P. 1
Oscilacije

Oscilacije

|Views: 798|Likes:
Published by Samir V Ahmetovic

More info:

Published by: Samir V Ahmetovic on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Oscilacije Harmonijske oscilacije Jednacina harmonijskih oscilacija Energija harmonijskih oscilacija Energija slobodnih oscilacija Harmonijski oscilator Slaganje

harmonijskih oscilacija Slaganje oscilacija Matematicko klatno Prigusene oscilacije Prinudne oscilacije Fizicko klatno

2 3,4,5 6...9 10 11 12 13 14,15,16 17,18,19 20...23 24...27 29
1

Oscilacije - titranja
Oscilovanje - kretanje ili promjena fizi kog kretanje procesa koje se odlikuje odre enim stepenom ponavljanja. ponavljanja. U zavisnosti od prirode fizi kog procesa koji se ponavlja, oscilacije dijelimo na: mehani ke, elektromagnetske i elektromehani ke. U zavisnosti od karaktera djelovanja na oscilatorni sistem razlikujemo: slobodne, prigu ene i prisilne oscilacije. Ako se veli ina koja oscilira mijenja po zakonu sinusa ili kosinusa u funkciji vremena ± to su harmonijske oscilacije /harmonijska titranja/.
2

Harmonijske oscilacije
Sistem se sastoji od kuglice mase m koja je obje ena na elasti nu oprugu. U stanju ravnote e sila, silu te ine mg uravnote uje elasti na sila (Hookeov zakon):

mg ! k(l 0
3

4 . Za sile koje se pona aju po istoj zakonitosti ka emo da su kvazielasti ne.Harmonijske oscilacije Ako pomjerimo kuglicu iz ravnote nog polo aja na rastojanje x Zbog uslova ravnote e dobija se F ! mg k ((l0 x) F ! kx Sila F ima osobine: · proporcionalna je pomjeranju kuglice iz polo aja ravnote e i · uvijek je usmjerena prema polo aju ravnote e.

polo aja i zove se AMPLITUDA. Pod dejstvom sile F = -kx kuglica e se kretati prema ravnote nom polo aju brzinom v=dx/dt A ± je najve a udaljenost od ravnote nog AMPLITUDA.Harmonijske oscilacije Sistem u kojem djeluje kvazielasti na sila. pri pomjeranju iz ravnote nog polo aja na rastojanje x dobiva potencijalnu energiju: energiju: kx E p ! ´ Fdx ! ´ kx dx ! 2 0 0 x x 2 Pomjeri se kuglica za x=A i pusti da osciluje. 5 .

Jedna ina harmonijskih oscilacija Napi emo II Newtonov zakon (sila F=F=-kx) m a ! kx d x m 2 kx ! 0 dt d x 2 [ x ! 0 2 dt 2 2 i ozna imo sa [ 2 ! k m 6 .

Rje enje: x ! A cos([t N ) Grafik otklona u funkciji vremena Faza oscilovanja ([t N ) 7 .

-po etna faza. Period oscilovanja -kru na frekvencija 2T T! [ 1 f !   [ ! 2T f T Frekvencija f je recipro na vrijednost perioda 1Hz = s-1 8 .

Ubrzanje i elongacija oscilovanja su u protufazi x ! A cos([t Brzina oscilovanja N) dx v! ! A[ sin([t N ) dt 2 Ubrzanje Iz po etnih uslova Za t=0 x = x0 Za t=0. v = v0 d x 2 a ! 2 ! A[ cos([t N ) dt v 2 A ! x0 [ 2 0 2 v0 tgN ! [x 0 9 .

a potencijalna =0. konstantna. pa je ukupna energija harmonijskog oscilovanja konstantna.Energija harmonijskog oscilovanja Kvazielasti na sila je konzervativna. ( E k ) max 2 mv max mA 2[ 2 ! ! 2 2 10 . Maksimalna potencijalna energija se dobije kada se sistem nalazi na najve em otklonu od ravnote nog polo aja: 2 2/2 kA Epmax= k(xmax) (E ) ! p max 2 Kada sistem prolazi kroz RP kineti ka enrgija je max.

11 .Energija slobodnih oscilacija Ukupna energija tijela koje slobodno titra jednaka je sumi njegove kineti ke energije i elasti ne potencijalne energije Energija sistema koji prosto harmonijski titra stalno se mijenja iz kineti ke u potencijalnu i nazad. Prosti harmonijski oscilator je konzervativni sistem. a ukupna mehani ka energija ne mijenja se u vremenu.

Harmonijski oscilator . Ukupna energija harmoni nog oscilatora je proporcionalna povr ini elipse. pri emu je koeficijent proporcionalnosti vlastita frekvencija oscilatora: x p 2 2 2 !1 2 A m A[ E ! f ™ S ! fTA m[ ! f ´ pdx 2 12 2 2 .sistem koji vr i harmonijska titranja oko polo aja ravnote e: Impuls harmonijskog oscilatora: oscilatora: x ! A cos([t N ) p ! mv ! mA[ sin([t N ) Kvadriranjem i sabiranjem posljednje dvije jedna ine dobijamo: Grafi ki predstavljen impuls harmoni nog oscilatora u funkciji otklona x. daje elipsu.

projekcija tog vektora na osu pomjera se po osi u granicama od ±A do +A i njena veli ina se mijenja po zakonu kosinusa dakle vr i proste harmonijske oscilacije 13 . Rje avanje se znatno olak ava ako se oscilacije amplitude. tzv. rotira ugaonom brzinom za ugao oko zadane ose. vektora amplitude.Slaganje harmonijskih oscilacija Pri istovremenom djelovanju vi e elasti nih sila na oscilator on e vr iti slo eno kretanje. Kada vektor amplitude intenziteta A. koje e biti jednako geometrijskom zbiru pojedinih oscilacija. predstave pomo u.

Rezultiraju e pomjeranje tijela vr it e se po istoj pravoj tako da je jednako algebarskom zbiru oba pomjeranja: x ! x1 x 2 ! A1 cos([t N1 ) A2 cos([t N 2 ) 14 .SLAGANJE oscilacija Sla u se dvije harmonijske oscilacije istog smjera i iste frekvencije.

oscilacije. oscilovanja se nazivaju koherentna 15 .Vektor A predstavlja vektor amplitude rezultuju e oscilacije. Primjenom kosinusne teoreme dobijamo: dobijamo: A ! A A 2 A1 A2 cos(N 2 N1 ) 2 2 1 2 2 A1 sin N1 A2 sin N 2 tgN ! A1 cos N1 A2 cos N 2 Ako je fazna razlika izme u dvije oscilacije konstantna. konstantna.

SLAGANJE oscilacija Ako je fazna razlika jednaka nuli ili 2Tn cos(N 2 N1 ) ! 1 Ako je fazna razlika jednaka A ! A1 A2 (2n 1)T cos(N 2 N1 ) ! 1 A ! A1 A2 16 .

za ve e amplitude. Matemati ko klatno osciluje harmonijski samo za male amplitude. 17 . amplitude. period klatna funkcija amplitude.Matemati ko klatno Matemati ko klatno sastoji se od ta kaste mase m obje ene na nerastegljivu vrlo laganu nit du ine l. dok je.

at ! E l ! l 2 dt 2 Jedna ina mat.Matemati ko klatno Po to je dU v ! [ l . klatna je d U F ! mat ! mg sin U   ml 2 ! mg sin U dt 18 2 .

Matemati ko klatno U slu aju malih pomjeranja: pomjeranja: Jedna ina je 2 sin U } U d U g U !0 2 l dt Njeno rje enje Gdje je U ! U 0 sin([t N ) g l l T ! 2T g [! 19 .

a prigu enja frekvencija = b/2m faktor 20 .Prigu ene oscilacije Prigu ene oscilacije su one oscilacije kod kojih dolazi do gubitaka energije i prestanka titranja elasti ne opruge nakon odre enog vremena Sila trenja koja se suprotstavlja kretanju je & proporcionalna brzini )))& & dx F tr ! b v ! b dt [0 ! k m Oznake: vlastita 0 neprigu enog oscilatora.

Prigu ene oscilacije Jedn. H 2 faktor prigu [ 2 0 k ! m b ! 2H m 21 . kretanja na osnovu II Newtonovog zakona se mo e napisati kao ma = Fel + Ftr d x dx 2 2H [0 x ! 0 2 dt dt enja.

Rje enje: x(t ) ! Ae 2 0 Ht sin([t N ) 2 [ ! [ H dx ! AHe Ht sin([t N ) A[e Ht cos([t N ) v (t ) ! dt d 2x a(t ) ! 2 ! AH 2 e Ht sin([t N ) 2 AH[e Ht cos([t N ) A[ 2 e Ht sin([t N ) dt 22 .

grafik Amplituda opada eksponencijalno s vremenom. Energija se gubi na savladavanje sile opada.( umjesto ). to i amplituda br e opada.Prigu ene oscilacije .tijelo koje visi na vertikalnoj opruzi a uronjeno je u viskoznu sredinu. Prigu enje smanjuje frekvenciju oscilovanja Primjer: . trenja. 23 . to je faktor prigu enja ve i.

‡ Prinudne ± prisilne oscilacije U realnim situacijama postoje disipativne sile koje prigu uju titranje. na sistem djeluje vanjska (periodi na) sila. pa tijelo nakon nekog vremena prestaje titrati. H ! . Posljedica djelovanja takve sile biti e titranje sistema frekvencijom vanjske sile. nakon prijelaznog vremena. [0 ! m m 2m 24 . d 2s ds m 2 ! ks b F0 sin [t dt dt 2 d s ds 2H [02 s ! A0 sin [t dt 2 dt F0 b k 2 F ! F0 sin [t . Da bi se nadoknadila energija titranja. A0 ! .

s (t ) ! A([ ) sin([t N ) d 2s ds 2 2H [0 s ! A0 sin [t 2 dt dt ka njenje u fazi iza titranja vanjskog oscilatora Deriviramo s(t). te uvrstimo u jednad bu: Lijeva strana ovog izraza je zbir dvaju me usobno okomitih titranja. amplitude A( ) zavisne od omjera frekvencija / 0 i prigu enja 2H[ A([ ) ! . jednom i dvaput. tgN ! 2 2 2 2 2 2 [0 [ .

[0 [ 4H [ A0 A([) je maksimalna pri rezonantnoj frekvenciji: [ r ! [02 2H 2 25 .

26 .Rezonantna frekvencija manja je od vlastite frekvencije. a razlika je manja to je prigu enje manje. U idealnom slu aju pri rezonanciji bi amplituda bila beskona na. U grani nom slu aju (bez trenja) [r=[0.

27 .Prinudne oscilacije Najve u amplitudu tijelo koje prinudno titra posti e kad je frkvencija vanjske harmonijske sile jednaka vlastitoj frekvenciji slobodnog titranja tijela. Amplituda prinudnog titranja samnjuje se to je prigu enje ve e. To je rezonantna frekvencija sistema.

A1=2 A2=1 A1=4 A2=3 A1=8 A2=9 28 . estica istovremeno obavlja dva me usobno okomita harmonijska titranja: y ! A sin([ t (N ) x ! A sin [ t x ! A1 sin [1t 1 1 y ! A2 sin([2 t (N ) 2 2 gdje je (N fazna razlika izme u titranja u smjeru ose y i titranja u smjeru ose x. Putanja estice bit e 2D krivulja zadana parametarskim jednad bama. putanja estice uvijek e biti upisana u pravougaonik 2A1 i 2A2.Lissajousove krive-figure Kada na materijalnu ta ku djeluju dvije me usobno okomite harmonijske sile. Budu i da su amplitude A1 i A2.

[1=[2 Elipti ki polarizirano slo eno oscilovanje 29 .‡ Frekvencije oba oscilovanja jednake.

‡ Frekvencije nisu jednake. [1 : [2= 1 : 2 30 .

Primjeri neharmonijskih funkcija Na slici su stubi ima prikazani udjeli pojedinih harmonijskih komponenti u neharmonijskim funkcija ma. 31 . Te se frekvencije zovu vi i harmonici. Frekvencije vi ih lanova u Fourierovu razvoju su cjelobrojni vi ekratnici frkvencije prvog lana u razvoju.

32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->