CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

CsanyiGroup.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.5 1.11 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.8 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.1 1.6 1. TEHNIČKI PRORAČUN 1.9 1. instalacija 2/15 .4 1.7 1.10 1.3 1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup.2 1.com – Tehnički proračuni 1.com – inteligentno projektovanje el.

com – inteligentno projektovanje el. dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.CsanyiGroup.4 kV Tropolni kratki spoj na 0. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .7 k 1 5 A ( I k" .3 k 3 A ( I k" .početna ( I ku .2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.početna ( I ku .4 kV. koja se uzima za proračun. Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.8 A 7 ( I n1 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t . što je saglasno sa izvedenim proračunom. instalacija 3/15 .nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22. prema tački 2.5 kA. 1.com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0. čime se išlo na stranu sigurnosti.4 k 5 A I ef = 5 .4 kV.4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup.nazivna primarna struja) ( I n 2 .4 kV sabirnicama u TS 20/0.5 k 9 A Ie f =2 .36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .

com – inteligentno projektovanje el. instalacija 4/15 .com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22.. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu... 25 kA > 14..4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14.nominalni napon.…...4 kA Napomena: u ovom projektu..…….………....... izabrana je tipski testirana..1 => J=455..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja…………………….4 kV. 1.nominalna struja....... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0...5 kA... 1.dozvoljena jednosekundna termička struja. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima..5 kA...9 kA...............5 kA > 35........ i to:  Rasklopni blok 10 kV .. prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja...368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31.početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja. a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator.25 kA > 14. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0..84 mm2 2 455 ..……630 A ... izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta..... CsanyiGroup.......3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja..tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME . koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena...07+1) = 14.  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms... za 10 kV naponski nivo.2.  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0.....36 kA ..36* √(0.CsanyiGroup... što je saglasno sa izvedenim proračunom..5*25 kA = 62.12 kV ..9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14.

nominalna struja transformatora.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.5667 .7.gubici u gvožđu 2. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora).1.nominalna struja transformatora.napon kratkog spoja (ur = 1.05%. Dyn5 .8.4 kV .6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.sprega uk = 6. 1. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim. Dyn5 . predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA. bakar) kao kod standardne konstrukcije.5 kW . globalni (centralizovani) tip kompenzacije. instalacija 5/15 . sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME . Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA . Energetski transformator.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0.gubici u bakru Pfe = 1.prenosni odnos i napon transformatora.91%) Pcu = 10.7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.com – Tehnički proračuni 1.CsanyiGroup.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .5 kW .95.00% .3 kVAr CsanyiGroup.87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0. Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0. U1/U2 = 10/0.com – inteligentno projektovanje el.7 kW . Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . ux = 5. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.00% . 1. 1.sprega uk = 6. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0. U1/U2 = 10/0.3287) Qkbn = 133. a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima.napon kratkog spoja Pcu = 10.4 kV .4 kV (=1H).7 kW . respektivno.0.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME. Saglasno ovome izabrani su: 1.prenosni odnos i napon transformatora.gubici u bakru Pfe = 1.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .

. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani......400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu......... Icu=50 kA > 22...........…500 V  nominalna struja...4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja...Qkb)/P = (560*0..8............ NV 250A.Icm=105 kA > 49.. Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.... 50 i 25 kVAr.4 kA  uklopna moć..com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75....CsanyiGroup...... primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra.2252 cosφ1 = 0....3.......…690 V  nominalna struja........... pravougaonog preseka 80x10 mm.. U izvodnim poljima 0..5 kA  jednosekundna termička struja.8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0...2000 A > 1445 A  prekidna moć...... Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje. između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona.975 1.......4 kA  uklopna moć.....Icw=65 kA  servisna moć……………………......8.........1600 A > 1445 A 5......2.4 kV 5............Icm=143 kA > 49.............5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon...  prekidna moć.1 Na dovodu u glavni razvod 0........8..................... U izvodnim poljima 0..... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr.. instalacija 6/15 .......... 5.Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME..com – inteligentno projektovanje el..... crtež 3.........493-150)/ 560 tgφ1 = 0.4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0.. Icu=65 kA > 22...............4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon..400 V  nominalna struja podnožja... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ...... CsanyiGroup..................

minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara. S min = 7. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2. zbog boljeg odvođenja toplote. Proračun kratkog spoja. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5.com – inteligentno projektovanje el.2.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A.CsanyiGroup. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona.3 ⋅ 0.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 . Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja.5 ⋅ 23. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup.5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. instalacija 7/15 . kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a .com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. iz napred izračunatog.25 = 87.38 m m 2 Prema tome.

dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. a. koji se mora izbeći.8 4 m b. instalacija 8/15 .com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ).61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =.CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. koje se mora izbeći: lk r =5 1. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup. 8 d o 1. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. dobija se kritično rastojanje između potporišta. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). nakon definisanja razmaka “a”. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz.

koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja. 2 0. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0. CsanyiGroup.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0.com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 . 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0.2 = 0. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2.CsanyiGroup. instalacija 9/15 .2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica). Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju.981 19 .04 ⋅ 49.com – inteligentno projektovanje el. 2 : 2 ⋅ σ 0.02 736 ⋅1 = 317 cm c.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta.

područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. može se izračunati najveći raspon između potporišta.com – inteligentno projektovanje el. 1.com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2. Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata.rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice.0 ⋅ 4 . CsanyiGroup. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu. po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2.5 2 ⋅ 0.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 . b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr . instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci .CsanyiGroup. iz grupe "B". koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ).04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. uz napred definisane ostale veličine. potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta. lmax = 317 cm.

1. A2 = A1/m = 1.promena pravca 1 3 0.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0. Ulazni otvor (otpori) .5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.5 + 0.87m² što zadovoljava postavljeni uslov. instalacija 11/15 .24 m2.38 m2.55 0.skretanje pod 90° 1 3 1. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .ubrzanje .2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.com – inteligentno projektovanje el. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.4 kV nalazi u objektu.mreža (žaluzine) .9 = 1.uvećanje preseka .ubrzanje .24/0.65m² što zadovoljava postavljeni uslov.96)/(0. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup.2 2*9. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.2*12. to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.mreža (žaluzine) .com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12.82*253) A1 = 1.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.9 m2 = 0.5 ______________ R2 = 5.CsanyiGroup.62m²). Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.95 ______________ R1 = 5. pa je: m = A1/A2 = 0.82 m. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.Θiz = 25°C.81 * 5.5 = 9. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.

 Nova TS 10/0. Čarnojevića 48 (reg.6 Elektroenergetske saglasnosti.152).142. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. A.).  Napajanje nove TS 10/0.6/1 kV. a prema čl. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237.br.131 Propisa i preporuka EDB).4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. Bgd. provodni plaštevi kablova.CsanyiGroup. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2. tipa XP00 0.139 Propisa i preporuka EDB). Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237. Bul.com – inteligentno projektovanje el.152.113. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr). Z-744) i TS 10/0. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije . uzemljivači susednih zgrada itd). " U transformatorskoj stanici 10/0. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2.111.  U postojećoj niskonaponskoj mreži. tački 2.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.5 mm.1. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0.112.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV.6/1 kV i NHXHX 0.4kV “N.4 kV na strani 10 kV. i 237. prema Elektroenergetskoj saglasnosti. 57. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237. 48. br. Bgd. Termička provera uzemljivača Prema tački 237.4kV “N. bez provodnog plašta i omotača.4 kV je u objektu.Beograd". Imajući u vidu napred navedeno. 62 i 65 Pravilnika 13/78. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. ali ne tanja od 3. ("Gradske transformatorske stanice 10/0.4 kV. Z-1374). CsanyiGroup. instalacija 12/15 . postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0.142.1.

.izračunavanje broja potrebnih svetiljki d .......širina prostorije (m) hk . instalacija 13/15 .2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b ..... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja............. CsanyiGroup...zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a ................1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju......dužina prostorije (m) b .........(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a .izračunavanje broja izvora svetlosti c .izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ........dužina prostorije (m) b .... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki...........12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ..155....korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki......širina prostorije (m) η .com – inteligentno projektovanje el....... zavisi i kvalitet ovog proračuna.......... a............CsanyiGroup. koji odgovara navedenom zahtevu.....izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm).....faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa......određivanje rasporeda svetiljki e . stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a....... 1.......).com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237...stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f ...(1) η⋅ f Φ= gde je: E .................. odlučimo se za jedan tip..

U tački a......3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K.faktor starenja a. a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj... a.priručnika ili katalogu proizvođača. U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova...spoja.. Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice........................(3) gde je: f1 .. kao i od boje zidova i tavanice..4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 .... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ ..CsanyiGroup.. dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja....... predspojnih naprava i vrste el. Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja...... a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a........(4) Φ0 n cel = gde je: Φ .....................4...3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke.......1..celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ........4. visine montaže svetiljke.. tavanice i poda........ dimenzija prostorija..svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl..kategorija zagađivanja svetiljke K.1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi.. instalacija 14/15 .....com – Tehnički proračuni a.................Kako ista utiče na prljanje svetiljki..... Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora.... U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja.......faktor zagađivanja f2 .......... CsanyiGroup.... Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature.2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti... Takođe je dat i koeficijenat tj. a.........com – inteligentno projektovanje el.

82 170......... Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV...5 3.71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime.......50 17..86 0......0 2.. CsanyiGroup.....66 3450 3450 2 2 36 36 2...(5) n ncel .CsanyiGroup.33 0..........66 0....com – inteligentno projektovanje el... BLOK TRAFO BOKS 5... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht....8 200 150 1..50 2............broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici.com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel .5 8.broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .....34 0...88 3 1 263..27 0.....21 0......5 2..5 3.... instalacija 15/15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful