P. 1
Oscilacije

Oscilacije

|Views: 798|Likes:
Published by Samir V Ahmetovic

More info:

Published by: Samir V Ahmetovic on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Oscilacije Harmonijske oscilacije Jednacina harmonijskih oscilacija Energija harmonijskih oscilacija Energija slobodnih oscilacija Harmonijski oscilator Slaganje

harmonijskih oscilacija Slaganje oscilacija Matematicko klatno Prigusene oscilacije Prinudne oscilacije Fizicko klatno

2 3,4,5 6...9 10 11 12 13 14,15,16 17,18,19 20...23 24...27 29
1

Oscilacije - titranja
Oscilovanje - kretanje ili promjena fizi kog kretanje procesa koje se odlikuje odre enim stepenom ponavljanja. ponavljanja. U zavisnosti od prirode fizi kog procesa koji se ponavlja, oscilacije dijelimo na: mehani ke, elektromagnetske i elektromehani ke. U zavisnosti od karaktera djelovanja na oscilatorni sistem razlikujemo: slobodne, prigu ene i prisilne oscilacije. Ako se veli ina koja oscilira mijenja po zakonu sinusa ili kosinusa u funkciji vremena ± to su harmonijske oscilacije /harmonijska titranja/.
2

Harmonijske oscilacije
Sistem se sastoji od kuglice mase m koja je obje ena na elasti nu oprugu. U stanju ravnote e sila, silu te ine mg uravnote uje elasti na sila (Hookeov zakon):

mg ! k(l 0
3

4 .Harmonijske oscilacije Ako pomjerimo kuglicu iz ravnote nog polo aja na rastojanje x Zbog uslova ravnote e dobija se F ! mg k ((l0 x) F ! kx Sila F ima osobine: · proporcionalna je pomjeranju kuglice iz polo aja ravnote e i · uvijek je usmjerena prema polo aju ravnote e. Za sile koje se pona aju po istoj zakonitosti ka emo da su kvazielasti ne.

pri pomjeranju iz ravnote nog polo aja na rastojanje x dobiva potencijalnu energiju: energiju: kx E p ! ´ Fdx ! ´ kx dx ! 2 0 0 x x 2 Pomjeri se kuglica za x=A i pusti da osciluje. Pod dejstvom sile F = -kx kuglica e se kretati prema ravnote nom polo aju brzinom v=dx/dt A ± je najve a udaljenost od ravnote nog AMPLITUDA. polo aja i zove se AMPLITUDA.Harmonijske oscilacije Sistem u kojem djeluje kvazielasti na sila. 5 .

Jedna ina harmonijskih oscilacija Napi emo II Newtonov zakon (sila F=F=-kx) m a ! kx d x m 2 kx ! 0 dt d x 2 [ x ! 0 2 dt 2 2 i ozna imo sa [ 2 ! k m 6 .

Rje enje: x ! A cos([t N ) Grafik otklona u funkciji vremena Faza oscilovanja ([t N ) 7 .

-po etna faza. Period oscilovanja -kru na frekvencija 2T T! [ 1 f !   [ ! 2T f T Frekvencija f je recipro na vrijednost perioda 1Hz = s-1 8 .

Ubrzanje i elongacija oscilovanja su u protufazi x ! A cos([t Brzina oscilovanja N) dx v! ! A[ sin([t N ) dt 2 Ubrzanje Iz po etnih uslova Za t=0 x = x0 Za t=0. v = v0 d x 2 a ! 2 ! A[ cos([t N ) dt v 2 A ! x0 [ 2 0 2 v0 tgN ! [x 0 9 .

( E k ) max 2 mv max mA 2[ 2 ! ! 2 2 10 . pa je ukupna energija harmonijskog oscilovanja konstantna. konstantna. Maksimalna potencijalna energija se dobije kada se sistem nalazi na najve em otklonu od ravnote nog polo aja: 2 2/2 kA Epmax= k(xmax) (E ) ! p max 2 Kada sistem prolazi kroz RP kineti ka enrgija je max. a potencijalna =0.Energija harmonijskog oscilovanja Kvazielasti na sila je konzervativna.

a ukupna mehani ka energija ne mijenja se u vremenu.Energija slobodnih oscilacija Ukupna energija tijela koje slobodno titra jednaka je sumi njegove kineti ke energije i elasti ne potencijalne energije Energija sistema koji prosto harmonijski titra stalno se mijenja iz kineti ke u potencijalnu i nazad. 11 . Prosti harmonijski oscilator je konzervativni sistem.

sistem koji vr i harmonijska titranja oko polo aja ravnote e: Impuls harmonijskog oscilatora: oscilatora: x ! A cos([t N ) p ! mv ! mA[ sin([t N ) Kvadriranjem i sabiranjem posljednje dvije jedna ine dobijamo: Grafi ki predstavljen impuls harmoni nog oscilatora u funkciji otklona x. daje elipsu.Harmonijski oscilator . Ukupna energija harmoni nog oscilatora je proporcionalna povr ini elipse. pri emu je koeficijent proporcionalnosti vlastita frekvencija oscilatora: x p 2 2 2 !1 2 A m A[ E ! f ™ S ! fTA m[ ! f ´ pdx 2 12 2 2 .

predstave pomo u. vektora amplitude.Slaganje harmonijskih oscilacija Pri istovremenom djelovanju vi e elasti nih sila na oscilator on e vr iti slo eno kretanje. rotira ugaonom brzinom za ugao oko zadane ose. projekcija tog vektora na osu pomjera se po osi u granicama od ±A do +A i njena veli ina se mijenja po zakonu kosinusa dakle vr i proste harmonijske oscilacije 13 . tzv. Rje avanje se znatno olak ava ako se oscilacije amplitude. koje e biti jednako geometrijskom zbiru pojedinih oscilacija. Kada vektor amplitude intenziteta A.

SLAGANJE oscilacija Sla u se dvije harmonijske oscilacije istog smjera i iste frekvencije. Rezultiraju e pomjeranje tijela vr it e se po istoj pravoj tako da je jednako algebarskom zbiru oba pomjeranja: x ! x1 x 2 ! A1 cos([t N1 ) A2 cos([t N 2 ) 14 .

Vektor A predstavlja vektor amplitude rezultuju e oscilacije. Primjenom kosinusne teoreme dobijamo: dobijamo: A ! A A 2 A1 A2 cos(N 2 N1 ) 2 2 1 2 2 A1 sin N1 A2 sin N 2 tgN ! A1 cos N1 A2 cos N 2 Ako je fazna razlika izme u dvije oscilacije konstantna. oscilacije. oscilovanja se nazivaju koherentna 15 . konstantna.

SLAGANJE oscilacija Ako je fazna razlika jednaka nuli ili 2Tn cos(N 2 N1 ) ! 1 Ako je fazna razlika jednaka A ! A1 A2 (2n 1)T cos(N 2 N1 ) ! 1 A ! A1 A2 16 .

dok je. 17 . period klatna funkcija amplitude. Matemati ko klatno osciluje harmonijski samo za male amplitude.Matemati ko klatno Matemati ko klatno sastoji se od ta kaste mase m obje ene na nerastegljivu vrlo laganu nit du ine l. amplitude. za ve e amplitude.

Matemati ko klatno Po to je dU v ! [ l . klatna je d U F ! mat ! mg sin U   ml 2 ! mg sin U dt 18 2 . at ! E l ! l 2 dt 2 Jedna ina mat.

Matemati ko klatno U slu aju malih pomjeranja: pomjeranja: Jedna ina je 2 sin U } U d U g U !0 2 l dt Njeno rje enje Gdje je U ! U 0 sin([t N ) g l l T ! 2T g [! 19 .

Prigu ene oscilacije Prigu ene oscilacije su one oscilacije kod kojih dolazi do gubitaka energije i prestanka titranja elasti ne opruge nakon odre enog vremena Sila trenja koja se suprotstavlja kretanju je & proporcionalna brzini )))& & dx F tr ! b v ! b dt [0 ! k m Oznake: vlastita 0 neprigu enog oscilatora. a prigu enja frekvencija = b/2m faktor 20 .

H 2 faktor prigu [ 2 0 k ! m b ! 2H m 21 .Prigu ene oscilacije Jedn. kretanja na osnovu II Newtonovog zakona se mo e napisati kao ma = Fel + Ftr d x dx 2 2H [0 x ! 0 2 dt dt enja.

Rje enje: x(t ) ! Ae 2 0 Ht sin([t N ) 2 [ ! [ H dx ! AHe Ht sin([t N ) A[e Ht cos([t N ) v (t ) ! dt d 2x a(t ) ! 2 ! AH 2 e Ht sin([t N ) 2 AH[e Ht cos([t N ) A[ 2 e Ht sin([t N ) dt 22 .

grafik Amplituda opada eksponencijalno s vremenom. trenja.tijelo koje visi na vertikalnoj opruzi a uronjeno je u viskoznu sredinu. 23 .( umjesto ). Prigu enje smanjuje frekvenciju oscilovanja Primjer: .Prigu ene oscilacije . Energija se gubi na savladavanje sile opada. to je faktor prigu enja ve i. to i amplituda br e opada.

[0 ! m m 2m 24 .‡ Prinudne ± prisilne oscilacije U realnim situacijama postoje disipativne sile koje prigu uju titranje. nakon prijelaznog vremena. na sistem djeluje vanjska (periodi na) sila. pa tijelo nakon nekog vremena prestaje titrati. d 2s ds m 2 ! ks b F0 sin [t dt dt 2 d s ds 2H [02 s ! A0 sin [t dt 2 dt F0 b k 2 F ! F0 sin [t . Posljedica djelovanja takve sile biti e titranje sistema frekvencijom vanjske sile. A0 ! . Da bi se nadoknadila energija titranja. H ! .

s (t ) ! A([ ) sin([t N ) d 2s ds 2 2H [0 s ! A0 sin [t 2 dt dt ka njenje u fazi iza titranja vanjskog oscilatora Deriviramo s(t). tgN ! 2 2 2 2 2 2 [0 [ . amplitude A( ) zavisne od omjera frekvencija / 0 i prigu enja 2H[ A([ ) ! . jednom i dvaput. te uvrstimo u jednad bu: Lijeva strana ovog izraza je zbir dvaju me usobno okomitih titranja.

[0 [ 4H [ A0 A([) je maksimalna pri rezonantnoj frekvenciji: [ r ! [02 2H 2 25 .

U idealnom slu aju pri rezonanciji bi amplituda bila beskona na. U grani nom slu aju (bez trenja) [r=[0. 26 . a razlika je manja to je prigu enje manje.Rezonantna frekvencija manja je od vlastite frekvencije.

27 . Amplituda prinudnog titranja samnjuje se to je prigu enje ve e. To je rezonantna frekvencija sistema.Prinudne oscilacije Najve u amplitudu tijelo koje prinudno titra posti e kad je frkvencija vanjske harmonijske sile jednaka vlastitoj frekvenciji slobodnog titranja tijela.

Lissajousove krive-figure Kada na materijalnu ta ku djeluju dvije me usobno okomite harmonijske sile. A1=2 A2=1 A1=4 A2=3 A1=8 A2=9 28 . estica istovremeno obavlja dva me usobno okomita harmonijska titranja: y ! A sin([ t (N ) x ! A sin [ t x ! A1 sin [1t 1 1 y ! A2 sin([2 t (N ) 2 2 gdje je (N fazna razlika izme u titranja u smjeru ose y i titranja u smjeru ose x. Budu i da su amplitude A1 i A2. Putanja estice bit e 2D krivulja zadana parametarskim jednad bama. putanja estice uvijek e biti upisana u pravougaonik 2A1 i 2A2.

[1=[2 Elipti ki polarizirano slo eno oscilovanje 29 .‡ Frekvencije oba oscilovanja jednake.

‡ Frekvencije nisu jednake. [1 : [2= 1 : 2 30 .

Frekvencije vi ih lanova u Fourierovu razvoju su cjelobrojni vi ekratnici frkvencije prvog lana u razvoju.Primjeri neharmonijskih funkcija Na slici su stubi ima prikazani udjeli pojedinih harmonijskih komponenti u neharmonijskim funkcija ma. Te se frekvencije zovu vi i harmonici. 31 .

32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->