Bala{evi}: Ne mo`e{ 30 godina varati publiku

+5-72+6Ě75'
7.+5#$107
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z nedjelja, 13. 11. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5823 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Ibi{evi}: Nije mi lopta odsko~ila jednom nego dva puta (Foto: I. [ebalj)
Prilog „Panorama“
BARA@ Vedad Ibi{evi}, nakon zeni~kih proma{aja, poru~uje
J
u~era{nji trening, prvi poslije
prve utakmice bara`a protiv
Portugala, selektor Safet Su{-
i} po~eo je ~estitkama fudba-
lerima na{e reprezentacije.
Nastup Pjani}a i D`eke na sta-
dionu Lu` nije upitan. Problem je
Papac koji je dobio temperaturu,
ali nema upalu plu}a, ve} virusnu
infekciju, ka`e dr. Reuf Karabeg.
- Na Lu`u trebamo pokazati da
znamo igrati i na boljoj podlozi. Ta-
mo }e vladati potpuno druga~iji uv-
jeti, a i nama }e biti lak{e igrati - po-
ru~uje Misimovi}. 64., 65. i 66. str.
Niko vi{e od mene nije `elio da postignem taj gol, ka`e Ibi{evi} zSu{i}: U Lisabonu ne smijemo brzo
i lako primiti gol zKo je „prodavao“ busen trave koji je u Zenici zasmetao Ronaldu
Srbija: Davutolu opet s prvim ljudima Srbije
HO]E LI TADI] I
JEREMI] ODOBRITI
SPORAZUM
Sarajevo: Odr`ana sjednica GO SBB BiH
ENTUZIJAZAM SDP-a
PONI[TILA JE
NESPOSOBNOST SDA
2. i 3. strana
4. strana
PRIJEDOR
Poginuo
Dragan
Teji}
ZENICA
U pucnjavi
dvojica
te`e ranjena 1
7
.

s
t
r
.
1
6
.

s
t
r
a
n
a

’AVAZ’ SAZNAJE
Midheta
Kurspahi} ide u
’Elektroprivredu’
7
.

s
t
r
a
n
a

Ekskluzivno: \or|e Bala{evi} za ’Avaz’
Dobar sam gost
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 2
Saop}enje FUP-a
Be{lija
umjesto Viki}a
XIz Federalne uprave
policije (FUP) ju~er je
stiglo saop}enje u kojem
se poja{njava za{to je pe-
nzionisan Dragan Viki}.
- Zakonom o policijskim
slu`benicima regulirano
je da policijskim slu`beni-
cima FUP-a prestaje radni
odnos s navr{enih 40 go-
dina mirovinskog sta`a.
Slu`ba za pravne i kadro-
vske poslove FUP-a u
svom redovnom radu
utvrdila je da u toku ove
godine pet policijskih
slu`benika ispunjava taj
uvjet za prestanak radnog
odnosa, me|u kojima je i
Viki}. Navedena zakonska
odredba je obavezna i ne
predvi|a nikakve izuzetke
- ka`e se u saop}enju.
Direktor FUP-a Dragan
Luka~ je, umjesto Draga-
na Viki}a, za komanda-
nta Specijalne policijske
jedinice imenovao Ibru
Be{liju, dosada{njeg Vi-
ki}evog pomo}nika, koji
du`nost preuzima 1. ja-
nuara 2012. godine.
Sud u Hrvatskoj
Glava{ ne mo`e
na izbore
XOdluka Dr`avne izbo-
rne komisije da Brani-
mir Glava{, osu|enik za
ratne zlo~ine nad sr-
pskim civilima u Osijeku
koji izdr`ava osmogo-
di{nju kaznu zatvora u
Zenici, mo`e biti nosilac
izborne liste, ne osigura-
va za{titu ustavnih vrije-
dnosti, saop}io je ju~er
Ustavni sud Hrvatske.
- Odgovornost za pravne
posljedice ustavnopra-
vno neprihvatljivih
odluka snose njihovi do-
nosioci - ocijenio je Sud.
SDS
BiH i RS na
prekretnici
XBiH i RS nalaze se na
prekretnici da li }e pro-
na}i put izlaza iz krize ili
}e u}i u jo{ ve}u neizvje-
snost. To je ju~er rekao
na Jahorini predsjednik
SDS-a Mladen Bosi} na
otvaranju Politi~ke aka-
demije SDS-a, ~iji je cilj
politi~ko obrazovanje
~lanova stranke.
- SDS se zala`e za formir-
anje Vije}a ministara
BiH i njegovo funkcioni-
sanje, kao i ostalih zajed-
ni~kih institucija na niv-
ou BiH na osnovu Dejto-
nskog sporazuma - rekao
je Bosi}, javlja Srna.
Ukratko
Viki}: Odlazi u penziju
Sjednica Glavnog odbora
(GO) Saveza za bolju budu}no-
st BiH (SBB BiH) odr`ana je
ju~er u Sarajevu. U uvodnom
izlaganju svog ekspozea, koji je
na sjednici GO usvojen kao
zvani~ni dokument stranke,
predsjednik SBB BiH Fahru-
din Radon~i} osvrnuo se na
te{ku ekonomsku i politi~ku
krizu u kojoj se nalazi BiH te
potcrtao da je situacija danas,
prema mnogim parametrima,
mnogo gora nego {to je to bio
slu~aj prije 13 mjeseci.
Neslo`na koalicija
- Ta~no se pokazuje da
politi~ke snage i politi~ke
stranke koje su nakon rata
BiH dovele u poziciju da
smo i dalje u Evropi prvi sa-
mo po broju siroma{nih, ne-
zaposlenih i po korupciji i
dr`avnoj mafiji, nemaju zna-
nja i `elje da pomognu vlasti-
toj zemlji, jer su im privatni
interesi, talovi, gola vlast i fo-
telje jedini prioritet - rekao
je Radon~i} i dodao:
- Dok traje ta jalova riva-
lska prepiska i sva|a, u oba
entiteta se `ivi sve gore. Entu-
zijazam koji se u SDP-u aku-
mulirao punih osam godina
dok je ta stranka bila u opozi-
ciji, ve} u prvoj godini vlasti
potpuno je poni{ten i po-
tro{en koaliranjem s tromom,
neinventivnom i dokazano
nesposobnom SDA.
- Kada su SDP-ovci i pro-
bali da naprave pozitivne pr-
omjene - a i takvih poku{aja
je do sada bilo nedovoljno -
upadali su u paukovu koalici-
onu mre`u SDA-ovske insta-
lirane korupcije, dugogo-
di{njih talova i najgorih kadr-
ovskih marifetluka, koji su
kontinuirano bili u slu`bi
dvadesetogodi{njeg gadafizi-
ranja bo{nja~ke politi~ke pr-
akse. Vjerovatno i do vas od
pojedinaca iz SDP-a dolaze
iskrene `alopojke {to nisu
koalirali s nama, Savezom za
bolju budu}nost, nego sa
SDA, s kojom - kako sami pr-
iznaju - shvataju da ne mogu
napraviti bilo kakve pozitivne
pomake - rekao je Radon~i}.
On je istakao da, „neovis-
no od neslo`ne koalicije ko-
ja je i personalno i ideolo{ki
potpuno konfuzna i kontra-
diktorna, njihova zajedni~ka
nesposobnost da budu efika-
sna vlast ve} sada od SBB
BiH pravi favorite na pre-
dstoje}im op}inskim izbor-
ima, a sigurno i na op}im
izborima za tri godine“.
Neugodna pitanja
- Ako smo sebi~ni, ako
smo vlastoljubivi, ako smo
`eljni fotelja i gole vlasti - a iskr-
eno se nadam da ne li~imo na
njih - zbog toga bismo trebali
SARAJEVO Odr`ana sjednica Glavnog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH
Akumulirani entuzijazam SDP-a
poni{tila je nesposobnost SDA
Kada probaju da naprave pozitivne promjene, upadaju u paukovu koalicionu mre`u SDA-ovske korupcije z Ne}emo
dozvoliti da javnost i bira~i ostanu u magli politi~kih i mafija{kih dezinformacija, rekao Radon~i} u ekspozeu
Sa sjednice GO: SBB BiH je favorit na predstoje}im izborima (Foto: F. Fo~o)
Izme|u ostaloga, ~la-
nstvu SBB BiH Radon~i} je
poru~io i da se moraju
„nau~iti braniti od kleveta
funkcionera i propagand-
nih ma{ina vladaju}ih stra-
naka, odnosno SDA“.
- Ne zaboravite, mnogi od
njih nisu sposobni da urade
ne{to dobro, ali su zato vrlo
sposobni da urade ne{to lo{e
i podlo protiv nas. Oni se nas
boje. Oni se boje Saveza za
bolju budu}nost i toga da
mi jedini imamo snage da se
obra~unamo s dr`avnom ma-
fijom, ratnom privatizacijom
i korupcijom, {to je osnovni
preduvijet da ova zemlja na-
pokon krene naprijed. Mi
ovu vrstu na{ih poznatih pr-
edizbornih poruka ponekad
i zaboravljamo, ali oni sigu-
rno ne zaboravljaju - njih je
strah, jer znaju da su uzeli
mnogo vi{e talova, da su na-
mjestili mnogo vi{e tendera
i privatizacija i obavili mno-
go vi{e mutnih poslova od Se-
nadera u Zagrebu - kazao je
predsjednik SBB BiH.
Jo{ gore, kako je rekao,
BiH i Sarajevo ne samo da ne-
maju snage da procesuiraju
dugogodi{nje privatizacijske
kriminalce i politi~ke tald`i-
je nego nemaju snage da ot-
po~nu proces koji je odavno
zavr{en u, primjerice, Srbiji,
gdje su uhva}eni i osu|eni
svi nalogodavci i izvr{ioci
politi~kih ubistava.
Mnogo vi{e kriminala od onog Sanaderovog
Iako, prema njemu, ne
treba padati u zamke i liko-
vanja ostra{}enih politi~ara
i deklariranih ~etnika iz RS
ili Srbije da je svaki vehabi-
ja terorista, Radon~i} smatra
i da ne treba biti previ{e pa-
metan pa shvatiti da kao
zemlja i narod zbog histor-
ijskih gre{aka SDA danas
imamo velike politi~ke i
ekonomske {tete.
- Bo{nja~ki politi~ki fa-
ktor, koji je kao tolerantna
opcija potreban ovoj zemlji,
gdje egzistiraju i srpski i hr-
vatski politi~ki faktor, i mu-
ltietni~ka ~etvrta opcija, zbog
vehabija dobija svoju perso-
nifikaciju u ne~emu {to ni-
je, niti ikada smije biti.
Problem vehabija je vrlo
kompliciran. Umjesto nas,
kao politi~ke opozicije i no-
ve stranke, njegovom
rje{avanju prvenstveno tre-
ba da doprinesu oni koji su
ga i stvorili ili tolerisali.
Zna~i, SDA mora na terenu
popraviti ono {to je 20 godi-
na zakuhavala. Islamska za-
jednica BiH i njene institu-
cije, uz svoju punu samosta-
lnost, siguran sam, uradit }e
svoj dio obaveza, a sve u ci-
lju da se {to manje dolazi u
situaciju da sigurnosne
slu`be i policija retroaktivno
djeluju kada su {tete ve}
u~injene - kazao je Radon~i}.
Velike politi~ke i ekonomske {tete
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 3
Pi{e: Almasa HAD@I]
(almasahadzic@avaz.ba)
Privatnost
ratnog zlo~inca
Komentar dana
Nepojavljivanje optu-
`enog ratnog zlo~inca Ra-
tka Mladi}a na posljednjoj
statusnoj konferenciji u
Ha{kom tribunalu obra-
zlo`eno je njegovim zdra-
vstvenim stanjem.
Sudija Alfons Ori
(Alphons Orie) prekinuo je
Mladi}evog branioca Lu-
ki}a u trenutku kada je
ovaj na~eo pri~u o njego-
vom zdravlju, sugeriraju}i
da o toj temi ne treba govo-
riti „tako javno“, ve} na za-
tvorenoj sjednici. Obra-
zlo`io je to jednostavnim
komentarom da informaci-
je o Mladi}evom zdravlju
(lo{em, op. a.) „poti~u
{pekulacije u javnosti“.
Nakon ovakvog stava
sudije Orija, s pravom se
postavlja pitanje mo`e li
zdravstveno stanje zlo~inca
koji odgovara za smrt hilja-
da nevinih ljudi biti pitanje
njegove privatnosti. Nije li
ovakav jedan proces i sve
{to ga prati pitanje javnog
interesa, odnosno prava ja-
vnosti, posebno `rtava, da
o zlo~incu sve znaju, pa i to
zbog ~ega nije pristupio u
sudnicu ili ho}e li uop}e bi-
ti spreman pratiti su|enje
ako do njega do|e.
Mladi}evo izuzetno lo{e
zdravstveno stanje i Sud i
Tu`ila{tvo u Hagu, po sva-
ku cijenu, `ele sakriti od ja-
vnosti, odnosno smjestiti u
zastore zatvorene sjednice.
Jer, objelodanjivanjem
prave istine o zdravlju sre-
breni~kog kasapina potvrdi-
la bi se ranija saznanja da je
Srbija skrivala Mladi}a sve
dotle dok fizi~ki i mentalno
nije doveden u stanje besko-
risnosti, a onda ga prodala
Tribunalu u Hagu za tapiju
kojom }e joj biti osiguran
put do ~lanstva u EU.
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a Ulrike Marija Knoc, ambasadorica
Njema~ke u BiH: Zavr{ite
vi{e ovu igru s pozicijama!
- Gospo|o Knoc, molimo Vas da
nam pomognete da vode}e poli-
ti~are u BiH dovedemo u neku emi-
siju s detektorom la`i i da im posta-
vimo pitanje: @elite li da BiH u|e u
EU? Garantiram da biste se iznena-
dili koliko bi bilo la`nih odgovora DA.
(Zijad Zeni~anin)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
X
Pitanje: Treba li ukinuti poziciju visokog
predstavnika u BiH kao {to to tra`i RS?
Poziciju visokog
predstavnika u BiH
ne treba ukinuti
A) Da, svakako 23,53 %
B) Ne, naravno 70,59 %
C) Ne znam 5,88 %
A
B
C
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
387.110
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
je zabilje`io „Google Analytics“
Otkrivanjem istine o zdravlju srebreni~kog
kasapina potvrdilo bi se da je Srbija skrivala
Mladi}a sve do njegove beskorisnosti
da se radujemo. Ali, ne}emo se
radovati {to nakon 21 izgu-
bljene godine vidimo da }e se
isto dogoditi i s naredne tri.
Zna~i, u smislu razvoja i evr-
opskih integracija, civilizaci-
jskih tokova, boljeg `ivota i
sveop}eg napretka koji ima
region, ova je zemlja pod
vla{}u SDA izgubila gotovo
~etvrt vijeka - poru~io je lider
SBB BiH.
Zato, kako je rekao, ne
~udi {to ovih dana visoki
du`nosnici SDA svoju histo-
rijsku odgovornost po-
ku{avaju prebaciti na svako-
ga, pa ~ak i na SBB BiH, kao
najmla|u stranku u BiH.
Pravila igre
- E, pa hajde da postavimo
nekoliko logi~nih pitanja: Je li
Savez za bolju budu}nost BiH
nakon rata postavio vi{e stoti-
na nesposobnih ministara ili
na hiljade jo{ nesposobnijih di-
rektora javnih preduze}a? Je-
smo li mi jaranskom privatiza-
cijom uni{tili na stotine neka-
da vrlo uspje{nih kompanija i
tako ostavili stotine hiljada
ljudi bez posla? Jesmo li mi,
mo`da, vodili dr`avu koja je
godi{nje gradila samo dva ki-
lometra autoputa, dok je u
Hrvatskoj, Albaniji i ~ak na
Kosovu taj prosjek 100 km. Je-
smo li mi doveli vi{e od
300.000 penzionera na ivicu
gladi i donosimo li mi odluke
o svakodnevnim poskuplje-
njima? Jesmo li mi varali bo-
rce, davali im la`na obe}anja,
a potom ih sudski gonili kao
ru{itelje ustavnog poretka? -
zapitao je Radon~i}.
Naglasio je i da je poenta
u tome da smo godinu pred
op}inske izbore spoznali
izbornu strategiju SDA, a
ta strategija je jednako glupa
i podla: po njoj, za sve {to u
BiH ne valja u minulih 20
godina, isklju~ivo su krivi
Radon~i} i SBB.
- Kao lideri opozicije, kao
mo}ne kadrovske ekipe, po-
~ev{i od ovog GO, dr`avnog,
federalnog i kantonalnih po-
slani~kih klubova, op}inskih
ili kantonalnih odbora SBB
BiH, te na{eg mnogobrojnog
~lanstva, mi ne}emo dozvoli-
ti da na{a javnost i budu}i bi-
ra~i ostanu u magli politi~kih
i mafija{kih dezinformacija i
znat }emo informirati ljude ko
je zemlju doveo do kolapsa i
ko je iz tog kolapsa jedino
mo`e izvu}i. Realno, mo`emo
je izvu}i samo mi - Savez za
bolju budu}nost BiH - naveo
je Radon~i}.
Istakao je i da s nivoa Pr-
edsjedni{tva SBB BiH te uz
podr{ku Glavnog odbora `eli
promovirati novu vrstu od-
govornosti za lokalne izbore,
a to je da se radi po principu
„svi za jednog - jedan za
sve“ i da se prije po~etka izb-
orne kampanje utvrde preci-
zna pravila igre.
- Ako u nekom kantonu,
u ve}em dijelu op}ina ne na-
pravimo odli~an izborni re-
zultat i ne dobijemo prvo ili
drugo mjesto po broju izabr-
anih vije}nika ili na~elnika,
ti op}inski odbori, ali i kanto-
nalni, pa i ~lanovi Glavnog
odbora ili Predsjedni{tva SBB
BiH, a isto se odnosi i na po-
slanike iz tog dijela dr`ave,
moraju razmi{ljati o svojoj
politi~koj odgovornosti -
rekao je Radon~i}.
F. KARALI]
Govore}i o potrebi pro-
cesuiranja privatizacijskog
i organiziranog kriminala,
politi~kih ubistava u BiH,
Radon~i} je iznio da poli-
ti~ki program i djelovanje
SBB BiH, kao lidera opozi-
cije, treba da sadr`avaju i tu
vrstu pravednosti.
Teroristi~ki akt
- Na{a je moralna, patri-
otska i ljudska obaveza da
kad-tad stvorimo politi~ke
uslove i javni milje da neovi-
sni istra`ni, policijski i
tu`ila{ki organi do|u do gla-
ve mafije. Ova vlast je, ina~e,
pala na ispitu sigurnosti
gra|ana. Teroristi~ki akt pr-
ema Ambasadi SAD u Sara-
jevu je posljedica nedostatka
dr`avni~ke mudrosti, vizije i
odgovornosti, {to je sve sku-
pa uzrokovalo da se na ove
prostore infiltrira vehabi-
zam - rekao je Radon~i}.
On je upozorio i da evro-
pske integracije nemaju alte-
rnativu, kao {to nema alterna-
tive ni „na{ pozitivan odnos
prema geostrate{kim intere-
sima i politici SAD“. Ra-
don~i} je dodao i da svako
ima pravo da prakticira vje-
ru na na~in kako on to oso-
bno `eli. Ali, upozorio je i da
„niko nema pravo da ru{i tr-
adiciju dugu nekoliko stolje}a
i unosi nemir me|u vjernike,
ali i sve druge ljude neovisno
od vjerske pripadnosti“.
- Mo`da ste u kontekstu
rasprava {to su pokrenute
zbog vehabija primijetili da je
plasirana la` i teza da su me-
ne i SBB na proteklim izbo-
rima podr`ale vehabije i radi-
kalne muslimanske struje.
Kao {to znate, ~injenice su po-
tpuno precizne. Ja nikada ni-
sam bio u Mao~i i na tom
izbornom mjestu apsolutno je
pobijedio jedan drugi kandi-
dat za bo{nja~kog ~lana Pre-
dsjedni{tva - rekao je Ra-
don~i} i dodao:
- Objavili su i la` da je
na na{oj listi za predsjedni-
ka RS kandidat bio i na{
~lan, navodni vehabija. Ali,
to srebreni~ko dijete, Sa-
dmir Nuki}, koje je pro{lo
kataklizmu genocida i na{
~lan, poslalo im je demanti
i argumentirano ih je posti-
dio, ako takvih osje}anja
kod njih uop}e mo`e biti.
Nismo htjeli javno pole-
misati, ali ako nas na to tje-
raju i to na na~in da nam
la`no i vrlo zlonamjerno i
opako prebacuju svoje hi-
storijske grijehe, onda }u
biti vrlo direktan.
Mud`ahedine i vehabije
na prostore ex-Jugoslavije,
a time i u BiH, dovela je i
za to je isklju~ivo odgovo-
rna SDA. Kao {to se zna, ja
sam svaki dan rata proveo
u opkoljenom Sarajevu, bio
sam pripadnik Armije BiH,
i ~lan kabineta na~elnika
{taba i znam isto {to znate
i vi: nama nisu bili potre-
bni nikakvi mud`ahedini.
Mi smo na raspolaganju
imali dovoljno na{ih hrabr-
ih momaka i patriota koji
su bili spremni da ginu u
odbrani ove zemlje, te nam
nije bila potrebna pomo} u
ljudstvu, ve} nam je zbog
embarga bilo potrebno sa-
mo oru`je! Me|utim, i ovd-
je je novac bio presudan, pa
su mud`ahedini i vehabije
lako instalirani me|u nas
kao narod - rekao je Ra-
don~i}.
SDP ih spasio
Oni koji su doveli veha-
bije u nekom me|ukontine-
ntalnom vjerskom zanosu
bili su, kako je rekao Ra-
don~i}, inspirirani, i to sve
doskora, feudalnim na~inom
upravljanja zajednicama u
kojim su muslimani domi-
nantni.
Zbog toga je predsje-
dnik SBB BiH jo{ naglasio:
- Nemojmo biti naivni
da i u BiH nije bilo onih
koji su se nadali da }e na
vlasti ostati najmanje 40
godina, kako je to bilo u je-
dnopartijskom sistemu Sa-
veza komunista, ili da }e,
po principu ekskluzivnih
predstavnika svog naroda,
usred Evrope instalirati
vlast po Mubarakovom ili
Gadafijevom receptu.
Zahvaljuju}i „arapskom
prolje}u“, u Egiptu i Libi-
ji i nekim drugim zemlja-
ma sru{eni su vi{edeceni-
jski totalitarni re`imi koji
su bili personificirani u li-
ku jednog vo|e.
To se Bo{njacima du`e
od dvije decenije nudi na isti
na~in, ali u skrivenom poli-
ti~kom pakovanju. Umje-
sto jednog nezamjenjivog
vo|e na vlasti, nama se dvi-
je decenije name}e neza-
mjenjivost jedne muslima-
nske stranke na vlasti. Nar-
od je, ako se saberu glasovi
SDP-a i SBB BiH, domina-
ntno htio promjene i pro-
mjenu te situacije. Ali, SDP
je izborom SDA za svog ko-
alicionog partnera prakti~no
omogu}io pre`ivljavanje
spomenutog anahronog po-
liti~ko-vjerskog koncepta i
sada neka snosi ekonomske,
politi~ke i socijalne posljedi-
ce svoje odluke - zaklju~io je
Radon~i}.
Radon~i}: Kad-tad do}i do glavne mafije
Odgovornost zbog dovo|enja vehabija u BiH
Armiji BiH nisu bili potrebni
mud`ahedini, ve} oru`je!
U procesu gadafizacije, umjesto jednog nezamjenjivog vo|e na
vlasti, nama se dvije decenije name}e nezamjenjivost jedne
muslimanske stranke na vlasti
Na ju~era{njoj sjednici,
na kojoj su, osim 125 ~lano-
va GO, prisustvovali i posla-
nici stranke s raznih nivoa
zakonodavnih tijela, pri-
hva}ena je Informacija Pr-
edsjedni{tva SBB BiH o
rezultatima provedenih
izbora u organima Saveza
na op}inskim i kantonaln-
im nivoima. Usvojen je i pr-
ijedloge Radne grupe o im-
enovanjima savjeta, odbora
i komisija za razli~ite dr-
u{tvene oblasti.
Me|u 443 ~lana ovih
tijela su, izme|u ostalih, i
dva akademika, 50 dokto-
ra nauka, 40 magistara,
268 s visokom stru~nom
spremom, te 121 `ena i
72 mlada ~lana SBB BiH.
Na sjednici su govorili
~lanovi GO SBB BiH ili dr-
ugih organa Mirsad \ug-
um, Mirsad \onlagi}, Mu-
nib Jusufovi}, Mirza Usta-
muji}, Adnan Ba{i}, Enes
\ulovi}, Nermin Be}irbe-
govi}, Husein Cami}, Hi-
dajet Memi}, Namik Mu-
ratovi}, Muamer Jarovi},
Nurija Deli}, Ejub Topi} i
Enver Had`i}.
Dva akademika,
50 doktora nauka...
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 4
Razgovori
Halilovi} primio
Mejna
XMinistar za ljudska pr-
ava i izbjeglice BiH dr.
Safet Halilovi} sa sara-
dnicima u nastupnu po-
sjetu primio je novoime-
novanog predstavnika
UNHCR-a u BiH Endrju
Mejna (Andrew Mayne) s
kojim je razgovarao o na-
stavku saradnje Ministar-
stva i ove UN agencije u
realizaciji ~etiri veoma
bitna projekta pomo}i
ugro`enim kategorijama
stanovni{tva u BiH.
Vlada FBiH
Mi{ljenje o
Evropskoj povelji
XNa osnovu prijedloga
Federalnog ministarstva
za rad i socijalnu politiku
Vlada FBIH prihvatila je
mi{ljenje koje se odnosi
na Evropsku socijalnu po-
velju.Potpisnici Povelje
bez obzira dolaze li iz
dr`ava Vije}a Evrope ili s
drugih kontinenata, u
mi{ljenju se ukazuje i na
~injenicu da u BiH nema
uvjeta za pro{irenje pri-
mjene prava iz Evropske
socijalne povelje i na
dr`avljane zemalja koje
nisu potpisnice Evropske
socijalne povelje.
Bud`et RS
Manje za ’Caritas’
i ’Merhamet’
XU bud`etu RS za nare-
dnu godinu smanjeni su
teku}i grantovi za rad
udru`enja i organizacija
civilnih `rtava rata
Bo{njaka i Hrvata, kao i
dobrotvornom dru{tvu
„Merhamet“ i „Caritasu“
u tom entitetu, javlja Fena.
Nacrtom bud`etskog okvi-
ra za 2012. teku}i grant za
rad „Merhameta“ je umje-
sto 200.000 predvi|eno
135.000 KM, a „Caritasu“
bi, umjesto 150.000, treba-
lo pripasti 135.000 maraka.
Prva skup{tina
Ukinuti kategoriju
`iranata
XPredsjednik Udru`en-
ja za za{titu `iranata BiH
Jovica Cvjetkovi} izjavio
je da treba ukinuti kate-
goriju `iranata, jer ona
predstavlja jednu od na-
jugro`enijih kategorija
stanovni{tva u BiH.
Cvjetkovi} je na ju~er odr-
`anoj Prvoj skup{tini Udr-
u`enja za za{titu `iranata
BiH u [amcu rekao da }e
Udru`enje stati iza svakog
prevarenog `iranta, pose-
bno kada je ugro`ena njiho-
va imovina.
Ukratko
Mejn i Halilovi}: Mnogo
prioriteta
ISLAMSKA ZAJEDNICA Turski {ef diplomatije ponovo s prvim ljudima Srbije
Davutolu: Sna`na inicijativa Tadi}: Kakvu igru igra Jeremi}: Odlasci u Tursku
Ju~era{nja posjeta tur-
skog ministra vanjskih po-
slova Ahmeta Davutolua
(Davutoglu) Beogradu, gdje
se ponovo susreo s predsje-
dnikom Srbije Borisom Ta-
di}em i srbijanskim kolegom
Vukom Jeremi}em, kako
nam je potvr|eno iz vi{e
izvora, trebala bi predsta-
vljati „ulazak u zavr{nu fazu
usagla{avanja sporazuma o
povratku duhovnog i institu-
cionalnog jedinstva Islamske
zajednice u Srbiji“.
Intenzivni susreti
Sporazum bi, kako je
„Avaz“ prvi objavio, trebali
u Istanbulu potpisati reisu-
l-ulema IZBiH dr. Mustafa
ef. Ceri} i predsjednik Dija-
neta i novi turski reis, {ejh
Mehmed Gormez.
Portparol turskog {efa di-
plomatije Seld`uk Unal po-
tvrdio je za „Avaz“ da je Da-
vutolu s najvi{im zvani~ni-
cima Srbije razgovarao o br-
ojnim pitanjima, uklju~uju}i
i situaciju u Sand`aku. Zani-
mljivo je da je ovo ~ak tre}i
susret Davutolua i Jeremi}a u
posljednje tri sedmice. Neda-
vno je, naime, Jeremi} bez ve-
like pompe boravio u Tur-
skoj.
- Ministar Davutolu je s
predsjednikom Srbije Bori-
som Tadi}em, a potom i s
ministrom vanjskih poslova
Vukom Jeremi}em na ra-
dnom ru~ku diskutirao o
bilateralnim odnosima, pro-
cesima na Balkanu te nara-
vno, o pitanju Sand`aka.
Iskreno se nadamo da }e pr-
ocesi koji su pokrenuti u
pogledu rje{avanja nekih pi-
tanja u tom dijelu Srbije bi-
ti okon~ani na zadovoljstvo
svih - kazao nam je Unal.
Davutolu se, kako nam je
rekao Unal, susreo i s
bo{nja~kim ~lanovima Par-
lamenta Srbije.
Ipak, jo{ nema naznaka
kada bi sporazum trebao bi-
ti potpisan, ali svi vjeruju da
bi se to trebalo dogoditi
uskoro. Istina, portparol
Unal, tako|er, nije mogao
dati preciznu informaciju o
tome kada }e biti potpisan
ovaj dokument, ali je dodao
da }e javnost o tome biti na
vrijeme obavije{tena. Ina~e,
odre|ena saznanja ukazuju i
na „zatezanja Srbije“ u po-
gledu realizacije sporazuma.
- Iako Davutolu dolazi,
kona~an ishod cijelog proce-
sa jo{ nije izvjestan. Do po-
nedjeljka (sutra, op. a.) imat
}emo izvjesniju situaciju -
kazao je „Avazu“ izvor iz vr-
ha Islamske zajednice.
Most prijateljstva
Iako dr`ava Srbija zva-
ni~no ne u~estvuje u cije-
lom procesu, zeleno svjetlo
njenog vrha bi itekako
olak{alo implementaciju
dokumenta, te stvorilo uvje-
te za ve}u nezavisnost Isla-
mske zajednice u koju se
politika vi{e ne bi smjela
mije{ati. Ipak, iz krugova IZ
nagla{eno je da „Srbija ne}e
imati kona~nu rije~ oko
sporazuma i da }e on biti
potpisan pristali oni na nje-
ga ili ne“. Neslu`beno, Ta-
di} i dalje nastoji „skupo pr-
odati ko`u“ i ostaviti utisak
da nije dozvolio Turskoj
mije{anje u unutra{nje stva-
ri Srbije, {to Turska, done-
kle, shvata i tolerira.
Izvori iz IZ tvrde da treba
dati prostora i ministru Davu-
toluu i turskoj diplomatiji
da stvore preduvjete za bolje
odnose u na{em regionu. Je-
dan od temeljaca tih dobrih
odnosa jeste i nezavisnost
vjerskih zajednica, odnosno
jedinstvo IZ u Srbiji.
Kako je za turski „Huri-
jet“ kazao neimenovani vi-
skopozicionirani turski diplo-
mata, cilj razgovora sa sr-
pskom stranom jeste usposta-
vljanje jedinstvene Islamske
zajednice u Srbiji. Prema is-
tom izvoru, „Srbija je zahti-
jevala tursko u~e{}e u rje{ava-
nju ovog problema“ i da „ci-
jeli proces vode dvojica mini-
stara vanjskih poslova u ~es-
tim razgovorima ‘u ~etiri
oka’“, jer „Turska vidi sa-
nd`a~ki region kao most pr-
ijateljstva sa Srbijom“.
Srbijanski mediji {pekuli-
raju i da bi premijer Srbije
Mirko Cvetkovi} krajem
idu}e sedmice trebao otputo-
vati u Tursku na razgovore s
turskim zvani~nicima.
F. VELE - T. LAZOVI]
Dr`avno tu`ila{tvo ju~er
je Sudu BiH uputilo prije-
dlog za odre|ivanje pritvora
Emrahu Fojnici (20) iz Go-
nje Mao~e, osumnji~enom za
krivi~no djelo terorizma.
Pripadnici SIPA-e u pone-
djeljak su uhapsili Emraha
Fojnicu, ~iji identitet nije bio
otkriven javnosti, na podru~ju
Gornje Mao~e, a u okviru
istrage o nedavnom terori-
sti~kom napadu na Ambasa-
du SAD u Sarajevu koji je
po~inio Mevlid Ja{arevi}.
Mjera pritvora predlo`ena
je nakon {to je nadle`ni tu`ilac
ju~er ispitao Fojnicu. On je od
Suda BiH zatra`io odre|iva-
nje pritvora zbog opasnosti da
bi osumnji~eni boravkom na
slobodi mogao prikrivati do-
kaze te utjecati na svjedoke ili
sau~esnike radi onemogu}ava-
nja prikupljanja dokaza i pr-
ovo|enja istrage.
Nakon hap{enja Fojnica je
bio pod nadzorom SIPA-e, a
prekju~er je predat Tu`ila{tvu
BiH, gdje je ju~er saslu{an.
SIPA je u okviru akcije
izvedene po nalogu Tu`ila{tva
BiH prethodnih dana izvr{ila
pretrese na vi{e lokacija u
BiH, izme|u ostalih, u mjestu
O{ve kod Maglaja, Maglaju i
Gornjoj Mao~i.
Prema na{im informaci-
jama, uhap{eni Fojnica, ko-
ji je ~lan vehabijske zaje-
dnice iz Mao~e, danas }e bi-
ti saslu{an u Sudu BiH, na-
kon ~ega }e biti poznato
ho}e li mu biti odre|en pr-
itvor. A. Nu.
Ho}e li Tadi} i Jeremi} dati
zeleno svjetlo za sporazum
Iskreno se nadamo da }e procesi biti okon~ani na zadovoljstvo svih, ka`e Unal zDo ponedjeljka }e biti izvjesnija situacija
Glavni muftija IZ u Srbi-
ji Muamer ef. Zukorli} rani-
je je kazao da je osnovna odr-
ednica tog sporazuma o po-
vratku jedinstva IZ „konti-
nuitet IZ sa sjedi{tem u No-
vom Pazaru, s duhovnim
centrom u Sarajevu i sa
Me{ihatom na ~elu“, te da }e
on li~no ostati na funkciji sa-
nd`a~kog muftije. Pojasnio
je da je jedna od odredaba
dokumenta i amnestija pri-
stalica samozvanog reisa
Adema Zilki}a, s tim da
sam Zilki} vi{e ne bi mogao
imati vjersku ulogu.
Prema rije~ima glavnog
muftije, jedan od uvjeta ko-
ji je za ovu IZ jedino pri-
hvatljiv jeste da sporazum
potpi{u samo {ejh Mehmed
Gormez i reis Mustafa ef.
Ceri}, a da „dr`ava Srbija
mo`e birati ho}e li podr`ati
sporazum ili ne“.
Srbija mo`e birati
Zatra`en pritvor za osumnji~enog za terorizam
Danas saslu{anje Emraha Fojnice
pogledi
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 5
Begovi}: Sa~uvao mre`u
Ako ih pitate da li bi vi{e
voljeli vrhunskog napada~a
ili vrhunskog golmana, sigu-
rno bi bilo mnogo trenera
koji bi se odlu~ili za ovo dr-
ugo. Te{ko je zamisliti vrhu-
nsku ekipu bez odli~nog go-
lmana, koji je u stanju odbr-
anama timu utabati put do
pobjede, a mi smo u Asmiru
Begovi}u dobili upravo je-
dnog takvog.
Dvadeset~etverogodi{nji
Begovi} preksino} je odli~no
~uvao mre`u pod naletima
Portugalaca. Ulijevao je sigu-
rnost, ~ime je svakako i
olak{ao posao svojim sai-
gra~ima, jer svakom stoperu
je druga~ije kada zna da je iza
njega golman koji mo`e ispr-
aviti njegovu gre{ku.
Predstava golmana iz Pr-
emijer lige u Zenici svakako
je veliko ohrabrenje pred
revan{ u Lisabonu, u kojem
}e Begovi}, zasigurno, biti na
jo{ ve}im isku{enjima.
Asmir je ro|en 20. juna
1987. u Trebinju. Pro{ao je
{kolu fudbala Portsmuta, ~iji
je ~lan bio od 2005. do 2010.
godine, da bi prelaskom u
Stouk pro{le godine postao
jedan od najboljih ~uvara
mre`e u engleskoj Premijer
ligi. Njegova odluka da dres
Kanade zamijeni onim svo-
je domovine, odu{evio je sve
istinske navija~e BiH. O`en-
jen je Engleskinjom i ima
k}erkicu. M. T.
RS tra`i hitno
ukidanje pozicije vi-
sokog predstavnika u
BiH, „s ciljem obno-
ve ustavne vladavine i
vladavine zakona u
BiH“, navodi se u 6.
izvje{taju RS upu-
}enom Vije}u sigur-
nosti (VS) Ujedinje-
nih naroda (UN), koji
je, uz pismo entite-
tskog predsjednika Milorada
Dodika, dostavljen genera-
lnom sekretaru UN-a i ~lani-
cama VS, prenijela je Srna.
- RS smatra da nakon 16
godina mira jednostavno ne-
ma opravdanja za daljnje pr-
isustvo visokog predstavni-
ka u BiH, koji kr{i
ljudska i demokra-
tska prava gra|ana
BiH, spre~ava eko-
nomski razvoj, uspo-
rava EU integracije i
podriva postizanje
konsenzusa u dr`avi -
ka`e se u ovom
izvje{taju i isti~e da je
„visoki predstavnik
u BiH nastavio s ne-
zakonitim radnjama i drama-
ti~no prekora~io svoj ma-
ndat iz Aneksa 10 Dejto-
nskog sporazuma, koji mu
daje ovla{}enja kao koordi-
natoru aktivnosti me|unar-
odne zajednice i posredniku
izme|u doma}ih strana“.
Spec
z[anse za skoro formiranje vlasti na nivou BiH su ma-
le, jer su svi dogovori prepu{teni liderima politi~kih pa-
rtija, {to nije dobro.To je za Radio Slobodna Evropa
rekao ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}.
Li~nost dana Asmir Begovi}
Ohrabrenje
pred revan{
Na{ golman ulijevao sigurnost i sprije~io
Portugalce da postignu gol
RS uputila izvje{taj u VS UN-a
Tra`e hitno ukidanje
visokog predstavnika
Razgovarala:
Amela KESEROVI]
Oleksandr Lev~enko,
ambasador Ukrajine u BiH i
Hrvatskoj, u intervjuu za
„Dnevni avaz“ ocjenjuje da
su doma}i politi~ki lideri u
na{oj zemlji ti koji moraju
posti}i kompromis kako bi
dr`avi osigurali opstanak i
bolju budu}nost.
- Stoga se pridru`ujem po-
zivima me|unarodne zajedni-
ce {estorici strana~kih lidera u
BiH da ispune svoju demokr-
atsku odgovornost prema
gra|anima i postignu kona~an
dogovor o formiranju Vije}a
ministara - ka`e Lev~enko.
Dejtonski princip
† Koliko je, prema Vama,
mirno promatranje i na ne-
ki na~in pasivna politika
Zapada spram destabiliza-
cije na{e zemlje od RS, pa i
Srbije, doprinijela produ-
bljivanju unutra{nje krize
u BiH?
- @elim, prije svega, ista}i
da Ukrajina bezrezervno po-
dr`ava teritorijalni integritet
i suverenitet BiH. Dejto-
nski princip - dva entiteta,
tri konstitutivna naroda mo-
ra se po{tivati, ali uz nezao-
bilazni uvjet ravnopravnosti
svih gra|ana BiH.
Ne vjerujem da postoji
prijetnja stabilnosti u BiH
od RS ili Srbije, ili bilo ko-
ga tre}eg. Nijedan odgovor-
an politi~ar danas se ne bi
usudio ozbiljno pri~ati o po-
djeli BiH ili o nekim terito-
rijalnim kompenzacijama u
regionu.
[to se ti~e me|unarodne
zajednice, ne bih se saglasio
s tvrdnjom da ona samo mi-
rno promatra situaciju u
BiH. Mi{ljenja sam da je
EU itekako aktivna u BiH.
Prisjetimo se samo munjevi-
te reakcije EU na situaciju na-
stalu zbog rje{enja RS da se
provede referendum u tom
entitetu. Vidim i sna`ne po-
ruke i anga`man ameri~ke
administracije, koja ula`e pu-
no napora, ali i finansijskih
sredstava da pomogne BiH
prevazi}i probleme.
† U kojim podru~jima
ekonomije i politike Va{a
zemlja vidi strate{ki inter-
es u BiH?
- BiH }e uvijek imati po-
seban zna~aj za Ukrajinu,
jer na podru~ju va{e zemlje
`ivi ukrajinska nacionalna
manjina. Osim toga, BiH
po svom geostrate{kom po-
lo`aju i ukupnim karakteri-
stikama ima veliki zna~aj
za stabilnost jugoisto~ne
Evrope. Stoga mi pa`ljivo pr-
atimo situaciju u BiH i u re-
giji op}enito.
Zainteresirani smo za da-
ljnji razvoj bilateralne sara-
dnje s BiH i to na svim po-
dru~jima, politi~kim, kultu-
rnim i, prije svega, ekono-
mskim. Na`alost, danas se ne
mo`emo pohvaliti da taj po-
tencijal iskori{tavamo u pu-
noj mjeri. Na{a bilateralna
razmjena, iako je zna~ajno
porasla u posljednje dvije
godine, jo{ je na niskoj razi-
ni. U 2010. godini imali smo
tek oko 23 miliona ame-
ri~kih dolara robne ra-
zmjene, a za {est
mjeseci ove go-
dine imamo ve}
44,8 miliona.
Vizni re`im
†[ta to ko-
nkretno zna~i
kada je rije~
o privrednoj
saradnji?
- Za niz
firmi iz BiH
ukrajinsko
tr`i{te je oda-
vno poznato.
Jo{ u doba
biv{ih dr`ava,
SSSR-a i
SFRJ, bh.
gra|evinske
firme mnogo
su radile u Uk-
rajini. U mojoj
zemlji dobro po-
znaju lijekove
koje proizvodi
„Bosnalijek“.
Ukrajina je na
bh. tr`i{tu tra-
dicionalno pr-
edstavljena
metalnim pro-
izvodima.
Me|utim,
moram pri-
znati da je
BiH jo{ „ter-
ra incognita“
za ve}inu
Ukrajina-
ca. Uzrok
tome je i
postoje}i
vizni re`im
izme|u na{e
dvije zemlje.
Nadam se
da }e u na-
jskorije vrije-
me ovaj pro-
blem biti ri-
je{en. Mislim
da prostora za
razvoj sara-
dnje ima, prije
svega u poljo-
privredi, turi-
zmu, energetici.
Ima mogu}nosti
i u razmjeni inv-
esticija.
Bijes i nezadovoljstvo
zbog te{ke ekonomsko-poli-
ti~ke situacije u na{oj zemlji
gra|ani su po~eli ispoljavati
na razne na~ine. Tako su
prekju~er na ulicama u centru
Sarajeva osvanuli i plakati sa
slikama lidera SDA Sulejma-
na Tihi}a, SDP-a Zlatka La-
gumd`ije, SNSD-a Milorada
Dodika, SDS-a Mladena Bo-
si}a, HDZ-a Dragana ^ovi}a
i HDZ-a 1900 Bo`e Ljubi}a.
Nepoznati po~inilac ili
vi{e njih oblijepili su plaka-
tima s njihovim likovima i
porukom „Ujedinjeni u ne-
radu i kriminalu!“ vanjski
zid kod sarajevske Gradske
tr`nice, koji gleda na najpr-
ometniju ulicu za {eta~e, Fe-
rhadiju.
Plakati su mamili pogle-
de znati`eljnih gra|ana ko-
ji su zastajali i komentirali
plakate. Isti~u da je ovo je-
dan od na~ina izra`avanja
nezadovoljstva prema vla-
stima koje su ovaj narod do-
vele do bezizlazne situacije
zbog bijede i siroma{tva.
Plakati su ubrzo uklo-
njeni, a ve} ju~er nije ih bi-
lo. A. Nu.
Dodik: Poslao
i svoje pismo
Gra|ani na razne na~ine izra`avaju nezadovoljstvo stanjem u zemlji
(
F
o
t
o
:

S
.

S
a
l
e
t
o
v
i
}
)
INTERVJU Oleksandr Lev~enko, ambasador Ukrajine u BiH i Hrvatskoj
Ukrajina bezrezervno podr`ava teritorijalni integritet i suverenitet
BiH z Za niz firmi iz BiH ukrajinsko tr`i{te je odavno poznato
Lideri stranaka osvanuli na plakatima u Sarajevu
„Ujedinjeni u neradu i kriminalu!“
Niko ozbiljan ne
`eli podjelu BiH
Lev~enko:
Kona~no
formirati
Vije}e
ministara
(Foto: B. Nizi})
mozaik
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 6
[ta drugi pi{u
z Ameri~ki par Rejmond Donaldson (Raymond) i
Meri Martin (Mary) vjen~ali su se tr~e}i njujor{ki ma-
raton. Da bi vjen~anje bilo valjano, pobrinuo se sve}enik,
koji je ujedno i maratonac. Prstenje su razmijenili i po-
ljubili se u blizini oznake za prvu milju maratona dok
su ih iz publike gledala 22 ~lana porodice.
Astronomi su otkrili dvije
maglice sa~injene od prada-
vnog plina za koji se smatra da
je prvi materijal koji je u po~et-
noj, ranoj fazi gradio svemir.
Dana{nje galaksije satka-
ne su od mnogobrojnih he-
mijskih elemenata i spojeva
poput ugljika i kisika, no ne-
posredno nakon velikog pr-
aska svemir nije obilovao
takvim bogatstvom struktu-
ralnog materijala.
Dvije maglice pradavnog
materijala udaljene su 11
milijardi svjetlosnih godi-
na od na{e planete, a nau~ni-
ci su detaljnim prou~ava-
njem otkrili da ne sadr`e tr-
agove ‘’novijih’’ materija
poput kisika, ugljika, nitro-
gena ili silikona, koje se na
Suncu ili planetama nalaze u
izobilju.
Britanac Sid Prior radio
je u jednom trgova~kom la-
ncu posljednjih 20 godina.
Postao je najstariji radnik u
ovoj dr`avi.
Tokom `ivota bio je zapo-
slen na razli~itim mjestima, a
tokom Drugog svjetskog rata
{est godina proveo je na ra-
ti{tima. Me|utim, od svoje 14.
godine nije bio nezaposlen.
Sid tvrdi da je upravo u
te{kom radu tajna sre}e i
dugog `ivota. No sada, kada
mu se bli`i 97. ro|endan,
ka`e da je ipak do{lo vrijeme
za dru`enje s prijateljima i
odlaske u pozori{ta.
Rade}i s mla|im ljudima,
Sidu je pomoglo da ostane
mlad u srcu. Njegovi {efovi
nagla{avaju da im je bila ve-
lika ~ast imati Sida za svog
zaposlenika, dodaju}i kako
mu `ele ugodnu i mirnu pe-
nziju.
Nakon napornog rada
Sa 96 godina u
zaslu`enu penziju
U te{kom radu tajna sre}e i dugog `ivota
Spec
OBAVILI HAD@ Petim avionom doputovala i posljednja grupa
Povratak bh. had`ija
Prvi susret s Kabom je neopisiva radost i najve}a `elja svakog muslimana
Posljednja grupa od uku-
pno 1.000 had`ija iz BiH
koji su putovali avionima
doputovala je sino} na Sara-
jevski aerodrom. Had` su
ove godine u organizaciji
Ureda za had` iz BiH obavi-
la ukupno 1.434 vjernika iz
BiH. Nezim ef. Halilovi},
direktor Ureda za had` pri
Rijasetu Islamske zajednice
u BiH, bio je me|u putnici-
ma koji su sino} do{li petim
avionom u kojem je bilo 200
putnika.
Iz Ureda za had` ka`u da
je ostalih 800 vjernika koji su
se odlu~ili putovati avio-
nom sretno i bez ikakvih
problema prethodnih dana
sletjelo na Aerodrom.
Hasan Eminovi} had`
kao petu temeljnu du`nost
svakog muslimana obavio
je pro{le godine. Ove godi-
ne je u svojstvu bedela na
had` i{ao za svog oca, koji
zbog godina nije bio u sta-
nju i}i.
- Obred had`a je za ljude
do 65 godina, jer je potrebna
fizi~ka i duhovna snaga. @ao
mi je {to on nije mogao i}i,
jer je had`ija gost ~asnih i
svetih mjesta Kabe i Meke.
Prvi susret s Kabom je neo-
pisiva radost i najve}a `elja
svakog muslimana. Tu ~ov-
jek moli za oprost i ~isti se
od grijeha, moli za milost,
zdravlje, nafaku, bereket... -
rekao je Eminovi}.
On je istakao da su
osje}anja had`ija toliko
izra`ena kao da su dodirlji-
va, bez obzira jesi li tamo bio
jednom ili vi{e puta.
A. Nu.
Tri studentice Fakulteta
sestrinstva Sor - Tordelag iz
Trondhajma u Norve{koj
zavr{ile su dvomjese~nu stu-
dentsku praksu na Univerzi-
tetsko-klini~kom centru
(UKC) u Tuzli, gdje su bo-
ravile u okviru realizacije
programa saradnje njihovog
fakulteta i UKC-a.
Hilde Kristin Storm, Gu-
ro Austlid i Tonje Gjostol
praksu su obavljale na vi{e
klinika UKC-a, gdje su se
upoznale s na~inom rada
medicinskog osoblja, te akti-
vno u~estvovale u svim dne-
vnim obavezama.
- Ovo je predivno isku-
stvo koje ne}emo zaboraviti.
Svi su prema nama bili tako
srda~ni, po~ev{i od glavne se-
stre Safije, kolega medici-
nara, pa do ljekara na klini-
kama na kojima smo radile.
I {to je najva`nije, mogle
smo dosta toga nau~iti - ka-
zala nam je Tonje Gjostol,
koju smo skupa s kolegicama
zatekli na Klinici za kardio-
vaskularne bolesti.
Budu}e medicinske se-
stre iz Norve{ke svoju sestr-
insku praksu obavljaju u okvi-
ru Internacionalnog proje-
kta koji je s Fakultetom sestr-
instva u Trondhajmu u septe-
mbru 2010. godine potpisao
tuzlanski UKC. Ovo je ve} dr-
uga grupa studenata tog faku-
lteta koji svoju praksu obavlja-
ju u Tuzli. A. HAD@I]
Saradnja fakulteta
Budu}e medicinske sestre iz
Trondhajma na praksi u Tuzli
Na Sajmu doma}e i orga-
nski uzgojene hrane iz BiH -
OPPENS 2011 u Zenici ima-
li smo priliku razgovarati sa
zvani~nim kuharom portuga-
lske reprezentacije Eliom
Lureirom (Helio Loureiro),
koji je bio gost na{ih vrhu-
nskih majstora kuhinje Zai-
ma Merdana i Mehe Spaho-
vi}a, koji su zaposleni u
„Avaz Twist Toweru“ i hote-
lu „Radon Plaza“ u Sarajevu.
Zanimalo nas je kakvu hr-
anu vole jesti portugalske no-
gometne zvijezde s kojima je
preksino} na{ najbolji tim na
Bilinom polju odigrao prvu
utakmicu bara`a za odlazak na
Evropsko prvenstvo koje }e
naredne godine biti odr`ano
u Poljskoj i Ukrajini.
- Uz portugalsku repreze-
ntaciju sam 17 godina. [to se
ti~e rada s nogometnim zvi-
jezdama, pravio sam hranu
za mnoge tokom ove skoro
dvije decenije. Figo, Rona-
ldo, Karvaljo (Carvalho) sja-
jni su momci i ne pamtim da
je bilo nekih problema, po-
sebnih zahtjeva prilikom
izbora jela. Uvijek su jeli
ono {to planiramo i napravi-
mo - kazao je Lureiro, koji
osam posljednjih godina ima
i svoj kuharski {ou na naci-
onalnoj televiziji. A. D`.
Elio Lureiro, kuhar reprezentacije portugala
Ronaldo nije
izbirljiv u hrani
Zavr{ena dvomjese~na studentska praksa: Norve`anke izabrale BiH
Lureiro (sredina) s Merdanom i Spahovi}em
Nije poznato kako se ova
ma~ka na{la na vrhu divo-
vskog kaktusa, tako nezgo-
dnom mjestu i u tako neza-
vidnoj poziciji jer, budimo
realni, postoje hiljade drugih
mjesta za bolji pogled.
Lokalno stanovni{tvo ja-
vilo je slu`bama za spa{ava-
nje i taman kad su iza{le na
teren helikopterom, ma~ka je
odlu~ila da je krajnje vrijeme
za vjerovatno bolan, ali
nu`an silazak.
Elementi koji su oformili
prve zvijezde
Astronomi otkrili
Maglice od pradavnog
plina u svemiru
Za bolji pogled
Ma~ka na kaktusu
Postoji hiljadu boljih mjesta
Sarajevo: Had`ije na Aerodromu do~ekala brojna rodbina (Foto: F. Fo~o)
mozaik
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
7
Pol Krugman
Euro ne}e pre`ivjeti
- Cijela eurozona ovisi o tome {ta }e
se dogoditi s Italijom. Ukoliko do|e do
toga da se Italiji moraju rezati dugovi,
euro to ne}e pre`ivjeti. Banka }e se u je-
dnom momentu suo~iti s bezdanom.
Napad tr`i{ta na Italiju mora biti zau-
stavljen! Ina~e }e propasti euro i kao
politi~ki projekt.
(Nobelovac za „Handelsplatt“)
Sondrin Volf
Ne mo`emo na sve utjecati
- U sebi nosimo i dobro i lo{e, a neki
klju~ni trenuci u `ivotu odredit }e kojom
}emo stazom po}i te koliko }emo na njoj
ostati. Iako ne mo`emo, naravno, u `ivotu
utjecati na sve {to }e nam se dogoditi i do-
ga|aji nas katkad do~ekaju nespremne,
ipak svako mo`e odlu~iti ostati ili ne ostati
na pravoj strani.
(Francuska knji`evnica za Vjesnik“)
Fero Sanders
Muzika mo`e biti opasna
- Muzika mo`e djelovati na razne
na~ine. Mo`e biti opasna, a mo`e djelovati
onako kako je odre|ena osoba iskusi u
tom trenutku. Muziku valja li~no iskusiti.
Svako na nju treba gledati na svoj na~in.
Ne mogu govoriti za druge, ali dok svir-
am, nadam se da osoba koja slu{a osje}a
isto {to i ja.
(D`ez saksofonista za „Novi list“)
Krugman:
Rezati dugove
Volf: Dobro i
lo{e
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 13. 11. 2011.
13. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -6
0
C do 0
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 4
0
C do 16
0
C
14. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 6
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 6
0
C do 16
0
C
15. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 15
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 12
0
C do 20
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
5
TUZLA
7
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
NEDJELJA
GORA@DE
7
PONEDJELJAK UTORAK
5
16
6
BR^KO
Grad Sarajevo 13. 11. 2011.
Izlazak 6.38 Izlazak 18.12
Zalazak 16.23 Zalazak 9.00
Stabilne vremenske prilike, uz porast vrijednosti atmosferskog pritiska, povoljno }e
djelovati na ve}inu populacije. Du`e zadr`avanje magle i pove}ana naoblaka u pri-
jepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogli bi izazvati meteoropatske reakcije u
vidu glavobolje i promjene raspolo`enja. Ni`e temperature zraka u odnosu na pre-
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
16
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
7
BANJA
LUKA
Sanders: Li~no
iskusiti
8
7
U jutarnjim satima
mjestimi~no s mrazom,
maglom i sumaglicom.
Vjetar u Bosni slab, isto~ni
i sjeveroisto~ni, a u Hercego-
vini umjerena bura. Jutarnja
temperatura od -6 do 0, na ju-
gu do 8, a dnevna od 4 do 10,
na jugu zemlje do 16 stepeni.
VRIJEME
DANAS

033/281-393
redakcija@avaz.ba
Politika uzrok na{ih tragedija
- Politika je glavni uzrok svih na{ih tragedija, kako onih
biv{ih tako i ovih dana{njih. Slobodno mo`emo re}i i onih
koje tek dolaze. Politi~ke elite svim silama ratuju protiv vla-
stitog naroda. Stvorena je dr`ava u kojoj smo politi~ki i ku-
lturno zarobljeni, a ekonomski izrabljeni.
(^itateljica V. S.)
[ta ka`u u narodu
Bura u
Hercegovini
„Avaz“ saznaje Voditeljica odlazi sa Hayat TV-a
Midheta Kurspahi} ide
u „Elektroprivredu“
Na Hayat TV-u radit }e do 25. novembra, a ona
sama ne `eli jo{ ni{ta komentirati
Midheta Kurspahi} na-
pu{ta Hayat TV i, kako do-
znajemo, njeno novo radno
mjesto je portparol „Elektro-
privrede BiH“.
Dugogodi{nja novinarka
i urednica „Vijesti u 7“ ove sa-
rajevske TV ku}e nije `eljela
komentirati na{u informaci-
ju, ve} je rekla da }e nas o sve-
mu obavijestiti portparol Ha-
yat TV-a. A tamo su nam,
izme|u ostalog, saop}ili:
- Na Hayat TV-u radit }e
do 25. novembra, a gdje ide
i {ta }e raditi, Midheta }e o
tome govoriti kada se to de-
si. L. S. R.
U Klini~ki centar Unive-
rziteta u Sarajevu (KCUS)
prije nekoliko dana dovezen
je profesor dr. Marko Buk{a,
koji je svoj radni vijek pro-
veo na Klinici za bolesti sr-
ca i reumatizma KCUS-a.
Buk{i je, kako nam je re~eno
u KCUS-u, prilikom pre-
gleda utvr|en lom nosne
kosti i potres mozga, a imao
je i posjekotine po licu.
Hitna pomo}
Uposlenici KCUS-a is-
pri~ali su nam da je prof.
Buk{e povrije|en u napadu
razbojnika koji ga je
oplja~kao na ulici u saraje-
vskoj op}ini Novi Grad u
blizini stana u kojem Buk{a
`ivi. Prema njihovim navo-
dima, Buk{a je napadnut
nakon {to je podigao novac
na bankomatu.
- Izgleda da to postaje
trend u na{em gradu. Neda-
vno nam je dovezena i jedna
`ena koja je podigla novac na
bankomatu, a napadnuta je
dok je ulazila u auto u kojem
je ~ekao njen suprug. Napa-
da~ je udario `enu i oteo joj
torbu, a napao je i njenog su-
pruga koji je poku{ao za{ti-
titi - ka`u nam ljekari
KCUS-a.
Buk{a je, prema polici-
jskom saop}enju, vozilom
Hitne pomo}i prevezen u
bolnicu, a o doga|aju je oba-
vije{ten tu`ilac. Buk{a je,
navodno, odbio ostati u bo-
lnici te se nakon ukazane
medicinske pomo}i vratio
ku}i.
Reakcija za{titara
Danijela Gogi} iz Slu`be
za marketing i komunikaci-
je Agencije za za{titu ljudi i
imovine „Securitas BiH“
ka`e da prema ugovoru ko-
ji oni imaju s nekim banka-
ma, njihovi slu`benici ne
pokrivaju takve vrste za{tite.
- Ako se radi o nekom
objektu koji mi ne {titimo,
za{titar mo`e reagovati, ali
samo na svoju odgovornost,
jer takvi slu~ajevi nisu u
opisu njihovog posla - rekla
je Gogi}.
E. Ha. - A. Nu.
Buk{a: Te{ke povrede
Poznati doktor napadnut na ulici u Sarajevu
Profesoru dr. Marku
Buk{i slomljen nos
Njegove kolege iz KCUS-a ka`u da je napad uslijedio nakon {to je podigao novac
s bankomata z Zadobio i potres mozga i posjekotine na licu
Predsjednik Udru`enja
menad`era osiguranja BiH
Mahir Hod`i} kazao je da uz
svaki bankomat postoji vide-
onadzor koji mo`e pomo}i u
otkrivanju identiteta razbo-
jnika ukoliko je bio u blizi-
ni prisutan dok je komitent
banke podizao novac.
- Videonadzor pokriva
do 10 metara prostor uz
bankomat. To uveliko
mo`e pomo}i policiji u ra-
zotkrivanju nekih slu~ajeva,
jer mo`emo vratiti snimak
unazad i vidjeti je li neko
bio u blizini dok je komite-
nt podizao novac te koliko
se neka osoba zadr`ala kod
banke - rekao je Hod`i}.
Pomo} videonadzora
Iz sarajevske policije sa-
op}eno nam je da se napad
na Buku{u desio u ulici
Safeta Had`i}a i da mu je
nepoznati napada~ oteo
nov~anik u kojem se nala-
zila odre|ena suma novca.
- U ovoj godini bio je jo{
jedan slu~aj razbojni{tva u
maju, kada je u 22.40 sati na
podru~ju op}ine Voga{}a
licu D. Z. iz Breze [. S. oteo
pare prilikom podizanja
novca s bankomata u izno-
su od 500 KM - isti~u u
MUP-a KS.
Otet nov~anik
Kurspahi}:
Mjesto
portparola
Glavni epidemiolog u
FBiH Jelena Ravlija potvrdi-
la je za „Dnevni avaz“ da ne-
maju podataka o pove}anom
broju pacijenata, nakon {to je
tokom ju~era{njeg dana stigla
vijest da stoma~ni virus koji
izaziva povra}anje i dijareju
posljednjih dana zadaje zdra-
vstvene probleme kako djeci
tako i odraslima u RS i dva dan
ranije susjednoj Hrvatskoj.
- Situacija je pod kontro-
lom - kazala je Ravlija, {to je
potvrdila i epidemiolog
Snje`ana Balta.
- U Zavodu za javno zdr-
avstvo KS nemamo nika-
kvih podataka da je virus na-
gla{eniji nego pro{le godine
- ka`e dr. Balta.
U RS zbog stoma~nog vi-
rusa pune su ambulante paci-
jenata koji se `ale na tegobe.
- Posebno je pove}an
broj djece koja imaju sto-
ma~ni virus. Moram na-
glasiti da se, ipak, ne radi o
epidemiji - kazala je portpa-
rol Doma zdravlja u Ba-
njoj Luci Du{ica Stankovi}.
O ra{irenosti norovirusa,
koji ima simptome mu~nina
i povra}anja, govore podaci i
iz Hrvatske. Tako u jednoj
{koli zbog stoma~nih tegoba
od ukupno 209 u~enika na
nastavu nije do{lo njih 143,
jer su povra}ali, a neki su ima-
li i proljev. B. S. - A. Nu.
Stoma~ni virus zadaje probleme djeci i odraslima
Situacija u BiH pod kontrolom
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 8
Minhen
Ljubi} na
nau~nom skupu
XPredsjednik HDZ-a 1990
dr. Bo`o Ljubi} u~estvovao je
na otvorenju nau~nog skupa
„Demokratija i demokratsko
mi{ljenje na zapadnom Balka-
nu“ u Minhenu. Skup je orga-
nizirala organizacija „Suedost“
pod pokroviteljstvom dr`avne
ministrice Bavarske Emili Mi-
ler (Emile Mueler).
Na skupu su u~estvovali
nau~nici iz podru~ja historije,
privrede i politike te brojni di-
plomati. Kao posebna izvjesti-
teljica za zapadni Balkan govo-
rila je i Doris Pak (Pack).
Skoplje
FBiH `eli u
Radnu grupu
XDopremijer FBiH i federa-
lni ministar poljoprivrede, vo-
doprivrede i {umarstva Jerko
Ivankovi} Lijanovi} i predsta-
vnici Federalnog ministarstva
u~estvovali su ju~er na Petom
godi{njem sastanku ministara
poljoprivrede zemalja jugoi-
sto~ne Evrope koji se odr`ava
u Skoplju.
U svom obra}anju ministar
Ivankovi}-Lijanovi} istakao je
da FBiH `eli od promatra~a
postati ~lanom Radne grupe.
Direktiva EU
Elektronski pristup
informacijama
XPo{to sada{nja zakonska re-
gulativa ne omogu}ava
uvo|enje informacionih te-
hnologija, Vlada FBiH utvrdi-
la je Nacrt zakona o elektro-
nskom dokumentu i uputila ga
Parlamentu FBiH na razmatr-
anje i usvajanje.
Jedna od obaveza proistekla iz
Direktiva Evropske unije jeste
stvaranje pretpostavki za ele-
ktronski pristup informacija-
ma. Rije~ je o 20 usluga koje bi
gra|anima trebale biti dostu-
pne na ovaj na~in.
Sarajevo
O izgradnji
zaobilaznice
XVlada FBiH donijela je Odlu-
ku kojom se utvr|uje javni inter-
es za izgradnju Sarajevske zaobi-
laznice na dionici Butila - Vlako-
vo - Mostarsko raskr{}e, koju }e
realizirati Federalno ministar-
stvo prometa i komunikacija i JP
„Autoceste FBiH d. o. o. Mostar“
u okviru svojih nadle`nosti.
Kako su tek u ovoj godini
ste~eni uvjeti za obavljanje po-
slova eksproprijacije na ovoj
dionici, bilo je neophodno do-
nijeti novu odluku.
Ukratko
Ljubi}, Pak, Maru{i}: Razgovori o
historiji i politici
Paukova mre`a institucija RS ne dozvoljava postavljanje spomen-plo~e, tvrdi Tahirovi}
SJE]ANJA Biv{i logora{i Manja~e obilje`ili 19. godi{njicu zatvaranja kazamata
Posjetom nekada{njem konce-
ntracionom logoru Manja~a na
istoimenoj planini kod Banje Lu-
ke u organizaciji Saveza logo-
ra{a BiH, Saveza logora{a USK
„Dr. Irfan Ljubijanki}“ te
udru`enja logora{a Klju~, Sanski
Most, Kozarac i „Prijedor 92“
ju~er je obilje`ena 19. godi{njica
zatvaranja ovog zloglasnog kaza-
mata.
Polo`eno cvije}e
Vi{e stotina biv{ih su`anja
„Manja~e“ evociralo je sje}anja na
te{ke logora{ke dane, premla}ivanja
i ubistva. Delegacije su polo`ile
cvije}e, a prou~ena je i Fatiha nastr-
adalim Bo{njacima. Nakon toga
odr`an je kratki historijski sat po-
sve}en logoru kroz koji je tokom
1991. i 1992. godine pro{lo oko
5.000 bo{nja~kih i hrvatskih civila.
- Na ovom mjestu 28. jula 1992.
ubijen je profesor iz Klju~a Omer
Filipovi}, veliki i hrabri ~ovjek.
Ubili su ga klasi~nim premla}iva-
njem. Pamtimo njegove glasno
izgovorene rije~i s prozora samice:
„Nebojte se, bra}o, Bosna }e pobi-
jediti. Ovo je Bosna!“ - u emoti-
vnom govoru podsjetio je Enes
Salihovi}, predsjednik Udru`enja
logora{a iz Klju~a.
Murat Tahirovi}, predsjednik
Saveza logora{a BiH, kazao je da je
nekada{nji prostor logora danas Ce-
ntar za unapre|enje i razvoj sela
RS, u koji samo dobrom voljom
vlasnika biv{i logora{i mogu nakr-
atko u}i.
Prisustvo policije
- Nema prostora da se na ovom
mjestu niti bilo gdje u RS postavi
spomen-plo~a koja }e svjedo~iti o
dramati~nim doga|ajima na Ma-
nja~i. To je jedna paukova mre`a
institucija RS, koje licemjerno
tvrde da bi se postavljanjem ove
plo~e ugrozila sigurnost gra|ana -
istakao je Tahirovi}.
Obilje`avanje 19. godi{njice za-
tvaranja Manja~e proteklo je bez
problema uz diskretnu prisutnost
policije RS. M. DEDI]
Ne}emo dopustiti da padnu u
zaborav oni koji su dali svoje `iv-
ote za odbranu na{e domovine i sta-
lno }emo raditi na tome da na{a
djeca znaju {ta se desilo s njihovim
o~evima, stri~evima i rodbinom,
kazala je ju~er Nisveta Bucman,
~lan Upravnog odbora Organizaci-
je porodica {ehida i poginulih bo-
raca, na obilje`avanju 17. godi{nji-
ce operacije „Jesen 94“ na lokalite-
tu Velina gomila u Blagaju kod
Mostara.
Te 1994. godine na Velinoj gomi-
li `ivote za odbranu zemlje dala su
82 najhrabrija sina Hercegovine,
me|u njima i pet komandanata ba-
taljona, 20 komandira vodova i
odjeljenja, 12 „zlatnih ljiljana“, na-
jvi{e iz Stoca, ^apljine, Konjica, Ja-
blanice i mostarske op}ine Jugoi-
stok.
Natko Bitanga, ~lan Koordina-
cije bora~kih udru`enja, kazao
nam je da je ovo bolno prisje}anje
za sve porodice koje su izgubile
svoje najmilije, ali i za borce koji su
pre`ivjeli u ovoj operaciji.
- Mi vrlo dobro znamo ko je
odgovoran za proma{aj ove akcije,
odnosno za pogibiju na{ih sabora-
ca. Poslije svega `alosno je da i na-
kon toliko godina vlasti nisu vodi-
le ra~una o porodicama poginulih
boraca, a jo{ je `alosnije {to smo i
mi, pre`ivjeli borci, danas pre-
pu{teni sami sebi - istakao je on.
M. H. Prou~en Ja’sin na {ehidskom mezarju u Blagaju: Bolno prisje}anje
Logor „Manja~a“ je 1991. pr-
imio Hrvate Slunja, Cetingrada i
Korenice, a u ljeto 1992. Bo{nja-
ke i Hrvate iz Bosanske krajine te
Grapske kod Doboja, Bugojna i
Travnika.
Na Manja~i su, neslu`beno,
1995. godine kratko boravili i Sr-
bi koji su odbili lojalnost Karad`i-
}evim sljedbenicima.
Ka`njavani i „nelojalni“ Srbi
Salihovi}: Herojska smrt Filipovi}a Tahirovi}: Nema dobre volje
Obilje`ena 17. godi{njica operacije „Jesen 1994“
Ne}emo dozvoliti da `rtve padnu u zaborav
Mi vrlo dobro znamo ko je odgovoran za proma{aj ove akcije, poru~io Natko Bitanga
Biv{i logora{i u
ju~era{njem
mimohodu:
Kroz logor
pro{lo 5.000 ljudi
Rije~i iz samice:
’Bosna }e pobijediti’
Rije~i iz samice:
’Bosna }e pobijediti’
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 9
„Krug 99“
Intelektualci o
bosanskom govoru
X
U Sarajevu }e danas biti
odr`ana redovna sesija Asoci-
jacije nezavisnih intelektuala-
ca „Krug 99“ o temi „Auten-
ti~ni bosanski govor“. Uvodnu
rije~ odr`at }e prof. dr. D`evad
Jahi}.
Sesija }e po~eti u 11 sati u sali
Ekonomskog fakulteta u Sara-
jevu.
Zdravstvo RS
Vakcinisano
1.000 gra|ana
X
U Institutu za javno zdra-
vstvo RS u Banjoj Luci do sada
je protiv sezonske gripe vakci-
nisano vi{e od 1.000 gra|ana,
potvr|eno je Srni u ovom
institutu.
- Jo{ nemamo zvani~no regi-
strovanih oboljelih od gripe,
samo bla`e respiratorne infe-
kcije, {to zna~i da je epidemi-
olo{ka situacija zadovoljava-
ju}a - rekla je portparol Insti-
tuta za javno zdravstvo RS
Milka Mr|a.
Vlada FBiH
Osloba|anje rudnika
pla}anja putarine
X
Vlada FBiH donijela je
Odluku o utvr|ivanju prije-
dloga Upravnom odboru
Uprave za indirektno opore-
zivanje za osloba|anje ru-
dnika u FBiH od pla}anja
putarine za dizel-gorivo za
2012. godinu.
Prijedlog se odnosi na koli~ine
koje su namijenjene za proi-
zvodnju u narednoj godini za
rudnike Kreka, \ur|evik, Ka-
kanj, Zenica, Breza, Abid Lo-
li}, Gra~anica, Banovi}i i Ka-
mengrad.
Reakcija
Brekalo samo
hroni~no umoran
X
U ju~era{njem izdanju
na{eg lista potkrala se nena-
mjerna gre{ka u tekstu pod
naslovom „Mnogi zaboravili
po{tenja~inu“ da Muamer
Brekalo ima napade epile-
psije.
Radilo se, me|utim, samo o
hroni~nom umoru. Ovim pu-
tem izvinjavamo se Muameru
Brekalu.
Ukratko
Jahi}: Odr`at }e uvodnu rije~
Iako je MUP HNK uo~i uta-
kmica nogometnih reprezentacija
BiH i Hrvatske uvjeravao da su po-
duzete sveobuhvatne mjere kako ne
bi do{lo do sukoba navija~a dvije
reprezentacije, to policajci u Prozo-
ru nisu mogli sprije~iti.
Prema informacijama Opera-
tivnog centra PU Konjic, sukob na-
vija~a desio se na platou izme|u
„Gradske kavane“ i kafi}a „Pacifik“
oko 23.20 sati, a u~estvovalo je 20
navija~a s obje strane. Sukob se,
ipak, zavr{io naguravanjem, a br-
zom intervencijom policije spri-
je~ena je tu~a ve}ih razmjera. Pro-
tiv navija~a s obje strane bit }e po-
dnesene prijave zbog naru{avanja
javnog reda i mira.
Zanimljivo u svemu je to {to su
se sukobili navija~i iz dva ugostite-
ljska objekta koje prilikom pro{lih
utakmica ove dvije reprezentacije
pomirio na~elnik op}ine dr. Jozo
Ivan~evi} prelaskom iz „Gradske ka-
vane“ u „Pacifik“ nakon utakmica
i kada su navija~i jedni drugima ~es-
titali ulazak u bara` za odlazak na
Evropsko prvenstvo.
Ovoga puta, izgleda, me|u navi-
ja~ima nije bilo na~elnika
Ivan~evi}a, a policija nije bila u sta-
nju da sprije~i sukob. Najgore u sve-
mu pro{ao je vlasnik kafi}a „Paci-
fik“, na ~ijem objektu su navija~i re-
prezentacije Hrvatske razbili dva pr-
ozorska stakla i uni{tili inventar. Ia-
ko je na nekim portalima iz Mosta-
ra objavljeno da je jedna osoba za-
vr{ila u bolnici zbog te`ih povreda,
iz policije saop}avaju da povri-
je|enih nije bilo. H. MANOV
Razbijena stakla na kafi}u „Pacifik“
HULIGANSTVO Epilog novih nereda u Mostaru
Oko 120 hrvatskih
navija~a napalo policiju
Sre}om, povrije|enih nije bilo, a o{te}en je jedan policijski kombi i kamera TV1 z Strah gra|ana
da ovo nije posljednji put i dalje je prisutan
Navija~ko ludilo ni ovoga puta
nije zaobi{lo grad na Neretvi. Ne-
posredno nakon utakmice Turska
- Hrvatska preksino} je grupa od
oko 130 huligana, hrvatskih navi-
ja~a, na mostarskom Rondou napa-
la policijsku patrolu, ga|aju}i je pi-
vskim fla{ama i kamenicama.
Do{li specijalci
Kako nam je potvrdio Hasan
Leri}, komandir Policijske uprave
Mostar, u ovom incidentu, sre}om,
nije bilo povrije|enih.
- Odmah po zavr{etku uta-
kmice grupa mladi}a koji su na-
vijali za Hrvatsku, njih oko 120,
po~ela se okupljati ispred kafi}a na
Starom Vele`ovom. Po dojavi,
odmah smo jednu ve}u grupu pr-
ipadnika Specijalne policije pre-
mjestili na Rondo. Proslavljaju}i
pobjedu, po~eli su se kretati ka
Rondou i tu im se priklju~ila je-
dna manja grupa od oko 10 osoba
ve}inom mla|e dobi, od 15 do 17
godina, koji su po~eli ga|ati poli-
cajce pivskim fla{ama i kamenica-
ma. O{te}en je policijski kombi,
ta~nije, razbijena su tri stakla - ka-
zao nam je Leri}.
On je dodao da je policija pri-
mjereno reagirala, okru`ila grupu
navija~a na Rondou, nakon ~ega su
oni prestali s agresivnim po-
na{anjem te se po~eli vra}ati prema
kafi}ima na Vele`ovom.
- Nakon pola sata grupa se i oda-
tle po~ela razilaziti, tako da smo od
pono}i imali povoljnu sigurnosnu
situaciju - istakao je Leri}.
Tako|er je kazao da se u svemu
desio i jedan izolirani incident u
kojem je jedan gra|anin srednje do-
bi verbalno napao kamermana TV1
Alana Had`i}a.
Po~inilac priveden
- U tom slu~aju o{te}ena je TV
kamera, a lice koje je pri~inilo
{tetu privedeno je u stanicu i bit }e
procesuirano u skladu sa zakonom
- naglasio je Leri}.
Na mostarskom Rondou ju~er
su se mogli vidjeti rezultati navi-
ja~kog ludila, polomljeni rekla-
mni panoi, kante za sme}e, kame-
nice i staklo, a strah gra|ana da ovo
nije posljednji put i dalje je prisu-
tan. M. H.
O{te}eno policijsko vozilo Posljedice preksino}njeg divljanja
Demoliran kafi} „Pacifik“
Sukob navija~a BiH i Hrvatske u Prozoru
Leri}: Primjerena reakcija
Nedugo nakon utakmice, pre-
ksino} oko 23 sata, u Bosanskom
Novom dogodio se te`ak incide-
nt u kojem je grupa mladi}a, ne-
zvani~no, srpske nacionalnosti,
pred kafe-barom „Pauk“ u vla-
sni{tu Novljanke Bekire Kule-
novi} prvo pocijepala, a potom i
zapalila zastavu BiH.
Vandalizam su, kako nezva-
ni~no saznajemo, propratile i uvr-
ede upu}ene vlasnici „Pauka“, ko-
joj su pojedinci iz grupe razularenih
mladi}a tokom incidenta govorili
„balinku{a“ i „nije ti mjesto ovdje“.
U jednom trenutku, dok je
stajala pred objektom, ga|ali su
je i fla{om. Nakon toga iz kafi}a
je iza{lo nekoliko gostiju, pa je
do dolaska policije izbila op}a
tu~a te nastao mete`. Prema ne-
zvani~nim saznanjima, te`e
povrede zadobio je jedan mla-
di} srpske nacionalnosti.
U policiji su ju~er o ovom
incidentu tek kratko potvrdili da
su istraga kao i saslu{anje akte-
ra incidenta u toku. M. Z.
Bosanski Novi
Zapalili zastavu BiH
teme
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 10
Ime i prezime: Ema Ala-
gi}.
Datum i mjesto ro|enja:
8. novembar.
Koji je Va{ najve}i por-
ok: ^okolada.
Biste li donirali organe:
Vjerovatno.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e pre-
ko puta: Da su crne mace
elegantne i slatke, a ja ni-
sam sujevjerna.
[ta svaka dama mora
imati u ta{ni, a mu{kar-
ac u nov~aniku: Oh, ja
nosim toliko toga {to, kao
fol, „moram“ imati... A
mu{karac valjda sliku
svoje voljene `ene.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“:
Ooo... NE!
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Oti{la bih izgrliti svoje
najbli`e.
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: Pametan,
naravno, a ljepota samo
poma`e dodatno.
Politika je za Vas: Inter-
esantna.
Jeste li ikada izdali prija-
telja: Nisam.
Je li Va{a slava gorkog
ili slatkog okusa: Sla-
tkog, rekla bih.
Otkrijte nam jednu ta-
jnu: Za nekoliko dana br-
anit }u svoj magistarski
rad.
^ega se najvi{e sramite:
Jedne ke~ine iz predmeta
Muzi~ka kultura u petom
razredu.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Moj Emir.
Kada je brak dobar brak:
Kad je sve drugo manje
bitno od ljubavi i odano-
sti.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Veoma.
Neostvarena `elja: Da
upoznam Sai Babu.
Omiljeni film: „Elegy“.
Va{ hobi: [ivenje.
Sportista koji Vas inspir-
ira: Moj trener tae-boa
Mirsudin Ra{idagi}.
Sje}ate li se prvog polju-
pca: Sje}am se da je bilo
~udno.
[ta je Va{ najve}i strah:
Bojim se rata.
Najdra`a pjesma: „Ki{a“ -
„Emir & Frozen Camels“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozo-
ri{tu: Pro{le sedmice.
Citat koji pamtite: Citat
koji me motivira je „Dis-
ciplina je obilje`je inteli-
gentnog `ivljenja“ - Sai
Baba.
Omiljena modna marka:
„Istok Couture“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Mislite lista osoba? (smijeh).
Ema Alagi}
Klub poznatih
Alagi}: Bojim se rata
Mu{karac u nov~aniku
treba imati sliku svoje `ene
Li~ni profil bh. manekenke
Dnevni avaz
061-142-015
NOVA
BRUKA SDA
- Kako to da u
ve}em dijelu
Sarajeva posto-
je redukcije
vode i ne zna
se dokle, a u
ulicama gdje
stanuje dire-
ktor Pilavd`i}
i ostali bli`i
njemu nema
redukcija? No-
va strana~ka
bruka od SDA.
^ESTITKE
SU[I]U -
@elim ~estitati
selektoru
Su{i}u na sja-
jnoj taktici pr-
otiv Portugala.
Znaju}i da je
teren u Zenici
lo{, mudro je
postupio {to je
Ibi{evi}a uveo
u fini{u susre-
ta, kada su Po-
rtugalci pali u
igri. Druga je
stvar {to ni-
smo postigli
golove, ali bit
}e ih u revan{u
u Lisabonu.
AKCIJA ZA
TRAVNJAK -
Teren na Bili-
nom polju je
katastrofa. NS-
BiH, grad Ze-
nica i svi mi
navija~i trebali
bismo pokre-
nuti akciju i
osigurati sre-
dstva da se
izmijeni podlo-
ga i travnjak
na stadionu,
jer dolaze i dr-
uge kvalifika-
cije. UEFA
ne}e vi{e do-
zvoliti igranje
ni protiv slabi-
jih ekipa na
onakvom tere-
nu. „BH Fana-
ticos“.
GOLO
PRE@IVLJA-
VANJE - Nije
problem {to ra-
stu cijene sve-
ga i sva~ega!
Ve}i je pro-
blem {to ne ra-
stu primanja!
Kod mnogih
radnika pla}e
su manje nego
pro{logodi{nje.
Sada radimo
samo da bismo
pla}ali re`ije i
kupili malo hr-
ane da pre`ivi-
mo do naredne
pla}e. Ovo je
golo pre`ivlja-
vanje.
SMS
ISTRA@IVANJE Manipulira li se podacima o gledanosti TV stanica (IV)
Be}iragi} nudi ostavku
ako „Mareco“ da dokaze
Pozivam javno MIB da podastre ta~ne podatke kada je i kako uvezao piplmetre,
ka`e direktor programa TV 1
Sumnje u pouzdanost re-
zultata istra`ivanja TV gle-
danosti, koje u na{oj zemlji
provodi privatna agencija
„Mareco Index Bosnia“
(MIB), u vlasni{tvu Aide
Had`iavdi}-Begovi} i Reofa
Kljaji}a, dodatno su produ-
bile tvrdnje nekoliko medi-
jskih radnika o brojnim ne-
pravilnostima u radu ove
kompanije.
Toj kategoriji pripada di-
rektor programa TV 1 Mre`e
Sanjin Be}iragi}, koji sa-
svim otvoreno poziva „Mare-
co“ da predo~i dokaze o za-
konitom poslovanju.
Zvani~ni brojevi
- Dobro bi bilo, za
po~etak, da se ispita ta fanto-
mska kompanija i da vlasni-
ci agencije odgovore samo na
tri pitanja; da poka`u dekla-
racije o uvozu najmanje 640
piplmetara, ugovore s kori-
snicima u posljednjih pet
godina i promjenu uzorka
svake godine, i to 30 posto,
{to im je obaveza. Pozivam
javno „Mareco“ da podastre
ta~ne podatke kada je i kako
uvezao piplmetre. Ako do-
ka`e da ima 640 ispravno
instaliranih piplmetara, ko-
ji uredno rade i mjere gleda-
nost, ja }u, evo javno
obe}avam, odmah podnijeti
ostavku na mjesto direktora
programa TV 1 Mre`e -
isti~e Be}iragi}.
On nagla{ava da raspo-
la`e „veoma sna`nim argu-
mentima“ koji podupiru te-
zu o neregularnostima u
na~inu rada agencije „Mare-
co“.
- Ono u {ta sumnja i
ve}ina TV stanica jeste poda-
tak da „Mareco“, koji se
hvali da je 2006. godine uveo
sistem mjerenja gledanosti
pomo}u piplmetara, nije
uvezao nijedan piplmetar
od 2005. do 2007. godine.
Pouzdano znam da tih godi-
na nije uvezao piplmetre, a
ako i jeste, onda }e biti zani-
mljivo ~uti kako je to uradio,
kada i preko koga. Jer, napo-
minjem, 2006. su instalirani
piplmetri. MIB tvrdi da je ta-
da posjedovao 420 instalira-
nih piplmetara. To se ne
sla`e sa zvani~nim brojevima
o uvozu - govori direktor pr-
ograma TV 1 Mre`e.
@estoke kritike
Poput predsjedavaju}eg
Upravnog odbora BHRT-a
Ahmeda @ili}a, Be}iragi}
ukazuje na brojne nelogi~no-
sti u rezultatima istra`ivanja
agencije „Mareco“.
- Prema mjerenju MIB-a,
program TV 1 onog stra{nog
dana kada je Mevlid Ja{are-
vi} pucao na Ambasadu
SAD, u 17 sati imao je rejti-
ng skoro 10, a „share“ 34. U
18 sati, zamislite, prema
ocjeni MIB-a, niko nije gle-
dao `ivi program TV 1 u ka-
blu u Sarajevu. Dakle, nije-
dan gledalac! Zna~i li to da
mi u kablu imamo samo dva
doma}instva i dva piplme-
tra? Jedan je gledao konku-
rentsku televiziju, a ovaj ko-
ji je redovni gledalac TV 1
tog trenutka je, izgleda,
oti{ao na spa-
vanje i isklju~io TV. Zvu~i
smije{no. Smije{no i jeste, ali
je itekako ilustrativno i zabr-
injavaju}e. Posebno ako se
zna da je nakon toga prijenos
vanredne pres-konferencije
na TV 1 imala rejting 22, a
„share“ skoro 40 - ka`e
Be}iragi}.
Direktor programa TV 1
Mre`e ne krije ogor~enje
~injenicom da nikada nije
provedena revizija rada
MIB-a, odnosno da odgo-
varaju}e institucije nikada
nisu potegnule ovo pitanje.
- Televizijske stanice ko-
je su `estoko kritizirale
„Mareco“ postale su skoro pa
preko no}i gledane. I to je
normalno. Normalno je da
niko ne zna u kojim su do-
ma}instvima instalirani pi-
plmetri. Normalno je da i re-
zultate gledanosti TV stani-
ce dobiju nakon 24 sata, a u
zemljama regije imate mo-
gu}nost da pratite gledano-
st svog programa iz minute
u minutu. Dakle, sve {to je
normalno, kod nas je neno-
rmalno. A upravo tom neno-
rmalnom treba bezuvjetno
vjerovati - zaklju~uje Be}ir-
agi}. H. PROLI]
Tokom posjete ekipe
„Dnevnog avaza“ agenciji
„Mareco Index Bosnia“, di-
rektorica istra`ivanja i su-
vlasnica ove kompanije Ai-
da Had`iavdi}-Begovi} po-
nudila je na uvid dokume-
ntaciju o uvozu i pla}enom
porezu za 640 piplmetara.
No, umjesto kompletne
dokumentacije, uposlenica
pravne slu`be MIB-a donije-
la je tek jedan dio deklaraci-
ja o uvozu piplmetara uz ko-
nstataciju kako „nije valjda
neophodno da pogledamo
ba{ sve dokumente“. Na`alo-
st, dio ponu|enih dokaza, na-
ravno, nije dovoljan da se
utvrdi bilo {ta u ovoj pri~i...
Dio dokumentacije
Kljaji}: Ima li dokaze o zakonitom poslovanju Be}iragi}: Kako se raspore|uju milioni
Nakon dosada{njih be-
zuspje{nih poku{aja i tre}a
prodaja zgrade biv{eg hote-
la „Balkan“ u centru Zenice
trebala je biti obavljena i to
po tri puta ni`oj cijeni. I pr-
ed ovu prodaju, iako se zva-
ni~no tvrdi da budu}i kupac
ne}e imati nikakvih prepre-
ka da objekt bude uknji`en,
iz Op}ine se nezvani~no pla-
siraju informacije o „prob-
lemati~nom vlasni{tvu“.
Kupci se odvra}aju
pri~om o restituciji, odnosno
povratku zgrade oduzete u
nacionalizaciji prija{njem vla-
sniku. Me|utim, prema sve-
mu sude}i, iza cijele pri~e sto-
ji SDA, ~iji su Op}inski i Ka-
ntonalni odbor smje{teni u
ovom objektu, a ~iji dio izda-
ju i napla}uju kiriju, iako im
je zgrada data na kori{tenje.
Zgrada koja je nekada pr-
ipadala jevrejskoj porodici Ve-
rosta u dva navrata je prodava-
na za 2,5 miliona KM. Kad to
nije uspjelo, odlukom povjer-
ilaca firme „Dionis“, koja upr-
avlja objektom, cijena je
spu{tena na 833 hiljade KM!
Zgrada u strogom centru
Zenice ima 977 kvadrata na
nekoliko eta`a, prostore u pr-
izemlju koji su izdati zaku-
pcima, te veliki parking i
dvori{ni prostor. Kako nam
je potvrdio ste~ajni upra-
vnik „Dionisa“ Asim Sunu-
lahpa{i}, ni na tre}i poziv s
tri puta ni`om cijenom nije
se javio niko.
A. D@ONLI]
Opet neuspje{na prodaja zgrade u centru Zenice
Hotel „Balkan“ ne}e ni za 833 hiljade KM
11
sarajevski kanton
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
Amel Hajrić:
- Polu-
godišnja
karta je
preskupa.
Studenti su prinuđeni da
je kupe, jer ne smiju izo-
stati sa predavanja.
STARI GRAD Mještani Toke i Džeke zadovoljni sanacijom klizišta
8ã|ã|äää äät|ä|||ä
t99.10ë |ä||t|ã
U prvih deset mjeseci ove godine
Kanton Sarajevo je proš-
log mjeseca posjetio 23.891
turista, što je povećanje za
5,8 posto u odnosuna isti pe-
riod prošle godine, kazala je
za “Avaz” Asja Hadžiefend-
ić-Mešić iz Turističke zaje-
dnice KS. Prema njenim ri-
ječima, znamenitosti i ljepo-
te glavnog grada BiH najviše
su posjećivali gosti iz Hrvat-
ske, Slovenije, Turske, Srbi-
je i Njemačke.
- Prema našim podacima,
l1ääã||ää| cää|ã| “8...”
ä|ät|ãä|ä Jä1|šä||cä
Svečanost NVO-a “Svjetlo”
Gosti iz 126 država (Foto: N. Grabovica)
Studenti plaćaju punu cijenu šestomjesečne karte
Hadžibajrić s članovima “Svjetla”
8ääãčää ćä |Mã||
M||ãä tãä
Dobro bi bilo da se pristupni put pored klizišta spoji s tranzitom, jer bi to olakšalo
prilaz naselju, kažu mještani
Postojeće ulice uske, zimi nepristupačne Sanacija klizišta u ulici Pastrma
Studenti nezadovoljni GRAS-ovim cijenama
I|ãžä Jä1|šä|ä äã||ä
ä1 ë0 ||| t00 Mã|ãäã
Polugodišnji kupon za jednu zonu košta 96 KM, za dvije 138, za tri 147, a za
četiri zone 179 maraka
uSarajevu jeprespavao45.171
gost, što je za 9,1 posto više u
odnosu na oktobar 2010. go-
dine. Najviše su noćili gosti iz
Katara, zatim iz Kuvajta,
Danske, Sjedinjenih Ame-
ričkih Država, Irske, Make-
donije i Velike Britanije - ka-
zala je Hadžiefendić-Mešić.
Kako ističu iz Turis-
tičke zajednice, od januara
do oktobra Sarajevo je pos-
jetilo 199.306 turista iz 126
država. A. Na.
načelniku Ibrahimu
Hadžibajriću i Općinskom
vijeću Stari Grad, koji su
ovoj organizaciji dodijelili
prostor.
- Priznanje je ove godine
uručeno načelniku Hadžiba -
jriću, čovjeku koji govori
djelima, a ne riječima - ista-
kao je Čaušević.
Sanacija klizišta u ulici
Pastrma kod broja 22 u Mjes-
noj zajednici Toka-Džeka, na
zadovoljstvo brojnih mješta -
na, privodi se kraju. Kako su
nam kazali, konačno će moći
mirno spavati, jer je klizište
godinama prijetilo desetina-
ma kuća s tog lokaliteta.
Iz Općine navode da je u
okviru ovog projekta urađena
kompletna mreža drenažnog
sistema, rekonstrukcija fe-
kalne kanalizacione i vodo-
vodne mreže, izgrađeni su
potporni zidovi te je planiran
i pristupni put.
- Prezadovoljni smoonim
što je načelnik učinio za našu
Mjesnu zajednicu. Klizište je
dugo bilo najveća prijetnja
našim porodicama i imovini -
kazao nam je stanovnik Edin
Bećirspahić.
Mještani daljenavode dabi
bilo dobro ukoliko bi se pris-
tupni put koji seradi pored kli-
zišta, spojio s tranzitom.
To bi umnogome olak-
šalo prilaz ovom naselju,
odnosno kućama za skoro
10.000 stanovnika Toke i
Džeke.
- Koliko sam upoznat s
nekim starim urbanis-
tičkim planom, ovdje je i
planiran put. Postojeće ulice
su dosta uske, a zimi skoro u
potpunosti nepristupačne.
To bi bilo izuzetno za ove
stanovnike, jer više ne bi
morali kružiti do svojih do-
mova - navodi Kemal Ku-
rahović.
Sanaciju klizišta u vrije-
dnosti od skoro190.000 KM
zajedno su finansirali Op-
ćina Stari Grad i Zavod za iz-
gradnju Kantona Sarajevo.
Izvođač radova je firma
“Mibral”.
N. GRABOVICA
8ã1ž|äã|||ć tä|äMãä ääMäć|
Načelnik Ibrahim
Hadžibajrić kazao nam je da
stari urbanistički plan po-
stoji te da su oni već izdali
nalog nadležnoj službi da se
izađe na teren kako bi se
ustanovilo je li moguće to
uraditi i na koji način.
- Ukoliko se ustanovi da
je to izvodivo, na lice mjesta
izaći će i naša ekipa iz
Službe za imovinskopravne
odnose. Ako sve bude ure-
du sa zemljištem, u dogo-
voru s Federalnom direk-
cijom za ceste, počet ćemo
gradnju puta - naglašava
Hadžibajrić.
Poskupljenje karata za
javni gradski prijevoz nika-
ko se ne uklapa u skromni
studentski standard. Stu-
denti ne kriju nezadovolj-
stvo i tražit će od nadležnih
da se ozbiljnije pozabave
rješavanjem tog, ali i ostalih
8äää äãäã||tãc|äää c||ää|
U starogradskoj ulici Pirin brijeg
Asfaltiranje do kraja sedmice
Završena je obnova kana-
lizacione mreže u ulici Pirin
brijeg u StaromGradu. Kako
se navodi usaopćenju Općine,
mješoviti kanalizacioni sis-
tem zamijenjen je separat-
nim, odnosno odvojene su
kišna i fekalna kanalizacija.
- Ostalo je još da ulicu do-
vedemo u prvobitno stanje.
Asfaltiranje bi trebalo biti za-
vršeno do kraja sedmice - ka-
zao je Alen Robović, rukovo-
dilac radova.
Projekt je koštao skoro
180.000 KM, a radove je fi-
nansiralo preduzeće “Vodo -
vod i kanalizacija” kreditom
Svjetske banke. Izvođač je bi-
la firma “Harisko”.
problema. Većina studenata
starijih godina nije zadovo-
ljna činjenicom da ne mogu
uzeti mjesečne ili tromje-
sečne karte nego moraju
plaćati punu cijenu šestom-
jesečne bez obzira na to kada
je kupljena.
Polugodišnja karta za je-
dnu zonu košta 96 KM, za
dvije 138KM, za tri 147KM
i začetiri zone179KM. Isto-
vremeno, brucoši imaju pra-
vo natromjesečnu kartu, ko-
ja od prve do četvrte zone
košta 48, 69, 73,5 i 89,4 KM.
Ahmed Nurković, pred-
sjednik Studentskog parla-
menta Univerziteta u Sara-
jevu, kaže za “Avaz” da je on
za to da studenti dobiju go-
dišnju kartu po cijeni od 100
KM.
- Opet ćemo predložiti
kantonalnom ministru sao-
braćaja Harisu Luliću da
studenti dobiju godišnju
kartu od 100 maraka i insis-
tirat ćemo da se to i usvoji.
Mislim da je to realna cijena
- precizira Nurković.
Kako kaže, zapetnaestak
dana uputit će zahtjev Mi-
nistarstvu, ali i GRAS-u. Po-
lugodišnje karte važe do
kraja godine i već je vrijeme
da razmišljaju o tome šta im
ječiniti. I. Tr.
Murat Ga-
bela:
- Platio
sam tromje-
sečnu kartu
69 KM. To je mnogo za
studenta. Iako mi roditelji ne
rade, morao sam je kupiti.
Indira
Baljić:
- Karte
su presku-
pe i nije
uredu da niko ne vodi
računa o studentima, koji
su budućnost ove države.
Adnan Ka-
zaferović:
- Karta
je preskupa
i švercujem
se. Država se treba brinuti
o standardu studenata, ko-
ji je ispod svakog nivoa.
Š|ã äãžä t|ä1ää||
Prvu godišnjicu postoja-
nja Edukativnog centra za
socijalno uključivanje “S...”
Nevladina organizacija al-
truista “Svjetlo” obilježila je
podjelom zahvalnica.
Prema riječima Harisa
Čaušević, izvršnog direkto-
ra NVO-a “Svjetlo”, Centar
je otvoren zahvaljujući

Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. F=H==
Šta mi se (ne) sviđa u Živinicama
Čääã|| ä|t|ä|||tää
tääMää|ää
01 M|äã ćä ä||| äč|šćäää
ë11.000 ääã1|ã|ã
Planovi CZ Bosanski Šamac
Određeni prioritetni zadaci u 2012. godini
ëäć t0 Jä1|äã äät
|||äčä|čääJ ä|äJ|ä1ã
Prosvjetari u Livanjskom kantonu
ZANIMLJIVE PRIČE U posjeti Redži Hrustiću iz Risića kod Srebrenice
fät||ä1ä|| äääM
ää1||ä|tääJ ä|ã|ã
Šezdesetpetogodišnji
Redžo Hrustić iz srebreni-
čkog sela Risići, posljednji je
boemtog kraja. Nikad se ni-
je ženio, život je proveo se-
leći sa jednogna drugo mjes-
to, tražeći konak uglavnom
ondje gdje se zadesi.
Zabavljao ljude
Najviše vremena je pro-
veo u Užicu, u susjednoj
Srbiji, gdje je i radio kao no-
sač, a u slobodno vrijeme
šalama zabavljao ljude. Kad
su mu dosadile šale na račun
običnihsmrtnika, bezimalo
društvene odgovornosti,
počeo se šaliti i sa vlašću. Je-
dna takva šala koštala ga je
batina, a zamalo i zatvora.
- Komšinica mi je donije-
la platnoda sašijemsebi odje-
lo. Zanimljivo je da su od is-
tog platna i policajci imali
uniforme. Zamolio sam jed-
nog dobrog krojača da mi
sašije odoru i kapu. Kad je bi-
la gotova obukao samje i iz-
gledao kao pravi policajac.
Takav sam otišao na jednu
raskrsnicu na kojoj je inače
uvijek bio gust saobraćaj i
počeo usmjeravati vozila u je-
dnosmjernu ulicu. Jakomi je
Prije rata šalio se i sa policijom zbog čega je dobio batine i zamalo izbjegao zatvor
Bez obzira na obećanja premijera Nikšića
8f8| 1ã||ä äät ää1|šää
Iako je Bosanjsko-podri-
njskom kantonu obećavano
13, a zatim osam miliona
KM podrške iz budžeta
FBiH, no kako se godina
bliži kraju topi se i obećani
iznos, pa prema posljednjim
informacijama BPK Go-
ražde može računati na 7 mi-
liona.
Umeđuvremenu, iz kan-
tonalnog budžeta finansira-
ni su prioritetni troškovi, a
zatim izvršen rebalans bu-
džeta koji je sa 48,1 smanjen
na 42,8 miliona KM, ali iz
Ministarstva finansija BPK
upućen je još jedan poziv
budžetskim korisnicima na
nastavak stezanja kaiša.
- Na osnovu pokazatelja
koje imamo u posljednjem
kvartalu 2011. godine prih-
odi nemaju tendenciju po-
većanja. Naprotiv, u okto-
bru su niži od izvornih
prihoda koje je kanton os-
tvario u desetom mjesecu
prethodne godine. Stoga,
kantonalna, uplašena partij-
skom disciplinom, nema
snage da energičnije zatraži
ono što ekonomski neo-
drživom Kantonu i njego-
vim građanima pripada.
Zbog toga je Vlada FBiH,
čiji je premijer Nikšić to-
kom posjete Goraždu u julu
obećao da se sredstva barem
neće transferirati krajem go-
dine, komotna da u novem-
bru utvrđuje dinamiku is-
plate.
- Vlada FBiH je odobrila
7.040.000 KM i zabrinjava
činjenica daće uprvom dije-
lu biti dodijeljena jedno-
kratna tranša od 2.800.000
KM, što je 40 procenata od
ukupno odobrenih sredsta-
va. Problemnastaje u dijelu
doznake preostalih 60 posto
sredstava, jer će se ona doz-
načiti na osnovu dinamike
koju će utvrditi Ministar-
stvofinansijai VladaFBiH-
kazao je Pleh.
Al. B.
Pleh: Zabrinjavajuća dinamika isplate
Hrustić: Ni penzije, ni žene, a sretan
Iã |ä|äJ|ã|||ä ää| 8N
Dok čeka penziju Hru-
stić se bavi i fotografira-
njem.
Za svaku fotografiju
dobije po pet, neke mu
kaže, koštaju i deset KM.
Svi uredno plate jer bila bi
bruka odbiti Redžu.
smetala gužva, pa sam želio
da se područje malo rastereti -
priča nam sa osmijehom
Hrustić, stari bekrija, ističući
da je kasnije priveden u poli-
ciju gdje je dobio batine.
Prisjeća se da su mu tada
rekli da se sa vlašću ne smije
igrati te da će drugi put “za-
glaviti”u zatvoru.
Ne drži ga mjesto
Nakon povratka u svoje
rodno selo, zahvaljujući do-
natorskim sredstvima, Hru-
stiću je napravljena kuća u
kojoj on, kako nam otkriva,
provodi malo vremena, jer
ga ni u poznijim godinama
ne drži mjesto. Često je tako
u Srebrenici gdje obilazi sve
koje zna, a takvih je, kaže,
puno.
- Još ne moguda dobijem
penziju, kažuda dođemslje-
deće godine, valjda nešto
zbog godina..., ko će im zna-
ti. Nisam senikada ženio, jer
žena hoće kravu, krava sije-
no, sijeno štalu, a ja nemam
ni penzije - objašnjava nam
ovaj veseljak dok pije mlije-
ko koje mu je kupio jedan
poznanik u Srebrenici.
M. SMAJIĆ
Opštinski štab Civilne
zaštite u Bosanskom Šamcu
usvojio je operativne plano-
ve zaštite i spasavanja od po-
plava, požara i snježnih pa-
davina na području ove lo-
kalne zajednice.
Nasastanku jedogovore-
na i lista prioriteta za demi-
niranje u 2012. godini, pre-
ma kojoj bi trebalo biti
očišćeno oko 533.000 kva-
drata sumnjivih površina u
mjesnim zajednicama Br-
vnik, Batkuša, Kornica, kao
i zaseocima Kraljičani i
Gornjani u Srednjoj Slatini i
Obudovcu 2.
Ovo je period kada
Opštinski štab Civilne zašti-
te veliku pažnju posvećuje
predstojećoj zimskoj sezoni
i aktivnostima koje bi treba-
le biti preduzete kako bi sta-
novništvo i njihova imovina
bili zaštićeni.
Između ostalog, dogovo-
reno je da Centar za socijalni
rad Civilnoj zaštiti dostavi
spiskove na kojima su imena
i adrese starih, nemoćnih i
invalidnih osoba kako bi se
obezbijedio čist i siguran
pristup njihovim domovima.
-Prvenstveno smo se fo-
kusirali na predstojeću zim-
sku sezonu, i to na čišćenje
snjižnih padavina, kao i na
plan mjera zaštite od popla-
va na područjuopštine, gdje
smo kao prioritete stavili
korito rijekeBosne - rekao je
Savo Minić, načelnik Bo-
sanskogŠamca. S. Je.
-Živinice maju dobar
geografski položaj i prirod-
ne ljepote koje možemo is-
koristiti za atraktivne tu-
rističke destinacije. Sa ma-
lo više ulaganja mogli bis-
mo privući turiste u naš
grad. Jer Živinice su jedan
od rijetkih gradova koji
imaju nekropolu stećaka.
Zato i građani trebaju
obratiti pažnju na čuvanje
okoliša i historijskih spo-
menika.
Mali grad, a veliki broj
stanovnika, i tu suodmahi
gužve. Radnim danima
zaista je teško proći gra-
dom, što nekima otežava i
obavljanja poslova. Nadam
se nekom rješenju i novim
putnim komunikacijam
koje bi rasteretile gradsku
zonu - kaže Almir Smajlo-
vić, snimatelj TV Živinice.
Sa. M.
Almir Smajlović, snimatelj
Direktorica Zavoda za
javno zdravstvo LK Dijana
Mamić je izjavila da već dva-
desetak godina za prosvjetne
radnike ovog kantona nema
organiziranih liječničkih pr-
egledana početkuškolske go-
dine, što je obaveza prema
Zakonu o zaštiti od zaraznih
bolesti FBiH.
Njene navode potvrdio
je i predsjednik Sindikata
osnovnih škola Filip Ćelar,
koji je izjavioda resornomi-
nistarstvo ni ove godine nije
organiziralo besplatne pre-
glede za prosvjetare na
početkunastave. A. K.
Fokusirali se na predstojeću zimsku
sezonu, kao i na plan zaštite od poplava
Izvorni prihodi BPK niži u odnosu na isti period prošle godine, a nakon smanjenja budžeta
korisnici ponovo pozvani na racionalno korištenje sredstava
sugerišemo i pozivamo sve
budžetske korisnike za ma-
ksimalno racionalno ko-
rištenje budžetskih sredsta-
va - kazao je ministar finan-
sija Muhidin Pleh.
Dok nesposobnafederal-
na vlast, osim kroz nove na-
mete i poskupljenja, ne pro-
nalazi put do novca, ona
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
13
tuzlanski kanton
mjeseci vodio istragu u
predmetu „Plava bolnica”te
da je izvještaj o rezultatima
istrage već proslijeđen
Tužilaštvu TK.
A. HADŽIĆ
koje treba imati 15 članova,
već duže vrijeme radi u
krnjemsazivu. Osamvi-
jećnika uglavnom redovno
prisustvuje sjednicama, ne-
ki dolaze povremeno, a dva
vijećnika SBiHna sjednica-
masene pojavljujuskorogo-
dinu. Kako saznajemo, Sej-
id Mehić podnio je ostavku,
ali nije obavljena sva proce-
dura dabi nanjegovo mjesto
došao drugi vijećnik.
Negativni komentari
mogu se čuti među građani-
maove općinekakopojedini
vijećnici redovno dobivaju
paušale od 200 KM, iako ih
pošteno nisu zaradili jer ne
prisustvuju sjednicama, ili
ako prisustvuju, nikada ne
diskutuju ni o jednoj tački
dnevnog reda.
E. Dž.
l|ä|t NäM|ć ä1|ãt| äã
|||äčää|ä ä l|ãäcätää
Prikupljen novac za mladića iz Lukavca
Majka Sabira sa ekipom RTV Lukavac
AFERE Salih Šabović, poslanik SBB BiH u Skupštini TK, tvrdi
8ã|tJ|ã1ä|| f|ãääää|ä|cäää|ã1äää
|tMäđätë| t0M|||ääãMã|ãäãf
Sudeći podiskusiji pred-
sjednika Kluba poslanika
SBB BiH SalihaŠabovića na
posljednjoj sjednici Skup-
štine Tuzlanskog kantona,
svi su izgledi daće se, i pored
višegodišnjeg opiranja, da
će se poslanici ove Skupšti-
ne morati pozabaviti neza-
konitostima vezanim za iz-
gradnju Plave bolnice u Tu-
zli.
Potrošen novac
Iako je kršenje zakona u
nadležnosti istražnih orga-
na, pitanje trošnja novca pri-
likom izgradnje Plave bol-
nice uvelike se tiču i aktuel-
ne vladajuće garniture u
TK. Naime, uz SDA i Stran-
ku za BiH, u čijem mandatu
je svojevremeno austrij-
skom “Famedu” bio povje-
ren posao, ali i državne pare,
za gradnju Plave bolnice u
Tuzli, usve subili uključeni
i pojedini članovi SDP-a.
Kako je za skupštinskom
govornicom ustvrdio posla-
nik Šabović, preko “Fame -
da”, a mimozakonskih proce-
dura potrošeno je oko 58 mi-
liona konvertibilnih maraka.
- “Famed” je poslovao
preko špedicije, a ne preko
legalnih banaka što je neču-
Ima indicija da dio kredita, kao i donacija koje su iz inostranstva dati za gradnju
bolnice, nikad nisu ni ušli u BiH, navodi Šabović
veno, posebno kad je u pita-
nju posao koji se plaća
državnimnovcem. Nematr-
agova kako je potrošen više-
milionski kredit za koji je
zadužen Tuzlanski kanton i
koji Vlada TK već vraća ba-
nci. Ima indicija da dio kre-
dita, kao i donacije koja je iz
inostranstva data za gradnju
Plave bolnice, nikad nisu ni
ušli u BiH - kazao je Šabović.
Dodaje da je sve prijavio
MUP-u TK i da je, ako oni
ništa ne poduzmu, spreman
taj kriminal prijaviti i na
druge relevantne adrese u
zemlji i inostranstvu.
Bez reakcije
- Ako Skupština TK šut-
ke pređe preko kriminala sa
gradnjomPlave bolnice, on-
da se krivci za aminovanje
tog kriminala moraju tražiti
i u Skupštini - kaže on.
Šabović tvrdi da je kroz
razne vrste transakcija, na
gradnji Plave bolnice u Tu-
zli uprivatne džepove otišlo
između 15 i 20 miliona kon-
vertibilnih maraka.
Poslanici Skupštine TK
su na tvrdnje SBB-ovog pos-
lanika ostali bez reakcije.
”Dnevni avaz” saznaje
da je MUP TK nekoliko
Proteklih šest mjeseci u
Lukavcu je nabrojne načine
realizovana akcija priku-
pljanja novčanih sredstava
za transplataciju bubrega
31-godišnjem Elvisu Me-
miću. Posredstvom Otvore-
ne mreže operativni zahvat
bit će obavljen u Francus-
koj, a koštat će oko 80.000
eura. Ovihdana zatvarase fi-
nansijska konstrukcija, a 15.
novembra Elvis će otputo-
vati u Francusku na pretra-
ge, nakončega će seznati ka-
da bi operacija mogla biti
obavljena.
-Napokonsmo dočekali i
taj sretni trenutak kojeg ne
bi bilo bez naših sugrađana
zahvaljujući kojima su i pri-
kupljena sredstva - kazala
nam je Elvisova majka Sabi-
ra koja je posebno zahvalila
svima koji su se angažovali
na organiziranju manifesta-
cija, bili na punktovima za
prikupljanje sredstava i na
druge načine bili uz Elvisa.
Sabira je radost uz tortu
podijelila i sa uposlenicima
RTV Lukavac koji su, ta-
kođer, i sami bili suorgani-
zatori nekih akcija, a po-
držali su i aktivnosti drugih
organizacija, udruženja i
sportskih klubova.
M. Ka.
8ãä||ä|tää äät||ä
tã 8||ää ääMäć
Dom zdravlja Lukavac
Smjena u Općinskom vijeću Teočak
Nãä1ã| ä||äćä|äã 1ää||ã 8|tãMã Nää|ć
Šabović: Sve prijavio MUP-u
Nakon što je vijećnik
SDA u Općinskom vijeću
Teočak Omer Smajlović po-
dnio ostavku zbog sukoba
interesa, kao sljedeći kandi-
dat sa liste političkih subje-
kata SDA mandat vijećnika
dobila je Nizama Mehić.
Pošto je Centralne izborne
komisije BiH odobrila ime-
novanjeove vijećnice, napo-
sljednjoj sjednici Općin-
skog vijeća ona je položila
zakletvu i verifikovan joj je
mandat.
Općinsko vijeće Teočak,
Mehić: Položila zakletvu
Paušali od 200 KM redovni i onima koji ne dolaze na sjednice
Služba Hitne medicin-
ske pomoći Doma zdravlja
Lukavac bogatija je za još je-
dno sanitetsko vozilo. Riječ
je o boljeopremljenom vozi-
lu “mercedes sprinter”, koje
je poklon firme “Falck” iz
Danske. Prema riječima
Mahira Bijedića, radnika
“Falcka”, koji je dovezao vo-
zilo, aktivnosti vezane za
ovudonaciju trajalesuskoro
dvije godine, s timda je naj-
veća procedura bila oko do-
kumentacije.
Sada Dom zdravlja Lu-
kavac ima sedam saniteskih
vozila od kojih su tri put-
nička za prijevoz pacijenata
na hemodijalizu i četiri sa
ležećim krevetima.
M. Ka.
|tä|äš|ã| 1ät|ãä||ää Iäž||ãš|ää
- Tužilaštvo Tuzlan-
skog kantona je 13.s ep-
tebra zaprimilo izvještaj o
izvršenim provjerama ve-
zano za Plavu bolnicu.
Predmet je dat u rad po-
stupajućem tužiocu, koji
će, svakako biti predmet
analize. Javnost će o po-
stupcima tužioca po
ovom predmetu biti bla-
govremeno upoznata - ka-
zao nam je Admir Ar-
nautović, portparol Kan-
tonalnog tužiteljstva Tu-
zla.
Općinsko vijeće radi u krnjem sazivu
f|ä| ä 0|äJä
0Š Ž|ä|ä|cä
Učenici sa nastavnicom vjeronauke Fahretom Mehinović
Predstavljamo prvačiće
Učiteljica prvog b Dru-
ge OŠ Živinice je Nafija
Bosankić, a učenici su:
Ema Ćorić. Samra Hami-
dović, Haris Bulić, Asima
Mušanović, Dženan Ha-
nić, Elvira Hasić, Anel
Džinić, Mahir Paprikić,
Erna Halilović, Ermin Ja-
godić, Asmira Kuljić, Va-
nes Herić, Amila Pi-
lavdžić, Mirza Nišić, Meri-
sa Mušić, Andelon Ahme-
tović, EdnaStefanović, Va-
nesa Ahmetović, Aziz Ah-
metović, Musto Ahmeto-
vić, Enis Sarajlić, Edina
Osmić, Mirza Talović i
Emir Ahmetović.
Sa. M.
"
Dnevni avaz, nedjelja,
>EEI 13. novembar/studeni 2011.
BANJA LUKA Projekt EU o finansijskoj kontroli
8ää| Mä1ä| ää|ãä||ãä|ã
ä ää|ä| ä|ä||ä ää|ääc||ä
Cilj javne interne finan-
sijskekontrole (PIFC) jepo-
dizanje svijesti viših ruko-
vodilaca u budžetskim insti-
tucijama o ovakvoj vrsti ko-
ntrole, naročito u pogledu
usvojenog zakonodavstva,
upravljačke odgovornosti i
važnosti javne interne fina-
nsijske kontrole u procesu
evropskih integracija BiH.
Dugoročan projekt
Poručili suovo organiza-
tori tokom konferencije o
javnoj finansijskoj kontroli
koja je održana uBanjoj Lu-
ci. Oni su naglasili da je to
dugoročan projekt koji traje
u prosjeku sedam godina, a
koji u konačnici doprinosi
efikasnijem radu javnih in-
stitucija.
Šef Odjela za interne fin-
ansijske kontrole pri EU
Rober Žile(Robert Gielisse)
istakao je da Evropska kom-
isija već izvjesno vrijeme ra-
di na reorganizaciji ovih pr-
ocesa, a da će u budućnosti
veći fokus biti na efikasnosti
i učinkovitosti javne uprave.
- Da pojednostavimo, na-
glasak ne treba biti na ono-
me što ulažemo, nego na
onome što sedobiva. Neradi
se o tome jesu li sredstva
utrošena, nego jesu li zadati
ciljevi time dostignuti - po-
jasnio je Žile.
Nema sistema
Na pitanje kako će ovaj
proces pomoći da sevisok ste-
pen korupcije u javnoj upravi
u BiH smanji, Gilis je kazao
da generalno zloupotreba
sredstava, korupcija i prevare
imaju velikog neprijatelja, a
to je transparentnost.
- Sistem PIFC zasnovan
je na nekoliko stubova, od
kojih je transparentnost naj-
važniji, ali ne postoji sistem
na svijetu koji bi garantirao
da neće biti korupcije i zlou-
potrebe - napomenuo je
Žile. B. SPASENIĆ
Prevare imaju velikog neprijatelja, a to je transparentnost, tvrdi Žile
Projekt doprinosi efikasnijem radu javnih institucija (Foto: M. Lugić)
Konferenciju su orga-
nizirali Ministarstvo fi-
nansija RS i Projekt teh-
ničke pomoći pod nazi-
vom “Podrška uvođenju
javne interne finansijske
kontrole”.
Projekt finansira Ev-
ropska unija iz Instrum-
enta za pretpristupnu po-
moć u iznosu od oko 1,1
milion eura.
f|ä|ää|
||äãät||ã l0
Elektroprivreda HZHB
od jučer je Aluminijupočela
isporučivati samo 50 posto
od ugovorene količine elek-
trične energije. U Elektro-
privredi nam nisu htjeli ot-
kriti razlog za ovu odluku.
-Ne namjeravamokomen-
tirati poslovnu saradnju s Alu-
minijom, posebno ne ovako
neprimjerenom pa i uvredlji-
vomretorikom kojomsesluže
u Aluminiju - kazao je Vlatko
Međugorac, rukovodilac Sek-
tora zaodnose sjavnošću Elek-
troprivrede HZHB.
Iz Aluminija poručuju
da je ova odluka suprotna
potpisanom dogovoru te
upozoravaju na katastrofal-
ne posljedice koje bi se mo-
gle desiti.
- Može nastati havarija
nesagledivih posljedica, kao
i trajni prestanak rada - is-
tiču iz Aluminija te od enti-
tetskihvlasti i međunarodne
zajednice traže jasno očito-
vanje i određivanje, jer je rok
za najavljeni potez Elektro-
privrede HZHB precizan i
kratak. M. H.
l|ää||ää||ä|ä1ã 8I88
tMãä|||ã |tää|äää t||ä|ä
Aluminij bez dijela električne energije
Iz Aluminija upozoravaju na katastrofalne posljedice
VladaRS jepodrugi put u
posljednjoj godini utvrdila
Nacrt strategijerazvoja ener-
getike RS do 2030. godine,
koji će se ponovo naći pred
entitetskim poslanicima.
Izradaove strategije, pre-
ma riječimaministra privre-
de, energetike i rudarstva
RS Željka Kovačevića,
koštalajeoko 500.000KM, a
iznos je plaćen samo prili-
komnjegove prve izrade i to
Energetskom institutu Hr-
voje Požar iz Hrvatske.
Razlog ponovnog do-
nošenja istog dokumenta,
koji je već jednom prošao
parlamentarnu proceduru,
prema ministrovim ri-
ječima, jeste namjera da do-
kument bude što kvalitetni-
ji, a u međuvremenu je pre-
trpio i određene izmjene.
Međutim, prekoračen je
i zakonski rok od šest mjese-
ci, kada je trebalo da bude
završena javna rasprava,
zbog čega je cijeli postupak
vraćennapočetak. B. S.
8ãc|| ääääää ä|ä1 äät|ãä|c|Mã
Strategija razvoja energetike RS
Delegacija manjeg entiteta obišla radove na Čemernom
ë|ã1ã 88 tã |äää| |t1ää|||ã It M|||ääã 8N
Ukupna dužina tunela iznosi 2.109 metara
Predsjednik RS Milorad
Dodik rekao je jučer da je tu-
nel Čemerno na magistral-
nomputuGacko - Fočajedan
od najvećih građevinskih us-
pjeha i poduhvata koji su
urađeni uRS, čimeće, kakoje
naglasio, znatno biti riješena
komunikacijska zatvorenost
Hercegovine, javlja Srna.
- Naša želja je da riješimo
pitanje komunikacijske zat-
vorenosti ovog dijela RS, pa
se i radovi odvijaju nesmeta-
no i bez ikakvih zastoja - re-
kao je Dodik, dodavši da bi
projekt trebao biti završen
krajem sljedeće građevinske
sezone.
Predsjednik RS izrazio je
zadovoljstvo što se ovaj kapi-
talni projekt, uprkos teškim
ekonomskim prilikama, nes-
metano realizira, napome-
nuvši da je Vlada RS za njega
izdvojila 72 miliona KM.
Ukupna dužina tunela
koji prolazi ispod planin-
skog prijevoja Čemerno je
2.109 metara, a njegov pro-
boj počeo je 15. aprila 2009.
godine.
Spec
Bord direktora Svjetske banke odobrio je Makedoniji
garanciju za kreditnu politiku od 100 miliona eura, koja
omogućava djelimično gašenjekredita u iznosu od130 mi-
lionaeura odmeđunarodnogbankarskog kreditnogtržišta
- javili su skopski mediji.
Garancijuje izdala Međunarodna banka za obnovu i raz-
voj i onaće pokriti 100 miliona eura odosnovnih 130 miliona
eura komercijalnog kredita s rokom dospijeća od pet godina.
Izrada strategije koštala oko 500.000 KM
15
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
Saznajemo, da mu je
pružena fizička zaštitau bol-
nici, kao i da je tokom dana
policija motrila na Klinički
centar Banja Luka, iako je
Ostojić uhapšensvega neko-
liko sati nakon incidenta.
Policija je gotovodeset sa-
ti nakon incidenta pretresala
objekte na širem lokalitetu
Banje Luke i Bosanske Gra-
diške teprivela i saslušala ne-
kolicinu indirektnih saučes-
nika sukoba ili očevidaca.
Motiviobračunasu idaljene-
poznati, a budući da obojica
već imaju dosje, vjerovatno se
radi o neraščišćenim računi-
ma odranije.
Već bio uhapšen
U petak, samo nekoliko
sati prije ovog incidenta, po-
licija je Sjenicu uhapsila za-
jedno s Banjalučaninom
Stojanom Kneževićem (27).
Oni su 9. novembra u večer-
njim satima u Dejtonskoj
ulici u Bosanskoj Gradišci
ukrali “mercedes” vrijedan
oko 5.000 maraka.
Pretresom više objekata
koje su koristili Knežević i
Sjenica na području Bosan-
ske Gradiške pronađeno je
tada ukradeno vozilo, kao i
ëätãč| ’âä|ää|ääätã’ |ã|t|||c||ã|| äã||ä
Uhapšeni zbog prevare
Četvorica vozača banja-
lučkog “Autoprevoza” uha -
pšena su 9. novembra zbog
sumnje da su ovo preduzeće
oštetiliza 800maraka takošto
su od jula doseptembra u više
navrata zloupotrijebili povje-
renje preduzeća, štampajući
falsificirane vozne karte koje
su prodavali u autobusu.
Riječ je o osobama s ini-
cijalima V. T., S. S. i Ž. I., svi
iz Banje Luke, te I. V. iz
Laktaša, protiv kojih je
Okružnom tužilaštvu u Ba-
njoj Luci podnesen izvještaj
za krivično djelo pronevjere.
Ovo je samo nastavak ak-
tivnosti CJB Banja Luka na
rasvjetljavanju malverzacijau
vezi s voznim kartama u
“Autoprevozu” budući da su
21. jula Okružnom tužilaštvu
podnijeli izvještaj protiv de-
vet osoba zaposlenih u istom
preduzeću, a upravo zbog
krivičnog djela pronevjera i
falsificiranjeisprava. V. S.
8ãääätäãđä 0ãM|| 0t|ä||ć
ääcãä ä1ä|äääã 8|ää|cä
Banjalučanin Jelenko
Sjenica (39) teško je ranjen u
potkoljenicu u subotu uju-
tro oko 3.35 sati u ulici Ra-
doja Domanovića u Banjoj
Luci kada ga jeiz pištolja po-
kušao ubiti sugrađanin Da-
mir Ostojić (35). Prema
našim saznanjima, Sjenica
je naprije u klubu “Del Ca-
po” prišao stolu za kojim je
sjedio Ostojić s društvom i
nakon svađe gaudario. Tuča
je nastavljena ispred objek-
ta, a prekinuta je nakon in-
tervencije zaposlenika klu-
ba. Sjenica se potomuputio
prema motelu “Mig”, a za
njim je došao i Ostojić i
izrešetao skupocjeno vozilo
“audi TT”, švicarskih regis-
tarskih oznaka, u kojem se
nalazio Sjenica.
Policijski pretresi
Sjenica je nekoliko mi-
nuta nakon ranjavanja hos-
pitaliziran na banjalučkoj
hirurgiji s više prostrelnih
rana u predjelu stopala i u
tom trenutku bio je izvan
svijesti. On je zatim pre-
bačenu banjalučki Klinički
centar, gdje je operiran na
Klinici za traumatologiju,
nakon čega je došao svijesti.
BANJA LUKA Obračun ispred motela “Mig”
Svađa i tuča započeli u klubu “Del Capo”, da bi zatim Ostojić
izrešetao “audi” u kojem se nalazio Sjenica
više predmeta koji se dovo-
de u vezu s izvršenim kri-
vičnim djelom, a oduzet mu
je i pištolj CZ kalibra devet
milimetara s prigušivačem.
Nakon kriminalističke
obrade obojicasu puštena na
slobodu. Ostojić je banja-
lučkoj policiji poznat po iz-
nuđivanju, reketiranju i ka-
matarenju, a jučer je sas-
lušavan u CJB Banja Luka.
V. STEVANOVIĆ
Ukrina kod Čelinca
Tri osobe lakše su povri-
jeđene u saobraćajnoj nes-
reći koja se dogodila u petak
navečer oko 23.40 sati na pr-
užnomprijelazu na izlazu iz
stanice Ukrina kod Čelinca.
Nesreća se desila u tre-
nutku kada je teretni voz ko-
ji je saobraćao na relaciji
Omarska - Doboj udario u
automobil “jugo” u kojem
su se nalazili dvojica mla-
dića i jedna djevojka.
Pružni prijelazpropisno je
obilježen, ali zbog radova na
pruzi smanjena je preglednost
pa je teško uočiti voz.
V. S.
I|ä|ä |ãäšä äää|||äđää|ä
ëääää| ä š|ã||
tãä|ã|| tt ääcä
Drinsko selo kod Višegrada
Vukovi su u petak na-
večer upali u štalu Krste
Vidakovića iz sela Drin-
sko kod Višegrada i napra-
vili pravi pokolj ovaca.
Krstina supruga Mira kaže
da nije mogla vjerovati
svojim očima kada je jučer
ujutro ušla u štalu.
Rupa na štali
- Na gomili su bile zakla-
ne 21 ovca i nekoliko janja-
di. Više od 15 ovaca na-
griženo je po tijelu, a osam je
toliko povrijeđenoda ne mo-
gu da se kreću - priča Mira.
- Ovoje treći put za tri go-
dine da mi vukovi prave šte -
tu. Prvosu na livadi zaklali 28
ovaca, a drugi put u toru 15
brava. Očajan sam i ne znam
šta da radim i kome da se
obratim - kaže Krsto.
Napominje da ni u jed-
nom slučaju nisu mogli na-
platiti ni dinar odštete i nije
mu jasno šta radi lovačko
društvo i zašto ne potamani
ovu divljač.
Petero djece
- Živimo od zemljorad-
nje i stočarstva i od ovog iz-
Vidakovići pokazuju vučije tragove
8ää||ãä ä
Šä|cã|tää|
Sjenica je, inače, u
Švicarskoj odležao 13 go-
dina robije zbog ubistva i
tamo je prije deceniju
okarakteriziran kao jedan
od najozbiljnijih krimi-
nalaca s područja bivše
Jugoslavije. Nakon toga
je deportovan u BiH.
Incident počeo u klubu “Del Capo”
Jeziv prizor u štali
Prizor u štali koji smoza-
tekli bio je jeziv. Ovce su
naslagane na gomilu kao dr-
va, a pored njihdopola poje-
dena tijela janjaca. Udrugoj
prostoriji mrtve i izranjava-
ne ovce. Na livadi ispod
kuće nekoliko ovaca kunja i
leži jedva se pomjerajući.
Tragovi vučijih šapa mogli
su se vidjeti na đubretu, a
Krsto namje pokazaoi malu
rupu na štali kroz koju su se
vukovi uvukli i poklali više
od pola njegovog stada.
državam petoro djece, od
kojih niko iz porodice nije
zaposlen u preduzećima -
kaže Mira.
Na mjestogdje suvukovi
napravili pravi pokolj jutros
je izašao općinski veterinar-
ski inspektor Veljko Savić i
poljoprivredni inspektor
Marica Jovanović kako bi
procijenili štetu. Savić kaže
da vuk nije zaštićena ži v o t i-
nja pa će teško ići oko na-
doknade štete.
M. ANDRIĆ
Motel “Mig”: Mjesto gdje se desila pucnjava (Foto: M. Lugić)
Policija Bosanske Gradiške uhapsila je Sinišu Ćulu-
ma (29), Miroslava Pejića (27) i Nebojšu Sivca (23)
zbog teške krađe. Oni su u noći sa 8. na 9. novembar u
mjestu NovaTopola provalili ulaznavrata i ušli u radioni-
cu firme “Ratarstvo”, odakle su ukrali metalne rešetke sa
slivnika, pričinivši materijalnu štetu od 500 KM. Nakon
kriminalističke obradeoni su pušteni su na slobodu.
0ä|ã|| |äšä|ää tã t||ää|äã
Nepoznati razbojnik opljačkao je sportsku kladionicu
“Bet Live” u sarajevskoj ulici Džemala Bijedića. On je
od zaposlenice kladionice, prijeteći pištoljem, uzeo
određeni iznos novca, a zatim pobjegao. Oovome je obavi-
ješten kantonalni tužilac u Sarajevu, a pripadnici MUP-a
KS obavili su uviđaj i rade na identifikaciji i pronalasku
počinioca.
0ä||ãčäãäã ä|ã1|ää|cã
M M
Nagriženo više od 15 ovaca Stado
Vidakovića već treći put na meti zvijeri
16
Dnevni avaz, nedjelja,
crna hronika 13. novembar/studeni 2011.
Okružni sud: Nastavljeno suđenje
Usarajevskoj ulici Kurta
Šorka u naselju Stup jučer
oko 14.30 sati dogodila se
saobraćajna nesreća u kojoj
je jedan pješak teško povri-
jeđen. Njega jeudariloteret-
no vozilo “man” kojim je
upravljaoP. I., a kolima Hit-
nepomoći prevezenje uKli-
nički centar Univerziteta u
Sarajevu. Prema riječima
portparola KCUS-a Biljane
Jandrić, riječ je o muškarcu,
stranom državljaninu, H.
W. (80).
- Ima krvarenjeu mozgu i
povrede lica. Smješten je na
Odjel intenzivne njege Kli-
nike urgentne medicine.
Trenutno je stabilan, ali lje-
kari prate njegovo stanje -
kazalanamjeJandrić. A. J.
8|ã|cã ä1ã||ä äãM|ää
U masovnoj tuči u
odžačkom kasinu “Euro
Games” u kojoj je sudjelo-
valo pet osoba povrijeđeni
su Fahrudin S. (46) iz
Odžaka i njegov 41-go-
dišnji sugrađanin Safet F.
Njih dvojica su nakon
ukazane ljekarske pomoći u
Domu zdravlja Odžak
upućeni u Kantonalnu bol-
nicu u Orašju. Medicinsko
osoblje te zdravstvene usta-
nove utvrdilo je da je
Fahrudin S. lakše povri-
jeđen, dok je Safetu F. kon-
statirana teška tjelesna po-
vreda, odnosno prijelom
desne noge.
U tučnjavi su, osim njih
dvojice, sudjelovali Mirsad
D. (51), Nihad A. (42) i
41-godišnji Anto S., svi iz
Odžaka. Njih trojica su u
četvrtak, četrdesetak minu-
ta poslije ponoći, uhapšeni i
pritvoreni zbog osnovane
sumnje da su počinili kri-
vično djelo nanošenja
teških tjelesnih povreda.
1ä1ääMãä|ä|ä
t|äM||ääã ääJã
Pred Okružnim sudomu
Banjoj Luci prekjučer je nas-
tavljeno suđenje Dariju Mir-
janiću (24), koji je 6. avgusta
ove godine u ranim jutarnjim
satima nožem usmrtio Vesu
Medića (24) iz Banje Luke.
Vještak Slobodan Sta-
nojčić kazao je pred Sud-
skim vijećemda jekrv nulte
grupe, koju je imao i Veso
Medić (24), pronađena na
Mirjanićevim patikamane-
koliko sati nakon ubistva.
Tužilaštvo je time za-
vršilo s iznošenjem dokaza.
Branilac optuženoga Đorđe
Stojaković najavio je sas-
lušanje Mirjanića i njegovo
psihijatrijsko vještačenje,
kao i saslušanje očevidaca.
V. S.
8|ä ää||äääJ
äãđääã äã
äã||äãMã ää|äžäääJ
Banja Luka
Masovna tuča u Odžaku
Nezgoda u Sarajevu
PUCNJAVA Na ulici ispred zeničkog kluba “Ten”
0|äää|ää|ãšääMää|ãčäää
1ää||cã |äžä |ãä|ääã
Dvije osobe zadobile su
teške, a jedna lakše ozljede u
tuči i revolveraškom obr-
ačunu koji se dogodio jučer
u 1.45 sati na raskrsnici ze-
ničkih ulica Aska Borića i
Zmaja odBosne, ispredklu-
ba “Ten”. Kako saznajemo,
s jedne strane su bili Emir
Bešlić te Amar i Sulejman
Tabaković, a s druge
Džemal i Bahrudin Mah-
mić te Sadam Stupar. Ra-
zlog sukoba za sada je ne-
poznat.
Prostrelne rane
U pucnjavi su povri-
jeđeni Mahmići i Stupar,
dok su nakon upotrebe
pištolja, a potom i fizičke si-
le Bešlić i Tabakovići pob-
jegli.
- Džemal Mahmić ima
teške povrede glave, povre-
de i prijelom kostiju lica i
nosa, teške povrede lijeve
natkoljenice i velikih kr-
vnih sudova natkoljenice.
Nakon zbrinjavanja na Ur-
gentnom bloku prebačen je
u traumatološku operacio-
nu salu, a nakon operacije
na Odjel intenzivne njege.
Nije životno ugrožen. Stu-
par ima prijelom kostiju
glave i lica, te prostrelne ra-
ne naobje potkoljenice. I on
je na intenzivnoj njezi i vi-
talno je stabilan. Bahrudin
je imao povrede glave i na-
kon zbrinjavanja, pušten je
na kućno liječenje - kazao
nam je dr. Kasim Spahić,
načelnik Urgentnog i pri-
jemnog bloka Kantonalne
bolnice Zenica.
Napadači Bešlić i Taba-
ković predali su se jučer po-
podne policiji i pritvoreni
su u PU Zenica. Inače,
Amar Tabaković i Džemal
Mahmić osuđenici su KPZ-a
Zenica, a utrenutku pucnjave
bili su na korištenju vanza-
vodskih pogodnosti kao pri-
mjerni osuđenici.
Bili na dopustu
- Amar Tabaković je kao
maloljetnik u aprilu 2009.
godineosuđen zbogubistva
na Talića brdu, kada je is-
pred svog BMW-a na cesti
ubijen Damir Imamović,
koji ga je, navodno, prisilja-
vao dadila drogu. Osuđen je
na sedam godina zatvora.
Džemal Mahmić je akter
prošlogodišnje pucnjave u
Babinoj Rijeci, kada je gru-
pa neidentificiranih mla-
dića napala nekoliko osoba
ispred bokserskog kluba u
kojem je trenirao. On je ta-
da učestvovao u pucnjavi iz
automatskog oružja i pišt o-
lja između dvije grupe mla-
dića, a slučajno je ranjen
dječak koji se vraćao iz šk o-
le. Mahmić je danima bio u
bijegu prije nego što se pre-
dao. Tabaković se trebao
vratiti s dopusta iz KPZ-a u
subotu uvečer, a Mahmić u
nedjelju - kaže nam izvor iz
KPZ-a Zenica.
A. DŽONLIĆ
Nakon bijega policiji se predali Amir Bešlić i rođaci Amar i Sulejman Tabaković,
koji su pucali na Džemala i Bahrudina Mahmić te Sadama Stupara
Incident se dogodio kod kluba “Ten” (Foto: A. Džonlić)
Bahrudin Mahmić i Sadam Stupar: Zajedno trenirali
Džemal Mahmić:
Teško povrijeđen
f|š|ä||äM ä|ä||ä ääätä|ã
Kako saznajemo, Emir
Bešlić je sin poznatog ze-
ničkog ćevabdžije i mesara,
a Tabakovići su bili nje-
govi neformalni tjelohra-
nitelji. Amar i Sulejman su
rođaci, a za razliku od
Amara, poznatijeg kao
“Mirče”, rođak Sulejman
još nema dokumentiranih
krivičnih djela.
S druge strane, Mahmići
i Stupar su dugogodišnji
bokseri u klubu “Isak”, a
kako nam je potvrđeno,
Bahrudin Mahmić se prije
desetak dana vratio sa sre-
brom sa Svjetskog prven-
stva u Makedoniji. Prema
svemu sudeći, nakon što su
ih onesposobili pogocima
mecima u natkoljenice, na-
padači su okončali posao
fizičkom silom.
Odžak: Incident u kasinu
17
crna hronika
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
8ãäää ä|ää||ãä|ã ãä|äMää||ã
ääJ|äää äätãč 0|ãJãä Iä||ć
Dragan Tejić (31) iz Prije-
dora poginuo je u saobraćaj-
noj nesreći koja se dogodila
preksinoć oko 21.40 sati na
magistralnom putu Prijedor
- Bosanski Novi u naselju
Raškovac. Stradali Tejić se,
kako saznajemo u policiji,
nalazio za volanom “rovera”
koji je pod još nerazjašnje -
nim okolnostima sletios ces-
te i nakon prevrtanja završio
na krovu ujarku između ces-
tei pruge, samo nekolikosto-
tina metara od grada.
Razbacane stvari
U nesreći su teže povri-
jeđeni saputnici u “roveru”
Goran Timarac (31) i Mirko
Katana (31), obojica iz Prije-
dora, koji se trenutno nalaze
naOdjelu hirurgijeOpćebol-
nice u Prijedoru.
- U stabilnom su stanju i
izvan životne opasnosti. Zb-
og težine povrede, lomova u
predjelu ruku, rebara i potre-
sa mozga do daljnjeg će biti
zadržani u ovoj ustanovi - ka-
zao nam je jučer Marko Bero-
nja, dežurni hirurg prijedor-
ske bolnice.
Prema riječima očevidaca
koji su prvi pritekli u pomoć
stradalima, prizor na mjestu
nesreće bio je stravičan.
Ilija Pauković, koji sebici-
klom kretao iz pravca grada,
priča da je vidio automobil s
upaljenim dugim svjetlima.
- Na cesti je bio samo taj
auto. U jednom trenutku sle-
tiojeipočeo daseprevrće. Na-
kon što se prevrnuo pet-šest
puta automobil je završio u
jarkunekoliko stotinametara
dalje. Usmrskanom vozilubi-
la sudvojica muškaraca, jedan
je ležao na prednjem, a drugi
na zadnjem sjedištu. Dvade-
setak metara dalje u jarku je
bio i treći putnik. Oko unište -
nog auta bilo je mnogorazba-
canih stvari, među kojima i
PRIJEDOR Saobraćajna nesreća u naselju Raškovac
U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđeni i saputnici u vozilu “rover”
Goran Timarac (31) i Mirko Katana (31) iz Prijedora
dva smrskana mobitela - ka-
zao nam je Pauković.
Stigli i vatrogasci
Vatrogasce je pozvao
Pauković, a na mjesto nes-
reće stigli su za samo nekoli-
ko minuta. Prevrnuti auto-
mobil s krova su vratili na
točkove tako da je medicin-
sko osoblje Hitne pomoći
moglo izvaditi unesrećene.
U policiji jučer nisu
željeli iznositi više detalja o
ovoj nesreći, objašnjavajući
da je istraga u toku.
M. ZGONJANIN
Pauković: Vidio prevrtanje
0 1ätä| 1ãäã 1äää| ä||ä|čä|ä 1|ä|ã
Na području Općine Jablanica
Automobil završio u jarku između ceste i pruge
Zoran Vujinović (36)
iz Prijedora lakše je ozli-
jeđen u saobraćajnoj nes-
reći koja se dogodila prek-
sinoć oko 18.50 sati uulici
29. novembar u Prijedoru.
Nedugo nakon ove
nesreće policija je privela i
vozača tamnoplave “dacie
logan” Mladena Reljića
(41) iz Prijedora koji je,
nakon što je oborio bici-
klistu, pobjegao.
Tadić se nalazi na
kućnom liječenju, a Reljić
bi, prema saznanjima iz
policije, trebaoodgovarati
ne samo za bijeg nego i
zbog nepružanja pomoći
povrijeđenome. M. Z.
0ää||ä ä|c|ä||t|ä
äã äää|äJãä
Nezgoda u Prijedoru
Ulica u kojoj se dogodio incident (Foto: D. Stojnić)
Spec
Službenici MUP-a KSuhapsili su H. S. (40) iz Sarajeva
zbogsumnje da je učetvrtakoko20.40sati uulici Avde Pa-
lića u Novom Gradu pijan ispalio više hitaca iz vatrenog
oružja.
Izlaskomnalicemjesta policijski službenici pronašli su
i oduzeli automatskupušku nepoznatemarke sdva okvirai
19 komada metaka, a tokomkriminalističke obrade H. S.
predao je pištolj nepoznate marke s okviromi sedamko-
mada metaka.
U ilidžanskoj ulici 21.
mart preksinoć je gorjelo si-
jeno koje se nalazilo u kući u
izgradnji čiji je vlasnik C. H.
Policija je dobila dojavu oko
22.30 sati, a vatrogasci su
ugasili požar.
Povrijeđenih u ovom in-
cidentu nije bilo, a na kući je
pričinjena materijalna šteta.
O ovome je obaviješten kan-
tonalni tužilac u Sarajevu, a
uviđaj su obavili pripadnici
MUP-aKS. Utvrđenoje daje
do požara došlo upotrebom
pirotehničkih sredstava.
f||ä|äää|ääM
tãäã|||| t||äää
Požar u Sarajevu
Stravičan prizor na mjestu
nesreće (Foto: D. Stojnić)
Posljednjih deset dana
zabilježeno je devet krivičnih
djela na području općine Ja-
blanica.
Sead Hakalović, načelnik
Operativnog centra PS Ko-
njic, podsjetio je na krađu
600 metara telefonskog ka-
bla u Ostrošcu, provalu u
gradsku apoteku u ulici Ni-
kole Bojanovića, iz koje su
ukradenadva kompjutera, te
pucnjavuu ulici Pere Bilićau
kojoj su dvije osobe povri-
jeđene.
- U mjestuSlatina ukrade-
na su četiri metalna kontejne-
ra za odvozsmeća, provaljeno
jeustanu ulici Rasadniki od-
neseno 1.400 KM te neut-
vrđena količina zlatnog i sre-
brenog nakita. U trgovini
“Amko” u ulici Trg oslo-
bođenja izvršeno je razboj-
ništvo uz upotrebu vatrenog
oružja i tom prilikom ukra-
deno je 555 KM. Zabilježili
smo i jedno narušavanje jav-
nog reda i mira od više osoba
kao i provalnu krađu u ulici
Trg oslobođenja - kazao je
Hakalović. El. B.
U oraškom selu Matići
47-godišnji Marijan O. u pi-
janom stanju je na neuo-
bičajen način obustavio sao-
braćaj, zbog čega je pomoć
policije zatražilo više gra-
đana.
- Onje u blizini svoje po-
rodične kuće iznosio vreće
cementa i njima pregradio
cestu, obustavivši normalno
odvijanje saobraćaja. Na
mjesto incidenta uputili
smo policijsku patrolu, koja
je potvrdila navode telefon-
skih prijava. Zatekla je u vi-
dno pijanom stanju Marija-
na O., a zbog sumnji da bi
mogao nastaviti s inciden-
tom uhapšen je. Prilikom
hapšenja agresivno se po-
našao, tako da su ga naši po-
licajci savladali i vezali lisi-
cama, a zatim ga odvezli u
orašku Kantonalnu bolnicu
- kažu iz Policijske stanice u
Orašju.
Ljekar ga je nakon pre-
gleda uputio na neuropsihi-
jatrijski odjel tuzlanske bol-
nice, međutim, tuzlanski
ljekari ga nisuhospitalizira-
li, nego je vraćen za Orašje.
Do daljnjeg je zadržan u po-
liciji, iz koje kažu da im je
Marijan O. odranije poznat
po incidentima te pojašnja-
vaju da je u vozilu Hitne po-
moći prilikom transporta za
Tuzlu vrijeđao i omalovaža-
vao njihove službenike koji
su bili u njegovoj pratnji,
zbog čega će biti novčano
kažnjen.
Bit će sankcioniran i
zbog narušavanja javnog re-
da i mira drskim i nepristoj-
nim ponašanjem, odnosno
obustavom saobraćaja.
Ta. B.
ë|äćãMã cäMää|ã
ääät|ãä|ä tãää|ãćã|
Matići kod Orašja
M
&
Dnevni avaz, nedjelja,
C>KI 13. novembar/studeni 2011.
Visoka predstavnica Ev-
ropske unije za vanjsku po-
litiku i sigurnost Ketrin
Ešton (Catherine Ashton)
pozvala je jučer Libiju da
osigura da ravnopravnost
spolova budezaštićena uvr-
ijeme kada je ta sjevernoa-
frička zemlja u tranziciji ka
demokratiji. Ona je naglasi-
la da će EU nastaviti da
pruža podršku tom cilju.
- Diskriminacijane treba
imati mjesta unovoj zemlji -
rekla je Ešton u obraćanju
publici, koju su u libijskoj
prijestonici činile uglav-
nom žene, dodavši da se one
trebaju pobrinuti da u no-
vom ustavu budu obuh-
vaćena i prava žena.
Ešton je održala govor za
vrijemeposjete Tripoliju, gd-
je je inaugurirala misiju EU,
koja treba da pomogne u hu-
manitarnim naporima. Ob-
išla je Trg mučenika u cen-
tralnomdijelu Tripolija, gdje
je uzela narukvicu, majicu i
privjesak, posvećene oslo-
bođenju Libije od svrgnutog
lidera Muamera Gadafija.
lš|äääätäã|ã äã
|ãääää|ãääät| žääã
Evropska predstavnica u Libiji
U eksploziji u skladištu
oružjau vojnoj bazi zapadno
od Teherana jučer je pogi-
nulo 15 vojnika, a nekoliko
ih je zadobiloteške povrede,
izjavio je portparol Revolu-
cionarne garde Ramezan
Šarif. U izjavi za iransku
državnu televiziju IRINN
Šarif je objasnio da je do ek-
splozije došlo doksupripad-
nici Revolucionarne garde
prebacivali municiju iz jed-
nog od skladišta u bazi.
Prema njegovim riječi-
ma, pojedini povrijeđeni voj-
Eksplozija u vojnoj bazi
Ešton: EU će pružati podršku
Nesreća se dogodila prilikom istovara municije
Pet osoba jučer je poginulo u eksploziji i pucnjavi u
gradu Tarazu na jugu Kazahstana, saopćilo je ministar-
stvo unutrašnjih poslova. Nepoznati muškarac upao je u
prodavnicu oružja i ubiostražara, javila je novinska agen-
cija Interfaks.
Zatim je pobjegao automobilom i usput usmrtio dva
policajca, prenio je AFP. Još jedan saobraćajni policajac
poginuo je kada je napadač aktivirao eksploziv, pri čemu
je i sam stradao.
0ä|ä ää| ||ä1| ä 8ãtãät|ãää
L
TEHERAN Pojačava se pritisak na Iran zbog nuklearnog programa
Nä|ää|. 8|ãä|ä
|ä ã|ã|Mãä|ää|
Grupi od 35 zemalja
Međunarodna agencija za
atomsku energiju (IAEA)
proslijedila je jučer satelit-
ske snimke, pisma i dijagra-
me koji, kako smatraju, idu
uprilog tvrdnji daje Irantaj-
no radio na proizvodnji nu-
klearnog oružja. Glavni
iranski izaslanik u IAEA-i
odbacio je ove tvrdnje, kao i
materijal koji su prikupile
Sjedinjene Američke
Države i njihovi saveznici.
Vojne svrhe
- Nema nikakvih nazna-
ka niti dokaza da su aktivno-
sti Irana bile provođene u
vojne svrhe - rekao je on no-
vinarima u komentaru sas-
tanka vođenog iza zatvore-
nih vrata, na kojemje pred-
stavljen ovaj materijal.
Zapadni diplomati, s
druge strane, tvrde da infor-
macije samo dodatno pot-
vrđuju njihov izvještaj, ob-
javljen početkom sedmice.
Zasnovan na skoro 1.000
stranica istraživanja i skoro
deceniji praćenja situacije u
Iranu, dokument, navodno,
sadrži dokaze koji, prema
IAEA-i, pokazuju da Islam-
ska Republika radi na tajnoj
nabavci opreme i projekata
za proizvodnju nuklearnog
oružja.
Između ostalog, navede-
no je da je Iran provodio tes-
tiranja jakih eksplozivai raz-
voj detonatora s nuklearnim
punjenjem, kao i kompjuter-
skooblikovanje jezgrazanu-
klearne bojeve glave.
Američka državna tajni-
ca Hilari Klinton (Hillary
Clinton) rekla je da Iran us-
koro mora odgovoriti na oz-
biljne sumnje IAEA-e.
Strožije mjere
- Očekujemo da Iran na-
rednih dana odgovori na oz-
biljna pitanja proistekla iz
izvještaja IAEA-e - rekla je
Klinton novinarima poslije
ministarskog sastanka na
samitu Azija-Pacifik u Ho-
noluluu.
Njemačka kancelarka
Angela Merkel rekla je jučer
da je izvještaj IAEA-e “alar-
mantan”, kao i da sankcije
protiv Irana sa ciljem da se
izvrši pritisak na Teheran,
nisu dovoljno iskorištene.
Merkel je rekla i da će
Njemačka razmotriti kak-
ve bi strožije mjere mogle
biti uvedene Iranu. Merkel
je naglasila i da je proti-
vljenje nekih zemalja no-
vim sankcijama protiv Ira-
na zbog nuklearnog pro-
grama te zemlje “za ža l j-
enje”. Protivljenje novim
mjerama do sada su izrazile
Rusija i Kina.
Hilari Klinton očekuje narednih dana odgovore na ozbiljna pitanja, proistekla iz
izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju
Nuklearno postrojenje u Iranu: Zapad strahuje od proizvodnje oružja
Ostaci srušenog helikoptera
0äãtäät| ä1
|ä|ä|äääc||ä
Bivši generalni direk-
tor IAEA-e Hans Bliks
upozorio je na opasnost
od vojne intervencije pro-
tiv Irana, koja bi, kako
ocjenjuje, mogla zahvatiti
čitav Bliski istok. On je u
intervjuu za bečki “Pro-
fil” rekao da niko ne zna
“gdje se nalaze sva nu-
klearna postrojenja”, kao
i da bi, ako odluka o izra-
di bombe još nije done-
sena, vojna intervencija
sigurno vodila ka tome.
Tragedija prilikom pada helikoptera u Meksiku
fäJ|äää M|ä|t|ã| äää||ãšä||ä äät|ääã
Ministar unutrašnjih
poslova Meksika poginuo
je u padu helikoptera u bli-
zini Meksiko Sitija. Heli-
kopter jekrenuo ususjednu
meksičku saveznu državu
Morelos, javio je jučer
BBC.
Poginulo je svih osam
osoba koje su se nalazile u
helikopteru. Predsjednik
Meksika Felipe Kalde-
ron (Calderon) izjavio je
da su vremenski uvjeti,
najvjerovatnije, uzrok
nici u kritičnom su stanju,
prenio je Reuters. Eksplozi-
jasedogodila uskladištu ko-
je pripada iranskoj Revolu-
cionarnoj gardi, ubazi u selu
Bidganeh, blizu grada Ka-
radža, prenio je BBC.
Prozorska stakla na obl-
ižnjimzgradama su popuca-
la, a eksplozija se čula i u cen-
tru iranske prijestonice, ud-
aljene četrdesetak kilometa-
ra. Poslanik lokalnog parla-
menta Hosein Garusi izjavio
je da je veliki dio skladišta
municije eksplodirao.
8||ã1ã|ä të ää|ä|äã
nesreće.
Blake Mora (45) preuzeo
je funkciju ministra unu-
trašnjih poslovaprošle godi-
ne i bio je jedna od ključnih
ličnosti u borbi protiv nar-
ko-kartela. Prvobitno je pri-
javljen nestanak helikopte-
ra. Neki meksički mediji iz-
vještavali su da je došlo do
teškog naoblačenja u vrije-
me kada je helikopter bio u
zraku.
- Nažalost, ministar
unutrašnjih poslova, nje-
govi pomoćnici i posada he-
likoptera pronađeni su
mrtvi - rekla je glasnogo-
vornica vlade Alehandra
Sota.
Zamjenik ministra unu-
trašnjih poslova Felipe Za-
mora Kastro (Castro) i šef
odnosa s javnošću Hoze Al-
fredo Medina(Jose) poginu-
li su zajedno sa Morom.
Meksička televizija prikaza-
la je dijelove skršenog heli-
koptera, razbacane po brdu
gdjese srušio.
'
C>KI
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
0ä||ää ä|M|čã| ä|ä1ã
Državna televizija navela je da su neki ljudi skočili u more tokom akcije turskih snaga
U akciji turskih koman-
dosa jučer rano ujutro ubi-
jen je napadač koji je prek-
jučer oteo trajekt sa 24 put-
nika i člana posade, a svi
taoci su oslobođeni, izjavio
je guverner provincije Is-
tanbul Husein Avni Mu-
tlu.
- Ubrzo nakon početka
operacije, otmičar je “uh-
vaćen mrtav” - rekao je Mu-
tlu za televiziju NTV, do-
davši da je napadač bio “pri-
padnik terorističke organi-
zacije”, misleći na zabranje-
nu Radničku partiju Kur-
distana.
Mutlu je rekao da je bio
samo jedan otmičar od tri-
desetak godina te da je nosio
eksploziv, prenijele su svjet-
ske agencije. Ubijen je od-
mah u brzoj akciji, u kojoj
nije bilo pucnjave.
Svih 20 putnika i četiri
člana posade na sigurnom
su, dodao je Mutlu. Tra-
jekt “Kartepe” otet je u pe-
tak oko 16 sati po zapad-
noevropskom vremenu u
Mramornom moru, gdje je
na jednom otoku zatvoren
lider Radničke partije
Kurdistana Abdulah
Odžalan.
Brodovi obalske straže i
helikopteri počeli su pratiti
brod, koji je otet nakon što
je isplovio iz luke Izmit na
sjeverozapadu zemlje.
Državna televizija TRT na-
vela je da su neki ljudi
skočili u more tokom akcije
turskih snaga. Svi putnici
odvedeni su u luku Silivri,
blizu koje je trajekt bio usi-
dren.
Više od 40.000 ljudi ubi-
jenoje uakcijama PKK-aod
početka oružane pobune
1984. godine.
Nakon novih zemljotresa
8ãt|ä ä|ä| ž||ãäã
U zemljotresu koji je
ove sedmice pogodio is-
točni dio Turske, prema
najnovijim informacija-
ma, poginule su 32 osobe,
saopćile su vlasti. Poslije
zemljotresa jačine od 5,6
stepeni Rihterove skale,
koji je pogodio Tursku u
srijedu, spašeno je 30 ljudi,
saopćila je jedinica za va-
nredne situacije.
Spasilačke ekipe su,
pretražujući ruševine dva
hotela, našle tijela dvojice
novinara koji su radili za
lokalnu agenciju DHA,
koji subili smješteni u jed-
nom od dva hotela.
Zemljotres je najteže
pogodio gradEdremit, pet-
naestak kilometara od pro-
vincije Van, manje od tri
sedmice nakon zemljotre-
sa jačine od7,2 stepeni, koji
je 23. oktobra pogodio istu
oblast.
U tomzemljotresu stra-
dalo je skoro 600 ljudi, a
više od 1.500 ih je povri-
jeđeno. Građani Vana pro-
testirali su u četvrtak i op-
tužili vlasti da poslije pr-
vog razornog zemljotresa
nisu zabranile korištenje
oštećenih hotela, u kojima
su ove sedmice pale nove
žrtve.
Osam mjeseci nakon nesreće
8ää|äã|| äät|ä||||
läääš|Mä 0ã|ć|
Predstavnicima medija
jučer je omogućen pristup
japanskoj nuklearnoj cen-
trali Fukušimi Daići prvi
put od kada je prije osam
mjeseci oštećena u zemljo-
tresu i cunamiju.
Novinari japanskih i
međunarodnih medijskih
kuća ušli su uto postrojenje s
vladinim zvaničnikom, za-
duženim za rješavanje nu-
klearne krize. Japanski zva-
ničnici saopćili su da se si-
tuacija u nuklearci dovoljno
popravila da bi bila dozvo-
ljena posjeta.
Novinari su morali nosi-
ti zaštitna odijela i maske i
poslije obilaska postrojenja
proći skenere za radijaciju.
Medijima je bilo dozvo-
ljeno da pogledaju osnove
objekta i spoljašnost nekoli-
ko oštećenih jedinica u koji-
ma se nalaze reaktori, a za-
timsu odvedeni u centar za
vanredne operacije, gdje im
se obratio ministar za život-
nu sredinu Goši Hosono.
Spašeno
30 ljudi
Fukušima Daići: Vlada dozvolila posjetu (Foto: AFP)
TURSKA Komandosi oslobodili putnike i posadu
Putnici evakuirani nakon oslobađanja trajekta (Foto: AFP)
Snimak sa jednog antirežimskog protesta (Foto: AFP)
Vatreni sukobi odnijeli do sada hiljade života
8ätäää1||ãää č|ãät|ää
8||||ä ä â|ãätää| ||J|
Samo ovog mjeseca život je izgubilo 250 osoba
Arapska liga suspendira-
la je jučer članstvo Sirije u
ovom regionalnom tijelu i
zatražila da sirijska vojska
obustavi ubijanje civila koji
se protive vladavini predsje-
dnika Bašara el-Asada.
U Siriji je od početka no-
vembra ubijeno više od 250
osoba, a tokom osam mjeseci
protesta stradalo je skoro
4.000 ljudi, među kojima
mnogi vojni dezerteri, a ve-
liki broj protivnika režima
bio je podvrgnut mučenji-
ma.
Početak novembra uka-
zuje na to da bi ovaj mjesec
mogao biti najsmrtonosniji
od početka protesta sredi-
nom marta, jer je ubijeno
višeod 250civila, većinomu
gradu Homsu, epicentru de-
monstracija.
Ujedinjeni narodi proc-
jenjuju da je više od 3.500
ljudi ubijeno u obračunu
režimskih snaga s demon-
strantima, ali najnoviji po-
daci pokazuju da je taj broj
bliži 4.000. U Homsu i dru-
gim gradovima u petak je
poslije molitve poginulo 16
ljudi kada su sirijske snage
sigurnosti otvorile vatru na
demonstrante.
0|ää|
1ätä||ä|ã
Najžešći sukobi vodili
su se u Homsu, koji
režimske snage pokušava-
ju osvojiti od početka no-
vembra, a vojska sve češće
nailazi na otpor dezertera.
Broj stradalih drama-
tično je povećan pretho-
dnih sedmica, od kada sve
više demonstranata uzi-
ma oružje u ruke kako bi
se branilo, mijenjajući pr-
irodu do sada uglavnom
mirnih protesta.
Bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne
EvropeErhardBusekizjavioje dabi opodjeli Kosovatre-
balo raspravljati postrani kako mediji ne bi izazvali buku .
- Neophodno je održivo rješenje za Kosovo. Predložio
samto (idejuo podjeli Kosova), jer nisambaš siguran da
su Kosovari spremni da dođu donje. Ali, u ovom trenut-
ku je prerano za to, jer je neophodno da dvije strane sjed-
nu za isti sto - rekao je Busek .
Spec
LUTRIJA BIH.
SARAJEVO
12.11.2011.god.
OÈEKIVANI JACK POT ZA 46. KOLO TV BINGA 1.020.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 45. KOLO TV BINGA
ODR@ANO DANA 11.11.2011.godine
45
80 66 44 29 35 62 36 42 08 37 10 59 05 48
6 9 9 2 9 9
60 20 23
67 88 53 47 13 74 51 71 61 79 43 41 69 39 27 68 19 03 01
IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00373 4640011 036-3194229-12
2. GRA^ANICA ZASTUPNIK: 00315 4640115 036-2180542-31
3. VELIKA KLADU[A ZASTUPNIK: 00387 4620064 036-0456794-24
4. OD@AK ZASTUPNIK: 00327 4620056 036-3464051-69
5. KALESIJA ZASTUPNIK: 00154 4620037 036-0200941-01
DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. 13.600,00 KM
2. 5.440,00 KM
3. 4.080,00 KM
4. 2.720,00 KM
5. 1.360,00 KM
6. 4.000,00 KM
7. 3.000,00 KM
8. 2.000,00 KM
9. 1.000,00 KM
10. +1.000,00 KM
11. 500,00 KM
12. 500,00 KM
13. 500,00 KM
14. 500,00 KM
15. 500,00 KM
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 12.11.2011.godine
JACK POT ZA 44. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .954.670,70 KM
UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265.080,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.048,00 KM
FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 KM
FOND ZA 14. POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.512,00 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.512,00 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.107,20 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.916,80 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 KM
BINGO 37+ DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.512,00 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA: 19 . . . . . . . . . . 1.058,30 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA: 8.283 . . . . . . . . . . .4,90 KM
SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 46 . . . . . 200,00 KM
SA 13 POGODAKA (BEZ DVA REDA): 446 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTIÆA
LUTRIJA BIH.
SARAJEVO
12.11.2011.god.
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.155,60 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990,50 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
OÈEKIVANI JACK POT ZA 46. KOLO BINGO PLUS 70.000,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:
U 45. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86.246,50 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.747,90 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (12.326,36 + JP 46.907,36) . .59.233,72 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.421,54 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 45. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 11.11.2011.godine
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 44. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 04.11.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 44. KOLO TV TOMBOLE-BINGO:
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 44. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 12.12.2011.godine
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
JACK POT ZA 45. KOLO . . . . . . . . . . .986.280,60 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . .258.739,50 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . .155.243,70 KM
FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . .20.000,00 KM
FOND ZA 14 POGODAKA . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . .32.560,90 KM
PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . .32.560,90 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . .19.536,50 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . .35.585,30 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . .10.000,00 KM
TE[ANJ ZASTUPNIK 00242 4570054 036-0310252-76 1xB37+
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .32.560,90 KM
SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA: 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558,20 KM
SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA: 8.669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10 KM
SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM
SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 42 .DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 44. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 04.11.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN
IZVJEŠTAJ ZA 44. KOLO IGRE BINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 44. KOLO TV BINGA JE 12.12.2011.godine
DOBICI BINGO 37+
BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 37. BROJU
DOBITAK LAPTOP:
SARAJEVO
00744 4650198
036-3129486-11
BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.448,40 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580,20 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
U 44. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.360,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.016,00 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 11.862,40 +J.P. 35.044,96 ) . . . . . . . . . . . . . . .46.907,36 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.153,60 KM
20 Nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INA GORA@DE
JU ZA PRED[KOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Broj: 424/11
Datum: 11. 11. 2011. godine.
Na osnovu ~lana 56. Zakona o pred{kolskom odgoju i obr-
azovanju („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kanto-
na Gora`de“ broj: 15/09) i Odluke UO JU za pred{kolski
odgoj i obrazovanje Gora`de broj: 422/11, direktor JU za
pred{kolski odgoj i obrazovanje Gora`de raspisuje:
KONKURS
za prijem u radni odnos na odre|eno radno vrijeme
I
Raspisuje se konkurs za radno mjesto odgajatelja na
odre|eno radno vrijeme do 30. 06. 2012. godine, 2 (dva)
izvr{ioca.
II
Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom kandidati su
du`ni pored op}ih uslova propisanih Zakonom dostaviti
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:
1. Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (VII stepen iz obla-
sti pred{kolskog odgoja i obrazovanja Bakaleurat/Bachelor
za oblast pred{kolskog odgoja i obrazovanja ili Magistra za
oblast pred{kolskog odgoja i obrazovanja
2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za odgajatelja
3. Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci
4. Uvjerenje o neka`njavanju - Op}inski i Kantonalni sud
(ne starije od 6 mjeseci)
5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci)
III
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkusa obavit }e
se intervju.
IV
Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Primljeni kandidat du`an je u roku od 7 dana od dana prije-
ma prilo`iti ljekarsko uvjerenje.
V
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana obja-
vljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u ra-
zmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu
vrti}a:
JU Pred{kolski odgoj i obrazovanje
Ul. Mar{ala Tita br. 6
73 000 Gora`de
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 074564 09 P
Sarajevo, 3. 11. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Selimo-
vi} Fazlagi} u pravnoj stvari tu`itelja [krijelj Taipa iz
Ilid`e, Bla`uj, ul. Kova~evac br. 32, kojeg zastupa
punomo}nik advokat Kurtovi} Hakija iz Sarajeva,
protiv tu`enog 1. „Sarajevostan“ Sarajevo, ul. Ko-
lodvorska br. 12 i 2. Purkovi} Njego{ iz Ilid`e, ul.
Kasindolska br. 60 a, radi utvr|enja v.s.p.
21.000,00 KM, nakn zaklju~ene glavne rasprave
dana 3. 10. 2011. godine, u prisutnosti puno-
mo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavije{tenih
tu`enih, na osnovu ~l. 348. ZPP-a
OBJAVLJUJE
PRESUDU
Utvr|uje se da je tu`itelj [krijelj Taip sin
Red`epa, JMBG: 1905968171557, stekao pra-
vo vlasni{tva na osnovu pravnog posla na po-
slovnom prostoru koji se nalazi u Ilid`i, ul. Ha-
mze ^elenke br. 44 (raniji naziv ulica Lu`anski
put br. 74), objekat „G“ PP 4 ukupne povr{ine
30,59 m2, shodno ~emu su tu`eni du`ni pri-
znati i trpiti da se tu`itelj po osnovu ove presu-
de upi{e kao vlasnik navedenog poslovnog pr-
ostora sa dijelom 1/1 u ZK Uredu - Odsjek KPU
Op}inskog suda u Sarajevu, a sve u roku od 30
dana.
Svaka strana snosi svoje tro{kove postupka.
POUKA: Protiv ove presude je dopu{tena `al-
ba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30
dana od dana dostavljanja pismenog prepisa
iste, a rok po~inje te}i prvog narednog dana
nakon dostavljanja presude. @alba se podnosi
putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka
za sud i stranke.
SUDIJA
Selimovi} Fazlagi} Amela

EI
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
ŠVEDSKA Neobičan zahtjev kompanije “Change”
I|ä|ã|ä ä|ä1ãäãč|cä 1ã
|t|ãäää ää||č|ää J|ä1|
Švedski lanac trgovina
donjeg rublja našao se na
udaru javnosti nakonšto je u
medije procurila vijest da la-
nac, navodno, tjera svoje za-
poslenice da, osim imena, is-
taknu i veličinu grudnjaka
koju nose.
Iz kompanije “Change”
nije demantirana ova infor-
macija, ali ističu da zaposle-
nice mogu same odlučiti
hoće li istaknuti koju ve-
ličinu grudnjaka nose te da
je svrha ove inicijative po-
moći kupcima da lakše oda-
beru pravu veličinu.
Radnice se, međutim,
žale da su prisiljene nositi
pločice nakojima jeistaknut
obim poprsja.
- U trgovinu ulaze stari
perverznjaci i zagledaju šta
nam piše na pločicama.
Zašto bi svi trebali znati
našu veličinu? Zašto proda-
vači muškog donjeg rublja
neističu svojuveličinu? - pi-
ta se jedna uposlenica ovog
lanca trgovina.
Izvršna direktorica ove
kompanije Suzan Haglund
(Susann) tvrdi da su zapos-
lenice same predložile da uz
ime istaknu i veličinu grudi
kako bi tako pomogle
mušterijama i ne razumije
zašto neke žene to smatraju
ponižavajućim.
I dok ih uprava ne razu-
mije, prodavačice su naišle
na razumijevanje u sindika-
tu trgovine, koji je najavio
tužbu protiv kompanije.
Radnice se, međutim, žale da su prisiljene nositi pločice
na kojima je istaknut obim poprsja
Veličina grudnjaka nije tajna za švedsu firmu
Umjetnik Liu Bolin iz
Kine u jednoj prodavnici u
Pekingu predstavio je svoj
posljednji projekt. Preko ci-
jelog tijela imao je crteže ka-
ko bi se uklopios policom za
povrće, odnosno kako ga ni-
ko ne bi mogao prepoznati.
Ovaj umjetnik poznat je
po svomprerušavanju u raz-
nim situacijama, tako što se
odjećom I farbanjem stopi s
okolinom. Zbog togaje dobio
nadimak Nevidljivi Čovjek.
8|äät äät|ãä äää|1|||ä
Novi projekt poznatog umjetnika
Liu Bolin u prodavnici se stopio s hranom
Umjetnik Adam Li
(Lee) sastavio je najvećeg
pauka do sada i na taj način
upisaose uGinisovuknjigu
rekorda. Ono što je na-
ročito zanimljivo je to da
ovaj umjetnik pati od arah-
nofobije, odnosno od pore-
mećaja iracionalnog straha
od pauka.
Da bi kreirao ovu džin-
ovsku skulpturu, Ameri-
kancuje potrebnobilotačno
2.975 balona. Umjetnik
Adam nije žalio truda, pa je
pauka sastavljao punih šest
dana.
Skulptura je izložena u
Grand Moundu u Vašingto-
nu. Adam se nada da će mu
ovo pomoći da se izliječi od
poremećaja.
0M|ä|ä|ä ä|ä||ãä
1ž|ääätääJ äãääã
Amerikanac pokušava pobijediti strah
Skulptura izložena u Vašingtonu
U prodaji
Prvi bh. edukativni magazin za
roditelje u novom broju donosi
Tema broja
Zalog
budu}eg
zdravlja
djeteta
Rije~ stru~njaka
Promjene na ko`i koje mo`e
o~ekivati budu}a mama
Trudno}a i porod
Pregledi i
kontrole - {ta
treba znati
Zdravlje djece
Vje`bice
za ja~anje
mi{i}a
Rast,
razvoj, odgoj
Kasne
prve rije~i
Dojenje i
samo dojenje
Prehrana
Kuhajte s
nama -
kru{ke

Dnevni avaz, nedjelja,
KJKH= 13. novembar/studeni 2011.
Novak, Žalica i Lošić: Topao prijem u Ljubljani
Premijera “Orkestra” u Ljubljani
8äčãä. NãJä|||cä |
Đä|ä Mäđä äät|ä||äc|Mã
Nakon Sarajeva i Za-
greba, preksinoć je u Lju-
bljani upriličena i sloven-
ska premijera filma “O r-
kestar” Pjera Žalice. U kr-
catom Cankarjevom do-
mu prikazivanju ovog do-
kumentarca o kultnoj
grupi “Plavi orkestar”i je-
dnom specifičnom vre-
menu prisustvovale su
brojne poznate ličnosti iz
javnog života glavnoggra-
daSlovenije. Tako suse na
jednom mjestu našli Mi-
lan Kučan, Branko Đurić
Đuro, Robert Pešut Ma-
gnifico, Jani Novak iz
“Laibacha” te, naravno,
režiser filma Žalica i glav-
ni “glumac” Saša Lošić
Loša.
- Bilo je zaista fantas-
tično. U jednom trenutku
nisam znao da li sam u Sa-
rajevu ili Ljubljani, tako
smo toplo dočekani. Dvo-
rana je bila ispunjena do
posljednjeg mjesta, a ovu
premijeru, vjerujem, mo-
gu čak proglasiti jednom
od najuspješnijih projek-
cija u životu - ističe
Žalica. H. P.
U prepunom
kinu “Krite-
rion” uSarajevu
preksinoć je
zvanično počeo
program za
mlade 6. Pravo
Ljudski Film
Festivala - Zu-
miraj prava.
Tokom tri dana
oko 100 mladih
ljudih iz cijele
BiH pogledat će
20 filmskih pro-
jekcija, a kroz
četiri radionice
imat će priliku
dabolje razumijudokumen-
tarnu fotografiju i film te po-
jam aktivizma.
Današnji dan proteći će u
znaku specijalne selekcije
“Logike ljubavi”, pos-
većene ovogodišnjoj čla-
nici žirija Barbari Ha-
mer (Hammer), ame-
Nova knjiga Muhameda Mahmutovića
0 ãJ|ät||| äã 8|8
ä ’fãc||ää||Mã’
Mahmutović: Treći roman
Narednihdana izštampe
izlazi novi roman Muhame-
da Mahmutovića, dopisnika
“Dnevnog avaza”iz Skandi-
navije. Ovo je njegov treći
roman, koji tematizira Bos-
nu i Hercegovinu i agresiju
na nju, a nosi naslov “Paci-
jenti”.
Tiraži prethodnih roma-
na prodati su u rekordnom
roku, tako da se od ovog
očekuje još veći uspjeh. Re-
cenzenti su predsjednik
Bošnjačke akademije nauka
i umjetnosti, prof. dr. Ferid
Muhić i književnik Hadžem
Hajdarević. D. M.
NAGRADE Dino Mustafić, dobitnik Gran prija u Skoplju
ëã||1ã ćä ’8äcä 'ä'
8ä||’ 1äć| | ä 8ã|ã|äää
Predstava rađena po tekstu britanskog dramatičara Toma Stoparda
U konkurenciji bio i Haris Burina s komadom “Ćorkan”
8äJ|ääã|ä| ä|ä|ää||
Dino Mustafić je, in-
ače, ove godine aktivan
kao režiser u regionu, pa je
radio i u Srbiji predstavu
“Patriotic Hypermarket”
te u Bugarskoj “Demon iz
Skopja” u produkciji Gra-
dskoj teatra “Zad Canal”
iz Sofije. Trenutno pripre-
ma i novu predstavu u
sarajevskom Kamernom
teatru 55.
Predstava “Rock 'n'
Roll” u režiji jednog od
najpriznatijih pozorišnih
bh. reditelja Dine Musta-
fića osvojila je Gran pri za
najbolju predstavu na 5.
međunarodnom teatar-
skom festivalu Skupi Fest
u Skopju, jednom od naj-
važnijih kulturnih do-
gađaja u Makedoniji.
Ovoga puta direktor
Internacionalnog teatar-
skog festivala MESS
našao se u konkurenciji s
predstavama i režiserima
iz Italije, Poljske, Fran-
cuske, Turske, Srbije,
Slovenije te još jednog
predstavnika BiH, Harisa
Burine i njegovog ostva-
renja “Ćorkan”. Inače, za-
nimljivo je da je predstavu
“Rock 'n' Roll” Mustafić
režirao u Narodnom pozo-
rištu u Prištini na Kosovu, a
premijeru je doživjela još u
januaru ove godine.
Sjajna saradnja
- Posebno me obradova-
la vijest da je “Rock 'n'
Roll” osvojio Gran pri, iz-
među ostalog i zbog sjajne
regionalne saradnje iz-
među hrvatske dramatur-
ginje Željke Udovčić, me-
ne kao bh. režisera i kosov-
skog ansambla - izjavio je
Angažiran veliki broj statista (Foto: I. Šebalj)
Snimanje filma “Venuto al mondo” u Sarajevu
fää|ã|ãä ä t99t. Jä1|ää
Veći dio jučerašnjeg dana Penelopa Kruz i ostatak filmskog tima
proveli u Kotromanićevoj ulici
Ekipa filma “Venuto al
mondo”, s režiserom Serđ-
om Kastelitom(Sergio Cas-
tellitto) na čelu te gluma-
čkim zvijezdama Penelo-
pomKruz (Cruz) i Emilom
Hiršom (Emile Hirsch),
veći dio jučerašnjeg dana
provela je snimajući scene u
Kotromanićevoj ulici u sa-
rajevskom naselju Marin-
dvor.
Riječ je o prizorima koji
se, u filmskoj priči, odvijaju
u aprilu 1992. godine, kada
su brojne Sarajlije napustile
svoj grad u izbjegličkom
konvoju na početku agresije
na Bosnu i Hercegovinu.
Upravozbog togaproducen-
ti su unajmili nekoliko auto-
busa i angažirali veliki broj
statista, dok je Kotroma-
nićeva ulica bila blokirana
za saobraćaj tokom snima-
nja ove scena.
Kako otkrivaju članovi
ekipe “Venuto al mondo”,
za sada se svi radovi oko fil-
ma odvijaju prema planu.
Ukoliko tako ostane, Pene-
lopa Kruz, Emil Hirš i ostali
članovi filmske ekipe na-
pustit će Sarajevo krajem
naredne sedmice.
H. P.
ričkoj umjetnici, koju
smatraju majkom i pio-
nirkom “queer” f e m i n i s-
tičkog filma. Publika će
moći pogledati njene fil-
move “Konj nije metafora”,
“Umivaonik Maje Daren”,
“Popodnevne mreže” te
“Generacije”. Ad. K.
Mustafić: Novo priznanje
Dino Mustafić.
Predstava za koju je re-
ditelj dobio priznanje
rađena je prema tekstu sa-
vremenog britanskog dra-
matičara Toma Stoparda,
poznatog po mnogim dra-
Pravo Ljudski Film Festival
'läJ|äã ||ääãä|' tã
8ã|äã|ä 8ãMä|
Hamer: Američka umjetnica
mama, ali i po filmu “Z a l j u-
bljeni Šekspir”. Ovaj tekst
govori o dešavanjima u
Čehoslovačkoj u periodu od
1968. do 1990. godine, pe-
riodu komunističke vlada-
vine, ali i jedne nove gene-
racije koja se protivi toj ide-
ologiji i koja utjehu prona-
lazi u rokenrolu.
Potvrđen kvalitet
Drama završava velikim
koncertom “Rolling Stone-
sa” u Pragu i dolaskom
češkog političara Vaclava
Havela na vlast. U vrijeme
kada je predstava premijer-
no prikazana na sceni
prištinskog pozorišta, biloje
govora kako će se ovo ostva-
renje zadržati samonaKoso-
vu, jer su dokumenti bili ba-
rijera, a nakon prestižnog
priznanja reditelj se ipakna-
da drugačijem ishodu.
- Budući da je i stručni
žiri potvrdio kvalitet pred-
stave, nadam se da će slje-
deće godine i sarajevska pu-
blika imati priliku vidjeti
“Rock 'n' Roll” - najavio je
Mustafić.
A. KARAMAN
Na­da­\urevska­l Enver­Had`io­me­r­spa­hi}­l Hor­„Arabeske“­
­ ­ ­
Dnevni avaz
Ne­mo`e{­pu­bli­ku
va­r­a­ti­30­go­di­na
\or|e­Ba­la{evi}
panorama
nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
Ale­ksa­ndra­
De­r­i­ko­nja
Sa­Mi{el­
Oba­mom­
o­mo­di
U­Si­bi­ru
me­gr­i­je
lju­ba­v
Elme­din­
Ki­ka­no­vi}
Na­jva`ni­je­je­
osta­ti­no­r­ma­la­n
To­ny­Ce­ti­nski
2
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
Davor i Sabina sa sinom Ivorom (Foto: Ja-Sa)
Pjeva~ Davor Ebner
[etnja sa sinom i suprugom
Nakon {to je u
februaru ove
godine postao
otac dje~aka
Ivora, pjeva~
sarajevske gr-
upe „Regina“
Davor Ebner
svaki slobodan
moment provodi s njim i
suprugom Sabinom, ina~e
balerinom Narodnog po-
zori{ta.
[to se ti~e muzi~kih pla-
nova, ~lanovi benda su u
nekoliko navrata najavlji-
vali izlazak novog albuma
„Sarajevo“, koji se na
tr`i{tu trebao na}i krajem
septembra ili oktobra, ali
se to jo{ nije dogodilo. Pri-
preme za izdavanje ovog
albuma sada su pri kraju,
nakon ~ega }e uslijediti
serija nastupa po Bosni i
Hercegovini, Srbiji i Crnoj
Gori. Ad. K.
Trener u {etnji
Musemi} kupio
sinu knjigu
Husref Musemi} je ve} du`e vrijeme bez
trenerskog anga`mana tako da se po-
tpuno posvetio porodici - supruzi Aidi i si-
novima Omaru i Emiru. Sinovima uvijek
poku{ava pomo}i savjetima za {kolu, a
za vrijeme jedne {etnje gradom Omaru
je kupio i knjigu za lektiru.
Husref je redovan posjetilac na premijer-
liga{kim utakmicama u glavnom gradu
BiH, ~esto posmatra duele Sarajeva, Oli-
mpica i @eljezni~ara. D. Z.
Novi anga`mani
Semira Krivi}a
Uloga u filmu
„Tajna“
Glumca Semira Krivi}a za nekoliko dana
u Sarajevu o~ekuje po~etak snimanja fi-
lma „Tajna“ Elvira Muminovi}a. Uz pre-
dstave koje igra u Pozori{tu mladih, ma-
ti~noj ku}i, Krivi} uspje{no kombinira an-
ga`mane na televiziji i radiju, ali i obave-
ze koje ima oko dvoje djece, dvoipogo-
di{nje Ajne, koja ide u vrti}, te Adija, koji
je drugi razred. S. A. A. Husref u Ferhadiji (Foto: Ja-Sa)
Krivi}: Brojne obaveze (Foto: Ja-Sa)
Jir`i Pli{ek i Mo-
nika Fecmanova
u slobodno vrije-
me naj~e{}e vo-
le oti}i na neku
od olimpijskih
planina ili u {et-
nju centrom Sar-
ajeva. [ef
stru~nog {taba
Sarajeva koristi
prvenstvenu pa-
uzu kako bi {to
vi{e vremena pr-
ovodio sa svo-
jom budu}om
suprugom.
Za vrijeme {etnje
Sarajevom obi{li
su nekoliko pro-
davnica, a u
„Granoffu“ je
~e{ki stru~njak
pogledao i odije-
la za vjen~anje,
koje planiraju za
prolje}e naredne
godine.
D. Z.
Jir`i i
Monika
u {etnji
Sarajevom
Novinarka hrvatske Nove
TV u Sarajevu
Hana Tabakovi}
operirala `u~
Hana Tabakovi}, novi-
narka hrvatske Nove
TV, posljednjih nekoliko
dana provodi u rodnom
Sarajevu. Kako sazna-
jemo, nedavno je imala i
zdravstvenih problema
pa je operirala `u~.
Televizijska novinarka
osje}a se dobro, {to po-
tvr|uje ~injenica da u
glavnom gradu BiH ne
propu{ta promocije i se-
dmice mode. Hana je
tako s kumom i prijate-
ljem Adisom Bunjom bi-
la na predstavljanju no-
vog spota Amela ]uri}a
i otvorenju „Nivea BH
Fashion Weeka Saraje-
vo“. D. Z.
Nakon {to je najavljivala
kako }e kupiti novi „mer-
cedes C-klase“, Soraja
Vu~eli}, biv{a stanarka
ku}e „Velikog brata“,
ostvarila je svoj plan. Ove
sedmice je ~ak i pozirala
pored svog novog „ljubim-
ca“.
Soraja i Du{ko Dule Bo-
gdanovi} jedini su u~esni-
ci „Velikog brata“ koji su
nakon {oua dobili TV an-
ga`man. Dule tako putuje
svijetom, a Soraja sa-
ra|uje u emisiji „Sve za
ljubav“.
Ad. K.
Tabakovi} u dru{tvu
Adisa Bunje
Vu~eli}: Ostvarila
svoj plan
[pica
Biv{a stanarka „Velikog brata“
Soraja pozirala pored
novog „ljubimca“
Nogometni trener u trenucima odmora
Pli{ek tra`io odijelo
za vjen~anje
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 3
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U ISTO^NOM SARAJEVU
Broj: 61 0 Ps 000161 08 Ps
Isto~no Sarajevo, 10. 10. 2011. godine
OGLAS
Kod ovog suda je u toku parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, protiv
tu`enog Narodno Grijanje Mini Toplane Doo Ilid`a, radi naplate duga, v.s. 11.184,09 KM donio je:
Telekom Srpske A.D. Banja Luka, podnosi tu`bu protiv tu`enog Narodno Grijanje Mini Toplane Doo Ilid`a, pr-
edla`u}i da ovaj sud po okon~anju parni~nog postupka donese sljede}u:
PRESUDU
Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`itelju isplati dug u iznosu od 11.184,09 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 2.405,35 KM po~ev od 05. 01. 2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od
284,31 KM po~ev od 15. 05. 2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na izhnos od 284,31 KM po~ev od
15. 03. 2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 284,31 KM po~ev od 15. 04. 2008. g. kao
dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 1.000,05 KM po~ev od 05. 11. 2007. g. kao dana dospjelo-
sti pa do isplate, na iznos od 2.661,11 KM po~ev od 05. 12. 2007. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na
iznos od 284,31 KM po~ev od 15. 02. 2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 284,31 KM
po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 3.411,72 KM po~ev od 04. 07.
2008. g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 284,31 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana do-
spjelosti pa do isplate.
Na osnovu ~lana 433 v. st. 1. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05,
63/07 i 49/09, u daljem tekstu ZPP) dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja
Luka, protiv Vas kao tu`enog, radi naplate duga, v.s. 11.184,09 KM, koja je primljena kod Osnovnog suda
Sokolac dana 13. 10. 2008. godine, stupanjem na snagu Zakona o sudovima cio spis je ustupljen na na-
dle`nost ovom sudu.
Na osnovu ~lana 433. v. stav 1. ZPP-a tu`eni je du`an da najkasnije u roku od 15 dana dostaviti Sudu pisme-
ni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog li-
ca, prebivali{te ili boravit{e, odnosno sjedit{e stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako
ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 344. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navodve, dokaze kojima se utvr|uju ~injenice, te pravni
osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74.
stav 1. ZPP-a).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne
dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev
(presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozi-
vom na broj predmeta.
SUDIJA
Almina Oru~
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
BROJ: 32 0 Ps 011948 10 Ps
Tuzla, 27. 10. 2011.godine
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj
stvari tu`itelja „Nova di Vrbas“ d.o.o. Banja Luka, zastupan po
punomo}niku Jovanu Radi}u, advokatu iz Banja Luke, protiv
tu`ene „Edi-invest“ d.o.o. Srebrenik, radi duga u iznosu od
62.447,24 KM, donio je dana 27. 10. 2011. godine, van
ro~i{ta, sljede}u:
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga isplati
iznos od 62.447,24 KM, zajedno sa zakonskom zateznom ka-
matom i to:
- na iznos od 22.776,05 KM, po~ev od 27. 03. 2009. godine,
pa do isplate,
- na iznos od 22.159,80 KM, poe~v od 06. 04. 2009. gdoine,
pa do isplate,
- na iznos od 17.511,39 KM, po~ev od 02. 06. 2009. goidne,
pa do isplate,
Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu
od 2.350,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja
ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je Op}inskom sudu Tuzla dana 12. 02. 2010. godine po-
dnio tu`bu, protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od 62.447,24 KM.
U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presudu
zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Sud je putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja
„Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 25. 08. 2011.
godine, u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 30
dana, od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu
suda. Tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 25. 08. 2011. go-
dine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na
tu`bu, sud je, a nakon uvida u spis, na{ao da su se stekli uslovi
iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. no-
vine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude,
u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja.
Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383, ~lana 386
stav 1 i ~lana 382 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa
advokatskom i taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade
za sastav tu`be po kvalifikovanom punomo}niku u iznosu od
1.440,00 KM uplatu „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i pre-
sude u iznosu do 160,00 KM, taske na tu`bu 500,00 KM i takse na
presudu 250,00 KM. Ukupno tro{kovi iznose 2.350,00 KM.
SUDIJA
Amira Ferizbegovi}
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa
odredbama Zakona o parni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 101485 09 P
Sarajevo, 06. 09. 2011.godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sijer~i} Ner-
mina kao sudija pojedinac, rje{avaju}i u pravnoj
stvari tu`itelja MURTI] MUJE iz Sarajeva, Ulica
Firdusbegova broj 17., zastupan po advokatu
Aldin Lejli} iz Sarajeva, protiv tu`enog GEGI]
RAMIZA iz Sarajeva, Ulica Nuseta [i{i}a Dede br.
14 i HAD@I] UZEIRA, radi utvr|ivanja, v.sp.
1.000,00 KM, na ro~i{tu dana 06. 09. 2011. go-
dine, donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lana
348 ZPP-a sljede}i:
OGLAS
POZIV
Poziva se tu`eni GEGI] RAMIZ iz Sarajeva, uli-
ca Nusreta [i{i}a Dede broj 14. da pristupi na
RO^I[TE POVODOM PRIJEDLOGA U PRIJA[NJE
STANJE zakazano za dan 29. 11. 2011. godine u
10,00 sati, Op}inski sud u Sarajevu soba broj
318/III, i ujedno se obavje{tava da }e u skladu sa
~lanom 76. i 96. stav 3. ZPP-a istog dana biti
odr`ano glavno ro~i{te.
Upozorava se tu`eni Gegi} Ramiz iz Sarajeva,
Ulica Nusreta [i{i}a Dede broj 14. da }e se po-
stupak voditi i u njegovoj odsutnosti ukoliko ne
pristupi na pripremno ro~li{te.
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su
du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju
svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele
izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te
donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrije-
biti kao dokaz.
Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15
dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
SUDIJA
Nermina Sijer~i} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD @IVINICE
Broj: 33 0 P 010259 09 Mal
@ivinice, 13.10. 2011. godine
OBJAVA
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o par-
ni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine broj:
53/3 u daljem tekstu ZPP-a, tu`enoj Marizeli Ki{i}, Re-
pnik, Hrvati bb, op}ina Banovi}i, se dostavlja presuda
Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Gogi} [erifi, u
pravnoj stvari tu`itelja Javna zdravstvena ustanova
Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, protiv tu`ene
Ki{i} Marizele, Repnik, Hrvati bb, op}ina Banovi}i,
radi duga, v.s.p. 1.486,30 KM, dana 13. 10. 2011.
godine, donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`ena Ki{i} Marizela, Repnik, Hr-
vati bb, op}ina Banovi}i, da tu`itelju Javna zdra-
vstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tu-
zla, na ime duga isplati ukupan iznos od 1.486,30
KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na
iznos od 1.310,40 KM po~ev od 15. 01. 2006.
godine, na iznos od 136,57 KM po~ev od 09. 03.
2007. godine, na iznos od 7,20 KM po~ev od 15.
03. 2007. godine i na iznos od 32,12 KM po~ev
od 15. 03. 2007. godine pa do isplate, kao i da
tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od
139,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana do-
no{enja presude.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude
nezadovoljna stranka mo`e izjaviti `albu Kantona-
lnom sudu Tuzla, putem ovog suda u roku od 30 da-
na od dana prijema iste. @alba se podnosi u tri isto-
vjetna primjerka. Presuda se mo`e pobijati samo
zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog
pogre{ne primjene materijalnog prava.
Sudija
[erifa Gogi}
Napomena: Dostava se smatra obavljenom prote-
kom roka od 30 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Ip 024057 10 Ip
Dana, 06. 10. 2011. godine
Osnovni sud u Bijeljini, sudija Binamir Suba{i}, u pra-
vnoj stvari tra`ioca izvr{enja „Pavlovi} International ba-
nk“ a.d. Slobomir Bijeljina, protiv izvr{enika d.o.o. „Pe-
ji~i}“ Bijeljina, zastupana po zakonskom zastupniku,
direktoru Peji~i} Jovanu sina Radoslava iz Bijeljine JMB
1905959173040, radi naplate nov~anog potra`ivanja,
na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o par-
ni~nom postupku (Sl. gl. RS br. 58/03, 85/03, 74/05,
63/07 i 49/09 u daljem tekstu ZPP):
OBJAVLJUJE
da je dana 26. 10. 2010. godine donio sljede}e:
RJE[ENJE
o izvr{enju broj 80 0 Ip 024057 10 Ip
Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serije RS
420845626 izdate u Bijeljini dana 20. 10. 2008. godine
na iznos od 3.460,00 KM sa klauzulom „bez protesta“,
radi naplate nov~anog potra`ivanja na ime glavnog du-
ga u iznosu od 3.460,00 KM sa zakonskom zateznom
kamatom na glavni dug koja }e se obra~unati od 28. 07.
2010. godine pa do dana kona~ne isplate, te tro{kova
izvr{nog postupka u iznosu od 200,00 KM, kao i ostale
tro{kove, ODRE\UJE SE izvr{enje pa se obavezuje izvr{enik
da u roku od 3 dana od prijema ovog rje{enja izmiri ovo po-
tra`ivanje tra`iocu izvr{enja, a ukoliko to ne u~ini prove{}e se
izvr{enje zapljenom i prenosom nov~anih sredstava izvr{eni-
ka ra~una broj 5620120000302450 otvoren kod „NLB Ra-
zvojne banke“ a.d. Banja Luka, sa ra~una broj
5520370002135936 otvoren kod „Hypo Alpe-Adria-Bank“
a.d. Banja Luka, sa ra~una broj 5540010000380030 otvoren
kod „Pavlovi} International bank“ a.d. Slobomir Bijeljina, sa
ra~una broj 1610850009320068 otvoren kod „Raiffeisen ba-
nk“ dd BiH, sa ra~una broj 1610850009320068 otvoren kod
„Balkan Investment bank“ a.d. Banja Luka, na ra~un tra`ioca
izvr{enja broj 554-001-00000001-78 otvoren kod „Pavlovi}
International bank“ a.d. Slobomir Bijeljina te popisom, pljeni-
dbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari u
vlasni{tvu izvr{enika i namirenjem tra`iioca izvr{enja iz izno-
sa dobijenog prodajom zaplijenjenih stvari.
Protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa
smatra se da je ovo rje{enje dostavljeno izvr{eniku.
Sudija
Suba{i} Binamir
POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor u
roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Mal 011650 09 Mal
Bijeljina, 05. 10. 2011. godine
Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Matkovi} Aleksandru, u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske, A.D. Banja
Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog ^ovi} Momira iz Bijeljine, ul. Svetog Save bb, (sada na
nepoznatoj adresi), radi duga, VSP. 2.189,40 KM, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Ovim putem tu`enom ^ovi} Momiru iz Bijeljine, ul. Svetog Save bb, (Sada na nepoznatoj adresi), dostavlja se
rje{enje broj 80 0 Mal 011650 09 Mal od 05. 10. 2011. godine, kojim je dopunjena presuda zbog propu{tanja
broj 80 0 Mal 011650 09 od 27. 05. 2011. godine, kojim je tu`eni obavezan da tu`iocu, pored dosu|enih
tro{kova postupka u iznosu od 150,00 KM, isplati jo{ i tro{kove postupka u iznosu od 183,00 KM, u roku od
15 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Okru`nom sudu u Bijeljini, putem ovog suda, u roku od 15 dana od
dana prijema istog, s tim {to `alba mo`e da se izjavi samo zbog povrede odredaba parni~nog postupka i po-
gre{ne primjene materijalnog prava.
Dostavljanje rje{enja tu`enom, smatra se obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja u novinama.
SUDIJA
Aleksandar Matkovi}
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
4
Rozi Hantington-Vitli
(Rosie Huntington-White-
ley), glumica koja je zami-
jenila Megan Foks (Fox) u
posljednjem nasta-
vku „Transform-
ersa“, uspjela
je zaokupiti sr-
ca mnogih
mu{karaca, ali
priznaje da ima
mali trik u rukavu
koji joj dodaje jo{
malo senzualnosti, a to su
Lubutenove (Louboutin)
{tikle od 700 dolara.
Rozi ka`e da se u njima
osje}a kao prava zavodni-
ca i da te posebne cipele,
zbog svoje linije, boje i
ukrasa, doprinose uku-
pnom seksepilu. Zahva-
lna je Kristijanu Lubutenu
{to je kroz cipele uspio
do~arati ne{to uistinu po-
sebno i ka`e da bi svaka
`ena bila sretna da ih ima.
Trenutno najpoznatiji violon~elisti
na svijetu Luka [uli} i Stjepan
Hauser, poznatiji kao „2Cellos“,
nedavno su se vratili iz Japana,
gdje je njihov album prodajom
nadma{io sva njihova o~ekivanja
te je trenutno broj jedan na „Ama-
zon Pop Chartsu“!
Za vrijeme boravka u Japanu sreli
su brojne vjerne fanove te gostovali
na skoro svim glavnim TV {ouima.
U januaru odlaze i na prvu turne-
ju u Japan, koju promovira na-
jve}a japanska promotorska age-
ncija „Udo Artists“, a njihova dva
nadolaze}a koncerta u Tokiju ve}
su odavno rasprodata.
Luka i Stjepan nastavljaju svoje
nastupe na koncertima Eltona
D`ona (John).
- Prvo su
mi na aerodromu
dali krivu povratnu
kartu. Platili su mi
prtljag samo u je-
dnom smjeru, a
imala sam 18 kilogr-
ama vi{ka. U dva-
deset dana, koliko
sam bila u Londo-
nu, nijednom me ni-
su nazvali. Ni nakon
izbora. Jedina od
svih misica u Lo-
ndonu nisam imala
nacionalnu haljinu.
Trebali su mi dati
„book“ koji su tra`ili
u Londonu, ali nisu.
Na izboru sam za-
vr{ila zadnja, jer ni-
sam osvojila nije-
dan bod za ne{to za
{ta su me oni trebali
pripremiti, a za {ta
su imali tri mjeseca
- Miss Hrvatske Ka
tarina Prnjak.
- Vje`bat }u
sve dok budem
mogla. U teretani i
na fitnesu sam bar-
em ~etiri puta se-
dmi~no. S obzirom
na to da sam i sama
majka, pre{la sam
~etrdesetu, mnogo
radim i putujem,
`elim pokazati da se
uvijek mo`e na}i vri-
jeme za sebe. Moja
je misija pomo}i
`enama da se os-
je}aju bolje i da pa-
ze na zdravlje, koje
je najva`nije. Idea-
lno bi bilo pola sata
tr~anja i pola sata
seksa! To je veoma
dobar trening - pje-
va~ica Ivana Banfi}
ve} godinama vjer-
na tjelovje`bi.
MOJ CD PLAYER
Najpoznatiji violon~elisti
„2Cellos“ osvojili Japan
Info


Rozi Hantington-Vitli
Spektakli z Spektakli z Spektakli...
RAZOTKRIVANJE
Samo me la`
mo`e uvrijediti
V
a
n
j
a

M
u
h
o
v
i
}
Mladi muzi~ar Vanja Muhovi} u rubrici
„Razotkrivanje“ otkrio nam je zanimlji-
vosti o sebi.
? Ko Vam je bio uzor u djetinjstvu?
@Bilo ih je vi{e. Uglavnom meni veo-
ma bliski ljudi.
? [ta ste po`eljeli da Vam se ostvari u
ovoj godini?
@Ni{ta nisam za`elio za ovu godinu,
ali sam za narednu na~inio spisak da
ne zaboravim.
? Najva`nija `ivotna lekcija koju ste do
sada nau~ili je...?
@Strpljen-spa{en.
? Najve}a neugodnost koju ste
do`ivjeli na nastupu bila je kada...?
@Sve neugodnosti iskarikiram tako
da ne izgledaju onakve kakve jesu.
? [ta Vas mo`e uvrijediti?
@La` i jedino la`.
? Kako vidite sebe u tri rije~i?
@Ne vidim sebe u tri rije~i.
? [ta naj~e{}e pjevu{ite za svoju
du{u?
@Zavisi od raspolo`enja.
? ^ime zavodite suprotni spol?
@I nogama i rukama.
? Kako pamtite prvi poljubac?
@Mladost-ludost.
? Imate li neku fobiju i koja je to?
@Da. Od gu`ve. L. K.
J
A
S
M
I
N
A

J
O
K
I
]

-

H
A
J
R
I
]
Ima trik u
rukavu
„2Cellos“: Nastupaju
s Eltonom D`onom
Emili poja~anje
„ku}anicama“
Dru{tvo „ku}ani-
ca“ iz Visterija Le-
jna dobilo je po-
ja~anje. Bet
Jang (Beth
Young) mi-
steriozna je
`ena Paula
Janga, ko-
jom se
o`enio dok
je bio u za-
tvoru. Sa
sobom nosi
skrivene ta-
jne i nove za-
plete u nikada
dosadnu sva-
kodnevicu vri-
jednih „ku}ani-
ca“. A ulogu pr-
epredene Bet
tuma~i Emili Be-
rgl (Emily).
1. „Mrak i ja“
„Bombaj {tampa“
2. „K}erka jedinica“
„Zabranjeno pu{enje“
3. „U Jevrema slika ta“
„Plavi orkestar“
4. „Lovac i ko{uta“
„Plavi orkestar“
5. „Ja te volim najvi{e na svijetu“
Hari Vare{anovi}
L. K.
Heselhofa
odbila zaru~nica
Dejvid Heselhof
(David Hasse-
lhoff) mo`da
je institucija
fanovi-
ma
{irom
svijeta, ali
njegova
zaru~nica
ne brine se
ho}e li ga
izgubiti. Nai-
me, 32-go-
di{nja pro-
dava~ica
odbila je pet
njegovih pr-
osidbi. De-
jvid konsta-
ntno prosi
svoju dragu,
a ona ga
odbija.
Majli Drakulina
k}erka
U 3D animira-
nom filmu
„Hotel
Transi-
lvanija“
pjeva~ica i
glumica Majli
Sajrus (Miley
Cyrus) pozajmit
}e glas maloj Me-
jvis. Radnja prati
Drakulu koji vodi
miran porodi~ni
hotel za
~udovi{ta i va-
mpire, a frka na-
staje kada u ho-
tel slu~ajno za-
luta „normalan“
~ovjek. Drakuli
}e glas poza-
jmiti Adam Sa-
ndler, dok }e
Majli biti nje-
gova k}erka.
Nema pojma o
{minkanju
Gvinet Paltrou
(Gwyneth Paltrow)
priznala je da ne-
ma pojma o
{minkanju u pismu
koje je poslala
sa svoje strani-
ce Goop, na ko-
joj dijeli savjete
od kuhanja do
odijevanja.
- Vjerovali ili ne,
u`asna sam ka-
da trebam nani-
jeti {minku. Pri-
stojno to radim
kada {minkam
prijateljice, ali
kada je rije~ o
mom licu, nika-
da to ne napra-
vim onako
kako tre-
ba.
Muhovi}:
Imam fobiju
od gu`ve
Neprepoznatljiva
Kristina Agiljera
Nakon rastave,
novog de~ka i ne-
koliko kilograma
vi{ka, Kristina
Agiljera
(Christina
Aguilera)
svakim je
danom
sve vi{e
neprepo-
znatljiva.
Pjeva~ica se
pojavila s
de~kom Me-
tom Ratlerom
(Matt Rutler) na
doga|aju u „Be-
lasco Theatre“
u Los An|elesu.
Ameri~ki mediji
pomalo su se i
zabrinuli za pop
pjeva~icu, jer
izgleda podbuhlo.

- Vjerujem da je to bilo dok
sam se penjao na u`e kada
sam imao 6 ili 7 godina. Mislim,
ni{ta nije iza{lo, ali svi ostali si-
mptomi bili su tu. Sje}am se da
sam se popeo na vrh u`eta i
pomislio: „O, moj Bo`e! Ovo je
fenomenalan osje}aj“ - holivu-
dski ne`enja i zavodnik D`ord`
Kluni o prvom orgazmu.
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
5
EKSKLUZIVNO \or|e Bala{evi} za „Dnevni avaz“
Nema {anse da se za
`ivota razgrani~imo
Magarci ne mogu da se dogovore oko nekog mosti}a, uvalice, pa kako }emo, onda, sa hiljadu mojih uspomena koje su
ostale tu z Dobar sam gost, rijetko dolazim i kratko ostajem z Ja sam samo jedan od nas koji je imao priliku da
naglas ka`e ono {to mnogi misle i bilo bi nepo{teno da to nisam ~inio
Razgovarala: Larisa
SARAJLI]-RAMOVI]
\
or|e Bala{evi} }e
18. novembra, na-
kon {est godina,
odr`ati koncert u Sarajevu.
Mjesto susreta sa publi-
kom je Zetra, a dan poslije
na istom mjestu veliki ka-
ntautor predstavit }e svoje
prvo rediteljsko ostvarenje
- film „Kao rani mraz“.
Sarajevo odbrojava dane
do dolaska Bala{evi}a,
kojeg je uvijek do`ivlja-
valo kao dragog gosta i
prijatelja, a treba li uop}e
spominjati da su ulaznice
za oba ova doga|aja ra-
sprodate brzinom svjetlo-
sti.
Iako ovog puta imamo
povod za razgovor s le-
gendarnim Bala{evi}em,
to i nije potrebno. ^ovjek
~ije djelo i utjecaj uveliko
prevazilaze muzi~ke
okvire, veoma rijetko go-
vori za medije, u Bosni i
Hercegovini se nije ogla-
sio zaista dugo, dao je
ekskluzivni intervju za
„Dnevni avaz“ u kojem je
veoma otvoreno govorio
o brojnim zanimljivim te-
mama.
Pravi poziv
† Jeste li o~ekivali da }e
ulaznice oti}i preko no}i?
- Kada je pro{log dece-
mbra na blagajnama zagr-
eba~ke Arene nakon ma-
nje od 24 sata oka~en na-
tpis „Rasprodato!“, ta ne-
spretna trgova~ka formu-
lacija istog momenta je
zamijenjena obja{njenjem
da su, ustvari, sve ulazni-
ce samo stigle do onih ko-
jima su i namijenjene. Ta-
ko je i sve ovo za me-
ne naprosto do-
bar znak da
me se Sarajevo za`eljelo
koliko i ja njega, i mnogo
je va`nije da premijera i
koncert ne budu zabora-
vljeni preko no}i. Nije lije-
po da ka`em da sam ova-
ko ne{to o~ekivao, ljep{e
je re}i da sam se tome po-
tajno nadao.
†[est godina Vas nije bi-
lo Sarajevu. S kakvim
emocijama dolazite?
- S istim emocijama s koji-
ma sam prvi put do{ao u
Dom mladih 1982., pa u
veliku Skenderiju, Zetru
1986., pa redom, sve do
onih prvih poratnih koncer-
ta i posljednjeg, na trgu pr-
ed Vije}nicom, uveliko sa
paso{em. Postoji izreka da
publiku ne mo`e{ prevariti,
ali stari estradni ma~ori
znaju da itekako mo`e{, i
to ne jednom, dvaput nego
mo`da i sva tri puta. Ali, de-
finitivno ne mo`e{ varati
publiku trideset godina. Ko-
ji bi to te{ki prevarant bio i
koja bi to jadna publika bi-
la? U Bosnu i ovog puta
dolazim ~istog srca i mirne
du{e. U Tuzli sam, jednom
davno, dobio na dar seld`u
i uz nju i nauk od profesora
Had`iosmanovi}a: „Kad si
~ist pred jednim Bogom,
~ist si pred svim bogovima.
Aonda }e{, valjda, i s ljudi-
ma nekako iza}i nakraj.“
† Za{to Vas nije bilo toli-
ko dugo? Da nam niste
{ta zamjerili?
- Dobar sam gost, rijetko
dolazim i kratko ostajem,
oko takvih se doma}ini
otimaju. A neke reakcije
na onaj neodr`ani konce-
rt u Zetri prije desetak
godina, jasno su mi dale
na znanje da sam ipak
samo gost, ma kako se ja
u Sarajevu osje}ao na
svom. Ali, nema tu neke
dodatne afere. Nakon
posljednjeg gostovanja
na „Ba{~ar{ijskim
no}ima“, naprosto nekoli-
ko godina nisam radio
velike koncerte, sve dok
nismo okupili „Panonsku
mornaricu“ za premijeru
filma u Opatiji
pro{log ljeta. I od tada
smo samo ~ekali poziv iz
Bosne. Ne prvi nego pra-
vi...
Previ{e brojki
† Kako je „Kao rani mr-
az“ porodi~ni projekt, si-
gurno ima posebno mje-
sto u Va{em izuzetno bo-
gatom stvarala{tvu. Ipak,
danas, kada pogledate fi-
lm, ima li ne{to {to Vam
se ne dopada i {to biste
mijenjali?
- Grb porodi~ne produkci-
je „Salayka“ oivi~en je
zla}anom pletenicom
mjere i strpljenja, vidlji-
vom jedino bistrim o~ima.
U~inilo bi se da je mnogo
vremena proteklo od pr-
vog tona „muzike iz ne-
snimljenog filma“ do odje-
ka posljednje klape po
„scenariju za dugome-
tra`nu igranu baladu“, ali
se ispostavilo da sve te
godine stanu taman u je-
dan dubok uzdah.
Taj duboki uzdah
(muzi~ka zavjesa za su-
zicu koja se kotrlja do ru-
ba osmijeha) nametnuo
se kao oficijelni kome-
ntar na{eg filma, jer rije~i
se ve} mogu i naru~iti,
pisane i ru`ne pogotovo.
Sedamdeset dva snima-
ju}a dana, 150 minuta fi-
lma, bud`et od, za tako
ne{to nevjerovatnih sa-
mo {est cifara, 42.000
metara trake, 212 sati
monta`e, 3.000
sekundi muzi-
ke. Uf, previ{e
brojki za
po{tenog ~ovjeka.
No, sve je to, sre}om,
bilo djeljivo na pet. Na
pet Bala{evi}a. Nedjelji-
vih, tako|er sre}om. Ka-
da po stoti put pogledam
film, prona|em poneku
gre{kicu, ali ne bih mije-
njao ni{ta, jer su Olivera,
Jovana, Beba i Aleksa
utkani u svaku sekundu
tog filma. Bilo je neopisi-
vo zadovoljstvo pokloniti
se publici uz njih, jer
sam sve aplauze u `ivo-
tu i zaslu`ivao samo da
bi se pred njima napra-
vio va`an.
†Slike s Va{eg koncerta
u Slavonskom Brodu, ka-
da ste oko vrata stavili
navija~ki {al Bosne i Her-
cegovine, mnogima su
ovdje dugo grijale srce.
Kako biste Vi opisali svo-
ju vezu s BiH?
- Prebacuju mi da sam ju-
gonostalgi~ar, mada je
„homonostalgi~ar“ mo`da
bolja rije~. Rekao sam ne-
davno na koncertu u
[tokholmu da i za nas,
nostalgi~are, ima neke
koristi od toga, jer, eto, u
kvalifikacijama za Prve-
nstvo Evrope u fudbalu
neki su moji poispadali,
ali ko zna, mo`da neki
moji i pro|u? Znam, stvari
su se iskomplicirale, neke
kom{ijske me|ice sada
se u atlasima crtaju ispre-
kidanom crvenom linijom,
magarci ne mogu da se
dogovore oko nekog mo-
sti}a, uvalice, kamenog
rta, pa kako }emo onda s
hiljadu mojih uspomena
koje su ostale tu? Nema
{anse da se za `ivota ra-
zgrani~imo...
† Kada do|ete u Saraje-
vo, na koja }ete mjesta
obavezno oti}i?
- Olja i ja smo se voljeli
tajno, Sarajevo je bilo pr-
vo mjesto u koje smo pu-
tovali zajedno i ne znam
koliko je to po{teno pre-
ma Sarajevu, ali ono }e
me ipak najvi{e podsjetiti
na nju. Na`alost, vjero-
vatno ne}u mo}i ba{ turi-
sti~ki da bazam ~ar{ijom,
sa mapom i fotoapara-
tom oko vrata, kao Japa-
nac, nego }u tek kri{om,
kao kriv, {mugnuti od ha-
le do hotela, od probe do
premijere, od garderobe
do kombija... Ali, na-
jljep{a panorama grada
ponekada se mo`e vidje-
ti i sa pozornice, pod pra-
vim svjetlom, i pod pra-
vim mrakom, to pouzda-
no znam.
Svaka ~ast spomenici-
ma pro{losti, ali prije
sam za spomenike bu-
du}nosti, nema te pira-
mide koja se mo`e nositi
s nekim novim klincima?
^ut }e te ih kada grunu.
A ne pjevaju an|eli na
zemlji tek tako, to ~ine
samo kada pjesmu treba
da ~uje i neko u oblaci-
ma. I samo bezveznja-
kovi}i mogu da pomisle
kako na ovom koncertu
ovog puta ne}e biti
Da~o, Bodo, Kin|e? O,
bit }e, bit }e jo{ kako...
Male boginje
† Va{ politi~ki stav uvi-
jek je bio jasan onima ko-
ji su slu{ali tekstove
Va{ih pjesma, a svojevr-
emeno ste dali podr{ku
Borisu Tadi}u. Je li Vam i
danas, kao i mnogima na
ovim prostorima, politike
preko glave?
- U jednom dijelu serije
„Kao rani mraz“, u dijelu
koji nije u filmu, doktor
[efer mladom Vasi La-
da~kom, koji se `ali da se
ne{to razo~arao, ka`e:
„Neka ste se razo~arali,
mladi}u, sad vam je i vri-
jeme. Razo~arenje je
ne{to kao „male boginje“.
Ako ih ne prele`i{ u mla-
dosti, u zrelim godinama
ti mogu do}i glave...“ Ja
sam samo jedan od nas
koji je imao priliku da na-
glas ka`e ono {to mnogi
misle i bilo bi nepo{teno
da to nisam ~inio. „Samo
da rata ne bude“, napisa-
no je 1987., „Ne lomite mi
bagrenje“ 1986. napri-
mjer.
Da mi se sudi, mogao bih
se lako braniti stihovima,
ali to ni slu~ajno ne zna~i
da bih se i odbranio. Oni
koji osu|uju, uglavnom
ne slu{aju stihove i u to-
me je moj najve}i pro-
blem. Onima kojima bih
lako mogao {to{ta da
objasnim, ni{ta ne treba
obja{njavati, sve im je ja-
sno. Aonima kojima jo{
kako treba obja{njavati,
ni{ta se ne mo`e objasni-
ti. Zvu~i konfuzno, ali u
praksi je daleko gore.
Balade od Bala{evi}a
†Imate li omiljenu pjesmu?
- Kako kad. Obi~no balade, skoro uvijek od Ba-
la{evi}a. „Portret mog `ivota“, „Nedostaje mi na{a
ljubav“, „Lepa protina k}i“, „Bezdan“, „Jednom su sa-
dili lipu“... Ih...
Dovoljno dobar
†[ta biste rekli, kakav ste suprug?
- Dovoljno sam dobar suprug da supruzi ipak prepu-
stim da ona ka`e ne{to o tome.
Bala{evi}: Ne mo`e{
trideset godina varati publiku
6 Nedjelja 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 074962 09 Mal
Tuzla, 27. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po stru~nom saradniku Enisi Hanki} u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske telekomunikacije
DOO Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b., protiv tu`enog Ali~kovi} Asima, nepoznatog pre-
bivali{ta, radi duga vps. 1.515,20 KM, van ro~i{ta, dana 27. 09. 2011. godine, donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 1.515,20 KM sa
zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 438,05 KM po~ev od 16. 07. 2008. godine pa do isplate
- na iznos od 641,62 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine pa do isplate
- na iznos od 70,97 KM po~ev od 16. 09. 2008. godine pa do isplate
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 10. 2008. godine pa do isplate
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 11. 2008. godine pa do isplate
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine pa do isplate
- na iznos od 224,16 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine pa do isplate
kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 260,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa pre-
sude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Stru~ni saradnik
Enisa Hanki}
Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan
183. stav 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste
u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljiva-
njem pismena na oglasnoj plo~i suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 015272 09 Mal
Biha}, 26. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bi-
ha}, protiv tu`enika Dervi{ Zijada iz Biha}a, ul. Isaka Samokovlije br. 9., radi isplate, vsp. 1.637,35 KM, van ro~i{ta,
dana 26. 10. 2011. godine donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`enik isplatiti tu`itelju na ime neispla}enog duga za izvr{enu uslugu iznos od 1.637,35 KM sa zako-
nskom, zateznom kamatom po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 181,20 KM po~ev od dan 25. 11. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 117,60 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 140,05 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do isplate
- na iznos od 101,20 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do isplate
- na iznos od 97,70 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do isplate
- na iznos od 999,60 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do isplate,
kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 198,23 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom
izvr{enja.
Dostava se smatra obavljena protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, sukladno ~l.
329. Zakona o parni~nom postupku.
Sudac
Vasvija Kulenovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 009384 09 Mal
Tuzla, 26. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po stru~nom saradniku Enisi Hanki} u pravnoj stvari tu`ioica JZU Univerzitetski Klini~ki ce-
ntar Tuzla ul. Trnovac bb, protiv tu`enog Kanti} Alme, nepoznatog prebivali{ta, radi duga, vps. 111,40 KM, van
ro~i{ta, dana 26. 09. 2011. godine donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 111,40 KM, sa pripadaju}om zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od 26. 08. 2006. godine kao dana dospije}a obaveze, pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi
tro{kove postupka u iznosu od 170,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude.
Stru~ni saradnik
Enisa Hanki}
Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan
183. stav 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste
u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljiva-
njem pismena na oglasnoj plo~i suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 072817 07 Mal
Tuzla, 27. 09.2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po stru~nom saradniku Enisi Hanki} u pravnoj stvari tu`ioca JZU Univerzitetski klini~ki ce-
ntar Tuzla ul. Trnovac bb, protiv tu`enog Hod`i} Suvada, nepoznatog prebivali{ta, radi duga vps. 118,00 KM, van
ro~i{ta, dana 27. 09. 2011. godine donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelji isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 118,00 KM, sa pripadaju}om zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od 15. 10. 2004. godine kao dana dospije}a obaveze, pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi
tro{kove postupka u iznosu od 150,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude.
Stru~ni saradnik
Enisa Hanki}
Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan
183. stav 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste
u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljiva-
njem pismena na oglasnoj plo~i suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 009943 07 Mals
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Samra Spahi}-Drino, u pravnoj stvari tu`ioca JP ELEKTROPRIVREDA BIH SARA-
JEVO Elektrodistribucija Zenica, Poslovnica Zenica, Ulica Safvet-bega Ba{agi}a br. 6, protiv tu`enog „LIGHT“
d.o.o. Zenica, ul. Branilaca Bosne br. 2, radi isplate duga, v.s. 1.292,20 KM, dana 23. 09. 2011. godine, van ro~i{ta, do-
nio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu na ime duga za redovnu potro{nju elektri~ne energije iznos od 1.292,20 KM sa
zakonskom zateznom kamatom kako slijedi:
- na iznos od 322,20 KM po~ev od 10. 12. 2003. godine pa do isplate,
- na iznos od 547,50 KM po~ev od 10. 01. 2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 363,80 KM po~ev od 10. 02. 2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 36,40 KM po~ev od 10. 03. 2004. godine pa do isplate,
- na iznos od 22,30 KM po~ev od 10. 04. 2004. godine pa do isplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 221,00 KM, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno
dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
skladu sa odredbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku.
Sudija
Samra Spahi}-Drino
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 030314 09 Mal
Zenica, 21. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „ZENICA-STAN“, ul. Fra
Ivana Juki}a br. 1, protiv tu`enog Lazi} Andrije iz Zenice, ul. Bulevar Kulina bana br. 4, radi duga v.s.
277,20 KM, van ro~i{ta, dana 21. 09. 2011. godine, donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova
i ure|aja zgrade, za period od 01. 01. 2007. godine do 31. 11. 2009. godine, isplati iznos od 277,20 KM
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 12. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nado-
knadi tro{kove postupka u iznosu od 344,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Dostava ove Presude tu`enom, smatra se obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja
iste.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u
skladu sa odredbom ~lana 182. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. ZPP FBiH.
Sudija
Alma Bijedi} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 005628 08 Mals
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Samra Spahi} - Drino, u pravnoj stvari tu`ioca Filmsko-izda-
va~ko-radiodifuzno-uslu`no i prometno dru{tvo „TROPIK“ d.o.o. Zenica, ul. Travni~ka
cesta br. 1, protiv tu`enog CLUB VIDEOTEKA TROPIK, vl. RASIM ^ATI], ul. Harma-
nski sokak br. 69, Biha}, radi duga, v.s. 2.117,20 KM, dana 23. 09. 2011. godine, donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 2.117,20 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev od 29. 12. 2007. godine pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu
od 224,00 KM, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je
tu`enom presuda uredno dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za po-
vrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o par-
ni~nom postupku.
Sudija
Samra Spahi} - Drino
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Op}inski sud u @ivinicama
Broj: 33 0 Mal 015955 09 Mal
@ivinice, 17. 02. 2011. godine
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tu`enom se dostavlja presuda
Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Tarik \ug, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo - Dire-
kcija Tuzla sa sjedi{tem u Tuzli, Ulica Alije Izetbegovi}a broj 29, protiv tu`enog Avdi} Mirzeta iz @ivinica, ul. To-
pli~ka br. 56, radi isplate duga v.sp. 2408,40 KM, vanraspravno dana 22. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni Avdi} Mirzet iz @ivinica, Ul. Topli~ka br. 56, da tu`itelju D.D. „BH Telecom“ Sarajevo, Di-
rekcija Tuzla na ime duga isplati iznos od 2408,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 488,00 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate,
- na iznos od 342,90 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate,
- na iznos od 247,00 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate,
- na iznos od 96,40 KM po~ev od 24. 12. 2008. godine do dana uplate,
- na iznos od 96,40 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 1137,70 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 270,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude.
Stru~ni saradnik
Tarik \ug
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste se mo`e podnijeti prije-
dlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao
propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja, mo`e se tra`iti po-
vrat.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
7
Kult_art izlog
Knjiga
Lijepa
stvorenja
Ovo je pri~a o fatalnoj
ljubavi i o mra~noj, opa-
snoj tajni, rasko{an
ju`nja~ki goti~ki roman,
koji }e ~itaoca o~arati
ve} nakon prvih nekoli-
ko stranica i uvu}i ga u
mra~ni svijet magije i
misterije.
CD
Verbalni
delikt
Ovo je najozbiljniji nosa~
zvuka u karijeri hrvatskog
repera Generala Wooa.
Tvrdi ritmovi i fantasti~na
lirika krase ovaj album,
koji su struka i publika pr-
oglasili vrhunskim.
Album „Verbalni delikt“
probudit }e slu{aocu
svijest, a ujedno zabavi-
ti i educirati nevjerova-
tnom kombinacijom
umjetnosti i znanja.
DVD
Alisa u
zemlji ~uda
Reditelj Tim Barton, po-
znat po filmovima „Krup-
na riba“ i „^arli i fabrika
~okolade“, snimio je film
u kojem je imao slobodu
da prika`e svu uvrnutost
svojih likova u najneo-
bi~nijem koloru - „Alisa u
zemlji ~uda“.
Upotrebom zapanjuju}ih
avangardnih vizuelnih
efekata, Barton je uspio
do~arati ~arobni svijet iz
romana Luisa Kerola.
U
mjetnik i intelektualac
Enver Had`iomerspa-
hi} zavodljivom melo-
dijom blok-flaute ovih dana u
Sarajevu poku{ava doprijeti
do svijesti gra|ana i, prije
svega, nadle`nih kako bi
shvatili zna~aj savremene
umjetnosti, koja je za Bosnu
i Hercegovinu viza za bolju
budu}nost i ravnopravnost s
ostalim zemljama Evrope i
svijeta. Performans ima ja-
san naslov „Flauta zove
an|ele mudrosti da otvore
vrata Kolekcije Ars Aevi“.
- U odnosu na vrijednosti
Kolekcije, djela umjetnika
svijeta, „Ars Aevi“ je na-
jzna~ajniji kulturni projekt
savremene svjetske umje-
tnosti u ju`noj Evropi, ali je
on, iznad svega, aktuelni i
dugoro~ni ekonomsko-ra-
zvojni projekt Sarajeva i
BiH. Kada se udru`e inter-
nacionalni zna~aj umjetni-
ka osniva~a Kolekcije,
ugled arhitekte Renca Pija-
na (Renzo Piano) i svjetski
ugled Sarajeva, olimpijskog
grada, tada Muzej „Ars Ae-
vi“ postaje nova svjetska
atrakcija i nezaobilazna tur-
isti~ka destinacija u trendo-
vima savremenog svje-
tskog turizma, usmjerenog
ka muzejima savremene
umjetnosti i objektima savr-
emene arhitekture - ka`e
na po~etku razgovora za
„Dnevni avaz“ Enver
Had`iomerspahi}, direkor
projekta „Ars Aevi“.
Godine opsade
† Osniva~ ste projekta
„Ars Aevi“, koji je UNESCO
prepoznao kao jedan od
najzna~ajnijih u Evropi ka-
da je rije~ o savremenoj li-
kovnoj umjetnosti, a na{e
vlasti ne `ele ga priznati ni-
ti podr`ati.
- Kada sam 1999. predsta-
vio projekt tada{njem vice-
generalnom direktoru UN-
ESCO-a Denijelu @anikou
(Daniel Janicot), on je spo-
ntano i iskreno rekao: „En-
vere, vi ste za Sarajevo i
BiH u~inili vi{e nego svi mi
u UNESCO-u.“ Iste godine
tada{nji generalni direktor
Federiko Major (Federico
Mayor) dao je svoje visoko
pokroviteljstvo nad proce-
som razvoja ovog projetka.
Sna`an izraz priznanju vri-
jednostima koje je donio
„Ars Aevi“ UNESCO je
iskazao i ove godine, kada
je nova generalna direktori-
ca Irina Bokova uvrstila
ovaj projekt u UNESCO-ov
program „Dijalog putem
kulturnog naslije|a“ i ime-
novala slavnog arhitektu
Renca Pijana za ambasa-
dora dobre volje UNESCO-
a za projekt „Ars Aevi“. U
godinama opsade i u prvoj
deceniji razvoja projekt je
bio sna`no podr`an od
svih politi~kih subjekata
Grada i Kantona Sarajeva,
Federacije i dr`ave BiH.
Od 2003. godine, kada je
trebala biti donesena odlu-
ka o gradnji Muzeja „Ars
Aevi“, izgleda da su se svi
upla{ili odgovornosti da ja-
vno stanu iza tako
zna~ajne odluke, a sistem
prakse kolektivnog dogo-
vora i zajedni~kog djelova-
nja na ostvarivanju proje-
kata od op}eg dru{tvenog
interesa kod nas ne postoji.
† Dobili ste podr{ku
mnogih bh. umjetnika i
uglednih intelektualaca,
koji osu|uju nebrigu vla-
sti. [ta jo{ treba uraditi?
- Mislim da smo savladali
prvu prepreku sumnji i ne-
znanja. Ve} vidim odluku
da Muzej „Ars Aevi“ treba
napraviti. Ostaje otvoreno
pitanje kako i ko? Kao u
pri~i „Jazavac pred su-
dom“, „Ars Aevi“ nije ni car-
ski ni had`ijski nego i carski
i had`ijski. On je kapitalni
razvojni projekt aktuelnog i
dugoro~nog kolektivnog
interesa. Niko nema hrabr-
osti i snage da sam napravi
muzej. Ako dr`ava ne}e da
se uklju~i zbog poznatih
nam razloga i ako Republi-
ka Srpska ne prepoznaje
svoj interes u svjetskoj pro-
mociji savremene BiH na
putu ka evropskim integra-
cijama, ostala su ~etiri ugle-
dna partnera, koja „Ars Ae-
vi“ trebaju prihvatiti kao za-
jedni~ki projekt sarajevskih
op}ina, Grada Sarajeva i
Kantona Sarajevo i Federa-
cije BiH i koje sada treba
ohrabriti da se udru`e na
na~in i prema modelu na
koji smo organizirali Zimske
olimpijske igre u Sarajevu
1984. godine.
Politi~ka platforma
† Mo`emo li o~ekivati da
2012. po~ne gradnja mu-
zejske zgrade?
- Prema svim `rtvama i pa-
tnjama gra|ana, Sarajevo
ima obavezu da na dosto-
janstven na~in obilje`i 20
godina od po~etka opsa-
de. Iskreno vjerujem da su
osniva~i Kolekcije „Ars Ae-
vi“ dali uistinu impresivan
odgovor na nepravdu
opsade u~injenu olimpi-
jskom gradu i da bismo na-
jljep{i izraz na{eg razumi-
jevanja i zahvalnosti mogli
konkretizirati u planu da se
6. aprila, na Dan grada Sa-
rajeva, postavi kamen te-
meljac. Ove godine u se-
ptembru samit je odr`an u
Beogradu, a sljede}e }e
se odr`ati u BiH. Deklara-
cija beogradskog samita
„Uloga i zna~aj savremene
umjetnosti u razvojnim i
integrativnim procesima u
jugoisto~noj Evropi“ dala je
i javnu politi~ku platformu
na{im politi~kim djelatnici-
ma da donesu odluke o
po~etku gradnje na dan
oslobo|enja grada Saraje-
va od fa{isti~ke okupacije,
koji obilje`ava 20 godina
od po~etka opsade Saraje-
va i dvije decenije postoja-
nja i razvoja „Ars Aevija“.
† Bili ste prvi umjetni~ki
direktor Doma mladih, u
kojem su obarani i svje-
tski rekordi u poetskim, li-
kovnim i rok maratonima.
Danas, uz turbofolk, pore-
me}ene su i moralne vri-
jednosti. Kako }e, onda,
gra|ani shvatiti zna~aj
savremene umjetnosti?
- Prije 40 godina jednoparti-
jski socijalisti~ki sistem izgr-
adio je i omladini Sarajeva
dao na kori{tenje i upravu
objekt Doma mladih, iste ve-
li~ine kao i Muzej „Ars Aevi“,
koji }e na{oj omladini izgra-
diti i dati aktuelni demokra-
tski kapitalisti~ki politi~ki si-
stem. Najve}a nepravda
u~injena na{em gradu je
~etverogodi{nja opsada Sa-
rajeva, a njegova velika tra-
gedija je i poslijeratni odliv
umova, koji u potrazi za civi-
lizacijskim okru`enjem odla-
ze da rade i `ive u drugim
evropskim i svjetskim kultur-
nim metropolama. Moramo i
prihvatiti istinu da niko ne
mo`e ljudima koji ne razu-
miju umjetnost, dekretom
narediti da je razumiju. Pred
nama je novi i dugotrajan
evolutivni edukativni proces,
koji treba imati jasnu poli-
ti~ku platformu i preciznu
dugoro~nu strategiju. Sve
izlo`be „Ars Aevija“ su do-
bro posje}ene i sada deseti-
ne hiljada ljudi znaju da su
Kunelis (Kounellis), Basiri
(Bassiri), Had`ifejzovi}, Di-
mitrijevi}, Numankadi} i dru-
gi uva`eni umjetnici, osni-
va~i Kolekcije „Ars Aevi“.
Danas me gra|ani susre}u i
pitaju: „Kad }e biti taj na{
Muzej?“ i „Envere, ho}emo
li pobijediti?“...
†Bili ste direktor progra-
ma otvorenja i zatvaranja
14. zimskih olimpijskih
igara u Sarajevu. Je li
ostalo i{ta od tog olimpi-
jskog duha?
- Sarajevo je i prije Zimskih
olimpijskih igara imalo oli-
mpijski duh, u oblasti filma s
Emirom Kusturicom i slje-
dbenicima, u muzici s „In-
dexima“, Goranom Brego-
vi}em i pokretom saraje-
vske muzi~ke avangarde, a
poslije ZOI-ja s Jusufom
Had`ifejzovi}em i {irokim
krugom umjetnika, okuplje-
nih u projektu bijenala savr-
emene umjetnosti „Ju-
goslavenska dokumenta“.
Sarajevski olimpijski duh je
neuni{tiv. On se najbolje
iskazuje kroz svjetska pri-
znanja Danisu Tanovi}u i u
kontinuitetu vrhunskih
ostvarenja sarajevskih fi-
lmskih i teatarskih reditelja.
Sarajevsko olimpijsko nasli-
je|e `ivi s nama u impresi-
vnom opstanku i duhovnom
bljesku sarajevskih festivala
filma, teatra, muzike i kroz
atmosferu koju nam donesu
„Sarajevska zima“ i
„Ba{~ar{ijske no}i“. I „Ars
Aevi“ je dijete ZOI-ja. Da ja
nisam kroz proces pripreme
Olimpijskih igara nau~io ka-
ko se dugoro~no planiraju i
realiziraju veliki i zna~ajni
projekti, „Ars Aevi“ danas ne
bi bio dio na{e realnosti.
M. ^USTOVI]
@rtva politi~ke igre
- U protekla dva politi~ka mandata „Ars Aevi“ je `rtva
politi~ke igre odgovornih federalnih i dr`avnih mini-
stara. Federalni ministar javno je govorio: „“Ars Aevi“
je najzna~ajniji dr`avni projekt“, i isklju~io ga je iz fi-
nansijskih planova bud`eta Ministarstva kulture i spo-
rta Federacije, a dr`avni ministar zvani~no nam je sa-
op}io da „“Ars Aevi“ treba biti najzna~ajniji kantonalni
projekt“ i kroz ~etiri godine postupno ga je isklju~io iz
finansijskih planova Ministarstva civilnih poslova BiH.
Izlaz je u mudrosti i shvatanju da su kultura i umjetno-
st op}e ljudsko dobro koje nadilazi primitivizam naci-
onalnih mr`nji i da Kolekcija „Ars Aevi“ nije ni srpska,
ni hrvatska, ni bo{nja~ka, nego evropska i svjetska -
poja{njava Had`iomerspahi}.
INTERVJU Enver Had`iomerspahi}, direktor umjetni~kog projekta
„Ars Aevi“ nije ni carski
ni had`ijski nego i carski
i had`ijski
Sarajevo je i prije Zimskih olimpijskih igara imalo
olimpijski duh z Velika tragedija je i poslijeratni
odliv umova z Ljudima koji ne razumiju umjetnost,
niko ne mo`e dekretom narediti da je razumiju
Had`iomerspahi}:
Pitaju me:
„Envere,
ho}emo li
pobijediti?“
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
8
Seks i zdravlje
zTridesetominutnim
spolnim odnosom
mo`e se sagorjeti do
350 kalorija, {to se po-
sti`e i nakon 40 minu-
ta tr~anja.
z Spolni organi prili-
kom seksa osloba|aju
novu energiju, koja je
zadu`ena za snabdije-
vanje mozga kisikom,
a zbog koje on po~inje
raditi br`e.
z Vo|enje
ljubavi ja~a
osje}aj
zadovo-
ljstva,
kao i rad
kardio-
vaskular-
nog siste-
ma (zbog
trenutnog po-
rasta krvnog pri-
tiska).
zIstra`ivanja provede-
na na Univerzitetu u
Edinburgu dokazala su
da parovi koji imaju bo-
gat seksualni `ivot,
zbog smanjenja stresa,
izgledaju do sedam go-
dina mla|e od ostalih.
z Hormon koji uzroku-
je orgazam, zaslu`an
je i za osje}aj be-
zbri`nosti i sre}e na-
kon spolnog ~ina. Dje-
luje i do pet sati nakon
seksa, a kod `ena do-
datno utje~e na
isklju~ivanje osje}aja
straha u mozgu.
z San nakon seksa je
dublji, ja~a se imuni-
tet, oblikuju mi{i}i, a
hormoni sre}e djeluju
kao morfij protiv raznih
bolova.
Info
STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva
REKLI SU
Berin Buturovi}
Muzika
usre}uje ljude
- Ono {to
mene
usre}uje i
~ime se,
zapravo,
bavim je-
ste muzi-
ka. Ljudi
ka`u:
„Muzika je
i za sretne
i za nesr-
etne prilike.“ Ta~no, mu-
zikom podi`emo raspo-
lo`enje. Sljede}e {to
bih izdvojio su finansije i
mo`da bih upravo to
stavio na prvo mjesto.
Ako nemate novca,
te{ko da vas ne{to
mo`e uveseliti.
Maja Salki}
Porodica i
pozori{te
- Vrlo
sam skro-
mna po
tom pita-
nju, jer
ono {to je
meni na-
jva`nije i
{to me
usre}uje
jeste mo-
ja porodi-
ca. I ka-
da mi to
funkcionira, onda je
sve ostalo uredu. Za-
tim, pozori{te. Kada
napravimo dobru pre-
dstavu i kada su moje
kolege sretne, to me,
tako|er, ~ini sretnom.
Voljela bih kada bi bilo
vi{e kulturnih do-
ga|aja.
Visoke ~izme do koljena „must have“
Sarajevo je uveliko popri-
milo obilje`ja jeseni. Osim
onoga od li{}a, na ulicama
grada svakodnevno
mo`emo vidjeti i modno
{arenilo, koje su nam i ove
sedmice sarajevske ljepo-
tice plasirale. Poneka zra-
ka sunca koja nas je izne-
nadila, izmamila je
{eta~ice na Ferhadiju, a
kada je rije~ o modi, mo-
dnom {picom i ovog puta
pro{etale su djevojke u na-
jrazli~itijim kombinacijama.
Pored d`insa, haljina, su-
knji ili tajica, jedan komad
ostao je nezamjenjiv - sve
smo ih vidjeli u dubokim ili
kratkim ~izmama. Osim
{to su komotne i pristaju
svim tipovima `ena, ~izme
se mogu nositi uz ba{ sve
kombinacije. Visoke ~izme
do koljena su hit ove jese-
ni i jednostavno ih morate
imati. Ukoliko ne `elite na-
praviti pravi modni fijasko,
nosite ih uz uske traperice
ili tajice. Ad. K.
(Foto: Ja-Sa)
Anketa me|u 45.000 osoba
Buturovi}:
Finansije na
prvo mjesto
Salki}: Vi{e
kulturnih
doga|aja
Seks najbolje popravlja raspolo`enje
S
eks popravlja raspolo`enje
vi{e nego i{ta drugo, otkri-
la je studija provedena na
45.000 korisnika putem iPho-
nea.
U ovoj anketi ljudi su odgovarali
na pitanja o svojoj sre}i i zado-
voljstvu u raznim situacijama,
aktivnostima i lokacijama tokom
dana. Tako su ispitanici
naj~e{}e odgovarali da su najsr-
etniji za Bo`i} poslije podne, u
13.50 sati, a najnesretniji 31. ja-
nuara u osam ujutro.
Najsretnije aktivnosti, prema
anketiranim ljudima, poredane
su ovim redom: seks, vje`banje,
sport, koncert, kino, pozori{te,
pjevanje, plesanje, knji`evna
ve~er i izlo`ba.
U najnesretnije aktivnosti spa-
daju posao i u~enje, putovanje
na posao, ~ekanje u redu, bole-
st i nepo`eljni gosti.
U najnesretnije aktivnosti spadaju
posao i u~enje, putovanje na posao,
~ekanje u redu, bolest i nepo`eljni gosti
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
9
@eljko
Joksimovi}
Odu{evio
publiku u
Cirihu
Nakon koncerata u
Be~u i Hamburgu u
okviru velike evropske
turneje, jedan od najpo-
pularnijih muzi~ara u re-
gionu @eljko Joksimovi}
nastupio je prethodne
subote pred publikom u
Cirihu, u hali Djetikon, s
„OK bendom“, koji su bi-
li specijalni gosti na ko-
ncertu.
Vi{e od 2.000 ljudi
u`ivalo je uz brojne hito-
ve, horski prate}i
@eljka i njegov
bend u
odli~noj
atmosferi
do ranih
jutarnjih
sati.
Kao i
na
svim
konce-
rtima
na evr-
opskoj
turneji,
publika
je sve hi-
tove uglas
pjevala sa
@eljkom. Za
sve one koji su se
zabrinuli da od silnih ko-
ncertnih aktivnosti nji-
hov omiljeni pjeva~
ne}e sti}i da radi na
svom novom albumu,
Joksimovi} je na Twitte-
ru napisao:
- Radim na ne~emu no-
vom. Nadam se da }e
se svima dopasti.
- Alka zauzima malo
mjesta u mojoj knjizi.
Nebitna je. Tu`bom je
samo napravila cirkus
od svega. Ona je ta koja
to voli. Mislim da je to
lo{e za posao, za nju
i mene. Alka me
vrije|a
gdje god
stigne.
Obilje`ila
sam te
dijelo-
ve. I
sama
pi{e
da ju
je po-
licija
zau-
stavlja-
la dok je
vozila pi-
jana - hr-
vatska
pje-
va~ica i voditelji-
ca Vlatka Pokos na
zagreba~kom Op}in-
skom sudu kada je
„popljavala“ Alku Vuicu,
koja ju je tu`ila zbog
knjige „@ivot u raju“.
Porodi~ni
problemi
†Va{a majka Vinka,
biv{a zamjenica hr-
vatskog ministra tu-
rizma, privedena je
iste no}i kada ste
imali nastup u Zagr-
ebu zbog sumnje da
je pronevjerila novac prilikom kupovine i prodaje
nekretnina. Kako se sada nosite s tim?
- Ako ste pratili, onda ste vidjeli da sam nastupio, a
kao {to vidite, i dalje nastupam, normalno `ivim i no-
sim se s obiteljskim problemima kao i svi normalni
ljudi ovog svijeta
Kolege iz
regiona
†Koje izvo|a~e iz regio-
na trenutno slu{ate?
- Trenutno radim na albu-
mu i zatvoren sam u stu-
dio, ali generalno, cije-
nim mnoge kolege, a ako
ba{ moram izdvojiti, to su
Gibonni, Oliver Dragojevi}, Sergej ]etkovi}, @eljko
Joksimovi}, Vlado Georgijev, \or|e Bala{evi}, Zdr-
avko ^oli}, „Van Gogh“, Dino Merlin i mnogi drugi.
Cijenim sve kolege koji svoj talent podupiru napor-
nim radom i imaju konstantu.


Pop lista
Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . .
Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i prezime . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, os-
im kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela
091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U
poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju
glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-li-
stu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.
Rok i alter lista
Folk lista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pop prijedlog
Amel ]uri}
„Ti i ja“
Rok i alter prijedlog
„Divlje jagode“
„Ne, nisam ja“
Folk prijedlog
Lepa Brena
„Ne bih ja bila ja“
Enes Begovi}
„Lijepa je“
Halid Be{li}
i „Legende“
„Tambura{i“
Lepa Brena
„Metak s posvetom“
[erif Konjevi}
„Ljubavi“
Vesna Zmijanac
„Sokole“
Enes Begovi}
i Mladen Voji~i} Tifa
„Dva jarana“
Kemal Hasi}
„Kao prije“
Osman Had`i}
„Samo jedna `ena zna“
Elvira Rahi}
„Cura s ~ar{ije“
Adnan Jakupovi}
„Mene zaboravi“
Nina Badri}
„Mama“
„Plavi orkestar“ i
„Dubioza kolektiv“
„(R)evolucija“
Massimo Savi}
„Iz jednog pogleda“
Dino Merlin
„Undo“
Gibonni
„Veslo na vodi“
Mirza [oljanin
„Ne mogu podnijeti to“
„Bajaga i Instruktori“
„Ako treba da je kraj“
Jasna Gospi} i
@eljko Samard`i}
„Sarajevo meni putuje“
„Crvena jabuka“
„Gigi@migi“
Oliver Dragojevi} i
Stjepan Hauser
„Brod u boci“
„Dubioza kolektiv“
„Making Money“
„Letu {tuke“
„U ovom svijetu“
„Hladno pivo“
„Fotoaparat“
TBF
„Uvik kontra“
„Majke“
„Te{ke boje“
Mar~elo i „Filteri“
„Mamica“
„Zoster“
„Sve u svoje vrijeme“
SARS
„Mir i ljubav“
„Dubioza kolektiv“
„Kokuz“
Maja Milinkovi}
„U meni sve zna da
volim te“
Estrada
J
edan od najboljih
pjeva~a u Hrvatskoj
Tony Cetinski naja-
vio je za 9. decembar po-
sjetu na{oj zemlji, ta~nije
Banjoj Luci, gdje }e u
dvorani Borik odr`ati so-
listi~ki koncert. Osim
~estih nastupa, Tony je
ve} zakora~io u studio,
gdje vrijedno radi na no-
vom albumu.
U razgovoru za „Dnevni
avaz“ Cetinski govori o
novom materijalu, nastu-
pima, ali i o porodi~nom
`ivotu, o kojem mediji u
regionu ne prestaju pisati.
Zrelije pjesme
† [ta o~ekujete od ko-
ncerta u Banjoj Luci?
- Nikada nemam o~ekiva-
nja od koncerta. Dolazim,
kao i uvijek, otvorenog sr-
ca, spreman dati sve {to
znam i {to mogu na bini,
a ovisi o trenutku {ta }e
se desiti i kakav }e ko-
ncert biti. Publika je, ta-
ko|er, vrlo bitan faktor, jer
je muzika razmjena ener-
gije. [to god da pru`im,
vi{estruko mi se vrati na-
zad. Siguran sam da }u
dati sve od sebe da publi-
ka napusti dvoranu zado-
voljna {to je te ve~eri bila
na koncertu i da ih poziti-
vna energija koju su sa-
kupili, prati danima nakon
koncerta.
† Kako Vas do~ekuje
bh. publika i s kim
sti`ete?
- U`ivam nastupati u
BiH. Koncerti su uvijek
opu{teni, vrlo intimni, ia-
ko nas bude hiljade na
jednom mjestu. Nadam
se da }e isto biti u Banjoj
Luci. Ne znamo jo{ u ko-
jem sastavu dolazimo.
† Sje}ate li se svog pr-
vog koncerta?
- Da, naravno. Sje}am
se skoro svih koncerata,
iako to nevjerovatno
zvu~i s obzirom na broj
koji sam odr`ao. Prvi je,
naravno, prvi pa je po to-
me poseban iako nije po-
sebniji od bilo kojeg dru-
gog, jer svaki koncert
ve`e ne{to va`no ili zani-
mljivo za sebe.
†Za prolje}e naredne go-
dine najavljujete novi al-
bum. [ta mo`emo o~eki-
vati od Vas ovoga puta?
- Zadovoljan sam materi-
jalom, pjesme su pjevne,
neke „hitoidne“, neke ra-
diofoni~ne, a neke inti-
mne. Pomak donosimo u
mnogo zrelijim tekstovi-
ma, ba{ smo na to pazili,
a i produkciju smo povje-
rili Nik{i Brato{u pa i tu
o~ekujemo druga~iji {tih.
† Radili ste duete s Di-
nom Merlinom, Borisom
Novkovi}em, Ivanom Ba-
nfi}, pokojnim To{om Pr-
oeskim, Oliverom Drago-
jevi}em, „Eratom“, Ni-
nom Badri}... Mo`emo li
o~ekivati novu saradnju?
- Nikad se ne zna, ali na
novom albumu nije plani-
ran nijedan duet.
†U nekoliko navrata ste
bojkotirali folk muziku.
Koji je razlog?
- Samo sam izrekao svoje
mi{ljenje o turbofolku koji
se danas radi. Uvijek za-
govaram narodnu muziku,
koja je kvalitetna. Turbofo-
lk je izuzetno plitak mu-
zi~ki izri~aj, koji je, valjda,
jedini izri~aj koji me ba{
ni~im ne nadahnjuje niti
zabavlja. Sva sre}a da
kod nas, ipak, te{ko dola-
ze do dvorana nego osta-
ju u odre|enim klubovima.
Moja djeca
† Imate sina Kristijana
(Christian) iz prvog bra-
ka s Antonelom Butigan
i k}erku Piu, koju ste do-
bili u braku s Ivanom No-
bilo-Cetinski. Koliko im
vremena uspijevate po-
svetiti?
- Manje nego {to bih
`elio, ali ~ini mi se da svi
ljudi koji su zaposleni,
imaju isti problem. Tru-
dim se da, kada smo za-
jedno, {to kvalitetnije pr-
ovedemo vrijeme.
† Na lijevom ramenu
imate istetovirane inici-
jale svoje djece. Ima li
mjesta za tre}e?
- Uvijek ima mjesta.
A. KARAMAN
Cetinski: Vrijedno radi na novom albumu
Snje`ana Jerkovi}, pjeva~ev portparol
Tony i Ivana se ne razvode
MUZI^ARI Otvoreno s Tonyjem Cetinskim
Turbofolk je izuzetno
plitak muzi~ki izri~aj
U`ivam nastupati u BiH, koncerti su uvijek opu{teni z Najva`nije je ostati
zdrav i normalan u svemu ovome
Region posljednjih dana
bruji o navodnom razvo-
du Tonyja i njegove su-
pruge Ivane, koja ga je
navodno varala sa Mar-
kom Bun~i}em koji ~uva
njihovu k}erku Piju. Ia-
ko smo Tonyju postavili
pitanje o ovome, on je
izrazio `elju da na njih
odgovori njegova PR
menad`erica Snje`ana
Jerkovi}.
- Privatne doga|aje, po-
put njihovog vjen~anja,
ro|enja k}erke, kr{tenja,
godi{njica i sli~no, Tony i
Ivana ~uvali su kao dio
svoje intime pa ni ovaj
intimni moment ne `ele
medijski dijeliti. Tony Ce-
tinski i njegova supruga
Ivana Nobilo-Cetinski se
ne razvode.
Potvr|ujem vam da je
bra~ni par odlu~io ra-
zdvojeno `ivjeti. Odluku
su donijeli sporazumno i
u prijateljskoj atmosferi,
a do odluke nije do{lo
zbog tre}ih osoba. Pri-
vatni `ivot nema utjeca-
ja na njihovu uspje{nu
poslovnu saradnju, koja
se i dalje nastavlja -
isti~e Jerkovi} te na-
gla{ava da }e njih dvoje
nastaviti sara|ivati, jer
je Ivana, ujedno, i To-
nyjev menad`er.
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
10
Zlatan u nedjelju
na reviji Istoka
Brati}a
Aktuelni Mister BiH Zlatan
Duratovi} u narednom pe-
riodu ima ugovorene bro-
jne modne anga`mane.
Mladi Cazinjanin, kako
ka`e, uspijeva uskladiti
poslovne obaveze sa stu-
dijem menad`menta na
Ekonomskom fakultetu u
Sarajevu.
- ^etiri ispita me dijele od
diplome, a nakon toga
planiram vi{e raditi u ino-
zemstvu. Danas }u nositi
reviju za Istoka Brati}a, a
moj menad`er Muhamed
Nizi} trenutno pregovara s
~elnicima „Sportine“ o to-
me da postanem za{titno
lice ove kompanije za Slo-
veniju, Hrvatsku i Bosnu i
Hercegovinu. Lagano se
pripremam i za Izbor Mi-
stera svijeta naredne go-
dine u Tokiju u Aziji - otkri-
va Zlatan. L. K.
[erif Konjevi} zauzet nastupima
Za Novu godinu s
najbli`ima u Be~u
[erif Konjevi} zadovoljan je
uspjehom posljednjeg albu-
ma „Ljubavi“, a nedavno je
snimio i dva spota. Zauzet
je nastupima u inozemstvu,
a u narednom periodu ima
zakazane svirke u Austriji,
Njema~koj, [vicarskoj...
- U naredna dva mjeseca
ve}inom }u pjevati u ove tri
dr`ave. To mi je posebno dr-
ago, jer }u tako mo}i ~e{}e
biti u Njema~koj sa supru-
gom Kanitom i sinom Le-
jsom, koji je krenuo u tre}i ra-
zred. Novogodi{nje praznike
provest }emo u Be~u, gdje
Novi koncept „Nescafe Dolce Gusto“ osvaja svijet
„^arobnjak za kafu“
stigao u BiH
^
arobnjak za kafu sti-
gao je u BiH! Ne
morate vi{e biti po-
sebno talentirani niti imati
iza sebe godine iskustva u
pravljenju kafe da biste u
svom domu ili uredu
u`ivali u ovom okreplju-
ju}em napitku. Rje{enje je
u novom aparatu za kafu
„Nescafe Dolce Gu-
sto“, koji je progla{en
proizvodom ove godi-
ne u Sjedinjenim
Ameri~kim Dr`avama.
Pravi bum
Radi se o aparatu za
kafu, koji je nastao u
saradnji najve}eg svje-
tskog proizvo|a~a kafe
„Nestlea“ i vode}eg
svjetskog proizvo|a~a
ku}nih aparata „Krupsa“.
Puni se kapsulama iz ko-
ncepta „Nescafe Dolce
Gusto“ i vrlo je jednosta-
vno rukovati njime. Sa-
vr{eni kapu~ino, makijato
i espreso za nekoliko se-
kundi su pred vama!
Le`erna promocija
„^arobnjaka za kafu“
odr`ana je u ugodnom
ambijentu Golf kluba u
Sarajevu, a prisustvovale
su joj brojne poznate
li~nosti Amra Silajd`i},
Pjer @alica, Vedrana
Seksan, Aleksandar
Hr{um, Dejan Kukri}, Ni-
had Mameled`ija, Bulent
Bi{~evi}...
- Ovaj aparat, koji smo na-
zvali „^arobnjak za kafu“,
u zemljama Evropske uni-
je predstavljen je jo{
2006. godine i napr-
avio je bum. Kona~no
smo ga lansirali i na na{e
tr`i{te. Htjeli smo da navi-
ku ispijanja espreso kafe
prenesemo u domove.
Konjevi}:
Zadovoljan
albumom
Profesionalni barmen poja{njava kvalitet kafe
Kukri}, Hr{um, Silajd`i} i Mameled`ija: Nagra|eni za ta~ne odgovore
Kukuljac: Sada espreso
kafa i u domu
Mister BiH u obavezama
Na promociji u Golf klubu i
Amra Silajd`i}, Pjer @alica,
Vedrana Seksan, Aleksandar
Hr{um, Dejan Kukri}...
Pored rada na novom albumu
Nata{a se zaposlila
na Megatrend
univerzitetu
Pored rada na novom
albumu, novosadska pje-
va~ica Nata{a Bekvalac
odlu~ila je i da se zaposli
u marketin{koj slu`bi
Megatrend univerziteta.
- S obzirom na to da sam
redovan student tre}e
godine Fakulteta za ku-
lturu i medije, pru`ena mi
je prilika da znanje
ste~eno u obrazovanju i
desetogodi{nje iskustvo
na javnoj sceni upotrije-
bim u praksi - ka`e Na-
ta{a.
Ina~e, pjeva~ica je jo{ u
januaru ove go-
dine postala
za{titno lice
ovog univer-
ziteta, ka-
da su se
mnogi
izne-
nadili
~injeni-
com da
ona jo{ stu-
dira.
- U osnovnoj
{koli sam bila odli-
ka{, a kako mi je ma-
ma bila u~iteljica, svi
su govorili da je to
zbog nje. Zato nisam
htjela da potenciram
svoje studiranje da
ne bi zli jezici u tome
odmah na{li neku pr-
evaru. Mediji su
ne{to {to je meni bli-
sko, s njima sam
imala mnogo isku-
stva i zato mi studij
kulture i medija ne pa-
da te{ko - govori Bekva-
lac.
Na opasku da nisu ba{
svi pozitivno reagirali ka-
da su ~uli za njen an-
ga`man na fakultetu,
pjeva~ica se nije mnogo
za~udila, ali je poru~ila:
- @ao mi je {to pojedinci,
kada sam ja u pitanju,
~ak i ne{to {to bi mnogi-
ma trebalo da slu`i za pr-
imjer, do~ekaju na no`.
Na`alost, to ne mogu da
promijenim. Ne postoji
ni{ta ljep{e nego kada
ste okru`eni ambicio-
znim, mladim i pametnim
ljudima, a ja tu privilegiju
imam - isti~e pjeva~ica.
Duratovi}: Pregovori i sa
„Sportinom“
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
11
Dino Drpi} nastavlja karijeru u Ukrajini
Nives: Posje}ivat
}emo jedno drugo,
sigurna sam u nas
Nives Drpi}, hrvatska starleta, izjavila je kako njen
suprug tokom svog boravka u Ukrajini ne}e imati
razloga za ljubomoru, jer ona ne voli izlaziti po Za-
grebu.
Dino Drpi} potpisao je ugovor na godinu i svoju fu-
dbalsku karijeru nastavlja u Ukrajini, {to ovog puta
zna~i i razdvojenost od porodice. Posljednjih
mjeseci pri~alo se o krizi u njegovom {est go-
dina dugom braku, ali je Nives demantirala sve
glasine.
- Nema nikakve krize. Sigurno nam nije bilo
svejedno kada s njegovom karijerom u Gr~koj
nije sve i{lo prema planu, ali ugovor koji
je potpisao za ukrajinski nogometni
klub, definitivno ne zna~i da se rasta-
jemo - objasnila je Nives, dodav{i
da ne vidi razlog za{to se ne bi do-
bro slagali kao i do sada.
Donijeli su odluku da se ne sele
zajedno, najvi{e zbog djece.
- Ai Ukrajina nije na kraju svijeta.
Dino }e dolaziti ovdje, a i ja }u po-
sjetiti njega. Sigurna sam u nas - za-
klju~ila je Nives. Ad. K.
Gljiva razmi{lja
o koncertu
[abana [auli}a
Nakon organizacije „BH
muzi~kog Oskara“, Nazif
Gljiva po~eo je pripreme
za nekoliko koncerata ve-
likih muzi~kih imena iz re-
giona.
- Planirao sam da krajem
decembra organiziram ve-
liki koncert [abana
[auli}a. Jo{ sam u prego-
vorima i jo{ nisam siguran
ho}u li se odlu~iti na ovaj
potez. U zemlji je velika
kriza. Stalno su neka po-
skupljenja i ljudima nije
ba{ do muzike. Misle kako
}e pre`ivjeti - ka`e Gljiva.
Zadovoljan je uspjehom
„Gljiva Showa“, koji se
emitira na TV Alfa.
- Emisija je izuzetno gle-
dana. Poku{avam da ne
budem previ{e napadan i
da uvijek u studio dove-
dem zanimljive goste. Do
sada mi to dosta dobro
ide - ka`e harizmati~ni ko-
mpozitor. D. Z.
Gljiva: Jo{ pregovaram
Na nedavno odr`anoj
modnoj manifestaciji „Cro
a Porter“ u Zagrebu mo-
glo se vidjeti kako su Elf-
si, mladi dizajnerski dvo-
jac, u sklopu svoje nove
kolekcije „Mafia Lady“
ulogu glavnih mafija{ica
dodijelili Jeleni Rozgi i
manekenki Ivi Jerkovi}.
Seksi raspjevana plavu{a i
zanosna brineta za ovaj
modni dvojac snimile su i
kampanju zbog koje je
mnogima palo na um da
postanu gangsteri - i to sa-
mo zato da bi se na{li u za-
grljaju ove dvije ljepotice.
- Saradnja s dragim Elfsi-
ma za mene je uvijek lije-
po dru`enje. Kroz zaje-
dni~ki rad postali smo
dobri prijatelji i odli~no
je kada mo`ete raditi
s ljudima koji u potpu-
nosti razumiju va{ se-
nzibilitet i energiju. Elf-
si i ja se najbolje razu-
mijemo i upotpunjujemo,
raditi s njima je istinski
u`itak. Njima u potpuno-
sti vjerujem pa tako i
ovom pozivu za snimanje
kampanje nisam mogla
odoljeti. Na snimanju je,
kao i uvijek, vladala ve-
sela i pozitivna atmosfe-
ra, ali tako je uvijek kada
radite s Elfsima - kazala
je Jelena Rozga.
Ad. K.
Jelena Rozga i
Iva Jerkovi}
kao mafija{ice
Pjeva~ica i manekenka snimile kampanju
„Mafia Lady“ za modni dvojac Elfs
Rozga i Jerkovi}: Lijepo dru`enje
Sada sa mnogo manje no-
vca mo`ete u`ivati u ispi-
janju espreso kafe u svo-
joj ku}i - kazao je Jasmin
Kukuljac, direktor
„Nestlea“ za BiH.
Zanimljivi kviz
Voditelj programa Emir
Cocali} bio je moderator
zanimljivog kviza, u kojem
su u~estvovali na{a ljepo-
tica koja gradi karijeru u
Holivudu Amra Silajd`i},
Hr{um, Kukri} i Mame-
led`ija. Imali su zadatak
da, sa povezom na o~ima,
pogode koju kafu piju. Za
ta~ne odgovore nagra|eni
su „^arobnjakom za ka-
fu“, kao i Pjer @alica, ~ije
je ime na papiri}u izvukla
upravo Amra Silajd`i}.
O kulturi ispijanja kafe, hi-
storiji ovog napitka te kva-
litetu kafe koja se dobija iz
aparata „Nescafe Dolce
Gusto“, govorio je profesi-
onalni barmen. On je po-
jasnio gostima kako je pri-
je dolaska ovog aparata
na tr`i{e bilo potrebno ve-
liko znanje da bi se napra-
vio, recimo, makijato ili ka-
pu~ino kakav se dobiva
jednostavnim rukovanjem
„^arobnjakom za kafu“.
Aparati koncepta „Nescafe
Dolce Gusto“ te kapsule ra-
zli~itih okusa, od kojih se
pravi kafa, mogu se kupiti u
veleprodajnim objektima
{irom BiH. D`. B.
}u pjevati 31. decembra -
ka`e Konjevi}. D. Z.
Nakon
organizacije
„BH muzi~kog
Oskara“
Drpi}: Nema
nikakve krize
Aparat
jednostavan za
rukovanje
U okviru zagreba~kog „Cro a Portera“
Rozga: Raspjevana
plavu{a
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
12
E
lmedin Kikanovi}
osjetio je na vlastitoj
ko`i koliko je kratak
put od vrha do dna. U tre-
nucima kada je igrao na-
jbolju ko{arku karijere i
bio klju~ni igra~ beogra-
dske Crvene zvezde, mla-
di Tuzlak optu`en je za
kori{tenje dopinga zbog
~ega je cijelu pro{lu sezo-
nu bio suspendiran. No, u
situaciji kada bi neko drugi
digao ruke od bavljenja
sportom, popularni Kikan
nije se predavao.
Marljivo je cijelu godinu tre-
nirao u rodnoj Tuzli da bi se
na velika vrata vratio na pa-
rket, kao prvi centar repre-
zentacije Bosne i Hercego-
vine na proteklom Evro-
pskom prvenstvu u Litvaniji.
Uz Teletovi}a i Domerkanta
(Domercant), bio je jedan
od najzapa`enijih igra~a
na{eg tima, a nagrada je
do{la u vidu ponude Jeni-
seja iz Krasnojarska, ~lana
sna`ne ruske PBLlige.
Prava zima
- Veoma sam zadovoljan
klubom ~ije boje sada bra-
nim. Rije~ je o ekipi koja se
takmi~i na tri fronta, u ru-
skom, regionalnom i evro-
pskom takmi~enju, {to do-
voljno govori o ambicijama
Jeniseja. Uspje{no sam
pro{ao period adaptacije,
dobrim dijelom zahvalju-
ju}i i ~injenici da su ovdje
sa mnom stari poznanici,
trener Stevan Karad`i},
moj Tuzlak Jasmin Huki}
te biv{i saigra~ iz Zvezde
Marko Marinovi}. Sam gr-
ad Krasnojarsk nalazi se u
Sibiru i ~ak je sedam vre-
menskih zona udaljen od
Sarajeva. Posljednjih dana
malo je hladno ovdje, sni-
jeg uveliko pada, ali ka`u
da prava zima tek dolazi -
govori Kikanovi}.
Godinu tokom koje je
odra|ivao suspenziju, pa-
mtit }e kao najte`i period u
karijeri, ali i kao svojevr-
sno isku{enje iz kojeg je
iza{ao ja~i.
- Istina je da, kada je rije~ o
dopingu, nisam znao {ta
uzimam, ali opet ne mogu
re}i da tu nema ni trunke
moje krivice. Kako god,
svoju kaznu po{teno sam
odradio, nau~io sam lekci-
ju i ne `elim vi{e razmi{ljati
o tome. Individualno sam
trenirao cijelu godinu,
odr`avao sam kondiciju da
bih u septembru, zahvalju-
ju}i selektoru Sabitu
Had`i}u, dobio priliku da
nastupim na Evropskom
prvenstvu iako sam propu-
stio cijelu sezonu. Nara-
vno, zahvalnost dugujem i
Stevanu Karad`i}u, koji
me je doveo u Jenisej - go-
vori 23-godi{nji Tuzlak, koji
je ve} u prvoj utakmici za
novi tim pokazao da }e biti
veliko poja~anje, posti-
gav{i 15 poena.
Duga veza
Veliku podr{ku u trenuci-
ma sportske stagnacije
Elmedin je imao u roditelji-
ma, ali i djevojci Marini.
- Roditeljima je jednim di-
jelom bilo drago {to sam
tu, s njima u Tuzli, ali opet
im je, s druge strane, bilo
`ao {to ne igram, jer znaju
koliko mi ko{arka zna~i.
Marina je, tako|er, bila uz
mene sve vrijeme, to mi je
mnogo zna~ilo. Zajedno
smo tri godine, upoznali
smo se u Beogradu dok
sam igrao za Crvenu zve-
zdu. Ba{ je ovih dana kod
mene, u Krasnojarsku,
u`ivamo u zajedni~kim tr-
enucima - ka`e Kikanovi}.
[to se ti~e budu}nosti i
romanse s Beo-
gra|ankom, Elmedin
isti~e kako je „jo{ rano
planirati vjen~anje“, ali na-
gla{ava i da na sportskom
planu ima velike ambicije.
- @ao mi je {to sam tako
daleko od domovine, ali
opet, anga`man u Kra-
snojarsku ima i svoje pre-
dnosti, jer se ovdje otvara-
ju brojne mogu}nosti. Za
po~etak, ruska liga je, uz
{pansku, najja~a u Evropi
i, samim tim, odli~an poli-
gon za svakog ko{arka{a
koji `eli napredovati i
ostvariti respektabilnu ka-
rijeru. Smatram da, ta-
ko|er, s reprezentacijom
mogu napraviti mnogo, jer
su nam pobjede nad Hr-
vatskom i Crnom Gorom
na EP-u donijele veliko
samopouzdanje uo~i nar-
ednih akcija - tvrdi Elme-
din Kikanovi}.
H. PROLI]
Jan Toma{evski
Golman nekada
bio {pijun
Najbolji golman Svjetskog prvenstva 1974. godine Jan
Toma{evski (Tomaszewski) spominje se u spisima
obavje{tajne slu`be tokom posljednjih godina poljskog
komunisti~kog re`ima. Pod kodnim imenom Aleks, sla-
vni golman volontirao je kao {pijun od 1986. do 1990.
godine, kada se re`im raspao.
Nakon {to je 1982. zavr{io karijeru, Toma{evski je ja-
vno radio kao sportski novinar, a s demokratskim pro-
mjenama u{ao je u politiku, i to kao parlamentarni za-
stupnik Nacionalisti~ke partije.
U Americi je sve mo-
gu}e pa i da porno-
glumica pomogne me-
nad`erskoj agenciji
kako bi joj pristupio
{to ve}i broj sportista.
Sportski menad`er
Teri Bros (Terry Bro-
ss), koji je ujedno i
menad`er porno-zvi-
jezde Bibi D`ons
(Jones), upotrijebio je
ovu glumicu kao ma-
mac za sportiste koje
je `elio imati u svojoj
agenciji.
- Ovo je ostvarenje
mojih djevoja~kih
snova, spavala sam s
vi{e od deset pozna-
tih sportista. Ina~e
sam luda za sportisti-
ma, a bejzbol je moj
najdra`i sport - izjavi-
la je D`ons.
SPORTISTI Elmedin Kikanovi}, ko{arka{ki reprezentativac BiH
U dalekom Sibiru u`ivam
u ljubavi s Beogra|ankom
Period adaptacije u Rusiji uspje{no sam pro{ao, dijelom zahvaljuju}i i Jasminu Huki}u z Po{teno sam odradio kaznu
zbog uzimanja dopinga z Zahvalan sam Sabitu Had`i}u
D`ons: Ostvarenje snova
Sve je mogu}e
Porno-glumica namamila
sportiste u agenciju
Toma{evski: Volontirao ~etiri godine
Glumac i reditelj u sportu
Tomi Li D`ons
trenirao ragbi
Ameri~ki glumac i reditelj Tomi Li D`ons (Tommy Lee
Jones) cijelog `ivota vodi ra~una o zdravlju i izgledu
svog tijela. Dobitnik Oskara za najbolju epizodnu ulo-
gu 1995. godine za film „Bjegunac“ i „Zlatne palme“
2005. godine za glavnu ulogu u filmu „Tri sahrane
Melkijadesa Estrade“, koji je i re`irao, u mladosti je tr-
enirao ragbi. Jedna od
`elja oduvijek mu je
bila da u filmu zaigra
kao trener ragbija.
Grad ko{arke
Ga{enje Ko{arka{kog kluba Sloboda, ~iji je bio ~lan,
sna`no je pogodilo Kikanovi}a.
- Stra{no mi je `ao zbog toga. Sloboda je klub velike
tradicije, uz Bosnu najpoznatiji u BiH, klub koji je iznje-
drio veli~ine poput Teletovi}a, Mr{i}a... Uga{en je
zbog ogromnih dugova, a paradoks je da Sloboda od
drugih subjekata nije mogla naplatiti vlastita potra`iva-
nja, kao {to je, naprimjer, bilo i obe{te}enje od Crvene
zvezde za mene. No, ~ujem da se osniva neka nova
Sloboda, `elim im svu sre}u, jer Tuzla je uvijek bila gr-
ad ko{arke - ka`e centar bh. reprezentacije.
Ponude iz Italije i Turske
Elmedin Kikanovi} tvrdi da je, prije suspenzije, neko-
liko poznatih evropskih klubova bilo zainteresirano
za njegove usluge.
- Istina, imao sam dobre ponude iz Italije i Turske. Na
kraju se desilo to {to se desilo, ne mogu vratiti vrije-
me unatrag i zato poku{avam izbiti iz glave ra-
zmi{ljanja tipa „{ta bi bilo da je bilo“. Opet sam, na
kraju krajeva, imao sre}e, jer sam nakon svega do-
bio priliku da igram u kvalitetnoj ekipi kao {to je Jeni-
sej - zaklju~uje ko{arka{.
Kikanovi}: ^lan
ruskog Jeniseja
Li D`ons:
Vodi ra~una
o izgledu
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 13
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mals 021626 09 Mals
Datum: 04. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, po sucu Ivi @abi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Dire-
kcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b., protiv tu`enika „MIS“ Obrtni~ka radnja vl. Marin [imi} Kiseljak - Han Plo~a 79, radi
duga, v.p.s. 1.124,76 KM, izvan ro~i{ta dana, 01. 07. 2011. godine, donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obvezuje se tu`enik MIS Obrtni~ka radnja vl. Marin [imi}, isplatiti tu`itelju JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za
pokretnu mre`u, na ime glavnog duga iznos od 1.124,76 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 8,38 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine pa do isplate,
- na iznos od 176,25 KM, po~ev od 16. 09. 2008. godine pa do isplate,
- na iznos od 173,37 KM, po~ev od 16. 10. 2008. godine pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM, po~ev od 16. 11. 2008. godine pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine pa do ispalte,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine pa do isplate,
- na iznos od 392,36 KM po~ev od 16. 03. 2009. godine pa do isplate, te na ime tro{kova parni~nog postupka iznos od 170,00
KM, sve u roku od 15 dana po pravomo}nosti presude.
Sudac:
Ivo @abi}
POUKA:
Protiv Presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se
podnosi u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzro~io propust, a ako je stranka tek kasnije saznala za
propu{tanje, od dana kada je za to saznala.
Nakon proteka roka od 60 dana od dana propusta ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa - Presude zbog propu{tanja u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je
presuda dostavljena tu`eniku (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mals 016270 10 Mals
Dana: 03. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`ioca DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog DOO
RECYCLING Biha}, ul. Ivana Frane Juki}a bb. Biha}, radi naplate duga, vr. spora 288,10 KM, van ro~i{ta, donio je dana 03. 10.
2011. godine slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni DOO RECYCLING Biha}, ul. Ivana Frane Juki}a bb. Biha}, je du`an isplatiti tu`itelju DD BH Telecom Sarajevo Direkcija
Biha}, iznos 288,10 KMsa zakonskim zateznim kamatama i to:
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine pa do isplate
- na iznos od 24,85 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine pa do isplate
kao i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 21,60 KM, a sve to u roku 15 dana po pravosna`nosti presude pod pri-
jetnjom izvr{enja.
SUDIJA
Mesi} Dijana
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana
od prestanka razloga za propu{tanje odnosno dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e
se tra`iti povrat u prija{nje stanje ovo na osnovu ~lana 183 ZPP-a, u vezi sa ~lanom 329 ZPP-a.
Dostava presude tu`enom smatra se dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama
koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj tabli suda.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 003946 06 Mal
Travnik, 14. 10. 2011. godine
TU@ITELJ: ERONET, pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a b.b., 88000 Mostar
TU@ENI: Oliver Vrebac, Stojkovi}i b.b., 72290 Novi Travnik
RADI: isplate duga v.s. 993,82 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Oliver Vrebac, Stojkovi}i b.b., 72290 Novi Travnik
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu
u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu, tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni
zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj ERONET, pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a b.b., 88000 Mostar, tra`i da sud donese presudu:
„Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 993,82 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 327,57 KM, po~ev od 17. 09. 2005. pa do isplate
- na iznos od 666,25 KM, po~ev od 17. 10. 2005. pa do isplate,
te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182.
ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Ps 026393 09 Ps
Zenica, 16. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO
Direkcija Zenica ul. Masarikova broj 46. Zenica, protiv tu`enog AEB BT HUNGARY PREDSTAVNI[TVO BIH ZENICA, ul. Uzunovi}a
put broj 3. Zenica, radi isplate duga v.s. 26.861,05 KM, dana 16. 08. 2011. god.:
OBJAVLJUJE
Tu`enom AEB BT HUNGARY PREDSTAVNI[TVO BIH ZENICA ul. Uzunovi}a put broj 3. Zenica dostavlja se na odgovor tu`ba tu`ite-
lja, podnesena ovom sudu dana 13. 10. 2009. god. kojom tu`ilac potra`uje od tu`ene nov~ani iznos od 26.861,05 KM po osnovu
duga za telefonske usluge, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a pa do isplate, kako slijedi: na iznos od
2.054,15 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 2.174,45 KM po~ev od 25. 12. 2008. god. pa do isplate, na
iznos od 2.553,60 KM po~ev od 25. 01. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 2.195,15 KM po~ev od 25. 02. 2009. god. pa do
isplate, na iznos od 1.633,65 KM po~ev od 25. 03. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 1.633,65 KM po~ev od 25. 04. 2009.
god. pa do isplate, na iznos od 14.616,40 KM po~ev od 25. 05. 2009. god. pa do isplate i tro{kova postupka. Osnovanost po-
tra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima navedenim u tu`bi: ra~unima broj: 1008, 1108, 1208, 0109, 0209, 0309 i 0409, te analiti~koj
kartici. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`bom je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja.
SUDIJA:
Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 006818 10 P 2
Bijeljina, 14. 09. 2011. godine
OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, pod poslovnim bro-
jem 80 0 P 006818 10 P2, po tu`bi Nova banka AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonska XIII broj 37 -
a zastupana po punomo}niku Avlija{ Ognjenu advokatu iz Bijeljine, protiv tu`ene Gvozdenovi}
Miladinke iz Bijeljine, ul. Kosovske djevojke br. 16, a sada na sudu nepoznatoj adresi, a radi
isplate duga u iznosu od 3.871,29 KM, po osnovu kredita po ugovoru broj 694/07 od 9. 2. 2007.
g., te ugovora o jemstvu broj 01-78/0694/07 od 9. 2. 2007. g., dostavlja se tu`enoj Gvozdeno-
vi} Miladinki tu`ba na obavezni odgovor. Tu`ena je du`na pismeni odgovor na tu`bu dostaviti
sudu u roku od 30 dana od dana dostave uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu
zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja. Tu`ba sa prilozima se istodobno
objavljuje na oglasnoj tabli suda a dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama.
Sudija
Zlatna Martinovi}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 005160 08 Mal
Travnik, 14. 10. 2011. godine
TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mo-
star, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira
b.b., 88000 Mostar
TU@ENA: Ana @ili}, N. Naselje b.b., Turbe
RADI: isplate duga v.s. 226,07 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enoj: Ana @ili}, N. Naselje b.b., Turbe
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enoj,
koji je du`na da u roku od 30 dana dostavi sudu pisme-
ni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj
gornji.
U odgovoru na tu`bu, tu`ena je du`na ista}i mogu}e
procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske telekomuni-
kacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u,
Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar, tra`i da sud do-
nese presudu: „Nala`e se tu`enoj da isplati tu`itelju
ukupan iznos glavnog duga u visini od 226,07 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 104,69 KM po~ev od 17. 02. 2003. pa do
isplate
- na iznos od 46,07 KM po~ev od 17. 03. 2003. pa do
isplate
- na iznos od 75,31 KM po~ev od 17. 04. 2003. pa do
isplate
te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku
od 15 dana od dana dostave prepisa presude“.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je
tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{ta-
nja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novi-
nama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je do-
stavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 039791 10 Mal
Travnik, 05. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Mebrura Rosi},
rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „HRVATSKE TELEKO-
MUNIKACIJE“ D.D. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u,
Mostar, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog Rife-
ta D`aferagi} iz Novog Travnika, Trenica 5, radi isplate duga,
v.s. 1.330,42 KM, van ro~i{ta, donio je dana 05. 10. 2011. go-
dine slijede}u:
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan dug u iznosu od
1.330,42 KMsa zakonskom zateznom kamatom i to.
- na iznos od 921,11 KM po~ev od 16. 04. 2010. godine pa do
isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 05. 2010. godine pa do
isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 06. 2010. godine pa do
isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 07. 2010. godine pa do
isplate,
- na iznos od 356,66 KM po~ev od 16. 08. 2010. godine pa do
isplate,
kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u
iznosu od 200,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana do-
no{enja presude.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 05. 10. 2010. godine, pro-
tiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.330,42 KM.
Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enom na odgovor putem dne-
vnih novina dana 06. 06. 2011. godine.
Kako tu`eni u roku predvi|enom u ~lanu 70. Zakona o par-
ni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03) - u
daljem tekstu ZPP, nije dostavio sudu pismeni odgovor na
tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni za-
htjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je
tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja,
to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom
182. ZPP-a.
Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o vi-
sini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96,
1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o
obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“ br. 29/78, 57/89,
„Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novi-
ne FBiH“, br. 29/03).
Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1.
ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od
80,00 KM i takse na odluku u iznosu od 40,00 KM (50%), obja-
ve tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u
iznosu od 80,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neo-
phodni isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u
sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja.
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
STRU^NI SARADNIK:
Mebrura Rosi}
14 15
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
Novi singl hrvatske pjeva~ice
Fani, Sanja i Iva stigle u
istim gle`nja~ama
Bojana Novakovi} u filmu
s Kijanuom Rivsom
Nekoliko puta se dogodi-
lo da se na va`nom do-
ga|aju rezerviranom sa-
mo za poznate li~nosti,
dvije osobe pojave u istoj
haljini, majci, cipelama...
Ovog puta su se ~ak tri li-
jepe Hrvatice pojavile u
istim gle`nja~ama. Fani
Stipkovi}, Sanja Duggan
i Iva Jerkovi} na premije-
ru dokumentarca o `ivo-
tu Dejvida Gete (David
Guette), koja se odr`ala
u zagreba~koj Areni,
do{le su u istim seksi, cr-
nim gle`nja~ama „Ver-
sace“.
- Mi smo samouvjerene
`ene. To smo dokazale
tako {to smo sve tri oda-
brale iste ~izme „Ver-
sace“ i torbe - izjavila je
Fani za hrvatske medije.
Ovim ljepoticama to nije
bilo neugodno, ~ak su
rekle da ne histeri{u ka-
da se na istom mjestu
na|u u istoj haljini kakvu
nosi i kolegica.
Na premijeri u zagreba~koj Areni
LJEPOTICE Aleksandra Derikonja, uspje{na Sarajka u Americi
Sa Mi{el Obamom sam
razgovarala o modi
Pro{le godine prva pratilja Miss Amerike z Imala ulogu u spotu grupe „Ahmir“ za obradu Rijanine
pjesme „California King Bed“ te u spotu Brendona Tejlora
N
akon {to je u maju
pro{le godine izabra-
na za Miss ameri~ke
dr`ave Mein, SarajkaAle-
ksandra Derikonja u ta-
kmi~enju za Miss Sjedinje-
nihAmeri~kih Dr`ava osvoji-
la je titulu prve pratilje. Ale-
ksandra `ivi sa majkomu
Portladnu, ali isti~e da bi se
to uskoro trebalo promijeniti.
- Ujanuaru bih trebala di-
plomirati ekonomiju, nakon
~ega se selimu Njujork,
gdje }u, najvjerovatnije, `iv-
jeti sama. ^imse to desi,
modeling }e mi biti jedan
od prioriteta, jer od malih
nogu sanjammodne piste.
UMeinu, gdje samsada,
nemamba{ mnogo uspje-
ha. Napravila samono {to
sammogla i sada je vrije-
me da krenemdalje. Njujo-
rk }e biti ostvarenje mojih
snova - govori Aleksandra.
Lijepa i atraktivna mane-
kenka dva puta godi{nje
radi kataloge za poznatu
modnu kreatorku D`il Me-
kgoan (Jill McGowan).
- Osim toga, po~ela sam
da radim sa modnom age-
ncijom „Click“ tako da bi
moji anga`mani trebali biti
~e{}i. Nakon nekoliko revi-
ja i sedmica mode u Njujor-
ku, dobila sam ponudu da
se pojavim u dva muzi~ka
spota, {to mi je jedan od
najve}ih uspjeha u karijeri.
Prvo pojavljivanje bilo je u
spotu grupe „Ahmir“ za
obradu Rijanine (Rihanna)
pjesme „California King
Bed“, a drugo u spotu Bre-
ndona Tejlora (Brandon Ta-
ylor) za pjesmu „Perfect
World“ - ka`e ljepotica.
Veoma je zanimljivo da se
Sarajka s ameri~kom adr-
esom stanovanja oku{ala i
u politici.
- Preko univerziteta samse
zaposlila u Demokratskoj
stranci u Meinu, gdje sam
radila na kampanji jednog
od kandidata za grado-
na~elnika Portlanda tako
da samjednimdijelomi u
timvodama i poprili~no mi
se dopada. Nedavno sam
na jednomdoga|aju upo-
znala Mi{el Obamu
(Michelle Obama), koja me
je odu{evila. Najvi{e smo
razgovarale o modi - ka`e
Aleksandra. A. KARAMAN
Hor Zagreba~ke d`amije
„Arabeske“ izdao je tri sa-
mostalna muzi~ka materi-
jala, gostovalo je na svim
bitnim multikulturalnim do-
ga|ajima u Hrvatskoj, a
nastupao je i s brojnim
estradnim imenima iz re-
giona. Postoji od 1993.
godine, a naziv
„Arabeske“ odabrale su
same ~lanice.
- U Zagreba~koj d`amiji
oduvijek je postojao inter-
es za njegovanjem ilahija i
kasida pa su se tako dje-
vojke okupljale u sklopu
organizirane vjeronauke
kako bi pripremile prigo-
dan program povodom ra-
znih mevludskih sve~ano-
sti. Kako je s godinama
rasla potreba za me|uvje-
rskom i me|unaciona-
lnom saradnjom u Hrva-
tskoj, tako je i uloga
„Arabeski“ u predstavlja-
nju islamske duhovne mu-
zike i sevdalinke postajala
sve ve}a - ka`e Alma Sre-
brenkovi}, ~lanica
„Arabeski“.
Isti~e da ih publika
do`ivljava s velikim zani-
manjem i pristupa im sa
po{tovanjem prema ono-
me {to predstavljaju.
- Kroz hor su pro{le stoti-
ne ~lanica, a trenutno nas
ima 12. Nastupale smo u
Sloveniji, Bosni i Hercego-
vini, Srbiji, Crnoj Gori, Au-
striji, Italiji, Njema~koj,
[vicarskoj, Turskoj... Ra-
do se odazivamo na svaki
poziv za nastup ukoliko
smo u mogu}nosti. Nije
nam va`no iz koje dr`ave
ili grada poziv sti`e - na-
stavlja Alma.
Ve} du`e vrijeme ~lanice
„Arabeski“ intenzivno rade
na novom albumu, a po-
sljednji su izdale 2006.
godine.
- Nadamo se da }e CD biti
gotov po~etkom 2012. go-
dine. Iskreno, i mi smo
ve} pomalo nestrpljive. U
pripremi na{eg novog
albuma, muzi~ki dio pono-
vo smo odlu~ile povjeriti
Seadu Zeletu Lipova~i, s
kojim smo i ranije sa-
ra|ivale. Sve tekstove po-
tpisuje profesor D`emalu-
din Lati} - ka`e Srebre-
nkovi}.
Alma isti~e da „Arabeske“
vole izazove i da od samih
po~etaka poku{avaju biti
druga~ije.
- Na{ zvuk je specifi~an
kada je o duhovnoj muzici
rije~. Pri tome konkretno
mislimo na samu interpre-
taciju, na~in pjevanja i,
op}enito, pristup duho-
vnoj muzici kao takvoj -
ka`e ova ~lanica hora.
D. ZEBA
PREDSTAVLJAMO „Arabeske“, hor Zagreba~ke d`amije
Volimo izazove i poku{avamo
biti druga~ije
„Arabeske“: Na{ zvuk je specifi~an
Parfimerija „^arolija“: Veliki interes za novim parfemom “Love Chloe Intense“: Sada dostupan i damama u BiH
Ultraluksuzni francuski brend od sada i u BiH
^arolija parfema
„Love Chloe Intense“
Kombinacija podsje}a na mirise kultne kozmetike pedesetih godina pro{log stolje}a
Ta~no u 11.11 sati 11. 11.
2011. parfem „Love Chloe
Intense“ prezentiran je u
sarajevskoj parfimeriji
„^arolija“, koja je, ta-
ko|er, otvorena na ovaj
dan. Ovo je istovremeno
bila prva bh. promocija fr-
ancuskog ultraluksuznog
brenda „Chloe“, sinonima
dana{njeg prepoznatlji-
vog pariskog stila, francu-
ske mode i evropskog di-
zajna.
Stoga je izazvala veliko
zanimanje novinara, ali i
javnih li~nosti, koje su
pro{etale crvenim tepihom
parfimerije smje{tene u
samom centru grada, u Ti-
tovoj ulici. Me|u njima su
bili Segmedina Srna,
Emela Burd`ovi}, Mirela
Lakovi}, Dejan Kukri}, Da-
lal Midhat-Talaki}... Ama-
giju datuma i trenutka
do~arao je ma|ioni~ar koji
je prisutne zabavljao svo-
jim trikovima.
- „Love Chloe“ otvara novo
poglavlje u mirisnoj histori-
ji. Izaziva senzualnu rea-
kciju od svoje prve kreaci-
je. „Love Chloe Intense“
predstavlja novu pokre-
ta~ku stranu u pra{kastim
mirisima. Parfemom preo-
vladavaju mje{avina irisa,
heliotropiuma i svje`eg
cvije}a. Kombinacija ovih
mirisa podsje}a na mirise
kultne kozmetike pedese-
tih godina pro{log stolje}a
- re~eno je na promociji.
„Love Chloe Intense“ za-
pravo je intenzivnija verzi-
ja parfema „Love Chloe“,
kako mu i sam naziv govo-
ri. Oboga}en je orijenta-
lnim notama, koje po-
ve}avaju senzualnost, ali
bez naru{avanja origina-
lne note.
Brend „Chloe“, ~iji je
ekskluzivni zastupnik u
BiH kompanija „Everet“,
osnovan je davne 1952.
Danas za „Chloe“ rade na-
jpoznatiji svjetski dizajneri,
koji potvr|uju da je ovo re-
nomirani brend visoke se-
lektive, koji odi{e romanti-
kom, `enstveno{}u i sv-
je`inom. D`. B.
Mlada hrvatska pje-
va~ica Iva Herceg ko-
na~no je objavila svoj
novi singl. „Neke druge
ruke“ naziv je njenog
~etvrtog singla i prve ba-
lade. Singl je uslijedio
nakon uspje{ne debita-
ntske numere
„Neodoljiv“, hita „Ako nisi
taj“ i singla „Mirage“.
Ivinu prvu baladu autor-
ski potpisuju Mirza Teta-
ri} i Sa{a Mio~i}, a mla-
da nada hrvatske mu-
zi~ke scene odlu~ila je
obradovati svoju publiku
nastupom 18. novembra
u zagreba~kom klubu
„Saloon“. Herceg: Nastup 18. novembra
Ne tra`im de~ka
- U slobodno vrijeme najvi{e igram tenis ili ~itam knji-
ge. Trudim se da vi{e vremena provodim sa majkom
ili iskoristimo vrijeme da do|emo kod porodice i prija-
telja u Sarajevo. [to se ti~e ljubavnog `ivota, slobo-
dna sam, {to ne zna~i da tra`im de~ka ili da sam zai-
nteresirana za neku vezu - ka`e manekenka.
Kroz hor pro{le stotine ~lanica, a trenutno ih ima dvanaest
z Saradnja sa Zeletom Lipova~om i D`emaludinom Lati}em
„Shaderwan Code“
je zajedni~ki projekt
^lanice hora pripremaju se za koncert „Shaderwan
Codea“, koji, pored njih, ~ine i muzi~ari iz „Zabran-
jenog pu{enja“. Oni }e u sarajevskom Bosanskom ku-
lturnom centru nastupiti 25. novembra.
- Do saradnje s Davorom Su~i}em do{lo je nakon {to
smo uradili muziku za film „Nafaka“. „Shaderwan Co-
de“ je zajedni~ki projekt, gdje svako od nas vrijedno
radi ba{ ono {to najbolje zna. Me|usobno se nadopu-
njujemo, u~imo jedni od drugih i u`ivamo u tome {to
radimo. Malo druga~ijim pristupom sevdahu i duho-
vnoj muzici odjenuli smo ve} dobro poznate pjesme u
neko sasvim novo ruho i reakcije publike za sada su
odli~ne - ka`e Srebrenkovi}.
(Foto: S. Saletovi})
Ma|ioni~ar zabavljao
posjetioce
Prva balada Ive Herceg
Premijera ostvarenja „Generation Um“
Australska glumica sr-
bijanskog porijekla Bo-
jana Novakovi} u{la je
u svijet Holivuda na-
kon {to je dobila
ulogu u drami
„Edge of Dar-
kness“, gdje je
igrala sa Melom
Gibsonom. Usko-
ro je o~ekuju pre-
mijere ~ak tri
holivudska
ostvarenja,
od kojih je
prvi film
„Genera-
tion Um“ s
Kijanuom Ri-
vsom (Keanu
Reeves).
Glumica je nedavno
otkrila kako je najvi{e
privla~e uloge koje se
na prvi pogled ~ine ne-
mogu}im.
- U Ameriku sam oti{la
da poku{am da radim
na filmovima koji imaju
te`inu, jer je to tip filmo-
va koje `elim da sni-
mam do kraja `ivota, ali
to nije realnost holivu-
dske industrije - kazala
je glumica.
Ipak, priznaje kako je
u`ivala u saradnji s
Gibsonom.
- Kada je po~elo sni-
manje, rekla sam se-
bi da treba da u`ivam
u tome, jer }e se za-
vr{iti za osam sedmi-
ca i tako je i bilo - izja-
vila je Bojana za srbija-
nske medije.
Mi smo samouvjerene `ene
Derikonja: Politika mi
se dopada
16 Nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Ps 022696 05 Ps
OGLAS
Dostava presude zbog propu{tanja tu`itelja
Ovim oglasom dostavlja se presuda zbog propu{tanja tu`eniku GPP BAZELIT D.O.O. Novi Travnik
Op}inski sud u Travniku, sudija Miralem @ivkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja [GD „[ume Sredi{nje Bosne/[PD“ Srednjobosanske
{ume d.o.o. Donji Vakuf, ul. 770. slavne brdske brigade 20, zastupan po z.z. v.d. direktoru Mladinku Perkovi}, dipl. ecc, protiv
tu`enog GPP „BAZELIT“ d.o.o. Novi Travnik - NOVI TRAVNIK, radi duga v.s. 51.210,18 KM, van ro~i{ta dana 05. 09. 2011. godi-
ne, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`enik da tu`itelju izmiri dug u iznosu od 51.210,18 KMna ime isporu~enih trupaca, sa zakonskom zateznom ka-
matom i to:
- na iznos od 6.750,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 01. 1999. godine pa do kona~ne isplate,
- na iznos od 3.027,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 01. 1999. godine pa do kona~ne isplate,
- na iznos od 12.525,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 10. 1999. godine pa do kona~ne isplate,
- na iznos od 1.266,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 10. 1998. godine pa do kona~ne isplate,
- na iznos od 25.694,89 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 09. 1999. godine pa do kona~ne isplate i
- na iznos od 1.945,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 12. 1999. godine pa do kona~ne isplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 830,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude,
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostasvljena presuda zbog pro-
pu{tanja tu`enom.
SUDAC
Miralem @ivkovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
Broj: 23 0 Mal 010104 10 Mal
Velika Kladu{a, 17. 10. 2011. godine
OGLAS
Tu`itelj: D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Bi-
ha}, ul. Bosanska br. 5
Tu`eni: Dautovi} [efika, Unsko-sanske operativne gru-
pe bb, Velika Kladu{a
Radi: isplate duga vsp. 127,15 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Tu`enoj se nala`e da tu`itelju plati dug u iznosu od
127,15 KM as zakonskom kamatom, po~ev od dana
dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi:
- na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine
pa do dana uplate
- na iznos od 29,95 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine
pa do dana uplate
- na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine
pa do dana uplate
- na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine
pa do dana uplate
- na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 01. 2010. godine
pa do dana uplate
- na iznos od 17,60 KM po~ev od 25. 02. 2010. godine
pa do dana uplate
kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, sve u
roku od 30 dana.
Ovim putem se tu`enoj Dautovi} [efiki, ul. Unsko-sa-
nske operativne grupe bb, Velika Kladu{a, dostavlja
tu`ba na odgovor pa je tu`ena du`na da u skladu sa
odredbom ~l. 70 i 71 Zakona o parni~nom postupku
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostavi
sudu pismeni odgovor na tu`bu u protivnom sud }e
donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (pre-
suda zbog propu{tanja), u skladu odredbe ~l. 182 Za-
kona o parni~nom postupku.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pi-
smena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348 stav 4 Za-
kona o parni~nom postupku).
Stru~ni saradnik
Aliba{i} Ismet
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 021835 09 Mals
Zenica, 12. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, postupaju}i po tu`bi tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Ze-
nica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog PTD „VIEW“ DOO Zenica, ul. Bulevar kralja Tvrtka I br. 17, radi duga v.s. 326,40 KM,
van ro~i{ta, dana 12. 08. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 326,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 150,70 KM po~ev od 13. 08. 2000. godine do dana uplate
- na iznos od 109,70 KM po~ev od 13. 09. 2000. godine do dana uplate
- na iznos od 22,00 KM po~ev od13. 10. 2000. godine do dana uplate
- na iznos od 22,00 KM po~ev od 18. 11. 2000. godine do dana uplate
- na iznos od 22,00 KM po~ev od 18. 12. 2000. godine do dana uplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 120,00 KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik:
Sinanovi} Amela, s.r.
Pravna pouka:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183.
st. 1. a u vezi sa ~l. 329. ZPP-a.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 004988 05 Mals
Zenica, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije, d.o.o. ul. Tvrtka Mi-
lo{a bb, Mostar, protiv tu`enog Sagittarius export-import, ul. Gazihusrevbegova br. 1, Visoko, radi isplate duga, v.s. 675,46 KM
van ro~i{ta dana 12. 09. 2011. godine, donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 675,46 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do
dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 197,93 KM po~ev od 17. 09. 2004. do dana uplate
- na iznos od 123,41 KM po~ev od 17. 10. 2004. do dana uplate
- na iznos od 54,12 KM po~ev od 17. 11. 2004 do dana uplate
- na iznos od 300,00 KM po~ev od 17. 04. 2005. do dana uplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 142,00 KM, sve u roku od 15 dana. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv
ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183.
stav 1. u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
Sudija
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mals 016272 10 Mals
Biha}, 07. 10. 2011. godine
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom D.D. Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog
Pu{kar - Co DOO Cazin, radi isplate, v.sp. 563,10 KM, dana 07. 10. 2011. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti 563,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 95,10 KM, po~ev od 25. 03. 2009. god. do isplate,
- na iznos od 117,00 KM, po~ev od 25. 04. 2009. god. do isplate,
- na iznos od 117,00 KM, po~ev od 25. 05. 2009. god. do isplate,
- na iznos od 117,00 KM, po~ev od 25. 06. 2009. god. do isplate,
- na iznos od 117,00 KM, po~ev od 25. 07. 2009. god. do isplate i nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 42,00 KM,
sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja presude.
Sudija
Ivani{ Vlatka
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 027619 09 Ps
Tuzla, 20. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Had`i} Sead, u pravnoj stvari tu`ioca „Gradski i prigradski saobra}aj“ d.d. Autobaza Bukinje bb, Tuzla,
protiv tu`enog „ADES“ d.o.o. Tuzla - Lipnica, ul. Proleterskih brigada br. 60, radi naplate duga, v.sp. 3.412,00 KM, na osnovu ~l.
348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje slijede}i
OGLAS
Tu`ba na odgovor
Dana 06. 07. 2009. g. podnesena tu`ba tu`ioca protiv tu`enog, radi naplate duga u kojoj navodi da je za potrebe tu`enog izvr{io
usluge prevoza radnika, koju tu`eni nije platio, te predla`e dono{enje presude kojom }e se tu`eni obavezati na pla}anje glavnog du-
ga u iznosu od 3.412,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama, a potra`uje i tro{kove postupka.
Kako se tu`eni ne nalazi na adresi iz tu`be, niti na adresi prijavljenoj kod nadle`nog suda, to mu se ovim putem dostavlja tu`ba na
odgovor u skladu sa gore navedenim zakonskim odredbama.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana dostave uz napomenu da pismeni odgovor na
tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda,
broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili ospora-
va u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}ni-
ka.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu biti ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja,
a shodno odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Had`i} Sead
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 019642 10 Ps
Tuzla, 19. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Had`i} Sead, u pravnoj stvari tu`ioca „Reca“ DOO Sarajevo, ul. Bra}e Begi} 76, protiv tu`enog „Leros“
d.o.o. Lukavac, [kolska br. 6/2, radi naplate duga, v.sp. 6.563,17 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postu-
pku FBiH objavljuje slijede}i
OGLAS
Tu`ba na odgovor
Dana 10. 03. 2010. g. podnesena tu`ba tu`ioca protiv tu`enog, radi naplate duga po osnovu isporu~ene robe. Iz tog razloga tu`ilac
predla`e dono{enje presude kojom }e se tu`eni obavezati na pla}anje glavnog duga u iznosu od 6.563,17 KM sa zakonskom zate-
znom kamatom od dana padanja u docnju po ra~unima, a potra`uje i tro{kove postupka.
Kako se tu`eni ne nalazi na adresi iz tu`be, niti na adresi prijavljenoj kod nadle`nog suda, to mu se ovim putem dostavlja tu`ba na
odgovor u skladu sa gore navedenim zakonskim odredbama.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana dostave uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora
biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predme-
ta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom
slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}ni-
ka.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu biti ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja,
a shodno odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Had`i} Sead
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
17
Flash z Flash z Flash ...
Nokia Maps trebala bi
se u sljede}ih nekoliko
sedmica pojaviti kao
besplatna aplikacija s
uklju~enom GPS navi-
gacijom za sve korisni-
ke ure|aja Windows
Phone.
Ipak, samo }e vla-
snici novih No-
kijinih mode-
la Lumia
710 i Lu-
mia 800
imati
be-
spla-
tnu
navi-
gaciju
s offli-
ne
mapa-
ma i
glaso-
vnim
na-
vo|enjem,
a ta aplika-
cija zvat }e se
Nokia Drive.
Ipak, Nokia Maps po-
nudit }e korisnicima
WP ure|aja dosta -
detaljne 2D i 3D karte,
pretra`ivanja POI
(point of interest) loka-
cija te podr{ku za tzv.
duboke linkove (eng.
deep links), {to zna~i
da }e korisnici mo}i
postaviti link na neku
lokaciju na karti na
po~etni zaslon
ure|aja.
Savjeti
Zanimljivosti
Opera na
iPhoneu
Londonska Kraljevska
opera lansirala je novu
igricu za ~uveni Appleov
iPhone. U igrici koja nosi
naziv „Show Must Go On“,
korisnici iPhonea postaju
umjetni~ki direktori, ~iji je
zadatak da u kratkom ro-
ku pripreme spektakl.
Igra~ mora pripremiti mu-
ziku, postaviti scenu i
osvjetljenje te obu}i iz-
vo|a~e. Direktor Kralje-
vske opere Toni Hol (Tony
Hall) opisao je igricu kao
logi~ni korak za muzi~ku
instituciju koja sve vi{e ra-
zvija svoj sadr`aj, dostu-
pan putem raznih digita-
lnih platformi.
Muziku u igrici ~ine odlo-
mci nekih od naj~uvenijih
baletskih i opernih djela,
kao {to su „Figarova
`enidba“, „Labudovo jeze-
ro“, „Krcko Ora{~i}“ i „Kar-
men“.
Osna`eni
Commodore 64
Firma „Commodore USA“, koja proizvodi replike lege-
ndarnog kompjutera Commodore 64 sa znatno os-
na`enim specifikacijama, izdala je najsna`niji model
do sada - C64x Extreme.
C64x Extreme izvana izgleda kao i tridesetak godina
stari Commodore 64, ali se unutra krije zvijer: ~etvero-
jezgreni procesor Intel core i7 radnog takta od 2,2
GHz, 8 GB DDR3 RAM memorije, Intelova HD grafika
te hard disk kapaciteta od 2 TB. Cijena je 1.500 dola-
ra.
Luksuzni
dijamantni tablet
Appleov pozla}eni iPad 2, ukra{en dijamantima i strugoti-
nama kostiju tiranosaurusa reksa, uvjerljivo zauzima prvo
mjesto me|u najskupljim ure|ajima na svijetu. Cijena
ekskluzivnog tableta je oko pet miliona funti i promovira ga
britanski stru~njak za luksuz Stjuart Hjuz (Stuart Huges).
Ovaj iPad krase 12,5-karatni dijamanti, a posebna 53
dijamanta tvore slavnu jabuku. Stra`nji pozla}eni dio
te`i ~ak dva kilograma. Ipak, najskuplji dio na ure|aju je
prednji okvir, koji je izra|en od amolita, posebne vrste
dragog kamena. Mo`e se prona}i u Kanadi, a star je
vi{e od 75 miliona godina. Strugotine bedrene kosti tira-
nosaurusa reksa navodno su ugra|ene u kamen.
Fotografije na dru{tvenim mre`ama
F
otografije na kojima
pretjerano pozirate,
pokazujete trbu{nja-
ke na pla`i ili svoj novi au-
tomobil ne}e privu}i nove
prijatelje nego }e imati su-
protan efekt. Istra`ivanje
provedeno u Velikoj Brita-
niji pokazalo je da profi-
lske fotografije za koje
mnogi smatraju da }e im
donijeti vi{e internetskih
prijateljstava, zapravo
odbijaju ostale.
Me|u njima su pretjerano
pozerske fotografije, slike
sa pla`e ili fotografije au-
tomobila. Njihove vlasnike
anketirani su ocijenili kao
pretjerano uobra`ene, za-
ljubljene u same sebe ili
kao materijaliste.
Za formiranje trajnog
mi{ljenja o ne~ijem kara-
kteru na osnovu profilske
slike ili samog profila na
dru{tvenoj mre`i potrebno
je manje od pet minuta,
dok u`ivo osobu procijeni-
mo za devet i po minuta.
Istra`ivanje je pokazalo i
da vi{e od 60 posto ljudi
trajno mi{ljenje formira na
osnovu profilske slike. Do-
bre ocjene dobili su i je-
dnostavni portreti s iskre-
nim osmijehom, slike s
djecom ili s vjen~anja. Ako
ste na profil stavili sliku u
kojoj ste u strastvenom
zagrljaju sa partnerom,
znajte da }e vam i to doni-
jeti lo{u ocjenu okoline.
Besplatna
Nokijina
navigacija
Pozeri nisu popularni
Me|u slikama koje drugi ne vole su i one sa pla`e ili fotografije automobila
Najmo}niji
mobitel iz HTC-a
^ini se da se HTC priprema da na tr`i{te izbaci na-
jmo}niji pametni telefon koji je do sada vi|en, sa
~etverojezgrenim procesorom i jo{ nekim iznena|enji-
ma. Uz ~etverojezgreni Nvidijin procesor radnog takta
od 1,5 GHz, pa`nju privla~i HD S-LCD 2 ekran, dijago-
nale od 4,7 in~a (11,9 centimetara) i rezolucije od 720
piksela.
Unibody ku}i{te bit }e 8,8 milimetara debelo, a imat }e
32 GB ugra|ene memorije, jedan gi-
gabajt
RAM
memor-
ije, utor
za karti-
cu micr-
oSD te
stra`nju
kameru
sa os-
am me-
gapikse-
la, pozadinskim osvjetljenjem
i podr{kom za HD videorezolucije od 1.080 piksela.
U
glumi mora{ imati
sre}e, a Nada
\urevska ju je, ka-
ko i sama priznaje, imala
dosta. Osim {to je ostvar-
ila sjajne uloge u pozo-
ri{tu i na filmu, \urevska
je u umjetnosti na{la i
svoju veliku ljubav, supru-
ga Miroslava Avrama. O
pokojnom suprugu i da-
nas pri~a s dubokim emo-
cijama.
- Bili smo dvadeset godina
u braku, 20 godina smo
razdvojeni. Miro bi ~esto
govorio: „Ma, kad ja umr-
em, tri dana }e{ plakati za
mnom.“ Ipak je pro{lo 20
godina. Kada me je na je-
dnom intervjuu pitao Sva-
mi Sai Baba gdje mi je su-
prug, ja sam mu odgovori-
la da je umro. Aon mi je
rekao: „Ane, vi ste samo
fizi~ki odvojeni. On je u tu,
u tvom srcu.“ Uvijek se to-
ga sjetim, da je on, ustvari,
uvijek sa mnom, s nama -
ka`e Nada, koja je, zahva-
ljuju}i pozori{tu proputova-
la cijeli svijet, a jedno od
putovanja kojeg se rado
sjeti, je hodo~a{}e u Indiju.
Nije svejedno
Prvakinja Drame Naro-
dnog pozori{ta Sarajevo
danas igra, ali ne tako
~esto. Za{to?
- „Legendu o Ali-pa{i“ igr-
ali smo dosta dugo, sada
ne igramo nikako. „Omer i
Merima“ se, tako|er, igra-
la, ali de{ava se da mladi
glumci mnogo rade, na-
ro~ito ako nisu na pla}i,
tako da zbog toga trpe
sva pozori{ta. Razumijem
da mlad ~ovjek mora da
radi, tra`e ih na sve stra-
ne, od Holivuda pa nada-
lje, ali onda trpi repertoar -
govori \urevska.
O de{avanjima u svojoj
mati~noj ku}i, promjeni di-
rektora, vapaju biv{eg,
Gradimira Gojera da je os-
tao bez posla, planovima
novog upravnika Darija
Vu~i}a, glumica ka`e:
- @ao mi je Gojera, jer je pr-
ed penzijom, a toliko je du-
go bio u pozori{tu, ~itav
svoj `ivot. Sada odjednom,
{to je maltene neka na{a
sudbina, ostane{ ni tamo
ni vamo. Tra`e ti mjesto,
naprave te, jednostavno,
nesposobnim. Novi upra-
vnik je mlad ~ovjek i imam
osje}aj da ima krasne ide-
je, po{tuje i tradiciju i umje-
tnika. Ne{to mi se, jedno-
stavno, dopada.
Za koju godinu i sama \ure-
vska }e u penziju. Priznaje
da joj sigurno ne}e biti sve-
jedno kada do toga do|e,
jer „odjednom ti se u~ini kao
da vi{e nisi va`an“.
- Gurnu te ustranu,
me|utim, kod nas se
de{ava da u pozori{tima
mnogo vi{e vremena pred
penziju postane{ neva`an.
Manje igra{ izme|u osta-
log, a da ne govorim o ne-
kim drugim stvarima. Ipak
je penzija penzija. To su ta-
ko mala primanja, ali do-
bro, kako svi ljudi, valjda }u
i ja izdr`ati, ako do`ivim,
naravno.
Prvaci su obi~no bili glu-
mci pred penziju ili nekoli-
ko godina prije, tada je to
bilo i zbog prosjeka pla}e,
dobije{ ve}u, uka`e vam
se neka ~ast zbog godina,
repertoara koji ste nosili.
No, prvi put u povijesti po-
zori{ta Josip Pejakovi} i ja
bili smo najmla|i prvaci,
sa 35 godina. Tako stoji i
danas, niko ni{ta nije dir-
ao. Da mi sada i skinu gla-
vu, kome vi{e treba moja
glava - ka`e glumica.
Zbog de{avanja u pozo-
ri{tu, mnogi glumci su ne-
zadovoljni i ogor~eni. Na-
da nije. Kako ka`e, imala
je lijep `ivot u umjetnosti.
- Sve {to sam mogla dobi-
ti, dobila sam u umjetno-
sti, pozori{tu. Nikada
ne}u biti ogor~ena, ma {ta
se desilo. Ne znam {ta bi
mogli da mi u~ine, ja bih
opet i{la u pozori{te, jer ja
ne ve`em odnos ljudi pre-
ma sebi sa mojim `ivotom
u umjetnosti. Sve na-
jljep{e u `ivotu dala mi je
umjetnost, od porodice pa
nadalje - govori \urevska.
Brojne su uloge iza ove
velike glumice, ali ona po
kojoj je publici najpoznati-
ja, koju i sama voli, jeste
Hasanaginica.
- [to je govorio glumac
Ljuba Tadi}, odigrate 300
uloga, a pamte vas po je-
dnoj. Evo, recimo, ta Ha-
sanaginica, ~ak mi i danas
govore kako bi bilo divno
da je obnovimo. Ja u ~udu
pitam: „Je l’ da igram Ha-
sanaginicu? Pa `enska,
mu{ka glavo, Hasanagini-
ca mora da doji. Ona ima
bebu. Kako }u ja?“ Toliko
su me identificirali s tom
ulogom da misle da je mo-
gu igrati i sa 58 godina -
ka`e Nada.
Voljela je i Na|u iz „Ro-
mana iz Londona“ te jo{
neke uloge koje u njoj uvi-
jek bude odre|enu
nje`nost i koje su ostavile
trag u ljudima.
- Ja sam nekako po opre-
djeljenju u~itelj, ako mogu
tako da se izrazim. Volim
da, i kada sam na sceni, ne
sjedim kao neka figura koja
ne}e nikakvu poruku preni-
jeti gledali{tu nego da uvijek
neka poruka dopre do ljudi.
^ula sam da Hasanaginici
u Imotskom podi`u spome-
nik. To je maltene heroina
za koju se otimaju od Beo-
grada, Bosne i Hercegovi-
ne. Toliko je ona lijepa i
zna~ajna - isti~e glumica.
Odgledam sebe
I na polju filma \urevska je
napravila sjajne uloge. Da-
nas ne radi tako intenzivno,
ali svjesna je da je takvo vr-
ijeme ili, {to bi se reklo,
„jabuka prema zubima“.
- Neku ve~er na televiziji je
bila retrospektiva filma, prvo
je i{ao „Miris dunja“, „Nebo
iznad krajolika“ pa onda
„Kod amid`e Idriza“. Bilo ku-
da, Nada svuda. Odgledam
ja sebe, jer uvijek mogu na}i
mogu}nost da mo`da ne{to
popravim. Volim da vidim
koliko sam bila dobra ili lo{a,
a {to nisam ni tako ru`na -
ka`e uz osmijeh glumica.
Na svoj 14 godina dug rad u
Franjeva~koj teologiji na{a
glumica naro~ito je pono-
sna. Kako se bli`i Bo`i}, u
pripremi je Dikensova
„Bo`i}na pri~a“.
- Lijepo je da ti studenti, ko-
ji }e oti}i na `upe, ve} rade
predstave na osnovu te-
kstova koje smo mi s njima
radili. I to je najljep{e -
ka`e glumica.
S. ALAGI]-ALETI]
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
18
Sa Zoranom Be~i}em
naj~e{}e igrala
- Sa Zoranom
Be~i}em
naj~e{}e sam
igrala. Uvijek
bi me pu{tao
da oblikujem
ne samo svoju
ulogu nego i
njegovu,
{ute}i. Jedino ako bi mu se u~inilo da ne{to nije
dobro, onda bi rekao: „Nade`da, nemoj da se lju-
ti{...“ Ina~e je uvijek veoma pazio, bio je strpljiv, ni-
je pokazivao svoj ego, ja sam najtalentiraniji, na-
jbolji. Ne, nego je pu{tao mene. To je bila prava
saradnja. Poslije njega, skoro da i nemam partne-
ra, ne da nemam nego je sada ostala generacija
mladih ljudi. Velika je razlika izme|u nas. Ja mogu
igrati neku mater, babu, tetku...
Nagrada u rodnom Skoplju
- Kada je
umrla
moja te-
tka ne-
gdje u ra-
tu, veze s
familijom
u Skoplju
su se
osule, a
nekako su se skoro ugasile kada mi je prije sedam
godina umrla mama. Imam dva ro|aka s kojima se
redovno ~ujem. Ono {to je lijepo jeste da sam u ro-
dnom Skoplju, iz kojeg sam oti{la prije 55 godina,
dobila nagradu za najbolju `ensku ulogu u filmu
„Jasmina“. Ovim sam filmom obilje`ila 35 godina
umjetni~kog rada. Mnogi su o~ekivali da }u ne{to
dobiti i na Sarajevo Film Festivalu, na kojem je film
prikazan, ali to se nije desilo. Tako da se u Skoplju,
odakle sam oti{la, krug zatvorio.
Kao dijete, nikada me nisu
mogli na}i
- Kao dijete, nikada
me nisu mogli na}i.
Dok smo `ivjeli u
jednom mjestu por-
ed Zrenjanina, jer
je mama dekretom
bila preba~ena ta-
mo u }ilimaru prije
nego {to smo do{li
u Sarajevo, sa pet
godina sam po{la
u {kolu, ali me ni-
kada nisu mogli
na}i. Stalno sam
se krila u nekim ~empresima, `bunovima, nisam
voljela ku}u. Volim sva godi{nja doba, najvi{e
jesen i zimu, mo`da zato {to sam Jarac, dijete
zime.
Radosna zbog sina i snahe
Sin Nade \urevske Jakov Avram, koji je, ina~e, dio ti-
ma „Al Jazeere Balkans“, nedavno se o`enio Antoni-
jom Djak, sada Avram, urednicom Federalne televizije.
- Kada sam prvi put na odjavnoj {pici vidjela Antonija Avr-
am, pomislila sam je li to ona vi{e voli Jakova nego {to
sam ja svoga mu`a, jer ja nisam uzela njegovo prezime.
Onda sam se sjetila da je Miro insistirao na tome da osta-
ne moje prezime \urevska, jer ga je on volio. Tako da
sam ba{ bila radosna - priznaje na{a istaknuta glumica.
@IVOTNA PRI^A Nada \urevska o porodici, ulogama, skoroj penziji
Sve najljep{e u `ivotu
dala mi je umjetnost
Da mi sada i skinu glavu u pozori{tu, kome vi{e treba moja glava, ka`e glumica
\urevska: Nikada ne}u biti ogor~ena ma {ta se desilo
Zasluga
Kupusovi}a
- Osim mog mu`a i
nekoliko reditelja koji
su se, onako, pojavlji-
vali povremeno, ~ini
mi se da je za moju
karijeru najvi{e za-
slu`an Sulejman Ku-
pusovi}, ma kako je
on, mo`da, sada malo
ogor~en, jer sam odu-
stala od uloge u pre-
dstavi „Hamlet u selu
Mrdu{a Donja ili Ha-
mlet zna {ta narod ne
zna“ - ka`e glumica.
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
Suhi aran`mani idea-
lni su za zimsko vrije-
me. Ako ve} nemate
suho cvije}e, evo pri-
jedlog kako da ga sa-
mi osu{ite. Odaberite
nekoliko vrsta ra-
zli~itog cvije}a te od
svake vrste uzmite 6-8
cvjetova sa sta-
bljikom i
li{}em. Cvi-
je}e pa`lji-
vo raspr-
ostrite
po novi-
nskom
papiru i
grupira-
jte. Napr-
avite
sve`nji}e
tako da u je-
dan sve`anj sta-
vite sve cvjetove iste
vrste i zatim ga za-
ve`ite trakom.
Sve`njeve objesite na
suho i toplo mjesto, sa
cvjetovima prema do-
lje. Ostavite ih da se
su{e otprilike ~etiri se-
dmice. Kako biste na-
pravili aran`man, po-
slo`ite cvije}e te ga
ukrasite granama eu-
kaliptusa, a oko njega
omotajte `icu za ar-
an`iranje. Stabljike
omotajte papirom za
aran`iranje ili ukra-
snom trakom. U samo
nekoliko trenutaka va{
aran`man sa suhim
cvije}em bit }e gotov.
Semira
Had`imehmedagi}
Trpezarijski
sto
Jedna od najuspje{ni-
jih bh. manekenki koja
je odnedavno po~ela
graditi karijeru i na
ameri~kom tr`i{tu,
otkrila nam je u kojem
kutku u ku}i provodi
najvi{e vremena.
- Najvi{e vremena pr-
ovodim za trpezari-
jskim stolom. Nalazi
se izme|u kuhinje i
dnevnog boravka pa
mogu da gledam tele-
vizor dok jedem. La-
ptop je sastavni dio
mog `ivota pa mi stol
najvi{e odgovara dok
ga koristim. Osim to-
ga, stalno imam ne{to
da pi{em, i to, nara-
vno, radim za stolom.
Ima li i{ta ljep{e nego
raditi ne{to za fakultet i
piti kaficu za istim sto-
lom? - kazala je kroz
smijeh Semira. Ad. K.
Savjeti
Ideje z Ideje z ideje...
Pogledajte nesu|eni dom slavne [eron Stoun
Najdra`i
kutak
19
Napravite
cvjetne
aran`mane
Da bi va{e kupatilo bilo
posebno, dovoljan je sa-
mo umivaonik neobi~nog
oblika. Materijal od kojeg
je umivaonik napravljen,
oblikovanju kupatila mo`e
dati posve novu, zanimlji-
vu dimenziju, jer je upotre-
ba posebnih materijala
omogu}ila izradu umivao-
nika ~udesnih oblika.
Drvo se mo`da ne ~ini
kao materijal za umivao-
nik, ali ga vodootpornost
brodske {perplo~e ~ini
dobrim rje{enjem ako
`elite ne{to malo dru-
ga~ije od uobi~ajenog.
Kerami~ki umivaonici jo{
su omiljeni iako su sve br-
ojniji metalni i stakleni proi-
zvodi. Umivaonici od mra-
mora, granita, drveta i sta-
kloplastike mogu se napr-
aviti po narud`bi kako bi
ispunili posebne zahtjeve.
S
lavna glumica i je-
dna od ikona se-
ksepila dana{njice
[eron Stoun (Sharon
Stone) odlu~ila je prodati
svoju luksuznu vilu na
Beverli Hilsu, u kojoj, ia-
ko je posjeduje ve} dvije
godine, nikada nije bora-
vila. Prodaje je za vrto-
glavih devet miliona do-
lara.
[eron je prije dvije godi-
ne odlu~ila izdvojiti 11
miliona dolara za luksu-
znu ku}u na Beverli Hi-
lsu. Ve} dvije godine sla-
vna glumica poku{ava
prodati vilu za isti iznos,
ali neuspje{no pa je sa-
da snizila cijenu za dva
miliona dolara. Gra|ena
u mediteranskom stilu,
vila ima ~ak sedam spa-
va}ih soba te se nalazi
na kraju mirne ulice, gar-
antiraju}i mir i privatnost.
Na prostranom imanju
nalaze se parking-mje-
sta za ~ak 14 automobi-
la, teniski
tereni, ba-
zen i vodo-
pad. Osim
sedam
spava}ih
soba, ne-
su|eni
dom [er-
on Stoun
~isti je lu-
ksuz s vi-
sokim str-
opovima,
kaminom,
barom i
gardero-
bom te pr-
ostranim
dnevnim
boravkom.
(Ad. K.)
Prodaje luksuznu vilu u
kojoj nikada nije boravila
Parking-mjesta za ~ak 14 automobila,
teniski tereni, bazen, vodopad,
sedam spava}ih soba
Umivaonik neobi~nog oblika
Kako se temperature
sni`avaju, tako na{a `elja
za ure|enjem prostora u
duhu jeseni sve vi{e ra-
ste. Da biste u svoj dom
unijeli da{ak jeseni, dovo-
ljno je da slijedite nakoliko
na{ih savjeta i trikova.
1
Zagrijte prostor
bojom- Sme|a, nar-
and`asta, ljubi~asta, ze-
lena, crvena - samo su
neke od boja koje
mo`ete iskorisiti da ove
jeseni unesete toplinu u
svoj dom.
2
Ne zaboravite
krevet - Vi{e vremena
provedete u krevetu nego
u bilo kojoj drugoj prostor-
iji. Svom krevetu dodajte
nekoliko ve}ih i manjih ja-
stuka i prekriva~.
3
Miris jeseni - Jabuke
i bundeve miri{u na
jesen. Stoga svoj `ivotni
prostor ispunite aroma-
ti~nim svije}ama, koje }e
unijeti toplinu u va{ dom.
Mirisni {tapi}i, sprejevi,
kao i elektri~ni aparati}i
koji otpu{taju miris, sa-
vre{n su odabir.
4
Dodajte teksturu - U
toplijim mjesecima za
ure|enje doma biramo
tanje i svilenkastije tkani-
ne. Ali, takve tkanine ne-
}e vas ugrijati kada tem-
perature opadnu. Stoga
ih zamijenite debljim ma-
terijalima koji }e, osim {to
}e vas ugrijati, osvje`iti
izgled va{eg doma.
Unesite jesen u svoj dom
Stoun:
^isti
luksuz
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
20
„Madam Tiso“ odao po~ast glumici
Muzej predstavio
figuru Kejt Vinslet
I Kejt Vinslet (Kate Wi-
nslet) je, nakon zahtjeva
njenih fanova, dobila svo-
ju figuru u ~uvenom Mu-
zeju vo{tanih figura
„Madam Tiso“ (Madame
Tussauds) u Londonu.
Replika figure mlade
oskarovke, koja }e stajati
rame uz rame s figurama
doajenki britanskog glu-
mi{ta D`udi Den~ (Judi
Dench) i Helen Miren
(Mirren), posjeduje zapa-
njuju}u sli~nost s origina-
lom. U Muzeju su se, kao
i uvijek, s velikom
pa`njom posvetili svakom
detalju kako bi vjerno
do~arali izgled i „outfit“
glumice sa pro{le dodjele
nagrada Emi, kada je na-
gra|ena za dramu „Mil-
dred Pirs“.
Figura je tako odjevena u
crvenu haljinu dizajnera
Elije Saba (Elie Saab),
koju je miljenica Britana-
ca obukla za ovu priliku, a
~ak su i {minka i dijama-
ntske min|u{e koje je no-
sila te ve~eri, identi~ne i
perfektne.
Specijalno izdanje ma-
gazina „Vogue“, koje }e
se u prodaji na}i od 15.
novembra, posve}eno je
najbolje odjevenim ja-
vnim li~nostima u ovoj
godini, a sestre Meri Kejt
(Mary Kate) i E{li Olsen
(Ashley) ponijele su tu
laskavu titulu i na{le se
na naslovnici.
Urednik ovog izdanja Ma-
rk Holgejt (Holgate) rekao
je da je ovo bila godina
sestara, jer }e ~asopis, uz
dizajnerice i glumice
Olsen, predstaviti jo{ de-
vet najpoznatijih sestara,
uklju~uju}i vojvotkinju od
Kembrid`a Kejt Midlton
(Kate Middleton) i njenu
sestru Pipu (Pippa), koje
su popularizirale haljine
koje se`u do pola bedara,
du`inu koju, prema ri-
je~ima Holgejta, ne mogu
nositi starije pripadnice
kraljevske porodice, a ko-
ja, s druge strane, izgleda
pristojno dok se u njima
sjedi.
U „Vogueu“ koji slavi na-
jbolje obu~ene na}i }e
se i sestre Nouls
(Knowles) Bijonse (Bey-
once) i Solan`
(Solange) te sestre Ma-
ra, glumice Runi
(Rooney) i Kejt (Kate),
koje karakterizira razli~it
stil odijevanja. Naime,
dok Runi izgleda kao
goti~ka verzija Pipi Du-
ge ^arape, njena sestra
Kejt njeguje glamur zla-
tnog doba Holivuda.
Iako priznaje da sestre
Olsen katkad pogrije{e u
izboru „outfita“, modni ur-
ednik „Voguea“ na-
gla{ava da one nemaju
li~ne stiliste i garderobu
biraju po vlastitom
osje}aju tako da su njiho-
va elegancija i origina-
lnost za svaku pohvalu.
(L. K.)
Sestre Olsen krase „Vogue“
Meri Kejt i E{li najbolje
odjevene li~nosti
Predstavit }e jo{ devet najpoznatijih sestara
Vinslet na „{minkanju“:
Zapanjuju}a sli~nost
Jedna od najpo`eljnijih Britanki
ponovo slobodna
Pipa Midlton
prekinula
sa momkom?
Jedna od najpo`eljnijih Brita-
nki ponovo je, navodno, slobo-
dna, {to }e njeni fanovi sigurno
proslaviti. Prema pisanju stra-
nih medija, Pipa Midlton (Pip-
pa Middleton) prekinula je ve-
zu s Aleksom Laudonom (Alex
Loudon), i to ovog puta definiti-
vno. Lijepa sestra Kejt Midlton
(Kate) prekidala je s Aleksom i
po~etkom ljeta, ali su se ubrzo
pomirili, a veza je sada nai{la
na nepremostive prepreke.
- Pipa se `eljela utje{iti nakon
prekida pa je pro{li vikend pro-
vela s Vilijamom (William) i
Kejt u Balmoralu. Ona i Aleks
nakratko su prekinuli tokom
ljeta, ali sada je to ozbiljno,
definitivno je gotovo. Uop}e
ne razgovaraju. Govori se da
je Aleks bio ljubomoran zbog
Pipinog flertovanja sa princem
Harijem (Harry), ali ona i Hari
su samo dobri prijatelji - rekao
je jedan izvor.
Pipa jo{ nije komentirala vije-
sti o prekidu veze. Midlton:
Tra`i utjehu
Olsen: Katkad i pogrije{e
u izboru „outfita“
U
eri potro{a~kog
dru{tva kojem ne-
dostaje romantike,
a silikonske ljepotice i
eksplicitni seksualni sa-
dr`aji se svakodnevno pr-
ezentiraju putem televizije
i drugih medija, lijepo je
prisjetiti se nekih pro{lih
vremena i velikih imena
malog ekrana, koja su
oblikovala ideale genera-
cija, ali i budile mu{ku
ma{tu.
Filmovi sa po~etka dva-
desetog stolje}a stvorili
su plejadu glumica koje
su odisale harizmom, mi-
stikom i seksepilom, koji
je proizilazio iz onoga {to
je skrivano ili je samo na-
govije{teno, a histori~ar
filma Rod`er Menvil
(Roger Manville) posvetio
im je knjigu „Boginje lju-
bavi“.
1
Marlen Ditrih (Marlene
Dietrich) ro|ena je
1901. godine u Nje-
ma~koj. Nakon {to je ste-
kla svjetsku slavu ulogom
u filmu „Plavi an|eo“,
1929. godine oti{la je u
Ameriku. Zahvaljuju}i
svom glamuroznom i
egzoti~nom izgledu, po-
stala je najbolje pla}ena
glumica tog vremena.
2
Greta Garbo, ro|ena
1905. u [vedskoj, pre-
ma mi{ljenju mnogih hi-
stori~ara, najve}a je fi-
lmska zvijezda u historiji.
Njeno lice, koje odaje bo-
gatu duhovnost i odsu-
tnost svake povr{nosti,
osiguralo joj je roma-
nti~ne uloge tajanstvenih
i nedosti`nih fatalnih
`ena u filmovima „Mata
Hari“, „Ana Karenjina“,
„Dama s kamelijama“...
3
Seks, modna, ali i iko-
na jedne kulture Meri-
lin Monro (Marilyn Monr-
oe) ro|ena je 1926. godi-
ne u Los An|elesu. Priva-
tni `ivot, ljubavne veze i
zagonetno samoubistvo
ove nadarene glumice,
pjeva~ice, ali i vrhunske
komi~arke, na neki su
na~in u drugi plan stavili
njene glamurozne uloge
zamamne ljepotice.
Ditrih: Egzoti~ni
izgled
Monro: U prvom izdanju
„Playboya“
IKONE FILMA Glumice
Njihova har
seksepil budi
Lice Grete Garbo, koje odaje bogatu
duhovnost, osiguralo joj je uloge
tajanstvenih i nedosti`nih `ena
z Neprevazi|eni senzualni striptiz Rite
Hejvort u filmu „Gilda“
P
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
21
4
Teda Bara (Theda),
zvijezda nijemog filma,
ro|ena je 1890. u Sinsi-
natiju. Smatra se prvim fi-
lmskim seks-simbolom.
Njene uloge naj~e{}e su
podrazumijevale utjelo-
vljenje zlokobne `en-
stvenosti.
5
Bri`it Bardo (Brigitte
Bardot), smatrana je-
dnim od najboljih francu-
skih „izvoznih proizvoda“,
ro|ena je 1934. godine.
Na filmskom platnu debi-
tirala je 1952., a postala
je poznata nakon uloge u
kontroverznom filmu svog
tada{njeg supruga
Ro`era Vadima (Roger) „I
Bog stvori `enu“ iz 1956.
6
Ingrid Bergman, trostr-
uka dobitnica Oskara,
ro|ena je 1915. godine u
[vedskoj. Ameri~ki filmski
institut proglasio ju je
~etvrtom najve}om `en-
skom gluma~kom zvije-
zdom u historiji, a ona, za
razliku od svojih kolegica,
nije `eljela promijeniti
ime. Njegovala je priro-
dan izgled bez mnogo
{minke.
7
Rita Hejvort (Hay-
worth) ro|ena je 1918.
godine u njujor{kom Bru-
klinu. Crvenokosa ljepoti-
ca po~ela je karijeru kao
plesa~ica u mjuziklima, a
film „Gilda“ iz 1946. godi-
ne, u kojem je izvela se-
nzualni striptiz, nepreva-
zi|en do danas, vinuo ju
je me|u zvijezde. (L. K.)
Garbo: Najve}a zvijezda
u historiji
Bardo: „I Bog stvori
`enu“
Bara: Prva
„vamp-`ena“
koje su obilje`ile pro{lo stolje}e
izma, mistika i
li su mu{ku ma{tu
Bergman: Njegovala prirodan izgled
Godine ni{ta ne mogu Karmen Delorefis
Na modnim pistama
i u osamdesetoj
S istom energijom svakog jutra ustaje u pola pet i
priprema se za foto{utinge
Da godine ne trebaju biti prepreka da
radimo ono {to volimo, dokazuje Kar-
men Delorefis (Carmen Dell’Orefice),
manekenka koja se svijetu modelinga
vratila u svojoj osamdesetoj godini kao
najstariji aktivni model na svijetu.
Ova modna veteranka, koja se sa sa-
mo petnaest godina na{la na naslovnici
„Voguea“, a u svojoj karijeri pozirala za
Salvadora Dalija, i danas izgleda fanta-
sti~no, a isti stav i harizmu zadr`ala je
tokom {ezdeset godina rada u svijetu
mode. Ro|ena je u Njujorku, u porodici
balerine i italijanskog violiniste. Iz ma-
nekenskog posla poku{ala se povu}i
1959. godine, ali su je finansijski pro-
blemi krajem devedesetih nagnali na
povratak modnim pistama, na kojima je
ravnopravno kora~ala s vi{e decenija
mla|im kolegicama.
Danas ova dama s istom energijom
svakog jutra ustaje u pola pet i pripre-
ma se za foto{utinge.
Dizajnerica Edrijen Vitadini (Adrienne
Vittadini), koja za svoje revije anga`ira
starije supermodele, izjavila je kako ko-
nture Karmeninog lica smatra sa-
vr{enim te da na njoj sve jo{ odli~no
izgleda. Posljednja revija koju je nosila
je ona Alberte Fereti (Ferretti) na ovo-
godi{njoj Sedmici mode u Milanu.
Pop kraljica na naslovnici „Harper’s Bazaara“
Madona govorila
o filmu, slavi, djeci
Besprijekornim izgledom prkosi zlim jezicima
Iako su nedavno objelo-
danjene fotografije pop kr-
aljice Madone (Madonna)
u ne ba{ reprezentati-
vnom izdanju, na kojima
se vidi koliko su godine
ostavile traga na pje-
va~ici, na naslovnici dece-
mbarskog izdanja „Harp-
er’s Bazaara“ besprijekor-
nim izgledom prkosi svim
zlim jezicima pa bi se lako
moglo pomisliti da je
vr{njakinja zvijezde nje-
nog rediteljskog debija W.
E., tridesetogodi{nje brita-
nske glumice Andree Ra-
jzborou (Riseborough).
Madona je na jednoj foto-
grafiji u uskim crnim
hla~ama, crnoj polo rolci
sa crnim {e{irom i pozira
s kamerom, dok lijepa
Andrea, koja se proslavila
ulogom Margaret Ta~er
(Thatcher) u TV filmu „The
Long Walk To Finchley“,
nosi elegantnu ve~ernju
haljinu i crne duge rukavi-
ce.
Pedesettrogodi{nja pje-
va~ica govorila je za ma-
gazin o svom filmu, koji is-
tra`uje slo`enu ljubavnu
pri~u Voli Vintrop (Wally
Winthrop), `ene koja po-
staje opsjednuta brakom
kralja Edvarda VIII s Volis
Simpson (Wallis Si-
mpson), koji je sklopljen
tridesetih godina pro{log
stolje}a, o paraleli i vezi
koja postoji izme|u nje-
nog stila `ivota i po-
na{anja i radnje filma, jer i
jedno i drugo prijete
dru{tvenim normama.
Tako|er je otkrila kako
uspijeva uskladiti brojne
poslovne obaveze i usp-
je{nu karijeru s odgaja-
njem ~etvero djece, na ko-
ji na~in njena slava i po-
pularnost utje~u na njenu
djecu te koliko joj je bitno
da prihvate njenog novog
partnera, ali i da on posje-
duje sve vrline kako bi pr-
edstavljao uzora za njene
sinove.
L. K.
Madona: Besprijekoran izgled
Delorefis: Zadr`ala
stav i harizmu
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
22
Atraktivni
kamini
Portugalska kompanija
„GlammFire“ pustila je u
prodaju novu liniju ukra-
snih kamina koje je diza-
jnirao Mar~elo Inacio
(Marcelo). Osim nevjero-
vatnog
dizajna i
funkcionalnosti, ekolo{ki
su prihvatljivi, jer rade na
bioetanol.
Kamini se mogu koristiti i
vani, i to ne samo u vrtu ne-
go i u bazenu ako ga imate.
Umivaonik i
lavor
Lavor u ku}i uvijek dobro
do|e. Ipak, ~esto se pita-
mo gdje s njim a da nam
se smeta. Ovaj inovativni
dizajn umivaonika
ma{tovite D`esike Nebel
(Jessice) ima i postolje -
ladicu koje mo`e biti od
pomo}i najmla|ima.
Osim mobilnosti i funkcio-
nalnosti, umivaonik omo-
gu}ava i da reciklirate vo-
du kojom ste se umili i
upotrijebite je, naprimjer,
za zalijevanje biljaka. Ka-
da zavr{ite s umivanjem,
odvojite lavor od postolja.
Hobotnice blagog oku-
sa ne mogu ugroziti
~ovjekovo zdravlje ka-
da su ve} u stomaku.
No, dok ne do|u na
odredi{te, prema ri-
je~ima stru~njaka, pri-
jete - gu{enjem.
Sanakji je vrsta malih
hobotnica
koje su prava delikate-
sa i serviraju se u kor-
ejskim restoranima.
Hobotnicama se kraci
skidaju dok su `ive pa
iz tijela vire mali pipci
koji se migolje i nalik
su crvima.
To nastavljaju raditi i
kada poku{avate da ih
progutate. Zato je
gu{enje, ako niste
iskusni u ovoj avantu-
ri, veoma izvjesno.
Ipak, za one koji se
na|u u ovoj zemlji i
odlu~e probati sana-
kji, preporu~uje se da
`va}u pa`ljivo i piju
mnogo te~nosti dok
jedu.
Pri~a o najpopularnijoj grickalici
Fakti
Inovacije...
Info
z
Info
z
Info...
^ips - kuharova osveta
Glavni krivci za nastanak ~ipsa bili su ma{toviti {ef kuhinje, Indijanac D`ord`
Krum i jedan od najbogatijih Amerikanaca, industrijalac Kornelius Vanderbilt
P
ri~a o ~ipsu, omiljenim ta-
nkim, hrskavo pr`enim li-
sti}ima krompira, zapo~ela
je 24. avgusta 1853. godine u
otmjenom hotelu romanti~nog na-
ziva „Moon-Lake Lodge“ u Sarato-
ga Springsu u dr`avi Njujork u Sje-
dinjenim Ameri~kim Dr`avama.
Naravno, kako to obi~no biva, ~ips
je svjetlo dana ugledao sasvim
slu~ajno, a glavni i odgovorni kri-
vci za njegovo ro|enje bili su
ma{toviti {ef kuhinje, Indijanac
D`ord` Krum (George Crum) i je-
dan od najbogatijih Amerikanaca,
industrijalac Kornelius Vanderbilt
(Cornelius).
Sve se dogodilo nakon {to je ra-
zma`eni bogata{ po drugi put zar-
edom vratio, prema vlastitom uku-
su, suvi{e debelo narezan pomfrit,
a ponosni kuhar odlu~io se osveti-
ti bogatom zanovijetalu nevjerova-
tno tanko narezanim i pr`enim
kri{kama krompira, koje se nisu
mogle jesti vilju{kom i no`em ne-
go samo prstima.
No, na kuharovo iznena|enje,
umjesto sva|om, podvala je za-
vr{ila filmski sretnim krajem,
odnosno, umjesto da poludi, Va-
nderbilt se ve} na prvi zalogaj
odu{evio hrskavim krompiri}ima.
Kako su se potom hrskavi krompiri
svidjeli redom svima koji su ih pro-
bali, novo jelo ubrzo se na{lo na
hotelskom jelovniku pod nazivom
„saratoga chips“.
No, da ne bi sve bilo tako jedno-
stavno, jasno i dokumentirano,
postoji i druga verzija pri~e, prema
kojoj izvorni autor ~ipsa nije Krum
nego njegova sestra, kojoj je igr-
om slu~aja pala kri{ka krompira u
vru}u masno}u pa je slavni kuhar,
u `elji da se osveti Vanderbiltu,
servirao jelo koje je ve} jeo kod
ku}e.
Fakultet za kuhare
Da je kuhanje
nauka, dokazu-
je i fakultet za
kuhare u [pani-
ji, koji nudi sve
sadr`aje potre-
bne za obliko-
vanje kulinar-
skih umjetnika.
Baskijski kuli-
narski centar di-
zajniran je tako da nalikuje naslaganim tanjirima, a
u budu}nosti }e, izme|u ostalog, sadr`avati i faku-
ltet gastronomske nauke i centar za gastronomska
istra`ivanja i inovacije.
Budu}i kuhari mo}i }e nau~iti i mno{tvo tehnika pri-
znatih majstora kulinarstva, a nakon ~etiri godine
ste}i }e laskavu titulu kulinarskih umjetnika.
^okolada kao umjetnost
Kultni francuski kre-
ator ~okoladnih
umjetnina Pjer Her-
me (Pierre) otvorio
je svoj prvi ~okoladni
butik u Londonu. Lu-
ksuzna trgovina zo-
ve se prema njenom
tvorcu „Pierre Her-
me Paris“.
Ovim potezom Herme je konkurirao vode}em brita-
nskom ~okoladnom dvojcu Vilijamu Kurleju (Wiliam
Curley) i D`erardu Kolemanu (Gerard Coleman) i nji-
hovoj trgovini „L’Artisan du Chocolat“.
Ina~e, francuski kreativac poznat je po uvo|enju no-
vih jedinstvenih aroma, poput ru`e ili pistacija u svijet
~okolade, a koji se sada smatraju klasikom. Tako|er,
~uven je po ~okoladi s tartufima.
Britanska tradicija izumire?
Anketa provedena
u Velikoj Britaniji
otkrila je da 80 po-
sto populacije sva-
kodnevno popije
barem jednu {oljicu
~aja. No, polovina
grupe ljubitelja ~aja
su osobe iznad 45
godina, dok tek ~etiri posto ispitanika koji su poziti-
vno odgovorili ~ine osobe mla|e od 25 godina.
Istra`ivanje je, tako|er, pokazalo da mla|a popula-
cija ima naviku konzumirati samo jednu vrstu ~aja
uprkos velikoj ponudi raznih biljnih vrsta napitaka.
Zanemarivanje tradicije o~ituje se i u pripremi ~aja.
Naime, 20 posto Britanaca naj~e{}e priprema ~aj
direktno u {oljici umjesto na autenti~an na~in, u
~ajniku.
Opasna
delikatesa
Stroj i vre}ice
Iako je ~ips postao pop-
ularan i ve} se od 1895.
prodavao u trgovinama,
industrijsku proizvodnju
omiljene grickalice za-
po~eo je 1932. Herman
Laj (Lay), izumitelj stroja
za guljenje krompira.
Sasvim sigurno pojavi
tvorni~ki pripremljenog
~ipsa svojim izumom pri-
donijela je i jedna `ena -
Laura Skader (Scudd-
er), koja je 1926. osmisl-
ila vre}ice koje su ~uva-
le svje`inu upakirane
namirnice.
Vanderbilta
su odu{evili
hrskavi
krompiri}i
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 23
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 014256 07 Ps
Tuzla, 27. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca RAIFFEISEN BANK DD BiH Sarajevo, ul. Danije-
la Ozme broj 3, protiv tu`enog „BAMBINO COMMERCE DJL Tuzla, ul. Bosne srebrene bb, zastupano po zakonskom
zastupniku Lizde Refiku iz Tuzle, ul. Doj~ina Luki}a broj 3, radi duga, vsp. 36.133,82 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta
dana 27. 09. 2011. godine donio je
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni BAMBINO COMMERCE DJL Tuzla da tu`iocu RAIFFEISEN BANK DD BiH Sarajevo, isplati
iznos od 36.133,82 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati po~ev od 21. 12. 2000. godine,
pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 350,00 KM, a sve u roku od 30 dana
od prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 26. 12. 2000. godine, tu`ilac je podnio prijedlog za izvr{enje, a koji prijedlog nije uru~en tu`enom. Kako se
dana 18. 09. 2003. godine po~eo primjenjivati novi Zakon o izvr{nom postupku, a izvr{enje u ovoj pravnoj stvari je
odre|eno na temelju isprave koja po novom zakonu o izvr{nom postupku nema svojstvo vjerodostojne isprave, a
rje{enje o izvr{enju nije dostavljeno izvr{eniku, to je sud temeljem ~lana 226. ZIP-a stavio van snage rje{enje o
izvr{enju i ukinuo sve provedene izvr{ne radnje, te predmet dostavio na redovan parni~ni postupak.
U tu`bi (ranije prijedlog za izvr{enje) tu`ilac je naveo da mu tu`eni duguje iznos od 36.133,82 DEM iz obaveza po
kratkoro~nom deviznom kreditu, a po ugovoru broj 2441/97/M[.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom
roku, tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno istica-
njem na oglasnu plo~u suda dana 31. 05. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribui-
raju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 26. 06. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~in-
jenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima
koje je tu`ilac predlo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io
kao u izreci ove presude, a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku.
Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obliga-
cionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zate-
znu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se
obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01,
56/04, 64/04 i 29/05).
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom po-
stupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 150,00 KM na ime takse na presudu, a koja taksa je
odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00 KM na ime tro{kova objavljiva-
nja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, {to ukupno iznosi 350,00 KM.
Sudija
Simi} Radmila
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku
od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje.
Nakon 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 0025216 08 Ps
Tuzla, 26. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOM SRPSKE A.D. Banja Luka, ul. Mlade-
na Stojanovi}a br. 8 protiv tu`enog ZENITES COMMERCE Tuzla, ul. Husinskih rudara bb, radi duga, vsp. 17.044,78
KM, odlu~uju}i van ro~i{ta dana 26. 09. 2011. godine, donio je
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni ZENITES COMMERCE Tuzla, da tu`iocu TELEKOM SRPSKE A.D. Banja Luka, isplati iznos od
17.044,78 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati i to:
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 01. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 02. 2008. godine, pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine, pa do isplate
- na iznos od 1.005,57 KM, po~ev od 05. 05. 2007. godine, pa do isplate
- na iznos od 829,77 KM, po~ev od 17. 09. 2007. godine, pa do isplate
- na iznos od 898,70 KM, po~ev od 15. 10. 2007. godine pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 11. 2007. godine, pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 12. 2007. godine, pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 04. 2008. godine, pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 05. 2008. godine, pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 06. 2008. godine, pa do isplate
- na iznos od 650,52 KM, po~ev od 15. 07. 2008. godine, pa do isplate
- na iznos od 8.456,76 KM, po~ev od 17. 07. 2008. godine, pa do isplate,
kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 700,00 KM, a sve u roku od 30 dana od prijema pri-
jepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 2. 9. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 17.044,78 KM. U tu`bi je naveo da
su tu`ilac i tu`eni zasnovali pretplatni~ki odnos o kori{tenju usluga GSM MS1 mre`e. Tu`eni nije izmirio svoje obaveze.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom
roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno istica-
njem na oglasnu plo~u suda dana 31. 05. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribui-
raju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 03. 06. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~in-
jenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima
koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao
u izreci ove presude, a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku.
Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obliga-
cionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zate-
znu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je to tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e
se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01,
56/04, 64/04 i 29/05)
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom po-
stupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 450,00 KM na ime takse na tu`bu i presude, a koja taksa je
odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 250,00 KM na ime tro{kova objavljiva-
nja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, {to ukupno iznosi 700,00 KM.
Sudija
Simi} Radmila
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku
od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje.
Nakon 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 007536 06 Mal
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko pravnoj stvari tu`itelja D.D.
„BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46. Zenica, protiv
tu`enog Hasa~i} Adnan, ulica Bistua Nuova broj 181, Zenica, radi duga v.sp. 332,30 KM,
shodno ~lanu 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje slijede}i
OGLAS
Tu`enom HASA^I] ADNANU iz Zenice, ulica Bistua Nuova broj 181, dostavlja se tu`ba na
odgovor, podnesena ovom sudu dana 18. 07. 2002. godine, ure|ena dana 15. 01. 2009.
godine, a kojom tu`itelj, na ime glavnog duga potra`uje nov~ani iznos od 332,30 KM, sa za-
konskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 72,20 KM po~ev od 16. 09. 2001. godine do dana uplate
- na iznos od 60,40 KM po~ev od 16. 10. 2001. godine do dana uplate
- na iznos od 73,50 KM po~ev od 16. 11. 2001. godine do dana uplate
- na iznos od 48,50 KM po~ev od 16. 12. 2001. godine do dana uplate
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 01. 2002. godine do dana uplate
- na iznos od 59,70 KM po~ev od 16. 08. 2001. godine do dana uplate
kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. Zakona o pa-
rni~nom postupku (Sl. novine FBiH broj 53/03) i tu`eni je obavezan dostaviti u pismenoj for-
mi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od 30
dana od dana prijema tu`be.
Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u
skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be na odgovor smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku.
Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan
spis broj: 43 0 Mal 007536 06, u pisarni Op}inskog suda u Zenici.
Stru~ni saradnik
Amela Bali}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 009073 07 Mals
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, u pra-
vnoj stvari tu`itelja Dom [tampe Dioni~ko
dru{tvo izdava~ko-grafi~ke i trgovinske djelatno-
sti Zenica, protiv tu`enog „[EH-IN@INJERING“
d.o.o. Zenica, ul. ]ire Truhelke 10, Zenica, radi
isplate duga, vs 1.106,00 KM, shodno ~lanu
348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku,
objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`enom „[EH-IN@INJERING“ d.o.o. Zenica, ul.
]ire Truhelke 10, Zenica, dostavlja se tu`ba a
odgovor, podnesena ovom sudu dana 09. 08.
2007. godine, kojom tu`itelj potra`uje iznos od
1.106,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 06. 11. 2004. godine, pa do isplate, kao
i tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na
odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Za-
kona o parni~nom postupku i tu`eni je obavezan
sudu dostaviti odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e
procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili
osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu
sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od 30
dana od dana prijema tu`be.
Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud
}e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa
~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be na odgovor smatra se izvr{enom
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja,
u skladu sa ~lanom 348. stav 4 Zakona o par-
ni~nom postupku.
Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u pre-
dmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis u
pisarni Op}inskog suda u Zenici.
SUDIJA
Aida Pezer, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 048182 06 Mal
Zenica, 28. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Husa-
kovi} Emina, u pravnoj stvari tu`itelja
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJE-
VO, Direkcija Zenica Ul. Masarykova br. 46,
Zenica, protiv tu`enog Kele{tura [abana ul. Cr-
kvice 27/4. Zenica, radi duga, v.s. 1.375,80
KM, van ro~i{ta, dana 28. 09. 2011. godine,
donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da tu`iocu na ime duga isplati
nov~ani iznos od 1.375,80 KM sa zakonskom
zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a
obaveze do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 1.357,50 KM po~ev od 16. 09.
2001. god. do dana uplate
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 10. 2001.
god. do dana uplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog po-
stupka u iznosu od 120,00 KM, a sve u roku od
15 dana.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presu-
de nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti pri-
jedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa
odredbom ~lana 183. stav 1, u vezi sa ~lanom
328. do 334. Zakona o parni~nom postupku
FBiH.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da se dosta-
va pismena smatra obavljenom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja.
Nesumnjivo najve}e, na-
jpopularnije, najstarije i
najposje}enije narodno
slavlje na svijetu je „Ok-
toberfest“, koji se vi{e od
200 godina odr`ava u
samom centru Minhena,
kulturnog i politi~kog sre-
di{ta i glavnog grada
njema~ke pokrajine Ba-
varske.
Manifestacija se odr`ava
na ogromnoj livadi u uku-
pno 14 ogromnih {atora.
To nisu doslovno {atori
nego masovne hale ka-
paciteta od 2 do 10 hilja-
da gostiju. Dok sjedi{ u
{atoru vrlo lako
mo`e{ po~eti razgovor s
veselim gostima iz raznih
zemalja. Ove godine bilo
je skoro sedam miliona
posjetilaca iz cijelog svi-
jeta, koji su popili sedam
i po miliona litara piva.
To~eno pivo
Ako ne govorite nje-
ma~ki, jedina rije~ koju tr-
ebate znati je „prost“, {to
zna~i `ivjeli. ^ak ako i ne
volite pivo, mo`ete u`iva-
ti u odli~noj atmosferi.
Ovaj festival glavna je
atrakcija njema~ke metr-
opole, pune zelenila i pr-
edivne arhitekture, bro-
jnih historijskih spomeni-
ka i remek-djela, moder-
ne tehnologije kao {to je
~uvena Alijanc arena.
Zbog svoje popularnosti,
minhenski „Oktoberfest“
kopira se po cijelom svi-
jetu - u Australiji, Argenti-
ni, Brazilu, Americi, Tur-
skoj, me|utim nigdje ni-
su ni blizu sli~ni utisci
kao u Minhenu.
Simbol festivala je sv-
je`e to~eno pivo proizve-
deno isklju~ivo u Minhe-
nu, koje se pije iz litar-
skih krigli. U ogromnim,
uvijek prepunim {atori-
ma, u koje nije ba{ tako
lako u}i, vlada fenome-
nalna atmosfera uz mu-
ziku i ples u prekrasnim
narodnim no{njama. Fe-
stival je posljednjih godi-
na postao toliko popular-
an da se na ulaz u {ator
~eka od ranih jutarnjih
sati, osim ako ima{ reze-
rvaciju za sto. Aako
do`ivite jedinstvenu prili-
ku i uspijete u}i, sigurno
vi{e ne}ete izlaziti. Ko-
nobari istovremeno nose
po petnaest krigli za svo-
je vesele goste, odjeve-
ne u tradicionalne bavar-
ske kombinacije.
Bavarska no{nja
Kako poznati i nepoznati
zajedno pjevaju, ple{u i
po cijeli dan nazdravljaju
kriglama, treba do`ivjeti
barem jednom u `ivotu!
Narodna bavarska
no{nja je jedinstvena:
mu{karci obi~no nose
kratke ko`ne hla~e na tr-
egere, takozvane „leder-
hosen“, a `ene „dirndl“,
duge ili kratke tradicio-
nalne haljine s na-
gla{enim dekolteom i ke-
celjom oko struka.
Gosti koji nisu veliki ljubi-
telji piva, a ipak `ele
do`ivjetu fenomenalnu
atmosferu „Oktoberfes-
ta“, mogu ugasiti `e| be-
zalkoholnim pi}ima ili vi-
nom. Ako ste gladni, oba-
vezno probajte tradicio-
nalnu hranu, kao {to su
razne kobasice, piletina,
knedle od krompira ili
hljeba, njoke i ogromne
bavarske perece, koje su
dobro posoljene. Obave-
zno zasladite {trudlom od
jabuka - moj favorit!
[irokim ulica-
ma vladaju
{areni i
blje{tavi
{tandovi i
kiosci na kojima se pro-
daju razne grickalice, su-
veniri i nezaobilazni tvrdi
kola~i u obliku srca. S ra-
znim igrama na sre}u,
objektima s iluzioni-
sti~kim predstavama, ri-
ngl{pilima, ovaj festival
predstavlja ogromni luna
park za mlade i odrasle.
Stvarno vrijedi posjetiti
Minhen za vrijeme na-
jve}e narodne fe{te na
svijetu, jer samo je jedan
i jedini minhenski „Okto-
berfest“, koji garantira ne-
ponovljiv i nevjerovatan
provod! Ja }u ga sigurno
opet posjetiti. Prost!
Svrha festivala
Povod za odr`avanje Pr-
vog „Oktoberfesta“ desio
se 17. oktobra 1810. go-
dine, a to je bilo vjen~an-
je princeze Tereze i bava-
rskog princa Ludviga. Tr-
adicija se i dalje nastavila
i iz godine u godinu festi-
val se {irio da bi se jedna
svadba sa po~etka 19.
stolje}a razvila u najve}u
narodnu fe{tu na svijetu.
No, dana{nja svrha festi-
vala je slavlje jednog od
najomiljenijeg pi}a - pi-
va! Festival po~inje sva-
ke godine sredinom se-
ptembra i traje 16 dana.
Za{to se, onda, ne zove
„Septemberfest“?
Po~etak festivala promi-
jenio se ~isto zbog
ljep{eg vremena,
jer je tada Minhen
sun~aniji i topliji.
Info
z
Za „Oktoberfest“ m
i-
nhenske pivnice proi-
zvode posebno pivo
„W
iesn“ s ve}im
po-
stotkom
alkohola tako
da ga sadr`i od 6 do 7
posto.
z
Subotom
ta~no u 12
sati u {atoru „Schot-
tenham
m
el“ grado-
na~elnik otvara prvu
ba~vu piva uz uzvik:
„O’zapft is!“
(„Otvoreno je!“). Od
tada se „Oktoberfest“
sm
atra otvorenim
..
Pi{e:
Vildana BIJEDI]
MOJE PUTOVANJE Minhenski „Oktoberfest“, ogromni luna park za mlade i odrasle
Najve}a narodna fe{ta na svijetu
Ove godine bilo je skoro sedam miliona posjetilaca iz cijelog svijeta, koji su popili sedam i po miliona litara piva
z Manifestacija se odr`ava na livadi u ukupno 14 ogromnih {atora
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
24
25
Dnevni avaz, nedjelja, 13. novembar/studeni 2011.
Tačno
Netačno
1. TAČNO
2. TAČNO
Holandska vojska naj-
modernija u Evropi
Holandski ge-
neral i državnik
Moris od Nasaua
(Maurice of Nas-
sau) učinio je ho-
landsku vojsku na-
jmodernijom u Ev-
ropi svog vremena.
Godine 1618. učvr-
stio je svoju poli-
tičku moć pošto je
uklonio Oldenbar-
nevelta iz službe i
kao princ od Oranja, grof Nasaua, postao
je kralj Holandije.
Najprije je 1585. godine bio pos-
tavljen za upravnika sjevernih provin-
cija Nizozemske da bi zatim ujedinio
snage provincija protiv Španije i učinio
ih trgovačkim i lučkim centrima. Ko-
ristio se vojnim planiranjem i opsadnim
ratom da bi pobijedio španske snage na
sjeveru i istoku, ali nije uspio zauzeti
južnu Nizozemsku i bio je primoran
sklopiti primirje sa Španijom 1609. go-
dine.
Rođen je 13. novembra 1567., a umro
23. aprila 1625. godine.
3. NETAČNO
Od ciklona stradalo
milion ljudi
Najstrašniji ci-
klon 20. stoljeća
poharao je Bangla-
deš, a ne južna ki-
neska područja.
Desilo se to na da-
našnji dan, 13. no-
vembra 1970. go-
dine. Dvije goleme
rijeke - Gang i Bra-
maputra - sastaju
se na ovom pros-
toru i čine najveću deltu na svijetu. Zbog
toga se gotovo polovina zemlje nalazi na
nadmorskoj visini manjoj od deset me-
tara.
Jaka oluja je toga dana pokrenula
valove više od sedam metara i gotovo u
potpunosti uništila područje uz obalu
Indijskog okeana, usmrtivši pri tome
oko pola miliona ljudi. Prema nekim
istraživanjima taj je broj i mnogo veći i
kreće se čak do miliona osoba.
1
Plejade su imale značajno mjesto u
mitovima i književnosti mnogih na-
roda?
2
Moris od Nasaua učinio je holan-
dsku vojsku najmodernijom u Evropi
svog vremena?
3
Najstrašniji ciklon 20. stoljeća
poharao je južna kineska područja?
0ääãtãää ä|ãJä1ã||
tääã ä1 ä|ätä|cä
ZDRAVLJE Bogat izvor zaštitnih i hranjivih tvari
Rezultati istraživanja su pokazali da je sok puno
efikasniji u preveniranju infekcija
Dobro je poznato i naučno
dokazanoda subrusniceefikas-
ne u prevenciji infekcija mo-
kraćnog sistema.
Naučnici su istraživali da li
bi neki sastojak ekstrahiran iz
brusnice, primijenjen kao ta-
bleta, biojednako efikasankao i
pijenje soka od brusnice.
Ispitivani su proantocijani-
dini, grupaflavo-
noida pronađena
u brusnicama, za
koju se smatralo
da su upravo oni
odgovorni za
protektivno dje-
lovanje soka od brusnice.
Međutim, rezultati su poka-
zali da je sok puno efikasniji u
preveniranju infekcija, odnos-
no u prevenciji stvaranja biofil-
ma na površini sluznice uro-
trakta, nego sami proantocija-
nidini.
Za infekcije mokraćnog sis-
tema najodgovornijaje virulen-
tna E. coli bakterija koja se sa
svojim fimbrijama (tvorevina-
ma na površini stanice) uhvati
za ćelije sluznice mokraćnog
sistema.
Šta je u mitovima
značila pojava Plejada
Plejade su imale
značajno mjesto u mi-
tovima i književnosti
mnogih naroda. Na
sjevernoj hemisferi se
još od davnih vreme-
na vjerovalo da pojava
Plejada u proljećnji
sumrak označava po-
četak, a kad na jesen
zalaze u zoru - kraj
sezone ribolova i obrade zemlje.
Plejade su skup zvijezda u sazvježđu
Bika, udaljenih 400 svjetlosnih godina
od Zemlje. Sadrže velike količine blis-
tavih nebula i nekoliko stotina zvijezda
od kojih se šest ili sedam može vidjeti i
golim okom.
Djeluju na različite
upale i infekcije
urinarnog trakta
Potrebno je: 1 kg ovčijeg
mesa, 1 kg špinata, 1/2 l mlije-
ka, 1,5 dl ulja, 2 glavice luka, 2
veze mladog luka, 2 kašike
brašna, malo mljevenog bibe-
ra, so.
Način pripreme:
1. Meso oprati i isjeći na
kocke. Špinat obariti.
2. Ušerpuna zagrijanoulje
spustiti isječeno meso, sitno
isječeni stari i mladi luk i pro-
pržiti da meso bude mekano.
3. Potom dodati dvije
kašike brašna, pa i njega malo
propržiti. Staviti obareni špi-
nat malo mljevenog bibera,
posoliti po ukusu i naliti mli-
jeko, vodeći računa dane bude
ni gusto ni mnogo rijetko.
4. Tako pripremljenu kap-
amu ostaviti da sedinsta još5-6
minuta. Uz kapamu poslužiti
kiselo mlijeko.
Kulinarski kutak
8ãäãMã tã
ääčä||ääM
M
BOLEST
MORNARA
SVEMIR,
KOSMOS
[EF
REDAKCIJE
GLASANJE
CRNOG
DROZDA
S.F.
\EPETOV
DRVENI
LUTAK
VELIKOG
NOSA
FUBALSKI
STRU^NJAK
FERGUSON
HLADNA
GODI[NJA
DOBA
ALT MARINADA
U SVIM
SMJERO-
VIMA
MI[I]NI
GR^
NAIVNO
SLIKARST-
VO
VRSTA
CVIJETA
(mn.)
AMPER
SUMA,
SVOTA
KRETANJE
MORA
NERED
PAPSKI
SUD U RIMU
ENGLESKI
GLUMAC
OLIVER
PRIPADNICI
INDIJANS.
NARODA
MAKEDON.
KOLO
MUZI^AR
NA SLICI
GLUMAC
NOLTI
B.I.
PONIRATI
U [TO
VELIKA
ZMIJA
REOMIR
NA TAJ
NA^IN
DAVNO
PRO[LO
VRIJEME
PABLO PIKASO, ODRE-
DI, OMAD, POKOR,
GREJS, RP, NOBL,
ROJ, STO, NEUKI, E,
JASMIN MEKI], ETAN,
DERATI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2703
Ako su prepečeni dijelovi mesa vaša omiljena poslastica imamo
lošu vijest za vas. Naime, naučnici upozoravaju kako pre-
pečeno meso udvostručuje rizik od karcinoma.
Upozorenje se pojavilo nakon otkrića kako tamni i prepečeni
dijelovi mesa, poput odreska, udvostručujurizikodcrijevnihtu-
mora. Zdravlju posebno štete prženje i pečenje jer intenzivna to-
plina pretvara šećer i amino kiseline u visok nivo kancerogenih
spojeva.Kancerogene tvari iz hrane sejavljaju pri visokim tempe-
raturama, pogotovo kod prženja ili grilanja hrane.
f|äääčäää Mätä -
1äät||ää| ||t|ä tã |ãä
Nedavnim istraživanjem je dokazano da smanjenjem unosa
zasićenih masti, a povećanjemunosa prehrambenih vlakana
tokom djetinjstva i adolescencije možemo značajno sniziti vrijed-
nosti glukoze u krvi i sistolički krvni pritisak u kasnijim godina-
ma života.
Dakle, smanjit ćemoi rizik od hroničnihbolesti, poput dijabe-
tesa i bolesti srca.
Navedeno je samo jedanod poticaja javnozdravstvenim akcijama
razvijanja zdravih prehrambenih navika u najranijoj dobi.
f|äM|äää ä ä|ää|ãä|
tã t1|ãä||ä ää1äćäät|
M M
VELIKI
EVROPSKI
PLANINSKI
MASIV
GRADU
NJEMA^-
KOJ
RAKIJA OD
ANISA
ZAVOJ
@IVOTINJE
UHVA]ENE
ULOVU
PJEVA^ICA
NA SLICI
VRSTA
PTICE
SAVEZNA
AMERI^KA
DR@AVA
GRADU
MEKSIKU
VRSTA
PODNE
OBLOGE
@ENA
”PLAVE”
KOSE,
PLAVU[A
ELEKTRON
LJUBAVNA
^E@NJA,
VATRENA
@ELJA
LINIJAR
SRE]KA
POTR^KO
VRSTA
VRBE
EKONOM
SPORTSKE
EKIPE
PJESNIK
UJEVI]
OGNJEN
ODMILJA
KUCKATI
KLJUNOM
STRU^NJAK
UIRANIS-
TICI
RA^UN
(skr.)
@ABLJI
UDOVI
RAKIJA OD
[LJIVE
VRSTA
PTICE
BLATO,
GLIB
ALT
STANIMIRA
ODMILJA
VRSTA
TRE[NJE
KALAJ
STARO-
GR^KA
BOGINJA
PORO\AJA
RADIJUS
ZAVARI-
VATI
UVIJATI,
OMATATI
HEMIJSKI
ELEMENT,
DU[IK
DLAKA,
VLAS
RIJEKA U
MAKEDO-
NIJI
SPLET
PUTEVA,
LABIRINT
JEDINICE
JA^INE
ELEKTR.
OTPORA
ALBANSKA
TELEGRAF.
AGENCIJA
ZEMLJA
ILIRA
@LIJEZDE
ISPOD
KO@E
KISELINE
(lat.)
@ENA KOJA
INSTRUIRA
NEKOGA
GAVRASOV
FILM
SLIKE
NAGOG
TIJELA
@ITELJ
ITALIJE
NATRIJ
BILOKAKO
TVARU
LI[]U
ALOJE
VREME[NA
T.J.
ULAZNICA,
BILET
GLUMICA
D@ENIFER
GLUMICA
MARIJA
SKUP]ELI-
JA ISTE
GRA\E(mn.)
RUMUNIJA
MUZI^KE
SKALE
PJEVA^ICA
SULJA-
KOVI]
ORGANI
^ULA
SLUHA
KRST
DRVENO
SEDLO
AMERI^KA
GLUMICA
PETSI
LITAR
NJEMA^KI
PISAC
ERIH
MARIJA
T.M.
OBRI
SITNI
STARINSKI
NOVAC
PUSTO
MJESTO
E.J.
RIJE^NI
RIBAR
PASMINA,
SORTA
MJESTOU
KAMERUNU
MAKEDON-
SKA ^IPKA
(mn.)
ITALIJA
MJESTOZA
PROLA@E-
NJE
ZEMLJI[NA
MJERA
IMPERATOR
STRANA
MJERA ZA
DU@iNU
BELGIJA
UKRASNE
ARAPSKE
[ARE
387
MALA
LAMPA
TIP
@ARULJA
U^ENIK
FUDBALER
NA SLICI
USTAKLJE-
NIBALKON
(mn.)
MU[KOIME,
ESAD
MRA^NI,
TAMNI
P.A.
NORVE[KA
OBLAST
JEDNOG
IMAMA
STIL U
ODIJEVANJU
ISL.
DODATAK
IMENU
ODA[ILJA-
NJE^ESTICA
ILITALASA
UATMOS-
FERU
POTVRDNA
RIJE^
RIJEKE
KOJE
OTI^U
CELZIJUS
[EKSPIROV
KRALJ
M.E.
@IVOTINJSKI
KRUGIZ
HOROS-
KOPA
NAMJERNO
IZOSTAJA-
NJESA
NEKOG
SKUPA
ITALIJANSKI
GRADITELJI
VIOLINA
OMER
ODMILJA
RE@iSER
KUROSAVA
DIDIM
MORSKA
RIBA,
KOMAR^A
PRIBOR
ZA RAD
OSOVINA
(lat.)
PISAC
SAMOKOV-
LIJA
RESA,
ROJTA
[IPAK,
MOGRANJ
VELIKI
VREMENSKI
PERIOD
KALIJ
GLUMICA
TARNER
DADILJA
RUSKOIME
RIJEKEU
TURSKOJ
ALT
UPALA
SLUZOKO@E
AMERI^KA
GLUMICA
BIV[I
FUDBALER
”HAJDUKA”
GORAN
FUDBALER
NA SLICI
ZAGONET-
KA
POSUDEZA
KUPANJE
POLET,
ZANOS
INDIJSKI
MUZI^AR
[ANKAR
MJESTOU
VOJVODINI
NULA
GLUMAC
MARINKOVI]
@ENSKO
IME
FILM
NASTASJE
KINSKI
UBADATI,
PROBA-
DATI
JOD
NADIMAK
VODITELJA
MLAKARA
KNJI@EVNO
SCENSKO
DJELO
OSVRTNA
NEKO
DJELO
(mn.)
RASTAVNI
VEZNIK
ISLANDSKA
PJEVA^ICA
GLUMAC
TUKA
MU[KO
IME
PRAZANHOD
MJENJA^A
UAUTU
JAP.MARKA
AUTA
OVISNE
OSOBE
VRSTA
MAJMUNA
PRIPADNICI
STAROG
NARODA
UDACIJI
ITRIJ
ALBANSKA
TELEGRAF.
AGENCIJA
J.O.
DOJITI
KRANJ
NOJEVA
LA\A
NAPAD
NA KOGA
ITALIJA
STARIJA
ITALIJANSKA
GLUMICA
KLAUDIJA
VRSTA
GLINE
VO\A
SPORSKOG
TIMA
OTILIJA
ODMILJA
NEUTRON
LI^NA
ZAMJENICA
BARSKA
BILJKA
ONOMATO-
PEJA
ZVUKA
SATA
IME
FUDBALERA
NA SLICI
DIMNJAK
(tur.)
ZIDCRKVE
SA IKONAMA
LATICA
CVIJETA
@ENSKO
IME
ZGLOBNA
RUCI(kra}a
mno`ina)
VRSTA
DRAGULJA
KRATKI
DRAMSKI
KOMAD
NESTRU^-
NJAK
RIMSKA
[ESTICA
POJEDINI
KOMAD
ALATA
OTOKU
JADRANU
GR^KI
POLUOTOK
ATLETSKI
SPLITSKI
KLUB
LIJE^ENJE
BOLESTI
KARTA ISL.
KOJOMSE
NE[TO
^ESTITA
PREZIME
FUDBALERA
NA SLICI
PREDMET
IZDAVNINE
(mn.)
NOGOMET-
NIKLUB
FRANCUSKI
PISAC
FRANS
DRAGE
VOLJE
LJETOPIS
AGREGAT-
NOSTANJE
VODE
ITRIJ
RADIJUS
UPITNA
ZAMJENICA
SUPRUGA
D@ONA
LENONA,
ONO
VELIKA
RIBARSKA
MRE@A
AMERI^KI
GLUMAC
TELI
GLUMAC
GINIS
FUDBALER
NA SLICI
VODITI
RASPRAVU
TENISER
LENDL
UPRAVLJA^
NA AUTO-
MOBILU
AMPER 2+1 VARNI^ITI
PRIKRIVATI
BIV[A
KOMI^NA
BRITANSKA
TVSERIJA
PJEVA^
STJUART
@ENSKO
IME
SINEAST
ORSON
NESTRU^-
NJAK
LJETNI
MJESEC
ARMENSKI
PISAC
AKOP
REOMIR
LOPOV,
KRADLJI-
VAC
LITAR
UBACIVATI
TRUNJEU
[TO
DIOTRANS-
FORMATORA
GRADNA
NILU
(brana!)
60MINUTA
RADIJUS
ZAPO^I-
NJATI
ME^
SERVISOM
VRSTA
POVR]A
@I^ANI
MUZI^KI
INSTRUM.
V.U.
ALT
[AHIST
NIMCOVI]
PRKOS,
KAPRIC
GLUMICA
HEPBERN
AZIJSKA
Z\EMLJA
ENGLESKI
KOMPOZI-
TOR
TOMAS
Vodoravno:
- ABEL
- ABESINAC
- AGAKAN
- ALEJA
- ALEK
- AMAZON
- ARAPI
- AVANICA
- BAKE
- BARKA
- ]ASA
- ^IVITAR
- DAN
- ELAM
- ETAMIN
- GAKA
- IKONE
- INE
- IRENA
- IROKEZ
- ISTOVAR
- IT
- ITA
- IVAN
- JA
- JARA
- JED
- KA
- KARO
- KERALA
- KIP
- KITA
- KNOR
- KOPITAR
- KOS
- KRAJA^
- KRE
- LA
- LAZARET
- MI
- NARA
- NE]AK
- O]
- OBUJAM
- OKO
- OPARIN
- PI
- PISANIJE
- RADE
- RI[
- ROR
- SPAHO
- [EVAR
- TAKSI
- TALIR
- TAVA
- TKON
- TVAR
- URIN
- UT
- VL
Uspravno:
- A[IRA
- AHOJ
- AHONEN
- AKNA
- ALOPATI
- AMER
- ANTEJ
- AR
- ARAK
- ARIJANA
- ATAK
- ATE
- AVR
- BARAKE
- BEGOVI
- BOJ
- CAKA
- ]AR
- DANAC
- DISK
- ELI
- EP
- ERAR
- EVA RAS
- I]E
- I^ANIN
- ILE
- ILIJAZ
- IPE
- IRK
- JA
- JABUKO-
VA^A
- KE
- KETI
- KO
- KRAVAR
- LAV
- LILI
- LOKOT
- LOKUMI
- NACIZAM
- NALIK
- NARAV
- NAZIV
- NIJEM
- O]UTI
- OBAD
- ODOKA
- OKANI
- OKSA
- ORKAN
- PENI
- PRETIS
- PSIK
- RABINAT
- RAJA
- RAMON
- RE
- RENE
- RENEGAT
- RIJASET
- ROR
- RTAK
- RURK
- [IRLI
- TLAK
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane
abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati
imena i prezimena li~nosti sa slika.
POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
R J E [ E N J A :
s t r . 1 . A K A P U L K O , L I N O L E U M , P L A V O J K A , E , S E V D A H , L O Z , I V A , T I N , O G I , R N , K R A C I , ^ E [ L J U G A R , K A L J U @ A , A , A L I C A , S N , R , V A R I T I , A Z O T , L A S , L A V I R I N T , O M I , A T A , A C I D I , Z , I T A L I J A N , N A ,
I K A K O , S T A R A , T J , T I L I , K O N , R , O K T A V E , U [ I , K R I @ , K E N S I T , L , T M , A V A R I , O S A M A , E J , R A S A , A M E , I , P R O L A Z , C A R , J A R D , A R A B E S K E s t r . 2 . L O \ E , A S A D , M R K I , P A , N , I M I D @ , C , M E , N E D O L A Z A K ,
A M A T I , O M O , D I , O R A D A , I S A K , K I T A , M I L E N I J , K , A J A , A R A K S , K A T A R A K T A ; K A D E , E L A N , R A V I , I R I G , O , D M , T E S A , I L I , B J O R K , S E L M O , L E R , O V I S N I C I , A N A R T I , I T , J O , S I S A T I , A R K A , A T A K , K A R D I -
N A L E ; I K O N O S T A S , L A T , N A I L A , O P A L , S K E ^ , V I , A L A T K A , A T I K A , A S K , ^ E S T I T K A , A N T I K E , N K , R A D O , A N A L , P A R A , I T , R , J O K O , A L O V ; S A K R I V A T I , A L O A L O , R S , V E L S , L A I K , A K O P J A N , R , L , T R U N I -
T I , A S U A N , S A T , S E R V I R A T I , K E L J , V U , A , I N A T , O D R I , L A O S , A R N E s t r . 3 . M A R I J A K A R A N , [ E R , A M E L A [ E H O V I ] , P I , R E N E B I T O R A J A C , J , K R E , U R I N , K E R A L A , O , G A K A , E L A M , K O S , S P A H O ,
K N O R , B A K E , I S T O V A R , K A R O , U T , M I , J A R A , O B U J A M , O K O , ^ I V I T A R , K I P , N , K R A J A ^ , T K O N , R , ] A S A , A R A P I , R A D E , E T A M I N , N E ] A K , I T , L A , O P A R I N , T A K S I , I K O N E , E N I L E N O K S , M A R I O
B A L O T E L I , A , A M E R D E L I ] , T A L I R , R I N K O G O L U B O V I ] , I N E , K O P I T A R , J E D , J A , T A V A , I R E N A , A , A B E L , I T A , A M A Z O N , [ E V A R , I R O K E Z , K A , A G A K A N , A B E S I N A C , R O R , B A R K A , I V A N , A V A N I C A , D A N ,
R I [ , P I S A N I J E , N A R A , I , O ] , L A Z A R E T , T V A R , V , K I T A , A L E J A , V L , A L E K , M A R I J A K I R I ,
oglasi
Dnevni avaz nedjeljak 13. novembar/studeni 2011. 51
52 Nedjelja 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
Najve}i dnevni
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
1311dogl1
Automobili
Prodaja
Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96.
godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom,
ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988
Alfa Romeo 147 1.6, 2001. god., full
oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036
Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin,
2004. god., najnovija verzija plina,
extra stanje, moguća zamjena, 16.800
KM. Tel. 061 161 355.
Audi A3, kupljen u ASAautu, av-
gust 2002. god., benzin1,6, metaliksi-
va! Tel. 061 221 891
Audi A4 B5, 2001. god., ful opre-
ma, S paket. Tel. 061 166 701
Audi A4, 2008. god., novi model,
2.0 tdi, 34.000 km prešao, sa servis-
nom knjigom, kupljen uAsa autu, full
oprema, registrovan. Cijena 41.000
KM, može zamjena. Tel. 061 356 485
Audi A4, TDI, 1997. god., urađen
veliki servis, cijena po dogovoru. Tel.
061 211 424
Audi A4-B5, 2001. god., ful opre-
ma, S paket. Tel. 061 166 701
BMW 3, limarija ekstra, alu felge,
nove gume, zatamnjen, plin, registro-
van. Tel. 065 892 512
Cady VW teretni, 1.9 sdi, 96. god.
na stranim tablama, 2.000 KM. Tel.
061 211 148
Citroen C-4, salonsko vozilo,
2006., full oprema, prešao 64.000, 1.6
VTI, cijena 13.000. Tel. 061 147 802
Fiat punto 1.3 dizel 2004. godina
multi džet. Tel. 066 138 608
Ford escort 95. god, 1.6b; Ford 1.6d
88. god; Hondaacord2.0b90. god;Maz-
da 121 90. god; Toyota starlet 83. god;
Fiat croma 89. god. Tel. 063 459 893
Golf 2 godina, proizvodnje 1985.,
registrovan do 7. mjeseca 2012. Cijena
po dogovoru. Tel. 062 441 378
Golf 2, 1989. g., benzin 1.6, 4 nove
zimske gume, registrovan do 26. 09.
2012. god. Urađen servis na vozilu.
Prodaja zbog kupovine većeg, 1.800
KM . Tel. 063 959 099
Golf 2, 85. g., crveni, 1.6 benzin,
šiber, remus, kobitovan, sve od nove
tipe, nije reg, očuvan, u extra stanju,
1.800 KM. Tel. 061 390 792
Golf 3, karavan, crni, 1.9TDI, god
1999, registrovan, muzika, abs, 2xair-
bag, klima, servo, zeder, centralna,
eurokuka, auto je redovnoservisiran,
cijena po dog. Tel. 061 964 768
Golf4 1.9 tdi2001. limuzina, 4 vrata;
Golf 4 1.9 tdi 2002. god., 2 vrata; Golf 4
1.9 tdi 2000. god. karavan; Golf 4 1.9 sdi
2 vrata; Polo1.9 tdi 2002. god, uvoz Nje-
mačka. Tel. 061 443 295
Golf 4, 1.9 tdi, 2001. god. Sivi met.
klimatronik, abs, esp, 4 airbaga. Servo.
Pranje farova, grijanje sjedišta uvoz,
više vozila na stanju. Tel. 061 833 257
Golf 4, 1998. godina, TDI, dvoja
vrata, crni metalik, malarm, multilok.
Tel. 062 204 208
Golf 4, 1999 god. 1,4benzin, servo,
klima.Tel. 061 259 784
Golf 4, 1999. godina, plavi, klima,
1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, 8.200
KM. Tel. 062 111 100
Golf 5, 1.9 tdi, 2005. god., ful opre-
ma, ekstra stanje. Tel. 063 787 476
Golf II, 1984. god., povoljno, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 811 135
Jetta 2 povoljno, 1.800 cm3, 4 vra-
ta. Tel. 063 892 412
Kadet kar. 88., registrovan 5. 2012.
Tel. 061 571 842.
Kedi Ford dizel, god.1997., regist, ci-
jena 2.200 ili zamjena. Tel. 061 544 021
Maple C31, crveni, metalik, prva re-
gistracija 2008., hitno, ispod realne cije-
ne, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100 357.
Megan 1.5 dci, 2008. g., perfektno
stanje, metalik bijeli, maglenke, ser-
visna knjiga, 2/3vrata. Cijena je dore-
gistracije 11.100 KM. Tel. 061 493 310
Mercedes 124 kupe sport lajn, 90.
god., reg do04. 12., metalikcrni, uextra
stanju, može i zamjena. Tel. 063 718 833
Nissan almera, 2003. god. Dizel,
full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel.
061 130 168
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posje-
duje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Opel omega karavan 1989. g., 1.200
KM, dobro stanje. Tel. 063 884 151
Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, zeleni,
zimske gume, limuzina, alarm, zeder,
reg do 03/2012., extra, 9.500 KM. Tel.
062 111 100
Pasat karavan delfin1996. godište,
registrovan do 21. 07. 2012. god. Tel.
061 311 218
Passat 2006. god, 1.9 tdi, crna boja,
trend line oprema, prešao 175.000
km, očuvan, nove gume, servisna
knjižica, registrovan do 9/2012. Tel.
062 341 913
Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full
oprema, boja metaliksrebro, registro-
van do 20. 5. 2012. Tel. 033 644-590.
Pežo 206, benzin 1.4, 2002., ful
oprema, uvoz Njemačka, plaćena ca-
rina i PDV, cijena 6.700 KM, servisna
knjiga. Tel. 061 107 285
Pežo 206, nebo plavi, 1.1 benzin,
dec. 2002. g. reg. do 02. 2012. prešao
152.000 km, drugi vlasnik, servisna
knjiga, mali potrošač, tip top, SBK.
Tel. 061 467 124
Prodajem Alfa Romeo 147 1.6,
2001. god., full oprema, 8.900 KM.
Tel. 061 143 036
Prodajem Fiat bravo dizel, 2000
god., 4.500 KM. Tel. 062 255 987
Prodajem havarisanog Citroen
xsarapikaso 1.6benzin, 2007. godište,
prešao 29.000 km, cijena 3.500 KM.
Tel. 061 726 654
Prodajem Kadet kar. 88., registro-
van 5. 2012. Tel. 061 571 842.
Prodajem Maple C31, crveni, me-
talik, prva registracija2008., hitno, is-
pod realne cijene, klima, 3.500 KM.
Tel. 061 100 357.
Prodajem Renault Megan 1.6,
2000. god., ful oprema, reg. do aprila
2012. god. Tel. 062 690 900
Renault megan 1.6, 16V, 2004.
god. + galerija za krov, 9.000 KM.
Tel. 063 479 348
Renault megan 1.6, 2000. god., ful
oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel.
062 690 900
Reno 5, 1986. god., u voznom sta-
nju, registrovan do 27. 10. 2011., cije-
na 1.100 KM. Tel. 062 921 796.
Reno 5, 1986. god., u voznom sta-
nju, registrovan do 27. 10. 2011., cije-
na 1.100 KM. Tel. 062 921 796.
Renomegane 2007, 1,5 dci 2 vrata,
extra stanje registrovan, servisna
knjiga, klima, el. paket uvoz Francus-
ka, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784
Reno sedan, 2003., dizel, 1.5, ful
oprema, servisna, uvoz Njemačka,
plaćena carina i PDV, cijena 10.700
KM. Tel. 061 107 285
Reno skenik 99. godina, tek regis-
trovan, dizel, u dobromstanju, 7.100
KM. Tel. 061 255 806
Scenic, 1.4benz., 2000. god., 70KW,
130.000 km, registrovan do 06/2012.,
plavi, klima, el. staklo, zaključavanje,
8.300 KM. Tel. 062 441 170
Seat ibiza 1999. god. Ful oprema,
klima podizači, el. retrovizori, aerbago-
vi, itd., 1.4l, 16v, 74kw, nove gume zim-
ske, auto u top stanju. Tel. 061 278 115
Seat ibiza, 2003., benzin 1.2, ful
oprema, servisna, uvoz Njemačka,
plaćena carina i PDV, cijena 8.500
KM. Tel. 061 204 169
Seat toledo1998. godina, crveni, alu
felge, klima, 1.9 tdi, limuzina, alarm,
zimske gume 4, el. prozori, abs, eds, 2
airbag, 6.200 KM. Tel. 062 111 100
Seat toledo crni, prešao 67. hiljada,
2006. godište, prva registracija 2007.,
full oprema, sve osim kože, kupljen u
Sarajevu, cijena 17.500. Tel. 061 169 979
Škoda fabia, 2003., 1.2, kupljena u
ASA, prešla 110.000, plava, servisira-
na, klima, ABS, ESP, 7.500 KM. Tel.
062 521 844
Škoda felicija 1.3 B, 2000. godina,
reg. do 04/2012. Cijena 3.400 KM.
Tel. 062 348 159
VWBora 1.9 tdi, 66 kW, 1999. god.,
metalik zelena, klima, zeder, alarm, el.
sve, mp3, grijanje u sjed., redovno
održavana, 9.000 KM. Tel. 061 283 458
VWCaddy očuvan, vrlo povoljno,
godište 2000. Tel. 061 131 532
VW passat karavan, 1994., dizel, re-
gistriran i održavan. Tel. 061 200 717
Potražnja
Kupujem auto do 3.000 KM, neko
manje gradsko od vlasnika. Tel. 061
752 418
Kupujem golf dizel, može sa
oštećenom farbom. Tel. 033 417 320
Kupujem havarisana i ostala auta
za auto dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujemhavarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta, isplata odmah.
Tel. 061 507 984
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem kombi neregistrovan,
neispravan, niže vrijednosti, za maga-
cina. Tel. 061 504 877
Kupujem sve vrste vozila: strane
table, havarisana, neispravna. Tel.
061 820 000
Kupujem vozila manje vrijednos-
ti. Kraćekarakteristike o vozilus cije-
nom slati putem poruke (SBK). Tel.
062 588 266
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Uzimamhavarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kamioni
MB atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KMili zamjena. Tel. 061
784 790
Mercedes vito 108 cdi, god. 2000.,
teretni, uvezen, cijena 7.600 KM. Tel.
062 536 237
Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., te-
retni, cijena 5.600 KM. Tel. 062 536 237
Prodajem Isuzu kombi, putnički,
dizel, godište 1996. Tel. 062 359 999
Prodajem kamion hladnjaču, mo-
guća zamjena za kombi maxi volu-
men. Tel. 061 130 545
Prodajem Renault trafik kombi, 2002
god. putnički 8 sjedišta puno opreme. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 106 385
Renault kangoo1.5dci, god. 2003.,
teretni, plaćena carina i PDV, cijena
5.900 KM. Tel. 062 536 237
Motocikli
BMW R1100S 2004. g., vrlo povo-
ljno. Tel. 062 600 111
Prodaje se dječiji motor na gas po-
godan zauzrast od 3do 6god. Kupljen
u Peg Peregu u Mo. Cijena 150 KM.
Rondo Mostar. Tel. 036 331 677
Prodajem moped Puch 50 ccm sa
papirima, cijena 250 KM, Cazin. Tel.
061 777 644
Dijelovi i oprema
Auto ogledala zaretrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Dijelovi za auta Zastava 101, bal-
konska vrata i prozori, bojler, umi-
vaonik i šolja za WC. Tel. 061 530 314
Prikolica za 14-ku traktor 1.100
KM. Tel. 063 150 753
Prodajemčeličnu felgu sa Mishe-
lin gumom 205/55/16 za Peugot 407.
Tel. 061 269 186
Prodajem gume zimske semperit
175-65/14 i čelične felge za Pežo 206,
250 KM. Tel. 061 247 399
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajemskoro nove zimske gume
Sava eskimo 3. 185-55-R15. 2 komada
povoljno 140 KM. Tel. 061 827 893
Prodajem u kompletu polovne,
dobro očuvane dijelove za Mercedes
tip123- 240 TDkaravan. Desnapred-
nja i zadnja vrata, alternator, farovi
prednji (komplet) i hidraulični amor-
tizer zadnji. Tel. 061 144 718
Prodajem za Kia sportage 4 alumu-
nijske felge, alternator i anlaser i proda-
jem dijelovekaroserije, vratai poklopac
motora. Prodajem i prednje amortizere
sa oprugama. Tel. 061 254 038
Za Reno 5prodajem prednja desna
vrata. Tel. 033 457 259
Stanovi
Izdavanje
Izdajem dvokrevetnu namješte-
nu sobu zaposlenim muškarcima,
lokacija Grbavica kod stadiona
Želje. Mob. 062 994 704.
12822-1Ndž
Alipašino kod “Toplane”, dvos.
prazan stan56 m2, balkon, centralno,
280 KM. Tel. 061 522 190.
Apartman 50 m2, u blizini novog
Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061
242 261.
Apartman izdajem 50 m2, u blizini
novogAvaza, cijenapo dogovoru. Tel.
061 242 261.
Bjelave, izdajem pos. prostor 80
m2, pogodno za sve namjene. Tel. 062
747 725.
Blažuj, izdajem prazan jednos.
stan (familijarni), sa 1 ili 2 djece kod
Petrol benz. pumpe. Tel. 033 621-290.
Dva namještena i jedan prazan
stan izdajem. Tel. 033 458 903, 062
148 909
Dva namještena i jedan prazanstan
izdajem. Tel. 033 458 903, 062 148 909
Dva namještena stana izdajem.
Tel. 033 458-903, 062 148 909
Dvijeprostorije upriv. kući, prize-
mlje, pogodno za kanc., ima i skla-
dište 6x6, visina 3 m. Tel. 033 219-530.
Dvos. namješten stan sa garažom,
centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033
667-008, 062 972 326.
Dvos. namješten stan sa grija-
njem, pos. ulaz, S. Zajke. Tel. 061 149
442, 061 233 948.
Dvos. namješten stan studentima
na Vratniku. Tel. 033/232-477.
Dvos. namješten stan, sve odvoje-
no, bez auta, centr. grijanje-drva. Tel.
647-362.
Dvos. prazan stan Trebinjska-B.
Potok (blizu džamije) izdajem. Tel.
061 306 778 i 649 556
Dvos. prazan stan Trebinjska-B.
Potok (blizu džamije) izdajem. Tel.
061 306 778 i 649 556
Dvos. stan blizu trolejb. stanice na
Aneksu. Tel. 061 254 038.
Dvos. stan izdajem kod Muzičke
škole, zgrada, 600 KM. Tel. 061 14 27 04.
Dvos. stan iznad GRAS-a za 2 stu-
dentice, zvati iza 17 h. Tel. 033
801-408.
Dvos. stan na Grbavici, etaž. plin.
grijanje. Tel. 062 458 113.
Dvos. stan sa centr. grijanjem,
opremljen, pos. ulaz. Tel. 061 483 035,
033/971-689.
Garsonjera zapos. muškarcu ili
studentu nepušaču. Tel. 061 398 380.
Garsonjeru iznajmljujem na Do-
brinji, top namještena. Tel. 061 826
692
Garsonjeru iznajmljujem na Do-
brinji, top namještena. Tel. 061 826
692
Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel.
061 304 213
Izdaje se namješten stan studenti-
cama. Tel. 033 203-887.
Izdajem2-soban stan na A. Polju,
ul. Ante Bobića, XIII sprat, nam-
ješten, 280 KM+ režije. Tel. 061 269
835
Izdajem dvos. namješten stan,
Kvadrant-Č. Vila. Tel. 061 347 539.
Izdajem dvosoban namješten stan
u privatnoj kući u blizini Grasa. Cen-
tralno grijanje, kablovska, parking.
Tel. 033 454 889
Izdajem dvosoban namješten stan
za 2 studenta na Bistriku kod škole.
Zvati iza 16 h. Tel. 033 537 572
Izdajem dvosoban stan sa grija-
njem, posebanulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem garsonjeru namještenu
brač. paru bez djece, priv. kuća, sve po-
sebno, K. Demirovića 42 kodSuda BiH,
Aneks. Tel. 033 616-136, N. Grad.
Izdajem isključivo vjernicima
dvos. polunamješten stan priv. kuće,
ulazposeban, cijena100KM. Tel. 061
206 345.
Izdajem jednos. namješten stan,
priv. kuća Vitkovac, B. Potok. Tel.
033 463-751, 062 328 123.
Izdajem jednos. stan u kući, pos.
ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991, 033
226 193
Izdajem jednos. stan u kući, pos.
ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991,
033/226 193
Izdajem jednosoban lijepo nam-
ješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajemjednosoban stan u novoj
zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihri-
vode. Tel. 033/534-086.
Izdajemjednosoban stan u novoj
zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihri-
vode. Tel. 033/534-086.
Izdajem jednosobanstan uprivat-
noj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem manji namješten dvoso-
ban stan dvjema studenticama, ul.
Vrazova, Centar. Tel. 061866 042, 033
668 523
Izdajem namješeten jednosoban
stanu privatnoj kući studenticama ili
mladom bračnom paru. Tel. 532 100
Izdajem namješten jednosoban
stan u privatnoj kući. Tel. 062 560
784, 033 219 870.
Izdajem namješten stan na Grba-
vici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namještenu garsonjeru
studenticama, privatna kuća na Grba-
vici. Tel. 063 459 893
Izdajem namještenu garsonjeru u
priv. kući na Mejtašu, sve posebno.
Tel. 061 216 911
Izdajem renoviran dvos. stan za 2
studentice, blizu Otoke. Tel. 061 338
085.
Izdajem sobu studentima na
Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066
850 854
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat kuće Ilidža, stranci-
ma, zaposlenim osobama, komplet
namješten. Tel. 033 637 494, 061 257
567
Izdajem sprat kuće, Reljevo, cije-
na 150 Km, mogućnost korištenja
voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240
Izdajem stan centar, dvosoban, li-
jepo namješten, stamb. zgrada, 450
KM. Tel. 066 751 360.
Izdajem stan, Saraj Polje, troso-
ban, potpuno namješten stan na duži
period. Tel. 062 943 493
Iznajmljujem 4-soban stan A. Po-
lje, B faza, 8 sp., opremljen, 500 KM.
Tel. 033 768-016.
Iznajmljujem stan na Višnjiku.
Tel. 061 224 174
Jednokrev. soba studentu
(mušk.), blizu Med. i Građ. fakulteta,
nas. NovaBrka. Tel. 033443-282i 062
147 525.
Jednos. namješten stan studentu,
Koš. Brdo. Tel. 061 145 686.
Jednos. stan namješten ženskim
osobama ili mladi bračni par, S. Beh-
mena. Tel. 033 464 772, 061 566 878
Jednos. stan namješten ženskim
osobama ili mladi bračni par, S. Beh-
mena. Tel. 033 464 772, 061 566 878
Jednos. stan polunamješten, ima i
garažu, u vlastitoj kući, zaposlenom
paru bez djece. Tel. 033 219-530.
Kod Med. fakulteta jednos. stan
350 KM. Tel. 063 284 727.
Krevet u dvokrev. sobi, studentu,
upotreba kuhinje, Bjelave. Tel. 061
802 958.
Kuća 100 m2 sa baštom, PVC sto-
larija, namješteno, Binježevo. Tel.
033 511-963.
Kuću izdajem 100 m2, PVC-sto-
lar., namješteno, bašta u Binježevu.
Tel. 033 511 963
Kuću izdajem 100 m2, PVC-sto-
lar., namješteno, bašta u Binježevu.
Tel. 033 511 963
Kuću izdajem na dva sprata, fino
opremljena sa garažomi pos. prosto-
rom, 170 m2, centar. Tel. 061 145 853.
Manja kuća polunamještena u Ra-
kovici, struja, voda za stanovanje ili
vikend. Tel. 062 809 738.
Muškarcu namještenu garsonje-
ru, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel.
485-934.
Na Koš. brdu stan dvos. nenam-
ješten. Tel. 061 161 060.
Namješten dvos. stan izdajem,
Bistrik - Medresa. Tel. 061 108 770
Namješten dvos. stan na Otoci,
Žrtava fašizma. Tel. 062 234 344.
Namješten dvos. stan sve odvoje-
no, grijanje drva, osobama bez auta.
Tel. 647 362
Namješten dvos. stan sve odvoje-
no, grijanje drva, osobama bez auta.
Tel. 647 362
Namješten jednos. stan studenti-
ma, Pofalići, pos. ulaz, 200 KM. Tel.
062 116 522.
Namješten jednos. stan u priv.
kući na Baščaršiji. Tel. 061 578 881.
Namješten jednos. stan za dvije
studentice, stamb. zgrada. Tel. 062
689 174.
Namješten stan tudentima na Po-
falićima, kod hotela “Palas”. Tel. 061
263 824.
Namještena garsonjera zapos.
samcu c. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033
485-934.
Namještena soba, centr. grijanje,
kuhinja, kupatilo, izdajem. Tel.
521-618, 061 529 838.
Namještenu sobu u Pofalićima, ci-
jena 100 KM. Tel. 033 660-176.
Povoljno izdajemdvosoban nenam-
ješten stan na Ilidži. Tel. 061 852 099
Povoljno izdajemsobustudentici,
strogi centar grada, grijanje, upotreba
kuhinje. Tel. 033 201 477
Povoljno izdajemsobustudentici,
strogi centar grada, grijanje, upotreba
kuhinje. Tel. 033 201 477
Prodajemstan 69 m2, ul. Grada Kal-
garija, Dobrinja 3. Tel. 033 460 064
Renoviran dvos. stan za 2 studen-
tice, Alipašin Most. Tel. 033 801-408.
S. Kolonija izdajem dva namješte-
na stana. Tel. 062 294 556, 033 514.
S. Kolonija, izdajemdvarenovira-
na i opremljena stana. Tel. 062 294
556, 033 514-565.
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati
i tokom vikenda, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
53 Dnevni avaz nedjelja 13. novembar/studeni 2011.
Smještaj u Sarajevu apatmani i sobe,
potrebno rezervisati. Tel. 062 324 716.
Soba namještena, centr. grijanje,
kuhinja, kupatilo, ženskim osobama.
Tel. 521-618, 061 529 838.
Soba studentima, upotreba kuhi-
nje, centralno, internet, kablovska.
Tel. 062 815 725.
Sobu izdajemblizumed. i građevin-
skog fakulteta. Tel. 033 205 396
Sobu izdajem blizu med. i
građevinskog fakulteta. Tel. 033 205
396
Sobu izdajem pos. ulaz, Stup, blizu
tramvajske i autob. stanice. Tel. 066
130 718.
Sobu studentici strogi centar kod
Vlade Federacije, odlični uslovi. Tel.
033 222-615.
Stan dvoipos. kod Med. fakulteta
izdajem. Tel. 062 505 050.
Stan dvos. u Zabrđu, ul. A. Ima-
movića. Tel. 065 684 987.
Stan dvosoban, vrlo lijepo i mo-
derno namješten u zgradi u Centru iz-
dajem. Tel. 062 621 622.
Stan izdajem 70 m2, namješten,
garsonjera 30 m2 namješteno,
TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062
226 665
Stan izdajem 70 m2, namješten,
garsonjera 30 m2 namješteno,
TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062
226 665
Stan izdajem kod Vojne bolnice,
Koševo, namješten, studenticama.
Tel. 033 637-494, 061 257 567.
Stantrosoban uPruščakovoj i tros.
M. Trg-Ciglane. Tel. 061 019 236.
U centru izdajem namješten stan.
Tel. 061 156 170.
U centru, dvos. stan namješten,
bez djece. Tel. 061 156 170.
Vrbanja, dvos. stan nenamješten u
novogradnji, centr. grijanje,l lift, tel.,
plakari, interfon. Tel. 062 757 808.
Za dva studenta u ul. Hamdije
Pozderca kod Bosmala garsonjeru iz-
dajem. Tel. 066 659 872
Zaposlenoj samici namješten jed-
nos. stan na duži period. Tel. 061 353
584.
Prodaja
A. Polje, A faza, ul. Trg solidarnos-
ti, 10 sp., sunča, dobar raspored, 70
m2, 1.550 KM/m2. Tel. 033 768 016
Aerodrom. naselje 1 sp., 35
m2+garaža 12 m2, 65.000 KM. Tel.
033 768-016.
Aerodromsko naselje, Akifa Šere-
meta. Prodajem dvoetažni stan, 85
m2, kvadrat 1.200KM, papiri uredni.
Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347
861
Al. Polje B faza, ul. N. Smailagića
10 sp., 56 m2, 85.000 KM. Tel. 033
768-016.
Al. Polje, N. Smailagića troipos.
stan 77 m2, povoljno, vl. 1/1, hitno.
Tel. 061 139 592.
Al. Polje, ul. Bajrama Zenunija, 13
sp., sunčan, 56 m2, 1.400 KM/m2.
Tel. 033 768-016.
Baščaršija, stan od 50 m kvadrat-
nihu privatnoj kući, 50 mkvadratnih
dvorišta i 10 mkvadratnih podruma -
prodajem. 061 260 598
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Breka, prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592.
Centar 101 m2, potrebno renovi-
ranje, idealan za poslovnu namjenu,
odlična lokacija. Tel. 061 325 840.
Centar, 106 m2, ul. Alipašina, 3
sp., renoviran, 300.000 KM. Tel. 033
768 016
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjamza manji, po-
trebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Centar, I sp., 131 m2, ul. Čekaluša,
potrebnorenoviranje, odlična lokaci-
ja. Tel. 061 325 840.
Centar, Mejtaš, 49 m2, dvosoban,
cijena 105.000 KM. Tel. 061 325 840.
Č. Vila,dvos. stan54 m2, I sp., ima
balkon. Tel. 061 558 932.
Četverosoban stan 103 m2, 2 bal-
kona, Dobrinja II, Sarajevo, cijena
160.000 KM. Tel. 061 199 021
D. Malta, E. Šehovića, dvoipos.
stan 70 m2, sprat 7, vl. 1/1, hitno. Tel.
061 139 592.
Dobrinja C-5, prodajem stan 100
m2, I sprat, etažno grijanje. Tel. 033
472 142
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjomrađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Dvos. stan 56 m2, vis. prizemlje,
Grbavica, pos. ulaz za invalide. Tel.
062 840 163
Dvos. stan 67 m2, prizemlje, ul. A.
Jabučice, 85.000 KM. Tel. 033
534-992.
Dvos. stan na Grbavici, I sp,
etažno plin. grijanje, protuprovalna
vrata. Tel. 062 958 113.
Garsonjera 39 m2, adaptirana na
Č. Vili, povoljno. Tel. 066 854 161.
Hrasnica - jednosoban sa balko-
nom na II spratu, dobro stanje, 42.000
KM. Tel. 061 510 964
Hrasno, 56 m2, dvosoban, 2balkona,
cijena 105.000 KM. Tel. 061 325 840.
Hrasno, A Šaćirbegović, dvos.
stan 50 m2, sprat 9, hitno, vl. 1/1. Tel.
061 139 592.
Hrasno, VIII sp., 77 m2, trosoban,
2 balkona, odlična lokacija, cijena
150.000 KM. Tel. 061 325 840.
Ilidža- Otes, prodajem stan45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Ilidža, ul. Garska, 3 sp. jednoipos.
stan prodajem 42 m2, cijena 50.000
KM. Tel. 033 768 016
Ilidža-Otes (kod Petrol pumpe)
stan 57 m2, dvosoban, extra i useljiv,
79.000 KM. Tel. 061 358 308.
Jednos. stan 32 m2, ul. J. Vrancaša,
Centar. Tel. 066 783 856.
Jednosoban stan na Otoci 39
m2+balkon 4 m2, saniran, škola 50
m, obdanište 100 m. Tel. 523-247.
Kvadrant N. Sarajevo stan dvoso-
ban prodaja ili dugoročni najam. Tel.
062 184 126
Na M. Dvoru prodajem lux. stan
80 m2, komplet opremljen. Tel. 061
177 711.
Na Trgu heroja prodajemstan 59
m2, 3 sp., adapt. Tel. 061 177 711.
Nov stan 65 m2, priz. sa baštom,
veoma povoljno, stan 68 m2, priz.
Čekaluša. Tel. 061 019 236.
Novogradnja Stup “Tibra 2” sta-
novi sa klimomkoji suuponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povo-
ljna cijena. Tel. 061 504 425
Otoka, Žrtava fašizma, dvos. 49
m2, sprat 11, dva balkona, vl. 1/1, hit-
no. Tel. 061 139 592.
Prodajem 2,5-sobanstan na Ilidži,
70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan.
Tel. 066 280 580
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade ublizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajemdvos. stan 61 m2, II sp,
centar, kod Druge gimnazije, cijena
po dogovoru. Tel. 062 355 866
Prodajemdvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan 58 m2,
Al. Polje, Afaza, kodRTVdoma. Tel.
065 484 734
Prodajem garsonjeru 27 m2, Ali-
pašino, Geteova, kod “Binga”, 3 sp, re-
novirana, gusani radijatori, p. vrata.
Tel. 061 507 960.
Prodajem stan 69 m2, ul. Grada
Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033
460-064.
Prodajemstan 92 m2, M.Bosmal, no-
vogradnja, ekstra lux. Tel. 062 840 163.
Prodajem stan 94 m2, 3 sp., ul. A.
Šantića, stan78 m2, 2 sp., ul. R. Štetića,
stan 94 m2/pr., Breka. Tel. 061 019 236.
Prodajemstan Alipašino Polje, A fa-
za, TMP, 70 m2, I sprat. Tel. 033 544 722
Prodajemstan na Otoci 56 m2, II
sprat, Brčanska br. 5. Tel. 061 140 483
Prodajemstan uHrasnom, dvoso-
ban, adaptiran, extra lokacija, povolj-
no. Tel. 061 724 597
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel.
062 993 253
Renoviranstan 78 m2, 4-soban, ul.
Trg međunarodnog prijateljstva, Al.
Polje, A faza. Tel. 033 768 016
Stan 110m2uVogošći, prodajemili
mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 019 236.
Stan48 m2, 86.000 KM, lift, Vsp.,
Dž. Bijedića. Tel. 033 624 655.
Stan50 m2, 95.000 KM, V sp., lift,
ul. Dž. Bijedića. Tel. 033 624-655.
Stan 52 m2, kod OHR-a, novogra-
dnja. Tel. 061 019 236.
Stan 55m2, 1sp.+garaža, Koš. Brdo,
stan83 m2, 4 sp.+garaža, Koš. Brdo, stan
31 m2, 1 sp., Višnjik. Tel. 061 019 236.
Stan 56 m2, dobar, jeftino na Al.
Polju, cijena po dogovoru. Tel. 033
546-175, 062 436 410.
Stan 57m2, 3 sp., M. Dvor, stan 59
m2, 1 sp. Mejtaš. Tel. 061 019 236.
Stan 70 m2, ul. N. Smailagića, Al.
Polje. Tel. 033/460-064.
Stan84m2, ul. V. Perića, M. Dvor,
centar. Tel. 066 783 856.
Stan 92 m2, 3 sp., Dž. Bijedića,
stan 53 m2, 2 sp., Dž. Bijedića. Tel.
061 019 236.
Stan A. Polje, Bfaza, dvosoban56m2,
13 sp., 78.000 KM. Tel. 033 768-016.
Stanlijep, odlična lokacija uN. Sa-
rajevu, dvosoban, kvalitetna, novija
prijeratna gradnja ili dugoročna ren-
ta. Tel. 062 184 126.
Stanu Hrasnom60 m2, dvosoban,
adapt., extra lokacija, povoljno. Tel.
061 724 597.
Stanu Hrasnom, dvosoban, adap-
tiran, extra lokacija, povoljno, 60 m2.
Tel. 061 724 597.
Stanovi: Mejtaš 45 m2, Velešići 66
m2 2.000 KM/m2, M. Dvor 85 m2,
2.500 KM/m2 i 56 m2, 3.000 KM/m2.
Tel. 061 925 649
Tros. stan78 m2, ucentruVogošće,
1.550 KM/m2. Tel. 062 99 32 53.
Potražnja
Agenciji potrebanveći broj stano-
va za prodaju i iznajmljivanje. Tel.
033 768-016.
Agenciji potrebni stanovi za iznaj-
mljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649.
Agenciji potrebno više praznih i
namještenih stasnova za iznajmljiva-
nje. Tel. 062 200 777, 033/203-127.
Agenciji potrebno više stanova u
zgradi. Opremljenih ili praznih za iz-
najmljivanje i prodaju. Za poznate
klijente. Tel. 061 031 330
Ovlaštenoj agenciji Palma potre-
ban stan u centru na godinu stranki-
nju. Tel. 061 142 704
Potrebanmanji finonamješten stan
u zgradi za najamza zaposlenu ženu na
18 mjeseci (agencija). Tel. 061 522 190
Potreban manji stan u zgradi, fino
opremljen, za stranca na jednu godi-
nu (agencija). Tel. 062 677 488
Potrebni stanovi za izdavanje i
prodaju poznatim klijentima. Tel.
061 269 835
Potrebno više stanova u zgradi za
prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306,
033 203-127.
Zemlju u Tarčinu kupujem. Tel.
061 154 540.
Zamjena
Mijenjamjednosoban stan 39 m2
u Vogošći, S. Kulenovića za isti na
Ilidži. Tel. 061 762 227
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam noviju, modernu kuću
(vilu) u centru Banja Luke za kuću u
Sarajevu. Tel. 033 534-086.
Mijenjamstambeno poslovni ob-
jekat za stando 40 m2 uz doplatu - Ili-
jaš. Tel. 061 552 547
Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji
2, za slicanu Staromgraduili Centru.
Tel. 061 106 849
Stan u Sarajevu, K. Brdo 38 m2,
mijenjam ili prodajem, zamjena od
Ilidže do Hadžića uz dogovor. Tel.
062 110 722
Trosoban stan za dva manja, pisaća
mašina, značke sve povoljno. Tel. 622 788
UBratuncu mijenjam8 dun. zemlje
za odgovarajuće u KS. Tel. 033 699 153
Useljivu kuću iznad Hrida vrlo
povoljno sa 2 stana. Tel. 062 150 856
Garaže
Izdajem garažu na Breci kod OMV
pumpe. Tel. 061 236 719
Izdajem garažu pored Vranicinih
nebodera. Tel. 061 700 272
Izdajem garažu u Hrasnom Saraje-
vo. Tel. 061 922 569
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Izdajem garažu uSarajevu, Breka!
Tel. 061 774 920
Izdajem garažu u stambenoj zgra-
di kvadrant Otoka. Tel. 062 226 898
Prodajem garaže naCiglanama iza
Robota. Tel. 066 772 002
Kuće
B. Potok, ul. a. Buće, kuća extra lo-
kacija p+2 sp., nedovršena sa 800 m2
zemlje, 254.000 KM. Tel. 033 768 016
Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483
m kvadratna stambenog prostora i 676
m kvadratnih okućnice. 065 877 065.
Kuća Hrasno iznad pekare AS sa
370 m2 zemlje, p+s+p+2 garaže,
250.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća Ilidža-Lužansko polje,
p+s+p sa 778 m2 zemlje kod “Vrtova
riverine”199.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća Ilidža-Osjek ul. Osik
p+s+garaža sa 532 m2, zemlje,
155.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća na Jablaničkom jezeru na 2
etaže. Tel. 061 177 711.
Kuća na Stupu, ul. Pijačna,
p+s+p sa 465 m2, zemlje i sa stvari-
ma, 199.000 EUR-a. Tel. 033 768 016
Kuća sa baštomna Vratniku. Tel.
536 239
Kuća uBusovači-Skradno, novija,
čvrsta gradnja, ima sve komunalije.
Tel. 061 154 540
Kuća u centru Makarske, Kala Lar-
ga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
Kuća veća, novija gradnja, Vraca,
A. Smajlovića. Tel. 061 160 068
Kuću prodajem kod Željinog stadio-
na, veoma luksuzna. Tel. 061 019 236.
Kuću prodajem sa okućnicom na
Bistriku. Tel. 456 635
Na Dobrinji kuća ul. H. Šabanija,
p+s+psa 620m2zemlje, 300.000KM
ili sa400m2, zemlje250.000KM. Tel.
033 768 016
Nedovršena kuća na ulazu u Os-
jek-Ilidža sa svimpapirima. Tel. 062
225 012
Povoljno prodajemkamenu kuću
u Pelješcu (Sreser), površina 110 m2.
Tel. 033 812-434.
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270m2, tri posebne etaže, dvi-
je garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodajem bos. kuću u S. Gradu,
naselje Širokača sa 400 m2 zemljišta.
Tel. 061 488 211.
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću 200 m2, luksuzna
gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno
Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247
Prodajem kuću i okućnicu ukup-
no 200 m2, iznad Skenderije, ul. Sto-
lačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajemkuću Ilidža Pejton pri-
zemlje, 2 sprata sa garažom i poslov-
nim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajem kuću Kovači - Halil-
bašića 11, S. Grad, Sarajevo. Tel. 061
622 000
Prodajem kuću na Baščar-
šiji-Sagdžije, sa urednim papirima.
Tel. 061 177 711.
Prodajem kućuna Boračkomjezeru
sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292
Prodajemkuću naPoljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u Blagovcu sa
okućnicom i garažom. Tel. 066 727 979
Prodajem kuću u Busovači, dvije
etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061
479 616
Prodajem kuću u centru Sarajeva
sa klimom i grijanjem. Može i zamje-
na za periferiju uz nadoplatu. Cijena
po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem kuću, dva sprata, plin-
sko grijanje, sa podrumom i garažom.
Tel. 061 491 463
Prodajem kuću, dva sprata, plin-
sko grijanje, sa podrumom i garažom.
Tel. 061 491 463
Prodajem kuću-stan u nizu u S. Ko-
loniji, Francuske revolucije, Ilidža, 150
m2, 1.000 KM po m2. Tel. 063 217 002
Prodajem nedovršen vikend obje-
kat na Jablaničkom jezeru sa dozvo-
lom i priključcima. Tel. 061 102 911
Prodajem novu manju kuću na
Mihrivodama, 1/1, sve komunalije.
Tel. 033/534-086.
Rakovica, prodajemvikend. na sprat,
novogradnja,80m2,dva dun.zemljeubli-
zini džamije i škole. Tel. 062 008 231.
Sarajevo, Miševići, prodajem novo-
sagrađenu kuću 10x12 nasprat, na parce-
li 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059
Stara bos. kuća sa baštomi avlijom,
ul. Firduzbegova. Tel. 062 878 697.
Stari Grad - Kovači, kuća sa pos-
lovnim prostorom, u blizini obda-
nište i škola. Tel. 061 176 059
Vikendice i nedovršene kuće
Hadžići, Ušivak sa 865 m2, zemlje,
65.000 KM. Tel. 033 768 016
Vodenicu potočaru prodajem.
Tel. 061 154 540
Vogošća, kuća dupleks: jedno-
soban stan, garsonjera, garaža, os-
tava, terasa 6x5,5, mogućnost
proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel.
436 322
Zemljišta
Četiri dun. zemlje i dev. kuću,
struja, voda, sve ima. Cijena po dogo-
voru. Tel. 033 471 008
Malešići Donji prodajemdva du-
luma placa podvoćem, put, struja, vo-
da. Tel. 061 217 897
Opština Trnovo - Federacija, pro-
dajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje teče 100 m čista rijeka, sve za-
građeno žicom, od glavne ceste koja ide
za Trnovoudaljeno 2 km, sve 1/1. Cije-
na po dogovoru. Tel. 061 686 095
Poljine, prodajem zemlju za vi-
kendice8+2 duluma, put, voda, stru-
ja, povoljno. Tel. 066 669 696
Prodajemimanje naKobiljači kod
Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820
9768, +352 691 84 6930
Prodajem plac na Crnogorskom
primorju (Đenović kod H. Novog).
Tel. 00387 33 638 125
Prodajem plac za gradnju 300 m2
sa građ. dokumentacijom, sve 1/1.
Tel. 065 328 017
Prodajem zemljište uzasfatni put na
Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254
Prodajem zemlju1.500m cijena10
e po mu Dračevicama blizu Blagaja i
Mostara. Tel. 063 865 853
Šuma 9 dun., Skradno-Busovača.
Tel. 061 154 540
Šume 2,5 dun., put, voda, struja, po-
tok, Skradno-Busovača. Tel. 061 154 540
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Zemlja u Rakovici kod novog re-
zervoara za vodu, 1.200 m2 za viken-
dicu-kuću. Tel. 061 525 195
Zemlje 840 m2, N. Sarajevo, ul. Pa-
romlinska sa projektom za objekat 340
m2, p+8 - 660.000 KM. Tel. 033 768 016
Zemljište 1.300 m2, kod student-
skih domova Nedžarići, izgradnja ob-
jekta p+2+1 garaže, 550.000 KM.
Tel. 033 768 016
Poslovni prostori
Aerodromsko naseljeizdajem pos.
prostor 40 m2, za agencije, predstav-
ništva, kancelarije, sa papirima 1/1.
Tel. 061 857 012
Ciglane, ul. H. Kulenovića proda-
jemlux. pos. prostor 206 m2. Tel. 061
177 711.
Izdajese pos. prostor 13 m2, V. Po-
lje, Hasana Sučeske 1. Tel. 062
316-268, 033 417 385
Izdajese pos. prostor 13 m2, V. Po-
lje, Hasana Sućeske 1. Tel. 062 316
268, 033 417 385
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od130 kvadrata na Stu-
pu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492
Izdajem frizerski salon u Buća po-
toku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajemna Aneksu povoljno pos-
lovni prostorod40 m2koji jepogodan
za više namjena. Tel. 061 135 449
Izdajem pos. prostor 100 m2, par-
no grijanje, Hrasno. Tel. 033 663 101,
066 150 273
Izdajempos. prostor 25 m2 za sve
namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534
Izdajem pos. prostor 80 m2. Tel.
061 265 588, 033 235 117
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u No-
vom GraduSarajevo. Prilaz direktno sa
glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Ustu-
pam ugovor. Tel. 061 171 399
Izdajem poslovni prostor 80 m2 -
350 KM, pogodan za sve namjene.
Tel. 062 747 725
Izdajem poslovni prostor na Mos-
tarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostorod 40m2
na duži period. Tel. 061 398 436
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslov-
nog objekta površine 1.000M2, na 17.
kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249
Pos. prostor 100 m2, parno grijanje,
Hasno. Tel. 033 663 101, 066 150 273
Pos. prostor 100 m2, parno grijanje,
Hasno. Tel. 033 663 101, 066 150 273
Pos. prostor 40 m2, na Ilidži u Pej-
tonu, povoljno zaskladište, jer jepros-
tor bezbjedan, a može i dr. namjene.
Tel. 033 622 064, 062 156 840
Pos. prostor izdajemizmeđu Ava-
za i Stupa, pored tramv. pruge, za sve.
Tel. 061 253 347
Poslovni prostor na Č. Vili. Tel.
033 442 634
Prodajem poslovni prostor u Vo-
gošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061
149 183
UFerhadiji i Č. Vili izdajem pos.
prostore. Tel. 033 668 096
U Zabrđu izdajem pos. prostor 80
m2, ul. A. Imamovića. Tel. 065 684 987
Apartman izdajem na Bjelašnici.
Tel. 062 320 648
Apartman naBjelašnici,52m2, 15mod
hotel “Maršal”. Spavaćasoba, kupatilo,ho-
dnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa
direktnim pogledom na stazu. Privatni
parking. Cijena 170.000. Tel. 062 504 855
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablov-
ska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Hrasno, sobe za noćenje i kraći bo-
ravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartmanna Vlašiću, bli-
zu starta žičare. Tel. 061 210 650
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do 25
KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665
Prenočište na Baščaršiji, soba sa
TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel.
061 192 073
Prodajemapartman naBjelašnici 41
m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932
Mašine
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, prese... Montaža,
garancija. Tel. 061 131 525, 065 595
334
Prodajem mašine za stolariju ger
mašina, ručni frezer, šlajfaricu ručnu,
malu brentu. Povoljno! Tel. 061 559
334
Prodajem viljuškar marke Hyster,
5t, duge vile. U ekstra stanju. Može i
kompenzacija. Povoljno. Tel. 061 163
894
Ostalo
Povoljno prodajem polovne PVC
balkonske prozore 95x140 i vrata
80x230, dobro očuvani sa aluminijum-
skim žaluzinama. Tel. 062 439 583
Prodajese građ. materijal sakuće u
odličnom stanju crijep, građa, stolari-
ja, metalna kapija, ograda i dr. Rako-
vica, Šamin gaj 36. Tel. 063 725 456
Prodajem nova ulazna blindirana
vrata sa štokom. Tel. 033 219 808, 062
417 684
Prodajemnova ulazna drvena vra-
ta sa štokom. Tel. 033 219 808
Prodajem polovnadrvena balkon-
ska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033
534 087, 062 682 690
Prodajem punu ciglu formata
25x12 cm. Tel. 066 711 208
Kompjuteri
Pentium4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb
hdd + lcd 240kmurgentno. Tel. 062
062 874
Prodajem dva printera, marke HP
laserski i ink jet, vrlo povoljno. Tel.
061 908 900
Prodajem laptop DELL 2.4 dual
core procesor, 4GB RAM-a, 120 Gb
diska, 500 KM. Tel. 061 293 125
Prodajem Pentium 3, windows
200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261,
664KB RAM. Monitor 15 inc, 100
KM. Tel. 061 788 076
Računar Dual Core Pentium, 2GB
RAM DDR2, 80GB HDD, DVD,
VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, ga-
rancija, 300 KM. Tel. 062 267 695
Telefoni
Kupujem polovnei neispravne mo-
bitele. Tel. 061 237 448, 062 134 551
Prodajem mobitel Nokia N95,
8GB, očuvan, nova baterija. Cijena
140 KM fiksno. Tel. 061 908 900
ProdajemSamsung u800100 KM,
Motorola z3 60 KM, htc legend 340
KM, Nokia 6610i 30 KM, svi tel su u
extra stanju. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Nje-
mačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856
038
54 Nedjelja 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na film)
prodajem sa dva objektiva AF 28-80
(0.38m/1.3ft macro),AF 75-300(1.5m/4.9ft
macro)i torbicu original, nemablica. Cije-
na fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x op-
tički zumnov ukutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 177 944
Prodaja TV Samsung 61cm, 150
KM. Tel. 061 262 516
ProdajemSamsung TV, ekran 51
cm, kaonov, garancija15dana. Cijena
80 KM. Tel. 066 676 091
ProdajemSony pl 2, 2 džojstika, 5
igrica, tanka konzola. Tel. 061 157 571
Namještaj
Prodajemkomodu za TVcrna, ma-
sivna sa staklenim vratima, krevet sa
madracom boja drveta. Tel. 061 419 213
Prodajem komplet namještaja za
dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i
stol sa policama, sve u kompletu.
Očuvanosa kvalitetnomizradom. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 033 114
Prodajemkrevetić novnekorišten za
bebe, puno drvo, dođe i nov modrac u
njemu, cijena 80 KM. Tel. 062 960 839
Prodajem neotpakovanu kuhi-
nju sa uglom i ulazna drvena vrata
nova, cijena po dogovoru! Tel. 061
689 140
Prodajem odličan francuski ležaj,
trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 062 992 312
Bijela tehnika
Prodaja veš mašina Gorenje 300
KM, mašinazasuđe Elin180KM, mi-
krovalna 80 KM, tlakomjer digital 40
KM. Tel. 061 262 516
Prodajem frižider staklena vrata
300 KM. Veš mašine, šporete (stru-
ja,plin) 150 KM. Dostava besplatna.
Tel. 033 533 631
Prodajem frižidere i zamrzivač sa
garancijom. Tel. 061 156 309
Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Proda-
jai ugradnjasa dvijevodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Plinska peć od 11 kw, kuhinjski
bojler 5 litara, motori za škinju i veš
mašinu. Tel. 061 530 314
Plinska peć Thermosole 2.98, 250
KM. Tel. 061 500 354
Prodajai ugradnjaharmonika vra-
ta jednokrilna i dvokrilna sa dvije vo-
dilice. Tel. 061 512 294
Prodajem dvije norveške peći Jo-
tul u extra stanju. Cijena po komadu
350 KM. Tel. 062 474 657
Prodajem peć za centralno grijanje
21 kw, Buderus sa plamenikom na lož
ulje. Peć može i na plin. Tel. 063 352
400
ProdajemTA peć AEG 3kw cijena
150 KM, bojler plinski Vaillant 28kw
dimnjačni cijena 1.700 KM. Tel. 063
369 652
Prodajem termo peći trojka i peti-
ca. Tel. 033 695 270
Kućni ljubimci
Izgubljen pas doberman na po-
dručju Sarajeva, Ilidža. Nalazaču sli-
jedi vrijedna nagrada. Tel. 061 804
413
Poklanjam mače, rasno, ozbiljnoj
osobi. Tel. 062 105 155
Prodajem9 mjeseci starog haskija,
mužjak sa plavim očima i papirima.
Tel. 061 915 915
Prodajem extra štenad pit bull od
dobrih roditelja, prodajem ženku bul-
lmastiff sa papirima 2godine. Tel. 062
952 950
Prodajem patke mandarinke i ka-
rolinke 120 KM. Paunove 2 godine
stare 100 KM. Tel. 065 849 424
Prodajem Posavskog goniča
oštenjen 25. 06. 2008. od odličnih ro-
ditelja. Papiri uredni, odličan krmar
na tragu i odličnim ocijenjen (Dejvi).
Tel. 061 784 815
Prodajem ženku njemačkog
ovčara sa papirima, stara 4 mjeseca.
Tel. 061 032 324
Ostalo
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg
hranjene domaćom hranom. Tel. 065
944 365, 057 350 955
Prodajem mlade pijetlove, kolum-
bija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457
Prodajem odličan inkubator za
izleganje sve vrste peradi 150 KM,
70 jaja kapacitet, jednostavan za
upotrebu, garancija stalna. Tel. 061
854 294
Prodajem knjige - beletristika.
Tel. 061 303 466
Prodajemknjige OrhanaPamuka.
Tel. 061 303 466
Prodajem knjige za školsku lekti-
ru - osnovna škola. Tel. 061 303 466
Prodajem dijamantni prsten
ružica, 800 KM. Tel. 061 106 856
Prodajemrepromaterijal zaizradu
nakita. Tel. 062 654 185
Prodajem kombinovanu bendž
klupu, ravnu šipku za tegove i 80 kg
tegova, bucica od 5 kg gratis, cijena
400 KM. Tel. 064 403 8396 ili 061 408
229
Prodajem sobni digitalni bicikl,
uvezeniz Austrije cijena 150 KM, Sa-
rajevo. Tel. 061 142 543
Prodajem sobno biciklo, u
odličnomstanju sa mjeračemkilome-
traže, pulsa, prikaz sagorijevanje ka-
lorija, 5 brzina. Cijena 120 KM. Tel.
063 894 601
Prodajem harmoniku Dallape
dugmetara 140 basova. 2000 eura. Tel.
061 131 014
Prodajemviolinu, kontru (Buga-
ria), muz. instrumenbrač i digmetaru
Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085
Prodajem značke 1KM 4 komada.
Tel. 033 678 216
Auto praonici na Ilidži potreban
radnik saiskustvom upraksi zavulka-
nizerai zapranje auta. Zvati poslije20
sati. Tel. 066 893 116
Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marij-
in Dvor, potrebna konobarica sa rad-
nim iskustvom. Tel. 061 247 786
Hitno tražim posao kao tehn. se-
kretar operater sa radnim iskustvom.
Može i radu agenciji butiki trgovina.
Tel. 066 265 724
Mladić sa završenom SSS, pozna-
vanje engleskog i španskog, traži po-
sao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 28 godina tražimposao u
ugostiteljstvu kao šanker, imamrad-
no iskustvoili kao šef odjeljena hitno.
Tel. 062 442 956
Ozbiljna žena hitno traži plaćen po-
sao. VSS,engleski, portugalski, računa-
ri. Dugogodišnje iskustvo u novinar-
stvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, do-
maćinstvu. Tel. 061 519 089
Ozbiljna žena traži posao po-
moćne radnice u kuhinji ili fast food.
Tel. 062 313 971
Potreban pica majstor hitno. Us-
lovi povoljni. Tel. 062 205 274
Potrebanradnik za rad ucafeu Pi-
rates pub. Tel. 061 135 657
Potrebna djevojka za rad u kafiću
Hill na Breci, iskustvo nebitno. Tel.
062 952 382
Potrebna djevojka za rad u sali na
posluživanju picerija Roma na Grba-
vici. Tel. 033 203 005
Potrebna djevojka za rad u sali na
posluživanju, picerija Roma. Tel. 033
203 005
Potrebna radnica za pravljenje pi-
te buregdžinica Palma Binježevo kod
Hadžića. Tel. 061 564 455
Potrebne 2radnicezarad ukafeuu
Hrasnici. Tel. 062 535 569
Potrebni frizeri za rad u salonu Beta,
Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239 626
RestoranuStari orahpotrebna ko-
nobarica prijava obavezna plata re-
dovna. Tel. 061 345 472
Tražim djevojku za rad sa djete-
tom, peti razred, engleski i matemati-
ka. Tel. 061 927 704
Tražim posao vozača, posjedujem
vozačku B, C i E kategorije. Tel. 062
010 803
Tražim posao! Završena VSS
(inžinjer - građevine), jednagodradnog
staža u struci, vozačkadozvola E katego-
rije dobro poznavanje rada na računaru
Auto-cad itd. Tel. 061 850 231
Tražim posao, 20 godina, djevoj-
ka. Tel. 062 722 053
U prodaji su bukova drva cijepa-
na, čokovi metrice 65 KM, ugalj
(Banovići) kocka, orah 150, (Kre-
ka) drveni 90 KM, briketi 180
KM. Tel. 061 247 186, 061 785
535. 12636-1Ndž
“Najskuplji ogrijev” Bukova ci-
jepana, čutci, matrice - ugalj drve-
ni, kreka, a sve pakujemo u vreće!
Tel. 062 535 175. 12826-1ndž
“SUHA KO BARUT” Bukova
drva cijepana, ćutci, metrice i bal-
vani od 35 do 65. Drveni ugalj
kreka 85, bez prašine, kameni
ugalj Banovići (kocka, orha) 150.
Bukovi briketi 180 t. Ogrjev paku-
jemo u vreće. Drva 5, ugalj 6,
briket 5. Idealna kombinacija (1
m+tona kreke 150). Dostava
kombi i kamion! Tel. 062 669 739.
12825-1Ndž
Bukova drva u svim oblicima 1
m cijepanih drva 60 KM. Ako
želite da kupite tačnu mjeru i prvu
klasu ogrjeva, nazovite odmah.
Tel. 065/272 255. 12793-Ndž
Jeftino prodajempolovnu bundu
Nutriju br. 40. Tel. 033 201 477
Kupujem ciglu iz TA peći. Tel.
061 154 540.
Kupujem i prodajem certifikate
povoljno. Tel. 061 338 893.
Kupujem potrošene akumulatore
svihveličina10do 20KMpokomadu,
te sve vrste otpadnogželjeza, stare veš
mašine, itd, dolazimna adresu, Sara-
jevo i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem starudev. štednju, Tele-
kom, ratnu štetui druge dionice sa sa-
rajevske i banjal. berzei prodajemcer-
tifikate za otkup stana u FBiH, povo-
ljno .Tel. 065 974 799, 061 188 488.
Mašina za zašivanje vreća - ručna
sa opremom, garancija, povoljno. Tel.
061 754 503
Peć za pizze i pribor, mašine za re-
zanje. Tel. 061 138 561
Prodajem alat gedore, ključevi.
Profesionalni alat njemačke proizvo-
dnje. Tel. 061 588 178
Prodajem bolesnički krevet dvo-
motorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajem čistu uvoznu srebrenu
živu. Tel. 033 534 087, 062 682 690
Prodajem daske od regala. Tel. 468 450
Prodajemdomaću rakijušljivu ga-
rantovano dobra, stara tri godine, 40
litara. Tel. 033 473 372
Prodajem duge zimske muške i
ženske štofane kapute. Tel. 033 534
087, 062 682 690
Prodajem duge zimske muške i
ženske štofane kapute. Tel. 033 534
087, 062 682 690
Prodajem i ugrađujem ogledala za
sve vrste retrovizora, povoljno. Tel.
061 382 478.
Prodajem jeftino polovan kožni
mantil br. 38. Tel. 033 201 477
Prodajem kazan za pečenje rakije i
dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103
Prodajemlustere sa po jednimsi-
jaličnim mjestom. Tel. 033 534 087,
062 682 690
Prodajem masažer za tuš kabinu.
Tel. 061 740 293, 033 440 727
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni,
mogućnost prženja express kafe.
Mašinaje uodličnomstanju. Tel. 061
208 707
Prodajem novu mušku i žensku
odjeću radi zatvaranja butika. Povolj-
no! Tel. 061 270 277
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata pvc cijevi sa novim najlo-
nomgarancijomi prevozomna adre-
su. Tel. 065 081 563
Prodajempodlakatne štake metal-
ne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem podloge i kese za stomu,
cijena po dogovoru. Tel. 546 456
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem sok (sirup) od šip-
ka-nar. Tel. 061 389 571
Prodajem trakice za mjerenje
šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel.
061 810 947.
Prodajem vulkanizerske mašine
marke Hofman kompresor Trudbenik
Dioboj, 350 l. Tel. 061 753 355, Tešanj.
Prodajem zimskefutrovane jakne,
nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269
Prodajem ženske štofane i balon
mantile. Tel. 033 534 087, 062 682 690
Za eko selo razno prodajem. Tel.
061 154 540
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVA-
LITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKAS-
TE ZAVJESE, VANJSKE RO-
LETNE, HARMONIKA VRA-
TA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
12526-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera. Do-
lazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 2885-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447. 12298-1Ndž
Adekvatan ovlašteni TV servis od
Sonija, Samsunga, servisira i sve dru-
ge marke TV, DVDi video aparata uz
garanciju. Tel. 033 650 400, 061 157
382
Bravar radi ograde, gelendere,
ulazna i garažna vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
Bravarskei autolimarskolakirer-
ske usluge povoljnoi kvalitetno. Ko-
vane ograde od 80 KM 1m sa materi-
jalom, patos komplet 160 KM sa ma-
terijalom. Tel. 061 506 065 i 033 981
419
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Brusim lakiram postavljam sve vr-
ste parketa i sipodova kao i postavlja-
nje laminata. Tel. 061 134 260
Centralno, etažno grijanje, plin-
ske instalacije, zamjena konvektora
i popravke radimo kvalitetno i po-
voljno uz garanciju. Tel. 061 500
037
Elektrosistemi, klimauređaji, ser-
vis i montaža, el. instalacije, aut. osi-
gurači, indikatori, interfoni itd. Tel.
061 191 566, 033 630 324
Građevinska firma izvodi sve vrste
radova sa garancijom. Tel. 061 740 127.
Izvodim sve vrste lim. građevin-
skih radova. Tel. 062 151 468.
Kamine zidamo šamotom, dim-
njaci, peći za picu, sedra kamen. Tel.
061 154 540.
Keramičarske usluge uz garanciju
kvaliteta. Tel. 061 083 369
KV elektromehaničar popravlja
vešmašine, šporete, bojlere, indikato-
re, automatske osigurače. Tel. 061 563
910, 033 619-900.
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namještaj, kuhinje, radi
selidbe. Tel. 061 202 840.
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
Moler radi molersko farbarske ra-
dove, čisto, kvalitetnoi povoljno. Tel.
062 419 501
Moleri VKV rade kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 358 946, 062 214 519
Molerske usluge krečenje stanova
1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM,
3-sobni 300KM. Tel. 033630332, 062
073 760
Molerske usluge povoljno štićenje
namještaja, lajsni i ostalo, sve po do-
govoru. Tel. 061 219 768
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Postavljamlaminate, panel parkete i
ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
Postavljam, brusim, lakiram sve vr-
ste parketa i šippoda. Tel. 062 943 061
Presvlačim kauče i sve opravke,
dolazimna lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Rigips majstor radi sve od rigipsa.
Tel. 061 511 503
Rigips, elektro-instalacije i mole-
raj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286
Rigips, moleraj, edelpuc. Kvali-
tetno i povoljno! Tel. 061 872 910
Staklar vrši ugradnju svih vrsta
stakala i ogledala. Dolazimna adresu.
Tel. 061 609 947
Tapetar - stolar presvlači i popra-
vlja sve vrste namještaja, dolazim na
adresu. Tel. 061 606 651
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja, aujedno izrađujemonovipo
vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108
TVvideo servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke
TV aparata. Tel. 650 867, 061 188
410
Vodoinstalater obavlja sve vo-
doinstalaterske usluge brzo, čisto i
kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454
529, 061 332 746
Vodoinstalater ugrađuje i popra-
vlja česme, vodokotliće, ventile, sifo-
ne, penzionerima jeftinije. Tel. 061
205 803, 066 973 793
Vrlo brzo i povoljno molerski ra-
dovi. Tel. 063 165 101
Vršimzamjenu puknutih članaka i
vršimostale popravke na sistemugrija-
nja. Tel. 033 645-475, 062 225 729.
Intelektualne
Bračni par uspješno daje instruk-
cije iz matematike, fizike i hemije.
Tel. 033 514 560, 062 256 213
Dajem instrukcije i vršim prevo-
de iz njemačkog jezika. Tel. 061 425
275
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 062 739 347
Engleski jezik, instrukcije povolj-
no24h-15KM, dolazimkući. Tel. 061
481 182
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM.
Tel. 033 621-976.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike na Al. polju. Tel. 061 157
991
Instruiramnjemački jezik osnov-
nu i srednju školu na mojoj ili vašoj
adresi. Tel. 066 064 459
Instrukcije hemije za studente i
srednjoškolce, 2 sata-15KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082
Njemački jezik - instrukcije i pre-
vodi, kucanje radova na računaru.
Tel. 523-998, 061 863 559
Povoljno instruirammatematiku ifi-
ziku za đake i studente. Tel. 062 759 033
Prof. engleskog daje časove. Tel.
626 157
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesorica bosanskog, hrvat-
skog, srpskog jezika i književnosti da-
je instrukcije i povoljno lektorira tek-
stove. Tel. 061 824 988
Profesorica engleskog jezika daje
časove i prevodi. Tel. 033657038, 061
556 700
Profesoricainstruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instruk-
cije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garan-
cija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778
Certificirani računovođa povolj-
no vodi pos. knjigeza sve vrste predu-
zeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150
368.
Čistila bih i održavala stanove do-
govor sa žeskimosobama. Osoba sam
od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor, ozbi-
ljne ponude. Tel. 062 781 316
Čistim kuće i poslovne prostore.
Tel. 061 815 047
Čistim stanove nedjeljom. Tel.
066 054 856
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom stanu uz
pomoć u kući. Može i starija osoba
Tel. 061 220 782
Čuvalabih dijete u svomstanu. Ci-
jena po dogovoru, stanujemna Pofa-
lićima. Tel. 061 667 073
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180
Čuvala bih stare osobe i pomagala
u kući. Tel. 468 450
Dolazak na adresu - masaža, isku-
sanfizioterapeut, rehabilitacija, kine-
ziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
Drva režem motornom žagom.
Varim aparatom. Tel. 061 491 463
Kombi prevoz - usluge prevoza
ljudi, preseljenja, vožnjana raznedes-
tinacije. Tel. 062 056 594
Kombi prevozrobe, selidbe, povo-
ljno, radna snaga po dogovoru. Tel.
061 513 948.
Nudim pomoć starijoj osobi uz na-
doknadu, čovjek bez primanja. Tel.
061 531 226
Ozbiljna gospođa penzioner pazi-
labi starijugospođuili dijete, možei u
svom stanu. Tel. 062 320 034
Ozbiljna žena pazila bi starijugos-
pođu. Tel. 062 320 034
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Strunu - želudac namještam, li-
ječim stručno, uspješno visok pri-
tisak bioenergijom. Tel. 061 504
986.
Vršim prevoz, selidbe, veliki kom-
bi sa radnomsnagom ili bez, Koš. Br-
do. Tel. 062 226 665.
Žena srednjih godina čuvala bi
stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095
418
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati
i tokom vikenda, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
oglasi
Dnevni avaz nedjelja 13. novembar/studeni 2011. 55
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 Mal 007062 10 Mal
Kalesija, 01. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Kalesiji, kao parni~ni, postupaju}i po stru~noj saradnici Nevresi Fazli}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU
UKC Tuzla - Trnovac bb, protiv tu`enog Nihada Br~aninovi}a iz Kalesije, ulica Kalesijskog odreda bb, op}ina Kale-
sija, radi isplate duga u iznosu od 101,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku,
OBJAVLJUJE
Dana 31. 05. 2010. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja JZU UKC Tuzla - Trnovac bb,
protiv tu`enog Nihada Br~aninovi}a iz Kalesija, ulica Kalesijskog odreda bb, op}ina Kalesija, radi isplate duga u
iznosu od 101,80 KM.
Tu`itelj tu`bom tra`i da sud obave`e tu`enog da mu na ime duga za izvr{ene usluge bolni~kog lije~enja malodobnog
djeteta na Klinici za zarazne bolesti isplati iznos od 101,80 KM, zajedno sa zakonskom kamatom, po~ev od dana 09.
08. 2006. godine, kao dana dospije}a obaveze pa do dana isplate a po ra~unu broj 13439.
Tu`itelj predla`e da sud, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja, ukoli-
ko za to budu ispunjeni zakonski uvjeti.
Ovim putem se tu`enom Nihadu Br~aninovi}u, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. Zako-
na o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. Zakona o parni~nom po-
stupku najkasnije u roku od 30 dana, od prijema tu`be, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom sud }e
donijeti presudu zbog propu{tanja, u skladu sa odredbom ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, kako je to
tu`itelj i predlo`io.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenim u roku od 15 dana o dana objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Nevresa Fazli}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 016318 08 Mal
Travnik, 30. 09. 2011. godine
TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u, TKC Vitez, Stjepana Ra-
di}a 1, Vitez
TU@ENI: Josip Kupre{ki}, Piri}i bb, Vitez
RADI: isplate duga v.s. 364,05 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Josip Kupre{ki} Piri}i bb, Vitez
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na ogovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u, tra`i da sud
donese presudu: „Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 364,05 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom koje teku od dana podno{enja tu`be, kao i tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku
od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude“.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na
osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena
tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Sedina Omanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mals 047157 11 Mals
Travnik, 13. 10. 2011. godine
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ivana
Grube{i}, advokata iz Novog Travnika, protiv tu`enika Ive Topalovi}, vl. „Tomati Glas“
D.O.O. Vitez, Jardol bb, radi duga v.s. 1.950,00 KM, dana 13. 10 .2011. godine, donio je sli-
jede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`enik da tu`itelju isplati iznos od 1.950,00 KM, sa zakonskim zate-
znim kamatama po~ev od 29. 06. 2010. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove
parni~nog postupka u iznosu od 230,00 KM, sve u roku od 15 dana, od dana prijema presu-
de.
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti pri-
jedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od objavlji-
vanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku.
SUDIJA:
Ifeta Aganovi}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
BROJ: 32 0 Ps 038746 09 Ps
Tuzla, 27. 09. 2011. godine
U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca Centralno grijanje d.d. Tuzla, ul. Kre~anska broj 1 tu`enom „Balti}“ d.o.o. Tuzla, ul.
Husinskih rudara broj 156.
Dana 26. 01. 2009. g. tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 4.338,50 KM.
U tu`bi je naveo da mu tu`eni duguje po osnovu nepla}enih ra~una iznos od 8.604,96, a za isporu~enu toplotnu ener-
giju u poslovnim prostorima koji se nalaze u Tuzli u ulicima Slatina broj 10 Tuzla, Gruje Novakovi}a broj 9, I tuzla-
nske brigade broj 7 i Rudarska broj 21.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz
napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po nje-
mu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore,
decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih
se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno ovla{tenog pu-
nomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~l. 182. Zako-
na o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Sudija,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 029365 09 Mal
Zenica, 23. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske
A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`enog Stranati} Branka, ul. Sejmenska br. 17
Zenica, radi isplate duga, vs 697,38 KM, dana 25. 03. 2011. godine, van ro~i{ta
OBJAVLJUJE
Tu`enom Stranati} Branku, ul. Sejmenska br. 17., Zenica, dostavlja se na odgovor ispravljena i dopu-
njena tu`ba podnesena ovom sudu dana 14. 12. 2009. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se
tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 697,38 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev
od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedia:
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 144,97 KM po~ev od 15. 01. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 09. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 07. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 78,41 KM po~ev od 15. 12. 2008. god. do dana uplate
- na iznos od 240,00 KM po~ev od 27. 11. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 10. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 11. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 04. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 08. 2009. god. do dana uplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2009. god. do dana uplate
- kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odluci suda,
a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2 ZPP-a i tu`eni je du`an dosta-
viti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema
tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 031115 11 Mal
Biha}: 05. 10. 2011. godine
Op}insi sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha}, zastupa-
na po zakonskom zastupniku i direktoru Irfanu ^avki}u ul. 5. Korpusa br. 3. Biha}, protiv tu`enog Sejdi} Arifa iz Ze-
nice, radi isplate duga, vsp. 130,00 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o pa-
rni~nom postupku („Sl. novine FBiH, broj: 53/03“) objavljuje
OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`ioca sa prilozima dostavlja se tu`enom na odgovor.
Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~lan 70. stav
1. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak
(~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava,
~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog
(~lan 71. stav 2. ZPP-a). Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, a u tu`bi je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja, sud mo`e u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja.)
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupati, a prilozi se dostavljaju u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.
Ako utvrdi da je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e radi otklanjanja tih nedostataka postupati u skla-
du sa odredbom ~lana 336. ZPP-a.
Dostava tu`be smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. st. 4. ZPP-a).
SADR@AJ TU@BE:
Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da se tu`eni obave`e da isplati iznos od 130,00 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev od dana 24. 09. 2010. godine pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.
SUDIJA
Elvir Jakupovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 I 012366 09 I
@ivinice, 05. 09. 2011. godine
Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKO EKI Sarajevo, Ured u @ivinica-
ma, protiv izvr{enika Omerovi} Ohre iz Banovi}a, Branilaca Banovi}a br. 20, Nuki} Kade iz @ivinica,
ul. ORB i Mujanovi} Merisa iz Podgajeva bb, op}ina @ivinice, radi naplate nov~anog potra`ivanja,
v.sp. 2.393,60 KM, objavljuje
Rje{enje o izvr{enju br. 33 0 I 012366 09 I
na osnovu vjerodostojne isprave za izvr{enika Omerovi} Ohru
Na osnovu vjerodostojne isprave mjenice serijski broj AF2320224, koja je dospjela na pla}anje dana 25.
06. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od
2.393,60 KM do potpunog namirenja, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 320,00 KM,
OBAVEZUJU SE izvr{enici da namire navedene iznose tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od dana
dostavljenog rje{enja.
Ukoliko izvr{enici ne namire navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv
izvr{enika pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari koje se na|u u stanu prvoizvr{enika
Omerovi} Ohre, na adresi u Banovi}ima, ul. Branilaca Banovi}a br. 20, drugoizvr{enika Nuki} Kade
na adresi ul. ORB @ivinice i tre}eizvr{enika Mujanovi} Merisa, na adresi Podgajevi bb, op}ina
@ivinice i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom.
Izvr{enicima se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim pokretninama, te se isti upozoravaju na kri-
vi~nopravne posljedice postupanja protivno navedenoj zabrani.
Protiv ovog rje{enja izvr{enici imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigo-
vor se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
SUDIJA
[ejla Kamberovi} Had`iefendi}
56 Nedjelja 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 048184 07 Mal
Zenica, 28. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja @eljezara „Zenica“ d.o.o. Zenica,
ul. Bulevar kralja Tvrtka I br. 17., Zenica, protiv tu`enog Softi} Almira, ul. Mejdand`ik br. 1., Zenica, radi isplate du-
ga v.s. 360,00 KM, dana 28. 09. 2011. godine
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da tu`iocu na ime duga isplati nov~ani iznos od 360,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev{i od dana dospije}a obaveze do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 13. 09. 2005. god. pa do isplate,
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 15. 10. 2005. god. pa do isplate,
- na iznos od 30,00 KM po~ev od 16. 11. 2005. god. pa do isplate,
- na iznos od 40,00 KM po~ev od 25. 01. 2006. god. pa do isplate,
- na iznos od 40,00 KM po~ev od 16. 02. 2006. god. pa do isplate,
- na iznos od 40,00 KM po~ev od 14. 03. 2006. god. pa do isplate,
- na iznos od 40,00 KM po~ev od 22. 04. 2006. god. pa do isplate,
- na iznos od 40,00 KM po~ev od 17. 05. 2006. god. pa do isplate,
- na iznos od 40,00 KM po~ev od 17. 06. 2006. god. pa do isplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 115,00 KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat
u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1. u vezi sa ~lanom 328. do 34. Zakona o parni~nom postupku
FBiH.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Op}inski sud u @ivinicama
Broj: 33 0 Mal 018918 10 Mal
@ivinice, 21. 09. 2011. godine
OBJAVA
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/03 u daljem tekstu ZPP-a, tu`enoj
se dostavlja presuda.
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA po sudiji Lucija Tadi}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetsko klini~ki ce-
ntar Tuzla, protiv tu`ene [e~i} Begije k}i Mustafe iz @ivinica ul. Bi{inska bb, op}ina @ivinice, radi isplate duga v.sp.
355,20 KM vanraspravno dana 29. 04. 2011. godine, donio je slijede}u
Presudu
- zbog propu{tanja -
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, a koji glasi:
„Obavezuje se tu`ena [e~i} Begija k}i Mustafe iz @ivinica, da tu`iocu isplati dug u iznosu od 355,20 KM sa pri-
padaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana 11. 07. 2006. godine kao dospije}a ra~una pa do ispla-
te, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana
dono{enja presude, pod prijetnjoim prinudnog izvr{enja.
Sutkinja
Lucija Tadi}
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana prijema iste Kantonalnom sudu Tuzla, putem ovog
suda.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 037344 10 Mal
Travnik, 03. 10. 2011. godine
TU@ITELJ: HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Filijala Vitez, ul. Poslovni centar - 96
TU@ENI: Armin Ohran, ul. Odmut 7, Zenica
RADI: isplate duga v.s. 775,66 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Armin Ohran, ul. Odmut 7, Zenica
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Filijala Vitez, tra`i da sud donese presudu:
„Tu`eni je du`an tu`itelju platiti dug u iznosu od 775,66 KM, uve}ano za zateznu zakonsku kamatu po~ev{i od dana
04. 08. 2010. godine pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove i to sve u roku od 15 da-
na pod prijetnjom izvr{enja“.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na
osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena
tu`ba na odgovor.
SUDIJA
Jasmina Tahirovi} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI
Broj: 18 0 Mal 006708 10 Mal
Bosanska Krupa, 01. 09. 2011. godine
TU@BU tu`itelja DD BH TELECOM BIHA], protiv tu`enog ORA[^ANIN RED@E iz Pi{talina kbr. 187, JEZER-
SKI, radi objave oglasa u dnevnim novinama
TU@BA GLASI:
Tu`eni za izvr{enu uslugu i po isposavljenim fakturama tu`itelju duguje iznos od 229,45 KM.
DOKAZ: Fakture; 0809, 0909, 1009, 1109, 1209,
Analiti~ka kartica 6778 0
Potra`ivanje je dospjelo, a kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut,
tu`itelj predla`e sudu da donese:
PRESUDU
Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati iznos od 229,45 KM, sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospje}a obaveza,
do dana isplate, kako slijedi;
- na iznos od 124,70 KM po~ev od 25. 9. 2009. g. do dana uplate,
- na iznos od 68,55 Km po~ev od 25. 10. 2009. g. do dana uplate,
- na iznos od 17,20 KM po~ev od 25. 11. 2009. g. do dana uplate,
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 12. 2009. g. do dana uplate,
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 01. 2010. g. do dana uplate,
kao i tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana (taksu na tu`bu i presudu).
Stru~ni saradnik
Dragana Jela~a, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 017749 07 Mal
Zenica, 21. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Husakov} Emina, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH
TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`enog MATI] ZORANA ul. Zi-
je Dizdarevi}a br. 2., Zenica, radi duga, v.s. 247,50 KM, van ro~i{ta, dana 21. 09. 2011 godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 247,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
na iznose, kako slijedi:
- na iznos od 50,80 KM po~ev od 16. 06. 2002. god. do dana uplate
- na iznos od 50,30 KM po~ev od 16. 07. 2002. god. do dana uplate
- na iznos od 58,00 KM po~ev od 16. 08. 2002. god. do dana uplate
- na iznos od 63,50 KM po~ev od 16. 09. 2002. god. do dana uplate
- na iznos od 24,90 KM po~ev od 16. 10. 2002. god. do dana uplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 40,00KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat
u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 183. stav. 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postu-
pku FBiH.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 048183 06 Mal
Zenica, 28. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Husakovi} Emina, u pravnoj stvari tu`itelja
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova
br. 46, Zenica, protiv tu`enog [aip Idriza, ul. Crkvice 27, Zenica, radi isplate duga, v.s.
679,95 KM, van ro~i{ta, dana 28. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da tu`iocu na ime duga isplati nov~ani iznos od 679,95 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 03. 02. 2000. godine do dana isplate, kao i da tu`iocu
nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 70,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik:
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e po-
dnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1. u vezi
sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 002529 08 Mal
Biha}, 14. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za
pokretnu mre`u Mostar, protiv tu`enika Salki} Hamdije iz Biha}a, ul. ZAVNOBiH-a br. 16., radi isplate ,vsp. 1.185,69 KM, van
ro~i{ta, dana 14. 10. 2011. godine donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`enik isplatiti tu`itelju na ime neispla}enog duga za izvr{enu uslugu iznos od 1.185,69 KM sa zakonskom, zate-
znom kamatom po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 66,35 KM, po~ev od 15. 10. 2007. godine do isplate,
- na iznos od 164,46 KM, po~ev od 15. 11. 2007. godine do isplate,
- na iznos od 115,01 KM, po~ev od 15. 12. 2007. godine do isplate,
- na iznos od 46,80 KM, po~ev od 15. 01. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 46,80 KM, po~ev od 15. 02. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 46,80 KM, po~ev od 15. 03. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 46,80 KM, po~ev od 15. 04. 2008. godine do isplate,
- na iznos od 652,67 KM, po~ev od 15. 05. 2008. godine do isplate,
kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271,13 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku
od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je tu`enik tek kasnije saznao za propu{ta-
nje od dana kada je za to saznao.
Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Prijedlog za povrat u prija{nje stanje podnosi se ovom sudu.
Sudac
Vasvija Kulenovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 048110 07 Mal
Zenica, 28. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH
TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica Ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`ene Salki} Inele, ul. Prve ze-
ni~ke brigade 146, Zenica, radi duga v.s. 616,60 KM van ro~i{ta, dana 28. 08. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enoj da tu`iocu na ime duga isplati nov~ani iznos od 616,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od dana dospije}a obaveze do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 29,35 KM po~ev od 25. 04. 2007. god. do dana uplate
- na iznos od 29,35 KM po~ev od 25. 05. 2007. god. do dana uplate
- na iznos od 557,90 KM po~ev od 25. 06. 2007. god. do dana uplate
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 70,00 KM, a sve u roku od 15 dana.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat
u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 83. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku
FBiH.
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Dnevni avaz Nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 57
Dana 13. novembra 2011. navr{ava se 20 godina od smrti na{e drage sestre, tetke i zaove
ALME (VEZIRA) ZUKI]
Uvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe i tvoju dobrotu i ljubav koju si
nam pru`ila. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i u na{im mislima.
Vole te tvoji najmiliji,
Brat [eki, brati~ne Melisa, Nejla, Zerina i snaha Senada
3377-tt
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se devetnaest godina otkako nije sa nama na{
had`i RAMIZ JAMAKOVI] - RAM^E
{ehid - zlatni ljiljan
Tvoji - otac had`i [evko, mama Ifeta, Ajna, Adisa i Irdin
ptt
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselila na{a draga
MUKELEFA (MUHAMEDA) BASARI]
Uvijek }emo te se rado sje}ati i voljeti. Neka joj Milostivi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Basari} Mustafa, Habota Mehmedalija i Himzo sa porodicama
3446-tt
SJE]ANJE
Prim. dr. HAJRUDIN
VODENI^AREVI]
13. 11. 1995 - 13. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Adaleta, dr. Mirsad i Damir
1322-1tz
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine od kako
nas je zauvijek napustio na{ voljeni otac, suprug i deda
PAJO (MILORADA) SIMI]
@ivot nestaje u trenu, ali ostaju lijepa
sje}anja i ponos {to si bio dio na{ih
`ivota i vje~na bol {to vi{e nisi sa
nama.
S ljubavlju i tugom - supruga Marija, k}erka Aleksandra,
zet Dragutin, unuka Ana Marija i unuk Robert
12716-1nd`
SJE]ANJE
[A^IRA (AHME) PA[I]
13. 11. 2004 - 13. 11. 2011.
U srcu ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i
plemenitost.
Sestra Fatima Drina sa porodicom 12789-1nd`
Dana 13. 11. 2011.
navr{ava se godina kako
nije sa nama na{ dragi
MEHMED (BEGE)
NANI]
iz Bosanske Krupe
Neizmjerna bol i tuga
ostaju vje~no u na{im
srcima.
Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Enisa sa
porodicom
12724-1nd`
Trinaestog novembra
2011. navr{ava se godina
od smrti na{eg oca
AHMEDA
DAUTOVI]A
Uspomenu na tebe ~uvaju
tvoja djeca,
Minka, Azem, Amer i
snaha Dana
12820-1nd`
Dana 13. 11. 2011.
navr{ava se {est godina od
kada je preselio na ahiret
na{ dragi
IBRAHIM
NUHANOVI]
Sa ljubavlju, ponosom i
po{tovanjem ~uvamo te u
na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji najmiliji 427-1ze
SJE]ANJE
\OR\IJE - \OKO
PEPOVI]
^uvamo te od zaborava.
Raja iz casina „Bosna“
3474-tt
SJE]ANJE
\OR\IJE - \OKO
PEPOVI]
Po dobroti }emo te
pamtiti, s po{tovanjem
spominjati, a u srcu ~uvati
najljep{e uspomene na
tebe.
Porodica Behlulovi}
3475-tt
Protekle su dvije tu`ne
godine od kada nas je
zauvijek napustio ~ovjek
izuzetnih ljudskih
kvaliteta, na{ dragi
\OR\IJE - \OKO
PEPOVI]
13. 11. 2009 -
13. 11. 2011.
S neizmjernim i dubokim
po{tovanjem ~uvat }emo
uspomenu na na{eg \oku.
Mustafa i Fahro
Tabakovi} sa porodicama
3475-tt
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se {est (6) godina otkako je
preselio na ahiret na{ voljeni
MEHMED ([UKRIJE)
BUTUROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
ptt
Navr{ilo se ~etrdeset dana od kako je preselio na ahiret
na{ iskreni prijatelj
SALIH (SALEMA)
PAZARAC
Oti{ao si iznenada, preselio na bolji
svijet, a dru`enje sa tobom bilo je
posebno, {to }emo zauvijek pamtiti
i zato }emo dovama moliti Allaha d`.{. da ti otvori
d`enetske kapije.
Tvoji prijatelji Remza, Nina i Med`id p-71101
SJE]ANJE
na dragog brata, amid`u i djevera
EMIN VOLODER
13. 11. 2010 - 13. 11. 2011.
Pro|e ova tu`na godina bez tebe.
Nikada rije~ima ne}emo mo}i
iskazati tugu i bol koje osje}amo. Sa tobom je oti{ao dio
nas, a sa nama je ostao dio tebe zauvijek.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Nezir, Ahmed, Adis, Haris, Adnan, Adal, Mulfeta,
Elida i Alma 12845-1nd`
Nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 58
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg direktora
MURID \ULIMAN
Uposlenici firme
CARGO INTERNACIONAL BETON
12819-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako je preselio na ahiret na{
voljeni suprug i otac
MURID \ULIMAN
Dio si na{ih `ivota, onaj na koji smo beskrajno ponosni.
Vole te tvoje - supruga Nermana, k}erke Arijana, Aida i Ena
12819-1nd`
SJE]ANJE
na dragog zeta
MURID \ULIMAN
13. 11. 2007 - 13. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Punica Latifa i svastika Mirha
12819-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg direktora
MURID \ULIMAN
S tugom i po{tovanjem,
Gradi{i} Hilmo i Edo sa porodicom
12819-1nd`
Navr{avaju se ~etiri godine otkako je preselio na ahiret na{ voljeni tata, punac i dedo
MURID \ULIMAN
Bez tebe, ni{ta nije kao prije.
Nedostaje{ nam...
Tvoji: k}erka Arijana, zet Tarik, unuci Mak i Afan
12819-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MILADI
Od Adema i Mirze Mu{ovi} sa djecom
3476-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MILADI
Od Zija, Fife i Dina
3476-tt
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se
godina od kada je preselio na ahiret
na{ otac, dedo
ARIF (JAKUPA)
HASANOVI]
Dragi o~e i dedo,
bio si nam oslonac, uto~i{te i u~itelj.
U tvojim o~ima je bila samo ljubav za svoje bli`nje. Bio
si vje~no veliki ~ovjek, otac i dedo.
@elimo da ti zahvalimo {to si nas izveo na pravi put i da
smo sretni i ponosni {to smo te imali. Ostat }e{ vje~no u
na{im srcima i sje}anju.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi, k}eri, zetovi, snahe i unu~ad
12718-1nd`
Dnevni avaz nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 59
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkada nije sa nama na{ voljeni
suprug i otac
ATAUDIN - ATO HEBIB
Ne postoje rije~i koje bi ubla`ile na{u bol.
U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljen i nezaboravljen.
Rodbini i prijateljima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji zahvaljujemo na svemu {to su
u~inili, suosje}aju}i u na{oj tuzi.
Zahvaljujemo se i svima onima koji su, obavljaju}i svoje du`nosti u Bosni i
Hercegovini i Sloveniji, pomogli da se posmrtni ostaci na dostojanstven na~in prevezu
iz Slovenije i omogu}ili da se sahrana obavi u njegovom voljenom Sarajevu.
Tvoji najmiliji - supruga Antonija - Zvonka i k}eri @enja i Sandra 12836-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi
E[EF (ZAHIR) BEZDROB
Vrijeme prolazi, a uspomene na tvoj dragi lik zauvijek ostaju u na{im srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
12841-1nd`
Danas se navr{ava ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i punca
OMERA (MEHE) CVIKO
Voljeni o~e, molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoje k}erke sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti danas, 13 11. 2011. u 14.00 sati u ku}i `alosti, Emila Zole 10 - Dobrinja. 12840-1nd`
Dana 14. 11. 2011. navr{ava se pola godine od kada nije sa nama na{a
voljena
AMIRA KR@ILO
Najdra`a na{a, sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe
i na sve lijepo {to si nam od srca pru`ila.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji najdra`i: suprug Ferid, sinovi Kenan, Jasmin i Edin, k}erke Amela i Indira,
zet Selmir i snaha Sanida
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u ulici Trg djece Dobrinje 9/2
(kod slasti~arne „Kup“).
12843-1nd`
Ve} 7 dana nema na{e bake
NATALIJE DUROVI]
[ta re}i, bakice mila? Kako sada bez
milovanja tvoga, bez osmijeha tvoga,
bez poljupca tvoga? Ne, ne}emo
plakati bako! Nema tebe da suze nam obri{e{ i lice
poljubi{. Ali, srce tvoje mi ~ujemo u
grudima na{im. Zato, mi znamo da `ivi{ u nama i `ivjet
}e{ dok mi postojimo.
Volimo te, bakice na{a i neka ti je laka zemlja.
Tvoji unuci 12838-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se 24 godine od kada je na ahiret
preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni suprug, otac, dedo i punac
AHMED (SALIHA)
MULABDI]
Dragi na{ Ahmede, vrijeme prolazi, a
tuga i praznina svakim danom je sve
ve}a. Mnogo je lijepih uspomena koje
nas podsje}aju na tvoju dobrotu, ljubav i
pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjao.
Dok `ivimo mi koji te iskreno volimo,
`ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da
podari lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i.
Volimo te.
Tvoja supruga Zekija, k}erka Amela, unuka Amra i zet Kerim
@dralovi} 12839-1nd`
Danas je 7 dana kako je na{a mama
NATALIJA (^EDOMIR)
DUROVI], ro|. BRAJOVI]
oti{la u vje~ni `ivot.
Majko!
Voljena na{a mamice,
Nismo znali da dani su dugi kao godine i
nismo znali da toliko boli. Mila na{a,
ne}emo plakati, jer ti nisi voljela da vidi{
suze na{e. Bit }emo ono {to si voljela, da budemo: sna`ni, slo`ni i
ponosni.
Molimo Boga da ti otvori rajska vrata i primi du{u tvoju u vrtove
Svoje. A mi, mama mila, mi }emo `ivjeti za tebe, voljeti za tebe i
na{a srca }e kucati za tvoje dobro srce.
Po~ivaj mamice na{a i Bog dragi neka je sa tobom.
Vole te tvoja djeca
12838-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju
se 52 dana od smrti
NERMIN (AZEM)
BALTI]
- BRACO -
Ostavio si neizbrisiv trag u
na{im srcima i vje~no }e{
`ivjeti u na{im mislima. Bol
ostaje, ali ti }e{ zauvijek biti
voljen i nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Zauvijek tvoji: otac Azem,
majka Vezirka, sestra Mina,
sestri~ina Ajla i sestri} Emir
12837-1nd`
Dana 13. 11. 2011.
navr{avaju se 4 godine od
smrti na{e drage
LJUBICE KORI]
Uvijek }e{ ostati u na{im
srcima i rado }emo te se
sje}ati.
Tvoji najmiliji: sin Edo,
snaha Mirjana, unuka
Marina, zet Milan i
praunuk Sergej
12827-1nd`
SJE]ANJE
na velikog ~ovjeka
\OR\IJE - \OKO
PEPOVI]
Rado te se sje}amo i
pamtimo po dobru.
Porodica ^uturi}
12844-1nd`
Danas, 13. novembra 2011. navr{ava se {est godina od smrti na{eg
dragog i voljenog
PA[AGA (SALKO) DURI]
Sa neizmjernom tugom i ljubavlju u na{im srcima zauvijek.
Tvoji - supruga Esma, k}erka Aida, sin Senad, snaha Lejla, unu~ad Vedran, Miran, Maja
i D`ana
1327-1tz
TU@NO SJE]ANJE
na mog brata
ZIJAD (MUJO)
KUSTURICA
13. 11. 2004 -
13. 11. 2011.
@ivot nestane u trenutku,
ali ljubav i po{tivanje
prema tebi ostaju
zauvijek.
Tvoj brat Sadik sa
porodicom 1325-1tz
Dana 13. 11. 2011.
navr{ava se jedanaest (11)
godina od smrti
SALIH MURTI]
Uvijek si sa mnom i nikad
zaboravljen.
Tvoja Sena sa D`emom,
Elmom i Sarom
3380-tt
POSLJEDNJI SELAM
svaku i tetku
ABIDU ^OLU
Od svastike Munire i
Semira Durgut
12846-1nd`
Nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 60
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog brata i djevera
MURID (ABID)
\ULIMAN
13. 11. 2007 - 13. 11. 2011.
FREEDOM - SLOBODA
Pita{ me, kuda idem, gdje }u...
Tu }u, ne idem nikuda.
Tu mi je kolijevka,
tu mi je ognji{te,
tu je moj dom, tu mi je stani{te.
Dok te~e Bosna u mora sinja
daleko se ~uje d`enetska Ti{ina.
Ne diraj Ti{inu, to Zemlja je moja
spavaj Spava~u, Ti{ina je tvoja.
Zvijezdo na{a, Svjetlost je danas
Legenda si bio, i ostao za nas...
S ljubavlju i po{tovanjem!
\uliman \evdo - \uli i Iza
12830-1nd`
SJE]ANJE
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na{e drage supruge, mame i majke
IFETE (\ULAGE) BUSULAD@I], ro|. MANGAFI]
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj dragi lik.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Dok `ivimo mi, nosimo te u na{im srcima.
Tvoji najmiliji - suprug Murat i k}erke Elvira i Edina sa porodicama
3272-tt
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi
ZIJAD (MUJO) KUSTURICA
2004 - 2011.
Danas osje}am neku tugu i sjetu. Osje}am kao da smo sami na ovome svijetu. Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe, ali ka`u da plemeniti
ljudi kratko `ive, a vje~no traju. U na{im srcima ostaje neizlje~iva rana, sje}anje i uspomene na tvoj lik. Po dobru te pamtimo i s ljubavlju spominjemo.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Envera, sin Amer, k}erka Amra, zet Nehrudin, unuk Bakir i unuka Vildana
1311-1tz
SJE]ANJE
HASAN (ARIF) BAHTOVI]
13. 11. 2003 - 13. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Supruga Azra, sinovi Sead i Jasmin sa porodicom
p-72270
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom Miti
MITHATU (SENAD) NURKI
5. 11. 2011 - 12. 11. 2011.
Sve se desilo tako iznenada i tako brzo kao da smo sanjali neki ru`an
san. Jo{ ne mo`emo da vjerujemo da nisi vi{e sa nama i da si nas tako
iznenada i prerano napustio.
Dragi na{ Mita, ne mo`emo opisati tugu i bol koje osje}amo.
Sudbina je bila ja~a od `ivota, ali nije od zaborava. Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: daid`a Ze}o Nazif, tetka \uliman Emina, te porodice Ze}o, \uliman, \apo,
Penava i Fukelj 12818-1nd`
Dana 13. novembra 2011. navr{ava se osamnaest godina od tragi~ne smrti supruga i oca
DEJANA PIKULA
S ljubavlju, po{tovanjem i dragim sje}anjima.
Tvoji - Gordana i Boran
p-71120
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
EMINA VOLODERA
Tevhid }e se prou~iti dana 13. 11. 2011. u 14.00 sati u d`amiji, ulica
Azize [a}irbegovi} broj 5, u Sarajevu (Novo Sarajevo).
O`alo{}ena porodica: supruga Munevera, sinovi Nihad i Nermin, snahe Almina i
D`enana, unu~ad Ismihana, Ai{a, Ali i ostala rodbina
12817-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od
smrti na{e drage majke
ALIJE - FISE
VODENI^AREVI],
ro|. ATIKOVI]
iz Bijeljine
S ljubavlju i tugom sje}amo se tvoje dobrote i
nikad te ne}emo zaboraviti.
Tvoji: Sanela, Amir, Denis i Ena
1326-1tz
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od
smrti na{e drage majke
ALIJE - FISE
VODENI^AREVI],
ro|. ATIKOVI]
iz Bijeljine
Tvoju ljubav i dobrotu nikad ne}emo zaboraviti.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: Enes, [evka i Ado
1326-1tz
POSLJEDNJI SELAM
ALIJA - ALICA KAVAZOVI], ro|. FETAHOVI]
Uvijek }e{ biti u mom srcu.
Kemal 3487-tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
MURID (ABID) \ULIMAN
S tugom i po{tovanjem,
Nermin, Mirsada i Sanjin
3485-tt
Dnevni avaz nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 61
RUSTEM (BAJRAMA)
MALAGI]
13. 11. 1991 - 13. 11. 2011.
MUSTAFA ([ABANA)
PODGORICA
3. 11. 1999.
SEAD (MUSTAFE)
PODGORICA
20. 10. 2009.
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina u nama, ali i sje}anja koja }e `ivjeti sve dok `ivimo mi koji vas se sje}aju i ne zaboravljaju.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice Malagi} i Podgorica 12790-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
SJE]ANJE
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se 20 godina kako je preselio
na ahiret moj voljeni tajo
RUSTEM (BAJRAMA)
MALAGI]
13. 11. 1991 - 13. 11. 2011.
Godine koje prolaze ne umanjuju
bol i tugu, niti popunjavaju
prazninu koju si ostavio preranim
odlaskom.
Ni poslije 20 godina ne pro|e dan, a da te ne pomenemo,
vojeni TAJO.
Ostat }e{ voljen i nezaboravljen, dok `ivimo mi koji te
volimo.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja jedina k}erka Azra sa sinom Kenanom i mamom
Sejdom 12790-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FATIMA ([EFKO) ^ERKEZ, ro|. KRGO
1933 - 2011.
dana 12. 11. 2011. godine preselila na ahiret u 78. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred Careve d`amije u Stocu, dana 13. 11. 2011. godine u 14.15 sati.
Rahmetlija }e se ukopati u haremu Popla{i}i.
O`alo{}eni: sin Sead, k}eri Mirha i Amra, brat Dervi{, tetka Razija, zaove Nafa,
Sabira i Zlata, nevjeste Minka, Begzada, Jasmina i Alma, zetovi Zoran, Miro i Ismir,
unuci Adna, Emin, Sabina, Maja, Goran i praunuka Hana, te ostala mnogobrojna
rodbina, kom{ije i prijatelji 3478-tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je
MENSUR (HAMDO) @OLJI]
9. 11. 1960 - 11. 11. 2011.
Sarajevo
iznenada preminuo u 51. godini, 11. 11. 2011. u Los Angelesu
(Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave).
Mjesto i datum sahrane bit }e naknadno objavljeni.
PORODICA
sm-0001552
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[EFKO (ALIJA) ^ERKEZ
1935 - 2011.
dana 4. 11. 2011. godine, u
Londonu, u 77. godini preselio
na ahiret.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak,
14. 11. 2011. godine u 14.00 sati na
Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati.
O@ALO[]ENI: supruga Dragica, k}erka Orhideja, sin
Amir, unu~ad Senja, Mia, Ino, Dian i Beatrice, porodice
^erkez, Voli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
53-1mo
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
EMINA (RE[AD) RIZVI],
ro|. D@AMASTAGI]
preselila na ahiret u petak, 11. 11. 2011. go-
dine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11.
2011. godine u 13.00 sati na gradskom me-
zarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Abdulah - Avdo,
sin Nedim, snaha Nermina, unuk Faris, unuka Ena, unuk Aldin,
te porodice Rizvi}, D`amastagi}, Olov~i}, Poturovi}, Kapa, So-
fti}, Maci}, @galj, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul.
Trg nezavisnosti br. 7/III.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni
MIHAJLO (AVAKUM)
MI]OVI]
preminuo u 83. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika
obavit }e se dana 14. 11. 2011. godine u
13.00 sati na gradskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: k}erke Gordana i Spome-
nka, unu~ad Biljana i Boban, sestra Stoja-
nka, Brankica sa porodicom, porodice Mi}ovi}, Marinkovi},
Gazdi}, Tanovi}, Rikalo, ^ugalj, Duleti}, Stanojevi} i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, ul. Aleja lipa br. 58. 111
POSLJEDNJI SELAM
ABIDU ^OLU
(BIDU)
Od {ura Miralema i Ned`ada
12847-1nd`
Tu`nim srceim javljamo rodbini, prijateljima i
kom{ijama da je na{ dragi
ABID (RAMO) ^OLO
preselio na ahiret 12. novembra 2011. godi-
ne u 12.15 sati u 55. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Ja-
lske d`amije u nedjelju, 13. novembra
2011. godine (17. Zu-l-Hid`d`e 1432. h.g.)
u 11.45 sati, a ukop na mezarju Ilin~ica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHME-
TEN VASIAH
O@ALO[]ENI: majka Selima, otac Ramo, supruga
Muniba, sinovi Nedim i Edin, sestre Esma i Aida, zetovi Alija i
Edin, sestri}i Muhamed, Emir, Emir, sestri~na Amra, tetke Naza,
Hata i Vasvija, tetci Munib i Adil,
dainica Esma, {ure Miralem i Ned`ad, svastika Munira, dajd`i}i i
teti}i, porodice ^olo, Sejfi}, Poturak, ^orbo, Suhonji}, Andelija,
Kr{o, Rizvanovi}, te ostala
mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u d`amiji Vrap~e.
1328-1tz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ZEHRA (RED@IB)
ZEHEROVI]
preselila na ahiret dana 11. 11. 2011. godine
u 63. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 13. 11.
2011. godine na mezarju kod d`amije u Se-
mizovcu, poslije ikindije namaza u 14.20
sati.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u d`amiji u
Svrakama poslije ikindije namaza.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIHA.
EL-FATIHA
O@ALO[]ENI: sin Emir, bra}a Salko, Sulejmen, Muhamed,
Asim, sestra Advija, snahe Ferida, Latifa, Slavica i Fata, brati}i
Almir, D`enan, Damir i Denis, brati~ne Amela, Alisa i \ana, se-
stri} @eljko, sestri~ne Azra, Esma i Ineska, te porodice Zehero-
vi}, Kugi}, Prutina, Zlatarac, Luli}, Zahirovi}, ^ampara, Softi},
kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 3486-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu,
djeveru i amid`i
BAHRIJI (MUHAREMA)
MAHMUTOVI]U
Tvoji: Hajrudin, [efika, Amer, Amela, Almir i Amar
12850-1nd`
Dana 13. 11. 2011. navr{avaju se pedeset i dva dana otkako je
preselio na ahiret na{ dragi
NERMIN BALTI] -
BRACIKA
Tvoj prerani odlazak prouzrokovao je
neizmjernu bol. Ostavio si veliki trag u
na{im srcima svojom dobrotom i
nesebi~nim
darivanjem ljubavi do zadnjih trenutaka
svoga `ivota.
Bila je ~ast poznavati te, dru`iti se s tobom i biti tvoj prijatelj.
Ponosni smo na svaku rije~ koju smo razmijenili s tobom.
NA@ALOST, PREMALO!
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te od zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Tvoj ro|ak Senad Juki} sa suprugom Miom Juki}, djecom
Tarikom, Na|om i Harunom, te majkom Zeminom i bratom
Minelom 12849-1nd`
Nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 62
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
ANTONIJE (A]IMA) VLA^I] - BATO
preminuo u 88. godini.
Sahrana }e biti obavljena na groblju Bare u Sarajevu, a datum }emo objaviti naknadno.
O@ALO[]ENI: sin Branko, k}erka Vesna, zet Branko Vidu{in, snahe Jadranka i
Milena, unu~ad Boris, Mladen, Ivana i Ana i praunuk Nikola 3481-tt
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HAJRA (HAD@AN) MAREVAC, ro|. BA[I]
preselila na ahiret u petak, 11. 11. 2011. u 79. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 13. 11. 2011. u 13.00 sati na mjesnom mezarju
Bahovo - Ilova~a - Gora`de.
O@ALO[]ENI: suprug Huso, sin D`evad, k}erke Sehija, Sadina, Nisveta, D`eh-
va i Nusreta, brat Muhamed, sestra Esma, svak Aziz, snahe Fatima i Alma, zetovi
Zijad, Safet, Senaid, Salahudin i Muharem, unu~ad Adnan, Armin, Almin, Har-
is, Amar, Mersiha, Alma, Idna, Ajla, Amina, praunu~ad Lejla, Vedad, Faris i Erna, te porodice Marevac,
Ba{i}, Ramovi}, [abeta, Tahirovi}, Palavra, U{anovi}, Durakovi}, Sadikovi}, Sara~evi}, Omerspahi},
Kutlovac, Popara, Bukalo, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Sulje Jahi}a br. 157.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Sa `alo{}u javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi
BAHRIJA (MUHAREMA) MAHMUTOVI]
preselio na ahiret dana 12. 11. 2011. godine u 68. godini.
D`anaza }e se obaviti na groblju u Ravnima (Pljevlja), 13. 11. 2011. u
14,30 sati.
Prevoz obezbije|en u 14,20 sati od gasulhane.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Mersada, sin Muharem, k}erka Mediha, brat Hajrudin, snaha
[efika, brati} Amer, brati~na Amela, zet Almir, porodice Mahmutovi}, Kurdija,
Vlahovljak, Hrustemovi}, Sarvan, Kurbegovi}, Harbi}, Omerba{i}, ^uturi}, Sali},
Gusinjac, [ahman, ]ebahmetovi}, Uzunovi}, Ajanovi}, Gunes i ostala mnogobrojna
rodbina i prijatelji 12850-1nd`
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 064638 09 Mal
Mostar, 14. 10. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je postupak tu`itelja BH Telecom Direkcija Mostar, protiv tu`enog
Dra`enko Pudar, ulica XI broj 13, Mostar, radi duga u iznosu od 1.092,80 KM pa kako sud na adresu
tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a
tu`bu na obavezan odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud
na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l.
52. st. 2. ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku su-
da i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te pre-
dmet spora, 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili ospora-
vate tu`beni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no nave-
sti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dosta-
vite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom je-
ziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko predla`ete provo|enje
dokaza saslu{anjem svedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog
roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH), 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni suradnik
Pavle Crnogorac
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 V 016868 11 I
@ivinice, 19. 10. 2011. godine
Op}inski sud u @ivinicama u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja NLB Tuzlanska banka DD Tuzla, protiv
izvr{enika Kozarevi} Jasmina iz Zelenike bb, op}ina @ivinice, radi naplate nov~anog potra`ivanja, v.sp.
257,20 KM, objavljuje
Rje{enje o izvr{enju br. 33 0 V 016868 11 I
na osnovu vjerodostojne isprave
Na osnovu vjerodostojne isprave Mjenice serijskog broja AF2563454 i Protesta izdatog kod Op}in-
skog suda u @ivinicama broj: 33 0 V 016868 09 V od 14. 01. 2010. godine po prijedlogu tra`ioca
izvr{enja radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 257,20 KM do popune namirenja, te tro{ko-
va izvr{nog postupka u iznosu od 20,00 KM, OBAVEZUJE SE izvr{enik da namiri navedene iznose
tra`iocu izvr{enja u roku od 3 dana od dana dostavljanja rje{enja.
Ukoliko izvr{enik ne namiri navedene iznose u ostavljenom roku, ODRE\UJE SE izvr{enje protiv
izvr{enika popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari koje se na|u u stanu, ku}i izvr{enika Ko-
zarevi} Jasmina na adresi Zelenika bb, @ivinice, te namirenjem potra`ivanja tra`itelja izvr{enja iz izno-
sa dobijenog prodajom.
Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim pokretninama, te se isti upozorava na krivi~nopra-
vne posljedice postupanja protivno navedenoj zabrani.
Protiv ovog rje{enja izvr{enik ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostavljanja. Prigovor
se podnosi ovom sudu u najmanje 2 primjerka.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
SUDIJA
[ejla Kamberovi} Had`iefendi}
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 913146 07 Mal
Mostar, 18. 10. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja ERONET D.O.O. Mostar, protiv tu`enog VES-
NA SAMARD@I], Vjekoslava Vran~i}a broj 3, Mostar, radi duga u iznosu od 1.196,53 KM, pa kako sud
na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama ~l. 348. st. 3.
ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud
na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda
i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet
spora, 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigo-
vor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate
tu`beni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti ra-
zloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite
dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku,
du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza
saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja,
adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH), 7. Pi-
smeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i
usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st.1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni saradnik
Pavle Crnogorac
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 011769 07 Mal
Travnik, 25. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka
Kova~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV
BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, Podru`nica Travnik,
ul. Luka~ka b.b, 72270 Travnik, protiv tu`enog Ivo Ko-
zina, ^ukle br. 29, Travnik, radi regresnog duga, v.s.
1.900,00 KM, van ro~i{ta, donio je 25. 10. 2011. godi-
ne, slijede}u:
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime regre-
snog duga iznos od 1.900,00KM sa zakonskom zate-
znom kamatom po~ev od 29. 03. 2002. godine, kao
danom isplate {tete o{te}enim, pa do isplate, kao i da
nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
230,00 KM i to sve u roku od 15 dana od dana prijema
pismenog otpravka presude.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 12. 06. 2007. godi-
ne, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.900,00 KM.
Tu`ba s prilozima dostavljena je tu`enom na odgo-
vor dana 08. 08. 2011. godine, uz upozorenje da odgo-
vor na tu`bu mo`e dati u roku od 30 dana, ra~unaju}i
od dana dostave tu`be, te da }e, u slu~aju da u osta-
vljenom roku sudu ne dostavi odgovor, biti donijeta pre-
suda zbog propu{tanja kojom }e se tu`beni zahtjev
tu`itelja usvojiti.
Kako tu`eni u roku propisanom u ~lanu 70. Zakona
o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni
odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proi-
zilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosno-
van, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io do-
no{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti
odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o
parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br.
53/03, 73/05 i 19/06). Odluka o kamatama donesena
je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kama-
te („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i
51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obli-
gacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78,
57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i
„Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03).
Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana
386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se
sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 100,00
KM i takse na odluku u iznosu od 50,00 KM (50%)
tro{kova objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“
iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem
Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su
ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni
tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijelje-
nom zahtjevu tu`itelja.
Stru~ni saradnik
Stojanka Kova~i}
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije
dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329 ZPP-a FBiH.
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
oglasi
Dnevni avaz nedjelja, 13. novembar/studeni 2011. 63
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ORA[JU
Broj: 25 0 P 008333 08 P
Ora{je, 20. 10. 2011. godine
OP]INSKI SUD U ORA[JU, po sucu @eljku @ivkovi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Cvijete Makivi} iz Br~kog, koju za-
stupa punomo}nik Mirsad Islamovi}, advokat iz Br~kog, protiv tu`enog Branka Makivi}, sa boravi{tem u Nje-
ma~koj, i Danice Vasi} iz Kopanica, radi utvr|enja udjela u bra~noj ste~evini, v.p.s. 16.000,00 KM, na osnovu ~lan-
ka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu:
ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuju na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Dana 17. 05. 2011. godine tu`iteljica Cvijeta Makivi} je podneskom precizirala tu`bu protiv tu`enika Branka
Makivi}, sa boravi{tem u Njema~koj, i Danice Vasi} iz Kopanica, radi utvr|enja udjela u bra~noj ste~evini, v.p.s.
16.000,00 KM, u kojoj tu`iteljica tra`i da Sud donese slijede}u presudu:
„UTVR\UJE SE da su tu`iteljica i prvotu`eni tokom trajanja bra~ne zajednice stekli nekretnine upisane u
Pl. br. 677/1 k.o. Kopanice, ozna~ene kao k.~. 2412 „greda“ njiva ~etvrte klase u povr{ini 2910 m2. Utvr|uje
se da tu`iteljicin doprinos u sticanju bra~ne ste~evine iznosi 1/2 dijela, pa slijedom ovog, prvotu`eni je du`an
priznati i trpjeti da se izvr{i upis prava posjeda u katastarskoj evidenciji u korist tu`iteljice sa dijelom 1/2, u
roku od 30 dana od pravosna`nosti presude.
UTVR\UJE SE da su tu`iteljica i prvotu`eni tokom trajanja bra~ne zajednice stekli nekretnine upisane u Pl.
176, k.o. Kopanice, ozna~ene kao k.~. 1868 „podku}nica“ ku}a i zgrada povr{ine 20 m2, dvori{te u povr{ini
500 m2, njiva u povr{ini 311 m2, k.~. 1869 „potku}nica“ njiva 1 klase, povr{ine 806 m2; k.~. 1870/1 njiva pr-
ed ku}om, njiva 1 klase povr{ine 3438 m2; k.~. 1871/2 „Bara poljakovac“ njiva 5 klase povr{ine 602 m2; k.~.
1871/3 Bara poljakovac njiva 5 klase povr{ine 150 m2; k.~. br. 2548/1 „Greda“ njiva 2 klase od 6275 m2; k.~.
br. 2549 „Greda“ {uma u povr{ini 2759 m2.
Utvr|uje se da tu`iteljicin doprinos u sticanju bra~ne ste~evine iznosi 1/2 dijela, pa slijedom ovog, prvo-
tu`eni i drugotu`ena du`ni su priznati i trpjeti da se izvr{i upis prava posjeda u katastarskoj evidenciji u korist
tu`iteljice sa dijelom 1/2, u roku od 30 dana od pravosna`nosti presude.
OBVEZUJU SE tu`eni da naknade tu`iteljici tro{kove parni~nog postupka, u roku od 30 dana po pravo-
sna`nosti presude“.
Obavje{tavaju se tu`eni Branko Makivi} i Danica Vasi} da se dostava pismena smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama koje se distribu-
iraju u Federaciji BiH, te se isti obavje{tavaju da prilog dostavljene uz tu`bu mogu podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`enik kako je, na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana do-
staviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe,
prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, pr-
edmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu
osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. sta-
vak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`be-
ni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ito neosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu se s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozi-
vom na broj predmeta.
Sudac
@eljko @ivkovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 058081 09 Mal
Mostar, 25. 10. 2011. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: JP HT d.o.o. Mostar, ul. K. Branimira bb.
TU@ENI: Kolano Ivana ul. Dr. Mile Budaka br. 83. Mostar
TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje ADSL pristupa u visini od 585,46 KM, uz
zakonske zatezne kamate koje teku
na iznos od 58,92 KM po~ev od 22. 01. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 88,80 KM po~ev od 22. 02. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 123,01 KM po~ev od 22. 03. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 35,10 KM po~ev od 22. 04. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 279,63 KM po~ev od 22. 05. 2009. godine pa do isplate
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enu suda, a sve u roku od 30 dana.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud teme-
ljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako
slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA
TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u ve-
zi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sa-
dr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika
te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mje-
sne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok sa-
slu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4.
ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 041540 08 Mal
Mostar, 24. 10. 2011.godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: ProCredit Bank d.d. Sarajevo Filijala Mostar, ul. Biskupa ^ule bb., zastupan po zz.
TU@ENI: Adis Dedi} Potoci bb. Mostar, i dr.
TU@BENI ZAHTJEV
Du`ni su tu`eni solidarno tu`itelju isplatiti iznos od 1.758,14 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom na navedeni iznos od podno{enja tu`be pa kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog
postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 15 dana.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da
sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava
kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR
NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70.
st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora
sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba nave-
sti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih puno-
mo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor
mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog
kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE ko-
jima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka na-
vesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se
svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e doniijeti Presudu i
usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.
348. st. 4. ZPP-a FBiH):
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
Potra`ite na kioscima
$"
Dnevni avaz, nedjelja,
IFHJ 13. novembar/studeni 2011.
BARAŽ Safet Sušić jučerašnjim treningom osvj
0l|tãääää ää
ä|tä | |ãää ä|
Selektor čestitao igračima Džeko, Pjanić, Papac i Salihović nisu
Džeko u duelu s odbranom Portugala: Dijamant je bio dobro čuvan (Foto: J. Hadžić)
Možda oni misle da će im tamo biti lakše, ali neće biti tako,
poručuje Dijamant
Naši u petak nisu uspjeli
ostvariti prednost u prvom
meču baraža, ali nisu ni iz-
gubili nadu da će se, nakon
uzvrata u utorak u Lisabo-
nu, plasirati na Evropsko pr-
venstvo naredne godine u
Poljskoj i Ukrajini.
Svi redom u našem tabo-
ru, kao pozitivnu stranu ze-
ničkog remija, isticali su
činjenicu da nismo primili
gol. Tako smatra i naš golge -
ter Edin Džeko, koji, što zbog
upetak, kaoi prije dvijegodi-
ne ponovo izvrsnog Pepea,
što zbognaše slabijeigre, i ni-
je imao pravu prilikuda se is-
kaže na Bilinom polju.
- Veoma težak teren za
igru i teška utakmica, ali
mislim i da su, i pored toga,
navijači imali šta vidjeti. Sa-
mo su nedostajali golovi -
smatra Džeko, koji ističe da
su gosti bili bolji u prvom, a
mi u drugom poluvremenu.
- Možda smo ih na
početku malo i precijenili.
Oni su stvorili neke šanse,
ali ih, srećom, nisu iskoris-
tili. Mi smo bolje i agresiv-
nije ušli u drugo poluvrije-
me, ali nažalost, nismo is-
koristili šanse koje smo
stvorili.
No, na kraju, kada se sve
sabere, remi je najrealniji -
kaže Džeko te dodaje da je, u
svakom slučaju, bolje što je
ostalo 0:0 nego da smo, reci-
mo, odigrali 1:1.
- Možda oni misle da će
im tamo biti lakše, ali neće
biti tako. Imamo i mi svoje
adute za bolji teren, kakav će
biti u Lisabonu. I nama od-
govara dobar travnjak. Sma-
tram da su nami dalje šanse
za prolazak 50:50.
V. BEGUNIĆ
8ã|äãžä||ä |ä 1ã
fä||äJã|c| ä|tä tãä|||
njima - kaže Džeko te do-
daje i da ćemo, želimo li u
Poljsku i Ukrajinu, u uz-
vratu morati odigrati i
mnogo bolje.
1ä1ãä äã
|ä1ãä
0žäää. Šãätä tä äãM
| 1ã||ä ää1|ä1äãää
Naši nisu izgubili nadu za plasman na EP
- Sve će se odlučiti u
Lisabonu, što smo i očeki-
vali da će se desiti. Naj-
važnije je da nismo primili
gol. Sada je pritisak na
Edin
Džeko
Kristijano
Ronaldo
1 udarci 5
0
u okvir
2
3
napravljeni
prekršaji
3
2
pretrpljeni
prekršaji
3
Hrasnica jučer: Igrači obavili lakši trening (Foto: I. Šebalj)
0ãäãt ä
l|tãäää
Reprezentacija će do
polaska u Lisabon imati
još jedan lakši trening,
danas u 10.30 sati. Po-
lazak u Portugal zakazan
je za 15 sati.
U Lisabonu, naša eki-
pa imat će jedan trening,
sutra navečer.
1ãä|ć ćä t|Jä|ää |J|ã||.
tã ät|ã|ä ää täãM
Selektor razmišlja o re-
vanšu. Za razliku od ze-
ničkog duela, prije kojeg je
imao problema s deficitom
u odbrani, u lisabonskom
će Pape imati problem
druge vrste. Sanel Jahić
pokazao se u odličnom
svjetlu, a sa suspenzija se
vraćaju Saša Papac i Boris
Pandža.
- Jahić je igrao feno-
menalno. Nije on nikada
ni bio otpisan, ali je imao
nesreću da se povrijedi, a
nakon toga je promijenio
klub. Njegov nastup me je,
zaista, oduševio. Za njega
mogu reći da će sigurno
igrati, ali kada je riječ o
ostalim igračima, to još ne
znam.
Sigurno je da će nam
nedostajati Salihović, ali
on svakako još nije do-
voljno zdrav da bi mogao
izdržati dvije ovako jake
utakmice. Bio sam u di-
lemi da li da ga stavim u
Zenici da igra ili da ga
čuvam za Lisabon - kaže
Sušić.
Jučerašnji trening, prvi
poslijeprve utakmicebaraža
protiv Portugala, selektor
Safet Sušićpočeo ječestitka-
ma na račun fudbalera.
Pape je zadovoljan pred-
stavom i što nismo primili
gol, znajući da nam je žrijeb
podario uvjerljivo najtežeg
protivnika u baražu, protiv
kojeg za uspjeh valja pružiti
i više nego što se može. Na
kraju, konačnih 0:0 rezultat
je koji bi dosta navijača Bos-
ne i Hercegovine poželjelo i
prije utakmice i Sušić se s
tim slaže.
Nemojte žaliti
- Mogu vamreći isto što i
nakon utakmice, jer se noćas
ništa nije promijenilo. Por-
tugal je velika ekipa, puna
vrhunskihigrača, koji prek-
sinoć, nažalost, nisu podba-
cili. Moji su momci dali sve
od sebe, što sami zahtijevao
od njih. Prije duela sam im
rekao: “Nemojte da poslije
žalite za nečim” - rekao nam
je Sušić.
Pape jučer nije maltreti-
rao igrače. Neki su ostali u
hotelu (Džeko, Pjanić, Pa-
pac i Salihović, koji zbog dva
žuta kartona nema pravo
nastupa u Lisabonu), a osta-
li su pod hrasničkim sun-
cem obavili lakši trening.
Na dobrom putu
Naš tim putuje u Lisa-
bon sa saznanjem da mu je
za plasman na Euro dovo-
ljan i remi sa postignutim
golom. Ako znamo da naš
tim već sedmu utakmicu za-
redom nije primio gol iz
igre (već samo Nasrijev pe-
nal u Parizu), onda imamo
argumente da se nadamo
najboljem.
- Ne treba sada pretjeri-
vati. Na putu smo da posta-
nemo dobra ekipa, ali tako
treba i nastaviti. Posljednji
rezultati dali su nam veliko
samopouzdanje. Sigurno
više vjerujemo u sebe i svoje
saigrače, a to je za ekipu vrlo
važno. Ne smijemo to pok-
variti - kaže Sušić.
Pape kaže daće u utakmi-
ci u Lisabonu “malo po-
jačati odbranu”.
- Svakome možemo dati
gol, ali ćemo se u Lisabonu
morati pobrinuti da ga ne
primimo. Ne bismo smjeli
dozvoliti Portugalcima da
brzo i lako dođu do pogotka,
to bi nas, vjerovatno, sasjeklo
- kaže Sušić.
M. T.
Navijači BiH: Visok stepen sportskog ponašanja
Zahvalnost Nogometnog saveza BiH
8ãä||ãč| |äš |ä1ääMää|äž||| |tä||
Nogometni savez BiH
zahvalio je navijačima za ve-
liku podršku u prvoj utak-
mici baraža Evropskog pr-
venstva 2012. godine protiv
Portugala u Zenici, koja je
protekla bez ijednog inci-
denta.
- Bez obzira na sva
dešavanja koja su prethodila
odigravanju ovog susreta i
činjenici da se radilo o utak-
mici najvišeg mogućeg rizi-
ka, navijači su još jednom
pred očima svjetske fudbal-
ske javnosti i zvaničnika
UEFA-e pokazali visok ste-
pen sportskog ponašanja i
poštovanja protivničke re-
prezentacije u duhu fer-ple-
ja - navedeno je u saopćenju
na službenoj stranici
NSBiH.
Iz naše kuće fudbala poz-
vali su navijače da na isti
način podrže “Zmajeve” i u
revanšu. M. T.
$#
IFHJ
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
ežio igrače
tM||äMä
|M||| Jä|
trenirali Svakome možemo zatresti mrežu
Ibišević nakon promašaja
iz 81. minute: Poza je
govorila više od riječi
(Foto: I. Šebalj)
Vedad Ibišević propustio dvije šanse utakmice
8||ä M| |ää|ã
ä1tääč||ã
|ä1ääMääJä
1äã ää|ã
Kada je Vedad Ibišević
ušao u igru, Portugal je bio
razbijen. Ulazak drugog na-
padača Bosne i Hercegovine
naterenpotpuno ihjeraspa-
metio. Naš se protivnik nije
ni snašao, a Vedo se našao u
dvije najbolješanse zaBiH u
cijeloj utakmici.
No, obje suotišle u nepo-
vrat. U 74. minuti slabo je
primio loptu i prebacio pre-
ko gola, ali još više možemo
žaliti za onom iz 81., koja je
bila najveća na cijeloj utak-
mici.
Kada Ibišević sam izlazi
predgolmana, sudijaobično
odmah može pokazati na
centar, ali Bilino polje je
preksinoć u nevjerici pos-
matralo kako Ibišević, pot-
puno netipično za sebe, pro-
mašuje.
- Nije mi lopta odskočila
jednom nego dva puta - re-
kao nam je jučer utučeni
Ibišević.
Vedina poza nakon pro-
mašaja iz 81. minute govori-
la je više od riječi.
- Kako neću biti depri-
miran, pa niko više od mene
nije želio da postignem taj
gol. Nevjerovatno je kako se
sve desilo. No, valjda postoji
razlog što jetako trebalo biti.
Nastojat ću da ovo zabora-
vim, da ostavim iza sebe i
okrenem se revanšu u Lisa-
bonu, gdje ću, nadam se,
imati priliku da popravim
ovo - govori Ibišević.
Napadač reprezentacije
BiH tvrdi da sunam, uprkos
remiju na domaćem terenu,
šanse za prolazak prilično
dobre.
- Oni tvrde da su im šanse
sada veće, ali ne znam je li to
tako. Ako pogledamo kako
smo odigrali uParizu, ne bih
rekao da će im biti baš lako
kao što misle. Mislimda će do
samog kraja biti neizvjesno -
rekao je Ibišević. M. T.
Niko više od mene nije želio da postignem taj gol
Sušić: Pojačati odbranu
8ã|ãääJ. fãäãc ääMã
ääã|ä ä|äćã
Ozbiljnijih povreda
nema. Pjanić i Džeko su
jučer ujutro ostali u ho-
telu, ali njihov nastup nije
upitan. Sa Pjanićem se ne
želi riskirati, dok je Džeko
dobio udarac.
Najveći problem sada
je Saša Papac, koji je dobio
temperaturu. Ljekarski
tim, na čelu s Reufom Ka-
rabegom, čini sve da ga
osposobi za revanš.
- Papac je imao visoku
temperaturu pa smo jučer
satima bili u bolnici, gdje
je dobio dvije infuzije. Da
ne bude zabune, pregledi
su pokazali da nije riječ o
upali pluća, već o virusnoj
infekciji koja je ostavila
posljedice i na stomak.
Spustili smo temperaturu
i borimo se da ga ospo-
sobimo, ali je jako iscr-
pljen, što je i normalno.
Učinit ćemo sve da po nje-
govu spremu bude što ma-
nje posljedica - rekao je
Karabeg.
Na sreću fudbalera i navijača
I|ãää|ãä 8|||ääJ ää||ã ä1|ãt| äã tMä||||š|ä
Travnjak zeničkog sta-
diona Bilino polje, koji je
sagrađen 1972. godine i koji
se od tada nikada nije mi-
jenjao, u proljeće će biti za-
mijenjen i, nakon skoro 40
godina, otići na smetljište
historije.
U petak navečer je, nai-
me, prema riječima ze-
ničkog arhitekte Zvjezdana
Turkića, sazrela ideja da se
travnjak s Nogometnog
centra u izgradnji, na kojem
je zasijana trava i koja je već
u izvrsnom stanju, prebaci
na Bilino polje, dok bi se na
Crkvičkom brdu zasadila
nova trava.
- To je u ovom trenutku
najbrže i najjeftinije rješ-
enje - kazao nam je Turkić,
koji je i uradio projekt No-
gometnog centra.
Tako se Ronaldo i dru-
žina za promašaje i loše igre
više neće moći vaditi na
travnjak, koji je u petak na-
večer ponovo “odigrao” iz-
vrsnu utakmicu, “ispri-
ječivši se” ispred nemilos-
rdnog Portugalca. Kapiten
gostiju je, naime, umjesto
lopte, zahvatio “kvadrat”
trave, na oduševljenje svih
našihnavijača. V. B.
Inozemni mediji o utakmici
|ä|šää|ć |Mãä äää|ä1ä ’äã äät|’
Utakmica u Zenici zau-
zela je dosta prostora u svjet-
skim medijima, koji su
složni uocjeni dasu svi dueli
baraža, osimnašeg sa Portu-
galom, riješeni.
Španska “Marca” piše
da je Pepe odlično čuvao
Edina Džeku te da Kristi-
jano Ronaldo (Cristiano)
nije bio na uobičajenom
nivou. Madridski list na-
vodi da je Vedad Ibišević
imao Portugalce na dlanu,
ali da je promašio. Navodi
se da su Portugalci preži v-
jeli pakaou Zenici i da sada
uoči revanša mogu lakše
disati.
Poznati njemački “Kic-
ker” konstatirao je da je
Ibišević imao pobjednički
pogodak “na nozi”, ali da je
promašio gol.
Njemački list piše da je
Portugalcima nedostajalo
oštrine u napadu.
(M. T.)
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 66
RIJE^ MAJSTORA Zvjezdan Misimovi} bio je na{ ponajbolji igra~
Va`no je da nismo primili gol
Na Lu`u trebamo pokazati da znamo igrati i na dobroj podlozi
Ako je i bilo onih koji su do sa-
da sumnjali u njega, Zvjezdan Mi-
simovi} preksino} je ponovo potvr-
dio da je od neprocjenjivog zna~aja
za reprezentaciju Bosne i Hercego-
vine. Zvjezdan vodi ekipu i dirigu-
je, u duelu sa sna`nim Portugalci-
ma bio je na{a najva`nija figura. Za
skoro sve {to smo napravili pred pr-
otivni~kim golom, zahvalnost du-
gujemo njemu.
- Nije bilo lako. Utakmica je bi-
la vrlo borbena. Portugalci su vr-
lo sna`ni, i fizi~ki i tehni~ki. Za
svaku loptu vodili su se te{ki due-
li, ali na kraju, mislim da je ovih
0:0 realan rezultat - ka`e Misimo-
vi}.
Na{ veznjak govori da obje eki-
pe mo`da imaju razloga da `ale za
boljim ishodom.
- Portugalci su imali svoje, a mi
svoje {anse, ali mi ne smijemo bi-
ti nezadovoljni. Va`no je da nismo
primili gol, to je u ovako te{kim no-
kaut-duelima od ogromne va`no-
sti - govori na{ as.
Kao i svi ostali igra~i, i Misimo-
vi} je imao dosta kritika na teren.
- Ma, bio je katastrofalan. Por-
tugalci to `ele predstaviti kao he-
ndikep za sebe, ali koliko je sme-
tao njima, smetao je i nama. Na
Lu`u trebamo pokazati da znamo
igrati i na boljoj podlozi. Tamo }e
vladati potpuno druga~iji uvjeti, si-
gurno da }e i nama biti lak{e igr-
ati. Trebamo se samo dobro odmo-
riti i psihi~ki pripremiti - ka`e
Zvjezdan. M. T.
Upitan za {anse, Misimovi} je
rekao:
- Sad su pola-pola. Opet
ka`em, to {to nismo primili gol
mo`e biti od presudnog zna~aja.
Znam to iz iskustva, jer sam igr-
ao dosta takvih nokaut-utakmi-
ca, u kojima je moje ekipe pro-
vla~io gol u gostima. Mi ga u Li-
sabonu trebamo zabiti. Imamo
kvalitet za to - rekao je Misimo-
vi}.
Sad je pola-pola
Misimovi}: Lo{ teren smetao je i njima i nama
KMF Leotar 40. u Evropi
XKlub malog fudbala Leotar iz Trebinja nalazi se na 40. poziciji u
Evropi prema portalu Eurotopteam.com. Na ~elu liste najboljih nala-
zi se Dinamo (Moskva) sa 709 bodova, drugo mjesto zauzima Interviu
(Madrid) 690, a tre}i je Viz Sinari (Rusija) 498. M. P.
Na prodajnom portalu Pik.ba sve-
ga dva sata nakon utakmice BiH - Po-
rtugal (u 00.19 sati) na Bilinom polju
osvanuo je oglas neobi~ne sadr`ine:
„Prodajem busen trave koji je zasme-
tao Ronaldu.“ Bila je to jo{ jedna u ni-
zu parodija i {ala na ra~un Portugala-
ca u proteklih nekoliko dana.
Ovog puta od neimenovanog
Zeni~anina, registriranog kao
„Swire“, na ra~un nervozne portu-
galske zvijezde, koji je u svoje tri
izjave prije i nakon utakmice svu
krivicu za rezultat svaljivao na,
objektivno, lo{ teren Bilinog polja.
Znaju}i sistem aukcijske pro-
daje na ovom portalu, koji ne podr-
azumijeva obaveznu kupovinu, ko-
ja se naknadno obavlja direktno ili
pouze}em, kao osma i najve}a ponu-
da pojavila se ona od 10.000 KM
izvjesnog Sarajlije „Merli1234“.
[aljivi Bosanci i Hercegovci nudi-
li su, izme|u ostalog, zamjenu za bu-
sen u vidu „lasera koji je ometao Ro-
nalda za vrijeme utakmice“.
A. D@.
Ronaldo na terenu Bilinog polja
Revan{ }e voditi arbitar Volfgang [tark
Bankar iz Bavarske
nikada nam nije sudio
Jedan od elitnih FIFA-inih djelilaca pravde
Strahovali smo od
Hauarda Veba (Howard
Webb), ali je engleski po-
licajac na Bilinom polju
pokazao kako se vodi je-
dna va`na utakmica.
Mo`da je u nekoliko navr-
ata zabilje`io nekoliko
manjih gre{aka, ali sve u
svemu, britanski sudija
niti je koga o{tetio niti je
kome dao prednost.
Takvo su|enje
mo`emo po`eljeti i u re-
van{u, a za njega }e biti
zadu`en njema~ki arbi-
tar Volfgang [tark
(Wolfgang Stark).
Ovaj 41-godi{nji su-
dija, ina~e bankarski ~in-
ovnik iz Bavarske, pripa-
da elitnoj kategoriji
FIFA-inih arbitara. Na-
jpoznatiji je po utakmi-
ci Lige prvaka iz pro{le
sezone izme|u Reala i
Barcelone, nakon koje
ga je trener Madri|ana
@oze Murinjo (Jose Mo-
urinho) izvrije|ao i
optu`io da je navija~ Lionela
Mesija (Messi), kojeg njema~ki
sudija, ina~e, veoma cijeni.
[tark nam nikada nije sudio,
a iz njegove biografije izdvajamo
podatak da je u 104 me|unarodne
utakmice do sada podijelio 163
kartona za doma}ina (1,57 po
utakmici), a 217 za goste (2,09).
Kada je rije~ o penalima, mnogo
je skloniji doma}inu, kojima ih je
dosudio 12, dok je gostima dodi-
jelio svega {est, ali statistika crve-
nih kartona ka`e da ih je 12 po-
kazao doma}inima, a 13 gostima.
M. T.
[tark: Mnogo vi{e penala doma}inu
Nekoliko sati nakon {to je okon~ana utakmica na Bilinom polju
Zeni~anin za 10.000 KM „prodao“ Sarajliji
busen trave koji je zasmetao Ronaldu
Faksimil stranice
XUtakmica BiH - Portugal je i
sa sigurnosnog aspekta protekla
u najboljem redu. Prema ri-
je~ima portparolke Ministarstva
unutra{njih poslova Zeni~ko-do-
bojskog kantona Aldine Ahmi},
privedene su samo ~etiri osobe.
- Jedna osoba je privedena zbog
upotrebe pirotehnike izvan stadio-
na i zbog nepostupanja po naredbi
slu`bene osobe, a jedna zbog la`nog
predstavljanja - ka`e Ahmi}. V. B.
Privedene samo ~etiri osobe
sport
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011. 67
Zra~ni duel [imuni}a i Buluta: S utakmice u Istanbulu (Foto: AFP)
Velika pobjeda Hrvatske usred Istanbula
Bili} za~epio
usta kriti~arima
^estitam momcima na odli~nom me~u,
ka`e selektor na{ih zapadnih susjeda
Da je bezobrazan kao {to
su to hrvatske kolege novina-
ri, Slaven Bili} ju~er bi, nakon
velike pobjede Hrvatske nad
Turskom od 3:0 usred Istanbu-
la, iza{ao pred njih i mo`da
pri~ao sli~no kao nesretni ~ov-
jek ~iji je snimak {eprtljavog
govora s neke ceremonije ne-
davno bio hit na internetu.
Odmjerene izjave
[ta re}i? Koju poruku po-
slati? Kome?... citirao bi Bili}
da je kojim slu~ajem neodgo-
jen i da `eli napakostiti novi-
narima koji su salve uvredlji-
vih kritika sipali na njegov
ra~un nakon neuspjeha Hrva-
tske u kvalifikacijama i
„sramotnog“ plasmana u bara`,
izme|u ostalog podsje}aju}i ja-
vnost da im selektor muca.
Umjesto toga, Bili} je bio
odmjeren u izjavama, ~ak je
`elio napustiti konferenciju
za medije nakon {to su ga pi-
tali je li mu ovo najve}a po-
bjeda u trenerskoj karijeri.
- Rekao sam da me ni{ta
ne pitate {to ima veze s emo-
cijama, eventualno }emo o
tome razgovarati nakon Ma-
ksimira.
^estitao bih momcima na
odli~noj utakmici, u svakom
dijelu terena i u svakom aspe-
ktu nogometne igre, zato je i
rezultat bio takav. Naravno da
nas je pomazila i sre}a, jer
smo u pravom trenutku dali
golove. Ipak, o~ekuje nas pa-
klenih 90 minuta na Maksi-
miru i svaki drugi pristup
osim ozbiljnog bio bi pogu-
ban - rekao je Bili}.
Predsjednik Hrvatskog
nogometnog saveza Vlatko
Markovi} zadovoljan je {to
}e se napuniti kasa Saveza, a
nakon utakmice malo je i pr-
etjerao s odu{evljenjem.
- Ovo je jedna od najboljih
utakmica Hrvatske u histori-
ji. Slaven Bili} je sve podredio
uspjehu i postavio je savr{enu
taktiku - rije~i su Markovi}a.
Kivni na Hidinka
U Hrvatskoj posebno hva-
le Ivicu Oli}a, koji je zabio gol
u 3. minuti i povukao saigra~e
prema naprijed, dok su Tur-
ci kivni na selektora Husa Hi-
dinka (Gus Hiddink). Svi ta-
mo{nji mediji po~eli su `es-
toku kampanju tjeranja Ho-
lan|anina s klupe.
Pored Hrvatske, koja je
99 posto osigurala plasman
na Euro, i Irska je u sli~noj,
jo{ i boljoj situaciji. Trijumf
od 4:0 na gostovanju Estoni-
ji velikaje prednost. (A. ^.)
Nakon poraza od ^e{ke
od 0:2 u prvom me~u bara`a
za odlazak na Evropsko pr-
venstvo, selektor Crne Go-
re Branko Brnovi} nije bio
previ{e zadovoljan igrom i
rezultatom, ali je i najavio
borbu do kraja u revan{u.
- Budite sigurni da }e
^ehe na stadionu pod Go-
ricom ~ekati pakao i uvjer-
en sam da su momci ve} sa-
da kivni na sebe. Tu uta-
kmicu }emo odigrati s hilja-
du posto i publika }e ima-
ti priliku da vidi potpuno
druga~iju ekipu - rekao je
Brnovi}.
Crnogorci se jo{ nadaju
Prijateljska fudbalska utakmica
„Ro|eni“ bolji od Trebinjaca
Stadion u Vrap~i}ima.
Gledalaca: 50. Sudija: Anel
Puce (Mostar). Strijelci: 1:0
- Zolj (48), 2:0 - Brkovi}
(53), 2:1 - Todorovi} (58), 3:1
- Rov~anin (61), 4:1 - Brko-
vi} (70), 4:2 - Markovi} (80
penal), 5:2 - Brkovi} (86).
VELE@: O{trakovi}, Sto-
ki}, Ceri}, Kajtaz, Laki~evi},
Kodro, Demi}, Hasanovi},
Rov~anin, Iveti}, Brkovi}. Jo{ su
igrali: Bobi}, Kalajd`i}, Jazvin,
Mehremi}, Zvoni}, Zolj, Bala-
li}. Trener: Mirza Vare{anovi}.
LEOTAR: Milenkovi},
^orlija, Todorovi}, Mi-
lo{evi}, [araba, Souto, An-
dri}, Markovi}, Akufo, Ra-
tkovica, Ani~i}. Jo{ su igra-
li: Berak, Mijailovi}, Rado-
vi}, Vu~ini}, Milovi}, Kajgo,
Bo{kovi}. Trener: Bogdan
Korak. F. I.
MLADI Na{e nade neo~ekivano podbacile na Kipru
Autogol Brekala
presudio bh. timu
Narednu utakmicu selekcija Vlade Jagodi}a igra ve} sutra protiv Gr~ke
Mlada nogometna repre-
zentacija Bosne i Hercegovi-
ne pretrpjela je drugi poraz
u kvalifikacijama za Evro-
psko prvenstvo 2013. u Izr-
aelu. Izabranici selektora
Vlade Jagodi}a ju~er su u pe-
tom me~u grupe 1 kvalifika-
cija u Dasaki Ahnasu po-
ra`eni od Kipra sa 1:2.
Selektor Jagodi} o~ekivao
je da selekcija koja je bila ko-
mpletna (bez povrije|enih
igra~a), nastavi s dobrim pa-
rtijama i ponovi igru iz pr-
vog susreta u Zenici prije
mjesec, kada smo slavili s vi-
sokih 5:1 uz jo{ mno{tvo
pre~ki i stativa, ali to se ni-
je desilo zbog ~ega su nam
sada smanjene {anse za dru-
go mjesto, koje je cilj u ovo-
me ciklusu.
Strijelac jedinog gola za
BiH bio je Stevanovi} u 47.
minuti, dok su golove za
Kipar postigli Mitidis (My-
tidis) u 66. i Brekalo (auto-
gol) u 89. minuti. U ovom
me~u za BiH su nastupili:
Divkovi}, Marki}, Hand`i},
Vi{}a (60. Kvesi}, 90. Sipo-
vi}), Stevanovi}, Bilbija, Gr-
ahovac, Brekalo, Su{i}, Kve-
si}, Zakari} (86. Prci}).
U narednom susretu BiH
ve} sutra gostuje Gr~koj, ko-
ja je u petak na svom terenu
neuobi~ajenim rezultatom
od 4:5 pora`ena od Nje-
ma~ke.
(A. ^.)
Rezultati {estog kola:
Gr~ka - Njema~ka 4:5, San
Marino - Bjelorusija 0:2,
Kipar - BiH 2:1.
1. Njema~ka 6 6 0 0 28:5 18
2. Bjelorusija 6 3 1 2 10:8 10
3. Gr~ka 5 3 0 2 13:9 9
4. BiH 5 2 1 2 10:7 7
5. Kipar 6 2 0 4 11:15 6
6. San Marino 6 0 0 6 0:28 0
Tabela
Jagodi}: Razo~arali na Kipru
Ju`noameri~ke kvalifikacije za SP 2014.
Novi neuspjeh Argentine
i golgeterska ve~er Luisa Su-
areza obilje`ili su 3. kolo
ju`noameri~kih kvalifikacija
za Svjetsko fudbalsko prve-
nstvo 2014. godine. Na prepu-
nom Monumental stadionu u
Buenos Airesu Argentinci su
osvojili samo bod (1:1) protiv
Bolivije, a i do njega su stigli
tek poslije vodstva gostiju.
Marselo Martins donio je
prednost Boliviji u 55. minu-
ti, a izjedna~io je ~etiri minu-
te poslije rezervni igra~ Eze-
kijel Leveci (Ezequiel Lave-
zzi). Zanimljivo je da je La-
veciju to bio prvi kontakt s
loptom u ovom susretu, jer je
samo minutu ranije u{ao u
igru umjesto Rikarda Alva-
reza (Ricardo).
Za razliku od Argentine,
Urugvaj nije dozvolio nika-
kvo iznena|enje na svom
terenu u sudaru s ^ileom, a
najzaslu`niji za uvjerljivu
pobjedu (4:0) bio je Luis
Suarez, koji je igrao simulta-
nku s rivalom, postigav{i
sva ~etiri pogotka za svoju
reprezentaciju.
Pobjedu je ubilje`io i Pa-
ragvaj protiv Ekvadora (2:1),
dok su Kolumbija i Venecu-
ela igrale nerije{eno 1:1.
Rezultati i strijelci: Arge-
ntina - Bolivija 1:1 (Laveci 59
- Martins 55), Urugvaj - ^ile
4:0 (Suarez 42, 45, 67 i 73), Pa-
ragvaj - Ekvador 2:1 (Riveros
46, Veron 57 - Rohas 90),
Kolumbija - Venecuela 1:1
(Guarin 78 - Felst~er 78). U
ovom kolu slobodan je bio Pe-
ru, dok Brazil ne u~estvuje u
kvalifikacijama, jer je pravo
u~e{}a na SP-u 2014. stekao
direktno kao doma}in {ampi-
onata. (A. ^.)
Nekada{nji fudbalski repr-
ezentativac BiH Ivica Grli}
odigrao je ju~er opro{tajnu
utakmicu. Pred 9.000 gledala-
ca na stadionu u njema~kom
gradu Duizburgu, ekipa „Ivi-
ca i prijatelji“ savladala je
„All-stars“ selekciju sa 11:8.
Uz Grli}a, koji po za-
vr{etku igra~ke karijere pre-
uzeo du`nost sportskog dire-
ktora Duisburga, nastupila
su poznata fudbalska imena
kao {to su Ivica Banovi}, Ma-
rino Bili{kov, Ulf Kirsten,
Karlhajnc Flipsen (Karlheinz
Pflipsen), Olaf Ton (Thon),
Erik Mejer (Meijer), Ivan
Klasni}... Grli} (36 godina)
najve}i dio karijere proveo je
u Njema~koj.
Suarez: Utakmica koju }e
dugo pamtiti (Foto: AFP)
1. Urugvaj 3 2 1 0 9:3 7
2. Kolumbija 2 1 1 0 3:2 4
3. Argentina 3 1 1 1 5:3 4
4. Paragvaj 3 1 1 1 3:4 4
5. Venecuela 3 1 1 1 2:3 4
6. Ekvador 2 1 0 1 3:2 3
7. Peru 2 1 0 1 4:4 3
8. ^ile 3 1 0 2 5:10 3
9. Bolivija 3 0 1 2 4:7 1
Tabela
Lampard matirao [pance
Neuspjeh Argentine,
goleada Suareza
Pobjeda Engleske na Vembliju
Fudbalska repre-
zentacija Engleske u
prijateljskom me~u na
stadionu Vembli u Lo-
ndonu savladala je si-
no} [paniju sa 1:0.
Pogodak koji je presu-
dio aktuelnim svje-
tskim i evropskim pr-
vacima postigao je ve-
zista ^elzija Frenk La-
mpard (Frank) u 49.
minuti.
Lampard poga|a mre`u
Pobjeda Vahida Halilhod`i}a
XBh. stru~njak Vahid Halilhod`i} postigao je pobjedu
sa fudbalskom selekcijom Al`ira. U prijateljskom susre-
tu reprezentacija u kojoj je Halilhod`i} nedavno preu-
zeo funkciju selektora savladala je sino} Tunis rezulta-
tom 1:0.
Bh. reprezentativac zavr{io karijeru
Grli}ev opro{taj pred 9.000 gledalaca
Grli}: Utakmica u Duizburgu
$&
Dnevni avaz, nedjelja,
IFHJ 13. novembar/studeni 2011.
KOŠARKA Veliki meč pred ekipom Širokog
fã|||tãä 1ãäãt
äã1ã äã fäcã||f
Bh. prvak pokušat će iznenaditi rivala iz evropskog vrha
Iz prošle sezone: Široki je
savladao Beograđane
fä|ä1ãä
Rezultati 7. kola Ja-
dranske ABA lige za
košarkaše: Radnički - Ce-
devita 80:83, Cibona - He-
mofarm 90:86, Zlatorog
Laško - Zagreb 85:86, Bu-
dućnost - Makabi Tel Aviv
69:81, Krka - Union Olim-
pija (sinoć).
Danas: Helios - Crvena
zvezda (18 sati), Široki
WWin - Partizan (20).
Poredak na tabeli:Ce-
devita 13 bodova, Union
Olimpija 12, Makabi Tel
Aviv 12, Cibona 12, Par-
tizan 11, Budućnost 11,
Zagreb 10, Hemofarm 9,
Široki WWin 9, Crvena
zvezda 8,Radnički 8, Krka
7, Zlatorog Laško 7, He-
lios 6.
Pred košarkašima Širo-
kog WWinajoš jejedan veli-
ki susret. Danas u dvorani
Pecara (20 sati) bh. prvak u
7. kolu Jadranske ABA lige
dočekuje sastav Partizana.
O snazi Beograđana sve
jedobro poznato, riječje oti-
mu koji je u posljednjih pet
godina prvakABA lige. Da i
ove sezone ima odličan tim,
potvrdio je prijetri dana, po-
razivši uEuroligi madridski
Real (80:79).
- Partizan spada u vrh
evropske košarke. Godina-
ma gaji prepoznatljiv stil, a
to je igra na igrače pod
košem i izvanredan skok.
Ako ih u tome uspijemo
spriječiti i ako nam krene
šut, sve je moguće - kaže tre-
ner ŠirokogIvan Velićte do-
daje da će i gosti sigurno
doći motivirani s obzirom
na to da su prošle sezone, u
oktobru 2010., poraženi na
Pecari (79:86).
O tome svjedoče riječi
trenera “Crno-bijelih” Vla-
de Jovanovića, koji kaže da
ne dijeli duele na velike i
male, odnosnona bitnei ma-
nje bitne.
- Svaku utakmicu ozbilj-
no shvatamo i sami sebi
stvaramo opterećenje, jer
smo već godinama najbolji u
Srbiji i regionu pai u Euroli-
gi svake godine pravimo
čudo, na koje ljudi ne
računaju. Zato je najbolje
reći daćemo setruditi 40mi-
nuta - izjavio je Jovanović.
Partizan je u dosadašnjih
šest kola slavio pet puta.
Široki ima omjer od 3-3,
ali i nijedan domaći trijumf
u sezoni (sve tri pobjede
Širokobriježani su postigli
na gostovanjima kod slo-
venskih klubova, u Sloveni-
ji, protiv Heliosa, Krke i
Zlatoroga). (E. J.)
Prvenstvo BiH za košarkaše
8ãä|M|ć | 8ä1ž|ć
|ãtä||| I||ä|tä|
Mala dvorana Skenderija
u Sarajevu. Gledalaca 400. Su-
dije: Damir Kunosić, Seid
Nožinović (Tuzla), Aco Oku-
ka (Kiseljak). Pet ličnih
grešaka: Mašić (35), Kapelan
(40). Rezultat: Bosna ASA
BH Telecom - Zrinjski 95:87
(23:24, 21:19, 20:26, 31:18).
BOSNA ASA BH TE-
LECOM: Guzonjić, Kalić,
Hodžić 27, Buza, Hot 4,
Čamdžić 7, A. Demić2, Rahi-
mić 31, S. Demić 4, Batina 8,
Rizvić 12, Rešidović. Trener:
Hamdo Frljak.
ZRINJSKI: Klarica 2,
Mašić 9, Avdibegović 21,
Džons 13, Tepavčević 4, Han,
Petrić, Hasandić 13, Tomić,
Bodiroga, Jovanović, Kape-
lan 25. Trener: Dejan Pa-
režanin.
Košarkaši Bosne ASA BH
Telecoma ostali su i nakon 7.
kola jedini neporaženi tim u
Prvenstvu BiH. Predvođeni
centrom Dženanom Rahi-
mićem (31 poen, 10 skokova) i
bekom Dinom Hodžićem
(27), “Studenti” su porazili
Zrinjski sa 95:87.
Neizvjestanmeč riješen je
nešto više od minutu prije
kraja, kada su “Studenti” po -
veli s nedostižnih sedam poe-
na prednosti (89:82). Najbolji
u redovima Mostaraca bili su
bekovi, bh. reprezentativac
Dijego Kapelan (25) i Armin
Avdibegović (21). Bosna ima
omjer od 6-0, dok je Zrinjski
na neočekivano slabih 3-4.
Rezultati: Igokea - Servi-
tium 96:79, Bosna ASA BHT
- Zrinjski 95:87, Brotnjo - Bo-
rac 76:72, Vogošća- SL Tako-
vo Leotar78:82, Hercegovac-
Mladost 86:78, Čapljina Las-
ta - Varda HE (sinoć).
Poredak: Igokea 13, Bos-
na ASA BH Telecom12, SL
Takovo Leotar 11, Mladost
11, Čapljina Lasta10, Zrinjski
10, Borac 9, Brotnjo 9, Herce-
govac 9, Varda HE 8, Servi-
tium 8, Čelik 7, Vogošća 6.
E. J.
M
ë|ã1ä 0|äãc ääM|ä||ãä tã ääšã|äãšää 8äćä t|ãää|ä
f|äM|äää âä|ää||ä ë|ãč|ć
Počasni član Atletskog
saveza BiH i Atletskog klu-
ba Sarajevo Antonije Bato
Vlačić preminuo je u petak
navečer u Rijeci u 85. go-
dini.
Iz ASBiH navode da je
Vlačić čitav život posvetio
sportu, posebno atletici.
Bio je učesnik Prvog pr-
venstva BiH u atletici
1946. godine.
Nakon završetka aktiv-
ne karijere, ogroman do-
prinos razvoju bh. atletike
dao je kao rukovodilac u
Savezu i atletskim klubo-
vima.
Sahrana će biti obavlje-
na u Sarajevu.
Vlade Divac, Mič Rič-
mond (Mitch Richmond),
Džeri Kraus (Jerry Crause),
Redži Miler (Reggie Miller)
i Tim Hardavej (Hardaway)
najpoznatija su imena koja
su zvanično kandidirana za
ulazak u košarkašku Kuću
slavnih u klasi 2012.
Divca, aktuelnog pred-
sjednika Olimpijskog ko-
miteta Srbije, predložio je
NBA ligaš Sakramento, za
koji je Divac nekada igrao.
U nominaciji se ističe nje-
gov utjecaj na međunarod-
nomplanu, kao i veliki do-
prinos koji je dao populari-
zaciji košarke širom svije-
ta.
Svjetski prvak lovi rekorde u Formuli 1
8|ã|ä| lä|ä| t||Jãä Näätä|ã
Fetel: Po 14. put
najbrži na treningu
Nakon što je drugu godi-
nu zaredom osigurao titulu
prvaka Formule 1, Sebastija-
nu Fetelu (Sebastian Vettel)
ostalo je da u preostale dvije
utrke u sezoni lovi rekorde.
Jedanje jučer izjednačio.
Postigavši najbrže vrijeme
natreningu zaVelikunagra-
du Abu Dabija, 26-godišnji
Nijemac u bolidu Red Bulla
po 14. put usezoni osvojio je
pol-pozicijupa će danas kre-
nuti prvi sa starta.
Time je dostigao rekord
Britanca Najdžela Mensela
(Nigel Mansell), koji je, kao
vozač Williamsa, također u
14. navrata imao pol-pozici-
ju, i to 1992. godine, u kojoj je
postao prvak. Ovo je Fetelo-
va 29. pol-pozicija u 80 nas-
tupa u karijeri.
Drugo mjesto na startu
imat će Britanac Luis Ha-
milton(Lewis, McLaren) is-
pred Džensona Batona (Jen-
son Button, V. Britanija,
McLaren) i Marka Vebera
(Mark Webber, Australija,
Red Bull).
U slučaju da trijumfuje u
Abu Dabiju, Fetelu će se
pružiti mogućnost da u pos-
ljednjoj utrci šampionata u
Brazilu izjednači rekord ze-
mljaka Mihaela Šumahera
(Michael Schumacher), koji
je 2004. zabilježio13 pobjeda
u sezoni.
Fetel je ove godine bio
najbrži u11utrka. (E. J.)
Hodžić u akciji: Šesta pobjeda Bosne (Foto: F. Fočo)
Bosna savladala i Mostarce
Rezultati 4. kola Prvenstva BiH za košarkašice: Željez-
ničar - Rudar sport 83:70, Mladost - RMUBanovići 60:57,
Jedinstvo BH Telecom - Borac ML IEFK 71:58.
Poredak: Željezničar 8, Borac ML IEFK6, Mladost 6,
Rudar sport 5, RMU Banovići 4, Jedinstvo BH Telecom4,
Igokea 3.
M
8ää| ||||äM| Žä||ätä|čã|ã
$'
IFHJ
Dnevni avaz, nedjelja,
13. novembar/studeni 2011.
Foto dana
Vijest u brojci Izjava dana
Ofsajd
ë|ãtä|ä 8tãMãätã
|ã|t|||c||ãä 1äääMää|ã
Švicarski istražni i sudski organi
nemaju tolerancije prema čečen-
skom “biznismenu” Bulatu Čagaje-
vu, koji je vlasnik tamošnjeg fudbal-
skog prvoligaša Ksamaksa.
Protiv Čagajeva je pokrenuta is-
traga zbog falsificiranja dokumenata
i neplaćanja poreza.
Savla-
davši Argen-
tinca Huana
Monaka, Švicarac Rožer Federer
plasirao se u polufinale Mastersa u
Parizu, ali je ostvario i jubilarnu
800. pobjedu. On je tek sedmi teni-
ser kojem je pošlo za rukom da za-
bilježi 800 trijumfa. Uz impresivan
broj pobjeda, švicarski teniser u
karijeri je doživio 186 poraza.
- Džon
Teri nije
rasista.
(Fudbaler
Čelzija Frenk
Lampard o
svom
kapitenu)
Najveća navijačka zastava BiH na meču u Zenici
800
fäJ|ää|ä tä1||ä.
ä|ãćã 8ä|ä1
| 8ã|ää| Nä|ä
Njemačka rukometna fe-
deracija saopćila je jučer da
su u saobraćajnoj nesreći u
petak navečer poginule su-
dije, braća blizanci Bernd i
RajnerMete (Berndi Reiner
Methe).
Sudijski par putovao je
automobilom na utakmicu
između Belingena Vajlšte-
tena i Magdeburga kada se
desio sudar s kamionom u
kojem su obojica izgubila
život. (A. Dr.)
Braća Mete: Stradali u saobraćajnoj nesreći
lää ää ätM| ää|
ätää||ä |||ä|ä
Svjetsko prvenstvo u reliju
Francuz Sebastijan Leb
(Sebastian Loeb, Citroen)
osvojio je osmi naslov u
Svjetskom prvenstvu u reli-
ju nakon što se Finac Miko
Hirvonen povukao s tak-
mičenja u Velikoj Britaniji.
Hirvonen je bio jedini
vozač koji je mogao da ugro-
zi Leba, ali je u petak morao
odustati nakon što je izletio
sa staze i oštetio hladnjak,
kao i vješanje zadnjeg točka.
Mehaničari Forda učinili su
sve da na vrijeme poprave
njegovautomobil, ali supos-
lije tri sata rada morali priz-
nati poraz.
Leb tako može da vozi
opušteno na Reliju Velike
Britanije i usput slavi već os-
vojenu titulu.
Osvajanjem osmog uzas-
topnog šampionata Leb je
postao i apsolutni rekorder
u auto-moto sportu, jer je
prestigao Mihaela Šumahe-
ra (Michael Schumacher) i
Valentina Rosija (Rossi),
koji su po sedam puta osva-
jali šampionate Formule 1,
odnosnoMotoGP. (A. Dr.)
8äšã|äãšä| Mäč
SPEKTAKLI Nova sezona NCAA otvorena na neobičan način
Venecuelanska policija oslobodila je igrača bejzbola
Vilsona Ramosa (Wilson), koji je prije tri dana otet usvo-
joj kući. Njega jenekoliko maskiranihnapadača kidnapo-
valo u četvrtak, a otmičari su kontaktirali porodicu i
tražili otkup.
Ramos jerekao daje sretani zahvalanšto ježiv. Istakao
je da je akcija oslobađanja odotmičara bila “strašna” te da
su spasilačke ekipe uradile “odličan posao”. Policija je
uhapsila pet otmičara, ali nije saopćila njihova imena.
0t|äääđää |J|ãč ää|tää|ã
Dovitljivost londonskih taksista
I|ãžä ääääćãä|ä
c||ääã tã ä|||äMä
0||Mä||tä|ä |Jã|ã
Leb: Bez premca u svijetu (Foto: AFP)
Vozači tradicionalnih
crnih taksija u Londonu za-
tražili su povećanje cijena
usluga za 20 posto za vrijeme
Olimpijskih igara sljedeće
godine u britanskoj prijes-
tonici.
Mediji prenose da zah-
tjev za povećanje cijena
Udruženje taksi vozača
pravda kao stimulaciju za
kolege, koji će morati da ra-
de u teškim uvjetima, jer se
za vrijeme Igara u Londonu
očekuju velike saobraćajne
gužve.
(Foto: I. Šebalj)
Američki nosač aviona
“USSCarl Vinson” bio je po-
prište otvorenja nove sezone
u univerzitetskoj NCAA ligi.
Premijerni dvoboj “Carrier
Classica”, kako je nazvan doga-
đaj koji će se nanosačima Ame-
ričke ratne mornarice redovno
održavati ugodinama kojedola-
ze, igrali su košarkaši Sjeverne
Karoline i Mičigena (67:55).
Utakmicu je gledao i pr-
edsjednik Sjedinjenih Am-
eričkih Država Barak Obama
(Barack) sa suprugom Mišel
(Michelle).
Obama je na taj način uz
svoj omiljeni sport prosla-
vio Dan veterana, kojim
Amerikanci odaju počast
svojim vojnicima.
M
Tokom utakmice “Carl
Vinson”, težak 95.000 tona,
bio je usidren u kalifornij-
skom San Dijegu. Parket i tr-
ibine montirane su na uzleti-
štu, asusretu jeprisustvovalo
7.000gledalaca. (A. Dr.)
Tragedija u njemačkom rukometu
äã äätãčä
ãä|ääã
NEDJELJA 13. 11. 2011.
RTS
13.00 Dnevnik
13.15 Sport plus
13.30 Balkanskom ulicom
14.10 Vrijeme je za bebe
14.45 Gastronomad,
zabavni program
15.00 Vijesti
15.10 Sat
16.03 Cvat lipe na Balkanu, serija
17.00 Zadnja ku}a Srbija,
reporta`a
17.30 [ljivik, muzi~ki program
18.27 Sasvim prirodno, reporta`a
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Cvat lipe na Balkanu, serija
21.00 Tu|e je sla|e, film
22.50 Vijesti
22.55 Uvi|aj, info
23.30 Dnevnik
23.45 Exit 2010, muzi~ki program
FILM, FTV
20.10
Klopka
20.05
BHT1
07.00 Nova
avantura, magazin, r.
08.00 BHT Vijesti
08.15 TV Liberty
08.45 London
Live,
muzi~ki program, r.
Program za djecu i mlade
09.15 Be Ha Te bebe
09.20 Sandokan,
animirana serija,
20/45
09.45 Memoari
porodice Mili},
igrana serija, 2/20
10.05 Nedjeljni
zabavnik
11.10 Duhovni mostovi,
emisija o religiji
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni dokazi,
igrana serija, 50/62
13.00 Izazovi
poljoprivrede
13.45 Nogomet: Play Off za EURO
2012: Bosna i Hercegovina -
Portugal, 1. utakmica,
snimak
16.05 BHT vijesti
16.15 Smanji gas!,
emisija o saobra}aju
16.45 Liga
{ampiona u
nogometu,
magazin
17.15 Kraljevi soula,
igrani film
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 Gurmanski izleti. Vels,
strana dokumentarna serija,
8/26
20.05 Narednik James, ameri~ki
igrani film
22.15 BHT vijesti
22.30 BHT sport
22.45 Odgrobadogroba,
slovena~ko-hrvatski igrani film
00.30 Pregled programa
za ponedjeljak
FTV
07.10 Gospo|a
Barbara,
igrana serija /12/
08.00 Vijesti
Japanski dokumentarni
program.
08.05 Ulica
motocikala,
ulica snova
08.30 Grad gdje se kamioni prave
ru~no, Banglade{
Dje~iji program.
08.55 Tomica i prijatelji
09.05 Mala princeza
09.15 Kako to.
Vrti} Lukavac
09.25 Hot wheels
09.50 U zmajevom gnijezdu
10.15 Hayd u park
10.45 Love karavan
11.00 Magazin LP u nogometu
11.25 Sedmica,
magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama, dokumen-
tarni program
12.45 Mulan, kineski igrani film /12/
14.55 Vijesti
15.05 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 8. epizoda, r. /12/
15.55 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 9. epizoda, r. /12/
16.40 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 10. epizoda, r. /12/
17.25 Zemlja junaka,
ameri~ki igrani film /12/
19.30 Dnevnik 2
20.10 Klopka,
srbijanski igrani film /12/
22.05 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija /12/
23.00 Paralele, vanjskopoliti~ki
magazin
23.30 Zavjera?. Ko je ubio Martina
Luthera Kinga Mla|eg,
dokumentarni serijal,
8. epizoda /12/
00.25 Dnevnik 3
00.45 Koncert. Hari Mata Hari, 2. dio
01.45 Dnevnik 2, r.
02.15 Pregled programa
za ponedjeljak
TV ALFA
07.05 Snjeguljica 1,
crtani film
07.35 Snjeguljica 2,
crtani film
08.00 Top shop
08.20 Jukebox,
muzi~ki program
09.00 Top shop
09.20 Jukebox,
muzi~ki
program
10.00 Sportske legende -
emisija o
velikanima
sporta iz regiona
11.30 Vijesti
12.00 Top shop
12.10 Za svaku bolest
trava raste,
emisija
o zdravlju (r.)
13.00 Top shop
13.10 Genijalci
vi|eni
o~ima djece,
dje~iji serijal 8/19(r.)
14.00 2011 FORMULA 1
ETIHAD
AIRWAYS
ABU DHABI
GRAND PRIX -
VN Abu Dhabija
16.00 Gljiva Show,
zabavno-muzi~ki program -
nova sezona (r.)
17.20 Kako
vrijeme prolazi,
igrana serija
19.00 Vijesti
19.10 Za svaku bolest
trava raste,
emisija
o zdravlju
20.05 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana
serija
22.00 Prevaranti,
igrani
film
00.30 Astrologija
TV1
06.05 Ma~ak
u ~izmama 1,
crtani film
06.30 Ma~ak
u ~izmama 2,
crtani film
07.00 Jutarnje vijesti TV1
07.05 Snjeguljica 1,
crtani film
07.35 Snjeguljica 2,
crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Predaj se srce,
igrana serija (r. 53. ep.)
09.00 Vijesti
09.05 Predaj se srce,
igrana serija (r. 54. ep.)
10.00 Flash News
10.05 Predaj se srce,
igrana serija (r. 55. ep.)
11.00 Biznis vijesti
11.10 Sedma
brzina,
emisija o automobilizmu
12.00 Vijesti plus
12.20 Kapital,
biznis magazin
13.00 Dobar, lo{, zao- talk show
14.00 2011 FORMULA 1
ETIHAD AIRWAYS
ABU DHABI
GRAND PRIX -
VN Abu Dhabija
16.00 FLASH BIZNIS-SPORT
16.05 CSI. Las Vegas,
igrana serija, 10. ep. (r.)
17.00 Vijesti plus
17.20 Kako
vrijeme prolazi,
igrana serija, 6. ep. (r.)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Crtani film.
Hello Kitty
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Kako
vrijeme prolazi,
igrana serija, 7. ep.
22.00 Prevaranti, igrani film
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.15 Smrtonosni stroj,
igrani film (r.)
01.58 No}ni program
PINK BH
08.00 YuGi Oh,
crtani film
09.00 Sheena,
serija.
10.00 Bra~ni sudija,
zabavna
emisija r
11.20 Grand
hitovi
12.00 Info top,
inf program
12.05 Vremenska
prognoza
12.20 Gold
express,
muzi~ki
program
14.00 Info top,
inf.program
14.10 Show time,
zabavno
muzi~ki
show
15.55 Info top,
inf.program
16.00 Vremenska
prognoza
16.05 Dobar
kom{ija,
zabavna
emisija
17.30 Svaka
`ena
je diva,
zabavna
emisija
18.00 Sve
za ljubav,
zabavna
emisija
19.30 YU-GI-OH,
crtani film
20.00 3 X DA,
zabavna
emisija
21.30 Bilo
jednom
u Americi,
film
01.45 Ludo
ljetovanje,
film r.
19.35 GURMANSKI IZLETI 23.30 ZAVJERA? 20.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 14.00 FORMULA 1 16.05 DOBAR KOM[IJA
14.10 VRIJEME JE ZA BEBE
FILM, BHT1
FILM,PINK BH
21.30
FILM, ALFA-Mreža
22.00
SATELITSKI PROGRAM
Eurosport
08.30 Trka automobila:
Kina
10.00 Alpsko skijanje:
S.KUP
11.00 Fudbal:
EURO 2012 FLASH
11.15 Fudbal:
S.KUP: Brazil
11.30 Trka automobila
12.15 Fudbal:
EURO 2012 All Access
13.00 Alpsko skijanje
14.00 Dizanje tegova:
SP Pariz
16.00 Dizanje tegova:
SP Pariz
16.30 Dizanje tegova: SP Pariz
18.30 Snuker: Belgija
20.00 Snuker: Belgija
22.00 Motorsportovi
22.15 Stoni tenis: S.KUP Pariz
13.00 ALPSKO SKIJANJE
Eurosport 2
07.00 Vijesti
07.30 Svi sportovi
07.45 Umjetni~ko klizanje:
VN Japan
10.00 Snuker: Belgija
12.00 Surfing
12.15 Umjetni~ko
klizanje
13.00 Snuker: Belgija
15.00 Fudbal:
EURO 2012 All Access
16.00 Snuker:
Belgija
18.00 Ameri~ki fudbal
19.00 Ameri~ki fudbal
20.30 Vijesti
21.00 Fudbal: EURO 2012 All
Access
22.00 Fudbal: S.KUP Brazil
22.15 Umjetni~ko klizanje
23.00 Dizanje tegova
Sportklub
08.00 Friendly:
Engleska - [panija
10.00 Telemarketing
11.00 FA Cup:
Newport - Shrewsnbury
12.45 Euroleague Magazin
13.30 U@IVO: FA Cup:
Halifax - Charlton
14.30 Euro Qualifier U21:
Engleska - Island
16.15 U@IVO: FA Cup: Morecambe
- Sheffield WED
18.00 ATP Masters: Paris finale
20.00 FA Cup: Fleetwood -
Wycombe
22.00 Euroleague: Efes - Maccabi
00.00 Friendly: Engleska - [panija
02.00 Ruska liga: Lokomotiv -
CSKA
04.00 Holandska liga: Alkmaar -
Den Haag
22.00 EUROLEAGUE
National G.
12.00 [apta~ psima
13.00 Skriveni svijet
14.00 Skriveni svijet
15.00 Izgubljeni brodovi Rima
16.00 Hitlerov izgubljeni bojni
brod
17.00 Churchillova njema~ka
vojska
18.00 Tko je potopio brod
Bismarck?
19.00 Povjerljivo
20.00 Vrebanje Hitlerovih
generala
21.00 Nacisti~ki
odredi smrti
22.00 Istra`ivanje planete Zemlje
23.00 Vrebanje Hitlerovih
generala
MTV Adria
15.10 Ema 2011 Winners
Weekend
16.10 MTV Express: Orange
Strips
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.20 MTV Takeover: Lollobrigida
17.50 3 From 1
18.00 Domacica
19.40 The Family Crews
20.10 The Hard Times
Of Rj Berger 2
20.30 Blue Mountain State 2
21.00 Reno 911
21.20 Chapelle Show
21.50 South Park
22.40 Jersey Shore 4
23.40 Alternative Nation
FOXlife
15.35 Uvijek
je sun~ano
u Filadelfiji
16.25 Knji`arka
17.15 Houp i Fejt
18.15 Dr. Haus
19.10 Da, Draga
20.05 Uvod
u anatomiju
21.00 Melisa i D`oi
22.00 Privatna
praksa
23.00 Seks
i grad
23.35 Seks i grad
00.10 Seks i grad
00.45 Seks i grad
01.20 Knji`arka
FOXCRIME
15.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke
namjere
16.40 Monk
17.30 Bouns
18.20 Bekstvo iz
zatvora
19.10 Ne~ujno
20.00 Medijum
20.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke
namjere
21.40 Bouns
22.30 Zlo~ina~ki
umovi
23.20 Kasl
00.10 Frikovi
01.00 Ne~ujno
FILM,HRT2
20.05
Godina je 1933. Nezaposlenunjujor-
{ku glumicu En Darov, prisiljenu kr-
asti zboggladi, iznevolje izbavi filma{
Karl Denhami nagovara jeda prihvati
glavnu `ensku ulogu u filmu koji se
snima u Aziji. Ona prihvati i njih dvoje
s ekipom krenu na put brodom. ..
Uloge: Naomi Vots, Edrien Brodi,
D`ek Blek, Kolin Henks
Reditelj: Piter D`ekson
King Kong
Narednik
James
@idovskim krajem Njujorka 20-tih
godina pro{log vijeka vladaju ban-
de, me|u kojimajei banda na~ijem
~elu su sitni prijestupnici, dje~aci
Maks i Nudles. Prijatelji zajedno
odrastaju i zaklinju sejedan drugom
na vje~no prijateljstvo i vjernost...
Uloge: Robert De Niro, D`ejms
Vuds, Elizabet mekgovern, Trit
Vilijams
Reditelj: Ser|io Leone
Bilo jednom u
Americi
Varalicu Roja Dilona posjeti maj-
ka Lili koja se bavi istimposlom.
Roj zavr{i u bolnici.Ubrzo mu u
posjet sti`e djevojka Majra koja
se nikakone sla`es Lili. Kada Ro-
ja otpuste iz bolnice, Majra mu
predlo`i da budu partneri.
Uloge: An|elika Hjuston, D`on
Kjuzak, Anete Bening
Reditelj: Stiven Frirs
Prevaranti
FILM,NOVA TV
23.40
Narednik Tomas Beket se vratio
svom poslu te se ovoga puta
udru`uje s prijateljem iz zatvorskih
dana B. J. Kolom u samoubila~koj
misiji na Balkanu...
Uloge: Tom Berind`er, BokemVud-
bajn, Erika Marosan
Reditelj: Kreg R. Baksli
Snajper 2
18.00 AMERI^KI FUDBAL
Potresan portret elitnih vojnika
obu~enih za najopasniji posaona
svijetu- demontiranjebombi. Ka-
da novi narednik James preuzme
pomno utreniranu ekipu demon-
tera, on ih nemilice tjera u smrto-
nosne zadatke. Dok se vojnici bo-
re s novim nekonvencionalnim
vo|om, Bagdad grca u haosu...
Uloge: D`eremi Rener, Entoni
Mekin, Gaj Pirs, Ralf Fajns
Reditelj: Ketrin Bigelov
Marija i Mladen su sretan, obi~an
beogradski mladi bra~ni par.
Podstanari su kao i mnogi drugi.
Radost nalaze u desetogo-
di{njem sinu Nemanji. Marija je
nastavnica u {koli, a Mladen
gra|evinski in`injer u dr`avnoj
gra|evinskoj firmi. Vjeruju da }e
uskoro nastupiti bolji dani.
Uloge: Neboj{a Glogovac, Na-
ta{a Ninkovi}, Anica Dobra, Miki
Manojlovi}
Reditelj: Srdan Golubovi}
NEDJELJA 13. 11. 2011.
Ljubav: Ovo je jedan od sretnijih dana na planu
emocija. Veza se jo{ vi{e u~vrstila, dobija na
intenzitetu.
Posao: Radite {to vi{e sami. Pomo} kolega je mnogo manja,
nego {to ste o~ekivali ili koliko mislite da je neophodno.
Zdravlje: Nema neposredne opasnosti.
Ljubav: ^ini vam se da se vrtite ukrug. Ne mo`ete
rije{iti konfuziju u osje}anjima, a `elite samo
ljubav i malo sre}e....
Posao: Najbolje je da se osamostalite. Odli~no su
vam aspektirana putovanja, koja donose i bolju zaradu.
Zdravlje: Negativnu energiju potro{ite na aktivnosti.
Ljubav: U vama je sve ja~a `elja da se smirite u
ozbiljnoj i stabilnoj vezi. U`ivate kada ste uz osobu
koju volite.
Posao: Nemojte vjerovati u brzi uspjeh, neka vas ne
zavara prva pobjeda. Nemojte pokleknuti pred preprekama.
Zdravlje: Samo prolazna malaksalost.
Ljubav: Ako `elite izbje}i eventualni prekid, unesite
vi{e topline u svoju vezu. Slobodno se prepustite
osje}anjima.
Posao: Rezultat va{ih napora bolji je nego {to ste mislili.
Pobjeda izaziva osje}aj samozadovoljstva i ponosa.
Zdravlje: Savjet: vi{e pje{a~ite.
Ljubav: Danas ste skloni da se, kod prve prepreke,
u nemogu}nosti da ostvarite ljubavne `elje, po-
vu~ete. Ne odustajte.
Posao: Nalazite u sebi dovoljno snage i poriva da
preuzmete inicijativu. Ka`ite svima otvoreno ono {to mislite.
Zdravlje: Zdravije se hranite.
Ljubav: Va{a veza lako mo`e upasti u krizu.
Naime, nemate puno obzira prema partneru, ali ni
sami prema sebi.
Posao: Pronalazite izlaz iz krize, pogotovo one na
materijalnom planu. Tu je i mogu}nost za dodatnu zaradu.
Zdravlje: Uzimajte dodatne vitamine.
Ljubav: Cijenite partnerovu ljubav, unosite maksi-
malno emocije u sve {to vam se doga|a. Ipak,
osje}ate se sputano?!
Posao: [to vi{e i {to prije prilagodite se datim uvjetima.
Izvucite iz svega najbolje, ono {to vam najvi{e odgovara.
Zdravlje: I zubi zahtijevaju kontrolu.
Ljubav: Pripremite se na male te{ko}e. Naime, u
jednoj situaciji, ni vi ni voljena osoba niste
raspolo`eni za popu{tanje.
Posao: Ne obazirite se na ogovaranja i radite svoj
posao. Pred vama je mnogo toga novog, zanimljivog, lijepih
mogu}nosti.
Zdravlje: Pridr`avajte se savjeta lije~nika.
Ljubav: Dolazi prava navala optimizma i emocija.
Meta ste divljenja, ali vama je mnogo va`nije {to
znate da ste voljeni.
Posao: Danas niste toliko sna`no zahva}eni poslovnim do-
ga|ajima. Dobro vam je do{ao makar jednodnevni predah.
Zdravlje: Odli~an dan za po~etak dijete.
Ljubav: @elite se zabaviti, pokazati se i drugima, a
ne samo partneru. Na taj na~in kao da provjeravate
svoje ljubavne „mo}i”...
Posao: Preuzimate inicijativu za novi posao ili ozbiljnije prilazite
postoje}em. Uglavnom, mo`ete biti zadovoljni.
Zdravlje: Mogu}e su smetnje sa probavom.
Ljubav: Prolazite emocionalnu krizu, pa ste nemir-
ni i ranjivi. Ne brinite, to je prolazno, ~ak i poticajno
na neki ~udan na~in.
Posao: ^eka vas borba sa ozbiljnim protivnikom. Nemojte
reagirati ve} „na prvu”, smireno branite svoj zaslu`eni status.
Zdravlje: I za{tita planeta je vrlo jaka.
Ljubav: Pretjerujete kada u vezi i od partnera
tra`ite „savr{enstvo”, jer i sami znate da je to
„nemogu}a misija”. Opustite se...
Posao: Iskoristite maksimalno ovaj dan za li~nu
afirmaciju. [ansa nije samo u stjecaju okolnosti, ve} i u vama.
Zdravlje: Osje}ate se izvrsno.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
HAYAT TV
07.35 Moj dom
08.00 Pocoyo,
crtani film,
8. i 9. epizoda
08.20 Timmy,
crtani film,
28 - 31 . epizoda
09.20 Nepobjedive
banzuke,
zabavno-sportski
TV show
10.55 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
nominacije
12.42 Biometeorolo{ka
prognoza
12.43 Dijeta
za pretilu
porodicu,
dokumentarni program,
5. epizoda
13.40 Srebreni
konji}, igrani film
15.50 Nema
problema,
igrani film
17.25 Sport centar
17.35 @elja plus
17.58 Vremenska
prognoza
18.00 Glam Blam,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7,
informativni program
19.28 Vremenska
prognoza
19.30 Stanje
na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.00 Policajac
s petlovog brda ,
igrana serija 4.epizoda
21.00 Sport
centar
21.05 Posljednji ples,
igrani film
23.00 Otvori
o~i, igrani film
00.50 Astro NumCaffe, u`ivo
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Kontekst,
informativni talk-show, r.
07.30 48 Havana,
dokumentarni program,r.
08.00 Zidovi srama,
Belfast,
dokumentarni program,r.
08.30 Kontekst,
informativni talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 Poznavali smo
Jeljcina,
dokumentarni
program, r.
17.00 Zidovi
srama, Belfast,
dokumentarni program,r.
17.30 Usudi se
i probaj,[panija,
dokumentarni
program, r.
18.00 Vijesti,
informativni program
19.05 Poznavali smo
Borisa Jeljcina,
dokumentarni program, r.
19.30 Gaza, dolazimo,
dokumentarni program
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 48 Havana,
dokumentarni program, r.
22.00 Vijesti
23.05 Veterani
Ruanda,
dokumentarni
program
23.30 Spa{avaju}i
Soweto,
dokumentarni
program
00.00 AJE Vijesti
01.00 Veterani
Ruanda,
dokumentarni
program, r.
01.30 Spa{avaju}i
Soweto,
dokumentarni
program, r.
02.00 Kraj programa
HRT1
11.32 manjinski MOZAIK.
^e{ka
beseda Rijeka
11.47 Pastel,
emisija pod
pokroviteljstvom
12.00 Dnevnik
12.16 Syngenta,
emisija pod
pokroviteljstvom (R)
12.27 Plodovi
zemlje
13.21 Split. More
14.00 Nedjeljom
u dva
14.58 Mir i dobro
15.29 O~evi i djeca,
mini-serija (1/2)*
17.00 Vijesti
17.14 Vrtlarica
17.47 Pjevaj
moju pjesmu,
glazbeni game
show
19.16 LOTO 6/45
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.02 Vrijeme
20.10 Sve u 7!, kviz*
21.10 Loza,
TV serija (6/16)*
22.05 Vijesti
22.22 Vijesti
iz kulture
22.30 Oko globusa,
vanjskopoliti~ki
magazin
23.04 O~evi
i djeca,
mini serija (1/2) (R)*
00.31 Poirot 1,
serija (8/10) (R)*
01.21 U uredu 4,
humoristi~na
serija (9/19) (R)*
01.42 U uredu 4,
humoristi~na
serija (10/19) (R)*
02.03 U uredu 4,
humoristi~na
serija (11/19) (R)*
02.23 Skica
za portret (R)
Nova TV
05.15 I tako to...,
serija 13-14/18
06.10 Smallville,
serija 1/22
07.05 Peppa,
crtana serija1-2/26
07.20 Mladi Herkul,
crtani film
07.55 Beyblade
metal fusion,
crtana serija31/39
08.20 Winx,
crtana serija10/52
08.45 Automotiv
Lifestyle
09.15 Magazin
Lige prvaka
09.45 Novac,
poslovni magazin
10.15 ZelenJava,
magazin6/12
10.45 Larin
izbor, serija R
13.00 Camille,
igrani film
14.45 Potraga
za sre}om,
igrani film R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Potraga
za sre}om,
igrani film - nastavak
17.20 Gospodin
dadilja, igrani film
19.05 INA Plave vijesti
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Supertalent - u`ivo, show
22.30 Red carpet, showbiz magazin
(15)*
23.40 Snajper 2, igrani film (12)*
01.30 Vulkanska oluja, igrani film
R(12)*
03.05 Televizijska posla, seri-
ja15/22
03.35 Svi mrze Chrisa, serija18/22
04.00 Najgori tjedan, serija14/16
04.25 Red carpet, showbiz magazin
(15)* R
05.30 U sedmom nebu, serija
R14/23
06.15 I tako to..., serija R14/18
06.40 Kraj programa
18.00 GLAM BLAM 23.30 SPA{AVAJUĆI SOWETO 21.10 LOZA 20.05 SUPERTALENT
MRE@A
14.00 2011 Formula 1 Etihad
Airways Abu Dhabi
Grand Prix - VN Abu
Dhabija
17.20 Kako vrijeme prolazi,
serija, 6. ep. (r)
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija, 7. ep.
22.00 Prevaranti, film
OBN
09.00 Metajets, crtani film
09.20 Johnny Test, crtani film
09.40 Oggy i `ohari, crtani
film
10.00 Rin Tin Tin, igrani film
11.30 Princ iz Bel Aira,
humoristi~na serija
12.00 Lonci i poklopci,
kulinarski show
13.00 Telering, talk show
13.50 Vox Specijal, Tema.
“Malverzacije u
'Hidrogradnji' “, talk
show
14.50 Ljubav-vjera-nada,
turska serija
15.50 Exkluziv, zabavni
program
16.30 Red Carpet (18),
showbiz magazin
17.30 Dejana Talk Show,
Tema. “Dijabetes!”, talk
show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.15 Putujmo zajedno,
turisti~ki magazin
20.00 Ljubav-vjera-nada (12),
turska serija
21.00 Iza neprijateljskih linija
(16), igrani film
22.50 16 blokova (16), igrani
film
00.40 Iza neprijateljskih linija
(16), igrani film
RTRS
10.40 U susret festivalu “Mali
kompozitor”
11.25 Pad leta 29, serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 Snop
13.05 Ognji{ta, dokumentarni
program
13.30 Vez, emisija etno muzike
14.00 Nekad bilo
15.00 Tamo daleko, putopisni
serijal
15.30 Merlinove avanture,
serija
16.25 Poprokaut, muzi~ka
emisija
17.00 Vijesti
17.10 Moj ro|ak sa sela,
serija
18.10 Na{ biznis
18.50 Magazin lige {ampiona
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovor.no 1
20.55 Bal na vodi, film
22.30 Dnevnik 3
22.45 Bal na vodi, filma
23.15 Sportski pregled
23.45 Poprokaut
00.15 Koncert - Ivana Jordan
HTV OSKAR C
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
18.15 Glazbeni program
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.10 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
21.00 Na{a realnost
22.00 Prevaranti, film
ZENICA
17.00 Muzi~ki program
17.55 Mali oglasi, TV izlog
18.00 Autoshop
18.30 Mali oglasi
19.00 Pri~e za laku no}
19.50 Obavje{tenja
20.00 Selu u pohode
20.45 TV izlog
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
22.45 [ou na moj na~in,
repriza
KISS
16.00 [panjolska primera liga
17.50 Kuhinje, r.
18.20 TJEDNIK, Info magazin
19.30 HRT DNEVNIK
20.05 Lifestyle TV
20.45 Adventure Rakela,
putopisna rep.
21.15 Euromax, em. o stilu
`ivota
22.00 [panjolska primera liga
KAKANJ
17.00 Potraga, film
18.30 Majstor kuhinje
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 INFO IC
20.35 Ritam Srebrenice
20.50 Marketing
21.10 Paklene ubice, film
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Razbija~, film
HRT2
11.00 Sitno Donje. Misa
12.00 Skica za portret
12.10 Baby bonus, emisija pod
pokroviteljstvom
12.42 e-Hrvatska
13.13 Chansonfest '11, snimka
koncerta
15.01 Magazin nogometne lige
prvaka
15.30 Vukovar. Tenis -
humanitarni me~.
G.Ivani{evi} - I.Ljubi~i},
prijenos
17.00 Olimp
17.55 Rukometna Liga
prvaka(@). Podravka -
Viborg, prijenos
19.30 Glazba, glazba.... Ana
[tefok
19.47 Aladinove pustolovine
20.05 Ciklus filmskog
spektakla. King Kong,
film
23.11 Filmski boutique.
Nepoznati za{titnik, film
00.58 No}ni glazbeni program.
Glazbeni spotovi
BN
16.00 Nedjeljno popodne
19.20 Marketing
19.30 Monitor
20.10 Balkanske prevare
20.45 Paparazzo
21.15 Bela la|a, serija
22.00 Film
00.10 Film
TV OSM
17.20 Doba ljubavi, serija
18.30 Nedjelja, inf. emisija
19.10 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Dva smo svijeta razli~ita,
serija
21.50 Doba ljubavi, serija
22.50 Film
TV GORA@DE
17.30 Bajke za djecu
18.00 Zabavna u~ionica
19.00 Sedmica
19.30 Muzi~ki program
20.00 Rukometna utakmica
21.30 Ne/Osnovano/-
informativni program /r
22.00 Igrani film
TV USK
16.30 Nedjeljom zajedno,
zabavno-revijalni
program
18.30 Program za djecu
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Kako vrijeme prolazi
21.55 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
poluvijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice 2.
poluvijeme
Je li vjerenik Džesike Simpson Erik Džonson odustao od braka
8|ŠIâ 00ë1l8Čâ81â|f
On zna koliko je njoj važno da se uda prije nego što se beba rodi, rekao je izvor
LOS ANĐELES - Pjevačica i
glumica Džesika Simpson (Jessi-
ca) i njen vjerenik Erik Džonson
(Eric Jonson), s kojim očekuje
svoje prvo dijete, izgleda da se
ipak nećevjenčati, jer se on, navo-
dno, predomislio, prenose ame-
rički tabloidi.
Anonimni izvor rekao je za
magazin OK da se Erik predo-
mislio.
- Onzna koliko je njoj važno da
se uda prije nego što se beba rodi,
ali on to, jednostavno, ne može -
dodao je izvor.
Napomenuo je da je i Simpson
kontradiktorna, da želi da požuri s
vjenčanjem, jer ne želi da se beba
rodi u vanbračnoj zajednici, ali i da
neće da hoda ka oltaru otekla od
trudnoće. Džonsonu je, kako kaže
taj izvor, sve to počelo ličiti na
cjenkanje.
Simpson se zabavlja s neka-
dašnjim fudbalerom Džo n s o-
nom od maja 2010., a u februaru
naredne godine trebala bi roditi
djevojčicu.
8ä||ätäää| ää1äät| ät|ãäää
RIM - Donji dom italijanskog
parlamenta usvojio je jučer paket
ekonomskih reformi koje je zah-
tijevala Evropska unija, čime je
otvorenput za ostavkupremijera
Silvija Berluskonija i formiranje
prijelazne vlade.
Gornji domparlamenta Senat
učinio je to dan ranije pa je na taj
način izglasan budžetski zakon
koji sadrži reformske mjere. Ber-
luskoni, koji nijeuspio da osigura
većinu tokomključnog glasanja,
održanog u utorak, obećao je da
će se povući kada parlament ko-
načno usvoji ekonomske mjere.
Bivši evropski komesar Mario
Monti trebao bi, prema očekiva-
njima, dobiti zadatak da pokuša
formirati novu administraciju,
koja bi se suočila s rastućom fi-
nansijskom krizom u Italiji.
Berluskoni u parlamentu: Izgubio podršku (Foto: AFP)
ë|šä ä1 M|||ää “ä|||ã|ä||ã”
MOSKVA - Na internetsku
stranicu predsjednika Rusije
Dmitrija Medvedeva na
društvenoj mreži VKontakte
zahtjev za prijateljstvo poslalo
je više od milion korisnika, pri
čemu sam Medvedev nikoga od
njih nije prihvatio za prija-
telja.
Društvena mreža VKontakte
omogućava da se sakrije spisak
prijatelja ukoliko njihovbroj nije
veći od 15. Medvedev ima profil i
na mreži Facebook, kaoi dvapro-
fila na Twitteru. Na njegovustra-
nicuna Facebooku prijavile suse
304.000 korisnika, dok je na jed-
nom profilu na Twitteru više od
662.000 prijavljenih.
Stranica Medvedeva na mreži
VKontakte otvorena je još 2009.,
ali je predsjednikRusije prvu po-
ruku nanjoj ostaviotek 9. novem-
bra 2011.
Medvedev: Velika popularnost
LJUDI I DOGAĐAJI
MADRID - Otok El Hijero na ju-
gozapadu Španije u posljednja 24
sata pogodila su 43 zemljotresa,
dok se nastavljaju aktivnosti pod-
vodnog vulkana Katla, koji se pro-
budio poslije 93godine, izbacujući
otrovneplinove popovršini Atlan-
tika. Lokalne vlasti Kanarskih
otoka saopćile su da je jedanod ze-
mljotresa dostigao jačinu od 4,6
stepena Rihterove skale.
Vulkan na otoku El Hijero
Iskosa
KARLOVAC - Djevojka iz Kar-
lovca (31) preživjela je strujni udar
od čak 25.000volti. Teške opekoti-
ne, opasne po život, zadobila je ka-
da se popela na teretni vagonzaus-
tavljen na stanici te rukama uhva-
tilazaelektrični vodpodnaponom
od 25.000 volti. Strujni udar odba-
cio je ženu na donji dio vagona, a
potom i na zemlju.
ZAGREB - Jednog labuda na
Jarunskom jezeru nepoznate
osobe obojile su sprejem u roze
boju. Šetači koji su vidjeli pri-
zor, bili su zgroženi. Izgleda da
su labuda izvukli izjezera na ka-
menje, jer i tamo ima tragova
boje.
- Ovo je nešto najbrutalnije
što sam mogao vidjeti - rekao je
prolaznik Ivan Radišić, piše
portal Dnevnik.hr.
Prolaznici zgroženi prizorom
TOP VIJESTI
IäM||ä||ät|
ä Šäãä|||
0ää|||| |ãää1ã
ä |ätä ää|ä
f|äž|ä|ä|ã ä1ã|
ä1 të.000 ää|||
Simpson: Kontradiktorna kada je riječ o udaji