) – Priprema citoterapije i na~in njene aplikacije – Intra tekalna terapija – Rehidracije tokom davanja citoterapije uz adekvatan monitoring – Indikacije za davanje derivata krvi (pune krvi. Kolokvij Dje~ja dermatovenerologija i alergologija 15 dana Bolesti ko`e u dje~joj dobi. grla i nosa.osipne i druge. Iskrivljenje ki~me. njega pacijenta. Tumori kostiju kod djece Kolokvij . Dje~ji ekcemi.^etvrtak. Kolikvij Dje~ja otorinolaringologija 15 dana Metode pregleda i interpretacija nalaza kod pregleda uha. haptoglobin – Osmotska (hemoliti~ke anemije) – Koagulacioni testovi – Lumbalna punkcija (dijagnosti~ka i terapeutska) – Sternalna punkcija – Punkcija limfnog ~vora – Punkcija slezene – Citomorfolo{ki pregled periferne krvi – Citomorfolo{ki pregled ko{tane sr`i – Mikrobiolo{ke pretrage: brisevi. povra}anjem. alergijskog rinitisa. Principi lije~enja i osnovi korekcije vida. Pre-post operativno zbrinjavanje djeteta. Alergijska oboljenja. limfoma i slidnih tumora hemoterapijom – Potpuna terapija (PICC. urtikarije – Savladati algoritam terapije atopijskih oboljenja-alergijske astme. LDH. Metode dijagnostike: reanimacija i uvod u anesteziju. Lumbalna punkcija i pregled likvora. alkalna fosfataza rezistencija. CT. Nouron specifi~na esteraza. psihoze. Bolesti kostiju i sistemske bolesti. Trect – Detaljan fizikalni pregled po sistemima novoro|en~e. Principi terapije. kulture PICC. hemokulture. sputum na gljivice – Kariogram za onkolo{ke pacijente – Radiolo{ke pretrage: RTG. dojen~e. audiometerijske metode. (izra`eno u parametrima >)Tax. principi dijagnostike i lije~enje. plazme. nutritivne alergene i ubode insekata – Vrijednosti imunoglobulina IgE (ukupno i specifi~nog) – Vrijednosti imunoglobulina IgG. Kolokvij Dje~ja oftalmologija 15 dana Bolesti i povrede oka u dje~joj dobi i njihovo zbrinjavanje. koncentrovanih trombocita. Osnovi imunolo{ke za{tite i prevencije dje~ijih zaraznih bolesti. EHO. 7. Cu u serumu. IgA – Upoznati se sa testovima provokacije i imunoterapijom – Znati primjeniti farmakoterapiju anafilaksije. Principi lije~enja. masti i kortikosteroida. TERAPIJA – Osnovni principi lije~enja leukemija. pred{kolsko i {kolsko dijete i adolescenti – Vje{tina procjene i trija`e pacijenta – Interpretacija osnovnih laboratorijskih nalaza + ABS + jonogram – Interpretacija rtg srca i plu}a – Interpretacija EKG – Vje{tina CRP + upotreba defibrilatora – Postupak kod intoksikacija kausti~nim i nekausti~nim sredstvima – Zbrinjavanje djeteta kod utapanja. korekcijske vje`be. alfa fetoprotein vanilmandeli~na kiselina u urinu.

Organizacija za{tite djeteta u svijetu. mineralima i vodi. mortalitet djece. materinalni mortalitet. prevencija i socijalni zna~aj prematuriteta. vitaminima. gingive i higijena usne {upljine. domovi. Higijena zuba. Upoznavanje sa invazivnim i neinvazivnim tehnikama u radiologiji. Minimum i po`eljni optimum zdravstvene za{tite djeteta. incidencija. PLASTI^NA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 6 godina (72 mjeseca) PROGRAM SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Uvodni (op}i) dio Hirur{ke infekcije Abdominalna hirurgija U@A OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet 1 mjesec 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 12 mjeseci Specijalni dio . apetit. Hendikepirano dijete. pasa`a `eluca i crijeva. Demografski pokazatelji u odnosu na djetinjstvo (natalitet. Perinatalni problemi. termovizija. Etiologija. genoza. 2011. obdani{ta. fetalni i neonatalni traumatizam. urografija. fetalni mortalitet.prva godina Administrativni poslovi (vo|enje med. mortinatalitet. pneumoencefalografija. dokumentacije) Tretman akutnih stanja Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije 1 mjesec Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel Osnove plasti~ne elektivne hirurgije {oka hirurgije Opekotine Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Osnovi Bolni~ki odjel rekonstruktivne plasti~ne hirurgije hirurgije Osnovi estetske Bolni~ki odjel hirurgije plasti~ne hirurgije 12 mjeseci Ko`ni tumori dermatologija Lije~enje metastatskih malignih oboljenja ko`e i mekih tkiva onkologija Tumori glave i vrata (osnove dijagnostike i terapije) . 7. vje{ta~ka i dvovrsna ishrana). Principi ishrane potrebe u bjelan~evinama. Rasti razvoj djeteta i njegovo pra}enje. Epidemiolo{ki aspekti u pedijatriji. pokazatelji morbiditeta. Zna~aj nutricionih standarda (glad. Ishrana djeteta od 1-6 godina. sluha i smetnje govora. Zdravstvena i socijalna za{tita djeteta u Federaciji BiH/Bosni i Hercegovini. subtrakciona angiografija i dr. Kolokvij.ORL Pedijatrijska plasti~na hirurgija (shize) Maksilofacijalna hirurgija Pedijatrijska plasti~na hirurgija (hipospadije) Urologija Rekonstruktivna i estetska hirurgija nosa ORL Rekonstruktivna i estetska hirurgija nosa Plasti~na hirurgija Rekonstruktivna i estetska hirurgija lica Oftlamologija Rekonstruktivna i estetska hirurgija lica Plasti~na hirurgija Bolni~ki odjel dermatologije Bolni~ki odjel onkologije 2 mjeseca 1 mjesec 6 mjeseci 1 mjesec 1 mjesec Specijalni dio . Vakcinacija. epidemiologija.).prirodna. Planiranje porodice. jaslice. od ~ega tromjese~ni rad u savjetovali{tu za zdravu djecu. Sistematski pregledi prvi. ultrazvuk. anoreksija. vrti}i.slu`bi za zdravstvenu za{titu djece. Napu{teno dijete i adopcija. energiji.). Sve navedeno u ovom odjeljku treba obaviti kroz devetomjese~ni prakti~ni rad u Domu zdravlja . prevencija i na~in skupljanja podataka. Registracije nalaza stanja zubi. kao i tromjese~ni rad u zavodu za javno zdravstvo . fetalna hipotrofija i zaostatak infrauterinog rasta. Principi inferpretacije radiolo{kih analiza. Kolokvij Radiodijagnostika 1 mjesec Osnovi radiolo{ke dozimetrije i za{tite. i dr.odjel za preventivno-promotivnu zdravstvenu za{titu {kolske djece i studenata. fertilitet. pasivni i aktivni imunitet.druga godina 1 mjesec 2 mjeseca Bolni~ki odjel ORL 1 mjesec Bolni~ki odjel MFH 3 mjeseca Bolni~ki odjel urologije 1 mjesec Bolni~ki odjel ORL 1 mjesec Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije 1 mjesec Bolni~ki odjel oftalmologije 23 mjeseca Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije 2 mjeseca 1 mjesec Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije 1 mjesec 7 mjeseci . Kolokvij Preventivna i socijalna pedijatrija 1 mjesec Savremeno zakonodavstvo u za{titi materinstva. profilaksa i epidemiologija karijesa. Dijete i njegova fizi~ka i humana sredina.Broj 17 – Strana 66 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Traumatologija Bolni~ki odjel traumatologije Anesteziologija Bolni~ki odjel i reanimacija anesteziologije Hirur{ka Bolni~ki odjel intenzivna hirur{ke terapija intenzivne terapije Opekotine Bolni~ki odjel za opekotine Patologija ili Bolni~ki odjel sudska medicina patologije ^etvrtak. smje{taj djeteta u porodici i preventivne aktivnosti u za{titi zdravlja djece. Ustanove u za{titi djeteta. Uticaj ishrane na organe usne {upljine. vrste cjepiva. Savremene digitalne tehnike (CT. poreme}aji ~ula vida. perinatalni mortalitet).V. Priprema djeteta za odre|ene dijagnosti~ke pretrage (I. ishrana djece i adolescenata u kolektivima. 4. Oralne manifestacije kod sistemskih deficitnih. krvnih i endokrinih oboljenja u dje~joj dobi. Faktori koji uti~u na razvoj denta-facijalnog kompleksa. ponovni i ciljani. 8 mjeseci 2 mjeseca Dje~ja i preventivna stomatologija 15 dana Rast i razvoj zubi.

o imunizaciji i preventivnoj upotrebi antibiotika i hemoterapeutika.tre}a godina Rekonstrukcija i estetska (hirurgija) operacija obraza i usana Rekonstrukcija i estetska operacija u{iju Rekonstrukcija i estetska operacija dojki Rekonstrukcija i estetska operacija trupa i ekstremiteta Rehabilitacija Odjel za rehabilitaciju Neurofiziologija . klasifikacija povreda. 6 – drugi zahvati . . . . . – etika i propisi. . . – upravljanja sistemom. – Diferencijalne dijagnoze i na~ina lije~enja akutnih abdominalnih bolesti. . . 4. . . . . . 10 Traumatologija Specijalizant dobija osnove teoretskog i osnove prakti~nog znanja iz: – funkcionalna anatomija lokomotornog aparata – op}i pojmovi povreda (etiologija i mehanizmi povreda. . – Peroralna prehrana operativno tretiranih sa naj~e{}im abdominalnim bolestima. . . . . . . . . . . . Specijalni dio . . njihovo lije~enje sa razli~itim hirur{kim zahvatima. . . . lomova i i{~a{enja). . – Dijagnosti~kih postupaka kod akutnih abdominalnih bolesti i kod drugih naj~e{}ih hirur{kih abdominalnih bolesti. . .~etvrta godina Hirurgija glave i vrata . bubrega i dijabetesa i dr. . . Upoznaje se sa lije~enjem hroni~nih rana.Odjel za neurologiju Specijalni dio . . Savlada dijagnostiku. . . – Naj~e{}ih postoperativnih komplikacija i na~ina njihovog sprije~avanja i lije~enja. . . . . Specijalizant je obavezan uraditi sljede}e operacije: – apendektomije . trbu{nog zida. . . – komunikacijske vje{tine. . – dijagnoasti~ki postupci u traumatologiji. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. 7.ORL Hirurgija glave i vrata Maksilofacijalna hirurgija Heilognato palatoshize Maksilofacijalna hirurgija Rekonstrukcijsk a hirurgija genitalija Okuloplasti~na hirurgija Oftalmologija Okuloplasti~na hirurgija Plasti~na hirurgija Estetska hirurgija Plasti~na hirurgija Endoskopska hirurgija Plasti~na hirurgija Uro|ene anomalije gornjih ekstremiteta Plasti~na hirurgija Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel MFH Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 12 mjeseci Broj 17 – Strana 67 2 mjeseca Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije 12 mjeseci 1 mjesec 3 mjeseca 3 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 3 mjeseca 1 mjesec Bolni~ki odjel MFH 1 mjesec Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel oftalmologije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 2 mjeseca UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – timski rad. . o sprje~avanju zaraza i izbjegavanju rizika. UVODNI (OP]I) DIO: Hirur{ke infekcije 2 mjeseca Abdominalna hirurgija 7 mjeseci Traumatologija 7 mjeseci Anesteziologija i reanimacija 2 mjeseca Hirur{ka intenzivna terapija 2 mjeseca Opekotine 1 mjesec Patologija ili sudska medicina 1 mjesec Transfuziologija 1 mjesec Sadr`aj programa Hirur{ke infekcije Specijalizant dobija teoretsko ili osnovno prakti~no znanje o mehanizmima biolo{ke odbrane ljudskoga tijela. sa protivmikrobnim lijekovima. – streptokokne – erizipeloid – antrax – gram negativne – clostridium – druge anaerobne infekcije – aktinomikoze – udru`ene ili mje{ane infekcije – gljivi~ne infekcije – virusne infekcije Specijalizant obavlja tretman ograni~enih gnojnih upala: meka tkiva (10). . . . . . . . . . sa imunosupresivnim terapeuticima. . . . . . 2 – anastomoze crijeva . . . . . – stafilokokne. – promocija zdravlja. . teoretsko poznavanje povreda svih dijelova tijela. . panaricij (6). dijabeti~ne gangrene (2) Abdominalna hirurgija Specijalizant dobija osnove teoretskog i osnove prakti~nog znanja iz: – akutnih abdominalnih bolesti i drugih naj~e{}ih hirur{kih bolesti trbu{nih organa. . . Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. . . . . . grudnog ko{a i lokomotornog aparata. – konzervativni tretman lomova i komplikacije. plu}a. . . . – hirur{ki pristupi kod tipi~nih zahvata na lokomotornmom aparatu. Dobija znanje o postupcima za pravilno dijagnosticiranje hirur{kih infekcija.^etvrtak. . . . 10 – tretman dehiscencije laparotomije . – osnova ultrazvu~ne dijagnostike kod povreda stoma~ne duplje. . 5 – operacije hernije . 2 – pre{ivanje ulkusa . . preponskog i femoralnog podru~ja. . . . . . . o patogenim mikroorganizmima. . operativno i postoperativno lije~enje slijede}ih infekcija. – Preoperativna priprema akutnih bolesnika sa udru`enim bolestima srca. . . . . preoperativno. . 2011. . . . . . . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. . .

. . . . . . 5 – nekrektomija sa ekscizijom do fascije . premedikacija). . vrste posttraumatskih komplikacija (traumatski. Opekotine Specijalizant dobija osnove teoretskog i osnove prakti~nog znanja iz: – stru~na prva pomo} kod opekotina – transport ope~enih – primarni tretman velikih opekotina u centru za tretman opekotina odre|ivanje dubine i povr{ine opekotine patofiziologija opekotina postupci pri lije~enju velikih (opse`nih) opekotina teku}inska terapija opekotinskog {oka urgentni hirur{ki zahvati kod opekotina rane ekscizije opekotine ekscizije do fascije uzimanje ko`e i autotransplantacija uzimanje i konzerviranje homolognih transplantata ko`e indikacije za upotrebu homotransplantata teorije i indikacije uzgoja autolognih transplantata ko`e akutna tubularne nekroze i indikacije za akutnu dijalizu opekotine disajnog traktaakutna respiratorna insuficijencija i indikacija za intubaciju – negativni energetski bilansi i ishrana ope~enih – imunolo{ki aspekt ope~enih (imunosupresija) – hemijske opekotine i antidoti – elektri~ne opekotine i na~in lije~enja – opekotine gromom – masovne opekotine. . . – ocjena i priprema 15 bolesni~kih skupina ASA 2 i 3 (ocjena. 10 – esharotomija . 1 Patologija ili sudska medicina Specijalizant dobija osnove teoretskog i osnove prakti~nog znanja o uobi~ajenim autopsijskim i biopsijskim radnjama. . Obavljeni dvogodi{nji uvodni dio hirur{ke specijalizacije i polo`eni kolokvij su uslov za nastavak specijalizacije. . Specijalizant treba obaviti sljede}e operacije: – ekstenzije na donjim ekstremitetima . – Osnove urgentnih terapeutskih radnji iz urgentne medicine. . . postoperativni oporavak). . . . . . . . . . . . . . priprema. . . – osnovni i dodatni postupci o`ivljavanja kod respiratornih i/ili cirkulatornih zastoja u postreanimacijskom sindromu. . poru~ne ili regionalne i kombinovane anestezije za operativne zahvate. . . . intubacija. 1 – nekrektomija sa primarnom tangencijalnom ekscizijom . . . . . . . bu|enje. . . . – komplikacije pri tretmanu lomova (pseudoartroze. . . . . . .PRVA GODINA: Administrativni poslovi (vo|enje med. . plu}ne i druge bolesti). . . . . plasti~na hirurgija 1 mjesec – vo|enje statistike u medicinskoj dokumentaciji – priprema medicinske dokumentacije – ocjena kvaliteta rada – zdravstveno pravna odgovornost – eti~ki problemi Specijalizant treba da ovlada sljede}im segmentima – vo|enje administrativnih poslova – kori{tenje medicinskih obrazaca. – terapija {oka i reanimacija.koji su u upotrebi – zakonske obaveze uno{enja podataka u registrima malignih bolesti. . . . . . . . . . 5 – osteosinteze (jednostavna) i odstranjenje osteosintetskog materijala. odr`avanje. . . . . . . . . . . . 10 Anesteziologija i reanomatologija Specijalizant dobija osnove teoretskog i osnove prakti~nog znanja iz: – savremene vrste op}e. . Hirur{ka intenzivna terapija Specijalizant dobija osnove teoretskog i osnove prakti~nog znanja iz: – intenzivnog tretmanu bolesnika i povrije|enih nakon svih operativnih tretmana i kod hirur{kih bolesni~kih stanja koja zahtijevaju intezivni tretman. . . . . . . . – sudjelovanje i obavljenje zahvata kod 10 te{ko povrije|enih ljudi. Provjera znanja Po zavr{enom uvodnom dvogodi{njem radu specijalizant mora obaviti zaklju~ni kolokvij u usmenom i/ili pismenom obliku iz oblasti uvodnog dijela specijalizacije. . . Administrativni poslovi. .) – na~in sastavljanja medicinskih izvje{taja (popis bolesti. . . . probavne smetnje. . . . . . komplikacije disanja. . .dokumentacija) 1 mjesec Tretman akutnih stanja 2 mjeseca Osnove elektivne hirurgije {oka 1 mjesec Opekotine 6 mjeseci Osnovi rekonstruktivne hirurgije 1 mjesec Osnovi estetske hirurgije 1 mjesec 12 mjeseci Ovaj dio specijalizacije se provodi na odjelu za Plasti~nu hirurgiju. . . . . . 4. – sudjelovanje u 5 hospitalnih reanimacija gdje sudjeluje reanimacijska ekipa. . . . opekotine i politrauma i ratne opekotine Specijalizant obavi sljede}e operacione zahvate: – primarni tretman ve}e opekotine . mi{i}i). . . . . 7. . . – indikacije za hitne (urgentne) operativne zahvate. . – ocjena bolesnikovog stanja i priprema bolesnika za operativni zahvat. . . . . – 25 regionalnih i sprovodnih anestezija. . . – tretman lak{ih i te{kih povreda te politraumatizovanih pacijenata. . . . . . . 20 – torakalna drena`a (Bulau drena`a) . . . . . 1 – fasciotomija . . . . 15 – repozicije lomova i imobilizacije . 2 – uzimanje autotransplantata ko`e Watsonovim no`em ili elektri~nim – dermatomom . . . . 15 – punkcije zglobova . . . . – tipi~ni operativni pristupi za okrajine (ekstremitete) i druge dijelove tijela. . – operativni zahvati na ko{tanom sistemu (razne vrste osteosinteza). . . . . – infekcije kod povreda. . . – priprema pacijenta za operaciju (dijabetes. . . . tetive. masna embolija. . – druge posttraumatske komplikacije (tromboembolija. . . – regionalna anestezija i neke tehnike sprovodne anestezije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – sudjelovanje kod 15 razli~itih na~ina tretmana bola. . . . .Broj 17 – Strana 68 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – – – – – – ^etvrtak. . – razli~iti na~ini tretmana postoperativnog bola (tretman bola). Sudjeluje kod svih klini~ko patolo{kih sastanaka i priprema klini~ko patolo{ki prikaz odabranog hirur{kog slu~aja iz teku}e kazuistike. posttraumatske psihoze i delirantna stanja). 10 – punkcije velikih tjelesnih {upljina . . . . . SPECIJALNI DIO 4 godine SPECIJALNI DIO . . . . 5 – tretman mekih tkiva(velike rane. hemoragi~ni {ok) i njihove posljedice na raznim organima. i to pred tro~lanom komisijom (dva nastavnika/u~itelja i glavni mentor). . . . . Specijalizant obavlja sljede}e zahvate: – sudjelovanje pri izvo|enju 50 anestezija (uvo|enje. . poreme}aj elektrolita. neizlje~ivih bolesti itd. . . . . registracija umrlih. defekti. 2011. osteomielitis). . . podaci o premje{tajima) – kvartalne ocjene kvaliteta rada . . . . 10 – dijagnosti~ka artroskopija . – postoperativna njega.

li~nih kostiju. Tretman akutnih stanja. hemoterapija) – rak dojke (detekcije. papilomi) – tretman laserom Specijalizant treba da ovlada sljede}im: – u~estvovanje u pregledima svih pacijenata.onkologija 2 mjeseca Tumori glave i vrata (osnove dijagnostike i terapije) . hirur{ki tretman – sarkomi mekih i drugih tkiva – nehirur{ke metode tretmana (radioterapija. dermatologija 1 mjesec a) benigni ko`ni tumori b) eflorescence c) prepoznavanje i dijagnostika d) tretman Specijalizant treba da se upozna sa dijagnostikom i tretmanom razli~itih ko`nih tumora te polo`i kolokvij iz dermatovenerologije. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 69 prava i du`nosti. sa hirur{kim tretmanom metastaza u regionalnim limfnim ~vorovima i tretman metastaza u drugim lokalizacijama – planocelularni i bazeocelularni epiteliomi. plasti~na hirurgija 2 mjeseca – akutne povrede tetiva. po~etni tretman opekotina – crste opekotina – tretman opekotina (konzervativni/operativni) – intenzivni tretman opekotina – tretman posteopekotinskih sekvela Specijalizant treba prakti~no i teoretski da ovlada sa materijom: – polaganje kolokvija iz tretmana opekotina (pismeno i usmeno) – primarno samostalno da zbirne 3 opekotine ispod 30% ope~ene povr{ine – primarno samostalno da zbrine i vodi intenzivnu terapiju 5 opekotina iznad 30% ope~ene povr{ine do zacjelivanja – vodi antibioti~nu terapiju ope~enih pacijenata – bude sobni lije~nik svih ope~enih pacijenata u intenzivnoj njezi – na~ini 20 primarnih tangencijalnih nekrektomija – napravi 20 ko`nih transplantata i pokrivanje defekata transplantatima parcijalne debljine ko`e – na~ini 10 Z-plastika ili V-Y plastika – 3 transplantata pune debljine ko`e – savlada tehniku dobijanja ko`e iz kulture tkiva Osnove rekonstruktivne hirurgije. plasti~na hirurgija 1 mjesec – Dupuytrenova kontraktura – Sindrom karpalnog tunela – Rehabilitacija nakon tretmana Specijalizant treba prakti~no da ovlada sa sljede}im: – napravi 3 selektivne aponeurektomije – 10 dekompresije perifernih nerava – na~ini 3 Kleinertova mehanizma Opekotine. lomovi nosa.dermatologija 1 mjesec Lije~enje metastatskih malignih oboljenja ko`e i mekih tkiva .ORL 1 mjesec Rekonstruktivna i estetska hirurgija nosa Plasti~na hirurgija 1 mjesec Rekonstruktivna i estetska hirurgija lica Oftalmologija 1 mjesec Rekonstruktivna i estetska hirurgija lica Plasti~na hirurgija 1 mjesec Ko`ni tumori. rekonstrukcija) Specijalizant mora ovladati sljede}im: – napraviti 3 modificirane radikalne mastektomije i pazu{ne limfadenektomije – u~estvovati u 5 citolo{kih punkcija dojke – upoznati se sa TNM klasifikacijom – odstraniti 10 malignih tumora ko`e – uraditi 1 ingvinalnu limfadenektomiju – asistirati u slu~aju 4 amputacije/primarne rekonstrukcije dojke Tumori glave i vrata. dijagnostika.^etvrtak. problemi i na~in njihovog rje{avanja. plasti~na hirurgija 1 mjesec – izbor pacijenata – o`iljci (pregled-hipertrofi~ni. Lije~enje metastatskih malignih bolesti ko`e i mekih tkiva.ORL 1 mjesec Pedijatrijska plasti~na hirurgija (shize) Maksilofacijalna hirurgija 3 mjeseca Pedijatrijska plasti~na hirurgija (hipospadije) Urologija 1 mjesec Rekonstruktivna i estetska hirurgija nosa . otorinolaringologija 1 mjesec – osnove dijagnostike i terapije – anatomija glave i vrata Specijalizant mora ovladati sljede}im: – kolokvij iz anatomije glave i vrata – asistirati svim operativnim zahvatima u odstranjenjima regije obuhva}ene kolokvijem . tretman) – tretman benignih ko`nih lezija (tetova`e. tretman. te maksile i mendibule – tretman povreda udova. `ivaca. 3 tetive i 3 krvna suda – na~ini tri osteosinteze pri lomovima kostiju {ake – 3 punkcije centralnih vena – 1 traheotomija – 1 esharo /fasciotomija Osnove hirurgije {ake. sa tretmanom lomova – compartement-sindroma (dijagnostika i terapija) – traheotomija (dijagnostika i terapija) – torakalna drena`a (indikacije i tehnika) – punkcije i preparacije centralnih vena Specijalizant treba da ovlada sljede}im: – administrativni segment – tretman akutnih stanja na {aci – za{ije 3 digitalna ili druga `ivca. onkologija 2 mjeseca – melanom. 4. 2011. kandidata za estetske intervencije – ambulantno otstranjenje 40 benignih ko`nih lezija – injiciranje lokalnih kortikosteroida u slu~ajevima 5 hipertrofi~nih o`iljaka – ekscizija 5 o`iljaka u estetske svrhe – kurs tretmana laserom SPECIJALNI DIO . nevusi. vezana za zdravstveno-pravnu odgovornost – osnovni eti~ki. plasti~na hirurgija 1 mjesec – cjeljenje i tretman rane – prenos tkiva jednostavnom transplantacijom – prenos tkiva peteljkastim re`njevima – prenos tkiva slobodnim re`njevima – upotreba autolognih transplantata/implantata – tkivna ekspanzija Specijalizant prakti~no i teoretski treba da savlada sljede}e: – kurs mikrohirurgije zasnovan na 30 slobodnih tkivnih prenosa – kurs tretmana i cijeljenja defekata tkiva – na~ini nekrektomiju kod 10 slo`enih tkivnih defekata – na~ini 5 lokalnih re`njeva – na~ini 1 vezani re`anj – plastira 1 tkivni ekspander – plastira 1 mamarnu protezu – asistira u slu~ajevima preparacije 4 jednostvana re`nja Osnove estetske hirurgije. 7. keloidni. akutne infekcije ruke – tretman mekih tkiva obraza. plasti~na hirurgija 6 mjeseci – prva pomo} kod opekotina – ocjena povr{ine opekotinske rane. krvnih sudova i kostiju.DRUGA GODINA: Ko`ni tumori .

urologija 1 mjesec – osnove tretmana hipospadija – fimoze – vaginoplastika Specijalizant kroz teoretsku i prakti~nu provjeru. 4.Plastika 3 mjeseca Rehabilitacija . plasti~na hirurgija 1 mjesec a) rekonstrukcija obrva b) blefaroplastika. mora ovladati sljede}im: – kolokvij iz hirur{kog tretmana hipo i epispadija – 4 operacije distalnih penilnih hipospadija – 1 vaginoplastika – 5 operacija fimoze – 2 operacije kratkog frenuluma Rekonstrukcijska i estetska operacija nosa.TRE]A GODINA: Rekonstrukcija i estetska (hirurgija) operacija obraza i usana . maksilofacijalna hirurgija 3 mjeseca a) osnovi tretmana heilo-gnato-palato{iza b) osnovi kraniofacijalne hirurgije Specijalizant kroz teoretsku i prakti~nu provjeru. oftalmologija 1 mjesec – tumori – rekonstrukcija ko`nih defekata – rekonstrukcija gornjeg i srednjeg lica – ektropion – medijalna i lateralna kantorafija – dakriocistostomija Ciljevi: Specijalizant mora pro}i teoretsku i prakti~nu provjeru znanja putem: – kolokvija iz anatomije lica – 3 korekcije ektropiona – 1 laterlna kantofacija – 1 operacija po Kuhn-Szymsnovskem – 1 dakriocistostomija Rekonstruktivna i estetska hirurgija lica.Plastika 1 mjesec Rekonstrukcija i estetska operacija dojki .Odjel za rehabilitaciju 1 mjesec Neurofiziologija . 2011.Broj 17 – Strana 70 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.operativna tehnika) – 1 operacija devijacije nosnog septuma – 1 turbinektomija – 1 rinoplastika – 1 redukcijska rinoplastika – 1 augmentacijska finoplastika Rekonstrukcijska i estetska hirurgija nosa. 7.Odjel za neurologiju 1 mjesec Rekonstruktivna i estetska hirurgija obraza i usana. preoperativna dijagnostika. Maksilofacijalna hirurgija. plasti~na hirurgija 1 mjesec – tretman i rekonstrukcija ko`nih promjena na nosu – totalna rekonstrukcija nosa – glavelarni re`anj – rekonstrukcija nosnog skeleta – estetska rinoplastika – su`enje nosnica Specijalizant treba ovladati gore navedenim tehnikama putem: – 1 rekonstrukcije nekih tkiva nosa glabelarnim re`njem – 1 augmentacijska i 1 redukcijska rinoplastika – 1 korekcija hrskavi~nog dijela nosnog septuma Rekonstruktivna i estetska hirurgija lica.Plastika 2 mjeseca Rekonstrukcija i estetska operacija u{iju . plastika 2 mjeseca – opskrba i rekonstrukcija vezivnog tkiva na obrazima – rekonstrukcija gornje i donje usne – ritidektomije – hemiski piling – ubrizgavanje masnog tkiva i kolagena – rekonstrukcija pareze obraznog `ivca (stati~ne i dinami~ne operacije) Specijalizant u datom vremenskom periodu uradi – kolokvij iz ridektomije – kolokvij iz anatomije lica (obraza) – 1 li~ni-obrazni re`enj – 1 Abbejev re`anj – 1 Karapandi}ev re`anj – 1 hemijski piling s fenolom – 1 rekonstrukcija pareze obraznog-li~nog `ivca sa stati~nom metodom – 1 rekonstrukcija pareze obraznog-li~nog `ivca sa temporalnim re`njem – asistiranje kod 2 kompleksne ritidektomije na obrazu i vratu (SMAS platizma) Rekonstruktivna i estetska hirurgija u{iju. zajedno sa redukcijom ko`e i mi{i}nog sloja c) podizanje obrva Specijalizant u datom vremenskom periodu uradi kolokvij iz okuloplasti~ne hirurgije – 1 estetsku blefaroplastiku gornjih kapaka – 1 estetsku blefaroplastiku donjih kapaka – 1 korekciju obrva SPECIJALNI DIO . . mora ovladati rinoplastikom (anatomija nosa. mora ovladati sljede}im: – kolokvij iz tretmana shiza – napraviti 5 analiza i preparacija na modelu – napraviti 2 operacije heiloshize – napraviti 2 operacije palatoshize – napraviti 2 veloplastike Pedijatrijska plasti~na hirurgija. plastika 2 mjeseca – tumori u{iju – operacije odstoje}ih (klempavih) u{iju – osnovne rekonstrukcije mikrotije i anotije – rascjepljena me|ica – keloidne brazgotine Specijalizant u datom vremenskom periodu uradi – kolokvij iz rekonstrukcije uha – 3 operacije (klempavih) odstoje}ih u{iju – 2 operacije rascjepljene me|ice – 3 operacije u{nih tumora Rekonstrukcija i estetska hirurgija dojki. plastika 3 mjeseca – benigni i maligni tumori dojki – ginecomastia – rekonstrukcija dojki i bradavica kod mastektomije – subkutana mastektomija – redukcijske i augmentatijske mamoplastike – mastopexia Specijalizant u datom vremenskom periodu uradi – kolokvij iz anatomije dojki – 3 operacije ginekomastije – operi{e dvije redukcijske mamoplastike – operi{e dvije augmentatijske mamoplastike – operi{e dvije rekonstrukcije bradavica i areole – operi{e dvije mastopeksije.Plastika 3 mjeseca Rekonstrukcija i estetska operacija trupa i ekstremiteta . otorinolaringologija 1 mjesec – submukozna resekcija – turbinektomija – korekcije devijacije nosnog septuma – rekonstrukcijske rinoplastike – estetske rinoplastike – reduktivna i augmentacijska rinoplastika Specijalizant kroz teoretsku i prakti~nu provjeru.

PROVJERA ZNANJA Po obavljenom uvodnom dvogodi{njem dijelu. te svoje stru~ne. – prezentacija analize grupe bolesnika ili pojedina~nog prikaza slu~aja na stru~nom sastanku grupe stru~njaka u predavaoni (amfiteatru) ili van nje (kongresi. urologija 1 mjesec – hipospadije – epispadije – vaginoplastike – operacije promjene pola Estetska hirurgija. – Objava ~lanka u recenziranom doma}em ili stranom stru~nom ~asopisu sa temom iz programa specijalizacije. Specijalizant mora najmanje jedanput godi{nje javno prezentirati dobiveno znanje na na~in koji odredi doti~ni ili glavni mentor. ili zavr{ena druga specijalizacija PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST EDUKACIJE Uvodni dio osnovna teorijska nastava Porodi~na medicina Interna medicina Kardiologija Pulmologija Gastro enterologija Endokrinologija Reumatologija Dermatologija U@A OBLAST TRAJANJE TRAJANJE EDUKACIJE TROGODI[ENJEG DVOGODI[ENJEG PROGRAM PROGRAMA * 1 mjesec 17 mjeseci 5 mjeseci 1. plastika 3 mjeseca – rekonstrukcija grudne i trbu{ne stijenke – pectus excavatum – abdominoplastika sa liposukcijom – dijabeti~no stopalo – limfadem – uklanjanje nakupina masti upotrebom liposukcije s dermolipektomijom Specijalizant u datom vremenskom periodu uradi – kolokvij iz abdominoplastike i liposukcije – kolokvij iz rekonstrukcije polnog organa – 2 abdominoplastike – 3 liposukcije trbuha sa ekstremitetima – 2 operacije postoperativnih kila Rehabilitacija.^etvrtak.5 mjeseci 1. funkcionalni i radikalni neck dissection – funkcionalna i estetska rekonstrukcija – rekonstrukcija mandibule – proteze i obturatoriji – parotidektomije – rekonstrukcija pareze facijalisa Heilognatopalatoschiza. plasti~na hirurgija 1 mjesec – anatomija ruke . palatuma – hirur{ke resekcije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 71 Rekonstrukcija i estetska hirurgija trupa i ekstremiteta. – Priprema i vo|enje klini~ke ili klini~ko patolo{ke konferencije sa temom koja zahvata podru~je specijalizacije. istra`iva~ke bilje{ke. PORODI^NA MEDICINA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine/2 godine Uslovi za specijalizaciju: Trajanje specijalizacije 36 mjeseci 24 mjeseca zavr{en program dodatne obuke iz porodi~ne/obiteljske medicine.Oftalmologija 1 mjesec Okuloplasti~na hirurgija . plasti~na hirurgija 1 mjesec Hirurgija ruku (gornjih ekstremiteta) – uro|ene deformacije – kompleksna hirur{ka rehabilitacija nakon operacija ili povreda – reumatski artritis – tumori Hirurgija ruke-ru~nog zgloba. seminari). plasti~na hirurgija 2 mjeseca Endoskopska hirurgija. pedago{ke. maksilofacijalna hirurgija 1 mjesec – indikacije – primarna i sekundarna rekonstrukcija mekih tkiva – tehnike rinoplastike – osnove ortodonske i ortognatske rekonstrukcije – osnove razvoja govora i razlikovanje govora – faringoplastike Rekonstruktivna hirurgija genitalija. U sljede}em dijelu specijalizacije ili nadogradnji specijalizant obavlja pismene i/ili usmene kolokvije na kraju pojedina~nog kru`enja odnosno oblasti. odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju univerzitetsko-klini~ke bolnice 1 mjesec Cilj: Spoznati kompleksnost rehabilitacije i njene va`nosti Neurofiziologija 1 mjesec klinika za neurologiju univerzitetsko-klini~ke bolnice Cilj: upoznati metode pre i post operativne elektrodijagnostike i njihovu primjenu kod rekonstrukcije perifernih `ivaca SPECIJALNI DIO . Znanje se provjerava prezentacijom bolesnika. 7.ORL 3 mjeseca Hirurgija glave i vrata .ru~nog zgloba – lomovi zgloba – periulnarne luksacije zape~ja – dorzalna i volarna nestabilnost zape~ja – prelomi distalnog radijusa – interkarpalne artrodeze – skra}enja i elongacije ulne Specijalizant teoretski i prakti~no obavi: – kolokvij iz anatomije zape~ja – tri u~vr{~ivanja zgloba – 1 interkarpalna artrodeza – 1 skra}ivanje ulne PROVJERA ZNANJA Svaki specijalizant ima svoj list specijalizanta (specijalizantsku knji`icu) i odvojeni dnevnik u kojem upisuje sve obavljene operacije i hirur{ke intervencije i obavljene asistencije kod operacija. pregledom literature.Maksilofacijalna hirurgija 1 mjesec Rekonstrukcijska hirurgija genitalija 1 mjesec Okuloplasti~na hirurgija .Plasti~na hirurgija 1 mjesec Uro|ene anomalije gornjih ekstremiteta Plasti~na hirurgija 2 mjeseca Hirurgija glave i vrata otorinolaringologija 3 mjeseca Hirurgija glave i vrata maksilofacijalna hirurgija 1 mjesec – karcinom usnog dna.5 mjeseci 1 mjesec 15 dana 15 dana 15 dana 1 mjesec 11 mjeseci 3 mjeseca 1 mjesec 20 dana 20dana 10 dana 10 dana 15 dana . 4. 2011. pisanjem ~lanaka i saradnjom kod istra`ivanja.Maksilofacijalna hirurgija 1 mjesec Heilognato palatoshize . Uslov za nadogradnju specijalizacije su uspje{no obavljeni kolokviji i zadovoljavaju}a ocjena glavnog mentora. spremanjem seminara.^ETVRTA GODINA: Hirurgija glave i vrata .Plasti~na hirurgija 1 mjesec Estetska hirurgija .Plasti~na hirurgija 1 mjesec Endoskopska hirurgija . specijalizant mora obaviti zaklju~ni kolokvij usmeno ili pismeno ili i jedno i drugo i to pred tro~lanom komisijom (dva u~itelja i glavni mentor).

Program obuke A. revizija klini~ke prakse i rad na projektu (5% sati) Uvodni dio . – etika i propisi. psiholo{ke. sigurnost i akreditacija u PM Po izboru UKUPNO 15 dana 1 mjesec 3 mjeseca 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 10 dana 10 dana SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 10 dana 15 dana 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 10 dana 10 dana 1 mjesec 24 mjeseca ^etvrtak. svaki specijalizant }e biti raspore|en da provede 10 radnih smjena na sljede}im odjelima.Broj 17 – Strana 72 Infektivna oboljenja Neurologija Pedijatrija Urgentna medicina Ginekologija Neuropsihijatrija Hirurgija Javno zdravstvo Kvalitet. plan i program }e biti prilago|en individualnim potrebama obuke specijalizanta. uvijek po{tuju}i individualnost svojih pacijenata. . njegu ili palijativnu za{titu. Od specijalizanata se o~ekuje prisustvo na najmanje 80% seminara kako bi ispunili uslove da pristupe zavr{nom ispitu. poma`u}i pacijentima kad je neophodnodno da imaju pristup istim. pribli`no 48 sedmica godi{nje. – upravljanja sistemom. socijalne. 2011. Tokom trogodi{njeg programa. na utvr|ivanje dijagnoze i klini~ke vje{tine kao i vje{tine rje{avanja problema.centar porodi~ne medicine Prakti~na i teoretska edukacija za specijalizaciju iz porodi~ne medicine }e se obavljati u edukacionim (nastavnim) centrima porodi~ne medicine (ECPM) pri domovima zdravlja i katedrama porodi~ne medicine medicinskih fakulteta. kulturne i egzistencijalne faktore koriste}i znanje i povjerenje koje su stekli kroz ~este kontakte sa pacijentom. Ovaj program se organizira kroz sedmi~na akademska predavanja (akademski poludan APD) u trajanju od po 3 sata. U dogovaranju plana njege sa svojim pacijentima oni integri{u fizi~ke. koji }e biti organizovani kao "horizontalna" iskustva: a) Fizikalna rehabilitacija u zajednici (10 dana tokom 3 godine. 2. diskusije sa supervizorom (33% sati) ii) seminari tokom specializantskog rada (33% sati) iii) samostalno u~enje u edukativnim centrima (34% sati) B. Oni pru`aju zdravstvenu za{titu individuama u sklopu njihovih porodica. Specijalizantski projekti: Svaki specijalizant. edukatora) porodi~ne medicine koji }e biti ili ~lan katedre porodi~ne medicine ili specijalista porodi~ne medicine kao konsultant odabran od katedre porodi~ne medicine za rad sa specijalizantima. Ovim se ispunjava minimum evropskih standarda za specijalizaciju. Ovo }e svakom specijalizantu pru`iti iskustvo vezano za vo|enje aktivnosti na osiguranju kvaliteta. – timski rad. 2. u prvom redu odgovorni za obezbje|enje sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene za{tite svake individue koja tra`i zdravstvenu njegu bez obzira na dob. 7.1. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. U prvoj godini }e biti odvojeni program sa dodatna 24 sata seminara za nove specijalizante: Uvod u porodi~nu medicinu. spol i bolest. Porodi~na medicina Trogodi{nji program (10 dana) Dvogodi{nji program (10 dana) Teoretski dio Prakti~ni dio Ukupno 648 sati 432 sati 2628 sati 1752 sati 3276 sati 2184 sati 2 mjeseca 10 dana 36 mjeseci *ako je kandidat zavr{io drugu specijalizaciju. Specijalizacija porodi~ne medicine Porodi~ni lije~nici su lije~nici specijalisti edukovani na principima discipline porodi~ne/obiteljske medicine. rade}i u manjim grupama. Rje{avanje problema primarne njege iz svake discipline }e biti glavni dio programa akademskih poludana. 5 dana tokom 2 godine) b) Medicina rada (10 dana tokom 3 godine. Oni prihvataju svoju profesionalnu odgovornost prema zajednici. preveniraju}i bolest i obezbje|uju}i izlje~enje. 2. rade}i samostalno. 4. Uklju~uje superviziranu obuku iz porodi~ne medicine u trajanju od 18 mjeseci organizovanu kao tri {estomjese~na ciklusa za trogodi{nji plan i program.2 Predmeti interne medicine Specijalizanti }e provesti na obuci iz predmeta/oblasti interne medicine (ne-hirur{kih disciplina) ukupno 7 mjeseci i usmjerit }e se na ona stanja koja se naj~e{}e susre}u u praksi porodi~ne medicine. radionica i konsultacija iz klini~kih vje{tina organizira se tokom svih 36 mjeseci. Ve}ina prakti~ne obuke trebala bi se obavljati u ustanovama za nele`e}e pacijente.1 Porodi~na medicina 2. 5 dana tokom 2 godine) Revizija klini~ke prakse Svaki specijalizant. Prakti~na obuka i) dnevni rad u edukativnim centrima porodi~ne medicine (ECPM) i drugim klini~kim odjelima (70% sati) ii) diskusija i demonstracija klini~kog rada sa supervizorima (25% sati) iii) istra`ivanje. ovo obuhvata 432 sata obuke ili pribli`no 33% od ukupno 1296 sati teoretskog programa. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Porodi~ni lije~nici provode svoju profesionalnu ulogu promovi{u}i zdravlje. uradit }e istra`iva~ki projekat koji ispunjava ciljeve programa. }e biti du`an uraditi reviziju po nekim aspektima klini~ke prakse na drugoj godini programa obuke iz porodi~ne/obiteljske medicine.2 Teoretska obuka Teoretski program seminara. Horizontalna iskustva Tokom svakog {estomjese~nog ciklusa u ECPM. Oni su osobni lije~nici. – promocija zdravlja. njihove zajednice i njihove kulture. Teoretska obuka i) konsultacije. Ovo se izvodi direktno ili kroz usluge drugih.1 Prakti~na obuka Dom zdravlja . Porodi~ni ljekari moraju preuzeti odgovornost za odr`avanje i daljnje unapre|enje svojih vje{tina. i u trajanju od 12 mjeseci organizovanu kao dva {estomjese~na ciklusa za dvogodi{nji plan i program. Svaki specijalizant }e biti superviziran i evaluiran od strane mentora (supervizora. 2. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. li~ne uravnote`enosti i vrijednosti. – komunikacijske vje{tine. koji se uvijek organiziraju istog dana u sedmici radi lak{eg zakazivanja pacijenata koji koriste usluge ECPM. Teme }e predstaviti ~lanovi katedre porodi~ne medicine kao i nastavnici drugih disciplina po potrebi.1. a prema zdravstvenim potrebama i resursima koji su na raspolaganju u zajednici gdje oni rade. {to je osnova efektivnog i sigurnog pru`anja zdravstvene za{tite.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.

gdje bi se upoznali sa naj~e{}im problemima primarne njege djece. na sticanje klini~kih vje{tina i rje{avanje mentalnih zdravstvenih problema u zajednici. Ova iskustva }e biti posebno va`na za lije~nike koji ne obavljaju praksu u urbanim podru~jima. Ve}ina obuka bi se trebala obavljati u ustanovama za nele`e}e pacijente. na sticanje klini~kih vje{tina. ocjene postoje}ih klini~kih vodi~a pomo}u AGREE instrumenta i adaptacije vodi~a prema lokalnim prilikama. Urgentna medicina Trogodi{nji program (2 mjeseca) Dvogodi{nji program (1 mjesec) Teoretski dio Prakti~ni dio 72 sata 36 sata 292 sata 146 sata Ukupno 364 sata 182 sata 2. op}e hirurgije. Kvalitet.4 Urgentna medicina Obuka iz urgentne medicine }e se usmjeriti na ona stanja s kojim se naj~e{}e susre}emo u praksi porodi~ne/obiteljske medicine i na sticanje klini~kih vje{tina u ustanovama urgentne medicine. na sticanje klini~kih vje{tina i vje{tina rje{avanja problema.5 mjeseca) Dermatologija (0. samoocjene kvaliteta i sigurnosti zdravstvene za{tite u odnosu na akreditacijske standarde. ovisno o prethodnim individualnim iskustvima i potrebama za obukom. epidemiolo{kog nadzora i kontrole zaraznih oboljenja. da izrade.3 Pedijatrija Obuka iz pedijatrije }e se usmjeriti na ona stanja koja se naj~e{}e susre}u u praksi porodi~ne/obiteljske medicine. Psihijatrija 2 i 3-godi{nji program (1 mjeseca) Teoretski dio Prakti~ni dio 36 sati 146 sati Ukupno 182 sata Dvogodi{nji Program Oblast Kardiologija (1 mjesec) Pulmologija (1 mjesec) Gastroenterologija (1 mjesec) Jedan izborni mjesec specijalnosti interne medicine sa najmanje 2 sedmice na svakom izbornom odjeljenju Ukupno sati (3 mjeseca + 1 izborni mjesec) Teoretski dio Prakti~ni dio 36 sati 36 sati 36 sati 36 sati 146 sati 146 sati 146 sati 146 sati Ukupno 182 sata 182 sata 182 sata 182 sata 2. kao i vje{tina rje{avanja problema.5 mjesec) Pulmologija (1. Zbog zna~aja za rad ljekara porodi~ne medicine i dvogodi{nji dio ima isti broj sati teoretske i prakti~ne nastave. metoda i tehnika fokusa na pacijenta. Metodolo{kog uputstva za uspostavljanje sistema pobolj{anja kvaliteta i sigurnosti za{tite.7 Hirur{ke specijalnosti Te`i{te }e biti na obuci iz ortopedije. formulisanja i primjene operativnih politika i procedura i indikatora izvedbe u preventivnom i klini~kom radu.^etvrtak. 2. Hirurgija 2 i 3-godi{nji program (1 mjeseca) Teoretski dio Prakti~ni dio 36 sati 146 sati Ukupno 182 sata 144 584 728 2.8 Javno zdravstvo Obuka }e biti usmjerena na sposobnosti specijalizanata da identificiraju zdravstvene potrebe i zahtjeve populacije tehnikom socijalno medicinske dijagnostike. 7.5 mjeseca) Infektivna oboljenja (0. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ginekologija/obstetricija 2 i 3-godi{nji program (1 mjeseca) Broj 17 – Strana 73 Teoretski dio Prakti~ni dio 36 sati 146 sati Ukupno 182 sata Vrijeme po izboru se mo`e iskoristiti da se unaprijede iskustva specijalizanata u onim disciplinama zdravstvene za{tite odraslih pacijenata gdje se odredi da je to potrebno. te na manje proceduralne vje{tine i vje{tine rje{avanja problema. Specijalizanti }e uraditi jedan pojedina~ni i jedan grupni seminarski rad. metoda i tehnika sigurnosti za{tite pacijenta. Specijalizanti }e izraditi jedan pojedina~ni i jedan grupni seminarski rad. Hirur{ki ciljevi }e uklju~ivati procjenu hirur{kih pacijenata prije operacije. razvoja i primjene klini~kih puteva. kao i implementaciji i evaluaciji programa prevencije.6 Psihijatrija Obuka iz psihijatrije }e se usmjeriti na ona stanja koja se naj~e{}e susre}u u praksi porodi~ne/obiteljske medicine. od novoro|en~adi do adolescenata. odraslih i starijih }e biti va`an dio programa seminara akademskih poludana sa naglaskom na klini~ke i proceduralne vje{tine. Interna medicina Trogodi{nji program Oblast Kardiologija (1. 2011. Ve}ina prakti~ne obuke bi se trebala obavljati u ustanovama za ne-le`e}e pacijente. Poseban zna~aj se pridaje nadzoru i kontroli faktora rizika iz okoli{a i komunikaciji s referalnim ustanovama. vo|enja projekta kvaliteta i pripreme za vanjsku kolegijalnu ocjenu radi akreditacije i timskog rada i strate{kog planiranja. Veoma je zna~ajna vje{tina izrade i evaluacije godi{njih planova rada. implementiraju i evaluiraju programe zdravstvene za{tite u porodi~noj medicini i odnos sa drugim nivoima zdravstvene za{tite. Razmatranje ovih problema }e biti glavni prioritet programa sedmi~nih akademskih polu-dana. post-operativnu njegu i u~enje manjih hirur{kih procedura. razvoja i primjene klini~kog audita. Ve}ina obuke bi se trebala obavljati u centrima za mentalno zdravlje u zajednici ili sli~nim ustanovama. sigurnost i akreditacija Obuka }e biti usmjerena na sposobnosti specijalizanata da primjene znanje i vje{tine implementacije preporuka Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izborno vrijeme se mo`e iskoristiti da se unaprijedi ovo iskustvo ukoliko bude potrebno. medicine zasnovane na dokazima.5 mjeseca) Ukupno sati (7 mjeseci) Teoretski dio Prakti~ni dio 54 sata 54 sata 36 sati 36 sati 18 sati 18 sati 18 sati 18 sati 252 sata 219 sati 219 sati 146 sati 146 sati 73 sata 73 sata 73 sata 73 sata 1022 sata Ukupno 273 sata 273 sata 182 sata 182 sata 91 sat 91 sat 91 sat 91 sat 1274 sata 2.5 Ginekologija i obstetricija Obuka iz ginekologije i obstetricije usmjerit }e se na ona stanja koja se naj~e{}e susre}u u praksi porodi~ne/obiteljske medicine. (lista tema za seminarske radove je u prilogu). 4. sigurnost i akreditacija 2 i 3-godi{nji program (10 dana) Teoretski dio Prakti~ni dio 36 sati 40 sati Ukupno 76 sati . Seminari o bihevioralnoj i psihosocijalnoj zdravstvenoj za{titi }e biti va`an dio programa akademskih poludana. Pedijatrija 2 i 3 .5 mjeseca) Endokrinologija (0. Javno zdravstvo 2 i 3-godi{nji program (10 dana) Teoretski dio 36 sati Prakti~ni dio 40 sati Ukupno 76 sati 2.5 mjesec) Gastroenterologija (1 mjesec) Neurologija (1 mjesec) Reumatologija (0.9 Kvalitet. Oblasti iz urgentne medicine i urgentni aspekti njege djece. da definiranju vode}e faktore rizika po zdravlje u populacionim skupinama. plasti~ne hirurgije i urologije.godi{nji program (3 mjeseca) Teoretski dio Prakti~ni dio 108 sati 438 sati Ukupno 546 sati 2. Osnovno iskustvo od jednog mjeseca mo`e se upotpuniti i dodatnom obukom tokom izbornog perioda. Zbog zna~aja za rad ljekara porodi~ne/obiteljske medicine i dvogodi{nji dio ima isti broj sati teoretske i prakti~ne nastave. izvje{tavanja.

sigurnost i akreditacija Obuka po izboru UKUPAN APD PROGRAM Sati 198 84 36 24 12 12 12 12 36 20 432 APD godi{nje 18-20 9-10 4 2-3 1-2 1-2 1-2 2 4 2-3 48 Ukupno 58 28 12 8 4 4 4 6 12 8 144 3.1. 4. Strate{ki plan za primarnu za{titu FBiH) – Pacijent u centru klini~kog metoda – Dimenzije zna~aja kontinuiteta za{tite zdravlja i va`nost djelotvorne prakse porodi~ne medicine – Koordinacija zdravstvene za{tite: uloga i odgovornost tima porodi~ne medicine. Radi kontinuiteta i {to efikasnijeg kori{tenja vremena. 3. radionica u oblasti klini~kih vje{tina i predavanja traju tokom tri godine uz odgovaraju}e pauze tokom perioda ljetnih odmora i za vrijeme dr`avnih praznika. djelotvornoj praksi medicine zasnovane na dokazima. 4) Diskusija o upotrebi klini~kih vodi~a za rje{avanje ~estih problema primarne za{tite i implikacije na odlu~ivanje sa pacijentom. Najmanje pola mjeseca }e se provesti na izabranom predmetu/oblasti. zahtjevi i vremensko planiranje i zavr{avanje 3. 5) Diskusija o principima promocije zdravlja i obrazovanja pacijenta. Naglasak }e biti na razvijanju vje{tina rje{avanja problema. Seminare }e organizirati i voditi ~lanovi katedre porodi~ne medicine. sigurnost.3 mjesec) Teoretski dio Prakti~ni dio 82 sata 46 sati 370 sati 209 sati Ukupno 452 sati 255 sati Ukupni program obuke: 36 mjeseci Predmeti/oblasti Porodi~na medicina Interna medicina Pedijatrija Urgentna medicina Ginekologija Psihijatrija Hirur{ke specijalnosti Javno zdravstvo Kvalitet.2 Ciljevi obuke 1) Upoznavanje specijalizanta sa principima porodi~ne/ obiteljske medicine i primarne zdravstvene za{tite u skladu sa definicijama WONCA Europe i SZO. (Izvori: document WONCA Europe. 3.3 mjeseca) Dvogodi{nji program (1.1 Organizacija Ovaj program se sastoji od serije sedmi~nih jednosatnih seminara tokom {estomjese~nog ciklusa porodi~ne medicine u prvoj godini. 7. va`nost medicinskog kartona za koordinaciju njege – Porodi~ni lije~nik kao "~uvar kapije" u zdravstvenom sistemu – Medicinske sestre u porodi~noj medicini: uloga i odgovornost u timu porodi~ne medicine – Rad sa "te{kim" pacijentima – Medicina zasnovana na dokazima: principi i kako ih efikasno primjeniti u praksi – Upotreba vodi~a u praksi (izvori: Klini~ke smjernice/ vodi~i za FBiH) – Racionalne upotreba testova i pretraga: diskusija slu~aja – Specijalizantski projekti: ciljevi. O~ekuje se od svih specijalizanata da prisustvuju nastavi u sklopu svojih dnevnih radnih obaveza i programa specijalizacije iz porodi~ne medicine. smatra se da je najbolji na~in organiziranja odr`avanje redovnih.1. Ovdje }e se uklju~iti racionalna upotreba pretraga i testova i racionalno propisivanje lijekova i drugih tretmana.Broj 17 – Strana 74 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.10 Obuka po izboru Kandidati }e planirati izborno vrijeme sa svojim supervizorom na osnovu individualnih potreba za obukom i budu}ih planova prakse. 3. Trogodi{nji nastavni plan i program .2 Akademski polu-dani Ove serije seminara. Uslov za pristupanje zavr{nom ispitu je 80% prisustva na akademskim poludanima. Redovna teoretska nastava u vidu akademskih poludana Oba oblika teoretske nastave za sve specijalizante po~inju s po~etkom akademske godine i odvijaju se paralelno sa specijalizantskim rotacijama. Uobi~ajeni raspored }e uklju~ivati 1 mjesec po izboru tokom druge godine i 2 mjeseca po izboru tokom tre}e godine. 3) Diskusija o principima prakticiranja medicine zasnovane na dokazima i uticajima na lije~enje pacijenata. Uvodni program seminara iz teorije porodi~ne medicine za nove specijalizante B.1 Uvod u program seminara iz porodi~ne medicine za nove specijalizante 3. ^lanovi katedre porodi~ne medicine }e planirati.3 Sadr`aj uvodnog seminara – Principi i osnovne vje{tine porodi~ne medicine. Oni }e se odr`ati u vrijeme koje ne ometa rad sa pacijenatima ili ne remeti druge obaveze. na .1. konsultanti specijalisti iz drugih disciplina kada je to potrebno i specijalizanti druge i tre}e godine specijalizacije uz podr{ku supervizora kao obavezni dio programa specijalizacije. 2. komunikacija sa konsultantima i sa bolnicom. 2011. konsultacija. sedmi~nih polu-dana u trajanju od 3 sata za sve specijalizante. Tokom prezentacije tema/oblasti koristi}e se principi obrazovanja odraslih osoba s ciljem maksimalne djelotvornosti. organizovati seminare i voditi diskusije.organizacija teoretske nastave Teoretska obuka specijalizanata porodi~ne medicine ima dva osnovna vida: A. ukupnog trajanja 24 sata. 7) Diskusija o ciljevima i zahtjevima specijalizantskog projekta koji se treba zavr{iti tokom programa obuke. akreditacija Obuka po izboru UKUPNO SATI Teoretski dio Prakti~ni dio 648 252 108 72 36 36 36 36 36 82 1342 2628 1022 438 292 146 146 146 40 40 370 5268 Ukupno 3276 1274 546 364 182 182 182 76 76 452 6610 Trogodi{nji program akademskih polu-dana (APD) po predmetima/oblastima 144 sedmi~na akademska polu-dana (432 sata) 48 APD u godini Akademski poludani Oblast Porodi~na medicina Oblasti interne medicine Pedijatrijske oblasti Oblasti urgentne medicine Ginekolo{ke oblasti Psihijatrijske oblasti Hirur{ke oblasti Javno zdravstvo Kvalitet. rade}i sa grupama i pojedincima u zajednici i uticaj na razultat zdravstvene za{tite. Izjave WHO. Ovo vrijeme po izboru je su{tinski va`no da bi se prilagodilo potrebama razli~itih sredina iz kojih dolaze kandidati i da se nadopuni osnovni program. 2) Diskusija o glavnim kompetencijama. 6) Diskusija o principima osiguranja kvaliteta i provo|enja klini~kog audita kao metode mjerenja kvaliteta pru`ene usluge. Obuka po izboru Trogodi{nji program (2. vje{tinama i odgovornostima porodi~nog lije~nika u skladu sa definicijama WONCA Europe i Federalnog ministarstva zdravstva.

18. procijeni i obradi naj~e{}e klini~ke probleme stanovni{tva u op}ini /lokalnoj zajednici gdje bude radio.^etvrtak. obezbijedi odgovaraju}u i kontinuiranu za{titu novoro|en~adi. 1. sa izbornim temama koji }e se dr`ati tokom godine. bit }e organizirana bar 4 osnovna seminara. 3. kao {to je npr. obrazovanje pacijenata. osposobljen je da procijeni svoje vlastite sposobnosti i na~ine vo|enja prakse kroz upotrebu audita i drugih metoda za osiguravanje kvaliteta. preuzima dugoro~nu obavezu u osiguravavanju dobrobiti pacijenata i zastupa interese svog pacijenta kada je to prikladno. 9. 10.3 Sadr`aj Seminari }e se organizirati na osnovu op}ih oblasti iz plana i programa. 5. znanje o naj~e{}im i va`nim problemima medicine rada u svojoj praksi. Sadr`aj Nastavnog plana i programa za svaku oblast }e obuhvatati: – osnovni pregled odre|enog organskog sistema i naj~e{}i problemi u tom sistemu – ponavljanje klini~kih vje{tina uklju~enih u procjenu pacijenata sa problemom u tom sistemu. 11. 3. 2. interna medicina. 12. 15. pokazuje vje{tine samousmjeravanja. 4. cjelo`ivotnog u~enja i pronala`enja pristupa novim informacijama kori{tenjem ra~unara. rehabilitaciona medicina i ona podru~ja medicine i hirurgije koja nisu uklju~ena pod specifi~nim pripadaju}im disciplinama. pokazuje samosvjesnost o vlastitoj snazi i slabosti. demonstrira sposobnost da prepozna klini~ke nejasno}e i osigura sigurno i djelotvorno odlu~ivanje o pacijentu. primjenjuje principe za{tite pacijenta u centru zdravstvene za{tite na djelotvoran i efikasan na~in. 8. Ove ocjene }e biti uklju~ene u zavr{nu ocjenu zavr{etka programa specijalizacije. prije nego specijalizant stekne uslove za pristupanje zavr{nom ispitu. S ciljem pru`anja potrebnih sati obuke. 4. svaki specijalizant }e raditi sa starijim specijalizantom i njegovim mentorom na pripremanju i prezentaciji bar jednog seminara. ako je potrebno – nekoliko slu~ajeva zasnovanih na problemu koji treba rije{iti u grupi. Od specijalizanata druge i tre}e godine o~ekuje se da rade sa svojim supervizorom na pripremanju i prezentiranju seminara znatno samostalnije. .2. Mjesto odr`avanja teoretske nastave tokom specijalizacije je edukativni centar porodi~ne medicine koji je pozicioniran u domovima zdravlja. osiguranje kvaliteta i revizija klini~ke prakse. kvaliteta. pokazuje razumijevanje eti~kih pitanja s kojima se suo~ava u svakodnevnom radu sa pacijentima. 3. 14. A. medicina rada. ali }e predavanja biti pripremljena iz perspektive primarne za{tite. mu{karaca i starijih osoba. i na taj na~in efikasno unapre|uje za{titu pacijenata. 16a) poznaje medicinu zasnovanu na dokazima i u svakodnevnoj praksi koristi vodi~e za naj~e{}a oboljenja. Navika sa dodiplomskog studija da se oslanja na pam}enje ~injenica iz jedne knjige/ ud`benika u cilju pripreme za ispit se mora zamijeniti stvaranjem navike stalnog profesionalnog razvoja. Oblasti koje su uklju~ene u porodi~nu medicinu obuhvataju: medicinu zasnovanu na dokazima. 4. obezbijedi odgovaraju}u. Specijalizanti moraju nau~iti da na|u odgovore na pitanja i da je proces u~enja do`ivotan proces. kontinuiranu za{titu odraslih `ena. kao i terapeutskim procedurama u rehabilitacionim centrima u zajednici i primjenjuje ih u lije~enju pacijenata. razumije da je odnos izme|u lije~nika i pacijenta su{tina specijalizacije porodi~ne/obiteljske medicine i demonstrira djelotvoran odnos lije~nik . koriste}i ovo kao vje`bu za zavr{ni ispit Lista referenci dostupnih specijalizantu u ECPM. prevencija bolesti. vje{tine i teoretska obuka 4. Uvodni program seminara za specijalizante prve godine je posebno naveden i obezbje|uje uvod u principe porodi~ne medicine. razumije i primjenjuje principe svoje funkcije "~uvara kapije" u primarnoj za{titi. Ove izborne teme/oblasti mogu prezentirati specijalisti sa klinike. njihova procjena i rje{avanje – maligna stanja – u~enje manjih procedura iz tog sistema.pacijent. prepozna. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da: 1. informacije sa web-stranica. Tokom prve godine. osposobljen da pravovremeno obezbijedi uputnice za specijaliste i da odr`ava dobru komunikaciju sa konsultantima.24 APD godi{nje Mnoge oblasti porodi~ne medicine }e obuhvatati teme koje nisu pokrivene drugim oblastima. promocija zdravlja. Ovo bi uklju~ivalo: – ciljanu anamnezu i vje{tine komunikacije – fizikalni pregled – vje`banje na standardiziranim pacijentima/volonterima/ modelima obuke – aspekti prevencije u tog organskog sistemu – klini~ki vodi~i zasnovane na dokazima – racionalna upotreba testova i pretraga – racionalno propisivanje lijekova i tretmana – hitni problemi. sadr`aja i korisnosti prezentacije. 2. Svaku prezentaciju }e ocjenjivati supervizor ili drugi specijalizanti na osnovu relevantnosti. bit }e organizirano oko 48 akademskih polu-dana (APDa) godi{nje. a funkcionalno povezan s katedrama porodi~ne medicine na medicinskim fakultetima u Federaciji BiH. kori{tenjem razli~itih izvora i metoda u~enja. 6. odgovaraju}e priru~nike i najbolje dostupne dokaze.2. 2011. na internetu ili drugdje koje se mogu koristiti za pripremanje ispita i za samostalno u~enje. 7. 16b) sposoban je da analizira uzroke svojih gre{aka. palijativna njega. 16. 17. kao i odgovornosti u stresnim situacijama. racionalno kori{tenje vodi~a. razumije odrednice bolesti i oboljenja i demonstrira primjenu ovih principa u svakodnevnom radu. izuzev januara i ljetnih mjeseci. 7. slu`i kao izvor informacija za pacijete o svim uslugama i sredstvima koje pru`a zajednica u kojoj `ive. mo`e ih efikasno interpretirati i primjeniti u odlukama svoje svakodnevne prakse. Svaki mjesec po~ev{i od mjeseca septembra. ili gostuju}i predava~i ili specijalizanti pod nadzorom supervizora. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 75 stru~nim rezultatima i dobrim vje{tinama komunikacije sa pacijentom i dobrim klini~kim vje{tinama.1 Porodi~na medicina: 216 sati . djece i adolescenata unutar njihovih porodica. 16c) sposoban je da se samoocijeni u odnosu na akreditacijske standarde za timove porodi~ne medicine i da se pripremi za kolegijalnu vanjsku ocjenu i akreditaciju.1 Materijal za u~enje Referentni materijal za sve seminare }e obuhvatati zvani~ne vodi~e. briga o starijim. ~lanke iz stru~nih ~asopisa. 13. 19. kriti~ki ocijeni nova medicinska saznanja. 3. procijeni rizike u praksi i da ih prevenira. Trogodi{nji nastavni plan i program: znanje. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima potrebnim za rad u porodi~noj medicine Po zavr{etku specijalizacije. pokazuje znanje o naj~e{}im problemima u rehabilitacionoj medicini i dijagnostici. razumije principe kontinuiteta zdravstvene za{tite i primjenjuje ih u svakodnevnoj praksi.

26. znanje specijalnih dijagnosti~kih metoda u kardiologiji. sekundarne i tercijarne prevencije i primjenjuje ove principe u za{titi svih pacijenata. 2. 34. 27. abrazija i povr{nih rana – njega stopala i noktiju kod visoko rizi~nih pacijenata – njega staznih ulkusa – otklanjanje subungualnog hematoma – stavljanje udlaga kod povrije|enih prstiju – mobiliziranje povrije|enih zglobova – aspiracija/injekcija olekranona ili patelarne burse – vje{tine indirektne laringoskopije – otklanjanje cerumena iz uha {pricom ili kiretom – otklanjanje stranih tijela iz nosa/uha – aspiracija/injekcija olekranonske ili patelarne burze – kauterizacija/tamponada pri zaustavljanje anteriorne epistakse* – postavljanje fitilja gaze zbog stenoze u{nog kanala* – bojenje ro`nja~e sa fluorescinom – odstranjivanje stranih tijela iz konjunktive i ro`nja~e* – vje{tine oftalmoskopiranja – everzija/izvrtanje o~nih kapaka – bojenje kornee sa fluorescinom. da dijagnosticira. 24. pokazuje mogu}nost djelotvornog kori{tenja resursa iz zajednice i slu`bi koje mogu pomo}i starijim osobama da odr`e funkciju i nezavisnost. 36. razumije principe zdravlja populacije i tra`i mogu}nosti da promovira zdravlje svojih registriranih pacijenata u zajednici.4 APD godi{nje A. uklju~uju}i praksu u centru za fizikalnu rehabilitaciju i slu`bu medicine rada. metode i vje{tine intervjuiranja sa pacijentom u centru 2. 37. 33. 31. 35. osposobljen je da provodi detaljnu gerijatrijsku procjenu. zavr{avanje revizije klini~ke prakse . 3. procjena opasnosti u ku}i. tretira i upu}uje. prevenira i tretira posljedice padova kod starijih pacijenata. uretre. njihovu isplativost i obavje{tava pacijente o rezultatima testova i njihovom zna~enju: – ehokardiografija – nuklearna kardiologija – kateterizacija srca i angiografija . SC. ima znanje i vje{tine da procijeni i tretira razli~ite uzroke inkontinencije kod starijih. procjena radi prevencije padova: procjena hoda. 7. procijeni i tretira delirijum i demenciju. drugih benignih lezija ko`e* – biopsija ko`e (punch biopsija)* – vje{tine {ivanja/otklanjanja konaca – incijzija i drena`a apscesa ko`e – tretman paronihija – previjanje manjih opekotina. neurolo{ka stanja kod starijih. pokazuje razumijevanje principa primarne. pokazuje razumijevanje propisivanja lijekova za starije osobe i specijalnih problema polifarmacije i terapije lijekovima kod starijih osoba. vje{tine savjetovanja za pacijente sa ~estim psihosocijalnim problemima 4. 22. nazofaringsa. razumije funkcije zavoda za javno zdravstvo i drugih slu`bi javnog zdravstva u zajednici. instrumenti za procjenu 5. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. 7. 25. – venepunkcija – EKG pregled i interpretacija – mjerenje i interpretacija peak flow-a – upotreba i interpretacija glukometra – ekscizija jednostavnih cisti. Metode 1. 23. kad je to potrebno. uobi~ajene i manje uobi~ajene ali ozbiljne pacijente sa problemima kardiovaskularnog sistema uklju~uju}i. 4. pripremanje i prezentacija seminara kolegama specijalizantima 5. ima znanje i vje{tine da procjeni rizik.audita tokom vremena provedenog u porodi~noj medicini. 20. procedure gerijatrijske procjene. Klini~ke vje{tine i manje procedure 1. 32. B. ima znanje i vje{tine tretmana naj~e{}ih palijativnih problema. nevusa. pokazuje znanje i sposobnosti da provodi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju oboljenja kardiovaskularnog sistema. tempiranog testa "ustani i kreni". 29. razumije principe nadzora bolesti i otkrivanja slu~ajeva s ciljem prevencije i tretmana prenosivih oboljenja. 2011. 4. procjena mentalnog statusa: Folstein test i drugi. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije.1 Kardiovaskularna-pulmonalna medicina 36 sati . ali ne ograni~avaju}i samo na: – oboljenja koronarnih arterija – nestabilna angina – kardijalni arest – bolesti sr~anih zalistaka – kongenitalna sr~ana oboljenja – sr~ane aritmije – kongestivno zatajivanje srca – hipertenzija – tromboza dubokih vena – varikozne vene – edem plu}a – periferna vaskularna oboljenja – sinkopa – oboljenja perikarda 3. topi~nim anesteticima oka* – zatvaranje oka flasterima – pregled vida (vizusa) D. 30. vrijeme od 216 sati (72 APD-a) seminara i konsultacija iz porodi~ne medicine. pokazuje znanje i vje{tine da procijeni i tretira ~esta muskuloskeletna. vje{tine fizikalnog pregleda svih sistema 3. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da 1. pokazuje znanje i vje{tine da razlikuje. pokazuje razumijevanje principa promocije zdravlja i zdravstvenog obrazovanja pacijenata i organizira svoju praksu da obezbijedi mogu}nosti za zdravstvenu promociju kako pojedincima tako i grupama. 2. ko`e itd – injekcije: IM. 28. C. razumije principa palijativne njege i primjenjuje ove principe za njegu pacijenata sa terminalnim oboljenjima. indikacije za njihovu upotrebu. pokazuje razumijevanje atipi~nih pojava bolesti kod starijih osoba i razlikuje ih od normalnih promjena usljed starenja i promjena zbog bolesti.2 Interna medicina 4. pokazuje razumijevanje teorija starenja i psihologije starenja i primjenjuje to na njegu svojih starijih pacijenata. osposobljen je da provodi procjenu mentalne funkcije kod starijih osoba.2. 21. manje hirur{ke i ambulantne procedure: (*opcionalne procedure za praksu u urbanoj sredini) – analiza urina: hemijska i mikroskopska – test stolice na okultno krvarenje – PAP-a test – bris grla. pokazuje znanje i vje{tine da procijeni i tretira poreme}aj spavanja kod starijih. izradu istra`iva~kog projekta tokom trajanja obuke (prezentacija u zavr{noj godini) 4. 6. 18-mjese~na obuka u edukativnim centrima porodi~ne medicine (ECPM). cerviksa/vagine.Broj 17 – Strana 76 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.

Metode 1. C. spirometrija (opcijski) D. dijagnosticiranje. 12 sati APD-a plus APD o urgentnoj medicini i APD o porodi~noj medicini C. sigmoidoskopija i kolonoskopija – biopsija jetre – ERCP – ispitivanje motiliteta – radiolo{ke pretrage 3. 18 mjeseci obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u gastroinestinalni problemi. znanja i sposobnosti da uzimanje adekvatne anamneze i obavljanja fizikalnog pregleda pacijenata koji boluju od pulmonalnih oboljenja. Klini~ke vje{tine i manje procedure 1. osnovne vje{tine kardijalne reanimacije 5. 1 mjesec prakti~ne obuke iz neurologije 2. 2. primjenjuje znanje i sposobnosti da uradi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju neurolo{ka oboljenja 2. pokazuje znanja i sposobnosti da procijeni. savjetovanje i lije~enje pu{enja. znanje i sposobnosti da provo|enje plana primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih problema. 6. 4. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. pona{a se kao uzor svojim pacijentima time {to ne pu{i.2. upotreba inhalera i Peak Flow Metra 4. B. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. ograni~enja i velikih komplikacija razli~itih gastrointestinalnih procedura. 8. interpretacija EKG posebno u urgentnim situacijama.3 Neurologija 12 sati . 2011. 3. 7.1-2 APD godi{nje A. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. status asthmaticus – pneumonije u razli~itim okru`enjima i dobnim grupama – sekundarna hroni~na respiratorna insuficijencija uslijed uznapredovalog oboljenja plu}a (restriktivna/ opstruktivna) – plu}na embolija – karcinomi respiratornog trakta – pleuralni izljevi – tenzioni pneumotoraks – hemoptiza – tuberkuloza 9.2 Gastrointestinalna medicina 12 sati . 4. interpretacija EKG i ~estih akutnih problema 3. ali ozbiljna neurolo{ka oboljenja i probleme. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 77 – stres test pri naporu sposobnost da o`ivljava/ko-ordinira o`ivljavanje pacijenata prema principima i protokolima osnovne i unaprije|ene potpore sr~anom radu. uklju~uju}i: – glavobolja .^etvrtak. Metode 1) 3 mjeseca prakti~ne obuke iz kardiologije i pulmologije 2) 18 mjeseci edukacije iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u kardiovaskularni i pulmonalni problemi 3) 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}u urgentni kardiovaskularni i pulmonalni problemi 4) 36 sati APD-a plus APD o urgentnoj medicine i APD iz porodi~ne medicine. pokazuje znanja i vje{tine primjene plana primarne i sekundarne prevencije gastrointestinalnih problema. 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}u urgentni gastrointestinalni problemi. ima znanje i sposobnosti da uradi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju oboljenja gastrointestinalnog sistema. 4. uklju~uju}i: – ezofagealna i gastri~na endoskopija.tranzitorne ishemi~ne atake – cerebrovaskularni incidenti – razne vrste konvulzija – parkinsonova bolest i drugi poreme}aji kretanja – multipla skleroza – sindromi uklje{tenja nerava – periferne neuropatije – poreme}aji kranijalnih nerava – tumori mozga: primarni i sekundarni – koma/alterirani nivoi svijesti – meningitis i njegove sekvele – povrede glave i sekvele – vrtoglavica/vertigo – zloupotrebe alkohola i nervni sistem 3. i primjenjuje ih u dono{enju odluka. 1 mjesec prakti~ne obuke iz gastroenterologije 2. hroni~na. ima znanja i sposobnosti da dijagnosticira. 4. insercija nazogastri~ne sonde* 3.2. uklju~uju}i: – hroni~ne opstruktivne plu}ne bolesti – astma: akutna. neulkusna dispepsija – gastritis – gastri~ki ulkus – akutni pankreatitis – malapsorpcioni poreme}aji – upalne bolesti crijeva uklju~uju}i Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis – hepato-bilijarni poreme}aji – infektivne dijareje – sindrom iritabilnog kolona – divertikularna oboljenja – gastrointestinalni maligniteti 4. testiranje stolice na okultno krvarenje D. pokazuje razumijevanje indikacija. Klini~ke vje{tine i manje procedure 1. tretira i upu}uje kada je potrebno na uobi~ajena i manje uobi~ajena. fokusirana anamneza i fizikalni pregled kardiovaskularnog i pulmonalnog sistema 2. vo|enje. B. . 2. vodi i upu}uje kada je potrebno na uobi~ajena i manje uobi~ajena ali ozbiljna gastrointestinalana oboljenja i probleme. razumijevanje principa rehabilitacije i primjenjuje ih u lije~enju pacijenata sa neurolo{kim oboljenjima. 18 mjeseci obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u neurolo{ki problemi 3. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da 1. primjenjuje znanje i vje{tine da provodi plan primarne i sekudarne prevencije neurolo{kih problema. 7. uklju~uju}i: – orofaringealni poreme}aji gutanja – gastro-ezofagealni refluks – ezofagealni motori~ki poreme}aji – pepti~ki ulkus – ezofagelani varikoziteti – akutno krvarenje iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta – funkcionalna.1-2 APD godi{nje A. 5. 4. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da: 1. plu}nih oboljenja i problema. B. fokusirana anamneza i fizikalni pregled abdomena uklju~uju}i i rektalni pregled. 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}u urgentni neurolo{ki problemi. 4. Metode 1.

fokusirana anamneza i fizikalni pregled nervnog sistema.3. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da 1. 2. 2. 4. Pedijatrija i {kolska medicina 36 sata . Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije.4 APD godi{nje A.4 Reumatologija-endokrinologijadermatologija-infektivna oboljenja 24 sata/2-3 APD godi{nje A. pokazuje sposobnost da provodi plan primarne i sekundarne prevencije infektivnih oboljenja. pokazuje znanje i sposobnosti da procijeni. 12 sati APD plus APD o urgentnoj medicini i APD o porodi~noj medicini C.5 mjeseca prakti~ne obuke iz infektivnih oboljenja – 18 mjeseci obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u infektivni problemi – 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}emo sa urgentnim endokrinolo{kim i infektivnim oboljenjima – 2-3 mjeseca vremena po izboru da se pobolj{a obuka iz bilo kojeg od ovih podru~ja – 24 sata APD plus APD iz urgentne medicine i APD iz porodi~ne medicine C. te ih upu}uje drugim specijalistima kad je to potrebno. tretira i upu}uje kada je potrebno na uobi~ajena i manje uobi~ajena ali ozbiljne reumatolo{ke problema uklju~uju}i: – osteoartritis – reumatoidni artritis – drugi inflamatorni artritisi – vaskulitis i drugi poreme}aji vezivnog tkiva 3. ima znanje i sposobnosti da sprovodi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju dermatolo{ka oboljenja. pokazuje ima znanja i sposobnosti da procijeni. Klini~ke vje{tine i manje procedure 1.2. gljivi~ne – papuloskvamozna oboljenja – vezikulobulozna oboljenja – osipi na ko`i nastali kao posljedica upotrebe nekih ljekova (erupcije) – urtikarije – ko`ni karcinomi – benigne pigmentirane ko`ne lezije – poreme}aji dlake – poreme}aji noktiju 7. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije.5 mjeseci prakti~ne obuke iz endokrinologije – 18 mjeseci prakti~ne obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u dermatolo{ki problemi – 0. ima znanje i sposobnosti da procijeni. pravovremeno ro|ene djece. Ovo uklju~uje i davanje savjeta roditeljima o: – dojenju i hranjenju na bo~icu – za{titi pup~ane vrpce – za{titi ko`e – brizi o obrezivanju – varijacijama normalnog razvoja – preventivnom testiranju i tretmanu – obrascima spavanja – stolici – pitanjima sigurnosti – ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira i tretira ~este probleme kod novoro|en~adi. virusne. tretira i upu}uje kada je potrebno na uobi~ajena i manje uobi~ajena ali ozbiljne endokrinolo{ke probleme uklju~uju}i: – diabetes mellitus (tip 1 i tip 2) i njegove komplikacije – tireoidni poreme}aji i njihove komplikacije – pituitarni poreme}aji – adrenalni poreme}aji 5. pokazuje znanje i sposobnosti da sprovodi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju endokrinolo{ka oboljenja 4. tretira i upu}uje kada je potrebno na uobi~ajena i manje uobi~ajena ali ozbiljna infektivna oboljenja uklju~uju}i: – celulitis i ko`ni apsces – zarazna oboljenja – oboljenja koja se mogu sprije~iti vakcinacijom – AIDS i HIV 9. zasnovanu na dokazima.5 mjeseca prakti~ne obuke iz reumatologije – 18 mjeseci prakti~ne obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u reumatolo{ki problemi – 0. uklju~uju}i: – milia – erythema toxicum – seboroi~ni dermatitis – mongolska pjega – hemangiomi – plikovi koji nastaju kao posljedica sisanja – mlade`i – cefalohematoma – oticanje dojki – sindaktilija – prekobrojne bradavice – subkonjunktivalna hemoragija – neonatalne o~ne infekcije – umbilikalna hernija – regurgitacija – infantilne kolike – konstipacija – hidrokele – nespu{teni testis – hipospadija – u ruralnim podru~jima }e imati znanja i sposobnosti da nadziru hranjenje.5 mjeseca prakti~ne obuke iz endokrinologije 18 mjeseci prakti~ne obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u endokrinolo{ki problemi – 0. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da – pokazuje znanje i sposobnosti da obezbijedi rutinsku za{titu. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. 4. – aspiracija/injekcija prepatelarne i olekranonske burse* – injekcija tetiva. Klini~ke vje{tine i manje procedure – fokusirana anamneza i fizikalni pregled zglobova i ki~me. pokazuje znanje i sposobnosti da sprovodi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju reumatolo{ka oboljenja.Broj 17 – Strana 78 4. pokazuje znanje i sposobnosti da procijeni. 2011. 8. 4. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. pokazuje znanje i sposobnosti da sprovodi sveobuhvatnu anamnezu i fizikalni pregled pacijenata koji imaju infektivna oboljenja. 7. uzorak nokta za testiranje na gljivice – upotreba glukometra D. poreme}aje te~nosti i elektrolita . 6. primjena Glasgow skale kome D. tretira i upu}uje kada je potrebno na uobi~ajena i manje uobi~ajena ali ozbiljne dermatolo{ke probleme uklju~uju}i: – akniformna stanja – dermatitis/ekcemi i drugi inflamatorni ko`ni problemi – infekcije ko`e: bakterijske. Metode – 0. B. bursa i gangliona* – fokusirana anamneza i fizikalni pregled tireoidnih poreme}aja – fokusirana anamneza i fizikalni pregled ko`e i dodataka ko`e – biopsija ko`e – ekscizija benigne ko`ne lezije – ko`a.

2011. porodici sa djetetom sa smetnjama u razvoju/nesposobnostima ili koje zahtijeva du`u hospitalizaciju. pokazuje znanje i sposobnosti da procijeni i inicira tretman za tahipneju. apendicitis – stenoza pilorusa – intestinalna opstrukcija – apscesi – Legg-Perth-ova bolest – skliznu}e epifize glave femura – Osgood-Schlatter-ova bolest – hondromalacija patele – skolioza – pokazuje znanja i sposobnosti da procjeni. – pokazuje znanje i sposobnosti da prepozna i adekvatno djeluje kod uobi~ajenih hirur{kih bolesti u djetinjstvu.^etvrtak. socioekonomska pitanja – procjena rasta i razvoja novoro|en~adi i male djece koriste}i standardne kartone rasta – otklanjanje stranih tijela iz uha. ko`e. hipoglikemiju. Metode – 3 mjeseca prakti~ne obuke iz pedijatrije – 18 mjeseci obuke iz porodi~ne/obiteljske medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u pedijatrijski problemi. adolescentima i njihovim porodicama. – 36 sati APD plus APD o urgentnoj medicini i APD o porodi~noj medicini. uklju~uju}i: – hernije – hidrocele – nespu{teni testis – torzija testisa – akutni abdominalni bol. i{~a{enje. – za klini~ke susrete sa novoro|en~adima i bebama. da savjet i djeluje kada je pogodno kod djece sa poreme}ajem nedostatka pa`nje. prijevremeno ro|ene djece i da stabilizira stanje i djeluje kada je potrebno. stopala i nogu pokazuje znanja i sposobnosti da vodi ra~una o efektima porodi~nih problema kao {to su: – smrt u porodici – razvod – zlostavljanje djeteta – alkoholizam – hospitalizacija pokazuje znanje i sposobnosti da prepozna. poreme}ajem pona{anja i emotivnim problemima. oka. frakture – povrede donjih ekstremiteta. frakture – povreda le|a – povreda grudnog ko{a i abdomena – opekotine – strujne povrede – zlostavljanje djece – pokazuje znanje i sposobnosti da procjeni i tretira uobi~ajene probleme adolescenata uklju~uju}i: – probleme ishrane – poreme}aji rasta/pitanja razvoja – ginekomastija – akne – nesre}e/nezgode – depresija/ psihosocijalni problemi – kontracepcija – poreme}aji menstruacije – upotreba droga i alkohola – pu{enje – implementira planove primarne i sekundarne prevencije oboljenja i povreda kod djece i adolescenata. pokazuje znanja i sposobnosti da prepozna i adekvatno uputi novoro|en~ad sa uobi~ajenim ili manje uobi~ajenim ali opasnim stanjima uklju~uju}i: – novoro|en~ad majki sa dijabetesom – te{ka hiperbilirubinemija – novoro|en~ad sa cijanozom – respiratorni distres – mogu}a sepsa – abdominalna distenzija – kongenitalna sr~ana oboljenja – down sindrom/ drugi kongenitalni sindromi – rascjepljenja usna/nepce – deformiteti udova – signifikantne anemije – kongenitalna displazija kuka – hidrocefalus – spina bifida/mielomeningocele – epizode apneje – iznenadni napadi – intestinalne opstrukcije pokazuje znanje i sposobnosti da nadgleda rast i razvoj novoro|en~eta koriste}i standardne tablice i poznaje granice normalnih vrijednosti i odstupanja. poreme}ajima u~enja u {koli. grla – tretman krvarenja iz nosa kod djece – stavljanje o~nih kapi kod novoro|en~adi i djece – otklanjanje cerumena iz dje~jeg uha kiretom ili {trcaljkom – otoskopske i oftalmoskopske vje{tine pregleda djece – nabavka imunizacionih injekcija . uklju~uju}i: – povreda glave – povreda glave/nosa ili strano tijelo u glavi/nosu – povreda gornjih ekstremiteta. 7. – 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}u urgentni pedijatrijski problemi. C. Klini~ke vje{tine i manje procedure – sposobnosti komunikacije sa djecom. tretira ili djeluje kod djece sa traumatskim povredama. hipokalcijemiju i mogu}u sepsu u novoro|ena~kom periodu i da potra`i odgovaraju}u konsultaciju. 4. i{~a{enje. pokazuje znanja i sposobnosti da pru`i smjernice i savjete o njezi novoro|en~adi i male djece uklju~uju}i: – ishrana i problemi hranjenja – raspored imunizacija – problemi pona{anja – interakcija roditelj-dijete – podu~avanje o na~inu vr{enja nu`de – pitanja sigurnosti pokazuje znanja i sposobnosti da obezbjedi dobneadekvatne postupke skrininga zasnovanih na dokazima kako je preporu~eno u vodi~ima s ciljem otkrivanja sljede}ih stanja kod novoro|en~adi i male djece: – o{te}enje vida i sluha – kongenitalna displazija kuka – anemija kod beba sa visokim rizikom – tuberkuloza pokazuje znanja i sposobnosti da dijagnosticira. pokazuje znanja i sposobnosti da vodi brigu o porodici koja je pretrpjela perinatalni gubitak. B. tretira i adekvatno upu}uje djecu sa uobi~ajenim akutnim problemima u ranom djetinjstvu i posmatra dje~je oboljenje u kontekstu porodice. nosa. porodi~ni lije~nik mora prikupiti kompletnu istoriju uklju~uju}i: – aku{ersku istoriju i istoriju ro|enja s ciljem otkrivanja djece s rizikom mogu}ih problema u razvoju – prehrambene navike – razvojne prekretnice – imunizacijski karton – psihosocijalna istorija porodi~ne/obiteljske dinamike. – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 79 – – – – – – – – – kod bolesne novoro|en~adi. pokazuje znanje i sposobnosti da radi sa pedijatrijskim konsultantima u koordiniranju lije~enja hroni~nih oboljenja u djetinstvu uklju~uju}i: – fizi~ke i mentalne smetnje – zatajivanje napredovanja/usporenje razvoja – poreme}aji pra}eni iznenadnim konvulzijama – dijabetes melitus – anemia – kongenitalni defekti – alergijski problemi – astma – poreme}aji hoda.

pneumotoraks. nosa. mijastenija i komplikacije mo`danih tumora – oftalmolo{ki: zacrvenjeno oko. nestabilna angina. imobilizacije. astma. – 24 sata APD plus APD o Urgentnoj/hitnoj medicini i APD o porodi~noj medicine. – uklanjanje stranih tijela iz: ko`e. infekcije urinarnog trakta. hernije. inflamatorna oboljenja utrobe. upotreba ambu balona. poreme}aj te~nosti/ elektrolita – hematolo{ki: sklonost krvarenju. reakcije na ubod insekta – psihijatrijski: akutna schizofrenija/psihoze. – zbrinjavanje rana: obrada i sposobnost postavljanja {avova – incizija i drena`a ko`e i subkutanih apscesa. akutni glomerulonefritis. uklju~uju}i – hipotermiju – hipertermiju – povrede nastale utapanjem/ronjenjem – izlo`enost ugljen-monoksidu – reakcije na ubod insekta – opekotine – ugrizne povrede (`ivotinjskog i ljudskog porijekla) – organizirano pristupa ocjeni i nadzoru nespecifi~nih ili nediferenciranih urgentnih problema. croup. divertikularna oboljenja. periferna vaskularna oboljenja – plu}ni: pneumonija. – defibrilacija* – interpretacija rezultata spirometrije. tromboza dubokih vena. C. 2011. 4. drugih supstanci. uha. hiperglikemija. pre-eklampsija. intubacija i sposobnosti o`ivljavanja* – lava`a `eluca* D.Broj 17 – Strana 80 – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. te{ke infekcije mekih tkiva – alergija: akutna anafilaksa. o`ivljavanje. akutni apendicitis. transfuzione reakcije. maske. zra~ni putevi i vje{tine intubacije* – ventilatorna podr{ka. poreme}aj acidobazne ravnote`e. akutna torzija testisa. kauterizacija u slu~aju krvarenja iz nosa. hipertenzivna urgentna stanja. vaginalni iscjedak.2-3 APD godi{nje A. trauma – otolarinolaringolo{ki: otitis eksterna sa opstrukcijom. ishemija mezenterija. testiranje sposobnosti vida kod djece postavljanje zavoja. zatvorenih preloma* – vra}anje dislocirane glave radiusa u polo`aj potreban za pravilno srastanje* – tretman frakture klavikule – za{ivanje jednostavnijih laceracija – tretman manjih opekotina – prikaz stepena respiratornog protoka sa peak flow metrom – upotreba bronhodilatatora putem inhalatora. dijarejalna oboljenja.4. kobp. 4. urgentni porod – endokrini/metaboli~ki: hipoglikemija. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. akutni uretritis. adrenalna kriza. perikarditis – vaskularni: embolija plu}a. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. cervikalna imobilizacija – lokalna anestezija. fraktura. blokada – tamponada nosa. akutni epiglotitis. ektopi~na trudno}a. perforirana viscera. B. uklju~uju}i: – bol u grudima – {ok – dispneja – akutni abdominalni bol – gastrointestinalna hemoragija – koma/alterirani nivo svijesti – te{ka glavobolja – sinkopa – simptomi opasni po `ivot – mo`e prepoznati i pokrenuti tretman specifi~nih akutnih poreme}aja tjelesnih/organskih sistema. kongestivna slabost rada srca/edem plu}a. miksedem. tireoidna kriza. i aspiracija stranog tijela – toksikologija: slu~ajna ingestija medikamenata. sr~ani arest. akutni epididimitis. – 18 mjeseci edukacije iz Porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u urgentni problemi. aneurizma aorte. infekcije kod pacijenata sa malignitetom – neurolo{ki: te{ka glavobolja. trovanje hranom – genitourinarni: akutno zatajivanje bubrega. 7. nadzor i transport oboljelih osoba u kriti~nom stanju – poznaje principe nadoknade te~nosti i elektrolita – pokazuje znanje i sposobnosti da pokrene tretman nad otrovanim/predoziranim pacijentom – pokazuje znanje i sposobnosti da prepozna i pokrene tretman urgentnih stanja uzrokovanih vanjskim uticajem. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. Metode – 2 mjeseca prakti~ne edukacije iz urgentne medicine. Urgentna medicina 24 sati . stabilizaciju. glaukom. iznenadne konvulzije. gipsa kod uobi~ajenih povreda. hepa- titis. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da – pokazuje znanje i sposobnosti da razlikuje ozbiljno oboljelog pacijenta od lak{e oboljelog pacijenta ili pacijenta sa manjim povredama – ima sposobnosti vr{enja osnovnog tretmana neophodnog u situacijama opasnim po `ivot – ima sposobnost stabilizirati stanje akutno oboljelih pacijenata i pobrinuti se za njihovo daljnje odgovaraju}e upu}ivanje i prenos – porodi~ni lije~nik je sposoban odrediti prioritete kada tretira vi{e pacijenata u urgentnim situacijama – pokazuje znanje i sposobnosti da promovira dobro zdravlje i da vr{i prevenciju povreda i nezgoda – mo`e primijeniti principe urgentne za{tite: trija`u. i aerosola – laringoskopija. uklju~uju}i terapiju kisikom – venopunktura kod djece i odraslih – pristup venama – mobilizacija/repozicija dislokacija. djelovanje u slu~aju predoziranja – infekcije: meningitis. – postavljanje kop~i u predjelu oka – bojenje oka fluorescinom – izvrtanje kapka – interpretacija EKG-a. opstrukcije. renalna kolika i pijelonefritis – ginekolo{ko/aku{erski: inflamatorna oboljenja zdjelice. akutno anksiozno stanje – porodi~ni lije~nik }e biti obu~en u osnovnoj i unapre|enoj tehnici pru`anja podr{ke radu srca. hiperosmolarna koma bez ketoacidoze. akutni pankreatitis. oka. gubitak vida. uklju~uju}i: – sr~ani: infarkt miokarda. . `utica. opstrukcija gornjih zra~nih puteva – gastrointestinalni: pepti~ki ulkus. ketoacidoza. akutni holecistitis/litijaza. vaginalno krvarenje u trudno}i. poku{aj samoubistva. mjerenje nivoa respiratornog protoka – postavljanje gaze u vanjski slu{ni kanal – postavljanje urinarnog katetera – redukcija dislociranog ramenog zgloba* – postavljanje nazo-gastri~ne sonde – vje{tine u davanju injekcija – otklanjanje subungualnog hematoma. Paronyhia/urasli nokat D. mo`dani udar/tranzitorni ishermi~ni napad. Klini~ke sposobnosti i manje procedure – CPR kod djece i odraslih – nadzor zra~nih puteva. otitis media. opstruktivni tonzilitis/para-tonzilarni apsces.

* – lije~nik ima znanja i sposobnosti da prepozna normalnu i abnormalnu ko{tanu arhitekturu zdjelice.^etvrtak.* – zna indikacije. promjene vezane za trudno}u (normalne varijante) i mo`e praviti razliku izme|u normalnih i abnormalnih stanja u trudno}i. uz prepoznavanje promjena porodi~ne/obiteljske dinamike i isticanje zna~aja psihosocijalne podr{ke za sve ~lanove porodice – ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira. 4.) – ima znanje i sposobnosti da prepozna i tretira hyperemesis gravidarum (te{ka povra}anja u toku trudno}e)* – ima znanje i sposobnosti da prepozna i nadzire krvarenja u svakom trimestru. – ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira. – shvata zna~aj promocije zdravlja `ena u njihovim reproduktivnim godinama.1-2 APD godi{nje A. – ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira i upu}uje pacijente sa: – prijevremenim porodom – prijevremenom rupturom membrana (ovojnica) – intrauterina retardacija rasta – hipertenzija uzrokovana trudno}om – gestacijski dijabetes – pre-eklampsija – eklampsija – anemija – infekcije – ima znanje i sposobnosti da savjetuje `enu koja je prethodno imala carski rez o mogu}nosti ponovnog carskog reza. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 81 4. povra}anje. i ektopi~nom trudno}om. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da: – poznaje preventivne aspekte ginekologije. rizike i koristi i mo`e interpretirati rezultate dijagnosti~kih testova u trudno}i uklju~uju}i: * – amniocentezu – uzimanje uzoraka horionskih resica (ako je dostupno) – biofizi~ki profil: non-stress test – ultrazvuk – ima sposobnosti da identificira i vodi pacijentice sa psihosocijalnim rizikom u toku trudno}e. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. 2011. ima razvijene sposobnosti u uzimanju psihoseksualne istorije. inkompletnim/kompletnim abortusom. B. habitualnim abortusom (ponavljaju}i abortus). poziciju i prezentaciju fetusa. – razumije normalne psiholo{ke promjene u toku trudno}e. hranjenju na bo~icu. – 2 mjeseca urgentne medicine gdje se mogu susresti ginekolo{ki urgentni problemi. promjene ko`e. Metode – 1 mjesec prakti~ne obuke iz ginekologije – 18 mjeseci obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u ginekolo{ki problemi. metode skrining-a prema vodi~ima i rano otkrivanje maligniteta – ima sposobnosti savjetovanja pacijenata po pitanjima planiranja porodice. itd. – 1poznaje rutinske skrining testove u trudno}i i mo`e napraviti nacrt vo|enja dobre pre-natalne za{tite. depresiji. propisivanja odgovaraju}ih metoda kontrole za~e}a i savjetovanja `ena uz po{tovanje prava na abortus – poznaje probleme ljudske seksualnosti. poro|aj sa poro|ajnim klije{tima. obrazovanja i tretmana prije za~e}a. poznaje rutinu pre-operativne za{tite i mo`e prepoznati post-operativne komplikacije koje mogu uslijediti nakon ginekolo{ke operacije – ima znanje i sposobnosti da identificira i vodi uobi~ajene ginekolo{ke probleme adolescenata. – poznaje uobi~ajene uzroke mortaliteta majke/novoro|en~eta i metode prevencije. kao i o vaginalnom porodu nakon carskog reza – poznaje indikacije za potencijalne komplikacije od operativnog aku{erstva: carski rez.5. procjenu seksualnog problema i vo|enje uobi~ajenih psihoseksualnih problema – lije~nik ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira. – 12 sati APD plus APD o urgentnoj medicini i APD u porodi~noj medicini. tretira ili upu}uje kada je potrebno na uobi~ajene i manje uobi~ajene ali ozbiljne ginekolo{ke probleme u primarnoj zdravstvenoj za{titi uklju~uju}i: – poreme}aje menstruacije od menarche do menopauze – neplodnost – dyspareunia/seksualna disfunkcija – infekcije urogenitalnog trakta – endometrioza – urinarna inkontinencija – prolaps uterusa – pitanja vazana za menopauzu i hormonalna terapija – spolno prenosive bolesti – komplikacije rane trudno}e – ginekolo{ki maligniteti – akutna bol u zdjelici – hroni~na bol u zdjelici – problemi vezani za dojke – pokazuje znanje i sposobnosti da dijagnosticira stanja koja zahtijevaju ginekolo{ku operaciju. – razumije efekte slijede}ih stanja na trudno}i: – pu{enje cigareta – siroma{tvo – zloupotreba lijekova – lije~enje – profesija – starosna dob – genetski faktori – porodi~na dinamika i razdori u porodici – infekcije – hroni~na oboljenja – Rh izoimunizacija – poznaje stanja (hroni~na medicinska. tjelesnim vje`bama. geneti~ka) koja zahtijevaju podrobnija saznanja prije za~e}a ili ranije u pre-natalnom periodu. – ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira i savjetuje pacijentice sa uobi~ajenim manjim problemima u toku trudno}e (gr~evi u nogama. Klini~ka sposobnosti. post-operativnoj njezi. vodi i upu}uje `ene sa prijete}im abortusom. manje procedure – komunikacijske sposobnosti sa `enama svih `ivotnih dobi koje se odnose na: – ginekolo{ki razvoj – psihoseksualna istorija – pitanja planiranja porodice – edukacija u smislu prevencije i promocije zdravlja – izvo|enje pregleda abdomena i zdjelice – pregled dojki . tretira i upu}uje pacijentice sa post-poro|ajnim komplikacijama uklju~uju}i: – hemoragije – odgo|ena preeklampsija – groznica – tromboza dubokih vena – endometrioza – ima znanje i sposobnosti da savjetuje majku o dojenju. rast fetusa i napredak fetusa i mo`e odrediti/dati procjenu kategorija rizika za svaku trudno}u. zna~aj procjene rizika. Ginekologija i obstetricija 12 sati .* – mo`e ta~no odrediti gestacijsko razdoblje. izlazak djeteta u zatkom – ima znanje i sposobnosti da obezbijedi post-poro|ajnu za{titu usmjerenu na porodicu. 7. – posjeduje znanje i sposobnosti da ta~no dijagnosticira trudno}u. C. kontracepciji. bol u le|ima.

6. Sposobnosti izvo|enja preoperativne pripreme i postoperativne njege. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. – da prepozna. – obradi jednostavne frakture ekstremiteta. PAPA test uzimanje uzoraka i mikroskopska dijagnoza abnormalnog vaginalnog iscjetka – tretman genitalnih bradavica – procjena razli~itih stadija trudno}e:* – dijagnosticiranje trudno}e – procjena fetalnog rasta/gestacijskog razdoblja/fetalnog napredovanja – pozicija. farmakologiju. Psihijatrija i psihosocijalna medicina 12 sati . uklju~uju}i: – anti-depresivi – benzodiazepani i drugi anksiolitici – lithium – phenotiazin i drugi anti-psihotici – ima znanja i sposobnosti da pru`i savjet za specifi~ne probleme uklju~uju}i: – reaktivna depresija – privikavanje na hroni~nu bolest – duboka `alost – reakcije na situaciju – ima znanje i sposobnosti da prepozna. 2011. C. Klini~ke vje{tine i manje procedure – pregled mentalnog statusa i brza sredstva procjene npr. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. – prepoznaje naj~e{}e probleme torakalne hirurgije. – izvodi manje hirur{ke procedure. 7. hematotoraks. inflamacije i infekcije. – 12 sati APD plus APD o urgentnoj medicini i APD iz porodi~ne medicine.7. D. uklju~uju}i: pneumotoraks. po mogu}nosti u centrima za mentalno zdravlje zajednice. – ima saznanja o dru{tvenim sredstvima i uslugama koji mogu pomo}i u tretmanu njihovih pacijenata sa psihosocijalnim problemima.1-2 APD godi{nje A. – da prepozna indikacije za hirur{ki tretman bolesti/povreda zglobova. prepoznaje potencijalni transfer/kontratransfer koji mogu uticati na brigu o pacijentu i na odnos doktor-pacijent. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Tri su osnovna cilja za ovu oblast prakse: 1. obja{njenjima. – poznaje indikacije. kao sto su ekscizija ko`nih lezija. savjetovanjima i kontinuitetom za{tite u toku i nakon hospitalizacije. upotrijebi odgovaraju}a laboratorijska/radiolo{ka ispitivanja i odmah rje{ava problem pacijenta sa akutnim hirur{kim abdomenom. Sposobnosti izvo|enja manjih hirur{kih procedura. uobi~ajene interakcije i efektivnu upotrebu uobi~ajenih kategorija psihoaktivnih lijekova. 4. B. – prakticira medicinu usmjerenu na pacijenta. otkucaji srca – pregled zdjelice – procjena dojki za laktaciju D. – 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}emo sa psihijatrijskim urgentnim problemima.Broj 17 – Strana 82 – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. eksciziona biopsija. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. pokreti fetusa. ohrabrenjima. koriste}i djelotvorne komunikacijske sposobnosti i pru`aju}i podr{ku – lije~nik poznaje MKB10 i DSM kriterije za dijagnosticiranje naj~e{}ih psihijatrijskih stanja – ima znanje i sposobnosti da dijagnosticira. Folstein test – psihoterapijske vje{tine brze intervencije. 3. potrebu za podr{kom. 4. vodi ili upu}uje pacijenta sa posttraumatskim stresnim poreme}ajem – razumije specifi~ne probleme koje su iskusile izbjeglice i raseljena lica. prezentacija. Hirur{ke specijalnosti 12 sati . obrada povr{inskih rana. karcinome itd. – razumije mehanizam zacjeljivanja rana i prepoznaje probleme koji se mogu javiti u toku zacjeljivanja. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da: – vodi ra~una o zna~aju psihosocijalnog zdravlja pacijenata i njihovih porodica u svakodnevnoj za{titi i tretmanu pacijenata – svjestan je svojih vlastitih osje}anja. amputaciju. kontraindikacije. incizija i drena`a apscesa.1-2 APD godi{nje A. – vodi dugoro~na hroni~na hirur{ka stanja kao npr. tretira ili upu}uje na uobi~ajene neuroze i psihoze uklju~uju}i: – poreme}aji anksioznosti – napadaji panike – depresija – bipolarni poreme}aj – poreme}aji li~nosti – fobi~na stanja – organski mo`dani sindromi – alkoholizam i zloupotrebe droga – somatizacijski poreme}aji – {izofrenija – razvojne nesposobnosti – poreme}aji u ishrani – psihijatrijske urgentnosti – bra~ni problemi – problemi pona{anja djece i odraslih – problemi sa bijesom – reakcije `alosti – konflikt roditelj/dijete – ima sposobnosti intervencije u psihijatrijskim krizama. – obradi akutne povrede. Metode – 1 mjesec prakti~ne obuke iz psihijatrije. – poznaje psiholo{ke sekvele medicinskih i hirur{kih stanja i tretmana (poreme}aji u prilago|avanju). kolostomiju. 4. . traume grudnog ko{a i karcinome plu}a. 2. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da: – procijeni medicinske probleme koji mogu uticati na rizik od operacije uklju~uju}i: – medikamente – kardio-pulmonalne probleme – diabetes melitus – bubre`ne probleme – efekte starenja – gojaznost i manjkavosti ishrane – imunokompetencija – dijagnosticira i nadzire uobi~ajene postoperativne probleme uklju~uju}i: – flebitis i trombozu dubokih vena – atelektazu i pneumoniju – infekcije urinarnog trakta – probleme te~nosti i elektrolita – komplikacije rana – razumije uticaj hirur{kih operacija na pacijenta i njegovu porodicu. stavova i vrijednosti i prepoznaje kako oni mogu uticati na za{titu pacijenata – pravi razliku izme|u bolesnog stanja i oboljenja – razumije su{tinske karakteristike odnosa lije~nikpacijent – razumije te{ko}e odnosa lije~nik-pacijent i ima strategiju za njihovo djelotvorno prevazila`enje. Po zavr{etku specijalizacije. – 18 mjeseci obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u psihijatrijski problemi. Sposobnosti dijagnosticiranja pacijenata koji zahtijevaju hirur{ku procjenu i tretman.

9. – Predava~i djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije.^etvrtak. – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 83 prepozna naj~e{}e probleme vaskularne hirurgije dijagnosticira. 2-3 APD godi{nje A. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen da: – implementira preporuke politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine i metodolo{kog uputstva za uspostavljanje sistema pobolj{anja kvaliteta i sigurnosti za{tite . C. 4. 4. hemijskom ili elektri~nom kauterizacijom – Biopsija ko`e – Tretman paronihije/urasli nokti – Obrada rana/opekotina i previjanje – Pregled testisa i prostate. B. 2-3 APD godi{nje A.8. 7. Teoretski dio – Predavanja (didakti~ka prezentacija teme) 50 % sati – Diskusija studije slu~aja i primjera dobre prakse 25% sati – Zajedni~ka diskusija u vezi primjene u radu 25% sati. porodi~ni ljekar }e biti osposobljen za: – identifikaciju zdravstvenih potreba i zahtjeva populacije tehnikom socijalno medicinske dijagnostike definiranje vode}ih faktora rizika po zdravlje u populacionim skupinama – izradu. 2011. sigurnost i akreditacija 12 sati. C. D. – 2 mjeseca urgentne medicine gdje se susre}u urgentni hirur{ki problemi. Klini~ke vje{tine i manje procedure – Uklanjanje ko`nih lezija: ekscizijom. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. – 12 sati APD plus APD o urgentnoj medicini i APD iz porodi~ne medicine. Metode – Ukupno trajanje edukacije: 10 radnih dana. Javno zdravstvo 12 sati. Metode – 1 mjesec prakti~ne obuke iz hirurgije – 18 mjeseci obuke iz porodi~ne medicine gdje se u primarnom okru`enju susre}u hirur{ki problemi. Klini~ke vje{tine – odnos individualnog i javno zdravstvenog pristupa u procjeni zdravstvenog stanja populacije – u~estalost zahtjeva i potreba za zdravstvenom za{titom u porodi~noj medicini – elementi za izradu godi{njeg programa rada tima porodi~ne medicine – menad`ment hroni~nih oboljenja na nivou pzz/tima porodi~ne medicine – menad`ment zaraznih oboljenja na nivou pzz/tima porodi~ne medicine – procjena `ivotnog stila i faktora rizika u populacionim grupama – promocija zdravlja na nivou pzz/porodi~ne medicine – efikasnost tehnika prestanka pu{enja u timu porodi~ne medicine – prevencija i nadzor poreme}aja vezanih za nepravilnu ishranu i tehnike savjetovanja – zna~aj fizi~ke aktivnosti u prevenciji i unapre|enju zdravlja – uloga tima porodi~ne medicine u zdravlju u zajednici. implementaciju i evaluaciju programa zdravstvene za{tite u porodi~noj medicini i odnos sa drugim nivoima zdravstvene za{tite – izradu godi{njeg plana rada tima porodi~ne medicine i evaluacije rada – kompetentno vo|enje sistema evidencije i izvje{tavanja u pzz/porodi~noj medicini – epidemiolo{ki nadzor i kontrolu zaraznih oboljenja na nivou primarne zdravstvene za{tite kao i komunikaciju i saradnju sa referalnim ustanovama – nadzor i kontrola nad faktorima rizika iz okoli{a na nivou primarne zdravstvene za{tite kao i komunikaciju i saradnju sa referalnim ustanovama – implementacija i evaluacija programa prevencije i intervencija promocije zdravlja u primarnoj zdravstvenoj za{titi/porodi~noj medicini – aktivno u~e{}e u intersektorijalnoj saradnji sa akterima relevantnim za zdravlje u zajednici. Prakti~ni dio – Diskusija sa predava~ima/demonstrantima 30% sati – Praksa razvoja vje{tina 30% sati (posjeta javno zdravstvenoj ustanovi i/ili drugoj relevantnoj ustanovi sa aspekta intersektorijalne saradnje) – Istra`iva~ki rad 10% sati (posjeta javno zdravstvenoj ustanovi i/ili drugoj relevantnoj ustanovi sa aspekta intersektorijalne saradnje) – Izrada seminarskog rada 30% sati. ispita i adekvatno uputi pacijente sa stanjima koja obi~no zahtijevaju op}u hirursku konsultaciju/tretman uklju~uju}i: – mase u podru~ju glave i vrata – tireoidni noduli – mase u dojci – oboljenja `u~nog mjehura – apendicitis – gastrointestinalno krvarenje – gastrointestinalni karcinomi – divertikularna oboljenja – inflamatorna oboljenja crijeva – ingvinalna/femoralna/umbilikalna hernija – crijevne opstrukcije – anorektalne lezije – zastojni ulkusi – gangrene – aneurizma aorte – katarakta – odvajanje retine – glaukom – chalazion/hordeolom – strabizam – ozbiljni perzistentni otitis media – opstruktivni sinusitis – gubitak sluha – Ménière-ova bolest – poreme}aj salivatornih `lijezda/duktusa – oboljenja jezika/orofarinksa – dijabeti~na retinopatija – lumbosakralni sindrom/spinalna stenoza – oboljenja cervikalnih diskusa – karcinomi kostiju – neurohirur{ka stanja – opstrukcija prostate/akutna retencija – hematurija – maligniteti urinarnog trakta – renalna kolika – akutni orhitis/prostatitis – karcinom prostate – karcinom mokra}nog mjehura – torzija testisa – karcinom testisa – akutna fimoza – urinarna inkontinencija B. Ciljevi obuke zasnovani na sposobnostima Po zavr{etku specijalizacije. D. Kvalitet. – 2-3 mjeseca vremena po izboru koji se mogu iskoristiti da se pobolj{aju hirur{ke vje{tine. 4.

Aneks 1 Akademski poludani Rezime predmeta akademskih polu-dana (APD) Akademski polu-dani Predmet/oblast Porodi~na medicina Oblasti interne medicine Pedijatrijske oblasti Oblasti urgentne medicine Ginekolo{ke oblasti Psihijatrijske oblasti Hirur{ke oblasti Javno zdravstvo Kvalitet. rade}i samostalno. – svaki specijalizant }e uraditi jedan samostalni i jedan grupni (4-6 ~lanova) seminarski rad iz oblasti kvaliteta. C. Ovo }e slu`iti da se formalno odrede slabe ta~ke u fazi dok specijalizant jo{ mo`e raditi na unaprije|enju prije kraja programa specijalizacije iz porodi~ne medicine. Teme za projekte mora odobriti supervizor prije po~etka rada.1. Ovo }e ocijeniti odgovorni mentor u ECPM. – svaki specijalizant. 5. Zavr{ni rad }e se ocijeniti na osnovu relevantnosti. 5. obrasci) – naj~e{}e gre{ke u porodi~noj medicini: klasifikacija i prevencija – primjena AGREE instrumenta na uzorku klini~kih vodi~a – dizajn klini~kog audita. brainstorming i diskusija s predava~ima (15%) – Izrada seminarskog rada (40%).4 . izvo|enje specifi~nih manjih procedura pod nadzorom mentora i supervizora. Ocjena rezultata prakti~nog rada Mentor i supervizor }e ocjeniti znanje i rezultate specijalizanta po svakoj oblasti programa specijalizacije iz porodi~ne medicine. Prakti~ni dio – Simulacije na ra~unaru i klini~ki scenariji (15% sati) – Dizajn nekih metoda pobolj{anja kvaliteta (audit.5 Zavr{ni specijalisti~ki ispit Zavr{ni specijalisti~ki ispit se sastoji iz teoretskog i prakti~nog dijela. samoocjenjuje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene za{tite u odnosu na akreditacijske standarde – formuli{e i primjeni operativnih politika i procedura i indikatora izvedbe u preventivnom i klini~kom radu medicine zasnovane na dokazima. – od specijalizanata }e se tra`iti da urade objektivno strukturirani klini~ki ispit (OSCE) na kraju prve godine. procedure.Ocjena znanja i vje{tine rje{avanja problema – od specijalizanta se o~ekuje da pripremi i prezentira (rade}i sa svojim supervizorom u ECPM) bar jedan seminar za svoje kolege tokom APD. Teorijski dio – Predavanja (65% sati) – Primjeri dobre prakse (15% sati) – Zajedni~ka diskusija u vezi primjene dobre prakse (20% sati). obrazac `albe i prijavljivanja incidenata (30% sati) – Rje{avanje problema.Broj 17 – Strana 84 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. obrada i analiza podataka iz vlastite prakse na temelju odabranog kriterija – ponovljeni audit nakon 6 mjeseci po istom kriteriju i analiza pobolj{anja prakse – dizajn odabranog klini~kog puta u primarnoj za{titi – dizajn odabranog integriranog klini~kog puta (porodi~na medicina . 5.bolnica ili porodi~na medicina specijalisti~ko-konsultativna za{tita) – analiza zna~ajnih doga|aja (dobra i lo{a iskustva) u ambulanti porodi~ne medicine na uzorku zdravstvenih kartona u {estomjese~nom periodu – planiranje zdravstvene za{tite registrirane populacije tima porodi~ne medicine. Ulazna procjena znanja Svi specijalizanti porodi~ne medicine na po~etku specijalizacije }e uraditi test znanja u obliku 50 pitanja s vi{estrukim izborom odgovora. Seminarski radovi i ocjene }e se ~uvati u portfoliu specijalizanta. – svaki specijalizant }e uraditi jedan samostalni i jedan grupni (4-6 ~lanova) seminarski rad iz oblasti javnog zdravsta koji }e odobriti i ocjeniti odre|eni mentori za ovu oblast. klini~ki put. 5. – ocjeni postoje}e klini~ke vodi~e pomo}u AGREE instrumenta i adaptira vodi~a prema lokalnim prilikama – razvije i primjeni klini~ke audite – razvije i primjeni klini~ke puteve – primjenjuje metode i tehnike fokusa na pacijenta – primjenjuje metode i tehnike sigurnosti za{tite pacijenta – primjeni znanje i vje{tine vo|enja projekta kvaliteta i pripreme za vanjsku kolegijalnu ocjenu radi akreditacije – primjeni znanje i vje{tine timskog rada i strate{kog planiranja. prikupljanje. 2011. B. Metode – Ukupno trajanje edukacije 10 dana – Predava~i su djelatnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu ili sertificirani specijalisti porodi~ne medicine. Evaluacija napredovanja specijalizanata i zavr{ni ispit 5. 5. sigurnost i akreditacija Sati 198 84 36 24 12 12 12 12 36 APD godi{nje 18-20 9-10 4 2-3 1-2 1-2 1-2 2 4 Ukupno 58 28 12 8 4 4 4 6 12 . izvo|enje fokusiranog fizikalnog pregleda. Seminarski radovi i ocjene }e se ~uvati u portfolio specijalizanta. sigurnosti i akreditacije koji }e odobriti i ocjeniti odre|eni mentori za ovu oblast. – ocjenjivat }e se sadr`aj. kvaliteta rada i prezentacije. Cilj ulazne procjene znanja je da se procijeni dosada{nje znanje i odrede prioriteti daljnjem obrazovanju. D. Ocjenu potpisuje mentor u specijalizantskom dnevniku nakon uspje{nog zavr{etka obuke. relevantnost i vje{tina prezentiranja.audit o nekoj prikladnoj temi i predstavio svoje rezultate drugim kolegama.Ocjena klini~kih vje{tina i manjih procedura – od specijalizanata }e se tra`iti da demonstriraju sposobnosti pravilnog uzimanja anamneze. }e pripremiti i prezentirati specijalizantski istra`iva~ki projekat prije kraja programa obuke. Evaluacija Evaluaciju }e definisati voditelj programa specijalizacije. 7. koriste}i standardizirane i objektivne metode. Klini~ke vje{tine – formulisanje odabranih operativnih politika i procedura za tim porodi~ne medicine – kriti~ka ocjena ~lanka o dijagnosti~kom testu – kriti~ka ocjena ~lanka o terapiji – ocjena potencijalne teme za klini~ki vodi~ – dizajn anketnog upitnika za zadovoljstvo korisnika za{tite prema akreditacijskim standardima za tim porodi~ne medicine – prijedlog za klasifikaciju `albi u prodi~noj medicini – dizajn tematskog obrasca za informirani pristanak u porodi~noj medicini – dizajn klasifikacijske sheme za eti~ke dileme u porodi~noj medicini – kontrola infekcije u ambulanti porodi~ne medicine (politika. – svaki specijalizant }e raditi u malim grupama tokom 6-mjese~ne rotacije u ECPM da bi napravio reviziju klini~ke prakse .2.3. a njegov detaljniji sadr`aj }e odrediti voditelj programa specijalizacije. 4.

infekcije. dobrotvornost APD 21 Biomedicin ska etika: odgovornosti i mogu}i konflikti Biomedicin ska etika: razgovor o slu~ajevima APD 24 Prezentacija revizija klini~ke prakse specijalizanata Divertikularno Apnea u snu problem sa oboljenje spavanjem Infektivna dijareja Poreme}aji apsorpcije APD 19 Rektalno krvarenje i promjena u defekaciji Divertikularno oboljenje APD 20 Gall bolest mokra}nog mjehura Renalne kolike Hernije Kontracepcija Menopauza Infektivne bolesti: bolesti koje se sprije~avaju vakcinacijom APD 22 APD 23 APD 24 Prezentacija revizija klini~ke prakse specijalizanata APD 21 Mase u glavi Vje`be za Bol u ispit i vratu donjem dijelu le|a Limfomi Problemi vratne ki~me Teme iz kardio-pulmologije: 36 sati. Obuka po izboru UKUPAN APD PROGRAM 20 432 2-3 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8 144 Proteinurija i hematurija IUT kod mu{karaca i `ena APD 6 Prevencija kod odraslih . 7. `eludac. 2011.^etvrtak.II dio APD 12 Prezentacija revizija klini~ke prakse specijalizan ata APD 19 Ostali bitni dermatolo{ki problemi: Psoriasis Herpes zoster Zatajenje bubrega Nefroti~ni sindrom Pacijent na dijalizi APD 20 Ostali bitni dermatolo{ki problemi: Akne. delirium ili depresija: {ta je u pitanju? Inkontinencija APD 4 Osteoporoza: prevencija i tretman Parkinsonov a bolest: kada je tremor zna~ajan Reumatolo{ki problemi kod starijih APD 10 APD 5 APD 6 Propisivanje Infekcije kod starijih: kod starijih atipi~ne pojave ^esti karcinomi kod starijih Psihologija starenja: {ta je normalno. dijagnoza i tretman APD 11 problemi vena: varikozne vene Venska tromboza APD 6 Poreme}aji vezivnog tkiva Karcinomi GI Karcinom trakta (FM dojke serije) tretman mase u dojci APD 7 Bihevioralni problem kod djece i adolescenata APD 8 Prehrana i klini~ki problemi: edukacija pacijenata APD 13 APD15 Kontrola simptoma i komunikacijske vje{tine u palijativnoj njezi APD 16 Smrt i umiranje: problem za ljekara. Pneumotoraks APD15 Infektivne bolesti: tretman pojava APD 4 Ostali karcinomi: mozak. procjena rizika APD 8 APD 3 Problemi sa spavanjem i starenje Dementia.I dio APD 10 respiratorni problem na poslu dermatolo{ki problem na poslu APD 11 Neuromusk ularni problem na poslu Nezaposlen ost: efekti na zdravlje Studije slu~ajeva iz medicine rada APD 17 Uloge zavoda javnog zdravstva Prikupljanje podataka i upotreba u javnom zdravstvu Upotreba podataka javnog zdravstva u porodi~noj medicini APD 23 EBM: D)Kriti~ki osvrt na literaturu: mjerenje kvaliteta `ivota E) Kriti~ki osvrt na literaturu: ekonomska analiza APD 21 Teme iz rehabilitacije : Modalitet tretmana: kada koristiti Rehabilitacij a nakon udara Povreda ki~mene mo`dine i nerva APD 7 Prestanak pu{enja: uloga ljekara APD 8 Spolno prenosive bolesti i edukacija pacijenata Vaginitis/ cervicitis Urethritis Upalne bolesti zdjelice APD 14 Teme porodi~ne/obiteljske medicine: godina 3 (primjer) APD 1 APD 18 Zdravstvena za{tita okoli{a Pra}enje oboljenja. Superficijalne gljivi~ne. Plu}na embolija. Urticaria Prostatitis Karcinom prostate Broj 17 – Strana 85 Crveno oko Neplodnost: Seksualna disfunkcija: Strabizam pretrage i menad`ment Dispareunia Glaukoma Erektivna disfunkcija APD 22 Teme iz rehabilitacije : ^este povrede zglobova i inflamatorni problemi APD 23 Post-operati vna hroni~na njega: njega pacijenata sa osteotomijom Njega pacijenata sa amputacijama Hroni~ni bol APD 24 Prezentacija revizija klini~ke prakse specijalizanata Teme porodi~ne medicine: godina 1 (primjer) APD 1 APD 2 APD 3 prevencija kod novoro|en~adi i djece APD 9 Medicina rada: uvod Povrede na radu: prevencija i tretman APD 4 APD 5 Komunikacijske principi vje{tine radionica zdravlja stanovni{tva prevencija Prevencija kod djece i kod adolescenata odraslih . Prenosive bolesti APD 2 APD 3 Ostali karcinomi: pancreas. 1-2 APD godi{nje APD 1 Uvod u sistem Pregled istorije i vje{tine fizikalnog pregleda Ezofagealni poreme}aji APD 2 Bolest pepti~nog ulkusa Iritabilni sindrom crijeva APD 3 Inflamatorno oboljenje crijeva Pankreatitis APD 4 Hepatitis i komplikacije oboljenja jetre APD 13 APD 14 APD15 APD 16 . pacijenta i porodicu Tuga i `alovanje Ku}na njega pacijenata na samrti Studije slu~ajeva iz palijativne njege APD 22 EBM: A)Kriti~ki osvrt na literaturu: terapija i prevencija B)Kriti~ki osvrt na literaturu: dijagnoza C)Kriti~ki osvrt na literaturu: prognoza Saop{tavanje lo{e Palijativna vijesti njega: uvod tretman bola kod pacijenata palijativne njege APD 12 Prezentacija revizija klini~ke prakse specijalizanata APD 18 APD 13 APD 14 APD 16 APD 17 APD 19 Farmaceutska kontrola i snabdijevanje APD 20 Biomedicinska etika: alokacija resursa/ racionalizacija/ biti vratar Biomedicinsk a etika: autonomija. Gerijatrijska procjena: kretati se izvan dijagnoze bolesti APD 8 APD 9 APD 10 Pneumonia APD 11 APD 12 APD 7 Porodi~no nasilje APD 9 APD 11 Hematolo{ki maligniteti Pacijeni na antikoagulantima APD 17 APD 12 Prezentacija revizija klini~ke prakse specijalizanata APD 18 Asthma Hroni~na opstruktivna plu}na bolest Karcinomi Kardiovasku respiratornog larniPulmonalni trakta slu~ajevi Zlostavljanje Alkoholizam Anemije djece i zloupotreba droga Teme iz gastroenterologije: 12 sati. bubrezi APD 10 Sinusitis Gubitak sluha Tinitus Meniere-ova bolest APD 5 Maligniteti ko`e: prevencija. a {ta nije. 4. APD 9 Pulmolo{ki problemi: Pleuralni izljev. jajnici. 4 APD godi{nje APD 1 Uvod u sisteme Pregled istorije i vje{tine fizikalnog pregleda Pregled naj~e{}ih problema u primarnoj za{titi APD 7 Kongestivno zatajenje srca Valvularna bolest srca Bolest perikarda APD 2 Klini~ke vje{tine EKG interpretacija Spirometrija i PFMetar Upotreba inhalera APD 3 APD 4 APD 5 APD 6 Prevencija Hipertenzija Koronarna Periferna vaskularna arterijska kardiovaskubolest: Bol u oboljenja: larnog arterijsko grudima oboljenja: oboljenje primarna i sekundarna Poreme}aj lipida Teme APD 1 porodi~ne medicine: godina 2 (primjer) APD 2 Skrining i prevencija kod starijih: {ta je isplativo Padovi kod starijih osoba: prevencija.

sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu Koncept kvaliteta i sistem pobolj{anja kvaliteta APD 2 Akreditacijski standardi za timove porodi~ne medicine. Dermatologija: pigmentirane lezije benigne ili maligne Inflamatorni ko`ni HIV: prevencija rana dijagnoza problemi Ko`ne savjetovanje infekcije Teme iz pedijatrije: 36 sati. 1-2 APD godi{nje APD 1 Anksiozni poreme}aji Racionalno propisivanje lijekova Psihotherapijske vje{tine APD 2 APD 3 APD 4 Poreme}aj li~nosti Somatizacija PTSD Studija Dijagnoza depresije. indikatori. Procjena pacijenata sa istegnu}a i vi{estrukim povredama opekotina frakture Pacijent sa poreme}enim nivoom svijesti/koma/{ok APD 5 Vje`banje klini~kih vje{tina: modeli APD 6 APD 7 APD 5 APD 8 Klini~ki audit. 1-2 APD godi{nje APD 1 Uvod u sistem Pregled istorije i vje{tine fizikalnog pregleda Glavobolja: procjena. 12 sati. 4 APD godi{nje APD 1 Procjena normalnog rasta i razvoja Njega novoro|en~adi Vodi~i i prevencija ^esti problemi novoro|ena~kog perioda APD 5 Egzantemi u djetinstvu APD 2 ^esti problemi u prve 2 godine: temperature URTI AOM LRTI APD 3 ^esti problemi u prve 2 godine: Gastro o~ni problemi sluh i govor febrilni napadi APD 7 ~esti problemi djece {kolske dobi: poreme}aj u~enja. 4. primjena dokaza u praksi PICO metod APD 4 Klini~ki vodi~i AGREE instrument u ocjeni vodi~a Adaptacija vodi~a. dijabetes. gre{ke u porodi~noj medicini APD 11 Timski rad i strate{ko planiranje u PZZ/porodi~noj medicini Psihosocijalne teme: 12 sati. problemi vida i sluha bihevioralni problemi APD 11 Adolescentski zdravstveni problemi APD 4 Muskuloskeletni problemi u periodu novoro|en~adi djetinstva Zdravstveno-statisti~ko Menad`ment nadzora i kontrole izvje{tavanje u PZZ/porodi~noj medicini hroni~nih nezaraznih oboljenja u PZZ/porodi~noj medicini APD 9 Implementacija programa prevencije bolesti ovisnosti u PZZ/porodi~noj medicini APD 10 Implementacija programa prevencije i unapre|enja mentalnog zdravlja u PZZ/porodi~noj medicini APD 11 APD 12 Zdravlje u Implementacija zajednici intervencija promocije zdravlja u PZZ/ porodi~noj medicini APD 6 ~esti problemi djece {kolske dobi: glavobolje Enuresis UTI APD 8 ~esti problemi djece {kolske dobi: nespu{teni testisi. 2-3 APDs godi{nje APD 1 APD 2 APD 3 APD 4 Vje`banje klini~kih vje{tina: modeli Procjena i tretman ^esta uganu}a.Broj 17 – Strana 86 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. 1-2 APDs godi{nje APD 1 Uvod u sistem Revizija anamneze i vje{tine fizikalnog pregleda: vje`banje na modelima Pregled dojke Pregled pelvisa APD 2 Skrining i prevencija u zdravlju `ene Karcinom cerviksa APD 3 Menstrualni poreme}aji: Adolescencija Disfunkcionalno uterino krvarenje Karcinom uterusa APD 4 Antenatalna i postpartalna njega i skrining: normalna trudno}a Propisivanje u trudno}i i laktaciji APD 9 Metodi i alati za pobolj{anje kvaliteta Indikatori izvedbe APD 10 Sigurnost pacijenta i upravljanje rizikom. Bruceloza APD 6 APD 8 Okoli{ i zdravlje i uloga tima porodi~ne medicine APD 5 Procjena ko`nih lezija. 2-3 APD godi{nje APD 1 Sistemi kvaliteta u PZZ/porodi~noj medicine Politika kvaliteta i sigurnosti u FBiH Zakon o sistemu pobolj{anja kvaliteta. obavezama i du`nostima pacijenata Eti~ka pitanja APD 12 Upravljanje projektom kvaliteta u domu zdravlja/porodi~noj medicini Hitnosti kod djece: Reanimacija: Vje`banje BCLS/ACLS klini~kih vje{tina: Povrede glave Napadi Trovanja i modeli predoziranja Teme iz ginekologije: 12 sati. politike i procedure. pretra`ivanje dokaza na Internetu. 2011. pulmonalni problemi. samoocjena i vanjska ocjena Softver za samoocjenu i vanjsku ocjenu Elektronski registri za hroni~na oboljenja Aplikacija DZ za akreditaciju TOM. sigurnosti i akreditacije. klasifikacija i tretman APD 2 Cerebrovaskularni incident: od prevencije do rehabilitacije APD 3 Vrtoglavica i sinkopa Poreme}aji pokreta Multipla skleroza APD 4 Kranijalni nervi. 1-2 APD godi{nje APD 1 Preoperativna procjena: kardiovaskularni problemi. kriti~ka ocjena dokaza. spcijalisti~ko-kons ultativne za{tite i bolnica APD 8 Mjerenje zadovoljstva korisnika u porodi~noj medicine Sistem `albi u porodi~noj medicine Prava pacijenata u svjetlu novog Zakona o pravima. 2-3 APD godi{nje APD 1 Reformske promjene u sektoru PZZ i koncept porodi~ne medicine u Federaciji BiH APD 2 Menad`ment u PZZ/porodi~noj medicine APD 3 Identifikacija zdravstvenih potreba i zahtjeva populacije tehnikom socijalno medicinske dijagnostike APD 7 Menad`ment nadzora i kontrole zaraznih oboljenja u PZZ/porodi~noj medicini APD 4 Istra`ivanja u javnom zdravstvu i njihova uloga u radu porodi~ne medicine APD 5 APD 7 APD 8 Tuberkuloza Tretiranje novih infekcija: npr. 7. alergije APD 12 Adolescentski zdravstveni problemi Teme iz kvaliteta. PIPOH metod APD 9 Karcinomi kod djece: ~esti tipovi Rad sa porodicom Hospitalizacija i djeca APD 10 Abdominalni bol kod djece dijareja Teme iz urgentne medicine: 24 sata. facilitacija APD 6 Klini~ki putevi Metode razvoja Koncept integrirane za{tite APD 3 Medicina zasnovana na dokazima Formuliranje klini~kog pitanja. stariji pacijenti APD 2 Post-operativna njega i komplikacije: akutne i hroni~ne APD 3 Akutni abdomen APD 4 Klini~ke vje{tine: vje`banje manjih procedura Teme iz reumatologije-endokrinologije-dermatologijeinfektologije: 24 sata. kriteriji. 12 sati. 2-3 APDs godi{nje APD 1 Procjena zglobova Osteoartritis Reumatoidni arthritis druge inflamatorne artroze APD 2 Procjena tireoide Tireoidni poreme}aji: hipertireoidizam i hipotireoidizam Tireoidni karcinom APD 6 APD 3 APD 4 Diabetes mellitus: Diabetes mellitus: dijagnoza Dijetalni Upotreba insulina Komplikacije tretman Oralni lijekovi Teme iz javnog zdravstva. analiza zna~ajnih doga|aja. dizajn audita APD 7 Veza ime|u PZZ/porodi~ne medicine. periferalne neuropatije Teme iz hirurgije: 12 sati. Teme iz neurologije: 12 sati. skrining. vaginalni iscjedak. slu~aja Igranje uloga Racionalno propisivanje lijekova Bipolarni poreme}aji . prijavljivanje incidenata. torzija.

saradnja sa drugim stru~njacima i institucijama koji u~estvuju u lije~enju i organizaciji brige za osobe sa psihi~kim poreme}ajima. socijalne radnike. Specijalizantu mora biti osigurana dnevna supervizija za njegove klini~ke obaveze. terapijske vje{tine da efikasno i eti~no rje{ava razli~ite pote{ko}e vezane za psihi~ku bolest. Sposobnost uspje{ne komunikacije odnosi se na uspostavljanje humanog i eti~nog odnosa s pacijentom. DEFINISANJE OSNOVNIH ZNANJA I VJE[TINA Osnovna znanja iz psihijatrije su obavezna. psihijatriji starije dobi i problemima ovisnosti. urgentnoj psihijatriji. ISTRA@IVANJA Specijalizant mora imati iskustvo u~estvovanja u istra`ivanju i provo|enju istra`ivanja. kolegama. psiholo{kih i socijalnih psihijatrijskih intervencija i sposobnost da ih integrira na optimalan na~in za svaki konkretan slu~aj. Fakultativni program }e se priznati kao dio subspecijalizacije za kandidate koji }e nastaviti sa subspecijalizacijom iz podru~ja fakultativnog programa. eti~kim smjernicama struke. analizu istra`ivanja i dono{enje kriti~kih zaklju~aka.osnovna teorijska nastava Klini~ka psihijatrija Alkoholizam i druge bolesti ovisnosti Psihoterapija Suradna psihijatrija Mentalno zdravlje u zajednici Forenzi~ka psihijatrija SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 87 OSNOVNA 4 godine /48 mjeseci/ TRAJANJE 1 15 4 9 3 7 MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Bolni~ki odjel psihijatrije Bolni~ki odjel psihijatrije Bolni~ki odjel psihijatrije Bolni~ki odjel psihijatrije Bolni~ki odjel psihijatrije Centar za mentalno zdravlje u zajednici zavod za javno zdravstvo Bolni~ki odjel psihijatrije. mentalno zdravlje u zajednici i socijalna psihijatrija. vanbolni~kim programima (centri za mentalno zdravlje u zajednici. prikazi iz klini~ke prakse u kojima se raspravlja o dijagnosti~kim i terapijskim dilemama i mogu}nostima rje{avanja.^etvrtak. direktnu superviziju klini~kog rada. mentalnom zdravlju u zajednici i socijalnoj psihijatriji. srednjeg i dugog trajanja). Supervizija iz psihoterapije je obavezna kako u individualnom tako i u grupnom modelu. dje~ijoj i adolescentnoj psihijatriji. Cilj je da specijalizant razvija kompetentnost za dono{enje klini~kih odluka u svakodnevnoj praksi. uspostavljanje odnosa ljekar-pacijent. liason psihijatriji. stambeni programi). 7. Teoretska nastava se upisuje u specijalizantsku knji`icu. Tako|er su obavezna osnovna znanja iz neurologije i interne medicine. vrijeme za lije~enje pacijenta. Osnovna znanja odnose se na rad u razli~itim terapijskim sredinama: hospitalnoj psihijatriji (kratkog. Napredovanjem edukacijskog procesa kandidat preuzima sve zna~ajniju odgovornost. Supervizija mora biti klini~ka i edukativna. dnevni centri. psihoterapiji. specijalizirana ustanova za forenzi~ku psihijatriju ili odjel forenzi~ke psihijatrije Bolni~ki odjel psihijatrije Zavisno od programa raspola`e. multidisciplinarnim timom. Op}i dio traje 3 godine i 9 mjeseci. korisni~kim organizacijama Menad`erske sposobnosti odnose se na sposobnosti da svakodnevno uskla|uje razli~ite zadatke vezane za dono{enje odluka koje uklju~uju sredstva kojim raspola`e. smisao za konsultacije sa drugim kolegama i razumijevanje vlastitih ograni~enja. Mora razviti sposobnost postavljanja istra`iva~kih pitanja. dnevne bolnice. Sposobnost efikasne saradnje sa pacijentom. ~lanovima porodice. Specijalizant }e se upoznati i ulogama drugih struka koje u~estvuju u lije~enju u psihijatriji. odgovornost prema profesiji i dru{tvu. psihobiosocijalnom modelu razumijevanja psihi~ke bolesti i pristupa lije~enju. centri za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici. forenzi~koj. Tokom specijalizacije obavezna je promjena odjela i institucija prema planu specijalizacije. Prisustvovanje teoretskoj nastavi i izrada seminarskih radova su obavezni. edukaciju i rad u sistemu zdravstva Promotorski rad na podru~ju mentalnog zdravlja uklju~uje zalaganje za mentalno zdravlje i pobolj{anje lije~enja generalno u zajednici. formulisanja hipoteza. 3 3 3 48 Dje~ja psihijatrija Fakultativni program po izboru UKUPNO TRAJANJE I PO^ETAK SPECIJALIZACIJE IZ PSIHIJATRIJE Specijalizacija iz psihijatrije traje 4 godine. Seminari uklju~uju najnovija saznanja iz pojedinih podru~ja psihijatrije. forenzi~ka psihijatrija. DEFINISANJE ZNANJA I VJE[TINA KOJE POLAZNIK STI^E ZAVR[ETKOM SPECIJALIZACIJE O~ekuje se da }e na kraju edukacije polaznik imati sljede}e kompetencije za specijalistu psihijatra: Sposobnost dono{enja odluka vezano za dijagnostikovanje i lije~enje psihi~kih poreme}aja. a tokom 3 mjeseca kandidat uz op}i program bira fakultativne programe koji uklju~uju posebne edukacije iz posebnih podru~ja psihijatrije (klini~ka psihijatrija. TEORETSKA ZNANJA Teoretska nastava }e se odvijati prema programu definisanom od strane voditelja programa specijalizacije u obliku predavanja. suradna (liaison) psihijatrija i psihosomatika). radne terapeute. dizajniranja jednostavnog istra`ivanja. 2011. a odnose se na psihologe. Specijalizant tokom jedne godine mora imati najmanje 10 opserviranih klini~kih intervjua koji }e voditi u prisutnosti supervizora. a uklju~uju znanja o dijagnostikovanju psihi~kih poreme}aja. Vje{tine se odnose na primjenu biolo{kih. Sposobnost procjene stanja i dono{enja odluka za primjenu najboljeg na~ina lije~enja. psihoterapija. Tokom specijalizacije treba objaviti samostalno ili u koautorstvu najmanje jedan stru~ni ili nau~ni rad. statisti~ke evaluacije. uspostavljanje specifi~nog terapijskog odnosa. stru~nu politiku. Odre|eni broj sati teoretske nastave priznat }e se od u~estvovanja kongresima i drugim oblicima stru~ne edukacije. seminara i klini~kih prikaza prema posebnim programima za pojedina podru~ja psihijatrije. a uklju~uje vje{tine otkrivanja i definisanja psihopatolo{kih klini~kih nalaza. Uloga kontinuiranog u~enja i profesionalnog rada uklju~uje kontinuiranu edukaciju i pona{anje prema standardima struke u klini~kom i eti~kom smislu. medicinske sestre. Specijalizacija zapo~inje s po~etkom {kolske godine za sve specijalizante kako bi se omogu}io kontinuirani edukativni proces. lije~enje u ku}i. PSIHIJATRIJA Vrsta specijalizacije: Trajanje specijalizacije: PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio . alkoholizam i druge ovisnosti. drugim stru~njacima. uspostavljanje partnerskog odnosa sa pacijentom u kojem je pacijent aktivan u~esnik. dje~ja i adolescentna psihijatrija. a uklju~uje diskusiju o primjerima iz prakse. PRAKTI^NI DIO EDUKACIJE Prakti~ni dio edukacije uklju~uje svakodnevni klini~ki posao koji se mora obavljati pod supervizijom. drugim stru~njacima i organizacijama koje u~estvuju u lije~enju. teoretske rasprave o primjerima iz prakse. komunikaciju sa ~lanovima porodice. osoblje s kojim . sposobnost komunikacije u kojoj se prenose relevantne informacije pacijentu i ~lanovima njegove porodice. 4. kori{tenje socijalnog konteksta kao sredstva za rehabilitaciju i oporavak.

u trajanju od 3 mjeseca.3.) Specijalizant se upoznaje s klini~kim. – upravljanja sistemom. Ad. Ad. a uz to }e nau~iti planiranje klini~kog ispitivanja psihofarmaka razli~itih grupa (antidepresivi. porodi~ne terapije. Ad. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. postupku dijagnosticiranja i lije~enja psihi~kih bolesti. odjeljenjima za produ`eno lije~enje. – timski rad.D. terapije. koji su bitan dio rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o . paranoidni poreme}aji i drugi shizofreniji sli~ni poreme}aji – Poreme}aji raspolo`enja (mani~no-depresivne psihoze) – Anksiozni poreme}aji – Hitna stanja u psihijatriji Ad. Naglasak je na shizofreniji koja je centralni problem u psihijatriji. vikend bolnica.) Specijalizant kontinuirano sudjeluje u radu klubova lije~enih alkoholi~ara i klubova lije~enih ovisnika o drogama. senilnoj i presenilnoj demenciji. sekundarne i tercijarne za{tite. Na svakom od navedenih Odjela specijalizanti trebaju pratiti najmanje pet bolesnika po~ev{i od njihovog primanja na Odjel. pani~ni poreme}aj. Prakti~ni dio edukacije treba provoditi u sljede}im tipovima institucija: A) klini~ki odjel alkoholizma i odjel za druge ovisnosti B) odjel parcijalne hospitalizacije (dnevna bolnica za alkoholizam. Za vrijeme boravka na pojedinom Odjelu moraju usvojiti odre|ena znanja. antipsihotici. dijagnostikom i diferencijalnom dijagnostikom. ovladava primjenom psihofarmakoterapije za ovisnike o alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima. farmakokinetske i farmakodinamske osobine. preko dijagnosti~kih postupaka. dok }e dio usvajati izradom seminarskih radova. Ad. diferencijalno dijagnosti~ko planiranje i u skladu s tim planiranje svih potrebnih laboratorijskih pretraga koje }e omogu}iti postavljanje kona~ne dijagnoze. sudjeluje u radu terapijske zajednice. diferentnim. diferencijalnom dijagnostikom i terapijom razli~itih vrsta poreme}aja raspolo`enja u trajanju od 4 mjeseca. farmakodinamika i mogu}e kombinacije antidepresiva.2.) Specijalizant sudjeluje u radu subspecijalisti~ke ambulante za alkoholizam i ambulante za druge ovisnosti gdje se upoznaje s inicijalno-motivacijskim intervjuom s ovisnicima o alkoholu i drogama i njihovim porodicama. Specijalizant }e dobiti znanja o farmakoterapiji anksioznih poreme}aja.1. farmakokinetika. koji }e im dijelom biti prezentiran preko obaveznih sati teorijske nastave. u skladu sa konceptom "revolving door" sistema specijalizant sudjeluje u radu terapijske zajednice. bipolarni i unipolarni. porodi~noj i partnerskoj psihoterapiji ovisnika o alkoholu i drogama.B. opsesivno-kompulzivni poreme}aj. klasifikaciji psihi~kih poreme}aja (MKB i DSM).) Upoznat }e se s klini~kom slikom. Poseban naglasak bit }e na posttraumatskom stresnom poreme}aju i njegovoj psihosocijalnoj rehabilitaciji.) Kroz dnevnu i vikend bolnicu klini~kog odjela za alkoholizam i druge ovisnosti. vo|enjem individualne i grupne psihoterapije. fobi~ni poreme}aj. Osim farmakoterapije upoznati }e se sa psiho i socioterapijskim postupcima lije~enja psihoti~nih poreme}aja. te lije~enjem anksioznih poreme}aja (generalizirani anksiozni poreme}aj.5. tjelesnih i socijalnih komplikacija alkoholizma i drugih ovisnosti. pa sve do otpusta bolesnika iz bolnice. te pra}enju rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika u saradnji s klubovima lije~enih alkoholi~ara i klubovima lije~enih ovisnika o drogama. odnosno psihoze koje se javljaju u maniji depresiji. socijalna fobija). Tu }e dodatno usavr{avati svoje prethodno poznavanje primjene psihofarmaka. Edukacija se provodi na akutnim odjeljenjima i odjeljenjima intenzivne njege. Potrebno je da se specijalizanti detaljno upoznaju sa epidemiolo{kim i etiolo{kim faktorima nastanka bolesti uzimaju}i u obzir moderne biolo{ke teorije. Ad. Ad. Predvi|eno trajanje ovog dijela edukacije je 4 mjeseca. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od 1 mjesec. vi{eporodi~ne grupne terapije. Budu}i da posebnu pa`nju treba obratiti na savladavanje umije}a propisivanja psihofarmaka. U okviru farmakoterapije izu~avat }e se skupine klasi~nih i selektivnih antidepresiva. psihoterapijskih i farmakoterapijskih mjera lije~enja. njihov odabir.) U okviru psihoti~nih poreme}aja izu~avat }e se shizofrenija.4. Upoznat }e se i sa primjenom elektrokonvulzivne terapije. 1.) Hitna stanja u psihijatriji specijalizant }e apsolvirati tokom rada. Ad. shizoafektivna psihoza. – etika i propisi. dnevna bolnica za druge ovisnosti. grupnoj. – komunikacijske vje{tine. KLINI^KA PSIHIJATRIJA 15 mjeseci Klini~ka psihijatrija uklju~uje znanja o op}oj psihopatologiji. individualne i grupne psihoterapije i socioterapije ovisnika o alkoholu i drogama. Predvi|a se usvajanje vje{tina dijagnosticiranja psihi~kih. 2011. neurobiologiji psihi~kih poreme}aja. kao i komorbiditeta. Uklju~uje sljede}e poreme}aje: – Organski psihi~ki poreme}aji – Shizofrenija. paranoidne psihoze. tako|er. sudjeluje u individualnoj. Pri tome treba nau~iti karakteristi~ne simptome i znakove pojedinih tipova poreme}aja.A. – promocija zdravlja. Ad. Detaljno }e se izu~avati klasi~ni i atipi~ni antipsihotici. anksiolitici) kao i prepoznavanje nuspojava i interreakcije primijenjenih lijekova. odabir ovisno i klini~koj slici.) Specijalizant }e nau~iti razrje{avanje akutnog i hroni~nog psihoorganskog sindroma u predvi|enom trajanju od mjesec dana. psiholo{ko-somatskim. OPIS PLANA I PROGRAMA SPECIJALIZACIJE IZ PSIHIJATRIJE OSNOVNA ZNANJA UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Trebat }e se nau~iti razlikovati temeljne tipove poreme}aja.Broj 17 – Strana 88 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. neinvazivnim i invazivnim postupcima dijagnosticiranja alkoholne i drugih ovisnosti. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. 7.4 mjeseca Cilj edukacije iz podru~ja alkoholizma i drugih ovisnosti je osposobljavanje specijalizanata za samostalno provo|enje kompleksnog programa primarne. 2. a tako|er i saradnjom na stru~nim radovima ili nau~nim projektima koji se na klinici odvijaju. revolving door) C) zavod za bolesti ovisnosti D) klubovi lije~enih alkoholi~ara i klubovi lije~enih ovisnika o drogama. Teoretski i kroz svakodnevni klini~ki rad specijalizanti }e savladavati slo`enu klini~ku sliku shizofrenije od klasi~nih opisa pa do aktualnog koncepta shizofrenije koji je osnova za terapijski pristup.C. te primjena socioterapijskih. ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI . ali i svim drugim socio i psihoterapijskim (posebno kognitivno-bihevioralnim) postupcima koji se koriste u tretmanu ovih poreme}aja. shizofreniformna psihoza.) Specijalizant }e se upoznati s klini~kom slikom. Savladat }e se biolo{ke hipoteze nastanka depresivnih poreme}aja i farmakolo{ko lije~enje. kompleksnim programom lije~enja ovisnosti kroz akutni i intenzivni odjel psihijatrijske njege. parcijalnu hospitalizaciju i vanbolni~kim slu`bama na kojima se lije~i zadovoljavaju}i broj pacijenata. distimiju i ciklotomiju. educirati u primjeni adekvatne terapije. te ovladava znanjima vo|enja porodi~ne terapije. Uz to }e se. Tom }e prilikom nau~iti postupak s bolesnikom u takvim situacijama kao i primjenu optimalne terapije. 4. kombinacije i algoritmi lije~enja razli~itih psihoti~nih poreme}aja.

– Ranu intervenciju. razvijanje suportivnog pristupa – Pra}enje i modifikacija vlastitog stila komunikacije i emocionalnih reakcija na bolesnika – Prepoznavanje situacije kad postoji potreba za supervizijom i podr{kom – Vo|enje kratkog porodi~nog intervjua u svrhu dobivanja i pru`anja informacija – Osigurati razvijanje i odr`avanje strukture terapije kroz neprestano nadziranje granica – Pokazati svjesnost o va`nosti odnosa izme|u pacijenta i lije~nika i doprinosa faktora empatije – Pokazati sposobnost da se terapija zavr{i obzirno i s razumijevanjem pacijentovih osje}aja prema kraju Specifi~ne vje{tine iz psihoterapije za sve specijalizante psihijatrije. – Sticanje vlastitog iskustva u grupnoj psihoterapiji – Vo|enje grupne psihoterapije u bolni~kom settingu – Sticanje vlastitog iskustva u kognitivno-bihevioralnoj terapiji Odabir modela psihoterapije za edukaciju po vlastitom izboru – Vo|enje 3 pacijenta u kratkotrajnoj terapiji po vlastitom izboru – Vo|enje jednog pacijenta u individualnoj dugotrajnoj terapiji po vlastitom izboru 4. – poliklini~ki odjeli – socijalno-zdravstevne ustanove – zavodi za javno zdravstvo. Trebaju se razviti kroz lije~enje pacijenta u kratkotrajnoj i dugotrajnoj terapiji upotrebljavaju}i razli~ite modele terapije. psiholo{kih i faktora pona{anja na patogenezu organske bolesti – Prepoznavanje uticaja bolesti. Op}a znanja iz psihoterapije za sve specijalizante psihijatrije – Bazi~no razumijevanje teorije psihoterapije – Poznavanje klini~kog zna~enja verbalne i neverbalne komunikacije sa stajali{ta pacijenta i psihijatra – Poznavanje zna~enja vlastitih osje}aja u bilo kojoj klini~koj situaciji – Poznavanje zna~enja terapijskog saveza u odnosu ljekar/pacijent – Poznavanje zna~enja motiviranja pacijenta i njegove porodice radi smanjivanja anksioznosti i pobolj{anja saradljivosti u vezi plana lije~enja – Psihoterapijska formulacija psihijatrijskog poreme}aja – Prepoznati kad je nu`no u`e specijalisti~ko lije~enje – Vo|enje najmanje 3 kratkotrajne terapije (12-16 seansi). PSIHOTERAPIJA 9 mjeseci Cilj edukacije je upoznavanje specijalizanata s osnovnim psihoterapijskim znanjem i terapijskim tehnikama. psihoterapijski model po izboru specijalizanta Specifi~na znanja iz psihoterapije – Poznavanje teorijskih postavki psihoterapija baziranih na transferu – Poznavanje teorijskih postavki kognitivno-bihevioralnih terapija Op}e vje{tine zajedni~ke svim psihoterapijama (do kraja op}e psihijatrijske edukacije) – Uspostavljanje povjerenja. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 89 alkoholu i drogama. neprosu|ivaju}eg stila da bi se dozvolilo izra`avanje osje}aja. farmakoterapija. te kluba lije~enih ovisnika o drogama 5 puta. Sudjelovati }e u radu kluba lije~enih alkoholi~ara 20 puta. EST) u razli~itim okru`enjima organskog odjela – Prepoznavanje komplikacija koje prate ili onemogu}avaju odre|eni terapijski pristup ovisno o osnovnoj bolesti – Promocija povezivanja psihijatra i organskih ljekara kroz suradni (liaison) model kao i sticanje vje{tina komunikacije s organskim bolesnikom i medicinskim timom 5. – na~elima provo|enja javnozdravstvenih programa na podru~ju mentalnog zdravlja. ali ujedno i mjera prevencije ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti u segmentu psihijatrije u zajednici.^etvrtak. 7. Cilj ovog dijela edukacije je usvajanje znanja o: – strukturi i na~inu pru`anja usluga skrbi u zajednici. defektologa. ekonomskim i socijalnim karakteristikama populacije za koju se za{tita pru`a u zajednici. SURADNA (LIAISON) PSIHIJATRIJA I PSIHOSOMATIKA 3 mjeseca Primarni cilj edukacije iz suradne psihijatrije je upoznavanje sa psiholo{kim specifi~nostima koje prate organsku bolest {to se posti`e rotacijom kroz razli~ite organske odjele kako bi se specijalizant upoznao s posebnostima i komplikacijama koje prate pojedine organske bolesti. logopeda. lije~enje komorbidnih somatskih i psihi~kih poreme}aja u ovisnika o alkoholu i drogama. u okviru sticanja osnovnih znanja iz podru~ja alkoholizma i drugih ovisnosti. Prakti~ni dio edukacije provodi se u sljede}im ustanovama: – centrima za mentalno zdravlje u zajednici. – savremenim strategijama reformi mentalnog zdravlja. – epidemiolo{kim. 4. Tokom specijalizacije specijalizant }e obraditi 50 ovisnika o alkoholu i 30 ovisnika o drogama. upotreba nedirektivnog. prihva}anje negativnih osje}aja. . – legislativi na podru~ju mentalnog zdravlja. 2011. 30 seansi grupne psihoterapije i 40 seansi socioterapije. svladavanje specifi~nosti forenzi~ke psihijatrije u ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima. – na~elima multidisciplinarne saradnje u brizi za mentalno zdravlje na primarnom nivou zdravstvene za{tite. socijalnog radnika i drugih suradnih stru~njaka. – ulozi psihijatrijske njege u za{titi du{evnih bolesnike u zajednici. upotreba otvorenog i zatvorenog ispitivanja. – Prevenciju mentalnih poreme}aja. ovladao sljede}im znanjima i vje{tinama: provo|enjem konsultativnosaradne (liaisonske) psihijatrije ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima. – na~elima saradnje u brizi za mentalno zdravlje izme|u pojedinih razina zdravstvene za{tite. 3. – socioterapijski odjeli klinika i odjeli za parcijalnu hospitalizaciju. Sudjelovat }e u 30 seansi porodi~ne psihoterapije. uklju~uju}i uloge psihologa. MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI I SOCIJALNA PSIHIJATRIJA 7 mjeseci Program je usmjeren na op}i koncept mentalnog zdravlja u zajednici sa fokusom na: – Promociju mentalnog zdravlja. hospitalizacije i terapijskih postupaka na psiholo{ko funkcioniranje bolesnika – Upoznavanje s osnovnim terapijskim modelima (psihoterapijski i farmakoterapijski) u radu s organskim bolesnikom Osnovne vje{tine – Sticanje vje{tina intervjua i brze dijagnostike – Procjena psihopatolo{kih procesa i njihovog uticaja na lije~enje (procjena kognitivnih sposobnosti bolesnika za odlu~ivanje u terapijskom procesu) – Sposobnost interveniranja odgovaraju}im terapijskim pristupom (psihoterapija. psihoterapijski model po izboru specijalizanta – Vo|enje najmanje jedne dugotrajne individualna terapija (12-18 mjeseci). dobivanje i razja{njavanje informacije. Osim navedenog specijalizant bi. nagla{avanje pozitivnih tendencija. Osnovna znanja – Znanje o psihijatrijskim komplikacijama organskih bolesti – Edukacija o ulozi psihijatrijskih. – Tretman i rehabilitaciju.

gerontopsihijatrijskih bolesnika te bolesnika s mentalnom retardacijom. te ljekarima drugih struka u dijelu koji se odnosi na liaison psihijatriju. Tokom boravka u centru ili odjelu za krizna stanja specijalizant usvaja tehnike intervjua osoba u kriznim stanjima. u~estvuje u prakti~nom preventivnom ili promotivnom radu u zajednici. U ovim se ustanovama specijalizant upoznaje i s organizacijom poliklini~ke slu`be. terapijske postupke. upu}ivanje. vjerskim i drugim institucijama koje su od zna~aja u prevenciji i promociji mentalnog zdravlja. defektolozima. savladava komunikacijske vje{tina u timskom radu. vo|enje slu~aja. Specijalizanti }e nau~iti planirati terapijske postupke ovisno o dijagnozi. – Prisustvo na najmanje ~etiri rasprave s podru~ja hospitaliziranog prava. Od vje{tina savladava vje{tine rada u mutlidiciplinarnom timu. inidikatore mentalnog zdravlja. upoznati se s praksom rada na klini~kom (bolni~kom) odjelu. O~ekuje se da steknu vje{tinu u vo|enju konsultacija i osnovna znanja i vje{tine u primjeni terapijskih postupaka. srednjim medicinskim osobljem. socijalnim slu`bama. indikatori kvaliteta brige za mentalno zdravlje u sistemu zdravstva. U poliklini~kom odjelu specijalizant sudjeluje u pru`anju vanbolni~kih usluga za akutne i hroni~ne bolesnike te u provo|enju dijagnosti~kih postupaka. prikazi ~lanaka iz doma}e i strane literature i sl. te se pripremiti za pristup podru~jima od posebnog stru~nog i nau~nog interesa. vje{tine u provo|enju ispitivanja potrebe jedne zajednice. intervencije u krizi. otpori i njihove specifi~nosti). medijima. prakti~an rad u korisni~koj organizaciji vezan za psihoedukaciju. Specijalizant treba usvojiti znanja o tehnikama socioterapije. 2011. te prilago|eno mogu}nostima porodice. sa~injavanja plana tretmana uz diskusiju o mogu}im medicinskim. upu}ivanje. U socijalno-zdravstvenoj ustanovi specijalizant se upoznaje sa sudjelovanjem sistema socijalne za{tite u pru`anju usluga u zajednici. U tu svrhu upoznati }e se s teorijskim spoznajama iz psihodinamske teorije (nesvjesno. koje im je potrebno za izvo|enje jedne od dviju ponu|enih psihoterapijskih tehnika po svom izboru (psihodinamske ili kognitivno-bihevioralne). hroni~nih. U centrima za mentalno zdravlje u zajednici specijalizant usvaja i upoznaje se sa op}im konceptom mentalnog zdravlja u zajednici i organizacijom slu`bi mentalnog zdravlja u zajednici (formalne i neformalne slu`be). ukupno 20 sati). Posebna }e se pa`nja posvetiti pripremi za timski rad u saradnji s psiholozima. tehnike savjetovanja. – Aktivno individualno vo|enje forenzi~kog tretmana najmanje ~etvoro forenzi~kih pacijenata (pod nadzorom mentora). psiholo{kim. analize i ocjene mentalnog zdravlja stanovni{tva te dr`avni registar oboljelih od mentalnih bolesti i poreme}aja. modifikacije pona{anja) i osnove teorije sistema bitne za pristup u porodi~noj terapiji. uklju~uju}i mjere za o~uvanje i unapre|enje mentalnog zdravlja. te osnove kognitivno bihevioralnog pristupa (teorije u~enja. – Izrada ~etiri ekspertize (u mentorskom aran`manu). sekundarnoj i tercijarnoj razini. DJE^JA PSIHIJATRIJA 3 mjeseca Tokom specijalizacije specijalizanti psihijatrije trebaju ste}i osnovna znanja i vje{tine u procjenjivanju psihi~kog razvoja. 7. razvijenost mentalnog zdravstvenog sistema unutar zdravstvenog sistema (komparacija kao indikator brige za mentalno zdravlje). kontratransfer. Institucije u kojima }e se provoditi edukacija: – Psihijatrijske klinike – Klini~ki odjeli za forenzi~ku psihijatriju – Specijalizirane ustanove za forenzi~ku psihijatriju 7. rad s porodicama korisnika. – Prisustvo na najmanje ~etiri glavne rasprave (s podru~ja krivi~nog odnosno gra|anskog prava). mehanizmi odbrane. Specijalizanti trebaju nadalje dobiti ono znanje i vje{tinu u izvanbolni~koj (poliklini~koj) slu`bi za dje~ju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju. timski rad i vo|enje u timu. transer. na~ine pra}enja. Tokom boravka u zavodu za javno zdravstvo specijalizant treba upoznati ulogu i aktivnosti ove ustanove. sekundarnom i tercijernom nivou. 4. uklju~uju}i rad s porodicom i u`om zajednicom. ste}i osnovna znanja i vje{tine iz porodi~ne terapije. individualnim potrebama djeteta i adolescenta. – Aktivno sudjelovanje u izradi medicinske dokumentacije. upoznati se s psihopatologijom i dijagnostikom u ambulantnom odnosno vanbolni~kom tretmanu u dje~joj i adolescentnoj psihijatriji. te postupke savjetovanja putem telefona. Prakti~ni rad obuhvata: – psihijatrijski pregled prvi psihoterapijski intervju – upoznavanje s na~elima dijagnosti~ko indikacijskog postupka uz opservaciju psihoterapijskog intervjua i samostalni rad – konsultacije tokom opservacija i samostalnog rada . Sadr`aj edukacije Teorijski sati predavanja (u okviru op}eg plana predavanja za sve specijalizante): – Psihijatrija i zakon – Forenzi~ka psihopatologija – Op}i principi psihijatrijskog vje{ta~enja Psihijatrijska vje{ta~enja na podru~ju krivi~nog prava Psihijatrijska vje{ta~enja na podru~ju gra|anskog prava Psihijatrijska vje{ta~enja na podru~ju hospitalizacijskog prava – Forenzi~ka psihijatrija dje~je i adolescentne dobi – Terapija u forenzi~koj psihijatriji – Procjena rizika u forenzi~koj psihijatriji – Terapija u forenzi~koj psihijatriji – Eti~ka pitanja u forenzi~koj psihijatriji – Istra`ivanja u forenzi~koj psihijatriji Prakti~ni dio odvijat }e se putem seminara i vje`bi (prikazi slu~ajeva. psihoedukativnim i socijalnim intervencijama vezanim za slu~aj. – Prisustvo svim konzilijarnim prikazima forenzi~kih ispitanika. teoretski okvir multidiciplinarnog rada i sveobuhvatnog pristupa. 6. te sudjeluje u provo|enju ovakvog na~ina lije~enja. upoznavanje sa na~inima ostvarivanja kontakata sa slu`bama primarne zdravstvene za{tite. kontaktu sa drugima i pacijentima. vje{tine rada u rehabilitacionim programima. FORENZI^KA PSIHIJATRlJA 3 mjeseca Cilj: upoznavanje s osnovnim zadacima na podru~ju psihijatrijskih vje{ta~enja i na podru~ju forenzi~ko-psihijatrijskog tretmana. rodnu i spolnu senzitivnost vezano za mentalno zdravlje. te na~inima njene saradnje s primarnom zdravstvenom za{titom i ustanovama u sistemu socijalne skrbi. socijalnim radnicima. upoznati njihove specifi~nosti i modifikacije vezane za razvojnu dob pacijenata. te moraju upoznati osnove indikacije i lije~enja. {kolskim. te na~inima saradnje sa zdravstvenim sistemom na primarnom. Na socioterapijskom odjelu klinike specijalizant sudjeluje u provo|enju socioterapijskih postupaka u lije~enju akutnih. Aktivno sudjelovanje u svim vidovima grupnog forenzi~kopsihijatrijskog tretmana. Tokom rada na odjelima za parcijalnu hospitalizaciju specijalizant usvaja znanja o postavljanju indikacija za parcijalnu hospitalizaciju. S obzirom na mjesto i ulogu psihoterapije u dje~joj i adolescentnoj psihijatriji specijalizant }e imati odgovaraju}e supervizore za pojedine psihotreapijske tehnike. metodologija sa~injavanja liste indikatora mentalnog zdravlja. vje{tina sa~injavanja psihoedukativnog materijala za korisnike i njihove ~lanove porodice. nevladinim organizacijama. iz grupne terapije djece i adolescenata. te koordinacije terapijskim timom. rad u antistigma programima i kampanjama. Specijalizant se tako|er upoznaje s legislativom na podru~ju za{tite mentalnog zdravlja te savremenim pristupima u reformi mentalnog zdravlja. Upozna}e se sa specifi~nostima psihofarmakolo{kog pristupa i njegovom kombiniranju s psihoterapijskim intervencijama. pra}enje kvaliteta usluga i zadovoljstva korisnika.Broj 17 – Strana 90 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – ^etvrtak. strategiju unapre|enja za{tite mentalnog zdravlja na primarnoj. lobiranje.

– osnovne spoznaje o dje~joj i adolescentnoj psihijatriji. gastroenterologija: gastrointestinalno krvarenje.). – sticanje vje{tina u zbrinjavanju psihijatrijskih kriznih situacija. – teorijske spoznaje o psihoterapijskim tehnikama. sudjelovanje u radu i vo|enju kluba kroz godinu dana (nu`nost sticanja do`ivljaja kontinuiteta u lije~enju). feohromocitom. socijalni radnici. specifi~nosti psihijatrijskog intervjua i komunikacije s psihijatrijskim – – – bolesnikom. upala plu}a. plu}na embolija. dijagnosticiranje i hitno zbrinjavanje hitnih internisti~kih entiteta. – uvod u kognitivno-bihevioralne tehnike. – koterapijsko iskustvo u vo|enju grupne psihoterapije u bolni~kim uslovima. 7. osnovni koncepti bolni~ke psihijatrijske njege. Interna medicina 1 mjesec – provodi se ve}inom u hitnoj internisti~koj slu`bi. Psihijatrija – osnovna i specijalna psihopatologija. – provjera znanja. – teoretski dio vezan uz prepoznavanje. – lije~enje ovisnosti u zajednici.potpuna kompetentnost za rije{avanja hitnih psihijatrijskih stanja. 2. epilepti~ki status. leukemije. GODINA – sticanje potpune kompetentnosti za medikamentozno lije~enje psihijatrijskih bolesti. akutni pankreatitis. pulmologija: KOBP. – sticanje osnovnog znanja o psiholo{kom. psiholozi. – zapo~injanje vo|enja 1 pacijenta u individualnoj dugotrajnoj psihoterapiji. psiholo{ki. – kontinuirane supervizije ambulantnog tretmana ovisnika. 4. – provjera znanja. djetinjstva i adolescencije – temelji psihopatologije u dje~joj i adolescentoj psihijatriji – procjena i indikacija za terapiju – teorijske osnove terapijskih tehnika (individualne dinami~ke psihoterapije. . psihoaktivne supstance. – vo|enje u superviziji bolesnika s psiholo{kim komplikacijama organske bolesti. – hitna stanja u internoj medicini: {ok. na simptom fokusirane psihoterapijske tehnike. – supervizije povr{inskih. suportivnih psihoterapijskih terapija.^etvrtak. GODINA – sticanje znanja u lije~enju ovisnosti (alkohol. – osnovne spozanje o na~inu funkcioniranja vanbolni~ke psihijatrijske njege i za{tite. traume mozga. iznenadna smrt. vanbolni~ki). ishemi~na bolest srca. – osnovni terapijski modeli u lije~enju djece i adolescenata.dijete – upoznavanje s osnovama porodi~ne terapije pomo}u opservacije psihoetrapijskog procesa – upoznavanje s tehnikom psihoanaliti~ke psihodrame putem opservacija i sudjelovanja u terapijskom timu Osnovna znanja – psihi~ki razvoj u razdoblju dojena{tva. okupacioni terapeuti i sl. – hitne psihijatrijske intervencije . hematologija: anemije. intrakranijalna krvarenja. kognitivno bihevioralne terapije. dijebetes. GODINA Provodi se u mati~noj ustanovi specijalizanta (ako ustanova ispunjava uslove). – vlastito iskustvo u grupi. farmakolo{kom pristupu u lije~enju najzna~ajnijih psihijatrijskih bolesti. ulkus `eluca i dvanaestopala~nog crijeva. – sticanje vje{tina u saradnji s ljekarima drugih specijalnosti. GODINA – sticanje kompetentnosti za dijagnosticiranje psihijatrijskih bolesti. tumori mozga. demencije. – teoretski dio vezan uz prepoznavanje. rehabilitacija psihijatrijskog bolesnika u zajednici. nefrologija: akutno zatajenje bubrega. – uvod u vremenski odre|ene. – sticanje sposobnosti za lije~enje naj~e{}ih psihijatrijskih bolesti i prepoznavanja komplikacija medikamentozne terapije.vo|enje kratke na transferu zasnovane psihoterapije s djetetom ili adolescentnom odnosno kognitivno bihevioralne terapije – vo|enje savjetovanja s roditeljem – primjena psihofarmakolo{kog prisutpa Specifi~ne vje{tine – sticanje vlastitog iskustva u individualnoj psihoterapiji – sticanje iskustva u radu sa porodicama – sticanje iskustva u radu na psihoanaliti~koj psihodrami IZVEDBENI PROGRAM SPECIJALIZACIJE 1. – osnovni pojmovi u tretiranju ovisnosti. O~ekuje se da na kraju prve godine specijalizant ima osnovne spoznaje o: Neurologija. akutni holecistitis. dijagnosticiranje i hitno zbrinjavanje hitnih neurolo{kih entiteta (epilepsije. hipo i hipertireoza. – specijalizant odlu~uje o izboru jedne od psihoterapijskih tehnika ~iju }e edukaciju zavr{iti tokom specijalizacije. – sticanje znanja o ambulantnom psihijatrijskom lije~enju kroz superviziju bolesnika vo|enog u ambulantnom settingu. provjera znanja. kontinuirano vo|enje psihoterapijske grupe na bolni~kom odjelu kroz 6 mjeseci (u superviziji). trombocitopenije. – osnovne spoznaje o psiholo{kim komplikacijama organskih bolesti. upale mozga i mo`danih ovojnica). kardiologija: zatajivanje srca. razli~iti psihijatrijski entiteti i njihova implikacija na terapijske intervencije. 4. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 91 upoznavanje s osnovama tehnike na transferu zasnovane individalne psihoterapije djeteta i adolescenta – upoznavanje s tehnikom psihoterapijskih konsultacija s parom roditelj. – uvod u osnovne psihodinamske fenomene. konsultativna i suradna (liaison) psihijatrija. – sticanje spoznaja o hitnim psihijatrijskim intervencijama. – samostalno. – klubovi lije~enih ovisnika. neuroradiolgija 3 mjeseca – provodi se ve}inom u hitnoj neurolo{koj slu`bi. – prepoznavanje i rje{avanje komplikacija farmakolo{kog lije~enja. sr~ane aritmije. odgovornost za ostale sudionike u njezi za psihijatrijskog bolesnika (medicinske sestre. infekcije mokra}nog sistema.) osnove terapijskog pristupa u psihijatriji (farmakolo{ki. – upoznavanje s ambulantnom psihijatrijskom slu`bom. 2011. grupne terapije i psihoanaliti~ke psihodrame) – specifi~nosti u kori{tenju psihofarmaka u dje~joj i adolescentnoj dobi – prevencija psihi~kih poreme}aja u dje~joj i adolescentnoj psihijatriji Osnovne vje{tine – vo|enje psihoterapijskog intervjua s djetetom ili adolescentom – vo|enje psihoterapijskog intervjua s roditeljem – procjena i dijagnoza – postavljanje pravilne indikacije za terapijske intervencije – provo|enje terapijskih postupaka . arterijska hipertenzija. – specifi~nost terapijskog pristupa u organskoj medicini. kardiopulmonalna resuscitacija. 3. sl. – vo|enje grupe ovisnika. porodi~ne terapije.

– Pripremna faza porodi~ne i partnerske terapije. – Pokazivanje svjesnosti o va`nosti zavr{etka. GODINA – specifi~nost psihijatrijskih bolesti u starijoj dobi. – Upotreba transfera i kontratransfera. Specijalizant s posebnim interesom za psihoterapiju zapo~inje edukaciju iz dugotrajnih psihoterapijskih tehnika i nastavlja je po zavr{etku specijalizacije. Strukturalne intervencije. – Nastavak i produbljivanje znanja specifi~nih vje{tina iz psihoterapije iz op}eg dijela specijalizacije. – Saznanja o savremenoj terapiji naj~e{}ih klini~kih entiteta koji se dijele na ona iz biolo{ki temeljene terapije i na ona iz psihoterapije i socioterapije. Razumljivo je da je dugotrajnu psihoterapiju te{ko organizirati jer specijalizanti mijenjaju odjele i bolnice. 5. – Vo|enje 1 dodatne dugotrajne individualne terapije. – osnove forenzi~ke psihijatrije. jednog heroinskog ovisnika i jednog ovisnika o psihostimulativnim drogama – Sudjelovanje jednom sedmi~no u radu kluba lije~enih alkoholi~ara i kluba lije~enih ovisnika o drogama Kompetentnost u samostalnom provo|enju porodi~nog postupka i rje{avanja kriznih intervencija kod porodice ovisnika o alkoholu i drogama – Vje{tinu vo|enja terapijskog postupka sa adolescentima konzumentima alkohola i droga – Sudjeluje u izradi psihijatrijskog vje{ta~enja s ovisnikom o alkoholu i posebno s ovisnikom o drogama – Sudjeluje u epidemiolo{kom istra`ivanju i analizama podataka na podru~ju ovisnosti o alkoholu i drugim drogama – Sudjeluje na podru~ju nau~no-istra`iva~kih djelatnosti u okviru alkohologije i drugih ovisnosti. PSIHOTERAPIJA Cilj fakultativnog programa iz psihoterapije u okviru specijalizacije psihijatrije je osposobljavanje specijalizanta za samostalno i kompetentno obavljanje dijagnosti~ko-indikacijskih postupaka kao i za odre|ene psihoterapijske tehnike. 3. a iskustveni dio bi zapo~eo tokom specijalizacije. – specifi~nosti rada i terapijskog pristupa na dje~jem (adolescentnom) psihijatrijskom odjelu. antidepresivi. a zavr{io kroz programe u`e specijalizacije. kroz fakultativni dio specijalizacije podi`e: – Kompetentnost u provo|enju terapijskih intervencija u hitnim stanjima kod ovisnika o alkoholu i drogama – Sposobnost samostalnog vo|enja grupne terapije ovisnika o alkoholu i drogama na klini~kom odjelu – Sposobnosti samostalnog vo|enja terapije porodice ovisnika o alkoholu i drogama – Spoznaje o na~inu funkcioniranja specijalizirane vanbolni~ke njege i za{tite za ovisnike o alkoholu i drogama – Znanja o specijaliziranom ambulantnom postupku s ovisnicima o alkoholu i drogama. Ciljevi za kratkotrajnu psihoterapiju – Kratkotrajna psihoterapija definirana je kao psihoterapijski tretman od 16 seansi ili manje. – Teorijske postavke kognitivno-bivevioralnih terapija. Znanja: – Teorijske spoznaje o djelovanju psihofarmaka (antipsihotici. psihofarmakoterapija i komplikacije psihofarmakoterapije. – Planiranje vremenski ograni~enog tretmana od 8-16 seansi. ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI – Specijalizant uz ve} usvojena osnovna znanja i vje{tine s podru~ja alkohologije i drugih ovisnosti. Fakultativni program obuhvata ~etiri osnovna podru~ja: teorija. – Vo|enje grupne psihoterapije u ambulantnom settingu. Neke psihoterapijske tehnike ne}e se mo}i u potpunosti zavr{iti tokom specijalizacije. Porodi~na edukacija. Ciljevi za dugotrajnu psihoterapiju – Definirana kao psihoterapija unutar bilo kojeg terapijskog modela kroz 12 i vi{e mjeseci trajanja. – Upotreba vremenskog limita kao terapijskog faktora.Broj 17 – Strana 92 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. rje{avanje problema `rtvenog jarca. 4. Znanja i vje{tine: – Produbljivanje spoznaja o psihoterapijskim postupcima i metodama koje specijalizant mo`e indicirati i zapo~eti u samostalnom radu. 2011. – nastavak supervizije 1+1 bolesnika u dugotrajnoj individualnoj psihoterapiji. – Razvoj vje{tina vo|enja terapijskog intervjua. no neka znanja i vje{tine mogu se nau~iti jedino kroz du`e vremensko razdoblje. vlastiti do`ivljaj terapijskog procesa. Vje{tine: – Nastavak i produbljivanje znanja op}ih vje{tina zajedni~kih svim psihoterapijama iz op}e psihijatrijske edukacije. – sticanje potpune kompetentnosti u dugotrajnoj individualnoj psihoterapiji kroz vo|enje pacijenata u superviziji kroz 3 godine specijalizacije. prakti~ni rad s pacijentom i pra}enje terapijskog procesa uz supervizije i konsultacije. Razumijevanje strukturalnih ~injenica u porodici: granica. . FAKULTATIVNI PROGRAMI 1. kognitivni). – Vo|enje 3 dodatne kratkotrajne terapije (12-16) seansi. anksiolitici. – Razumjeti me|uodnos izme|u psihoterapijskog lije~enja i dugih komponenti u sklopu brige za pacijenta. komunikacijskih kanala. – Psihoterapijska formulacija psihijatrijskih poreme}aja. – zavr{etak edukacije iz izabrane psihoterapijske tehnike. shizofrenija i njoj sli~ni poreme}aji. 2. – Savremene spoznaje o psihoterapijskoj formulaciji psihijatrijskih poreme}aja kroz 3 osnovna modela (psihodinamski. KLINI^KA PSIHIJATRIJA – Cilj fakultativnog programa iz klini~ke psihijatrije je osposobljavanje specijalizanta za samostalno i kompetentno obavljanje dijagnosti~kog i terapijskog postupka za naj~e{}e psihijatrijske entitete (organski psihi~ki poreme}aji. – Dobijanje spoznaja i prakti~ni rad u okviru psihosocijalne rehabilitacije. Upotreba paradoksa i "pripisivanja simptoma". Na taj na~in edukantu je omogu}eno da za vrijeme specijalizacije zavr{i kompletni teorijski program. – Upotreba odgovaraju}eg terapijskog stila. 7. ali }e specijalizant zainteresiran za ovu edukaciju mo}i nastaviti edukaciju do potpune kompetentnosti i u potpunosti zavr{iti edukaciju tokom u`e specijalizacije iz psihoterapije. podsistema. – terapijski pristup u lije~enju psihi~kih bolesti u starijoj dobi. – fakultativni programi. poreme}aji raspolo`enja i anksiozni poreme}aji). – Formuliranje fokusa lije~enja. – Specijalizant treba nau~iti samostalno rje{avati hitna stanja u psihijatriji. – Teorijske i prakti~ne spoznaje o elektrostimulacijskoj terapiji. a zavr{ava tokom u`e specijalizacije. – Nastanak i produbljivanje znanja o komplikacijama farmakolo{kog lije~enja. te primjeni kognitivno-bihevioralne psihoterapije u lije~enju spomenute kategorije bolesnika – Samostalnog vo|enja dugotrajnog psihoterapijskog postupka tri slu~aja ovisnosti o alkoholu. hijerarhije. bihevioralni. Znanja: – Teorijske postavke psihoterapija baziranih na transferu. – Daljnji razvitak vje{tina vo|enja terapijskog intervjua. stabilizatori raspolo`enja i ostali lijekovi koji se koriste u tretmanu psihi~kih poreme}aja).

{kolskim. – savladavanje komunikacijskih vje{tina u timskom radu. socijalnim slu`bama. – osnovnim terapijskim metodama (farmakolo{kim i psihoterapijskim) u lije~enju na nepsihijatrijskom odjelu: – osnovnim eti~kim problemima na nepsihijatrijskim odjelima (transplantacije i sl. Specijalizant se upoznaje s konceptima brige za porodicu bolesnika. U teorijskim seminarima specijalizant dobiva osnovne informacije o specifi~nostima pojedinih organskih odjela kao i terapijskim modelima u pristupu i lije~enju organskih bolesnika. psiholo{kim. SPECT i sl. – dijagnostika i lije~enje psihijatrijskih poreme}aja na nepsihijatrijskim odjelima.). – Razumijevati va`nost dugotrajnog procesa u terapijskom radu. – osnovnim dijagnosti~kim testovima (CT. dok bi dodatna znanja u samostalnoj razradi javnozdravstvenih programa i organizaciji njihova provo|enja zavr{io kroz program u`e specijalizacije. a koja bi mogla dovesti do pogor{anja toka lije~enja. Tokom 3. – u~estvovanje u radu s porodicama korisnika.dijete – sticanje znanja iz podru~ja forenzi~ke psihijatrije u dijelu koja se odnosi na dje~ju i adolescentnu dob . 7. – tretmanu bolesnog djeteta. – tretmanu bolesnika u hitnim situacijama. U okviru fakultativnog (izbornog) programa specijalizant u superviziji vodi brigu za razli~ite organske bolesnike kod kojih postoji rizik za pojavu psiholo{kih komplikacija njihove osnovne bolesti.^etvrtak. FORENZI^KA PSIHIJATRIJA Teorijska i prakti~na priprema za sticanje naziva stalnog sudskog vje{taka (koji se sti~e u okviru posebnog edukativnog programa koji se provodi u skladu sa odredbama Zakona o vje{tacima). te za sudjelovanje u izradi i provo|enju programa za{tite za osobe s psihi~kim pote{ko}ama u zajednici. – rad u mutlidiciplinarnom timu na slu~aju sa razmatranjem upu}ivanja i diskusijom vezanom za upu}ivanje. 4. Ciljevi edukacije: – biopsihosocijalni pristup bolesti i medicinskoj praksi.5 mjeseca specijalizant je uklju~en u rad u hitnoj. onkolo{kog odjela. Specijalizant se senzibilizira za prepoznavanje i rje{avanje transfernih i kontratransfernih problema koji se javljaju u odnosu bolesnik-medicinski tim. 7. medijima. SURADNA (LIAISON) PSIHIJATRIJA I PSIHOSOMATIKA Specijalizant je uklju~en u svakodnevni rad na nepsihijatrijskim. rad s hirur{kim bolesnikom (preoperativna i postoperativna skrb). Navedeni ciljevi realiziraju se: – kroz vo|enje bolesnika na nepsihijatrijskom odjelu u konsultaciji i superviziji. – u~estvovanje u realizaciji antistigma programa i kampanja. – sticanje vje{tina komunikacije s nepsihijatrijskim medicinskim osobljem. Fakultativno: Bli`e detalje o ustanovama i sadr`aju ovog dijela specijalisti~ke obuke }e odrediti voditelj programa specijalizacije. hirur{kog odjela. – tretmanu bolesnika s bolnim sindromom. – Prepoznati i adekvatno upotrebljavati kontratransferne osje}aje i misli. MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI i SOCIJALNA PSIHIJATRIJA Cilj fakultativnog programa iz mentalnog zdravlja u zajednici i socijalne psihijatrije je osposobljavanje specijalizanta za samostalno obavljanje psihijatrijskih usluga koje se pru`aju u zajednici. – tretmanu bolesnika u diferentnim medikolegalnim situacijama (pitanje sposobnosti bolesnika za prihvatanje ili neprihvatanje odre|enog terapijskog postupka). 5. vjerskim i drugim institucijama koje su od zna~aja u prevenciji i promociji mentalnog zdravlja. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 93 Prepoznati intenzitet odnosa koji se mo`e javiti izme|u psihijatra i pacijenta. – tretmanu bolesnika s problemom ovisnosti. – upoznavanje sa na~inima ostvarivanja kontakata sa slu`bama primarne zdravstvene za{tite. – Odre|ivati tempo terapijskog rada. Ujedno uklju~en je i u rje{avanje specifi~ne grupne dinamike koja se javlja u odnosu izme|u bolesnika i medicinskog tima. – Prepoznati ovisnost i njene prednosti i nedostatke. – u~estvovanje u provo|enju ispitivanja potrebe jedne zajednice.). ujedno treba ste}i sposobnost procjene uticaja navedenih faktora na indicirani terapijski proces. Edukant bi za vrijeme specijalizacije zavr{io potpun teorijski program. Teorijski seminari uklju~uju edukaciju o specifi~nostima terapijskog pristupa onkolo{kom bolesniku. – u~estvovanje u rehabilitacionim programima. DJE^JA PSIHIJATRIJA – Sticanje znanja iz podru~ja klasifikacije i klini~kih entiteta u dje~joj i adolescentoj psihijatriji – produbljivanje znanja iz podru~ja psihofarmakologije u dje~joj i adolescentnoj dobi – upoznavanje sa specifi~nim poreme}ajima (pervazivni razvojni poreme}aji. kontaktu sa drugima i pacijentima – u~enje tehnika savjetovanja. transplantacijskog odjela. intervencije u krizi. – tretmanu suicidalnog i homicidalnog organskog bolesnika. prijemnoj slu`bi bolnice. problemima koji se javljaju tokom transplantacijskog procesa (odabir bolesnika i psiholo{ka procjena i priprema za transplantacijski postupak). lobiranje. psihoedukativnim i socijalnim intervencijama vezanim za slu~aj. – prakti~an rad u korisni~koj organizaciji vezan za psihoedukaciju. 4. odnosno u okru`enju u kojem je bolesnik zapo~eo lije~enje. poreme}aji u~enja) i njihovim neurobiolo{kim korelatima te posebnostima farmakolo{kog. – tretmanu akutno agitiranog bolesnika (diferenciranja uzroka agitiranosti obzirom na dotada{nje terapijske postupke). – teorijske seminare. – tretmanu organskog bolesnika koji je rizi~an na razvoj psihi~kih komplikacija svoje organske bolesti (transplantacija i sl. – tretmanu bolesnika koji sam tra`i psihijatrijsku pomo}. te zapo~eo sa sudjelovanjem u pru`anju psihijatrijskih usluga u zajednici. 6. – tretmanu umiru}eg bolesnika i njegove porodice. psihoterapijskog i rehabilitacijskog postupka – upoznavanje s problemom te{kih poreme}aja pona{anja i juvenilne delinkvencije – upoznavanje s dojena~kom psihijatrijom i rad s parom majka. 2011. – osnovnim medicinskim postupcima i njihovom uticaju na psihi~ki status. Specijalizant treba ste}i znanja o: – tretmanu bolesnika sa suspektnom psihijatrijskom bole{}u ili prija{njim psihijatrijskim lije~enjem kao i upotrebom psihotropnih lijekova. – u~estvovanje u prakti~nom preventivnom ili promotivnom radu u zajednici. – konsultativni i saradni (liaison) pristup u lije~enju. poreme}aj pa`nje s hiperaktivno{}u. – u~estvovanje u sa~injavanju psihoedukativnog materijala za korisnike i njihove ~lanove porodice. organskim odjelima. – osnovni transferni i kontratransferni problemi na nepsihijatrijskim odjelima. nevladinim organizacijama. – sa~injavanje plana tretmana uz diskusiju o mogu}im medicinskim. kao i unutar samog medicinskog tima.). MR.

2011. kontraindikacijama. Upoznati alergolo{ke principe dijagnostike i lije~enja. cv kateter) radioterapija pneumologija (pulmologija) godi{nji odmor Bolni~ki odjel torakalne hirurgije Bolni~ki odjel intenzivne medicine Bolni~ki odjel radioterapije Bolni~ki odjel pulmologije 2 6 1 35 4 PROGRAM SPECIJALIZACIJE UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.REUMATOLOGIJA 4 mjeseca Pregled kardiovaskularnog bolesnika. depresivnih stanja. interne medicine nuklearna medicina Bolni~ki odjel nuklearne medicine transfuzijska Bolni~ki odjel medicina transfuzijske medicine klini~ka Bolni~ki odjel farmakologija interne medicine godi{nji odmor U`a specijalizacija pulmologije torakalna hirurgija intenzivna njega. Rad u ergometrijskom kabinetu gdje se specijalizant upoznaje sa indikacijama. upoznaju timski rad – upoznaju osnove forenzi~ke psihijatrije i vje{ta~enja – upoznaju problematiku nau~nog istra`ivanja u dje~joj i adolescentnoj psihijatriji – vo|enje psihoterapija uz superviziju uz stalno pra}enje i povremene procjene napretka od strane odre|enih supervizora iz odabranih tehnika (psihodinamske ili kognitivno-bihevioralne) te supervizora iz klini~kog podru~ja dje~je i adolescentne psihijatrije. u prvom redu multisistematskih autoimunih bolesti. Ovladavanje laboratorijskom dijagnostikom reumatolo{kih oboljenja Ovladavanje rendgenolo{kom dijagnostikom reumatolo{kih oboljenja. hematolo{ku onkologiju. kognitivno-bihevioralna terapija ili psihodrama) – terapijske konsultacije s parom roditelj-dijete – specijalizanti sti~u potrebna znanja i vje{tine u dijagnostici i procjeni stanja pacijenata s te{kim poreme}ajima pona{anja i raspolo`enja. te programe rada dnevne bolnice – upoznaju radnu i okupacionu terapiju. reanimacijom. zna~enje ko`nih testova i provokacijskih testova u alergologiji.Broj 17 – Strana 94 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH gastroeneterohepato logija nefrologija hemodijaliza hematologija ^etvrtak. PULMOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 6 godina /72 mjeseca/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Op}a interna medicina kardiologijareumatologija pulmologija U@A OBLAST MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet TRAJANJE MJESECI 1 23 Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine 4 3 Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine endokrinologija Bolni~ki odjel interne medicine urgentna stanja u Bolni~ki odjel internoj med. Samostalna obrada najmanje po jednog bolesnika iz svake grupe reumatolo{kih oboljenja. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. OP]A INTERNA (23 MJESECA) KARDIOLOGIJA. – promocija zdravlja. – timski rad. tuma~enjem rezultata. Upoznati izvo|enje i pra}enje hemodinamskih parametara. reumatskih bolesti i imunodeficijencija. (m. 4. tehnikom uspostavljanja perifernog i sredi{njeg venskog puta. liaison terapije. Ovladati dijagnostikom i lije~enjem imunolo{kih bolesti. – komunikacijske vje{tine. sudjelovanje u sastancima strukovnih dru{tava – uklju~ivanje u rad na promociji psihi~kog zdravlja uz konsultacije u {kolama i blisku saradnju sa {kolskim timovima – osnovna znanja – temeljito poznavanje normalnog psihi~kog razvoja – detaljno poznavanje psihopatologije razvojnih razdoblja – klasifikacije i klini~ki entiteti – teorije psihoterapijskih tehnika – psihofarmakologija Osnovne vje{tine: – psihijatrijski pregled djeteta ili adolescenta – psihoterapijski intervju s djetetom ili adolescentom – samostalni rad uz stalne konsultacije i supervizije – samostalna procjena i dijagnoza – samostalno stvaranje terapijskog plana – provo|enje odabrane metode lije~enja djeteta ili adolescenta (individualna na transferu osnovana psihoterapija. 2 2 2 2 2 1 1 1 2 48 vje`banje konsultacija u slu`bi liaison psihijatrije provo|eno pod mentorstvom na klinikama za pedijatriju. psihoza te te{kih neuroza i poreme}aja osobnosti – upoznaju planiranje programa bolni~kog lije~enja i otpu{tanja pacijenata. – etika i propisi. planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijalista. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. hirurgiju. – upravljanja sistemom. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od 1 mjesec. 7. Ovladati dijagnostikom i lije~enjem sr~anih aritmija. privremenu elektrostimulaciju srca i elektrokonverziju srca. grupne psihoterapije. dermatologiju i ginekologiju i porodiljstvo – sudjelovanje u multidisciplinarnim stru~nim sastancima – pra}enje stru~ne i nau~ne literature iz podru~ja i sudjelovanje u seminarima. te funkcioniranje terapijske zajednice u kojoj kao dio tima djeluju – sti~u iskustva u planiranju programa posthospitalnog pra}enja bolesnika – upoznaju specifi~nosti grupne terapije u bolni~kim uvjetima – sti~u dalja iskustva u vo|enju individualne psihoterapije.ventil. . suicidalnih pona{anja. ortopediju. s naglaskom da se ti sati supervizije mogu sabirati za potrebe edukacije iz tih psihoterapijskih tehnika (edukacije u na~elu traju du`e od trajanja subspecijalizacije).

2011. TRANSFUZIJSKA MEDICINA 1 mjesec Edukaciju iz transfuziologije specijalizant sprovodi u odjelu za transfuziologiju koje ispunjava uslove iz Pravilnika. dijabetologije i bolesti metabolizma. Nuklearnomedicinske metode u onkologiji. Asistencija u rutinskoj. citogenetika).HEMODIJALIZA 2 mjeseca Obrada i pra}enje nefrolo{kih bolesnika. intrakutanim testiranjima. Ovladati tehnikom pregleda o~ne pozadine Upoznati laboratorijske pretrage iz podru~ja endokrinologije. Tumori u grudnom ko{u. principe imunoflourescencije. tuma~enje baznih vrijednosti hematolo{kih analiza. akutnoj hipokalcemiji. Asistencija u laparaskopiji. Endokrinolo{ka obrada bolesnika u ambulantnim uslovima (rad u poliklinici sa nastavnikom). odnosno prakti~na nastava u urgentnom centru. eksuflacijom pnematoraksa. toaletom bronha. prikazi. izvor neophodnih lijekova). jetre i pankreasa Analiza i tuma~enje odre|enih radiolo{kih ispitivanja organa za varenje NEFROLOGIJA . acidobaznim statusom. nuspojave. interpretaciju rezultata. ultrazvu~nu dijagnostiku u nefrologiji. hemodinamskim i morfolo{kim ispitivanjima. dopunske dijagnozne metode i lije~enje). Upoznavanje sa indikacijama za stalne perfuzione katetere i na~inom odr`avanja istih. Klini~ki i odeljenski seminari. hipoglikemiji. i to iz sljede}ih oblasti: Nuklearna pulmologija. laboratorij za funkcijsko ispitivanje respiratornog sistema. planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. antipiretska terapija i sl. principe i postupak hemodijalize. Invazivni i neinvazivni dijagnosti~ki postupci u pulmologiji. tromboembolisam. urgentnoj i operativno-terapijskoj endoskopiji organa za varenje. izvo|enje supresionih i stimuli{u}ih testova i njihova interpretacija. pokusne biolo{ke jednakovaljanosti na dobrovoljcima i na~in planiranja takvih pokusa (bar jedan). plu}a i pleure. rje{avanje konkretnih (ili simuliranih) terapijskih problema. Samostalno izvo|enje i tuma~enje odre|enih (specifi~nih) ispitivanja funkcije crijeva. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 95 Upoznati osnovne karakteristike laboratorijskih testova (serolo{kih.) Rad u jedinici intenzivne i urgentne njege (potpuno ovladavanje principima neodlo`ne medicinske pomo}i i dijabetskim komama. Urgentna stanja u nefrologiji. te temeljnim mikrobiolo{kim testovima i torakalnom radiologijom. alergolo{kim i mikrobiolo{kim pretragama. hipoglikemijama. hiperkalijemijama i hipokalijemijama. sastavljanje mi{ljenja o lijeku i nuspojavama. Nespecifi~ne bolesti bronhija. enzimskih testova. Upoznavanje sa njegom te{kih hematolo{kih bolesnika (njega usne duplje. tumor). Upoznati tehniku biopsije bubrega. postavljanjem urinarnih katetera ultrazvu~nom dijagnostikom hitnih stanja u nefrologiji (opstrukcija. PNEUMOLOGIJA 3 mjeseca Klini~ka fiziologija i funkcijski testovi plu}a. pripremu testova za edukaciju (Bilten komisije za lijekove). njihovu primjenu i interpretaciju rezultata. odre|ivanje koncentracije lijekova u tjelesnim teku}inama. Plu}na i vanplu}na tuberkuloza. dopunske dijagnoze metode lije~enja) i ovladati interpretacijom nalaza krvne slike i nalaza koagulograma. GASTROENETEROHEPATOLOGIJA 2 mjeseca Gastroeneterohepatolo{ka obrada bolesnika u stacionaru i poliklinici. Aktivan rad u intenzivnoj respiracijskoj njezi. 7. HEMATOLOGIJA 2 mjeseca Hematolo{ka obrada bolesnika u hospitalnim uslovima (osnovna obrada. Rad u jedinici intenzivne njege (ovladavanje principima neodlo`ne medicinske pomo}i u hemoragijskim sindromima. Pregled pulmolo{kog bolesnika. Respiracijska insuficijencija. Aktivan rad na klini~kim odjeljenjima U~e{}e u ambulantno-poliklini~koj slu`bi U~e{}e u timu za funkcijsku dijagnostiku Tuma~enje RTG nalaza grudnog ko{a i scintigrafije plu}a (u okviru rada na odjeljenju). planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. imunofenotipizacija. pristupom otrovanom bolesniku (prepoznavanje glavnih otrovanja i kontrole takvih bolesnika). Hematolo{ka obrada bolesnika u ambulantnim uslovima. hidronefroza. URGENTNA STANJA U INTERNOJ MEDICINI 2 mjeseca Rad. adisonskoj i tireotoksi~noj krizi). Ventilaciona perfuziona ventilacija plu}a. Endokrinolo{ka obrada bolesnika u hospitalnim uslovima (osnovna obrada. Ovladati pleuralnom punkcijom i evakuacijom.^etvrtak. – upoznati rad farmakoterapijske ambulante (sastaviti bar 5 klini~ko. agranulocitozama i akutnim leukemijama. tuma~enje baznih vrednosti hormona. op}a njega. cerebralnim komama zbog hemoragijskog sindroma i sl. dokumentaciju o nuspojavama i rad bolni~ke komisije za lijekove. Ovladati dijagnostikom i lije~enjem bolesti iz podru~ja endokrinologije. Upoznavanje sa dopunskim dijagnosti~kim metodama u hematologiji (citolo{ko citohemijske analize punktata ko{tane sr`i. Funkcionalno ispitivanje bubrega. Upoznati pulmolo{ku endoskopiju. kao i u terapiji pojedinih oboljenja. 4. interpretacijom ventilacijskih testova testovima difuzije. cor pulmonale. planiranje racionalne obrade i dono{enje dijagnosti~kih i terapijskih zaklju~aka pod nadzorom specijaliste. Asistencija u dijagnosti~koj i interventnoj ultrasonografiji.farmakolo{kih mi{ljenja za ambulantne bolesnike). NUKLEARNA MEDICINA 1 mjesec Sta` iz nuklearne medicine ima za cilj da ljekarima na specijalizaciji interne medicine pru`i neophodna znanja i upozna ih sa vje{tinama koje ova medicinska disciplina primjenjuje u funkcionim. U toku poliklini~kog rada specijalist radi u ambulanti za farmakoterapiju (6 dana) u klini~ko-farmakolo{kom laboratoriju . radiolo{ke dijagnosti~ke i terapijske metode u nefrologiji. pregled nefrolo{kog bolesnika. celularnih).) EDNOKRINOLOGIJA 2 mjeseca Pregled bolesnika s bolestima endokrinih `lijezda. {e}ernom bolesti i bolestima metabolizma. konzervisanje i distribucija krvi – komplikacije transfuzije krvi i derivata (indikacija i kontra indikacije) – poreme}aj koagulacije krvi (sa hirur{kog aspekta) – DIK (diseminirana intravaskularna koagulacija) KLINI^KA FARMAKOLOGIJA 1 mjesec U toku specijalizacije kandidat treba: – ovladati pristupom bolesniku s politerapijom (interreakcije. dijabetologije i bolesti metabolizma. Punkcija abdomena i diferencijalna dijagnoza ascitesa. odnosno slu`bi gdje se upoznaje sa urgentnom dijagnostikom i terapijom kardiolo{kih stanja. fizikalnom terapijom u pulmologiji. Nuklearna onkologija i hematologija. laboratorijska dijagnostika hemoragijskih sindroma. Ovladati pretragom urina. Sadr`aj obuke: – krvne grupe ABO sistema – Rh faktor i podgrupe ABO sistema – derivati krvi i supstituenti – uzimanje.

testovi optere}enja RADIODIJAGNOSTIKA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA TRAJANJE MJESECI 1 Odjel za radiologiju 2 1 1 Odjel za radiologiju Odjel za radiologiju Odjel za radiologiju Odjel za radiologiju Odjel za radiologiju Odjel za radiologiju 4 3 5 1 5 6 4. dijafragme i medijastinuma. ostale akutne dekompenzacije kardiopulmonalnog sistema. pulmonalna tromboembolija. analiza respiratornih plinova) – dijagnosti~ke i terapijske procedure uklju~uju}i torakocentezu. RADIOTERAPIJA 1 mjesec PULMOLOGIJA 35 mjeseci STICANJE ZNANJA: – opstruktivne bolesti plu}a – maligne bolesti plu}a – tuberkuloza – upale plu}a – difuzne bolesti intersticija plu}a – vaskularne bolesti plu}a-pl. Aktivno sudjelovanje i savladavanje manjih zahvata. intubacije. hiperreaktibilnost. komisiji za lijekove (1 dan). krivulja protok-volumen. te ostali antiteti vezani za urgentna stanja u pulmologiji. pleuralne drena`e. u konzilijima na drugim odjelima (3 dana) i seminarskim raspravama (3 dana). angiografije – uz dijagnostike perifernih zasjenjenja plu}a i pl. U@A SPECIJALIZACIJA (48 MJESECI) TORAKALNA HIRURGIJA 2 mjeseca Upoznavanje s indikacijama i kontraindikacijama hirur{kog tretmana bolesti plu}a. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. u centru za lijekove (3 dana). INTENZIVNA NJEGA 6 mjeseci Specijalisti svladavaju dijagnosti~ke i terapeutske zahvate u entitetima kao: status astmatikus. – etika i propisi. Prisustvovanje operacijskim zahvatima. smetnje disanja u toku sna) – dijagnosti~ke metode u pulmologiji – prevencija bolesti plu}a – rehabilitacija i fizikalna terapija bolesti plu}a – nau~no-istra`iva~ki rad OSPOSOBLJENOST ZA IZVO\ENJE: – testiranje plu}ne funkcije sa ocjenom mehanike disanja i izmjene plinova (spirometrija. izvo|enje i pra}enje hemodinamskih parametara. tomografija. perkutanu punkciju plu}a. trahoetomija. difuzija. dekompenzacija hplu}nog srca. postupci reanimacije itd. endotrahealna intubacija. 2011. – promocija zdravlja. – upravljanja sistemom. hemoptoa. citopatolo{ki OSPOSOBLJENOST ZA INTERPRETACIJU: – rtg snimaka plu}a. pleure. akutna i hroni~na respiratorna insuficijencija. otrovanja ihalacijom. kao pleuralne drena`e. eksuflacije. komplianca. te ostalih manjih zahvata. distribucija ventilacije. Procjena klini~ke slike i potrebe za tretmanom u intenzivnoj njezi pulmologije. medijasinuma i dijafragme – genetske i razvojne anomalije plu}a – alergijske bolesti plu}a (astma. 7. ct plu}a. pneumotoraks. ards. terapija kisikom.5 5 Gastroenterohepat Odjel interne mediologija cine Dijagnostika Odjel za radiologiju probavnog trakta Urogenitalna dijagnostika Urologija Dijagnostika urogenitalnog sistema Muskulo-skeletna dijagnostika Ortopedija i traumatologija Dijagnostika lokomotornog aparata Pedijatrijska radiologija Nuklearna medicina Radioterapija Odjel ortopedije Odjel za radiologiju Odjel urologije Odjel za radiologiju 1 4 5 1 4 6 2 4 Odjel za radiologiju Odjel nuklearne medicine Odjel za radioterapiju i onkologiju 3 1 1 PROGRAM SPECIJALIZACIJE UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. traheotomija. – timski rad.Broj 17 – Strana 96 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Trajanje specijalizacije: PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Osnove radiolo{ke dijagnostike Fizika i radiolo{ka za{tita Digital imaging Ultrazvu~na dijagnostika Kompjuterizovana tomografija (CT) Magnetna rezonanca (MRI) Interventna radiologija Neuroradiolo{ka dijagnostika Torakalna radiodijagnostika Radiologija kardiovaskularnog sistema Pulmolo{ka dijagnostika Dijagnostika dojke Dijagnostika probavnog trakta U@A OBLAST ^etvrtak. cor pulmonale – bolesti pleure. osnove bronhoskopije – pregled sputuma i drugih uzoraka mikrobiolo{ki. . Uz rad na hirur{kom odjelu i operacijskoj sali specijalisti provode dio sta`a i de`uraju u {ok sobi torakalne hirurgije. – komunikacijske vje{tine. aspiracije i opstrukcije bronhalnog sistema.5 1 0. akutna stanja infekcije bronhopulmonalnog sistema. izljeva – ko`ni testovi – tjelesna plkezmografija.hipertenzija – profesionalne bolesti plu}a – pleuro-pulmonalne komplikacije sistemskih oboljenja – akutna onboljenja plu}a izazvana udisanjem {tetnih noksa – respiratorna insuficijencija. Svladavanje dijagnosti~kih i terapeutskih postupaka: mehani~ka ventilacija. ARDS. mehani~ke ventilacije. 4. biopsiju pleure. 4 godine /48 mjeseci/ MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet (funkcijski i biokemijski dio 6 dana). Postoperativne komplikacije i metode njihovog lije~enja.

tumori. normalni nalaz. malformacije. standardni presjeci CT plu}a i medijastinuma. Dijagnostika lokomotornog sistema: Indikacije za pregled kosti i zglobova. upalni. Kasete. Angiodinografija.v. zglobova. tumori. SPECT (Single Photon Emission Computerised Tomography). lumbalna radikulografija. jajnika. malformacije. normalni nalaz. indikacije. Princip rada rendgenskog ure|aja. endarteritisi. upale. malformacije vaskulitis. Rendgenski film. tumori. {titne `ljezde. MR prikaz aorte. prednosti i manjkavosti. Pra}enje rada u snimaoni i sudjelovanje pri izvo|enju standardnih i specijalnih snimki te pri izvo|enju kontrastnih pretraga (i. upale. CT. metode pregleda. tumori. dojke. Prisustvovanje dijaskopskim pregledima torakalnih organa i probavnog trakta. Vrste rendgenskog ure|aja. adhezivne promjene. Standardno razvijanje eksponiranog rendgenskog filma. indikacije. metode pregleda. indikacije. urografija. snimak piramida po Stenversu. tuma~enje CT nalaza lobanje i ki~menog stuba. `u~ne kesice i `u~nih puteva. trauma. pankreasa. Sportske ozljede. normalni nalaz. snimak paranazalnih {upljina i snimak nosnih kostiju. snimak mastoida po Schulleru. osnovni i kosi snimci ki~menog stuba. tumori). metoda izvo|enja. anomalije. 7. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 97 Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od 1 mjesec. opti~kih kanala. Kontrastna sredstva za peroralnu i parenteralnu primjenu. snimak orbita. upale. urinarnog trakta. osnovi intervencijske angiolo{ke metodologije (dilatacija. metode pregleda. Prikaz ekstra i intrakranijskih krvnih `ila. Arhiviranje digitalnih snimaka. MR i DSA. degenerativni i tumorski procesi. aneurizme. metode izvo|enja. Lumbalna radiokulografija. indikacije. karotidna angiografija/punkciona. kao dio HIS (Hospital Information System) i RIS (Radiological Information System). v. a. OSNOVE RADIOLO[KE DIJAGNOSTIKE FIZI^KE OSNOVE RADIOLOGIJE I RADIOLO[KA ZA[TITA Vrste zra~enja koje se koriste u medicini. specijalizant treba da razumije razliku izme|u analognih i digitalnih snimaka. metoda izvo|enja. punkcione evakuacije. metoda pregleda. te prednosti i mogu}nosti digitalnog imaginga u radiologiji. Dijagnostika nervnog sistema: Indikacije za pregled mozga i kralje`ni~ne mo`dine. trauma. CT mozga. upale. tumori). normalni nalaz. Doppler i color Doppler pregledi. hidrocefalus. snimak mandibule i temporomandibularnih zglobova. Drena`e: bilijarnog trakta. snimak facijalnog masiva. Automatske tamne komore. embolizacija). ishemi~ne i hemoragijske vaskularne lezije subarahnoidalno krvarenje metaboli~ke bolesti. NEURORADIOLOGIJA Kraniogram iz dva pravca i ciljani snimak turskog sedla. Ure|aji za ehografiju. indikacije. bubrega i nadbubre`nih `ljezda. tumori. lumbalna mijelografija. indikacije. varikokela. Opasnost primjene kontrastnih sredstava i postupci pri reakciji na kontrastna sredstva. A-V malformacija i fistula. INTERVENTNA RADIOLOGIJA Vje{tine kojima specijalizant treba ovladati iz oblasti interventne radiologije: Perkutalna transluminalna angioplastika /PTA/: femoropoplitealna. paratiroidne `lijezde. CT larinksa. ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA (UZ) Vje{tine: rukovanje ultrazvu~nom aparaturom i sondama. izvo|enje pregleda i tuma~enje ultrazvu~nih nalaza kod oboljenja: jetre. koljenskog i sko~nog zgloba te mi{i}a i tetiva i hrskavica. v. endokrinolo{ke bolesti. Na~in prepoznavanja benignih i malignih procesa. indikacije. ovarijuma.^etvrtak. 4. KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA (CT) Osnove kompjuterizovane tomografije. anomalije. MRI (Magnetic Resonance Imaging). snimak baze lobanje. Odre|ivanje stepena uznapredovalosti malignih procesa. metode pregleda. mokra}ne be{ike i prostate. Tehnika snimanja MR. CT piramida. Dijagnostika hepatobilijarnog trakta: Indikacije za pregled jetre i gu{tera~e. renalna. upalni procesi. Upalni i tumorski procesi te na~in analize limfnih ~vorova. Rad u tamnoj komori. CT paranazalnih {upljina. tumorskih krvnih sudova. tumora ko{tano-zglobnog sistema. Artefakti na rendgenskom filmu. tumori. trauma. Dilatacije: jednjak. normalni nalaz. indikacije i tehnika pregleda. Descendentna mijeloradikulografija. Radiografski proces. metode pregleda.v. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. utuerusa i jajovoda. MAGNETNA REZONANCA (MRI) Osnove magnetne rezonance. Tehnika snimanja. srednjeg i stra`njeg medijastinuma. upalni i degenerativni procesi. tuma~enje snimaka. Traumatski. CT farinksa. te mogu}nost razlikovanja benignih od malignih procesa. anomalije. uretra Postavljanje kateterske proteze punkcije biopsije. prostate. Upoznati se sa principima CT (computed tomography). tumori. Ascendentna mijeloradikulografija. Dijagnostika respiratornog kardiovaskularnog i limfnog sistema: Indikacija za MR prednjeg. trauma. podru~je primjene. testisa. Upalni i tumorski procesi organa u maloj zdjelici i dojki. biligrafije). Dijagnostika urotrakta: Indikacije za pregled organa male zdjelice i dojke. upale. . tumori. karotidna angiografija/Seldinger. Standardni presjeci CT lobanje. Upalni i tumorski procesi. ST abdomena i karlice. Nefrostomija PTC. 2011. tumori. patologija diska. Dijelovi rendgenskog ure|aja. Tehnike izvo|enja pregleda. koronarna. uretera. spinalna angiografija (a. Sredstva za osobnu za{titu osoblja koje radi u zoni inoziraju}eg zra~enja. prednosti i manjkavosti. CT orbite. Odre|ivanje stepena uznapredovalosti malignih procesa. Emboilizacija: u cilju hemostaze. abdomenskog prostora. metode pregleda. Pohranjivanje neeksponiranih rendgenskih filmova. metoda izvo|enja. upale. Svojstva rendgenskog zra~enja. Tehnika pregleda mokra}nog mjehura. i. anomalije. indikacije. retroperitoneumskog prostora. uterusa i dojke. postoperacijski i postradijski kontrolni pregledi. PET (Positron Emission Tomography). patologija korijena. cervikalna mijelografija. Folije za skra}enje ekspozicije. Indikacija za MR srca. okluzivne bolesti ekstrakranljskih i intrakranijskih krvnih `ila. Osnovni principi CT aparature i rukovanjem sa njom. podru~je primjene. indikacije. na~in dobijanja digitalnih snimaka i njihovo kori{tenje (manipulacija digitalnim snimcima). Funkcionalna analiza mozga. CT hipofize. tumori. Teleradiologija. Tehnika izvo|enja pregleda ramenog. vertebralna angiografija/Seldinger. tuma~enje snimaka. Cerebralna angiografija (indikacije. DIGITAL IMAGING U toku treninga iz oblasti digitalnih radiolo{kih snimaka. subokcipitalna mijelografija. Karakteristike i prednosti kori{tenja PACS (Picture Archiving and Communications System). tumori. Intraarterijska terapija: tumora parenhimnih organa. indikacije. ilija~na. CT `lijezda slinovnica.

Koronarografija. upale. a. ciljani snimak turskog sedla. metode izvo|enja. ru~ja. Tuma~enje rendgenskih snimaka plu}a. okluzivne bolesti. upale. snimak piramida po Stenversu. bolesti bijele supstance. anomalije. Rendgenolo{ka dijagnostika respiratornog sistema: Radioskopija plu}a u klasi~nim stavovima i polo`ajima. anomalije. Bronfografija. pregled gastroduodenuma. degenerativni procesi. Dijagnosti~ki pneumotoraks. Splenoportografija. snimak mastoida po Schulleru.v. snimak karlice. duodenuma. Selektivne i superselektivne angiografije. malformacije. Radioskopija srca. venografija i flebografija. snimak sternuma. izvo|enje aortorenovazografije. degenerativni procesi. sko~nog. Limfografija. degenerativni procesi. snimci temporo-andibularnih globova. Rendgenolo{ka dijagnostika oboljenja dojke: tehnika snimanja. aneurizme. CT mijelografija. Intravenska i infuzijska holecisto holangiografija. snimci sarkoilija~nih zglobova. hepatobilijarnog i pankreasnog sistema: Samostalno izvo|enje pregleda jednjaka. fistulografije. Ultrazvu~ni pregled kukova. profilna. kuka. Pneumomedijastinum. indikacije. lordoti~nom polo`aju. spazmi. izvo|enje policistografije. retrogradna pijelografija. tankog i debelog crijeva. kuka. tumori. PEDIJATRIJSKA RADIOLOGIJA Vje{tine: pregled jednjaka. komplikacija i nuspojava radioterapije. Aortografija. ciljani snimak navikularne kosti. RADIOTERAPIJA Osnovni principi i namjena radioterapije. izvo|enje retrogradne cistografije i uretrocistografije. Ultrazvu~ni pregled urinarnog trakta. snimci ki~menog stuba iz dva pravca. snimak stopala iz 2 pravca. TORAKALNA DIJAGNOSTIKA (respiratorni sistem. Tuma~enje rendgenskih snimaka srca i krvnih sudova. u le`e}em stavu bo~na sa paralelnim snopom rtg zrakova. RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 5 godine /60 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Op}a radioterapija i onkologija Specijalna radioterapija i onkologija Radioterapija glave i vrata Radioterapija GIT-a Radioterapija plu}a i medijastinuma Radioterapija kosti i mekih tkiva Radioterapija ko`e Radioterapija dojke Ginekolo{ka radioterapija Radioterapija geniturinarnog trakta Radioterapija limfoma i leukemija Radioterapija CNS-a Radioterapija tumora nepoznate primarne lokacije Palijacija Pedijatrijski tumori Benigni tumori Hemoterapija solidnih tumora Hematoonkologija Pedijatrijska onkologija Radiodijagnostika Nuklearna medicina Patolo{ka i molekularna dijagnostika Onkolo{ka hirurgija Institut za radioterapiju i onkologiju Institut za radioterapiju i onkologiju Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel radiologije Bolni~ki odjel nuklearne medicine Bolni~ki odjel patologije U@A OBLAST MJESTO TRAJANJE TRAJANJE OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A Medicinski fakultet 1 Medicinski fakultet Institut za radioterapiju i onkologiju 7 36 4 3 2 2 2 4 5 3 2 3 1 2 2 1 6 1 1 2 1 1 4 . Pneumoangiografija. Peroralna holecistografija. snimak paranazalnih {upljina. tumori. 2011. `eluca. Nativan snimak trbuha. metode pregleda. Digitalna suptrakciona angiografija. Dopplerova sonografija ekstrakranijskih krvnih `ila transkranijski doppler. koljena. izvo|enje selektivne renalne angiografije. Radiografija plu}a: P-A. ERCP. Ultrazvu~ni pregled abdomena. snimci dugih kostiju. Razumijevanje indikacija. normalni nalaz. CT kralje{nice. 4. indikacije. tuma~enje nalaza. Ultrazvuk velikih zglobova/ramena. Periferna angiografija. irigoskopija. indikacija. anterogradna pijelografija. snimak baze lobanje. Perkurtana holangiografija.Broj 17 – Strana 98 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. 7. Tvrdozra~na tehnika snimanja. tumori. izvo|enje i-v. NUKLEARNA MEDICINA Osnovno razumijevanje principa nuklearne medicine. Indikacije za MR. Mjerenje veli~ine srca i aorte. lakta. Tomografija plu}a i medijastinuma. trauma. URO-GENITALNA DIJAGNOSTIKA Rendgenolo{ka dijagnostika urinarnog sistema: nativan snimak urotrakta. trauma. snimak {aka. artrografije. upale. snimci zglobova/ramena. snimak orbite s lica i profila. Kavografija. Angiokardiografija. snimak facijalnog masiva. koljena. aorte i plu}ne arterije. snimak lobanje po Taunu. MUSKULO-SKELETNA DIJAGNOSTIKA Rendgenolo{ka dijagnostika muskulo-skeletnog sistema: klasi~ni snimci lobanje iz dva pravca. Abdominalna aortografija i selektivna angiografija. metode pregleda. kardiovaskularni sistem. DIJAGNOSTIKA PROBAVNOG TRAKTA Radiologija organa za varenje. infuzijske urografije. Mikciona cistouretrografija. snimak nosne kosti iz profila. snimak zigomati~ne kosti. infuzijska ili intravenska urografija. dojka) Radiologija kardiovaskularnog sistema: Teleradiografija srca iz dva pravca. Razumijevanje prikaza fiziolo{kih procesa i upore|ivanje sa nalazima drugih radiolo{kih metoda. snimci mandibule/telo i grane.

kao integralni dio multidisciplinarnog zbrinjavanje onkolo{kog bolesnika. Odgovor tumora na iradijaciju. Popravak radijacionih o{te}enja. Patologiji i citologiji tumora i njihovoj klasifikaciji. Radioterapijska fizika: Rengdenska cijev. Osnovi upravljanja i ekonomisanja u radijacijskoj onkologiji Izra~unavanje tro{kova. Tipovi studija. Linearni accelerator. Radioizotopi. Imaging orjentisana na proces (bolest). Djelovanje na }eliju. ranoj detekciji i edukaciji stanovni{tva. Specijalista radijacijske onkologije (radioterapije) treba da bude verziran i posjeduje znanje o: Epidemiologiji tumora. bilo samo ili u kombinaciji sa drugim modalitetima.7 mjeseci Svaki specijalizant treba tokom svoga sta`a da stekne znanje i vje{tinu iz bazi~nih nauka koje su vezane sa radijacijskom onkologijom. 7. Radijacijska onkologija zasnovana na dokazima. Specifikacija apsorbovane doze u ciljnom volumene u brahiterapiji. Algoritam trodimenzionalnog (3D) izra~unavanja doze. Ciklotron. Specifi~ne lokalizacije i/ili vrste tumora. ORL onkolo{ka hirurgija Glandularna onkolo{ka hirurgija Ginekolo{ka onkolo{ka hirurgija Grudna onkolo{ka hirurgija Abdominalna onkolo{ka hirurgija Urolo{ka onkolo{ka hirurgija Ko{tana onkolo{ka hirurgija Neuro onkolo{ka hirurgija Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel hirurgije Bolni~ki odjel ginekologije Bolni~ki odjel torakalne hirurgije Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel neurohirurgije SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 0. – upravljanja sistemom. Nivoi kvaliteta dokaza (lewels of evidence). Fizika. Europska legislative. OP]I DIO RADIJACIJSKE ONKOLOGIJE . Limiti doze za profesionalnu i neprofesionalnu ekspoziciju.5 Broj 17 – Strana 99 0. Program specijalizacije obuhvata sljede}e segmente: UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – timski rad. Akutna i kasna reakcija normalnih tkiva. Brahiterapija. Radioterapija mo`e biti bilo samostalna onkololo{ka specijalnost ili integrirana u {iru medicinsku djelatnost u onkologiji. 2011. Efekat oksigena. Mikrotron. Testovi signifikantnosti. Faktori mjerenja iradijacije. Algoritam dvodimenzionalnog (2D) izra~unavanja doze. Procijeni efekat radijacijske onkologije na kvalitet `ivota. validnost. Radiolo{ka za{tita: Generalna filozofija (ALARA). Ekvivalentna doza. Imaging napreci i razvoj. Distribucija apsorbovanja doze. CTV. Metaanalize. Pilot studije. Hereditarni tumori. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. tretman.5 0. Prevenciji. Strukturi i organizaciji onkolo{kih slu`bi. Proliferacija.5 0. Odre|ivanje ciljnog volumena. radijacijski modaliteti. Manipulisanje i rad sa slikom u radioterapiji. GTV. – etika i propisi. Mikrookru`enje i djelovanje tumora na organizam i obrnuto. Klini~ko istra`ivanje i pra}enje ishoda tretmana Mjerenje kontrole tumora i toksi~nih efekata. Specifikacija ciljnih volumena.5 0. Transdukcija signala. senzitivnost. izabere modalitet zra~enja (ili interdisciplinarni odalitet lije~enja) planira i provede optimalnu radioterapiju i da provodi pra}enje i kontrole bolesnika tokom i nakon zavr{etka tretmana. [ta je evidence based u radioprotekciji. Univarijantna i multivarijantna analiza specifi~nost.^etvrtak. Sa~ini program pretraga sa otkrivanje tumora ili metastaza i provede proceduru postavljanja stadija i klasifikacije kod manifestnog tumora. Genetika malignih tumora. – promocija zdravlja. Adekvatno i precizno komunicira sa pacijentom. – komunikacijske vje{tine. Virtualna i CT simulacija. radiosenzibilizatora i radioprotektora. Imaging i ciljni volumen: Imaging modaliteti. Radiobilogija: Djelovanje zra~enja na molekularnom nivou. Krivulje pre`ivljenja. kao {to su bazi~ni edukativni kursevi Evropske asocijacije za terapijsku radilogiju i onkologiju (ESTRO): Radiobilogija. Specijalne tehnike (stereotaksija). Stohasti~ki i nestohasti~ki (deterministi~ki) efekti. Principi conformal radioterapije i IMRT. Prediktivni eseji. Specijalni kolimacijski sistem. LET.faktori mjerenja tkivne iradijacije. Trodimenzionalno planiranje. snaga (power). Biologija malignih tumora: Terminologija i tehnike molekularne biologije. Interpretacija i analiza.5 UVOD Radijacijska onkologija (Radioterapija) je grana klini~ke medicine koja koristi jonizuju}e zra~enje za lije~enje malignih i drugih bolesti. Odre|ivanje ciljnog volumena u klini~koj praksi. Telekobalt aparat. Sistemi solidnih tumora i leukemija. O{te}enje DNA. Izvr{i procjenu prognoze bolesti. Molekularna onkologija. defini{e cilj tretmana. Sistemi normalnih tkiva. interpretirati i prezentirati nau~ne podatke. Provodi suportivnu njegu. Kontroli{e i tretira naj~e{}e psiholo{ke reakcije i krize u zadnjim danima `ivota. simptomatsku terapiju i terminalnu njegu. suportivnu njegu tokom i pra}enje pacijenta nakon terapije.5 0. Specifikacija apsorbovane doze u ciljnom volumene u eksternalnoj radioterapiji. U mnogim slu~ajevima edukacija iz ovih oblasti }e se odvijati kroz doma}e ili me|unarodne kurseve. Osobine korpuskularnog i elektromagnetnog zra~enja. Radioaktivni raspad. genska terapija. Radijacijska onkologija (Radioterapija) uklju~uje odgovornost za dijagnosticiranje. . Predvi|anje potreba u radioterapiji. skriningu. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Brahiterapiski sistemi. migracija stadija.5 0. Citostatska terapija i iradijacija. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. }elijska smrt. provjera. klasificira i tretira sporedne efekte radioterapije. }elijski ciklus i }elijsko izumiranje kod tumora. Dizajn studija. hemoterapiji. Rizik indukcije sekundarnih tumora. Kako definisati radno optere}enje osoblja i opreme. kao i kombinovanom lije~enju. Sistemi i na~ini pla}anja usluga u radioterapiji. hormonalnoj i drugim vrstama onkolo{ke terapije.5 0. Obavlja medicinsku praksu u skladu sa eti~kim principima medicine i pravima pacijenta. Bazi~na radijacijska fizika: Struktura atoma i atomskog jezgra. Noviji na~ini terapije malignih tumora: imunoterapija. Utvrdi. Hirur{kom lije~enju. procedure i tehnologija. Frakcioniranje doze u vremenu. Odr`avanje stabilnosti genoma kao za{tita od tumora. PTV i ICRU 62. Kako pisati. Krivulja pre`ivljavanja }elija. SPECIJALNI DIO RADIJACIJSKE ONKOLOGIJE 36 mjeseci Specijalista radijacijske onkologije (radioterapije) samostalno ili kao odgovoran ~lan (multidisciplanarnog) tima treba da bude u stanju da: Prepozna simptome i znake tumora. 4. preliminarni rezultati.

Mezoteliom. Nazofarings. Bubreg. Endometrijum. SOCIJALNA MEDICINA. Testis/neseminomski tumori. Hipofarings. Ovarij i falopijeve tube. ORGANIZACIJA I EKONOMIKA ZDRAVSTVA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE MJESTO OBAVLJANJA STA@A 1. 2011. Kolon/ rectum. Anus. NUKLEARNA MEDICINA 1 mjesec Za vrijeme ovog dijela sta`a specijalizant treba prisustvovati izvo|enju dijagnosti~kih i terapijskih radioskopskih procedura i interpretaciji i o~itavanju nalaza.7. Kompresija ki~mene mo`dine.2. Vaginu. Mo`dane metastaze. Radioterapija plu}a i medijastinuma 2 mjeseca [to obuhvata: Nemikrocelularni karcinom.osnovna teorijska nastava Medicinski fakultet TEMATSKA OBLAST 2. Organizacija zdravstvene za{tite: zdravstvene ustanove 3. kontraindikacijama i protokolima kombinovane hemo-radioterapije. Savladavanje vje{tina iz procjene zdravlja. Bilijarni trakt. Opstrukcije. Radioterapija gastrointestinalnog trakta 3 mjeseca [to se odnosi na: Ezofagus. @eludac. 4. Svaki specijalizant treba da tokom perioda specijalizacije stekne znanje i vje{tinu u sljede}im navedenim oblastima: Radioterapija glave i vrata 4 mjeseca [to se odnosi na: Larings. Radioterapija genitourinarnog trakta 3 mjeseca [to obuhvata: Prostatu. Testis/seminom. Epidemiologija i hroni~ne masovne Zavod za javno nezarazne bolesti zdravstvo kantona 4. hemoterapijskim protokolima. PCA. Total skin iradijacija. organizovanje. Savladavanje vje{tina iz drugih oblasti zna~ajnih za socijalnu medicinu.3. Ugovaranje zdravstvene za{tite 3. Vulvu. Posebno mjesto zauzimaju metode molekularne dijagnostike tumora: FISH. Tanko crijevo. Posebno je va`no upoznati se sa inikaciijama. Organizacija zdravstvene za{tite: zdravstvene ustanove 3. Savladavanje vje{tina planiranja i evaluacije zdravstvenih programa 3. Savladavanje vje{tina iz socijalne medicine 3. akutnim i kasnim sporednim komplikacijama hemoterapije i na~inima njihovog preveniranja i lije~enja. Jetra i pancreas. Non-Hodgkin limfomi.Broj 17 – Strana 100 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. Metode pla}anja. Leukemije.1. Specijalizant treba da stekne bitna znanja o rendgen anatomiji i radiolo{kim karakteristikama normalnih struktura i patolo{kih promjena. Posebno mjesto zauzima upoznavanje sa metodama i tehnikama digitalnih tehnika u radiodijagnostici i interpretiranju njihovih snimaka. Penis. Savladavanje vje{tina iz osnovnih pristupa promociji zdravlja i zdravstvenom odgoju 3. Ureter. Pljuva~ne `lijezde i [titnu `lijezdu. Uvodni dio . Uretra. komuniciranje. Posebno mjesto zauzima 3. Savladavanje vje{tina procjene zdravstvenih potreba i organizovanja zdravstvene za{tite prema nivoima i za posebne populacione grupe 3. Timomi i/ili medijastinalni tumori. Teorijske osnove socijalne medicine Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta BROJ MJESECI 1 8 22 Zavod za javno zdravstvo kantona Zavod za javno zdravstvo kantona 3 Palijacija 2 mjeseca [to obuhvata: Ko{tane metastaze.4. Mikrocelularni karcinom.6. Sindrom gornje {uplje vene. vo|enje. Higijena/zdravstvena ekologija Zavod za javno zdravstvo kantona . Savladavanje vje{tina menad`menta i zdravstvene ekonomike (strate{ko planiranje. Usnu {upljinu. kvaliteta `ivota i faktora koji ih odre|uju 3. upravljanje resursima) 3. Savladavanje vje{tina procjene i unapre|enja kvaliteta zdravstvene za{tite i procjene zdravstvene tehnologije 2 Dom zdravlja Bolnica Zavod za javno zdravstvo kantona Zavod za javno zdravstvo kantona Zavod za javno zdravstvo kantona 1 1 3 3 5 Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Zavod za javno zdravstvo kantona 2 2 5 2 2 4. 4. Finansiranje zdravstvene za{tite.3.3. Mokra}ni mjehur. Total body iradijacija. ONKOLO[KA HIRURGIJA 4 mjeseca Onkolo{ka hirurgija u Otorinolaringologiji trajanje 2 sedmice Glandularna onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Ginekolo{ka onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Grudna onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Abdominalna onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Urolo{ka onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Ko{tana onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Neuro onkolo{ka hirurgija trajanje 2 sedmice Tokom ovog dijela sta`a specijalizant treba da stekne uvid o osnovnim dijagnosti~kim i terapijskim procedurama iz svake od navedenih oblasti.2. 7. Orofarings. imunohistolo{kih. Krvarenje. PATOLOGIJA I MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA 1 mjesec Za vrijeme ovog dijela sta`a specijalizant treba prisustvovati izvo|enju patohistolo{kih. flow citometrija upoznavanje sa metodama i tehnikama i zna~aju za klini~ki rad. akutnim i kasnim sporednim komplikacijama kombinovane terapije i na~inima njihovog preveniranja i lije~enja. Potrebno je da na svakoj klinici prisustvuje na najmanje dva onkolo{ka operativna zahvata. citolo{kih dijagnosti~kih procedura. RADIODIJAGNOSTIKA 2 mjeseca Za vrijeme ovog dijela sta`a specijalizant treba prisustvovati izvo|enju radiografskih i radioskopskih procedura i interpretaciji i o~itavanju snimaka. Radioterapija centralnog nervnog sistema i oftalmolo{kih tumora Radioterapija tumora nepoznatog primarnog porijekla 3 mjeseca 1 mjesec upoznavanje sa metodama i tehnikama lije~enja malignih tumora pomu}u otvorenih izvora zra~enja.5. Radioterapija limfoma i leukemija 2 mjeseca [to obuhvata: Morbus Hodgkin. Radioterapija kosti i mekih tkiva Radioterapija ko`e Radioterapija dojke 2 mjeseca 2 mjeseca 4 mjeseca Ginekolo{ka radioterapija 5 mjeseci [to obuhvata: Cerviks. Multipli mielom ili/i plazmocitom.1. Radioterapija pedijatrijskih tumora Benigne bolesti HEMOTERAPIJA SOLIDNIH TUMORA HEMATOONKOLOGIJA 2 mjeseca 1 mjesec 6 mjeseci 1 mjesec PEDIJATRIJSKA ONKOLOGIJA 1 mjesec Za vrijeme trajanja navedena tri dijela specijalisti~kog sta`a specijalizant se mora upoznati sa indikacijama i kontraindikacijama za hemoterapiju.

metode i tehnike zdravstveno-vaspitnog rada. – Priprema. STATISTIKA: biostatistika. pokazatelji finansiranja sistema zdravstvene za{tite – Procjena kvaliteta rada za dvije ili vi{e zdravstvenih ustanova sa aspekta analize pru`enih usluga. procjena zdravstvene tehnologije. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. Zavod za zdravstveno osiguranje 2 mjeseca i Zavod za statistiku 1 mjesec iz sljede}ih oblasti. rak. RUKOVO\ENJE. {kolska sredina. mentalna oboljenja. 2. potrebe i njihovo mjerenje. kontrola zdravstvene potro{nje. reumatizam. efikasnost. mjere za sprje~avanje i suzbijanje zaraznih bolesti. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. zakoni. PROMOCIJA ZDRAVLJA .) – Zdravstveno-odgojni intervjui – Definisanje minimalnog skupa podataka za pra}enje izabranog zdravstvenog programa – Kori{tenje postoje}ih doma}ih i me|unarodnih baza podataka o zdravlju (Health for All. voda. vi{estruka linearna regresija i korelacija. deetatizacija i decentralizacija. obezbje|enje kvaliteta u zdravstvenoj za{titi. organizovanje i odr`avanje predavanja za djecu do 14 godina (zdravstveni odgoj) – Rad u maloj grupi (sa gojaznima. cilj i predmet mjerenja. 7. 8. metode procjene. analiza odlu~ivanja . planiranje i ispitivanje ishrane. sistem primarne zdravstvene za{tite. 5. klasifikacioni sistemi.drvo odlu~ivanja. karakteristike zarazne bolesti . nabavka opreme. karakteristike stanja. pojam zdravlja i njegove za{tite. Teorijska i prakti~na nastava na medicinskom fakultetu (Institut za socijalnu medicinu) (9 mjeseci) i prakti~ni stru~ni rad u zdravstvenim ustanovama (27 mjeseci. ishrana. zaklju~ivanje na osnovu uzoraka.^etvrtak. zdravstveni informacioni sistem. ili drugim grupama koje imaju rizi~ne faktore po zdravlje uklju~uju}i i pu{a~e itd. izrada plana. 4. odnosno specijalnosti: 1.3. osnovne klasifikacije. ostali nivoi zdravstvene za{tite. multivarijantna statistika linearna regresija i korelacija. zdravstvena potro{nja. organizacija djelatnosti. zdravstveno vaspitanje . Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. 2011. mjerenje zdravstvenog stanja. respiratornih infekcija i transmisivnih zaraza. – upravljanja sistemom. na~ini pla}anja davaoca usluga u zdravstvu.crijevnih zaraza. Dom zdravlja 1 mjesec. analiza vremenskih serija. Medicinska statistika i informatika UKUPNO SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Zavod za statistiku Federacije BiH 1 36 Broj 17 – Strana 101 UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. HIGIJENA: ekologija. buka. socijalna za{tita i teorija socijalne sigurnosti. Euro Stat itd) – Kontrola kvaliteta rutinski prikupljenih podataka u zdravstveno statisti~kom sistemu – Analiza izvora finansiranja u zdravstvenom sistemu. izvori podataka i njihova vrijednost. analiti~ki i eksperimentalni. zadovoljstva davaoca i korisnika zdravstvenih usluga – Ispitivanje zadovoljstva korisnika zdravstvene za{tite u odabranoj zdravstvenoj ustanovi putem ankete – Izvo|enje SWOT analize za upravljanje zdravstvenom ustanovom – Izrada strate{kog i operativnog plana zdravstvene ustanove SUDSKA MEDICINA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 4 godine /48 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Uvodni dio za sudsku medicinu U@A OBLAST MJESTO OBAVLJANJA TRAJANJE TRAJANJE STA@A Medicinski fakultet 1 mjesec Medicinski fakultet 5 mjeseci . tehnologije planiranja. ustanova za pred{kolski uzrast. komunalna higijena. masovna nezarazna oboljenja. – promocija zdravlja. evidencija i dokumentacija. organizacione strukture. Spisak procedura koje specijalizant treba da uradi: – Me|unarodno pore|enje zdravstvenog stanja stanovni{tva – Procjena zdravstvenog stanja stanovni{tva kantona/ entiteta i dr`ave uz nove podatke – Procjena zdravstvenog stanja op}ina/grada uz nove podatke – Upotreba upitnika kao instrumenta za prikupljanje podataka – Standardizacija op}e stope mortaliteta – Analiza vremenske serije (trenda) za izabrane indikatore – Plan rada zdravstvene ustanove (bolnica. zna~aj tehnologije za zdravstvo. – komunikacijske vje{tine. ekonomi~nost. higijena sela i privremenih naselja. sistem odlu~ivanja. – etika i propisi. baze podataka. Bolnica 1 mjesec. funkcionalne karakteristike sistema. kontrolni mehanizmi. analize sistema. determinante zahtijeva. ZDRAVSTVENI SISTEMI: sistematski pristup. razlike u odnosu na druge sektore.) – Plan rada slu`be unutar zdravstvene ustanove – Menad`ment programa zdravstvene preventivne intervencije – Op}a evaluacija programa izabranog u ta~ki 9 – Ekonomska evaluacija programa izabranog u ta~ki 9 – Procjena izra~unavanja tro{kova za definisane medicinske usluge. bolni~ki sistem. vi{ekriterijumsko odlu~ivanje. kori{}enje zdravstvene za{tite. UPRAVLJANJE I KONTROLNI MEHANIZMI: principi teorije rukovo|enja. zakonski propisi i sanitarna kontrola. faktori rizika. klasifikacioni sistemi. itd. 6. – timski rad. dom zdravlja. ZDRAVSTVENA EKONOMIKA: pojam cijena i tro{kova u zdravstvu. kontrola kvaliteta. kardiovaskularne bolesti. kategorije koje podlije`u zakonskoj regulativi. pisanje stru~ne publikacije. modeli za predvi|anje. oblici pona{anja i njihovo formiranje. primarna zdravstvena za{tita. 4. 4. nau~nostru~na literatura. zdravstveno stanje stanovni{tvo. atmosfera. ekologija rada. najva`nije tehnike istra`ivanja. zdravstveno zakonodavstvo. pojam zdravstvene politike i metod djelovanja.ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pona{anje. unapre|enje zdravlja djece i omladine. zdravstveno vaspitni programi. indikatori. ZDRAVSTVENA ZA[TITA: jedinice socijalnomedicinskog posmatranja. osnovne metode i postavke istra`iva~kog rada. veza izme|u pona{anja zdravlja i bolesti. razvoj zdravstvene za{tite. karakteristike ishrane i uhranjenosti. EPIDEMIOLOGIJA: epidemiolo{ki metod. navike i obi~aji i njihov uticaj na zdravlje. nivoi odlu~ivanja tradicionalne i moderne tehnike. deskriptivni. njihova primjena i evaluacija.multidisciplinarni pristup. korisnik i njegova uloga. 3. finansiranje zdravstvene za{tite. sanitacija sredine. od ~ega: Zavod za javno zdravstvo kantona 22 mjeseca. deskriptivna statistika. higijena naselja i urbanizam. 7. metode ekonomskih analiza u zdravstvu. pravilnici i uputstva.

TOKSIKOLOGIJA 4 mjeseca – Upoznavanje sa op}im uvjetima trovanja.5 mjeseci 1. – timski rad. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. vje{ta~enje u paternitetnim parnicama. pesticida medikamenata. Zakona o izvr{enju krivi~nih sankcija Federacije BiH i dr. organskih otapala. 2011. Oblici i na~in vje{ta~enja u parni~nim postupcima: vje{ta~enje naknade {tete. upoznavanje sa funkcioniranjem zakonodavstva. otrovnih `ivotinja.Bolni~ki odjel dje~ije pedijatrije 3. ovisnost o drogama i doping. nalet motornog vozila na dvoto~ka{e. prvenstveno mehani~kim ozljedama i mehani~kom asfiksijom. asfikti~ke ozljede. PATOLOGIJA 10 mjeseci – Samostalno vr{enje obdukcija s makroskopskim i mikroskopskim pregledom organa. makroskopskoj dijagnostici prilikom trovanja i uzimanja uzoraka pri obdukciji za toksikolo{ke analize. nutritivne ozljede. – komunikacijske vje{tine. ~edomorstvo. – Identifikacijski postupak: problem identifikacije u masovnim katastrofama. anorganskih kiselina. na~in utvr|ivanja trovanja. – Tanatologija i odre|ivnje vremena smrti na osnovu znakova smrti. – Vje{ta~enje prometnih nesre}a: nalet motornih vozila na pje{aka. toksi~nih metala. Osim toga upoznavanje sa osnovnim odredbama Krivi~nog zakona BiH. otrovnih gljiva. identifikacijama u ratnim okolnostima. – Na~in uzimanja materijala za hemijskotoksikolo{ke analize. 4. Tokom specijalizacije provodi se orgnizirana nastava od 100 sati godi{nje. – Oblici i na~in vje{ta~enja u krivi~nim postupcima. prisustovanje i upoznavanje s kvalitativnim ispitivanjem pojedinih vrsta otrova tokom obdukcije: Uglji~ni monoksid. Zakon o krivi~nom postupku Federacije BiH. upoznavanje sa obavezama sudskog medicionara na uvi|ajima i rekonstrukcijama. jetki otrovi. metaloida. sudbinom otrova u tijelu. – upravljanja sistemom. deterd`enata. psihi~ke ozljede.Broj 17 – Strana 102 Op}a hirurgija Ginekologija i aku{erstvo Radiologija i radioterapija Patologija i citologija Patologija Sudska medicina SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec Bolni~ki odjel 10 mjeseci patologije Institut za sudsku medicinu 24 mjeseca medicinskog fakulteta Institut za sudsku medicinu 4 mjeseca medicinskog fakulteta 4 mjeseca ^etvrtak.Bolni~ki odjel interno interne medicine Hematologija .5 mjeseci 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 15 dana 15 dana TRAJANJE 15 dana 15 dana Hematologija . U toku 2 mjeseca predvi|a se odlazak na sud pod vodstvom mentora na rasprave i istra`ne postupke. na~in vje{ta~enja alkoholiziranosti. – Upoznavanjem djelovanja razli~itih vrsta otrova plinovitih i lako isparivih anorganskih otrova. – Na~in preuzimanja materijala za mikroskopsku pretragu i upoznavanje s osnovnim tehnikama za mikroskopsku pretragu organa. ocjena te`ine tjelesnih ozljeda. protupravni prekid trudno}e. Krivi~nog zakona Federacije BiH. cijanidi. organskih kiselina. odre|ivanje polo`aja osoba u vozilu prilikom prometne nesre}e. – etika i propisi. 7. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. SUDSKA MEDICINA 24 mjeseca – Samostalno obavljanje sudskomedicinskih obdukcija tj. nitrata i nitrita. U toku jednog mjeseca upoznavanje sa osnovama toksikologije i uvjetima trovanja. onih smrtnih slu~ajeva koji prema krivi~nim propisima spadaju u djelokrug rada sudske medicine. – promocija zdravlja. te odje}e i obu}e. krivi~na odgovornost ljekara. upoznavanje sa dijagnostikom promjena na le{u. – Osnove medicinske kriminalistike: obavljanje uvi|aja prilikom ubistva. Toksikologija Godi{nji odmori Program specijalizacije: UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. UVODNI DIO 5 mjeseci Upoznavanje sa osnovama struke obuhva}a savladavanje obdukcijske tehnike. silovanja. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE – [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Op}i dio Hirurgija U@A OBLAST MJESTO OBAVLJANJA TRAJANJE STA@A Medicinski fakultet 1 mjesec 5 mjeseci Bolni~ki odjel hirurgije Anesteziologij Bolni~ki odjel a i intenzivno anesteziologije lije~enje Ginekologija i Bolni~ki odjel aku{erstvo ginekologije Neonatologija Bolni~ki odjel neonatologije Mikrobiologija Mikrobiolo{ki laboratorij bolnice Nuklearna Bolni~ki odjel medicina nuklearne medicine Hematolo{ki Bolni~ki laboratorij hematolo{ki laboratorij 5 mjeseci Hematologija . Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. fizikalne ozljede. osnove vje{ta~enja biolo{kih tragova. – Upoznavanje i dijagnostika razli~itih oblika nasilnog o{te}enja zdravlja: mehani~ke ozljede. baza. na~ina pregleda osoba. koji su potrebni za daljnje usavr{avanje u sudskomedicinskoj struci. alkohola. prometnih nesre}a. Zakona o krivi~nom postupku BiH.

crushsindroma. klini~ka slika i terapija . propisi. smrzlina itd.biohemijska i hematolo{ka Brojanje }elija na broja~u i ru~no (mikroskopski) Odre|ivanje hemoglobina i komplementa Hemostaza: Testovi koagulacije i njihovo zna~enje HEMATOLOGIJA 5 mjeseci Interna: hematologija u trajanju od 3. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Postoperabilni tok bolesnika sve do otpusta ku}i.5 mjesec Pra}enje bolesnika od ulaska do izlaska sa odjela. Transfuzijska medicina u . vrste.sredstva koja se daju i parametri koji se prate Reanimacione metode poslije operacije . opeklina. indikacije za primjenu i nuspojave Dokumentacija – Frakcioniranje plazme – Primjena krvi i krvnih komponenti (Izbor) – Afereza – Eksangvinotransfuzija – Posttransfuzijske reakcije i nus-pojave transfuzijskog lije~enja – Imunohematolo{ko.mogu}e senzibilizacije Neonatologija 15 dana Indikacije i kontraindikacije za ordiniranje pune krvi i pripravaka iz krvi Hemoliti~ka bolest novoro|en~eta Eksangvinotransfuzija .krvlju prenosive bolesti PCR Nuklearna medicina 15 dana Odre|ivanje volumena krvi Markiranje eritrocita i drugih stanica Hematolo{ki laboratorij 15 dana Kontrola pripravka krvi. svje`e smrznuta plazma. Testovi koji se primjenjuju u ispitivanju davatelja krvi – genetika krvnih grupa – serologija krvnih grupa Proizvodnja krvnih komponenata: karakteristike krvnih komponenata. krioprecipitat. 4. Anestezija i reanimacija (Odjel anestezije) 1 mjesec Reanimacione metode prije operacije . – etika i propisi. OP]I (UVODNI) DIO 5 mjeseci Hirurgija 1 mjesec Boravak na hirurgiji bi trebao biti osmi{ljen kao presjek svih aktivnosti od indikacije za ordiniranje krvi do otpusta bolesnika ku}i. Etiologija. Autoimune bolesti. Ordiniranje parenteralne prehrane Ordiniranje korigentnih rastvora soli i korekcija acidobaznog statusa. klini~ka slika. – upravljanja sistemom. – timski rad.transfuzijski testovi u dijagnozi. – promocija zdravlja. Na~in njihove upotrebe i brzina aplikacije za svakoga. laboratorijskom imunohematolo{kom postavljanju dijagnoze i transfuzijskom lije~enju bolesnika.5 mjeseci Pedijatrija: hematologija u trajanju od 1.odabir krvi i krvne grupe ABO i Rh sistema Mikrobiologija 15 dana Kontrola sterilnosti krvi Metode testiranja na infektivne bolesti zna~ajne u transfuziji . Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. 7. na~in ~uvanja. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. Organiziranje i selekcioniranje davatelja krvi. haemoliticus neonatorum) – Informatika – Zakoni. Hemoragi~ni sindrom i poreme}aj koagulacije transfuzijska terapija. albumini. trombociti. Etiologija. novoro|en~adi i prevencija HBN – (M. Ratna hirurgija Ginekologija/Porodiljstvo 1 mjesec Indikacije i kontraindikacije za ordiniranje svih pripravaka iz krvi Krvarenja: etiologija. imunoglobulini. na~in zaustavljanja cirkulatornog {oka i hipovolemijskog {oka. Transfuzijska medicina Zavod za transfuzijsku medicinu.indikacije za ordiniranje pojedinih pripravaka iz krvi. 2011.odabir pripravka krvi DIK -parametri za dijagnozu i pra}enje.^etvrtak. biokemisjko laboratorijsko ispitivanje – Testovi u dijagnozi autoimunih bolesti – Imunohematolo{ko ispitivanje trudnica. leukocita. Indikacije za ordiniranje krvi i njihove kontraindikacije Odabir pripravka krvi: puna krv. dijagnostika i terapija kod oboljenja mati~nih stanica (eritrocita.transplantacija mati~nih stanica i ko{tane sr`i. – komunikacijske vje{tine. transfuzijskom centru ili odsjeku za transfuziju specijalizant mora ovladati znanjem i vje{tinama iz transfuzijske medicine u pripremanju preparata iz krvi. transfuzijski centar ili odsjek za transfuziju Op}a i specijalna transfuzijska medicina HLA laboratorija (PCR) Laboratorij za hemostazu Godi{nji odmori SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 103 22 mjeseca 17 mjeseci 2 mjeseca 3 mjeseca 3 mjeseca UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. na~in uzimanja krvi i nuspojave. trombocita) . upute (farmakopeja) – Dobra prera|iva~ka praksa – Sudski propisi u vezi s primjenom krvi i lije~enjem – Organizacija transfuzijske slu`be – Kontrola kvaliteta u transfuzijskoj praksi Specijalizant mora ovladati izvo|enjem sljede}ih vje{tina – rutinsko odre|ivanje eritrocitnih krvnih grupa tokom boravaka u transfuzijskim ustanovama . Krvarenja: etiologija. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Op}a transfuzijska medicina Tokom rada u Zavodu za transfuzijsku medicinu.sredstva koja se daju i parametri koji se prate Pra}enje svih parametara koji su neophodni za oporavaka u JIL-u. terapija Naj~e{}a patologija na tom Odjelu i na~in rje{avanja Pra}enje trudnica .zna~aj transfuzijske medicine u terapiji ovih bolesnika. Odabir davatelja za homologne i autologne davatelje. mikrobiolo{ki. rok upotrebe. klini~ka slika i terapija septi~nog {oka .

rutinsko izvo|enje predtransfuzijskih testova u transfuzijskim ustanovama – odre|ivanje eritrocitnih antigena (fenotip) – odre|ivanje karakteristika alo i autoantitijela – odre|ivanje specifi~nosti alo i autoantitijela – elucija i adsorpcija antitijela – laboratorijsko ispitivanje AIHA – ispitivanje kvalitete dijagnosti~kih seruma – ispitivanje kvalitete krvnih komponenata – izvo|enje afereza dobrovoljnih davaoca krvi i bolesnika – izvo|enje mikrobiolo{kih testova – odre|ivanje trombocitnih antitijela i antigena – odre|ivanje leukocitnih antitijela i antigena – rutinski testovi zgru{avanja (PV. – markiranje stanica i proteina s radioizotopima i odre|ivanje volumena krvi. plazme i du`ine `ivota stanica i proteina u cirkulaciji – diferencijalna krvna slika – ko{tana sr` – specifi~na i nespecifi~na obrana – proteini plazme – kvalitativni i kvantitativni testovi za odre|ivanje imunoglobulina – sistem komplementa – odre|ivanje klasa i subklasa imunoglobulina – stani~ni testovi imunosti – kemotaksija – limfokini – histiokompatibilnost i transplantacijska imunologija – prenos zaraznih bolesti (epidemijski i klini~ki aspekti) – testovi kojima se otkrivaju uzro~nici koji se mogu prenositi transfuzijskim lije~enjem OSNOVNA 4 godine /48 mjeseci/ MJESTO U@A OBLAST OBAVLJANJA TRAJANJE TRAJANJE STA@A Medicinski fakultet 1 mjesec 15 mjeseci vanbolni~ka Slu`ba hitne pomo}i doma zdravlja Bolni~ku odjel urgentne medicine 8 mjeseci Kardiologija Alergologija Hematologija Bolni~ki odjel kardiologije Bolni~ki odjel 3 mjeseca 15 dana 15 dana 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 9 mjeseci Abdominalna hirurgija 3 mjeseca 2 mjeseca 3 mjeseca 1 mjesec 2 mjeseca 3 mjeseca 3 mjeseca 2 mjeseca 1 mjesec 6 mjeseci bolni~ka 9 mjeseci Interna medicina Bolni~ki odjel hematologije Nefrologija Bolni~ki odjel nefrologije Pulmologija Bolni~ki odjel pulmologije GastroenteroBolni~ki odjel logija gastroenterologije Endokrinologija Bolni~ki odjel endokrinologije Hirurgija Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Urologija Bolni~ki odjel urologije Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Traumatologija Bolni~ki odjel traumatologije Toksikologija Bolni~ki odjel toksikologije Pedijatrija Bolni~ki odjel pedijatrije Reanimacija Bolni~ki odjel anestezije i reanimacije Ginekologija Bolni~ki odjel i aku{erstvo ginekologije Neuropsihijat Bolni~ki odjel rija neurologije i psihijatrije Bolni~ki Dijagnostika kod urgentnih laboratorij stanja Infektologija Bolni~ki odjel infektologije Otorinolaring Bolni~ki odjel ologija ORL Oftalmologija Bolni~ki odjel oftalmologije Institut za Sudska sudsku medicinu medicina medicinskog fakulteta 20 dana 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 10 dana . 4.Broj 17 – Strana 104 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ispitivanje hemostaze. APTV. plazme i du`ina `ivota stanica i proteina u cirkulaciji – diferencijalna krvna slika – ko{tana sr` – specifi~na i nespecifi~na obrana – odre|ivanje klasa i subklasa imuniglobulina. URGENTNA MEDICINA Vrsta specijalizacije: Trajanje specijalizacije: PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Urgentna medicina ^etvrtak. 2011. transfuzijskom centru ili odsjeku za transfuziju specijalizant treba ovladati vje{tinama iz sljede}ih podru~ja: – Imunogenetika i ispitivanje u forenzi~koj medicini – preoperativna i operativna autologna transfuzija – procjena djelotvornosti transfuzijskog lije~enja – imuno-modulatori i njihova primjena u klinici – markiranje stanica i proteina radioizotopima i odre|ivanje volumena krvi. te u hematolo{kom. Specijalna transfuzijska medicina U Zavodu za transfuzijsku medicinu. kemotaksa. ko{tane sr`i – hematolo{ko-onkolo{ki bolesnici – neonatologija i pedijatrija – trudnice i prevencija HBN – hirur{ki bolesnici – organizacija transfuzije unutar bolnice Klini~ki laboratoriji (HLA laboratorij i laboratorij za hemostazu) 5 mjeseci Specijalizant tokom boravka u laboratorijima na Nuklearnoj medicini. sistema komplementa – stani~ni testovi imunosti. limfokini – histokompatibilnost i transplantacijska imunologija – oboljenja i testovi za krvlju prenosive bolesti – ispitivanje hemostaze – hemoragi~ni {ok – poreme}aj hemostaze – hemoglobinopatije – anemije – autoimune bolesti – bubre`ni bolesnici – transplantacija organa. TV i fibrinoliza) – eksangvinotransfuzija. 7. imunolo{kom i mikrobiolo{kom laboratoriju i laboratoriju za ispitivanje histokompatibilnosti i laboratoriju za ispitivanje hemostaze mora upoznati osnove testova koji se koriste u transfuzijskoj medicini.

korozivima. plinovima. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. inhibitorima MAO.komunikacijske vje{tine – biti sposoban razumljivo i na prikladan na~in prenijeti relevantne informacije i obja{njenja pacijentu (usmeno i pismeno). – timski rad. zajednice i cjelokupne populacije Posebne kompetencije Klini~ka farmakologija urgentnih stanja – izlo`iti farmakologiju lijekova koji se koriste u hitnim stanjima – pokazati poznavanje interakcija lijekova. primjeni i prenosu novih medicinskih znanja i iskustava te sudjelovati u provedbi programa specijalizacije i u`e specijalizacije – znati i primjenjivati principe medicine zasnovane na dokazima – poznavati va`nost i na~in efikasnog vo|enja detaljne dokumentacije te isto primjenjivati u svom radu prema va`e}im propisima – biti sposoban koordinirati i utvrditi prioritete u timskom radu. dijagnostiku. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. digoksinom. Zavr{etkom specijalizacije specijalizant urgentne medicine mora ste}i sljede}e kompetencije Op}e kompetencije: – poznavati i primjenjivati na~ela medicinske etike i deontologije – posjedovati profesionalnost. doze i nuspojave dostupnih antidota – poznavati laboratorijske dijagnosti~ke metode otrovanja – poznavati posebnosti kardiopulmonalne reanimacije u toksikologiji – pokazati vje{tinu izvo|enja ispiranja `eludca. odnosno efikasno sudjelovati u radu multidisciplinarnog tima zdravstvenih radnika i saradnika – procijeniti potrebu uklju~ivanja drugih stru~njaka u proces pru`anja zdravstvene za{tite – biti upoznat s va`no{}u saradnje. irigaciju crijeva. hipertrofi~nu i restriktivnu kardiomopatiju te razjasniti lije~enje svake od njih – definirati miokarditis.^etvrtak. raspored i kontrolu radnih procesa i osnove upravljanja resursima – razumjeti i kriti~ki koristiti dostupna sredstva zdravstvene za{tite vode}i se interesima svojih pacijenata i zajednice – biti osposobljen procijeniti i adekvatno odgovoriti na individualne zdravstvene potrebe i probleme pacijenata identificirati zdravstvene potrebe zajednice i u skladu s njima poduzimati odgovaraju}e mjere usmjerene o~uvanju i unapre|enju zdravlja te prevenciji bolesti – promovisati zdravlje i zdrave stilove `ivota svojih pacijenata. te drugih stru~njaka – kroz neprekidno u~enje i samoprocjenu unaprijediti kompetencije i stavove nu`ne za podizanje kvaliteta stru~nog rada – usvojiti principe upravljanja svojom praksom i karijerom s ciljem profesionalnog razvoja – imati razvijenu vje{tinu preno{enja znanja – razumjeti va`nost nau~nog pristupa struci – sudjelovati u nau~no-istra`iva~kom radu po{tuju}i eti~ka na~ela nau~no-istra`iva~kog rada i klini~kih ispitivanja – biti sposoban doprinijeti stvaranju. – upravljanja sistemom. – promocija zdravlja. antidepresivima. – etika i propisi. kolegama i ostalim stru~njacima . kolegama i ostalim stru~njacima s ciljem zajedni~kog sudjelovanja u planiranju i provedbi zdravstvene za{tite – biti sposoban definisati. alkoholom. kontraindikacije i komplikacije tromboliti~ke terapije AIM – pokazati poznavanje preporuka Europskog vije}a za reanimatologiju za lije~enje aritmija – poznavati vje{tinu defibrilacije – poznavati vje{tinu sinkronizirane kardioverzije – poznavati vje{tinu vanjske elektrostimulacije srca – poznavati vje{tinu transvenozne elektrostimulacije srca – opisati klini~ku sliku. humanost i eti~nost uz obavezu o~uvanja privatnosti i dostojanstva pacijenta – poznavati vje{tinu opho|enja s pacijentima. probrati i pravilno dokumentovati relevantne podatke o pacijentu. cijanidima. posebno iz podru~ja za{tite prava pacijenata – poznavati tok. dekontaminaciju ko`e i oka. terapijske {irine i doziranje ~esto kori{tenih lijekova – opisati indikacije za primjenu antibiotika u hitnim stanjima – pokazati sposobnost prepoznavanja klini~kih sindroma otrovanja – poznavati principe lije~enja kod otrovanja barbituratima. klini~ku sliku i hitno lije~enje bolesti perifernih arterija i vena . patofiziologiju i lije~enje akutnog kongestivnog zatajivanja srca – razlikovati kongestivnu. salicilatima. izlo`iti po~etno lije~enje i rje{avanje bolesti perikarda – opisati klini~ku sliku kardiogenog {oka i izlo`iti njegovo lije~enje – opisati etiologiju i klini~ku sliku valvularnih bolesti srca te njihovo pravilno po~etno rje{avanje – razlikovati akutnu hipertenzivnu krizu i nekompliciranu hipertenziju te opisati indikacije za lije~enje – opisati patofiziologiju. opisati EKG nalaz i terapiju akutnog miokarditisa – opisati klini~ku sliku bolesti perikarda. 7. primjenu aktivnog ugljena – pokazati poznavanje principa hemodijalize i hemoperfuzije te otrova koji mogu biti eliminirani na ovaj na~in – poznavati mogu}nost pristupa izvorima podataka o zbrinjavanju manje ~estih otrovanja Interna medicina – pokazati sposobnost trija`e pacijenata – pokazati sposobnost uzimanja povijesti bolesti – razviti sposobnost brze procjene. 2011. biljkama – opisati klini~ku sliku i po~etnu terapiju kod ugriza otrovnih `ivotinja – procijeniti indikacije. informisati se i uva`iti stavove pacijenta i njegove porodice. opioidima. antikolinergicima. blokatorima kalcijevih kanala. njegovoj porodici. narkoticima i drugim modernim sredstvima ovisnosti. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 105 UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. diferencijalnu dijagnozu i po~etnu terapiju akutnog koronarnog sindroma – nabrojiti indikacije. paracetamolom. gljivama. 4. etiologiju. nuspojave. – komunikacijske vje{tine. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. te aktivno sara|ivati s javnozdravstvenim slu`bama i ostalim tijelima uklju~enim u sistem zdravstva – poznavati organizaciju sistema zdravstva i biti osposobljen za odgovorno u~estvovati u upravljanju aktivnostima procjene potreba. planiranja mjera unapre|enja i pove}anja efikasnosti te razvoja i unapre|enja sistema kvaliteta zdravstvene za{tite – poznavati regulativu iz podru~ja zdravstva. stavove drugih kolega. benzodijazepinima. kontraindikacije. dijagnostike i stabilizacije kriti~no oboljelog – razviti sposobnost interpretacije osnovnih laboratorijskih nalaza – pokazati poznavanje osnova EKG-a – opisati patofiziologiju. beta blokatorima.

uklju~uju}i i dobru preoperativnu procjenu – razviti struktuirani pristup procjeni. 7. indikacije. prsnoga ko{a. stabilizaciji i osiguravanju kona~ne njege `rtava traume – utvrditi i lije~iti stanja koja ozlije|enog `ivotno ugro`avaju i/ili prijete gubitkom ekstremiteta – raspraviti va`nost mehanizma ozljede u procjeni i lije~enju ozljede – uzeti u obzir posebnosti u procjeni i lije~enju ozlije|ene trudnice. djeteta i osoba starije `ivotne dobi – razviti vje{tine obrade i zbrinjavanja rana primjerene hitno-medicinskom okru`enju – pokazati sposobnost opskrbe pacijenata s infekcijom mekih tkiva – opisati profilaksu i lije~enje hirur{kih infekcija – opisati klini~ku sliku. klini~ku sliku i lije~enje toplinske sinkope. ramena i lakta – pokazati vje{tinu interpretacije RTG snimaka prsnoga ko{a. djece i novoro|en~adi – pokazati vje{tinu izvo|enja umjetnog disanja kod odraslih. zdjelice. toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara – pokazati zbrinjavanje utopljenika – opisati patofiziologiju. dijagnostiku.Broj 17 – Strana 106 – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. djece i novoro|en~adi – razjasniti doze. klini~ku sliku i lije~enje dekompresijske bolesti – opisati patofiziologiju. klini~ke slike i hitnog lije~enja poreme}aja vode i elektrolita – definirati etiologiju i opisati lije~enje pacijenata s poreme}ajima acidobazne ravnote`e – razlikovati klini~ke slike i lije~enje pacijenata s akutnim komplikacijama {e}erne bolesti – pokazati poznavanje klini~ke slike. nefrolitijaze. ki~me. 4. po~etne procjene i lije~enja naj~e{}ih endokrinih i metaboli~kih bolesti – opisati pristup i po~etno lije~enje pacijenata s poreme}ajima koagulacije – pokazati sposobnost pravilnog kori{tenja transfuzije i dijagnostike transfuzijskih reakcija – opisati klini~ku sliku. razlikovati povr{nu i duboku vensku trombozu izlo`iti patofiziologiju. djece i novoro|en~adi – pokazati vje{tinu sigurnog izvo|enja defibrilacije Hirurgija – pokazati sposobnost trija`e pacijenata – pokazati sposobnost uzimanja povijesti bolesti i fizikalnog pregleda kod pacijenata s op}im hirur{kim poreme}ajima. patofiziologiju i lije~enje neinfektivnog povra}anja i proljeva – opisati klini~ku sliku i po~etno lije~enje pacijenata s upalnim bolestima probavnog sistema – pokazati poznavanje etiologije. kontraindikacije i na~in primjene lijekova koji se koriste u o`ivljavanju odraslih i djece – interpretirati EKG tijekom o`ivljavanja odraslih i djece – pokazati vje{tinu uspostave perifernog venskog puta – pokazati vje{tinu prepoznavanja opstrukcije di{nog puta pokazati vje{tinu uspostave di{nog puta tokom o`ivljavanja odraslih. komplikacije. klini~ku sliku i lije~enje elektri~nog udara i udara groma – opisati patofiziologiju. klini~ku sliku i lije~enje akutnog radijacijskog sindroma O`ivljavanje – razjasniti etiologiju i patofiziologiju sr~anog zastoja – utvrditi indikacije za o`ivljavanje – pokazati sposobnost zbrinjavanja i stabilizacije pacijenta nakon o`ivljavanja – razumjeti preporuke Evropskog vije}a za reanimatologiju i primijeniti vje{tine standardnih postupaka o`ivljavanja odraslih. diferencijalnu dijagnozu i po~etno lije~enje pacijenata sa smetnjama disanja i respiratornom insuficijencijom – poznavati vje{tinu primjene lijekova pomo}u inhalatora – opisati etiologiju. dijagnosti~ke testove i na~in lije~enja akutne plu}ne embolije – pokazati poznavanje procjene i lije~enja pacijenata s krvarenjem iz probavnog sistema – pokazati sposobnost procjene i lije~enja pacijenata s ulkusnom bolesti i bolestima jetre. zbrinjavanju. kontraindikacije i nuspojave kod primjene standardnih analgetika i sedativa koji se koriste kod pacijenata sa akutnim mi{i}no-ko{tanim traumama – raspraviti doze. 2011. retencije urina – poznavati indikacije za hitnu dijalizu – opisati zbrinjavanje akutnih stanja u imunokompromitiranih pacijenata – opisati patofiziologiju. klini~ku sliku i lije~enje op}e pothla|enosti te specifi~nosti o`ivljavanja pothla|enog pacijenta – opisati patofiziologiju. zdjelice i ekstremiteta kod traume – pokazati sposobnost obrade i zbrinjavanja ostalih ozljeda . njihovo lije~enje i prognozu – opisati postupak s amputiranim dijelovima ekstremiteta – pokazati vje{tinu dijagnosticiranja i lije~enja pacijenata s prelomima ekstremiteta. ki~me i ekstremiteta primjerene hitno-medicinskom okru`enju – pokazati vje{tinu kori{tenja Glasgow koma skale i razjasniti njen zna~aj u evaluaciji i lije~enju ozljeda glave – izlo`iti principe zbrinjavanja opekotna i smrzotina primjerene hitno-medicinskom okru`ju – primijeniti struktuirani pristup politraumi – razjasniti diferencijalnu dijagnozu i lije~enje akutnog bola u trbuhu – razviti vje{tinu brzog prepoznavanja pacijenata s aneurizmom abdominalne aorte – razviti sposobnost zbrinjavanja pacijenata s akutnim i hroni~nim upalama perifernih krvnih `ila – razviti sposobnost zbrinjavanja ozljeda velikih krvnih `ila u hitno-medicinskom okru`ju – razviti sposobnost prepoznavanja akutnih ishemijskih stanja kod okluzija krvnih `ila . i{~a{enjima i subluksacijama – pokazati vje{tinu izvo|enja imobilizacije i trakcije preloma i i{~a{enja – opisati vje{tinu repozicije nekomplicirane dislokacije patele.glave. akutnog glomerulonefritisa. trbuha. kontraindikacije i nuspojave. evaluaciju i stepenovanje ozljeda zglobova. hematurije. kuka. djece i novoro|en~adi – pokazati vje{tinu izvo|enja vanjske masa`e srca kod odraslih. gu{tera~e – pokazati vje{tinu postavljanja nazogastri~ne sonde – pokazati vje{tinu davanja klizme – pokazati vje{tinu izvo|enja ispiranja `eluca – pokazati vje{tinu izvo|enja irigacije crijeva – kriti~ki procijeniti diferencijalnu dijagnozu i lije~enje akutnog bola u prsnome ko{u – kriti~ki procijeniti diferencijalnu dijagnozu i lije~enje akutnog bola u trbuhu – opisati klasifikaciju sinkopa i njihovo po~etno lije~enje – opisati klini~ku sliku. diferencijalnu dijagnozu te lije~enje akutne i hroni~ne renalne insuficijencije. infekcija urinarnog sistema. lije~enje i prognozu kod ugriza `ivotinje ili ~ovjeka – opisati na~ela lije~enja bola kod hirur{kih pacijenata – pokazati sposobnost primjene lokalnih anestetika – raspraviti doze. klini~ku sliku i lije~enje visinske bolesti – opisati patofiziologiju. indikacije. toplinskih gr~eva. indikacije. te relativni potencijal standardnih oralnih doza analgetika kori{tenih u lije~enju pacijenata sa mi{i}noko{tanim poreme}ajima – raspraviti diferencijalnu dijagnozu pacijenta s bolom u donjem dijelu le|a – opisati dijagnostiku i lije~enje sindroma prenaprezanja – razviti vje{tine procjene i zbrinjavanja mi{i}no-ko{tanih trauma primjerene hitno-medicinskom okru`ju – pokazati poznavanje ozljeda zglobova. `u~nog mjehura.

lije~enje i komplikacije Kawasakijeve bolesti Anesteziologija.febrilnih i afebrilnih – dijagnosticirati i lije~iti febrilne konvulzije.laringealna maska – primijeniti neinvazivnu ventilaciju pod pozitivnim tlakom – pokazati vje{tinu rukovanja transportnim mehani~kim ventilatorom kod djeteta – pokazati vje{tinu rje{avanja pacijenata s dijabetesom i dijabeti~kom ketoacidozom – pokazati poznavanje etiologije anemija kod djece i dijagnosti~ku procjenu – pokazati poznavanje diferencijalne dijagnoze i lije~enje `utice – prikazati diferencijalnu dijagnozu i lije~enje djeteta s poreme}ajima zgru{avanja krvi – pokazati evaluaciju i lije~enje djeteta s dizurijom ili suspektnom urinarnom infekcijom – razjasniti diferencijalnu dijagnozu i zbrinjavanje zatajenja bubrega ili anurije kod djece – pokazati sposobnost procjene i lije~enja fimoze. 7. incizije i drena`e apscesa Pedijatrija – pokazati sposobnost trija`e pacijenata – pokazati vje{tinu uzimanja historije bolesti i fizikalnog pregleda djece – pokazati poznavanje zna~aja povi{ene temperature kod djece razli~itih dobnih skupina i vje{tinu provo|enja optimalnih antipiretskih mjera – pokazati poznavanje klini~ke slike i lije~enja meningitisa. nosa i grla pokazati vje{tinu pravilnog mjerenja vr{nog protoka u ekspiriju. etiologiju i lije~enje respiratornih poreme}aja djece – opisati anatomiju i fiziologiju respiratornog sistema kod djece – pokazati vje{tinu pravilnog izvo|enja i interpretiranja pregleda uha. dijagnosti~ke postupke i lije~enje – utvrditi diferencijalnu dijagnozu djeteta s gastrointestinalnim krvarenjem. skabijes. razjasniti komplikacije. neposredno ugro`en `ivot – primijeniti povremenu procjenu stanja kod ve} stabiliziranih povrije|enih i otkrivanja skrivenih ozljeda – provesti trija`u povrije|enih u bolni~kim uslovima i osnove zbrinjavanja ve}eg broja povrije|enih – pokazati vje{tinu uspostave perifernog venskog puta – pokazati vje{tinu preparacije vene – procijeniti potrebu infuzijske i transfuzijske terapije . ospice. pulsne oksimetrije i mjerenja CO2 na kraju ekspirija – pokazati znanje u zbrinjavanju pacijenata s infekcijom gornjeg dijela respiratornog sistema i sumnjom na epiglotitis – pokazati vje{tinu primjerenog zbrinjavanja stranog tijela u gornjem dijelu respiratornog sistema – razjasniti etiologiju i pokazati vje{tinu pravilnog lije~enja bolesti gornjeg i donjeg dijela respiratornog sistema: astma. bronhiolitis i pneumonija – pokazati vje{tinu uspostave i odr`avanja di{nog puta kod djeteta – izvoditi ventilaciju sa samo{ire}im balonom i maskom kod djeteta – izvesti endotrahealnu intubaciju kod djeteta – pokazati vje{tinu odr`avanja di{nog puta kod djeteta alternativnim metodama . infekciozni eritem – razjasniti nalaze i lije~enje pacijenata s potencijalnim autoimunim sindromom kao {to su juvenilni artritis. dijagnozu i lije~enje – razjasniti kongenitalne cijanoti~ne i necijanoti~ne sr~ane gre{ke. sepse. parafimoze i balanitisa – razjasniti dijagnostiku i lije~enje akutnih bolesti urogenitalnog sistema kod mu{karaca – razjasniti indikacije i pokazati postavljanje uretralnog i suprapubi~nog katetera – pokazati sposobnost {ivanja rana. njihove komplikacije i lije~enje – pokazati vje{tinu uo~avanja pacijenata kojima je potrebna profilaksa reumatske groznice ili subakutnog bakterijskog endokarditisa – razjasniti diferencijalnu dijagnozu boli u prsima kod djece i adolescenata – razjasniti razli~itosti kongestivnog zatajenja srca u djece i pokazati poznavanje lije~enja – pokazati vje{tinu vo|enja postupka o`ivljavanja kod djece – pokazati vje{tinu uspostave i kori{tenja venskog puta. postavljanja dijagnoze i stabilizacije pacijenata kojima je. lupus i dermatomiozitis – razlikovati septi~ki artritis i prolazni sinovitis prema klini~koj slici. reanimatologija i intenzivna medicina – pokazati sposobnost brze procjene. pitirijaza. rozeola. torzije i epididimitisa – pokazati upu}enost u dijagnosticiranju i lije~enju Reyeovog sindroma – pravilno dijagnosticirati ~este enanteme u dje~joj dobi. varicele. botulizam i Landry-Gullian-Barreov sindrom – pokazati poznavanje uobi~ajenih otrovanja u djece i njihovo lije~enje – pokazati postupak zbrinjavanja utopljenika – razjasniti uzroke neonatalnog {oka i pokazati izvo|enje o`ivljavanja kod novoro|en~eta. 2011. rezultatima dijagnosti~kih testova i lije~enju – pokazati poznavanje diferencijalne dijagnoze i procjene djece s petehijama – razjasniti diferencijalnu dijagnozu i akutno lije~enje djeteta s mi{i}nom slabosti uklju~uju}i poliomijelitis. razjasniti procjenu i lije~enje – pokazati sposobnost procjene i lije~enje djece s promijenjenim mentalnim statusom – odrediti valjanu terapiju konvulzija . pneumonije. parafimoze i balanitisa – pokazati sposobnost procjene i lije~enja testikularnih poreme}aja. infekcije urinarnog trakta i bakterijemije kod djece – opisati diferencijalnu dijagnozu i lije~enje bola u trbuhu kod djece – pokazati poznavanje patofiziologije i klini~ke slike uobi~ajenih i ozbiljnih bolesti gastrointestinalnog sistema i trbu{ne {upljine u djece – opisati tehnike rje{avanja inkarcerirane ingvinalne hernije – navesti diferencijalnu dijagnozu i po~etno zbrinjavanje abdominalne mase kod djeteta – pokazati evaluaciju i lije~enje djeteta s proljevom – procijeniti dijete s progutanim stranim tijelom. epilepti~ki napad i epilepti~ki status kod djece – pokazati poznavanje diferencijalne dijagnoze i lije~enja hidrocefalusa – opisati fiziologiju i poreme}aje vode i elektrolita te njihovo lije~enje kod djece – izra~unati potrebe za vodom i elektrolitima dehidriranog djeteta – pokazati sposobnost procjene djeteta sa sinkopom i razjasniti diferencijalnu dijagnozu – interpretirati EKG kod djece i definirati fiziolo{ke razlike od EKG-a odraslih – razjasniti uobi~ajene sr~ane aritmije kod djece. kandidijaza. intraosalno postavljanje igle i primjenu pravilnih doza lijekova u hitnim slu~ajevima – opisati patofiziologiju. 4. uslijed ozljeda ili bolesti.^etvrtak. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 107 pokazati sposobnost prepoznavanja i zbrinjavanja naj~e{}ih hitnih stanja u dje~joj hirurgiji – pokazati sposobnost procjene i lije~enja fimoze. endotrahealnu intubaciju i postavljanje umbilikalnog venskog katetera – razjasniti klini~ku sliku.

distociju. kondoma. mrtvoro|en~e – razjasniti dijagnostiku i lije~enje postpartalnih komplikacija. distociju. pra}enje arterijskog tlaka. – svladati uzimanje kratke i kompletne neurolo{ke povijesti bolesti i fizikalnog pregleda kod pacijenata s razli~itim stupnjevima poreme}aja svijesti uklju~uju}i i ozlje|enike . oralne kontraceptive. neuobi~ajene prezentacije. 7. pra}enje SV pritiska. prijevremeni porod. fetalni distres. puerperalna sepsa – razjasniti Rh inkompatibilnosti – pokazati vje{tinu uzimanja povijesti bolesti i fizikalnog pregleda djeteta `rtve seksualnog zlostavljanja – razjasniti vaginalna krvarenja u djetinjstvu i pokazati vje{tinu izvo|enja kompletnog ginekolo{kog pregleda u djece razli~ite dobi Neurologija – pokazati vje{tinu procjene neurolo{kog statusa – pokazati poznavanje neuroanatomije pri lokalizaciji neurolo{kih oboljenja. hemodinamski monitoring – pokazati sposobnost nadzora tjelesne temperature – pokazati izvo|enje arterijske kateterizacije .mozga. na~ine ventilacije. klini~ku sliku i lije~enje torzije ovarija – razjasniti lije~enje ozljeda tijekom trudno}e – razjasniti indikacije za provo|enje perimortalnog carskog reza i opisati tehnike izvo|enja – voditi nekomplicirani porod na termin – pokazati vje{tinu epiziotomije – pokazati zbrinjavanje problema izrazitog povra}anja u trudno}i – razjasniti dijagnostiku i lije~enje kompliciranih poroda.FAST – pokazati vje{tinu izvo|enja i interpretacije hitne ehokardiografije pokazati vje{tinu izvo|enja i interpretacije venskog Dopplera – pokazati vje{tinu interpretacije CT-a mozga. 4. zaostali dijelovi. klini~ku sliku i lije~enje akutnog respiratornog zatajenja u hitno-medicinskom okru`ju – primijeniti aparat za sukciju – pokazati temeljito poznavanje indikacija i komplikacija endotrahealne intubacije – pokazati poznavanje alternativnih metoda odr`avanja di{noga puta – pokazati sposobnost nadzora di{ne funkcije . kostiju i nativnog abdomena – pokazati vje{tinu izvo|enja i interpretacije hitnog UZV abdomena . koitus interuptus.monitoring EKG-a. znakove. hormonalne injekcije. uklju~uju}i i brzu indukciju u slijedu – opisati uzroke. abdomena. ki~me Ginekologija i opstetricija – pokazati direktno izvo|enje kompletnog ginekolo{kog pregleda – razjasniti diferencijalnu dijagnostiku i procijeniti pacijentice s vaginalnim iscjetkom – razjasniti diferencijalnu dijagnostiku i lije~enje bolesnica s bolom u zdjelici – razjasniti diferencijalnu dijagnozu vaginalnog krvarenja kod `ena i trudnica – razjasniti diferencijalnu dijagnozu i lije~enje bolesnica s dismenorejom – procijeniti bolesnice s genitourinarnim infekcijama apsces Bartolinijeve `lijezde. patofiziologiju. prikupiti dokaze i pru`iti primjerenu potporu kao i sprije~iti trudno}u – razjasniti diferencijalnu dijagnozu genitalnih ulceracija – razjasniti patofiziologiju. inverziju uterusa. pokazati vje{tinu uspostave centralnog venskog puta vena subklavija. prsnog ko{a. pra}enje adekvatnosti ventilacije. kontraindikacije i doze iv. rupturu uterusa – opisati tehnike dovr{enja kompliciranih poroda.Broj 17 – Strana 108 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. kostiju lica – pokazati vje{tinu interpretacije MR-a . hidroelektrolitskih poreme}aja. sedaciju i mi{i}nu relaksaciju pacijenata na mehani~koj ventilaciji. vi{eplodni porod. bubrezi – pokazati vje{tinu izvo|enja i interpretacije hitnog ciljanog UZV abdomena kod traume .radijalna i femoralna arterija – primijeniti lije~enje kisikom – opisati indikacije. metoda nadzora i lije~enja pacijenta s toplinskim udarom – pokazati poznavanje zbrinjavanja utopljenika – pokazati poznavanje klini~ke slike i lije~enja pacijenata nakon elektri~nog udara/udara groma pokazati poznavanje uzroka. monitoring mehani~ke ventilacije te mehani~ku ventilaciju u posebnim uslovima – primijeniti mehani~ku ventilaciju – pokazati sposobnost dijagnosticiranja i lije~enja {oka. povreda glave i ki~me – pokazati vje{tinu ventilacije odraslih sa samo{ire}im balonom i maskom – pokazati vje{tinu orotrahealne intubacije odraslih – pokazati vje{tinu nazotrahealne intubacije odraslih – pokazati postavljanje laringealne maske kod odraslih – pokazati vje{tinu izvo|enja konikotomiju – primijeniti neinvazivnu ventilaciju pod pozitivnim pritiskom – primijeniti brzu indukciju u slijedu – pokazati vje{tinu punkcije prsnoga ko{a iglom i postavljanje drena – primijeniti nadzor di{nog sistema te interpretirati nalaz kapnografi je i pulsne oksimetrije – primijeniti kateterizaciju mokra}nog mjehura Foleyevim kateterom – opisati patofiziologiju i lije~enje akutnog i hroni~nog bola – poznavati na~ela provodne anestezije – poznavati na~ela lokalne anestezije i tehnike nadziranja bola – pokazati poznavanje klini~ke slike te metoda nadzora i zagrijavanja pothla|enog pacijenta – pokazati poznavanje specifi~nosti o`ivljavanja pothla|enog pacijenta – pokazati poznavanje klini~ku slike. poreme}aja acidobazne ravnote`e. diferencijalnu dijagnozu. analgetika.`u~ni mjehur. rupturu plodovih ovojnica prije termina. pra}enje mehanike disanja – pokazati sposobnost nadzora kardiovaskularne funkcije . sedativa i mi{i}nih relaksansa. vratne. po~etno namje{tanje parametara mehani~kog ventilatora. opekotina. femoralna vena – pokazati vje{tinu uspostave intraosalnog puta u odraslih – opisati indikacije. prsnog ko{a. aorta. unutarnja jugularna vena. klini~ke slike i lije~enja dekompresijske bolesti Hitna radiolo{ka i UZV dijagnostika – pokazati vje{tinu interpretacije RTG snimke. prolaps pupkovine. dijafragme. 2011. endometritis i mastitis. salpingitis i tuboovarijalni apsces – opisati simptome i diferencijalnu dijagnozu toksi~kog {oka – opisati relativnu efikasnost i komplikacije pojedinih kontracepcijskih metoda uklju~uju}i postkoitalno tu{iranje.pra}enje adekvatnosti oksigenacije. torakalne i lumbalne ki~me. intrauterini ulo`ak – pokazati sposobnost dijagnosticiranja i lije~enja izvanmaterni~ne trudno}e – razjasniti klini~ku sliku i lije~enje placente previje – razjasniti klini~ku sliku i lije~enje abrupcije placente – razjasniti klini~ku sliku i lije~enje preeklampsije i eklampsije – razjasniti faze poroda i trajanje svake od njih – ocijeniti osnovne parametre vitalnosti novoro|en~eta APGAR testom i razmotriti zna~enje razli~itih vrijednosti – procijeniti i lije~iti `rtve seksualnog nasilja.

glavoboljama. TIA.cervikalni. neuromuskularnim poreme}ajima. klini~ku sliku. perifernim neuropatijama – opisati glavnu klasifikaciju glavobolja i odrediti doze. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – – – – – Broj 17 – Strana 109 pokazati poznavanje znakova pogor{anja komatoznog pacijenta – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja cerebrovaskularnih poreme}aja . vertebrobazilarni sindrom – odrediti doze. kontraindikacije i doze lijekova koji se koriste pri infekcijama di{nih putova kod odraslih i djece – navesti indikacije.mo`dani udar. indikacije i kontraindikacije za primjenu tromboliti~ke terapije u lije~enju cerebrovaskularnih ishemijskih poreme}aja – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja pacijenta s poreme}ajima kranijalnih `ivaca. vozila i ~lanove tima HMP u vanbolni~kim uslovima – navesti mjere za{tite od infektivnih bolesti – pokazati na~in kori{tenje za{titne opreme – poznavati lijekove u torbi lije~nika hitne medicine na terenu. kontraindikacije i doze lijekova koji se koriste pri infekcijama S@S-a kod odraslih i djece – navesti indikacije.^etvrtak. kontraindikacije i doze lijekova koji se koriste pri infekcijama genitourinarnog sistema kod odraslih i djece – opisati etiologiju. 4. postavljanje oro. 2011. ritmove sr~anog zastoja i opisati otklonjive uzroke sr~anog zastoja i njihovo lije~enje opisati sr~ani zastoj u posebnim uslovima pokazati vje{tinu osnovnih i naprednih postupaka o`ivljavanja odraslih i djece prema va`e}im smjernicama Europskog vije}a za reanimatologiju na terenu pokazati vje{tinu osnovnih i naprednih postupaka o`ivljavanja novoro|en~adi prema va`e}im smjernicama Europskog vije}a za reanimatologiju na terenu pokazati vje{tinu premje{tanja pacijenta na prikladno mjesto za o`ivljavanje pokazati vje{tinu o`ivljavanja tokom vo`nje interpretirati EKG nalaz primijeniti automatsku vanjsku defibrilaciju primijeniti sigurnu defibrilaciju s manuelnim defibrilatorom primijeniti sinkroniziranu kardioverziju na terenu primijeniti transtorakalnu elektrostimulaciju utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje bola u prsnom ko{u procijeniti mogu}e uzroke pla~a djeteta utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje proljeva utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje ote`anog disanja primijeniti primjereno lije~enje kisikom izra~unati potrebne koli~ine kisika za du`i transport interpretirati nalaz kapnografije i pulsne oksimetrije pokazati postupak zbrinjavanja djelomi~ne i potpune opstrucije disajnoga puta stranim tijelom pokazati vje{tinu otvaranja i odr`avanja prohodnosti disajnoga puta . njihove doze i indikacije – izra~unati doze lijekova za parenteralnu primjenu – primijeniti primarni pregled bolesne i ozlije|ene osobe u vanbolni~kim uslovima – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – primijeniti sekundarni pregled bolesne i ozlije|ene osobe u vanbolni~kim uslovima procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje akutne boli u trbuhu procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje kod promjena pona{anja i ekscitacije procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje kod promijenjenog stanja svijesti u odraslih i djece procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje boli u le|ima procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje krvarenja koja nisu uzrokovana traumom primijeniti metode zaustavljanja krvarenja na terenu opisati uzroke. subarahnoidalni. vektora i lije~enja naj~e{}ih protozoarnih bolesti – navesti indikacije. biljnim i `ivotinjskim otrovima Vanbolni~ka hitna medicina – razlikovati organizacijske modele HMP kod nas i u svijetu – definirati opremu. epilepsijom.i nazo-faringealnog tubusa primijeniti aparat za sukciju pokazati vje{tinu ventilacije sa samo{ire}im balonom i maskom kod odraslih i djece pokazati vje{tinu ventilacije sa samo{ire}im balonom i maskom novoro|en~adi pokazati vje{tine endotrahealne intubacije na terenu pokazati vje{tinu postavljanja laringealne maske kod odraslih i djece primijeniti brzu indukciju u slijedu na terenu primijeniti transportnu mehani~ku ventilaciju primijeniti neinvazivnu ventilaciju pod pozitivnim tlakom pokazati vje{tinu kori{tenje seta za konikotomiju primijeniti postupak zbrinjavanja otvorenog pneumotoraksa upotrijebiti vje{tinu punkcije prsnoga ko{a iglom pokazati vje{tinu zbrinjavanja nestabilnog prsnoga ko{a procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje temperature nepoznatog uzroka procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje glavobolja kod odraslih i djece izlo`iti mogu}e uzroke `utice utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje bola u rukama i nogama utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje pacijenta s palpitacijom procijeniti mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje konvulzija kod odraslih i djece . lumbalni – pokazati vje{tinu prepoznavanja i rje{avanja kompresije le|ne mo`dine uslijed netraumatskih uzroka – nabrojiti indikacije za kontrolu intrakranijalnog tlaka i tehnike izvo|enja – pokazati vje{tinu u izvo|enju lumbalne punkcije i pregledu likvora Infektologija – pokazati poznavanja mjera osobne za{tite od infektivnih bolesti – pokazati poznavanje klini~ke slike i lije~enja bakterijskih infekcija – navesti klini~ku sliku i lije~enje pacijenata s virusnim infekcijama – pokazati poznavanje tijeka. 7. indikacije i kontraindikacije za primjenu lijekova koji su kori{teni u lije~enju svake od glavobolja – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja epilepti~kih napada i epilepti~kog statusa – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja centralno uzrokovanih vrtoglavica – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja miasteni~ke krize – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja poliradikularnih neuritisa – pokazati vje{tinu prepoznavanja i lije~enja ostalih bolnih sindroma .manuelne metode. patofiziologiju i lije~enje infekcioznih proljeva – pokazati poznavanje po~etnog lije~enja pacijenata s mogu}om sepsom – izlo`iti karakteristike sepse u razli~itim dobnim skupinama – opisati dijagnosti~ke kriterije i lije~enje toksi~kog {ok sindroma – opisati dijagnosti~ke kriterije i lije~enje infektivnog endokarditisa – izlo`iti klini~ku sliku i lije~enje otrovanja gljivama. subduralni i epiduralni hematom.

vrata. sinusitis. nosa. uha.Broj 17 – Strana 110 – – – – – – – – – – – – – – – – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – ^etvrtak.pacijenti i rodbina pacijenata. faringitis. indikacija i kontraindikacija za primjenu topi~kih i sistemskih oftalmolo{kih lijekova – izlo`iti diferencijalnu dijagnozu akutnog gubitka vida – izlo`iti diferencijalnu dijagnozu i pokazati pravilnu evaluaciju pacijenata s bolnim okom – izlo`iti diferencijalnu dijagnozu i pokazati pravilnu evaluaciju pacijenata s crvenilom oka – pokazati vje{tinu u procjeni i lije~enju hemijskih ozljeda oka – pokazati vje{tinu u procjeni i lije~enju tupih i penetriraju}ih ozljeda oka i okolnih tkiva – pokazati vje{tinu u procjeni i lije~enju stranog tijela u oku – navesti znakove. elektri~ni udar. utapanje. komunikacija unutar i izme|u timova. vrata i grkljana – pokazati vje{tinu dijagnosticiranja i lije~enja infekcija glave i vrata uklju~uju}i rinitis. komunikacija s medijima razlikovati sistem veza unutar prijavno-trija`ne jedinice i na terenu pokazati vje{tinu prijema poziva za hitnu intervenciju. stomatitis i gingivitis – pokazati vje{tinu zaustavljanja prednje i stra`nje epistakse i postavljanje nosnog tampona – pokazati vje{tinu dijagnosticiranja i lije~enja poreme}aja bubnji}a i perforacije srednjeg uha – pokazati vje{tinu incizije i drena`e orofaringealnog apscesa – pokazati vje{tinu procjene i lije~enja prijeloma. otitis. komunikacija s bolni~kim hitnim prijemom. uklju~uje i hemijske akcidente navesti na~ela za{tite i lije~enja naj~e{}ih bojnih otrova poznavati metode dekontaminacije primijeniti trija`u kod velikih nesre}a i katastrofa u vanbolni~kim uslovima primijeniti komunikacijske vje{tine u vanbolni~kim uslovima . uklju~uje i modifikaciju kod djece pokazati vje{tinu imobilizacija vratne ki~me ovratnikom primijeniti rasklopna nosila pokazati vje{tinu postavljanja i imobilizacije ozlije|enog na dugu dasku pokazati vje{tinu postavljanja i imobilizacija ozlije|enoga na vakuum madracu pokazati vje{tinu imobilizacija ekstremiteta razli~itim sredstvima opisati postupak s amputiranim dijelove ekstremiteta organizirati me|ubolni~ki i unutar bolni~ki transport bolesnih i ozlije|enih .uklju~uje novoro|en~ad i djecu organizirati transport bolesnih i ozlije|enih kopnom. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – pokazati sposobnost prepoznavanja i po~etnog lije~enja {oka kod odraslih i djece na terenu pokazati vje{tinu uspostave perifernog venskog i intraosalnog puta kod odraslih i djece pokazati sposobnost nadzora ventilacije i cirkulacije tokom transporta procijeniti gubitak volumena i zapo~eti primjerenu nadoknadu u vanbolni~kim uslovima procijeniti mogu}e uzroke ko`nih manifestacije kod odraslih i djece utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje sinkope rje{avati urinarne simptome primijeniti postavljenje Foleyev-og katetera kod mu{karaca i `ena na terenu utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje vrtoglavica i omaglica utvrditi mogu}e uzroke i primijeniti po~etno lije~enje povra}anja rje{avati distenziju trbuha rukom pokazati vje{tinu postavljanja nazogastri~ne sonde izlo`iti postupak kod sumnje na zloupotrebu i zlostavljanje odraslih i djece procijeniti nivo bola kod odraslih i djece utvrditi izbor lijekova za analgeziju i sedaciju odraslih i djece u vanbolni~kim uslovima poznavati probleme vo|enja poroda na terenu uklju~uju}i zbrinjavanje novoro|en~eta. klini~ku sliku i lije~enje stanja uzrokovana okoli{em u vanbolni~kim uslovima poreme}aji uzrokovani povi{enom temperaturom okoli{a. dislokacije i infekcija donje vilice – pokazati vje{tinu repozicije donje vilice – pokazati vje{tinu procjene i lije~enja trauma glave. kontraindikacija i komplikacija tehnika hirur{kog otvaranja di{nog puta – pokazati vje{tinu izvo|enja konikotomije – pokazati vje{tinu odr`avanja di{nog puta kod pacijenata s velikim traumama lica – pokazati poznavanje rijetkih. op}e pothla|ivanje. 7. labirintitis. 2011. simptome i terapiju orbitalnog i periorbitalnog celulitisa – nazna~iti o~ne manifestacije sistemskih bolesti – utvrditi indikacije za hitnu konzultaciju okuliste – pokazati vje{tinu mjerenja intraokularnog tlaka Otorinolaringologija – pokazati vje{tinu pravilnog uzimanja historije bolesti i fizikalnog pregleda pacijenata s bolestima glave. `drijela. nosa i grla – pokazati vje{tinu izvo|enja direktne. laringitis. nesre}e tokom ronjenja visinska bolest. komunikacija u kriznim situacijama. ali po `ivot opasnih infekcija glave i vrata: trombozu kavernoznog sinusa. akutni radijacijski sindrom opisati klini~ku sliku i po~etno lije~enje naj~e{}ih otrovanja na terenu pokazati tehnike izvla~enja iz vozila primijeniti prsluk za imobilizaciju i izvla~enje iz vozila pokazati vje{tinu skidanje kacige pokazati vje{tinu imobilizacije vratne ki~me rukom. 4. upu}ivanje na intervenciju u~estvovati u timskom radu izlo`iti na~ine prevencije stresa definisati zna~aj telemedicine u terenskim uslovima rada – utvrditi zakonsku odgovornost lije~nika hitne medicine Oftalmologija – pokazati vje{tinu uzimanja povijesti bolesti – pokazati razumijevanje normalne anatomije oka – pokazati vje{tinu osnovnog pregleda oka – prepoznati i navesti razlike u abnormalnim nalazima na o~noj pozadini – pokazati poznavanje doza. Ludvigovu anginu i maligni otitis – izlo`iti diferencijalnu dijagnozu i pokazati pravilnu procjenu pacijenata s vrtoglavicom Psihijatrija – pokazati vje{tinu vo|enja intervjua s bolesnicima s akutnim psihijatrijskim poreme}ajima – pokazati vje{tinu procjene mentalnog statusa pacijenata sa normalnim i promijenjenim mentalnim statusom – razmotriti indikacije za hitnu konsultaciju psihijatra . zrakom i vodenim putom . odre|ivanje stepena hitnosti. indirektne laringoskopije – pokazati poznavanje indikacija. mastoiditis. majke i posteljice opisati uzroke. udar groma. epiglotitis. komunikacija s ostalim hitnim slu`bama. simptome i terapiju akutnog glaukoma zatvorenog kuta – navesti znakove. lica – pokazati vje{tinu procjene i lije~enja poreme}aja `lijezda slinovnica – pokazati vje{tinu uklanjanja stranog tijela iz uha.uklju~uje novoro|en~ad i djecu pokazati transportne polo`aje pokazati sposobnost nadzora bolesne i ozlije|ene osobe tokom transporta voditi primjerenu dokumentaciju u~estvovati u planiranju i postupanju kod velikih nesre}a i katastrofa.

provjera vje{tine punkcije vaskularnog pristupa. anamneza i status bolesnika s kona~nim zatajenjem bubre`ne funkcije. trankvilizatora. DIJALIZA -1 mjesec – osnovni principi hemodijalize – osnovni principi peritonealne dijalize – osnovni principi plazmaforeze – SUF – dijalizatori . 7. i antidepresiva – razjasniti proces dobrovoljne i prisilne hospitalizacije – razjasniti indikacije za fizi~ko i hemijsko zauzdavanje i pokazati pravilno izvo|enje – razjasniti organske uzroke promijenjenog mentalnog statusa uklju~uju}i demenciju i delirij – pokazati vje{tinu u razlikovanju organskih i funkcionalnih uzroka promjene mentalnog statusa – pokazati vje{tinu u dijagnosticiranu i lije~enju uobi~ajenih intoksikacija i apstinencijskog sindroma – razjasniti uobi~ajene komplikacije zlouporabe alkohola i droga i pokazati vje{tinu dijagnosticiranja i lije~enja tih komplikacija UROLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije : 5 godina /60 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE [IRA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Uvodni dio za urologiju Op}a hirurgija Radiologija i radioterapija Anesteziologija i intenzivno lije~enje Patologija sa citologijom Nefrologija Dijaliza Bolni~ki odjel nefrologije Bolni~ki odjel nefrologije dijaliza Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel urologije Bolni~ki odjel urologije 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 6 mjeseci 4 mjeseca 3 mjeseca 3 mjeseca 5 mjeseci 12 mjeseci U@A OBLAST MJESTO OBAVLJANJA TRAJANJE TRAJANJE STA@A Medicinski fakultet 1 mjesec Medicinski fakultet 5 mjeseci 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec Urolo{ka ginekologija Abdominalna hirurgija Dje~ija urologija Hitna urologija Urodinamika i andrologija Urolitijaza i ESWL Urolo{ka onkologija Transplantacija bubrega i vaskularni pristupi 6 mjeseci Program specijalizacije: UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Pra}enje bolesnika nakon transplantacije bubrega (fizikalni pregled. – promocija zdravlja. te obrada nefrolo{kog bolesnika – nefrolo{ki bolesnik koji zahtijeva hirur{ku terapiju – principi lije~enja hipertenzije i konkretni primjeri – regitinski i kaptoprilski test – dijete – proteinurija i kreatinski klirens – terapija bolesnika s preterminalnom uremijom – priprema bolesnika za dijaliti~ki postupak – biopsija bubrega Vje{tine: rad s nefrolo{kim bolesnikom i sa skupljanjem materijala. UROLO[KA GINEKOLOGIJA 1 mjesec – anamneza i status bolesnica s problemima urolo{ke ginekologije – pregled kod "stres sfinkter" inkontinencije – urodinamska obrada bolesnica – prisustvovanje zahvatima kod "stres sfinkter" inkontinencije . Provjera znanja Najmanje 6 pitanja iz tog podru~ja. anesteziologiju i intenzivno lije~enje i patologiju u ukupnom trajanju od 5 mjeseci. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. biopsija nativnih bubrega. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. radiologiju i radioteraoiju. – komunikacijske vje{tine.^etvrtak. somatoformne. 4. sedativa/hipnotika. NEFROLOGIJA 1 mjesec – anamneza i status. ordiniranje terapije. obrada bolesnika. UVODNI DIO ZA UROLOGIJU Obuhvata op}u hirurgiju. sekundarni hiperparatireodizam.) Vje{tine Priklju~ivanje bolesnika na dijalizator. raspolo`enje. – upravljanja sistemom. prevencija ostalih komplikacija itd.) – hirur{ki problemi vezani uz bolesnika na dijalizi (funkcija mokra}nog mjehura. Provjera znanja: Najmanje 6 pitanja s podru~ja nefrologije: hipertenzija. vaskularni pristup itd.). izvo|enje testova. poreme}aje li~nosti – razjasniti farmakokinetiku. 2011. nativni bubrezi. medikalno lije~enje hipertenzije. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. postavljanje centralnih linija za dijalizu. – etika i propisi. – timski rad. anksioznost. kontraindikacije i nuspojave glavnih grupa psihoterapijskih lijekova. ultrazvuk grafta itd.vrsta i na~in njihova rada – punkcija vaskularnih pristupa – Pra}enje toka dijalize kod bolesnika – medicinski problemi vezani uz bolesnika na dijalizi (eritropoetin. – – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Op}a urologija Godi{nji odmori Bolni~ki odjel urologije Broj 17 – Strana 111 7 mjeseci 5 mjeseci razmotriti indikacije za rutinsku konsultaciju psihijatra pokazati vje{tinu procjene rizika za suicid razmotriti faktore rizika povezane sa suicidom adolescenata – pokazati vje{tinu u rje{avanju problema s nasilnim bolesnikom na odjelu i razmotriti tehnike samoza{tite – razmotriti tehnike izbjegavanja akutne psihijatrijske krize – definirati glavne kategorije psihijatrijskih poreme}aja: mi{ljenje. indikacije. hirur{ko lije~enje hipertenzije.

) Provjera znanja: kolokvij s najmanje 12 pitanja iz podru~ja urolo{ke onkologije. 2011. izvo|enje tipi~nih incizija i endoskopskih zahvata TRANSPLANTACIJA BUBREGA I VASKULARNI PRISTUPI 6 mjeseci – indikacije za transplantaciju bubrega – kontraindikacije za transplantaciju – eksplantacija bubrega i muliorganska eksplantacija – vrste vaskularnih pristupa – peritonejska dijaliza . intravenskih linija. Namje{tanje bolesnika za ESWL. operativni zahvati prije transplantacije bubrega. donja medijalna incizija. donja medijalna incizija.) – endoskopske i perkutane manipulacije kod hitnog urolo{kog bolesnika – indikacije za hitni operacijski zahvat – izvo|enje hitnog urolo{kog zahvata Vje{tine: Kateterizacija. TUR mjehura. medijalna laparotomija. perkutana drena`a apscesa itd. postoperativni tok i imunosupresivna terapija. vaskularni pristupi za dijalizu. provjera osnovnih vje{tina u hirurgiji. trauma. hidronefroza. lokalna. te manji hirur{ki zahvat. u prakti~nom dijelu postavljanje katetera. ekstracija "Zeissovom" i "Dormia" sondom. staging. dijaliza i transplantacija. lumbotomija. odabir primatelja kod kadaveri~ne transplantacije. hernija. mrvljenje kamenca u mjehuru. uretre. detamponada mjehura. postavljanje ureteralnih i "double J" proteza. UROLITIJAZA I ESWL 5 mjeseci – etiologija i epidemiologija nefrolitijaze – otkrivanje i dijagnostika – operativna i minimalno agresivna. koncepcija mo`dane smrti. orhidektomija. Provjera znanja: Najmanje 6 pitanja na zavr{nom kolokviju. endoskopija. Endourologija u djeteta. Perkutani zahvati kod dje~ijeg urolo{kog bolesnika.) Vje{tine: lumbotomija. UROLO[KA ONKOLOGIJA 12 mjeseci – tumori nadbubre`ne `lijezde – tumori bubrega – tumori kanalnog sistema – tumori retroperitoneuma – tumori mjehura – tumori testisa – tumori penisa – tumori prostate – dijagnostika. te ostala terapija – prevencija – kontrola bolesnika nakon zahvata Vje{tine: Perkutana nefrostomija. provjera snala`enja u algoritmu pretraga i vrstama terapijskog postupka. TUR mjehura. Obrada dje~jeg urolo{kog bolesnika. uz provjeru sposobnosti pregleda i urodinamske obrade. orhidektomija. obrada – postupak i terapija (kolika. donor i donorska nefrektomija. resekcija `eluca. parafimoza. ureteroskopija. URODINAMIKA I ANDROLOGIJA 3 mjeseca – osnove urodinamike – izvo|enje i interpretacija urodinamskih pretraga – osnove andrologije – defernetografija – spermiogram – evaluacija impotencije – genetski poreme}aji razvitka genitala Vje{tine Anamneza i status bolesnika s poreme}ajem mikcije i potencije. refluks. uva|anje ureteralnih katetera i "double J" proteza. ABDOMINALNA HIRURGIJA 6 mjeseci – anamneza i pregled bolesnika – obrada bolesnika prije abdominalnih operacija – priprema bolesnika za abdominalne zahvate – prisustvovanje zahvatima – najmanje 20 prvih asistencija prilikom zahvata – najmanje 10 samostalnih operacija uz kontrolu specijaliste – dijapazon zahvata: holecistektomija. "{evron" incizija. ekstrakcija kamenca iz mjehura itd. ostali terapijski modaliteti kod svake vrste tumora – sudjelovanje pri zahvatima – sudjelovanje prilikom evaluacije tih bolesnika – lumbotomija. Priprema za operativni zahvat. ordiniranje terapije itd. reponiranje parafimoza. limfadenktomija (retroperitonealna. operacijska terapija. ostali abdominalni zahvati . 4. cistofix . Samostalno vo|enje postoperativnog toka. Provjera znanja: Najmanje 6 samostalnih pretraga i o~itanja nalaza. perkutanih zahvata. Provjera znanja: Specijalizant pola`e kolokvij iz hitne urologije pred mentorom iz doti~nog podru~ja. problemi kod bolesnica s uznapredovalim ginekolo{kim karcinomom – postoperativno pra}enje i kasniji postoperativni tok Vje{tine: pregled bolesnice.Broj 17 – Strana 112 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. 7. invinalna itd. resekcija kolona. evaluacija. prostate. radikalna orhidektomija. prostate. fiksacija testisa. Kolokvij 6 pitanja podru~ja urodinamike i andrologije. ingvinalna kila. urodinamski pregled Provjera znanja: najmanje 6 pitanja. limfadenktomija (retroperitonealna.pankreas. Postavljanje proteza. retencija. Postavljanje `elu~ane i duodenalne sonde. Hirur{ki zahvati kriptorhizam. hidrokela. elektrokoagulacija mjesta krvarenja. imunolo{ke komplikacije nakon transplantacije bubrega . samostalno izvo|enje jednostavnijih hirur{kih zahvata. uretre. anurija itd. akutni skrotum. Vje{tine – kateterizacija djeteta – intravenska linija kod djeteta – asistiranje kod ve}ih operativnih zahvata – samostalno izvo|enje manjih zahvata (kriptorhizam.kateterizacije. transplantacija bubrega i histokompatibilnost. – postoperativno pra}enje bolesnika nakon abdominalnih zahvata – rje{avanje komplikacija nakon operativnih zahvata Vje{tine: Priprema bolesnika za abdominalni hirur{ki zahvat. bu`iranje uretre. postoperacijsko pra}enje bolesnika nakon zahvata. anus praeter. hirur{ka tehnika eksplantacije organa. hematurija. lokalna. postupak s kadaveri~nim davaocem prije eksplantacije organa. asistiranje kod ve}ih abdominalnih zahvata. asistiranje prilikom operativnih zahvata. primalac bubre`nog transplantata. radikalna orhidektomija. incizije kod ureterolitotomija. Izvo|enje urodinamske pretrage i interpretacija nalaza. HITNA UROLOGIJA 3 mjeseca – anamneza i pregled hitnog urolo{kog bolesnika – algoritam pretraga kod hitnog urolo{kog bolesnika – ultrazvuk i rtg. DJE^JA UROLOGIJA 4 mjeseca Anamneza i pregled djeteta. Kolokvij sadr`i najmanje 12 pitanja i provjeru osnovnih vje{tina . Provjera znanja: Najmanje 12 pitanja iz podru~ja urolitijaze. mrvljenje kamenca u ureteru. ingvinalna itd.cistostomija. grading.pristupi – centralni kateteri za dijalizu – glavni sistem histokompatibilnosti. otvoreni i perkutani zahvat kod bolesnika s nefrolitijazom. odabir davatelja u porodici. perkutana nefrostomija. kongenitalne anomalije bubrega i genitala uklju~iv{i hipospadije itd. slezena itd. refluks) Provjera znanja: Najmanje 6 pitanja na kolokviju. hirur{ke komplikacije nakon transplantacije bubrega. resekcija crijeva. endoskopske tehnike. medijalna laparotomija. "{evron" incizija.

frenuluma – TUR prostate – uretrotomija interna – otvorena prostatektomija – plastika hernije – lumbotomija i ostale tipi~ne incizije – sudjelovanje pri operacijama kod neurogenog ili afunkcionalnog mjehura itd. Bavi se ispitivanjem faktora `ivotne sredine i primjenom mjera koje su potrebne da se higijenski uslovi `ivotne sredine u~ine maksimalno povoljnim za zdravlje i subjektivno dobro osje}anje ljudi. Znanja i vje{tine moraju biti efikasni. Postavljanje centralnih linija za dijalizu. Savladavanje vje{tina iz drugih oblasti zna~ajnih za higijenu i zdravstvenu ekologiju.^etvrtak. biosfera. Prioritetni ekolo{ki problemi. Ekosistemi: osnovni zakoni strukture i funkcije ekosistema zemlje. razmjena energije u ekosistemima.. U~inci faktora okoline na zdravlje (korisni. hemijskoj i socijalnoj sredini. Osnovna svojstva biocenoze. UVODNI DIO OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Osnovne karakteristike populacije. Teoretska i seminarska nastava se realizira kroz individualni rad sa mentorom i poha|anje nastave higijene na medicinskom fakultetu.1. O~uvanje i unapre|enje zdravlja kontrolom okoline. Ciklusi materija. Teoretska i seminarska nastava kroz individualni rad sa mentorom 3 mjeseca Definicije i pojmovi. 2011. biotski potencijal. – upravljanja sistemom. toksi~ni. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. 4. medicina rada. socijalna medicina. – timski rad. tehnologija i management u urologiji – Vje{tine – bu`iranje uretre – punkcija hidrokele – cirkumcizija i op. potkovi~asti bubreg. tipi~ne incizije.) – varikokela . interna. Zadaci i klasifikacija Higijene i zravstvene ekologije. biocenoza.hidrokela – akutni skrotum – ingvinalna kila – fimoza i "frenulum breve" – renovaskularna hipertenzija (operativna terapija) – hidronefroza i refluks – sindrom ovarijalne vene. programiranja i evaluacije. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 4. Socijalna medicina MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Institut za higijenu Medicinskog fakulteta BROJ MJESECI 1 3 25 zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo Federalne i kantonalne uprave civilne za{tite 5 4 3 2 3 4 2 1 1 UKUPNO Specijalizacija iz MEDICINSKE HIGIJENE I ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE omogu}ava osposobljavanje specijalizanta za samostalan rad. Savladavanje vje{tina iz higijene I zdravstvene ekologije Op}a i komunalna higijena Higijena ishrane [kolska higijena Higijena rada Higijena zraka Higijena voda Higijena sporta Higijena u vanrednim stanjima 4. druge anomalije razvitka – urolo{ke infekcije – organizacija. bioprodukcija. – etika i propisi. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. skleroza vrata mjehura. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. Zdravstvenoekolo{ki informacijski sistem. Biotski sistem. – komunikacijske vje{tine. Sanitarna mikrobiologija 4. tehnike planiranja. Ona se bavi prou~avanjem raznih faktora spoljne sredine. uticaj ~ovjeka na ekosistem. Ekolo{ki faktori.3. Provjera znanja: Najmanje 10 pitanja s tog podru~ja. kao i povezanost i ovladavanje prakti~nih znanja iz onih medicinskih disciplina s kojima su higijena i zdravstvena ekologija najvi{e povezane (epidemiologija. Zdravstveni podsistemi. mutageni. kvalitetni i sigurni. Za{tita okoline kao sastavni dio planiranja kori{tenja resursa. Provjera znanja: Najmanje 12 pitanja na kolokviju s tog podru~ja. kreiranje vaskularnih pristupa. 4. vode i vazduha. lumbotomija. Ekolo{ka istra`ivanja i interdisciplinarnost. Ekolo{ke razlike u fizikalnoj. Inspekcijski nadzor Broj 17 – Strana 113 Federalne i kantonalne uprave inspekcije . Ekolo{ki pristup zdravlju. Primarni i sekundarni sistemi i njihovo modeliranje. Zakonodavstvo u za{titi okoline. Rad iz u`e oblasti Higijene i zdravstvene ekologije 25 mjeseci Rad iz u`e oblasti Higijene i zdravstvene ekologije posti`e se u radu s problemima `ivotne i radne sredine. uretrotomiji. koji su od zna~aja za za{titu i unapre|enje zdravlja ljudi. analiza bolesnika nakon transplantacije bubrega.4. sudjelovanje prilikom eksplantacijskog postupka i transplantacije. kreiranje artriovenske fistule. striktura uretre. biogenohemijski ciklus. ekosistem. Usavr{avaju se posebno znanja i vje{tine potrebne za rad specijaliste Higijene i zdravstvene ekologije (laboratorijske metode i tehnike.. Zdravstveni sistemi. zakoni i njihova interpretacija). pri ~emu specijalizant pro{iruje i produbljuje teoretska i prakti~na znanja iz podru~ja Higijene i zdravstvene ekologije. ekologija. TUR prostate. 7. Epidemiologija sa zdravstvenom statistikom 4. Analiza sistema. Teorijske osnove higijene i zdravstvene ekologije 3. ekolo{ki spektar specijesa.sanitarna i komunalna inspekcija 1 36 Vje{tine: Postavljanje centralnih katetera za dijalizu. – promocija zdravlja. OP]A UROLOGIJA 7 mjeseci – evaluacija bolesnika s poreme}ajem mokrenja (benigna prostati~na hipertrofija. medicinska statistika i informatika). Higijena zdravstvenih ustanova Bolnica 7 zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo 2 2 2 . pra}enje bolesnika nakon transplantacije. Higijena i zdravstvena ekologija se definira kao nauka o o~uvanju i unapre|enju zdravlja i spre~avanju nastajanja bolesti. Uravnote`eni i odr`ivi razvoj.osnovna teorijska nastava 2. Uvodni dio . ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA I HIGIJENA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST 1. faktori razvoja populacije. kancerogeni i reprodukcijski).2.

mora se pristupiti planiranju deponije krutih otpadaka. Higijena stanovanja. kretanje vazduha. toksi~ni metali i nemetali. Izbor parametara za ocjenu stanja uhranjenosti i fizi~kog razvoja. Postupci prevencije i eliminacije buke. Pred{kolske ustanove: jaslice. Li~na za{titna sredstva. korekcija nedovoljne osvjetljenosti od blje{tanja). Toksikolo{ka ocjena i fiziolo{ko zna~enje pojedinih grupa kontaminanata. Promet kao izvor buke i vibracija. supstitucija. Fizikalni faktori radne okoline. Lokacija stana u prirodi i naselju. Du{ikovi spojevi aminskog tipa. kontrola rukovalaca hranom. Hroni~no i kumulativno djelovanje. Alimentarne intoksikacije i toksoinfekcije. Epidemiologija i profilaksa povreda u drumskom saobra}aju. Lokacija {kolske zgrade. javnih objekata za promet i ~uvanje namirnica. Biorazgradivost organskih tvari. vrti}i. [kolska higijena i higijena pred{kolskih ustanova 3 mjeseca [kolska sredina i zdravlje u~enika. Odre|ivanje stepena zra~enja u okolini. Karakteristike morbiditeta {kolske djece i omladine. Ispitivanje prehrambenih navika {kolske djece. 2011. kolektivna i osobna za{tita). Suzbijanje degradacije okoli{a otpadnim vodama. Kontrolisani na~in odlaganja krutih otpadaka (sme}a) putem higijenske deponije. Principi zdravog stanovanja. maksimalno dopu{tena koncentracija aerosola. industrijske i otpadne vode sa javnih povr{ina. Djelovanje mikroorganizama u namirnicama. Osvjetljenje (mjerenje. maksimalno dopu{tene vrijednosti. `eljezni~ki. tehni~ke metode suzbijanja. Utjecaj postupaka konzerviranja namirnica na mikroorganizme. rasprava. Analiti~ki postupci i ispitivanja karakteristi~nih one~i{}enja otpadnih voda u industriji. Odnos naselja i biosfere. Ostaci otapala i sli~ne supstancije. vazdu{ni.Broj 17 – Strana 114 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. rad u malim grupama. Izvori. Definicija i klasifikacija kemijskog one~i{}enja. Ku}ne. Asanacija le{eva ljudi i `ivotinja. Aerosoli (klasifikacija korpuskularnih one~i{}enja. [kolski namje{taj i u~ila. Zbrinjavanje radioaktivnog otpada. intervju. Pre~i{}avanje otpadnih voda. Jonizuju}a zra~enja (mjerenje intenziteta apsorbirane doze. osobna za{tita). 7. Principi suzbijanja {tetnosti. Kapaciteti i tipovi {kolskih zgrada. distribucija {tampanih zdravstveno-promotivnih materijala. Vrste i klasifikacija. Maksimalno dopu{tene ekspozicije. hermetizacija. Mora se za{tititi urbana i prirodna sredina. oporavak i odmor u~enika. Genetski u~inci metode za{tite. Norme sanitarne tehnologije u konstrukciji prostorija kori{tenih za proizvodnju i promet `ive`nih namirnica: mljekare. Grijanje i provjetravanje u~ionica. Zakonodavstvo i standardi. Mjere za unapre|ivanje ishrane. Higijena fizi~kog vaspitanja u~enika. Plinovi i pare (klasifikacija. parlaonica. Pra}enje sanitarno-higijenskog stanja u {kolama i objektima za smje{taj u~enika. Planiranje naselja. odre|ivanje respirabilne frakcije. Uzorkovanje i konzerviranje uzoraka. Sanitarna tehnika i projektovanje. radionica. O{te}enje sluha. Vrste gradskih naselja (zoniranje). Faktori koji uti~u na potro{nju hrane i stanja ishranjenosti. Pra}enje antropometrijskih karakteristika u svrhu ocjene ekolo{kih trendova u populaciji. Va`nost pojedinih sastavnih dijelova zraka. Komparacija sastava i koli~ina krutih otpadnih materija u na{im i svjetskim razmjerama. Sanacija naselja. Izvori buke i vibracija. Zdravstveni odgoj za roditelje i staratelje. transporta i kona~ne dispozicije krutih otpadaka. Higijena zraka 3 mjeseca Normalni sastav atmosfere. Savremeni metodi evakuacije i dispozicije krutih otpadaka. Pra}enje i evalucija provo|enja sistematskih i kontrolnih pregleda {kolske djece. Urbanizacija i evolucija gradova. Laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda. [kolske prostorije. Odr`avanje ~isto}e u {koli. vr{nja~ka edukacija. kampovi. Monitoring. Izvori zra~enja u medicini. Higijensko-epidemiolo{ki zna~aj otpadnih voda. Atmosferski pritisak. interpretacija rezultata. povoljni termalni standardi. Principi autopurifikacije. kolektivna i osobna za{tita). Obuka nastavnog i drugog osoblja u {kolama u vezi sa zdravljem u~enika i faktorima rizika. kvarenje namirnica. tribina. Organizacija stana: vrste i karakteristike prostorija u stanu. Sni`en atmosferski pritisak. sistemski u~inci. Preveniranje povre|ivanja i naselju i stanu. Sanitacija hrane. maksimalno dopu{tene razine buke. za{tita na strojevima). Mjere sanacije u izvanrednim uslovima. kemijskih i biolo{kih one~i{}enja. Prehrana i zdravlje. odre|ivanje koncentracije. vrste i {irenje glavnih fizikalnih. Postoje}i sistemi prikupljanja. Halogenizirani bifenili. Zna~enje kontaminanata u zaga|enju hrane. Higijena rada 2 mjeseca Ekolo{ki sistem ~ovjek-okolina. Osnovne karakteristike otpadnih voda. koja obezbje|uje za{titu `ivotne okoline od zaga|enja. Ocjena individualnog i populacijskog rizika o{te}enja zdravlja izazvanog bukom i vibracijama. u~e{}e u medijskim programima). porijeklo. Antibiotici i hormoni u hrani. Mjere sanacije radne okoline (eliminacija. Op}a i komunalna higijena 5 mjeseci Higijenski principi izgradnje naselja. Odr`avanje naselja. Kompjutorizacija podataka u cilju ranog otkrivanja ugro`enih populacijskih grupa. Sanitarni trakt. Policikli~ki aromatski ugljikovodici i drugi aromati. Klimatski faktori (klima. urbanisti~ke i regulacione planove. Dezinfekcija otpadnih voda. Specifikacija grupa: pesticidi. Metode ocjene ekspozicije. na~in {irenja. Treba definisati za{titni pojas i uskladiti rad deponije sa zahtjevima razvoja naselja. Toksi~no djelovanje gasova kod povi{enog atmosferskog pritiska. Hemijski faktori radne okoline. Osnovna potreba za hranjivim tvarima i preporu~ene koli~ine hrane. objekti dru{tvene prehrane. Izvori kontaminacije. Zaga|enje vodotokova. Zakonodavstvo. Van{kolske ustanove za rekreaciju. uzimanje uzoraka aerosola. Akutni i . industrijske i krute otpadne materije sa javnih povr{ina u naselju. regulisanje termi~kih razlika). Vrste zra~enja. obdani{ta. Antropometrijska mjerenja {kolske djece sa ciljem pra}enja rasta i razvoja te ranog prepoznavanja poreme}aja i bolesti. Migranti iz ambala`nog materijala. standardi i preporuke za rasvjetne sisteme. Zaga|enje zraka. Lokalno i centralno uklanjanje te~nih otpadnih voda. kolektivna osobna za{tita). Drumski. dibenzoksini i sli~ni produkti. Ku}ne. Higijena saobra}aja. odr`avanje i razvoj mikroorganizama u namirnicama. Kriteriji za ispu{tanje otpadnih voda. Dispozicija radioaktivnog otpada. Za{titna sredstva. temperatura i vla`nost vazduha. automatizacija. Pra}enje i evalucija provo|enja sistematskih i kontrolnih pregleda nastavnog i drugog osoblja u {kolama. Demonstracija upotrebe mjernih instrumenata. U sklopu prostornog planiranja naselja. Urbanisti~ki planovi. lokacija naselja. Orijentacija stambenih zgrada. Za{tita od {tetnika. 4. segregacija. sanitarna kontrola proizvodnje hrane. Higijena hrane i ishrane 4 mjeseca Mikrobiolo{ko i hemijsko one~i{}enje hrane. Mirkrobiolo{ki postupci u sanitaciji pogona za proizvodnju. Akutni i hroni~ni u~inci na zdravlje. Sanitarno-tehni~ki normativi za saobra}ajne objekte. one~i{}enjima atmosfere. Osnovne karakteristike. Specijalni razredi i {kole. Posebni programi za rano otkrivanje bolesti i poreme}aja zdravlja. Buka (analiza buke u okolini. Re`im nastave. pekare. To se vr{i kroz prostorne. Odre|ivanje stepena radioaktivnosti u raznim medijima. Maksimalno dopu{tena optere}enja organizma. raspodjela ~estica po veli~ini. ventilacija. industrijskom bukom i krutim otpadnim materijalom. Utvr|uju se povr{ine i defini{e lokacija za budu}u deponiju. Osnovni higijenski uslovi koje treba ispunjavati stan. restorani. Metode spre~avanja neplanirane izgradnje i degradacije zelenih povr{ina. Gra|evinske karakteristike {kolskih zgrada. Zdravstveno-odgojne mjere u {kolama (metode su predavanja. pona{anje ~estica u zraku i respiratornom sistemu. Higijensko-epidemiolo{ko zna~enje mikroorganizama u namirnicama. naftaleni. Izvori. Metode mjerenja. Mikrobiolo{ki standardi i mikrobiolo{ka kontrola namirnica u javnom prometu u svjetlu zakonskih propisa. pomorski i rije~ni saobra}aj. Mikotoksini.

Tektonske katastrofe. Stru~na saradnja inspekcijskih organa. Ocjena one~i{}enja zraka. Higijena sporta 2 mjeseca Ispitivanje sanitarno higijenskih karakteristika sportskih objekata za trening. Meteorolo{ke katastrofe. Socijalna medicina 2 mjeseca Pojmovi zdravlja i bolesti. urbane ekologije. a posebno laboratorijski nadzor nad izgradnjom vodovodnih objekata. Principi odstranjivanja. Metode dezinfekcije vode za pi}e. Vulkanske erupcije. Dokazivanje organskih tvari u vodi. Program mjera za ubla`enje i sanaciju posljedica masovnih nesre}a i vanrednih stanja i saradnja sa drugim slu`bama. Izvori i vrste "one~i{}enja" vodotoka. Svla~ionica i garderoba. Higijena voda 4 mjeseca Voda i zdravlje. zdravstvene stanice. zadaci i organizacija inspekcijska kontrole i zakonske osnove za njeno djelovanje. ustanovama i institucijama. jonizacija. Topografske katastrofe. evolucije i gradova. Upoznavanje sa urbanisti~kim planovima. Voda u organizmu. Zakonska regulativa. Hospitalizam. Metodologija procjene uticaja na zdravlje. Uzro~nosti u epidemiologiji. respiratornih. eliminacije i eradikacije bolesti. Sanitarni nadzor vode za pi}e. radne akcije. Skupljanje uzoraka atmosfere i dr. Epidemiolo{ke karakteristike crijevnih. intrahospitalne infekcije i traume i profilaksa. ekolo{kog i sanitarnog inspektora. Potrebne koli~ine vode. laboratorijski sanitarni nadzor u postupku pro~i{}avanja otpadnih voda iz doma}instava i industrij i krajnje dispozicije otpadnih materija. Rekvizita. PLANOVI I PROGRAMI SPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE STOMATOLO[KA PROTETIKA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Stomatolo{ka protetika U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO TRAJANJE OBAVLJANJA STA@A Stomatolo{ki fakultet 1 mjesec Klinika za stomatolo{ku protetiku Gnatologija Stomatolo{ki materijali Totalne proteze Parcijalne proteze Fiksna protetika Protetska implantologija Bolesti zuba i endodoncija Bolesti usta i parodontologija Maksilofacijalna hirurgija Oralna hirurgija Socijalna stomatologija Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Klinika za oralno-hirur{ke discipline Institut za socijalnu medicinu medicinskog fakulteta ili zavod za javno zdravstvo 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 30 mjeseci 1 mjesec . 2011. zavodi. private zdravstvene ustanove i sl. Statisti~ke obrade i analize za rje{enje odre|enog problema iz oblasti higijene i zdravstvene ekologije. Zdravo pona{anje i zdravstveni odgoj. Informacioni sistemi u zdravstvu. Standardne metode predkondicioniranja i kondicioniranja vode. Prakti~an rad uz komunalnog. Metoda spre~avanja neplanirane izgradnje i degradacije zelenih i poljoprivrednih povr{ina. posebno sa aspekta planskog kori{tenja prostora uzimaju}i u obzir opskrbu energijom. Vodovodni sistemi. Skrining u detekciji bolesti. Metode revalorizacije prostora. Klasifikacija vode prema namjeni i kvaliteti. Laboratorijska kontrola lica koja rukuju hranom. Zdravlje pojedinca i zajednice. i zdravstvenih organizacija. Bazena. Higijena vanbolni~kih ustanova (domovi zdravlja. Zakonodavstvo. Zna~aj i razvoj bolnica. Zakonski propisi o spre~avanju i suzbijanju zaraznih bolesti. Planiranje i prikupljanje podataka. 4. Metodologija i svrha planiranja. Zone sanitarne za{tite. Fizikalna analiza vode. Timski rad na prevenciji i suzbijanju uzroka masovnih zaraznih i nezaraznih oboljenja. Za{tita vode u prirodi. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici. Analiza morbiditeta i traumatizma sportista i prijedlog mjera u timskom radu. Komunalna. Standardne pretrage. Planiranje i vrste bolnica. 7. Tehnika rada komunalne. Osnovni principi menad`menta . Voda kao epidemiolo{ki faktor. Medicinska etika. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 115 hroni~ni u~inci na zdravlje. Fizi~ka. toka prometa i lokacije proizvodnih djelatnosti. Specijalni postupci kondicioniranja. Eksplozije i po`ari. Procjenjivanje kvaliteta vode. sanitarna i ekolo{ka inspekcija 1 mjesec Uloga. transmitornih zaraznih bolesti. Interpretacija rezultata.upravljanja u zdravstvu. aerozaga|enje). buka i vibracija. Upoznavanje sa problemima odnosa naselja i biosfera. masovni skupovi). Laboratorijski aspekt suzbijanja vektora bolesti (insekti i glodari). Sanitarnog ~vora. Sportskih terena. Pra}enje kvaliteta zraka. Laboratorijska kontrola `ivotnih namirnica.^etvrtak. kao upravne slu`be. Hlorinacija i odre|ivanje rezidualnog hlora u vodi. i programiranja zdravstvene za{tite. Rudarske i prometne katastrofe. Izgradnja bolnica. Higijena u vanrednim prilikama 1 mjesec Masovne nesre}e i izvanredna stanja. maksimalne misije i emisije. Evaluacija i interpretacija rezultata. pre~i{}avanjem i dezinfekcijom vode za pi}e. Pre~i{}avanje vode u bazenima. Lokalna inspekcija vodnih objekata. Sakupljanje uzoraka atmosfere. Epidemiologija i zdravstvena statistika 2 mjeseca Upoznavanje sa osnovnim zadacima epidemiologije. prirodnih urbanih sredina. Lociranje i mjerenje zaga|enja. Za{titne mjere u suzbijanju one~i{}enja zraka. Osnovni analiti~ki postupci. Kvalitet vode za pi}e. Sanitarni laboratorijski nadzor privremenih boravi{ta (kampovi. Procjena zdravstvenog stanja populacije. rekreaciju i rehabilitaciju: Sala za vje`banje. Sanitarnobolni~ki servis. Uzimanje i konzerviranje uzorka vode. Mikrobiolo{ka analiza vode. Zdravstvena za{tita. Higijena zdravstvenih ustanova 1 mjesec Higijena bolnica. Osnovi hidromikrobiologije. ekolo{ke i sanitarne inspekcije na nivou op}ine. Sanitarna mikrobiologija i sanitarna hemija 2 mjeseca Upoznavanje sa mikrobiolo{kim i hemijskim agensima koji kontaminiraju ~ovjekovu `ivotnu i radnu okolinu. Laboratorijsko ispitivanje vode. osvetljenost. Higijenski zahtjevi. Samostalna i timska obrada podataka. Hemijska i radiolo{ka kontaminacija. Vodoopskrbni objekti. Upoznavanje sa metodama i tehnikama pregleda voda za pi}e i otpadnih voda. Hemijsko i mikrobiolo{ko zaga|enje vode. Dokazivanje anorganskih tvari u vodi.). Izrada elaborata sa detaljnom analizom i preporukama za rje{enje odre|enog problema. Principi organizovanja i vrste zdravstvenih ustanova. zapra{enost. Laboratorijski aspekt izu~avanja asanacije ~ovjekove okoline u cilju za{tite vodoopskrbnih objekata. Organizacija zdravstvene za{tite. Epidemiologija hroni~nih masovnih nezaraznih bolesti. Metode epidemiolo{kih ispitivanja. Zna~aj i uloga zdravstvene informatike. hemijska i bakteriolo{ka svojstva vode za pi}e. sezonska gradili{ta. Ispitivanje i ocjena uslova rada u sportskim objektima (mikroklima. Asanacijski postupci u normalnim i izvanrednim uvjetima.

odnos zubnih nizova i kontaktni odnos zuba u interkuspalnom polo`aju mandibule. boja – Neelasti~ni otisni materijali . otisni voskovi.metali (svojstva i struktura). Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. karakteristike i obrada metala i legura . efektorni mehanizmi mastikatorne muskulature – Anatomske determinante vili~nih kretnji .op}e karakteristike. anatomske strukture. vatrostalne mase za lemljenje – Struktura. voskovi za izradu modela parcijalnih plo~astih i totalnih proteza.prirodna denticija i njen funkcijski zna~aj. a ostalo vrijeme specijalizant provodi u prakti~nom radu u klinici do preostalog fonda radnih sati. periferna kontrola vili~nih kretnji.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. interkondilno rastojanje kod polupodesivih artikulatora. voskovi specifi~nih namjena (inlej voskovi.eugenol paste – Elasti~ni otisni materijali .fiksna protetika Klini~ki rad . gutanje.smjernice za protetsku terapiju 2. polieteri) – Materijali za izradu radnih modela . izbor referentnog polo`aja mandibule u toku okluzalne terapije – Reverzibilna okluzalna terapija – Determinante okluzalne morfologije u toku ireverzibilne okluzalne terapije – Izbor modela okluzije u toku ireverzibilne okluzalne terapije .neuromi{i}na povratna sprega. GNATOLOGIJA SADR@AJ PREDAVANJA – Orofacijalni sistem.elastomeri (polisulfidi. viskoelasti~nost. legure (razlozi legiranja. Teorijska nastava (predavanja iz svih oblasti stomatolo{ke protetike) Konsultacije sa mentorom Predterapijske klini~ke konsultacije (analiza dokumentacije pacijenata. govor) – Referentni polo`aji donje vilice . gips za otiske. sre|eni ~vrsti rastvori. centralna okluzija Obilje`ja fiziolo{ki optimalne okluzije i obilje`ja patolo{ke okluzije – Artikulatori . – komunikacijske vje{tine. okluzalne determinante mandibularnih kretnji – Kretnje donje vilice . grani~ne kretnje – Kretnje donje vilice .zahtjevi za vatrostalne mase. viskoznost. bezubih i ostalih pacijenata ~ije se zdravlje mo`e bitno pobolj{ati primjenom savremene stomatolo{ke protetike. vatrostalne mase sa fosfatom kao vezivom. podjela i struktura nervnog sistema. galvanizacija u izradi radnih modela – Dentalni voskovi . indikacije i plan okluzalne terapije. postupak rada sa dentalnim gipsevima. – timski rad.stati~ki registrat protruzije. evaluacija ekscentri~nih kretnji u polupodesivim artikulatorima – Simulacija vili~nih kretnji u visokopodesivim artikulatorima .zglobno vo|enje. Nastava obuhvata program najsavremenijih dostignu}a u terapiji krezubih.iznala`enje referentnih polo`aja mandibule – Analiza kontaktnog odnosa zuba u centralnom polo`aju mandibule – Analiza okluzalnih odnosa u interkuspalnom polo`aju mandibule – Analiza okluzalnih odnosa pri ekscentri~nim kretnjama mandibule – Modaliteti.hidrokoloidi (reverzibilni i ireverzibilni) – Elasti~ni otisni materijali . vatrostalne mase sa silikatom kao vezivom. cink oksid . centralna relacija.fiksna protetika UKUPNO: 340 sati 100 sati 144 sata 20 sati 36 sati 480 sati 480 sati 1440 sati 1440 sati 4480 SATI Kroz teorijsku nastavu organizovanu na fakultetu. centralna regulacija vili~nih kretnji. zamor materijala) .funkcijske kretnje (`vakanje. potrebna svojstva. mehanizam razdra`enja i preno{enja nervnih impulsa.podjela. 4. dobijanje dentalnih gipseva. – etika i propisi. – upravljanja sistemom. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. fizi~ke karakteristike). registrovanje lateralnog okluzionog polo`aja mandibule. podjela. pomo}ni voskovi) – Vatrostalne mase . izbor artikulatora u svakodnevnoj praksi – Istorija bolesti i klini~ki pregled orofacijalnog sistema – Evaluacija stanja okluzionog kompleksa – Analiza me|uvili~nih odnosa . dijagram stanja. morfolo{ke karakteristike prirodne denticije – Funkcionalna anatomija prirodne denticije . kao i periodi~nu provjeru znanja specijalizanata putem kolokvija i seminarskih radova.selektivno bru{enje – Ireverzibilna okluzalna terapija . termi~ka obrada odlivka. vatrostalne mase sa gipsom kao vezivom. podjela. elastomeri). gips (podjela. dono{enje plana terapije) Polaganje kolokvija Odbrana seminarskih radova Laboratorijski rad .sastav. kondenzacioni i adicioni silikoni. skeletne strukture vili~nog kompleksa i njihovi odnosi – Orofacijalna muskulatura – Temporomandibularni zglob . namjena i klasifikacija – Preno{enje modela vilica u artikulator i mogu}nosti simulacije {arnirske kretnje donje vilice – Simulacija ekscentri~nih kretnji donje vilice u polupodesivim artikulatorima . voskovi za izradu modela skeleta parcijalnih proteza. okluzalna ravan kod prirodnih zuba i njen funkcijski zna~aj – Fiziolo{ka regulacija vili~nih kretnji . ciljevi. laterotruziona kretnja u polupodesivim artikulatorima. intermetalna jedinjenja. Teorijska nastava po pravilu traje jedan sat dnevno. biomehani~ka uloga parodoncijuma.istorijski pregled i savremeni koncepti – Koncept bilateralno uravnote`ene okluzije – Koncept uzajamno {ti}ene okluzije – Ireverzibilna okluzalna terapija .mobilna protetika Klini~ki rad . specijalizant izu~ava iz oblasti stomatolo{ke protetike: 1. hladna obrada legura. elasti~nost i plasti~nost kristala. Stomatolo{ka protetika 30 mjeseci (4800 radnih sati) Specijalizantski sta` iz oblasti stomatolo{ke protetike obuhvata izvo|enje teorijske i prakti~ne nastave. ~vrsti rastvori.mehani~ka svojstva. funkcijske specifi~nosti kraniomandibularne zglobne veze – Funkcionalna anatomija prirodne denticije .definicija. ostali materijali za izradu radnih modela (vje{ta~ke smole. cementi.Broj 17 – Strana 116 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. termoplasti~ne mase.dinami~ki registrati kretnji donje vilice. konsultacije sa drugim klinikama. – promocija zdravlja. STOMATOLO[KI MATERIJALI SADR@AJ PREDAVANJA – Fizi~ka svojstva materijala .fiziolo{ko mirovanje. pona{anje materijala pod dejstvom toplote. 2011. preno{enje modela vilica u visokopodesivi artikulator.mobilna protetika Laboratorijski rad .svojstva. PROGRAM SPECIJALIZACIJE UVODNI DIO . protruzijska kretnja u polupodesivim artikulatorima. 7.klasifikacija.

biokompatibilnost. akrilatni zubi – Kerami~ki materijali . modifikovani ZOE cementi. korozija i biokompatibilnost dentalnih legura. plazmirani titan).klasifikacija i primjena. 2011. dentalni ~elici. dijelovi. odre|ivanje polo`aja (u odnosu na rezidualne grebene. biokompatibilnost glas-jonomer cemenata – Materijali u implantologiji . registracija sagitalnih kondilnih putanja. izbor prednjih zuba (izbor veli~ine. legure za metal -keramiku. obilje`avanje granica individualne ka{ike. cementi na bazi smola. sastav. kori{tenje preekstrakcionih registracija za odre|ivanje visine zagri`aja). polikarboksilatni cementi. obilje`avanje modela. uzimanje definitivnog otiska. postupak izrade baze zagri`ajne {ablone sa razli~itim materijalima. 7. povr{ine. glas-jonomer cementi. preno{enje modela u artikulator pomo}u obraznog luka Priprema radnih modela. optere}enje tkiva le`i{ta proteze. karakteristike kerami~kih materijala u metal-kerami~kim sistemima.fiziognomski i funkcionalni zna~aj nadoknade prednjih zuba. postupak izrade Otisci bezubih vilica . materijali za podlaganje baze proteze (kondicioneri i lajneri). zna~aj kvaliteta kontakta izme|u okluzalnih povr{ina zagri`ajnih bedema pri dovo|enju mandibule u centralni polo`aj.anamneza.op}a pravila za odre|ivanje polo`aja. klini~ki pregled.pojam. metali za implantate (titan. mehanizam o~vr{}avanja. nepravilnosti na kostima vilica. odre`ivanje visine zagri`aja pomo}u postoje}ih proteza. odnos prednjih zuba prema okolnim mekim tkivima. toplopolimeriziraju}i akrilati.priprema definitivnih radnih modela. cink-fosfat cement. nemetali za implantate. vezivanje za zubna tkiva). inklinacija prednjih zuba u sagitalnoj ravni. glas-jonomer cementi modifikovani smolama. svjetlosnopolimeriziraju}i akrilati. mehani~ke karakteristike. faze izrade totalne proteze – Retencija i stabilizacija totalnih proteza .^etvrtak.adaptacija gornje i donje individualne ka{ike. preno{enje modela u artikulator bez primjene obraznog luka. o~uvanje zdravog stanja tkiva le`i{ta proteze.principi i biolo{ki aspekti otiska (ostvarivanje retencije proteze. oblikovanje rubova gornjeg i donjeg funkcionalnog otiska. specifi~nosti kod pacijenata sa II i III skeletalnom klasom Proba modela proteza . preklop prednjih zuba). palpacijom temporalnih mi{i}a i kondila. zahtjevi za kerami~ke materijale. izrada zagri`ajnih bedema Odre|ivanje me|uvili~nih odnosa .keramika u stomatologiji. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 117 Dentalne legure . interakcije dentalnih materijala i organizma (histokompatibilnost dentalnih legura. odre|ivanje visine mjerenjem snage mi{i}a. ventilni u~inak i atmosferski pritisak) – Dijagnoza. kinematski. genotoksi~nost. dezinfekcija. boja). legure za parcijalne proteze. rad sa obraznim lukom. gutanjem).klasifikacije. priprema modela. mutagenost i kancerogenost metala i dentalnih legura). kori{tenje funkcije gutanja za iznala`enje optimalne visine okluzije. `ice. legure titana. odre|ivanje polo`aja prednjih zuba u odnosu na rezidualne grebene. estetski izgled usana i obraza) – Otisci bezubih vilica . ma{inski obradiva keramika. srebro-paladijum legure. registracija lateralnih kondilnih putanja. postupak s kerami~kim materijalima u metal-kerami~kim sistemima. postupak uzimanja antomskog otiska.anatomski otisak (izbor ka{ike. fizi~ka i mehani~ka svojstva. materijali za poliranje (materijali za mehani~ko i elektroliti~ko poliranje) – Biokompatibilnost gradivnih stomatolo{kih materijala pojam i zna~aj biokompatibilnosti.fizi~ki faktori retencije (povr{inski napon. kori{tenje paralelnosti bezubih grebena za odre|ivanje visine zagri`aja. viskoznost pljuva~ke. poroznost polimerizovanih akrilatnih materijala.prirodni i vje{ta~ki abrazivni materijali.odre|ivanje polo`aja orijentacione okluzalne ravni (ekstraoralnom i intraoralnom metodom). kori{tenje taktilne osjetljivosti za iznala`enje optimalne visine zagri`aja. oblika i boje). ostvarivanje stabilnosti proteze. vrijeme vezivanja i o~vr{}ivanja. elektromiografsko odre|ivanje visine zagri`aja. bioadhezivnost. podjela. gre{ke u odre|ivanju me|uvili~nih odnosa Obrazni luk . hladnopolimeriziraju}i akrilati. veli~ina. plan terapije i prognoza . posljedice gre{aka u centralnoj . zahtjevi za dentalne legure. klasifikacija materijala za implantate. porcelanski zubi – Cementi . legure zlata. mikrotalasnopolimeriziraju}i akrilati. kerami~ke nadoknade. izbor materijala – Pretprotetska priprema bezubih usta . harmonija cjelokupne kompozicije prednjih zuba Odre|ivanje polo`aja prednjih zuba (eugnat odnos vilica) i postupak postavljanja. vo|enjem mandibule. debljina cementnog filma. izbor bo~nih zuba (oblik. polo`aj prednjih zuba i govor.proba u ustima.standardni. funkcionalnost i prakti~nost – Materijali za obradu i poliranje . profesionalni rizici stomatolo{kog osoblja u radu s gradivnim stomatolo{kim materijalima 3. transport u zubnotehni~ki laboratorij) Izlijevanje anatomskog otiska i izrada radnog modela Individualna ka{ika (sa me|uprostorom i bez me|uprostora) . rastvorljivost. alergijski efekti stomatolo{kih materijala). op}i i poseban plan terapije. adhezija i kohezija. odnos bo~nih zuba u polo`aju maksimalne interkuspidacije Koncept uravnote`ene okluzije sa totalnim protezama Odre|ivanje polo`aja zuba prema zahtjevima uravnote`ene okluzije Skeletalni odnos vilica i polo`aj vje{ta~kih zuba . rastere}enje pojedinih zona le`i{ta proteze Za{tita rubova funkcionalnog otiska i izlijevanje definitivnog radnog modela Izrada zagri`ajnih {ablona . biolo{ki odgovor tkiva na prisustvo akrilata za bazu proteze. TOTALNE PROTEZE SADR@AJ PREDAVANJA – Uvod u totalnu protezu . pomo}u valkofove kuglice. podjela. u polo`aju maksimalne interkuspidacije) Odre|ivanje polo`aja bo~nih zuba (eugnat odnos vilica) i postupak postavljanja. cinkoksid-eugenol cementi.pretprotetska hirurgija. karakteristike cementnih materijala (konzistencija. instrumenata i materijala za postavljanje vje{ta~kih zuba Izbor i odre|ivanje polo`aja prednjih zuba . materijali za pjeskarenje. opis obraznog luka. karakteristike kerami~kih materijala i postupak sa kerami~kim materijalima u izradi kerami~kih nadoknada. prema orijentacionoj okluzalnoj ravni.zahtjevi za materijale za bazu proteze. starenje dentalnih legura – Materijali za bazu proteze . principi statike). provjera – – – – – – – – – – – – – – – – – ispravnosti otiska. spontanim dovo|enjem mandibule.principi planiranja bo~nog zubnog niza (biolo{ki principi.reakcija alveolarne kosti na materijale za implantate. veza keramike i materijala.ucrtavanje granica. provjera i korigovanje me|uvili~nog odnosa (gre{ke u vertikalnoj dimenziji okluzije. pomo}u izgovora pojedinih glasova. odre|ivanje vertikalne dimenzije okluzije (prema polo`aju fiziolo{kog mirovanja. specijalna dodatna ispitivanja. funkcije. rekonstrukcija alveolarnog grebena – Otisci bezubih vilica . odnos prednjih zuba u centralnoj relaciji Izbor i odre|ivanje polo`aja bo~nih zuba .priprema modela. dimenzionalne promjene akrilata tokom polimerizacije. degradacija gradivnih stomatolo{kih materijala (citotoksi~nost. iznala`enje centralnog polo`aja mandibule (registracijom lateralnih pokreta mandibule. metal-kerami~ke nadoknade. hirur{ke korekcije mekih tkiva usne duplje. registracija incizalne putanje Preno{enje modela u artikulator . rezidualni monomer. 4.

stabilizacija parcijalne skeletirane proteze Planiranje parcijalne skeletirane proteze .. postupak dizajniranja metalnog skeleta). pona{anje potpornih tkiva zuba pri dejstvu sile. veza fiksne i mobilne nadoknade Parcijalne proteze sa ate~menima .reparatura baze. nagrizni greben i drugi okluzalni splintovi – Parcijalna plo~asta proteza . uticaj promjena u starosti na lije~enje protezama 4. fiksne nadoknade namjenjene prihvatanju parcijalne skeletirane proteze. napadna ta~ka sile. dentalni dio proteze. profilakti~ki zahtjevi u planiranju PSP Kompleksne parcijalne proteze . smjer djelovanja sila. zna~aj broja i oblika korjenova zuba za prihvatanje sila.u artikulatoru (izbor artikulatora. vo|enje nadoknade. put pomjeranja proteze. evidentiranje zaklju~aka analize modela za studije. prelazna ili interim proteza.izrada proteze sa ate~menima (materijali za ate~mene. 4. retencija parcijalne proteze sa konus krunama.uslovno trajna parcijalna plo~asta proteza (gingivalni dio proteze.).intenzitet sile. kontrolni pregledi Drugi oblici parcijalnih proteza . gre{ke u interkuspidaciji pri centralnom polo`aju mandibule). razdvojive parcijalne proteze. PARCIJALNE PROTEZE SADR@AJ PREDAVANJA – Dejstvo mehani~kih sila na zube . 2011. oblici parcijalnih proteza. tehnika topljenja. izrada mobilnog dijela nadoknade). 7. zglobovi. nagrizna proteza. gingivalni dio parcijalne skeletirane proteze (velike spojnice gornje i donje skeletirane proteze.korekture. veza gingivalnog i dentalnog dijela proteze (male spojnice. otisak. princip rada sa dentalnim paralelometrom. mjerenje retencione sile po BIOS sistemu Biostatika parcijalne skeletirane proteze . bezuba polja. redukovane parcijalne proteze.supradentalne parcijalne proteze. tehnika ubrizgavanja.biomehani~ki problemi u planiranju (poluga. veza gingivalnog i dentalnog dijela proteze. podjela parcijalnih proteza. funkcija konus kruna). frezovanje u stomatolo{koj protetici. elementi za suprotstavljanje silama koje djeluju na parcijalnu plo~astu protezu. indikacije i kontraindikacije. op}i principi rekonstrukcije okluzije parcijalnim protezama. vode}e ravni Retencija parcijalne skeletirane proteze . na osnovu trenja materijala.dvostruke konus krune (oblik. pona{anje tegmenta na dejstvo sila. dugmi~asta sidra. trajna parcijalna proteza – Tehni~ka izrada plo~aste parcijalne proteze – Reparatura i podlaganje plo~aste parcijalne proteze – Parcijalna skeletirana proteza . planiranje PSP u paralelometru. implantati kao elementi potpore parcijalnim protezama – Gubitak zuba i posljedice po stomatognati sistem – Klasifikacija krezubosti. na osnovu mehani~kog spajanja.dentalni dio proteze (retencioni elementi) – – – – – – – – – – – – – Parcijalna skeletirana proteza . izmjene u organizmu i stomatognatom sistemu kod osoba straijeg doba.op}e karakteristike ate~mena. – Modeliranje totalne proteze u vosku – Zamjena vo{tanog modela proteze akrilatom -kivetiranje i polimerizacija.suptotalna krezubost i suptotalne proteze. odnos okluzalnih naslona sa antagonisti~kim zubnim nizom) i u paralelometru. metodologija izrade – Specifi~nosti terapije bezubih pacijenata starijeg doba starost. principi planiranja parcijalnih teleskop proteza. zadaci protetske terapije parcijalnom protezom – Parcijalna plo~asta proteza . kriterijumi za procjenu stanja parodonta retencionih zuba – Bezubi ili rezidualni alveolarni greben . gre{ke u polo`aju okluzalne ravni). OMO.indikacije. estetski zahtjevi. relaciji.. uzajamno dejstvo preostalih zuba i proteze. indikacije i kontraindikacije. preno{enje modela u artikulator.dentalni dio proteze (stabilizacioni elementi. ekvator zuba. specifi~nosti laboratorijske izrade proteze sa ate~menima (tehnika postavljanja i na~in ugra|ivanja ate~mena). registrovanje ekscentri~nih polo`aja mandibule i pode{avanje nagiba kondilnih putanja na artikulatoru uz pomo} pozicionih registrata.op}e karakteristike dvostrukih kruna (podjela i funkcija). opturatori i postresekcione parcijalne proteze Suptotalne proteze .alveolarni nastavak gornje i donje vilice. stresbrejker dizajn veze) Dentalni paralelometar . sedlo) – Parcijalna skeletirana proteza . podjela ate~mena. statika slobodnog sedla.definicija i podjela. izrada mobilnog dijela. direktno podlaganje (postupak sa razli~itim materijalima). kriterijumi za procjenu bezubih grebena. principi planiranja PSP na ate~menima.privremene parcijalne proteze (imedijatna parcijalna proteza. indikacije i kontraindikacije za izradu parcijalne plo~aste proteze). osnovni polo`aji modela u paralelometru. gre{ke u odnosu prema okolnoj muskulaturi. preno{enje okluzalnih optere}enja na retencione zube Parcijalne teleskop proteze . analiza postoje}e okluzije. swing-lock parcijalne proteze. biomehani~ka ravnote`a u zubnim nizovima. klini~ka slika. parcijalne proteze na implantatima. parcijalne fleksibilne proteze. rezilijencija sluznice. podjela suptotalne krezubosti. intermitentne sile.djelovanje sila. retencija i stabilizacija parcijalne skeletirane proteze sa ate~menima. ate~meni sa kombinovanim konstrukcijskim svojstvima Parcijalne proteze sa ate~menima .put uno{enja proteze.uvod u parcijalnu skeletiranu protezu. elementi za dentalni prenos pritiska `vakanja). kontraindikacije. elementi parcijalne skeletirane proteze. djelovi dentalnih paralelometara. specifi~nosti klini~ke izrade proteze na ate~menima (izrada fiksnog dijela nadoknade. retencija i stabilizacija parcijalne proteze s teleskop krunama. definicija. kontrolni pregledi. jednostrane parcijalne proteze.definicija i osnovni pojmovi. reparature parcijalnih proteza sa ate~menima Parcijalne teleskop proteze . dentalni prenos okluzalnih optere}enja. reparatura zuba. reze i zavrtnji.Broj 17 – Strana 118 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. izrada parcijalne teleskop proteze (materijali u izradi dvostrukih kruna. `albe pacijenata – Reparature totalnih proteza . postupak reparature – Podlaganja totalnih proteza . indirektno podlaganje(postupak u ordinaciji i laboratoriju) – Imedijatna totalna proteza . kliza~i. patolo{ka).na osnovu elasti~nih svojstava materijala i trenja. specifi~nosti klini~ke izrade (izrada fiksnog dijela.pojam. analiza polo`aja bo~nih zuba (gre{ke u odnosu bo~nih zuba prema rezidualnim grebenima. trajanje sile. uloga broja i lokalizacije oslonaca u stabilizaciji parcijalne skeletirane proteze Analiza modela za studije . podjela. pre~ke. dvostruke teleskop krune (oblici. smjernice u izradi parcijalnih kompleksnih proteza. kosa ravan). tehnika livenja – Zavr{na obrada totalne proteze – Reokludacija totalnih proteza (u artikulatoru) – Predaja totalnih proteza i adaptacija – Kontrole i odr`avanje pozitivnih terapijskih efekata kod pacijenata lije~enih totalnom protezom . parodontalna rezistencija i insuficijencija. specifi~nosti laboratorijske izrade parcijalnih teleskop proteza. zadaci u radu sa dentalnim paralelometrom Osnovni pojmovi vezani za planiranje parcijalne skeletirane proteze . odnos preostalih i izgubljenih potpornih tkiva zuba. dvodjelne parcijalne proteze. principi planiranja PSP (planiranje namjenskih nadoknada. prednosti i nedostaci. vo|enje parcijalne proteze s teleskop krunama. . pokretljivost zuba (fiziolo{ka.

artikulacija. ispitivanje okluzije.proba modela parcijalne proteze. terapija suptotalne krezubosti (parcijalnim plo~astim protezama. razmatranja za prednje i postrane zube. parcijalne pokrovne restauracije. Defintivni modeli i bataljci . razina kli~kog pri~vrstka. pune kerami~ke restauracije. endodontska priprema. ~uvanje i prognoza. . markiranje margine. o~uvanje strukture zuba. okluzalna razmi{ljanja. po{tivanje budu}eg dentalnog zdravlja. biomehanika suptotalnih proteza. ispitivanje okluzije. kontraindikacije. prednosti i nedostaci. nedostaci.okluzalno distalna onlay preparacija. obrazni luk. oblik i polo`aj zuba.odabir materijala. ispitivanje dijagnoza i planiranje tretmana inicijalna i hirur{ka terapija. retenciona forma za prednje i postrane zube. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 119 – – – – – – – broj i lokacija preostalih zuba. supradentalnim protezama. odgovornost ljekara . zamjena vo{tanih dijelova proteze akrilatom. Preparacija za metal kerami~ke krune . bolesti periodoncijuma . plan tretmana. sekvence tretmana tretman simptoma. registracija centri~ne relacije . izrada zagri`ajnog bedema Postupak izrade parcijalne skeletirane proteze . reparature. zavr{na obrada skeletirane proteze sa reokludacijom. medicinska i stomatolo{ka anamneza. instrumenti za rad. kontrola salivacije. preparacija. kontraindikacije. materijali i tehnike koje se koriste za privremene restauracije. kombinovani otisak.otisak za parcijalnu protezu.unutra{nje povr{ine. 4. dijagnoza i plan terapije. preparacija. postrani zubi modeliranje . veli~ina. kerami~ki inlay i onlay (indikacije. materijali za otiske (elasti~ni materijali. prevencija deformacije. impregnacija vatrostalnog modela Postupak izrade parcijalne skeletirane proteze postavljanje vo{tanih profila . adicioni silikoni). izbor def. tehnike.na~ini. evaluacija preparacije zuba.identifikacija pacijentovih potreba. cementiranje. me|usobna odgovornost ljekara i tehnike.preduvjeti zdravo tkivo. protetski dijagnosti~ki index (PDI) za parcijalno bezube i pacijente sa kompletnom denticijom. laser).dijagnoza i plan terapije (anamneza. poliranje).elementi estetike u stomatologiji. selekcioni kriteriji. Preparacija zuba za pune kerami~ke krune -indikacije. konzervativna. proba skeleta parcijalne proteze. okluzalni tretman – Parodontolo{ka razmatranja . mehani~ki. tehnika uzimanja otiska u zagrizu.zahtijevi biolo{ki. Dg i prognoza. – – – – – – – – 5. magnetima).preduvjeti. periodontalni pregled. definitivna terapija. preliminarni otisak. pomi~ni bataljci. klasa II inlay preparacija. elektrohirur{ka metoda. protetska priprema) Postupak izrade parcijalne skeletirane proteze . izrada radnog modela. evaluacija hirur{ke terapije. 7.kerami~ke restauracije. parcijalnim skeletiranim protezama. parodontolo{ka. klini~ki pregled. rezistentna forma. pove}anje i redukcija tog prostora. dvostrukim krunama. patogeneza. priprema i dubliranje radnog modela. ortodontska.preduvjeti. rezistentna forma. Preparacija za pune livene krune . estetski. odmicanje mekog tkiva (konci za odmicanje i procedura otvaranja gingivalnog sulkusa. postavljanje obraznog luka. dijagnosti~ki modeli i plan terapije. preparacija kanala.kontrola infekcije. funkcionalne i estetske vrijednosti suptotalnih proteza Postupak izrade parcijalne skeletirane proteze . – Priprema usta . preparacija koronarnog dijela. solidni odljev sa individualnim bataljkom.margina preparacije . periodoncijuma. Preparacija za inlay i onlay . ljupsice kerami~ke (prednosti i indikacije. vitalitet zuba. mandibularni premolar modificirane krune.modelovanje skeleta. ~uvanje i rekonstrukcija – – – – interdentalne papile. Principi preparacije zuba . vrste ko~i}a i na~ini cementiranja. generalije. 2011. preparacija zuba. ~uvanje struktura zuba. prevencija frakture zuba. Provizorne restauracije . preparacija kanala. izrada vatrostalnog bloka. Restauracija endodontski tretiranih zuba . klini~ke procedure. postavljanje obraznog luka. pra}enje stanja. RTG analiza. ate~menima. odabir zuba za bru{enje (nedostatak jednog ili vi{e zuba). polieteri. gips. korekcija defekata. FIKSNA PROTETIKA SADR@AJ PREDAVANJA – Anamneza i klini~ki pregled . prednosti. pacijentova i ljekarova pozicija tokom preparacije. aksijalna redukcija. regeneracija tkiva. predaja parcijalne proteze. – Planiranje tretmana . prednosti. retenciona forma.indikacije. dentogingivalni spoj. estetika parcijalnih proteza. izrada individualnih ka{ika). smola. definitivni okluzalni tretman).parcijalne restauracije indikacije. nedostaci. diferencijalna dijagnoza. kontrolni pregledi i odr`avanje parcijalne proteze. izbor i postavljanje vje{ta~kih zuba i zavr{no modeliranje Postupak izrade parcijalne skeletirane proteze . za postrane i prednje zube 3/4 krune za maksilarne premolare i molare. marginalna adaptacija.biolo{ka razmi{ljanja prevencija o{te}enja tokom preparacije zuba. ekstraoralni i intraoralni pregled. ortodontski tretman. preparacija).odre|ivanje me|uvili~nih odnosa. odre|ivanje centralnog polo`aja mandibule prema maksili. artikulatori. distribucija sila. prednosti i nedostatci. status zuba. tehnike i pribor za rad. paste za otvaranje gingivalnog sulkusa. prednosti. odabir boje.anatomija gingive.lokacija. materijali. instrumenti za rad. preparacija). maksilarni molar 7/8 krune. redukcija po povr{inama. reverzibilni hidrokoloidi. postavljanje modela u artikulator. dostupni materijali i tehnika. okluzalna povr{ina. zavr{na obrada skeleta (mehani~ka obrada. definitivni periodontalni tretman (vrste graftova. postavljanje obraznog luka. kontraindikacije.kontraindikacije. dostupne metode. pravljenje prostora za cement. analiza modela za studije. prednje parcijalne veener krune preparacija. topljenje legure i livenje skeleta. Komuniciranje sa dentalnim laboratorijem . odre|ivanje individualnih nagiba kondilne i incizalne putanje. instrumenti za nano{enje voska. pregled TMZ. nedostaci.planiranje tretmana. generalni. aproksimalne povr{ine. aksijalne povr{ine. patolo{ka okluzija. stabilizacija stanja. odgovaraju}e probe. okluzija.obuka zubne tehnike i certificiranje. karijes i prisutne restauracije . podlaganja Estetika parcijalnih proteza . prva laboratorijska faza Priprema potpornih tkiva parcijalne proteze (oralnohirur{ka. mehani~ka razmatranja. pinledge preparacija indikacije i kontraindikacije. mezio . vidljivost retencionih elemenata. preparacija margine. modela i sistema za bataljak. pribor za rad. Preparacija za parcijalne krune . mehani~ka i biolo{ka razmatranja za metal. kontraindikacije.indikacije i kontraindikacije.glavni razlozi posjete. odre|ivanje boje zuba. – Studijski modeli i odgovaraju}e procedure . uzimanje otisaka gore navedenim materijalima.etiologija.^etvrtak. ka{ike za otisak (komercijalne i individualne. produ`enje klini~ke krune.indikacije. alternativni sistemi. elektroliti~ko poliranje. odvajanje vo{tanog modela. – Vrste okluzije. kondenzacioni silikoni. estetka. spajanje skeleta sa drugim dijelovima proteze. Meka tkiva i uzimanje otisaka . redukcija po povr{inama. polisulfidi.uzimanje otisaka za studijske modele. prva (A) klini~ka faza. marginalna geometrija. tehnike za otisak u zagrizu. materijali. prednosti i nedostaci. predgrijavanje i grijanje. korekture. izlijevanje otiska.oralno hirur{ka. preparacija. izlivanje modela od vatrostalne mase. Tehnika navo{tavanja radnih bataljaka .

interaktivna kompjuterska tomografija.du`nosti poslije cementiranja. modificirano sedlasto. sedlasti kontakt. definitivno cementiranje konvencionalnih livenih restauracija. PROTETSKA IMPLANTOLOGIJA SADR@AJ PREDAVANJA – Logi~ka podloga za dentalne implantate .preduvjeti. pukotine. obrada metala. o~uvanje tretmana. okluzalna analiza. odabir punog kerami~kog sistema. materijali. cefalometrijska radiografija. Dizajn konstrukcije i izbor metala za metal kerami~ke restauracije . unutra{nje oznake. modeliranje voskom anatomskih kontura. implantolo{ko snimanje u perspektivi. sedlasto. incizalni ugao. glaziranje. starost u korelaciji sa gubitkom zuba. propuhivanje. smolasta (akrilatna) fasetirana tijela mosta. dentalna konotacija mehani~kih i fizi~kih osobina metala za keramiku.privremeno cementiranje. procedura cementiranja za kerami~ke inlay i ljuspice. Dizajn mosta . jedan zubni implantat. oslikavanje. – Protetske mogu}nosti u dentalnoj implantologiji . klasifikacija me|u~lanova/tijela mosta. adhezioni mostovi. . ete~meni. tipovi spojnica. periodontalno oboljenje. postprotetsko snimanje (periapikalna radiografija. mehani~ka retencija. magnetna rezonanca).istorijska pozadina.opis boje. karakterizacija i glaziranje evaluacija privremene restauracije i cementi. odlijevni kanali. ma{ine za ulaganje i tehnika. aksijalne konture. biolo{ka razmi{ljanja. incizalna forma. indeks krvarenja. visoke plemenite legure. bol. modeliranje inlay i onlay. vrat implantata. pregled. Obrada izlivenih restauracija . lasersko zavarivanje. oralna higijena. lemljenje. evaluacija. mjerenje dubine sulkusa. inlay i onlay. Konektori (spojnice) . izbor metala. oblik. metode izrade. Cerec sistem. ekstra i intrakoronarni ete~meni. okluzalno bilje`enje. panoramna radiografija. ulo`ne mase na bazi fosfata. preparacija zuba. na implantatima vezani mostovi. cementiranje. tomografija). titanijum i legure titanija. preparacija prednjih zuba i dizajn. modifikacija vanjske boje i karakterizacija. cink fosfatni cement. pucanje keramike. glaziranje.kerami~ke restauracije . preostala mjesta. tipovi keramike. specijalne zavr{ne procedure. metalkerami~ko tijelo mosta. preparacija postranih zuba i dizajn. kompjuterska tomografija.ciljevi i procedure. In ceram. faktori koji uti~u na tu vezu. dijagnosti~ke plo~e (compjuterska tomografija. tomografija. cementi za ove restauracije. periimplantitis. odljevni kanali}i. nano{enje keramike. postoperativna briga. dentalni cementi.otkri}e mostova fasetiranih smolama. mehani~ka razmi{ljanja. okovratnik implantata). rije{avanje problema. materijali. gingivalna granica.Broj 17 – Strana 120 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. cink polikarbiksilatni cement. prednji zubi modeliranje . koncepti dizajna. estetske posljedice). glass ionomer cement. materijali. kiveta. procedure.u~inak starenja stanovni{tva. totalna bezubost. plemenite legure. vanjski rub. postupak dobijanja keramike. izrada metal kerami~kih mostova po fazama. Lava sistem. puni metalni most. probe aproksimalni kontakt.fiksni protetski radovi. karijes zuba. Ulaganje i livenje . psiholo{ki aspekti gubitka zuba. kerami~ke restauracije. body keramika i incizalna. – Implantat nije zub: komparacija periodontalnih indeksa . ~vrsto}a. dijelovi tijela implantata (tijelo implantata. prostor za me|u~lanove. Proces odabira boje i estetika . Evaluacija (proba). materijali. oksida. finiranje metala. Maryland mostovi. aproksimalni kontakti. kontraindikacije. posljedice bezubosti na anatomskim strukturama (kosti. dizajn spojnica. Metal . termalna ekspanzija kontrakcija. put postavljanja. 2011. ulo`ne mase na bazi gipsa. parcijalna bezubost. retretman.pregled literature. kerami~ke ljuspice. puni kerami~ki mostovi. Vlaknima oja~ani kompozitni mostovi . perkusija. incizogingivalna du`ina. pogor{anje performansi pomi~nih proteza. – Generi~ka forma korijena . dostupni materijali.ocjena predtretmana. CAD-CAM stereotactic hirur{ke plo~e. rezilijentna veza. magneti.gubitak ineralveolarnog septuma. gumeno postolje za livenje sa konusom. postotak elongacije. laboratorijske procedure. modeliranje pravljenje prostora za ljuspice. labijalni rubovi kerami~ki. pokretljivost. fraktura veze. – – – – – – – – – finiranje margine preparacije. unutra{nja povr{ina. sistem odabira boje. keratinizirana tkiva. labijalna povr{ina. Postoperativna briga . ta~nost lemljenja. odstranjivanje mase za ulaganje. Virginia most. klini~ki parametri komparacije zuba i implantata: trajnost. evaluacija ishoda. keramike velike ~vrsto}e. stabilnost. plamenik. ~i{}enje.prednosti i nedostaci. posljedice pomi~ne parcijalne proteze. ovalno. prete`no bazne legure. lemljenje punih livenih mostova. cink oksid eugenol sa i bez ethoxybenzioc kiseline. higijensko tijelo mosta. litijum silikatna baza. aksijalni zidovi. gusto}a. odabir materijala za ulaganje. koni~no. okluzalne povr{ine. pove}anje grani~ne temperature i distorzija. obrada glodalicom.lingvalna i incizalna povr{ina. evaluacija i cementiranje. intrakoronarni parcijalni pokrovni mostovi. unutra{nji rub. lemljenje metalkerami~kih mostova. instrumenti analize boje. ekstrakoronarni kompletni pokrovni mostovi. okluzija. – Dijagnosti~ko snimanje i tehnike . vla~na ~vrsto}a.kruta veza. Mostovi fasetirani smolama (akrilatom) . dizajn. anatomija osmijeha. pulpno i periapikalno zdravlje.selekcija tehnike lemljenja. indikacije. izvor topline. proporcije.povijesne perspektive. proporcionalni limit i ~vrsto}a propu{tanja. nagrizni snimak. ljudski vid.komponente terminologije generi~ka terminologija tijela implantata. o~uvanje gingivalne arhitekture. izrada tijela mosta. Pune kerami~ke restauracije . odabir materijala za livenje. dostupni sistemi legura. aluminij keramika. 7. kontura rezidualnog grebena. ishrana i pljuva~ka. modul elasticiteta. kompozitni cementi. okluzalna disfunkcija. estetska razmi{ljanja. SR). gubitak kosti . konture. opaker. dostupni materijali. karijes korijena. meziodistalna {irina. CIELAB sistem. mekim tkivima. prednosti i nedostatci. nedostatci. preduvjeti za uspjeh. priprema restauracije i povr{ina zuba za cementiranje. 6. Procera sistem. retencija kukicama. srednja linija. pe}nica za lemljenje. kontraindika- – – – – – cije. hirur{ko i interventno snimanje. CAD-CAM sistem. odabir cementa. diametar. klju~evi boja. gubitak jednog zuba. indikacije i kontraindikacije. Cementi i procedure cementiranja . tehnike lemljenja. marginalni integritet. estetika. pomi~ne proteze (pomi~ne proteze u potpunosti podr`ane implantatima ili zubima i pomi~ne proteze koje su podr`ane implantatima i mekim tkivima). otpornost. izrada. balans. radiografska evaluacija. preparacija zuba nosa~a. glass ionomeri modificirani smolama.preduvjeti. uzimanje otiska.oralno higijenska razmi{ljanja. 4. okluzalna radiografija. lokacija. labavost bataljka. pobolj{ane metode ulaganja. Munsell sistem. toplinom pre{ana. hirur{ka modifikacija. prednosti. tehnike odlijevnih kanali}a. mehanizmi oja~anja dentalne keramike. nezadovoljavaju}i izgled. modeliranje u vosku. dostupni materijali. indikacije. okluzalne sile. hirur{ke plo~e. predprotetsko snimanje (periapikalna radiografija. na~ini snimanja. mjehuri}i.ciljevi dijagnosti~kog snimanja. periodi~ni pregledi kontrole. hitni sastanci bol. azbestna traka. CT. Sredstva za retenciju pokretnih parcijalnih proteza planiranje tretmana. veza keramike i metala. pre~ke. tekstura povr{ina. materijali tijela mosta. prednosti proteza podr`anih implantatima. ulaganje.

djeljenje raspolo`ive kosti. frakture od naprezanja. vertikalne kretnje. material i metode: bioinj`injering dizajna implantata. subantralna opcija 2: podizanje sinusa.3. hipoteza periostalne refleksije.faktori stresa: "klju~". du`ina. nedostaci prevlaka). dizajn imlantata. radiografska procjena). Nau~na logi~ka podloga za dizajn dentalnog implantata .2. laboratorijska faza 3. potpuno bezuba maksila.dijagnosti~ki modeli. postoje}a protetska ravan). dinamika `vakanja. estetska procjena. tretmanska opcija 5). Opcije tretmana za pokrovne proteze na mandibularnim implantatima . ~uvanje postranog prostora). – – – – – – 3. pozicija zuba. utjecaj na dizajn tijela implantata. uticaj optere}enja). povr{ina djelovanja. gustina kosti: taktilni osje}aj. veli~ina implantata (nadoknada prednjeg zuba. implantat pri~vr{~en na jednom kraju. horizontalne kretnje. pomi~ne proteze. ishod tretmana. prelazni nosa~i. klini~ki neuspjeh dizajna implantata u vezi sa tipom sile). pozicija ivice mandibularnih inciziva.pregled literature. Parcijalno i totalno bezuba maksila . {irina.10-godina pravilo. pokrovna proteza opcija 1.opcije tretmana (alternative nadoknade jednog postranog zuba. meko tkivo grebena kao potpora. Gustina kosti .klini~ki dokazi uticaja gustine kosti na uspjeh. visina zubne krune. okluzalni splint). Faktori sila u vezi sa uslovima kod pacijenta . pravac djelovanja sile (fiziolo{ka ograni~enja dizajna. raspolo`iva kost (raspolo`iva visina. Preimplantska protetika .klju~ni faktor klini~kog uspjeha . du`ina poluge. Pokrovne proteze na mandibularnim implantatima dizajn i izrada . kompjuterom potpomognuti i izra|eni hirur{ki vodi~. specijalna razmatranja za postranu maksilu).3 i 4). fiksnoprotetski radovi naspram pokrovne proteze. 2. hirur{ki vodi~. Nadoknada jednog postranog zuba . definitivni otisak. postoje}a okluzija. progresivno optere}enje). Klini~ka biomehanika u dentalnoj implantologiji optere}enje dentalnog imlantata. temporomandibularni zglob. kretnje implantata. 7. smjer optere}enja. klasifikacija kosti ({eme) u dentalnoj implantologiji.opcije nosa~a. vertikalna dimenzija. du`ina djelovanja sile (fiziolo{ka ograni~enja dizajna. kontraindikacije . torzija). otkrivanje smetnji (ekstruzija. abrazija. dizajn fiksnoprotetskog rada.5-. vodi~ za dijeljenje zubnih jedinica. odnos krune i korijena. okluzalna ravan. "Division C-h" implantat u podru~ju foramen inciziva).karakter sila apliciranih na dentalne implantate. Raspolo`iva kost i dentalna implantologija . i 5). sile (komponente sila . povr{inske prevlake (titanium plazma sprej. ekspanzija maksilarnog sinusa. parafunkcije (bruksizam.^etvrtak. konfiguracija korijena. okluzalna {irina. Klasifikacija i plan tretmana za parcijalnu i totalnu bezubost . paralelizam. uticaj na selekciju biomaterijala. ekstrakcija ili ~uvanje prirodnih zuba: 0-. tiskanje jezika). utjecaj na dizajn tijela implantata. veli~ina. opcija 2: pokrovna proteza na implantatima. klini~ki neuspjeh dizajna implantata u vezi sa izborom biomaterijala i veli~inom sile). volumen kosti (vanjska gra|a kosti). dentalni mostovi.faktori sila. klini~ki momenat: visina okluzije. implantati povezani sa zubima (pokretljivost. opcije pokrovnih proteza za maksilu. tip sile (fiziolo{ka ograni~enja dizajna. pozicija nosa~a. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 121 – – – – – – – – – Faktori sresa: uticaj na planiranje tretmana . Dijagnosti~ki modeli i hirur{ki vodi~ . 2011. opcije pokrovnih proteza (opcija 1. gre{ka zamora). {irina implantata). razmatranja apikalnog dizajna). stiskanje zuba. labavljenje vijka. laboratorijska faza 4. pozicija ivice maksilarnih zuba. laboratorijska faza 1. endodontska evaluacija periodontalni status. nerigidni konektor. razmatranja "crest modula-vrat implantata". funkcionalna povr{ina prema totalnoj povr{ini (makrogeometrija implantata. prednosti pokrovnih proteza na implantatima. anatomija okolne kosti. protetska razmatranja (pozicija ko{tane grebena. klasifikacija parcijalne bezubosti (klasa 1. istorija. linija usana. prostor za zubnu krunu.pregled literature. vertikalna dimenzija). postoje}a okluzalna vertikalna dimenzija. meka tkiva interkaninog sektora maksile. hipoteza biolo{ke {irine. hipoteza osteotomije implantata. vaskularizacija i bakterijalna flora. proba u vosku. faktori sila (broj nosa~a. razlaganje sila i mehanizmi neuspjeha (moment optere}enja. napredni hirur{ki vodi~. kretnje pokrovnih proteza. o-prstenasti ko~i}. deformacija i naprezanje. Planiranje tretmana za postranu bezubost u maksili anatomska razmatranja (razvoj postrane maksile sa gubitkom zuba. odnos stresa i naprezanja. lokacija implantata. intermedijarni nosa~i). etiologija promjenljive gustine kosti. odnos maksilarnog i mandibularnog luka. tretmanska opcija 3. nau~na logi~ka podloga za dizajn dentalnog implantata. procedura korak po korak (inicijalna selekcija nosa~a i situacioni otisak. ate~meni za pokrovne proteze. gre{ka u postavci).parcijalna bezubost. pozicija permukoze implantata. opcije tretmana za parcijalnu bezubost prednje maksile. hidroksiapatitna prevlaka. postoje}e proteze. broj zuba koji nedostaju. tri tipa sila. subantralna opcija 3: sinus graft i faza plasiranja endosealnog implantata. radiografska gustina kosti. kretnje mandibule(medijalna kretnja. tretmanska opcija 4. spiralni lom. utjecaj na dizajn tijela implantata). klasifikacija gustine kosti po Mischu. hipoteza autoimunog odgovora doma}ina.2. opcije tretmana pokrovnom protezom ({arafom retinirane suprastrukture. plan tretmana. prstenasti ili kugli~asti ete~meni (o prstenasti ate~men protiv proteznih kretnji. vodi~ za spajanje implantata za zube.normalne zagri`ajne sile. pove}anje sile. restorativna dijagnostika naspram hirur{ke dijagnostike. diskusija.pregled literature. klini~ki neuspjeh dizajna implantata u vezi sa du`inom djelovanja sile). tretman proteza (menad`ment. subantralna opcija 4: sinus graft cijeljenje i zaka{njela implantska hirurgija). veli~ina implantata. evaluacija prirodnog nosa~a (veli~ina nosa~a. stres.razlaganje vektora. povr{ina korijena zuba. suprotni zubni luk. karijes. 4. uticaj gustine kosti na prenos optere}enja. sila i te`ina. pozicija zuba). opcije tretmana pokrovnim protezama na implantatima (opcija 1: pokrovna proteza na implantatima. klasifikacija totalne bezubost (tip 1. pozicija u zubnom luku.4). nadoknada postranog zuba. hirurgija vo|ena slikom. opcije tretmana implantatima (tretmanska opcija 1: Branemark koncept. odabir tretmana (subantralna opcija 1: konvencionalno postavljanje implantata. moment inercije. dijeljenje C-h prednje mandibule. geometrija navoja implantata (du`ina implantata. idealna pozicija implantata za puni zubni luk. masa.pregled literature.planiranje tretmana imlantatima: fiksna protetika i pokrovna proteza planiranje tretmana. hipoteze faktora stresa. veli~ina sile (fiziolo{ka ograni~enja dizajna. angulacija i te`ina kosti). laboratorijska faza 2. nedostaci pokrovnih proteza na implantatima. Fiksno protetski rad na implantatima u mandibuli -opcije . selekcija mjesta za implantat u mandibuli.2. adhezivni most. 4. lokacija gustine kosti. multipli nedostatak postranih zuba). pre~ke (frezovane i nefrezovane). jedan dentalni implantat. rani gubitak kosti. ~vrsto}a kosti i gustina. Prirodni zub u susjedstvu multiplih implantata (efekat na dijagnozu i plan tretmana) . tretmanska opcija 2. planiranje tretmana. proba metala). kvalitet kosti (unutra{nja gra|a kosti).preimlantska razmatranja (pozicija maksilarnih prednjih zuba. proba zuba. dugoro~no planiranje tretmana. tvrdo}a i material o-prstenastog ate~mena).3). istorija tretmana (tretman postrane maksile . oblik bezubog luka. pozicija zuba koji nedostaje. razmatranja krune maksilarnih prednjih zuba.

peta odredba: kona~na predaja i evaluacija). pomi~na parcijalna proteza. modeliranje mekih tkiva. parcijalno bezubi pacijenti. opcija 3: direktno indirektna tehnika. distorzija voska. Broj seminarskih radova. rizici imedijatnog okluzalnog optere}enja. faze progresivnog optere}enja (prva odredba: incijalna selekcija nosa~a. resorpcija korijena). mikrobi na|eni kod periimplantitisa). opcija 2: indirektna tehnika. – Procjena uspje{nosti terapije implantatima u funkciji vremena Teorijskom nastavom se smatraju predavanja. laboratorijska faza 1. nagib zubnih kvr`ica. obostrano za{ti}ena artikulacija. faktori koji uti~u na tretman (starost. protokol progresivnog optere}enja. estetika i higijena. za{tita implantata. protetska faza. komponenta nalijeganja). higijenski protokol i instrumentacija (antimikrobni tretman. rezistencija bataljka. nadoknada prvog premolara implantatom.retencija navojima (faktori sila. pristup. put insercije. protetski dizajn. pozicija zuba. – Maksilarne proteze naspram proteze na implantatima i modificirani okluzalni koncept . 4. implant crest module dizajn. prednosti navojima retinirane fiksnoprotetske konstrukcije na implantatima: nisko profilna retencija (reduciranje momenta sile. oblik zuba). pasivno retinirane proteze (procedure uzimanja otisaka. druga odredba: definitivni otisak i privremena proteza. okluzalni materijali. privremene proteze. tro{kovi pacijenta. meka tkiva). direktna naspram indirektne izrade proteza. otisak za maksilarnu protezu. privremene proteze. definitivno cementiranje.Broj 17 – Strana 122 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. veli~ina implantata). preciznost. – Imedijatno optere}enje u implatolo{koj terapiji . dvodijelni nosa~ za retenciju cementa). razmatranja tro{kova pacijenta. zavr{na preparacija i otisak (opcija 1: direktna tehnika.periodontalni aspekt dentalne implantologije (permukoza ili transgingivalna area. pozicija implantata-dubina. opcija 3: direktno). `elje pacijenta. tekstura povr{ine bataljka). adhezivne restauracije. navojima retinirane proteze. skupljanje metalnog odljeva. sile smicanja. specifi~ne indikacije za jedan zubni implantat (anodoncija. aksialno optere}enje. pozicija ko{tani greben.evaluacija tkiva maksile. cementom retinirani dentalni mostovi na implantatima (jednodijelni nosa~ za retenciju cementa. posljedice cementa u sulkusu). V. strahovi pacijenta. ekspanzija gipsa. protetska razmatranja (pozicija ivice maksilarnih inciziva. cantliver i imlantolo{ko za{ti}ena okluzija. progresivno optere}enje. permanentna deformacija. individualna ka{ika. kompozicija metala. evaluacija tvrdih tkiva (hidroksilapatitne indikacije. cirkularni most. pukotina izme|u bataljka i krune). prate}i protokol). II. estetski izazovi. fiksacija navoja). posljedice neuspjeha. neparalelni bataljci.gustina kosti. visina hexagona. zna~aj preoptere}enja. procedure imedijatnog optere}enja za dentalne mostove. dizajn navoja glave. Principi cementom retiniranih fiksnoprotetskih konstrukcija na implantatima . pozicija postranih zuba). a obavezno prema slijede}em rasporedu: I. pozicija okluzalnih kontakata.za{tita proteza. 2011. polo`aj tijela implantata i uticaj smjera optere}enja. – – – – i limiti jednog implantata postrano.visina bataljka. 7. ~ije teme odre|uje mentor specijalizanta. bru{enje bataljka (opcija 1: indirektno. kao i predterapijske klini~ke konsultacije. pozicija tijela implantata (meziodistalna pozicija. lemljenje. komplikacije (deficitarnost interdentalne papile. anteroposteriorna {irina. Kolokvij Kolokvij Kolokvij Kolokvij Kolokvij Gnatologija i stomatolo{ki materijali Totalna proteza Parcijalna proteza Fiksna protetika Protetska implantologija U toku trajanja sta`a na stomatolo{koj protetici specijalizanti su u obavezi da rade seminarske radove koje javno brane. pokrovne proteze na implantatima). dijametar navoja). tre}a odredba: proba metala i laboratorijska faza 3. nadoknada prvog molara implantatom. materijali za otiske. Kolokviji iz pojedinih oblasti iz kojih se izvodi teoretska nastava se pola`u svakih 6 mjeseci. treba biti 18 (po 3 iz svake oblasti iz koje se izvodi teoretska nastava). – Progresivno optere}enje kosti . cementom retinirane naspram navojima retinirane fiksnoprotetske konstrukcije na implantatima. imedijatno plasiranje implantata nakon ekstrakcije. kriteriji maksilarne proteze. peta odredba: kona~na predaja). selekcija tijela implantata. Principi navojima retinirane proteze . pukotina izme|u krune i bataljka. od{arafljivanje bataljka od tijela implantata kod dvodijelnog implantata. definitivna proteza). IV. periodontitis naspram periimplantitisa. vodi~ za umanjenje komplikacija (retencija bataljka. vrijeme tretmana. meziodistalni prostor. fraktura okluzalnog materijala. konsultacije izme|u specijalizanta i mentora. imedijatno okluzalno optere}enje: faktori koji smanjuju rizik. povr{ina bataljka. Ukupan fond radnih sati koji je predvi|en za ovaj vid edukacije iznosi 584 radna sata. mobilitet zuba agoniste. uticaj okluzalne povr{ine. me|usklop implantata i kosti. nagib bataljka. III. protokol za totalnu bezubost (prva odredba: inicijalna selekcija nosa~a. vertikalna dimenzija. ~etvrta odredba: inicijalna predaja proteze. angulacija implantata). dizajn za oslabljenu vilicu. okluzalna razmatranja za proteze podr`ane implantatima (prematurni kontakt. laboratorijska faza 1.kratkoro~na i dugoro~na. ateroposteriorna pozicija. implanto protetska veza (veza bataljka. Okluzalna razmatranja za proteze podr`ane implantatima .implantolo{ko-protektivna okluzija (prirodni zub naspram mobiliteta implantata). mehanika kosti i pravac sile. nedostaci cementom retiniranih fiksnoprotetskih konstrukcija na implantatima pasivno lijevanje. forma postranih zuba. periimplantski kostur i razmatranje mekih i tvrdih tkiva (pozicija zuba. dentalni most. definitivni modeli. stanje povr{ine. na~in ishrane. platforma dijametar. ~etvrta odredba: inicijalna predaja proteze. popravljanje cementom retinirane fiksnoprotetske konstrukcije na implantatima. opcija 2: indirektno. ishrana. te`ina kosti. skupljanje porcelana. privremene proteze. dimenzionalne promjene. visina zubne krune. visina krune i imlantolo{ko za{ti}ena okluzija. vodi~ za imedijatno optere}enje. tre}a odredba: proba metala i privremena proteza 2. funkcionalno generarirani dio tehnike za maksilarne pomi~ne proteze. okuzalni prostor). histolo{ka evaluacija . skupljanje akrilata. konture krune zuba na implantatu. situacioni otisak. otklon analoga. razmatranja mekih tkiva maksile (hirur{ka razmatranja. laboratorijska faza 2.potpuno bezubi pacijenti (logi~ka podloga za imedijatno optere}enje. jedan dentalni implantat. okluzija. veli~ina zuba. broj i dizajn navoja. Nadoknada jednog prednjeg zuba u maksili alternativne opcije tretmana nadoknade jednog prednjeg zuba u maksili. metalni navojni mehanizam. druga odredba: definitivni otisak i privremena proteza. privremeno cementiranje. tro{kovi i vrijeme). oblik grebena). konturiranje mekih tkiva. okluzalna ravan. situacioni otisak. okluzalni materijali. evaluacija mekih tkiva. – Odr`avanje dentalnih implantata . Specijalizant je u obavezi da u toku specijalizantskog sta`a samostalno izradi: – 20 totalnih proteza – 20 parcijalnih proteza – 20 fiksnih radova sa olu~astom preparacijom – 10 korjenskih nadogradnji . margine imlantata bataljka. zamor.

medicinski zna~aj karijesa i parodontopatija i njihovih posljedica na oralno zdravlje. usavr{ava tehniku va|enja zuba. ekonomiku zdravstva s obzirom na potrebe i kori{tenje stomatolo{ke za{tite. – etika i propisi. 4. odabrana poglavlja iz zdravstvene statistike i upoznaje se sa zdravstvenom dokumentacijom koja se odnosi na stomatolo{ku djelatnost. na~in izrade plana i programa stomatolo{ke za{tite. – promocija zdravlja. upoznaje na~in i postupke postoperativnog lije~enja operisanih i rje{ava urgentna stanja u oralnoj hirurgiji i primjenu anti{ok terapije. organizaciju i rad stomatolo{ke djelatnosti kod pojedinih populacionih struktura. hirur{ko va|enje zuba i korjenova. 2011. tumorima (benignim i malignim) i dubokim infekcijama orofacijalne regije. Savladava obavezni ratnohirur{ki minimum. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Mikrobiologija Interna medicina Dermatovenerologija Infektologija Klini~ka imunologija Broj 17 – Strana 123 Mikrobiolo{ki laboratorij Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel dermatologije Bolni~ki odjel infektologije Bolni~ki odjel klini~ke imunologije 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec – 10 suprastruktura na implantatima. Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. A. upoznaje se sa metodama pretprotetskih oralno-hirur{kih intervencija.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. epiteze). Upoznavanje i osposobljavanje za zbrinjavanje urgentnih stanja i povreda u maksilofacijalnoj regiji. lije~enje komplikacija u toku i poslije hirur{kih intervencija. – komunikacijske vje{tine.osnovna teorijska nastava Oralna medicina i parodontologija Dentalna patologija i endodoncija Oralna hirurgija sa implantologijom Maksilofacijalna hirurgija Stomatolo{ka protetika Ortodoncija Op}a patologija sa citologijom MJESTO OBAVLJANJA STA@A Stomatolo{ki fakultet Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju Klinika za oralno-hirur{ke discipline Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Klinika za stomatolo{ku protetiku Klinika za ortodonciju Katedra za patologiju pri medicinskom fakultetu TRAJANJE 1 mjesec 23 mjeseca 1 mjesec 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec Cilj specijalizacije: Educirati i prakti~no osposobiti ljekara doktora stomatologije za dijagnostiku i terapiju bolesti parodonta. ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . – timski rad. Oralne hirurgije 1 mjesec (160 radnih sati) gdje se specijalizant osposobljava za samostalno rje{avanje dijagnosti~kih i terapeutskih problema u oralnoj hirurgiji. ratni medicinski minimum. preventivne aspekte protetskih radova u odnosu na parodoncijum.komplikacije – Sindromi u oralnoj medicini – Fokalni kompleks . NASTAVNI PROGRAM UVODNI DIO . Teoretska nastava: ORALNA MEDICINA: – Ultrastruktura oralnih tkiva – Imunolo{ki status oralnog kaviteta – Orofacijalna bol – Dijagnosti~ki postupak – Laser u oralnoj medicini – Specifi~nosti eflorescenci oralnih oboljenja – Kongenitalne i genetske razvojne anomalije – Alteracija oralnih tkiva – Specifi~ne i nespecifi~ne infekcije oralnih tkiva – Sindrom pe~enja usta – Oralne manifestacije dermatoza – Autoimune bolesti – Oralne manifestacije hematopatija – Oralne reperkusije hormonalnih disbalansa – Alergije na oralnim sluznicama – Nuspojave na oralnim sluznicama kod uzimanja medikamenata – Bijele lezije oralnih sluznica – Egzogene i endogene pigmentacije oralnih sluznica – Disfunkcija i patologija pljuva~nih `lijezda – Oralna gerijatrija – Psihogeni faktori u etiologiji oralnih bolesti – Oralne manifestacije vaskulitisa – Rizi~ni pacijenti u specijalisti~koj praksi oralne medicine – Oralne prekanceroze – Oralni tumori – Radiolo{ka terapija . Specijalizant najprije obavlja sta` iz oblasti stomatolo{ke protetike. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Socijalne stomatologije 1 mjesec (160 radnih sati) gdje specijalizant upoznaje socijalno . 7. Maksilofacijalne hirurgije 1 mjesec (160 radnih sati) gdje se specijalizant upoznaje sa povredama mekih i ko{tanih tkiva lica i vilica. Izu~ava i osposobljava se za izvo|enje lokalne i sprovodne anestezije. Bolesti usta i parodontologije 1 mjesec (160 radnih sati) gdje specijalizant izu~ava etiologiju i patogenezu parodontalnih oboljenja. epidemiologiju. kao i broj samostalno izra|enih protetskih radova je obaveza mentora. TEORETSKA I PRAKTI^NA NASTAVA: – Kontinuirana edukacija (predavanja. studije slu~ajeva) – Konsultativni sastanci i referisanje prikaza slu~aja jednom sedmi~no – Individualni klini~ki rad – Seminarski radovi (6) – Kolokvijalna provjera teoretskog i prakti~nog znanja – Izrada jednog stru~nog rada za prezentaciju na stru~nom skupu/kongresu ili u stru~nom ~asopisu – Upoznavanje sa najnovijom literaturom u biblioteci i na internetu. parodoncijum i njegovu toleranciju na protetske nadoknade. a zatim se upu}uje na kru`enje iz ostalih oblasti i to: Bolesti zuba i endodoncije 1 mjesec (160 radnih sati) gdje specijalizant izu~ava pripremu zuba za fiksne i mobilne protetske nadoknade. upoznavanje sa zbrinjavanjem defekata stomatognatog sistema (obturatori.^etvrtak. kao i metodama dijagnostike i lije~enja. protetsko zbrinjavanje parodontopatija. Evidentiranje polo`enih kolokvija. odbranjenih seminarskih radova. oralnih sluznica i fokalnog kompleksa. – upravljanja sistemom. izu~ava hirur{ko lije~enje akutnih i hroni~nih dentogenih infekcija. konsultacije sa mentorom.

dijagnoza i plan terapije. KRU@NI INTERDISCIPLINARNI DIO SPECIJALISTI^KOG STA@A Dentalna patologija i endodoncija Dijagnostika i terapija pulpalnih oboljenja i problemi pulpo-parodontalnog kompleksa. terapije i prevencije oralnih i parodontalnih oboljenja. interne medicine i dermatologije neophodne za mati~nu specijalizaciju. PARODONTOLOGIJA: – Strukturalna biologija parodontalnih tkiva – Etiologija parodontalnih bolesti – Histopatogeneza parodontalne bolesti – Imunolo{ki aspekt parodontalne bolesti – Klasifikacije i epidemiologija parodontalnih oboljenja – Dijagnosti~ki postupak – Akutna stanja parodoncija – Hroni~ni procesi na gingivi – Parodontitisi – Laser u terapiji parodontalnih bolesti – Primjena antibiotika i simpatolitika u terapiji parodontalne bolesti metodama jonoforeze – Preventivna parodontologija – Inicijalna terapija. Upoznavanje sa metodama koje se koriste za identifikaciju uzro~nika HIV-a. C. mikrobiologije. D. 2011. Maksilofacijalna hirurgija Upoznavanje sa klini~kim manifestacijama. Program obaveznih kolokvija Propedeutika Metodologija klini~ke obrade pacijenata: anamneza. Prakti~ni rad obavezuje na izvo|enje: Parodontologija: – 100 inicijalnih terapija – 50 subgingivalnih kireta`a – 30 okluzalnih analiza i selektivnog uravnote`enja – Asistencije u toku operativnih tretmana – 30 operativnih zahvata na parodonciju (uz asistenciju mentora) – Kontrolni pregledi parodontolo{kim parametrima nakon hirur{kih tretmana Oralna medicina: – Najmanje po deset dijagnosti~kih i terapijskih procedura kod oboljelih od: – Dermatolo{kih oboljenja – Endokrinih bolesti – Hematolo{kih bolesti – Imunolo{kih poreme}aja – Infektivnih bolesti – Fokalnih bolesnika – Interdisciplinarne konsultacije – Konzilijarni pregledi u urgentno-medicinskom centru. motivacija i edukacija pacijenata – Profesionalni inicijalni tretman parodoncija – Indikacije i ciljevi hirur{ke terapije parodontalnih bolesti – Parodontolo{ki aspekti u implanologiji – Parodontolo{ki aspekt okluzije – Parodontalni tretman kod riziko pacijenata – Urgentna stanja u parodontologiji Specijalizacija po~inje na Klinici za oralnu medicinu i parodontologiju Stomatolo{kog fakulteta prvih 6 mjeseci sa kolokvijem. benignim i malignim tumorima maksilofacijalne regije kao i u~e{}e u operativnom programu. status. infektologije. Klini~ka imunologija Savremene metode imunolo{ke dijagnostike. dijagnosti~kim i terapijskim procedurama kod povreda mekih i ko{tanih struktura lica i vilica. Anatomija. a potom se kandidat upu}uje na kru`ni sta` prema programu. Op}a patologija sa citologijom Metode laboratorijske pripreme materijala. Individualni klini~ki rad koncipiran je tako da ljekar-doktor stomatologije savlada znanja i vje{tine iz dijagnostike. Korelacija imunolo{kog nalaza kod autoimunih bolesti kori{tenjem savremenih histohemijskih imunolo{kih metoda. U okviru specijalizacije sti~u se i znanja u domenu imunologije. patohistolo{ka i citolo{ka analiza oralnih tkiva. Stomatolo{ka protetika Savladavanje tehnike izrade privremenih i trajnih splintova za fiksaciju rasklimanih zuba. Interdisciplinaran pristup kod dermatoza sa implikacijama na oralnim sluznicama (savremena dijagnostika i terapijski protokol). Obuka u mati~noj oblasti traje 23 mjeseca. Skrining testovi u hematologiji i endokrinologiji. dijagnosti~ki postupak i lije~enje oboljelih od parodontalne bolesti. Mikrobiologija Laboratorijska identifikacija mikrobiolo{kog supstrata. Upoznavanje i edukacija u izvo|enju alergolo{kih i ko`nih testova kod pacijenata sa implikacijom na oralnim sluznicama. odbrana) – Muskulatura orofacijalnog sistema – Inervacija (senzorna. patologije. Savremene mikrobiolo{ke metode u verifikaciji bakterija. planiranje terapijskog protokola identifikacija infektivnog agensa u oralnom kavitetu. ko{tanih implantata i implantologije. Interna medicina Dijagnosti~ki postupak i terapija sistemskih oboljenja sa reperkusijama na oralnim tkivima i parodontu. Oralna hirurgija sa implantologijom Obu~avanje u metodama hirur{ke terapije u domenu osealne hirurgije. 7. diferencijalna dijagnoza. Identifikacija imunoglobulina pljuva~ke i serum imunoglobulina kod pacijenata sa bolesti oralnih sluznica i parodonta. Infektologija Konzilijarni pregledi. U lije~enju navedenih oboljenja specijalizant se obu~ava da koristi najsavremeniju dijagnostiku. motori~ka) – Vaskularizacija i limfni protok – ATM – Okluzalna morfologija . te adekvatne konzervativne i hirur{ke metode terapije. histologija i fiziologija orofacijalne regije – Anatomske i histolo{ke karakteristike oralnih tkiva – Specifi~nosti oralnog kaviteta (flora. Indikacije za pretprotetski tretman na parodonciju. 4. Indikacije i kontraindikacije za izradu fiksnih i mobilnih protetskih radova kod parodontalnih oboljenja.Broj 17 – Strana 124 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. Mikrobiolo{ki aspekt bolesti parodonta i oralnih sluznica u cilju definisanja ciljanog terapijskog protokola. Specijalizant u mati~noj oblasti samostalno ili u saradnji sa mentorom vr{i prijem pacijenata. U mati~noj ustanovi provodi puno radno vrijeme. posebna pa`nja se posvje}uje pripremi pacijenta za fiksnu ortodontsku terapiju. oboljenja mekih oralnih tkiva i fokalnih bolesnika. a boravak uz mentora na Klinici Stomatolo{kog fakulteta u kontinuitetu najmanje 13 mjeseci. Ortodoncija U~e{}e u planiranju ortodontske terapije. Dematovenerologija Dijagnostika i terapija dermatoza sa oralnim manifestacijama. gljivica i virusa.

razvojne i idiopatske anomalije Infekcije oralne mukoze – Bakterijske infekcije – Virusne infekcije – Gljivi~ne infekcije Pljuva~ne `lijezde – Salivarna sekrecija – Disfunkcije – Oboljenja pljuva~nih `lijezda Odontogeni tumori i oralni aspekti neoplazmi Fokalni kompleks DENTALNA PATOLOGIJA I ENDODONCIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . Dermatitis herpetiformis. Specijalizant treba ste}i znanje i vje{tinu rada tehnika obturacije korijenskog kanala. Sclerodermia. citohemijska.okluzalno uravnote`enje Neinfektivne lokalne promjene i oboljenja oralne mukoze – Migriraju}i jezik. UVODNI DIO . Specijalizanta osposobiti za timski rad sa specijalistima parodontologije i oralne medicine. 7. Nastavni program obuhvata: – pra}enje predavanja. dentalnom antropologijom i forenzikom i Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju Stomatolo{ka protetika Klinika za fiksnu i mobilnu protetiku Ortodoncija Klinika za ortodonciju Socijalna medicina Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta ili zavodi za javno zdravstvo 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec Cilj specijalizacije: Educirati i prakti~no osposobiti doktora stomatologije da bi mogao obezbijediti visokokvalitetni stomatolo{ki. studije slu~ajeva (30%) – 6 seminarskih radova (10%) – individualni klini~ki rad na katedri-klinici (40%) – upoznavanje sa najnovijom literaturom u biblioteci i na internetu (10%) – kolokvijalna provjera teoretskog i prakti~nog znanja svakih {est mjeseci (10%) B. DENTALNA PATOLOGIJA I ENDODONCIJA 24 mjeseca A. fokalna epitelijalna hiperplazija – Razvoj bijelih lezija mukoze – Melanogene pigmentacije – Afte Neinfektivne sistemske bolesti i oralna mikoza Imunolo{ki poreme}aji: Pemphigus. – komunikacijske vje{tine. terapijskim mogu}nostima periapikalnih lezija. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. lingua villosa. – stakloionomerni cementi – dentinska adhezivna sredstva. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Bulozni pemfigoid. – timski rad. Specijalizant treba savladati tehnike kvalitetne restauracije zubne krune kako bi se zadovoljili funkcionalno-okluzioni i estetski aspekti. Lupus erythematosus Metaboli~ki poreme}aji: Endokrine disfunkcije.osnovna teorijska nastava Dentalna patologija i endodoncija Oralna medicina i parodontologija Oralna hirurgija Morfologija zuba sa histologijiom i forenzi~nom stomatologijom MJESTO OBAVLJANJA STA@A Stomatolo{ki fakultet Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu Klinika za oralnu hirurgiju TRAJANJE 1 mjesec 24 mjeseci 3 mjeseca 3 mjeseca Katedra za Predklini~ku stomatologiju sa morfologijom zuba. 4. pulpalnih i periapikalnih oboljenja i parodontalnih oboljenja. endodontski i konzervativno restorativni tretman pacijentima. Nutritivni poreme}aji. Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. stomatolo{ke protetike i oralne hirurgije kako bi pacijentima sa specifi~nim oboljenjima mogli pru`iti zadovoljavaju}u rehabilitaciju. mogu}nostima i nedostatcima pojednih tehnika i ispravan izbor obturacione tehnke. histolo{ki – Metode biopsije Osnove imunologije – Mehanizmi imunih odgovora – Imunolo{ki aspekt infekcije – Autoimunitet Parodontalne bolesti – Parodoncij – Klasifikacija – Epidemiologija – Indeksi Etiopatogeneza parodontalne bolesti Klini~ka slika i terapija parodontalnih oboljenja Biomehanika . kulture – Patohistolo{ki nalazi: citolo{ki. interne resorpcije i interni granulomi – patolo{ki procesi na pulpi – regresivne promjene pulpe – histo-morfolo{ka. Krvne diskrazije.^etvrtak. – etika i propisi. Osposobiti specijalizanta da primjenjuje slo`ene tehnike obrade korijenskih kanala. glossitis rhombica mediana – Papillomatosis. Teoretski dio obuhvata teme: – fiziolo{ke specifi~nosti zubne pulpe i zubnog organa – etiologija zubnog kvara – epidemiologija zubnog karijesa – demineralizacije i remineralizacije cakleni – resorpcioni procesi zubnih tkiva. citomorfolo{ka i histo-hemijska slika bolesnog pulpnog i periodontalnog tkiva – pulpo-periodontalni kompleks – mikrobiolo{ki i imunolo{ki aspekti pulpnih i periapikalnih infekcija – patolo{ke mineralizacije – akutne i hroni~ne traume zuba – dentalni materijali i materijali za stimulaciju pulpe: – dentalni amalgam. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 125 Laboratorijska dijagnostika – Rentgen dijagnostika dentalnih i ko{tanih struktura – Hematolo{ki nalazi – Mikrobiolo{ki nalazi: nativni.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Zadaci specijalizacije: Da specijalizant pro{iri svoja morfolo{ka i histolo{ka znanja o endodontskom prostoru. – promocija zdravlja. konsultacije sa mentorom. Specijalizant treba nau~iti kako da svojim radom preventivno djeluje na nastanak karijesa. 2011. – kompozitni materijali – tehnike odontometrije . Specijalizant treba ste}i znaje o pulpo-parodontalnoj povezano{}u. – upravljanja sistemom.

– pokazni radovi mentora iz zna~ajnih dijagnosti~kih i terapijskih procedura. – Specijalizanti pola`u kolokvije na zavr{etku teoretkih cjelina. Definicija. hemostaze. Odontogeni apscesi. – Aktivno u~estvovanje u radu hirur{kog tima. . specijalizant treba da izvr{i najmanje slijede}e zahvate: – 25 amalgam ispuna sa retencionim ko~i}ima – 20 inleja nemetalnih – 30 estetskih rekonstrukcija kompozitnim materijalima – 50 endodontskih tretmana kod akutnih pulpitisa vi{ekorjenih zuba – 50 endodontskih tretmana nekroti~ne zubne pulpe vi{ekorjenih zuba – 40 endodontskih tretmana sa akutnim i hroni~nim periapikalnim promjenama – 20 endodontskih lje~enja na zubima sa zakrivljenim korijenovima sa odgovaraju}im tehnikama obrade zakrivljenog korijenskog kanala – 100 obturacija korijeskih kanala sa tehnikama hladne kondenzacije gutaperke – 30 obturacija korijenskih kanala sa temperaturnim gutapeka tehnikama (Thermafill) – 30 obturacija korijenskih kanala sa injekcionim gutapeka tehnikama temperaturnim ili hladnim – 5 endodontsko-hirur{kih lije~enja (resekcija. . PRAKTI^NA NASTAVA – Dijagnostika i terapija oboljenja oralnih sluznica – Dijagnostika i terapija hroni~nih i akutnih parodontalnih oboljenja – Metode dijagnostike i terapije neuravnote`ene i traumatske okluzije Teoretski dio iznosi 52 sati Seminarski rad: . – Ciste oralnih tkiva. a koji uklju~uje: – savremeni pristup pacijentu – provode se klini~ka i laboratorijska ispitivanja uz uzimanje medicinske i stomatolo{ke anamneze. indikacije. Seminarski rad:. 1 Prakti~ni dio traje 438 sati Kolokvij: . klini~ka ispitivanja karijesa i postavljanje dijagnoze. Prakti~ni dio obuhvata: Svakodnevni prakti~ni rad na Klinici. Upoznavanje sa parodontalnim oboljenjima. . – Upalne radikularne ciste. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Ambulantna kazuistika. . a svrha je upoznavanje specijalizanata sa patolo{kim promjenama oralne sluznice i za{tita terapeuta od izvora infekcije. hemiresekcija. – Priprema hirurga za rad pod asepti~nim uslovima. mogu}nosti lije~enja recesije gingive. oralnog i dentalnog pregleda. metodama lije~enja. 2011. . A. gingivalna recesija. herpeti~ni ulceronekroti~ni gingivostomatitis Glossitisi Heilitisi Oralna kandidijaza Mukozne retencione ciste (mucocele) Hemangiomi Lezije na oralnim sluznicama u toku infektivnih bolesti Traumatska i neuravnote`ena okluzija i njen uticaj na parodontalne bolesti B. Odontogene ciste. tehnike mehani~ke obrade korjenskog kanala (ru~ne i ma{inske) – tehnike obturacije korijeskih kanala – reparacioni procesi pulpalnog tkiva – reparacioni procesi periapikalnog tkiva – (Seminari i predavanja 2 x sedmi~no. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. pregleda okluzije. Program edukacije provodi predmetni nastavnik katedre na kojoj se izvodi edukacija. – Terapija manjih cista. U toku edukacije specijalizant treba napraviti jedan seminarski rad. – Pripreme hirurga za rad pod asepti~nim uslovima. traumatski {ok. – Apikotomija. Definicija i klasifikacija. akutne i hroni~ne forme odontogene infekcije. kontraindikacije za apikotomiju. PRAKTI^NA NASTAVA – Izvo|enje anestezija (lokalne i sprovodne) – Incizije u cilju rje{avanja dentogenih infekcija – Reiplantacija avulziranih zuba i izrada splintova – Rad u ambulanti. . 4. Etiologija. Prakti~ni dio je pod kontrolom mentora. Hirur{ko pranje i pra}enje operativnog programa. Edukaciju iz oralne hirurgije specijalizant }e provesti na Klinici za Oralnu hirurgiju Stomatolo{kog fakulteta. Teoretski dio iznosi 420 sati B. Osteomijelitisi. TEORETSKA NASTAVA – Normalan periodoncijum stalnoj denticiji – Gingivitisi. korjena zuba) – 10 endodontskih revizija neuspjelog tretmana – 10 izbjeljivanja zuba sa promijenjenom bojom nakon endodontskog zahvata Prakti~ni rad iznosi 3. Klini~ki stadijumi ciste. razvojne ciste. – Solitarne i fisuralne ciste. Obu~avanje specijalizanta za rad endodontske hirurgijeapikotomije. .Broj 17 – Strana 126 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – ^etvrtak.255 sati ORALNA MEDICINA I PARADONTOLOGIJA 3 mjeseca Provodi se na klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatolo{kog fakulteta. a ostale dane prakti~ni rad). 1 . 1 ORALNA HIRURGIJA 3 mjeseca Svrha je sticanje temeljnih znanja iz asepti~nog rada u hirurgiji. parodontolo{ki zahvati. Program edukacije provodi predmetni nastavnik klinike na kojoj se izvodi edukacija. – donosi plan lije~enja – samostalno provodi teorijske postupke koriste}i pri tome savremena dostignu}a. hirur{ke obrade traumatiziranih zuba. Asistiranje pri operativnim zahvatima. 1 Prakti~ni dio iznosi 438 sati Kolokvij: . . – Oroantralne komunikacije i fistule. fibromatoza i hiperplazije oralnih sluznica – Traumatske ulcerativne lezije i opekotine – Periodontitisi akutni i hroni~ni – Stomatitisi: aftozni. U toku edukacije specijalizant treba napraviti jedan seminarski rad. A. Dijagnoza i diferenciaalna dijagnoza cista usne {upljine. – Samostalno izvo|enje operativnog zahvata apikotomije Teoretski dio traje 52 sata. hirur{ka obrada rane. TEORETSKA NASTAVA – Lokalni anestetici i vazokonstriktori – Lokalne i sprovodne anestezije u oralnom podru~ju – Op}e komplikacije kod lokalne anestezije – Odontogena infekcija usne duplje. komplikacije kod primjene anestetika. dijagnoza i terapija. . oralna higijena. – Replantacija zuba i imobilizacija nakon traumatskih povreda – Patologija temporomandibularnog zgloba – Urgentna stanja u stomatolo{koj ambulanti B. anesteziologije i oralno-hirur{kih zahvata kod odontogene infekcije. analizama funkcije i traumatske okluzije. apikalne i lateralne. te osnovni principi terapije velikih cista. reanimacija. – Uvje`bavanje hirur{kog {ava. . 7.

dentalnom antropologijom i forenzikom i klinici za dentalnu patologiju i endodonciju Stomatolo{kog fakulteta. Posebno izu~ava socijalno-medicinski aspekt sa organizacijom stomatolo{ke zdravstvene za{tite i odgovaraju}im zakonodavstvom. histologijiom i embrijologijom zubnog organa. . Specijalizant upoznaje metod i tehnike mjerenje zdravstvenog stanja i zdravstvene za{tite zajednice u korelaciji sa stanjem oralnog zdravlja. izrada i postavljane ko~i} nadogradnje. Cilj edukacije je upoznavanje specijalizanta sa okluzijom i artikulasiom.^etvrtak. plan terapije – Traume. . otisak. uzimanja otisaka za inley i onley ispun. gre{ke u otisku. . B. preparacija. . . . etiologija. estetski. . dijagnostika. . 1 STOMATOLO[KA PROTETIKA 1 mjesec Provodi se na Klinici za stomatolo{ku protetiku Stomatolo{kog fakulteta u svrhu sticanja znanja iz gnatologije. Upoznavanje specijalizanta kako se manifestiraju anomalije zuba koje nastaju kao posljedica poreme}enog razvojnog procesa. Upoznavanje sa anatomskim osobinama na zubnom organu i njihovoj ulozi i zna~aju kod okluzionih donosa. otisak radne strane (elastomeri). otisak antagonista (hidrokoloidom). – Interceptivna ortodoncija (muskularne vje`be. Na kraju edukacije specijalizant pola`e kolokvij. TEORETSKA NASTAVA – Histologija pojedinih struktura zubnog zametka – Histofiziolo{ke osobine cakleni i dentina – Histofiziolo{ke osobine zubne pulpe i parodoncijuma – Histofiziolo{ke osobine zrelog parodoncijuma. te laboratorijskog procesa izrade inley ispuna. . 2 Prakti~ni dio iznosi 279 sati Kolokvij:. patogeneza. . . plan terapije – Prvi stalni molar i njegova uloga u okluziji – Posljedica neblagovremenog va|enja prvog stalnog molara i najpovoljnije vrijeme za njegovu ekstrakciju – Posljedica nepravilnosti u stalnoj denticiji – Poreme}aj niza nakon ekstrakcije ostalih zuba u toku razvoja vilica. preparacija. – Ko~i} metalne nadogradnje. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Program edukacije provodi predmetni nastavnik katedre na kojoj se izvodi edukacija. . A. . – Razvojne anomalije i njihova povezanost sa promjenama u fiziolo{kim procesima koji u~estvuju u razvoju zuba – Nekariozne promjene zuba: abrazija. PRAKTI^NA NASTAVA – Dijagnostika nepravilnosti u stalnoj denticiji – Pojam eugnatog u ortodonciji. ne estetski. preparacija otisak i cementiranje. struktura. – Morfologija kavuma pulpe i korijenskih kanala pojedinih zuba – Forenzi~ka stomatologija. U toku edukacije specijalizant treba napraviti jedan seminarski rad. identifikacija tijela i ljudskih ostataka dentalnim tehnikama. Seminarski rad . plan terapije – Strmi zagriz. . . Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 127 MORFOLOGIJA ZUBA SA HISTOLOGIJOM I FORENZI^NOM STOMATOLOGIJOM 2 mjeseca Provodi se na Katedri za Predklini~ku stomatologiju sa morfologijom zuba. . – Ispitivanje funkcija stomatognatnog sistema. PRAKTI^NA NASTAVA – Preparacija korjenskog kanala i otisak za livenu ko~i} nadogradnju direktna i indirektna metoda – Uzimanje duplog otiska i izrada osnovnog modela – Uzimanje duplog otiska i izrada pomi~nog modela – Proba. . erozija i uzure stalne denticije – Morfolo{ke karakteristike pojedinih zuba i njihova uloga u okluzionim donosima. . Upoznavanje sa detaljnijom morfologijom i anatomijom kavuma pulpe i korijenskih kanala zuba. vrednovanje raznih metoda otiska. TEORETSKA NASTAVA – Rast i razvoj oro-facijalnog sistema – Pojam eugnatog u ortodonciji. B. – Nepravilnosti kod razvoja zuba: etiologija. . vje`be {patulom). cementodentinski spoj. Teoretski dio traje 16 sati. rase i spola. A. Teoretski dio iznosi 36 Seminarski rad: . . dijag.. funkcionalne sile. 4. cementiranje ko~i} nadogradnje i otisak za navlaku – Inley i onley ispun. 1 Prakti~ni dio traje 126 sati Kolokvij . otisak. 2011. estetski. dijagnostika. – Eugnata permanentna denticija. metod dvostrukog otiska. plan terapije – Progeni zagriz. okluzionim anomalijama stalnih zuba i posljedicama okluzionih anomalija kod stalnih zuba. Upoznavanje sa sistemima konfekciskih nadogradnji indikacije i kontraindikacije za njihovu primjenu. Radi i na analizi zdravstvenog stanja razli~itih populacionih grupa stanovnika na nivou op}ine ili regiona sa posebnim aspektom na oralno zdravlje. cementno gle|ni spoj. ne estetski. Seminarski rad . uzimanje otiska za ko~i} nadogradnje. Edukaciju provodi odgovarajti}i nastavnik. – Nepravilnosti pojedinih zuba – Otvoreni zagriz. 1 ORTODONCIJA 1 mjesec Edukaciju iz ortodoncije specijalizant }e provesti na Klinici za ortodonciju Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 1 mjeseca. – Inlay. plan terapije – Distalni zagriz. . . 7. – Eugnata permanentna denticija. 1 SOCIJALNA MEDICINA 1 mjesec Provodi se na Institutu za Socijalu medicinu i organizaciju zdravstva na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i zavodima za javno zdravstvo. Program edukacije provodi predmetni nastavnik katedre na kojoj se izvodi edukacija. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. . Upoznati specijalizanta sa naukom o forenzici i zna~aju zuba kao organa za uzimanje uzorka DNK. odre|ivanje dentalne starosti. . dijagnostika. klini~ka faza. . – Inlay most. cementiranje Teoretski dio traje 16 sati. . Upoznavanje sa metodama preparcije korijenskog kanala za ko~i} nadogradnje. cementiranje – Inlay most. TEORETSKA NASTAVA – @va~ne sile. PRAKTI^NA NASTAVA Izrada 2 seminarska rada na temu koju odre|uje predmetni nastavnik katedre na kojoj se izvodi edukacija. B. A. Otisni postupak u fiksnoj protetici. . sile otpora bioreakcijske sile – Otisci u fiksnoj protetici. U toku edukacije specijalizant treba napraviti dva seminarska rada. dijagnostika. Obavezan je seminarski rad. Priprema otiska za izlijevanje. . – Izrada seminarskog rada. . Studijski modeli. fiziologija cementa. . – Intraoralni pregled pacijenata sa kompletnom permanentnom denticijom. konfekcijske lijevane nadogradnje. 1 Prakti~ni dio traje 126 sati Kolokvij. . difer. fizi~ke i hemijske osobine cementa. Svrha je upoznavanje specijalizanta sa histolo{kom gra|om zuba i potpornog tkiva.

200 ukupno 5. B. – Zdravstveno zakonodavstvo B. dokumentacija i evidencija. . 4. – Programi rada. 6 mjeseca A. – Socio-ekonomska struktura stanovni{tva. Prakti~na nastava 3. impakcije. – Metode hirur{ke terapije i timsko planiranje ortodontsko-hirur{ke terapije-indikacije – Vrste opturatora sa osvrtom na mogu}e fiksacije opturatora. – etika i propisi. A PRAKTI^NE NASTAVE 4. .5 godine (42 mjeseca) Plan specijalizacije: MJESTO U@A [IRA OBAVLJANJA TRAJANJE TRAJANJE TEMATSKA TEMATSKA STA@A OBLAST OBLAST Uvodni dio Stomatolo{ki fakultet . – Indikatori zdravstvenog stanja stanovni{tva.806 200 100 2.306 A.656 500 150 6. Seminarski rad . TEORETSKA NASTAVA – Biolo{ke karakteristike stanovni{tva. . – Epidemiolo{ki metod istra`ivanja u medicini i stomatologiji. – Hirur{ki pristupi rje{avanja dentogenih infekcija. izgradnje i razvoja zdravstvenih ustanova. – komunikacijske vje{tine. – Zdravstvena djelatnost kao "potro{nja i proizvodnja" (medicinska i stomatolo{ka ekonomika). – Uklanjanje manjih o`iljaka i cista. ORALNA HIRURGIJA Edukaciju iz oralne hirurgije specijalizant provodi na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 19 mjeseci. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. . . PRAKTI^NA NASTAVA Prakti~na nastava se sastoji u izradi epidemiolo{kih studija. . – Uklanjanje manjih benignih tumora. Edukacija sadr`i: teoretski Oralna hirurgija Anesteziologija sa urgentnom reanimacijom Implantologija 1. Programiranje. Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Kretanje zdravlja i bolesti. Trigemini – Patologija ~eljusnog zgloba i temporomandibularne disfunkcije.Broj 17 – Strana 128 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Maksilofacijalna hirurgija Stomatolo{ka protetika Ortopedija vilica Otorinolaringologija Patologija Radiodijagnostika Bolni~ki odjel maksilofacijalne hirurgije Klinika za stomatolo{ku protetiku Klinika za ortodonciju Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel patologije Bolni~ki odjel radiologije ^etvrtak. ORALNA HIRURGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3. U po~etku sta`a specijalizant obavezno provodi 3 mjeseca u ambulantnoj praksi radi dijagnostike oralno-hirur{ke patologije te upoznavanja sa protokolom rada Klinike za Oralnu hirurgiju.662 SATI. statisti~koj analizi i predlaganju programa razvoja stomatolo{ke za{tite u odnosu na dobivene rezultate. – upravljanja sistemom. 1 Prakti~ni dio traje 126 sati Kolokvij .106 prakti~ni 3.850 sati – Dentoalveolarna ambulantna hirurgija. – Hirur{ki pristupi rje{avanja zalomljenih i zaostalih korjenova zuba gornje i donje vilice.850 300 50 3. i Bolni~ki odjel anesteziologije reanimacija i 1 mjesec intenzivna njega Transfuziologija Bolni~ki odjel 1 mjesec transfuziologije Neurohirurgija Bolni~ki odjel 1 mjesec neurohirurgije Plasti~na i Bolni~ki odjel rekonstruktivna plasti~ne hirurgije 2 mjeseca hirurgija 2 mjeseca 2 mjeseca 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec UVODNI DIO . Specijalizant se aktivno uklju~uje u svakodnevni rad u navedenim institucijama u cilju razumijevanja na~ina i zna~aja planiranja u javnom zdravstvu. 7. Na kraju zavr{etka specijalisti~kog sta`a pola`e se predispitni kolokvij radi provjere ste~enog znanja kod mentora. miofacijalni bolni sindrom. Teoretski dio traje 16 sati. Teoretska nastava 1. . – Hirur{ki zahvati na zubima i parodontu. serijske ekstrakcije sa opse`nim avleolektomijama. . . – promocija zdravlja.komparativno-statisti~ke analize – Zdravstvena informatika i zdravstvena statistika. 2011. . – Ekonomika zdravstva. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – Kadrovski potencijal u zdravstvu. – timski rad. – Indeksi oralnog zdravlja stanovnika . 1 UKUPNO TRAJANJE TEORETSKE NASTAVE NA SPECIJALISTI^KOJ EDUKACIJI IZ DENTALNE PATOLOGIJE I ENDODONCIJE JE 592 SATA. – Ekstrakcija zuba u ortodontskoj terapiji. – Finansiranje zdravstvene za{tite.osnovna 1 mjesec teorijska nastava Oralna Klinika za oralno19 mjeseci hirurgija hirur{ke discipline Op}a Bolni~ki odjel op}e hirurgija sa hirurgije Odjel za 8 mjeseci transfuziolo transfuziologiju gijom Centar za Bolni~ki odjel urgentne medicine urgentnu 2 mjeseca medicinu Traumatologija Bolni~ki odjel 1 mjesec traumatologije Anestezija. Preventivni programi u stomatologiji sa posebnim osvrtom na oralno zdravlje. apikotomije. . – Operativna hirurgija-operaciona sala. – Konzervativno zbrinjavanje otvorenog sinusa maksilarisa. – Izvori i na~in prikupljanja nov~anih sredstava za zdravstvenu za{titu.806 sati – Hirurgija zuba i parodonta – Odontogene akutne i hroni~ne infekcije – Hirurgija odontogenih i neodontogenih cista – Hirurgija sinusa maksilarisa – Hirurgija benignih tumora – Predprotetska hirurgija mekih i ko{tanih tkiva – Konzervativno i hirur{ko lije~enje neuralgija n. Sistem pla}anja.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.

U toku desetog mjeseca sta`a: – Povrede dentoalveolarnog sistema sa osvrtom na terapiju traumatski luksiranih zuba. B. posebno malignih tumora. U toku 20 mjeseci specijalizantskog sta`a na oralnoj hirurgiji prati se i rad kandidata u operacionoj sali. uloga i izbor. – Primarno zaustavljanje krvarenja iz otvorenih rana. – Apikotomija. ratni hirur{ki minimum. Implantologija. U toku drugog mjeseca sta`a: – Urgentna stomatologija-incidenti u operacionoj sali. – Tehnike {ivanja rana. – Reakcije koje mogu nastati kod nadoknade krvi. U toku jedanaestog mjeseca sta`a: – Benigni tumori. Ortodontsko . flegmone. U toku osmog mjeseca sta`a: – Predprotetska hirurgija mekih i ko{tanih struktura usne {upljine. – Savremene operativne tehnike sa posebnim osvrtom na hirurgiju glave i vrata. Eksperimentalna nastava 20 sati Tehnika ugradnje implantata U cilju provjere teoretskog znanja iz oralne hirurgije. Prakti~na nastava 300 sati – Izvo|enje svih anestezija u ambulantnoj praksi – Terapija lokalnih komplikacija kod izvo|enja lokalnih anestezija. savladati tehniku hirur{kog zatvaranja rana te nau~iti dijagnosticirati i lije~iti kod gnojnih upala apscesa. U knjizi operativnog protokola prezicno se bilje`e sve asistencije i samostalni operativni zahvati. Prakti~na nastava 50 sati – Izbor tipa implantata. Traumatologija 1 mjesec Savladati postupak lije~enja polutraumatiziranog pacijenta. op}e i lokalne indikacije i kontraindikacije B. U toku {estog mjeseca sta`a: – Ciste.hirur{ka saradnja. na~in djelovanja. – Lokalni anestetici. Prakti~na nastava 500 sati – Mali hirur{ki minimum. njihova dijagnostika i terapija (Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. – Op}i principi ratne hirurgije. . transfuzijski centri ili odsjeci za transfuziju).^etvrtak. podjela. Teoretska nastava 200 sati – Lokalne i sprovodne anestezije u oralnom podru~ju (podjele. nastanak. – Preoperativna priprema. transfuzijski centri ili odsjeci za transfuziju). U toku sedmog mjeseca sta`a: Maksilarni sinus. – Na~in prikupljanja i kolekcioniranja krvi (Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. te na terapiju oroantralnih komunikacija i fistula. razvoj i terapija. instrumenata i rublja. koagulopatije i tretman ovih pacijenata. – Op}i principi u hirur{kom lije~enju tumora. odgovaraju}i instrumentarij. nastanak i razvoj upale sa osvrtom na dentogenu etiologiju. 7. 2011. U toku ~etvrtog mjeseca sta`a: – Oralnohirur{ki pacijenti i njihova priprema za operativni zahvat. transfuzijski centri ili odsjeci za transfuziju). svaki specijalizant pola`e 12 kolokvija: Plan kolokvija iz Oralne hirurgije: U toku prvog mjeseca sta`a: – Topografska anatomija cerviko orofacijalne regije sa osvrtom na {irenje bola i neuralgije. igala i no`a. U toku devetog mjeseca sta`a: – Parodontalna hirurgija sa osvrtom na gingivektomije. na~in i vrsta postoperativne njege bolesnika. – Na~in zamjene i nadoknade izgubljene krvi (Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. osobine i hipoteze o na~inu djelovanja. – Znaci i simptomatologija neurotraume i traumatskog {oka. – Lokalna anestezija orofacijalne regije sa regionalnim blokadama – Ekstrakcija zuba-dentoalveolarna hirurgija sa komplikacijama u toku i nakon ekstrakcije. Op}a hirurgija sa transfuziologijom A. U toku petog mjeseca sta`a: – Impaktirani i prekobrojni zubi sa osvrtom na mogu}nosti transplantacije istih. indikacije i kontraindikacije). – Izvo|enje lokalnih anestezija sa osvrtom na anesteziona podru~ja – Izvo|enje sprovodnih anestezija sa osvrtom na anesteziona podru~ja. – Obrada manjih hirur{kih rana sa {ivanjem. operativna tehnika i principi implantacije – Postoperativni tretman – Protetska i parodontalna razmatranja C. operativna tehnika sa osvrtom na diferencijalnu dijagnostiku i konzervativni tretman. metode repozicija i osteosinteza pri razli~itim vrstama prijeloma. – Urgentna stanja u stomatolo{koj ambulanti. – Operativni rezovi sa osvrtom na izbor konca. – Dezinfekcije operativnog podru~ja. – Postupci kod cardio pulmonalne reanimacije. nastanak i razvoj. – Odre|ivanje krvnih grupa (Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. – Lokalni anestetici. podjela i zna~aj u protetskoj rehabilitaciji Uslov za ulazak u operacionu salu i po~etak operativnog rada pod kontrolom mentora su polo`ena prva tri kolokvija. nastanak sa osvrtom na patohistologiju i terapiju U toku dvanaestog mjeseca sta`a: – Implantologija. podjela. Upoznati se sa principima lije~enja svije`e traume. vazokonstriktori. – Vazokonstriktori. farmakokinetika. empijeme. i gangrene. 4. Teoretska nastava 100 sati – Istorijat i vrste dentalnih implantata – Selekcija pacijenata. slika kontuzije mozga. dijagnostika i metode lije~enja. podjela. te savremene mogu}nosti fiksacije. izbor konca i igala. – Operativni ratni principi i trija`a povrije|enih Centar za urgentnu medicinu 2 mjeseca Boravak u ambulanti za obradu svje`ih povreda. Teoretska nastava 238 sati – Principi op}e anesteziologije. A. pacijenti iz rizikogrupa. transfuzijski centri ili odsjeci za transfuziju). – Savremene metode dezinfekcije i sterilizacije prostora. B. Anestezija sa reanimacijom i urgentnom medicinom A. U toku tre}eg mjeseca sta`a: – Infekcija orofacijalne regije sa osvrtom na patofiziologiju upale i mogu}nostima {irenja u druge regije. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 129 Hirur{ki zahvati na sinusu maksilarisu (oroantralne fistule i komunikacije) – Preprotetska hirurgija mekih i ko{tanih tkiva.

– Metode kojima se dolazi do definitivne dijagnoze. metastatski ~vori}i. na~ini uzimanja uzoraka sadr`aja ili tkiva za bakteriolo{ku i patohistolo{ku dijagnostiku. Plasti~na i rekonstruktivna hirurgija 2 mjeseca – Usvojiti znanja iz domena rekonstrukcija pomo}u ko{tanih i ko`nih transplantata. dijagnoza i diferencijalna dijagnoza. lues) kao i ostale uzroke upale (trauma. dijagnostika tumora mozga. tehnika sijalografije sa tuma~enjem sijalograma. te pljuva~nih `lijezda. te prednja i stra`nja tamponada nosa – Kod akutnog gu{enja terapija konikotomijom ili traheotomijom – Hirur{ko lije~enje infekcija ORL podru~ja ORTOPEDIJA VILICA Edukaciju iz ortopedije vilica specijalizant }e provesti Klinici za otropediju vilica Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 2 mjeseca. – Etiologija i patogeneza epistakse te prednja i stra`nja tamponada nosa. dijagnostika i klini~ka slika akutnih i hroni~nih upala mekog i ko{tanog tkiva. te saradnja sa timom stru~njaka: maksilofacijalni hirurg. RTG i radiografski postupci kao potpora u lije~enju malignoma. – Pravilno planiranje i izvo|enje probatorne ekscizije svake suspektne lezije u usnoj {upljini. – Principi i metode RTG dijagnostike i njihovo tuma~enje. Lokalni re`njevi u podru~ju glave i vrata. prepoznavanje simptoma i postupak lije~enja supduralnih i epiduralnih hematoma. epidermioidne.U jedinici intenzivne njege nau~iti njegu operiranog ili povrije|enog bolesnika te teoretske i pakti~ne principe svih vrsta bolova. terapeutske mogu}nosti – Infekcije ORL podru~ja dentogene etiologije. ozljeda lica sa neprekinutim i prekinutim kontinuitetom povr{ine.gdje je granica? B. na~ini zamjene i nadoknade krvi. OTORINOLARINGOLOGIJA Edukaciju iz otorinolaringologije specijalizant }e provesti na Klinici za otorinolaringologiju u trajanju od 2 mjeseca. Transfuzijska medicina 1 mjesec Odre|ivanje krvnih grupa. – Kod akutnog gu{enja terapija konoktomijom i traheotomijom. hemiatrofija faciei. te posljedice lo{ih postupaka. – Postupci u podru~ju estetske hirurgije. – Etiologija i dijagnostika uro|enih i ste~enih deformiteta lica i ~eljusti. Prakti~na nastava 800 sati – Hirur{ko konzervativno lije~enje infekcije lica i vilica u lokalnoj i op}oj anesteziji.Broj 17 – Strana 130 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. Trigeminusa. – Hirur{ko i konzervativno lije~enje ozljeda lica i vilica. – Etiologija. vilica. – Kod politraume. te specifi~ne infekcije (aktinomikoza. proteti~ar. te njihova terapija poznatim intraoralnim i ekstraoralnim metodama. – Metode konzervativnog i hirur{kog lije~enja putridne i specifi~ne infekcije – Etiopatogeneza. – Etiologija i dijagnostika ostalih ~e{}ih anomalija (Pierre-Robin. stra`nja rinoskopija i indirektna laringoskopija – Hirur{ka eksploracija sinusa svim poznatim metodama – Etiologija i patogeneza epistakse. limfomi). simptomi. – Hirur{ko lije~enje te hirur{ko-protetska rehabilitacija – Etiologija. . Cruzon) te njihovo lije~enje. Saradnja ORL specijaliste i oralnog hirurga . njihove karakteristike (hipertrofija masetera. Prakti~na nastava 230 sati – Osnove otorinolaringolo{kog pregleda uz pomo} ~eonog ogledala. – Dijagnoza sijalolitijaze te postupci kod odstranjivanja sijalolita – RTG dijagnostika. – Hirur{ki postupci i na~ini operativnog lije~enja osoba sa rascjepom usne. Teoretska nastava 292 sata – Definicija. 4. tuberkuloza. op}i stav u postupku lije~enja osoba sa rascjepom usne i vilice. A. – Etiologija. usnica i usne {upljine. na~ini obezbje|enja respiracije. – Saradnja sa roditeljima. te naj~e{}a lokalizacija malignih tumora lica. 2011. dijagnostika. inervacijom i krvnom opskrbom – Simptomi. etiolo{ki momenti i definicija kongenitalnih anomalija. tok bolesti i mogu}nost metastaziranja. te instrumentarij za tu vrstu intervencije. dijagnoza i diferencijalna dijagnoza. provjeru teoretskog i prakti~nog znanja vr{i mentor. – Uzimanje brisa za citolo{ku analizu }elija kod prekanceroza. kod rekonstruktivnih zahvata odnosa vilica. Anestezija reanimacija i intenzivna njega 1 mjesec Specijalizant mora savladati postupak endotrahealne inhalacijske anestezije naro~ito pri operacijama glave i vrata. Intravenske kratkotrajne anestezije te nau~iti postupak bu|enja bolesnika. terapija i prognoza. Na~in repozicije intraoralnim i ekstraoralnim metodama. fonijatar. hemihipertrofija faciei. – Planiranje i primjena odgovaraju}ih operativnih postupaka kod maksilarnog i mandibularnog prognatizma. B. 7. Neurohirurgija 1 mjesec Dijagnostika povreda neurokranijuma. {irenje tumora. – Histolo{ki tipovi malignih tumora sa osvrtom na njihovu lokalizaciju. – Hirur{ki postupci i principi u terapiji malignih tumora. logoped. te principi lije~enja pareze facijalisa. dijagnoza i diferencijalna dijagnoza cista te tumoroznih tvorbi u regiji vrata (dermioidne. strano tijelo. na~in prehrane djeteta. Nakon zavr{etka ovog dijela specijalizantskog sta`a. ortodont. U cijelosti mora savladati postupak kardiopulmanorne reanimacije. – Hirur{ki postupci u tretmanu deformacija vilica. i postupci za njihovo lije~enje. Teoretska nastava 94 sata – Anatomija. A. medikament).Neurohiru{ki zahvati kod neuralgija kod n. mikrognatizam i laterognatizam). otoskopija. – Posttraumatske deformacije i na~in njihovog lije~enja. Termini operativnih zahvata i postupak lije~enja. tireoglosalna. klini~ka slika i lije~enje akutnihi i hroni~nih upala podru~ja sa osvrtom na tonzilarnu problematiku I indikacijama za tonzilektomiju – Anatomotopografija maksilarnog sinusa. Troacher-Colins. Maksilofacijalna hirurgija Edukaciju iz maksilofacijalne hirurgije specijalizant }e provesti na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju u trajanju od 4 mjeseci. rinoskopija. mandibularni i maksilarni prognatizam. hemostatski preme}aji. – Nastanak i dijagnostika ozljeda kostiju lica. te primarna obrada rana mekih tkiva sa zaustavljanjem krvarenja. fiziologija i patologija podru~ja maksilarnog sinusa i nosne {upljine sa topografijom. odre|ivanje i ~itanje labaratoriskih i biohemiskih nalaza. optimalno vrijeme za planiranje operativnog zahvata. patogeneza. – Mogu}nosti mikrovaskularne hirurgije u rekonstrukcijama. klini~ka slika i terapija upala sinusa i mogu}ih komplikacija – Simptomatologija malignih tumora maksilarnog sinusa. te priprema pacijenta za oralno hiru{ku intervenciju. vilice i nepca. klini~ka slika dijagnoza. na~in prikupljanje i kolekcioniranje krvi. – Patogeneza.

– etika i propisi. a posebno prevenciju i konzervativnu terapiju paradontopatija i osnovne hirur{ke zahvate. Osnovni zahvati na parodontu: subgingivno odstranjenje naslaga. RADIODIJAGNOSTIKA 1 mjesec Upoznavanje sa svim radiolo{kim tehnikama i metodama dijagnostike glave i vrata. oralne bolesti uzrokovan spolnim prijenosom. oboljenja mekih tkiva usta i fokalnu infekciju.porodi~na stomatologija predstavlja sastavni dio za{tite orofacijalnoga sistema na nivou doktora stomatologije. kireta`a d`epova kod pet pacijenata. Postupci odr`avanja higijene parodonta. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. prate}e pojave kod uzimanja lijekova . ozljede oralne sluznice. PROGRAM SPECIJALIZACIJE UVODNI DIO . posebno hirur{ke terapije paradontopatija. Teoretska nastava 94 sata – Etiologija. dijagnostiku i terapiju oboljenja oboljenja mekih tkiva usta. uzimanje anamnesti~kih podataka. Kandidat usavr{ava dijagnostiku i konzervativnu terapiju paradontopatija. gerijatrijske oralne bolesti. oralne bolesti dje~je dobi. inicijalna terapija gingivitisa i parodontitisa. Usvojiti na~ela biopsijskih i metoda aspiracijske i eksfolijativne dijagnostike te interpretacije nalaza. – upravljanja sistemom. laboratorijska testiranja u dijagnostici oralne bolesti. Osnovne tematske jedinice iz parodontologije: Etiologija parodontne bolesti. Za{tita zdravlja parodonta. patogeneze i terapije parodontalnih oboljenja. Terapijske metode uznapredovanih progresivnih oblika parodontnih bolesti. prevencija oralnih infekcija. histolo{kih i ostalih dijagnosti~kih metoda.manifestacije na oralnoj sluznici. magnetnu rezonancu podru~ja glave i vrata. Dijagnostika oralnih bolesti. proteti~ar. Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Nau~iti interpretacije nalaza. Bolesti usta i paradontologija 5 mjeseci Osnovne tematske jedinice bolesti usta: Faktori obrane u usnoj {upljini. mjere i postupci za terapiju ortodontskih anomalija. prekancerozne oralne lezije i stanja. 7. A. Prakti~na nastava 270 sati – Planiranje. dijagnostike i terapije oboljenja usta. vilica i zuba – Klini~ke metode za postavljanje ortodontske dijagnoze. oralne alergijske reakcije. oralne bolesti kao odraz op}ih sistemskih bolesti. oralni hirurg. U cilju savladavanja savremenih dijagnosti~kih i terapijskih postupaka. Teoretska nastava 94 sata – Indikacije za fiksni i mobilni protetski rad – Savremeni materijali za uzimanje otisaka kod izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova – Planiranje i materijali za uzimanje otisaka i otisci za izradu opturatora – Vrste opturatora i izrada opturatora sa osvrtom na mogu}nost fiksacije opturatora – Preprotetska hirur{ka priprema u fiksnoj protetici – Preprotetska hirur{ka priprema u mobilnoj protetici – Planiranje protetska suprastrukture kod implantata B. posebno juvenilnog i rapidnog. Ekstrakcija zuba u ortodontskoj terapiji – Osnove interceptivne ortopedije vilica i zuba B. Prakti~na nastava 270 sati – Ortodontska mjerenja i analize modela – Osnove planiranja ortodontske terapije – Rtg dijagnostika ortodontskih anomalija – Telerentgenska mjerenja i saradnja sa ortodontom i maksilofacijalnim hirurgom STOMATOLO[KA PROTETIKA Edukaciju iz stomatolo{ke protetike specijalizant }e sprovesti na Klinici za Stomatolo{ku protetiku Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 2 mjeseca.PORODI^NA STOMATOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: MJESTO OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . Indikacije za hirur{ko-ortopedsku terapiju – Metode hirur{ke terapije i timsko planiranje ortodontsko-hirur{ke terapije. Analiza uznapredovanih parodontitisa uz nalaz destrukcije potpornih tkiva. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Preventivna i dje~ija stomatologija Ortodoncija Maksilofacijalna hirurgija Socijalna medicina Broj 17 – Strana 131 Klinika za dje~ju i preventivnu stomatologiju Klinika za ortodonciju Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta ili zavodi za javno zdravstvo 6 mjeseci 3 mjeseca 1 mjesec 2 mjeseca A. preventivni postupci. registracija vrste patolo{ke promjene. Primjena hemoterapijskih sredstava u spre~avanju upalnih promjena gingive. procjena lokalnoga statusa u dijagnostici oralne bolesti.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. uzimanje otisaka i izrada Blekove plo~e – Uzimanje otisaka i izrada modela radi planiranja broja i mjesta za postavljanje implantata – Izrada {ablona za ugradnju implantata kod postavljanja vi{e implantata u bezuboj vilici – Saradnja kod planiranja protetsko-hirur{kih postupaka. klasifikacija oralnih bolesti. uklju~uju}i CT. zubni tehni~ar PATOLOGIJA 1 mjesec Usvojiti na~ine saradnje oralnog hirurga sa patologom u vezi citolo{kih. oralna klini~ka testiranja. korekcija okluzije kod pacijenata. OP]A . klini~ki nalaz oralne sluznice. 2011. prevencija premalignih i malignih bolesti oralne sluznice. kandidat je obavezan da dva mjeseca provede u odgovaraju}oj visoko{kolskoj nau~noj i zdravstvenoj ustanovi. bolesti `lijezda slinovnica. . patogeneza sporo i brzo progresivnih parodontitisa. Prevencija oralnih bolesti: saradnja i motivacija pacijenta.^etvrtak. postupak i mjere za{tite u specijalisti~koj ambulanti. dijagnostika i diferencijalna dijagnostika uro|enih i ste~enih deformiteta lica. dijagnostika mukokutanih autoimunih poreme}aja na oralnoj sluznici. dijagnostika i terapija oralnih fokusa. – timski rad. – promocija zdravlja.osnovna teorijska Stomatolo{ki fakultet nastava Bolesti usta i parodontologija Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu Bolesti zuba i endodoncija Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju Stomatolo{ka protetika Klinika za stomatolo{ku protetiku Oralna hirurgija Klinika za oralno-hirur{ke discipline [IRA TEMATSKA OBLAST TRAJANJE 1 mjesec 5 mjeseci 6 mjeseci 6 mjeseci 6 mjeseci Opis specijalizacije: Op}a . parodontohirur{ke metode rehabilitacije `va~ne funkcije. vilica i zuba – Prevencija ste~enih deformiteta lica. 4. – komunikacijske vje{tine. bakterijske infekcije oralne sluznice. imunodeficijencija s oralnim manifestacijama. Specijalizant izu~ava teorijske osnove i usavr{ava ste~ena prakti~na znanja i vje{tine iz etiologije. virusne i gljivi~ne infekcije oralne sluznice. oralni simptomi.

te za samostalno rije{avanje dijagnosti~kih i terapeutskih problema iz domena dje~je i preventivne stomatologije. materijali za privremeno i trajno zatvaranje kaviteta. Osnovne tematske jedinice iz dje~je i preventivne stomatologije. patologiju usta i zuba kod djece. obrada pacijenta preosjetljivih na stomatolo{ke medikamente i materijale. terapiju. izrada limenih plombi i organizacije stomatolo{ke slu`be. 4. principe sistematske stomatolo{ke {kolske njege. Kandidat je obavezan da jedan mjesec provede u odgovaraju}oj visoko{kolskoj i nau~nozdravstvenoj ustanovi. fizikalno kemijska o{te}enja zuba. obrada hendikepiranih lica. higijenu usta i zuba i njen zna~aj u profilaksi stomatolo{kih oboljenja. reanimacije i zahvata u zbrinjavanju trauma vilica i zuba i drugih urgentnih stanja u oralnoj hirurgiji. radnih ploha. zubnoljekarski rad sa djecom. ve{a i ostalog materijala. kavitacije. Kolokvij. indikacije i kontraindikacije za izradu fiksnih nadoknada. Vr{i planiranje i izradu mobilnih parcijalnih i totalnih proteza i pripremu zuba i usta za iste. preparacija zuba i savremene otiske za fiksne nadoknade. apikalnih i hroni~nih oboljenja. terapije karijesa i njegovih komplikacija na mlije~nim i stalnim zubima. savlada medote oralno-hirur{kih intervencija u te{kih i hroni~nih bolesnika. terapiju pojedinih oboljenja mekih tkiva usta kod djece. zbrinjavanje pacijenata sa specijalnim potrebama. Prenos registrata maksile i mandibule. Izrada protetskih radova: fiksni. patolo{ki zna~aj karijesa. lije~enje starijih osoba.dijagnostiku i hirur{ke tehnike i metode lije~enja akutnih i hroni~nih dentogenih infekcija. Specijalizant izu~ava teorijske osnove i usavr{ava ste~ena prakti~na znanja i vje{tine iz anatomije i histologije zuba i apikalog parodonta. Kolokvij. urgentne intervencije u dje~ijoj stomatologiji. savremenih principa i metoda asepse i antisepse. dijagnostiku i principe hirurskog lije~enja cista. patolo{ka zbivanja u pulpnome tkivu i periradikularnome tkivu. histomorfolo{ka. faktori zubnoga karijesa (mikroflora. te principe i metode tretmana tih nepravilnosti radi usavr{avanja dijagnosti~kih postupaka mjera i postupaka iz oblasti preventivne ortopedije vilica i lica. povrede zuba u djece. uzimanje funkcionalnih otisaka i drugih savremenih otisaka za fiksne i pokretne protetske nadoknade. Bolesti zuba i endodoncija 6 mjeseci Osnovne tematske jedinice iz bolesti zuba i endodoncije: Fiziolo{ka specifi~nost zubne pulpe i periradikularnog tkiva. dijagnostiku i terapiju kariozne lezije. za{titu orofacijalnog kompleksa od sportskih povreda. oboljenja pulpe i apikalnog parodonta. funkcija zubne pulpe. mobilne parcijalne. okoli{ lokalni i op}i). mobilne totalne. primjene antistepti~ne i dezinfekcionih sredstava u terapiji zuba. Osim ovoga. uzimanje funkcionalnih otisaka. 2011. dijagnoza. nadgradnje zuba. prvu pomo} i zbrinjavanje povrede zuba kod djece. 7. upotreba poluprilagodljivih artikulatora. prevencije. prepoznavanje i lije~enje lokalnih i op}ih komplikacija anestezije. doma}in i zub. U cilju prihvatanja savremenih dijagnosti~kih metoda i postupaka a posebno kod zuba sa komplikovanom morfologijom korijenskog kanala. dentalni amalgami. Osnovne tematske jedinice iz oralne hirurgije Upoznavanje i usvajanje sljede}eg: savremenih principa i metoda dezinfekcije i sterilizacije prostora. obrada pacijenta sa sistemskim oboljenjima. Specijalizant izu~ava zna~aj i zadatke preventivne stomatologije. Preventivna i dje~ija stomatologija 6 mjeseci Specijalizant se tokom ovog dijela sta`a treba osposobiti za samostalno sprovo|enje temeljnih principa i tehnika dje~je i preventivne stomatologije. staklenoinomerni cementi. metoda i sredstava anestezije u oralnoj hirurgiji.nau~noj i zdravstvenoj ustanovi. prevenciju ortodontskih anomalija. oralno hirur{ki zahvati kod djece. kompozitni materijali. Kandidat usavr{ava dijagnosti~ke i terapijske postupke iz ove oblasti. karijes i njegove komplikacije na mlije~nim i stalnim zubima kod djece. instrumenata. primjene savremenih estetskih materijala. citomorfolo{ka i histokemijska slika bolesnoga pulpnoga tkiva i periradikularnih struktura. dentalni paralelometri. Specijalizant se osposobljava za klini~ki pregled. Radi usavr{avanja ste~enih znanja i sticanja novih. primjenu i vrste sredstava za op}u i lokalnu hemostazu. na~ine i metode otklanjanja bola u predjelu lica i vilica i lije~enje komplikacija u toku i poslije oralno-hirur{kih intervencija. Kandidat mora provesti dva mjeseca u odgovaraju}oj visoko{kolskoj i nau~no zdravstvenoj ustanovi. savremena shvatanja o replantaciji i transplataciji zuba kao i o osnovama dentalne implantologije. krunice i imedijatne proteze. reokludaciju proteza u adaptacionom periodu. pripremu zuba i usta za iste. inleji. citokemijska. impaktiranih i prekobrojnih zuba. sredstva za punjenje kanala (kanalna i apikalna i periapikalna).Broj 17 – Strana 132 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. Osnovne tematske jedinice iz ortopedije vilica Specijalizant izu~ava etiologiju. protetski materijali i tehnologije. dentinska adhezivna sredstva. okluzijske koncepcije. Tako|er je kandidat du`an da usvoji sljede}e: hirur{ke tehnike va|enja zuba i zubnih korjenova. zna~aj zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji i mogu}nost njegovog sprovo|enja. Kandidat je obavezan da dva mjeseca provede u odgovaraju}oj visoko{kolskoj nau~noj i zdravstvenoj ustanovi. nomenklaturu. Kandidat usavr{ava planiranje i izradu fiksnih i mobilnih proteti~kih nadoknada. Oralna hirurgija 6 mjeseci Specijalizant se tokom ovog dijela sta`a treba osposobiti za samostalno sprovo|enje temeljnih principa i tehnika oralne hirurgije i oralno-hirur{kih intervencija te za samostalno rje{avanje dijagnosti~kih i terapeutskih problema iz domena oralne hirurgije. posebno u okviru medicine rada. terapiju karijesa i njegovih komplikacija kod djece. klini~ke simptome nepravilnosti usta i zuba. dijagnostiku i prevenciju nepravilnosti usta i zuba. metode i sredstva predprotetske oralne hirurgije. principe pulpodentalne osjetljivosti i desenzibilazacije (privremene i trajne). zbrinjavanja povreda zuba kod djece. osnove sistematske stomatolo{ke njege. kori{}enje artikulatora u protetici. a posebno iz oblasti prakti~nog sprovo|enja zdravstveno vaspitnih mjera u stomatologiji. Ortopedija vilica 3 mjeseca Specijalizant se tokom ovog dijela sta`a treba osposobiti za samostalno sprovo|enje dijagnosti~kih principa iz ortopedije vilica. plan lije~enja i prognoza bezubih i parcijalno bezubih pacijenata. Kolokvij. Kandidat upoznaje karakteristike naj~e{}ih uro|enih i ste~enih ortodontskih nepravilnosti vilica i lica svih dobnih uzrasta pacijenata. proteti~ko zbrinjavanje djece i omladine. materijali za stimulacije pulpe i stvaranje novoga dentina. Stomatolo{ka protetika 6 mjeseci Osnovne tematske jedinice iz stomatolo{ke protetike: Okluzija zubi. profilaksu karijesa. oralne hirur{ke zahvate kod djece. Kandidat tako|er upoznaje mogu}nosti i granice ortodontske terapije sa mobilnim . Kolokvij. dentalni materijali. du`nost kandidata je i da usvoji sljede}e: principe i metode postoperativne njege operisanih pacijenata. dijagnozu i plan terapije. Kandidat usavr{ava prakti~na znanja iz dijagnostike. primjenu mortalnog i vitalnog tretmana oboljele pulpe. te terapeutskih principa iz interceptivne ortopedije vilica. temeljnog postupka i principa pru`anja prve pomo}i. Radi savladavanja savremenih dijagnosti~kih i terapijskih postupaka u protetici kao i upoznavanje sa savremenom laboratorijskom tehnikom kandidat je du`an da provede dva mjeseca u odgovaraju}oj visoko{kolskoj. Kolokvij.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 133 i fiksnim aparatima.early childhood caries) – Dentalni karijes mlije~nih zuba: terapija . DJE^JA STOMATOLOGIJA Teoretska nastava . – etika i propisi. Osnovne tematske jedinice iz maksilofacijalne hirurgije: Kandidat se upoznaje i osposobljava za zbrinjavanje urgentnih stanja i povreda maksilofacijalne regije. rano otkrivanje i dijagnostiku benignih i malignih tumora mekih i ko{tanih tkiva lica i vilica. .preparacija kaviteta.anamneza i status. a posebno ekonomske aspekte. oblika. PREVENTIVNA I DJE^JA STOMATOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . studije slu~ajeva (PBL) i konsultacije (C) s mentorom (40%) – Najmanje 7 seminarskih tema. Maksilofacijalna hirurgija 1 mjesec Specijalizant se tokom ovog dijela sta`a treba osposobiti za samostalno sprovo|enje prvenstveno dijagnosti~kih principa iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. Kolokvij. poreme}aji strukture – Dentalni karijes mlije~nih zuba: dijagnostika. 7.osnovna teorijska nastava Dje~ja i preventivna stomatologija Pedijatrija Ortopedija vilica Bolesti usta i paradontologija Oralna hirurgija Socijalna medicina MJESTO OBAVLJANJA STA@A Stomatolo{ki fakultet Klinika za dje~ju i preventivnu stomatologiju Klinika za pedijatriju univerzitetsko-klini~ke bolnice Klinika za ortodonciju Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu Klinika za oralno-hirur{ke discipline Institut za socijalnu medicinu medicinskog fakulteta ili zavodi za javno zdravstvo TRAJANJE 1 mjesec 23 mjeseca 3 mjeseca 3 mjeseca 2 mjeseca 2 mjeseca 2 mjeseca – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – komunikacijske vje{tine. upoznavanje sa najnovijom literaturom u biblioteci i na internetu (20%) Svakih 6 mjeseci kolokvij iz obra|ene materije (10%). izu~ava odabrana poglavlja zdravstvene statistike. veli~ine i boje. upoznaje ekonomiku zdravstva. – promocija zdravlja. analgezija i anestezija kod djece – Pedijatrijska endodoncija: mlije~ni zubi – Pedijatrijska endodoncija: mladi trajni zubi sa nezavr{enim rastom korijena – Oralna patologija: oboljenja mekih tkiva i parodoncijuma – Op}a oboljenja sa manifestacijama u usnoj {upljini kod djece – Traumatske povrede zuba: mlije~ni zubi – Traumatske povrede zuba: stalni zubi – Pedijatrijska protetika – Interceptivna ortodoncija – Poreme}aji razvoja – Rad sa medicinski kompromitovanom djecom: mentalna retardacija i neurolo{ki i senzorni poreme}aji – Rad sa medicinski kompromitovanom djecom: organska hroni~na oboljenja i krvne diskrazije DJE^JA STOMATOLOGIJA Prakti~na nastava . – timski rad. vilica i lica. tj. planiranje zdravstvene za{tite sa posebnim osvrtom na planiranje stomatolo{ke za{tite. izu~ava zdravstveno zakonodavstvo.2500 sati – Pregled pacijenta .ovladavanje tehnikama upravljanja pona{anjem djeteta – Detekcija i profesionalno uklanjanje plaka – Uputa o odr`avanju oralne higijene i obuka djeteta o odgovaraju}oj tehnici ~etkanja – Topikalna aplikacija fluorida. 4. Osnovne tematske jedinice iz socijalne medicine: Kandidat upoznaje socijalno medicinski zna~aj prevencije oboljenja usta i zuba. te predprotetsku ortodontsku pripremu odraslih.1400 sati – Psihologija djeteta – Psiholo{ki pristup djetetu i tehnike upravljanja pona{anjem – Normalan rast i razvoj – Vrijeme nicanja zuba mlije~ne i stalne denticije – Resorpcija mlije~nih zuba i redoslijed smjene – Anomalije mlije~nih i stalnih zuba: poreme}aji broja. popunjavanje kartona – Psiholo{ki pristup djetetu . I.^etvrtak. konfekcijske ~eli~ne krunice – Materijali u terapiji karijesa mlije~nih zuba – Oralna hirurgija: ekstrakcije zuba kod djece – Oralna hirurgija: upalni procesi kostiju kod djece i ekstrakcije zuba kod djece – Sedacija. epidemiologija – Dentalni karijes mlije~nih zuba: rani dje~ji karijes (karijes cucle. ECC . izu~ava organizaciju i rad stomatolo{ke djelatnosti. te izu~ava patologiju i simptomatologiju disfunkcija vili~nog zgloba. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. 2011. karijes bo~ice. Socijalna medicina 2 mjeseca Specijalizant se tokom ovog dijela sta`a treba osposobiti za samostalno sprovo|enje osnovnih principa iz oblasti socijalne medicine. iz svih oblasti specijalizacije po jedna (30%) – Individualni rad. – upravljanja sistemom. Prakti~na nastava iz svih navedenih oblasti specijalizacije – Klini~ki rad sa pacijentima u punom radnom vremenu – Konzilijarni sastanci sa naprijed navedenim specijalnostima PROGRAM SPECIJALIZACIJE IZ DJE^IJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE UVODNI DIO .OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. etiologija. Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Edukacija sadr`i: teoretski Dje~ija stomatologija Preventivna stomatologija Javno zdravstvo-organizacija stomatolo{ke za{tite za djecu 1400 300 200 1900 prakti~ni 2500 700 300 3500 ukupno 3900 1000 500 5400 Nastavni program: Teoretska nastava iz svih navedenih oblasti specijalizacije – Predavanja. DJE^JA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA Edukaciju iz Dje~je i preventivne stomatologije specijalizant provodi na Klinici za Preventivnu i dje~ju stomatologiju Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 23 mjeseca. upute roditelju o upotrebi sistemskih fluorida (tablete) – Preventivno zalijevanje fisura – Planiranje tretmana oboljelih tvrdih i mekih oralnih tkiva.

-og stolje}a" u domenu stomatologije za dugoro~no vrijeme. s posebnim osvrtom na organizaciju {kolske i pred{kolske stomatolo{ke za{tite. Plan rada i potreban tretman. – Oralna higijena. – Oralna higijena. – Ishrana. Efekti fluorida na oralna tkiva. – Fluoridacija soli. dokumentacija i evidencija. Egzogene metode u primjeni. osobe sa mentalnim poreme}ajima). selekcija i distribucija zdravstvenih kadrova. planiranju implementacije ciljeva "Zdravlje za sve do 21. droge) – Metode i oblici edukacije – Zdravstveno prosve}ivanje svih populacijskih skupina uklju~uju}i i subjekte tre}e `ivotne dobi – Dono{enje edukativnih stomatolo{kih programa – Organizacija provo|enja programa sa specifi~nim grupama stanovni{tva – Edukacija iz stomatolo{ke doktrine preko mas-medija (radio. bro{ure i plakate). Plak indeks i Indeks OH. Uloga plaka u etiologiji oralnih oboljenja. te anketama i intervjuima gra|ana razli~itih populacionih i socijalnih grupa i obradi i interpretaciji dobijenih rezultata. – Fluoridi u stomatolo{koj preventivi. ~asopisi. Hemijska i mehani~ka sredstva. Karton WHO. sekundarna i tercijarna stomatolo{ka prevencija. – Stomatolo{ki pristup pacijentima oboljelim od AIDS-a. Skidanje plaka. Pra{ak za zube. – Popularna predavanja zdravstvenog odgoja za pred{kolsku djecu u dje~jem vrti}u (metode i oblici). ^i{}enje mekih naslaga. 4. PEDIJATRIJA Edukaciju iz pedijatrije specijalizant }e provesti na Klinici za pedijatriju univerzitetsko-klini~ke bolnice u trajanju od 3 mjeseca.tehnika postepenog uklanjanja karijesa na mlije~nim zubima – Preparacije kaviteta na I stalnim molarima i na mladim stalnim zubima – Obrada i poliranje ispuna – Direktno i indirektno prekrivanje pulpe na mladim stalnim zubima – Vitalna amputacija na mlije~nim zubima . Upotreba dentalnog konca. – Postupak zalijevanja fisura mlije~nih i stalnih zuba. slijepe i slabovide osobe gluhonijemi.metode apeksogeneze i apeksifikacije. – Indeksi oralnog zdravlja stanovnika. – Organizacija stomatolo{ke za{tite za pred{kolsku djecu – Organizacija stomatolo{ke za{tite za {kolsku djecu JAVNO ZDRAVSTVO-ORGANIZACIJA STOMATOLO[KE ZA[TITE Prakti~na nastava 300 sati Prakti~ni rad se sastoji u izradi godi{njih planova i programa rada zdravstvenih ustanova za odgovaraju}u populacju. novine. 7. Endogene metode. paraplegi~ari. TEORETSKANASTAVA 225 ^ASOVA Upoznavanje sa sljede}im hroni~nim oboljenjima: – Kardiovaskularna oboljenja – Astma – Hroni~na renalna insuficijencija – Diabetes mellitus – Gastroezofagealni refluks – Poreme}aji ishrane . – Preventivni aspekt oralnog zdravlja hroni~nih bolesnika (kardiovaskularni. mlijeka. definicija i ciljevi preventivne stomatologije – Primarna. duhanski produkti. – Predavanje zdravstvenog odgoja sa ciljem o~uvanja oralnog zdravlja za {kolsku djecu i adolescente. Izu~avanje zdravstvenih potreba i zahtjeva stanovni{tva sa zdravstvenom za{titom i osvrtom na stomatolo{ku djelatnost. – Zubne paste (sastav). komparativnim prikazima zdravstvenog stanja-oralnog zdravlja stanovni{tva u pojedinim regijama u BiH. Edukacija pacijenata. Ovaj segment specijalizacije obuhvata i nau~noistra`iva~ki rad u smislu izrade epidemiolo{kih studija. – Dentalni plak. napitaka. – Planiranje preventivnih mjera za za{titu oralnog zdravlja trudnica . planiranje sedmi~nog jelovnika zdrave ishrane sa aspekta za{tite oralnog zdravlja. – Preventivni tretman pacijenata tre}e `ivotne dobi. Standardi primjene fluorida. TV. Glavna i pomo}na sredstva za oralnu higijenu. – Prijem pacijenata sa fizi~kim. – Fluoridacija zuba metodom premazivanja sa rastvorom ili gelom – Odabir intaktnih zuba za primjenu metode zalijevanja fisura. – Detekcija karijesa prema WHO. Kriterij selekcije intaktnih zuba za pe~a}enje. Pe~a}enje (zalivanje) fisura zuba. status praesens.savjetovali{te "Razgovor sa pacijenticom". irigatora i vodica za ispiranje usta. elektri~nih ~etkica. II. mentalnim i senzornim nedostacima u stomatolo{ku ordinaciju (paraplegi~ari. 2011. struktura i mehanizam djelovanja.Ca(OH)2 metoda – Amputacija na mlije~nim zubima sa primjenom formokrezolskih preparata – Anestezija i ekstrakcija mlije~nih i stalnih zuba. dje~ija protetika – Stomatolo{ki tretman djece sa specijalnim potrebama (odlazak u stacionarnu ustanovu) – Interceptivna ortodoncija PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA teoretska nastava 300 sati – Istorijat. – Detekcija plaka. amputirci). – Primarne operativne mjere prevencije. interdentalnih stimulatora. – Zdravstvena informatika i zdravstvena statistika. Tehnika ~etkanja zuba. Tablete sa fluorom. izradi programa primarne stomatolo{ke preventive za odgovaraju}e populacije. hirur{ke intervencije kod medicinski kompromitovane djece – Ekstirpacija mladih trajnih zuba sa nezavr{enim rastom korjena . PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA Prakti~na nastava 700 sati – Prvi prijem pacijenta. JAVNO ZDRAVSTVO-ORGANIZACIJA STOMATOLO[KE ZA[TITE Teoretska nastava 200 sati – Sociologija medicinske i stomatolo{ke profesije – Izbor. – Lije~enje gangrene periodontitisa mladih trajnih zuba – Kompozitna nadogradnja na mladim trajnim zubima – Dijagnostika i tretman traumatskih povreda mlije~nih zuba – Dijagnostika i tretman traumatskih povreda stalnih zuba – Postavljanje konfekcijskih krunica na mlije~ne zube. va`e}i standardi i normativi – Javno mnijenje i oralno zdravlje – Sociologija pasivnog ili negativnog odnosa gra|ana preme oralnom zdravlju.Broj 17 – Strana 134 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. dijabeti~ari renalni bolesnici) – Prevencija i stomatolo{ki tretman oboljelih od AIDS-a i drugih vrsta ovisnosti (alkohol. Demonstracija postavljanja koferdama i prakti~no izvo|enje – Preparacija kaviteta na mlije~nim zubima – Prekrivanje pulpe . Anamneza. – Detekcija plaka (obojavanje) odre|ivanje plak indeksa. Demonstriranje tehnika ~etkanja zuba na modelu. odre|ivanje KEP-a zuba na osnovu utvr|enog statusa. – Preventivne mjere i oralno zdravlje kod trudnica (savjetovali{te) – Pristup provo|enja prevencije oralnih bolesti kod specifi~nih bolesnika (komatozni pacijenti.

B. PRAKTI^NA NASTAVA 300 ^ASOVA Prakti~na nastava se sastoji u izradi epidemiolo{kih studija. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 135 – Celijakije – Cisti~na fibroza – Stanja primarne i sekundarne imunodeficijencije – Juvenilni hroni~ni artritis – Krvne diskrazije – Maligna oboljenja kod djece – Epilepsija i drugi neurolo{ki poreme}aji PRAKTI^NANASTAVA 450 ^ASOVA Prakti~na nastava se sastoji u tromjese~nom boravku na odjeljenjima pedijatrijske klinike. Programi rada. Ekonomika zdravstva. 2011. TEORETSKA NASTAVA 150 ^ASOVA Biolo{ke karakteristike stanovni{tva. PRAKTI^NA NASTAVA 450 ^ASOVA – Dijagnostika nepravilnosti u mlije~noj denticiji – Intervencije pedodonta u cilju spre~avanja nastanka nepravilnosti (bru{enje. Specijalizant se aktivno uklju~uje u svakodnevni rad u navedenim institucijama u cilju razumijevanja na~ina i zna~aja planiranja u javnom zdravstvu. dokumentacija i evidencija. PRAKTI^NA NASTAVA 300 ^ASOVA – Izvo|enje anestezija (lokalne i sprovodne) i ekstrakcije zuba – Incizije u cilju rje{avanja dentogenih infekcija – Replantacija avulziranih zuba i izrada splintova – Ekstrakcija zuba u ortodontskoj terapiji SOCIJALNA MEDICINA Edukaciju iz oralne hirurgije specijalizant }e provesti u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. ORTOPEDIJA VILICA Edukaciju iz ortopedije vilica specijalizant }e provesti na Klinici za Ortodonciju Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 3 mjeseca. A. planirana ekstrakcija mlije~nih zuba) – Izrada ~uvara prostora – Interceptivna ortodoncija (muskularne vje`be. herpeti~ni ulceronekroti~ni gingivostomatitis – Glossitisi – Heilitisi – Oralna kandidijaza – Mukozne retencione ciste (mucocele) – Hemangiomi – Lezije u ustima u toku dje~jih infektivnih bolesti B. 4. A. komplikacije). PRAKTI^NA NASTAVA 300 ^ASOVA Dijagnostika i terapija nabrojanih stanja i oboljenja u usnoj {upljini kod djece. Indikatori zdravstvenog stanja stanovni{tva. Finansiranje zdravstvene za{tite. statisti~koj analizi i predlaganju programa razvoja stomatolo{ke za{tite u odnosu na dobivene rezultate. indikacije i kontaraindikacije. TEORETSKA NASTAVA 225 ^ASOVA – Rast i razvoj oro-facijalnog sistema – Veza nepravilnosti u mlije~noj denticiji sa nepravilnostima u stalnoj denticiji – Etiolo{ki faktori nepravilnosti u mlije~noj denticiji i njihova eliminacija – Posljedice nepravilnosti u mlije~noj denticiji – Zna~aj mlije~nog niza i pravilne okluzije – Zna~aj mlije~nih zuba sa aspekta o~uvanja potrebnog prostora za stalne zube (izbor prioriteta u sanaciji mlije~nih zuba) – Prvi stalni molar i njegova uloga u okluziji – Posljedica neblagovremenog va|enja prvog stalnog molara i najpovoljnije vrijeme za njegovu ekstrakciju – Nepravilnost rasta. TEORETSKA NASTAVA 150 ^ASOVA – Normalan periodoncijum u mlije~noj i stalnoj denticiji – Gingivitisi. te svakodnevnom radu u pojedinim dispanzerima-savjetovali{tima. A. Programiranje. Socio-ekonomska struktura stanovni{tva. Kretanje zdravlja i bolesti. 7. Indeksi oralnog zdravlja stanovnika . Zdravstvena informatika i zdravstvena statistika. prisustvovanju stru~nim sastancima i vizitama. fibromatoza i hiperplazije kod djece – Traumatske ulcerativne lezije i opekotine – Periodontitisi kod djece (juvenilni periodontitis) – Stomatitisi s posebnim osvrtom na aftozni. vje`be {patulom) – Otkrivanje nepravilnosti u toku prvog sistematskog pregleda u~enika – Na~in saradnje ortodont-pedodont – Izrada seminarskog rada BOLESTI USTA I PARADONTOLOGIJA Edukaciju iz bolesti usta i parodontologije specijalizant }e provesti na Klinici za Oralnu medicinu i paradontologiju Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 2 mjeseca. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 5 godina (60 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Maksilofacijalna hirurgija MJESTO U@A TRAJANJE TRAJANJE TEMATSKA OBAVLJANJA MJESECI MJESECI STA@A OBLAST Stomatolo{ki fakultet 1 Klinika za maksilofacijalnu hirurugiju 24 . ORALNA HIRURGIJA Edukaciju iz oralne hirurgije specijalizant }e provesti na Klinici za Oralnu hirurgiju Stomatolo{kog fakulteta u trajanju od 2 mjeseca. gingivalna recesija. izbijanja i odnosa stalnih inciziva – Posljedica nepravilnosti u stalnoj denticiji – Poreme}aj niza nakon ekstrakcije ostalih zuba u toku razvoja vilica. Zdravstvena djelatnost kao "potro{nja i proizvodnja" (medicinska i stomatolo{ka ekonomika).^etvrtak. specifi~nosti vezane za dje~ji uzrast – Lokalni anestetici i vazokonstriktori – Odontogene akutne i hroni~ne infekcije kod djece – Replantacija zuba i imobilizacija nakon traumatskih povreda – Patologija temporomandibularnog zgloba – Impakcije i hirur{ki tretman. te na Katedri za socijalnu medicinu i organizaciju javnog zdravstva medicinskog fakulteta u trajanju od 2 mjeseca. izgradnje i razvoja. Izvori i na~in prikupljanja sredstava za zdravstvenu za{titu. Epidemiolo{ki metod istra`ivanja u medicini i stomatologiji.komparativnostatisti~ke analize. III. A. Sistem pla}anja. indikacije – Urgentna stanja u stomatolo{koj ambulanti B. Zakonodavstvo u zdravstvu B. Kadrovski potencijal u zdravstvu. TEORETSKA NASTAVA 150 ^ASOVA – Tehnike ekstrakcije mlije~nih i stalnih zuba kod djece – Lokalne i sprovodne anestezije u oralnom podru~ju (podjele.

pokazni rad mentora iz zna~ajnih dijagnosti~kih. Prakti~na nastava: 273 sati b1 . – etika i propisi.37 sati 2. operativnih procedura (25% sati) b3 . 4 2 Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec.predavanja. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. u operacionoj sali (70% sati) b2 .seminarske radnje specijalizanta (30% sati) a3 .191sat b2.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – komunikacijske vje{tine.55 sati a3 . na odjeljenju. Nastavni predmet: Onkolo{ki problemi maksilofacijalne regije 1.382 sati b2 .Broj 17 – Strana 136 Povrede maksilofacijalne regije Onkolo{ki problemi maksilofacijalne regije Upalni procesi maksilofacijalne regije Uro|ene i ste~ene anomalije maksilofacijalne regije Hirur{ka oboljenja pljuva~nih `lijezda Hirur{ka oboljenja nerava MFR Urgentna maksilofacijalna hirurgija Hirur{ka tehnika Dijagnostika Eksperimentalna hirurgija Op}a hirurgija Bolni~ki odjel abdominalne hirurgije Urgentna Bolni~ki odjel medicina urgentne medicine Traumatologija Bolni~ki odjel traumatologije Ortopedija Bolni~ki odjel ortopedije Neurohirurgija Bolni~ki odjel neurohirurgije Transfuziologija Bolni~ki odjel transfuziologije Bolni~ki odjel ORL Bolni~ki odjel plasti~ne hirurgije Abdominalna hirurgija SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 3 ^etvrtak. – timski rad. Edukacija sadr`i: Nastavni predmet Teoretski broj sati 136 182 91 136 91 91 46 273 46 46 1093 Trajanje Broj mjeseci 3 4 2 3 2 2 1 5 1 1 24 3 Povrede maksilofacijalne regije Onkolo{ki problemi maksilofacijalne regije Upalni procesi maksilofacijalne regije 2 Uro|ene i ste~ene anomalije maksilofacijalne regije Hirur{ka oboljenja pljuva~nih `lijezda Hirur{ka oboljenja nerava MFR Urgentna maksilofacijalna hirurgija Hirur{ka tehnika Dijagnostika Eksperimentalna hirurgija Ukupno sati 2 1 5 1 1 23 3 4 4 4 6 2 6 6 Otorinolaringologija Plasti~na i rekonstruktivna hirurgija NASTAVNI PROGRAM A.27 sati a3 . Teoretska nastava: 182 sati a1 . 7. Prakti~na nastava: b1 . – upravljanja sistemom. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA Edukaciju iz maksilofacijalne hirurgije specijalizant sprovodi na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju i trajanju od 24 mjeseca.68 sati b3.2. Povrede maksilofacijalne regije Nastavna jedinica: – etiologija – klasifikacija – dijagnostika – simptomatologija – terapija – sociolo{ko-epidemiolo{ki zna~aj 1.individualni rad specijalizanta na Klinici (40% sati) B. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja.27 sati a2 . Nastavni predmet: Upalni procesi maksilofacijalne regije 1. Prakti~na nastava: 546 sati b1 . 2011.svakodnevni prakti~ni rad u ambulanti.28 sati Nastavna jedinica: – etiologija – klasifikacija – dijagnostika – simptomatologija – terapija – lokalitet 1.136 sati b3 .eksperimentalni rad (5% sati) UVODNI DIO . terapeutskih. 4. diskusija sa mentorom (30% sati) a2 . 3. Teoretska nastava: 91 sat a1 .14 sati Nastavna jedinica: – patofiziologija upale – topografsko-anatomski odnosi glave i vrata – etiologija – klasifikacija – simptomatologija – dijagnostika – terapija . 1.72 sati 2. Teoretska nastava: a1 .55 sati a2 . – promocija zdravlja. razgovori.

Prakti~na nastava: 136 sati b1.34 sati b3 . Prakti~na nastava: 273 sati b1 . Prakti~na nastava: 273 sati b1 .109 sati 2.14 sati a3.27 sati a3 .27 sati a2 .14 sati Nastavna jedinica: – embriolo{ki aspekt – etiologija – klasifikacija – simptomatologija – dijagnostika – lokalitet – terapija – sociolo{ko-epidemiolo{ki zna~aj 1.82 sati a2.68 sati b3.6.37 sati 2.82 sati a3 . Nastavni predmet: Hirur{ka oboljenja pljuva~nih `lijezda 1. Prakti~na nastava: 136 sati b1 -95 sati b2 .95 sati b2 .27 sati a2 .8.573 sati b2 . Nastavni predmet: Dijagnostika 1. Teoretska nastava: 91 sat a1 . Teoretska nastava: 91 sat a1 . Nastavni predmet: Urgentna maksilofacijalna hirugija 1. 2. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 137 1.7 sati Nastavna jedinica: – dijagnosti~ke metode – dijagnosti~na oprema – interpretacija 1.27 sati a2 .205 sati b3 .7.27 sati a3. OP]A HIRURGIJA I TRANSFUZIOLOGIJA Edukaciju iz op}e hirurgije specijalizant sprovodi na Hirur{kim klinikama u trajanju od 21 mjeseca.191 sahal b2 .9. Prakti~na nastava: 819 sati b1 . Nastavni predmet: Hirur{ka oboljenja nerava maksilofacijalne regije 1.34 sati b3.14 sati a2 .191 sat b2 .7 sati Nastavne jedinice: – uvod u eksperimentalni rad – rad na pokusnim `ivotinjama – rad na le{evima Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij za svaki nastavni predmet. Teoretska nastava: 46 sati a1 .10. Edukacija sadr`i: Nastavni predmet Abdominalna hirurgija Centar urgentne medicine Traumatologija Ortopedija Neurohirurgija Transfuziologija Ukupno sati Teoretski 182 182 182 182 273 91 1092 Prakti~ni 546 546 546 546 819 273 3276 Ukupno 728 728 728 728 1092 364 4368 2. 4.5.27 sati a3 . Prakti~na nastava: 273 sati b1 .14 sati a3 .34 sati b3 .14 sati a2 .68 sati b3 . Teoretska nastava: 91 sat a1. 7. Nastavni predmet: Eksperimentalna hirurgija 1. Teoretska nastava: 182 sati .95sati b2. Nastavni predmet: Uro|ene i ste~ene anomalije maksilofacijalne regije 1.^etvrtak.37 sati 2. 2011.68 sati b3 .41 sat Nastavna jedinica: – principi hirur{ke tehnike MFH – operativne procedure kod povreda MFR – operativne procedure kod tumora MFR – operativne procedure kod deformacija MFR – operativne procedure kod oboljenja nerava MFR – operativne procedure kod oboljenja pljuva~nih `lijezda – operativne procedure kod fcod upalnih procesa 1.Teoretska nastava: 273 sati a1 . Teoretska nastava: 46 sati a1 -14 sati a2 . Abdominalna hirurgija Edukaciju iz abdominalne hirurgije specijalizant sprovodi na Klinici za abdominalnu hirurgiju u trajanju od 3 mjeseca.7 sati Nastavna jedinica: – uzroci smrtnosti – urgentna stanja – hitne intervencije 1.18 sati 2.1. a iz Transfuziologije u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 2 mjeseca.4.14 sati Nastavna jedinica: – anatomsko-fiziolo{ki aspekt – etiologija – klasifikacija – simptomatologija – dijagnostika – terapija 1.18 sati 2.18 sati 2. Prakti~na nastava: 136 sati b1 .14 sati Nastavna jedinica: – anatomsko-fiziolo{ki aspekt – etiologija – klasifikacija – simptomatologija – dijagnostika – terapija 1. Nastavni predmet: Hirur{ka tehnika 1.14 sati a3. Teoretska nastava: 46 sati a1 .37 sati 2.191 sat 5 b2 . Edukacija sadr`i: 1.

nosa i grla u trajanju od 6 mjeseci.205 sati b3 . 2. konzervisanje i distribucija krvi – komplikacije transfuzije krvi i derivata – terapija sa krvlju i krvnim derivatima (indikacija i kontra-indikacije) – poreme}aj koagulacije krvi (sa hirur{kog aspekta) – DIK (deseminirana intravaskulama koagulacija) Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.Broj 17 – Strana 138 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.573 sati b2 .55 sati a2 . 2.109 sati 2.5.205 sati b3. Teoretska nastava: 273 sati a1 . 2011. Teoretska nastava: 182 sati a1 . .136 sati b3 .382 sati b2. a1 . 7. Transfuziologija Edukaciju iz transfuziologije specijalizant sprovodi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 2 mjeseca.55 sati a3.82 sati a2 . Edukacija sadr`i: 1.55 sati a3 .2.6. Traumatologija Edukaciju iz traumatologije specijalizant sprovodi na Klinici za traumatologiju u trajanju od 4 mjeseca.55 sati a2 . 2.55 sati a2 . Teoretska nastava: 182 sati a1 .136 sati b3. Edukacija sadr`i: 1.136 sati b3.72 sati 2. 3.382 sati b2.28 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – dijagnostika traumatiziranih bolesnika – simpiomatologija – terapija – rehabilitacija Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. 2. Neurohirurgija Edukaciju iz neurohirurgije specijalizant sprovodi na Klinici za neurohinirgiju u trajanju od 6 mjeseci.41 sat U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – dijagnostika neurohirur{kih oboljenja – simptomatologija – terapija – rehabilitacija neurohirur{kih bolesnika Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. 2.82 sati a3 .55 sati a2 .68 sati b3 . Teoretska nastava: 273 sati a1 .3. Prakti~na nastava: 819 sati b1-573 sati b2 .27 sati a3-37 sati 2. Prakti~na nastava: 546 sati b1 . Teoretska nastava: 91 sat a1 . Prakti~na nastava: 273 sati b1 . Ortopedija Edukaciju iz ortopedije specijalizant sprovodi na Ortopedskoj klinici u trajanju od 4 mjeseca. Edukacija sadr`i: 1.72 sati 2.382 sati b2 -136 sati b3.82 sati a2.72 sati 2. Prakti~na nastava: 546 sati b1 .41sat U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – dijagnosti~ka metoda u ORL – onkolo{ki problemi u ORL – oboljenja nerava – simptomatologija – terapija Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.14 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – krvne grupe ABO sistema – Rh faktor i podgrupe ABO sistema – derivati krvi i supstituenti – uzimanje. Edukacija sadr`i: 1. Teoretska nastava: 182 sati a1 .109 sati 2.28 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – osnovni principi hirur{ke tehnike – principi asepse i antisepse – rad u operacionoj Sali Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Edukacija sadr`i: 1.4.82 sati a3 .55 sati a3 .72 sati 2. Prakti~na nastava: 819 sati b1 .55 sati a3 .27 sati a2 .28 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – hirur{ka oboljenja zglobova – dijagnostika – simptomatologija – hirur{ka terapija Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. 4. Prakti~na nastava: 546 sati b1 . Edukacija sadr`i: 1.382 sati b2.191 sat b2 . OTORINOLARINGOLOGIJA Edukaciju iz otorinolaringologije specijalizant sprovodi na Klinici za bolesti uha. Urgentna medicina Edukaciju iz urgentne medicine specijalizant sprovodi u Centru urgentne medicine u trajanju od 4 mjeseca.28 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – dijagnostika urgentnih stanja – klini~ka slika – trija`a bolesnika – {ok – reanimacioni postupci Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Prakti~na nastava: 546 sati b1.

41 sat U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – osnovni principi plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije – vrste transplantacije tkiva – mikrovaskularni re`anj – zna~aj vaskularizacije u plasti~noj hirurgiji Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Katalog znanja: – Anamneze. lije~enje osoba sa malokluzijama i parodontalnim oboljenjima. hirur{kim zahvatima kod raznih sindroma vezanih za orofacijalni sistem idr. klasifikacija. uzimanje otisaka raznim materijalima. proba i predaja funkcionalnog aparata . postavljanje dijagnoze i plana terapije okluzalnih anomalija. analizu fotografije i dr. veli~inu zuba. epidemiologiju malokluzija i zdravstveno-odgojni rad. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 139 4.82 sati a2. skeletnog otvorenog zagri`aja. rascjepa i sindroma . Prakti~na nastava: 819 sati b1-573 sati b2 . proba i predaja funkcionalnog aparata . Edukacija sadr`i 1. Osposobljava se za samostalnu klini~ku dijagnostiku nepravilnosti usta i zuba. uzimanje konstrukcionog zagri`aja. funkcionalno ispitivanje – Uzimanje otisaka raznim materijalima – Analiza studijskih modela . izrada funkcionalnog aparata. Dijagnostiku nepravilnosti kraniofacijalnog sistema. usana i nepca. analizu ortopantomografskih Rtg snimaka. Zdravstveni odgoj djece i roditelja. intraekstraoralni lukovi i dr. uzimanje otisaka za reparaturu .OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. bionator. karijes. nutricione potrebe i vrste hrane. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. primjenu miofunkcionalne terapije za grupe i pojedince uz razna sredstva i pomagala.osnovna teorijska nastava Teorijska i prakti~na nastava na fakultetu Ortodoncija MJESTO OBAVLJANJA STA@A Stomatolo{ki fakultet Stomatolo{ki fakultet Klinika za ortodonciju TRAJANJE MJESECI 1 8 18 4 2 2 1 36 Preventivna i dje~ja Klinika za dje~ju i preventinu stomatologija stomatologiju Maksilofacijalna hirurgija Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Oralna hirurgija Pedijatrija Klinika za oralno-hirur{ke discipline Klinika za pedijatriju univerzitetsko-klini~ke bolnice UVODNI DIO . autotransplantaciju zuba. analiza studijskih modela.) Savladati ratni hirur{ki minimum. – upravljanja sistemom. izradu i primjenu pokretnih mehani~kih aparata.. funkcionalnih aparata raznih tipova. poreme}aj funkcija.). predaja pokretnih aktivnih aparata. frenulektomiju i druge intervencije u okviru ortodontsko-hirur{kog lije~enja.109 sati 2. Savjetovali{ni metod rada. izrada `i~anih elemenata za aktivne pokretne ortodontske aparate. maksile. tele Rtg dijagnostiku. prenatalni razvitak i dinamiku rasta vilica i lica.monobloka . – timski rad. sprovo|enje preventivnih i interceptivnih mjera u oblasti ortopedije vilica. uro|enih rascjepa lica. Preventivna i dje~ja stomatologija 4 mjeseca Osposobljava se za samostalno rje{avanje dijagnosti~kih i terapeutskih problema kod posljedica ranog gubitka mlije~nih i stalnih zuba. profilnih tijela Rtg snimaka. razna oboljenja. PLASTI^NA I REKONSTRUKTIVNA HlRURGIJA Edukaciju iz plasti~ne i rekonstruktivne hirurgije specijalizant sprovodi na Klinici za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju u trajanju od 6 mjeseci. kongenitalne anomalije. izradu i primjenu pokretnih i fiksnih dr`a~a prostora. 7. fiksnih aparata. Upoznaje lije~enje malokluzija fiksnim aparatima.205 sati b3 . Vakcinacije. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. Teoretska nastava: 273 sati a1 .na studijskim modelima. ortodontsko protetsko lije~enje i ortodontsko hirur{ko lije~enje. dinamiku rasta stalnih zuba i zubnih lukova u raznim stadijumima.morfologija. mandibule. rani gubitak mlije~nih i stalnih zuba. – komunikacijske vje{tine. morfolo{ka . Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. regulator funkcije i dr.^etvrtak. preoperativno i postoperativno lije~enje. traume. Maksilofacijalna hirurgija (2 mjeseca) Upoznaje hirur{ko lije~enje te{kih deformacija vilica i lica (skeletne II klase. – Postavljanje dijagnoze i plana terapije okluzalnih anomalija – Predaja pokretnih aktivnih aparata – Uzimanje konstrukcionog zagri`aja. 2011.82 sati a3 . hip i hiperprodukciju.rascjepi i sindromi. terapijska readaptacija i kontrola pacijenata. Oralna hirurgija 2 mjeseca Upoznaje hirur{ko lije~enje prekobrojnih zuba. postnatalni rast kranijuma. lokalna oboljenja. endokrine disfunkcije. funkcionalma. lije~enje odraslih sa raznim malokluzijama. Etiologiju nepravilnosti kraniofacijalnog sistema. Patrona`ni rad. Ortodoncija 18 mjeseci Anamneza. uzimanje konstrukcionog zagri`aja i predaja vestibularne plo~e. izradu konturnih plombi za obezbje|ivanje aproksimalnog kontakta radi sprje~avanja gubitka prostora zbog aproksimalnih karijesa. dijagnostiku uro|enih mana. izrada studijskih modela. poliprstenasta sa okruglim i ~etvrtastim lukom. op}e nasljedne faktore. klini~ka. analiza rendgenskih filmova (intraoralni i ortopantonografija). germektomiju i drugih zuba. lije~enje djece sa te{kim malokluzijama. asimetrije lica. funkcionalnim aparatima (propulzor. Na~in provjere znanja: kolokvij. specijalizant izu~ava iz oblasti ortodoncije: pravilan i nepravilan rast i razvoj kraniofacijalnog sistema. 4. u~estalost. labijalni frenulum. metabolizam i ishrana.) i upoznaje se sa osnovama terapije fiksnim aparatima (labiolingvalna tehnika. nalaz. lije~enje te{kih kongenitalnih anomalija .razne metode – Analiza rendgenskih filmova (intraoralni i ortopantomografija). Uticaj ekolo{kih uslova na zdravlje djece. funkcionalna ispitivanja. Teorijska i prakti~na nastava na fakultetu 8 mjeseci Kroz nastavu organizovanu na fakultetu. kao i rendgen dijagnostiku. otkrivanje i hirur{ko otklanjanje retiniranih zuba. terapiju nepravilnosti orofacijalnog sistema: pokretnim mehani~kim aparatima. ORTODONCIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio .monobloka. lokalne faktore. Pedijatrija 1 mjesec Fiziologija i patologija novoro|en~eta . – etika i propisi. {tetne navike.popravka ortodontskog aparata. razvitak mlije~nih i stalnih zuba. – promocija zdravlja. nalaz. intraoralnu i ekstraoralnu Rtg dijagnostiku.

higijena naselja i urbanizam. tehnologije planiranja. unapre|enje zdravlja djece i omladine. sistem primarne zdravstvene za{tite. 2011. ekonomi~nost. voda. organizacione strukture. kontrola zdravstvene potro{nje. ZDRAVSTVENA ZA[TITA: jedinice socijalnomedicinskog posmatranja. faktori rizika. SOCIJALNA MEDICINA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio osnovna teorijska nastava Teorijska nastava Socijalna medicina U@A TEMATSKA OBLAST MJESTO OBAVLJANJA STA@A Stomatolo{ki fakultet TRAJANJE MJESECI 1 Stomatolo{ki fakultet 8 24 Socijalno-medicinska Institut za socijalnu patologija medicinu medicinskog fakulteta ili zavodi za javno zdravstvo Organizacija Federalno ministarstvo zdravstva zdravstvene djelatnosti i zdravstveno zakonodavstvo Zdravstvena zavodi za javno ekonomika zdravstvo i zavodi za zdravstveno osiguranje Zdravstvena statistika Institut za socijalnu i metode istra`ivanja medicinu medicinskog fakulteta Promocija zdravlja i zavodi za javno zdravstveni odgoj zdravstvo Epidemiologija zavodi za javno zdravstvo Higijena zavodi za javno zdravstvo 9 9 2 3 1 1 2 36 UVODNI DIO . 7. kori{}enje zdravstevne za{tite. potrebe i njihovo mjerenje. vi{ekriterijumsko odlu~ivanje. sanitacija sredine. funkcionisanje zdravstvene za{tite.multidisciplinarni pristup. metode ekonomskih analiza u zdravstvu. STATISTIKA: biostatistika. pravilnici i uputstva. Linearna regresija i korelacija. Provodi se na Institutu za socijalnu medicinu medicinskog fakulteta ili zavodima za javno zdravstvo. oblici pona{anja i njihovo formiranje.OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – upravljanja sistemom. zakonski propisi i sanitarna kontrola. finansiranje zdravstvene za{tite. 4. 7. karakteristike ishrane i uhranjenosti. indikatori. – promocija zdravlja. analiza odlu~ivanja . buka. pojam zdravstve politike i metod delovanja. evidencija i dokumentacija. ostali nivoi zdravstvene za{tite. osnovne klasifikacije. {kolska sredina.crijevnih zaraza. analize sistema. kontrola kvaliteta. Teorijska nastava na stomatolo{kom fakultetu: 1. metode procjene. obezbje|enje kvaliteta u zdravstevnoj za{titi. 5. osnovne metode i postavke istra`iva~kog rada. razlike u odnosu na druge sektore. korisnik i njegova uloga. Provodi se u Federalnom ministarstvu zdravstva. bolni~ki sistem. HIGIJENA: ekologija. primarna zdravstvena za{tita. mjerenje zdravstenog stanja. deskriptivni. Uzimanje konstrukcionog zagri`aja i predaja vestibularne plo~e – Predaja kose ravni – Izrada i predaja podveza brade – Uzimanje otisaka za reparaturu . kategorije koje podlije`u zakonskoj regulativi. nau~nostru~na literatura. ZDRAVSTVENA EKONOMIKA: pojam cijena i tro{kova u zdravstvu. Zdravstvena ekonomika u trajanju od 2 mjeseca. karakteristike zarazne bolesti . zaklju~ivanje na osnovu uzoraka. izvori podataka i njihova vrijednost. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. nivoi odlu~ivanja tradicionalne i moderne tehnike. vi{estruka linearna regresija i korelacija. pisanje stru~ne publikacije. zdravstevno zakonodavstvo. – komunikacijske vje{tine. ekologija rada. mjere za sprje~avanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Prakti~ni trening: Socijalno-medicinska patologija u trajanju od 9 mjeseci. planiranje i ispitivanje ishrane. cilj i predmet mjerenja. pojam zdravlja i njegove za{tite. najva`nije tehnike istra`ivanja. EPIDEMIOLOGIJA: epidemiolo{ki metod.Broj 17 – Strana 140 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. 3. 8. razvoj zdravstvene za{tite. Provodi se u zavodima za javno zdravstvo i zavodima za zdravstveno osiguranje. deskriptivna statistika. zdravstevno odgojni programi.popravku ortodontskog aparata – Terapijska readaptacija i kontrola pacijenata Laboratorija: – Izrada studijskih modela na vi{e na~ina – Izrada `i~anih elemenata za aktivne pokretne ortodontske aparate – Izrada funkcionalnog aparata Detaljniji sadr`aj programa specijalisti~kog usavr{avanja }e odrediti voditelj programa specijalizacije odre|en od strane Federalnog ministra zdravstva u saradnji sa strukovnim udru`enjem. analiti~ki i eksperimentalni. organizacija djelatnosti. komunalna higijena. determinante zahtjeva. zdravstevna potro{nja. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. sistem odlu~ivanja. procjena zdravstvene tehnologije. zna~aj tehnologije za zdravstvo. 4. Obavlja se na stomatolo{kom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. ZDRAVSTVENI SISTEMI: sistematski pristup. efikasnost. njihova primjena i evaluacija. RUKOVO\ENJE. kardiovaskularne bolesti. zakon. zdravstveni informacioni sistem. navike i obi~aji i njihov uticaj na zdravlje. nabavka opreme. ustanova za pred{kolski uzrast. reumatizam. 6. klasifikacioni sistemi. mentalna oboljenja. 2. zdravstveno stanje stanovni{tva svijeta. respiratornih infekcija i transmisivnih zaraza. atmosfera. – etika i propisi. metode i tehnike zdravstveno-odgojnog rada. Organizacija zdravstvene djelatnosti i zdravstveno zakonodavstvo u trajanju od 9 mjeseci. baze podataka. klasifikacioni sistemi. funkcionalne karakteristike sistema. analiza vremenskih serija. masovna nezarazna oboljenja. karakteristike stanja u BIH. UPRAVLJANJE I KONTROLNI MEHANIZMI: principi teorije rukovo|enja. – timski rad. ishrana. multivarijantna statistika. PROMOCIJA ZDRAVLJA I ZDRAVSTEVNI ODGOJ: pona{anje. socijalna za{tita i teorija socijalne sigurnosti. . modeli za predvi|anje. izrada plana. zdravstveni odgoj .drvo odlu~ivanja. veza izme|u pona{anja zdravlja i bolesti. rak. kontrolni mehanizmi. higijena sela i privremenih naselja.

u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. – komunikacijske vje{tine.Seminari u specijalisti~kom radu A3 . Promocija zdravlja i zdravstveni odgoj u trajanju od 1 mjesec. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja.Obuka u Centru za Medicinsku informatiku B2 .Predavanja. UVODNI DIO Uvodni dio . SPISAK PROCEDURA KOJE SPECIJALIZANT TREBA PRAKTI^NO DA URADI: Jedno me|unarodno pore|enje zdravstevnog stanja stanovni{tva Jednu procjenu zdravstevnog stanja stanovni{tva Federacije BiH sa najnovijim podacima Jednu procjenu zdravstvenog stanja stanovni{tva odre|enog regiona sa najnovijim podacima Dvije procjene zdravstvenog stanja stanovni{tva op}ina po izboru Pronala`enje i izra~unavanje ~etiri najnovija indikatora zdravstevnog stanja za koja ne postoje rutinski podaci Jednu standardizaciju op}ih stopa smrtnosti za odre|eno podru~je Jednu standardizaciju po godinama starosti i poluspecifi~nih stopa mortaliteta od odre|ene bolesti za odre|eno podru~je ^etiri analize vremenskih serija (trendova) pokazatelja zdravstvenog stanja i socijalno-ekonomskog razvoja Jedan plan rada za zdravstvene ustanove u cjelini (bolnice. jedno za trudnice i jedno za oboljele od hroni~nih masovnih nezaraznih bolesti Organizovanje. organizovanje i odr`avanje tri predavanja: jedno za djecu {kolskog ili pred{kolskog uzrasta. 7. – etika i propisi.Individualno u~enje u Centru Prakti~na nastava Du`ina trajanja prakti~nog dijela je 24 mjeseca: B1 . – promocija zdravlja. doma zdravlja Jedan plan rada definisane slu`be unutar zdravstvene ustanove Pravljenje jednog programa izvo|enja odre|ene preventivne aktivnosti (skrining. Provodi se u Institutu za socijalnu medicinu medicinskog fakulteta. 2011. .Diskusije i demonstracije sa supervizorom B3 . Medicinska informatika Teoretski 12 mjeseci Prakti~ni 24 mjeseca (50% sati) (30% sati) (20% sati) (50% sati) (30% sati) (20% sati) Ukupno 36 mjeseci Cilj programa specijalizacije: Program specijalizacije medicinske informatike ima za cilj da educira doktore stomatologije kako bi ovladali znanjima i vje{tinama u~enja uz pomo} savremenih tehni~kih sredstava. konsenzus pristup i dr. norminalne grupe.izrada "drveta odlu~ivanja" Dvije simulacije procesa protoka pacijenata u ljekarskoj ordinaciji Izrada jednog kvalitativnog modela predvi|anja neke pojave (Delfi metod.) MEDICINSKA INFORMATIKA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine /36 mjeseci/ PLAN SPECIJALIZACIJE Osnovna teorijska nastava Stomatolo{ki fakultet Prema programu Katedra za medicinsku informatiku 1 11 24 Prakti~ni dio treninga Hardver i softver za medicinare Katedra za medicinsku informatiku Zdravstveni informacioni zavodi za javno sistemi zdravstvo Zdravstvena edukacija zavodi za javno zdravstvo Zdravstvena statistika zavodi za javno zdravstvo Medicinska zavodi za javno dokumentaristika zdravstvo Informacijske tehnologije Katedra za u zdravstvu medicinsku informatiku Medicinska elektronika Katedra za medicinsku informatiku Kvalitet i upravljanje Agencija za kvalitet i sistemom kvaliteta akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i zavodi za javno zdravstvo 4 4 2 2 4 4 2 2 NASTAVNI PROGRAM Teoretska nastava Du`ina trajanja teoretskog dijela je 12 mjeseci: A1 . 4. uz minimiziranje tro{kova zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika. odnosno dvije ili vi{e ambulantno-poliklini~kih ustanova na osnovu podataka rutinske statistike Dvije grafi~ke prezentacije stohasti~kih analiza . HIV pozitivne ili roditelje hendikepirane djece po izboru Sprovo|enje najmanje 15 zdravstveno-odgojnih intervjua Definisanje minimalnog skupa podataka za pra}enje odre|enog programa (pravljenje obrazaca) Definisanje i razvoj jedne baze podataka Jedna kontrola kvaliteta (ta~nost i pouzdanost) podataka koji se rutinski prikupljaju (bilo za bolni~ki ili za vanbolni~ki sistem zdravstvene za{tite) Jedan prijedlog za uklju~ivanje u proces ugovaranja nadoknade tro{kova za rad ustanova (finansiranje ustanove) ili za izvo|enje nekog programa (finansiranje programa aktivnosti) Procjena izra~unavanja tro{kova za definisane medicinske usluge Jedno pore|enje kvaliteta rada dvije ili vi{e stacionarnih. vakcinacija ili zdravstveno-odgojni program) Jedna op}a evaluacija programa rada Jedna ekonomska evaluacija ostvarenog zdravstvenog programa (analiza tro{kova i efekata toga programa) Organizacija i izvo|enje jednog stru~nog sastanka sa zadatom temom Priprema. pu{a~e. te kori{tenje tih sredstava i IT u svrhu za{tite zdravlja stanovni{tva. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH [IRA TEMATSKA OBLAST Teoretski dio U@A TEMATSKA OBLAST Broj 17 – Strana 141 MJESTO OBAVLJANJA STA@A TRAJANJE MJESECI 12 Zdravstvena statistika i metode istra`ivanja u trajanju od 3 mjeseca. Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. formiraranje i rad u jednoj maloj grupi sa najmanje pet seansi za gojazne. diskusije sa mentorom A2 .^etvrtak. – timski rad. Provodi se u zavodima za javno zdravstvo. – upravljanja sistemom.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.Rad u nau~noistra`iva~kim projektima Ukupan edukativni program: Nastavni predmet 1.

Nakon provedene edukacije.3. Nakon provedene edukacije.Distance Learning) Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo.Broj 17 – Strana 142 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.4. Svi seminarski radovi biti }e pregledani i ocijenjeni od strane mentora i {efa Katedre i predstavljat }e dokumentaciju kandidata na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova: 3. ZDRAVSTVENA EDUKACIJA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Klasi~ni oblici zdravstvene edukacije – Cjelo`ivotna zdravstvena edukacija – Simulacije i multimedija – Ra~unari u istra`ivanjima – Telematika i u~enje na daljinu (DL. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U ZDRAVSTVU Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Teorija informacija – Teorija organizacije. 3.6. 3. CPU. Nakon provedene edukacije specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova: 3. Poslije zavr{ene edukacije specijalizant treba da izradi seminarske radove i polo`i kolokvij. M) – Klasifikacija ra~unarskih sistema – Obrada i pohranjivanje podataka u ra~unarima – Programska podr{ka – Osnovni programski jezici i gotovi programski paketi – Proceduralno i neproceduralno programiranje Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo. Provjera znanja Evaluacija znanja i vje{tina specijalizanta provest }e se nakon apsolviranja svakog predmeta odbranom seminarskog rada po izboru mentora i kolokvijem iz svake oblasti. organizacija kao kibernetski sistem – Zdravstvena organizacija u mre`nom okru`enju .2. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova.5. MEDICINSKA DOKUMENTARISTIKA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci Edukacija iz ove oblasti fokusirat }e se na sljede}im metodskim jedinicama: – Definicija medicinske dokumentaristike – Klasifikacije i standardi – Dokumentacija i evidencija u zdravstvu – Medicinski zapis – Statisti~ka istra`ivanja kao izvor podataka za medicinsku dokumentaciju i evidenciju – Priprema podataka za obradu na ra~unaru – Odre|ivanje kategorija odgovora – Unos podataka i postlogi~ka kontrola – Statisti~ka obrada i analiza podataka – Postupak istra`ivanja – Pretpostavke za primjenu statisti~kih metoda – Pregled statisti~kih postupaka – Svrstavanje podataka – Jednosmjerna tabulacija – Grafi~ko prikazivanje distribucije frekvencija – Jednostavnija analiza dviju varijabli – Testiranja – Principi medicinske dokumentacije i evidencije – Trendovi razvoja Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. 4. Nakon provedene edukacije specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. Prakti~ni dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. 3. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo. Prakti~ni dio treninga se provodi u zavodima za javno zdravstvo. 7. 2011. Nakon provedene edukacije specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. Teoretska nastava iz oblasti medicinske informatike prema sljede}em programu: – Hardver i softver za medicinare – Zdravstveni informacioni sistemi – Zdravstvena edukacija – Zdravstvena statistika – Medicinska dokumentaristika – Informacijske tehnologije u zdravstvu – Medicinska elektronika – Kvalitet i upravljanje sistemom kvaliteta HARDVER I SOFTVER ZA MEDICINARE Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Arhitektura ra~unarskih sistema (U/I. ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEMI Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 6 mjeseci U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Definicije i pojmovi ZIS-a – Organizacija zdravstvenog informacionog sistema – Prikupljanje podataka – Obrada podataka – Arhiviranje podataka – Kori{tenje podataka i informacija – Klasifikacija zdravstvenih informacionih sistema – Standardizacija u medicinskoj informaci Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. ZDRAVSTVENA STATISTIKA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca Edukacija iz ove oblasti fokusirat }e se na sljede}im metodskim jedinicama: – Nau~na metoda u statisti~kim istra`ivanjima – Metoda uzoraka – Analiza i interpretacija podataka – Sastavljanje izvje{taja o rezultatima statisti~kih istra`ivanja – Mjesto i uloga ra~unara u statistici – Aplikativna zdravstvena statistika Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku.

– Standardizacija droga. MEDICINSKA ELEKTRONIKA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: – Komunikacijska elektronika – Dijagnosti~ka elektronika – Trendovi u razvoju medicinske elektronike Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Farmakognozija i hemija Katedra droga Farmakologija i toksikologija Katedra Mikrobiologija Proizvodnja i prerada lijekova Kontrola lijekova Broj 17 – Strana 143 6 mjeseci 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec Novi koncept zdravstvene organizacije i uticaj razvoja IT na organizacioni sistem – Komunikacioni procesi – Telematika u medicini – Internet u medicini i zdravstvu – Uticaj razvoja informacionih tehnologija na informacioni sistem i procese odlu~ivanja – Rein`injering poslovnih procesa zdravstvene organizacije Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. specijalizant se osposobljava za: – Istra`ivanje u oblasti prirodnih ljekovitih sirovina. odabere dodatno usavr{avanje u u`im podru~jima na kojima }e specijalizant radi. industriji i galenskoj laboratoriji sa naglaskom na lijekove koji se izdaju bez recepta u apoteci. – etika i propisi. – timski rad. – Homeopatija.9000 – Uvo|enje sistema kvaliteta u zdravstvenu organizaciju – Na~ela upravljanja kvalitetom Teoretski dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. Nakon provedene edukacije. od toga 33 mjeseca na nau~no-obrazovnim i stru~nim institucijama koje ispunjavaju propisane uslove. 3. – promocija zdravlja. Institut za mikrobiologiju Farmaceutska industrija Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine . 7. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. u dogovoru sa kandidatom. – Sakupljanje biljnog materijala i dobivanje kvalitetne droge. Nakon provedene edukacije. Prakti~ni dio treninga se provodi u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i zavodima za javno zdravstvo. a preostala 3 mjeseca obuhvataju godi{nji odmor. 3. specijalizant treba da izradi specijalisti~ki rad na temu koju odredi mentor. specijalnih vje`bi i individualnog rada sa mentorom. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Tokom usavr{avanja. Prakti~ni dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. 1. – Priprema dokumentacije za dobivanje dozvole za promet lijekova koji se izdaju bez recepta u apoteci i specijaliziranim prodajama.8. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova.osnovna teorijska nastava Op}i dio: predavanja. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. 4. Organizirana nastava za specijalizante na Farmaceutskom fakultetu u trajanju od 12 mjeseci provodi se u obliku predavanja. Specijalizacija se obavlja 33 mjeseca. seminara. Organizirana nastava obuhvata sljede}i program: . Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Lijekovi koji se izdaju bez recepta u apoteci i specijaliziranoj prodaji.7. – komunikacijske vje{tine. – Upoznavanje analiti~kih postupaka za analizu lijekova koji se izdaju bez recepta u apoteci i specijaliziranim prodajama. Nakon zavr{ene edukacije.^etvrtak.osnovna teorijska nastava Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Prakti~ni dio treninga se provodi na Katedri za medicinsku informatiku. ljekovitih pripravaka i lijekova. – Analiza droga po farmakopejskim propisima. a ostatak vremena predvi|en je za individualno usavr{avanje kandidata pod nadzorom mentora. – Usvajanje dobre prakse za izradu i kvalitet lijekova u apoteci. KVALITET I UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA Prakti~na i teoretska edukacija iz ove oblasti traje 3 mjeseca U toku edukacije iz ovog djela programa specijalizant treba da savlada sljede}e sadr`aje: Definicija sistema kvaliteta – Standardi za sisteme upravljanja kvalitetom i serija standarda ISO . – upravljanja sistemom. specijalizant treba da ovlada znanjima i vje{tinama iz ove oblasti polaganjem kolokvija i izradom seminarskih radova. Nakon provedene edukacije. – Fitoterapija. Uvodni dio . 2011. Mentoru je prepu{teno da. seminar i specijalne vje`be MJESTO (INSTITUCIJA) OBAVLJANJA STA@A Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet TRAJANJE 1 mjesec 11 mjeseci Specijalizacija iz Farmakognozije je postdiplomski proces usavr{avanja magistara farmacije u kojem specijalizant pro{iruje postoje}a i sti~e nova znanja i vje{tine. Specijalizacija traje 36 mjeseci. – Pra}enje istra`ivanja i novosti iz oblasti farmakognozije.Kontrolni laboratorij Galenski laboratorij Apoteka i biljna apoteka Uprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravlja bilja i Federalni agromediteranski zavod 3 mjeseca 4 mjeseca 4 mjeseca (2+2) 1 mjesec 3 mjeseca Galenska proizvodnja Apotekarska djelatnost Ljekovito bilje Godi{nji odmori PLANOVI I PROGRAMI SPECIJALIZACIJA ZA MAGISTRE FARMACIJE FARMAKOGNOZIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . od toga 18 mjeseci na Farmaceutskom fakultetu. – Uloga prirodnih ljekovitih sirovina u terapiji.

Specijalizant radi uz nadzor stru~njaka. – Izolacija neheterozidne supstance iz biljne droge. – Odre|ivanje fasifikata droga i eteri~nih ulja. a nakon svake zavr{ene oblasti pola`e kolokvij (ukupno 10 kolokvija). 8. – Sakupljanje ljekovitog bilja i prirodnih ljekovitih sirovina. Specijalizant je du`an da. ISPITIVANJE I KONTROLA LIJEKOVA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: TEMATSKA OBLAST MJESTO (INSTITUCIJA) OBAVLJANJA STA@A Farmaceutski fakultet TRAJANJE 1 mjesec 11 mjeseci 2 mjeseca 2 i ½ mjeseci 4 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec Uvodni dio . histohemijske reakcije. 4.1 mjesec – Mikrobiolo{ke metode za ispitivanje antimikrobnih i antifugalnih efekata droga. Katedra za farmakognoziju i hemiju droga 6 mjeseci – Farmakognozijsko ispitivanje ljekovitog bilja. Kolokvij. – Stavljanje ljekovitih pripravaka droga u promet. upotreba. 9. – Prirodni uslovi za razvoj ljekovitog bilja. Specijalizant treba pripremiti 2 ~ajne smjese i odrediti sadr`aj eteri~nih ulja u najmanje 3 aromati~ne droge. Specijalizant sti~e stru~no zvanje: specijaliste iz farmakognozije. – Gajeno ljekovito bilje. 7. – Mikro biolo{ka ~isto}a. mjerenja Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Kontrola aktivnih i pomo}nih Farmaceutska industrija supstanci Kontrola kvaliteta lijekova Agencija za lijekove i (gotovih lijekova i galenskih medicinska sredstva BIH pripravaka) Kontrolni Laboratorij Kontrola kvaliteta primarnog Farmaceutska industrija pakovanja Biljni lijekovi i homeopatski Agencija za lijekove i proizvodi medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Biolo{ki lijekovi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Medicinski proizvodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Grani~ni proizvodi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Agencija za sigurnost hrane BiH Proizvodnja lijekova Farmaceutska industrija Stabilnost ljekovitih supstanci i Farmaceutska industrija lijekova 1 mjesec 1 mjesec ½ mjeseca 1 i ½ mjeseca 1 mjesec . – Farmakopejske metode ispitivanja kvaliteta droga. Kolokvij. Kolokvij. 5. te polaganjem prakti~nog i teoretskog ispita pred Komisijom. Istra`ivanje u oblasti ljekovitog bilja i drugih prirodnih ljekovitih sirovina. reagensi. Apoteka i biljna apoteka 2+2 = 4 mjeseca – Oficinalne i neoficinalne droge u apoteci. Specijalizant je du`an uraditi farmakognozijsko odre|ivanje najmanje 5 oficijelnih doma}ih i 5 neoficijelnih droga po propisima farmakopeja. – Standardizacija. – Zdravstvena za{tita i automedikacija. vodi dnevnik koji na kraju ovjerava {ef apoteke u kojoj je specijalizant radio dio specijalisti~kog sta`a. – ^uvanje droga i ljekovitih pripravaka po propisima farmakopeja. Kolokvij. Kolokvij. – Prerada ljekovitog bilja u ~ajne smjese i fitopreparate. – Nabavka droga i ljekovitih pripravaka. – Fitoterapija. trajanje. droga `ivotinjskog i mineralnog porijekla: makroskopija. – Uloga ljekovitog bilja u terapiji. hemijskih. – Izolacija heretozidne supstance iz biljne droge. djelovanje. Tokom usavr{avanja na Farmaceutskom fakultetu. Specijalizant je du`an uraditi najmanje 3 analize ~ajnih smjesa. ljekovitih pripravaka i izoliranih supstanci. Specijalizant je du`an uraditi najmanje 3 mikrobiolo{ka odre|ivanja droga. Uprava za za{titu zdravlja bilja BiH i Federalni agromediteranski zavod 1 mjesec Upoznavanje sa sredstvima za za{titu ljekovitog i aromati~nog bilja i droga. – Samoniklo ljekovito bilje. Katerda za farmakologiju i toksikologiju 1 mjesec – Biolo{ke metode odre|ivanja djelovanja droge i ljekovitih pripravaka na eksperimentalnim `ivotinjama. Galenski laboratorij 4 mjeseca – Proizvodnja ljekovitih pripravaka i njihova kontrola. – Standardizacija jedne droge i jednog herbalnog lijeka. na~ini kontrole i odre|ivanje ostatka. biolo{kih i mikrobiolo{kih modernih metoda. – Homeopatija. 4. 2011.osnovna teorijska nastava Uvodni dio . 7. Institut za mikrobiologiju . mikroskopija. 3.Broj 17 – Strana 144 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. 2 analize eteri~nih ulja i 3 analize ljekovitih pripravaka. ekstrakata droga i ljekovitih pripravaka. Organizacije za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja 1 mjesec – Uzgoj i odabiranje ljekovitog bilja koje se mo`e kultivirati. – Utvr|ivanje radioaktivnosti biljnog materijala. uz nadzor stru~nog lica.specijalna teorijska Farmaceutski fakultet nastava Uzorci. – Pakovanje i ~uvanje ljekovitih pripravaka. – Dobivanje masnih i eteri~nih ulja. 2. – Stvaranje uslova za uzgoj ljekovitog bilja. Kolokvij. – Odre|ivanje te{kih metala. Specijalizant u~estvuje u radu u apoteci i biljnoj apoteci. – Dozvoljene koli~ine za{titnih sredstava. Kolokvij. 6. – Rokovi valjanosti droga i ljekovitih pripravaka. 2 analize fasifikata. Kolokvij. Specijalizacija iz Farmakognozije se zavr{ava odbranom specijalisti~kog rada. pripremi 3 razne tinkture i izvr{i kontrolu ve} proizvedene 2 ~ajne smjese i 2 sirupa. – Razgovor sa pacijentima i vo|enje evidencije davanja stru~nih savjeta. – Doziranje preparata. – Ljekoviti pripravci. – Ispitivanje stabilnosti. – Ljekovito bilje i ekologija. specijalizant radi seminarske radove pod rukovodstvom mentora. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH-Kontrolni laboratorij 3 mjeseca – Analitika droga i ljekovitih pripravaka od droga po propisima farmakopeja i drugih valoriziranih priru~nika. – Primjena farmakognozijskih.

istra`ivanje i razvoj u struci i zdravstvu. – Analiti~ki zahtjevi i postupci kontrole kvaliteta. metodologije i instrumentacije. Biostatistika 13. organizacije rada. – Etaloni. – Provjera na modelima. Tokom specijalizacije treba se razviti kriti~ki stav prema dometima i rizicima kvalitete lijekova. {to podrazumijeva sve radove od planiranja laboratorijskog prostora. Prakti~ni rad . Postmarketin{ko pra}enje lijeka 10. – Pakovanje i ozna~avanje.1. ~uvanje i ozna~avanje reagensa. Cilj: Specijalizanti se osposobljavaju za samostalno izvo|enje svih. – upravljanja sistemom. te zna~aju ispitivanja i kontrole kvaliteta lijekova. – samostalno pu{ta lijekove u promet. `ivotni ciklus lijeka od razvoja preko registracije do postregistracijskih aktivnosti. odr`avanje kvalitetne razine nalaza. – Izbor i upotreba poredbenih tvari. Po zavr{etku specijalizacije. – Mjerenje. – Ekvivalentnost standardnih otopina. – Laboratorijski dnevnik. – Operacije talo`enja. – Prijenos i doziranje otopina. – Ambala`a. – komunikacijske vje{tine.4. – Ispitivanje kvaliteta reagensa. filtriranja i su{enja. – Upotreba. – Vaganje. Kontrola kvaliteta prirodnih ljekovitih proizvoda UKUPNO 1 mjesec 3 mjeseca Broj 17 – Strana 145 15 30 20 7 10 15 20 21 15 241 Registracija gotovih lijekova Farmakovigilancija Osiguranje farmaceutske kvalitete Nadzor Specijalisti~ki rad Tokom obavljanja specijalizacije specijalizant je obavezan izu~avati stru~nu literaturu. – Ulazna kontrola.^etvrtak. – Provedba ba`darenja. 1.3.24 mjeseca (21 mjesec + 3 mjeseca za specijalisti~ki rad) UZORCI. – timski rad. – rukovodi laboratorijem.Kontrolni laboratorij 1. a osobito slo`enijih analiza lijekova. – Pomo}ne supstance. 7. Program specijalizacije: Teoretski dio: 12 mjeseci Uvodni dio . REAGENSI. Uvodni dio . Sirovine – Aktivne supstance. – Za{titne mjere pri rukovanju supstancama: sigurnost reakcije. pufer otopine i volumetrijske otopine. – Knjige zapisa.6. – Priprema radnih standarda. 2011. – Sastavljanje propisa za ispitivanje. ekolo{ke mjere. specijalizant treba odslu{ati 241 sat teorijskog dijela specijalizacije te polo`iti ispite iz navedenih predmeta. Biolo{ki terapeutici 5. te pobolj{anja postoje}ih i uvo|enje novih postupaka kontrole lijekova. opreme i materijala. standardne otopine. Zakonodavstvo na podru~ju lijekova 2 mjeseca 9. 1. izboru analiti~kih postupaka. – Specifikacija. – Stabilnost. te za izobrazbu saradnika. – Sigurnosne mjere. – promocija zdravlja. Validacija analiti~kih metoda 1 mjesec 11. – Zahtjevi u farmakopejama. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova jest stru~njak koji: – samostalno provodi sve analiti~ke postupke u laboratoriju za ispitivanje i/ili kontrolu – kvaliteta lijekova i snosi punu odgovornost za svakoga pojedinog saradnika koji mu poma`e u analiti~kom radu. jedanput godi{nje odr`ati stru~no predavanje na stru~nom sastanku u FBiH/BiH. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. 1. Informacije o lijekovima SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Medicinski fakultet . – Tehnike kromatografije i spektroskopije i ostale instrumentalne tehnike. Poredbene tvari – Hemijske. Biofarmacija s farmakokinetikom 4. – Postupci ba`darenja. Osnove pretklini~kog i klini~kog istra`ivanja lijekova u regulatorne svrhe Ukupno sati 15 16 20 15 22 Za pristupanje specijalisti~kom ispitu iz "Ispitivanja i kontrole lijekova". – Me|uproizvodi. Kontrola kvaliteta lijekova 8. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. pravilan prijem. 1. obradu i ~uvanje uzoraka. biolo{ke i fizi~ke poredbene tvari. Pretformulacijska ispitivanja 3.institut za farmakologiju i toksikologiju Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni Laboratorij ½ mjeseca 6. Reagensi – Specifikacije za reagense. 1. Laboratorijske tehnike – ^i{}enje i kalibracija volumetrijskog posu|a.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. otrovnost. Prirodni produkti u otkrivanju i razvoju lijekova 12. 4. a u dvogodi{njem razdoblju treba prirediti najmanje jednu postersku prezentaciju.2. Savremeni farmaceutski oblici lijekova 7. – Rukovanje. unapre|enje postoje}ih i razvoj novih analiti~kih postupaka.specijalna teorijska nastava 11 mjeseci Popis predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu Predmet 1. – Dokumentacija. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. rukovanje savremenom analiti~kom opremom. – Uzorkovanje u kontroli proizvodnje i uzorkovanje iz prometa. – Izbor dobavlja~a. . Uzorak i uzorkovanje – Statisti~ko uzorkovanje. Mjerni ure|aji – Odr`avanje i ba`darenje mjernih ure|aja.5. do odabira i kontrole analiti~kih metoda. Analiti~ka toksikologija 1 mjesec 14. Dizajniranje novih lijekova 2. MJERENJA 2 mjeseca MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH . – etika i propisi.

– Karakterizacija. GRANI^NI PROIZVODI 0.Kontrolni laboratorij – Biolo{ki i biotehnolo{ki lijekovi. – Kategorizacija podataka (~lanaka).Broj 17 – Strana 146 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. – Uslovi i parametri ispitivanja. Dokumentacija. STABILNOST LJEKOVITIH SUPSTANCI I LIJEKOVA 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Farmaceutska industrija – Informacije proizvo|a~a. – Metode priprave. 7.Kontrolni laboratorij – Farmaceutski polimeri. Kvantitativni analiti~ki postupci – Odre|ivanja sadr`aja. – Dokumentacija. vrijednosti ili aktivnosti. – Odre|ivanje roka valjanosti. – Ispitivanje kompatibilnosti lijek . – Dokumentacija. – Osloba|anje aktivne supstance. – Obilje`ja i zahtjevi kvaliteta. – Analiti~ki postupci. – Dokumentacija. – Fitoterapija. – Analiti~ke metode i postupci.primarno pakovanje. – Tradicionalni biljni lijekovi. – Dijagnosti~ka sredstva. – Analiti~ki postupci. KONTROLA KVALITETA PRIMARNOG PAKOVANJA 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Farmaceutska industrija – Materijali za kontejnere. . – Proizvodnja medicinskih proizvoda. – Farmaceutski pripravci pod pritiskom. KONTROLA KVALITETA LIJEKOVA (GOTOVIH LIJEKOVA I GALENSKIH PRIPRAVAKA) 4 mjeseca MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . – Uskla|enost tehnolo{kih parametara i me|unarodnih standarda. – Postupak odobravanja. – Provjera kvaliteta proizvoda. – Analiti~ki postupci.1. KONTROLA AKTIVNIH I POMO]NIH SUPSTANCI 2. – Obilje`ja i zahtjevi kvaliteta. 2. – Zahtjevi kvaliteta. – Pripravci s prilago|enim osloba|anjem. – Zahtjevi kvaliteta. – Utvr|ivanje strukture one~i{}enja. – Sigurnost primjene. izbor metode. me|uproizvoda. – Prilagodbe i zamjene slu`benih metoda. ^isto}a tvari – Izvori i profili one~i{}enja. – Nau~ni i stru~ni tekstovi. – Parenteralni pripravci i drugi sterilni pripravci. – Radioaktivni pripravci. gotovih proizvoda.5 mjeseca MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Medicinski fakultet . – Postupci odobravanja. – Elementi dobre proizvo|a~ke prakse. 4. – Pakovanje i ~uvanje uzorka. – Ljekoviti flasteri. Mjerenje fizi~kih konstanti – Provedba postupaka. 2. – Odlu~ivanje o upotrebi supstanci. 2. – Krv i krvni derivati.Institut za farmakologiju i toksikologiju – Temeljni izvori informacija. – Proizvodnja imunolo{kih lijekova. – Vje`be na modelima. – Kontrola kvaliteta.5 mjeseci MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Agencija za sigurnost hrane BiH – Dodaci prehrani. MEDICINSKI PROIZVODI 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 0.Kontrolni laboratorij – ^vrsti oralni pripravci. – Serumi i vakcine. – Zaklju~ivanje na temelju podataka dobivenih mjerenjem. – Dozvoljene granice odstupanja. – Ispitivanja prema ISO standardima. – Analiti~ki postupci. mjerne pogre{ke. Sistemi identifikacije lijekova – Potvrda identiteta. – Obilje`ja i kontrola kvaliteta proizvoda.4.5 mjeseci MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Farmaceutska industrija – Galenska proizvodnja lijekova. – Mjerenja. – Medicinski pribor i pomagala.3. – Pronala`enje i pretra`ivanje literature. – Kriteriji ispitivanja ~isto}e. 2. BIOLO[KI LIJEKOVI . BILJNI LIJEKOVI I HOMEOPATSKI PROIZVODI 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH . – Prosudba podataka. 2011. – Priprema uzorka za analizu.5. – Kinetika kemijske reakcije i postojanost. – Kontrola kvaliteta. PROIZVODNJA LIJEKOVA 1. – Farmakopejski propisi. – Polu~vrsti pripravci. – Tehnike predobrade uzorka. – Dokumentacija. – Medicinski plinovi.2.Kontrolni laboratorij – Obilje`ja i zahtjevi kvaliteta polaznih sirovina.5 mjeseci MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Farmaceutska industrija 2. – Otopine i disperzije. – Industrijska proizvodnja lijekova.1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . – Bolni~ka proizvodnja lijekova. – Dokumentacija. – Kontejneri za lijekove.

razvoju ili laboratoriju. – Ocjena dokumentacije. – Reklamacije. OSIGURANJE FARMACEUTSKE KVALITETE 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . – Implementira sve elemente dobre proizvo|a~ke prakse. sigurni i kvalitetni. Po zavr{etku specijalizacije. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. farmakolo{ko-toksikolo{ka i klini~ka dokumentacija. zna~enje.tehnolo{ke i nadzorne dokumentacije. – Organizacija i provedba ispitivanja u laboratoriju. te osposobljava specijalizanta za dizajniranje.Glavni ured za farmakovigilanciju – Termini. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. – Prijavljivanje i obrade nuspojava. – Sadr`aj dokumentacije.specijalna teorijska nastava 2 mjeseca Teorijska nastava na Farmaceutskom fakultetu u trajanju od 2 mjeseca prema sljede}em rasporedu: Predmet 1. – Vodi izradu tehni~ko . – Izvje{taji stru~njaka. tehnolo{ke procese i analiti~ke metode. te pobolj{ava ve} poznate farmaceutske oblike. koji moraju biti djelotvorni. oblikovanje i vrednovanje farmaceutskih oblika. unos podataka u nacionalnu bazu. – Organizira i rukovodi radom u proizvodnji. – Prihva}anje izmjena. – Zaklju~na ocjena. utjecaj na izmjene u sigurnosnim informacijama u sa`etku opisa svojstava lijeka i uputi. Biofarmacija s farmakokinetikom 4. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – Korektivne i preventivne radnje. – komunikacijske vje{tine. – Krivotvoreni lijekovi. regulatorna va`nost. – Dobra proizvo|a~ka praksa. – Vodi brigu o validaciji prostora. – etika i propisi.^etvrtak. 2011. – Periodi~no izvje{tavanje o sigurnosti lijeka. opreme i strojeva. FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . NADZOR 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH. te ju uvodi u praksu. – Povla~enje lijekova. – timski rad. Kontrola kakvo}e lijekova Ukupno sati 15 16 20 15 22 15 30 . – upravljanja sistemom.Kontrolni laboratorij – Organizacija slu`be nadzora nad kvalitetom lijekova u proizvodnji i prometu. postupaka i energenata. – Vodi brigu oko pobolj{anja radnih uvjeta i za{tite okoline. – Farmaceutska. Uvodni dio . FARMAKOVIGILANCIJA 1 mjesec MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . procesna i zavr{na kontrola. – Vodi brigu o kvaliteti rada i obu~avanju kadrova. – promocija zdravlja. Pretformulacijska ispitivanja 3. Osnove pretklini~kog i klini~kog istra`ivanja lijekova u regulatorne svrhe 6. – Vodi brigu o razvoju procesne tehnologije. Biolo{ki terapeutici 5. 7. Specijalisti~ki rad mora predstavljati originalnu i izvornu obradu prakti~ne problematike koja doprinosi razvoju farmaceutske struke u podru~ju ispitivanja i kontrole lijekova. pretra`ivanje. specijalist farmaceutske tehnologije je stru~njak koji: – Samostalno dizajnira uvo|enje novih.specijalna teorijska nastava Proizvodnja lijekova Bolni~ka farmacija Galenska proizvodnja Kontrola lijekova Farmaceutski fakultet Broj 17 – Strana 147 2 mjeseca 15 mjeseci 3 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci 2 mjeseca 1 mjesec 2 mjeseca 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec REGISTRACIJA GOTOVIH LIJEKOVA 2 mjeseca MJESTO OBAVLJANJA PRAKTI^NOG RADA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH .osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. opreme. – Bioekvivalencija. – Vodi brigu o nabavi.osnovna teorijska nastava MJESTO (INSTITUCIJA) OBAVLJANJA STA@A Farmaceutski fakultet TRAJANJE 1 mjesec Farmaceutska industrija Bolnica Galenski laboratorij Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiHKontrolni laboratorij Institut za klini~ku farmakologiju Imunolo{ki zavod Institut za inteklektualno vlasni{tvo Institut za geneti~ko in`enjerstvo i biotehnologiju Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Federalno ministarstvo zdravstva Klini~ka farmakologija Imunologija u farmaciji Intelektualno vlasni{tvo Geneti~ko in`enjerstvo i biotehnologija Krv i krvni derivati Farmaceutska legislativa Cilj: Specijalizacija iz farmaceutske tehnologije pro{iruje teoretska i prakti~na znanja farmaceuta iz podru~ja oblikovanja lijekova. zna~aj kodiranja u jedinstvenom {ifrarniku. Specijalisti~ki rad se izra|uje u pisanom obliku. 4. Uvodni dio . SPECIJALISTI^KI RAD 3 mjeseca Specijalizant u dogovoru s mentorom utvr|uje podru~je i cilj specijalisti~kog rada. – Informacije za javnost. Suvremeni farmaceutski oblici lijekova 7.Kontrolni laboratorij – relevantni va`e}i zakoni i podzakonski akti iz oblasti registracije gotovih lijekova – Registracijski postupci. nadopunjavanju i odr`avanju opreme i pribora. Dizajniranje novih lijekova 2. – Zaklju~na ocjena kvaliteta. – Ocjena dokumentacije. – Uzorkovanje na terenu.Kontrolni laboratorij – Ispitivanje i ocjena kvaliteta: ulazna. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Uvodni dio .

Zakonodavstvo na podru~ju lijekova 9. hidroliza. Razvoj generi~kih lijekova 14. dokumentiranje. Postmarkenti{ko pra}enje lijeka 10.Broj 17 – Strana 148 8. emulzije – topikalni sterilni proizvodi – Parenteralni lijekovi – parenteralna aplikacija i vrste injekcija – GMP uslovi za proizvodnju injekcija – voda za injekcije – pirogeni – metode sterilizacije i sterilnost – liofilizacija – Antibiotici (specifi~ni proizvodni uslovi) – Oftalmi~ki proizvodi – Biotehnolo{ki lijekovi – Biolo{ki sli~ni lijekovi (regulatorni aspect razvoja. reagensi. kontrola i primjena – One~i{}enja – Validacija analiti~kih metoda – Registracija dokumentacije i njena procjena – Postupak i ocjena rezultata laboratorijskog ispitivanja lijekova – Uo~avanje.Kontrolni laboratorij – Odobravanje lijekova za promet – Dobra laboratorijska praksa (GLP) – Farmakopeje – OMLC mre`a laboratorija – Fizi~kohemijske i mikrobiolo{ke metode ispitivanja lijekova – Specifikacije – Standardi. 2011. 4. masti.dodatni patent certifikat (ekskluzivnost) – Pretra`ivanje patenata Institut za geneti~ko in`enjerstvo i biotehnologiju – Biotehnologija i geneti~ki in`injering – Tipovi terapeutskih protein proizvoda – Rekombinantna DNA tehnologija – Genska terapija – Farmakogenetika – Farmakogenomika Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH – Krv i krvni derivati – metode i tehnike uzimanja i ~uvanja krvi – proizvodnja derivata krvi i pribora za transfuziju – ~uvanje i uskladi{tenje krvi. – Kontrola i nadzor nad proizvodnjom i prometom galenskih i magistralnih pripravaka. Validacija analiti~kih metoda 12. krvnih derivate – vo|enje dokumentacije o proizvodnji i kontroli – . 7. Terapijski sustavi biofarmaceutika 11. rekombinantne vektor vakcine – Proizvodnja vakcina s antigenim supstancama za stvaranje specifi~nog aktivnog imuniteta i antitoksina iz nativnog seruma za neutralizaciju homolognih toksina (teku}i i liofilizirani) – Serumi i antiserumi – Imunogenicitet Institut za intelektualno vlasni{tvo – Patent i intelektualna svojina – Postupak dodjele patenta – Zahtjevi patentibilnosti – Kr{enje patenta – Hatch Waxman zakon – SPC . gelovi – supozitorije – suspenzije. fotostabilnost – tehnike stabilizacije Farmaceutski oblici i formuliranje lijekova – Aktive i pomo}ne supstance – ^vrste oralne forme – tablete – kapsule – Lijekovi sa modificiranim osloba|anjem – Procesna kontrola kvaliteta – Topikalna apsorpcija i topikalni farmaceutski sistemi – kreme. – Ljekoviti oblici droga. konjugirane vakcine. – Izrada magistralnih pripravaka. proizvodnje i odobravanja lijekova za promet) – Pakovni materijali Bolni~ka farmacija – Medicinska pomagala – Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima – klasifikacija – Infuzione otopine – Inkopatibilnost lijekova u infuzionim otopinama – Parenteralna prehrana – Oftalmi~ki proizvodi – Rukovanje i priprema citostatika – Rukovanje i priprema radiofarmaka Ra~unanje individulanih potreba pacijenata neonatologija. – Teku}i pripravci. `ive. toksoidi. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . Farmaceutska industrija 15 mjeseci Razvoj lijekova – `ivotni ciklus inovativnih lijekova – `ivotni ciklus generi~kih lijekova – predformulacijska istra`ivanja – fizi~ka farmacija – tehnike optimiziranja farmaceutskih formulacija i procesa Sistem kvaliteta u farmaceutskoj industriji – Dobra proizvo|a~ka praksa (GMP) – Dobra praksa automatizacije (GAMP) – Procesna tehnolo{ka kontrola (PAT) – Dizajn kvaliteta (QbD) – Scale up – Transfer tehnologije – Validacija proizvodnih procesa – Varijacije (change control) Biofarmacija – biofarmaceutska klasifikacija (BCS) – in vitro ispitivanje lijekova (dissolution) – IVIVC (in vitro in vivo korelacija) – Bioraspolo`ivost/bioekvivalentnost Hemijska kinetika i stabilnost lijekova – mehanizam degradacije – kinetika stabilnosti lijekova – oksidacija. istra`ivanjem i rje{avanje odstupanja – Procjena i odobravanje varijacija Institut za klini~ku farmakologiju – Dobra klini~ka praksa (GCP) – Eti~ki komitet (Helsin{ka deklaracija) – Uloga sponozora u klini~kom ispitivanju – Monitoring klini~kih ispitivanja – Farmakovigilanca Imunolo{ki zavod – Imunoterapija – Savremene metode pripreme imunolo{kih preparata – Vakcine – Inaktivne. pedijatrija i odrasli Galenski laboratorij – Izrada galenskih pripravaka – Polu~vrsti pripravci. Istra`iva~ke metode u farmaceutskoj industriji UKUPNO SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 20 7 7 10 15 15 20 227 ^etvrtak. Prirodni produkti u otkrivanju i razvoju lijekova 13. – Rektalni farmaceutski oblici: ~epi}i.

analiza toksikolo{ka vje{ta~enja pri narkotika i te{kih metala Federalnoj upravi policije Godi{nji odmori Specijalizacija iz toksikolo{ke hemije je postdiplomski proces usavr{avanja magistara farmacije u kojem specijalizant pro{iruje postoje}a i sti~e nova znanja i vje{tine. Univerzitetsko-klini~ke bolnice 7 mjeseci – Rad u toksikolo{koj laboratoriji u sklopu biohemijske laboratorije i laboratorijsko pra}enje lijekova u terapiji. a tri preostala mjeseca ~ini godi{nji odmor. – timski rad. Specijalizacija obuhvata: 1. obradu i ~uvanje uzoraka. odre|ivanje anionskog i osmolskog procjepa i dr. – komunikacijske vje{tine. na~ini identifikacije. njihovih metabolita i toksi~nih materija iz tjelesnih te~nosti. – Primjena zakonskih propisa i izrada dokumentacije za stavljanje u promet toksi~nih supstanci. – promocija zdravlja. Specijalizacija traje 36 mjeseci. Specijalni dio u trajanju od 7 mjeseci sa sljede}im programom: – Klasi~ne i instrumentalne analiti~ke metode koje se koriste za identifikaciju toksi~nih materija i njihovih metabolita u biolo{kom materijalu. elektrokemijske metode. – Procjena rizika od djelovanja toksi~nih supstanci. 4. a ostatak vremena je predvi|en za individualno usavr{avanje kandidata pod nadzorom mentora. te razvoj novih analiti~kih postupaka. uklju~uju}i odre|ivanje aktivnosti acetilholin esteraze. 2011. Rad u klini~kom centru uklju~uje izradu seminarskih radova. – Rad na imunohemijskim metodama za odre|ivanje koncentracije lijekova i toksi~nih materija u tjelesnim te~nostima. Tokom usavr{avanja na Farmaceutskom fakultetu. – Dobra laboratorijska praksa i dobra kontrolna laboratorijska praksa.osnovna teorijska Farmaceutski fakultet nastava Organizovana nastava Farmaceutski fakultet TEMATSKA OBLAST Klini~ka toksikologija Otrovanja Toksikologija `ivotne sredine Ispitivanje kvaliteta hrane i vode za pi}e Kvaliteta vode za pi}e u vodovodu Laboratorijska dijagnostika Univerzitetsko-klini~ke bolnice Centar za otrovanja zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo Laboratorij u vodovodu Zavod za medicinu rada TRAJANJE 1 mjesec 7 mjeseci 7 mjeseci 1 mjesec 2 mjeseca 2 mjeseca 2 mjeseca 2 mjeseca 1 mjesec 2 mjeseca 2 mjeseca 4 mjeseca 3 mjeseca Sudska medicina u toksikologiji Institut za sudsku medicinu medicinskog fakulteta Kriminalisti~ka tehnika Laboratorij za kriminalisti~ku tehniku MUP-a Akcidentne situacije i vojna Federalna ili kantonalna toksikologija uprava civilne za{tite Odsjek za hemijska i Toksikologija s higijenom radne sredine . specijalizant radi seminarske radove pod rukovodstvom mentora. Specijalizacija se izvodi 33 mjeseca. biolo{kih metoda i odre|enih biohemijskih analiza bitnih za procjenu izlo`enosti toksi~nim materijama. Organizirana nastava za specijalizante na Farmaceutskom fakultetu u trajanju od 8 mjeseci se provodi u obliku predavanja. holin esteraze. primjenom razli~itih otapala i na druge na~ine. – Toksikologija sredstava koja se zloupotrebljavaju za u`ivanje. vje`bi i individualnog rada s mentorom. Tokom usavr{avanja. – Toksikologija bojnih otrova. Tri mjeseca su predvi|ena za godi{nji odmor. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Ovladavanje osnovnim biohemijskim analizama koje se koriste u klini~koj toksikologiji. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. – Provo|enje sistematske izolacije. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. od toga 12 mjeseci na Farmaceutskom fakultetu.^etvrtak. njihovih metabolita ili odgovaraju}ih biomarkera ekspozicije i djelovanja. – etika i propisi. spektroskopske i kromatografske metode. – Primjena savremenih instrumentalnih analiti~kih metoda. a nakon svake zavr{ene oblasti pola`e kolokvij (ukupno 12 kolokvija). specijalizant se osposobljava za: – Usvajanje dobre laboratorijske prakse i dobre kontrolne laboratorijske prakse. hrane i dr. – Rad u hematolo{koj laboratoriji na identifikaciji najzna~ajnijih biomarkera trovanja olovom i te{kim metalima. . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 149 Farmaceutska legislativa (Federalno ministarstvo zdravstva) – Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima – pravilnik o registraciji lijekova – pravilnik o GMP (dobra proizvo|a~ka praksa) – Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH – ICH (Me|unarodna konferencija o harmonizaciji) – EMEA (Evropska agencija za lijekove) – FDA (Agencija za lijekove i hranu USA) TOKSIKOLO[KA HEMIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: MJESTO (INSTITUCIJA) OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . – Imunohemijske metode koje se koriste u toksikologiji. Organizirana nastava obuhvata sljede}i program: Uvodni dio . – Metode ekstrakcije uzorka iz biolo{kog materijala vode. na ~vrstim adsorbensima. – Toksikologija `ivotne i radne sredine. – Otrovno bilje. – Izolacija lijekova. – Zakonski propisi o hemijskim supstancama. – Statisti~ko vrednovanje rezultata i metode validacije. imunohemijskih metoda. Mentoru je prepu{teno da u dogovoru sa kandidatom odabere dodatno usavr{avanje u u`im podru~jima na kojima }e specijalizant raditi. toksi~nim supstancama i toksi~nom otpadu. Centar za otrovanja 1 mjesec – Organizacija i rad centra za otrovanja. od toga 33 mjeseca na nau~no-obrazovnim i stru~nim institucijama koje ispunjavaju propisane uvjete*. – Odabrana poglavlja iz toksikologije i toksikokinetike. a nakon svake zavr{ene oblasti specijalizant pola`e kolokvij (ukupno 6 kolokvija). – Ocjena i unapre|enje postoje}ih. vode. identifikacije i odre|ivanja toksi~nih materija.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. U ovo su uklju~ene klasi~ne volumetrijske i gravimetrijske metode. – upravljanja sistemom. 7. klasi~nih hemijskih metoda. hrane i dr. spektroskopskim i hromatografskim metodama. uzorcima atmosfere. – Pra}enje prijema i toka tretmana intoksiciranih pacijenata. – Pravilan prijem. – Toksikologija ishrane. seminara. – Uzimanje uzoraka za analizu.

Rad se zavr{ava sa tri kolokvija. Rad se zavr{ava sa tri kolokvija. – Interpretaciju rezultata i u~e{}e u izboru programa dijagnosti~kih pretraga.laboratorij za ispitivanje kvaliteta hrane i vode za pi}e 2 mjeseca Zakonski propisi koji se odnose na zdravstvenu ispravnost prehrambenih proizvoda i maksimalno dozvoljeni sadr`aj toksi~nih supstanci. – Uzimanje uzoraka hrane i pi}a i inspekcijski nadzor nad uvozom i prometom prehrambenih proizvoda. – Odre|ivanje te{kih metala u vodi za pi}e metodom atomske apsorpcione spektroskopije. – Ispitivanje prisustva mikotoksina u prehrambenim proizvodima imunohemijskim i kromatografskim metodama. – Redovni i periodi~ni pregled vode za pi}e. uzimanje uzoraka lebde}ih ~estica iz atmosfere na radnom mjestu. – Postojani organski polutanti u `ivotnoj sredini. Rad se zavr{ava sa dva kolokvija. – Priprema uzorka za ispitivanje organskih polutanata. atmosfera). – Odre|ivanje te{kih metala u biolo{kom materijalu i biomarkera djelovanja izlaganja te{kim metalima. – Odre|ivanje toksi~nih plinova u atmosferi na radnom mjestu. Rad se zavr{ava sa dva kolokvija. a za prakti~ni rad. Rad se zavr{ava sa dva kolokvija. 4. na daphnia magna i drugim `ivotinjskim vrstama. – Metode procjene rizika. Teoretska organizirana nastava . mulj. Teoretski dio nastave za kandidate odvija se na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Rad u Odsjeku za hemijska i toksikolo{ka vje{ta~enja pri Federalnoj upravi policije: Analiza narkotika i te{kih metala 4 mjeseca – Upoznavanje sa metodama i postupcima rada u slu~aju analize post mortem materijala u sumnji na trovanje narkoticima. – Primjena indikatorskih cjev~ica i terenskih kompleta za brzu identifikaciju toksi~nih supstanci i bojnih otrova.Broj 17 – Strana 150 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – ^etvrtak. 2011. za pojedine oblasti. – Ocjena i pobolj{anje postoje}ih metoda ispitivanja i uvo|enje novih metoda. – Odre|ivanje organskih polutanata i pesticida u vodi za pi}e spektroskopskim i kromatografskim metodama. Kolokvij. – Uzimanje uzoraka vode.osnovna teorijska nastava Teoretska nastava Klini~ka biohemijska diagnostika Hematolo{ka laboratorijska dijagnostika MJESTO (INSTITUCIJA) OBAVLJANJA STA@A Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Katedra za biohemiju farmaceutskog fakulteta Hematolo{ki laboratorij Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Zavod za imunologiju Mikrobiolo{ki laboratorij TRAJANJE MJESECI 1 5 18 51 2 1 3 Imunolo{ka dijagnostika Mikrobiologija i parazitologija Godi{nji odmori Specijalizacija iz medicinske biohemije za magistre farmacije je postdiplomski proces usavr{avanja magistara farmacije kroz koji specijalizant pro{iruje postoje}e i sti~e nova znanja i vje{tine. rad sa indikatorskim cjev~icama i drugim mobilnim detektorskim sistemima. – Interpretacija rezultata i davanje stru~nog mi{ljenja u slu~aju trovanja te{kim metalima. – Ispitivanje prisustva te{kih metala u hrani. – Procjena rezultata analiza i pisanje nalaza. organskim otapalima i dr. Kori{tenje baza podataka i drugih izvora informacija u savjetovanju zdravstvenih radnika i pacijenata u vezi otrovanja. – Uzimanje uzoraka iz `ivotne sredine (zemlja. – Procjena nalaza i pisanje mi{ljenja o eventualnim letalnim ishodima koji su posljedica djelovanja toksi~nih supstanci. Odre|ivanje narkotika i nedozvoljenih sredstava u biolo{kom materijalu kromatografskim i imunohemijskim metodama. herbicida i fungicida u prehrambenim proizvodima kromatografskim i imunohemijskim metodama. – Odre|ivanje biomarkera djelovanja bojnih otrova i toksi~nih supstanci u biolo{kom materijalu. MEDICINSKA BIOHEMIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . 7. Tokom usavr{avanja specijalizant se osposobljava za: – Samostalno izvo|enje analiti~kih postupaka u klini~kim laboratorijama. Rad na Institutu za sudsku medicinu medicinskog fakulteta 1 mjesec – Upoznavanje sa na~inom uzimanja post mortem materijala i slanjem na toksikolo{ku analizu. Odre|ivanje biomarkera izlo`enosti te{kim metalima. – Ispitivanje tragova insekticida. – Odre|ivanje etanola u tjelesnim te~nostima. voda. – Odre|ivanje karbon monoksida i karboksihemoglobina u krvi. Rad u laboratoriji za kriminalisti~ku tehniku MUP-a 2 mjeseca – Analiza narkotika i nedozvoljenih sredstava u zaplijenjenom materijalu i biljnom materijalu.. Toksikologija `ivotne sredine 2 mjeseca – Ovladavanje biolo{kim testovima i prakti~no izvo|enje biolo{kih testova na akutnu i hroni~nu toksi~nost primjenom testova na mikroorganizmima. Rad u federalnim ili kantonalnim zavodima za javno zdravstvo . – Interpretacija rezultata i priprema izvje{taja za sudske i policijske organe. Akcidentne situacije i vojna toksikologija 2 mjeseca – Upoznavanje sa metodama i postupcima rada u akcidentnim situacijama i havarijima u industriji i sl. – Procjena ugro`enosti radnika na radnom mjestu. lakohlapivih supstanci i pesticida u vodi za pi}e. Rad se zavr{ava sa dva kolokvija. specijaliziranim institucijama. – Identifikacija odre|ivanje sadr`aja narkotika u tjelesnim teku}inama kod `ivih pacijenata i u post mortem materijalu. – Redovni godi{nji pregledi i povremeni pregledi radnika. – Uzimanje uzoraka atmosfere na radnom mjestu. – Rad se zavr{ava sa dva kolokvija. Rad u laboratoriji vodovoda 2 mjeseca – Zakonski propisi o kvalitetu vode za pi}e. kandidati se osposobljavaju u. – Osiguranje kvaliteta rada u laboratoriji. Kolokvij. Specijalizacija traje 36 mjeseci i odvija se na nau~no-obrazovnim i stru~nim institucijama koje ispunjavaju propisane uvjete. Rad u laboratoriji Zavoda za medicinu rada 2 mjeseca – Upoznavanje sa sistemom i organizacijom medicine rada. – Uzimanje uzoraka tjelesnih te~nosti.

Specijalna podru~ja imunolo{ke dijagnostike 2 mjeseca Ovaj dio specijalizacije odvija se u Zavodu za imunologiju i obuhvata: – Pretrage vezane za ocjenu statusa imunog odgovora. – Dijagnostika hepatitisa. radionica i individualnog rada sa mentorom.primjena. fruktozamin. konjugati . – Hormoni. ispitivanje citotoksi~nosti leukocita. transudati. dijagnosti~ki zna~aj i analitika. fluorimetrija. – Uro|ene mane. AAS. pretrage za ocjenu eritropoeze. afinitet. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Bolesti i pretrage crvene krvne loze. Odre|ivanje ukupnih proteina. – Imunohematolo{ka ispitivanja. – Diferencijalna krvna slika. . dijabetes. pojam refrentna i normalna vrijednost. nefelometrija. ispitivanje ABS-a urina). 4.terapeutski monitoring lijekova. – Pretrage likvora. Specijalna podru~ja hematolo{ke laboratorijske dijagnostike 6 mjeseci Pet mjeseci (5 mjeseci) planirano je da kandidat provede u hematolo{kom laboratoriju i jedan (1) mjesec na Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. – Kvantitativne analize na urinu (hormoni. a jedan na program koji se odvija na Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. crijeva. – promocija zdravlja. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – Broj 17 – Strana 151 Uvodni dio . bolesti i pretrage bijele krvne loze. – timski rad. kontrolni materijal. 2011. jetre. – Priprema materijala za laboratorijske mikrobiolo{ke pretrage. zna~aj i odre|ivanje. te molekularne dijagnostike i njene primjene u klini~kim laboratorijama. turbidimetrija. – Priprema i kontrola pripravaka krvi na antigene i antitijela hepatitisa i HIV-a. urinu i likvoru. kalibracija. hemostaza. konduktometrija. – Konzerviranje krvi. srca. reumatskih faktora. zloupotreba lijekova. Iz navedenih oblasti predvi|en je jedan kolokvij. – Laboratorijska etika u klini~koj biohemiji. hromatografske tehnike. plinski analizatori. mikroalbuminurija. dijagnosti~ki zna~aj i analitika. – etika i propisi. – Validacija metoda. Specijalni dio 5 mjeseci Ovaj oblik nastave za specijalizante magistre farmacije odvija se na Farmaceutskom fakultetu i traje pet mjeseci. amino kiseline). skrining. Provodi se u obliku seminara. specijalizant pola`e kolokvij iz svake navedene oblasti. avidnost. funkcionalni testovi glomeruli i tubuli. – Testovi za ispitivanje funkcije bubrega. – upravljanja sistemom. pulovi. – Antitijela kao biohemijski reagensi. kontrola kvaliteta. – Mikrobiolo{ke i biohemijske karakteristike naj~e{}ih uzro~nika zaraznih bolesti. vrste analiza. – Odabrana poglavlja iz klini~ke biohemije . Program obuhvata sljede}e oblasti: – Osnovne laboratorijske pretrage u hematologiji. biohemijski analizatori. proto~na citometrija. imunofiksacija. – Priprema standarda. – Detekcija autoantitijela. – Voda i elektroliti. 7. izvore preanaliti~kih i analiti~kih gre{aka. – Kontrola antikoagulantne terapije. dijagnosti~ki zna~aj. amnionska teku}ina). eksudati. tumorski markeri . Odre|ivanje lipida i lipoproteina i njihov dijagnosti~ki zna~aj. derivati i metaboliti. predavanja. skrining. NPN spojevi . – Odabrana poglavlja iz imunohemije. – Mogu}e interference u biohemijskim analizama. celularni imunitet. Iz navedene oblasti pola`u se tri kolokvija. – Porfirini. dijagnosti~ki zna~aj i analitika. suha hemija. primjena u laboratorijama. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. – Analitika nukleinskih kiselina. – komunikacijske vje{tine. – Dijagnostika virusnih infekcija. – Genotipizacija u farmakogenetici. Program se uglavnom odnosi na primjenu laboratorijskih tehnika i principa u sklopu klini~ko biohemijske dijagnostike sa osvrtom na interpretaciju rezultsta.^etvrtak.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – Transfuziolo{ko lije~enje i ne`eljene postinfuzijske reakcije. – Imunofenotipizacija }elija hematopoetskog sistema. U sklopu programa slu{aju se: – Laboratorijske tehnike koje se primjenjuju u klini~ko biohemijskim laboratorijama sa specijalnim osvrtom na odre|ivanje specifi~nih analita (separacione metode. u trajanju od 18 mjeseci odvija se u okviru Katedre za biohemiju farmaceutskog fakulteta i obuhvata sljede}e oblasti: – Pretrage urina (sediment. – Humoralni imunitet. a obuhvata i izabrana poglavlja iz klini~ke biohemije. – Odre|ivanje glukoze u plazmi. Tokom rada u specijaliziranim laboratorijima.analitika i dijagnosti~ki zna~aj. borelije. citolo{ki pregledi. poliklonalna antitijela. GTT. Predvi|ena su tri kolokvija vezana za gore navedene tematske cjeline. punktata. odre|ivanje krioglobulina. metaboliti. – Priprema i izrada reagenasa. – Primjena molekularne dijagnostike u klini~ko biohemijskim laboratorijama. – Autoanalizatori. hemoglobin. AIDS-a. – Priprema uzoraka (krv. – Enzimi. Anliza gasova u krvi. Podru~je klini~ko biohemijske dijagnostike 18 mjeseci Prakti~ni rad kandidata. monoklonalna. denzitometrija. hemijski. unakrsna reaktivnost. PCR. – Pojam konstantna i proporcionalna gre{ka. kostiju.dijagnosti~ki zna~aj i analitika. – Funkcija komplementa: pojmovi. elektorforeza. urin. Dva kolokvija odnose se na program hematologije. uloga geneti~kih markera u laboratorijskoj dijagnostici. – Urinokulture. Specijalna podru~ja mikrobiologije i parazitologije 1 mjesec Ovaj dio specijalizacije odvija se u Mikrobiolo{kom laboratoriju i odvija se prema sljede}em programu: – Metode sterilizacije i dezinfekcije. – Odre|ivanje krvnih grupa. fizikalni pregled. HbA1c. gu{tera~e. – Biolo{ke varijacije. – Vitamini. Tokom svog usavr{avanja. refraktometrija. spektrofotometrija. neoplazija. – Iz navedene oblasti pola`e se jedan kolokvij. specijalizant radi i seminarske radove pod rukovodstvom mentora i nakon pojedina~nih oblasti u dogovoru sa mentorom pola`e kolokvij. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. likvor. – Preanaliti~ke i analiti~ke gre{ke: statistika u klini~ko biohemijskim laboratorijama. dobra laboratorijska praksa. amnionske teku}ine. ozmometrija. lan~ana reakcija polimeraze).

Univerzitetsko-klini~ka bolnica. infektivna klinika. klini~ka apoteka Klini~ka farmakologija Univerzitetsko-klini~ka bolnica. specijalizant pola`e kolokvij (ukupono 4 kolokvija). – Ure|ivanje i spre~avanje dvojne medikacije. – Odre|ivanje terapijskih doza za pojedinog pacijenta kod primjene supstanci male terapijske {irine. – Odabrana poglavlja iz biohemije lijekova. rad na klinikama: pedijatrija. interne klinike. – Informatika u farmaciji. – Spre~avanje mogu}ih interakcija i ne`eljenih djelovanja lijekova. 7. – Metabolizam stranih supstanci i lijekova. klini~ka farmakologija Primjena lijekova u klini~koj Univerzitetsko-klini~ka praksi bolnica. seminara. – Izrada dokumentacije koja se odnosi na evaluaciju i optimizaciju primjene lijekova kod pojedinog pacijenta. klini~ka farmakologija 3 mjeseca – U~e{}e u radu komisije za lijekove univerzitetsko-klini~ke bolnice. Univerzitetsko-klini~ka bolnica Institut za klini~ku farmakologiju 4 mjeseca – Odabrana poglavlja iz farmakoterapije. – Odabrana poglavlja prirodnih ljekovitih sirovina i lijekova prirodnog porijekla. – Farmakovigilancija. specijalnih vje`bi i individualnog rada sa mentorom. Mentoru je prepu{teno da u dogovoru sa kandidatom odabere dodatno usavr{avanje u u`im podru~jima na kojima }e specijalizant raditi. a ostatak vremena predvi|en je za individualno usavr{avanje kandidata pod nadzorom mentora. – Validacija analiti~kih metoda i postupaka. od toga 33 mjeseca na nau~no-obrazovnim i stru~nim institucijama koje ispunjavanju propisane uslove. Rad se zavr{ava kolokvijem iz navedenih oblasti (ukupno 4 kolokvija). Specijalizacija traje 36 mjeseci.Broj 17 – Strana 152 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. gerijatrija. interne klinike 6 mjeseci – (gastroenterologija. kadriologija). 4. Organizirana nastava iz oblasti farmakologije obuhvata sljede}i program: – Biofarmaceutske osobine lijekova. od toga 11 mjeseci na Farmaceutskom fakultetu. – U~e{}e u klini~kom ispitivanju lijekova. – Interakcije lijekova. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec.osnovna teorijska Farmaceutski fakultet nastava Organizovana nastava: Farmaceutski fakultet predavanja. dermatologija. – Osnove statistike. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. specijalizant radi seminarske radove pod rukovodstvom mentora. – Instrumentalne metode koje se koriste u farmakokinetskim ispitivanjima i odre|ivanjima stranih supstanci i matabolita u tjelesnim te~nostima. – timski rad. nefrologija. – promocija zdravlja. – Odabrana poglavlja iz farmakoekonomike. . u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. specijalne vje`be Farmakologija. – Patobiohemijski mehanizmi i modeli. – Nadzor priprave lijeka za pojedinog pacijenta i nadzor pravilne upotrebe lijeka. 2011. klini~ka apoteka 4 mjeseca – Aplikacija lijekova individualnim doziranim pripravcima. – neuropsihijatrija. – U~e{}e u izboru optimalne terapije i savjetovanje ljekara pri upotrebi lijekova. Specijalizacija obuhvata: Organizirana nastava za specijalizante na Farmaceutskom fakultetu u trajanju od 11 mjeseci provodi se u obliku predavanja. specijalizant se osposobljava za: – Usvajanje dobre apotekarske prakse. – Priprema parenteralnih otopina za individualnu opskrbu pacijenta. Univerzitetsko-klini~ka bolnica. Uvodni dio . hirur{ke klinike Biohemijske analize primjene Univerzitetsko-klini~ka lijekova bolnica. Rad se zavr{ava kolokvijem iz navedenih oblasti (ukupno 2 kolokvija). – Usvajanje znanja o farmakokinetici i bioekvivalenciji lijekova. – Odabrana poglavlja iz farmakokinetike i klini~ke farmakokinetike. – Asortiman lijekova i farmakoterapijska doktrina. – etika i propisi. – Optimiziranje ekonomi~nosti terapije. – Timski rad sa ostalim zdravstvenim radnicima i savjetovanje u izboru najbolje terapije za svakog pojedinog bolesnika. Nakon zavr{ene svake oblasti. Univerzitetsko-klini~ka bolnica rad na klinikama: pedijatrija. klini~ka Univerzitetsko-klini~ka farmakologija i toksikologija bolnica. seminari. KLINI^KA FARMACIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: MJESTO (INSTITUCIJA) OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio .osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – upravljanja sistemom. krvni derivati i pripravci iz Zavod za transfuzijsku krvi medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Godi{nji odmori TEMATSKA OBLAST UKUPNO TRAJANJE MJESECI 1 10 4 4 3 6 3 1 1 3 36 Specijalizacija iz Klini~ke farmacije je postdiplomski proces usavr{avanja magistara farmacije u kojem specijalizant pro{iruje postoje}a i sti~e nova znanja i vje{tine. Institut za klini~ku farmakologiju Rad u bolni~koj apoteci Univerzitetsko-klini~ka bolnica. biohemijski laboratorij Registracija i kontrola lijekova Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIHKontrolni laboratorij Krv. – Informiranje pacijenta i priprema za sudjelovanje u terapiji. a preostala 3 mjeseca obuhvataju godi{nji odmor. Tokom usavr{avanja na Farmaceutskom fakultetu. – Enteralna i parenteralna prehrana. – U~e{}e u klini~kom ispitivanju lijekova i bioekvivalencije lijekova. Tokom usavr{avanja. Specijalizacija se obavlja 33 mjeseca. – U~e{}e u izradi klini~kih lista lijekova. a nakon svake zavr{ene oblasti pola`e kolokvij (ukupno 10 kolokvija). hirur{ke klinike. – Imunohemijske metode za odre|ivanje lijekova u tjelesnim te~nostima. – komunikacijske vje{tine. – Usvajanje dobre klini~ke prakse. – Anamneza primjene lijekova.

pobolj{anja postoje}ih i uvo|enje novih metoda ispitivanja) i snosi odgovornost za ostale saradnike u laboratoriju. – Primjenu klasi~nih hemijskih i elektrohemijskih metoda. hormoni. Univerzitetsko-klini~ka bolnica. – Medicinska oprema. 1. – timski rad. – upravljanja sistemom. – Rukovodi laboratorijem za ispitivanje `ive`nih namirnica i predmeta op}e upotrebe (planiranje laboratorijskog prostora. – Interpretacija i evaluacija rezultata biohemijskih analiza. nekoj od internih klinika i nekoj od hirur{kih klinika (po izboru mentora. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH 1 mjesec – Krv. – komunikacijske vje{tine. SANITARNA HEMIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . biolo{ke i imunohemijske metode ispitivanja/kontroli `ive`nih namirnica Osnove tehnolo{kih procesa proizvodnje hrane Sistemi osiguranja kvaliteta hrane Aditivi u prehrambenoj industriji Rezidue i kontaminanti hrane (veterinarski lijekovi. izrada i primjena. te razvoj novih analiti~kih postupaka. GMO Senzorna i fizi~ko-hemijska svojstva `ive`nih namirnica Principi dobre laboratorijske prakse Analiti~ke metode u ispitivanju/kontroli `ive`nih namirnica Mikrobiolo{ka svojstva `ive`nih namirnica Mikrobiolo{ke.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Broj 17 – Strana 153 Primjena dobre farmaceutske prakse na klini~kim odjelima. – Toksikolo{ke analize. Rad se zavr{ava sa jednim kolokvijem iz navedenih oblasti (ukupno 2 kolokvija). – etika i propisi. 7. vodi za pi}e i predmetima op}e upotrebe Upoznavanje sa sistemom osiguranja sigurnosti hrane (HACCP) Legislativa u oblasti hrane i analiza rizika Specijalisti~ki rad MJESTO OBAVLJANJA STA@A Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet zavodi za javno zdravstvo zavodi za javno zdravstvo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Prehrambena industrija Agencija za sigurnost hrane BiH Farmaceutski fakultet TRAJANJE MJESECI 1 11 6 Pravilan prijem/uzorkovanje. – Prepoznavanje mogu}ih farmaceutskih. ukupno 3 kolokvija). – promocija zdravlja. Cilj: Specijalizanti se osposobljavaju za: . – Prakti~ni rad: 24 mjeseca (21 mjesec + 3 mjeseca za specijalisti~ki rad). – Standardni operacioni postupci. 4. vode i predmeta op}e upotrebe i sanitarna mikrobiologija Identifikacija i odre|ivanje {tetnih materija u hrani. – Izdavanje mi{ljenja o zdravstvenoj/higijenskoj ispravnosti i kvalitetu prehrambenih proizvoda. na osnove odre|ene koncentracije lijeka u krvi. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja.^etvrtak. vode za pi}e i predmeta op}e upotrebe Mikrobiolo{ka ispitivanja hrane. pesticidi i drugi kontaminanti) Osnove statistike Procjena i analiza rizika Legislativa u oblasti hrane UKUPNO Ukupno sati 5 20 15 15 15 25 15 15 10 30 15 35 15 230 6 6 1 2 3 Plan specijalizacije: – Teorijski dio: 12 mjeseci (uklju~uju}i godi{nji odmor). vode. Funkcionalna hrana. bilo kao gotovih proizvoda ili poluproizvoda u prehrambeno-proizvodnom procesu. – Samostalno izdaje mi{ljenje o zdravstvenoj/higijenskoj ispravnosti i kvalitetu prehrambenih proizvoda. Program specijalizacije: Uvodni dio . EKO hrana. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH-Kontrolni laboratorij 1 mjesec – Upoznavanje sa na~inom registracije lijekova u BiH. specijalista sanitarne hemije je stru~njak koji: – Samostalno provodi sve postupke u procesu ispitivanja/ kontrole ispravnosti i kvaliteta `ive`nih namirnica. Rad na klinikama se zavr{ava kolokvijem na pedijatriji. krvni derivati i pripravci iz krvi.osnovna teorijska nastava Teoretski dio Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane. – Utvr|ivanje optimalne doze. za pojedinog pacijenta. Po zavr{etku specijalizacije. Rad se zavr{ava kolokvijem iz navedene oblasti (ukupno 1 kolokvij). – Primjenu biolo{kih i mikrobiolo{kih metoda ispitivanja ispravnosti i kvaliteta prehrambenih proizvoda i predmeta op}e upotrebe. odabir i kontrola analiti~kih metoda. te{ki metali. – Pra}enje odgovora pacijenta na terapiju u odnosu na primjenjenu dozu. Teorijski dio: 12 mjeseci (uklju~uju}i godi{nji odmor) Predmet Pojam i definicija hrane. kao i instrumentalnih analiti~kih i imunokemijskih metoda u kontroli ispravnosti i kvaliteta prehrambenih proizvoda i predmeta op}e upotrebe. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Procjenu zdravstvene/higijenske ispravnosti i kvaliteta `ive`nih namirnica na osnovu rezultata ispitivanja i poznavanja svojstava namirnica. pi}a. opreme i materijala. – Upoznavanje sa instrumentalnim tehnikama koje se koriste za ispitivanje lijekova. mikotoksini. Rad se zavr{ava kolokvijem iz navedenih oblasti (ukupno 3 kolokvija). 2011. postizanje optimalnog u~inka bez ne`eljenih djelovanja. pi}a. farmakokinetskih i farmakodinamskih interakcija i njihovo uklanjanje. napitaka i vode za pi}e i predmeta op}e upotrebe. obradu i ~uvanje uzoraka prehrambenih proizvoda (hrane. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. organizacija rada. – Primjenu dobre laboratorijske prakse i dobre kontrolne laboratorijske prakse. – Prepoznavanje manifestacija sporednih ili toksi~nih djelovanja. – Primjenu zakonskih propisa iz oblasti kontrole hemijske i mikrobiolo{ke ispravnosti prehrambenih proizvoda. biohemijski laboratorij 3 mjeseca – Odre|ivanje koncentracije lijeka u tjelesnim te~nostima imunohemijskim metodama i drugim instrumentalnim metodama. dijetetskih namirnica i suplemenata). – Ocjenu i unapre|enje postoje}ih.

Po zavr{etku specijalizacije. – Djeluje kao dio zdravstvenog tima na svim nivoima zdravstvene za{tite. Vo}e. – Edukatora u oblasti nutricije kao faktora o~uvanja zdravlja. parenteralne i potpune parenteralne prehrane. pivo i vino. napitaka i pija}e vode iz vodovoda – Kontrola vode u bazenima i centrima za rekreaciju. 1. hiperlipidemija. – Identificiranje strategija za prevenciju. vodi za pi}e i predmetima op}eupotrebe – Identifikacija i odre|ivanje rezidua antibiotika u hrani – Identifikacija i odre|ivanje hormona u hrani – Identifikacija i odre|ivanje mikotoksina u hrani – Identifikacija i odre|ivanje pesticida u hrani – Identifikacija i odre|ivanje te{kih metala u hrani Upoznavanje sa sistemom osiguranja sigurnosti hrane (HACCP) – Shvatanje koncepta HACCP sistema na prakti~nom primjeru u prehrambenoj proizvodnji Legislativa u oblasti hrane i analiza rizika – Upoznavanje sa konceptom rada Agencije za sigurnost hrane – Upoznavanje sa legislativom i zna~ajnim legislativnim tijelima iz oblasti hrane – Upoznavanje sa principima procjene i analize rizika Specijalisti~ki rad NUTRICIJA I DIJETETIKA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . bezalkoholna pi}a i napici. 2. povr}e. – Fizi~ko-hemijska ispitivanja `ive`nih namirnica po grupama: Voda za pi}e i fla{irane vode. 7. vo|enje dokumentacije o uzorcima. kakao i nadomjesci. 2. – Dizajnira studije i rukovodi istra`iva~kim projektima u oblasti dijetetike i nutricije.Broj 17 – Strana 154 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Procesi pripreme hrane Promocija zdravlja Specijalisti~ki rad ^etvrtak. Prakti~ni rad: 24 mjeseca (19 mjeseci + 5 mjeseci za specijalisti~ki rad). – upravljanja sistemom. dob i dr. – Procjena prehrane primjenom odgovaraju}ih metoda (dnevnici. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – Procjenu glavnih faktora rizika u epidemiologiji naju~estalijih problema vezanih za prehranu. – komunikacijske vje{tine. – Primjenu ra~unarskih aplikacija u dijetetici. Alkoholna pi}a. Kafa. Konzervirani proizvodi od mesa (uklju~uju}i ribu i morske plodove). Mlijeko i mlije~ni proizvodi. specijalista nutricije i dijetetike je stru~njak koji: – Samostalno obavlja praksu dijeteti~ara (od procjene prehrambenog statusa do formiranja preporuka za prehranu) za pojedince i kolektive. – Primjenu dijetoterapije u razli~itim patofiziolo{kim stanjima.24 mjeseca (21 mjesec + 3 mjeseca za specijalisti~ki rad) Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane. – timski rad. gojaznost) Biohemijski parametri u ocjeni nutricionog statusa Broj sati 20 . Vo}ni sokovi. specijalizant radi seminarske radove pod rukovodstvom mentora. Dje~ja hrana i dijetetski proizvodi namijenjeni prehrani odre|enih grupa stanovni{tva. Mikrobiolo{ka ispitivanja hrane.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. Program specijalizacije: Uvodni dio . Identifikacija i odre|ivanje {tetnih materija u hrani. – Savjetovanje u oblasti enteralne. upitnici). – promocija zdravlja. 2011. Meso i mesne prera|evine (uklju~uju}i ribu i morske plodove). otvorenim vodotocima – Sanitarni pregledi. a nakon svake zavr{ene oblasti pola`e kolokvij (ukupno 14 kolokvija). Prakti~ni rad . – Sudjeluje u planiranju strategije prehrane stanovni{tva i promoviranju zdravlja. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. – Procjenu nutricionog statusa. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. Objekti kolektivne prehrane zavodi za javno zdravstvo Farmaceutski fakultet 1½ 2 5 Tokom usavr{avanja na Farmaceutskom fakultetu. otkrivanje i intervencije problema nepravilne prehrane u odre|enih populacija. vode za pi}e i predmeta op}e upotrebe – Prijem uzoraka. Teorijski dio: 12 mjeseci (uklju~uju}i godi{nji odmor) Predmet Biohemija Osnove biohemije sa osnovama stani~ne i molekularne znanosti Osnovni metaboli~ki putevi humanog organizma. – Primjenu i dizajn odgovaraju}ih epidemiolo{kih studija u dijetetici. – Formulisanje smjernica u konkretne savjete za pravilnu prehranu. Cilj: Specijalizanti se osposobljavaju za: – Primjenu osnovnih principa pravilne prehrane i izradu jelovnika za pojedince i grupe s obzirom na spol. ~uvanje uzoraka. 4.osnovna teorijska nastava Teoretska nastava Biohemijske analize Antropometrijska mjerenja u procjeni prehrambenog statusa Statisti~ke metode i ra~unarske aplikacije Nutricija Dijetetika Dijetoterapija MJESTO OBAVLJANJA TRAJANJE STA@A MJESECI Farmaceutski fakultet 1 Farmaceutski fakultet Univerzitetsko-klini~ka bolnica Univerzitetsko-klini~ka bolnica Farmaceutski fakultet Odgovaraju}i objekti kolektivne prehrane Univerzitetsko-klini~ka bolnica Univerzitetsko-klini~ka bolnica 11 1 ½ 1 3 2 8 Plan specijalizacije: 1. prera|evine i konzervirani proizvodi. ~aj. Teorijski dio: 12 mjeseci (uklju~uju}i godi{nji odmor).. nutrijenti i ostali sastojci hrane u kemizmu humanog organizma Stani~na i molekularna osnova bolesti i metaboli~ke komplikacije koje prate odre|ena klini~ka stanja (dijabetes. vode i predmeta op}e upotrebe i sanitarna mikrobiologija – Mikrobiolo{ka kontrola hrane i briseva. – etika i propisi.

adolescenti. Prakti~ni rad . Interakcije lijekova.^etvrtak. procjene potreba u nutrijentima. grupa i zajednica Osnove primjene deskriptivnih i analiti~kih epidemiolo{kih studija u istra`ivanju povezanosti nutricije i zdravlja Osnove politike javnog zdravstva na lokalnom nivou i na nivou Evropske Unije Patofiziologija Osnove i patofiziologija pojedinih organa i sistema organa Deontologija Profesionalna etika Legislativa UKUPNO 10 5 30 15 15 30 10 10 20 Antropometrijska mjerenja u procjeni prehrambenog statusa Statisti~ke metode i ra~unarske aplikacije – Planiranje i analiza jelovnika pomo}u nutricionisti~kih programa – Dizajn eksperimenta – Evaluacija prehrambenih epidemiolo{kih studija Nutricija – Evaluacija jelovnika za djecu – Evaluacija jelovnika za adolescente – Evaluacija jelovnika za stare osobe Dijetetika – Enteralna i parenteralna prehrana Dijetoterapija – Dijetetski re`im prehrane kod pretilosti – Dijetetski re`im prehrane kod dijabetesa – Dijetetski re`im prehrane kod dislipidemija – Dijetetski re`im prehrane kod hipertenzije – Karcinoma – Dijetetski re`im prehrane kod patolo{kih stanja probavnog trakta – Dijetetski re`im prehrane uz kontrolu minerala – Dijetetski re`im prehrane u posebnim stanjima (AIDS.24 mjeseca (19 mjeseci + 5 mjeseci za specijalisti~ki rad) Biohemijske analize – Identifikacija i odre|ivanje {e}era – Analize proteina (elektroforetsko razdvajanje i odre|ivanje proteina seruma) – Mjerenje aktivnosti enzima .nutrijenti i antinutrijenti Tablice prosje~nog sastava namirnica Smjernice za unos nutrijenata u fiziolo{kim stanjima (dojen~ad. statisti~ka obrada. interpretacija rezultata. ne`eljeni efekti Sprovo|enje farmaceutske zdravstvene za{tite U@A TEMATSKA OBLAST Farmaceutski fakultet TRAJANJE MJESECI 1 11 Farmaceutski fakultet 2 Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet 1 1 2 10 25 10 210 2. kulturolo{kim i socio-ekonomskim razlikama Potencijalne opasnosti kod modificiranja prehrane i mogu}e posljedice za pojedinca Vrste i primjene hrane. gerijatrijska populacija) Principi pravilne prehrane. kori{tenje baza podataka o sastavu namirnica Modifikacija ishrane za pojedince sa razli~itim prehrambenim navikama. zamjenski obroci) Psihologija i poreme}aji prehrane Psiholo{ki faktori koji uti~u na prehrambeno-zdravstvene navike i pona{anje (osobnost. trudnice. teorija motivacije) Psiholo{ka dimenzija gladi. prehrambene epidemiolo{ke studije i eksperimenti Savremene tehnologije i mogu}nost prakti~ne primjene u dijetetici (nutricionisti~ki programi i primjena u planiranju i analizi jelovnika) Promocija zdravlja Metode i na~ini promocije zdravlja i podizanje svijesti o zna~aju prehrane u o~uvanju zdravlja u pojedinaca. sitosti i izbora hrane Psiholo{ki zasnovani poreme}aji prehrane i rezultiraju}a klini~ki definisanja stanja Farmakoterapija i dijetoterapija Medicinska terminologija i klasifikacija bolesti Razumijevanje pojmova etiologije bolesti i riziko-faktora Uobi~ajene terapije oboljenja. vjerovanja. izra~un stvarnog unosa nutrijenata. dodatne i zamjenske obroke. funkcionalnu hranu. dijetetske namirnice i nutrijente u formi lijeka Osnove enteralne i parenteralne prehrane Na~in i mogu}nosti primjene modifikacija prehrane u dijagnostici i istra`iva~kom radu Primijenjena imunologija Imunolo{ke osnove etiologije bolesti Efekti nutrijenata na imunolo{ki odgovor Genetika i nutrigenomika Principi genetike i uloga u etiologiji bolesti Osnovne postavke nutrigenomike Statisti~ke metode i ra~unarske aplikacije u dijetetici Nau~no-istra`iva~ke ankete. distribucije i opskrbe hranom Uticaj ugostiteljskih resursa na planiranje jelovnika i efekat na kvalitet i odr`ivost ponude hrane koja zadovoljava nutricione potrebe korisnika Uticaj kuhanja i drugih metoda obrade hrane na sastav hrane u kontekstu obezbje|enja nutricionih potreba Antropometrija Antropometrijska mjerenja i procjena prehrambenog statusa Nutricija Sastojci hrane . dojilje. interakcije hrane i lijekova. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 155 Procesi pripreme hrane Upoznavanje sa sistemima proizvodnje. opekotine) Procesi pripreme hrane – Upoznavanje sa sistemima proizvodnje. uticaj okoline. dodaci prehrani. odrasli. 4. djeca. funkcionalna hrana. Specijalisti~ki rad Za rad u savjetovali{tima i drugim mjestima u izravnom kontaktu s pacijentom/korisnikom specijalista nutricije i dijetetike mora imati polo`en i stru~ni ispit za magistre farmacije. dijetetske namirnice. planiranje i analiza jelovnika Posebne vrste hrane (oboga}ena hrana. uticaj hrane i lijekova na metabolizam Primjena nutrijenata kao farmakolo{kih agenasa (dijetoterapija) Dijetetika Teorijske osnove modifikacije prehrane i unosa nutrijenata sa primjenom u prevenciji ili tretmanu oboljenja Tehnike u procjeni adekvatnosti jelovnika. APOTEKARSKA FARMACIJA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA U@A TEMATSKA TEMATSKA OBLAST OBLAST Uvodni dio Osnovna teorijska nastava Teoretska nastava Farmakoterapija i specifi~nosti farmakoterapije* Izvori informacija o lijekovima. distribucije i opskrbe hranom u kuhinjama – kolektiva – Uticaj resursa na planiranje jelovnika i efekat na kvalitet i odr`ivost ponude hrane koja zadovoljava nutricione potrebe korisnika Promocija zdravlja – Metode i na~ini promocije zdravlja i podizanje svijesti o zna~aju prehrane u o~uvanju zdravlja u pojedinaca. grupa i zajednica – Prakti~ne primjene deskriptivnih i analiti~kih epidemiolo{kih studija u istra`ivanju povezanosti nutricije i zdravlja – Osnove politike javnog zdravstva na lokalnom nivou i na nivou Evropske Unije. uklju~uju}i dodatke prehrani. 7. 2011.

– Farmakoterapija bolesti centralnog nervnog sistema. ne`eljeni efekti Sprovo|enje Farmaceutske zdravstvene za{tite Socijalna farmacija sa epidemijama Farmakokinetika Farmakoekonomika Farmaceutska komunikologija Klini~ka toksikologija BROJ ESPB 36 SEMESTAR I SEMESTAR II (Broj ESPB) (Broj ESPB) 12 Du`ina trajanja 2 mjeseca Farmakoterapija obuhvata sljede}e oblasti: – Farmakoterapija bolesti kardiovaskularnog sistema. Specifi~nosti farmakoterapije se odnose na: – Specifi~nosti farmakoterapije u starih bolesnika i djece. Specijalisti~ki rad specijalizant je du`an uraditi u okviru 6 mjeseci i polo`iti specijalisti~ki ispit. NAZIV USTANOVE Farmaceutski fakultet Klinika i klini~ka apoteka Referentna apoteka UKUPNO PERIOD BORAVKA 4 mjeseca 10 mjeseci 10 mjeseci 24 mjeseca 6 1 mjesec 12 6 6 6 6 6 12 36 2 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 11 mjeseci Potrebna znanja: – Poznavanje savremenog pristupa farmakoterapiji osnovnih organskih poreme}aja. – Individualni pristup pacijentu na osnovu poznavanja faktora koji se odnose na lijek. izbor lijeka. ekonomski opravdane) farmakoterapije. – Principi farmakokinetike. U prvoj godini specijalizant dobija potrebna teorijska znanja. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. – upravljanja sistemom. – Farmakoterapija infektivnih bolesti. bezbjedne. ne`eljenih efekata i interakcija lijekova. Teorijski dio specijalisti~kog sta`a traje 12 mjeseci odnosno 2 semestra. – Poznavanje klini~ki zna~ajnih interakcija lijekova. Specijalizant pola`e predvi|ene predmete pismenim ili usmenim putem.Broj 17 – Strana 156 Socijalna farmacija sa epidemijama Farmakokinetika Farmakoekonomika Farmaceutska komunikologija Klini~ka toksikologija Prakti~ni rad Prakti~ni rad Prakti~ni rad SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Klinika i klini~ka apoteka Referentna apoteka 1 1 1 1 1 4 10 10 ^etvrtak. – Savlada znanja i vje{tine koje podupiru promociju zdravlja i samolije~enja sa lijekovima bez recepta. . – Principi farmakoekonomije. Prakti~ni dio traje 24 mjeseca odnosno 4 semestra. – Primjena lijekova u specifi~nim populacionim grupama. Specijalizacija traje 3 godine odnosno 6 semestara i obuhvata organizovani oblik specijalizacije jednu godinu. Teoretski dio Uvodni dio . – Nadogradi znanje o na~inu preno{enja informacija u zdravstvu. farmakoterapija zasnovana na dokazima. Ustanove u kojima se obavlja prakti~ni dio specijalizacije su navedene u tabeli sa periodima boravka. – Farmakoterapija endokrinog i muskuloskeletnog sistema. 2011. Prakti~ni dio Drugu i tre}u godinu specijalizant usvaja prakti~na znanja u odre|enim ustanovama* i na svom radnom mjestu pri ~emu se svaki segment prakti~nog dijela bazira na uvodnim teorijskim predavanjima i sugestijama odre|enog mentora. U drugoj i tre}oj godini specijalizant se uklju~uje u osposobljavanje i sprovo|enje prakti~nog dijela u referentnim stru~nim ustanovama. – komunikacijske vje{tine. – Hematolo{ki i biohemijski poreme}aji. – Nadogradi znanje o upotrebi i djelovanju lijekova. Prvu godinu specijalizant pro{iruje teorijska znanja iz odre|enih predmeta koje je slu{ao na farmaceutskom fakultetu i to: MODUL Farmakoterapija i specifi~nosti farmakoterapije* Izvori informacija o lijekovima. APOTEKARSKA FARMACIJA Specijalizacija iz Apotekarske farmacije je nau~ni i obrazovni proces u kojem specijalizant dobija teorijska i prakti~na znanja na osnovu kojih je sposoban pru`iti potrebna znanja i vje{tine za sprovo|enje racionalne farmakoterapije i organizovati i voditi farmaceutsku slu`bu. kriti~ka procjena publikovanih ispitivanja Interakcije lijekova. Cilj osposobljavanja u odabranim odre|enim ustanovama i na svom radnom mjestu je da specijalizant: – Pru`i potrebna znanja i vje{tine za sprovo|enje racionalne (efikasne. – timski rad. karcinoma. – Farmakoterapijski pristup bolesnicima sa poreme}ajima funkcije bubrega i jetre. 7. – Poznavanje i razumijevanje etiolo{kih faktora i faktora rizika od zna~aja za razvoj bolesti/poreme}aja.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – Kori{tenje izvora informacija o lijeku. – promocija zdravlja. bolesti gastrointenstinalnog. odnosno izradom seminarskog rada. – Komunikolo{ke metode. bolest. – Pro{iri znanje o lijeku kao osnovnoj. – etika i propisi. – Specifi~nosti farmakoterapije u trudnica i dojilja. – Savlada znanja i vje{tine koje nastaju usljed nepravilne upotrebe. dok je ostali dio predvi|en za individualno osposobljavanje pod vodstvom mentora. – Potrebne vje{tine: – Sprovo|enje koncepta Farmaceutske zdravstvene za{tite (Pharmaceutical care) koriste}i vje{tine komunikacije. – Nadogradi znanje o snabdijevanju stanovnika lijekovima. – Uklju~ivanje i preno{enje znanja u zdravstvenom prosvje}ivanju stanovni{tva u svom radnom okru`enju. – Poznavanje profila ne`eljenih efekata lijeka. – Osnovi menad`menta lijekova. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. – Nadogradi znanje o legislativi i oblicima zdravstvene za{tite. pra}enje terapije. pacijenta. – Primjena lijekova kod bolesnika sa poreme}ajima rada bubrega i/ili jetre. – Poznavanje terapije zasnovane na dokazima (evidence based medicine EBM). 4. eti~koj i ekonomskoj kategoriji.

). 1. – promocija zdravlja. – Uloga farmaceuta (kao menad`era) u racionalnoj terapiji. matrice podataka. Tokom usavr{avanja na Farmaceutskom fakultetu. nosioci informacija). analiza slu~ajeva iz prakse (case study. REFI. vje`bi i individualnog rada s mentorom. poslovanju apoteka. kontraindikacijama. – Etika informiranja i publiciranja. Baze i banke podataka o lijekovima. 4. Organizacija i sprovo|enje ODIT-a (kontrole) kvaliteta pru`ene zdravstvene usluge. Rad sa modernim bazama podataka. – Rad sa edukativnim programima iz podru~ja farmaceutske informatike i modelima ekspertnih farmaceutskih sistema. Internet i informacije o lijekovima. – Statisti~ka pravila obrade podataka (Parametrijski i neparametrijski testovi. – Stvaranje baza podataka za dopunu i razvoj aplikativnih programa. 7. operativni sistemi. apotekara u bolni~koj apoteci. – Proizvodnja informacija za korisnika. farmakoekonomski modeli i analiza. informacija . Procjena obuhvata: kratka test pitanja. Organizirana nastava za specijalizante na Farmaceutskom fakultetu u trajanju od 12 mjeseci se provodi u obliku predavanja. ne`eljenim efektima i interakcijama. Obavlja se na farmaceutskom fakultetu u ukupnom trajanju od 1 mjesec. – Menad`ment u farmaciji. – Odlu~ivanje nakon analize podataka. analizu slu~ajeva.^etvrtak. Na~in provjere ste~enog znanja: Svaki od predlo`enih Modula sadr`i o~ekivane ciljeve i rezultate. izradu seminarskih radova. va`e}e direktive i smjernice iz oblasti farmacije. – Komunikacije unutar farmaceutske djelatnosti.24 mjeseca. izradu plana Apotekarske djelatnosti. Nakon uspje{no zavr{enih 9 modula kandidati sti~u zvanje specijaliste Apotekarske farmacije.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uje navedeni fakultet. tekst procesorima i programima za tabelarno ra~unanje). PDR i druge). – Klasifikacije lijekova (Anatomsko-terapeutsko kemijska klkasifikacija .ATK i definisane dnevne doze . – Analiza prikupljenih podataka o potro{nji lijekova. preporu~enim smjernicama me|unarodnih (evropskih) udru`enja za tretman odre|enih bolesti/poreme}aja. trudno}a itd). nacionalnim vodi~ima za terapiju. – Klasifikacijski sistemi i obrada nau~nih i stru~nih ~asopisa.zna~aj i smisao. djelovanju. – etika i propisi. specijalizant radi seminarske radove pod rukovodstvom mentora.PBL). – Farmakoekonomika. – Programska podr{ka stru~nim farmaceutskim problemima. – Osnove klini~ke farmakologije i klini~ke farmacije i upoznavanje s njenom informati~kom slu`bom. Rote lista. – Kori{tenje informati~kih podataka za izradu javno zdravstvenih programa i promovisanje zdravog na~ina `ivota. problem based learning . – komunikacijske vje{tine. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Korelacija. programska podr{ka. – Informacijska pismenost. Na~ini preno{enja znanja i komunikacija sa pacijentom.12 mjeseci. Specijalizacija na drugim mjestima prema planu: – Teoretska i prakti~na nastava . Ekspertni kompjuterski farmaceutski sistemi. – upravljanja sistemom. – Izvori informisanja o lijekovima i pomo}nim ljekovitim sredstvima. Organizirana nastava obuhvata sljede}i program: Uvodni dio . publiciranje i pretra`ivanje stru~nih i nau~nih ~asopisa. . usmene prezentacije slu~ajeva iz prakse. – timski rad. – Zdravstvena statistika (Izbor entiteta. FARMACEUTSKA INFORMATIKA I FARMAKOEKONOMIKA Vrsta specijalizacije: OSNOVNA Trajanje specijalizacije: 3 godine (36 mjeseci) Plan specijalizacije: [IRA TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . Nakon svakog modula organizuje se procjena postignutog cilja. djelovanju apotekara u primarnoj zdravstvenoj za{titi. elementi opisa varijabli itd. – Ne`eljeni efekti lijekova (prikupljanje i pra}enje ne`eljenih efekata lijekova i saradnja sa Centrom za pra}enje nuspojava WHO). – Prikupljanje. – Baze demografskih podataka. funkcije vjerovatno}e. kompjuterski sistemi. Vidal. revijskim i originalnim stru~nim radovima publikovanim u vode}im me|unarodnim ~asopisima. Zvanje: Specijalista Farmaceutske informatike. – Izrada prijedloga za racionalizaciju upotrebe i potro{nje lijekova. regresija). Materijal za specijalizaciju ~ine: Pripremljen pisani materijal koji je zasnovan na relevantnim ud`benicima iz farmakoterapije. – Priprema izvje{taja i referata. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH . – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 157 Pru`anje savjeta pacijentu.osnovna teorijska nastava Specijalna teorijska nastava Obuka prema programu MJESTO OBAVLJANJA STA@A Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Glavni ured za farmakovigilanciju Katedra za klini~ku farmakologiju farmaceutskog fakulteta. spol.Glavni ured za farmakovigilanciju – Informacije o lijekovima pojedinih farmakolo{kih grupa prema indikacijama. seminara. – Informacije o lijekovima za pojedine grupe pacijenata (dob. – Kompjuterski statisti~ki programi. rad na registraciji lijekova Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH Kontrolni laboratorij Klini~ka apoteka Apoteka Farmaceutska industrija Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zavodi za javno zdravstvo Federalno ministarstvo zdravstva Veledrogerija TRAJANJE MJESECI 1 11 4 Obuka prema programu 4 Obuka prema programu 3 3 3 3 1 1 1 1 Obuka prema programu Obuka prema programu Obuka prema programu Obuka prema programu Obuka prema programu Obuka prema programu Obuka prema programu Specijalizacija na fakultetu (Farmaceutski fakultet): – Teoretska i prakti~na nastava . Specijalni dio teoretske nastave 11 mjeseci – Uvod u teoriju informacijskih nauka (Podatak. 2011.DDD). – Informacijska tehnologija (Razvoj kompjuterske informatike. a nakon svake zavr{ene oblasti pola`e kolokvij u vidu seminara. – Baze podataka o lijekovima u svijetu (Martindale.

planiranje parenteralne ishrane i op}enito ishrane bolesnika). Kolokvij ili seminar. – Rad na formiranju liste najpropisivanijih lijekova s aspekta morbididetne statistike. – Ekspertni sistemi u kontroli lijekova (kori{tenje baze analiti~kih podataka). – Pravilna komunikacija sa pacijentom.toksikolo{ka i klini~ka dokumentacija). – Metaboli~ka interferencija lijekova na rezultate laboratorijskih testova. – Podaci o promociji i prodaji lijekova (Marketing). 4. – Priprema informacija za lijekove koji se izdaju bez recepta. – Pra}enje neadekvatnog doziranja s obzirom na dob. nuspojava i odabir racionalne terapije za pacijenta (odre|ivanje terapije prema individualnom pacijentu. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH-Kontrolni laboratorij – Hemijsko-farmaceutska dokumentacija za registraciju lijekova i pomo}nih ljekovitih sredstava. Pretra`ivanje svjetskih baza podataka o lijekovima preko Interneta. farmakolo{ki i toksikolo{ki utjecaj lijekova na resorpciju. koji se koriste u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Kolokvij ili seminar. Kolokvij ili seminar. indikacije itd. spol. – Rad na izdavanju lijekova i priprema jedini~ne terapije za pacijenta. Katedra za klini~ku farmakologiju farmaceutskog fakulteta – Metodologija pretklini~kih i klini~kih istra`ivanja. propisi i direktive Svjetske zdravstvene organizacije i drugih razvijenih zemalja). – Zakonski propisi i preporuke. – Racionalizacija uputa o na~inu uzimanja lijeka. – Menad`ment u zavodu za javno zdravstvo.. tj. Farmaceutska industrija – Rad na informacionim sistemima. 7. – Statisti~ka obrada podataka o farmakokineti~kim istra`ivanjima. – Tehni~ka podr{ka u kontroli lijekova. – Rad na odjeljenjima univerzitetsko-klini~ke bolnice (informisanje ljekara i pacijenata). – Rad na farmakoekonomskim studijama. metabolizam. – Bezbjedno zbrinjavanje lijekova isteklog roka trajanje ekolo{ka farmacija. koji se koriste u zavodu za javno zdravstvo. Zavodi za javno zdravstvo – Rad na informacionim sistemima. Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja – Rad na informacionim sistemima.Broj 17 – Strana 158 – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak.. – Statisti~ka analiza pojave interakcija. predvi|anje klini~ki va`nih interakcija lijekova. – Obrada izdatih recepata. bilo na teret sredstava zdravstvenog osiguranja ili sredstava samih osiguranika. – Fiziolo{ki. – Inventura i defektura. ljekaru. – Podaci o kori{tenju lijekova na nivou specijalisti~ko konsultativne i bolni~ke zdravstvene za{tite. pra}enje potro{nje lijekova po pacijentu. farmakokineti~ki parametri u odabiru terapije. – Priprema dokumentacije za metode koje se koriste za registraciju lijeka. nadzor propisane terapije u svrhu prevencije medikacijske pogre{ke. – Analiza potro{nje kao pomo} formiranja listi lijekova. – Rad na prijemu trebovanja kao dio zdravstvenog tima. – Uspostava sveobuhvatne i jedinstvene evidencije o izdatim lijekovima. – Klini~ko-farmakolo{ki programi za ispitivanje lijekova i informati~ka obrada rezultata. – Uzorkovanje i uzorci . – Baze podataka o vlastitim lijekovima (Farmaceutska industrija kao izvor podataka o lijekovima). transport. – Uzorci za analiti~ko pra}enje lijekova. pra}enje ukupne potro{nje lijekova. Klini~ka apoteka – Rad na farmaceutskom informacionom sistemu klini~ke apoteke. – Priprema informacija za lijekove OTC grupe. – Menad`ment u farmaceutskoj industriji. – Primjena informati~kih principa u farmakologiji i klini~koj farmakologiji. – Kreiranje najadekvatnijih baza podataka koje koristi Zavod zdravstvenog osiguranja. uputstvo za lijek. – Statisti~ka provjera ekvivalentnosti preparata (Kompjuterska podr{ka u obradi rezultata analiti~kih metoda). – Priprema dokumentacije za registraciju lijekova. – Izvori podataka o lijekovima. u toku vizite i sl. nuspojava i odabir racionalne terapije za pacijenta. – Priprema dokumentacije za registraciju lijekova i pomo}nih ljekovitih sredstava (farmakolo{ko . – Obrada podataka pri svim segmentima rada (pripremanje novih informacija o lijekovima). – Dokumentacija za finansijske potrebe apoteke. – Primjena ste~enog znanja u radu sa kompjuterskom obradom recepata. 2011. – Rad na izradi smjernica za propisivanje lijekova. – Razvrstavanje lijekova prema ATK/DDD klasifikaciji. ekskreciju prirodnih supstrata i metabolite. . koji se koriste u farmaceutskoj industriji. – Menad`ment u fondu za javno zdravstvo. Apoteka – Rad na farmaceutskom informacionom sistemu mjesne apoteke. – Podaci o propisivanju lijekova na nivou primarne zdravstvene za{tite. opojnih droga. izdavanja lijekova pojedina~no za odre|enog pacijenta koriste}i najnovija saznanja. – Propisi o istra`ivanju i ispitivanju lijekova (zakonodavstvo u oblasti istra`ivanja i ispitivanja lijekova. – Statisti~ki izvje{taji o potro{nji lijekova. – Analiza interakcija. – Odabir informacija za unutra{nje pakovanje tj. – Rad na izdavanju lijekova. – Aktivno u~estvovanje u sistemu raspodjele jedini~ne terapije. ATK grupama. – Savjetovanje u izboru lijekova koje bolesnik kupuje bez recepta. – Ispisivanje signature i dodatnih informacija o lijeku putem letka. Kolokvij ili seminar. – Menad`ment u klini~koj apoteci. – Informati~ke metode u galenskoj produkciji (priprema informacija o individualno pripremljenim magistralnim i galenskim pripravcima). te racionalizacija upotrebe lijekova.priprema za statisti~ku obradu. – Statisti~ka obrada podataka o uspje{nosti lije~enja. – Savjetovanje pacijenta o izbjegavanju kori{tenja istih generi~kih lijekova. – Podaci za informisanje javnosti. – Dokumentacija za statisti~ke podatke nadle`nim organima (pra}enje upotrebe i potro{nje lijekova). – Rad na pripremanju stru~nih informacija za ljekare. – Menad`ment u apotekarskoj djelatnosti. – Podaci o propisivanju lijekova na nivou primarne zdravstvene za{tite. farmakoekonomika. – Baze podataka o sirovinama.

Odre|eni organi kao sekretori hormona: gastrointestinalni sistem. gonadalna poreme}enja. U`a specijalizacija uklju~uje javno zdravstvenu problematiku. toksi~ni adenom {titnja~e. neuropatije. mu{ka kontracepcija. hipertireoza. dijabetologije i bolesti metabolizma Ginekolo{ka problematika u podru~ju endokrinologije. Kroni~ne komplikacije {e}erne bolesti. supstanca P i tehnikinini. hiperkalcemija. Infekcije u {e}ernoj bolesti. endogeni opioidi. Transplantacija gu{tera~e. oftalmopalija. osteoporoza. komplikacije na oku. KAH. – upravljanja sistemom. Gravesova bolest.hipoglikemija. kontrola ovulacije. Prostaglandini. Cushingov sindrom. timus. dijabetologije i bolesti metabolizma za koje se dijagnosti~ki pregled pretage i lije~enja ne mogu provoditi u ambulantno-poliklini~kim crvjetima te zbog toga zahtijevaju hospitalizaciju. feokromatcitom. pseudohipoparatireoidizam multipla endokrina neoplazija. – Podaci zdravstvenog osiguranja o nadoknadi za vrijednost recepata. Hipotalamo-adrenalno gonadalna sekrecija. Hipotunfkcija hipotalmoneurohipofizarnog sistema. dijabetologije i bolesti metabolizma Poliklini~ki rad iz oblasti endokrinologije. klini~ku i laboratorijsku dijagnostiku. menopauza Bolesti nadbubre`ne `lijezde: Bolesti suvi{ka mineralokortikoida. bubreg. VIP (vazoaktivni intestinalni peptid). Operativni zahvati u bolesnika sa {e}ernom bolesti. Program u`e specijalizacije 1. genitourinarni sistem. nasljedne metaboli~ke bolesti s promjenama na kostima. Primarni i sekundarni hiperparatireoidizam. Federalno ministarstvo zdravstva – zakonska regulativa iz oblasti farmaceutike – liste esencijalnih lijekova – organizacija farmaceutskih slu`bi Veledrogerija – Podaci o propisivanju lijekova na nivou primarne zdravstvene za{tite. Bolesti uzrokovane sekrecijom hormona iz tkiva koji nisu klasi~ne endokrine `lijezde. 7. Poreme}enja metabolizma kalcija i metaboli~ke bolesti kostiju. oralni hipoglikemici. hipoaldosteronizam. impotencija. tireotoksi~na kriza. Akutne komplikacije {e}erne bolesti . hormonalno aktivni tumor jajnika. testikularni tumori. Djelovanje gonadotropina i steroidnih hormona. sindrom rudimentarnih testisa. Dijabetologija Definicija i klasifikacija. alopecija. Uvodni dio . izolirani deficit gonadotropina. kontrolirana tjelesna aktivnost. prerani pubertet i pseudopubertet. hiperosmolarna koma. Testovi optere}enja u {e}ernoj bolesti. gu{avost. specifi~nu problematiku za{tite bolesnika iz podru~ja endokrinologije dijabetologije i bolesti metabolizma a kao posebna problematika uklju~en je rad s djecom i trudnicama zbog bolesti iz navedenih podru~ja. komplikacije steroidne kontracepcije. te svih ostalih bolesti iz podru~ja endokrinologije. poreme}enja menstruacije. – Rad na kreiranju jedinstvene metodologije i pristupa bazama podataka. akutna poreme}enja matabolizma kalcija. 2011. masno tkivo. novootkrivena {e}erna bolest koja zahtijeva hospitalizaciju (dijabeti~ka ketoacidoza. inzulin. – Analiziranje prikupljenih podataka. Detaljni program uklju~uje temeljne principe i metode konzilijarrno-poliklini~kog na~ina rada. Trudno}a. ko`a. hipoglikemija). terapiju i rehabilitaciju. hiperplazija medule. funkcionalni testovi. Mu{ki hipogonadizam. biolo{ki inaktivni gonadotropini. dijabetologije i bolesti metabolizma Endokrinologija i dijabetologija dje~jeg uzrasta Godi{nji odmor Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki odjel interne medicine Bolni~ki laboratorij 1 Bolni~ki odjel ginekologije Bolni~ki odjel pedijatrije ½ ½ 2 TRAJANJE MJESECI 1 11 8 Ciljevi u`e specijalizacije Ciljevi u`e specijalizacije iz endokrinologije. reprodukcijska poreme}enja. Pagetova bolest. ginekomastija. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. – promocija zdravlja. konzilijarno-poliklini~ki rad. akne. graviditeti bolesti {titnja~e. premenstrulani sindrom. te faktori rasta.osnovna teorijska nastava Medicinski fakultet TEMATSKA OBLAST Bolni~ki tretman bolesti iz oblasti endokrinologije. osteomalacija. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. plu}a. sindromi poliglandularne insuficijencije. hipotireoza. mu{ka neplodnost. somatostatin. policisti~ni ovariji. – Podaci apoteka o izdatim lijekovima. laktacidoza. PROGRAM SUBSPECIJALIZACIJA INTERNISTI^KE SUBSPECIJALIZACIJE ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godine (24 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Interna medicina PLAN SUBSPECIJALIZACIJE MJESTO OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . dijagnostika i lije~enje hipotalami~kih bolesti i hipofi ze.dijeta. hipoparatireoidizam. hiperglikemija. . – komunikacijske vje{tine. – timski rad. Bolesti {titnja~e: Regulacija funkcije {titnja~e. neurotenzin. srce. edukacija i samokontrola. – etika i propisi. dijabetologije i bolesti metabolizma kao npr. hirzutizam. kardiovaskularne komplikacije. testikularna disfunkcija u sistemskim bolestima. Lije~enje {e}erne bolesti . Rad na bolni~kom odjelu interne medicine 11 mjeseci Rad bi se sastojao od dijagnostike i lije~enja svih hitnih stanja iz podru~ja endokrinologije. testikularna feminizacija. nadzor i provo|enje supspecijalizirane zdravstvene za{tite bolesnika iz podru~ju endokrinologije dijabetologije i bolesti metabolizma. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. nefropatije.^etvrtak. hipokalcemija. gestacioni oblik {e}erne bolesti. Bolesti hipotalamusa i hipofize Funkcionalno ispitivanje hipotalamo-hipofizne osovine klinika. kolecistokinin. Periferna inzulinska rezistencija. Endokrinolo{ko poreme}enje gonada Normalni menstruacijski ciklus. Clinefelterov sindrom. dijabetes insipidus odr`avanje osmotalnosti tjelesnih teku}ina. apopleksija hipofize. Funkcionalni i nefunkcionalni tumori. karcinomi {titnja~e. gastroenteropatije. menopauza. – Informacije o podacima proizvo|a~a i veledrogerija o prodaji. upale {titnja~e. dijabetologije i bolesti metabolizma Laboratorijska dijagnostika endokrinologije. insufi cijencija nadbubre`ne `lijede. Oblici poja~anog lije~enja inzulinom. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 159 – Statisti~ka analiza potro{nje. hipopituitairizam. peptidini hormoni. dijabeti~no stopalo. dijabetologije i bolesti metabolizma su osposobljavanje doktora medicine specijalista za interne bolesti za organizaciju. Turnerov sindrom. 4. akutna insufi cijencija nadbubre`ne `lijede. pseudohipoaldosteronizam. upale.

Merkel cel tumor) endokrino lije~enje uznapredovalog tumora dojke. – bolesti metabolizma. SIAD). pinealomi. Hormoni i maligne bolesti. CT. Poliklini~ki rad u internoj medicini 8 mjeseci Sadr`aj: dijagnostika i lije~enje iz podru~ja: – endokrinologije. metaboli~ki u~inci alkohola. Bolesti dojke. giht. neurotenzin. 2011. druge bolesti povezane s jelom. – upravljanja sistemom. gastropankreasnih hormona. Uticaj lijekova na endokrinu funkciju. ateroskleroza porfirija. Obavezno je uklju~iti se u poslijediplomsku nastavu iz endokrinologiie. intervencijska) Abdominalna hirurgija MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Bolni~ki odjel gastroenterologije i pankreatologije Bolni~ki odjel hepatologije Infektologija Pedijatrijska gastroenterologija Bolni~ki odjel gastroenterologije Bolni~ki odjel gastroenterologije Bolni~ki odjel gastroenterologije Bolni~ki odjel gastroenterologije Abdominalna hirurgija TRAJANJE 1 mjesec 5 mjeseci 3 mjeseca 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 1 mjesec 4 mjeseca 3 mjeseca 1 mjesec 15 dana 15 dana 2 mjeseca Radiologija i nuklearna medicina Radiologija i nuklearna medicina Gastroenterolo{ka onkologija Onkolo{ki odjel Godi{nji odmori Godi{nji odmori Program u`e specijalizacije: Uvodni dio . te interpretaciju histolo{kog nalaza biopsije jetre uz saradnju patologa kompetentnog u hepatologiji. somatostetin. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Poreme}enja metabolizma masti u {e}ernoj bolesti. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. Niski rast uzrokovan poreme}enjima u funkciji endokrinih `lijezda. dijabetologije i bolesti metabolizma. hCG. nervoza. Ginekolo{ki ultrazvuk. mu{kih spolnih hormona. gladovanje. Specijalist je obavezan raditi svakodnevno uz nadzor i pomo} odgovaraju}eg specijalista i mentora. Hormonalna kontrola rasta. Rad u laboratoriju 1 mjesec Sadr`aj: laboratorijske pretrage potrebne za dijagnostiku i lije~enje bolesnika iz podru~ja endokrinologije. Gastroenterologija i pankreatologija 5 mjeseci Specijalisti interne medicine rade na klini~kom odjelu gdje se upoznaju sa klini~kom slikom. Obilazak na ginekologiji 15 dana Sadr`aj: Ginekolo{ke problematike u podru~ju endokrinologije. predvi|a se rad i upoznavanje s osnovama dijagnosti~kih postupaka (npr. Tako|er su obavezni polo`iti kolokvij nakon obilaska Klini~kog odjela. asistirana reprodukcija. medularni karcinom {titnja~e. osteomalacija. Procjena rasta krivulja rasta. posebno bolesti hipotalamusa. ateroskleroze. `enska kontracepcija i komplikacija steroidne kontracepcije. cel-karcinom plu}a. Pri tome izvode funkcionalne testove iz tog podru~ja. purina. – etika i propisi. karcinoidi. – promocija zdravlja. posebno problem {e}erne bolesti i komplikacija. Sekundarno uzrokovan niski rast. anoreksija. Pregled fundusa. duhana. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. hiperreninizam. Indikacija ovulacije. U sklopu ovog boravka. dijabetologije i bolesti metabolizma. dijabetologije i bolesti metabolizma (2 semestra) i polo`iti propisane ispite. te drugih poreme}aja. funkcionalni tumori i tumorima sli~na stanja u ovarijima. Rad s biostatorom "umjetna gu{tera~a". U drugom dijelu specijalisti rade na klini~kom odjelu i aktivno sudjeluju u konzilijarnoj gastroenterolo{koj aktivnosti te u gastroenterolo{koj poliklinici Hepatologija 3 mjeseca Specijalisti upoznaju ktini~ku sliku. @enska neplodnost. dijabetologije i bolesti melabolizma. rast u visinu. Provjera znanja: na kraju boravka potrebno je polo`iti kolokvij. nadbubre`ne `lijezde. endokrinolo{ki pristup lije~enju karcinoma prostate. Visoki rast: klasifi kacija i klini~ka slika. hipoglikemija i hiperinzulinizma. UZV dijagnostika). Specijalisti trebaju aktivno sudjelovati u radu i odre|ivanju odre|enih pretraga. CRH. ovisni dijabetes u djece i komplikacije MODY oblik {e}erne bolesti. paratireoideje. eritrocitoza. GASTROENTEROHEPATOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godine (24 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Interna medicina – Infektologija PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . neuroendokrini tumori (adenomi hipofize. Specijalisti su obavezni voditi dnevnik rada i u~inak dijagnosti~kih i terapijskih postupaka. Paraneoplasti~ni endokrini sindromi (lu~enje GH. te svih drugih endokrinolo{kih poreme}aja. 7. – dijabetologija. Provjera znanja: na kraju boravka potrebno je polo`iti kolokvij. endometrioza. hiperkalcemija. Me|udjelovanje lijekova u {e}ernoj bolesti. – timski rad. denzitometrija. dijagnostiku i terapiju bolesti hepatobilijarnog sistema radom na klini~kom odjelu. Inzulin. Provjera znanja: na kraju boravka pola`e se kolokvij. te drugih faktora iz okoline na endokrinolo{ke i metaboli~ke funkcije. hipofize. posebno metabolizma masno}a. . paraneoplasti~ka sekrecija peptida koji nisu povezani s endokrinolo{kim sindromom (kalcitonin. ACTH.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. hipoglikemije. poreme}enje metabolizma masti. Dijagnostika promjena u stanicama i tkivima dijabeti~kog organizma. dijagnostikom i terapijom gastroenterolo{kih bolesti u u`em smislu i bolesti pankreasa. Moraju savladati tehniku biopsije jetre i perkutane transhepati~ke kolangiografije (PTC). rast drugih kostiju i ko{tano sazrijevanje. neuroblastomi. ovjerenog od voditelja odjela. poreme}enja apetita. posljedice lije~enja malignih bolesti na endokrini sistem. radioizotopna dijagnostika. RTG pretrage odre|enih endokrinih organa.Broj 17 – Strana 160 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. Obilazak na pedijatriji 15 dana Sadr`aj: Pedijatrijske problematike iz podru~ja endokrinologije. Metaboli~ke bolesti Debljina. hCS humoralni. NMR. {titnja~e. – komunikacijske vje{tine. 4. Gestacijski dijabetes i komplikacije.osnovna teorijska nastava Gastroenterologija i pankreatologija Hepatologije Infektologija Pedijatrijska gastroenterologija Ultrazvuk I (dijagnosti~ki) Ultrazvuk II (intervencijski) Endoskopija I (dijagnosti~ka) Endoskopija II (ERCP. Fetalna i neonatalna endokrinologija. prirast na visini.

rnikrobiolo{ke i farmakoterapijske principe. – drena`a interabdominalnih kolekcija – postavljanje ekstremnih bilijarnih proteza. – timski rad. – 5 abdominalnih paracenteza. ambulanti i dnevnoj bolnici te davanje hematolo{kih subspecijalisti~kih konzilijarnih mi{ljenja na zahtjev drugih doktora medicine. Ultrazvuk I. – sterilne jedinice za uvodno lije~enje akutnih leukemija i ostalu primjenu agresivne hemo-radioterapije. elektrokoagulacija. 4 mjeseca Specijalisti moraju pod nadzorom u~initi sljede}i broj pretraga – ezofagogastroduodenoskopija 500 – rektosigmoidoskopija (kruta i fleksibilna) 200 – totalna kolonoskopija 100 – laparoskopija (tokom cijelog programa) 10 Endoskopija II. Kolokvij je obavezan nakon svakog segmenta specijalizacije. HEMATOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godine (24 mjeseca) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija: – Interna medicina PLAN SUBSPECIJALIZACIJE MJESTO OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. pankreasa.^etvrtak. 5 jetrenih biopsija asistira u toku 50 ultrazvu~nih pregleda gornjeg abdomena U toku boravka na klinici treba da vodi uz mentorstvo – 10 pacijenata sa gastroiintestinalnim krvarenjem. Od vje{tina rade funkcionalne testove te biopsije tankog crijeva. Potom moraju svladati primjenu "Color fl owu mapping" i tehnike po Doppleru bolesti splanhni~kog sistema (portalna hipertenzija). SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – Broj 17 – Strana 161 U drugom dijelu specijalisti rade na klini~kom odjelu te sudjeluju aktivno u konzilijarnoj i ambulantnoj aktivnosti hepatolo{ke slu`be. Pedijatrijska gastroenterologija 1 mjesec Specijalisti se upoznaju s problematikom gastroenterologije dje~je dobi rade}i na odgovaraju}em odjelu i specijalisti~koj ambulanti. Specijalisti se upoznaju s metodama radiolo{ke dijagnosti~ke bolesti probavnog trakta te metodama nuklearne medicine relevantnim za probavni trakt. – 30 distalnih endoskopija. pseudocista pankreasa. Ultrazvuk II. – Treba da asistira u toku 100 proksimalnih endoskopija. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. Specijalizant treba da u toku kru`nja uradi: – 20 rektoskopija. specijalista. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. hepatalnih vena i donje {uplje vene. Gastroenterolo{ka onkologija 15 dana Specijalist aktivno radi u onkolo{kom timu i dobiva uvid u radioterapiju i hemoterapiju gastrointestinalnih tumora.osnovna teorijska Medicinski fakultet nastava Hematologija Bolni~ki odjel hematologije Citologija i patologija Citolo{ki laboratorij/patologija Dijagnostika koagulacionih i Koagulacijski. onkolo{ke. te abdominalnih izljeva i kolekcija. bubrega. – promocija zdravlja. u`ih specijalista i pojedina~nih bolesnika. slezene. hematolo{ki hematolo{kih poreme}aja i biohemijski laboratoriji Transfuziologija Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Tokom u`e specijalistizacije svaki se specijalist mora upoznati s radom specijaliziranih jedinica koje pru`aju subspecijalisti~ke. Hematolo{ki odjel 13 mjeseci Tokom rada u hematolo{kom odjelu specijalist }e se osposobiti za provo|enje znanja i vje{tina iz hematologije. – centar za transplantaciju ko{tane sr`i. Endoskopija I. 2011. – 5 nazogastri~nih sondi. pneumodilazacija kod ahalazije – endoskopska retrogradna kolangiopankreatografi ja (ERCP) – papilotomija – opservacija ekstrakcije kamenaca iz `u~ovoda i postavljanja endogenih proteza.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. – komunikacijske vje{tine. hematolo{ke. laserska fotokoagulacija) – sklerozacija varikoziteta jednjaka i `eluca – rekanalizacija tumora laserom i bu`iranjem. te lije~enja hematolo{kih bolesti. 1 mjesec Specijalisti moraju savladati klasi~nu real-time dijagnostiku bolesti jetre. Infektologija 1 mjesec Specijalisti rade na klini~kom infektolo{kom odjelu koji se bavi gastroenterolo{kom problematikom te upoznaju metode mikrobiolo{ke dijagnostike (mikrobiologija i parazitologija gastrointestinalnog trakta). ali i vrlo diferencirane dijagnosti~ko-terapijske postupke. – upravljanja sistemom. bilijarnog trakta. Specijalist treba provesti minimum 3 mjeseca prakti~nog rada u hematolo{koj ambulanti. – 10 pacijenata koji boluju od jetrene bolesti i – 20 ambulantnih pacijenta samostalno obradi. – etika i propisi. . 3 mjeseca Specijalisti u~e tehnike intervencijske endoskopije: – polipektomije – hemostaze krvare}ih lezija (sklerozacija. posebice klini~ke i laboratorijske dijagnostike. 1 mjesec Specijalisti svladavaju tehnike intervencijskih zahvata i postupaka pod kontrolom ultrazvuka: – ciljane biopsije jetre – aspiracijske punkcije fokalnih lezija jetre. transfuzijski centar ili odsjek za transfuziju Godi{nji odmori TEMATSKA OBLAST TRAJANJE MJESECI 1 13 4 2 2 2 Program u`e specijalizacije Svrha u`e specijalizacije je savladavanje znanja i vje{tina iz podru~ja hematologije koje }e omogu}iti samostalan rad na subspecijalisli~kom hematolo{kom odjelu. 7. Uvodni dio . Abdominalna hirurgija 1 mjesec Specijalisti rade na hirur{kom odjelu. – 5 ERCP pretraga. Tokom sta`a specijalist mora usvojiti i samostalno provoditi i organizirati dijagnostiku i lije~enje hematolo{kih bolesnika (uklju~uju}i intenzivnu hemo-radioterapiju) integriraju}i savremene internisti~ke. sudjeluju aktivno na indikacijskim sastancima i prisustvuju operacijskim zahvatima. odnosno dnevnoj hematolo{koj bolnici. aorte. – centar za hemofilije. 4. tumora pankreasa. proteze – bu`iranje stenoza jednjaka.

– ovladati testovima optere}enja (samostalno izvesti najmanje 100 pretraga) – ovladati neinvazivnom rendgenskom dijagnostikom kardijalnih bolesti – ovladati fukcionalnim ispitivanjem respiratornog sistema (spirometrija) – ovladati pregledom o~ne pozadine.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka.osnovna teorijska nastava Kardiologija Angiologija Intenzivna njega koronarnih bolesnika Dje~ja kardiologija Kardiovaskularna hirurgija Radioizotopni laboratorij ^etvrtak. posebno normalna morfologija kao i sva relevantna patolo{ka stanja perifernog krvnog razmaza ko{tane sr`i. te temeljne pretrage u dijagnostici hematolo{kog i imunolo{kog laboratorija (kompletna krvna slika. 4. upoznati osnove izvo|enja i o~itovanja angiografije. slezene i jetre. ovladati ultrazvukom u angiologiji (samostalno izvesti 50 pretraga). sredi{njeg venskog. 2011. Radom u koronarnoj jedinici specijalist mora ovladati dijagnostikom i lije~enjem bolesti srca koji se lije~e u koronarnoj jedinici. 7. poreme}aja hemostaze. brisevi itd. te arterijskog puta) – dijagnostika i lije~enje sr~anih aritmija . nakon odobrenja mentora. Koagulacijski. Medicinski fakultet Kardiolo{ki odjel i kardiolo{ka ambulanta Angiolo{ki odjel i angiolo{ka ambulanta Jedinica koronarne njege Dje~ja kardiologija Odjel kardiovaskularne hirurgije Radioizotopni laboratorij 1 9 3 4 1. kultura ko{tane sr`i.(20 pretraga). imunolo{ke pretrage. Specijalist bi trebao tokom specijalisti~kog sta`a savladati sljede}e vje{tine: – citolo{ka punkcija kosti (50 pretraga) – biopsija kosti (25 pretraga) – citolo{ka punkcija limfnog ~vora (30 pretraga) – citolo{ki pregled razmaza periferne krvi i punktata ko{tane sr`i (50 pretraga) – citolo{ki pregled razmaza purkktata limfnog ~vora (30 pretraga) – postavljanje centralnog katetera u venu cavu (20) – intratekalna primjena citostatika (10) – evakuacija pleuralnog izljeva i primjena citostatika intrapleuralno (5) – odre|ivanje veli~ine slezene i limfnih ~vorova UZV (20 pretraga) – uzimanje uzoraka za mikrobiolo{ku pretragu (hemokultrrre. transfuzijski centar ili odsjek za transfuziju 2 mjeseca Rad u transfuziolo{koj jedinici postavlja spoznaje o metodologiji lije~enja preparatima krvi. imunolo{ka klasifikacija akulnih leukemija i limfoproliferacijskih bolesti). – komunikacijske vje{tine. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec.mogu}nosti i dometi bolesti mati~ne hematopoetske stanice limfoproliferacijske bolesti benigne bolesti granulocita i limfocita anemije . hematolo{ki i biokemijski laboratorij 2 mjeseca Rad u ostalim laboratorijima pretpostavlja upoznavanje osnovnih na~ela dijagnostike. Uz prakti~ni rad na odgovaraju}im odjelima i laboratoriju obavezna je dodatna edukacija Tema principi organiziranja klini~kih pokusa organizacija hematopoetskog sistema eksperirnentalna hematologija . cijelo vrijeme uklju~en u de`urstva. subpopulacija limfocita. dvodimenzionalnih i Doppler ehokardiografskih pretraga). ocjena radne sposobnosti i kardiolo{ka ambulanta prevencija kardiovaskularnih bolesti Godi{nji odmori KARDIOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godine (24 mjeseca) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Interna medicina PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST MJESTO OBAVLJANJA STA@A TRAJANJE MJESECI Program u`e specijalizacije: I. a na kraju se pola`u ispiti. – etika i propisi. te – temeljito upoznati s principima i provo|enjem njege lijekom intenzivne hemo-radioterapije. limfnog ~vora.5 2 Citolo{ki laboratorij/patologija 4 mjeseca Rad u citolo{kom laboratoriju podrazumijeva savladavanje znanja citolo{kih pretraga. GODINA Uvodni dio . – ovladati ehokardiografijom (samostalno izvesti 150 jednodimenzionalnih. – Rad na kardiolo{kom odjelu i u poliklinici 4 mjeseca – Rad na angiolo{kom odjelu i u poliklinici 2 mjeseca – Rad u koronarnoj jedinici 4 mjeseca – Godi{nji odmor 1 mjesec Ukupno: 12 mjeseci Specijalist interne medicine je. na~in pripreme krvi i krvnih pripravaka. i 24 h . – timski rad.) . posebice u dijagnostici hematolo{kih bolesti Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Radom na angiolo{kom odjelu i ambulanti specijalist treba ovladati dijagnostikom i lije~enjem vaskularnih bolesti. Posebno mora ovladati sljede}im vje{tinama: – izvo|enje i pra}enje hemodinami~kih parametara (ovladati tehnikom uspostavljanja perifernog. likvora. Tokom rada potrebno je upoznati i osnove molekulske biologije. te osnove imunohematolo{ke dijagnostike. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Sudjeluje na stru~nim sastancima i u svim drugim vidovima kontinuirane nastave.5 2 1 0. – upravljanja sistemom.mjerenjem krvnog pritiska – upoznati i fonomehanokardiografiju (samostalno izvesti 20 pretraga). Trajno se provodi provjera znanja.dijagnosti~ki pristup i lije~enje bolesti hemostaze transplantacija ko{tane sr`i osnove molekulske biologije u hematologiji kultura ko{tane sr`i Ukupno Broj sati 5 5 10 15 20 5 5 15 5 5 5 95 Kardiolo{ki odjel i Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika. U toku rada na kardiolo{kom odjelu i u poliklini~koj slu`bi specijalist mora ovladati savremenom dijagnostikom i lije~enjem kardiovaskularnih bolesti uklju~uju}i sljede}e laboratorijske i dijagnosti~ke metode: – ovladati elektrokardiografijom (o~itovati najmanje 100 nalaza).Broj 17 – Strana 162 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Uvodni dio . – promocija zdravlja. na~inu odre|ivanja krvi i krvnih grupa za lije~enje. metabolizam u eritrocitu.

osnove intervencijske kardiologije – ovladati problemom trajne i privremene implantacije kao i pra}enjem rada elektrostimulatora (samostalno obaviti 100 kontrolnih pregleda s eventualnim programiranjem) – upoznati se s problematikom kardio-hirur{kog bolesnika (prisustvovati operacijskim zahvatima.osnovna teorijska Medicinski fakultet nastava Nefrologija Interna klinika TEMATSKA OBLAST Nefrolo{ka patologija Ultrazvuk u nefrologiji (dijagnosti~ki i interventni) Radiolo{ka dijagnostika nefrolo{kih stanja Nuklearna medicina u nefrologiji Dijaliza i transplantacija Tipizacija tkiva Zavod za patologiju Urolo{ka klinika Institut za radiologiju Institut za nuklearnu medicinu Interna klinika Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Cantar za tkivnu tipizaciju TRAJANJE MJESECI 1 7 1 3 1 0. sudjelovati u dijagnostici i lije~enju postoperativnih komplikacija) – upoznati osnove elektrofiziolo{kog ispitivanja provodnog sistema srca b) Rad na angiolo{kom odjelu i ambulanti .^etvrtak. Sti~e znanja o ambulantnom zbrinjavanju bubre`nih bolesnika uz mentorstvo nadle`nog nefrologa. . . . poliklinika 7 mjeseci Tokom boravka specijalisti rade u klini~kom odjelu gdje se upoznaju s klini~kom prezentacijom i lije~enjem bubre`nih bolesti.5 5 0. Ultrazvuk 3 mjeseca Specijalist treba ovladati dijagnosti~kim ultrazvukom bubrega. s obzirom da u ve}ini slu~ajeva ti bolesnici ~ine urolo{ku kazuistiku. 1 mjesec c) Rad na odjelu dje~je kardiologije . Nuklearna medicina 15 dana Specijalist upoznaje dijagnosti~ke pretrage kori{tene pri evaluaciji bubre`nih bolesti (dinami~ka scintigrafija bubrega. kaptoprilska renografija. – promocija zdravlja. Tako|er dobiva zadatke prezentacije recentne literature na stru~nim odjelnim sastancima. Upoznaje postupke kontinuirane arterio-venske i venovenske hemofiltracije. te koronarografiju). te upoznati probleme prevencije kardiovaskularnih bolesti. rezidualni urin). biti osposobljen za samostalan rad i interpretaciju nalaza. . mikcijske citografi je. d) Rad na odjelu kardiovaskularne hirurgije . Uz nadzor nefropatologa potrebno je u~initi analizu 100 histolo{kih preparata. . radiolozima i patolozima. . te prevencija kardiovaskularnih bolesti . Tako|er upoznaje tehniku perkutana transluminalne dilatacije renalnih arterija. – upravljanja sistemom. . 2011. 2 mjeseca e) Rad u izotopnom laboratoriju . – timski rad. . Aktivno sudjeluju uz mentorstvo nadle`nog nefrologa u procjeni dijagnosti~kih postupaka i terapijskog pristupa. . renalne angiografije i kompjuterizirane tomografije. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. GODlNA 5 mjeseci – Rad na kardiolo{kom odjelu i u poliklinici 1 mjesec – Rad na angiolo{kom odjelu i ambulanti 1 mjesec i 15 dana – Rad na odjelu dje~je kardiologije 2 mjeseca – Rad na odjelu kardiovaskularne hirurgije 1 mjesec – Rad na rakdioizotopnom laboratoriju – Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika. 15 dana Specijalist se mora upoznati s problemima rehabilitacije i ocjene radne sposobnosti. 1 mjesec Specijalist se upoznaje s primjenom radioizotopa u kardiologiji i angiologiji. kao i postupak kontinuiranog mjerenja krvnog tlaka. Specijalist upoznaje tehniku biopsije bubrega. Sudjeluje u interpretaciji nalaza urologije. a tako|er treba samostalno izvesti pribli`no 20 perkutanih biopsija.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. . f) Rehabilitacija i ocjena radne sposobnosti kardiovaskularnih bolesnika. Tokom boravka u klini~kom odjelu sudjeluje i aktivno prezentira probleme na zajedni~kim sastancima s urolozima. 4. . tj. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. . Edukaciju interventnog ultrazvuka mogu}e je provesti u urolo{kom odjelu. – etika i propisi. II. . angiokardiografi ju i koronarografiju (samostalno izvesti 20 kateterizacija desnog i lijevog srca. protok plazme kroz bubreg. . 7. ocjene radne sposobnosti i prevencija kardiovaskularnih bolesti 15 dana a) Tokom rada na odjelu i u poliklinici specijalist mora ovladati dijagnostikom i lije~enjem kardivaskularnih bolesti uklju~uju}i i sljede}e sadr`aje: – upoznati osnove vektokardiografije (samostalno izvesti najmanje 20 pretraga) – ovladati mikrokateterizacijom srca (izvesti najmanje 20 pretraga) – upoznati kateterizaciju srca. . .5 Uvodni dio . . – komunikacijske vje{tine. . – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Urologija Poreme}aj urodinamike Laboratorijska dijagnostika Godi{nji odmori Urolo{ka klinika Interna klinika Klini~ki laboratorij Broj 17 – Strana 163 1 1 1 2 reanimacija privremena elektrostimulacija srca (samostalno uvesti 20 elektroda) – elektrokonverzija (samostalno izvesti 10 elektrokonverzija). Dobiva informacije o pripremi bolesnika za transplantaciju kao i posttransplantacijsku evaluaciju bolesnika. Nefrolo{ka patologija 1 mjesec Tokom boravka u Zavodu za patologiju specijalist treba spoznati klju~na znanja za interpretaciju histolo{kog nalaza biopsije bubrega. . Nefrolo{ki odjel. Drugi dio klini~kog dijela obuhva}a rad u nefrolo{ko-poliklini~koj slu`bi. Predvi|eno je ovladati 70 analiza dijagnosti~kog i 20 analiza interventnog ultrazvuka. NEFROLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godina (24 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Interna medicina PLAN SUBSPECIJALIZACIJE MJESTO OBAVLJANJA STA@A Uvodni dio . Radiologija 1 mjesec Specijalist se upoznaje u Zavodu za radiologiju s klju~nim radiolo{kim pretragama vezanim za bolesti bubrega. Dijaliza i transplantacija 5 mjeseci Specijalist treba ovladati tehni~kim postupcima hemodijalize. 1 mjesec i 15 dana Specijalist se mora upoznati s dijagnostikom i lije~enjem dje~jih kardiolo{kih bolesti. peritonejske dijalize kao i zbrinjavanjem komplikacija u dijaliziranih bolesnika. Tokom boravka u odjelu upoznaje postupak pregleda o~ne pozadine. . .

5. radna terapija. 4. Uvodni dio . Tako|er upoznaje ispitivanje funkcija mi{i}a male zdjelice (Klinika za ginekologiju . Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. euzinoila. 3. dijagnosti~kim postupkom i lije~enjem ko`nih bolesti koje mogu postojati u sklopu multisistemskih . mastocita. Tako|er upoznaje principe i interpretaciju. MR i angiografije. te se upoznati s citolo{kom analizom urina. funkcijske testove makrofaga.reumatskih bolesnika.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. a moraju savladati i predvi|ene vje{tine. – timski rad. 2.osnovna teorijska nastava Reumatologija Klini~ka imunologija Fizikalna terapija i rehabilitacija reumatskih bolesnika Dje~ja reumatologija Ortopedija Dermatologija Radiologija Laboratorijska dijagnostika Godi{nji odmor MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Bolni~ki odjel interne medicine Institut za imunologiju Bolni~ki odjel fizikalne medicine Bolni~ki odjel pedijatrije Bolni~ki odjel ortopedije Bolni~ki odjel dermatologije Institut za radiologiju Bolni~ki laboratorij TRAJANJE MJESECI 1 9 4 3 1 1 1 1 1 2 – etika i propisi. odluke o eventualnoj hospitalizaciji itd. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Dermatologija 1 mjesec Tokom boravka u dermatolo{koj ustanovi (odjelu i ambulanti) specijalist se mora upoznati s klini~kom slikom. reslorativne zahvate na lokomotornom sistemu. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. metode odre|ivanja autoantitijela (imunofluorescencija. aloartroplastiku. – upravljanja sistemom. a edukacija je usko vezana uz prethodni boravak u Centru za dijalizu. peritonejske dijalize b) upoznaje sljede}e postupke: – radiolo{ke dijagnosti~ke pretrage – izotopne dijagnosti~ke pretrage – bakteriolo{ka analiza mokra}e – urodinamsko ispitivanje – urolo{ke endoskopske pretrage – pregled o~ne pozadine – kontinuirana arterio-venska i veno-venska hemofiltracija – 100 histolo{kih analiza biopsije bubrega – 50 citolo{kih analiza sedimenta urina – kontinuirano automatsko mjerenje krvnog tlaka REUMATOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godine (24 mjeseca) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija Interna medicina Fizikalna medicina i rehabilitacija PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . Posebno mora upoznati izvo|enje serolo{kih testova. Poreme}aji urodinamike 1 mjesec Specijalist upoznaje tehniku i interpretaciju funkcije i inervacije donjih mokra}nih putova (Klinika za neurologiju . Klini~ka imunologija 4 mjeseca Specijalisti rade na klini~kom odjelu gdje su zadu`eni za obradu. Vje{tine koje mora svladati: – Lokalna infiltracija zglobova 20 infiltracija – Evaluacija aktivnosti artritisa 30 odre|ivanja – Evaluacija kralje{nice u ankilozantnom spondilitisu 10 odre|ivanja 1. Posebno treba svladati indikacije i tehniku biopsije ko`e. Valjalo bi da se pobli`e upozna s metodama ultrazvu~ne pretrage zgloba i artroskopijom koljena. – promocija zdravlja. kvantitativnog i kvalitativnog odre|ivanja bjelan~evina seruma. RIA). Urologija 1 mjesec Specijalist sudjeluje u indikacijskim vizitama te upoznaje urolo{ke endoskopske pretrage.15 dana) Klini~ki laboratorij 1 mjesec Specijalist treba ovladati analizom nativne mokra}e.Broj 17 – Strana 164 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. dijagnosti~kog postupka i lije~enja djece . Klini~ki laboratorij 1 mjesec Tokom boravka u laboratoriju upoznaje metode elektroforeze imunoelektroforeze. (jedan dan sedmi~no).15 dana). Socijalna i vokacijska rehabilitacija. Tako|er sudjeluju u ambulantnom radu gdje upoznaju i obilje`ja trajnog pra}enja bolesnika. Dje~ja reumatologija 1 mjesec Specijalist radi na klini~kom odjelu dje~je reumatologije gdje upoznaje osobitosti klini~ke slike. Ortopedija 1 mjesec Specijalist boravi u klini~kom i poliklini~kom odjelu gdje mora upoznati priro|ene i ste~ene mane.reumatskih bolesti. 8. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Cantar za tkivnu tipizaciju 15 dana Specijalist upoznaje osnovne postupke tipizacije tkiva. Upoznaje metode tipizacije glavnog sistema histokompatibilnosti i njihovo zna~enje. . Tako|er sudjeluju u ambulantnom radu gdje upoznaju i obilje`ja trajnog pra}enja bolesnika. ELI SA. operativnu prevenciju lije~enja artroza. odluke o eventualnoj hospitalizaciji itd. 6. 2011. 4. uklju~uju}i povremene laboratorijske kontrole. invalidski {port i pomagala. bakteriolo{ka analiza mokra}e. Upoznaje metode izvo|enja tih tehnika. traume lokomotornog sistema. provo|enje dijagnosti~kog i terapijskog postupka bolesnika (barem 5 bolesnika svakodnevno). provo|enje dijagnosti~kog i terapijskog po stupka bolesnika (barem 5 bolesnika svakodnevno). upoznati ko`na o~itovanja reumatskih bolesti. 7. (jedan dan sedmi~no). 9. uklju~uju}i po vremene laboratorijske kontrole. domet i zna~enje histolo{ke i DIF analiza uzorka ko`e. Reumatologija 9 mjeseci Specijalisti interne medicine rade na klini~kom odjelu gdje su zadu`eni za obradu. bazofila. Tokom u`e specijalizacije iz nefrologije kandidat treba: a) ovladati sljede}im postupcima: – 100 pregleda mokra}e – 70 analiza dijagnosti~kog ultrazvuka – 20 analiza interventnog ultrazvuka – 20 perkutanih biopsija bubrega – postupak hemodijalize. Radiologija 1 mjesec Specijalist sudjeluje dnevno u analizi rentgenograma kostiju i zglobova te nalaza CT. 7. Fizikalna terapija i rehabilitacija reumatskih bolesnika 3 mjeseca Specijalist mora svladati indikacije i kontraindikacije za primjenu pojedinih fizikalnih postupaka u reumatskim i srodnim bolestima Medicinska rehabilitacija reumatskih bolesnika. zna~enje imunofenotipizacije }elija. – komunikacijske vje{tine.

Osavremenjivanje vje{tina i znanja Nakon dobivanja certifikata iz mediciske onkologije. klini~ka istra`ivanja i statistika) . Mora biti obezbije|ena odgovaraju}a supervizija specijalizanta tokom trajanja cjelokupnog programa. etiologija. epidemiologija. Specijalni zahtjevi Komisije ^lanovi komisije Program specijalizacije mora uklju~iti minimum od tri kvalificirana ~lana. Osnovni nau~ni principi (biologija malignoma. Tako|er je neophodno i postojanje adekvatnih patolo{kih laboratorija. . kontinuirana medicinska edukacija. od specijalista se o~ekuje osavremenjivanje ste~enih znanja i vje{tina putem participiranja u programima kontinuirane medicinske edukacije kao {to su kursevi. . tumorska imunologija. Sljede}i principi moraju biti posebno nagla{eni: Edukacijsko okru`enje Program specijalizacije iz medicinske onkologije mora obezbijediti intelektualno okru`enje za sticanje znanja. te odr`avanja posve}enosti visokih stadarda medicinskih istra`ivanja. . U cilju ovladavanja sveobuhvatnih klini~kih i tehni~kih vje{tina koje specijalist medicinski onkolog mora imati. . Taj cilj mo`e biti postignut jedino ako su dostupni odgovaraju}i izvori i sredstva. kao i odjela za radijacijsku onkologiju. Specijalizantu se mora dati mogu}nost sticanja kontinuirane odgovornosti za pacijente sa akutnom ili hroni~nom bole{}u sa ciljem upoznavanja prirodne historije karcinoma. dru{tvenih programa i institucionalnih komiteta. Uvodni dio . onkolo{ke konzultacije ili konziliji. aktivno ~lanstvo u regionalnim. mora mu se obezbijediti mogu}nost procjenjivanja efikasnosti razli~itih terapijskih programa kao I pru`anje svih relevatnih informacija prema pacijentu. – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 165 Interpretacija radiolo{kih promjena u reumatskim bolestima 20 interpretacija – Interpretacija artroscintigrama 5 interpretacija – Diferencijalna dijagnoza kristala sinovijske membrane 5 interpretacija – Evaluacija strukovnih promjena u poliartritisu 10 odre|ivanja – Propisivanje privremenih ortoza 5 propisivanja – Periartikularne infiltracije 10 infi ltracija – Ultrazvu~na pretraga zgloba 2 pretrage – Artroskopija koljena 1 pretraga – Evaluacija radne sposobnosti reumatskih bolesti 10 procjena Kolokvij je obavezan nakon svakog segmenta specijalizacije. . mjesto na kojem se provodi trening iz medicinske onkologije mora uklju~ivati mogu}nost opserviranja i tretmana pacijenata sa nizom malignih oboljenja u ambulantnom i hospitalnom miljeu. suprevizija bolesnika sa malignomima u specijaliziranim onkolo{kim ustanovama. . Svi ~lanovi moraju biti certificirani iz medicinske onkologije i svaki od njih mora posvetiti adekvatno vrijeme (minimum 10 sati sedmi~no) za programe u~enja. 2 mjeseca . Standardi komisije ^lanovi komisije moraju pokazati interes za podu~avanje i pru`iti primjer specijalizantima dokumentiranim anga`manom kroz sljede}e aktivnosti: aktivna podjela prakse u tretmanu bolesnika sa malignim oboljenjima. . pohadjanje razli~itih nacionalnih ili internacionalnih nau~nih sastanaka. Program mora naglasiti vrijednost razvijanja kriti~ke analize klini~kih problema i sposobnosti dono{enja odgovaraju}ih odluka. simpoziji. patolo{kih ili drugih dijagnosti~kih materijala. . . razli~ite klini~ke konferencije.osnovna teorijska nastava Osnovni nau~ni principi onkologije Patologija/laboratorijska medicina/molekularna biologija Hirurgija Radioterapija Lije~enje bolesnika sa malignomima Godi{nji odmori MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Medicinski fakultet Bolni~ki odjel patologije 3 Bolni~ki odjel hirurgije Institut za radioterapiju Bolni~ki odjel onkologije 1 1 14 2 TRAJANJE MJESECI 1 2 Standardni zahtjevi za specijalizaciju iz medicinske onkologije Dvogodi{nje trening program iz medicinske onkologije uklju~uju primarnu njegu bolesnika sa malignim bolestima. . provo|enje razli~itih dijagnosti~ko terapijskih procedura. ambulantno pra}enje onkolo{kih bolesnika. Program subspecijalizacije Kratki sadr`aj: 1.^etvrtak. Profesionalizam . konferencije. te prezentiranje i publiciranje rezultata nau~nih istra`ivanja. . uklju~uju}i i voditelja programa. . klini~kih prosudbi i pristupa neophodnih za prakticiranje medicinske onkologije. Program mora uklju~ivati i postojanje konzilija za maligne bolesti kao i vodi~e za dobru klini~ku praksu. . pregled radiolo{kih. istra`ivanja. MEDICINSKA ONKOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 2 godina (24 mjeseca) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Sve osnovne specijalizacije internisti~ke grupe – Radioterapija PLAN SPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . transfuziolo{kih zavoda. dovoljnom da specijalizant stekne adekvatnu kompetenciju specijalista medicinskog onkologa. te kona~no ustanova koje se bave klini~kom farmakologijom i tumorskom imunologijom. Klini~ke aktivnosti tako|er uklju~uju i aktivnu participaciju u nau~no istra`iva~kom radu. Zbog toga specijalizanti trebaju biti ohrabrivani da uzmu u~e{}a u radu profesionalnih organizacija. 1 mjesec 2. pogotovu za medicinske onkologe koje zanima akademska karijera. Jako se preporu~uje aktivna participacija u internacionalnim istra`iva~kim projektima. odjela za nukleranu medicinu. odgovornosti prema pacijentu i dru{tvu. nacionalnim i internacionalnim nau~nim udru`enjima. Edukacijski program Edukacijski program iz medicinske onkologije mora obezbijediti specijalizantu trening i iskustvo na visokom nivou. Bolni~ka infrastruktura Neophodni su fukcionalni savremeni ambulatorni i hospitalni prostori u kojima se lije~e bolesnici sa malignim bolestima. od specijalizanata se takodjer o~ekuje odr`avanje vrijednosti profesionalizma. 7. . evaluiranja specijalizanata.etika Profesionalizam mora biti podstican tokom trajanja treninga. . aktivno u~e{}e u istra`ivanjima. Odgovornost Linije odgovornosti moraju biti jasno postavljene tokom trajanja treninga iz medicinske onkologije. modernih radiolo{ko-dijagnosti~kih servisa. 2011.osnovna teorijska nastava. koje uklju~ujuju stavljanje u prvi red pacijentovih interesa. 4. mjere ranog otkrivanja i prevencije malignoma. Institutionalni zahtijevi: Klinika Infrastrukturno. vje{tina. Neophodno je i postojanje onkolo{ke hirurgije.

. ginekolo{ki. plu}a i mezoteliom. . lije~enje }elijama i gensko lije~enje Suportivno i palijativno lije~enje: razumijevanje mjera simptomatskog lije~enja njihovih ograni~enja i ne`eljenih u~inaka. . dr`avna regulacija klini~kih istra`ivanja. kriteriji odgovora na lije~enje. tumorske vakcine. indikacije klini~kih. osjetljivost. farmakokinetika. pra}enju i procjeni efekta lije~enja Citostatsko lije~enje: indikacije i ciljevi primjene citostatika u primarnoj i metastatskoj bolesti. . osnovna znanja o }elijskoj i humoralnoj imunosti i ulozi citokina. osnove znanja o epidemiolo{kim faktorima i deskriptorima bolesti. interpretacija rezultata. do III. priprema sa`etaka. regulatprna i zakonska pitanja u oblikovanju istra`ivanja. . 1 mjesec 6. i individualno prilago|avanje doze i vremena primjene. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. . . kompresija le|ne mo`dine). sposobnost kriti~kog prosudjivanja nau~ne vrijednosti publiciranih radova i njihovog utjecaja na klini~ku praksu Osnovni principi otkrivanja i lije~enja malignoma (razumijevanje potrebe multidisciplinarnog pristupa s integracijom razli~itih subspecijalnosti uz prepoznavanje doprinosa svake od struka uklju~enih u postavljanje dijagnoze. sarkomi. uklju~uju}i trajne u~inke. Patologija/laboratorijska medicina/ molekularna biologija . osnove "ciljanih" lijekova kao {to su monoklonalna antitijela. proliferacija i apoptoza. lije~enje u akutnim ili kroni~nim stanjima. spoznaje o novim patolo{kim tehnikama i njihovoj va`nosti u "staging"u i lije~enju bolesnika. . – upravljanja sistemom. tehnike za{tite gonada i osiguranja plodnosti bolesnika uklju~uju}i pohranu gameta – Mukozitis: razlikovanje upalnog od citostaticima induciranog mukozitisa: topikalna primjena lijekova protiv bolova – Pleuralni i perikardijski izljevi: znaci. "snage" eksperimenta. pisanje radova. . Lije~enje bolesnika s pojedinim vrstama malignoma (glave i vrata. . . . osnove statistike. palijativnu medicinu prihvatiti kao integralni dio onkologije koji ima multidisciplinarnu dimenziju Mjere suportivnog lije~enja: – Mu~nina i povra}anje: etiologija mu~nine i povra}anja te poznavanje mehanizama antiemetika – Infekcije i neutropenija: prepoznavanje i rje{avanje infekcija i neutropenijske groznice.Broj 17 – Strana 166 3. . prepoznavanje situacija kada su metode ranog otkrivanja primjerene. . ne`eljeni u~inci lije~enja. . markera }elijske membrane i DNA markera Procjena pro{irenosti bolesti: TNM sistem. . . odabir odgovaraju}ih laboratorijskih metoda u "staging"u i pra}enju bolesnika. . upoznavanje s procjenom biopti~kog materijala od strane patologa i njihovom va`no{}u u procjeni pro{irenosti bolesti. .osnovna teorijska nastava Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. ovisno o komorbiditetima te rje{avanje ne`eljenih u~inaka Biolo{ko lije~enje: aktivnost i indikacije biolo{kih terapeutika. . kinetika tumorskih }elija. funkcije gena. dojke. . 14 mjeseci Uvodni dio . protutumorsku imunocitotoksi~nost i direktan u~inak citokina na tumor Etiologija. . kao i biti svjestan posebnosti bolesnika starije dobi): Patologija/laboratorijska medicina/molekularna biologija: uspostavljanje dijagnoze malignoma citologijom ili patologijom. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. iskustvo informiranja bolesnika i dobijanja pismenog pristanka na klini~ko istra`ivanje. uklju~uju}i antigeni~nost tumora. . . ekspresije i regulacije naslje|a. primjena kao poja~anje u~inaka radioterapije. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. posebno PCR. . 3 mjeseca 4. analize hromosoma. polaznik treba biti sposoban rije{iti bolesnikove komorbiditete koji mogu pogor{ati ne`eljene i `eljene u~inke lije~enja. Hirurgija . prepoznavanje i tretman – Onkolo{ka hitna stanja: prepoznavanje (npr. organizacije. li~na komunikacija sa stru~njacima raznih struka omogu}uje upoznavanje vrijednosti i nedostataka pojedinih modaliteta. informacije o na~inima financiranja klini~kih istra`ivanja. procjene pro{irenosti. . osnova lije~enja. procjena kvalitete `ivota. tamponada. procjena va`nih komorbiditeta radi utvr|enja individualnog omjera rizika i koristi. pisanje prijedloga istra`iva~kih projekata. mjere prevencije. 2011. . centralnog nervnog sistema. saradnja u istra`ivanjima I. . . korisnost i ograni~enja uporabe tumorskih markera u krvi. . eti~ka. indikacije leukocitnih faktora rasta – Anemija: indikacije i komplikacije primjene eritrocita i eritropoetina – Trombopenija: indikacije i komplikacije primjene trombocita – Primjena mati~nih }elija ko{tane sr`i: metode prikupljanja. "staging"u. ~uvanja i primjene mati~nih }elija ko{tane sr`i – Mjere za{tite organa: indikacije i ne`eljeni u~inci lijekova koji {tite organe. Tumorska imunologija. . primjena u neoadjuvantnom. . epidemiologija. nepoznatog primarnog sijela) . . Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. 1 mjesec 5. simptomi i na~ini lije~enja uklju~uju}i punkcijsku evakuaciju – Ekstravazacija lijekova: mjere prevencije. kod dijagnosti~ki nerazja{njenih bolesnika osigurati adekvatan uzorak tkiva – Paraneoplasti~ki sindromi: prepoznavanje u~inaka tumora na druge sisteme i mjere lije~enja – Problemi prehrane: indikacije i komplikacije enteralne i parenteralne prehrane . probavnih organa. . me|uodnosi tumora i doma}inovog imunog sistema. farmakogenomika i farmakologija pojedinih lijekova. . . . poznavanje vrijednosti prevencije i razlikovanje primarne. ravnote`a proliferacije i }elijske smrti. principi indikacije genetske obrade i savjetovanja. po`eljno je sudjelovanje u interdisciplinarnim sastancima. znanje o palijativnim zahvatima i njezi i razumijevanje indikacija njihove primjene te uklju~enju u klini~ku praksu. . – promocija zdravlja. uloga i rad povjerenstava za lijekove i za etiku. Radioterapija . `lijezda s unutarnjim lu~enjem. . poznavanje specifi~nih ne`eljenih u~inaka i njihovo rje{avanje kao i primjena u kombinaciji s citostaticima. faze koji su u toku u ustanovi specijalizacije. – komunikacijske vje{tine. . specifi~nost i "cost-benefit" dostupnih metoda ranog otkrivanja. postera i usmenih saop}enja. 7. radiolo{kih i izotopskih pretraga u postavljanju dijagnoze. . sekundarne i tercijarne prevencije Klini~ka istra`ivanja i statistika: razumijevanje oblikovanja i izvodjenja klini~kih istra`ivanja. profili toksi~nosti citostatika. – etika i propisi. pravilnog provo|enja i interpretacije klini~kih istra`ivanja): Biologija malignoma: poznavanje biologije normalne }elije i procesa karcinogeneze. Osnovni nau~ni principi (razumijevanje biologije zlo}udnih tumora. uloge onkogena i njihove interakcije s lije~enjem. genitourinarnih organa. . – timski rad. tehnike molekularne biologije. . . razumijevanje }elijskog ciklusa. uklju~uju}i citokine i hematopoetske faktore rasta. konkomitantnom i adjuvantnom lije~enju. ko`e. . . cijena i u~inkovitost lije~enja. kriteriji potrebnog broja bolesnika. metode "screeninga" i procjene individualnog rizika. 4. i savremeno lije~enje malignoma i komplikacija. doziranje i pravodobnost primjene. . . mjere ranog otkrivanja i prevencije malignoma: razumijevanje uloge nasljednih i faktora okoli{a u nastanku tumora. a kada nisu dostatne. otkrivanje i kvantificiranje.

uloga biolo{kih agenasa u lije~enju rane ili uznapredovale/metastatske bolesti. anoreksije i kaheksije. Rak plu}a malih }elija: poznavanje multimodalnog na~ina lije~enja ograni~ene bolesti. indikacija odre|ivanja PSA. Rak grli}a maternice: razumijevanje faktora rizika. 4. rizi~nih faktora i toka bolesti raka ovog podru~ja. spektra patolo{kih obilje`ja. Sarkomi Ko{tani sarkomi: razumijevanje predisponiraju}ih situacija i stanja. probave. sposobnost prijenosa informacije o navedenom bolesniku). Rak jetre i `u~nih vodova: razumijevanje epidemiologije i rizi~nih faktora. hirurgije invazivnih tvorbi ranog stupnja. indikacija primjene hemoterapije lokalizirane i uznapredovale bolesti. poznavanje primjene po{tednih zahvata i primjene hirurgije prije ili nakon drugih modaliteta. Rak prijelaznog epitela: razumijevanje rizi~nih faktora. prepoznavanje patolo{kih i prognosti~kih faktora. uloge hirurgije po~etnom "staging"-u i lije~enju te kasnijoj sistemnoj terapiji. te sistemske i intraarterijske hemo i biolo{ke terapije. Radioterapija: Principi radijacijske biologije. va`nosti "staging"a kao osnove za odluku o hirurgiji i/ili zra~enju kao kurativnom modalitetu. Rak maternice: razumijevanje uloge hormona i hormonskog lije~enja u etiologiji. lije~enja i pra}enja. prepoznati nasljedne tipove raka debelog crijeva i razlike u njihovu {irenju i lije~enju. Rak debelog crijeva: poznavanje va`nosti hirur{kog "staging"-a i indikacija adjuvantnog lije~enja raka debelog i zavr{nog crijeva i uloge hemo. korisnost tumorskih markera u dijagnozi i pra}enju bolesti. Rak gu{tera~e: razumijevanje rizi~nih faktora. koristi hemo i/ili hormonske terapije uznapredovale bolesti i indikacije u adjuvantnom lije~enju. potencijalo kurativnog kombiniranog na~ina lije~enja. uloge pra}enja. terapije govora i gutanja Hirurgija: Komunikacijom s hirurzima ste}i razumijevanje indikacija i kontraindikacija hirur{kog lije~enja. va`nosti alfa-fetoproteina u "screening"u. Rak plu}a nemalih }elija: poznavanje kriterija neoperabilnosti. Mezoteliom: poznavanje rizi~nih faktora. akutni i kasni u~inci zra~enja Lije~enje bolesnika s pojedinim vrstama malignoma: Razumijevanje lije~enja pojedinih vrsta malignoma i njihovih posebnosti: epidemiologije. – – SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 167 Palijativno lije~enje terminalne bolesti: Bol: procjena mjesta i ja~ine boli. kurativne hirurgije u ranom stepenu bolesti i kombiniranog lije~enja uznapredovale bolesti. kriterija operabilnosti. spoznaja uloge hirurgije u "staging"-u. kombinovanog na~ina lije~enja i o~uvanja organa. Sarkomi mekih tkiva: razumijevanje hirurgije primarne tvorbe i indikacija o~uvanja ekstremiteta. poznavanje uloge hirurgije koja je kurativna u rijetkim bolesnicima. kurativne uloge hirurgije u ranom stupnju bolesti. Rak vagine i vulve: razumijevanje povezanosti s izlaganjem dietilstilbestrolu in utero kao i potrebe posebnog pra}enja tih `ena. uloge hemoterapije u pro{irenoj bolesti i indikacije tretmana CNSa. znakova i simptoma. indikacije primjene zra~enja kao kurativnog i palijativnog lije~enja. 2011. hemoterapije i zra~enja u lokaliziranoj bolesti. hirur{kih zahvata posebno potencijalno kurativne hirurgije. hemoterapija. rizici i koristi hirur{kog lije~enja kao definitivnog lije~enja ili kao nadopuna sistemskog ili radioterapijskog lije~enja. indikacije za intervenciju protiv boli – Drugi simptomi. `iv~anog sistema. indikacije dopunske prehrane. uloge hemoterapije i zra~enja u palijaciji uznapredovale bolesti. Rak dojke: Razumijevanje interpretacije mamograma. kombiniranog lije~enja. va`nosti porodi~ne anamneze i genskog testiranja i savjetovanja. palijativne hemoterapije I suportivnog lije~enja. Rak glave i vrata: poznavanje tehnike pregleda glave i vrata. uloge hemoterapije i hormona u lije~enju i lokalizirane i metastatske bolesti. va`nosti citologije urina i cistoskopije u "staging"-u i pra}enju. Rak ko`e . hirur{ke ili radijacijske terapije u ranom stupnju bolesti i primjene hormonskog lije~enja i hemoterapije u uznapredovaloj bolesti. hirurgije i zra~enja te posebnosti GISTa. palijativne hemoterapije i suportivnog lije~enja. ulozi hemoterapije u lije~enju lokalizirane bolesti u kombinaciji s zra~enjem te u lije~enju uznapredovale bolesti. uloga kombinovanog lije~enja. rizi~ni faktori i smisao "screening"-a. uklju~uju}i hormonske I HER2 receptore koje su bitne u odlu~ivanju o lije~enju. Rak zametnih }elija: dioba bolesnika prema klasifikaciji Me|unarodne kolaboracijske grupe za zametne }elije. Rak probavnih organa: Rak jednjaka: poznavanje rizi~nih faktora. uloge hemoterapije. hirurgija. genetskog testiranja i savjetovanja. ljestvica boli. genetike. uloga elektivne polihemoterapije. uloge hemoterapije. Rak genitourinarnih organa: @ljezdani rak bubrega: razumijevanje dijagnostike i paraneoplasti~nih zna~ajki. Rak prostate: poznavanje epidemiologije i metoda "screening"-a. sklonosti recidivu. hirur{kog i nehirur{kog "staging"-a lokalizirane bolesti.i biolo{ke terapije u uznapredovaloj bolesti. te prikaza dojke ultrazvukom i MRI. izlije~enju i palijaciji bolesnika s malignomima. indikacija i obzira za o~uvanje ekstremiteta i adjuvantnu hemoterapiju. palijacija simptoma respiracije. posljedice lije~enja te rizik nastanka novih malignoma. Rak penisa: poznavanje veze s infekcijom ljudskim papilloma virusom. razumijevanje farmakologije i toksi~nosti analgetika. mogu}nosti o~uvanja organa. Rak anusa: poznavanje veze s infekcijom ljudskim papillomavirusom.^etvrtak. uklju~uju}i i preneoplasti~ke promjene i utemeljeni odabir primarnog lije~enja. postavljanju dijagnoze i pra}enju. dijagnosti~kih pretraga. kurativne uloge hirurgije u lokaliziranoj bolesti te biolo{kog lije~enja u palijaciji uznapredovale bolesti. zra~enja i hemoterapije te da je kombinirana hemoterapija kurativna u uznapredovaloj bolesti. kao i primjenu kombiniranog lije~enja za posebne tumore. 7. intravezikalne aplikacije lijekova za povr{inski rak mjehura. va`nost kombiniranog lije~enja. uloge endoskopije i molekularne dijagnostike. komunikacija s drugim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u okviru tima – Rehabilitacija: poznavanje uloge fizikalnog lije~enja. zra~enja u multidisciplinarnom lije~enju uznapredovale bolesti. posebno postoperativnog. hemoprevencije. Rak plu}a i mezoteliom: poznavanje rizi~nih faktora. ko`e i sluznica. kombiniranog lije~enja lokalizirane bolesti i bolesti uretera. jedinstvenih genetskih obilje`ja. patofiziologije. Rak `eluca: poznavanje rizi~nih faktora. va`nost histolo{kog stepenovanja. Ginekolo{ki rak: Rak jajnika: razumijevanje predispozicija. radne terapije. indikacija za endoskopiju u postavljanju dijagnoze i "staging"-u. vrijednosti hirurgije. te lije~enja metastatske bolesti. dehidracije u terminalnih bolesnika – Komunikacije: vje{tina komunikacije s oboljelim i ~lanovima porodice uklju~uju}i lo{e vijesti i te{ke situacije. kurativne uloge hirurgije u lokaliziranoj bolesti. kao i palijativne uloge hemo i biolo{ke terapije u uznapredovaloj bolesti. a palijativna u ostalim. poznavanje postoperativnih komplikacija. razlike lokalizirane i invazivne bolesti. ulogu hirurgije. primjena prije ili nakon hirurgije ili sistemskog lije~enja. "staging" s endoskopijom i odlu~ivanje o lije~enju: zra~enje. osnove planiranja zra~enja i dozimetrije.

. razlikovanje dobro}udnih ko`nih promjena od potencijalno opasnih. a s ciljem pravodobne detekcije mogu}ih problema. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Kompetencije koje polaznik sti~e zavr{etkom specijalizacije . sposobnost integriranja ~lanova porodice. Psihosocijalni aspekti malignoma Prepoznavanje psihosocijalnih uticaja. poznavanje principa genskog testiranja i savjetovanja – Odr`anje zdravlja: savjetovanje bolesnika i ~lanova porodice o poznatim faktorima rizika u prehrani. disfunkcije endokrinih `lijezda (hipotireoidizam nakon zra~enja vrata. znati prenijeti lo{u vijest i adekvatno se tome pona{ati. hospicija i skupina bolesnika za potporu u lije~enje bolesnika. sindroma s njima povezanih. duhanu. nau~iti vje{tinu komunikacije s bolesnikom i porodicom. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. prepoznavanje lije~ivih bolesti kao i palijacijsko lije~enje. procesa `alovanja kao i u~inka na psihu lije~nika i zdravstvenog osoblja.Broj 17 – Strana 168 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. pravna i ekonomska pitanja – Informirani pristanak – Eti~ka pitanja klini~kih istra`ivanja – Pravna pitanja lije~enja. neplodnost nakon hemoterapije) – Mjere hemoprevencije malignoma/klini~ka istra`ivanja – Pretrage tokom pra}enja bolesnika Eti~ka. posljedice lije~enja. ma{inskog odr`avanja vitalnih funkcija – Cijene lije~enja – Prepoznavanje sukoba interesa u radu zdravstvenih radnika – Profesionalnost i humanost u pona{anju prema bolesnicima i ~lanovima porodice Vje{tine – Davanje citostatika (znanje prepisivanja i sigurnog davanja citostatika. Rak ko`e bazalnih ili plo~astih }elija: razlikovanje ko`nih promjena. dostupnih resursa i potrebe za intervencijama u bilo kojoj fazi bolesti. 2011. indikacije hirur{kog zahvata za dijagnozu i kurativno uklanjanje. diskusija sa mentorom (30% sati) a2) seminarski radovi specijalizanata (30 % sati) a3) individualni rad specijalizanta na klinici (40% sati) Prakti~na nastava b1) svakodnevni prakti~ni rad na odjeljenju i ambulanti (70% sati) b2) rad sa mentorom. – promocija zdravlja. prepoznavanja i savjetovanja osoba pod pove}anim rizikom. uloge hemoterapije za pojedine tipove. va`nost izlaganja suncu. njega i pristup trajnim intravenskim kateterima. kulturnih i duhovnih aspekata. razgovori. Obavezni kolokviji tokom specijalizacije i "in service assessment". poznavanje indikacija i primjene psihotropnih lijekova. PEDIJATRIJSKE SUBSPECIJALIZACIJE PEDIJATRIJSKA NEFROLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 1. alkoholu i izlaganju suncu – Trajne posljedice: prepoznavanje trajnih posljedica {to uklju~uje: rizik malignoma povezanih s lije~enjem (AML nakon hemoterapije. tumorskih markera. sarkomi nakon zra~enja). razumijevanje mjera primarne prevencije. zra~enja i hemoterapije primarnih i metastatskih tumora. osnovno iskustvo u interpretaciji nalaza) – Lumbalna punkcija i aplikacija lijekova u subkutane rezervoare uz prepoznavanje i rje{avanje mogu}ih komplikacija Provjera znanja i vje{tina polaznika tokom specijalizacije Potrebno je osigurati adekvatan i redovan kontakt polaznika s voditeljem specijalizacije koji }e pratiti napredak polaznika i o tome jednom godi{nje izvjestiti pismeno mati~nu ustanovu polaznika. vje{tinu komunikacije s drugim ~lanovima tima koji lije~i bolesnika). Melanom: razumijevanje rizi~nih faktora i razli~itosti u izgledu melanoma i njegovih prekursora kao {to su displasti~ni nevusi. spolne funkcije. biolo{kog i suportivno/palijacijskog lije~enja bolesnika sa solidnim malignomima u saradnji sa specijalistima radioterapijske i hirur{ke onkologije te drugim dijagnosti~kim i terapijskim strukama. 4. mehanizama prilago|avanja bolesnika i porodici. rukovanje i uklanjanje citostatskih i biolo{kih lijekova) – Aspiracija i biopsija ko{tane sr`i (izvo|enje zahvata.5 godine (18 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Pedijatrija PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . za lije~nike na specijalizaciji dva puta godi{nje prema rasporedu koji se o~itava sa web stranice European Bord of spec prijave i algoritam odr`avanja ispita vr{e se prema uputstvima na istoj web stranici. Informiranje bolesnika – Gensko savjetovanje: procjena rizika raka u bolesnika i ~lanova porodice. psihi~kih problema. problema terminalne njege. – komunikacijske vje{tine. 7.odjel nefrologije PROGRAM SUBSPECIJALIZACIJE Teoretska nastava a1) predavanja.Primjena citostatskog. rizika i koristi od hemoterapije uznapredovale bolesti. pomo}i vjerskog lica. – etika i propisi. dijagnosti~ke i terapijske procedure (30% sati) Uvodni dio . Rak nepoznatog primarnog porijekla Va`nost histopatologije. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. – upravljanja sistemom. Malignomi centralnog nervnog sistema Uloga hirurgije. – timski rad.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. razumijevanje debljine tumora i drugih prognosti~kih faktora. adjuvantne biolo{ke terapije. ku}ne njege. Rak `ljezda sa unutarnjim lu~enjem Razumijevanje dijagnosti~kih procedura i na~ina lije~enja.osnovna teorijska nastava Pedijatrijska nefrologija MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet TRAJANJE MJESECI 1 7 1 1 1 2 1 2 2 18 Pedijatrijska klinika nefrologija Laboratorijska dijagnostika Laboratorij za klini~ku hemiju i u pedijatrijskoj nefrologiji biohemiju Nuklearna medicina u Institut za nuklearnu medicinu pedijatrijskoj nefrologiji Radiodijagnostika u Radiologija pedijatrijskoj nefrologiji Nefrologija Bolni~ki odjel interne medicine Dje~ija hirurgija Hemodijaliza Nefrologija Bolni~ki odjel dje~je hirurgije Centar za hemodijalizu Referalni klini~ki centar van Bosne i Hercegovine . ISPIT: "In service assessment" odr`ava European Board of Spec.

35 sati U toku edukacije specijalizant treba da se upozna sa laboratorijskim testovima u procjeni bubre`ne funkcije.70 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program iz oblasti nefrologije odraslih: – Akutno zatajenje bubrega – Hroni~no zatajenje bubrega – Dijaliza i transplantacija u lije~enju zatajenja bubrega – Imunopatogeni mehanizmi bubre`nog o{te}enja – Glavne glomerulopatije – Glomerulopatije udru`ene s multisistemskim bolestima – Tubulointersticijske bolesti bubrega – Vaskularne bolesti bubrega – Nasljedni tubularni poreme}aji – Nefrolitijaza – Opstrukcija mokra}nih puteva – Tumori urinarnog sistema – Biopsija bubrega Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.83 sata b2) . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 169 Pedijatrija Edukaciju na Pedijatrijskoj klinici iz nefrologije specijalizant provodi na Nefrolo{kom odjeljenju i Nefrolo{kom savjetovali{tu u trajanju od 7 mjeseci. Anomalije urinarnog sistema 7.30 sati a2) . Sekundarne bolesti glomerula 13.137 sati a3) .751 sati b2) . Laboratorijska dijagostika u dje~ijoj nefrologiji Edukaciju iz klini~kog laboratorija specijalizant provodi na Laboratoriju za klini~ku hemiju i biohemiju u trajanju od 1 mjesec. 2011.15 sati a2) . Magnetna rezonanca (MR) Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. indirektna) Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij.15 sati a2) . Tubulopatije 14. Radiolo{ka dijagostika u dje~joj nefrologiji Edukaciju iz radiologije specijalizant sprovodi na Odjelu za radiologiju u trajanju od 1 mjesec. Simptomi i znaci oboljenja urinarnog sistema 2. Infekcija urinarnog trakta 5. Akutno bubre`no zatajenje 18. Dijaliza 20. Teoretska nastava a1) .15 sati a3) . Tubulointersticijski nefritis 15. Nuklearna medicina u dje~joj nefrologiji Edukaciju iz nuklearne medicine specijalizant sprovodi na Odjelu za nuklearnu medicinu u trajanju od 1 mjesec.20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) . poreme}aji mokrenja 9. – Kvalitativni pregled mokra}e – Fizikalnohemijske karakteristike mokra}e – Hemijska analiza mokra}e – Mikroskopski pregled sedimenta mokra}e – Testovi za procjenu glomerularne funkcije bubrega – Karakterizacija proteinurije na osnovu odre|ivanja ukupnih proteina – Test za procjenu protoka krvi kroz bubrege – Testovi za procjenu funkcije distalnog tubula – Izlu~ivanje albumina u mokra}i – Niskomolekulski proteini kao znakovi tubulske proteinurije – Patobiohemijski uzroci i laboratorijski nalazi u u~estalijim poreme}ajima tubulskog prometa i metabolizma.^etvrtak.20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) .137 sati a2) . Vaskularne bolesti bubrega 16. Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) .319 sati Nastavne jedinice: 1. Ekskrecijska urografija (IVU) 5. Dje~ja hirurgija Edukaciju iz dje~ije hirurgije specijalizant sprovodi na Odjelu za dje~ju hirurgiju u trajanju od 1 mjesec.35 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – Stati~ka scintigrafija bubrega Tc-DMSA – Dinamska scintigrafija bubrega. Neuropatska vezikoureteralna disfunkcija i dr.40 sati Prakti~na nastava: 236 sati b1) .15 sati a3) .15 sati a3) . Edukacija sadr`i: 336 sati Teoretska nastava: 100 sati a1) . Transplantacija bubrega Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij iz svakog nastavnog predmeta. Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) . Mikcijska cistouretrografija (MCUG) 4. Retrogradna uretrografija 6.35 sati U toku edukacije specijalizant treba da se upozna sa radiolo{kim tehnikama koje se primjenjuju u pedijatrijskoj nefrologiji: 1. Nefrologija (internisti~ka) Edukaciju iz interne medicine specijalizant sprovodi na Odjelu za internisti~ku nefrologiju u trajanju od 2 mjeseca. Bolesti glomerula (glomerulonefritisi i sli~na stanja) 11. 7.15 sati a2) .Tc-DTPA – Diuretska dinamska scintigrafija bubrega – Radioizotopna cistografija (direktna. . Ultrazvuk urotrakta 3. Vezikoureteralni refluks 8.30 sati a3) . Rtg analiza 2. Metode ispitivanja urinarnog sistema 3. Osnovni sindromi i algoritam dijagnosti~kog postupka 4.184 sata Prakti~na nastava b1) . Kompjuterizovana tomografija bubrega (CT) 7. Urolitijaza 10.20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) . Hroni~no bubre`no zatajenje 19. Primarne bolesti glomerula 12.166 sata b2) . Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) . 4. Opstruktivna uropatija 6.83 sata b2) . Hipertenzija 17.83 sata b2) .

pankreatitisu i traumi – Hroni~na renalna insuficijencija Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. . 100 interpretacija EP . Rad na neuroradiolo{kom odjelu: edukacija UZ mozga.0. Cirkumcizija 12. – promocija zdravlja.166 sata b2) . 7. odjel za djecu . Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Edukacija sadr`i: 336 sati Teoretska nastava: 100 sati a1) . od kojih najmanje tri pacijenta na prvom pregledu . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. 2011. 200 EMG interpretacija. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. ARDS.6 mjeseci. U uslovima ~etvorogodi{nje specijalizacije iz pedijatrije i neurologije subspecijalizacija traje 18 mjeseci. Urodinamika i bubre`na funkcija 5. vi{estruko zatajenje organa.40 sati Prakti~na nastava: 236 sati b1) . Tumori urinarnog trakta Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Kongenitalna opstrukcija vrata mokra}nog mjehura 8. Valvula stra`nje uretre 9. Hirur{ko lije~enje bolesti urinarnog sistema 2. Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) .70 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program iz oblasti hemodijalize: – Akutno bubre`no zatajenje sa dodatnim komplikacijama kao {to su {ok.15 sati a2) .1 mjeseca. u~initi najmanje 500 samostalnih EEG interpretacija.1 mjeseca (intenzivno u~enje programa neurorazvojne medicine po referentnom ud`beniku). Torzija testisa 11. hemodinamska nestabilnost. Rad na odjelu koji se bavi heredodegenerativnim neurometaboli~kim oboljenjima i genetikom (intenzivno u~enje programa heredodegenerativnih neurometaboli~kih oboljenja po referentnom ud`beniku). – komunikacijske vje{tine. . interpretacija neuroradiolo{kih procedura pod vodstvom mentora .osnovna teorijska nastava Rad na neuropedijatrijskom odjelu i savjetovali{tu TRAJANJE STA@A TRAJANJE STA@A ZA PEDIJATRA ZA NEUROLOGA 1 6 1 - 1 1 1 1 ½ ½ 6 1 18 2 ½ ½ 5 7 1 18 Na subspecijalizaciju se primaju lije~nici koji su nakon zavr{enog Medicinskog fakulteta zavr{ili i specijalizaciju iz pedijatrije ili neurologije.6 mjeseci (intenzivno u~enje programa dje~je neurologije po referentnom ud`beniku).30 sati a3) .5 godina (18 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Pedijatrija – Neurologija PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . 4.0.neurooftalmologija . – Zadr`avanje teku}ine rezistentno na diuretike u slu~aju kardijalne ili pulmonalne insuficijencije (edem plu}a) – Odstarnjenje toksi~nih metaboli~kih produkata – Prevencija po `ivot opasnih disbalansa elektrolita – Korekcija acidobaznog statusa – Eliminacija medijatora u sepsi. – etika i propisi.1 mjesec (intenzivno u~enje programa neurologije adultne dobi po referentnom ud`beniku). od kojih najmanje tri pacijenta na prvom pregledu. Hidronefroza 4.15 sati a3) .35 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program iz dje~je hirurgije: 1. Referalni klini~ki centar van Bosne i Hercegovine Edukaciju iz pedijatrijske nefrologije specijalizant sprovodi u Referalnom klini~kom centru van Bosne i Hercegovine prema planu koji sa~ini voditelj jedinice u trajanju od 2 mjeseca. Rad na neuropedijatrijskom odjelu i savjetovali{tu sa mentorom: 4-8 pacijenata dnevno. Rad na neurolo{koj klinici za odrasle: 4-8 pacijenata dnevno. od kojih najmanje tri pacijenta na prvom pregledu .Broj 17 – Strana 170 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Rad na odjelu koji se bavi heredodegenerativnim neurometaboli~kim oboljenjima i genetikom Rad u neurorazvojnom savjetovali{tu Rad na neurolo{koj klinici za odrasle Rad na neurohirur{koj klinici.5 mjeseca Radu u neurofiziolo{kom laboratoriju i kabinetu za epilepsije: 6-8 pacijenata dnevno pod vodstvom mentora. Vezikoureteralni refluks 6. – upravljanja sistemom. Megaureter 3. odjel za djecu Rad na oftalmolo{koj klinici neurooftalmologija Radu u neurofiziolo{kom laboratoriju i kabinetu za epilepsije Rad na neuroradiolo{kom odjelu Rad na pedijatrijskoj klinici sa neonatologijom Rad u poliklini~koj pedijatrijskoj slu`bi UKUPNO ^etvrtak. Ekstrofija mokra}nog mjehura 10.1 mj. Cistoskopija 7.20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) . Rad u neurorazvojnom savjetovali{tu sa mentorom: 4-8 pacijenata dnevno. te "oncall" slu`ba najmanje 15 dana u mjesecu .83 sata b2) . Rad na neurohirur{koj klinici. NEUROPEDIJATRIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 1. – timski rad.5 mjeseca Rad na oftalmolo{koj klinici . U sada{njim uslovima subspecijalizacija za specijaliste iz pedijatrije podrazumijeva: Uvodni dio pedijatrija osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti.30 sati a2) . Hemodijaliza Edukaciju iz hemodijalize specijalizant sprovodi u centru za hemodijalizu u trajanju od 2 mjeseca.

– sposobnost sticanja i preno{enja znanja. nutritivne alergene. Rad na odjelu koji se bavi heredodegenerativnim neurometaboli~kim oboljenjima i genetikom (intenzivno u~enje programa heredodegenerativnih neurometaboli~kih oboljenja po referentnom ud`beniku). 100 interpretacija EP . Tako|er sudjeluju u ambulantnom radu gdje planiraju uz nadzor. od toga 2 mjeseca na neonatologiji (intenzivno u~enje programa pedijatrije po referentnom ud`beniku). dijagnosti~kim postupkom i lije~enjem ko`nih bolesti koje mogu postojati u sklopu multisistemskih . . – sposobnost sticanja i preno{enja znanja. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec.osnovna teorijska nastava Pedijatrijska imunologija bazi~na imunologija imunolo{ka laboratorijska ispitivanja alergologija dermatologija klini~ka imunologija Pedijatrijska reumatologija pedijatrijska reumatologija dje~ija ortopedija Pedijatrijska klinika Ortopedija Imunolo{ki laboratorij Imunolo{ki laboratorij Imunolo{ki laboratorij Dermatolo{ka klinika Pedijatrijska klinika MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet TRAJANJE MJESECI 1 6 1 ½ 1 ½ 3 11 7 1 Pedijatrijska klinika Institut za radiologiju Uvodni dio . domet i zna~enje histolo{ke i DIF analize uzoraka ko`e.paralelno sa radom u neurofiziolo{kom laboratoriju. Najmanje 4 mjeseca subspecijalizacije se provodi u referentnoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu. – etika i propisi. – komunikacijske vje{tine. Subspecijalizacija se obavlja u referentnoj ustanovi.1 mjesec.autoimunih i alergijskih bolesti. upoznati ko`na o~itovanja imunolo{kih bolesti. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. Pisanje nau~nog projekta i rada u oblasti neuropedijatrije pod vodstvom mentora . provo|enje dijagnosti~kog i terapijskog po stupka bolesnika (barem 5 bolesnika svakodnevno). – timski rad. PEDIJATRIJSKA IMUNOLOGIJA I REAUMATOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 1. – upravljanja sistemom.prema mogu}nosti – pretrage biopti~kog materijala DIF -ko`e – bubrega Dermatologija Tokom boravka u dermatolo{koj ustanovi (odjelu i ambulanti) specijalist se mora upoznati s klini~kom slikom. bazofila. medikamente te testove za procjenu }elijske imunosti). Boravak na pedijatrijskoj klinici sa mentorom: 4-8 pacijenata dnevno. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec.paralelno sa radom u neurofiziolo{kom laboratoriju. Pedijatrijska imunologija Rad u imunolo{kom laboratoriju Tokom rada u laboratoriju kandidat mora upoznati i sam izvesti sljede}e pretrage: – separacija krvnih stanica na gradijentu gusto}e – testovi brojenja stanica. a moraju savladati i predvi|ene vje{tine. Rad u poliklini~koj pedijatrijskoj slu`bi .5 godina (18 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Pedijatrija PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . – upravljanja sistemom. od kojih najmanje tri pacijenta na prvom pregledu .5 mjeseca Radu u neurofiziolo{kom laboratoriju i kabinetu za epilepsije: 6-8 pacijenata dnevno pod vodstvom mentora. eozinofila – funkcionalni testovi za dokazivanje citokina . Kandidat mora ovladati izvo|enjem in vivo ko`nih testova (na inhalacijske. imunofenotipizacija – serolo{ki testovi – odre|ivanje specifi~nih autoantitijela . u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. obradu i daljnje odluke o lije~enju bolesnika (jedan dan sedmi~no). peroralnih. alergergene insekata. Posebno treba svladati indikacije i tehniku biopsije ko`e. inhalacijskih. nazalnih). provokacijskih testova (parenteralnih. ELISA.1 mjeseca. Rad u neurorazvojnom savjetovali{tu sa mentorom: 4-8 pacijenata dnevno. Tokom rada u klini~kom odjelu specijalisti su zadu`eni za obradu.5 mjeseca Rad na oftalmolo{koj klinici . – komunikacijske vje{tine. 7.IF.7 mjeseci. – promocija zdravlja.0. – promocija zdravlja. konjunktivalnih. profesionalni alergeni. U sada{njim uslovima subspecijalizacija za specijaliste iz neurologije podrazumjeva: Uvodni dio neurologija osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. 2011. od kojih najmanje tri pacijenta na prvom pregledu.osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. provo|enje dijagnosti~kog i terapijskog postupka bolesnika. Rad na neurohirur{koj klinici. te upoznati biolo{ku standardizaciju alergena. dijagnosti~kog postupka i lije~enja imunolo{kih poreme}aja u djece.5 mjeseci. 200 EMG interpretacija. Rad u klini~kom odjelu i poliklinici U pedijatrijskoj ustanovi kandidat upoznaje osobitosti klini~ke slike. – etika i propisi.0. 4.neurooftalmologija . u~initi najmanje 500 samostalnih EEG interpretacija. Poseban naglasak na imunodeficijenciji. odjel za djecu . RIA – elektroforetske tehnike za kvalitativno i kvantitativno odre|ivanje bjelan~evina – metode odre|ivanja imunokompleksa u serumu – odre|ivanje hemoliti~ke aktivnosti komplementa – odre|ivanje pojedinih komponenata i fragmenata komplementa – funkcionalna citotoksi~nost – odre|ivanje funkcije makrofaga i neutrofila – odre|ivanje funkcije mastocita. Pedijatrijska reumatologija Reumatologija Specijalisti rade na klini~kom odjelu gdje su zadu`eni za obradu. – timski rad. te "oncall" slu`ba najmanje 15 dana u mjesecu .^etvrtak.2 mjeseca (intenzivno u~enje programa neurorazvojne medicine po referentnom ud`beniku). SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH dje~ija fizijatrija intenzivna njega i terapija dje~ija radiologija Fizijatrijska klinika Broj 17 – Strana 171 1 1 1 Pisanje nau~nog projekta i rada u oblasti neuropedijatrije pod vodstvom mentora . Tako|er sudjeluju u ambulantnom radu gdje upoznaju i obilje`ja trajnog pra}enja bolesnika. uklju~uju}i po .

Prakti~na nastava: 350 sati b1) .15 sati a2) . Medicinska rehabilitacija reumatskih bolesnika. radna terapija. Intenzivna njega i terapija Specijalist mora svladati tretman imunolo{kih poreme}aja i alergijskih stanja koja ugro`avaju `ivot. dijagnosti~ke i terapijske procedure (30% sati) 1. – komunikacijske vje{tine. traume lokomotornog sistemu.45 sati a2) .osnovna teorijska nastava 1 mjesec Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. (jedan dan sedmi~no) Ortopedija Specijalist boravi u klini~kom i poliklini~kom odjelu gdje mora upoznati priro|ene i ste~ene mane. dijabetes melitus. – sposobnost sticanja i preno{enja znanja.5 godina (18 mjeseci) Uslovi za specijalizaciju zavr{ena osnovna specijalizacija – Pedijatrija PLAN SUBSPECIJALIZACIJE TEMATSKA OBLAST Uvodni dio . u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. poreme}aji rasta i razvoja 14. bolesti hipotalamusa 4. bolesti nadbubre`nih `lijezda 12. Nastavni predmet: Endokrinologija Teoretska nastava: 220 sati a1) . MR i angiografi je. rast i razvoj 13. vremene laboratorijske kontrole. aloartroplastiku.125 sati Nastavne jedinice: 1.400 sati b2) . sindrom dijabetes melitusa kod novoro|en~eta 9. Upoznaje metode izvo|enja tih tehnika. 4. 7. dijabetes melitus. razgovori. Uvodni dio .221 sata Nastavne jedinice: 1. odluke o eventualnoj hospitalizaciji itd. endokrina regulacija 3.60 sati a2) . Radiologija Specijalist sudjeluje dnevno u analizi rentgenograma kostiju i zglobova te nalaza CT. Pedijatrija Edukaciju na Klinici za pedijatriju iz endokrinologije i dijabetologije specijalizant sprovodi na odjeljenju i savjetovali{tu za endokrinologiju i dijabetologiju. Socijalna i vokacijska rehabilitacija. pubertet Nastavni predmet : Dijabetologija 1. savremena dostignu}a u dijagnostici i terapiji 6. pra}enje dijabetes melitusa 7. neonatalne hipokalcemije 8.osnovna teorijska nastava Pedijatrija Endokrinologija Dijabetologija Intenzivna njega Endokrinolo{ka laboratorijska dijagnostika Nuklearna medicina Radiologija Internisti~ka endokrinologija i dijabetologija Ginekologija Genetika Endikrinologija i dijabetologija UKUPNO Institut za klini~ku hemiju i biohemiju Institut nuklearne medicine Institut za radiologiju Interna klinika Ginekolo{ka klinika Institut za humanu genetiku Referentni klini~ki centar van Bosne i Hercegovine MJESTO OBAVLJANJA STA@A Medicinski fakultet Pedijatrijska klinika TRAJANJE MJESECI 1 7 3 3 1 1 2 1 3 1 1 1 18 – upravljanja sistemom. osteogenesis imperfecta 11. invalidski {port i pomagala. operativnu prevenciju lije~enja artroza. bolesti paratireoidnih `lijezda 7. bolesti {titne `lijezde 6. terapija dijabetes melitusa 5. dijagnostika dijabetes melitusa 4. hroni~ne komplikacije 8. – etika i propisi. te odjeljenju intezivne njege u trajanju od 7 mjeseci.60 sati a3) . – timski rad.45 sati a3) . Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. fetusna endokrinologija 2.225 sati b2) . bolesti hipofize 5. 2.Broj 17 – Strana 172 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak. hipoglikemija novoro|en~eta Nastavni predmet: Intezivna njega Teoretska nastava: 50 sati a1) . klasifikacija i podjela 2. diskusija sa mentorom (30% sati) a2) seminarski radovi specijalizanata (30 % sati) a3) individualni rad specijalizanta na klinici (40% sati) Prakti~na nastava b1) svakodnevni prakti~ni rad na odjeljenju i ambulanti (70% sati) b2) rad sa mentorom. vitamin D 9. 2011. Valjalo bi da se pobli`e upozna s metodama ultrazvu~ne pretrage zgloba i artroskopijom koljena. patofizilologija i klini~ki tok 3.61 sat 2. poreme}aji spolnog razvoja 15. Teoretska nastava: 151 sat a1) .15 sati . rahitis 10. Fizikalna terapija i rehabilitacija reumatskih bolesnika Specijalist mora svladati indikacije i kontraindikacije za primjenu pojedinih fizikalnih postupaka u reumatskim i srodnim bolestima. Edukacija sadr`i: Nastavni predmet Endokrinologija Dijabetologija Intenzivna njega Ukupno sati teoretski 220 151 50 421 prakti~ni 621 350 118 1089 Ukupno 881 501 168 1550 PROGRAM SPECIJALIZACIJE Teoretska nastava a1) predavanja.100 sati Prakti~na nastava: 621 sati b1) . reslorativne zahvate na lokomotornom sistemu. PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA Vrsta specijalizacije: SUBSPECIJALIZACIJA Trajanje specijalizacije: 1. – promocija zdravlja.

bolesti hipofize 5. bolesti hipotalamusa 4. 3. bolesti spolnih `lijezda Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. Teoretska nastava: 50 sati a1) .). 4.35 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program iz genetike: – mutacije gena – hromosomske aberacije . Radiologija Edukaciju iz radiologije specijalizant sprovodi na Institutu za radiologiju u trajanju od 1 mjesec. 6.15 sati a3) .83 sata b2) . djevoj~ice i adolescentice 4. poreme}aji menstrualnog ciklusa 9. bolesti nadbubre`nih `lijezda 8. tumori spolnog sistema 8.166 sata b2) .20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) .35 sati U toku edukacije specijalizant treba da se upozna sa odre|ivanjem hormona i endokrinolo{kim testovima(LH-RH test.15 sati a2) .83 sata b2) .45 sati a3) .15 sati a3) .35 sati U toku edukacije specijalizant treba da se upozna sa radiolo{kim tehnikama koje se primjenjuju u pedijatrijskoj endokrinologiji: 1.45 sati a2) .83 sata b2) . dijabeti~na ketoacidoza i koma 2.^etvrtak.15 sati a2) . Nuklearna medicina Edukaciju iz nuklearne medicine specijalizant sprovodi na Institutu za nuklearnu medicinu u trajanju od 1 mjesec.15 sati a3) .15 sati a2) . pregled novoro|en~eta.83 sata b2) . testovi hormonske funkcije Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. osobitosti gra|e spolnih organa prije i poslije puberteta 2. rtg analiza 2. Edukacija sadr`i: 336 sati Teoretska nastava: 100 sati a1) .20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) . Endokrinolo{ki laboratorij Edukaciju iz endokrinolo{kog laboratorija specijalizant sprovodi na Institutu za klini~ku hemiju i biohemiju u trajanju od 1 mjesec. Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. hiperinsulinizam 3. magnetna rezonanca (MR) Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. dijabetes melitus 2. scintigrafija 4.20 sati 2. 4.20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) .35 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program iz ginekolo{ke endokrinologije: 1. Genetika Edukaciju iz genetike specijalizant sprovodi na Institutu za humanu genetiku u trajanju od 1 mjesec. Interna medicina Edukaciju iz interne medicine specijalizant sprovodi na Klinici za endokrinologiju. anomalije spolnih organa djevoj~ice 6.15 sati a2) .249 sati b2) .20 sati Prakti~na nastava: 118 sati b1) . Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) . hipofizna koma 5.60 sati Prakti~na nastava: 354 sati b1) . ultrazvuk 3.15 sati a3) . bolesti paratireoidnih `lijezda 7. Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) . tireotoksi~na kriza 7. 7.30 sati a3) . Edukacija sadr`i: 168 sati Teoretska nastava: 50 sati a1) . hiperosmolarna i laktacidoti~na koma 4. Edukacija sadr`i: 168 sati 1. 5.deksametasonski test i dr. adisonska kriza Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij iz svakog nastavnog predmeta. Prakti~na nastava: 118 sati b1) . pubertet i adolescencija 5. Edukacija sadr`i: 504 sati Teoretska nastava: 150 sati a1) . upale spolnih organa 7. hipotireoti~na koma 6.40 sati Prakti~na nastava: 236 sati b1) . Ginekologija Edukaciju iz ginekologije specijalizant sprovodi na Odjelu za ginekologiju i aku{erstvo u trajanju od 1 mjesec.70 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program: – odre|ivanje hormona – odre|ivanje insulinskih antitijela – test akumulacije radioaktivnim jodom – test supresije {titnja~e – scintigrafija {titnja~e – scintigrafija nadbubre`nih `lijezda – scintigrafija pankreasa – primjena radioizotopa u endokrinologiji Nakon zavr{ene edukacije specijalizant pola`e kolokvij. dijabetes i bolesti metabolizma u trajanju od 1 mjesec. bolesti {titne `lijezde 6. hipoglikemi~na koma 3.83 sata b2) . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17 – Strana 173 a3) . utvr|ivanje spola novoro|en~eta 3. 8. 7.35 sati Nastavne jedinice: 1. kompjuterizovana tomografija (CT) 5.105 sati U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program iz oblast endokrinologije i dijabetologije odraslih: 1.30 sati a2) . 2011.

Modul I . OBAVEZNI MODULI Uvodni dio . Primjena odgovaraju}e respiratorne podr{ke. Transfuzija i eksangvinotransfuzija.osnovna teorijska nastava Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka. 7. – promocija zdravlja. – naslje|ivanje – medicinska citogenetika – Sy Turner. 2011. Obavlja se na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u ukupnom trajanju od jedan mjesec. Plasiranje arterijskih katetera (umbilikalnih i perifernih) plasiranje venskih linija i dugih (long line) venskih linija. – upravljanja sistemom. Down sy i dr. znanje i vje{tine. Iskustvo u interpretaciji rezultata ultrazvu~ne pretrage mozga. Tra`enje i interpretacija uobi~ajenih laboratorijskih i mikrobiolo{kih pretraga. – Vo|enje pacijenata sa infekcijama (sepsa. u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) po planu koji utvr|uju navedeni fakulteti. lumbalna i ventrikularna punkcija. meningitis) – Vo|enje pacijenata sa kardiovaskularnim problemima uklju~uju}i PDA i perzistentnu plu}nu hipertenziju – Menad`ment gastrointestinalnih poreme}aja: ishrana i poreme}aji – Zaka{njelo pra`njenje stolice. suprapubi~na aspiracija urina. procjenu gestacijske dobi. Menad`ment pacijenata sa perinatalnom asfiksijom. MRI i CT. Klinefelterov sy. uklju~uju}i aplikaciju surfaktanta i vo|enje hroni~ne respiratorne bolesti. Najmanje 1 mjesec potrebno je provesti na Neonatalnoj intenzivnoj njezi Pedijatrijske klinike gdje se obavljaju sve tra`ene procedure iz programa subspecijalizacije ili drugom referent