CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

9 1.11 1.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1. instalacija 2/15 .CsanyiGroup.4 1.1 1.8 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.2 1.6 1.5 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup. TEHNIČKI PRORAČUN 1.3 1.com – Tehnički proračuni 1.10 1.7 1.com – inteligentno projektovanje el.

3 k 3 A ( I k" . što je saglasno sa izvedenim proračunom. 1.4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.4 k 5 A I ef = 5 . čime se išlo na stranu sigurnosti.4 kV Tropolni kratki spoj na 0.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k . prema tački 2.4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .5 kA.CsanyiGroup.početna ( I ku .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .com – inteligentno projektovanje el.efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .5 k 9 A Ie f =2 . dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14. Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .7 k 1 5 A ( I k" . sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.4 kV.trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .4 kV sabirnicama u TS 20/0.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.početna ( I ku . instalacija 3/15 .2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup.8 A 7 ( I n1 .4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0. koja se uzima za proračun.4 kV.nazivna primarna struja) ( I n 2 .2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.

...………....dozvoljena jednosekundna termička struja....…...... snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima... izabrana je tipski testirana.36* √(0.. koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena..  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0... 1.9 kA.1 => J=455.36 kA . parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0.početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja……………………... tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu. što je saglasno sa izvedenim proračunom. instalacija 4/15 .nominalna struja....5*25 kA = 62....5 kA..5 kA > 35..9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14...……630 A ...........tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME ..12 kV ... izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta. 1....  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms.... a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator...25 kA > 14....... Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.84 mm2 2 455 .…….2.367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0..4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14..07+1) = 14.. za 10 kV naponski nivo..CsanyiGroup. CsanyiGroup... 25 kA > 14..368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31.. i to:  Rasklopni blok 10 kV . prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja.com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22..5 kA.......3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja.4 kA Napomena: u ovom projektu.nominalni napon..4 kV...com – inteligentno projektovanje el...

respektivno.sprega uk = 6.5667 .gubici u bakru Pfe = 1.05%. Dyn5 .1.5 kW . Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0.nominalna snaga transformatora In = 1445 A . predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.7 kW .gubici u gvožđu 2. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME . 1.napon kratkog spoja (ur = 1. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.5 kW .87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora). 1.gubici u bakru Pfe = 1.3 kVAr CsanyiGroup. a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.com – inteligentno projektovanje el.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta.6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.CsanyiGroup.3287) Qkbn = 133. globalni (centralizovani) tip kompenzacije.7 kW .0. Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA . bakar) kao kod standardne konstrukcije.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .4 kV .prenosni odnos i napon transformatora.00% . instalacija 5/15 .nominalna struja transformatora. Saglasno ovome izabrani su: 1.4 kV (=1H).com – Tehnički proračuni 1.prenosni odnos i napon transformatora. 1. U1/U2 = 10/0.95.napon kratkog spoja Pcu = 10. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim. Energetski transformator. Dyn5 .00% .sprega uk = 6. Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0. U1/U2 = 10/0.91%) Pcu = 10.4 kV . ux = 5.7.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.8.nominalna struja transformatora.

.…500 V  nominalna struja.Icm=143 kA > 49......400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu...4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0..Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..4 kA  uklopna moć.. 50 i 25 kVAr.2.. Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.......Icm=105 kA > 49...1600 A > 1445 A 5......... U izvodnim poljima 0.. instalacija 6/15 ..975 1..... 5.... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu . crtež 3...............4 kA  uklopna moć............4 kV 5..5 kA  jednosekundna termička struja.493-150)/ 560 tgφ1 = 0...…690 V  nominalna struja..CsanyiGroup...8........1 Na dovodu u glavni razvod 0.2252 cosφ1 = 0.....Qkb)/P = (560*0...Icw=65 kA  servisna moć……………………......5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME... U izvodnim poljima 0..4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon.....  prekidna moć........ Icu=50 kA > 22...2000 A > 1445 A  prekidna moć......................8....................8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0......4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja..... Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje....... NV 250A............4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani.....3.......400 V  nominalna struja podnožja.....com – inteligentno projektovanje el... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr......com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75.8....... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona.............. Icu=65 kA > 22..... CsanyiGroup....... primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra......... pravougaonog preseka 80x10 mm...

981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 .razmak između osa faznih sabirnica niskog napona. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. instalacija 7/15 . dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2.5 ⋅ 23. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost.2. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup.25 = 87. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze. Proračun kratkog spoja. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. iz napred izračunatog.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0.3 ⋅ 0. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.CsanyiGroup. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara.com – inteligentno projektovanje el. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice.38 m m 2 Prema tome. zbog boljeg odvođenja toplote. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a . S min = 7.

a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ). koji se mora izbeći. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). nakon definisanja razmaka “a”. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz.8 4 m b. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu.61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup. koje se mora izbeći: lk r =5 1. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. dobija se kritično rastojanje između potporišta.CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. instalacija 8/15 . Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. 8 d o 1. a.

2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil.981 19 .04 ⋅ 49.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0. instalacija 9/15 . 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0.com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0.CsanyiGroup. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju. 2 : 2 ⋅ σ 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 .2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica). CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el.02 736 ⋅1 = 317 cm c. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0.2 = 0. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja. 2 0.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim.

uz napred definisane ostale veličine. 1.com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1.područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica.5 2 ⋅ 0. može se izračunati najveći raspon između potporišta. instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci .10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice.0 ⋅ 4 . CsanyiGroup.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora.com – inteligentno projektovanje el. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu.CsanyiGroup.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr .04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ).9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta. po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2. potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 . koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN. iz grupe "B". lmax = 317 cm.

5 + 0.mreža (žaluzine) . Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.82*253) A1 = 1.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.81 * 5.2*12.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.uvećanje preseka . to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu.62m²). Ulazni otvor (otpori) . A2 = A1/m = 1.5 ______________ R2 = 5.5 = 9. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.Θiz = 25°C. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0.87m² što zadovoljava postavljeni uslov. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).promena pravca 1 3 0.9 = 1. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0. instalacija 11/15 .ubrzanje . pa je: m = A1/A2 = 0.96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13.11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.2 2*9. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .mreža (žaluzine) .5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.95 ______________ R1 = 5.65m² što zadovoljava postavljeni uslov.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.38 m2. 1.9 m2 = 0.4 kV nalazi u objektu.55 0.skretanje pod 90° 1 3 1.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.CsanyiGroup.24 m2.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .82 m. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.96)/(0. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12.24/0.ubrzanje . bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el.

Bgd.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr).152.4kV “N. Čarnojevića 48 (reg. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2.112.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. prema Elektroenergetskoj saglasnosti. Z-744) i TS 10/0.1.  U postojećoj niskonaponskoj mreži. Z-1374).  Napajanje nove TS 10/0.6 Elektroenergetske saglasnosti. 48. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2.br. tipa XP00 0. bez provodnog plašta i omotača.139 Propisa i preporuka EDB).4kV “N.142.6/1 kV. " U transformatorskoj stanici 10/0. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.4 kV je u objektu. a prema čl. Imajući u vidu napred navedeno. 62 i 65 Pravilnika 13/78. provodni plaštevi kablova. tački 2. 57.CsanyiGroup. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije .4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237. Bgd.  Nova TS 10/0. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237.152). Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237.1.142. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje.Beograd".113. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. Proleterske Solidarnosti 22” (reg.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. ("Gradske transformatorske stanice 10/0.).4 kV na strani 10 kV. Bul. instalacija 12/15 . ali ne tanja od 3. br.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski. CsanyiGroup. Termička provera uzemljivača Prema tački 237. i 237.131 Propisa i preporuka EDB).4 kV. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237.5 mm.6/1 kV i NHXHX 0. A.111. uzemljivači susednih zgrada itd).com – inteligentno projektovanje el.

....com – inteligentno projektovanje el......faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa.......širina prostorije (m) hk ..........2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b ..........širina prostorije (m) η ............................(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a .. instalacija 13/15 ... a..određivanje rasporeda svetiljki e ....155....dužina prostorije (m) b . 1.. stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a...izračunavanje broja potrebnih svetiljki d .....(1) η⋅ f Φ= gde je: E ..dužina prostorije (m) b ....izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm)..izračunavanje broja izvora svetlosti c ............izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ........korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki.stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f ..... odlučimo se za jedan tip.......... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki......)....CsanyiGroup.. CsanyiGroup.........1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju.. zavisi i kvalitet ovog proračuna.....12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ...........zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a ..com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237. potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.... koji odgovara navedenom zahtevu.......

........ a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a......com – inteligentno projektovanje el.................faktor starenja a. visine montaže svetiljke.. Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora........3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K.........faktor zagađivanja f2 ...celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ......CsanyiGroup. Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja..... a... Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature...........spoja.svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl.1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi.....................4.. a..priručnika ili katalogu proizvođača... Takođe je dat i koeficijenat tj....1.. kao i od boje zidova i tavanice.Kako ista utiče na prljanje svetiljki... U tački a...(3) gde je: f1 . tavanice i poda...com – Tehnički proračuni a......... CsanyiGroup. a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj. U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova...4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ... instalacija 14/15 ...(4) Φ0 n cel = gde je: Φ .........3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke.......4.. Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice...... dimenzija prostorija.....kategorija zagađivanja svetiljke K... predspojnih naprava i vrste el.... U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja...... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ .........2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti.

(5) n ncel .5 2...CsanyiGroup... CsanyiGroup...... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht....50 2...50 17........66 3450 3450 2 2 36 36 2. instalacija 15/15 .66 0..82 170...34 0..5 3.5 8..21 0.broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici......71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime.............com – inteligentno projektovanje el...86 0..5 3............27 0.....com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel ....0 2.....8 200 150 1........broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n ..33 0.. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV.. BLOK TRAFO BOKS 5.88 3 1 263...