P. 1
9. Prijelaz topline

9. Prijelaz topline

|Views: 240|Likes:
Published by Marijan Turk

More info:

Published by: Marijan Turk on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

30.11.2010.

1
Inženjerstvo 2
PRIJELAZ TOPLINE
POGLAVLJE 2
1 2
PROVOÐENJE
ILI
KONDUKCIJA
SLOBODNA ILI
PRIRODNA
KONVEKCIJA
PRISILNA ILI
PRINUDNA
KONVEKCIJA
KONVEKCIJA ZRAČENJE
ILI
RADIJACIJA
PRIJELAZ TOPLINE
Temperaturno polje
• Svaka fizička pojava nalazi se u prostoru i
vremenu
• temperaturno polje je određeno prostorom i
vremenom ili preciznije ukupnosti trenutnih
temperatura u prostoru.
• Temperatura je skalarna veličina, pa je prema
tome i temperaturno polje skalarna veličina.
3
• Razlikujemo: stacionarno i nestacionarno
temparaturno polje.
• Stacionarno temparaturno polje je ono u kojem se
temparatura u promatranoj točki ne mijenja sa
vremenom i temperatura je funkcija samo
prostornih koordinata:
T = f (x, y, z), (4 - 1)
0
T
t
=
4
• Nestacionarno tempraturno polje je ono gdje
se temperatura mijenja u promatranoj točki
tijekom vremena i temparatura zavisi o
vremenu i prostoru:
T = f (x, y, z, t) (4 - 2)
5
• U slučaju kada temperatura ovisi o sve tri
koordinate jednadžba (4-2) onda je to prostorno
ili trodimenzisko temperaturno polje. Međutim
ako ovisi o dvije koordinate, onda je to
dvodimnzijsko temperaturno polje:
T = f
1
(x, y, t), (4 - 3)
0
T
z
=
6
30.11.2010.
2
• Jednodimenzionalno temperaturno polje je ono gdje
temperatura zavisi o jednoj kordinati, pa je:
T = f
1
(x, t), (4 - 4)
0
T T
y z
= =
7
Temperaturni gradijent
U slučaju kada sve točke u temperaturnom polju
imaju istu temperaturu imamo izotermičko
temperaturno polje ili površinu.
Ako tu površinu presječemo nakom ravninom
onda u toj ravnini dobijamo snop izotermi
8
• Iz termodinamike je poznato da na istom
mjestu ne mogu biti dvije različite
temperature i da se dvije površine sa različitim
temperaturama ne mogu sijeći.
• Prema tome se duž izoterme temperature ne
mjenjaju, dok u svakom drugom smjeru
postoje njezine promjene.
9
• Najveći pad temparature po jedinici dužine se dobija
u smjeru okomitom na izotermnu površinu.
• Ta se razlika temparatura naziva temperaturni
gradijent.
• Budući da se orijentacija mijenja po izotermnoj
površini, temperaturni grdijent je vektor okomit na
izotermnu površinu, s pozitivnim predznakom u
smjeru rasta temparature:
gradT = n
0
( T/ n) ( 4 - 5)
10
PROVOÐENJE TOPLINE
• Fourierov zakon
dT
dQ dA dt
dx
λ = − × × ×
11
T/K
x/mm
x
T
1
T
2
dT
dx
Toplinski tok:
( ) 2 1 T T A
x t
Q
− − = = Φ
λ
x
T T
At Q
2 1

− = λ
12
Toplina
30.11.2010.
3
Gustoća toplinskog toka:
( )
2 1
T T A
x tA
Q
A
q − − = =
Φ
=
λ
13
PRIMJER:Odredite gustoću toplinskog toka pri stacionarnom
provođenju topline kroz homogenu neprozirnu ploču debljine
20 mm? Na jednoj strani ploče tempratura je 120
0
C a na
drugoj je 80
0
C. Toplinska vodljivost ploče je 13,375 W/(mK).
• Rješenje: Gustoća toplinskog toka je:
q = (λ/x)(T
1
- T
2
) = (13,375/0,02)|(273,15 + 120) -
(273,15 +80)| =26 750 W/m
2
• ili ako se temperature unesu direktno u Celzijevim
stupnjevima:
q = (λ/x)(ϑ
1
- ϑ
2
) = (13,375/0,02)(120 - 80) = 26 750
W/m
2
14
Provođenje topline kroz višeslojnu stijenku
15
o
o
o
o
o
T/K
T
1
T
2
T
3
T
4
T
5
x
a
x
b
x
c
x
d
x/m
λ
a
A
x
a
x
b
λ
b
A
x
c
λ
c
A
x
d
λ
d
A
T
1
T
2
T
3
T
4
T
5
1 2
2 3
3 4
4 5
a
a
b
b
c
c
d
d
T T
x
A
T T
x
A
T T
x
A
T T
x
A
λ
λ
λ
λ

Φ = −

Φ = −

Φ = −

Φ = −
16
Ukupni toplinski tok je:
1 5
a b c d
a b c d
T T
x x x x
A A A A λ λ λ λ

Φ = −
+ + +
17
•Na osnovu navedenog Fourierov zakon bi se mogao
pisati kao:
Toplinski tok provođenjem = Ukupna
razlika temparatura / Zbroj svih toplinskih
otpora
odnosno
18
1 1 1 1
1 1
n n
n n
i
i
n n i
T T T T
x
R
A λ
+ +
= =
− −
Φ = − = −
∑ ∑
30.11.2010.
4
Provođenje topline kroz cilindričnu stijenku pri
stacionarnim uvjetima
19
o
o
dr
r
1
r
2
T
1
T
2
A
plašta
=2πrL
2 rLd
d
dr
λπ ϑ
Φ = −
20
21
2 2
1 1
2
1 2
1
1 2
2
1
2
ln
2
2
ln
T r
T r
dr
dT
L r
r
T T
L r
T T
L
r
r
π λ
π λ
π λ
Φ
= −
| | Φ
− = −
|
\ ¹

Φ = −
| |
|
\ ¹
∫ ∫
• PRIMJER: Para struji kroz čeličnu cijev unutarnjeg promjera
(ID) 4 cm i vanjskog promjera (OD) 5 cm. Temperatura
unutarnje površine cijevi je 96,85
o
C i vanjske 86,85
o
C.
Izračunajte toplinski tok provođenjem kroz stijenku cijevi
duljine 3m i gustoću toplinskog toka provođenjem osnovanog
na unutrašnjoj i vanjskoj površini?
• Rješenje: Iz Toplinskih tablica, K.Ražnjevića očita se toplinska
vodljivost čelika kod srednje temperature 91,85
o
C i iznosi
52,335 W/(mK). Uvrštavanjem zadanih vrijednosti, a uzimajući
u obzir da su razlike temperatura u Celzijevim stupnjevima i u
kelvinima iste:
Φ = 2π L λ(ϑ
1
- ϑ
2
)/| ln(r
2
/r
1
)| = 2π ×3×52,335×( 96,85 -
86,85)/|ln(2,5 /2 )|
Φ= 44 208,8 W
22
•Unutrašnja površina plašta cijevi :
A
i
= π d
i
L = π×0,04×3 = 0,377 m
2
Vanjska površina plašta cijevi:
A
o
= π d
o
L = π ×0,05×3 = 0,471 m
2
Gustoća toplinskog toka na osnovu unutarnja površine
je:
q = Φ/A
i
= 44 208,8 / 0,377 = 117 264,7 W/m
2
Gustoća toplinskog toka na osnovu vanjske površine:
q = Φ /A
o
= 44 208,8/0,471 = 93 861,6 W/m
2
23 24
r
1
r
3
r
2
o
o
o
T
1
T
2
T
3
30.11.2010.
5
25
( )
( )
1 3
3 2
1 2
1 1
1
1
2
1 1
ln ln ....
2
1
ln
a b
n
n
n
i i i
L T T
r r
r r
L T T
r
r
π
λ λ
π
λ


=

Φ=−
| | | |
+ +
| |
\ ¹ \ ¹

Φ=−
| |
|
\ ¹

26
Toplinska
vodljivost

Kovina

Nekovina

Izolacionih
materijala

Kapljevina

Plinova

Koeficijent toplinske
vodljivosti
• Koeficijent toplinske vodljivosti pokazuje
količinu topline koja prolazi uslijed provođenja
u jedinici vremen kroz jedinicu površine pri
razlici temperatura od 1K i razmaku od 1 m
okomitom na izotermnu plohu.
• Jedinica je W/(mK).
• ovisi o vrsti, strukturi, gustoći, vlažnosti i
temperaturi tvari, a određuje se pokusima.
27
• U praksi se koeficijent toplinske vodljivosti za mnoge
tvari računa s linearnom ovisnošću o temperaturi
prema:
• gdje je λ
0
vrijednost koeficijena toplinske vodljivosti
pri referennoj temperauri T
0
, a b je konstanta koja se
za pojedine vari određuje pokusima.
.
( ) | |
0 0
1 T T b − + = λ λ
28
Toplinska vodljivost različitih materijala dosta
se razlikuje, tako je za čisti bakar 393 W/(mK),
za pluto gustoće 150 kg/m
3
je 0,08 . .. 0,13
W/(mK).
Temperaturni koeficijent b je pozitivan za veliki
broj izolacijonih materijala , dok kod čvrstih
tijela koja su nekovine porastom temperature,
toplinska vodljivost amorfne tvari raste, a za
kristalne opada.
Kod dobrih toplinskih vodiča , kao što je većina
kovina, temperaturni koeficijent b je negativan
( aluminij i mjed su izuzeci) .
29
Toplinska vodljivost komercijalnih kovina može
se znatno razlikovati zbog različitog sadržaja
elemenata ili spojeva koji se u njima nalaze u
malimkoličinama.
Toplinska vodljivost legura od dvije kovine
može biti manja nego što je za bilo koji od njih
pojedinačno.
Legura konstantana sadrži 35% bakra i 35 % nikla
i ima λ = 30 W/(mK) prema λ = 393 W/(mK)
za bakar i λ = 58,5 W/(mK) za nikal.
30
30.11.2010.
6
Kod nehomogenih krutina relativna toplinska
vodljivost na datoj temperaturi je funkcija
gustoće.
Kod vlaknastih materijala kao što je drvo,
vrijednost toplinske vodljivosti može biti kod
provođenja topline paralelno sa vlaknima 1,7
puta veća nego li kod provođenja topline
okomito na vlakna.
31
• Porozne nehomogene krute tvari mogu imati
temperaturni koeficjent b mnogo veći nego kod
homogenih krutina, budući da toplina prelazi ne
samo provođenjem, već i konvekcijom u plinskim
džepovima i zračenjem od površine na površinu
unutar pojedinih prostora ispunjenih plinom. Ukoliko
je unutrašnje zračenje intenzivnije , onda će krivulja
relativne toplinske vodljivosti imati ispupčenje prema
gore jer toplina zračenja raste sa čevrtom potencijom
apsolutne temperature.
• Kod praškastih materijala , kao što su silika-gel i
dijatomejska zemlja , relativna toplinska vodljivost će
opadati sa opadanjem temperature.
32
TOPLINSKA VODLJIVOST KAPLJEVINA
Voda od kapljevina ima najvišu toplinsku vodljivost koja kod
10
0
C iznosi 0,5815 W/(mK).
Kapljevita voda provodi toplinu pri 100
0
C oko trideset puta
bolje od vodene pare.
Anorganske kapljevine su nešto lošiji vodiči dok su organske
mnogo lošiji.
npr. toplinska vodljivost amonijaka je 0,393 W/(mK), a
benzena 0,131 W/(mK).
Kapljevine mnogo bolje provode toplinu od plinova. Toplinska
vodljivost kapljevina opada s porastom temperature.
Izuzetak su voda i glicerin kojima toplinska vodljivost raste s
porastom temperaure.
33
TOPLINSKE VODLJIVOST PLINOVA
• Kinetička teorija (laminarno gibanja) plinova
daje vezu između dinamičke viskoznosti i
toplinske vodljivosti plina:
λ = e c
v
µ
• gdje je fakor e ≥ 1 prema A.Euckenu i ovisi
samo o stupnju slobode molekula
34
• Specifični toplinski kapacite kod konstantnog
volumena ili maseni toplinski kapacitet kod
konstnatnog volumena c
v
= C
v
/M, pa je:
λ = e C
v
(µ /M)
• gdje je C
v
volumenski molni specifični toplinski
kapacitet.
• Iz gornje jednadžbe se vidi da je toplinska vodljivost
kod idealnih plinova neovisna o tlaku i veći je što je
plin lakši.
• Pri većem broju atoma u molekuli plina konstanta je
manja, ali C
v
veća.
35
• Sukladno kinetičkoj teoriji plinova Prandtlov broj (Pr) ne ovisi
o tlaku i temperaturi plina već samo o omjeru specifičnih
toplinskih kapaciteta kod konstantnog tlaka i volumena:
• Omjer c
p
/c
v
se neznatno mijenja od 0,72 do 0,8.
• Posljedica toga je i da se Pr-broj neznatno mijenja za neki
određeni plin.
• Prema tome se ovisnost toplinske vodljivosti o temperaturi
može napisati:
4
Pr
9 5
p
p
v
c
c
c
µ
λ
= =

p
o
v o
c
c
µ
λ λ
µ
=
36
30.11.2010.
7
• PRIMJER:Peć je izrađena od šamotne opeke
debljine 0,3 m. Temperatura na vanjskoj površini
peći je 50
0
C, a na unutarnjoj 1350
0
C. Topliska
vodljivost šamotne opeke kod 0
0
C je 0,838
W/(mK) (b = 0,0007 1/K). Izračunajte:
srednju toplinsku vodljivost šamotne opeke;
gustoću toplinskog toka;
raspodjelu temperatura u zidu peći od šamotne
opeke na odstojanjima 0; 50; 100; 150; 200; 250 i
300 mm od unutarnje površine peći i dobivene
rezultate prikažite grafički?
37
• Rješenje:Srednja toplinska vodljivost je :
λ = λ
0
|1 + b ( ϑ
1
– ϑ
2
)| = 0,838{1 + 0,0007 |( 1350 -
50) / 2 - 0|} = 1,278 W/(mK)
• Gusotća toplinskog toka je :
q = (λ/x) (ϑ
1
- ϑ
2
) = (1,278/0,3)(1350 - 50) = 5963
W/m
2
• Objedinjavajući gornje izraze dobije se izraz za
temperature unutar stijenke:
ϑ
x
= √ |(1/b) + ϑ
1
|
2
- 2qx / (λ
0
b) - 1/b
• Uvršavanjem u jednadžbu dobije se:
ϑ
x
= √ |(1/0,0007) + 1350|2 - 2⋅5963d/(0,838⋅0,0007)
- 1/ 0,0007
38
xx /m /m 00 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30
ϑϑ //
00
CC 1350 1350 1267,6 1267,6 1072,0 1072,0 859,7 859,7 625,5 625,5 361,0 361,0 50 50
39
Rezultati proračuna
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 50 100 150 200 250 300
x/mm
/
O
C
Zračenje
• Elektromagnetski spektar čine:
1. svemirske zrake ,
2. γ-zračenje,
3. rentgensko ili X-zračenje
4. ultraljubičasto zračenje ,
5. toplinsko zračenje ,
6. radarsko, televizijsko i radio zračenje
40
• Od navedenih spektralnih područja
zračenja za ljudsko oko je vidljivo ono u
području toplinskog zračenja za valne
duljine λ od 0,38 do 0,76 µ.
• Toplinsko zračenje se nalazi u području
između 0,1 i 100 µ ( 1 micron= 1µ =10
-4
cm = 10
-6
m).
• Često se valne duljine izražavaju i u
jedinici angstrem ( 1 Å= 10
-10
m).
41
• Izvjesne tvari kada su pogodno pobuđene
električnim pražnjenjem, bombardirane
elektronima, izložene zračenju pogodne valne
duljine ili kemijskoj reakciji, odzračuju
svojstveno zračenje koje pokazuje
diskontinuirani spektar , gdje je energija
koncentrirana u izvjesnim valnim duljinama
svojstvenim za tvar koja zrači. (živin luk,
neonska žarulja )
42
30.11.2010.
8
• Neke krute tvari i kapljevine , koje imaju
relativno nisku temperaturu, osvejtljene
odgovarajućom valnom duljinom odzračuju
svojstveno fluorescnetno zračenje koje traje
dotle dok su te tvari osvjetljene ili odzračuju
svojstveno zračenje poznato kao
fosforesciraja koja odzračuje još dugo
vremena i nakon što prestaju biti osvjetljene
43
Svjetloća površine ovisi o:
• o intenzivnosti stranih izvora zračenja,
• propusnosti materijala za zračenje,
• svojstvima površine tijela s obzirom na
refleksiju,
• onim svojstvima o kojima ovisi vlastito
zračenje.
44
Prevostovom stavku
• Vlastita emisija nekog prostornog
elementa ne zavisi o svojstvima
okoliša
45 46
α α
α
1
-glatka površina, dio zračenja
pod kutemα pada na tu
površinu i reflektira se pod istim
kutem, a preostali dio prima pod
kutem α
1
- hrapava površina, dio
zračenja se reflektira, a
dio prima,
α α
-zrcalna površina,
dozračena energija se
reflektira pod istim
kutem
izvor izvor
izvor
47
-bijela površina,
ako površina difuzno
reflektira ukupno
prispjelo zračenje
-ne postoji u naravi
tijelo koje ukupno
zračenje apsorbira u
jednom smjeru
-crna površina,
površina tijela
koja difuzno
apsorbira ukupno
upadno zračenje
izvor izvor izvor
Frekvencija, valna duljina, energija
zračenja
• Frekvencija je učestalost kod periodičke pojave broja
punih oscilacija u jedinici vremena. Jedinica je hertz
(hertz) (1 Hz = 1s
-1
).
• Valna duljina je odstojanje između dvije točke koje
se nalaze u istom stanju oscilacije kada obuhvaćaju
cijeli titraj oscilacije odnosno to je razmak između
dva uzastopna brijega ili dvije uzastopne udoline
odnosno pravolinijsko, odstojanje između ma koje
točke na jednom valu do odgovarajuće točke na
susjednom valu.
48
30.11.2010.
9
• Oscilacija je puno pomicanje među krajnjim
položajima tijela koje oscilira
• Amplituda vala je nejveći razmak od
ravnotežnog položaja.
• Energija zračenja Q
e
, je odana, prenesena ili
dozračena energija zračenjem. Jedinica je džul
(joule) (J).
• Gustoća energije zračenja w je energija
zračenja elementa obujma podijeljene sa ovim
elementom. Jedinica je džul po metru
kubičnom (J/m
3
).
49 50
λ
A
h
Spektralna koncentracija gustoće energije zračenja ili
spektralna gustoća energije zračenja w
λ
• Jedinica je džul po metru na četvrtu potenciju
(J/m
4
).
w
λ
= 8π h’c⋅f(λ,T)
• c je brzina elektromagnetskih valova u
zrakopraznom prostoru , a h’ je Planckova
stalnica i ona je:
h’ = (6,626 075 5 ± 0,000 004 0) ± 10
-34
Js
51
• Gustoća energije zračenja je:
• w = (4σ) T
4
• σ je Stefan-Boltzmannova konstanta i
ona je:
σ = (2π
5
k’
4
)/(15h’
3
c
2
) = (5,670 51±
0,00019 ) ± 10
-8
W/(m
2
K
4
)
52
M

= c
1
f(λ,T ) = c
1
λ
−5
/|exp(c
2
/λT) - 1|
• c
1
je prva konstanta zračenja, koja je :
c
1
= 2 πh’c
2
= (3,741 774 9 ± 0,000 002 2) 10
-16
Wm
2
• c
2
je druga konstanta zračenja , koja je:
c
2
= h’c/k’ = 1,438 769 ± 0,000 012) 10
-2
mK
• gdje je k’ Boltzmannova konstanta , koja je
jednaka :
k’ = (1,380 658 ± 0,000 012 )10
-23
J/K
53
• Bolzmannova konstanta k’ je opća plinska konstanta
svedena na jednu molekulu:
k’ = R/N
A
• gdje je R molarna plinska konstanta i jednaka je:
R = 8,314 510 ± 0,000 070 J/(molK)
• dok je N
A
Avogadrova konstanta i ona je:
N
A
= N/n
• pa je: N
A
= (6,022 136 7 ± 0,000 003 6) 10
23
mol
-1
• N je brojnost molekula, a n množina tvari mol
54
30.11.2010.
10
• Između gustoće energije zračenja i spektralne
gustoće energije zračenja postoji veza koja se
može izraziti:
w = ∫ w
λ

• Snaga energije zračenja ili tok energije
zračenja Φ
e
je energija zračenja odana,
prenesena ili dozračena u jedinici vremena
• Jedinica je vat (watt)
55
• Oslobođena energija zračenja M
e
u točki na
površini je tok energije zračenja koji napušta
element površine, podijeljena je sa elementom te
površine. Jedinica je vat po četvornom metru ,
W/m
2
.
M
e
= ∫ M
λ

• Za nepolarizirano crno tijelo zračenje je:
( )
2
2 ' ,
4
c
cw
M h c f T
λ
λ
π λ = =
56
Apsorpcija, refleksija, propusnost
a + r + d = 1
• Količina i vrsta odane energije na jedinicu
površine M
e1
određena je materijalom i
temperaturom tijela.
• Kada se izjednači temperatura na površini
tijela 1 i na unutrašnjoj površini šupljine i ako
je konstantna, tada se uspostavlja toplinska
ravnoteža.
57
• Rezultat navedenog je da je dozračena energija
zračenja tijelu 1 na jedinicu površine jednaka energiji
koju tijelo odaje.
M
e
= M
e1
+ r M
e
• gdje je prema jednadžbi , sa d = 0:
M
e
= r M
e
+ a M
e
• izjednačavanjem jednadžbi se dobiva:
M
e1
/ M
e
= a ≤ 1
• omjer odane i dozračene energije nekog tijela
1 u toplinskoj ravnoteži je jednak
apsorptivnosti a toga tijela.
58
59
1
stijenka
Crno tijelo ili savršeni radijator
• Crno tijelo ili savršeni radijator izvrsno
upija upadno zračenje, te mu je
apsorptivnost a = 1 i reflektrivnost r = 0.
• Crno tijelo na određenoj temperaturi
maksimalno apsorbira i odaje energiju.
60
30.11.2010.
11
61
Kirchoffov zakon
• Kirchoffov zakon glasi: Pri toplinskoj ravnoteži
emisivnost ε i adsorptivnost a su jednaki ili pri
konstantnim i jednakim temparaturama tijela
emisivnost ε i apsorptivnost a su jednaki.
• Omjer emisione energije neke prirodne odnosno
stvarne površine i površine crnog tijela (savršenog
radijatora) naziva se emisionim odnosom ili
stupnjem crnoće te površine ili emisijskim
koeficijentom prirodne stijenke odnosno:
ε = M
e1
/ M
λ
62
Zračenje crnog tijela
• tijela, energija zračenja crnog tijela
raspodjeljuje se prema Planckovom zakonu
• intenzitet zračenja crnog tijela
I
λ
= dM
λ n
/dλ
• odnosno:
dM
λn
= I
λ

63
• Prema M.Plancku razdioba energije zračenja
na razne valne duljine za prirodno
nepolarizirano crno tijelo je:
I
λ
=(c
1
)/{λ
5
|exp(c
2
/(λT)|-1}
• Maksimalna valna duljina pri maksimalnom
intenzitetu zračenja može se odrediti :
λ
max
= 0,28976×10
-2
/T
Zavisnost pomaka intenziteta zračenja o
temperaturi naziva se Wienov zakon pomaka .
64
• vlastito zračenje (oslobođena energija
zračenja) elementa površine crnog tijela u
polukuglu :
M
λ
= π ∫I
λ
dλ = π ∫ c
1
dλ / // /{λ
5
|exp(c
2
/(λT))- 1|} =
σΤ
4
65 66
λ/µ
I
λ
x 1,163x10
-6
W/m
2
30.11.2010.
12
• Prema tome je oslobođena energija zračenja crnog tijela:
M
λ
= σ Τ
4
• gdje je σ - Stefan-Boltzmannova konstanta
σ = (2π
5
k’
4
)/(15h’
3
c
2
) = (5,670 51× 0,00019 ) × 10
-8
W/(m
2
K
4
).
• Jednadžba je poznata kao Stefan-Boltzmannov zakon.
• Radi jednostavnijeg proračuna jednadžba piše se i u obliku:
M
λ
=C
c
(T/100)
4
gdje je
C
c
= 100
4
σ = 100
4
× 5,67×10
-8
= 5,67 W/(m
2
K
4
)
67
• Radi jednostavnijeg proračuna jednadžba piše
se i u obliku:
M
λ
=C
c
(T/100)
4
gdje je
C
c
= 100
4
σ = 100
4
× 5,67×10
-8
= 5,67 W/(m
2
K
4
)
68
• oslobođena energija zračenja crnog tijela M
λϕ
u smjeru koji je pod kutem ϕ zakrenut od
okomice.
• Ona se izračunava prema Lambertovom
kosinusnom zakonu:
M
λϕ
= M
λn
cos ϕ
• Kut je ugranicama od 0 ≤ ϕ ≤ π/2.
69
Zračenje nesavršenog (necrnog tijela)
radijatora
• Prema Kirchoffovom zakonu oslobođena
energija zračenja sivog tijela je:
M
e
= εΜ
λ
= εσT
4
= εC
c
(T/100)
4
• pod sivim tijelom podrazumjevaju ona koja
zrače sa smanjenim intenzitetom kod svih
valnih duljina u istom emisijskom omjeru:
I = εI
λ
70
Selektivno zračenje plinova
• Plinovi odaju i apsorbiraju samo u nekim za
njih svojstvenim područjima spektra, dok će za
druge dijelove spektra biti propusni.
• Plinovi poput kisika, vodika, dušika i
plemenitih plinova nemaju slobodnih
električnih naboja pa ne mogu širiti
elektromagnetske valove ili ih apsorbiraju.
• Oni su za toplinsko zračenje propusni.
71
• Plinovi kao :vodena para, ugljični dioksid i
sumporni dioksid u velikom dijelu spektra su
propusni i oni u tom dijelu spektra ne zrače
toplinu
• Plinovi obavljaju selektivno zračenje, pa
odavanje i apsorpcija energije zračenja ovisi o
temperaturi i gustoći plina. Intenzitet zračenja
ovisi o debljini sloja plina. Refleksije pri
zračenju plinova nema.
72
30.11.2010.
13
Zračenje između dvije ravne
usporedne površine
• Općenito izmjena energije zračenjem ovisi o razlici
temperatura na površinama tijela i o geometriji
navedenih površina.
• Tok energije zračenja koju mali dio crne površine
dA
1
odaje dijelu male površine dA
2
kao što je
prikazano na slici je:

1→2
= I

cosα
1
dΩ
1−2
dA
1
• gdje je:
dΩ
1−2
= cosα
2
(dA
2
/ b
2
)
73 74
• odnosno
I

= M
cλ1

• prema tome tok energije zračenja je:

1→2
= (M
cλ1
/π) dA
1
|(cosα
1
cosα
2
dA
2
)/( π b
2
)
• Navedeno je da i mali dio hladnije površine
dA
2
ostavruje tok energije zračenja i toplijoj
površini dA
1
:

2→1
= (M
cλ2
/π) dA
2
|( cosα
2
cosα
1
dA
1
)/( π
b
2
) |
75
dA
2
α
2
T
2
α
1
T
1
dA
1
b
A
2
A
1
konvekcija
Konvekcija
Prirodna konvekcija Prisilna konvekcija
76
Orijentacione vrijednosti koeficijenata prijenosa topline
za tipične toplinske procese navedeni su niže:
Procesi izmjene topline Koeficienti prijenosa topline
W/m
2
K
• Zagrijavanje i hlađenje plinova(atmosferski tlak)...10 -50
• Zagrijavanje i hlađenje organskih tekućina........50 -1500
• Zagrijavanje i hlađenje vode..........................200-10 000
• Ključanje vode ...............................................3 000-100 000
• Kondenzacija vodenih para ..........................5 000 -100 000
• Kondenzacija para organskih tekućina.............500-2 000
Veličina keoficijenta prijenosa topline određuje se hidrodinamičkim,
fizikalnim i geometrijskim čimbenicima. Ova ovisnost je vrlo složena i ne
može se utvrditi teorijski
77
Osnovni čimbenici koji utječu na koeficient
prijenosa topline konvekcijom
• 1.Vrsta strujanja toplog medija(laminarno ili turbulantno) i
njegova brzina.Sa povećanjem brzine toplinskog
medija,debljina laminarnog graničnog sloja se
smanjuje,uslijed čega se njegov toplinski otpor snizuje,a
koeficient prijenosa topline raste.
• 2.Fizikalna svojstva toplinskog medija(viskozitet toplinska
vodljivost,gustoća,spec.toplina).Kao pravilo,koeficient
prijenosa topline povečava se sa sniženjem viskoziteta i
povećanjem toplinske vodljivosti,gustoće ui spec.topline.Kao
što se fizikalna svojstva mjenjaju sa temperaturom,tako i
kojeficijent prijenosa topline ovisi o temperaturi toplijeg
medija.
• 3.Dimenzije i oblik površine izmjene topline(ogrijevne
poveršine).
78
30.11.2010.
14
Bezdimenzijski brojevi za prijenos topline konvekcijom
Naziv bezdimezijski Naziv bezdimezijski
broj broj
Bezdimezijski broj Bezdimezijski broj Fizikalni smisao kriterija Fizikalni smisao kriterija
Nusseltov broj Nusseltov broj
Karakterizira prijenos topline Karakterizira prijenos topline
između ogrijevnog medija i između ogrijevnog medija i
stijenke i obratno stijenke i obratno
Reynoldsov broj Reynoldsov broj Označuje režim strujanja Označuje režim strujanja
ogrijevnog ili toplijeg ogrijevnog ili toplijeg
medija medija
Prandtlov broj Prandtlov broj Karakterizira fizikalna Karakterizira fizikalna
svojstva ogrijevnog ili svojstva ogrijevnog ili
toplijeg medija toplijeg medija
Grashofov broj Grashofov broj Karakterizira režim strujanja Karakterizira režim strujanja
ogrijevnog ili toplijeg medija ogrijevnog ili toplijeg medija
za konvekciju za konvekciju
0 =
|
|
¹
|

\
|= =
y b st
y
T
T T
L hL
Nu
λ
µ
ρ L v
Re =
79
a
c ν
λ
µ
= = Pr
2
2 3
µ
β ρ T g L
Gr

=
80
PPèècletov cletov
broj broj
Karakterizira omjer Karakterizira omjer
temperaturnog gradijenta temperaturnog gradijenta
po debljini graničnog sloja po debljini graničnog sloja
prema uzdužnom po duljini prema uzdužnom po duljini
objekta ili cijevi objekta ili cijevi
Pr Re × =
=
Pe
a
vd
Pe
h
c
a
ρ
λ
=
Temperaturna vodljivost je:
Popis simbola
• h-koeficijent prijenosa topline, W/(m
2
K)
• λ− koeficijent toplinske vodljivosti ogrijevnog ili toplijeg
medija, W/(mK)
• µ – dinamička viskoznost ogrijevnog ili toplijeg medija , Pa s
• c – specifični toplinski kapacitet ogrijevnog ili toplijeg medija,
J/(kgK)
• ρ-gustoća ogrijevnog ili toplijeg medija, kg/m
3
• β-koeficijent obujamske ekspanzije ogrijevnog ili toplijeg
medija, 1/K
• L- geometrijska dimenzija prometranog objekta, m
• ∆T-razlika temperatura, K
81
• Kod očitavanja ili izračunavanja fizikalnih
parametara ogrijevnog ili toplijeg medija potrebno
je znati srednju temperaturu ogrijevnog ili toplijeg
medija Tt ili temperaturu stijenke odnosno
graničnog sloja Tst koja je jednaka srednjoj
aritmetičkoj temperaturi između stijenke Tstj i
toplijeg medija Ttopl.med.:
2
.
stj t
st
T T
T
+
=
82
Prirodna konvekcija
• Strujanje fluida se javlja kao posljedica razlike
temperatura ili gustoće toplijih i hladnijih čestica
fluida ili između ogrijevne površine ili medija i fluida
• Radijator i sl.
• Kojeficijent prijelaza topline kod prijenosa topline
konvekcijom,određuje se,otporom u laminarnom
graničnom sloju i otporom pri izmjeni topline između
mase toplinskog medija i graničnog sloja .
83
• Za karakterizaciju strujanja pri prirodnoj konvekciji
koristimo se Grashofovim brojem:
2
2 3
2
3
µ
β ρ
ν
β T gL T gL
Gr

=

=
( ) Pr Gr f Nu =
84
•Nusseltov broj za ovaj slučaj se može odrediti iz:
30.11.2010.
15
• Količina predane topline proporcionalan je
temperaturnom gradijentu tj. razlici temperatura
između stijenke i toplijeg medija, pa je intenzitet
konvekciskog toka topline i vrijednost koeficijenta
prijenosa topline određen veličinom ∆T .
• Za laminarni tok pri rpirodnoj konvekciji za
određivanje koeficijenta prijenosa topline se može
koristiti Lorenzova jdnadžba pri GrPr<2x10
7
:
( )
25 , 0
Pr 54 , 0 Gr Nu =
85
86
Neke vrijednosti koeficijenta Neke vrijednosti koeficijenta
prijenosa topline za prirodnu prijenosa topline za prirodnu
konvekciju. konvekciju.
Zrak ........................5 Zrak ........................5--25 W/(m 25 W/(m
22
K) K)
Voda....................20 Voda....................20--100 W/(m 100 W/(m
22
K) K)
87 88
Topla površina
Horizontalna ploča
Kod računanja karakteristične
dimenzije mora se uzeti u obzir
površina i kvasni opseg ploče
10
4
-10
7
Nu=0,54(GrPr)
0,25
10
7
-10
11
Nu=0,15(GrPr)
0,333
Topla površina
Kod računanja karakteristične
dimenzije mora se uzeti u obzir
površina i kvasni opseg ploče
10
5
-10
11
Nu=0,27(GrPr)
0,25
89
Vertikalni cilindar
L
Može biti razmatran
kao vertikalna ploča
samo ako je
25 , 0
35
Gr
L
d ≥
Horizontalni cilindar
d
( )
2
27
8
16
9
6
1
)
Pr
559 , 0
( 1
Pr 0387
6 , 0
(
(
(
(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

+
+ =
Gr
Nu
10
-5
-10
12
90
Kugla
d
( )
9
4
6
9
4
1
Pr
0469
1
Pr 0589
2
7 , 0 Pr
10 Pr
11
(
(
¸
(

¸

|
¹
|

\
|
+
+ =


Gr
Nu
Gr
30.11.2010.
16
Prisilna konvekcija
λ
ρ
µ
µ
λ
ρ
λ
µ
µ
vL c
Pe broj Pecletov
vd c
d
x
d h
Pe
d
x
Nu
p
st
b
st p
st st m a
st
b st
m a
= −
|
|
¹
|

\
|
|
|
|
¹
|

\
|
=
|
|
¹
|

\
|
|
|
|
¹
|

\
|
=


:
86 , 1
86 , 1
14 , 0
3 / 1
. .
14 , 0
3 / 1
. .
91
Laminarna prisilna konvekcija (Sieder i Tate)
92
A-izotermni
tok
B-grijanje
kapljevineili
hlađenje
plinova
C-hlađenje
kapljevina
ili grijanje
plinova
Utjecaj prijenosa
topline na raspodjelu
brzina u laminarnom
gibanju
C
B
A
Prisilna turbulentna konvekcija
• Dittus i Boelterova jednadžba:
• Uvjeti: Svojstva fluda se odrđuju na osnovu
srednje aritmetičke vrijednosti temperature
cijelog obujma fluida, Re>10 000; 0,7<Pr<100;
n=o,4 za grijanje; n=0,33 za hlađenje; L/d
st
>60
( ) ( )
n
b b b
Nu Pr Re 023 , 0
8 , 0
=
n
b
p
b
st st m
c d v d h
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
=
λ
µ
µ
ρ
λ
8 , 0
023 , 0
93
94
2 , 0
3
2
5 , 0 5 , 0
' '
023 , 0
' '

|
|
¹
|

\
|
=
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
T
st
T
p
b
p
m
m d
c
c m
h
µ λ
µ
St × Pr
2/3
= 0,023 × Re
-0,2
Uvjeti: svojstva fluida se određuju na osnovu:
T
0,5
=(T
st
-T
b
)/2, osim c
p
u St-broju (Stanton)
Re>10 000; 0,7<Pr<160; L/d
st
>60
Colburnova jednadžba
95
TOPLINSKI GRANIČNI SLOJ TOPLINSKI GRANIČNI SLOJ
T
st
-T
f
y
x
O
T
st
-T
f
T
st
-T
f
x
1
x
2
v
s
T
f
δ
t
y
T
kst
( )
f t s x T T h −
T
st
Pri postavljanju bilance topline gustoča toplinskog toka
kroz ravnu ploču treba biti jednaka gustoči toplinskog
toka kroz fluida koji optiče ploču:
( )
f st x
T T h
y
T
k − =y
T
T T
k
h
f st
x− =
2
2
y
T
a
y
T
v
x
T
v
y x


=


+


96
konvekcivni prijenos topline izražen preko lokalnog
koeficijenta prijenosa topline koji se smanjuje porastom
razlike temparatura između površine ploče i fluida.
30.11.2010.
17
97
za granične uvjete:
kod y=0 T=T
st
; 0
2
2
=


y
T
kod y=δ
t
T=T
f
; 0 =


y
T
•Debljina hidrodinamičkog graničnog sloja
je definirana kao odstojanje od površine u
fluidu gdje je lokalna brzina jednaka 99%
od slobodne brzine struje fluida.
•Debljina toplinskog graničnog sloja se
definira kao odstojanje od površine u fluidu
gdje je temperatura 99% od vrijednosti
temperature u slobodnoj struji fluida
• Uzimajući u obzir izdvojeni kontrolirani
obujam u graničnom sloju polazi se od
pretpostavki da su:
• stacionarni nestlačivi tok fluda
• svojstva fluida konstantna i svedena na:
• beznačajne tjelesne sile, mala brzina fluid i
provođenje u smjeru toka
• Sada je u smjeru osi x jednadžba količine
gibanja pri konstantnom polju tlaka je:
2
f st
s
T T
T

=
2
2
y
v
y
v
v
x
v
v
x x
y
x
x


=


+


ν νν ν
98
• Raspodjele temperatura I brzina su indentični
kada je:
• je jedan, koja vrijedi za večinu plinova 0,6< Pr
<1,0.
• Pr-broj za kapljevine nalazi se u širokom području
vrijednosti od vrlo visokih vrijednosti za viskozna
ulja do vrlo malih vrijednosti za kapljevite metale
koji imaju vrlo visoku toplinsku vodljivost.
a
ν νν ν
≡ Pr
99
• Promjene temperature i brzine su slične kod tolinske
difuzije kao i kod količnine gibanja izraženog preko
kinematičkog viskoziteta. Potpuna analogija postoji i
pri izražavanju temperature preko bezdimenzijske
vrijednosti:
• Također je moguće izraziti brzine kao odnos
promatrane i one u ostalom dijelu fluida vs, pri čemu
je uvjet za toplinski granični sloj Θ=0 kod y=0 i
analogno v
x
/v
s
pri y=0
st f
st
T T
T T


= Θ
100
Isparavanje
• Prema kinetičko-molekularnoj teoriji topline
zagrijavanjem se molekulama kapljevine
dovodi kinetička energija, pa kapljevina
isparuje kad molekule kapljevine dobiju
dovoljno kinetičke energije da savladaju
kohezione sile i tlak nad površinom kapljevine
101
Ishlapljivanje i ključanje
• Kapljevina ishlapljuje kad je tlak pare u
kapljevini veći od parcijalnog tlaka te
pare u okolici, a manji od ukupnog tlaka
okolice.
• Kapljevina isparuje ključanjem kada se
tlak pare u kapljevini izjednači s tlakom
pare nad slobodnom površinom
kapljevine
102
30.11.2010.
18
• Isparavanje kapljevine ključanjem odvija se na
graničnoj površini izeđu kapljevine i nastale
pare.
• Para se najčešće pojavljuje u obliku mjehurića:
mjehurići se stvaraju na za njih najpovoljnijim
mjestima na ogrijevnoj površini.
• Kad mjehurići pare dostignu određenu
veličinu, odvajaju se od ogrijevne površine i
podižu kroz kapljevinu.
103
• Pri lokalnom ključanju mjehurići isčeznu prije
nego što stignu do slobodne površine
kapljevine. Razlog tome je što kapljevini nije
dovedeno dovoljno topline da u cjelom svom
obujmu postigne temperaturu ključanja
• Kada se kapljevina zagrije po čitavom obujmu
do temperature ključanja mjehurići dolaze do
slobodne površine kapljevine i imamo
ključanje sa čistim isparavanjem.
104
• Kada se kapljevina zagrije po čitavom obujmu do
temperature ključanja mjehurići dolaze do slobodne
površine kapljevine i imamo ključanje sa čistim
isparavanjem.
• Uz ogrijevnu površinu se formira tanki granični sloj
kapljevine kojoj se temperatura naglo smanjuje s
povećanjem udaljenosti od te površine.
• Debljina toplinskog graničnog sloja ovisi o
toplinskom toku, tlaku, obliku ogrijevne površine i
fizičkim svojstvima kapljevine.
105
• Mjehurići pare stvaraju se uglavnom na mjestima ,
gdje im je već u zametku osiguran makar i neznatan
polumjer zakrivljenosti.
• Takva se mjesta nalaze na ogrijevnoj površini punoj
mikroskopskih uvala i grebena
• Na takvim mjestima dovoljno je da se kapljevina
pregrije nekoliko stupnjeva iznad točke ključanja da
bi se dobio potreban nadtlak pare za zametak
mjehurića.
• Ta se mjesta nazivaju klijalištima mjehurića.
106
• Nastali mjehurić raste zbog isparavanja pregrijane
kapljevine u njega.
• Kad mjehurić dovoljno naraste, odvaja se od
ogrijevne površine i diže kroz kapljevinu.
• Na istom mjestu se stvaraju novi mjehurići, kojima je
frekvencija stvaranja ovisna o toplinskom
opterećenju ogrijevne površine.
• U tijeku podizanja mjehurića kroz kapljevinu njegov
opseg raste, jer se nastavlja isparavanje kapljevine u
mjehurić s njegove graničene površine
107
• Za bolji prijelaz topline veoma je važno da kapljevina
koja isparuje dobro kvasi ogrijevnu površinu.
• Tada će se mjehurići nastale pare stiskati uz ogrijevnu
površinu i lako se od nje odvajati.
• Nasuprot tome, ako kapljevina slabo kvasi ogrijevnu
površinu, mjehurići nastale pare rastegnut će se po
površini i odvajati od nje tek kad poprime relativno
velik obujam
• Tako je npr. koeficijent prijelaza topline s ogrijevne
stijenke na živu 10 ... 20 puta manji od koeficijenta
prijelaza topline s ogrijevne površine na vodu uz
jednako toplinsko opterećenje i tlak.
108
30.11.2010.
19
• Na prijelaz topline utječu i primjese u isparavanoj
kapljevini .
• Vodene otopine imaju obično niže vrijednosti
koeficijenta prijelaza topline nego čista voda.
• Povečanjem viskoziteta čistih kapljevina ili otopina
koeficijent prijelaza topline također se smanjuje.
• Prijelaz topline se povećava i smanjenjem površineke
naptosti.
• Veličina mjehurića u trenutku odvajanja od ogrijevne
površine zavisi o površinskoj naptosti kapljevine, koja
je određena vrstom kapljevine i stanjem ogrijevne
površine, njezinim onečišćenjem, hrapavošću i sl.
109
• Na odvajanje mjehurića od ogrijevne površine
znatan utjecaj ima sila tromosti, koja se javlja
zbog naglog, gotovo eksplozivnog širenja
mjehurića i s tim povezanog potiskivanja
kapljevine.
• Rast mjehurića u kapljevini koja se nalazi uz
ogrijevnu površinu otežan je zbog površinske
napetosti kapljevine.
Režim I : Prijelaz topline od površine grijača
na kapljevinu se ostvaruje slobodnom
konvekcijom.
110
111
Slobodna površina
isparavanja /
Free-surface
evaporation
Prijelaz
topline/Heat
transfer:
Slobodna
konvekcija / Free
convection
I
Mjehurasto ključanje /
Nucleare boiling
Pojedinačni
mjehuri /
Individual
bubbles
II
Lokalno
ključanje /
Local
boiling
Kolone mjehura /
Bubble columns
Filmsko ključanje / Film boiling
Nestabilni film /
Unstable film
Stabilni
film /
Stable film
III IV V VI
Film štetnog
zračenja /
Radiation
affects film
D
C
B
Gustoća
toplinskog
toka / Heat
flux, q /W/m
2
∆T = T
s
- T
zas
• Režim II: Mjehurići nastaju na slobodnoj
površini grijača i dižu se pojedinačno prema
slobodnoj površini kapljevine.
• Na početku čitav obujam kapljevine nema
temperturu ključanja.
• Pojedini mjehurići koji se odvajaju od
slobodne površine grijača na putu prema
slobodnoj površini kapljevine nestaju, jer se
para iz mjehurića ukapljuje zato što je
temperatura okolne kapljevine niža od
temperature ključanja. (lokalno ključanje
112
• Režim III: Ključanje postaje burno, nastaju
kolone mjehurića koje se gibaju prema
slobodnoj površini kapljevine. Dolazi do
intenzivnog mješanja i prijelaz topline se
ostvaruje prisilnom konvekcijom.
• Para u mjehuričima ima nižu toplinsku
vodljivost od okolne kapljevine.
• Sloj mjehurića se na mahove urušava i
ponovno obnavlja, pa ga odlikuje visoka
nestabilnost.
113
• Režim V: Sloj mjehurića na površini grijača postaje
stabilan.
• Kako ∆Τ doseže temperaturu iznad 535
o
C zračenje
postaje dominatni oblik prijelaza topline. Gustoća
toplinskog toka počinje rasti sa porastom ∆Τ.
• U najvišoj točki B na krivulji ključanja gustoća
toplinskog toka doseže maksimum .
• Ova točka se naziva i kriznom točkom ključanja ,
točkom pregrijavanja ili odstupanja od mjehurastog
ključanja.
114
30.11.2010.
20
• Nakon toga, zbog nastalog nestabilnog sloja
mjehurića dolazi do pada gustoće toplinskog
toka sa porastom razlike temperature.
• U mnogim fluidima točka D može biti točka
taljenja materijala iz koga je grijač načinjen.
• Ako točka D nije točka taljenja materijala iz
kojeg je načinjen grijač onda ona može rasti
kontinuirano kroz točku D.
I.
q = C (λ/L) (Gr
L
Pr )
a
(T
s
- T
b
)
115
• gdje je T
b
temperatura cijelog promatranog
obujma i gdje su konstante C i a. gdje je T
b
temperatura cijelog promatranog obujma i
gdje su konstante C i a.
116
• Budući da je Gr
L
= gβ(Ts - Tb)L
3
/(ν
2
) i budući da je
eksponent a u jednadžbi pri laminarnom strujanju
obično jednak 1/4 i da je pri turbulentnom
strujanju jednak 1/3, prijelaz topline u ovom
području se mjenja sa ∆T od 5/4 snage za
laminarni do 5/3 za turbulentni tok.
II i III
q = µ
l
H
fg
( g(ρ
l
− ρ
v
)/σ)
0,5
(c
l
(T
s
- T
zas
)/ (H
fg
Pr
l
1,7
C
sf
))
3
117
• gdje je
• c
l
- specifični toplinski kapacitet zasičene
kapljevine,J/(kg K),
• C
sf
- konstantna sojstvena za površinu fluid
(vidi Tablicu ),
• H
fg
- entalpija isparavanja, J/kg,
• Pr
l
- Prandtlov broj zasičene kapljevine,
• µ
l
- dinamička viskoznost kapljevine, Pa s, σ −
površinska napetost, J/m,
• ρ
l
- gustoća zasičene kapljevine, kg/m
3
, ρ
v
-
gustoća zasičene pare, kg/m
3
.
118
• Maksimalna gustoća toplinskog toka kod
ključanja
U točki B ostvaruje se maksimalni prijelaz
topline, te je maksimalna gustoća toplinskog
toka :
q
max
= 451ρ
v
H
fg
g
1/4
((ρ
l
− ρ
v
)/ρ
v
IV,V,VI
horizontalne cijevi:
h = (h
c
/h)
1/3
+ h
r
gdje su h
c
koeficijent prijelaza topline
konvekcijom, a h
r
koeficijent prijelaza topline
zračenjem.
119
Koeficijent prijelaza topline konvekcijom za
horizontalne cijevi za stabilno filmsko ključanje
može se izraziti:
h
c
= 3,52 λ
vf
ρ
v

l
- ρ
v
) g(H
fg
+ 0,4 c
l
∆T /(d
o
µ
l
∆T )
1/4
gdje su ∆T = T
s
- T
zas
, i d
o
je vanjski promjer
cijevi.
120
30.11.2010.
21
ukapljivanje
filmsko ukapljivanje
7-12 kW/(m K)
kapljičasto ukapljivanje
45 - 120 kW/(m K)
ukapljivanje
121
Filmsko ukapljivanje
T
s
x
v
para
f
i
l
m
T,p,i
T'=f(p)
122
Nusseltova teorija
• Koeficijent prijelaza
topline za vertikalnu
stijenku:(Laminarno
strujanje)
• C = 1,13
• za horizontalnu
stijenku: (Laminarno
strujanje)
( )
( )
4
1
3
'
(
¸
(

¸=
l s
l v l l
L T T
g r
C h
µ
λ ρ ρ ρ
( )
( )
4
1
3
'
725 , 0
(
¸
(

¸=
l s
l v l l
d T T
g r
h
µ
λ ρ ρ ρ
123
124
Prolaz topline
Jednadžba prolaza topline
Q=UA (T
f1
-T
f2
)
2 1
1 1
1
h
x
h
U
+ +
=
λ
125
Q=UA (T
f1
-T
f2
)=h
1
A(T
f1
-T
st1
)=λ/x(T
st1
-T
st2
)
=h
2
A(T
st2
-T
f2
)
126
2 1 1
1 1
1
h x h
U
n
n n
n
+ +
=

=
λ
2 2 1
2
1 1
1
ln
1 1
1
r h r
r
h r
U
+ +
=
λ
r
1
r
2
x
T
st2
T
st1

30.11.2010.

Temperaturni gradijent
• Jednodimenzionalno temperaturno polje je ono gdje temperatura zavisi o jednoj kordinati, pa je: T = f1 (x, t),

T T = =0 y z

(4 - 4)

U slučaju kada sve točke u temperaturnom polju imaju istu temperaturu imamo izotermičko temperaturno polje ili površinu. Ako tu površinu presječemo nakom ravninom onda u toj ravnini dobijamo snop izotermi

7

8

• Iz termodinamike je poznato da na istom mjestu ne mogu biti dvije različite temperature i da se dvije površine sa različitim temperaturama ne mogu sijeći. • Prema tome se duž izoterme temperature ne mjenjaju, dok u svakom drugom smjeru postoje njezine promjene.

• Najveći pad temparature po jedinici dužine se dobija u smjeru okomitom na izotermnu površinu. • Ta se razlika temparatura naziva temperaturni gradijent. • Budući da se orijentacija mijenja po izotermnoj površini, temperaturni grdijent je vektor okomit na izotermnu površinu, s pozitivnim predznakom u smjeru rasta temparature: gradT = n0 ( T/ n) ( 4 - 5)

9

10

PROVOÐENJE TOPLINE
T/K

Toplina

• Fourierov zakon

Q = −λAt
T1 dT T2
Φ=

dQ = −λ × dA × dt ×

dT dx

T1 − T2 x Toplinski tok:

Q λ = − A(T1 − T2 ) t x

dx

x/mm x
11 12

2

02)[(273.2010.375/0.80) = 26 750 W/m2 13 14 Provođenje topline kroz višeslojnu stijenku T/K T1 o Φ=− T1 − T2 xa λa A T2 − T3 xb λb A T3 − T4 xc λc A T4 − T5 xd λd A 16 Φ=− T2o T3o T4 o o T5 Φ=− xa xb xc xd x/m xa λ aA T1 xb λb A T2 T3 xc xd λc A λd A T4 T5 Φ=− 15 Ukupni toplinski tok je: Φ=− T1 − T5 xa xb x x + + c + d λa A λb A λc A λd A Toplinski tok provođenjem = Ukupna razlika temparatura / Zbroj svih toplinskih otpora odnosno •Na osnovu navedenog Fourierov zakon bi se mogao pisati kao: Φ=− T1 − Tn +1 T −T = − 1 n n +1 n x ∑ λ iA ∑ Ri n =1 i n =1 18 17 3 .15 + 120) (273. Gustoća toplinskog toka: q= Φ Q λ = = − A(T1 − T2 ) A tA x PRIMJER:Odredite gustoću toplinskog toka pri stacionarnom provođenju topline kroz homogenu neprozirnu ploču debljine 20 mm? Na jednoj strani ploče tempratura je 1200C a na drugoj je 800C.375 W/(mK).11.T2) = (13.375/0.ϑ2) = (13.30.15 +80)] =26 750 W/m2 • ili ako se temperature unesu direktno u Celzijevim stupnjevima: q = (λ/x)(ϑ1 . • Rješenje: Gustoća toplinskog toka je: q = (λ/x)(T1 .02)(120 . Toplinska vodljivost ploče je 13.

ϑ2)/[ ln(r2 /r1 )] = 2π ×3×52.7 W/m2 Gustoća toplinskog toka na osnovu vanjske površine: q = Φ /Ao = 44 208.471 m2 Gustoća toplinskog toka na osnovu unutarnja površine je: q = Φ/Ai = 44 208.335 W/(mK). Provođenje topline kroz cilindričnu stijenku pri stacionarnim uvjetima Aplašta=2πrL dr oT1 r1 dΦ = − r2 2λπ rLdϑ dr T2 o 19 20 T2 ∫ dT = − T1 Φ 2π L λ r2 ∫ r1 dr r r  Φ T1 − T 2 = − ln  2  2π L λ  r1  T1 − T 2 Φ = − 2π L λ r  ln  2   r1  • PRIMJER: Para struji kroz čeličnu cijev unutarnjeg promjera (ID) 4 cm i vanjskog promjera (OD) 5 cm.85oC i vanjske 86.85 86.8/0.6 W/m2 r3 r1 o o T1 o T 2 r2 T3 23 24 4 . a uzimajući u obzir da su razlike temperatura u Celzijevim stupnjevima i u kelvinima iste: Φ = 2π L λ(ϑ1 .377 m2 Vanjska površina plašta cijevi: Ao= π do L = π ×0.04×3 = 0. Temperatura unutarnje površine cijevi je 96.85oC i iznosi 52.377 = 117 264.5 /2 )] Φ = 44 208.30.2010.05×3 = 0.8 W 21 22 •Unutrašnja površina plašta cijevi : Ai = π di L = π×0. Izračunajte toplinski tok provođenjem kroz stijenku cijevi duljine 3m i gustoću toplinskog toka provođenjem osnovanog na unutrašnjoj i vanjskoj površini? • Rješenje: Iz Toplinskih tablica. Uvrštavanjem zadanih vrijednosti.Ražnjevića očita se toplinska vodljivost čelika kod srednje temperature 91.11.85)/[ln(2.335×( 96. K.471 = 93 861.8 / 0.85oC.

. za pluto gustoće 150 kg/m3 je 0. . a za kristalne opada. 28 Toplinska vodljivost različitih materijala dosta se razlikuje.11. strukturi. Φ=− 2π L(T1 −T3 ) 1 Toplinska vodljivost Φ=− λa  r1  λb  r2  2π L(T1 −Tn−1 ) r  1 r  ln  2  + ln  3  +. temperaturni koeficijent b je negativan ( aluminij i mjed su izuzeci) . 0... • ovisi o vrsti.13 W/(mK). Kovina Nekovina Izolacionih materijala Kapljevina Plinova ∑λ ln  r i =1 i n 1  rn−1    i  25 26 Koeficijent toplinske vodljivosti • Koeficijent toplinske vodljivosti pokazuje količinu topline koja prolazi uslijed provođenja u jedinici vremen kroz jedinicu površine pri razlici temperatura od 1K i razmaku od 1 m okomitom na izotermnu plohu. • Jedinica je W/(mK). dok kod čvrstih tijela koja su nekovine porastom temperature. a određuje se pokusima.. vlažnosti i temperaturi tvari. a b je konstanta koja se za pojedine vari određuje pokusima.30. tako je za čisti bakar 393 W/(mK).5 W/(mK) za nikal. kao što je većina kovina.. 27 • U praksi se koeficijent toplinske vodljivosti za mnoge tvari računa s linearnom ovisnošću o temperaturi prema: λ = λ0 [1 + b(T − T0 )] • gdje je λ0 vrijednost koeficijena toplinske vodljivosti pri referennoj temperauri T0. gustoći. Kod dobrih toplinskih vodiča . Legura konstantana sadrži 35% bakra i 35 % nikla i ima λ = 30 W/(mK) prema λ = 393 W/(mK) za bakar i λ = 58. 29 Toplinska vodljivost komercijalnih kovina može se znatno razlikovati zbog različitog sadržaja elemenata ili spojeva koji se u njima nalaze u malim količinama. 30 5 . Toplinska vodljivost legura od dvije kovine može biti manja nego što je za bilo koji od njih pojedinačno. toplinska vodljivost amorfne tvari raste.2010. Temperaturni koeficijent b je pozitivan za veliki broj izolacijonih materijala .08 .

Kapljevine mnogo bolje provode toplinu od plinova.Euckenu i ovisi samo o stupnju slobode molekula 34 • Specifični toplinski kapacite kod konstantnog volumena ili maseni toplinski kapacitet kod konstnatnog volumena cv = Cv/M . a benzena 0. 35 λ = 4 9−5 cp c v • Omjer cp/cv se neznatno mijenja od 0.7 puta veća nego li kod provođenja topline okomito na vlakna. • Porozne nehomogene krute tvari mogu imati temperaturni koeficjent b mnogo veći nego kod homogenih krutina. pa je: • Sukladno kinetičkoj teoriji plinova Prandtlov broj (Pr) ne ovisi o tlaku i temperaturi plina već samo o omjeru specifičnih toplinskih kapaciteta kod konstantnog tlaka i volumena: λ = e Cv (µ /M) Pr = cp µ • gdje je Cv volumenski molni specifični toplinski kapacitet. • Prema tome se ovisnost toplinske vodljivosti o temperaturi može napisati: λ = λo cp µ cv µo 36 6 . Anorganske kapljevine su nešto lošiji vodiči dok su organske mnogo lošiji. relativna toplinska vodljivost će opadati sa opadanjem temperature. Ukoliko je unutrašnje zračenje intenzivnije . • Posljedica toga je i da se Pr-broj neznatno mijenja za neki određeni plin. • Iz gornje jednadžbe se vidi da je toplinska vodljivost kod idealnih plinova neovisna o tlaku i veći je što je plin lakši. ali Cv veća. npr.8. Toplinska vodljivost kapljevina opada s porastom temperature. onda će krivulja relativne toplinske vodljivosti imati ispupčenje prema gore jer toplina zračenja raste sa čevrtom potencijom apsolutne temperature.2010.72 do 0. 31 32 TOPLINSKA VODLJIVOST KAPLJEVINA Voda od kapljevina ima najvišu toplinsku vodljivost koja kod 100C iznosi 0. toplinska vodljivost amonijaka je 0. vrijednost toplinske vodljivosti može biti kod provođenja topline paralelno sa vlaknima 1. • Pri većem broju atoma u molekuli plina konstanta je manja. • Kod praškastih materijala . kao što su silika-gel i dijatomejska zemlja . Kod nehomogenih krutina relativna toplinska vodljivost na datoj temperaturi je funkcija gustoće. već i konvekcijom u plinskim džepovima i zračenjem od površine na površinu unutar pojedinih prostora ispunjenih plinom.11. Kod vlaknastih materijala kao što je drvo.30. Izuzetak su voda i glicerin kojima toplinska vodljivost raste s porastom temperaure. Kapljevita voda provodi toplinu pri 1000C oko trideset puta bolje od vodene pare.393 W/(mK). budući da toplina prelazi ne samo provođenjem.131 W/(mK).5815 W/(mK). 33 TOPLINSKE VODLJIVOST PLINOVA • Kinetička teorija (laminarno gibanja) plinova daje vezu između dinamičke viskoznosti i toplinske vodljivosti plina: λ = e cv µ • gdje je fakor e ≥ 1 prema A.

838{1 + 0.3 m. 5. 50. 100.ϑ2) = (1. 200.1/b • Uvršavanjem u jednadžbu dobije se: ϑx = √ [(1/0.278 W/(mK) • Gusotća toplinskog toka je : q = (λ/x) (ϑ1 .rentgensko ili X-zračenje 4.76 µ. Izračunajte: srednju toplinsku vodljivost šamotne opeke.05 0.838 W/(mK) (b = 0. odzračuju svojstveno zračenje koje pokazuje diskontinuirani spektar .278/0. a na unutarnjoj 13500C.0007) + 1350]2 .38 do 0. izložene zračenju pogodne valne duljine ili kemijskoj reakciji. bombardirane elektronima. 6.svemirske zrake .0 859. Topliska vodljivost šamotne opeke kod 00C je 0.0 0.5 0. 2.20 625.1 i 100 µ ( 1 micron= 1µ =10-4 cm = 10-6m).838⋅0. • Toplinsko zračenje se nalazi u području između 0.50) = 5963 W/m2 • Objedinjavajući gornje izraze dobije se izraz za temperature unutar stijenke: ϑx = √ [(1/b) + ϑ1]2 .0007 [( 1350 - Rezultati proračuna x /m 0 1350 0. Temperatura na vanjskoj površini peći je 500C.2010.0]} = 1.25 361. televizijsko i radio zračenje 39 40 ϑ /0C 1267.radarsko. 150.toplinsko zračenje .30 50 Zračenje • Elektromagnetski spektar čine: 1.10 0. 41 • Izvjesne tvari kada su pogodno pobuđene električnim pražnjenjem.30. raspodjelu temperatura u zidu peći od šamotne opeke na odstojanjima 0.0007 37 38 λ = λ0 [1 + b ( ϑ1 – ϑ2)] = 0.0007 1/K).1/ 0. • Često se valne duljine izražavaju i u jedinici angstrem ( 1 Å= 10-10m).0007) .15 0. 3. gustoću toplinskog toka. gdje je energija koncentrirana u izvjesnim valnim duljinama svojstvenim za tvar koja zrači.7 1600 1400 1200 / C 1000 800 600 400 200 0 0 50 100 O 150 x/mm 200 250 300 • Od navedenih spektralnih područja zračenja za ljudsko oko je vidljivo ono u području toplinskog zračenja za valne duljine λ od 0. 250 i 300 mm od unutarnje površine peći i dobivene rezultate prikažite grafički? • Rješenje:Srednja toplinska vodljivost je : 50) / 2 .γ-zračenje.11. (živin luk.6 1072. • PRIMJER:Peć je izrađena od šamotne opeke debljine 0. neonska žarulja ) 42 7 .2⋅5963d/(0.3)(1350 .ultraljubičasto zračenje .2qx / (λ0b) .

• onim svojstvima o kojima ovisi vlastito zračenje. . • svojstvima površine tijela s obzirom na refleksiju. dio dozračena energija se zračenja se reflektira. 48 -bijela površina. • propusnosti materijala za zračenje. dio zračenja pod kutem α pada na tu površinu i reflektira se pod istim kutem. • Valna duljina je odstojanje između dvije točke koje se nalaze u istom stanju oscilacije kada obuhvaćaju cijeli titraj oscilacije odnosno to je razmak između dva uzastopna brijega ili dvije uzastopne udoline odnosno pravolinijsko. površina tijela koja difuzno apsorbira ukupno upadno zračenje 47 8 . osvejtljene odgovarajućom valnom duljinom odzračuju svojstveno fluorescnetno zračenje koje traje dotle dok su te tvari osvjetljene ili odzračuju svojstveno zračenje poznato kao fosforesciraja koja odzračuje još dugo vremena i nakon što prestaju biti osvjetljene 43 • o intenzivnosti stranih izvora zračenja. Svjetloća površine ovisi o: • Neke krute tvari i kapljevine . koje imaju relativno nisku temperaturu. odstojanje između ma koje točke na jednom valu do odgovarajuće točke na susjednom valu. Jedinica je hertz (hertz) (1 Hz = 1s-1). 45 46 izvor izvor izvor Frekvencija.2010.11. ako površina difuzno reflektira ukupno prispjelo zračenje -ne postoji u naravi tijelo koje ukupno zračenje apsorbira u jednom smjeru -crna površina. valna duljina.hrapava površina. energija zračenja • Frekvencija je učestalost kod periodičke pojave broja punih oscilacija u jedinici vremena. a reflektira pod istim kutem dio prima. 44 Prevostovom stavku • Vlastita emisija nekog prostornog elementa ne zavisi o svojstvima okoliša izvor α α izvor izvor α α α1 -glatka površina.30. a preostali dio prima pod kutem α1 -zrcalna površina.

je odana. wλ = 8π h’c⋅f(λ.670 51± 0.380 658 ± 0. 49 A h λ 50 Spektralna koncentracija gustoće energije zračenja ili spektralna gustoća energije zračenja wλ • Jedinica je džul po metru na četvrtu potenciju (J/m4).000 012) 10-2 mK • gdje je k’ Boltzmannova konstanta .438 769 ± 0. Jedinica je džul (joule) (J).626 075 5 ± 0. a n množina tvari mol 54 9 .000 003 6) 1023 mol-1 • N je brojnost molekula.314 510 ± 0.000 002 2) 10-16 Wm2 • c2 je druga konstanta zračenja .022 136 7 ± 0.000 012 )10-23 J/K 53 • Bolzmannova konstanta k’ je opća plinska konstanta svedena na jednu molekulu: k’ = R/NA • gdje je R molarna plinska konstanta i jednaka je: R = 8.2010. prenesena ili dozračena energija zračenjem. koja je: c2 = h’c/k’ = 1. koja je jednaka : k’ = (1. • Gustoća energije zračenja w je energija zračenja elementa obujma podijeljene sa ovim elementom.000 004 0) ± 10-34 Js 51 • Gustoća energije zračenja je: • w = (4σ) T4 • σ je Stefan-Boltzmannova konstanta i ona je: σ = (2π5 k’ 4)/(15h’ 3c2) = (5.000 070 J/(molK) • dok je NA Avogadrova konstanta i ona je: NA = N/n • pa je: NA = (6.1] • c1 je prva konstanta zračenja.00019 ) ± 10-8 W/(m2K4) 52 Mcλ = c1 f(λ. a h’ je Planckova stalnica i ona je: h’ = (6.30. • Oscilacija je puno pomicanje među krajnjim položajima tijela koje oscilira • Amplituda vala je nejveći razmak od ravnotežnog položaja. Jedinica je džul po metru kubičnom (J/m3). koja je : c1 = 2 πh’c2 = (3.741 774 9 ± 0.11.T) • c je brzina elektromagnetskih valova u zrakopraznom prostoru .T ) = c1λ−5 /[exp(c2/λT) . • Energija zračenja Qe .

Me = Me1+ r Me • gdje je prema jednadžbi .30. • Kada se izjednači temperatura na površini tijela 1 i na unutrašnjoj površini šupljine i ako je konstantna. Me = ∫ Mλ dλ • Za nepolarizirano crno tijelo zračenje je: M cλ = 55 cwλ = 2π h ' c 2 f ( λ . podijeljena je sa elementom te površine.11. Jedinica je vat po četvornom metru . 58 Crno tijelo ili savršeni radijator stijenka 1 • Crno tijelo ili savršeni radijator izvrsno upija upadno zračenje. refleksija. tada se uspostavlja toplinska ravnoteža. te mu je apsorptivnost a = 1 i reflektrivnost r = 0. 57 • Rezultat navedenog je da je dozračena energija zračenja tijelu 1 na jedinicu površine jednaka energiji koju tijelo odaje. prenesena ili dozračena u jedinici vremena • Jedinica je vat (watt) • Oslobođena energija zračenja Me u točki na površini je tok energije zračenja koji napušta element površine. • Između gustoće energije zračenja i spektralne gustoće energije zračenja postoji veza koja se može izraziti: w = ∫ wλ dλ • Snaga energije zračenja ili tok energije zračenja Φe je energija zračenja odana. sa d = 0: Me = r Me + a Me • izjednačavanjem jednadžbi se dobiva: Me1 / Me = a ≤ 1 • omjer odane i dozračene energije nekog tijela 1 u toplinskoj ravnoteži je jednak apsorptivnosti a toga tijela. W/m2. T ) 4 56 Apsorpcija. 59 60 10 .2010. propusnost a+r+d =1 • Količina i vrsta odane energije na jedinicu površine Me1 određena je materijalom i temperaturom tijela. • Crno tijelo na određenoj temperaturi maksimalno apsorbira i odaje energiju.

11. • Omjer emisione energije neke prirodne odnosno stvarne površine i površine crnog tijela (savršenog radijatora) naziva se emisionim odnosom ili stupnjem crnoće te površine ili emisijskim koeficijentom prirodne stijenke odnosno: ε = Me1 / Mλ 61 62 Zračenje crnog tijela • tijela.1]} = Iλ x 1.163x10-6 W/m2 σΤ4 65 λ/µ 66 11 . energija zračenja crnog tijela raspodjeljuje se prema Planckovom zakonu • intenzitet zračenja crnog tijela Iλ = dMλ n/dλ • odnosno: • Prema M. dMλn = Iλdλ 63 64 • vlastito zračenje (oslobođena energija zračenja) elementa površine crnog tijela u polukuglu : Mλ = π ∫Iλ dλ = π ∫ c1dλ /{λ5[exp(c2/(λT)).30. Kirchoffov zakon • Kirchoffov zakon glasi: Pri toplinskoj ravnoteži emisivnost ε i adsorptivnost a su jednaki ili pri konstantnim i jednakim temparaturama tijela emisivnost ε i apsorptivnost a su jednaki.28976×10-2/T Zavisnost pomaka intenziteta zračenja o temperaturi naziva se Wienov zakon pomaka .2010.Plancku razdioba energije zračenja na razne valne duljine za prirodno nepolarizirano crno tijelo je: Iλ =(c1)/{λ5[exp(c2/(λT)]-1} • Maksimalna valna duljina pri maksimalnom intenzitetu zračenja može se odrediti : λmax = 0.

• Plinovi poput kisika. ugljični dioksid i sumporni dioksid u velikom dijelu spektra su propusni i oni u tom dijelu spektra ne zrače toplinu • Plinovi obavljaju selektivno zračenje.67×10-8 = 5. • Oni su za toplinsko zračenje propusni.670 51× 0.2010. • Radi jednostavnijeg proračuna jednadžba piše se i u obliku: Mλ =Cc(T/100)4 gdje je Cc = 1004σ = 1004× 5.30. • Plinovi kao :vodena para. • Ona se izračunava prema Lambertovom kosinusnom zakonu: Mλϕ = Mλn cos ϕ • Kut je ugranicama od 0 ≤ ϕ ≤ π/2. vodika. pa odavanje i apsorpcija energije zračenja ovisi o temperaturi i gustoći plina. 71 72 12 .67×10-8 = 5.67 W/(m2K4) 67 68 • oslobođena energija zračenja crnog tijela Mλϕ u smjeru koji je pod kutem ϕ zakrenut od okomice.Stefan-Boltzmannova konstanta σ = (2π5 k’ 4)/(15h’ 3c2) = (5. • Jednadžba je poznata kao Stefan-Boltzmannov zakon. Refleksije pri zračenju plinova nema.00019 ) × 10-8 W/(m2K4). dušika i plemenitih plinova nemaju slobodnih električnih naboja pa ne mogu širiti elektromagnetske valove ili ih apsorbiraju. Intenzitet zračenja ovisi o debljini sloja plina. Zračenje nesavršenog (necrnog tijela) radijatora • Prema Kirchoffovom zakonu oslobođena energija zračenja sivog tijela je: Me = εΜλ = εσT4 = εCc (T/100)4 • pod sivim tijelom podrazumjevaju ona koja zrače sa smanjenim intenzitetom kod svih valnih duljina u istom emisijskom omjeru: I = εIλ 69 70 Selektivno zračenje plinova • Plinovi odaju i apsorbiraju samo u nekim za njih svojstvenim područjima spektra. • Prema tome je oslobođena energija zračenja crnog tijela: Mλ = σ Τ4 • gdje je σ .67 W/(m2K4) • Radi jednostavnijeg proračuna jednadžba piše se i u obliku: Mλ =Cc(T/100)4 gdje je Cc = 1004σ = 1004× 5. dok će za druge dijelove spektra biti propusni.11.

..30........... Ova ovisnost je vrlo složena i ne može se utvrditi teorijski 77 78 13 .Kao što se fizikalna svojstva mjenjaju sa temperaturom.tako i kojeficijent prijenosa topline ovisi o temperaturi toplijeg medija... Zračenje između dvije ravne usporedne površine • Općenito izmjena energije zračenjem ovisi o razlici temperatura na površinama tijela i o geometriji navedenih površina.500-2 000 Osnovni čimbenici koji utječu na koeficient prijenosa topline konvekcijom • 1.....5 000 -100 000 Kondenzacija para organskih tekućina. • 3.....gustoće ui spec...........gustoća..a koeficient prijenosa topline raste.... • Tok energije zračenja koju mali dio crne površine dA1 odaje dijelu male površine dA2 kao što je prikazano na slici je: dΦ 1→2 = Icλ cosα1 dΩ1−2 dA1 • gdje je: dΩ1−2 = cosα2 (dA2 / b2) 73 • odnosno Icλ = Mcλ1/π • prema tome tok energije zračenja je: dΦ1→2 = (Mcλ1/π) dA1[(cosα1 cosα2 dA2)/( π b2) • Navedeno je da i mali dio hladnije površine dA2 ostavruje tok energije zračenja i toplijoj površini dA1: dΦ2→1 = (Mcλ2/π) dA2[( cosα2cosα1 dA1)/( π b 2) ] 74 α2 T1 α1 dA1 A1 b T2 dA2 A2 konvekcija Konvekcija Prirodna konvekcija Prisilna konvekcija 75 76 Orijentacione vrijednosti koeficijenata prijenosa topline za tipične toplinske procese navedeni su niže: Procesi izmjene topline • • • • • • Koeficienti prijenosa topline W/m2K Zagrijavanje i hlađenje plinova(atmosferski tlak).topline...... Veličina keoficijenta prijenosa topline određuje se hidrodinamičkim...Kao pravilo..Sa povećanjem brzine toplinskog medija.spec........Fizikalna svojstva toplinskog medija(viskozitet toplinska vodljivost...debljina laminarnog graničnog sloja se smanjuje.....11..Dimenzije i oblik površine izmjene topline(ogrijevne poveršine)...uslijed čega se njegov toplinski otpor snizuje.......50 -1500 Zagrijavanje i hlađenje vode...........koeficient prijenosa topline povečava se sa sniženjem viskoziteta i povećanjem toplinske vodljivosti.......toplina)....... fizikalnim i geometrijskim čimbenicima..10 -50 Zagrijavanje i hlađenje organskih tekućina.200-10 000 Ključanje vode ...3 000-100 000 Kondenzacija vodenih para ........ • 2...Vrsta strujanja toplog medija(laminarno ili turbulantno) i njegova brzina..............2010.....

otporom u laminarnom graničnom sloju i otporom pri izmjeni topline između mase toplinskog medija i graničnog sloja .med. W/(m2K) • λ− koeficijent toplinske vodljivosti ogrijevnog ili toplijeg medija.2010.11. m • ∆T-razlika temperatura. • Za karakterizaciju strujanja pri prirodnoj konvekciji koristimo se Grashofovim brojem: Gr = gL3 β∆T ν2 = gL3 ρ 2 β ∆T µ2 •Nusseltov broj za ovaj slučaj se može odrediti iz: Nu = f (Gr Pr ) 83 84 14 . 1/K • L. Pa s • c – specifični toplinski kapacitet ogrijevnog ili toplijeg medija.određuje se. W/(mK) • µ – dinamička viskoznost ogrijevnog ili toplijeg medija . J/(kgK) • ρ-gustoća ogrijevnog ili toplijeg medija.30. • Kojeficijent prijelaza topline kod prijenosa topline konvekcijom.geometrijska dimenzija prometranog objekta.: Tst . kg/m3 • β-koeficijent obujamske ekspanzije ogrijevnog ili toplijeg medija. Bezdimenzijski brojevi za prijenos topline konvekcijom Naziv bezdimezijski broj Bezdimezijski broj Fizikalni smisao kriterija Pècletov broj Nusseltov broj Nu = hL λ = Karakterizira prijenos topline L  ∂T    između ogrijevnog medija i Tst − Tb  ∂y  y =0   stijenke i obratno vd h a Pe = Re × Pr Pe = Karakterizira omjer temperaturnog gradijenta po debljini graničnog sloja prema uzdužnom po duljini objekta ili cijevi Reynoldsov broj Re = Prandtlov broj vLρ µc ν Pr = = λ a Gr = L3 gρ 2β∆T µ Označuje režim strujanja ogrijevnog ili toplijeg medija Karakterizira fizikalna svojstva ogrijevnog ili toplijeg medija Karakterizira režim strujanja ogrijevnog ili toplijeg medija za konvekciju 79 Temperaturna vodljivost je: Grashofov broj a = µ2 λ ρc 80 Popis simbola • h-koeficijent prijenosa topline. K • Kod očitavanja ili izračunavanja fizikalnih parametara ogrijevnog ili toplijeg medija potrebno je znati srednju temperaturu ogrijevnog ili toplijeg medija Tt ili temperaturu stijenke odnosno graničnog sloja Tst koja je jednaka srednjoj aritmetičkoj temperaturi između stijenke Tstj i toplijeg medija Ttopl. = Tt + Tstj 2 82 81 Prirodna konvekcija • Strujanje fluida se javlja kao posljedica razlike temperatura ili gustoće toplijih i hladnijih čestica fluida ili između ogrijevne površine ili medija i fluida • Radijator i sl.

................... 7 0589 (Gr Pr ) 9 1 4 4 d ≥ Horizontalni cilindar 35 L Gr 0 ..........54(Gr Pr ) 0 ..15(GrPr)0.333 Kod računanja karakteristične dimenzije mora se uzeti u obzir površina i kvasni opseg ploče Topla površina 105-1011 Nu=0..5Voda....54(GrPr)0..........11....5-25 W/(m2K) ... Zrak ..559 916  27   1+ ( )    Pr    1 2 89 90 15 ....................30.....6 +      6 0387 (Gr Pr )  8 0. • Količina predane topline proporcionalan je temperaturnom gradijentu tj. • Za laminarni tok pri rpirodnoj konvekciji za određivanje koeficijenta prijenosa topline se može koristiti Lorenzova jdnadžba pri GrPr<2x107: Neke vrijednosti koeficijenta prijenosa topline za prirodnu konvekciju....2010..... 25 85 86 Horizontalna ploča Topla površina Kod računanja karakteristične dimenzije mora se uzeti u obzir površina i kvasni opseg ploče 104-107 Nu=0...20Voda..25 107-1011 Nu=0.. razlici temperatura između stijenke i toplijeg medija. pa je intenzitet konvekciskog toka topline i vrijednost koeficijenta prijenosa topline određen veličinom ∆T .20-100 W/(m2K) Nu = 0.27(GrPr)0... 25 10-5-1012 Nu = 2 +   0469  6    1 +    Pr     9 d   Nu = 0.25 88 87 Vertikalni cilindar Kugla L Može biti razmatran kao vertikalna ploča samo ako je Gr Pr ≤ 10 11 d Pr ≥ 0 .

n=o. Prisilna konvekcija Laminarna prisilna konvekcija (Sieder i Tate) A-izotermni tok B-grijanje kapljevineili hla enje plinova C Nu a.023  µ   λ     λ  b  b • Uvjeti: Svojstva fluda se odrđuju na osnovu srednje aritmetičke vrijednosti temperature cijelog obujma fluida.2 Uvjeti: svojstva fluida se određuju na osnovu: T 0. vx 95 ∂T ∂T ∂ 2T + vy =a 2 ∂x ∂y ∂y 96 16 .023 × Re-0.023 st   µ   m' ' c   λ    T0. Re>10 000. 0.14  x   ha.5 =(Tst-Tb)/2.86  λ  c p ρvd st  λ  c p ρvL Pecletov − broj : Pe = −1 / 3  µb  µ  st     0 .2010.m.11.8 (Pr ) n b n  vρd st   c p µ  = 0.7<Pr<100.8 b 0 . 2 St × Pr2/3 = 0. 5 p b   T0. osim cp u St-broju (Stanton) Re>10 000.m.4 za grijanje.023(Re ) hm d st 0 . 0.30.33 za hlađenje. L/dst>60 93  hm   c p µ  3  d m' '      = 0. 5  2 − 0.86   Pe    −1 / 3 B A Utjecaj prijenosa topline na raspodjelu brzina u laminarnom gibanju  µb  µ  st     0 . L/dst>60 94 TOPLINSKI GRANIČNI SLOJ Tf Tst-Tf Tst-Tf Tst-Tf Pri postavljanju bilance topline gustoča toplinskog toka kroz ravnu ploču treba biti jednaka gustoči toplinskog toka kroz fluida koji optiče ploču: −k vs y hx (Ts t − T f ) Tst δt ∂T = hx (Tst − T f ∂y k ∂T hx = − Tst − T f ∂y ) x O x1 − k ∂T ∂y x2 st konvekcivni prijenos topline izražen preko lokalnog koeficijenta prijenosa topline koji se smanjuje porastom razlike temparatura između površine ploče i fluida.7<Pr<160. d st d st  = 1.  x   d st  = 1.14 C-hla enje kapljevina ili grijanje plinova λ 91 92 Prisilna turbulentna konvekcija • Dittus i Boelterova jednadžba: Colburnova jednadžba Nu b = 0. n=0.

6< Pr <1.30. T=Tf . pri čemu je uvjet za toplinski granični sloj Θ=0 kod y=0 i analogno vx/vs pri y=0 100 99 Isparavanje • Prema kinetičko-molekularnoj teoriji topline zagrijavanjem se molekulama kapljevine dovodi kinetička energija.11.0. • Pr-broj za kapljevine nalazi se u širokom području vrijednosti od vrlo visokih vrijednosti za viskozna ulja do vrlo malih vrijednosti za kapljevite metale koji imaju vrlo visoku toplinsku vodljivost. Potpuna analogija postoji i pri izražavanju temperature preko bezdimenzijske vrijednosti: Θ= T − Tst T f − Tst • Također je moguće izraziti brzine kao odnos promatrane i one u ostalom dijelu fluida vs.2010. ∂ 2T = 0 ∂y 2 • ∂T = 0 ∂y •Debljina hidrodinamičkog graničnog sloja je definirana kao odstojanje od površine u fluidu gdje je lokalna brzina jednaka 99% od slobodne brzine struje fluida. koja vrijedi za večinu plinova 0. • Kapljevina isparuje ključanjem kada se tlak pare u kapljevini izjednači s tlakom pare nad slobodnom površinom kapljevine 102 101 17 . • Promjene temperature i brzine su slične kod tolinske difuzije kao i kod količnine gibanja izraženog preko kinematičkog viskoziteta. mala brzina fluid i provođenje u smjeru toka Sada je u smjeru osi x jednadžba količine gibanja pri konstantnom polju tlaka je: st f s ∂v x ∂v x ∂ 2vx vx + vy =ν ∂x ∂y ∂y 2 98 • Raspodjele temperatura I brzina su indentični kada je: ν Pr ≡ a • je jedan. pa kapljevina isparuje kad molekule kapljevine dobiju dovoljno kinetičke energije da savladaju kohezione sile i tlak nad površinom kapljevine Ishlapljivanje i ključanje • Kapljevina ishlapljuje kad je tlak pare u kapljevini veći od parcijalnog tlaka te pare u okolici. za granične uvjete: kod y=0 kod y=δt T=Tst . •Debljina toplinskog graničnog sloja se definira kao odstojanje od površine u fluidu gdje je temperatura 99% od vrijednosti temperature u slobodnoj struji fluida 97 • • • • Uzimajući u obzir izdvojeni kontrolirani obujam u graničnom sloju polazi se od pretpostavki da su: stacionarni nestlačivi tok fluda T −T T = 2 svojstva fluida konstantna i svedena na: beznačajne tjelesne sile. a manji od ukupnog tlaka okolice.

Razlog tome je što kapljevini nije dovedeno dovoljno topline da u cjelom svom obujmu postigne temperaturu ključanja • Kada se kapljevina zagrije po čitavom obujmu do temperature ključanja mjehurići dolaze do slobodne površine kapljevine i imamo ključanje sa čistim isparavanjem. 20 puta manji od koeficijenta prijelaza topline s ogrijevne površine na vodu uz jednako toplinsko opterećenje i tlak. tlaku. • Nasuprot tome. • Na istom mjestu se stvaraju novi mjehurići. • Tada će se mjehurići nastale pare stiskati uz ogrijevnu površinu i lako se od nje odvajati. mjehurići nastale pare rastegnut će se po površini i odvajati od nje tek kad poprime relativno velik obujam • Tako je npr. 105 106 • Nastali mjehurić raste zbog isparavanja pregrijane kapljevine u njega. 107 108 18 . • Ta se mjesta nazivaju klijalištima mjehurića. kojima je frekvencija stvaranja ovisna o toplinskom opterećenju ogrijevne površine. koeficijent prijelaza topline s ogrijevne stijenke na živu 10 . obliku ogrijevne površine i fizičkim svojstvima kapljevine. • Pri lokalnom ključanju mjehurići isčeznu prije nego što stignu do slobodne površine kapljevine. • Debljina toplinskog graničnog sloja ovisi o toplinskom toku.2010. • Para se najčešće pojavljuje u obliku mjehurića: mjehurići se stvaraju na za njih najpovoljnijim mjestima na ogrijevnoj površini. • Isparavanje kapljevine ključanjem odvija se na graničnoj površini izeđu kapljevine i nastale pare. ako kapljevina slabo kvasi ogrijevnu površinu.30. 103 104 • Kada se kapljevina zagrije po čitavom obujmu do temperature ključanja mjehurići dolaze do slobodne površine kapljevine i imamo ključanje sa čistim isparavanjem. odvaja se od ogrijevne površine i diže kroz kapljevinu.11. • Mjehurići pare stvaraju se uglavnom na mjestima . • Kad mjehurići pare dostignu određenu veličinu. • U tijeku podizanja mjehurića kroz kapljevinu njegov opseg raste. jer se nastavlja isparavanje kapljevine u mjehurić s njegove graničene površine • Za bolji prijelaz topline veoma je važno da kapljevina koja isparuje dobro kvasi ogrijevnu površinu... • Takva se mjesta nalaze na ogrijevnoj površini punoj mikroskopskih uvala i grebena • Na takvim mjestima dovoljno je da se kapljevina pregrije nekoliko stupnjeva iznad točke ključanja da bi se dobio potreban nadtlak pare za zametak mjehurića. odvajaju se od ogrijevne površine i podižu kroz kapljevinu. gdje im je već u zametku osiguran makar i neznatan polumjer zakrivljenosti. • Kad mjehurić dovoljno naraste. • Uz ogrijevnu površinu se formira tanki granični sloj kapljevine kojoj se temperatura naglo smanjuje s povećanjem udaljenosti od te površine.

• Na odvajanje mjehurića od ogrijevne površine znatan utjecaj ima sila tromosti. • U najvišoj točki B na krivulji ključanja gustoća toplinskog toka doseže maksimum . • Povečanjem viskoziteta čistih kapljevina ili otopina koeficijent prijelaza topline također se smanjuje. 110 109 Gustoća toplinskog toka / Heat flux. koja je određena vrstom kapljevine i stanjem ogrijevne površine. nastaju kolone mjehurića koje se gibaju prema slobodnoj površini kapljevine. jer se para iz mjehurića ukapljuje zato što je temperatura okolne kapljevine niža od temperature ključanja. točkom pregrijavanja ili odstupanja od mjehurastog ključanja. • Rast mjehurića u kapljevini koja se nalazi uz ogrijevnu površinu otežan je zbog površinske napetosti kapljevine.2010. pa ga odlikuje visoka nestabilnost. • Vodene otopine imaju obično niže vrijednosti koeficijenta prijelaza topline nego čista voda. Režim I : Prijelaz topline od površine grijača na kapljevinu se ostvaruje slobodnom konvekcijom. • Režim V: Sloj mjehurića na površini grijača postaje stabilan. hrapavošću i sl. koja se javlja zbog naglog. • Para u mjehuričima ima nižu toplinsku vodljivost od okolne kapljevine.Tzas 111 • Režim III: Ključanje postaje burno. njezinim onečišćenjem. Dolazi do intenzivnog mješanja i prijelaz topline se ostvaruje prisilnom konvekcijom.11. • Sloj mjehurića se na mahove urušava i ponovno obnavlja. gotovo eksplozivnog širenja mjehurića i s tim povezanog potiskivanja kapljevine. • Veličina mjehurića u trenutku odvajanja od ogrijevne površine zavisi o površinskoj naptosti kapljevine. • Kako ∆Τ doseže temperaturu iznad 535oC zračenje postaje dominatni oblik prijelaza topline. • Pojedini mjehurići koji se odvajaju od slobodne površine grijača na putu prema slobodnoj površini kapljevine nestaju.30. (lokalno ključanje 112 ∆T = Ts . • Ova točka se naziva i kriznom točkom ključanja . Gustoća toplinskog toka počinje rasti sa porastom ∆Τ. • Prijelaz topline se povećava i smanjenjem površineke naptosti. • Na prijelaz topline utječu i primjese u isparavanoj kapljevini . q /W/m2 Slobodna površina isparavanja / Free-surface evaporation Prijelaz topline/Heat transfer: Slobodna konvekcija / Free convection I Filmsko ključanje / Film boiling Stabilni Film štetnog zračenja / D film / Pojedinačni Stable film Radiation affects film mjehuri / Kolone mjehura / Nestabilni film / Individual Bubble columns Unstable film C bubbles Mjehurasto ključanje / B Nucleare boiling II Lokalno ključanje / Local boiling III IV V VI • Režim II: Mjehurići nastaju na slobodnoj površini grijača i dižu se pojedinačno prema slobodnoj površini kapljevine. 113 114 19 . • Na početku čitav obujam kapljevine nema temperturu ključanja.

II i III q = µlHfg ( g(ρl − ρv)/σ) 0. kg/m3.specifični toplinski kapacitet zasičene kapljevine.konstantna sojstvena za površinu fluid (vidi Tablicu ). 119 Koeficijent prijelaza topline konvekcijom za horizontalne cijevi za stabilno filmsko ključanje može se izraziti: hc = 3.7Csf ))3 • gdje je • cl .4 cl ∆T /(doµl ∆T ) 1/4 gdje su ∆T = Ts . kg/m3.11. 120 20 . • µl . Pa s. • ρl .52 λvfρv(ρl .J/(kg K). J/m. • Prl . 115 116 • Budući da je GrL = gβ(Ts .Tzas)/ (HfgPrl1. te je maksimalna gustoća toplinskog toka : qmax = 451ρv Hfgg1/4 ((ρl − ρv )/ρ v IV. 118 117 • Maksimalna gustoća toplinskog toka kod ključanja U točki B ostvaruje se maksimalni prijelaz topline. • Nakon toga.ρv) g(Hfg + 0.5 (cl (Ts .gustoća zasičene kapljevine.entalpija isparavanja.dinamička viskoznost kapljevine. • Hfg .Prandtlov broj zasičene kapljevine.Tb)L3/(ν2) i budući da je eksponent a u jednadžbi pri laminarnom strujanju obično jednak 1/4 i da je pri turbulentnom strujanju jednak 1/3. a hr koeficijent prijelaza topline zračenjem. • U mnogim fluidima točka D može biti točka taljenja materijala iz koga je grijač načinjen.30. i do je vanjski promjer cijevi.V. I. σ − površinska napetost. ρv gustoća zasičene pare.2010. • Csf . q = C (λ/L) (GrL Pr )a(Ts . J/kg. • Ako točka D nije točka taljenja materijala iz kojeg je načinjen grijač onda ona može rasti kontinuirano kroz točku D.Tzas. zbog nastalog nestabilnog sloja mjehurića dolazi do pada gustoće toplinskog toka sa porastom razlike temperature.VI horizontalne cijevi: h = (hc/h)1/3 + hr gdje su hc koeficijent prijelaza topline konvekcijom. prijelaz topline u ovom području se mjenja sa ∆T od 5/4 snage za laminarni do 5/3 za turbulentni tok. gdje je Tb temperatura cijelog promatranog obujma i gdje su konstante C i a.Tb ) • gdje je Tb temperatura cijelog promatranog obujma i gdje su konstante C i a.

ukapljivanje ukapljivanje x Filmsko ukapljivanje para film T.30.2010.p.11.725 l l (T '−Ts )dµl    123 124 1 Jednadžba prolaza topline U= Q=UA (Tf1-Tf2) 1 1 n λn 1 +∑ + h1 n=1 xn h2 Q=UA (Tf1-Tf2)=h1A(Tf1-Tst1)=λ/x(Tst1-Tst2) =h2A(Tst2-Tf2) U= 1 1 1 r2 1 + ln + r1h1 λ r1 h2 r2 r2 x r1 Tst1 Tst2 U= 1 1 + + h1 λ h2 125 1 x 126 21 .13 • za horizontalnu stijenku: (Laminarno strujanje) Prolaz topline 1  rρ (ρ − ρ v )gλ3  4 l h = C l l   (T '−Ts )Lµl   rρ (ρ − ρ v )gλ3  4 l h = 0.120 kW/(m K) v 121 122 Nusseltova teorija • Koeficijent prijelaza topline za vertikalnu stijenku:(Laminarno strujanje) • C = 1.i T'=f(p) Ts filmsko ukapljivanje 7-12 kW/(m K) kapljičasto ukapljivanje 45 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->