Rešetkasti nosači

Osnove metalnih konstrukcija

1

Osnovne karakteristike
• Sastoje se od međusobno povezanih aksijalno opterećenih štapova; • Moment savijanja prenosi se naprezanem pojasnih štapova, a uticaj transverzalnih sila preuzimaju štapovi ispune; • Bolje iskorišćenje matrijala (konstantna raspodela napona) • Manja težina u odnosu na pune nosače; • Mogućnost premošćavanja velikih raspona; • Transparentnst i mogućnost provođenja instalacija; • Komplikovanija izrada u odnosu na pune nosače; • Veća jedinična cena;
Osnove metalnih konstrukcija 2

Primena rešetkastih nosača
• U zgradarstvu (rožnjače, krovni nosači, podni nosači i podvlake, kranski nosači većih raspona, spregovi i ukrućenja za prijem uticaja od vetra...) • U mostogradnji (glavni nosači, poprečni nosači i ukrućenja, spregovi za prijem vetra spregovi za kočenje i bočne udare,...)

Osnove metalnih konstrukcija

3

Rešetkasti krovni nosači

Osnove metalnih konstrukcija

4

Rešetkasti nosači u industrijskim halama Osnove metalnih konstrukcija 5 .

Rešetkasti podni nosači i podvlake Osnove metalnih konstrukcija 6 .

Rešetkasta ukručenja kod visokih zgrada Osnove metalnih konstrukcija 7 .

Rešetkasti nsači kod železničkog mosta Osnove metalnih konstrukcija 8 .

Podele rešetkastih nosača • • • • Prema broju pojaseva Prema prostornom obliku Prema intenzitetu opterećenja Prema oblikovanju čvorova Osnove metalnih konstrukcija 9 .

• Višepojasni (tropojasni.) Osnove metalnih konstrukcija 10 .... četvoropojasni.Podela prema broju pojaseva • Dvopojasni.

• linijski. Prostorni rešetkasti nosači. • površinski.Podela prema prostornom obliku Ravanski rešetkasti nosači. Osnove metalnih konstrukcija 11 .

Podela prema intenzitetu opterećenja • Laki rešetkasti nosači. • Srednje teški rešetkasti nosači • Teški rešetkasti nosači Osnove metalnih konstrukcija 12 .

Podela prema načinu oblikovanja čvorova Rešetkasti nosači bez čvornih limova. Reštkasti nosači sa čvornim limovima: • u jednoj ravni (jednozidni rešetkasti nosači) • u dve paralelne ravni (dvozidni rešetkasti nosači) Osnove metalnih konstrukcija 13 .

6. 3. Osnove metalnih konstrukcija 14 . 2. Dužina pritisnutih štapova treba da bude što manja. Opterećenje treba da deluje u čvorovima.Osnovna pravila za konstruisanje 1. Sistemne linije štapova treba da se seku u čvoru (centrisani štapovi) 5. Montažni nastavci pojasnih štapova izvode se izvan čvorova (u neposrednoj blizini) na strani slabije opterećenog štapa). Uglovi štapova ispune ne treba da budu isuviše oštri (ne manji od 300). Štapovi treba da budu pravi između čvorova. 4.

Po svom obliku rešetkasti nosači mogu da budu: • Rešetkasti nosači sa paralelnim pojasom. Osnove metalnih konstrukcija 15 . • Rešetkasti nosači sa gornjim pojasom u nagibu (uglavnom prati nagib krovnih ravni) • Rešetkasti nosači sa paraboličnim pojasom ili pojasevima.Oblici rešetkastjh nosača Oblik rešetkastog nosača zavsi od oblika pojasnih štapova.

• od 30 do 100 m pa i više (npr. u mostogradnji) Osnove metalnih konstrukcija 16 .Rešetkasti nosači sa paralelnim pojasevima Sistemna visina rešetkastih nosača (h) se kreće: • od L/10 do L/15 za lake rešetkast nosače. • od L/7 do L/9 za teške rešetkaste nosače. Rasponi (L) mogu biti: • od 12 do 18 m za rožnjače i podne nosače. Za kontinualne nosače mogu se usvojiti manje visine.

Oblici rešetkastih nosača sa paralelnim pojasevima Osnove metalnih konstrukcija 17 .

Oblici ispune kod spregova Osnove metalnih konstrukcija 18 .

Rešetkasti nosači sa paralelnim pojasevima i sekundarnom ispunom Osnove metalnih konstrukcija 19 .

a nagibi gornjeg pojasa prate nagib krovne ravni.Rešetkasti nosači sa gornjim pojasom u nagibu Uglavnom se kriste kao krovni nosači. Osnove metalnih konstrukcija 20 . • trapezasti ili poligonalni rešetkasti nosači. Razlikuju se dva osnovna oblika: • trougaoni rešetkasti nosači.

Trougaoni rešetkasti nosači Osnove metalnih konstrukcija 21 .

Trapezasti – poligonalni rešetkasi nosači Osnove metalnih konstrukcija 22 .

Rešetkasti krovni nosači sa lanternom Osnove metalnih konstrukcija 23 .

Parabolični rešetkasti nosači Osnove metalnih konstrukcija 24 .

Oblici poprečnih preseka štapova Različiti oblici poprečnih preseka primenjuju se za: • pojasne štapove • štapove ispune • zategnute štapove • pritisnute štapove Izbor oblika poprečnih preseka je jako veliki Treba voditi računa da izbor oblika pojasnih štaova i štapova ispune bude u skladu sa predviđenim oblikovanjem čvornog lima! Osnove metalnih konstrukcija 25 .

Pojasni štapovi Rešetkasti nosači bez čvornog lima Štapovi ispune a) Jednozidni rešetkasti nosači b) c) Dvozidni rešetkasti nosači d) Uobičajeni oblici poprečnih preseka e) f) Osnove metalnih konstrukcija 26 .

Višedelni štapovi h / 6 ili 10 mm u zgradarstvu a≥ h / 6 ili 15 mm u mostogradnji Kod pritisnutih elemenata proračun se može sprovesti kao kod jednodelnih štapova. kada je rastojanje veznih limova manje ili jednako od 15iη. odnosno 70iη kod unakrsno postavljenih ugaonika Osnove metalnih konstrukcija 27 .

Povezivanje višedelnih štapova Osnove metalnih konstrukcija 28 .

Proračun rešetkatih nosača Prilikom proračuna uticaja u rešetkastim nosačima pretpostavlja se: • da su veze u čvorovima idealo zglobne • da sile deluju isključivo u čvorovima nosača • da su štapovi između čvorova pravi i da su centrisani u čvoru Osnove metalnih konstrukcija 29 .

Primarna i sekundarna naprezanja kod rešetkastih nosača Osnove metalnih konstrukcija 30 .

Uticaj lokalnog savijanja pojasnih štapova Osnove metalnih konstrukcija 31 .

Centrisanje pojasnih štapova 1 n a sr = ⋅ ∑ ai n i =1 a2 32 T a1 as T u e T On Rn e On+1 T u= Dn Dn+1 On ⋅ e On ⋅ e = Rn On +1 − On Osnove metalnih konstrukcija .

Centrisanje štapova ispune Osnove metalnih konstrukcija 33 .

Određivanje dužine izvijanja pritisnutih štapova Osnove metalnih konstrukcija 34 .

Montažni nastavci Sa podvezicama Sa čeonom pločom Osnove metalnih konstrukcija 35 .

220 320 110 100 110 417x10...300 4 4 110 60 4 4 4 4 4 320 100 300 180 5 5 4 110 60 4 320x25....Montažni nastavak donjeg zategnutog pojasa sa čeonom pločom i ukrućenjima 25 25 13 0 80 22 17 0 0 25 25 130x15.320 150 50 518 Osnove metalnih konstrukcija 36 ....518 150x10.....

Nepravilno konstruisanje montažnog nastavka Osnove metalnih konstrukcija 37 .

Položaj montažnih nastavaka Osnove metalnih konstrukcija 38 .

• broja čvornih limova (kod čvorova sa čvornim limom). • oblika poprečnih preseka pojasnih štapova i štapova ispune.Proračun i konstruisanje čvorova Proračun i oblikovanje detalja čvorova zavisi od: • tipa rešetkastog nosača (sa čvornim limom ili bez njega). Osnove metalnih konstrukcija 39 . • vrste spojnih sredstava (zavrtnjevi ili zavarivanje).

na mestu teorijskog čvora Osnove metalnih konstrukcija 40 .Rešetkasti nosači sa čvornim limom Čvorni limovi se oblikuju tako da: • imaju minimalne dimenzije i • da im je oblik jednostavan za izradu (po mogućstvu da imaj dve paralelne ivice) Do loma čvornog lima može da dođe lokalno u zoni unošenja sila iz štapova ispune. ili globalno po čitavoj visini čvornog lima.

Lokalna naprezanja čvornih limova σ= F F = ≤ σ dop A t ⋅ beff beff = bv + 2 ⋅ tg 30 ⋅ l v σ= F F = ≤ σ dop Aneto t ⋅ beff − n ⋅ d 0 ( ) Osnove metalnih konstrukcija 41 .

Naprezanja čvornog lima na mestu teorijskog čvora N = U n + Dn ⋅ cosα1 V = Dn ⋅ sin α1 M = N ⋅e Osnove metalnih konstrukcija 42 .

Veza čvornog lima sa pojasnim štapovima Kada se pojasevi prekidaju u čvoru Kada se pojasni štap ne prekida u čvoru Osnove metalnih konstrukcija 43 .

2 ÷ 1.5 ⋅ ( max On +1 − max On ) Osnove metalnih konstrukcija 44 .Određivanje razultante štapova ispune u čvoru Približno: Rmax = 1.

Određivanje rezultante štapova ispune Kada se težište veze čvornog lima sa pojasnim štapovima ne poklapa sa težištem pojasa. treba uzeti u obzir i moment ekscentriciteta! Osnove metalnih konstrukcija 45 .

1 2 ⋅ a1 ⋅ l 1 n= Dn ⋅ e Dn ⋅ e = ≤ σ w.u = (n M + n F )2 + VII2 VII = Dn+1 Dn+1 = ≤ σ w .u = n 2 + VII2 ≤ σ w.dop Aw . dop σ w.dop 2 Ww. 2 4 ⋅ a 2 ⋅ l 2 D Dn VII = n = ≤ σ w .Primer proračuna veze u čvoru rešetkastog nosača VII = ∆O ∆O = Aw 2 ⋅ a ⋅ l nM = nF = ∆O ⋅ h / 2 M = Ww 2 ⋅ a ⋅ l 2 / 6 F 2 ⋅ a ⋅ l eff ≤ σ w .dop σ w .dop Aw .1 2 ⋅ a1 ⋅ l1 / 6 46 Osnove metalnih konstrukcija .

ekscentričnim povezivanjem štapova ispune znatno se smanjuju dimenzije čvornih limova! Osnove metalnih konstrukcija 47 .Ekscentrično vezivanje štapova ispune Mp=R e = R h/2 Kod jako oštrih uglova između pojasnih štapova i štapova ispune.

Ekscentriciteti kod vertikalnog sprega Osnove metalnih konstrukcija 48 .

Ekscentrična veza na osloncu kod trougaonih rešetkastih nosača Osnove metalnih konstrukcija 49 .

Oblikovanje čvorova kod dvozidnih rešetkastih nosača Osnove metalnih konstrukcija 50 .

Čvor mostovskog glavnog rešetkastog nosača Osnove metalnih konstrukcija 51 .

Pančevački most

Osnove metalnih konstrukcija

52

Mala Rijeka

Osnove metalnih konstrukcija

53

Akaši Kaikio

Osnove metalnih konstrukcija

54

Rešetkasti nosači bez čvornog lima

Laki rešetkasti nosači!
Osnove metalnih konstrukcija 55

Veze bez čvornog lima kod srednje teških rešetkastih nosača Osnove metalnih konstrukcija 56 .

Prednosti u odnosu na klasične rešetkaste nosače: • manja težina. • šupljih profila kvadratnog ili pravougaonog preseka Osnove metalnih konstrukcija 57 .Rešetkasti nosači od šupljih profila Spadaju u rešetkaste nosače bez čvornog lima. • jeftinija antikoroziona zaštita (manji odnos O/A) • povoljniji aerodinamički oblik. • velike mognićnosti konstrukterskog i arhitektonskog oblikovanja Izrađuju se od: • šupljih profila kružnog poprečnog preseka. Veze u čvorovima se ostvaruju direktim zavarivanjem.

2 ≤ d i / d 0 ≤ 1.0 Obrada krajeva kružnih profila Osnove metalnih konstrukcija 58 .Rešetkasti nosači od šupljih profila kružnog poprečnog preseka 90 za Č0361 d /t ≤  59 za Č0561 0.

Redukcija poprečnog preseka Pojasni štapovi Štapovi ispune Osnove metalnih konstrukcija 59 .

10 mm} Osnove metalnih konstrukcija 60 .Čvorovi sa razmakom i preklopom λov = q ⋅ 100 [%] p g = max{t1 + t2 .

Primeri čvorova bez čvornog lima Osnove metalnih konstrukcija 61 .

Veze u čvoru sa čvornim limom Osnove metalnih konstrukcija 62 .

Rešetkasti nosači od šupljuh profila kvadratnog i pravougaonog poprečnog preseka Osnove metalnih konstrukcija 63 .

Potencijalni vidovi loma kod čvorova bez čvornog lima Osnove metalnih konstrukcija 64 .

Oblikovane čvora bi / b0 ≥ 0.4 33 za Č0361 b0 / t0 ≤  25 za Č0561 Osnove metalnih konstrukcija N1. Rd = 65 .

......260 180/180/5 L60/60/6....245 60 4 110 4 320x25......Krovni rešetkasti nosač od šupljih hladno oblikovanih profila 260 70 50 120 70 200 100 320 35 250 35 20 50 15 50 200x20..........200 100 4 4.610 6 120/100/4 4 2614 22 17 0 0 25 6 15 85 15 86 56 17 17 56 17 56 17 56 20 907 165x10.220 150x10..220 4 210 5 5 4 4 110 50 60 417x15..320 2614 10 4 4..381 3 220 4 210x20.000 4 70 4 4 220 320 100 300 90 180 5 4 4 110 60 4 4 4 4 4 5 5 4 75 125 200 608 220x8.300 4 417x10....907 4 6 4 6 13 0 80 4.518 1300 190x8.604 L60/60/6..608 180/180/5 245 165 4 4 2600 320 110 100 110 25 130x15......320 150 50 518 Osnove metalnih konstrukcija 19 50 25 60 120/100/4 4 5 25 66 ..

.200 100 907 165x10...000 4 70 4 4 5 4 4 90 75 125 200 2 608 Osnove metalnih konstrukcija 67 .608 4 4 2 4..Detalji oslanjanja Oslanjanje na čelični stub 417x15.610 6 120/100/4 4 2614 6 15 15 86 85 56 17 20 Pos 200 3 3 1300 190x8...604 L60/60/6.381 3 Oslanjanje na AB gredu 3-3 Pos 110 60 10 4..907 4 6 4 6 4 5 4......

Radionički nastavci kod rešetkastih nosača od šupljih profila Osnove metalnih konstrukcija 68 .

Montažni nastavci pomoću podvezica Osnove metalnih konstrukcija 69 .

Veze montažnih štapova ispune (dijagonala) za čvorni lim Zatezanje Pritisak Osnove metalnih konstrukcija 70 .

Oblikovanje montažnih nastavak sa čeonom pločom Osnove metalnih konstrukcija 71 .

dop 1 = = 2 2 1 Ns h e Nt Nt ∆N = N t − N w Presek 1-1: n = N s / Aw Presek 2-2: V// = N s / Aw n = N s ⋅ e / Ww 72 N s = ∆N / n Osnove metalnih konstrukcija .Montžni nastavci pomoću čeone ploče sa ukrućenjima N t > N w = Aw ⋅ σ w.

a rasponi od 25 do 100 m. stadioni. dvoslojne i višeslojne. Osnove metalnih konstrukcija 73 .Prostorni rešetkasti nosači • Predstavljaju svojevrsnu diskretizaciju površinskih nosača (ploča ili ljuski). • Sistemna visina se kreće od l/15 do l/25. izložbene hale). • Po broju ravni u kojima leže pojasni štapovi dele se na: jednoslojne. • Uglavnom se koriste kao krovni nosači (sportske dvorane.

Jednoslojne i dvoslojne prostorne rešetke Osnove metalnih konstrukcija 74 .

Dvostrani sistemi prostorne rešetke Osnove metalnih konstrukcija 75 .

Trosmerni sistemi rešetkastih nosača Osnove metalnih konstrukcija 76 .

velike mogućnosti konstrukcijskog oblikovanja. veća otpornost na dejstvo požara.Prednosti prostornih rešetkasti nosača • • • • • • • • • mala težina. laka i brza montaža. velika krutost (male deformacije). estetske prednosti. mogućnost preraspodele uticaja nakon eventualnog lokalnog gubitka nosivosti. Osnove metalnih konstrukcija 77 . manja visina. mogućnost serijske (industrijske) proizvodnje.

Oblikovanje čvorova Mero Oktaplatte Triodetic Unistrut Nodus Osnove metalnih konstrukcija 78 .

6 .otvor Osnove metalnih konstrukcija 79 .zavrtanj. 3 . 5 . 7 .navrtka.šuplji profil. 4 .konusni završetak.kugla. 2 .klin.Osnovni elementi sistema Mero 1 .

Montaža prostorne rešetkaste konstrukcije Osnove metalnih konstrukcija 80 .