CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

10 1.1 1.6 1.3 1.7 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.com – Tehnički proračuni 1. instalacija 2/15 .5 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.com – inteligentno projektovanje el.9 1.4 1. TEHNIČKI PRORAČUN 1.CsanyiGroup.8 1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup.2 1.11 1.

početna ( I ku .trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .3 k 3 A ( I k" .vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.5 k 9 A Ie f =2 . dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0. prema tački 2. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 . 1.7 k 1 5 A ( I k" .4 kV Tropolni kratki spoj na 0.8 A 7 ( I n1 .4 kV sabirnicama u TS 20/0.nazivna primarna struja) ( I n 2 .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k . instalacija 3/15 . koja se uzima za proračun.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .com – inteligentno projektovanje el.4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.5 kA.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.početna ( I ku .com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.CsanyiGroup.2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup. što je saglasno sa izvedenim proračunom.4 kV.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .4 k 5 A I ef = 5 .4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.4 kV. čime se išlo na stranu sigurnosti.4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora. Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .

com – inteligentno projektovanje el....…......4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14.4 kV....... tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu.……630 A .  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0......07+1) = 14.368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31. što je saglasno sa izvedenim proračunom...... CsanyiGroup..367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0.tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME ..2.3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja. 1....CsanyiGroup..5*25 kA = 62..5 kA...... instalacija 4/15 ....nominalni napon.9 kA. izabrana je tipski testirana.nominalna struja.....……….. parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0. prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja. 25 kA > 14....1 => J=455.....…….....5 kA > 35.com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22.početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja.. koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena...dozvoljena jednosekundna termička struja. 1. i to:  Rasklopni blok 10 kV .....2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja…………………….... snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima..25 kA > 14...12 kV .  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms. izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta....4 kA Napomena: u ovom projektu.. za 10 kV naponski nivo....... Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.36* √(0...84 mm2 2 455 .5 kA.36 kA . a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator.9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14.

nominalna struja transformatora.1.CsanyiGroup.4 kV .gubici u bakru Pfe = 1. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora).napon kratkog spoja (ur = 1.95.gubici u gvožđu 2. Dyn5 .nominalna snaga transformatora In = 1445 A .00% .8. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME. 1. U1/U2 = 10/0.4 kV (=1H). Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . 1.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.05%.com – inteligentno projektovanje el. a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.91%) Pcu = 10.00% . Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0. Dyn5 . Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA .7 kW . predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.7. 1.sprega uk = 6.gubici u bakru Pfe = 1. Saglasno ovome izabrani su: 1. U1/U2 = 10/0. instalacija 5/15 .sprega uk = 6.4 kV . a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. bakar) kao kod standardne konstrukcije.3 kVAr CsanyiGroup.3287) Qkbn = 133.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.5667 .6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.prenosni odnos i napon transformatora.0.5 kW .7 kW . Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0. globalni (centralizovani) tip kompenzacije.nominalna struja transformatora. respektivno. ux = 5. Energetski transformator.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.5 kW .nominalna snaga transformatora In = 1445 A . sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.com – Tehnički proračuni 1.napon kratkog spoja Pcu = 10. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim.prenosni odnos i napon transformatora.

... Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje........... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr....... 5...................  prekidna moć... Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani......Qkb)/P = (560*0...8..com – inteligentno projektovanje el....4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon........…500 V  nominalna struja...975 1.400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu............. crtež 3..... pravougaonog preseka 80x10 mm..... NV 250A........ primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra..CsanyiGroup.....2000 A > 1445 A  prekidna moć...... Icu=65 kA > 22. Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.........Icm=143 kA > 49............3.8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0..8..400 V  nominalna struja podnožja....... Icu=50 kA > 22...Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..1600 A > 1445 A 5.....4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja...Icm=105 kA > 49.........4 kV 5.5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.........4 kA  uklopna moć.........2....... U izvodnim poljima 0....8...4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon.2252 cosφ1 = 0...... 50 i 25 kVAr.....1 Na dovodu u glavni razvod 0.4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0....... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona......... instalacija 6/15 . U izvodnim poljima 0............. CsanyiGroup............5 kA  jednosekundna termička struja..... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu .Icw=65 kA  servisna moć……………………......…690 V  nominalna struja..com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75.493-150)/ 560 tgφ1 = 0..4 kA  uklopna moć.....

mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 . usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. Proračun kratkog spoja. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5. S min = 7. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu.2.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a . instalacija 7/15 .razmak između osa faznih sabirnica niskog napona.3 ⋅ 0. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara.5 ⋅ 23. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2. zbog boljeg odvođenja toplote.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja.CsanyiGroup. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. iz napred izračunatog.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A.38 m m 2 Prema tome.com – inteligentno projektovanje el.25 = 87.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0.

Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. 8 d o 1. dobija se kritično rastojanje između potporišta. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ).com – inteligentno projektovanje el. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu.61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. instalacija 8/15 . Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3. nakon definisanja razmaka “a”. koje se mora izbeći: lk r =5 1. a. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a.8 4 m b. koji se mora izbeći. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup. 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ).CsanyiGroup.

com – inteligentno projektovanje el.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0.981 19 .02 736 ⋅1 = 317 cm c. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice.2 = 0.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0.com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0.CsanyiGroup.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 . 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil.04 ⋅ 49.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. CsanyiGroup. instalacija 9/15 .5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0. 2 0. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica). 2 : 2 ⋅ σ 0. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2.

981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2. instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci . lmax = 317 cm. uz napred definisane ostale veličine. potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta.5 2 ⋅ 0.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ). Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 .com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2. koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN. može se izračunati najveći raspon između potporišta.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.0 ⋅ 4 .područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2. 1. iz grupe "B".CsanyiGroup. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr .10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora.

81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.4 kV nalazi u objektu.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.87m² što zadovoljava postavljeni uslov.Θiz = 25°C.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .82*253) A1 = 1.ubrzanje .skretanje pod 90° 1 3 1.com – inteligentno projektovanje el.2 2*9.2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.65m² što zadovoljava postavljeni uslov.5 + 0.5 = 9.mreža (žaluzine) . bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup.24/0. Ulazni otvor (otpori) . Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.9 m2 = 0.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .96)/(0.82 m.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.95 ______________ R1 = 5.11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.55 0. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.38 m2.81 * 5. instalacija 11/15 . to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu. 1.9 = 1. A2 = A1/m = 1. pa je: m = A1/A2 = 0.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.promena pravca 1 3 0.62m²).CsanyiGroup. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).uvećanje preseka .ubrzanje .5 ______________ R2 = 5.24 m2.2*12.96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13.mreža (žaluzine) .

152. A.4 kV. Bgd.6 Elektroenergetske saglasnosti. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2. a prema čl.111. uzemljivači susednih zgrada itd). br.112.  Nova TS 10/0. ali ne tanja od 3. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski. Čarnojevića 48 (reg. tački 2.152).br. instalacija 12/15 .142.4kV “N.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0. prema Elektroenergetskoj saglasnosti.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije .4kV “N.1. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.5 mm.142.com – inteligentno projektovanje el.  Napajanje nove TS 10/0. " U transformatorskoj stanici 10/0.131 Propisa i preporuka EDB). postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. 57.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr). bez provodnog plašta i omotača.4 kV na strani 10 kV. 48.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje.). ("Gradske transformatorske stanice 10/0. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237.1.  U postojećoj niskonaponskoj mreži.139 Propisa i preporuka EDB). vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.6/1 kV i NHXHX 0. 62 i 65 Pravilnika 13/78. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. Imajući u vidu napred navedeno. provodni plaštevi kablova. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237. Bgd. Bul. Z-744) i TS 10/0.6/1 kV. Termička provera uzemljivača Prema tački 237. Z-1374).4 kV je u objektu.CsanyiGroup.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237. i 237.113.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. tipa XP00 0. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237.Beograd". CsanyiGroup. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2.

.......izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b .. odlučimo se za jedan tip....... a.. 1..155.........širina prostorije (m) η .........dužina prostorije (m) b ....1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju...izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm).................. potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.....stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f .... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki....određivanje rasporeda svetiljki e ..............(1) η⋅ f Φ= gde je: E ................izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ...com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237......... instalacija 13/15 ..........dužina prostorije (m) b .....faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa........ CsanyiGroup..............širina prostorije (m) hk ..(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a . stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a..........).com – inteligentno projektovanje el.CsanyiGroup....izračunavanje broja izvora svetlosti c .zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a ..2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b ..korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki.. zavisi i kvalitet ovog proračuna. koji odgovara navedenom zahtevu...12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ...

..faktor zagađivanja f2 ...celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ........ kao i od boje zidova i tavanice. CsanyiGroup... dimenzija prostorija..1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi......com – Tehnički proračuni a......2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti.. a.... tavanice i poda...(3) gde je: f1 ..3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K..CsanyiGroup. Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice...4................. b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ ..........Kako ista utiče na prljanje svetiljki. Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora..4....com – inteligentno projektovanje el. Takođe je dat i koeficijenat tj.......... visine montaže svetiljke.. U tački a..kategorija zagađivanja svetiljke K...faktor starenja a... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja.... U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova... a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj...... Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja. Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature.(4) Φ0 n cel = gde je: Φ ............1........svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl...................... predspojnih naprava i vrste el....priručnika ili katalogu proizvođača. a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a..spoja............... a. U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja.......4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 .........3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke. instalacija 14/15 ..

..71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime.....(5) n ncel .......com – inteligentno projektovanje el.....5 3.34 0......... instalacija 15/15 ...66 0.....27 0...5 3.....0 2..... CsanyiGroup.broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n ....50 17.. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV.66 3450 3450 2 2 36 36 2...... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht...88 3 1 263..5 2.... BLOK TRAFO BOKS 5.......33 0......86 0...broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici.8 200 150 1.5 8..50 2....21 0....82 170......com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel .CsanyiGroup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful