CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

4 1.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.com – inteligentno projektovanje el.11 1.6 1.10 1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0. instalacija 2/15 . TEHNIČKI PRORAČUN 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.5 1.1 1.7 1.9 1.8 1.com – Tehnički proračuni 1.3 1.2 1.CsanyiGroup.

trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .početna ( I ku . koja se uzima za proračun.trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .4 kV.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef . Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .3 k 3 A ( I k" .4 kV Tropolni kratki spoj na 0.5 k 9 A Ie f =2 .CsanyiGroup. što je saglasno sa izvedenim proračunom.4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.4 kV sabirnicama u TS 20/0.nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.4 kV. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup. dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14. prema tački 2.vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.com – inteligentno projektovanje el.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef . 1.efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .8 A 7 ( I n1 . čime se išlo na stranu sigurnosti.početna ( I ku .7 k 1 5 A ( I k" .4 k 5 A I ef = 5 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.5 kA.nazivna primarna struja) ( I n 2 . instalacija 3/15 .

.  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms...5 kA..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja…………………….....  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0. što je saglasno sa izvedenim proračunom..tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME . 25 kA > 14. CsanyiGroup...........4 kV. 1.36* √(0...... izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta.... izabrana je tipski testirana..4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14.5*25 kA = 62.9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14.12 kV .2....9 kA. instalacija 4/15 .........5 kA.25 kA > 14.. koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena..07+1) = 14..……630 A .dozvoljena jednosekundna termička struja.... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0....nominalna struja......36 kA ...367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0.....com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22. a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator....nominalni napon..3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima....4 kA Napomena: u ovom projektu..1 => J=455... 1.com – inteligentno projektovanje el. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. za 10 kV naponski nivo.368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31.5 kA > 35. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu.…... i to:  Rasklopni blok 10 kV .……..84 mm2 2 455 .početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja.CsanyiGroup...... prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja....……….

sprega uk = 6.prenosni odnos i napon transformatora.91%) Pcu = 10. predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.CsanyiGroup. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.7 kW . 1.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja. Energetski transformator. Dyn5 . respektivno.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .4 kV (=1H).prenosni odnos i napon transformatora. Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA .7. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora).com – inteligentno projektovanje el. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .4 kV . 1.5 kW . ux = 5.nominalna struja transformatora.1.5 kW . bakar) kao kod standardne konstrukcije.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta.7 kW . U1/U2 = 10/0.napon kratkog spoja (ur = 1.4 kV . a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.napon kratkog spoja Pcu = 10.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.05%.7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.3287) Qkbn = 133. 1.com – Tehnički proračuni 1. Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0.0.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.3 kVAr CsanyiGroup. instalacija 5/15 . uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim. Saglasno ovome izabrani su: 1.95.gubici u gvožđu 2.nominalna struja transformatora. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.00% .gubici u bakru Pfe = 1.6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.gubici u bakru Pfe = 1.00% .87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.8.sprega uk = 6. U1/U2 = 10/0. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .5667 . globalni (centralizovani) tip kompenzacije. Dyn5 .

......…500 V  nominalna struja...com – inteligentno projektovanje el. Icu=65 kA > 22...Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.. crtež 3.......400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu.4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0............com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75...........8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0....4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon......8... Icu=50 kA > 22.... pravougaonog preseka 80x10 mm...........2000 A > 1445 A  prekidna moć..Qkb)/P = (560*0.....CsanyiGroup... primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra.... CsanyiGroup......4 kV 5................400 V  nominalna struja podnožja..1600 A > 1445 A 5.. pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr.............8....4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon.5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..... Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon..493-150)/ 560 tgφ1 = 0.1 Na dovodu u glavni razvod 0......4 kA  uklopna moć.2.Icw=65 kA  servisna moć……………………......Icm=105 kA > 49.. 50 i 25 kVAr.. između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona.............. instalacija 6/15 ..............975 1.... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu .2252 cosφ1 = 0.....................8... Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje. 5.... U izvodnim poljima 0.. NV 250A.... U izvodnim poljima 0.....  prekidna moć......5 kA  jednosekundna termička struja..3...Icm=143 kA > 49.…690 V  nominalna struja....4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja....4 kA  uklopna moć.. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani...........................

mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a .981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 .5 ⋅ 23. S min = 7.2. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup.38 m m 2 Prema tome.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze. instalacija 7/15 .04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. Proračun kratkog spoja. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7. iz napred izračunatog. zbog boljeg odvođenja toplote. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost.CsanyiGroup.25 = 87.com – inteligentno projektovanje el. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2.3 ⋅ 0.

usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. 8 d o 1. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ). dobija se kritično rastojanje između potporišta.CsanyiGroup. a. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3. nakon definisanja razmaka “a”. 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b.com – inteligentno projektovanje el.61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. koji se mora izbeći.8 4 m b. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. koje se mora izbeći: lk r =5 1. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. instalacija 8/15 . Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora.

Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. 2 0. 2 : 2 ⋅ σ 0. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica).com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0.2 = 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 . 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil.981 19 . dobija se: ax σ =νσ odnosno 2.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima.04 ⋅ 49.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim.02 736 ⋅1 = 317 cm c.com – inteligentno projektovanje el.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja. CsanyiGroup. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice.CsanyiGroup.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta. instalacija 9/15 .

9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata. iz grupe "B". instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci . potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0.0 ⋅ 4 . može se izračunati najveći raspon između potporišta. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ).5 2 ⋅ 0.područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica.com – inteligentno projektovanje el. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr . CsanyiGroup. koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN. lmax = 317 cm. uz napred definisane ostale veličine. po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 . Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2.com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.CsanyiGroup.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. 1.9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta.

mreža (žaluzine) .2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.Θiz = 25°C. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .2*12.55 0.62m²).5 ______________ R2 = 5.24 m2.38 m2. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.4 kV nalazi u objektu. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.skretanje pod 90° 1 3 1.65m² što zadovoljava postavljeni uslov. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.81 * 5.11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0. instalacija 11/15 .mreža (žaluzine) . Ulazni otvor (otpori) .5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .95 ______________ R1 = 5. 1. A2 = A1/m = 1. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup. pa je: m = A1/A2 = 0.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.82*253) A1 = 1.5 = 9.promena pravca 1 3 0.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.ubrzanje . Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0.com – inteligentno projektovanje el. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.24/0.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.9 = 1.2 2*9.82 m.96)/(0.96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13.ubrzanje . to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.CsanyiGroup.5 + 0.uvećanje preseka .9 m2 = 0.87m² što zadovoljava postavljeni uslov.

" U transformatorskoj stanici 10/0. 57. Bul. CsanyiGroup.4 kV na strani 10 kV.113. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. Bgd. Z-744) i TS 10/0.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0.4 kV je u objektu.131 Propisa i preporuka EDB).4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje. Imajući u vidu napred navedeno.6/1 kV i NHXHX 0. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2.142.1.4 kV. provodni plaštevi kablova. 62 i 65 Pravilnika 13/78.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.6 Elektroenergetske saglasnosti. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.com – inteligentno projektovanje el. a prema čl.1.CsanyiGroup. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi.).4kV “N. A. br.  Napajanje nove TS 10/0.Beograd". 48. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije . vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0.112. Bgd. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.6/1 kV. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr). uzemljivači susednih zgrada itd).5 mm. i 237.142. Z-1374).139 Propisa i preporuka EDB). ("Gradske transformatorske stanice 10/0. Termička provera uzemljivača Prema tački 237. Čarnojevića 48 (reg. bez provodnog plašta i omotača. instalacija 12/15 . ali ne tanja od 3.4kV “N.  U postojećoj niskonaponskoj mreži. tački 2.152). tipa XP00 0.152.  Nova TS 10/0. prema Elektroenergetskoj saglasnosti.111.br.

...zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a .com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237...155.. a.....izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ...........(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a ....12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ........ koji odgovara navedenom zahtevu........).stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f ....com – inteligentno projektovanje el....(1) η⋅ f Φ= gde je: E .....korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki........širina prostorije (m) hk ...... zavisi i kvalitet ovog proračuna..izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm)..izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ..dužina prostorije (m) b .............širina prostorije (m) η .određivanje rasporeda svetiljki e ....... odlučimo se za jedan tip...................CsanyiGroup.........faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa.1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju.........dužina prostorije (m) b ..... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.....2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b .. stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a......... CsanyiGroup...... instalacija 13/15 ............. a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki... 1..izračunavanje broja izvora svetlosti c .....

... a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj.. CsanyiGroup.... visine montaže svetiljke.. Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja........ U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova........3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K..4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ..........celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ....... Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice..... tavanice i poda....priručnika ili katalogu proizvođača...... Takođe je dat i koeficijenat tj.kategorija zagađivanja svetiljke K.. a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a. b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ .faktor zagađivanja f2 .... a.......... Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature..CsanyiGroup...........4. dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja...... predspojnih naprava i vrste el. instalacija 14/15 ..svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl........ a....Kako ista utiče na prljanje svetiljki... Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora......com – inteligentno projektovanje el..4.............faktor starenja a.....1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi............com – Tehnički proračuni a...(3) gde je: f1 ...... dimenzija prostorija.... kao i od boje zidova i tavanice........1...(4) Φ0 n cel = gde je: Φ ........2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti.3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke..... U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja..spoja..... U tački a.

......com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel ..........5 2....27 0. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV..86 0.....(5) n ncel .66 0.CsanyiGroup.5 3...82 170..34 0..71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime............. P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht....50 17...... BLOK TRAFO BOKS 5..5 8. instalacija 15/15 ........broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici.com – inteligentno projektovanje el......33 0....88 3 1 263....8 200 150 1..0 2.......broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .50 2..21 0. CsanyiGroup...5 3.66 3450 3450 2 2 36 36 2.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful