CsanyiGroup.

com – Tehnički proračuni

CsanyiGroup.com
- Tehnički proračuni -

NAPOMENA:
Ovaj dokument je primer kako bi trebalo da izgleda prilog tehnički proračuni u projektnoj dokumentaciji. CsanyiGroup ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu netačnost ili posledice informacija u ovom dokumentu. Bilo kakve primedbe ili sugestije možete posalti na e-mail: podrska@csanyigroup.com

CsanyiGroup.com – inteligentno projektovanje el. instalacija

1/15

1 1.11 1.4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti 1.com – inteligentno projektovanje el.8 1.com – Tehnički proračuni 1.3 1.7 1.5 1.4 kV Izbor opreme u 20 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 20 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0.9 1.6 1.12 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.10 1. instalacija 2/15 .CsanyiGroup.2 1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 20 Kv CsanyiGroup. TEHNIČKI PRORAČUN 1.4 1.

dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14. prema tački 2.početna ( I ku .4 k 5 A I ef = 5 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .com – Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 20 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.3 k 3 A ( I k" .5 k 9 A Ie f =2 .vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.7 k 1 5 A ( I k" .5 kA.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 20 kV sabirnicama u TS 20/0.trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .4 kV.4 kV sabirnicama u TS 20/0. 1. koja se uzima za proračun.2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u CsanyiGroup.4 kV Tropolni kratki spoj na 0.trajna struja kratkog spoja) I ku =3 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .com – inteligentno projektovanje el.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0. instalacija 3/15 .4 kV.početna ( I ku . čime se išlo na stranu sigurnosti. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .nazivna primarna struja) ( I n 2 .8 A 7 ( I n1 . što je saglasno sa izvedenim proračunom. Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .CsanyiGroup.

...5*25 kA = 62..368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31...2.….. izabrana je tipski testirana........ 25 kA > 14.... koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena....1 => J=455.....5 kA..……630 A .... tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu.com – inteligentno projektovanje el...CsanyiGroup..  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0.4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14...4 kA Napomena: u ovom projektu.. što je saglasno sa izvedenim proračunom.....4 kV..36 kA ..nominalna struja.tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .25 kA > 14.... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0...5 kA....5 kA > 35.. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima....com – Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22.9 kA.367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0.. izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta.... za 10 kV naponski nivo.. instalacija 4/15 ... a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator..……..36* √(0. prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja.... 1.………. 1..07+1) = 14.dozvoljena jednosekundna termička struja.  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms...12 kV .. CsanyiGroup..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja…………………….3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja..početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.nominalni napon.......9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14.. i to:  Rasklopni blok 10 kV .84 mm2 2 455 ....

7 kW .6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0. pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima. Energetski transformator.prenosni odnos i napon transformatora.7 kW .5667 .4 kV (=1H). Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora). Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA . Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0.napon kratkog spoja (ur = 1.com – Tehnički proračuni 1. respektivno.prenosni odnos i napon transformatora.00% . 1. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim.gubici u gvožđu 2. U1/U2 = 10/0. 1. globalni (centralizovani) tip kompenzacije. Dyn5 .7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0. Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA . bakar) kao kod standardne konstrukcije.nominalna struja transformatora.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti.gubici u bakru Pfe = 1.91%) Pcu = 10. Dyn5 .gubici u bakru Pfe = 1.00% .7.05%. a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW. U1/U2 = 10/0.nominalna struja transformatora. Saglasno ovome izabrani su: 1.0.95. Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0. predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.com – inteligentno projektovanje el.sprega uk = 6. 1.sprega uk = 6.5 kW .napon kratkog spoja Pcu = 10.CsanyiGroup.3 kVAr CsanyiGroup.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .1. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. instalacija 5/15 .4 kV .4 kV . ux = 5.5 kW . sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta.8.3287) Qkbn = 133.nominalna snaga transformatora In = 1445 A .87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .

8........Qkb)/P = (560*0...........400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu............4 kA  uklopna moć.. pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr....4 kA  uklopna moć..4 kV 5.... 5...........com – Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75..... U izvodnim poljima 0......Icm=143 kA > 49.... crtež 3.. CsanyiGroup.......com – inteligentno projektovanje el............ NV 250A.....8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0..3.4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja..4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0............8......... 50 i 25 kVAr.......... U izvodnim poljima 0.....2252 cosφ1 = 0..........5 kA  jednosekundna termička struja.......... Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani....…690 V  nominalna struja...Icw=65 kA  servisna moć……………………....…500 V  nominalna struja.4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon.Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME...975 1.....1 Na dovodu u glavni razvod 0............  prekidna moć.493-150)/ 560 tgφ1 = 0.. Icu=65 kA > 22. Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon.Icm=105 kA > 49............400 V  nominalna struja podnožja....4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon... primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra..... pravougaonog preseka 80x10 mm.. Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje.........2000 A > 1445 A  prekidna moć.5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME...1600 A > 1445 A 5..................... Icu=50 kA > 22.... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona.....8...2.... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ..CsanyiGroup... instalacija 6/15 .....

5 ⋅ 23.38 m m 2 Prema tome. Proračun kratkog spoja. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. iz napred izračunatog. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja. zbog boljeg odvođenja toplote.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0.com – inteligentno projektovanje el. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu. a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 .5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek. S min = 7.CsanyiGroup.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a .3 ⋅ 0. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum.25 = 87. instalacija 7/15 . Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost.2. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0.com – Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara. usvojena vrednost a = 19 cm CsanyiGroup.

a. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. koje se mora izbeći: lk r =5 1. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz. može se postaviti sledeća relacija: CsanyiGroup.61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =. 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima.com – inteligentno projektovanje el. a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ).8 4 m b. 8 d o 1. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). nakon definisanja razmaka “a”.com – Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a. koji se mora izbeći. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3.CsanyiGroup. dobija se kritično rastojanje između potporišta. instalacija 8/15 .

com – inteligentno projektovanje el.04 ⋅ 49. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 . CsanyiGroup. 2 0. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0.02 736 ⋅1 = 317 cm c.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica). 2 : 2 ⋅ σ 0.2 = 0. 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2.CsanyiGroup.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta.2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. instalacija 9/15 . Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0.com – Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice.981 19 .

iz grupe "B". koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN.com – Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta. potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .0 ⋅ 4 .rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr . lmax = 317 cm. 1.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2. po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2. instalacija 10/15 trajnom opterećenju dat je u svesci . uz napred definisane ostale veličine.com – inteligentno projektovanje el.9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.CsanyiGroup.5 2 ⋅ 0. Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ).04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 .područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu. CsanyiGroup. može se izračunati najveći raspon između potporišta.

96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0. Ulazni otvor (otpori) . instalacija 11/15 .11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.ubrzanje .5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) .2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13.82 m. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.38 m2.96)/(0.2 2*9. to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: CsanyiGroup.promena pravca 1 3 0.9 m2 = 0.mreža (žaluzine) .95 ______________ R1 = 5.62m²). A2 = A1/m = 1.38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.65m² što zadovoljava postavljeni uslov.24/0.Θiz = 25°C.24 m2.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .com – inteligentno projektovanje el.5 ______________ R2 = 5.mreža (žaluzine) .5 + 0.82*253) A1 = 1.4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.com – Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0. 1. s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA).2*12.9 = 1.55 0.81 * 5.uvećanje preseka .5 = 9.87m² što zadovoljava postavljeni uslov.skretanje pod 90° 1 3 1.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd.ubrzanje .4 kV nalazi u objektu. pa je: m = A1/A2 = 0.CsanyiGroup.

 U postojećoj niskonaponskoj mreži. i 237. a prema čl.4 kV. Bgd. Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.142. (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. Bgd.br. br.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237.).6 Elektroenergetske saglasnosti. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.131 Propisa i preporuka EDB).6/1 kV i NHXHX 0. bez provodnog plašta i omotača.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0.5 mm. provodni plaštevi kablova. Čarnojevića 48 (reg. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. 57. ("Gradske transformatorske stanice 10/0. Z-744) i TS 10/0. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237.139 Propisa i preporuka EDB). Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr).1.152). 62 i 65 Pravilnika 13/78.  Napajanje nove TS 10/0. Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2. ali ne tanja od 3. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237. tipa XP00 0.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije .142.com – inteligentno projektovanje el.4 kV je u objektu.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje.4 kV na strani 10 kV. " U transformatorskoj stanici 10/0. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237. Imajući u vidu napred navedeno. prema Elektroenergetskoj saglasnosti. A. CsanyiGroup. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. Z-1374). Bul.CsanyiGroup.113.6/1 kV.111. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237.4kV “N.1.  Nova TS 10/0. instalacija 12/15 .Beograd". 48. tački 2.112. uzemljivači susednih zgrada itd).4kV “N.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV. Termička provera uzemljivača Prema tački 237.com – Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0.152.

.....izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ..(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a ....... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki.. CsanyiGroup............korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki.........2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b ........stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f ................. zavisi i kvalitet ovog proračuna.... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja..širina prostorije (m) η .dužina prostorije (m) b ..12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ........com – Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237.)..izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm).(1) η⋅ f Φ= gde je: E ...određivanje rasporeda svetiljki e ...širina prostorije (m) hk .........CsanyiGroup..zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a .............. instalacija 13/15 ....... odlučimo se za jedan tip. koji odgovara navedenom zahtevu..dužina prostorije (m) b .....faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa.......... a....izračunavanje broja izvora svetlosti c ...... stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a... 1..............155.izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ..........1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju..........com – inteligentno projektovanje el.

...... visine montaže svetiljke.2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti....kategorija zagađivanja svetiljke K......... Takođe je dat i koeficijenat tj...... dimenzija prostorija. a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj.... CsanyiGroup.4....celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 .....(4) Φ0 n cel = gde je: Φ .................1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi.... instalacija 14/15 ...3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke...................4.......4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ............. Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice........... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja. b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ .......Kako ista utiče na prljanje svetiljki.... U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja......priručnika ili katalogu proizvođača.... a. a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a.........spoja..... Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora..(3) gde je: f1 ....com – inteligentno projektovanje el.......svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl........ U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova. Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature..CsanyiGroup...faktor starenja a..com – Tehnički proračuni a... tavanice i poda....1... Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja.faktor zagađivanja f2 .. predspojnih naprava i vrste el... U tački a. a. kao i od boje zidova i tavanice.3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K..

com – Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel ..66 3450 3450 2 2 36 36 2...33 0. BLOK TRAFO BOKS 5.8 200 150 1.50 2...5 8..34 0.82 170...broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici.21 0....0 2..66 0.86 0...CsanyiGroup..............5 2. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV.... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht..71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime...27 0..88 3 1 263.......5 3.5 3....(5) n ncel ................. instalacija 15/15 .....broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .50 17......... CsanyiGroup..........com – inteligentno projektovanje el.