P. 1
Rakija od jabuke

Rakija od jabuke

|Views: 6,864|Likes:
Published by Sv. Ante

More info:

Published by: Sv. Ante on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2015

pdf

text

original

Rakija od jabuke

    Porcije: 0 Priprema: Kuvanje: Mirovanje:

Sastojci:
 jabuka

Priprema jela:
Za peĉenje kvalitetne rakije jabuke treba brati u punoj zrelosti kada imaju u proseku preko deset odsto šećera, dovoljno aromatiĉnih materija i ukupnih kiselina. Ukoliko su jabuke natrule ili blatnjave treba ih oĉistiti od truleţi i dobro oprati. Pranjem se odstranjuju i štetni mikroorganizmi, bakterije i divlji kvasci, koje alkoholno vrenje mogu da usmere u neţeljenom pravcu. Jabuke, zatim, treba iseckati ili izmuljati da bi se alkoholna fermentacija (vrenje) brţe odvijala i šećeri u jabukama u potpunosti bili iskorišćeni. Manje koliĉine mogu se drobiti tuĉkom, ili usitniti seckalicama za voće, a krajnje rešenje je ruĉno seckanje. Veće koliĉine jabuka trebalo bi usitnjavati u specijalnim muljaĉama. Ako je dobijena koliĉina suviše suva treba je razrediti dodavanjem mlake, ili hladne itke vode. Komini od jabuka, posebno ako je hladnije vreme, trebalo bi dodati 20 grama selekcionisanog ili pekarskog kvasca za podsticanje vrenja. Vrenje komine od jabuke, na temperaturi od 18 do 20°C, traje dve do tri nedelje, a pri nešto višim temperaturama desetak dana. U prvoj fazi vrenja poţeljno je više puta a kasnije jednom ili dva puta dnevno kljuk dobro promešati. Završetak vrenja utvrĊuje se vizuelno, ili još bolje pomoću Ekslovog širomera, koji treba da pokaţe vrednost do pet stepeni. Kod loše voĊenog vrenja moguća je pojava sirćetne kiseline, koja moţe da prekine vrenje. Ona se moţe neutralisati dodavanjem 750 grama kalcijum-karbonata, ili 500 grama gašenog kreĉa, koji se predhodno rastvori u vodi i uz intenzivno mešanje doda komini. Mehurići koji se stvaraju dodavanjem ovih supstanci nestaće onda kada i kiseline u kljuku. Komina iz koje su odstranjene kiseline sklona je kvarenju, pa treba voditi raĉuna da temperatura pri vrenju ne preĊe 20 stepeni, a po završetku vrenja kominu treba odmah destilisati. Ako se peĉenje rakije ipak kraće odlaţe, vrione sudove treba dopuniti, površinu kljuka posuti konzervansom i sudove hermetiĉki zatvoriti. Destilacija prevrele komine obavlja se oprezno, jer zbog većih sadrţaja suvih materijja moţe lako da zagori. Prvom destilacijom izdvaja se sav alkohol, a redestilacijom (prepekom), uz izdvajanje nepoţeljnih sastojaka (metanola i patoke) dobija preĉišćen, pojaĉan destilat, ĉija se konaĉna jaĉina kasnije formira dodavanjem destilovane vode. U zavisnosti od sorti jabuka, od sto kilograma kljuka moţe da se dobije od 8 do 10 litara rakije jaĉine 50 odsto alkohola. Jabuka bi trebalo da odleţi u hrastovim buradima, a sluţi se rashlaĊena. Iz knjige"Domaće rakije od voća i groţĊa" Svetski šampion

Stara Sokolova je osvojila prvo mesto na nedavno odrţanom festivalu šljivovice u Minesoti, SAD. Festival šljivovice se tradicionalno odrţava prvog ponedeljka u septembru u organizaciji Radosevich's Earthwood Inn. U kategoriji najboljih 27 rakija iz 10 zemalja, meĊunarodni ţiri koji joj je dodelio prvo mesto meĊu odleţalim šljivovicama. Ljubitelji dobre šljivovice, obratite se i uputićemo vas na uvoznika u vašem delu sveta kako bi i sami uţivali u ozuzetnom ukusu Stare Sokolove.

... od šljiva iz Sokolske regije Dobijena od tradicionalnih sorti šljive, destilisana i odnegovana u selima Sokolske regije, Stara Sokolova je pravi ambasador svoga zaviĉaja. Nosi patinu starih seoskih podruma i buradi od stoletne hrastovine. Asortiman proizvoda Stare Sokolove obuhvata rakije šljivovice dobijene od nekoliko vrhunskih sorti šljive i starosti od 5 do 12 godina kao i rakiju klekovaĉu.

Stara Sokolova u New Yorku Prefinjeni ukus koji objedinjuje najbolje iz tradicionalne šljivovice, malih i velikih proizvodnih tajni Bogdanovića i plemenitog dejstva starenja u hrastovom buretu. Najpoznatija Sokolova i osvajaĉ pet zlatnih medalja na ocenjivanju pića na Novosadskom Sajmu. Puni se u dve vrste pakovanja, LUX (ruĉno duvana boca, sa ukrasnim drvenim burencetom preko zatvaraĉa boce) i Exportno (punjeno u standardnu bocu Sokolova). Najbolje konzumirati kao aperitiv, pre obroka.

Stara Sokolova 7 god

Naš izvozni proizvod. Dobijena destilacijom mešavine tradicionalnih i modernih sorti šljiva. Poznati ukus i aroma Sokolova dodatno oplemenjeni nešto duţim starenjem u starijim buradima.Sa pravom nosi nadimak srpski konjak. Puni se u dve vrste pakovanja, LUX (ruĉno duvana boca, sa ukrasnim drvenim burencetom preko zatvaraĉa boce) i Exportno (punjeno u standardnu bocu Sokolova). Odliĉno ide uz obroke sa mesom.

Stara Sokolova 12 god Top proizvod Stare Sokolove iz porodiĉnih rezervi porodice Bogdnović. Dobijena destilacijom tradicionalnih sorti šljva kao što su poţegaĉa i trnovaĉa. U nju je utkano celokupno znanje Bogdanovića Osvajaĉ osam velikih zlatnih medalja na ocenjivanju pića na Novosadskom Sajmu. Puni se u ograniĉenim koliĉinama. Napunjena u ruĉno duvanu bocu, sa ukrasnim drvenim burencetom na vrhu boce. Preporuĉuje se konzumacija nakon obroka kao digestiv.

Stara Kleka Rakija šljivovica aromatizovana klekom. MlaĊa sestra Stare Sokolove. Po aromi sliĉna dţinu ali mnogo plemenitijeg ukusa zbog prirodne osnove na kojoj je nastala. Nastavljaĉ duge tradicije Bogdanovića kao i celokupnog Bajinobaštanskog kraja u proizvodnji klekovaĉe. MeĊutim, tradicionalna klekovaĉa ĉesto ima vrlo oštar, gotovo odbijajući miris koji moţe biti previše za osetljive, a na ukusu je previse trpka. Stara Kleka ima blag, vrlo prijatan miris na kleku koji Vas izaziva da je ponovo probate. Na ukusu je puna i prijatna, sa naknadnim blagim doţivljajem kleke koji odliĉno otvara apetit.

Poreklo

Uveden je i „nov tradicionalni” proizvod Stara Kleka (šljivovica aromatizovana plodom kleke) po organoleptiĉim krakteristikama sliĉna dţinu ali mnogo bolja zbog svog prirodnog porekla. na porodiĉnim veseljima. o dobrim rakijama su se ispredale legende. i izvrsnoj rakiji koja se od nje pravila. specifiĉnoj za taj kraj. Poĉeci Stare Sokolove Naslednici loze Bogdanovića deda Svetolik. Stajanje joj ne škodi. sušila za zimu. Ĉuvena Sokoljanska familija Bogdanović iz sela Kostojevići kod Bajine Bašte bila je poznata po staroj sorti šljive trnovaca. Uveden je i „nov tradicionalni” proizvod Stara Kleka (šljivovica aromatizovana plodom kleke) po organoleptiĉim krakteristikama sliĉna dţinu . Stara Sokolova se sa ponosom pije u najboljim Beogradskim i Srpskim restoranima. dţem i naravno pekla se prirodna rakija. To joj je nakon nekoliko godina otvorilo vrata za prodor na strana trţišta. To joj je nakon nekoliko godina otvorilo vrata za prodor na strana trţišta. i nosi kao poklon u inostranstvno. otac Radisav i sin Ivan pre petnaestak godina otišli su korak dalje. Osim što je dobra rakija bila ponos pravog domaćina. Šljiva se konzumirala sveţa. rakija je bila nacin za cuvanje kapitala. Stara Sokolova danas Bazirano na porodiĉnim tajnama destilacije i starenja rakije i u saradnji sa najuglednijim struĉnjacima u ovoj oblasti stalno su je unapreĊivali i povećavali svoje uĉešće na trţištu. na porodiĉnim veseljima. U ovom trenutnku Stara Sokolova se sa uţivanjem konzumira širom sveta od Kanade i SAD-a preko zemalja zapadne Evrope i Rusije pa sve do Australije. U Sokolskoj regiji odnos prema šljivi i rakiji od šljive je oduvek bio poseban. Koncept familije Bogdanović bio je jednostavan i hrabar. Prva mesta prodaje bile su luksuzne prodavnice u Beogradu i Avioni JAT-a. Svoje ime je dobila po kraju iz koga potiĉe. Nakon više ubedljivih pobede na ocenjivajnu zestokih pića na Novosadskom sajmu poĉetkom devesetih. mesta promocije najbolji hoteli i restorani. Familije su se poznavale po rakiji. i nosi kao poklon u inostranstvno. O rakiji Bogdanovica su se ispredale legende a deo toga ušao je i u literaturu kao naprimer Milomir Đukanović u svojoj knjizi "Koktel Menhetn". već joj dodaje na kvalitetu. Rakija se proizvodila u velikim koliĉinama i prodavala širom Sokolske regije. u vreme kada banke nisu postojale. Oblast Zapadne Srbije uz reku Drinu za vreme Turaka dobila je naziv Sokolska regija ili nahija po srednjovekovnom gradu Soko. Poĉeli su sa porodiĉnim zalihama u podrumima i velikom ţeljom da pokaţu kako Stara Sokolova moţe da se ponosi svojim kvalitetom i pred svetskim veliĉinama. U ovom trenutnku Stara Sokolova se sa uţivanjem konzumira širom sveta od Kanade i SAD-a preko zemalja zapadne Evrope i Rusije pa sve do Australije. od nje se pravilo slatko.Stara Sokolova Rakija nastala je na viševekovnoj tradiciji porodice Bogdanović iz sela Kostojevići kod Bajine Bašte. Ponudili su trţištu vrhunsku rakiju na nivou najboljih viskija i konjaka. odluĉili su da naprave robnu marku Staru Sokolovu. Stara Sokolova danas Bazirano na porodiĉnim tajnama destilacije i starenja rakije i u saradnji sa najuglednijim struĉnjacima u ovoj oblasti stalno su je unapreĊivali i povećavali svoje uĉešće na trţištu. Stara Sokolova se sa ponosom pije u najboljim Beogradskim i Srpskim restoranima. zapakovanu u ambalaţu na svetskom nivou kako bi se mogla sa ponosom prodavati u istim rafovima sa gore pomenutim pićima.

Med je meĉavina medljikovca. ili da postavljam revolucionarne teorije. Od tada. Turcima. Pčelicina rakija od meda Rakija od meda .. bili u vrlo ĉudnom psiho-fiziĉkom stanju. ali evo jedne naroĉito intrigantne. Rakija piše: Branislav Zukić Ako bih tekst poĉeo pozivanjem na taj i taj ĉlan Zakona o informisanju i na moje bogomdano legalistiĉko. izuzetno je pitka. naglo je porasla ponuda rakije na trţištu. imala je u sobi neko burence koje je ona zvala ardovčićem. ali priĉa se da su delovi srpske vojske. U staroj Srbiji rakija nije bila poznata sve do druge polovine XIV stoleća. i propolis u rakiji s medom. rakija kreće nezadrţivo uzlaznom linijom (neki će primetiti da je uspon rakije u vezi sa usponom i jaĉanjem kakve-takve srspke drţave u to vreme). Jaĉina rakije je 19 gradi odnosno 47. Sve posle toga je mit. na Marici. Kaţu da je u naš jezik naziv za rakiju (negde i raćiju) došao iz staroindijskog. ĉiĉka i suncokreta. koje se u nekim krajevima naše zemlje naziva žmirenjem. Da je rakija u neraskidivoj vezi sa našom istorijom. Krajem sedamdesetih godina XIX stoleća filoksera je uništila dobar deo vinograda u Srbiji. To mi je najzad i uspelo kada sam. pokazuje još jedan splet okolnosti. Nije mi bilo jasno zašto iz tog ardovčića viri neko crveno gumeno crevo i pokušavao sam da dokuĉim ĉemu ono sluţi i šta se u tom burencetu nalazi. pokušam da se ukljuĉim u umnu diskusiju koju su moji uvaţeni prethodnici blagoizvoleli zapoĉeti u prethodnim brojevima. što je oznaĉavalo alkoholni napitak u poĉetku spravljan od pirinĉa. Originalni naziv za nju je arak. Ne bih da menjam istorijske svetonazore. dozvoliću sebi slobodu da jedino ţeljom da reagujem na zapostavljanje nacionalne tekućine. sa rakijom od meda pravimo i propolis u rakiji. zlato&353. jednog jutra. pre prvog velikog poraza 1371.medovača koju Pĉelicatrenutno ima na raspolaganju. izgleda specijalno za tu priliku pripremljenoj. Imao sam dovoljno godina da naslutim da stric ne bi voleo da zna da sam ga video u priliĉno kompromitujućoj pozi. Moje prve uspomene koje imaju veze sa radžom seţu do kasnih sedamdesetih godina prošlog stoleća. Moja baka. Biće da su prepredeni orijentalci raĉunali da će sadrţaj mešina. pa sam .. ili rak. Pa šta. kroz odškrinuta vrata bakine sobe. reći će neki? Kako pa šta? Druga polovina XIV stoleća uzima se kao period kada nekadašnja velika i moćna Srbija poĉinje da slabi.ali mnogo bolja zbog svog prirodnog porekla. bezbeli. ili buradi. kojima je legalizam postulat na kojem poĉiva sve ovo zemaljsko i onozemaljsko. i ona je na naše tlo stigla sa velikim hedonistima i osvajaĉima. odavde do najzabaĉenijeg kutka Mleĉnog puta. proizvedena je od meda vrcanog sredinom avgusta 2005. da se pretvara u senu svoju. a da je ĉudesna teĉnost arapskog porekla. godine. Po ţelji kupaca. Ha! Kao i sve što ima veze sa kvarenjem našeg bogobojaţljivog puka. koji su nosili sa sobom. a kasnije i od drugih biljaka. sebi bih postao sumnjivo nalik na ĉlanove jedne naše stranke. da kopni. Rakija je specifiĉnog ukusa i mirisa. i zbog smanjene ponude vina. Pristalice teorije zavere mogu da naprave nekoliko bombastiĉnih priĉa baš o rakiji.ipke. rasplamsava. neotuĊivo pravo da reknem i ja nešto o tematici koja se.omaĊijati narod koji idu da porobe i da će im biti od nemale pomoći. a po miĉljenju naĉih kupaca. video svoga (bog mu dao rajsko naselje) strica kako profesionalnim i istreniranim pokretima iz tog creva izvlaĉi prozirnu teĉnost i slobodni tok preusmerava ka maloj posudi. napitka koji otvara apetit za boţanski kolaĉ. koja je ţivela u malom mestu u Bosni. bez primesa ikakvih boja.5% i prozirna je. Zato.

Kasnije je ukus poĉeo da mi se sviĊa. nemoćni da pomerimo ruke ili noge. Najbolja stvar kod rakije je to što je ona veoma opasan protivnik.89:663. zapeĉatila obavezom da uz svaki njegov poen popije po ĉašicu ljute. Odmah sam osetio miris koji sam i ranije. ako preterate. što u jedva razumljivim tragovima.. osećao ispunjenim koliko bi to. Prvi i poslednji put od rakije sam se napio u zimu1991. 1 p. koja je pred poĉetak finala košarkaškog turnira u Atlanti 1996. 49-51 . POŠALJITE KOMENTAR REDAKCIJI << PRETHODNI Copyright © 1998-2007 Vreme. 29(2004) Suppl. Smejali smo se. ali za koji znam da je imao ĉetiri ogromna skladišta sa municijom (Ministarstvo vojno neće moći da me sudski pojuri zbog ovoga. a baš nekako pored našeg isturenog objekta nalazila se prodavnica koja se. liznuo kraj te magiĉne crvene magistrale. Od svih alkoholnih pića. ugrejali. na tom turniru nije igrao sjajno. protiv Amerikanaca. ili momenat kada me je na plaĉ naterao gol Videotona protiv Ţelje u polufinalu Kupa UEFA tako pamtim i taj trenutak kada su nekolike kapljice prvo udarile direktno u jezik. bio najpoznatiji čestiti srpski domaćin kada bi dobio priliku da do mile volje ispsuje i naruţi kakvog ţurnalistu jerbo mu postavlja pitanja uhu neprijatna. Elem. Na raport smo išli tek sutra. sklopila ĉudan pakt sa Neĉastivim. Nisam nikada do tada probao mastiku. ali me je i toliko zavarao (nisam jedini kojem se to desilo. ali je sigurno da sam se.zove – diskont pića. Znamo da je prvo poluvreme te utakmice Paljo odigrao kao u najboljim danima. najbolje bi bilo da je glumi Dţon Malkoviĉ).saĉekao da on ode i ušao u sobu. siguran sam) da sam ubrzo poĉeo da osećam da imam dva vegetativna nervna sistema. koji.11) Istorija medicine i zdravstvene kulture ISSN 0350-2899. i kada bi bila predstavljena kao ţivo biće. Beskompromisno zagospodari vama. deĉje znatiţeljno. Ne sećam se da sam bilo kada u ţivotu bio toliko daleko od sebe. sedeći sa svojim so called saborcem na vrhu straţarske izvidnice na izdvojenom vojnom objektu ĉijeg se broja ne sećam. zatim se. danas. zašto je tako brzo završeno. ali na taj naĉin i natera da joj prilazite sa duţnim (straho)poštovanjem i svešću da je trenutak nepaţnje dovoljan da od vas naĉini ordinarnog magarca. video Maršala. ali 90 odsto mojih poznanika-izazivaĉa ni danas ne sme da pita zašto drugo poluvreme te utakmice nije odigrano. Ukus mi se nije nimalo svideo. Beograd UDK: 615. prisećali se svih muka i srećnih trenutaka u svojim dvadesetogodišnjim ţivotima. od samog Ċavola poklisar) uspeo je da prošvercuje celu flašu. najdespotskija je (kada bi o njoj bio napravljen film. Eto šta biva kada radži bacite rukavicu u lice. obamrle. ili. U to se najbolje uverila grupa mojih poznanika (uz ponekog prijatelja u grupi). Od toga bar deset puta pred starešinom. bila je to jaka prepeĉenica.5(497. vesela grupa je svoju ţelju da pokaţe negodovanje zbog neuobiĉajeno loših izdanja Paljinih. kada je. ponovili smo. što razgovetno. pa još trokratno.. ali je deĉja znatiţelja zadovoljena. preko nepca. jer do sada nisam rekao da se sve dešavalo petnaestak km od Skopja). koji nas je uhvatio u prestupu. barem 50 puta. Ĉudni mentol ukus mastike je drugi kljuĉni momenat u mom empiristiĉkom opusu glede šnapsa. ruku na srce. Kao povod je posluţio Paspalj.valjda. jer bi bilo kakvo ribanje nekoga kime je ovladala mastika bio direktan udar na temelje vojne doktrine i na sam smisao hijerarhije u vojsci. Toliko mi se svideo. Veljko (tako se zove moj saborac. Kao što pamtim trenutak kada sam prvi put ugledao jedne zelene oĉi. i shvativši od ĉega potiĉe. godine. i skinuo. zavukli smo se na vrh naherene limene rabatije (daleko od Rumije) i sljuštili skoro ceo sadrţaj. sa vrha te izvidnice. povremeno. osećao u toj prostoriji. sjurile u sam epicentar malog organizma nemoćnog da spreĉi snaţan drhtaj koji je izazvan prvim susretom sa misterioznim sadrţajem bakinog burenceta. Ne mogu reći da sam bio srećan kao mlaĊahni Balašević. Reĉenicu dobra ova mastika. zbog odgonetanja tajne bakinog ardovčića.

niti sahraniti. medicine. O tome govori i narodna izreka “Rakija je lek”.god. kod stomaĉnih tegoba. Ona ima veliku ulogu kako u svakodnevnom tako i u obrednom ţivotu. jer kako kaţu. tuberkuloza itd. To kazuje izreka: “Ko mi pruţi ĉašicu rakije. Obiĉno je “ljuta” ili komovica mešana sa lekovitim travama – pelinom. Proizvodnja rakije na ovim prostorima porasla je tek u kasnijim vekovima. jer kad se zdravlje izgubi ono se rakijom vraća. posebno od 1878. brandy made with aromatic herbs Još u X i XI veku arapski lekari su destilisali alkohol sa dodatkom bilja i ovu su proizvodnju primili Evropljani. U srpskim zemljama u XIII i XIV veku bila je poznata veština spravljanja slada od ĉita i varenje piva. Rakija se pije “blaga” koja sadrţi najviše 40% alkohola i “ljuta” tzv. postoji veliki broj recepata za leĉenje razliĉitih bolesti u kojima rakija igra vaţnu ulogu. lek. Osim prepeĉenice i komovice za leĉenje su sastavljane i posebne vrste rakija – “travarice”. Rakija se kod nas najviše proizvodi od šljiva jer ih najviše ima. ona otvara apetit.rakija peĉena od vinske komine. Te su se rakije koristile za leĉenje odreĊenih bolesti. health. kada je većina vinograda u Srbiji uništena filokserom i kada je potpuno opala proizvodnja vina (3). kao jedina anestezija pri raznim vrlo komplikovanim zahvatima narodnih lekara. posebno poslednjih desetak godina. U leĉenju je naš narod najviše koristio “prepeĉenicu” i komovicu. Preĉišćen alkohol je u srednjem veku preporuĉivan kao odliĉan lek. . Uz rakiju se napijaju zdravice i to pokazuje duboko ukorenjeno mišljenje da se pije radi zdravlja. bolest. lincurom ili sa plodovima voća – poznata orahovaĉa. disease. U našoj etnološkoj literaturi i sećanjima starijih ljudi. nanom. Rakija u Srbiji nije bila poznata pre II polovine XIV veka. a parĉe leba ne. “Srpska reĉ rakija potiĉe od staroindijske reĉi arak ili rak. oko ili kod teţih zaraznih bolesti kao što je ţutica. kad boli zub. za ĉišćenje rana. a oznaĉava alkoholno piće. neprijatelj mi je. travarica Key words: brandy. a kasnije i od drugih biljaka” (2). Ni reĉ rakija se ne pominje u starijim srpskim spomenicima i jeziku. “pepeĉenica koja se dobija prepecanjem blage rakije i procenat alkohola u njoj iznosi više od 40%. Neki od njih su odavno zaboravljeni i više se ne koriste. Osim ove dve vrste rakije pije se kod nas dosta i komovica. ali se mogu za peĉenje rakije upotrebljavati i druge vrste voća pa i povrća. svadbovati. rakiju je naš narod oduvek smatrao više korisnom nego štetnom. Najviše se koristila za ispiranje guše. ali dosta toga se i danas primenjuje. Većina starijih ljudi pije svakog jutra po ĉašicu rakije “naštinu”.” Smatra se da je rakija lek za mnoge bolesti i da krepi i jaĉa organizam. Preĉišćen alkohol su alhemiĉari smatrali kao prvi stepen ka dobijanju kamena mudrosti Lapis philosophorum. zdravlje. Bez rakije se ne moţe proslaviti slava.Rakija u etnomedicini Brancy in Ethnomedicine Ivana Drobnjak Narodni muzej Ĉaĉak Sažetak: Ključne reči: rakija. kada se zbog nestašice lekova ponovo vraćamo lekarijama naših starih. Rakija je arapskog porekla pa bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da je na ove prostore došla sa Turcima u XIV ili XV veku. Iako su poznate posledice alkoholizma. uvo. “Rasprostiranju rakije u Evropi mnogo su doprineli jezuiti koji su u Italiji za veliki novac delili svoju “aqua vitae” (1). koje je nekad u Indiji pravljeno od pirinĉa. Naš narod koristi rakiju u mnoge svrhe. koja se smatra vrlo lekovitom.

U okolini Ĉaĉka zubobolja je leĉena ispiranjem obolelog zuba ljutom rakijom ili su stavljali obloge od tople posoljene rakije. Da prestane bol u uvu koristila se i rakija u kojoj je stajao list ĉuvarkuće. Da bi prestalo podrigivanje treba piti po malo ljute rakije.krpe umoĉene u toplu rakiju. rana se ispirala rakijom. “Na zaušnike treba priviti vunu zamoĉenu u rakiju i na njuj staviti tamjana i lišća od iglice” (13) (okolina Podgorice). Hemoroidi (šuljevi) smatrani su unutrašnjom bolešću. izmešan sa rakijom cvet hajduĉke trave je sluţio za zaustavljanje krvarenja (17) (Zajeĉar). Kad nekog zaboli stomak u okolini Ĉaĉka bi popili jednu ĉašicu rakije komovice. pa će bolje spavati (5) Kod gušobolje. Orahovaĉa. Sud se prekrije i ostavi da stoji na suncu 7 dana. “Ako neko padne i povredi se. kao sredstvo za dezinfekciju i kao sastavni deo razliĉitih obloga i melema. glavobolje i groznice rakija je nekad bila jedini i najbolji lek. reumatskih oboljenja. narod je zubobolju leĉio kako je znao. U okolini Kragujevca “neki privijaju peĉen izmet od neuštrojenog vepra zamoĉen u rakiju” (12). pa će bolje spavati”(4) ili “ treba da izmeša malo vina i rakije i da popije ili iz toga da stavi oblog na ĉelo. koje se omotavaju oko vrata i grudi. Ova rakija je jako lekovita jer sadrţi veliku koliĉinu joda iz orašĉića. sipali su nekoliko kapi od najjaĉe rakije “prvenca” da ublaţi bol. Glavobolja se leĉila privijanjem rakijanih obloga na ĉelo. Kada se procedi pije se po jedna kašika dnevno. Rakija je imala vaţnu ulogu u leĉenju rana. “zaušnjaci” leĉeni su na sledeće naĉine ”trava “ustupnik” stuca se. I kada se oboleli zub izvadi. “vrućice”. U selima u okolini Ĉaĉka kada koga zaboli grlo i dobije temperaturu privijaju mu “rakijane obloge”. zovu je “stomaklija”.Evo nekoliko naĉina spremanja “travarica” iz ĉaĉanskog kraja: Pelinovaĉa se spravlja tako što se na 1 l rakije prepeĉenice stavi jedna šaka pelina. U okolini Podgorice stomak su leĉili rakijom u kojoj je bila lincura. stave to na tabane. Ko ne moţe da spava “treba da pre spavanja popije malo rakije komovice. U kragujevaĉkoj Jasenici leĉili su groznicu na sledeći naĉin: “Bolesnik da popije u reĉnom viru pola litra ljute rakije i da malo postoji u njemu dok voda iz tela izvuĉe neĉistoću” (8). Kako profesionalnih stomatologa nije bilo. a ĉarape bolesnikove utope rakijom i onda mu ih navuku na noge” (9). (otuda naziv “prvenac”) ostavljala se u svakoj seoskoj kući po jedna flaša da stoji kao lek. U okolini Kragujevca “da bi se neko izleĉio od groznice. Rakijom ĉistom ili sa dodatkom drugih sastojaka leĉena su mnoga lakša oboljenja. U 1 litar rakije stavi se koren biljke lincure i ostavi se da stoji na suncu 7 dana. Posle ceĊenja koristi se kao lek kod oboljenja štitne ţlezde. treba oĉne kapke premazati komovicom. Kada zaboli uvo u selima oko Ĉaĉka. Kad oĉi zabole. Rakija se dosta koristila kao lek kod razliĉitih vrsta stomaĉnih tegoba. treba da popije jednu ĉašu dobro ljute rakije i da se posle dobro utopli” (6) ili “treba tri jutra pre jela da pije po jednu ĉašicu rakije u kojoj su bila 3 lista pelina 24 ĉasa” (7). a najĉešće rakijom. . Kod krvarenja ĉira u stomaku. Ovoj rakiji su pridavana posebna lekovita svojstva. uboja. “NaĊe se trava “puparka” i stavi u rakiju za 24 sata. I u Gruţi su “vrućicu” leĉili pelinjaĉom. Od prve ispeĉene rakije. Zauške. preloma. orovaĉa se spravlja tako što se u 1 l rakije stavi 30 zelenih orašĉića i ostavi da odstoji na suncu 7 dana. Lincura se pravi sliĉno kao i pelinkovaĉa. umeša se u rakiju i zagreje na vatralju. “Na otok od zuba treba privijati 2 do 3 puta dnevno istucanu tatalu posutu jakom rakijom” (10) (okolina Kragujevca). pa se previje” (11) (Kragujevaĉka Jasenica). Leĉeni su u Kragujevaĉkoj Jasenici ispiranjem usta rastvorom plavog kamena u komov rakiji (14). “Od nje treba piti svakog jutra po jednu ĉašu” (15). U Leskovaĉkom kraju kod leĉenja vatre “ognjice” smešaju projino brašno sa komovom rakijom. pa se izjutra našte daje bolesniku da pije po jednu ĉašicu” (16) (Leskovac). Kada prevri procedi se u bocu i pije se za apetit i stomaĉne tegobe. Ova rakija se koristi za leĉenje kostobolje.

posekotina itd. zapajali sve ukućane verujući u isceliteljsku moć napitka (28). bolne soli (mirišljava so koja se kupuje u poljoprivrednoj apoteci) koja se stavi u tamnu bocu. Ovu travu su drţali u rakiji. To ponove tri puta i onda kosa manje opada (30). i posle bolesniku davali svakog jutra da pije te rakije (26). a ţenama 3/4 litra rakije. Rakija je upotrebljavana i u kozmetici. osim kao anestetik. Trojanović u svom radu “Šaronjanje ili tepanje u Srba” navodi da je pre ove operacije muškarcima davano da popiju 1l. stuca je sitno. Ranjenik je jednostavno vezivan. pa i gradovima upotrebljava rakija u leĉenju prehlada. Protiću.” Sve hirurške intervencije naših narodnih vidara vršene su bez bilo kakve anestezije. koristila i za dezinfikovanje unutrašnjih organa. “Od kostobolje neki istuku sumpor i kamfor i svako jutro uzimaju na vrhu noţa u ĉašici komovice (21). posebno za negu kose: “Da bi kosa bolje rasla treba je mazati izmešanim petroleumom sa rakijom (29) ili “Da kosa ojaĉa pomešaju petrolej (“gas”). uvu. onom teĉnošću se bolesnici maţu po reumatiĉnim delovima tela (22)” (Leskovac). Kad proĊu 40 dana. stavi u rakiju i tako pije” (18) (Leskovac). Kod “uštipa” – otvorenog preloma." “Kad iz kuće od tuberkuloze poĉnu umirati. ranjenik je stavljan na sto. rakije komovice i tamjana (19).” Prema ovom opisu vidimo da se rakija u hirurgiji. a vidar je radio. posebno kod teţih sluĉajeva i porodilja je napijana rakijom. U okolini Zajeĉara “mešavinom ljute rakije i 100 gr. zubu. Pri poroĊaju. ricinus i rakiju. zatvori smolom i ostavi 10 dana na hladnom i tamnom mestu mazali su bolna reumatiĉna mesta (23). bolova u grlu. S. kada kost uštine mišiće. Zaključak U ovom radu izloţen je samo deo obimne graĊe o naĉinima leĉenja rakijom iz razliĉitih krajeva naše zemlje. narodni vidari su najpre rakijom ĉistili ranu (ne ĉistim alkoholom) jer rakija sadrţi neke hranljive materije (20). potom je operu. vezivane su mu noge i ruke i brijan trbuh. Jedini anestetik bila je ljuta rakija koju su mu davali da pije da bi lakše podneo bolove. dobro opranim rukama creva su vaĊena u veći sud i prana rakijom (24). Uberu se mladi plodovi. da bi potpuno pijana lakše podnela bolove i intervencije seoskih nadrilekara i babica. kao sa nekim najskupocenijim lekom. ĉovek se traţeći sebi leka ponovo okreće tradicionalnim . posle sedam dana pije se po jedna ĉašica protiv tuberkuloze (27). To je bio komad plavog papira premazan smesom cerove smole. U okolini Podgorice ţuticu su leĉili pomoću ţući (trave koja ima glavicu sliĉnu glavici belog luka). zajedno sa pokojnikom zakopaju bocu pića u grob.” “Od reume (aramatiz) se leĉi i tatulom. Lek za uganuće zvao se “cerot”. Rakija je bila i sastavni deo leĉenja zaraznih bolesti: U okolini Leskovca su bolesnike od tifusa oblagali ĉaršavima ukvašenim ljutom rakijom komovicom (25). 24 ĉasa. Posle punih 40 dana bocu bi otkopali i tada ritualno. U ĉaĉanskom kraju reuma se leĉila masiranjem bolesnika komovicom. Išĉašeni ĉlanak na nozi nameštali su narodni ortopedi naglim povlaĉenjem noge i masiranjem rakijom. usitne i metnu u staklo sa rakijom komovicom. Kada zvaniĉna medicina zataji. Mnogi od ovih recepata odavno su izašli iz upotrebe. najĉešće komovicom. Pored velikog napretka medicine i dostupnosti lekova i danas se u našim selima. pomoćnici su ga drţali. Rakije “travarice” se još uvek dosta koriste u leĉenju teţih oboljenja. Tom smešom maţu kosu ĉetiri dana. za dezinfikovanje rana. U okolini Zajeĉara “korenje vuĉje jabuke se sitno iseĉe i stavi se u ljutu rakiju.izgori crvenu vrbu. Otuda i izraz: “Pijan kao majka” “U sluĉaju povrede creva prema M. Sve ortopedske intervencije vršene su bez anestezije tako da se kod ovih veoma bolnih zahvata stanje moglo ublaţiti jedino jakom rakijom. mada se neki i danas koriste.

Glavnije bilje u narodnom verovanju i pevanju kod nas Srba. str 55 27. Letopis Matice Srpske. Mita Petrović. str. iz narodne medicine u okolini Kragujevca. Bgd. GEM br. Bgd.258 9.. Navedeno delo . Navedeno delo . Drţavna štamparija.god. knjiga 12. Gordana Ţivković. Navedeno delo . Ţivot i obiĉaji narodni u Leskovaĉkom kraju. ĐorĊević. Bgd 1977. str. 486 24. iz narodne medicine i u okolini Kragujevca. Ilija Radulović. str 102 25. 1978 god.Savić. str 226 10. str 112 20. Narodna medicina u okolini Zajeĉara u XX veku. Hirurgija i ortopedija u narodnoj medicini kod Srba. fototipsko izdanje. AnĊelka Lazarević. Ilija Radulović. iz narodne medicine i u okolini Kragujevca. Bgd. Navedeno delo. str 231 Adresa autora: Ivana Drobnjak Narodni muzej Ĉaĉak . Pavlović. Ilija Radulović. Dragutin M. Srebrica Kneţević. str 229 19. Kragujevac. str. str 255 12.95 4.Pavlović. Ilija Radulović. str 475 18. Dragutin M. BIGZ. Gordana Ţivković. Dragutin M. Ilija Radulović. 479 28. M. Ţivot i obiĉaji narodni u Kragujevaĉkoj Jasenici i Šumadiji. Navedeno delo. Ilija Radulović. Dragutin M. Napomene 1. ĐorĊević. Podgorica. str 258 15. ĐorĊević. str. ĐorĊević. str 226 23. Bgd. 1990. Milićević. str 87 11. Sofrić Niševljanin.32 2. AnĊelka Lazarević. 307 22. 10. Dragutin M. GEM br. str 86 13. str 53 14. Navedeno delo. Prosveta Bgd. 1935 god. GEI SANU XXVI. Navedeno delo . GEM br 10.str 89 8.god. ĐorĊević. str 87 5. Sarajevo 1924. Kragujevac. GEM br 10. 119-120 29. . Srpski Etnografski zbornik. Leskovac 1985god. str 229 26. Podgorica.naĉinima leĉenja u kojima je rakija igrala vaţnu ulogu. str. Navedeno delo. ĐorĊević. Pavlović.. str. Jeremije M. str 113 21. Izdanje ministarstva trgovine i industrije. Bgd.M. 1978 god. Ilija Radulović. Ilija Radulović. Etnološke sveske 1. Navedeno delo . 1933 god.god.. Ilija Radulović. P.. Kragujevac. AnĊelka Lazarević. 42. Naša industrija. str. Alkoholna pića i obredna praksa. Ibid . Dragutin M. Jeremije M. Navedeno delo. Proizvodnja rakije u našem narodu. str 222 3. str 54 16. Milan Đ. 88 7. str. Ţivot Srba seljaka. 1921. zanati i trgovina IV deo. Gordana Ţivković. 1889. Bgd. str 222 17. str 86 30. BGD 1935 god. 1984 god. Podgorica. Novi Sad. str 53 6. Navedeno delo. Jeremije M.godine.

Za godinu dana rekultivisali smo 45 hektara . Sve ostalo je već poznato ostale su samo nijanse Đoke Balaševića i moje finese.To postižem na taj način što koštice i semenjače izdvajam od voća pre stavljanja na vrenje. Što se tiče same proizvodnje kvalitetne rakije potrebno je izdvojiti sve štetne elemente po ljudski organizam koje sadrži voće. Dobro je da voće i grožđe sadrži u sebi što više voćnog šećera kako bi se obezbedili uslovi za dobro vrenje. planiraju i razvoj drugih poljoprivrednih kultura. izdvajam prvenac i patoku tako da hvatam samo srednju frakciju koju razblažim sa destilovanom vodom na oko 50% po ukusu.Pečenje rakije Pre stavljanja voća i grožđa na vrenje ja ga dobro operem i izdvojim sve nedozrele.07. Takođe vodim računa da burad u koja stavljam plodove na vrenje budu potpuno čista. jer smo kod dobrog vrenja se svi elementi iz voća pretvore u alkohol.Nepregledne površine ugljenokopa više neće liĉiti na pustinju.Sa ugljenokopa Rudarskog basena „Kolubara“ uskoro će na trţište stići jedina svetska rakija iz voćnjaka zasaĊenog na ugljenoj jalovini! U preduzeću „Kolubara-usluge“. te farmu za tov junadi. jer samo kod dobrog vrenja se svi elementi iz plodova pretvore u alkohol.kvarne i oštećene plodove. koje se bavi rekultivacijom zemljišta na kopovima najvećeg energetskog basena u Srbiji. Milan Mirkov Srbija Na jalovištima „Kolubare“ niĉu voćnjaci Rakija sa kopova Autor: P. . izdvojim sve koštice i semenke zajedno sa semenjačom tako da na vrenje stavljam samo potpuno zrele i zdrave plodove koje predhodno dobro izmuljam ili usitnim. Samo od kvalitetnog. Vujanac | 30. Nakon završenog vrenja prilikom pečenja dva puta prečišćavam.08:05 LAZAREVAC . Za vreme vrenja obezbedim da u prostoriji temperatura bude oko 20C stepeni što je idealno za dobru fermentaciju. potpuno zrelog i zdravog voća i grožđa može se proizvesti dobra rakija. Proizvedenu rakiju skladištim u staklenoj ambalaži i čekam da odleži najmanje 60 dana da bi se aroma dobro formirala.2007 .

Obnovili smo rekultivaciju zemljišta posle 16 godina pauze. U rasadniku. izdvojim sve koštice i semenke zajedno sa semenjaĉom tako da na vrenje stavljam samo potpuno zrele i zdrave plodove koje predhodno dobro izmuljam ili usitnim. a tu je i rasadnik od 20 hektara. Na jalovištima sejemo razne poljoprivredne kulture kako bi se vremenom popravio kvalitet zemljišta i otklonile posledice po ekologiju zbog kopanja uglja jer je jedan od osnovnih zadataka naše firme zaštita ţivotne sredine . Za vreme vrenja obezbedim da u prostoriji temperatura bude oko 20C stepeni što je idealno za dobru fermentaciju. Peĉenje rakije Pre stavljanja voća i groţĊa na vrenje ja ga dobro operem i izdvojim sve nedozrele. uz srpsko meze. u „Kolubara-uslugama“ planiraju da prinos pšenice sa rekultivisanog zemljišta dostigne pet tona po hektaru. TakoĊe vodim raĉuna da kace(burad) u koja stavljam plodove na vrenje budu potpuno ĉista. Na 12 hektara nekadašnjeg ukljenokopa već je nikao voćnjak.04. direktor „Kolubara-usluga“. dodajte malo nane. Ukoliko vam ne prija aroma domaće šljivovice. jer samo kod dobrog vrenja se svi elementi iz plodova pretvore u destilat. Sastojci  8 cl šljivovice  1 kašika smeĊeg šećera Način pripreme Kuvana rakija priprema se u metalnoj posudi.kuvana rakija 13. . . u lampeku. uz to.500 litara šljivovice.kaţe direktor firme sa oko 1. Po njegovim reĉima. Posle vina sa peska. .Ako se rekultivacija nastavi tempom koji smo imali ovih godinu dana. .300 zaposlenih.kaţe Obradović dodajući da se svi poslovi obavljaju u saradnji sa Poljoprivrednim i Šumarskim fakultetom u Beogradu. u jednom od drvoreda je i 20 sekvoja. Plasiraćemo je na trţište u flaši koja će biti zatvorena komiljkom kukuruza zapeĉaćenom voskom nakon Sajma poljoprivrede u Novom Sadu.500 hektara kopova mogli bismo da zaposlimo još 500 radnika . To će biti jedina rakija u svetu proizvedena od voća sa ugljenokopa. a tovljenici bi se hranili lucerkom ĉija je sadnja planirana na 250 hektara. Do sada smo ispekli 130 kazana na starinski. stiţe i rakija sa uglja obećava Obradović.2005.kvarne i oštećene plodove. na obnovi preostalih 6. Iz voćnjaka je već stiglo 1. Koktel "sumadian tea" . a sluţi u ĉašama za punĉ. tradicionalni naĉin. jabukovaĉe i viljamovke. U planu je i podizanje farme za tov junadi.Reĉ je o izuzetno kvalitetnoj rakiji koja ispunjava sve norme kvaliteta i ispravnosti jer voće ne prskamo. koji je sa više od 100 vrsta drveća najveći u jugoistoĉnoj Evropi.zemljišta na kojem su otkopavajući ugalj moćni bageri glodari ostavili ogromne koliĉine jalovine objašnjava Duško Obradović.

To su aromatiĉne tvari hlapive kiseline. Proizvedenu rakiju skladištim u drvenim buradima i ĉekam da odleţi najmanje 60 dana da bi se aroma dobro formirala. viši alkoholi itd. tako da se na vrijeme odvoje frakcije rakije koje bi joj mogle pokvariti karakteristiĉan skladan okus i miris (bašica i patoka). da bi duţe vrijeme ostala kvalitetna. esteri. Kako ispeći dobru rakiju od šljiva Destilaciju (pečenje) rakije treba obaviti u pravo vrijeme. Prerana destilacija (pečenje) ukomljene šljive ima za posljedicu da se zbog nepotpuno prevrelog šećera plodova dobije manje rakije (šljiva slabo "plaća"). svojim lošim sastojcima (kiselina.kao i boja. preko koje se nabaca tanji sloj pijeska. Prije punjenja kotla s komine se skine i baci krovina (do zdravog dijela) jer je sasušena. plijesan).zapremine obiĉno 80-250 litara. Poslije je prepakujem u staklenu ampalazu kao finalni proizvod. pokrivanjem polivinilskom folijom. kad se kapak zagrije tako da se više na njemu ne moţe drţati ruka. Ako se komina ne moţe pravovremeno peći (najkasnije 2-3 tjedna poslije završnog vrenja) treba je konzervirati.može se i dogoditi da krovina potone i da znatno kvari cijeli sadržaj. Hlapivi sastojci komine sastoje se iz mnogobrojnih kemijskih spojeva koji uz najzastupljeniju vodu i alkohol prelaze u destilat.rakiju. Destilacija (peĉenje) prevrele komine ima svrhu da iz nje odvoji hlapive sastojke prevodeći ih u tekući destilat . Nakon završenog vrenja prilikom peĉenja dva puta preĉišćavam. Pri postizanju tog cilja najveće je umijeće destilacija (peĉenje). izdvajam prvenac i patoku tako da hvatam samo srednju frakciju. ukiseljena i pljesniva. . Kotao se puni kominom do 2/3 zapremine (30 % praznog prostora je potrebno kako kom ne bi iskipio kad zavrije). jer rakiji daju loš ukus patoke).To postiţem na taj naĉin što koštice i semenjaĉe izdvajam od voća pre stavljanja na vrenje. Svrha destilacije nije samo dobivanje neutralnog alkohola. smiriti. potpuno zrelog i zdravog voća i groţĊa moţe se proizvesti dobra rakija.bez kojih nema kvalitetnog ukusa i miris šljivovice. Svi hlapivi sastojci nemaju istu vrijednost za kvalitetu rakije. a desetak minuta prije poĉetka vrenja. Komina od šljiva (i svega ostalog voća) peĉe se u destilacijskim aparatima za dvokratnu destilaciju narodski reĉeno rakijskim kotlovima . vatru treba smanjiti.uz znatan gubitak alkohola . već da osim vode i alkohola u rakiju preĊu i sortne aromatiĉne primjese . pa neke pri peĉenju treba svakako izbjeći (osobito više alkohole. Dobro je da voće i groţĊe sadrţi u sebi što više voćnog šećera kako bi se obezbedili uslovi za dobro vrenje. U poĉetku peĉenja vatra pod kotlom mora biti jaĉa. Što se tiĉe same proizvodnje kvalitetne rakije potrebno je izdvojiti sve štetne elemente po ljudski organizam koje sadrţi voće.Samo od kvalitetnog. Prekasnom destilacijom komine . jer smo kod dobrog vrenja se svi elementi iz voća pretvore u alkohol.

Najĉešća pogreška pri prepicanja jest nastojanje da se dobije rakija pribliţne jaĉine onoj u potrošnji (4550 posto). Zbog toga je uvijek bolje odvojiti nešto više bašice nego manje.to znaĉi da treba izdvajati tri frakcije: prvenac (bašicu). Dobivanje vrlo kvalitetne rakije jaĉine od 37-45 % jednokratnom destilacijom (peĉenjem) komine vrlo je teško. koji kvare miris rakije i zato se mora odvojiti u koliĉini 0. lošiju prepeĉenicu.8 litara destilirane . a ti donjem dijelu hladan. Nakon toga kotao se puni sirovom. I napokon. prepeke mekane (slabe) rakije. srednje frakcije i patoke . Destilacija (peĉenje) izvodi se obavezno frakciono . sve dok u destilatu alkohol ne padne na 2-3 %. Nema nikakvog smisla da ono što smo jednom odvojili kao loše još jednom ulijevamo u kotao i opet odvajamo.3-0. Najĉešća i najveća je greška kod prepicanja upravo prerano prelaţenje s frakcije bašice (prvenca} na hvatanje srednje frakcije. ako se "potegne" malo više. Svrha druge destilacije. Frakcija bašice (prvenac) i patoke miješaju se i na kraju zajedno ili posebno destiliraju uz ponovo odvajanje prvenca i patoke. 40-45 litara Ċibre koja ostaje u kotlu. tj. i to onda kad jaĉina destilata koji izlazi iz hladionika padne na 20 do 25 %. patoĉnog mirisa. Kad jaĉina destilata na izlazu iz hladionika padne na oko 10. Od 100 l mekane šljivovice (30 %-tne) prepicanjem se dobije: 1-2 litre bašice.kao i kod peĉenja mekane rakije. dalje se hvata posljednja frakcija patoka. Tako dobivena rakija je obiĉno slabije kvalitete. Iskusni "pecmajstori" uz alkoholometar i degustacijom mogu toĉno odrediti trenutak kad treba preći na hvatanje srednje frakcije. Takvim lošim postupkom prepicanja uhvaćen je veći dio patoke. srednju frakciju (srce) i posljednju frakciju (patoku). koji dobivenoj prepeĉenici znatno pokvari ukus i miris. jest da joj se povisi sadrţaj alkohola. odliĉne kvalitete. patoĉan miris (ukoliko šljiva nije bila izuzetne kvalitete. ali ujedno i preĉisti (rektifikacija) od eventualnih nepoţeljnih sastojaka (kiseline. mogu se dobiti samo prepeĉenjem mekane rakije na slijedeći naĉin: ureĊaj za destilaciju (kotao) rastavi se i temeljito opere 5-6 %-tnim. a jaĉina srednje frakcije je oko 60-65 posto. itd. pravilno ukomljena i na vrijeme peĉena). Vrlo je loša praksa ubacivanja patoke i bašice u kominu idućega kotla. A upravo takve patoĉne rakije teškog mirisa (koji rakiji daju viši alkoholi) glavni su uzroĉnik jakog mamurluka. Jake (ljute) šljivovice 45-50 % (18-20 gradi). Bašica i patoka se miješaju i posebno ponovo prepeku u slabiju. srednja frakcija i patoka). koja sadrţi veliki postotak lako hlapivih spojeva. 20-25 litara patoke. najvaţnije je pravovremeno odvojiti patoku. Kad iz hladionika poteĉe tanki mlaz rakije. toplim rastvorom sode uz jako ispiranje hladnom vodom. Tajna visoke kvalitete naših odličnih starih prepečenica je u tome što se prepečenjem koncentriraju aromatične tvari koje im daju onaj izvanredan miris i okus plodova plave šljive. hladionik mora biti u gornjoj trećini topao. Razlika je u tome što se kod prepicanja odvaja 1-2 litre bašice (to više što je šljivovica slabije kvalitete). u sredini mlak. razblaţuje se destiliranom vodom da se dobije 45 %-tna rakija (18 gradi) ugodna za piće (30 litara 65 %-tne rakije razblaţuje se sa 13. Neki to doduše ĉine i peku jednokratno rakiju jaĉine i 38-42 % (15-17 gradi). mekom rakijom do 70 % svoje zapremine. Poslije bašice hvata se najveći dio srednjeg destilata kojim dobivamo meku šljivovicu do jaĉine koju ţelimo (28-38 %).15 % alkohola.Destilacija se mora odvijati polako (traje obiĉno 2-3 sata). to je prvenac ili bašica. Prepicanje rakije obavlja se takoĊer frakcionom destilacijom s odvajanjem bašice. jer samo tako u destilat (prepeĉenicu) prelaze sve fine aromatiĉne i hlapive tvari odluĉujuće za kvalitetu šljivovice.6 dl na 100 l komine).6 % od komine u kotlu (3 . jer samo tako se moţe dobiti šljivovica intenzivno izraţene arome. jer se tako ozbiljno narušava kvaliteta šljivovice.). Pri hlaĊenju vodom. 30 litara prepeĉenice. Destilacija (prepicanje) mekane rakije treba da se odvija polagano (4-5 sati). Zbog toga se dobije rakija koja jako pali u grlu i vrlo je oštrog mirisa (alkohol "strši"). no ĉesto takve rakije imaju pomalo neugodan. Dobivena prepeĉenica (srednja frakcija) jaĉine 65 posto. ako se pravilno odvajaju frakcije (bašica.

Kaţu da se rode gnezde tamo gde su ljudi dobre ćudi. Slabo. Ročići u gnezdu su već poodrasli. Dud kao hladovina. poredđerma i bunara. Načardi "Tikvara".. i zato to o ribama znam. stoji rodino gnezdo.. Pitaš ima l’ urukavcu ribe. Mnogo. brujala su u ţetvi dva kombajna. zaklonjen nastrešicom od sunca. u roguŠajkaške. mekše i izraţenijeg bukea. I zlatnihšarančića je bilo. i to samo u hrastovim baĉvama.vode). Mog’o bi ja u starosnu penziju da idem. čuveni kuvar i rakijaš Pera Subićkuvao je u ogromnim kotlu i oraniji gulaš i čobanac za više stotina duša. na širokom strnjištu. bačve i burad. Dan rakije. A na Vidovdan je u Kovilju odrţana "Rakijada".Kovilj je valjda jedino naše mesto u kome ljudi još peku rakiju dudovaču.. dud murga. dud u dvorištu. poređani kaovojnici. Ogroman dud u selu. leškario je na daskamasuvonjavi ribar Jovan Ţivanov. Dudinje su nekešaljivdţije nazivale bećarskim paprikašem!. koje rakiji uz zlatnoţutu boju daju i niz drugih sastojaka vaţnih za njen odliĉan okus i miris. Doktor Laza. pitkije. Tamo je sve odisalo mirisima sena.. međutim. Tu na Tikvarije bilo onda bačvi i čuvarki s ribom – sačuvaj Boţe!. ljudi su presovali i sedevali na traktorskimprikolicam novu slamu. i manića. Kod čarde "Kraj sveta". Ja sam radio u ribarskoj zadrugi dvedes’dve godine.. Dud je i inače ravničarsko sveto drvo. Prošli smou Kovilju pored kuće u kojoj je rođen pesnik Laza Kostić. i štuke je bilo.. U prošlosti gotovo da nije bilo druma bez dudovihstabala. Suncokretirazbuktani u ţuto. dud kaohrana guskama. kojim postaju harmoniĉnog okusa.. pa sveznam.. . U svakoj ulici. skrivaju usred njive magičnog Van Goga.. pekmez. na sokaku. kuće bez duda. dud kaomaterijal za kace. Onaj koji je ispevaoprelepu ljubavnu pesmu "Santa Maria della Salute". mašu krilima k’opravi poletarci. čamilo je dvadesetak pocrnelih čamaca daščanika. koje nude namernicima na autoputu Beograd – Novi Sad. lepo seiskaza. Rođen sam pored vode. jula U ataru bačkog sela Kovilja. I otac moj. Kovilj je lepo mesto sa dve crkve belih baroknih tornjeva. bio je čuveni ribar i brigadir u zadrugi. Kralj rakije Kovilj. Minimalno razdoblje starenja iznosi 810 tjedana.. u blizini manastira Kovilj. na breţuljcima. Nigde nema tolikorodinih gnezda kao u ovom podunavskom mestu. Na vodi je jedanribolovac u čunu uporno pecao. Postoji belidud. 2. Tu na Tikvari će doveče biti rakijada. Sva ravničarska sela imala su rasadnike mladihdudova – dudare. crni dud. U centru sela dimili su kazani. slatke dudinje za rakiju. lišće belog duda kao hrana svilenih buba. Jovan je drţao svoj monolog: – Ja sam ovdašnji. ali nemamdosta godina. u čamcu takoreći. zru dinje i lubenice. patkama i ostaloj ţivini. I rakije (kao i vina) zahtijevaju stanovito vrijeme starenja (u toku kojeg gube oštrinu i grubi okus). Kod "Tikvare". Ispod čarde na obali rukavcu Dunava. Iza manastirskešume. ţita i leta. ali i ljudima. dud na raskršću. Rođen sam četr’sedme – rekao je ribar Jovan. bar na po jednojbanderi. Na vidovdanskojomorini čuvari bostana sede pored obnovljenih trščanih koliba i gomila dinja ilubenica. Rada. parastos dudu iravničarenje – pešačenje. Tamo su pekli rakiju dudovaču.

i veli da je na ovogodišnjojsmotri u Kovilju čak 66 rakidţija prikazalo svoju "vatrenu vodicu". i od čega god ’oćeš. koji se peku u domaćojfuruni. Rakija od zove. to ţito se samelje na mašini zameso.. pa lincura. izneo i kako se pravi rakija od duda. zamesi sa pola kile kvasca. vilovački drum. Pečeni hlepčići se iskomadaju i izmrve k’o komlov i potope u 50 litaravode.to jest vidi svoje lice – masamoţe u kazan na pečenje. kamilice..Pero. Ako treba i iz starih novina!. On namje u svojoj kući izneo čak 26 vrsta rakija. pa stavi u bure gde su izdrobljeni oni hlepčići. Sava je glavni organizator "Rakijade". Jedan od najčuvenijih rakidţija u Kovilju je Pera Subić.. Nekad su ljudi rakiju pekli samo od duda. od njega se naprave hlepčići. Gardinovačkidrum. dao mi je recept za pečenje. Gotovo istovremeno se na polici ili dasci raširi deset kila pšenice ipokvasio da isklija. od banana.. On je ispričao. Kovilj je imao izmeđupetsto i hiljadu jutara vinograda..drţao sam dugo godina kafanu "Šumadiju" u Kovilju.. ma gaskuvao i od starih cipela! – rekao je domaćin Pera. Kad testo uskisne. ali i komadara ili’lebara – od ţita i kukuruza. Samo gledaj šta ja radim. duda. a i do šezdesetih godina. jako je slatko imiriše. Tako je i u drugim selima. Mi drţimovinograd. Ko je imao tri duda uavliji.. a kad materijal "sazri" i površina se izbistri da čovek u bačvividi "kako se ogleda majmun". Kuvamgulaš od kima. Ja sam inače kuvar i ugostitelj bio. šajkaški drum. pa sam tako "stig’o" i do Japana! Jedan izSiriga kod Segedina pravi rakiju od feferona. Povađeni sui dudovi. On je jesenas napravio dve hiljade litara vina i sve prodao doBoţića. Bogdan Ibrajter Peĉenje rakije Pečenje rakije . rakija od šljive iz juţne Afrike. Budi na "Tikvari" pored mene i naučićeš zatili čas da kuvaš i gulaš i čobanac. lozovača. anisa. rakija od lipe. U bačvi kisne. rakiju i od guščijih jaja!" Nema tog materijala od kojeg ja neću isteratirakiju. zakleti trezvenjak". Kadsam opet kod jednog u Dublju video rakiju od kima. a malo je i brestova. i "kradi". Sačuvaj Boţe da se čovek na takvurakiju namami. Sad je vinograda sasvim malo. to je pijačna roba.Hilton’". nekrunisani kralj rakije.Svratili smo bili i do kuće Save Graovaca. koviljskog štampara i proizvođačavina i rakije. To prispe o Petrovdanu. paslankamenku. 3.. – Pre Drugog svetskog rata. "Ma kakav. pa rakija i od paradajza!. ide ovako: uzme se pedeset kilakukuruznog brašna. sve je to bilo oivičeno dudovima. Dudova je bilo mnogo. Odstoji u vrenju i od togmaterijala se peče rakija komadara – lebara.kima.. lipovača.. "Rakija od kupusa i tikve".. Što se tiče ’lebare. bosiljka. Moj Sava je sad posadio dvadesetak dudova –kazivao je Savin otac Branko. Sad jedudova u Kovilju – na prste da izbrojiš. – Za dudovaču rakiju se kupi dud i stavlja u bačvu da kisne.Novinski naslovi o Peri: "Kralj rakije. taj je imao četiri kazana rakije. ali i mnoštvo novinskih napisa onjemu. Moraš prste da liţeš od mog gulaša. kupusara. Od sorti groţđa imamo crvenu plemenku. rekao sam sebi: "Napravićeš. liker od oraha...diţu se klobuci. – O meni su pisale sve novine. komovica.. U to se doda malo mekinja išećera. Znam dobro da kuvam gulaše. Kad se jave klice i ţile. a i groţđe đenđeš. ali se sa pićem nikad nisammešao.klekovača.

itd. Ne. ubacimo drop u posudu koja se nalazi u kotlu (u posudu stane oko dva najilona dropa. koju ćemo sada testirati. Drugi korak je napuniti kacu vodom. i "kaca" u kojoj se rakija. Ukoliko smo vam barem malo pomogli javite nam se na mail podrške. i neznate kamo sa ostacima.a mislim da još nisam dostigao vrhunac. pa ste odluĉili napraviti rakiju. . cijev za kapom kroz koju prolazi nastala para. Po samoj koncepciji postupak je vrlo jednostavan. što hoće reći.. napravili vino. Zato imate nas da vam pomognemo. iliti ga po domaću reĉeno dropa (droba). Pa krenimo. treba se drţati obrnuto proporcionalne logike.ispeĉe te da rakije poĉne lagano militi prema izlazu. ako ţelimo mekšu rakiju. nakon pripreme je naloţiti vatru u kotlu jer ona će pogoniti naše uţitke da izaĊu što prije na svjetlo dana. Zato poslušajte naše savjete. to bi bilo to. tada vatra treba biti jaĉa i obratno. budite oprezni i sijte paniku okolo sebe da ne doĊe do sluĉajnog opuštanja koje moţe imate neţeljene posljedice. kao i za sve što u ţivotu radite. jednostavno i zahvalno.. ne. Nakon toga. Što se tiĉe vatre. samo je prije upotrebe dobro operite. iako smo istom prisustvovali samo jednom.ali ja svoju svrstavam u plemenita i humana pića jer je spravljam po specifiĉnoj tehnologiji koju koristim duţi niz godina. odnosno kraju cijevi kojoj je izlaz u kaci. ne. što daje oko 8-10 l rakije nakon otprilike jednog ipo sata peĉenja) poklopimo kapom (ne.jer osvjeţava organizam i utiĉe na poboljšano dobro raspoloţenje bez ikakvih štetnih posledica i mamurluka.Pokušat ćemo vam predstaviti obiĉaj peĉenja rakije. Dok je još vruća.80ak kg.usavršavam i dopunjujem. dobra i bistra rakija. dotekla je naša mala. ne kapom za sunce) na koju je spojena cijev i pustimo da se drop zagrije. naprimjer. nakon što doĊe sebi oko 20-25 gradi. U posudu koja moţe biti bilo što. Predlaţem je dobrim domaćinima da je koriste sa svojim dragim gostima prilikom proslave znaĉajnih jubileja. Pod opremu spada "kota" u kojem se nalazi i posuda u koju stavljamo drop. što znaĉi da će zapravo imati. ali neznate kako. Posljedica moţe biti više. ali sve se moţe zakomplicirati ukoliko budete konzumirali nastali proizvod. poţeljno bi bilo da rakija ima oko 40-50 gradi. a trajat će vam samo jednu veĉer. Bili ste u berbi groţĊa. rakija. jer nebi valjalo da nam rakije opari jezik kad je nakon dugog išĉekivanja poţelimo okusiti. Uglavnom. Rakija Rakija se svrstava u ţestoka alkoholna pića. Operite opremu i vratite je susjedu.mogli bi prespvati ispred kuće ili proizvod koji ste dobili trebao je trajati cijelu godinu. nećemo je testirati mi osobno jer smo na poĉetku spomenuli kako to moţe biti pogubno. Mislim da moţe još bolje jer svake godine napravim bolju rakiju od prethodne iako koristim isto voće i groţĊe. Prvi korak. I. morate imati potrebitu opremu. nego ćemo uz pomoć "gradometra" izmjeriti koliko nam je rakija "jaka". prije nego isteĉe u posudu hladi.

Kod gušobolje.” Smatra se da je rakija lek za mnoge bolesti i da krepi i jaĉa organizam. U selima u okolini Ĉaĉka kada koga zaboli grlo i dobije temperaturu privijaju mu “rakijane obloge”. Kod krvarenja ĉira u stomaku. Da prestane bol u uvu koristila se i rakija u kojoj je stajao list ĉuvarkuće. “Na zaušnike treba priviti vunu zamoĉenu u rakiju i na njuj staviti tamjana i lišća od iglice” (okolina Podgorice). U okolini Kragujevca “neki privijaju peĉen izmet od neuštrojenog vepra zamoĉen u rakiju” . U leĉenju je naš narod najviše koristio “prepeĉenicu” i komovicu. “Od kostobolje neki istuku sumpor i kamfor i svako jutro uzimaju na vrhu noţa u ĉašici komovice . koje se omotavaju oko vrata i grudi. narodni vidari su najpre rakijom ĉistili ranu (ne ĉistim alkoholom) jer rakija sadrţi neke hranljive materije . “Od nje treba piti svakog jutra po jednu ĉašu” . nanom. Uberu se mladi plodovi. Kad nekog zaboli stomak u okolini Ĉaĉka bi popili jednu ĉašicu rakije komovice. a ĉarape bolesnikove utope rakijom i onda mu ih navuku na noge” . Rakija u Srbiji nije bila poznata pre II polovine XIV veka. Kad proĊu 40 dana. usitne i metnu u staklo sa rakijom komovicom. Rakija se dosta koristila kao lek kod razliĉitih vrsta stomaĉnih tegoba. rakije komovice i tamjana . U našoj etnološkoj literaturi i sećanjima starijih ljudi.god. jer kad se zdravlje izgubi ono se rakijom vraća. Uz rakiju se napijaju zdravice i to pokazuje duboko ukorenjeno mišljenje da se pije radi zdravlja. pa se previje” (Kragujevaĉka Jasenica). Bez rakije se ne moţe proslaviti slava. stave to na tabane. kod stomaĉnih tegoba. oko ili kod teţih zaraznih bolesti kao što je ţutica. Kako profesionalnih stomatologa nije bilo. Rakija je imala vaţnu ulogu u leĉenju rana. najĉešće komovicom. a kasnije i od drugih biljaka” . U okolini Kragujevca “da bi se neko izleĉio od groznice. Hemoroidi (šuljevi) smatrani su unutrašnjom bolešću. U kragujevaĉkoj Jasenici leĉili su groznicu na sledeći naĉin: “Bolesnik da popije u reĉnom viru pola litra ljute rakije i da malo postoji u njemu dok voda iz tela izvuĉe neĉistoću” . “NaĊe se trava “puparka” i stavi u rakiju za 24 sata.Pored svega savjetujem ljubiteljima dobre kapljice da moja rakija "Nije za napijanje. kao sredstvo za dezinfekciju i kao sastavni deo razliĉitih obloga i melema. Kada se procedi pije se po jedna kašika dnevno. a najĉešće rakijom. Ni reĉ rakija se ne pominje u starijim srpskim spomenicima i jeziku. stuca je sitno. posebno poslednjih desetak godina. “zaušnjaci” leĉeni su na sledeće naĉine ”trava “ustupnik” stuca se. Ova rakija je jako lekovita jer sadrţi veliku koliĉinu joda iz orašĉića. Ovoj rakiji su pridavana posebna lekovita svojstva. uvo. “Na otok od zuba treba privijati 2 do 3 puta dnevno istucanu tatalu posutu jakom rakijom” (okolina Kragujevca). Glavobolja se leĉila privijanjem rakijanih obloga na ĉelo. svadbovati. ali dosta toga se i danas primenjuje. kada se zbog nestašice lekova ponovo vraćamo lekarijama naših starih. zovu je “stomaklija”. Rakija je arapskog porekla pa bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da je na ove prostore došla sa Turcima u XIV ili XV veku. pa će bolje spavati” ili “ treba da izmeša malo vina i rakije i da popije ili iz toga da stavi oblog na ĉelo. jer kako kaţu. Najviše se koristila za ispiranje guše.nego za uživanje" Rakija u narodu Još u X i XI veku arapski lekari su destilisali alkohol sa dodatkom bilja i ovu su proizvodnju primili Evropljani. Preĉišćen alkohol je u srednjem veku preporuĉivan kao odliĉan lek. kada je većina vinograda u Srbiji uništena filokserom i kada je potpuno opala proizvodnja vina . Ova rakija se koristi za leĉenje kostobolje. kad boli zub. Evo nekoliko naĉina spremanja “travarica” iz ĉaĉanskog kraja: Pelinovaĉa se spravlja tako što se na 1 l rakije prepeĉenice stavi jedna šaka pelina. Rakija se kod nas najviše proizvodi od šljiva jer ih najviše ima. izmešan sa rakijom cvet hajduĉke trave je sluţio za zaustavljanje krvarenja (Zajeĉar). (otuda naziv “prvenac”) ostavljala se u svakoj seoskoj kući po jedna flaša da stoji kao lek. “Rasprostiranju rakije u Evropi mnogo su doprineli jezuiti koji su u Italiji za veliki novac delili svoju “aqua vitae” (1). umeša se u rakiju i zagreje na vatralju. preloma. ali se mogu za peĉenje rakije upotrebljavati i druge vrste voća pa i povrća. Orahovaĉa. Lincura se pravi sliĉno kao i pelinkovaĉa. Sud se prekrije i ostavi da stoji na suncu 7 dana. ona otvara apetit. To je bio komad plavog papira premazan smesom cerove smole. Kod “uštipa” – otvorenog preloma. orovaĉa se spravlja tako što se u 1 l rakije stavi 30 zelenih orašĉića i ostavi da odstoji na suncu 7 dana. glavobolje i groznice rakija je nekad bila jedini i najbolji lek. U Leskovaĉkom kraju kod leĉenja vatre “ognjice” smešaju projino brašno sa komovom rakijom.rakija peĉena od vinske komine. uboja. Preĉišćen alkohol su alhemiĉari smatrali kao prvi stepen ka dobijanju kamena mudrosti Lapis philosophorum. posebno od 1878. Zauške. koja se smatra vrlo lekovitom. Kada zaboli uvo u selima oko Ĉaĉka. Kad oĉi zabole. kao jedina anestezija pri raznim vrlo komplikovanim zahvatima narodnih lekara.” “Od reume (aramatiz) se leĉi i tatulom. Ko ne moţe da spava “treba da pre spavanja popije malo rakije komovice. a parĉe leba ne. Sve ortopedske intervencije vršene su bez anestezije tako da se kod ovih veoma bolnih zahvata stanje moglo ublaţiti jedino jakom rakijom. pa se izjutra našte daje bolesniku da pije po jednu ĉašicu” (Leskovac). Kada prevri procedi se u bocu i pije se za apetit i stomaĉne tegobe. neprijatelj mi je. U srpskim zemljama u XIII i XIV veku bila je poznata veština spravljanja slada od ĉita i varenje piva. rana se ispirala rakijom. To kazuje izreka: “Ko mi pruţi ĉašicu rakije. tuberkuloza itd. treba da popije jednu ĉašu dobro ljute rakije i da se posle dobro utopli” ili “treba tri jutra pre jela da pije po jednu ĉašicu rakije u kojoj su bila 3 lista pelina 24 ĉasa”. postoji veliki broj recepata za leĉenje razliĉitih bolesti u kojima rakija igra vaţnu ulogu. Ona ima veliku ulogu kako u svakodnevnom tako i u obrednom ţivotu. “Ako neko padne i povredi se. kada kost uštine mišiće. Leĉeni su u Kragujevaĉkoj Jasenici ispiranjem usta rastvorom plavog kamena u komov rakiji . I kada se oboleli zub izvadi. pa će bolje spavati . lincurom ili sa plodovima voća – poznata orahovaĉa. I u Gruţi su “vrućicu” leĉili pelinjaĉom. Te su se rakije koristile za leĉenje odreĊenih bolesti. Proizvodnja rakije na ovim prostorima porasla je tek u kasnijim vekovima. “pepeĉenica koja se dobija prepecanjem blage rakije i procenat alkohola u njoj iznosi više od 40%. U 1 litar rakije stavi se koren biljke lincure i ostavi se da stoji na suncu 7 dana. narod je zubobolju leĉio kako je znao. Lek za uganuće zvao se “cerot”. za ĉišćenje rana.krpe umoĉene u toplu rakiju. treba oĉne kapke premazati komovicom. “vrućice”. niti sahraniti. Da bi prestalo podrigivanje treba piti po malo ljute rakije. Iako su poznate posledice alkoholizma. U okolini Podgorice stomak su leĉili rakijom u kojoj je bila lincura. . Osim ove dve vrste rakije pije se kod nas dosta i komovica. Neki od njih su odavno zaboravljeni i više se ne koriste. Većina starijih ljudi pije svakog jutra po ĉašicu rakije “naštinu”. koje je nekad u Indiji pravljeno od pirinĉa. reumatskih oboljenja. stavi u rakiju i tako pije” (Leskovac). Posle ceĊenja koristi se kao lek kod oboljenja štitne ţlezde. Od prve ispeĉene rakije. Naš narod koristi rakiju u mnoge svrhe. “Srpska reĉ rakija potiĉe od staroindijske reĉi arak ili rak. a oznaĉava alkoholno piće. rakiju je naš narod oduvek smatrao više korisnom nego štetnom. Osim prepeĉenice i komovice za leĉenje su sastavljane i posebne vrste rakija – “travarice”. Rakija se pije “blaga” koja sadrţi najviše 40% alkohola i “ljuta” tzv. Išĉašeni ĉlanak na nozi nameštali su narodni ortopedi naglim povlaĉenjem noge i masiranjem rakijom. izgori crvenu vrbu. Obiĉno je “ljuta” ili komovica mešana sa lekovitim travama – pelinom. O tome govori i narodna izreka “Rakija je lek”. onom teĉnošću se bolesnici maţu po reumatiĉnim delovima tela ” (Leskovac). Rakijom ĉistom ili sa dodatkom drugih sastojaka leĉena su mnoga lakša oboljenja. U okolini Ĉaĉka zubobolja je leĉena ispiranjem obolelog zuba ljutom rakijom ili su stavljali obloge od tople posoljene rakije. sipali su nekoliko kapi od najjaĉe rakije “prvenca” da ublaţi bol.

Rakiju Lozovaĉu proizvodim od plemenitih sorti groţĊa. ricinus i rakiju. Rakija je upotrebljavana i u kozmetici. osim kao anestetik. koristila i za dezinfikovanje unutrašnjih organa. i posle bolesniku davali svakog jutra da pije te rakije . Trojanović u svom radu “Šaronjanje ili tepanje u Srba” navodi da je pre ove operacije muškarcima davano da popiju 1l.( ako se poseduje dovoljna količina za barem jedan kazan).ovih dana rade intenzivno. peĉenjare. kao sa nekim najskupocenijim lekom. Do sada sam najbolje rezultate postizao sa Rakijom proizvedenom od Italijanskog muskata. a ţenama 3/4 litra rakije.Ljudi se dele na dve vrste oni koji vole Lozovaĉu i na one koji je ne vole. zatvori smolom i ostavi 10 dana na hladnom i tamnom mestu mazali su bolna reumatiĉna mesta . Ranjenik je jednostavno vezivan. 24 ĉasa." “Kad iz kuće od tuberkuloze poĉnu umirati. Kazani rade. Šljivovica Šljivovica je naše nacionalno piće i ima je bezbroj vrsta. kazani . Ovu travu su drţali u rakiji. zapajali sve ukućane verujući u isceliteljsku moć napitka . a vidar je radio. . U okolini Zajeĉara “korenje vuĉje jabuke se sitno iseĉe i stavi se u ljutu rakiju.Domaća alţenka je jedna od najaromatiĉnijih i najslaĊih Šljiva. potom je operu. zajedno sa pokojnikom zakopaju bocu pića u grob. i ako se samo od nje napravi rakija poseduje jako dobru aromu i ukus. Protiću. jaĉina i ukusa.Huanita. bolne soli (mirišljava so koja se kupuje u poljoprivrednoj apoteci) koja se stavi u tamnu bocu.” Sve hirurške intervencije naših narodnih vidara vršene su bez bilo kakve anestezije. ima u sebi preko 20% slasti skoro kao groţĊe. dobro opranim rukama creva su vaĊena u veći sud i prana rakijom . To ponove tri puta i onda kosa manje opada.Ĉaĉanska rodna Helena. Tom smešom maţu kosu ĉetiri dana. vezivane su mu noge i ruke i brijan trbuh.” Prema ovom opisu vidimo da se rakija u hirurgiji.U ĉaĉanskom kraju reuma se leĉila masiranjem bolesnika komovicom. Peĉe se loza i komovica. Posle punih 40 dana bocu bi otkopali i tada ritualno. Rakija je bila i sastavni deo leĉenja zaraznih bolesti: U okolini Leskovca su bolesnike od tifusa oblagali ĉaršavima ukvašenim ljutom rakijom komovicom . Lozovaĉa Lozova rakija popularnija kao Lozovaĉa. posle sedam dana pije se po jedna ĉašica protiv tuberkuloze . Jedini anestetik bila je ljuta rakija koju su mu davali da pije da bi lakše podneo bolove. peče se loza i komovica Pecare. Otuda i izraz: “Pijan kao majka” “U sluĉaju povrede creva prema M. je specifiĉna rakija koju piju ljudi sa izgraĊenim i formiranim ukusom za rakiju. Mišljena sam da Italijanski muskat daje dobru i aromatiĉnu Rakiju iz razloga što je to jedna od ljetnih sorti tako da prilikom zrenja polovinom leta uglavnom ima dovoljan broj sunĉanih dana koji podpomaţu da njegova aroma doĊe do punog izraţaja. da bi potpuno pijana lakše podnela bolove i intervencije seoskih nadrilekara i babica. Domaća alţenka i Poţegaĉa. U svojoj dugogodišnjoj praksi sam utvrdio da je najbolje napraviti rakiju od jedne sorte groţĊa. Najpogodnije sorte Šljive za proizvodnju dobre rakije su Ĉaĉanska lepotica . posebno za negu kose: “Da bi kosa bolje rasla treba je mazati izmešanim petroleumom sa rakijom ili “Da kosa ojaĉa pomešaju petrolej (“gas”). U okolini Podgorice ţuticu su leĉili pomoću ţući (trave koja ima glavicu sliĉnu glavici belog luka). Pri poroĊaju. U okolini Zajeĉara “mešavinom ljute rakije i 100 gr. posebno kod teţih sluĉajeva i porodilja je napijana rakijom.kao što su Italijanski muskat i Italijanski rizling. pomoćnici su ga drţali. S. ranjenik je stavljan na sto.

. a o tome odlučuje onaj čija se rakija peče. objašnjava Miša.a ljudi su trazili jos i jos medjutim kolicine su bile male a deda je ostatak cuvao za sebe.5 metra dugu cev i dolazi do cilindra koji je smešten u tabarku sa vodom u kojoj se para hladi. ili 50 stepeni. objašnjavaju majstori oko kazana. Pored obrade zemljista i zastite voca od stetocina kako bi se obezbedili svi uslovi da se dobije dobar plod. Rakija će biti izbaţdarena na 20 gradi.Ovo je kazan od 200 litara komine sa velikim loţištem.vocke je potrebno obrezivati. Peku prijatelji i brojni kumovi. sorta ili voćna vrsta. Kada komina proključa. a to danas malo ko hoće da bude. a s druge strane izuzetno velike štete nanose čvorci i jazavci. a iz milošte su je nazvali "veseli stroj". Za to vreme Mića je izmerio rakiju . 2000 godine ja odlucim da kupim dobar kazan i . prava rakija objašnjava Mića. .Uz pečenje rakije obavezno ide roštilj.Lozu pečemo od groţđa iz našeg vinograda. Tako iz godine u godinu. alkohol u vidu pare prolazi kroz ovu 2. Rođaka Olga. jačine 50 stepeni. .Jednu takvu nedavno je osposobio Mića Vasić. a sada nas desetak nemamo ni jutro vinograda. Voćnjak Obradu zemljišta vršim motokultivatorom i uglavnom ručno motikom i ručnim plugom. . Nov 2006. paprikaš. podneblje na kome uspeva. Dušanka Buvač 25. objašnjavaju Đoko Šer i Milenko Radanov koji pomaţu oko pečenja rakije. Njen sin Milan dodaje da je vinograda sve manje jer vinograd traţi slugu. pasulj.Posebnu pažnju i negu posvećujem mladom voću i lozi od sadnje do početka obimnijeg rađanja. Tu njegovu sljivovicu sam znao vrlo brzo da prodam i to po dobroj ceni ali je brzo i nestajala . da bi na kraju dobili 25 litara lepe rakije. Veoma su bitni i obrada zemljišta vrsta đubrenja. prţenice i luk. a za doručak slanina na raţnju. Nekada je u Loku bilo preko 30 jutara vinograda. Ranijih godina je moj deda Vlade iz sela Dzurova kod Prijepolja slao po 100 do 200lit rakije sljivovice godisnje. a kako proces odmiče pada jačina alkohola. Što se tiče zaštite voća od insekata.Voćnjak redovno đubrim pored mineralnog đubriva koristim stajnjak svake druge ili treće godine ali ga pre rastvaranja stavljam u glistinjak da ga Kalifornijske gliste prerade i oplemene. U dvorištu Miše Petrova u Titelu već 30 godina u ovo doba peče se rakija.27 gradi ili 70 stepeni. i evo vidite. stručno orezivanje rodnih grana i lastara a najviše od vremenskih prilika i broja sunčanih dana naročito od početka da kraja zrenja voća. vlasnik malog vinograda. hemijska sredstva za zaštitu sam sveo na minimum i uglavnom koristim biopreparate koje sam sremam. blagovremena zaštita i navodnjavanje po potrebi. Dobar kvalitet voća zavisi od niza faktora kao što su. priča Olga. položaj i kvalitet zemljišta.U ovaj kazan stane oko 150 litara dţibre. Ove godine rod je bio prosečan uz zadovoljavajući kvalitet. čija se rakija peče okreće mešalicu da ne zagori komina i moli Miću da izmeri jačinu rakije. Ukratko je ovo moj recept za jedan domacinski vocnjak. potekla je kvalitetna loza. Ova pecara proradila je za Mićin rođendan. meni u moj rodni Kovin.

saveta a najvise i same prakse.1.5 mm dno kazana . 100.od 80. Sime Matavulja br.1. 17000 VRANJE.mislim da je ovde sve onako domaćinski što se tiĉe ića i pića pa da probam sa vama.2 mm telo kazana .brosura.1. Sasha-mudrijash (kreativni lik) . avgust 2007.5 mm lula (cev) .2 mm    Višenamenski (mast.Vec 2003god.Znaĉi sve od poĉetka do kraja procesa neka vaša iskustva i preporuke.stvorim uslove za pecenje rakije od voca posto inace zivim i radim u vocarskom okruzenju a i Srbija je inace bogata sa vocem. u 20.Moj cilj je da povecam kapacitete i da se eventualno izvozno orjentisem jer je to najbolji put da se postigne zadovoljavajuca cena i stvori novi brend PAPIĆ RAKIJE. i zlatnu medalju na Novosadskom Sajmu. Hvala unapred na svim sugestijama. ajvar.Zavarivačka Radnja ul. tel.Kao i svaki pocetak bilo je mnogo raznih problema koje sam vrlo brzo resavao uz pomoc literature.Svake godine sam dobijao sve bolje i sve lepse rakije a proslavile su me kajsijevaca i jabukovaca.28.net Biznis portal grada Vranja . vodeno dihtovanje LAKO SE ODRŢAVA I RUKUJE Orjentaciona cena : 1500 € DULE ARGONAC .Pošto tema postaje u ovo doba aktuelna u Srbiji.Najviše me interesuje kako ispeći dobru šljivu i dobru lozu.grafičke tehnologije) .Stavljati kvasac i koji u kljuk (kom) šećer da ili ne. +381 17 417 425.28. osvajam prva priznanja za kvalitet na takmicenjima a 2004god.svaka sugestija je dobro došla i svaki link koji se ovom tematikom bavi. knjiga. 4 .24 (registrovani ĉlan) Postavih ovu temu na uradi sam pa mi skoro niko ne odgovori pa ajde ovde da probam.vranje. 150 lit KAZAN ZA RAKIJU KAZAN ZA MAST BOJLER ROŠTILJ KOTLIĆ CENTRIFUGA ZA MED UKRASNA ŠIPKA PLEH SPIRALA kaca za hladjenje . u 18.08 (registrovani ĉlan) .biz Kako ispeći dobru rakiju? dragans (ing. grujaa@neobee.Pozdrav svima. pekmez) Samokipajući.na koliko odvajati prvenac i patoku i sve ostalo što moţe dati maximalan kvalitet destilata. avgust 2007.1.5 mm furuna .2 mm poklopac . Svako novo priznanje me je dodatno inspirisalo da idem dalje i da uvek moze bolje. ++381 (013) 744-400 KAZAN ZA RAKIJU . Moj moto je bio "KAO ZA SEBE A NA VISE".

a jedna od osobitosti sljivovice je i nazocnost odredjene kolicine kiselina koje joj daju specifican okus. septembar 2007.11. da te priupitam još nešto da li mešaš kom.ubi sve stetne alkohole u prepeci i neboj se ništa :) flahajzn (zajebant) .28. Svaka rakija ima svoju specificnost. Kad radis rakiju od jabuka obavezno stavi secera u kom (ne vise od 5% na ukupnu kolicinu . ali neću da ti kaţem. u 17. u 03. flahajzn (zajebant) .I ako si iz Srbije jel stavljaš kvasac u kom i koji i pod kojim uslovima.19 (registrovani ĉlan) Odlicna rakija no upozorio bih sve one koji probaju peci rakiju od kajsija da obavezno u kotao za pecenje rakije prije dodaju oko 15% vode (u odnosu na kolicinu koma koji se sipa u kotao).7.53 (registrovani ĉlan) Hvala Flahajzn. u 22. septembar 2007. septembar 2007. Isto to se mora napraviti i kod jabuka te plavih sljiva tipa cacanka zato što to voce ima puno vise suhe materije nego bijele sljive pa je kom vrlo gust (bude kao pekmez) pa nema sanse da vam ne zagori ĉak i kad imate kotao s mjesalicom. u 03.ili ga ostavljaš da krĉka bez mešanja. jerbo imam narkomana-alkosa u kuchi. Osim toga obrati paznju i na kotao za pecenje. Za dobru rakiju osnova ti je dobar kom i kako odnjegujes kom takva će ti biti i rakija..8. flahajzn (zajebant) . Kod pecenja rakije od jabuka obavezno se mora rakija prepeci jer je prva „sirova” rakija mutna i nedovoljno jaka.ja sam nabavio knjigu od Dr. jerbo mi se srce cepa. Cesto se u rakiji osjeti oksidirani bakar sto unistava svaki okus i rakija postaje odvratna. Tako dobivena rakija bit će vrlo jaka (oko 26-28 gradi) pa je nakon prepecanja treba ostaviti da se ohladi nekoliko dana te je potom pomijesati s destiliranom vodom iste temperature kao i rakija (drţite ih u istoj prostoriji).grafičke tehnologije) . dragans (ing. Pri prepecanju prekinuti „hvatanje” rakije kad pocne teci ona od oko 13-14 gradi.Slobodana Jovića ali imam nejasnoća koje ti sad ovde postavljam.8. u svakoj boljoj knjizari naći ćeš knjige koje se bave tom tematikom (ni ja nisam „roĊen pametan” nego sam kupio knjigu o pecenju rakije i po njoj radim).recimo sve vreme dok traje vrenje to jest do peĉenja. naime chale mi je „shljiwowitza ovisnik”.12 (registrovani ĉlan) . septembar 2007.secer se treba rastopiti u sirup) jer same jabuke najcesce nemaju dovoljno vlastitog secera za pokretanje fermentacije. avgust 2007. Obavezno koristite destiliranu vodu jer se iz obiĉne izdvaja kalcij-karbonat koji potom „sjeda” na dno kao talog i kvari izgled rakije. u 05..23 (registrovani ĉlan) Rakiju nije obavezno prepeci kao sto tvrdi Straza.ja to sve znam. Uostalom.I drugo recimo kod dobre šljive neko kaţe prepeci neko ni sluĉajno jer ćeš dobiti destilat koji je kao votka.(zbog radi takvog 1nog razloga ja pijem pivo :):) ) Straza (trazitelj) .Hvala na svemu unapred. deda je već riknuo od posledica alkoholizma.50 (registrovani ĉlan) Prepeci rakiju obavaţno.

Hvala Flahajzn, da te priupitam još nešto da li mešaš kom,recimo sve vreme dok traje vrenje to jest do peĉenja,ili ga ostavljaš da krĉka bez mešanja.I drugo recimo kod dobre šljive neko kaţe prepeci neko ni sluĉajno jer ćeš dobiti destilat koji je kao votka.I ako si iz Srbije jel stavljaš kvasac u kom i koji i pod kojim uslovima,ja sam nabavio knjigu od Dr.Slobodana Jovića ali imam nejasnoća koje ti sad ovde postavljam.Hvala na svemu unapred. Iz Hrvatske sam. Kvasac stavljam jedino u kom od jabuka i to onaj pivarski. Ne zato što je bolji od obiĉne „germe” nego zato što je jeftiniji i sto ga lakse mogu dobiti. Kom obavezno mijesam no bacve drţim dobro zatvorene. Na nekoliko bacava (plasticnih) sam uspio postaviti „vrelnjace” (mali uredjaj koji omogućuje da CO2 izlazi van a da kisik iz zraka ne ulazi u bacvu i ne pokrece proces stvaranja octene kiseline od alkohola). Sama vrelnjaca radi na principu „vodenog ventila” (CO2 pod većim pritiskom u bacvi putem cjevcice uronjene u vodu izlazi u atmosferu, a voda sprjecava ulazak zraka u bacvu - raspitajte se kod vinara). Kod koma bih vam preporucio da ga nikako ne drţite na previsokoj temperaturi jer prebrzo vrije i ne postizete potpuno i pravilno vrenje. Najbolje ga je drzati na temp. oko 18-20 stupnjeva C. Knjigu dr. Jovica nisam citao nego sam nasao jednu u knjizari u Hrvatskoj (na zalost nemam je pri ruci pa ti ne mogu reci tko je autor). Knjiga koju imam vrlo je detaljna i precizna i vodi te korak po korak do postizanja dobrog rezultata. Što se tiĉe prepecanja ja nisam pristalica tog postupka kod svoh rakija nego samo kod onih kod kojih je to neophodno (jabuka npr.). Rekoh već da se kod sljivovice izgubi dio specificnog aromata pa dobijes dobru no „praznu” rakiju koju je onda potrebno dodatno aromatizirati (drzanjem u hrastovom ili dudovom buretu, dodavanjem aromaticnih trava i sl:). Kod prepecanja jabuke u rakiji ostane dio mirisa no ne izrazitog intenziteta. Industrijske rakije od jabuka, krusaka ili kajsija „oplemenjuju” umjetnim aromama kako bi pojacali miris i na taj naĉin „dali do znanja da se pije prava vocna rakija”. U biti se radi o prevari. Prirodne arome mogu se dodati na nekoliko nacina. Jedan od njih je maceracija (namakanje) aromaticnih trava u komu prije pecenja rakije. Drugi je maceracija trava u gotovoj rakiji. Treci naĉin je najslozeniji. U posebnu posudu koja se nalazi na cijevi koja vodi alkoholne pare do kondenzatora (bureta s vodom) stavljaju se aromaticne trave. Vrele alkoholne pare koje prelaze preko tih trava otapaju aromaticna ulja iz njih i daju posebnu aromu rakiji. Ako se mislite baviti proizvodnjom rakije na veliko ili imate puno voca koje ne mozete prodati preporucujem vam kupovinu kotla za rakiju s dvostrukim dnom izmeĊu kojega je ulje. Stvar je jednostavna - ulje izmeĊu dvije stjenke kotla zagrijava se ravnomjerno i isto tako ravnomjerno prenosti toplinu na cjelokupnu kolicinu koma pa ne moţe doći do zagaranja. Ima još puno toga o cemu bi se moglo pisati no nemam bas previse vremena.

flahajzn (zajebant) - 11. septembar 2007. u 03.15 (registrovani ĉlan) E da... Dragans je pitao za pecenje dobre loze. Preporucujem da proba ispeci vinovicu. Radi se zapravo o rakiji dobivenoj destilacijom vina, a ne koma od grozdja. Rakoja je puno meksa na okus (nije zestoka), a zadrţava vrlo visok postotak alkohola. Takvim nacinom se proizvodi konjak. Ako nema vina, neka proba nabaviti onaj ostatak „mulja” koji ostaje nakon pretakanja vina u bacve po zavrsetku procesa vrenja.

dunav101 (paprikas) - 11. septembar 2007. u 04.48 (registrovani ĉlan)

Hvala za odgovor, imaš li još šta napomenuti za rakiju od kajsije? Stvarno mi treba i već sam pitala po ovi diskusijama -

dragans (ing.grafičke tehnologije) - 11. septembar 2007. u 17.08 (registrovani ĉlan) Hvala Flahajzn ţiv bio!!!

Etanol
From Wikipedia
Skoĉi na - Скочи на: navigacija- навигација, pretraga - претрага Etanol (poznat jos i kao etilni alkohol, etil-alkohol ili u narodu jednostavno alkohol) se u medicini koristi kao sretstvo za sterilizaciju (u koncentracijama od 70-80%), kao komponenta u alkoholnim picima (obicno manje koncentracije) i kao pogonsko gorivo (obicno vece koncentracije tj preko 80%). Najzanimljivija tehnicka primjena je kao pogonsko gorivo. Postoji nekoliko klasa goriva koje sadrze etanol: -E5 sadrzi 5% etanola i 95% benzina. Ima oktansku vrijednost od RON95 oktana. Koristi se bez ikakvih izmjena na benzinskim automobilima. -E85 sadrzi 85% etanola, 14% benzina i 1% aditiva koji izazivaju povracanje. Ima oktansku vrijednost od RON104 oktana. Da bi se koristilo u automobilima potrebno je dodati motoru 40% vise E85 u odnosu na benzin. Ovo se postize stavljanjem vecih brizgaljki umjesto originalnih. Radni opseg goriva je -25'C do +78'C vanjske temperature. Kod nas ga jos nema na pumpama zbog neizgradjene infrastrukture. Cijena u EU je oko 0,7€/litri, sto odgovara cijeni benzina od ca 1€/litri. Mana: veca potrosnja E85 ca 30% u odnosu na gorivo. -E96 sadrzi 96% etanola i 4% vode. Ima oktansku vrijednost od RON118 oktana. Da bi se koristilo u automobilima potrebno je dodati motoru 50% vise E96 u odnosu na benzin. Ovo se postize stavljanjem vecih brizgaljki umjesto originalnih. Radni opseg goriva je +13'C do +78'C vanjske temperature, dakle zimi je potrebno predzagrijavanje i vazduha i goriva te se u praksi koristi samo kao ljetno gorivo. Ima odlicna rashladna svojstva, bolji stepen iskoristenja i cistije izduvne gasove u udnosu na benzin. Cijena u EU je oko 0,5€/litar. Mana: veca potrosnja od ca 40% u odnosu na gorivo te je akcioni radius automobila kraci.

Etanol kvaliteta E96 se moze dobiti na vise nacina i to: -Destilacijom i fermentacijom voca, povrca i bioloskog otpada (neefikasno i skupo). Ovaj proces je u narodu dobro poznat kao tradicionalno pecenje rakije tj prepecenice. -Ekstrakcijom iz zemnog gasa metana CH4 (industrijska primjena koristena niz godina).

-Prelivanjem suve celuloze (npr suvih starih novina, suve piljevine, pamucne tkanine i slicnog celuloznog otpada) H2SO4 ili HCl kiselinom na sobnoj temperaturi i sobnom pritisku. Poslije ca 3 dana vrsi se normalizacija ph vrijednosti na izmedju 6 i 7 pomocu NaOH. Tek kada je ph vrijednost neutralna dodaje se kvasac. Poslije ca 3 dana fermentacije bez prisustva kiseonika smjesa sadrzi 14% alkohola te se pristupa destilaciji pod vakuumom. Etanol kljuca na nizoj temperaturi u vakuumu te je potrebno manje energije. Rezultat je E96. Za pun rezervoar tj 65 litara E96 je potrebno ca 245Kg starih novina. Proces se zove CHAP (Concentrated Hydrocloric Acid Process) i kod nas se ne koristi jer vise volimo da bacimo stare novine pokraj puta. -Sintezom ugljen dioksida i hidrogenskog gasa uz pomoc Mos2 ili slicnog katalizatora. 2CO2+6H2=C2H5OH. Ovaj proces se vrsi na temperaturama preko 255'C.

Kazan za rakiju pivo Ĉlanovi Poruka: 4 Ĉlan od: 07.06.07

Postavljeno 07.06.2007. 12:57 Pozdrav, Zelim da napravim (za licnu upotrebu) kvalitetan kazan za (destilaciju) pecenje rakije.

Nov, mlad i bez iskustva sam u svemu ovome. Pa molim za savete na sta obratiti paznju, koj Sve sto mislite da je vazno reci - samo napred.

Pocetna ideja je da napravim kazan od prohrona od 100litara, sa lulom i aparatom sa sto duzo Imam par pitanja Sta je bitno kod lule? Da li mora tacno odredjena duzina,sirina itd. Sta je bitno kod aparata(koji je minimum i maximum za duzinu spirale) Da li je potrebno ugraditi u kazan (rucnu) mesalicu za mesanje dzibre u toku pecenja rakije? Unapred zahvalan na odgovorima Uredio pivo dana 07.06.2007. 13:06 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.06.07

RE: Kazan za rakiju Postavljeno 17.06.2007. 22:22 Ako smem da pitam: zašto hoćete sami da pravite kazan? Pogotovo što kaţete da nemate nikakvih iskustava u destilaciji. No, svejedno, evo odgvora od amatera: Za destilacioni kazan koristiti iskljuĉivo bakar. Neki veliki destilateri su 70-ih, i 80-ih godina Razlog je bolja toplinska provodljivost (priliĉno vaţna osobina za destilaciju), a osim toga, n belanĉevine poţeljne u alkoholu (o ovome ne znam ništa više, primio sam tu informaciju isto Mešalica je neophodna kod destilacije gustih komina kad postoji opasnost da komina zagori greje direktno na plamenu drveta ili plina. Komina šljive (zavisno opet o vrsti) je obiĉno tam korisno imati mešalicu da bi se smesa u kotlu povremeno promešala i tako ujednaĉila temper destilacije na gas jer u tom sluĉaju imamo mali plamen (na maloj površini dna kotla) sa visok podjednako zagrejana je kad nam rakija nepravilno curi, kao da je nešto pumpa iz kazana. M U konstrukciji je dalje vaţno da se potrudite da ne napravite predubok kazan. Da ne ispadne, pola metra u preĉniku i pola metra duboka, nego da preĉnik bude veći da bi kazan bio plići. Dalje, kapak je jako vaţan. Napravite ga sa što većom površinom ali pri tome nemojte preter 15% samog kazana (znaĉi kod vas izmeĊu 10 i 15 litara), ali ga izvedite tako da se prvo nagl širi. Teško mi je taj oblik opisati reĉima, a ovde ne mogu da crtam, pa mi ostaje jedino da ga

2007. odgovor je zbog cene kostanja novog kazana. Mislim da vam je za hobi prevelik kazan od 100 litara.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 18. Koristite istu bakrenu cev (25 ili 27 mm).2007. Spojna cev. pa kajsija i bresaka. sto je za hobi jako puno para (za mene). zaboravio sam koji su standardni kalibri tih cevi). Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 10. iznutra. odgovor je zbog cene kostanja novog kazana.07. 22:42 pivo napisa: Sto se tice pitanja zasto pravim kazan. Ako je samo jedan kazan. RE: Kazan za rakiju Postavljeno 04. Ne znam kako to taĉno funkcioniše pa slovenaĉkog proizvoĊaĉa. sto je za hobi jako puno para (za mene). 12:11 [img][/img]http://www. krenete od tresnje i visnje.07 Inace zahvaljujem se na ovako detaljnom opisu bitnih stvari za pravljenje kazana. 14:34 Sto se tice pitanja zasto pravim kazan. u nebo!).06.2007. velicina za (semi)profesionalnu p . Ako je zaista rec o hobiju napravite k koristite takav kazan (a mogucnosti postoje. koja na vrhu ima le vaţno ako morate rashlaĊivati vodu u stabarci da hladnu vodu sipate dole. Hladionik ne mora biti ekstremno dugaĉak. Ovako kako sam opisao duţina navoja je izmeĊu 4 i 5 metara. Kazan(Valjevski) od 100Litara kosta oko 1000evra.06. i sve to nam cm. nema većeg uticaja osim ako nije ekstremno uska (ili ek cev promera 25 mm (ili 27. pod navedenim uslovima ekspoatacije. zavijte visinom "vijka" 15-20 cm (sledeći zavoj dolazi na toj udaljenosti od prethodnog). d pravljenje travarica i slicnih stvari) i sa tako relativno malim kazanom mozete proizvesti nek Kazan od 100 litara. Ako se slika ne otvori ovde idite na tu adresu i sami pogledajte tam Ovo je jedan alambik bez mešalice i cena mu je oko 600 evra. Autor pivo Ĉlanovi Poruka: 4 Ĉlan od: 07.06.gif Videh sad da forum ima mogućnost postavljanja slika. koji ce se u kada se krene sa poslom . Hvala jos jednom! U tom slucaju je rec o rukom radjenom kazanu. Hladionik (stabarku) obezbedite sa jednom vertikalnom cevkom.Uostalom. Masinski ne sme biti toliko skup (premda.06.si/proizvodni_program/pic/kotli_zganje/002. Os vrhu.07.agromex. Inace zahvaljujem se na ovako detaljnom opisu bitnih stvari za pravljenje kazana. Kazan(Valjevski) od 100Litara kosta oko 1000evra. Srećan rad. Sve ovo vam je potrebno ako zaredom destilišete više kazana. pogledajte neke kazane pa ćete videti da svi imaju kapke manje-više kao peĉurke. Hvala jos jednom! Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. koji ce se u kada se krene sa poslom . kako vi kaţete. a ne na na vrh. ili lulica. pa ĉ se voda rashlaĊuje.

07.06. klinete na dugme img. Mada. Pekao bih lozu/komovicu. napišete svoj link. u polju gde pišete tekst pojavi Vam se [img][/img]. između ta dva taga ubacite svoj link. u pitanju su kazani rucne izrade.. 14:41 alambik napisa: [img][/img]http://www.pazite: samo link) 2.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 12.. . Da bi trebalo mnogo vise vremena za citavu des dzibrom.2007. Uredio pivo dana 12.07.agromex.. Kazan od 100Litara je vise pukim slucajem. Ali daj sta das.2007. 3. Poruka: 11 Lokacija: Kruševac Ĉlan od: 22.. kajsijevacu(sada aktuelna) i sljivovicu. Od 25-35 litara mi se cini da je mnogo mali.gif Videh sad da forum ima mogućnost postavljanja slika.si/proizvodni_program/pic/kotli_zganje/002.2007.03. kliknete na dugme img Primer za Vaš sluĉaj: I onda se ta slika vidi ovako.07 Dok pišete svoju poruku. citao sam. u nekoj strucnoj literaturi(neki profesor za zemunskog poljoprivrednog fak nekog razloga koji nisam zapamtio. 17:05 Tacno. A masinska proizvodnja ne uliva poverenje. i markirate ga (obeleţite ga mišem da "poplavi" . Drugi naĉin: 1. u editoru ispod postoji dugme img. Ne znam kako to taĉno funkcioniše. Makar o Bezanija). 2.07. Imam mogucnost da dobijem vojnicki kazan(pro Meni bi vise recimo odgovarao od 80Litara. 17:06 Autor admin Super administrator RE: Kazan za rakiju Postavljeno 13. poklonu se zubi ne gledaju.Autor pivo Ĉlanovi Poruka: 4 Ĉlan od: 07. i ono se koristi da umetnete slik 1.

hladi se (zbog toga što kapak odaje toplinu prema okolini). debljina dna kazana je previse tanka. Autor pivo Ĉlanovi Poruka: 4 Ĉlan od: 07.07 .2007. RE: Kazan za rakiju Postavljeno 18.. ali bolje ikad nego nik Pivo.85 stepeni. Uzmimo.2007. Recimo. Objasnite to. 10:27 Hvala administratoru na poduci (jeste da sam ĉekao dugo na odgovor.07. Ovo ima za posledicu da se odreĊena koliĉina vode kondenzuje i padne imati 70% alkohola i 30 % vode. Odaje utisak da ce dzibra da zagori.. Iz sveg reĉenog proizlazi da veliĉina kazana nema uticaja na kvalitet rakije iako je kod većih kontrolom. nije toliko vaţna.06. u gornjem primeru. 23:48 Ono sto sam video u Merkuru ja jako krhko(kazan) tj deluje na oko nekvalitetno. Ona će provreti na 93 stepena C u kapku. 14:47 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. ne razumem zašto mašinska produkcija ne uliva poverenje. jer do sada nisam video nikog da koristi masinski izradjen kazan. i upravo para vode se daleko više kondenzuj Dakle.2007. Zbog hlaĊenja dolazi do Para je sastavljena od pare vode i pare alkohola.Tako to ide. Ako pojaĉamo vatru poraste i temperatura u kapku pa se manje vode kondenzuje i sastav par smanjimo vatru pada i temperatura u kapku i curi jaĉa rakija.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 14. na primer. TakoĊe ne raumem zašto bi rakija iz malog kazana bila bolja. Jaĉina rakije. Uredio admin dana 13. Najverovatnije su moje predrasude u pitanju. Most je ona taĉka posle koje isparavanja iz uzlazne putanje prelaze u silaznu. da destilišete kominu od 10% alkohola. ali jeste vaţno to što u jakoj rakiji imamo manj izvodi zakljuĉak da je jaĉa rakija kvalitetnija (mi ćemo nju kasnije razrediti vodom na ţeljenu destilacije). i to na "mostu".07. kad komina od 10% alkohola provri u pari će biti 55% alkohola i na recimo. Kod destilacije radi se o temperaturi.06.07. sama po sebi.

07 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.08. Pri tome se na vatru dodaju nova drva tako da pregrade plamen. mislim da je uz dobro i strpljivo peĉenje tako svejedno koji imaš. 01:33 Zasto pregust kom u prvom kazanu ne razrijedis vodom? Mozes usuti i kompletnu rakiju dobivenu iz prethodnog ciklusa (kotla).09. A sta znaci kad je komina gusta. U njemu ne samo d komine najvise ujednacena. i kad se neravnomerno zagreva kominu od raţi koja je bila gusta kao deĉja kašica. ispere se kazan.2007. Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. Tako da se izvinjavam za iznete tvrdnje. 19:44 Pa sad. a ako samo malo smanjim vatru.06. prestane potpuno da kuva Autor e2e4 Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 08.2007.09.08. Mislim da mjesalica pomaze da se ujednaci temperatura koma ali nece pomoci kod zagaranja Isto tako mjesalica pomaze da se za sto krace vrijeme prekuvani kom izbaci iz kazana.07 RE: kazan i kom Postavljeno 09.2007. 02:03 Da bi se preveciono izbeglo zagorevanje kazana pri destilaciji jabuke.09. Mislim da ću prodati ovaj kotao i k RE: Kazan za rakiju Postavljeno 03.kad se jabuke iseckaju verovatno da hoce do kraja fermentisati samo je pitanje kolik (nisam rekao burno!) sa selektovanim kvascem. ali sam se brzo uveštio kako sam prvo na postavljenu slamu sipao vodu da tako tecnoscu pokrijem dno. Sva ce ta rakija opet Zatim mozes dodavati patoku iz prethodnog kotla. Ja sam pre destilovao guste komine (ukljucujuci i od jabuka) na sloju ciste i prethodno proku mi jeste zagorelo (a onda je gore nego da nisam stavljao slamu.A sto se tice "bolje" rakije iz manjeg kazana . Autor bone Ĉlanovi Poruka: 1 Ĉlan od: 31.2007. nijedno voće nismo seckali i uvek je fermentisalo sto posto.09.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 03. e2e4 Uredio e2e4 dana 09.lanca koji spreĉava da zagori.vec sat vremena pokusavam da nadjem taj tekst ali mi ne polazi za rukom. Probao sam drugo dno kji se moţe skinuti i nikao sprijeĉiti da zagori. Pojedini delovi komine bi se toliko pregre izlazila neohlaĊena iz hladionika. Pretpostavljam da sam ili pogresno procitao ili naleteo na kvazi strucnjaka. 22:21 . Dospe se kanta vode.07 Autor morrib Ĉlanovi RE: Kazan za rakiju Postavljeno 31. seckanje na cetiri nece nam biti dovoljno. A ja bi imao jedno pitanje . nemojte jabuke mleti i nemojte se plašiti da nece prevreti (fermentirati).. pa opet Jovo nanovo.2007.. Jedino dobro resenje za guste komine je kazan sa indirektnim grejanjem. 11:06 Što se tiĉe kotla za rakiju..09. Tr pektoenzimom. Na taj nacin ste izbegli stvaranje kaše koja U firmi gde radim. N uzeti bez mješalice .04.Kako speći jabuku da ne zagori u kotlu bez mješalice.

Parovodna cijev je duga.09. Za Kapak na cabru je isto tako bio vrlo mali. ( Kada se dno izlize skraticu ga na 24cm. Ako okreces mjesalicu a podignes pok prvoj slici. Dakle napravio sam mu cabar zapremine 600 litara. Napravljen iz dva dijela. vanjskog precnika 30cm. Ne pusta ni k Napravio sam mu i lijevak od bakarnog lima 0. Na vrhu kapka je kupasti zavrsetak na koji oblik obrnute kruske ili gljive ali to se nije moglo izvesti. 100EUR. Banda. ( Bakar je stravicno poskupio. Jest da ce Kao sto sam spomenuo okrenuo sam mu i mjesalicu za 180*. Dno cu napraviti od lima debljine 4mm. Dubina ovog kazana je 30cm ali cu ga ja puniti na 27cm.Sad onaj koji okrece mjesalicu Rucicu mjesalice sam fiksirao kuglicnim lezajem u nosacu. Na nogaima je vi U njemu je cilindar 100cm visok. od holendera do holendera 2. samo m 200KM. Moram ga sada ovakvog isprobati sa komom od sljive. On sad izla Na cilindru su profi mesingani holenderi za parovodnu cijev Fi50mm. Posto sam visok 178c Kapak sam produzio tako da je sada visok 55cm. r na 2 X h=100 Cabar ovoga kazana je bio upravo jadan.55mm. 200 litara vode sa spiralom kao kondenzatorom. Kazan ima zapreminu od 100 litara. Kada se sve namontira. KO je ovakav kazan mogao konstruisati? Toliko gresaka se moglo napraviti samo namjerno.2007. Visina cabra je 125cm. Mjesalica je bila na istoj strani gdje jei izljevna cijev.5. Na vratima lozista je bio napraljen prosjek koji je drzao bravu da ne pada dole nize od vrata a Parovodna cijev je bila 30mm siroka i kratka oko 1. Jedino da sam napravio potpuno no Kapak je sada zapremine 40 litara sto je dovoljno za precnik kazana od 60cm. .09.Autor e2e4 Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 08. Destilovao sam vodu. Odlicno centrirano. Strugao je dno tako da bi ga mnogo radio kada sam ga kupio polovnog. Nesto su radili drugi majstori a nesto sam slovenacke proizvodnje. Uz to poklopac izljevne cijevi se otvarao sa pogresne strane. Lanac je toliko bio los da je to grozno.m. parovodna cijev je odignuta od zemlje 183cm.) Nisam htio napraviti lijevak od celicnog lima jer bi celicnij lijevak upropastio ivice otvora za Jos bi se tu neke stvari mogle prepraviti ali o tom po tom.4m.07 RE: prepravljeni slovenac Postavljeno 11. 00:32 Evo jednog kazana za rakiju kojega sam prepravio.

.

Autor admin RE: Kazan za rakiju Postavljeno 11.09. 17:42 .2007.

Onda cu vratiti cilindar.2007. premazao sve antirostom pa iznutra ponovo nanio temeljnu boju. Iznutra i izvana. To ide sporo jer se okisalo. Poruka: 11 Lokacija: Kruševac Ĉlan od: 22.09.09. odnosno onako kako treba. Sta ocekivati u vezi sa kuvanjem koma.09. Izvana je cabar bio kako tako lakiran ali iznutra samo sa temeljnom bojom koja je propala za gornjem dijelu cabra jje oprala tu njegovu temeljnu boju.. sam odradio. 21:05 .07 Autor e2e4 Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 08.03. 22:19 Ja sam nestrpljiv da ga probam sa komom ali upravo sam odlucio da cabar ponovo lakiram iz Covjek koji je pravio cabar nije posao odradio posteno.2007.. Sad moram cekati da se lak osusi.07 RE: i ja sam nestrpljiv Postavljeno 11.Super administrator Ĉekamo rezultate rada sa šljivom. Izvadio sam cilindar. Pozdrav Autor alambik RE: Kazan za rakiju Postavljeno 12. Zatim cu kompletan cabar ponovo lakirati u tamno plavo. Zatim sam sve lakirao u bijelo. Interesuje me vase misljenje o prepravkama kazana.

imamo samo jedanu mogućnost: distilacija kom Nikad nećete dobiti istu rakiju ako je komina.07 RE: ispario alkohol? Postavljeno 30.09. Destilirao sam vodu u kazanu ali vodena para ne moze otopiti ulje i ta jedninjenja. jedino je pitanje šta nam treba i šta hoćemo.Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. r Autor e2e4 Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 08. Izgledalo mi je kao da je dio koma iscurio iz lose zaptivene kace a onda je neko dosao i dolio isteknutog koma. dakle bez deflegmatora i pregradnih tan odrţavanjem ţeljene temperature na "mostu). zbog toga što je gusta. Mislim da mjesalica pomaze da se ujednaci temperatura koma ali nece pomoci kod zagaranja Isto tako mjesalica pomaze da se za sto krace vrijeme prekuvani kom izbaci iz kazana. e2e4 Sve to što navodite jestu mogućnosti. Kada sam pekao rakiju nisam mogao istjerati jacinu vecu od oko 45 stepeni a trebalo bi da se prve 4 litre. nego da ja sada iznesem iskustvo sa ovim novim kotlom kojega sam probao. 10%. Pri tome se na vatru dodaju nova drva tako da pregrade plamen.09. Skinuo sam dio kolaca a ostatak promijesao sa tecnim dijelom koma. Visina koma ispod kolaca bila je oko 65cm. Kom je inace ukupno previrao 25 dana jer ja nisam bio u mogucnosti da odem ispeci rakiju n kace nije bio svezan najlon. Ispod kace se vidio trag curenja koma. Sve je bilo vrlo vodeno i nije mnogo mirisalo na alkohol. doduse Rezultat: Kada sam dosao i vidio kom odmah mi se nije dopalo to sto ga je odozgo hvalilo. To mi nije bitno jer ovu cu rakiju ionako koristiti da isperem parovodnu cijev i cilindar jer su U cijevi ima jos ulja i ostataka raznih hemijskij jedinjenja nastalih prilikom letovanja holend isticala mutna zbog te prljavstine u cijevi i cilindru. recimo. ili ste je.06. Taj dio koma je bio vrlo voden. U tom kraju pojedini dripci to rado rade. Morao sam prepjecati rakiju da bih istjerao stepene. Svi mi. pa opet Jovo nanovo. Ja nazalost nisam na toj lokaciji gdje je kom pa svako ko zeli moze to jednostavno da uradi. . Ne mogu mjeriti prije nego istekne u kantu bar 4 litre jer je kanta siroka pa alkoh Trebalo je da kom dadne oko 50 litara rakije a ja sam dobio 35.2007. Cijelo vrijeme sam imao osjecaj da je neko bio i ulio vode u kom. 19:04 U redu. Alkoholne Pitanje za vas je da li alkohol moze ispariti iz koma ako su prilikom sipanja sljiva u kacu bile gdje je stajao kom temperatura tokom vise od 15 dana bila visa od 30 stepeni. ili ogromna većina nas. Kolac se sasusio i bio je debeo barem 12cm u hrastovoj kaci precnika 90cm. ispere se kazan. Kada sam prepjecao meku rakiju dobio sam jacinu i od 75 stepeni pa sam to posllije razredjiv odmah zamuti.07 e2e4 napisa: Zasto pregust kom u prvom kazanu ne razrijedis vodom? Mozes usuti i kompletnu rakiju dobivenu iz prethodnog ciklusa (kotla). Dospe se kanta vode. destiliše u alambiku. Sva ce ta rakija opet Zatim mozes dodavati patoku iz prethodnog kotla. Sta je tu junastvo nemam pojma. O obavljenog posla istim putem se vrati.

Pekao sam i navece po mraku i obas alkoholne pare ali nista nisam vidio. 100litara zaprem Cabar je prevelik.Zog onako velikih vrucina i sljive "prskulje" trebalo je rakiju peci nakon samo 12 dana. kom je samo U svakom slucaju nisam primijetio da kotao igdje pusta. dok sam sipao sljivu. Nadam se da ce sa tim novim komom biti sve u redu jer je u plasticnoj kaci i sada su daleko m |Pozdrav e2e4 . Inace. Njegovih 550 litara je puno za ovaj kapacitet kazana. Dubok je 30 cm a sirok 60 cm. Posto je pri prepjecanju kotao isjerao rakiju od 75 stepeni mislim da mogu reci da kotao nigd Kotao uopste nije tako spor kao sto se prica. koju sam uzgred da kazem propustio kroz muljacu. Opet cu u ovu rakiju dodati malo novoga koma i prepjecati je ponovo da je iskoristim za ispi Nakon sto isperem cijev onda cu pokusati ispeci rakiju od crne sljive. Mislim da bi 450 litara bilo vise nego dovoljno i visina cilindra ne mora biti 100cm nego je d Curak vode koja dotjece u cabar je bio toliko mali da se ustvari poredi sa curkom rakije koja Mislim da kazan dobro radi.

doći će. naravno. Ako sad. do zamućenja. 21:18 Puno podataka i puno pitanja e2e4.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 01. 00:00 . niti mislim da moţe. Mislim da ne usporava dovolno paru paova brzo pro bi dovoljno odavao topline na okolinu i tako termodinamiĉku ravnoteţu uspostavio na niţoj t Ako sam u pravu onda je to razlogom što niste u prvoj destilaciji mogli da izvuĉete jaĉinu rak Inaĉe. ako ponovo krene rakija slabija od vašeg oĉekivanja stavite preko kapka vodom navla u vodu i iscedite je. ne mora se uvek destilovati) i na taj naĉin joj sniziti relativnu tvrdoću. kaţete da ste oĉekivali 50 litara ali ne kaţete na ĉemu ste bazirali ta oĉekivanja.Uredio e2e4 dana 30.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 01. 23:03 Da li sam u pravu ovo za loše karakteristike kapka moţete i sami proveriti prilikom sledeće d Kao prvo.2007.2007.06.2007. Kao prvo. Ipak Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.06.10. mislim da vam je kapak mali. 19:08 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.2007.10. nabavite jednu menzuru od 250 ml da biste mogli da merite jaĉinu destilata a ne da Dakle. a ovu sad rashladite vodom i pripremite radite tako dok ne uhvatite punu menzuru. umesto 45% merite 65% (na primer). alkohol iz komine ispariti u znaĉajnijim koliĉinama. neka ostane mokra ali neka ne curi voda iz nje). Vodu za prokuvati (dakle. Kolik šljivama? Bez tih podataka nije moguće ništa oĉekivati a da ta oĉekivanja imaju bilo kakvu potporu na Ako ste razreĊivali obiĉnom vodom velike tvrdoće.09. Ja nisam ĉuo. pa ću vam odgovoriti sa sc6. Kad se ona krpa na kapku ugreje zamenite je novom.10. biće to dokaz da vam se kapak slabo hladi zbo RE: mali kapak e2e4 Postavljeno 03.

Kazan je dubine 30cm. Precnika 3m odnosno bar 3 puta manjeg presjeka nego kod ovih sirih kotlova. Izgleda da nema sanse da se to desi. Iako sam mozda lozio i prejaku vatru. Lozio sam jacu vatru da vidim hoce li kazan da povrati odnosn baci kom u cilindar. Na ovom kotlu je visina kapka 55cm. Vidio sam vece kapkove ali na kotlovima koji imaju u precniku oko 75cm. Obavezno cu nabaviti visok a uzak sud u koji cu destilovati rakiju. Posebno ako je hvalila kolicina rakije koja se ocekivala. kom je pao nekih 5cm. Alkohol vrlo brzo prelazi u kantu. .Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 08. Sam kom nije imao miris odnosno snagu iz koje se da zakljuciti da je u komu dosta alkohola. Sve se to vidi sa slike. Povrsina takvog kotla je 1 puta ili 60% veca nego povrisna ovoga kotla. Vi hocete reci da uz alkohol ide lako i dosta vode u cilindar. Mene najvise interesuje da li alkohol moze da ispari ako su temperature iznad 30 stepeni i to traje 20 Prihvatam da je mogao dio tecnog koma iscuriti iz kace ali to ne bi trebalo uticati na snagu prvenca je kace alkohol i voda isticu zajedno a ne samo alkohol. Moguce je da ste vi u pravu ali pokusajmo uociti sledece. Ona bez prob daje 10 litara rakije 50 stepeni. Ako je to tako onda sam trebao dobiti bar 10 litara rakije od prskulje jacine oko samo 40 stepeni. U komu bilo dovoljno alkohola.07 Sljiva prskulja obicno daje oko 8 litara rakije 50 stepeni na 100kg koma. Mora se na prve tri litre imati jacina oko 70 stepeni sa crnom sljivom. U svakom slucaju mlaz destilovane rakije koja je izlazila iz moga cilindra je bi vrlo mali. Kolac je bio odvojen od kace nekih 2 do 3cm. Nakon dva dana kuvanja i stabilizacije. prvenac pa ostalo. Jos nesto sam se sad sjetio. I dalje mislim da postoji mogucnost da je neko izvukao pravi kom a onda usuo svoju patoku. precnika 30cm. To nije normalno. Dakle povrsina sa koje isparava alkohol i vodena para i nije tako velika. novoj cijevi i nov cilindru. Ako pogledamo sliku koma u kaci vidi se dokle je bio usut kom u kacu. Mlaz zna biti po 5. tako da mogu ra da mjerim jacinu. To se nije desavalo. I pod takvim kotlovima se lozi vatra kao da se hoce pretopiti i sam kazan. Da je mlaz rakije koja izlazi iz cilindra bio jak ja bih mogao zakljuciti da uz alkohol ide i dosta vode. Zatim je kasnije pao jos 12 do 15cm. Mozda su tokom prvih par destilacija alkoholne pare bile potrosene na interakciju sa onim uljima i os hemijskim jedinjenjima koja sam spominjao da su postojala u prepravljanom kapku. Sve je imalo okus na patoku. 6mm debeo. Toliko se bio sasusio. Ovako ne mogu to zakljuciti. Ako sam dobro izracunao zapremina kapka je 40 litara. To bi trebalo biti dovoljno. U svakom slucaju hvala za anallizu. Precnika je 60cm.09. Po meni to je normalno. Za takve kotlove treba i bar 60% veci kapak.

vi ste ga morali i dobiti u destilatu. Inaĉe vam odmah odgovorio. jest karakteristima aparata za destilaciju. Da jedna stvar bude jasna: ako ste imali oĉekivanu koliĉinu alkohola u komu.Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. Razni razni obiĉaji. da li više u rakiji. 20:23 Poštovani e2e4. Uzmimo na primer da je vaš kom bio 10% alkohola.raĉun mora biti taĉan.10. nema veze. To je kao ono kad se pravi iventura u dućanu: izlaz mora biti jednak ulazu.06. i zatvori kapiju. i b obzira na naĉin destilacije. i ako vi znate kakav kom daje vaša šljiva.2007. svejedno je . U tom sluĉaju je on provreo na 93 stepena C i pa koja se podizala iz koma imala je 55% alkohola. i ako ova godina nije bila drugaĉij onda razlog što niste mogli u jednoj destilaciji postići jaĉinu destalita treba traţiti u naĉinu destilacije. Ja ne iskljuĉujem mogućnost da je neki šaljivdţija ispustio "ĉorbu" iz vašeg koma i dolio vodu. Sad.07 RE: Kazan za rakiju Postavljeno 15. proći i najvišu taĉku u apa doći u stabarku. A i ne razumem se u folklor vašeg kraja (pogotovo što niste rekli ni koji je). Kapak se tad višen . Znam da u pesmi od Sedmorice mladih. Tu nema nikavih uticaja koliko jaku vatru loţite i kakav je kazan. Sistem je tad u termodinaĉkoj ravnoteţi. Ovo meĊutim ne znaĉi da će ta para sa tom temperaturom. nisam video da je otvorena druga stranica na ovom topicu pa zato nisam odmah video vaš post. kad ĉiĉa peĉe rakiju. Gledajte ovako: ako imate kom odreĊene jaĉine onda on vri na nekoj temperaturi i sastav pare koji izl koma je odreĊen. Ali ako nije to u pitanju. bez obzira na aparat. Što je kapak topliji to više odaje topline i sve tako ne poĉne odavati isto toliko koliko primi. pa sad da li kao prodana ro ili kao pokvarena pa rashodovana. Podiţući se ova para. ili više u patoci. da se jedan bezobrazan sakrije za k pa popije ra-a-kiju. i u tom sastavu. sa temperaturom od 93 C udara u stenke kapka i odaje mu topli Kapak se tako zagrejava i odaje toplinu u okolinu.

Sojevi bakterija mleĉne i sirćetne kiseline su najĉešće ukljuĉeni u kvarenje vina. Prateći ove trendove. Pored toga što je SO2 ekstraktivni rastvaraĉ. Vina etiketirana pre tog datuma mogu se i dalje izvoziti u EU bez te oznake. Odbrojani dani sumpor dioksidu. mereno kao ukupni SO2. što je povezano sa konzumiranjem zdrave hrane i pića. ali sad na viĊoj temperaturi.e. ako ste pekli na jakoj vatri. sumpor dioksid (SO2) se koristi za mikrobiološku stabilizaciju vina. U tom sluĉaju idete ozbiljno u pravcu onih poĉetnih koji dolaze iz kazana a oĉekivanih 75% ostaje daleko. Sa ciljem da se adekvatno odgovori na zahteve potrošaĉa. I dok su se tehnologije fermentacije razvijale kroz vreme. nego se. Fraze "sadrţi sulfite" ili "sadrţi sumpor dioksid" su obavezno inkorporirane na svim etiketama vina posle 25. novembra 2005. kad su hleb. Ovo se primenjuje za sva završena vina koja imaju u svom sastavu više od 10 mg/lit SO2.? SO2 protiv antimikrobskih peptida u očuvanju vina Prva upotreba bioloških metoda za ĉuvanje hrane datira unazad sve do 6000 do1000 godine p.novembra 2005. On jeste volumiozan ali je nekako kao odţak. a na kra jezera voda istiĉe dalje potokom. i osim toga i on relativno brzo napusti kapak.. ali prvobitna vrednost ove tehnologije u ovim davnim vremenima je bila sposobnost oĉuvanja hrane.. Luj Pasteur pokazao da su mikro-organizmi uzrok i fermentacije i kvarenja hrane. i glavobolja do napada astme. njegova prekomerna upotreba moţe biti pogubna po kvalitet vina. da stoji dovoljno dugo uz stenku kapka. Potrošaĉi vina koji za to znaju zahtevaju oznaĉavanje na etiketama koje precizno pokazuje sadrţaj ove supstance. i pored toga što su i ovi aspekti nesumnjivo igrali odreĊenu ulogu u popularnosti ovih proizvoda. MeĊutim. yahteva se da svi proizvodi treba da budu manje obraĊeni. ali ne kreće se blizu kapka.. da pravi virove. Pojedini sojevi bakterija mleĉne kiseline. Ovo pak z da nema ni mogućnost da se ohladi.. jedan deo para prolazi direktno u cev iznad kapka. Ovo moţe biti iznenaĊenje za današnje korisnike fermentacione tehnologije i potrošaĉa fermentisanih proizvoda. U tom sluĉaju para ima šan se i sama ohladi na tu temperaturu. Ako bi se sva ohladila na 85 C kondezovalo bi se toliko vode iznje kapalo nazad u kotao) da bi para sad imala 78% alkohola. ne koĉi. Para se u n ne zakreće. moţda. meĊutim ne moţemooĉekivati da će se sva para ohladiti na tu temperaturu. postala su vaţna istraţivanja koja se bave alternativama upotrebi SO2. Kao kontrola rasta organizama koji kvare hranu.. direktno sprovodi na gore. a drugi. i mogu dovesti do pojave isparljivih kiselina. Zamislite potok koji teĉe nekom brzinom. Ako nam je cilj da se što veći deo vode zadrţi što je moguće duţe u jezeru. kao i anti-oksidant. Iz tog razloga mi se ne sviĊa ovaj vaš kapak. 90 C pa već zbog toga para nije moga da se ohladi. i mnogih drugih neţeljenih pojava. Kad povećate snagu (jaĉa vatra) onda više pare u jedini vremena dolazi na kapak.zagreva. tek je 1864. mogu da proizvedu prekurzore biogeniĉkih amina i etil karbamata. i to od 25. a ne dodavanje jedne ili druge atraktivne osobine u finalni proizvod (alkohol. Ozbiljna je briga da SO2 izaziva alergijski odziv kod nekih ljudi. Dakle. Nekontrolisani rast mikroba tokom i posle fermentacije vina moţe promeniti hemijski sastav i konaĉno i kvalitet finalnog proizvoda. stvaranja akroleina i gorĉine. Pogotovo ako ste destilisali velikom snagom. što znaĉi da je dotok nove topline veći od gubitka i kapak se dalje zagreva d uspostavi novu ravnoteţu. drugim reĉima da menja smer toka. I sad mi napravimo jezerce kojeg ovaj potok puni. moţda ne direktno.). povraćanja gastriĉkih nadraţaja. Oznaĉavanje na etiketi za sva vina koja sadrţe sulfite je obavezno i u Juţnoj Africi i u zemljama Evropske unije. poĉne da se kovitla. kad iz p uĊe u njega. takoĊe. Uzmimo da je termodinamiĉka ravnoteţa uspostavljena na 85 C. sa simptomima koji se kreću od muĉnine.n. Uprkos znaĉaju bakterija mleĉne kiseline u malolaktiĉkoj fermentaciji. sa manje prezervativa i što više prirodni. Da bi to uspelo para bi m i to sva. a pogotovo u kombinaciji sa kapkom-odţakom koji je direktno sprovodi dalje. vaţno je kontrolisati . kao i u svakom dobrom dimnjaku. ukus. a ne da sredinom matice proĊe direktno dalje.. Ovi zahtevi su u istoj liniji sa trendom za zdravijim ţivotom koji vlada meĊu potrošaĉima. sve dok traju zalihe. jezero moramo oblikovati tako da voda. kapak vam bio 85 C već. pivo i vino bili proizvodi dobijani fermentacijom.

lizozim moţe biti od koristi daljem smanjenju nivoa SO2 u proizvodnji vina. hemijskim i mikrobijalnim prezervativima kako bi spreĉili pojavu i rast bakterija koje kvare hranu. Mali saveti proizvoĊaĉa rakije Autor zile Bure 10 litara za dunjevaĉu Postavljeno 12. Bakterije mleĉne kiseline su uvek bile tesno povezane sa fermentisanom hranom. a njegova primena u vinu je u fazi istraţivanja.) i peptidi (zimocini i bakteriocini. posebno kod sira. konzervirane hrane i da produţi rok trajanja mleka u toplim zemljama. 09:35 . Lizozimski egen belanceta kokošijeg jajeta (HEL1). meĊutim.10. bakteriocini se verovatno mogu koristiti u kombinaciji sa SO2 i drugim fiziĉkim. drugi sem nisina) se trenutno ispituju i razmatraju kao mogući bioprezervativi. Staphylococcus.prisustvo prirodno nastalih bakterija mleĉne kiseline u okruţenju u kome se proizvodi vino. Kod vina. što ga ĉini privlaĉnim za prevenciju kvarenja kod vina sa višom pH. PronaĊeno je da ovi bakteriocini nemaju efekta na kvasac i bakterije sirćetne kiseline koje su normano povezane sa vinom i bili su stabilni dovoljan period vremena u simulaciji vinskog okruţenja. Clostridium. i na duge staze moţemo biti optimisti da će u budućnosti ovi kvasci postati vaţne alatke industrijama koje se baziraju na fermentaciji. i prodaje se pod trgovaĉkim imenom Nisaplin®. tako raste i antimikrobijalna aktivnost lizozima. MeĊutim. jer su bezbojni. Verovatno najĉuveniji bakteriocin je nisin. nauĉno. Neki od njih su i starter kulture kvasca sa definisanim trţišnim prednostima. i Enterococcus spp. Lizozim je još jedna komponenta koja je našla svoju primenu kao prezervativ za hranu. kvasce i buĊ. veruje se da polifenolne komponente igraju ulogu u bakteriolitiĉkoj akciji lizozima. pojedine firme su već krenule sa razvojem odreĊenih proizvoda koji se mogu praktiĉno koristiti. endoglukanaze. zakonsko i etiĉko). ovaj problem moţe biti rešen kroz upotrebu efektivnih antimikrobijalnih enzima i peptida u sojevima starter kultura vinskog kvasca. Bakteriocini takoĊe imaju i baktericidnu aktivnost protiv vrsta koje su u bliskom srodstvu sa bakterijama koje ih proizvode. Kako bi se zadovoljio zahtev potrošaĉa za zdravijim vinim višeg kvaliteta. Kako pH vina raste. Kao organoleptiĉki neutralna alternativa. To je dozvoljeni dodatak hrani u više od 50 zemalja širom sveta. bakteriocini mogu obezbediti vinarima vredne dodatne alate koji se mogu kontrolisati i biti alternativa primeni SO2. Lizozim se već uspešno koristi kao antimikrobijalno sredstvo kod mnogih vrsta hrane. nazvane bakteriocini. Nekoliko vaţnih pitanja će zasigurno igrati vaţnu ulogu u eventualnoj komercijalizaciji transgeniĉkih kvasaca (npr. Obzirom da je lizozim aktivniji kod belih nego kod crvenih vina. i nudi dodatne mogućnosti za kontrolu malolaktiĉke fermentacije u vinu. Pošto je SO2 još uvek neophodan u procesu proizvodnje vina (za spreĉavanje oksidacije). drugi su proizvodnja bakteriocina u komercijalnima sojevima vinskih kvasaca. i ima pozitivne ocene od meĊunarodnih agencija kao što su Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Food and Drug Administration (FDA). Vremenom će se uvideti potencijali transgeniĉkih kvasaca. Preĉišćeni antimikrobijalni enzimi i bakteriocini će. Pediococcus acidilactici pediocin gen (PED1) i Leuconostoc carnosum leucocin gen (LCA1) su već korišćeni u Institutu za biotehnologiju vina. biti vrlo skupi u primeni. Nisin se koristi da spreĉi kvarenje obraĊenih i prirodnih sireva. Nisin je trenutno jedini bakteriocin koji se legalno koristi kao dodatak hrani. koga proizvodi Lactococcus lactis. bakteriocini nemaju efekat na gram-negativne bakterije. Bacillus spp. Izvedene studije su pokazale da nema znaĉajnih promena u hemijskim i organoleptiĉkim karakteristikama vina posle dodavanja lizozima. Drugi antimikrobijalni enzimi (npr. Pediocin i leukocin su već testirani na efikasnost kao bioprezervativi u vinu. koji inhibiraju rast patogena kao što su Listeria. hitinaze. bezbednosno. U budućnosti.2007. bez mirisa i ne-toksiĉni. Pre skorog vremena je prikazan i u industriji vina. Danas se bakteriocini smatraju idealnim prezervativima za hranu. Lizozim je enzim ekstrahovan iz belanceta kokošijeg jajeta i visoko je aktivan protiv izvesnih gram-pozitivnih bakterija. itd. i rezultat toga je povećan interes za njihovu primenu u oĉuvanju hrane. Ove bakterije proizvode specifiĉne proteiniĉne supstance.

dopada mi se Vaša ideja da je drţim u staklenom balonu. do godine. a ţeleo bih da probam s manjom koliĉinom (10 litara). otprilike onom koju ima zrela dunja. recimo.07 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. bojim se da u takvom buretu nećete dugo moći ĉuvati rakiju a da ona ne postane tamno ţuta. Taĉnu šemu ne mogu da vam dam.06.naći. kao što sam rekao. tj. Pitanje: da li dunjevaĉa treba da ostane bezbojna ili je treba obojati? Ako treba onda je pitanje kojom bojom i koliko. 18:49 Hvala Vam puno na odgovoru. S obzirom na to da nemam iskustva u ĉuvanju rakije u buretu. Tada proredite na meseĉno pretakenje. Morali biste dati da vam se napravi. i koliko. potrebno iz drveta u rakiji.10. ostalo mi je još ne jasno. koliko traje "zrenje" i da li je to uopšte ograniĉeno vremenom. ali ne znam da li ima tako malih.2007.07 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. Posle toga rakiju redovno.10. RE: Bure 10 litara za dunjevaĉu Postavljeno 12.2007. pa onda na kvartalno. na svakih 15 dana. Bagremovih buradi se još i moţe. Samo. Pretakanjem se postiţe da se rakija "oslobodi" lako hlapivih supstanci. na svakih 15 dana da je prespete u neki veći otvoren sud i akvarijumskom pumpom prozraĉujete. na svakih. Probajte.06.Ĉlanovi Poruka: 3 Lokacija: Beograd Ĉlan od: 11.10. za dunjevaĉu nema. koliko meseci treba da na 15 dana pretaĉem rakiju. recimo. da simulirate zrenje koje bi imala u drvenom buretu. ako se boja drvetom. Osim toga. Ja liĉno bih je obojao ţutom bojom. RE: Bure 10 litara za dunjevaĉu Postavljeno 13. 15 dana pretaĉite. koliko meseci treba da na 15 dana pretaĉem rakiju. 22:54 zile napisa: Hvala Vam puno na odgovoru. u poĉetku. Ili moţete. RE: Bure 10 litara za dunjevaĉu Postavljeno 13. Drugim reĉima: imate pred sobom neoranu ledinu pa pustite mašti na volju i kreirajte svoju dunjevaĉu. Mislim da vam na to pitanje niko ne moţe dati odgovor jer jednostavno niko nije ni pokušao da standardizuje dunjevaĉu. a kasnije se postepeno proreĊuje. Samo znajte: bure od 10 litara nije 10 puta jeftinije od onog od 100 litara.07 Hteo bih da kupim bure od oko 10 litara za ĉuvanje dunjevaĉe. Nedostatak prozraĉivanja je neizbeţna oksidacija rakija. ostalo mi je još ne jasno. tu i tamo. recimo. Interesuje me koje je drvo najbolje za tu vrstu rakije i gde se moţe kupiti takvo bure.10. dopada mi se Vaša ideja da je drţim u staklenom balonu. s obzirom na malu koliĉinu. Eto.07 . Pre će biti da je tek nešto malo jeftinije. da li je. i šta. Ako je i dalje ĉuvate proredite pretaknje na dvomeseĉno. 11:19 Ja mislim da standarda za to. Za to se moţe koristiti bagremovo drvo.2007. Samo. Moţda je bolje da je drţite u staklenom balonu a da je obojate bagremovim dašĉicama potopljenim u rakiju. recimo. a ţeleo bih da probam s manjom koliĉinom (10 litara). Zrenje za jaka alkoholna pića nije ograniĉeno i vaţi pravilo: što duţe to bolje. S obzirom na to da nemam iskustva u ĉuvanju rakije u buretu. izmeĊu ove dve stvari treba pronaći Autor zile Ĉlanovi Poruka: 3 Lokacija: Beograd Ĉlan od: 11. pola sata. tj. kao i. Pretakanje i prozraĉivanje u poĉetku treba da je ĉešće. dok ne dobijete ţeljenu boju. Prvih 5-6 meseci. a onda braon. koliko traje "zrenje" i da li je to uopšte ograniĉeno vremenom.10.

07 RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 03. i da li je taĉno da jasen ne odaje boju. svake godine se "izgubi" iz bureta oko 20 litara destilata. 21:57 Ne. Da li ste ikad pravili takvu burad.06.06. a ni druge (naroĉito ne nepoţenje) materije. kao i u staklenom balonu.2007. ili kalvadosa. Zato je destilat najbolje ĉuvati u poroznom sudu (drvenom buretu) jer ono omogućava da destilat ispusti lako hlapive tvari (naţalost. Bure za odleţavanje rakije Solotnik Ĉlanovi Poruka: 3 Ĉlan od: 21. nemamo gubitka rakije. U odleţavanju konjaka. dudovo bure dok ne dobije neţnu ţutu boju.09. a sa druge strane dobro štiti destilat od oksidacije.2007. dakle 10%. ali to se ne moţe izbeći). na taj naĉin. stavio bih ga u.optimalnu meru. RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 30. Bojanjem bureta se zatvaraju pore u drvetu i na taj naĉin drveno bure dobija. ĉeka ovo moje pitanje: Treba mi drveno bure u kojem bi duţe vreme ĉuvao destilat da zri. što se odleţavanja destilata tiĉe. 19:54 Evo nek` gospon pintera. ĉim se pojavi. Postavljeno 21. ali ne ţelim da postane (destilat) taman.08. I ako je odgovor pozitivan gde bih mogao naruĉiti nekoliko jasenovih buradi od oko 4 akova (moţda kod vas?) RE: Bure za odleţavanje rakije Autor .08.03. karakteristike staklene ambalaţe. gde su u buradima od oko 200 litara ĉuva jak destilat ovih pića (oko 65%). Prejako i preĉesto prozraĉivanje dovešće do neţeljenog stepena oksidacije. ali zrenja da! Ako ga prespem u inox više neće zreti. ili rosfraj buretu. zajedno sa alkoholom.. ali nema ni zrenja. Znaĉi.2007. Ali samo na taj naĉin je moguće da destilat zri.2007..07 RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 29.07 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. Proĉitao sam negde da burad od jasenovog drveta ne odaju boju. recimo. Pregovori su u toku. 22:46 Da li se burad koja se koriste za odleţavanje rakije farbaju sa spoljne strane? Autor admin Super administrator Poruka: 11 Lokacija: Kruševac Ĉlan od: 22.08. Istina.07 Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. a onda mi boje više ne treba.08. 16:57 Uskoro ćemo na ovim stranama imati i proizvoĊaĉe buradi (pintere).

09. meri stotinama godinama. 22:16 Ako je znak pitanja stavljen iza vapna znak da ne znate šta je vapno onda da kaţem da je vapno kreĉ i da je naglašeno da ne stavlja vapno jer vinogadari sigurno podsveno.a pri visim relativnim vlaznostima od 75 % rakija. Istina. Ta sredstva zatvaraju pore na duţicama.08. mislim da je nevaţno. Znaĉi rastvor plavog kamena ili laneno ulje. Ja opet mislim da ako je podrum suv (a morao bi biti.Solotnik Ĉlanovi Poruka: 3 Ĉlan od: 21.2007. Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. za pravljenje bordovske ĉorbe.2007. " Podatak od 75 % vlaznosti vazduha svakako ne govori da podrum treba da bude bas suv. Ukoliko uzmemo da je normalna vlaznost vazduha 40-70 %.htm U istoj knjizi se govori da burad nacinjena od jasena ne odaju boju.07 RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 12. 23:47 alambik napisa: Ja opet mislim da ako je podrum suv (a morao bi biti.09.09.2007. i kad je drvo zaštićeno. inaĉe nije dobar) ne treba nikakva zaštita. Naravno. Uredio Solotnik dana 24.2007. ĉim se spomene plavi kamen. a nezaštićena samo 300. inaĉe nije dobar) ne treba nikakva zaštita. to što ste naveli da na tom sajtu kaţu potpuno je korektno. pomisle i na kreĉ.com/rakija/tehnologija_proizvodnje_rakije. ali verujem da je i sa vinom slicna situacija.freehostia. Ovo je naravno samo za odlezavanje rakije.net/vinograd za zastitu drvenih delova bureta oni predlazu laneno ili parafinsko ulje ili 60 % rastvor plavog kamena bez vapna ( ? ) i dodaju : " Nemojte baĉve premazivati firnajzom ili lakom. alkohol i voda ne isparavaju ravnomerno i to remeti pravilno sazrevanje rakije.09. " Da li je neko ima iskustva sa koriscenjem ovih stvari? Nezasticeni drveni delovi bureta svakako imaju manji rok trajanja. Sad.07 Postavljeno 06. O slicnim temama pogledati i na sajtu solotnik. a nikako lak ili firnajz. i kad je nezaštićeno. 22:41 Na hrvatskom sajtu krizevci. Pri nizim relativnim vlaznostima rakija se jako gubi usled isparavanja.2007.07 U knjizi Dr Slobodana Jovica Prirucnik za spravljanje rakije kaze se sledece : " Za pravilno sazrevanje rakije racuna se da je najpogodnija relativna vlaznost prostorije od oko 75 %.09. da li će zaštićena hrastovima u suvim uslovima trajati 400 godina. 00:26 Autor morrib RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 25. RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 23.06. Autor Solotnik Ĉlanovi Poruka: 3 Ĉlan od: 21. i u suvim uslovima postoji razlika u trajnosti drveta ali je ona. 23:00 .08. putem kojih se obavlja diskretna oksidacija. odnosno sazrijevanje vina.

Odokativno u domaćoj.07 RE: Hvala Postavljeno 25. ali. U takvom podrumu. Ma da ste mi zivi i zdravi SRBADIJO !!! . Ma smislio sam joj i Ime i etiketu i sve sto ide. 21:09 Da.. a opet zavisi od ţeljenog inteziteta mirisa i ukusa na mastiku. 00:06 Moţda niste znali? Mastika se dobija destilacijom prevrelog groţĊanog kljuka uz dodatak anisa. šta već ko napravi).04.. za jedan kazan zapremine 120lit.. | Specijalne rakije Autor morrib Ĉlanovi MASTIKA Postavljeno 10.. odnosno seme). najbolje će te rešiti ako u mreţaste pvc vreće stavite ćumur za roštilj blago posut kreĉom u prahu.04. potrebno je od 300 do 800grama anisa. 15:29 Pojma nisam imao. pitanje je sad šta ko podrazumeva pod vlaţnim a šta pod suvim.04.Ĉlanovi Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09.2007. Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17. Ciga hvali konja. Stvarno prva liga. Dakle. Ja kad kaţem vlaţni podrum mislim na podrum koji. po meni. Nije da.Destilaciju vršiti sa odvajanjem frakcija.06..04. ako su brad podignuta na klocne (ili stalke. a što kaţe i morrib. podvaljcima.2007.Koliĉina anisa se ubacuje prema zapremini kazana.07 Burad za rakiju u porumima obavezno drţati na drvenim stalcima. i stavite u sva ĉetiri podrumska ugla. u koju sam umotao nekih 20-tak suvih trava i u avanu istucano zrnevlje anisa. ili grede. onako uz druge trave.10. relativna vlaţnost od 75%. onda bar jednom godišnje. višak-manjak vlage. da to tako ide ! Ja sam ti brate pravio zimus neku travaricu pa sam dodao i malo tog anisa. Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. kućnoj proizvodnji. i dodati anis (zrnca. ne moţe se zvati vlaţnim podrumom. nabolje na visini od 40-tak santimetra. nego bre bratac ostalo jos malo .07 RE: Bure za odleţavanje rakije Postavljeno 01. mislim da bure ne treba premazivati nikakvom zaštitom. Sve to je odstojalo mesec dana u staklenom balonu . stim što u svaki naredni kazan ponovo ubaciti anis. Ćumur sa kreĉom biće odliĉan regulator vlage u podrumu i neće se javljati buĊ. U kazan za destilaciju sipati prevrelo izmuljano groţĊe (kljuk)..svima se svidja !!! Sve u svemu.07 Autor zarizoj Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 24.pa sam onda izvukao gazu. ako ne uvek.04. Ispalo je odlicno! U propisno ispecenu komovicu (od Zarcina) sam potopio gazu.2007. dobije podzemnu vodu.. cini mi se da sam od prilicno "slabe" komovice (a iskreno i ne moze od Prokupca neka bolja) dobio pristojnu travaricu.

00:34 Postoji dva naĉina proizvodnje rakija travarica: -Potapanjem odreĊenih delova biljke(korena.pripremljeno i ovinjeno..06. kleka. bosiljak. a ujedno izabrati odgovarajuće mesto što se tiĉe svetla. a najbolja je od 40 stepeni. stabla. hajduĉka trava. pri tom vodeći raĉuna da se ne pretera.07 RE: Travarice Postavljeno 01. Od tako dobijenog kljuka peći rakiju sa izdvajanjem metila. lekovitog bilja i dr). Najbolje je hrastovo bure. Ţiveli!!! RE: MASTIKA Postavljeno 17. a aromatiĉne materije da. stim što se na svakih petnaest dana. vrši kruţno pretakanje da se med nebi skoncentrisao na dnu bureta. gde se ukusi biljaka nemogu preneti na destilat. ako vam je bure novo ne preterati sa odleţavanjem. ako se u rakiju neutralnog mirisa ili blagog mirisa potopi i jedno vreme odstoji voće sušeno na promaji (kajsija. Ako ubacite med koji ima izraţenu cvetnu aromu (lipov. limuna itd. Prijatno Vam bilo i nazdravite samnom.04. 23:20 Autor alambik .06. i kupuje se u humanim apotekama na meru. temperature. ne jaĉu od 45 alkoholna stepena.2007.I još jedna zanimljivost: U Bugarskoj sam se sreo i prisustvovao vrlo zanimljivom peĉenju aromatiĉne rakije. Ovako pripremljenu rakiju sipati u sud za starenje. prva dva meseca. . gde se aroma vezuje za alkoholne pare i preko tabarke se kondezuje lepa mirisna rakija dobijena od izmuljanog i prevrelog groţĊa obogaćena mirisima smola ĉetinara. -I drugi naĉin je ubacivanje biljaka ili delova u prevreli kljuk u kazan pa onda vršenje destilacije.. kao i odabir suda. dobit će te kasnije sve izraţeniju aromu cveta sa koga je skupljan med. Navešću neke od biljaka koje se mogu koristiti u proizvodnji travarica: Nana. ili sakupljenu šljivu ubaciti 2-3 kg meda rastvorenog u mlaku vodu i ostaviti da prevri(izfermentira). Autor morrib Ĉlanovi Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09.2007. jer postoji opasnost da doĊe do prevelike ekstrakcije boje i mirisa novog bureta. pa na njega nalepe smolu ĉetinara. Vrlo lepe rakije mogu se dobiti. Pritom treba paziti da ne doĊe do razlaganja voća a samim tim i zamućenosti rakije. lista..lincura.Potom poklope kazan i destilacija teĉe. Neki to zovu i ekstrakcija.06. Odleţavanje traje od minimum tri meseca pa nadalje.anis. cveta. Ja ću vam preporuĉiti ovaj koji je već oproban: U izmuljano groţĊe. Još na nešto obratite paţnju. 00:59 Postoji mnogo recepata za proizvodnju medovine. breskva. U tu rakiju ubaciti 5 do 10 procenata kvalitetnog meda predhodno rastvorenog u manjoj koliĉini blago uzmlaĉene (zagrejane) rakije. Sa unutrašnje strane kapka namaţu med. što daje poseban ĉulni uţitak pri konzumiranju. i svaki pĉelar ima svoju tajnu. ĉetinarski. pa sve to sjediniti sa ostalom rakijom uz dobro mešanje.07 RE: Medovina Postavljeno 01. kora od pomoranĊţe.kantarion itd.ruzmarin.).2007. ili vrlo malo.04. što će pokvariti suptilni ukus i miris medovine. koju oni nazivaju "duvka" a koja je sliĉna tamnjanu. dunja. samo za tu vrstu rakije. kasnije to više nije potrebno.Autor morrib Ĉlanovi Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. pritom postepeno se otapaju mirisne smole. ploda ili semena ili mešavina istih) u već dobijeni destilat i odleţavanje odreĊeni vremenski period u njemu.

07 Tehnika pravljenja pića kod koje se voće ili trave (biljke).. posebno kada su SLJIVA i SLIVOVICA u pitanju !!! . 08:44 U narodu je standardna procedura sa klipovima kukuruza i pepelom.2007.. i ostave tako odreĊeno vreme.. ili macerat koji se redestiliše.. potapaju u alkohol... Jer ako tako pocnemo ..04.07 Autor zarizoj Ĉlanovi Poruka: 5 Ĉlan od: 24. 15:12 A dace Bog i nece jer postujemo i sljivu i sljivovicu ! Nego prijatelju daj neki drugi savet koji nema veze sa "maskiranjem" ! .. !!! Ozbiljnost nam je potrebna. daje obiĉno bolje rezultate.04. ali se skoro uvek preporuĉuje ponovna destilacija! Dalja razrada ove teme prema ineresovanju. Danas se na trţištu u Evropi javljaju razni proizvoĊaĉi aniseta.04. Bilo je reĉi o anisu i mastici. ili se posle maceracije moţe destilisati. najbolje rešenje je da se ne dozvoli da prevrela šljiva ukiseli. Ipak. cele ili njihovi delovi. Poznato jako alkoholno piće je aniseta. generalno gledajući. 23:56 Koliko vam se puta desilo da vam se dţibra(prevrela šljiva) ukiseli i destilacijom (peĉenjem).04. ili brendi (rakiju). zove se maceracija. moze i pita od . Drugi naĉin. kvascima i enzimima.07 RE: nije nam se desilo Postavljeno 25.... Ono što treba reći je da se piće na taj naĉin moţe i konaĉno formirati i tad se govori o ratafiji.. samo treba prilagoditi koliĉinu dodatih špecija kao i vreme maceriranja. Rakija od šljiva Autor morrib Ĉlanovi Kisela rakija-mali trikovi Postavljeno 09..06.04. I tu ide priĉa o fermentaciji. i postavljenim pitanjima! RE: Kisela rakija-mali trikovi Postavljeno 13.2007. a postupak pravljenja je ili kao ratafija.. Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09.. Koliĉina ubaĉenog priruĉnog sredstva za skidanje kiselosti i naĉin. dobijete kiselu rakiju. temperaturi. iz svih zemalja..2007. specifiĉno a prema koliĉini kiselosti.07 Autor admin Super administrator Poruka: 11 Lokacija: Kruševac Ĉlan od: 22.Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.03.. Neki od naĉina kojim se moţe skinuti kiselost: -Ubacivanjem izmrvljene školske krede -Ubacivanjem mermerne prašine -Ubacivanjem kreĉa u prahu -Ubacivanjem pepela od drveta -Ubacivanjem celih klipova kukuruza itd..

Kako to odrediti? Pa kada se potpuno smiri vrenje šljive i polako poĉne da se hvata korica. granĉice i druge otpatke koji se lepe na otpalu šljivu. Pri sakupljanju odbacivati lišće.07 Autor morrib RE: Izdvajanje frakcija. sakupljanje: Šljiva za proizvodnju šljivovice se sakuplja u fiziološkoj zrelosti. a na površini suda nema više pene. gde će samo zreli plodovi otpasti.2007. a koji hoće da podigne penu u podloţenom kazanu. Napuniti kazan sa prevrelom dţibrom. što znaĉi da je postigla maksimum šećera i da su plodovi zdravi. pa se mora ponoviti peĉa.04. sakupljanju šljiva. ketona i patoĉnih ulja a koji negativno utiĉu na kvalitet.ZATO PAMET U GLAVU I CIST OBRAZ PRED BOGA I LJUDE !!! Autor morrib Ĉlanovi RE: Opšti principi Postavljeno 28. ĉuvanje i nega šljivovice Postavljeno 29. Poţeljno je da prostorija nema previše svetla. da bi se oslobodio ugljen dioksid zaostao od vrenja. pravilan smeštaj za fermentaciju. 00:01 . Berba. a posebno smiriti vatru kada proĊe više od polovine kazana da ne zagori i da ne doĊe do izdvajanja veće koliĉine viših alkohola. treba se pridrţavati opštih principa pri branju.Mirovanje posle glavne fermentacije je potrebno jer period tihe fermentacije teĉe i posle smirivanja.2007. tako da se retko moţe vizuelno uoĉiti. gde bi se u startu omogućili preduslovi za dobar kvalitet. ĉekali smo od 15 do mesec dana i stigao je kazan. fermentacija i mirovanje. Blagovremena destilacija i pravilan naĉin destilacije. Intezitet loţenja vatre mora biti umeren i ujednaĉen. i pravilno smeštanje i starenje šljivovice. Destilacija. Destilaciju. Smeštaj za fermentaciju: Sudovi u koje će mo odlagati sakupšenu šljivu da bi prevrela. pri sipanju u kazan preporuĉljivo je da se što više izdiţe sud kada se sipa u kazan. prevrela je. i ne mali put se desi da ĉorba krene na lulu. Optimalno vreme za destilaciju: Pod optimalnim fremenom za destilaciju prevrele šljive podrazumeva se period od ubacivanja zadnje koliĉine sakupljene šljive.Neko iskustveno vreme za peĉu šljive je od petnaest do mesec dana od završetka fermentacije. moraju biti besprekorno ĉisti i smešteni u prostorije koje imaju pribliţno konstasntnu temperaturu oko 20 stepeni selzijusa. peĉenje šljivovice: Dakle. stabla šljiva protresati. uz ispiranje lule i kondezatora(aparata).Pri nalaganju kazana voditi raĉuna da se ravnomerno raspodeli odnos gustine i ĉorbe na sve kazane. i na obiĉnom kazanu vršiti sa izdvajanjem frakcija.04.04. skupili smo šljivu. 23:22 Da bi se proizvela dobra i kvalitetna šljivovica. TakoĊe kontinuitet hlaĊenja mora biti stabilan tokom celog procesa Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. Protresanje nastaviti periodiĉno sve dok se svi plodovi ne otresu sa stabla. kako pristiţe na sakupljanje. optimalno vreme fermentacije i temperatura iste. bez većih oscilacija. Preporuĉena temperatura omogućava pravilan rad kvasaca i neće doći do burne fermentacije.Najbolje je .

04. posebno paziti da deca ne doĊu u dodir sa njim.Primer: Imate bure zapremine 200litara. gde će mo rakiju "terati" do nule na luli. tada sud sklanjamo a podmećemo drugi. Ako su burad nova(drvena).07 Izdvajanje frakcija pri destilaciji šljivovice je mogućno i ako nemamo destileriju koja je tehniĉki projektovana za takvu destilaciju. i naĊemo naĉin da ga neutrališemo zbog otrovnosti. Vaţne napomene: Metil-alkohol bezbedno uništiti. ali oplemenjenosti i "ukrtavelosti" nema jer za razliku od vina. i svremena na veme tako da rastvor vode i sode obliva sa unutrašnje strane i dance. što duţe to bolje. a i oni su vrlo štetni i kancerogeni. uzmemo jedan sud ili flašu i izdvojimo prvenac u koliĉini od 250 do400mililitra.2007. i ne drţati predugo zbog jake ekstrakcije. starenje. što zna ozbiljno da pokvari kvalitet. a za njega svi znaju. Metil-alkohol poĉinje da isparava već na temperaturi 55 stepeni cezijusa. podmećemo glavni sud za prihvat i pratimo jaĉinu sada u prihvatnom sudu. Novo bure napunimo ĉistom hladnom vodom i ostavimo da stoji 24 ĉasa. U staklenim balonima i inox buradima rakija će ostati bezbojna. RE: Ovinjavanje buradi Postavljeno 29. dopunimo kazan sa prevrelom šljivom (dţibrom). doći će do stabilizacije. sve dok imate sirovine za destilaciju. zagrejanosti dţibre. stavljamo pod lulu glavni prihvatni sud i peĉemo rakiju sve dok na luli jaĉina alkohola ne pokaţe nulu (ĉešćom kontrolom).04.Dobijenu rakiju ispod 50 stepeni alkohola sipamo u naredni kazan. najbolje klackanjem. Drugi kazan: U razloţen i opran kazan sipamo kompletnu rakiju iz prvog kazana(izdvojeni metilalkohol ne). metalni sa narezanim hrastovim letvicama. Kada samo to uradili. ili druge ţeljene jaĉine. pa ga zatim napunimo do vrha sa hladnom vodom koja će da stoji u njemu sledećih 24 ĉasa. Zašto? Pa u prvencu pored ostalih alkohola je najviše metil-alkohola.U staklenim balonima i inox buradima rakija neće stariti. Naloţili smo obiĉan kazan i rakija kreće. ili dašĉice od hrastovine.04. jer je OPASAN OTROV! Dobijenu konzumnu šljivovicu ne izlagati svetlosti zbog karbamata koji se mogu javiti.Ĉlanovi Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. pa onda sipati rakiju. za njega je potreban rastvor 500gr.Kada ispustimo rastvor bure tri do pet puta dobro isperemo hladnom vodom. kao i kod prvog kazana. normalno sa prekidima. Posle toga ispustimo taj rastvor.Sudovi mogu biti drveni(najbolje hrastovi). i ponovo kreće peĉenje. 00:28 I za vino i rakiju postupak ovinjavanja novih drvenih sudova je isti. rakija u takvim sudovima ne stari.Ispraznimo bure posle tog vremenskog perioda i pripremimo sledeću mešavinu za tretiranje: za svakih 100litara zapremine suda potrebno je u 10 litara hladne vode rastvoriti 250grama kaustiĉne sode. Tako pripremljen rastvor sipamo u bure. Kada jaĉina alkohola u prihvatnom sudu bude onakva kavu vi ţelite obiĉno oko 50 stepeni alkohola. Opet prihvatamo Prvenac u istoj koliĉini i odlaţemo na stranu. ni sluĉajno ga ne koristiti za obloge ili sliĉno. koliko je otrovan. a rakiju od oko 50 stepeni. metalni ili eventualno Autor morrib Ĉlanovi Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. stakleni baloni ili inox burad.07 . Duţina odleţavanja je relativna i zavisi od inteziteta boje i oplemenjnosti drvetom koju vi ţelite. koje smo postavili na dve gredice da bi ga mogli kotrljati napred-nazad. i ide do 65 stepeni (opciono). jer njena jaĉina i destilacija to onemogućavaju. To radimo. Dobijenu šljivovicu koju ste spremili za kozumiranje sipate u sudove za odleţavanje. Ovaj proces traje nadalje isto. burad prvo oviniti. sipamo u bure za ĉuvanje. oko 4 sata. kaustiĉne sode rastvorene u 20 litara hladne vode. znaĉi samo je start drugaĉiji. za ceo obim. Praţnjenjem vode koja je stajala 24 ĉasa smo završili proces ovinjavanja i bure je spremno za upotrebu! Što se tiĉe hrastovih letvica koje bi sloţili u stakleni.

2007. da ne doĊe u dodir sa ljudima i ţivotinjama. sud njih pripremiti na sledeći naĉin: Suve hrastove izstrugane letvice. 21:09 Ovo je priliĉno detaljno uputstvo za "tradicionalnu" proizvodnju.06. Poruka: 11 Lokacija: Kruševac Ĉlan od: 22. moţe i plastiĉna.. To je to pošteno i pravilno! Autor admin Super administrator RE: Kisela rakija-mali trikovi Postavljeno 01. Ţivim već decenijama u Švajcarskoj. koristiti zaštitne naoĉare i gumene rukavice. ako i poraste.03. Reĉeno mi je da loza ima dubok koren i da je idealna za taj posao. pa smrznute i potopljene u dţibru.ilovaĉa.07 Vinograd u CH Dule Ĉlanovi RE: Kisela rakija-mali trikovi Postavljeno 17. Lokacija: Krauchthal Sama zemlja je priliĉno nekvalitetna . i koji omogućavaju potpunu kontrolu nad fermentacijom. Reĉeno mi je da je to bolest koju izaziva gljivica "Oidium tuckeri". sve komine puštam da se fermetišu uz selektovani kvasac i pod vodenim kljuĉem (dakle. ovo ponoviti tri puta. Moja kuća i bašta su u jednom selu u Ementalu u jednoj dolini na obronku na prisojnoj strani (gleda na jug) na oko 600 metara nadmorske visine. a o kvalitetu da se i ne govori.06. kao što su PVC flaše pune vodom. bez pristupa vazduha. debljine 3-5mm i ţeljene ili moguće duţine.poliesterski (nije preporuĉljiv ovaj zadnji). a nemaju svi ureĊaje za kontrolu temperature). 2004. Napravio sam ĉetiri terase po šest Ĉlan od: 16. Sledeće dve godine sam prskao standardnim sredstvima protiv gljivica. pitati. uĉvrstiti površinski sloj da ne ispliva. razgovarati.2007. Zrno. Sledeća godina (2003-ća) je bila ţarka i sve je "izgorelo". poreĊati u neku kadu ili kacu. poreĊati ih na prikladno mesto da se ocede i prosuše. Sada se već mogu kupiti i kvasci i enzimi koji postupak fermentacije ubrzavaju drastiĉno.2007. 22:48 Ja. Na gornje dve sam stavio lokalnu švajcarsku sortu "Blauburgunder" (Pinot noir) a na donje dve "Riesling x Sylvaner". 14:07 Dobar dan svima. i naliti hladnom vodom da ogrezne. pre svega da bih Poruka: 2 stabilizovao teren. . Tu potroje i male "cake" sa kontrolom temperature (fermentacija sa kvascem traţi nisku temperaturu. ĉitati. obiĉno.07 ĉokota. Od sledeće. decu drţati dalje od vas dok radite i bezbedno razblaţite i neutrališite ispušteni rastvor.. pogledajte u okviru naših stranica priĉu o "delestage" postupku. znaĉi tri puta po 24 ĉas i uvek nova voda. Ta godina. ispuca i pocrni.07 Postavljeno 19. Već prve godine je bilo par grozdova i bilo je sve u redu.04. bez kore i beljika(neposredni drvenasti sloj ispod kore). svake dve nedelje ali nije pomoglo. Pre šest godina sam posadio 24 ĉokota na jednoj padini u bašti. Ĉvrste delove pritsnem odgovarajućim poklopcem da ne mogu isplivati. To je nešto što se moţe iskoristiti i kod šljive. Sredinom jula se pojavi bela brašnjava "skrama" na donjoj strani lista koja posle par nedelja pocrni i listovi uvenu. Treba se interesovati. Posle toda letvice izvaditi iz kade(kace). Dalje. fermentacija bez kvasca). kao i dve sledeće su bile priliĉno vlaţne.05. godine poĉinju problemi.Hladnu vodu drţati 24 ĉasa pa ispustiti. Na taj naĉin ne dobijem krovinu. tada su spremne za slaganje u sud za odleţavanje rakije i nalivanje iste.04. Napomena ri tretiranju sa kaustiĉnom sodom. Iskustvo hobi proizvoĊaĉa pokazuje da se na kvantitetu dobije i do 25% (poreĊeno sa istom šljivom. i sve će biti bolje Autor alambik Ĉlanovi Poruka: 18 Ĉlan od: 17.

skrate ili potpuno uklone rezidbom. otprilike u isto vreme sam napravio "venjak" ili kako se to ovde zove "pergolu". jednostavno otporna sorta. svaki sa po jedne strane.Da li postoji neko "jaĉe" sredstvo? S druge strane.Da li će to da pomogne? Iz ovog mog "pisanija" se vidi da sam potpuni amater i da sam u startu napravio gomilu grešaka. Dali su mi neku hibridnu "Buffalo" sortu.Najbolji nacin za sorte koje imate. Niti prskam niti mu bilo šta radim. Podizanje. Jesenas sam probao i vino da napravim ali o tome u drugom topiku. 16:53 Pa ako kasnim sa savetom za rezidbu.2007. Sada loza već pupi (vegetacija ovde kasni oko mesec dana u odnosu na Srbiju). a i najednostavniji. jer je jos rano za zastitu. odnosno priprema loze u toku ove godine za narednu.. pa polako vracanje vrha na dole prema prvoj zici.07 Autor Dule . U rasadniku sam traţio neku sortu loze koja brzo raste i ima veliko lišće. preformiranje oblika uzgoja moramo ostaviti za narednu godinu. tojest rezidbom se omogucava optimalni rod i dalji razvoj cokota. predloţili su mi da lozu "podignem u vis".2007. Luk je orezana proslogodisnja loza. em što sam prošle godine sa ta dva ĉokota ubrao nešto jaĉe od sto kila groţĊa. Sada je bitno da svi osteceni lastari (od mraza ili bolesti). Za dalje savete u vezi zastite napisacu u roku od 5 dana. kondir je isto to samo je duzina do 5 okaca. Šta da joj radim? Pomagajte! Autor morrib Ĉlanovi RE: Pomoc Postavljeno 19. i sto blize glavi cokota ostave dva kratka kondira sa po dva okca. pogotovu u severnijim krajevima. orezana na duzinu od 6 do 14 okaca.Nadam se da sam uspeo recima da opisem nacin fiksiranja. vezivanja luka.Sam nacin rezidbe mora biti primeren sorti. Da ţice po kojima se vodi loza razapnem na visini od oko 2 metra (iznad glave) tako da groţĊe visi slobodno i bolje se "provetrava".04.04. je jednogubi Gijov. ako su cokoti formirani.Savijanje luka ide ukoso prema sledecim redovima zice na gore.04. U meĊuvremenu sam shvatio da su te dve sorte vrlo osetljive. Dva ĉokota sam zasadio. .Paziti da veza ne bude cvrsta zbog rasta loze u toku vegetacije. RE: Vinograd u CH Postavljeno 20. Najednostavnije receno je da se pri rezidbi na visini zice. onoliko koliko su osteceni. I da rayjasnim sta je luk a sta kondir.Da li da to sve poĉupam i da stavim neku otporniju sortu? Paralelno sa tim. jer predpostavljam da vec imate iskustva u tome. mislim da to nije bas najbitnije. Danas je to sve pokriveno (oko 60 kv-metara). 09:21 Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. na zici. Em što je hladovina boţanstvena. Sledece je odabrati luk duzine 8 do 12 okaca i blago ga saviti i vezati u polukrug. .

Ne. zato koristite preporuku prodavca sredstava i rešili ste problem. neka manje neka više. Nabrojaću neke najĉešće bolesti i štetoĉine koje napadaju vinovu lozu i groţĊe: Bolesti: Plamenjaĉa. sam orezao otprilike tako kao što Vi savetujete. biti ĉitavo školovanje i ja obećavam da ću biti dobar i poslušan Ċak. i zato se treba strogo pridrţavati upustva za upotrebu i poštovati rokove o duţini otrovnosti ili kako se to naziva karenca. ne kasnite sa savetom. Još jednom. nego sankcionisati već Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. I jedna i druga sredstva su otrovna. izgleda. pa i da unište rod groţĊa. Tu ću grešku već danas popodne da probam da popravim. pa pri kupovini . 09:24 Autor morrib Ĉlanovi RE: Zaštita vinove loze i groţĊa Postavljeno 30. veliko hvala za dobru volju da pomognete jednom amateru koji je priliĉno kasno otkrio da groţĊe ne raste u samoposluzi. da bi se moglo u jednoj turi oprskati i protiv bolesti i štetoĉina. bolje je vršiti preventivno delovanje. ali da nisu sklopile. Ovo će. rezidba. Na sreću ostalo je dovoljno duţine (7-8 okaca). Ove godine.groţĊani moljac Plamenjaĉa i pepelnica se javljaju skoro u toku ĉitave vegetacije loze i znaĉajno mogu da umanje. Svi su mi saveti dobrodošli.07 Dakle. i sredstva za uništavanje korova su herbicidi. Tek kad smo se preselili u ovo malo seoce sam poĉeo Lokacija: Krauchthal da otkrivam prirodu. pregljevi(crveni pauk). Znaĉi ako je karenca nekog sredstva 30 dana ono se moţe upotrebiti minimum trideset dana pred berbu. 14:25 Vinovu lozu štitimo od bolesti i štertoĉina! Sredstva koja se koriste za suzbijanje pojave i uništavanjem izleglih insekata zovu se insekticidi.04. Ĉlan od: 16.04.04. Kada se zna od ĉega se štiti onda naziv sredstava je razliĉit. zatvorile grozd. Odrastao sam na asfaltu i do ĉetrdesete godine biljke prepoznavao tek u tanjiru. jer postoje sredstva koja se nemogu mešati sa nekima. a opet vodeći raĉuna o karenci sredstva za zaštitu. a upotrebom nekog sistemiĉnog insekticida uspešno će te eliminisati i pojavu i drugih insekata.Ĉlanovi @morrib Hvala na promptnom odgovoru. a protiv sive truleţi obiĉno dva prskanja. Dan i noć provodio na poslu sa Poruka: 2 glavom zabijenom u kompjuter. siva truleţ Štetoĉine:lisni mineri . odnosno opšte forme loze u toku jedne godine se obavljaju 3-5 prskanja protiv ovih bolesti. Pored pepelnice skoro svakog proleća sa kretanjem vegetacije javljaju se i lisni mineri. Još jesenas sam isekao sve bolesne delove i spalio (ne kompostirao). ili sliĉnoj ustanovi gde se ista nabavljaju. a koji ima i dejstvo protiv pauka i moljca.Sredstva se mogu mešati uz konsultaciju sa struĉnjakom u poljoprivrednoj apoteci. Sutra ujutru putujem za Beograd na nedelju dana tako da će Vaši dalji saveti da stignu u pravom trenutku. Jedino luk nisam dobro formirao. Ako sam dobro shvatio. ali su aktivne materije koje deluju na bolesti i štetoĉine skoro uvek iste.07 .2007. Uredio Dule dana 20. stim što se drugo prskanje obavlja kada bobice dostignu odreĊenu veliĉinu. poĉetkom marta. A sredstva koja se koriste za subijanje pojava bolesti i spreĉavanja delovanja pojavljenih bolesti nazivaju se fungicidi. U zavisnosti od meteoroloških uslova i vitalnosti.04. Još par preporuka.2007. dobro formirani luk liĉi na veliki znak pitanja. pepelnica.Sva sredstva za zaštitu prema naĉinu i duţini delovanja delimo na trnutna ili nesistemiĉna i sredestva sa produţenim dejstvom ili sistemiĉna. Ove godine se startno i vrlo rano javlja pepelnica jer njenom razvoju pogoduju hladne noći i topli dani. Zima ove godine ni u ovim krajevima nije bila jaka tako da nema promrzlih delova. trba uzeti ona koja se podnose.

Obradu zemljišta kada su velike vrućine je najbolje vršiti kasno popodne ili kad je oblaĉno vreme. i stara dilema.usavršavam i dopunjujem. 00:04 Po završetku faze cvetanja pored ostalih radova u vinogradu treba u okviru zaštite vinove loze primeniti preventivno prskanje sistemiĉnim preparatima protiv pojave groţĊanog moljca i sive truleţi (botritis). kada miruje vegetacija. neposredno pred zatvaranje grozda. Đubrenje. . Na taj naĉin se preventivno eliminiše pojava nekih bolesti i štetoĉina a koje uspešno prezimljavaju na zemljištu. a imate mogućnosti da zalijete.stvorene pojave. Još jedno prskanje se obavlja protiv sive truleţi i moljca. prihranjivanje vinograda. TakoĊe se preporuĉuje da se ništa ne radi u vinogradu u fazi cvetanja. a ne folijarnim. dali je štititi dok cveta? Kišni period.2007. Preporuĉuje se i jedno zimsko prskanje loze. a kada je temperatura više od pet stepeni celzijusai kada nema vetra. Rakija Rakija se svrstava u ţestoka alkoholna pića. jer se prašenjem povšinskog sloja zatvara poroznost zemljišta i na taj naĉin spreĉava isparavanje vlage iz dubljih slojeva zemlje. a sutradan izvršite zaštitu protiv plamenjaĉe. i razvoj sitnih ţilica sisavica je na krajevima ţila a koje se rasprostiru uvek dalje od samog ĉokota.a mislim da još nisam dostigao vrhunac. ĉeste promene temperature stvaraju uslove za pojavu bolesti. obavezno sakupiti i izneti iz vinograda. Izbegavati upotrebu sredstava na bazi bakra dok je vinograd u cvetu! Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. I ako ima problema sa padavinama.04. 22:56 Vinova loza je u cvetanju. Mislim da moţe još bolje jer svake godine napravim bolju rakiju od prethodne iako koristim isto voće i groţĊe. ako se vrši granulisanim veštaĉkim Ċubrivom.07 RE: GroţĊani moljac i siva truleţ Postavljeno 01. neće škoditi. zalivajte uveĉe.2007.04. stablu i lastarima. a svu zelenu masu koju u toku vegetacije odstranjujete (zalamanje i plevljenje loze). tri prašenja vinograda je kao i jedno zalivanje.ali ja svoju svrstavam u plemenita i humana pića jer je spravljam po specifiĉnoj tehnologiji koju koristim duţi niz godina.vršiti po celoj površini a ne samo pored ĉokota jer se korenov sistem pruţa svuda. sem ako to nije preko potrebno. Predlaţem je dobrim domaćinima da je koriste sa svojim dragim gostima prilikom proslave znaĉajnih jubileja.05. Autor morrib Ĉlanovi RE: aktuelni trenutak Postavljeno 28. Preporuĉljivo je iskoristiti pogodan trenutak i obaviti jedno prskanje sa cinebom i kosano(kolosulom).06.07 Autor morrib Ĉlanovi Poruka: 18 Lokacija: krnjevo Ĉlan od: 09. I ako niste znali.jer osvjeţava organizam i utiĉe na poboljšano dobro raspoloţenje bez ikakvih štetnih posledica i mamurluka. kao i redovno praćenje stanja u odnosu na pojavu plamenjaĉe i pepelnice. Izbegavati rad kada su velike vrućine.

Tamo je pravi lampek za peĉenje rakije iz doba KaraĊorĊa. u 07. u 08. septembar 2007.8.17 (registrovani ĉlan) RAKI ME RAKlIJA Dragoljub-.48 (registrovani ĉlan) Dalji sacuvani tragovi rakijske srpske proslosti vode do Knjazevca i Moravske kuce autentiĉne iz tog doba kad se pekla rakija na drevnom lampeku. DRAGANOVIC (Panonski mornar) .. u 08. u 12.. Dalje usavrsavanje je zasluga arapskih alhemichara tokom osmog ili devetog veka koji su usavrsili opremu za pecenje u danasnjem smislu. Alkohol i pecenje alkoholnih pica udje u Evropu s Arapima preko Spanije.. Jedna civilizvana zemlja mora imati : ogovarajuce standarde zivota rada i proizvodnje u skladu sa odedjenim propisima koji garantuju kvalitet poreska politika u interesu sirokih masa ali ubogih bolesnih koji ne moguda rade akscisa je ekskluzivno drţavno pravo za novac od proizvodje prometa odredenih proizvoda Niko neće braniti gajenje klemljenje sljiva i proizvodnju rakije ako je slivovica komovica napravljena u higijenskim uslovima po standardima proizvodnje propisanim od nekog cice .11 (registrovani ĉlan) U diskusionoj grupi istorija idem u buducnos Srbije.8. baš kao što i ĉini onima koji su na „kulturni” zapad poţurili.Pored svega savjetujem ljubiteljima dobre kapljice da moja rakija "Nije za napijanje. Iako je Islam branio konzumaciju alkohola bi ispecen prvi arak negde na srednjem istoku.. septembar 2007. meraklije majstora za pecenje .. DRAGANOVIC (Panonski mornar) . a srpska rakija poce da se pece po dolasku Turaka na Balkan. sa lulom od trešnjevog drveta i tehnologijom destilacije na kojoj bi Evropa i danas mogla da zavidi. septembar 2007.28 (registrovani ĉlan) Istorijska istrazivanja za pocecima ove vestine vode do persiskog lekara Rhasesa koji je pronasao tehniku destilacije alkohola i objavio na arapskom i persiskom jeziku.nego za uživanje" Pecenje srpske rakije Dragoljub-.8. Da zavidi i zabrani.8. septembar 2007..

nekako sve je došlo (i Sunce verovatno) tek sa Turcima.10 (registrovani ĉlan) Џабир ибн Хајан арапски алхемичар негде током осмог века реши проблем печења арака изуме урађај за дестилацију алембик. u 19..10. Познато је да је Карађорђе стално носио уза се чутуру ракије да се окрепи после боја или приликом доношења историских одлука.. beli_vuk (samotnjak) . koja je verovatno došla sa Turcima.. preteĉama arapke destilacije višnjevaĉe i . Ракија постаде део културног миљеа у Срба. dragoljub-. blago reĉeno..Radi se o izmenjenom stanju svesti kokoši (verovatno po dolasku Turaka N Balkan) kad.pa se. Тако то допутова у Србију алембик и ужили се као лампек српско постројење ѕа дестилацију..prirodne rakije . u 07. Dobro znamo zašto se neka rakija zove brlja i kako od nje boli glava za razliku od Cica .55 (registrovani ĉlan) danasnji beli covek nema buducnosti. septembar 2007. свадбе.a srpska rakija poce da se pece po dolasku Turaka na Balkan. u 04. --------------------------------------------------------------Baš u tom kraju izraz „obnosi se kao kokoška” odnosi se na na jednu ĉudnu i jedinstvenu pojavu. lutajući dvorištem.светковине парастоси.'ајдуци.. iskljuca i nagnjilo voće. устаници.Ostaje istorijska enigma da li se radilo o gnjiloj višnji ili šljivi.. рођење..23 (registrovani ĉlan) Pecenje srpske rakije Alkohol i pecenje alkoholnih pica udje u Evropu s Arapima preko Spanije... Izvinite za ovaj odlazak iz istorije u buducnost u interesu kvaliteta naše stare dobre Sljive i srpske ekonomije da se niko ne napije od seceruse . Tamo je pravi lampek za peĉenje rakije iz doba KaraĊorĊa. Strojimira . mandalina (vila) .. sa lulom od trešnjevog drveta i tehnologijom destilacije na kojoj bi Evropa i danas mogla da zavidi... tzv. septembar 2007. све је то испијало ракију шљивову..10.... Ne seceruse(brlja) već sjlivovice sa garacijom kvaliteta iakciza markicom Domaćinski je hrišćanski Caru carevo . а Срби у његову част дадоше име кљуку за ферментацију Џибра. -----------------------------------------------------------------------Uopšte ja ne verujem i ovo. Dušana i ostalih na svojim bogatim i prebogatim trpezama u dvoru????Medovinom? U ĉemu su je pravili. sljive koja budi stimulise PIJ MALO PIJ DOBRO a porezi se moraju platit. red je domcinski bre .. septembar 2007...9. napije i tetura i sapliće. kako??? Dragoljub-Dalji sacuvani tragovi rakijske srpske proslosti vode do Knjazevca i Moravske kuce autentiĉne iz tog doba kad se pekla rakija na drevnom lampeku.сахране сабори..Ĉime su nazdravljali svi oni vitezi i sokolari Ĉaslava Klonimirovića.

(mada se se i Slovenci bore za licencu). КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА . Цар се маши у џепове руком. Dragoljub-.. Па их даје Краљевићу Марку: ”Иди... Невјера ти сједи уз кољено..kad se ritualno . ošomati se danas znaĉi napiti se (uglavnom od već pomenutie dţibre). Ta ĉudna pojava fermentacije verovatno je tajnim kanalima stigla do Arapa i njihovih saplemenika i srodnika .. septembar 2007. što ga Dragoljub pomenu u svetlu razotkrivanja ĉudnih puteva rakijske tehnologije.. . Мезете га грозним виноградом. Док доћера цара до дувара. ostao je zapisan neki ĉudan obiĉaj šrave.. МАРКО ПОЗНАЈЕ ОЧИНУ САБЉУ .Здрав ми буди.šljivovice. Испод скута пије хладно вино!.kad su Arapi jedva nekoliko hiljada kasnije otkrili tplu vodu. septembar 2007... напиј ми се вина!... mandalina (vila) . u 13. а Марко примиче. МАРКО КРАЉЕВИЋ И БЕГ КОСТАДИН . нечовештво: Ти имадеш и оца и мајку..45 (registrovani ĉlan) МАРКО КРАЉЕВИЋ И ЉУТИЦА БОГДАН . Већ у здравље Милош-Обилића! .Ни једнога у асталу нема.. U ovom knjaţevaĉkom kraju. u 19.Пак сједоше пити рујно вино. ispija specijalno priredjena šoma . Те извади стотину дуката.Цар с' одмиче.Neka tajna veza postoji. А када се вина накитише. ... и здравицу попиј. Та ником је другом напит' нећу. na odreĊeni dan...11.Треће ти је......10. беже.. pripremali šomu...kako su ti beli ljudi što su recitovali Vede i pripovedali ih potomcima kao zavet i amanet... Вино попиј а на част ти пехар!„ Скочи Милош на ноге лагане. Марко..28 (registrovani ĉlan) U onim starim spisima. Да ти пије прву чашу вина! ОРАЊЕ МАРКА КРАЉЕВИЋА Вино пије Краљевићу Марко . indijskim vedama. da ne kaţem rakijski kazan...

Izvod. већ сви разумнији људи па и сами Кнежеви противници наваљивали... Kako se krsno ime sluţi Sveca slavi Srpski car Stepane.... Kad je duvao Vetar istocni proslih vekova doneo je sarme baklave pastrmu jogurt. како нас Куниберт извештава! Намера је била да се опорезивањем шљивика утиче на смањење навике пијанчења која је била „узела тако страшне размере да је не само Кнез. pirinca zitarica .iz strucne rakijaske disertacije poznavalaca rakijaske srpske istrorije. „пили као воду”. u 21. „pronalazak” seze do Neolita. али нажалост неуспелом. U srpskim zemljama u XIII i XIV veku bila je poznata veština spravljanja slada od ĉita i varenje piva. A car Stepan ladno vino sluţi. прављена је јефтина и свима приступачна ракија.....укључујући и жене и децу у колевци. Danas duva Zapadni vetar anglosaksnski i za to vreme donese transparentnost aksidente brendove konzumiranje brandije konjak viski kuliranje stejkove bebibifove sexiranje.. meda . Будући да је земља обиловала шљивама. Ni reĉ rakija se ne pominje u starijim srpskim spomenicima i jeziku. А кад су се напојили вина..(Dusan Silni) Sveca slavi.Са старицом Јевросимом мајком. Lepo i je care posadio: Sve koleno jedan do drugoga... Obilici i Brankovici a nikako raki turski ni grcki raki tzv rakizio od kog bi izvedena rakijica rakichina srpska Što se tiche fermentacije voca. rakiju. Rakija u Srbiji nije bila poznata pre II polovine XIV veka. septembar 2007.11. Svu gospodu na sveca sazvao.За наше разматрање посебну занимљивост представља Кунибертово саопштење у вези с једном добром.19 (registrovani ĉlan) Ракија и Кнез Милошево доба одломак иѕ књиге његовог личног лекара Бартоломеа Кунигсберта: . Jezik istoka se uvlacio u srpski preko turskih dupelizaca kao što se danas anglosaksonski uvlaci preko prozapadnih. septembar 2007. a šta li je s tom medovinom cuvenom treba da se vidi šta kaţu izvori Danilo779 .. коју су Срби.. Rakija je arapskog porekla pa bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da je na ove prostore došla sa Turcima u XIV ili XV veku.. Sazvao je trista sveštenika. Vidi se da su samo rujno srpsko vino pili Nemanjici Mrnjavcevici Hrebeljanovici.11... да се нађе средство како би се злоупотреба и претеривање у пићу предупредили” . svetog AranĊela.04 (registrovani ĉlan) . u 20. Danilo779 . замисли да се опорезују шљивици и тиме отклони велика мана српског народа.

знали смо за њега. ние ваљда луд да користан материјал после отакања вина баци? наравно да није ни луд ни глупа. u 20.13. Кад је Ђорђе избројио Турке. septembar 2007.. И попити почашу ракије: Бјеше Ђорђе прије уранио И отиш\'о у доње подруме.. чај. уместо што целог живота понављате туђе глупости. danilo779 . не један). ап и комовице. на њој разне ђаконије.слава.. види.. ovo rasvetljava srpsku rakisku tradiciju.. па и од птице млека. ако нам из санскрита долази... Чашу попи.Ђорђе се је јунак научио Прије зоре свагда уранити. да развијена држава. ап и комовице.. меда. ајде сада напрегните мало вијуге. ираксира. да су нас пијењу чаја научили енглези? дакле. u 05. вина. вина. u 14. народ који има националну државу више векова пре него други. вино. да се добро продаје. но... законе(два.. прави.. зашто би нам ракија долазила са неким примитивним народом? ако је постојао пут свиле. ни ученика. слава.21 (registrovani ĉlan) <. . рак.12.) сетите се да је ракија роба. славска трпеза. само тако.. да није трговац није глуп. а пушку потпраши. може ли то да прође код здравомислећег човека? ако пођемо од славе. па ни добрих пословних људи који би србску трпезу избацио на сведско тржиште као србски бренд. зар ће сада неко тврдити. рекао ми пера..трговину и све у пакету. па и од птице млека. арак. Умити се и Богу молити.. чека турке да га нахране и напоје. ширу.43 (registrovani ĉlan) . србску историју су писали и још увек пишу неки звучних титул са активним школованим незнањем. ако ко и кинези пијемо чај. је уобичајена техника истраживања историје код балканаца. Dragoljub-.12. свила. до детаља регулисан живот.beli_vuk (samotnjak) .41 (registrovani ĉlan) знаш. славска трпеза. негде у осамнаестом веку или тако нешто појавила се бољка у винограду па се морало прећи са комовице на шљивоицу. кинеска ракија/алкохолно пиће/ саке а са сакеом и техника прављења алкохола пре арапа.. на њој разне ђаконије. очију ми. ако неко има виноград од кад је века и света.ето наас на на србској трпези-оно што многи познају преко неког бедног „шведског стола” са три четири врсте јела:)))) ми данас немамо ни историчара. меда. septembar 2007. Vidi se blagotvorno delovanje sljive na poĉetak bune protiv dahija.. septembar 2007. Душанова има одлицан закон који штити трговце=трговци и робе какве хоцеш па и сакеа. јер зна да од њега може да направи комовицу. нпр.духовни и материјални део живота. а видео ђока. _____________________________________________________________________ . пљуните у прстиће и листајте..

Срби падоше наскоро у клонулост.. 14 ока масла и 17 ока меког сира. трговину и занате које су нека да водили.Da pogledamo malo šta je savremenik Kunisbert pisao kao ocevidac mnogih dogadjaja u tursko doba: .. били донесени са циљем да понизе хришћане и учине да забораве да су икада имали своје достојанство.. У таквим околностима.. У основним цртама Куниберт. те се навикнуше гледати у њима узвишенија створења и рођена дањима заповедају и господаре”. у Хопову је поједено два вола.. цетири пара гусака..13. 29 акова новог вина.31 (registrovani ĉlan) Hopovo nije bilo pod turcima nego pod hrišćanskom cizmom tako da ne vari vodu ta prica. да се икада збаци муслимански јарам и да се образују независан народ .. једна двојка новог и једна двојка старог црног вина. septembar 2007. 16 јагањаца. 15 телади.. pre je bajka za one koji vole bajke. почеше се бавити поглавито земљорадњом..18 (registrovani ĉlan) било време пре и после турака.. постадоше природни плен својих освајача. тога дана. у турско време. остављајући градове. beli_vuk (samotnjak) . априла 1759. склањајући се од насиља својих господара. stvarnost tadanja sve je bila drugo no to. Danilo779 . Као и сви хришћани потчињени отоманској власти. а попијено је 3 акова ракије. две цурке. Учинило би им се... Навикнути да им сваки вишак производа Турци отимајуиз разлога произашла је масовна апатија. године.13. a evo malo srpskih specijaliteta pod uticajem turske kuhinje: . Традиционални облици класичне патријархалне цивилизације су српском народу једино могли да обезбеди какво такво преживљавање у време турског ропства. даље. За манастирску славу 1758. Govoriti o srpskoj trpezi u tursko vreme gde je „. 19 ока рена. постао је: радити што мање. описује услове живота у којима су многобројни турски закони и прописи. ... u 21.. потуренима и данас пливају турци по тањира. једно прасе и довољно ситне зивине. 7.. године братија из манастира наредила да се ископа велики рибњак. који су тога дана постили. septembar 2007. На дубинску психологију српског народа без сумње јебитно утицало ово дуго трпљење беде и разних других оскудица и невоља. У Хопову се риба толико ценила да је 1759. нерад. године поводом доласка царског комесара ради ресавања неких спорова манастира са спахилуком. а за госте -калудјере из Сланкамена. осам пари цурана.Осећање понижености и безнадежности преплавило је Србе који „беху готово изгубили и саму успомену да су некада били једна народност. два прасета. само онолико колико је потребно за издржавање породице и плаћање данка и осталих намета. спремљено је: 123 оке меса... 200 ока рибе. На гозби. пет цурана.. један саран од осам ока. Срби имадоше свецки чувено вино РАМПАШ. са дугорочно лошим последицама. Временом. која је у велико била налик на унижење. да је готово лудост надати се. u 21. Њихов основни став.od tiĉe mleko” na trpezi. Срби су се повукли дубоко у шуме и планине. десет пари кокосију и 172 оке рибе.

Предрасуда по којој су Турци непобедиви и ”по којој их пушка не бије„ (59).u boljim vremenima sluţio je za ishranu konja. а осталом да не причамо. zabeleţili su srednjovekovni letopisci.. u 21. septembar 2007.a srpsku nacionalnu kuhinju poĉesto su ĉinili i korenje.Proja i kukuruzni hleb othranili su Srbe pod Turcima.37 (registrovani ĉlan) ма иди. постао је: радити што мање. си знао то? е. . koţni pojasevi i obuća.13... septembar 2007.Лекар кнеза Милоша Кунисберт.14 (registrovani ĉlan) ..51 (registrovani ĉlan) Српски животни став. свезнадару потурени. си знао да из тога доба имамо и изузетан србски специјалитет „србску сабљу” који се може наручити по елитним светским ресторанима? немој само сад да пронађеш негде да је и сабља турска.док се у целој Европи развијала уметност..13. пуна четири века спречавајући Србе да дају слободног маха својим потребама и жељама. са дугорочно лошим последицама. временом... није било под турцима:)))а јелда су срби у њему живели на пушкомет од турака?:)))) живели срби и у србији слободно изнад турака у планини. septembar 2007. trava. Констатујући да су. u srednjovekovnoj Srbiji. шта ми наприча. Срби могли само устукнути у образованости. одржала се.. hleb se mesio od „sumješice” i „suraţice”. сети се писали смо о њој баш овде на овом форуму и доказали да није њихова. Навикнути да им сваки вишак производа Турци отимају из тог разлога произашла је масовна апатија. lišće i kora sa drveta. Ти си Турчин пошто величаш српску срамоту! Danilo779 . по Куниберту.. Prethodno. ĉesto i jedina hrana stanovništva. он управо одатле изводи своје искрено и дубоко разумевање за многа понашања и ситуације са којима се сусрео током свог боравка у Србији. . danilo779 . u 06.Срби запали уполуварварско стање духа и начина живота.. mešavina pšenice i jeĉma i raţi. i bio osnovna. beli_vuk (samotnjak) .14. нерад..07 (registrovani ĉlan) . U nevolji se jeo i ovas .. dr Momĉilo Spremić. u 22... u predavanju odrţanom na Institutu za ekonomsku istoriju „ beli_vuk (samotnjak) ..prof. septembar 2007. наука и трговина. .13. услед таквих околности. уместо да напредују„(8). u 21. само онолико колико је потребно за издржавање породице и плаћање данка и осталих намета.

.гладног нахрани. Prethodno. ту негде око 60% или више. додамо ли овоме порез од 80% који је морао да се палти. пази. jedan od najuĉenijih Srba 18. ређало месо. opomena. obećanje. или масу неразумљивих речи(пракса данашњих паметних гузица са фалш дипломом)него избором наважније и најјаснијег. док се европа. ватру. a i do seljenja umeca pravljenja vina.. u srednjovekovnoj Srbiji. је понављање туђших глупости. не тако што ћеш му бацити масу слова на маси папира. Kad su predele Srbije zauzeli Turci. увреме турске окупације Србије. а да би се. шуму пуну дивљачи..14. Srbi su se selili na sever i došlo je do uništavanja velikog dela vinograda.ништа лакше него набавити вина. hleb se mesio od ”sumješice„ i ”suraţice„. zakon i obiĉaj. који напредак?:))) ако ову интегрално хлебну дијету упоредимо са дијетом у радним логорима нацистичке немачке.највећа грешка. do kraja 14. или најпросвеценији те европе. са имнеом роба а у шуми слободни. данас у америчкој окупацији плаћамо. U doba cara Dušana donet je zakon koji se odnosio na spravljanje vina i njegov kvalitet.. zakletva. spominje u svom "Iskusnom podrumaru" iz 1783.. истину треба да разуме и дете од осам година.. a naroĉito za vladavine dinastije Nemanjića.. где је умирало на десетине логораша због неухрањености. veka. у време турске окупације плаћао се десетак. ако се онда није исплатило радити због десет процената пореза.33 (registrovani ĉlan) Pecenje rakije je bilo nepoznanica u sredjovekovnoj Sbiji a vino tradicija: <Negovanje kulture gajenja vinove loze i srpskog vinarstva poĉinje od zaĉetaka srpske drţave u 8. „Proja i kukuruzni hleb othranili su Srbe pod Turcima. veku. сабор прекаљених-овејаних. преживели турску окупацију па још подигли устанак и отерали окупатора? ако из времена нацистичке немачке скокнемо у време. порез. касније научи како да сам дође до хране и постави на сто. поставља се питање како су уопште толико векова Срви.. давила у беди католицизма и иживљавање папа. боље живети слободно са именом роба. вама свима добро познатог тита. веку неемамо довољно пара да би се њимњ наслађивали. стварне гладоманије на простору Србије због тзв обавезног откупа који је остављао србски народ без зрна пњенице. Zaharije Orfelin. деце која су напамет знала целу усмену србску књижевност плус по десетак и више специјализованих наука... данас је окупиран. без иједног грла стоке. данас у 21.> . истина је једноставно идеална. овакве деце имадосмо до седамдесетих година прошлог века. као што нам је простор некада био окупран туским освајачем. имамо интегрални хлеба. дуги нож на коме се . америчким.. o ĉemu svedoĉi zapis iz "Povelje Stefana Prvovenĉanog". народ српски је успео да своју народну књижевност надгради најлепшим епским песмама којима се дивила та иста европа. зашто уопште данас неко ради? кад смо већ код овог типа хлеба. Annika..... U srednjevekovnoj Srbiji pehar vina je bio dijalog. продавала се њива. ето нам опет дијете са корицом леба и сурутком. naroĉito crno i šiler i da su najbolja u starosti od tri do ĉetiri godine. гусле. оних који се баве ккао историјом.. i 9. veka. u 09. у време турске окупације смо јели интегрални хлеба. данас се ова врста хлеба назива. dogovor. и скупљи је од других врста хлеба.неуког научи.) кажу наши стари. песму. Срба око ње. godine. od 11. интегрални хле..између осталог. septembar 2007. mešavina pšenice i jeĉma i raţi” интересантно. da su naša najbolja vina manastirska i nadasve karlovaĉko vino. него са именом слободњака робовати! дакле.

.. u 10.. A dobri poznavaoci bi sa prvim mrazevima otocili kominjak u burence koje je iznoseno na mraz ostavljano napolju da smrzne pa je opet otakano koncentrovano vino posto je voda smrzla. Насеље Бела Црква помиње се 1530. турак. КОМИНА.КОМОВИЦА. КОМА. kominjak se pio hladan (posto je lagan) a rezni kao shpricer. погурени добио ку па кукуриче...14.. septembar 2007. septembar 2007.14. године.53 (registrovani ĉlan) историја није уватити се за једно. године. u 19.47 (registrovani ĉlan) тамо где је било меда морало је бити и медовине.. doduse redje).. турац.jedino ga ne znadu Srbi ili se to trude da ne vide ili zmure ostali Sloveni znaju beli_vuk (samotnjak) . године припадала Зворничком санџаку и Зворничкој епархији. ко пијанци за плот:)))) објашњиво је данас зашто је успело ватикану да направи најжешће биолошко оружје против срба од кога ни данас не могу да се освесте..48 (registrovani ĉlan) ОК. ako ste ljubitelj kapljice dobre.27 (registrovani ĉlan) U Srbiji Nemanjica postoji zakon o vinu a ne i rakiji komovici ili slivovici tek u Milosevo doba pocinje da se zakonski uredjuje slivovica i porez na istu Treba da vam je poznata istoriska cinjenica. ДАВАЛА КОКОШКАМА И СВИЊАМА ДА СЕ ОШОМАВЕ?:))))) beli_vuk (samotnjak) . Annika. су почели да се воде црквени списи.. da se od komina pravio kominjak ili siler kad se otochi vino iz bureta. u 13.14.14. septembar 2007.21 (registrovani ĉlan) Први писани траг о казану ѕа печење ракије у Белој цркви датира из године 1723 Бела Црква је до исељавања Турака из Београдског пашалука 1834. a bez onih vasih ruzni' KU.ШТА СЕ РАДИЛО СА ОСТАТКОМ У БУРЕТУ ПОСЛЕ ОТАКАЊА ВИНА? ДАЛИ СЕ КОМИНА. иначе набољи мед је још увек онај из србије и онај други из бугарске.. хари кришна хари рама. a postoje i neki drugi nazivi za prevrele komine sa vodom . u 10. или мантрати. to vi bolje treba da znate a i recept je sacuvan do dansnji' dana . Takva komina posle ovog tretmana se bacala u Dusanovo i sad u ovo danasnje -u njoj nema vise nichega Medovina je najstarije Slovensko pice. а 1708. septembar 2007. ОДАКЛЕ ОНДА . САМО ТАКО БЕЗ ПАРДОНА.beli_vuk (samotnjak) . па ко папагај.. ШОМА. KostaRoshkov . septembar 2007. потурени. данашњи србин полако заборавља како се зове. ма хајде бре . зашто неби заборавио медовину.. u 18.. (a i sad.14.

помиње парохија севештеника јереја Арсеније Михаиловић.. часослов и устав московског издања и цветни триод. за коју му је парохију ваљевски епископ Григорије дао синђелију...Године 1727. Имао је и КАЗАН БАКАРНИ ЗА ПЕЧЕЊЕ РАКИЈЕ. Био је прилично имућан. u 21. koji su pravili lepo dekorisane uredjaje za destilaciju. 6 крава. 10 јунади.. 5 оваца и 80 кошница. 2 служебника и зборник српског издања. Da to zaobidje ili savlada tu prepreku najuticajnija klasa Otomanske imperije je davala najboljim rakitzides-ima naroĉite privilegije.. Interesantno je napomenuti da se najbolji Uzo danas pravi grckom mestu Tyrnavo (toponim je helenizirano Trnovo) Imajuci u vidu Srpsku drţavu i njenu snagu u doba Nemanjica. 4 вола. grcki uzo (staro ime raki). Обрадиве земље је имао толико колико се може узорати за 5 дана..24 (registrovani ĉlan) ima li kakav usmeni trag o pravljenju rakije? KostaRoshkov .. 6 телаца. сигурно је био мало богатство тог времена.15.Pistacia lentiscus. ostrvo Lezbos sa kultivisanim anisom.Од одежди је имао два свилена епитрахиља и крст.17 (registrovani ĉlan) Grcki pogled na rakiju raki ili uzo : . za ocekivati je da je i kazan za pecenje tada doputovao u Srbiju na dvore i vinograde Nemanjica. Имао је ливада толико да би се могло накосити 100 пластова сена. а винограда колико се може обрадити за 6 дана.14. septembar 2007. kulturne duhovne i trgovacke spone dinastije Nemanjica i Vizantije. u 19. pa se i dalje peklo. 2 октоиха. grcke populacije Aleksandrije i Smirne Raspolaganje u Vizantiji najboljih kovaca bakra iz Armenije i Ponta. potvrdjuje duboko poznavanje destilacije alkohola u celoj Vizantijskoj imperiji. Али у стручној спреми је био слаб јер није знао формуле седам светих тајни.. а од књига: требик.Od antickih vremena neki destilisana pica su bili poznata u Arapskom svetu i vizntinjskoj kulturi Konstantinopolja. Chios sa aromaticnom Mastikom . службеник. S druge strane podneblje gde se radjalo gozdje. Од стоке је имао 2 коња. septembar 2007. Па кажу даље црквени списи: . Знао је помало читати и писати. a sebri su mogli samo da sanjaju kazan za pecenje za njih tada potpuno nedostupan . године на захтев кметова прелази у Белу Цркву.. potonji Uzo (Ouzo) Majstori pecenja rakije su se zvali rakitzides nastavili da pecu raki i posle pada Konstantinopolja kao i perioda kad pice nije bilo dozvoljeno u Turskoj.. davaloje dobru osnovu za rakiju (Raki). beli_vuk (samotnjak) . тако да је отац Арсеније био добар поѕнавалац испарина ракијских.. pice ostrva Lezbosa. Казан за печење је надокнађивао све. Рођен је у Срему око 1696. а како примећује пописивач. не може их ни научити. а певати није знао.. Mala Azija i Trakija. 2 псалтира. а онда 1708.

vina.Santren izbegava da pogresi pa kaţe:„Dorski oblik voinos...navodi se i nemacku vergon od verk. Vino-vitis-cokot ali ne znaci to jer je i jela vita a i bor nema grozdja. Turci kasniji osvajaci Vizantije Bliskog istoka Mediterana.vinov. Sve ove kulture su proizvodile tecnost kasnije nazvanu od strane Arapa kao alkohol. septembar 2007. Arapi su negde tokom sestog veka nove ere usavrsili opremu za destilovanje koja se proširila na zemlje pod njihovom dominacijom. Pre bitke vino a i posle pobede vino. Vinograd-ogradjuje se pletenom ogradom pa odatle ono grad.50 (registrovani ĉlan) Santren kad je o vinu reĉ upucuje na Sredozemlje...Vuk navodi i vinacavati se za vencavati se a vinac za venac valjda što se za vreme gozbi i pijanki stavljao venac na glavu.. Pivo kao alternativa vina jer ga ima u vecoj kolicini.Uporedjivanje starogrckog sa engleskim ili nemackim koji su mnogo mladji ne ide. Grka 1000 godina pre Hr. U grckom slovo-v-se ne izgovara a u Ilijadi se ubacuje da bi se opravdala duzina pojedinih vokala.” Svi neće da pogrese i svi tvrde nešto naokolo Vino svi prisvajaju ali moţe li iko da objasni znacenje same reci? Postojala je oblast pod imenom Ojnotrija na Siciliji a moţda se zvala i Vojnotrija.. itd. Rimljana 200 godina pre hrista.beli_vuk (samotnjak) .vinober.Ima još vino-izraza u srpskom i cudno da su svi od vajkada... Ima rujnog vina pa onog sa medom pa ima obredno . Evropski naucnici traţe objašnjenje u grckom -voinos-.woinos.16...vinovan. dodjose na na gotovu stvar.15. Egipcana 2000 g.progone.vinoboj.mediteranska pozajmica. Arheoloshki nalazi i zapisi tog vremena ilustuju najbolje tu istoriju.Pre Hr.. vinarina.vinista. u istocnoj Indiji 2500 Pre Hrista.vinski. pa bi uveden porez u Otomanskoj carevini na alembike.vinjaga.. Vojnik-voj on trpi silu vijan je.ambik )je vrlo stara tehnika koja je bila koriscena u Vavilonu 4000 godina pre Hrista upotrebljavana od Kineza 3000 godina pre Hrista. septembar 2007. Platon u svom Kratilu izgovara kao srpsko -v-. Vojnik i vino izgleda imaju isti koren. jedino im je ostalo da zakonski to urede..latinski vinum.Lozic.. arapski al.vinarica... u 17. Tako bi napravljen prvi korak ka rakiji i opremi za pecenje u danasnjem smislu.Vinko.. rakija se pekla u celom Mediternaskom bazenu. Pecenje rakije i evropske perspektive Srbije .vinogradarstva.valjda zato što ima vinograda.. Vin-kriv dolazi od vijan onoga koga vijaju.vinove loze.. u poĉetku tecnost je koriscena u medicinske svrhe.evropski lingvisti kao -w.49 (registrovani ĉlan) Alambic destilisanje u specijalnim sudovima (grcki Ambix..umbrijski vinu.. u 20..Vinos planina.. KostaRoshkov . grcke ambixe srpske lampeke ili kazane za pecenje rakije.. Vin-kriv i krov od kuce je kos a vinograd je na kosim sunacanim stranama.vindzija pa naravno i vinopija. a mnogo vishe u proizvodnji mirisa ili parfema .vinum(lat). Vojnicima je bio potreban podstrek tada pa i sada.

na primer. Poljska i Slovacka. kao i licne pasoše u kojima se navodi vlasništvo nad grlom. ali samo za upotrebu u tom doma´cinstvu. Do tada hrana ciji je proces proizvodnje zapocet na tamnošnjim plantaţama. Obeleţavanje goveda po ţivotinji košta 100 dinara. Na sre´cu.jedno doma´cinstvo ´ce za svoje potrebe mo´ci da proizvede najviše 50 litara alkoholnog pi´ca. imaju rok da do decembra 2007. na primer. moţe tacno da se utvrdi od koje je krave uzeto mleko od kojeg je dobijen neispravan sir. Laţni su i argumenti evropskeptika da ´ce Brisel „staviti veto” na pecenje šljivovice. stocarima pocetkom ove godine omogu´cila da obeleţe i evidentiraju svoje ţivotinje po povoljnim uslovima. mo´ci da se prodaju na pijacama ili da budu zaklane u legalnim klanicama. Posle prikljucenja Srbije „evropskoj familiji”. rakija ´ce i dalje mo´ci da se degustira u slavskoj atmosferi i drugim prilikama. ovce i koze. (Tanjug) Pečenje rakije i evropske perspektive Srbije . U skladu sa tim. pri cemu se proverava njegov sastav i ukupan broj bakterija koje sadrţi. moţe biti prodata iskljucuvo na doma´cem trţištu. dok ´ce nacini distribucije morati da budu prilagodeni standardima EU. gde je proizvedena. Sistem sigurnosti hrane jeste isti za sve clanice EU. Tako Ceška. ve´c je i pod velom zaštite Brisela. Unija štiti tradicionalnu hranu koja je karakteristicna za pojedine regione. Za kopiranje takve hrane propisane su oštre kazne. Svaka krava i bik dobijaju ušnu markicu za oba uha. seljaci ´ce biti prinudeni da zaborave na prodaju rakije istakanjem iz bureta jer ´ce morati da je pakuju u originalne boce. ali ´ce biti izvesnih ogranicenja kada je rec o proizvodnji tog tradicionalnog srpskog pi´ca . prerade i distribucije. ali je raznolikost i raznovrsnost proizvoda ne samo dozvoljena.Tradicionalni nacini proizvodnje i prerade hrane i pi´ca ne´ce se na´ci na udaru evropskog zakonodavstva prilikom prijema Srbije u Evropsku uniju. Kruti briselski standardi ne podrazumevaju da hrana širom Unije mora da bude jednolicna. Zahvaljuju´ci tome. koja podrazumeva da svaki proizvod mora da se prati u svim fazama proizvodnje. Takode. Zabranjeno je da mleko sadrţi vodu ili bilo koju dodatu supstancu. kako se ona hranila i ko joj je bio vlasnik. Kada takav sistem bude uspostavljen u Srbiji. Potrošaci u tim zemljama mogu lako da prepoznaju nestandardizovane proizvode jer na njima stoji markica koja ukazuje da ti proizvodi još nisu u skladu da evropskim pravilima. Kada drţava postane clanica Unije. Evropski standardi pre svega imaju za cilj da zaštite potrošace od nezdrave hrane i eventualnih zaraza. pripremu tradicionalne srpske hrane i lokalnih specijaliteta. Srbija je ve´c krenula da se hvata u koštac sa krutim i ponekad neuobicajnim evropskim standardima te je. naprotiv. odnosno ţivotinje sa ušnim markicama. Flaše rakije koje su namenjene prodaji. od mleka koje krave je napravljen sir i slicno. Litvanija i Letonija. mora´ce da imaju i deklaracije kojima se garantuje kvalitet i ispravnost tog pi´ca. Madarska. sok od kupina ili sir mo´ci ´ce da se nadu na trpezama Evropljana jer ´ce se u svakom trenutku znati ko je ubrao šljive i kupine. a u skladu sa pravilima EU. godine usklade proizvodnju mesa i ribe sa evropskim standardima. u izuzetnim slucajevima Brisel moţe da odobri takozvani „tranzicioni period” u okviru kojeg drţava dobija još neko vreme da dovrši reforme nakon pristupanja EU. u zemljama EU cak osam odsto dece i tri odsto odraslih pati od alergije na pojedine vrste hrane i slicnih bolesti. svinje. Kljucni razlog oštrih briselskih standarda jeste sigurnost hrane. koza i svinja 10 dinara. naša rakija. mora´ce da se sa doma´cim ţivotinjama zapute u klanicu. Ukoliko planiraju da meso ţivotinja prodaju na lokalnim pijacama ili prodavnicama. Po završetku procesa obeleţavanja samo ´ce „krave sa pasošem”. Naime. Kravlje mleko mora da se testira najmanje dva puta mesecno. srpski seljaci ´ce i dalje mo´ci da kolju ţivinu. Priprema Srbije za ulazak u EU znaci preduzimanje revolucionarnih mera i u drugim sektorima poljoprivrede. cesto finansijska pomo´c za preduzimanje tih mera stiţe upravo iz EU. a ovaca. markicu sa jedinstvenim brojem koji definiše ţivotinju i njeno poreklo.

Ukoliko planiraju da meso ţivotinja prodaju na lokalnim pijacama ili prodavnicama. u izuzetnim sluĉajevima Brisel moţe da odobri takozvani „tranzicioni period” u okviru kojeg drţava dobija još neko vreme da dovrši reforme nakon pristupanja EU. Posle prikljuĉenja Srbije „evropskoj familiji”. koja podrazumeva da svaki proizvod mora da se prati u svim fazama proizvodnje. kako se ona hranila i ko joj je bio vlasnik. od mleka koje krave je napravljen sir i sliĉno. Kljuĉni razlog oštrih briselskih standarda jeste sigurnost hrane. na primer. moţe biti prodata iskljuĉuvo na domaćem trţištu. ali samo za upotrebu u tom domaćinstvu. Na sreću. ovce i koze. rakija će i dalje moći da se degustira u slavskoj atmosferi i drugim prilikama.stana . Zahvaljujući tome.19. Srbija je već krenula da se hvata u koštac sa krutim i ponekad neuobiĉajnim evropskim standardima te je. a ovaca. seljaci će biti prinuĊeni da zaborave na prodaju rakije istakanjem iz bureta jer će morati da je pakuju u originalne boce. a u skladu sa pravilima EU. Laţni su i argumenti evropskeptika da će Brisel „staviti veto” na peĉenje šljivovice. MaĊarska. Svaka krava i bik . avgust 2007. moraće da imaju i deklaracije kojima se garantuje kvalitet i ispravnost tog pića. Tradicionalni naĉini proizvodnje i prerade hrane i pića neće se naći na udaru evropskog zakonodavstva prilikom prijema Srbije u Evropsku uniju. moţe taĉno da se utvrdi od koje je krave uzeto mleko od kojeg je dobijen neispravan sir. Poljska i Slovaĉka. sok od kupina ili sir moći će da se naĊu na trpezama Evropljana jer će se u svakom trenutku znati ko je ubrao šljive i kupine. ali će biti izvesnih ograniĉenja kada je reĉ o proizvodnji tog tradicionalnog srpskog pića . gde je proizvedena. Kada takav sistem bude uspostavljen u Srbiji. U skladu sa tim. godine usklade proizvodnju mesa i ribe sa evropskim standardima. Do tada hrana ĉiji je proces proizvodnje zapoĉet na tamnošnjim plantaţama. Kada drţava postane ĉlanica Unije. naša rakija. Obeleţavanje goveda po ţivotinji košta 100 dinara. pripremu tradicionalne srpske hrane i lokalnih specijaliteta. Tako Ĉeška. Priprema Srbije za ulazak u EU znaĉi preduzimanje revolucionarnih mera i u drugim sektorima poljoprivrede. ĉesto finansijska pomoć za preduzimanje tih mera stiţe upravo iz EU. Flaše rakije koje su namenjene prodaji. TakoĊe. Potrošaĉi u tim zemljama mogu lako da prepoznaju nestandardizovane proizvode jer na njima stoji markica koja ukazuje da ti proizvodi još nisu u skladu da evropskim pravilima. koza i svinja 10 dinara. srpski seljaci će i dalje moći da kolju ţivinu.jedno domaćinstvo će za svoje potrebe moći da proizvede najviše 50 litara alkoholnog pića. moraće da se sa domaćim ţivotinjama zapute u klanicu. imaju rok da do decembra 2007. svinje. Litvanija i Letonija. stoĉarima poĉetkom ove godine omogućila da obeleţe i evidentiraju svoje ţivotinje po povoljnim uslovima. na primer. prerade i distribucije. dok će naĉini distribucije morati da budu prilagoĊeni standardima EU.

Zlatni Delišes 20% i Granny Smith 10% Jačina 45% v/v ili 18 gradi Za proizvodnju jabukovače koristimo isključivo zrele i zdrave plodove jabuke koji su često oštećeni gradom ili imaju po neku tačku na sebi što ne odgovara za čuvanje u hladnjačama. Unija štiti tradicionalnu hranu koja je karakteristiĉna za pojedine regione. Naime. Kruti briselski standardi ne podrazumevaju da hrana širom Unije mora da bude jednoliĉna.ili mala priča o tome kako proizvodimo najlepšu rakiju od voća! JABUKOVAČA Poreklo jabuka: Bela Crkva Sorte:Ajdared 70%. Sistem sigurnosti hrane jeste isti za sve ĉlanice EU. Kravlje mleko mora da se testira najmanje dva puta meseĉno. pri ĉemu se proverava njegov sastav i ukupan broj bakterija koje sadrţi. Zabranjeno je da mleko sadrţi vodu ili bilo koju dodatu supstancu. Evropski standardi pre svega imaju za cilj da zaštite potrošaĉe od nezdrave hrane i eventualnih zaraza. već je i pod velom zaštite Brisela. naprotiv.. u zemljama EU ĉak osam odsto dece i tri odsto odraslih pati od alergije na pojedine vrste hrane i sliĉnih bolesti. Naše jabuke sadrţe neverovatno visok procenat suve materije u sebi. Za kopiranje takve hrane propisane su oštre kazne.dobijaju ušnu markicu za oba uha. Po završetku procesa obeleţavanja samo će „krave sa pasošem”. što nam i daje tu lepotu u čašici . odnosno ţivotinje sa ušnim markicama. markicu sa jedinstvenim brojem koji definiše ţivotinju i njeno poreklo. (Tanjug) PROIZVODI . kao i liĉne pasoše u kojima se navodi vlasništvo nad grlom. i to od 14 do 16%. ali je raznolikost i raznovrsnost proizvoda ne samo dozvoljena. moći da se prodaju na pijacama ili da budu zaklane u legalnim klanicama.

jer njen rod stiţe sa hladnijim danima. a nakon završenog vrenja pristupamo destilaciji. mašinski perfektno izdvajamo koštice i tako pripremljen voćni kljuk šljive ĉuvamo na temperaturi od 18 do 20°C do 20 dana. Kominu dunje.LOZOVAČA Poreklo grožđa: Bela crkva Sorta: Hamburg Jačina: 50% v/v Za proizvodnju lozovaĉe koristimo "hamburg" groţĊe iz kojeg izdvajamo peteljke . Odmah nakon dovoţenja šljiva.5% v/v ili 19 gradi DUNJEVAČA Poreklo dunja:Mladenovac. Nakon završenog vrenja. Tako dobijenu šljivovicu još uvek ĉuvamo samo u staklenim balonima pošto još nismo savladali naĉin za pripremu novih buradi za sipanje destilata. Leskovac. a kasnije i prepeku meke rakije. odmah destilišemo kominu i vršimo prepek. i mi ne izdvajamo vino! Takvu kominu ĉuvamo na temperaturi od 18 do 20°C . za razliku od komine kajsije obiĉno zagrevamo. a potom i prepeku rakije. Blace (kako kad i gde rodi) Sorta:obično "Leskovačka" Jačina:45% v/v ili 18 gradi Dunju dopremimo. Potom pristupamo destilaciji. odmah je dobrim mlinom sameljemo do kaše tako da vrlo brzo otpoĉne vrenje. Tako da nam je sigurnije da ostane bela za sada! ŠLJIVOVICA Poreklo šljiva: Lopatanj kod Valjeva Sorta: Požegača Jačina 47. a obiĉno ţurimo jer se jako brzo ugnjili što baš i nije poţeljno. .

sve manje ima. VIŠNJEVAČA Poreklo višanja: Mramorak kod Kovina sorta:"Nenkina" jačina:45° v/v ili 18 gradi Višnjevaĉa je sasvim nov proizvod brenda "Papic Rakije". naţalost. ne baš skroz zrelu. Kada dovezemo kajsije odmah im mašinski idealno izdvojimo koštice i takav voćni kljuk kajsije ĉuvamo u hangaru koji je klimatizovan samo za njih. pa je zato vrlo malo i proizvodimo.pošto ona sazreva u vrelim julskim danima.. pa je onda prebiramo. Nakon završenog vrenja pristupamo destilaciji. Tako dobro pripremljen kljuk ĉuvamo do 20 dana na .. VILIJEMOVKA Poreklo kruške:Bela Crkva Jačina:42.5% v/v ili 17 gradi Vilijamovke kao voćke. koji je odnedavno u paleti proizvoda.KAJSIJEVAČA Poreklo kajsija: Zaklopača kod Grocke Sorta:"Domaća" Jačina:45% v/v ili 18 gradi Kajsijevača nas je proslavila! Prilikom otkupa biramo samo kajsije koje su dobro zrele i koje imaju minimum 16% suve materije. Uvek platimo za dva dinara više da budu bolje! Zadnjih par godina ih otkupljujemo od već poznatih i provereno pravih domaćina (poštenih). Obiĉno je dovezemo. a kasnije i prepeku.

Po završetku procesa obeleţavanja samo ´ce „krave sa pasošem”. ali ´ce biti izvesnih ogranicenja kada je rec o proizvodnji tog tradicionalnog srpskog pi´ca . srpski seljaci ´ce i dalje mo´ci da kolju ţivinu. Tako Ceška. Zahvaljuju´ci tome. a zatim destilišemo i prepeĉemo. a u skladu sa pravilima EU. naša rakija. koza i svinja 10 dinara. na primer.jpg Tradicionalni nacini proizvodnje i prerade hrane i pi´ca ne´ce se na´ci na udaru evropskog zakonodavstva prilikom prijema Srbije u Evropsku uniju. Potrošaci u tim zemljama mogu lako da prepoznaju nestandardizovane proizvode jer na njima stoji markica koja ukazuje da ti proizvodi još nisu u skladu da evropskim pravilima.jedno doma´cinstvo ´ce za svoje potrebe mo´ci da proizvede najviše 50 litara alkoholnog pi´ca. mora´ce da imaju i deklaracije kojima se garantuje kvalitet i ispravnost tog pi´ca. ovce i koze. pri cemu se proverava njegov sastav i ukupan broj bakterija koje sadrţi. mora´ce da se sa doma´cim ţivotinjama zapute u klanicu. gde je proizvedena. seljaci ´ce biti prinudeni da zaborave na prodaju rakije istakanjem iz bureta jer ´ce morati da je pakuju u originalne boce. dok ´ce nacini distribucije morati da budu prilagodeni standardima EU. 10:41 PM http://www2.com/lat/vesti/img/2007_08_19_rakija. koja podrazumeva da svaki proizvod mora da se prati u svim fazama proizvodnje. na primer. pripremu tradicionalne srpske hrane i lokalnih specijaliteta. Kljucni razlog oštrih briselskih standarda jeste sigurnost hrane. Flaše rakije koje su namenjene prodaji. Obeleţavanje goveda po ţivotinji košta 100 dinara.temperaturi od 18 do 20°C. kako se ona hranila i ko joj je bio vlasnik. kao i licne pasoše u kojima se navodi vlasništvo nad grlom. Ukoliko planiraju da meso ţivotinja prodaju na lokalnim pijacama ili prodavnicama. Priprema Srbije za ulazak u EU znaci preduzimanje revolucionarnih mera i u drugim sektorima poljoprivrede. . Zabranjeno je da mleko sadrţi vodu ili bilo koju dodatu supstancu.serbiancafe. Posle prikljucenja Srbije „evropskoj familiji”. Na sre´cu. godine usklade proizvodnju mesa i ribe sa evropskim standardima. moţe biti prodata iskljucuvo na doma´cem trţištu. svinje. Poljska i Slovacka. Svaka krava i bik dobijaju ušnu markicu za oba uha. odnosno ţivotinje sa ušnim markicama. Kada drţava postane clanica Unije. prerade i distribucije. U skladu sa tim. Madarska. rakija ´ce i dalje mo´ci da se degustira u slavskoj atmosferi i drugim prilikama. imaju rok da do decembra 2007. mo´ci da se prodaju na pijacama ili da budu zaklane u legalnim klanicama. Do tada hrana ciji je proces proizvodnje zapocet na tamnošnjim plantaţama. Srbija je ve´c krenula da se hvata u koštac sa krutim i ponekad neuobicajnim evropskim standardima te je. Laţni su i argumenti evropskeptika da ´ce Brisel „staviti veto” na pecenje šljivovice. cesto finansijska pomo´c za preduzimanje tih mera stiţe upravo iz EU. a ovaca. Takode. Pecenje rakije i evropske perspektive Srbije Devil 08-19-2007. sok od kupina ili sir mo´ci ´ce da se nadu na trpezama Evropljana jer ´ce se u svakom trenutku znati ko je ubrao šljive i kupine. moţe tacno da se utvrdi od koje je krave uzeto mleko od kojeg je dobijen neispravan sir. markicu sa jedinstvenim brojem koji definiše ţivotinju i njeno poreklo. ali samo za upotrebu u tom doma´cinstvu. od mleka koje krave je napravljen sir i slicno. stocarima pocetkom ove godine omogu´cila da obeleţe i evidentiraju svoje ţivotinje po povoljnim uslovima. Litvanija i Letonija. u izuzetnim slucajevima Brisel moţe da odobri takozvani „tranzicioni period” u okviru kojeg drţava dobija još neko vreme da dovrši reforme nakon pristupanja EU. Kada takav sistem bude uspostavljen u Srbiji. Kravlje mleko mora da se testira najmanje dva puta mesecno.

a u njemu se i u kućnim uslovima moţe ispeći kvalitetna domaća kapljica. у чијем се атријуму одржава 27. Posebno veliko interesovanje učesnika i posetilaca sajma bilo je za hobi. казанче за брзо печење ракије. које су ових дана нашле своје место под кровом Етнографског музеја. Od firmi iz Severnobanatskog okruga predstavili su se Mlekara „»Kikinda”«. kome su se pridruţile i dve firme iz Subotice. .. тако и брзим водама. „»Kikindski mlin”«. међународна изложба проналазака. И да смо хтели. Italije. pa ukidanje carina za 95 odsto industrijskih proizvoda i novi reţim za poljoprivredne proizvode. . a izglede za konkretne poslove imaju kanjiške firme »FIM« i »DŢLS« sa ponudom građevinskog materijala. . док нам је Никола објашњавао како је. u zemljama EU cak osam odsto dece i tri odsto odraslih pati od alergije na pojedine vrste hrane i slicnih bolesti. (Tanjug) PRIVREDNICI SA SEVERA VOJVODINE NA SAJMU U TEMIŠVARU Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rumunijom stupa na snagu 1. Naime. Privrednici su nastojali da ostvare što više poslovnih kontakata. којим се може пловити како мирним. вероватно. Unija štiti tradicionalnu hranu koja je karakteristicna za pojedine regione.kazane za pečenje rakije subotičkog preduzeća »DES«. pa je tako senćanska industrija „»AltekFermin«” predstavila svoje proizvode od pekare do pekare.дугме за дозивање конобара. Srbije. naprotiv. a učestvovalo je preko 120 izlagača iz Rumunije. jula i tu privrednici vide šansu... дугме за дозивање конобара. Na posebnom štandu RPK Kikinda na sajmu »„Temišvar vrata zapada”« odrţanom u Temišvaru.Тежак је само 20 килограма и потпуно је отворен.хвали свој изум Никола. реч о комбинацији кајака и кануа за рекреативце. za šta je početkom aprila i potpisan poseban sporazum dve komore. Kapacitet mini kazana je 25 litara. а није потонуо. Evropski standardi pre svega imaju za cilj da zaštite potrošace od nezdrave hrane i eventualnih zaraza. уређај за издвајање лишћа и гранчица из шљива Сигурносни прекривач за кревет. биопирамида за неутрализацију штетних зрачења. Rakijski mini kazani najtraženiji Експрес казанче за печење ракије 2007-06-01 08:41:58 Највише пажње привлаче . у ствари. – Za poljoprivredne proizvode vaţiće nešto drugačiji reţim. na reţimu kvota biće 10 odsto proizvoda. Sistem sigurnosti hrane jeste isti za sve clanice EU. славски сто на расклапање.Sporazum o slobodnoj trgovini naše zemlje sa Rumunijom počinje da se primenjuje od 1. godine. То је због те пур пене којом су пуњене странице . нових технологија и индустријског дизајна "Проналазаштво Београд 2007". otvara mogućnost za intenzivniju saradnju privrednika. . a za 70 odsto proizvoda carine će se etapno ukidati do 2007.. »DŢLS« i »FIM« iz Kanjiţe i »„Altek Fermin”« iz Sente. „»Blik produkt”«. „»Bel-Kemikals”« iz Banatskog Velikog Sela.Kruti briselski standardi ne podrazumevaju da hrana širom Unije mora da bude jednolicna. U Rumuniji ima interesovanja za uvoz semena iz kikindskog „»Agrosemena”«. Већ на улазу упутише нас организатори на Николу Хаџића из Београда. Carine se ukidaju za 20 odsto proizvoda. јер је свој изум. kao i za plastičnu ambalaţu iz programa »„Blik produkta”«. скроз се водом напунио. биопирамида за неутрализацију штетних зрачења. „»Agroseme”«. да нико не чује. kaţe sekretar u RPK Kikinda Saša Tanackov KIKINDA: Regionalna privredna komora Kikinda priredila je privrednicima Severnobanatskog okruga još jedno predstavljanje u Rumuniji. не бисмо га промашили.kaţe sekretar u RPK Kikinda Saša Tanackov. ципеле које мењају боју. Mađarske. pošto je asocijacija privrednika severnog Banata i Potisja nosilac saradnje sa Privrednom komorom Temišvara. Za kopiranje takve hrane propisane su oštre kazne. Štand RPK Kikinda imao je karakter nacionalnog. pa je otvorena mogućnost za saradnju sa italijanskim firmama koje imaju svoje ekspoziture u ovom delu Rumunije – saznajemo od Tanackova. jula.Тај ће. . Ово су само неке од 120 новотарија. ali je raznolikost i raznovrsnost proizvoda ne samo dozvoljena.U Temišvaru i okolini ima veliki broj Italijana koji su u poslednje vreme svoj biznis preselili u Rumuniju. Пробао га ја недавно у Ливну. да добије награду за дизајн-дошапнуше нам у поверењу. jer 95 odsto industrijskih proizvoda oslobađa se carina . Austrije i Pakistana. ve´c je i pod velom zaštite Brisela. predstavilo se 12 preduzeća sa severa Vojvodine. "паркирао" баш на самом улазу. огромни жути кану. „»Gaučo«” i „Kolumbija kafe”« iz Kikinde. sireve Mlekare „»Kikinda”«.

док се на метар одатле Марко Лукић. рамена. трудили.. А ту је и "јеж". колена. Кажу. право чудо технике. У суседној сали окупили се радозналци око чудне скаламерије. А ово ради јако брзо . лежај се после само спусти и истеже.. а где су још руке. није донео на овогодишњи сајам. А. Све се штелује. који кад му се скину сви додаци. могу да ти објасним.Ма. који ради на соларни погон. електортехничким лаицима. . што ономад даде динар да уђе у коло. Онда сам питао докторке како би та справа требало да изгледа и . . налик оним средњовековним справама за мучење. можда добије још који центиметар . да не мораш да их дираш рукама. 10 литара ракије.ако радник за дан среди 300 кила. Бора Крајчиновић одмах нуди и одговор и на питање шта са толиким шљивама.опрезан је гост из Републике Српске. због лоших вратних пршљенова. својски трудио да што боље прикаже свој " Уређај за издвајање лишћа и гранчица из шљива". сви презадовољни. покушава да нам објасни принцип рада термопрекидача.. . велики даљински систем за улазне капије.Још да има преграду за пиву. на ком су стручњаци представљали снајпер "црна стрела". те гледају како Обрад Ристић шрафи девојку за сто.Кад скупљаш те шљиве.Ово ти је казанче с којим за дан све завршиш.Добро је тако.. Не морате баш толико да ме затежете. заправо. са својим "Малим дивом". Само набодеш и готово. Иначе сам аутомеханичар. годинама патио од вртоглавица. било би још боље . него све печеш одма'. он толико уради за по сата.. па у флашу. 16 ампера. који скупља шљиве које падну ван цераде. али ме мука натерала да постанем проналазач . .али му посетиоци одмах нађоше ману. . накупи се са њима свега и свачега.. а два да изиђе. И да сам весла. поче да се буни пре него што јој је човек врат ушрафио. Како ради. а онда одустали. Преузео нас је већ инжењер са суседног штанда. По принципу "имамсамо10секундиизатоћуговоритиврлобрзо".поносан је аутор. и хвали се како новинарка није прва која је кревет пробала. у који је уграђено чак 16 иновација. а потом у једном комаду скинуше с оног стола. иноватор из Бањалуке. Трудили се да схватимо. просто осете како им се кичма тегли . добро је. . па ти види .Ту су држачи за фиксирање врата и главе. машући фотографијом казанчета. И сам сам. а струје троши веома мало. Сутра окренеш на 100 и одма' добијеш ракију.. ноге. али је нама. само је ви добро притегните. само за снимање . малтене у усправан положај. .. Ми се ово сад шалимо. да ме не покраду . укључиш на 30 степени и оставиш преко ноћи. мали див је. Право у казанче.за месец дана кревет направио. у ствари.добацише кроз смех чланови екипе. остала само једна неразјашњена.. сазнасмо да је. јер је неустрашивих знатижељника од почетка недеље било бар десетак. И све је маде ин Србија сипао је информације као из рукава. Не чекаш врење. а потом и Никола Ђотуновић. док је Обрад лагано исправљао сто.убеђивала је колегиница са једне београдске телевизије аутора проналаска. Као она баба. Од 100 кила воћа.. може да служи и као сто за масажу.објашњава Бора. .прича Ристић. овде релеј. Чему то. .добаци неко. ал' да не пишеш. подесиш температуру и ради. реч о "апарату за истезање кичме и јачање мишића кичменог стуба".Тамо прекидач. служи. у ствари. Ту горе у казан ставиш воће. али не иде. који због тежине. колена.И. Тек кад девојку успешно спустише уз помоћ дизалице за кола. Према његовим речима. Пажњу нам привуче штанд "Заставе".

кад се једном напуне. Зато могу да служе за померање преградних зидова. опет немаш бриге. Ћути и гура закључује Ђотуновић.А. ако нема сунца. ланаца. врата имају залиху за 100 нових отварања. каблова.. а могу да носе до 300 килограма. нема сајли. Као мали робот. . јер. Предност је што не троше струју. кулиса.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->