P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 7; 30.1.2012]

Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 7; 30.1.2012]

|Views: 409|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Sections

5 - JANAB

51 - JANAB

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA

Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
Kontakt osoba: Toni Zlomisli}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227270100006
Telefon: 036/336-677
Fax: 036/336-607
E-mail: toni.zlomislic@hteronet.ba
Internet adresa: www.ht.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN)

I.2.a javno poduze}e
I.2.b na entitetskoj razini

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA

Nabavka fiskalnih sustava po lotovima:
LOT 1 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug
LOT 2 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabava fiskalnih sustava

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

120.000,00 KM
Za LOT 1 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug -
70.000,00 KM
Za LOT 2 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever -
50.000,00 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34.
ZJN)

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda s sljede}im potkriterijima:
- cijena

70%

- tehni~ke karakteristike

20%

- jamstveni rok

10%

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

LOT 1 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug
Broj ugovora: UG-2840/11-1 od 4. 1. 2012.
Organizacija: NET d.o.o. Mostar
Adresa: Vukovarska 24
Po{tanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227037650004
Telefon:036/449-669
Faks: 036/449-669
LOT 2 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever
Broj ugovora: UG-2798/11-1 od 23. 12. 2011. godine
Organizacija: ZK OFFICE d.o.o. Mostar
Adresa: Vukovarska 38

Po{tanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacijski broj: 4227473120002
Telefon: 036/449-781
Faks: 036/449-781

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

LOT 1 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug
Cijena najuspje{nije ponude: 35.400,00 KM
Cijena najni`e ponude: 35.400,00 KM
Cijena najvi{e ponude: 46.800,00 KM
LOT 2 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever
Cijena najuspje{nije ponude: 26.700,00 KM
Cijena najni`e ponude: 25.700,00 KM
Cijena najvi{e ponude: 35.100,00 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

LOT1-IsporukafiskalnihsustavauRegijijug-4.1.2012.godine
LOT 2 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever - 23. 12. 2011.
godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

3 (tri)

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA
OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavijesti (1-11-12340-11) objavljene u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine.

(5-51-1110-12)

51 - JANAB

JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo
Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
Kontakt osoba: Amra Halilovi}, dipl. ecc.
Adresa: 21. aprila 4
Po{tanski broj: 75203 Bukinje
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4200225150048
Telefon: 035/305-131
Fax: 035/305-009

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

1. Ugovor 217-TETZ/11

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

1. Isporuka june}eg mesa i mesnih proizvoda

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

133.024,50 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Pregovara~ki

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 7 - Stranica 3

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive i kompletne ponude

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora 217-TETZ/11

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija: "MESNICA SPAHI]" Lukavac
Adresa: ^ar{ijska bb
Po{tanski broj: 75300
Grad: Lukavac
Identifikacioni broj: 309310250002
Telefon: 555-081
Fax: 555-081

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

Cijena najuspje{nije ponude: 140.559,50 KM
cijena najni`e ponude: 140.559,50 KM
Cijena najvi{e ponude: 157.060,00 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

19. 1. 2012. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

2 (dvije) ponude

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Ne

(5-51-1111-12)

51 - JANAB

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka
apoteka
Kontakt osoba: Dubravka Aleksi} Jovanovi} mr. ph. spec.
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/266-832
Fax: 033/266-841
E-mail: kapoteka@bih.net.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg
ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Laboratorijskog materijala za
potrebe svih klinika KCUS-a

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir
najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Laboratorijskog
materijala za potrebe svih klinika KCUS-a

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

Ukupna vrijednost ugovora je 480.503,07 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

1) cijena

u~e{}e 90%

2) uslovi pla}anja

u~e{}e 10%

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Broj ugovora: 0201-13-19 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: SEMIKEM
Adresa: Biha}ka 21
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200003250001

Broj ugovora: 0201-13-26 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: KRAJINALIJEK
Adresa: Ilije Gara{anina 5
Po{tanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 400954890000

Broj ugovora: 0201-13-20 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: ITALGROUP
Adresa: Stara cesta bb - Vogo{}a
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200552600006

Broj ugovora: 0201-13-23 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: EUROLAB
Adresa: 27. marta, lamela D-11 lok. 3
Po{tanski broj: 76300
Grad: Bijeljina
Identifikacioni broj: 400375860000

Broj ugovora: 0201-13-24 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: INEL
Adresa: Polog bb
Po{tanski broj: 88000
Grad: Mostar
Identifikacioni broj: 227189240006

Broj ugovora: 0201-13-21 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: GLOBEX
Adresa: Dobrovoljnih davalaca krvi 4
Po{tanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 218000740004

Broj ugovora: 0201-13-22 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: ENA
Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 40
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200037070002

Broj ugovora: 0201-13-25 od 12. 1. 2012. godine
Organizacija: SINEKS LABORATORIJA
Adresa: Mi{e Stupara 5
Po{tanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 400833670002

IV.3. PODUGOVARANJE

Da

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

12. 01. 2012. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

10 (deset)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 4

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, obavje{tenje broj 1-12-11265-11 objavljeno u "Slu`benom
glasniku BiH" broj 65 od 15. 8. 2011. godine.

(5-51-1117-12)

51 - JANAB

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]
UPRAVA POLICIJE

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: MUP Biha} - Uprava policije
Kontakt osoba: Kr`ali} Asifa
Adresa: 502. vite{ke brigade 2
Po{tanski broj: 77000
Grad: Biha}
Identifikacioni broj: 4263093360007
Telefon: 037/224-224 lok. 198
Fax: 037/224-224 lok. 198
E-mail: mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa: www.mupusk.gov.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Nabavka i isporuka dijelova uniforme, dopunskih dijelova
uniforme i policijske opreme

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

LOT 1 Zimska policijska vjetrovka sa amblemima
(s ulo{kom na skidanje)
LOT 2 Policijska ki{na kabanica
LOT 3 Policijska bluza sa amblemom (kratka jakna)
LOT 4 Policijske hla~e - zimske
LOT 5 Policijske hla~e - ljetne
LOT 6 Zimska ko{ulja (dugi rukav)
LOT 7 Ljetna ko{ulja sa amblemima (kratki rukav)
LOT 8 D`emper policijski
LOT 9 Policijska {apka sa oznakom (zna~ka)
LOT 10 Policijska kravata
LOT 11 Policijska cipela (radna plitka)
LOT 12 Opasa~ od kondure sa pripadaju}im futrolama

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a) - UKUPNA KOLI^INA

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

b) Ekonomski najpovoljnija pouda:
- cijena

45%

- kvalitet

30%

- rok isporuke

20%

- garantni rok

10%

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Broj ugovora:
LOT 1: 05-1/02-2-14-563/11
LOT 2: 05-1/02-2-14-564/11
LOT 3: 05-1/02-2-14-565/11
LOT 4: 05-1/02-2-14-562/11

LOT 5: 05-1/02-2-14-566/11
LOT 6: 05-1/02-2-14-567/11
LOT 7: 05-1/02-2-14-568/11
LOT 8: 05-1/02-2-14-569/11
LOT 9: 05-1/02-2-14-570/11
LOT 10: 05-1/02-2-14-571/11
LOT 11: 05-1/02-2-14-572/11
LOT 12: 05-1/02-2-14-573/11

LOT 1 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj
LOT 2 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj
LOT 3 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj
LOT 4 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj
LOT 5 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj
LOT 6 - "Men" d.o.o. Tvorni~ka bb, Travnik
LOT 7 - "Men" d.o.o. Tvorni~ka bb, Travnik
LOT 8 - "Astorija compani" d.o.o. 5. Kozara~ke brigade 5.
Novi Grad
LOT 9 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj
LOT 10 - "Astorija compani" d.o.o. 5. Kozara~ke brigade 5.
Novi Grad
LOT 11 - "Astorija compani" d.o.o. 5. Kozara~ke brigade 5.
Novi Grad
LOT 12- "Army Shop" d.o.o. Hamdije Kre{evljakovi}a 61,
Sarajevo

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

LOT 1
Cijena najuspje{nije ponude: 160.758,00
Cijena najni`e ponude: 155.399,40
Cijena najvi{e ponude: 160.758,00
LOT 2
Cijena najuspje{nije ponude: 40.725,36
Cijena najni`e ponude: 39.653,64
Cijena najvi{e ponude: 42.686,80
LOT 3
Cijena najuspje{nije ponude: 127.534,68
Cijena najni`e ponude: 121.104,36
Cijena najvi{e ponude: 144.677,90
LOT 4
Cijena najuspje{nije ponude: 67.518,36
Cijena najni`e ponude: 67.518,36
Cijena najvi{e ponude: 91.096,20
LOT 5
Cijena najuspje{nije ponude: 56.801,16
Cijena najni`e ponude: 52.514,28
Cijena najvi{e ponude: 80.379,00
LOT 6
Cijena najuspje{nije ponude: 71.805,24
Cijena najni`e ponude: 40.725,36
Cijena najvi{e ponude: 76.092,12
LOT 7
Cijena najuspje{nije ponude: 69.661,80
Cijena najni`e ponude: 42.868,80
Cijena najvi{e ponude: 71.805,24
LOT 8
Cijena najuspje{nije ponude: 35.581,10
Cijena najni`e ponude: 35.851,10
Cijena najvi{e ponude: 41.797,08
LOT 9
Cijena najuspje{nije ponude: 45.012,24
Cijena najni`e ponude: 29.793,81
Cijena najvi{e ponude: 46.012,24
LOT 10
Cijena najuspje{nije ponude: 9.859,82
Cijena najni`e ponude: 9.859,82
Cijena najvi{e ponude: 12.646,29
LOT 11
Cijena najuspje{nije ponude: 43.940,52
Cijena najni`e ponude: 43.940,52
Cijena najvi{e ponude: 5.442,56
LOT 12
Cijena najuspje{nije ponude: 37.510,20
Cijena najni`e ponude: 37.510,20
Cijena najvi{e ponude: 69.661,82

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 7 - Stranica 5

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

LOT 1 - 15. 11. 2011. godine
LOT 2 - 15. 11. 2011. godine
LOT 3 - 15. 11. 2011. godine
LOT 4 - 15. 11. 2011. godine
LOT 5 - 15. 11. 2011. godine
LOT 6 - 2. 11. 2011. godine
LOT 7 - 2. 11. 2011. godine
LOT 8 - 11. 11. 2011. godine
LOT 9 - 15. 11. 2011. godine
LOT 10 - 11. 11. 2011. godine
LOT 11 - 11. 11. 2011. godine
LOT 12 - 11. 11. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

LOT 1 - ~etiri
LOT 2 - pet
LOT 3 - {est
LOT 4 - {est
LOT 5 - {est
LOT 6 - pet
LOT 7 - pet
LOT 8 - pet
LOT 9 - ~etiri
LOT 10 - pet
LOT 11 - dvije
LOT 12 - dvije

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-6124-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 34/11 od 9. 5. 2011. godine.

(5-51-1119-12)

51 - JANAB

AGENCIJA ZAIDENTIFIKACIONADOKUMENTA,
EVDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka
Kontakt osoba: Jasmin Mehmedovi}
Adresa: Mi{e Stupara 38
Po{tanski broj: 78000
Grad: Banja Luka
Identifikacioni broj: 4402889700004
Telefon: 051/336-300
Fax: 051/340-180
Internet adresa: www.iddeea.gov.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ
I.2.b na dr`avnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Okvirnisporazumoizradi,isporuciikupoprodajiobrazacapotvrda
o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet okvirnog sporazuma je izrada, isporuka i kupoprodaja
obrazacapotvrdaovlasni{tvuvozilaipotvrdaoregistracijivozila.

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

846.153,84

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

a) Samo najni`a cijena

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora 15-03/3-16-8-542/11

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija: Konzorcij Lanaco d.o.o. Banja Luka
Adresa: Knjaza Milo{a 15
Po{tanski broj: 78000
Grad: Banja Luka

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

Cijena najuspje{nije ponude: 645.521,69 KM
Cijena najni`e ponude: 645.521,69 KM
Cijena najvi{e ponude: 713.193,40 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

17. 1. 2012. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

Dvije ponude

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-12199-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine.

(5-51-1161-12)

51 - JANAB

JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Habiba Durmo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-733
Fax: 033/751-728
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javno preduze}e
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

041-ED/11

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Kompozitni polimerni izolatori

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

286.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 6

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora 041-ED/11

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija: BG Energo-tim d.o.o. Prijedor
Adresa: Proleterskih brigada 7
Po{tanski broj: 79103
Grad: Prijedor
Identifikacioni broj: 4400710750001
Telefon: 052/237-354
Fax: 052/237-354

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

Cijena najuspje{nije ponude: 250.699,56 KM
Cijena najni`e ponude: 250.699,56 KM
Cijena najvi{e ponude: 274.579,32 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

28. 12. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

5 (pet)

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-1365-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 7/11 od 31. 1. 2011. godine.

(5-51-1168-12)

51 - JANAB

JP ELEKTROPRIVREDABiH DD SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Sead ^i~ku{i}, dipl. ing. el. (za tehni~ka pitanja),
061/721-324, Mersad Kikanovi}, dipl. ecc. (za komercijalna
pitanja) 035/280-083
Adresa: Mije Kero{evi}a-Guje 1
Po{tanski broj: 75000
Grad: Tuzla
Identifikacioni broj: 4209020780003
Telefon: 035/280-083, 035/282-096
Fax: 035/280-083, 035/287-460
E-mail: lejla.husejnovic@kreka.ba
Internet adresa: www.kreka.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javno preduze}e
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Odluka Uprave Dru{tva br. U-2032/11 od 09. 08. 2011. godine

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Javna nabavka roba - Elektromaterijal, po slijede}im lotovima:
LOT1 Prekida~i i sklopnici

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

LOT 1 - 132.344,30 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni u okviru doma}ih vrijednosnih razreda

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

a) Najni`a cijena tehni~kih zadovoljavaju}e ponude

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

LOT 1 Broj ugovora 492 od 14. 12. 2011. godine

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija: "KOVAR" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Dobrinjska 79
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200133380004
Telefon: 033/628-111
Fax: 033/628-111
E-mail: konvar@bih.net.ba
Internet adresa (web): http:// konvar.ba

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

LOT 1
Cijena najuspje{nije ponude: 86.267,60 KM (bez PDV-a)
Cijena najni`e ponude: 86.267,60 KM (bez PDV-a)
Cijena najvi{e ponude: 122.903,68 KM (bez PDV-a)

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

LOT 1: 14. 12. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

LOT 1: 4 (~etiri) ponude

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-11911-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 68 od 29. 8. 2011. godine.

(5-51-1194-12)

51 - JANAB

URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HEERCEGOVINE
SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Aleksandar Nemet, Ismir Olov~i}
Adresa: Radi}eva 8/1
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200803700005
Telefon: 033/565-700
Fax: 033/565-725
E-mail: aleksandar.nemet@vet.gov.ba, ismir.olovcic@vet.gov.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ
I.2.b na dr`avnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 7 - Stranica 7

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj
07-2-50-4-290-1/11 od 24. 8. 2011. godine

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

LOT 1
Nabavka vakcina protiv bruceloze malih pre`ivara za
konjuktivalnu aplikaciju i pripadaju}e za{titne opreme
LOT 2
Nabavka u{nih markica za male pre`ivare (identifikacijske i
vakcinalne)
LOT 3
Nabavka laboratorijskog materijala za kontrolu bruceloze kod
goveda

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

LOT 1 - 93.600,00 KM
LOT 2 - 147.090,00 KM
LOT 3 - 667.415,00 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima:
1) cijena

~ija je vrijednost 50%

2) rok isporuke roba

~ija je vrijednost 50%

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

LOT 1
Broj ugovora: 02-7-50-4-290-43/11
Organizacija: CZ VETERINARIA S.A.
Adresa: P.O.BOX 16
Po{tanski broj: 36 400
Grad: Porrino
LOT 2.
Broj ugovora: 02-7-50-4-290-26/11
Organizacija: INOP d.o.o.
Adresa: Gavrila Principa bb
Po{tanski broj: 15 000
Grad: [abac
LOT 3.
Broj ugovora: 02-7-50-4-290-28/11
Organizacija: BOSNA-VET d.o.o.
Adresa: Gora`danska 36A
Po{tanski broj: 72 000
Grad: Zenica

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

LOT 1.
Cijena najuspje{nije ponude: 93.600,00 KM
Cijena najni`e ponude: 93.600,00 KM
Cijena najvi{e ponude: 93.600,00 KM
LOT 2
Cije;ia najuspje{nije ponude: 147.090,00 KM
Cijena najni`e ponude: 147.090,00 KM
Cijena najvi{e ponude: 160.160,00 KM
LOT 3
Cijena najuspje{nije ponude: 667.415,00 KM
Cijena najni`e ponude: 667.415,00 KM
Cijena najvi{e ponude: 715.350,00 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

LOT 1 - 14. 12. 2011. godine
LOT 2 - 4. 11. 2011. godine
LOT 3 - 16. 11. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

LOT 1 - 1
LOT 2 - 3

LOT 3 - 4

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-12177-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine.

(5-51-1213-12)

52 - JANAB

DIREKCIJA ZAKOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELABiH

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4201544380001
Telefon: 033/779-056
Fax: 033/779-010
E-mail: natasa.sobot@dkpt.gov.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ
I.2.b na dr`avnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Nabavka avio-karata za potrebe slu`benih putovanja

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka avio-karata

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

418.803,42 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

a) Samo najni`a cijena

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora 20-07/3-16-4-1069-55/11

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija: "KOMPAS-SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Turhanija 4
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200614300004
Telefon: 033/565-601
Fax: 033/208-015

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

Cijena najuspje{nije ponude: 9,82 KM
Cijena najni`e ponude: 9,82 KM
Cijena najvi{e ponude: 11,70 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

5. 1. 2012. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

5 (pet)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 8

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-12-12285-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine.

(5-52-1106-12)

52 - JANAB

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Sara~evi} Adnan, dipl. pr.
Adresa: Trg heroja 14
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 42006429000008
Telefon: 033/651-317
Fax: 033/655.856
E-mail: fedzzo@bih.net.ba
Internet adresa: www.for.com.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o nabavci integralnog softvera za podr{ku procesu
trezorskog poslovanja

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Isporuka, instalacija i podr{ka integralnog softverskog rje{enja za
podr{ku poslovnim procesima trezorskog poslovanja

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

341.880,34 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

a) Samo najni`a cijena

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora: 01-4641/11 i 349/11, 14-I-3209/11 i 350/11,
2.1.-14-1103/11i353/11,01/I-11-3-1642-1/11i344/11,01-512/11
i 346/11, 01-37-1546-5/11 i 354/11

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija:
Grupa ponu|a~a/Konzorcij "OCEAN-COMP-2000", zastupani po
"OCEAN" d.o.o. Travnik
Adresa: Erika Brandisa 1
Po{tanski broj: 72270
Grad: Travnik
Identifikacioni broj: 4200287340005
Telefon: 030/511-162
Fax: 030/510-070
E-mail: goran@ocean.ba
Internet adresa (web): www.ocean.ba

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

Cijena najuspje{nije ponude: 224.559,93 KM
Cijena najni`e ponude: 224.559,93 KM
Cijena najvi{e ponude: 449.946,23 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

15. 8. 2011.godine
23. 8. 2011. godine
12. 9. 2011. godine
10. 10. 2011. godine
2. 9. 2011. godine
28. 12. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

2 (dvije)

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-12-3799-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 20/11 od 21. 3. 2011. godine.

(5-52-1109-12)

53 - JANAB

KANTONALNA DIREKCIJA ZACESTE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
ZENICA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste Zeni~ko-dobojski
kanton
Adresa: Ku~ukovi}i 2
Po{tanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218342030025
Telefon: 032/246-151
Fax: 032/244-786
E-mail: zedompik@bih.net.ba
Internet adresa: www.zdk.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ
I.2.b ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Godi{nji Plan za{tite, odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta - Kantonalne direkcije za ceste

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Radovi redovnog odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju
Zeni~ko-dobojskog kantona za period juni 2011. do juni 2015.
LOT 1
La{va-Zenica-Nemila
Nemila-Bistri~ak-Tesli} (granica Federacije)
Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona)
^ajdra{-Ovnak-Travnik (granica Kantona)

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 7 - Stranica 9

III.2. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA (~lan 24. ZJN)

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora 12-27-29481/11

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Organizacija: "Almy-tansport" d.o.o. Zenica
Adresa: Vrandu~ka bb, Pe}uj
Po{tanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218398500008
Telefon: 032/446-040
Fax: 032/446-041
Internet adresa (web): www.dobojputevi-dobojjug.com.ba

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA

Cijena najuspje{nije ponude: 870.898,10 KM
Cijena najni`e ponude: 870.898,10 KM
Cijena najvi{e ponude: 903.145,25 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

23. 11. 2011. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

2 (dvije)

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-13-5526-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 29 od 18. 4. 2011. godine.

(5-53-1108-12)

7 - JANAB

71 - JANAB

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
Klini~ka apoteka
Kontakt osoba: Dubravka Aleksi} Jovanovi} mr. ph. spec.
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/266-832
Fax: 033/266-841
E-mail: kapoteka@bih.net.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javni subjekt
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg
ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 -
Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a.

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir
najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih
sredstava X/2011 - Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a.

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

Ukupna vrijednost ugovora je 24.289,20 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)

1) cijena

u~e{}e 90%

2) uslovi pla}anja

u~e{}e 10%

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A

Broj ugovora: 0201-13-12 od 10. 1. 2012. godine
Organizacija: PHARMA MAAC
Adresa: Zmaja od Bosne 44
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200371130008

Broj ugovora: 0201-13-11 od 10. 1. 2012. godine
Organizacija: AB MEDIC
Adresa: Azize [a}irbegovi} bb
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 200121960005

IV.3. PODUGOVARANJE

Da

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA

10. 01. 2012. godine

V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

8 (osam)

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-11737-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 66 od 22. 8. 2011. godine.

(7-71-1116-12)

9 - JANAB

91 - JANAB

KANTONALNA DIREKCIJA ZACESTE U SASTAVU
MINISTARSTVA ZAPROSTORNO URE\ENJE, PROMET I
KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA

OBAVJE[TENJE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Kantonalna Direkcija za
ceste u sastavu Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i
komunikacije i za{titu okoline
Kontakt osoba: Rasim Kova~
Adresa: Ku~ukovi}i 2
Po{tanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218342030025
Telefon: 032/245-646, 032/246-151
Fax: 032/244-786
E-mail: zedompik@bih.net.ba
Internet adresa: www.zdk.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 10

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.2.b na kantonalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE
KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA

Godi{nji Plan za{tite, odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta.

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Izgradnja pje{a~ke staze i rekonstrukcija dijela dionice na
regionalnoj cesti R 445 Zenica-Tetovo-Nemila

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST

Procijenjena ukupna vrijednost

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE
UGOVORA (~lan 12. ZJN)

Nitijednaodprimljenihponudanijeprihvatljiva(~lan12.(1.)b)2.)

Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
IV.1. DATUM PONI[TENJA

28. 12. 2011. godine

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

9 (devet)

IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA

Cijena najni`e ponude: 570.135,73 KM
Cijena najvi{e ponude: 918.414,13 KM

IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-13-11074-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", brj 63 od 8. 8. 2011. godine.

(9-91-1105-12)

91 - JANAB

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA

OBAVJE[TENJE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

ROBE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka
Apoteka
Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi} Jovanovi}
Adresa: Bolni~ka 25
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200089110002
Telefon: 033/266-832
Fax: 033/266-832
E-mail: tsekretar@kapoteka.com ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javno preduze}e
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE
KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA

Otvoreni postupak za nabavku Medicinskih sredstava X/2011 -
Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir
najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih
sredstava X/2011 - Tekst trakice za potrebe svih klinika KCUS-a

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

cca 500.000,00 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE
UGOVORA (~lan 12. ZJN)

Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora.

Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
IV.1. DATUM PONI[TENJA

15. 11. 2011. godine

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

Osam

IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA

Cijena najni`e ponude: nije evidentirano
Cijena najvi{e ponude: nije evidentirano

IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 1-11-11737-11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 66 od 22. 8. 2011. godine.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Po gore navedenom postupku a na osnovu Rje{enja UR@-a broj
U-1444/11od15.11.2011.godinepostupakseponi{tavazaLOT1
i LOT 2.

(9-91-1115-12)

91 - JANAB

ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANAUGQEVIK"AD
UGQEVIK

OBAVJE[TEWE

OPONI[TEWUPOSTUPKANABAVKE

ROBE

Dio I: UGOVORNI ORGAN

I.1.PUNINAZIVIADRESAUGOVORNOGORGANA

Organizacija: Zavisno preduze}e "Rudnik i termoelektrana
Ugqevik"a.d.Ugqevik
Kontaktosoba:PetarMi}anovi}iMilanTomi}
Adresa:Ugqevikbb
Po{tanskibroj:76330
Grad:Ugqevik
Identifikacionibroj:440049490005
Telefon:055/774-600
Faks:055/774-218

I.2.VRSTAUGOVORNOGORGANA(~lan3.ZJN)

I.2.ajavnopreduze}e
I.2.bnaentitetskomnivou

Dio II: PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTAUGOVORA

Robe

II.2.DALISENAMJERAVAOZAKQU^ITIOKVIRNI
SPORAZUM?(~lan32.ZJN)

Da

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 7 - Stranica 11

II.3.NAZIV/REFERENCAPODKOJIMJEKONKRETAN
UGOVOREVIDENTIRANKODUGOVORNOGORGANA

Nabvka filtera za rudarsku mehanizaciju - otvoreni postupak
broj90/11

II.4.OPISPREDMETAUGOVORA

Nabavka filtera za rudarsku mehanizaciju - otvoreni postupak
broj90/11

II.5.PROCIJEWENAUKUPNAVRIJEDNOST(bezPDV-a)

180.000,00KM

Dio III: POSTUPAK

III.1.VRSTAPOSTUPKA

Otvoreni

III.2.RAZLOGPONI[TEWAPOSTUPKADODJELE
UGOVORA(~lan12.ZJN)

Broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od 3 (tri) i ne
obezbje|ujestvarnukonkurencijuzakonkretniugovor.

Dio IV: DODATNE INFORMACIJE

IV.2.BROJPRIMQENIHPONUDA

3

IV.3.INFORMACIJEONAJNI@OJ/NAJVI[OJ
CIJENIPRIMQENIHPONUDA

Cijenanajni`eponude:237.039,41KM
Cijenanajvi{eponude:303.952,85KM

IV.4.DALIJEZAOVAJPOSTUPAKNABAVKEBILO
OBJAVQENOOBAVJE[TEWEU"SLU@BENOM
GLASNIKUBiH"?

Da, broj obavje{tewa 1-11-1053-11 objavqenog u "Slu`benom
glasnikuBiH",broj64od1.8.2011.godine.

(9-91-1118-12)

91 - JANAB

OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

RADOVI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Op}ina Lukavac
Kontakt osoba: Salihovi} Suad
Adresa: Trg slobode 1
Po{tanski broj: 75300
Grad: Lukavac
Identifikacioni broj: 4209451920007
Transakcijski ra~un broj: 1610250023300029 otvoren kod
Raiffeisen banke
Vrsta prihoda: 722135
Telefon: 035/553-366
Fax: 035/553-554
E-mail: administrator@lukavac.ba
Internet adresa: www.lukavac.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a upravni organ
I.2.b na lokalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Da

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE
KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA

Odluka op}inskog na~elnika broj: 02-02-1-1125/11 od 4. 8. 2011.
godine

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Odr`avanje uli~ne rasvjete

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)

250.000,00 KM

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE
UGOVORA (~lan 12. ZJN)

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
IV.1. DATUM PONI[TENJA

3. 10. 2011. godine

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

3 (tri)

IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA bez PDV-a

Cijena najni`e ponude: 93.390,60 KM
Cijena najvi{e ponude: 228.628,35 KM

IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 02-05-1126/11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 65/11 od 15. 8. 2011. godine.

(9-91-1121-12)

91 - JANAB

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i
Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}, dipl. oec.
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200225150005
Telefon: 033/751-751
Fax: 033/751-759
E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)

I.2.a javno preduze}e
I.2.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE
KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA

Tender broj: 104-002-1/11

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka 3 mlinska udarna kola-rotora za blok 4 i 5 u TE "Tuzla"

Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE
UGOVORA (~lan 12. ZJN)

Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor.

Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
IV.1. DATUM PONI[TENJA

9. 1. 2012. godine

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 12

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

^etiri

IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI
PRIMLJENIH PONUDA

Cijena najni`e ponude: 466.389,75 KM
Cijena najvi{e ponude: 669.919,69 KM

IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM
GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavje{tenja 104-002-1/11 objavljenog u "Slu`benom
glasniku BiH", broj 66 od 22. 8. 2011. godine.
Da,brojobavje{tenja10-101-15684-11objavljenogu"Slu`benom
glasniku BiH", broj 92 od 21. 11. 2011. godine.

(9-91-1163-11)

91 - JANAB

ZAVISNOPREDUZE]E"RUDNIKITERMOELEKTRANA
UGQEVIK"ADUGQEVIK

OBAVJE[TEWE

OPONI[TEWUPOSTUPKANABAVKE

ROBE

Dio I: UGOVORNI ORGAN
I.1.PUNINAZIVIADRESAUGOVORNOGORGANA

Organizacija: Zavisno preduze}e "Rudnik i termoelektrana
Ugqevik" a.d.Ugqevik
Kontaktosoba:VeskoKoji}
Adresa:Ugqevikbb
Po{tanskibroj:76330
Grad:Ugqevik
Identifikacionibroj:440049490005
Telefon:055/774-600
Faks:055/774-218

I.2.VRSTAUGOVORNOGORGANA(~lan3.ZJN)

I.2.ajavnopreduze}e
I.2.bnaentitetskomnivou

Dio II: PREDMET UGOVORA
II.1.VRSTAUGOVORA

Robe

II.2.DALISENAMJERAVAOZAKQU^ITIOKVIRNI
SPORAZUM?(~lan32.ZJN)

Ne

II.3.NAZIV/REFERENCAPODKOJIMJEKONKRETAN
UGOVOREVIDENTIRANKODUGOVORNOGORGANA

NabavkavitalnihirezervnihdijelovazapotrebeRJRudnik-OP
29/11

II.4.OPISPREDMETAUGOVORA

LOT2:NabavkarezervnihdijelovazapotrebeRJRudnik

II.5.PROCIJEWENAUKUPNAVRIJEDNOST(bezPDV-a)

110.000,00KM

Dio III: POSTUPAK
III.1.VRSTAPOSTUPKA

Otvoreni

III.2.RAZLOGPONI[TEWAPOSTUPKADODJELE
UGOVORA(~lan12.ZJN)

Broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od 3 (tri) i ne
obezbje|ujestvarnukonkurencijuzakonkretniugovor.

Dio IV: DODATNE INFORMACIJE
IV.1.DATUMPONI[TEWA

5.1.2012.godine

IV.2.BROJPRIMQENIHPONUDA

3(tri)

IV.3.INFORMACIJEONAJNI@OJ/NAJVI[OJ
CIJENIPRIMQENIHPONUDA

Cijenanajni`eponude:74.810,00KM
Cijenanajvi{eponude:98.879,92KM

IV.4.DALIJEZAOVAJPOSTUPAKNABAVKEBILO
OBJAVQENOOBAVJE[TEWEU"SLU@BENOM
GLASNIKUBiH"?

Da, broj obavje{tewa 1-11-11002-11 objavqenog u "Slu`benom
glasnikuBiH",broj63od8.8.2011.godine.

(9-91-1174-12)

91 - JANAB

ZAVISNOPREDUZE]E"RUDNIKITERMOELEKTRANA
UGQEVIK"ADUGQEVIK

OBAVJE[TEWE

OPONI[TEWUPOSTUPKANABAVKE

ROBE

Dio I: UGOVORNI ORGAN

I.1.PUNINAZIVIADRESAUGOVORNOGORGANA

Organizacija: Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana
Ugqevika.d.Ugqevik
Kontaktosoba:VeskoKoji}iMilanTomi}
Adresa:Ugqevikbb
Po{tanskibroj:76330
Grad:Ugqevik
Identifikacionibroj:4400449490005
Telefon:055/774-600
Faks:055/774-218

I.2.VRSTAUGOVORNOGORGANA(~lan3.ZJN)

I.2.ajavnopreduze}e
I.2.bnaentitetskomnivou

Dio II: PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTAUGOVORA

Robe

II.2.DALISENAMJERAVAOZAKQU^ITIOKVIRNI
SPORAZUM?(~lan32.ZJN)

Ne

II.3.NAZIV/REFERENCAPODKOJIMJEKONKRETAN
UGOVOREVIDENTIRANKODUGOVORNOGORGANA

NabavkavitalnihirezervnihdijelovazapotrebeRJRudnik-OP
29/11

II.4.OPISPREDMETAUGOVORA

LOT1:
NabavkavitalnihirezervnihdijelovazapotrebeRJRudnik

II.5.PROCIJEWENAUKUPNAVRIJEDNOST(bezPDV-a)

115.000,00KM

Dio III: POSTUPAK

III.1.VRSTAPOSTUPKA

Otvoreni

III.2.RAZLOGPONI[TEWAPOSTUPKADODJELE
UGOVORA(~lan12.ZJN)

Nijednaodprimqenihponudanijeprihvatqiva.

Dio IV: DODATNE INFORMACIJE

IV.1.DATUMPONI[TEWA

5.1.2012.godine

IV.2.BROJPRIMQENIHPONUDA

2(dvije)

IV.3.INFORMACIJEONAJNI@OJ/NAJVI[OJ
CIJENIPRIMQENIHPONUDA

Cijenanajni`eponude:77.729,00KM
Cijenanaiv{eponude:98.500,00KM

IV.4.DALIJEZAOVAJPOSTUPAKNABAVKEBILO
OBJAVQENOOBAVJE[TEWEU"SLU@BENOM
GLASNIKUBiH"?

Da, broj obavje{tewa 1-11-11002-11 objavqenog u "Slu`benom
glasnikuBiH",broj63od8.8.2011.godine.

(9-91-1175-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 7 - Stranica 13

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupio Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava

("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine).

OvimNaputkomseutvr|ujena~inobjavljivanjaobavijestiupostupcimajavnihnabava,kojisuugovornatijelaiy~lanka

3.ZakonaojavnimnabavamaBosneiHercegovine("Slu`beniglasnikBiH",br.49/04,19/05,52/05,92/05,94/05,8/06,

24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezni primjenjivati u postupcima javnih nabava, sukladno

odredbama Zakona.

Danompo~etkaprimjeneovogNaputkaprestajeva`itiNaputakona~inupripremeobavijestionabavi,ododjeliugovora

i poni{tenju postupka nabave ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05).

JPNIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusugla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova

javnih nabava u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH".

Molimo, za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirati Agenciju za javne nabave BiH.

A.1.

OBAVIJEST O NABAVI

A.1.1.

OBAVIJEST O NABAVI PO OTVORENOM POSTUPKU

A.1.2.

OBAVIJEST O NABAVI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU

A.1.3.

OBAVIJEST O NABAVI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU

A.1.4.

OBAVIJEST O NABAVI pO PREGOVARA^KOM POSTUPKU

A.2.

OBAVIJEST ZA NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA

B.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

B.1.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK

B.2.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK

B.3.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK

B.5.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM

B.4.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE

C.

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA

C.1.

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU

C.2.

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU

C.3.

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU

C.4.

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM

C.5.

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE

D.

DODANA OBAVIJEST ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

E.

OBAVIJEST O NABAVI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE

F.

ISPRAVKA OBAVIJESTI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->