Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 10. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.401

VLADA FEDERACIJE BiH O SANIRANJU POSLJEDICA NEVREMENA

Nik{i} pozvao na {tednju elektri~ne energije
2-3. strana

Borba sa posljedicama snje`nog nevremena

Enver Bijedi}

ANALIZIRA]EMO FIRME ZA ODR@AVANJE PUTEVA
9. strana

DANAS PRILOG

HERCEGOVINA
Vije}e sigurnosti UN-a

I DALJE U LEDU
6-7. strana

OSTAJU ISTI IZAZOVI NA KOSOVU
18. strana

Ambasada I.R.Iran

O B AV J E Š TAVA
da će prijem povodom nacionalnog dana I.R.Iran zakazan za 10. februar 2012. biti otkazan zbog vremenskih prilika. Troškovi ceremonije bit će uplaćeni u humanitarne svrhe.

Prvi javni sukob koalicijskih partnera u Vladi Hrvatske

I PUSI] SE POSVA\ALA SA ^A^I]EM

19. strana

U @I@I
Ministar Erdal Trhulj tvrdi

2

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

VLADA FEDERACIJE BiH O SANIRANJU

Proizvodnja struje

nije ugro`ena
Gra|ane Federacije BiH ne treba pla{iti. Energetski sektor je stabilan u situaciji sada{njih vremenskih prilika
Stanje u energetskom sektoru u FBiH je stabilno i postoji dovoljno uglja za nesmetan rad termoelektrana, poru~io je ju~er u Sarajevu Erdal Trhulj, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije. Prilikom obra}anja na redovnoj sedmi~noj konferenciji u SDA, Trhulj je najavio i dolazak struje u krizna prodru~ja Mostara, Podvele`ja, Neuma i Nevesinja.

Nik{i} pozva elektri~ne en
U BPK Gora`de upu}eno 17.000 litara lo`-ulja, a bit }e im isporu~eno ukupno 51.000 litara Rudari daju sve od sebe
Razmatraju}i informaciju o saniranju posljedica prirodne nesre}e u FBiH, federalna Vlada ju~er je donijela i nove zaklju~ke u vezi sa saniranjem situacije kao i pripremom za novi val padavina koji BiH o~ekuje danas i sutra. - Vlada od F[CZ-a o~ekuje da odmah intenzivira ~i{}enje svih komunikacija kako bi spremno do~ekao nove padavine, kazao je federalni premijer Nermin Nik{i}, dodav{i kako je nalo`eno anga`iranje raspolo`ive mehanizacije. trana, zbog ~ega je glavnina proizvodnje bila koncentrirana u termoelektrane. Ve}a proizvodnja u TE je i razlog {to one ne raspola`u sa ve}im zalihama uglja, napomenuo je premijer. Nik{i} je izvijestio da je Vlada donijela odluku da uputi pomo} BPK-u od 51.000 litara lo`ulja, te da je prva cisterna sa 17.000 litara ju~er krenula ka Gora`du. Dat je nalog F[CZ-u i Direkciji za robne rezerve da naprave procjene potreba za

Problemi u Hercegovini
Prema njegovim rije~ima, najve}i problemi sa nestankom elektri~ne energije bili su u Neumu, Podvle`ju, zatim dalekovodima Mostar 1 i Mostar 2, ali i na alternativnom vodu Jablanica - Mostar 1. On je rekao da su uposlenici Elektroprenosa BiH osposobljavali devet oborenih stubova dalekovoda za Neum, a u vodu za Podvle`je bilo je sru{eno 50 stubova. Kriti~na situacija bila je, prema Trhuljevim rije~ima, i u podru~ju Tomislav-Grada, za {ta su jedini krivac neprohodni putevi u tom podru~ju - Gra|ane Federacije BiH ne treba pla{iti. Energetski sektor je stabilan u situaciji sada{njih vremenskih prilika. Gra|ani }e imati elektri~nu energiju i situacija je bolja nego ju~er i prekju~er, kazao je Trhulj. Zaliha uglja u TE Kakanj ima za deset dana, a u TE Tuzla za {est do sedam dana. - Evidentno je zaista da je i u periodu dok nisu bile vanredne okolnosti do{lo do intenzivnije proizvodnje elektri~ne energije od decembra do januara te da smo u ovu pri~u u{li na granici zaliha. Ipak, mogu re}i da je sistem izdr`ao i da su zalihe sada bolje u odnosu na vanredne okolnosti, kazao je Trhulj.

Premijer je kazao kako FBiH ne}e ostati

Foto. [. SULTANOVI]

Energenti i struja
Fokus }e biti na osiguranju stabilnog snadbijevanja svih dijelova FBiH elektri~nom energijom. Nik{i} je pozvao sve institucije i preduze}a, kojima struja nije prijeko potrebna, na maksimalnu {tednju. Napomenuo je kako }e dodatne aktivnosti biti poduzete u komunikaciji sa grani~nim prelazima, jer na nekim od njih vr{i se prelazak cisterni s energentima, a na nekim one jo{ ~ekaju. Premijer je kazao kako FBiH ne}e ostati bez energenata. Napomenuo je da je nepovoljna hidrolo{ka situacija pro{le godine uzrokovala slabiji rad hidroelek-

Elementarne nepogode ne poznaju ni entitetske ni kantonalne linije

Sanacija industrije
On je detaljno prezentirao i rad svog resora za period od mar ta 2011. Izme|u ostalog, istaknuta je sanacija u sektoru namjenske industrije, dobra proizvodnja uglja, pokretanje proizvodnje i o~uvanje radnih mjesta u Krivaji, KTK-u Visoko. Istaknuto je i pobolj{ano poslovanje Zavoda za mjeriteljstvo. |er je napomenuo da su u TE Tuzla otklonjeni kvarovi na dva bloka, te da je u TE Kakanj osposobljen blok VI. Trhulj je prenio stav SDA da je zbog vremenskih neprilika neophodno djelovati s nivoa dr`ave BiH u okviru odre|ene institucije ili u smislu jake i efikasne koordinacije. - Elementarne nepogode ne poznaju ni entitetske ni kantonalne linije. Tako se, na primjer, Isto~nom Sarajevu, Isto~nom Mostaru, Nevesinju i drugim mjestima vi{e i adekvatnije mo`e pomo}i iz FBiH nego iz RS-a, kao i obrnuto na nekim drugim lokalitetima, kazao je Trhulj.
M. \UROVI] RUKAVINA

Djelovati s nivoa BiH
Ipak, potvrdio je da i u normalnim okolnostima deponovane zalihe uglja moraju biti dovoljne za rad termoelektrana za 15 dana. Trenutne zalihe u TE Kakanj iznose 60.000 tona, a u TE Tuzla 40.000. - Redovnom dopremom uglja na nivou od oko 6.000 tona, bez diranja zaliha, proizvodnja elektri~ne energije ne}e biti ugro`ena, kazao je Trhulj. Pojasnio je da je prethodnih dana bilo problema u dostavi uglja kamionima, te zbog smrzavanja uglja koji je dopreman vagonima. Tako-

Za Srebrenicu pravila iz 2008.
Iz SDA najavljuju da }e predlo`iti da pravila izmjena Izbornog zakona iz 2008. za Op{tinu Srebrenica va`e i na ovogodi{njim lokalnim izborima. U ovom o~ekuju podr{ku ostalih politi~kih subjekata, a gra|ane pozivaju da se za predstoje}e izbore registruju na prijeratnim prebivali{tima i tamo ostvare bira~ko pravo.

V I J E S T I

SIPA ZAVR[ILA PROVJERU

Danas Vije}e ministara BiH
SIPA je ju~er dostavila Parlamentu BiH akt o izvr{enim provjerama 19 kandidata za ministre i zamjenike ministara u novom sa zivu Vije}a ministara BiH. Ovim se kona~no sti~u uslovi da Predstavni~ki dom PSBiH danas pot vrdi novi sa ziv Vije}a ministara BiH. - U okviru provjera koje su zapo~ele 24, 26. i 27. januara 2012. na zahtjev predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Vjekoslava Bevande, policijski slu`benici SIPA provjeravali su i ut vrdili ta~nost informacija koje je 19 kandidata za ministre i zamjenike ministara za novi sa ziv Vije}a ministara dostavilo u obrascu CIK-a, pot vr|eno je ju~er u SIPA. Danas }e 19 kandidata, prije pot vrde u Predstavni~kom domu, pro}i ocjenjivanje pred Komisijom za pripreme izbora Vije}a ministara. O~ekuje se potvrda imenovanja Zlatka Lagumd`ije za ministra vanjskih poslova i Ane Tri{i} - Babi} za njegovu zamjenicu, Nikole [piri}a za ministra finansija i trezora i Fuada Kasumovi}a za njegovog zamjenika, Mirka [arovi}a za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ermine Salki~evi} - Dizdarevi} za njegovu

zamjenicu, Sadika Ahmetovi}a za ministra sigurnosti i Mladena ]avara za njegovog zamjenika, Bari{e ^olaka za ministra pravde i Sr|ana Radulja za njegovog zamjenika, Sredoja Novi}a za ministra civilnih spolova i Denise Sarajli} - Magli} za njegovu zamjenicu, Damira Ljubi}a za ministra ljudskih prava i izbjeglica i Radmile Mitrovi} za njegovu zamjenicu, Damira Had`i}a za ministra prometa i komunikacija i Rude Vidovi}a za njegovog zamjenika, te Muhameda Ibrahimovi}a za ministra odbrane, a Mirka Okoli}a i Marine Pende{ za njegove zamjenike. Kandidati su 31. januara pot vr|eni u CIK-u, a Vjekoslav Bevanda za predsjedavaju}eg 12. januara.
M. \. R.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

POSLJEDICA NEVREMENA

ao na {tednju nergije
Upozorenje Ministarstva sigurnosti BiH

Ograni~iti putovanja i kretanja

Obi{li bolnice i preduze}a
Delegacija Vlade FBiH u kojoj su bili federalni premijer Nermin Nik{i}, ministri energetike, zdravstva, turizma i okoli{a te obrta i poduzetni{tva Erdal Trhulj, Rusmir Mesihovi}, Branka \uri} i Sanjin Halimovi} ju~er je posjetila Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. Cilj posjete bilo je upoznavanje o stanju i uvjetima u kojima funkcionira KCUS u izvanrednim okolnostima, ali i posjeta pacijentima primljenim na klinike KCUS-a u posljednjih nekoliko dana, otkako je BiH zahvatilo snje`no nevrijeme. Delegacija Vlade je u pratnji direktora KCUS-a Farisa Gavrankapetanovi}a obi{la pacijente na klinikama za inter ventnu medicinu, plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju i hemodijalizu. Premijer i ministri najdu`e su se zadr`ali u sobi na Klinici za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju u kojoj je smje{tena Vi{egra|anka Rasema Bramalija, koja je prije tri dana helikopterom preba~ena na KCUS. Bramalija, koja je u najte`em stanju od svih pacijenata primljenih posljednjih dana, ima te`e opekotine i dijabeti~arka je. Na odjelu za dijalizu trenutno se nalaze 23 pacijenta koja se zbog vremenskih uvjeta i te{ke prohodnosti puteva ne mogu vratiti ku}ama. Ova delegacija Vlade ju~er je obi{la i JP Elektroprivreda te JP Ceste FBiH. Druga Vladina delegacija posjetila je mostarsku Elektroprivredu, te Klini~ku bolnicu i Regionalni medicinski centar u gradu na Neretvi. Tre}a delegacija posjetila je Federalni {tab Civilne za{tite, a ~etvrta javna preduze}a BH gas i @eljeznice FBiH. “kantonalni i op}inski {tabovi civilne za{tite nisu u najboljoj mjeri odgovorili zada}ama koje im je nametnulo stanje elementarne nepogode” Najavio je da }e . u narednom periodu svi biti podvrgnuti ve}em inspekcijskom nadzoru, kako bi Civilna za{tita dobila ve}i zna~aj, ali i omogu}ila kontrola namjenskog tro{enja sredstava za spa{avanje od prirodnih i drugih nesre}a. - Sredstva Civilne za{tite su na raspolaganju. Vlada ta sredstva povremeno koristi u druge svrhe, ali civilna za{tita ni u jednom trenutku ne}e ostati bez tih sredstava i odluke koje budu donesene }e biti finansijski pokrivene iz bud`eta, kazao je Lijanovi}. Po rije~ima direktora F[CZ-a Alije Tihi}a, F[CZ od ukupno planiranih 18 miliona ove godine, ima na raspolaganju ukupno 7,5 miliona KM za ove svrhe, od ~ega oko 1,6 miliona sredstava od naplate sredstava posebne naknade za spa{avanje ljudi i materijalnih dobara i oko {est miliona neutro{enih prethodnih godina. Dodao je da se CZ finansira i iz bud`eta, ali da }e reakcija prema ni`im razinama uslijediti kad se potpuno iscrpe sredstva kantona i op}ina za ove namjene. Dodao je da }e F[CZ donijeti odluku o usmjeravanju sredstava za pomo} Kantonu 10 kako bi se anga`iralo preduze}e Krajinaputevi i o~istile zametene ceste.
S. [EHER^EHAJI]

Prema vanrednom izvje{taju Federalnog meteorolo{kog zavoda BiH, dostavljenom Ministarstvu sigurnosti BiH, od 9. do 12. februara 2012, o~ekuje se intenziviranje snje`nih padavina, posebno u ju`nom dijelu BiH. Procjena Ministarstva sigurnosti BiH je da bi se ukupna sigurnosna situacija, sa aspekta prirodne ili druge nesre}e, izazvana niskim temperaturama i novim snje`nim padavinama, mogla dodatno uslo`niti. Zbog toga se upozoravaju gra|ani BiH da putovanja i kretanje maksimalno ograni~e i da se uklju~e u aktivnosti nadle`nih institucija i organa na otklanjanju posljedica izazvanih snje`nim padavinama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.
bez energenata
Foto: S. GUBELI]

Sanke za SIPA
Ministarstvo sigurnosti BiH za potrebe Jedinice za specijalnu podr{ku Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) osiguralo je dvoje motornih sanki, koje }e se koristiti za pomo} i spa{avanje ugro`enog stanovni{tva. Radi se o iznajmljenim vozilima, a ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, naglasio je da }e vrlo brzo biti nabavljeno nekoliko motornih sanki koje }e biti u trajnom vlasni{tvu SIPA i Grani~ne policije BiH, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti. Komandant Jedinice za specijalnu podr{ku Mirsad Vili}, istakao je da u sklopu Jedinice imaju vrhunski obu~ene ljude za spa{avanje u svim kriznim situacijama. Ministar Ahmetovi} ju~er se sastao i s komandantom NATO-a u Sarajevu Gary Huf fmanom, sa kojim je razgovarao o trenutnoj situaciji izazvanoj vremenskim neprilikama. Operativno-komunikacijski centar 112 Ministarstva sigurnosti BiH je posjetio i {ef Misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Bur ton.

energentima u kantonima i op}inama koji su proglasili stanje prirodne nepogode.

Novca ima
- Postoje i institucije i firme koje su ~ak ucjenjivale pojedine kantonalne vlade vezano za stanje i aktivnosti kad je progla{ena elementarna nepogoda, u namjeri da ostvare ekstraprofit, kazao je Nik{i}. Naglasio je da }e ova situacija biti prilika da se analizira pona{anje i utvrde mjere prema onima koji su se u vrijeme utvr|ivanja prirodnih nesre}a u FBiH oglu{ivali o pozive odgovornih da do|u na posao i sli~no. Komandant F[CZ-a Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji se vratio s puta iz SAD-a, ocijenio je kako

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BiH

NARODNA SKUP[TINA RS-a

Identificirane 162 osobe iz Peru}ca
Sredinom ovog mjeseca po~inje obdukcija nekompletnih posmrtnih ostataka `rtava koje su u ljeto 2010. prona|ene u jezeru Peru}ac. Do sada je utvr|en preliminarni identitet 162 osobe (160 bo{nja~ke i dvije srpske nacionalnosti), a na temelju izoliranih jedinstvenih profila DNK osnovano se pretpostavlja da je broj prona|enih `rtava ve}i od 200, saop}eno je iz Instituta za nestale osobe BiH. Me|u prona|enim `rtvama 40 su `ene, uklju~uju}i tri djevoj~ice od devet i po do sedamnaest i po godina. Ai{a Imamagi} i Ha{ida Ohranovi}, ro|ene 1906, najstarije su prona|ene `rtve. Ukupno je prona|eno 10 dje~ijih skeleta, me|u kojima je i troipogodi{nji Haris Pod`i}, ro|en 1988, koji je ujedno najmla|a otkrivena `rtva. Od 162 osobe, 24 su nestali na podru~ju Srebrenice i @epe u julu i augustu 1995. Preostalih 138 `rtava je nestalo tokom 1992. (135 osoba) i 1993. godine (tri osobe) u op}inama Vi{egrad, Fo~a, Rudo, Gora`de, Rogatica, Priboj i Prijepolje (RS), Kovin (Voj-

Sejdi} - Finci pred poslanicima
Redovna sjednica Narodne skup{tine RS-a ~ije je odr`avanje najavljeno za ovu sedmicu otkazana je zbog vremenski nepogoda i bi}e odr`ana 21. februara, a posebna sjednica o ukidanju granice RS-a unutar distrikta Br~ko 23. februara, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Kolegija NS-a. Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} rekao je da dnevni red ostaje isti, s tim da je dnevni red redovne sjednice pro{iren sa dvije odluke koje se odnose na emisiju kratkoro~nih obveznica i har tija od vrijednosti. - Odbor za ustavna pitanja pripremio je informaciju o implementaciji presude Sejdi} - Finci, koja }e se na}i na redovnom skup{tinskom zasjedanju i ta je informacija faktografskog tipa bez politi~kih ocjena {ta je u~injeno i {ta zna~i presuda, tako da o~ekujem da }e NS zauzeti neke stavove o presudi, rekao je Radoji~i}. Dodao je da je Komisija Parlamenta BiH nastavila rad, da bi ona do polovine mar ta trebalo da ima svoj prijedlog, te da prema njegovim saznanjima, u dijelu odluke koji se odnosi na Dom naroda Parlamen-

vodina) i Pri{tina (Kosovo). U jezeru Peru}ac prona|ena su i dva regruta biv{e JNA koji su u toku 1991. godine upu}eni na slu`enje vojnog roka u Kovin i Pri{tinu - Almas Ahmetspahi}, ro|en 1972. iz Vi{egrada i Ermin Me{trovac, ro|en 1973. iz Jajca. Dva od 19 putnika voza na relaciji Beograd - Bar, koji su oteti na `eljezni~koj stanici u [trpcima 27. februara 1993, prona|ena su u jezeru. Radi se o Rasimu ]ori}u (Srbija) i Jusufu Rastoderu (Crna Gora). Ranije su u jezeru prona|eni nekompletni ostaci i tre}eg putnika Halila Zup~evi}a. Posmrtni ostaci Medredina Hod`i}a, jednog od 16 otetih putnika 22. oktobra 1992. iz autobusa u mjestu Sjeverin, op{tina Priboj (Srbija), tako|er su prona|eni u jezeru.

ta BiH ima dodirnih ta~aka, ali da su stavovi trenutno totalno udaljeni kada je rije~ o Predsjedni{tvu. - Mislim da je racionalno fokusirati se na Dom naroda, ukoliko se to rije{i, {to bi predstavljalo dobar korak naprijed, onda se vratiti na pitanje Predsjedni{tva BiH gdje je vrlo te{ko o~ekivati da do mar ta bude postignut neki dogovor, ukoliko se ne bi desio spektakularan obrt i dogovor, rekao je Radoji~i}. Na osmoj posebnoj sjednici NSRS poslanici }e razmatrati zaklju~ak Vlade RS-a kojim se objavljuje i stavlja u promet kar tografska osnova administrativne kar te Republike Srpske i distrikta Br~ko. Razmatranje ovog zaklju~ka tra`io je 31 poslanik iz vi{e stranaka opozicije. G. K.

4

DOGA\AJI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Planirano pro{irenje saobra}ajnica i odvoz snijega

Proradili tramva
Problemi sa ulicama u padinskim dijelovima 27 vozila odvuklo 150 tona sme}a
Saobra}aj u Sarajevu, nakon obilnih padavina, polako se vra}a u normalu, ali za vikend nas o~ekuju novi snje`ni nameti. Kako smo saznali iz KJKP Rad, planirano je pro{irenje saobra}ajnica, odnosno odvoz snijega u ulicama Titova, Adema Bu}e kako bi se moglo pristupiti glavnoj gradskoj deponiji, zatim Vi{njik, Terezija, Hamdije ^emerli}a, Bjelave, D`id`ikovac, Dervi{a Nuhi}a, te Kraljice Jelene, Koste Hermana, Safvet-bega Ba{agi}a, Valtera Peri}a, [iroka~a i Bra}e Begi}. ge za to. U funkciji je 27 kamiona za odvoz sme}a koji rade uz pomo} jo{ sedam manjih vozila. Kako se za vikend o~ekuje snijeg, spremni smo, i cilj je da o~istimo {to vi{e snijega do novih padavina jer }e nam u tom slu~aju biti lak{e i bolje. U srijedu smo odvezli 150 tona sme}a na deponiju, pojasnio je Ahmed \ipa, portparol KJKP Rad. Prema \ipinim rije~ima, neodgovorni voza~i i dalje su veliki problem. - Pojedinci se parkiraju na ve} o~i{}ena podru~ja. Zna se desiti da nai|emo na automobile parkirane na trasu trolejbusa. Ovakve voza~e policija }e ka`njavati za nepropisno parkiranje, ali }e i napla}ivati odvoz paukom, dodao je \ipa. Tramvajski saobra}aj ju~er je od ranih jutarnjih sati saobra}ao i na liniji Ba{~ar{ija - Ilid`a, a za sada su u funkciji tramvajske linije Ba{~ar-

Za vikend snijeg
- Sve se radi prema planu i sada nam najve}i problem predstavljaju ulice u padinskim dijelovima. Tokom dana i ve~eri planiran je utovar i odvoz snijega jer ga vi{e nemamo gdje zgrtati, a ni grtalice nemaju sna-

Neophodni lijekovi za mje{tane Trnova
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Ambulante su bile zatvorene u utorak zbog velikih snje`nih padavina koje su opteretile krovove. Pacijentima u najudaljenijim mjestima op}ine Trnovo u srijedu dostavljani su neophodni lijekovi.

UTOVAR SNIJEGA Sve se radi prema planu i sada nam najve}i problem predstavljaju ulice u padinskim dijelovima. Tokom dana i ve~eri planiran je utovar i odvoz snijega jer ga vi{e nemamo gdje zgrtati
Foto: S. GUBELI]

Slu`be za spa{avanje Kantona Sarajevo

Sve manje
zatrpanim porodicama na Bukoviku kojima su dostavljeni hrana i lijekovi, ali je bilo mnogo poziva van KS-a, pa su tim osobama date informacije kome se trebaju obratiti za pomo}.

Ju~er se pomagalo porodicama na Bukoviku Spasioci spremno ~ekaju nove padavine
Gorska slu`ba spa{avanja Sarajevo i Klub spasavalaca 2000 ovih dana su u KS-u imali pune ruke posla. Iako ve} danima traje borba sa snijegom i ledom, jo{ je mnogo neo~i{}enih ulica i naselja, pogotovo padinskih. Zato i dalje ima potrebe za intervencijama u kojima se tra`i medicinska pomo}, lijekovi, prebacivanje do ambulanti, mada mnogo manje nego ranijih dana. Ju~er je Gorska slu`ba do 15 sati imala samo jednu intervenciju oko pomo}i rodbine uspjeli sti}i do ~etiri porodice na Bukoviku o kojima se zbog neprohodnosti puteva ni{ta nije znalo. Na svu sre}u, zatekli smo ih sve zdrave i uru~ili im osnovne namirnice i ne{to lijekova. Te{ko je re}i kakva }e situacija biti narednih dana, ali }e na{ tim nastaviti djelovati u Kantonu, a ekipa spasilaca se nalazi i na skijali{tima Bjela{nice i Igmana spremna da pomogne ako zatreba. Imamo obu~enu i jedinicu za uklju~ivanje u helikoptersko spa{avanje

Odsje~en Bukovik
- U zadnja dva dana je bila poprili~no mirno, za razliku od pret ho dnih ka da smo ima li mnogo evakuacija bolesnih ka medicinskim ustanovama, sedam dostava lijekova i tri dostave hrane. Ju~er smo na tra`enje

Najvi{e akcija u padinskim dijelovima grada

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI

5

aji do Ilid`e
Foto: S. GUBELI]

Paketi za najugro`enije stanovnike op}ine Novi Grad

{ija - ^engi}-Vila i Ned`ari}i, kao i sve trolejbuske.

Proradile pojedine minibuske linije
Ju~er od ranih jutarnjih sati u funkciji su i minibuske linije Otoka - Boljakov Potok, Park - bolnica Ko{evo, zatim Ekonomska {kola - Pofali}i, koja saobra}a do Mjesne zajednice, ali i linija Marin Dvor za Gornje i Donje Vele{i}e. -Kotorac i Ilid`a - Osjek, koja skra}eno saobra}a do raskr{}a sa ulicom Drage Filipovi}a, s tim da umjesto autobusa na ovim linijama zbog su`enih saobra}ajnica putnike prevoze minibusi. - Saobra}aj se ne odvija u padinskim dijelovima jer saobra}ajnice nisu prohodne. ^im se stvore uslovi za saobra}anje na{ih vozila, autobusi i munibusi bi}e pu{teni u funkciju, kazala je Samira Kadi}, glasnogovornica Grasa.
M. TATAREVI] Pojedini mje{tani dolazili po pakete dva puta

Su`ene saobra}ajnice
Kako su naveli iz Grasa, autobuske linije saobra}aju iz Sutjeske za Vogo{}u, Ilija{ i Kamenicu, sa Stupa za Vogo{}u i Dobro{evi}e, sa Ilid`e za Hrasnicu, Rakovicu, Had`i}e i na liniji za Tar~in i Vukovi}e, koja je skra}ena do Ra{telice, dok je i linija Vije}nica - Dobrinja u funkciji. U poslijepodnevnim satima uspostavljene su linije Ilid`a - Butmir

Namirnice vratile osmijeh na lica
Paket koji sam dobila mnogo mi zna~i i `elim da zahvalim onima koji su mi omogu}ili da ga dobijem, ka`e Osmana Gladovi}
Akcija pru`anja pomo}i koju je organizovala Op}ina Novi Grad nastavljena je i ju~er, kada su predstavnici Op}ine dijelili pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama onima kojima je to najpotrebnije. Pakete su dijelili u padinskim dijelovima op}ine, koja uklju~uju naselja Sokolje, Zabr|e i Bu~a Potok. Me|u onima kojima je ova pomo} zaista dobro do{la, bilo je i onih koji su se prijavljivali po drugi put da je dobiju. Pakete su primile neke od socijalno ugro`enih porodica, ali i nekoliko porodica romske nacionalnosti. Romske porodice koje su se obratile Op}ini za pomo} uglavnom imaju veliki broj ~lanova, pa im je ova pomo} dobro do{la, ali su neki i koristili dobru volju Op}ine te se prijavljivali iako im pomo} nije bila neophodna. Me|u mnogim slu~ajevima, najte`i je ipak onaj mladog Ede Okovi}a. On je u ratu izbjegao iz Srebrenice i pati od PTSP-a. Okovi} `ivi u potpuno neuslovnoj maloj baraci, koju je sam napravio od dasaka, u kojoj ima pe} na koju se grije. Iako se nalazi u situaciji na kojoj mu niko ne bi pozavidio, Edo se ne `ali.

OKOM KAMERE

APEL [taba CZ-a za upravitelje zgrada

Snijeg sa zgrada na prolaznike!

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

^i{}enje snijega sa svih povr{ina, slika je koja je aktuelna ovih dana u na{em gradu. Tako su i eta`ni vlasnici odlu~ili, pored ulaza i uli~ica, o~istiti i krovove. Za svaku je pohvalu takav poduhvat, no izgleda da ve}ina njih nije mislila na gra|ane koji prolaze pored zgrada jer su nakupljeni snijeg sa zgrada bacali na ulice. E. G.

OBAVEZAN ODVOZ SNIJEGA I LEDENICA

Foto: D`. KRIJE[TORAC

intervencija
ukoliko to od nas zatra`e Oru`ane snage BiH, isti~e Adnan Pod`o, na~elnik sarajevske stanice Gorske slu`be spa{avanja.

Transport bolesnih
^lanovi Kluba spasavalaca 2000, zajedno sa pripadnicima Slu`be za spa{avanje sa visina FUCZ, do sada su imali 21 akciju u kojima su obavili transport bolesnih do KCUS-a, otrpavanje vozila na putu prema Bjela{nici i Igmanu, dostavljanje lijekova u strmije dijelove grada i jo{ mnogo toga. - Uglavnom su to bile intervencije u padinskim dijelovima grada gdje su jedino na{i spasioci mogli pomo}i osobama koje su morale obaviti hemodijalizu, ali i drugim povrije|enim, bolesnim. ^esto smo morali pacijente

nositi u helikopterskim vre}ama do motornih sanki i dalje do na{ih terenskih vozila. Od ju~er je smanjen broj intervencija, ali se pove}ao broj poziva izvan Sarajeva iz Kne`ine, Sokoca i isto~ne Bosne, gdje povratnici ostaju bez hrane pa tra`e pomo}. O ovim pozivima obavje{tavamo Oru`ane snage BiH, ~ija helikopterska jedinica reaguje u ovim slu~ajevima i sa njom smo uspostavili izuzetno dobru saradnju, kazao je Pa{a Grbo, predsjednik Kluba. Tro~lana ekipa Kluba spasavalaca sa jednim vozilom stavila se na raspolaganje KCUS-u i ju~er je, pored intervencija oko dovo`enja bolesnika, pomagala u ra{~i{}avanju snijega. Tako|er je de`uralo i {est spasilaca u prostorijama Kluba. Z. T.

[tab Civilne za{tite Novo Sarajevo apeluje na sve upravitelje koji su nadle`ni za odr`avanje zgrada na podru~ju op}ine Novo Sarajevo da do ponedjeljka dostave spiskove zgrada koje su u njihovoj nadle`nosti, kao i dinamiku ~i{}enja snijega i ledenica s krovova objekata. Op}ina Novo Sarajevo uklju~it }e se i u ovu akciju tako {to }e organizovati kamione za odvoz snijega i ledenica, a upravitelji su, u skladu sa Zakonom o odr`avanju zgrada, u obavezi da obezbijede stru~ne ljude koji }e ~istiti snijeg i ledenice s krovova. [tab CZ-a Op}ine Novo Sarajevo apeluje i na sve gra|ane koji nisu u mogu}nosti da sami o~iste snijeg i ledenice sa svojih krovova, da ostave svoje podatke, odnosno ime i prezime i adresu stanovanja. Prioritet }e imati stare i iznemogle osobe, kao i doma}instva koja ~ine samo `ene. M. T.

O~i{}eni putevi
U padinskim dijelovima op}ine Novi Grad putevi su veoma dobro pro~i{}eni zahvaljuju}i stanovnicima ovih naselja. Zbog ovakvih akcija, koje su organizovane na podru~ju naselja Sokolje, Zabr|e i Bu~a Potoka, automobili mogu saobra}ati bez problema. Gra|anima je u ~i{}enju pomogla i mehanizacija preduze}a Rad, te privatnih firmi koje su bile anga`ovane u ra{~i{}avanju saobra}ajnica.

- Meni je dobro, ne `alim se i ne tra`im pomo} ni od koga. Napravio sam sebi ovu {upu u kojoj `ivim i snalazim se kako znam, kazao je Okovi}. Situaciju ~ini jo{ gorom ~injenica da njegovi brat i sestra `ive u ku}i koja se nalazi odmah pored, ali kako Okovi} ka`e, ne razgovara s njima, pa mu i ne poma`u. Pomo} je primila i nana Osmana Gladovi}, koja `ivi sama u prizemlju ku}e koju joj je dao brat na do`ivotno kori{tenje. Za stanovanje bratu ne pla}a ni{ta. @ivi od male penzije koju prima, a od koje mora odvajati za lijekove koji su joj potrebni. - Paket koji sam dobila mnogo mi zna~i i `elim da zahvalim onima koji su mi omogu}ili da ga dobijem. Mu` mi je umro, tako da se sama snalazim. @ivim od penzije i od pomo}i dobrih ljudi, istakla je Gladovi}. U Op}ini namjeravaju nastaviti akciju pomaganja ljudi i porodica koje nemaju mogu}nosti da u ovim hladnim danima sebi obezbijede normalan obrok.
M. PAMUK

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Borba sa posljedicama snje`n

Podr{ka ~lanstvu BiH u NATO-u
Turski ambasador u BiH Ahmet Jildiz tokom susreta sa predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em izrazio je podr{ku Turske reformskim procesima koji }e BiH dovesti ka punopravnom ~lanstvu u NATO-u. U saop{tenju Predsjedni{tva BiH navodi se da je ambasador Jildiz, s obzirom na ~injenicu da je Ambasada Turske kontakt-ambasada NATO-a u BiH, istakao zainteresovanost svih ~lanica Alijanse prisutnih u BiH za {to skoriji napredak na tom putu. Razgovaralo se i o mogu}im terminima za sastanak trilaterale BiH, Turska i Srbija, ~ije je odr`avanje planirano u BiH tokom ove godine.

HERCEGOV I DALJE U L
Promet normaliziran, Mostarcima danas dolazi struja Povratak na nastavu u ponedjeljak? Doprema goriva iz Plo~a prije novih padavina
Isto~ni dio Mostara i ju~er je bio bez struje. Ve} tri dana oko 50.000 stanovnika Mostara i prigradskih naselja na lijevoj obali Neretve, odnosno 15.000 kupaca, bez elektri~ne je energije. Ekipe Elektroprenosa BiH, zajedno s volonterima iz Mostara, neumorno rade na popravci dalekovoda koji se sru{io u mjestu Opine iznad Mostara, kao i na dva poru{ena stupa dalekovoda izme|u Jablanice i Mostara. Prema informacijama s terena, isto~ni dio Mostara struju bi mogao dobiti tek u no}i s ~etvrtka na petak ili tijekom petka. Radnici Elektroprenosa upozoravaju kako je nu`no da se dalekovodni stup {to prije popravi, jer bi novo snje`no nevrijeme najavljeno za danas dodatno moglo ote`ati popravke.

Jaje za marku
Zbog nemogu}ih uvjeta rada u {umama i na otvorenim prostorima, iz [PD Srednjobosanske {ume preporu~eno je svim jedinicama [umarije da obustave rad. Shodno tome, zatvoren je i lager bugojanske Koprivnice, {to je iznenadilo gra|ane. Ovakvoj situaciji obradovali su se, pak, pojedinci koji bi, ako se vrijeme dodatno pogor{a, mogli jedini profitirati, s obzirom na to da manju vre}icu iscijepanih drva prodaju po cijeni od pet maraka, javljaju lokalni mediji. Tako|er, u trgovinama u Mostaru su zabilje`ene rekordne cijene jaja. Tako je, primjerice, u jednoj trgovini u sredi{tu grada deset jaja prodavano za 10 KM. Iz Civilne za{tite HN@-a su stoga apelirali na gra|ane da uzimaju ra~un za kupljenu robu.
Ljubo Be{li}: Osudio me{etare

Strabag gradi most preko Save
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Rudo Vidovi} ju~er je u Sarajevu potpisao ugovor o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja, na granici BiH i Hrvatske. Iz Ministarstva komunikacija i transporta saop{teno je da su ugovor potpisali i predsjednik uprave Cesta Hrvatske Stjepko Boban, izvr{ni direktor austrijske firme Strabag Georg Gabler, te direktor Strabaga za jugoisto~nu Evropu Zoran Stoji}. Vrijednost ugovora je 20,9 miliona eura bez PDV-a, od kojih }e polovinu obezbijediti BiH, a drugu polovinu Hrvatska. Most }e biti dug 640 metara i {irok 29 metara, a njegova izgradnja treba da bude zavr{ena za dvije godine.

^i{}enje {ahtova
- Sve raspolo`ive snage su na terenu. Poku{avaju se otkloniti kvarovi na sva tri polomljena stupa dalekovodne mre`e izme|u Jablanice i Mostara, kazali su ju~er iz Elektroprenosa. Nisu, pak, imali nikakvih informacija o tome kada bi mogli biti rije{eni problemi s opskrbom strujom u Neumu, gdje je nema ve} danima. U skladu s odlukama Vlade Federacije BiH i Vlade HN@-a, gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} donio je zapovijed da mostarski Vodovod mora o~istiti i osloboditi sve {ahtove na podru~ju grada. [ahtovi se moraju o~istiti radi osiguranja nesmetanog odvoda vode kada se po~ne otapati snijeg. Be{li} je, tako|er, osudio sve one koji poku{avaju me{etarenjem u te{kim vremenima dodatno zaraditi di`u}i cijene osnovnih `ivotnih namirnica. - Snijeg iz sredi{ta Mostara odvozimo u skladu s mogu}nostima. Osigurali smo sve bolesnike uz pomo} GSS-a. Pojedina sela u Mostaru su i dalje odsje~ena od svijeta. Poku{at }emo se, uz pomo} helikoptera, probiti do Ra{ke Gore, dok }emo iz Dre`nice poku{ati do}i do sela Vrdi, rekao je Be{li} na konferenciji za medije. - Direktori srednjih i osnovnih

Prijetnja povratku u Srebrenicu
Predsjednik SDABiH Sulejman Tihi} sastao se s ambasadorima Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a u BiH Nigelom Caseyem i Patrickom Moonom. Razgovarano je o Vije}u ministara, bud`etu institucija BiH, lokalnim izborima u Srebrenici, Statutu Grada Mostara, vojnoj imovini i implementaciji presude u slu~aju Sejdi} - Finci. Iskazano je zadovoljstvo {to }e Vije}e ministara biti formirano danas i {to }e institucije BiH po~eti raditi punim kapacitetom. "Ukoliko na~elnik Srebrenice ne bi bio Bo{njak, ve} kandidat neke od srpskih politi~kih opcija koje negiraju genocid nad Bo{njacima u Srebrenici, situacija u zemlji bila bi maksimalno radikalizirana i to bi kona~no bio kraj povratka u Srebrenicu i kraj postojanja Memorijalnog centra Srebrenica - Poto~ari", naglasio je Tihi}.

{kola su pozvani da se urade pripreme u svrhu osposobljavanja {kola da u skladu s vremenskim prilikama {to skorije krene nastava. Namjera je da se {kole pripreme da, ako vremenske okolnosti dozvole, nastava krene ve} idu}i tjedan, mo`da ~ak i u ponedjeljak, kazao je Be{li} te dodao kako je ju~er u Mostaru obavljeno devet sahrana. - Tako|er, jedan od ciljeva nam je doprema goriva iz Luke Plo~e prije novih snje`nih padavina. U dogovoru s Policijskom upravom Metkovi} i to }emo rije{iti, tako da nema opasnosti da }e Mostar ostati bez energenata, rekao je Be{li}.

Prohodna magistrala
Putnim, pak, pravcima u Hercegovini i dalje se ote`ano prometuje, no od ju~er je prohodna magistrala M-17 izme|u Mostara i Sarajeva. Tako|er, deblokirana je i pruga Sarajevo - Plo~e, no vlakovi voze neredovito. Iz MUP-a HN@-a su objavili kako je magistralni put M-17 Jablanica - Mostar otvoren za promet putni~kih vozila i autobuse. Jurica GUDELJ

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

nog nevremena
Nafta za Zenicu, so u Sarajevu
Sve pruge na mre`i @eljeznica Federacije Bosne i Hercegovine su prohodne a saobra}aj se odvija uz manje te{ko}e. Za potrebe Elektroprivrede BiH osiguran je dovoljan broj vagona namijenjenih za prevoz uglja. Prema informaciji dobivenoj od Izeta Mehinagi}a, ~lana Federalnog {taba Civilne za{tite, u pripremi je i transport cisterni sa te~nim gorivom nakon {to je uspostavljen pristup industrijskom kolosijeku INA u Podlugovima. Prva isporuka – 13 cisterni sa 650 tona namijenjena je za Zenicu. U Termoelektrani Tuzla ju~er ujutro na istovaru je bio 151 vagon, a tamo{nji rudnici su utovarili 167 vagona. U TE Kakanj istovareno je 56 vagona, a na rudni~kom kolosijeku u Brezu utovareno 20 vagona. Oslobo|en je pristup industrijskom kolosijeku INA Podlugovi, u pripremi je dostava 13 cisterni goriva iz Zenice (650 tona). Pet vagona soli za Sarajevoputeve iz Tuzle stiglo je na istovar u stanicu Sarajevo. H. A.

VINA LEDU

Podr{ka radu Djece stubova svijeta
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je predstavnike Udru`enja Djeca stubovi svijeta s predsjednicom Fatimom Huki} na ~elu. Razgovarano je o aktivnostima Udru`enja koje djeluje pod motom: Odgoj je najva`niji i najkompleksniji zadatak ~ovje~anstva. Huki} je informirala Izetbegovi}a o u~estvovanju ~lanova Udru`enja iz cijele BiH na nedavno odr`anom me|unarodnom kongresu u turskom gradu Bursi te mu zahvalila za pokroviteljstvo ovog okupljanja mladih iz cijelog svijeta. Izetbegovi} je podr`ao aktivnosti Udru`enja, istaknuv{i zna~aj odgojnomoralnih na~ela koja u svom djelovanju promoviraju, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH.

Na ^emernu nanosi visoki 15 m
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi} izjavio je ju~er u Isto~nom Sarajevu da je situacija u Sarajevsko-romanijskoj i Hercegova~koj regiji, koje su najte`e pogo|ene obilnim snje`nim padavinama, u dobroj mjeri stabilizovana. D`ombi} je naveo da je u no}i sa srijede na ~etvrtak probijen put preko ^emerna i da su se dvije ma{ine ve} spustile u Gacko i idu prema Nevesinju. “Kada je probijen put temperatura je iznosila 33 stepena ispod nule, a snje`ni nanosi su na nekim mjestima bili vi{i od 15 metara”, istakao je on. [irom RS-a ju~er ujutro izmjerene ekstremno niske temperature, a najhladnije je bilo u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Srpcu i Vi{egradu, gdje se `iva spustila do 26,6 stepeni. U Banjoj Luci je izmjereno minus 22 stepena, a najni`a temperatura u ovom gradu zabilje`ena je 1963. kada je iznosila minus 26,4 stepena. G. K.

Osuda prijetnje Emiru Suljagi}u
Narodna stranka Radom za boljitak osudila je prijetnje ministru u Vladi Kantona Sarajevo Emiru Suljagi}u. Iz ove stranke isti~u da je slanje metka u kover ti ministru Suljagi}u jo{ jedan pokazatelj da ovo dru{tvo ima ogromnih problema s ljudima koji BiH ne do`ivljavaju kao svoju zemlju niti razumiju principe su`ivota. Ovo je direktan atak na na{ obrazovni sistem i na na{u djecu koja treba da se obrazuju u ovoj zemlji. Pitam se, ko to ima pravo da di`e ruku na na{u djecu i njihovo obrazovanje, na sigurnost gra|ana i na ljude koji poku{avaju graditi ovu zemlju, navedeno je u saop}enju. Za boljitak poja{njava da je ovaj ~in "o~ito potez zalu|enog pojedinca ili manje grupe koja na pogre{an na~in tuma~i demokraciju, a {to zavre|uje svaku osudu".

Prona|ena smrznuta `ena
Ote`ano kretanje mostarskim ulicama

Slu`bama spa{avanja po 5.000 KM
Sto`er Civilne za{tite grada Mostara ju~er je nalogom na~elnika tog sto`era Ljube Be{li}a odobrio akontacijsku uplatu od po 5.000 maraka za Gorsku slu`bu spa{avanja Mostar i Hercegova~ku gorsku slu`bu spa{avanja. Kako je priop}eno iz Sto`era Civilne za{tite grada Mostara, pripadnici tih slu`bi bili su u proteklim danima anga`irani u razli~itim aktivnostima spa{avanja i pomo}i ljudima koji su bili ugro`eni zbog lo{ih vremenskih uvjeta.

U srijedu poslijepodne u mjestu ]orali}i kod Cazina kom{ija je prijavio da je zatekao mrtvo tijelo `enske osobe J. H. Prona{ao je u ku}i nakon {to je primijetio da dva dana uop{te nije izlazila. Ovo je prvi slu~aj za koji se sumnja da je rije~ o `rtvi smrzavanja u Unsko-sanskom kantonu. Najni`a temperatura izmjerena ju~er u Unsko-sanskom kantonu iznosila je minus 24 stepena. Veliki broj gra|ana prijavljuje smrzavanje i pucanje vodovodnih cijevi. No, pored niskih temperatura ve}ih pote{ko}a nema, padavine jenjavaju a sve glavne saobra}ajnice su prohodne. F. Be.

Prohodan put Fo~a - Sarajevo
Od preksino} je prohodan magistralni put iz Fo~e prema Sarajevu, ali se voza~ima skre}e pa`nja da putuju na svoju odgovornost. Ni autobuski saobra}aj na ovoj relaciji jo{ ne funkcioni{e. - [to se ti~e regionalnih putnih pravaca prema ^elebi}ima je neprohodan. Ma{ina jedna je imala kvar, oti{la je druga. Drugi regionalni putni pravac je probijen do Slatine i preporu~uje se putovanje samo terenskim vozilima, rekao je na~elnik Op{tine Fo~a Zdravko Krsmanovi}. A. H.

Cjelovita rasprava o Ustavu BiH
Odnos EU i BiH treba biti zasnovan na institucionalizaciji politi~kog pregovaranja i odlu~ivanja unutar dr`avnih institucija, naglasio je Mirko Pejanovi}, profesor s Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu, na predavanju koje je odr`ao ju~er u Milanu o temi Budu}nost BiH u budu}nosti Evrope. Istakao je da diskusija o reformi Ustava u procesu integracije BiH u EU mora biti pro{irena na cjelovitu stru~nu i politi~ku raspravu, uz uklju~ivanje civilnog dru{tva, doma}ih i me|unarodnih eksperata i uva`avaju}i mi{ljenja evropskih institucija (Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Venecijanske komisije, Parlamentarne komisije Vije}a Evrope), u kojima se postoje}i Ustav BiH ocjenjuje antinomi~nim i poziva na nu`nost ustavne reforme.

Planinari kona~no na sigurnom
Stolac pod snijegom

Pripadnici Oru`anih snaga BiH i A tim Federalne uprave civilne za{tite ju~er su iz sela Popovi}i u op}ini ^ajni~e, evakuisali jednu bolesnu staricu. Uspje{no je zavr{ena i akcija spa{avanja pet ~lanova Bo{nja~ko-planinarskog dru{tva „Magli}“ Gora`de koji su bili zato~eni u planinarskom domu na Rudoj Glavi. U akciju spa{avanja bili su uklju~eni ~lanovi Gorske slu`be spa{avanja-stanica Gora`de i pripadnici Jedinice za podr{ku MUP-a BPK Gora`de. A. H.

8

DOGA\AJI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Radni~ki polo`aj je te`ak i slo`en, jer je dru{tvo podlo`no konfliktima i napetostima

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Bojad`i}: Nisam kriv
Ju~er se u Sudu Bosne i Hercegovine Nihad Bojad`i} izjasnio da nije kriv po dvije ta~ke optu`nice, koje ga terete za krivi~na djela ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva, te ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika. Podsjetimo, Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 6. januara 2012. godine optu`nicu u predmetu Nihad Bojad`i}.

Optu`nica ga tereti za krivi~na djela ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva i ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika u Muzeju Bitka na Neretvi u Jablanici

Mu~enja, prisilan rad, silovanja
Tu`iteljstvo Bosne i Hercegovine tereti optu`enog Bojad`i}a da je, u svojstvu zamjenika komandanta Specijalnog odreda za po se bne na mje ne pri [ta bu Vrhovne komande Armije RBiH “Zulfikar” u~estvovao u mu~e, nju, ne~ovje~nom postupanju, prisiljavanju na rad, nano{enju te{kih tjelesnih ozljeda, seksualnom zlostavljanju i silovanju civila hrvatske nacionalnosti i pripadnika Hrvatskog vije}a obrane, zato~enih u objektu Muzej Bitka na Neretvi u Jablanici. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je jo{ 28. aprila 2010. godi- Osim Bojad`i}a optu`nica za Trusinu tereti Zulfikara Ali{pagu i jo{ trojicu ne optu`nicu koja optu`enog pripadnika odreda “Zulfikar” Nihada Bojad`i}a tereti za krivi~na djebu Vrho vne ko - dnog uzvi{enja iznad sela Trusila ra tni zlo ~in man de Ar mi je na, sredstvom veze rukovodio BEZ @IVIH protiv civilnog Republike Bo- napadom izdavaju}i nare|enja Optu`eni je, stanovni{tva sne i Herce- podre|enim vojnicima koji su prema navodima i ratni zlog o v i n e napadali selo iz vi{e pravaca, optu`nice, naredio da u ~in pro tiv ([VK AR - ne vode}i ra~una o razlikovanju selu Trusina niko ne ratnih zaBiH) „Zul- civilnih i vojnih ciljeva. robljenika fi kar” 16. U optu`nici se dalje navodi da smije ostati `iv, da bi u slu ~a ju a p r i l a su po okon~anju napada, u okvizatim sa jednog Trusina. Na 1993. godi- ru navedene naredbe koju je izdao uzvi{enja iznad sela ro ~i {tu za ne naredio, optu`eni Nihad Bojad`i}, pripaTrusina, sredstvom izja{njenje o nje mu po - dnici odreda „Zulfikar” u~estvoveze rukovodio krivnji odr`adre|enim pri- vali u strijeljanju zarobljenih civinom 21. ma ja padnicima Spe- la iz sela Trusina i postrojenih prinapadom 2010. godine pred cijalnog odreda za padnika Hrvatskog vije}a obraOdjelom I za ratne zlo~iposebne namjene, da ne, koji su se prethodno predane Suda BiH, optu`eni Nihad napadnu selo Trusina. li. U navedenom napadu ubijeBojad`i} izjasnio se da nije kriv. no je 19 civila hrvatske naciU optu`nici se, izme|u osta- Napad na Trusinu onalnosti i tri pripadnika HVOlog, navodi da je optu`eni Nihad Tom prilikom optu`eni je, pre- a, koji su se prethodno predali, Bojad`i}, u svojstvu zamjenika ma navodima optu`nice, nare- a ranjeno je vi{e osoba, me|u komandanta Specijalnog odre- dio da u selu Trusina niko ne kojima i dvoje djece. da za posebne namjene pri [ta- smije ostati `iv, da bi zatim sa jeD. MOCNAJ

Ismet veza sindikatamovi}, Bajra BiH predsjednik Sa

DOBAR LO[

ZAO

[EFIK D@AFEROVI]
Predsjedavaju}i Ustavno-pravne komisije Predstavni~kog doma PSBiH [efik D`aferovi} s pravom je upozorio da je u zahtjevu o ukidanju Suda i Tu`ila{tva BiH, upu}enom iz SNSD-a i SDS-a, o kojem }e se Parlament BiH izja{njavati 16. februara, neprimjereno sve i ustavni osnov i principi.

AMBASADA IRANA
Ambasada Islamske Republike Iran u Sarajevu odlu~ila je da zbog vremenskih neprilika otka`e prijem planiran za danas u povodu nacionalnog dana, te da tro{kove ove ceremonije uplati u humanitarne svrhe.

MINISTARSTVO IZBJEGLICA FBiH
Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dostavilo je pomo} najugro`enijim porodicama na podru~ju Gora`da, Novog Gora`da, Fo~e i Ustikoline. Iz ovog ministarstva su najavili da }e i narednih dana nastaviti dostavljanje paketa sa hranom i higijenskim potrep{tinama u drugim dijelovima BiH.

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Muhamed TUNOVI]

BANJALU^KA HIRURGIJA
Klinika za hirurgiju UKC-a Banja Luka je pred kolapsom i pitanje dana je kada }e zatvoriti svoja vrata. Iako se Vlada RS-a pro{le godine zadu`ila vi{e od 50 miliona KM za izgradnju nove zgrade, radovi jo{ nisu pomjereni s mrtve ta~ke.

^i{}enje Vranduka
Velike snje`ne padavine donijele su probleme i gra|anima Maglaja i Zavidovi}a. Kakva je tamo situacija na ulici, zabilje`ila je kamera na{eg fotorepor tera, kao i ~i{}enje tunela u Vranduku. U Zeni~ko-dobojskom kantonu reagovalo se brzo i efikasno i sve glavne saobra}ajnice, uklju~uju}i i regionalne puteve, te glavne ulice u svim gradovima Kantona su o~i{}ene.

VIJEST U

BROJU

mirovnjaka iz BiH obu~avat }e policajce u Ju`nom Sudanu.

20

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

INTERVJU
Sarajevo i London

9

Enver Bijedi}, federalni ministar prometa i komunikacija

Analizira}emo firme za odr`avanje puteva
@eljezni~ari uz pomo} ~istilica iz Tuzle i Biha}a probili 25-metarski nanos i odblokirali ju`ni krak pruge kroz FBiH Najbolje odr`avana magistralna cesta od Tuzle do Sarajeva, preko Karaule Na putevima doma}a sol, nismo ovisni o uvozu
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

• Da li ste zadovoljni stanjem u zra~nom prometu u ovim okolnostima? - Aerodrom u Sarajevu bio je blokiran samo u subotu. Ve} u osam sati tog dana je deblokiran i od tada normalno funkcioni{e. Interesantna je informacija da je londonski aerodrom Heathrow otkazao 30 posto svojih letova zbog 15 centimetara snijega koji je pao na pistu, 30 hiljada putnika je ostalo u Londonu blokirano. Tada su se na mnogim portalima u Engleskoj pojavile vijesti koje ka`u da bi se rukovodstvo tog aerodroma trebalo ugledati na savremene i napredne i dobro organizovane aerodrome u Evropi, kao {to su berlinski, minhenski i Sarajevski aerodrom. kod dobijanja poslova odr`avanja na tenderima. • Ho}ete li to kazati da ima preduze}a koja odr`avaju ceste, a ne raspola`u odgovaraju}om mehanizacijom? - Te izvje{taje tek trebamo dobiti i bit }e predmet analize, {to }e uklju~iti rad na svim dionicama. • Da li posipni materijal djeluje u ovim uslovima i ima li ga dovoljno? - Ima. Dodatne koli~ine posipne soli smo nabavili iz solane u Tuzli. Sad se pokazalo zapravo koliko nam je dobrodo{la nedavna odluka Vlade FBiH da Fabriku soli Tuzla uvede u odluku kojom je omogu}ena kupovina doma}e soli za posipanje puteva u FBiH. Jer, da nije tako, sad bismo bili potpuno ovisni o uvoznoj soli iz Afrike itd. Solana Tuzla ima dovoljno soli, ali puteve, ponavljam, treba redovito ~istiti i posipati. Ne mo`e sol biti posuta na 20 centimetara snijega. Kad na otopljenu sol posutu po o~i{}enom putu padnu nove pahuljice, one se same tope. • Da li je za ~i{}enje puteva anga`ovana mehanizacija kojom se gradi autocesta kroz FBiH? - Poslani su pozivi svim na{im izvo|a~ima i podizvo|a~ima da se sa svojim ma{inama uklju~e i pomognu u ~i{}enju puteva u ovoj vanrednoj situaciji. Najve}i broj njih se odazvao. Moram re}i da je bilo i nekih koji su tra`ili da im se to plati. Mislim da to nije moralno, u najmanju ruku.

• Naredbe Federalnog {taba Civilne za{tite pristi`u dok razgovaramo. Jedna od posljednjih ka`e da je na magistralnim putevima potrebno omogu}iti prometovanje kamionima sa ugljem za termoelektrane i gorivom. - Naredba Federalnog {taba Civilne za{tite ne odnosi se samo na termoelektrane nego i na dopremu uglja i drugih vrsta energenata koje koriste i toplane u mnogim gradovima FBiH. U Travniku toplana radi na lo`-ulje i da bi ta toplana mogla da funkcioni{e, potreban joj je taj energent. A, mo`e ga dobiti samo na ovaj na~in, kopnenim putem, u cisterni, jer ina~e izme|u 40 i 50 hiljada ljudi }e u Travniku sjediti u hladnim domovima.

Voza~i, oprez
• Kakva je generalna situacija na putevima koji se nalaze u ingerenciji federalnog Ministarstva prometa i komunikacija? - @eljezni~ka pruga u ju`nom dijelu FBiH od Sarajeva prema Mostaru je probijena. Prekju~er smo imali jedan veliki nanos od 25 metara kod Grabovice i na tom dijelu je bila blokirana `eljezni~ka infrastruktura. Radnici @eljeznica FBiH uspjeli su to nadljudskim naporima uz pomo} ma{ina ~istilica koje su im do{le u pomo} iz Tuzle i Biha}a

o~istiti. Tako da je sad ta pruga u funkciji i mogu re}i da je veoma bitno da smo time povezali ju`ni sa centralnim dijelovima na{e zemlje `eljeznicom. Ta ~istilica je iste no}i preba~ena do rudnika Breza. Tamo je o~istila i osposobila prugu. Ista ~istilica je odmah zaka~ila 1.500 tona uglja, koji je prevezen do TE Kakanj i time je dodatno osigurano da ne do|e do situacije da ta TE ostane bez uglja i prestane proizvoditi struju. • Kakvo je stanje na autocesti kroz FBiH? - Na autocestama u oba pravca, ka Sarajevu i ka Zenici, o~i{}ena je po jedna traka. Preticajna traka je u voznom stanu tako|er, {to zna~i da je ona bez ledenih povr{ina i da se mo`e i preticati. No, voza~ima bih savjetovao oprez u vo`nji i obaveznu zimsku opremu. [to se ti~e magistralnih puteva, najbolje informacije ima i prati stanje F[ CZ, a mi izvr{avamo njihove preporuke i naredbe. Proteklih dana, a to zna~i od po~etka snje`nih padavina, najte`e je na dionici Posu{je - Tomislav-Grad i Livno - [ujica - Tomislav-Grad. Te{ka situacija sa nanosima snijega je bila i na magistralnom putu [iroki Brijeg - Mostar, ali to su nanosi koje probijemo ma{inama. Sve {to trenutno ka`em, me}ava, koja mo`e nai}i za pola sata ili dana, mo`e demantovati moje rije~i. Zna~i, na pomenutim pravcima prolazi se uglavnom jednom trakom, ali sve os-

talo ovisi o novim snje`nim nanosima, a najvi{e od brzine i snage vjetra koji danima pu{e. • Gdje je, ipak, najbolje odr`avanje magistralne ceste? - Mogu re}i da je najbolje na dionici od Tuzle do Sarajeva. Radi se o magistralnoj cesti koja ide preko prevoja Karaula i to je, vjerovali ili ne, najbolje odr`avana magistralna cesta u FBiH. Tamo je tako zato {to se taj magistralni pravac redovito ~isti. Zna~i, ne treba ~ekati na napada metar snijega, pa onda to ~istiti. Nego, ~im snijeg po~ne padati, odmah treba krenuti sa ma{inama na teren i skidati slojeve koji se sla`u na cestu, onako kako snijeg dolazi, tako ga odmah i uklanjati i posipati sol.

Tenderi i ma{ine
• Da li ima mo do vo ljno mehanizacije za takvo odr`avanje? - Imamo, jer firme koje na tenderima dobiju posao odr`avanja cesta treba da imaju potrebnu mehanizaciju. Me|utim, da li oni na tenderu prika`u da imaju, pa poslije prodaju ili ne znam {ta s njom urade, ali uglavnom za ovu klimu u kojoj mi `ivimo, ovo sad su nenormalne okolnosti. Kad padne par metara snijega, on se samo adekvatno mo`e ukloniti velikim bagerima koji rade na povr{inskim kopovima u rudnicima. Ali, za klimu kakva jeste, treba imati dobru i spremnu mehanizaciju u ispravnom stanju i to se sve defini{e

TAKORE]I... ^ESTITKA
Povodom 9. februara, Me|unarodnog dana obrazovanja, federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} uputio je ~estitku u~enicima, studentima i prosvjetnim radnicima. Ma{i} je uputio ~estitku uz `elju da zajedni~kim radom budu osigurani {to bolji uvjeti {kolovanja i ista prava djece, a {to }e doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju u BiH. - Razvoj dru{tva temeljenog na znanju u aktuelnom trenutku dolazi do ve}eg izra`aja i jo{ vi{e nagla{ava va`nost obrazovanja za ukupni dru{tveni razvoj, navedeno je u ~estitki.

10 GOST OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Z
Pi{e: Svetozar PUDARI]

U selo ulazi{ gotovo bez problema jer nema vode na dijelu puta ispod podvo`njaka. Tu je put bagerima spu{tan u dubinu, protivzakonito, bez ikakvih papira i odobrenja, kako bi mogli pro}i kamioni natovareni drvetom koje se izvla~i iz obli`nje {ume. Jo{ jedan uni{teni put poput onih po Vare{u ili Kupresu, kojima {uma odlazi i svi na njoj zara|uju

ar ima smisla sad, danas, trenutno, i{ta drugo do li opisati svoje iskustvo sa snijegom u proteklih nedjelju dana? Taman sam se vratio iz obilaska dijela Zeni~ko-dobojskog kantona: op{tina Zavidovi}i, Maglaj i @ep~e. Taman sam se do{ao ogrijati ku}i nakon dugih sjedenja i razgovora sa zaboravljenim ljudima u @ele}oj kod @ep~a i Jablanici kod Maglaja; razgovora u hladnim prostorijama polupropalih zgrada dok vani zvi`di sibirska hladno}a. Taman sam po~eo ponovo zauzimati svoj ozbiljni odnos prema svijetu uzdrman, po ko zna koji put ~injenicama da desetine, stotine, hiljade ljudi ~ekaju ili o~ekuju, ~ak i kad se usude da sami poku{avaju, da im se ulije malo nade, da im se pomogne, da ih se prihvati kao ljude i poku{a rije{iti problem. Koji problem? Bilo koji? Svi su oni veliki, ogromni, nerje{ivi dok god sjedimo u ladicama u koje su nas razvrstali prije dvadesetak godina. Sjedio sam s tim ljudima i slu{ao, poku{avao da shvatim i da nekako zamislim {ta bih mogao re}i onima koji odlu~uju, a zajedno sa njima dijelim ovu dana{nju vlast u Federaciji BiH i u Zeni~ko-dobojskom kantonu – kakve odluke mislim da bi trebalo donijeti. Poku{avao da poredam svoje misli i da nekako sebi budem precizan i

U

jasan jer je bitno, jako bitno, da moj drug Fikret Pljevljak, Mirko Trifunovi}, drugarica Branka \uri} ili neko ko mi jo{ ne pada na pamet shvati da je tim ljudima potrebno, da im je nu`da, da im je veliko k’o Trebevi} isto ono {to sam ja vidio svojim o~ima i slu{ao svojim u{ima izgovoreno u ledenim prostorijama u njihovim umiru}im mjestima. „Zatvori o~i“ po~eo bih, „i za, misli da skre}e{ sa M17 malo prije @ep~a. Pro|e{ podvo`njakom i ispod magistrale i ispod oba kolosijeka pruge [amac - Sarajevo i namah si na ulazu u @ele}u“ Kad sam smjestio selo na . mentalnoj karti sagovornika, sve ostalo bi moglo i}i br`e. selo ulazi{ gotovo bez problema jer nema vode na dijelu puta ispod podvo`njaka. Tu je put bagerima spu{tan u dubinu, protivzakonito, bez ikakvih papira i odobrenja kako bi mogli pro}i kamioni natovareni drvetom koje se izvla~i iz obli`nje {ume. Jo{ jedan uni{teni put poput onih po Vare{u ili Kupresu, kojima {uma odlazi i svi na njoj zara|uju dobro i jo{ bolje jer ne vode ra~una ni o ~emu osim o koli~inama i brzinama. Ne trebaju nam filmovi o uni{tavanju ljudskih naselja zbog eksploatacije pra{uma u Brazilu, to je svakodnevica u @ele}oj. I niko nikad da popravi. Ni iz op{tine ne ~ine ni{ta da zaustave ili na-

@ele}a

I

tjeraju one {to balvane provoze da poprave makar dio onoga {to uni{te. I kad poku{aju da se obrate, onda im se ~itaju paragrafi, a ima ih da zagrabi{ – kakvi god trebaju. I svi oni govore kako se ne{to ne mo`e i svi oni govore kako se, u stvari, u @ele}oj `ivjeti ne mo`e. Ima ta @ele}a i deponiju sme}a na rubu naselja. Bila je ona i prije rata – manja. Sad se razrasla i dopuzala do ne{to malo plodne zemlje {to ovo selo stisnuto u dolini Bosne ima. Ljeti smrdi. Sa nje se cijede otrovi u zemlju i niko ni{ta ne smije sijati, ne mo`e prodati, nema od ~ega `ivjeti sa zemlje. Nije ona ba{ skroz nelegalna kao ona u Hrvatskoj Ti{ini u op{tini [amac, RS, ali je jednako podivljala kao ona u srpskom Brvniku u op{tini Domaljevac, FBiH (sada je brvni~ka sanirana – op{tina je to uradila sama). Ima i pet porodica koje od te deponije `ive. Prikupljaju metal, papir, staklo... sekundarne sirovine, odvoze i prodaju. Od toga i djecu {koluju: a po djecu valja i}i da ne bi sama prelazila i magistrale i pruge. ma pone{to {to nemaju – uli~nu rasvjetu, javni prevoz, posla i nemaju kuda vi{e. Ostali su sami jedni drugima. Napravili su mjesnu zajednicu i izborili se da im priznaju da na nju imaju pravo. Ne odustaju i bori}e se za svaku sitnicu koja njih i njihovu djecu ~ini jednakima nama i na{oj dje-

A

ci. A ja sam du`an da im u tome pomognem i da govorim za njih dok ne natjeram barem sve moje drugarice i drugove, ako ne i one koje ne znam i one koji im ne `ele dobro i one kojima smetaju da se po~nu prema @ele}anima odnositi kao prema sebi ravnima. ko bi bio taj koji im ne `eli dobro ili kome bi oni mogli smetati? Mislim da bismo ih mogli tra`iti me|u onima koji su nad civilima iz ~istog srpskog sela @ele}a po~inili jedan od prvih ratnih zlo~ina na podru~ju op{tine @ep~e. A jednako i me|u onima koji pre`ivjele Bo{njake iz sela Kamenica kod Tesli}a protjerali u lutanje do napu{tenih ku}a @ele}e. Danas, zajedno, svi protjerani poku{avaju ljudski, kom{ijski `ivjeti. Nikome ne trebaju jer svakoga ko je u ratno vrijeme bio vlast, podsje}aju na po~injene zlo~ine kojima se tada di~io, a sad bi najradije da zaboravimo {ta su radili. Nekako sam se ~etvrtak i petak sabrao od tri dana Ze-do kantona, kad ono udari nevi|ena prirodna katastrofa – stogodi{nji snijeg i oluja. E za ono {to napada i vjetar nanese, niko od nas nije kriv i nema druge va`nije teme o kojoj sam mogao pisati danas. Samo kasno: pisao sam o njoj lopatom, onom plasti~nom, ogromnom u mjesnoj zajednici Kolodvorska jo{ u subotu ujutro.

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

I najljep{i dan zavr{ava mrakom

E

vo nas ispred zgrade. S lopatama u rukama. Kukamo na vrijeme i nepogode. Hod`a, na{ kom{ija i susjed, govori da svako je vrijeme od Boga i da nije dobro kuditi ga. - Recite: [u}ur dragom Allahu koji tjera oblake te su i bosanske d`amije, rijetke u svijetu, snijegom nagra|ene, preporu~io je. Ignorirali smo ga. Dogovorili se, kad svako o~isti snijeg sa svog auta, zajedno ~istimo parking, pa kre}emo kontejnere osloboditi od nanosa. Bi tako. No, kad je hod`a oslobodio svoju jahalicu od snijega, zanijemili smo. Umjesto njegove birvaktilske {kode, ugledali smo bemvejca. - Hod`e voze sve bolje automobile, primijetio sam. - Vidite da Bog poma`e, rekao je on. Helem, s lopatama smo svr{ili, te s nanom i kamilicom o~ajavali u mjesnoj zajednici. Pa svak’ svojoj ku}i. Osim mene. Kona zvala na kafu. Voda je u d`ezvi drhtala kad je kona rekla da danas je idealan dan za po~etak dijete. - Uz ~vrstu volju i jak karakter,

izdr`at }e{ do kraja dana, nasmijem se ja. Nasmije se i ona. Potom je pri~ala o tome kako u {pajzu ima sve manje bra{na i `ive`nih namirnica, kako je narod masovno krenuo u kupnju „k’o da }e sutra zapucat’“. - Me{~ini da u pravu je bio precjednik civilne za{tite kad je na teve rekao kako sramota je da nismo izvukli pouke iz rata i da nemamo rezerve bra{na u ku}i, zaklju~ila je. Blago sam spomenuo kako je kolumnista zbog takve ili sli~ne izjave karao precjednika civilne. Kona je rekla da tko {ljivi kolumnistu, te da }e ona evo sad napraviti spisak `ive`nih namirnica koje pod hitno mora kupiti. - Bojim se da je ta nesta{ica hrane vje{ta~ka pojava, rekao sam. - Ja se bojim da je nesta{ica pameti prirodna pojava, rekla je ona. Onda je upalila radion. Na radionu su novinari izvje{tavali o odsje~enim selima i gradovima, snijegom zakr~enim putevima, padu dalekovoda, manjku }umura i vode u termo i hidroelek-

tranama. O vanrednoj situaciji zbog nepogoda. - Vanredna situacija je vanredna samo ako ti u|e u ku}u, zaklju~ila je kona. - Izvini, ne razumijem, rekao sam. - Ama, sve je uredu dok u ku}i ima{ struju, vodu i grijanje. Kad toga nestane u ku}i, tek onda shvati{ da fakat je vanredna situacija, objasnila je. Nabrzinu posrkah kafu. Po`urih ku}i. Odahnuh vidjev{i da mi vanredna situacija jo{ nije do{la u elektroinstalacije, vodovodne cijevi i rebra radijatora. Veselo sam razvio jufku, smotao je u krompiru{u koju sam kasnije solidarno podijelio s kom{ijom. - E, ba{ si me obradovao, u~inio si mi tegoban dan lijepim, rekao je. Ja nisam ni{ta. Samo sam se sjetio da sam negdje pro~itao da i najljep{i dan zavr{ava mrakom. Helem, ak{am me je zatekao na otomanu. ^itao sam Politikin zabavnik, Hogara stra{nog. Taman kad me je malo bacilo, oglasilo se kucanje na vratima. - Da mi nije vanredna situacija

na vrata pokucala, pomislio sam. [u}ur dragom Allahu, nije! Nego onaj kom{ija s kojim sam solidarno podijelio krompiru{u, plus hod`a i njegova `ena. Do{li su ‘nako pa smo se napenalili da gledamo federalni Dnevnik. Jedne je zanimalo kako mu je familija u Konjicu i mo`e l’ se autom do Mostara, druge stanje u @epi. No, prvo i udarno {to su federalci javili jeste da je sarajevskom ministru kulture stiglo pismo u kojem vele da vjernici ne vole ga vi{e pa su mu i metak bojevi spremili u koverti. - [u}ur dragom Allahu, pa mu bojevi nisu spremili u glavu. Da jesu, razumjela bih da dnevnik javnog servisa u zemlji snijegom odsje~enih gradova i sela po~ne takvom vije{}u. Ovako, jok, rekne hod`inica. - Na {ta nam je ovo spalo novinarstvo?, ~udio se hod`a. - Na podani~ko, rekao sam ja. Onda se onaj kom{ija s kojim sam podijelio krompiru{u naka{ljao i rekao kako je negdje pro~itao da i najljep{i dan zavr{ava mrakom!

Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf.becirovic@oslobodjenje.ba

Odahnuh vidjev{i da mi vanredna situacija jo{ nije do{la u elektroinstalacije, vodovodne cijevi i rebra radijatora

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

11

Pi{e: D`evad HOD@I]

Vehabije i Doris Pack P I
rihvativ{i inicijativu holandskog poslanika u Evropskom parlamentu Bastiana Beldera, izvjestilac ovog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pack prihvatila je na sas tan ku Spo ljno po li ti ~kog ko mi te ta (AFET) odr`anom prije nekoliko dana da se u okviru rezolucije ~iji se nacrt nalazi u fazi prvog ~itanja uputi poziv Islamskoj zajednici u BiH da se “jasno negativno o~ituje o rastu vehabizma” Naime, holandski . poslanik Bastian Belder je za Srnu izjavio kako u Evropskom parlamentu “moraju biti svjesni rasta vjerskog fundamentalizma u Bosni i Hercegovini, pogotovo oli~enog u vehabizmu” . Belder je apostrofirao ulogu i odgovornost Islamske zajednice u BiH i samog reisu-l-uleme dr. Mustafe Ceri}a. “Poenta moje diskusije jeste da Islamska zajednica prestane biti pasivna, a ima kritika i da je pasivan i poglavar reisu-l-ulema Ceri}” , rekao je Belder. Belder je svoje primjedbe bazirao na medijskim izvje{tajima, posebno radija Deutsche Welle, o incidentima u BiH, ali i na izvje{taju sarajevskog biskupa Sudara od 29. januara, koji je pomenuo opasnost od vehabizma, kao i predvi|anje da }e prve `rtve eventualnog preovladavanja netolerantnog islama biti ve}inski, a vjerski tolerantni Bo{njaci. Navodno je biskup takvu bojazan iznio u kontekstu ocjene da se i iseljavanje Hrvata iz BiH dijelom pripisuje nelagodi od rasta ovakve vrste ekstremnog islamizma - napominje Belder, ~lan konzervativne holandske partije SGP, tradicionalne protestantske inspiracije. Spomenuti nacrt rezolucije, kao i zahtjev Islamskoj zajednici i reisu-l-ulemi da se “jasno negativno o~ituje o rastu vehabizma” zaslu`uje ozbiljnu pa`nju. U ovoj pri, lici evo nekoliko mojih vlastitih opaski. Prvo, iz vlastitog iskustva s mnogih znanstvenih, teolo{kih, filozofskih, politi~kih i dijalo{kih foruma u Evropi u kojima imam priliku sudjelovati, kao i onih u BiH na kojima se susre}em s najrazli~itijim predstavnicima akademskog, kulturnog, vjerskog i politi~kog `ivota u zemljama Evropske unije, pouzdano znam, kao {to to, vjerujem, znaju i mnogi drugi koji imaju sli~na iskustva, da je glavnina evropske medijske i politi~ke pa`nje ve} godinama u Bosni i Hercegovini usmjerena na muslimane i islam. Postoji puno pitanja u Bosni i Hercegovini za koja u manjoj ili ve}oj mjeri postoji interes u evropskim medijima, u evropskim intelektualnim, kulturnim i politi~kim krugovima. Ipak, pitanje koje u tim krugovima zauzima prvo mjesto ti~e se islama i muslimana u BiH: u kojem pravcu se kre }u sa vre me na vjer ska stru ja nja u dru{tvenom `ivotu bosanskih muslimana i Islamske zajednice, koji }e koncept razumijevanja islama prevladati u budu}nosti, kakvu ulogu bosanski muslimani mogu igrati u evropskim integracijama? Mislim da mi u koncipiranju i artikuliranju na{eg vjerskog, kulturnog i politi~kog `ivota ne uzimamo dovoljno u obzir tu ~injenicu. rugo, posebno delikatan i osjetljiv moment u odnosu nekih evropskih krugova prema pitanju vjerskih i dru{tvenih procesa u Islamskoj zajednici predstavlja ~injenica da se u posljednje vrijeme takvi odnosi temelje na izjavama, procjenama, upozorenjima, informacijama, `albama i ko zna ~emu drugome nekih predstavnika Katoli~ke crkve u Bosni i Hercegovini. Pitanje vjerskog su`ivota i me|ureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini ima iznimno veliku va`nost za na{e dru{tvo i za na{u budu}nost. U tom pogledu Islamska zajednica ima prvorazrednu ulogu i odgovornost. Ali, intervencionisti~ko nastupanje u razli~itim centrima mo}i u Evropi, jadikovanja i tu`be “svojima” po bijelom svijetu ne}e i ne mogu doprinijeti me|usobnoj suradnji, razumijevanju, dijalogu i su`ivotu izme|u vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Pogotovo nisu i ne mogu biti prihvatljiva obrazlo`enja kojima se iseljavanje Hrva-

Svojevrsna je drskost, to treba otvoreno primijetiti, da se u spomenutoj rezoluciji tra`i od Islamske zajednice i reisu-l-uleme da se “jasno negativno o~ituje o rastu vehabizma”. Jer, niti je vehabizam u porastu u BiH, niti Doris Pack ima pravo odlu~ivati o tome kako }e Islamska zajednica i reisu-l-ulema vrednovati vjerska strujanja me|u muslimanima

D

ta iz Bosne i Hercegovine “pripisuje nelagodi od rasta ovakve vrste ekstremnog islamizma” Jer, u Bosni i Hercegovini svi zna. ju kada je i za{to, na kojim i ~ijim politi~kim konceptima, etni~kim ~i{}enjima i nastojanjima da se ova zemlja podijeli, do{lo do iseljavanja Hrvata. tre}e, {to posebno `elim naglasiti jeste sljede}e. Spadam me|u one koji su se vi{ekratno kriti~ki i javno o~itovali o vehabijskoj opasnosti u Bosni i Hercegovini, kao i o odnosu Islamske zajednici prema nekim ideolo{kim procesima u na{em savremenom vjerskom `ivotu. Poziv Islamskoj zajednici u BiH da se “jasno negativno o~ituje o rastu vehabizma” iza kojeg stoji Doris Pack predstavlja, me|utim, to moram re}i, koliko zabrinjavaju}i moment za sagledavanje evropskih politika i politi~kih taktiziranja prema Bosni i Hercegovini, toliko i ironi~nu ~injenicu licemjerstva i neprincipijelnosti evropske politike prema budu}nosti BiH predstavljene u ovakvom djelovanju njene izvjestiteljice Doris Pack. Svojevrsna je drskost, to treba otvoreno primijetiti, da se u spomenutoj rezoluciji tra`i od Islamske zajednice i reisu-l-uleme da se “jasno i negativno o~ituje o rastu vehabizma” Jer, niti je vehabizam u poras. tu u BiH, niti Doris Pack ima pravo odlu~ivati o tome kako }e Islamska zajednica i reisu-l-ulema vrednovati vjerska strujanja me|u muslimanima. Umjesto da to radi, Doris Pack bi trebala znati da Islamska zajednica u BiH svoje djelovanje temelji na Ustavu Islamske zajednice, u kojem se kao izvori na{eg islamskog `ivota postuliraju Kur’an i Sunnet kao temeljna i univerzalna vrela islama i bosanska tradicija islama hanefijske pravne i kulturne provenijencije. Kao {to bi se jo{ vi{e i prije svega Doris Pack trebala zauzeti da oni u Bosni i Hercegovini s kojima je evropska izvjestiteljica u veoma bliskim odnosima prestanu negirati genocid po~injen nad Bo{njacima u Srebrenici. To bi bio njen posao.

U OBJEKTIVU Obama pucao u Bijeloj ku}i
Najmo}niji ~ovjek svijeta nakratko se usred Bijele ku}e pona{ao kao dje ~ak. To kom saj ma nauke Bijelu ku}u i predsjednika Baracka Obamu posjetio je osnovac Joe iz Feniksa i prikazao mu kako radi pneumatski top. Predsjednik Obama je ushi}eno opalio iz topa i po vi kao: - Wow! Oh, wow! Obama je pomno pratio prezentaciju pneumatskog topa koji ispaljuje kola~i}e bijelog sljeza i do 30 metara, koji mu je ponosno prezentirao u~enik 8. ra zreda osnovne {kole. Ameri~ki predsjednik u jednom je tre nut ku pos tao nes trpljiv, pa je sam upumpao zrak u top i jedva do~ekao testno ispaljivanje bijelog projektila u zid Bijele ku}e.

Reuters

12

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Dr`avni revizori pred Parlamentom BiH

Ceri}eva ~estitka Hameneiju
Povodom 33. godi{njice iranske islamske revolucije, reisu-l-ulema Mustafa Ceri} je uputio ~estitku duhovnom vo|i ajatolahu Aliju Hameneiju. “Vama i cijelom iranskom narodu upu}ujem iskrene ~estitke sa dovom uzvi{enom Allahu za Va{e zdravlje i dug `ivot te iranskom narodu da Allah podari mir, slobodu i svestrani napredak”, ka`e se u ~estitki.
Institucije BiH: Ured za reviziju do sada uo~io brojne propuste i nezakonitosti

ZAKON U SLU@BI POLITIKE
U skladu sa zakonskim odredbama, jasno je propisano da je krivi~no djelo svaki prekr{aj preko 10.000 KM, a ovim zakonskim izmjenama taj limit bi bio dosta ve}i
Predlo`ene izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine o kojima bi Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH trebao da se izjasni na sjednici u ~etvrtak, 16. februara, i to u drugom ~itanju (kona~na verzija) za Ured za reviziju institucija BiH su bespredmetne. Zamjenik generalnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH D`evad Neki} za Oslobo|enje je istakao kako su “sporna rje{enja koja se odnose na vezivanje negativnog revizorskog izvje{taja i potvr|ivanje optu`nice zbog u~injenih nepravilnosti sa stavljanjem mandata na raspolaganje, odnosno razrje{enjem rukovodilaca dr`avnih institucija” Takav stav Neki} je u ime . Ureda za reviziju institucija BiH ju~er ponovio i u Parlamentarnoj skup{tini BiH. brojne propuste zbog kojih bi zasigurno mogli da odgovaraju rukovodioci institucija, odnosno u okviru kojih bi se trebala utvrditi njihova eventualna krivi~na odgovornost. U skladu sa zakonskim odredbama, jasno je propisano da je krivi~no djelo svaki prekr{aj preko 10.000 KM, a ovim zakonskim izmjenama taj limit bi bio dosta ve}i. Dakle, uop}e ne bi do{lo do efikasnijeg na~ina izricanja sankcija i nov~anih kazni ve} nasuprot tome, do za{tite od odgovornosti brojnih koji su na~inili propuste, cijeni Neki}. vje{taja. Dr`avni revizori poja{njavaju da do sada nije bilo negativnih izvje{taja, te da ih ni u budu}nosti pretjerano ne}e i ne mo`e biti prvenstveno zbog trezorskog poslovanja po kojem funkcioniraju institucije BiH. - Daleko ve}i problemi i negativni revizorski izvje{taji su prisutni kada su u pitanju entiteti zbog javnih kompanija, kao i kantoni, gradovi i op}ine od kojih mnogi ne djeluju u sistemu trezorskog poslovanja, naveo je Neki}. Iz Ureda za reviziju institucija BiH naglasili su kako su svi njihovi iz-

Ambasada SAD-a po~ela s radom
Ambasada Sjedinjenih Dr`ava u Sarajevu po~ela je ju~er s radom nakon {to je zbog vremenskih neprilika bila zatvorena od ponedjeljka. U Uredu za odnose s javno{}u Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava za Fenu je re~eno da Ambasada sada radi u punom kapacitetu.

Danas penzije u RS-u
Za korisnike PIO danas }e po~eti isplata penzija za januar. Prosje~na penzija i dalje iznosi 326,11 KM i predstavlja 39,8 posto prosje~ne pla}e u RS-u. Najni`a i najvi{a penzija tako|er su ostale iste i iznose 160, odnosno 1.573 KM. Isplatom je obuhva}en 231.991 korisnik, od ~ega u RS-u 193.181, a van entiteta 38.810. Zbog neblagovremenog dostavljanja potvrda o `ivotu i nedostavljanja jedinstvenog mati~nog broja iz prava su privremeno isklju~ena 1.892 korisnika, dok je prvi put penzije dobilo njih 740.

Nepotrebna dodatna autonomija
U Uredu za reviziju institucija BiH ne vide ni razloga za izmjenama i dopunama tako|er Zakona o finansiranju institucija BiH, ali dijela koji je predlo`ila Zajedni~ka komisija za administrativne poslove PSBiH. - I do sada je u ve}ini slu~ajeva bud`et koji je predlo`en za PSBiH u kona~nici bio takav. Osim toga, PSBiH je taj koji u kona~nici odlu~uje o cjelokupnom bud`etu i mo`e ga korigovati i mijenjati, naveo je Neki}. Stoga dr`avni revizori ne vide ni razloge za dodatno uvo|enje i propisivanje koordinacionog tijela i centralne harmonizacijske jedinice, s obzirom na to da su ova pitanja rije{ena kroz internu reviziju. vje{taji dostupni na web stranici te da bi nadle`ne pravosudne institucije, prvenstveno Tu`ila{tvo BiH na osnovu dostupnih informacija moglo postupati, odnosno utvrditi postojanje eventualne krivi~ne odgovornosti. Osim toga, izvje{taje o aktivnostima dr`avnih revizora i nadle`ne komisije za bud`et i finansije Parlament BiH i Vije}e ministara BiH mogu dostaviti na postupanje Tu`ila{tvu BiH, ali to nikada nisu Almir TERZI] u~inili.

Neefikasna rje{enja
- Smatramo da nema potrebe vezati nu`nost davanja negativnih revizorskih izvje{taja i potvr|ivanja optu`nice sa smjenom rukovodilaca institucija BiH. Inicijativa o njihovoj smjeni uvijek se mo`e pokrenuti ako postoji po~injeni prekr{aj i to je rije{eno kroz akte koji se odnose na njihovo potvr|ivanje i razrje{enje. Ukoliko postoji krivi~no djelo, optu`nica se potvr|uje i logi~no bi bilo da se u takvom slu~aju stavi mandat na raspolaganje, ocijenio je Neki}. On je istakao kako osnov za sve sankcije rukovodiocima institucija BiH trebaju biti revizorski izvjeD`evad Neki}: Izvje{taj revizora osnov za utvr|ivanje nepravilnosti

Stani{ljevi}u produ`en pritvor
Sud Bosne i Hercegovine produ`io je za jo{ dva mjeseca pritvor Bo`idaru Stani{ljevi}u, koji je osumnji~en za terorizam, potvr|eno je za Srnu iz ove pravosudne institucije. Pritvor je odre|en zbog opasnosti da bi Stani{ljevi} boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze, te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. Pritvor je odre|en i zato jer je rije~ o krivi~nom djelu za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od deset godina ili te`a kazna. Sud je donio rje{enje o produ`enju pritvora i zbog na~ina izvr{enja krivi~nog djela i njegovih posljedica, jer bi pu{tanje osumnji~enog na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnog reda.

{taji, a ne isklju~ivo izdana mi{ljenja. U Uredu za reviziju stoga cijene kako bi izmjene i dopune Zakona, kako su predlo`ene, “bile u funkciji za{tite od odgovornosti rukovodilaca i institucija BiH koje imaju revizorske izvje{taje sa mi{ljenjem, a kojih je daleko vi{e i u kojima su evidentirane brojne nepravilnosti za koje materijala ima i za Tu`ila{tvo BiH” . - Imamo slu~ajeva gdje revizori u svojim izvje{tajima sa rezervom i skretanjem pa`nje ukazuju na

Mogu}i pritisci
Osim toga, u Uredu za reviziju institucija BiH strahuju i od mogu}ih pritisaka komisija za bud`et i finansije, odnosno PSBiH za davanjem negativnih revizorskih iz-

Direktorica Vije}a za {tampu BiH Ljiljana Zurovac

Nije Avazovo da sudi ko je zlo~inac
Identifikacija osoba za koje pojedini mediji tvrde da su krivci za te{ke zlo~ine, bez sudskih dokaza ili dokaza tu`ila{tva, svakako uti~e na njihovu bezbjednost, jer je to upiranje prstom u osobu kojoj je stavljen natpis - ubica i zlo~inac, izjavila je za Srnu direktorica Vije}a za {tampu BiH Ljiljana Zurovac. Povodom teksta u Dnevnom avazu od 7. februara, u kojem su objavljena imena i adrese biv{ih pripadnika Vojske RS-a koji su, navodno, po~inili ratne zlo~ine u Ljuto~koj dolini, Zurovac smatra da objavljivanjem imena i ku}nih adresa ovih osoba, bez potvrde tu`ila{tva o podignutim optu`nicama ili suda o donesenim presudama, nije samo hu{kanje i dovo|enje u opasnost imenovanih osoba, ve} i ometanje eventualnih sudskih procesa po ovom pitanju. “Mediji moraju i prema profesionalnim kodeksima po{tivati presumpciju nevinosti - ~lan 10 Kodeksa za {tampu BiH - Osobe optu`ene za krivi~na djela, koja obavezuje novinare da ne donose preuranjene sudove o krivici ~ak niti osoba koje su ve} optu`ene, i da ne mogu imenovati osobe kriminalcem, zlo~incem, dok to sudskom presudom ne bude potvr|eno” , ka`e Zurovac. U kontekstu konkretnog teksta, Zurovac isti~e da se radi o punoj identifikaciji i lociranju osoba, bez zvani~nih optu`nica i dokaza o krivici i zbog toga to jeste direktno uticanje na bezbjednost tih osoba. Ona je naglasila da je uloga medija da informi{e i ukazuje, a ne da donosi presude, za {ta postoje pravosudni organi.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

OGLASI

13

14

TUZLANSKA KAPIJA
Op}ina (ni)je zametena snijegom

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Udru`enje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti u Tuzlanskom kantonu Pipol Tuzla obilje`it }e 15. februar, Svjetski dan djece oboljele od raka. Projekt obilje`avanja sufinansira Fondacija tuzlanske zajednice, dok }e 50 posto sredstava izdvojiti ovo udru`enje. Predstavnici Udru`enja Pipol i Fondacije tuzlanske zajednice }e uru~iti pakete za oboljelu djecu na UKCu Tuzla. “Udru`enje }e naknadno organizovati i dru`enje za oboljelu, lije~enu i izlije~enu djecu, kao i ~lanove njihovih porodica, te im uru~iti skromne nov~ane priloge” kaza, la je Enisa Milinovi}, predsjednica Udru`enja Pipol.

Svjetski dan djece oboljele od raka

Svi putevi prohodni, odvoz sme}a ote`an
Preduze}a, ustanove, pravna i fizi~ka lica du`ni ukloniti ledenice i snijeg sa krovova, u pripremi plan suprotstavljanja mogu}oj nepogodi, koja prijeti od otapanja velikih koli~ina snijega
Visina snje`nog pokriva~a ju~er je u Tuzli bila 32 centimetra, dok je temperatura zraka u sedam sati iznosila minus 22 stepena. Uprkos velikim snje`nim padavinama i hladno}i, situacija u ovoj op}ini je stabilna. Odr`ana je i sjednica Op}inskog {taba Civilne za{tite, na kojoj je zaklju~eno da su ostvareni gotovo svi ciljevi predvi|eni odlukom o progla{enju prirodne nesre}e. “U najve}em dijelu op}ine Tuzla redovno se odvija odvoz sme}a, koji je obezbije|en i u visinskim zonama i pored ote`anih uslova. Dom zdravlja Tuzla i sve njegove podru~ne ambulante nesmetano rade, a besku}nicima je obezbije|ena za{tita od niskih temperatura” zaklju~eno je na sjednici , Op}inskog {taba. Tako|er, donesena je naredba po kojoj su preduze}a, ustanove, pravna i fizi~ka lica du`ni ukloniti ledenice i snijeg sa krovova zbog opasnosti po `ivot i zdravlje gra|ana. Nadle`ne slu`be su zadu`ene za pripremu plana suprotstavljanja mogu}oj nepogodi koja prijeti od otapanja velikih koli~ina snijega. Prema jednoj od odluka sa sjednice, Javno komunalno preduze}e Komunalac zadu`eno je za uklanjanje snijega sa saobra}ajnica, te deponovanje u korito rijeke Jale. “Mi smo sino} (preksino}, op. a) oko 21 sat iza{li na teren. Iako su temperature bile i do minus 25, sa glavnih raskrsnica smo pokupili snijeg i deponovali ga kod Ekonomske {kole. Nastavljamo te aktivnosti. Problem su niske temperature, a jedno nam je vozilo ostalo u kvaru” kazao nam je Admir , Be}irovi}, direktor JKP Komunalac. Prema njegovim rije~ima, u op}ini Tuzla trenutno nema neprohodnih puteva. “Ukoliko ima problema, gra|ani zovu Civilnu za{titu, a ona se obrati nama. Uglavnom, svi su putevi prohodni, radi se na njihovom pro{irenju. Po cijeli dan radimo na visinskim zonama, a situacija je stabilna” kazao nam je , Be}irovi}. Ina~e, i zaposlenici Javnog komunalnog preduze}a Saobra}aj i komunikacije ju~er su uklanjali snijeg sa trotoara i parkinga u gradu.
Saobra}aj se odvija bez ve}ih pote{ko}a

U prepunoj sali kina Kaleidoskop u Tuzli preksino} je prikazan dokumentarni film “Mirza Deliba{i} - Legenda” , autora Miroslava Benkovi}a iz Sarajeva. Projekciji filma su prisustvovali mnogobrojni Mirzini prijatelji, ali i drugi gra|ani Tuzle svih generacija. “Mirza Deliba{i} je idealan uzor dobrog ~ovjeka i najboljeg sportiste. Bave}i se sportom, dru`e}i se sa lju di ma, dr`e}i se ne kih osnovnih moralnih principa, postao je besmrtan. Zamislite kolika je sre}a spopala Tuzlu da je Mirza Deliba{i} odrastao u Tuzli, zavr{io ovdje osnovnu {kolu i gimnaziju i ovdje po~eo igrati ko{arku, i da mi ba{tinimo kao dio kulturnog naslije|a ime i djelo najve}eg sportiste 20. sto lje}a” ka zao je Ja smin , Imamovi}, na~elnik Tuzle.

Film o Mirzi Deliba{i}u

U toku uklanjanje snijega sa trotoara i parkinga

Nakon velikih snje`nih padavina i hladno}e, Udru`enje Zemlja djece iz Tuzle ovih dana je pozvalo gra|ane da ih obavijeste ukoliko primijete djecu koja spavaju, prose ili rade na ulicama. “Obavijestite nas, pogotovo ukoliko procijenite da su djeca direktno ugro`ena, da nisu dobro obu~ena, da su povrije|ena i sli~no. Stru~no osoblje Udru`enja mo`ete kontaktirati na telefon 035 251 301 od 8 do 16 sati svakog radnog dana, a nakon radnog vremena, mo`ete kontaktirati policiju” saop{teno , je iz ovog udru`enja. Policija }e u saradnji sa de`urnim socijalnim radnikom u veoma kratkom roku organizovati prihvat djeteta.

Prijavite nezbrinutu djecu

Voda, struja i grijanje
Vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja u op}ini Tuzla do zaklju~enja ovog broja Oslobo|enja bilo je uredno. Iz Centralnog grijanja je re~eno da je uredna isporuka toplotne energije, a ni Elektrodistribucija Tuzla nije imala ve}ih problema. Naime, ju~er je u poslijepodnevnim satima do{lo do prekida u napajanju strujom naselja Slatina.

Radnici Komunalca prevoze snijeg u korito Jale

OKOMKAMERE
Velike snje`ne padavine posljednjih dana su stvorile brojne probleme gra|anima Tuzle. Uz to, topljenje snijega i novi padovi temperature dovode do nastanka ledenica koje prijete Tuzlacima. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{le ledenice na stubovima uli~ne rasvjete.

Raport iz porodili{ta

Ledenice

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 66 beba.

33 33

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremio
Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

OGLASI

15

16

CRNA HRONIKA
Dvije osobe preksino} su kamenjem razbile staklo na vratima Apoteke Sedrenik i u{le u objekat te odnijele ladicu kase u kojoj nije bilo novca. Kako je saop}eno iz agencije za za{titu ljudi i imovine DSC, kada su provalnici u{li, aktivirao se alarm, a operateri u dojavnom centru DSC-a odmah su imali videoprenos de{avanja, te obavijestili policiju. Izvr{en je uvi|aj, a policiji, koja traga za provalnicima, ustupljen je videosnimak cijelog doga|aja.

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Ko su provalnici u apoteku Sedrenik?

Igor Trivi} sproveden u pritvor

Slu`benici Odsjeka za potrage Centra javne bezbjednosti Banja Luka u srijedu su prona{li i priveli Igora Trivi}a (1985) iz Banje Luke. Hap{enje je, kako je potvr|eno iz banjalu~ke policije, izvedeno na osnovu rje{enja o odre|ivanju pri tvo ra ko je je iz dao Osnovni sud u Banjoj Luci, a Trivi} je nakon privo|enja predat slu`benicima Sudske policije koji su ga sproveli u pritvor.

Plja~ka u Novom Sarajevu

Za dva minuta nestalo 10.500 KM
Trojica naoru`anih razbojnika maskiranih fantomkama ju~er su iz poslovnice Sparkasse banke u Ulici Zmaja od Bosne u Novom Sarajevu oplja~kala oko 10.500 maraka. Napada~i, naoru`ani pi{toljima, u poslovnicu banke su upali u 11.10 sati, dok su se u njoj nalazili za{titar agencije Glock security, ~etiri uposlenika i ~etiri klijenta, a sa plijenom su nestali ne{to vi{e od dvije minute kasnije. Odmah po ulasku, uperili su pi{tolje u za{titara i ostale prisutne, te im naredili da legnu na pod. Potom su ra zoru `ali za{titara, a jedan od napada~a

Razbojnik uperio pi{tolj u glavu istoj radnici koja je u maju pro{le godine na isti na~in bila prinu|ena predati novac

Foto: DSC

Uhva}eni po~inioci
Podsjetimo, policija je u junu pro{le godine uhapsila Zeni~ane D`enana [uti}a (24), Aldina Oru~a (25) i Anesa Telalovi}a (21), koji su u maju oplja~kali ovu poslovnicu i odnijeli oko 15.000 KM. je pri{ao {alteru i radnici uperio pi{tolj u glavu. Bila je to ista upo sle ni ca ko ja je bi la u banci i 20. ma ja 2011. kada su tako|er trojica maskiranih razbojnika oplja~kala istu banku. Prepla{ena ra dnica je tako po

Sparkasse banka: Meta razbojnika drugi put u devet mjeseci

drugi put u posljednjih devet mjeseci prinu|ena da iz priru~ne kase izvadi novac i preda

ga kri minalcima. Razbojnici su novac strpali u jakne i d`epove te istr~ali vani, a

onda se razbje`ali u dva smjera - u pravcu hotela Bristol i raskrsnice Pofali}i. ^im su plja~ka{i zamakli iza ugla, neko od uposlenika banke pritisnuo je panik-taster te je alarmirana agencija Glock security. Na mjesto doga|aja je upu}en interventni tim i obavije{tena policija. Pred banku su stigli za 4,5 minuta, no prekasno da uhvate plja~ka{e. Tokom uvi|aja ustanovljeno je da razbojnici nisu nosili rukavice, te se pretpostavlja da }e otisci koje su, vjerovatno, ostavili u i izvan poslovnice, kao i snimci videonadzora, pomo}i u njihovom hvatanju.
D. P.

ZENICA Izvr{ena obdukcija
fetusa na|enog na deponiji

Nesre}a u krugu sarajevskog Grasa

Mrtvoro|eno
nedono{~e ba~eno

Voza~a priklije{tio autobus
Nuro Aliomerovi} te{ko povrije|en kada se pokrenuo autobus kojem je odle|ivao ko~nice, te ga priklije{tio uz drugo vozilo
Pedesetdevetogodi{nji voza~ autobusa Nuro Aliomerovi}, ro|en u Tutinu, nastanjen u Sarajevu, zadobio je ju~er te`e povrede u krugu KJKP Gras u Ulici Sr|ana Aleksi}a u Sarajevu. Iz policije je saop{teno da su o ovoj nesre}i na radu obavije{teni u 5.25 sati, kada ih je pozvao dispe~er Zavoda za hitnu medicinsku pomo} KS-a, a nakon {to je u ovu medicinsku ustanovu dovezen povrije|eni voza~. Naknadno je utvr|eno da je tokom no}nog zagrijavanja do{lo do samopokretanja autobusa i povre|ivanja Aliomerovi}a, koji se nalazio u blizini vozila. S obzirom na to da se zbog niskih temperatura zaledila hidraulika vozila, voza~ je u

u kontejner?!
Obdukcija fetusa prona|enog u sme}u iz Travnika, koje je dovezeno na regionalnu deponiju Mo{}anica u Zenici, utvrdila je da je u pitanju mrtvoro|eno nedono{~e koje nije bilo sposobno za vanmateri~ni `ivot. Ovo je zaklju~io dr. Zdenko Cihlar` iz Tuzle nakon ju~era{nje obdukcije, koju je obavio u prosekturi Kantonalne bolnice Zenica. “U su ra dnji sa slu `be ni ci ma MUP-a SBK-a ra di mo na pro vje ri okol nos ti pod ko jim je fe tus za vr{io u sme }u, a za sa da nema indicija da je po~injeno neko od kri vi ~nih dje la” ka za la nam je Al di na , Ahmi}, por tpa rol MUP-a ZDK-a. “Svaki kamion sa sme}em mi pregledamo da nam ne bi neko dovezao opasni otpad, radioaktivni ili, pak, animalni. Tako su na{i radnici 6. februara pregledali sadr`aj i tog kamiona koji je dovezao JKP Ba{bunar iz Travnika. Kada su razgrnuli otpad, primijetili su ne{to {to li~i na bebu i odmah smo prijavili policiji, a oni su obavijestili medicinsku ekipu” ispri~ao nam je Emir , Zuki}, direktor RD Mo{}anica. Ina~e, preduze}e Ba{bunar ponedjeljkom sakuplja sme}e iz zapadnog dijela op}ine Travnik i dovla~i ga na Mo{}anicu. U tom dijelu je i travni~ka bolnica. Me|utim, u posljednje vrijeme nije bilo umrlih beba u bolnici, tako da postoji velika vjerovatno}a da je fetus ba~en u kontejner.
Mi. D.

Radnik povrije|en u ranim jutarnjim satima

Foto: [. SULTANOVI]

krugu firme odle|ivao ko~ni ce auto bu sa ga ra `nog broja 851. U jednom trenutku led na ko~nicama je popustio i vozilo se pokrenulo. Nuro Aliomerovi} se nije uspio skloniti te se na{ao priklije{ten izme|u svog i drugog autobusa, koji je bio

parkiran u blizini. Nakon {to su mu ljekari Hitne pomo}i ukazali prvu pomo}, Aliomerovi} je prevezen u KUM bolnice Ko{evo, gdje su mu konstatovane vi {es tru ke po li tra ume (povrede rebara i karli~ne kosti) opasne po `ivot, te je

zadr`an na Odjelu za anesteziju i reanimaciju. Uvi|aj su, po nare|enju de`urnog tu`ioca, obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo, koji rade na dokumentovanju doga|aja i utvr|ivanju da li je do{lo do nekog D. P. propusta na radu.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

CRNA HRONIKA
Jedna osoba je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er dogodila na raskrsnici sarajevskih ulica D`emala Bijedi}a i VII transverzala, potvr|eno nam je iz Druge sarajevske PU. Naime, u sudaru pasata, koji je vozio K. [, i golfa, za ~ijim upravlja~em se nalazio [. M, lak{e je povrije|ena njegova saputnica D. K. Zbog ovog sudara i uvi|aja, saobra}aj se neko vrijeme odvijao ote`ano.
L. S.

17

Povrije|ena putnica iz golfa

U fiatu na|eni droga i bokser

Foto: [. SULTANOVI]

Na magistralnom putu M4 u Mra~aj kod Te{nja policija je u srijedu privela voza~a fiata (J18-A-415) M. M, te putnike M. O. i N. A, svi iz Te{nja. Naime, prilikom kontrole u vozilu su na|eni metalni bokser, odre|ena koli~ina sjemenki indijske konoplje i paketi} spid. Voza~ i putnici su sprovedeni i zadr`ani u slu`benim prostorijama radi saslu{anja nakon ~ega }e tu`ila{tvu biti dostavljen izvje{taj.

SLU^AJ TURKOVI] O razbojni{tvu svjedo~ili uposlenici Cargo-centra

I djeca sa Dobrinje su znala

kada dolaze po{iljke novca
Zijad Turkovi}

Pod izgovorom da se u vre}ama nalazi droga, ~etvorica razbojnika onesposobili radnike Cargo-centra i GPBiH

“SIPA, droga” povikali su plja~ka, {i 5. decembra 2007. ne{to prije 15 sati, kada su upali u Cargo-centar Me|unarodnog aerodroma Sarajevo odakle su oteli novac ABS banke u protivvrijednosti od oko 2,5 miliona KM, nakon ~ega su se udaljili u audiju Q7. Ove re~enice razbojnika se prisjetio Mithat Rajki}, {ef carinskog skladi{ta u Cargo-centru i jedan od nekoliko svjedoka Tu`ila{tva BiH, koji su ju~er saslu{ani u Sudu BiH u nastavku su|enja Zijadu Turkovi}u i ostalim optu`enim, izme|u ostalog, i za ovu plja~ku.

Alan Baji}: Falilo pola sata snimka

U{li `estoko
“Kada je audi u{ao u Cargo-centar, nalazio sam se s njegove desne strane. Jedan visoki je iz njega iza{ao. Odmah su nas otjerali iza `ice u drugi dio objekta. Po dijalektu sam zaklju~io da jedan od njih nije s na{ih prostora. Iza{li su i ostali iz audija u uniformama na kojima je pisalo policija i SIPA. Imali su kala{njikove i heklere. Tada mi jo{ ni{ta nije bilo sumnjivo. U{li su ba{ `estoko, a jednim to~kom su pre{li preko noge jednog od zaposlenika Cargo-centra. Djelovali su ubjedljivo. Odmah su tra`ili {efa, a moja radna kolegica Emina Vuki~evi} je oti{la po Nijaza Zubana, tada{njeg direktora Cargo-centra (sada jednog od optu`enih, op. a)”ispri~ao je Raj, ki} dodaju}i da je u ovom centru radio na hiljade vrijednosnih po{iljaka, ali da nikada nije imao problema. Rajki} je jo{ odgovaraju}i na pitanja dr`avnog tu`ioca Olega ^avke, ali i Ifeta Ferageta, branioca Nijaza Zubana, kojeg jedna ta~ka optu`nice tereti upravo za u~estvo-

ovoj plja~ki. Doli} je komentari{u}i snimke plja~ke koje su ju~er prezentovane kazao da se na njima nalaze Zuban i Glavini}.

Razoru`ani
Sa uvi|aja na Aerodromu: Nije utvr|eno ko je ostavio otvorena vrata

vanje u ovoj plja~ki, rekao da je u njegovu kancelariju u kojoj se nalazio monitor s kojeg se mogla pratiti slika sa kamera videonadzora u Cargo-centru mogao u}i bilo ko od uposlenika ovog centra. Rajki} je objasnio da je nakon ulaska razbojnika vidio svog {efa Zubana, kako pod prijetnjom oru`ja, ide ispred razbojnika prema {ti}enom prostoru u kojem su se nalazile vre}e s novcem. Zanimljivo je da je monitor u Rajki}evoj kancelariji, sa kojeg se moglo pratiti de{avanje u Cargocentru putem kamera, tokom radnog vremena znao slu`iti i za igranje videoigrica uposlenika: “Me|u onima koji su se igrali je bio i Darijan Veli~an, sin sada{njeg direktora Me|unarodnog aero-

droma Sarajevo Ivice Veli~ana” ka, zao je Rajki}. Ovaj svjedok je rekao i to da su i djeca sa Dobrinje mogla znati kada dolazi vrijednosna po{iljka u Cargo-centar, jer su sve uglavnom dolazile izme|u 14 i 15 sati. Vr{ilac du`nosti izvr{nog direktora za razvoj Aerodroma Alan Baji}, koji je u vrijeme plja~ke bio direktor Sektora za informacione tehnologije, rekao je da je malo prije razbojni{tva iza{ao do grada po nalaze za dijete. Na Aerodrom se vratio nakon {to je dobio informaciju o plja~ki. “Poslije smo zaklju~ili da na snimkama plja~ke nedostaje pola sata materijala. Me|utim, s obzirom na to da imamo i rezervni (Back-up) sistem, policiji smo dali snimak

koji je sa~injen sa sedam kamera na toj (rezervnoj) poziciji u informacionom sistemu. Za rezervni sistem osim mene i Uprave Aerodroma niko nije znao”kazao je Baji} te dodao , da snimak na kojem se vide uposlenici Cargo-centra koji po nare|enju plja~ka{a nalaze na tlu ne postoji, jer kamere taj dio Centra ne pokrivaju. Baji} je, tako|e, kazao da se snimanje moglo isklju~iti upravo na tom lokalnom sistemu u Cargu, te da ne zna ko je podigao rolo-vrata, koja se nakon ulaska tereta u Cargo-centar moraju spustiti. [ef Centra sigurnosti na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo Vojislav Doli} je kazao da je KDZ operater za vrijeme plja~ke bio Suad Glavini}, koji je pravomo}no oslobo|en krivnje za sau~esni{tvo u

“Na~uo sam da je Glavini} u vrijeme plja~ke bio na aerodromskoj pisti” kazao je Doli}, koji je Glavi, ni}a prepoznao na snimcima prije nego su ~etvorica maskiranih plja~ka{a u{la u Cargo-centar u audiju Q7. Kada smo do{li u Cargo sve je bilo gotovo. Vrata na Cargu nisu bila spu{tena, a po pravilima su trebala biti. Ne znam ko je ostavio otvorena vrata” rekao je Doli}. , Pripadnik Grani~ne policije BiH Nevenko Samard`ija je ispri~ao da su ga plja~ka{i prijete}i oru`jem primorali da legne na tlo, nakon ~ega su mu oduzeli slu`beni pi{tolj. - Jedan od plja~ka{a mi je pri{ao i rekao: “SIPA, imamo dojavu da je droga u vre}ama” a drugi mi je , stavio cijev pu{ke na le|a i naredio mi da legnem. Po naglasku mi se u~inilo da plja~ka{ nije iz BiH” ka, zao je Samard`ija.
Dk. OMERAGI]

HAD@I]IS

Provaljeno u ku}u Svetlane Broz
Preksino}, drugo ve~e zaredom, ku}a u kojoj stanuje Svetlana Broz, unuka Josipa Broza Tita, u Mi{evi}ima, op}ina Had`i}i, na{la se na udaru kradljivaca. Ovaj put alarm se aktivirao u 21.09 sati i otjerao razbojnika koji je provalio u prizemlje. Za vrijeme provale, vlasnica se zaklju~ala na spratu do dolaska interventnih ekipa firme DSC, kada su kradljivci pobjegli kroz ba{tu preko ograde. Pripadnici PU Had`i}i obavili su uvi|aj i preuzeli videosnimak, te rade na pronalasku po~inioca. Podsjetimo, no} ranije vjerovatno ista osoba onesposobila je i poku{ala odnijeti kameru videonadzora, koja se nalazi na stubu uz ogradu ku}e. D. P.

Dvoje povrije|enih kod Doboja

Kombi sletio sa ceste
Aleksandar C. (53) iz Osje~ana i Uro{ B. (58) iz Doboja te{ko su povrije|eni u udesu koji se desio u srijedu na lokalnom putu u mjestu Osje~ani kod Doboja. Aleksandar C. je usljed neprilago|ene brzine, izgubio kontrolu nad upravlja~em kombija transporter. Vozilo je potom sletjelo sa ceste i udarilo u drvo.
D. P.

18

REGION
VIJESTI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Ostaju isti izazovi na Kosovu
Vije}e sigurnosti UN-a
Vode}e dr`ave ~lanice VS-a UN-a saglasile su se da je potrebno provesti istragu o trgovini organima, me|utim, nisu mogle da se usaglase o tome da li istragu treba da vodi UN ili EULEX
Nastavak dijaloga izme|u Srbije i Kosova doveo je do smirivanja napetosti na terenu, rekao je glavni tajnik UN-a za mirovne operacije Edmond Mulet na raspravi Vije}a sigurnosti o Kosovu, upozoriv{i kako i dalje postoje drugi zna~ajni politi~ki izazovi, javila je ju~er Fena. ugovor o integriranom upravljanju grani~nim prelazima, kod kojeg se o~ekuje dovr{enje detaljnih modaliteta provedbe, predstavlja va`an iskorak i ohrabruju}i signal dobre volje s obje strane. Srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremi} rekao je da sveobuhvatno rje{enje u sporu izme|u dviju strana mora sadr`avati `eljezne, me|unarodne garancije, koje {tite interese Srbije, uklju~uju}i za{titu srpskih enklava na jugu Kosova, o~uvanje srpskog identiteta i vjerske ba{tine, te rje{avanje privatnih imovinskopravnih zahtjeva.
Opre~ni stavovi o istrazi trgovine organima

Dogovor o granicama
- Treba u~initi sve za postizanje bilateralnih dogovora sa Srbijom i BiH o granicama. Treba ulo`iti napor da se rje{enja za granice na|u u direktnim bilateralnim pregovorima, a to }emo i u~initi, jer je to na{ posao i na{ zadatak, izjavila je ministrica spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusi}. Pusi} je tako prokomentarisala prijedlog predsjednika Ive Josipovi}a za grani~nu arbitra`u sa Srbijom i BiH ukoliko se dogovor o granicama ne postigne u neko kra}e vrijeme. - Arbitra`a je uvijek mogu}a ako se ne mo`e{ ili ne zna{ dogovoriti. Ali apsolutno su najbolja rje{enja ona koja sama po sebi pobolj{avaju prekograni~ne odnose i na{ je zadatak da poku{amo ostvariti te ciljeve, objasnila je Pusi}.

Ispo{tovati dogovoreno
Spor izme|u Kosova i Srbije oko nadzora nad dva grani~na prelaza na sjeveru Kosova rezultirao je s nekoliko nasilnih sukoba izme|u lokalnih srpskih stanovnika i snaga NATO-a na Kosovu (KFOR) pro{le godine. Govore}i o budu}im politi~kim izazovima, Mulet je kao primjer naveo odluku ~elnika na sjeveru Kosova da sljede}e sedmice odr`e referendum o tome prihvataju li lokalni Srbi kosovske institucije. Za dijalog Pri{tine i Beograda uz posredovanje EU, on je izvijestio da

SUMNJE RUSIJE Ruski izaslanik u UN-u Vitalij ^urkin izrazio je sumnje u na~in na koji misija EULEX provodi svoju istragu, posebno zbog vode}e uloge SAD-a u toj istrazi
tanju. On se zalo`io za istragu koja bi se provodila pod okriljem Vije}a sigurnosti, a ne misije EULEXa. Ruski izaslanik u UN-u Vitalij ^urkin izrazio je sumnje u na~in na koji misija EULEX provodi svoju istragu, posebno zbog vode}e uloge SAD-a u toj istrazi, odnosno ameri~kog du`nosnika nadle`nog za istragu Clinta Williamsona. Ameri~ka ambasadorica pri UNu Rosemary di Carlo odbacila je kao neodgovorne i neutemeljene navode o timu EULEX-a za istragu trgovine organima, a ocjene o njegovom ~elniku Clintu Williamsonu pristrasnim. - Sjedinjene Dr`ave podsti~u napredak u dijalogu izme|u Beograda i Pri{tine, te o~ekuju da }e vidjeti provedbu svih sporazuma, rekla je ona.

Pe{i} ide u penziju
Doskora{nja visoka funkcionerka Liberalno-demokratske par tije Vesna Pe{i} najavila je da odlazi iz politike i da na predstoje}im parlamentarnim izborima ne}e biti ni na jednoj izbornoj listi. - Na predstoje}im parlamentarnim izborima ne}u biti ni na jednoj izbornoj listi. Dosta je bilo, rekla je Pe{i}, jedna od doajena borbe za demokratsku Srbiju.

Neodgovorni navodi
Komentiraju}i izvje{taj glavnog tajnika Ban Ki-moona o stanju na Kosovu, Jeremi} je u dijelu vezanom uz tvrdnje o trgovini ljudskim organima na Kosovu rekao da }e Srbija tra`iti drugu rundu konsultacija Vije}a sigurnosti o tom pi-

Komisija za kontrolu izvr{enja krivi~nih sa

Tra`eni la`ni dokume
Do sada je Uprava za izvr{enje krivi~nih sankcija suspendovala sedam pripadnika obezbje|enja, me|u njima i na~elnika posebne pritvorske jedinice u Centralnom zatvoru u Beogradu
U poku{aju bjekstva pripadnika zemunskog klana Sretka Kalini}a i @eljka Milovanovi}a zakazao je ljudski faktor, kazao je ju~er direktor Uprave za izvr{enje krivi~nih sankcija Milan Obradovi}. - Do sada smo utvrdili da je bilo propusta u radu pripadnika Uprave u smislu nesavjesnog postupanja, a istraga }e utvrditi da li je tu bilo i ne{to vi{e, rekao je Obradovi} na sjednici Komisije za kontrolu izvr{enja krivi~nih sankcija u Skup{tini Srbije. tralnom zatvoru u Ustani~koj ulici iz koje su Kalini} i Milovanovi} poku{ali bjekstvo. Petorica pripadnika Uprave su, kako je precizirao Obradovi}, zadr`ani u policijskom pritvoru, a ju~er su trebali biti izvedeni pred istra`nog sudiju. - O samoj istrazi, toku i detaljima ne mogu da govorim. Nije uredu, niti profesionalno, budu}i da istragu vodi policija, istakao je direktor Uprave. On je naglasio i da je situacija u zatvorima u Beogradu i Srbiji mirna i stabilna.

- Svako ko je osu|en ima samo jednu ideju u glavi da pobjegne iz zatvora, i to je logi~no, naveo je Obradovi}, isti~u}i da su u tom smislu Kalini} i Milovanovi} najsposobniji i najspremniji. On je ponovio da je u pitanju bio neuspio poku-

Situacija mirna
On je kazao da je do sada Uprava za izvr{enje krivi~nih sankcija suspendovala sedam pripadnika slu`be obezbje|enja, me|u njima i na~elnika posebne pritvorske jedinice u Cen-

Podignuta bezbjednost
Stepen bezbjednosti u zatvorima u Srbiji podignut je na ve}i nivo zbog nedavnog poku{aja bjekstva Sretka Kalini}a i @eljka Milovanovi}a iz zatvora u Beogradu, ali i zbog predstoje}eg Dana dr`avnosti, izjavio je direktor Uprave za izvr{enje krivi~nih sankcija Srbije Milan Obradovi}.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

REGION
VIJESTI

19

Prvi javni sukob koalicijskih partnera u Vladi Hrvatske

I Pusi} se posva|ala
sa ^a~i}em
Iako se o~ekivao nacrt prora~una, vlada Zorana Milanovi}a odlu~ila je pri~ekati nekoliko dana na prezentaciju najva`nijeg financijskog dokumenta dr`ave kako bi ga tehni~ki do kraja pripremila i poku{ala prona}i dodatne u{tede. Prora~un }e biti predstavljen u ponedjeljak, javljaju agencije. ski sektor bude pod paskom Ministarstva gospodarstva, odnosno HNS-a, na {to je ukazala ministrica okoli{a Mirela Holy, tra`e}i da se zakon uskladi s evropskom regulativom. - Takve se stvari rje{avaju na koordinaciji, ali me|u izre~enim ima logi~nih prijedloga. Povla~im
Burna sjednica Vlade: Milanovi} odgodio ^a~i}ev zakon

Splitska policija pokrenula istragu
Splitska policija i splitsko Op}insko dr`avno odvjetni{tvo obavljaju uvi|aj radi utvr|ivanja da li je bilo propusta u preduzimanju obaveznih radnji ~i{}enja snijega, s obzirom na veliki broj ozlije|enih gra|ana nakon nevremena. Split je pro{li petak pogodila nezapam}ena snje`na me}ava. No, ni nakon nekoliko dana prometnice u gradu nisu bile o~i{}ene. Stanje se pogor{alo kada je snijeg postao led i kada je u splitskoj Op}oj bolnici vi{e od 700 osoba zavr{ilo zbog lomova, uganu}a i sli~nih ozljeda. Istovremeno, vodstva splitskih odbora SDP-a i HNS-a na ju~era{njoj su zajedni~koj konferenciji za novinare zatra`ila ostavku gradona~elnika @eljka Keruma, optu`iv{i ga da je odgovoran {to u gradu nisu pokrenute mjere za{tite od snje`nih oborina. Ina~e, u regionu su ju~er zabilje`eni rekordni minusi. U Srbiji je 15 ljudi umrlo od smrzavanja, u Crnoj Gori troje, a u Makedoniji dvoje. Vlada Srbije nalo`ila je Elek troprivredi Srbije da u naredna 24 sata isklju~i vi{e od 200 ustanova i preduze}a ~iji rad nije od vitalnog zna~aja.

Sjednicu Vlade RH je obilje`io sukob koalicijskih partnera, koji je potaknut osnivanjem agencije za pra}enje energetskog sektora i investicijama
zakon iz procedure, rekao je Milanovi}. Milanovi}evoj inicijativi `estoko se usprotivio potpredsjednik Vlade Radimir ^a~i} (HNS), uzev{i kao argument da odga|anje osnivanja agencije zna~i automatsko odga|anje investicija, nu`nih Hrvatskoj. Nastoje}i izgladiti sukob, Milanovi} je odlu~io uzeti vremena i pojasno da mu treba sedam dana da se koordinira oko spornog prijedloga zakona.

Ste~ajni zakon
No, sukob je izazvala i ta~ka dnevnog reda o izmjenama Ste~ajnog zakona, kojim se radnicima nastoji oja~ati za{tita kod isplate pla}a u ste~ajnom postupku. Iako je izmjene tog zakona obrazlagao ^a~i}, njegova strana~ka kolegica i ministrica vanjskih i evropskih poslova Vesna Pusi} upozorila je da novi zakon zadire u pravnu ste~evinu EU, te je zatra`ila da se ubudu}e takvi zakoni ne usvajaju bez blagoslova njezina ministarstva. - Molim da se ovo vi{e ne ponavlja, zatra`ila je Pusi}.

Odgoda
Sa ju~era{nje sjednice Vlade u hitnu proceduru poslana je skupina zakona u vezi sa poreznom reformom. Ipak, sjednicu je obilje`io javni sukob koalicijskih partnera potaknut osnivanjem agencije za pra}enje energetskog sektora i investicijama. Prijedlog zakona o agenciji predvidio je da kompletan energet-

Seljaci prosvjedovali na -20
Dio seljaka u Hrvatskoj na rubu je o~aja. Usprkos polarnoj hladno}i, prosvjedovali su ju~er najvi{e u Slavoniji, na ~ak 9 lokacija. Seljaci su ljuti na novu, ali i biv{u Vladu. Naime, biv{a HDZ-ova vlada ostala im je du`na 2,9 milijardi kuna neispla}enih subvencija. Ju~er nisu blokirali prometnice jer zbog niskih temperatura nisu mogli pokrenuti traktore. Va`no je naglasiti da prosvjeduje samo jedna selja~ka udruga koja o~ekuje da }e Vlada odustati od drasti~nog rezanja prora~unskog novca za poljoprivredu. Ako se to ne dogodi, poru~uju, 1. marta }e ponovo prosvjedovati i blokirati prometnice.

ankcija u Skup{tini Srbije

enti za Milovanovi}a
Specijalni sud u Beogradu: Pri poku{aju bjekstva Kalini}a i Milovanovi}a zakazao ljudski faktor

rekao je Da~i} novinarima u Palati Srbije.

Imali informacije
Da~i} je rekao da je policija u avgustu pro{le godine dobila informacije iz regiona o tome da se pojedini ~lanovi porodice Milovanovi}a interesuju kako da mu se nabave la`ne dokumenti i da se na osnovu toga moglo pretpostaviti da on planira bjekstvo. Prema Da~i}evim rije~ima, zbog toga je bilo poja~ano prisustvo @andarmerije u pritvorskoj jedinici Specijalnog suda. Kalini}, osu|en na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana \in|i}a, i Milovanovi}, koji je u Hrvatskoj osu|en na 30 godina za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a, a kome se za isto djelo sudi i u Srbiji, poku{ali su prije tri dana da pobjegnu iz pritvora Specijalnog suda u Beogradu. Njih dvojica uspjela su da iza|u iz }elija, savladaju stra`ara, isko~e kroz prozor u dvori{te, gdje su ih pripadnici @andarmerije sprije~ili u poku{aju da pobjegnu.

{aj Kalini}a i Milovanovi}a i da mogu}nost da pobjegnu ne postoji. Kako je kazao, pritvorsko dvori{te obezbje|uje @andarmerija uz asistenciju obezbje|enja Uprave, a pritvorska jedinica opasana je zidovima visine pet metara na ~ijim se vrhovima nalaze {iljci. Obradovi} je podsjetio na to da je Milovanovi} nekoliko puta bje`ao iz zatvora - iz Isto~nog Sarajeva i 2004. godine iz Palate pravde u Beogradu, ali da je ovog puta to ostalo

samo na ideji. - Utvr|uje se kako su njih dvojica uspjela da iza|u u hodnik i isko~e u dvori{te, istakao je Obradovi}. Ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} izjavio je da je veoma bitno da istraga utvrdi lanac ljudi koji su u~estvovali u pripremi bjekstva Sretka Kalini}a i @eljka Milovanovi}a. - Bitno je utvrditi da li postoje ljudi unutar slu`be koji su u tome u~estvovali organizovano, ili je rije~ o propustima koji su bili slu~ajni ili nenamjerni,

20

SVIJET
VIJESTI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Nemilosrdna ofanziva sirijskih snaga sigurnosti

Spalio se jo{ jedan Tibetanac
Tibetanac za kojeg se vjeruje da je budisti~ki monah spalio se na jugozapadu Kine, u provinciji Si~uan, {to je dvadeseti ovakav slu~aj u posljednjoj godini. Mu{karac se spalio u prefekturi Aba, saop{tili su aktivisti za za{titu ljudskih prava, prenosi Srna. Ovaj incident uslijedio je poslije serije protesta protiv kineske vladavine u ovoj provinciji u januaru, tokom kojih je bilo `rtava. Informaciju o novom slu~aju samospaljivanja prenijelo je nekoliko aktivisti~kih grupa, uklju~uju}i Tibetanski centar za ljudska prava i demokratiju u indijskoj Daramsali, bazi tibetanske vlade u egzilu. Mu{karca su poslije incidenta odveli pripadnici snaga sigurnosti, a trenutno nije poznato gdje se on nalazi, niti u kakvom je stanju.

Desetine mrtvih
u bombardovanju Homsa
Najmanje sedam pripadnika snaga sigurnosti ubijeno u zasjedi kod Dere • Sarkozy pozvao Medvedeva da u potpunosti podr`i mirovni plan Arapske lige za Siriju, koji podrazumijeva odlazak sa vlasti sirijskog predsjednika
Sirijska vojska nastavila je operacije protiv pobunjenika u Homsu bombarduju}i grad minobaca~ima i vi{ecijevnim raketnim baca~ima. Najmanje 95 ljudi poginulo je u granatiranju nekoliko dijelova grada Homsa, epicentra pobune protiv re`ima predsjednika Ba{ara al-Asada. Prema navodima o~evidaca, broj `rtava je najvjerovatnije jo{ ve}i, po{to su ~lanovi dvije porodice bile u svojim ku}ama u trenutku kada su one pogo|ene. Aktivisti i opozicioni izvori izjavili su da su bombardovana podru~ja Bab Amro, In{at, Kalidija, Al-Bajada i @uret al-[ajah. njeni~kih d`epova u Homsu, snage sigurnosti pokrenule su nemilosrdnu ofanzivu, bombarduju}i grad u nadi da {to prije preuzmu potpunu kontrolu nad gradom od milion stanovnika. Aktivisti i stanovnici grada tvrde da je tokom protekle sedmice, kada su krenuli najintenzivniji napadi na Homs od po~etka pobune u martu, ubijeno vi{e stotina ljudi, navodi Reuters, prenosi RTS. Revolt je po~eo uli~nim protestima, ali je u mnogim dijelovima zemlje prerastao u oru`anu pobunu. U me|uvremenu, Sirijski opservatorij za ljudska prava je objavio da je najmanje sedam pripadnika snaga sigurnosti ubijeno, a 12 povrije|eno ju~er u zasjedi koju su postavili dezerteri na cesti koja povezuje Deru i Damask. Pripadnici snaga sigurnosti su se nalazili u dva autobusa koja su bila na mostu u trenutku napada, rekao je za

Maldivi: Nalog za hap{enje Na{ida
Krivi~ni sud na Maldivima objavio je nalog za hap{enje biv{eg predsjednika Mohameda Na{ida, izjavili su ju~er zvani~nici njegove stranke, prenosi Srna. Izvje{taj je uslijedio dan nakon {to je Na{id povrije|en sa jo{ nekoliko desetina ljudi, kada je policija upotrijebila suzavac protiv demonstranata, tokom intenziviranja nemira. Na{id je podnio ostavku u utorak zbog demonstracija protiv njegove vladavine, a kasnije je izjavio da su ga snage sigurnosti primorale da se povu~e sa vlasti. U ovom trenutku nije jasno za {ta je optu`en biv{i predsjednik, prenio je BBC. Novi {ef policije Maldiva izjavio je da mu nije poznato da postoji nalog za hap{enje biv{eg {efa dr`ave. Visoki zvani~nici Na{idove Demokratske stranke ka`u da taj nalog postoji, a informaciju je potvrdio i biv{i ministar odbrane.

Povratak arapskih posmatra~a
Arapska liga }e poslati svoju spornu posmatra~ku misiju u Siriju, koja je krajem januara povu~ena zbog eskalacije nasilja, izjavio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, prenosi Fena. On je rekao da mu je {ef Arapske lige Nabil al-Arabi telefonski saop}io tu namjeru i zatra`io od njega saradnju UN-a u ovoj novoj misiji. “Al-Arabi je sugerisao zajedni~ku misiju u Siriji s jednim specijalnim zajedni~kim izaslanikom”, ka zao je Ban i dodao da }e ovo pitanje biti narednih dana izneseno pred Vije}e sigurnosti UN-a. Al-Arabi je izjavio da bi nova misija trebala biti poslana pod druga~ijim uslovima i sa vi{e ~lanova.

Cilj
Sirijski re`im je potvrdio da provodi vojne akcije u Homsu, ali da je cilj da se uhvate teroristi~ke grupe koje su, kako se tvrdi, odgovorne za nasilje nad civilima. U posljednjoj operaciji, koja za cilj ima ~i{}enje pobu-

Zbog ekstremnih hladno}a

Brazil: Okon~ana okupacija parlamenta
Vi{e od 200 policajaca koji su {trajkovali prekinulo je u ~etvrtak okupaciju lokalnog parlamenta u Salvadoru de Bahiji, na sjeveroistoku Brazila, gdje su se bili utvrdili ve} devet dana, rekao je dr`avni glasnogovornik Robinson Almedija, prenosi Fena. Vo|a {trajka Marco Prisco, politi~ki suparnik guvernera dr`ave Bahia Jaquesa Wagnera, ljevi~arske Radni~ke stranke, ~ije hap{enje je tra`ilo pravosu|e, uhap{en je, kao i jedan drugi vo|a protesta. [trajk policajaca koji su tra`ili pove}anje plata izazvao je val sukoba i ubistava u Salvadoru de Bahiji, gdje je savezna vlada uputila 3.500 vojnika i elitnih policajaca da uspostave red. U utorak nave~er registrirano je 120 ubistava u regiji glavnog grada Salvadora, osim kra|a, plja~ki i pucnjave. Dnevno je bilo 15 ubistava, dva puta vi{e nego {to je bio dnevni prosjek 2011.

U valu hladno}e smrtno stradalo vi{e od 500 ljudi

Njema~ka pokre}e nuklearke
Polarna hladno}a, obilne snje`ne padavine i jak vjetar nastavljeni su i ju~er u Evropi, a mogli bi se pogor{ati za vikend
Val hladno}e nagnao je Njema~ku da privremeno vrati u pogon nekoliko nuklearnih reaktora. “Zbog ekstremnih hladno}a do{lo je do velikog porasta potro{nje struje, {to je njema~ku elektroprivredu nagnalo da ponovno pokrene nekoliko nuklearki koje su kao preventivna mjera stavljene van funkcije” kazala je , glasnogovornica operatera TenneT, prenosi Index.hr. Podsje}amo, nakon katastrofe u Fukushimi u Japanu, Njema~ka je odlu~ila u potpunosti odustati od nuklearne energije do 2022. ^ak osam od 17 njema~kih nuklearnih reaktora odmah je isklju~eno iz pogona, dok je pet stavljeno u rezerve za slu~aj da se potra`nja struje ne mo`e zadovoljiti iz drugih izvora. A ovih dana do{lo je upravo do takve situacije, pa se “rezervni” reaktori ve} polako pale. U me|uvremenu, polarna hladno}a, obilne snje`ne padavine i jak vjetar nastavljeni su i ju~er u Evropi, a mogli bi se pogor{ati za vikend, dok je u valu hladno}e ve} smrtno stradalo vi{e od 500 osoba u desetak dana, prenosi Fena. Ukrajina je u utorak, kada je objavljen posljednji slu`beni izvje{taj, bila zemlja s najvi{e smrtnih slu~ajeva izazvanih hladno}om i snijegom - 135 mrtvih, od kojih 112 direktno od hladno}e. U Poljskoj su, uprkos blagom zatopljenju, ju~er zabilje`ena tri nova smrtna slu~aja i sada ih je 77 od po~etka vala hladno}e. U Rusiji je hladno}a usmrtila najmanje 110 osoba ove godine, od kojih 46 od po~etka februara. Hladno}a je usmrtila i 23 osobe u Latviji, 10 u Litvi i jednu u Estoniji. U ^e{koj se broj mrtvih popeo na 25, a za vikend se o~ekuje temperatura od minus 40

stepeni u planinama te minus 25 stepeni Celzijusa u Pragu. U Rumuniji je 44 mrtvih, a 29 u Bugarskoj. U Ma|arskoj je 16 osoba umrlo od po~etka vala hladno}e. U Francuskoj je zadnjih dana od hladno}e umrlo pet osoba, a u Italiji je u nevremenu stradalo 43 ljudi, dok je u Gr~koj do srijede zabilje`eno pet mrtvih, u Austriji tako|er, ~etiri u Njema~koj i jedna u Holandiji. Val hladno}e poga|a i sjever Afrike, posebno Al`ir, gdje se govori o 44 mrtvih u ~etvrtak. Novi talas hladno}e zahvatio je u ~etvrtak veliki dio Turske i izazvao poreme}aje u zra~nom i cestovnom prevozu, izvijestila je novinska agencija Anatolia.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
Revolt je po~eo uli~nim protestima, ali je u mnogim dijelovima zemlje prerastao u oru`anu pobunu

SVIJET
Berlin protjerao ~etiri slu`benika sirijske ambasade
Njema~ki ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle saop}io je ju~er da su protjerana ~etiri slu`benika sirijske ambasade u Berlinu povezana s aferom {pijuniranja sirijskih opozicionera. U utorak su uhap{ena dva agenta osumnji~ena da su {pijunirala aktiviste sirijske opozicije u Njema~koj za sirijske obavje{tajne slu`be. “Nakon hap{enja dvije osobe osumnji~ene za {pijuniranje za Siriju, odlu~io sam da protjeram ~etiri slu`benika sirijske ambasade u Berlinu”, navodi se u saop}enju ministra. On je precizirao da je sirijski ambasador obavije{ten o tome, prenosi Fena. kom ove sedmice odr`an sastanak sa grupom predstavnika sirijske opozicije. “Posjeta predstavnika Sirijskog komiteta za demokratske promjene Pekingu bila je mnogo ranije planirana i nije u vezi sa vetom koji je Kina ulo`ila u UN” izjavio je Liu Veimin, port, parol kineskog MIP-a. Predstavnici sirijske opozicije sastali su se sa zamjenikom ministra inostranih poslova Zangom Zi|unom, sa kojim su razgovarali o situaciji u Siriji. “Zang je pozvao sve strane uklju~ene u konflikt u Siriji da obustave nasilje da bi se izbjegle civilne `rtve. Kina je prijatelj cijelom sirijskom narodu” dodao je , Veimin. U Sirijski komitet za demokratske promjene uklju~ene su arapske nacionalisti~ke partije, Kurdi, socijalisti, marksisti i nezavisni predstavnici. Glavni opozicioni pokret u ovoj zemlji je Sirijski nacionalni savjet.

21

VIJESTI

Garzon suspendovan na 11 godina
Vrhovni sud [panije proglasio je sudiju Baltasara Garzona, ~uvenog borca za ljudska prava, krivim za ilegalna prislu{kivanja te mu je zabranio da se u narednih 11 godina bavi svojom profesijom, ~ime mu je zape~a}ena karijera, prenosi Beta. Garzonu se sudilo po optu`nici da je nalo`io prislu{kivanje razgovora pritvorenika i njihovih advokata u politi~ki osjetljivom slu~aju korupcije u koji je bilo umije{ano nekoliko va`nih poslovnih ljudi u Madridu i Valenciji. Garzonu se sudi i u mnogo osjetljivijem slu~aju - za pokretanje istrage o nestalima za vrijeme Frankove diktature i gra|anskog rata. On je optu`en za kr{enje Zakona o amnestiji koji je {panski parlament izglasao 1977, dvije godine nakon kraja diktature, po{to je pokrenuo istragu o sudbini vi{e od 100.000 nestalih tokom [panskog gra|anskog rata (1936-39) i Frankove diktature (1939-75). Sudija Garzon je poznat po podizanju optu`nice protiv biv{eg ~ileanskog diktatora Augusta Pinocheta, pripremi optu`nice protiv Osame bin Ladena, a razmatrao je i podizanje optu`nice protiv zvani~nika administracije predsjednika SADa Georgea Busha zbog mu~enja ljudi.

agenciju AFP {ef Opservatorija Rami Abdel Rahman, prenosi Fena. Ve} nekoliko sedmica odvijaju se krvavi sukobi u cijeloj zemlji izme|u redovne vojske i vojnika dezertera. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da je neuspjeh Vije}a sigurnosti UN-a da izglasa rezoluciju o Siriji bio katastrofalan po sirijski narod, {to pokazuje porast broja mrtvih. “To je ohrabrilo sirijsku vladu da poja~a rat protiv svog naroda” rekao , je Ban. U Siriji je, prema informacijama organizacija za ljudska prava, od izbijanja pobune pre 11 meseci poginulo oko 6.000 ljudi. I dok sukobi traju, me|unarodna zajednica tra`i nove diplomatske pristupe u zaustavljanju krvoproli}a u Siriji. Predsjednici Rusije i Francuske Dmitrij Medvedev i Nicolas Sarkozy razgovarali su o situaciji u Siriji, na inicijativu francuskog

predsjednika, objavila je informativna slu`ba Kremlja, prenosi Srna. Medvedev je obavijestio Sarkozya o ishodu misije {efa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Damasku sa sirijskim predsjednikom i pozvao da se ne dopuste ishitreni jednostrani koraci u konteksu veoma komplikovanog rada na regulisanju sirijske krize. “Predsjednik Francuske informisan je o naporima Rusije da hitno bude prekinuto nasilje u Siriji - nastavkom zapo~etih razgovora svih strana u sukobu u toj zemlji, kao i promocijom demokratskih promjena” saop, {teno je iz kabineta Dmitrija Medvedeva. Sarkozy je pozvao Medvedeva da u potpunosti podr`i mirovni plan Arapske lige za Siriju, koji podrazumijeva odlazak sa vlasti sirijskog predsjednika Ba{ara al-Asada. Francuski predsjednik je zatra`io i da se ne

dozvoli gra|anski rat, koji je prijetnja za cjelovitost Sirije i stabilnost cijelog regiona. Sarkozy je istakao neophodnost da se izvr{i pritisak na sirijski re`im da obustavi brutalnu represiju nad sirijskim narodom. Ruski ministar Sergej Lavrov boravio je u Siriji nakon {to su proteklog vikenda Rusija i Kina ulo`ile veto na rezoluciju o ovoj zemlji u Vije}u sigurnosti UN-a, a u kojoj se kritikuje Asad zbog na~ina na koji se razra~unava sa opozicijom. Sirija je odlu~no odbacila plan Arapske lige, koji predvi|a da Asad prenese vlast zamjeniku, kao i formiranje vlade nacionalnog jedinstva u roku od dva mjeseca.

Reuters

Sukobi na jugoistoku Turske
Trinaest kurdskih pobunjenika i jedan turski vojnik ubijeni su ju~er u sukobima na jugoistoku Turske, prenosi Fena. Prvi sukob je izbio blizu ira~ke granice u pokrajini Hakari, kada je grupa pobunjenika iz Radni~ke par tije Kurdistana (PKK) otvorila vatru na jednu vojnu jedinicu. Drugi sukob se dogodio u Ilid`i, u pokrajini Bingol, gdje su snage sigurnosti napale jednu ku}u u kojoj su se nalazili pobunjenici. Turska je u oktobru pokrenula veliku zra~nu i kopnenu ofanzivu protiv PKK-a na jugoistoku zemlje, kao i na sjeveru Iraka, nakon {to su iz zasjede ubijena 24 vojnika.

Sastanak u Pekingu
Kina, koja je tako|er kritikovana zbog ulaganja veta na prijedlog rezolucije o osudi re`ima u Damasku u Vije}u sigurnosti UN-a, saop{tila je ju~er da je to-

Direktor odsjeka za sigurnost i razoru`anje ruskog MVP-a

Opasne izmi{ljotine o Iranu
Izraelske {pekulacije o tome da Iran mo`da proizvodi nuklearno oru`je podi`u tenziju i mogle bi da podstaknu pribjegavanje vojnim rje{enjima, uz katastrofalne posljedice, kazao je Uljanov
Izraelske {pekulacije da Iran proizvodi nuklearno oru`je mogle bi da imaju katastrofalne posljedice, izjavio je visoki zvani~nik ruskog ministarstva vanjskih poslova Mihail Uljanov. “Izmi{ljotine o tome da Iran mo`da proizvodi nuklearno oru`je podi`u tenziju i mogle bi da podstaknu pribjegavanje vojnim rje{enjima, uz katastrofalne posljedice” kazao je Uljanov za agenci, ju Interfaks, prenosi Beta. Izrael godinama optu`uje Iran da proizvodi nuklearno oru`je pod izgovorom da je rije~ o programu u civilne svrhe, {to Teheran demantuje.

Realne ~injenice
“Mi procjene radije zasnivamo na realnim ~injenicama po kojima je nuklearna aktivnost Irana pod strogom kontrolom Me|unarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA)” kazao je Uljanov, di, rektor odsjeka za sigurnost i razoru`anje ruskog ministarstva vanjskih poslova. Rusija, koja se do sada slo`ila sa ~etiri paketa sankcija Vije}a sigurnosti UN-a Iranu, najavila je zajedno sa Kinom da se protivi novim sankcijama. Moskva smatra da je cilj evropskih i ameri~kih sankcija Teheranu da novi me|unarodni pregovori o iranskom nuklearnom programu ne uspiju.

Timo{enko ostaje u zatvoru
Ukrajinski parlament ju~er je odbacio dva nacrta zakona ~iji je cilj bio da omogu}e da biv{a premijerka Julija Timo{enko bude oslobo|ena iz zatvora, prenosi Tanjug. Dva nacrta zakona predvi|ala su ukidanje zatvorskih kazni za zloupotrebu vlasti, ali za njih nije glasala potrebna ve}ina poslanika. Timo{enko je osu|ena u oktobru 201 1. na sedam godina zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. Glasanje o nacrtima zakona u parlamentu odr`ano je u trenutku dok je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski u posjeti Kijevu govorio o sve ve}em nepovjerenju EU prema Ukrajini upravo zbog su|enja Juliji Timo{enko.

Mogu}i napad
Posljednjih sedmica poja~ane su tvrdnje o mogu}em izraelskom napadu na iranske nuklearne instalacije, pothranjene izjavama izraelskih zvani~nika i ~lancima u svjetskim medijima. Izraelski obavje{tajni ekspert Ronen Bergman izjavio je prije sedmicu za New York Times da bi Izrael napad mogao izvr{iti ove godine.

Nuklearna aktivnost Teherana pod strogom kontrolom IAEA

Ministar odbrane Izraela Ehud Barak izazvao je `u~ne reakcije kada se zalo`io na intervenciju protiv Teherana, ne preciziraju-

}i datum njenog po~etka. “Ko god da ka`e kasnije, mogao bi da otkrije da je kasnije prekasno” , kazao je Barak.

22

OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012. Istok dijeli lekciju Zapadu

SVIJET FINANSIJA

23

Suo~ite se s realno{}u, postali ste siroma{ni
Mahathir Muhamad je politi~ar koji je Maleziju u dvadeset godina koje je proveo na vlasti transformirao iz uspavane ekonomije u tigra
Malezijski premijer Mahathir Muhamad smatra kako je Zapad, a posebno Evropa, izgubio dodir s ekonomskom realno{}u. "Evropa je izgubila puno novaca i stoga je u odnosu na pro{lost relativno siroma{nija. Mi u Aziji `ivimo u okviru na{ih mogu}nosti. Kada smo siroma{ni, `ivimo kao siromasi. Mislim da je to jednostavna lekcija koju Evropa mo`e nau~iti od Azije", rekao je za BBC. ma, kao {to sada rade. Morate imati ne{to legitimno za trgovinu, jer samo tako mo`ete stvoriti legitiman novac", sugerira Mahathir.

BiH

EU

Eurocentrizam i azijacentrizam
"Za oporavak }e biti nu`no ponovno izgraditi svoje kapacitete, a to mo`e potrajati godinama. Samo tako }e Evropa opet postati konkurentna zemljama Istoka. Evropa svojim radnicima pla}a previ{e za premalo rada. Ne shva}am kako mo`ete o~ekivati `ivot na ovakvom standardu kada ne proizvodite ni{ta {to ima tr`i{nu vrijednost", sugerira biv{i malezijski premijer. "Nekada smo mi od vas dobivali te{ke poruke, zar ne? Ponekad ste potcjenjivali na{u valutu, zbog ~ega smo ostajali siroma{ni. Mi smo ipak ne{to nau~ili jedni od drugih. Nekad smo bili eurocentri~ni, danas mislim kako bismo trebali biti azijacentri~ni", likovao je Mahathir dok je slao zavr{nu poruku Evropi.

Zlato ili ekonomija
Mahathir Muhamad je politi~ar koji je Maleziju u dvadeset godina koje je proveo na vlasti transformirao iz uspavane ekonomije u tigra. „Evropa se mora maknuti od stanja negiranja realnosti i suo~iti s bolnom istinom. To {to ste postali siroma{ni, ne mo`ete lije~iti {tampanjem novca jer iza tog novca mora stajati ili dobra ekonomija ili zlato", obja{njava te savjetuje Evropi da se vrati realnoj ekonomiji, odnosno da restrukturira ekonomiju na na~in da manje ovisi o finansijskom sektoru.

Mahathir: Evropa izgubila dodir s ekonomskom realno{}u

"Mislim da se Evropa mora vratiti proizvodnji dobara, pru`anju usluga i trgovini, umjesto da samo vrte brojke po bankovnim knjiga-

Bank of England interveni{e sa 50 milijardi funti
Bank of England pristala je da produ`i podsticajne mjere za ekonomiju uno{enjem doda tnih 50 mi li jar di fun ti u bankarski sistem. Kada program bude okon~an, ukupan iznos stimulacionih sredstava dosti}i }e 325 milijardi funti, prenio je BBC. Bank of England pokrenula je 2009. akciju otkupa dr`avnih obveznica od drugih banaka, kako bi one mogle da ulo`e ta sredstva u davanje kredita. Komisija za monetarnu politiku Bank of England saop{tila je da }e zadr`ati osnovnu kamatnu stopu na rekordno niskih 0,5 posto. Ova kamatna stopa na snazi je jo{ od marta 2009. godine.

Siroma{tvo i socijalna isklju~enost pri je te go to vo ~etvrtini evropskog stanovni{tva, saop}io je evropski zavod za statistiku Eurostat, pozivaju}i se na podatke za 2010. godinu. U 27 zemalja ~lanica EU, tom je riziku izlo`eno 115 miliona stanovnika, odnosno 23,4 posto. Najvi{e su ugro`eni stanovnici Bugarske (42 posto), Rumunije (41 posto) i Letonije (38 posto), a najmanje ^e{ke (14 posto), [vedske i Holandije (15 posto), Austrije, Fin ske i Lu ksem bur ga (17 posto). U opasnosti od siroma{tva u Slo ve ni ji je 18,3 pos to

^etvrtini Evropljana prijeti siroma{tvo

sta no vni ka, u Nje ma~koj 19,7 pos to, u Fran cus koj 19,3, u Italiji 24,5 posto i u Gr~koj 27,7 posto. U grupi najugro`enijih su mladi. Riziku od siroma{tva u zemljama EU je izlo`eno 27 posto mla|ih od 18 godina, {to je vi{e nego u kategoriji radno sposobnih (23 posto) i starijih od 65 godina (20 posto). Situacija je najlo{ija u Rumuniji, gdje je 48,7 posto mladih izlo`eno riziku od siroma{tva, a u Bugarskoj 44,6 posto. Nasuprot tome su Finska i [vedska, sa svega 14 posto mladih kojima prijeti siroma{tvo, naveo je Eurostat.

1.000.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 03. KOLA od 08.02.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 3. KOLA SUPER LOTA

OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA

127.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 03. KOLO SUPERLOTO-A OD 08.02.2012. GODINE
Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT: -

DOBITNA BOJA: CRVENA

06 17 20 23 29 40
Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste ......................6.846,84 KM Akumulirano u fondu za jackpot ..........73.079,44 KM Jackpot ukupno:.......................................79.926,28 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:........ 4.787,10 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ....46.902,60 KM Jackpot ukupno: ...............................51.689,70 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ....2.393,60 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: .......3.191,40 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: ...5.585,00 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA
Dobici Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):
UKUPNA UPLATA: .................................4.987,00 KM Nagradni font 50%:..............................2.493,50 KM Fond za dobitak prve vrste: .................498,70 KM

40 06 29 20 23 17
0 6
Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos:

Ukupna uplata Loto 6/45: ...................26.595,20 KM Fond dobitaka 60%: .................................15.957,12 KM Ukupna uplata za boju: ..........................9.781,20 KM Fond dobitaka 70%: ....................................6.846,84 KM

DOBITNI BROJ JOKERA JE
NEMA 1 1 6 37 457

9

0

3

7

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

broj dobitaka Iznos NEMA J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA 0,00 KM 45 97,50 KM 740 9,20 KM

1.000,00 KM 134,40 KM 33,60 KM 5,40 KM 1,00 KM

O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www.lutrijabih.ba gdje, takođe, možete provjeriti i eventualne dobitke.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:..............124.917,60 KM Jackpot ukupno:...............................................................125.416,30 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................1.994,80 KM

Lutrija BiH, Sarajevo 09.02.2012 godine

24

OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Proizvodnja i prodaja bra{na i hljeba

Sivo tr`i{te ne
prestaje da kvasa
Direktor @itozajednice BiH Alija [abanovi} upozorava da Pravilnik o koli~ini bra{na utro{enog za proizvodnju pekarskih proizvoda ne daje o~ekivane efekte
Podaci o sivom tr`i{tu bra{na koje je za Oslobo|enje prezentirao Alija [abanovi}, direktor @itozajednice Bosne i Hercegovine, navode na zaklju~ak da u mlinsko-pekarskoj djelatnosti izostaje efikasno djelovanje dr`ave ne samo na spre~avanju sivog tr`i{ta i negativnih pojava nego i sistemske podr{ke. A upravo bez toga svaka vanredna situacija, poput trenutnih vremenskih nepogoda, ozbiljna je prijetnja izazivanju poreme}aja, varanju dr`ave, zakidanju kupaca i na koncu onog ~ega se svi najvi{e pla{imo, a to je nesta{ica.
Alija [abanovi}: Na tr`i{tu se doga|aju nelegalni procesi

Efekt pravilnika
Prema analizi @itozajednice, u BiH je 2009. godine ukupno proizvedeno 228.680 tona bra{na svih vrsta, uvezene 54.334 tone, a ostatak od ukupno podmirenih potreba u iznosu od 137.000 tona namiren je kanalima sivog tr`i{ta koje je u ukupnoj potro{nji u~estvovalo sa 32,6 posto. Tokom 2010. godine nije bilo ve}ih oscilacija. Proizvedeno je 234.755 tona, uvezene 62.932 tone, a kanalima sivog tr`i{ta plasirane 122.000 tona ili 30 posto. [abanovi} navodi da je 2005. u ukupnim potrebama u~e{}e sivog tr`i{ta u plasmanu bra{na bilo 48 posto, a 2006. godine 51 procent. - Uo~ena razlika rezultat je primjene Pravilnika o evidencijskim markicama, koji je sivo tr`i{te skoro potpuno eliminisao u trgovini, ali u industrijskoj potro{nji o~ito nije,
Hljeb dr`avu ne interesuje

tvrdi Alija [abanovi}. Situacija sa hljebom ~ija je godi{nja potra`nja oko 340.000 tona je mnogo gora. Tako je u 2008. godini u BiH proizvedeno svih vrsta kruha svega 50.935 tona, sljede}e 2009. 44.466 tona i u 2010. 47.077 tona. Kao {to se vidi iz ovih zvani~nih statisti~kih pokazatelja, radi se o veoma maloj proizvodnji, {to u su{tini zna~i da je u ove tri godine proizvedeno svega 13 do 15 posto ukupnih potreba BiH za kruhom. @itozajednica je sublimirala i doprinos pet velikih industrijskih proizvo|a~a. Oni su u 2008. proizveli 21.024 tone ili 41 posto od ukupno proizvedenog hljeba u BiH. Sljede}e

OTVORI, ZATVORI U Republici Srpskoj od 2009. do 2011. uga{eno deset pekara, dok je broj mlinova ostao isti, a u Federaciji BiH otvoreno je 585 novih pekara i 13 mlinova
2009. godine na tr`i{te su plasirali 18.297 tona, {to predstavlja 45 posto koli~ina plasiranih na tr`i{tu, a u 2010. 20.228 tona sa u~e{}em od 43 posto. to, dok je prije agresije na BiH taj procent bio 21. Kada se tome doda onih 13 do 15 posto doma}eg kruha koje je obuhvatila statistika, proizlazi da se razlika u snabdijevanju potro{a~a u procentu od 55 do 57 pokriva iz sivog tr`i{ta. Djelovanje sivog tr`i{ta o~ituje se i u broju mlinova. Tokom 2009. godine u BiH su bila registrovana 143, pri ~emu je kod Uprave za in-

Doma}i hljeb
Procjenjujemo da doma}a proizvodnja, odnosno ono {to zamijesi i ispe~e u doma}instvu u podmirenju potreba, u~estvuje sa 30 pos-

direktno oporezivanje prijavljeno i sistemom PDV-a obuhva}eno 118, a 25 nije. Tokom 2010. godine taj broj je opao pa su u 2011. bila registrovana 134 mlina, sistemom PDVa obuhva}ena 102, a mimo sistema mljela i bra{no prodavala 32 mlina. No o tome koliko dr`ava nije u stanju da ovu vrstu proizvodnje uskladi sa zakonom, a to zna~i naplati i poreze, najbolju ilustraciju direktor @itozajednice u BiH nalazi analiziraju}i broj i status pekarskih radnji. Od 1.492 registrovane tokom 2011, u sistemu PDV-a bilo je 888, a van sistema 604. [abanovi} isti~e da je u Republici Srpskoj od 2009. do 2011. godine uga{eno deset pekara, dok je broj mlinova ostao isti, a u Federaciji BiH otvoreno je 585 novih pekara i 13 mlinova. Iz svega se jasno zaklju~uje da su izvori sivog tr`i{ta veliki i po nacionalnu ekonomiju veoma opasni. - O~ito da je izostala adekvatna kontrola primjene Pravilnika o koli~ini bra{na utro{enog za proizvodnju pekarskih proizvoda po kojem su pekari du`ni da vode odgovaraju}e knjige i propisanu evidenciju o ukupnim ulazima potro{nji i prodaji. Prema na{im saznanjima, radilo se o pojedina~nom, manjem broju kontrola, {to je otvorilo prostor za enormno u~e{}e sivog tr`i{ta pekarskih proizvoda, zaklju~uje Alija [abanovi}. Posljedica toga je da su industrijski proizvo|a~i - pekare dovedeni u izuzetno te{ku siHajdar ARIFAGI] tuaciju.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012. Entitetski ministri u Aluminiju

BIZNIS/BERZE
1.489,90 814,11
BIRS BIFX

27

Izvjesne redukcije struje
Ministri u Vladi FBiH Milorad Bahilj i Zoran Mikuli} posjetili su ju~er mostarski Aluminij, gdje su se sastali sa direktorom ove kompanije Ivom Bradvicom. Ovom prilikom razgovarano je o stanju u kojemu se nalazi potro{a~ko podru~je Elektroprivrede HZ Herceg-Bosne.

820,68 1.789,28
FIRS

SASX-10

944,21 812,15
ERS10

SASX-30

Isporu~ioci struje zakazali

Kolaps
Federalni ministar trgovine Milorad Bahilj je kazao kako postoji mogu}nost kolapsa elektroenergetskog sistema na podru~ju koje snabdijeva EPHZHB te je stoga potrebno da se vr{e u{tede struje. Prema njegovim rije~ima, ova elektroprivreda sada kupuje struju dan za dan, tako da se ju~er znalo da }e struje biti danas, ali se ne zna za sutra. - Izgledne su redukcije struje po sistemu 4-8 sati. U EPHZHB tra`e da se vr{e u{tede i da se krene od velikih potro{a~a. Me|utim, Aluminij, kao veliki potro-

{a~, ne sla`e se da samo oni {tede, ali su odmah na redukciju 30 posto struje ako }e biti redukcija i svim ostalim potro{a~ima, rekao je Bahilj. On je pojasnio kako se Aluminij mora pripremiti za redukcije te po~eti gasiti }elije postepeno. Za ga{enje jedne }elije treba dva do tri dana. Proteklih dana EPHZHB se suo~ila sa nedostatkom struje iz razloga {to njeni isporu~ioci struje nisu u mogu}nosti da isporu~e ugovorene koli~ine struje. - To vi{e nije razina odgovornosti jedne male elektroprivredne ku}e. To je odgovornost i problem entitet-

skih, ~ak i dr`avnih vlasti, kazao je Bradvica.

Cijene divljaju
Tokom sastanka je re~eno kako je gra|anstvo u Mostaru neorganizirano, svjedoci smo tu~njava u trgovinama, cijene namirnica se udvostru~uju, nestaje nafte i ne mo`e se oteti dojmu kako su mjesne vlasti potpuno podbacile. Zbog toga, ministar Bahilj je najavio kako }e izdati uredbu o vra}anju cijena na nivo na kojem su one bile prije progla{enje elementarne nepogode, odnosno, na nivo od pro{le subote.
J. Sa.

Zbog tehni~kih razloga, subota, 11. februar, bit }e neradni dan za sve poslovnice Raiffeisen banke, saop}eno je iz ove banke. Zbog hladno}e i nemogu}nosti napajanja elektri~nom energijom, u funkciji nisu bankomati u Mostaru, Sanskom Mostu (zgrada VF komerca), Vogo{}i (tr`nica) i Sarajevu (zgrada Op}ine Centar). Tako|er, Raiffeisen banka je uslijed ote`anih okolnosti rada, nastalih vremenskom nepogodom, napravila i privremene izmjene radnog vremena svojih poslovnica. Te su od osam do 14 sati radile poslovnice u Mostaru, Konjicu, ^itluku, ^apljini, Me|ugorju, [irokom Brijegu, Grudama, Ljubu{kom, Po-

RBA: Subota neradni dan

su{ju, Livnu i Tomislav-Gradu, od devet do 14 sati poslovnica u Bu`imu, dok sve ostale rade od osam do 16 sati.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 9. februar/velja~a 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE 29,98 73,00 78,00 70,00 1,56 0,00 1,14 -1,41 29,98 73,00 78,00 71,00 29,98 73,00 78,00 70,00 4.000 10.000 4.500 15.000 1.199,20 7.300,00 3.510,00 10.550,00 1 1 1 2 3,64 5,00 4,02 3,40 1,99 1,01 4,20 0,00 3,67 5,00 4,24 3,40 3,60 5,00 4,00 3,40 1.676 1.974 2.203 2.000 6.102,32 9.870,00 8.860,72 6.800,00 8 3 2 1 8,00 0,59 8,10 7,97 9.045 72.548,82 17

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu

Kursna - te~ajna lista - broj 027 - 10. 2. 2012. godine.
Srednji za devize Prodajni za devize

JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Solana dd Tuzla Saniteks d.d. Velika Kladu{a

19,51 18,98 4,99

-2,30 -0,05 -0,20

19,51 18,98 4,99

19,51 18,98 4,99

20 252 820

390,20 4.782,96 4.091,80

1 1 1

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.586775 1.475861 25.718660 0.078084 0.262505 0.670657 1.900946 0.565032 0.255693 0.221585 1.611948 0.836201 2.331848 1.468197 0.049322 1.799709

1.955830 1.590752 1.479560 25.783118 0.078280 0.263163 0.672338 1.905710 0.566448 0.256334 0.222140 1.615988 0.838297 2.337692 1.471877 0.049446 1.804220 USD BAM

1.955830 1.594729 1.483259 25.847576 0.078476 0.263821 0.674019 1.910474 0.567864 0.256975 0.222695 1.620028 0.840393 2.343536 1.475557 0.049570 1.808731 1.55536 2.291705

Banjalu~ka berza Kursna lista za 9. februar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Cistoca a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tržnica a.d. Banja Luka 0,015 0,536 1,07 0,48 0,499(A) 1,45 0,52 -16,67 0 -16,41 0 2,89 -0,68 18,99 0,015 0,536 1,07 0,48 0,499 1,46 0,52 0,015 0,536 1,07 0,48 0,499 1,45 0,52 19.707 13 1.935 1.000 5.800 55.832 1.000 295,60 6,97 2.070,45 480,00 2.894,20 80.960,42 520,00

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,05 3,39 5,44 4,41 5,45 0 2,73 3,03 -0,9 4,61 0,05 3,39 5,48 4,41 5,5 0,05 3,39 5,32 4,4 5,31 6.532 98 141 29 919 326,60 332,22 766,88 127,80 5.008,67

SDR (Special Drawing Rights) na dan 08. 02. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 08. 02. 2012 =

Sigurnost {tednje u ProCredit Bank zagarantovana
Sarajevo, 2.2.2012. - U Bosni i Hercegovini, klijenti ProCredit Bank imaju vi{e od 33.860 {tednih ra~una. Na kraju 2011. godine depozitna osnova banke je iznosila vi{e od KM 207,5 miliona, te je zabilje`en stalni rast broja klijenata koji {tede u ProCredit Bank. „Odabirom {tednje u ProCredit Bank sigurnost novca je zagarantovana. Na{i dioni~ari su jake njema~ke finansijske institucije: ProCredit Holding i Commerzbank, koji dodatno garantuju sigurnost svakog uloga. U godini koja je pred nama, osta}emo pouzdan partner na{im klijentima, a na{i uposlenici }e osim finansijskih usluga pru`ati i potrebno savjetovanje“, naglasila je Biljana Had`imustafi} - Jevti}, direktorica Sektora za poslovanje sa stanovni{tvom. [tedni ra~uni u ProCredit Bank su prilago|eni potrebama klijenata. U ProCredit Bank gra|ani mogu izabrati {tednju po vi|enju, tzv. Avista {tednju, oro~enu {tednju, {tednju za svoje najmla|e (ProKids) i [tedni plan. Kamate na oro~ena sredstva iznose do 5 % na godi{njem nivou. Klijenti ProCredit Bank mogu birati na~in isplate kamate: isplata kamate unaprijed, mjese~na isplata ili isplata kamate po isteku oro~enja. Dodatne informacije: Ve} 14 godina ProCredit Bank je orijentisana razvoju i podr{ci privredi. U svom poslovanju smo usmjereni na kreditiranje malih i srednjih preduze}a koja imaju najve}i kapacitet da kreiraju radna mjesta u zemlji i podr`e napredak ekonomije. Tako|er, banka posve}uje pa`nju razvijanju kulture {tednje u zemlji, te finansijskoj edukaciji gra|ana, {to predstavlja osnovu odgovornog bankarstva i najve}u vrijednost koju u svom radu `elimo da prenesemo. Dioni~ari ProCredit Bank su njema~ki ProCredit Holding i Commerzbank. Za vi{e informacija o radu ProCredit Bank, kontaktirajte Valentinu Kova~i} na +387 33 253 994, e-mail v.tolic@procreditbank.ba. M. O.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.d. Banja Luka Višegrad promet a.d. Višegrad Veselin Masleša a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna štednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 2 0,1 0,65 96 41,5 39,49 39,94 38,99 38,06 0 0 0 0 1,22 1,26 0,6 0,21 -2,16 2 0,1 0,65 96 41,5 39,5 40 38,99 38,06 2 0,1 0,65 96 41,5 39,49 39,5 38,99 38,06 460 8.049 264 660 5.000 124.139 123.305 1.315 6.366 920,00 804,90 171,60 190,08 2.075,00 49.026,13 49.252,59 512,72 2.422,90

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

118,35 2,47

$ 0,98 %

1.735,00 33,92

$ 0,21 %

659,50 640,25

$ 0,19 %

PLIN
$ 1,18 %

SREBRO
$ 0,64 %

KUKURUZ
$ 0,35 %

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Kantonalna Vlada o primanjima policijskih slu`benika

Ukoliko Predstavni~ki dom PSBiH imenuje Vije}e ministara

Utvr|en prijedlog zakona o platama
Vlada Kantona Sarajevo je na ju~era{njoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o platama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo kojim se ure|uju plate, platni razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih slu`benika MUP-a Kantona Sarajevo, naknade te druga pitanja koja se odnose na primanja policijskih slu`benika. Prijedlog zakona je upu}en Skup{tini Kantona Sarajevo sa prijedlogom njegovog dono{enja po hitnoj proceduri. Vlada je donijela i uredbu o naknadama koje nemaju karakter plate kojom se ure|uju kriteriji i na~in ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava dr`avnih slu`benika i namje{tenika u kantonalnim organima uprave, a ~iji iznos i na~in ostvarivanja nisu u potpunosti regulisani Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo. S obzirom na to da je do 10. februara 2012. godine na snazi odluka o obustavi nastave u osnovnim i srednjim {kolama na podru~ju Kantona, zbog progla{enja stanja prirodne nesre}e, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS-a }e danas obavijestiti javnost o narednim koracima i odlukama vezanim za dalji nastavni proces u osnovnim i srednjim {kolama.
S. Hu.

Had`i} dobija nasljednika za 15-ak dana
Po imenovanju Had`i}a na mjesto ministra prometa i komunikacija BiH i provjeri kandidata za njegovog nasljednika, sazvat }e se hitna sjednica Vije}a na kojoj }e biti izabran vr{ilac du`nosti na~elnika Op}ine Novi Grad
Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine trebao bi danas imenovati novi saziv Vije}a ministara BiH. Kao {to je poznato, na~elnik Op}ine Novi Grad Damir Had`i} ~eka imenovanje na funkciju dr`avnog ministra prometa i komunikacija ~ime }e njegov mandat na~elnika Novog Grada automatski prestati. Kako nam je kazala Ramiza Tabakovi}, predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Novi Grad, po imenovanju Had`i}a na mjesto ministra i provjeri kandidata za njegovog nasljednika, sazvat }e se hitna sjednica Vije}a na kojoj }e biti izabran vr{ilac du`nosti na~elnika Op}ine Novi Grad.
Op}insko vije}e bira v.d. na~elnika Op}ine Novi Grad

Povodom prijetnji upu}enih ministru obrazovanja

Od MUP-a se tra`i za{tita za Suljagi}a
Vlada Kantona Sarajevo najo{trije osudila je sve vrste prijetnji i ugro`avanja sigurnosti ministra obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Emira Suljagi}a i ~lanova njegove porodice, kao i sve druge vrste prijetnji upu}enih ~lanovima Vlade KS-a i izabranim zvani~nicima KS-a. Od na dle `nih in sti tu ci ja o~ekuje se da poduzmu sve mjere kako bi se prona{li i procesuirali po~inioci ovih djela, a Ministarstvu unutra{njih poslova KS-a nalo`eno je da, u skladu sa ~lanom 5. Zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo, poduzmu adekvatne mjere za{tite ministra Suljagi}a, a zbog

Op}ine Novi Grad, pojasnila je Tabakovi}. O eventualnim Had`i}evim nasljednicima, Tabakovi} nije `eljela govoriti. - Sve procedure koje su propisane zakonom bi}e ispo{tovane. Ono {to znam jeste da se na terenu lobira kako bi se obezbijedilo 16 ruku u Op}inskom vije}u, kazala je Tabakovi}. S druge strane, Edin Habul, predsjednik Op}inskog odbora SDP-a Novi Grad, uvjeren je kako }e kandidat ove stranke Aner [uman dobiti potrebnu podr{ku. - Jo{ se pregovara, ali mi o~ekujemo da [uman dobije potreban broj glasova, istakao je Habul.

16 ruku
- Tek kada se zavr{i Had`i}evo imenovanje, mo`emo razgovarati o hitnoj sjednici Op}inskog vije}a. Naravno CIK bi u tom periodu trebao izvr{iti provjeru kandidata za v.d. na~elnika

Hitna sjednica
Prema Habulovim rije~ima, hitna sjednica po imenovanju Vije}a ministara mogla bi biti zakazana u roku od deset do petnaest dana. - Situacija oko Vije}a minista-

ra prili~no je jasna i ~im se zavr{e provjere kandidata za v.d. na~elnika Novog Grada i dobije mig Centralne izborne komisije, Had`i}ev nasljednik mo`e biti izabran, naglasio je Habul, dodaju}i kako je SDP jedini koji je do sada ponudio ozbiljnog kandidata. Esed Radelja{, ~lan BOSS-a i aktuelni zastupnik u Skup{tini Kantona Sarajevo, po prvim nagovje{tajima da bi Had`i} mogao oti}i, kazao je kako }e biti kandidat za mjesto v.d. na~elnika Novog Grada. Za sada je jo{ nepoznanica jedino Stranka demokratske akcije, koja nije kandidovala svog ~ovjeka. U kuloarima i nezvani~nim razgovorima sve upu}uje da bi Taib Delali}, pomo}nik na~elnika za privredu, kulturu, sport i informiranje Op}ine Novi Grad, mogao biti kandidat ove stranke.
S. HUREMOVI]

Rekonstrukcija stadiona Grbavica
upu}enih prijetnji i ugro`ene njegove i sigurnosti njegove porodice. S. Hu.

Ambijent po standardima FIFA
Na inicijativu na~elnika Op}ine Novo Sarajevo Ned`ada Kold`e, da se ulaganjem zajedni~kih snaga i kapaciteta zapo~nu potrebne aktivnosti za dogradnju i rekonstrukciju stadiona Grbavica, a koju je podr`ao Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH u utorak je u zgradi Op}ine Novo Sarajevo odr`an sastanak. Sastanku su prisustvovali ministar kulture i sporta FBiH Salmir Kaplan, premijer KS-a Fikret Musi}, zamjenik gradona~elnika Sarajeva Igor Kamo~aji, te predsjednik FK @eljezni~ar Sabahudin @ujo. - Inicijativa koju sam zajedno sa saradnicima pokrenuo, a koju je odmah podr`ao Ivica Osim ima samo jedan cilj, da u realnim okvirima koji odgovaraju potrebama i mogu}nostima dana{njice, napravimo jedan funkcionalan stadion po me|unarodnim standardima, standardima FIFA i UEFA, kako bi se utakmice reprezentacije BiH, ali i fudbalskih klubova mogle igrati u Sarajevu, istakao je Kold`o, te do-

Na Dobrinji gorio krov ku}e
U Ulici Lukavi~ka cesta na Dobrinji, u srijedu oko 19.20 sati, do{lo je do po`ara na krovu ku}e koja je u vlasni{tvu K. M. iz Sarajeva. Po`ar su ugasili pripadnici PVB Kantona Sarajevo, koji su reagovali u najkra}em roku, te je po`ar ve} u 19.49 sati bio uga{en. Tom prilikom nije bilo povrije|enih lica, dok je na objektu nastupila materijalna {teta. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a uvi|aj su obavili policijski slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a. Policijski slu`benici nastavljaju rad na dokumentovanju navedenog doga|aja. M. P.

dao kako iza ovakvog projekta od velikog zna~aja treba da stane i dr`ava, misle}i na sve nivoe vlasti, Fudbalski savez, ali i FK @eljezni~ar. Predstavnici Vlade Federacije, Kantona Sarajevo, ali i Gradske uprave koji su prisustvovali sastanku, podr`ali su inicijativu, te se usaglasili da za idu}i sastanak sagledaju sve mogu}nosti za implementaciju projekta i pripreme osnovne pravce djelovanja.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012. Udru`enje Obrazovanje gradi BiH

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Dodijeljeno 25

276-982

VA@NIJI TELEFONI

stipendija
Ovaj vid pomo}i treba da se nastavi i da postane jedna od redovnih aktivnosti za ovu populaciju, isti~e Jovan Divjak, izvr{ni direktor Udru`enja Obrazovanje gradi BiH
Sa motom Djeca `rtava rata su na{a trajna briga, Udru`enje Obrazovanje gradi BiH dodijelilo je ju~er 25 stipendija za djecu koja su u ratu izgubila jednog ili oba roditelja, ili primaju socijalnu pomo}, ali i djecu romske populacije. Stipendiranje pokriva cijelo podru~je BiH, uklju~uju}i i RS, a finansirano je iz donacija Diplomatskog zimskog sajma Prijateljstvo i nada, koji su organizirale `ene ambasadora Francuske, [vicarske i SAD-a, akreditovanih u BiH, UG Unija veterana JOB, DF PIO, Frank Levasseur, visoki du`nosnik OSCE-a i Christian Pavion, gra|anin Italije. Sajam je odr`an prvi put, a novac koji je skupljen podijeljen je za dva udru`enja Oaza i Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Stipendiranje }e se odvijati u nare-

dnih deset mjeseci, koliko traje i akademska godina. - Ovaj vid pomo}i svakako treba da se nastavi i da postane jedna od redovnih aktivnosti za ovu populaciju. Nama je zadovoljstvo {to je do{lo do podjele ovih stipendija, {to nam je omogu}eno zahvaljuju}i na{im donatorima. Ovaj put je u pitanju 25 stipendija, dok se u subotu dodjeljuju redovne za 400 stipendista, naglasio je Jovan Divjak, izvr{ni direktor Udru`enja Obrazovanje gradi BiH. Berina D`afirovi}, studentica Pravnog fakulteta, jedna je od dobitnica stipendije. - Prvi put dobivam ovu stipnediju. Velika mi je ~ast {to sam upoznala gospodina Divjaka, ali }e mi i ovaj novac dobro do}i za tro{kove koje imam, istakla je BeD. I. rina D`afirovi}.

Studentima }e stipendije mnogo pomo}i

Pliva~ki miting SARAJEVO AQUATICS 2012.

Nastupa 17 klubova iz BiH i regiona
Me|unarodni pliva~ki miting SARAJEVO AQUATICS 2012. po~inje danas, a traja}e do nedjelje. Organizator mitinga je Gradski klub vodenih sportova Sarajevo uz suorganizaciju Olimpijskog bazena Otoka. Nastupi}e 17 klubova iz zemlje i regiona te reprezentacije Hrvatske i Slovenije sa ukupno 329 takmi~ara. Takmi~enje po~inje danas u 18, a u subotu u 9 sati su kvalifikacije. Zbog takmi~enja, Olimpijski bazen Otoka }e za rekreativne korisnike raditi po promijenjenom rasporedu. Rekreativci }e bazen tokom dana{njeg dana mo}i koristiti od 7 do 17 i od 19.30 do 23 sata, a sutra od 11 do 16.30 i od 20 do 23 sata. U nedjelju }e bazen za posjetitelje raditi od 11 do 15.30 i od 18 do 23 sata. Ostali sadr`aji teretana, fitnes-sala za `ene, sala za borila~ke sportove i sauna }e raditi bez izmjena u radnom vremenu.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

4 9

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Luka 14.30, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15, Zagreb 15 i 22

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Zürich 6.30, Zagreb 6.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Zagreb 15.30, Ankona 17.55, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

Istanbul 8.50 i 12.55, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Zürich / Banja

AVIONI Dolasci:

vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zahvaljuju}i anga`manu radnika KJKP Tr`nice-pijace

prodava~i rade skra}eno
Uprkos velikom snijegu i niskim temperaturama, pijace kojima upravlja KJKP Tr`nice-pijace gotovo da nisu prestajale sa radom. Jedino se prvi dan, kada je veliki snijeg zatrpao cijeli grad, nije moglo raditi, ali se vrlo brzo zahvaljuju}i anga`manu uposlenika ovog preduze}a to omogu}ilo i prodava~i su nesmetano nastavili sa prodajom vo}a i povr}a. Suljo D`afo, direktor KJKP Tr`nice-pijace, kazao je za Oslobo|enje da su odmah anga`ovani svi uposlenici kako bi se prevazi{lo ovo te{ko stanje. - ^im je pao snijeg, radnici su po~eli ~istiti pijace na svih deset lokaliteta u Kantonu Sarajevo. U svom aran`manu obezbijedili smo dva-tri kamiona za odvoz snijega, tako da smo ga odmah prilikom ~i{}enja i deponovali na predvi|ena mjesta. Radili smo danono}no kako bi na{i korisnici mogli {to pri-

Pijace o~i{}ene,
Radnici danono}no ~istili i odvozili snijeg sa pijaca Zbog hladno}e na pijaci na Vojni~kom Polju nema prodava~a

je po~eti sa prodajom. O~istili smo i prilazne puteve pijacama, samo nam je jo{ ostalo da uklonimo snijeg sa krovova. Najva`nije je da nije bilo nikakve {tete, kazao je D`afo. Prema D`afinim rije~ima, sve pijace su otvorene, a prodava~i rade skra}eno zbog veoma hladnog vremena. - Na volji je svakog prodava~a koliko dugo }e da radi. Zbog velikih minusa, razumljivo je da ne mogu izdr`ati cijeli dan na otvorenom, pa se stoga posao zavr{ava ranije, naglasio je D`afo. Iako pijace kojima upravlja ovo komunalno preduze}e rade, na otvorenoj pijaci na Vojni~kom Polju ve} danima nema nikoga. Ju~er smo zabilje`ili prazne stolove, te samo poneke prolaznike od kojih smo mogli saznati da prodava~i ne dolaze zbog velike hladno}e.
E. ASOTI]

Planinari u Nahorevu

Krov Tre}e gimnazije proki{njava

FOTO: D@. KRIJE[TORAC

Dostavljena hrana ugro`enima
Na poziv Civilne za{tite Op}ine Centar ~lanovi planinarskih dru{tava Runolist, Centar i @ica ju~er su se uspje{no probili kroz snijeg do tri doma}instva u zametenom dijelu Nahoreva i dostavili im pakete sa neophodnim namirnicama. Akcija je pokrenuta nakon {to je ~lan Savjeta Mjesne zajednice Pionirska dolina - Nahorevo Salko Pand`i} informisao Civilnu za{titu Op}ine Centar o situaciji u kojoj se zbog vremenskih uvjeta nalaze ~etvero~lana porodica Predraga Aleksi}a, kao i Slobodan Aleksi} te Ibro Ahmethod`i}, koji u svojim doma}instvima `ive sami. Paketi sa namirnicama su dar Kuhinje Stari Grad.
E. A.

Dimnja~ari ~istili snijeg
Veliki snje`ni nanosi doveli su do uvijanja krova Tre}e gimnazije, a kako nam je pojasnio direktor {kole Avdo Hajdo, ne radi se o dotrajalom krovu, ve} o gre{ci u samoj konstrukciji. - Ovo nije velika materijalna {teta, ali opet, mi smo poduzeli sve mjere kako bi se ona {to prije sanirala. Posljednja dva dana aktivirali smo dimnja~are da o~iste kompletan krov, ka`e Hajdo. Prema Hajdinim rije~ima, od kondenzacije koja se stvara usljed mije{anja toplote koja dolazi iz u~ionica i niskih temperatura sa vana, krov se iskrivio te nagomilani snijeg koji se topi curi u u~ionice. - Cijeli prilaz {koli uredno je o~i{}en i nadamo se da }e dimnja~ari koji ~iste krov koliko-toliko sprije~iti ponovno proki{njavanje, isti~e Hajdo. Direktor i nastavno osoblje se nadaju da ova {teta ne}e ometati nastavu kada se stvore uslovi za njen nastavak.
E. G.

Sve vi{e kvarova zbog niskih temperatura

Zbog ekstremno niskih temperatura u na{em gradu, sve ~e{}e dolazi do kvarova na vodovodnoj mre`i. Tako je ju~er u naselju

Brze opravke vodovoda

Mraku{a pukla cijev, a radnicima KJKP Vodovod javljeno je da ima i kvar u Ulici Osik. - Radovi su u toku i kvarovi }e biti sanirani, kazali su nam iz Vodovoda. U naselju Ba~evo izgorjela je pumpa na bunaru, a kvar je tokom ju~era{njeg dana saniran, te je pumpa vra}ena u funkciju.
M. T.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

KULTURA
VIJESTI

33

SARAJEVSKA Predstavljanje umjetnika u Turskom kulturnom centru ZIMA

Gosti iz svih krajeva svijeta
Koreje pod nazivom “Isto~ni vjetar - tradicionalna korejska ~ajanka” u re`iji Lee Na-Kyun, ga. Teatar Aragaya je vrlo poznat u Koreji i ~esto je pozivan na gostovanja van mati~ne dr`ave. Predstava “Isto~ni vjetar - tradicionalna korejska ~ajanka” je vrlo zanimljiva upravo zato {to nudi direktan uvid u kulturu Dalekog istoka, ono {to nam obi~no i nije tako blisko. Ju~er je u Turskom kulturnom centru predstavljen i dio umjetnika koji }e svoje radove prezentirati u okviru Sarajevske zime. Direktor Festivala Ibrahim Spahi} pojedina~no je predstavio Alija Mwamwella, Charlette Parallend i Gabriela Adamsa sa Novog Zelanda, [vicarca Gerbera Bernharda, Fin ca Tho ma Vin ka, Choa Hyunjunga iz Koreje, Gruzijku Martu Guruli, Vel{anina Brama Arnolda, Australijanku Suzanne Bartos, Belgijance Rufusa Michielsena, Harrya Heirmamsa i Brucea Allana i Holan|ani na Chan na Bo ona. Svaki od navedenih umjetnika je iskoristio ukazanu priliku i kratko predstavio svoj rad.

I dana{nji program Sarajevske zime do`ivio je izmjene zbog vremenskih nepogoda - predstava “Gra|anin plemi}” je odgo|ena do daljnjeg

Historijski muzej BiH

Dio krova je o~i{}en

U

Iako zatvorena,
vrata svima otvorena
Ovom arhitektonskom dragulju prijeti uru{avanje krova koji se, ina~e, nalazi u lo{em stanju
Ako su Boris Maga{, Edo [midihen i Radovan Horvat, tada mladi arhitekti 1958. godine na raspisanu natje~aju za prvi objekt takve namjene u biv{oj Jugoslaviji - Muzej revolucije (dana{nji Historijski muzej BiH) osvojili prvu nagradu za “koncept izrazite estetike internacionalnog izraza i ~istote u oblikovanju...” (Ivan [traus “Arhitektura Bosne i Hercegovine 1945 - 1995”), ovih se dana taj arhitektonski dragulj na{ao u opasnosti izazvanoj prirodnom nepogodom koja prijeti uru{avanjem krova objekta koji se, ina~e, nalazi u lo{em stanju. Sve to ugro`ava i glavni izlo`beni prostor u kojemu se nalazi stalna postavka “Opkoljeno Sarajevo” ali , ne i interes koji posjetitelji i istra`iva~i, premda su za njih vrata zatvorena, iskazuju. Tako od kustosice Elme Ha{imbegovi} saznajemo da su onima koji su dolazili vrata bila otvorena, odnosno niko s njih nije vra}en. Nisu ta vrata zatvorena ni za kulturna doga|anja, pa su tako ljubitelji likovne umjetnosti u prilici posjetiti Muzej i pogledati izlo`bu crte`a Manuela Ocampoa sa Filipina koja je dio programa Festivala Sarajevska zima. No, elementarne nepogode sprije~ile su odr`avanje Sedmice otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{imo se, ugrijmo Muzej” u predvi|enom vremenu (trebala je biti od 6. do 12. velja~e) kada su uposlenici namjeravali “upoznati akademsku i kulturnu javnost, politi~are, predstavnike stranih ambasada, predstavnike civilnog dru{tva, kao i {ire gra|anstvo o zbirkama Historijskog muzeja BiH, djelovanju, problemima s kojima se suo~ava i na~inima na koji se bori za opstanak institucije” . Ina~e, svaki dolazak je doprinos o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a kojega ~ini 400.000 muzejskih eksponata koji se ~uvaju u sedam zbirki. A me|u posjetiteljima, premda su izuzetno niske temperature, i ovih dana nalaze se ljudi sa raznih strana svijeta. No, sada je najva`nije da se zapo~eto ~i{}enje krova (jedan njegov dio je pod staklenim plohama ~ija je jedna tre}ina o~i{}ena) i dovr{i, dok za odgo|enu Sedmicu otvorenih vrata HMBiH v.d. direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac ka`e da je najbolje da se odr`i {to prije, a bit }e je kada i uvjeti budu malo bolji.
An. [IMI]

okviru Festivala Sarajevska zima, ju~er je organizovano nekoliko zanimljivih de{avanja. Prije svega, to se odnosi na predstavu za djecu “Djevoj~ica sa {ibicama” ra|enu po slavnoj , bajci Hansa Christiana Andersena, a u re`iji Dubravke Zrn~i} - Kulenovi}. Ona je izvedena u Sarajevskom ratnom teatru, sa gostovanjem Torbena Iversena iz Danske i u produkciji Lutkarskog studija iz Sarajeva.

Art-forum Jahorina
Dana{nji dan nam u okviru pro gra ma Sa ra jev ske zi me nudi {arolike doga|aje. U hotelu Europe se nastavljaju susreti predstavnika europskih kulturnih prijestonica od 12 sa ti. U Bi bli ote ci Sa ra je va (dje~iji odjel), odr`a}e se pro-

Prezentacija umjetnika
U Domu mladih je, pored otvorenih vrata Ars Aevija, koja su trajala jo{ samo ju~er, izve de na i ne sva ki da{ nja predstava teatra Aragaya iz

gram za djecu. Mirsad Be}irba{i} }e u svojoj Pri~aonioci danas pripovijedati o Princezi na zrnu gra{ka i Ru`nom pa~etu. Na Akademiji likovnih umjetnosti Ahmed Ahmed Helmy i Dona Tomi} }e u 17 sa ti pred sta vi ti svo ju Square – instalaciju. U 18.30 }e u galeriji Novi hram biti otvoren Art-simpozij Jahorina, koji }e trajati do 19. februara. Doga|anja za petak su trebala biti okon~ana predstavom “Gra|anin plemi}” u Narodnom pozori{tu, ali je odgo|ena zbog vremenskih nepogoda. Predstava je koprodukcija Narodnog pozori{ta i Sarajevske zime, a re`iju potpisuje Larry Zapia.
N. SELIMOVI]

Prva samostalna Zvona
Udru`enje za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono raspisuje konkurs za u~e{}e u projektu Prva samostalna u Zvonu. Ovo udru`enje je pokrenulo projekt tokom kojeg bi se odr`ale ~etiri samostalne izlo`be mladih umjetnika iz Sarajeva u saradnji sa studentima odsjeka za historiju umjetnosti ili mladim histori~arima umjetnosti. Cilj izlo`be je promocija talentiranih umjetnika i histori~ara umjetnosti koji }e pro}i kroz iskustvo procesa organiziranja i promocije izlo`be kako bi u budu}nosti doprinijeli profesionalnom razvoju umjetni~ke i izlaga~ke scene u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Umjetnici i umjetnice koji `ele u~estvovati u projektu mogu se prijaviti putem e-maila ili se obratiti direktno udru`enju. Konkurs za prvu izlo`bu {to }e se odr`ati sredinom mar ta otvoren je do 20. februara.

Predstavljeni umjetnici u Turskom kulturnom centru

Foto: A. KAJMOVI]

Kolekciju Ars Aevi u Skenderiji

Premijera za 15. ro|endan Studija lutkarstva Sarajevo

“Djevoj~ica sa {ibicama” u SARTR-u
Kroz ovu predstavu poku{avaju se detektirati problemi koji govore o obespravljenom polo`aju djece u BiH
Sino} je na sceni SARTR-a, u okviru Sarajevske zime, premijerno izvedena predstava za djecu “Djevoj~ica sa {ibicama” prema pri~i Hansa , Christiana Andersena, a koju je pripremio Studio lutkarstva Sarajevo u koprodukci ji sa Al tea trom. Ovom predstavom Studio lutkarstva Sarajevo zapo~inje proslavu 15. ro|endana. Predstava je realizirana zahvaljuju}i podr{ci Inicijative `ena, a iz Studija zahvaljuju na pomo}i i saradnji Lerato Mutle i Ivanu Bari{i}u. je ba{ zbog toga danas i vi{e nego aktualna, primjerena vremenu i ovom trenutku u kome se susre}emo sa frapantnim podacima o tome koliko je djece u BiH izlo`eno nasilju, a koliko ih je istjerano na ulicu da prose i koliko ih uop}e ne poha|a {kolu. Prema podacima iz otvorenog pisma povodom Dje~ije nedjelje, saznajemo da oko 50.000 djece u BiH `ivi u ekstremnom siroma{tvu. Pred{kolskim obrazovanjem obuhva}eno je samo sedam posto djece, dok ih {est posto ne ma pris tup osno vnom obrazovanju. Stotine djece rade na ulici, oko 6.000 nije upisano u knjige ro|enih, a vi{e od 1.000 ih je bez roditeljskog staranja i odrastaju u institucijama umjesto u porodi~nom okru `e nju. Obes prav lje na, za pos tav lje na, odba~ena i ~esto izlo`ena ekonomskom nasilju, sva ta djeca dijele sudbinu “Djevoj~ice” koja u novogodi{njoj no}i viri kroz prozore onih sretnijih i, iako su prozori zatvoreni, osje}a miris hrane, toplinu doma i ~uje smijeh okupljene porodice, ka`e Dubravka Zrn~i} - Kulenovi} i isti~e da s druge, pak, strane, “postoji i veliki broj one djece koja, iako se nalaze s ove

Kineska no} u Prosvjeti
U prostorijama Srpskog kulturno-prosvjetnog dru{tva Prosvjeta sino} je odr`ana Kineska no} u Prosvjeti, na kojoj je predava~ bio Radoslav Marjanovi}, a moderator Slobodan Staji}, putopisac. Kineskoj no}i u Prosvjeti prisustvovao je ambasador Narodne Republike Kine u BiH Wang Fuguoa i osoblje ambasade, a program je oboga}en i muzikom i prikazivanjem fotografija zemlje koja se predstavila - Kine. Kako se saznaje iz obavje{tenja SKPD Prosvjeta, ovaj program se odr`ava u sklopu serijala pod nazivom “Svijet izbliza” i do sada su predstavljeni Gr~ka, Levant, Karibi i Nova Gvineja, a poslije Kine bit }e organizirane i no}i posve}ene Iranu, Senegalu i Gvineji Bisao.

Sarajevo Film Festival

U~enici Medrese u Art depou

Posve}eno Toddu Solondzu
Sarajevo Film Festival, koji }e se odr`ati od 6. do 14. jula ove godine, u okviru programa Posve}eno, ugostit }e Todda Solondza. Ovaj izuzetni ameri~ki reditelj }e publici predstaviti izbor iz svog impresivnog opusa filmova koji su ga svrstali me|u najzna~ajnije reditelje i scenariste dana{njice. Solondz je stekao ugled me|u kriti~arima ispituju}i “tamnu stranu srednje klase ameri~kog predgra|a” {to je odraz , sredine iz koje je potekao u New Jerseyu. U okviru programa Posve}eno Solondz }e se susresti sa publikom tokom Q&A sesija nakon projekcija. Ja. D.

Obi{li u~enici Gazi
Husrev-begove medrese
Profesor Mirzet Hamzi} se nada da }e nove generacije imati odgovorniji odnos prema Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi
Kolekcija Ars Aevija, u okviru Sarajevske zime, prva tri festivalska dana je zahvaljuju}i ljubaznosti uposlenih u Centru Skenderija, bila dostupna za sve posjetioce. Art depo Ars Aevi ja po sje ti li su u~enici Gazi Husrev-begove medrese. Vrlo dinami~an dvosatni razgovor u~enika i ~lanova stru~nog tima Ars Aevi bio je usmjeren ka konceptu i strategijama razvoja Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, ali i raspravi o pojedinim djelima Kolekcije Ars Aevi i njihovog zna~enja u kontekstu globalnih tendencija savremene umjetnosti. Posjetu u~enika Ars depou koordinirao je profesor Mirzet Hamzi}, koji je kazao: - Gazi Husrev-begova medresa je u vi{e navrata posvjedo~ila zna~aj Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi i u proteklim godinama na razli~ite na~ine podsticala rad. \aci ove {kole pru`ali su pomo} Muzeju pri organizovanju izlo`bi, a sada su imali priliku da se, uz stru~nu pomo} uposlenika Muzeja, pobli`e upoznaju sa muzejskom kolekcijom. Nadamo se da je ova kulturolo{ka ~injenica grada Sarajeva i dr`ave BiH od danas prisutnija u svijesti ovih mladih ljudi i da }e njihove generacije imati odgovorniji odnos prema Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi. Amila Ramovi}, izvr{na direktorica Ars Aevija, istakla je da je susret sa u~enicima Medrese dao posebnu energiju Depou i o`ivio ga: - Kolekcija Ars Aevi namijenjena je najprije mladim ljudima iz Sarajeva i BiH, a mislim da }e najvi{e koristi od njenog prisustva imati srednjo{kolci, jer je to doba kada se formiraju odnosi mladih ljudi prema svijetu koji ih okru`uje i kada se oni opredjeljuju za kulturne prostore ~ijim }e se dijelom smatrati. Kolekcija Ars Aevi pripada kulturnom prostoru svijeta bez granica, i ona nam pokazuje da se standardi izvrsnosti koja je prepoznata u globalnim okvirima mogu jednako dosegnuti i kod nas.
Mr. S.

Nije bajka
Scenario i re`iju uradila je Dubravka Zrn~i} - Kulenovi}, scenski pokret, kore`iju i izbor muzike Branko Bankovi}, za likovna rje{enja scene, kostima, video i grafi~kog dizajna bile su zadu`ene Naida Begovi} i Adisa Vatre{, a za tehni~ko vodstvo Husein Mazrak. Lutke je osmislila Ivanka Hristova - Radeva. U predstavi su igrale Alena D`ebo He~o i Jasminka Po`ek - Bo`ut. Producent je Slaven Vidak. - “Djevoj~ica sa {ibicama” nije uobi~ajena bajka, ona nema sretan kraj, u njoj glavna junakinja ne postaje princeza, niti pronalazi svog junaka na bijelom konju. Mo`da

Eni nagrada za “Rango”
Iz predstave

Umjetnica Amila Hod`i}

Izlo`ba drvenog nakita
U sarajevskoj galeriji Evergreen - Public Room (Avdage [ahinagi}a 6) sino} je otvorena izlo`ba drvenog nakita autorice Amile Hod`i}. Rije~ je o prvoj samostalnoj izlo`bi ove umjetnice, koja je izlo`ila svoj drveni nakit. AH kreacije potaknute su sje}anjima Amile Hod`i} na rano djetinjstvo i dugogodi{nje iskustvo rada sa drvetom. Inspiraciju pronalazi u prirodi, a svoj rad voli nazivati intimom odnosa oblika u prostoru, te njime uticati na bu|enje svijesti o ekolo{kom dizajnu u na{oj zemlji.

Dizajnerica Hod`i} je i ranije radila na projektima koji su vezani za izradu od prirodnih materijala i za tradicionalne na~ine rada, poput projekta s Udru`enjem za za{titu bosanskog }ilima, na kojem je radila zajedno s umjetnicama Amrom Zulfikarpa{i}, Amilom Smajlovi} i [ejlom Kameri}. Svaki prsten koji je izlo`ila ovaj put unikatan je, te izra|en isklju~ivo od drveta i eko-boja. Evergreen - Public Room uz sino}nje otvorenje izlo`be, ponudio je gostima grijanje uz logorsku vatru i okrepljenje.

druge strane prozora, rastu u obiteljima u kojima roditelji ne ma ju vre me na za njih, imaju sve {to po`ele, ali ne i pa`nju i ljubav. Usamljena i prepu{tena sama sebi, ta djeca sti`u na ulicu tragaju}i za prijateljstvom i razumijevanjem” .

Do slobode
Stoga su kroz predstavu “Djevoj~ica sa {ibicama” poku{ali detektirati takve probleme koji govore o obespravljenom polo`aju djece u

BiH, o njihovom sustavno oduzimanom pravu na normalno odrastanje. - Zato smo predstavu locirali u prostor jednog podhodnika, i{aranog, prljavog, hladnog i opasanog betonom, koji se, zahvaljuju}i imaginaciji i fantaziji, imanentnim samo djetetu, pretvara u prostor koji nema nikakvih ograni~enja i u kojem se kroz igru, kreaciju i nadu dolazi do potpu ne slo bo de, ri je~i su Zrn~i} - Kulenovi}.
Mr. S.

Animirani film “Rango” pobrao je najvi{e priznanja na ovogodi{njoj, 39. dodjeli Eni nagrada u Los Angelesu. Ovaj crti} redatelja Gora Verbinskog (“Pirati sa Kariba”) o avanturama kameleona po imenu Rango, kome glas pozajmljuje Johnny Depp, progla{en je za najbolji animirani film u protekloj godini. Osvojio je jo{ tri nagrade u kategoriji za najbolji scenario, najbolju monta`u i najbolji dizajn junaka. “Rango” je, tako|er, nominovan i za nagradu Ameri~ke filmske akademije za najbolji animirani film. Film “Kung Fu Panda 2” dobitnik je nagrada za najbolju re`iju i scenografiju, dok je Spilbergov “Tintin” pobrao nagrade za najbolju muziku i najbolje animirane efekte. Po jedan Eni trofej dobili su i filmovi “Artur Bo`i}”, “Rio”, “Vini Pu”, “Planeta majmuna - Po~etak” i “Transformersi: tamna strana mjeseca”.

34

OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012. Guitar Art festival u Beogradu

SCENA

35

Nastupaju Amira i Bo{ko
Ovogodi{nji Guitar Art festival odr`at }e se od 16. do 21. marta 2012. godine u Beogradu. Na ovom festivalu i Bosna i Hercegovina }e imati svoje predstavnike. Naime, u okviru Ve~eri tradicionalne muzike koja }e se odr`ati 20. marta nastupit }e Amira Medunjanin i Bo{ko Jovi}, koji }e izvesti tradicionalne narodne pjesme. Ina~e, festival pod sloganom „Kontinenti“ predstavit }e vi{e od 60 umjetnika iz cijelog svijeta, a posebno mjesto u programu zauzet }e trojica gitarista koja }e u Sava centru nastupati 17. marta. Radi se o triju svjetski priznata majstora gitare „Kings of Strings“ kojeg ~ine Tommy Emmanuel, Vlatko Stefanovski i Stochelo Rosenberg. Nakon toga trio kre}e na turneja u produkciji Guitar arta, a u okviru koje }e obi}i i najve}e gradove jugoisto~ne Evrope. Trio virtuoznih gitarista na turneji }e predstaviti nekoliko razli~itih muzi~kih `anrova, ali i stilova sviranja akusti~ne gitare. Guitar Art festival je nastao 2000. godine i danas predstavlja profesionalnu i stru~nu manifestaciju koja svake godine okuplja klasi~ne i ostale gitariste svih profila, od |aka osnovnih i srednjih {kola, preko studenata, do njihovih profesora i eminentnih gostiju, vode}ih svjetskih gitarista. Ja. D.

SAN U NOVOM RUHU

Bh. bendovi svirali u Zetri

Zagrijali Sarajlije
Veliki minusi nisu sprije~ili nekoliko stotina mladih da do|u u Zetru na veliki rok-koncert na kojem su nastupili Zoster, Erogene zone i Konvoj. Koncert su organizovali Grad Sarajevo, Olimpijski komitet BiH, Ambasada Velike Britanije u BiH i ZOI '84 povodom obilje`avanja 28. godi{njice Olimpijade u Sarajevu. Posjetioci su se zabavili uz nove pjesme Zostera sa albuma "Ima~i kada", ali i hitove Erogenih zona i Konvoja. Na after partyu goste su zabavljali duo Diskobajagi sa ~lanovima Dubioza kolektiva. Ja. D.

Podvig sarajevskih planinara

Kroz smetove od 2,5 metara, 14 sati od Tjenti{ta do Zelengore!
G. VAKUF/USKOPLJE: Emin Ljuti} se odljutio

Osma sezona serije

Medvjedi ostaju kod ku}e
ZVIJEZDA NEDJELJE Merima [emi}

Kraj “Dr. Housea”

Najvi{e cijenim borce Armije RBiH
Doma}a hrana podigla formu

Kada mama kuha, Edin D`eko eksplodira
Uo~i smjene ministara, java{luk u diplomatskoj slu`bi
Na `alost mnogobrojnih gledatelja, televizijska serija „Dr. House“ pribli`ava se samom kraju. Nakon osam godina i 175 epizoda, popularna serija o neobi~nom doktoru Gregoryu Houseu, kojeg je utjelovio britanski glumac Hugh Laurie, zavr{ava s emitiranjem u SAD-u u aprilu ove godine. Producenti su potvrdili kako nakon osam sezona prekidaju snimanje i vi{e ne}e biti novih nastavaka. - Nakon dugog razmi{ljanja, donijeli smo odluku kako }e osma sezona biti i posljednja. Odluka o prekidu ove serije je bila bolna, ali House je uvijek bio zagonetno bi}e i mo`da je bolje da nestane prije nego {to "muzika prestane svirati", objavili su izvr{ni producenti David Shore, Katie Jacobs i Laurie. Hugh Laurie ~esto je tokom snimanja isticao kako bi volio da serija {to prije zavr{i jer mu nedostaje porodica koja `ivi u Velikoj Britaniji. Laurie, poznat i po ulozi u „Crnoj Guji“ radi ove uloge morao se , iz Londona gdje mu `ivi porodica, preseliti u Los Angeles.

"Razboljelo se" Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Federalna Vlada: 70 njih tro{i 105.000 maraka mjese~no

Jerku Ivankovi}a savjetuju rodijaci, Desnicu i ljevica

36

OGLASI
UNIVERSITY OF BIHA] School of Medical Studies phone/fax: 387 (0) 37 227-076 address: Zegarska aleja bb, 77000 Biha} e-mail: vzsbihac@bih.net.ba

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U BIHA]U Visoka zdravstvena {kola telefon/faks: 387 (0) 37 227-046 adresa: @egarska aleja bb, 77000 Biha} e-mail: vzsbihac@bih.net.ba

Na osnovu ~lana 215. Statuta Univerziteta u Biha}u (Univerzitet u Biha}u, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine), Odluke Nastavno-nau~nog vije}a Visoke zdravstvene {kole o utvr|ivanju prijedloga potreba za anga`man spoljnih saradnika i raspisivanja konkursa za ljetni semestrar akademske 2011/12. godine, broj: 06-04/12 od 26. 1. 2012. god., a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Biha}u o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Biha}u 06-6549/2011, od 29.12.2011. godine, Visoka zdravstvena {kola Univerziteta u Biha}u raspisuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona”, broj 9/10) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Doboj-Jug, objavljuje

J Apopunu raI K ta dr`avnog sluUniR S V N dnog mjesO N K `be ka za
u Op}ini Doboj-Jug 5 / 306 [ef unutra{nje organizacione jedinice Odjeljenja za upravljanje lokalnim razvojem........................................................- 1 (jedan) izvr{ilac

KONKURS
Za izbor u sva zvanja i anga`man nastavnika i saradnika na I ciklusu studija u ljetnom semestru u akademskoj 2011/2012. godini R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Nastavni predmet Socijalna medicina Mikrobiologija i parazitologija Biohemija Sociologija medicine Zdravstvena pedagogija Humani odnos me|u spolovima Epidemiologija Neurologija Urgentna medicina Socijalna patologija Informatika Psihijatrija Statistika Psihijatrija sa njegom Neurologija sa njegom Patrona`na njega Otorinolaringologija Oftalmologija Engleski jezik Njema~ki jezik Tjelesni odgoj Fiziologija Hemija II Op{ta epidemiologija Specijalna epidemiologija Entomologija i insektologija Osnove istra`ivanja sa statistikom Komunikacijske vje{tine Sanitarna inspekcija Nastavnik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (izbor u zvanje predava~a) 1 (izbor u zvanje predava~a) 1 1 1 1 1 1 1 Saradnik asistent asistent asistent vi{i asistent
(napredovanje u zvanju)

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski ili pravni fakultet - najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru - poznavanje engleskog jezika Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u ’’Slu`benim novinama FBiH’’, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom za ''Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Doboj-Jug'' Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

asistent 4 asistenta asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent asistent 2 asistenta 2 asistenta vi{i asistent
(napredovanje u zvanju)

vi{i asistent
(napredovanje u zvanju)

asistent asistent asistent asistent

Uslovi: Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju USK ("Sl. glasnik" USK, broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Biha}u. Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj i biografiju/`ivotopis (CV) obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Diplome: doktorsku, magistarsku i dodiplomsku (za nastavnika - sva zvanja), magistarsku i dodiplomsku (za saradnika - vi{eg asistenta), dodiplomsku (za saradnika - asistenta), 2. Rje{enje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a, 3. Odluku o izboru u odgovaraju}e nastavno-nau~no zvanje za predmet na koji se konkuri{e (nastavnici - izbor u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta; saradnici — izbor u zvanje vi{eg asistenta, odnosno asistenta), 4. Uvjerenje o polo`enim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (za vi{eg asistenta i asistenta), 5. Bibliografiju, 6. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 7. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Ogla{avanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem po{te preporu~eno na adresu: JU "UNIVERZITET U BIHA]U" BIHA] VISOKA ZDRAVSTVENA [KOLA BIHA] @egarska aleja bb 77 000 Biha} sa naznakom: "Prijava na konkurs za anga`man nastavnika i saradnika u ljetnom semestru ak. 2011/12. godine - za predmet: obavezno nazna~iti za koji se predmet konkuri{e" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

[TAMPA•TISAK

37

KOMENTAR

srpsko-hrvatsku mitologiju
Politika, Beograd

Prilog za jednu

Narod ka`e da u te{kim vremenima kom{ija vredi vi{e od brata. Ono {to va`i za pojedince va`i i za zemlje. U tmurnim vremenima koja se naziru na horizontu bolje }e pro}i narodi koji nisu raspolu}eni unutar sebe i koji nemaju neprijatelje u svom okru`enju. Najbolje }e pro}i oni koji su jedinstveni u `elji da umesto neprijatelja na granicama imaju prijatelje. Sticaj istorijskih okolnosti ostavio je Srbima unutra{nje deobe i nesre|ene ra~une sa gotovo svim narodima koji ga okru`uju. To nasle|e predstavlja opravdanje za delanje slabih i niskih, a izazov za one koji vide dalje i `ele dobro svom rodu. Ono {to va`i za Srbe, manje-vi{e vredi i za druge na ovim prostorima.

Za mit nije va`no da li je istinit ili la`an, va`no je da se u njega vjeruje. Ovaj mit govori o bogu mr`nje Srba i Hrvata. Taj bog je sna`an i debeo jer je pojeo mnogo nevinih `rtava

Vje{ta manipulacija
Nakon krvavih devedesetih u koje su niski uvukli slabe, na vlasti su se smenjivali svakojaki. Nezavisno od toga, obi~ni ljudi su povezivali pokidane veze na raznim poljima pa su tokom poslednjih nekoliko godina stvoreni uslovi da odva`ni dr`avnici Srbije i Hrvatske naprave odlu~ne korake ka pomirenju preko jedne od najdubljih provalija. Uprkos tome, ili ba{ zbog toga, deo kreatora javnog mnjenja ~ini sve da, iz samo njima znanih razloga, osujeti stabilizaciju odnosa na ovim prostorima. U praksi ima mnogo primera. Jedan se dogodio nedavno na evropskom prvenstvu u rukometu. Ovde, me|utim, ne}e biti re~i o takozvanim huliganima. Nesre}nim izvo|a~ima radova neka se bavi pravosu|e. Pou~nije je pokazati kako se pomo}u ve{te manipulacije glasinama, strahovima i glupo{}u podsti~e netrpeljivost me|u ljudima i lomi krhko poverenje me|u narodima. Naravno, sve je ve} vi|eno, ali tajna ove manipulacije je ba{ HRVATSKI u tome da ~estim NAVIJA^ I DIJETE ponavljanjem posDan prije nego {to je taje uverljivija. do{lo do serije napada na Dan pre nego {to je do{lo hrvatske navija~e na do serije napanjihovom povratku iz Novog da na hrvatske Sada, jedan list je objavio tekst navija~e na pod nazivom, “Hrvatski navija~ njihovom povratku iz Novog udario dete”. Iz teksta, ~iji je Sada, jedan list je naslov ve}i od sadr`aja, ne vidi se kako se zove objavio tekst pod nazivom, Hrvatski dijete, a ni kako se sno kako navija~ udario dete. Iz zove napada~ se, ni gde nateksta, ~iji je naslov ve}i pad dogodio. Daod sadr`aja, ne vidi se kako se kle, zbogom ~injenice. zove dete, a ni kako se zove napa- Moglo se, me|utim, saznati da je da~. Ne zna se da li je dete povre- re~ za one koji to nisu iz naslova |eno, ni da li je policija reagova- shvatili, o kukavi~kom ~inu i smi{la i ko su o~evici doga|aja. Nije ja- ljenoj provokaciji. Napada~ je,

Mada mizeran po kvalitetu, ~lanak je izazvao buru odjeka i reagovanja. Kada se saberu svi komentari i „(dis)lajkovi” na forumima medija koji su tu vest preneli, ispada da je vi{e hiljada ljudi reagovalo OBJA[NJENJE na ovu glasinu. NEOBJA[NJIVOG Ka`em glasinu jer je re~ Prino{enje nevinih `rtava gradi mit o vje~itoj o informaciji koju je omrazi izme|u Srba i nemo }e Hrvata. Taj mit u~i da je pro veguti. ri tako bilo od postanja i da G l a s i n e druga~ije ne mo`e biti. upravo po~ivaju na poOn obja{njava luistinama i teneobja{njivo {ko proverljivim informacijama. One su smi{ljene da izazovu ta~no odre|eni efekat ra~unaju}i prvenstveno na emocije i predrasude primaoca poruke.

Uzavrele emocije
Zaista, emocije su uzavrle i tek su ih sneg i mraz nakratko ohladili. No, njihov pun efekat tek se o~ekuje. On }e nastupiti kada srpski navija~i ponovo budu napadnuti u Hrvatskoj. Nasilje opravdava i podsti~e nasilje i tako u nedogled. Naravno, kada bi nasilje ostalo u zatvorenom krugu onih koji u njemu strastveno u`ivaju problema ne bi bilo, ali tada verovatno ne bi ni bilo nasilja. Stvarni cilj organizovanog nasilja jeste da pogodi nevine `rtve i stvori mit. Bez nevinih `rtava nema mita. Mit je, izme|u ostalog, pri~a o nadvremenskom poretku stvari. Prino{enje nevinih `rtava gradi mit o ve~itoj omrazi izme|u Srba i Hrvata. Taj mit u~i da je tako bilo od postanja i da druga~ije ne mo`e biti. On obja{njava neobja{njivo. Za mit nije va`no da li je istinit ili la`an, va`no je da se u njega veruje. Ovaj mit govori o bogu mr`nje Srba i Hrvata. Taj bog je sna`an i debeo jer je pojeo mnogo nevinih `rtava. Mo} ovog mrzboga ispoljava se u tome {to pru`a utehu i oprost onima koji su okrvavili ruke i olovke i {to {titi od jugoslovenske aveti du{e gra|ana pokornih.

Stvaranje svetih ratnika
Ako neko, poput predsednika Tadi}a i Josipovi}a, bogohuli to je samo zato {to je mrzbog oslabio. Da bi ga oja~ali, njegovi paranoi~ni prvosve{tenici podsti~u na nove nevine `rtve. Njihov oltar su mediji, a od takozvanih huligana stvaraju svete ratnike. Pokazalo se da je najtragi~nija `rtva poslednjeg talasa ludila doma}i rukometa{ [e{um. Razumnima je to dovoljno naravou~enije, ostalima neka je mrzbog u pomo}i.
Vladimir VULETI]

Boris Tadi} i Ivo Josipovi}: Odlu~ni koraci ka pomirenju

ka`e se, „fizi~ki nasrnuo na orla Tasu” „Ispod odore u bojama dr`a. vnog tima” bio je „nedu`ni de~ak” , „dete ne starije od 15 godina zadu`eno za stvaranje pozitivne energije” Ali hrvatskom navija~u „do . atmosfere nije stalo. Do{ao je u Novi Sad drugim poslom...” O~i-

gledno da tu~e nedu`nu decu i poni`ava simbole dr`avnog tima Srbije. Po{to se ne zna o kom je hrvatskom navija~u re~, onda, naravno, mo`e biti bilo koji. Prostodu{an ~ovek posle ovakvog teksta ne mo`e ostati ravnodu{an.

38

OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevotekstil d.d. Dalmatinska 2/IV Sarajevo Na osnovu ~lana 243. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i pisanih prijedloga dioni~ara o dopunama dnevnog reda XV (petnaeste) redovne Skup{tine Dru{tva Sarajevotekstil d.d., zakazane za 23. 2. 2012. godine, sa po~etkom u 10 sati, koja je objavljena u dnevnom listu "Oslobo|enje" u utorak, 31. 1. 2012. godine, Nadzorni odbor Sarajevotekstil d.d. putem sekretara Dru{tva objavljuje

O B AV J E [ T E N J E
o izmjenama i dopunama dnevnog reda XV Skup{tine dioni~ara Sarajevotekstil d.d., zakazane za 23. 2. 2012. godine u prostorijama Dru{tva, Dalmatinska 2/IV. I Dnevni red XV (petnaeste) redovne Skup{tine Dru{tva sa objavljenih 7 (sedam) ta~aka dnevnog reda u dnevnom listu "Oslobo|enje" od 31. 1. 2012. godine dopunjuje se ta~kama dnevnog reda od ta~ke 8. zaklju~no sa ta~kom 11. kako slijedi: 8. Provo|enje naloga Komisije za vrijednosne papire broj 06/1-48-1598-1/11 od 23. 6. 2011. godine i dono{enje odluke po istom 9. Dono{enje odluke o uspostavljanju hipoteke - zalo`nom pravu za poslovni objekat "Modna ku}a" u Ulici Ferhadija br. 11 u Sarajevu bli`e ozna~enim kao katastarska op}ina SP Sarajevo-Mahala XL, upisano u ZK ulo`ak broj 43, povr{ine 589 m2, ZK ulo`ak 110 povr{ine 155 m2 i ZK ulo`ak XL 61 povr{ine 297 m2, u korist povjerioca "Manifature Bellet" s.p.a., San Martino di Lupari, Italija i povjerioca "Fibest" s.r. I. San Martino di Lupari, Italija 10. Dono{enje odluke o postojanju sukoba interesa i zabrane funkcije obavljanja funkcije ~lana Nadzornog odbora i rada u drugim organima dru{tva za gospodina Jovanovi} Gorana i utvr|ivanje njegove odgovornosti zbog samovoljnog preuzimanja i vr{enja poslova iz nadle`nosti Uprave dru{tva. 11. Utvr|ivanje nezakonitog postupanja ~lana Nadzornog odbora De Lucce Stojana i prouzrokovanje {tete Dru{tvu Sarajevotekstil d.d. II Dioni~ar ima pravo da od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u prostorijama sjedi{ta Dru{tva izvr{i uvid u isprave i materijale koji se odnose na prijedloge odluka dopunjenog dnevnog reda. Nadzorni odbor Sarajevotekstil d.d.

Na osnovu Odluke broj: 01-39-6199-1/10 od 20. oktobra 2010. godine, o izboru projekta od ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a na osnovu izvr{ene evaluacije, bodovanja pristiglih projekata i prijedloga Komisije za odabir projekata za stambeno zbrinjavanje Roma, prema javnom pozivu od 25. juna 2010. godine, Caritas [vicarske objavljuje

za podno{enje prijava za izgradnju, rekonstrukciju i/ili sanaciju individualnih stambenih jedinica za pripadnike domicilne romske populacije sa podru~ja op}ine Donji Vakuf Objavljuje se javni poziv za podno{enje prijava za izgradnju, rekonstrukciju i/ili sanaciju individualnih stambenih jedinica za pripadnike domicilne romske populacije sa podru~ja op}ine Donji Vakuf. Sadr`aj javnog poziva, uslovi u~e{}a u dodjeli pomo}i, osnove, kriterij i na~in vrednovanja, objavljivanje rang-liste potencijalnih korisnika i pravo na prigovor, kao i na~in dono{enja kona~ne rang-liste krajnjih korisnika projekta }e biti detaljno prikazani na oglasnim plo~ama Op}ine Donji Vakuf, Centra za socijalni rad Donji Vakuf i u NVO „Romska pravda“, a sve prema UPUTSTVU o na~inu i postupku odabira korisnika projekata pomo}i za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini. Rok trajanja javnog poziva je 15 dana od dana objavljivanja. Travni~ka 1 71000 Sarajevo, BiH tel: ++387 33 668 185 / 210 704 fax: ++ 387 33 668 184 e-mail: casuisse@bih.net.ba

J AV N I P O Z I V

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosna i Hercegovina Tuzlanski kanton OP]INA TUZLA Slu`ba za geodetske i imovinskopravne poslove

POZIV
I

OBAVJE[TENJE
Pred Slu`bom za geodetske i imovinskopravne poslove op}ine Tuzla u toku je postupak utvr|ivanja prava vlasni{tva na zemlji{tu pokrenut po zahtjevu Stokanovi} Mladena iz Tuzle, po rje{enju o naknadnoj urbanisti~koj saglasnosti Slu`be za prostorno ure|enje i za{titu okoline op}ine Tuzla broj 06-23-23-3984-2006-MI od 20. 9. 2007. godine, za izgra|eni poslovni objekat i potporne zidove na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. broj 810, 808 i 811/3 KO Tuzla III i postupak utvr|ivanja prava kori{tenja u skladu sa ~lanom 61. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 25/03 16/04 i 67/05). Nakon uvida u zemlji{noknji`nu i katastarsku dokumentaciju od ove slu`be zatra`eni su slu`beno podaci od MUP-a TK-a Uprave za administraciju i podr{ku - Sektor za administraciju Tuzla o adresama upisanih korisnika u zemlji{noknji`nom i katastarskom operatu. Kako smo od istih obavije{teni da upisani korisnici ne prolaze kroz prijavno-odjavne evidencije tog odjeljenja, to ovim putem obavje{tavamo da se u Slu`bi za geodetske i imovinskopravne poslove op}ine Tuzla vodi postupak te na ovaj na~in pozivamo dolje upisane korisnike ili njihove pravne sljednike (nasljednike) i to: u predmetu broj 07-31-10369/08 (H.J.)

"Angrosirovina" d.d. Tuzla Na osnovu odredbi Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", 23/09, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08 i 7/09), te odredbi Statuta "Angrosirovine" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor i Uprava Dru{tva objavljuju

OB AV J E [ T E N J E
Obavje{tavaju se dioni~ari "Angrosirovine" d.d. Tuzla da je grupa dioni~ara 24. 1. 2012. godine u dnevnim novinama Oslobo|enje nezakonito objavila obavje{tenje o sazivanju Skup{tine "Angrosirovine" d.d. Tuzla. U skladu sa odredbama ~lana 244. Zakona o privrednim dru{tvima, dioni~ari sa vi{e od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu podnijeti zahtjev za sazivanje skup{tine. Zahtjev za sazivanje skup{tine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru u pisanoj formi. Ukoliko Nadzorni odbor, u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva, ne objavi obavje{tenje o sazivanju skup{tine, podnosilac zahtjeva ovla{ten je neposredno sazvati skup{tinu i obavezan je o tome pisano obavijestiti Komisiju. Kako navedena grupa dioni~ara nije postupila u skladu sa gore navedenim, Nadzorni odbor i Uprava Dru{tva Vas obavje{tavaju o nezakonitom sazivanju skup{tine, a o istom }e upoznati i Komisiju za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzla, 27. 1. 2012. Nadzorni odbor i Uprava "Angrosirovina" d.d. Tuzla

Upisana korisnica na parceli ozna~enoj kao k.~. broj 808/2 p.l. broj 2502 KO Tuzla III Brle~i} Rafe Nada, ro|. Koler iz Tuzle, ~iji idealni dio iznosi 1/3 i upisani korisnik u z.k. ulo{ku broj 2895 KO Tuzla sa pravom kori{tenja Brle~i} Stjepan, sin Valentina, sa 1/3. Imaju}i u vidu naprijed navedeno, pozivaju se upisani korisnici, kao i lica koja imaju pravo ili pola`u pravni interes na parcelama koje su predmet postupka, kao i korisnici i nasljednici upisanih korisnika, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja jave u Slu`bu za geodetske i imovinskopravne poslove op}ine Tuzla sa relevantnim dokazima.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

POMO] U KU]I

39

Rezultati najnovijih istra`ivanja

NOVOSTI I PREPORUKE

Integralni hljeb
{titi od dijabetesa
Redovnim konzumiranjem hljeba od integralnih `itarica, koji je bogat vlaknastim materijama, znatno se smanjuje opasnost od ove bolesti
Integralne `itarice su bogate vlaknastim materijama, a upravo one spre~avaju razvoj dijabetesa. Dobar izvor vlaknastih materija su i mahunarke i krompir. Ako svaki dan unesete najmanje 30 grama balastnih materija u organizam, smanjujete rizik za 30 posto. Taj cilj }ete dosti}i ako dnevno pojedete tri komada hljeba od integralnih `itarica, pet supenih ka{ika zobenih pahuljica, jednu jabuku i dva krompira. Vlaknaste materije vi{estruko {tite od dijabetesa: Pobolj{avaju djelovanje inzulina. Ve}a koli~ina {e}era iz krvi dospijeva u }eli je, ~ime se re gu li {e ni vo {e}era. Podsti~u stvaranje `u~ne kiseline u jetri. Za to im je neophodan holesterol, pa se tako sni`ava nivo holesterola u krvi. Integralni hljeb je bogat i ugljenim hidratima, koje organizam pretvara u {e}er namijenjen }elijama. Ovo je dugotrajan proces, pa tako integralni hljeb snabdijeva organizam {e}erom tokom du`eg perioda i ravnomjerno. I time se reguli{e nivo {e}era u krvi. Na kraju, po{to je potrebno mnogo vremena da se svare ugljeni hidrati, osje}aj sitosti du`e traje, jedemo manje masne hrane i slatki{a, a i to je jedan od na~ina da se sprije~i dijabetes. Koji integralni hljeb je dobar? Dobar hljeb od integralnih `itarica treba da sadr`i najmanje 90 posto integralnog bra{na. Najbolji je neupakovani integralni hljeb iz pekare, a sastojci dobrog hljeba su voda, so i za~ini.

Kreirana superbrokula
Pod nazivom superhrana se podrazumijevaju namirnice natprosje~no bogate antioksidansima kao {to su bobi~asto vo}e ili losos zbog velikog udjela omega 3 masnih kiselina, pa i brokula, zahvaljuju}i glukozinolatu sulforafanu, aktivnoj tvari u brokuli koja dokazano sudjeluje u prevenciji raka. Me|utim, nau~nici su sada prona{li na~in kako pove}ati koncentraciju glukozinolata, a time i blagotvorni u~inak brokule. Superbrokula je nastala u britanskom Institutu za istra`ivanje hrane pomo}u tradicionalnih metoda uzgoja, a prigodno je nazvana Benefor te. Nau~nik John Innes Centre kri`ao je konvencionalnu vrstu sa sicilijanskom vrstom brokule, pri ~emu je nastala brokula sa tri puta ve}om koncentracijom glukorafanina, spoja iz kojeg nastaje antikancerogeni sulforafan.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI
Ove sezone nezaobilazne su i pletene haljine koje mogu da budu va{ izbor i za opu{tenije, ali i za poslovne i sve~anije varijante. Nose se najvi{e modeli do koljena, a moderne su izazovne pletene haljine, malo u`e i otvorene u gornjem dijelu, kao i one {ire, le`ernije i dizajnirane u retro-stilu. Vje~ni kardigani su, tako|er, zauzeli visoko mjesto na modnoj ljestvici, posebno modeli od ka{mira u be`, sivoj, crnoj i boji pijeska. Mnogi ih vole zbog toga {to su prakti~ni i zahvalni za kombinovanje, a osim toga i cjelokupnom izgledu daju pomalo prefinjenu notu. Tako|er se isti~u i rol ke sa ve}om kragnom, kao i pleteni bolero, koji mo`ete nositi i uz d`ins i preko haljine. I ple te ne tu ni ke su po pu lar ne, najvi{e zbog toga {to pristaju razli~itim stilovima, a ako `elite elegantniji izgled za ve~er, dovoljno je da ih upotpunite lijepim komadom nakita, visokim potpeticama ili da preko stavite kai{ sa interesantnom {nalom.

Krema od banane za umor
Ka da ste umor ni ili nei spa va ni, koristite kremu na bazi banane, koja mo men talno vra}a sjaj. Pravi se vrlo lako, a potrebno je dobro ispasirati pola banane, dodati nekoliko kapi ulja i osnovnu kremu. Banana omek{ava grubu ko`u i mo`ete je koristiti izrezanu na kolutove tako {to }ete njom oblo`iti lice. Krastavac za masnu ko`u: Kada osjetite da vam se ko`a pretjerano masti, ogulite krastavac i sameljite tako da dobijete njegov sok. Zatim, dodajte nekoliko kapi jabukovog sir}eta i jednu ka{i~icu osnovne kreme. Ovo je jako dobro za dubinsko ~i{}enje. Maska za sve tipove ko`e: Ovo je veoma hranljiva maska koju mo`ete koristiti u svakoj prilici. Nekoliko ka{i~ica livadskog ili drugog gu{}eg meda, rastopljenog na pari, pomije{ajte sa ka{i~icom soka od limuna ili ~ajem od lipe. Dobro sjedinite i stavite na lice. Sa~ekajte od 10 do 15 minuta, pa operite lice toplom vodom ili mlakim ~ajem od lipe ili ruzmarina.

Pletena u retro-stilu

Pile}a galantina
Potrebno:
250 g mljevenog mesa 3 komada mladog luka 1/2 sve`nji}a vlasca so i biber po ukusu 4-6 pile}ih karabataka bez kosti 1 ka{ika maslinovog ulja 1 narand`ina korica

Priprema:

U dublju zdjelu staviti mljeveno meso, dodati isjeckan vlasac, posoliti, dodati biber, rendanu narand`inu koricu i sve izmije{ati, pa puniti karabatake bez kosti, te ih malo ra{iriti da se dobije fini oblik {nicle. Posoliti i nanijeti mje{avinu mljevenog mesa, ali ne prepunjavati nadjevom da se lak{e mo`e urolati meso, te povezati kuhinjskim koncem. Staviti ulje u tavu i naglo prepr`iti meso, slo`iti u tepsiju i staviti da se do kraja ispe~e u rerni. Pokriti folijom i pe}i u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 35 minuta. Posljednjih 5 minuta pe~enja skinuti foliju i odvojiti sok koji se dobio prilikom pe~enja, a meso vratiti u isklju~enu rernu dok napravite umak. Odvojeni sok od pe~enja koristiti za umak, dodati za~ina po ukusu i ka{i~icu gustina da se stisne, procijediti i ostaviti na toplo do slu`enja.

40

OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH“, broj 12/03 i 34/03), ~lana 65. Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 12/09 i 8/11), Pravila Javne ustanove za pred{kolski odgoj i obrazovanje „Na{e dijete“ Tuzla i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU za pred{kolski odgoj i obrazovanje „Na{e dijete“ Tuzla broj 510/2012 od 7.2.2011. godine, Upravni odbor Javne ustanove za pred{kolski odgoj i obrazovanje „Na{e dijete“ Tuzla raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZA PRED[KOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „NA[E DIJETE“ TUZLA Opis objavljene upra`njene pozicije: - organizuje i rukovodi radom Ustanove; - zastupa i predstavlja Ustanovu prema tre}im licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; - predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana; - predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; - izvr{ava odluke Upravnog odbora; - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u prvom stepenu; - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju Ustanove; - sara|uje sa organima i tijelima op}inske i kantonalne vlasti i najbli`im okru`enjem Ustanove; - predla`e godi{nji plan i sa~injava prijedlog programa rada Ustanove; - brine se za provo|enje odluka Upravnog odbora, Stru~nog vije}a i drugih organa i tijela Ustanove; - rukovodi sjednicama Stru~nog vije}a; - vr{i prijem zaposlenika u radni odnos; - vr{i ocjenjivanje rada zaposlenika Ustanove; - obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, aktom o osnivanju i Pravilima Ustanove. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od pet godina od dana izdr`ane, opro{tene ili zastarjele kazne; - da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje i - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine). Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava: - visoku stru~nu spremu (VSS) ili ekvivalent iz oblasti pred{kolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili dru{tvenih nauka; - da ima najmanje pet godina iskustva u struci nakon sticanja odgovaraju}e visoke stru~ne spreme ili ekvivalenta; - da se isti~e organizacionim sposobnostima; - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke; - da ne obavlja posao ili ne vr{i du`nost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju u okviru reguliranog organa; - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa. Mandat direktora traje 4 godine i isto lice mo`e biti ponovo imenovano. Uz prijavu na konkurs, potrebno je prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - biografiju, adresu i kontakt-telefon; - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjerena fotokopija); - diplomu o zavr{enom fakultetu ili ekvivalentu (ovjerena fotokopija); - potvrdu o radnom iskustvu i kretanju kroz slu`bu (original); - program rada za period koliko traje mandat direktora, tj. za ~etiri godine; - ovjerenu izjavu kandidata o slijede}im ~injenicama: - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od pet godina od dana izdr`ane, opro{tene ili zastarjele kazne; - da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje; - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine); - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke; - da ne obavlja posao ili ne vr{i du`nost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju u okviru reguliranog organa; - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa; - da nije krivi~no ka`njavan za djelo koje ga ~ini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora u pred{kolskoj ustanovi; - da nije imenovan za direktora pred{kolske ustanove u dva uzastopna mandata, u pred{kolskoj ustanovi za koju se kandiduje; - da mu nije pravosna`nom sudskom presudom utvr|ena nezakonitost u vr{enju poslova na poziciji direktora. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i u dnevnom listu “Oslobo|enje”. Rok za podno{enje prijava po~inje te}i sljede}eg dana od dana objavljivanja konkursa u novinama koje posljednje objave konkurs. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit }e se intervju i provesti postupak u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03). O rezultatima konkursa pisano se obavje{tavaju svi u~esnici konkursa najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana dono{enja odluke. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na adresu: Javna ustanova za pred{kolski odgoj i obrazovanje “Na{e dijete” Tuzla, Kre~anska broj 3 Sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZA PRED[KOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE NA[E DIJETE — NE OTVARAJ” Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 161433 10 P Sarajevo, 2. 2. 2012. godine Tu`itelj: Op}ina Novo Sarajevo, Pravobranila{tvu Op}ine Tu`eni: Milan Pavkovi} Radi: Svojina / Posjed - nepokretnosti, ostale Vsp: Na osnovu ~l. 348. ZPP-a

POZIV
za MILAN PAVKOVI] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 7. 3. 2012. godine, u 9 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

KORAK NAPRIJED
Windows Phone ne spa{ava Nokiju
Sve one analize koje predvi|aju da }e Windows Phone postati operativni sistem broj dva do 2015. godine, podr`an Nokia magijom, nemaju svoje utemeljenje u realnosti. Na osnovu rezultata kretanja na tr`i{tu u ~etvrtom kvartalu vezano za isporuku smart telefona, mo`e se vidjeti drasti~an pad prodaje Nokia telefona, koji ~ak ni Windows Phone nije uspio da zaustavi. Ovo je isti kvartal u kojem su predstavljeni prvi Nokia Windows Phone ure|aji Lumia 710 i 800, {to dovoljno govori o o~ajnoj situaciji.

41

Mo`e li se do akcija Facebooka?
Kada su ljudi ~uli da }e crta~ grafita koji je umjesto novca uzeo akcije za radove koje je nacrtao u sjedi{tu kompanije Facebook uskoro postati milioner, nakon {to Facebook iza|e na berzu, veliki je broj onih koji se pitaju da li postoji ikakva {ansa da se do|e do dijela Facebook bogatstva. Na`alost, za ve}inu obi~nog naroda u~estvovanje u inicijalnoj javnoj ponudi za kompaniju Facebook nije mogu}e. Me|utim, kada krene trgovanje dionicama na javnom tr`i{tu, svi }e biti u mogu}nosti da kupuju dionice. Iz ove perspektive veoma je te{ko re}i da li }e se kupovina tih akcija isplatiti na dugoro~nom planu.

Ares 2.1.8
Ares je besplatni open-source program za razmjenu fajlova koji korisnicima omogu}ava da razmjenjuju digitalna dokumenta, uklju~uju}i fotografije, audio, video, softver, dokumen te i dru go. Ovaj sof tver omogu}ava veoma jednostavno objavljiva nje faj lo va na Ares pe er-to-pe er mre`u. Kao ~lan virtualne zajednice, korisnik mo`e pretra`ivati i preuzimati bilo koje sadr`aje koji su dijeljeni od drugih korisnika. Najnovija verzija nosi oznaku Ares 2.1.8 i donosi podr{ku za BitTorrent protokol i Shoutcast radiostanice, pored drugih minornih unapre|enja i modifikacija u odnosu na prethodnu.

Sharp IGZO ekrani za iPad 3
Sharpov IGZO tehnologija ekrana visoke rezolucije bi mogla da bude u igri kao ekran za iPad 3 tablete, smatraju analiti~ari. Unato~ tome {to su postojale neke glasine da ova tehnologija ne}e na}i svoj put na iPad 3 ure|ajima, Charles Annis, analiti~ar pri japanskoj kompaniji Display Search, smatra da Sharp ima dobre {anse za takvo ne{to. O~ekuje se da }e iPad 3 posjedovati 9.7“ ekran rezolucije 2.048x1.536 piksela, {to je mnogo vi{a rezolucija od one koju posjeduje panel koji se ugra|uje u iPad 2. Sharp je ve} ovladao masovnom proizvodnjom IGZO ekrana.

Potrebno je bolje razmotriti planove Googlea

Novina iz Canona

Evropski regulatori zabrinuti za za{titu podataka na Googleu
Da li }e podaci sa Google+ biti dostupni prilikom pretrage na Googleu?
Google je u januaru objavio da }e pojednostaviti svoje odredbe o za{titi privatnosti, konsolidiraju}i 60 smjernica u jednu politiku koja bi vrijedila za sve njegove usluge, uklju~ivo YouTube, Gmail i dru{tvenu mre`u Google+. Regulatori su zabrinuti da bi Google mogao dijeliti osobne podatke preko svih svojih platformi bez prethodnog pristanka korisnika. Organizacija The Article 29 Working Party, nezavisno tijelo koje ryu Pageu. Evropska povjerenica zadu`ena za to podru~je Viviane Reding pozdravila je odluku, ocijeniv{i kako je potrebno utvrditi po{tuje li Google evropske propise o za{titi podataka. Ameri~ki kongresmeni i aktivisti za gra|anske slobode tako|er su zabrinuti zbog planova Googlea da u rezultate pretraga uklju~i fotografije i postove iz profila korisnika s mre`e Google+, nakon pritu`bi lobija za gra|anske slobode EPIC. Evropska unija pokrenula je istragu o Googleu u decembru 2010. nakon pritu`be francuskih suparnika da ih taj pretra`iva~ nepravedno rangira. Google nije obavezan pri~ekati zaklju~ak istrage evropskih regulatora, no do sada je uvijek bio spreman na suradnju.

okuplja vlasti za za{titu podataka iz 27 dr`ava ~lanica EU i Evropske komisije, poru~ila je da `eli pozornije razmotriti planove Googlea prije nego nova politika stupi na snagu 1. marta. "S obzirom na {irok ra-

spon usluga koje nudite i njihovu popularnost, promjene u politici o za{titi privatnosti mogle bi pogoditi mnoge gra|ane u ve}ini ili svim dr`avama ~lanicama EU", stoji u pismu direktoru Googlea Lar-

Canon je obavijestio javnost o svom novom kompaktnom fotoaparatu - PowerShot D20. Namijenjen je kori{tenju u nesvakida{njim uvjetima, iz kompanije tvrde i u ekstremnim. Ku}i{te fotoaparata otporno je na vodu, udarce, smrzavanje i pra{inu. Otporan je na dubine do deset metara, na padove s visina do metar i po, te na temperature do -10 stepeni C. S fotografske strane, aparat je temeljen na CMOS senzoru rezolucije 12,1 megapiksel, a napredni HS sistem zaslu`an je za postizanje visokog kvaliteta snimki i u uvjetima slabog osvjetljenja. Procesor DIGIC 4 omogu}ava visoke performanse, zum je peterostruki (ide od 28 mm), dok inteligentni sistem stabilizacije slike analizira scenu i automatski odabire jedan od sedam na~ina rada.

Canon PowerShot D20 aparat za ekstremne uslove

Slobodno vrijeme ljudi najvi{e provode na Facebooku

Facebook i Twitter omiljena razonoda
Posljednja anketa je pokazala da mladi ljudi u dobi od 16 do 24 godine vi{e provode slobodno vrijeme uz dru{tvene mre`e nego uz TV, {to je ranije bio slu~aj. Dru{tvene mre`e Facebook i Twitter su postale omiljena razonoda tinejd`era {irom svijeta, dok je to prije bila televizija. Stoga mnoge televizijske ku}e razvijaju programe koji su interaktivni i koji bi uklju~ili ljude u neku vrstu TV igrica koje bi zainteresirale publiku. ^ak tre}ina ispitanika koji imaju vi{e od 55 godina potvrdila je da i stariji ljudi prvo provjeravaju svoje profile pa onda pale TV, prenosi Telegraph. Revolucija dru{tvenih mre`a nije vi{e nova pojava, ali je trebalo malo vi{e vremena da prevagne u odnosu na gledanje TV-a, {to je dugi niz godina bilo omiljena aktivnost ljudi u slobodno vrijeme, tvrde stru~njaci.

Nesvakida{nja dramati~na otmica ovih se dana doga|a antivirusnoj kompaniji Symantec. Izvorni kod njihovih aplikacija pcAnywhere i Norton Antivirus ukrali su hakeri koji prijete da }e ga prodati onom ko ponudi najvi{e. Drama oko izvornog koda Symantecovih proizvoda traje ve} nekoliko sedmica, a prema posljednjim informacijama, Symantec je spreman da ponudi 50.000 dolara hakerima da uni{te kod i javno izjave da ga nikad nisu imali. Ovaj pomalo neobi~an zahtjev, naro~ito sada kad je sve iza{lo na vidjelo, objavio je Forbes, no Symantec tvrdi da pregovore vr{i vladina organizacija, a ne oni. Hakerima koji sebe nazivaju Lords of Dharamaia se ovaj razvoj situacije nije svidio, pa se sada na torrent servisima pojavila datoteka veli~ine 1.27 GB koja na-

Symantecu ukrali antivirusni kod

vodno sadr`i izvorni kod aplikacije pcAnywherea. Symantec jo{ analizira datoteku kako bi utvrdio da li je to istina, no tvrde da je ionako rije~ o staroj verziji izvornog koda, te da {teta ne}e biti velika.

42

OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012. Josip Muselimovi} Probu|ena sje}anja (12)

FELJTON
1258. 1763. 1878. 1879. 1891. 1901.
NA DANA[NJI DAN
Mongoli zauzeli Bagdad, tada{nji centar islamskog svijeta, spalili grad i pobili 10.000 ljudi. Mirovnim ugovorom u Parizu zavr{en sedmogodi{nji rat, prvi oru`ani sukob svih evropskih sila. Sporazumom, koji su potpisale Velika Britanija, Francuska i [panija, Francuska se gotovo sasvim povukla iz Indije, a Velikoj Britaniji je prepustila i Kanadu. [panija je dobila Luizijanu i Kubu, a Pruska je zadr`ala [leziju, koju je preuzela od Austrije. Konvencijom u El Zanjonu okon~an desetogodi{nji ustanak protiv {panske kolonijalne vlasti na Kubi. U Velikom Trnovu otvoreno zasjedanje prvog bugarskog parlamenta poslije oslobo|enja od Turaka. Zaslugom ~uvenog srpskog geologa Jovana @ujovi}a, na Velikoj {koli u Beogradu osnovano Srpsko geolo{ko dru{tvo, jedno od najstarijih nau~nih dru{tava u Srbiji. U Be~u umro Milan Obrenovi}, knez (1872-82), a potom kralj Srbije (198289). Tokom njegove vladavine Srbija je stekla me|unarodno priznanje na Berlinskom kongresu 1878, kada su joj pripojena i ~etiri okruga. Zaklju~io je s Be~om Tajnu konvenciju 1881. kojom je ograni~ena nezavisnost Srbije u korist Austro-Ugarske. Abdicirao je 1889. u korist maloljetnog sina Aleksandra. Ameri~ki d`ez-muzi~ar Glen Miler postao prvi muzi~ar koji je dobio "zlatnu plo~u" za prodaju milionitog primjerka kompozicije "Chattanooga Choo Choo". U Parizu potpisani mirovni ugovori zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu i biv{ih saveznika Hitlerove Njema~ke.

43

Josip Jole Musa
Sarajevski nakladnik Rabic objavio je knjigu poznatog mostarskog odvjetnika Josipa Muselimovi}a, iz koje prenosimo odabrane pri~e
Pri kraju osmoga desetlje}a pro{log stolje}a na dru{tvenoj sceni biv{e dr`ave doga|ale su se zanimljive stvari. Masovna okupljanja i prosvjedi, neredi na sportskim terenima i razoru`avanje Teritorijalne obrane, dali su naslutiti da iza svega stoje redatelji opasnih namjera. I nizom zapo~etih sudskih procesa sve se `eljelo izbaciti iz svojih le`i{ta i upori{ta. Tuzla je podrhtavala pred procesom znamenitom bankaru Peri Vasilju, a na drugom kraju zemlje, u biha}koj regiji, sve se uru{avalo u obra~unu s jo{ ve}im gospodarstvenikom Fikretom Abdi}em.

Aleksandar S. Pu{kin

1837.

U dvoboju ubijen ruski pisac Aleksandar Sergejevi~ Pu{kin, za~etnik realizma u ruskoj prozi i jedan od najve}ih liri~ara svjetske knji`evnosti ("Evgenije Onjegin", "Boris Godunov", "Pikova dama", "Kapetanova k}i").

Dru{tveni obra~uni
Nekako u isto vrijeme, vjetrovi dru{tvenih obra~una zapuhali su prema slivu rijeke Neretve, prema politi~kom, gospodarskom, duhovnom i kulturnom sredi{tu Hercegovine. S drugoga kraja zemlje odzvanjale su poruke da se pred nama nalaze velike bitke, da one nisu oru`ane, ali da i takve nisu isklju~ene. Skupljali su se tamni oblaci, sve se uskovitlalo, a nitko nije bio posve siguran {to donose dolaze}e godine. Serijom zapo~etih sudskih procesa i Mostar je po~eo podrhtavati. U pritvoru se, u isto vrijeme, nalazilo nekoliko uglednih gospodarstvenika i sveu~ili{nih profesora. Uz svaki od tih slu~ajeva vezivale su se pikantne pojedinosti. Svatko je imao poneku dodatnu osobnu optu`bu. Istinitost takvih informacija nitko nije provjeravao. Bilo je va`no stvoriti atmosferu straha, progona i neizvjesnosti. Dru{tvena kriza bila je na vrhuncu svoga zapleta. Nad Mostarom i cijelom regijom nadvila se specifi~na forma antibirokratske revolucije. Dok se o~ekivao rasplet zapo~etih afera, s vremena na vrijeme, najavljivalo se ne{to u {to je bilo te{ko povjerovati. Govorkalo se i provjeravalo. Nitko nije bio siguran {to donosi nov sat, novi dan i sve tamnije no}i. Od osoba koje su se nalazile oko Josipa Jole Muse procurila je vijest da je bio pozvan na razgovore u Sarajevo. Pri~alo se da je bio kod svemo}nog {efa policije. Pri~alo se da je njihov rastanak bio `estok, preo{tar i polemi~an. Ustvari, razgovaralo se s pozicija dru{tvenog ugleda i osobne mo}i. Kona~an razlaz dogodio se u trenutku kada je Musa ~asno postupio i odbio potpisati izjavu koja je trebala osumnji~iti neke osobe u samom vrhu republi~ke i savezne vlasti. - Samo ti, Jole, ovo potpi{i i sve je uredu! Mogao bih ti dati ovaj trofejni pi{tolj! Jo{ jednom svoje namjere poku{ao je ostvariti lukavi i svemo}ni {ef policije. - Meni pi{tolj ne treba. Ponesi to svom }a}i! Gdje si mene na{ao da

1942. 1947.
ANTIBIROKRATSKA REVOLUCIJA Nad Mostarom i cijelom regijom nadvila se specifi~na forma antibirokratske revolucije
to potpi{em, nisi ti pri pameti! - u svome stilu Musa je jo{ pone{to rekao, opsovao, zalupio vrata i iza{ao. Dok je silazio niz stepenice policijskog “bundestaga” svjedo, ci pri~aju da je cijelom zgradom, kao glazba, odjekivala so~na psovka, mostarska. Nakon sarajevskog “izleta” bez voza~a i pratnje, Musa je svakoga dana obilazio grad, a da ni sam nije znao za{to to radi. U poslijepodnevnim satima, na Gradskom stadionu, na treninzima nogometa{a Vele`a, po~ele su se okupljati ve}e skupine ljudi. Znali su da tu mogu provjeriti glasine koje se kru`ile od usta do usta. Njihova pa`nja bila je usmjerena na to - ho}e li se pojaviti i predsjednik kluba? Nogometne akrobacije Semira Tuce bile su u drugom planu. Po~etkom velja~e 1987. godine, kao po nekoj narud`bi i scenariju, na Josipa Musu sru~ila se lavina te{kih optu`bi. Ugledni novinar beogradske Politike u ~lanku - “Ako la`e koza, ne la`e fla{a” napisao je da je Josip Musa, kao predsjednik Fudbalskog kluba Vele`, kao predsjednik Zajednice prvoliga{a Jugoslavije i kao predsjednik Aluminijskog kombinata u Mostaru, kod tvrtke Aleander Dunn iz Edinburgha, naru~io proizvodnju ekskluzivnog viskija sa svojim imenom. Ustvrdio je da su za proizvodnju, reklamu i distribuciju viskija Josip Jole Musa, potro{ena ogromna dru{tvena sredstva. Istina, napisao je i to da mu nije poznato je li na uvezeni viski pla}ena carina i kolike su koli~ine isporu~ene za mostarske hotele i restorane? Nekoliko dana iza tog senzacionalnog napisa, oglasio se i Drago Mari}, ugledni Politikin dopisnik iz Mostara. U ~lanku “Ipak bez viskija” objasnio je da je Josip Musa, od svojih prijatelja u Francuskoj dobio samo suvenirsku fotomonta`u, naljepnice za viski, koji, zapravo, ne postoji. Ni to nije bilo dovoljno. Na udaru novinara Politike na{ao se i njen mostarski dopisnik. U ~lanku “Daleko od {ale” jo{ `e{}e napadnut je Drago Mari}, a poruka ~lanka - “Dovoljno se upleo, pa neka i odgovara” bila je jasna opomena onima koji bi sutra mogli stati u obranu Josipa Muse. Kao uvod u velike doga|aje lansirana je vijest da je Musa helikopterom poku{ao pobje}i u Austriju, da je uhi}en, a gomila dolara pohranjena u slovenskim policijskim trezorima. Serija neistina bila je vje{to plasirana. Te{ko je bilo u njih posumnjati. Vjetrovi progona zapuhali su svom snagom. Majmuni, gulanferi, zalizani foliranti.

1962. 1964. 1996. 1997. 1998. 2000. 2001.

U Ljubljani umro slovena~ki politi~ar Edvard Ameri~ki pilot Frensis Geri Pauers, Kardelj, visoki oboren 1960. dok je prelijetao SSSR funkcioner {pijunskim avionom U-2, u Berlinu je zamijenjen za Saveza komusovjetskog obavje{tajca Rudolfa Abela. nista Jugoslavije U sudaru dva australijska ratna broda u i jedan od zalivu D`ervis potonuo razara~ Vojanajbli`ih sarad`er i poginulo vi{e od 80 mornara. dnika predsjeKompjuter IMB-a Duboko plavo u{ao u dnika Jugoslavije istoriju {aha pobjedom nad svjetskim Josipa Broza prvakom Garijem Kasparovim. Tita. Od 1963. do 1967. bio je Hrvatski nacionalisti iz zapadnog dijela predsjednik Mostara otvorili pu{~anu vatru na Bo{Skup{tine SFR njake iz isto~nog dijela grada koji su na zapadnu straJugoslavije. nu do{li da posjete groblje. Dvije osobe su poginule, a
38 je ranjeno. Mostar je tokom rata podijeljen 1993. na isto~ni, pod kontrolom Armije BiH, i zapadni, pod kontrolom HVO-a.

1979.

Edvard Kardelj

Umro biv{i francuski ministar inostranih poslova Moris [uman, tvorac projekta Evropske unije, [umanovog plana. Lider Srpske radikalne stranke i potpredsjednik Vlade Srbije Vojislav [e{elj optu`io nezavisne medije da su ameri~ki pla}enici i kriminalci, ~ime je najavio po~etak `estoke re`imske kampanje protiv nezavisnih medija u Srbiji. Tokom antivladinih protesta u Teheranu, u sukobu s policijom ranjeno vi{e desetina studenata, a oko 100 je uhap{eno. Milovan Ili} Minimaks

2005.

Kome smeta Kombinat?
Musa se, ipak, po~eo brinuti i pitati: - Kome to smeta Kombinat, kome smeta hercegova~ka sirotinja? Pitao se i otvoreno prijetio onima s kojima je sjedio u vrhovima republi~ke i savezne vlasti. U svom stilu ponavljao je, psovao i prijetio: - Platit }e oni meni. I Mikuli}i, i Ubiparipi, i Uzelci, i Stojanovi}i... Majmuni, firauni, gulanferi, foleri... - i jo{ {to{ta izgovarao bi Musa u dahu, kao da je na taj na~in tra`io odu{ka razo~aranju i ogor~enju. Utjehu takvom stanju tra`io je u pisanju drugih, uglednih novinara.
(Sutra: Sredi{te obra~una)

2004. 2005. 2006. 2006. 2008.

SAD obnovile svoje diplomatsko predstavni{tvo u Tripoliju, poslije desetogodi{njih neprijateljskih odnosa dvije zemlje, a nakon odluke Libije da napusti program za razvoj oru`ja za masovno uni{tenje. Zvani~ni Va{ington je opozvao svog ambasadora u Libiji 1980. godine. Sjeverna Koreja prvi put saop{tila da posjeduje nuklearno oru`je i suspendovala svoje u~e{}e u pregovorima o spornom nuklearnom programu te zemlje. Za predsjednika Kosova izabran Fatmir Sejdiu, visoki funkcioner Demokratskog saveza Kosova.

Umro poznati televizijski i radijski novinar Milovan Ili} Minimaks.

Umro Artur Miler, velikan Umro meksi~ki slikar i vajar Huan Soriameri~kog ano, ~ije se velike skulpture nalaze na pozori{ta koji je zna~ajnijim mjestima u glavnom gradu Meksika. napisao "Smrt Na rok-koncertu u indonezijskom gratrgova~kog du Bandungu na otoku Java, 10 ljudi je putnika" i ~ija su poginulo, a nekoliko desetina ozlije|eno u poku{aju djela uglavnom da iza|u iz prostorije. Ve}ina poginulih su tinejd`eri govorila o koje je masa pregazila kada su nakon zavr{etka konobi~nim ljudima. certa pohrlili prema izlazu.

2005.

Artur Miler

44

SPORT

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Edin Cocali} postigao prvijenac za Maccabi H.

Opalio sam loptu
glavom k’o volejom
@rtva njegovog osje}aja za gol bio je imenjak iz Beer Sheve, protiv kojeg je Cocali} pogodio u 36. minuti, naravno, glavom, kazao nam je stoper Maccabija
Edin Cocali}, novi defender Maccabija iz Haife, u ~etvrtom nastupu za izraelski klub upisao je svoj prvijenac. Iako u Haifi igra stopera, i to desnog, Cocali} se odli~no snalazi pred protivni~kim golom. Dokazao je to nebrojeno puta u dresu @eljezni~ara, gdje je nerijetko koristio dobar skok i visinu za postizanje pogodaka.

Veznjak Hoffenheima Sejad Salihovi} ostao je bez trenera, nakon {to je Holger Stanislawski dobio otkaz. Ovu vijest prenio je Bild-Zeitung, kojem je Hoffenheim u ranim jutarnjim satima u ~etvrtak obznanio smjenu trenera. Otkaz

Sejad Salihovi} ostao bez trenera

je uslijedio nakon ispadanja u ~etvrtfinalu njema~kog DFB Pokala od drugoliga{a Greuther Fürtha i to na doma}em terenu. Bilo je 1:0 za goste. Niko iz Hoffenheima, kao ni otpu{teni trener, zasad nema komentara o toj temi.

Apelaciona komisija FSKS-a odlu~ila

Sr|an Savi} jo{ ~lan @eljezni~ara, a Maksumi} Sarajeva
Apelaciona komisija Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo odbila je zahtjeve igra~a Ajdina Maksumi}a i Sr|ana Savi}a za raskid ugovora sa Sarajevom, odnosno @eljezni~arom. Prema rije~ima predsjednika Apelacione komisije FSKS-a Fuada ^olpe, FK Sarajevo obavezan je isplatiti Maksumi}u 4.700 KM u roku od 15 dana. “Maksumi}u je dat rok od osam dana od prijema odluke da uputi bordo klub o na~inu uplate. Ista odluka donesena je za Savi}a, s tim {to je @eljezni~ar du`an isplatiti ovom igra~u 6.765 KM. Dugovanja su neznatna. Ako klubovi ne izmire oba ve ze pre ma dvo ji ci igra~a, automatski }e nastupiti raskid ugovora i oni }e postati slobodni igra~i” izja, vio je ^olpa.
Z. R.

Pogodio za vodstvo
@rtva njegovog osje}aja za gol bio je imenjak iz Beer Sheve, protiv kojeg je Cocali} pogodio u 36. minuti, naravno, glavom. “Bio je neki skra}eni korner, pa sam oti{ao u {esnaesterac i postigao gol” skromno nam , ka`e Cocali}, dodaju}i kako se ni ne sje}a kakav je gol bio, ali zna da je loptu udario kao volejom. “Golman nije imao {ansi” , nasmijao se Cocali}, koji je tako svoj tim doveo u vodstvo od 1:0. Poslije je Eyal Meshumar pove}ao na 2:0, a protivnik je u fini{u uspio posti}i tek utje{ni gol. Ova pobjeda ujedno je zna~ila i prolazak Maccabija iz Haife u narednu rundu Kupa Izraela, kojeg ova mom~ad nije osvojila jo{ od 1998. “Ne mo `e mo bi ti prvi u prvenstvu i upravo zbog toga `elimo osvojiti Kup. Na tabeli smo osmi i poku{a}emo do}i do tre}eg mjesta koje vodi u Evropu, me|utim, realnije je da kroz Kup probamo izboriti Li-

Edin Cocali} se odli~no sna{ao u Izraelu

gu UEFA” nada se Cocali}, ko, ji je sa Maccabijem, u ~etiri odigrana me~a, ubilje`io tri pobjede i jedan poraz.

Liga je odli~na
“Maccabi je pro{le sezone bio prvak, ali se u me|uvremenu desila smjena generacija. Neki su prodati, a neki su se oprostili i na scenu su do{li neki mladi igra~i. Vjerujte mi, radi se zaista o ogromnom potencijalu i uvjeren sam da }emo u narednoj sezoni ponovo biti u konkurenciji za naslov prvaka” tvrdi Cocali} i dodaje: , “Iznenadio me veliki broj kvalitetnih igra~a. Mo`da nije

toliko atraktivan kao Gr~ka, gdje igra dosta zvijezda, ali u Izraelu se igra fantasti~an nogomet. Tempo je ubita~an, a mnogi imaju predrasude kad je u pi ta nju izra el ska li ga. Me|utim, liga je zaista odli~na, a uz sve to, uslovi za rad i treniranje su fantasti~ni” kazao nam , je Cocali}, koji je jedan od onih koji bi trebali biti u reprezentativnom fokusu, s obzirom na polivalentnost. Naime, Cocali} je podjednako dobar na pozicijama stopera, te defanzivnog veznog, {to su zapravo mjesta na kojima u bh. selekciji najvi{e {kripi.
J. LIGATA

Odbijen zahtjev za raskid ugovora sa @eljezni~arom: Sr|an Savi}

Igra~ Splita optu`en za doping

Otkazan susret Leotar - Olimpic
Iako se ju~er trebala odigrati prijateljska utakmica izme|u Leotara i Olimpica na Policama, ona ipak ne}e biti odigrana. Naime, niti jedna agencija nije na sebe `eljela preuzeti odgovornost za prevoz nogometa{a Olimpica iz ^itluka do Trebinja. Razlog su neuslovne ceste koje su i dalje prekrivene snijegom, posebno u Hercegovini, tako da su nogometa{i Olimpica morali ostati u ^itluku.

[imi} pu{io marihuanu?
Nekada{nji fudbaler sarajevskog @eljezni~ara i hrvatskog prvoliga{a Splita Predrag [imi} bio je pozitivan na doping-kontroli i prijeti mu suspenzija. Prema pisanju hrvatskih medija, [imi}, naime, nije koristio pravi doping, ali su kod njega prona|ene neke zabranjene supstance, poput marihuane. Nekada{nji igra~ @elje, [irokog i jo{ nekih slovenskih i gr~kih klubova se branio tvrdnjom kako on nije pu{io, ve} da je bio u prostoriji u kojoj se konzumirala marihuana. Ipak, Disciplinska komisija HNS-a nije `eljela iza}i s imenom i prezimenom fudbalera koji je pao na doping-kontroli jer se, kako ka`u, dr`i propisa FIFA, koja ka`e da se ne smije otkrivati identitet dok odluka ne bude pravomo}na. Pretpostavlja se da [imi}a o~ekuje suspenzija, a vi{e detalja i informacija }e biti poznato u narednim danima.
J. Li.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

SPORT

45

@eljo, Amar Osim i Manijaci mogu odahnuti

N

er min Ja mak, na sre}u na vi ja~a i stru~nog {ta ba @eljezni~ara, ipak nije te`e povrije|en, te }e se danas, za je dno sa za bo ra vnim Mir sa dom Be {li jom, ko ji sa eki pom ni je kre nuo, jer ni je ponio dokumente u Me|ugorje, pri klju~iti os tat ku eki pe u Ro vi nju. “Snimak je pokazao da nije ni{ta puklo. Nategao sam ligamente i ve} u ponedjeljak }u mo}i trenirati punim intenzite-

Jamak, ipak, nije te`e
povrije|en, Bekri} ostaje
Rijeka je bila jako korektna, ali ja sam taj koji odlu~uje gdje }u i kako }u, a kako sada stvari stoje, vjerovatno ostajem u @eljezni~aru, rekao nam je Bekri}
tom” kazao nam je Jamak, ko, ji je u jesenjoj polusezoni bio je dan od naj stan dar dni jih igra~a plavog tima. Jamak }e se za svoje mjesto u timu vjerovatno morati boriti sa Samirom Bekri}em, koji nam je ju~er priznao kako je bli`e ostanku u @elji nego odlasku u Rijeku, koja mu je ponudila konkretan ugovor. “Nije istina da su mi dali ultimatum da moram odgovoriti za 24 sata. Rijeka je bila jako ko rek tna, ali ja sam taj ko ji odlu~uje gdje }u i kako }u, a kako sada stvari stoje, vjerovatno ostajem u @eljezni~aru” rekao , nam je Bekri}, koji je ju~er razgovarao sa Osimom, a epilog je vi{e nego jasan - @eljo }e na prolje}e biti ja~i za Bekri}a. Ina~e, plavi }e danas odigrati i prvu prijateljsku utakmicu u Rovinju, a protivnik }e biti Slaven Belupo, dok je utakmica protiv Rijeke na Kantridi sa 11. februara pomjerena za dan poslije.
J. LIGATA

DANAS PROTIV BELUPA Plavi }e danas odigrati i prvu prijateljsku utakmicu u Rovinju, a protivnik }e biti Slaven Belupo, dok je utakmica protiv Rijeke na Kantridi 12. februara

Samir Bekri} na prolje}e }e opet nositi plavu opremu

Iz FK Sarajevo

Bordo tim se vra}a ku}i
Bordo sastav bio je primoran ostati du`e u ^itluku, gdje je obavljen prvi dio priprema za nastavak sezone. Razlozi za neplanirani produ`eni boravak u Hercegovini su bili lo{i vremenski uslovi i neprohodnost na cesti ^itluk - Mostar. Nakon {to je situacija na jugu BiH postala ne{to bolja, ko{evski premijerliga{ vratio se u Sarajevo. Dio ekipe omladinskog pogona bordo kluba je na zimskim pripremama u Makarskoj. Povratak je bio zakazan za 8. februar, ali poslije dogovora sa rukovodstvom kluba i zbog neprohodnosti puteva, odlu~eno je da se boravak produ`i za jo{ jedan dan. Ko{evski premijerliga{ zatekao se u problemima jer ne}e mo}i po~eti proljetni dio sezone dok ne isplati dugovanja prema biv{im igra~ima Daliboru Nedi}u, Hilmi Guti}u i Branislavu Arsenijevi}u. Ova trojica nekada{njih fudbalera bordo tima imaju ukupna potra`ivanja oko 70.000 KM. Sva tri postupka su okon~ana. „Sarajevo mi je ostalo du`no 20.000 maraka i ovaj iznos mora uplatiti do 10. marta kada je posljednji rok za isplatu. Oprostio sam dug od 25.000 KM. Imao sam dogovor sa Irfanom Red`epagi}em, ali on mi je rekao da klub nema para. Bio je nekorektan prema meni i do`ivio bih istu sudbinu kao Damir Had`i} i jo{ neki fudbaleri kojih su se na Ko{evu odrekli u zimskoj pauzi. Igra~i nisu ni~iji robovi. Dok je Red`epagi} u klubu, ne bih igrao za Sarajevo, mada mi je `elja da se jednog dana vratim. Nadam se da }e ljudi iz Fudbalskog saveza BiH sa Ivicom Osimom na ~elu ispo{tovati obaveze kako ne bih morao tra`iti svoja prava putem FIFA“ rekao je fudbaler azerbej, d`anskog Azala Arsenijevi}. ^lan Upravnog odbora bordo kluba Irfan Red`epagi} istakao je da Sarajevo nijednog trenutka nije bilo nekorektno prema Arsenijevi}u. „Arsenijevi}u nismo pravili problem da dobije certifikat i nastavi karijeru u Azerbejd`anu. Nema ni{ta sporno, ne negiramo dug. U kontaktu smo sa Arsenije vi}evim me na d`e rom i ne znam zbog ~ega reaguje na ovakav na~in. Arsenijevi} je potpisao ugovor sa Sarajevom, kada nisam bio u rukovodstvu kluba, ve} su ga vodili drugi ljudi“, naglasio je Red`epagi}.
Z. RA[IDOVI]

Sarajevo mi je du`no 20.000 maraka i ovaj iznos mora uplatiti do 10. marta, rekao je biv{i igra~ bordo sastava Arsenijevi} • Nismo bili nekorektni prema Arsenijevi}u, izjavio je ~lan UO kluba sa Ko{eva Red`epagi}
Igra~i i stru~ni {tab FK Sarajevo krenuli su u ~etvrtak ujutro nakon produ`enog boravka na pripremama u ^itluku put na{eg glavnog grada.

Ko{evski premijerliga{ du`e boravio u ^itluku zbog vemenskih neprilika

Poslije pobjede islamisti~kih partija

Religizacija egipatske politike
S povodom: sje}anje na Selmana Selmanagi}a

Arhitektura u kontekstu
Mile Lasi}: Nepodno{ljiva lako}a umiranja Titove Jugoslavije

S Mikuli}em na sarajevskoj olimpijadi

46

SPORT
VIJESTI
Engleska iznenada ostala bez selektora

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Fabio Capello zbog Johna Terrya dao otkaz
Edin Vi{}a donio bod Istanbulu
Edin Vi{}a, mladi fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, spasio je Istanbul BB od poraza. Naime, u zaostalom susretu 25. kola turske Super lige izme|u Istanbula i Karabukspora na{ internacionalac u{ao je s klupe, a samo 11 minuta u igri bilo mu je dovoljno da se upi{e u strijelce. Samuel Holmen je doveo Buyuksehir u vodstvo u 33. minuti, a rezultat je izjedna~io Mehmet Yildiz u fini{u prvog dijela. Potpuni preokret desio se u 63. minuti, kada je Florin Cernat pogodio sa bijele ta~ke. Vi{}a je u igru u{ao u 71. minuti umjesto Toma, a samo 11 minuta kasnije donio je bod svojoj ekipi. Sanel Jahi}, reprezentativac BiH, odigrao je cijeli susret u dresu Karabukspora.

^elnici Engleskog saveza su bez konsultacija s Italijanom oduzeli kapitensku traku Johnu Terryu, kojeg je igra~ QPR-a Anton Ferdinand optu`io za rasisti~ko vrije|anje • Stuart Pearce privremeno preuzima klupu Engleske
Zbog sva|e sa ~elnicima Nogometnog saveza Engleske, koji su bez konsultacija s njim oduzeli kapitensku traku Johnu Terryu, Fabio Capello je dao ostavku na mjesto engleskog selektora i tako izazvao {ok na Otoku. Italijan je oti{ao s engleske klupe nakon sastanka na Wembleyu s predsjednikom saveza Davidom Bernsteinom i glavnim sekretarom Alexom Horneom. "Fabio se tokom cijelog boravka na engleskoj klupi pona{ao ekstremno profesionalno. Prihvatili smo njegov otkaz i slo`ili se da je to pravi na~in za rje{avanje situacije", rekao je Bernstein. Ovo je drugi put da zbog kapitena Chelsea i Engleske puca po svim {avovima u reprezentaciji. kon {to je sud u Londonu protiv njega pokrenuo postupak zbog optu`bi igra~a QPR-a Antona Ferdinanda da ga je Terry na prvenstvenoj utakmici u oktobru pro{le godine rasisti~ki vrije|ao. Capello je Englesku vodio ~etiri godine, preuzeo je nakon debakla u kvalifikacijama za Euro 2008, kada je morao oti}i Steve McClaren. Klupu gordog Albiona }e privremeno preuzeti Capellov pomo}nik Stuart Pearce jer u savezu `ele dobro razmisliti prije nego anga`uju novog selektora, mada engleski mediji uveliko {pekuli{u da je prvi kandidat za Capellovog nasljednika Harry Redknapp, menad`er Tottenhama.

Fabio Capello vodio Englesku ~etiri godine

Falcao umjesto Torresa?
Po svemu sude}i, dani Fernanda Torresa na Stamford Bridgeu su odbrojani. [panac nije postigao gol vi{e od 1.200 minuta i u Chelseu postaju umorni od sve lo{ijih igara ~ovjeka koji je pla}en 58 miliona. U 45 utakmica postigao je samo pet golova. Daily Star pi{e da }e umjesto Torresa u London sti}i napada~ Atletico Madrida Radamel Falcao, ovosezonsko poja~anje Madri|ana za kojeg su platili vrtoglavih 40 miliona. Obe{te}enje za Kolumbijca iznosi 60 miliona eura, a sve }e ovisiti od Atletica, koji sada mo`e vratiti svoju nekada{nju veliku zvijezdu.

Krajem 2009. francuska starleta Vanessa Perroncel otkrila je da je bila u vezi s o`enjenim Terryem. Njegov grijeh je bio {to je varao svoju suprugu, i to s biv{om `enom saigra~a Waynea Bridgea.

Tada je Terry ostao bez trake, ali mu je Capello vratio nakon 13 mjeseci, uz obrazlo`enje: "Godina kazne je sasvim dovoljna". Drugi put je bez nje ostao pro{le sedmice odlukom Saveza, na-

Afri~ki kup nacija

Zambija i Obala Slonova~e finalisti
Fudbalske reprezentacije Zambije i Obale Slonova~e igra}e u finalu Afri~kog kupa nacija. Zambija je u prvom polufinalnom me~u savladala Ganu sa 1:0. Jedini pogodak postigao je Mayuka u 78. minuti. Istim rezultatom Obala Slonova~e je savladala selekciju Malija, a gol odluke postigao je Gervinho u 45. minuti. Obala Slonova~e zaslu`eno je izborila finale, prvo nakon 2006. godine. Dominirala je ve}im dijelom susreta, stvorila bolje prilike, u dva navrata poga|ala okvir gola i okrunila bolju igru golom Gervinha iz sjajne solo-akcije u kojoj je sve sam uradio. Obala Slonova~e va`ila je i uo~i takmi~enja kao najve}i favorit za naslov, a sada ju jedna pobjeda dijeli od drugog naslova, prvog od 1992. Zambija je bez titule pobjednika kontinentalnog kupa, a dva puta je dogurala do finala (1974. i 1994). Finale je na rasporedu u nedjelju u Librevilleu.

Drogba u posjedu lopte: Obala Slonova~e savladala Mali

Reuters

Bayern ponovo bez Schweinsteigera
Bayern München najvjerojatnije je ostao bez Bastiana Schweinsteigera na nekoliko sedmica nakon {to je pretrpio povredu ligamenata desnog stopala u utakmici ~etvrtfinala DFB-Pokala protiv Stuttgarta. Tek {to se po~etkom godine vratio na teren, nakon operacije ramena, Schweinsteiger je ponovo van stroja. Njema~ki reprezentativac napustio je teren {epaju}i nakon svega 17 minuta igre zbog bolova u desnom stopalu. Nakon utakmice, koju je Bayern dobio sa 2:0 i plasirao se u polufinale kupa, utvr|eno je puknu}e ligamenata stopala, ali ne i vremenski period koji }e Schweinsteiger izbivati s terena. Nijemac }e hodati s nogom u gipsu narednu sedmicu, nakon ~ega }e nositi posebnu obu}u za ovakvu vrstu povrede. Bayernu je tako dodatno ote`ano stizanje aktuelnog prvaka Borussije Dortmund u doma}em prvenstvu, te mu ne}e biti lako u susretu osmine finala Lige prvaka protiv Basela.

amislite trenera kojem su oduzeli po{teno zara|ena tri boda, koji se priprema na Mrakovici, po snijegu koji prema{uje visinu njegovih igra~a, a zra~i optimizmom. Ima i takvih. Denis Sadikovi}, "coach" Kraji{nika iz Ve li ke Kla du {e, am bi ci ozan, radi{an, neumoran... "Ne}emo ispasti iz Prve lige", poru~uje Sadikovi} sa Mrakovice, gdje Kraji{nik privodi kraju najte`i dio priprema. Iako je ostao bez klju~nih igra~a, ne predaje se. "Iz raznoraznih razloga oti{li su: Pehilj, Sarajlija, Lazi}, Treji}, Ru`i}, Halilovi}, Ejupovi}, Pu{kar... Samo golman Hod`i} i Do Nasimento, koji su odigrali posljednji me~ jesenas, po~et }e proljetni me~ sa Gradinom." I Jose Mourinho bi zaplakao od muke i bacio pe{kir u znak predaje.

Z

Denis Sadikovi}, trener Kraji{nika, optimista

Ne}emo ispasti!
Anga`irali smo nekoliko novajlija: iskusne D`aferovi}a i [u{njara, zatim Sulji}a, Bali}a, [iranovi}a, Bosni}a, Brki}a... • Tra`imo jednog kvalitetnog {pica
"Anga`irali smo nekoliko novajlija: iskusne D`aferovi}a i [u{njara, zatim Sulji}a, Bali}a, [iranovi}a, Bosni}a, Brki}a... Tra`imo jednog kvalitetnog {pica. Dobro je {to su ostali iskusni Ra~i}, [abi}, Nasimento i Hod`i}, najperspektivniji golman u BiH. Imao sam ja te`ih ispita u `ivotu i karijeri. Sa Mulali}em, Had`i}em i prijateljima, do bi}emo i ovu bit ku", izjavio je Sadikovi}. Ostvari li podvig, nema sumnje, da }e zasjeniti "kraji{kog Babu". U suprotnom... S.Si.

Denis Sadikovi}: Stvara novi tim

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

SPORT
FORMULA 1 Testiranja u Jerezu

47

ABA [iroki gostuje u Beogradu

Kimi najbr`i prvog dana
Krenulo je predsezonsko ispipavanje pulsa bolida Formule 1. Biv{i svjetski prvak u Formuli 1 Kimi Raikkonen, ostvario je za volanom svog Lotus Renaulta najbr`e vrijeme prvog dana testiranja bolida u {panjolskom Jerezu. Finski je pilot u svom prvom povratni~kom nastupu od umirovljenja 2009. godine ostvario vrijeme od 1:19.670 minuta. Kao drugoplasirani na stazu u Jerezu
[iroki }e poku{ati iskoristiti lo{u ovosezonsku formu crno-bijelih

je zavr{io Paul di Resta iz ekipe Force India, dok je Nico Rosberg bio tre}i. Red Bullov pilot Mark Webber zavr{io je ~etvrti, voza~ McLarena Jenson Button osmi, a Brazilac Felipe Massa u ferrariju deveti. Sedmerostruki svjetski prvak Michael Schumacher odvozio je {esto najbr`e vrijeme dana. Aktualni svjetski prvak Sebastian Vettel nije izlazio na stazu.
Kimi Raikkonen za volanom lotus renaulta

Na agresiju

odgovoriti jo{ ve}om
Ko{arka{i [irokog Brijega ve~eras u glavnom srbijanskom gradu gostuju kod Partizana, aktuelnog prvaka regionalne lige. Bh. predstavnik }e poku{ati iskoristiti ne ba{ najbolju formu doma}ina, koji ove sezone pru`a dosta neuvjerljive partije. [irokobrije`ani su u Beograd krenuli ne{to du`om rutom, preko Hrvatske, s obzirom na to da se na sjever preko Bosne te{ko mo`e putovati. Iako su crno-bijeli ostali bez Ni-

Ako izostavimo Maccabi, Partizan je, po meni, definitivno najbolja ekipa u Jadranskoj ligi. Igra na doma}em parketu, a tamo rijetko gubi, rekao je krilni igra~ bh. prvaka @eljko [aki}
pa koja igra jako agresivno i ako ne}emo na njihovu agresiju odgovoriti jo{ ve}om, te{ko }emo im mo}i parirati'', rekao je Zagrep~anin u redovima [irokog. Poredak: 1. Maccabi Tel Aviv 37, 2. Cedevita 34, 3. Partizan 32, 4. Budu}nost 32, 5. [iroki 30, 6. Union Olimpija 30, 7. Cibona 29, 8. Zagreb 29, 9. Radni~ki 28, 10. Crvena zvezda 26, 11. Hemofarm 24, 12. Helios Dom`ale 24, 13. Krka 23, 14. A. M. La{ko 21.

kole Pekovi}a i Acie Lawa, krilni igra~ [irokog @eljko [aki} vidi ih u samom vrhu i ove sezone. ''Ako izostavimo Maccabi, Partizan je, po meni, definitivno najbolja ekipa u Jadranskoj ligi. Igraju na doma}em parketu, a tamo rijetko gube. Vjerovatno smo i njihovim navija~ima privukli pozornost na{im igrama i siguran sam da }e biti puno vi{e ljudi na utakmici nego kada igraju s nekim drugim ekipama. Partizan je eki-

NBA Dallas iznenadio Denver

Brokerska ku}a UNIBROKER DOO Sarajevo i Dujovi} Danilo daju

Sedmi poraz Heata
Los Angeles Clippersi osjetili su na najgori mogu}i na~in {ta zna~i igrati bez povrije|enog Chaunceya Billupsa. Pora`eni su na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa sa 99:92
Orlando Magic nanio je sedmi poraz ko{arka{ima Miami Heata u NBA ligi, slaviv{i na svom terenu sa 102:89. Ko{arka{i Magica ubacili su ~ak 17 trica, od ~ega je pet pogodio Ryan Anderson (27 ko{eva). Dwight Howard ubacio je 25 poena i upisao 24 skoka. Kod Heata je Dwyane Wade bio najbolji strijelac sa 33 ko{a, dok je LeBron James ubacio je svega 17 ko{eva. Aktuelni prvaci Dallas Mavericksi iznenadili su Denver u gostima pobijediv{i ih rezultatom 105:95. Dodu{e, Nuggetsi su igrali bez najboljeg strijelca, Danila Gallinarija, kao i Coreya Brewera. Dallas je bio bez prvog razigrava~a Jasona Kidda kojeg jo{ mu~i list desne noge. Dirk Nowitzki bio je najbolji strijelac Mavericksa sa 25 poena, a njemu je pomogao Vince Carter sa 17. Kod doma}ina su Rudy Fernandez i Al Harrington bili najefikasniji sa 17 ko{eva. Los Angeles Clippersi osjetili su na najgori mogu}i na~in {ta zna~i igrati bez povrije|enog Chaunceya Billupsa. Pora`eni su na gostovanju kod Cleveland CavaliMavericksi slavili nad Nuggetsima u gostima
Reuters

OBAVIJEST
shodno ~lanu 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Sl. novine FBiH", broj: 85/08). Dana, 31.1.2012. godine, Dujovi} Danilo je prodajom 32.070 dionica emitenta JKP "Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic, oznake VKNKRK1, po cijeni od 4,10 KM, smanjio vlasni{tvo sa 8,2083 % na 3,2085 % od ukupno emitovane koli~ine vrijednosnih papira gore navedenog emitenta. Usluge posredovanja kod prodaje izvr{ila je brokerska ku}a UNIBROKER DOO Sarajevo.

“PRERADA I PROMET MLIJEKA” d.d. TUZLA Broj: 8/2012-1 Tuzla, 07.02.2012. g. Temeljem ~lanka 243. Zakona o privrednim dru{tvima daje se sljede}e

OBAVJE[TENJE
Lista kandidata za ~lanove NADZORNOG ODBORA 1. Cvetana Rijavec, 2. Grega Ermenc, 3. Rudolf @agar NADZORNI ODBOR

ersa sa 99:92. Ramon Sessions predvodio je Cavalierse sa 24 ko{a, a Antawn Jamison je dodao 27. Kod gostiju je Blake Griffin bio najbolji sa 25 poena i 15 skokova. Rezultati: Cleveland - LA Clippers 99:92 (Sessions 24p, 13a, Jamison 27p, 8s - Griffin 25p, 15s), Orlando - Miami 102:89 (Howard 25p, 24s, 4a, Anderson 27p, 11s Wade 33p), Philadelphia - San Antonio 90:100 (Williams 22p, 4s, 4a - Parker 37p, 3s, 8a, Neal 18p, 5s, 6a), Toronto - Milwaukee 99:105 (DeRozan 25p, 4s - Delfino 25p, 9s, Gooden 20p, 14s, 3a), Washington - New York 93:107

(Wall 29p, 6s - Chandler 25p, 11s, Lin 23p, 4s, 10a), Atlanta - Indiana 97:87 (Smith 28p, 12s, 3a, Johnson 20p, 8s, 6a - Granger 21p, 5s, 4a), New Jersey - Detroit 92:99 (Williams 34p, 7a - Monroe 20p, 12s, 4a, Jerebko 16p, 7s), Memphis - Minnesota 85:80 (Gay 19p, 9s, Pondexter 17p, 6s - Barea 17p, 3s, 6a), New Orleans - Chicago 67:90 (Kaman 17p, 9s - Boozer 18p, 6s, 3a, Noah 13p, 10s), Denver - Dallas 95:105 (Lawson 16p, 10a Nowitzki 25p, 9s, 3a, Carter 17p, 5s, 8a), Portland - Houston 96:103 (Wallace 20p, 9s, 5a - Budinger 22p, Lee 16p, 4s, 3a).

AMUS - Udru`enje kompozitora BiH Obala Kulina bana 22/II Sarajevo Tel/fax 033 217 769 Raspisuje

KONKURS
za rukovodioca Stru~ne slu`be Op{ti uslovi: Posebni uslovi: - VSS - Iskustvo u ostvarivanju autorskih prava - Menad`ersko iskustvo 5 godina (di- Iskustvo u radu sa stranim organirektorsko ili drugi rukovode}i polozacijama `aji) - Sposobnost prezentacije poslovnog - Engleski jezik plana organima Udru`enja - Dr`avljanstvo BiH - Da u roku 30 dana mo`e preuzeti - Da je neka`njavan obaveze koje Udru`enje postavi

48

SPORT

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

DAVIS CUP Turska i BiH igraju u Ankari

Deli} na otvaranju protiv Ergudena
U drugom me~u prvog dana takmi~enja Tomislav Brki} se sastaje sa prvim adutom Turske Marselom Ilhanom
U Ankari je ju~er obavljen `rijeb za me~ prvog kola II grupe Euro-afri~ke zone u kojem Davis Cup tim BiH igra protiv Turske u Ankari. Na otvaranju }e se na{ najbolje rangirani teniser Amer Deli} sastati sa Barisom Ergudenom, koji se nalazi na 1.606. mjestu ATP rang-liste. Igraju danas u 11 sati. U drugom me~u, koji je na programu odmah nakon ogleda Deli}a i Ergudena, Tomislav Brki} }e se sastati sa Marselom Ilhanom, prvim adutom turske selekcije. U subotu je na rasporedu me~ dublova koji bi mogao i biti presudan u borbi za prolazak u 2. kolo. Selektor bh. tenisera Daver Vrani} je zbog izostanka Ismara Gor~i}a odlu~io da u paru sa Deli}em igra Tomislav Brki}. Njih dvojica }e u 13 sati snage odmjeriti sa turskim dublom u sastavu Haluk Akkoyun/Ergun Zorlu. Ipak, obje selekcije imaju pravo zamjene igra~a u dublu, kao i u singl-me~evima tre}eg dana takmi~enja. Najzanimljivije }e biti u nedjelju, kada se sastaju Ilhan i Deli}. Na{ teniser je nedavno pobijedio najboljeg igra~a Turske u kvalifikacijama za Australian Open i za nadati se da }e Deli} ponoviti dobru partiju i u Ankari. Poslije njih na teren bi trebali iza}i Erguden i Brki}. Treba napomenuti da se u sastavu na{e selekcije, osim Deli}a i Brki}a, na la ze jo{ i Da mir D`umhur i Aldin [etki}.
Sa ju~era{njeg `rijeba u Ankari A. K.

Najbolji bh. rukometa{i ponovo na okupu u aprilu

Dvije provjere protiv

Skija{ki Kup srebrna lisica

Na Bjela{nici oko
150 bh. takmi~ara

selekcije Italije
Generalni sekretar Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Smajo Kara~i} izjavio je da }e se najbolji bh. tim ponovo okupiti po~etkom aprila u sedmici EHF-a. On je naglasio da }e sedmodnevno okupljanje biti iskori{teno za dodatno uigravanje izabranika selektora BiH Dra ga na Mar ko vi}a za me~eve protiv reprezentacije Njema~ke u junu u bara`u za odlazak na SP 2013. godine u [paniji. Kara~i} je izjavio da }e sparing-partner na{oj reprezentaciji tokom sedmice EHFa, po svemu sude}i, biti selekcija Italije. “Na{i reprezentativci }e ponovo biti na okupu, najvjerovatnije, 6. aprila. Okupljanje }e biti odr`ano u Sarajevu. Za vrijeme sedmodnevnih priprema na{a reprezentacija }e igrati sa selekcijom Italije. To je zasad 99 posto izvjesno. Razmatrala se tako|e mogu}nost da igramo i sa reprezentacijom Ru mu ni je, kao i Gr~kom, me|utim na kraju su te opcije otpale. Kontaktirali smo Itali-

Dr`avno prvenstvo BiH u skijanju za mla|e kategorije Kup srebrna lisica bit }e odr`ano ovog vikenda na Bjela{nici. U okviru priprema za takmi~enje ju~er je odr`an zvani~ni trening u disciplini super G. Generalni sekretar Skija{kog saveza Bosne i Hercegovine Zlatko Hrnji} izjavio je da je organizacija takmi~enja povjerena Skiklubu Bjela{nica koji je sve na vrijeme pripremio te da }e na zadovoljstvo Saveza i ljubitelja skijanja takmi~enje biti odr`ano u okviru 28. godi{njice sarajevske Olimpijade. Nakon dana{nje utrke u super G-u, u subotu je na rasporedu takmi~enje u slalomu, dok je za 12. februar zakazan veleslalom. Ta-

Takmi~enja na Bjela{nici okupljaju veliki broj mladih skija{a

kmi~it }e se mladi skija{i od osam do 15 godina. Direktor utrke Senahid Godinjak je rekao da su uvjeti za odr`avanje utrka dobri te da organizatori o~ekuju u~e{}e od 130 do 150 doma}ih takmi~ara.

‘’Vjerujemo da }e svi doma}i klubovi u~estvovati, ali `ao nam je {to gosti koji ve}inom dolaze iz Srbije i Crne Gore ne}e do}i zbog neprohodnosti puteva’’ na, glasio je Godinjak.

Izbor sportiste Travnika u 2011.
U opciji bili me~evi sa Rumunima i Grcima: Smajo Kara~i}

Vu~ki}eva i Adilovi} najbolji
Manifestacija Izbor sportiste 2011. odr`ana je u Centru za kulturu u Travniku u organizaciji Sportskog saveza i pod pokroviteljstvom Op}ine Travnik. Najuspje{nija sporta{ica op}ine Travnik za 2011. godinu ~lanica je Karate kluba Travnik Mediha Vu~ki}, a sportista Adnan Adilovi}, tako|er ~lan Karate kluba Travnik. U kategoriji najperspektivnija mlada sporta{ica do 14 godina najuspje{nija je ~lanica Karate kluba Travnik Azra Babanovi}, a najperspektivniji mladi sportista do 14 godina je ~lan D`udo kluba Travnik Ekrem Pa{i}. Za najuspje{niju mladu sporta{icu-kadetkinju izabrana je Alena Salihagi}, ~lanica D`udo kluba Travnik, a najuspje{niji mladi sportista u kategoriji kadeta je ~lan D`udo kluba Travnik Nasul Me{inovi}. Za najperspektivnije sportiste Travnika progla{eni su: ko{arka{ Sani Kara~, rukometa{ica Amina Torlak, d`uda{ Leonard Andri}, karatista Velid Nesimi, teniserka Andrea Filipovi}, nogo-

jane prije {est mjeseci i dogovorili ove prijateljske susrete” , re kao je ge ne ral ni se kre tar RSBiH Smajo Kara~i}. G. V.

U okviru 19. kola rukometne Bundeslige, Wetzlar reprezentativca BiH Adnana Harmandi}a pobijedio je Frisch auf Goppingen, ~ije boje brani bh. golman Enid Tahirovi} (26:25). Rukometa{i Wetzlara su ve}im dijelom utakmice bili u rezultatskom zaostatku, ta~nije do 55. minute, ali su sjajnom igrom u fini{u Har-

Harmandi} bolji od Tahirovi}a

mandi} i dru{tvo stigli do pobjede. Na{ srednji bek bio je jedan od najzaslu`nijih za pobjedu svoje ekipe. Naime, Harmandi} je sa pet postignutih pogodaka bio drugi strijelac svoje ekipe, a gol vi{e je upisao Daniel Velo. Kod Goppingena sa po {est golova naju~inkovitiji su bili Michael Thiede i Dra{ko Mrvaljevi}.

Najbolji sportisti Travnika u 2011. godini

meta{ Denis D`epina i {ahista Tarik Ekme{~i}. Najuspje{niji veteran je teniser Ismir Brki}, najuspje{niji trener d`udista Elvir Salihagi} Taka, priznanje Sportski novinar ide kolektivu Radija TNT Travnik, dok je priznanje Sportski radnik godine pripalo Amri \elilba{i} iz Ko{arka{kog kluba Travnik i Marku Didaku iz NK Nova Bila.
ENI news

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.

OGLASI

49

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

50

MALI OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA LUKAVAC OP]INSKI NA^ELNIK

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE ZAMJENA
ZAMJENA mjenjam staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za odgovaraju}i stan. Tel. 062/656-270.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k

IZDAJEM zidanu gara`u u ul. Zagreba~ka 75. Tel. 033/810387.k PRAZAN jednsooban stan M. Dvor. Tel. 062/878-018. k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel. 757908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326484.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, kablovska TV, zaposlenom mu{karcu, kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposban stan, Titova, kod BBI Centra, 500 eura. Mob. 061/494-120.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Otoka, Grada~a~ka, kod Merkura, 350 KM. Mob. 061/902-146.k ZA zaposlenu osobu stan namje{ten, 55m2, Stari Grad, 5 min. od Katedrale, 450 KM+re`ije. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM gara`u, Grbavica. Tel. 812-083.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103258, 225-632.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM pos. prostor 18m2, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914.k IZDAJEM 53M2 dvosoban namje{ten Grbavica II Behd`eta Muteveli}a II kat 350KM.Tel. 061/247-77.k IZDAJEM poslovni prostor preko puta Suda 36m2 ul. [enoina 6.Tel:062/326-886.k I.S. LUKAVICA kod pijace izdajem gara`u 50KM.Tel. 061/047-960.k IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj 29.Tel:061/860-342.k. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel:062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k

Broj: 02-31-3-231/12 Lukavac, 7.2.2012. godine Na osnovu ~lana 44. i 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine (''Slu`bene novine FBiH'', broj: 25/03, 14/04 i 67/05), ~lanova 5, 6, 7 i 8. Odluke o uslovima i na~inu dodjele gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu (''Slu`beni glasnik op}ine Lukavac'', broj: 2/04, 4/05, 7/05, 8/05, 5/06 i 7/08), ~lana 10. Odluke o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Industrijska zona Lukavac“ (I faza Plan parcelacije sa namjenom povr{ina) broj: 01-02-1-2795/05 od 18.11.2005. godine i Odluke o provo|enju Regulacionog plana „Industrijske zona“ („Slu`beni glasnik op}ine Lukavac“, broj: 7/07), op}inski na~elnik raspisuje:

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu radi gra|enja privrednog objekta na lokaciji „Industrijska zona Lukavac“ I PREDMET JAVNOG KONKURSA 1. Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi gra|enja privrednog objekta na lokaciji „Industrijska zona Lukavac“, lokalitet koji se nalazi u neposrednoj blizini magistralnog puta Doboj - Tuzla, sa lijeve strane izme|u fabri~kog kruga Fabrike cementa Lukavac i benzinske pumpe „Junuzovi} - Kopex“ u pravcu Tuzla. 2. Predmet javnog konkursa je dodjela gra|evinske nekretnine ozna~ene kao - k.~.br. 65/11 zvana „Polje“ ostalo neplodno zemlji{te u povr{ini od 3.903 m², upisana u pl.br. 179 k.o. Bokavi}i u posjedu Skup{tine op}ine Lukavac sa 1/1 (po novom premjeru), a {to po starom premjeru odgovara nekretnini ozna~enoj kao k.~.br. 105/6 zvana „Polje“ oranica u povr{ini od 3.903 m², upisana u zk.ul.br. 1520 k.o. Bokavi}i, zemlji{noknji`no vlasni{tvo dr`avno vlasni{tvo sa 1/1, sa upisanim u „C“ teretnom listu pravom kori{tenja na nekretnini u „A“ listu, a radi izgradnje „Industrijske zone Lukavac“ u korist Op}ine Lukavac sa 1/1. II PODACI O GRA\EVINSKOJ NEKRETNINI I OBJEKTU KOJI ]E SE GRADITI 1. Gra|evinska parcela - Ukupna povr{ina gra|evinske parcele je 3.903 m, - Gra|evinska parcela je formirana na osnovu Regulacionog plana - lokalitet Industrijska zona, - Gra|evinska parcela se nalazi u granicama gradskog gra|evinskog zemlji{ta, - Gradsko gra|evinsko zemlji{te je neizgra|eno, - Polo`aj objekta: slobodno stoje}i, - Namjena: Proizvodni, proizvodno-poslovni i poslovni, - Karakter: Stalni, - Spratnost: P ili P+1, - Dimenzije objekta: min. 50 x 20 m I faza u skladu sa Regulacionim planom, - Tlocrtna povr{ina objekta: max. II i III faza 60% od ukupne povr{ine parcele u skladu sa Regulacionim planom, - Korisna povr{ina objekta: Definisati }e se u urbanisti~koj saglasnosti, - Krov objekta: Definisat }e se u urbanisti~koj saglasnosti, - Sadr`aj objekta: Svi potrebni sadr`aji u skladu sa navedenim djelatnostima, a {to }e se utvrditi detaljnom dokumentacijom u postupku izdavanja rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti. NAKNADA 1. Po~etni iznos naknade za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za gra|evinsku nekretninu koja je predmet javnog konkursa ~ini: po~etna naknada za zemlji{te u iznosu od 51.203,15 KM 2. Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te }e biti utvr|ena u rje{enju o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta. 3. Naknada za prirodne pogodnosti (renta) obra~unat }e se na osnovu projektne dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje. 4. Naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta odredit }e se u skladu sa odredbama ~lana 115. stav 6. Zakonom o prostornom ure|enju i gra|enju („Slu`bene novine TK-a“, broj: 6/11) i op}inskom odlukom o utvr|ivanju prosje~ne kona~ne gra|evinske cijene m2 korisne stambene povr{ine na podru~ju op}ine Lukavac za teku}u godinu, u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje. IV USLOVI I KRITERIJI KONKURSA 1. Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju sva fizi~ka i pravna lica. Na javnom konkursu ne mogu u~estvovati lica koja imaju neizmirene obaveze prema Op}ini Lukavac, po osnovu naknada za ranije dodijeljno gra|evinsko zemlji{te, kao i drugi vidovi obaveza prema op}ini. Pravo u~e{}a na javnom konkursu, pod uslovom da nemaju neizmirene obaveze iz prethodnog stava, imaju i dva ili vi{e fizi~kih, odnosno pravnih lica, po osnovu ugovora o zajedni~koj izgradnji ~iji su potpisi ugovara~a ovjereni kod nadle`nog organa za ovjeru potpisa. VI 2. Kriteriji konkursa Prednost za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta ima u~esnik konkursa koji ponudi najve}u naknadu u odnosu na po~etni iznos naknade iz javnog konkursa utvr|en u ta~ki III ovog konkursa - naknade. Ukoliko dva ili vi{e u~esnika konkursa ponude isti visinu naknade, prednost ima ponuda koja je ranije prispjela. Ponu|ena cijena ne smije biti manja od po~etne ili ista kao po~entna cijena naknade za zemlji{te. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati, kao i prijave ~ija ponu|ena cijena bude ni`a od po~etne ili ista kao po~etna. 3. Posebni uslovi Navo|enje la`nih podataka u prijavi predstavlja osnov za odbacivanje iste. Ukoliko u~esnik javnog konkursa sa utvr|ene liste prvenstva odustane od utvr|enog prava na dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, ili mu se rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinskopravne poslove utvrdi gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja pravo na dodjelu zemlji{ta ima slijede}i u~esnik javnog konkursa sa utvr|ene liste prvenstva, koji zbog ograni~enog broja gra|evinskih parcela koje su predmet dodjele putem konkursa nije ostvario pravo na dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. V OBAVEZE Investitor kojem Op}insko vije}e na osnovu konkursa rje{enjem dodijeli zemlji{te na kori{tenje radi izgradnje privrednog objekta du`an je naknadu za zemlji{te uplatiti u roku koji je nazna~en u rje{enju o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja. Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da: - prije izgradnje privrednog objekta pribavi svu potrebnu urbanisti~ko-tehni~ku dokumentaciju neophodnu za gradnju predmetnog objekta, pri ~emu je zahtjev za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti du`an podnijeti u roku od 90 dana od dana pravosna`nosti rje{enje o dodjeli predmetnog zemlji{ta. Budu}i investitor gubi pravo kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja ste~enog putem konkursa u slijede}i slu~ajevima: - ako u roku koji je nazna~en u rje{enju od dodjeli gra|evinskog zemlji{ta ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, - ako se u roku od godine dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje i - ako se u roku od godine dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje na izvede preta`an dio radova na gra|evini. PRIJAVA NA KONKURS 1. Sadr`aj prijave Prijava na javni konkurs podnosi se u pisanoj formi i mora sadr`avati slijede}e: - ime i prezime, odnosno firmu, ta~nu adresu i telefon u~esnika konkursa. Uz prijavu na konkurs lice koje konkuri{e za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta du`no je prilo`iti slijede}e dokumente: - ponudu o visinu naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa (ponu|eni iznos naknade mora biti ~itko napisan brojevima i slovima. Ukoliko do|e do neslaganja izme|u iznosa napisanog brojevima i slovima, kao ta~an iznos po~etne naknade uzet }e se iznos koji je napisan slovima), - dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od po~etne naknade, tj. iznosi od 5.120,315 KM na ra~un broj: `irora~un broj: 1610250023300029, otvoren kod Raiffeisen banke, vrsta prihoda 722449, op}ina 057. Iznos kaucije }e se u~esnicima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponu|a~i, vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na zaklju~ak Komisije za provo|enje javnog konkursa, ukoliko isti nisu ulo`ili pisani prigovor na zaklju~ak, a ura~unati u naknadu u~esniku koji bude izabran, - izvod iz Sudskog registra za pravna lica, fotokopiju li~ne karte za fizi~ka lica, rje{enje od nadle`nog organa (odobrenje za rad) - ovjerene fotokopije dokumenata, - dokaz da u~esnik konkursa nema neizmirenih obaveza prema op}ini Lukavac po osnovu naknada za ranije dodijeljno gra|evinsko zemlji{te kao i drugih neizmirenih obaveza - naknada prema op}ini Lukavac, izdata od nadle`nih op}inskih slu`bi (potvrda ili uvjerenje). U~esniku koji je odustao ili mu je utvr|en gubitak prava gra|enja, upla}eni depozit se ne}e vratiti. Op}ina Lukavac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po ovom konkursu, te zadr`ava pravo da ovaj konkurs poni{ti i ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima konkursa. U~esnici javnog konkursa, koji nakon javnog otvaranja prispjelih ponuda na javni konkurs, a prije nego {to Komisija za provo|enje javnog konkursa donese zaklju~ak o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, odustanu od podnesene prijave na javni konkurs, gube pravo na povrat upla}enog depozita. 2. Podno{enje prijave Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se li~no na protokol u {alter-sali zgrade Op}ine Lukavac - Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem preporu~ene po{tanske po{iljke u zatvorenoj koverti na adresu: Op}ina Lukavac, Trg slobode broj 1, 75 300 Lukavac, sa naznakom: Op}ina Lukavac Komisija za provo|enje javnog konkursa Prijava na Javni konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za gradnju privrednog objekta na lokaciji Industrijska zona Lukavac „ne otvarati“ Na pole|ini koverte obavezno nazna~iti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt- telefon i adresu. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu. VII POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA Javni konkurs za dodjelu zemlji{ta provodi Komisija za provo|enje javnog konkursa imenovana od op}inskog na~elnika. Komisija za provo|enje konkursa utvrdit }e rezultate konkursa, te sa~initi rang-listu kandidata, prema kriterijima i mjerilima utvr|enim Odlukom o uslovima i na~inu dodjele gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu (''Slu`beni glasnik op}ine Lukavac'', broj: 2/04, 4/05, 7/05, 8/05, 5/06 i 7/08). Otvaranju prijava mogu prisustvovati svi zainteresovani u~esnici konkursa, odnosno njihovi punomo}nici. Nepotpune i neblagovremene prijave konkursa komisija ne}e razmatrati. Komisija }e dostaviti zaklju~ak o rezultatima javnog konkursa svim u~esnicima u roku od 8 (osam) dana od dana zaklju~enja javnog konkursa. U~esnici mogu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rezultata konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u putem Komisije za provo|enje konkursa. Komisija dostavlja zaklju~ak o rezultatu javnog konkursa sa prigovorima u~esnika kao i zaklju~ke kojima se prijave odbaciju kao neblagovremene i nepotpune, Op}inskom vije}u radi dono{enja rje{enja o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Prije dostavljanja zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa Op}inskom vije}u, Konkursna komisija razmatra prigovore i daje obrazlo`eni prijedlog Op}inskom vije}u. VIII OSTALO Sve dodatne informacije u vezi sa urbanisti~kotehni~kim uslovima izgradnje objekta mogu se dobiti u Slu`bi za urbanizam, prostorno planiranje i investicije op}ine Lukavac svakim radnim danom od 8 do 14 sati ili na broj telefona 035/553-366, od dana objavljivanja javnog konkursa do dana roka za dostavljanje ponuda. Javni konkurs }e se objaviti u dnevnim novinama, a objaviti }e se i putem web stranice Op}ine Lukavac: www.opcina-lukavac.com.ba, kao i na druge pogodne na~ine. Sastavni dio konkursa je Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Industrijska zona Lukavac“ (I faza Plan parcelacije sa namjenom povr{ina) broj: 01-02-1-2795/05 od 18.11.2005. godine. OP]INSKI NA^ELNIK D`evad Mujki}, dipl. pravnik

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel:061/360-084.k AGENCIJI potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Mob. 061/925-649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kan Sarajevo. Tel:062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM adaptiran stan u Ferhadiji, polunamje{ten. Mob. 061/103-130. 756 IZDAJEM poslovni prostor 43m2 [entada pogodan za razne namjene. Tel. 061/344-365. 621. IZDAJEM namje{ten stan u Ned`ari}ima. Mob: 061/221706.sms IZDAJEM jednosoban konforan stan, 41m2, otoka, ul. Radenka Abazovi}a 5, pogodan za poslovni prostor. Mob. 061/184-771.k U STROGOM centru povoljno izdajem poslovni prostor (kancelarije9 na I i II spratu. Tel. 033/225-281.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM blizu trolejbuske stanice Bistrik super adaptiran namje{ten jednosoban stan II spr. zgrada 400KM. Tel:033/646-410.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k

III

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

MALI OGLASI
PRODAJA
TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna dva ulaza dva dvosobna stana dvije garsonjere ~etiri gara`e 70m2 tarasa 550m2 ba{te.Cijena 500.000 KM.Telefon: 070/ 232 -507,mob.062/010842. 033/410-632.sms HRASNO, stan novogradnja 2001. god. 43m2. prodaja, 1.980 KM/m2, 2 sprat, odmah useljiv, blind vrata, alu stolarija, parket nov, dvosoban, sun~an, prostran. Mob: 061/701-387.sms JEDNOSOBAN stan na Alipa{inom Semira Fra{te 10 kat 43m2 adaptiran, cijena 1600 po m2.Tel:061/320-439.k TITOVA, 121m2, 4 kat, lift. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM stan u nizu sa 3 eta`e S.Kolonjia+ba{ta adaptiran 120000 KM.1/1.Tel:061/177556.k PRODAJA Ilid`a Lu`ani 3. sprat 57m2 90000KM.Tel. 061/177-556.k DOBRINJA 55m2 1 sprat Trg Zlatnih ljiljana 1490km/m2. Tel:061/177-556.k DOBRINJA 61m2/1100 Indire Gandi Vahide, i ul. Vahide Maglajli} 64=1600m2 adaptiran.Tel.061/177-556 k. ^. VILA 73=1600KM ^.Vila 43=1m2 adaptiran 85000KM. Tel. 061/177-556.k PRODAJEM stan Novogradnja Pionirska dolina exstra povoljno.Tel.062/619-361.k. STARI Grad, kod Vodovoda, 30m2, 4 kat, balkon+mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810. 729 OTOKA, 87m2, troiposoban, 7 kat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810. 729 KU]A, Bjelave, 64m2+110m2 zemlje. Mob. 061/148-810. 729 KU]A, Bjelave 160m2, 230.000 KM. Mob. 063/509-365.k OTES, 64m2+64m2 pro{irenja, 96.000 KM. Mob. 063/509365.k BREKA, 79m2, 2 kat, balkon, cen. grij. 195.000 KM. Mob. 063/555-858.k KOVA^I]I, 55m2+balkon, 2 kat, 112.500 KM, cen. grij. Mob. 063/555-858.k TITOVA, 147m2, 3 kat, salonski. Mob. 061/484-505.k TROIPOSOBAN, Trg Zavnob. 77m2, 105.000 KM, dvoiposoban, N. Smailagi}a, 9 kat, 67m2+balkon, potpuno adaptiran, 108.000 KM. Mob. 066/801-737.k PRODAJEM stan 34 m2 ul. Grada~a~ka cijena 64.000 KM. Tel.061/869-013.k. DVOIPOSOBAN 52m2, A. lipa, djelimi~no adaptiran, 103.000 KM, jednoiposoban 59m2, A. lipa, 46m2, 88.000 KM. Mob. 066/801-737.k ^ENGI] V. 53m2, XVI sprat, 1.550 KM/m2, ku}a d. Vogo{}a, pored rijeke Bosne, P+S, 1100m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787.k LO@IONI^KA, 1 sprat, 105m2, 210.000 KM, P. Ribar, 1 sprat, 52m2, 104.000 KM, Gajev trg 58m2, 133.000 KM. Mob. 064/4212354. NOVOGRADNJA, Stup, dvosoban 45m2, 7 sprat, balkon, cen. grij. 1.520 KM/m2, PDV ura~unat. Mob. 061/702-881. PRODAJEM staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, 85.000 KM. Mob: 062/656270.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383064.k CENTAR, M. Irbina, 130m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBNa ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM 48m2, Grbavica I (Grbavi~ka) komplet renoviran i adaptiran I kat sa kuhinjom i plakarom, plinsko eta`no. Tel:066/340-748,k PRODAJEM 105m2 Centar Titova troiposoban renoviran I kat hitno, povoljno. Tel:061/526243.k PRODAJEM 57m2 Centar iza Vojne bolnice i dvosoban gradnja, visoko prizemlje.Cijena po vi|enju.Tel:033/711-665.k PRODAJEM 51m2 Grbavica II Hasana Brki}a dvosoban stan IV kat plinsko eta`no 100.000KM. Tel:061/899-209.k PRODAJEM stan 24m2 [vrakino ul.Prvomajska i garsonjera IV kat 36.000KM. Tel:061/150-519.k PRODAJEM 61m2 Nova Vogo{}a Rosulje novogradnja dvoiposoban II kat 1500KM/m2 sa PDV-om.Tel.033/711-666.k PRODAJEM 40m2 Aneks, Prijedorska, jednosoban renoviran IV kat 65.000KM.Tel. 062/295919.k PRODAJEM stan 60m2 gara`u u Hrasno Trg Heroja. Tel. 061/047-960.k ^ENGI] VILA ul. Fetaha Be}irbegovi}a 60m2 VI sprat lift 110.000KM.Tel. 061/205-235.k

51

CENTAR eta`ni stan i ku}a 130m2+gara`a ul. Mustafe Busulad`i}a 19. Tel.061/205-235.k DOBRINJA 2, Nurije Pozderca 8/I 80m2 90000K M.Tel: 061/205-235.k ALIPA[INO polje Trg Nezavisnosti 18 71m2 trosoban odli~no stanje 90000KM.Tel: 061/205235.k PORODI^NA ku}a u odli~nom stanju, 5 min. od Katedrale, 200m2 i gara`a, 220.000 eura. Mob. 061/488-033.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k DOBRINJA II, stan 80m2, N. Pozderca, 1 sprat, troiposoban, dvostran, povoljno. Tel. 711-666.k HRASNO, 53m2, T. O. Pa{e, 6 sprat, dvosoban, cen. grij. lift, balkon, 97.000 KM. Mob. 061/526-243.k GRBAVICA, 51m2, 4 sprat, H. Brki}a, dvosoban, pl. et. balkon. Mob. 061(899-209.k GRBAVICA I, 41m2, 1 sprat, Grbavi~ka, adaptiran, jednosoban, nova kuhinja, amer. plakar. Mob. 061/247-777.k NOVA Vogo{}a, Rosulje, novogradnja, 61m2, 2 sprat, dvoiposoban, pl. et. lift, 1.500 KM/m2, cijena sa PDV-om. Mob. 066/340-748.k G. CIGLANE, 25m2, A. Hangija, garsonjera, 57.000 KM. Mob. 061/150-519. ANEKS, 40m2, Prijedorska, 4 sprat, jednosoban, renoviran, balkon, cen. grij. 68.000 KM. Mob. 062/295-919.k 62m2 Dobrinja Petra Pe{i}a dvosoban prizemlje. Tel. 061/526-243.k PRODAJEM stanove: Dobrinja, III sprat, 54m2, 75.000 KM, Centar, PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM 900m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branilaca Nu{i}a 46. Tel.061/191-521.k

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

52

MALI OGLASI

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

001

NEKRETNINE PRODAJA
DALMATINSKA Centar stan 121m2 visoko prizemlje. Mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533. k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k PRODAJEM jednosoban stan 42m2, ustakljena lo|a, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k PRODAJEM stan 64m2, Metalka, 1/1, 96.000 KM, hitno, 6 sprat. Mob. 061/257-547.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM stan kod Katedrale, 115m2, fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/200-393. k STANOVI HRASNO 53m2, ^engi} V.2-64.20m2, Otoka 71m2 devastiran, Dobrinja 53,68, 89m2 Grbavica 73 i 13, Alipa{ino 64,73m2, Pofali}i 40m2, Isto~no Sarajevo. 60 i 60m2. Tel. 061/375-787.k. PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlji{te za vikendice, Osenik-Pazari}. Tel. 417-089.k ^ENGI] V, 60m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k

PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM na Marin Dvoru 2/3, 106m2 trosoban stan sa terpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan. Tel. 062/254-859.k APARTMANI na Jahorini, naselje Dvori{ta, od 31-75m2, 900 eura/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k

PRODAJEM dva pos. prostora 170m2 na Dobrinji 3, veoma povoljno 100.000 KM, mo`e se adaptirati u stan. Mob. 061/135356.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200-393.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj preko puta Doma pisaca ispod Konzuma vlas. 1/1 uknji`eno. Tel. 061/869396.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM zemlji{te industrijska zona, relacija Ilid`aBla`uj 2500m2, uz samu cestu. Mob. 061/145-517, 061/085792.k CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.k

MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM dobro o~uvanu opel corsu, godi{te 2000, benzin.Mo`e i zamjena. Mob:061/260-177.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k

PRODAJEM razglednice iz austrijskog doba 1896-1918. god. Fo~a, Nevesinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid`a i dr. Mob. 061/194-220.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k [IVA]A ma{ina Singer, cijena po dovogoru. Mob. 061/909320.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM knjige proizvodnja sadnica, proizvodnja povr}a biljna proizvodnja. Tel. 061/275-792.k PRODAJEM prozore. Mob: 061/869-396.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k SKIJE sa vezovima Atomic SL II, kori{tene 1 sezonu, takmi~arske, du`. 155cm. Tel. 201-202, iza 15 sati.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM umjetni~ku sliku ulje na platnu. Tel:061/357934.sms PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM umjetni~ku sliku ulje na platnu. Tel:061/357-934.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224704.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184A, {irina {tampe 180cm.Tel.033/553-865 i 061/895-017.k

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k

VOZILA
PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM Golf V, 1,9 TDI, 2005. god. 17.000 KM, ura|en veliki servis. Mob. 061/530000.k FORD 1300 escort benz. 89. god. odli~no stanje, registrovan do 14.12.2012. god. povoljno, hitno. Mob. 061/266-104.k

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah, cijela BiH, dolazim na adresu, prodajem cetifikate povoljno. Tel: 061/175-237.sms KUPUJEM deviznu stednju iz Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Tel: 065/027864.sms KU PU JEM ku}u ili pod plo~u, Sa ra je vo. Mob. 061/841-396.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869- 608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 104.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654793.k KU PU JEM gra mo fon ske plo~e. Mob. 065/346-222. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723731.k KUPUJEM kuku za Audi 80B4, 92. god. Mob. 063/121524.k

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

53

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001 „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnihlica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 7446 MIKADO d.o.o. Al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655600 i 061/551-515 www. mikadobh.com 398 KOMBI prijevoz selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309. 316 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k BESPLATNE web prezentacije,sajtovi,video i web dizajn na www.anasnegina.com. Tel: 063/375-330.sms RADIM sve vrste fizi~kih poslova subotom i nedjeljom, Enes. Tel: 061/183-876.sms USTUPAM mje{anca Bulmastifa i Sarplaninke za parenje. Tel: 061/183-876.sms KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata.Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja,kuhinja, plakara,stolova.Tel:062-466-093.k MALE[I]I kod Ilija{a, meljem sve vrste `itarica u svojoj vodenici, kvalitetno i povoljno. Mob. 066/722-576.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k KERAMI^ARSKE usluge. Tel. 061/460-606.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k

na na{e drage

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

SMAIL (KADRIJE) ]OSOVI]
FADIL MEHMEDOVI]
preselio na ahiret u utorak, 7. februara 2012, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. februara 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.45 sati ispred marketa Lora Nova Breka, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Fatima, sin Edin, k}erke Edita i Elma, bra}a Nail i Fadil, sestre Hasena, Rasema, Zajneba, Hasija, Razija i Fadila, unu~ad Lajla i Indira, zetovi Ermin i Halil, snaha Senita, brati}i i sestri}i, teti}i i teti~na [uhra, amid`i}i, te porodice ]osovi}, Biber, Bakal, Gagula, [iv{i}, D`aferovi}, Gad`o, Mo~evi}, Skenderagi}, Pohara, Ba{ovi}, Efendi}, Peljto, Salihspahi}, Adilovi}, Serhatli}, Me{evi}, Kaltak, Skorupan, Srna, Alihod`i}, Hela}, Lika, [u{ak, ]oso, D`idi}, Ke{an, Kr{o i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji Panjina kula u Ulici Ned`ada Musi}a.
000

26. 1. 2007 - 26. 1. 2012.

primarijus dr. ENES RIBI]
magistar medicinskih nauka i ekolo{ki aktivista iz Jajca

ISMETA MEHMEDOVI], ro|. KADRIBEGOVI]
6. 2. 2007 - 6. 2. 2012.

uz zahvalnost za dugogodi{nju saradnju i nezaboravne besjede o za{titi okoli{a i o~uvanju zdravlja ljudi. Hajdar Arifagi}
411

S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene. Na|a, Cano, Nina i Semin s porodicom
848

SJE]ANJE

na na{u dragu i plemenitu majku

VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, itd). Mob. 061/132149.k INTELEKTUALKA, ~uvala bi djecu u va{em stanu. Tel. 061/557-162 vikendom praznicima. k ^ISTIM stanove samo, ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara.Tel:062/466-093.k KERAMI^ARSKA usluge moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata.Tel:062/466093.k. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909306.k

INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6KM/~as. Tel. 033/621-976.k ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. bojleri, indikatori, uti~nice, lusteri, itd. Mob. 061/048-497.k VODOINSTALATER opravlja i postalja ~esme, vodokotli}e, sifone, prenzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k TELEFONIKO servis: popravlja sve vrste be`i~nih i obi~nih telefona, izrada telefonskih instalacija. Mob. 061/141-676.k MATEMATIKA, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259.k KOMBIJEM ve~im povoljno vr{im prevoz selidbe, kabastog otpada, {ute i dr. Mob. 062/423-123.k KOMBI prevoz putnika, manje selidbe. Mob. 061/500-622.k PROF. engleskog jezika, sudski tuma~, prevodi, ovjerava dokumente, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 465-958, 062/612-399.k STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221902, 061/130-034.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654941.k

POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292.k KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524.k NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121524.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141-676.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510228 i Mob. 061/359-500.k PARKETAR, postavljanje, bru{enje, lakiranje parketa, {ipoda, postavljanje laminata. Mob. 062/177-796.k MAJSTOJ, popravlja brave, namje{taj i postavljam garni{e, plafonjere, klupice, monta`a namje{taja, itd. Mob. 062/177796.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k

ZEJNEBA KARKIN
oktobar 1923 februar 2012.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe-slasti~arnoj, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k KONOBAR sa radnim iskustvom u restoranu tra`i posao na podru~ju Sarajeva. Tel. 061/585-879.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kre di ti ra nje+sti mu la ci ja. Mob. 063/036955.k SAMOZAPOSLENJE proizvo dnjom ete ri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga. Tel. 032/244-417.k ZA PO^NI TE po sao knji gom „Vodi~ malih biznisa sa 2500 ideja“, knjiga na CD-u. Tel. 032/244-417.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kre di ti ra nje+sti mu la ci ja. Mob. 062/940550.k

Munira, Amira i Fikret
853

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

RAZNO
DAJEM stan za izdr`avanje. Mob. 066/843-158.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

ABDUSSABUR THOMAS ROGGE

preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 51. godini. D`enaza i ukop }e se obaviti u petak, 10. februara 2012. godine, u 11.30 u Berlinu ispred Sehitlik-d`amije, Kolumbijadamm 128. O`alo{}eni: supruga Saima, brat Andreas, otac Karl-Heinz sa porodicom, punac Zajko, {ure Zijad, Sejdo i Muhamed sa porodicama, familije Rogge, Mirvi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e biti prou~en nakon ukopa u Lichtenrader Str. 17a kod familije Celik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
854

ASIM FERHATOVI]
24. 1. 1933 — 24. 1. 1987.

ADEMIR FERHATOVI]
9. 3. 1966 — 25. 6. 1988.

VAHIDA FERHATOVI]
25. 5. 1939 — 10. 8. 2011.

S tugom, po{tovanjem i zahvalno{}u, Porodica
846

Sa dubokom tugom i bolom objavljujemo da nas je 6. februara 2012. godine napustio na{ voljeni mu` i otac

POSLJEDNJI POZDRAV gospodinu

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

VOJISLAV PETKOVI]
17. 2. 1954 — 6. 2. 2012.

JOSIPU BILIKU
Osvojio nas je plemenito{}u. Edina Kamenica i Hajdar Arifagi}
412

FAHRUDIN (DERVI[A) VOLODER
Dara Petkovi}, Nevena Petkovi}, Sanja Petkovi}
preminuo 9. februara 2012. u 70. godini. Sahrana }e se obaviti 10. februara 2012. godine, u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Emin i Vedad sa majkom Ramizom, snahe Laurel i Na|a ]osi}, unuka Peri Iris, sestra Favzija, porodice Voloder, Buturovi}, Ba{i}, Filipovi}, Lepirica, ]oli}, Muteveli}, Halilhod`i}, Vladovi}, Had`ibegovi} i ]osi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. herceg-Stjepana br. 2/1.
000

Sa zahvalno{}u za sve {ta je za nas u `ivotu u~inio oprostit }emo se u subotu, 11. februara, u 13 sati na mjesnom groblju Kaoci — op{tina Srbac.
852

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom ~ika

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu majku i sestru

LJERKU MARTIN^EVI]
Jedanaestog februara 2012. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ nepre`aljeni suprug, tata i djed
10. 2. 2006 — 10. 2. 2012.

SMAJI MUHAREMU SIPOVI]U
Ermina, Mahir i Nermana
837 845

Uvijek voljena, nikad zaboravljena. Sin Roman i sestra Zrinka

ZDRAVKO (MILOSAVA) PU[ONJI]
Toga dana u 13 sati posjeti}emo mjesto njegovog vje~nog po~ivali{ta na groblju Bukov~i} u Tuzli. Tvoji najmiliji: supruga Azra, sinovi Vensan i Milosav Miki, snahe Nedeljka Neda i Na|a, te unuci Danijel, Vanesa, Nora i Sergej
030

SJE]ANJE na dobrog ~ovjeka, na{eg dragog kuma

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

EDU ZVIZDI]A
Grozdanka sa k}erima i njihovim porodicama
AX

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE
IN MEMORIAM

55

GORDANA NALO, ro|. PERI]

NADA ARNAUT
2006 — 2012. MIRJANA OV^INA
10. 2. 2005 — 10. 2. 2012.

preminula 8. februara 2012. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 10. februara 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: porodice Nalo, Peri}, Mi~i} i Ademovi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici. Ku}a `alosti: Ul. Alipa{ina br. 8.
000

Bez tebe smo, a sa nama si! Sr|an, Sonja, Lara i Dunja
839

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Adnan i Senad s porodicom
788

Desetog februara 2012. navr{ava se 16 tu`nih godina otkako nas je napustila na{a draga i plemenita majka, baka i punica

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na dragog ujku

na na{eg brata i {uru

KSENIJA HUBANA, ro|. PERI[I]
10. 2. 1996 — 10. 2. 2012.

\URU DOBRIJEVI]A

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. K}erke sa porodicama
765

Iako nisi pored nas, i dalje osje}amo tvoju ljubav i toplinu. Sestri} Jadranko Talaji} sa porodicom — [vedska
407

\URU DOBRIJEVI]A
Ako je `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe, vje~no }e trajati. Tvoje sestre Zora i Nevenka, brat Tode i zet Ilko Talaji}

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{oj voljenoj sestri, tetki i zaovi

na ujku

GORDANI NALO, ro|. PERI]

\URU DOBRIJEVI]A

407

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i sa tugom u srcima uvijek sje}ati. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i sje}anjima. Porodica Peri}
409

Sestri~ina Dragana Brekalo sa porodicom — [vedska
407

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

GORDANI NALO
Ademovi}: Ned`ad, Mira, Aida i Nedim sa suprugom Ninom
850

FRANCI JO@ANC

ALEMI (HASIBA) KURTOVI]

Ro|ak Branko \oki} sa porodicom
841

Porodica Sofovi}: Ibro, Jasna, Zlatan i Bisera
71123

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

HUSO (MURATA) HATI]

UZEIR (HRUSTEMA) BEGI]
1935 - 2012.

DIVNA BILI]
12. 2. 2011 - 12. 2. 2012.

preselio na ahiret u utorak, 7. februara 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. februara 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.45 sati ispred Careve d`amije, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Fata, sin Mirso, unuk Mirnes, snaha Zigrid, brat Jusuf, snaha Zlatka, sestra [ida, zet Bajro, sestri}i, brati}i, teti}i, amid`i}i, te porodice Hati}, Kuko, Meki}, Duran, Klino, Guta, Mu{i}, Kari}, Dupovac, Kru{~ica, Ba{i}, Zolj, Kljuno, Potura, Spiljak, Buljugija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u d`amiji Mahmutovac.
000

preselio na ahiret 5. februara 2012. u 77. godini. Ispra}aj je obavljen u ~etvrtak, 9. februara 2012. godine, ispred ku}e `alosti u 15 sati, nakon toga d`enaza je klanjana i ukop je obavljen na mezarju Ravnima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: rodbina, kom{ije i prijatelji
000

Draga moja bako, tvoj lik je jo{ `ivo prisutan u mom sje}anju. ^esto te spominjem i budem tu`na {to nisi vi{e sa nama. Hvala ti za svu ljubav i pa`nju. Tvoja unuka Petra sa mamom i tatom
403

IN MEMORIAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DIVNA BILI]
12. 2. 2011 -12. 2. 2012.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SELIM (NASO) KUJOVI] IZETA POR^A, ro|. DEDOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 8. februara 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. februara 2012. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: suprug Ferid, sin Almedin, unuk Faruk, bra}a Rasim i Hamid, sestre Zineta, Mubera i Rasema Dika, nevjesta Vernesa, zet Ibrahim, djever Faik, jetrva Zulejha, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, te porodice Por~a, Dedovi}, Burekovi}, Bi~o, Aganovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Sumbul-~esma br. 38a.
000

Na{e dru`enje je bilo kratko, ali iskreno i prijateljsko. Zadr`a}u te u lijepom sje}anju. Tvoja prija Milja Anjoli
403

preselio na ahiret u srijedu, 8. februara 2012, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. februara 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Saliha, sin Rusmir, k}erka Vildana, bra}a Ahmet, Ismet i Fehim, zet Elvedin, unu~ad Dejna i D`ena, te porodice Kujovi}, Miropija, Zornji}, Gad`o, Alomerovi}, [ehovi}, Burekovi}, ^ota, Ze~evi}, Pintol, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Janka Jolovi}a 1, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

U subotu, 11. februara 2012. godine, navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti voljenog supruga, oca, brata, djeda, pradjeda i svekra

MILANA IVANOVI]A

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Uvijek }e{ biti dio nas u na{im mislima, u na{im `ivotima. Hvala ti na svemu {to si za nas u~inio, na svemu {to si nas nau~io, na vremenu koje si s nama proveo i na bezgrani~noj ljubavi koju si nam uvijek poklanjao. Tvoji: supruga Ljubinka, sinovi Zoran i Dragan sa porodicom
402

D@EVAHIRA [ILOVI]
9. 2. 2004 - 9. 2. 2012.

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Emina

Ne, jednostavno ne postoje rije~i koje mogu opisati bol u na{im srcima, du{i, tijelu, zbog toga {to nisi tu da sa nama dijeli{ ovaj `ivot. Sa tobom bi, sigurno, bilo sve ljep{e, bolje, svjetlije i sretnije jer si uvijek bila i ostala na{a najmilija. Volimo Te! Tvoji: suprug Alija i djeca Senija, Fehim, Miralem i Jasminka. Tevhid je prou~en 9. februara 2012. godine u 11 sati u [arenoj d`amiji u Tuzli.
030-II

10. 2. 1999 - 10. 2. 2012. iz Kozarca

HATID@A [ANTA, ro|. KRKI]

21. 2. 1981 - 10. 2. 2012. iz Kozarca

MUHAREM [ANTA

FAHRUDINU VOLODERU

S ljubavlju i po{tovanjem, djeca sa porodicama
834

Centar za istra`iva~ko novinarstvo
838

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{eg voljenog

ALIJA (SINANA) ALJI]
iz Vi{egrada

SAVU TRBOJEVI]A
MIDHAT (SMAILA) BABOVI]
10. 2. 1997 — 10. 2. 2012.

preselio na ahiret u utorak, 7. februara 2012, u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Meho, Mehemed, Adem i Hamed, k}erka Rabija, snahe Sabaheta, Masa i Zemka, zet Senad, unuci Almir, Jasmin, Admir i Mirzet, unuke Elvira, Aida, Adisa, Maida, [emsa i Mersiha, sestra Fatima, brati} Rasim, brati~na Senada, praunuci Ajdin, Dino, Faris i Edin, praunuke Ajlina, Alejna i Nejla, te porodice Alji}, Mujki}, Ali}, Bajramovi}, Be{li}, Baji}, Feri}, Bakija, Karaman, Pita, Rami}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Enisa Srne 7, Stup - Ilid`a. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije „Kralj Fahd“ sa polaskom u 12.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Danas, 10. februara 2012, navr{ava se 30 godina od smrti na{eg supruga i tatice. Dragi na{ Tata, pored ljubavi i divnih sje}anja sve ove godine i u najte`im momentima vodio nas je Tvoj ~ist karakter i pozitivna energija. Hvala! Tvoji: supruga Fatima i djeca Jasminka i Darko sa porodicama
001A

Sa sjetom, ljubavlju i po{tovanjem, porodica
820

Dvanaestog februara 2012. navr{it }e se 20 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Desetog februara navr{ava se 40 dana od kad nas je iznenada napustio na{ dragi

NIJAZA (MUHAREMA) BUSULAD@I]A
iz Br~kog 1914 — 1992.

MEHMEDA (IBRAHIMA) BAJRI]A
2008 — 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
812

Njegove: Zilkida i Sabina sa porodicom
812

TU@NO SJE]ANJE

Navr{ile su se ~etiri godine od smrti na{eg voljenog

SAFET (ADEMA) RAKOVI]
Neka ti Allah d`. {. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Familija Had`i} Tevhid i dova }e se prou~iti u petak, 10. februara, poslije d`uma-namaza u d`amiji na Hridu.
824

MEHMEDALIJA KU[LJUGI]
10. 2. 2002 — 10. 2. 2012.

ANTE (JOZE) JURO[A
Draga sje}anja i tuga ostaju zauvijek. Tvoji najdra`i: obitelji Juro{ i Zovko

S ljubavlju i po{tovanjem,
SJE]ANJE

Tvoji najmiliji
811

na na{u dragu
SJE]ANJE

823

na moje voljene roditelje i tetku

VASILIJU VASU D@ONLEZ, ro|. ANDRI]
12. 2. 1998 — 12. 2. 2012.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Vrijeme prolazi, ali ostaje beskrajna ljubav i sje}anje na dobru i bri`nu suprugu i majku. Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njen lik. Suprug Branko, k}erke Nada i Tanja
817

MEHMED HAMDO (MUSTAFE) HAMZANIJA
2000 — 2012.

HA[META [EFIKA (SULEJMANA) (SULEJMANA) HAMZANIJA, ro|. KORO JALOV^I], ro|. KORO
12. 2. 2010 — 12. 2. 2012. 8. 11. 2011 — 12. 2. 2012.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

S ljubavlju i po{tovanjem, Amra Hamzanija
800

58

PREDAH

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Imate dobre ideje i realnu procjenu, ali ne dobivate dovoljno o~ekivanu podr{ku u krugu saradnika. Neko postavlja pogre{na pitanja ili ima druga~ije poslovne interese. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada `elja za dominacijom. Stalo vam je da shvatite ne~ije emotivne namjere, ali postoje razli~iti signali koji vas zbunjuju i ostavljaju neobi~an utisak koji ne mo`ete lako da protuma~ite. Velika upornost u ovom trenutku ne donosi u potpunosti pozitivan efekt u susretu sa saradnicima, stoga promijenite prvobitnu taktiku. Potrebno je da doka`ete namjere, ali i da sa~uvate dobar poslovni odnos. Pogre{no procjenjujete ne~ije pona{anje i ulogu. Ne mo`ete lako da ubijedite voljenu osobu da promijeni mi{ljenje ili odluku o nekim zajedni~kim planovima koje imate. Potrebna vam je ogromna energija i ne~ija podr{ka kako biste na vrijeme zavr{ili sve planirane obaveze. Nalazite se u dobroj prilici da povla~ite neke paralelne poteze, stoga budite promi{ljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva. Postavljate suvi{na pitanja bliskoj osobi i na takav na~in samo indirektno poti~ete novu sumnju. Nema razloga za dodatnu zabrinutost koju osje}ate. Neko potvr|uje va{a o~ekivanja u poslovnoj saradnji. Ipak, ne budite suvi{e lakomisleni pred razli~itim saradnicima, jer ne~ije rije~i ne predstavljaju dovoljnu garanciju za du`i period. Va`no je da sa~uvate prisebnost duha u odlu~uju}em momentu. Djelujete zavodljivo i privla~no na okolinu. Sre}a je na va{oj strani, sve dok postoji zajedni~ka `elja da sa~uvate emotivnu bliskost. Stalo vam je da razrije{ite nove nesporazume, ali nemate dovoljno povjerenja u odre|ene saradnike. Ponekad istina i pravda sti`u sa izvjesnim zaka{njenjem, nema razloga da gubite vjeru u li~ni uspjeh. Upotrijebite zavodni~ke manire i nemojte dozvoliti da vas neko indirektno dr`i u sjenci. Poka`ite da imate jaku volju i neke skrivene adute onda kada je to najpotrebnije. Poku{avate da nametnete uticaj u dru{tvu saradnika. Me|utim, postoje neke situacije koje kao da prevazilaze va{e profesionalno iskustvo. Ukoliko dobivate lo{ signal, va`no je da se povu~ete u stranu i da sa~ekate na bolju priliku. Raduje vas ne~ije pona{anje i iskreni gest pa`nje koji vam se upu}uje. Partner umije da vas oraspolo`i na pravi na~in ili da vas rastereti od suvi{nih briga. Dopadaju vam se ne~ije poslovne ideje, ali jo{ niste sigurni u kona~an ishod. Smi{ljeno odga|ate trenutak za zvani~no izja{njavanje pred saradnicima i ostavljate otvorenu mogu}nost za dodatnu provjeru. Nema razloga da sumnjate u ne~ije emotivne namjere zato {to vam nedostaju sve informacije. Nemojte potiskivati osje}anja u dru{tvu osobe koju dobro poznajete. Saradnici djeluju pozitivno na va{e raspolo`enje, imate dovoljno energije da se anga`ujete na razli~itim stranama. Osje}aj poslovne afirmacije i uspjeha treba dodatno da vas motivi{e na akciju i pozitivne promjene u privatnom `ivotu. Ukoliko ste slobodni, planirajte ljubavni susret ili neki izlazak u dru{tvu. Prijat }e vam romanti~na zabava udvoje. U`ivajte u lijepim stvarima. Okolina pozitivno reaguje na va{e ideje i neko vas poti~e na aktivnu ulogu ili na dodatno stvarala{tvo. Va`no je da ne isti~ete poslovne ideje bez dobrog povoda. Sa~uvajte poslovne interese i dobar saradni~ki odnos. Ponekad u ljubavnom odnosu pri`eljkujete vi{e nego {to je mogu}e dobiti, ali nema razloga da se `alite na voljenu osobu. Prihvatite sve ono {to dobivate. Obratite pa`nju na snove. Zapetljali ste se u razli~ite situacije koje prevazilaze va{e znanje ili prakti~no iskustvo. Najbolje je da se distancirate od svega {to mo`e da vam prouzrokuje novu neprijatnost. Izbjegavajte suvi{ne eksperimente i improvizaciju. Potrebno je da prihvatite istinu ili drugu stranu medalje koja vam se manje dopada. Nema razloga da odga|ate susret sa jednom osobom ili ono {to je neizbje`no. Razo~arani ste ne~ijim pona{anjem i to vam daje za pravo, da preispitate zajedni~ki dogovor ili svoju ulogu u poslovnoj saradnji. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sa~uvajte prisebnost duha i svoju poslovnu poziciju. Postoji dobar povod da prihvatite ne~iji poziv za susret ili izlazak koji }e vam prijati. Potrudite se da obradujete voljenu osobu u duhu nekih neobi~nih ideja. Neko vas indirektno opominje da promijenite pona{anje, ali vi ne pridajete poseban zna~aj osobi za koju vas ne vezuju zajedni~ki poslovni interesi. Imate pogre{an stav o nekim saradnicima i delikatnim temama. Pa`ljivije razmislite o ne~ijim rije~ima koje djeluju vrlo dobronamjerno. Nema potrebe da birate pogre{nu ulogu ili da provocirate partnera na nove rivalske odnose.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI]

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Sadat BEGI] UNICREDIT BANK DD, DIREKTOR: transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, Ned`ad [ADI] SPARKASSE BANK DD Sarajevo, UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i transakcijski ra~un broj: Josip VRI^KO 1602000000317116, PRODAJA: POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Fax: 465-727, ra~un broj: 1872000000045887, Tel: 276-967, 455-558 KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 MARKETING: Meliha Hod`i} Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Fax: 472-901 Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Tel: 472-899, 468-161, [tampa: Unioninvestplastika dd, 276-968, 276-988 Semizovac bb e-mail: marketing@oslobodjenje.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je ID broj: 4200492600001 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, ADRESA: Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratPo{tanski pregradak 686 stva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHTELEFONI: a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno Centrala: 276-900, 467-723 za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj 902, fax: 468-090, modem: 468-018;

RJE[ENJE: narez, amela, {avat, ite, o, neron, magistarski, anagrami, s}, hermina, ra, a, najamnina, gline, iksan, ost, mi{o, k, naud, kemala, i, rotatori, kakadu, est, or, starosti, kasai, istek.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no, prije podne u zapadnim i ju`nim, a poslije podne i uve~er u svim predjelima po~e}e da pada snijeg. Puha}e slab do umjeren, poslije podne u poja~anju na umjeren sjeveroisto~ni vjetar, u Hercegovini jaka i olujna bura. Minimalna temperatura od 18 do -13, na jugu oko -5, maksimalna dnevna od -12 do -8, na jugu od -2 do 2°C. Za vikend i u ponedjeljak obla~no, povremeno sa snijegom, na jugu Hercegovine sa ki{om i susnje`icom. U Sarajevu danas obla~no, poslije podne sa snijegom. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar, poslije podne u poja~anju na umjeren. Minimalna temperatura -16, maksimalna dnevna -11°C.

Danas }e obla~no sa snijegom biti na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, dok }e ki{a padati u zapadnom i centralnom Mediteranu i na zapadu Britanskih ostrva. Najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u oblasti Jadranskog i Jonskog mora, gdje }e puhati jak i olujni vjetar, uve~er u poja~anju, a ponegdje i sa orkanskim udarima - oko 100 km/h. U ostalim predjelima Evrope malo do umjereno obla~no. Maksimalna temperatura kreta}e se od -15 do -10 u isto~nim i od -5 do 2°C u zapadnim predjelima kontinenta. Danas na Balkanu obla~no, poslije podne u zapadnim i ju`nim, uve~er i u ostalim predjelima po~e}e da pada snijeg. Na jugu Gr~ke, du` Jadranskog i Jonskog primorja o~ekuje se obilna ki{a i susnje`ica, kao i jak i olujni vjetar, uve~er u poja~anju, a ponegdje i sa orkanskim udarima - oko 100 km/h. Maksimalna temperatura od -11 do -3, u primorskim gradovima od 1 do 6°C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 12.20 sati. umjetnosti u Trebinju, BiH, za posjete je otvorena do 9. februara.

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA
premijera, SF spektakl, re`ija: George Lucas, uloge: Liam Neeson, Ewan McGregor, Nataline Portman... po~etak u 14.15, 17 i 19.45 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell... po~etak u 14 sati.

Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

IGRA POBJEDNIKA
drama, re`ija: Bennett Miller, igraju: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright… po~etak u 14.45 i 20.15 sati.

BANJA LUKA

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE

KINA
KRITERION
PUT
re`ija: Ishtar Yasin Gutierrez, po~etak u 20.20 sati.

MUPETTI

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. porodi~na komedija, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 15 sati. triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 17.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA
premijera, SF spektakl, re`ija: George Lucas, uloge: Liam Neeson, Ewan McGregor, Nataline Portman... po~etak u 15, 19.30 i 22 sata.

KINOTEKA
OBRISI BUDU]NOSTI – ONO [TO ]E DO]I
re`ija: William Cameron Menzies, uloge: Raymond Massey, Edward Chapman, Ralph Richardson... po~etak u 19 sati.

CINEMA CITY
SVE ZA LOVU
romanti~na komedija, re`ija: Julie Anne Robinson, igraju: Katherine Heigl, Jason O'Mara, John Leguizamo, Daniel Sunjata... po~etak u 16.50, 18.45 i 20.40 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 16, 18.30 i 20.45 sati.

NE ZNAM KAKO JOJ TO USPIJEVA
romanti~na komedija, re`ija: Douglas McGrath, igraju: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer… po~etak u 19.45 i 21.30 sati.

METTING POINT
KO@A U KOJOJ @IVIM
drama, triler, re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

IZDAJA

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA
premijera, SF spektakl, re`ija: George Lucas, uloge: Liam Neeson, Ewan McGregor, Nataline Portman... po~etak u 15.30,18 i 20.30 sati.

NE PLA[I SE MRAKA

POZORI[TA
MLADI
POSLJEDNJA KARIKA
premijera akcioni triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Antonio Banderas... po~etak u 17.10, 19 i 20.55 sat. autor: Lada Ka{telan, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Ajla Cabrera, Alma Merunka, Elma Ahmetovi}, Mirna Kreso, Edhem Husi}, Damir Kustura, Igor [kvarica, po~etak u 20 sati.

TUZLA

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
OP[TA BOLNICA
autor: Hristo Boj~ev, re`ija: Goran Bulaji}, igraju: Robert Krajinovi}, Mugdim Avdagi}, Predrag Jokanovi}, Adis Mehanovi}, Nusmir Muharemovi}, Sne`ana Markovi}, Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, Uranela Agi}, I{tvan Gabor, I{tvan Gabor, Lana Zablocki, Rastko Femi}, Dino [eki}, po~etak u 19.30 sati.

triler, horor, re`ija: Troy Nixey, igraju: Katie Holmes, Guy Pierce, Bailee Madison… po~etak u 17.45, 20 i 22 sata.

KUPILI SMO ZOO VRT

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

FESTIVALI
SARAJEVSKA ZIMA NARODNO
GRA\ANIN PLEMI]
komedija, autor: Jean-Baptiste Poquelin Moliere, re`ija: Lary Zappia, igraju: Mirvad Kuri}, Belma Salkuni}, Slaven Vidak, Ermin Sijamija, Vedrana Seksan, Aldin Omerovi}, Sanela Pepeljak, Amra Kapid`i}, Riad Ljutovi}, D`enita Imamovi}, Aleksandar Seksan, Amina Begovi}, Muhamed Jamakovi}, Vedran Brahi}, po~etak u 20 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). vr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. porodi~na komedija, drama re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Stephenie Szostak... po~etak u 16 sati.

akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 17.20 i 20 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 18.15 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji ikovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

PARADA

UNDERWORLD: BU\ENJE 3D

ZENICA

BIHA]

ATELJE ZEC
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 15.50, 18.10 i 20.30 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. akcija, SF re`ija: Mans Marlin, Bjorn Stein uloge: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Stephen Rea, Kris Holde-Ried... po~etak u 17.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
KRONIKE
premijera, SF, triler, re`ija: Josh Trank,

KINA
UNA
PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell,

BLACKBOX
Izlo`ba slika i crte`a umjetnika koji su zavr{ili slikarstvo na Akademiji likovnih

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012. U vihoru cvije}a
20.05 BHT

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

12. Poslije Feliksove smrti Sorenza doznaje da je bio previ{e zadu `en. Uprkos prijetnji da bankrotira, ona prihvata nasljedstvo i obe}ava sebi da }e sve isplatiti da bi spasila Krst svjetlosti. Vra}e se Gijomu, ali se pojavljuje i Luiz, u drugom stanju i spremna da se ubije ako je mu` napusti. Kako je Gijom nesposoban da izabere izme|u svog srca i svoje obaveze, Sorenza donosi sama odluku.

Kad li{}e pada
20.05 HAYAT

192. [evket i Ferhunde zaprepa{teni su igrom koju vrijeme s njima igra. [evket taj susret vidi kao dobru priliku da ka`e ono {to nije re~eno te govori ono {to }e potaknuti bijes kod Ferhunde. Nazmi radi svoj prvi veliki korak prema Lejli, `eli upoznati njezinu obitelj i do}i je zaprositi. Od toga dana, u ku}i gospodina Alija Rize kre}e ugodna `urba. Svi se dr`e te lijepe vijesti da bi zaboravili ru`ne dane. Istovremeno, Oguz je u potpuno druk~ijoj `urbi. I on se potiho okre}e prema pro{losti.

Glad

22.30 BHT
Hunger, 2008.

DRAMA

Re`ija: Steve McQueen Uloge: Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham, Liam McMahon

Zatvor Mase u Sjevernoj Irskoj 1981. godina. Zatvorenici iz ozlogla{enog bloka H protestiraju jer ne `ele nositi standardne zatvorske uniforme i `ele da im se prizna status politi~kih zatvorenika. Kako prosvjed ne daje nikave rezultate, Bobby Sands, jedan od zato~enih ~lanova IRA, odlu~uje po~eti {trajk gla|u. On odbija jesti sve dok irske vlasti ne priznaju IRA kao legitimnu politi~ku organizaciju.

Armin
20.55 HRT1
Armin, 2007.

FIL

M

Eksplozivni voz
00.40 PINK
Tripwire, 1990.

FIL

M

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

DRAMA RE`IJA: OGNJEN SVILI~I}
Re`ija: Ognjen Svili~i} Uloge: Armin Omerovi}, Emir Had`ihafizbegovi}, Barbara Prpi}, Daria Lorenci, Jens Munchow

AKCIJA / DRAMA
Re`ija: James Lemmo Uloge: Terence Knox, David Warner, Isabella Hofmann, Charlotte Lewis, Andras Jones, Sy Richardson

Francisci je potrebna njega, pa je to razlog Pepina dolaska u ku}u. Tristan nije odu{evljen tom idejom, ali pristaje zbog maj~inog lo{eg stanja. Francisca se otvara prema Pepi, pri~aju}i joj o svim nevoljama koje je mu~e, a posebno o odlasku njene k}eri. Martin govori Pepi da je neznanac u njihovoj ku}i zapravo neki ro|ak, ali ona i ne sluti da }e ~ovjek s kojim }e se sresti o~i u o~i biti monstruozni Carlos Castro za kojeg je vjerovala da je mrtav. Sebastian tra`i od Virtudes da mu ka`e za{to ga je varala, a ona mu otkriva kako se pla{i da }e ubice njenog mu`a do}i i po nju. Raimundo se osje}a bolje i obe}ava Emiliji da joj ne}e biti teret.

Sredovje~ni Ibro i njegov sin Armin autobusom putuju iz malog mjesta u Bosni i Hercegovini u Zagreb. Tijekom puta Ibro je jako uzbu|en - sa svima razgovara, hvali se sinom. Arminu, trinaestogodi{njaku, zbog toga je neugodno i moli oca da se prestane tako pona{ati. Me|utim, Ibro `eli svima obznaniti da vodi sina u Zagreb na audiciju za film koji snima njema~ki redatelj...

Potraga za zmajem
23.20 NOVA AVANTURA
Re`ija: Mark Atkins Uloge: Marc Singer, Brian Thompson, Jason Connery, Daniel Bonjour, Jennifer Dorogi Dragonquest, 2007.

FIL

Terorist Josef Szabo velika je prijetnja za svjetsku sigurnost. Stru~njak za oru`je, nemilosrdni plja~ka{ i trgovac oru`jem, taj genij s nevjerojatnom lako}om izmi~e svim klopkama FBI-ja. Prvi ~ovjek koji uspijeva sprije~iti Szabove namjere je nedisciplinirani, ali hrabri agent Jack DeForest. U poku{aju privo|enja zlo~inca pravdi, na`alost, nastrada Szabov sin, a terorist za osvetu ubija DeForestovu suprugu i otima agentova sina. Odba~en od FBI-ja, DeForest kre}e u najopasniju misiju svog `ivota...

M

[mokljani na faksu
23.05 OBN
College, 2008.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Deb Hagan Uloge: Drake Bell, Kevin Covais, Andrew Caldwell, Alona Tal

Oluja

17.15 TV1 / MRE@A

Kada tajanstveni mitski ratnik prizove opasnu zvijer iz dubina magije, mladi heroj }e morati krenuti u napetu potragu i probuditi zmaja koji je jedini mo`e pobijediti. Film je avanturisti~ki fantasti~ni klasik u maniri poznate trilogije „Gospodara prstenova“ i „Narnijskih kronika“.

Ponos je i dalje glavni krivac Alijeve i Zeynepine razdvojenosti. Dolazi do njihovog susreta u Ferayeinoj, ali iako jedno za drugim umiru od ljubavi, i dalje ne odustaju od svog ponosa. Po~inje novi `ivot za porodice koje su se preselile u Istanbul. Samim tim, prisiljeni su i da prihvate pravila tamo{njeg `ivota. Naravno, to va`i i za Fevzija i Hasana. Oni su odu{evljeni dolaskom u Istanbul te sanjaju o tome da se obogate, me|utim oni jo{ nisu upoznali drugu stranu medalje.

Ubojice
20.00 HRT2
Killers, 2010.

FIL

M

Trojica maturanata prilikom posjete svom budu}em koled`u pro`ive najlu|i provod. Trojica maturanata posje}uju koled` kao budu}i bruco{i. Kad stignu, prihvati ih najotka~enije bratstvo, koje ih podvrgne raznim poni`enjima kako bi im mogli pristupiti. Tako|er, kako bi ima dodatno zagor~ali `ivot, otkrivaju njihovu pravu dob. Ali, maturanti im se odlu~e suprotstaviti...

Pono}na utrka
21.40 HRT2 AKCIJA
Re`ija: Martin Brest Uloge: Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto, John Ashton, Dennis Farina, Joe Pantoliano Midnight run, 1988.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Robert Luketic Uloge: Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom Selleck, Catherine O'Hara

Jen je lijepa, privla~na i napu{tena, zato odlazi na kra}i odmor s roditeljima. U hotelu sretne Spencera, golog do pojasa, lijepo razvijenog i zavodljivog. Po~inju se dru`iti, zaljube se i uskoro vjen~aju, iako Jenin otac nije presretan k}erinim izborom. Spencer se prije bavio opasnim poslovima, a nakon vjen~anja s tim je prekinuo, bar je on tako mislio. No, tri godine kasnije, njegova se pro{lost vra}a opasnija nego ikada: za njegovu je glavu raspisana nagrada od ~ak 20 milijuna dolara...

Jack Walsh je moderni lovac na ucjene. Njegov poslodavac Eddie povjeri mu hvatanje mafija{kog knjigovo|e Jonathana Mardukasa koji je ukrao novac mafija{u Jimmyju. Walsh ima pet dana da ga dovede iz New Yorka u Los Angeles. Prije nego krene, Walsha grubo presretne agent FBIja Alonzo Mosley i obavijesti ga da FBI ve} nekoliko godina prati Serronoa, a Mardukas im je potreban kao svjedok...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 81. ep. 10.00 Pop Pixie 10.15 An|ela Anakonda 10.25 [kola za vampire 10.40 U zmajevom gnijezdu 11.10 Sve }e biti dobro, serija, 118. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.05 Villa Maria, serija 13.45 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 14.50 Bolonja info, reporta`a 14.55 Vijesti 15.05 Dok. ~etvrtak: Prevrat 89. Oktobarska isku{enja, dok. serija, 2. ep. (r)

petak, 10. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 29/39 09.15 Bruklinski most, serija, 10/35 09.40 Matematika, obrazovna serija, 2/13 10.00 BHT vijesti 10.15 Ezel, serija, 29/142 11.00 Putevi zdravlja, magazin (r) 11.30 Sjaj Pariza, serija, 64/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.10 The Doha Debates (r) 13.00 Sjednica Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, prijenos 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, serija 14.35 Bruklinski most, serija, 11/35 15.00 Dje~iji festivali 15.15 Olimpijske planine: Igman 15.40 U vihoru cvije}a, serija, 11/14 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza, serija, 65/80 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 30/39 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Olimpijske planine: Bjela{nica 20.05 U vihoru cvije}a, serija, 12/14 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Glad, britansko-irski igrani film 00.05 Mu~en, ameri~kokanadski igrani film 01.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.30 Pregled programa za subotu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.15 13.40 14.10 15.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Avanture u arhitekturi, dok. serija Dnevnik 1 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) Heroji i fenomeni (r) Ah, ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina: Majami 9, serija (r) Vijesti

06.05 Doba ljubavi, serija ep. 14/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Doba ljubavi, serija, ep. 15/24 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija 29. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija 169. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija ep. 51/124 11.00 Music box 11.10 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 12.30 Put u Saharu, dok. serijal ep. 1/13 (r)

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 197. ep. 07.15 Mali crveni traktor, crtani film, 4. ep. 07.25 Speed racer, crtani film, 8. ep. 07.50 Felix bebe, crtani film 08.50 Mechanical animals, crtani film, 29. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 33. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 10. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 City Exclusive, showbiz emisija 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un,kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.45 City, showbiz emisija 15.00 Sestre, serija

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.55 Ukleta Marijana, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Skrivena kamera, humor. program 12.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.45 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija

OBN

Turneja

21.10

Ono kao ljubav

20.10

Music box

11.00

Zvijezda mo`e{ biti ti

21.05

Grand show

21.00

Odmori se, zaslu`io si
20.00
14.35 Poglavlje 27, film 16.15 Ukleta Marijana, serija 16.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 17.30 Odred za ~isti~u, reality show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 21.05 [to je mu{karac bez brkova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Red Carpet, showbiz magazin 23.05 [mokljani na faksu, igrani film 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi 01.10 Koliba straha, igrani film 02.55 Red Carpet, showbiz magazin

15.35 Cimmer fraj, igrana serija, 6. epizoda 16.10 Sve }e biti dobro, serija, 119. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija, 82. epizoda 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.20 Pingu, crtana serija 19.27 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Turneja, serija, 1. epizoda 21.55 Cimmer fraj, igrana serija, 7. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.00 The family Ledjen 00.30 [iroko je li{}e, jugoslavenski igrani film 02.15 Villa Maria, igrana serija, 26. epizoda 02.55 Dnevnik 3 (r)

15.10 U fokusu 15.55 Pomorska tehnologija, dok. serija (r) 16.23 Izvje{taj sa berze 16.30 Srpska danas 17.05 Miris ki{e na Balkanu, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 Tv bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.05 Intervju 22.00 Iz iksa u iks, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Velika o~ekivanja, serijski film 01.45 Nevidljivi protivnik, serija 02.30 Avanture u arhitekturi, dok. serija (r) 03.20 Dnevnik 2 (r) 03.45 U fokusu (r) 04.30 Banjali~ka panorama (r) 05.05 Intervju (r)

13.05 Ikone, dokumentarni serijal ep. 2/14 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 29. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija ep. 51/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 30. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 30. ep. 21.05 Tek ro|eni, serija ep. 1/26 22.00 Igra, serija, ep. 42/64 22.25 Igra, serija, ep. 43/64 22.40 Borba bez pravila, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 TV Jedna, magazin za `ene (r) 01.58 No}ni program

12.00 Suze Bosfora, serija, 103. ep. 13.00 Suze Bosfora, serija, 104. ep. 13.50 Muzi~ki program 14.32 An|eli na tavanu, film 16.25 Sport centar 16.30 Kad li{}e pada, 197. ep. 17.15 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Nepobjedive banzuke 19.00 Vijesti u 7 19.25 Vremenska prognoza 19.28 Sport 19.30 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, 198. ep. 21.05 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.31 Sestra Betty, igrani film 01.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.30 Zvijezda mo`e{ biti ti

15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 City Exclusive, showbiz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti 19.00 Crtani film 19.15 Tajna ljubav, serija 20.00 Vojnici, serija 21.00 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 Californication, serija 00.40 Eksplozivni voz, ameri~ki film 02.30 City, zabavna showbiz emisija (r) 02.50 Grand show, muzi~ki show (r)

Sjaj Pariza
17.00 BHT
65. Delcourt ucjenjuje Alexiju da mora zadr`ati Lorene, ina~e }e Carialis izgubiti Mondotex, jednog od svojih najboljih klijenata. Nakon {to je vidjela svoju fotografiju u pijanom stanju, Tara odlazi iz kafea. Hermione se potpuno mijenja, `eli donirati novac siroma{nima, ali joj Jade govori da je konkretan anga`man mnogo bolji na~in pomo}i. Nakon {to je na{ao Taru u njenoj ku}i, Chris saop{tava Valerie da Tara ima problem s alkoholom...

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.35 Mala princeza, (r) 11.05 Budin `ivot, dok. program 11.55 Karika koja vi{e ne nedostaje, dok. program 13.00 Vijesti 13.10 Doma}i dokumentarni program (r) 14.00 Legenda o Bruce Lee-ju 14.50 Pusti muziku (r) 16.00 Vijesti TVSA 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Mu}ke 20.50 Vijesti 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 23.00 Voice of America 23.30 Izbori, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.00 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Borba bez pravila, film 00.10 Junska no}, serija 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, turska serija (r) 03.00 Hladan znoj, film

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 29. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 169. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 51/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 29. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 170. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 51/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 30. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 30. ep. 22.40 Borba bez pravila, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 29. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 169. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 51/124 11.45 Tajna slu`ba 12.45 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 29. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 170. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 51/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 30. ep. 18.15 RTM Grad 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 30. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija 22.40 Borba bez pravila, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini sreija 21.00 Sfera, kulturni magazin 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Legende bh sporta 10.30 Auto shop magazin 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Reporta`e sa zemlje mira 13.30 Svjetska ~uda 14.30 Opasna litica, film 16.00 Prahistorijski park 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talk show (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Jo{ smo tu… 20.30 Putopisi 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC NTV IC Kakanj 23.00 Glas Amerike 23.30 Sense - Ha{ki tribunal 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.15 Bez rizika, serija (r) 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Gradovi svijeta 15.10 Turisti~ka razglednica 15.30 Istina. Inf.dok. program (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Sje}anje i opro{taj (r) 18.10 O nama 18.30 Pu`evi sportisti 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Saop}enja, obavjesti, informacije 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Sje}anje i opro{taj, 2/4 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 SMS centrala 16.40 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna - zabavno obrazovni program (R) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte - tra`imo odgovore 21.10 Op~injeni, 196/204 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Doma}a serija 09.30 Doma}a serija 10.00 Novosti 10.05 Doma}i film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Bulevar 15.00 Jo{ jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Doma}a serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bela ladja, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Udar, 2. dio, film 01.20 Astrochet

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.10 Timmy 09.25 Fifi 09.40 Garfild 09.50 Dragon Ball Z 10.15 Lijeni grad 10.50 Bakugan 11.10 Winx 11.30 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 An|eli na tavanu, film 14.30 Alisa iza ogledala, film 16.30 Policajac s Petlovog brda, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.30 Sport centar 23.35 Sestra Betty, film 01.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 04.00 Film Sestra Betty 05.30 Banzuke

OSLOBO\ENJE petak, 10. februar/velja~a 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.59 ZABA - 90 sekundi (r) 09.04 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Kra{i}: Stepin~evo, prijenos 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.18 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti 14.09 Vrijeme sutra 14.11 Drugo mi{ljenje 14.43 [oka~ki disko, emisija pu~ke i predajne kulture 15.12 Ponos Ratkajevih, Serija (r) 15.59 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.03 Iza ekrana 18.32 Putem europskih fondova 18.49 Odmori se, zaslu`io si 4 - serija (r) 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.58 Vrijeme 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.03 Odabrao \elo H.: ^udovi{ni krokodili iz prapovijesti, dok. film 20.55 Ciklus hrvatskog filma: Armin (r) 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme sutra 22.56 Vijesti iz kulture 23.05 Peti dan, talk show 00.00 Na rubu znanosti: Znanstvena konferencija o bosanskim piramidama, 2. dio 00.53 Filmski maraton: Jaha~i na valovima, ameri~ki film 02.19 Filmski maraton: Svadbeno slavlje, film (r) 04.03 Skica za portret (r) 04.21 Peti dan, talk show 05.11 Ludi od ljubavi 2, serija (r)

TV PROGRAM
06.40 Nate Berkus Show 07.30 Jumanji, crtana serija 07.55 Beba Felix, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Oluja u raju, serija (r) 09.30 TV izlog 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.45 Danas umire{, igrani film 23.20 Potraga za zmajem, igrani film 01.00 Magla, igrani film 02.40 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show (r) 03.45 Dnevnik Nove TV (r) 04.35 Ezo TV, tarot show

63
S MA HOW GA BIZ ZIN

HRT1

05.00 Tenis, Davis Cup: Japan - Hrvatska, prijenos Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 11.30 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade (r) 11.51 Hotel Zombi, crtana serija 12.15 Tu|inci u Americi, humor. serija (r) 12.35 Pola ure kulture (r) 13.00 Alpe Dunav Jadran (r) 13.28 Tommy i mudra mula, ameri~ki film 15.00 Tenis, Davis Cup: Japan - Hrvatska, snimka (r) 16.26 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 16.48 Obi~na klinka, serija za mlade (r) 17.14 Briljanteen 17.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija za mlade 19.15 Simpsoni 19, crtana serija 19.40 Glazba, glazba... klape 20.00 Ubojice, ameri~ki film 21.40 Pono}na utrka, ameri~ki film 23.50 Bu|enje mrtvih 8, serija 00.41 Bu|enje mrtvih 8, serija 01.31 Vjeruj mi, serija 02.13 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (r) 02.34 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija (r) 03.11 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.41 No}ni glazbeni program: Glazba, glazba...klape (r)

HRT2

NOVA

07.30 48 Marake{, dok. program (r) 08.00 Druga strana Srbije, ep. 11, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e - Volja naroda I dio, dok. program (r) 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat I dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj Zanzibar, dok. program 19.30 Raj za pirate, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Usudi se i probaj - Zanzibar, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Raj za pirate, dok. program (r)

AL-JAZEERA B.

11.00 11.05 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30

RTS

13.00 13.40 14.00 14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 23.35 23.50 00.30

Vijesti Slagalica, kviz (r) Za sva vremena (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale: Balkanski magarac i druge pri~e, {kolski program Magazin Srbije na vezi (r) Gastronomad (r) Svijet zdravlja Mjesto za nas (r) Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{lja, 27/89 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica, kviz Dosije iks i oks, {kolski program Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, 28/89 Veliki izazov, kviz Bilo je to 1990, dok. program Oko, info Evronet Dnevnik Muzi~ki program Ko{arka: ps, snimak

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost cg 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Replika (r) 15.15 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Ekoloska radionica 16.15 Muzika: 16.45 Lajmet 17.00 Podgori~ka hronika 17.30 Sat tv - aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 Cg uzivo 18.55 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Robin Hud 21.15 Spotovi 21.30 Zapis 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Zabavni program 23.30 Crna Gora, u`ivo 00.00 Crna Gora, u`ivo 01.00 Muzika 01.30 Dnevnik 2

RTCG

Red Carpet
22.10 OBN

Sve }e biti dobro
16.10 FTV

SE

RI

JA

Nevenka je {okirana Domi}evim i Nivesinim seksom na radnom mjestu. Lela tra`i od Tamare premje{taj u novu bolnicu. Aleksandra prvi put osjeti pomicanje djeteta u utrobi. Domi}a zabavlja {to Karmen ne skriva svoju antipatiju prema njemu. Zoran moli prijatelje besku}nike da pro{ire vijest kako tra`i ~ovjeka koji se sudario s Milom. Aleksandra daje Kre{i da joj opipa trbuh i osjeti pokrete njihovog djeteta. Karmen dolazi kod Macanovi}a zbog dogovora o uvozu skupog medicinskog ure|aja...

08.30 Watts 09.30 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka 10.15 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska, u`ivo 11.30 Sanke, S[ Altenberg, Njema~ka, u`ivo 13.00 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska, u`ivo

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Paris, Francuska 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 10.00 Freestyle skijanje 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.00 Biciklizam, Tour of Qatar, u`ivo 14.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, plufinale

EUROSPORT 2

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Peta brzina, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Mafija za petama, 2 epizode 21.55 Da li je istina? 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

07.00 Obrnuto istra`ivanje 08.00 Nordijska divljina 09.00 Invazija `aba 10.00 Predatori u opasnosti 11.00 Poznati Kosmos 12.00 Nordijska divljina 13.00 Invazija `aba 14.00 Ratovi helikoptera 15.00 Tajna Biblija: Apokalipsa 16.00 Najopasniji otrov na svijetu 17.00 Povjerljivo: Dosijei tajne slu`be 18.00 Obrnuto istra`ivanje 19.00 Praistorijski predatori 20.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 [apta~ psima 21.30 [apta~ psima 22.00 Dosijei tajne slu`be 23.00 ]orkirani u inostranstvu 00.00 [apta~ psima: Psiho

Ski-skokovi

00.30

Bundesliga

20.00

14.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, u`ivo, ~etvrtfinale 18.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka, u`ivo 19.00 Atletika, Düsseldorf, Njema~ka, u`ivo 21.00 STIHL timbersports 22.00 Futsal, E[ Hrvatska, polufinale 23.30 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska 00.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka

16.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, u`ivo, ~etvrtfinale 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 20.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Strikeforce, R. Bowling, USA - B. Voelker, USA 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Futsal, E[ Hrvatska, polufinale

06.30 Euroleague: Maccabi - Cantu 09.00 Premier League Magazin 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Fudbal: [iroki Brijeg Metalurg Donetsk, direktno 11.30 Euroleague: Montepaschi Unicaja 13.00 Davis Cup: Switzerland - USA, direktno 20.00 NBA Action 20.30 Pregled Euroelague 21.15 Portugalska liga: Braga - Setubal, direktno 23.15 Vijesti 23.30 Premier League News 23.45 NBA Live 00.00 Najava Premier League 00.30 Premier League Magazin 01.00 Pregled Euroelague 01.30 Euroleague Magazin 02.00 NBA: New York LA Lakers, direktno 04.30 NBA Live 04.45 Vijesti

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Francuski kup: Dijon - PSG 11.00 Fudbal, Italijanska liga: Cesena - Catania 13.00 Fudbal, [panska liga: Zargoza Rayo Vallecano 15.00 Football Greatest: Platini 15.30 Fudbal, Copa Libertodores: Vasco Da Gama - Nacional

ARENASPORT 1

12.00 Hokej NHL: Toronto Philadelphia 14.30 Hokej - NHL: Fly On Ice 15.00 Box: Kotv Classics 16.00 Ameri~ki fudbal - NFL: Game Day 16.30 Rukomet Seha Liga: Crvena Zvezda Lov}en

ARENASPORT 2

Fudbal

15.30

Box

15.00

17.30 World Wide Sport 19.00 Kotv Magazin 20.00 Ko{arka, ABA liga: Partizan - [iroki, prenos 22.00 Fudbal, [panska liga: Preview 22.30 Fudbal, Italijanska liga: Preview 23.00 Fudbal, Francuska liga: Preview 23.30 Fudbal, Brazilska liga: Highlights

18.00 Ko{arka, ABA liga: Partizan La{ko 20.00 Odbojka CEV Liga {ampiona: Dinamo Moscow - Vila Cortese 22.00 UFC: Evans Davis, Ameri~ki fudbal NFL: Super Bowl

VIASAT HISTORY

09.00 ^etiri vijeka teleskopa 10.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 12.00 Rim: Posljednja granica 13.00 Borba protiv Crvenog barona 14.30 @ivotinje koje su u{le u istoriju 15.00 Vivaldijevim stopama 16.00 Duhovna muzika 17.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Hendl, `ivot pop ikone 19.00 Krv na na{im rukama 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 23.00 Vivaldijevim stopama 00.00 Duhovna muzika 01.00 Najgori poslovi u istoriji

ANIMAL PLANET

11.50 Rezervat divljih `ivotinja - Afrika 12.15 Rezervat divljih `ivotinja - Afrika 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Skoro kao ljudi sa D`ejn Gudol 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima: Specijal 17.20 Pas ili ma~ka 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivot delfina 20.05 Danijel i na{e ma~ke 21.00 Lete}a ~eljust 2 21.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 22.20 Medijum, serija 23.20 Kraljevski bolesnici, serija

TV1000

04.00 K-9, igrani film 06.00 Ispod povr{ine, igrani film 08.00 Sre}ni brojevi, igrani film 10.00 Avanture Rokija i Bulvinkla, igrani film 12.00 Va{i prijatelji i susedi, igrani film 14.00 Stani ili }e moja mama pucati, igrani film 16.00 Mrkli mrak, igrani film 18.00 Eksplozivna misija, igrani film 20.00 Sjaj, igrani film 22.00 K-9, igrani film 00.00 Mikalijina hronika, igrani film 02.00 Bez proma{aja, igrani film

FOX LIFE

11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Dr Haus, serija 13.20 Uvod u anatomiju, serija 14.10 Osveta, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Sre~ni zavr{eci, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Kao slu~ajno, serija 23.50 Kao slu~ajno, serija

FOX CRIME

09.20 Frikovi, serija 10.10 Tijelo je dokaz, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariz, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Bouns, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 Novi Amsterdam, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Monk, serija 21.45 ^ika{ki kodeks, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Ne~ujno, serija 01.50 Red`enesis, serija 02.35 Novi Amsterdam, serija

HBO

06.00 Turist, film 07.45 Hollywood: na snimanju Ix, ep.. 6 08.15 Sestre 10.00 Hellboy, film 12.05 Prijateljstvo! 13.55 Legenda o medvjedu 15.20 Stara ekipa, novi plan, film 16.50 Filmovi i zvijezde Iv, ep.. 6 17.20 Ja sam broj ~etiri, film 19.10 Obitelj Borgia, ep.. 6 20.05 Prosvjetljenje, ep.. 9 20.35 Kako uspjeti u Americi Ii, ep.. 8 21.05 Protuudar, ep.. 6 21.50 Carstvo poroka Ii, ep.. 6 22.50 Salt, film 00.30 Cyrus, film 02.00 Djevojka koja se igrala vatrom, film 04.05 Posljednja ku}a nalijevo, film

CINESTAR

09.00 Izgubljeni grad, igrani film 11.40 Zauvijek prijateljice, igrani film 13.30 @ivot je more, igrani film 15.40 Sve ostalo, igrani film 18.00 Gdje je lova, igrani film 19.40 Sitni lopovi, igrani film 21.30 Gospodar rata, igrani film 23.40 Taxi 3, igrani film 01.30 Alpha dog, igrani film

DAVIS CUP Turska i BiH igraju u Ankari

Deli} na otvaranju protiv Ergudena

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 10. februar/velja~a 2012.

48. strana

BiH ]E PROFITIRATI OD VISOKOG SNIJEGA

Ovo je bijelo zlato
Topljenjem obilnih naslaga kra{ka podru~ja }e se regenerirati i ponovo postati neprocjenjivo vodno blago ove zemlje
Visoki snijeg {to je prekrio cijelu Bosnu i Hercegovinu i ovih dana donosi velike probleme, nije ni{ta drugo ve} bijelo zlato! Kada topljenjem popravi veoma nepovoljnu hidrolo{ku sliku i elimini{e negativne posljedice su{e u utrobi zemlje, bi}e dugogodi{nja blagodat. Tim rije~ima ju~er je za Oslobo|enje aktuelne vremenske (ne)prilike komentarisao Enes Sara~, direktor Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda BiH, ekspert za upravljanje vodama i stalni predstavnik BiH u Svjetskoj meteorolo{koj organizaciji.

Kineska donacija
Ambasador NR Kine u BiH Wang Fuguo uru~io je ju~er u Sarajevu donaciju od 10.000 KM za ubla`avanje posljedica izazvanih snje`nim nepogodama u BiH. Donacija je osigurana na inicijativu Ambasade Kine u BiH, a primili su je predstavnici Dru{tva Crvenog kri`a BiH i entitetskih organizacija Crvenog kri`a. “U Kini se ka`e: Katastrofa je nemilosrdna, a ~ovjek ima suosje}anje. Iskreno se nadam da }e ugro`eno stanovni{tvo u {to kra}em roku pobijediti prirodnu katastrofu i uspostaviti normalne uvjete `ivota”, kazao je ambasador Fuguo.

Snijeg u Sarajevu: Trenutna mora i dugoro~na blagodat

Foto: S. GUBELI]

Jo{ deset dana
Izra`eni karstni fenomeni Bosne i Hercegovine, topljenjem obilnih snje`nih naslaga }e se regenerirati i ponovo postati neprocjenjivo vodno blago Bosne i Hercegovine, kazao je komentari{u}i trenutne vre men ske pri li ke koje imaju karakter te`e vremenske nepogode, siEnes birske hladno}e i Sara~ ekstremne snje`ne padavine. Ekstremne su i zbog toga {to je u

BI]E STRUJE Vje{ta~ke akumulacije u BiH su potpuno prazne pa sa topljenjem snijega treba o~ekivati njihovo punjenje i omogu}avanje rada hidroelektrana na visokom nivou
Mostaru palo vi{e od 80 centimetara snijega, {to je u novijoj istoriji nezapam}eno. Posebno isti~e i blagodati koje }e velike koli~ine snijega donijeti nakon {to napune {upljine u utrobi kra{kog podru~ja u isto~noj Hercegovini i sve hidroakumulacije u BiH. Uz to, i vje{ta~ke akumulacije u Bosni i Hercegovini su potpuno prazne pa sa topljenjem snijega treba o~ekivati njihovo punjenje i omogu}avanje rada hidroelektrana na visokom nivou. zne informacije. No pretpostavlja da se to ne}e dogoditi u narednih deset dana. Ono u {to je siguran jeste da se u naredna tri dana (petak, subotu i nedjelju) o~ekuju nove snje`ne padavine, na planinama i do 50 centimetara, a u Sarajevu i jo{ nekim gradovima 20 - 30 centimetara novog snijega. To }e uz zadr`avanje niskih temperatura, pogor{ati ve} nastalu situaciju, upozorava direktor Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda BiH. Posebno je skrenuo pa`nju na enormno optere}enje krovnih konstrukcija na velikim halama i ravnim krovovima i preporu~uje hitno uklanjanje snijega sa tih povr{ina. Jer, `eljezo na niskim temperaturama postaje krhko, a varovi pucaju.
H. ARIFAGI]

Internet-banda ukrala 90 miliona eura
Policija u Holandiji i Rumuniji uhapsila je 17 ljudi koji su sa bankarskih ra~una uzeli vi{e od 90 miliona eura na osnovu ukradenih podataka sa platnih kar tica. Ta banda je preko svojih veza, od kojih su mnoge bile na benzinskim stanicama, dolazila do podataka sa platnih kar tica i koristila ih da iz inostranstva podi`e novac, izme|u ostalog, i iz Dominikanske Republike. Predstavnica holandske policije saop{tila je da je u njenoj zemlji krajem pro{log mjeseca uhap{eno dvoje osumnji~enih iz te bande, dok je rumunska policija uhapsila 15 ljudi, od kojih je {est direktno u~estvovalo u organizaciji krivi~nog djela. Sumnja se da je banda ukrala vi{e od 36 miliona eura sa bankarskih ra~una 2009, 20 miliona u 2010. i oko 36 miliona pro{le godine, rekla je Jeleke van Rantvijk.

Pucaju varovi
Na pitanje kada }e po~eti topljenje tog bijelog zlata, nije mogao decidno odgovoriti jer ni u Svjetskoj meteorolo{koj organizaciji za takvu prognozu jo{ nemaju ula-

POSLJEDNJE VIJESTI
ZAPLIJENJENO 15 TONA METAMFETAMINA Meksi~ki vojnici zaplijenili su 15 tona metamfetamina, {to je rekordna pljenidba. Akcija je izvr{ena u predgra|u Gvadalahare, u dr`avi Halisko, na zapadu Meksika. KARAD@I]EVOM BRATU POTVR\EN ZATVOR - Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je presudu Vi{eg suda kojom je Luka Karad`i}, brat nekada{njeg predsjednika RS-a Radovana Karad`i}a, osu|en na 2,5 godina zatvora za izazivanja saobra}ajne nesre}e, u kojoj je poginula dvadesetjednogodi{nja djevojka. SAD UBILE VO\U AL-KAIDE - Operativni vo|a Al-Kaide u Pakistanu Badar Mansur ubijen je ju~er raketom iz ameri~ke bespilotne letjelice na sjeverozapadu zemlje, glavnom centru te organizacije u svijetu, saop}ile su pakistanske obavje{tajne slu`be. Ubijen je u Miran{ahu, glavnom gradu plemenske oblasti Sjeverni Vaziristan. [TRAJK GLA\U U IZRAELSKOM ZATVORU Palestinski zatvorenik Kader Adnan, ~lan militantne grupe Islamski d`ihad, koji ve} 55 dana {trajkuje gla|u u znak protesta {to se nalazi u izraelskom pritvoru bez mogu}nosti za su|enje, odbija medicinsku pomo} i `ivot mu je ugro`en, saop{tili su bolni~ki izvori.

Tvrdnje s Univerziteta Yale

Stvaranje superkontinenta
Ameri~ki kontinent i Euroazija spojit }e se na Sjevernom polu izme|u 50 i 200 miliona godina, saop}ili su nau~nici s Univerziteta Yale. Oni su prognozirali da }e se Afrika i Australija tako|er spojiti u novi superkontinent, ~ime bi se ozna~ila naredna faza u pomjeranju kopnenih masa Zemlje. Smatra se da su se kontinenti posljednji put spojili prije 300 miliona godina u superkontinent nazvan Pangaea, javila je Fena. Detalji istra`ivanja objavljeni su u `urnalu Nature. Kopnene mase Zemlje neprekidno se pomjeraju dok se de{avaju svakodnevne tektonske aktivnosti. U njima se stvaraju regije kao {to je Srednjoatlantski klanac u kojem je formiran Island i podru~ja kod obale Japana, gdje se sudaraju tektonske plo~e. Geolozi vjeruju da su tokom milijardi godina te tektonske plo~e vremenom spojile kontinente, stvaraju}i superkontinte Nuna prije 1,8 milijardi godina, Rodinia prije milijardu godina i nakon njih Pangaeu prije 300 miliona godina. Idu}i superkontinent ve} je dobio radno ime Ama-

Tinejd`erki do`ivotni zatvor za ubistvo
Ameri~ka tinejd`erka koja je priznala da je udavila, zaklala i no`em izbola 9-godi{nju susjedu jer je htjela znati kakav je osje}aj ubiti nekoga, osu|ena je na do`ivotni zatvor s mogu}no{}u pomilovanja, prenosi Fena. Alyssa Bustamante, 18-godi{njakinja koja je u trenutku zlo~ina imala 15 godina, priznala je krivicu za ubistvo drugog stepena i oru`ano kazneno djelo zbog ubistva Elizabeth Olten u oktobru 2009. u njihovom malom gradu u Missouriju. U svom je dnevniku iskustvo ubistva opisala kao prili~no ugodno. Bustamante je bila optu`ena za ubistvo prvoga stepena, no priznanjem krivice za bla`e optu`be ona je izbjegla su|enje i mogu}nost da `ivot provede u zatvoru za odrasle, bez mogu}nosti pu{tanja na slobodu.

zija, jer se o~ekuje da }e nastati spajanjem dviju Amerika i Azije. Istra`iva~i su zasnovali svoje prognoze kada i gdje }e biti formiran novi superkontinet na analizi formiranja njegovih prethodnika. - Po na{em modelu, zapravo se spajaju Sjeverna i Ju`na Amerika zatvaraju}i Karipsko more, i povezuju se dvije Amerike i Azija zatvaraju}i Arkti~ko more, izjavio je istra`iva~ Ross Mitchel sa Univerziteta Yale za BBC News.

SUBOTA,
SPORT

TRNJE I RU@E

Sochi: Spust (m), prenos
BHT 1 08.55

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

Sunderland - Arsenal, prenos
BHT 1 15.55

Otvoreni program TVSA
Jedan od najbolji programa tokom vandredne situacije u cijeloj Bosni i Hercegovini imala je TVSA. Naime, od prvog dana kolapsa uposlenici ove ku}e emitirali su otvoreni program svakog trena informiraju}i javnost o stanju u gradu. Osim toga, reporterske ekipe probijale su se kroz snijeg i donosile svje`e snimke, pa su tako prvi objavili pri~a o profesoru muzike koji je s prozora svirao i zabavljao ~ista~e snijega. Novinari u studiju, tako|er, svakog su ~asa u programu osim gledatelja uklju~ivali i predstavnike vlasti. Ovim programom TVSA iskazala je veliki profesionalizam. Ne mo`emo ne spomenuti da su i drugi u skladu sa svojim mogu}nostima gledateljima poku{ali prenijeti sve {ta se de{ava u snijegom okovanoj nam domovini, pa je tako za pohvalu i potez ekipe FTV-a koja je iz zavejanog sela kod @epe prevezla trudnicu u Sarajevo. Tako se po jedna ru`a mo`e dati svim televizijama, ali TVSA zaista zaslu`uje buket.

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

NEDJELJA,

Sochi: Spust/ superkombinacija (m), prenos Sochi: Slalom/ superkombinacija (m), prenos Real Madrid - Levante U.D.

SPORT

SPORT

SPORT

BHT 1 07.55 SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

BHT 1 10.55 SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

PREPORU^UJEMO | serija

21.30 TV 1 MRE@A NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

Nepobedivo srce

PONEDJELJAK,
SPORT SPORT SPORT

Real Sociedad - Sevilla F.C.
21.00 TV 1 MRE@A

NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

UTORAK,

Bayer L - Barcelona, prenos
FTV 20.30 i RTRS 20.35

NOGOMET: LIGA [AMPIONA

Olym. Lyonnais - Apoel, snimak
BHT 1 23.25

NOGOMET: LIGA [AMPIONA

SRIJEDA,
SPORT

Milan - Arsenal, prenos
BHT 1 20.35

NOGOMET: LIGA [AMPIONA
SPORT

Zenit - Benfica, snimak
FTV 23.50 i RTRS 22.45

NOGOMET: LIGA [AMPIONA

PETAK,

Mladost MG [iroki WWin, prijenos Bosna ASA BH Telecom Igokea, prenos
PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

16.55 BHT 1 KO[ARKA (M): POLUFINALE KUPA BiH
SPORT

19.40 BHT1 KO[ARKA (M): POLUFINALE KUPA BiH

U ponedjeljak, 13. februara, u 20.10 sati na RTRS-u po~inje emitovanje nove igrane serije „Nepobedivo srce“ koja }e se emitovati svakog po, nedjeljka u istom terminu. Serija "Nepobedivo srce" zajedno sa "Ranjenim orlom" i "Grehom njene majke" ~ini svojevrsnu trilogiju nastalu po romanima poznate spisateljke Milice Jakovljevi} – Mir-Jam. Po motivima njenog romana, scenario je napisao Zdravko [otra. U osnovi pri~e je nemogu}a ljubav izme|u siroma{nog mladi}a iz provincije, diplomiranog pravnika bez posla i talentovanog pjeva~a i bogate i tanko}utne nasljednice direktora i vlasnika banke. Veliku gluma~ku ekipu predvode Sloboda Mi}alovi} ]etkovi}, Ivan Bosilj~i}, Marija Karan, Nela Mihailovi}, Predrag Ejdus, Nenad Jezdi}, Nata{a Ninkovi}... U prvoj epizodi gledaoci }e se upoznati sa siroma{nim i nezaposlenim pravnikom Miroslavom Bal{i}em koji se izdr`ava pjevaju}i po kafanama i bezuspje{no poku{ava da se zaposli u struci. I kad se ~ini da nema nikakve nade da }e dobiti posao, dobija pismo iz jednog grada u provinciji u kojem ga direktor banke po preporuci poziva da bude u~itelj njegovom sinu koji ima problema u {koli pa ako to uspje{no rije{i, zaposli}e ga u svojoj banci kao pravnika. Tako|er, ova serija subotom se emitira u programu FTV-a.

SPORT

3

LICE S NASLOVNICE
Adis Deljkovi} i Alenka Bruck, urednici i voditelji magazina "Global"

godinu postojanja
• Nedavno je emitirano 300. izdanje "Globala", magazina o zbivanjima u svijetu. Koliko ste zadovoljni gledano{}u emisije? Adis: Za nekoliko dana ulazimo u osmu godinu emitovanja na{e emisije. To je dug period i tokom proteklih godina smatram da smo stekli povjerenje gledatelja. Kada je u pitanju gledanost, "Global" je jedna od najgledanijih emisija u informativnom programu BHT 1. Naravno, to nam imponuje, me|utim vi{e od gledanosti nam je va`no da na profesionalan na~in, kako to i dolikuje javnom servisu, informiramo na{e gledatelje. Ne podilazimo publici i stoga ne pristupamo temama na populisti~ki na~in i to na{i gledatelji itekako prepoznaju. Alenka: Moramo biti zadovoljni jer je gledanost veoma dobra. Za ovih sedam, skoro osam godina koliko se emitira "Global", poku{ali smo na kvalitetan i profesionalan na~in pribli`iti vanjskopoliti~ke teme na{im gledateljima. Znamo da je to te`ak zadatak po{to na{e gledatelje vi{e interesiraju zbivanja u na{oj zemlji. I pored toga uspjeli smo se izboriti i nametnuti. • Mo`e se re}i da se va{a emisija dosta razlikuje od ve}ine sli~nih na na{im TV kanalima. Koji je va{ komentar? Adis: U na{im emisijama fokus je na analiti~kom pristupu obra|ivanja vanjskopoliti~kih tema, koje problematiziraju eksperti odre|enih oblasti, zatim tu su gotovo stalna javljanja na{ih dopisnika iz Bruxellesa, Bona, Beograda, Washingtona, New Yorka, reporta`e koje imaju poseban odjek kod na{ih gledatelja i intervjui. Brojni dr`avnici i ljudi koji kreiraju politiku govorili su ekskluzivno za na{u emisiju. Mislim da su to osnovne karakteristike "Globala" i ono po ~emu se ova emisija razlikuje od drugih. Alenka: Drago mi je da ste to zamijetili. Nije dovoljno samo izvijestiti o nekom doga|aju. Vanjskopoliti~ke su teme takve da se moraju pribli`iti gledateljima, objasniti, analizirati. Mi to radimo profesionalno {to su na{i gledatelji i primijetili. Ljudi su vjerovatno zasi}eni doma}im te-

Ulazimo u osmu
Planirati vrijeme
• Kako novinarski posao uti~e na va{ privatni `ivot? Adis: Uvijek sam nastojao dobro planirati vrijeme i uskladiti posao s privatnim `ivotom, iako je to ponekad te{ko. Najljep{i trenuci su mi s trogodi{njom k}erkom Ajnom, koja je miljenica moje porodice. Tako|e, volim putovati, ~itati, dru`iti se... Alenka: Mnogo. Vi{e je rije~ o profesionalnoj deformaciji. Dnevnici se obvezno gledaju i komentiraju u krugu obitelji. Moji sinovi uz doga|aje u svijetu, ba{ kao i ja, posebno vole gledati strane dokumentarce. Novinarstvo je takvo da se ne mo`ete njime baviti samo osam sati i do}i ku}i. Jednostavno vam u|e u krv tako da ga je te{ko ostaviti ispred vrata. mama, tako da im na{a emisija do|e kao prozor u svijet. • S obzirom na to da ~esto imate ekskluzivne goste, da li imate problema tokom pripremanja emisije? Adis: Imamo svoje kontakte, emisija je prepoznatljiva i to je ne{to {to nam olak{ava posao prilikom dogovaranja gostovanja. Kada dogovaramo gostovanje predsjednika, premijera ili ministra vanjskih poslova prilikom njihovih slu`benih posjeta Bosni i Hercegovini, taj posao nam olak{ava i ~injenica da je "Global" emisija Televizije Bosne i Hercegovine. I to nam daje odre|enu prednost. Kada dogovaramo intervju s predsjednicima koji dolaze u posjetu BiH, jedan od problema je protokol i obaveze koje im ne ostavljaju mnogo vremena za razgovor s novinarima. Alenka: U ovom poslu uvijek ima problema s gostima. Me|utim, ne}ete vjerovati, najte`e je dogovoriti gostovanje bh. politi~ara. Zahvaljuju}i dobroj suradnji sa nekim veleposlanstvima u Sarajevu, uspjeli smo ugostiti u "Globalu" mnoge du`nosnike, posebice iz regije. Moram istaknuti da mi je najdra`i bio intervju sa biv{im hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesi}em prije tri godine. To je ~ovjek od kojeg bi mnogi na{i politi~ari trebali nau~iti kako se pona{a jedan du`nosnik. Bez problema smo dogovorili intervju, nije tra`io unaprijed pitanja, nije kasnio. • Da li ste mo`da imali nekih neugodnih iskustava u dosada{njem radu? Adis: Uglavnom imam pozitivna iskustva. Ali bih izdvojio jedan doga|aj prilikom snimanja reporta`e u Gazi. Naime, u pojas Gaze u{ao sam zajedno sa snimateljem D`evadom Hasanbegovi}em i ekipom Merhameta, samo tri mjeseca nakon

Alenka Bruck

Adis i Alenka s kolegama Igorom Jovanovi}em i Aleksandrom Aleksov

napada na turski humanitarni brod kada je ubijeno vi{e humanitaraca. Prilikom obavljanja na{ih novinarskih zadataka, pripadnici Hamasa nakratko su priveli snimatelja i mene. Zadr`ali su nas sve dok nisu pregledali sav snimljeni materijal i onda nas fotografirali. Na{i doma}ini, palestinski ljekari bolnice u kojom smo ina~e bili smje{teni, potom su nam rekli da je bolje da napustimo Gazu i zbog na{e sigurnosti, ali i kako oni ne bi imali problema zbog nas. Alenka: Bilo ih je malo. Toliko je bilo dobrih stvari u ovih 300 izdanja "Globala" da se onih neugodnih i ne sje}am. • Odakle interesovanje za spoljnu politiku? Adis: Oduvijek me je zanimala povijest, me|unarodni odnosi, vanjska politika... Na Fakultetu politi~kih nauka, gdje sam di plo mi rao `urnalistiku, magistrirao sam na temi „Teroristi~ka dimenzija izraelskopalestinskog konflikta“ .

Na BHT1 radim od 2002. godine i od samog po~etka bavim se isklju~ivo vanjskom politikom. Pored "Globala", trenutno obavljam funkciju urednika vanjskopoliti~ke redakcije i pripremam priloge iz svijeta za Dnevnik. Alenka: Jo{ u osnovnoj {koli znala sam da }u biti novinarka. Vi{e sam voljela tih 80-ih godina u na{im dnevnicima gledati priloge iz svijeta nego one iz zemlje. Sje}am se svih svjetskih kriznih situacija tako da sam dolaskom na BHT1 prije sedam godina dobi la pri li ku da ra dim ono {to sam uvijek `eljela, vanjsku politiku. • Smatrate li da je lak{e raditi emisije koje se bave spoljnom politikom od onih koje se ba ve unu tra{ njom? Adis: Ne bih na taj na~in dijelio posao. Bitno je da novinari ozbiljno i profesionalno pristupaju svom radu. Alenka: S obzirom na to da sam u svojoj

profesionalnoj karijeri pro{la sve stepenice, mo gu slo bo dno re }i da nije tako. Vanjska politika je vrlo kompleksno podru~je i ne mo`e se obra|ivati povr{no. Morate veoma dobro poznavati neku temu da biste je analiti~ki obradili i pribli`ili gledateljima. Ne govorim, naravno, o nekim dnevnim

doga|ajima kao {to su potresi, padovi zrakoplo va, sa mi ti, kon fe rencije... Uz dobro poznavanje teme u tvnovinarstvu je vrlo va`na i slika. Ne mo`ete govoriti o nekom doga|aju ako nemate sliku za to.
Ja. DURAKOVI]

Adis Deljkovi}

5

Nova serija na BHT1

Zdravo, Robbie!
Morski biolog dr. Jens Lennart ima novi, izazovan posao: postao je upravitelj uto~i{ta za foke, rijetke ptice i druge divlje `ivotinje u Seehagenu, malom selu na ostrvu Reugen. Jens je samohrani otac desetogodi{nje Laure. Njih dvoje `ive u maloj ku}i na imanju porodice Marten. Jens je samouvjeren, karizmati~an, stru~njak u svom poslu i ovo je sasvim novi po~etak za njega. Sa svojom asistenticom Carlom

Dux brine o bolesnim i ranjenim `ivotinjama, a kada ih izlije~e, pu{taju ih u divljinu. No, i dalje ih prate uz pomo} malih ure|aja. Jens i Carla su posve}eni svom poslu i provode mnogo vremena u svojoj bazi. Pored brige o `ivotinjama, moraju se nositi i sa raznim kriminalcima koji ugro`avaju opstanak `ivotinja. Serija od 37 epizioda }e od 11. ferbruara biti emitovana subotom u 12.15 i nedjeljom u 13 sati.

Turska serija u Programu +

Slijepa ljubav

Nova turska hit serija, „Slijepa ljubav“ (Yanik Koza) u Programu + (Hayat TV i Alternativna televizija) po~inje 13. februara. Potresna pri~a o porodici ^elebi iz Burse u programu je svakog radnog dana od 16.10 sati. Galip ^elebi uspje{an je trgovac tekstilom, o`enjen prelijepom Hanzade, koja krije stra{nu tajnu. Ta tajna ima mo} da njegov sretni `ivot promijeni iz

korijena. Iako ju je uspje{no skrivala punih deset godina, Galip slu~ajno saznaje da on, zapravo, nije otac Omerasafa, djeteta za kojega je vjerovao da je njegov voljeni sin jedinac. Ho}e li Galip imati snage da shvati razloge obmane i oprosti voljenoj `eni? Uloge: Yavuz Bingol, Basak Koklukaya, Colpan Ilhan, Mustafa Alabora, Sedef Avci.

Senad [vraka, autor serijala "Put u Saharu"

Dokumentarni serijal "Put u Saharu", autora Senada [vrake u programu TV1 emitira se subotom u 12.05 i ~etvrtkom u 18.05. Senad [vraka, Adnan Sejfi} i Armin Muratovi} 2009. godine proputovali su 10.000 km kroz Maroko, zapadnu Saharu i Mauritaniju, te kamerom zabilje`ili zanimljive, uzbudljive i ponekad opasne zgode i nezgode koje su ih stizale na tom dugom putu. U toku dvomjese~ne ekspedicije snimljena je TV serija "Put u Saharu", uzbudljiva pri~a o avanturama trojice Bosanaca i Hercegovaca u sjeverozapadnoj Africi. O utiscima sa afri~kog kontinenta, tamo{njim ljudima i obi~ajima, prirodi i krajolicima, razgovarali smo sa autorom dokumentarca Senadom [vrakom. • Za{to Afrika? [ta je bilo presudno da odaberete ba{ taj kontinent za pute{estvije i istra`ivanje? - Vi{e je razloga. Putovanje u zapadnu Afriku sam odga|ao jo{ od 2003. jer sam jo{ tada imao namjeru posjetiti Alija, prijatelja koji `ivi u Nouakchottu, glavnom gradu Mauritanije. Alija }emo, ina~e, upoznati u osmoj epizodi. Za mene mo`da najva`niji razlog, bila je `elja da vidim Saha-

Avantura kroz Afriku na TV1
ru. Ka`u da pustinja podsje}a na more, pa me to prirodno privla~ilo. Pokazalo sa da u tome ima istine, ali je putovanje Saharom ipak lak{e i jednostavnije od plovidbe okeanom. Relativna blizina i geografska pristupa~nost su olak{ali izbor ove lokacije za snimanje dokumentarne serije, utoliko vi{e {to smo i{li u zemlje i krajeve o kojima se kod nas malo zna.

apsorbuje sve va{e vrijeme i energiju i sasvim je sigurno da bih u putovanju vi{e u`ivao da nisam snimao TV seriju. • Kakvi su tamo{nji ljudi? Kako su reagovali na ekipu entuzijasta iz BiH? - U Mauritaniji smo bili prava senzacija. Tamo niko nikada nije vidio Bosanca, iako svi znaju za Bosnu. Bili smo izvanredno pri-

• Da li snimanje dokumentarca na terenu tokom samog putovanja pru`a priliku ujedno da se dati kraj i bolje upozna? - Da i ne. S jedne strane, morate se dobro pripremiti prije samog putovanja da biste znali {ta tra`ite i {ta treba snimiti. To znanje je korisno na licu mjesta. Me|utim, na{e putovanje nije bilo turisti~ko, snimanje filma je intenzivan proces koji

mljeni. Mauritanci su ina~e veoma srda~ni ljudi, uvijek spremni na razgovor i {alu. Vrijeme tamo proti~e veoma sporo. Maroko je znatno razvijeniji i shodno tome sli~niji Evropi. • Koliko neo~ekivanog ste zatekli prilikom upoznavanja Afrike? - U Africi se uvijek de{avaju neo~ekivane stvari, to je jedna od ~ari putovanja u Afriku. Va`no je pri tome ostaviti kod ku}e na{e evropske predra-

sude, opustiti se i i}i na put otvorenog duha. Neo~ekivano je, naprimjer, kada u zapadnoj Sahari, u nekoj pustahiji, nai|ete na hotel koji dr`i jedan francuski par, a koji izgleda kao iz 1001 no}i. [to pokazuje da turisti redovno idu tamo i da to ni blizu nije takva divljina kako se kod nas zami{lja. U jednu ruku, mo`da je to i {teta. S druge strane, i Afrika se mora razvijati, to je neminovno. • [ta je Va{e najve}e iznena|enje, impresija s putovanja? - Kada se na|ete u pustinji, sve impresionira. ^ovjek se tamo zaista osje}a mali. Mislim da bi svako trebao provesti barem mjesec u Sahari. @ivot u gradskom komforu stvara kod ljudi la`ni osje}aj va`nosti. Sahara u~i skromnosti, to je vrlo va`no. U tom kontekstu izdvojio bih susret s ribarom – matemati~arem kojeg }e gledaoci mo}i upoznati u ~etvrtoj epizodi. Taj ~ovjek `ivi u pe}ini na obali mora, po no}i lovi ribu da bi se prehranio, dakle njegov je `ivot na prvi pogled veoma primitivan. Me|utim, on je istovremeno i vrstan matemati~ar, kad ne lovi ribu, rje{ava matemati~ke probleme, zna~i bavi se ne~im {to ve}ina nas ne ra-

zumije i nema {ansi da ikada razumije. • Koliko lica ima Afrika? Koliko dugo ste boravili tamo? - Afrika ima nebrojeno mnogo lica, vi{e nego ijedan drugi kontinent. Pro|ite Evropom, ili Sjevernom Amerikom, sve je manje-vi{e isto. Svuda su isti hipermarketi, ista roba na policama, ista kola na ulicama, iste spla~ine po restoranima brze ishrane. Po~ele su te stvari stizati i u Afriku, ali jo{ je tamo ostalo veoma mnogo autenti~nog. Mi smo tamo proveli dva mjeseca, pre{li smo deset hiljada kilometara, a samo smo zagrebali povr{inu tog ogromnog kontinenta. Na`alost, na{e su mogu}nosti bile veoma ograni~ene, tako da nismo mogli ostati du`e, ni vidjeti vi{e. • Va{a naredna avantura: ima li je u planu i {ta }e to biti? - Ja sam se tek vratio s krstarenja po Crvenom moru i Indijskom okeanu koje je trajalo godinu i bilo veoma naporno, tako da mi je sad prvo potreban predah. Onda treba izmontirati videomaterijale koje sam snimio tokom krstarenja i prona}i televiziju koja }e to emitovati. Tek potom se mo`e po~eti ozbiljno razmi{ljati o novoj avanturi.
A. K.

7

Budva na pjenu od mora Dijana mijenja Amiru
RTRS od 18. februara kre}e premijerno sa emitovanjem najnovije serije Milutina Mime Karad`i}a “Budva na pjenu od mora” Serija }e se . emitovati subotom u 20.10. Prva sezona ima 12 epizoda, a sr` serije je sukob izme|u bogatih i siroma{nih, koji }e ljubav poku{ati da oplemeni. U ovoj seriji doslikava se sukob sistema vrijednosti razli~itih sklopova dvije crnogorske porodice, jedne konzervativne i druge liberalne. Glavni lik ove serije je Sava Ba~i}, Nik{i}anin, koga tuma~i Mima Karad`i}. Ovaj kontroverzni biznismen kupuje sve {to mu se svidi po Budvi, gradi solitere i stanove (kupi}e i plac u grblju na kojemu je grobnica doma}ina). Drugi glavni lik ove serije je Jovo Radmilovi} Zbog odlaska na porodiljsko Amire Kalji}, voditeljice emisije „Business News“ koja se emitira na BHT-u, u narednom periodu emisi ju }e vo di ti Di ja na Duvnjak. Dijana je zavr{ila Fakultet politi~kih nauka, smjer poslovno komuniciranje i magistrirala komunikologiju. Govori engleski, francuski i {panski jezik. Ina~e, „Business News“ emitira se na BHT1 u produkciji Prime Time-a.

Uskoro na RTRS-u

Business News na BHT-u

(Mladen Nelevi}), penzionisani policajac, honorarno zaposlen u hotelu Splendid. Udovac. Primorac navikao da `ivi usporenim `ivotom, ne snalazi se u tranzicionom dobu. Jovo ima ne{to zemlje van starog grada, ali ne `eli da je prodaje. Ho}e, naime, da sve ostane kao prije 50-60 godina. Zaplet nastaje kad se rodi ljubav izme|u Savine k}erke Bojane (Sanja Jovi}evi}) i Jovinog

si na Lu ke (Mo m~i lo Ota{evi}). Osim Mime Ka ra d`i }a i Mla de na Nelevi}a, postavu ~ine Ljiljana Blagojevi}, Marko Nikoli}, Milorad Mandi} Manda, Dragan Bje lo grli}, Du brav ka Vukoti} - Draki}, Bane Popovi}, Petar Strugar, Sanja Jovi}evi} i Mom~ilo Ota{evi}. Po rije~ima Mime Karad`i}a, po{to scenario jo{ nije gotov, u seriji }e biti jo{ iznena|enja i glumaca iz cijelog regiona.

Novo na Hayat TV
Od ponedjeljka, 13. januara, u programu Hayat TV po~inje emisija „Doma}ica Ovako“ Svakim . radnim danom u okviru emisije „Dobar dan svima“ emitovat }e se dnevni format emisije „Doma}ica Ovako“ u kojoj }e , svakodnevno u tri cjeline, odnosno tri javljanja iz kuhinje „Doma}ice Ova-

Doma}ica Ovako

ko“ biti predlagani specijaliteti, brzi i kvalitetni obroci za cijelu porodicu. Istra`uju}i recepture i na~ine pripreme hrane, emisija ima za cilj pomo}i gledateljkama Hayat TV da imaju {to ukusnije i kvalitetnije spremljene obroke. U emisiji }e biti prezentirano i znanje kuhara Marija [utala.

15.10 FTV

SERIJA

Subota
Ratnici
5. Nakon Taikuove smrti, Ieyasu je svoga sina Hidetadu poslao daleko, {to je uznemirilo Mitsunarija. Nakon Mitsunarijeva napada, Hidetada kre}e u potjeru za Mitsunarijem, ali ovaj uspije pobje}i. Ieyasu protjera Mitsunarija u izgnanstvo i po~ne preuzimati kontrolu nad vladom. Kada se drugi lord pobuni, Ieyasu ubijedi Hidetadu da mu se pridru`i u borbi. Peti nastavak BBC-jevog serijala "Ratnici" pri~a je o Shogunu.

Zdravo, Robbie!
12.15 BHT

Pomo} dr. Jensa Lennarta je potrebna prilikom treninga psa za spa{avanje. Ali, njegova pratilja Robbie ote`ava situaciju. Helge Peters je posebno zainteresirana za primjenu jedne nove sprave. Me|utim, nakon probe sprava je ukradena, a ako do|e u pogre{ne ruke, mo`e ugroziti `ivot i ljudi i `ivotinja. Ali tu je Robbie...

Nepobedivo srce
20.10 FTV

2. Miroslavova drugarica sa studija Slavka, profesorica u lokalnoj gimnaziji, organizuje dobrotvornu priredbu i poziva ga da pjeva na njoj. Milenin vjerenik Vlada, koji ima velike nov~ane probleme i misli da }e ih rije{iti mirazom budu}e `ene, navaljuje na nju kako bi {to prije zakazali datum vjen~anja. On istovremeno postaje ljubomoran na Sta{inog novog u~itelja. Sta{ino brzo napredovanje u u~enju bi}e zaustavljeno jednim nepredidivim i umalo tragi~nim doga|ajem koji }e pribli`iti Miroslava i Milenu.

Otok
17.05 TV1/MRE@A

10

Giorgis saop}ava Mariji da ju je Manolis zaprosio. Marija je uzbu|ena i odmah odlazi da sve ispri~a Fotini. Manolis tako|er saop}i porodici Vandoulakis da se namjerava o`eniti Marijom. Njegov ujak, ujna i ro|ak sretni su zbog njega. Annin svijet se preokrene, ali ona uspijeva ostati pribrana i uz to se pretvara da je sretna. Na otoku, Papadimitriou predla`e Lefterisu da radi za novine. Njihova veza je sve bolja i stabilnija. Evgenia, vidjev{i da se njena djeca i predsjednik dobro sla`u, razmi{lja o njihovoj zajedni~koj budu}nosti.

07.00 Ptice grabljivice, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 30/39 (r) 08.55 Sochi: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 10.00 Samo za zabavu, revijalni program 10.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Zdravo Robbie!, igrana serija, 1/37 13.05 Vrijeme za ljubav, francuskotajvanski igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, Engleska Premier liga: Sunderland Arsenal, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 EURO panorama 20.05 Na putu, igrani film 21.50 BHT vijesti 22.05 Pjesma na{ih `ivota, australskosingapurski igrani film 23.50 Zdravo Robbie!, igrana serija, 1/37 (r) 00.35 Na putu, igrani film (r) 02.15 Pjesma na{ih `ivota, australskosingapurski igrani film (r) 03.55 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Artur 08.30 Vragolasti Denis, crtani film 08.55 Mala princeza, crtani film 09.05 Moj veliki prijatelj 09.20 Kralj dinosaura, crtani film 09.40 Piplinzi 10.00 ^arobni panj 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.10 Sarajevska hronika 12.40 Melroce Place, igrana serija, 1. ep. 13.20 Princ i ja Velika avantura, igrani film

FTV

06.01 Seralonga, mini serija (r) Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Graditelj Bob, crtana serija 08.55 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.55 Sova, program za djecu 10.00 Mali dnevnik 10.25 Med i djetelina, crtana serija 10.50 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.10 Robin Hud 3, serija (r) 12.00 Dnevnik 1

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Troja
20.05 NOVA

Troy, 2004. AKCIJA Re`ija: Wolfgang Petersen Uloge: Brad Pitt, Diane Kruger, Eric Bana, Orlando Bloom, Rose Byrne

Na putu
20.05 BHT

Na putu, 2010. DRAMA Re`ija: Jasmila @bani} Uloge: Zrinka Cvite{i}, Leon Lu~ev, Nina Violi}, Mirjana Karanovi}

Vragolasti Denis
08.30

Doktor sa jezera
23.15

Stjuardesa Luna `ivi u sretnoj vezi sa Amarom, kontrolorom leta na sarajevskom aerodromu. Amar jednog dana sre}e Bahriju, starog prijatelja s rati{ta koji je u me|uvremenu postao pravi vjernik. Mada se u po~etku opire Bahrijinim duhovnim savjetima, Amar do`ivljava duboku promjenu nakon posjeta d`amiji i slu{anja vjerskog obreda...

15.00 Vijesti 15.10 Ratnici, dok. serija 16.10 Grimizne rijeke 2, igrani film /12/ 18.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 2. epizoda 18.50 Piplinzi 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, igrana serija, 2. epizoda 21.10 Filmovi Jackiea Chana: Zmajev udarac, igrani film 22.50 Vijesti 23.05 Medicinska istraga, igrana serija, 18. epizoda 23.55 Princ i ja Velika avantura, igrani film 01.25 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program (r) 03.25 Dnevnik 2 03.55 Pregled programa za nedjelju

12.15 Pravoslavlje manastir sase, religijski program (r) 12.40 Vez /Trebinje/, emisija etno muzike 13.00 Istinite pri~e `ivot u SAD, goloruki ribolov u Oklahomi 14.05 Doktor sa jezera, serija 15.30 Inside out, reporta`a 16.00 Iz iksa u iks, serija 16.30 Akademija 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Berlinski zid, ruski dokumentarni film 18.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.55 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Slatki{ i ubica, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Slatki{ i ubica, nastavak filma 23.15 Doktor sa jezera, serija (r) 00.45 Nevidljivi protivnik, serija

Zmajev udarac
21.10 FTV

Dragon strike, 1962. AKCIJA Re`ija: Jackie Chan Uloge: Jackie Chan, Wai-Man Chan, Paul Chang, Fung Feng

Mladi Dragon `ivi bezbri`nim `ivotom i interesuju ga samo djevojke i borila~ke vje{tine. No, sve }e se promijeniti nakon bezuspje{ne misije poku{aja slanja ljubavne poruke zmajem svojoj voljenoj. Zmaja odnese vjetar, a hvataju}i ga, Dragon se na|e me|u grupom lopova koji planiraju kra|u kineskih artefakata.

Prljavi Harry
00.30 NOVA

Dirty Harry, 1971. AKCIJA Re`ija: Don Siegel Uloge: Clint Eastwood, Andrew Robinson, John Vernon

San Francisco se 1971. godine suo~ava s terorom manijaka poznatoga kao [korpion. [korpion napada nevine `rtve i tra`i otkupnine u porukama koje ostavlja na mjestu zlo~ina. Inspektor Harry Callahan, poznatiji kao Prljavi Harry, me|u svojim kolegama zbog na~ina rje{avanja ubojstava, dobiva ovaj slu~aj koji mora rije{iti sa novim partnerom, inspektorom Chicom Gonzalezom. Igraju}i se ma~ke i mi{a, [korpion }e poku{ati pobijediti "prljavo" policajca.

11. februar 2012.
DOK. FILM

Ptice grabljivice
07.00 BHT

Pjesma na{ih `ivota
22.05 BHT

Postoji jedna grupa leta~a kojoj mogu pozavidjeti i najbolji piloti. To su ptice grabljivice. Bilo kakva letjelica koju je napravio ~ovjek neuporediva je sa njihovom vje{tinom ciljanja i nevjerovatnim borbenim taktikama.

The home song stories, 2007. DRAMA Re`ija: Tony Ayres Uloge: Joan Chen, Yuwu Qir

Rose, pjeva~ica u kineskom no}nom klubu, udaje se za australskog jedrili~ara i imigrira sa sinom i k}eri u Melbourneu. Dok se u Australiji o~ajno bori za opstanak svoje djece, upoznaje Qia, ilegalnog imigranta iz Hong Konga.

Kada Paris odvede Helenu od njezina mu`a kralja Menelaja, on to prihva}a kao uvredu. Obiteljski ponos nala`e da je uvreda za Menelaja uvreda i za njegova brata Agamemnona, kralja Mikene koji ubrzo ujedini mnoga gr~ka plemena kako bi vratili Helen iz Troje i obranili Menelajevu ~ast. Samo je jedan ~ovjek klju~an za osvajanje Troje - Ahilej...
FILM

Daybreakers
22.00 MRE@A

Daybreakers, 2009. AKCIJA Re`ija: Michael Spierig Uloge: Sam Neill, Ethan Hawke, Claudia Karvan, Mungo McKay

Godina je 2017. i vampiri ~ine ve}inu stanovni{tva na Zemlji, dok je ljudi tek 5 posto. Vampiri su svjesni da se zaliha njihove hrane,opasno smanjuje. Kako nemaju krvi, neki se vampiri pretvaraju u divlja bi}a koja su spremna na sve kako bi pre`ivjeli. Vampir i hematolog Edward Dalton ulazi u trku s vremenom kako bi stvorio umjetnu krv koja bi mogla spasiti cijelu njegovu rasu.
FILM

06.05 Oluja, serija 26. ep. (r) 07.05 Oluja, serija 27. ep. (r) 08.00 Music box 08.05 Junska no}, igrana serija 09.00 Music box 09.05 Junska no}, igrana serija 10.00 Music box 10.05 Junska no}, igrana serija 11.00 Music box 11.05 Junska no}, igrana serija 12.00 Music box 12.05 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 2/13 12.30 Magna Aura, igrana serija, ep 2/13 (r)

TV1

06.30 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film, 9. i 10. ep. 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 4. ep. 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.30 Bumba, crtani film 10.35 Gormiti, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Nepobjedive banzuke, zabavnosportski TV show

HAYAT

06.00 Maska u ogledalu, ameri~ki film
DRAMA Re`ija: Dave McKean

PINK

Nakon sva|e s roditeljima zbog Heleninih planova za budu}nost, njezina se majka razboli i Helena je uvjerena da je to njezina krivnja. Ve~er uo~i maj~ine operacije ona sanja da je u stranome svijetu sa dvije suprotstavljene kraljice, bizarnim stvorenjima, i maskiranim stanovnicima. Nije sve tako dobro u tom svijetu ma{te: bijela se kraljica razboljela i potrebna joj je ~arobna maska kako bi ozdravila, a Helena je mora na}i. Ali kako se njezine pustolovine nastavljaju, ona se po~inje pitati je li to doista san ili ne{to mnogo groznije.

06.00 Hairy Scary, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Farhat, crtani film 07.05 Mixmaster, crtani film 07.30 Gladijatori, crtani film 08.45 Oggy i `ohari, crtani film 08.50 Dje~iji program 09.05 Hokus Pokus, crtani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

OBN

Junska no}
11.05

Winx
11.00

Mala nevjesta
16.00

Prosjaci i sinovi
20.00

Vrijeme za ljubav
BHT 13.05

13.05 Borba bez pravila, igrani film
AKCIJA Re`ija: Jesse V. Johnson

Zui hao de shi guang, 2005. DRAMA Re`ija: Hou Hsiao-Hsien Uloge: Qi Shu, Chen Chang, Fang Mei, Su-jen Liao

Radnja prati tri razli~ite pri~e o ljubavi u raznim vremenskim periodima. U prvoj pri~i, novope~eni vojnik Chen poku{ava prona}i Mei, djevojku u koju se zaljubio na prvi pogled. Druga pri~a, smje{tena u vrijeme japanske okupacije Tajvana, prati elegantnu kurtizanu i njen odnos sa mladim intelektualcem u rasko{nom bordelu...
FILM

Borac u brutalnim borbama u kavezu koji je izgubio pam}enje suo~ava se sa svojom pro{lo{}u. Dominiquie Vandenberg je Jack Severino, ~ovjek koji je izgubio pam}enje i od tada jedino {to zna jest brutalni sport borbi u kavezu. No, kada ga sustigne njegova pro{lost, morat }e se boriti za iskupljenje.

Kraljevstvo nebesko
22.35 HRT2

Kingdom of heaven, 2005. AKCIJA Re`ija: Ridley Scott Uloge: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Neeson

Srednjovjekovna Francuska 1184. godine. Mladi kova~ Balian nakon tragi~ne smrti djeteta i samoubojstva supruge dozna da je njegov pravi otac utjecajni kri`arski plemi} Godfrey od Ibelina. Prisiljen zbog ubojstva sve}enika pobje}i, Balian se pridru`i ocu te s njim krene na dugo putovanje prema Messini. U~i rukovati ma~em i boriti se, te naposljetku primi i titulu kri`arskog viteza. Godfrey je u jednom sukobu smrtno ranjen, a posljednja mu je `elja da Balian u pratnji njegova odanog pomo}nika Hospitalera ode u Jeruzalem...

15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 19. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 18. ep. 18.05 CSI: New York, igrana serija, 22. ep. (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 CSI: Las Vegas, igrana serija, 6. ep. 21.00 Otok smrti, serija, ep. 1/13 22.00 Daybreakers, igrani film 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Borba bez pravila, igrani film (r) 01.58 No}ni program

13.00 Autoklub, automagazin 13.30 Svi na selo 14.00 Abe i Bruno, igrani film 15.38 Sport centar 15.45 Vremenska prognoza 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, info-program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, info-program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Sport centar 22.21 Str{ljen, igrani film 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, info-program 03.30 S druge strane, info-program 03.50 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije

08.00 Sve za ljubav, reality emisija (r) 10.00 @ivot u trendu, talk show emisija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Porodi~ni obra~un, kviz 15.00 Grand hit, muzi~ka emisija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, indijska, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 20.00 [opingholi~arke, relity emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Svetionik smrti, ameri~ki film

13.05 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Prosjaci i sinovi, serija 15.45 [mokljani na faxu, igrani film 17.50 Dejana: Medicinske gre{ke, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.00 Sukyaki western django, igrani film 22.55 Druga odanost, igrani film 00.45 Sukyaki western django, igrani film 02.35 Druga odanost, igrani film 04.25 Sukyaki western django, igrani film (r) 06.20 ^uvari planeta, dokumentarni program

11

Subota
TV SA
07.00 Mu}ke (r) 08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona 10.00 Kike tike ta~ke 11.05 Autoshop magazin 11.35 Budin `ivot (r) 12.25 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Rebus (r) 14.40 Divlji poni 16.05 Vijesti TVSA 16.10 Kevin sa sjevera, film 17.55 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.15 Vijesti TVSA 21.20 Globus 21.50 Cvijet svih zatvorenika, film 23.15 Ubice usamljenih srca, film

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 08.25 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.00 Kako vrijeme prolazi, turska serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Otok, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.15 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 16.40 Moj dom, magazin 17.05 Otok, serija 19.00 Dnevnik 2 21.00 Otok smrti, serija 22.00 Daybreakers, film 23.45 Vijesti 23.55 Biografije tajkuna: Enco Ferrari 01.00 Dnevnik (r) 01.30 Otok, serija (r) 02.30 Gorgon, film

MRE@A

08.05 Junska no}, serija (rep. 47/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (rep. 48/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (rep. 49/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (rep. 50/124 ep.) 13.05 Borba bez pravila, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 19. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 18. ep. 18.05 CSI: New York, serija, 22. ep. (r) 20.05 CSI: Las Vegas, serija, 6. ep. 21.00 Otok smrti, serija, ep. 1/13 22.00 Daybreakers, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, serija (rep. 47/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (rep. 48/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (rep. 49/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (rep. 50/124 ep.) 12.05 TV1 Jedna, magazin za `ene 13.05 Borba bez pravila, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 19. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 18. ep. 18.05 CSI: New York, serija, 22. ep. (r) 20.05 CSI: Las Vegas, serija, 6. ep. 21.00 Otok smrti, serija, ep. 1/13 22.00 Daybreakers, film 00.00 Pono}ne vijesti

TV ZENICA

09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program 17.00 Oni dolaze (r) 17.30 Putopisi (r) 17.55 TV izlog 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja, mali oglasi, TV Izlog 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u vogo{}i 11.00 Puls 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Yusuf, serija (r) 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Pozitivni formati 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Legende bh sporta 21.00 Dom2 21.30 So{ka fronta 23.00 Brodolomi 00.00 Vijesti IC (r) 00.10 Potraga, film

06.00 06.30 06.45 07.15

HRT 1

07.45 08.00 09.35 09.55 10.00 10.09 10.13 10.45 11.15 12.00 12.15 12.30 13.15

13.45

14.30 14.45 15.10 15.35

16.30 17.00 17.09 17.20 18.20 18.50 19.20 19.30 20.0o 21.50

22.45 23.05 23.10 00.45 02.20

03.50 04.50

12

Drugo mi{ljenje (r) TV kalendar Iza ekrana (r) [oka~ki disko, emisija pu~ke i predajne kulture Hrvatska kronika BiH Rare Breed, film Vi{e volim pse, dok. film Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Ku}ni ljubimci Bombay-Mumbai, dokumentarni film Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik TV kalendar (r) Veterani mira, emisija za branitelje Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin Prizma, multinacionalni magazin Manjinski Mozaik: To na{e selo ~e{ko Jelovnici izgubljenog vremena Eko zona Shetlandski zapisi Simona Kinga, dok. serija Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra Reporteri Potro{a~ki kod Globalno sijelo Loto 7/39 Dnevnik Zvijezde pjevaju Najmo}nije `ene svijeta: Indira Gandhi, dok. serija Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Killshot, film Filmski maraton: Pijani borac, film Filmski maraton: Usamljeni Jim, igrani flm (r) Reporteri (r) Najmo}nije `ene svijeta: Indira Gandhi, dok. serija

05.00 Tenis, Davis Cup: Japan - Hrvatska, prijenos do 08.55 08.55 So~i: Svjetski skija{ki kup spust, prijenos 10.00 Patak Frka, crtana serija 10.25 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, crtana serija 10.50 Mala TV 11.20 Trolovi, crtana serija

HRT 2

06.45 I tako to…, serija 07.15 Dodir s neba, serija 08.10 Bakugan II New Vestroia 08.35 Winx, crtana serija 09.00 Gormiti, crtana serija (r) 09.25 Smallville, serija 10.25 Frikovi, serija 11.25 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.05 Larin izbor, serija (r) 15.05 Potraga za zmajem, igrani film (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat I dio, dok. program (r) 08.00 Usudi se i probaj, Zanzibar, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Raj za pirate, dok. program (r) 17.00 Kolateralno ubistvo, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Ju`njaci, Malezija, 1. dio 19.30 Druga strana Srbije, ep.12, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Usudi se i probaj, Zanzibar, dok. program (r) 22.00 Vijesti 23.05 Sudan, Borba za srce juga, I dio, dok. program (r) 23.30 Ju`njaci, Malezija I dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Druga strana Srbije (r)

10.00 10.05 11.00 11.05 11.30 12.15 12.30 13.00 13.30 14.15

RTS

15.00 15.45

Trolovi
11.20

Provjereno
17.10

16.00 16.03 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.30 23.00

11.45 Poruka s mobitela, film za djecu 13.05 Tenis, Davis Cup: Japan - Hrvatska, snimka 14.30 KS Automagazin 15.00 Obrtnik i partner 15.30 Direkt: Nemam posao, ali imam hobi 16.00 Odabrao \elo H.: ^udovi{ni krokodili iz prapovijesti, dok. film (r) 16.50 4 zida 17.20 Ubojice, film (r) 19.05 Simpsoni 20, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... evergreen 20.00 Susret za oprost, dokumentarni film 20.45 Zagreb: Futsal, EP - finale, emisija 20.55 Zagreb: Futsal, EP - finale, prijenos 22.20 Zagreb: Futsal, EP - finale, emisija 22.35 Kraljevstvo nebesko, dokumentarni film 00.55 Ljubavnice 2, serija 01.50 Fringe - na rubu 1, serija 02.45 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.29 No}ni glazbeni program

17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, info. magazin (r) 18.05 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Troja, film 22.55 Ultraviolet, film 00.30 Prljavi Harry, film 02.20 Carnera, film 04.20 Ezo TV, tarot show (r) 05.20 Nad lipom 35, humoristi~koglazbeni show

Vijesti @ikina {arenica Vijesti Gra|anin, info Knjiga utisaka, dok. program Gastronomad (r) Plava ptica, magazin za djecu Dnevnik Biseri svjetske ba{tine ^ovjek za sva vrijemena-[imon Perez (r) Vijesti Znamenite `ene Novog Sada:Jelena Kon, dok. program Vijesti Vojna akademija, serija Petkazanje, dok. program Program za dijasporu Kvadratura kruga, dokumentarni pr. Slagalica, kviz Dnevnik Vojna akademija, serija Bez vize, program za dijasporu Tv lica... kao sav normalan svijet Biseri svjetske ba{tine Svijet sporta

07.00 Pokreni se 07 30 Folklor 08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Zimski motivi, dok. emisija 10.30 Mostovi 11.00 Robin hud (r) 12.15 U centar 12.45 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 7 TV dana 16.35 Muzika 17.00 Dokumentarna emisija 17.30 Sat TV 18.00 Art magazin 18.30 Muzika 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Budva na pjenu od mora 21.00 Otvoreno 22.00 Dnevnik 3 22.30 Sat TV 23.00 Ko{arka ABA liga: Makabi Budu}nost 00.30 Agrosaznanje 01.30 Dnevnik 2 (r) 02.00 Budva na pjenu od mora

RTCG

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Peta brzina, 2 epizode 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo, Azije 10.55 Ogromne ma{ine, 2 epizode 11.50 Velike selidbe 12.45 X-ma{ine 13.40 Bra}a iz mo~vare, 2 epizode 14.35 Megagraditelji 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi 17.20 Ljudskih ruku djelo, Azije 18.15 Vrhunsko graditeljstvo 19.10 Borna kola bra}e Hau 20.05 Kako se pravi?, 2 epizode 21.00 Ros Kemp 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Lov na sabljarke 23.45 Obnova Njujorka

N. GEOGRAPHIC

07.00 ]orkirani u inostranstvu 08.00 [apta~ psima: Psiho 09.00 Megafabrike: Bentli 10.00 Pje{a~enje kineskim zidom 11.00 Istra`ivanje planete Zemlje 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Drevna Morska 13.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 14.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 15.00 Opasna putovanja 16.00 Prelazak Himalaja 17.00 Tabu 18.00 Zatvorska ljubav 19.00 Avionske nesre}e: ^udesni let 21.00 Tabu: Bizarna tijela 22.00 Bjekstvo: Kroz tavanicu. 23.00 Naska linija

VIASAT HISTORY

07.00 Vivaldijevim stopama 08.00 Duhovna muzika 09.00 Najgori poslovi u istoriji 10.00 Hendl, `ivot pop ikone 11.00 Krv na na{im rukama 13.00 Farma iz Edvardijanskog doba 14.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 15.00 Svijete `ivotinje faraona 16.00 Umjetnost Rusije 17.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Zvijezde srebrnog ekrana 19.00 Pravi Kazino rojal 20.00 Atina: Istina o demokratiji 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Legenda o Stenliju Donenu 23.00 Svijete `ivotinje faraona 00.00 Umjetnost Rusije 01.00 Najgori poslovi u istoriji

ANIMAL PLANET

08.35 Ro|eni lovci 09.05 Upoznajte divljinu - 2 epizode 10.00 [kola za gorile 10.25 Posao za psa 10.55 Korvinova avantura 11.50 Priroda Francuske 12.45 Zaljubljenici u ma~ke 13.40 Najsla|i ameri~ki ljubimci 14.35 Pavijani sa Bilom Bejlijem - 2 epizode 15.30 Maksove velike potrage 16.25 U ~oporu 17.20 Ta prelijepa Indija 18.15 Nevjerovatna oprema za ku}ne ljubimce 19.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 20.05 Ostin Stivens 21.00 Karina - 2 epizode 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 Policija za `ivotinje

11. februar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VoA (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC (r) 15.30 Dom 2 (r) 16.00 Jo{ smo tu, emisija o borcima 16.30 Putopisi 17.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Sportski program 23.30 Autoshop Magazin 00.00 Biografije

TV USK

10.00 Vijesti 10.15 Dance, dance, serija (r) 11.10 Alternativna medicina 12.00 Vijesti 12.15 Igrani film 13.50 Kako se obogatiti u Las Vegasu 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija CSI: Las Vegas, serija 18.05 Duhovni svijet 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok smrti, serija 21,00 Hronika kraji{kih gradova 22.00 [panska primera liga, 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, 2. poluvrijeme

TV SLON

13.02 Op~injeni, talijanska serija (r) 15.40 Folk-top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 SMS Centrala, muzi~ki 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 @ivot sa stilom, zabavni program 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.50 BN koktel (r) 14.15 Familijarna namje{taljka (r) 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.05 Vitafon 20.40 BiH i NATO-izazovi i perspektive 21.05 Tu|e sla|e, serija 22.10 BN music stars 23.15 Dnevnik 3 23.30 FBI:Pregovarac, film

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA FILM

Borna kola bra}e Hau

11.00 Gambo~i, crtani film 11.30 Fatalne `ene, dok. program 11.55: Vijesti 12.00 Dokumentarni program 13.00 Auto{op magazin 14.00 Abe i Bruno, film 16.30 Stil 17.00 Buka, talk show 18.00 Kursad`ije 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba 21.00 @ikina dinastija II, film 22.20 Sport centar 22.21 Str{ljen 18, film 00.15 Buka, talk show 01.15 Moje drage kom{ije, serija 02.00 Sex i grad, serija 02.30 No}ni program

19.10 DISCOVERY

Pravi Kazino rojal
19.00 VIASAT HISTORY

08.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 09.00 Alpsko skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 10.15 All sports 10.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Almaty, Kazahstan, u`ivo 11.30 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska, u`ivo 12.15 Cross-country skijanje, SK Nove Mjesto, ^e{ka, u`ivo 13.30 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska, u`ivo 14.15 Cross-country skijanje, SK Nove Mjesto, ^e{ka, u`ivo 15.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 16.00 Ski-skokovi, SK Willingen, u`ivo 17.45 Tenis, WTA Paris, polufinale 19.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, u`ivo, za 3. mjesto 22.00 Futsal, E[ Hrvatska, finale 23.00 Borila~ki sportovi, Superkombat

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, ~etvrtfinale 07.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Almaty, Kazahstan, u`ivo 08.00 Fudbal, Bundesliga 09.00 Alpsko skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 10.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Almaty, Kazahstan, u`ivo 11.00 Sanke, S[ Altenberg, Njema~ka, u`ivo 12.45 Cross-country skijanje, SK Nove Mesto, ^e{ka, u`ivo 14.00 Tenis, WTA Paris, polufinale, u`ivo 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 21.00 Futsal, E[ Hrvatska, u`ivo, finale 22.30 Ekstremni sportovi 00.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, za 3. mjesto 02.00 Futsal, E[ Hrvatska, za 3. mjesto

EUROSPORT 2

06.30 Uskijavanje 07.00 Argentinska liga: Boca Juniors Olimpo 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Pregled Euroelague 10.30 Euroleague Magazin 11.00 Premier League Classic: Everton Sunderland 11.30 NBA Action 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 NBA Live 13.10 Real NBA 13.45 Premier League: Manchester United - Liverpool, direktno 16.00 Premier League: Everton - Chelsea, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: Tottenham Newcastle, direktno 20.45 Holandska liga: NAC - Ajax, direktno 22.45 NBA: New York LA Lakers 00.30 Premier League: Sunderland - Arsenal 02.15 Davis Cup: Switzerland - USA

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Njema~ki kup: Hoffenheim Greuther Fürth 11.00 Fudbal, Italijanska Liga: Palermo - Atalanta 13.00 Fudbal, Gr~ka liga: Olympiacos - AEK 15.00 Fudbal: Njema~ki Kup: Highlights 15.30 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 16.00 Motosport Mundial: Magazin 17.00 Ko{arka, ABA Liga: Hemofarm - Cibona, prenos 19.00 Vaterpolo Studio 19.30 Vaterpolo, Srpska liga: Vojvodina - Crvena Zvezda, prenos 21.00 Fudbal Francuska Liga: Rennais - Sochaux, prenos 23.00 Fudbal, Brazilska Paulista: Palmeiras - Ituano 00.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Super Bowl 2011 Green Bay Pittsburgh

ARENA SPORT 1

12.00 Hokej NHL: Minnesota Columbus 15.00 ESPN documentary: 199 Lives 16.30 Rukomet Bundes liga: All Star Match 18.00 Ko{arka Aba liga Maccabi Budu}nost, prenos 20.00 Ko{arka Aba liga Zagreb - La{ko, prenos 22.00 Ragbi Six Nations: Italija - Engleska 00.00 Hokej NHL: Toronto Philadelphia

ARENA SPORT 2

Kraljevski bolesnici

20.00 UNIVERSAL

Mese~ina i Valentino
20.00 TV1000

Uvod u anatomiju
20.05 FOX LIFE

Americano
20.15 CINESTAR

Maccabi - Budu}nost
18.00

UNIVERSAL

00.20 Plave krvi, serija 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 05.10 Doma}ice Iz okruga Orand`, serija 06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 10.00 Pomorska patrola, serija 15.00 Monk, serija 20.00 Kraljevski bolesnici, serija 21.00 Robin Hud: Princ lopova, film 23.40 Efekat Delfi, film

TV1000

04.00 An|elin pepeo, igrani film 06.20 Sjaj, igrani film 08.00 Mrkli mrak, igrani film 10.00 Stani ili }e moja mama pucati, igrani film 12.00 Eksplozivna misija, igrani film 14.00 Akcija u centru grada, igrani film 16.00 Otka~eni profesor II: Klampovi, igrani film 18.00 Mo`da beba, igrani film 20.00 film subotom uve~e: Mese~ina i Valentino, igrani film 21.40 An|elin pepeo, igrani film 00.00 Sise u perionici, igrani film 02.00 Mikalijina hronika, igrani film

FOX LIFE

10.50 O~ajne doma}ice, serija 12.30 @ivot u autu, serija 13.00 Bratstva i sestrinstva, serija 13.50 Pepper Dennis, serija 14.40 Momci s Madisona, serija 15.30 Terra Nova, serija 16.25 Dr Haus, serija 19.10 Momci s Madisona, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Udar groma, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Osveta, serija 23.45 Uvod u anatomiju, serija 00.40 Seks i grad, serija 01.15 Momci s Madisona, serija 02.05 Kugar Taun, serija 02.30 Kugar Taun, serija

FOX CRIME

07.50 Medijum, serija 08.35 D`ordan, serija 09.20 Monk, serija 10.10 I{~ezla, serija 10.55 Ubila~ki nagon, serija 11.40 Ne~ujno, serija 12.30 Ne~ujno, serija 13.20 Ne~ujno, serija 14.10 I{~ezla, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Alias, serija 18.20 Alias, serija 19.10 D`ordan, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 [ah-mat, serija 21.45 Nepoznati, serija 22.35 Sat, serija 23.25 zlo~in, serija 00.15 Okru`en mrtvima, serija 01.45 Ar~er animation

HBO

06.00 O ma~kama i psima: Osveta Kitty Galore 07.20 Filmovi i zvijezde, serija 07.45 Krupna riba, film 09.50 Moj prijatelj Willy, film 4 11.30 Sre}a, serija 2. ep. 12.30 Gospodar i ratnik, film 14.45 De~ki su se vratili, film 16.30 Kad te ljubav prona|e, film 18.20 Maturalna, film 20.05 Po~etak, film 22.30 13 00.05 Posljednji egzorcizam, film 01.35 Kule u zraku, film 04.00 [kola za pet, film 05.30 Hollywood: Na snimanju, serija

CINESTAR

09.00 Nestali 2 - Isku{enje, igrani gilm 11.00 Dobar ~ovjek u Africi, igrani film 13.00 Kobna {estaigra, igrani film 15.00 Izgubljeni grad, igrani film 17.45 Ruske lutkice, igrani film 20.15 Americano, igrani film 22.00 Pravila privla~nosti, igrani film 23.45 Razvedi me,zavedi me, igrani film 01.45 Raj na zemlji, igrani film

13

12.45 FTV

SHOW

Nedjelja
Melroce Place
12.00 OBN

Lonci i poklopci

FILM

2. Svi su jo{ pod dojmom ubistva Sydnay Andrews, posebno zbog toga {to sve ~injenice upu}uju na to da je ubica me|u stanarima. S druge strane, Ella saznaje da je njen posao u pitanju nakon dolaska novog {efa, i zbog toga ona moli Davida da je odvede na zabavu kod Brentwooda, gdje se nada da }e uspjeti nagovoriti nekog slavnog glumca da bude njegov PR i doka`e se pred {efom. Laureen, u o~ajnoj potrazi za novcem, pristaje iza}i na jo{ jedan intimni sastanak u zamjenu za novac. Detektiv Rodriguez ne odustaje od traganja za ubicom Sydney Andrews.

I ove nedjelje Vjekinoj ma{ti nema kraja. On }e za Vas spremati nevjerovatno ukusne specijalitete, koje vrlo brzo i jednostavno mo`ete spremiti u svojim domovima. Va{i najmiliji }e Vam biti zahvalni na zdravim i ukusnim jelima. Mo}i }ete vidjeti kako se sprema gratinirani krumpir i celer, {pinat sa pure}om salatom i teletina karbonara, kao glavno jelo. Ukusni ~okoladni jastu~i}i bi}e poslu`eni za desert.

Kako vrijeme prolazi
20.05 TV1/MRE@A

Mete je uporan u odluci da ne}e da ide u {kolu. Aylin i Cemile mole Inci da ga uvjeri da se vrati u {kolu. Nastavnica razgovara sa njim, predla`e mu da osnuje muzi~ki bend, no uslov je da se vrati u {kolu. Berin se pridru`uje Ahmetu i njegovim prijateljima na mar{u omladine Mustafe Kemala za cjelovitu i nezavisnu Tursku. Policija hapsi i privodi u~esnike mar{a. Berrin u pritvoru dobija poziv. Hakan joj nudi pomo} samo ukoliko napusti Ahmeta. Berrin mu spu{ta slu{alicu. Cemile uz pomo} Suhejle pronalazi posao ~ista~ice u porodici ~iji sin ide u {kolu zajedno sa Aylin.

Lud, zbunjen, normalan
20.10 FTV

14

3. Neko od Fazlinovi}a mora i}i na roditeljski sastanak u D`ebrinu {kolu. Ni jedan od tri kandidata za taj zadatak, dakle — Izet, Faruk ni Damir, nije voljan da to uradi. Situacija }e se drasti~no promijeniti kada se ispostavi da je u~iteljica mlada, zgodna i seksi. Nastaje podmetanje nogu i utrkivanje oko toga ko }e prisustvovati D`ebrinim roditeljskim sastancima...

06.45 Nova avantura, magazin (r) 07.45 BHT Vijesti 07.55 Sochi: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust/super kombinacija (m), prijenos 09.00 Festival cirkusa, revijalni program Program za djecu i mlade 09.30 Popaj nosa~, animirani film 09.35 Sandokan, animirana serija, 32/45 10.00 Memoari porodice Mili}, igrana serija, 14/20 10.20 Words on the Streets, obrazovna serija, 5/10 (r) 10.55 Sochi: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom/super kombinacija (m), prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Duhovni mostovi, emisija o religiji 13.00 Zdravo Robbie!, igrana serija, 2/37 13.50 Izazovi poljoprivrede 14.35 Samo za zabavu, revijalni program 15.05 BHT vijesti 15.15 Lupoglav 2102, dokumentarni film 15.55 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.25 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.55 Gurmanski izleti, strana dok. serija, 21/26 17.15 Nevjerovatna gospo|a Ritchie, kanadski igrani film 19.00 Dnevnik 1 19.35 TV Liberty 20.05 Stvaranje Titove Jugoslavije, dok. serija, 2/20 21.05 Dobra djevojka, igrani film 22.45 BHT vijesti 23.00 BHT sport 23.15 Nevjerovatna gospo|a Ritchie, kanadski igrani film (r) 00.55 Zdravo Robbie!, 2/37 (r) 01.40 Dobra djevojka, film (r)

BHT 1

08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Artur 08.30 Vragolasi Denis, crtani film 08.55 Moj veliki prijatelj, crtani film 09.10 Kralj dinosaura, crtani film 09.30 Crvene kapice, crtani film 09.55 U zmajevom gnijezdu 10.20 Hayd u park, emisija za mlade 10.20 Love Karavan 11.00 Magazin LP u nogometu 11.30 Sedmica, magazin iz kulture

FTV

06.01 Seralonga, mini serija (r) Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka 08.20 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 U no}noj ba{ti, crtana serija (r) 09.00 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program 10.55 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop 13.05 Ognji{ta: Mrtvica, dok. program

RTRS

FILM
FILM FILM

Legenda o jeseni
20.00PINK

Legends Of The Fall, 1994 DRAMA Re`ija: Edward Zwick Uloge: Brad Pitt, Aidan Quinn, Anthony Hopkins, Julia Ormond, Henry Thomas, Karina Lombard

Ameri~ka pita
21.00 FTV

American pie, 1999. KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs, Tara Reid, Sean William Scott

Kralj dinosaura
09.10

Ono kao ljubav
17.10

Na srednjo{kolskoj zabavi ~etiri prijatelja Jim, Kevin, Finch i Oz shvate da ne}e izgubiti nevinost tako lako kao {to su mislili.No, smatraju kako to moraju u~initi prije nego {to odu na koled`. Kako bi imali ve}u motivaciju, sklope pakt i natje~u se tko }e prvi u tome uspjeti. Svakako, proslava mature najbolja im je i posljednja prilika. Kako se bli`i va`an datum, de~ki se pitaju kome }e se posre}iti.

12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Melroce Place, igrana serija, 2. epizoda 13.20 Vatreni ring, igrani film 15.00 Vijesti 15.10 Najtoplija mjesta na planeti, dok. serija 1. epizoda 16.10 Filmovi Jackiea Chana: Zmajev udarac, film /12/ 18.00 Nepobedivo srce, igrana serija, 2. epizoda 19.00 Piplinzi 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen normalan, igrana serija, 3. epizoda 21.00 Ameri~ka pita, igrani film 22.40 Vijesti 22.55 Vatreni ring, igrani film 00.30 Dnevnik 2 01.00 Pregled programa za ponedjeljak

13.30 Pri~aj ne{to narodno 14.00 20 godina od stvaranja Republike Srpske, iz arhiva TV RS 15.00 Tamo daleko, putopisni serijal 15.40 Robin Hud 3, serija 16.30 Pomorska tehnologija, dok. program 17.00 Vijesti 17.10 Ono kao ljubav, serija 18.00 Rio klub, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Odgovor.no1 20.50 Kraj vikenda, tv film 22.00 Koncert tri majstora 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sportski pregled 23.15 Nevidljivi protivnik, serija 00.35 Rio klub, zabavni program (r) 01.45 Kraj vikenda, tv film (r) 02.50 Dnevnik 2 (r) 03.15 20 godina od stvaranja Republike Srpske (r) 04.15 Odgovor.no1 (r) 04.45 Ognji{ta (r)

Blijedi jaha~
20.05 NOVA

Pale Rider, 1985. VESTERN Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress

Propovjednik je stranac koji dolazi u mali kalifornijski grad zahva}en zlatnom groznicom. Nailazi na o{tru zavadu izme|u rudarskog sindikata i skupine nezavisnih tra`ilaca zlata. Smje{taj pronalazi kod Sare, koja mu je u po~etku nesklona, no Propovjednik ubrzo stekne njezinu naklonost. U njega se zaljubi i Sarina k}erka Megan. Ubrzo Propovjednik po~inje poticati mje{tane na otpor prema razbojni~koj tvrtki.

Nedodirljivi
22.35 HRT2

The Untouchables, 1987. DRAMA Re`ija: Brian De Palma Uloge: Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia,

Korupcija caruje. Korumpirana je policija, sudovi, dr`avna uprava. Zbog toga agent FBI-ja Eliot Ness odlu~i zaustaviti gangsterskog bossa Ala Caponea, a za pomo} uzima trojicu ljudi u koje ima povjerenja. Njih ~etvorica suprotstavit }e se mo}nom gangsterskom imperiju. Bit }e to bespo{tedan rat nekonvencionalnim sredstvima, a najva`niji je savjet {to ga stariji kolega daje mla|ima: pucaj brzo i pucaj prvi!

12. februar 2012.
17.50 OBN
SERIJA SHOW

Dejana

Zdravo, Robbie!
13.00 BHT

Bli`i nam se Valentinovo, a to je najbolje vrijeme da se podsjetimo koliko je dragocjeno voljeti i biti voljen. Ljubav je ne{to najljep{e na svijetu, to je na{ pokreta~ i na{a energija. Ljubav je jedna od malo stvari koje `ivotu daju smisao. U ovoj emisiji ~u}ete divne i iskrene ljubavne pri~e na{ih gostiju. Oni su do`ivjeli ljubav i svoja iskustva podijeli}e s vama.

Dr. Jens Lennart je podnio zahtjev za finansiranje novog istra`iva~kog projekta. Cora Vandenburg, {efica Ocean Worlda, prilikom odabira projekata koristi neuobi~ajene na~ine selekcije. Dr. Lennart ni privatno ne boravi u opu{tenoj atmosferi, njegova partnerica tra`i malo slobodnog prostora, a on ne zna za{to.

Biv{i poru~nik ameri~ke konjice William Ludlow `ivi na svome ran~u u podno`ju Montana Rockiesa, gdje svoja tri sina: Alfreda, Samuela i Tristana odgaja bez gradske vreve i ludila koje je zahvatilo svijet.Kada se Samuel vrati na rodni ran~, oba njegova brata se zaljube u njegovu zaru~nicu Susannu, no pravi problemi po~inju tek kada u`asi Prvoga svjetskog rata dopru i do njihova udaljenog doma.
FILM

Dobra djevojka
21.05 BHT

The Good Girl, 2002. DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Miguel Arteta Uloge: Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly

Justine Last ima trideset godina i zaposlena je u supermarketu u malenom gradi}u u Texasu. Nesretna je u braku sa Cherylom, koji ne mo`e imati djece, {to je posljedica njegovog svakodnevnog u`ivanja marihuane. Justin se upu{ta u aferu sa novim blagajnikom Holdenom Wortherom. Novope~eni par ne gubi vrijeme, te Justin vrlo brzo zatrudni. Rje{enje vidi u kra|i novca iz du}ana u kojem radi. Holden i Justine provode plan u djelo, kradu novac i bje`e.
FILM

06.05 Oluja, serija 28. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Oluja, serija 29. ep. (r) 08.00 Music box 08.05 Junska no}, igrana serija 09.00 Music box 09.05 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 25/28 (r) 09.35 Zauvijek mlad, igrana serija ep. 26/28 (r) 10.00 Music box 10.05 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 27/28 (r) 10.35 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 28/28 (r)

TV1

07.30 Moj dom 08.00 Svi na selo 08.30 Mali crveni traktor, crtani film 09.00 Timmy, crtani film 09.20 Tractor Tom, crtani film 09.40 Winx, crtani film 10.30 Bumba, crtani film 10.35 Gormiti, crtani film 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 12.45 Biometeorolo{ka prognoza 12.50 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 13.45 Kad li{}e pada, serija, 194. ep. 14.50 Kad li{}e pada, serija, 195. ep.

HAYAT

06.00 Stimboj, film
AKCIJA/AVANTURA Re`ija: Katsuhiro Otomo

PINK

Godina je 1866. Istra`ivanje novih oblika skladi{tenja energije u punom je jeku. Voda neobi~ne ~isto}e koristi se za eksperimente sa parom. Glavni junak je potomak obitelji izumitelja, dje~ak, i sam izumitelj Ray Steam. Njegov otac Eddie i djed veliki su rivali u istra`ivanju i implementaciji nove tehnologije. Jednoga dana mladi Ray od oca dobiva misteriozni paket u kojem se nalazi tzv. Steam ball - klju~ implementacije famozne tehnologije...

08.00 Miris prolje}a, turska serija (r) 10.40 Bra~ni sudija, reality emisija (r)

08.00 Hairy Scary, crtani film 08.20 Ma|ioni~ar, crtani film 08.40 Farhat, crtani film 09.00 Mixmaster, crtani film 09.20 Gladijatori, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.05 Balto: Vu~ja potraga, crtani film 11.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~ka serija 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~ka serija

OBN

Zauvijek mlad
10.05

Moj dom
07.30

Sve za ljubav
18.00

Princ iz Bel Aira
11.00

Krik za slobodom
20.00 HRT2

Cry freedom, 1987. DRAMA Re`ija: Richard Attenborough Uloge: Kevin Kline, Penelope Wilton, Denzel Washington

Nakon jo{ jednog brutalnog obra~una vlasti s obespravljenim crna~kim stanovni{tvom, urednik liberalnog lista Daily Dispatch Donald Woods proziva sve represivniji re`im, ali ne nalazi razumijevanja za aktivnosti Stevea Bika. Biko, naime, sa svojim antirasisti~kim pokretom Black Consciousness Movement te`i aktivnijoj ulozi crna~ke ve}ine u zemlji otvaraju}i {kole i bolnice u izoliranim crna~kim naseljima. Kad Woods napokon do|e u kontakt s mladim i ambicioznim Bikom, po~et }e mijenjati odnos prema njegovoj politici...
FILM

Djevojka iz Jersaya
21.05 OBN

Jersey Girl, 2004. ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Kevin Smith Uloge: Ben Affleck, Liv Tyler

Ollie Trinke je uspje{an publicist s Manhattana, ~iji se `ivot mijenja iz temelja nakon smrti supruge. Ollie se sa svojom k}erkicom Gertie seli ocu u predgra|e New Jerseya, gdje je odrastao. Godine prolaze, a tako i Ollievi planovi za budu}nost, sve do jednoga dana kad u videoteci susretne Mayu, djevojku koja }e mu promijeniti `ivot...

11.00 Music box 11.10 Connect, dok. serijal 12.00 Music box 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Music box 14.05 Otok, serija 18. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 1/26 (r) 16.00 Music box 16.05 TV Jedna, magazin za `ene (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 19. ep. (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 20. ep. 21.30 [panska primera liga: Real Madrid Levante U.D. 23.20 Ubistvo generala 1, igrani film 00.50 Pono}ne vijesti 01.05 Daybreakers, igrani film (r) 02.40 No}ni program

15.30 Kad li{}e pada, serija, 196. ep. 16.10 Kad li{}e pada, serija, 197. ep. 17.00 Kad li{}e pada, serija, 198. ep. 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Jesen sti`e, Dunjo moja, serija, 3. ep. 21.00 Sport centar 21.05 Mi porota, igrani film 23.55 \avolji krevet, igrani film 00.20 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.40 Glam Blam, zabavni program

12.00 Info top, informativni program 12.25 Gold express, muzi~ka emisija 13.40 Kursad`ije, zabavna emisija 14.10 Grand show, muzi~ki show (r) 15.50 Info top, informativni program 16.05 Dobar kom{ija, kola`na emisija 18.00 Sve za ljubav, reality emisija 20.00 Legenda o jeseni, ameri~ki film 22.00 Smrtonosna razdaljina, film
AKCIJA Re`ija: Rowdy Herrington

Ve} mjesecima serijski ubojica dr`i Pittsburgh u {ahu, masakriraju}i `ene na poseban, obredan na~in. Prigodom potjere, policajac Tom Hardy do`ivljava neugodno iznena|enje: njegov otac Vince je ubijen, a u potjeri je on te{ko ranjen. Nesre}a ga je pretvorila u invalida, ali smatra da po~initelja treba tra`iti u policijskim redovima. Kad o tome ho}e progovoriti na sudu, premjeste ga me|u rije~ne policajce...

00.30 D`elat, igrani film

12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Telering, talk show 14.00 McLintock, igrani film 16.05 Exkluziv, zabavni program 16.50 Red Carpet, showbiz magazin 17.50 Dejana: Ljubav je najljep{a stvar na svijetu!, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.05 Djevojka iz Jerseya, igrani film 22.55 Sukyaki western django, igrani film 02.30 Djevojka iz Jerseya, igrani film 04.25 Sukyaki western django, igrani film 06.10 ^uvari planeta, dok. program

15

Nedjelja
TV SA
09.30 U~imo engleski sa Ozmom 10.30 Leonardo Da Vin~i (r) 12.10 Globus (r) 13.00 Vijesti 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Mu}ke (r) 15.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona (r) 16.00 Vijesti 16.05 Zimske nevolje, film 17.05 Tribunal (r) 17.35 Pusti muziku (r) 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Heroji 20.30 Pomorska tehnologija 21.00 Vijesti 21.05 Sarajevo art 21.50 Kako se o`eniti i ostati samac, film 23.15 Sally Lockhart misterije 1/2

TV TK

07.00 Vijesti 07.10 Iz dana u dan 07.15 Moj dom, magazin 07.35 Za svaku bolest trava raste 09.00 Agro kanal 11.15 Autoshop Magazin 12.00 Vijesti 13.00 Sport Klub, magazin 13.30 Auto Shop Magazin 14.00 Filmovi za sva vremena: Bogati i ~udni 16.00 Dnevnik 1 18.30 Za svaku bolest trava raste 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 Primera liga: Real Madrid - Levante, prijenos 23.15 Vijesti

MRE@A

08.05 Junska no}, serija (rep. 51/124 ep.) 09.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 25/28 (r) 09.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 26/28 (r) 10.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 27/28 (r) 10.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 28/28 (r) 14.05 Otok, serija, 18. ep. (r) 15.05 Tek ro|eni, serija, ep. 1/26 (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 19. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 20. ep. 21.30 [panska primera liga: Real Madrid, Levante U.D. 23.20 Ubistvo generala 1, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, serija (rep. 51/124 ep.) 09.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 25/28 (r) 09.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 26/28 (r) 10.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 27/28 (r) 10.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 28/28 (r) 14.05 Otok, serija, 18. ep. (r) 15.05 Tek ro|eni, serija, ep. 1/26 (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 19. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 20. ep. 21.30 [panska primera liga: Real Madrid, Levante U.D. 23.20 Ubistvo generala 1, film

TV ZENICA

09.08 Animirani film 09.30 TV izlog 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Svijet uspje{nih (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 15.55 TV izlog 16.00 Mini serija (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi 19.00 Dje~iji program: Pri~e za laku no} 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 20.45 TV izlog 21.00 Igrani film 22.45 [ou na moj na~in (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 Moja pri~a 11.00 Planeta zemlja 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Amor latino, serija (r5) 16.30 Dom2 17.00 So{ka fronta 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.50 Divlje patke, doma}i film 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Raspad sistema, film 01.00 Program za Ameriku

16

06.15 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 06.45 TV kalendar 07.00 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 07.40 Globalno sijelo (r) 08.05 Sve je po~elo u Napulju, igrani film 09.40 TV kalendar (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.10 ni DA ni NE 11.00 Poirot 2, igrana serija 12.00 Dnevnik 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Big, film 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti 17.09 Vrijeme sutra 17.15 Mir i dobro 17.45 Vrtlarica 18.15 Lijepom na{om 19.20 Loto 6/45 19.30 Dnevnik 20.00 Ve~eras 20.01 Sve u 7!, kviz 20.55 Downton Abbey, serija 21.55 Dnevnik 3 22.10 Sport 22.13 Vrijeme sutra 22.15 Vijesti iz kulture 22.20 Hotel Babylon 4, serija 23.20 Nedjeljom u dva (r) 01.35 Poirot 2, igrana serija (r) 02.30 Hotel Babylon 4, igrana serija (r) 03.20 Vrtlarica (r) 03.50 Lijepom na{om (r) 04.50 Plodovi zemlje (r)

HRT 1

05.00 Tenis, Davis Cup: Japan - Hrvatska, prijenos do 07.55 07.55 So~i: Svjetski skija{ki kup, superkombinacija spust, prijenos 09.00 Mala TV 09.30 Crtani film 09.48 Biblija 09.58 Lug Samoborski: Misa, prijenos

HRT 2

Davis Cup
15.25

10.55 So~i: Svjetski skija{ki kup, superkombinacija slalom, prijenos 11.50 Filmska matineja: Dobra vje{tica, film 13.15 Ciklus nostalgija: Pink Panther ponovno napada, film 14.55 Baby bonus 15.25 Tenis, Davis Cup: Japan - Hrvatska, snimka 16.05 Magazin Lige prvaka 16.30 Olimp sportska emisija 17.15 Hokej, Ebel liga: KHL Medve{~ak Zagreb - Red Bull, prijenos 18.05 Velux rukometna LP: Savehov Zagreb CO, prijenos 19.40 Hokej, Ebel liga: KHL Medve{~ak Zagreb - Red Bull, prijenos 20.00 Krik za slobodom, film 22.35 Filmski boutique: Nedodirljivi, film 00.30 Posebni dodaci: Michael Glawogger, emisija o filmu 00.45 Gara`a 01.10 No}ni glazbeni program

06.50 Dodir s neba, serija 07.45 Bakugan, crtana serija 08.10 Winx, crtana serija 08.35 Gormiti, crtana serija 09.00 Bra}a, serija 09.30 Televizijska posla, serija 10.30 Magazin Lige prvaka 11.00 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.10 Larin izbor, serija (r) 14.10 Zbrka u sudnici, film 16.05 Ultraviolet, film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Ultraviolet, film (r) nastavak 18.05 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Blijedi jaha~, film 22.20 Red Carpet, showbiz magazin 23.35 Anaconda, film 01.05 Zbrka u sudnici, film (r) 02.45 Gospodari iluzija, show 03.30 Red Carpet, showbiz magazin (r) 04.35 Televizijska posla, serija 05.20 Bra}a, serija (r) 05.45 Dodir s neba, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 08.00 Raj za pirate, dok. program (r) 08.30 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat, 1. dio (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e, Volja naroda, 2. dio (r) 17.00 Usudi se i probaj, Zanzibar, dok. program 17.30 Raj za pirate, dok. program (r) 18.00 Vijesti 19.05 Arapsko prolje}e, Volja naroda 2. dio, dok. program (r) 19.30 Kraj straha, 1. dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Druga strana Srbije, ep. 12, dok. program (r) 22.00 Vijesti 23.05 Ju`njaci, Namibija 2. dio, dok. program 23.30 Sudan, Borba za srce juga 2. dio 00.00 AJE Vijesti 01.00 Ju`njaci, Namibija 2. dio, dok. program (r)

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Znanje imanje 12.00 Vrijeme odluke, dok. program 12.15 Verski kalendar 12.25 Moj ljubimac, zabavni program 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.30 Balkanskom ulicom: Du{ko Vujo{evi} 14.10 Vrijeme je za bebe, zabavni program 14.50 Gastronomad 15.05 Vijesti 15.15 Sat 16.00 Vijesti 16.05 Bijela la|a, serija 17.00 Zadnja ku}a Srbija 17.35 Novi tabloid, zabavni program 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Bijela la|a, serija 21.00 Igrani program 22.05 Balkanskom ulicom 23.00 Leti, leti pjesmo moja mila, muzi~ki program 23.30 Dnevnik

RTS

08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje (r) 11.00 Tv arhiv 12.00 Vijesti 12 05 Otvoreno (r) 13.05 Jutarnji program 15.10 Muzika 15.30 Dnevnik 1 15 45 Budva na pjenu od mora, serija 16 40 Muzika 17.15 Pokreni se 17.45 Sat TV 18.15 Dokumentarna emisija 18.45 Etno 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Okvir 21.10 Sat TV 21.40 Sat TV 22.00 Dnevnik 3 22.20 Pe~at 23.00 Dokumentarni program 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono} 00.05 Sat TV 00.35 Narodna muzika 01.00 Obrazovna emisija 01.30 Dnevnik 2 02.00 Okvir

RTCG

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Kako to rade? 06.50 Kako to radi 07.15 Grad motora 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde, 2 epizode 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Nafta, znoj i naftne platforme 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Pograni~na policija, 2 epizode 18.15 ^udovi{ta iz reke 19.10 Strastveni ribolovci 20.05 ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom 21.00 Lovac na starine 21.55 Pre`ivljavanje udvoje 22.50 ^udo da sam `iv 23.45 Iza re{etaka u tu|oj zemlji

N. GEOGRAPHIC

07.30 Skriveni svjetovi: Prevaranti Iz prirode 08.00 Tamna strana nilskih konja 09.00 Koliko je te{ko? 10.00 ]orkirani u inostranstvu 11.00 [apta~ psima: Seven, Mejsi i Leks 12.00 [apta~ psima 13.00 Divlja Rusija 14.00 Divlja Rusija 15.00 Istra`ivanje planete Zemlje 16.00 Istra`ivanje planete Zemlje 17.00 Napravljeni da uni{te 18.00 Napravljeni da uni{te: Poplava 19.00 Neuni{tivi 20.00 Masakr taoca 21.00 Iznutra 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Iznutra: Masakr taoca 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY

07.00 Svijete `ivotinje faraona 08.00 Umjetnost Rusije 09.00 Najgori poslovi u istoriji 10.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 Pravi Kazino rojal 12.00 Atina: Istina o demokratiji 13.00 Farma iz Edvardijanskog doba 14.00 Legenda o Stenliju Donenu 15.00 Putovanja i otkri}a 16.00 Impresionisti 17.00 0, 9 Ampera 18.00 Triler u Manili 19.30 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 20.00 Doma}ica broj 49. 21.30 Velike britanske vojskovo|e 22.00 Snimanje rata 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 Impresionisti 01.00 0,9 Ampera

ANIMAL PLANET

08.10 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 09.05 Upoznajte divljinu - 2 epizode 10.25 Posao za psa 10.55 Korvinova avantura 11.50 Nevjerovatna oprema za ku}ne ljubimce 12.45 Saba i tajna nosoroga 13.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 2 epizode 14.35 Pas ili ma~ka 15.30 Zaljubljenici u ma~ke 16.25 Najsla|i ameri~ki ljubimci 17.20 Velika petorka 18.15 Veterinar za cijeli svijet 19.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 20.05 Ostin Stivens 21.00 Priroda Francuske 21.55 U zmajevoj jazbini

12. februar 2012.
TV VOGO[]A
09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine 11.30 Priroda i ljudi, magazin 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Nije te{ko biti ja (r) 13.15 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra 16.00 Bonaventura 16.50 Cazinska hronika (r) 17.20 Priroda i ljudi 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sportski program 21.30 Zavidovi}ka hronika 22.00 Igrani film 23.30 Autoshop Magazin (r) 00.00 Priroda i ljudi, magazin

TV USK

08.00 Dance, dance, serija (r) 10.00 Vijesti 10.15 Film 12.00 Vijesti 12.15 Kraji{ka zemlja 13.00 Moje djete, savjetovali{te za roditelje 13.30 Vrata tajne, serija 14.05 Otok, serija 14.55 Vijesti 15.00 CSI New York (r) 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 [panska primera liga, 1. poluvrijeme 22.15 Vijesti 22.30 [panska primera liga, 2. poluvrijeme 23.15 Nedjeljom zajedno (r)

TV SLON

13.02 Op~injeni, talijanska serija (r2) 14.50 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program 15.20 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.00 [e}ernica, revijalni program (R) 18.04 Vremenska prognoza 18.15 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.15 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dokumentarni program 21.10 Mra~na strana digitalnog svijeta, dok. program 22.00 TOP 7 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.00 BN music 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Zapisi pored puta 09.30 Serija 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.00 Serija 16.00 Nedjeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Familijarna namje{taljka 21.30 Bijela la|a, serija 23.00 Mehanizam, film 01.20 Zvjezdano nebo

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA FILM

Lovac na starine
21.00 DISCOVERY

10.30 Bumba 10.35 Gormiti 11.00 Bumba 11.20 Idemo dalje, film 11.55 Vijesti 12.00 Idemo dalje, film 13.00 Nepobjedive Banzuke 14.00 Kad li{}e pada, serija 5. epizoda 18.00 Blef 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 48 sati svadba 21.00 Sport centar 21.01 Mi porota 18+, film 23.00 \avolji krevet 16+, film 01.00 Moje drage kom{ije, serija 02.00 Sex i grad, serija 02.30 No}ni program

Ostin Stivens

20.05 ANIMAL PLANET

09.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Almaty, Kazahstan 09.45 Alpsko skijanje, SK Soldeu, Andora, u`ivo 10.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Almaty, Kazahstan, u`ivo 11.15 Cross-country skijanje, SK Nove Mjesto, ^e{ka, u`ivo 12.15 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska, u`ivo 13.45 Sanke, S[ Altenberg, Njema~ka, u`ivo 14.45 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka, u`ivo 16.30 Cross-country skijanje, SK Nove Mjesto, ^e{ka 17.00 Atletika, Indoor Meeting in Karlsruhe, Njema~ka, u`ivo 18.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, finale 19.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, u`ivo, finale 22.00 Boks 23.30 Ski-skokovi, SK Willingen

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, polufinale 07.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Almaty, Kazahstan, u`ivo 08.00 Fudbal, Bundesliga 09.00 Ski skokovi, SK Willingen, Njema~ka 09.30 Sanke, S[ Altenberg, Njema~ka, u`ivo 11.00 Alpsko skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 11.45 Sanke, S[ Altenberg, Njema~ka, u`ivo 12.00 Snowboard 13.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, finale 21.00 Ekstremni sportovi 22.30 Rukomet, EHF L[, St Petersburg HC, Rusija - HSV Hamburg, Njema~ka 00.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, finale 02.00 Futsal, E[ Hrvatska, finale

EUROSPORT 2

07.30 Premier League: Tottenham Newcastle 10.15 Davis Cup: Switzerland USA 12.00 NBA Live 12.30 [kotska liga: Dunfermline Rangers 14.30 Belgijska liga: Standard Anderlecht, direktno 16.30 NBA Live

SPORT KLUB

09.00 Fudbal [panska Liga: Osasuna Barcelona 11.00 Road To London 12.30 Ko{arka, Endesa Liga: Joventut Barcelona, prenos 14.30 Fudbal - Italijanska Liga: Preview 15.00 Fudbal Italijanska Liga: Multiprenos Parma - Fiorentina, prenos

ARENA SPORT 1

Aston Villa Manchester City
17.00

Budu}nost - Metz
19.00

17.00 Premier League: Aston Villa Manchester City, direktno 19.00 Pregled Euroleague 19.30 Premier League: Wolves - WBA 21.30 NBA: Boston Chicago, direktno 00.00 Davis Cup: Switzerland USA 04.00 Pregled Euroelague

17.00 Ko{arka, ABA Liga: Crvena Zvezda Helios, prenos 19.00 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Budu}nost - Metz, prenos 21.00 Fudbal, Francuska Liga: Toulouse St. Etienne, prenos 23.00 Ko{arka, Gr~ka Liga: Olympiacos Panathinaikos 01.00 Hokej NHL: Tampa Bay Pittsburgh, prenos

12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Super Bowl 15.00 Motosport Mundial: Magazin 16.00 Ko{arka Gr~ka liga: Olympiacos Panathinaikos 18.00 Ko{arka Endesa liga: Cajasol Real Madrid, prenos 20.15 Vaterpolo Srpska liga: Vojvodina Crvena Zvezda 21.30 Fudbal [panska liga: Real Madrid Levante 23.30 Box: ESPN Friday Night Box 00.00 Box: ESPN Friday Night Box

ARENA SPORT 2

Plave krvi

21.00 UNIVERSAL

Jentl

20.00 TV1000

Momci s Madisona
19.10 FOX LIFE

Pirati s Kariba: Nepoznate plime
20.05 HBO

Super Bowl
20.15

UNIVERSAL

01.40 Meteorska oluja, film 03.30 Medijum, serija 05.10 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 06.20 Ne{ Brid`is, serija 08.20 Vidovnjak, serija 13.20 Kraljevski bolesnici, serija 14.20 Robin Hud: Princ lopova, film 17.00 Meteorska oluja, film 19.00 Misterije Hejvena, serija 20.00 Da li znate ko ste?, serija 21.00 Plave krvi, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Kraljevski bolesnici, serija

TV1000

04.00 Sve ili ni{ta, igrani film 06.10 Mese~ina i Valentino, igrani film 08.00 Otka~eni profesor II: Klampovi, igrani film 10.00 Akcija u centru grada, igrani film 12.00 Mo`da beba, igrani film 14.00 Velika zverka, igrani film 16.00 D`uvana Man, igrani film 18.00 Podizanje Arizone, igrani film 20.00 film nedjeljom uve~e: Jentl, igrani film 22.20 Sve ili ni{ta, igrani film 00.30 Pode{ena, igrani film 02.00 Sise u perionici, igrani film

FOX LIFE

10.30 Kako sam upoznao va{u majku, serija 11.15 @ivot po D`imu, serija 12.30 @ivot u autu, serija 13.00 [tiklama do vrha, serija 13.50 Pepper Dennis, serija 14.40 Momci s Madisona, serija 15.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 16.25 Dr Haus, serija 17.20 Dr Haus, serija 18.15 Kugar Taun, serija 18.40 Kugar Taun, serija 19.10 Momci s Madisona, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Privatna praksa, serija 22.00 Privatna praksa, serija 22.55 Ameri~ka horor pri~a, serija 23.45 Ni na karti, serija 00.40 Seks i grad, serija 01.15 Momci s Madisona, serija

FOX CRIME

07.00 Red i zakon, serija 07.50 Alias, serija 09.20 Monk, serija 10.10 I{~ezla, serija 10.55 Ubila~ki nagon, serija 11.40 Medijum, serija 13.20 Bouns, serija 15.00 Frikovi, serija 15.50 Frikovi, serija 17.30 Monk, serija 19.10 Red i zakon, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Imitator, serija 22.35 Jedinica, serija 23.25 ^ika{ki kodeks, serija 00.15 Dekster, serija 01.00 Dekster, serija 01.50 Ubila~ki nagon, serija 02.35 Dekster, serija 03.20 Dekster, serija

HBO

06.00 Ogledalo ima dva lica, film 08.05 Alpha i omega, film 09.35 Odgoj za po~etnike II, serija 10.00 Jedi, moli, voli, film 12.20 Moj ljubimac Marmaduke, film 13.50 Posebna veza, film 15.25 K}i ~uvara uspomena, film 16.55 Hollywood: Na snimanju, serija 17.25 Rocknroll brod, film 19.40 Odgoj za po~etnike, serija 6. ep. 20.05 Pirati s Kariba: Nepoznate plime 22.20 Popis klijenata, film 23.45 Protuudar, serija 6. ep. 00.30 Jackass 3d 02.05 Vojna zavjera, film 03.35 De~ki ne pla~u, film 05.30 Filmovi i zvijezde, serija 6. ep.

CINESTAR

09.00 Asterix i Obelix protiv Cezara, igrani film 11.15 Asterixi Obelix: Misija Klepatra, igrani film 13.15 Ku}epazitelj, igrani film 15.15 Igra `ivota., igrani film 17.15 Nelly, igrani film 19.15 Djeca sa otoka s blagom: Bitka za otok, igrani film 21.15 Ali, igrani film 00.00 Revolucija i strast, igrani film 02.30 Nestali u Americi, igrani film

17

20.05 BHT

SERIJA

Ponedjeljak
U vihoru cvije}a

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Izuzetan rod jasmina omogu}ava Sorenzi da vrati jedan dio duga. Na imanje dolazi violonista Manfred, koji smek{ava njeno srce. U me|uvremenu, Gijom uspje{no posluje sa parfimerijom Garland, ali brak sa Luiz je potpuna propast. Luiz dopu{ta da je osvoji Antoan, on joj predla`e da napusti Gijoma i pobjegne s njim.

Emine je svjesna da je donijela pogre{nu odluku, te odlazi u ku}u svog brata Bilala. On joj ka`e da je njegova ku}a i njena ku}a, me|utim, Emine to bukvalno shvati. Feraye je shvatila da se Ali i Zeynep iskreno vole, te odmah pravi plan kako da spoji dvoje zaljubljenih.

Larin izbor
21.00 FTV

85. Zoran se suo~ava s Leilom na hodniku sudnice. Ona je zadnja svjedokinja i Jakovljeva jedina slamka spasa. Zoran natjera Leilu da prizna za{to je lagala na sudu. Njenu izjavu kri{om snimi mobitelom. Leila sjedne na klupu za svjedo~enje. Zoran je pita ho}e li sada priznati da je lagala. Leila tvrdi da je govorila istinu. Tada Zoran pu{ta snimku Leilinog glasa. Sudac, na ne go do va nje pri su tnih, odbacuje Zoranovu snimku Leilinog priznanja kao nevajali dokaz. Ipak, Zoran uspijeva slomiti Leilu koja priznaje da je Kris stajao iza podmetanja droge Jakovu.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

18

83. Pepa je prepla{ena na smrt, Tristan je tje{i i moli je da reagira racionalno. Obja{njava joj da je njegov brat izgubio sje}anje, da je bezopasan i miran, ali Pepa je i dalje upla{ena, pogotovo za svog sina. Zato tra`i od Alfreda da provjeri je li Carlosov gubitak pam}enja mo`da njegova gluma. Ljubomorni Alfredo jasno mu stavlja do znanja da je Pepa njegova supruga, no dramati~niji trenutak ipak je Carlosov prilazak Martinu, {to }e upla{iti dje~aka. Soledad je sretna {to }e dobiti miraz, a Raimundo {to je, prvi put po izlasku iz ku}e nakon {to je oslijepio, nai{ao na toplu podr{ku puno ljudi.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Bruklinski most, igrana serija, 11/35 09.35 Sandokan, animirana serija, 32/45 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 30/142 11.00 Gurmanski izleti, strana dok. serija, 21/26 (r) 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 65/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Stvaranje Titove Jugoslavije, dokumentarna serija, 2/20 (r) 13.45 DW Euro `urnal (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade (r) 14.30 Nema problema 14.50 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 15/52 15.00 Bruklinski most, igrana serija, 12/35 15.30 U vihoru cvije}a, igrana serija, 12/14 (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 66/80 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 31/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 U vihoru cvije}a, igrana serija, 13/14 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Za one koji vole, {pansko-francuski igrani film 00.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 82. ep. Dje~iji program: 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.15 An|ela Anakonda, crtani film 10.25 [kola za vampire 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 119. ep. 12.00 Dnevnik 1 13.10 Villa Maria, igrana serija, 27. i 28. ep. 14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.25 Sedmica, magazin iz kulture

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10

RTRS

10.05 10.30 10.40 11.05

12.00 12.15 12.35

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Napad mrava, dokumentarni program (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, serija Avanture u arhitekturi, dok. serijal Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Miris ki{e na Balkanu, serija (r)

FILM
FILM FILM SERIJA

Ku}a od stakla
00.40 PINK

Glass House, 2001. TRILER Re`ija: Daniel Sackheim Uloge: Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgard, Bruce Dern, Kathy Baker, Trevor Morgan

Za one koji vole
22.30 BHT

A los que aman, 1998. DRAMA Re`ija: Isabel Coixet Uloge: Julio Núñez, Patxi Freytez, Olalla Moreno, Monica Belluci

Villa Maria
13.10

Presing
21.00

Radnja filma je smje{tena u 18. vijek. Tajna ljubav i duboka strast prema djevojci iz davne pro{losti obilje`avaju `ivot mladog doktora. Igrom slu~aja on odlazi u posjetu bolesnoj `eni koja je u srodstvu sa jednom njegovom biv{om ljubavi. Ali, ljubav izme|u njih dvoje danas vi{e nije mogu}a. Ona se nedavno udala, ali u tom braku nije sretna...

14.50 Magazin LP u nogometu Bolonja info, reporta`a 15.15 Vijesti 15.25 Cimmer Fraj, igrana serija, 7. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 120. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 83. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Svijet nogometnog huliganstva, dok. serija, 5. ep. 21.00 Larin izbor, igrana serija, 85. ep. 22.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.30 Dnevnik 3 23.00 Cimmer Fraj, igrana serija, 8. ep. 23.30 Ameri~ka pita, igrani film 01.10 Hayd u park, program za mlade 01.40 Love Karavan 01.50 Villa Maria, igrana serija, 27. i 28. ep. 03.30 Dnevnik 3 (r)

13.35 Ognji{ta - mrtvica, dokumentarni program (r) 14.00 Frojd /hipnotizer/, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Tribunal Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 18.55 Graditelj Bob, crtana serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.00 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 U prolazu 23.10 Art ma{ina, emisija iz kulture (r) 23.55 Hanibal, mini serija 00.40 Frojd: Hipnotizer, serija 01.30 Avanture u arhitekturi, dok. serijal (r) 02.20 Dnevnik 2 (r)

Volim te
23.10 OBN

Elephant Juice, 1999. DRAMA Re`ija: Sam Miller Uloge: Emmanuelle Béart, Sean Gallagher, Daniel Lapaine

Pri~a prati `ivote {est prijatelja koji imaju vrlo kompliciran ljubavni `ivot. Will je pravi zavodnik i zaru~en je sa Jules. Njegov najbolji prijatelj Billy vjeruje u ljubav na prvi pogled i previ{e je srame`ljiv. Frank je postojan, ljubazan i relativno nezanimljiv lik. On voli Daphne, koja je hladna i komplicirana. Graham je obiteljski odvjetnik koji se bavi razvodima i zaljubljen je u Georgea, deset godina mla|eg manekena...

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

120. Domi} se pred Nevenkom ispri~ava Karmen zbog nedoli~nog pona{anja. Tamara je frustrirana jer se ponovo mora iseliti iz podstanarskog stana. Aleksandra ka`e Katarini da }e ostati u ku}i Bebi}evih samo jo{ nekoliko mjeseci. Ku~era savjetuje Tamari neka si kupi neki stan~i} novcem koji je dobila na lutriji. Karmen sa zadovoljstvom pred Domi}em prihva}a Macanovi}ev poziv na ru~ak. Matko saznaje od Ivane kako Zoran o~ajni~ki tra`i ~ovjeka koji se sudario s Milom.

13. februar 2012.
SERIJA

17.00 BHT

SERIJA

Sjaj Pariza

Dolina vukova
21.00 OBN

Marc uporno poku{ava stupiti u kontakt s Alfredom i Philippeom, a oni se pitaju zbog ~ega. Hermione saop{tava Ethanu da je pokrenula proceduru razvoda. Antoine je prodao `eljezariju i `eli kupiti ku}u, tra`i savjet od Juliena. Namjerava ponuditi Valerie i djeci da do|u `ivjeti sa njim u novoj ku}i...

182. Da li }e Polat uspjeti da zaustavi odbrojavanje bombe koju je postavio na vozilo pod se kre ta ra Un sa la? Gaje nije sigurna u sebe po pitanju psihoterapija koje vr{i nad Abdulhejom. Da li }e Polat uspjeti da ubijedi Mematija i vrati ga me|u svoje redove?

Kada Ruby i njen mla|i brat Rhett izgube roditelje u automobilskoj nesre}i, najbolji prijatelji njihovih roditelja Erin i Terry Glass prime ih sebi u ku}u i postaju njihovi skrbnici. Glassovi djeci obe}aju lagodan i zabavan `ivot, kako bi {to prije zaboravili na veliku tragediju. @ivot na Malibuu doista jest prekrasan, ali Ruby po~inje sumnjati kako Erin i Terry nisu onakvi kakvima se predstavljaju...
FILM

Ubistvo generala 1
00.50 TV1

Il generale Dalla Chiesa, 2007. DRAMA Re`ija: Giorgio Capitani Uloge: Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, Francesca Cavallin

Film nas vodi u pro{lost, ta~nije prikazuje posljednjih osam godina `ivota upravitelja. Od 1974, kada generala Della Chiesu {alju u borbu protiv terorizma, do 1982, kada postaje upravitelj i prelazi na Siciliju, gdje po~inje svoju borbu protiv mafije, bitku koja }e ga poslije 100 dana odvesti u smrt. Pri~a nudi intrige izme|u javnog i privatnog `ivota, prikazuju}i privatni `ivot generala i njegovu duboku vjeru prema porodici...
FILM

06.05 Doba ljubavi, serija ep. 15/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Doba ljubavi, igrana serija ep. 16/24 08.05 Oluja, igrana serija 30. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija 170. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, igrana serija ep. 52/124 11.00 Music box 11.10 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Music box 12.05 Hrane svijeta, serijalni program, ep. 3/13 13.00 Music box

TV1

06.20 Kad li{}e pada, 198. ep. 07.30 Mali crveni traktor, crtani film 07.40 Speed racer, crtani film 08.00 Felix bebe, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film, 33. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Fifi, crtani film, 1. ep. 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film, 1. ep. 11.05 Winx, crtani film, 35. ep.

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.40 City, zabavna show biz emisija 15.00 Sestre, serija

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.05 Studio Moderna 10.25 Odred za ~isto}u, reality show 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, info-program 12.05 Vox Populi

OBN

Monster High
19.10

Dobar dan svima
17.15

Brze pare
13.00

Odred za ~isto}u
10.25

Osveta
22.25 NOVA

Collateral Damage, 2002. AKCIJA Re`ija: Andrew Davis Uloge: Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas

Ljevi~arska kolumbijska gerila, ~iji je vo|a nemilosrdni Claudio Perrini, organizirala je teroristi~ki bomba{ki napad u Los Angelesu ~ije su nevine `rtve supruga i sin~i} vatrogasca Gordya Brewera. Brewer se nakon te tragedije odlu~i osvetiti po~initeljima. ^im sazna tko je odgovoran za smrt njegovih najdra`ih, putuje u Kolumbiju. Tamo padne u ruke Perrinijevim gerilcima, me|utim, neo~ekivanog saveznika dobiva u Perrinijevoj supruzi Seleni, koja mu omogu}i bijeg.
FILM

Fire and Ice
13.40 HRT2

Fire and Ice, 2008. DRAMA Re`ija: Pitofutorak Uloge: Amy Tucker, Tom Wisdom, John Rhys-Davies, Arnold Vosloo,

Carpia je mirno kraljevstvo u kojemu u blagostanju `ive svi podanici blagog kralja Augustina. Kralj ima k}er Luisu, koja se pona{a vi{e kao mladi}, nego kao djevojka - lovi, ja{e, tr~i, izvrsno se ma~uje, hrabra je i spretna i, na `alost kraljice Remini, ne `eli tra`iti mu`a...

13.05 Otok smrti, igrana serija ep. 1/13 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 30. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 171. ep. 16.00 Junska no}, igrana serija, ep. 52/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 31. ep. 18.15 Music box 18.20 Sport exkluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 31. ep. 21.00 [panska primera liga: Real Sociedad, Sevilla F.C. 22.50 Tek ro|eni, serija 23.50 Pono}ne vijesti 00.05 Sport exkluziv (r) 00.30 Primera liga, pregled kola (r) 00.50 Ubistvo generala 1, film (r) 02.20 No}ni program

11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Legenda o gusarskom rtu, igrani film 14.30 Ludnica zbog bebe, igrani film 16.09 Sport centar 16.10 Slijepa ljubav, serija 17.15 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 199. ep. 21.00 Slu~ajevi, dok.program 21.55 TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi 22.20 Sport centar 22.25 Radetzky mar{, 1. dio, igrani film 23.55 Seks i grad, serijski program, 17. ep. 00.20 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija

15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, indijska serija 18.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti 19.00 Crtani film 19.15 Tajna ljubav, meksi~ka serija 20.00 Serijski program 21.00 Grand narod pita, muzi~ko zabavna emisija 22.30 AmiG show, talk show 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 Californication, ameri~ka serija 00.40 Ku}a od stakla, film 02.20 City, zabavna show biz emisija (r) 02.40 Show time, zabavna emisija

12.15 Studio Moderna 12.35 Na{a mala klinika, doma}a serija 13.20 Odmori, zaslu`io si, doma}a serija 14.20 Dolina vukova, serija 16.00 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Dejana talk show, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Telering, talk show 23.10 Volim te, igrani film 00.55 Dolina vukova, serija 01.55 OBN Info 02.00 OBN Sport 02.05 Vox populi 02.10 Volim te, igrani film 04.10 UEFA Euroliga, sportski program

19

Ponedjeljak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 10.50 Mu}ke, serijski program (r) 11.40 Pomorska tehnologija (r) 12.05 Heroji (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 14.00 Kako se o`eniti i ostati samac, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih 21.00 Ve~ernje vijesti 21.10 Legenda o Bruce Lee-ju 22.00 Kod 9 23.00 VoA 23.30 Zmajevi i tamnice, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.00 Primera liga: Real Sociedad - Sevilla, prijenos 22.50 Tek ro|eni, serija 23.45 Vijesti 00.10 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 30. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 170. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 52/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 30. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 171. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 52/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 31. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 31. ep. 21.00 [panska primera liga: Real Sociedad, Sevilla F.C. 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 2/26

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 30. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 170. ep. (r) 10.05 11.05 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.30 Junska no}, serija, ep. 52/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 30. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 171. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 52/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 31. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 31. ep. 21.00 [panska primera liga: Real Sociedad, Sevilla F.C. 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 2/26

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija (r) 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dok. program 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Spotovi 20.00 Dok. program 21.05 Svijet uspje{nih 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 VoA

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er 09.20 Program TV Sahar 10.00 Moj grad 10.30 Info IC 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Prahistorijski park 14.00 Stvoreni za ubijanje 15.00 Zanimljive pri~e 15.30 Pozitivni formati 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 120, serija 21.00 IC sport 21.30 TV liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 VoA 23.30 Vijesti TV Sahar

20

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.00 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Vijesti iz kulture (r) 10.20 Putovanja `eljeznicom 3: Vlakom kroz [kotsko viso~je, dok. serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.40 Glas domovine 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.00 8. kat, talk-show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 4 - Serija 19.30 Dnevnik 20.01 Ve~eras 20.05 TV Bingo 20.25 Tito - posljednji svjedoci testamenta, dok. serija 21.25 Puls Hrvatske 22.25 Rekonstrukcija 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme sutra 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Svijet profita 00.05 Portreti: Nikola Ba{i}, dok. film 00.55 In medias res (r)

HRT 1

06.35 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV 08.15 Amika, serija za djecu i mlade 08.40 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija

HRT 2

Teletubbies
07.20

10.45 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade (r) 11.05 Hotel Zombi, crtana serija 11.30 Ru`iona (r) 12.00 Glazba, glazba... (r) 12.15 Tu|inci u Americi, serija 12.40 KS Automagazin (r) 13.10 4 zida (r) 13.40 Fire and Ice, film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 2, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija za mlade 19.15 Simpsoni 20, crtana serija 19.40 Glazba, glazba...pop 20.00 In medias res 20.50 Top Gear 9, dok. serija 21.40 Dr. House 7, serija 22.25 Tra~erica 2, serija 23.10 CSI: Miami 8, serija 23.55 Kalifornikacija 3, serija 00.25 Vjeruj mi, serija

06.20 Nate Berkus Show 07.10 Jumanji, crtana serija 07.35 Beba Felix, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Osveta, igrani film 00.25 Blijedi jaha~, film (r) 02.25 Zvijer, serija 03.15 Seinfeld 03.40 CSI Prag, serija 04.35 Ezo TV, tarot show 05.30 Dnevnik Nove TV (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Usudi se i probaj, Zanzibar (r) 08.00 Raj za pirate, dok. program (r) 08.30 Arapsko Prolje}e, Volja naroda 2. dio, dok. program (r) 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat, 1. dio (r) 17.00 Ju`njaci, Malezija I dio, dok. program (r) 17.30 Raj za pirate, dok. program (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat, 1. dio (r) 19.30 Druga strana Srbije, ep. 12, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Kraj straha, I dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Ju`njaci, Namibija 2. dio, dok. program (r)

10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov: Kroz Republiku Srpsku, 10.35 Eko karavan 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Kad zazvoni, de~iji program 12.50 Bez vize, program za dijasporu (r) 13.20 Fantastika na televiziji: ''Leptirica'', film 14.20 Novi tabloid, zabavni program (r) 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Vojna akademija, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Dosije iks i oks, {kolski program 1 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Montevideo bog te video, serija 21.30 Vijesti 21.35 Upitnik, dok. program 22.35 Vijesti 22.40 Oko, info 23.19 Evronet, dok. program

RTS

10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Pe~at (r) 12.00 Vijesti 12.05 Sat TV 12.35 Dokumentarni program 13.05 Sat TV 13 30 Izvorna muzika 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.05 Sat TV: aktuelno 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Obrazovna emisija 16.30 Dokumentarna emisija 17.00 Hronika Podgorice 17 30 Sat TV dijaspora 18 05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Let ka zvijezdama 21.00 Cg. Sport 21.30 Muzika 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Obrazovna emisija 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono} 00.05 Crna Gora u`ivo 01 00 Obrazovna emisija 01.30 Dnevnik 2 02.00 Let ka zvijezdama

RTCG

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Automobil budu}nosti 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje udvoje 21.00 Prljavi poslovi 21.55 Vodi~ iz bezizlaznih situacija, 2 epizode 22.50 @eljeli ste da znate 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

07.00 Obrnuto istra`ivanje 08.00 Iznutra: Masakr taoca 10.00 Najopasniji otrov na svijetu 11.00 Ratne ma{ine: Mitraljez 12.00 Iznutra: Masakr taoca 13.00 Iznutra: Spasavanje Farcovih 14.00 Ratovi Helikoptera 15.00 Upoznajte domorodce 16.00 Delfinska vojska 17.00 Dosijei tajne slu`be 18.00 Nirnberg: Su|enje Hermanu Geringu - 1. dio 19.00 Praistorijski predatori: Ajkula 20.00 Narko biznis 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Tajna misija u Majamiju 23.00 Narko biznis

VIASAT HISTORY

07.00 Putovanja i otkri}a 08.00 Impresionisti 09.00 0, 9 Ampera 10.00 Triler u Manili 11.30 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 12.00 Doma}ica broj 49. 13.30 Velike britanske vojskovo|e 14.00 Snimanje rata 15.00 Putovanja i otkri}a 16.00 Misterije istorije 17.00 Veliki nau~nici 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Germanska plemena 20.00 Gerouov zakon 21.00 Zaboravljena ubistva 22.00 Poslijednji let poru~nika Estila 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 Misterije istorije 01.00 Veliki nau~nici

ANIMAL PLANET

11.50 Policija za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Danijel i na{e ma~ke 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Zaljubljenici u ma~ke 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivot delfina 20.05 Zemljotres: Spa{avanje pandi 21.00 Ned Bruha: [apta~ tvorovima - 2 epizode 21.55 Karina - 2 epizode 22.50 Policija za `ivotinje

13. februar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Bonaventura (r) 13.15 Autoshop magazin (r) 13.40 Program za djecu i mlade 14.35 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 TV Smart 23.00 VoA

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.10 Tehnolo{ko znanje 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica, snimak predstave 14.30 Vijesti 14.45 Auto shop magazin (r) 15.30 Vrata tajne (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Musolini i ja (r) 18.10 Duhovni svijet (r) 18.30 Pu`evi sportisti 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Musolini i ja, mini serija 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program (r) 16.40 @ivot sa stilom, zabavni program 17.20 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 197/204 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori,a baba se ~e{lja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 D`epers krepers, film 01.20 Zvjezdano nebo

ATV

Pre`ivljavanje udvoje
20.05 DISCOVERY

09.05 Fifi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Legenda o gusarskom rtu, film 14.30 Ludnica zbog bebe, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Tito I Dra`a, serija 21.30 Dosije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.21 Radecki mar{ 18+, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA

Pet ameri~kih giganata

18.00 VIASAT HISTORY

08.30 Atletika, Indoor Meeting in Karlsruhe, Njema~ka 09.15 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, finale 10.30 Cross-country skijanje, SK Nove Mjesto, ^e{ka 11.15 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 12.30 Biatlon, SK Kontiolahti, Finska 13.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, finale 14.45 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo 17.45 Eurogoals 18.45 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, finale 20.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 20.45 Watts 21.00 Ke~eri 22.30 Snuker, Welsh Open Newport, UK 00.30 Eurogoals

EUROSPORT

03.30 Fudbal, Bundesliga 05.30 Tenis, WTA Paris, Francuska, finale 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Rukomet, EHF L[, St Petersburg HC, Rusija - HSV Hamburg, Njema~ka 11.00 Futsal, E[ Hrvatska, finale 12.00 Fudbal, Bundesliga 13.00 Atletika, Karlsruhe, Njema~ka

EUROSPORT 2

Bundesliga
18.30

13.30 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo 15.15 Snuker, Newport, UK, u`ivo 18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.00 Watts 20.15 Fudbal, Bundesliga 2, u`ivo 22.15 Snuker, Newport, UK, u`ivo 00.30 Fudbal, Bundesliga 2 02.00 Fudbal, Bundesliga, pregled

06.30 Euroelague Magazin 07.00 TWS 09.00 NBA: New York LA Lakers 11.00 Ruska ko{arka: CSKA Lokomotiv Kuban 12.45 NBA Live 13.00 Davis Cup: Switzerland - USA 17.45 Real NBA 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 19.00 NBA: Boston — Chicago 21.00 Pregled Premier League 22.00 Pregled holandske lige 23.00 NBA Live 23.15 Pregled {vajcarske lige 23.45 Pregled Championship 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 NBA Live 01.00 Pregled Premier League 02.00 Euroleague Magazin 02.30 Uskijavanje 03.00 Pentathlon World championship Egypt (m)

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Brazilska Paulista: Corinthians Sao Paulo 11.00 Fudbal Italijanska Liga: Bologna Juventus 13.00 Fudbal [panska Liga: Real Madrid Levante 15.00 Football Greatest: Pele 15.30 Arsenal TV 17.30 Espn Documentary: June 17th 1994 19.00 Fudbal, Italijanska Liga: Highlights 20.00 Fudbal, [panska Liga: Highlights 21.00 Fudbal, [panska Liga: Real Sociedad Sevilla, prenos 23.00 Francuska Liga: Highlights Poker The Big Game 5 01.30 Hokej NHL: San Jose Washington, prenos

ARENA SPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal NFL: NY Giants - Atlanta 15.00 Motosport Mundial: Magazin 16.00 Cev Magazin 16.30 Rukomet EHF liga [ampiona: Budu~nost - Krim 18.00 Ko{arka VTB liga: Lietuvos Rytas Asseco Prokom

ARENA SPORT 2

Monk

19.20 UNIVERSAL

Da, draga
19.05 FOX LIFE

EHF liga
16.30

Kasl

20.00 FOX CRIME

20.00 Ko{arka ABA liga: Olimpija - Krka 22.00 Box: } Kotv Classics 23.00 UFC: Ultimate Fighter, Team Rampage Vs Team Forrest 00.00 Motosport Mundial: Magazin 02.00 Ko{arka NCAA: Syracuse Louisville, prenos

Carstvo poroka
20.05 HBO

UNIVERSAL

03.00 Druga prilika, film 05.00 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.20 Medijum, serija

TV1000

04.00 Slu~ajni {pijun, igrani film 06.00 Jentl, igrani film 08.20 D`uvana Man, igrani film 10.00 Velika zverka, igrani film 12.00 Podizanje Arizone, igrani film 13.30 Robin Hud, princ lopova, igrani film 16.00 Lud za mambom, igrani film 18.00 Hana i njene sestre, igrani film 20.00 Otkucaji srca, igrani film 22.00 Slu~ajni {pijun, igrani film 00.00 Lezbejke 2. - dive, igrani film 02.00 Pode{ena, igrani film

FOX LIFE

10.15 Sudije za stil, reality show 10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Sre~ni zavr{eci, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Dr Haus, serija 13.20 Seks i grad, serija 14.10 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 15.00 Da, draga, serija 15.25 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Sre~ni zavr{eci, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.55 Ni na karti, serija 22.00 Terra Nova, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Ameri~ka horor pri~a, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Monk, serija 15.00 ^ika{ki kodeks, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 Novi Amsterdam, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Okru`en mrtvima, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija

HBO

06.00 Posebna veza, film 07.35 K}i ~uvara uspomena, film 09.05 Klinci su zakon 10.30 Odgoj za po~etnike, serija 6. ep. 10.55 Sammy na putu oko svijeta, film 12.20 Pirati s Kariba: Nepoznate plime 14.35 U kraljevstvu divljih stvorenja, film 16.15 Brak je mrak 2, film 18.15 Dou{nik!, film 20.05 Carstvo poroka, serija, 7. ep. 21.05 Sre}a, serija 3. ep. 22.10 Debeljko, film 23.45 Prosvjetljenje, serija 9. ep. 00.10 Termin, film 01.45 Gangsteri, film 04.00 Iza neprijateljskih linija 3 05.30 Filmovi i zvijezde, serija 6. ep.

CINESTAR

09.00 Daleki ro|aci II, igrani film 11.15 Mali veliki Cezar, igrani film 13.15 Svadbena torta, igrani film 15.00 Put oko svijeta u 80 dana, igrani film 17.15 Kobna {estaigra, igrani film 19.00 Jednog vedrog dana, igrani film 21.00 Daleki ro|aci II, igrani film 23.15 Buka, igrani film 01.00 Ljubav je relativna stvar, igrani film

21

19.45 BHT

SERIJA

Utorak
U vihoru cvije}a
Gijom je napokon na{ao Luizin trag u @enevi, gdje je Antoan osnovao vlastito preduze}e za pravljenje mirisa. Zastra{en sudskim procesima, Antoan napu{ta Luiz. Ali, Luiz je tvrdoglava i odlu~na da ide do kraja i ne dozvoli Gijomu da bude sretan. Za to vrijeme, Sorenza mora jo{ jednom da nastavi da se bori.

Oluja

17.15 TV1 / MRE@A

Ferayein plan se pokazao uspje{nim - Ali neo~ekivano poljubi Zeynep, te oboje tada shvate da se jo{ vole. No, Zeynep je i dalje zarobljena izme|u svog ponosa i osje}aja. Hasan i Fevzi tra`e posao, ali polako gube nadu da }e ga prona}i. No, ipak nije sve propalo. Njih dvojica nisu svjesni posla u koji su se upustili, te to za sobom vu~e i nove dogodov{tine.

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

121. Zoran se naljuti na Slavena jer je tajio da je u vezi s Macanovi}evom k}eri. Slaven zamjera Matku jer se cijela situacija zakuhala njegovim poslovanjem s Macanovi}em. Tamara ponudi Ku~eri da ode pogledati s njom neki stan koji se prodaje. Aleksandra upoznaje Vinka s Kre{om. Zoran upada u Macanovi}ev ured i nasr}e na njega. Kre{o obznani Mili kako Zoran ne radi ni{ta po pitanju Palisada jer ho}e na}i ~ovjeka s kojim se sudarila. Inspektor Bla`evi} pregledava Macanovi}ev automobil. Slaven tra`i pomo} od Ronija u tra`enju Andrijane, Nera ne mo`e primiti Andrijanu nakratko kod sebe. Ku~era plati vlasniku stana razliku, kako bi spustio cijenu da si ga Tamara mo`e priu{titi.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

22

84. Carlos pita Tristana za po`ar kojeg mu je Pepa spominjala, ali njegov brat je u dilemi. Ako mu ispri~a istinu iz pro{losti, bit }e to i priznanje da Martin nije njegov sin. Sevastian objavljuje zaruke s Virtudes, a Francisca reagira tako {to djevojku poziva u ku}u. Alberto Pepi pokazuje ljubomoru, ne samo zbog Tristana nego i zbog Carlosa. Usto, doktor donosi va`nu odluku, preselit }e se u Madrid. Francisca Montenegro shvata da je njena k}er Soledad u ku}i Castaneda.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 31/39 09.15 Bruklinski most, igrana serija, 12/35 09.40 Bajke o `ivotinjama, 15/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 31/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 66/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Words on the Streets, obrazovna serija, 6/10 15.00 Bruklinski most, igrana serija, 13/35 15.25 Japanske pri~e 15.35 U vihoru cvije}a (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, 67/80 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 32/39 18.50 Business News 19.00 Dnevnik 1 19.20 Gala premijera filma Angeline Jolie „U zemlji krvi i meda“, prijenos 19.45 U vihoru cvije}a, igrana serija, 14/14 20.35 Na dnevnom redu, info-program 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 [angaj, burne dvadesete, strani dok. program 23.25 Nogomet, Liga {ampiona: Olympique Lyonnais - Apoel, snimak 01.10 Sve u svemu

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 83. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.15 An|ela Anakonda, crtani film 10.25 [kola za vampire 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 120. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 85. ep. 13.10 Villa Maria, igrana serija, 29. ep. 14.00 Crtana serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00

RTRS

12.00 12.15 13.10 13.35

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Najtoplija mjesta na planeti, dok. program Dnevnik 1 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) Tamo daleko, dok. serijal (r) U prolazu (r)

FILM
FILM FILM FILM

Danova prava ljubav
22.40 MRE@A

Dan in Real Life, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Peter Hedges Uloge: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Al son Pill, Brittany Robertson, Marlene Lawston

Gradski kauboj
20.50 HRT2

Urban cowboy,1980 DRAMA Re`ija: James Bridges Uloge: John Travolta, Debra Winger, Scott Glenn

X Man
10.40

Larin izbor
17.05

Teksa{ki provincijalac Bud Davis do|e u Houston i u predgra|u dobije preko strica Boba posao fizi~kog radnika na industrijskom postrojenju. Posao je te`ak, a najbolje mjesto za odmor i zabavu je no}ni lokal "Gilley's" gdje se okupljaju radnici i djevojke `eljne provoda. Tu ve} druge ve~eri Bud upozna zgodnu Sissy i za par dana se vjen~aju. Odu na rodeo i tu prvi put primijete robija{a Wesa koji ja{e na biku.

14.20 Svijet nogometnog huliganstva, dok. serija, 5. ep. Bolonja info, reporta`a 15.15 Vijesti 15.25 Cimmer Fraj, igrana serija 8. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 121. ep. 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija 84. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Bayer L Barcelona, prijenos 22.40 Dnevnik 3 23.10 Cimmer Fraj, igrana serija, 9. ep. 23.40 Pregled LP u nogometu 00.15 75, igrani film 01.50 Ha{ki dnevnik 02.20 Villa Maria, igrana serija, 29. ep. 03.10 Dnevnik 3 03.40 Pregled programa za srijedu

14.00 Frojd: Tajna snova, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 18.55 Graditelj Bob, crtana serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Liga {ampiona, sportski program 20.35 Liga {ampiona, direktan prenos utakmice 22.50 Dnevnik 3 22.57 Vremenska prognoza Sport Finansijske novosti 23.10 Dokumentarni program 23.30 Liga {ampiona, pregled 01.00 Frojd: Tajna snova, serija (r) 01.50 Najtoplija mjesta na planeti, dok. serijal (r)

Kobno uzlijetanje
00.40 PINK

Final Descent, 1997. DRAMA Re`ija: Mike Robe Uloge: Robert Urich, Annette O'Toole, John de Lancie

Statistike ka`u kako su manje {anse da }ete poginuti u avionskoj nesre}i nego prelaze}i cestu. E, pa recite to putnicima u avionu koji se nakon nesre}e pod hitno mora spustiti na zemlju ako iko u njemu `eli pre`ivjeti. Nakon kontrole aviona, pilot Glen Singer, kopilot i njegova biv{a djevojka Connie Phipps te nadglednik George Bouchard slo`e se kako je sve uredu i da jo{ jedan let uigrane posade mo`e zapo~eti.

Pod stalnom paljbom
02.20 PINK

Time Under Fire, 1996. AKCIJA Re`ija: Scott P. Levy Uloge: Jeff Fahey, Richard Tyson, Jack Coleman, Rick Batalla

Posada ameri~ke podmornice slu~ajno otkriva pukotinu u vremenu i jedan neobi~an portal koji }e ih odvesti 70 godina u budu}nost. Komandant Alan Deakins nailazi na dr`avu u kojoj ~vrsto vladaju represivne policijske snage. Kada njegovu posadu zarobe kao taoce Alan uvjerava grupu pobunjeni~kih boraca da mu ih pomognu osloboditi, te tada otkriva kako je vo|a pobunjenika zapravo njegov unuk.

14. februar 2012.
SERIJA

21.00 OBN

SERIJA

Dolina vukova

Sjaj Pariza
17.00 BHT

183. Polat je zarobio Unsala. @eli da mu ovaj ka`e mjesto gdje je Feler odveo Abdulheja. Ko }e izbaviti Unsala iz Polatovih ruku i kako }e Polat reagovati na to? [ta }e Memati re}i Unsalu kada sazna da je povezan sa Felerom? Istovremeno, Memati je uhvatio Zazu i dr`i ga u hladnja~i.

Amaury se pojavljuje na ku}nim vratima Ciprianijevih. Ne `eli da iko osim njegovih zna da se vratio u Francusku. Philippe tra`i od Lorene da zavede klijenta kako bi lak{e potpisao ugovor. Chris i dalje sumnja da Tara pije. Valerie saop{tava djeci da im je otac `iv i da se vratio u Francusku...

Dan Burns pisac je i kolumnist. Pro{le su ~etiri godine otkad je Dan izgubio svoju `enu, ljubav svoga `ivota i od tada `ivi samo za svoje tri k}eri. Jednog vikenda on kre}e s njima u posjetu djedu i bakii.U lokalnoj knji`ari Dan upozna Marie. Dan se zaljubi na prvi pogled, no Marie ima momka. Dan se vrati u obiteljsku ku}u da bi do~ekao brata Mitcha s novom djevojkom - a to je Marie...
FILM

Kako ja ka`em
22.10 OBN

Because i Said So, 2007. ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Michael Lehmann Uloge: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht

Daphne Wilder je ponosna majka triju k}eri: vrlo stabilne psihologinje Maggie, bezobzirne Mae, i slatke, ali nesigurne Milly. Kako bi sprije~ila Millly da ponovi njene gre{ke, Daphne odlu~i upoznati Milly s idealnim mu{karcem. U~init }e to putem internetskog oglasa bez k}erinog znanja...
FILM

06.05 Doba ljubavi, 16/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Doba ljubavi, 17/24 08.00 Music box 08.05 Oluja, 31. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, 171. ep. (r) 10.05 Junska no}, 53/124 11.10 Sport exkluziv (r) 11.40 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box 12.05 Historija odje}e, 3/13 13.00 Music box

TV1

06.30 Kad li{}e pada, serija 07.30 Mali crveni traktor, crtani film 07.40 Speed racer, crtani film 08.00 Felix bebe, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Fifi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film, 12. ep. 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, 2. ep. 11.05 Winx, 36. ep. 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, meksi~ka serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, igrana serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, turska serija (r) 14.45 City, zabavna show biz emisija

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.25 Stol za 4, kulinarski show 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program

OBN

CSI: New York
21.05

Garfield
09.35

Hrabri ljudi
22.00

Vox populi
22.05

75

00.15 FTV

Seventy five, 2007. HOROR Re`ija: Brian Hooks Uloge: Rutger Hauer, Brian Hooks, Jud Taylor, Cherie Johnson

Pravila igre 75 su jednostavna: okrenuti broj telefona nasumice i prepla{iti osobu s druge strane `ice za 75 sekundi. Ukoliko se osoba nasmije ili prekine vezu, gubi{. Onaj ko smisli najbolju stra{nu pri~u, pobje|uje. Me|utim, kada stra{ne pri~e po~inju da se obistinjavaju, igra postaje veoma opasna.
FILM

Orkestar u gostima
00.15 HRT1

Bikur ha-tizmoret, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Eran Kolirin Uloge: Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri

Osmero~lani policijski orkestar iz Aleksandrije pozvan je u Izrael svirati na otvorenju kulturnog centra. Stigav{i s punom opremom, problemi ve} po~nu u izraelskoj zra~noj luci: nitko ih ne do~eka, ~ak ni Arapsko kulturno dru{tvo s kojim su se dogovarali oko dolaska. Po ideji dirigenta Tawfiqa, oni unajme autobus, ali se odvezu jo{ dalje od mjesta na koje trebaju sti}i. Zaklju~e da im je najbolje preno}iti u obli`njem gradi}u. U kr~mi se sprijatelje s Dinom, {armantnom vlasnicom koja spontano{}u i toplinom osvoji nekoliko njih...

13.05 Tek ro|eni, serija ep. 2/26 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 31. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 172. ep. 16.00 Junska no}, igrana serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija 32. ep. 18.15 Music box 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 32. ep. 21.05 CSI: New York, igrana serija, 1/22 22.20 Igra, igrana serija, 44/64 22.40 Danova prava ljubav, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Skoro savr{en doktor, film 01.58 No}ni program

12.00 Slijepa ljubav, 1. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 199. ep. 13.56 Bestseler 13.58 Top Shop 14.28 Bestseller 14.30 Duh s interneta, film 16.09 Sport centar 16.10 Slijepa ljubav, 2. ep. 17.15 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 200. ep. 21.05 Hayat production show 22.00 ZMBT 22.20 Sport centar 22.25 Radetzky mar{, 2. dio, igrani film 00.04 Seks i grad, 18. ep. 00.28 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.40 ZMBT

15.00 Sestre, igrana serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, igrana serija 18.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti, informativni program 19.00 Crtani film 19.15 Tajna ljubav, igrana serija 20.00 Serijski program 21.00 Multimilioner, kviz 22.00 Hrabri ljudi, talk show emisija 23.30 Miris prolje}a, igrana serija 00.10 Californication, igrana serija 00.40 Kobno uzletanje, ameri~ki film 02.20 Pod stalnom paljbom, igrani film

12.05 Vox Populi 12.15 Studio Moderna 12.50 Na{a mala klinika, doma}a serija 13.20 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 14.20 Dolina vukova, serija 16.00 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Dejana talk show, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Kako ja ka`em, film 23.55 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport 01.05 Vox populi 01.10 Kako ja ka`em, film

23

Utorak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 10.50 Zimske nevolje, film (r) 11.50 Kod 9, 4/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee ju (r) 15.00 Specijalni efekti 16.00 Vijesti TVSA 16.05 @ivot 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih 21.00 Ve~ernje vijesti 21.10 Legenda o Bruce Lee-ju 22.00 Kod 9 23.00 Voice of America 23.30 Rekvijem za jedan san, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.00 Zauvijek mlad, serija 22.30 Vijesti 22.40 Danova prava ljubav, film 00.10 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, serija (r) 04.00 Skrivena kamera

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 31. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 171. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 53/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 31. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 172. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 53/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 32. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 32. ep. 21.05 CSI: New York, serija, ep. 1/22 22.40 Danova prava ljubav, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 31. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 171. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 53/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 31. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 172. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 53/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 32. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 32. ep. 18.15 RTM Grad 21.05 CSI: New York, serija, ep. 1/22 22.40 Danova prava ljubav, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Cris Angel 19.00 Zenica danas 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er 09.20 Program TV Sahar 10.00 Sand`a~ki velikani 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Put istine 14.00 Hutba 14.30 IC sport 15.00 Legende bh sporta 15.30 120, serija 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Link 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 120, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino 23.00 VoA 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

24

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Skica za portret 10.20 Putovanja `eljeznicom 3: Vlakom kroz Sredi{nji masiv, dok. serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Me|u nama 14.40 Znanstvena petica 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.00 8. kat, talk-show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 4, serija 19.30 Dnevnik 20.01 Ve~eras 20.02 Sve u 7!, kviz 20.55 U Europi, dok. serija 21.30 24, serija 22.20 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme sutra 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Cetinom do Trilja, dokumentarni film 00.15 Ciklus europskog filma: Orkestar u gostima, film 01.40 In medias res (r) 02.25 Tra~erica 2, serija

HRT 1

06.35 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV 08.15 Amika, serija za djecu i mlade 08.27 Amika, serija za djecu i mlade 08.40 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat

HRT 2

Alisa, slu{aj svoje srce
10.00

10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.40 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade (r) 11.05 Hotel Zombi, crtana serija 11.30 Rekonstrukcija (r) 12.00 Glazba, glazba... (r) 12.15 Top Gear 9 13.05 Obrtnik i partner (r) 13.35 Elephant Adventure, film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 2, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija 19.15 Simpsoni 20, crtana serija 19.40 Glazba, glazba...rock 20.00 In medias res 20.50 Gradski kauboj, film 23.00 Tra~erica 2, serija 23.45 CSI: Miami 8, serija 00.30 Ru`iona 01.00 Bez odu{evljenja, molim! 7 - serija 01.30 Vjeruj mi, serija 02.15 Nove avanture stare Christine 4, serija (r)

06.20 Nate Berkus Show 07.10 Jumanji, crtana serija 07.35 Beba Felix, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.30 Oluja u raju, serija (r) 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 20.45 Liga prvaka: Bayer 04 Leverkusen - FC Barcelona, prijenos 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Osveta, film (r) 01.55 Zvijer, serija 02.40 Seinfeld, serija 03.05 CSI Prag, serija

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Ju`njaci, Malezija, 1. dio, dok. program (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat, 1. dio (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e, Volja naroda 2. dio, dok. program (r) 17.00 Druga strana Srbije, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Raj za pirate, dok. program (r) 19.30 Usudi se i probaj, Zanzibar, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Ju`njaci, Namibija 2. dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Usudi se i probaj, Zanzibar, dok. program (r)

09.44 Gastronomad, zabavni program (r) 09.55 Vijesti 10.00 Kvadratura kruga (r) 10.25 Putopis: Ostrvo Mahe 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program 13.00 Vjerski kalendar 13.15 ''San doktora mi{i}a'', film 14.25 Gra|anin, info (r) 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Vojna akademija, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Dosije iks i oks, {kolski program 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Serija 21.00 Za sva Vrijemena 21.30 Trend setter, muzi~ki program 22.15 ^ovjek za sva vrijemena-[imon Perez, zabavni program 23.00 Oko magazin 23.35 Dnevnik

RTS

07.00 Jutarnji program 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu: 11.30 Nau~no -obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.30 CG sport (r) 14.05 Let ka zvijezdama (r) 15.05 Sat TV 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat TV 16.30 Obrazovna emisija 17.00 Hronika podgorice 17 30 Sat TV - dijaspora 18.00 Vijesti 18 05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert - muzika 21.30 NVO sektor 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Natura viva 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u ponoć 00.05 Crna gora uživo 01.00 Poetika montenegrina — crnogorska poezija XX vijeka

RTCG

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Trgovci automobilima, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Ta~ka pucanja 21.00 Fredi Flintof 21.55 To mogu i ja, 2 epizode 22.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

08.00 Narko biznis: Ekstasi 09.00 ]orkirani u inostranstvu: Delhi 10.00 Delfinska vojska 11.00 Ratne ma{ine: Krstare}a raketa 12.00 Narko biznis: Ekstasi 13.00 ]orkirani u inostranstvu: Delhi 14.00 Ratovi Helikoptera: Sas 15.00 Upoznajte domorodce 16.00 Rezervat za divlja~, Selous 17.00 Dosijei tajne slu`be 18.00 Su|enje Hermanu Geringu - 2. dio 19.00 Praistorijski predatori: Paklena svinja 20.00 Megafabrike: Maserati 21.00 Ludi nau~nik 21.30 Premijera Ludi nau~nik 22.00 Povjerljivo: Dosijei tajne slu`be 23.00 Megafabrike: Maserati 00.00 Ludi na~elnik: Kancelarijska fotelja

VIASAT HISTORY

07.00 Putovanja i otkri}a 08.00 Misterije istorije 09.00 Veliki nau~nici 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Germanska plemena 12.00 Gerouov zakon 13.00 Zaboravljena ubistva 14.00 Poslijednji let poru~nika Estila 15.00 Putovanja i otkri}a 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u novom svijetu 18.00 Kako je D`ejn Ostin postala omiljena 19.00 Kajanje D`ejn Ostin 20.30 Bri`it Bardo - francuska ikona 21.00 Drugi svijetski rat u boji 22.00 Istina o... 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 Varvari Terija D`onsa

ANIMAL PLANET

09.05 Zemljotres 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Ned Bruha: [apta~ tvorovima 12.15 Ned Bruha 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Zemljotres 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivot delfina 20.05 Kraljevstvo slonova 21.00 Veterinar za cijeli svijet 21.55 Donald [ulc stru~njak za otrove 22.50 Policija za `ivotinje

14. februar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VoA (r) 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju 23.00 VoA 23.30 Istina

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Dance, dance, serija 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15.15 Kako smo otkrivali Ameriku 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Musolini i ja, mini serija (r) 18.15 TV {kola (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Sje}anje i opro{taj, serija 22,50 CSI: Las Vegas, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (R) 16.40 TV Liberty 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.10 Op~injeni, 198/204 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dram, film 01.20 Zvjezdano nebo

ATV

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

Ta~ka pucanja
20.05 DISCOVERY

09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Duh s internata, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Radecki mar{, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija 01.50 Sex i grad, serija

Megafabrike: Maserati

20.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Eurogoals 09.30 Snuker, Welsh Open Newport, UK 11.30 Tenis, WTA Doha, Katar 13.30 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo 15.15 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo

EUROSPORT

03.30 Snuker, Newport, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 2 09.00 Snuker, Newport, UK 10.00 Ekstremni sportovi 12.00 Fudbal, Bundesliga 13.30 Atletika, Karlsruhe, Njema~ka

EUROSPORT 2

WTA Doha
13.30

Eurocup
19.00

17.45 Watts 18.00 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka, u`ivo 19.00 Snuker, Welsh Open Newport, UK 20.00 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo 23.00 Tenis, WTA Doha, Katar 00.30 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka

14.45 Snuker, Newport, UK, u`ivo 15.15 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo 19.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 23.00 Tenis, WTA Doha, Katar 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA Doha, Katar

06.30 Premier League: Wolves - WBA 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Pregled belgijske lige 10.30 Pregled holandske lige 11.30 NBA: Boston — Chicago 13.15 Pregled Championship 13.45 Bayern TV: Bayern Klautern 15.30 NBA Live 15.45 ATP Championship tour - Paris 16.15 NBA: Boston Chicago 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Pregled EBEL 19.15 EBEL: Medve{~ak SAPA, direktno 21.45 Uskijavanje 22.15 Real NBA 22.45 Pregled Davis Cup 23.45 Pregled portugalske lige - Portugol 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 NBA Live 01.00 Pregled belgijske lige

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Francuska liga: Toulouse Saint -Etienne 11.00 Fudbal Italijanska liga: Siena Parma 13.00 Fudbal [panska liga: Real Sociedad Sevilla 15.00 Football Greatest: Ronaldo 15.30 Liverpool TV 17.30 Rukomet EHF liga [ampiona: Magazin 18.00 Hokej Nhl: San Jose Washington 20.00 Rukomet Seha liga: Metaloplastika Metalurg, prenos 22.00 Ko{arka Gr~ka liga: Olympiacos Panathinaik 00.00 Poker The Big Game 5 02.30 Hokej Nhl: Chichago Nashville, prenos

ARENA SPORT 1

09.00 Ameri~ki fudbal NFL: Detroit - New Orleans 15.00 Espn Documentary: June 17th 1994 16.00 World Wide Sports 16.30 Rukomet: EHF LIGA [ampiona: Kadetten Schaffhausen Bosn

ARENA SPORT 2

Vidovnjak

20.20 UNIVERSAL

Ja u ljubav verujem
20.00 TV1000

Vels - [kotska
20.00

Vill i Grejs
19.30 FOX LIFE

18.00 Ko{arka Endesa liga: Cajasol Real Madrid 20.00 Ragbi Six nations: Vels [kotska 22.00 UFC: Diaz Condit 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Wild Card NY Giants Atlanta

An|eline o~i
18.20 FOX CRIME

UNIVERSAL

05.10 Doma}ice Iz okruga Orand`, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Kraljevski bolesnici, serija 22.20 Da li znate ko ste?, serija 23.20 Efekat Delfi, film

TV1000

04.00 O~i an|ela, igrani film 06.00 Otkucaji srca, igrani film 08.00 Lud za mambom, igrani film 10.00 Robin Hud, princ lopova, igrani film 12.30 Hana i njene sestre, igrani film 14.20 Op~injena mesecom, igrani film 16.00 Dani slave, igrani film 18.00 @ena francuskog poru~nika, igrani film 20.00 Ja u ljubav verujem, igrani film 22.00 O~i an|ela, igrani film 00.00 Opklada, igrani film 02.00 Lezbejke 2. dive, igrani film

FOX LIFE

10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Sre~ni zavr{eci, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Dr Haus, serija 13.20 Ni na karti, serija 14.15 Terra Nova, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 Svi vole Rejmonda, serija 16.45 Kugar Taun, serija 17.15 "Da, draga ", serija 17.40 Malkolm u sredini, serija 18.05 Kugar Taun, serija 18.22 "Razvedeni Gari ", serija 18.52 Kako sam upoznao va{u majku, serija 19.30 Vill i Grejs, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.55 Udar groma, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Vill i Grejs, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 [ah-mat, serija 15.00 Sat, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 An|eline o~i, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 zlo~in, serija 21.45 [ah-mat, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Ne~ujno, serija 01.50 Red`enesis, serija

HBO

06.00 U kraljevstvu divljih stvorenja 07.40 Hollywood: Na snimanju, serija 7. ep. 08.10 Dou{nik!, film 09.55 Moderna obitelj Iii, serija 7. ep. 10.20 Petorka iz snova, film 11.50 Ti mi la`e{ najbolje, film 13.50 Pod Suncem Toskane, film 15.40 Ponovno ti, film 17.25 Sre}a,serija 3. ep. 18.25 Najbolji (ne)prijatelj, film 20.05 Dan zaljubljenih 22.10 U vrtlogu igre, film 00.15 Carstvo poroka, serija 7. ep. 01.15 Kako uspjeti u Americi Ii, serija 8. ep. 01.45 Princ iz Pennsylvanije, film 03.20 Draga, volim te, film 04.20 Najbolji tata na svijetu, film

CINESTAR

09.00 Soba s pogledom,1985, komedija, igrani film 11.15 Sjever, igrani film 13.15 Istina o ljubavi, igrani film 15.00 Sveta djevojka, igrani film 17.00 Ellie Parker, igrani film 19.00 ^ovjek godine, igrani film 21.00 Tamnice i zmajevi, igrani film 23.00 Sve njegove `ene, igrani film 01.15 Je li jasno, prijatelju, igrani film

25

17.00 BHT

SERIJA

Srijeda
Sjaj Pariza
Philippe i Amaury se suo~avaju. Slijedi mu~an razgovor i izlike s Philippeove strane. Philippe govori Marcu i Alfredu da se Amaury vratio. Valerie se nada da }e Amaury ostati, a on namjerava dokazati svoju nevinost u slu~aju ekolo{ke katastrofe u {panskim vodama. Antoine i dalje planira da Valerie `ivi sa njim u novoj ku}i...

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Emini nedostaje njena porodica, iako to `eli prikriti. Ipak, donosi odluku da ide kod njih. Ali je primijetio da je Zeynep nesretna, te joj prire|uje iznena|enje koje }e joj vratiti osmijeh na lice. Ovim potezom ~ini se da je otopio led izme|u njih.

Larin izbor
21.00 FTV

86. Nakon {to ga sudac oslobodi, Jakov nudi Leili ruku oprosta, no ona bira Dinka. Dinko ne planira stati sa svojom osvetom Zlatarevima. Nela se poku{ava pribli`iti Ton~iju, no njemu je na pameti samo Blanka. Nakon zavr{etka su|enja, na Nelino ~u|enje, Ton~i odlazi kod Blanke. Njih dvoje zaklju~uju kako }e trebati paziti na daljnje Dinkove poteze. Nela, ostavljena od svoje obitelji, slavi Jakovljevo oslobo|enje s majkom Cvitkom. Cvitka govori umornoj Neli da se bori za Ton~ija, no Nela vi{e nema snage. Blanka se iznenadi kada pokuca na Dinkova vrata i sretne Leilu. Dinko, jo{ uvijek bijesan zbog Jakovljeve presude, zabranjuje o~ajnoj Blanki da vidi unuke.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

26

85. Alberto je odlu~an da s Pepom preseli u Madrid, iako se ona ljuti jer je ni{ta nije pitao. On joj obja{njava kako }e tako pobolj{tati svoj polo`aj do trenutka kada }e tra`iti starateljstvo nad Martinom. Istovremeno, opet tra`i od njega da po ~nu kon zu mi ra ti svoj brak. Gerardo obja{njava Sebastianu kako je ostao `iv i moli ga da to prenese Virtudes, ali se ovaj ne usu|uje pla{e}i se da }e tako izgubiti voljenu osobu. Nakon {to mu Pedro prenese informacije o sindikatu, Sebastian u tome nalazi priliku da se oslobodi Gerarda.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 32/39 09.15 Bruklinski most, igrana serija, 13/35 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 32/142 11.05 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 67/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 [angaj, burne dvadesete, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Soko, dok. film 14.45 Robot Robi, animirana serija, 18/52 15.00 Bruklinski most, igrana serija, 14/35 15.25 Pim i Pom, animirana serija, 3/26 15.30 U vihoru cvije}a, igrana serija, 14/14 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 68/80 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 33/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Muzi~ki program 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Milan Arsenal, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Dnevnik 2 23.10 Business News 23.15 Zlatno tele, igrana serija, 1/8 00.00 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.25 Sve u svemu (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 84. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.15 An|ela Anakonda, crtani film 10.25 [kola za vampire 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 121. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Villa Maria, igrana serija, 30. i 31. ep. 14.00 Crtana serija 14.20 Pregled LP u nogometu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00

RTRS

12.00 12.15 13.10 14.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Najtoplija mjesta na planeti, dok. serijal Dnevnik 1 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) Odgovor.no1 (r) Frojd: Bogorodica, serija

FILM
FILM FILM FILM

Druga strana bijesa
22.10 OBN

The Upside of Anger, 2005.

ROMANTI^NA DRAMA Re`ija: Mike Binder Uloge: Kevin Costner, Joan Allen, Erika Christensen, Keri Russell, Alicia Witt

Tajna uspjeha
22.40 MRE@A

Segreto del successo, 2003. KOMEDIJA Re`ija: Massimo Martelli Uloge: Enzo Iacchetti, Roberto Malandrino, Paolo Maria Veronica

Lud, zbunjen, normalan
18.20

Miris ki{e na Balkanu
17.55

14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) Bolonja info, reporta`a 15.15 Vijesti 15.25 Cimmer Fraj, igrana serija, 9. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 122. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 85. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI: Miami, igrana serija, 18. ep. 21.00 Larin izbor, igrana serija, 86. ep. 22.00 Cimmer Fraj, igrana serija, 10. ep. 22.30 Dnevnik 3 23.30 Fenomeni, izgubljeni arhivi, dok. program, 8. ep. 23.50 Nogomet: Liga prvaka: Zenit Benfica, snimak 01.30 Villa Maria, igrana serija, 30. i 31. ep. 03.10 Dnevnik 3 03.40 Pregled programa za ~etvrtak

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Larin izbor, serija 17.55 Miris ki{e na Balkanu, serija 18.50 Nagradna igra Nove banke, izvla~enje nagrada 18.55 Graditelj Bob, crtana serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 David Noland, serija 22.00 Sumorna ku}a, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Fudbal, Liga {ampiona, snimak utakmice 00.35 Frojd: Bogorodica, serija (r) 01.25 Najtoplija mjesta na planeti, dok.serijal (r) 02.15 David Noland, serija (r)

Cico i Bobo su dva glumca koji nikad nisu postigli pravi uspjeh. Jednog dana se gre{kom pro{iri vijest o njihovoj pogibiji, a tu vijest je objavio njihov prijatelj u`ivo u programu na najgledanijoj televiziji. Ova vijest dobija naslovne strane u svim novinama zajedno sa njihovim menad`erom. Njihov menad`er ih ubje|uje da se povuku i ne da im da objasne ovaj nesporazum. Ali oni su glumci `eljni slave i `ele na svom povratku veliki aplauz. Pitanje je samo da li }e uspjeti da ostvare na kraju istinski i pravi uspjeh?

Najsla|e stvorenje
00.10 NOVA

The Sweetest Thing, 2002. KOMEDIJA Re`ija: Roger Kumble Uloge: Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair

Christina Walters ima jedno svoje zlatno pravilo. Pravilo glasi da mora izbjegavati potragu za onim pravim i usmjeriti se na sada{njost. No sve se promijeni kada jedne ve~eri u klubu upozna Petera, koji po svemu odgovara idealnom Christininom mu{karcu `ivota. No, mu{karac sljede}e jutro nestane iz grada, a jedino {to Christina zna o njemu je to da je oti{ao na vjen~anje. Zajedno s najboljom prijateljicom Courtney, odlu~i prekr{iti pravilo i po}i u potragu za njim...

Majmunska posla
12.45 NOVA

Funky Monkey, 2004. KOMEDIJA Re`ija: Harry Basil Uloge: Matthew Modine, Roma Downey, Seth Adkins

U zamjenu za stru~an savjet o tome kako igrati nogomet i osvojiti djevojku svojih snova, nespretni dje~ak genij pristaje pomo}i stru~njaku. Naime, stru~njak za borila~ke vje{tine i njegov izvanredan prijatelj ~impanza moraju nadmudriti i pobijediti pokvarene umove koji stoje iza laboratorija za `ivotinje.

15. februar 2012.
SERIJA

21.00 OBN

SERIJA

Dolina vukova

CSI: Miami
20.10 FTV

184. Da li }e Polat poslu{ati Abdulheja po pitanju Zgodnog? Memati prati Iskendera, koji se obra}a Aronu Feleru za pomo}. Da li }e se Memati napokon vratiti u Polatove redove? [eref Zazaoglu i D`evher su u zatvoru. Da li }e ih Iskender uspjeti izvu}i?

18. Odbjegli zatvorenik za taoca uzima Nataliju i otkriva joj stra{nu tajnu o zlo~inu koji je po~inio.

Terry Wolfmeyer je doma}ica kojoj se svijet sru{i nakon {to njen suprug iznenada nestane, te ona sama mora odgajati ~etiri tvrdoglave k}eri. Uskoro se zaljubljuje u susjeda Dennya, biv{eg igra~a bejzbola, a sada radijskog DJ-a. No, to joj donese dodatne probleme jer njene k}eri ne odobravaju tu vezu...

FILM

Opasnica
00.40 PINK

Wicked, 1998. TRILER Re`ija: Michael Steinberg Uloge: Julia Stiles, Louise Myrback, William R. Moses

Obitelj Christiansen su Ben i njegova supruga Karen, koji u`ivaju otvoren brak te svako ima po nekoliko ljubavnika. Osim njih, tu su i dvije k}eri, problemati~na Ellie i malena Inger. No ba{ kada se Karen zasiti takvog `ivota te zatra`i razvod, prona|u je mrtvu. Slu~aj istra`uje detektiv Boland, koji sastavljaju}i listu osumnji~enih otkriva neobi~ne odnose u obitelji, gdje Ellie iznena|uju}e brzo preuzima maj~inu ulogu - kuha, obla~i maj~inu odje}u te dijeli postelju s ocem...
FILM

06.05 Doba ljubavi, igrana serija ep. 17/24 (r) 07.05 Doba ljubavi, igrana serija ep. 18/24 08.05 Oluja, igrana serija 32. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija 172. ep. (r) 10.05 Junska no}, igrana serija ep. 54/124 11.00 Music box 11.10 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Music box 12.05 Odlazak u svemir, dok. serijal ep. 3/14

TV1

08.00 Felix bebe, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film, 35. ep. 08.45 Mechanical animals, crtani film, 35. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Fifi, crtani film, 3. ep. 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film, 37. ep. 11.30 Top Shop 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.40 City, zabavna show biz emisija

PINK

06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.10 Mixmaster, crtani film 07.35 Gladijatori, crtani film 08.00 Oggy i `ohari, crtani film 08.20 Scraff-A Christmas Tale, crtani film 08.25 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Studio Moderna 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija

OBN

TV Jedna
18.20

@ene s broja 13
21.00

Ljubav i mr`nja
10.55

Stol za 4
17.30

Narednik u obitelji
13.30 HRT2

Personal sergeant, 2004. DRAMA Re`ija: Anthony V. Orkin Uloge: Victor Argo, Celine Margot, Jerry Della Salla, Julie Carpenter

Chuck Manetta star je, ali u dobroj snazi i bistrog uma, korejski ratni veteran. @ivi sa sinom Paulom, njegovom suprugom Ellen i k}erkom Jenny. Paul je profesor knji`evnosti, a kod u~enika ne mo`e probuditi zanimanje za knji`evnost, a to su razlozi da se osje}a neuspje{nim. Kako bi popravila ku}ni bud`et, Ellen prihva}a bolje pla}en posao, ali u mjestu udaljenom tri sata vo`nje, pa }e ostaviti Jenny sa djedom...
FILM

Povratak u Plavu lagunu
22.25 NOVA

Return to the Blue Lagoon, 1991. DRAMA Re`ija: William A. Graham Uloge: Brian Krause, Milla Jovovich, Lisa Pelikan, Courtney Barilla

Nesre}a na moru odvodi udovicu Saru na pusti otok u ju`nom Pacifiku. S njom je njezina k}i Lilli i dje~ak kojeg je spasila i dala mu ime Richard. Nastoje}i se prilagoditi te{kim uvjetima, Sarah podu~ava djecu. Dje~ica rastu, a taman na pragu njihovog sazrijevanja, Sarah umire od upale plu}a. U adolescentsko doba i bez za{titni~ke ruke odrasle osobe, Lilli i Richard se zaljube...

13.05 CSI: New York, igrana serija ep. 1/22 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 32. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 173. ep. 16.00 Junska no}, igrana serija, ep. 54/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija, 33. ep. 18.15 Music box 18.20 TV Jedna, magazin za `ene (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 33. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, igrana serija, ep. 1/22 22.20 Igra, igrana serija ep. 45/64 22.40 Tajna uspjeha, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Danova prava ljubav, film (r) 01.58 No}ni program

12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, 200. ep. 13.50 ZMBT 14.05 Bestseler 14.20 Top Shop 14.25 Bestseller 14.32 Velika ludnica u Parizu, igrani film 16.09 Sport centar 16.10 Slijepa ljubav, serija, 3. ep. 17.15 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 201. ep. 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 ZMBT 22.20 Sport centar 22.22 Misterija Mona Lise, 1. dio, igrani film 00.15 Seks i grad, serija, 19. ep. 00.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 ZMBT

15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti, informativni program 19.00 Crtani film 20.00 Serijski program 21.00 Bra~ni sudija, zabavna reality emisija 22.15 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 Californication, serija 00.40 Opasnica, film 02.30 City, zabavna show biz emisija (r) 02.50 Opasnica, film (r)

13.20 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 14.20 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 16.20 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.00 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~ka serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Dejna Talk show, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Odmori se, zasli`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Druga strana bijesa, igrani film 23.50 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport 01.05 Vox populi 01.10 Druga strana bijesa, igrani film 02.55 OBN Info

27

Srijeda
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 10.50 @ivot (r) 11.40 Kod 9 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 15.00 Specijalni efekti 16.00 Vijesti TVSA 16.05 @ivot 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu (r) 20.00 Sarajevdisanje (r) 20.30 Sevdah 21.00 Ve~ernje vijesti 21.10 Legenda o Bruce Lee-ju 22.00 Kod 9 23.00 VoA 23.30 Liberti stoji mirno, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.40 Liberty TV, magazin 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.00 Zauvijek mlad, humoristi~ka serija 22.30 Vijesti 22.40 Tajna uspjeha, film 00.10 Junska no}, serija (r)

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 32. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 172. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 54/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 32. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 173. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 54/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 33. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 33. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, ep. 1/22 22.40 Tajna uspjeha, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 32. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 172. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 54/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 32. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 173. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 54/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 33. ep. 18.15 RTM Grad 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 33. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, ep. 1/22 21.35 Zauvijek mlad 22.40 Tajna uspjeha, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.15 Bonaventura 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Cris Angel 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Putopisi 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 VoA

TV KAKANJ

09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Stvoreni za ubijanje 11.00 Yusuf 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Svijet uspje{nih 14.00 Sretna porodica, film 15.30 120, serija 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Reporta`e sa zemlje mira 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Yusuf 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 120, serija 21.00 Autoshop magazin 21.30 Pozitivni formati 22.00 Amor latino 23.00 VoA 23.30 Vijesti

28

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Skica za portret 10.25 Putovanja `eljeznicom 3: Vlakom kroz Graubünden, dok. serija 11.15 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Rije~ i `ivot, religijska emisija 14.40 Indeks, emisija o {kolstvu 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.00 8. kat, talk-show 18.45 Odmori se, zaslu`io si 4, serija 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.02 Misija: Zajedno 20.55 Paralele 21.25 24, serija 22.15 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Drugi format 00.20 Putem europskih fondova (r) 00.35 Vrijeme je za jazz 01.35 In medias res (r) 02.20 CSI: Miami 8, serija (r)

HRT 1

06.35 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV 08.15 Amika, serija za djecu i mlade 08.27 Amika, serija za djecu i mlade 08.40 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za mlade (r) Ciak junior: Kazna, film za djecu

HRT 2

Liga prvaka
20.35

09.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Narednik u obitelji, film 14.50 Crtani film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 2, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija za mlade 19.15 Simpsoni 20, crtana serija 19.40 Glazba, lazba...{ansone 20.00 In medias res 20.25 Liga prvaka - emisija 20.35 Liga prvaka: Milan - Arsenal, 1. poluvrijeme 21.40 Liga prvaka: Milan - Arsenal, 2. poluvrijeme 22.35 Liga prvaka - emisija 23.20 CSI: Miami 8, serija 00.05 Kath i Kim 1, serija 00.30 Vjeruj mi, serija 01.15 Nove avanture stare Christine 4, serija (r) 01.40 Monk 7, serija

05.40 Nate Berkus Show 06.30 Jumanji, crtana serija 06.55 Beba Felix, crtana serija 07.20 Bumba, crtana serija 07.50 Oluja u raju, serija (r) 09.05 Kad li{}e pada, serija (r) 10.05 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.55 Inspektor Rex, serija (r) 11.55 IN magazin (r) 12.45 Majmunska posla, film 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Povratak u Plavu lagunu, igrani film 00.10 Najsla|e stvorenje, igrani film 01.45 Zvijer, serija 02.30 Seinfeld, serija 03.15 CSI Prag, serija

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Raj za pirate, dok. program (r) 08.00 Ju`njaci, Malezija, 1. dio, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Kraj straha,, 1. dio, dok. program (r) 17.00 Raj za pirate, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Arapsko prolje}e, Apsolutna mo}, 1. dio, dok. program 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat 2. dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Arapsko prolje}e, Apsolutna mo}, 1. dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Sudan, Borba za srce juga 2. dio, dok. program (r)

10.00 Vijesti 10.05 Trag, dok. program 10.35 Zadnja ku}a Srbije, dok. program (r) 11.00 Vijesti 11.05 Biografije: Mikelan|elo 12.00 Dnevnik 12.30 Evronet, dok. program 12.35 Istra`itelji iz Majamija,serija (r) 13.20 Film 14.50 I ja imam talenat, zabavni program 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Vojna akademija, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.11 Fudbal: Liga {ampiona 20.40 Fudbal: liga {ampiona, Milan-Arsenal, 1. poluvrijeme 21.30 Fudbal: Liga {ampiona 21.45 Fudbal: liga {ampiona, Milan-Arsenal, 2. poluvrijeme 22.38 Fudbal: Liga {ampiona

RTS

07.00 Jutarnji program 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Muzika 12.05 U centar (r) 13.05 Likovna umjetnost CG 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.00 Vijesti 14.05 Nau~no obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.00 Sat TV aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Putevi `ivota 16.45 Lajmet 17.00 Hronika podgorice 17.15 Sat TV aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Profil 20.30 Sat TV 21.00 Koncert 21.30 Stil 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Obrazovna emisija 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u ponoć 00.05 Crna gora uživo

RTCG

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Auta po mjeri 2008. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Tragom aukcija, 2 epizode 21.00 Prljavi novac, 2 epizode 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Pozadina avionskih nesre}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

07.00 Nirnberg: Su|enje Hermanu Geringu - 2. dio 08.00 Megafabrike: Maserati 09.00 Ludi na~elnik 09.30 Ludi na~elnik 10.00 Banditi Iz Selousa 11.00 Ratne ma{ine: Tenk 12.00 Megafabrike 13.00 Ludi na~elnik 13.30 Ludi na~elnik 14.00 Dan Odluke: Ljudi i ma{ine, 1. dio 15.00 Upoznajte domorodce 16.00 Izgubljeni afri~ki raj 17.00 Dosijei tajne slu`be 18.00 Nacisti~ka plja~ka umjetnina 19.00 Iskasapljeni medvjed 20.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 21.00 Konvoj: Rat za Atlantik 22.00 Povjerljivo: Terorizam 23.00 Apokalipsa: Drugi svjetsk rat 00.00 Konvoj: Rat za Atlantik

VIASAT HISTORY

07.00 Putovanja i otkri}a 08.00 Varvari Terija D`onsa 09.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u Novom svijetu 10.00 Kako je D`ejn Ostin postala omiljena 11.00 Kajanje D`ejn Ostin 12.30 Bri`it Bardo francuska ikona 13.00 Drugi svijetski rat u boji 14.00 Istina o... 15.00 Putovanja i otkri}a 16.00 ^aim Sutin 17.00 Isus pre Isusa 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Odbrana morala Pri~a o Meri Vajthaus 20.30 Svijet novca: male prljave tajne 21.00 Hitlerov rat protiv Amerike 22.00 Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 ^aim Sutin

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 K9 Policajci sa psima 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Kraljevstvo slonova 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Nesvakida{nje `ivotinje 16.25 Sve o psima - 2 epizode 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivot delfina 20.05 Spa{avanje vrste 21.00 Priroda Francuske 21.55 Ta prelijepa Afrika

15. februar 2012.
TV VOGO[]A
09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VoA (r) 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus 20.30 Liberty TV 21.00 Serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Dom 2 23.00 VoA 23.30 Sedam dana u @ivinicama

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.30 Opstanak 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Sje}anje i opro{taj, mini serija (r) 18.10 Muzi~ki tv poster 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina 20.30 Bez rizika, serija 20.55 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Sje}anje i opro{taj 2/4 22.50 TV Liberti 23.25 Izgubljena soba, 5/6

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7 17.20 Mra~na strana digitalnog svijeta, dok. program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, informativni program 21.10 Op~injeni, 199/204 22.05 Folk-top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.30 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 ^ovek iz voza, film 01.20 Zvjezdano nebo

ATV

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA

Tragom aukcija
20.05 DISCOVERY

09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Velika ludnica u Parizu, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Misterija Mona Lize 16+, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija

[kola za gorile
18.15 ANIMAL PLANET

08.30 Watts 08.45 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka 09.45 Snuker, Welsh Open Newport, UK 11.30 Tenis, WTA Doha, Katar 13.30 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo 15.15 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo 17.45 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka, u`ivo 19.50 All sports 19.55 Konji~ki sportovi 20.55 Riders Club 21.00 Yacht Club 21.05 Golf Club 21.10 All sports 21.15 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo 23.00 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka 00.15 Snuker, Welsh Open Newport, UK 01.00 Olimpijski magazin

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Doha, Katar 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Tenis, WTA Doha, Katar 12.00 Biciklizam, Tour of Oman 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.30 Snuker, Newport, UK

EUROSPORT 2

09.00 09.30 09.45 10.00 11.45 12.00 13.00 13.30 14.00 14.15 15.00

SPORT KLUB

16.00 16.30 19.00 19.15 19.30
22.30

Boks
14.45 Snuker, Newport, UK, u`ivo 15.15 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo 21.00 Rvanje, PRO 22.30 Boks 00.30 Biciklizam, Tour of Oman 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA Doha, Katar

21.15 21.30

23.00 23.30

00.00 00.15 00.30 00.45 01.15

Uskijavanje Vijesti Premier League News Barca TV: Ossasuna — Barcelona Ajax TV Pregled argentinske lige Fudbal mondijal magazin Najva FA Cup NBA Live TWS Pregled Premier League Uskijavanje KHL: Atlant Severstal, direktno Vijesti Premier League News Ko{arka Kup Kresimira Cosica polufinale Zagreb Zadar, direktno NBA Live Ko{arka Kup Kresimira Cosica polufinale Split - Cedevita Najva FA Cup Premier League Classic: Newcastle Sunderland Vijesti Premier League News NBA Live Pregled portugalske lige - Portugol Pregled Davis Cup

09.00 Fudbal Gr~ka liga: Panathinaikos Skoda Xanthi 11.00 Rukomet Seha liga: Metaloplastika Metalurg 12.30 Rukomet Bundes liga: Magazin 13.00 Fudbal [panska liga: Osasuna Barcelona 15.00 Football Greatest: Eusebio 15.30 Fudbal Italijanska liga: Napoli Chievo 17.30 Fudbal - Brazilska liga: Highlights 18.00 Fudbal Goalisimo 19.00 Box: Kotv Classics 20.00 Vaterpolo:Studio, prenos 20.15 Vaterpolo Srpska liga: Partizan Crvena Zvezda, prenos 22.00 Ko{arka Aba liga: Crvena Zvezda Helios 00.00 Poker The Big Game 01.00 Fudbal Copa Libertodores: Deportivo Táchira Corinthians, prenos

ARENA SPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal NFL: New England Denver 15.00 Espn Documentary: 4 Days in October 16.00 Hokej - NHL: Fly on Ice 17.00 Ko{arka Gr~ka liga: Olympiacos Panathinaikos 19.00 Rukomet Bundes liga: Magazin 19.30 Rukomet Bundes liga: Fuchse BerlinMagdeburg 21.15 Rukomet EHF liga [ampiona: Magazin 22.00 Box: Pablo Hernandez Steve Cunningham 00.00 Espn Documentary: June 17th 1994 01.30 Hokej NHL: Boston Montreal, prenos

ARENA SPORT 2

Havaji 5-0

20.20 UNIVERSAL

Dr Haus

20.00 FOX LIFE

Nepoznati

20.55 FOX CRIME

Obitelj Borgia
19.10 HBO

UNIVERSAL

03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 05.10 Doma}ice Iz okruga Orand`, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Hladna Fuzija, film 23.20 Robin Hud: Princ lopova, film

TV1000

04.00 Doni Darko, igrani film 05.50 Ja u ljubav verujem, igrani film 08.00 Dani slave, igrani film 10.00 Op~injena mesecom, igrani film 12.00 @ena francuskog poru~nika, igrani film 14.00 Gospodin bejzbol, igrani film 16.00 Da~, igrani film 18.00 Skuplje od dragulja, igrani film 20.00 Tihi pad, igrani film 22.00 Doni Darko, igrani film 00.00 48 sati, igrani film 02.00 Opklada, igrani film

FOX LIFE

10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Sre~ni zavr{eci, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Dr Haus, serija 13.20 Udar groma, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Sre~ni zavr{eci, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.55 Dr Haus, serija 22.00 Sestra D`eki, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Svi vole Rejmonda, serija 00.20 [apat duhova, serija

FOX CRIME

07.00 Ubistvo sa pogledom, serija 07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Imitator, serija 15.00 zlo~in, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 An|eline o~i, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Nepoznati, serija 21.45 Jedinica, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija

HBO

06.00 Ponovno ti, film 07.45 Prijateljstvo!, film 09.35 Moderna obitelj, serija, 8. ep. 10.00 Dr. Dolittle 5, film 11.25 Superzgoditak na lutriji, film 13.05 Hollywood: Na snimanju, serija 7. ep. 13.35 Hellboy, film 15.35 Cura na lo{em glasu, film 17.10 Odgoj za po~etnike, serija 6. ep. 17.35 Brak na turski, film Na~in, film 19.10 Obitelj Borgia, serija 7. ep. 20.05 Pirati s Kariba: Nepoznate plime 22.20 Protuudar, serija 8.ep. 23.05 Sre}a, serija 3.ep. 00.10 Mjesec, film 01.45 Uli~ne borbe, film 03.35 Jacuzzi express, film 05.15 Protuudar, serija 6. ep.

CINESTAR

09.00 Po~etnik u cirkusu, igrani film 11.15 Zelena polja, igrani film 13.00 Intervencija, igrani film 15.00 Boynton Beach club, igrani film 17.00 U sjeni pro{losti, igrani film 19.00 Kletva {korpiona, igrani film 21.00 Gosford Park, igrani film 23.30 Bijeli oleandar, igrani film 01.45 Avion za zabavu, igrani film

29

17.00 BHT

SERIJA

Cetvrtak
Sjaj Pariza

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Philippe govori Julienu da `eli opet otvoriti sudski proces o katastrofi za koju je okrivljen Amaury. Julien je iznena|en kada sazna da je Amaury `iv. Ethan govori Antoineu da je zaljubljen u Lorene, ali da ga ona izbjegava. Valerie saop{tava suprugu da joj vi{e ne odgovara stari na~in `ivota, da `eli mu{karca koji }e svako ga dana biti uz nju...

Ali poku{ava osvojiti Zeynep, a ona je i dalje sumnji~ava i dvoumi se da li da mu oprosti. Zaljubljeni su opet zajedno, ali ne jo{ zadugo. Tamara poku{ava pobje}i od Necipa. S druge strane, Ziya poku{ava saznati ko je zapravo Gamze. Pravi plan kako da se ponovo susretne s njom.

Larin izbor
21.10 FTV

87. Blanka se odlazi po`aliti Ton~iju koji je sretan {to Blanka u njemu vidi osobu od povjerenja. Nela odlazi k Ton~iju te se neugodno iznenadi kada ga vidi s Blankom. Nela konfrontira Blanku koja ju o{amari ne bi li sprije~ila njene uvrede. Ipak, dvije `ene otvoreno razgovaraju te Blanka prepu{ta Ton~ija Neli smatraju}i da ~ini dobru stvar. Nela se ponovno uvla~i u obitelj Zlatar na An|elino nezadovoljstvo. Vuksan je zabrinut zbog Lare, no skriva to pred Mijom. Iz straha za k}er, Vuksan unajmi privatnog detektiva sa zadatkom da ispipa sve o Nik{i, a dobivene informacije ga zaprepaste. Lara i Jakov se istodobno zateknu na pazaru kod Cvitke i, iako ne izmijene puno rije~i, ljubav je me|u njima gotovo opipljiva. Jakov, svjestan da je Dinko kriv za njegovu nesre}u, odlazi u njegov ured i zaprijeti mu.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

30

86. Ispostavit }e se da je Maximiliano nitkov koji ucjenjuje Tristana. U zamjenu za {utnju, tra`i od njega koli~inu novca koju ovaj nikako ne mo`e skupiti. Tristan je dobio dan za razmi{ljanje. Sebastian ne mo`e prijaviti Gerarda jer zna koliko bi to bio nepravedan proces, koji bi zna~io njegovu smrtnu presudu. Ali, u~init }e ne{to drugo, predlo`it }e Virtudes da odu daleko i po~nu novi `ivot.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 33/39 09.15 Bruklinski most, igrana serija, 14/35 09.40 Robot Robi, animirana serija, 18/52 09.50 Pim i Pom, animirana serija, 3/26 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 33/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 68/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Kamen sa sedam kora, dok. program 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 14.45 Matematika, 3/13 15.00 Bruklinski most, 15/35 15.25 Baletani, drama 15.40 Zlatno tele, igrana serija, 1/8 (r) 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, 69/80 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 34/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Zlatno tele, 2/8 21.00 Tre}a strana, info-program 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Policijska stanica, igrana serija, 7/10 23.30 Nova avantura (r) 00.30 Sve u svemu (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 85. ep. Dje~iji program: 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.15 An|ela Anakonda, crtani film 10.25 [kola za vampire 10.40 X Man, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 122. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 86. ep. 13.10 Villa Maria, igrana serija, 32. ep. 14.00 Crtana serija

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.05 12.00 12.15 13.15 14.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Najtoplija mjesta na planeti, dok. serijal Dnevnik 1 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) Pri~aj ne{to narodno (r) Frojd /mesija/, serija (r)

FILM
FILM FILM FILM

Transamerica
23.45 FTV

Transamerica, 2005. KOMEDIJA Re`ija: Duncan Tucker Uloge: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flana gan, Elizabeth Peña, Graham Greene, Burt Young

Ki{ni ~ovjek
21.25 HRT1

Rain man, 1988. DRAMA Re`ija: Barry Levinson Uloge: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino

Pop Pixie
10.00

Pe~at
20.10

14.20 Fenomeni Izgubljeni arhivi, dok. program, 8. ep. Bolonja info, reporta`a 15.15 Vijesti 15.10 Cimmer Fraj, igrana serija, 10. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 123. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 86. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Larin izbor, igrana serija, 87. ep. 22.10 Cimmer Fraj, igrana serija, 11. ep. 22.40 Dnevnik 3 23.10 Dokumentarni ~etvrtak: Prevrat 89, dok. program, 3. dio 23.45 Transamerica, igrani film 01.25 Villa Maria, igrana serija, 32. ep. 02.15 Dnevnik 3 02.45 Pregled programa za petak

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 18.55 Graditelj Bob, crtana serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni 21.40 Mjesto zlo~ina: Majami 9, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Stjuardese, serija 23.30 Strah li~no, serija 00.10 Frojd: Mesija, serija 01.00 Najtoplija mjesta na planeti, dok.serijal 01.50 Mjesto zlo~ina: Majami 9, serija (r) 02.30 Dnevnik 2 (r) 02.55 Pe~at 03.50 U fokusu (r)

Nakon o~eve smrti Charlie sazna da mu je otac ostavio samo auto i grm ru`a, a 3 miliona dolara nekom udru`enju Cincinnati Trust. Tra`e}i to udru`enje, sazna da ima brata Raymonda koji `ivi u ustanovi za psihi~ki poreme}ene osobe, koji je autisti~an, ~ita, savr{eno pamti, osobito brojeve, ali ne povezuje ~injenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom, kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao novca, Charlie povede Raymonda sa sobom...

Alibaba 2
22.40 MRE@A

Alibaba 2, 2007. AKCIJA Re`ija: Pierre Aknine Uloge: Gérard Jugnot, Leïla Bekhti and Saïda Jawad

Alibaba je drvosje~a iz Bagdada koji otkriva pe}inu u kojoj je 40 razbojnika sakrilo svoje blago. On ulazi u pe}inu i nalazi bogatstvo koje bi mu promijenilo `ivot te ne uspijeva da odoli najvrednijem predmetu, otetom krstu Karla Velikog. On me|utim i ne sluti kakve ga opasnosti i isku{enja o~ekuju...

Batman i Robin
23.25 NOVA

Batman i Robin, 1997. AKCIJA Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone

Kad se zli gospodin Ledeni udru`i s ubojitom Otrovnom Ivy u namjeri da zalede Gotham City i uni{te stanovnike toga grada, ~ini se da je kucnuo kraj Batmanu i Robinu. Me|utim, dolaskom Batgirl dinami~ni duo postaje nadmo}ni trio u ~etvrtom nastavku ovog serijala.

16. februar 2012.
SERIJA

22.10 FTV

SERIJA

Zimmer Frei

Policijska stanica
22.30 BHT

11. Jo{ko usni san o gusarima: Memo i on prona{li su zlato koje odlu~e zakopati u podrum. Zli kapetan Lujo sa svojom bandom: Po{tarom, Mi{om i Marom, saznaju za zlato, zauzimaju hotel i zarobe An|u. Jo{ko hitno saziva svoju preostalu posadu Memu, Cvitu i Bo`enu, moraju odbraniti zlato i spasiti An|u.

Istra`uju}i slu~aj djevoj~ice koja je zara`ena bjesnilom, policajci otkrivaju ilegalni uvoz pasa iz isto~ne Evrope. Bakhir i Nadine rje{avaju slu~aj kra|e u zgradi u kojoj, u ~udnoj zajednici, `ive bogati i oholi stanari. Uz sve to, stanicu Saint Martin neo~ekivano posje}uje inspekcija Evropske komisije.

Sabrina Bree Osbourne je samo jedan korak udaljena od svoje davne `elje — da promjenom spola napokon postane potpuna `ena. Ozbiljna, konzervativna, obrazovana Bree fokusirana je na svoja dva posla, a sve u namjeri da prikupi novac za finalnu operaciju. Jednoga dana, naizgled istog kao i svi drugi, telefonski poziv potpuno iznenadi Bree saznanjem da ima sina, starijeg tinejd`era Tobya, koji je trenutno zato~en u zatvoru...
FILM

Kraj igre
22.35 OBN

End Game, 2006. KRIMINALISTI^KI Re`ija: Andy Cheng Uloge: Cuba Gooding Jr, Angie Harmon, James Woods

Nakon atentata na predsjednika Alex zapo~inje vlastitu istragu kako bi prona{ao odgovorne. Alex Thomas je tajni agent i jedan od najbli`ih predsjednikovih ljudi. Prilikom jednog uobi~ajenog javnog predsjedni~kog izlaganja dogodi se atentat na predsjednika i on umre. Alex se zaklinje da }e prona}i ubojicu, te zapo~inje vlastitu istragu koja polako odmotava klupko tajni...

06.05 Doba ljubavi, serija ep. 18/24 (r) 07.05 Doba ljubavi, serija ep. 19/24 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 33. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 173. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija ep. 55/124 11.00 Music box 11.10 TV Jedna, magazin za `ene (r) 12.00 Music box 12.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, ep. 3/14

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 201. ep. 07.30 Mali crveni traktor, crtani film, 15. i 16. ep. 07.40 Speed racer, crtani film, 12. ep. 08.00 Felix bebe, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film, 36. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Fifi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film, 38. ep.

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.40 City, zabavna show biz emisija

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijator, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, info-program 12.15 Studio Moderna

OBN

Junska no}
16.00

Seks i grad
00.15

Sestre
15.00

Dolina vukova
00.10

Potraga za blagom: Legenda o zlatu Tillamooka
13.20 HRT2

Treasure hunt: The legend of tillamook gold, 2006. PORODI^NI Re`ija: Jane Beaumont Hall Uloge: Suzanne Marie Doyon, Brian McNamara, Julia Campbell, Brian Thompson, Max Gail, Escher Holloway, Marie Stein

Julie je nezadovoljna {to je iz grada morala preseliti u zabitu provinciju u Oregonu, u rodno mjesto svog oca, gdje `ive zajedno s djedom i ne ba{ prijateljski raspolo`enim stricem Jimom. Od njih dvojice Julie doznaje za legendu o zakopanom blagu koja ka`e da }e blago prona}i samo neko indijanske krvi, a Julie je doznala da je njezina pra-pra-praprabaka bila Indijanka. Ljeto prolazi u tra`enju blaga, a tu je i Eddie, dje~ak koji kao da neprekidno prati Julie...
FILM

Svi kraljevi ljudi
01.40 NOVA

All the King's Men, 2006. DRAMA Re`ija: Steven Zaillian Uloge: Sean Penn, Jude Law

Film prati karizmati~noga ju`nja~kog politi~ara Bossa Willieja Starka. Stark je iz Louisiane, ~ovjek iz naroda koji u politiku ulazi sa `eljom da ne{to promijeni i osigura bolji `ivot siroma{nim obiteljima svoje zajednici. Karijeru zapo~inje skromno, no ubrzo se okru`uje pla}enicima.

13.05 CSI: Las Vegas, serija ep. 1/22 (r) 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 33. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija 174. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 55/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 34. ep. 18.15 Music box 18.20 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 2/13 18.50 Magna Aura, serija ep 2/13 (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 34. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.20 Igra, serija, ep. 46/64 22.40 Ali Baba 2, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 01.58 No}ni program

11.30 11.43 11.45 11.59 12.00 13.00 13.50 14.07 14.30 14.32 16.09 16.10 17.15 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.21

00.15 00.45

03.00

Top Shop Bestseller Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Slijepa ljubav, serija, 3. ep. Kad li{}e pada, serija, 201. ep. ZMBT Top Shop Bestseller Su|enje zlatnom retriveru, igrani film Sport centar Slijepa ljubav, 4. ep. Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 202. ep. Ispuni mi `elju Sport centar Misterija Mona Lise, 2. dio, igrani film Seks i grad, 20. ep. Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti

15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti 19.00 Crtani film 19.15 Tajna ljubav, serija 20.00 Serijski program 21.0 Zabranjeni forum, talk show emisija 23.30 Miris prolje}a, turska serija 00.10 Californication, serija 00.40 Oko posmatra~a, film 02.30 City, zabavna show biz emisija (r) 02.35 Gold Express, muzi~ka emisija (r)

12.35 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~ka serija 13.20 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 14.05 Dolina vukova, serija 15.45 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.40 Na{a mala klinika, serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 18.15 OBN Info 18.40 OBN Sport 18.50 UEFA Euroliga, prenos utakmice: Ajax Manchester United 20.50 UEFA Euroliga, prenos utakmice, Porto Manchester City FC 22.30 Vox populi 22.35 Kraj igre, igrani film 00.10 Dolina vukova, serija 01.15 OBN Info 01.00 OBN Sport 01.20 Kraj igre, igrani film 03.10 UEFA Euroliga, sportski program

FILM

31

Cetvrtak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 10.50 Kod 9 (r) 11.40 @ivot (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Sevdah (r) 14.20 Legenda o Bruce Lee-ju (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 @ivot 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Program za djecu 20.00 Doma}i dok. program 21.00 Ve~ernje vijesti 21.10 Legenda o Bruce Lee-ju, 34/50 22.00 Pusti muziku 23.00 Voice of America 23.30 Druga `ena, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska telenovela 22.55 Vijesti 00.10 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, turska serija (r)

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 33. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 173. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 55/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 33. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 174. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 55/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 34. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 34. ep. 22.40 Ali Baba 2, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 33. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 173. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 55/124 11.30 Music boks 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 33. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 174. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 55/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 34. ep. 18.15 RTM Grad 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 34. ep. 22.40 Ali Baba 2, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r)

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Sredinom (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 VoA

TV KAKANJ

09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 TV Liberty 10.30 Autovizija 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Dom2 13.30 Bonaventura 14.30 Link 15.00 Autoshop magazin 15.30 120, serija 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 120, serija 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor latino 23.00 VoA 23.30 Vijesti TV Sahar

32

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.00 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Skica za portret 10.25 Putovanja `eljeznicom 3:... durch Erzgebirge, dok. serija 11.15 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Trenutak spoznaje 14.40 Hrvatska kronika BiH (r) 14.55 Kulturna ba{tina 15.10 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 17.00 Vijesti 18.00 8. kat, talk-show 18.50 Odmori se, zaslu`io si 4, serija 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 20.01 Ve~eras 20.02 Sve u 7!, kviz 20.55 Pola ure kulture 21.25 Ki{ni ~ovjek, film (r) 23.40 Dnevnik 3 00.05 Vijesti iz kulture 00.15 Glenn Miller Orchestra: Ve~er swinga i elegancije, snimka koncerta 01.10 In medias res (r) 01.55 CSI: Miami 8, serija (r) 02.40 Dr. Oz, talk show (r) 03.25 Skica za portret

HRT 1

06.35 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV 08.15 Amika, serija za djecu i mlade 08.27 Amika, serija za djecu i mlade 08.40 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat

HRT 2

Teletubbies
07.20

10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.20 Potraga za blagom: Legenda o zlatu Tillamooka, film 15.10 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat: Maska i poezija (r) Kokice (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 2, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Ve~eras 18.40 Nogomet: Europska liga, emisija 18.55 Nogomet: Europska liga: Ajax Manchester UTD, prijenos 1. utakmice 20.50 Nogomet: Europska liga, emisija 21.00 Nogomet: Europska liga: Porto Manchester City, prijenos 2. utakmice 22.55 Nogomet: Europska liga, emisija 23.20 CSI: Miami 8, serija 00.05 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 5, serija 00.30 Vjeruj mi, serija 01.15 Nove avanture stare Christine 4, serija (r)

06.20 Nate Berkus Show 07.10 Jumanji, crtana serija 07.35 Beba Felix, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Oluja u raju, serija (r) 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, info. magazin 23.25 Batman i Robin, film 01.40 Svi kraljevi ljudi, film 03.50 Heroji, serija 04.35 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Kraj straha, 1. dio (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat 2. dio, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Druga strana Srbije, ep. 12, dok. program (r) 17.00 Usudi se i probaj, Zanzibar, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Ju`njaci, Malezija, 1. dio, dok. program (r) 19.30 Kraj straha, 1. dio (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Sudan, Borba za srce juga 2. dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Ju`njaci, Namibija 2. dio, dok. program (r)

09.55 Vijesti 10.00 Sasvim prirodno, reporta`a (r) 10.30 Moja lijepa Srbija, reporta`a 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program 13.00 Gastronomad, zabavni program (r) 13.20 Rezervisano vrijeme 14.20 Trend setter, muzi~ki program (r) 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Dosije iks i oks, {kolski program 1 19.00 7 RTS dana 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Tema Srbije na vezi 22.00 Vijesti 22.05 Da, mo`da, ne, dokum. program 23.00 Oko magazin, info 23.30 Beokult, emisija iz kulture

RTS

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu: 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 U centar 12.35 Obrazovni prog 13.10 Stil (r) 13.30 Dokumentarna emisija 14.05 Obrazovna emisija (r) 14.35 Etno 15.00 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat TV 16.15 Ekolo{ka radionica obr. 16.45 Lajmet 17.00 Podgori~ka hronika 17.30 Sat TV 18.00 Vijesti 18.05 CG u`ivo 18.50 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Replika 21.15 Spotovi 21.30 Dokumentarni film 22.00 Dnevnik 3 23.00 Stadion 23.30 Sat tv: aktuelno 00.00 Vijesti u ponoć 00.05 Crna gora uživo 01.00 Stadion

RTCG

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 U djeli}u sekunde, 2 epizode 21.00 Lovac na starine 21.55 Drvosje~e iz mo~vare 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

08.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 09.00 Konvoj: Rat za Atlantik 10.00 Izgubljeni afri~ki raj 11.00 Ratovi helikoptera 12.00 Drugi svjetsk rat 13.00 Konvoj: Rat za Atlantik 14.00 Ljudi i ma{ine, 2. dio 15.00 Obrnuto istra`ivanje 16.00 Zmijski raj 17.00 Povjerljivo: Terorizam 18.00 Nacisti~ka plja~ka umjetnina 19.00 Smrtonosni napad na kita 20.00 Nordijska divljina: Furiozan 21.00 [umsko kraljevstvo 22.00 Povjerljivo: Terorizam 23.00 Nordijska divljina: Furiozan

VIASAT HISTORY

07.00 Putovanja i otkri}a 08.00 ^aim Sutin 09.00 Isus pre Isusa 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Odbrana morala - Pri~a o Meri Vajthaus 12.30 Svijet novca: male prljave tajne 13.00 Hitlerov rat protiv Amerike 14.00 Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta 15.00 Putovanja i otkri}a 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Veliki nau~nici 18.00 Zvijezde srebrnog ekrana 19.00 Zavjera na ostrvu Ustika 20.00 Jelena Trojanska 21.00 1066. 22.00 Djeca mumije 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet

ANIMAL PLANET

08.10 Sve o psima 09.05 Spa{avanje vrste 10.00 U posjeti `ivotinjama 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Klinika za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Spa{avanje vrste 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Avanture sa pandama 16.25 Sve o psima 17.20 Ma~ke iz kom{iluka 17.45 Izuzetni psi 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Oti}i predaleko 20.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.00 Zemlja zveri 21.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 22.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici

16. februar 2012.
TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VoA (r) 11.00 Info blok 12.00 Magazin Plus (r) 12.30 Sedam dana u @ivinicama (r) 13.00 Istina (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Hronika sedmice Jablanica 23.00 VoA

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Velikani na{e pro{losti 13.05 Ruska imperija 14.00 TV Liberty, (r) 14.30 Vijesti 14.45 Biografije 15.30 Kultura 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Sje}anje i opro{taj, mini serija (r) 18.30 Pu`evi sportisti 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.30 Dnevnik 2 21.50 Sje}anje i opro{taj, 3/4 22.40 Igrani film 00.10 Vrijeme je za jazz, muzi~ki program

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.40 Pitajte, tra`imo odgovore 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko, rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Ko zna,zna, zabavno obrazovni program 21.10 Op~injeni, talijanska serija 200/204 22.05 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Svijet uspje{nih (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Srlo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Ju`noameri~ki zmaj, film 01.20 Zvjezdano nebo

ATV

Vrhunsko graditeljstvo
17.20 DISCOVERY

09.05 Fifi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Su|enje zlatnom retriveru, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Misterija Mona Lize 18+, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA

Ma~ke iz kom{iluka

17.20 ANIMAL PLANET

08.30 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka 10.00 Snuker, Welsh Open Newport, United Kingdom 11.30 Tenis, WTA Doha, Katar 13.30 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo

EUROSPORT

SK Klingenthal
08.30

15.15 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo 17.45 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo 20.00 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo 23.00 Poker 00.00 Tenis, WTA Doha, Katar

03.30 Tenis, WTA Doha, Katar 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Tenis, WTA Doha, Katar 12.00 Biciklizam, Tour of Oman 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.30 Snuker, Newport, UK 14.45 Snuker, Newport, UK, u`ivo 15.15 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo, ~etvrtfinale 18.00 Snuker, Newport, UK 19.00 Tenis, WTA Doha, Katar, ~etvrtfinale 21.00 Obaranje ruku 21.30 Sepaktakraw 22.00 Kuglanje 23.00 Tenis, WTA Doha, Katar, ~etvrtfinale 00.30 Biciklizam, Tour of Oman 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA Doha, Katar, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2

06.30 KHL: Atlant Severstal 09.00 Najva FA Cup 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Fudbal mondijal magazin 10.30 Funny Premier League 11.00 ATP Rotterdam osminafinala, direktno 17.15 NBA Live 17.15 Premier League Magazin (P) 17.30 Vijesti 17.45 Premier League News 18.00 NBA Live 18.15 Pregled Davis Cup 19.30 ATP Rotterdam osmina finala, direktno 23.30 NBA Action 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 NBA Live 00.45 Ko{arka Kup Kre{imira ^osi}a, finale 02.30 Premier League Magazin 03.00 Powerboat Grand Prix - Holland 03.45 Najbolja utakmica Premier League

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Francuska liga: Lille - Bordeaux 11.00 Hokej Nhl: Boston - Montreal 13.00 Fudbal Italijanska liga: Parma - Juventus 15.00 Football Greatest: Van Basten 15.30 Fudbal Copa Libertodores: Deportivo Táchira Corinthians 18.00 Ko{arka Kup Koraca: Partizan Mega Vizura, prenos 20.30 Ko{arka Kup Kora~a: Radni~ki Vojvodina, prenos 22.30 Rukomet Bundes liga: Fuchse BerlinMagdeburg 00.0 Poker The Big Game 5 01.00 Ko{arka Ncaa: Wisconsin Michigan State, prenos

ARENA SPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Green Bay NY Giants 15.00 Racing Trough Time 16.30 Rukomet Asobal liga: Helvetia Anaitasuna Ademar Leon

ARENA SPORT 2

Pomorska patrola
18.20 UNIVERSAL

Projekat X
18.00 TV1000

Helvetia Anaitasuna Ademar Leon
16.30

Melisa i D`oi
18.10 FOX LIFE

18.00 Fudbal Goalisimo 19.00 Liga Evrope: Multiprenos (AZ Anderlecht) 21.00 Fudbal Liga Evrope: Multiprenos (Trabzonspor PSV) 23.00 Ko{arka Copa Del Rey: Caja Laboral Lagun Aro

Red`enesis
17.30 FOX CRIME

UNIVERSAL

05.10 Doma}ice Iz okruga Orand`, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Paradoks, film 23.20 Paklene Ulice, film

TV1000

04.00 Bla`enstvo, igrani film 06.20 Tihi pad, igrani film 08.00 Da~, igrani film 10.00 Gospodin bejzbol, igrani film 12.00 Skuplje od dragulja, igrani film 14.00 ^uvaj se lepih otmi~arki, igrani film 16.00 Divlja vo`nja, igrani film 18.00 Projekat X, igrani film 20.00 Uhvati Kartera, igrani film 22.00 Bla`enstvo, igrani film 00.30 Cena po`ude, igrani film 02.00 48 sati, igrani film

FOX LIFE

10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Sre~ni zavr{eci, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Dr Haus, serija 14.10 Sestra D`eki, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Sre~ni zavr{eci, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.55 Uvod u anatomiju, serija 22.00 Osveta, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Ulica sje}anja, serija 00.20 [apat duhova, serija 01.10 Ulica sje}anja, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Nepoznati, serija 15.00 Jedinica, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 An|eline o~i, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Bouns, serija 21.45 Bouns, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Rover Dangerfield 07.15 Odgoj za po~etnike, serija 6.ep 07.40 Draga, smanjio sam djecu, film 09.10 Moderna obitelj, serja 9. ep. 09.35 Pirati s Kariba: Nepoznate plime 11.45 Maturalna, film 13.30 25. ro|endan rock and roll ku}e slavnih 15.50 Arthur 3: Rat dvaju svjetova, film 17.30 Zemlja izgubljenih, film 19.10 Obitelj Borgia, serija 20.05 Preskakanje metle, film 21.55 Dragocjenost `ivota, film 23.25 Resident Evil: Drugi svijet, film 01.00 Salt, film 02.40 Phillip Morris, volim te, film

CINESTAR

09.00 Sanjaju}i Lhasu, igrani film 11.00 Jeste li za tenis, igrani film 13.00 Ratnik divljine, igrani film 15.00 Potraga za komedijom u islamskom svijetu, igrani film 17.00 Drugi `ivot, igrani film 19.00 Devet `ivota, igrani film 21.15 @eljezni grad, igrani film 23.15 Misija, igrani film 01.30 Nepravedna igra, igrani film

33

16.00 BHT

SERIJA

Petak
Sjaj Pariza
Policija tra`i Aude zbog ubistva Toma. Philippe saznaje od Juliena da Aude ve} du`e vrijeme pije jake lijekove i da je, najvjerovatnije, brata ubila u trenutku rastrojstva. Hermione odlazi iz grada, to je jedini na~in da vrati samopouzdanje. Poziva Alexandra da po|e sa njom. Ethan i dalje poku{ava dobiti Loreninu naklonost.

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Ali je donio odluku koja }e mu promijeniti `ivot. Zeynep se nalazi u razdoblju kada razmi{lja o pro{losti i onome {to je pro`ivjela. Zahvaljuju}i Alijevoj odluci, odnos izme|u njih dvoje }e se u potpunosti promijeniti.

Sve }e biti dobro
16.00 FTV

124. Sestra Lela objasni Tamari kako je imala veze sa smr}u `ene predstojnika Majcana, te da ju zbog toga proganja. Bruno vidi svjetlo po no}i u Kristininom uredu i posje}uje je. Mila obznani Zoranu da je sutra pu{taju iz bolnice. Nevenka misli da sestru Lelu proganja ne~ista savjest. Jo`a je i dalje galantan prema Aleksandri. Tamara zati~e mrtvu Lelu u sobi. Slaven dolazi kod Zorana u biro tra`iti posao za Vinka, Zoran mu se ispri~ava zbog svog pona{anja prema njemu u vezi sa sudarom Mile i Macanovi}a. Nevenka je zabrinuta Jo`inim vje`banjem s bu}icama. Frustrirana Kristina ka`e Macanovi}u kako ne mo`e vi{e `ivjeti u strahu. Zaplakana Andrijana moli zabrinute besku}nike da jo{ malo ostane s njima.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

34

87. Virtudes ne `eli napustiti Puente Viejo, jer misli kako Sebastian ne bi mogao ostaviti svog oca i sestru. Kada kona~no dolazi do susreta Virtudes i njenog mu`a, sve Sebastianove sumnje su otklonjene. Potpuno je jasno koga ona voli. Ramiro po~inje pomagati u kr~mi. Raimundo `eli da se oporavi, i ~ini sve kako bi do toga do{lo. Njegova k}erka je ganuta kad sazna za to.

07.00 Dobro jutro program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 34/39 09.15 Bruklinski most, igrana serija, 15/35 09.40 Matematika, obrazovna serija, 3/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 34/142 11.05 Putevi zdravlja, magazin (r) 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 69/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program (r) 13.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj, 1/3 13.45 Zlatno tele, igrana serija, 2/8 (r) 14.35 BHT vijesti 14.45 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.50 U potrazi za ~udima, obrazovna serija, 1/16 15.05 Bruklinski most, igrana serija, 16/35 15.30 Hronika regija: Krajina 16.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 70/80 16.25 BH gastro kutak, kulinarski show 16.55 Ko{arka (M), polufinale Kupa BiH: Mladost MG [iroki WWin, prijenos 18.45 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 35/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Ko{arka (M), polufinale Kupa BiH: Bosna ASA BH Telecom - Igokea, prijenos 21.30 Zlatno tele, igrana serija, 3/8 22.20 Dnevnik 2 22.45 Business News 22.50 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.50 Hladne du{e, ameri~ko-francuski igrani film

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 86. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie, crtani film 10.15 An|ela Anakonda, crtani film 10.25 [kola za vampire 10.40 U zmajevom gnijezdu, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 123. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.10 Larin izbor, igrana serija, 87. ep. 13.00 Villa Maria, igrana serija, 33. ep.

FTV

06.01 Muzi~ki program 06.30 Info kanal 07.00 Vijesti 07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Larin izbor, serija (r) 10.10 Piplinzi, crtana serija 10.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.35 Pad leta 29, omladinska serija 11.00 Podmladi mi tijelo, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Miris ki{e na Balkanu, serija (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Uhvati me, ako mo`e
20.00 HRT2

Catch me if you can, 2002. KOMEDIJA Re`ija: Steven Spielberg Uloge: Leonardo di Caprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams

Kazino
22.45 RTRS

Casino, 1995. KRIMINALISTI^KI Re`ija: Martin Skorseze Uloge: Robert de Niro, Sharon Stone, Joe Pesci

Villa Maria
13.00

Tomica i prijatelji
10.25

Film opisuje Las Vegas - njegovo blje{tavo i glamurozna lice, kao i brutalnu pozadinu, surovi mafija{ki svijet i u njemu Acea Rothsteina i Nickya Santora. Mafija{ki bosovi `ele da Ace vodi kazino Tangiers, na {ta on nevoljko pristaje, a {alju mu Nickya, njegovog druga iz djetinjstva da nadgleda njegov rad. Me|utim, obojica ~ine gre{ku, Ace se zaljubljuje, a Nicky upada sve dublje u svijet droge i nasilja.

13.50 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija Bolonja info, reporta`a 14.55 Vijesti 15.05 Prevrat 89, dokumentarni program, 3. dio 15.35 Cimmer Fraj, igrana serija, 11. ep. 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 124. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 87. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.10 Turneja, igrana serija, 2. ep. 21.50 Cimmer Fraj, igrana serija, 12. ep. 22.25 Dnevnik 3 22.55 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.55 Villa Maria, igrana serija, 33. ep. 01.45 Dnevnik 3 02.15 Pregled programa za subotu

13.15 Pomorska tehnologija, dok. serija 13.40 Ah, ta planeta! (r) 14.10 Mjesto zlo~ina: Majami 9, serija (r) 15.00 Vijesti 15.10 U fokusu 15.55 Heroji i fenomeni (r) 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Miris ki{e na Balkanu, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 TV Bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.05 Intervju 22.00 Iz iksa u iks, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Kazino, film 01.45 Nevidljivi protivnik, serija 02.30 Podmladi mi tijelo, dok. serijal (r) 03.20 Dnevnik 2 (r) 03.45 U fokusu (r) 04.30 Banjali~ka panorama (r) 05.05 Intervju (r)

Daltry Calhoun
21.05 OBN

Daltry Calhoun, 2005. KOMEDIJA Re`ija: Katrina Holden Bronson Uloge: Johnny Knoxville, Elizabeth Banks, Beth Grant, Juliette Lewis

Daltry Calhoun je uspje{an poduzetnik ~ije se carstvo uru{ava dolaskom biv{e djevojke May i njegove 14-godi{nje k}eri June. May je neizlje~ivo bolesna i `eli skrb nad k}erkom prepustiti Daltryu. June ne zna niti za maj~ino stanje, niti ko joj je otac, ali zato ima izniman talent za glazbu. Iako nevoljko prihva}a brigu o k}eri, Daltry shva}a da mu je to mo`da prilika da se iskupi za gre{ke iz pro{losti...

Crna ki{a
00.40 PINK

Black Rain, 1989. AKCIJA Re`ija: Ridley Scott Uloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw

Mike Conklin i Charlie Vincent njujor{ki su detektivi kojima je povjeren va`an zadatak isporuke opasnog yakuze Satoa japanskim vlastima. No, kada ga kobnom gre{kom isporu~e yakuzama preru{enima u policajce, jedino {to im preostaje je suo~iti se s nepoznatim ulicama Osake i poku{ati ispraviti svoj opasan propust. No, nemogu}u misiju olak{at }e im lokalni profesionalac Masumoto...

17. februar 2012.
SERIJA

21.50 FTV

SERIJA

Zimmer Frei

Villa Maria
13.00 FTV

12. Bo`ena dobije avionsku kartu za Ameriku. Nekada{nji gost hotela ju poziva da `ivi s njim. U `urbi ne stigne se pozdraviti s An|om. Memo i Jo{ko su se kladili i veliki dobitak ovisi o utakmici ~iji prenos upravo po~inje. An|a ~uje vijest da je Bo`ena oti{la u frizeraju. Boji se da }e Jo{ko napraviti neku glupost.

33. Mi{eti} je {okiran, vidjev{i da Ivan dolazi na sastanak s Maxom. Tomo i Ana na ve~eri otkrivaju Dori neke detalje iz njihove pro{losti. Dora je pomalo uvrije|ena jer joj to tek sada pri~aju, no istovremeno koketira s poznatim pjeva~em. Ivan u panici naziva Helenu, `eli se s njom na}i.

e{
Mladi Frank Abagnale uspje{an je lije~nik iako mu je tek {esnaest godina. Zapravo ima uro|eni dar za prevare i bogatu "karijeru" u kojoj je bio i pilot, profesor i odvjetnik. Unato~ uspjehu, `enama i novcu, mladi je Frank zapravo osamljeni tinejd`er, s ocem kao jedinim pravim prijateljem. Iako se ~ini neuhvatljivim, agent Hanratty FBIa sve mu je bli`e...
FILM

Hladne du{e
23.50 BHT

Cold Souls, 2009. KOMEDIJA-DRAMA/ Re`ija: Sophie Barthes Uloge: Paul Giamatti, Emily Watson, Dina Korzun, David Strathairn

Glumac u egzistencijalnoj krizi odva`i se na riskantan zahvat. Naletjev{i na ~lanak o tvrtki koja izvla~i i dubokim zamrzavanjem pohranjuje ljudske du{e, Paul pomisli da je prona{ao klju~ za sre}u za kojom je tragao. Komplikacije po~inju kada postane `rtva trgovanja du{ama. Nadaju}i se da }e vratiti svoju ukradenu du{u, koju je dobila ambiciozna, ali nedarovita glumica u sapunicama, Paula put odvodi u Rusiju.
FILM

06.05 Doba ljubavi, igrana serija ep. 19/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Doba ljubavi, igrana serija ep. 20/24 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija 34. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija 174. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, igrana serija ep. 56/124 11.10 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 12.30 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 2/13 (r)

TV1

06.30 Kad li{}e pada, serija, 202. ep. 07.30 Mali crveni traktor, crtani film, 17. i 18. ep. 07.40 Speed racer, crtani film, 13. ep. 08.00 Felix bebe, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film, 37. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Fifi, crtani film, 5. ep. 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film, 15. ep. 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film, 5. ep.

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.45 City, zabavna show biz emisija

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Studio Moderna 12.35 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~ka serija

OBN

Kako vrijeme prolazi
14.05

Zvijezda mo`e{ biti ti
20.05

Kursad`ije
09.45

Odmori se, zaslu`io si!
20.00

Dva tjedna za ljubav
23.45 NOVA

Two Weeks Notice, 2002. KOMEDIJA Re`ija: Marc Lawrence Uloge: Sandra Bullock, Hugh Grant, Alicia Witt, Dana Ivey

Lucky Kelson je neuroti~na odvjetnica ~iji klijent je milioner George Wade. Wade svoju odvjetnicu tretira vi{e kao dadilju nego kao pravnicu, prihva}aju}i je zdravo za gotovo, kao uostalom i sve {to posjeduje. Lucy vi{e ne mo`e trpjeti njegovo pona{anje te odlu~i usprkos izvrsnim uvjetima, dati otkaz. Kada uvidi koliko mu je zna~ila njegova odvjetnica, Wade }e u~initi sve ne bi li je vratio natrag u svoj `ivot.
FILM

Jedi, pij, mu{karac, `ena
03.05 HRT1

Yin shi nan nu - eat drink man woman, 1994. KOMEDIJA Re`ija: Ang Lee Uloge: Sihung Lung, Chien-lien Wu, Kuei-Mei Yang

Iako nema osje}aj okusa, Zhu je kuhar, `ivi s troje odraslih, neudatim k}erima kojima svake nedjelje priprema bogat nedjeljni ru~ak. Jia Qian potpredsjednica je velike kompanije i kani {to prije odseliti iz rodne ku}e, Jia Zhen povu~ena je i pobo`na u~iteljica, a Jia Ning studentica koja radi u fast-foodu. . U obitelji se malo razgovara, komunikacija se odvija preko hrane koju Zhu zdu{no sprema. Jia Qian od u{te|evine kupuje stan, a uskoro o~ekuje i unapre|enje...

13.05 Ikone, dok. serijal, ep. 3/14 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 34. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 175. ep. 16.00 Junska no}, igrana serija ep. 56/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija, 35. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 35. ep. 21.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 2/26 22.00 Igra, serija ep. 47/64 22.25 Igra, serija, ep. 48/64 22.40 Ubica, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 TV Jedna, magazin za `ene (r) 01.58 No}ni program

11.05 Winx, crtani film, 39. ep. 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, 4. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 202. ep. 13.50 Muzi~ki program 14.32 Rijeka izgubljenog blaga, igrani film 16.09 Sport centar 16.10 Slijepa ljubav, serija, 5. ep. 17.15 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Nepobjedive banzuke 19.00 Vijesti u 7 19.25 Vremenska prognoza 19.28 Sport 19.30 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Zvijezda mo`e{ biti ti, finale 23.30 Sport centar 23.31 Rapidna vatra, igrani film 01.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, finale

15.00 Sestre, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, indijska serija 18.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti, informativni program 19.00 Crtani film 19.15 Tajna ljubav, serija 20.00 Vojnici, serija 21.00 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 Californication, serija 00.40 Crna ki{a, film 02.30 City, zabavna show biz emisija (r) 02.50 Grand show, muzi~ki show (r)

13.20 UEFA Euroliga: Ajax FC Manchester United, prenos 15.05 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.10 Vox Specijal, talk show 15.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~ka serija 17.30 Odred za ~isti~u, reality show 18.00 Dejana talk show, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 21.05 Daltry Calhoun, igrani film 22.45 Vox populi 22.55 Red Carpet, showbiz magazin 23.50 Shuga: love, sex, money, serija 00.20 Koliba straha 2, igrani film 02.00 Daltry Calhoun, igrani film 03.45 Red Carpet, showbiz magazin

35

Petak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro 10.00 Program za djecu (r) 10.50 @ivot, dok. program, 3/10 (r) 11.40 Specijalni efekti, dok. program, 3/3 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Doma}i dok. program (r) 14.00 Legenda o Bruce Lee-ju, 34/50 (r) 14.50 Pusti muziku (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 @ivot, 4/10 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Mu}ke 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, u`ivo 23.00 Voice of America 23.30 Mu}ka, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 22.30 Vijesti 22.40 Ubica, film 00.10 Junska no}, serija 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, turska serija (r) 03.00 Pigmalion, film

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 34. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 174. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 56/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 34. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 175. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 56/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 35. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 35. ep. 22.40 Ubica, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 34. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 174. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 56/124 11.45 Tajna slu`ba 12.45 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 34. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 175. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 56/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 35. ep. 18.15 RTM Grad 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 35. ep. 22.40 Ubica, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini serija 21.00 Sfera 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Legende bh sporta 10.30 Autoshop magazin 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er 13.00 Reporta`e sa zemlje mira 13.30 Pakt, film 15.00 Zanimljive pri~e 15.30 120, serija 16.00 Prahistorijski park 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike

36

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.20 Na vodenome putu 5, dok. serija 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Drugo mi{ljenje 14.40 Krasotice ve~eri, emisija pu~ke i predajne kulture 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.05 Iza ekrana 18.35 Putem europskih fondova 18.50 Odmori se, zaslu`io si 4, serija 19.30 Dnevnik 20.02 Odabrao \elo H.: Razotkrivene tajne Machu Picchua, dok. film 20.55 [to je mu{karac bez brkova, film 22.55 Dnevnik 3 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Peti dan, talk show 00.20 Na rubu znanosti 01.10 Filmski maraton: Otvori o~i, film 03.05 Filmski maraton: Jedi, pij, mu{karac, `ena, film (r) 05.05 Ludi od ljubavi 2, serija

HRT 1

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV (r) 08.15 Amika, serija za djecu i mlade 08.27 Amika, serija za djecu i mlade 08.40 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat

HRT 2

Simpsoni 20
19.15

10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Ma nha 4 khaa khrap, film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat (r) Puni krug (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Crtani film 17.15 Briljanteen 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija za mlade 19.15 Simpsoni 20, crtana serija 19.40 Glazba, glazba...tambure 20.00 Uhvati me ako mo`e{, film 22.20 Matador, film 00.00 Bu|enje mrtvih 8, serija 01.40 Retrovizor: Strana serija 02.25 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4, serija (r) 02.50 Retrovizor: Monk 7, serija 03.35 No}ni glazbeni program

06.20 Nate Berkus Show 07.10 Jumanji, crtana serija 07.35 Beba Felix, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.30 Oluja u raju, serija (r) 09.30 TV izlog 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.45 Kako ukrasti nevjestu, igrani film 23.45 Dva tjedna za ljubav, igrani film 01.30 Batman i Robin, film (r) 03.30 Nad lipom 25, humoristi~noglazbeni show (r) 04.35 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Ju`njaci, Malezija, 1. dio, dok. program (r) 08.00 Druga strana Srbije, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e, Apsolutna mo}, 1. dio, dok. program (r) 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica, Egipat 2. dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Usudi se i probaj, Jeruzalem, dok. program 19.30 @ene ratnici, 1. dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Usudi se i probaj, Jeruzalem, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 @ene ratnici, 1. dio (r)

10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Kuvajt, dokum. program 10.35 Na skriveno te vodim mjesto, obrazovni pr. 11.00 Slagalica, kviz (r) 11.20 Tema Srbije na vezi, program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 [kolski program 13.20 [ti}enik', tv film 14.55 Za sva Vremena (r) 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Dosije iks i oks, {kolski program 2 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Veliki izazov, kviz 22.00 Bilo je to 1991. godine, dok. program 23.00 Oko, info 23.30 Muzi~ki program

RTS

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost CG 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14 05 Replika (r) 15.15 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Ekoloska radionica 16.15 Muzika: 17.00 Podgoricka hronika 17 30 Sat TV 18.00 Vijesti 18.05 CG u`ivo 18.55 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Robin hud 21.15 Spotovi 21.30 Zapis 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Zabavni program 23.30 Sat TV 00 00 Crna Gora u`ivo 01.00 Muzika

RTCG

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Peta brzina, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Mafija za petama, 2 epizode 21.55 Da li je istina? 22.50 Usporen snimak 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

08.00 Nordijska divljina: Furiozan 09.00 [umsko kraljevstvo 10.00 Zmijski raj 11.00 Ratovi helikoptera 12.00 Nordijska divljina: Furiozan 13.00 [umsko kraljevstvo 14.00 Japansko tajno oru`je 15.00 Obrnuto istra`ivanje 16.00 Divlji svijet u ratnoj zoni 17.00 Povjerljivo: Terorizam 18.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 19.00 Osveta Slonova 20.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 [apta~ psima: Poslednja {ansa 21.30 Pobjesnjeli rotvajler 22.00 Unutar 11. septembra 23.00 ]orkirani u inostranstvu 00.00 [apta~ psima: Poslednja {ansa 00.30 [apta~ psima: Pobjesnjeli rotvajler

VIASAT HISTORY

07.00 Putovanja i otkri}a 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Veliki nau~nici 10.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 Zavjera na ostrvu Ustika 12.00 Jelena Trojanska 13.00 1066. 14.00 Djeca mumije 15.00 U potrazi za Betovenom 16.00 Duhovna muzika 17.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 D`ez baronesa 19.30 Video je ubio radio 20.00 Jelena Trojanska 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Igra sjenki 23.00 U potrazi za Betovenom 00.00 Duhovna muzika 01.00 Najgori poslovi u istoriji

ANIMAL PLANET

11.50 Rezervat divljih `ivotinja - Afrika - 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima 17.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Oti}i predaleko 20.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.00 Nevjerovatna lete}a ~eljust 21.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici

17. februar 2012.
TV VOGO[]A
09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 20.30 Putopisi 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC NTV IC Kakanj 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance 12.00 Vijesti 12.15 Bez rizika, serija (r) 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Kad {pijuni zaka`u 15.30 Istina (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Sje}anje i opro{taj, mini serija (r) 18.10 O nama 18.30 Pu`evi sportisti 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.10 Najvoljenije `ene svijeta 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Sje}anje i opro{taj, mini serija 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 SMS centrala 16.40 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavno-obrazovni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko, rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore, info-program 21.10 Op~injeni, 201/204 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Bulevar 15.00 Jo{ jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bijela la|a, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Partneri, film 01.20 Zvjezdano nebo

ATV

Razotkrivanje mitova
20.05 DISCOVERY

09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Rijeka izgubljenog blaga, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti finale 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Zvijezda mo`e{ biti ti finale 01.00 Moje drage kom{ije, serija

DOK. DOK. SERIJA FILM SERIJA SERIJA

[apta~ psima

21.00 ANIMAL PLANET

08.30 Sanke, S[ Altenberg, Njema~ka 09.30 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka 10.30 Snuker, Welsh Open Newport, UK 12.00 Tenis, WTA Doha, Katar 13.30 Ski-skokovi, SK Klingenthal, Njema~ka 14.30 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska, u`ivo 16.00 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo, ~etvrtfinale 18.00 Ski-skokovi, SK Oberstdorf, Njema~ka, u`ivo 19.00 Snuker, Welsh Open Newport, UK, ~etvrtfinale 20.00 Snuker, Welsh Open Newport, UK, u`ivo, ~etvrtfinale 23.00 Ski-skokovi, SK Oberstdorf, Njema~ka 23.30 Tenis, WTA Doha, Katar, ~etvrtfinale 00.30 Snuker, Welsh Open Newport, UK, ~etvrtfinale

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Doha, Katar, ~etvrtfinale 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 10.00 Tenis, WTA Doha, Katar, ~etvrtfinale 12.00 Biciklizam, Tour of Oman 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.00 Ko{arka, The Euroleague, pregled 13.30 Freestyle skijanje 14.30 Snuker, Newport, UK, u`ivo, ~etvrtfinale 17.00 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska 18.00 Tenis, WTA Doha, Katar, u`ivo, polufinale 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Tenis, WTA Doha, Katar, polufinale 00.30 Biciklizam, Tour of Oman 01.00 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA Doha, Katar, polufinale

EUROSPORT 2

06.30 ATP Rotterdam osima finala 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 ATP Rotterdam osmina finala 12.00 NBA Action 12.30 ATP Rotterdam ~etvrtfinale, direktno 16.15 Swiss league: Young Boys Basel 18.00 NBA Live 18.15 Premier League News 18.30 Premier League Magazin 19.00 NBA Live 19.30 ATP Rotterdam ~etvrtfinale, direktno 23.15 Liga {ampiona: Leverkusen Barcelona 01.00 Championship: Reading Burnley 02.45 Ko{arka Croatian All Star 04.30 NBA Live 04.45 Vijesti

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Gr~ka liga: Olympiacos AEK 11.00 Fudbal, Liga {ampiona: Lyon - APOEL 13.00 Fudbal Spanska Liga: Betis Atletic Bilbao 15.00 Football Greatest: Charlton 15.30 Fudbal Liga Evrope: Rubin Olympiacos 17.30 Road To London 20.00 Ko{arka, Kup Radivoja Kora}a: Crvena Zvezda BKK Radni~ki, prenos 20.30 Ko{arka, Kup Radivoja Kora}a: Hemofarm Radni~ki FMP, prenos 22.30 Fudbal - [panska Liga: Preview 23.00 Fudbal - Italijanska Liga: Preview 23.30 Fudbal - Francuska Liga: Highlights Poker The Big Game 5 02.00 Hokej NHL: Nashville Detroit, prenos

ARENA SPORT 1

12.00 NFL: Championship NY Giants - San Francisco 15.00 Box: Kotv Classics 16.00 Ko{arka Copa Del Rey: Barcelona Alicante 18.00 FINA Aquatics

ARENA SPORT 2

Dijagnoza: Ubistvo
13.20 UNIVERSAL

Priznanje
20.00 TV1000

Unicaja - Banca Civica
21.30

Sre}ni zavr{eci
18.35 FOX LIFE

19.00 Ko{arka Copa Del Rey: Unicaja Banca Civica 21.30 Ko{arka Copa Del Rey: Real Madrid Fuenlabrada 23.00 World of Atletics 00.00 NFL: Divisional Green Bay NY Giants

^ika{ki kodeks
21.45 FOX CRIME

UNIVERSAL

05.10 Doma}ice Iz okruga Orand`, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 22.20 Medijum, serija 23.20 Kraljevski bolesnici, serija

TV1000

04.00 Milerovo raskr{}e, igrani film 06.00 Uhvati Kartera, igrani film 08.00 Divlja vo`nja, igrani film 10.00 ^uvaj se lepih otmi~arki, igrani film 12.00 Projekat X, igrani film 14.00 Prva liga, igrani film 16.00 Poljubi me za zbogom, igrani film 18.00 Kruklin, igrani film 20.00 Priznanje, igrani film 22.00 Milerovo raskr{}e, igrani film 00.00 Slatke lutkice, igrani film 02.00 Cena po`ude, igrani film

FOX LIFE

10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Sre~ni zavr{eci, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Dr Haus, serija 13.20 Uvod u anatomiju, serija 14.10 Osveta, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Sre~ni zavr{eci, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Kao slu~ajno, serija 00.20 [apat duhova, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Bouns, serija 15.00 Bouns, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 An|eline o~i, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Monk, serija 21.45 ^ika{ki kodeks, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija

HBO

06.00 Zemlja izgubljenih, film 07.40 Spa{avanje Edwardsa 08.55 Delgo, film 10.25 Male tajne, film 12.00 Tron: Nasljedstvo, film 14.00 Rupa straha, film 15.35 Brzi i `estoki: Povratak, film 17.20 Filmovi i zvijezde, serija 17.50 Zavjet {utnje, film 19.15 Obitelj Borgia, serija 20.05 Prosvjetljenje, serija 21.05 Protuudar, serija 21.55 Carstvo Poroka Ii, serija 22.55 Buntovnik, film 00.20 Invazija Svijeta: Bitka Los Angeles 02.15 Ninja ubojica, film 03.55 Zec bez u{iju 2, film

CINESTAR

09.00 Luzhinova obrana, igrani film 11.00 @ena po narud`bi, igrani film 13.00 Rain, igrani film 15.00 Tajanstvene du{e, igrani film 17.15 Slatke brige, igrani film 19.00 Kraljevi} i ja, igrani film 21.00 [to `ene vole, igrani film 23.30 Ubojstvo i margarite, igrani film 01.15 Neslavni, igrani film

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

Samouvjereno branite svoje poslovne interese i aktivno u~estvujete u razli~itim pregovorima, pri tome se ne obazirete mnogo za ne~ije komentare. Situacije koje nisu po va{oj mjeri odbijate da ~ujete i ne dozvoljavate da neko mijenja va{u poslovnu strategiju. U ljubavnom odnosu ne pri~ate previ{e, jer va{i postupci dovoljno govore o va{im namjerama ili osje}anjima koji vas ispunjavaju. Zra~ite pozitivnom energijom i emotivnim zanosom.
22. juli - 23. august

Savjesno ispunjavate svoj dio obaveza, ali postoje saradnici koji imaju druga~ija mjerila vrijednosti i mijenjaju svoju strategiju pona{anja. Nema razloga da neko uti~e na va{u profesionalnu nesigurnost. Budite promi{ljeniji u vezi sa finansijskim transakcijama, ne dozvolite da neko odlu~uje u va{e ime o zajedni~kim ciljevima. U ljubavnom odnosu imate raznovrsnije potrebe nego {to partner naslu}uje ili prepoznaje na osnovu va{eg pona{anja.
23. august - 22. septembar

Neko kritikuje va{e ideje ili pona{anje prema saradnicima, ali vi se oglu{ujete o prate}e komentare. Stalo vam je da ostvarite uspje{ne rezultate i da pobolj{ate finansijsku poziciju. Vje{to pronalazite zaobilazna rje{enja i ne pristajete na ultimativne ponude. U ljubavnom `ivotu mislite da su svi problemi ostali iza vas. Ipak, neko mo`e da vas iznenadi na neugodan na~in. Nema razloga da preuveli~avate svoju ulogu pred voljenom osobom.
22. septembar - 23. oktobar

Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju, stoga budite dovoljno promi{ljeni u procjeni pravih vrijednosti. Neko pa`ljivo analizira va{e pona{anje ili izjave koje dajete. Izbjegavajte javnu raspravu sa saradnicima koji koriste druga~ije poslovne kriterije. Postoje ciljevi koje mo`ete da ostvarite na neki zaobilazan na~in. U ljubavnom `ivotu o~ekuje vas pozitivan obrt. Ipak, svoje intimno raspolo`enje zadr`ite za krug bliskih prijatelja.
23. oktobar - 22. novembar

U skladu sa svojim afinitetima birate posao za koji vam se ~ini da ima najvi{e izgleda za uspjeh i {iru afirmaciju. Potrebno je da osmislite dobar plan i preduhitrite odre|ene saradnike. Pravilna informisanost i dobra poslovna organizacija vode ka uspjehu, va`no je da efikasno ostvarite svoje ciljeve bez suvi{nih rasprava. Preplavljeni ste razli~itim emocijama, ali pa`ljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj mo`ete da izrazite osje}anja u dru{tvu bliske osobe.
22. novembar - 21. decembar

Zahvaljuju}i novim informacijama o poslovnim prilikama, pro{irujete svoja interesovanja u razli~itim pravcima. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite dugoro~nije poslovne interese. U pore|enju sa saradnicima ~esto vodite glavnu rije~ i umijete da ostvarite dobru poziciju. Doga|aji koji vas prate u ljubavnom `ivotu djeluju ohrabruju}e. Osje}ate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u dru{tvu voljene osobe.
21. decembar - 20. januar

Ne `elite da rizikujete u poslovnim pregovorima, ali primje}ujete da neko od saradnika mijenja uslove ili provla~i svoje ciljeve. Ukoliko ne ispo{tujete ne~ije zahtjeve, o~ekuju vas dodatne komplikacije i rije~i kritike. Ne mo`ete da promijenite sada{nje okolnosti na poslovnoj sceni i da zanemarite svoje obaveze. Pri`eljkujete vi{e razumijevanja ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neobi~ne ideje i svojim pona{anjem u vama poti~e osje}aj nesigurnosti.
20. januar - 18. februar

Nalazite se u kreativnoj fazi, ali postoje razli~ite okolnosti koje ograni~avaju va{ uticaj. Doga|aji na poslovnoj sceni imaju promjenljivi tok, vje{tina prilago|avanja u odre|enim situacijama donosi najbolji efekat. Voljena osoba mo`e da ispuni va{a o~ekivanja, ali prethodno morate stvoriti harmoni~nu vezu. Oslonite se na emotivne poticaje koji vas prate i na unutra{nji glas. Va{e unutra{nje zadovoljstvo ili sjaj predstavlja odraz zajedni~ke sre}e.
18. februar - 20. mart

38

Djelujete odlu~no u svojim namjerama i imponuje vam saznanje da okolina podr`ava va{e ideje. Novo saznanje pozitivno uti~e na va{u profesionalnu orijentaciju. Umijete da procijenite povoljnu situaciju na poslovnoj sceni i da osmislite dobar nastup pred saradnicima. Ljubavni doga|aji koje naslu}ujete imaju neobi~nu dra` i ispunjavaju vas pozitivnim raspolo`enjem. Emotivni sklad predstavlja najljep{i odraz intimne sre}e koja vas prati.

Stalo vam je da pro{irite profesionalna interesovanja u razli~itim pravcima, ali postoje i situacije koje zahtijevaju dodatni napor. ^ini vam se da gubite dragocjeno vrijeme ili energiju, dok slu{ate saradnike o razli~itim poslovnim idejama koje nemaju perspektivu. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da ostanete ravnodu{ni na ne~iju pojavu ili uticaj, postoje postupci i detalji koji vas odaju vi{e nego {to pretpostavljate.

Potrebno je da defini{ete listu prioriteta u skladu sa novim doga|ajima na poslovnoj sceni i po osnovnim kriterijima koji se primjenjuju. Izbjegavajte saradnju sa osobom koja vam stvara razli~ite neugodnosti. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da predahnete uz osobu koja vam uporno name}e svoje zahtjeve. Osje}ate potrebu da se emotivno prepustite, bez dodatnog strahovanja o mogu}im komplikacijama i iznevjerenim o~ekivanjima.

Djelujete promi{ljeno i kompletnu situaciju na poslovnoj sceni procjenjujete sa razli~itih aspekata. Potrebno je da se opredijelite za dugoro~no poslovno-finansijsko rje{enje i za pouzdanog partnera. U odnosu sa voljenom osobom nema potrebe da uporno ponavljate dijalog koji ne donosi `eljeni efekat. Va{ partner nije savr{en, ali nije ni raspolo`en za prekomjernu dozu kritike. Uvijek postoji suptilniji na~in na koji mo`ete da ostvarite svoje emotivne namjere.